Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.75 MB
2010-02-10 20:54:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2152
6784
Rövid leírás | Teljes leírás (584.98 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 080-088. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1KÍ3. oktolier li-áil.
BO-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
1
Ily 1/ szám Üt kf.
Hirdetések jutányosán
NYÍLT l\'KUHKN loronkict 10 krort vé-
Zala-Somogyi közlöny
ia „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai .lereskedelmi s iparbank" hivatalos é;\' :töjej
Elíflietésl ár! » afrzxu m /"N^ /av mjl\' T" K3 .f A lap szellemi rétiét
frt, |l f $9 H (L 1 ^Bai®®^©© illető közlemények
■ szerke&ztóhez, —
anyagi részét illető (j ku/.i<«n;ii)< k peűÍK a i kiadóhoz bérmentve in-j téxen.ddk:
XAGY-KANIZSA WlassloihAz.
II elüli kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegje.s tartalmú lap,
Az orvosi és természet tudományok legujubbkorl haladása.
Tisztelt gyülekezel!
(KnlyUlánníí VÓK>\'.)
.Mint (\'i)ttH hulyoaon megjegyzi, a böjesé-Hzot élt költéssel a népek szükségletei közé tartoznak, mindenhol megelőzték it valódiság kipuhatolására czélzó tudományok fejlődéséi. Ezek eleinte a költészet köntösébe burkollattak és később ettől csak lassan bírtak szabadulni.\' Költészet és tudomány azután különböző utakon haladtak éa különböző tárgyakat szemel- | tek ki maguknak. A költészet a valódi-.életből j kivetkőzött és a képzelem körébe vonult.
A régiek a természet működését általuk kigondolt lényekre vezették viasza, és iniiflleu tárgynak tulajdonítottak istenséget. De ezen rémképek a haladó tudomáuy fölfedezései előtt porba hullottak, és vaiamiiit a nagyobb-, szerit történelmi Változások nem ogyoa alkotó és uralkodj egyének által tétoloitotnok fel, valamint ellenkezőleg ezen egyéniségek koruk kifolyásának tekintendők, ugy a jelenkor cakis az. általános természettörvények által leltétolozott eseményekre foktot-fősúlyt. — Es kérdi Cotta, lesz-e inost helye a szigorú észlelet mellett a képzeletnek, a phantasiának V U határozottan igennel felel. Kérdezi helyesen, váljon minden poesis esak valótlanságra, ti\'tl-Aárna lámaiakodlialik, váljon, aköltővel- arra szorul, hogy a gondolkodás törvényei által szabott határokat áthágja V Erre pedig nemmel telel.
A jelen költéazoto ugy viszonylik a régihez, mint Goethe llouierhez, kik közt Shakespeare átmenetet képez. így a költészetben ia látjuk az ember fejlődése alatt az átmenetet n határtalan képzelettől a határokhoz, az istenek szenvedélyeitől az emberekéihez, és hasonlót mondhatunk a művészetekről is.
Eb igy mindenhol az emberi tevékenység körében látjuk a természettudományok nagy befolyását, és ha tekintetbe . voszszük, \' hogy a jelen irány csak pár évtizeddel ezelőtt kezdeményeztetett, jogosan remélhetni, hogy ilyképen tovább haladva, az emberi nem e to-kintetbeni szellemi fejlődése nagy jövőnek néz elébe.
E vívmányok felsorolásából jelen tisz-—műéi fogva az elismerés, kegyelet és a tartozó tisztelet által követoltazon sajnos kötelesség-teljesítésű háramlik reám, hogy ez ünnepélyes alkalommal a veszteségről színién azokról, kik az orvosi- és természettudományokat a jelzett magaslatra emelni, vagy azokat az emberiség javára értékesíteni törekedtek, a kiket utolsó .-gyUttlétUnk óta e térről ragadott el a kérlol-hetlen halál, az időhöz mért rövidséggel megemlékezzem.
A killfóld jeleabjoi közöl következők hunytak cl: Hullur Flórián János, a bécsi i-gyetemtanár és ugyanott a kórvegytani intézetigazgatója 1871-iki nov. 31-én halt meg. Ü a kórvegytan körül tagadhatatlan érdemeket szerzett. A 40-es években ő kezdte o tant a kórismészotbotr érvényesíteni, mi által nágv mozgalmat keltett, do mások által tulazárnyal-tatva, a vezérszorepot átkellett engednie. Ezen-túli működése majdnem kizárólag az orvosi gya...