Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.75 MB
2010-02-10 20:54:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2212
6878
Rövid leírás | Teljes leírás (584.98 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 080-088. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1KÍ3. oktolier li-áil.
BO-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
1
Ily 1/ szám Üt kf.
Hirdetések jutányosán
NYÍLT l\'KUHKN loronkict 10 krort vé-
Zala-Somogyi közlöny
ia „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai .lereskedelmi s iparbank" hivatalos é;\' :töjej
Elíflietésl ár! » afrzxu m /"N^ /av mjl\' T" K3 .f A lap szellemi rétiét
frt, |l f $9 H (L 1 ^Bai®®^©© illető közlemények
■ szerke&ztóhez, —
anyagi részét illető (j ku/.i<«n;ii)< k peűÍK a i kiadóhoz bérmentve in-j téxen.ddk:
XAGY-KANIZSA WlassloihAz.
II elüli kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegje.s tartalmú lap,
Az orvosi és természet tudományok legujubbkorl haladása.
Tisztelt gyülekezel!
(KnlyUlánníí VÓK>\'.)
.Mint (\'i)ttH hulyoaon megjegyzi, a böjesé-Hzot élt költéssel a népek szükségletei közé tartoznak, mindenhol megelőzték it valódiság kipuhatolására czélzó tudományok fejlődéséi. Ezek eleinte a költészet köntösébe burkollattak és később ettől csak lassan bírtak szabadulni.\' Költészet és tudomány azután különböző utakon haladtak éa különböző tárgyakat szemel- | tek ki maguknak. A költészet a valódi-.életből j kivetkőzött és a képzelem körébe vonult.
A régiek a természet működését általuk kigondolt lényekre vezették viasza, és iniiflleu tárgynak tulajdonítottak istenséget. De ezen rémképek a haladó tudomáuy fölfedezései előtt porba hullottak, és vaiamiiit a nagyobb-, szerit történelmi Változások nem ogyoa alkotó és uralkodj egyének által tétoloitotnok fel, valamint ellenkezőleg ezen egyéniségek koruk kifolyásának tekintendők, ugy a jelenkor cakis az. általános természettörvények által leltétolozott eseményekre foktot-fősúlyt. — Es kérdi Cotta, lesz-e inost helye a szigorú észlelet mellett a képzeletnek, a phantasiának V U határozottan igennel felel. Kérdezi helyesen, váljon minden poesis esak valótlanságra, ti\'tl-Aárna lámaiakodlialik, váljon, aköltővel- arra szorul, hogy a gondolkodás törvényei által szabott határokat áthágja V Erre pedig nemmel telel.
A jelen költéazoto ugy viszonylik a régihez, mint Goethe llouierhez, kik közt Shakespeare átmenetet képez. így a költészetben ia látjuk az ember fejlődése alatt az átmenetet n határtalan képzelettől a határokhoz, az istenek szenvedélyeitől az emberekéihez, és hasonlót mondhatunk a művészetekről is.
Eb igy mindenhol az emberi tevékenység körében látjuk a természettudományok nagy befolyását, és ha tekintetbe . voszszük, \' hogy a jelen irány csak pár évtizeddel ezelőtt kezdeményeztetett, jogosan remélhetni, hogy ilyképen tovább haladva, az emberi nem e to-kintetbeni szellemi fejlődése nagy jövőnek néz elébe.
E vívmányok felsorolásából jelen tisz-—műéi fogva az elismerés, kegyelet és a tartozó tisztelet által követoltazon sajnos kötelesség-teljesítésű háramlik reám, hogy ez ünnepélyes alkalommal a veszteségről színién azokról, kik az orvosi- és természettudományokat a jelzett magaslatra emelni, vagy azokat az emberiség javára értékesíteni törekedtek, a kiket utolsó .-gyUttlétUnk óta e térről ragadott el a kérlol-hetlen halál, az időhöz mért rövidséggel megemlékezzem.
A killfóld jeleabjoi közöl következők hunytak cl: Hullur Flórián János, a bécsi i-gyetemtanár és ugyanott a kórvegytani intézetigazgatója 1871-iki nov. 31-én halt meg. Ü a kórvegytan körül tagadhatatlan érdemeket szerzett. A 40-es években ő kezdte o tant a kórismészotbotr érvényesíteni, mi által nágv mozgalmat keltett, do mások által tulazárnyal-tatva, a vezérszorepot átkellett engednie. Ezen-túli működése majdnem kizárólag az orvosi gyakorlatban azükaégelt kórvegyi vizsgálatok eszközlésén) szorítkozott, mi által viszonylagos jelentősége csökkent ugyau, de az érdem mégis az övé, mórt ü volt az elaö, ki a birodalomban n kórvegytani\'rendszeres foglalkozást kezdeményezte.
Kihuny tak todábbá:
tichweiger-Seidel, a jeles stövetbuvár,Lipcsében, —
Juegtr Frigyei, Jáeger Kde tnr atyja. A bécsi Jösophiiiumbaii a szemészet tanára s igen keresett, mondhatni annak idején európai hirü szemész.- A magasabb körökben igon kedvelt volt, HU évet élt s azon ritka szerencsébon részesült, hogy kitűnő tudoinányosságu fiának, naját tanítványának liirét napról-napra gyarapodni láthatta\'.
Cupeletti, a trieszti kórház jeles főorvosa és műtője.
Dubois 1\'., a párisi egyotom hírneves szülészet tanára, éleiének 78 ik évében multki.
Oioppi paduai szomészettanár.
•iteinmassler, volt cs. kir. főtörzsorvos és \'\'ujdaui híres műtő liéesbun.
Muhi lióbert, Scliloideii ítélete szerint a leghíresebb botanicua. Mohi volt az egyedüli j növény búvár, ki e tudomény minden szakábuu : egyenlő jártasaággal bírt. „Uiu vegetabiliscliti j Zollo* cziiiiíl értekezése, mely Wagner élettani [ szótárában jelent meg először, örökre megúlla- I pitotta hírét. , !
•FiriUy lirésse Alorie Sámuel, New-York- | ban. lloaszaa fáradozás illán 1834 ben Wupt- \' stono és .Steinhallal egykoron a leggyorsabb közlekedő eszközt,a villámdclejua táviról találta fel.
Louijier tnr Dupuytren tanítványa, l\'á- I ris műtőinek egyik logkiiitünőbbjc, ki legelő- | azör hajtotta végre a goriuezószlop lekötését | szövődött töréseknél. 7;$ éves korában hall meg. ■
ÍÁoy Mihály, a „traito d\' hyginie publt-íjuo ot privéo" mii szerzője és a Val de graee katona orvosi tanoda igazgatója.
tieidl Manó, az öÚ-oa években egyetemünkön az általános kórtant éu gyógyszertant adta elő, utóbb pedig ugyanezen tanszéket n prágai egyetemen töltötte be, úü-ik évében halt meg. 0 egyidoig jolcs kórmánynoka volt a prágai egyetemnek és a Csehországgy ülésen mint megválasztott képviselő működött.
Freitz Vonul,a prágai ogyotemnok boncz-tani tanára, ki szakmájában kitűnő szerepet vitt, és a részletes kórtant az által gyarapította, hogy a bél belső bccsiptuléséiiek egy uj nemét irta le, mely abból áll, hogy egyes bélkacsok a Vinslowfélu lyukba hatolván,, olt incureernüv.. internál létesít. :"*7 évet élt.
Lollin Laencec Andral, Dupuyrc kortársa a mellbántulmaknak híres gyógyásza l\'á-risban, több jeles orvosi munka szerzője, a franczia nagy orvosi szótárnak egyik munkatársa; 8ö-ik évében halt meg.
Hazai ügyfeleink közt szintén tetemes a veszteség.\' Vj
Engelmann Henrik, keresett gyakorló orvos, Nngy-Hocskerokou halt meg.
Halvány János gyakorló orvos Hildán, Koczianovita József gyógyazorész Gyöngyösön halt.inog, ki\'1807-ki Kimaazonibatban• tartott nagygyűlésen pályakérdést til/ött ki a cliiualru vonatkozó tétel iránt.
ManynUl Halamon kerületi és fiirdöorvoa Szobránczon. Az 1848—4U-ki hadjáratban honvéd törzsorvos volt. A 30 as években, tanuló korában l\'cstcu dicséretesen működött, mint correpetitor megkönnyilvcu ügytársainak előmenetelét. A rókuakórhaz-akkori kis bonezter-mében ugyanis tanfolyamukat tartott a gyakorlati boncztanból azon időben, midőn elegendő nok firtatott ilempol boneztaui kézi könyvét a tanuló által szórói-szóra betanultatui, a a hallgató a tanár által előmutatott készítményt alig láthatta egyszer s a távolság miatt csakis felületesen. Ezen magán előadásoknak nagy előnye volta akkori ügy tárnái, kik közé magam ia tartozom, jó .emlékezetben tartjuk a boldogultat.
"Mizsey Endre, l\'estmegye fegyházi főorvosa a a nemzeti azinháznak 23 éven át rendes és buzgó orvosa.
JJee Antal cs. kir. főlörzaorvoa, a 30- éa 40-os években l\'estnok egyik legkeresettebb orvosa éa műtője, l\'osonyban halt meg.
Kovíici-tichmidt .János, Mosony, majd l\'estmegye tiszti főorVoaa a magyar tudományos egyetemi orvosi karnak, összes tagjai által 1847-ben mogválniztott utolsó Dékánja. Közügyi, tiszti főorvosi teendőit példás odaadással teljesítette. E jó hazati és szeplőtlen jellemű ügytárs 72 éves korábau szenderüli jobblétre.
Jeney Gyulaa pesti belgyógyászati kó-roda volt tanársegédje, kitűnő képzettségű éa nagy szorgalmit liatal ügytárs, á hozzá kötött szép reményekot alig 30 éves\' korában vitte airbu.
Batizfalvy Antul, a makói közkórház orvosa, rövid 2 évi nyilvános működése alatt nom egy sikerült nagyobb\' műtét által igazolá tohetaégét éa képzettségét. Még nom tölté be 28-dik életévét, midőn n halál az élők sorából kiszólitá. *
A következők, -piiut nagygyüléseiuk tisztviselői íb dit\'sérotca iiiiiködést tejtettek ki.
Wachtcl Dávid, ítyug. egyet, tanár, élete G5-ik évében h\'alt\'ineg. Eleinte kincstári orvos, az 00-08 évekboir pedig a dunántúli kerület egészségügyi tanácsosa éa az orvosi Ügyek előadója volt, majd Hovesmogyé főorvosa lett.
ISÜ2. lila a pesti tudomány-egyetemen az álla-láims kórtant és a gyógyszertant adta elő. «N\\igygyűléseink 1844 ben \'lemaivárott tartott negyedikének titkára voll, s infni ilyen liiva talos teendőit buzgalommal végezte és „a ini-reny ínéltánylatálioz" czimű érteltezcat tartotta, melyhez az adatokat saját orvosi gyakorlatából mentetté; ugyanekkor a nagygyillési lagok\'közt HippocraU-s kiválóbb liionuailniiaK ^aphoriKiua i sikerült, magyar tordilásái oa/tolta ki.
Az öii-es években; mint az orvosi ügy?k egyik előadója a községi ^orvosi állomások s/.er vezéae koriil jó sikerrel működött, a korininy Uöltaégen beutazta a honi fürdőkéitanujiuá nyait \'„llanduuch der lleiijuellen in Ungain" czimű munkájában közölte, l\'obu évig ügyésmi szerkesztette a „Zeilachriff fiir Xutur und lli.il kunde" czímü szaklaji\'it, továbbá 184S-ltan a \' „Sitdungár" czimiVs. radicalis irányú politikai lapot.
Munkás éa becsületes lóriin volt, Na^y-Kanizsán születelt igen szegény sorsit éa egy-azerű szúlékiói, ilju korától önmagára levén hagyatva, csakis vasszorgalma c».kitartása által juthatott aránylag magas állásához.
Csíkszeredai tiJabú József, 1807-ben ICr-délyben, (J.nikszerodán született. Alsóbb tanulmányai végeztével a pesti, majd a bécsi egyetemen hallgatta az orvosi tudományokat a 1834-ben JJécsben tudorrá avattatott. Egyelnni tanulmányait befejezvén, a külföld liirnevesebb
zalérve, Kolozsvárott telepedett meg, a kiváló \\ képzettségénél fogva az akkor sebész-akinlemi-álioz a boneztan éa szülészei tanárává nevezte- \' tuti ki. Mint bonc/.tanár ö kozdé Kolozsvár iit a boncztanl gyakorlatilag is tuuitaiii a az oUani ! szuliulézel szintén az ő fáradozásai kövelkuzté- \' bon jött létre, ekként Jel te gyümölcsözővé külföldön szerzett tapasztalatait. l->űt)-ban az üre- j aedeabe jött líiilöuits kór- és gyógytan tanárává i nu.vezietett ki s egyszersmind az akadémia igaz--\' g.ilásával ia megbízatott. Itt működött mind- I addig, mig őt polgártársainak bizalma uz or- \' szágházba nem szólította. Hogy itt múltjához £ méltóan nem működött, leginkább gyógyíthat- j lan tehetségének tulajdoníthatni, mely a levé- [ keny életet ez év febr. lü-án oltá ki. A sora I mag tagadta tőle azon öröm élvezetét, melyK íi > kolozsvári egyetem közeledő \'megnyitása aikal- I mával egyik torukvéaéuek uzclja és sok fáradó- j zásáliak jutalma gyanáut kellett volna éreznie. |
l84;>-ben Kolozsvárott tartott ö-ik nagy- I
gyiile.siiiíköu tevékenyen részi vett; 18Ü4 üeu I
pedig a 10 ik maros-vásárhelyi nagygyülésünk- I
uok színién alelnöke volt; akkor bold. .Saucr I
Ignácz táuár felett tartott jeles Vinlékbeazcdet, I
mely alkalommal igen észszerűen és helyesen I
bírálgatta a gyógyászat különféle irányát. Kel- J
séges királyunk őt tanácsosává szemelte ki, I
az erdélyi miíseumegylet pedig ISOl-beu al\'ei- I
nőkévé válai<ztá meg. i
llazaliságán és uoiiies szivén kívül buz-ó 1
tevékenység,lerliasaág,egyszerűség és őszint-ség ! jellemezték a megboldogultat. Mint gyakorló-orvoa nagy bizalomban réazeaiilt, neve bérozea "hazájának legtávolabbi völgyeiben ia ismert voll.
Ezek voltak azok, kiknek a kegyeloi adójával tartoztam.
Nyugodjanak hamvaik békében és le áldott emlékezetűk !
A polgári i s k o 1 a
tanilók választása utdn.
i.\'t«)fk SHumor K:ir.,iv
(l\'olylnl.Hi
elöli4.)
Ila püdig\' flgyclmüiikot c nyelvokbon foglalt clévtlllictlfiii crtóktl irodalmi kiu-csckrc irányozzuk, melyeket ugy kell\'tekintenünk, mint az. ujabb műveltség alaptőkéit; ba meggondoljuk, -hogy a valódi müveit ember műveltsége neiu-áll egyedül az értelmi fejlettségben, a tudásban, — hanem, épún oly lényeged mozzanatok e téren az ethikai és aesthetikai eszme megtestesülése: akkor a görög és latin irodalmat ugjfc koll tokinte-nUnk, nnnt a mindeuoldalulag müveit em-
iierré képződni akaró gyuinasiumi növendék szellemének nemcsak hasznos, hanem szükséges tiiplalókút. .Mert hiszen mi voll a görög szellem ^Vzon csodás hatású varázsfá-tyol, mely/Ugy az allatni X\'S társadalmi életben. mint\'a vallass körében, — ugy a tudomány b.ui, a\' művészetben - mindent az órök-szépajjg tündéri alakjabau iuulatolt; a/.on bihos ecset, mely mindent a költészet zouianezaval tudotl üdéve\'es csitlagava tenüi. Kzl a szellemet tükrözi vissza tisztáu és liamisitatlunul a görög irodalom. Ki tagadhatna tehát ezen irodalomnak a magasabbra törekvő iljui leiekre való íiemesito batasál V Az a nemes egyszerűség, mely — a virágzás koraban — a görög és romai életnek minden mozzanatát jellemezte, az önfeláldozó hazaszeretetnek, a férfias bátorságnak, a törhetleu jellemnek, az igazságosságnak, a becsületszeretetnek és egyéb erényckuck annyi fényes peldaja, melyeket az ifjú a görög és latin irodalom remekeiből tanul megismerni, nem gyakorolnak-e lelkületére, erkölcsi világára a legjótékonyabb befolyást V Valóban, aki mind ezekről hallott valamit;
leri az általános műveltség .szükséges tényv/wit-és kellékeit; a kinek szemében az onziiioí tökély nem a betegség agyvelő időtlen szüleménye; a ki legalább sejt egy ideális világot, mint a reális világ baladasának és tynelkcdésének zenitjét, s a kettő közötti öv/.bang/.at mennél teljesebb megvalósításának szükségét: az egy perczig sem lehet kétségben a görög és latin nyelv és irodalom tanulmányozásának szellemi haszna és becse felől. Ilyen szempontból kell megítélni azon tér jelentőségét, melyet az óclassicui nyelvek\'és irodalmak tanítása a gyiuuasi-uiuhaii, mint az igazi huiuanismus iskolájában elfoglal.
Általában, ki a gyuinasiumi nevelés és oktatás érdemében helyes nézetet akar szerezni, annak a mindennapi élet gózköré-bol kiemelkedő magasabb, hogy ugy mondjam, ideálisaid) álláspontra keli helyezkednie, hoifnan az ember tisztábban és messzebbre Iát. Sz. K. ur ezt.elmulasztotta; ezért történt aztán, hogy á polgári iskolák jövőjét különösen a gyinmisium rovására bitté megalapíthatni. l\'edig, ha más a polgári iskolák feladata, mit ő maga. is elismer; és ha mindkettőnek czélja követeli az iMiiberiség-töl a maga jogait: akkor igen is mutassuk ki és hirdessük a polgári iskola hasznosságát; de ha a gymnasium jelentőségét ucm vagyunk képesek felfogni, legalább ne kisebbítsük vakon, hanem ismerjük cl gyönge tatásunkat.
Elég jól és terjedelmesen előadta Sz. K. ur, miié való a polgárt iskola; nincs más. hátra, mint hogy az eléje tűzött\'sajátlagos feladatokat be is töltse, sakkor tekintélyes helyet foglalatul összes tanügyünk szervezetében. Fölösleges volt tehát hatáskörét és hivatását oda is erőszakolni, hova úgysem terjedhet. Már pedig Sz. K. ur kördlbelól ilyen eröszakot követ el, midőn ezt. mondja: „A jiolgári iskolák előismereteket nyújtanak annak, ki fensőbb tudományos pályára kíván átmenni; (mindezt a nélkül, hogy tanuló időt voszitiie)." Csak nem ugy érti ezt Sz. K. ur, hogy a üöven-d"k a polgári iskola végeztével egyenesen az egyetemre mehet no? Hű-igy értené, na-nagyon t salódnék. \\\'agy italán ugy kívánja magyarázni, hogy a ki íCp^gári iskola hal osztályát kitanulta, .áz fölvétetik péld. a gymnasium 7-ik osztályába ? Ez csak. azon cselben történhetnék, ha a polgári iskola-
bau ugyanazt tanítanák, mit a gyuinasium G alsó osztályában; de igy meg gz egyik vagy a másik fölösleges. Ha pedig.jzL^karta mondani, hogy a polgári iskola bármely osztályából átmeíict a tanuló a gyninasium első osztályába; akkor cz miiulencsctre időveszteségül jár, miutáu oda az elemi iskolából is fölvétetek a jóravaló növendék ; és ugy hiszem, hogy a polgári iskola sem Verbuválja ujonczait a mamák öléből.
Teljes készséggel méltányolom azon buzgó utasításokat, melyeket Sz. K. ur a jól szervezendő polgári iskola fölszerelésére nézve ad; melegen óhajtóm, hogy legalább fele valósuljon; de t\'élek, hogy még én is sokat kívánok, mert ehhez is az a híres három dolog kívántatik: pénz,, pénz és pénz!
Be jó volná, ha minden tanintézet el volna látva a szükségesekkel! De mikor kincs! nincs 1 — Itt van pl. N.-Kanizsán a fógymnasium, melynek természettani szertára, vegytani konyhája, termény-és könyvtára vajmi kezdetleges állapotban vannak! Nem jár-e majd igy a polgári iskola is? Két intézetet egy forrásból ellátni még nehezebb lesz ám-, mint egyet! ÍOn azt gondp-lom, hogy Udvösebb volna inkább kevísl. \') iskolát állítani és jól fölszerelni, mint sók olyant, melyeknek mindegyike csak teng. K fölött még N.-Kanizsán is jó volna gondolkodni. Igen ám, de N.-Kanizsának sok iskola kell, mert N.-Kauizsa híres város akar lenni!
Ez azonban csak az én szerény egyéni véleményem. Bocsánat ha nem korszerű.
Több mondanivalóm ninés.
FAtyKAS LÁSZLÓ.
Gazdasági havi teendők.
Október hóban.
Qazd ászát. A jó mezőgazdának c hónap a logfűbb ideje ; a midőn ugyanis a szántást jóformán már elvégezte és az őszi vetésekkel van ulfoglalva, melyeket, a mennyire az időjárás engedi, míg 0 hónap vegéig el is kell vé-gozniu. A vetés mellett azonban szükséges * tavaszi vetésok\' alá is élőre megforgatni a tarlót, hogy a téli fagy \'69- egyéb külbehatások által a föld megporhanyodjék és dúsan hajtsa ki a belevetett magot. — A* vetés végeztével a szántóföldökén sem szabad soha elfeledni a viz-barázdák (vízvezetékek) meghúzását, mint a melyek által az ol,vádó hónak csatorna nyitta-tik, melyen aztán az lefolyhat a veteinényröl. E vizbarázdákat a sik földön Ogyoneson (a lejtő felé), a hegyoldalakban podig rézsútosan vonjuk meg, s ilyképen megakadályozzuk a mélyebb vízmosásokat. E hónap elején megkezdjük a repezekapáláat, s 0 hónap vége felé a repezét fól is töltögetjük. A töltögetésnek hasisát nemcsak a fagy,® eltávolításában, hanem egyszursiniud a gazdagabb és szebb termésbún leljük fül. A még szeptemberben megkezdett burgonya-, (krumpli-), répa-, kukoricza- (tengeri-), tök- és burgondia-szedést, hu még el nein végeztük, sietünk o hónap eleién bofojozui. — A kukoriczát, leszedése után, hüvclyébon (csőjében) sokáig no hagyjuk, különösen nagy tömegekben összobalmozva; ruert könnyen inog-dohosodik, hanem inkább minél előbb hüvelyétől megfosztjuk és száraz, szellős helyen felakgatjuk. A lomOrzsolásra elég időnk loeud majd a hosszú téli estéken. A burgonyát és ré pát tanácsos száraz időben szedni. A burgonyát verombo vagy pinczébe rakjuk; míg ellenben a répát bevágva és piegderzálva, hordóba tesz-■zük, téli és tavaszi szükségleteink fedezésére. — A burg«\'idiát megvágva és korpával keverve, igen előnyösen használhatjuk íöl szarvasmarháink hizlalásáfa. — ^ mi legtöbb a mezei gazdaságban: a trágyázás, valamint minden időben, úgy különösen 0 hónapban és télen igen ajánlatos. Hajó kövér trágya hóver udvarunkban, alkalomadtával siessünk uzt a szántóföldekre kihordani; mort csuk a jól megtrágyá zott Tóid fog gazdag termést hozni. Azonbau e munkák mellett a réteket, sem kell egészen elhanyagolnunk, ha Bok és jó takarmányra akarunk jövő évben pzert tonni.\' E czélra ugyanis, ha csak lehetséges, gyakran megöntözzük rétcinkot, c főleg, ha közel folyó, vagy patak van, zsilipek, és csatornák által vizot eresztünk rájok. — A vakandtúrásokat és hangyabolyokat (hangyafészkokot) most legkö-□yobben kiirthatjuk. Sok helyen mohás rétek találhatók ; pedig a mily veszélyes a, moha a rétokro nézve, ép oly könnyen kiirtható. Ugyanis vagy felboronálják a mohás részt, vagy podig hamuval jól behintjük; s igy egy- [ •zerüen sikerül a moha elpusztítása a rétekről.
A lóhert és luczemát rendesen már szeptemberben le kell kaszálnunk, vagy ha ezt az időjárás miatt elmulasztottuk volna, ugy okto-bor elején kell okvetlenül elvégeznünk.
A 11* 11 e 11 y é s z t é s. E hónapban már nem hagyhatjuk szarvasmarháinkat éjeken át a legelőkön, hanem a mint a harmatoi és deres idők boállanuk, istállóra fogjuk ökot. Ha ré-főinket kellőképen kezeljük, jó s gazdag takarmány .szüretünk lehet; » igy könnyen kitelelhetjük, sőt meghizlalhatjuk marháinkat. Még legroszabb esetben is jó takarmányt ad a ku-koriczas/ár szecskává vágva és korpával keverve; de ezenkívül adhatunk nekik burgondia-, répa- éa káposzta-levelet, melyektől, de különösen a burgo\'ndialovéltől, a tehenek igou jól tojeluek. Ezokoil kívül a tököt mogupritva ós darával keverve, szintén igeu jól használhatjuk u czélra; úgyszintén kezdetben a páliukamos-lék és száraz takarmány, lóher, luezerna, hitt váuy apró, éretlen kukoriczafejek stb. mind igen alkalmas takarmánytseleséget nyújtanak szarvasmarháinknak. Hizlalásra szánt marháin,-, kat e hónap vége Ielé minél kevesebbet zaklassuk, mert a nyuguh ;n, rendes etetés, tiszta étel és viz, néha só, leginkább előmozdítják u szarvasmarha gyarapodását. A mi clcségüket illeti: burgoudiát apróra vágva és darával jól meghintve és néha zabot aduuk nekik, nein loláit-, véu el )iotoukéut legalább egyszer sót tenni eléjük/ —r A birkákat a nedves Jegelőkre inár nem ereszthetjük ki, mert könnyen elpusztulnak; hunom inkább otthon száraz takarmányt és néha sót adjunk nekik. A juhok fedozéso (hágatása) e hónapban történvén, a kosokat elzárjuk és zabbal jól tartjuk. — A sortések makkultatása rendesen szeptember végén, vagy oktober elején veszi kezdetét. A hizlalásra szánt sertéseknek, melyekot ólokban tartunk-külüuüsen tököt és fölt apró burgonyát (kruuip, lit) aduuk, ez utóbbit összezúzva és korpával vegyítve. A burgondia sziutén alkalmas szer a hizlalásra,\' de ettől a sertéseknek húsa nem lesz oly ízletes, mintha kukoriczával, főtt árpával vagy főtt jurgouyával tartjuk őket. — Apró házi szárnyasaink most könuyen tarthatók, inert a cséplés folyamatban levén — (vagy befejeztetvén), — bőven adhatuuk nekik gab-nahulladékot, szemetes ocsút és úgynevezett rostaalját. A mi fő, hogy szárnyasainkat az elhullástól megóvjuk, az, hogy mindig legyen tiszta vizük.
Konyhakortészct. A szeptemberben mogkwsdott luaggyüjtóst folytatjuk.- A-veto-mény-inagvakat eltevés előtt jól megszárítjuk és szellős vászonzttcskókba rakjuk; ezt lesz-szük a dinnye- és ugorkainagvukkul is.
Azon voteményágyakat, inelyekbo mégo hónapban votni vagy ültetni akarunk valamit, minél előbb felássuk: kissé megtrágyázzuk és felporhanyitjuk. Azutáu pedig votüuk beléjük vöröshagymát és pórhagymát, (télire), továbbá petrezselymet, metélő kelkáposztát, téli salátát, spinátot, foghugymát, metélő hagymát és ro-cambolt; mindezeket a hónap közepe és vége felé. — Azonban nemcsak a még télre használandó ágyakat trágyázzuk, luncin az egész kertet, különösen pedig a spárga- (nyulárnyék) ágyakat. Úgyszintén megtrágyázzuk a koinló töket is, és oktober vége ielé ezeket foltültügol-jük. — A káposztát bevágjuk és hordókba taposva télire, elteszszük. — Egyéb zöldséget, mint petrezselymet, sárgarépát, zellert és tormát a píuczébou vagy verembeu száraz fövény közé teszüuk, s igy tartjuk el épen egész télen át.
Uy üm ül csészét. Szeptember és oktober hóitap a gyümülcsszürot ideje; azért a megérett álmát, kürtét, szilvát, őszi baraczkot, naspolyát, gesztenyét, berkenyét és diót — — kézzel vagy gyüinölcsszedő kosárral (a hol szükséges, létra segítségével) leszedjük és vi-gyáívji,\'száraz, bzcIIős helyre rakjuk -— egymás mollé és nem összezsúfolva és felhalmozva. Ha sok gyümölcsünk termett, 110 mulaszszuk el: szilvát, baraczkot, ulmát és körtét aszalni, égethetünk ezenfelül a szilvából cs szöllőtör-külyböl pálinkát is. — A gyümölcs mugvukat összegyűjtjük és\' u mugiskolában elvetjük. Az őszszel való. magvetést\' inkább csak az aliuá roknál, vagyis a puha magú gyümölcsöknél alkalmazzuk ; uiig a csonlárósokut, vagyis kömény magvuakut (baraczk, szilva, dió, gesztor nye stb.) nedves homok közé rakjuk és csuk tavaszszal iHtcljük el. — A faiskolákat berendezzük, talajukat megtrágyázzuk; sót gyümölcsfák részére güdröket is áshatunk\' már moat, melyekbe aztán majd. tavaszszal liatal fácskákat ültethetünk. Ha marad elég szabad időnk, pusztíthatjuk a hcrnyóíészkckel a fákról.
Szőllőszet és szürot. A bórszüret némely vidéken már szeptemberben, de legnagyobb részt nálunk csak e hónapban történik. A boros hordókat 0 cjsélra jól kiforrázüuk és kimossuk, ho^y az ujbur meg no romoljék bennük. A szagos hordókat forralt uiiií>tta| lehet kiinosili, és a mustot egy ideig beiinök hagyni; nztán pedig tübbszür hideg vízzel kiübliteui. — A mi aazőllőszodést illeti, sok fielyt inindeufélo fajú és szinil\'szől.lőt egybeszednek ; t(u tanácsosabbnak és helycsubbnek vélem, ha mind a fehér, mind pedig a kék és fokoto szóllő külön-külön szedetik és préseltetik. Kisebb szellőknél a különszedés és .préselés vesződségqs és nem is bír nagyobb jelentőséggel. — Az eltevésro szánt szöllót napos időben szellős helyon felakgatjuk, megjegyezvén, hogy el\'ovésro csuk ép
egésswéges és szép fürtöket válaszszunk. — Ezzel azoubau még nem végettük el minden dolgunkat a szőllőbon. Ki kell szedni a szőllőka-rókat és megkezdeni u ijzöllódöntést, nem fo-lejkozvén inog a trágyázásról sem. E hónapban ültethetünk azőllökot (ribiszkéket) is.
Méhészet, Még csak a deres idők be nem állanak, addig a méhek folyton szorgalmasan gyűjtik a mézet ;do azután visszavonulnak a kasba és a „készet" fogyasztják. .Ennélfogva azon méh-kásokbu, melyek méz tekintő tébon igen szegények, melyek nem bírnának •elég mézzel, még a mologebb napokban kpll télre eleséget betenníínk, ha nem akarjuk, hogy télen át olveszszonek melleink. Logjobb eleség természetesen a lépes méz; de logroszabb eso.t-ben a sárga ezukor is használható.
E hónapban szűrjük a mézét, és az üres sujtekét (lépőket) félreteszszük, hogy tavaszszal újra betohessük a kasukbo; inert Igy a méhek munkásságát emelni fogjuk, és méh kasaink is sokkul előbb inogtelm 1 mézzel. — A kasok, nyijását elöl szűkebbre v ^zszük, hogy a méhek veszélyes ellenségei be- *io nyomulhass;.nnk a kasokba ; ugyan e czélbol az oldalhasadasokat és ii) ilásukat sárga agyaggal betömjük. —- Igy aztán könnyebben kitelelnek melleink.
A bérezek közöl.
Ó-Or»ov«, ««|.t. 20. I8Í2.
(üli.) Mennél távolublí esünk valamely kedves, szeretett tárgytól, unnál tisztábban látjuk lelki szemeinkkel tunu tárgy értékét, becsét; ig^^vagyok én is Zalával; no csodálja senki, InsírZula szülöttje Kisfuhuly Sándor tu-nitott szeretni 11 iinti szerelmével, Zala szülöttje Császár Eorouez lelkesitott irni, Zala szülüttje liacsányi János tanított küzd< ni az élettel, Zala szülöttje Zrínyi Ilona lelkesített imádni a hazát, Zula szülöttje Deák Ferencz edzé élotremény t élni o hazában, Zala szülöttje Kovács Zsigmond odzé a hitet benucm, élni \\\\ hazának s Zulu szülöttje Királyi l\'ál tanított csüggedést nőm ismerve haladni u nyitott pályán, s ha kell halni a-í ügyért, Zala szülüttje Csányi László bátorít . . . s habár nincs szerető szív, mely munkufá-rudt szivemet a kies Zalában magához ölelné, tevékeny szellememnek imé mennyi gyámbolju vriti, - s habár nincs önzetlen baráti kéz, moly szeretettel ölelne kebelére, íme lelkemnek .any-11 vi éltető szellemeröt nyújt a tisztelet és kegyelet, melyet ünszivemben ápolok Zalainegye szülöttje iránt. Ily édes melengetőn eső gondolatok vidítanak fel u bérezek közölt s u mielőbbi távozásra int Klek; távozni V hova V!
TAvo-oiu messze, mégis közel a — sirhoz.
De hagyjuk ézt.
Talán lesz alkalmam a inohádiai Horcu-I03 fürdöbon szerzett élményeimet később leírni, most csak röviden.
Zalából tudtommal 5 férfi b 1 nő jelent meg Mohádián; Koller Jáuosné férjével Kehidáról, Dr. Uráner Mihály Zala-Egerszcgról, Vadona János gyógyszerész Keszthelyről, l\'ály János plébános Liörbőról és e lapok szerkesztője Nagy-Kanizsáról.
Körülbelül üsszesou\'JOO-au voltuuk jelen, de folytonosan jóve-menvo. So.tan már uz első nap tartott díszebéd után vissza-utuztak. E11 azoubau a gyöijyörü s leirhatluu szt pségü ho-lyct megszeretvén, a gyűlés bezárásáig ott maradtam, s mi életemben először törtei t, felmentem egy inugus 1k;0-, oa ( lor.cs-\'iegyéro, i.ioly-ról lojövet OóUU lép. st k l|o toi lein, 10111 azá-mitva az „izzasztó jurh ig"-li(,z külön tett utamat.
Szombaton dílelótt álcsolnakáztunk O Orsováról lJj-Orsovára,,a török várba, hol 3UÜ törókcsalád lakik s török kutona őrzi az oinludékokutB néliáuy ágyút. A bővebb leírást szinte később teljesítem.
Útközben meglátogattuk azt a kápolnát, melyet ő Felsége építtetett uzon a helyen, hol Szout-lstván koronája s a jelvények megtaláltattak. O ürsova és a Duna lelől gyönyörű szép sueár jegenye fasor vezet a gümbülydéd kápolnához,Ntiel^ nek közepén tágas kut ulaku oszlopzat áll s eiíTlek üregében egy láda alakú tarka márvány kimotfzot, melyen a korona s jelvényei rávésettek, a lirás következő: Fran-ciscus JösepJjjiH. A\'isiriue Imperátor locmn, in .quo corona einn eau*e|•i^ insignibus Suti Sto-phaui inter seditiorNs turbas rapta per I V. an-nos abscoiulita die uatali Stao Mariae l\'atronae Hungáriáé 18i>3 det^ta fuerat, sacrum esse volens sucellnm liodRxtruxit et Stue Mariae dedicavit. ÍHÓG.
E hely az Allion hogy tövében van, a Csorna hidjától egy negytTdóra távolságra, a Bzekrény mélységre volt elásva, 1853 azept. H-án Ü órakor reggel^Morosina Jnon ásója érinté először a szekrényt, u muukálut vezénylő Kar-ger Titus századparancsnok volt s ezért báró-silgru omeltotott Imbrisovits\' Márton őrnagy pedig vaskoronurenddol diszUtiífott fel.
Voltá n u „Szk lla," <íídyarou levő héti vásáron, mely alinytlján érdekes, hogy a törökök mint árusak és a -.evők között egy ölnyi szélességű folyosó létei i, melyben a pénzügyi felvigyázók fel s al t st ilnak, ki : les\'ü. a állanak, ncaogy valami vám alá eseadő ái jezikk
csempésztethessék. Az eladás és vovés csakis a pénzügyőrök felügyoloto inellott történlnM|c.
1852-ben jul. 18. Ferencz József császár és király az éjt az ó-orsovai hajózási tárbulut épületében tülté, melynek omlékeül uz ö felsége száinára berondezottlakszobában egy márvány-kő o felirattal lön befalazva: Frunciscus Jose-phus I..Imperátor Austriae otinero sua porlust-rans Kegna hunc tonninatem loeum sua paomn tia glorilicavit XV.Calond augusti MDCCCLI1. ot tuuc has aofles inhubi tant in hoc etibili som-mim coepit.
Ferencz császár 1817-ben járt itt, dó emléket nem találhatni.
1781) ki hadjárat nyomai azonban ináig is láthatók. Az Allion csúcsán volt Lalidon sn tora, melyben Józsof császár is lakott, mint szintén uz ágytiiitogok nyoinju muiglan is láthatók.
Egyébiráut mint említőm, c 1 esemény-gazdag vidék, hazánk e kiés hatáiszélo, inegér-deinlé, hogy a távol fukvff cjuná\' nliak ligyeL mét bővebb leirássrl kössem le annyival is inkább, inert személyes látványom szerint i-st-közölhetem.
Es most előre! Konstantiuápfily folé, teljesülve. látom egyik hó vágyamat, szemlélhetni azon helyeket, melyekre őseim annyi künyiH ejtettek a" mohácsi vész után.....
Társaim: Dr. Gráner és Vadona urak.
Isten velünk s ha engedi: a viszontlátásra 1
Olálioi\'szág fővárosából.
liukari-at, »xv|il. Vli. I»7-\'.
Előbbi levelemet még Magyarországban Írtam,, jelen soraimat már a szomszéd Olálmr-szág fővárosa, Jiukarcstböl küldöm.
Orsováról tegnap reggel indultunk el ,s a szomorúság bizonyos nemével bucsir/.tam el az utolsó mugyupwjrállomási háztól, melyet Vorcserovu uz első oláhfalutól egy kis hegyi patak választ el. Itt fogadta királyunkat Co-goluicoanu miuisterelnük keleti útjában.
Vercserovától félórányira a vaskapu van, u dunai sziklaszorosok legveszélyesbike; az a roppant viztorlat, örökös moraj s a hajó veszélyes helyzete nemcsak meglepő látványt, de sujátöágós érzést kelt áz Ula<ób\'ftli: iluilyady János a vaskapunál l-l ÍJ ben a törökök feleit döntő csatát nyert. Már a rómaiak a Duna jobb partján csutoruu által vélték kikerülhetni a vaskapu küzlokedcsi veszélyességét, e csatornák nyomai "máig is látszanak. E sziklákban tünkre jutott a „Silistria" nevil tűrök gőzös 18ö8-b;tn s nem rég a tolnai kereskedők magáugőzöso.
Másfél óra múlva Turdu-Severinului külsőről ítélve, csinos oláh városhoz érünk, láthatni Flavius SeveruB tornyának romját. Truján hid-jánuk romjai szinte láthatók, miut előbb, Truján duuui utja s egy Traján tábla szemlél-h- tök a Duna mellett. Átellenben Kladova, a ri naiak Egota novü városa fekszik.
Majd Kalufut látszik, hvl az oroszok 1 5-I-ki juu. G-án u törökökkel csutáztak, apr. 1 -én pedig teljesen megverettek.
Viddinnél festői látvány volt a törük-csoportnak tarka-barka ültozoto, és a mecsetek sokasága, mt /ok uz ég felé mintegy szurony-B«.ogozve 111 r ve.u állanak..
Kusz. ti. .ual httsonlag voüzó látványt nyújt a kikötő. Uiurgovonál kiszálltunk s vasúton hosszú várukozás után megiudultunk Hu knrestbo. Ez az uj vasuti kÜzl\'.kodés merészen gyorsmeuotú 2 óra alatt megérleljünk. Első Iá tiisru ritka szépséget tüntet o!ö Bukarest, azonban beérve, poros, ködös és ronda. Mondják a nyugati városrész tisztább és vonzóbb. Holnap bojárom, s mivel gyorsan megyünk visszafelé, vagy liusztsuk, vagy Várnáról még irni fogok.
Régi magyar s illetőleg osztrák húszasa ink legtöbb for galomban vannak a 80 Hunit, vagy ugyttnunu/i contimot ér. Ha én ezt tud tum volna!
II 1 r e k.
ÜT Lapunk negyedéves t előfizetőit bizalommal kérjUk az előfizetési pén zek szives beküldésére, hogy a lap pontos szétküldésében fenakadás ne történjék. Érdekessé teszik lapunkat e negyedévben a felelős szerkesztő útirajzai. — Előfizetési ár oktober—deczemberi negyedre 2 írt, mely 5 krajezáros postai utalvány mellett legczélszeriibben eszközölhető.
Eredeti táviratok. Zala Eger-szeg, szept. 30. Thassy Miklós választása megsemmisíttetvén, a jobboldal Királyi I\'ált léptette fel-képviselőjelöltül a bákaai villasztókcrü-leiben.
Zala Egerszeg, szeptember 31-én, 1872. • II o r t o I o n d y Kálmán h\'A Zn lamogy o főispánjává kiuovczvo. Általános, fiz öröm a fcormáuy -ezen szeronceés .vál: -zfása fe}o>t.
— Inier\'peUatlO. A cíákto.-uyai táv-irdui állomásnál alkalmazott „-.jn-graíista" úrhoz azt a.nyift ké/dést bátorLoil uik intézni: mivel tudja iudokolni, hogy iuár hgalább
három hoto ogyotlon egy Mlraüny Átviteliről sem tud, vagy akar elismervényt adniV Az idnirás melyik g ából magyarázza ki ezon eljárása tapintatosságát V és meddig tart még ez az ubilormis állapot? — Az igazgatóságtól szintén elfogadjuk a teleletet.
— Műkedvelői előadást akarnak rendezni városunkban többen fiatal embereink köztll, jótékony cyélra. Az akarat Udvli< .is méltánylandó. Nehézségül azt hozzák fel, hogy nőket nem lehet kapni, kik közreműködnének. Bzt nom luhotjUk. Avagy tán Kanizsán any-/ nyira jutottunk volna, hogy nőink ne lennének elsők ott, hol valami jótékony dologról vau szó 7. vagy niuesinek nekünk lelkes honleánya ink, kik készek Iliimének tohetségökliöz képest
bármily csekélységgel járulni a közjó oltárához? Nem hiszszük. és nincs is okunk hinni I Sokkal jobban ismerjük mi városunk szép nemének áldozatkészségét, semhogy kételkedhetnénk csak purczig is azou, hogy a lelkes fiatalság ez üdvös tervének kivitelére segédkezet ne nyújtanának. Kajla tehát tiatal emberek ! bátran bekell kopogni, mi jótállunk arról, hogy ily ügyben sehol sem fognak kikosaraz-tatni !
—Múlt hó 27-én volt szAzulo* évforduló ja Kixfallitl) Sándor születésének, „llitnli-s á magyar .Hegék* halhatatlan éneklőjének. 1772 szept. 27 én született megyénkben, Sü-uieghen ; hol minden hegytető, minden várrom, minden agg la és minden rózsabokor az ő ern -. léke. Űrök és olenyészhellen emléke azonban, mely nemcsak százados évfordulóján virul még. hanem több századokkal is fog duczolni: „Jlimfy .SzőreiméiI".
— JtéUómí(i>M Iloijyau Lajos ur, Zalami\'gye volt főnöke, e hó lí5-án délutáni órákban,az orvoxok által még eddig nem ismert oknál togva, mindkét szemevilágát elvesztette, s mint tudósítónk irja, a baj okát kitudandó, llécsbo log utazni:
— HekMdetett. Azt mondják, hogy a sült gesztenye nagyon jó csemege és jól céuszik rá a ser. Iliszszük és nem is oz ellen van kifogásunk. Csak figyelmeztetni akarjuk azon polgártársakat, kik e ritka gyümölcscsel nem akarnak élni, hogyha netalán utjok az ápolda itlezán az uj városház előtt vezetné.ki a piarcz-ra: süvcaki-\'djt\'uukláltulkuak. ui&airányt,adni, vagy Csengery ,vagy a Zárda ntcza felé és ugy kikerülni a főútra, mert könnyen belekerülhetnének azon koszorú kellős közepébo, melyet a jó árus nénék képeznek az Unger kereskedése előtt s mely miatt úgyis a járdáról az ut közepére kell lekerülni; honnan Jupiter úgyse! ha arezátlankodásaikal nem akarják hallani, még
az ellenségekkel is jól megpakkolják. Megsúgjuk továbbá polgártársainknak azt is — miután épségük lelkűnkön fekszik - hogy egyáltalán órizkodjeuek a.járdákon járni, inert hisz azokat úgysem a mi Hzámuukra csinálták. Ilol állanának meg különbet) az udvarra menő kocsik órahosszáig és hová raknák le kereskedőink heverő podgyásznikat, ha járdánk nem volna?
—\' Proyramm. Hokoili színigazgató ur e hétre a következő legújabb darabok előadását tűzte ki: ma, csütörtökön adatik : „Kj". > rósz ombo\'f" Koson Gyula vígjátéka.. Szombaton nagy kiállítással : „Fo k ró I,fo k r a", életkép. Vasárnap itt először: „A jobb- és balpárt". Ez utóbbi politikai tekintetben a legártatlanabb, mint társadalmi vígjáték pedig oly rendkívül mulattató, hogy annak kerekded előadásával a legélvozeteselib estét nyeri a közönség; s miután már volt alkalmunk meggyőződni, hogy e társulat mindenben igyekezik ineglclelui a várakozásnak, nem lehel eléggé ajánlani^köz.. iségünk - méltó tig^ehpébe
— A kvnxt helyi felső népiskolához megválasztott Falus István, mert a nyelvtudományi szak helyett a tormészoltudnmáuiiyi szakra választatott meg — lemondott. Az uj pályázatig a polgári iskola szaktanára tartja az előadá-Bokát. ^
- Jfe/mtatlo. Folyó hó 4-én fényos küldöttség fog J\'esten,. Királyi l\'álnál tiszte-legui, a mely egyúttal őt a képvisolőjelöltség elfogadására is felkéri, az ujabban eszközlendő választásnál — a baksai kerületben. A\' légid-tatást és a tisztelgés lofolyálát is maj<l alkalmilag részletesen közölni lógjuk.
Itöl\'ld hírek. Király ü Felsége megengedte, hogy gr. Andrássy Oyula közös kül* ügyministof az orosz csápzári • András-jés a porosz királyi fekete sas rendet, valamint a szász királyi ruta-koronajtagykeresztjét elfogadhassa és viselhesse. — A jogászgyülés tagjai csütörtökön es\'.o tartották meg búcsú-estélyiikel, melyen l\'auler igazságügyér is jelen volt. — Statisztikai kimutatás szerint a hadseregbe 3Ö84 egyévi önkénytes van besorozva. — A „Keform" IMána Szilárd honvédszázadostól ok-tober hó folytán „Három világrészben" czim alatt regényes uti rajzokat fog közölni. — IV / zsonymegye főispánja: gr. l\'állly u Somorián I állítandó mugaab polgári iskola lénuilé»éhez évenfeint -HM) Irinyi segélyt ajánlott föl. -- Az „Obzor" egy pesti távirata szerint: gr l\'eja-chevich mimster le szándékozik köszönni s helyét lnkey foglalja el. — Napoléon és családja a téli idényt a líray közelében fekvő St. Való-res kastélyban szándékozik tölteni. - A pápa egy idő óta egész visszavonult életet él, s még
Antonelli társaságát\'is körüli; mint mondja a halálra készíti elő magáL - Mauser Jakab, a vak zongorám A vén/., ki nyilvános hangversenyekben is sikert uratolt, a pesti vakok intézetének zenetanára lett.
S Z I II ll & A.
<M.) S/>inl>\'aton, ,|t • in adntoU a ,\'/.. Idó ii- i 4d>, éneke* népszínmű, .\'I felvonásban. Az est lilin.i Ilokodi ur (Durst Iozik) roll, ki ez elnevezéat a szó teljes értelmiben, ki i«,.vivtn magának! Az a (•tpven\'Játík, Iliiden eaintalankodik Timárnév\'al (Mar na), a kedvre srohaleánynyal, a* a gúnyos viselet, midőn Szabónak (Kleii-berger) a |it.riUiVleji«ágol széniére hányja > ilildőu -végre. a katonai reguláim* lii ven, ör/illááát míg kedven Maresájaéri aem hagyja tL efít incglőv\'éMol fenyegeti\' oly jelenelel vüIm melyek a kKxOuaég tapsát méltán kiérdrinelléV A többi szerep\'ők is kielégltőleg mKködtek kflxro. Kö-j zöiHégr — fájdalom , nem igen nagy számmal. I Vásárnap, azopt, 2!l-.\'rn ,A" 8Irike" Ma le s
I kalappal a nők olfitt! Timárué, a kedélyos korcsmárosné .nemcsak kellemes dalával, inely többször ineg-ia|»o|latott és njráxtatott, de játékával is fí!ké|> oll.t . midőn fiyuláiiak koriilü *i a vakkal kivánja Indiára j adni, hogy »ier.-ti s nagyon jól lenné, lia fit nőill j veulté: uirlián > Isöséget érdemel. Megyeri K. (Angyalkái a szelid-, jó lelkű-, Ixemérine* leánykát oly > élflthArti állitoua elönktio, miaierint uii\'tnugyiéslll | egysbet nuin moiidliatunk, rá mint ait, Imgy a kis | a*siouyt mindig ilyen siere^iukh -u nterctndk |álm. Hiahóné, liok\'.diilé. Der.sőné, mindnyájan el,-m.>iRhtn voltak Dc/.ső (István bácsi) bensőséggel\' jits/nit , nagyon sajnáljuk,-.hogy ily korán kvlle elvestixniiuk kőriltikbül! Vsjdati ,Maxj at elkényeztetett anyáin-assiony bubija, valamint \'/.ádor (Anselm) a str^ke legmakacaabb pártolója, ugyszintéu lli>gdáu, In-ivüket inegállolliUfs^j mii mondjunk végre llokgdl úrról"> tuiiulig\' a/., a ki volt. Kit/iiinég meglehetős siámmal.
Kedden uk& l-éu adatott. „Nők na alkui. Hiányban" Xyiri ur első folléptotll. A* előadás minden egyes axvinélynél kitiiuően sikerlllt , főkép Nyiri urnák, megismeillik jir.on korl--sek egyikét, péniérl eladják lulkükut; llokodiuéban gmu nagyra vágyó iiiík pompásan voltak snemélyesitve, kik elő ax ember esak a báró- és grófokon keüdődik. M győri K., Itarátosi, Vajdati a várakozásnak igyeke/te
uiBKfelcIni.. . ....... .................
Tegnap, sxerdáii, oki. 2 áu adatolt Zádor /„. tán ujounan s/.orxődtitt tag fellépteill-. ,l-\'ips •b i r e^-n-ír? t a li ó.\'1
Ma, esIltÓrtükUn, okt. aán adatik: „Kgy roa omber". l\'áli Ida újonnan a/.eraödült l\\\'llépti \'.l.
Történeti nuplár.
4. 1851. halt meg Bartay Endre in. zeneszerző, az első víg opora „Cwl* és ,A magyarok Nápolyban* czimfl opera ós több, oratorium szerzője f). 1724. sz. Seogon Frigyes Feroncz
j.slos szobrász Mécsben, ö. IM4Ü. Végeztetott ki gr. Batthyány Lajos, Magyarország első minister-ebi :e l\'estun, és Aradon a Iá. tábornok. — 1848. Bécsben nagy for radalom, mely alkalommal gr. La-tour cí. hadügy minister megilletvén, fára akasztnlik.; 7. IH|U. sz. Nagy Ignácz, termékeny m. novella és vigjátékiró Keszthelyei;. — 184*. Fílippovicsot IVczel lefegyvtir.ezi. — 1804. halt" meg, mint iiii\'nekült, Beöthy Ödön Ham burgbau. M. í«48. Honvédelmi bizottmány. Mül». Keinbraudt l\'ál hollandi lestő ml)vész lialáKf^ \'.) l\'l*. Küldöttség a bécsi pariirt-
un titln-z. , 10. |;)!li>. I\'állfv .Miklós ^HZtergomflál a>törökök lelett győzeuelijieaketlik. — 1 77t». sz. Kleist l.i-ii.ik jeles n. koliő Frankfurtban.
Szerkesztői üzenet.
.ÍM. I< .1. Ig/lia vau, de későt,I, i« lest alkal inunk erre vi-a/alérnt. i* ei\'ibbi ctiük k-i/.íeiéiel,-vel l» esak a no-it tllan megtámadásból- li-ly - kéuyskvr liek onge-llonk.
35a. K. .1. Csak a nyiltiúrben lenn© kiS\'hlbeiő k\'iloulo-u s/erxlníík lapunkat ilyesmitől líiég ott i< megkímiilni
y. a. Nevél a s/.eikei/iősé^gei setn tu-dat\'a i ijjv épeu nu.in, sőt ^liltnbeu i« nehexen k\'i i-\'lhelő. * .
• - ;ir>4. S, I,. A lap hetárlakor érkextek. e«yel azonban még i» beííoritollnnk ; atöbhiljtwü Mámban.
Ertek és váltofolyam oktob. 3.
- • -.\'»*/.• »w"tal«|\'i"s tiá<M>; i»9/n aems. Itölewin 70.1J5; |S();\') ki álladalmi kölcsön |04.2;\'»; bank^-
részvények ^77; liitvlintéi l.ondoii ÍO\'.I.IO ezüst ági rabja 5.\'JV/ji 20 l\'rauk<n
ti részvények Ij.W <10 10S.20; arany tlu -ar.un 8.72Va kr./
Felelős szerkesztő. Bátorfi Lajos.
H
XD
E

Árjegyzék
HAMBURGER ADOLF
| divat-áru i\\s vászoimeiiiü raktárából
.% ar pbstks, -mm
íj uri-ut<\'ia 1-H& hiú in, a I* á r i h i li li x bemeneténél.
Divat-áruk:
Legújabb níti rulia-keliuék gacdag választékban, 1U és 12 rőfös teljes ruhák : 3, 4,f»—l! ftig. Török reggeli liblgyküntltaök, darabja 4,4.60—fi flig.
Fekete éa s/ines TatTota-selyeinkelmék, rőté l.fiO,
U, 2.60, 3 flig. Hipi és Orost de Kaille selyemkelulék in Iliden
atinheu, rőfe 2fiü, 8. 3.60-4 flig. Angol l\'atont-birsonyok, rőfe H«) kr. I, 1.20, l.liü, 1.80—\'i ftig, Hc-lyem-bároínyok, röfo 3, :i.fiO, 4, fi—B ftig. lledolgoiott török hongabawlok, darabja 10,12,16,
20, 26—60 Itig. Hölgy- ésuri-I\'.\'aidek, dbja 6, H. 10, 12-16 flig. Wallmoll- éa C\'arliomlr nagy kendők, darabja 4, fi, ti, 8-10 ftifr ~\'JK Ky1!\'"* rueién kendők, dbja 2, 3, 4—fi ftig.
IrjBQ Legjobb minőségit ágy éa asztalteritők, minden sr.inhen, darabja 4, fi—1» flig. Kéltiagyságu gyapot-kendők,dbja 1,1.60,2—3flig. Fekete és színes aulycinkendők, dbja 1.60, 2, 2.60-3 ftig.
kft Selyem nyakkendőeskék, dbja 80 kr., 1—1.20 * Keharpek és nyakkötfik selyemből, dbja l, I.60 2 flig.
Ugyanazok saőrből, dbja 20, 30, 40—60 kr.
Kzeu emiitelt ezikkeken klvlil vannak gyapotrubák, inoshato ruhák, perkál-, batiszt-, jaoouat-piqué. és zsinorozott barkélok, ealmuk, csíkozott sziu-fekete luszterek, eaehemirok és mindenféle gyáai-Aruk
a legrolosúbU irakon.
Mindennointl levélbeli inegrendelések, sől itt enilitetlen eilkkekböl is, az flaszegnek elíi-leges bukllldéae vagy utánvét mellett miudonhova a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel gyorsan teljesíttetnek éa bármily nem lelsző tárgyak akadály nélkflt viaizaf"gadlaluak. Kuba-szövet minták a rőflfnkinti ár és a kelme iiélc<s{-génck közelebbi inogjolölésével kívánatra ingyen és bérmentyo készséggel elkilldvtiifk éa minden kivánlató kelméből elegáns ruhák a legújabb divatazerinl gyorsan elkészilteluek.
A legmélyebb lisz^ileltel
HAMBURGER ADOLF.
I ngyen mt\',1 lékeltef Ik inchreihIelesek né 1:
10\'frtnyi összegben, egy ili^jrois_Jü)lgyi legyező ) 26 n „ egy berlini gyapotkendő ) rabatt gyanánt.
60 „ \' „ .egy ayrkehne-ruha ) ... t (878—-3)
mW Csomagolási dij nem számitUtlk.
Vászonnemüek:
vég 30 röf jó fonalvászon, 8, !l—10 flig. „ 30 „ fehérített Creas-vászou, II, 12, pl—■ IV ftig.
„ 30 , valódi rumhurgi vászon, 16, UJ-1rt fl. „ 60 „ Irilandl vászon, Ili, 18 20 flig „ f)4 „ legnehezebb iniufiségfl lumhurgi vászon, S3,26,28,3(1, 36,40,46-50 ftig. II . „ 30 . ágynemll Kanavász, 7, 8, !l —10 ftig. ; t\'hilTou, férll lngekio és alsóaz\'oknyákra igen al kalmaa, rőfe 26, 30, 36—40 krig.
Ágynemll (Irádli, Atlasz-esikkal, rőfe 30, 36, 40—60 krig.
Lepedők varrás i.élklll, dbja 3, ,1.60—4 flig.
Vászon Damaszt-asztal-abroszok, fehér és *ziue<, dbja 3, 4, 5—0 flig.
Vászon Damaszt-asztalkendők és törölközők, In-ezatja 6, Ü, 7—H flig.
Kávé- és\' thea-kendők, fehér és színes, tuezalja 2.50, 3-4 ftig.
Ágynemll-Naiikin/, rőfe 20, 2b, 30, 4<> 60 krig.
Tailatau, Moll és (.\'repplisze, fehér és szini-s, dbja 4, b, li—8 flig.
Fehér és siiucs zsebkendők, luezatja 2, 3, 4, 5-6 flig
Orgautiuok\', fehér éa aiiues, dbja 80 kr., 1. I.*0, 1.60-2 flig. . ■ég továbbá a raktárban : tinóm flanell-
pii|uéből ; színes divat barkétnk, cainvatuk, derékalljak, bútor-."

Prels-Verzelolinlas
.l«r
Modc-, LcIiicii- und t!(»iiiTiil-Wíiiireii-\\icilerlagc
des
ADOLF HAMBURGER
in Pest,
Jlcr fc n l/fl NHC Xr. I.hclni KI n j/u it 1/\'t II * l\'itrlsrr IIiiiih,
\\ Modewaaron: I,eiuenwaaren :
Allerneunste Dameukleblerslolle Ausuahl, 10 und 12-ollige eoi a 3, I 6—li t| und höher. ■ Tllrkiselni SehlalroekstolTe , ein 1.50—6 II. 8i\'lnv.\'ir/.o li. fiirbige Heidenstolle,
I II;
in reiehsler iplette Kleider
Kleid nur I,
pr. KI le I.M),
I . ">< > ,
glite "(ínriil. i retv.wíi.freasv I
lel
< Faille
Seiil-\'li |{ip> Iliid Oross ,
3, 3.50—4 ll. \'
Kngliselio l\'atent-Ha........ pr. F.lle Htl kr., I
20, l.f%-2 II. Seideiisainmlu pr. Klle 3, 4, fi- li ll. Kingea, beitete Longshawls á 1(1, 12, 15, 2ír—60 ll.
Dámon- und ilorrcu-l\'laiils, i\'i li,.8. III, 12 I.
Wallmoll u. (\'aeheinir-límb ingtöeher A 4,
8—10 II.
Oeslrieklo. Wollun-NeUlllelier a .\'I, -1-5 I Heti- II. Tisebdeeken iu allén Farben i\\ 1,5 i llalbgrosse Wollenlirelter i\\ I, (.50. 2—3 ll. * Hehwarr.0 und fárblgo Heidenlileher i\\ l.fiO 2.60, 3—4 ll. Heiden-llroge-Tllelierl á -Htl kr. 1 I 20. Kehiirps und Cfávatlen von Heide a 80 ki
•1.60—2 II. Dieselben in Wolle A 20, 30, 40-60 kr.
erwHhlileii Ailíkelu siud I
Kumbiirgi\'r 1.,\'inw.
sehilerstt\' Kumbulg\' 26, 2\\ 3o. 36. 40. Ut-rúi i
, I - 30 .....................I \'a uh fa s
■ t.\'hilToin *u llerr«iibem<|en u. 11 geeiguet, pr. Klle J.\'i. 3 -. 3. j llellxeug-Orafél mii Allasslreit, 4(1—50 kr.
Kalfee
i llainiist Se
. Dlz. 5. li. 7
und TI........
. Dbc 2..VI. 3 , Nanking auf Heilz.t pr.fKII.; 20, 25,
10 ll. 1.12,11 I5ll. , l«i IH II. IH-2o ll.
8. H--III ll.
|ó kr. . . Klle 30, 35,
60—4 ti. und fHrblg
llaudtilelier
und (arbig
>>" und ro»a


I.
\\Vei«se und fiirbige 2; 3,.4. 5—li II. j Fnlter-Organline. «e I, 1.20, 1.60—2
II ....... KlpsyWol-
Wasehkleiiler Von l\'ereail, Itatllsl, jaeonét uud l\'i<|ue, fiirblge Mode-llarrhrnle, tveiaae l*i(|iio und Hehniirlbareboute, t\'aluiiiks, gestreifle fHrbige (iralel, Unlerbellen, Möbrlstoifé. schwarze Lustres, Cachcmire .uud vcrachiedenu Trauertvaaroi) zu den
allermillgateu Prelaen.
Ilrleílielie-llealelliiifgen jed,-r Art", aueh \\un liier nlelil aiigegeb.< >eii Ariikéin, »\',\'-rduu llberall liiu gegen vorherige Kinsendiiug yder Nacbiiahme des lletrages mit gi-,ssiei ^ioiglalt und Oewisseuhafugkeit prompt elfektuirt und »ird Allea elwa nielit t\'ouvenirendn aiiatandslos relottr genommeii. — Klcidersloirmilaler mii uilberer llezeii hiiuug des Klleiipr. i*es uud der SlotTbreile \'uerden anl" Verlangen gralis und f r a n e •■ bereilivilligst eingesendei, «., aueli vmi jedeu bolií-bigon HloiVe die elegautealeii Kleidor naeh neú^fler Fai;oii s e b n e I I s I e u « angelerligl. •
lloehacbtungayoll e^gebonat
A"I)OIjF ILAMIUIIUiER.
<« r a 11 s - Z ii % a li c Ixé I H e s 11\' 11 11 n u e n
ím |lelrage v«n 10 ll ^lii eleganler liáiiieiifiiehéi, ). „ \' „ . 25 ll. (in ll- rliuer .Wolleiilueh, , als Rabalt
» . 60 II.,eili sebön, s Slolfkleiil, ) \' Verpackung und Embsllage. wlrd nlchl In Rechnung gebrachl.
IV Bla Jetit unüDoi trorron "(g
i ii íTmiái
LEBERTHHAi\\-OEL
v,.n ,r«i7—»>
Wilholm Maager in Wien.
Von den ersten medicinischen Autoritüten geprtlft. empfolilen und verordnet als des rcinste. iieste. natürlichsto und anerkannt wirksamste Hittel gegen Bruat- u Lun;ien-£jelúen, gegen Skro pheln. Flechten. GeschwUre. Hautausschlage. Drilsenkrankheiten, Schwach-lichkeit u. s. w. isi ilic Flasclic á I II. rnl«nii\'i in meiiier h\'abiiks-Nic-dcrlago: Wien. Backerstras.,e Nr. 12. mim\' in d™ renoinii)irtcstcii Apolhckun inni Spazorclllandlutigeit der Mniianlue ovlil /.u hckomuicii. so uhut anilern lici folgendon Finnen:
Gross-A\'nvizsa: -In-. Iíri(i- Aji i1Ih-I.pi- A. liosenl\'eld, l-\'iaiiz lioseiihci\'g
Kaullcite; Hnrom/iii: l)r. Alex. Malter, l\'M. ........- von Nellis, Apotlo-ki-i ;
M. üninjcu: A. (J. Kibic, A|nitlirkcr; %fltyyy: l-\'ranz. Ismi, Apotllekpr.
Alulirt ki. tiilili éven át volt a soproni tanítóképezde zene- és éncklamíru. báto1" kódom a nagvérdemü közönséget érlcsileui, miszerint a helvbeli polgári tanoda
ZENE- ÉS ÉNEKTANÁRI ,
ij\'lloíiiúst a f. évi 1872 —7íl-ik tanév ko/.di\'trvcl clfoglalawlom; s üres óráimat jutányos ! feltételek mellett azok számára Ingom fordítani, kik a zongora, liegenü és énekben ma- 1 g&ny oktatást nyerni óhajtanak. .
Az előleges l>ejelrii;«\'v ket,kérném WAJOITS JÓZSEF nr könyvkereskedésében • megtenni.
Nagv-Kanizsán, szept. 18. 1872. ..
BERECZ IMRE.
/.Mifi—I) . ( |»«lgárl I.íihkI.ií xxiic- «\'i énektanár- |
Kézi cséptőffő-pek,
I CZD I \' tasavul unnyit, a mennyit
3 iigychi pgúsz\'nap laradtnii rúgox; a b-^njabb modor szerint tuljwi kovilcxolt vasból vau készítve\'; ára darabonként <\\snk II;\'). 1:.\'.\'», 13U Irt o. é. aziUliliU és vilin-• : v Vrrtfrtyitiwitve Mécsig.
rverési hirdetés.
fti A pmti pnpnövt\'lile kis-koimiromi tirntlnlmn résziről c/.cn-
m-l kiizliirré lAntiit, mikép lolyó évi octóbor lní líH-iiti tliileliitli f líriíkbnii
| nyilvános árverés iiíjáii
fii; hn.szonbth\'hc lógnak adatni,
a kis komáromi, és komárvárosi vendégfogadókban gyakorolni szokott szeszes italok mérése 1873. évi april hó 24-tól számított három évre.
A bérleni H/.ifndákozók a fenn kiirt napon, ologomltf bánatpénzzel ellátva a kis-koinároini uradalmi gaztl irodában jelenjenek inog, hol a feltételek addig is megtudhatok.
Az uradalmi Usztsé".

Kotlnri mezóviirosi képviselő testliletónok f. évi szept. hó 7-én tarto tt közgyűlése alkalmival határozottá lón, hogy Kottori nagyközség kisebb és nagyobb haszonvételei í. évi okt. hó 10-én reggeli \'J órakor nyilvános árverét utján fognak bérbeadatni.
Árverési hirdetmény.
Kottori inváros elöljárósága részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint f. évi okt. lio lll.éli. rcggl-ii il ómkor a városház irodájában az lH7;i-ik évi január lló 1-tól kezdve a város tulajdonához tartozó haszonvételek nyilvános árverés utján haszonbérbe kiadatnak u. m.:
I.
Indőházi nagyvendéghi, sör, bor és pálinka mérési joggal, nouikillUnbeii hozzá tartozandó épületekkel bárom egymásutáni évekre.
llavi kiildptós 200 darabra megy. Rajzolatok es leírások kivAnat után ingyen, bérmentve küldetnek
(H;V2— "Forduljon oiiiulonlíi bizalommal
Ph. Mayfarth és társa
mkli.i Frankturl IN
líorpótlék (Wein datz) egy évre. Itévi nt járás egy évre.
III
IV.
Itévi korcsma gorcnyaki csárda, és a városban levó liárom kisebb korcsma, bor, sor és pálinka mérési joggal eg> évre.
l\'iaczi bormérés és helypénzszcdés egy évre. \'H) "
VI
\\ adászat három évre.
Az árverési föltételek naponta Kottori mváros irodájában megtekinthetők. K\'ottori, szept. lló 17-én 1872.
KOLI.AV ALAJOS,
jcKÍ\'i\'".
VIDOVITS FI.ÓHIAK,
iidiis.
Kii llix Viliiiii -m
|llillok-Szeiít-Gyiirtrj\'llU« kii/el , IMxn lu-ly- , ™nn,-l nvilv«n.„:o. fcij.-l •„,,■■,,. liogy imi. mint bohlosull llr. Itix
I. ilúl-iíbnn, alólil\'ott Inildnyi Jílizilll" kii-I;V,W".*v ilu \'\'?/.\'/(\'«\'»(/«//»/ vagyok a vá
- , , , . ,1K,|, ,,„.,, ,:„. tVí.liiíItftett 1,1 _ i.iv.\'1\' lv""\'»*«»\'l"» /\'».."""\':""-M\'-Mmik, ............
sxulltulupet, — llltl) ny Ml tintll/u llll magam ........... mm,-k W,l,-„ liik-i. Mi,l,o, ezj......I Jolánéin,
szúniléknzil; n l«|tti>bli«t ifíi r-inuk eladni i,„... ,,.......... u-------1..... .................
líiízii, szeptember lióbnii, 1 ^7.
Kl.\'l\'FKV CiYÖliOV
|!KI0-3,1Í) ^ lőbtbirtokol.
Hirdetmény.
! Lógj- llovuutt Umpul.....................m.»lá,n,-,l Uzdvo e«»k liiká,
J\',"1""\'. ,\' "\'*•, ......1\'"bl«l«dl, ma. Jl.,hr«iiga..„ |.|. I. Sliogü
bor 02, v„ ó.l, .................................... illluk .............
a1..A.IIÍI való M\'1,-1 , ll, o, Hliiilbosy ............... f4. ,,,„ .,„,; ,
Hok Yaklárl nnm larlok i, „« „„.|,-,„i raklárakA, c 1.1 f,. r d a 11
!bami.ilá»o.k vcigull még»,|tnlBimio. Vali.li .......padour-i
;».»», i-«odnpá,zláuak i« innrav,,, balá.it soha >oio togja «]■ !
I hibáim; . ............................. ere.lmíiiyo minden vára-
........ 11 :. f "Síodlll biz tOn *¥„r arezbórküliig, bflr-alkák, I
Erste öffentliche höhere
Handels-Lehranstalt
_ IN WIEN, PRATERSTRASSE NR. 32.
CARL POROB8, Direktor. Die Vnrtrage beginucn Anfangs Október, Kin-schrcibilngeil lindeu vom 2(i. Seplcuibcr an stalt. — l\'rogramme durcli die Diroktion. t«B-») Cnrl Poruei, Direktor.
Molla.seidlitz-pora.
........a................................, ,
............. tllllllllllisiírn hi.znlldó - ezennel:, ; . i^W ÜlT^l^Zt:
kíizllirre teszi liliklblt IIZI\'Z i\'lei uktllber llll I -\' 1 11 vftiiyilj-,,1 rgyltirl Irt. .>11 kr. o. 0. 7*; UJ i l\'.-uy <■ i-\'-^ r-«tari uorulliokml, emísztlieteueniéflekntl. oyo K . \' . .. ......,..,,, m.V............................í ••rtiéml, MiibWi ilriiik. »..■• U«-b,lokb.n !í.
K\'osztllelyen meüiiyilniitlii pnlciiri és felsfítib le- Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. Ilnyinkoliíktink elsi\'í iisztúlyu<ím u beiratásnk ^ véttel is küldetik, ugyanazon liótiitk r.\'-, ril/és I-i-íl; nnpjnin lesz-1 - —-----------—
„,.k eHzkiiziiiiiewk. Árszaítáívzat
Kesztliulyen, 1872. szeptuniber i\'-i. • -f \' r
:»koln»«/Ui .tlilii\'ik. v VARROGEPEK
« . . v. ■ B.or«ök. vese- «« Ideg bajokban, silvüobogainál, ide
P08tai utanri?®\'"® venoluláj. ■ .\'-k-iii hytlerlára, búkor Os huiamo*
^-banyaira linjlnmnii h l«Kjolib nikorrvl Mk<«lmii/.iMutik, » * IcginriM.b
e>"üyli«lH»l uri iliiiínycitck.
Ara 1 eredeti doboznak használati utasítással I frt.
os PÁLINKA és so.
A li\'unv|;liixliAl<>bli ...vuMirr > »<M»vtdö <-niboH«íB negotU\'l iiiiimToii l.slao k(i|.."i Kyiil.vl.-iW lc^t<>l.l> Ou|«Ki JK,\' iniiidoinic-I mi-, f-i; flll {s fopfáj*,. „Ki *£rvoR nyitóit sel\'k, rák, frii.-, ^.■JPJrudá., bC\'iiulu í» iiiiuilciiijrnift M iülrt ttllun, »lb .11,.
I palaczk ára haszTÖUati utasítással 80 kr.
Dorsch-halmaj-zsirolaj.
♦ A I-Kl..xtnl,l, I,gir«ll,»tö.»bl, »,v«.| ««or N.„r Ki, ..„Kyo.i. nem c«.r.-l,iiU.» f.-l h mrnUr^^orn linxlitott ba!ni<jí»ir-.ilajji»l. L \\J JL 1JL «/ Li . .. / ^ v»i|(\'„li Oopjcb-balmájnlr-ola mell- .\'•« tUdö baioknil, eoroph
Ajtu.ljii iiiiiiuciiiiuinii, ÍK.k <5vi jótállás niollutt - Hiiiuríküi • \' r«chltl$.\'.el. n.ígekbc, h-^jobb KyHlln»U»»»l vau ; mciuyóinítj* k-ro t i IS7:5- di |>574 rc a 1 viirró{,"5|Hik nagy rn ttárát \' •» icgMiilicbi-kduvény ■\'•oiúibR[okat, vMiamint idC«x*ki bfirkillegtke).
Hviíbs^roU 1.IIK syiiiiitiis\' i*s ital wi.coior & Wibontói 7o írttól foijobb. .AraJilvejjnek használati utasítással I frt.
H/uk8egelt Hús .s/állitav cs ital SinaoMm 70 tVtuSI foliobb. llukUivUÍi Nuuu-Kanlxsán: Mm J. gyógysz. LovAk IC^
A nngy-kanizsai
csapat-kórház
részéről kttzbirró tétetik, hogy 2 óv
XV ári r n kl ár állói
Sclier/\' liOiiisenél
Kr^Kanizaán-
kiazolgáltatÁM vdgro «
ruha m o s á s r a
árlejtés
fug tartatni 1°. ó. október 14-dn ruguliörakornjkórbázi irodáb
Singor l\'olót 70 l\'rtt.U foljobb. Ilowii-lólót 80-1)0 fi t. Tlio Littlo Wanzor ii frt. l.u Silfiu-ioiiu ii \'»\'> |\'rl\'«at.
gyógyaz. KoasolbolTur J. i^iosoiiruid^K^urakiiáT
iKH.I •>Á ®e,»v*ro«« O. Ij t etenyén KalivoiU J. íyíifyt*.
CtÍfló"?"ilr UiJld Marczallban Imtl Nímlur
K/.on gú|iok rúazlot-lizutösok móllott is inogazorozlictÖk. - K«polvárott KuL, .íVk^h L^mba^heiJeÍTiUv^lv^.ct
Tntztclotlcl Kapronoián Wetll Híi.d. gy.\'.g).«, Sopronyban Meicy And... gyótxt.-
SC II V It / I <HI< r ««""<•>• Zayr.bb.n Miitelbiiah gU _ ® v II fi II h liUl loh, Kereazteo li.oyer Jfck.b ű»i Oavl.ek J J
—£ kJ,, iK<ai»tMC»cel».ovlUh.v.gyöm«.l| : UmZfe. ^iy
, kiadó- lap- ós nyomdatulajdonos, gyor&sajtónyoiaáaa Nagy-KaaiMAu^ -
7 .NAÍjIY-KAM/íÍ 3. október Win. 81-lKazám. Tizenegyedik ívfolyiim.
>* ■ \' ~ gy
ElBllialtlI ár: w-m wm pu ^ -»-- T" f* A la]. "\'\'II\' n: réuu |
i n« ™.. 8 in. | mm m 4 í • ■ / •• Ea \'hm kinM.i,ck •
sí Zala-Soiiioqyi közlöny #
jmi.TTKiiiiKx / í mm A A •;
1 immMM III kn\'-rt ni- , ^^ W W SAUV-KANim
^ M jj iá „zalamegyei gazdasági egyesület- es a ..nagykanizsai\'Kereskedelmi s iparbank" hivatalos iiijjitöje.) t; wimioiiár. ^
llcteiikliil kétszer, vasárnap- s. csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hirdetmény.
Zalamegye lótenyész bizottsága, a f évi oktober hó 14 ikén tartandó nagykanizsai lóklállitást és dijaztatást megelőzőleg f. hó október hó 18-án délutáni 4 órakor Nagy-Kanizsán a „Korona\' vendégfogadóban Illést tartand, melyre a tisztelt bizottsági tag urakat, valamint miután a ngymlt. földművelés-. Ipar- és kereskedelmi m. klr. mlnisterlum felszólította a lófenyész-bizottság elnökségét, miszerint Zalamegye terilletén már fenn állt, vagy pedig ezentúl léteBitendó fedeztetés! állomások iránti javaslatát felter-jeszsze, azon urakat, kik magukat bármelyik fedeztetési állomás Iránt érdeklik, van szerencsém meghini.
Kelt Szigligeten, szept. 28 án, 1872.
8. PUTEÍNI GÉZA.
Ilii. oliiók".
Társadalmunk lmjai.
Minili\'ii íogya*xtA* |.roi)iicliv Irgvon, ma* arra nf.olg.4lj.Mi , Imgy a nép anyagi,
axrll.......................én politikai lejlmlé.i,-!,
erejét én épségét cKim.izditaa, liUti.sil.i.v
..................-......T------~-----
III.
IIn inlelligentiánk biztosítására, ugy a férll, mint nőnem ólotfcntai t;\'tsúnnk köny-nyitésére, a hajadonok ós nőtlen liatalok roppant számának csökkentésére, szóval a társadalom tősgyökeres újítására o felhozott két nózotünknek egyike sem vétetnék foganatba : akkor — minthogy a haladás zászlóvivője szabad államban azon ága szokott lenni a parliamentaris korhiánynak, mely az úgynevezett közoktatásügy vezetésével bizatik meg - - ennek lenne feladata mindezekre! nézve egy kiineritö törvényjavaslatot tenni a nemzet oltára-y illetőleg a ház asztalára.
Majoros ur tett ugyan e részben indítványt, de mert kellőkép nem indokolta indítványát, elesett. így nagyon természetes az is, hogy a kormány az eszme. további
tanulmányozásával felhagyott. De e szerény sorok épen-oda ezéh)/.nafc,\' hogy felhozott nagyfontosságú okok miatt az ujabb tnnuP mányozás tárgyává váljék anélkül, hogy sismót bekövetkezhető interpelhi|.iok által hagyjuk magunkat erre ösztökóltetni. Törekedjünk szabadelvüségre,,.s oszközöljük, hogy szabad\' ti >ik is let/yenek a szabad államban. • , — ■..—•*
Midőn o halhatatlan Kötvós bíboros széke megürült, vizsga figyelemmel kisértük a lapok nyilatkozatait az utód iránt.
Az utód l)r. l\'auler Tivadar ur lett.
Voltak, kik szerencsésnek kürtölök c\' választást, s nagyban iidvözlék érette And-rássyt; de voltak, kik ellene nyilatkoztak, még pedig a legnagyobb számban. —■ Ks ha végig tekintjük mindazon műveleteket, melyek művelődésünk tQién azóta létesültek ; mi mint a társadaloinujitó, de egyszersmind nemes eszmék barátai, ugy gon-d<djuk, hogy az utóbbiak magatartása nem volt á leghelytelenebb. Mert ezek — ha el is hallgatva — de mindenesetre ugy vélekedtek, hogy egy oly /ér/inra van szüksége a közoktatási tárczának, ki nem hajolva meg egye.x aristokraták gi\'yje élött, oly utón -fog-; haladnia köevkiubísi-wéMHyihífitU-illetőleg, mely a társadalom helye.firá nyte miivelikfési aurájába a nőnemet is egészen fel jog ja karolni.
Fájdalom! az eddigi műveletek erről bizouylatot nem nyújtanak. Ugyanazért óhajtandó lenne, hogy vagy nyilatkozzék őszintén kérdéses ministerium az álláspontról, melyet szciubcu a női emaucipatioval elfoglal, vagy ha ezt tenni vonakodnék: emeltessék egy oly szabailclvfi egyéniség a közoktatásügyén polczrn, ki vem. Jog visz-szariadni azon kevesek kicsinylő nyilatkozatai elöl, kik tálán komoly logikájokkal, s dilemmák közb^szövésével akarnák — ha ugyan bírnák — a mindig itélctké/ics és legyözhctlen közvéleményt megdönteni.
Végül, ha a liatalság szánalmas helyzetén s óbból kifoly.ó erkölcstelenség nrfp-j rój-napra nagyobb mérvet öltő terjedésén
nincs tiszta szándéka, vagy erélyes akarata ; a kormánynak segíteni; segítsen legalább a közoktatási-tárcza "azon, hogy ne butuljanak hajadonaink a kor igényeinek semmi tekiu- j tétben meg nem felelő Igánynöveldékben, j ne tömessenek meg sziveik fellegvárat építő magas igények, - szóval ürességgel, hanem j legyen í nőnevelés egy oly tüzetes reform- J nak kitéve, mely eszközlendi, „hogy a nők az életre és családra, főleg pedig az jfju ! nemzedékre kiható okszerűbb neveltetésben J részesüljenek. Az üres páváskodás, u kill-ináz oktalan iitogtatdsa, a minden mélyebb alapot nélkülöző sima társalgási ügyesség helyett komoly ismeritek, neuies érzelmek, egyszerűség a szokásokban, igénytelenség, önzéstelonség és erkölcsi öntudat Jcjlvsztése, ■és gyarapítása l<;gyen. a jöczél a nök nevel tetősében, és a sók hajadon száuia egyre fog csökkenni.", (Keleti Károly)
Miket é szerény lapokon elmondtam, szükségeseknek tartottam elmondani, s hogy ugyanannak tartandják t. olvasóim is eleve érzem ; mert lelkem könnyülve lett elmondása által. Adja az ég, hogy e sorokból tükröző óhajom közóhajjá s közóhajunk ideje mára legközelebbi hoi.gyülésen testté
-váljék1.........:.......------------ ,.....-.............
(íyVirött, lH72. julius hóban
S/lílí KN VI !•: N : > i;!
Kiíj Indítvány.
Hogy mily roppant áldozatokba keríti bármely magasabb tudomány vagy művészet elsajátítása, mindenkitől tudva van. .Mint a zenészei szakértője o lapok f. olvasóinak,, mint átalán viiroduiik és\'-küriiyékónok \'n. é. zotie-pártolói\'olé ogy tervet turjesztuk, imdy Hzorint leliutiiéguD volna ugyanis u zunót da éneket csak Cüukély költségei <ís inőgid aikoreien c-UajiV-titani.
10 terv ogy zene- éi t^oukinkoLi lelállitti-.sdbun áll, inolyntik feladata volna növeiitl^keit 2—1 tanítványból álló csoportonként képuznie, nem órtoni itt a tömeges tanítást ogy teremlien több zongorával, mely a- .tuuitváiiy hallását a mellett, hogy rontja,Aehuzun ós hostsKadulninsaii érne ezólt — inig elloiiben auuvezott tanítással
•a iiiiveudák szigory rend ós egymás általi ílsz-tönztM kövotkoztóbon aránylag rövid itlfí alatt, ós a szokott áldozat fulóveJ óri el a /.eiiószet ós ónok közóp lokál. \\
Az itt omlítMtt turv Kivilelót ^►mul tűztem ki ós a tanítást október elujón a loűt ós K\'rvi/.t mezt sarkon ulkalinas hóU\'isógbon mogiy!/item. j.
Z\'jiiuilóm bárom osztályból fog állMni, t. i. előkészítő I. óh II. osztályból. Az oktatás kót /.oli^\'orán, do külön-külön szobában iog oszkö-zóltotni, hogy ez igy a magánoktatásnak meg-(ulelliüSHOii.
A\\iantárgyak az egyes osztályokhoz mór-ve liisznok előírva óa osztva ugy, hogy a szorgalmas, mindenben szófogadó s toruk vő tanuló könnyen lö^ n művészül azon fokáig jutni, hol , önállölag kópés leeml közópuuTiózsó^ü zenékből betanulására ós azabalos folyékony előadására, ha podig o« el vau órve, az igénynek meg van telelve,, inj^tho^y a nyert alapon a tanuló önmagát is tovább képezheti ós így o szép niiivó-szelet mindinkább tökóletosbiti. 1
A/, előkészítő osztályba ielvóletnek minden kezdők, és miutáu. ez osztály előirt taiitár-gyain átmentek ós igy a zenóazet ulőórt<)|me ,ca gyakorlatába következetesen beavatattak, szi>-val a zenóazet alapját, melytől fúgg a későbbi sikered tanulás, megnyertók, fellóptetnuk az t. osztályba.
Mogjogyzeiidő, hogy itt aeiu fogok hallani bizonyos Ivöve^-lósekre. — A tanuló űrijét -vuH«rt*M«H»» óa iwzitl kópzetlaiigót túlhaladó■»•»- -ned\\tr.tliok it szemlény vesztésül azajkómódoii I uetaiiultatni nem logtik, mely állal ugyan nó- • j ur U- k idényeinek sokszor azon pillanatra m«g, volna feleivé, de ily eljárás által a tanuló soha j önállóanj>ra nojn juthat «vs igy általa minden | k»rra "I van vágva azon ut,\' melyen jó zunóaz-j szó válhatnék, sőt éa ezl nyiltan kimondom -ez által képződnek az úgynevezett kontárok -mert szerintem\' nem azórt tanul a gyermek, hogy az alatt mulasson vagy másokat mulattasson, hanem, hogy a tudománynak kéaőbb, ha csak mulatságul annak óa ha kull,uz életben is h-taznál tudja venni.
Mivel pétiig jó zenészt csak rendes eljárás mellett lehel képezni, tanítás om alapos és (okozatos lesz a nélkül, hogy tanítványaimat pedáns módon csupáu iskolázásául kínozzam. Az I iskolázást, melynek mindenkor a fötanulmány-nak kell maradoia a gyermek tudományához mórt zenedéből fogják\'felváltani,mely utóbbiak azonban esak mintegy a szorgalom és jó magaviselet. jutalmáal fognak alkalmaztatni, mely iliód áltul a növendék lassanként ós ószrúVótle _
TARCZA. _
Őszlki\'k.
Váljon miről siiaounnk i\'njy A liaklokló falevelek? .Mintlia egyinAKliiix mmulniink Hxcrettelck l sserolteluk !
Vagy tnlAn a oillaKiiak i« Kagyugó sxellein\'ajkn van ! S igy xong, miilíiti *irjiílm In\'ill, Vvgró\'l wi»»olygvn l.ol.lognn V Ki .tudja nem ezt <<r*i e A nap, inii!8il If.lMo^k V \' \' tlgy átkarol augirivul lli\'r.xpt, meiöt, ha titvoalk.
11a iriajil e niiiv vígníít dohog,
M .......... én i* olmtigyuk,
Itagyj kérlek igy ...............
rS/.i>rettelok! aacrotti-lck !"
FOGOLY.
EJ m I I.
b \' -Novella.—;, ?
Itagi L k a • i ó t 6 I.
II-
(Folytatás.)
Egy porcz alatt kiuu tormott, az ajtót bv-esapta, s a nagyíVaaretcszt reá tolta.
A bmtnlo\'vők oiint aóbálványok álltak. \'Hnllottákivjiiiiit zörögnek áz ajtóh keresztbe tutt nagy vasrudák. a mirtT csukódnak be a v»»-ablftkt4blák.
; Pokoli sötétség lón.
Kkkor tértek magukhoz. A lárma, a mi i keletkezett, valóban pokoli volt. Hogy rohan-| tak az ablakoknak, betörve üvegeit ökleikkel! i Hogy törték szét a székeket az ajtón! \'Felbori | tolták az asztalt, a lehullott üvegek-, poharak-: ós edényekkel roppant csöröinpülést vittek vóg-■ hoz. Olykor pillanatra csend lön, — kívülről
gunykaczaj hangzott. ) Emil kaczdgotL
Végre olhallgatiinak, belefáradván romboló munkájokba, de a kaezairás még miudig I hangzott, Emil még nem fáradt el.!* j Egy a dühöngök küzől egy ablak fülké-| ben gyertyát talált, s gyufát vett olő.
Az elperczeuő gyufa lángja valóban sajátságos jelenetre vetette világát. A teremben fel volt dúlva minden.
A fal virágos kárpitja, a szónyogzot, az olajképek, molyok az előtt aranyos körötökben fűggtok\'ft falon és kedélyes jelenotokot ábrázoltak a mythologiából; ■— olöbb boütvo nzulán leszakítva U falról, most talányos kovoréket képeztek az asztal szótszórt hulladékaival. A beütött tükrök százszorosan adták vissza sápadt torzarezaikat. Valóban borzasztó volt, amint egymásra néztek, összeszorult és véres ökloikkoí, düh és méreg kinyomást arcza-ikkal.
.... Ilyonok lehettek n titánok vesztett osatájok után.
---v III.
Csak Vazul ült előbbi helyén nyugodtan, mintha semmisem történt volna. ,
\' . A dühöngök tekintete reá esett. Alogle-patton -nézték. Hát oz az ember vak és süket? Nom, ez tinin az I Vazul oz-, ki uom hagyja
veszni társait, hol ő nyugodt, ott nem kell félni semmitől.
Hinni kezdték, hogy megvannak mentve. >
Vazul iutett.
Társai megértették. Felállították az el- \' döntött ásztalt, épen muraftt székot hoztak, po- 1 harakat, melyek kikerülték a pusztulást, s bort, moly még ériutctleu maradi - gyik fül- • kébun. I
Vazul mogtölté poharát. Társai utái\'.ozták, ! habár nyugtalanság kezdett kebleikbe vissza-* térni; — az összecsörrehő poharak csengése- i most a rabbillincs zörejeként hatott reájuk. \\i
Vazul kihta poharát. Társai alig érintet- -ték ajkaikkal.
A kaozagás ismét hangzott, — ogóizoti ; ugy, mintha a szobában nevettek volna. Vazul ; kivételével mindnyájan eldobták poharaikat s : kürüljártatták tekiatotökot, végro mindnyájan ogy helyre néztek. Az ajtó fölött a .falon kis nyílás volt két fekete szem villámlott keresztiti azon !
Emil szo\'moi voltak.
— Jaj! — kiáltott egy a bonltjvők közül miért nincs itt egy pisztoly, hogy kilőhet-(Uém azt a kél szoinot ? |
— IJgy-o? — hangzott Emil szava,\' — uzt hittétok kőzetekben vagyok V Tudtam mit j akartok, most halljátok uz én torvemet! Emié- | kőztek ugy-o, hogy;itt alattatok a pinczéhen | eg)- hortló lőpor van, ha ahhoz ogy azikra férne, | senkinek nem .jutna «4xóbe azt a yélollőnnek J nem tulajdoni tani.
Kémes hallgatás Ifin.
-—.EgéWégedre,E«>il ! — kiáltott Vazul, j
— Igyál, -j kaczagolt Emil, — utoljára teszed azt ugy is.\' - |
— Egészségedre r— ?isniétlé a hidegvérű ember. 1
Társai reá rohantak-
— Megölünk, széttépünk, őrült, bolond!
Fölemelték reá kezeiket, — de Vazulnak
egyetlen tekintetétől visRzahauyatlóttak azok. Az állatszelidítő tekintete volt az, moly a gyil kos tigris vérengző körmeit vesztegelni kényszeríti £
— Ván-o valami üzenni valótok a világba ? — mondá kaozáqva Emilj—-vinort innen meg nem szabadultok, öli! éri~~eítanultarii már minden tudományotok, nem csoda, ha ügvosobb vagyok. Nos, van valami -mondani való V
— Vau! — szólt Vazul.
— Kinek szól\'az?
— Neked Emil !
^ — Szabad hallani ?
— Tessék. Ti mindnyájan, kik jelen vagytok,mondjátok meg nem Telki üdvösségtek-re,. mert annak tudom, h;>gy nem tulnjdonito--lok^seinnii becsei, — hanein életetekre, mely mintlnyáj,ltoknak oly kedves; — ismertelek-e atyám, vagy anyámat, hogy inuly vidéken neveltek fel engem? ^
—AJelelet — hallgatás volt.
— Ugy-e nem? En sem ismerők ogyebot égy nagynónémnél/aki valahol vidéken lakik. En ennél a nagynénémnél ogy loVohit tettoin lo, melyet ő tudni fogja, kinek kol| átszölgáltatni, ha kót hét alatt levelet nom kap tőlem, vagy magam nem beszélhetek yole, •
Az a két fekete szem, ogy pillanatig ott -villogón-á nyílásnál, azután eflünt, a egy toat- , zuhanása hangzott. , "
Emil bukott testileg és lelkileg.
mii ismortotik meg, ugy a külföld, mint hazánk zoiiotormékoivel.
A* olsfl osatály sikeres bovégoztévol növendékeimet h II. osztályba léptetem fol, Ind u síó teljes értelmében jó zenésekké kepeiéinek.
Mind uz I. ugy 11 II. osztályba felvétetnek azonnal oly tanítványok, kik fölvételi vizagát tévén, mint ez osztályok ugyü.ébe- képeseknek mutatkoznak\'. — Ennyit a zeuo érdekében, -■-áttérők ae énekre.
Van-e bármi, mi a naivot inkább nemes biteué, mint uz ének! Az énekfan által a aoué előismereteibe « növendék be Jevéii avatva, « kellem mellett még azon hasznát in veszi, hogy ha később kedve támadna xeuét is tanulni, c/l felényi fáradság és költséggel ^.közölheti, vagy ha ezt uem tenné is, mindenesetre m«g \' Viiu azon haszna, hogy a zenét helyesen megbi rálni képe*, tollát már ez utóbbival is dúsan van pótolva a kis íárwlsilg s ínég kevesebb áldozat. \'
Enok tanra felveszek óv oh kortól felfelé leány ós lígy ormokokot. Kendet hangjegy-utáni iskolázásét.a legkitűnőbb <(1asz huugkép*» gya korlatok felhasználású mellett énekeket ugy dalokat is fogok alkalmazni, valamint m>táni ünnepélyek vagy ünnepélyes milék alkalmával tanulóimat fölléptetni.
Nőin vsak a zene- é« éilekgVakoflluti, d<-az elemi tau tárgyakból is évenként nyilvános próbálóiéit tarlók \'öns/..«s lanitvány.mimal, a melyen az illető szülők gyermekük olőhaladá sokról meggyőződhetnek. j
Itt még különösen megjegyzem, Iiogy.nvj táui felmerülhető hibák vagy félreértések or\'vo-solhatásu miatt szükségesnek látom, hogy a t. szülők vulöm gyakrabban érintkezésbe jöjjenek és a tanulót, illetőleg nekem mindenbeil segéd-, kezet uyujtóanak.hogy igy egyetértve, m>zdit-hassuk oló közös .czélunkut. — Ila- akadna (óhajtom, liogv no akadjon) oly luiiitváiiy, ki erkölcsileg romlott vagyai tanul i>buu-mi|)d«n intéseim daczára is hanyag maradna, ézi tanodámból. kizárom, mert tcrmészoteiub.\'ii lekszik növendékeimet nzelid édj nyájAs bánásmódban részesíteni és viszont azoktól a legpontosabb szófogadást, szorgalmai s tisztelete követelni.
A tandíjakat hároiiilclokcp osztályoztam a ezek vagy havonként, vagy negyedévenként \' előre fizetendők.
^ Az I. díjosztály zatuál négy gyerniVk tanul együtt.hotf2 tan. és I —2T^«3».ÍiiyoráVát egy hóra 2 frt 80 kr.
(Ezen díjosztályba kizárólag lióv közti gyermekeket lohadok fel.) \'
A II. osztálynál három gyermek tanuf együtt heti 3 tan- ós 1—2 feladvány órával egy hóra 3 frt f)0 kr.
A III. díjosztálynál kiit gyermek tanul együtt heti 3 tan ós I -2 feludványórával egy hóra 6,Itt.
Knekfandij-\'/i évre II Irt \'50 kr.
A tanórák a beirutásnál határ^talnak
lueg.*
Xagy-Kauizsa, szopt. 2H-án 1*72.
MKKHZ ANTAL,
A keszthelyi hí\'vvl/nck ujabban bcbixoin ult Ky.ÚK)ii<ilúna «\'«>\' liürbi\'ti\'KH«K IH\'IUÓIM\'II.
Szenvedéseim nagyobb mérvét a föntirt hóvviz szüntette meg, ez okból tolj"* bizalom
inal\' voltéin azt idénybo ebbon az esztendőben js. így szeptember hóbairseni mulasztottam ej azt élvezni, élveztem pedig rószbon anyagilag, mennyiben\' beniiu lÜrodlclií, részben szellcmi-leg, mounyiboil azon fürdő gyógy erejéről ujabb tapasztalást szereztem.
A fllrd\'diolviség újból csinosódott, sok oldalú javitáiou iiiont at, köiiyolem is több volt ólvozhotí, mint a múlt évben. Ilirlik.bogy a nagy ko«y u gról, mint ezen gyógyíürdönúk tulajdonosa, kádfilidőkot ifl Ibg létrehozni a uehezou és járni iium tudó nyári, téli boteg használatára. \'
• Már a mull évbeli pendítettük mog « hiányt és nem ok uélktil, mert látni lehetett ott magasabb korú, járni, állni uém képes, tehát nagy iigygyei.bajjal filr.iiHmlő betegeket.
lioteg éz évben i|agyon sok megfordult a-, hév viznn s minta nép nyelvéről érteni lehetett,
lehetett
(/,v«»gy»
ódákat mivolt, sántákat, bénákat ijyógy toii sat.
A többek közt v<dt olt egy középéletkoru ur, Hujátszoril bőrkÜteggel. Min.doii levált var igon érzékeny fckélyok.ot\'ltttgyi\'ll vissza, mely okból .alig elviselhető- vis/.kete^égot okozó, e-iipős nedv izzadt ki, A nevezeti betegnek éle!\'- merő kins/.onvedé* vidt, mert alig tehetőit egyt\'bot az éjjeli,\'s nappali várakozásnál. A kiíieges izzaduiáíiy kövotkuítébeír miiidon nap !• pár fehérruliát volt kénytelen föllias/.uálni, minden nap újból kellett\'tisztázni uz ágyat, r.-gtjelro kelvén az idftprtiy légkor- töltötte el szobáját, hogy azt\' az eleg elvisellu.tő néhé/, kelloiuct\'eii izag. miatt naphosszat szellőztetni kelhitt. Majd. alig van hirueves orvos Kurópá-ban, kinek tanácsával nem élt volna, nein nevezhetni gyógyfürdőt, molybeii nein nyaralt v.obn; mimlozek után lK7y ik évben határoz la oK magát arra,\' hogy a keszthelyi hóvviz gyógyfürdőt is megkísértse, s mint az eredmény mutatja, volt is sikere, inéi t már a li-ik fürdőn) elveszlotte kínzó visz^etegségét » midőn a 103-ik l\'ünlőt befejezte, tökéletes mog-••b\'^edéssol hagyta el a liévvizot.
Ily oaetuek tudomásul vételét néUán no rezhutum szerenesés szellemi élvczet-Js azon kedvező körülménynek, inely elegemlí ok arra, hogy a keszthelyi hévvizel^\'idni^erejíi gyógy-turd-mek ismerjem fel s óleíi ligyetmebe ajánl jaih a liasonbájliau szenvedő I. ez. közön-
^agy-Kanizsán, IH72. szept. \\
TKIISANC/KY,.
int-gyoi tUzli JinUurvoí.
Fekete íeiiger piirtjáról.
(üli) liukarestből ép akkor jöttünk ki, midőn a hirtelen meghalt paslia liült létemét nagy halotti pujupával a ágyuk dörgése közt a vaspályához szálliták, alkalínam volt az olúli-(•-jeilelemsóg di zőrségét lállialni.^rWiulla kiilöu vonattal azállittatntt tSiur^evába, oiiiian Huszt-siikou át Várnához s iuueii szinte külön hajón Stanibulba.
liukarest ha)adó város, különösen azóta, hogy hulloinás szerint az oroszkormáuytó! szó-pitésre évenkint f> millió rubelt kap. |jj akadémiai épülete uolossalis, az országház bereu-dcJzose béliiie most történik, kiesi, de igen izlu-
tes (« ezélsreríi, az elnöki szék felett vaii a fejedelmi páholy.
A tűztoronyból nézve a.város terjedelmes és festői látványt nyújt, óvárosrésze ronda és egészségtelen. ,
Husztsukba 23-án osto értünk, snjálsá^os látvány ogy igaei török város, utczáí rendezet-Ionok, piszkosak u u kanizsai trotoárok ebez képest asp halt féle kövezetünk, az utczáról egy ulaesony kis ajtón beinenve, egy török család lakába, paradicsomi szépség tiinik elő, Kusztsu-kon én és Vailuai Károly h neje csakhamar meglátogattuk Molms gyógyszerészt, ki Vesz--prém bői szakadt ide. Kedves család!
Husztsukon .Islah llano* hötelbuh lóvén beszállásolva, együttesen utaztunk a vaspályán tegnap délután Várnára. K pályán somaii őr-|\' ház sincs, vakmerő a közlekedés. Este 8 órakor élérttric a fekete tendert h Várnán beszállásol-| tuk magnnkat.
j Várna-még rondább utczákkal bír, csuk
| annak lehet fogalma róla, ki látja. A gyám-.. síi\'inlckezeiu várnai csalatéieu akaratlanul is I fájó sóhaj busita bennünket, j A.fekete tenger partjára kinmnve, iin-
j kénytelen büszkeségi érzet dobogtatja szivüii-j kel, hogy\'?«a};y Lajos alatt itt volt széle a Ma-:] gyarbirodaloinuak. A tengeP csendes,\'a kikötő \' szép, <le nem oly hajódus, mint a Irí\'szti iiolo. I A tenger végtelenebbé pillantva, feszülten vár--i juk, ho^ylrüíTáinaí ringatását mikor élvezzük, j már eiliiyj^liosszú Ój« sanyarú utazás ntáu. Ila u j dunai gyorsgőzóit, m\'óly *n pordát hozza, el ne | késett voliia tegnap, mái\' Konstantinápolyban volnánk, igy azonban csak ma\' esti (i órakor J indulunk s pénteken, délelőtt, vihartalan idő fcsotéboii IV órakor ic llosporiisban I\'éránál kilo-| gúiik kötni s oTíajtott czélunkát elérjük. Saj-; miijük, hogy éjjel megyünk á teiigcron, egy j helyén köt ki Ilurguisnál, de annál inkább ! egyik legs\'tebb látványunk li -iz a nap felkeltő, ! mely a tengerben nagyszerű visszlátványt inu-; tat. A% égha jlat itt mplog h csak ésto s hajnal-! ban iiitszik köd, mely a tenger vísszsugárzása í folytán sárgAs szint olt. Ilyesmit már liazáuk-ban Jelieteilen látni.
lilindezen .tudósilást csak jelezésiil iron>, , miiijí már mondám, jegyzeteim nyomán lehető i teljes útleírással fogok e lap t. olvasóinak ked-| veszkedni, ha a gondviselés vissza vezérel, oh mert ily mcsgitu .t\'oldón oly győtrölég kínozza az einbér szivét valamiVide érve, felsóliajték
S»iinoruH» luiviizüllek Váina I lu-li j.l volna, lm ke.lv.-s.-... i-áriis.
A világul remíiiyicloii j . hiilsülvg nein,\'ilu nxlvln\'ii «/. omlivr Kifőni.* . ... ah liilvlitiíllok VoiiK«r !
ItesHeuyolH\'ii, oki. 1.
I Nyilatkozat. A \'„Zala-Somogyi Közlöny" j 7:i-ik számában ily felirattal megjelent ezifckre: ! »Még néhányszó a leteiiyei l«72-ik évi augusztus 22-ki képviselőválasztásról-. MiutönéEzotlol bíró egyén nem felelhéték; hacsak oly térre nem szándékoznám a vitát átvinni, a melyen, akár kezdeményezőleg, akár provokálva fellépni suliit ambitiom nem volt, nem lehetett és soha nem is fog leuui.
Ilifi/e.m,\' hogy u tisztelt közönség ezen el-\' járásomat teljesen eorreetaek találja, tettes szerkesztő urat pedig arra kérem lel, szíveskedjék
becses lapjábnui nok kijeleiiUini.
zen ügyét véglegesen befejezett-(AintMi I — 8*«rkrs*li\'!«i\'\'|{.)
i,i;;.i, skuhlkjs i.Aszi.tV,"
fiU.lblrloVos.
II i r 0 k.
— Királyunk ö t\\fl«éiféuek neve-napján okt. -l én fényes isteni tisztelet tartatott, hoUrlíivutaluuki tostüluteküu ki vili -- melyek noR.mmdon egyes tagja az ünnepély komoly ságohoz mérten fekete ruhában jelent, meg; a polgárok közül is számosan jelentek inog. A/. . ünnepély magasztosságát nevelte a dalkör ál tal előadott pár darab szent ének, melyben a/, összhangzat, mint a mely különös es fókelléke a karduluuk — nem hiányzott. Meglepett mindenkit az egyik darabban előforduló lórii solo, mely valóban a legsikerültebbek közé tartozik. ,
— SíarhnvÓH* dühöng — mint bizfos forrásbél értesülünk — Har«nyaiuegyébeii. A hatóságoknál a kellő intézkedések megletettek. Nem is azért emiitjük, miutlia szükség lenne a Ilii hivatal közegeinkül figyelmeztetni intéz kedék végett, mert tudjuk uzt, hogy ha a községek és azok egyes lakói nem nyújtanak segélyt, illetőleg lieni igyekeznek elejét/veuni éberségek állal a bajnak, akkor minden lör vényszéki rendeled füstbe megy. Ép a\'üorl li gyelineztetjük olvasóinkat, különösen azokat, Kik Zala- es Somogyiuegyében laknak, miszerint igyekezzenek a bekövetkezhető bajnak, a mennyim lehet, elejét vonni.
— ItaraUmi «/í)/iö, egyiko iiatal tehet-ségdus szinétfzuiiiknek, ki pár nup óta körünk-ben időzik, ma játszik utoljára és iinysn megy Debreezeii.be. .Sajnáljuk\', hogy ily korán itt hagy bennünket, de örvoodUuk egyszersmint azon, hogy szélesebb kört nyert, hol tanulmá-nyail tovább (ejtheti. Sok sikert yliajtunk.
JÍHJiosrá/\'lól tudósítanak beuuun ket, hogy a hútloro, f. hó 7-éro kitűzőit erdé-szeti vizsgára eddig még suilki sem jelentkezett, sőt még remény sincs arra, hogy a vizsga, melyre vizsgálati elnökül a fyldnifivolési 111. kir. minisreriuiii által Jledő ur, budai föerdő mester nevezieielt ki, luegtartatuék. E hiriiek egészben hitelt nem adhatunk, mert nem lehet, nem\'ludjuk elhiiini/Iíögy\'*ep -u lennénk azon om,burokben, Kik előtt uz erde-szoti pálya ke\\;ssnek, vugy épeu seminiuek te-kiuleiiK.
— yáUlHXtátil elnök. A baksai válasz-tókerUlvlben, választási elnökül ílj. Skublics László ügyvéd van kijelölve, a jobboldal által. Ezen körülményt megelégedéssel veszszük tudomásul, mert megvagyunk győződve, hogy erélyes kezekbe van leiéve a választás biziou-\' sága és egyesek túlkapásai nem lo\'guuk oly okíatuiis iiidígnatio kellése melleit, érvényre emeltethetni; a mint uzt a legutóbbi választáskor annyira sajnosán voltunk kénytelenek észlelni és el is tűrni.
— Varosunkban és vidékünkön u szüret nagyon is egyhangúlag foly s körülbelül a hét idején elvégződik. A termés nagyon esc-kél^í Azt mondják, hogy \'még lWlÜ-bun lett volna ily gyengo szüret. A mi pedig a must minőségei illeti, úrra nézve tt vélemények mind oda közpoutosuinak, hogy oly kitüuú boi fog lenni belőle, miszoriut az lUtib-ikivul a versenyt megállja.
Néhány perez múlva felnyíltak uz ablaktáblák, az ajtó felpattant s Emil belépett, Arczu j véres volt, est\'wközben megütötte.
,— Itt vagyok, — szólt - öljetek meg. \'
Azok nnm ölték meg.
— Látod, — szóltak, -r- minket lánez fű/, egybe, hogy ha az egyik bilkik, másikat i« magával ráutja.
Csak Vazul iilt előbbi helyéi} nyugodtan, miutba semmi som történt volna. Es nézte őkot a felsőbbség ama bizonyos tekintetével.
Ekkor egy férfi érkezett, a ki szintén iár»uk volt. Török AiirdlDMk hívták.\' Mikor elmondták néki, |^ogy mi történt, sajátságos mosoly lyal m\'ondá:
— Ti együgyűek I
Mindkét jelűek szólt uz.
En tudok egy módot, — fuHiatá, — melyszeriut Emil megházuaoillialik, a mi. ina radbalunk..
-Halljuk!
Aurél hangja suttogóvá \\;ált, mire bevégezte, társai kiderült urczczál mondák :
— Helyes. Kár," hogy ez uowi jutott eszünkbe, nem történt válna ez a kellemetlenség. \' ♦*•-■•
Némelyek Vazul arczára néztek, leakarván arról olvasni véleményéi; iieiu mondott uz aemmit 1
—. Urak, valamit Wuoiidok, - szólt Aurél.
— Halljuk!
— A* ójjol kalandom volt, . ,. —/Koiyea. Azt elkeli"iií indunod.
akarom.
„Az este Sz..... u voltam.. Sötét volt-midőn sétáról hazalelé indultam, — bieiiotköz, bon egy házablukában suttogást yotteiii. észre, Vníre megálltain. A ház csinos és zoldrodónyü volt, eserép\'zetéro egy nup, terebélyfu ágai borullak. \'
A /.öld redőnyön pieziny kéz nyugodott, s bár a szobábuii gyertya égett, még sem vehettem egyet észré.
— To vugy V uttogott valaki.
— En,—. feleltem, nem habozva, mert-ezzel nem is hazudtam.
— NosV miért nem jösz közelebb?
odaléptem, u kéz\' kinyúlt, — oda nyujtottnm kezem, melyet a kis kéz megfogott, az első életemben, mely oly pieziny és linóm volt; .. \' \'
E pillanatban egy kéz nehezedett válla-imra, hölgyein slkoltya .rohant el, ~ bálra néztem, egy lérli ált mögöttem. • -- Kicsoda ön V — kérdém.
-r j)o ön kicsodaV Mi jogom van itt\'( , . — Hál ön ugyan mi jogon, talán ennek ii hölgynek férji! engedte meg, liogy ily időbeu és helyim nyjét mulattassa !
— Uram, ön szemtelen, nevét és lakását
\'En dühös leltem, tt már nyelve nein volt, hogy török /wirél szolgálatjára a „hArom sas\' -ban, —t ekkor eszembejut, hogy szövetségünk nem\' engedi a párbajt. Egy gondolátoin jön s \' nagyot nevettem. *
. — Haha! Ou vlvniukarV En báró íJurch vagyok a a llétpáva-utczában lakom.
— Nem tudóin, vau\'-o a világ vulamely . váraljában ily nuvü uteza.
— En, — volt a válasz, — S. ..., volt országgyűlési képviselő vagyok. Alásszolgája, holnap nyolez órakor.
Elrohunt.
En meg Ogy ideig ott áltam, né/,ve az elsötétült ublukru.> Kedvem lett volna azt. a\' pieziny kezet még egyszer megfogni., Egyet leptem, s dúdolni kezdtem valamit u „liáuk-bána-ból, mit gyakrau hallottam és, láttam elő-- \' adni 1\'esten.
Ekkor egy másik ublak nyílt meg s férfiú \' hajolt ki rajta.
— Kicsoda ön V — szólt, — hogy épen ablakaimat választja dalui előadására. Az elébb is nőm berohan, hogy vuluki megijeszté, amint szokásos esti imáját végezte.
En uagyot kaczugtum a fölött, hogy ez uz a bulgu ember, u ki uéjének elhiszi, hogy uz imádkozni vouul vissza.\' A férfi dühös lőu s becsaptu az. ablakot
Itt végo volt azolbészélésnok, melyre ogy ajelonlovők közül azt mondta, hogy török Aurél bizony nagy ördög.
Félóra múlva Sóhn Vazul és Tőrük Aurél együtt sétáltak a kertben. t
— Azt ugyan jór tetted — szólt Aurél —•hogy ama levelet letetted upgyuénéduél, inert ez a dühös bolond képes a végletekre.
— Jlm: Az ugyan jó volna,.meg is fogom
.teuni.
* — Hogyan V!
— A levél és nagynéném nein léteznek, csuk mentő eszközül-goudollutu ki.
— Oh, te uz ördög vagy muga. De mondtad, hogy megfogod .teni. hogy teszed tehát, ha nagy néne uiacnV
— Veszek ogyot. I\'énzen upát is adnuk-Es ez iguz.
A kuslély szolgái a lefolyt eseményről nem veitek észre semmit, mert külön épületben laktak, — csupán egy üreg süket szulga járkált a kastélyban, a ki upm tudta eltalálni, hogy urát mi lelte, előbb mi.it dühös oroszlán nn»nt végig u folyosókon, most pedig* 1110-solyg, mint uz oltárképen az uugyalok. IV.
A nagy torom, molybou a föntebb leirt események lefolytak, három hó.mulvu megtelt emberekkel. Emil lakodulmát ülték. \'
Este volt. Belül vurázs és ponipu, kivül irtózatos zivatar, uzt lehetet képzelni, hogy a természet a. végítélet nagy orkánuporájából ad elő mut\'atványokut. \'•■\'-..•
Nagy ellentét. Valaki ama megjegyzést lette: hogy „vurietas dolootaf.
E menyegző éj emlékezetes volt. A szél fülhnsitó solókut csinált u hull -utó magyar pauzáiba vugy piunába; majd meg kíséretül szegődött u sebes ütunyü tánezdura-bokhoz. >
Hanem azért oz a vendégeket nein aku-dályozá, hogy jókedvűek no legyenek, — hogy a menyasszony szépsége el ne ragadja őket.
A násznép turku tömegé zajosan hullámzott a termékben, — s a csapongó jókedv ujuk hévvel kezdett tánezbu. tört ki. A menyasszony szelíd teremtés volt, szépsége virágában. Az ifjúk uz édent látták megnyílni maguk .előtt, mikor tekintetével találkoztak.
iKüljlftUift k\'lvctkciik.)
— Kewtthfílf/röl drtoaitnnek, hogy ott i a szüret már buytijjssöíliitl; must nagyon kevés \'
.yfíH, de Ara már is elég uagy, mert ugyanis : míg tavai}\' a mustot 4 írtért adták, addig most S -DJrlról beszélnek, mi azt mutatja, hogv a borkereskedők jó bort reményiének belőle.
— Flf/l/elmvstetjUk olvasóinkat a la- | |niuk homlokán megjelent hirdetményre, moly- | iii-k fontosságát u jelenkori nagy horderejét , átláthatják mindazok, kik az ipar elómozduu-sát hazánkban szivükön hordozzák. Annyival i» inkább érdekesb les/. e gvülés, miután, mint látható, liomcsak az<>k, kik bizottsági tagok,
\' dé azok is, kik bármely fcdóztotési állomás iránt érdeklődnek - megvannak hiva.
— Meifjeleut Nagy-Kanizsán, ok(. !f án •Ifi7$. a „Zului Tunközlöny", mely a zalame-gyei tanitó egylet szaklapja s a megyei iskolatanács hivatalos közlönye. 111. évi uj folyni,ii. volt szerkesztője ngs. Hója (íergely ur tanful-ügy-dói minőségében l\'estre helyeztetvén át, a szerkesztést < lyőrll\'y János, llajgató Sándor és llolVmami Mór urak vették át. üoállván az is kolai év, az el.iő szám c^yszcrsmint mutatvány nzámul küldetett szét,moly ltok, tartalma: „Ul"\'i nünkhoz." A szerkesztőség. „Altnl\'ino* elméik*-•Utak tanügyünk dllnpotdról." Szélig Kcronez. „Jegyzőkönyv* a zalam\'gyei általános tanitó-egyletnek Keszthelyen, 1872. aug7H-án tartott évi közgyűléséről. „Leveleztünk.\' ,\'J\'iircza
m \\\'«gye» közlemények.u A jánljuk t. olvasó közönségünk és néptanítóink lelkes pártfogásába.
— h\'oda. Van szerencsém a I (•/.. Icözönség én kartársaim becses Ügyeiméi lélliini, miszerint ügyvédi irodámat Zala Kger--, szegen, csacsi utcza \'JU.r». ház sz. a. ióvoda épi\'u, leiében) megnyitottam és f. 1872. ez. pt. tői kezdve a t. cz. közönség, ugy kartársaim meg-k<-r<\'séso esetében mindennemű köz-, u. m. : polgári, te.lekkönyvi, úrbéri, osztályos, árva. I Iiüii, ugy közinsiz£atási ügyeikben rendelkezésére állok, pontos és lehető nyors elintézés s cl intéz totése iránt a legrövidebb idő alatt in-
l. zkedem; lYilörok vésem oda irányul, hogy a t. cz. közönség és kartársaim által bennem he-Ivczeiidő bizalomnak kellőleg megfeleljek. \'/•■• Iv-crszeg szopl? 1U éh 1872. fldry Sándor, h. ügyvéd.
— IfnkHldcti\'tt szerkcsztőnégUnköz és minden könyvárusnál kapható: .Az őrült meséi", harmadik füzet. Irta: Majthényi Ferdinánd. K szakavatott és kiUlnü tapintattal irt munkára még lesz alkalmunk visszatérni, mikor is kimeritóleg fogunk róla szólani. Addig is t. olvasóink figyelmébe melegen ajánljuk. Megjelent l\'ozsonyban, 1872.
— „Ali hoc.« köXiHfiÜéH. A szeptember 30-i közgyűlés rövid ismertetése a követ-kező: 10 f 30; - 1\'/, óra; azaz IU vidékbeli bizottmányi tag és 30 hivatalnok repwesontálla ezúttal a tokilitotou vármegyét, a kik a már részletezve megállapított költségvetést l\'/j óra alatt igen könnyen ledarálták. A megyei írnokok fizetését kiegészítették i»00 tri, a megyei közgyám iái atalányát emelték l(X) írttal; — a tiszti katonák fizetését ól) Ittál, — a járási orvosokét is valamivel j es végül rund*/--resitottek az árvaszék mellé külön kiadó, iktató és lajstromozót külön-külön 7tK> ftlal. Ennyiből állott áz ugész.
-- Lapunk bcsartakor érkezett távirati tudósítás szerint a marhavész Somogy-megyében is kiütött, mellnek tovább terjes/, kedését a hatóság igyekezett egyelőre az által megakadályozni, h.igy az t)rm;iiidról Komáromba vezető hídvégi utou a közlekedést bezárta.
Paprika Jancsi *).
a napokban parádét akarván csapni,a se h ö no Májé. r ruháját kölcsönözte el. Fftyórosan is nézett ki, de ugy, hogy minden ilmlfer ügyel inét személyére vonla. ígen, fejőmre teltein a cylindcr kalapot, Vnttermördert kötöttem föl, fehér mellényt, szűk, de bokábau bő fehér pantallót és fekete löcskefarku frakkot, loher keztyüt, glauz topánkát rántottam elő, s midőn a na\'gytükör elölt hatvankétszer megfordulván, magam ollón kifogást nem tehettem, reitpeitcs-iival kisurrantam a föutczábá.l.éptom,mentem, míg végre egy emeletes ház olőtl lupedóre való piszkot uuin szórlak hegyibém, miro kalapom, mörderem és frakkom tele lett szölöfürtökkel, porral, papits/.oloték- és kendermaggal. Körül tekintve, azt láttam, hogy e botrányt a szoba tisztogatóiul követte el, meiiuyiben oeszennyo-zelt szAuyegél az utczai ablakon kifüggesztvén, azt addig ütötte, dobta, verte, míg belőle mindéit szennyet ki nem kalapálhatott. Megszidtam az éhetetíent, de ugy látszik, hogy ez rajta nem fogott, mert csak hamar utána pálczázta a díványt és ablakvánkosokat, melyek poHából szinte egyes porcziót rakhattam zsebre.
Oda lelt ruha, oda veszett a csinosság, jő kedve és párádé. Mivel pedig az ell\'élo házi rendetlenségek városunkban igen-is iiapi.íéíídon vannak, orvoslást kér l\'apri Jancsi, mi ha
•) A derék tiUolló ogyealtlelnuk áttettük a hivatalunknál tUxtelot ú* olUmeré* jelöni még n múltkor ItivbeaiU* végett letett \'2 uwzt. forintját. laieii it|.
elmulasztunák, maga gyakorol hatalmat, hogy azon szoba papogójakat megboszulhassa. Á szobaleány i kisasszony ezim helyett ezentúl a tényezőket höskék nok fogom elnevezni,\'\' cflotróí-eselré azt fogom krétával a ház kap.i jára irm: /// is ef/y Winke. van.
S z i n li á \'/..
— (M.) S/..mlán oki. án adatott Zádnr /..illái\' •misii «*cr*8«w» lag felló|ilcill: .Fi|m a h i-r\'i" H " » * » I. Ilonénál Ínokokki-I I fölvon ii.li.in. A cxinuüiiirjii l. /li.lor ur jálmitn ugv látsiik ,-t. k« ».linnt-g Iclj.\'n iiu\'gcli\'go i\'í.\'ro, iiH\'ly miinikáit, n.i.l"ii Puli|>lelle. jeit ulöa.lla, vilinron ta|>*uk\'kal kim\'ili-. Mi uom Htcrt-liiiik aiör-nxál linxog.itók lenni, <lo egy k.\'r-<lé»t nu-g in kocxknilatuiik /.á.tor ui uló : mi cxvll akart rlúrni a nabi-s lu\'mi\'.ljel V — K<t uu\'gclö/.lo l\'allllf «US f«lli\'|>tolll; A i. U j h á k a n ii k n I n ő olióiljo11 — Vígjáték I fvlvonánlian. I\'aliné »<»/..Iliy llgy láliixik !U ntHIJ )llogliiil..ll.....
— miérl mak.11\'4 nátl.áli.iii, ini\'.ly Ii<ti>g4,\'g jil. k.-í n.ik liágy Tiátráuyára vollv— killlínlixn caiiu><aii in<> iíog, r«ak arra kérjük, Imgy Iniloliö-jóre J.\'iv.\'Iin i<■ f ilits.in t.>lili g.oiilot.
OaUt>irU)kiiii,»kt. 3 án .Kg y em I. r-
Vigjáték ;« frlv.iiiáiliaii. Vajdali ur a cxiiiimccreiilii-ii itbkszor niegt.i|M»liaioii, n.ilia játéka\' nem v..lt oly, mi^t a inílyi\'iinek k.llott yolna lenni. Il.ik.i.ly, mini iniii.lig, ugy"iuo.it.ix di/evlnri «xer>*|iéi tok Innnur ral <le annál IJibli kinnikiiiiniial játtxótla. Iliik.xliné\' —. volt- tulaj)l.niké|irii ax «\'*t hCíao -r ü kitiliiiiun ján>la a lúlték.\'iiv ii."> »ii>ri<|ii\'t — ^s hUí/.fik —-íiogylm li.ingja prüalt.Ului fog, « térou »iéj» álliM^foglaUn.l tl. Megkell .illetérnünk luválibi .lltflxéiét, mely iga-íán jú ixlétre iniilal. Megyvri Km ma kedveit „I.uua* v.ill. Fáj lalom, -liojfy nem mon.lliatjuk exl 1\'állné att/.unyra, kl makai-t nállia haja még ino.->t it le-killyo tart
Tegna|> nagy kiálliláttal adatott : F.ikr.\'il f..kra
- miro j.\'iv.\'i .t/.állmukban rittüi fogunk térni
Ma adatik : ,Jobli én bal|>árl,\' — l.nkái-ti Sándor kitítliö vígjátéka; mely minden |iárf«xi ne^eleii l\'elill áll .t tűm egyik, nem maiik pártia vioiat-ki.iólag nem f-glal magáLan exí|»á»okat.
Ertek- és váltófolyam oktob. 5.
:"»% mctalinues ü;\').S0; f>°/0 nem/., kölcsím 7<Mi".; ÍHO\'i-ki álladalmi kólcaöu \'1(J4.2;"»; bankrészvények 877; hitelintézeti részvények :Ú3 \'.«» London I05l.lt) ezüst ágii) 108.2t»; arany darabja 5.2iJ\'/ji 20 frankos arany 8.72\',, kr.
Heti naptár.
Október 6-161. 12 lg. Iji72
é,t Inti- Katliolikut na|>- -l\'roteítánn nap tár ! naptár
Itl) A király beteg liárol.
Ilétfíl ■ Kedd.
(Mitltrtilk j Péntek .S/.ombat
Iniioa IV, -Ili 63
F 20 Olv Ü. F 19. Kmit
JiMtina .1 tmiii
llrigilla J\'elagia
Kiíl.lei
ilorg. Kerettea fle.lli
Filomilla n/.(i» llurkhardiu*
Mik«r\\ |.k. v Kzeratin
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
J\\Jy llttór.")
HT" STIÍIM SAilIU \'Tp^
ékszerárus. arany- ós ezüstműves Zala - B^erszegen
Körmendi ittcz<t, !lű. hx.
Van szerencsém a n. é. közönségt-t érte-siteni, hogy a már^J\'i év óta fennálló arany-és ékszer raktáromat ujoluga legválogatottabb arany- és ezüst ékszerekkel dúsan szereltem föl. Kapható nálam minden választékú vxíist és Aranyórák 8 frllol kezdve c«;cmx ÜIIO I\'i Hk : t"vábbá mindennemű ékszerek, u. m.: k a r p o r o c z e k, függök, I á n c z o k, g o m-b o k, e ni lények, é t s z e r o k, szóval: mindenféle arany- és ezüsttárgyak, a legegyszerűbbtől kezdve a legliuomabbig.
Ks mindamellett, hogy raktárom nagy-ság- és gazdagságban vetélykedhetik minden nagyvárosival, a/, árak rcltdnöm olcsóbbak, mint nagy városban, a miről is a ». é. közönség már a legcsekélyebb vásárlásnál is meggyőződhetik. — Avult és régi a r a n y-s e z ü s 11 á r g y a k a t a I e g j o b b á r o n becserélek.
Gyorsan és kiváló ligyolemmcl eszköz-lök betű vagy ezimbevéséseket.
S mi leginkább szives ügyelőmbe veuu-dó: saját magam is folytonosan dolgozom.
*) K rovat alatt kftxlilttekérl Ivlol.\'íttúgot nen vállal a Jtoerkeixtőiég.
H
R
B

33
K
Y"
fiii
f r»
" REGENMÁNTEL.
yM lt<;iapndeii, Oekonomtti oder llalinbcainteii und llbcrhaupt állott " Jenén, die dein Itegen ailng.\'tclxt tind. i«l dér eelil englitclie Reaenman\'.el, onoln.-.n it(oiverlie«.>rl«il Unverwilitlieheii. w«tter dirltlen rttnil bexondem /.u rnipfcbleti. I»i.-te MSntel übertetleu Klggattx und Daucrliaítigkvit .alle audere bislter erxeitglen. Zii bemerken itt, datt diete ganx uhui\' N\'atlt altul, dalier nie winer U-ptrattír ilntorliogon, und tiu.l diete derart guinaelit datt mini .limclbi\'ii aii.\'li bei ai-ltiínom Wi-lt.-r auf dem xweiten Se\'tu alt cli-ganteii l\'eberxlelicr ben>lt/eu kanii. 1 Stlii-k kottcl in gi Hiilinl. llri\'.tto Zoli Kiiuga 10 ti. jo.le woítcren - Zoli kotlett I tl inclir.
Kaptixen ko.tten dat sittek 1 II. llaup-Depot dev Fnbrik Onrtn «t* Sülni in Mancheiter
1 Lidi! Lidi! Licht
Hihttll KUt billiK.
N"itetle l\'ctroloUtn-SlcherhelKlampen tnit bett kotittrnir-
tem fleliiiielti\'rlingt-Hparbr.....tor(l Klammc gibt li Ker/.onlielil),
. uiitlroitbar dia tebiíntle lloletiehlioig und deiinoeli W) l\'oreont Krtparnit gogeit je.let andere Hrelinniaterial. l\'m gar keim-l\'oiikurreitx xii filrelitou, xind din l\'reite ilnerli.\'lrl biliig gett. lt ; ({nalitiit wird garantirt. _ >.
1 Stílek Kilelteulampo komplett tammt lilát u Doélit kr. liO.. 1 . Kilehelt , Watid- odor lliingelainpe, komplett kr. Hó, 11 l.-\'O, 1.60.
1 . hllbaelte Ziinmerlampe. ganx kompion II. I.\'ill, 1,50,1.80. 1 „ telirtnato Atitttaltung . II- ií.W^ 3.
I „ Salonlampo reieb dekorirt. *u per főin ll 4, ő, ti, S, 10. 1 . St ml ír oder Arbaitilainpo mit flelilrm ll. 1, 1.60, \'2.
1 n Waitdlampo filr Htalltingeii, Vorxiinmer kr 1H», ll. l.\'Jll. 1 , lliíngolampe . . . kr ÍHI, ll. 1.60,
1 . , Kálinkon. WerkttHlte, Üeneliiifle ll
-.\'.fitl, :» 60.
1 . Hpoitoximmor-niliigolanipen mit Z»t{, f. intte tl. fi. fl.
filr feintto .<orte. Hriinxo vergoldet ll. ló, 20. •-\'.•. Die Preise der Lampen verílehen sloh Komplett »ammt üochl und Glas.
« i ............ ........, mittellViii kr. 6, f»iu kr. 10, feintlen kr. I >.
mittidgruta, mitlclfein kr, 16, lointton kr. 20. grott.- So/ie, millelfcltt kr. 3f», feintteu kr- lf>-
1 Kilo l.ampendoclit kr. 1, 6, H. ^ (<H)0_12,1)
l Stílek l.ainp.\'iitclieer.\', Slalil kr. 26
Wchlrmtrhlltxcr (xehiHVt vor dem Vcrlirennen) kr Zyllndorseblllxcr (teltill\'/t vor dem Zerspringen der (Ha-ser) kr. 10.
1 „ meebanlielier Zylinderputxor kr. 20.
l.auipeuiintortHtte, tehiiiule kr. 20, 30. I.ampeo-Kapperl, in »eliöti»loii Fornten kr 15, 2->i Flaiclionxtig í.lr Hangelampou ll. I.l0,.l.w0, 2.2o Zyliu.lerglat kr 4, ft, fi. Ulatkugelglat kr. 20, 26, ,10.
Uleelitlaxche lllr I l\'fd. IVtroloiim kr. ftir 2 l\'fd. 60 kr, En-qro»-Küufer erhallen Rabált bei
A. Frieűmann,
Wien, I\'aterilratit 26, l\'urlerre & l.Etage.-
Olllie Mi dit ill.
Brust- u. Lungen-
krauke lind.\'ii auf iiatiirgoiiifi.tton Wege ti-lbtl in ver/.wolfelten den Aerxlen für titihellbar erklKrlen Külleii radlcale Heilung íiiret l.ei.leut
t»K!l—«.l%
ohneMedlcln.
Kiaiikbeil niilierc
l)ii\\ J. H. FICKERT, Boriin,
Wall-Strasse No. 23.
\' llonorar 6 fl.\'Ö. W., welelio dem llriele beixnfllgen. \'
OIiiic .Medicin.
II V\\SL\\NTL1\\ A xmm
die ül tente tl\'1 beden temlxte.
A X X O X f K X-K X I\' KOI \'I\' I 0 X
In Deutschland. Oeslerrelch und der Sohweii, besorgeu Annoncen in
ulle Zeitungul! Ucr naii/t\'ii Knle
alnie Itereehn iiun von 1\'voelnion nnd l\'orto xu.den blllif/sten Oehihuillieeinen und habén ilirc Ktablissoments ín
WIEN. PRAQ, PEST,
■ i)
F1LIALE
BAER & REMPEL,
SMT 11IK1/KFKMI
K o 1 o w r a t \'r i n g Nr. í).
■ ■■■<! WIEN,
iiic/t.nt ftlr ifire ntiiverbetterltii
Wlicclci*- Al Wil.->Iiiscliinen
th&tige en gros Verkaafer.
*..wie in (!M-„>~
\'lasel. Jlerli n. Heru.
llretlati. Chemnitz. t\'hur.
\'iresden. Erfurt. Frankfuri a. M
f\'Vfionry. St. Oullen. Genf.
11,ille ii. S. llnmbur,j. Köln.
íaiuHjtiit!. Leipzig. l.übeck.
Luiem. Mannhehn. Metz.
Magdeburg. München. Neuchdtel.
Silrnberg. Straisbitrtj. Stutgart.
Zittn v. Zürich.

A nngy-knnizsni
csapat-kórház
részéről közhírré tétetik, hogy 2 évre t. i. 1H7:í- és l«f4-re a •szükségelt liitH s/.állifiís és ital . \'
kiszolgáltatás végre a
r u H a m o s ó, s r a
árlejtés
fog tartatni f. é. oktober 14-én regcli Ü órakor a kórházi irodában.
^ KÁV KII AZ M KG NYITÁS.
Alólirott tisztelettel értesiti at. közőnsí-get, hogy i a Kis német- és Zárda-utcza szögletén ujonaií j íelépitett és divatosan berendezett
|KÁVÉHÁZÁT
csütörtökön, azaz f. hó 12-én esti 0 órakor KOVÁCS ÍJÁHOK és BOROS J i NOS
jeles zenekara uiííkötlése mellett megnyitotta. Jó étkek és Utalókról, valamint gyors és pontos szolgálatról gondoskodva,.igyekezni fog a n. t. vendégek minden\' várakozásának .tökéletesen megfelel ni.
LEIPNIK MAÍ1Ó,
|y (!H)1 - .
Árverési hirdetés,
és nagyhajmási gazdasági liii lo|i_ zárt ajánlat utján, bérbe t\'«*^n:i! nitliastzalis boái, összesen Ili.
1 Bérleni szándékozók tarl<> 10% azon nyilatkozattal leeud < ismeretesek, és elfogadtatnak
A pérsráradi m. kir. alapit, fótisztség részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a Baranyamegyében bekebHe/ctt umgótsi alapítványi urodalomhoz tartozó mágócsi _mstck együttesen 1873-ik év január I-tői 18 és \'/, idatiii, nevezetesen: Mágócson mintegv• 1302Joy,ftoo
v ......
ínak zárt ajánlataikat, • moly okhoz az ajánlott összeg, .itolandó, hogy a bérleti feltételek az ajánlat tevő olőtt legfeljebb folyó 1872. évi november hó 7-ig napjáig, déli 12 óráig a m. kir. vallás- és közoktatási ministerium igtatói hivatalába beadni, es a zárt ajánlat boritékára reá irni: ajánlat a mágóczi és nagy-haj mási bérletre.
A bérleti föltételek a m. kir. Vallás- és közoktatási ministerium 8-ik osztályában, valamint Pécsváradon a főtiszti irodában, és Mágócson a számtartóságnál botekinthotök.
Oly alapítványi bérlók, kik bérleti tartozással hátralékba vannak, zárt ajánlataikkal nem versenyezhetnek, - valamint kiköltetik az is, hogy utó ajánlatok, vagy a. feltételekről eltérők, vagy részletes, ajánlatok elfogadtatni nem fognak. Budán, 1872. évi szeptember hó 20-án.
A PÉCSVÁR&01 KERÜLETJ KÖZALAPÍTVÁNYI FÖTISZTSfG.
I Árverési hirdetés.
A pesti papni/voldo kis-k\'óin«rftiíu- uradalma.r^s/.t\'röt özönnel közhírre tétetik, inikop folyó óvi ocfóbeílió 2H-;ín dolehítti órákban
nyilvános árverés
iinKzonbi\'rlje fiinak -adatni, a kis komáromi, és komárvá^osi vendégfogatlókban gyakorolni szokott szeszes italok mérése 1873 evi april hó 24-től számított három évre.
A bórloni s*y.ám]<:ko/.nk a l\'onn kiirt napon, elogendö bánatpénzzé] ellátva a ki.--:>"inihwni uradalmi pi/.d. irodában jelenjenek mejf, h<»l a Ifltétolek addig íh megtudhatók.
Az ui\'iiilíiliiii tisztség. v
| Kottori mezővárosi képviseli testületének f. évi szept. hú 7-én tartott közgyűlése alkui-mával határozottá lön, liogy Kottori nagyközség kisebb és nagyobb haszonvételééi, évi okt. hó 10-én reggeli !> óra\'.or nyilvános árverét utján fognak bérbeadatni.
Árverési hirdetmény.
Kottori in város elöljárósága részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint f. évi okt. hó 10-én reggeli !l órakór n városház irodájában az 1 >47;í-ik évi január hó 1-től kezdve a város tulajdonához tartozó haszonvételek nyilvános árverés utján haszonbérbe kin dalnak u. ui.: I.
Indőliázi nagyvendégló, sör, bor és pálinka mérési joggal, nemkülönben hozzá \' (arlozaniló épületekkel három egymásntáni évekre.
II
Horpótlék (Woin datz) egv évre.
III.
Itévi nljárás egy évre.
IV.
Kévi koresnia gorenynki csárda, és a városban levő három kisebb korcsma, bor, sör és pálinka mérési, joggal eg\\ évre.
V. ,»« Piaezi bormérés ós helypénzszedés egy évre.
VI.
Vadászat három évre.
Az árverési föltételek naponta Kottori mvéros irodájában megtekinthetők. Kottori, szept. hó I 7-én 1S72
KOI-I.AY ALAJOS,
V1IHIYITS KI.OItlAN,
hirZ.
Jutányos ösjó!!!
már ivi^ótu az ón „Jelszavam",
H\'lyrtl daezúra unnak, hogy vhI»iih:íiiiví papírgyár és a munka L\'.\'»,u/U.Ari-jn.-l.\'-si nyíl", ezentúl íh követek", és azért bátor , vagyok áruimat u régi meseszerű jutányos Aruk
mellett ajánlani: (8fM» -!•.)

t »0 kr. ;\'»>> kr
I . I .
i kr.
100 tlb tfiiotfutó jefH/, 5 porc/. alatt elkészít vj .... KM) tt loréljMii/lr névvel vagy kezdőbetűkkel ....
100 .. „ ■ „ l\'iikisti? i»y..m:is......
100 „ . .. - borítékkal szép papírtokban . .
100 „ lizMI Irrrf névvel. fekete nyomás .....
«\'K.V egész\'rivMmh levélpapír Vásárlásával a név ingyen nyomatig t,V.imnek, el jegyzési és eijke.téiii jegy.;k, tánezrendek és áruszámlák legújabb amerikai uy«r»%Hi»jtyinon logjutányosabbán készíttetnek. • -v
Irodai és czinitáblák 10 pere\'/. ulutt elkészülnek, darabja ;><), >í<> kr. 1 frl, a legnagyobbak és legszebbek frl..
urak és hölgyrkru nézve, különösen utazások alkalmával igen ezélszerüek. Papir ól léi- f-s kézfódornak tuczatja-30, Sfi kr ;
uti-. varró óh ir.i .tüksi\'-Klftvk. útitáskák, köiiy vtárezák zárral érf zár nélkül darabja *«> Krló|_\'i»gi«» |V»-I;*> Itig; továbbá: urak, hölgy<;k és gyermekük részére való ajándékoknak ig.-n alkalmas kiilöíjféle jiijá.nyos és szép árue/.ikkek.
K\'IMmöbi-ii ajánlom .1 .iiv.Moi k<\'tt-\'i* iiívvúiiá"»ik.\\l - •\'■•> (rimoket, molyok iiyumA|(yA-ramliftiiMi<wli\'k>-ii .\'•» iKiriti\'knloiii arany és íflyéb niinckltoii U\'k.Iiiioii.iIiIiaii «\'•« lvi;|miiii|i»snbl>aii ki\'xlllnek, nőm kllUtnlM ii n iik\'k il.iinli^ i^. n litkn friMiciin rococo Icvl. kft. iii\'vüxcrinl : N.-|ilan, Silliout\'tlo, K|?ypti"n, Mnnii|iló, Di.illollntio, Jmijou, Atout, llébó, Camío unt. jiHnnyon Antii.
KANITZ C,
jmjiir ijyiirlnuinti í» tliszAru knri\'skwli-"-., hJovmkU- é$ péeiiljegy-gyAm Pesten 6 Deukutcza t}. — Ez iui nou. l-jétül fogva: Doi\'ottf/U-llti\'ZH, 12. HZ. A- írásbeli megbízások teljes megelégedésre és utánvét mellett azonnal teljesíttetnek. "9
Cséplőgépek
H\'»z-, viz-, igásmarha t\'s kézinA wsl számára Slf) trttiil kozdvi. - -Ügynökök kurustntnnk. — Kaj <in>utatámik kivánutra un kiildntiHik.
Ifl. WEIL MOR
zok éa kim W ingye:
ICZ,
Frankfurt aH. vagy Becsben ll-te Bezirk, Franzensbrlickenstrasse Nr. 13.

Bla Jetzt unübertrolTc 11 -fg
LKBUllTHRAN-OKL
Wilhelm Maager in Wien.
Von den ersten medicinischen Autoritaten gepríift, empfohlen und verordnet als des reinste, beste, natürlichste und anerkannt wirksamste Mittel gegen Brust-u Lung:en-Leiaen, gegen Skro pheln, Flechten, Geschwüre, HautausschlMge, Drüsenkrankheiten, Schwách-
lichkeit ». s. w. ist lile Flasclie á 1 II. ontwedcr in incincr Fabiiks-Nio-Uurlage: Wien, Báckerstrasse Nr. 12, oder in dm rcnoiuuíiitesten Apotlieken mid Spe/.erciliandlungcn der Monarchic echt zu bekommen, so unter andern bei folgentlüii Finnen:
Gross-Kanizsa: .Jos. JJelus Apothekor, A. llosenfeld, Franz ltosenberg Kaullcitc; Warasilin: I)r. Alex. llalter, Ed. Hitler von Lcllis, Apothekor; St.\'tieorgen: A. (J. Fibic, Apotheker; Zala-Eger szeg: Franz Isoú, Apothoker.
y ff .^ff \'.7>tfT A f? i~i ?
^HiíÜtJ^HÉJíj
mely a bécfli orvosi lialódágtél mint gy égy szór ulismcrtotott és a k\'rakuui orvosi kartól kUlünüsuii njánltatolt, az Attalános orvosi véleményozésvk szurint.minden eddig használt «zer között az ols^\'liiiiy\'ut foglalja el mell helységeknél. Ugyan gyorsan gyógyitja a tüdővészt (iiiflr elólialadtabb állapotban is) a tildö gfim/ikért (jelok: vérköhögéa, ltigzésueliézség), gyomor hat* és broiiuliiálhurutot, vérbiányt, sápkért, sorvadást, hysteriál, és iduggyungoségot. Egy üveg ára I Irt.. I üveget tartalmazó esoinagíól feljebb történik a szétküldés a
Kumys gyógyintó/ct,
\'] JJécs, iMarialiilferstrassii 30.
Jegyiét : Oly\' mellbetegek, kik eddig — orvossággal niindóq látható oredméuy nólkjil gyógyíttattak,^ felliivatnak, miszerint a Liehig-I\'é.le kivonattal. még ogy utolsó kísérletet tegyenek. (873—26,11)
Wajdita Józsci, kiadó- lap- ós oyomdatolajdbaos,
^J ~~~ E\'acdi kea szelvények dt]t»l«nu-! vál;t«[mk be.
A soproni leszámitolő-bank ás nyíigoí magyar jelzálog liilcl-bank
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
MiiificíMcmf! állam és hitclpopirok, állami clsíbhséüi ós (Sliltchernicn-tcsitfsi kötvények — ar!uiy s ezüst púnzeket vc»z 6s okd.
I\'énzokgfolyó számlára és betíti künyvcrakíkro «•/. kamatra foRail-latnak cl.
Kölcsönük hazakra, fólJckrc s más ingatlan javakra a legkedvezőbb fültítelok mullett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól <;% kamatoznák. _
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek Zilált teljesíttetnek.
)________ v \' b tut-m.J
M i»»i»m«"i»«»i»»lip ..^fi.a J
gyoras^jtóuyoiuása Nimy-Kauizsán.
SAOV-KANIZSA, 1872. oklwiter 10-6n. 83-lk azám. ..................Tlieeueisyedlk ívfolyam.
wr \' w
■m Zala-Soinoqyi Közlöny
j svii/n\'KiuiKx j m u Aj A)
toroukint Itt krí-rt I ^^ ™ . ^
{. ^ (a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.) _ _
Heten ki nl kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
f \'
A lap iiclloml részit illctó közlemények a j sxcrkcutdlieg, -i anyagi rétiét illető | koxleincnyok pedig "a kiadóhoz bérmentve in-téienddk: | NAGY-KANIZSA
^agy-KanIzhii, szept. is.
Midőn ép a dclcgatiúk ülésüket tartjAk, melyben rcmóiyhotőlcg sorezredeink elho-lyézésc, azok tisztikarának nyugdíjazása is szóba fog jönni, s bölcs intézkedésük tár-gyát képezni, — neiu lesz tán felesleges, ha e lap hasábján is kissé d\\ tárgy felett elmélkedünk.
Az, hogy sorezredcink saját sorozó-keretűkbe áthclyhczt essenek, hogy ez közóhaj, felesleges is arról elmélkedni, de, hogy ezen ezredek mindeddig saját kiegészítési kerületeikbe át nem holyezvék, annak csak is a laktanyák\' hiánya lehet az oka, itt az állam saját erszényére gazdálkodik, számításba- azonban nciu veszi, hogy a közérdeknek nagy.de kiszámithatlan hasznot tenne, ha az ezercdcket saját kiegészítési keretébe helyezné át, inert ekkor tetemes erkölcsi gyarapodás lépne az ezred kebelébe az által, hogy az ezredbe beosztott ifjak a fegyver gyakorlatot majd nem saját tűzhelyükben eszközölhetnék, ez által a katonai életre nagyobb ösztönt nyerve, pontosabb kiképzést nyerhetnének.
Igaz ugyan, hogy a kívánt czél csak ugy érettethotik cl, hogy minél nagyobb összpontosítás- eszközölhető, igy tehát- a katonai laktanyák felállítása s azok berendezése akként volna oszközlcudő, ruikép a kezelőtiszti karnak szállása is ugyanazon helyiségben volna eszközlcndö; 1-ör azért, inert ez esetben a legénység örökös éber figyelem alatt tartathatnék, igy az erkölcsi hatás \'nem tévesztethetuék cl; 2-or azért, mert azon városok, molyok a tiszti szállások súlya alatt nyögnek, azok ezen teher viselés alul felmentetnének, igy az innét eredé teher, mely egyedül azok vállaira nehezedik, incgoszolva, sokkal könnyebben elviselhetővé válnék, ez esetben beállna azon körülmény is, hogy azon községek, melyek egész lételük alatt katonát soha nem tartottak, azok tartásához aránylagoson hozzájárulhatnának; én ezúttal csak egy esetet és Nagy-Kanizsa város esetét kívánom fel-
hozni. A városban van a cs. kir. 4í5-ik sz. sorezred tettes kiegészítő parancsnoksága elhelyezve és a 77-ik m. kir. honvéd zászlóalj beszállásolva: ez utóbbi osztály tisztikara veszi igénybe a város-Szállását, míg a közlegénység laktanyában elhelyezve vau, de a sorhadbeli legénység az összes tiszti karral, hol törzstiszti kar is létezik, ezek irodáival együtt a város szállását veszi igénybe, mert az államnak e czélra semmi használható épülete hjnes, és hogy a házan-kinti elszállásolás ne foganatossittassék, a álakosságaz úgynevezett seimUékat fogadja fel, tekintettel a városi szállások hiányos voltára, igen természetes dupla áron, vagyis az állam által megtérítendő összegen felül, majd kétszer annyi reálízctés mellett, igy tehát azt lehet mondani, hogy cgéSz Zalában ezen egy város tartja fenn édes mindnyájunk élete és vagyona Jentartására hivatott testület szállását, uiig hány oly község van, mely félre cső helyiségénél fogva soha katonát nem tartott.
Igaz ugyan, hogy igen sok haszna is van a városi hözönségnek az által, hogy kebelében a katonaságot tartja, mert a, fogyasztás érdekéből háramlandó kiadás nála marad meg, csakhogy ezen haszon maradás egyelőre egyesekre szorítkozik, míg azoktól kiszivárog ugyan másokra is, de korántsem marad a város lakói kö/.t, hanem esetlegesen a város környékén lévő községekre is átszármazik, de ezen haszon akkor is átszivárog másokra is, liahogy a laktanyák országos költségen felállíttatnak, mig a tu-her mcgoszolva, a városi közönség vállairól elvétetik.
Őszi gyakorlatok megtartása alkalmával, a gyakorlatra behívott legénység két szakaszba vonatik egybe, ilyenkor a minden jóról ismert parancsnok ur megkíméli a várost nevezetes!) teher viseléstől az által, hogy a legénység nagyobb részét tábori sátrak alatt künn a mezőn tartja és szállásolja el, ez által azoknak együttes kiképzését eszközölteti, ezzel ismét az van bebizonyítva, hogy az összpontosítás által a legény-
ség kiképzése mindig biztosb s a fegyelem fentartása is könnyebben elérhető, mintha a legénység szétszórva, helyeztetnék el.
Most át térek elmélkedésem azon részére, hogy a nyugdíjazás rendezését szükségesnek vélem.
Vegyük a helyzetet, ha édes hazánk külcllenség által megtámadtatik, kik azon hivatott egyének, kik életöket és véröket érettünk, ugy vagyonunkért kiontani elsősorban hivatvák, nem-e a létező hadsereg legénysége tiszti karával, hogy pedig egy test ép erős és a vészszcl daczoíó lehessen, nem-e tisztolt olvasó\'annak fejét első sorban biztonságba helyezni kell ; nem ugy értem itt az állapotot, hogy a tisztikart elfedni, hanem ugy,. hogy annak lételét és jövőjét biztositni kell, inert a tiszti kar jelentékeny része nős és" családos, kik édes övéiket, bár katonák, de oly melegen szeretni tudják, mint a polgári osztály bár mely része, de egyéni hivatásuk azok jövőjéről is gondoskodni, pedig a mostani szűk korlátok közé szorított fizetéseikből inogta-karitni vajmi csekélyet, vagy talán épen semmit sem képesek, igy tehát, hogy azokat a magasztos hivatásnak, melylyel első sorban a hazának, másodsorban pedig övéiknek tartoznak, megnyerhessük s a bcállandó Vés^ idején egész odaadással életöket és véröket a hazának és a koronás királynak szentelhessékazon öntudattal távozhassanak cl családi körükből, hisz, ha a sors által halálom a csatatéren lelem, vagy agg-koróm miatt tchetlcnné válok, ti azért azon nemzet által, melynek jólétéért és boldogságaért- elvérzenem kell, jövőtöket biztosította; bár lételem megszűnik, mindazonáltal jövőtök biztosítva van, — ekkor a harcedzett férfiak a vezetésökre bizott csapatot, mindig előrevezetve, a bőszülő neme-zis sújtó karával az ellent tönkretéve, kiszámithatlan hasznot lógnak a hazának megszerezni.
Midőn ekként tiszti karunkról, legyen az a sorhadhoz, vagy a honvédséghez tartozó, különbség nélkül gondoskodunk, nem
. \\
hagyhatjuk figyelem nélkül a többi legéuy séget som, kell, hogy azok, kik a harcz-mezőn, vagy szolgálatuk alatt megbénulnak, hogy ezeket, ne a könyörületes lakosság könyöratfományára kápyszoritsük, ugy kívánatos volna, hahó™ázok menházáról is gondoskodás történjék, hol az illetők menedéket nyerve, eltartásuk,Lis biztosítva lenne.
KOVÁTS JÁNOS.
Lniiffyeltóti, okt. hó N-án.
Falucskánk az idö helyezett járás éa ktis-igazgatásí bíróságok által lethargiai álmából felébrosztetvo, jelenleg sokkal élénkebb lett ; mert mindeddig csak nagy ritkán szakította valami iij esemény félbe folytonos egyhangúságát.
Csakhogy nagy a szilkség lak házakban , és a bírósági hivatalnokok nagy nehezen kaphatnak helyiséget. l)o o bájon segítve leend, miután jövő évben többokon építkezni szándékoskodnak.
Mint hallom, nálunk is fognak egy olvasókört alakítani. Ez valóban nagyon is óhajtandó volna, először is az összetartás — másodszor pedig a szellemi műveltség előmozdítása uzompontjából.
Mert szégyenünkre mondhatjuk, ho\'gy "vidékünkön sokkal kevesebbjeiontőséggel biró helységek, ugy mint Szóllős-Oyürök és Leltének már régóta vannak a legjobb sikorudk örvendő olvasókörük; éa nekünk, kik itiinden kellékekkel, városiasait vagyunk ellátva, még
Nagy örömmel vettem tehát azon hírt, hogy nálunk is ezen szükséges intézet felállításához komolyan neki fogtak. Bár lenne o tervnek a kivánt eredménye, és a hasznos egylet fentartásához, a lengyeltóti közönség is némi áldozatokkal járulnak.
Egyszersmind más újdonságokról is szólok.
Megyénkben a bolttörések csak nem napirenden vannak. Ugyanis a tőlünk 2 órányi távolságban levő Osztopán helységben Scbön, ottani kereskedő boltját e hó í>-én éjfél tájban föltörték, és tőle IOOO forint értékű portékát éa pénzt tolvajoltak el anélkül, hogy a tulajdonos azon éjjel legkisebb zajt is hallott volna.
A\' tettesek kerestetnek, de mind eddig eredmény nélkül.
TARCZA.
Azt Állítod____
t állitod: valaliánysxo\'r xxélok,
Versemben mindig i Tévodm, lányka; Kólád l.esxél, űrt
dig lm: :aak ml, mit s; tudom, Írom.
Axt állítod: haxugsilg mind, mit <-sak Lantom koeaea tormotudről dalolt, — llogy n háj, ar. angyali hasonlat Kolmom axikráni sxtlloményo volt. Oh lilJlgy t ha mind liaxiirffág — ex egy *r.iit: S/.oretlok - nem haxiidvn mondom én ; IU nem liisxod ; e logtltxosh villám, S/.erelined villáma — tUHIll belém I
NOTTK.lt ASTAI».
Emil.
— Novolla. — " II n g I L A x x I ó t .í I.
IV.
(Folytatás.)
Sélin Samu blinös ember, lelkében a rósz gondolat,kisértő szellemként mindenütt ott volt, arczán sötét felleg ült, sötét gondolat setét árnya.
Azonban egyszer csak eltűnt, — s kövesen vették észre, hogy egy férfival, kinek vizes ruhája tanúságot tett, hogy a szabadból jő, eltávozott.
Nem busult utána senki.
Mikorra a vihar síünni kezdett, tjiár éjfél volt. A jókedv tetőpontra hágott.
Ekkor egy ember lépett b(j. \' ■ Ilalál csend lőu.
I A zenész közében a kedv varázsló hang-
szer lehanyatlott, b a follvillauyozott lábak gyükorot verni látszottak.
Azon ember véres volt.
Egy pillanatra még állt a torombon, azután összerogyott. Nagy. zavar lőn, a hölgyök remegtek vagy ájuldoztakj s a férfiak olször-nyedésöknok adtak hangot. Némelyek, kik a lélekjelenlét birtokában maradtak, lehajoltak és sobét vizsgálni kezdték, egy itt mulató orvos pedig intézkedésekot tett, hogy karját, melybe iiivéa volt tévő, beköthesse.
A .vendégek, midőn a helyzetről s az eseményről gondolkozni kezdtek, nem nagy fáradtsággal eltalálták, mi történt.
Valami utas volt; kit a zivatar és az éj a vidéken lopott meg, s rablók által megtámadtatott. Egy szobába szállították, h róla goudos-kodui Török Aurél vállalta magára. Azonban ez esemény Roknkut lehangolt, s a mulatság hamarabb végétért, mint roményloni lohotott.
.... A kik másnap,kérdezték, hogy mi lett a szerencsétlen utasból) Török Auréltól azt a feleletet kapták, hogy miután sobu könnyű\'-volt s dolgai sürgősok, hajnalban oltávozott. Az orvos rázta csak fejét, mondván, hogy az a seb nem lehetett valami nagyon könnyű.
f
(í izein, a szép árvaleány, épen k(5t hét óta volt Barct Emiiné.
Estoj.volt, — IiAkoiiK a menyegző éj estéjéhez. Emil nejévol volt. A fiatal nőt arczárói ítélve, nem mondhatjuk egészen boldognak, mosolya hasonló volt a napsugárhoz, melyet --Wgo köd fátyoloz. Emilnek nem lett volna \' \', ha özt észro noni veszi. — Mi bánt, szolid galambom?^- kérdé.
— Kélek, Emil, Félők.
— Tőlon. ?
— Ah! Tőled! Hát nem hallod?
— Mit? A zivatart? Te félsz attól ! ?
— Oh, nem azt. Ama sajátságos hangokat, melyek a zivatarba vegyülnek.
Emi) elsáppadt.
— Elitem hallok semmit.
— De én nem először hallom. Olykor midőn egyedül vagyok, a oz, — tövé hozzá bájoló szemrehányással, — gyakran megtörté-, nik, van alkalmam találgatni, ha nem járnak-e kísértetek a pinczébon ? Es rósz, - tudom, hogy most iá el akarsz hagyni.
Emil mosolylyal akarta elütni a kelle-mptlon kérdést, de nem sikerült; — mi ajkán végig vonaglott, nem volt egyéb torz szájrnn-g ásnál.
— Nos, nurii mondtam-o?
— I)o kedvesoln, . . . a dolgaim?
— Istenem, Nokom ■ fogalmam sincs a te dolgaidról.
— A gazdaság, vagyonkozoléa roppant számadásai nem dolgok o?
Emil fölkelt. Uizcla eltitkolta konyít, — hadd n^enjen!
Es Emil elment.
Ciizolának. — bármily tökéletes nő volt is, fölébredt kíváncsisága. E nő nem azért -voUv kíváncsi, mert nő volt, — mivel ilyen eaotben a férfiak is azok lőttek volna, — hanoin oiiírt ember volt.
Csendesen lépett ki emeleti szobájából a a folyosóra,"mely férjo lakosztályához vitt, — az ajtóhoz érve, mogkopogtatá halkan, azután erŐ8obbon, de választ nein nyert. Ezutá\'u még-nyitá az ajtót, be volt zárya I
Váljon hol lehetett Emil ?
Visszament tehát szobájába, de csak azért, hogy egy kttlcscsomagot\' elhozzon ; mi megtörténvén, a kulcsokkal kísérletet téve, egyet épen alkalmasnak talált. A kulcs fordult, a zár ongedott, — s az ajtó kinyilt.
A fiatal hölgy befépett férje szobájába. Itt gyertya égett, do Emil sehol sem volt látható. A pamlag el volt helyéről moxditva, s egy űr sötét öble tátongott helyén. Oizela fogta a gyertyát, és belevilágított: a mélységbe lépcsők vezetének.
A nő nem habozott.
\\ Ment. Szenvedélye, szerelme, öaitöno
tudvágya és — végzoto vitte I Negyvennyolc* lépcsőn haladt alá, — ekkor ogy sötít folyosón talált* magát, melynek végén világ sugár ötlött szemeibe,. Arra tartott, — s ogy ajtóhoz ért, mely nom volt egészen betéve. Belülről hangok törtek elő. A beszélőket hangjáról felismerte : Emil és Vazul voltak.
— Mégis fáj az ujjod? szólt Emil.
— Hogyne..
— Ugy kell I Még a monyeg-ző éjén sniu maradhattatok.
— Az átkozott menuyi fájdalmat okozott!
— Na, mert megtámadtátok, magát védeni mindenkinek van joga. De^i meg a kar-\' jába lőttetek. s
Oizela gyanított; homloka égett, térde roskadozott, és szédület környező!
~ Nosze fogd, — szólt Vazul.
Mi ez?
— Hát nem látod? Azóta az ördög som beszélhetett Veled,\'mindig át akartam adni.
— Egy tárcza I Kié Volt ec ? .
• - Hát monyogző éji váratlan vohi
Holttö.-és no, 2 történt Mesztegnyén idf csakhogy » tulujilúiuia kocs isaua okozott zj\\jr» ibiébred vén, kimegy, és u tettesek azonnal meg-megfutamodtak.
Tátiban is nem rég egv itteni kereskedő boltjának utexáru rugó falát k"rJ\'K*Hll ásták, a téglákat szépen kiszedvén, c-suk annyi nyilást csinálva, hogy egy oiübi-r fliigy (icjntzon ko-resztül mászhatott.
Szerencsére nem volt allékban több pénz, mint 2- foriut. Különben biíonyis, hogy itt csakis pénz végett, törték be, mint.\'in a porté kából semmit soín vittek el, csakis a pénzes fiókból 1 csomag érvény uélkiili lovelet. melyeket a tolvaj készpéuznek vélt.
De gondolhatni unnak keserű csalódását, midőn ncsomagot feloldva/pénis helyett puszta levelekre talált.
Vannak pedig rendes\' éjjeli őreink, de ezek rendesen Morfon* karjaiban szunnyadoznak.
Továbbá a jádi bíró házát, kinek w>k ellenségei vállnak inéj; a pnrtoskodás idejétől, felgyújtották, ésa hírét magát is a tu/.be dobni akarták, hu az lutiipurjáhaii cl nem bújik. A lukház tökéletesén !,leégett 2 egymás mellett levő istállóval egyiftJ-ÍVulóban megbocsátható tehát egy bécsi kereskedő o sorok iníjához, Hécsben léte alkalnjával intézett kérdos\'.-, min tán moiidám, hogy soniogyinegyei vagyok hogy: Aber sagens mir mai j;ib|s ileun In 11.■> .. uoch so viele Kaliber /
• II
A llos|ioms mellől.
K.pinl iiilii..í|i l>, (Ufi.) Várnából kijövet, hosszabb ideig kelle u hajón vesztegelni, inert Micliud -pasim egész kíséretével velünk Jti\'U, s későn érkezett a hajóra. Szép, erőteljes ember !
Sjiept. 27-én kora Wggel >> hajó fedezőié ro siettem, hogy a nap fiilkeltéi láthassam, valóban, meglepő látváuy, mint u vigasz angyalát üdvözöljük a különféle szinvogyülot ölelte uapfcljöttét ükkor, midőn csak is a vizet és az - eget látja az ember.
Ili órai csendes utazás után a ^engeren beértünk a Hosporusbu s paradicsomi látvány tárult fel előttünk, melyet a természet oly pazarul szór itt. Xerxes egykori Indjánál nn^jt is magas tornyok tisztelkednek. Az ázsiai sjuiró-. pai partok szakadutlun lánczolutbail kéjpalo-* Iákkal övezvék s az ,a tengernyi hajó, mese szerüleg hatja meg az embert, azonban a Samum öldöklő szele, melyet a déli szél már elcsigázottan hajtott felélik, lehangolttá tőn bennünket, s jött a vihar,moly kiszállásunkat élet veszélyessé .tette. •.
Szept. 28-án, noha első édes vágyam volt Zrínyi Ilona, és-Uákóczy Ferencz sirjflt felkeresni, mégis többekkel a galotai toronyba mentem f>l, hoiinuun egész 1\'era és Stambul s Skuttarí oldala, ugyszinte a liosporus s a már i ványteiiger cgyrészo látható. £
Nugys\'zerU c panorama « nem hiába,hogy Dumas ideutazott, a nélkül, hogy a hajóról kiszállt volna, gyönyörködött a természetadta szépségek s néhány serailj mosho kiemelkedő óriási alakjaiban.
C\'sakhamur innen a világ legszebb lelkű nőjo, Zrínyi llonu sifjához zarándokoltunk. Lol-kemet büszke érzet omtilé, inig szivemet honli
hü szoritá össze, hogy a magyar hölgyök o legjobb. yirágn itt hamvad, távol hazájától, melyet annyira szeretett. Mohosultnak mondható, sírköve alifj ni vashaló, leirtani u mellette lov\'ő Mária oltár volt usxtolom. » szivem kegyelet-lángjait gyertya, melyet honlibú sújtott köny.Uin szentelt meg*... Loirtum Uákóczy Forpncz sírfeliratát is, inelyaz ollárelőtti rácsozatnál a liildön van elhelyezve, inig amaz oldalt falazva
Egy öreg upácza, fruncziúul monda el, hogy Zrínyi Ilona teteméuok ideszálliláunkor igoii szép, nagy bodor lisja volt.
Iloluap a skillt).ni .temetőbe megyek s aztán vissza hazámlm, Jiogy mielőbb jöhessek fijból ide a Hospo\'riis mellé hosszabb időre.
II I r tv k. 1
KINEVEZÉS. A . Buda- Pesti Közlöny- hivatalos rovataüol örömmel vesz-szük Hertelendy Kajmán — lapunkban előre jelzett zalamegyei főispánná lett kinevezteteset. örömiinkuen egesz nieyye osztozik, kik ismerjük a^ tevekuny feriiu hazafias buzgalriiat. A szeretet, meíylyel közösen üdvözöljük, adjo.i erót, kitartast nem kis horderejű "hivatalának sokáig leendő viselesere!
— Alxó~/ji\'li<lrán a nagyméltóságú ni. k. vallás- és közoktatásügyi miuistcriuiii áltat államsegély mellett az löí\'7a"\'k ovi tanévre egy hat o s z t á 1 y U p o I g á r i i s k o I u lóg K iállíttatni, tiiolynok olsó i\'ií második osztálya. már f. évi november hó lx-án megfog nyittatni\', — A lolveendó tuuulok beiratasu, rulUh-különbség nélkUl, a város hazánál, uz iskolai tanácstermében, uuv. hó i I-tó4y 17-ig fog meg-lörlélilli."
— (UcsUm-m. A nngy-kaiiizsai kir. törvényszéken f. évi oktober hóban a következendő bűnügyek tárgyalandók, u. m.:\' oktober 17-én, Horváth Kozi, kis-kunizsni lakos biiu-ügyében, végtárgyulns. -— Cíoliczs Amirás, sze-petneki lakos, pinczetórésscl páro.sidt tolvujliisi bűnügyében, yégVárgyahU. — t,)kl. I-s án, Horváth v.\'Márton Józsol, Csiznnirju János, egcraracsai-, Turnóczi Jniro és Denes Vendel, zalavári lakosok, tolvajhalászok, végtárgyalus.
Október 2 í én, Shirecz Jakab., vasúti szol-. gá, omborolési\' bűnügyében, kir. táblai ítélet kihirdetése. — lliracbler Sándor, n.-szőllosi veszpréniincgyei lakos, Hordi Mári, egeraracsaí és.lvi Károly, pacsalütösi lakosok, okmányba-misitási bűnügyükben, tanuk vulloiuási hitele-sitése. — Schwarz Adolf, letartóztatott oinbei-ölési bűnügyében, végtárgyalás. — Okú 20-én, Csinát .Ferencz, s.-m.-balaton«»rsi lakos, vétkes vigyázatlanságbóleredt emberölési bűnügyében, végtárgyalás. -A- Nyári Márton.,, borosfai, Horváth Imre, erdöslai, Kiss Mihályi tolmáesí Is »oiok, sertés tolvajlási bünügy^1"\'" végtár-g. ul is. - Okt. 3.1-én, Miháozi Julcsa é* Katalin, tormási lakosok, vétkes vigyázatlanságból! gyújtási bünügyépe i, v\'égtárgyulás.
AdvmünjoxíiH. Tal.lián Ede zágrábi kanonok, a zágrábi lapok közleményei szerint, a zágrábi egyetem pénzalapjához .JOO, az ottani sugélyző-egylotllek |iedig 100 frtot adományozott. — Sokszoros elismerésünk a köüjó neiiies-keblű barátjának!
— lUtkodjf LítJOH, művész, hazánklia, két és fél évi körútjáróli visszatértében uljilt városunkon keresztül VéVtí, szándékozik csak egyetlenegy hangversenyt rendezni. E jeles zongoraművészünk beutazta Törökhortt, lJiunoniát,\' Öorbtyt, .Erdélyt, Magyarhont, s városiunkból\'egytinoson l\'estro monend, majd Hécsbo fog utazni, hogy ott u jövő hangverseny idény bon hosszú szünet utáu megint neiiáuy hangversenyt rendezzen. A többi között .Zrínyi- czimft orchestrulis zeneművét is bcakarja mulatni saját vezérlete ulutt u bécsi műértő közönségnek, a mint G — 7 évvel ozelőtt tövé, a midőn egy zeneakadémia alkalmával nagy tetszés közt udiltá elő „ Atilla" czimfl nyitányát. (Vriilünk e látogatásnak!
.— Jeyyxókii azon bünporoknek, melyek u zula-egorszégi kir. törvényszék nyilvános üléseiben I. évi oktober 1-tól lú-ig előadatnak, ii. m.: IJerta Károly és társai, emberöléssel terhellek eleni ügyökben, hitelesítés. Kovesi Lajos, tolvajlással terhelt elleni iigyben, hite-lesitéí-. Szíjártó Józsol, gyilkosság elkövetése miatti Ügyében, hiteksiiés. ->- Kohu Simon, hamis bub«8\'sal,-s abbuni bűnrészességgel terhelt Silberman Fitiöp olleni áígy ben,liitolesités. —■ Iloros Erzse, péuztolvajhissal terhelt .elicnj ügyben,• hitelesUos, esolleg vúgtárgyulás. — Dravecz János és Olasz (Jyörgy, birtíi vég\'ehaj-tiist tettleges olloutuliáosul incgukujlályozók elleni ügyboii, tárgyulás. — .Sardi János és társai súlyos tcstisénés miatti ügyökben, hite-I esi lés. : J\'ál l\'ongrucz, népizgutás és a bírói testületet rágalmazó elleni ügyben, hitelesítés és végtárgyalás. --- t ieiszt Anion és társai, könnyű tesiisflfliéa miatti ügyökben,* ítélethirdetés. —• Tilliuger Jószof és iialázs l\'étor, betöréssel párosult burtolvajlás miatti ügyökben, hitelesítés és végtárgyulás. — Jlöröndi Józsol, útonállás és rablás gyanújával terhelt elleni ügyben, hitelesítés. — liiülai Vin.!zo, Urósz-Nag)vJÍúrlon és Murtön Móricz csalással vádlottak elleni ügyben, ítélethirdetés.
v . J\'fOf/i\'Uimn. Jlokodi ur színtársulata által még csuka következő darabok adut-W elő. Ma, csütörtökön okt. IU én : „l\'én z-ü g y in i ii i s t o r j o b b k 0 z e." Hősen (Jyula jeles vígjátéka. Szouibáton, okt. 12-én ,Ta-más b á t y n kunyhója." Vasárnap, okt. 13-án a közönség általános kívánatára: „A pol és k c i.u ó\'t a r i us." A legkitűnőbb bohó-zál, énekekkel és táuczókkuh Általános kívánatra mondjuk — mert az igazgató ur — mint tudva levő dolog — mindazon no-tái iusok között, kik a puleskei potáriust hazunk színpadjuiu játszák, a legelső s mintán többek által Kéretett fel ennek előadására, szíveskedni fog ez által is - helyet adva az óhajnak egy élvezetes estét szerezni a közönség nck. Hétfőn, okt. l-I-én: „A szegődi b ü n-krónika." Legújabb színmű, u szögodj hir-neves bünhálozatbol történothüeii feldolgozva., fveddon, okú 15-óíi utolsó elöadán, IJokodi igazgatói jutulomjátéku: „ A h á rom k a 1 a p," Mohozutos franczia vígjáték, <• mely Pesten uz ujabban adott darabok közt a legnagyobb hatást szülte. IJgy hiszszűk, sokkal jobban ismeri olvasó közönségünk Hokodi urat, . semhogy szükség ieiiue pártlogásába ajánlani I
— hen{tyeltóti vidékén is a szüret bo-végződötl. Uor igen kevés lett, de jó. Szőlőgazdák, kiknek közóuséucsen 00—H(J akó boruk termett,, az idén csukll — tj ukót kaptak.
— Fluyelnwxtctjtik t. olvasóinkat u a fér jel vesztése által mély bánattal sújtott Özvegy Osermákné „virág-, gyümölcjtfák- éa kerti növények olcsó eladása" liirdotméuyéro, s emberbaráti részvéttel kérjük a gyermekes özvegyet rendelések által megkerosni, hogy a meny-nyibon lehet, sogitsünk nyomorán P
— l)t\', Jirunn L. fogorvos llécsből városunkba érkezett, ideiglenes lakása a „Koro-na^vendéglóben 4-ik szám alatt van, hol látogatásokat logad cl és rondel naponkint délelőtti !) órától 12-ig és délután 2 órától ö óráig.
. — liütorji Lajos — lapunk felelős szerkesztője — még e hét folyama alatt megér-Jtozik. laton hozza körünkből
— Jtttvld hívek. Jókai „L\'j földesúr" ezimrt regényét^ ilerlinbon megjelenő „l\'ost", nVely "20,000 példánybaa van olt erjedve, közli néniét fordításban. — Egy liitoles statistikai kimutatás szerint Ifihariiiegyébon lilái.napság 102 gőzcséplőgép vau használatban körülbclöl 741) lóerővel. IJgy tudjuk, hogy eddigelé Heves és Külső Szolnok megyében legtöbb ily gép van alkalmazásban, lévén területén százhetvennégy darab, 14-1\'Í lóerővel. — Kolozsvárváros újonnan készített községi rendezésről szóló szabályzala ii m. kir. bolügyministcriumho^ olin-tézés végett a legközelebbi képviseleti ülésből fog (clterjesztetni. — Tomcsmogyu . j^udves községe ezelőtt egészen román ajkú község volt, inig most mintegy 500-ra megy ott a magyarok száinu, kik most önorojükböl magyar tan-nyolvü iskolát akarnak fölállítani. Er.-örvonde-tes jelenség méltánylandó, a pártolást érdemel. — A cs. kir. nápolyi kouzul U. O. Egg, ottani kereskedelmi czég bukását jelenti.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
Oszintf, válan; Koltruj Alajot iirmik a „■\'/.ala Somogyi Közlöny\'1 Ttidik számdinn közzétett czikkére.
A helyett, hogy Koltny ur n nevezett Közlöny 7il. számában általam közzétett,és K«-czotluk egy pár egyéniségére kellemetlenül hatott igénytelen ezikkccakéinot hitelesen meg czáfolná, jónnk lát|i>r tollát a tintába mélyen beleniáriani s egyenesen személyemnek tnrtvn, ajánlja, hogy „szakmám után nézve, jobb lett volna ez idő al/.ít a görög állmniston karjai közt pihenni a irni hevét."
Szakmáin t-ljesitését, illetőleg: higyje el édes Koltay ur, senki, de annál inkább ön ez érdemben tett tigyelmeztetésére nem szorultunk, a Morpheus karjuí közti pihenéssel pedig né-inoly kuczorlukiak rujtunk, hogy tulteszuek, Isten ember látja.
Koltay ur állítása csakugyan kilíczamo--dott, ha azt hiszi, miként- én „a piuczeszerröl hazatérő |)olgártársunk" „vénasszony" vagy a „légből" kapkodnám uz cl\'éle hiroket.
Valamint czikkombuu,, ugy jolen vála-szoinban syin szándékom Koltay urnuk a ku-czorluki népoktatósügylien tett buzgalmát kétségbe vonni, csakis a község\'olőljárója szájából poífcrazás közben véletlenül\'kisikamlott: „Van pénz, lesz bika" szava értelmét óhajtottam szellőztetni; mit, ha nem hisz Koltay ur, tessék a kaczorlaki korcsmárost megkérdezni, szept. l én este miuő áldomás ivódott V\'Hn ezon áldomásban n tanító ogyotlonogy éléskamra-
) A fiiul
i bcküldcit illeti.
— Hisz én ugy tudom, hogy sértetlenül utazott el.
— A más világba.
— Oh, to ördög!
— Oh, to angyal!
Csak gúnyolodjál vad gyilkos I
— Szánd, bánd bűneidet, — nzutáil téi\'j eszedre, hogy lőhessen beszélni volod. A tár-czábftu részedon kivül még holmi papírok vaunak. Egy levél is van itt, majd felolvasom.
— Nokom no olvasd, torkig vagyok o gyalázattal. Hu elgondolom, hogy írtiro vittetek 1 hogy niiut becsületes ember hallhuttum volna meg 1 ^
— Do térj eszedre, hisz notn vagy klastromban, ahol zsolozsm&kut fújnak. Majd elolvasom ezt a levelet. J
— Mondtam már, hogy^terkig vagyok az ilyenekkel.
— Eh, nein csömörlesz inog tőle. Hallgasd csak: „Kedves Lajos! Folytonos ígéreteidet mikor végződ már boázok beváltásával; mért engedőd, hogy r kétely lel komon sebet üssön, a moly uom sokára halálra visz l Szörnyű az, ha arra kolí gondolnom, hogy»to nz-én. htBzékenvségiiinmel visszatudtál élni! Annyival ia inkább kívánatos szavad beváltása, mert egy ártatlan lény jövője függ attól. Elvárlak, látásod eloszlatja a kétől}/1, mely szivemnek sajgó fájdalmakat okoz. AV>ua."
- —• Anna I Add csak isin azt a levelet!
— Neszo. IJgy-e hogy érdekes V
— Oli.ozer ördögi Ei} anyáin irása. Tehát a^göltliitt volna a csálátii?
L \'—\\ A fölött uinca ok kévalkedni.
^ — Ugy hát szinto örülák, hogy bilnhő-
W^tt i m valóban kivánatoa volt. •
— Ugy van. Most pedig siessünk társaink várnak. t
Oizela térde még mindig ingott, közéi volt hozzá, hogy önkívületbe jöjjön.
— Ah! Várj,/pisztolyaim töltetlenek.
— Inkább én is segítek.
Oizela eléget hallott. Nein tudta, mint jutott szobájába, do nem is jutott eszébe a Iti-lőtt gondolkodni.
. . . Váljon mit érezhetett V!
Emil és Vazul a folyosóra léptek, melyet az imént hagyott ol Oizela.
— Valami zörgést hallottam. .
• Ki jármi itt V -
— Hát ez mi V
Vazul egy nyakékot emelt fel a földről.
Ezt-ma iiőd-uyukában láttam.
—- Meg nom foghatom, hogy jöhet ide.
— Majd kikutatjuk, — most olőro!
.... l\'ár perez tnulvtt két alak közeledett az istállókhoz, — ott felnyergelt lovukat találtak. Jfiutiln felültek, előbb lassan léptettek, később, midőn távolabb voltak, igénybe véve u sarkantyúkat, vágtatva\' haladtuk u szántófóldokqáekorrénycs utai között.
A zivafar elmúlt « kellemes éj állt be. Az apró felhők tarka czifrázutot képeztek az;ég kék szőnyegén. A teli hold bújósdit .játszott a \'a tőiddel.
1 A két lovns-a\' szántóföldeken keresztül az országúihoz ért, már csak az árok választá ol okot úttól.
Vazulli^rtolen mcgállitá lovát; Emil ha-sonlót tőn.
— Az országúton beszédet hallok.
— Sót én nohátiy alakot látok. ,
A hold pillanatra teljes fényt árasztott a ,
loldrn. Az országúton két pandúr közeledett.
— Kendőrök. Jó volna visszavonulni
— Semmi esetre. Társaink várnak, kii- j lünbou is már észre vettek.
E pillanatban hangzott:
— Megállj, ki vagy V .
Vazul neki vágtatott az ároknak\', Emil szintén, do c közbon lehanyatlott a lóról s a földtú esett.Vazul egyedül támadta meg két ol-lenét. A sötétben fegyvercsörgés és káromlás hangzott, — végre az is elmúlt. Az újra olő-bukkanó hold két halálra vert pandúr földön fotrongö ulnkját világította mog. Vuzul egyedül verte lo őket;
A két lovas már távol volt, csuk ott álltak meg — hol uz országút egy kunyarodáasal északnak fordul.
Itt vártak a társak.
— Meg állj I ki vagy V
— Senki.
— Ezek ők; jó hogy jönnok.
Ezon éjjel egy vidéki földbirtokos majorja tetejét egy merész rabló inászta mog, leereszkedett a,kéményen, ajtót nyitott, s a gazda azt votto észre, hogy álezás emberek ugru-"nnk a szobába, kik betömik száját, nom épen 1 azon gyöngéd erőszakkal, mint iizt uz öt zsíros pogácsával kínálgató élettárs szokta.
A uom várt vendégek siotvo végezték, a miért jöttek, s távozáimk, nehogy egyéb torvök késcdolem által dugába dőljön.
Még ezen éjjel-igy vidéki városban ogy oinbor Bokáig vioakodbtt ogy rablóval, ki lova.it
akarta elhajtani, uz ahttt egy másik elhajtotta azokat. A csendbiztosi elfogták u városháza közolében, ott vortók lo a porba, hogy midőn haza vánszorgott tulajdon riojo nom isinort reá.
Olt voltak mindonült, nom várták, de megjelentek. v
--A vidék rettogtotett, lakosai pedig nem tudták eltalálni, kik űzik oino gálád merényletüket, melyektől nincs éji nyugodalmuk V
Hajnnlbuuttkét lovas hazafolé tartott. A mint a kastély elé értök, Vazul káromkodva kiálltott fel.
— Mi az V kordé Emil.
\'. (Folytatása kilvctkoiik.)
N l a a.
Kgy volt vünk, a miúrt olilig Oly tiiugéii ImáiikozAin, Mvlyírt minden ilrilmliiniU
Ulv HKÍVOIt-11 ÁMotHlll -.
Szabadiág volt lolkum vA^ys, KIU\'iii logszebb csillnga, SzHbaiUág volt kjksiinnsk l.elkcMt," nzoiit itala.
Áimtp utoUrt ciignin Is
ii líjklmrrfl
8 öriik bú A* » rvKi
liiiAitoii •.í!i,b.-ulí.>K,.mia,y MAr hiába gomlobik, Mort mii\'iu muglAttahk hiínykft tíguil, — ral) vtgyok.
ZÁLAY.
szerii nedves szobája kipadlózása, — a tanító-lak rendezése, vagy a tanoda-ablakon üvegtáblát képviselő papiros ragaszok elrendezéséről liilt volna szó, bizony mogliajoltulm volna oz indítvány olőlt; do . . . ......
Ismét mondom, hogy a közlöttek okada-tolására hiteles bizonyítékaim vannak ; nem lesz tohát nohéz a .kérdőre vonlmtás" esetében az igazat szemben akkor is mogmouduni, lia bekövetkeznék ezen mondat sokbani igazsága ; „Szólj igazat, betörik a tejed!"
S. ..... .
Szín li á z.
(II.) flxíniibaton, nkl. 6-éii, kor.ép^xáiiiu közönség olÓtt adatolt Milller .Kokró, fokra" riimil életképe. Ax előadás sikerültnek mondható. Marinak (l\'áliné) több sikorült jolenotoi voltak, főkép moiio-lobjai, s köztük szavalata kielégített. Lizelto (Tímár-m\') a holyzet magaslatán állott é* némi;! il.ilál islné-t\'.\'liií kellett. Ami a szobaloány (Megyeri K.), .Ilruiiner (Nyíri), Czeuxicxacsok (/.ádor), Stark (Vajdall), éa Krmz (Harátoii) töltötték bö jiciyilket. a llatfcí noinzodékuok (tanuló ifjúság) in jutott szerep h mennyiben megújrázta a -— caucdut.
(M.) Vasárnap, okt. 0-án ; „J o l> b- «• ■ b a I. párt" adatott telt ház elölt. Ilirálatba nem bocsáiko-xiiuk,\' inert több tagja a társulatnak a kőztük egyik jóbarátnuk in, szemünkre veié, üogy mi nom tuilnnk » kritizálni úa l\'áliiié asszony formalitor neheztelt, hogy náthájáról megemlékeztünk. Kedv.oa Uram éa asszonyom! Nekünk a kritika nuui kenyerünk a lapnak o hasábját jily alkalmakor ueiu azért áldója xilk fel ax ügynek, hogy szőrszál! halogatók módjára minden egyediek mozdulatait, tollettc-jét, aikerlllt éa iioui aikerlllt jeleneteit, előszámláljuk, hanem csakis mért emlékezünk meg önökről, hogy ex által nov/1-ket adjuk át a müveit világnak.\' Ha linOk azonban még azért is nohextelnek, ha valamit csak a u g v a mondunk : ugy ne eaodálkozzanak, ha jelonotoik neiu fény-, de árnyoldalait kezdjük feszegetni)
Kedden, oktober 8-áu: „K g y • s x o k r é n y r e j t e I m u" , vagy .A befalazott in ó-■ záros- került aziero, kevésszámú közönség ílöli; Hokodi ur (Kiköti) oiőtt mogkvll hajolnunk. Vajdai! (Hcrcghi) elaö jelenetével azonban valóban meglepőit, mely meglepetés kihívás,tapsokban nyilvánult.Tintámé, Hogdan, ltogedlU, Zidor é* Nyiri, igyekeztek inog-(elylui várakoxásunknak. Usak lMnaszékí urat no láttuk volna. .Sxjp, szép a vállalkoxó szellem, de a tanulás mellett még gyakorlat is kell;
T«rtéijoti naptár.
Dkt. 11. Í73-1. sz. Hoeliow Frigyes liires népnevelő Berlinben. — 1048. balt inog I. Rákóczy Oyörgy erdélyi fejedelem Gy.-Fojérvárott.
12. 1735. sz. Nagy Oyörgy János bölcseimi író Kőszegen.
13. 1813. sz. Honszlraann Imre, jeles infl- éa régiségludÓ8.
l-l. 1X31. lialt meg l\'ons Lajos, jelé* csillagász, Florenczben.
15. 1848. A magyarő.Üs és 10 os bank-iegyek kiadatnak, — 1598. Ibrahim nagyvezér I\'aradieaor cs. vezértől N.-Kanizsát 44 napi ostro-n után elfoglalja. Nxmisokára azonban vissza keriil. „ \' 10. 1818. Kikindát leégetik. 1 „ 17. 18411. Klapka Oyörgy m. tb. több iii. Iiinuekiilttol Hamburgba érkezik. — 18-1H. I\'erezel Mór tb. a Mlírán átkelni törekvő horvátokat Letényén megszalasztja és 70<» at foglyul ojt.
VitHiit I naponkint! mond remi:
3\\rylltté>r.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik a
Dr. Forty-félc általános
S E 1J-T Al\'ASZ,
mely i-ndkivilli gyógyerojo, elválasztó, érlelő s fájdalmai csillapító hatása által l-ggyorsibb, lugblxto. -abí) -s vgy.uenunind gjükuns gyu^julá.1 cszküzöl \'<>::<• nemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulail.it, léj,..« hurut, b ő r k é s-bamaiág, bártyásgyik (C\'roup, angina) mludcneinft megsértések, harapás, szúrás vágás vagy égéa által lámadható s o b o k, mogforrá-\'zások, darázs- vagy méhszurások, kouok-fokélyok, zúzatok (contosiók) - meglepő gyors fájdalom csillapítással — ritgxiltt daganatok, gUmők, tályogok, pokolvar (earbunculua pumula Dialigua), uiegkemóiiyedéKvk, genycdénok, . vérkolé.iok, minden iiiirigyhctcgs.\'gek, gUrvélyea fekélyek, fagydag.tnal, njjférog, kOtdmméreg, v.uIIiuk, lagüxivaes, ezout*xú, kil\'irxamiln.t éa megrándultok, helyi caúz; továbbá a »zil|éa folytául lált-felfaka.lá.ok é*. sebek, fájós fekély/olt vagy már \'tfciiyó\'*\' hői inoll. — "Xnk liő" már csirában volt emlő ráktól, a killoiibeu elkorlllhellen élylvoi/ély. sebészi Hifiiéinek ,uiollöxésévc| — egyedül ezen joles solitapasz használata- állal im uokllll meg.
. Végro a testbe teljesen bemélyodt bári.iinemll sxálka, vagy darázs- és mélifuláukja csupáti ezen tapasznak rlWid idei liasznitlala "folytán annyira elő Jllnik, hogy azután a testből kOxOnségescn szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül küm.you *ob gyógyulása nemsokára bekö-
.\'.1 Harcsra i és 1>Ó mbovái ra
/, 6 óra 18
délután \'2 . 43
Hudára reggel G . 18
B délután 4 . 48
OStT.I w . 43
Hécsbe reggel ■ 6 „ .48
délután 2 , 18
etlvu 10 , 68
Triesztbe reggel 6 , 3
- , déiulán 2 . 23
estve 11 „ 33
reggol i 1(1 perc
ílrk. Ilarcs- és liombovárröl N.-Kanii
, . . N. Kanizsára délután B Hildáról , reggel
, . . délután
*) (,\'sak Sxombathelyig. Itt 7 órai várakozás.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
vetkezik.
• Kzen iiiegbee\'slllholleu gyógyszer, melynek jolos-
ségo" leghitelesebb egyének számos s klllonüa kívánatra bármikor felmulalhaló bizonyítványai által már I régen .1 legfényesebben elismertetett —■ rendkívüli, s ! Icgkülonucmübb esetekben megpróbált hatásánál és | leltllnő sikerdús eredményeinél fogva, molyok haszna-i laln által még -davult bajokban is eléretnek, j.\'.l \' megálapiloll és elterjedőit liirét kótségbevonhatlannl .1 Igazolja.
I Kgy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frl,
i használati utasítással együtt, postán küldve 10 krial I több. — Kgy frtuyi csomagnál kisebb szálliiniány | no in leljosilivtik. \' \' \'
■ Központi küldeményező raktár: Pesten Török
József gyógysxorésx urnái király-uteza 7-ik sxiíin alatt. I Továbbá kaphatók : Nagy-Kaniisán WAJOITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky K. - Péosett: | rtipóox J. — SUmegen: .Stamhors/ky. - Sz.-Fchervá-I rott -. líraim .1. — Szombathelyen: t\'illich r j Veszprémben -. Kerenczy K. Zagrábbam Mítlbach /.s. I A I. ez. nyógysxorész és kereskedő urak, kik
j raktárt elvállalni hajlandók leuiiénok, felizóllltalnak, | miszerint e részboui ajánlataikat ozeu gyógyszer készi-I lőjélioz FORTY LÁSZLOHOZ cziinezvo: Hudára, (itáez. I város, főutoxa, iV.K). azám) beklltdeili szíveskedjenek,
ki-niegrondolésekct is pontosan teljeiit-I Vidéki bérmoutes levelek általi itlcgrcu
délések az árnak készpéuxhoili beküldése, vagy postai utalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpouto-nabban teljesíttetnek.
Szciiibet^eknck^hu\'íw.\'t\'
Nzciuvlz.mely utolér botion rvndkivüll gj ónycrijoért már 1822 óta a fiild miudon részében ismeretes éa clbiresedott, a mely által Ivhrhardt Traugott (Iroszbreiton-baclibiir Thüriugiában (a megrendelésnél k U-1 ö ii őse n erre kell vigyázni) már exereket iiK\'KKy>K> Itott « különféle HzcmbcteK-Hegektől, megmentett a nicgynkulnHtól » látószorveiket iiieKerötiictte; ezért örvend olyan viliÍKliirÜHt:Kii<\'k ; n mit a n a p o n-k é n t érkező k ö s z ö n ö 1 o v e 1 o k ta-nusUauak. Az, a felsőbb orvosi hatóság által van Th^gvizsgálvu és mint a legjobb
Mieni-gyógy- és orösilószer ajánlva.
I üveg ára 1 Irt o. é. skapható: Nagy Kuniján WnjilitM József urnái.
Altost.>Azo(i kéttivog Wltltt-fcle nzciii víz, melyet én .Siiokingenbon a Wasmer urnáli raktárból vettem, egiiszségemet helyreállította ; ez okon kösz<iiietet moudok .az azon jóttevő Hzemviz készítőjének \'dr. Tli. Ehrliardt urnák. Muiut-UMUiiwiiid, \'"/«, 1871. lieopuld kai hVi*- — Jlizoiiyitváiiy. Csak két üveggel használtam el az iái While féle világbirü szomvi-zéből s az gonosz szembajomtól teljesen meg-szabadított; ez okon azon szomvizot lelkiiamo-retesen ajánlhatom. Meinlieiiii in llossen. u/,t 1871. ToítlaH Winkltr. — Tisztelt Ebrbardt ur! Egy ilvcg a hires Wliito fclc hxüiiivíi-liöl 8zemeinuuk kitüiiően használt, oz okou kérem küldjön noketu ebből stb. WIIIioIiiih hnftfii. Vio 1871. J. tí. Ilinkén._
Mit Aulaiig t)ktober a. «; bogiunt das 4 Qúar-tal dos
„UAZAll",
ILLUSTIRTE MODEN-ZEITUNG
fUr Uainon- und Kindor-Oardorobe.
Der l\'ritnumorations-Prois fiir diojes Quartal \' bo rilgt:
loko l\'est mit Ziistollung ina Ilaus 1 il. 60 kr. nacliauswiirtsinkl. l\'ostvorsondung 1 II. 96 kr.
l\'ünktlichsto Zuslolluug.wird zugesichert. J O S E F W AJ DITH in Oross-Kanizaa.
alatt kfixIOttrkért íelolősségct nem Mlerkesxtőzég. \'
H
E
1* £3 S £3
ftf ÁRJEGYZÉK
^HAMBURGER ADOLF
<livat-áru és víiszoinieuiü raktárából
üj^r rESTEN,
uri-utczn 1-hő H.xniii. a l*.árÍHÍház •»
Divat -áruk:
hegujabb női ruha-kelmék gazdag választékban,
I"
i 12-1
Ifrta teljes ruhák :"3, 4,5—0 flig. |í 1 \'a 4,-l.fXJ—5
TOrUk reggeli lellgyküiitOsUk, darabj;
flilf- II
Fekete és sxinea Tijirota-selyemkelmók, röfo 1/(0, íj 2, 2.60, » flig. . Kipi és Gross de Kallle solvemkelmék minden j|
sziliben, röfo 2.60, 3. 3.60—1 flig. Angol J\'ateiit-bársonyok, rőfo 80 kr. 1,1.20, 1.50,
1.W--2 ftig, Solyuni-bárosuyok, rőfo 3, 3.60, -1, 6—Ii ftig. lledolgo/ott tllrök I.ongshawlok, darabja 10,12,16, 20, 26-60 llig. lliilgy- és uri-P!aiilek, dbja 0, «. 10, 12-16 flig. Waltmull- &» Cachomir nagy kondők, darabja 4,
6, G, 8-10-ftig, KlttOtt gyapot ruezóa kendők, dbja 2, 3, 1—6 ftig. l.ogjobb minőségű ágy éa asztalterítők, minden
sxinben,,darabja 4, 6—lj flig. Félnagyaágu gyapot-kondők,dbja l, l.60,2-8flig. Fekete és sxinea selyorokoudiik, dbja 1,60, 2,
. 2.60-3 ftig.
Solyoui nyakkendőcskék, dbja 80 kr., 1—1.20 Kcharpck ós nyakkötök selyemből, dbja 1, 1.60 2 ftig.
Ugyanazok axürből, dbja 20, 80, 40—60 kr.
I
Vft8zonnemüek:
vég 3<í\\őf jó foualvászon, H. Ü-10 flig. . 30 . fohériteltC\'reas-vászon, II, 12, Ilii flig.
n 30 . valódi rumburgi vászon, 16, lli-ltt.ft. 1 n 60 „. Irrlandi vászon, Ili, 18 20 flig. 1 . 61 . legnehezebb minőségi! lumbtirgi vászon, 93, a.r), 28,30, 36,40,46-60 ftig. 1 » 30 . ágytiemjl Kanavász, 7, 8, il—10 ftig. Chiltou, férli-ingokre és alsónzoknyákra igou alkalmas, rőfo 26, 30, 36—4o.krig. Ágynemű Orádli, Atlasz-csíkkal, rőfo \'M), 36,
40-60 krlg. Lopedök varrás nélkül, dbja 3, 3.60-4 ftig. Vászon Uainaszt-asztal-abroszok, fehér éa színes,
dbja 3, 4, 6—0 ftig. Vászon Damaazl-asxlalkoudök és tOrülkUzők, tu-
czatja 6, 0, 7—8 fríg. Kávé* és thea-kendök, fehér ós szinos, tuczatjá \' 2.60, 3—4 ftig.
Agyuomü-Nanking, rőfo 21), 2ó, 30, 40—60 krig. Tárlalan, Moll és Creppliszo, fehér éa szinos,
dbja 4, 6, 0—8 ftig. Fohér és zzinoa zsebkendők, luexatja 2, 3, 4, 6—6 ftig.
Organtinok, fehér óa s,Ines, dbja 80 kr., 1. l.W, 1.60-2 flig.
____a említett czlkkekon kivtll vannak még továbbá a raktárban : finom flaunll- éa rlpsz-
gyapotruhák, mosbato ruhák, perkál-, batiszt-, jaconat- éa piqilóbÖl ; szines dival-barkétok, fehér piqué- és zsinorozott barkótok, calmuk, ciikoiott szinoa osinvatok, derékalljak, bótor-szOvotok, fekoto luszterok, cacbeinirok é« miudonfélo gyász-áruk
el leg-oloBólDt) árakon,
Mindennemű lovélboll megrendelísclc, aöl Itt omlitotion ozlkko.kból is, az tisszognok elő-logos beküldése vagy utánvél ruellott mindonhova a legnagyobb .gonddal és Iclkiiamoroteaséggel au teljesíttetnek é.s bármily nom tetsző tárgyak akadály nélkül visszafogadtatnak. - . Kuhá-
_______.t nilnták a rCfönkinti ár és a kolme széloiségénok közelobbl megjelölésévol kívánatra Ingyen
éa liérmentvo készséggel elküldetuok ós miudon kívántató kölniéből ologáns ruhák a legujatb
divatszorint gyoritn olkészittotnok, \' . .
*7 A logmélyobb tlsxtelottel
HAMBURGER ADOLF,
p* Ingyen níollékcltot-tk mogrciHl^lósok a61 s •
J 10 frlnyi összegben, egy elegáns httlgyi legyező )
<25 egy berlini gyapblkondö ) rabatt gyanánt. . .
no " , . ogv. szörkehne-ruha ) \' (878—3)
HT Csomagolási díj nem számíttatik.
Preia-Verzelohnlss
der \'
iMoiIc-, Lcliiwi- und (\'oiirciil-Wíiareii-Meilerliigc
dos
ADOLF HAMBURGER
MT in Pest, "Wi
llcrrenguHnc Nr. 1,-beim Etnyány Ihh Partner II a na.
Modewaaren:
Allorneuestü DameukloiderstoITo in reiclister ji I Auswahl, 10 und 12-elligo complolte Kleider Ii I a 3, 4,-6-0 11 und liölior. || I
Tjlrkischo SeldalrockslolTo, oin Kleid nur 4, 4.60—6 ff.
Schwarzu ii. fürbigo 8oidenstofl°e, pr. Kilo 1.60,
2, 2.60 -3 il.
Selden-Klp* und Uross do Falllo pr. Kilo 2.60,
3, 3.60—1 fi.
Knglischo l\'atent-Sammte pr. Kilo 80 kr., I, I.
20, 1.60—2 II. Heidensammto pr. Kilo 3, 4, 6 —0 11. Kingearboitoto I.ongshawls A 10, -12, 16, 20, 26—60 II.
Dámon- und llorrotl-Plaids, A Ü, 8,10, 12—16 II. Watt moll ii. Cachomir-UinhKiiglüchor a 1, 6, 0, 8—10 11.
Ocstricktc Wolleii-Notxlllchor & 2, 3, 4—6 II. Heti- u. Tiscbdcckeii in állon Karbon » 4, 6-0 ll. llalbgroase Wollentüejier á 1, LftOi 2—3 II. Hchwarxo jind fHrbige SoidontÜchor á 1.60, 2,
2.60, 3—4 fi. 8eidon-llroge-T(lchorl ti 80 kr. 1—1.20. KchKrps und Cravatton von 8oido k 80 kr., 1, 1.60—2 11.
Úiesolbon in Wollo á 20, 80, 40-60 kr.
Leinenwaaren :
. 30 oll. gute Garnlelnwand \\ 8, 0-10 fl. 30 . geivaaeh.Ureaa-Uimv.i l, 12. 14 --1D0. I . 30 , Itnmbiirgor Uinw. .16, 10- 18 II. 1 . W) „ IrrIHndcr Loinw. IC, 18—20 II. I „ 64 „ Nchwerste liumhiirgcr l.oiuwand 23,
25, 28, 30. 36, 40, 4ji—60 II. I . 30 . echtfXrbig Canafaa 7, 8, "J—10 11. Uhitruna zü Herronhemden u. UnterrOcken sefir
geeignet, pr. Kilo 25, 30, 36—40 kr. Hetlxeng-Uratol mit Atlasstroif, pr. Kilo 30, 36, 40-60 kr.
Lcintllrhor olme Naljt pr. 8t. 3,- 3.50—4 II. I.eineu-Dainast-Tisclitücher woisa uud fXrbig pr. 81. 3,-4, 6—tí fl.
- Dainost - Serviettou uud llaudtOcher
, Dtx.
i, 0, 7-8 11.
uud fürbig
KalTeo uud Tlico-Horviotten 1
pr. Utx. 2.60, 3-4 fi. Naukiug auf Hettxeug, gelli, weiss und . rosa
pr.^Kllo 20, 26, :W», 36, 40-60 kr. Woísso und fKrbige Tarlatane, Molls and Uropp-
lisso pr. 81. 4, 6, G—8 11. Weisso und fHrhigfs l.einon-HaoktUéhcr pr. Dt(.
2, 8, 4, 6—G fl. Fnttor-Organtine, vreiss und filrbig, pr.St. 80 kr., I, 1.20, 1.60—2 11.
Ausser crwXImtoii Artikoln sind femor noeli am I.agor: Foiuo Flanelt- und Klps-Wol-lenkleider, Waschkleider von Poroail, Hattlst, Jaconet und Piijue, Hlrbigo Modo-UareliMito, woiaae Piipio uud 8chuürlbarchontel Ualnjuks, goaireifto flirbigo Oratol, Unturbotten, MilbelstolTe, scluvarzo Lnatros, Uachomlro .nud verschiodona Traunrwaaren xu den
allertollUgsten Prelaen.
llriofiielio Hoatollungon jedor Art, aueli von liier nicht aiigegobonoiV Artikelu, werden üb.orall hiu gogen vorherigo Kinsond\'ung odor Nachnahme dos Hntrages mit grOsstor Horgfalt und Öowissenhaftjgkelt prompt effoktuirt und wird Alles otwa nicht Uonvonireiido anslandslos rotoiir genommen — Kloiderstolfmiiiter mit nKhoror Bczeiclmung des Kllmipreisea und der .StulTbreite wordon nuf Vorlaugeu g,ratis und franoo boreituilligst eingosendul, so auch von jedeu bolie-I, ige ii Ktoifo dio ulvgaptosteu Kleider naeli nouoater FaQon " c Ii n o 11 s t o n s angefortigt.\'
Koehaohtungtvoll ergobenst
ADOLF HAMIiUKGEK.
Ural Is -\'/, u g n 1)« I) o I II o s t e 11 u n g e ii "p®
lm Holrago vun 10 II. oin oleganter DamonOtchor, ) „\' . . , 26 n. cin- Horüncr Wpllehluoh, ) alt Rabatt. N
, .. . 60 II. cin achttnes Sloffkloiil, ) * Verpackung und Emballage wlrd nicht In Reohnung gebracht. ■
Árverési hirdetés,
A pécsTáradi m. kir. alapit, rttisztsíg részéről özönnel közhírré tétetik, miszerint a lUranyamcgyíbon bckcbolozctt uiágócsi alapitrányi uradalomhoz tartozó mágécsi 6a nagyhajmási ga;.^.ts4gi birtok testek együttesen lK7ll-ik év január l-túl 18 és \'/, zirt ajánlat ntjin bérbe fonnak adatni, nevezetesen: Múgiiföoll mintegy 13U21"/,,,, i-atliastzalis hodl, összesen 1(177?"/,,,. Iiold.
Hérleni szándékozók tartoznak zárt ajánlataikat, — melyekhez az ajánlott ósszog 10"/, azon nyilatkozattal leend csatolandó, hogy a bérleti feltételek az ajánlat tevó előtt ismeretesek, és elfogadtatnak legfeljebb folyó 1B72. évi november hó 7-ig napjáig, déli 12 óráig a m. kir. vallás- és közoktatási ministerium igtatói hivatalába beadni, es a zárt ajánlat boritékára reá Írni: ajömM a mlíij/lcti ÍJ nayy-hajmdrí bCrk tre.
A bérleti föltételek a m. kir, vallás- és közoktatási ministerium H-ik osztályában, valamint Pécsváradon a főtiszti irodában, és Mágóraon a számtartóságnál betekinthetik.
Oly alapítványi bérlók. kik bérleti tartozással hátralékba vannak, zárt ajánlataikkal nem versenyezhetnek, — valamint kiköttetik az is, hogy utó ajánlatok, vagy n feltételekről eltérők, vagy részletes ajánlatok elfogadtatni nem fognak. J
Dudán, 1872. évi szeptember hó 20-án.
A PÉCSVÁRADI KERÜLETI KÜZALAPITVÍNYI FÖTISZTSfG.
Virág-, gyilmölcslák- és kertinOvények OLCSÓ ELADÁSA.
Hirtelen halál-eset miatt alólirt kerlésznőnél a jó hirben tlltUinlini ü vegházból és kertből
gyümölcsfa-csónak 8—10,000 dili.
ilis-.JAk, nem különben mindennemií Uva/üd wioérfyek, gySnyürll kamili/lk jutányos áron eladatnak. Ugyanott vinűi-csokrok nlfn\'m ilinicscn készíttetnek.
Levéli megrendelések raliéban n. p. Nag^\'-Kánizsa
CSEEMÁK elisabeth.
özvegy kertésztiénél.
Alulirt ki, több éven át volt a soproni tanítóképezde zene- és énektanára, bátor kódom a nagyérdemű közönséget értesíteni, miszerint a helybeli polgári tanoda v
ZENE- ÉS ÉNEKTANÁRI
állomást a f. évi 1872—73-ik tanév kezdetével elfoglalandom; s üres óráimat jutánytis feltételek mellett azok számára fogom fordítani,-kik a zongora, hegeóü és énekben magány oktatást nverni óhajtanak.
Az előleges bejelentéseket kérném WAJDITS JÓZSEF ur könyvkereskedésében megtenni.
Nagy-Kanizsán, szent. 18. 1872.
BERECZ IMRE.
(!K)jTi—II) • polgári tanodat r.ono- ín ínoktanAi
Weissberger Zsigmond
gazdagon ellátott mindennemű
slremlélceli
homokkő-, márvány-f/rán ttköbö\\
k.\'t/.tlll raktárát.
Szintúgy igen jó fajtájú malomkövek nála kaphatók. Elvállal kójirámá/.áaokat ath.
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja
(790—11) nagy választékú
ÉRCZKOPORSÓ
raktárát boágyaxáaaal eh\'ytllt. Ily órczkoporsók olcsóbbak » fakoporsónál, pedig tartósabbak óa díszesebbek s igen ajálhatók mindazoknak, kik övóik vógtisz ■ tossóg tótelónól szomorú kötol e-sóget toljesltonuk.
Vidéki megrendeléseknél érczkoporsók s ugy lialottias készleteknél, történjél az bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal szállíttatnak.
Einzig in ihrer Art in Európa 5
int dio grOiste, vielaeitig aingöx-itlmet.- orato 0 i
• kals. kön. Ifo 1-WiischeI\'al>rik •
•....................................- «
• des K. I\'ngl, In Wien, • S Nlederlagen
• ne Murlnhllf, ..................... •
• /0 MtupUtratte
25,
Stadt. Kárntnerstrasso 27,
Kcko "Ivr ll".minolpf,.rlgaaao „zttw Rrshcrsof) Huri", ul auf jo.tem Stílek Waaro n
Kngro»
a Dvtailvc
1)1imcii- L\'iih-r
> duroh atrengato HolidltXt nr J Ziflferti craichtliclien Preia c« l>ei Ilii 7 bracht hat, daa aio d«m Bxportfc, ^ von keiuom (ler anproiaondcn llan< Z. licli Uilligra und Hoatoa, unter vol Z don Proviiikun auf bfii-tíiclloa Vcrli .5 . -Pii.lot und NiiJtfpaa
Z Bngl. CfiIffon-IIemden mi T odor olino HáliikrXgun.irliOiior jJ. J I.riuen (boi brieflicher lleatollyngixn M. 1 X í«t d«r llaUumfaiigaimugéltenJdas .\'í.C-t J StU.k fl. 1.80, \'J, 2.60,.3—3.60. l)aaj l)a\\ \' \'Z Klegantoate inni Praklitchealo. 0 Hiunbury.faluén- Herren-0 f/e««l</e;t(Ilalaiimfatig anxugobi 0 íu il, 2, a, A, fi, ti dle AllerbeateK 0 Ilalskr/ivcn, nouoator Kai;<
• por l)l/.d II. \'i, fl. (lUlaumfa
• lfeitiaro su tl J.r,<. ...........
• llerren-Cravalcn odorai- \\ Duá y.wirn-HatM Tflrher •
• hmbinden por HtUck 76 kr., II. l.j,,, -7, y 1" 11. <liu f.iiuton. •
• •_> bia fl. H. ; si-KVltfUii od. JhnuUachcr, • z ll<rrén-Unt«rfMMttft)iti. l,\'|ur Ond ^
• 1.60, •.\', 2.W)—» fl. lÚlUehuitt, frau-joamaal.
inmlt\'lhnp/\'c ren Kit**sor/.<?i,, .l« ;„M-10 II. dio foinaton. „>, Jhiimiiniicilir —■ • (Tailloniimfang-iít
\\rlf-r ■\'■<
uin Kclinllron iitnifang int nnriigolivn) itt 6 II ■
ad Uluni-rasrlicnlU-
Hirdetmény.
liabocsai urodalnii rinya folyón levő kerekű malom; hozzá tartozó haszonvételekkel 1873-ik évi ang. 24-tól] számítva három\'egymásután következő évekre f. évl\'nov.| 1.0-én a tiszti irodába a legtöbbet ígérőnek bérbradatik. A j feltételek a Tisztségnél megtekinthető. Mabocsa, okt. l>-án. • A TISZTSÉG."
: ii\\vnk\\sii;i\\ 4 mim
\\ «1 dlc ül tente X- bnUmtcndHtc
2 A X X O X C K X - li X r K I) I T I O N
^ j In Oeutschland Oesterrelch und der Schwelz.
^ | hitaurgon Anlioiiccu in
Sí • aíle /cltiiiigcn (ler pinzon Erdő.
J uh ne lievccUnmw von l\'rorluton und J\'orto zii den "" ^ blUI(fntri) Orii/iiiuljtri\'fien uml libben ihre Ktablisscmcnts in
WIEN. PRAG. PEST,
, 7—!l 11.
iclis,
t uugariaclio Ki _ | Wollono Otmiuil/iciin - JaJ/Hr I cktn*H fl.a, 3, I, au» Soi\'do fl. U, ffr pSásendcn forviottoi.) «jlll. 6, (.,»• , gepelite odor gowirkto VnterhoM- ,ofl \' "" \'-\'\'ora.dar. Duppoltc. 9 j a</i fl. t, 3 — 4. Hcliut* gogrn Ui< htj ^ 30 KII. n W\'J\'fU™ ,^tl,lSie"ff> 2 0 Ijelnen- lkitnen-HemdeM
/Intel. /ierlín. Itnrn.
UrnUuK i \'kmtiilx. Clmr.
l)rmU ii. /•:./,,,(. H-ni,l/n«.n. ít.
l\'Wibourij. Hl. (ínílen. (lenf.
tlulln a. ,1. ....... KSIn.
1. mit.m»«. .J.--ÍJ. l.Ul.ttk.
/..nem. Mi\'ls.
)l,:.jM«r,j. Mlhicli.it. XmcIMHI.
Nilriiberij. íilruitlmrij. Slulynrt.
Zilt««. Xllrieh.
^ glatt, ni II. 1.60,2,foin gcarliluiigV\' 0 (1. 2.60, aowlo H,cliwüi«orform,gaiií H nono Korínon mit Htickeroien su fl. 0 3,3.60,4,6, no aiicIi nllcrfoinatc Lel 0 non- uud Ilatlalhomdeii mii Ijticko-0 rai, nuoli Hpitaon. au fl. IS, 8—10 fl. 9 lHimeti-Nacht- odor. tfinlcr-
# hétndeu mit lángon Aoruioln xu fl.
# 8.60, anch goatickt fl 7- 0 II.
9 Jkimi nhonni, *ti« I^elnon, Per-
30 Kllcn Ilitndyarn-Lcin- • Wlllld gobloiclit, aiidli Doppcl. # gwirii ungoblolclit xu II. 7.fi0, U.60, % \' II), 13-16 11. Q
I 8t. 30 elligr , . 1,"\'i,u Itum- % lmr(/er Li.inii iniil xu fl 12,13, 0 16-lKii. m
40—42 KI Ion voixligllclio He- 0 hen-einwan rfixii loimjr. Holt- a ívftanlio odor 12 Oamon-Uomdon) ílv 0 18", 22—24 fl. . 2
.•JIíko bnlgiacho Ifiben- Z inul xii II. 22,26,30— 36, J fl. auagoxoirluiot achlSii.\' a
■\' " ;gl. yutc ^
64 Kilo.
UolHlnder J oaj>lnnat und br. (
cail, odor Harclicnt fl. 2, 2.60 m mitRtlckoroi.
• Vamen-NegUoiodtrJ/aeld-
• cornetH aua (Jlpatoro Harchont xul
• H. 2-2.60, aua franaÖaUcliom Rfl-\\ltu»i(iitrae,
• tiatmit Stiokorci tuű. 8.60, 3-4«. Heben (llan
• (Ualaumfangnuxugebcu.) C Uu Ii; 30, 36,4
5 Briefliche Beatallungen
• gen odor Poatuacliuabmo untor Oarantio llbcr.illliin migoiondot. —
Hriofó au adresaiioii: (863— 6.)
ES TP Ö GL, Wien, k. k.\' llolUcfernt, Marlahilferstrasse J||Ö.
Hóim Kinkaufo von jo fl." 50 6 St. JJatisttUcho gratis.
Erste öfentjiche höhere
Handels-Lehranstalt
IN WIEN, PRATERSTRASSE NR. 32.
OARL PORGBS, Direktor. Díc "Vortrilgo beginnen Anfangs Október, Ein-8chreíbungen finden vom 26. September an statt. — Programme durch die Direktion.
(8M—6) (kirí 1\'oryCH, Direktor.
A
valódi
I. aaab. (logujabban « Kolaígo által ki-
váluáu\'gal kitllntoiott, ax orvosi kartól meflvliSQált, .......
lomok talált oxorfílokípon kipróbált titk..« axer n patkányok, házi « mezei egerek, vakapdok svábok toj^ca ki-• rtáaáia, (meiyot aokfoli niogpráliAltak liamlaan ntánoxiil a árulni,) hamlsltlan miiiMghon
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
korcakodínébon, Pcaton Kclnioi.lor G. Iiipát utoxai koróakodó-
aíbon kapbatá. _
Kgy na^y bádog I frt, kia bádog 80 kr. \\ ^ Kgyci bádog mrgrfendvlfao la utdnvitol mellett györsan tol-jesittetik.
Ugyanott kapbató czllrom-kenöos cgyodiill axor a- fagyhó-lyogok .\'^tyúkszem .Ilon, .gy tígoly 60-kr. Kivonat cgy, naponta órkező hasonló dicsóry-lovolekból: . .SMvoakodjík nokom larnít l> adagot ax tiu a r o n n u m j á-ból knidonl, moly magát in fényesen igazolta.
Toljoa tlaxtrlottcl
Itattliyányl grőfné^
Dr. Fáyl#ss\'
szepesikbrp&ti növény-kivonata mell-ésUldlibetiujek szXmÁru A atopcai kárpáti flórának logaxorgalmaaabbaii kifllikía/.ott s kitilnőlof .-ilk.ilin.il gyógyfílvoinok nodvoibfíl kóaxltott áxor, mint kitlInS liatásunak bobixonyult: köhrtgía, rokodlaóg, a a/áj-, garat- i lígxöaxorvok nyákhártyáiuak huvony, liurutua báutalmai, glircalia i.l.lgos, Irgrokodrai roliamr.a köliögíaok, axUkmollllaíg, olda!axurá«, idillt lillrgburnt, tlldövóax « n tudőgllraőallk, or."foityaaxtá a bÖ Ixxadáa^llon.^
í»a:il bir
topoi
iiOvóiiy-kironntnak hnsxiiál.iti , „ raoinag tboának - - „ „ X.f kr
, „ dubox ii.\'ivi\'nycxiikorkáknnk „ „ UK kr
Kxon gy<Sgycxlkkok mogrondollietCk magánál a kíaxilíin.\'l g/áKyax.-rlár n „magyar korouáliox" KfninAvkon. — AxonkivS kaphatók Szeneden: llormiillcr ís Iliid, Makón : Kionfold ía 8pit« Temeavároit : PaiiacnWgor Jóxsof.\'Jaroinlr M. .-a Guirilli urak nál. Keoakeméten : Farkas, N -Szt. Miklóson : Kari Fordlnaiid B--Csabán : H. im. n urnái.__(778—6,6
7/1 kr.
TAKARMÁNY-
(lóhere vág.\'.)
mcísző-gcpck.
Jóhitelü és alkalmas bizományosok kerestetnek.
molyhCl ivonkii)} I több C000 darabnál kósxittútik a. tO frt ártól kex&vo kllldo- \' tlk-.bixtoailók a próbaidő meilutt.Képok úa kivonatok Ingyoi
írj.
W c 11 Móricz gépgyára Frankfurtban a. va^y llf-i-Hln-n, II, PrHngonsbrllckoii.gtrajHo No. 18.
II i r (I c i in é ii y.
Somogy megyében nagyméltóságú gróf Festetics György csurgói uradalmában levő eredeti ma- : gyar szilajfaj inarhagulyából a fóbérlet részérói \\ 1U0 darab tenyésztésre alkalmas tehén, többnyire i szopós borjúval, — 40 drb negyedfű. — 40 drb | harmadfű, -- 40 drb tavali tehén, •-- 28 drb kü- \' lön féle kom bika, darabonkint, vagy több darabot \' I összevéve, oktober hó 21- és 22-én nyilvánosan í tartannó árverezésen azonnali átvétel és készpénz- \\ beni lefizetés mellett Csurgón eladatik. í
Marhák naponkint megnózhetók legelőjükön. I A vidék minden marhabctcgségtől mentes. \' Csurgón van vasúti állomás. í
Levél által értekezhetni Csáktornyán jószág j ! felügyelői hivatallal.
HORVÁTH GYÖRGY,
jóaxág-folllgyolü.
II i r ii c í ni c ii v.
Zalamegyében nagyméltóságú gróf Festetics \' \' György, ollári uradalmában lévő eredeti magyar I szilajfaj marha gulyából a főbérlet részéről 08 drb j telién,többnyire szopós borjúval, — 13 drb negyedfű, I 13 drb harmadfű, —A4 drb tavali telién és 2 bika I 1 darabonkint, vagy több darabot összevéve oktober í 28-án és 29-én nyilvánosan tartandó árverésen f I azonnali átvétel és Készpénzbeni lefizetés mellett Ollárban eladatik.
Marhák naponkint megnézhetők legelőjükön. A vidék minden marhabctcgségtől mentes. Zála-Szcnt-iván vasúti állomás, Ollárhoz \'/, I óra távol.
Levél által értekezhetni Csáktornyán, iószág-! felügyelői hivatallal. *
HORVÁTH GYÖRGV,
jöaxág-íoíllgyolö.
Wajdita József, kiadó- lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1872. oktober 13-án.
.1
Elífizetéíl ir :
! egósr -ívre . . 8 írt. B | fél évre......
negyed övre . 3 , i Ko\\l Mtám 10 kr.
Hirdetések |utányosan
NYII.TTKltlIKN loronklnt 10 krért vétetnek fel.
i ... .. ■---a.aarr.
Zala-Somogyi Közlöny
A l»|> szellemi réstét illetó közlemények a
j VxerkcniélK-l.
anyagi réaxét Illet* ; kex>< menyek i<eiiig » kiadóhoz liérnu nt»e In-| téxeudék:
N\'AOY-KANIZSA f, Wlatslethii.
■ 4
^ (a „zalámegyel gazdasági egyesület" ós a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank\'1 hivatalo: értesítője.)
ílcíeiikint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
A kisebb királyi Jogok meg. vált fisáról.
Az érdekelt feleket most ezúttal leginkább azon körülmény foglalkoztatja, mi módon lészen a kisebb királyi jogok megváltása cszközlendö, vannak, kik ©jog megszüntetését országos alapból az ország világos terhére róni óhajtják és a jog gyakorlatát, mint szabad iparüzlctct tekinteni vélik, — vannak olyanok is, kik azt mondják, hogy ezen jog egyesektől kárpótlás mellett átruháztatnak a községekre, az ily gondolkozókkal csatlakozik csekély egyéni meggyőződésein is, hogy pedig o nagy érdeket képviselő ügy minél inkább kifejtessék, arra kérném a tisztelt szerkesztőséget, hogy c lapok hasábjait az c tárgyban beadandó vélemények tisztázására átengedni szíveskednék*), egyúttal szabadjon a nagyon tisztelt olvasó közönséget s az ez ügy érdekében érdeklődőt tisztelettel megkérnem, hogy becses véleményét közrebocsájtani szíveskedjék.
Saját egyéni meggyőződésem az.mikép a magas kormány, midőn a kisebb királyi jogok megváltásának eszméjét felvette, s e tárgyban a törvényjavaslatot szerkesztette, a községek jobblétc lebegvén előtte, tekintvén egyrészt a fogyasztó közönség érdekét, de tekintő a község anyagi vagyonának gyarapítását, mert, ha a községek veszik át a kisebb királyi jogok gyakorlatát, az italmérés tárgyában oly módozatokat fognak megállapitni, melyek a község közönsége érdekének a legjobban megfelel és azt leginkább kielégíti, mert tekintsünk kissé körül, ezúttal a királyi jogok élvezésével felruházottak, midőn az ezen jogok bérbeadását eszközlik, saját maguk, ugy megbízottjaik, mindig magánérdektől vezéreltet-ve, intézkednek, igen sok esetben a jogok bérlője oly egyéniség, ki a községi lakosság kívánalmát, csak annyira teljesíti, a nieny-
« ilgy megvitatására készséggel tér Szerkesztőség.
nyíre önérdeke kívánja, 4s ezt sok esetben oly fokra emeli, hogy a közönség világos kárával történik.
Ha pedig a községek fogják ezen jogok élvezhotését megváltani, ugy a községi képviselőtestületek előleges megállapodásához képest lesz a községi közgyűlés által meghatározva az arány, hogy hány helyen lesz a joggyakorlata kiadva, de mindenkor nyilvános árverésen és soha többé kéz alatt, mint eddig történt, hogy sokhelyütt a jog bérlője egy és ugyanazon bérösszeg mellett bírja azt. Már pedig, szerintem, a község, midőn saját anyagi hasznát óhajtja, ugyanakkor a fogyasztóközönség érdekét is leginkább fogja képviselhetni, mert saját érdeke forogván fent.
Azok, kik ezen jogoknak az államra leendő átruházását óhajtják, azon elvből indulnak ki, mikép akkor szabad iparüzlet levén, az üzleti váltságot az államnak lefizetik, s szabadon gyakorolják, tetszésük szerinti helyiségbon, s ilyenkor beáll azon körülmény, hogy e jogot olyanok is megvásárolják, kik azzal visszaélnek, igaz ugyan, hogy itt azon felelet lép előtérben.: ,azért a hatóság ügyeljen fel a visszaélésekre", ez szép, de nem kivihető, inert az államérdeke nem engedi meg, hogy e tárgyban egy külön policia állittassék fel,\' mert azokra fordítandó költség majd annyiba kerülne, mint mennyit a jog élvezete hoz az államnak, meg különben is népünk, bár sajnos, de neveltetésre nézve, a más tartományok népeitől sokkal hátrább van, pedig, kik az állam által átvállalandó teher mellett óhajtják a megváltást létesíthetőnek, azok a szomszédos német államokra utalnak, mondván, hogy ott, mint szabad iparüzlet, gyakoroltatik, pedig hasonlítsuk csak népünket azok népével össze, látni fogjuk, hogy ott Vio rész irni s olvasni tudó, mig nálunk \'/,„ irni olvasni tudó van, pedig azt, hogy a népnevelés nem volna üdvös és\'nc volna a jólét kifolyása, azt ugyhis/.em, kétségbe vonni bün volna ; — így tehát én a közerkölcsiség szempontjából sem remél-
hetem, hogy állami közvetítés mellett legyenek a kisebb kir. jogok incgváltandók. Nagy-Kanizsa, szept. 17. 1872.
KOVÁTS JÁNOS.
Egy uj ki\'reselmóil,
mely a romlottsdg octmrfny tlimkeleijébe vezet.
(N.) Valahányszor czik kot irandó tollamat kezűmbe veszem, s a.napi események és orvos-luudó hibák,botrányok mSIlióiu végig tekintek, nem tudom, melyiket ragadjam először untokon s htirczoljam azon legméltóbb térre, melyre sajátszerűségénél fogva, vollaképen tartozik. Most 07. ogyszer azon hősöket szerotném összeterelni, kik az iparszabadság korlátlan világában különösön\'városokban a csontkorosés mesterségét űzik a helyett, hogy istenadta erejüket fontosb munkálatokra fordítanák. Napjainkban, midőn mindönki a munkaerő igun érezhető hiányáról s onnok tormészotes következménye a drága napszámról beszél, gyak.rau látunk nem csak iskolát látogató tanulóknak tetsző gyermekeket, dologra alkalmas asszonyokat, de legtöbb esetben izmos, erőteljes suhanezokat is udvarainkban\'szédelegni, kik kérdéseinkre azon választ adják, miszerint csontot keresnek, hogy állító lag az azok eladása utáni szerzeményből táp lálkozhassanak. Szegények ! mi szánalmas rálok nézve o keresetmód! mondják egynémelyek, kiket\' még n csalódás, a keserű tapasztalás s meggyőződés mérges fullánkja közelről n in ért.....
Pedig épon nem szánalomra méltó szegények. Kémek, tolvajok ezek a szó teljes értelmében, kik o csonlkercsés ürügye alatt az udvart s körülfok vő\'séget jól szemre veszik, hogy az ellopandó tárgy alkonyaikor leendő biztosabb eltávolításában akadályt ne szenvedjenek. Ük ki életczélt tévesztve, ily előbb utóbb káihoza-tos kimenetelre vezető tévelgésbe ölik a drága időt. -
Körülményesen szellőztetve az Ügyet,i.lég szomorú, hogy maguk, az illető szülök, tisztelet a kivételeknek, itt ez egyszer csupán romlott ügyesükről szólok, a veszélyei tévelygéshez átkos csiráját idejekorán nem fojtják el gyermekeikben s a helyett, hogy jóravaló embere ket nevelni akarván, iskolába küldenék, nekik ily roszra vezető foglalkozást megengednek. A szegény tanitó hiába ájdozza fel készségét, hivatásához képest vajmi csekélyke fizetése, mel-
lett sajnos, még azzal sem jutaliuaztatik, hogy maga kiviil egy szép számú szorgalmas tanulót lásson. Tapasztaltuk a felnőttek oktatásán, milv részvétlenség mutatkozott ez üdvös, ingyen tel jesitott előadás körül, s daczára, hogy a hatóság ott, hol á, szegénymVjtóí iskolai költségeket megvonta, soha nem tagadta meg segcdolmét, hány ember van ma alvilágon, ki még a botUt sem ismeri, saját nevét irni neui, tanulta meg? A XIX-ik század második felében nom égető szégyen e ez? De hisz a csontkorosé* s egyéb Imsonszeríi foglalkozás könnyebb a tanulásnál és — jövedelmezőbb Ily foglalkozás közepette aztán suhanczczá válik az ifjú, munkakerülővé, egyes dologra hivatott asszony-télével együtt akkor, midőn munkaerőben oly nagy a szükség a a napszám, külöuösen a szőlőkben 1 frt. 40 kr. ugy ápril havában (_!), és csaknoin annyi bor, mennyit inni bir. Hát ha még ezekhez odacsatolnáin azt a számtalan, magát beteges nők, tehetetlennek tetető koldust, inelv a lakosságot naponta sáskasereg módjáru ellepi, nem lenne aránylag a szükségelt munkaerő fedezve V Hány ember tévelyeg/igy, vagy hever, lopva az Isten drága napját, addig, inig termékeny fohlUnk gyümölcse, napszámosok hiányában, részben kárba veszi* Avagy\' azt hiszszük, hogy az egynémely, sokszor gyanúsnak is tetsző tekergőnek „Isten nevében" nyújtott alamizsna által a munkaerő hiányban szenvedő s vissza maradt föld, rét, mező. kert és szőlőink, azóval gazdaságunk veszteséin már maga a jó tett ál tal kárpótolva van V - Ne zárjuk el a szegén fi ség előtt ajtónkat, gyáiuolitsuk a nyomort érdem- s tehetségünk szerint; ámde nézzük meg jól, váljon méltó kezekben fektetjük-e a jótétemény üdvniló lillérét, mely a valódi nyomor és kinos küzdelem eityhitfaére van szánva.
Nagyon letértem utániról, midőn a csont kereséshez a koldulást knpesoláin; de ez eltérés rizlikségesnak látszott, hogy themám összefüggő, K kerekded alakot nyerjen. Azt tehát, hogy a csontkeresésnek legtöbb esetben koldulás a végű, — ha ezt megelőzőleg a hatóság csont ho-Irett más tiltott tárgyak eltulajdonítása után biztos laktanyáról nem gondolkodott, a hogy a tMonlkeroiéssel számtalan gonoszság kezdő dik, tovább taglalnom fölösleges.
Itt pupirra fektetett szavaimmal csak egyesek figyelmét akartam felébreszteni, ezélom sikerülte parányi tettemért eléggé meg jiitalinazand.
TARCZA.
K 1
a k 5 t el
,rds*\' macaddal,
Véghetetlen kin 8 elrejtve azt nyugton, liinea mi Háborgassa lelkedet V
Ki vagy te, kl idea kéjjel Töltöd cl a szívókét ? Körülted fény dereng: ködöl Nem tffr tiszlá tekinteted.
Ajkad ogy szép moiolyára, Vidám, mi esak borús vala ; Ősz vidékek felvirulnak, 8 köszönt a bajnál bíbora
Talán egy kép, mit visszavet Az élet tiszta tllköre ? Talán a magas ég szülöttje, 8 az angyaluk ágy hoztak le?
Vftfcfr a szerelem bájhonábúl Alkot a tilndérképzelum V I>« bármi légy, hisz mindenképen, Talány maradsz te énne\'jom.
KONItAl) jknö.
E m 1 1.
—_Nuvella. -11 a g I Lászlótól.
\' y-
(Folytatása és vége.)
— Nézd, — szólt Vazul, a kastélyra mulatva, - uőd még most som alszik". \'
— Vagyr*folébredt és gyertyát gyújtott.
— Tudtam én, hogy e házasság ostobaság, — lopva kell ki- és bejárni. Az a buta Aurél! Azt mondja eszméje, kitűnő! Rejtezni a pinczeszobákba a nő elöl.
Ki lehet eléggé vigyázatna?
Mit jelentsen az a nyak-ék V Talán már tud is valamit, de ugy vagy meghal, vagy egyetért.
— Oh, hagyd el! No káromold, ő angyal.
— Ha angyal, égben a helyei
Vi.
Rég ideje v«lt már, hogy a hajnalcsillag eltűnt; s jó ideje, hogy a nap elhagyta kelte első pontját, — midőn Emil nejo szobájába lépett. Egy neme azon érzetnek nyomta keblét, mely a sirályt a tenger fblé készteti.
A vész előérzete volt az.
A fiatal hölgy nyugágyon feküdt, halvány arczczal; az ablakon botörő napsugarak dicskőrt vontak feje fölé, — mintha nem e fold salakos légköréből való lott vóliía.
A zajra, mit Emil okozott, folomelé pilláit, melyek méltók voltak szemeihez.
Oizola fölemelkedett, — ugy tűnt fel a bÜn mogfélemlett ^yormeko előtt, mint egy ég és fold között lobegő chorttb. Emil mozdulni nem tudott, mintha láttgpallóssul állták volna útját.
— Gyilkos I — sikoltá a nő kezeit fenyő-gotőleg emelvo fel.
Láttatok-e már ombort, ki ittas levén, legnagyobb dühre akkor fakad, midőn valaki részegnek nevezi ? gyávátj kicngcsztothetlon gyűlöletet tunusit, mert valaki pulyának ne-vozto? így volt Emillol is.
A szó, ama kicsiny, de borzadályos és vé szcs szó áttörte a varázst a férj keblében, tol-kelté a banditát; — eltakarjuk a képet, melyen a jóság mintaképe,az elvetemültség lel lobbant dühének áldozata lesz. . . . A nőgyilkos elrohant. l)o a btin súlya minden lépten nehezebbé lesz, — Emil szobája ajtajánál összerogyott, noiu birta tovább.
(itinyo8 nrczu ember lépett hozzá, s tekin-totet vetett reá, minővel egy rosz szellem bir hat, ki martalékát találta meg. Ez ember Vazul volt.
* — Tehát igazam volt, — szólt Vazul halkan, — ha angyal, égben a helye I
Emil nemsokára magához jött, s az iszonyú omléK elvonult előtte, — okkorkönyekro fakadt. Do midőn Vazult meglátta, felugrott, megragadta annak karját és vonta maga után, a halott szobájába, — vonla, ember fölötti erővel. Ott feküdt az ártatlan nő, a kiszenvedett martyi*.
— Nézd ember!! Nézd, mire vittel! Vazul nom szólt, hagyta .dühöngeni; —
ki hirná a viharnak útját állani, mikor tölgye-" ket sodor magával? Mikor aztán Emil ismét kimerült;.s bűnei árja fölül omolkodott, hozzálépett Vazul és niegérinté: s — Mit fogsz most tenni I
A hang, melyen a kérdés kimondatott, s a kérdés maga — egyaránt hatottak. Emil megrázkódott. Vazul folylatá:
— Poroszlók fognak jönni, eddig tjszta nnvodro íjarat dobnak, magad pedig kinos halál áldotta leszesz.
Emil rémi tőt kiáltott.
— Nem! Százszor .nem! Azl nem akarom.
- Ugy hit légy csendesen, s engedj cse-lekedni.
Vazul oda lépett a hölgyhöz, a lialotl nya kán zsinórt vett észre és-félig hangosan mondá.: Hát ez mi már megint V
. . . Einil figyelt!
Az anya utolsó kirhe étülis jutott......
Vazul meghúzta a zsinórt, nz engedett, s kicsiny keretit urczkép tűnt elő. Emil odarohant, az arczképet- kiragiftiui/a bámuló Vazul kezéből, sunyja arc/.képét felismerni, pillanat müve voR! Ez elég volt, hogy lelkének a végső csapást megadja.
Hiába követtek el társai mindent, hogy a dolgot- tisztába hozzák; hiába tartották fogva hetekig, hiába iparkodtak lecsillapítani lelkiismerete árját, - elszabadult folyam volt az, mely nom ismer .többé gAtot!
Egy napon eltűnt.
Másik nap egy ember érkezett Sz ..,. re, a ki a delegált törvényszék elnökével kiránt szólni. A kik látták bemenni, nom emlékeznek, hogy hallották volna valakitől, hogy kijönni látta. Ili* kérdetted\' volna, ki vplt ez a bomoiió, ezt a feleletet nverendéd: nom ismerjük, hasonlít ugyan Mard Emilhez, de az gacdag úri ember, a kinek épen nincs oka, hogy ilyon "dult külseje legyen. 1
Akkor még 8<>k mindent nem tudtak az emberek. ("
Mikor aztán mindeneket megtudtak, cso dálkoztak, hogy kínom találták, — némelyek talán gondolták is, de nem morték\'Ai első kő-dobás veazélyeit\'magukra vállalni. |
Az enyészet és tenyészet.
OatMisati elmefuttatás.
Számos ösvénye az életnek nyil inog u halandó előtt a ezok közül bármelyikén is haladva, társadalmi helyét csak ugy tölti bo helyesen, ha válasgtott irányában minél bizto-sabb léptekkel habul. Ily élotirány, ily pálya-ösvény a gazdászat is, ezen ia bizton haladni mulhatlanul szükséges, mi azonban ismét tudó-doináuyokkali szövetkezést feltételez. Ismeriiio koll a gazdának és pedig alaposan a növényt, molyot tormol, tollát a növénytant (botanica) j a földút, melyben azt termeli, tehát a talajúmét. Mind a niivéuytan, mind pedig a talajúmé hangosan köyotel ismereteket a vegytan, természettan s a tudomány ogyéb ágaiból. I Gazda ós tudományos gazda kíizt csak látszó- | , tagos aóvrokousáK létezik, a mennyiben végtagjaik egy és ugyanaz, lényegileg azonban a különbség igen nagy,\'olyannyira, hogy korunk haladásával a • gazdanévnok tudományosság, nélkül érteiuénye alig van.
Az elmondottak, jólehot^ nem tartoznak szorosan tárgyam keretébe, de azzal tartozunk a gaszdászati szakmának, mely mindinkább kozdi foglalni azon polozot és tért, mely ót jogo san megilluti.
L>o tárgyamra:
„E világtérben semmi som veszet; a ^ y\' keletkezés és az enyészet örökös körforgást képez.*
A növény élete a csírázással kezdődik, kedvező körülmények s tápanyagok fölvétele következtében teljes éledésnek indul — fejlődik — virágzik s rendesen gyümölcs a mugvá-bu poútositja össze fajának összcs^tulajdonnit, • melynek bovégozése után rendesen enyészet nek indul. ^
De tulajdoiiképon ulicsoda »js az enyészet
— fogod mondani szivea olvasóm - nem mintha kivánoai volnál reá, avagy nem tudnád, ha-uoin, hogy jelen ulmofuttatásom némi dolinitio-val bírjon.
A növények szervi élete nem egy termé-\\ szotvizsgálót rakodott már bámulatra — annyi abban a csudálatos — annyi tabban a megfoghatatlannak látszó tünemény, hogy önkéuyte-len meghajlik az emberi ész az alkotó és rendező Mindenhatóság előtt. Mint képződik egyik sejt után a másik, mint képezik ezen sejtek összegükkel magát a növényt, min\', telinek inog ezen sejtek életnedüv-ol, mely létüket eszközli s minő változást idéznek elő - rajtuk; ré-szint a kül-, részint a bolbehatások. Mindezeket közelebbről megoldani a -.növényélettan feladata, én jelenben csak arra szorítkozom, hogy midőn ezen organikus működés természetes —"" vagy ollenús hatás következtében, megszűnik
— mihelyt tápanyag, sejt, vágy ólotiiodü fölvétel nem történik, akkor a növényeiét (szervi- I működés) megszűnt s kezdetét veszi 6 az enyészet.
Csudálatos és mégis ugy van, hogy nagyrészt azon elemek, melyek a- Bzorvképzésnél h így a növényéletnél pótolhatlanul működtek s innét szervképző elemek elnevezésük is, ép ugyanazon eleinek nagyrészt az enyészet elő-segitői is akkor, midőn a növényéiül megszűnik é az enyészet beállani kezd. Ilyen elemek az éleiiy, köneny, lógony és széneny.
Azonban az enyészet a növényélet meg-
szűnésével csak kezdődik. Lég, melog, nedvesség korhadáénak, vagy más esetben rotha-tlásnak indítják az élni megszűnt szerves lényt. Kp azon eleinek összetételei tehát, melyek az életnél szervkópzólog hatottak (110-89 rész éleny, s 11* rész köneny; továbbá a körlég vegyi alkataránya 79 rész lógeny s 21 rész élony).
Még akkor is, midőn már az élni megszűnt s erjedésnek, avagy rothadásnak indult növény a föld folta\'ajánnk alkatát képezi,puszta szemünknek bár észrovoliotlotiűl folytatja általában nevezett enyészni folyamatát, mely állapotban u gazdászaliiál^miut televény, szerepel. Így réttöréseknél az alátakart gyep — erilőkben a lehullott falevél — trágyadombon a túlérett trágya, mind megannyi eredményei az enyészetnek — miudmegiiuiiyi televény.
A televény szerepe pedi^ a növény termelésnél nem\'kévésbbé fontos — hatása kettős — mert niig egyrészt önálló tápanyagokat képez, addig folytonos korhadása kövotkoztében közvetítve is hat, a mennyiben az eközben kifejlődött gázok a táp oldást s ezek fölvételét eszközlik. Midőn földeinket trágyáztuk, nem teszünk egyebet, mint többé kuvésbbé korhadt s erjedt anyagokat — •televényt hordunk reá.
Kiszárad tehát a iiöv«ÜijC» tőiddé lesz, hogy ujabban más növényeknek tápul szolgál jou —t elenyészik - - hogy más növény tenyészetéi eszközölje. - ELBE.
/
II írek.
Mit, vasárnap Uertelendy Kálmán főispán nr ő méltósága novonapja lovéu, nemcsak" a megyéből, de távolabb vidékekről is számosan megjelennek üdvözletére Badacsonyban. Az örveudeztetö kinevezésre ez az első ünnepélyes összejövetel, melynek lefolyásáról Zalamegye t. közönségét liiven fogjuk értesíteni, inert e lapok szerkesztője keleti útjából, visszatérvén, a tisztelgők badacsonyiin ni jelonésóbon\'-személyesen-részt vesz.
— A baksal követválasztási körűiét deák pártja okt.\' JO-én értekezletet tartott,mely 7\' ben a uagyszámu -jelenvoltak élénk lelkesedés krizött közinegállapódásra jutottak, sajnáljuk, llogy az ez érdeiubeiii tudósítást időrövidsége miatt\'lapunk jövő- számára vagyunk kénytele-
k halasztani.
— .fiplt kezes. A kis-kanizsai templom-építés jól előrehaladt, már tornyú is fennállott, azouban a közönség alacsonynak találván,ujabb egyesség szerint másfél öllel feljebb emeltetik, s igy IS helyett 20 öl leend.
— liámazó. I.apunk egyik szorgalmas munkatársától a következő sorokat vettük: Midőn e kedves cmlékazetii megyébőka sors kedvező kivánatának engedve, tiz évi itfj»<Y-
; kódésom: mondhatom, életem legszebb, legem-lékezetesb korszakának lefolyása után - kedves s a tudományos színvonal magas polczán álló szülőföldemen, Uajáji (IJácsmegyóbon) egyhangú választás utján nyert hason minőségű uj állomásom olfoglulhatása miatt távozui kény-teloniltelem — kedves kötelességet vélek teljesíteni: ha Á bcjaes lap terén, melynek több éven át munkatársa valók, a t. szerkesztőség, lapja t. olvasói, barátaim, különösen pedig e megyében velem együttérző, irántam iniuden-kor és miudenütt meleg részvét- és bizalommal
viseltető kedves kartársaim, számos jóakaróib, de annál több jótovőm- ós ismerősömtől mély búcsúmat veszem; mindegyiknek pedig fájdalmas „Istou hozzád*-ómat mondom. Fogadják megtisztelő bizalmuk, szeretőtök és feledhetot-jennS vált őszinte barátságukért nyilvánított forró köszönctoniot; örök hálámat és a távozásra nyújtott baráti jobbomat s kérem, tartsanak meg ezutánra is bocses emléke/ötökben. Zda-Egorszog, 1872. oktober élőjén. SZÉLIG FEUENCZ.
— Tisztelettel- felkérjük t. olvasóinkat arra, hogy ha valaki ez évi 73-ik számával a
Zala Somogyi Közlöny "nok rendelkezik, szi-eskedjók bevallás mellett szerkesztőségünkbe küldeni, mert o példány elfogy váll, szükségüuk. m\'áskéji |HÍtolhutlan.
örömmel jeleszilfc azt, hogy a fiatalság lelkesen mozog ugy műkedvelői társaság alakításán, melynek czólja lenne két vagy hároin hétben egyszer jótékonyczélu táuez-vigalommal összekötött s z i n i-e I fi\'a d á s t ron-deziii. Miut hulljukyMac üdvös ozél könnyebb elérhetésére Bokodi Antal sziuigazgat űr egész könyvtárát felajánlotta, mely ép ily alkalmakra való darabokkal bővelkedik; sót /ha olyanra csnékja választás,melyhez még jelmezek is szükségesek, ruhatárából kölcsönözni megígérte. Szép áldozat s hiszszük,hogy -tt liajalság elismeréssel fog emlékezni mindig Bokodi úrra.
— A három Iliit óta kitűnő sikerrel működött, do annál kehesebb pártfogásban részesült színtársulat holnapután, kedden,elhagyja városunkát és inuuiiok-Wékeslehérvárra, hol « téli idényt fogják tölteni.
Többször felszóltál t ank lapuuk-bau az embertelenségért s felliivtuk kapitányságunk ügyeimét, mely lehívásnak sikerét párszor Víilt is alkalmunk észlolui. Sajnos, hogy mindig és mindig istnéli felszólításra van szükség; sajnosabb, hogy\' az ily botrányok a főtéren — melynek minden zuga rendőrrel van tele — a vártai hatóság szeme előtt történnek ! A szívtelen emberek nagy seregit, kik az igavonó barmok iránt semmi kímélettel nem viseltetnek, megterheli kocsiját annyira, hogy a szegény párák alig tudják vonszolni. Ks ha mcgállanak ? — — - - a káromkodások- és szitkozódásoknak vége,hossza nincs, mit embertelen ütlegeléseikkel annyira visznek, hogy a járó-kelők undorral fordítják el arezukat s dugják be füleiket a szemtelen szavak hallatára. Ezen kellemetlenségek orvuslását egyedül csak rendőrségünktől várjuk, s reményijük, hogy várakozásunknak megfelelni emberbaráti kote-Ínségének tartamija 1
— Horváth- l<\\irencz, volt megyei esküdi\', a ni. kir. igazságügyministor által a zalaegerszegi kir. törvényszékhez Írnokká neveztetett ki.
— Néhány szó Kanizsa város műpártoló közönségéhez. E lapok f. évi 80. számában érintve lett városunk iljuságának abbeli nemes szundoka, melyszeriut egy inűkedvelő-társaság létesítésén működnek, hogy igy a közönségnek egyrészről kedves szórakozást szerezzenek ; másrészről pedig az egybegyülondő fillérekkel, várbsunkat közelebbről érdeklő egyes dolgok segélyezésére legyenek- — Midőn a fiatalság egy részes közlök o téren már némileg gyakorlottabb, régibb műkedvelők e szép eszmét ma guukévá tefizszülf, nem mulaszthatjuk el tisztelettel loikófip városunk mindkét nembeli ifjúságát,miszerint vállalatunk activ támogatásához
minél számosabban járulni szíveskedjenek; — I o ezélból híilgyoinkot o rendozőség szomélyesen ! fogja fölkérni, — azon fiatal polgártársaink I podig,kiköt mint általunk kovéabbé ismertedül, | izomélyeson fel nem két-nénk a a vállalatban j mflködóleg részt venni óhajtanak, sziveakedje-nok o lapok aHsorkeszlóségében f. hó 20-ig jelentkezni. Ijtólkérjük végül városunk műpártoló közönségét, ügyünk nemes irányát tokintőleg, azt anyagilag pártolni kegyoskedjonok. EGY M fi KEDVEI/).
— Hokodi Antal színtársulata kedden bolejozi működését s a téli idényre Székesfehérvárra költözködik, még 3 előadást tart nálunk és pedig vasárnap „Peleskei nótárius", hétfőn ,Kózsa Sándor, és a szegedi bünkrónika* és kedden utolsó előadásul „Arvaliu és a falusi vigborbély" darabok hozatnak szilire. Óhajtjuk, hogy ez utolsó előadások minél látogatot-tabbak legyenek, ha már előbb íjum volt o jeles társulat méltólag pártfogolva.
— Felkérjük t. előfizetőinket, hogy ha a lapot rendesen nem kapják „nyilt reclama tióban" értesítsenek bennünket, molynok nyomán azonnal intézkedni fogunk.
— Azon 1 nterpellatlóra, moly la punk ez évi 80 ik számában mogjelent, s mely a csáktorűyni m. kir. tilvirtía-álloinás kezelőjét illette elisinorvépyék uem adása végett, magán után kérdozősködésüuk által a)kövotkoző fölvilágosítást nyortűnk. Az 1871-ik évi doczomber hóban, Komában átvizsgált nomzotkö/i távirá-szati ogyozméiiy 27-ik czikku, moly 1H72. jul. elsejével lépett életbe, igy szól: azon sürgönyök, . melyekre a feladó fizetett választ kér, vagy ít melyeknek összeolvasását kivánja, s végre a melyokért vételről szóbeli jelentést vár — bo-
I a j a t r o ni o z o 11 a k u ílc neveztetnek, ezek- * tői feladónak v o v ó n y a du\'ti k, a többiekről ellenben noní. Ez egyezményt egész terjedelmében hozta mára .Huda-I\'esti közlöny."
— A folyó éri aiif/usztus íti-án yároBunkban megnyitott -tArvirdai mellékállo-ináskezelői tanlolyant hallgatói -— névszerint: Jankó Péter, IJyatsy János, Bartal Lajos, Wer-theimor Jakab, Kovatsits l^oiiíza, Varga Sándor, Uittcr Mari, Lefkovits \'Miksanő, üiwnld Sándor, l\'ongrácz Ida, Póoza Eeroncz — a vizsgát miildannyiau, t»:.íáraik és a kiküldött vizsgáló bizottság teljes megelégedésére — jó sikerrel tették le.
Hövld hírek. A/. ágostai hitvallásnak közgyűlése t. hó ö-én tartotta zárülését br.,l\'od-iminiezky Frigyes elnöklete alatt. — N.-Váradon a délbihari honvédzászlóalj zászlószentelési\' Ünnepélye f. hó D-én\'ment végbe. — Torna Károlynak, az erd. inuzouni-egyleti elnökévé való megválasztása megejrősittetett. — XV. Károly Svédkirály meghalt. — A bolügyministoriuiíi a begyült könyöradományokból Uiharinegyi: vizkárosult lakosai számára ujabban egy ezer forintnyi segélyt utalványozott. — A ni agyat országgyűlés képviselőházának naplói, jegyzőkönyvei és irományai 50 i\'ves kötetekbou, egy-egy kötetett írtjával számítva, iirentul a ni. kir. állnmnyomda által (Budavár 140. szám) fognak kiadatni, hol azok folyó évi október hó végéig megrendollietők. A fővárosi vízvezetéki bizottmány ülést tartott és^Jürgormeister kut-mester terjedelmes beadványát, közgyűlés elé fogja torjesztoni.
Katonák vették körül. :
Bard Emil szülő házát, s a noní várt i vondégok,egy nem várt házi gazda vendégeivé levének, — a sz .... i vár börtönében. * \'
--A vár ogyik sötét zugában nyo- (
moru csontváz lotrengott, ki önvédőlog terjes/, te ki kezét, s rémült tekintetét a falra Bzogozvc. könyörgött: :
—i llagy i nyugodni, oh rémhölpy, fordulj el csak egy pillauatra tőlem, vérző sebed látása | irtógatos nekem I « j
sKét hó múlva aztán megnyugodott a 8KÍv a föld alatt, molyot a inult emléke a föld felott nyugodni nem hagyott I
......Ki csillant elhomály ^
sitá, hiába oröltoti egére isföét!
Keleti közmondások frylíjteniénye.
(I>r. Riclisril*: „Ori.>ntalisRjio i^iricliwoilo")
tKtmtgsr.lt IK4>7.) oilmfi niut,>kájából.)
(KolytstAí.).
201. A vitéznek menyegző a csata fa násaéj a halál. (Mór.)
* . 202. Szerencsésnek és boldognak lenni, nem egyet jelent.\'(Török.) j
203. Szabadság nélkül az eló; véghetetlen rabság. (Urúz.)
204. A lejedelem a hajó, mely a tenge-rop, t. i. a. népen usyik. Vajh, melyik aiyolto ol többször a másikát; á\\ hajó a tengert vagy a-tenger a hajót.^C\'ljina.) V- (E közmond^a Ilueú T»u on Tau császár időjéből származik \\6n első kitojezéso volt n ehinuiak zendűluti eszniéinek. A nevezett császár később trónjától megtUstat-
mAu, meggyilkoltatott. K. B )
20ő. Ila nagyok voltunk u múltban, nagyobbak lehetünk tt jövőben/ (Mór.)
20G. 11a bámuljuk a hatalmast, tiszteljük az erényest. (Arab.)
1 207. A vak hallhat\',-a süket láthat, do a bolond egyiket sem teheti. (Borsa.)
20S. Ne rettegjük a jövő veszélyeit. (Kopt.)
20U. A gőgös egyszer az alázatos lábait csókolandja. (Matidsu.)
210. Egyedül a földművelés csnlás nélküli foglalkozás. ((\'Iiinu.)
211. Az öngyilkoj mindenkor bolondul tesz. (Török.) <
212. A becsületes ember tiszteli a törvényeket. (Török.)
218. A nagyravágyó rendszerint játszik a szerencsével. (Török.)
214. Véghetetlen a nagv Ajlali jósága; dj> ha egyszOr kimerittetett, végiietetlen lesz az ő haragja is. (Arab.) .
215. Ki nom< vehet lovat, szamarat vegyen. .(-Grúz.)
210. A jámbor ombornek nyelvén n szive," az\'okosnak szivéij-a nyelve. (Török.)
217. \'A ki miudffukil megsirat, utóvégre meg fog vakulni. (Török.)
218. Száz éves farkast az ebek is gunyob ják. (Tunguz.)
219.-Tövísch fáról. ia. lehet gyümölcsöt szedni. (Maiijlsu.)
220.. Védeni a vétket, több mint vétkezni. (China.) *
221. Örökös harag, végetlon irigység. (Törtik.) \'•\'•" / ■";.
222. Azan ember, kiiiék swiki sem hiszi el szavalt, megszűnt ember lenni, (Kopt.) .
1 228. Babért szerezni nem csak egy módon | lehet. (Mór.)
224. Soha no beszélj kevesebb tisztelettel a szegénynyol, mint a\' gazdaggal. (Kopt.) \' 22ú. A némeslelkü ember inkább magá-i nak, mint másnak árt. (Mór.) J 220. A fény. elvakit; az egyszorüség
elbájol. (MandsuA . v227. Isten hozott, ti Isten veudéirei — ! szólt egy igazhitű a házába lépő bölcsekhez. ! - Valóban, — szóltak azok — Allah vezérelt j bennünket, mert feltaláltuk az ő hajlékát — (Arab.)
228. Az erényes és gonosa ember a tejfel-I hez.és savóhoz hasonlók. A tejfel az erényes, mert abban a tejnek minden jó tulajdouaösz-szovan gyűlve. A savó a,gonosz ember, inert abban a tejnek csak becs nélküli részei vannak képviselve. (Arab.)
22\'J. Tehetetlen jóember, szárnyatlan galamb. (MórJ)\'
230. A jóakarat Allah előtt oly értékű, mint>a jótétemény. (Porsa.)
231.-A szerencse nevet, a bánat sir. (Grítz.)
232. A gaztlagságnak alamizsna az áldása. (Arab.)
233. A világ loghiresebb hősének tekintsed azt, ki s\'aját szenvedélyeit képes legyőzni.
\' ^84. Védetlen helyen nem biztos a nyáj. (Arab.) _ \' J
235. Kinek nincsenek erényei, bűneivel is szeret fényleni. {Kopt.)
23(5. Menjetek és vigyétek a boldogság • leányát (menyasuzynyt), hogy boldog legyen a ti hajlékotok*. (Arab.)
237. Rád bizott titok halott legyen keb-1 ed ben. (Török.)
238. A szerecsen, ki fohérok közt lakik, kovácsnak tartatik. (Török.)
.239. A mit Allah másnak rendelt, no-ked soha som válik hasznodra. (Arab.)
240. Ügy bajos esetek szülik a jó tanácsot. (Persa.)
241. A ki haraggal virrad, kárvallással nyugszik. (Török.)
242. A hányszor megízlelted a bűnök édességét, annyiszor koll megízlelned a vezeklés keserűségét is. (Török.)
243. Nagyok, lesztek és hatalmasak ~ mondja a próféta — ha Allah parancsait megtartjátok, és megfogtok semmisülni, ha önmagatok alkottok, magatoknak és másoknak törvényeket. (Mór.)
244. A ki haszontalauságokra vesztegeti, pénzét, utóvégre is Khaszim sorsára jutand. (Keleti regék ogyik hőeo, ki roppant gazdagságát elpazarolván, llngdad utozáin koldult. (K. ti.) (Arab.)
245. Bolondság oly ombort ütni, kínok nincs háta. (Persa,.)
. 24(5. Schirin azépségét is elmosta az idők folyója, (l\'eraa.)
247. Kötolessóged az őrülttel megosztani ruházatodat. (Török.)
248. A férfiú súlyos szunvedéseit eltudja titkolni. (C|iiua.)
249. Vorob«k között a galamb is hatalmai. (Mór.)
KÖVAKY BÉLA.
(Folytalisa kKyctk.)
S •/, l n Ii á /-.
(M.) Siorilán, okt. 9-in koréi sxiinn kiixlinnóg előtt korlllt ftsiúro : , A r ó • * ú.l 3 r a ö 1t I e á-n y o k* 3 felvoilásoi fr*ne*in vigjátik. El«6 bolyon áll ma Megyeri Kinina k. a. (Lulxa), ki naprúl-napra igyekezik még jobb&n meggyíJani arról, hogy a naiv nzeropokbeii otthon van ; élénk játéka, kedves modora, egy&xorli, do raiuos tollcttojo az o.it kodvó.isévi tef tik. NomklllOnboii oliamur\'íldg koll mogcmlúkoxhliuk llokodyiié (i\'ltáuclor) amxouyról is. 8ágbi Mari k. a. (l\'hilomola), ki ugy látásik, most kozd hosszabb szo-ropcikben föllépni, oz osto, loaxámitvn - az njonczi já-\' rallatiságnt, jelút adá annak, bogy aokát válhatunk idővel. Ilokodi (Tóni) ma is kedélye* ki« tineska volt. Vajdafi (Chavigni_) bolyét megállotta.
Csütörtökön, okt. 10-iii az osils idő miatt nem volt előadás.
: Tegnap, szombaton adatott: ,T a in á * bátya kunyhója."
Ma, vasárnap okt. 13-án kü/.kivAnntra .A p o-los.koi uotáriua."
PuplrHZoletck.
(N) OriUngös egy baj. Beállít Hadin* l.\'Vayja az orvozboz és elkezdi:
„Doctnr ur, ugyan kérőm vinngálja meg fejemtől gyomromig felső részemet, az én belső szerveim bizonyosan vagy hibásan vaunak alkotva, vagy elpusztultak.*
.Honnan gyanítja ezt barátom?"-„Hát onnan, az Isten fojtsa meg, hogy a bort mindig gyomromba Utitöm és még is a fejembe
"" \' — Alapos in e n t « é g. Utolérte a kisbiró a tahiban kéregető! és rArivalt:
„N.-m tudod, to*kóreg«lö, hogy iit n koldulás bu van tiltva V*
„Igenis, nem tudtam, drága
melyei
.IIAt a
i falu v
i láttad
.Ili*.
ott, hnl
tiltva
is koldultam." — (N.) R «« e 11 f i c á 11 a : .Hogy hijúk ezt ii falut, atyafi ?" Kérdé a rogon keresztOl haladó utas a hn/.ikója olíili áru pipájából füstölő p\'.it.
Ne esufolódjék az iir, —- nem falu ez. h.-i
„Itf.
hol Ali a kmdlok vArosháza tt iií, a falu közepén.".
— (N.) Klo t b ti 1 es o* ifi g.I.erAzraaz Iskola-porát, Világba lépett a rérines roményü ilju a legelőször is egy fényes táucztcreinboii két\' deli hölgyro mutatva, odaaiigA végtelen ürömön-, minden ruuií-nyél lia tudományába holyező atyjának :j
,,Nézd, atyám, beh gyönyörű két leány oz az ogyik I"
— Az é p 111 o t és keritéa közti Árnyékot tért vizsgAlvAn két jö barAt, kérdi az egyik : ugyan mivel ehotuo o helyet boültolni, hogy mégis hasznát vennők ?
Bankókkal I — moml tréfAsau. a mAsik, azok az Árnyékos helyet szorotik.
— (M.) Két, jóformán b o r u g o 11 ombe. megy az utczán. Az egyik beleesett a sárba t?s kiáltja :
">" , Pajtás segít* I
„Barátom azt uom tehetem, inkább én is melléd fekszem !*
Erteké és váltófolyam oktob. 12.
• 5% metaliqiica (ifi.HO; 5% nemz. kölcsön 70,05; IKII5-ki álladalmi kölcsön HM.25 ;bankrészvények 877; hitelintézeti részvények 338 110 London 101). 10 ezüst ágió Í08.SJ0; arany darabja 5.23\'/,; 20 fraukos arany 8.72\'/, kr.
Heti napt&r.
Október 13-tól. Il» lg- 1872.
a Icgidősl) betegséget hathatósan gyógyít, ugy-azintoanyaméh fájdalmakat tökéleteson. Kap-halóazuloiiczeként hatználatf utasítással 3 Irt. 20 kr. o. é. meglopó bizonyítványokkal Stur-zunoggoó (I. Zloriaaubnu ; valamint: F. Fornm-gyi gyógyszertár a azllz Máriához 1\'chIcii, ós l\'eclttr J. gyógyszertárában Tcmesvárotl. .
Jeles emberek mondatai.
Ajánlva \'1020 I. 3 urnák \\ JELSZÓ: <» i\' \\v alt ««! h t v ó r r e c li t!
Nem mindig az az erösebb, a ki győz, s nem miudig az a győztes,a kiel vo mellett marad.Nem ott van a/, erő, hol a többség, de ott, a hol a. hatalom éa pressio. Kgy emberről soha több bőrt In ne hu/, mint. egyel, ós várd meg még az ismét meg nő, .8 Igy tovább.
K. K.
| ICa mindamellett, bogy raktárom iiftgy^ ; aág- éa gazdagságban vetóiykedhetik minden nagyvárosival, a/, árak fcKUnöm olcsó b-bak, mint nagyvárosban, a miről is a n. «\'. közönség már a legoankélynbb vásárlásnál ia meggyőződhetik. — Avultéarégi a\'rany-n ezüsttárgyakat a logjoB báron " j cserélek.
(lyorsan éa kiváló figyölemmel eszköz J lök betft- vagy ezimbovésóaeket. | 8 mi leginkább azivea ligyelembo veen
dŐ: saját magam ia folytonosan dolgozom.
Ili- in boti- <nibulikui IIA|l l\'rulviilÁii*
IIA|I tár , naptár
III lllMOlllitiilt ini\'iiyekiK\'k ur ». .Vy királyim
"ámul nk ura vetni. Málí XVIII.
13 Vasárnap K. 21. Kálin. K W Kálmán
14 ll.\'ti\'ö K.-ilisil p.
1 K.\',l,l. Tiráxia Tori
n; Síor.U \' Gál, Kb.ront. Kl.iront
17 OrflItOitfik llo.lvigA llcilvlg
IX 1\'óuKvk^ I.iikáos nv. Kukára
l\'J rinonibit Alkatit. I\'itor Ariim.

ln
Fololóa azerkosztá: Bátorfl Lajos.
rvryiittór*)
Alli\'Sl-sérlllÉst\'k
gyógyittánára a Hlurzenegger-féle kenőcs He risanból (Scliwcicz) legjobban ajánltatilik. Kzeti gyógyszer lcgkoveab ártalmat nem idézj hanem
TgynükUk kerestetnek.
Egyének részére bármoly azakbVd köny-nyon eladható tárgyak, mely se nagy-tért aem a kereskedelmi tudományi nem igáhjíffiisniéti előadásra nagy futalék mellett át adiítná£!.
Ajánlatokat o lapok- hiadó hiWíalában bérmentve T. T. 827. czin. alatt küldendők.
A nehéz nyavalyát és a nyavalyatörést görcsöket
gyógyítja dr. O. KíIIímIi, a nehéz nyavalya speciális orvopa. — Most Hei^j n, Louisenstra^se 45.— Már száznál többet.teljeson kigyógyított.-
alatt kllzlöttokér
STIJ\\ SAMl)
ékszerá\'us, arany- ós ezüstműves Zala - Bserazegen
Körmendi ntexa, Mi. sz.
Van szerencsém a n. é. közönséget érto-siteni, hogy a már 22 év óta fennálló aranyén ékszer raktáromat ujolag a legválogatottabb arany- és <izüst ékszerekkel dúsan szereltem föl. Kapható nálam minden válaazlékú ( /fl-( és nrnnyónili S rrttiil kezdve 2tM>
frti«; továbbá miiideiinemő ékszerek, u. m.: karperec/.ok, függök, lánczok, gom-b o k, e m I é n y e k, ö t s z t> r e k, szóval: miit ■ donféle arany- és ezüsttárgyak, a legegyszerűbbtől kezdve a legliiiomabbig.
Idült vaí>;y kezdclleges
titkos betegségeket és tebetetlenaéffet
I., IV
gyógymód szerint gyógyit dr. Ernst bálványnicza •>. sz. \'J. óoi. 15. ajtó. Iteii\'lelési idő délután 2 -1} óráig.
K beiegségok gyakran, hogy azonnali.erőd-mény éressék él.— könnyelműim nagy adag jód vagy kénesével kesolK-tnok. Az igy gyvl gyúltak azonban a legborzasztóbb utóbajoktól lAinndtatimk meg ; annyira, bogy a könnyelmű gyógykezelés miatt keső vénségllkig szenved-, uek. Ily v.-szélyok ellen menedéket nyújt a lia-soni/.-uvi gyógymód, mert m-mesak a legrégibb bajokat meggyógyítja, do h*tA*a oly jótékony, hogy utól.ajoktól félni nőin lobot. Az életrend mellette oly ogyszerfi, hogy mindenkitől meg-
■ l.ovélil.-j
-szk.:
öltetik rendelés.
H
£3
£2

Esedékes szelvények d IJI a I a n u \' váltatnnk b e.
I ~ "T-: . \'•"" ~ l
A soproni leszámitolő-banlc
í1- és nyiijrot iiiAgyiir jelzálog liílel-liank
KI0KTÉLEPE
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtelicrmen-\' tcsitési kötvények — arany s ezilst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (J% kamatra fogadul tatnak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre 8 más ingatlan javakra a legkedvezőbb föltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól (j% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesíttetnek. -
V . (818-24.) ■ \' " ~Tq~T»u»Tri»A | n u w | u i7l P H»<U9»|»»« »anype«3 . _
Keller Igriácz^ji
Magy-Kanlzaári.
Ajánlja gazdagon leiszerelt urak-, hölgyek éa gyermekek azáijjára .való topán-raktárát, A legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ug^szinte figyelmébe ajánlani bálor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megreudeléaeket a legjobb bel- és külföldi bőrből, elfogadok és kéazitek, az árt legjutányo-abban száinitom.
Az én raktáromban váaároltakat kijavi tágra elfogadó
Kmplie.hlt aoin reich aaaorlirtes Láger rtller Uattungen Herreii-, Datnen- und Kin-der-Stilletten von beator (.^ualitUt und zu miiglichst biliigen l\'reisetl.
Korner mache iclt das k. k. Militiir und vcrohrungswürdigea Publikum aufmerkaam, dasa ich allé Hcatclliingcn vom beaten In- und AusliinderLeder verfortige und prompt und billigst bercchnc.
Auch wlrd von mir gokaufto Waar zu reparieren angeiioiiiiiien._____
Árverési hirdetés.
A pesti papnövelde kis-komáromi uradalma résziről ezen-ircl közhírré tétetik, mikép folyó évi octóber hé 28-án délelőtti érákban
iiyiivúnos árverés uljáii
liaszonWrlio fo^iiak ntlatni, a kls-komároml, ós komái-városi vendégfogadókban gyakorolni szokott szeszes italok mérése 1873 évi april hó 24 tói szimitott három évre.
A bdrloni Hzándtfkozök a leim kiirt napon, elogoiidíi biinntpiíiiz-zol dliitva a kis-kiinulromi uradalmi tfnrA. irodában jelenjenek meg, hol a feltcitelok addig is megtudhatók.
\\l uradalmi tisztség.
Jutányos, szép, ös jó! ül
már régóta az én „Jelszavain",
melyet daczára annak, bogy valamennyi papírgyár éa a munkaerő 2i")0/u áremelést nyert, ezentúl is követek, éa azért bátor vagyok áruimat a régi meseszert! jutányos árak mellett ajánlnni:

1:1.)
100 db lát \'fiutó j\'O!/* IOO „ U>völlMt>ti,\'ni\\ 100 „ IOO „
100 „ Uxlctl levH né egy egész rízsina h
5 pore.z alalt elkéazitv j vol vagy kozdőbelilkkel
feketo nyomás .... borítékkal szép papiftokbai •vol; fekete nyomáa .... rélpapir vásárlásával a név ingye
— frt 50 kr-
— „ 50 kr.
— . 70 kr. 1 . - kr. 1 „ 30 kr.
Ozimnek, eljegyzési és csketési jegyek, tánezrondek éa áruszámlák legújabb Ilin erikai KyurnHnjtómou legjutáuyosabban készíttetnek.
Irodai éa czimtáblák 10 perez alatt olkéazüinek, darabja ;">0, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak éa legazebbek 3 frt,
urak éa hölgyekro nézve, kUlönöaen utazások :\\lkalmával igen czélszerüok. l\'apir-gallér éa kézfodornak tuezatja 30, 35 kr;
utl-, varró- Óh irósíilksénlctck, u-titáakák, könyvtárczák zárral éa zár nélkül darabja 80 krtól ogóaz 10—15 Itiff, továbbá: urak, hölgyek éa gyermekek részérő .való ajándékoknak igen alkalmiul különféle jutányos éa wtép áruezikkok.
Kllllliillsoii \'ajÁiílom a ilivAtoa kettőn inivvonámikAt <U cf.imokot, molyok liyomógyá-
rnnibnii lovvlokou >\'i borltókok^n arany- és egyéb mlnokbon logliuomíibbnu (- I.«ki.....ií>:UnbbAii
kónxlllnok, uom klllliiiboh » -mÍR mindig Ircii ritka IrnikiiA rococo U-vol.ikot, iiiv»*crint: Nd|ituii, Silbunotto, Kgy|itíon, Musiquo, DjAboliqun, Joiljull, Atout, Bábi, Camúe »aI. iyoi) júlányi
KANITZ C.
jinpir gyártmány és díszdru kereskédéie, névvonás- ét ptcliijegy-gykrn Pesten ti Dedkutcsa 6, — Ez évi nov. 1-jétlil fogva: Dorottya-utcxa, 12. hz. Ö, írásbeli megbiiásck teljes mcgelégedéfre és utánvét mellett azonnal teljesíttetnek.
A Licbia-féle Kiiinys kivonaí,
moly a bécsi orvosi hatóságtól mint gyógyszer elismertetett ós a krakaui i kartól különösen ajáultalott, az általános orvosi véleményezések szerint minden eddig használt szór között az olsó helyet foglalja el mell betegségüknél. Ugyan gyorsan gyégyitja a tüdövészt (már olrthaladtubb állapotban is) a tüdő gilmókórt (jelek: vérköhögés, légzésnehézség), gyomor has ós bronchiálhurutot, vérhiányt, sápkórt, sorvadást, hystoriát ós ideggyongoséget. Egy üveg ára I Irt. 4 üveget tartalmazó csomagtól feljebb törtónik a szétküldés a
Kumys gyógyintézet
Hécs, Marinhillcrstrasso 3(J.
Jegyzet : Oly mellbetegek, kik eddig — orvossággal — minden látható oredmény nélkül gyógyíttattak, felhivatnak, miszerint a Licbig-félo kivonattal még ogy utolsó kísérletet tegyenek. (873—20,15)
TT— IIMI
gői-; víz-, igásmarha- és kézmn-zet számára \'Jő, írttól kezdve.— Ügynökök kerestetnek. -— Haj-zok és kimutatások kívánatra ingyen küldetnek.
Ifj. WEIL MÓRICZ,
Frankfurt aM. vagy Bécsben ll-te Bezirk, FranzensbrUckenstrasse Nr. 13.
Faraklár mcpjitás Leprádon.
y / N , Alulírott: tiszteld fel jelenteni, miszerint Stájerország- es Karinthiú-ból szállított faanyagokból .8,J(j_._,)
Légrádon a Mura ós Dráva pariján •■>
raktárt nyitottam h mindennemri épilletlu, deszka, -lile/. Hal., azonnal, jutányosán és a legpontosabban kiszolgáltatnak.
Megjegyzendő, hogy t. vevőim részére n raktár mellett t\'ekvö dél vasúton a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállíthatók. i
Valamint nagy-kanizsai taüzletemhen szilárd ds ......tos szolgálattal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is bizodalonira midiin fülkéméin, ajánlom a nagy-kanizsai fii- és légrádi liók-taraktáramat.
BACHRACII GYULA,
\\i /\'a kereskedő A\'.- Kanizsán.
ÜZLET-NAGYOBBITÁS.
:A nagyérdemű közönségnek van szerencséin tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét év óla a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLETEM ET
azután is -osztatlan tőkével, és rt lecjobb segéderővel liilytatandoni.
Nagybecsű meg;endel6int klllönös kényelmére, folyó szeptember hó elseje óta,
gazdagon felszereli asztalos bútor- raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, n legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
• Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, egyszersmind
ASZTALOS BÚTOR-RAKTÁRAMAT
kiterjeszteni kérem, biztosiiván, hogy nagybecsű megrendelőim elégedését kinyerni föfelndatul tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ZÖTTL GYÖRGY
((534—8) kárpitos és asztalos butor-rnktárnok.
Varaz8di (német) utcza, Babóchay-(Schaffarit8ch) féle bázban.
NYILVÁNOS
íT.,
Boldogult férjem Csermák József,
ZA.LAY FBRBNCZ
fófeltigyelS ia
S T E M M E K IC A L SI A N
helybeli ügynök által a
.,HAZA ÚUíTWZTOSITÓ-lUNKNA!-"
len 4000 Írtra biztosítva lévén, - mely összeget nevezett intézet keseredett csa-,1 kiűzetett, nem mulaszthatom oz igen loyáljs eljárásáért jeles intézetét, minden felebarátomnak tiszta lelkiismerettol ajánlaui.
CSICIÍMÁK KKZSIÓHKT.
iliirúaii II Klutbiztosiló-bank
Hirdet in é n y.
Koraogymcgyében nagyméltöittgu gi.or b\'este-tics tlyörgy csurgói aradalinálian levő eredeti ina-; gyár szilajfaj marhagulyából a IV,bérlet részéréi | 100 darab tenyésztésre alkalmas telién, többnyire I szopós borjúval, .|0 drb negyedre. — 40 dili harmadfű, 40 drb tavali tehén, 28 dili különféle kuni bika, darabnnkint, vágy tiibb darabot összevéve, oktober hő- 21- és 22-én nyilvánosan tartamié árverezésen azonnali átvétel és készpénzben! lefizetés mellett Csurgón eladat ik.
Marhák naponkint megnézhetők legelőjükön. A vidék minden lunrlialictcgségtől mentős. Csurgón van,yasutl állomás, lievél által értekezhetni Csáktornyán jószág felügyelői hivatallal.
HORVÁTH GVÖRGí,
jáyiAg.folUgjrelö.\'
II i r (I e 1 in é ii v,
Zalamegyébcn hagynujjtóságu feróf Festetics Oyörgy, ollári uradalmában lévő eredeti magyar ! \'szil aj faj -marha gulyából a_ fő bérlet részéről (>l£drb 8 I tehén,többnyire szopós borjúval, 13 drb nogyj\'dfű, I 13 drb harmadfű,— 14 drb tavali. tehén és "2 bika \' darabonkint, vagy több darabot összevéve, oktober . 28-án - és 29-én nyilvánosan tartandó árverésen I azonnali átvétel és készpónzbeni lefizetés mellett 1 Ollárban cladatik.
j Marhák náponkint megnézhetők legelőjükön. | A vidék minden marhabctcg*>égtöl mentes, i Zala-Szent-Iván vasúti állomás, Ollárhoz \'/, óra távol.
.Levél által értekezhetni Csáktornyán, jószág-I felügyelői hivatallal.
HORViTH GYÖRGY,
jia«íg-felüg>ol8.
Hirdetmény.
Halmosai urodnlníi rinya folyón levő 3 kerekű malom hozzá tarlozó haszonvételekkel l.S73ik évi aug. 24-től i számítva három egymásután következő évekre f. évi nov. ! 10-én «i tiszti irodába a legtöbbet ígérőnek liérbeadatik. A feltételek a Tisztségnérmegtekinthctök. I Habocsa, okt. (!-án. «
A TISZTSÍíCi.
REGENMANTEL. 1
Hirdetmény.
- A szt.-bcnedeki alapitv. urotlalom részéről közhírré tétetik, hogy a tulajdonát képző paczai erdijrészben készletben lévő 1 (iO .öl 3\' kevert bükkfa folyó évi oktober hó 18. délelőtti 10 órakor a helyszínén tartandó nyilvános "árverésen cl fog adatni tömegesen, • vagy kívánathoz képest részletesen oly megjegyzéssel, hogy a mennyire az illető vevők által beígért árak az uradalmi ölfa becslési árt meghaladják,-és az irodalomra nézve kedvezőknek mutatkoznak, az árnak azonnali kifizetése után \'tí megvett fa mennyiség a vevőnek kiadatik, ellenkező esetben felsóbbi helybenhagyás. kiköttetikS
Kelt Lakácsán, oktober hó 5-én 1872. rfl-afVR
Hol.,(.,„len, Orkooon 1 J«aört, -lem Kcr ; Regeijmantel, •»* oine " eliten Stoll bosnnd i Klcganz und l)ai Zu bemerkon iat, .la •»lnor Kepiratur mii
un mlor Haliuboamten und llborliatipl allén mi niiágoautat aind, int >|or oelit ongliacbn ii noiivorbomorton unvorwiiallichon, w»„er | •r» xu oiiipfeliloil. Dicse MXiitel Uliertellcn crbnCiigkoit allo andoru bislier orxoiigtrn. I a ilie.o gaiu olt iio Katii a inti, .laltcr ni« j írlioiteii, mid aiutl diesu dorart gomnobt
m Wcltor nuf doni r.wolion !
Soito ala elogAiitoii l\'e.lier/.ieli
1 Stlkk koslot in gowOlinl, (Jrliaiio 42 Zoli Llingo 10 I t jede woiteron 2 Zoli kuíten 1 II mclfr. " Kapnron koaten daa Mllok 1 II.
Ilnup-Dejiot der F<ibrik (invtn «0 Sohn ín Manchc.iter
Líclil Liclil
c Iliin
Liclit
I.IIIIk-
Ilírdetmény.
Melynél fogva ezennel köztudomásra juttatik, hogy a soproni leszámitoló-bank és a nyugot-magyarországi jelzá-log-hitelbátik Zala-IOgerszegen fióktelepet állított fel, sczen fiok. igazgatójául Mayer Jakab zala-egcrszegi kereskedő urat,\' és megbizottakul: Háró Gussics Alajos kaszaházi, Nagy Károly andráshidai,, Königmaj\'ör János neszelei bír tokos urakat, és Físcher Miksa ugy Itosenberg Sándor zalaegerszegi Vcrcskcdö urakat jelölte ki, mely fióktelep czimé-neksaz igazgató, ugy a meghízoltak aláírásának lejegyzése I f.évi oktober hó 9-én zala-egerszegi m. kir. törvényszéknél! foganatositatott is, mely fióktelep irodája Znlu-Egcrszegefi a fóutezában a megyei szállásház mellett található fel.
Zala-Kgerszeg, oktober 10. 1872.
Kut
Ncuoito I\'otrolonm-.SiclicrliciUUinpc lem Sclimotteriinga-S|iarlirenner (1 Klamme gibt 0 Kernonllclit), unatroitbar dio acliiinato lielonrlitnng und dennoeli 50 l\'ercont Krapamia gogun jódra andera llrennmnterial. Un) gar kolno (.\'unkurroiir. zu fllrcliton, amd dio l\'reiae uiícrliiirt biliig gestolt. Für beste <íualitHt wird garantlrt,
1 Stílek KlIcbenUmpo komplett aamint Ola« u. Docht kr. 4.VOO. 1 . Kllchea-, Wand- odor llHngolampo, komplett kr. 85,
II. 1.20, i.r>o.
1 . bilb.iehc Ziinniorlampe\', gauz komplott 11. 1.20, 1,50, I.HO. 1 . •eblínato AiiotAttung . , II. 2.\' 2.M), 3. 1 .. Salnnlanipo roicb dokorlrt., anporfein II. 4, f>, (5, H, 10. 1 . Stndir- odor Arbeitalampo mit Scbirin II. 1, 1.60, 2. 1 „ Wandlampo ftlr. Hlalluiigen, Vor*immcr kr. ÍHJ, n. 1.20. 1 „ IIHugolampo „ . F kr. 90,11. ).f>0,2.
1 „ B Palinkon, Workat.Htte, Ooaclilifto II. 2, \'
2.60, 3 60. !
I „ SpoiaoxImmnr-HiingolAmpoti mit /.ng, foinato 11. 6, 8. I filr foinato Sorto, llronio ver^lllet 11. 16, 20, 26. j Dlc Prelse der Lan.pen verstchen eíoh Komplett sammt > Dooht und Glas. |
A Lamponicliirm, mittelfoin kr. 6, foiii kr. 10, folnaton kr. 16. ■ . mittelgroM, miltplfein kr. 16, folilaton kr. 20. 1
T „ groaao Sorto, inittolftin kr. 26, foinaton kr. 46. (
1 Kilo Lainpondocht kr. 1, 6, 8. 1 ......
1 Stílek Lampousclicore. Stahl kr. 26. >
1 Seliirmaohlltzor (aohlltit vor "íom Vorbrennon) kr. 6. j
t „ ZylinderacbllUor (ifelilltxt vor dom Zorspringon tlor (US- .
aor) kr. 10. !
1 „ inoclianiacbor Zylíndorputxor kr. 20. i
1 , Lampbniiiilortaaao, achttnalo kr. 20, 30. ^
I . Lnnipon-Knpporl, In aebilnaton Kormon kr 16, 26, 36. ) t „ -KI««choiuug fllr UHAgolhmpoa 11. 1.40, 1.80, 2.20. j , ZvJiudorglaa kr. 4, 6. 0. ,
, /(íiaskugolglna kr. 20, 25, 30. . i
/ niocbllaseho fllr 1 Pfd. Petroleum kr. 30. ÍUr 2 Pfd. 60 kr. < En-gros-Ksufer erhalten Rabatt bei. . (
A. Frieamann, ;
IKün, Paterilrutse 26, J\'arlerre & 1. Etaqe. ^
M
Wajdita Józst\'l? kiadó- lap- ós ayomdatiüaidonoa,
gyoraaajtónyoiaáaa Nagy-Kauizaán.
NAUY-KAMZ8A, 18755. oktober 17-én.
84-1K az^m.
Tizenegyedik évfolyam.
** Előfizetési ár s
| egész -Ívre . . 8 frt. fél óvro . ... \\ ,
! negyed\' évre . 3 , EfJU szám 10 kr,.
Hirdetések |ut&nyoian
r
NYII.TTKHHKN\' ohkiiii 10 krért vétőinek fel.
•a!
Zala-Somogyi Közlöny
r
A lap szellemi részéi >i
illetó közlemények A ! szerkoszléhez, ~ 1
szel liléié | pedig t» !|
. közi
.\\uyagi
(a „zalamegyei gazdasági egyesiilat" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
Iliii\'iiklni kétszer, vasárnap-\' s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
.VAUV-KAN1ZHA Wlasslcsház.
la p.
Meghívás.
Hertelendv Kálmán ur 6 mltsga, Zalamegye főispánjánál f. hó 20-án, Lesencze-Tomajon fényes küldöttség fog tisztelegni, mely őt kineveztetése alkamából Üdvözli.
A kik e küldöttséghez csatlakozni akarnak, f. hó 20-án reggeli 9 órakor Keszthelyen, a nagyvendéglőben jelenjenek meg, a hol a küldöttség őket bevárja, 8 innét azután együttesen történik az átmenet Lesencze-Tomajra.
Tájékozásul azoknak, a kik a vaspályát használják, szolgálhat az is, hogy a reggeli vonat — Kanizsa felől — a keszthelyi indóházhoz y.,8 órakor fog megérkezni, a hol az érkezendőket kellő számú kocsi fogja várni.
Zala Egerszegen, oktober 14. 1872.
& RENDEZŐSÉG ELNÖKSÉGE.
IIIRIHÍTMIÍNY.
A zalamegyei gazdasági egyesület folyó évi november 5-ikén délután 3 órakor Zala-Égerszögen, a fehérképi utczában- levő Steril • Zsigmond ur házába áthcdyczett hivatalos helyiségében évnegyedes közgyűlést tart, melyre a t. egyleti tag urak mentül számosabban leendő megjelenésre tisztelettel s oly figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy lejárt kamattartozásaikat ugyanakkor t. Thnssy Lajos egyleti pénztárnok ur kezére lefizetni, a meg nem jelenő tag urak pedig fentisztelt pénztárnok ur kezére posta utján beküldeni szíveskedjenek.
Kelt Zala-Egerszegen, 1872. okt. 12.
SKUBLJCS ISTVÁN,
tigyv. nl. Iniik.
Jegyzőkönyv,
Felviteleit Naijy-Knniztdn, 1872. évi oktober hó 14 in tartott lóteiiyisitíii illlaimlijazdurtU.
Jelen voltak:
Báró Putheáni Géza, zalamegyei lótenyésztési állandó bizottmány elnöke, Inkcy László, Belus József és Karczagh Héla bizottsági tagok. A katonaság részéről Ilothwci! őrnagy, a fehérvári ménlótelep parancsnoka és Prandner állatorvos, a megye .részéről, Ko-váts János, kanizsai járási szolgabíró, és Maár Nándor, megyei állatorvos — urak.
A most megnevezett lótenyésztési ál-lamdijosztó bizottság az e czélra kijelelt s Karczagh testvérek, mint uradalmi bérlő urak által átengedményezett helyen megjelenvén, a szép számmal megjelent lenyész-lókiállitók jelentkezés sorrondjébon az ./• alatti kimutatásba bejegyeztettek, minek megtörténtével a csikós anyakanczák felállíttatván, azok bírálat alá vétettek olyké-pen, hogy elsőben a jutalomra méltók szc-meltettek ki, s ezek isméti megszemlélés után bírálat alá bocsájtattak, .mely eképen történt többszöri megvizsgálás után
Az első vpgyis a 12 darab aranyos jutalomdíj méltóságos grót Festetics Victor söjtöri birtokos urnák 5) éves 15\' 2" magas fakó anyakanczájának és siglari állammén-től származott — világos fakó csikajának ítéltetett.
Minthogy azonban ó méltósága gróf Festetics Victor ur a nyert 12 db arany jutalomról lemondván, isméti kiosztás vé gett a bizottság rendelkezésére azonnal vísz-szabocsájtotta, részére hasonló fokozatú aranyos díszoklevél — a bizottság köszönetének nyilvánítása mellett kiállíttatott.
A második vagyis a 10 db aranyos jutalmat Ilajky Zsigmond, felsö-rajki lakos ur nyerte egy 7 éves l.V 1" világok pej
anyakanczával, melynek Urániában állam méntől van egy kis sárga csikója.
A harmadik vagyis a nyolca aranyos jutalmat nyerte niclinczi lakos lválccr Márton, egy\'fekete szőrit 7 éves 15\' magas aiiyakanczával, melynek magánméntől poj-csikőja van.
A nögyedik vagy a i> aranyos jutalmat ismét Ilajky Zsigmond ur nyerte egy világos pej 15\' magas 7 éves anyakanczával, melynek siglári államméntől kis fakó csikója van.
Az ötödik vagyis az 5 db aranyos jutalmat Tkalcsits Klek, hodosáni lakos nyerte egy 8 éves sötétsárga szőrű 15\' 1" magas anyakancza után, melynek silvestrellii állaniméiitól egy pejcsikója van.
A hatodik vagyis.az 5 db aranyos jutalom l\'\'atér János, boezföldi lakosnak Ítéltetett egy 4 éves 15\' 3" magas anyakancza után, melynek magánnléntől pejcsikója van.
A hetedik 4-aranyos jutalom Lipics Iván bisztriczeí lakosnak adatott ki, egy <» "éves 15\' 2" magas pcjkancza után, melynek sárga keselábu és homlokú csikója van.
A nyolezadik ,4 aranyos jutalom Ma-tos Mátyás, kottorii lakosnak adatott egy 8 éves pej 15\' magas anyakancza után, melynek magánméntől szürke csikója van.
A kilcnczedik aranyosjutaloin Ilársck Mihály, gárdinovecsi lakosnak adatott egy 8 éves 15\' magas sötét pcjkancza után, melynek silvestrellii állaiuméntől pejcsikója van.
A tizedik, tizenegyedik és tizenkette.-dik dij adatott g\'róf Festetics Victor ur által visszaadott 12 darab aranyból olyképen felosztva, hogy abból 5 aranyat Czigány Mátyás bisztriczeí lakos kapott ogy hat éves sárgaszőrü kiscsikó tenyész anyakancza után, 5 aranyát Szabó Mátyás kapcsai lakos egy 0 éves 1/)\' 1" magas magán ménnel fedeztetett pejcsikó, világos pcjkancza után, 2 aranyat pedig Kele István,
, sorniási lakos egy sárga csikó 9 éves 15\' | jnagas pej anyakancza után.
llárom éveikfinezacsikfik titán:
Az első 8 aranyosMijat KeK^órcncz sorinási lakos nyerte egy államméntói származott világos pej csillagos houilbkti csikó • után.
A második 6 aranyos jutalom Tóth Józs. sorniási lakos nyerte, egy államméntől származott 15\' magas pej kanczacsikó.
,A harmadik 5 aranyos dijat kapta Rajz Károly ur csehi lakos, princz indián államméiitől származott 15\' magas setét pej csikó után.
A negyedik 5 aranyos dijat nyerte Zvcr .József isakőczi lakos magán-mentői származott 15\' magas pejcsikója után, annak megemlítésével, hogy/a fent elősorolt jutalomdijak a bizottmány ál\'tal az illetőknek nyugta mellett kiosztattak.
Végre a kiállításon megjelent jutalmat nem nyert, de díjazásra méltónak talált egyének közt a tettes zalamegyei gazdasági egyesület által e czélra és alkalomra felajánlott 50 ftból Tamás Istvánnak két anyakancza után 4 frt, Kováts István, Vasasanecz Márton, Pataky Györgynek és Vajda Pálnak, fcjenkint 3 frt;. Csordás György, Kováts István, Vidovics Mátyí\\s, Ozigány Mátyás, Hacsck György, Fehér Ferencz, Kele György, Horváth József, Molnár István, öreg Miháczi György, Tóth .József, ismét Tóth József, Kenyeres István, Horváth Tamás és Horváth Istvánnak fojenkint 2 frt, s igy összesen 40 frt osztatott ki.
Megomlittetik, hogy a kiállított 3 db 3 éves niéncsikó a bizottmány által figyelemre inéltónak találtatott, de mindazonáltal méntenyészlovak jutalomra nem méltathattak.
Tízzel a jegyzőkönyv felolvastatván, bezáratott és aláíratott, annak megemlítésével, hogy tettes Karczagh testvér uraknak,
TARCZA.
A liliom1 tündére.*)
Heg elfedő ax oat-Iepei Provonce virányait, Ax esti pír in olhagyá A b6rcr.uk ormait. Oly méla éa oly (lnne|ii A csönd a táj lelett, Csupán n axellB lengeti A fán a lovclct. —
A Hlionu lialk xajjal lobog A kis ligeton át, Melyre dúsan axövé a liold KcttatOa sugarát — 8 a partokon inoat Ünnepin Folxepg ax ária, Melyet mélán a oly keilvoson Klaér a lambura.
.A nap lotUnt, ax éj lonzállt1-Igy xeng a dal ,s ár Oly lassan a csendesen lebeg A hold aiigárinál. Oli I JÖJJ fel a habok- fiilé, Jöjj kedves angyalom, Iliim Udvvilága él iiokom Mosolygó ajkadon^*..
8 azonnal a axökő folyam Hullám-árja megáll, 8 föléjo oxflatkoaxorut KUrit a holdsugár, S most foltUnili a vir. ffilé A axép ttiiidérloány, r
Öröm én IIdv moaolya III , A ke^Vtn ajakán.
8 a pártra sxáll, hol dallal Sxép ifja várja rég, .S tajgó köblére öleié Halandó kodveaét, Axtán lutll a part fölé . A habok angyala,
8 axoliiloit kedves Ifjáhox Imígy sxólott vala:
„l\'ár perc* csupán, melyet v Ma cgylllt tölthetők, Honn axt hiaxik, lioirv a mo Virágokat ixoitek. -
Hol
nagy llnnep van, i. « g llnnepo, minden tltiulérlányiiak
Mely/,,............. lu
Jelen kell Iciiuio.
\') Mutatvány
kült«ménye|b(fl.
sajtó alá roudexendi) i
„Maradj velem!" — axélt iQa mc „Maradj tlrtlkre itt" S a hulgy derekára fllxé Komcgfi karjait. .Itiax iiélkillod nem élhetek,
A axivom meghasad,--
Vesd ol, mely ti\'iloin elrabol : a.\'llndéri fátyladat\'.
„Oh nem, — oxt lenni nem tudói Hár axIIm érted dobog, 1)0 ext no kérd, — kalandévá Lenni — én nőin fogok,\' Halandó gyakran tével/cg, A bűnnek nyomdokán, 8 cxérl a bér? — a axenvcdéa" Kclolt a hableány. O
„Nqjildd I — a f(Ildiin axenvedés Niiiesen másutt, csak ott, —Jlul-a axivbon a ax\'orelom . Titxo olham vadolt.
De ml V mi boldogok leaxltnk, Miként\' honodban vagy, 8 a jólét égi angyala, Minket aoh\' el uom hagy,*
, hölgy,
„A földet éna felelt a „Sxivomből gylllöl\'ini i)e néha — hogy meglássalak, lloxxád tolkllltöí.llin. Mégis honom cserélni fel ? férlek, ext no kívánd, A halhatatlan megveti A bllnök o hónául" —
S a hab kOxíil most felzeneg Kgy tálvilági dal — 8 a tündérlányka ajkain A sxó - a mosoly elhal : „Itocaáasl\' igy esd „ax Itnnupélv Már kexdetét vové • — l)o ifja moat magáhox még Hxorosabban fllxé.
Még egyaxer felsikolt a hölgy. De mind sikertelen, Ax ifjú nom hocaájljá öt A .xsarnok kegytolen. „Ha gytllölöd a földet v axólt „Utóbb megkedveled, De halhatatlanság s boii«d V Öíökre olvoaxott "
.Zsarnok tini" — sikolt a hölgy,, 8 a hab köxé axöklk, De ifja is utána ront 8 a habban olhukik, — 8 midőn rég már eltűnteink, Ar. ifjú felmertll, l)o ajkain a-xord halál Halvány bélyego ill.
Még egyaxer eltűnik — Kelette ösaxecsap, 8 a bösx vir.-ár felrúgva mifat Vadul rohan, axalad, 8 a Uhu ne, mely oly laaaodkn Kingatta habjait, K pereitől örOltoa rohan -8 eltépi )partjait.
hab
8 axóta csendes-éjeken, Midőn * hold ragyog 8 nyugodtabban lebegnek a \' Folyamon a habok, — A tllndér njra fplmerlll, 8 inig ajka dalt rebeg, A hintáló huljáin köxé 8xeinéből köny pereg.
8 ha moat a Khoue medriből lloissnak erdején Fövényt merít fel bár ki is, Ha gaxdag, vagy szegény, — Talál köxötto sxámtalan Apró gyémánt követ, «—> Melywk a s/,ép tllndérleány Könyéböl tormenek.
Hclilepp és pollllca.
Ne várd bzives olvasó, hogy a schloppok minemftségcit elédbe tálalom s azokat bonczkés alá véve, vonatkoztatom, a politikára; mint ezt c czikkoeako czimétől követelhetnéd.
Talán hiszed, hogy a politica üzletterén ogy »j iparágat fedoztem fol, s annak hasznos és haszontalan voltát előtted analysálom — nagyon csalódul I
— Bizonyosan, igy véiokodel, politicámat akarom schleppel oltakarni. Ntf, az nagyon csúszós, politica lenne; vagy pardon I tJszály - ttszós. Hogy melyik az igfizi, azt hagyiuk a „ Nyelvőr--nck, mert bizony megharagszik, ha „ Bran che" -já ba nvat k oz « n k.
I)o, hát mit akarok ,én az úszálylyal és mit a politicával f — kérded boszaukodva. — Krró én azt felelem : tigyelmodot akarom csal^ e szerény sorokra vonni, — hiába I az omber
ez ügybon tanúsított Bzivességökért a bízott rnány által hálás köszönet szavaztatott ót nyilváníttatott. m. f.
Jiothiceil,
őrnagy.
Brandnor,
állatorv.
Karczaijh Béla. Kovát,i János,
»»blró.
Aíaár Nándor,
Báró Putheani Géza •inuk; luk díj László,
választ. tag.
Bein,i Józscj,
bizottm. Ing.
Jegyzőkönyvi kivonat
a talamegyei gataasdgi egy etillel 1872-ik évi aug. tí-dn tartott évnegyedes kOsgyUléférlil;
\' Skublics látván az ügy voZcitéaael megbízott alelnök uraz egybegyűlt lag urakat üdvözölve, a közgyűlést megnyitotta, mely alkalommal az i\\tolsó évnegyedes gyűlés óta beérkezett ügyek igliktó ázámsorbau vétetlek tunácsko-zás alá:
Zalamegye alispáni hivatala át teszi.a porlaki úgynevezett lilanda épületek, ugy a szedreskor! után járó adóhátralékok kimutatását, kérvén a gazdasági egyletet, .hogy miután , az adóhátralékkal torkelt megyei vagyon a gazdasági ogylat haszonélvezetére áli-ngedte tolt, a kimutatott adóhátralék kiegyenlítésére felkéri.
Kz alkalommal felomlittote\\t, hogy a per-luki Bzedreakcrtben 4lKK) köriil elártisiláa ve-gettJonyészett szedorl\'ája volt az egyletnek, abból imftínyi árusittatott el és minő áron V valamint kipuhatolandó volna az is, hogy az adó hátralékkal terhelt szedreskert miképen kezeltetik és gyümölcsözik Vsa noláu befolyt ebbeli jövedolom hová fordíttatott?
Mcgjogyeztotott még azon körülmény ^s, hogy megyei vagyont képező porlnkiszodros-kert többszöri sürgőiéire még mindig l\'orlak mezőváros tulajdonaként téli>kkon\\ Vezve.szflk-séges volna ozon szodreskortnek a megyére leendő átkobleztotésö.
Minthogy a perlaki lilanda, és szedreskort illán kimutatott adóhátraléki tartozás oly évekről van szerkesztve, melyeknek nem mindegyik folyatna alatt haszonélvezetet az egylet által a tilandő és a szedreskert: ennek folytán szükségesnek látja a gazdasági egylet, hogy a kimutatás u tettes megye hatósághoz vissza áttétessék éaa megyei számvoVőség állal kimunkáltassék, hogy a kimutatott adóhátralékból minó/isszog esik a két kérdéses vagyonra szón évekről, melyekben a lilandó éa a szedreskert az egylet használatára átengedtotelt s igy okként kimunkált s elkülönített adóhátraléknak azon részét, mely caz cgylotnek terhére cseud, ezennel kili-Zettetni ruudoli.
Továbbá a inogyohatóság-- átiratilag fel kéretni határoztatott az iránt, hogy a perlaki Bzedreskert, mely daczára a többszöri felkérésre, még ez ideig som tolekköny veztetett a tok. megye javára, és a hitoltolokkünyvbon még mindig mint l\'orlak mezőváros tulajdona szerepel, hogy az áttolekköny vezéa eszközlése végett mielőbb intézkedni szíveskedjék.
| Minthogy a gazdasági ogylotnok egyik főfeladata, hogy haszonéivozot végott áten-j gedelt ingatlan -vagyon okszerű kezelés által j lehetőleg gyümölcsöztessék s az igy bofolyt jtí-! vedelem az egyleti főpénztárba befolyjon; to-I kintvo azou körülményt, hogy 1808. évi nov. 23-án s folytatva tartott igazgató közgyűlés f)-ik szám alatt hozott azon végzésének, moly szerint Kecskeméti Albert megyei főmérnök Sipos Károly selymészoti szakosztályi helyettes elnök, Dcurbani Klok és (lyörkös Alajos urak, mint a vizsgálatra kiküldött bizottmány, jelentésüket a porlaki szedreskert mikénti kozoléao és jövcdolmoZtotéao tárgyában a most hivatkozott sürgölő végzés ellenére inind ez ideig sem I tették inog; tokintve a perlaki liláuda éa szod-I rcskert mán kimutatott é* a gazdasági ogylet-I tői követőit 23;\') irt. 13\'/4 kr. adóhátraléki ki-! mutatás\' nagyságát, — s a kérdéses vagyon
■ jövodclmoztoiésénok kipuhatolása most már el-i odázhatlnn szükséggé vált, nehogy több ogylcti \' tagokból álló bizottmány isinéti kiküldése nz , eddigiekéhez hasonlólag orcdménytolenül maradjon továbbra is,\' ennél fogva a közgyűlés
, égelü aziikségét látja annak, hogy ezen az ogy-• letnek csak használat végeit átadott s tetemes ! adóhátralékkal terhelt ingatlanok eddigi mi-\' kénti hasznosítása s a befolyt jövödolmeknek 1 kiáltali kezelése s hová fordítása tárgyábani j nyomozások teljesítésére saját kebeléből egy
tagot ktlldjön ki. j Kzoknél fogva Németh Sándor gazdaságii ; helyettjji titkár ur ezen végzés és az egylet ! levéltárából kikeresendő vonatkozatna iromá-, nyok kiadásával sürgősen niogbizntik,»-4io)n-j azonnal Poriakra, a helyszínére menve, s ott I magát Si^ios Karoly solymészoti szakosztályi helyettes alelnök úrral érintkezésbe téve, nyo-I mozzn ki:
! 1-ör. Ilogy a porlaki szedreakert kiáltal
■ és mikép kezeltetik..
| 2-or. Felvilágosítás adassék Sipos Károly > ur altul, hogy a kezelése alatt álló kert miké-| pen kezeltetik s mikép hasznosittatik, a kort-j ben levő -IU00 Ot meghaladó szederl\'ából mennyi \' árusittatott el s a befolyt összeg hová fordit-\' tátott.
j \' 3-or. A befolyt pénzekből fonmaradt tiszta jövedelem ki állal kezeltetett,s hova fordíttatott, egyszóval minden,a kérdéses ügy tisztába hozatalára .vonatkozó körülményoket^ s adatokat a felveendő jegyzőkönyvbe foglalva1, ezen jegyzőkönyvet a\'gazdasági egyesület ügy-vezető-alelnökéhez mielőtib bemutassa. ,
Kgy úttal a len többi kiküldetéssel járó költségek .fedezése ezéljából az egylet pénztárából forint Németh Sándor helyettes titkár ur számára utólagos .számadásiétól mellett kiutalványoztatík, miért is a végzés ezen j részének közlésével Thassy Lajos pénztárnok | ur folhivatik, hogy a fentebbi összeget Németh 1 Sándor h. titkár urnák kézbesítse. | A ministerium 37451.\'- számú leiratával ( kérdést- intéz oz iránt, hogy Franczinorazág j azőlleit pusztító Phyloxera vastatrix nevű rovar lét<*ik-e nálunk szórványosan, a fölhívja I az egyletet, hogy enuek loltilnés<J( esetében nji-I hány példányi a szőllőgyökér egy kis részletével együtt, melyen élődik, bokültleni kéri.
® A magas ministori leirat tudomásul vé tetvén, a bor és szól lösze ti szakosztályi elnök umak figyelőmmel tarlás a szükség \'esetében intézkedés végett kiadatni rendeltetik.
a mai világban mindent csak ar. „ An^lag\'-ba szokott rakni I — hogy elvezesselek egy vendégszerető, alföldi magyar városkába, a hol bizonyára jól fogod magad találni. Kivált, ha megsúgom, hogy itt szép leányok vannak ám I — teszem,4ia térti vagy — éa ogytől egyig magyar! Ka ezt csak súgva mondom, hogy mindnyájnn megnő halljátok; mert félek, ide-
{\'öttök, a mitől pedig bennünket Isten mentsen! )o idejo, hogy bemutassalak egy vidám társa-, ságnak, ki a lúgosban csevegés közi delcctálja magát a nyári délután 2y°-nyi melegében.
Főlog tigyelmedbo ajánlom (\'loofás urat, kj különben igen jó lin,do most szörnyű politicus. Es ennek oka van ám!
Ka ezután Juczikálioz vau szerencséd, a házi kisasszonyhoz. Mily udvariatlanság ez tőlem, — gondolod — bogy először ^ \'loofás és azután .luozik^. Már bocsáss meg, első a politicus; miért nem állunk politicában a nőkkel iigyauuzon niveau-n, oz iránt az .interpelláltok Majoros t. képviselőhöz küldendők.
Do foglaljunk mi is bolyét éa hallgassuk azon párbeszédet, mit Oleofáa Juczikával folytatott } mort tetszik tudni, — vagy ha nom tetszik, tessék olhinni, — hogy Cloofás fölig szo-rolmos Jttczikába és.mindont mogkisérlott szerető azivocakéjo birtokába jutni, a mi lájdiHom ! nom sikorült. Most olhatárzá azon pneumutolo giai, vagy,\'1ia anyagilag voszszük/hoinoépathiai eshetőséghez folyamodni, miszerint gyakran azt, a mit a\'czélnak megfelelő eszközökkel el nom nyerhotUuk , azonnal ellontótes módon jutunk birtokába. Csakhogy buzgóságában mindout összekevert, l\'uoumatologiát, llomöí. patinát és tudom én még micsodát; végro io jkUttlt bolfllo a — politica.
noi jut ^ mi
Lpa tt\'
Halljuk tollát tnint fogott a kitűzött czél valósításához\'.
— Szokatlan meleg van, mond Juczika.
0 kérem épen nincs.
I\'odig az izzadságnak babszem nagyságít csöpp\'-i gördültek homlokáról, a mi a társaság némely tagjait mos\'olyra indltá.
-- Legkönnyebb ruhámat vettem föl s mégis oly hőségein van, hát még l\'iréskának lehetett mclogo majáliskor abban a nehéz se lyoni schleppos ruhában. Ó én ki nőin állliafom azt a schloppot !
\'— Nekem az tetszilj.
Menjen ön — s nekem- ezt szemembe mondja, tudván, hogy én az uszályos ruhát gyűlölöm.
Kz sok volt Cleofásnak.
— 0 kérőm, bocsánat! én azt csupa politikából mondtam!
Kzt követé a társnság hangos kaczaja, mely annyira hatott t.Mcofás füleire,Jiogy azóta az eredetinél két akkorára nőttek.
TOTIC\'ODKUDUONS. K I e g 1 a.
Ismét i-gy iij sirilnmli. már ismét nj hantok I. Valjou ki nyuglialik, k\'i nyugszik alallok Y Még irás sincs, sv \' foifa, minek is lenne V Mély, nagyon mély a sir, muly(\\a*t is elnyelte. — Csontos a tíjmctli, még a f> som ziirron, t.\'sak ogy-ogy szellöcske sirilogálva lubbun. At lengi a slruk sárga gyász-yirágit —\' — Hallani vélnéd a holtak fohászaiű Virrad-e azokro egy ínüs\'.lygé Ííájnal ? Kitudja - hisz mindig több van egy sirhanttal, Hajnal helyett édos örök álmai kapnak. — Heh boldogok avkik a airl.au alhatnak I
KALMAU HÉLA.
A magas ministorium podig orról érleai-tondö, hogy^ novozott szőllőpiiBztitó rovar vidékünkön nom tűnt föl.
Ministorium arról értoaiti az egyletot, hogy Pliiloxora vastatrix novfl szőllőpusztitó rovar miatt Franczia- és Olaszországból szőllö-vesszőt boltozni voszélyea.
A magas ministeri lbirat tudomásul vétetvén, a bor- és szőllőszoti elnök urnák azzal ron-doltotik kiadatni, hogy a borászatot fenyegető veszélyre a termelő gazdaközönségot hírlapi-lag figyelmeztesse.
A ministorium a megyei lótenyésztési bizottmány elnökéhoz intézett, s az ez óvbon tartamié lótenyésztési dijosztás tárgyában küldött leiratának másolatát a határülések kitűzése végott mogküldé.
A magas ministeri leirat tudomásul vétetvén, az ez évi lótenyész dijosztás,helye és halárnapja Kanizsára f. évi oktobor hó 14. napjára a megyei lótenyész bizottsággal ogyotértőleg, tűzetett ki.
Hz jalkalommal a ín. lótenyészbizottság elnökének átirata folytán elhatároztatott, hogy a kormány által küldendő díjazáson felül a netán számosabban versenyzésre jelentkező gazdaközönség tágasabb körű dijazhatása tekintetéből az egylet saját pénztárából í)0 forintot fölajánl, moly összeg a lótenyész bizottság elnökéhez azon felhívással tetetik át, hogy a magas kormány ftltal beküldött díjkiosztás < után, a bíráló bizottság polgár tagjai által jutal-mazandőnak .Ítélendő versenyzők között a körülményekhoz képest 3 és 2 frtits díjazásokra osztva, jutalomként kioszsza s az eredményről annak idejében az elnök ur az egyletet érlesi-toni felkéretik.
Melynek folytán «z egyleti pénztárból"a díjazásra szánt 5U Irt azonnal küitnltatik, föl-hivatván az egyleti pénztárnok tok.Thassy Lajos ur, hogy a kiutalt 50 Irtot, ez^ végzés idevonatkozó riazének átvételével mltgs báró l\'uthűani;(léza ur szigligeti lakosnak,mint a zalamegyei lótenyész bizottság olniikénok ol-küldje.
Tamás Kerencz tag ur az állattenyésatési szakosztályhoz kéri mag^t beoszlatni.
A kérelemnek hely adatván, Haáu Kálmán állattenyésztési szakosztályi olniik ur orról értesíttetni rentlellétíkA
A Csáktornyái linkgazdnsági egyosületi dftök a selyomgubók beváltási módozata tár gyában értesítési kér.
n Minthogy a magas ininistoriiimboz o tárgyban totjt fdterjesztésre a válasz nom kielégítő volt, a magas ministerium folkérondőnok határoztatott nz .iránt, hogy a jövőbon tormolendő 8elyoAigttbók beváltása iránt a tormolőkUzün-ségro nézve czélszerübb és husznosabb intézko-dt\'-st életbe léptetni méltóztassék, mortágubók beváltására vonatkozó ez évbon kiadott ronde-lete, a gazdaságnuk ozon iparágát a tormoló közönség közt végkép elfojtja.
Olvastatott a bécsi világkiállítás magyarországos végrehajtó bizottságának 1UÜ-1. számának kelt leirata, mely mellett a világkiállításon tartandó nemzetközi lőkiállitás és nemzetközi lófuttatás programmját mcgkiildé.
J-^Kzun leirat mellékleteivel együtt tokint. Hortelendy Kálmán elnök urltoz tudomás és szükséges intézkedé-s végott átküldetik azon ké-réss.\'l, hogy ii Zitlaiuegyébon alakulni szorotő bizottság működésének "eredményéről az ilgy-vozotö olnökségot értositeni szíveskedjék, hogy az ügykezelő liivptalnál igori gyUkran történni szokott, o tárgybani kérdezi-skfldésekro az érdeklelteknek válasz adathassék.
Ambrus Kálmán, novai lakos folyamodványa felolvastatott.
. A fjilolvasott fólyamodvány tudomásul vétotvyn, annak vagy a folyamodó által a magas minislériitinhoz szerkcsztondö és okmányokkal igazolandó folyamodványa, valamint a folyamodó által készített és bemutatandó saját mivü 1 ocomobil - nz ogylct által mologon pártolva, a magas ministoriumhoz — a kérelmezett segély kieszközlése tekintetéből föltorjeazto\'.lui rendeltetik.
Tokintotoa Arvay István ur, mint a küldöttség jegyzője, boinutatja — az 1872-ik évi márczius í)-ik közgyűlés jog^őkönyvó lö-ik számú végzésével megalakult küldöttség munkálatát.
A bemutatott éa fölolvasott küldöttségi jel öntés, mini érdekeltséggel megvitatott éa jeles tapintattal szerkesztett javaslat elismerő köszönettol fogadtatván, holyeaoltetik, s eredetben a m. miliisteriumboz föl toricaztotni, annak másolata pedig az egyleti lovéltárbau megtar-tatui rendeltetik.
Kz alkalommal, tekint. Árvay látván ker-téazoti. szakosztályi olnök ur szóval bojelonti a közgyüliUnok, hogy a néptanítók versenyével a atridói néptanító részérő odaítélt elsőrendű 0 db. arany jutalmat, Alszoghy János londvai néptanítónak podig a djcsérő okiratot a helyszínén a jutalmazott\' néptanítóknak számosan PRyl\'ogyUltok jelenlétében lőhető ünnepélyes séggol átadván, azt a jutaljnazottak hálás köszönettől fogadták, ugyauekkor jelentést tevő szakosztályi olnök ur azon indítványt teszi, hogy miután az iskoláa gyermekük versenye alkalmával a jutalomra móltatandók közt a ju-
talomnak azonnali kiosztását nagyobb ünne-pélylyel és több hatást gyakorlóing lobot eszközölni, mint az utólagos dijosztá«sal,\' kéri a gazd. egyesülőt, hogy 4 db 2 frtoa, ü db 1 frtos ozüst pénzt és 30 db húszast o czélra rendelkezésére az ogyloti pénztárnál kiutalni — indítványát olfogadva — szíveskedjék.
Szakosztályi elnök urnák szóval tett jo-lontéso kedves tudomásul vétetvén, a kertészeti szakosztály mindon ágazatában és minden ol-kálómmal kitüntetett azivea és készséges fáradozásaért, ornyodotlen o téroni munkásságaéri, kitartf lankadui nom tudó ü^ybuz-galiná-ért a közgyűlés háláa^ köszönetét nyilvánítani kötoioaségénok/ismeri, ezeknél fogva azon indítványa, hogy a jutalmak az azt inog-érdomlók közt mogbiráláakor osztaasék ki. az igen holyeaon és tapintatosan fölhozott oknál lógva örömmol elfogadtatván , nz egyleti pénztárnál a kívánt 4 db 2 frtos, Ü db 1 frtos, és 30 db húszas ozüstpénzbeu rendelkezésére ezennel kiutaltatik, melynek folytán egyleti pénztárnok tokt. Thaaay Lajos ur felkérő\',ik. ezen végzés vonatkozatos részének kiadásával, hogy 4 db 2 l\'rtost, ü db 1 frtost éa 30 db húszast ezüstpénz nemekben beszerezvén, azokat természotben tokintotoa Árvay István kertészeti szakoaztály urnák átadja.
Tokintotoa Árvay István kortéazoti azak • osztály elnök ur szóvaI jelenti a közgyűlésnek, hogy az egylet tulajdonát képező éa az egyleti, kertész lakásáról szolgáló ogorazogi lak ház oly roskatag állapotban van, hogy élotveszé-lyoztctés nélkül a kortészt bont lakúi hagyni nem igen tanácsos, azért kéri a közgyűlés őt felhatalmazni arra: hogy egy építendő oly ház tervének készítését egy szakt\'érli közbejöttévid — melybon az egyleti kertész elhelyezésén kívül az egyletnek helyisége éa jegyzői iroda ia bunibiflalva legyen — cszközléabC vehesse. .
Az előterjesztett javaslat elismeréssel fogadtatván, jelentést tevő szakosztályi elni>k "r felkérotik, hogy egy szakértő közbejöttével oly építkezési torvol készíteni szíveskedjék, melyszerint nz építendő házban, á kertészlakáson kívül, a gazd.\'egylet oly helyiséget, melyben gyűléseit tartja és egy jegyzői irodát nyerjen, felkéretik továbbá, bogy az igy fölvett épitkozéai torvot, költségvetési tervezettel egye-teinbon, annak idejében bemutatni azives kedjék.
\' Thassy Lajos egy leli pénztárno^ ur bemutatja az ogyleli pénztárnok jelenleg "mikénti állásáról azorkoaztott kimutatását, éa 1871. május bő 1-től, 1872. május l-ig - az egylet bovétoleiről éa kiadásairól azerkeactott pénztári számadását.
A beterjesztett számadás elfogadtatván, megvizsgálás végett totlos Kovács Károly, Isoó Feronoz, Kaisor Zsigmond bizottmányi, és Isoó Alajos egyleti ügyvéd — uraknak kiadatni rendeltetik, fölkéretyéu a nevezett bizottsági tag urak, hogy tettes Kovács Károly uruak kiadott számadást inogvizagálui éa errőli jelentésüket a jövő közgyűlésnek bemutatni szíveskedjenek. •
A bemutatott pénztári állásról szerkesztett kimutatást megdöbbentően votto tudomásul a közgyűlés a minthogy az egyletnek nagyobb mérvű és elodázhatlan födö/.otidő kiadásai vannak, Isoó Alajo# egyleti ügyvéd ur lob kéretni liatároztalott arra, hogy a számadásnál kimutatott hátralékokat éa egyéb nz egylet\' által már bohajtatui elrendelt kiivotidéstikot n/., egyleti pénztár javára minél előbb behajtván, az olkcrülhotlon fedezni kellő kiadások kiiize téaét minél előbb lobetövó tegye.
Interpellatlo.
A megyei központi bizottmány elnökét interpelláljuk az iránt: miért nem akar központi bizottmányi ülést tartani, a melyen a baksai, kerület ujabb képviselőválasztási határnapja lenne kitűzhető?
Mivel tudja indokolni ezen ügynél eddig tanúsított erélytelen eljárását; illetőleg a törvényparancsolta intézkedések megtételének elmulasztását?
Végre, magára vállalja-e a felelősséget mindazon kellemetlenségek- és hátrányokért, a melyet a kerület választói ezen mulasztás folytán eddig türtok, s ezután elszenvedni lesznek kénytelenek? Mielőbbi választ kérünk.
Többek nevében: Egy közp. bizoltviányi tag.
Iiak»a, okt. 10. 1872.
Fényes bizonyítványt állott ki ma n baksai korülolboli deákpárt arról, hogy a jó ügyért, a nemoa czélért valóban lolkosülni akar, és., tnd is.
Másrészt oly nem Ö elégtételt szolgáltatott egy férfiúnak, a mi elfeledtetheti bárkivol ia a meg nom érdomolton 8zo»vo<lott Béreimet.
A képviselőválasztás ügyében mára t A g k ö r ü értekezlet hivatván összo, azon oly számmal ós a legbefolyásosabb ogy ónok jolen-lontok meg, hogy ügyünknek ós igyekezetünknek olőro is határozott sikort merünk jósolni.
Az órtokozlot dióhójba szoritott bofolyása követkoző:
Dr. Horgol- Ignátz, mint elnök, annak megnyitása után jól átgondolt szavakban jolozto a tulajdonkópi czélt, a mely bennünket össze-hozott, t. i. a képviselőjelöltre nózve a vóglógós megállapodást, s felhívta a tagokat ilyenek ajánlatára.
Molnár l\'ál, képviselő reflektálva a meg-seminisittotésre, ujabban is Vasdényoi Lajost , ajánlotta,a ki azonban határozottan kijelentetto, ! hogy részben előre haladott kora, részbou o»a-ládi körülményeiben beállott időközt! változás,\' a molyot, mint család főnök, ignorálnia nem lehet, nem szabad, nőin engedik meg, miszerint a megtiszteltetést elfogadhassa, — igy maga helyett, hazánk kitűnő fiát, Királyi P á 11 | ajánlja, a mely ajánlatot az egybegyűltek lelkes .éljen" — o már már határozattá omol, — a midőn Dr. Burgor fölomolkcdve, kijelenti, hogy ő, mint a hazának független, szabad polgára, a szabad szónak is barátja, a mely által a kétes helyzet legelőnyösebben szokott tisz-tázta*ii.
Ezzol kapcsolatosan jelenti, hogy több oldalról ilj. Skublics Lászlót ia kijelöltetni szándékoznak, ó tehát, mint elnök, ezt az egybegyűlteknek tudomásukra hozza.
Megható jelenőt követte o szavakat, mert az ép véletlenül jelenlevő ifj. .Skublics László (elállva, lelkesülten nyilatkozott oda: hogy a midőn ambitiojának o kitüntetés felette hízeleg, büszkeségének tartja egy Királyi Pál javára visszaléphetni, a kinek megválasztása nem egyes töredékre, do magára a pártra, sőt ellehet mondani,az országra nézve pótolhatlan nyereség.
Kiadó éljeujfés követte o nomes lelkű nyilatkozatot, s igy az elnök által végérvényes határozatul mondatott ki, hogy u buksui kerület képviselőjelöltje egyedül Királyi Pál.
Választási elnökül ifj. Skublics László lett ajánlvoNagy József szolgabíró által, a mely ajánlatot az értekezlet egyhangúlag tette magáévá.
Végül Királyi Pál felkérotni határozta-tott, hogy oktobor 24 , 25- vagy 2ü-áu választókerületét látogassa meg és progranunboszé-dét inondaná el.
Így végződött ezen nap, amely jogosulttá totto ozOn meggyőződésünket, hogy a baksai kerületot ismét visszaadhatjuk a deákpártnak.
X. . . Y.
Badacsony, okt. 13. 1N72.
(Bfi.) Zala legszebb vidékén, a tormészet szépségeinek költőies látványán ékesen merengve haladtunk Szigligot romjai alatt a guzdagon termő Badacsonyba, itt-ott a még mindig daloló pacsirta üdvözölt, a Balaton zugásu helyeslőleg fogadott bennünket, hogy egy ősi szokásnak hódolva, névünnepélyén jelenünk meg oly férfiúnak, ki nemcsak o vidék, do az ország tiszteletét, becsülését birjn, s kit legkozolebb csendes mugányából a király szava ujolag a tettek mezejére szólított.
E férliu, megyénk egyik joles szülöttje, llortolendy Kálmán, Zalamugyo újonnan kinevezőit főispánja, kínok novonapja alkalmával siottünk üdvözletére lenni.
A jól rondozott kies helyre megérkezvén, a szó szoros értelmében meglopottunk, oly díszes társaságot, oly szép hölgy koszorút találtunk itt, hogy néhány perczig gondolkodóba estünk, nem-e a lánglolkü Kisfaludy Sándor szellőm-alakjai közt vagyuuk, olvasván dicső ragéit, molyok nagyrészo Badacsonyban született.
A két jó barát, lehet mondani C\'astor és Pollux — Ilorteloiidy ós Királyi — találkozásának magasztos gyönyöre még inkább ringatott a lélek fenséges élvében, s csak Mozriczky Péter lángszavai hoztak vissza, midőn a pohár-köszöntések hosszú sorát mogkezdvón az uj főispánért omolto poharát, jolozvén, hogy o megyének a Zrínyiek óta bonszülött főispánja nem volt. — Bessonyoy Ernő az édes jó anyát, majd Királyi Pált köszönté fel érzolomdus szavak kíséretében, erre a házigazda emelkedett fel b az élet 3 vezércsillagának fénysugarait totto ragyogóbbá nemos szivének érzolomittas tolmácsolásával^. i. a szerolom, a szorotot és. barátság érzetét; majd Királyi Pál, e lángérzolmU szónok, 5 félokép variálta a helyzethoz rögtönözvo is oly hivon mért, oly hatást előidézőit pohár-köszöntését, főispjíni( barátját, mint ombert, . mint polgárt, liut^ atyát és barátot páratlan tiskta szóbŐBéggol rajzolá elénk, ugy, hogy közben már ki-ki tört a zajos éljenzés, holyesléa s a szomokben csillogott a köny. Skublics Pál a fiatalság novében, szinte lélokemolóleg szólt, molyot, mivel o sorok irója is még a fiatalság közé akarja magát számítani, egész terjedelmében közlünk:
Uram I uram I Nodeozky Jenő uram 1 szólok as urhoiI
Vas- éa Zalamegyének ide összegyűlt fia-Orfiága nevébon bátorkodom o becses névünne-pon aníftz érzolmeknok kifejezést adni, molyok mélyen tisztolt házigazdánk iránti elismerésünket, szorototünk és tiszteletünket tolmácsolják. Az ő érdemei, molyekot mint honvéd, hazája védelmozésóbon a harezmozőn, — mint a nép választottja bölcs törvények alkotásában,a kép-visolőházban szerzett, sokknl nagyobbak; — polgári erényei, mint hálás tiunak, mint gondos családatyának és mint őszinto barátnak, sok kal dicsőbbek, semhogy azoknak méltánylására kollő szavakat találni tudnánk. — A régi Hellász szobrokat oinelt győztes hőseinek, — Kóma Pantheont épített jeleseinek és dindulmonottol tünteté ki azokat.
Mi mélyen tisztelt házigazdánk önnok az elismerés, szeretet és tisztelet szobrát emeljük. Azt szivünk örök Pantheonába helyezzük el, és imo ünnepélyes menetben jövénk ido, 1iogy érzelmeinknek amaz egyszerű, de őszinte kívánatban adhassunk kifejezést, miszerint az egek ura, e haza diszének, inegyéuk jóvoltáru, szo-rető édes anyjának és gyermekeinek, ugy minden tisztolőiuok örömére sokáig, igen sokáig éltesse! •
Nagy Jenő a hölgyekre, Nodeozky Jenő majd Mozriczky Péter, Királyi Pálra sat. ki győzné mind leirni akkor, midőn a badacsonyi gyöngynedv s u zene bűbáju tánezra serkenté már is uz élénk fiatalságot.
Este fényes táuczviguloiii kerokedott s ismét abban a helyzetben voltunk, hogy a főváros egyik fényes tánezteromében vagyunk, azonban a szépségek, a hölgyek gyönyörű koszorúja azt is felülmúlta, u Iranczia négyest 18 pár lejtotto, itt láttuk a bájos s fárudhullán gondoskodásu két házi kisasszonyt Uertelendy Irén és Kóza, Bessonyoy Irén és Kóza, Skublics Gabriella és Auuu, Koller Vilmu stb. kisasszonyokat, majd a hölgyök közt özvegy Herlolendy Károly né sz. Nedíjczky Teréz úrnőt, szabad-ságharezunk dicső vértanuja Pöltenberg özvegyét, Kisfaludy Melanie férjezett Ányos Tiva-darnét, Fuckh Gedőné, Svastics Gyuláué stb. úrhölgyeket. A tauez világos viradtig tartott s képviselve volt nemcsak Zi^la, do Pest, Vesz-prém, Vas- és Győrmegye. Éjfélkor a szüuidő alatti étkezés közt Királyi Pál poharát omolé a ház.asszonyára, kinek névUnnope egy nappal később esett ugyan, de szabadságot vett magának — úgymoud — a határtalan tisztelet erejével, határt nem ismerve elmondani azt, mit mindnyájan érczénk, adja Isten, hogy a ritka jóságú nő, az édes anyák o példánytükre, a honleányok koszorújának ogyik legszebb éke, amint a inult századot hozta át o századba, ugy jólétben vigye át e századot a jövő század ba .... szűnni nem ukaró zujos éljenzés kisérlo e pohárköszöntés!, imaszerüleg zengve : adja Isten I
li I r e k.
— Uertelendy Kálmán, Zalamegyo főispánjának üdvözletére október 20-án reggel érkeznek számosan a küldöttségek és tisztelgők Keszthelyre, honnan még az nap délelőtt, mint egy 9 órakor losz az együttes indulás Lcsencze-Tomajra.
— Zala megye rendes .évnegyedes bizottmány! közgyűlése november 4-én lesz, mely alkalommal történik uz újonnan kinevezett megyei fóispáu installatióju is.
— A nagy-kanizsai főgymnnsiumba okt. 15-ig 289 tanuló vótotottfol, jcottővol ko-voBobb mint tavai.
— örömmel halljukjhogy a nagy-kanizsai lőgymnasiumi museum szükségleteinek fodezési költségéhez a zalamegyoi nemesi pénztár s magán alapítványokat kezolő választmány, melynek elnöko a közügyekért lánghévvel Viseltető Glavina Lajos — ujolag 500 ftot szavazott meg, moly valóban nomcs tény, annyivalis inkábbolismerésro méltó, m\'ort már mintegy 3000 frtnyi seg^y-lyol járúltak o fógymnasium érdekéhez. Nagy-Kanizsa varos tanácsa s illetőleg képviselősége szinte jelentékeny összeggel járul, nolm ai épületek egyik részének teteje kijavíttatott, mely szinte tetemes összeget igényolt.
— Halálosán. Szalay Károly és nojo született Kisfaludy Atala; Síulay Józaa és férje Bosnyák Gusztáv; Szalay Injrosnojo született Ferenczy lika, szomorodott szívvel jolonlik saját maguk, u;ry gyormokeik— Alico, Frusina, Elsa — Zoltán, Géza — Ilona és Olga nevében, szorotott atyink, \'illetőleg ipjuk Szalay József urnák, folyó hó 14 én — a halotti szentségek ájtatos folvétolo után — élotónok 79-ik évében történt kimultát. A boldogúlt hűlt tetemei o hó 16-án tétettek a loloi közös sírkertben örök nyugalomra, az engesztelő szent mise-áldozat is ugyanott s akkor tartatott meg. Bóko hamvaira I
— l\'ályáiat. Nagy-Kapornaki (zalamegyo) postamesteri állomásra ^zorződés s 100 frt. biztoslték lotótolo mollott. Evi járandóság: 120 frt évi fizetés, 14 frt irodai s 840 frt szállítási általány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézondők. Sop-
i ron, 1872. évi oktober hó U-ón.
— Rlneréxések. A kir. igazságügyre, a n.-kanizsai kir. törvényszékhez telekkönyvi írnokká Albanich Kálmán törvényszéki telekkönyvi dijnokol, a kaposvári törvényszékhez Gruber Imro Írnokot iródatisztnok, Szilágyi. György dijnokot pedig:Írnokká novozlo\'kí.
— LapUnk mái számához van mellékel-voszép képes kiállításban az „lllustirto Welt", „Zu I laiiBe" és „IJel.ier Laud und Moer" előfizetési felhívása, uiuiynek nyomán u lapok \\Y jdits József köny vkereskedéaébon megrou-d-lhetők.
—A //Ailal Tan közlöny\' tisztelt előfizetői értofliltotnck, miszerint u nevezett lap ^h ilyott uj évig hetenként kétszer megjelenő l»Zala Somogyi Közlönye-nyél fognak kárpó-■leitatni vagy ha már e lapra szinte előfizettek, áz előfizetés előlegül fog e lapnál bejegyeztetni, mivel a „Zalai Tanközlöny*-t az előfizetők feltűnő hiánya miatt be kellé szüntetnünk. N.-Kanizsán, okt. 15. 1871. A „Zalai Tan közlöny " szerkesztősége.
— Királyi Pál, megyénk jeles szülöttje, mint a fentebb közlött baksai közlemény tauusítja, a Baksa-kerületi Deákpárt képviselőjelöltjéül választatván, annak elfogadására kéretett fel. Ünnepelt hazánkfia engedve a közóhajnak, a megtiszteltetést, inert Zala fiának, Zalából jött, ell\'ogadá és a kerületben okt. 24-én meg- fog jelenni a neui mint a KeforiU s utána.egyéb lap közölte, hogy okt. 13-án jelent meg. Is le u hozza körűnkbe! s legyen meggyőződve, hogy ZaláBan u tisztelet és szeretet őszinto érzetével üd/özöltetik.
— Zádor (iyala, ministeri tanácsos okt. 12-.és 13-án Csáktornyán időzött, rokona Stottucr Károly kir.\'tör.vényszéki ülnök látogatása végett, mely időben dr. Hérics János kir. törvényszéki elnöknél is tisztelegvén, alkalmilag meglátogatta a hivutali helyiségeket s mind a berendezés, mind azjjügy vitel felett dicséreles elismerését nyilvánította, sőt szives volt h kedves modorú mrnisteri tanácsos Alsó-Lundvára is kirándulni, hol szinte teljes elismeréssel volt a járásbíróság helyiségének be-reudozése a,az ügyvitel iránt, azonban mindkét helyen meggyőződést szorzott a személyzet csekélysége felől. Eziránt nemcsak a Csáktornyái, de u nagy-kanizsai és zulu-egerszegi kir. törvényszékeknél is általános panasz van.
— Uj atezák tervezete. Illetékes kézből következő s nagy figyelemreméltó sorokat vettünk, megjegyezvéöj hogy az eszme fontosságához tüzotesebben hozzá fogunk szólani : Nagy-Kanizsán nagyon elterjedőit azon orvén dotes hír, miszerint Kosonfold Adolf háza ujut-czáuak ki fog sajátitUtní; melynek kivitele az épitőbizottmáiiynak, mint a tevékenység embereinek csak dicsőségére és érdemére szolgálna. Ezen utczának kinyitása által Nagy-Kanfzsa városa hírben/és fényben emelkedne és meg-azámithatlan előny nyel bírna uz újonnan építendő uj városházára,az ísraelita községházára,ugy<-szinto L.ö\\vingor és Mayor urak javára, de inóg Uoseufeld urnák részére is, minthogy ezen uj-utcza által a városház melletti két utczára vezető sarkon üzletének nagyobb és fényesebb folytatására ugy vagy két boltol szerződésileg 20 vagy 25 óvro mérsékelt áron átvehetne. A
, második a sugár-utczának meguyitása, (helynek élén u legjelesebb és előkelő polgárai állanak, ez a Babocsay ügyvéd urnák házán keresztül egész a város tulajdonának szántóföldjéig, az úgynevezett Szombatkáig, hova a Nagy-Kanizsán épitendő nagyszerű katonai laktanyának kapujáig vezotno. Ezen utczának jncguyitása annál inkább szükséges, minthogy fájdalommal I meg koll vallanunk,mi a városunk 8zégyonéro válik, hogy a városunk belsejében, vagy jobban mondva városuuk közepén még kukoriczás szántóföldek vannak, önnek elhárítása végett igen szükséges és sürgős ozon utczának megnyitása. Bizton remélhetjük, hogy ez mielőbb meg fog történni, mert vannak értelmes képviselőink, kik a város .ügyét és boldogságát szivükön viselik, és van most egy erélyes, I tevékeny és buzgó polgármesterünk, ki már j rövid hwataloskodása alatt bobizonyitá, hogy ő a tettek ombore.
— Itövkl hírek. Mollinnry tábornok bárói rangra emeltetett. — B, Kriz altábornagy meghalt. — l\'üspök-Ladánybun Ivánka Imre lett képviselő Patay István ellenében. — Po-sonybau egy törzstiszt s cgy polgár párbajt vívott, utóbbi lett győztes. -— Mosonyi „Almos" czimü uj oporája dcczomborbeu kerül színre Poston. — Szubadságharczi időből államrendőrségi pöcsét került a musoumba. — A gödöllői kir. kastélyban lakó lakatos ellen o&ocutio ren (lehetett el, a jámbor azt hitte, nem fogják oxecválhatni, mert kir. kastélyban lakik. — Egy 7 éves kis leány kezdto meg l\'eston az őszi hangverseny idényt zongorajátékkal. — Egy dynainit tölténytöredékot talált ogy munkás l\'usonyban, 8 forgatás közbon kezét Bzét-törto. — Fraknó alján ogy servita atya szivén lfltto magát. —Albrecht főhorezog l\'ólában van, t. i. Istriu kikötőjében. — A töröksors-jogy utóbbi húzásánál a 300,000 frank főnye-roményt Bujukderébcn egy Anglielos novű görög nyorto meg. — 0 felségo Budán hotenkint 3-szor ad audiontiát. — Fiumébou a hadi ton-gorészoti akadomiában 21 magyar fiu van.. —
GyÓr-.Szigetbén egy szabadságos katona egy hat eve? árva leány káli erőszakot vott. Agyér- \' inck ápolás alatt, u vétkes börtönben von. — Rózsaági ogy „Magyar hivatalnokok lapja-ozimö és az öbszcs hivatalnoki testülot érdekeit képviselő heti közlönyt indít mog. — Szigligeti, a hazai szinirodnlom emelése körül Bzor-zott érdemeiért a Feroucz József-rend lovagkeresztjével ajándékoztatott uieg.
S z I II li ú z.
(M.) Sxontbatoii, oki. 12-in ,T«mli bátys k ii n y li ó j a" v«B)» „Sierernu rnb»»olg»-k (■ r * k v il é í* ktirüll színre, niugluliotőn sxáiuu kOrlíiii.\'-if •■lőtt. l\'Alinú jAtíkibmi, vaUmlnt Vajdsliá-bitn i* boiiíCmlgi-t voltüuk í*xro. Nyiry, /.ídor, ugy-nr.lntvii « kit nxerccícii fiu: Megyeri K. ti fiiglii M. kUasszoiiyok kiulégitőlog mflktidtuk kiixro.
V«árim|i. oct. i:J-áil sdatult a i „I\'oloikoi ouUriui,\' crc.leti bohózat telt báz olütt. HuhúzAt volt biz s! — I)o nem n darab! — Ha valaha tulxotl llokody nr, ugy ina untott benno. K» a többi izerepICk I — — 1 Innom i>z caak megjárta volna, do a mi n b«hó/..-tt nngjuágát leginkibb einello ne-kUuk avt uatút oly élvez- tivuiié tette, ar. volt, hogy a zenészek bolonddá lelték ismét llokody ur^t!
Hétfőn, ocl. J4-üii itt cl\'öseíir : nK ó x s,a Hán-d o r é i a * x e g o .1 i bttn krónika,* síáinlálliat-l.in xok ké|i|iei, telo oatobasággal, a miket ngyan a karzati kfltflinég megtaiisol, dc nekünk utoljára is a sok férrz-iiiunkátúl fel kell háborodnunk. KUlOn-ben ugy keli ! Ki azt tudva aziuéiixoiuk, miért i« törnék magukat mélyebb tanulmányokon ? \'Nitlunk ax a jó játékon, ki Ij-gnagyobfiat kiáll, legllgyeatbb ríszeg. jó verekedő s ki a legtlibb oda nem illő aillutleuaé-gukt-r mondja, még jobban oda nem illő hang- éa tnglejtóaokkel exicxomáxva !
Kedden, oct. 16-éu ulolaó ulőadáaul: éa Uo-k< dy igaxgatói jutalomjátékául : ,A j ók o d v li fa Inai borbély éa az árva fiu.* A darab maga nem sokai, vagy ép aemmil aein ér. Kgy-kél >xere}> lett Tolna, de hiányzott a játékoa. .Szegény iugó, do uehéx axore|i jutott neked mindig éa mindenkorra! Tapaot uaak egy ártatlan kis leányka kapott, Kát Mariska, ki meg ia érdemelte. Nevetni — fájdalom! — ma ia uevettlluk, Hogy mit?- - — mindenki maga tudja.
\'t\'oguap, sxerdán oet. lli-áii ax Olikóuytei tllx-olló-egylet javára adatott a : „K i a é r l o t-*
Történeti naptár.
Oktob. 18. 1748. Béke Franozia-, Angol-, Spanyolország, üarditiia, a nótiiot-alföldi államok, a modenai berezeg, a gonuai köztársaság és a magyar királynő Mária Thercsia közt. — 1848. Több vár kitűzi a tricolort
— 1H4*. Perczel Mór in. tb. a horvátokat Csáktornyánál megvervén, Muraközt az ellenségtől elfoglalja.
„ 15). 1848. Kossuth a felső seregekhez megy.
, 20. 1710. sz. Elbíngbo\'n Achonwall Gottfried, astalistika megalapitója.
— 1845). Batthyány Kázmér m. gr. Eszéket, elfoglalja.
21. IS 18. liaft meg Harlass Ilona ünnepelt német énekesnő és színésznő . Münchenben.
„ 22. 1H-18. Gr. Batthyány Kázmér távoztával Eszék a császáriakhoz áll.
„ 23. IW48. Bécs ostromállapota.
24. 17510. sz. Teleky József gr. Erdély kormányzója, nagy államférfi, követ, koronaőr, a m. t. társ. elnöke és kitűnő m. történész Pesten.
Vasúti naponkint 1 menetrend:
idul N. Kaniríárói Itar.ara és Dombovái
délután i röggel délután
röl N. Kauii délután
reggel
reggel
Hildáról röggel 4
délután 1
ostvo 11
llóesbííl reggel 4
„ délelőtt 10
, estvo 10
Triesxtből reggel 3
délután 1
oatro 10
*) tJsak Sxombathctyig. Itt 7 órai
Érték- és váltófolyam oktob. 17.
5% nioÜliques 05.15; 5% nemz. kölcsön 70.40; lS(35-ki álladalmi kölcsön 102.25;bankrészvények 5)43; hitelintézeti részvények 331.Ü0 Loudon 108.55 ezüst ágió 107.35; arany darabja 5.21\'/,; 20 frankos arany 8.G91/, kr.
Felelős szerkasztó: Bátorfl Lajot.
Arlejtési hirdetmény. ,«-.>
A* nagy-kanizsai kir. ügyészség részéről közhírré tétetik, niiszcrént a nagy-kanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó nagy-kanizsai kir. törvényszéki börtönben, valamint a nagy-kanizsfti-, keszthelyi- és lctoiiyei kir. járásbíróság! fogházakban 1873. évben letartóztatandó vizsgálati, elitéit- és beteg fegyenezeknek, a nagyinélt. igazságügy minister által, folyó évi U 216 száma rendeletében elői^T módoni élelmezése együttesen és zárt ajánlatokkal is egybekapcsolt nyiháuo.várlejtés utján kiadandó levén, ezen árlejtésnek és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak Jiatáridejéül novemb. 11., vagy ennek eredménytelensége esetében noveiij*. 25. reggeli 9 órája a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe ki tűzetik; mihez képest a vállalkozni kivánók értesíttetnek, hogy a börtön vállalatának 300 frt, az egyes\'járásbíróságoknál 70\'\'frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben részt vehetnek, mely összeg a szerződés megkötése után letétemé-nyeztetik, felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további biztosítékául vállalkozó még ugyanannyi összegig jelzálogos biztosítékot nyújtani köteles, — a zárt ajánlatok a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott összegnek szán)mai és betűvel való írása, és az árlejtési .feltételeknek \' kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett az árlejtés határidejéig alólirt ügyészségnél a hivatalos órákban beadandók, a hol az árlejtési feltételek is megtekinthetők.
• Megjegyeztetik, hogy egyenlő ajánlatok esetében az összes vállalat kibérló-jénck a részletes felett elsőség adatik,- — végre, hogy a vállalkozó részére járuló összeg havonkint utólagosan az igazsligügymiiiislerL számvevőség helyesbítési jogának fentartása mellett bélyeges nyugtára fog a Yabtartási átalány kezelője által kifizettetni, mely bélyeg és a közvetlen illeték költsége a vállalkozó által viselendő.
Kelt is\'agy-Kanizsán, 1872. octob. 1 I.
Dr LAKY KRISTÓF,
kir. Ugyé«.
" Bla Jetzt unütoertroíTen
LEDEIlTHRAJN-OEL
A
Wilhelm Maager in Wien.
Von den ersten medicínischen Autoritaten goprüft. empfohlen und verordnet als des reinste, beste, natUrlichste und anerkannt wirksamste Mittel gegen Bruat- u Lur^sen-Lelden, gegen Skro-pheln, Flechten, Geschwüre, Hautausschlage, Orüsenkrankheiten, Schwách-lichkeit u. s. w. ist lile Flusche á 1 11. entwedor in mciner Fabriks-Nic-rterlage: Wien, Báckerstrasse Nr. 12. oder in den rctiommiitesten Apotheken und Spezercihaudlungen der Moiiarchie echt zu bekommen, so unter audern bei folgenden Firmen
Gross-Kanizsa: Jós. lielus Apitheker, A. Jtosenfeld, Franz Hosenberg Kaufleite; Warasilin: Dr. Alex. Ilalter, Ed. Itittcr von IjcIIís, Apotheker; Sl.-Gcorgcn: A. 0. Kibic, Apotheker; Zala-JCgerszeg: Franz Isoó, Apotheker.
„ Adresson verelen indeutscher Sprache erbeten"
ad. M4j_ ~ kú: »72.
Árlejtési hirdetmény.
A lak-cgcrszegi kir. ügyészség résziről közhírré tétetik, hogy a zala-cgorszcgi kir, törvszékí fogházban, valamint a sümoghi és tapoiczai kir. járásbíróságok börtii-níben letartóztatott foglyok és elítélt fegyónczek élelmezése együttesen, vagy a körül-inényekhez képest elkülönítve; nem klllönben az ágyakba való szalma, továbbá mosó szappan, ulaj, faggyugyortya és petróleum, végre a börtSnliolyiségok, valamint a kii-, ügyészség hivatali helyiségeinek fűtésére szükségolt tűzi Iának szállítása, az 187:1. évi január hó lsó napjától Imárólag azrm évi ileezombor hó utolsó napjaig terjedő illótartamra, - a nm. in. kir. igazságügy ininistcriuni által 1872. évi junius 22-én 11210. sz. ,a, kibocsátott börtön háztartási rendelet értőimében, folyó 1872. évi november Ilii 7-ik napján d. o. 10 órakor. Zala-Hgcrszcgcn a kir- ügyészség hivatalos helyiségeiben, a legkevesebbért- vállalkozónak kifog adatni.
A vállalkozó részére járandó összeg, havonkint utólagosan,! zala-egerszegi kir. ügyészség által a magas igazságügyministerium számvevőségének holyosbítésc után bélyeges nyugtára fog kifizettetni, s cz esetben, ha a vállalkozó nem pontosan teljesi tené szerződési kötelezettségét: a kir. ügyésznek joga leend a szerződést azonnal megszüntetni, s az élelmezést akár magán alku, akár árlejtés utján saját belátása szerint azonnal másnak ailni; mely esetben a vállalkozó az általa letett biztosíték elvesztésén fölül az államnak mindazon kárt köteles lesz megtéríteni, moly ebből a kincstárra .hárul. -
Tartoznak a vállalkozni kivánók, - és pedig az Írásbeli ajánlattevők az árverésre kitűzött határidő elérkeztc elült, Írásbeli ajánlatukhoz zártan 400 frt bánatpénzt a kir. ügyészséghez beküldeni, a szóbeli ajánlatot tenni szándéklók pedig az árlejtés határidejekor előlegesen ugyanannyi bánatpénzt -- azonfelül a legkevesebbért vállalkozó, — a kivel a szerződés megköttetni fog, az árlejtés megtörténte után, még 400 Irtot, cz utóbbi tehát összesen 800 Irtot, a zala-cgerszcgi kir. ügyészségnél biztosítékul letenni, <- ugyailezen hivatalban uz árverési feltételek is naponkint inegte-kinthétők.
Kelt Zala-lígeiszegen, 1872. október 10-én. ,„.,,, „ REMETE SÁNDOR,
kir.aliigy&tie.
Árverési hirdetés,
A pécsváradi m. kir. alapit, lötisztség részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a Baranyanlegyében bekebelezett mágócsi alapítványi urodalomhoz tartozó mágócsi és nagyhajmási gazdasági bírták testek együttesen 1873-ik év január 1-tól 18 és \'/« zárt ajánlat utján bérbe fognak adatni, nevezetesen: Mágócson mintegy 13Q220V,<0o calhastzalis hodl, összesen 1 (»77 20Vi«0o hold. . P*
Bérleni szándékozók tartoznak zárt ajánlataikat, — melyekhez :r/. ajánlott összeg 11)% azon nyilatkozattal leend csatolandó, hogy a bérleti feltételek az ajánlat tevő előtt ismeretesek, és elfogadtatnak — legfeljebb folyó 1872. évi november hó 7-ig napjáig, déli 12 óráig a in. kir. vallás- és közoktatási ministerium igtatói hivatalába beadni, cs a zárt ajánlat boritékára reá írni: ajánlat a mágóczi 6s nagy-haj mási bérletre.
A bérleti föltótelek a m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 8-ik osztályában,-valamint Pécsváradon a főtiszti irodában, és AÍágócson a számtartóságnál betekinthetők.
Oly alapítványi bérlók, kik bérleti tartozással hátralékba vannak, zárt ajánlataikkal ncin versenyezhetnek, — valamint kiköttetik az is, hogy utó ajánlatok, vagy a feltételekről eltérők, vagy részletes ajánlatok elfogadtatni nem fognak. Budán, 1872. évi szeptember hó 20-án.
(9ii n,:i)
A PÉCSVÁRADI KERÜLETI KÖZALAPÍTVÁNYI FÖTISZTSÉG.
•fogak alakj:
nrlAlylíf
P o g fájásf
m ex akár rliMiinatikiís iniiifiargll, akár uiltnn (ívj-lól */árinnr»lt lojrye i dr. J G Pop0 Anatherín-siájviie álul\'l^t.<-lcii>.-«zi. iik. Anm olytoima linn/náláia rntdnliti a U\'gin.\'rník\'lot változásnak a fogra va t.ll.iii.ilon hatását; * eltávolítja a- f-w-fájá, vi««alérírfl. Kilfinű\'» /, i rosr.v/.agii kil«li.-ll.-» eltávolítására. Árt í frf 40 kr.
Dr. J. G. Popp fog-blombja = olomzata
ilyan porból f..l>-a.l.\'kli.;.l áll : a .ii.-ly ax odvai^í* axi\'ii-ttc pir.niíííic akolit ba.v/iinllAtik, -bugy a/, a fognak orrdeti isaxaadjn, «\'-." ezáltal nx odvnaodá* tovább\' Icrj.-d.\'sn elháriltit lyáhiak, .\'-lelnek * cgyi\'t\' iicil.iu\'k »tt val.\'. \'lisnzcgylllúiit!.• **»An foRÍájánt «k«r. ■ nii\'ifnkailályrtí.lalik; - „r» ogy •2 írt 10 kr. <>. 6. .
Ka|ilial<ik : Xascy-Kaiiixinii : Ildim .l.iii«f gyA^yucc., Uosoubt-rf! •riifeld, Wolincli, ,1. ti Fo.acllioflW .1. koroiik«di*éb\'eii. i\'ápáo : •hepen .1.. Ki-i.xtlicly. il : Pn«torer gyógyKor.-^, Singfr M. Woiai Zala-Kgcratcg\' n : ih.íó f:, gydgyíícré**. Kaproiu /áii: WVrli gyógy-líjx. Varaidon : Haltcr gyógy«xerí«. 8nmi»gon : l>i.riu>r Kaji l. Sxom bathelyen: Plllich Keroricx ii Rúdoíf gyígynxer. Halár". vi.I.\'lil S/.-Oynr-gyln. Kibiu K. C. Voaxprínibon : M»-yr Tiinxkan, ng/ «;.ill.ai.1 Tivadar ú« fiainál. — Hxi\'k««feli£rvár<>tt j Lvgiiianii A. Hrauu j! gyúgy.ix. Uvu-Horúúybun; Hciíler^ógynii. Kaluc«án : Horváth K. gydgyixeri\'iix. Kvcs-krméton ; Mílliofi\'r tn Mai\'liloid g)V,j^y5f...Pakaun : KÍorián J. gyögyxr. Uílrmondtt\'n ; Horváth J.Komxciiruiid gy.\'.gyiíx Ka|ir>»várott: Kühn J.. Htgl, Helim Hclirödur gyógynx. .Sxogv/ánl: llralnay gyágy«x. — llunybádon : Kramolui ,1. fixigcfvárntttllaiivarlb, HaUuion Kydgy»»- •-Kaján: MlrhiUcli St, óa Ilerxfclil llai, ugy Ignáoxnál. — Piciott i
Zxolnay W. í* K. Z.árb, tfi|>.\'ik)i gydgynx. Kár.-Mon: \'/.adnbáiinxky gyrtgy.x. Marcxalilian: Kím gy^gy.xii. \'I\'.iliiáb^ii : (Iraff gyógyax. — Uunaíiild rott\' l.iikácn gyógysx. -r-Saent-Uyllrgylin : N»tl,ig. — AUÓ-l.eii.lván. "* gyógy"- - Kohyiioaon: Simon \'gy<Vy»*t\'V/« uraknál.
II i r d c t in é n y.
Somogy megyében -nagyméltóságú gróf Festetics (lyiil-gy c-surgói uradalmában levő eredeti ma- , ! gyar szilajfaj marliagulyából a fóbérlct .részérói . , 100 darab tenyésztésre alkalmas tehén, többnyire j szopós borjúval, — 40 űrb negyedfú. — 40 drb i harmadfű, — 40 drb tavali telién, — 28 drb kü- , lönféle knru bika, darabonkint, vagy több darabot \' I összevéve, oktober hó 21- és 22-én nyilvánosan j -tartani*) árverezésen azonnali átvétel és kéazpénz-| beni lefizetés melleit Csurgón cladntik.
.Marhák naponkint megnézhetők legelőjükön. A vidék minden mnrhabotcgségtöl mentes. Csurgón van vasúti állomás. Levél által értekezhetni Csáktornyán) jószág i felügyelői hivatallal.
HORVÁTH GYÜRGY,
jiW.ág-felügyelő. \'
Hirdet ni ő n y.
Zalamegyében nagyméltóságú gróf Festetics I György, ollári uradalmában lévő eredeti magyar | | sziiajfaj marha gulyából a fóbérlct részéről 08 drb j ! tehén,többnyire szopós borjúval, — 13 drb negyedfú, 13 drb harmadfű, — 14 drb tavali tehén és 2 bika darabonkint, vagy több darabot összevéve oktober \' 1 28-án és 29-én nyilvánosan tartandó árverésen \' azonnali átvétel és készpénzbeni lefizetés mellett 1 Ollárban eladatik.
Marhák naponkint megnézhetők legelőjükön. ;
- A vidék minden marhabetegségtöl mentes.
Zala-Szent-Iván vasúti állomás, Ollárhoz \'/a óra távol.
Levél által értekezhetni Csáktornyán, jószág- j felügyelői hivatallal.
HORVÁTH GYÖRGY,
JAaiíg-felUgyclö.
Olme Mi\'«ll<iii. \'
Brust- u. Lungen-
kranko Dndnn auf a.ilnr^inilaaon Wogo aolbat in vorxwoi dou Aorxten .{Ur uuliellbar erklNrk-ii Kallón ra Hellung-ilir.ví laiidvna
(8B!I
oline Medicin. 1
i-iljmi^ ,|i>, Kiniiklii.i
■ tSluil
Dir. J. H. FICKERT, liorlin,
Wall Str.ne No. 23. - IloDur.t Cl* R. Ö. W., welelt\'o <li>in llrlrfe tiri..iTll^í-ii. -
Olíi.i- Jlnllcli,. \'
Ilirdotmény.
A szl.-bencdeki nlapitv. urodalom részéről közhírré lélctik, hogy a tulajdonát, képző paczai erdörészben készlct-licn lévő 1.IÍ0 öl 3\' kevert bükkfa folyó évi oktober hó 18, delelotn 10 órakor a helyszínén tartandó nyilvános árverésen cl fog adatni tömegesen, vagy kívánathoz képest részletesen oly megjegyzéssel, hogy a mennyire az illető vevők által beígért árak az urodalmi ölfa becslési árt meghaladják, és az irodalomra nézve .kedvezőknek mutatkoznak az árnak azonnali kiűzetése után a megvett fa mennyiség a vevőnek kiadat.k, ellenkező esetben felsóbbi helybenhagyás kiköttotíjí.
Kelt Lakácsán, oktober hó 6-én 1Í72.
Hirdetmény.
Melynél fogva ezennel köztudomásra jottatlk, hogy a soproni leszámitoló-bank és a nyugot-magyarországi jelzálog-hitelbank Zala-tígerszegcn fióktelepet állított fel, s ozen liok igazgatójául Mayer Jakab zala-egerszegi kereskedő uraVés mcgbizottakul: lláró Gussics Alajos kaszaházi, Nagy Károly anflráshldai, Königmaycr János,neszolei bír tokos Ojpkat, és Fischer Miksa ugy ltosenborg Sándor zala-cgcrszegl korcskodő urakat jelölte ki, mely fióktelep czimé-ncksaz igazgató, ugy a megbízottak aiáiVásának bejegyzése f- évi oktqbcr hó 9-én zala-cgerszcgi m\' kir. törvényszéknél foganatositatott is, mely fióktelep irodája Hala-Kgcrszcgcn a fíutczában a megyei szállásház mellett található fel. Zala-Egerszeg, oktober 1-0. 1872.
Wajdita Józscí, kiadó- lap-\' ís nyomdatulajdonos, gyorssujtóuyomása Nagy-K»uizaán ^
NAGY-KANIZSA, 1872. oktober 20-án. 85-lk sz^m. ^ Tizenegyedik évfolyam.
1" \'w ST" -m
Elíflxetéíl ár: "» M y-^ a T" II A lap ixelletni réstót
| cgósr. 4vre . . 8 frt. fl f JM H 1 1 ~ ■ i •• ■ •# , fíljoté köxloményok a
lí Zala-Somogyi Közlöny i
..rmLl .0 krí,. ,«. ^^ W ® | NAÍiV-KANIÜSA
t»took fai. ^ (a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hivatalos érteaitője.) wimHmmi. J
Hetén kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Meghívás.
A zalamegyei gazdasági egyesület földművelési, állattenyésztési és gépészeti szakosztálya folyó október hd 25-én, pénteken, délelítt 9 órakor Nagy-Kanizsán a „Szarvas" vendéglőben ülést tart, melyre a szakosztályi tag urakat tisztelettel meghívom.
Szabar, okt. 16.1872.
BJUN KÁLMÁN,
axakoaxtályi elnllk.
Szőlészet és borászat.
Általános panasz tán az egész ország-, ban, hogy az 1872-dik évi szőlőtermés kevés volt.
A most említett körülményből két megfejtendő kérdés merül föl, melyre minden vagyonósodni szerető szőlésznek igen is alaposon kell megfelelni, hogy magával számot vethessen s megtudhassa, valljon önmaga, vagy az elemi viszontagságok szolgáltak indokul a rosz termésre.
Engemet is hasonló csapás ért, menynyiben igen.nem dicsekedhetem valamiféle magas mennyiségű terméssel, bárha arány-Ing másokéhoz képest jól sikerültnek lehet-úe mondani,-mert a fehér olasz rieszling okozta, hogy 4 catastralis holdon (51 \'/i akó mustot szűrhettem annak daczára, hogy a niult évben a jég is elverte. És ez azon körülmény, mely felszólalásra birt.
A két kérdés megoldását, tehát a szüktermés okának fürkészését és meghatározását ezúttal is a szőlészgazdákra bizom, s hogy itélct-hozataluk könnyű, alapos és elfogadható legyen, felemlítem a szőlőtő növényélettani^, mert egyedül ez szolgálhat mindenkor biztos kalauzul a határozat-ho-zatalban. »
A növényi élettan elvei szerint a szőlőtő részben a földdel, részben pedig a gőz-körös léggel áll váltómüködésbcn, mi any-nyit tesz, hogy a szőlőtő növényi élete a földtől és a gőzkörös légtől függ.
A. gyökerek működése mindenkor a föld melegsége mérvétől függ; tapasztalásból mondhatni, s ha a föld hideg és vizes, akkor a nedvkeringés nagyon hátrányos, a töke növényélete merő nyomorúság, sok lesz a vessző, de kevés a fürt; ha pedig a föld meleg és mérsékelt, tehát arányszerücn nedves, akkor a növényélet nevezetesen előnyös, lehet aztán a hegy területe bárminő fekvésű, természetű, az különbséget nem tesz, ós oz azon körülmény, íacíy biztositni képes a jó termést.
A tőkének nedvbeindulása a nedvkeringés műve, nedvkeringés alatt értjük a következő életműködést: a gyökérrost egyesülvén rt földdel, a gyökérgombok elsők a föld nedvének felszívásában, a többi gyökerek továbbazzák azt a törzsbe, honnan ez a velő (bél) által szét hordáik. A levelek fölveszik a gőz- és légnemű testeket éjjel, nappal ellenben elpárologtatják, s hogy az igy-fölvett tápból a tóko megélhessen, a külhőr alatt, tehát a sejtes hártyábau létező csigadad edények is működésbe hozatnak, melyek a velő által fölvett nedveket a külhőr és gyökerek felé viszik, fölemésztvén a szükségeseket, kiürítvén a kelletleneket.
A szőlőmivcsiiek ezen most előadottakat mindig szem előtt kell tartania, hogy tudhassa tőkéinek élettani mozzanatait s azokból következést hozhasson a jövő évi termés mennyiségére és minőségére.
Fontos tehát tudni legkivált a következőket, t. i. azt, hogy a nedvbeindulás netn más élénkebb táplálkozásnál, melyet az esztendő menete alatt rendesen kétszer, kiváló esetben háromszor is lehet észrevenni és arra való, hogy mézga, keményítő, ezu-kor s a t. mint tápelőlét a jövő tenyészetre föntartathassák.
Az első nedvbcintlulás tavaszra történik rendszerint, í>—10 11. hévfokával és tart julius derekáig, vagyis János, Jakabnapig. Ezen időszakban történik a nedvforgás, mely által a mult évi élőiét felolvad és legkivált a rügyek (bimbók) fejlődésére
fordittatik. Midőn a bimbók kifejlődtek, akkor rendszerint május derekán beáll a tqkc növése hosszában, széltében," azaz annak összes terjeszkedése, mely junius derekán bevégződik. Mostantól egy uj élőiét képzése veszi kezdetét, melylyel a sejtek julius közepéig mcgtöltözködiiek s ezáltal bevégződik az első növekedés: az első nedv-beindulás, vagyis az első élénkebb táplálkozás ós fejlődés.
A második nedvbeindulás julius má-sodfelében kezdődik és tart szeptember hó kezdetcig. A minta második nedvbeindulás megkezdődik, felolvad az élőiét és tovább fejlődik a töke, mint az első nedvbeindulásnál, és ismét készül egy uj élőiét, a jövő évre, mely a bimbók, levelek fejlesztésére, a teuyélctrc hasonlókép fog felhasználtatni.
Ha ezen második nedvbeindulás időszakában az idő kedvezőtlen és igy nem képződhetik elegendő és megfelelő élőiét, vagy mint a köznyelven mondani szokás: a tőke vesszői nem érhetnek meg tökéletesen, akkor egész bizonyossággal jósolhatni, hogy a jövő termés kevés leend. Ellenkező esetben, ha a levelek általi elpárolgás nagv, a nedv megtömül, összpontosul, megsűrűsödik, a levelek bennékeitöl megszabadul, a tőke magába vonul, minthogy a lefeléhu-zódó nedv fokonkint a törzsbe rakja, gyökerekbe takarodik; a levelek színükben megváltoznak és szabadon lehullnak.
A harmadik nedvbeindulás mindenkor a jövő évi termés hátrányára szolgál; mert ez által a jövő évi termésre szánt tápelőlét időelőtti felbomlásnak indul, tehát az által a téli alvásra "szánt bimbók kirügyeznek, uj hajtásokat hoznak, virágoznak és gyümölcsöznek (Szt.-Márton-szőlőt teremnek).
Midőn a rosz termésnek fóokát a most elősorolt életműködésig zavarokban kereshetni, ugy másrészről oka lehet annak maga a gazda is, azonkívül az elemi viszontag ság is.
A termést Csökkentő elemi viszontagságok közé lehet sorolni a nedves esztendőt;
a tavaszi és téli száraz, kemény fagyos időt; a jég csapást, ragyát, záport; a virágzás alatti szeles, hideg, esős napokat; rosz termésre tarthatni számot, két cgymásutáni évben, ha a nyár és ősz hideg, mertw által leginkább megzavartatik az élőiét jó képzé-sev Kosz, ha szőlőérés- és szüretkor tartós esőzések járnak; minden jó termést rendszerint egy rosz szokja követni.
A ki figyelt a mult évi időjárásra, Összehasonlítja azt ezen előadottakkal, annak további magyarázatra szüksége nincs. Figyelmes olvasás és összehasonlítás által -■> könnyű fog lenni az idei rosz termés indokait megállapítani és a nézeteket kiegyenlíteni.
Tekintettel lévén a mondottak iránt, azon örvendetes jóslatot hozhatjuk, hogy a jövő évi termésnek gazdagnak kell lenni, mert mind a tavaszi, mind pettlg a nyári idő igen kedvező volt az élőiét rendes kép \' zésére, jókor kiértek a rügyek és vesszők ; mely körülmény egyszersmind figyelmeztető arra, hogy a kinek sok bora van előlétben, iparkodjék azon tul adni, mert ily magas árra Isten tudja mikor emelkedik legkivált, ha esztendőre gazdag termés lesz.
Vidékünkön 8, í), 10 forint egy akó mustnak az ára, mely alig tart 3 perczent czukorálladéknál többet. Szerencsés voltam néhány termést megvizsgálni. A fehér olasz rieszling mustja l.r)J/4 pt. czukorálla-dékkal, 7\'/« perczent savval birt, a vegyes mustok közül a koránszürtek czukorálladé-ka 2—3, a savany 8—í) pt., a késóbbcji szűrt vegyes must 3 —5 pt. ezukrot, 7 — 8 pt. savat mutatott. Ugy látszik, miszerint sok gazda csalódik ama reményében, hogy a keveset a jóság fogja pótolni. Oka ennek legkivált az elhamarkodott szüret.
Ennyit saját ön tapasztalásom kö-
réből.
. TEKSANCZKY.
TARCZA.
A Kubán partjain.
(Caarltctx népdal: dr. Klcharda „Orieiitalliche Volka-I,ieder" cxlmff gyűjteményéből,).
IIös Kubán partjain. A róxia illatot, A grúxok földjein A vad xaaruok honos.
A Kubán partjain; Zord sxolganép tanyáx. Ax őr boly tornyain Most elleniig vigyáx.
A caerkeax axolga lön, llaxája olveszett, Sxip hölgye, gyermeki, 8 minden, mit axercttitt .\'7
It.
A Kubai) partjain j J Caerkeax xáaxlá lobojf, A grtlxok földjoin, Uyora, barcsi méu dobog.
A Khul hogyormaln, Viaaxhangot költenek. A Kubán partjain, llarcxkltriök xongonek.
A exorke** újra ktlxd, Keiében puska, kard,-A" honfi aient heve, Acxóloxá a kart.
I
A caorkoix bár vitéx, Ax ellen túlnyomd. A gráx aorog halott, 8 haxája elhal.i.
A rémes éjszakán.
A rémes éjsxakáu, Ki jár a bérextel\'lnV ltol a halál madár * Vialtox rémltíln.
Kgy honfi tévqdex, Hxivében sxent tllx ég. Most ajka megnyílik, És igyon sxéla ínég :.. ..
nokem,
„llaxáui már niiu Hamyl már fogva van, Nincs mit koreanem itt, •Sogita most hK vasam."
Kxélt, és a kard vasa, Sxivében nyit utat, Ks elhalt ajkai ; Még xi\'tgnak átkokat.
KÖVXUV IIÉI.A.
A síron tul.
lidiint Józief, rákospalotai ref. lelkésznek, tistteletem jeléül.
Váljon a,síri éjszaka oly sötét-e,\' hogy azon végkép ríótn lehutno — ha csak perczig is — átpillantani? Az Istenség titkait merészen fürkészi az etubori elme, a csak. a halál országába uem volna képes pillanatot vetni ?
Van-o szellőm ? él-o a siron tul ? vagy talán bizarr esztno erről morongoni ? do váljon (téldáiil az arez- és kézisme, nem különösebb eszmék-e ? s lám I mégis mélyobb vizsgálat tárgyául lőnek kitűzve.
Minő különös dolog az! Ki a sirban cl porié maradványokat megnézi, alig képes elhinni, hogy e por, a semmi, újra élpi fog ! sót, hogy nemesebb részo él! s még is a vallás és bölcsészet minket orro tanítanak. \'
Oh mily szomorú ekzmo az, hogy a sirban alvónál a gondolat, vágy, szeretet, örökre kialudt, és az életbo maradottnál él mindez, s gyökere ott lenn vau a sirban a kedves halott pormaradványa közt.
Lényünk nomcsebb része magasabb fokú tehetségűinek összogéből áll a magában egyszerű isteni leheltet, a szellem, s hogy mint külön álló létezik, elég bizonyos onuan, mert gondolkozik*, mit az anyagról soha eddig senki .be nem bizonyíthatott, minden anyagot moglchet mérni, s ha valami o törvény alá nem esik, mely pedig a legbámulandébb eredményeket szüli, nem külön álló lény-o az?
Ha azt mondjátok, hogy a vadember nem egyéb, mint oktalan állat, s lelke nlig különbözik az állati lélektől, molyot pedig a vallás nem einúl a halhatatlanság hónába. Csalatkoztok. A .vadember lelko ogyonffl — alapjában —: a logmttvoltobb lélokkol,épen oly gyémánt, mint a másik, fájdalom I a nevelés által ki-nem csiszolva I Az alap egyenlő; — a nevelés az, mely házát ez alapra fölépíti.
Darwinismus. szerint a léleknek auyagbél kell állniá,.mert, hogy önmagától bár milliár-
dokon át is, valami hal nemű állatbél ily szellemi lény álljon elő, inognom fogható, s oz esetben soha mognem fojthotő titkok maradnak a delejesség csodái, melyek pedig olőttünk ál\'a-nak, vagy ki bizonyltja be a tudósok közül, hogy o \'^ódákat egy finom anyag oszkösli u nélkül, hogy az agy finomságát, kiterjedését, s nagyságát tokintetbo venné, melytől némolyek a gondolkozás magasabb erőit feltétoleiik ?
Valamint az álom és ájulás a szollom to-hotségeire elnyomó hatással birnak, de azt el nem rontják, ugy a halál som bir teljesen megsemmisítő erővel,midőn a testre hat, változatos alantabb fokú, do még is életphráztsokon viszi keresztül, ntig az ős alapban pihenteti inog, do honnan újra élet kezdődik, s hogy igy a szellem tehetségek összegére som képes teljesen eHörlő hatást gyakorolni, ez igen természetes következtetés oly nomesebb Tényre, moly részekből sem. áll, mint az előbbi; do mily állapot az, tnolyben meghagyja? oz azon fátyol, melyen csak egy peresig is nehéz átpillantani ? Ali I itt egy pillanat nagyobbszerü volna egy századnál I ,
Szellem! a testen kivüil Mi a szellőm? erő l.\'És a delej? a villany ? ugyan az, és ezek anyagi búrokban léteznek-e? épen nem! éa mAködésoik még is mily hatalmasak I igai, hogy" öntudatlan erők, de hisz lényegeik titkát
nem ismeritek I.....
No mondjátok, hogy a szollom — lin, a testén kivftl léteznék is — műszerek nélkül nóm yojna képes közlekedni. Ab álom o vélo-ményt egészen lorontja, okkor a szellem mindennemű; csodálatos működéseket visz véghó*; lát, hal, beszél, jár, épen mint a testi burokban.
T a n fl s y.
Az iskolaszékek alakulása által melkedett-o általánosságban a tanítók anyagi helyzete vagy tdrtudalmi tekintélyei
Hogy itt-ott p. nagyobb bolyokon, — hol a többszálún értelmiség eddig sem vonta meg méltánylását tanítóitól, ~ i\\t iskolaszék kellé működése nem kis befolyással volt azok érdükeinek előmozdítására, tngadhatlan.
Csakhogy fájdalom ! ha végig tekintünk az összesen, vnjhmi ritka hollóként találunk egy-egy erélyesebb mozzanatot, mely példát adva a követésre, megelégedésünk- vagy épen dicséretünket kiérdemelné!
Ezen iutézkedés nálunk teljesen uj levén, Ibhet.hogy a jövőnek tartja fenn jótékony sikerét. Kz a jövő dolga. Kgyelőre mi. lássuk újdonsült korában.
Készemről kevés reményt l\'üzök az iskolaszékek működése- és hatásköréhez, mely iskolai törvényeink szerint johbléliink s a kivánt tekintély némi előmozdítását czíHozzu. Czáfoljanak a tények, az eddigi eredmény, l(ia reménytelenségem alaptalannak látszanék. Kii legalább ugy látom helyzetünket, hogy e tekintetben nagyon is kevésre jogosíthatjuk pályánjcat, miután az emiitett intézmény az iskolára csak pictus masculus, theoria, tanítóra pedig oly akudék, melynek hajduskodása előtt be kell mutatnia és be is mutatja ugyan életrevalóságát, de unnak megjutalmazása, illetőleg érdemelt sorsának keresztülviteléiv kevés, igen kevés eszközzel rendelkezik, mi ím-lk-tt gyakran — mint alább látni,fogjuk — a Kellő akarat is teljesen hiányzik. Es miért V Egy részben azért, inert maga a törvényhozás is körül-belül ezen utasítással kezdte meg kihatását: „segíts magadon, s Isten is segitni fog."\'
Mit várjunk akkor azon támasztól, mit uz iskolaszékek tagjaibun mellénk felállított V Mit főleg oly kisebb helyeken, hol a községi joggyakorlat — ellenkezőleg a kitűzött irány óhajával — csupa számításból éjien azokat választja be, kik majd nyilt, majd alattomos ellenségei az iskolának vagy inkább a tanítónak, különösen, ha uz/mt>\'holmi helyzet-javításról is merne álmodwz.ii. .), ."Az ily buzgó atyafiak aztán úgy össze-vissza boldogítják a tanügyet, hogy még az öreg bíró is reá adja hivatalos áldását. . . .
-Megtesznek mindent, (amit nem kellene) határoznak, (miről tiszta fogalmuk sincs) ellátogatnak a tanodába, (akár pipaszóval!) megdicsérik ások tantárgyat: („fránya vigye el"!.) a., tornászatot pláne tanítóstul felmagasztalják. . . . . Megjelennek mindiinjitt, hol a tanítót védeni kell a — tekintély és jobblét ellen. — Hja, ebez jogot kaptak, ergo - — tenni hazafias kötelesség!
A ferde felfogás, az ősi közöny, a haladás iránti ellenszenves miasmákkal^telt kodösség tehát az egyik herkules, nii az iskolaszékek működéséhez kötött jóhiszemű reményekéi lecsépeli, s a czimkérdésre nemmel válaszol.
\' A második nagy baj pedig az, hogy az iskolaszékek határozatukban nem önállók : ha . meg volau is bennök némely helyen (ugy elvétve) az akarat, végzésük . — kiválóan a fizc • tés javítását illetőleg — alá vau vetve a képviselőség visszautasításának, mit ez legtöbbkor elég szomorú ! meg is tesz.
Igy állván >u dolog — ki nein hiszi, le
gyen néptanítói — elmondhatjuk, hogy az iskolaszékek szorvozéso korai, hogy bennök. nem rózsát, do.tövist nyertünk. — Emelkedjék ojőbb a nep a közművelődés\' magasztosságaig, azután bízzuk rá az iskolát, mert addig csupán a tudat is, ily visszaélő, értolomhiányos főnökség alatt küzdeni, elkeseríti a szegény, önérzetes tanítót.
- Hisz épen kezetokníl a mód, tehát csak emeljétek ! mondják sokan, s amint vottok, ugy arattok vagy ^-legalább is az utódok, ti po<Iig ,\'\\.ijd fényleni" fogtok! ....
Jó, nyugodjunk meg ebbeli is; teljesítsük kötelmeinket lehető buzgalommal\', önzetlen ha-zuszerotetből. — Csüggedni a kitartásban kislelkűség volna, hisz megszoktuk rég a türelmet.
l)e miro alapítsuk e mellett a tanítói kar emelkedését, mjt sürget a korszellem s megvár a mai systcinu ÍM — Emelkedjünk saját erőnkből. Igen, ha szárnyainkat meg nem szegné ama törvényes minimum,mely bennünket csakis az éhhaláltól biztosit.
A mai világ reális viszonyai közt a tekintély nem kis mértékben föltételcztctik állásunk anyagi álla|K>tától is.
A közöny, daczára ügyünk szentségének, kevesek kivételévél általános a társadalmi élet minden rétegében. S csod.ilko/.hatUnk-e, ha a belátóbb értelmiséget is — eltekintve a hangzatos Irazisokat, melyek számunkra loider! forintokat nem teremnek — csak hidege.! érinti a tanügy érdeko, mikor maga a felsőbb atyai gondoskodás szükmarkulag adta ki osztályrészünket..........\' •
Mindaddig, míg a törvényhozás a reali* alap javitdta által nem segít, ÖnerejU törekvésünk hajótörést szenvedetni, s iskolaszékeink — ha majd eljárnak is hántásukban — csak ka-ríkaturázm segítik a$W^dt; jobblétilnk s emelkedésünk pedig ott fot&íiezdlidni, hol az eddigi csekélységet egy méltányosabb díjazás viltandja feí. — Méltóztassék előbb a vetéshez illőbb monuylségü pénzmagot megszavazni, s akkor milir. nnrubb, közös örömmel együtt arathatunk, mert lesznek az ügyhez képzett, lelkes munkásod. - Ez volna a leghatalmasabb támasz, mint iskolaszék \'lieiyett minden kartársamiink sziv.mi mélyéből kívánok !
HAJtiATÓ SÁNDOR.*)
Sümegi), oki. hóban is<2;
Hazánk több helyén ez uj tanév kezdetével számos iskola nyílt meg, melyekben a la < iiubik szép számmal sereglenek össze. Így Sii- | meghcit is a harmadik reálosztály megnyíltával ! már is több tanuló íratott be az összes osztá- j lyokbu, mint bármikor máskor. I
Edes nézetünk haladni kiván! — Nem egy példa tanúsítja, miszerint számtalanok meglehetős áhlozathozatalába kerül gyermo- | keik tovább képeztetése; dc inkább lárad, \\ küzd. a jó szülő, belátva ennek szükségességét j s érti, hogy búzánk csuk ugy virulundhut föl, I ha érti)imes polgárul leendőnek. Váljon miért kf-sett népünk <>ly soká V Hol szunuyadott e j török vét. i A nép nem késett volna, ezt eléggé tanúsítja n tény, mert látjuk, a tantérmek megnyíltával "növekedett a tanulók száma is. Te-
.Sajii.\'iljuk, li.ii\'.v tisztelt barátunknak nézetét teljesen neiir >\'»*tj»k, de-készséggel közöljük, hogy »/. eszmék tisztázására alkalom adassék. .Szcrk
hát hiányzott a jó példa, melyről azt szoktuk mondani: hogy vonz. Igou I mióta a népnevelés és ezek bajnoki, nem mint mellékes Valami tekintetnek, mióta magas kormányunk felkarolta o szont ügyet, ozou néhány év óta is, niily szép vívmányokkal dicsokodhetünk o téron. Azonban egy általános, úgyszólván rag ly lepte mog a népet, molyiiok elhárítására, szerintem a vagyonosabb polgárok voluáiiuk hivatva.
\' A kinek alkalma van több bolyén meg-jcleoholni, noni egyszer hallhatja p. o. valamely községben akár városban is : Iskolánk ugyan rósz, majd folyamodunk ú kormányhoz; a mienk nincs felszqfülve, kérvényt nyújtunk a tanfelügyelőhöz ; tanítónk csekély lizetést kap; do hát miért nem kér az államtól többet? stb.
Még többször pedig: annyi az adó, hogy bizony már elviselhetlen! Nem is kevesli senki az igaz, de ne is űzessünk, meg mindont a kormány adjon, ez megint nem fér össze. Egy ily országban, mely Kánaán földjéhez-.hasonlítható, no volnának üdvös czólokra adakozók V Nem mondjuk, hogy nincsenek, sőt ellenkező — épen városunk oly szerencsés és bír egy ily különösen a nevelés iránt, buzgólkodó lovagot, kinek, (eltekintve a magas kormány által nyújtott évi segélyt) a sümoghl reálosztályok fönn állása egészen köszönhető. — O volt az, ki húszezer forintnyi ulaptőke letételével az első és második reálosztályt megnyitotta. Ó adott segélyt, a jelen épületbon levő díszes elemi és reáltanoda építése inegkczdődhetésére; ő tette lehetővé, hogy a leányiaoulók külön helyiség-ben taníttathassanak; C ajánlott ismét e napokban városuuknak ötezer forintot, az omlitott tanodával egybeépítendő városház épülhotóséro, ezen összeg a városházra tábláztatva, kamatai pedig egy felállítandó kisdcdüvodu föiitnrtására lenne fordítandó.
Azt hiszem, nom kell sietnem e jótevő név megismertetésével, ismeri ót mar uorni^ak Zhlumegye, hanem uz egész haza, fennen i:«rtju a haladás zászlóját, melyen a cselekvés betűi ragyogva lUndiikölnok.
„Utánam és győzni "fogunk" ki volna más ezen ünnepelt fértiu, mint nugyságos Ha-masettor Viaczo lovag ur szeretett nejével, kiket, mint városunk örök emlékű kincseit, Hz Isten sokáig éltesse ! •
Ily honliaknt sokat a hazának és a legnagyobb magyar szavai valósulnak : „Magyarország nem volt, hanem lesz!" H. A.
Egy koczkú/,tiltandó kérdés.
Nem lenne-e czélszerll a szarvasmarhákat véd-himlővel beoltani\'/
Valahányszor u koleti marhavész kiütésének hírét hallom, mindannyiszor azon gondolat villan meg agyambau, hisz ezen lehetlen, hogy segíteni nem lehetne, — megbocsásson tisztelt olvasó, kénytelen vagyuk eleve kijelenteni, hogy nem.mint szakképzett orvos. írom e soro-, kat, és csak tapasztalatomból merített észlelés után, — mert. én azt állitom, hogy n keleti marhavész elnevezés alatt, gazdaközönségünkre oly érzékenyen nehezedő eme- csapás, egyedül a himlő szlilto betegségből származik, hogy észlelőiem nem ulnpuélküli, elmondom tapasztalatomat.
Néhány évvcl^ozelőtt, midőn még lungvizi
jegyző valék, a kerületemhez tartozó Korpavár
I községben az úgynevezett marhavész kiütött, \' hogy azon kis községből tovább torjedhető in, \' logyou, a lehetőségig szoros zárlat alá helyeztetett a község, és mivel gyakrain megjelennem koilott, igy alkalmam volt a kórtünoményekut folyton figyelőmmel kisérni, mely alkalommal tapasztaltam, hogy a kórállapotbu jutott állni egész testén a szőr a szarvafolé állott, — niá*. nap már azon állat szőrének féuyo elveszeti « okkor már az állat szemei folytak, — harmad nap már szeme és szája is iolyt, — azon inur- \' hák, melyek ily állapotokban melegen tanultuk és lepakróczolva voltak, azok lábai küít kiütésüket kaptak, leucso nagyságunkat s ge. nyedséggel tolvóket,az ozou kiütésben részesülő állutok a vésztől megmenekedtek,míg az okként nein ápoltuk,\'mivol rajtuk a kiütés nenv^lelje-sült, elhullottak ; én tehát azt hiszem és remény -lom, bahogy szúr vasmarháink a vcdhimlő ellen beoltatnának,ezáltal o rettegett vésztől meg-montotnénok.
Monnyiro felel inog elmélkedésem akivá-nalomuuk, azt csak szukférlíaink határozhatnák meg, de én iniudaddig, mig o kórállapot ellenkezőjéről meg nem győzetem, mindig azt hiszem, hogy ez himlőbotogség, miszerint ezt a védhimlőoltás által lehetne megakadályozni, u védhiinlőt, ha máskéut nem, a juhászat utján is megnyorni lehotno, mert a juhok, mint kérődző állatok, melyok védhimlő beoltássul kezeltetnek, ezektől a védhimlőiiek átvitelét lehetőnek gondolom. «
Ennyit kívántam a nyilvánosság terén koczkáztatni, bárha szakférfiúink is, valamint guzdaközönségünk észleleteit szinte á nyilvánosságra hozná, igy táu a kórállapotuak gyökeres kiirtása lehetővé tétotrrék.
Nagy-Kanizsa, oktober hó 7-ón 1872.
KOVÁTS JÁNOS.
111 r e k.
— firtesltéH. A zalumegyoi Doákpárt Zala-Égerszögen, szokott helyiségében a baksai választást illetőleg oktober 22-én reggel 8 órakor értekezletet\' tart, melyre a tagokat tiszte--lettel meghivju mL
OLAVINA LAJOS, ^ clnnk.
— JJeák Ftrcncx,jimgy huzánkliának, okt. 17 én volt születés napja, számosan üdvözölték barátai s tisztelői köréből. Jelenleg G\'J éves. Szivünkből kívánjuk, hogy állandó, friss, jó egészségbon sokáig éljen I
— Fii/Veimet kérünk. A szerdai he-tivásárou leél városi hajdú a fógymnasium körüli téré ii\'- levő temórdok káposzlás kocsi közt rendet akart csinálni, azouban oly éktelen káromkodás és lárma fejlődött ki, hogy általános megbotránkozást szült; hát mé" ha tekintjük ama orkölcsi oldalát u botránynak, hogy u fógymnauiumi itjuságnak mindezt az előadás közt hallania koll, valóban szánalomra j Ildit beiinUnkot s nem kérnünk, do követelnünk áll jogunkban, hogy a főgyinnusium körüli tér a csönd- és tisztaságnak mihamarább adassék vissza, különben felhívjuk a közoktatásügyi minister ügyeimét is.
-•- Sprknyer Lajos, a nagy-kanizsai kir. adóhivatalhoz VII. osztályú adóhivatali tisztté novoztotett kf ideiglenes minőségben.
Folyt után d mellékleten
pedig ez toljes nélkülözésbe van ! sőt mivel a a siron túli élet egészen szellemi, ugy a közlő.- \'j kedés is — kell, hogy minden anyagiságot i kizárjon.
Niucs oly. állítás, mely logyőzheljttyül i beigazolná, hogy a szellemnek, mely valóban : létezik, inint végnélkül finomabb s különbözőbb az anyagtól, u test fogyásával gyarapííl, s mindig nagyobb tökély után sóvárog; hogy \'mondom, e szellemnek niucs élete a síron" túl-! i)o melyen ? erre csak egy pillanatot engedett a halál vetni. Tehát még ez a fátyol suiú teljesen sötét? Nem ! egy sugár tör,rajta,keresztül, és oz a spiritualizmus, a szellemi világnak uz anyagival való érintkezése! Többnemű erők, — volünk — anyaggal való érintkezés által közöltetnék!
Nem uz a kérdtía; miért, mikor, kinek nyilvánul oz érintkezési* nem uz : Váljon az ide czélzó milió mese, elbeszélések közt van-e cíült egy is igazV uem\'kérdem : létíjznek-e liji-.lottlepies árnyakV hanem az u kérdés; „lehető-ó valamely érintkezés az anyagi és szellemi világ közt?" s hogy lehető, ezt talán belehet bizonyítani.
A mindenségben, a lognagyobb.égi testok-től a legütolsó paráuyig,-— melyeknél az ölo-• mok lényegét sehol, egyetlen egy bölcs sem is- i meri! — tf-legpontosabb, legkiinértobb rend uralkodik; vagy rövidebben : „saltus in liatura ! non dátur" tehát mindenben, miiideftlltt, össze-turtó kapcaokat taláhink. Igy például a nap é.< és éj, a nyár és tél, az Isten és ember, (véges ! és végtolon) közti kapcsolatokat könnyen ki- ! Uláljuk, hogy ozer példát olhallgassunk. i
I ^ Az ember- és állatvilág közti középknp-csolat a majom, az állat és növény világ közti kapcsolat a habarcz,\' igy u növény- s ásvány-ország közt a lenkő, slb. Hu.tehát a lánczolu-tok néhol megszakadva nincsenek, faljon a szellemi és anyagi világ közt nom volna-e Valami kapcsolat ? és mi lehetne ez inkább, mint valamely érezhető érintkezés o két világ között? mi, bár a leggyérobbeu, de mégis épen ennek bizonyságára nyilvánulhat;\' megtörténik, hogy jövójét.a sziv előre látja, sojtí s mogjósoljii .— vannak és voltak a költői lelkeknek ily pro-fé^ziái, én ismertem egy két éves gyermeket, ki halála olőtt két nappal mondá, hogy koporsót lát uz asztalon, mit különcön tnég.soha élo-téboii nom látott, üzek a szellemi világgál Vafó \' érintkezések, s ki bizonyitá be eddig, liogy viszont valami közlekedés nom. volt soha, és hogy az no\'m Jöhető?...
Senki nem birja a halált követni az ő phazisiunak végnélkűl-mcsszeható utjain, me-jy\'tiken ft.testet keresztül visiyi, azon gyfí^pon--tokiéi melyeknél inegáll, s melyekből észrevétlenül, s lálhutlatiul ki tudná mefro —ágazunk el utjai, s hol lifteznek ismét ? ki bizonyítja be a tudósok köz^l, hogy itt a szellemnek, — bár nevezzük azt finom anyagnak — semmi működő titkos orcjo nom lehet, és. nincs? hololt az életet\'mutató parányok, „valódi benső lényegét, azok életadó erejét, valameunyinek származási első okát,- a milködésoinok hutását néni ismerhetjük, legalább eddigoló bizonyára íiem ismerjük!\' bizonyítsátok bp, hogy itt mindennek van szeropo, csak Azon lény-nok nincs, melyet — mint finom uctheri anyagot létozui, s hatulmasuu működni ol-ismertok I
j Valóban nines mit félni a haláltól, moly | I — ki tudná miért? — gyakran a legjobb s . j legjelesbbeket, oly igen korán ragadja el kö-j züllmkl A halál nem egyéb,mint az eivált s\'zo- \' rető lelkeknek újbóli édes találkozása!...
I \' EüÜULY.
A „szép" hátulról.
— Lesjlnij..,—
Hinted liarátom ! m\'/.ij amott, l.átod mooiii a kersca alakot ? A* uj viu-lot tükólyo,
picziny, cBlnoa lé|i£*o, Mi\'lynuk Ingott gátul axolgnl A Icgkiaolililk akadály, A liAazin nyak íj fllrtivcl, l Deli termet t knrein derék, ifjii Miigyet árul el. Jer liarátom I jor, mcujUiik gyoraalilinu, Hogy öt időiről ia megláthassam, íla mog nom enal n liát.ú fány, Vonua, vagy l\'liyllia — igyliivém. Jor ai«s* liat I — Hl) azercncajs I Körülbelül most hátra nóx — -K» mi volt az, mi ongoin elragadt ? * Vőn asszonyon a legújabb divat..
, KONRÁD JKtfőr
K /. » r e 11 k é p.
Mustot szűr a azőlőgazda Vidoran, a hogyic-ton, Klmoroiigvo a szülőjén, Kiterülő •
í!g küldötte nagy erőn.
Nincs ia óka zúgolódni\'/ Van nmnkása, éa Init uo\'s, , KIől mindjfirl a viuczolár, " Ide-oda Rizva-döntvo hordát mo».
Kegé.lkójion o mellett egy Más napszámos ömohtiid, Káruu illőket,, töltsért, aajtáit, Mely eddig táu l\'or, penésznek foglya volt,
Alkalmasint liasz szedő a Vén barázdán ott kopaszt, 8 mit fí neki, ha, mi lehullt, — Hisz elég v^n — Sxúpeu ott is hagyja azt.
Néhány cailbrlls és puttonyos, Mindezt vigan iiordja fel, Min a láuczos a bő kádban, I>öcxtlg3jét
Haját füttyén járja cl.
ís tc végzet -- zaj.» dalok k A hordákba temetőd, Kilós vérét a fürtOknok, Miket ozok l\'aloss lefejezett.
Alkonyodván, a kis család Kachottákat aUtflgot, Mig a tűzről pattant kocses lláxl asszony „Vogolfloisch\'-ot stllllgct.
Várt voudégek megérkeztén, j Összeül a társas kiír, S ilycn-ólyati a ki adtai
Klcz, novetség elStiir.
S ha becsíptek: egyik, ni \'I\'áptorbgva útra kél, .S ballag, ballag .... ugy, liogy néha Másnaji is in.ég A tőkék közt ott henyél, (.\' NŐTT Kit ANTAL.
Melléklet a „Zala-Somogyi K6zl8ny" 1872. évi 85-dik számához
— Jiakody lAijoH körünkbe, érkezett -■ Sopronban egy római kőkoporAft
és keddon oktober 22-én csto tartja egyetlort ,| találtak, melyben még a csontváz is ép* volt; hangversenyét a „Zöldfa" teremében. Előjegy- { szakértők- szerint mintegy 1700 éves lehet, zésok Wajdits József könyvkereskedésében j Ugyanesak Sopronban ujolag megválasztatott eszközölhetők. j Trelort Ágoston minUter országgyűlési képvi-
— A vidéki műkedvelő társulatok felkéretnijk, szíveskedjenek az országos színész-naptár szerkesztőségével (l\'est, Zriiiyi-ház) közlés végett (tudatni a. bizottság névsorát.
— BekiUdetett hozzánk a Corvina által kiadott s Balázs Sándor által szerkesztett „Ildii boriit" eziinfi képes heti lap, a hazafias irányú s turtalomdüs lapot ajánljuk a családok figyelmébe. Ara egész évre 0 irt, lélév.ro 3 frt, s évnegyedre 1 frt DO kr. ,
«- Kestfer (i//ttia, keszthelyi közs. tanító,.8 lapunk t. munkatársa a lap\'Jezai felső népiskolához a mennyiség- ^. természettani szakra, i. hó 7 én iiiegválusztatott. Örömünket-fejezzük ki e választás feintt, s^jtiv lilikből üdvözöljük a tapolcz >i I\'oIm\' -népiskola élén álló tanférJiakat tapintatosságukért, ni. ri- Knszler úrban oly tnnilót váinazloitnk be, ki lyindeiV idejét egyedül a tanügynek szokta volt feláb dozni. Keszler ur folyamodott a keszthelyi l\'első népiskolahoz is, de itt beválasztása —» jóllehet óa kisztheíyi iskoláknál mái, majd egy évtized óta uifikodott.-.^u Keszthelyen már két ízben tartott p.iellagogiat póiiniifoiyaiiiou a a mennyiség én természettanból igen gyakran, 8 kitűnő sikerrel tartott elóadárt - nem választatod meg. Ehhez csak annyit kiviu:iin« hozzá tenni, hogy: „Egy próféta sem kedvesa maga szíílőfoldjén."
— IAlpunk 84-ik számában megjelent, s m. HeFleleütly Kálmán Zaliímogye általános örömére kinevezett uj főispán urnái leendő tisztelgésre tui vezeti küldöttség iránti felhívásra vouutkozójng több oldalról,» pedig a megyében-jelentőséggel biro egyénekről azon aggodalomról értesülünk, miszerint ezen küldöttség tor? vezésének,_.közeli módozata naiv . zokidlausága, > iieiu illetékes helyről le:l k-zdemétiyezésu következtében épen azok látják magukat a visszavonulásra kényszerítve, kik a tisztelgés^ nek jelentőséget adtak volna. Ennek kövei köziében felkéri, hogy épen az ellenkező eredmény fog beállani, s a tiuztolkodó testület nem btrand azon számmal, s tekilitélylyel, mely az általános lelkesültségnek megfelelne. Ezen es\'ielőségre figyelmeztetjük a közönséget, a tervezett küldöttséget ne vélje a megye s az általános közvélemény képviselőjének, nehogy a félt tilasso esetében a mindig résen álló rosz akaratú azt megycszorte általánosan tisztelt, és szeretett főispánunk népszerütleuitéséro lel-használhassa.
— Zalatnef/f/e központi választmánya a baksai kerületben Thassy .Miklós választásának megsemmisítése folytán szükségessé vált uj választás kivlili intézkedések megtétele végett f. oktober hó 22-én ülést tartami,—a megyei állandó bizottság pedig ugyan f. hó 21) én kezdi üléseit. Ezen halárnapok magány, utón és történetesen jutottuk tudomásunkra, pedig ha az illető, hatóság ezeket azonnal tudomásunkra juttatja, alkalmasint elmaradi volna a 8 t-ik számban megjelent interpeliutió, vagy ha hozzánk bckiildetik is, miiit a tör toutek nem ismerésén alapult felbiztatás semmi esetre nem jutott volna körünkbe. Enndífogva. a t. megyehatóság indokoltnak találja azon tiszteletteljes kérésünket, miszerint a megyei különbféle ülések határnapjait hozzánk min denkor beküldeni szíveskedjék, hogy lapunk ban azonnal közzétehessük. Ezáltal csak nyerhet a köziigy, de nyer a közönségis. mert a birtokosokon kivúl megtudja az ülések idejét más is s ha kedve és érdeke ugy hozza magával, meg is jelenhetik. Míg az eddigi eljárási modor szerint cs:\'.k a bizottság tagjai tudósíttatván,-Jiállgatóság alig van, s így az ülések nyilvánossága igen is illusorius.
— Flduetnu\'ztetjllk a t. városi halóságot, hogy a főgymnasium előtt levő kut.oly rozzant állapo\'ban vau, hogy életveszélyesség körülötte lenni.
— A n.-kittihsat polgári iskolába 50 beirott tanuló jván, mely már is oly szám, hogy az ideiglenesen felvett helyiségben alig férnek cl.
— Jialexet. Uédicsről írják nekünk, hogy .Szerdahelynél Mura-Kédícsről Puhán József, -IR-ik ezred bel i katona, nős, 20 éves, ok-tober 12 én elment őrölni, éjjel. Nagy Sándor nevű mólnárlngénynyel a folyón átmentek ladikban a szerdahelyi korcsmába, innét hajnalba visszajövéftok a ladikon, de miként történt, nem tudhatni még, hogy a nevezett katona a vízbe veszett, a molnárlegépy .azonban a partra jutott. Holt teteme a tudósítás kéltéig még nem találtatott meg, özvegy édes anyja és ifjú neje, kivel másfél évig csendes boldogságban élt, kesergik halálát, szívfájdalmuk loir- , hatatlan.
--r Lány Lipót, ismert jóhiril nemzetközi hirdetményi intézettulajdónos," Pesten iSchwarz József úrral egyesült s felsőbb helyről, engedélyezett kereskedelmi tudakozó, bizományi és közvelitiííntézet té alakitá. Pesten, tilrdo-Utczu, 1 .\'sz. llécsbiín^VVoll/eile, 0 - 8.szám alá ■ iotézendők a megkeresvéuyej?.
Belőnek.
— Uj magyar- táncig. Lakatos Sándor ismert táneztanitó » szerző legújabban „alföldi magyar néptánez" szerzeményével arat hatást, o társas tánezot könnyű s mégis vonzónak mondják: Altalános elterjedést óhajtunk, mert bizon-bizon szép magyar- tánczainkat a triefl-tracsok, polkák, czepodlík egészen kiszorítják.
— 1\'énskrlnlsröl panaszkodnak min-/denfelől, sőt némely pénzintézet beszüulotto a
váltók escomptirozásái - természetesen csuk ideiglenesén.
— Tfia volt Kis-lynnizsán f. hó III én éjjel, elégett li pajta s benne 40 darab birka, a .tr.-kanizsai tűzoltók csakhamar ott termétiok s dicséretesen működtek. Egyik károsultnak gyanúja van, hogy szántszándékos gyiijtás következménye a kar. FultUnö volt, liogy\'a kis kanizsaiak épen semmi segédkezet nem nyújtottak, sőt volt ki azt fololte: hisz nem az enyém ég! Üyöuyörü mákvirág!-.
-7* Vasúti hivatalnokok udvariassága. A m. kir. államasutak igazgatósága-külköze-geihez. következő körözvényt intézte: Külkö-zegeink szerénytelen durva magaviseletéről hovatovább tubl>-löbb panaszok érkezuek hozzánk, ugy a panaszkönyvek, niiiit személyes feljelenlesek utján. Ezeü^ állapotot az intézet jó ucvéiiek veszélyeztetése nélkül tovább nefu tűrhetvén, figyelmeztetjük összes közegeinket, hogy a műveltség és emberség követelményein kívül üzletszabályzatok 1-sőa s kötelességévé teszi közegéinek az udvarias, szerény és szol-gájatkész magaviselet. Midőn tehát joggal követeljük, Rogy illetlen, udvariatlan s a közönséget sértő magukviseletével felhagyjanak, egyszersmind figyelmeztetjük, hogy az ezen körözvéuyünk ellen vétőket kénytelenek löszünkéit legnagyobb szigorral büutetni.
— Ittívld hírek, Persiában eddig 3 miliónál több esett az éhség áldozatául. — A párisi gyalogosok lánczliiilja leszakadt. ■— Janka, Törökországban 24 uj növényi fedezed fel.— Moszkvában 23 ács, égy fabódéban alva, elégett..— A bécsi kir. udvari caneellaria levéltára Budára szállíttatott. — Egy cseh lap D\'.mósthcnesí szláv eredetűnek bizonyítgatja.
— Kapoleou ox.császár Madeirába készül- — Ceylon szigetén van a világ legnagyobb rózsafája, 15. láb .magas, 80 lábnyi körzetű. — Körösi és Kuloti, pesti statisticusok, orosz rendjelt kaptak. — Pap Márton, fiatal íré meghalt.
— Henrik főherczeg, a császári család száműzött tagja, Pestro.érkezOlt. — Hunfalyy János nővére kereszteltetett az északi polár tenger egyik öble. — Patti Adoliut 20 ezer osztrák torinlé{l lehetett volna kétszer a nemzeti színpadon felléptetni, ez esetre egy zártszék 25 frt lett volna. — Wonckhyim Krisztina grófnő nagy anyja, Sehorz Józsefué, sz, MüJ.ler Katalin, meghalt. — Kis Ernő hullája okt.\' 7-én az olleméri sírboltba \'szállitatlak. — A szent László társulat a pápának 3 ezer frank segélyt szavazott tnug, a moldvai magyarok részérő \'seinuiitse. - Ferdinánd király gyöngélkedik.
— A föld népessége 1377 milíó emberből áll,
— Loudötmák ;j.2.r)l,8<K) lukosa, Párisiink 1.7U4,3oO vaii.— Thiers n bécsi -műkiálliláson 500,000 iVankort vett tért a franczift ipar számára. — Kolozsvárit nevezetes római régisége-kot találtak. — Sopronban a\'szábólegényok strickolnak. — Csirházán hármas moiiyogVőt Ültek egy házban, egy ifjú pár egybekelt, szülei ezüst-, nagyszülei aranyinunyégzőt ültek. —■ A .Népszava" eziinfi lap beszünt^ — Hor-go.<i Kárász Anna végrendeletilog 11 ezer fo. riniott hagyott jótékofty czélokra. — Az orszá gos honvédgyülés elnöke Gáspár András lett.
- Az »Abauj-Ka88ai Kiizlöny" 15 és 5 aranyat tűz ki hazai tárgyú, eredeti novellákra.
— llécsben 1232 ujoncz soroztatott be. — Ausztriában a lapok bélyogo 1H72. jan.—jun. félévben 423,610 forintdt jövedelmezett. — Tisza Aladár uj zonészeti lapot készül megindítani. — Urházy György hírlapíró, oltárhoz vezelé özv. Gaálné asszonyt. "-— Sarudy Ambrus, eseleji birtokos, a napokban 104 éves korában halt meg. — Gambetta nagyapja a pótkávé készítés titkát találta fel. — A mei.njn-gíuii berezeg, mint színigazgató működik. — Szlavóniában erősen izgatnak, hpgy Horvátországtól elválasztassék. — Nyitramegyeí Mo-Bonok községben kolera eset fordult elő. — „.Magyar hivatalnokok lapja* ozimon Kózsaági Antal heti közlönyt ad ki. — Albrecht porosz főherczeg, \\riImos császár fivére, meghiilt. — A milanói mflkiállitás 109,802 frankot jövedelmezett.
Szorkmtől üzenet.
*3*55. n. I. Heiylicii. A három kél elolt kilUölt evésről nem\' tmlniik. nonimit, kérünk kfirlllményeaelib \'•ile«ilé*t, VH-fy legyen azereneaénk azemélyeicn. \' \' :l5r,. A .liirhSrau^ vi«zhanjria" jöni fog-!í:-7. K. K. Csehi. Szíves kttszönet t . :m.-T..J. Uédle*. A tnddsitáat \' köszönettel ■etlllk, szatiadjou jtlvöro li kéruduk.. -
3A9. M. II. KonstantinApely. A lapot megindítottuk, a csomagot várjuk.
.\'160. N. J. Oiiny. A legnagyobb készséggel.
. 361. A szakácsné éji kalandját no bántsuk, inert mén Paprika Jancsi ételét la nagygn megtalálja paprikázni.
302. Oy J. A méz árának utánuézésével megkéstünk. Jövöro figyelmesebbek lostllnk,
363. .Kgy anya emléke* a többi itt leviikkol alkalmilag közöltetnek. Szíves üdvözlőt!
Dunúiitul gulmuplureza.
Nagy-K»iil«»«, oktol.er 17-én, 1872. Iluza G.Í.0-6.— kr. Itozs 3.60 3.30 kr. Árpa 3.30 3 ■ kr. Zab «.tlO—I.fjTi kr. Kukoricza 4.60—4.tOkr.
Il.ijdiua .--.— kr. Széna 2.---- kr. Szalma
1 10 .- kr. üubaes .--kr. (lyapjti 140 frt
100 frt. Uepc.zo . - kr. Fehérbab — ..
kr. Illirgouya 1.20-.— kr. Illlkkfa 14.----
kr Cserfa :----.— kr. Tölgyfa 13.--.— kr.
Keszthely, okt. 17. 1872. liuza &.80--5.0Ö kr. «••/« 3.40 - 3.30 kr. A\'rpa 2.H0- 2.«0 kr. Zab I.ÜÖ I iiO kr -Kukoricza 3.40—3.30 kr. Itej.czn 7.rm— 7.— kr. Marhahús fljn 24 kr. liorjuhus lija Hii( kr. Disniólius fljn 28 kr. lljbor akójá 12- frt.. Óbor
ak\'.ja 17 — Ili frt Keményfa öle 1&--frt. Széna
uiá/sája 1.50 kr. Szalma iii. Htl kr. Termények állapota középszerű. Időjárás vállövé.
Marczali, okt. líd 12-én 1872. Hiizalí.lb
v \' —Okr. Kozs 3.6Ö —3.40 kr Árpa 3.--•J.O.\'i kr.
Zab 1.60 —!.!»& kr. Kukoricza . - .— kr. Köles
. - —..— kr. Hab 4--kr. Hajdina .—-
kr. Marhahús" 22skr. \'Horjdbiis 24 kr. Diszuéhus !íl) kr. .lúhbus 14 kr. Hurgonya lur. .— .— kr. Uj
bor akója 8--.—■ kr. Úbor akéja 18.—12.—
kr. Széna in. 1.20 1.10 kr. Szalma in. 60 kr. Ko luényfa öle 12. - 11. kr. Időjárás szép.
Vasúti napon kinti menetrend:
1 N.-Kanis áról Barcsra és Dombová ra reggel
"ö óra 18 perez.
délután 43 .
. „ Hildára reggel 6 l 18 »
délután 1 . -itt „
estvu 10 . 43 ,
» Bécsbe regger . •)
, déluiau i é .
6r> • \'
Triesztbe reggel ö , 3 ,
, .délután 23 ,
, eslvo « M r
Harcs. és Dombóvárról N.-Kai izsára" reggel
4 óra li" perez.
N -Kanizsára délután > . Ül ,
Dudáról röggel 4 , M s
„ . délután 1 „ 46
20 ,
Bécsből -, reggel 4 . 33 .
délelőtt 10 . 27
10 , 1H ,
Triesztből reggel 3 , 60 ,
, délután 1 „ 9 „
, . estvo tO . 22 ,
•) Csák Szombathelyig. Itt 7 érai várakozás.
Érték- és váltófolyam oktob. 20.
i)°/„ ■ metuliquea 05.-15; ö°/u nemz. kölcsöu 70.40; 1805-ki álladalmí kölcsön 102.25 ; bankrészvények 943; hitelintézeti részvények 331.00 Loiidou 103.55 ezüst ágió 107.35; aran)\' darabja 5.21 Ya; 20 frankos araiiy 8.0\'J1/, kr.
Heti nap tar.
Október 20-tól. 26 lg. 1872
Hó- és heti- Kalbolikus nap I\'rotestáiis -7)
nap tár naptár uij.
41) llnsoulitotl menyeknek oi z. egy királyin z, ki
szamot akara vélni. 5faté XVIII. 23 3f.
20 Vasárnap P 22 Vendel F 21 Vendel ««
21 Héttő Orsoly.l Vidor
■J2: Kodd. Mór pllsp.- Mór IS\'
|J3\' Szerda Kapiszl. Jáu. Kap. János 1 jti
Itáfnel főati. ltáfaol
JS] l\'éntek Kriaaiil.Oand. Kri sáu S
20 | Szomljat Dömötör vér. Döme
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajös.
rjylltitói:.*) Jeles emberek mondatai.
Ajánlva 4020 I. 3 uruak! JELSZÓ:
GewaIf K«h* vör rcchI!
Nom mindig az az erősebb, a ki győz, s nem mindig azagyőzte8,a kiölve mellett marad.Nem ott van az erf, hol a többség, do ott, a hol a hatalom és pressio. Egy emberről soha több bőrt !o no huz, mint egyet, és várd meg még.az ismét meg nő, s igy tovább.
K. K.
Altcst-sfcrülések
gyógyittására a Slurzenegger-félo kenőcs IIo-risauból (Schweicz) legjobban ajánltatik. Ezen gyógyszer legkevesb ártalmat nem idéz, hanoin a legidŐBb betegséget hatható\'san gyógyít, ugy-szinte anyaméh fájtli4makat tökélotcBon. Kapható Bzelenczeként használati utasilással 3 frt. 20 kr. o. é. meglepő bizonyityányokkal Stur-zenoggor G. Herisauban ; valamint: F. Forma-yyi gyógyszertár a szűz Máriához Pesten, és 1 echor J. gyógyszertárában Temesvárod.
* E rovat alatt köröttekért foielösséget nom vállal a Akarkwztöség.
í\'KynOkUk kerentetnek.
Egyének részére bármely szakból köny-nyen eladható tárgyak, mely se nagy tért sem a kereskedelmi tudományt nem igényli isméti előadásra nagy jutalék mellett át adatnak.
Ajánlatokat o lapok hiadó hivatalában bérmentve T. T. 827. czin. alatt küldondők.
Mindenkinek különös figyolmóbe ajánltatik a
Dr. Forty-féle altalános
S E B-T A P A S Z,
lüuly rondkivOli gyógyereje, elválasztó, érlelő a íáj. daluiat csillapító hatása által leggyorsabb} legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl klIliVniiomfi bajokban, — Ily bajok a torokgyulladás, égcsCIiurut, b ö r k é a-liarnaiág, liártyásgyik (Croiip, \'angina) liiiudeuemtS megsértések, harapás, szioiis vágás vagy égés által támadható a e b 0 k. iiiogforrá-zások, darázs- vj»gy inébszurások, konok-fekélyek, zúzatok (eonlosiók) •--\' meglepő gyors fájdalom csilla pilással — rögzölt daganatok, glliuők, lályogok, pokol-var (earbiliieulus pustnla lualigua), megkem jnyedések, g.nyedések, vérkelésik, minden iníiigybrlcgség.k, görvélycs fekélynk, fn^ydaganat, ujjfér. g, kr.römmén i;, .vadhús, lagszivaes, csoulszú, kiliczamitás éa megráu-dúlások, helyi csrt*j továbbá a szülés folyláni láb Volfakadások és setok, fájós f<ikély*.;ll vagy már gonyea női moll. — Sok nó már csirában volt emlőráktól, - a különben elkeiülhollou életveszélyes . sebészi Hifiiéinek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által meneküli meg. \\
Végre a lestbu teljesen bemélyodt báriunjemü szálka, vagy darázs- és uiébfuláiikja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira idő tiluik, hogy azután a lestbői közönségesen szabad kézzel, sebészi mfilét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Kzon mogbeestilliellen gyógyszer, melynok jeles-sége leghitelesebb egyének számos\' s különös kivá- \' natra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertelelt — rendkívüli, s logkillöunemiibb esMckhcn mogpróbált hatásánál és loltünii sikerdús eredményeinél fogva, molyok használata állal még -daiult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedőit hírét kélségbcvonhatlaiiul igazolja.
Kgy i-soumg ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati ulas\'Usial együtt, pustáu küldve 10 krial több. — Kgy frtnyi ciotnaguál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raklár : Peslen Tűrök JÓzaef gyógyszerész urnát klrály-uteza T-ik szám nlati.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanizsán : WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky S. — Pécsett: Sipóez J. — Sümegen: Stamliorszky. - Sz.-Fehervn-rott: Braun J. — Sionbnlhelyen: Fillieh K. •Veiiprémben: Forenczy K. Zagrábbsn: Miilbaeh \'/.<.
A I. ez. gyógyszere .i ,-, i., roskedŐ urak, kik raktárt elvállalni hajlandó., lennének, relsiólitlaluak, miszerint e részbeni ajánlataikai ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHUZ < aímcave -. Budára, llláez-város, főuteza, r.\'J0. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is ponlosan teljesít-
Mdr- Vidéki hérmentes levelek általi megrendelések az. árnak készpénzben! beküldése, vagy jiosiai utalvány vagy utánvét- mellett tUstént és le\'gponio-.sabbau. teljojjttetnok. „ •
STKI\\ SAMU
ékszerárus, arany- és ezüstműves Zala - Bgferazegen
Körmendi utexa, Mi. sx.
Vaii szerencsém a ii. é. közönséget érte-aiteni, hogy a már \'i\'i év óta fennálló arany-és ékszer raktáromat ujolag a legválogatottabb arany- és ezüst ékszerekkel dt\'isuii szereltem föl. Kapható nálam minden választékit i iflsl-és nrnnyórnk 8 frítól kezdve 200
fi-tlg; továbbá miudoniicmA ékszerek, u. in.: k a r p e r o c z e k, függök, I á n c z o k, g o m -b o k, o m 1 áii y o k, ét sz e r o k, szóval: min -donfélo arany- és ezüsttárgyak, a legegyszc- . rübbtől kezdve a legfinoinabbig.
Es mindamellett, hogy raktárom nagyság- éa gazdagságban velélykedhetik minden nagyvárosival, az árak IcHüijöen olcsób bak, mint nagyvárosbun, a miről is a n. é. közönség már a legcsekélyebb vásárlásnál ht. meggyőződhetik. — A v it 11 és r 6 g-j a r a n y-sezüsttárgyakat a.legjobb áron becserélek. ■ . Gyorsan és kiváló figyolommel eszköz-\' lök bétfl- vagy czímbevésésoket.
S mi leginkább szíves figyelembe veendő: saját magain is folytonosan dolgozom.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenaóffet
hasonsr.onvi gyógymód szerint gyógyít dr. Ern»t I.., I\'esten, bálvárfyutcza 6. a». 2. eríi. 15. ajtó.
Rendelési idő délután 2—6 óráig.
E betegségek gyakran, hogy aaonuali eroj-mény éressék ol — köunyelmffen nagy adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. Az igy gyd-gyúltak azonban a legborzasztóbb utóbajoktól lámadtatnak meg ; annyira, hogy a könnyelmfi gyógykezelés miatt késő vépségükig szenvod-uek. IJy veszélyek ellen menedéket nyújt a ha-sonszanvi gyógy iné,?,, mert nemcsak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de listása oly jótékony, hogy utóbajoktól . félni nem lehet. Az életrend mellette oly egyszeri, bvgy mindönkitől megtartható.
Levélileg -eszközöltetik rendelés.
j
• Eiázig in ihrer Art in Európa •
tg lat dio grttaate, violaoltig niiagoii-lehncto ertlo 0
• kais. kön. Ilol-Wasclicfíibrlk •
J dcs E. Fogl, lit Wien, }
S Nleüerlagen J
• OK Maria hiif, QP H> ZO Hnuptstrassc /O,
Slidt, Kírntnerstrasse 27, •
_ - _ Kcko der Hlinn»ol|>f\'«rt|f«**o, 9 Hauptstrasso 4Ü, | ttX,nii Jiit/u-rsoff Kari", ü> J wkicIio dur. li stroíigato Holidlt.tt mid auf jedem Sittek \\Ynaro mii t> 9 /IHoru oralehtii.ciien Prei.i i«a bei llirer Massoiiprodiiotiou dabbi ge-tl - Itrnbht bal, daa aic imm Ktporlo, Kngroa- aowio Uulallvorkaiifo €> 0 vnu kelnem der anproiaoiidoíi llaudler Krroiohbarea, nitMcrnrdoiii. • Ü lieli Hllligoa und licites, uutor vollnter Onrantio blelot und iiacb • 9 dou Provlnxoil Auf bricllioliea VerlangNi llealcllungcn prompt xu; © 0 . a,>11(1**1 útid Nlohtpaaaeiides retour niinmi. Ö
9 Kngl. ail/ton llein<lcii mit lhtinen-L\'iiltrrüekew IVr-0 odor olino llnUkr.Hgen, achOnor ala.eail odor feinatem Koi k-llaichcnt • £ I.cinen (bei hrietti.dier noatclliing xu tt. I, yiit Htiekcroi. Kinaiilteu II. © ial der llnlálllilíang nnxilgebiiiOdaalfi, G- 8 ll, •
9 rtillck ll. 1.80, 2,2.60, H—.\'l.fiO. Uaal /hinien.tlrflilipj\'e odoi l/e . 0 Klegáutoato und 1\'raktUchcato. !mi lüisssoekei,
• Urnnhurg. I.elnrn llenen. 10 " —.....- Un hu-mulat e
. .Ina IMx.l II.
1 //l\'im/m(Hal«unil"ang auxngchcl
(l\'aillciiuinfang ial nnxugtihcn) i

8 \'\'"\'^Ti\' ITT; "7..... \' > rl,,en-lMt,,fü. •
Z |\'»r l>ud ll. 2, J-4 ll. illalaumfung,^, „, „ , „ ,.,.„„.„ „,„, $ J m.xugebcíi.) jfoiiiorc «n ll 2.50. :i..\'.o, 4.6 •• 8il. 9
- I/•■\'•f-n-Ci\\<iwtfen odor "
. lonl\'imlen per sitick 76 kr., ll. I, ,,
lliud Zwirn-HnlM Tllr/ier & 10 II. .lift |Vjn«t. n. 0
á | Scrrh ften od. ]hintII/teher, o
I lIcrrcn-l\'nlerhu.Hii mii. ijper Uud u\'ir ll. fi, i\'.,,;7-!» ll. in© 0.1.61), a, 2.60_:( lUKciUchmil, fran-jHaniaat. J •
0 /i.iischo, odor {ingariaehu Fk.;oii. , 1 Lelrivn-Tlncli-darnltui\' © 0 Wollcno (iesitnil/n ll.s - .lti-J\'"r" /*<\'\'•••<«" <\'"<> \'\'•»»* •
0 rar/»»n ii.•.\',:!, i,a... .-ele ll.*, |«m«i.i*.. herweti. .0 ;u ll. 6 i., 0 0 ge|.cUtv oder gruirkle C„tnHo < : »\'">■.,í" i . M..1,.• !)..,,,,cllc. 0 0 « í. II. :l 4. ÜrhuK gegcii (\'..M /VWWf/\'^ /í\'/Zíí Mf/. 0
• i. rlnrit -Ihlim ii - khV„ \'i/iTi.\'«/i\'(7l lI-li«/«- 0
d. . \'dl, •oniv Sebwtfiíeií.\'iin, K""* „ ,„ ,,eicbt ... ,1 7.M., \'.V., J
• neiie Vonnun mit htiukcreieli xu 11.; ... , - ™
8 a.:i.»,.A.v-«.\'i,.ii„w„;,«ui .w . , ,,„.,„ „,,,,,. •
• nei:- ui.il llalisllicm.lcii unt hlickc , . . . „/.,,,„,,,,,
• „i, „,,.i, «|,u..„,.»ii. .1,» i» iuísí; ;!
J iHnncn-Xllthl- odor ll ínlcr i .to___Ellen vorr.llgli
• hvindi7i mit laugnn Anrmelji mi ll. t„ „.\\.j inii <inil (<m Juim-r
,,,-S
J e.iil, o.ler llarcbenl ll. • init-Slickcr.\'i. j 0 D.imeii-Xcyliijé
^ ror.sclH nn» J\'eimiiem ©
^ iiil mit Hlickorci xn ll
^ tllalxiiml\'niig
i Briofliclie Bestollungen
i>uilcr l\'J I Viiiic II, l.r»,l«,W \'-\'111. 0
.III. ,|s elliifc belgtucl.O Hthvn
* \\.eintl <mil \'xii ll. •_\'J, \'Jv ■>■>, 0 ■
■ der .Xltrhl il.ainioxeiclinotM bi.il. 0
Uarcl.oiil xu h\'l und i\'l Kileli unveru\'l tnle 0 aiaeliem Un- Ullll)/\'llf(/<\'l\' od.r llolllltulff ^
."> .">0, .\'I I ll. II elicn ^nnn.lge,|iiiu.»l und br. 0
iiigoben.1 jiui II. ílO, •\')\'», -lo, i\'ki _ 110 ll.\' 0/
ii bulit I
\\ den\'l\'r.
iclditeiidiiu-
a k"
odor l\'oMnaebnabtno i
9
O
H.iafq ...........(O\'úl—» , Z
ő JB3 FOöL, IVlen, k- k. .llolUi\'IVí.uil, • • Mariahilferstrasse 25. }
S ltoim KlnkuutV von jn .1. ;>IJ .i Ni. il«.ia..Uc)iv Krntii*. «

RIX ANTAL,
ajánlja t. ct. vovöinok, kogyoa lovilboll mogroiidolíjckro kö-
vetkoxS lognjab\'b UMlmAuyokal n logpontoanbban küldi »xit: Q\'/ol-Aliincvtroin « «»TArt jdlAllnnak, liogy bal.lun olyan, ö/llKUlliagyma, mUi„i..t ll/ennégy nap alatt • logko-paaiahb bolyon » legaxobb axakilll utlvoaitl. A jdtállAa annyira blxtoait, b.\'gy aion caotben, ha iilno* hatAaa a Bxornek, a pím viaaiaadatik. Kgy caomag Ara 1*0 kr. \\fnliiui*»n j\'WAIIott »x<-r, hogy tizenkét nap alatt axoplíll, illUltlMIIt\'f niAjfoltol, hnborc»Ak.il, bimlSt «lb. iirOkro cl-
veaxit, 1 caomag meluaino ár.. \'."I \' ntasitAaaal OgyUII. Ann.pwln «» egyetlen létvxB »xer, molylyol rögtön flnom iV IlltJt ttlt-.j fehér koiokut kaplintni. JiJ\'.AIlAa inollott. Kgy tlveg ára Of» kr.
\'i nni\'/i7 nloff vakil.i foliúrnágíl fogak. I.ogjobb fogaxor. O [)UIW UlUlt Kxon axcrrcl n fekete fogak 3 porex alatt vakitó fidicraégltok .V« liaxtAk leaxnok, axonkivtll a fogkKt ellA-volltja «\'.« a a\'xaj kollometlcíi *»agál elveaxti. I ccoinag ára -Ifi kr. níAfkliií Anlalldl. Kxcn d.óolaj a dió xirtd bíjAból «aj.
l/iimililj) tollalik fi minden vil«i:»« hajat a legrövidebb lilfi.
alatt mc^barnilja. Kjry üveg.ára -\'\'» k. Rózsaolaj Cüy üveg Ifi kr. IllH-ftr lll"7 1 «•"\' kr . elég-ége.\' egy egéax axoltn
I) III Ol -lllu/i, billorxalár.i minden |M,liiiirál nólklllöx-hetiivó le**. i
llaj-lmlzsrtni. r^rtel^^iteA
kiuláltat\'iii Dr Wnkcrson Londonban oly l.ajbalitsa\'inot laláli fel, mely inlndaxt helyelte«ili j a ml eddig lehetetlennek lAtaxott; a l.ajkihiilláa általa r\'igtiiii olmiilik, < li\':.-egili a- baj nliví\'aél l.ilio-tctlen módon in a ii|lv/»t eiodálaloxan nloaegill, ngy annyira, l.i.gy a ,leíko|,a«xabb helyen *ilrilu haji, 17 éve« lialijl embereknél íii^r Mlitl .xakált iiíire.xt. .\\ köxilntóg liaxlclotU\'1 feUxól-liltalik.\'Iiiigv e találmányi ne eneréljo fol ez i;cn gyakrai^«-lö-fordulni jX\'i\'kott vásári cxikkekkel. í>r. Wakenaon liajbalxsnlna eredeti aíe\'lencxébon \'2 fat t* 4 Irt f)0 kr.
Az újkor csodája, l^tZ^Xi
mcgtauá\'.\'tt elöacufti c.< a o.ájnak inindeii kellulnotlen axagAt . ellávolitja, 1 errdoji üveg Aliodili-axájfix 1)5 kr.
.lósiiglmiff elül múlhat hm Ji^/SSK
inden hajnak biillAuf*m-rü«ii\' f.fd • fo.lritó balzaain !lő kr.
jlytöl minden fagyoa láb-, x- vagy arexnak \'2 öra alatt gyógyulni. 1 üveg fagyillany 4f> kr.
Hix szabadalmazott párisi ruhatis/?
tltó-VlZC. mely ax.ilvetbíil h niindou foltot vuaxély iiólkül nyomtalan.oliávolitáa.\' 1 Uvug ára 41? kr.
Uix saloii-fűstölő-illanya, r%3E
mcaehl. axaggal táltí b^vén mindenkire néxve uélkülö/hotloii. 1 Itvcg Ara kr., poralakbaii ÜO kr , |ia|,iral.ikban, lii kr.
11 aj fosta-anyag, SriSn^X 36.*!^
nára vagy foketéro fo.lt. Kx«tu anyag (llvokbül k>\'^xült fa leg-keveahbe acm Artalmaa. I eaoiniig ára VO kr. ^ \'
Villanyos fogkefék 45 kr. (. Villanyos köszvény gyűrűk .....""\'
fff Kent 1,1 u.lkkuh \'.yi\'i (TiiH.-rj.il!)
ANT RIX, Wien, l\'ratcr^rassc Ifi,
gyároa .1 ,iál kaphatók é« mi exen haazH.ia exikket aaját tapaax-talAaunk folytán bárkinek eléggc\'ajAulhaljiik. Árjegyxékok Kl l lap v.utag éa ltKK) Ábrával 20 kf\'.i kaphatók.
Eskiint)-íy-illany,
jólánáa mellőlt mog kell gyógyulni. I l
Hirdetmény.
ISabor-m. in oilolmi rinja folyón lovfl 3 koroka. malom hozzá tartozó liaszonvótclokkol 187a- ik évi aug. 24-lúl számítva luliom ogymitsutiu kövotkezS óvekro f. évi nov. 10-én a tiszti irodába a logtiibbot ígérőnek bérbeadatik. A feltételek a Tisztségnél megtokiuthotök.
Halwcsa, okt. íi-án.

A TISZTSÉG.
Én m Vilma
özönnel úyilviinosiui kijolontetii, liogy t5n, mint boldogult Dr. Uix A. özvegye lő év óta effl/em\'f/l/adiUl készitője vagyok a valódi & hamisítatlan J\'omjitultHtr-JVMXtáHafc, mórt \'.sak én magam isinorom onimk kéfi\'/.itési titkát. Midőn ezennel jolontom, hogy nevezett l\'ompadour-I\'rtaztii mostantól kezdve ejiuk lakii, somon, IJées, Loopoldstftdt, grosse Mohrongasao l-l. 1. Stiege Tliflr li\'2, valódi 111 i n őaóg be 11 kapható, intek mindönkit a másnál való vótol ellou, minthogy jolonlog som íó- som pedig liók-raktárt nom tartok ós az ezelőtti raktárukat, o I ő t\'o r d u 11 Ii a in i s i tjis .1 k vdgett megszűntettem. Valódi l\'ómpadoiir-l\'ásztám, csodapiúztának is novozve, hatását soha som togja elhibázni; o fcltilmiilhutlan arezpuszta eredménye mindon várakozáson túli, b egyedül b i z tos szer arezbörkűteg, bör-atkák, szeplők/májfoltok éa pürsonésok gyors éa csalhatatlan elűzésére. A vevők annyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker eseté-beu, a^pénz visszaadatik. -K kitűnő pasztából 1 tégely, utaajt. Ványn\'yal egy ült\'i Irt. 51) kr.4). é. \' (787—la.l)
Köszönet iratok nem nyilváníttatnak. - Postai utánvéttel is küldetik.
Wajdits József
könyvkiadt\'i-hivutalábaii X1. - Kiim i z.s á n mopye-lent miiulcn hitelon) köny várusmíl knphuó:
„llajta leányok mulassunk !"
in ti 1 a 11 a t <> k ó •/. i k ö n y v. A magyar hölgyek számara gyűjtötte:
REGENMANTEL.
M
OLLA. SElDLLTZ-rOllA.
Ke
níl ühcrl.aupt alleii 1 der ecl.l en-liKch. Biwilatlieheii, «i»\'»ci ,1« MKlltel ilberlcllel
rőase 4\'j Zoli l.iiugo ÍU ll.
Ookoiioinoif nder llal.nbeaintcu u ••énen, dio de\'m Hegcii nuagcat-lVt aind, ial Rcgcnman\'.el .na cinci.i Ii.)iivcr!.i\'<»«rlcn int diel.lcn Stotf bésondera xu empnhlcn. I)i an Klegnnx und Daucrhafligk.\'it allc aiidero\' bi*her erxeil /iii "bfiiicrkon ial, dn*a. ilicae ganx ohne Nalh. aind, dal.c illior U-piratur llutorliugou, und siud ilie-o dcrait goir data ma., diuaelbr.i aucl. bei achöncm Wcllor aul .lom x\\t .Soito illa olcgaulen t\'ehcrri I .Stílek koatut in gewöluil. jedo w\'.icrcn ll /...II koatun 1 ll
K.\'iptizen k,)«ton daa alllck t II.
Unup-JJei\'ot der F>ibrik dórin <í Soll)l in Muneluifter
Liclit Uclil liiclil
nclittii KUt lillliK.
Neuóatc I\'clrolcuin-.SlcÍnihcit»lampcn mii boai kon»lr tem Sclimcttcrliuga-Sparbrctiiicr (1 Flnmmo gibt Ii Krrxenlleht), j uii»tii\'itl>ar dio aehiíiialo llnlei.chlt.ng und dennoeh Ml l\'orccnt Kraparnia gcgcn je.lea andero Itrcnnmatorial. t\'in gar kcino Coukuircnx xu filrchtcu, a.ml dio l\'rciae micrhőrt biliig gcateli \' Für hoatv\' \'iiialiiKt wlrd garantirl.
I Stílek KlIchenUnip,. kon.picit aammi Olaa u. Uocht kr. "I.VlKl. 1 , Küchen-, Wan.l- oder lliingelampe* komplett kr. «,\'», I II. t.\'.\'O, t.fiO.-
t „, bllbacbe/.immorlaiilpo, gan* komplett ll. l.VÍO, 1,60,1.80.
1 „ achiluato Auaatattung , , ll. B. ü.fiO, 1 „ ^.alonlainpc reieh dokorirt, auporfeiu ll. \'I, fi, ü, 8, 111. i I . Sludir- "der Arbeitalampo mit Schirm ll. I, t.fiO, \'2. 1 „ Wan.llampo filr XtMIungon, Vorxlmnicr kr. 510, ll. l \'-\'ti. I , .llüngolainpe „ . , kr. 1KI, ll. I.50,2.
I . , „ Fabriken, Werkatiitlu, tloaohliflo\'ll. \'2,
« 2.60, » fiO.
I Spoi»exlmmor-llHiigo!ampon mit Zug, fciuate ll. 8.
für foinalo Sorté, llronxo vergoldot ll. Ifi, 20, 25. Ole Prelse dt-r Lampcn veratehen sloh Komplett íammt i Dooht und Glas. ■ >
1 Lampoiucliirin, mitlolfoin kr.fi, feiii kr. 10, feilíaten kr. Ifi. \' 1 . inittolgr.^a, inittelfcin.kr\'; Ifi, rél|i"ton .kr. .0.
| I „ groaao Hbfto, iiilltolfoiii kr; JÍÖ, folliaton kr.-Ifi,
, l Kilo I.ampendocht kr. I, 6, K. • 1 Httlok l.ampciiachecre, Htalil kr. 2fi.
| 1 . Kchlrmachlltxor (achtllat\'vor dom Vorbrcnneni ur. o. . 1 n /.yliudorschiltíur (achiltxt vor dem /crapringon der tllíi-I \' — acr) kr. 10.
| 1 n iiuchaniicbor /yliuderputr.or kr. 20. [ jt , l.ampeiiuutcrfaaac, acll<l||á.lo kr. .20, 110.
t-ampen-Kapporl, in achöiistcn Kormell kr\'ífif.Üfi, Ilfi.\' Klaichoniug für llangclampcn II. l\'.IO, l.Ht), 2-2(1. -/yliiulorgUa kr*. 4, ft; 45. UUakugclglna kr. 20, 25, 30.
IllochlHaeho filr 1 l!fd. l\'nlroleíim kr. 30. fürii Pfd. 60 kr. En-groa küuftr erhalten Rab«(t bel
A. Frleanrl ann,
IKien, i\'dtorjfrníie \\20, Partetr^ & i. Ktmjf-
porok rendkívüli a a legeli.\'r.\'íhb eaclokben bebizonyult gyógy-Ihatáauk Állal minden, eddig iamo\'ll\'Ax? srcrek köx-llt, taga.lhatatla-\' ii.il ax ola," helyet foglalják >1 ; mini axl miit vx.-r, a ciA«xArl birodalom minden rcax.\'bM kezeinkhez khldlíll hála-Iratok a legréixlotoaobben lanu-: siiják, hogy .• porok ri>s«iiit szorulásoknál, cmészthetetlenséfleknél, oyo morhévnél, í tál.bá görcsök, voae- ideg bajokban, szivdobogianál, Ide gmég ■•k-./.tx főfájás, v«rTólaláa, \'-égtil-hyateriára. bi" " \' \' hányasra hajlamnál a legjobb í^t»-/rcl nlkalmaxlatiiltk, S eyó\'gyhalán eredl|.iéuyoxtok.
Ara I oretlotl doboznak használati utasítással I frt.
SOS PÁLINKA és 80.
A Icgmegbixl.alóbb orvoajixor a arpuvcdö emboiiaég mérő minden belső és kUlaö gynladáa, IcgtilUi betog»\'-g, mimicnno-i mii ►oh-, fej-, flll- éa fogfAjáa, régi aérvok éa nyitott aol-k, rák, fene. mgyudáa, béuulAa •\'•» miiidoi.nemli aérülús ellen, atb ath.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
. . . (782 — 20.)
KI
lízcn gazdag bellartalmu, szép kiállitásu (kökcl OOU lapra terjedti) csinos kemény tábh\'iba kötök könyvnek Ara 1 frt. 60 "jtr.
„Kebel hangok."
Uj évi. név és születésnapi felköszöntések.
Irta IIOmiANN .Mólt,
\' 10 (Itszus kii.lliti.Hii kemény kuk\'Hil k\'inyviiuk i\'n\'il 1 frt.
.&!Síir,;aí4k!?\' a\'Vg"""" Wzkcdvcss«.g« tlulköiiy nayy teljes kiadása, mely minden etlilig megjelent dalkönyvet felülnnti, 5U ivre terjedő tartalommal, díszes kemény kölessel ( szinnyonlatrt borítékkal, ára 1 fi t 80 kr.; dús arnnyTfyomás- és aranyszcgélylycl, diszkötéslien 2 frt. Gü kr.
— —---j^iiinv. — ________
A- legtisztább é* logbaihatóinthb orvoai axer Norv-\'-gia hegyeiben
____aerélendí! fel a meateraégeacu tlaxtltott íialmái.xsir-olnjjal.
A valódi Dorsch-halmAjzsir-ola mell- <\'< tüdö-ba]oknái, soropho-lus- >\'« rachitis-\'.etegaégokbeu legjobb gyógyl.atáasal van.; meggyógyítja a le^idiilieiii.köazvény .\'aosúzbajokat, valamint ax időaxaki bőrklitegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
liaktúrak Náuu-Kanlxm\'tn : Helus .1. gyógyaz. Lovák K Kyógya.íj FcBaolhoffor .1. (•» Khsoiifoltl F. uruknál.
Belovárott I.akovloa 0. \'Csáktornyán KAriáz II. Í Csurgón Krelaler Dávid ; Kapoavarolt Kobn .lak«b | Kapronozán Worll HAnd. gyógy"\' | Keszthelyen Wllnach F. ! Kereizten llicyer Jakab fiai ; KÓSiegen Caacainoviti latv. gyég.vai.
|| Letenyftn Kalivoda .1. gyégyax. MRrozallban Iixtl Nándor -BAnok-Szt.-györgyttn Fibict J. gy. Ii Szambathelyen l\'ilich Forono* gy. i Sopronyban Mexoy AndrAa gyógya*.
ZAgrAbban Mlticlbach Za. gyógyax-j, , Ccylcck J. J. Ky»K)«-i| t Urweiax Fr. gyégyax.
(H0\'.lr-12,:t) t^ P i i
m

Ohne SliMlicin.
Brust- u. Lungen-
kranke iindcii auf natiiigC\'.iHaaon Wcgo aidliat in veráwoifoltcn und von dfii Aorxtcn fflr niihoil^ar orkIHrK-n Falion radloale Hellung ihroa l.oidena
(88!l-
gi|r ohneMedlcin
Narh apociollor lleachroibung der Krankhcit nlthorcí briellleh dlireh ti
Dir. J. H. FICKERT, liorlin, \'
Wmi\'SIr..., Na. 23.
■ ll\'nmr.r fi ll. O. W., w.l.h. i.uin IlrJ.\'f. I>ri.nni[>rn. ■
Ul.no Mtdirln. \'
„Iladtórszolgúlat"
Ifiil ln|.rn k.,.D.I tnukUnyv -ír. Hl kr. * -
„11 a j I a fi u k, v i a d j ti 11 k!"
lV-dik uj, ulc.d kludiU. Ara Ilii kr.
„Bíijjít p/u\'Qlx, t,áttcz.Qlína& í"
Legújabb magyar, tánezkönyv. Ara 1 frt 40 kr.
„Halljuk a sz6|> szót!"
Magyar lolköszöntő (tonszt) könyv. Ára 1 frt f>0 kr.
„Szegényből lesz gazdag."
Ara 00 krajezár.
L E N O H M ANI),
t> hlrea ozlgánynö Igazmondó vetőkártyája
82 axiiioxolt. kártyával magyar alAirAaaal éa axOvoggcI. Ara 60 kr.

Postai megrendelések azonnal teljesíttetnek. 1
Erstfl öffentliche höhere
Handels-Lehranstalt
IN WIEN, PRATERSTRASSE NR. 32.
CARL POHGBS, Direktor. Dia Vortriigc beginnen Anfangs Oktober, Ein-sclireibnngeji finden vom 2(>. September an statt. — Programme dnrch dic Direktion, (8U3—H) C\'arl l*orife.s, Direktor.
Die 1\\ T. TheUnehmer der
Speenlations-Consortien
A 1 und B 2.
werden höfliohst ersueht, don nueh einer
0 WO( IIEMUCII I.N WIRKSAMKEIT
cntfallcndcn Nutzen, gefttlligst in unsercm Bureaux mi Kinpfang zu nehmea.
A 1, erhalt per Antheil von fi. 100. - Fl. 21.50
B 2

11
11
11
fl. 100.
ii
30.
Gross-Kanizsa, 20. Oetober 1872.
FILIALK DER OEDMRGER
ESCOREPTE-BAHTK.
Viráo-, gyiiinülcsíák- és
OLCSÓ ELADÁSA.
Hirtelen halál-eset miatt alólirt kertésznónél ajó hirben állópilini Üvegházból és kertből
gyümölcsfa-csemeték 8—10,000 drb.
(liszják, nem különben mindennemű üvegházi növények, gyönyörű kameliák jutányos I áron eladatnak. Ugyanott virág-csokrok olcsón és díszesen készíttetnek. Levéli mcgrdndclések l\'alinban u. p. Nagy-Kanizsa
(9,8-2) csermák elisabeth,
özvegy kertésznőnél.
Jutányos, szép, és jó!!!
^^ már régóta az én „Jelszavam^ ^^
•uelyet daczára annak, liogy valamennyi papírgyár óaa munka-ró 25% áremelést nyert, ezentúl in követek, ó* azórt bátor vagyok áruimat a rógi meseszert! jutányos árak,
mellett ajánlani: (850—14.)
100 db látogató-jeyi/, ö porcz alatt olkóazitvj......— frt 50 kr-
100 „ Icvvl/Mtplr nóvvel vagy kozdöbotiikkol . . . . . — „ &0 kr.
100 t, » * fekete nyomáa........— „ 70 kr.
100 » »> . borítókkal szóp papírtokban .... 1 „ —• kr.
100 „ üzleti levél nóvvol, foketo nyomás . . . . . . . 1 „ 30 kr. ogy ogósz rizema lovólpapir vásárlásával a nóv ingyon nyomatik reá. Czimnok, oljegyzósi ás esketósi jegyek, tánczronuok ós áruszámlák legújabb amerikai k> ontnajt<»niou legjutányosabban kószittutnok.
Irodai ós czimtáblák 10 porcz alatt elkóazlllnek, darabja ŐO, 80 kr. 1 frt, a lognagyobbak ós legszebbek 3 frt,
urak di hölgyökre nózve, különösen utazások alkalmával igon ezólszcrüok. l\'apir-gallór ós kózfodornak tuczatja 30, 3ó kr;
utl*. varró- ós ir<S»iaM|(lotflk, útitáskák, könyvtárezák zárral óa zár nólktll darabja BU krtól egóaz 10—15 ítig { továbbá: urak, hölgyek ós gyermokek rószóro való ajándókoknak igon alkalmas kUlönfóIo jutányoe ós szóp áruezikkek.
Különóaeii ajánlom a divatoa kottűa nívvoiráaokat calmokot, molyok nyoinágyá-ramban lovolokou éa borttókokon arany- é* egyéb aainokbon legfinomabb.Mi (•■* logp.inipásabban kéaxülnqk, nom kllllinbon a míg mindig Igen ritka frano»la rooooo leveleket, néva/erint : N.-ptun, KilliotiQ.itu, Kgyption, Muaiqite, Diabollnuo, Jottjou, Atout, Bóbó, Camóo a»t. igon jutányos áron.
K A NIT Z 0.,
papir gyártmány és diszáru kereskedése, névvonás- éi pecsét jegy-gyhrn Pesten 0 Dedkutcza 6. — Ez évi nov. l-jétöl fogva: Dorattya-utcza, l\'J. h». M. írásbeli meflblzAsok teljes mefleléoedésre és utánvit mellett azonnal teljealtletnek «
Scliulz v. Kiilíc Ist und blcibt guíe Wiiiterkteidung.

Wlnter-Waaren
(028 -l)
a a» roinor HrlmlSvollo, wolcho bokanntlich don Kürp daber .ur Krlialtung dor Urauiidbelt iu der raulien He H .ndschube aua duiii boiteu engliaoben HcbaíT- P
wolt-IIiirkingaloff. 1 l\'aar fllr llorr.ii kr. 60, 70, 90. 1 i, n „ gcfUttcrt kr. 70, ÍMJ11 1.20. 1 n • « doppolto, felnat -tanibourirt
U. I, 1.20, 1.40. 1 . , Dámon kr 40, 00, 80. 1 » . lein gofUttert kr. 00, 60,11. I.
1 •> a . doppjjlto, (oiiut lambourirt
kr. »0. II. 1.20. 1 . „ Kindor j« nach OriSaao kr. 30.40,60. 1 . . golllttorto kr. 60. IK), 70. Ilelae- inul amlere NIihwIh aua roinor HcbalTwollo, acbüuato Doiaina. 1 StUok fllr llorron kr. 70, 90, fl. 1.20, 1.60. 1 . . , ilop. lango 11. 1.60, 1.80. 1 „ „ Danién kr. 60, 60, 90, fl. 1, 1.20. 1_, . Kindnr kr. 4o, 80, hll._
1\'alH- Wtírmer, bentc. Sorté.
1 l\'aar fllr ilorren kr. 25, 30, 40, 60. 1 „ . Danién kr. 26, 35, 45.
I . . Kinder kr 16, 26._
Ucamidlieita-I.oibcheu aua reinor Itaum- ...l..r Kcbafwollo.
Dlese sohützen lm Wlnter vor Jeder Erkallung. daher besonders zu empfehlca
1 Stílek lUr llorreu kr. 90, fl. 1.20, 1.40 1 . „ a foinato Rorto II. 1 60, 2, 1 . , Dámon fl. 1.20, 1.40 1 . „ foinato Hortc 11. 1.80, 2.60.
1 ., „ Kinder kr. 70, 86, 11. 1. 1_„ .. feinate Borte H. 1.20. 1.50.
üenundheltx- Lnterhonen.
1 l\'aar fllr llorron fl. 1, 1.50, 2. 1 „ „ feiuate fl. 1.60, 2, 2.60.
1 ...... II. 1.20. l.HO, _
Uesinulheits-Socken und tílrtlmp/e
aua roiner ScbafwoUo. 1 l\'aar llorren-Hockoii kr. 30, 40, 60, ÜO. 1 „ bobé Damen-8«rllmpfo ki. 70, 90, II. 1.
I „ fllr Kindor kr. 26, 36, 46, 00.
II lnUi-irciiut nuit friuidim SchufteoUst modorú u. elugaut, mit Keide montirter Ilmát.
1 Htllck fllr Herren II. 3 60, 4, 4.60. 1 „ init aohr rololi aaagcnXhtur (lilotbiiMt
<1. i.ro, s no._
Damett- &. Herren Sohllpi, aobr elogant. 1 Htlluk fllr llorron kr. 20, 35, 45, 05, 1 „ „ Dani ii kr. 20, 30, 40, 60. 1 „ „ Kindor kr. 16, 20, 30.
r vor jodor aoliMdlIcbcn Wittorung arblltat, und bat- und Wiuteraieit unbodiiigt uotbwnn.lig aiud.
DAMION- U. MAKÚC\'HEN IIAUHKN.
Daa modernato. nouoste und acbUnato. 1 Stílek fllr Dainou 11. 1.80, 2.60, 3.—, 3.60. 1 „ MXilelion kr. 00. 80, II 1.20. 1 60.
Damen- &. Kinder-Muff.
1 Stílek fllr D.nnen. clogant fl 1.80, 2, 2.60. Clanxo Uaruitur, Mulf und Collier II. 2.60, 4.60. 1 Stílek fllr MHdcbfn tl. l.\'.O, V.
(íanz iii\'ii Hír iIIchc Saíhoii.
Damen- und MXdeb«n-Tllcbor In don Farb.n •
woiif, violett, roth, bUu. Dieao aind aua roin ll. rlluor Wollo mit acliOnaten
eiugowoblea Deaalua. 1 Rtück fllr Damen fl. 1.20. 1.80, 2.20, 2.80. 1 „ grilsato Horte, Uinliünglueli ű. 3, 4, 6. 1 ,. Illr MHdebeii kr 60, 80. 90, fl. 1.20.
Ausgrezelclinet
•ind die Winter-Tucluchuhft ftlr Herren, Damen und Kiuder, gcicliuiackvoll adjuatirt, wahrbaf-
ler Sehut* vor KKIte. 1 l\'aar für Damen fl. 1 40. 1 „ „ llorron fl. 1.60. 1 ,. „ Kindor kr. 60, 70, 90._
Specialitiit für Herren!
Kin. aobr sebönoa Herrenrhomiaott aua boatom Bcbafwollatoff, mit feio gaiteppter Bruat aamint K ragén und AermellOcher. ao daa* nian oa Ulior jedom Hemd tragon kauu, ilert u. wKrmt. 1 Stílek CO kr. _
Jagd-Strümpfe, hohe Sorté.
1 l\'aar groaao Horto, boato (jualitkt fl. 1.20. 1 „ ttrtiaate und bcatc 1.00, 1.90.__
Guinasclien, feltiste QualUüt.
1 l\'aar bob.. Horto fllr Damen fl. 1.20, 1.80. 1 ., fllr Kinder kr. 00, 70, 80, 90.
PELLERINEN\'DAMEN\'KRiGEN,
li.\'űb, ulegaut, íllr 1UIU und llóaiiebo xum Kntrío. I Siilek II. -i.M), a.60, 4.50, 6._
Sehuhsohlen,
nla Klttlago fllr Jedo lteaeliuliung, orliXIt don Fu*« troekon ond warm, dalior dor (iuauudbeit
boaoudoia /.atrüglicli. 1 l\'aar fiit Dámon kr. 26.
£m
Vorstuhond "offerirto Waaren sind einzig und alléin in aolohcr t^ualitilf zu habén bei
A. Frleűmann, Wien, Pr&terstrasse 2G.
MT" tön {fros-Küufor orhalton linbatt.
A Licbig-fclc Kiiiiijs kivonat^
tnoly a béeai orvosi hatóságtól tuiiit gyógyszór elismertetett ós a krakaui orvosi kartól különösen njánltatott, az általános orvosi véloméuyo;.Jsek szerint minden eddig használt szer közölt az első helyet foglalja <>í mell betegségeknél. Ugyan gyorsan gyógyítja a tüdóvészt (mái elóhaladtabb -állapotban is) a tüdő gflmőkórt (jolek: vórköhögés, légzésuehéza<k), gyomor has éa bronchiálhurutot, vérhiányt, sápkórt, sorvadást, hystoriát és idoggyengoaégot. Egy üveg ára 1 frt. 4 üveget tartalmazó csomagtói följebb történik a szétküldés a
Kumys gyógyintézet
Bécs, Mariahilfératrasso 36. tói
Jegyzet : Oly moll betegek, kik eddig — orvossággal — minden látható Mu
eredmény nélkül gyógyíttattak, felhívatnak, miszerint a Liobig-féle kivonattal ijii
még egy utolsó kísérletet tegyenek". (878—26,16 /$k
Weissberger Zsigmond
gazdagon ellátott mindennemű
slremlóKelt
homokkő-, márványéi
yrán itköböf
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlj,
alt I
iktár;
(7!>0-l2) na qy választékú
ÉRCZKOPOR8Ó
raktárát beágyazással együtt. Ily érczkopóraók olcsóbbak a \'.Koporsónál, pedig tartósabbak ... díszesebbek s igen ajálhatók
- E..JU.. ...Ul.,.1 dlj.l■ I■ • • I VHI.I»_««>>._______ t
; v_
A soproni leszámitoló-bank
és iiyiigot magyar jelzálog liilcl-liaiik
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN.
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földteliermen-tesitési kötvények — arány s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre <>% kamatra fogadtatnak el.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól <J% kamatoznak.
X
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesíttetnek.
(842-26.)
Esedékes szelvények díjtalanul v Altatnak be.
Szintúgy igen jó fajtájú malom kövek nála kaphatók. Elvállal képrámázásokat sih
UjlV Vidéki megrendeléseknél érczkoporöók s ugy halottias készleteknél, történjék az éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal .szállíttatnak.
mindazoknak, kik övéik végtisz- | tesség tételénél szomorú kötelességet teljesítenek,
ROTHSCHILD ALR.
N.-Kanizsán ajánlja n t. cz. közönségnek nz uj városház épületében levő
FÉRFIRUHA RAKTÁRAT,
hol mindonnemü
u r i- ós gyér m cköltönyök,
valamint
fehórnemüek a legolcsóbb Aron
készen találhatók éa készíttetnek is.
e
ÁmaMIyxat
VARROGEPEK
Kynri raktárából
Sclierz Loulsciiél
N.- Kanizsán.
Ajánlja mindennemű, sok évi jótállás mellett • Aarrógépok nagy raktárát
Wheelcr & Wilsontól 70 írttól feljebb. Singcr-félét 70 frttól feljebb. Howo-íélét 80—-90 frt. The Littlo Wánzor a 45 frt. La Silencious a \'&\'£ frt sat; Ezen gépek részlot-lizetések mellett is megszerozhetók. -Tisztelettol
8C1IKKZ LOUISE,
Nagy Kanizsán.
PJT Bla Jetzt unüt>ertroITen. "1B
nii ita^i
LEBERTHRAN-OEL
C.w^jO)
Wilhelm Maager in Wien,
Von den ersten medicinischen AutoritSten geprUft, cmiifohlen und vorordnot als dss reinste, beste, natUrlichste und anerkannt wirksamste Hittel gegen Bruat-i LunKon-Leldon, gegen Skro pheln, Flechten, 6eschwUre, Hautauischlüge, Drllienkrankhelten, Schwüch-lichkelt u. s. w. ist — (lío Flanellé & 1 fl. entweder in mciuer Fabriks-Nic-ilerlflBc: Wien, BSckerstrasse Nr. 12, odor in den renommirtosten Apothcken und Spczcroibamllungcn dor Monarchio ccllt zu bokommon, so unter andern bei folgendcn Firmon:
Gross-Kanizsa: Jos. lielus Apnthekcr, A. Itoscnfold, Franz Roscnbcrfí Kauílcite; Warasdin: l)r. Alex. Haltor, Kd. Kittcr von Lollis, Apotlioker; tit.-Gcorgcn: A. (!. Kibic, Aputbokor; Zala-JSyerszeg: Franz Isoó, A [miijekor.
„Adressen verden in deutscher Sprache erbeten
Dr. Fáykiss\'
valódi
váltaággal\' kitintőlnlt,
ib. legújabban .\'vFelséga által ki-< orvosi Kartól megvizsgált, * sike-resnek -talált ""oaerféloképen kipróbált titfcoa szer a patkányok, házi - mezei egerek, vakawlek, h sVaUok telje*, ki-
Irtására, (melyet sokfelé megpróbállak hamisan utánozni a árulni,) hamlsltlan minőidben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedésében, Pesten Scljneidor Q. Lipót-dtczai kereskedésében kapható. -..„ . >;lty nagy bádog 1 frt, ki* .bádog 80 kr. ( \' Kgyes bádog megrendelése ia utánvétel mollett gyorsan teljesíttetik.
Ugyauott kapható czltrom-kenacs egyedöli szer a fagyhó-lyagok és tyúkszem ellen, egy tégely .V) kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicaér\'ó-lovolokből:
Szíveskedjék nekem iámét (i adagot a* flfr a r c a n u m j á-ból küldeni, mely magát itt fényesen Igazolta.
Telje* tiszt lettel
Batthyányi grófnék
szepesi k&rp\\ti növény kivonata mell-és ttldlibetegek sz&m&ra
A szepesi kárpáti llorának legszorgalmasabban kifürkészett
» kitílnöleif alkalmas gyúgyfllveiuck .........................kéixltutt aior, mint
Kittiiiíi hatásúnak bebizonyult: köbtigés, rekc\'dtaéy, * sr.áj-, garat- s légaüúervek \'hyákliáilyáiuak heveny. Iiurulo* bánUlmal, g«rca«* ideges, légrekedési rohamos köhöué.ok, síllkinellllaég, oldalaauráa, idillt hörghurut, tddővési a a thd."gllm5s5k, o röfo gyanító a bö Uxadáa ellen.
Hasonló hálással poal kárpiti ni) r Üveg nüvéuy-
. csomag theának „ , Üti kr.
.„ doliot nílvényctukorkáknak „ „ HU kr.
Kxou gyógyezikkek mogrondelhotíik magánál a kéazilönél : gyógyszertár a „magyar koronához" KtumárkoA. — Aaouklvöl kaphatók tizeyedvn : llermlllior és Iliid, MákM: Bienfeld éa Hpitz, Temesváron : Pauionberger József, Jaromlr M. és Ouirinl uraknál, Keoskeméten: Karkas, N.-8lt. Miklóson-. ^Carl Ferdinánd éa B.-Csabán
POPP J. G. cs. k. udv. fogorvos urnák
^ Jiecs, Stadt, Bognargasse Nro 2. Én önnek
Aiiathcrln-szájvlzét
megvizsgáltam s azt ajánlandónak találtam,
Oppolzer tanár,
emerirter liílctor Magnilicus, l\'rofesaor dor k. k. Klinik zu Wien, k. sachsiscbor Ilofrath, otc..
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : Hela* József gyógysze., Hosenberg senfold, Wollioh, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. - l\'ápán: Tichepon J., Kcsztbolyon : Fflszterer gyógyszerész, Hinger M. Woiss Zaia-Kgerszegm : laóó Ki, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-résa. Varasdon : Haltor gyógyszerész. Hflincgcn : Dorner Kajot. .Szombathelyen: Pillich Ferencz és ltudolf gyógyszer. Ilatárílrvldékl 8z.-0y«r-gytln; Fibjp K. C. Veazprémben : Meyr Tuszkau, ugy Outhard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvári tt-j Legmann A. liratin J. gyógyaz. I.ovas-Itorényben: Holslor gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kec»-keméten : Milhofer és Macbleíd gyógyss. I\'akaon : Flórián J. gyógysz ÍIBrmondun: Hortáth J.8okiaenrend gyógysz. Kaposvárott: Kobn J. Ilügl, Ilelus éa Schríider gyógysz. Siegazárd: llrahsay gyógys*. — Konyhádon : Krainolin J. Szigolvárott-.Barwarthi Salamon gyógys*.— Kaján : MicUltach St. és Hor*feld liai, ugy llorzog Ignácznál. — l\'écsett: Ziolnay W. és K. Zácb, 8ipökh gyógys*. Kárádon: \'//adubánszky g/ógys«.
Marezíllban: Kiss gyógyis. Toltiábati: Graff gyógy**. — DunafOld-várott Lukács gyógysz. --8zent-Qy0rgy0n: NOthig. — Alsó-Londván, Kis* gyógysz. \' ltoiionczon:.Simon gyógyszerész uraknál.
Mtítiíei
»/. kiadó- latv-
Rendcs, szigorú, szolid és mégis olcsó!
K/on előnyt valóban, csupán a legjobb hirnok Örvendd
KAÜlfKE
fehérnemU és
uri divatraktdrban lelhetii
Bécs, II. Pratcrstrasse 33-lk szám
a ca. kir. **ab.
Károly színház
mellett,
l darab Chiff. ing ogyenea ránczokkal 1 .
(918-1) 1.Í5-- 2.50.
kereszt mellel- 1.75—3.75
, . sima mellel 4-szorü 2.--3;50
valódi vászoning egyenes ráuczokkal 3.50—5.—
^p kereszt mellől 4.--0.-
1 , p - rumburgi kereszt mellől 6.--8.
1 B , hímzett „ . 8.— 12.
1 „ Bzines porkail ing 1.50—150
1 „ angol ing kettŐB nyakkal 3.50—5.\'50
1 , egészségi felöltő, nadrág 1.50—5.—
1 „ selyem folöltő 6.— 10.—
J tuczat (lehet\'/, tuczatot is) vászon zsabkondő 3.— 10.— 1 „ ezérna vagy pamut fehér, szines zseb. 3.— 12.-^ 1. „ pamut télt 5.— 11.—
1 darab Cbiffon nadrág, német v. franczia dir. 1.40—2.— T „ vászon » n , „ 1.60— 3.50.
& Nayy választék
Chiflon- és Vászongallérok és kézelők három és négyszeri!
1 frt. 80 krtól ogész 6 frtig.
Oazdagseeril raktdr \\ angol éa\'franczia nyakkendők uti divat tárgyak, kesztyű, esőernyő, plaid és utazó paplanok és több itt nem említett o szakba vágó tárgyak bámulatos olcsón. A nyaktávolság mértéke kéretik.
Vidéki mogrondolések utánvét mellett, pontos ós igaz ságiban oszközöltetnek , nom használhatók visszacsorél-tetnek.
ufaa N^-Karn^
NAGY-KANIZSA, ÍHVi. oktober 24-én.
86-1K szam.
Tizenegyedik évfolyam.
c»a - Ju... r
* Előfizetési ár :
egész -svro . . 8-"frt. 1 fél évre.... •» , negyed óvro i , /•>/// szám lO kr.
Hirdetések jutányosán.
/ NYII.TTBRHKN jsoronkint 10 krért vé-tetőnk fel. j
. v i______zzzzímmi
! A lap ixellemi részét Illőié közlemények a sxórkosxti\'ibrz, — j\' anyagi résxét illf-tií kuxlriui\'ny\'.\'k periig a i kiadóhoz bérmentve in-tézendrtk:
NAGYKANIZSA t, Wlaisloibáx. i\'. Ja
3
Heten kin t
(a „zalamegyei gazdasági egyesület\'1 ós a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
_/__
---
31 e g h l v a s.
Zala megye főispánja Uertelendy Kálmán nr ö méltósága állni folt/t hó 10-én veit hívóiéban orrúi értesíttettem, miszerint főispán ur ö méltósága, folyó 6»i november 3-<í», délutáni i árakor f>»j a megye székhelyére, ZaUi-I\'}j< rszegre megérkezni, .s nn\'vomhor 4-én reggeli 0\'/-j órakor tartandó isteni tiszteld után, a törvényhatóság ei/ifetemét képviselő megye/t bizottmánynak köyiyiilésé.bcn a főispáni esküt letenni és elnöki székét clfoylalni Jl}<jj\'i.
Midiin erről a t. megyei Iázott mányi tag urakat ezennel tisztelettel értesítem, egyszersmint szükségesnek látom, hogy főispán nr ő méltái\'ujánnk (ogadtatása iránt teendő intézkedés végett folyó Oktűber hó 28 án d. e. 10 órakor Zala-Egerszegen rendkivüli közgyűlés tartassék, mely
ri ndkiviili közgyűlésre a megyei bizott. mányi tag urakat tisztelettel meghívom.
/ala-ICijerszegcn, 1872. okt. 21-én.
CüUTiHi ÍM UK m. k.,
alispán
.Mily tenyész-Irányt kövessen JUvöre a kisebb Juhtenyésztíf ?
Mult ív april havában a ntn. ni. kir. földművelési ininistcrium, kegyes engedelme folytán,több jeles dunántuli kisebbs nagyobb juhtenyésztést látogattam meg, s az erre vonatkozó jelentésemet fentisztolt ministe-riumnak be is mutattam, azon alázatos lioz-/álovéssel, hogy mihelyt körülményeim megengedik, bátor leendek: egv - ■ a kisebb juh tenyésztők jövendő tenyész-irányára vonatkozó emlékiratot felterjeszteni; melyet követve, szerény véleményem szerint, kisebb juhtonyésztóinknek ismét megnyílnék az ut, a melyen haladva, talán kevesebb költséggel, mint most, mégis kielégítő módon meg-
találnák számításuk eredményét; a nemzeti vagyont pedig tíein érné egy ujabb és szo-moritó anyagi csapás, melyet más uton --valljuk meg, a kellő tőke és gazdasági szakképzettség hiánya miatt mással pótolni képesek nem lennénk !
A juhtenyésztés kérdése jelen időben feszült Ügyelőmben tartja mind a nagy, ugy, a kis birtokosokat; Németországban pedig a háború kitörése előtt egyik röpirat a másikat érte, behatólag ezen tárgygyal bővebben foglalkozva, és méltán, miután a viszonyok által keletkezett változások már is szomorú jeleit mutatják azon rázkódásoknak, melyeknek roppant mérvbeni bekövetkezését aggódva látja kikerUlhetlennck a kisebb juh tenyésztő.
A baj, mely ugyan régen nem uj már — és csakis a több mint liusz éven át any-nyira Változó európai constellatiok által javult meg egy-két esztendőben a gyapjú árára nézve ;*) — mégis egészen készületlen találta kisebb juhtenyé>ztóinket, mit az annyiszor már beállott válság mutatott, s mely elől mindig olyforiuán gondolnak egyszerilen menekülni gazdáink, hogy a juhtenyésztéssel felhagyjanak, (a mit emlitett utamban is tapasztaltam) a nélkül, hogy jól megfontolták volna, mivel fogják c haszon-ágat pótolni; — pedig minden lépés, mely a már a nélkül is nagy mértékben megfogyott gazdasági állataink számát csökkentené, csak ujabb, de már nem lépés, hanem rohanás lenne azon örvény felé, melyből aztán menekülnünk vajmi nehéz leendene, annyival is inkább, minthogy épen hazai állattenyésztésünk lehető emelése azon tényező, melyet jövő gazdászatunk szilárdan álló és nem oly könnyen megtámadható alapjául kell tekinteni minden gazdának.
A mint szerény emlékiratomból kitűnik, csakis a kisebb julitenyésztők tenyész-irányát tűztem ki feladatom czéljául; miért? inert nagyobb birtokosaink csaknem kizárólag a középfinomnál finomabb, de számos
Kxt tapasztaljuk most is, do nu-ddig Ing tartani ? K. K.
esetben a magas finom gyapjas moronikat tenyésztik, ezen juhok gyapju-áru, habár évek óta.nagy árhullámzásokat szenvedett is, i a régebbi magas árak talán mindenkorra elmaradnak, miud a mellett képesek lesznek korunkban az értelem vezetése mellett már oly nagy vívmányokat mulatható állattenyésztés szabályai szerint egy - a kor követelményeinek megfelelő finom juhot előállítani, mely sem kizárólag electoral, sem kizárólag negretti ne legyen, hanem a lehetőségig e két fajta sajátságai és tulajdonai közép arányát egymagában képviselje, azaz, a magas linomságu és kiegyenlített gyapjút a lehető legnagyobb gyapjuterine-léssel, sa lehető legkönnyebb tartással, egy a czélnak nem ártó, arányos nagyságú testalkatban összpontosítsa.Megkell iti jegyeznem, hogy a szélsőségekig mennünk nem szabad, mert lia a szerfölött nagy testalkattal a gyapjú rendkívüli finomságát akarnók összekötni, ezen eljárásunk, a mit már számos példák mutattak és mutatnak, nagyon is inegboszulná magát.
Kimondottak szerint tehát a magas finom gyapjút termesztő, különösen nagyobb birtokosainkra nézve ama kérdés: Mily julifajtát. tenyészs/.enek? — szerintem a mult évi „Gazdasági Lapok** febr. havi i!.-ik számában Uzilclicrt lt. ur által meg vannak oldva.
l)e másként áll a dolog azokkal, kik a középfinom gyapjas juhot tenyésztik, és ezek számszerinti nagy részét kisebb birlokasa-ink képezik, ezek, ha a körülmények meg nem változnak, méltán aggodalommal nézhetnek elébe a jövőnek, minthogy, ha a középfinom gyapjú ára hanyatlását, és az erre befolyó okokat tekintik, első pillanatra átláthatják, hogy a körülmények épen alig fognak változni, — ezen szomorú állapot nem csak pillanatra fog uralgni a helyzeten, hanem, ha annak idején erélyesen ellene nem állunk, és a gyakran hallható üres és meggondolatlan szólás-módok, milyenek a juhtenyésztéssel fel koll hagyni, a juhok helyett szarvasmarhát tenyészteni, vagy
hogy a gyapjúnak jobb mosást kell adnunk; ezek mondom, mind olyan szóláfimódok, melylycl a bajt el nem kerüljük, sót tovább odázzuk, mi még inkább meg fog bennünket fosztani a jövő reményétől, ezt pedig tennünk nem szabad, mert ez képezte még csak pár évvel is a kisebb tenyésztő biztos jövedelmi forrását.
Mielőtt tehát kifejtendő nézeteimet előadnám, s azon módra utalnék, mely biztosan visszatidandiiá kisebb juhttnyésztóink-nek azon jövedelmi forrásokat, melyek^ jelenlegi viszonyok, és az eddig követeit* tenvésziránv mellett inkább emésztik, luint növelik a kisebb birtokos vagyonát, bátor leendek azon okokat előhozni, melyek e válságot okozták, hogy a tények mikénti állását kellőleg felvilágosíthassam.
A/gyapjú árak hallatlan árcsökkenését egy részt az oly nagy mérvű, és évről-évre emelkedő tengerentúli gyapjutormclés, de másrészt fijszak-A mórikáltak azon téves eljárása okozta, hogy a nters anyagokat és igy a gyapjút is magas vánilarifíával terhelé.
Az első okra vonatkozólag szabadjon az lxi»7 ik évi párisi világkiállításban: „ Bcricht ilber die Wollproduction der Krde" közzé tett kimutatást idéznem ; ebből világosan fogjuk látni nem csak a tengerentúli, de az európai Orosz- és Törökországban ez időben termesztett nagyszerű gyapjumeny-nyiséget, melyben középfinom gyapjuterme-lésünk egy ujabb versenytársra talált.
Termeszt pedig gyapjút évenkint: Xagybritanniáés Irhon 200.000,000 fntot Francziaország .... 120.000,000 , Németország, Németalföld és Belgium . . 198.000,000 . Spanyolország .... Í>2.000,000 , Olaszország ..... 40.000,000 ,
Portugál....... 17.000,000 ,
Schweicz....... 2.000,000 ,
Görögország..... 8.000,000 ,
Európai Törökország . 43.000,000 . Európai Oroszország . 120.000,000 „
—-■
TARCZA.
A tanít ó é s n f J e.
(Monda.)
Sok idővel ezelőtt élt ogy tanító, szerényen falujában. Szabad idejét, melyet tunitói hivatása engedett, rendesen a csillagászat-, végy- s növénytan tanulmányozásaival tölté, s e miatt tudománya felől hegy- s völgyön túl sokat beszéltek, sőt akadtak olyanok is, kik ót esodaembernek tárták.
Zöldhegyi János, (mert igy nevezték őt) különféle növények-, gyökök- és ásványokból oly gyógyszereket és ily kivonatokat készített, melyek neki a népujkáua csodadoctori elnevezést eredményezték. Nincs mit csodálkoznunk azon, lm eme mellékfoglalkozása több hasznot hozott a konyhára, mint a tulujdonképcui hivatási pályája. Ki őt ismerte, helyzetét teljesen kielégítőnek tartá, sót némelyek irigylendőnek is. S mégis volt egy sebe e derék tnnférliunuk, mely vérzett s keserű órákat szerzett neki. Ez üröm, életpoharában Ágnes voll, a tanító neje. A mi a rend- és tisztaságot illeti, erre nézvo még az irigység som szólhatott Ágnes ellen, hanem a folytonos pörölésre kész* nyelve, mint egy fölény gyakorolására bátoritá őt férje felett — kiírok az alaptalan gyanúsítások és a túlzott féltékenység már óritohorré váltak. Ágnes .többeivei (előbb) idősb vala férjénél, élte virágából a boldogult plébánosnál szobaleány voll, s inijit ilyen, u plébános befolyást^ saját hasznára Tolditá akkor, midőn szemeit a-tauitóállo-
] más jelöltre veié. Zöldhegyi neje lón. Ila Zöldhegyit a természet valódi phlogmatieus kedély • lyel nem áldja meg, ugy uz örökös pörlokedés-nek vége-hossza nem lett volna, igy azonban a családi íorgetogok egy ujabbkori .lobra találva, hatás nélkül megsemmisültek. Ily családi háborgások után rendesen növénytani kirándulásai nyujtáuak némi enyhülést.
Egy kedves májusi reggelen, midőn a nő több órányira lakó rokonait meglátandó, hősünk felhasználva ar. alkalmat, kedvencz kirándulásra ment. Szabadi) i érve, minden körülötte iinnepies szilig öltött, mintegy gyönyörködtetésre hivá fel szemeit,midőn egyszerre ragyogói) fénylő, smaragdsziiiű kígyó omoló mellette f. I fejét. Ama szándékban, hogy vassal bevont kirándulási botjával a kigyőt egy és minden mindenkorra ártalmatlanná teszi, egy szivszng-gató kiáltás által megakadályoztatott.
— Irgalom — kiálla a kigyó. —» Irgalom !
— Nem akarak ártani neked, drágalátos teremtés, de enyémmé kell lenned — inondá a tanító.
— Ifa iiuiiepélyesen megesküszöl, hogy nem bántasz, készséggel akaratod alá bot^áloin magamat.
— Esküszöm erre.
Jánosunk, kinek borzadását és kíváncsiságát a megnyerhetés lekezé, felemeló a kitűnő példányt a földről és a válláról lecsüngő tartósan készült rétnövény • szekrénybe hely ezé. ,
— Nem mindennapi felfedezés — mondá a tanító öninegelégülteii — csakhogy egy be-Hzélgetö kigyó mégis kit-sé furcsa.
E.csomó megoldója bizonyárn varázs lesz
Nem érdeklé őt tovább a rengeteg erdő vadona, lábai mintegy vesztve az óvatos figyelmességet határozottan hazafelé tartott.
— No te furcsa teremtés — mondá János dolgozó szobájába érve, s egy magas, széles
1 üvegedényt elővéve — itt jegyen ezután helyed, kidenléle növényekről és rovarokról, szóval: eledeledről gondoskodom.
— Nincs okod engem oly aggódva félteni, mert nincs szándékom tőled megszökni, csak durván ne bánj velem.
— Nem, ne legyen neked nálam bántál-inad, de lnond csak valódi kigyó vagy-e — avagy---V
— Gyanítod. \' ^
— Vurázsműködése van Jelen ?
-\'- Ugy van !
— Mindjárt gondoltam, mert egy beszélgető kígyóra még soha sem akadtam.
— Igen, én varázshatalom alatt állok; nagybátyám, kinek neje valódi varázsnő, hozott ez állapotba, mert atyám ja-adaliiiait szomjuzá. En berezegné vagyok.
— Ilerezogno! i — ismédé bámulattal Zöldhegyi.
— Szegény berezegné !
— Atyám várából a völgybe szálltam le, hogy a tiszta csermely hűsítő halijaiban magam gyönyörködhessem. Nem hallgatva anyám óvó szavaira, levetkőzvén, a vizbeléptem. Ekkor nagybátyám jött és gyalázatos varázs szavait felettem elmondá és éii kígyóvá változtam. Helyzetem borzasztó vala, szokatlan uj mezem> unitok alakom s a különféle ragadozó madarak-tóli félelem kétségbeejtő. Ekkor jüvél te, s ime oldalad mellett, oltalmad alatt állok. Meddig kell ez undok alakban lennem a meddig o va-
rázshatalmát viselnem akad-e valaki, ki embu-ri alakomat visszaadja — nem tudóin.
— Szegény herezognó! — mondá Zöldhegyi — hanem most jut eszembe, hogy birtokában vagyok ogy szerzetes kéz által irt műnek, mely varázskötést és oldást tartalmaz magában.
Alig mondá ki e szavakat, máf is a tölgy faszekrény előtt termett, melyből egy sertésbérbe kötött,, poros, ivrétü könyvet vőn elé. A betűk jelei alig valánnk felismerhetők alakjuk reiidki- < vüliségénél fogva, majd ismét a szöveg megszakadt és képmagyarázat folytatá azt.
Hosszabb ide s. oda lapozás után végre felfedezett egy vényt, mely elvarázsolt lényeknek előbbi alakjok visszaváltoztatásáról szólott. Elmondván az előirt szavakat s közben a jegyeket is, kezét szentolt vizbe inár\'á s kereszt alakban érinti a nyugtalanul mozgó kigyót.
Egy néhány perez lefolyása után egy, dördüléshez hasonló hang hallatszott és az állat mindinkább vastagodék, inig a kigyói mez elrepedt és a tanító előtt egy gyönyörű loány állott. . \'
— ()h! gyönyörűséges herczegnőm ! — kiálta a tanító, mintegy még álomból ébrodve.
— Ördög és pokoli Jézus, Mária és minden szentek! — rikilá egy női hang, mire Ágnes kezeit fője felett összecsapva, a szobába rohant. *
— Atok reád, te házasságtörő, to semmire kellő, mert ---
— \'Engedj Ágnes.
— Semmi! átok, átok reád fa--
-•- De kidvcs nőm ne bántsd, hisz lier-zegnó !
— Micsodái horezegnő?!
Svéd és Norvégország 11.000,000 fntot
Dánország...... 2.800,000 .
Hfeycsült államok . . . 100.000,000 ,
Cauada ....... ig.000,000 ,
Éjszak-Mexikó . . , . \' fioo.ooo „
Éjszak-Afrika .... f»tl;0(Uí,000 ,
Ázsiai Törökország . . 100.000,000 ,
Ázsiai Oroszország . . tí0<000,000
Perzsia ........ 50.000,000 ,
Ázsiának többi részei. 2Ü0.0t)0,\'000 .
Australia .... . LU»4>.00,000 . -
Jórcménység foka . . 20.000,000 .
llé) Amcríjca..... 100.000,060 .
(kstfcscu : 1777.30(»,000 Intól Ezen kimutatásban, amint látjuk, Magyarország gyapjú termelése nincsen feljegyezve, de lia a legutóbbi statistikai kimutatásokat tekintjük, melyekből ismét Horvát-, Tótország- és az Őrvidék hiányzik, Magyar- és Erdélyország juhállománya ösz-szesen 13.7(i0,700 darabot tesz", s ha ezen juhállomány gyapjunyirése. átlagát egyre-másra 2 V« fóuttal vcszszük, hazánk gyapjú-termelése évcnkhit 3*1 40J ,7f»0 futót tesz, tegyük most ezen összeget a már emiitett főösszeghez 1777.300,000 fonthoz
34.40l,75o fontot.
tesz összesen: ISI 1.701,7o0 fnfí-gy. Ezen gyapjuösszeg-.
bél esik Európára !»l!».2ni,7r»0 font. A tengerentúli világrészekre t . . . 887.500,000 font. .
Ha jelen számokkal az is\'^ki h-nne egyúttal mutatva, hogy ezen mennyiségben a finomsági fokozatok, mely aránylnn vannak képviselve, könnyebben bírnánk magunknak calculust készíteni, de igy csak azt látjuk, mennyi a világ összes gyapjú termelése s ebból mennyi esik {CurópáVá s főkép hazánkra.
) ENCIl\'H.IÍHKiiH T <K Á fi < > I < Y.
iFoljrtatfaa kí.Jilk.,
Tisztelgés Zalaincgyc főispánjánál.
Folyó hó 20-án U-soncze-Tmnajon ller-túlcudy Kálmán szeretett főispánunknál, inu-gyéuk különböző vidékéről, többnyire ajváro-suk és ugyus hivata)ok részéről fényes ?s nagy számú tagúkban képviselt küldöttség tisztul gutt. Daczára, hogy it tisztelgés inkább mag.í jellegű volt, még is oly mérvet öltött, hogy ■negyei eseményeink lörténutköuyvében ama napot jelentőségteljes nappá emelto, mely me-gyui életünk örvendetes mozgalmai közöl\' mindenkor kifog etnolkedni.
Nevezett nap délelőttjén első sorban tisz M\'lgetl főispánunknál Tapolcza város, aztán a czéht stülul, később Keszthely, Losencze-Tomaj lakossága, legutoljára maradt a legtávolabb eső Zula-Kgcrszeg város, megyénk fő-éa wzékhrtyé-nek tanácsa » képviselősége, a csáktornvai kir. törvényszék küldöttsége és mindazok, kik a távolság miatt a déli vaspályavonalon utazva, az u lapok M. számában juízett mó^ szerint, reggelt órakor Keszthelyen sorakoztak.
Fél tizre járt az idő, midőn ez utóbbi menet, Keszthelyről diszos kocsi sorban részint magán-, részint a gr. Festetics-féle urasági fo-gatokou megindult s könnyű gördűléssul robog-va végig a jól kövezett azélea országúton, fél tizenkettőkor érkezett Lesffliezc Tomajra, a iőispán ur udvarába, itt szervezkedvén, a tisztelgők a* elfogadó terembe vonnlt, hol a jelenlevők, do különösen Zala-Kgerszég nevében főispáu urat id. Skubliea László érzékenyen üdvözölte, mire ó méltósága rövid, de turtalom-dús bészédbuti v.tlaez\'dt; a megyei gazdasági egyesület nevében Skubliea István, alelnök intézett hozzá neliáoy szívélyes s/,ót, mint főis-pánhoz s cgyszcrsniint a nevezett egylet alapi tójához és elnökéhez, bemutatván ezúttal n gazdasági egyesület titkárát is. Kzok után id. skubliea László mutatta bu a jelenlevőket egyenkint, melynek végeztével főispán ur a jelenlevőkkel kedélyes beszélgetésbe ereszkedett, inig nein az egész társaság ebédhez szó littatott.
Az ebé<t fesztelen kedélyősségben folyt lu s a jelenlevők közt emelkedett hangulat uralkodott.
Csakhamar felhangzott ez első toaazt id. Skubliea László ajkairól, éltetvén tőispán urat, mint Zala-Kgurszcg város szülöttjét, mint a megyének egyik közszeretetben élt szolga-biráját, mint 4S-iki szahadságharuzost, mint a gazdasági egylet létrehozóját, mint országx illési képviselőt s mint főispánt.
O méltósága az alkotmányos királyra mondotta első toasztját, később a királynéra. Nucseez József tanár púdig a nagy kanizsai tanitői testület nevében kiúKöntöttu felnfőispt. Mondattak még toasztok megyénk nagy azü-lőttje, 1 )eák Ferenuzro,Tóth Vilmos belügymiuislerre, főispán ur jelenlevő anyjára, ifj. .Skubliea László pedig a.tőispán ur leányait, llertclcndy Kőza és-Irén iiruókot -éltette igen aikcrillt fel-köszöntésben, melyet a mint umlékozothi I leirtok, jövő számunkban közleui fogjuk.
Igy ért végűt a tisztelgett, s mi, a kik a lőispáii ur lekötelező szívélyes modorának, minden mullékérduk, minden utőgondolat nélküli leplezetlen szíves fogadtatásának önzetlen hazaszeretet s kitűnő tulajdonai nyilvániiláaá-nak uzuttal is tauui voltuuk -, azon imaszerű óhajtással zárjuk be tudósitásuiikat: adjon az ég miiideu megyének olyan julua tehetségű, szabadelvű, szilárdjeleinü hazafit főispánul, mint HcrMfiitl) Kálmán! f — S.
HiUlaesony, okt. lí. IHÍ2!
;
SzUretelésem alkalmakor ugy sajátságos párbeszédnek\'voltam tanuja, mit annál inkább\' tudomásra hozni jónak látok, inert az ügy uj luagyar vállalattal nagyon is összefüggésben van\'. •
Hallotta-e kend, hogy most a somogyi és a zalai urak ugy gőzhajót é,pitunok, mely mindjárt, mikor először munt, elpattant, mert a ki épiti, befogatták, a hajót pedig elvontatták Siótokra. . .
Nem csak azt hallottam, hanem nzt is, hogy már a nyáron n mi arató, részünket is an-nnk kellutt volna Jjieghozni; il.r szépen leikopott volna állunk, ha arra várunk, pédjg\'iiagy hetükkel volt hirdetve, hogy szeptember elején megy a hajó. K közben értem közi bök, és az egyik mindjárt hozzám intézi a kérdést, mit.
I tudok ezen uj hajé históriájáról ? Kii bizony-János csak annyit, mint kend, vagy még kevesebbet, pedig már nekem is fekszik avállalat-\' ban pénzem.
Ismét tollát ugy magyar vállalat, moly a kezdetben is inár jajveszékel. S mi az oka, talán az ülőre kiszemelt kormányzók hanyagsága vagy tapintatlansága, én ugyan egyiket sem akarom reájuk fogni, do hogy erélyességük hiánya a fő ok, az bizonyos.
A szerződés szerint julius 20-áig tartozott\', volna a vállalkozó n hajót átadui; A társaságnak pedig részletekben .az árát, hajul tudom, deczembnr végéig lefizetni, az első uem történt meg, a mint bekövetkezett, keserű való mutatta ; a másodi . uak púdig a szerződé® értelme s/erint nem szabiul volt megtörténni, mert az . átadáskor, ha jól tudom, a 3-ik részlet lutt volna a lefizetendő. j
Magam is olvastam egy meglehetős nagy | hirdetményt, melyben Nagy l\'ál igazgató ur tudatja a közönséggel, hogy a hajó szeptember . elején mogiudul éa Fülöp, Hoglár és Itndacsony között közlekedik; de bizony hiába vártuk mi ; annak megjelenését mindez ideig. Ks most már • kérdem, iium kellett volna-e.azt a közönséget, , a kit az igazgató ur fellovall, értesituni, hogy a \' hajó ezen vagy azon okokból nem járhat, hí* j semmit niáat, ezt kötelessége lett volna-rtieg ( tenni.
Ugy hajtattuk, hogy u választmány a ; fizetések meghatározásakor az iga j^atónak MHX) ( Irtot hozott javaslatba, ehhez arányosítva a \' többit, nem jutunk e oda, hogy i-sekély tőkénkből kell tisztviselőink tize tikét) leduzni, a mit talán ugy vagy két-évig meggyőzünk; do hogy 1 azután mi következik, felesleges mondanom.
Isinurek én uraim\' zsenge társulatokat, |-hol a tisztviselők az ügy iránti bu/góságböl caupán némi tisztelet diját fogadnak el, de egy : •ti),<HM) irtoa vállalatnál uem is járja még az 1< 00 frtos fizetés. 14* tisztán szakéin Uer vájasz- ! tátott volna meg, kétségem sincsen, hogy a vá- , lajtztmnuy ajánlatot már vissza utasította volna, hanem azon szakember tudott vylnu is számi- I tani. \'
Csak valjuk bu uraim azon általánosan j elharapódzott hibánkat, hogy minden keletkező j vállalatoknál már előre még az nulii is létesült, : kiszumeltctik az, kit fizetni akarunk, mennyire alkalmasva hely betöltésére, az figyelembe nem jön. "J
Oá A még egyet, mitől nem hallgathatok\' Tudom azt, hogy a vállalkozó szerződésileg 1*72. julius 20-án lett volna köteles a hajót a j táisaságnak átadui, mit ha uem tuune, minden elmulasztott napért 100 frt pcnalet tartozik \' tízutui. MinkbőlY a hajó num átlátott át a kilVt- I rött időben, éa*\'miért, miért már nem olyan hirek keringenek, hogy u választmány vagy j néhány nagy mennyiségű részvényt bírók a punalu elengedése mellett nyilatkoztak. Szegény i vállalat, ini a jövő, meddig tart életed, bárki \' könnyen eltalálhat ja. De már, ha egyszer belu \' bonyolódtam, jogi azumpoutből véve nem tar- | tozik-o a vállalkozó a peualen felől beigazolható kárt megtéríteni ? én nem akarom egyik vagy I másikat okozni, de mi vezethette az illetőket i oda, hogy mielőtt nagy gyűlésen a kérdés eldöntetnék, véleményt mondjanak ési\'piari ezun véleményüket más részvényesre is reáerősta- \' kolják.
A társulat megvárhatja, hogy mindun lontosabb kérdésük nagy gyűlésen határoztas- j
aanak el, a részvényesek pedig egyenkint kii-I vetülik, hogy oda az alapszabályok értelme szerint meghívassanak.\'
1). Z.
Csáktornya, okt. 1«. 1872.
Csáktornya, okt. lf»-én ünnepet Olt. Az államsegélyben részesülő ti. oszt. polg. tanodáját nyitotta meg, a város ama napon olyNJnne-pélyességgol, mely teljés disjéru vált, Csáktornya tanügyét vezérlő derék férfiaknak. Az üti iiopélybotK^molynok mozzanntait itt röviden jelezni fofyuk, az iskolaszék tagjain kivül részt vett a vwrua értelmiségének nagyobb része; n tömeges megjelenés tényleges és ismételt bizonyítéka annak, mennyire szivén hordja e város milvulődéaének kérdését. A tanév megnyitása a knth. és izr. templomban elmondott imával vette kezdetét.
Az utóbb nevezett hitfclckezot papja jó szerkesztett beszédben n polg. iskolák pontos-ságáról beszélt; az uj intézetet első izben a gondviselés — aztán az érdeklett hallgatóság figyelmébe ajánlta.
A két helyt megtartott isteni tisztelet után a gyülekezet a polg. iskola helyiségébe vonult. A tanterem fiildiszitéso népízlésről tanúskodott. Ott voltak — s vannak ma is — dicsőült Köt-\' vősünk, Pauler és liéja Gergely arczképei, fél körben koszorúval övezve. Moodjam-e, ne mondjam-e?! IJgyis köztudomású, miszerint u három ünnepelt férfiúé az érdem elsőreudbuii, hogy t.\'sáktornyának ma polg. tanodája vaii.s
Az ünnepély részvevőivel megtelt a tanterem. Molnár Klek, a buzgó iskolaszéki elnök kötötte le először tartalomdús beszédével a hallgatóság figyelmét.
Klőadápábun jelezte a nevezett,Város polg. iskolájának történetét, azutáu ania álláspontot irta körül, melyet a megválasztott tanárok Csáktornya varos közönségével szemben a tán-ügy terén elloglalnak.
Végre az intézetet lelkes éljenek közt megnyitottunk jelentette ki.
Az elnök után szét .omolt l)r. Klein ur német nyelven. Klőadáaát, moly foiledező tan űgyijnk iránti szeretetét tüntoté oíő, lelkesülten hallgattuk. Dr. Kleint a szólásban Dobján László tanár követte. Nagyhatású beszédének kivonatát közöljük:
Mindenekelőtt jelezni tartozom azon érzelmet, mely engem e pillanatban, midőn Csáktornya mezőváros i»olg. iskolájának ünnepélyes megnyitása történik — áthat. Jelen cultüralis viszonyaink ismerete, iz abba helyezett, de caak a jövőben érvényesülhető remény sjiiza-lóm ama érzetok, melynek kifejezést adni any-nyival inkább síurencaésnok érzem magam, mert hiszem, hogy n kor követelte műveltség terjesztésének iskolánk, a csáktornyai p«lg, tanoda, azon szűk körben, melybo az szorítva van, nem csekély emeltyűje leend.
Mi a czélja o tanodának, a minők az eszközök, melyekkel az elérhető. Tanodánk czélja \' vidékünknek ugy, mint hazánk s az emberiség számára az itt felvett növendékekbon a férfias juljcmet s a tovább haladásra képesítő azon ia mereteket meghonosítani, mely jellem és ismeretek nélkül olőro törekvő századuukban az anyagidé* szellemi jólét csak parányi mennyiségben, vagy kedvezőtion viszonyok közt épen uem tétethető föl.
— Félre! — mondá a tanító én őt oltalmamba vettem, hogy őt minden veszély elől megvédjem.
— Soinmiro kellő!
Mig a házaspár egymással vitatkozott, n herezognő a kedvező alkalmat felhasználva, megszökött.
— Hol az a leány V! — kérdé dörgő hangon Ágnes.
— Itt kell neki leuni, mert igerte, hogy nem szökik meg.
— Szörnyűség! — dühöngött Ágnes.
— Kngedj legalább lelvilágositást adui, hisz ő ártatlan.
A« időnkint megújult pörlekedéai-k meg-akadályozák Jánosnak az egész kaland elbeszélését.
— Hogyha valóban o ragyogó mez szol-gáll a kisasszonynak öltözékül, — kiálta Ágnes, a kisasszony előbbi mezét vállára vetve — ugy nem bánnám, ha*én azonnal ily kígyóvá változuám.
Kkkor ismét hallatszék.a dördüléshe/. ha-aoilló moraj. A kigyómez lassankint ^gnes körül tekeredett rá Ágnes mindinkább vékonyabb lón. Néhány perez múlva már kígyóként kúszott a szobában. Zöldhegyi inogknpá a reá rohanni készülő kígyót és azt már az előbbi czélra elővett üvegbe tévé. Természetesen az (előbbi) abbéli kijövetelt szorosan elzárta.
Jánosunk részint a nagy pörlckedésbcni megerőltetés, részint a nagy meglepetés által kimerülve, a hozzá közel álló székre ájulva rogyott.
— K« volt azerencsénk — susogá egy esüathang, mialatt á herczegnő srőke kis fejét
az ágy függönye alól kidugá, a hol\'ő a pörle-kedés folyama alatt menedéket keresett. Ágnesed önmagát fogta meg, mert e varázsból tréfát űzött.
Oh te szép herczegnő! -- kiálta Zöldhegyi — szavaid enyhítő balzsamként hatnak lelkem égő sebére. • ^
— (Jyalázatos — hangzék az üvegből.
— Adj néhányat — mondá.a herczegnő - nőd ruhái közül, hogy--, ■
— Krtem már — i-iszouzá a tanító, mialatt Agnea legszebb ünnepi ruháját vové elő a ruhaszekrényből. /
— (iyalázatos! — ordittt Agnea az Üvegből.
— Oh, mily szép vagy, te kedves herczegnő ! — sohajta Zöldhegyi.
F.u igén nagy hálával tartozom neked; fogadd hajamból ti gyöngysori; ez egyetlen ékszert, moly átváltoztatásom következtében lenmaradt. De elegendő volna házad HM) szórna felépítésére és mindezen ruhák ujakkali kicserélésére 5 te csak vezeM engem, én az út irányát megjelelem.
Kn feltétlenül szolgálatodra állok.
Kzután az erdőn keresztül vezoté, egy szénégető kunyhóban kellő az éjt tölteniök, az ujső napsugárral már utón voltak. Oly vidékeken kelle keresztül menniük, a melyeket Zöld-bugyi még sohasum látott, a melyek szebbek voltak mindazoknál, niilyckot János csak ké«: zulhututt magának. Végro egy csodálatos szépségű völgy bu érkuztek.
Lovagok fénylő pánczéllal és lebegő tollakkal futának olejök.
— Ezek édea atyám küldöttei, kik engem j keresnek — kiálta a herczegnő.
I — Herozegnő I herczegnő, — hangzott
; mindenünnen. Hisz te vagy, kit ml keresünk, ; Isten hozott! — kiáltanak többen.
— ,Kn vagyok — kiáltá a herczegnő — és itt áll inollettuin incgmunfőm. A^lovagok gyorsan leugráláuak lovaikról és sietének lovaikat a herczegnőuuk átungudni.
Végre is birakapva, miután a hercegnő atyja mugköszönéa tanítónak tettét,a szél szár nyaiii a tanító szemei elől eltűntük.
Zöldhegyi aoká nem tudá magát tájékozni. Rövid idő múlva beesteledett, do az éj elmultával a nap ismét bíborvörös sziuben oinol-kedott a láthatár fölé. Végre ismeretesebb lett a vidék és kevés kutatás után ismét mutátko-zék falujához vcz< tő ösvény.
Most valóban azt hívé már a tanitó, hogy az egész csak álom, de u kigyó az üvegben azt liitoté el vele, hogy mindezek valóságban megtörténtek.
— ígéred e, hogy megjobbítod magadat • — kérdezi) a jóság által áthatva Zöldbe.
gyí elakarod 0 hagyni alaptalan gyanúsításaidat.
Csikorogva igéré az előbb mondottakut a „keskeny börtön lak nője.
— Ugy mcgkisértluk az átok alól fel-montoni!
Kzután elmondá a vará\'zsköny vbeu előirt szavakat a jelekkel együtt, kivové a kígyót ax üvegből és megnedveaité kereszt alakban testét, alulról tölfelé a nyugtalanul mozgó állatot. . *
j Néhány niásodpcrcz mulva egy távollovö
I dörgéshoz hasonló moraj hallatszott; a hüllő hossz- éa szélességben dagadni kezdett és mind-j inkább emberi alakot felvenni, egyszerre a j kígyói mez ketté pattant és abból Ágnes bontakozott ki.
I — To szemfényvesztő ! to bűvészek sza-. kácsa ! te semmiro kellő ! te házasság törő ! — | orditá az asszony.
\' — Gondold mog — csillapitá a férj — mit Ígértél, hisz jobbulásodat Ígérted.
— Ksküszogő, s ezért halállal bűnhödól! — hangzott ezüst hangon egy láthatatlan alak.
j- — Ku. tehát halálra vagyok méltó —80 í hajtá Ágnes, y halva rogyott össze.
S bár szomorú érákat szorzott Zöldhegyi | nek élettársa életében, még is nőin kiséré őt ! sírjához némi kesergés nélkül. Gyakran kiment az erdőbe, azonban azon szép völgybe vezető j ti tok teljes ösvényt nem lelhoté fol. Kgy néhány : gyttngy ulujlása elegendő volt arra, hogy háztartását rendszeresítse és nagyobbítsa. 1 Halála után végrendelete szerint a fonnia-( radt gyöngyökből egy kápolna emeltetett, 1 mely alapításának emlékezetére .A gyöngyök | templomáénak neveztetett, a melyről, vnla-j miüt Zöldhegyi varázsköny véről, semmi bizo j nyosat sem tudunk.
1 Németből
! KOVÁCS GYULA.
1 •
A* eszközök, inolvok által emlileltem, czélhoz juthatunk, röviden a következő szavakban foglalhatók össze.
A modern pacdagogia clvitázhatlan elvei szerinti oktatás-a szilárd jellem növeléssel, az egyéni tehetségek megfelelő iránybani fejlesz-ténével szorosan összefűzendő, mert ismerettn-domány nélkül polgár, jellem hiányában ember, nem képzelhető.
Természetes, oly szavak ezek, melyük foganatosítása a tanítótól nom csupán tervszerű kötelességeinek ismeretét, hanem alanyiságának valóban azokhoz való módosítását is megkívánják.
Az ünnepélyt-Csobor tnnár ur német\' nyelven tartott beszéde, zárta be,
Ezek után legyen szabiul különösen ama két férfiúról megomlékoznünk, kik tetteik által eléggé dicsértetve, részünkről csupán a személyes szeretet nyilatkozatát vehetik.
A két férliu, kik Csáktornya iskolaügyének a biztos haladásra lendületet adtak, a város tanitótcatUlete számára pedig a megérdemlett méltánylást a elismerést biztosítják : Molnár Klek és lY-csornik János iakolaazéki elnökök, óljonek aoká!
Hírek.
— Conferentia. Lapunk homlokán hivatalosan van ktttfdve, hogy okt. 28-án.rendkívüli megyei közgyűlés turtatik, ez megelőzőleg — mint illetékes helyről értosülünk — ugyancsak a főispán fogadtatáa tárgyában oktober 27 én, délután 15 órakor Zala Égerszögön a megye alispánjánál egy általános s nem kü lön pártjellegü — conferentia tnrtatik, melyben minden réaztvenni kivánó aziveaen láttatik, e conferentia a hirdetmény kibocsátása után a"z okt. 22-én tartott központi választmányi ülés alkalmával határoztatott el.
— iAttOUf/firŐl következő sorokat vettük : Hecsea lapjának 84-ik számában olvastuk, mikónt Zádpr (lyuja, ministeri tanácsos, okt. I2(ón a Csáktornyái ós alsó-lendvai járásbíróságokat moglátogatván, mindkét helven meggyőződést szorzott u személyzet csekélysége felől, -— hátha még Lotenyén is megfordult volna éa tapaaztalta volna, hogy az ösazea járáahirói személyzet, a járásbiröből és egy Írnokból áll; én, hogy az idei beadványok száma okt. l-ső napjáig 28l)|, it volt szolgabiróságtól átvett hátralék 1Ü00 darab. — Ily körülmények között lehet-e aztán gy.ira igazságszolgáltatást követelni, avagy csak képzelni ía V — —
— Marhavész ütvén ki Somogy megyében ia, Zalamcgyo szigorúan megtartandó cordont húzott a határszélen.
— Darán Zsigmond jogtanácsos választatott Kocli Mihály helyébo a nagy-kanizsai takarók pénztárnál, ki felügyelői állásáról leköszönt és nyugalomba helyeztetett.
— Txipank ez óvi 51-, 73- ós.85-ik számai annyira\' elfogytak, miszerint kénytelenek vagyunk azokból néhány darabot visszaváltani. Kp azért, kérjük t. olvasóinkat, hogyha valaki bírja a fent nevezett számokat, beváltás-kép szíveskedjék szerkesztőségünkbe küldeni!
— Ma, csütörtökön nyittatik meg ünnepélyesen a nngy-kanizaai polgári tanoda.
— ItaksakerlUetl követválasztás, az okt. 22-ón tartott központi választmányi ülésben november 12-re tüzetett ki, elnöknek ifj. Skublies László, lielyettes elnöknek Deák Lajos hizattak meg.
— A nagy-kanizsai ezél lövész társaság f. óvi lőidóny bezárásául 1872. okt. 27 én ünnepélyes dijlövészetet ^Hcstsehícsscn) tart, melyre a társaság tagjai lisztotolcttcl meghívatnak. A lövöldözés d. u. 2 órakor veszi kezdetét a a dijakra való beiratáa l órakor záratik be. Kedvezőtlen idő esetén a dijlövészet f. évi november 3án fog megtartatni. Nagy-Kanizsán, 1872. okt. 17-én. Koch Adolf, (fő-lövészmcator.
— A fíakotly Jm)oh ur által okt. 22-én rendezett hangverseny valódi élvezetet nyújtott a jelenvolt zenepártoló kötöttségnek, játéka biztonsága által. Liszt átirata után „Lob dur Thriineu" esi mii jeles zenemüvet érzéateljea kifejezésben; .A vadászat"-ot llellertől pedig a legnagyobb könytldséggel adta eljí. Az általa szerzett , Marciié de bravour" vahiban szép zenemű,a lelkesült közönség legnagyobb tetszésével találkozott,Magyar zenedarabokat is szépen, de ftoin elég érzéssel adattak általa elő ,mintha hiányzott volna a valódi magyar szollem. Ollop l\'aula k. a. meglepőlcg, szabatosan s tisztán, de különösen egy négykezü zenemüvet Hischitz-ky úrral érzéssel s kedvesen játszottak el. — Közönség csekély számban jelent meg. — Közreműködtek Zalay Lajos ós Mihály J. Endre szavalatokkal, az első saját költoményét a .Költő sirján", utóbbi egy humoros költeményt kielégítő otthoniassággal adott elő, azonban a bele szőtt rögtönzés éa czélzás nem volt helyén s jövőre tartózkodjék ilyesmitől, ha elismerést kiván aratni. Ortiz Antid.
— „Nfll emanelpatlo\'\' ősim alatt egy füzetben megjelent Szörényi Endrének azon c/.ikksorozata, melyet lapunkban nem rég közlöttünk, ára 20 kr. Egy része a jövedelemnek a győri jótékony nő-agylet javára van ajánlva. E sok jóakarat-, élénk toll- é,s bő la-nulmánynyal irt mövecskót ajánljuk a t. közönség ligyelinébo. Mogrnndelliető a kidó, Czéh Sánd-rnál, (iyőrött.
— ügörftk (lyb.-gy, hazául, bau .u •I budai volt polgári iskolai igazgató tani-tol, ki a nagy kanintai polgári iskola pályázatán. íl szinte rószt vett, a vallás- és közoktatásügyi minister a Komorjai polgári liiskolához igazgató-tanítóvá nevezte ki. \'r
—■ Hivatalon. A iohhnivclés , ipar- és kereskedelmi m. kir. ministernek l2,157. sz. alatt kiadott rendelete : A báttaazék-dombovár-zákányi (duna drávai) vasútvonalon fekvő Doinbovár nevü vasúti állomáson — hivatkozással folyó évi jatíuár hő 25 én 221. az. alatt kiadott körrendeletemre, a szarvasmarha fel- éa lerakását - a fennálló 1859. évi állatjárvány szabályrendeletek 44-ik íj. 5 ik pontjában foglalt feltételek szoros fognnatositásn mellett megengedem, és a vaapályaigazgatóaágok értesítése, valamint az e részben szükséges közhír rététel iránt is egyúttal intézkedtem. Szidoy JÓIi«f, s. k.
— A zala-egevszegl liók tanító egylet okt. 31-én Zala-Egerszegen a községi népiskola épületében negyedéves gyűlését tartja.
— Kiíjfonviír mezővárosnak, rendezett tanácsit várossá leeudőátalakítását,megengedte a belügy minister. — •• •
-- A marcxal! járásban e hó végén fog a községek rendezése foganatosíttatni.
— Ilgmen. Jankovich, slavonini föld birtokos, Nemes-Vidon okt. l\'.l-én tartá esküvőjét Meszlényi Eugénia urhölgygyel.
— Csákányban (Somogvmegvn) a na-pókban, gyermekjáték bél tflz támadt,az össze futott nép szerencsésen elnyomta azt s csak egy kazal szalma égett el.
— A méz I\'esten olvasztott minőségben 22forintért kinállatik s \'21 írtért mázsánkint veszik; a nyers méz 17 frt; viasz 88 frt, slavonini \'.13 frt.
— Vvászlón 300,000 db két éves erdei fcnyöplánta eladó.
— Itövld hírek. „Nők munkaköre-czimú lapra királyné ő Felsége is előtize-tett. — I len kő Kálmán „Magyar színvilág-\' czinift almanachot ad ki. — Itérsbeii u tőzsdé-
vel szemben uj színházat építenek, moly 1.000,000 írtba kerül. — Nagy Váradpn káromkodás elleni egylet alakul; nálunk is cl férne. — Olaszországba hazánkból a szarvas mmhaszállUás betiltatott. — Jiukarestben kabi-ii.itkrizis vnh. — Steinhardt Márk makói isr. . tanitó a minisloriumtól \'100 frtnyi kitüntetési díjban részesült, ennek felét, 50 frtot a tanítói a-gélyegyleire adta. — A szegcdiek a bécsi vilúgkiáilitiUon egy egész halásztanyát építenek. - Indiái..n a cliolcra szünőfélben van. j - - Dráskóezy (Jyula, volt aoproninegyei főispán, . tanügyi czélokra 100^) frtot adott. — Uróf I Széchenyi Héláné, sz. Erdótly Hanna grófnő, ! okt. 18.áll 27 éve* koráimn meghalt. — Jám-I bor l\'ál\'.. Közvélemény" eziinü folyóirata ujből . megindult. -- Miklósi népszínháza e hó 28-án I nyílik meg. - A nádor uteza Ponton szinto as-I plinltírozva lesz. - Táncaira Mihály leányát, | Esztert, (\'sorba (Jéza hivatalnok jegyeV.to el\' . magának, kívánjuk. hogy a boldogság no legyen ; -sorba.
_____«.
!
Érték- és váltófolyam oktob. 24.
j 5*/,, metalinuea 1>4.55: 5% noms. kölcsön ! IÜ1.80; 18(55-ki álladalmi kölraön 101.10 ; Imiik-• részvények 1145; hitelintézeti részvények 328.— \' London 107 80 er.iist ágió \'l07.— ; arany da-j ralija 5.13; 20 trankoa arany 8.04\'/, kr.
Felelős szerkesztő : Bátor fi Lajos.
ÍM yllt/tér .*) Jeles emberek mondatai.
Ajánlva 4020 I. 3 urnák!
JELSZÓ: <» »• w « 11 K f Ii t víir ri
elit!
Nem mindig az az erósebb, a ki győz, a nem mindig az a győztes, a kiélve mellett marad. Nom ott Van az erő, hol a többség, de ott, a hol h hatalom és pressio. Egy emberről soha több bőrt le ne Iiiiz, mint egyet, és várd meg még a/, ismét illeg" nő, a igy tovább.
K. K.
H
D EJ
■Él
El

In llix Vilma
ezennel nyilvánosan kijelentem, hogy én, mint boldogult I)r. Kix A. özvegye 15 év óta egyvsegyedlUl készítője vagyok a valódi ós hamisitatlan Pompádonr-Pásztának, mert csak én magam ismerem ennek készítési titkát. Midőn özönnel jelentem, hogy nevezett l\'ompadour-l\'ászta mostantól kezdve csak laká, somon, Héra, l.eopoldstadl, grosso Mohrengasse 14. I. Stiego-Tliür (52, valódi minőségben kapható, intek mindönkii a másnál való vétel ellen, minthogy jelenleg sem fő- sem pedig fiók-raktárt nem tartok éa az ezelőtti raktárakut, e I ő fo r d u I t ha m isitások végett megszüntettem. Valódi l\'ompadour-l\'ásztám, csodnpásztáuak is nevezve, hatását soha sem fogja cl-hibázui o felUlinulhiitlan arezpaszta eredménye miuden várakozáson túli, s ügyedül biz tos szer arezbőrküteg, bőr-atkák, szeplők, májfoltok és pörsenésok gyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők annyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker esetében, a pénz visszaadatik. E kitűnő pásztából 1 tégely, utasít-ványnyal együtt 1 frt. .»(> kr. o. ó. <787—,-J)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai utánvéttel is küldetik.
V á I v ii i a I.
Árlejtési hirdetmény,
A zala-egcrs/.egi kir. ügyészség részéről közhírré tétetik, hogy a z:»la-egerszegi kir. törvszéki fogházban, valamint a sümeghi és tajiolczai kir. járásbíróságok börtönében letartóztatott foglyok és elítélt fegyenczek élelmezése együttesen, vagy a körülményekhez képest elkülönítve; nem különben az ágyakba való szalma, továbbá mosó szappan, olaj, faggyúgyertya és petróleum, végre a börtönhelyisőgck, valamint a kir. ügyészség hivatali helyiségeinek fűtésére szükségelt tűzi,iának szállítása, az 1873. évi jonuár hó l-ső napjától bezárólag azon évi deczcmber hó utolsó napjaig terje<l>i időtartamra, — a nm. m. kir. igazságügy ministerium által 1872. évi junius \'22-én 11216. sz. a. kibocsátott börtön háztartási rendelet értelmében, folyó 1872. évi november hó 7-ik napján d. e. 10 órakor. Zala-Kgerszegcn a kir ügyészség hivatalos helyiségeiben, a legkevesebbért vállalkozónak kifog adatni.
A vállalkozó részére járandó összeg, havonkint utólagosan,a zala-cgerszegi kir. ügyészség által a magas igazságügyministerium számvevőségének helyesbítése után bélyeges nyugtára fog kifizettetni, s ez esetben, ha a vállalkozó nem pontosan teljesítené szerződési kötelezettségét: a kir. ügyésznek joga leend a szerződést azonnal megszüntetni, s az élelmezést akár magán alku, akár árlejtés utján saját belátása szerint azonnal másnak adni; mely esetben a vállalkozó az általa letett biztosíték elvesztésén fölül az államnali mindazon kárt köteles lesz megtéríteni, mely ebből a kincstárra hárul.
Tartoznak a vállalkozni kívánók, — és pedig az irísbeli ajánlattevők az árverésre kitűzött határidő elérkezte előtt, Írásbeli ajánlatukhoz zártan 400 frt bánatpénzt a kii}, ügyészséghez beküldeni, a szóbeli ajánlatot tenni szándéklók pedig az árlejtés határidejekor előlegesen ugyanannyi bánatpénzt — azonfelül a legkevesebbért vállal-. kozó, — a kivel a szerződés megköttetni fog, az árlejtés megtörténte után, még 400 irtot, ez utóbbi tehát összesen 800 frtot, a zala-cgerszegi kir. ügyészségnél biztosítékul letenni, ugyanezen hivatalban az árverési feltételek is. naponkint megtekinthetők.\'
Kelt Zala-Egcrszcgcn, 1872. oktober 10-én. REMETE SÁNDOR,
•JW • kir. alűgyiJsz.
\' A megürült német-szcnt-miklósi községi iskolához i pályázat nyittatik 100 frt évi tandíj, 11 mérő magalá való [föld jövödeline 110 frt, 5 öl tűzifa az udvarra szállítva 40 frt, 2 hold rét jövödeíwe 18 Irt, \'/, scssió utáni legelő illetőség jóvödolme 24 frt,5akó kollektabor értéke lő frt. temetési stolajövödclcm 3 frt. Összesen: 350 frt. Szabadlakás, \'/« hold belsőségéivezete, a faiskola fele jövödeliuc szinte biztosítva.
A pályázni kívánók a magyar- és némctnyelvbcní jártasságukat igazolni tartoznak.
Pályázat nov. 20-án történik, a személyesen meg jelenők előnyben részesitétnek.
Német-Szent-Miklós, okt. (L 1872.
KOVÁT8 .ÍANOS,
Ukolaxékl elnök.
-A-
(Hnic Medicin.
Brust- u. Lung-en-
mke linken anf nnlnrifeinllMPii WVgn s.llnl in vrrüw.-if
.1 vi,ii \'.lei, A« r«t.n fllr iiulioilli.ir -crklNrti-n KHIIcn radioalf Helluag iliro« l.rUcm
Ohne Medicin, ^
Nai-li, .|.,. Ml|.r Iti-s.-Jir.iilnnii; .|.-r Krsnkl.eit i.KI
l)ir. JVH. PICKERT, Merlin,
Wall Straase No. 23.
lonorar 6 II. O. \\V,, wululio ttom llri. fo l.riiuifligcn. -
Oline Medicin
I 1
Esed éket szelvények dljlalanu* váltatnak be.
A soproni leszámitolő-bank és nyiio-oí iiia»)íii\' jcl/iloo\' liilcl-liaiik
IIOKIIIJJ\'K
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és füldtchermcn-fcsitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre (P/d kamatra fogad-latnak cl.
Kölcsönök házakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól (!% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb föltételek alatt teljesíttetnek. \'
- , . (842-at».)
^^ Esedékes »«el
lyéayek dljt
váltatnak be.
py Bla .1 etzt unüttertrollen.
i <f> itFttÉfci
L E B E R T H KAN- 0 E L
von (!M)1—7)
Wilhelm Maager in Wien.
Von den eraten medicinischen Autoritaten geprüft. empfohlen und verordnet alt des relnste. Ueste. natlirlichste und anerkunnt wirksamste Mitlel gegen Braat- u Lunsen-Leiaen, gegen Skro pheln, Flechten. Geschwiire, Hautausschláge, Drüsenkrankheiten. Schwüclv llchkeft u. s. w. ist lile Klnsclio ú I 11. ontivodcr in mcincr Faliriks-Nic-dcrlago; Wien. BSckerstrasse Nr. 12. odor in don renounijii testen Apotlickcn und SpozoroihaiiiHungcii dor Moiiarrliii\' i-i-ltl zu lirkónnni ii. so untcr audcm lioi folgcndcn Firmcn:
Grfm-KamU\'i: .los.Jl.-lus Apotheker, A. ltosenfeld, Franz Hosenliortf Kaúllcitei U\'araWÍ)!: l)r. Alex. llaltcr, Jid. Hittor von 1,pilis, Apotlickor; St.-ácorttcn: A. ÍJ. Filjic, Apotiieker; Xula\'EyerKOí): Franz Isoó, Apnthoker, .. Adressen vorden in doutscher Sprache erboten"
V Lícbijr-ftfc kmiiys kivonni,
Iliül)\' n bécsi orvosi li it.\'.sáyiiíl mim Kyó^ytf.^ >■ oliaiuurlotetl i\'s n krakmii orvosi kartól különösen ajáuli .ti, uz általános orvosi vólumónyozósük szerint min.K-n eddig használt szór\'k.iz.öi uz .\'lsó holy.t foglalja ol moll beli\'gaúgekitiil. Ugyan gyorsan «yó^yitjii a tiidövöszt (már ol.\'.haluiltabb állapotban is) a liidö níimokórt (j.-lok: vdrköliögAí, lőgziisnchczsi\'^i. nyomor lia» t\'s broiichiálhiirutot, vőrhiáiiyt, sá|ikórt, sorvadást, hvstoriát t-n iili\'^gyciigusiigot. Kgy ilvi-g ára I Irt. I üvugct tartalmazó csomagtól lclj"bb történik a s/éikllldés a
K miiys »y»i.!4yiii1(\'Zot
Hécs, .M\'arialiilf>\'rslrasso Ut>.
Ji\'KVZH : Olv iii<\'llbi;t\'\'j{i!k, kik nddig — orvossággal miiid.\'ti láthat.\', eredmény nvlkúl gvógyiltatltfk. (.-Ilii vatniik, miszerint ú-l«iidiig-l\'él<* kivonattal ínég e^y utolsó kísérletet lenyeltek. <87:i—20,17
Scliulz V. KÜltcist und Íblcll) SHlft Wliitcrkleiduiig.
Wlnt er-Waaren
(HL\'H |)
,via relner S, l(af.\\"ll.\\ wolrlie bekannlli.h deu Kiliyer daber »ur Kiballitng der lleaundl.eit ín d-r •anlion " H<ud*rhube aua d«m-b«at*ii eugliaebru SebalT.
,.--« *o|l llurkingsloir. I l\'aar fllr Ilonén kr. fitt, 70, 00. 1 „ „ .. , geflliterlkr. 70, \'JOfl. 1.20. 1 . , „ iloppolte, foinat tamf.nuriit
ll. I, l.!}0, 1.40. I , . Dalneli kr III, 00, 60. I . , loln golflttort kr. 00, 80, fl. I.
I . . „• doppelle, leinti tambnurírt
kr. 80. 11. 1.20. I . . .kitidcr jeiiarliUfilrtokr. 30,40,60. I . . . gnfutlorte kr. 6O..0P. 7l».
IIHitv- und .nnliTf aIiuhIh
au« K\'iiM i Sebalftt.dle. sebünate Dósain*. I Slil.lt (III Herren kr. 70, 1HI, II. l.2o, 1.611. I . . . dop. lango II. I 60. 1.80. 1 „ „ Ilatnon kr. 60, OH, 80, tl. |,
\'. . Kiinli i ki. ,lo. 6". Mi._
I\'iiIh- U\'ül\'hicr, In-Hír Sortc. I l\'atr fllr llorren kr. Síi, .\'Ml, III, f»í>. I . „ Hauii\'ii kr \'Jf>, .\'!.», I ,, . Kinder kr Ifi, ii"i.
iidlieit\'-l,

■iliflivli an« leiuor llaioii-Hrl.afttnl.ln,
Diete achUlitn lm Winter vor jeder Erküllung daher bíaonders zu empfehlfn
I Stílek 1(1 r llerion kr. IKI, II. 1.20, 1.40
I
Dain
1.40
Kinder kr. 70. w.\'i. II. 1 ... feinste Su(le ll.
(UMiindlirliM- i nterlioHen.
^ jnler srbHdlirlieu Witteruug urbllUI, nnd ll.-rlut und Winternxoll qubedliigt nollnrrnilig aiml,
DA.MKN- II: JÍAUDCIIEN IIAUUliN.
l)a« moderiiftte, ueiieite und arbniiiilv 1 fitllrk fllr Danién tl. l.Ro, >JMK -•, a.ftO, 1 „ „ Mgdelien kr. üo, 8n. ll i.\'jo, | m).
Damen- & Kinder-Muff. " :
1 Htllek fllr Damen elogant 11 I.Htl, 2, 2.MI. tlans.i (iamitur, MnH und t.\'ollier ll. 2ÍH« 4 fsi I sill.k ll ír Mii.leli.-ii II. IMI. ■>.
(Janz ncit riir Ulcst\' Salson.
Damen- und MK.Ie|ioii.Tlld)er in den Karben :
wcio, . violeii, rotb, Mnu. %
DieM\'KÍu.1 au« reln ll.-rlincr \\V..Dc mit tcli.lio.ten
eingevrebten Deaaina. 1 Stlkk fllr Damen II. |.2t», 1.80. S 20, 2.80. 1 „ Rrlia.ile Hurte, Uml.íiui\'lueli ll. :», I, ,\'». I ■■ Mlr Műdében kr Un. ml. "ni, ||" |,•»«».\'
A-usKezeloUneT
tiuil die Wiiiter-Tuebaeliuke fllr llerr.-n, Damen und Kinder, goieliniaekr.all a.ljinlirl, uabrliaf-
ler Hrbul* vor Kültn. 1 l\'aar fllr Damen ll 1.40. I h m Herren ll. 1.60. I .. , Kinder kr. ,f8i. 70, ÍM). «
Specialitiit för Herren!
Kin aelír aeb.lnoa Merreiielioiiiianll an< beatem Hrbafwoll.tufT mit fein goatoj.pter llruM "amint Krageu und AVrinellilelier. a„ daaa maii ea llber jelem He ind trageu kaioi, «iert u. wHrmt. I Stílek r.0 kr._
Jagd-Strümpfe, hohe Sorté.
1 l\'aar groaao Horte, l.vate ({ualitiit ll. 1.20. \' gr."..««lo nnd b.-«t.- I.Ql), | !N),

filr Kinder kr. GO. i

1 l\'aar ll.-rreii Soekon kr. H l; 10, Ml, Oo. I „ bob* Dainen-Htrllmpfe ki. 7o, <N), tl I
I_.. fnr Kiii\'l\'-r k. 2--., .\'I\'., I.\'., Qll
II hilri- llriml iiiim f\'rliistrni Srliu/\'n-olliil uiihI. iii ii. .\'I.\'gaut. mii Soiili- montirter llr.nl.
1 Stil. k filr llerion ll. .1 fiO, 4, I ,\'iO. I „ mit aelír reieb au«genHlil. r (iiletbinat
• ii i,:.\', r.u._
Oamen- & Herren Schlips, . I. u-.TTTT I .Stílek filr U.-ir.\'ii kr 20, :».\'., 45, li.\'i. I ., Dám u kr. 20, ."k), 40, .\'<0.
1 ., Kinder kr. 15, 2«, .\'Ml.
Vorstohüiid offurirto Waaron sitid uinzig und alloiti in solchur Qualititl zu liubeu bei
.A.. Frleűmann, Wien, Pr&tcrstrasso 2ti.
(MT* yt\'OM- Küii/rr orhaltim Uabatt.
PELLERINEN DAMEN KBÍGEN,
■n Kiitrée,
Selmhsolilon,
al» Kinlago filr je.le lleaebubung, erliült den Kuaa tr.\'. kon und warm, daber .ler Oeaim.llieil
beaondera xatr.Hglieb. I l\'aar filr Damen kr. 2.V JLk
árjegyzék
1H A M B U R G E R ADOLF
ilival-íiru as vás/oiiiicinii rakl.íi\'.íliól
ü*- l\'FSTKN, ii r i - u (ri ii- l-x ö h z á in. a I* á r I •» I Ii ;i z Ii mii <• n <• I «• n v I
Divatáruk: Vaszonnemüek.
Degojabli n.ii inba-krlin/k garda/ v;.l;»- 1 \'Kb.-in.
10 ín 12 r.\'ifoa teljeaiulník - :i. ^.fi—0 flig. Trtrftk regg.-lí ln\'ilgykonllialik, darabja I. I ,r..| — ftití .
Keketfl aaineaTaff..ta aelyemkelm/k. i."ff I,|iO,
: .10 r
\'. foiiálváii
i.l.\'i. 10-18 fl.
RT,-
k.-lmék ii
lolen
tlio«< .1.. raille selven
arinben. rőfe ««», 3; Il.fli- I flig.
Ang.il l\'alént-bára.iiiyok, r.\'Il\'e So ki. I, l .\'.\' l, I 1.80— 2 flig. Helyein-bároanyok, rőfo rt.fio, 4. fi—O ítig. lled»lg.»ott tlirok l.uiigaliawl.-k, darabja 10,12,1.\'* 20,.2"i-60 llig. . Illllgy- «-a uri-l\'.\'aiil.-k, dbja >\'•.. 8. |0, 12 16 flig. Wallnmll- ía Carbemir nagy k.-nd\'-ki darabja I, 6, «; 8-10 flig, KSUMl gya|.ot ree«é« kénd-ik, dl.j . 2, .i. 1—6 flig. 1 Legjobb iliiiiííaígll\', Ag) ■•« aa/.lall.\'ril\'ik. minden
K.\'-lna/jgyapot keiid.lk.dbja I, I.Ml 2—Jlftig. \'Fekete .\'-a a/iuea aelyemkcud\'.k, <ll.|. l.6o, 2,
2.60— 3 flig. Selyem i.yakkeiíd.o-ak.<k, dl.j1. Xn kr. I- I 2<» Kellarjiek ÍJ\' livakklltök .aelyemk.il. .ibja I, I \'.II
l\'iryaiia/"k akíírhol, dl.ja 20. SlI, lu -60. kr.
........ulit.-tt e\'aikkek.Mi ki vili vannak ni
gyap\'.irubák, lyoabat" ruliák. |>*rkál-. bnliarl-, jaéftjlat-piq.lé .\'-a /aiuor.iiotl barkélok. .-a\'muk, raikoá\'itl a/in. r.-ket.- lilaaterek, faebendrok .\'< miii\'l.\'iif.\'-lo gyừ áruk
a, legolcsóöto áralcon,
Miudcnnemll levélbeli Iiíjfcrei.d.-I.\'ark, a.\'il-itt J.mliletl.\'ii eaikkekb.il ia, a* lla>/egiiek .\'!."-
legea"bekllldéae vagy utánvét .......... iiiindeiib..va a legnagyobb ......Idáiba l«lkilamerelouéggel
gyor\'aan t<-lje>iltetnek éa bárjnily neni\'tel.aö.iárjyak akadály* n.\'.lklll viaa^afo^adtaliiak. Kuba-■tUvel minták a riifftllkiiili Ar .\'• a kein..\' a*élciaégsii.-k k»xel.ibb( niegjeb.lésével kivánalya ingyen ía- bérmentve ké««aéggel elklll.lelnek ••\'■■- minden kiváulaM kelméiből el.\'gám ruliák a legújabb
ditÁt\'ierint Byorían I\'ik.\'\'*ilt\'-li|.-k
^ • A legmélyebb tiartelettel-
I \' . 30 „■ fo I. v
!■\'• flig.
I H 30 „ t.il.\'xli i.iuil.iirgi ■
1 „ tíi , lnlaudi vá«*..n, Hi. Ifi 20 íjig
áron, S3, 26, 21,311, ;I6,40, 46-60 flig.
I \'« . 3<l . ágyueuiil Kaii.:vá», 7, 8,11— lo flig.
I\'li.lfnii, (érli ingekre év ala,Ux,>knyákra ig.;n al kaluiaa, rfife 26, 3", 36- lo kiig.
.Vgyn.-u.ll: lirádli, Allaax eaikkal, rfife 30, 36, •10—fi04utjg. *
l.epcdők varrás i.élklH, dbja .1. 3.60 \\ flig,
Váaa.in Damasat As/.tal-abr»*x»k, í-l.ér és s/.inr«, dbja :(, 4, 6 -0 flig.
Váaton Damaail-asatalkeitdök éa lőrlllkinök. I.i-eralja 6, 0, 7—flig.
Kávé- éa tli, a-keud>k, fehér és axines, (uexalj.l 3^-1 flig.
Agyueinll-Sankiug, rőfe 20, 2 ., 30, 4" -fiO krig.
Tailalan, Mollt éa CrepplisiV, febér éa aaines, dbja 4, 6, 0—8 flig.
Köbér éa aulnea raebkeudők, luer.alja 2, 3, 4. 6—6 flig-
Orgailtino^, felíér éa sxines, .ll.ja KII kr.. I. 1.10, \'
; továbbá
rnklnrl.au :. tinóm l\'lauell,- .\'(a /ips/. léből ; soli\'^ divat barkélok, H-liér vat..k; derékalljak,\' biit.»r-a*«velek,
H-AMBlJRGER ADOLF. I n k .v c ii in (í I ló k «11 e 11 k in cg r v n d r lé hőknél:
10 fr\'tnyi- lisaaegbeu, egy . |ei/ana bOlgyi legyexS ) 26 . , \' így berlipi gy^potkeiidő ) rabatt gyanánt.
egy ixörkrlme-rulia • Caomaqolásl dij nem számittatik. -
_ .\'in Pest.-WS
II4- r »• <• ii íj a hho, Nr. t,bcI ni KI n (/ it n u I n h P a r I m v r II a i
Modewaaren: Leinenwaaren :
Alleriieileale ........kl-ideratolT.. in rei.balei
Austtabl, 10 und 12 ellige eoiuplelte Kl. ider \\ a :t» 4, 6 -0 ll und lil.lier. \'I\'liikiaelie Kehlalroekalolfe, eiu Klei.l iiur 4. 4.60—6 II.
Sebttar/e .11. fKrl.ige Seideiiat.>ir.>, pr. Klle I.Ml, 1 2, 2.\'»0 :i ll. S. idei, Kipi ll,Id tlrosa de Kaille |ir. Klle 2.60, :
Kllgliae|ie l\'aleui-Sa«iint« pr. Klle 8tl kr., I, I.
ell.
I . 60 ,
20,\' 1.60-
il.
0 II.
ii-l\'laida, aO, H, Dl, 12-16 iMiiir-UinliKiigtlIebor á 4, 6,
2".
Seilll
Kiugearbeitele 25—60 ll Damen- nnd ll< Wallmoll u. (\'.-H -10 ll.
IJeatrieh^e Wolleii-NeUtileher h 2, 3, 4—6 ll. Ilrtt 11 -Disebdeekeii iu allén Karb. n k 1, 6 -0 ll.
HalbgiosVn Wolleullleber á I. 1.60, 2—3 ll. hebwarae uii.l fürbigo Hoi.lentllclier a I.Ml, 2,
2.60, 3-4 II. Seiden-Ilroge-Tlleberl á 80 kr.,1 —l.SO. Ki\'liKrpa und f.avallen von Seidc á 80 kr., 1, 1.60—2 ll.
Dies.-ll..... iu Wolle a 20, 30, 40-60 kr.
gnle (larnleinuaiid A 8, - lo ll. . gewaaeli.Creaa-l.oiinv.11. 12. I I I6H. Kuinbnrger l.eimv. Ifi, 10 18 ll. IrrlHuiler l.eiuw. IC, 18—20 II. I , 61 . aeliworato Ituuiburger l.einwaud 23
25, 28, 30, 36, 40, 46—60 ll I . 30 , .-ebtflirbig Canafaa 7, 8, !l— lll tl. C\'liilfoiia kii Hcrroiiliemdeii ». CnlerrJ\'.ekeu aelír
geeignot, pr. Klle 26, 3o. 36—40 kr. • llellreng-tiratet mit Allaaalreif, pr. Klle .\'10, 36.
40—60 kr. Iicintücber obne Nahl pr. ! I.eincu-Dauiast-Tiaelitlielier
pr. St.\' 8, 4. 6—0 II. I.eineu - Damaal - Serviellcn
pr. Dtx. 6, 0. 7 -8 II. KalTee und Thee-Servlettéii
pr. Dtx 2.60, 3-4 II. Xauking auf llellxeug, gv|l>, >veiaa-un.l roaa
pr.JKIIe 20, 26, 30, 36, 40- 60 kr. Weiaae und fürbigo Tarlalauo. Molla und C.epp-
liaae pr. St. 4, ft, 0—8 ll. Weiaao und flirblgo l.eilien-Saektllrher pr. Dlx.
3, :».M)-4 II. weiaa und fiirbig
Haiidllleber ,
und fiirbig
, 4, 6—0 tl.
ud fiirbig, pr.St. 80 kr.,
Kutter-Organ
1. 1.20, 1.60,-2
Auaaer erHÜ.Ioileii Artikelu aiud l\'ernor uoeli ani I.ager: Kelne Klanell- uud l<ip r, Waselikleidcr von l\'oreail. Ilatlist, Jaeouet uud l\'ii|iie, fiirbigo Mode-llar. b. iile,
- ■ i......... Srlinljrll.areliente, (.\'almtika, geatreifte flirbige (Iratéi, Hulorbclton, MlbolatolTo, ae
Lualrea, t\'aoliemire und veraeliiedeiie Trauemaareu xu den
all^rbllllffaten Prelaen.
Ilrfellubo ItealelluiiSeu jodor Ari, aucli von liior nielil angegebonoii Ariikéin, i lll.orall Ilin gegen vorl.erige Kinaeiidung ...ler Naebiialnne dea llelragea nöt grüaater Sorgfall uud
(le»is.e,,l,afligkeit pr.....pl ..Ifektuiit uud ttird Allea otwa ulel.t Convonirondc anataiidaloa retour
geiiouniieii. Kleiderstotl......ler mit tiHl.eror llcxcielillillig dea Klloiipr. iaea uud der Slolfl.reiio
..........." erlai.gen g^jrffa und franeo bereituilligal eingoaündel, ao aueli von jedeu boliu;
" ujon ■ e Ii u « I I a t o n a angefcrtigl. Hoehavlituugavull eigelivnst
lelik leni.
bige,;
i\' dio elegauteáten Kleider
« r a 11 k - Z n
iiu lletrage
ADOLF IIAMHUlt,(jiKK.
larnbc l> e I II es t e 11 nli xon
W ll. ni |.|,g.nlDr l>nii,oi,rHrlicr, ■) \\ "\'.............. ) ll. Raball.

, 26 ll. eiu lleriiner Wollentucli, . 60 II. ein aehllnea StolTkleid, • Vfjpackunfl und Embal\'age wlrd nloht In Rrchnung gtbraoht.
Wajdita József, kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gyoresajtónyomása N^y-Kanizaán.
NAflY-KANim, 1S«„. október ><-én.
•jr
87-ilc az4m.
TIzeneKTedlk évfolyam.
Előfizetési ár:
tów -ívre . . 8\'frt
!■\'.{]<j sz int W l.r.
j HirdetciaK jutáÁyo
N\'VM.TTKHIíKí
illa-Somogyi Közlöny
f A lap szellemi résxét"
; ílleió klíxlemények »
I juvapi r^iz\'it illfitó íj kozleim-ny. k pétiig »
j tézóntldlu
| NAtiY-KANI/.SA Wlasftlethiz.
(a ..zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsu. kereskedelmi s iparbank" hivatalos érlositője.) \'
lleíőfikiiit kéls/er, \\ asaruap- s csütörtökön, megjelenő ve^jcN tartalmú lap.
I/.SA |
" U
Nngy«KAlll/<sa, okt. 21-én lb?i.
A nntfii-kamzsai izr. hitközség kiivotkezü icvclct intézett méltóságos JIcrtclcw.li/ Kálmán Zala tft egye főispánjához :
Méltóságos főispán- ur! \' Fölséges királyunk azon bölcs intézkedési!, mulyszcrént megyénk kormányával Méltóságod érdemdús személyét megbizni íkegyeskedett, méltó reményekkel párosult •őszinte örömet ébresztett Zalavármegye minden-értelmes lakójának szivében; mert általános a meggyőződés, miként azon férliu, ki az évek hosszú során át a haladás zászlaját lobogtatta; ki a közjót szivén hordva, a szabadolvüség magavittos eszméinek terjesztése mellett tántorithatían elvhüséggel küzdött., tágasb hatáskörén még több hasznost, még nagyobb áldást fog árasztani.
Ezen általános lelkesedésben nem csekély részt vesznok a nagy-kanizsai izraeliták is, és habár az cgyenjogositá.s.e felekezet külön állását megszüntette; habár mi \' izraeliták a haza javát czélzó kivánataiiikat, reményeinket és1 törekvésünket más jó érzelmű polgártársainké-ivei egybesiténi szoktuk, mégis kedves kötelességének tekinti a nagy-kanizsai izr. hitközség ebbeli érzelmeinek és hódolatteljes üdvözletének jelen sorokban kifejezést adni, és az alulírott elöljáróság; fölötte boldognak érzi magát, hogy ezen őszinte szorencsekivánatokat Mél? tóságod tudomására juttatja.
Engedje a Mindenható, liogy Méltóságod ezen uj hatáskörében az emberiség javára még sokáig, igen sokáig működhessék, engedje az ég, liogy Zala megye lakossága Méltóságod bölcs és erőteljes kormánya alatt anyagi jólétben gyarapodva^ a polgári "erényekben, de főleg szép egyetértésben szilárdulva, a loldi boldogság legtna--f^.-,!) fokát elérhesse, liogy igy Méltóságod áldásos működésé-iek üdvös\'követliozniényei a ké.só nemzedékekig terjedjenek, é.s .Méltóságod dic-ió emléke hazánk történetében örökké tündököljön k
M^Jy szívélyes klyánatink mellett hódoló tisztelettel-vagyunk
alázatos Szolgái
következnek az aláírások.
Mily tciiy&z-lrAiiyt ki} vessen Jdvf\'íro a kisebb JiiIittMiyészf«»
(KolyliŐni.i.)\'
Ha igy a számokat tekintjük, azt látjuk, hogy Európa gyapjuterinelése mind a négy másik világrész termelését fölülmúlja s eszerint azt gondolhatnók, hogy ha eV.ek talán még többet termelnének is, ez nem nyomna oly nagyot a mérlegbe; — de sajnosa dolog másként áll, és a tengerentúliak naponként emelkedő gyapjutcrmeléso érzékenyen sújtja gyapjiikereskc<lésünket,-lniiit-hogy egész termelésükkel az angol piaezot elárasztják, pedig az Volt közvetlen verseny piacza Németországnak és közvetve M agyarországnak, - a gvapju jjedig, melylyel a píaczot elárasztják, ép olyan jóságú, de olcsóbb merino gyapjú, mint a melynek termelésében, mielőtt a tengerentúli versenytársak, a küzdtéren meg nem jelöniek, Magyar- és Németország voltak a főtényezók ; értein itt a jó közöpfinoinságu merino gyapjúkat.
Mindezeket jól megfontolva, nem szabad ujabb időbeli európai versenytársainkról t. i. európai Orosz- és Törökországról megfeledkeznünk, ezek is már hosszabb évek óta rohamosan ilzik a merino gyapjú termelést , és a 1(58.000.000 font évi termelt gyapjúk tetelnes oll\'éle gyapjúból áll; már pedig az világosan állhat előttünk, hogv ók, gazdasági viszonyaik közt ezt sokkal olcsóbban termelhetik, mint mi, vagy Németország.
Eszerint a progressiv elóhaladás még mindinkább várható lesz, sazon arányban, amint az európai viszonyok mindinkább con-solíilálóduí fognak, jobban és jobban lefogja szőritnnLa_J$Mzépliuoin gyapjút termelő kisebb birtokosainkat a küzd- és verseny térről,
- sajnos, sokkal\'előbb, mint ennek orvos-, lábára e.«ak a kezdeményezést is megtettük volna.
Igaz ugyan, valamint minden üzletnek, ha conjuncturái bánni .oknál fogva, bizonyíts időközben pillanatnyira hullámoznak, vágy egy darabig pangnak, míjpliga reiiíény valamely horgonya lebeg szeme előtt, melynek megjöttével üzletet ismét a régi kerékvágásba jutni látja.
Igy van ez a/* érdeklett juhtcriyésztők-nél is, s e szerint\'egyes gazdasági czikkek és röpiratok reménynyef-kecsegtetik a már-már esilggedni kezdő tenyésztőt, molyet ez természetesen\' jsokkal hajlandóbb elhinni, mint a csomót szétvágni, a régivel törni — és egy jól átgondolt czéllal. határozott akarattal, az üzletnek amaz ágát kezdeményezni. melynek vas-akaratu vitele^ mellett ismét- biztos révbe juthatna.
A többi közt azt mondják a reményt gerjesztők, hogy a tengerén túli juhnyáj ik ily rohamos s nagymérvű növekedése csak ! is a gyapjú jósága és minősége rovására ; történhetik, mert úgymond minden juh ! tenyésztő tudjar milyen\' nehéz a nyáj i\'ej-szerinti növekedését saját nyájábani szaporítás által emelni anélkül, hogy éz eljárás-j sal a gyapjú minősége c-sortál. ne szenvedjen.
Ilyen körjlbnényck közi ininden bá-I rányt,_ melyet tetszül, ismét minden juhot, \' mely élni akar, a tenyésztésre kell használnunk s megtartanunk ; de az ilyen eljárás I állal a gyapjú jósága é.s értéke mértani ! arányban, biztosan alá fog szállani.
Továbbá mondjak, igaz ugyan, hogy tengerentúli versenyzőink törzstenyészetei-I ket Németországból szerezték, és ezek vér-j felfrissítésére időnk ugyan onnét drága pén-j z\'ért a legiiemescbb.aiiyagot összevásárolták ; ■ de ezt esnk addig tehették, mig nyájaik a ! jelenlegi roppant\'arányt el nem érték, azoií-i kívül hosszabb időtől fogva már ujabb te-; nyésznnyagot sem vásároltak, hanem nyá-! jaik nemesítésére ">aj.i.t törzsnyájaikból ve-| szik a tonyész anyagot, — s ezáltal mind
tenyészetük, mind az öttől függő gyapjú minősége jóságában tetemesen alászállott.
Nemkülönben" — mondják ők — az idő kedvezőtlen viszontagságai is hátrányára vannak a tengerentúli gyapjutermolésnck, mlmhogy a juhok csaknem az egész évet szabadban töltvén, a bunda főlszine, teteje sV.enved, a fürtök hegyeit*revesek lesznek, s minekutána a nomád legeltetési viszonyok közt, Ind dús, hol szánta legelőn kénytelenek élni, a gyapjú növése sem (j^anló, hanem szakadt íabsatzig),c szerint keresbbé erős is lla nio-t még hozzá vesszük, hogj\'a bunda a bognácstól. korhadt növényi részek,* por- és más szcmétncimiektől bepiszkoltatik, mely részeket a gyártás előtt a gerebenezés által lehet csak eltávolítani, inely eljárásnál mindig teteuusb inennyiségtl gyapjú is elvész..; világosan látjuk, hogy sokkal jobb európai középlinoin gyapjúnk fog fölszínro kerekedni.
Kos ez mind igaz, de fordítsuk meg a képet, é.s nézzük meg másik oldalát, mit I bírunk mi ezen méltó tényezők elé állítani ? (Mindenekelőtt, hogy., a tengerentúli tenyésztők kisebb arányban vásárolják Németországban nyájaik fel frissítésire a (te-nyész-anyagot, ezt azon körülményben találjuk, hogy a tengerentúli tenyésztők közt épen ugy, mint minálunk és Németországban igen számosan a tcnyés/.anyag tenyésztését és eladását tűzék ki tenyésztésük czél-jáitl; azt pedig tudjuk, hogy a partok hosz-szában, nevezetesen a kikötök közelében igen számos é.s nagy törzsjuhászatok vannak, s ezt a reményt gerjesztők is, mint dicséretre méltó kivételes eseteket! elismerik; jelenleg tehát ezen juhászatok szolgáltatják a tenyészanyagot.
lla pedig a 1 f>tI2-kilondoni kiállítást tekintjük, meg lehetünk győződve, hogy i épen az amerikaiak, de fóképazausztráliak \' vették meg.a kiállított leggyönyörüebb pél-j (lányokat, igy p. o. Loyd ur Austráliából I nem egy gyönyörű kosát vette meg Steiger j ur louto\'vitzi jiihászatának. Ezen időraj- a ! mint tudjuk, a roppant amerikai háború
TARCZA.
Itt II Ilik.
itt Misk szobámnak hallgatag llréb-n. Hideg falak ktlzlltt, égí! fájdalommal,
Kinézők nr. éjnek, barna fátyolára----\'
Kllnn egyoiilün pihen, viríts, fiirlmloiniii.it .... S mintha o borxssxtá nyugalomnak képe, - I.oplot vonna agyam — felszított (Is/.kéro : i
Szirom, szivem, le lezárt néma koporsói |
HatovánV halottad, töményed mc\'Kvnn-o? !
Vngy tán l\'iíl hnrntod a ké»í(jbc.o«é» . |
Kidillt h •«» uloUé kedveit In olri«x?\'
S mit otryknr nnerolum, • áhrntid pitim koxo *x<ítt, { Kir.ihulii i-l an\'Pi virágos (zomftidöd ?...
Ott. ott. ama f.\'-rotf, mely n forr.S írnok iléty fnrráviliúl jÓRArexcial éhrcil fel. Hxn^jára\'ii lélek xiolld álniKihőI, Felriasztva vérxö tövis k.\'izt sorvad el. A hnldi\'kliS ar(v végíohajárn f\'jlnovet I ... I S még i* io pokoUztinijr, sr.épon h.-uigzik nov.nl. j
• CíslAdns! mint n pu<xták. liíiidérloAnya, Délilmb, vándor ifjnviil játékot llz, Moí\'ilyg, klizolb inti, mii; a lankadt erek, -
H a meKtörnit sxitmbUI kifogy ax élottllz .. . Oh I n i sal.\'xUs álkitl.\'il kínzott kohel. Orökf.s harexot kllxd,... «oha nom llunApcI.
OUOTft OVÜIiA.
A li ti t c 1 e ii li e z.
Kinlékcxel-6 még? iliazen nom volt ax régi Akkor kelt lomb, ordftri, berkifn, 8 virág nyi lott kis kertedben.
T- meg, kedves haja Kgy fllrljét nyujtolt.nl KmlékKI én nekem. A/.lán tiekom ndnd,
A gylltll\', liogy higvjen »ziv.\'i . Kemegntt ki< ajkaií, • Midiin azt suttogtad : „K.\'.cretlek k dvoaem."
Most. hogy a lomb sárga, Szivein boldogsága, Kihint, mint a dnl.x madár. .I.clkom nrflmo soh\' sem vár, liogy liIOelen valál, Sxivemnnk a .halál, Meghall boldogságom. Sokszor dnhttng s tombol, Mint éjszak ormiról, Keblemben egy vészes vihar, Mely minden szépet fdlzavar, ílnsxum viharja az I Mért nem valál igaz ? Miért feledtél el ?
Soksxor. fnigondolom, Hogy arezáhox dobom, Kit most nm-rolmcd boldogít, Szivem legdrágább kincseit : Mit zálogul nyerék, \' Mig oly boldog valék .... Mig hittem, hogy szeretsz.
Majd ax emlékezet Kagadja lelkemet, • / A boldogtág omlókéhoz,
Ajkain I 1
IIAKIM SZAIIt\'i 8ÁNHOK.
A zon pt»ba r IV1 kUsxönI és,
I iifhj,<t ifj. ükiiblics Jyiszhi L^enctr-Tomiijo) főispáni ebéd iilknlmúvttl momlo/t.
| — Okt. 20. 187a. —
Igen lisztéit vendégkoHZoru I
! Előre is jelezni kivánom, hogy a par.nli-i\'gomon kezdem ős az angyalokon fogom vó-gezni. t
A midőn a végzetes alma mcgizleldso folytán az.atigyal lángpallosát villogtatva üzto ki az eliiő emberpárt az édenből, az l\'r őzen ki-ü/.etéssul kapcsolatosan osztályrészül adta nekik az elógedetlenságet, a azenvedólyek különféle neinót, a kislelküsóget ós\'a mcrtóknőlküli bizalmatlanságot.
A bünleUis e 1101110 azonban koráütxom állhatott helyes arányban azon hibával, a melynek kifolyásául volt tekintendő, s inndt lehet kimagyarázni, hogy ennek ellensúlyozásául a jő Eg a nőben kiváut a jobban sújtott fórliu-nak olyan támaszt adni, a kire mindenkor jó- ón balsorsban egyiránt számithatott.
Keblóbu ültette a nőnek a nemes önfeláldozást, hogy igy legyen, a mi vigasztalóul marad a megpróbáltat is óráiban.
Sok idő elmúlt azóta, változtak a viszonyok; egyik ember jött, a mánik ment, de a fentebb nevezett menies vonást nőink mind-ogyiko mindig megtartotta.
(>.1 "apáink Hzámára is ódonnó változtatták a létet, h ez által átültették a férfi szivébe is azon gyengéd érzelmeket, a melyek a szerelem, szeretet ós barátság tolmácslói.
Ez elÖMuényck után a magyarhölgy állását kivánom -pár.szóval, társadalmi viszonyaink, közt ecsetelni.
Altalán elvan ismerve,lliögy a nő irányá-: bau nincs lovagiasabb nemzet a világon, mint I mi, és hogy ezen lovngiasságunk indokolt, azt I már azon körülmény is eléggé igazolja, hogy | csak a mi nőink mutathatnak fel .soraikban 1 egy Zrínyi Ilonát, ogy Hobok Uyörgyuét, egy Murányi vetiust, csiík egyedül ők lehetnek büszkék az .egri" névre. | Es nemzetem, a melynek ősei oly lova-
giasak akartak és tudtak lenni, most is fennen lobogtatja .0 jvj/.bun a méltányosság, szabadj elviiség zászlaját.
Meri nézzük csak a társas életben, minő szerepet játszik egy gyengéd magyar nő? * • 6 iiiimleno: tanácsadója, vigasztalója,
lelke, s valjuk meg, csak őszi utón, uralkodója is egy férlinuk, — a ki azonban az ilyén rózsáján-■ czokkal járó szerepre mindig szivcsei), örömmel | vállalkozik.
i Engedje meg nekem <a tisztelt -vondág-ko*znru, hogy oly kct hölgyről szabadjon ezut--tal megemlékeznem, a kik minden nemest, szépet, minden jót és fenségeset egyesítenek magukban, a mit csak»a természet nyújthat) és & műveltség által, elérni lobot. I A Mert kérdőm: nem mondhatja 0 magát büszkének aZ az apa, a kinek minden perczét bojdogitja két szerotetro méltó leánya? I Kalapot emelek 0 két nő olőtt, mert tisz-
. tolom bennök az unokákat, a kilc vig kedélyű
I
kövotkezett be, moly több évekig tart ván, kártékony befolyását bizonyára a juhte-jiyósitésre is kiterjesztő.
De ba a dolgot tovább kutatjuk, meg fogúnk győződni, hogy ezen mozgalom nem olyan uj már, mint gondolnók, s a miről a statistikai adatok kellő felvilágosítást nyújtanak. Elsner von Grófíow szerint (Dio Wollproduction der Erdo) Áustráliának e század elején csak mintegy 6000 juh volt ! ezen szám 1868 már mintegy 4f>,000.000-ra emelkedett, s özek után Angolországba bevitt 1834-ben 4<883.700 fnt, 1848-ban pedig már 40,034.067 int gyapjút. A suly-bani fokozatos növekvés tollát őzen idö közt évenkínt 34"/<,-ra rúgott.
De még szembetűnőbb Dél-Ameriká* nak és Áustráliának gyapjú-beviteli emelkedése 18/>2-lk évtől egész 1866-ig," mit Schmoller az angolországi kereskedelmi kamara statistikai osztályának kiadása szerint .közöl; eszerint az angolországi gyapjn bo-t vitel tett:
1852-ben
Austráliából . . . 43,107.301 ftot. Dél-Amerikából . . 6,2á:>.iü»8 . 1866-ban
Austráliából . . . 113^77:i.«>!*7 ftot. Dél-Amerikából . . 2l.l"i2.277 \'„
Ezen statistikai adatok hangosabhan szólanak, semhogy ezekhez még commentár is kellene, s világosan mutatják, hogy jelín-. legi válságunk már ivgiebb keletű.
(Folytatása kavetk.l
KNUEMMKCHT KÁKOI.V
Tanügy. .1 Kii YZÓKÖN V a zalamegyei általános tanitó-egylet központi választmányának A\'agy-A\'ai\'iztáiíj IH72-ik évi okt. 22-én tartat illéséről. Jcli\'iivullnk: Helyettes elnök: Nucsoez József, jegyzők : Haj-gató Sándor éa Németh Igilácz, pénztárnok: Kosenblüh Lajos,kónyvtárnok: Itéesoy (lyórgy Horváth Pál, tlyórlly János, llolltunnu Mór," Tóth István, Rózsavölgyi\'Antal, Horonkay Károly, Páros Endre és Juhász Péter., Mult ülés jegyzőkönyve (elolvastatván, ax érte-kezed megkezdetett.
Tárgyai:\'
1. Elnök ur sajnálattal jelezi, hogy tiszti vezetéséhez az egylet pecsétjén kivid kezéhez misem szolgáltatott. E tárgyban jegyzőktől .kér felvilágosítást.
Ilujgató Sándor a tnaga éa jrgyzőtársai \' részéről kijelenti, hogy a jegyzőkönyvek voltj, elnök urnák boadatf\'nk. Minek folytán megke- j rostütik, hogy a kérdéses irományokról tájékozást adni szíveskedjék.
2. Klnók felolvassa Krób Pál m. taufal- I llgyeló ur levelét, melyben egy közgyűlés mi- I olőbbijmoglnrtáaát kéri, hogy azon llujgutó ■
Sándor kitüntetési dija, a nméltóságu \'közoktat tásügyl ministerium kívánalma szerint, ünnepélyesen adatnék át. -
A vidéki tagok költségkímélése tekintetéből határoztátott, miszerint nz illető díj átszól-gálásá csakis választmányi gyűlés alkalmával történnék, s hogy m. tanfelügyelő ur által erre vonatkozólag n ministeriumhoz véleményes jelentés terjesztessék fel.
3. Elnök bemutatja az alföldi tanitó egylet szaklapjának két példányát.
A választmány az egylet számára megrendeli. Az előfizetéssel pénztárnok bizntik meg.
.4. Egy beérkozott pályutnű tárgyában. Volt eluök ur szintén megkerestetik. í>. Elnök jelenti, hög.V llerteloudy Kálmán főispán ul-uál az ünnepélyes tisztelgés alkalmával a zalamegyei tanítói kar torró üdvözletét tolmácsolván, ogyszorsmint a tanügy támogatására fölkérte.
Köszönettel vetetett tudomásul, ti. Elnök wivélyess éljennel\'fogadott megemlékezése folytán a választmány, Trefort A\'„oii ni; újonnan kinevezett vallás- s közoktatásügyi mtnister ur iránt, a zalamegyei tanító egylet nevében lelkes üdvözletét jegyzőkönyvileg ia.kifejozé, azon benső kívánattal, l.iogy t) nagyméltóságát a tanügy s általa szeretett hazánk boldogitására a Mindenható sokáig tartsa meg! _
7. tiyórlíy János ur, budai küldotéséról számot itd. V
Tudomásul vétetett. Hővehb megvitatása lloll\'mann Mór tuditványára — a jövő gyűlésnek tartatik lenn. -»—
Sj.Az egylet szaklapjára vonatko7vlag tl vőrlly János fel. szerkesztő jelentést tesz, hogy ca\'ak \'íii—4i> előfizetés érkezvén, azt feutartaui lelietetleu, miért is a szyrkosztóség ugy intéz kedott, hogy a kevés számit olölizetőknok kár-pótlásul a ^/.da Somogyi Közlöny" küldetik meg. Ezzel kapeaolatbun számot ad a lap előle* ges költségeiről.
Tisztába hozatott.
U. Közös elhatározással Récsey Oyörgy, Ilöll\'iiiann Móres Rosenblüh Lajos uraltfyneg-bízatunk, hogy a pénztár állapotát megvizsgálván, altoz mérten alkalmas egyleti helyiségről gondoskodjanak.
10. Végül a választmány azon óhajának adott kifejezést, vajba a megyénkbe- kinevezett felsőbb nep- és polgáriskolai tanerőket iiKaz egylet kebelében rendes tugokul üdvözölhetni! lvzok utáiv a gyűlés befejeztetett. \\ K. m. I. \' NU(\'-SEOZ JÓZSEF, Jcg,I«ttr •. • , helyettes elnök. . IIAJOATÓ SÁNDOlt.
Zula-Kiít\'i*s/.og, oklobcr 22-ón,
A mai központi választmány illésének képe ismét vérmessé kezdi tenni azon hitünket, hogy a niegyének hazulias értelmisége még is tud \\ha akar!) érdeklődni a közügyekért.
Klnók : (\\ul..r Jiuro alispán, 10\'/, órakor megható szavakkal uyitiUta meg iia\\ idést, jelezve, hogy időközi gyengélkedése akadályozta az állandó választmány nak előbbi osszehivit-sábun.
Felolvastatott a képviselőház elnöksége által a központi bizottmány elnökségéhez inté-
öreganyjokuuk még hátralévő napjait megédesíteni tudják; az önfeláldozó barátnőket, a kik nyílt őszinteségük és vonzó modoruk által csak lebilincselik társnőiket; a házias gazdaasszonyokat, a kik takurékosaáguk és egyszerű ségük által csak becsületet szereznek a magyar hölgy nevének; a valódi honleányokat, a kik m hazaszeretetben veraouyoznek fertiainkk.il. s akik önnek az árva hazának szellemi előmenetelét is nom csak ezélozzak, do képosségük-hoz mérten érvényesíteni is fogják, és végre a loeudő nőket, a kik megnemesiteui Ingják szeplőtlen szerelmük által azon férfiakat,* a kik eléggé szerencsések lesznek őket, övéiknek mondhatni.
Kiket óhajtok éltetni, ugy hiszem senki előtt se titok V
Hogy azonban o titok is leplezetlenül álljon a voudégkoszoru előtt, őszintén, szivl>ől kívánom, hogy a női erények o felkentjeit, az ártatlan ibolyát s az üderózsát: 11 o r t e I o n d y Irén és Rózsa kisasszonyokat az ég igen sokáig éltesse I
IRODALOM
— Heekenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában Testen megjelentek és beküldőitek hozzánk a következő l#73-ik~4vro szóló uap-tárak:
a) „Kaptdri jegytékklinyoecske\', gazdák-számára szerkesztő Jurenák Aurél. (Jyakorlati a, igen czélszorü\' zsebkönyv ára 1 frt 40 kr.
b) plfjuidgi nup<4ru szorkwizti K. Bonioz-ky Irma. Változatos tartalommal s képekkel,
kö«t Vörösmarty arczképotéa sírja, II,
erencz születési háza, Oaribaldi\' itsz rt rom, Mehádia lat. Ara áll kr. cl „Protestáns uj képet naptár\' szerkesztette Dömötör János, tanár. Révész Bálint, Eitrdőa Lajos, Ciregus Ágost, Talay\' István, Taloe/.i Horváth Mária nrc/.képei, életrajzai s egyéb középületek rajzaival. Ara öO kr. 1
d),„Falusi gazda naptára.\' A toldmivo-lés, kéri ipar és gazdaság évi közlönye, földbirtokosok-, koriészgazdák , lolktUzok-, iskola-tanitók- és gazdatiszteknek ajánlva, több szakértő közreműködésével szerkeszti dr. Farkas Mihály, földbirtokos. IX. évi folyam. Gyönyörű liiAla\'ppal, tnoly dinnyefajliknt tüntet elő. Ara 80 kr. \'
0) \'j honvéd naptár* egyúttal katonai naptár, a magyar nép számára Szerkeszti Aídor Imre. Vl-ik évfolytiin. Sok katonai képpel. Ara f>0 kr.
f) n Ikrát/\'Illek naptára" szerkeszti papra morgó. Ara ú<> kr.
g) .Xemzeti nagy képcs naptár* ezelőtt .Jó barát", szépirodalmi, éa iiímcrotterjesztC tartalommal, számos képpel, szerkeszti Aldor Imre. Valóban sok érdekes és .változatos tartalommal és sikorült jó képokkol. A tömött kiállítású naptár ára 1 frt.
h) A „Népzáizlója naptára\' a nép számára-szerkeszti Aldor Itnro, ötödik évfolyam.\' A.czimkénes naptár ára 40 kr.
1) .Jtlván iáctf naptára\', alapitá Mayer 1.,Szerkeszti . Kőhalmi K. J. I«. évfolyam, o családos házi gázdák-, gazdaasszonyoknak, nép. \'nevelők, helységi elöljárók, iparosok és föld-mivelők fámára M|»dott kaleudárium ára f)0 kr.
zott abboli értesítés, hogy Thassy Miklós választása megsemmisíttetvén, az ujabb válasz tás eszközlése vált szükségessé.
Farkas Sándor ajánlata folytán választási határnapul, folyó évi november 12-ko tüzotott •ki;— választási olnökül podig egyhangúlag: ífj. Skublics László, helyottes olnökül: Doák Lajos, jegyzőül :ifj. Mártinok István, holvottcs jegyzőül podig: idősb Skublics László lőttük megválasztva.
Intézkedés fog tétotoi, hogy illetékes helyen két század huszár legyen kinyerhető a kiizcsend és rend biztosithalása szempontjából.
X-Y.
Az állal és iiihéiiylioiiosKó egylet
ét a meghonosításra ajtiidható madarak.
Az\'állatország tömérdek fajából\' az ember igen nngyou keveset lordit hasznára, ez legjobban kitüntethető,\'— ha a sok tudományosság-gi/l irt (V) terimiazettudományi munkákat szemléljük ; ós épen azon meggyőződésre jutunk mindeddig sokan, — váljon e temérdek állatfajokból mennyit fordíthatnánk hasznunkra, és mily számtalan közölök idomítható at lassanként házi állattá. Ez utóbbi eszme korunkban,ugy látszik, érvekben akart kifejezést nyerni, inert ittis-oltis hrttTatszott az úgynevezett „aecliniatizáló" egyletek keletkezése. első ily egylet l8í)4-on Frnneziaországban alakulva, szervezkedett, Napoleon berezeg pártfogása ,s Saint-llilaire, Uollfried elnöklete alatti Czélja volt a társulatnak a hasznos állatok szolidiléSit, behozatala, nemkUlonheu meghonosítása, valamint a luár létezők uemesitcso.
A társulat figyelme nemcsak az állator-. szag, hanem a tenyészet és az emberiségre oly nagy fontossággal bíró növény országból a hasznosabbakra is kiterjedt, ol^czélból, hogy i nemesebb fajokat más földrészekből behozva, úrra nézve idegen égalj alatt át,Illtetve szaporíts)*. Ezen első egyleten kívül, csakhamar Fruuezia-országban két liók — azaz mellékegy let alakult (Ironoblo és Nanci városókban. Az első úgynevezett lőegyletnek Algírban, n franczia kormány rendelete folytán most is lontos segéd-eszközök álluuk rendelkezésére.
E ,Societt\\ d\' acclimatatiou" 1800-ben kezdte inog\'gyakorlatát,vagy elveszorinti tényleges t<!vékenységét az augora-kecsko behozatalával, mely kiliinőon sikerült. Kzen kecskéből • 10 példányt kapott u társulat Vailunt marsaitól, kinek azokut Abd-ol-Kader küldte ajándékba. E kecskefaj nagyon becsos szőrmével bír, ini uo\'m ismeretlen.
Az. első társulat czélja volt ez emlős állat meghonosítása Frnneziaországban, mi ugy lát-azik, sikerült is, és ez által szörnyen sdgitettok az ország szegényebb sorsú lakosain, kik oz állatot, mint igen hasznos házi tényezőt, tenyésztik. Ez időtájban kezdettek meghonosittatni az egyplouii kecske és a zsirosfarku juhok, e két állat, nagyan hasznosnak bizonyult, és gondozása nem épen fáradságos.
E társulat számos befolyásos taggal bírván, ezok közbenjárásával szeretett amerikai főleg kulifurnini fogoly madnrakra. Ezek ügyes ápolás és goudozás folytán, oly gyorsan felszaporodtak, hogy máris Fralicziuórszág \' egyik fontos madár vadja gyanánt szerepelitek.
Az ogy.lot lHÍ)7-ki inüködási jelentéiben foglalt behozott madarak közól felemlítjük a kék(ejü-gyöngytyukol, kochinchinai, brnma-putrai s v.hinni gyöngy-fáczánokat stb.
Nem rég Németországban szintén alakult „állat és in\'ivényhonositó társulat" név alatt egy egylet, oz azonban eddigelé, nagyon kevés életjelt adott, valószínűleg megszüut. Az Oroszországban létező, s nagyon kevés eredményt fölmutatható társulatról keveset \'mondhatni, annál inkább is, mert életjelt nem ada.
Az emberi szollom évszázadról-évszázadra roppant szellemi- és.anyagi előrehaladást tett, de mégis feltilnó azon jelenség, hogy az emberek által kifejteni szokott tevékenység bizonyos irányban megállapodik, és seinminoma iuszkolás-taszigálás daczára a felvett irányból ki nom Wr. Innen magyarázható csak ki azon szer lelett i ragaszkodás vagy egy iránti\' érdeklődés , mely az állattenyészelbeti is kirivik. Megszokott,a ház körül őgyelgő állatjain kívül, soha nem óhajt egj"obot, az ujabb, küliiotii vagy más világrészi hasznos, szelídíthető állatok iráut többnyire ellenszenv vei visoliotvén, ha szert tehetne is rájok, nem teszi, és a már meglovő-ket nom müvoli kollőon, a magáéi tartva a log-jobb cs legnagyobb tényezőnok.
Mióta Amerika és Ausztrália uj világrészek felfedeztettek, azóta kezdett kisebb-nn-gyobb lendületet nyerni az eszme idegon állatok behozatala által,és inoghonositása, de mindössze is köveset novolto ez az omborokuok az állatok feletti uralmát.
Amerika dús állatvilága Európa uépoinok eddigelé csak 3 faj háziállatot nyújtott, pulykát, pézsma-kácsát "ds tengeri örlecsot, a két utóbbi becsö étidig még nagyon kétséges.
Ausztráliából csak épon egy madárfaj honosult meg, a Ifakadu, do ez is itt-ott, csak. későbbe század második fölének kezdetén kez-
dett a font orolimt társulat más csakugya hasznos állatokat boltozni és moghonositani.
Európában eddig 32 háziállat nemmol birunk, tnoly közül több,mint a kanári madár, épon soiniuj.hn8znut nom hajt. Állatjaink nagy-része Ázsiából ered, a többi összes világrészre összesen épon -l darab esik.
Tagadhátlan ugyan, hogy azon világré-szok több, sőt sok oly állattal bírnak, molyok ügyes és (először) fáradságos móddal átido-mithatók.
Mint a tett kísérletekből kiderül, Európa szolidebi; égulja alatt tömérdek hasznos állat, nemkülönben növény honosítható meg. A madarak közül íelowftitjük a kövotkézőkot. A tyúkfélékből a kurgályt, hokkúfajdot, ragyogó fáczánt, és a korouás lubnguluinbot. A korgály kakas nagyságú, \'Délamerika lakosa, ugy lát-szik a lítzolíkul kö el rokonságban áll, do azért, mint némelyek tev k, nem sorozható a gázlók roudébo.
Kitűnőbb saj.\'lsága e madárnak a hűség, valamint az, hogy baromfit és birkanyájat egy-iráut lehet vele őriztetni,s mi különös, azokat irányába folyton ougodeltnességbea tartja.Nincs állat, melyet köniiyobbuu szelidithelui és eltarthatni lobot, sajnos azonban, hogy a hidegebb éghajlatot épen nem tliri, Déleuropában azért ;ft\'vele lett kísérletek kielégítők ; valószínűleg meghonosodik. A hokkó szinte délamerikai madár, könnyen szelídül, pulyka nagyságot ér el és kilüttó Itusl szolgáltul. Meghonosítása, szépen sikerült Holland, Anglia és Frauczinország-ban. A ragyogó láczán, India hegységeinek házi szárnyasállatja, még eddig nem hozatott bo Európába, mert a naptéritók közt uraig<» meleg, minden — eddig ideszállilani mogkisér-lott — példányokat megölte. A koronás tuba galamb, moly Uj-Uénuaés Dél-Ázsiában, mint bázi szárnyas tartatik, kitűnő húst szolgáltat, teljesen kinőve, pulyka nagyságú, és 0—7 Vonlot nyom. Könuyou szelídülő madár, l\'árisban,. hol szaporiitatott, az utóbbi porosz-franczia-há-ború alkalmával teljesen kipusztittatott. Az úszók rendéből a fájlud, az egyptomi, saudvechi és aiistráliai Ind, a karolinai éa cltinai kacsa.
Áfái lud — európai madár, -azonban épen nem, vagy ceak kivételképen szeliditto-tott, pölyho becses. Azegypiomi, szaudvielii és austráliai lud Auglia- éj Fraucziaországbau sokféle leiiyésztetik, némelyek egész falkákat bírnak -koy.ülök. A karolinai kácsa — mint háziállat, Eizak-Aiuerika, Auglia és Franczia orsáágban szerepel, valamiül a cliinai kácsa is. Mind a kettő ízletes husi szolgáltat. A gázlók rendéből a szuludár és szulagácr. A szuludár vagy sirucziuudár, mint tuijjuk Afrika lakosa, iihgybccsü tollúival, va^;.\'iuint nagy és becses tojásaival keresett ártuzikkekot szolgáltat. Európában való meglu/uositása, mivel forró éghajlathoz van szokva, nagyon kétséges.
A s/.alagáz a feginegedzettebb állatok, egyike, bármely éghajlatot megszokik. Angliában nagy szurenusével tonyésztotik.
Ez állatok Itttsa éi hája, nemkülönbou tojásai, Ujliolland piaczaiuk fontos és koresott áruezikkeit képezik.
LAKATOS KÁKOLY.
II I r e k.
Csáktornya,okt. 26-án. (Eredeti sürgöny.) Zalamegye baksai választókerületé ben tegnap, oktober 25-én Királyi Pál lelkesedéssel fogadtatott. Alsó-Lendván nagyszámú intelligentia üdvözölte. Baksán, Csesztregen, Szentgyörgyvölgyén, Bella-tinezon, roppant néptömeg élénk tetszéssel hallgatta remek bőszedét. Bandériummal, diadalkapukkal, koszorúkkal, virágcsokrok átnyujtásával tanúsították szeretetüket, ragaszkodásukat, bizalmukat. Körútját folytatja.
-T Sxoinclf/1 hlv. Znlamogyo újonnan kíinovozott főispánja, Ilortelondy Kálmán ur ő méltósága i. okt. 21-én Pestre utazott:
—\'Lemondás, Csutor Imre, Zalamogyo alispánja, megrongált egészségére való tekintetből, a közügyek szolgálatától visszavonulni szándékozik. A mint hirlik, már határozó lépéseket is tott lemondásának elfogadása iránt.
— A nayy-kanizsai polgári iskola o hó 23-án nyittatott meg a másod tanfelügyelő által a tanári kar a polgármester s néhány városi tanácsjs jelenlétében. Először a tanfelügyelő ur olvasott folj közöl 1 óráig tartott je-\' los moguyitó beszédet, u&ua szólt Thccsz Jáuoa polgári iskolai igazgató s az ünnepélyesség ezzel bezáratott:
— Salamon Károly, kir. adóvégrehajtó, Nagy-Kanizsán kineveztotott a lotonyoi kir. adóhivatalhoz VII. osztályú adóhivatali tisztnok ideiglem i minőségben.
— JJesseö Mihály, fiatal csákányi birtokos, o hó 24-é jegyezte ol Uyulassy Mtris-ka úrhölgyet I.ell a.
— J\'<ily njolc» oclavus xonyora kerestetik. Tudósítást a Z.-S. Közlöny bccses ha»áoja.\'a kér .M.K.B.".
— A sxöllös f/axdákat Weinborgor Mihály, miskolczí lakosunk ugy hasznos találmányára figyolinoztoti a „Borsod." — tudjuk monnyi időt rabol ul annak nézegetése: váljon megtelt-o már a hordó musttal, s hányszor mutatjuk ki még is a szómét, mint azt a közönség mondja. — Föltaláló o kalamitáson segít egy-szerit találmányával, melyre már szabadalmat nyert, s moly bármely lobéba beállítható lóvén, a hordónak megteltut égy har.uigcsára eső kis kalapácsütéso által jelzi. A gépozetkét a szerint igazithatjuk, a menny ina hordót től.oni kívánjuk. —«A praktikus találmány ára l ft 80 kr.-s kapható a tultalálónál.
— Csákányba n (Somogym.) kiütött az annyira rettegett marhavész. A kór meggát-lása tekintetéből a járási baromorvos s egy járási köztiszvísolő a vész bcszünleig a községben tartózkodnak. Á-vészt, az orvos állítása szerint, num az úgynevezett „százrétü bélgyuladása", hanem az .an.rax" (tályog, vérroncs) okozza, mely ragályos voltánál, az embert is érheti.
-- Páll/ásat postamesteri állomásra, Szentgyörgyvölgyén (Zillamegye) szerződés és 100 forint biztosíték letétule mollott. lívi já-~ randóeág : 120 frt lizetés, 2-1 írt irodai s 201 frt gynlogküldöncz átalány. A kérvények három hét alatt a soproni postaigazgatósághoz iillézendők. Sopron, 1872. october hó 24-én.
— ltövld hírek. Debreezeuhen is egypár főutcza asphalt burkolatot kap. — Szepsi-ben a tavai épült omeletcs városháza összeomlott. — Bécsben 9000 ház van. — A világ legnagyobb fajármüjo, az .Amerika" nevű posta-gőzös elégett. — Liszt Fercncz Beyruthba utazott. — A királyné 3 hóig fog itthon lenni, t. i. Hildán. — A szerbek közt békés hangulat kezd uralgni. — „Honvéd-toll" gyármányt dicsérnek Uyőrí l\'ál pesti papirkercskcdéréhő). — Brassóban házasodásra buzditó egylet alakul. —• Klauzal Gábor„uz ejsö felelős tu. iniuisteri-Ilin tagjának emlékére pénteken , Stégeden, gyászmise tartatott. — Napoleon excsászár ujabb liirek szerint nem fog Irlamlban megtelepedni. — Ceylonban van a világ legnagyobb rózsafája: 80 láb környezet-, ló láb magasságit 20!lO virággal. — Biharban egy főhadnagy kértjében virágzik egy gesztenyefa, melynek levele már lehullott. — Az ebadó Kolozsvárott Ijól életbe lép: luxus- és ölebekre 0 frt, vadászkutyákra 4 frt, házi ebekre 2 frt lesz kivetve. — Nagy Szalontáról egy tintái adóhiva-in uk, Nagy Károly,OöOOfrttal megugrott. — i.,tn ek Mihály, ki 00 évig viselte a párdányi j .ry/\'iségoí, meghalt f. hó 0-án.
Papírszeletek..
— Mogolvnsli.lt is. Bizonyos városban .•-vétlen könyvárus volt csupán, s ennek bolilielyiségo k piarcon állt. Kgy ottani igen phlegmalicus inagányr.ó Igm sokat olvasott, s mcgjegyzeudS, hogy mégis, \\ klxhánvszor inasa leveleket, vagy egyéb Olvasmányt iivujloM neki ál. olvasottsága .la. záfa. mindenkor ezen • tavakkal fogadta cl: „Jól van, majd megolvatfxp\' — át-, vagy elolvas.,ni liclyott. Járatott ped\'g igen vik hírlapot , s inbbok közt a könyvárus- piarczi kereskedéséből az .O m n I b u s\'-t Is. Egy alkalommal
elkűldé Újonnan fogadott inasát azon hlszombon, hogy minden házi szokását már épen ugy tudja, mint előde tudta, mondván: \'
,1\'étor, inonj cl a piarezra és hozd cl nokein az omnibust. toljes számban, azaz inind, ahány csak
Az luas nom sokára visszatért, magával hozván-a piarozou állt összosou hét négyes fogalutársaskocsit, mondván :
. Ili vagyok, uram, meghoztam valamennyi omnibust, a hány csak volt, tessék, olvas.a meg.*
— (M.iKgy fiatal ember sétálni indul azon egyszerll okbél, hogy — a mint művelt nyelten korunkban kifejezni szokták — g u s zt á I j a a szép nemet. Kimegy egy Halai leány. Kiuberijuk felsóhajt: • „Kjujfe, do csinos teremtés I-
Visszafordul Véiius leánya, s gúnyosan vissza-vígja: .
„Kii ugyan nem m oldhatnám ónról k" „No persze, inert nagysád\' nem tud ugy hazudni, mint én I"
K n t.t y h a n g v o r s e n y. Valami llorti no-v(l url ember Aradon flíttyhangvorsenyt adott, mely eziméhuz li ft voll, aiiieunyibou. a közönség is versenyzett a fütyülésben s a haiigvoraoiljrzöt klfülyöllo.
Dunántúl Kalmapiaveza.
Nagy-Kanizsa, oktobor \' 23-án, löT2. lluza li.öO -li.— kr. ltozs .\'I.ÖO 3 30 kr. Árpa il. -. 3.10 kr. Zab 1.00—l.fi.V kr. Kukoricza 3.20—3.—kr.
Hajdina .--.— kr. Széna 2.—kr. Szalma
1.40 - .- kr. üubacs .----- kr. Gyapjú 110 frl
-100 frt. Kepczo .---.— kr. Fehérbab 6.---
— kr. llfirgouyji 1.20-r- .— kr. Uilkkfa . 14. — — kr. Cserfa .---- kr Tölgyfa 13--\'.— kr.
Kotzlhely. okt. 26. IH72. lluza ö.80-&.<iö kr. ltozs 3.10-3.30 ke. Árpa 2.80-2.60 kr. /.ah i .lift-1.IÜ) kr Kukoricza 3.10—330 kr. Kepczo 7.ím-7.— kr. Marhahús flja -\'I kr. Borjúhús ftja 20 kr. Disznóhús flja 26 kr. l.\'jbor akója 12 fit. «»l.or
akója 17-Hí frt Koményía öle 15--fit. Széna
márnája l\'.fS) kr. Szalma in. 80 kr. Termények állapota középszerű. Időjárás változó.
M a fc z a 1 i, okt. hó 22-én 1872. lluza G.I&
—-lik\'r. ltozs 3.Ü0 -3.10 kr.\' Árpa 3.--2.0Ó kr.
Zab 1.0U-1.ÍJÖ kr. Kukoricza . - - .— kr. Kölos
.----- kr. Jial. I---- kr. Hajdina .--.—
kr. Marhahús 22 kr. Il.rjuhus 2-1 kr. Disznóhús 20
kr. Julihut 14 kr. Burgonya mr. .---.— kr. l,\'j
bor akója 8--.— kr. Óbor akója 18.--12.—
kr. Széi.a m. 1.20-1.10 kr. Szalma m. »>ü kr. Ke-ményl\'a öle 12. — - 11.— kr. Időjárás szép.
Boglár, oki. 2ó.Irtí2. lluza 0.40 li.2okr.Hozs 3.80—3..\'Hl kr. Árpa 3.25—3.20 kr. Zab 1..7Ö J t;5
kr. Kukoricza 4.--3.S0 kr. Köles .—___\'kr
Hab ó irt)— . kr.Hajdina---.- kr.Marllahus fonlia
\'.\'ti kr. Borjúhús 36 kr. Disznóhús 3lí kr. Juhhus 2o ke. Horgonya mr 1, 40. . kr. l.\'jbor akója 8.Ö0— kr. Ó bor akója Is. - .— kr. Széna mázsája Imi 1.50 kr. Szalma nl. ).— - . - kr. Keményfa öle 10 ---16.60— kr. Időjárás jó.
S ll m o g b, oki. •.\'<;-én. lluza li.--f, fifl |<r
ltozs 3.60-3.20 kr. Árpa 2.60 2 20 kr. Kukoricza 4.20—».— kr. Zab 1.60—1.20 kr. Marhahús flja 24 kr. Borjúhús flja 24 kr. Disznóhús .flja 2H kr. Ujboj akója H- ll frt. Óbor akója 14- frl. Széna m/sja
1.---.\'.Hl kr. frt Szalma m. .80-70 kr. Keményfa
öle 12 — 11 frl. Időjárás moleg.
S z.-Kohé r v.á r, oki. hó 26-én, 1872. Ili
Vanutl naponklntl menetrend:
Indul N.-Kanizsáról Barcs
, és Doi mbovárra reggel
ö óra IS perez
délután 2 , 43
reggel 6 ,\' 18 .
délután 1 , 4S ,
10 . 43 ,
reggel 6 . 4« .\')
déliilán 2 . IS ,
1" .
reggel •\'» >
déluláii 2 . 23 .
est ve II . 33 ,
il N. Kan lizsára reggel
4 óra l\'.l perez.
•léluláll 1 . 21 ,
reggel 4 . 43 „
délután 1 , 4<> . 20 .
reggel ■1 í 33 ,
délelőtt 10 . 27
eslvo. 10 , l« t
reggel » s 60_ ,

eitvo •o „ 22 .
fi tl«; továbbá mindonnemft ékszerek, u. m.
k-arporoozek, fUggók, Unczok, gora :
bok, omlények, étszorek, szóval: min-donfélo arany- és ozQsttárgyak, a logogysze. rrthbtől kondvo a logtinmnabbig. ,
Es mindamellett, hogy raktárom nagyság- és gazdagságban vetélykedhotik minden nagyvárosival, az árak felianftflil o\'lcsób-liak, mint nagyvárosban, a miről is a n. é. közönség már a logcsokélyobb vásárlásnál is meggyőződ hot il. — Avultésrégiarany-k ezüsttárgyakat a legjobb áron bo-cserélek.
(lyorsau és kiváló ligyeloinmol eszköz-
lok beirt- vagy ozimbevésésoket.
. dő:
mi leginkább szives tigyelembo voen-saját magam is folytonosan dolgozom.
•) Csak Szombathelyig. Itt 7 órai várakoi
Érték- és váltófolyam oktob. 26.
ő°/o metaliques 04.80; ;"»% nemz. köb 09.7&; IHOo-ki álhidahni krflosön 101.75 ; bank- j részvények 1)08; hitelintézeti részvények 32\'.» .00 . I^Ondon 107.70 ezilst ágió 107.10; arany darabja 5.12; 20 frankos arany 8.02\'/a kr.
v\'..........
lEIetl naptár.
Oki. 27-tól nov. 2 lg. 1872.
I Mit Aiifaiig Október a. o. begiunt das 4 (^uar-tal des
„BAZAR",
ILLUSTIRTE MOOENZEITUNG
j filr Dámon- und Kiiuler-tjarderobe.
üer l\'rilnumorations-l\'reis fllr dieses Quarlal be ri\'lgt:
i I loko Pest mit Zustellung ins llaiis 1 Jl. 00 kr. nach auswiirts inkl. l\'ojitversoiidung 1 ll. % kr.
i\'ilnktlichste Zustellung >*ird zugesichort. J () S i: F \\\\ A .J1) 1 T S in Uross-Kanizsa.
; II.\' és heti-nap ■ 43) S Katholikns nap- óllváu Jézus a Máté IX |s- l\'r 2U. h laptár knek.
27 Vasarnap K 2.1 Sabina«. 1\' 2 Szabina
28 Hétfő .Simon s Juda Siin u Juda
Kedd. Zenoldlis Nar
30 Szerda Alfonz, KI. Kla dia
31 ! Csütörtök Karkas püsp. Reform, eml i\'
1 l\'éntek Mirnlsz njpja Min Iszent
2jJ Szonihst Hal. emieke Hal liak nap
C.30-CX) kr. ltozs. 3 öi) :t. tO kr. Árpa 2.ÖO-2.IO kr. Za\'. I.-Ü0-1.60 kr. Kukoricza 3.Ü0-3.60 kr. Köles - .- kr. Bal. 4.20-4. - kr. Hajdina
Marhahús 30 kr. Ilorjelius kr. Dissuóhus 3« kr. Juhhus 20 kr. Kurgout i mr. l.4o--1.30 kr. Ujbor
akója 7.---0.60 ki (. ,<>r akója Söü—kr. Sféna
mázs. :.Ö0-1.I0 kr. Szalma m. 1 frt. Keményfa öle 22 20 irt.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos, r^iyiittör.*)
_ STI,I\\ SAMU "Wk
ékszerárus, arany- és ezüstműves
Zala - Bgerazesen,
Körmendi utcza, üli. sx.
Van szerencséin a n. é. közönséget értesíteni, hogy a már \'i\'l év óla fennálló arany-és ékszer-raktáromat ujolagu legválogatottabb arajs.y- é.s ez ist ékszerekkel díisnu szereltein fölkapható oálai.) minden választékú t\'*ü>t-és arnnyóriili 8 frttol kezdve ckchi 200
•) K rovat alatt közlöttokérl felelősségei mon
Idült viigj kcztlctlegcs
titkos betegségeket és telietetlenaóffet
i gyógymód
délután 2-fek gyakran, hogy
gyógyít dr. Ernst . 2. em. 15. ajtó. éráig.
lonuali ered-
mény éréssé — könnyelmil ii nagy adag
jód vagy ké el kezeltetnek Az igy gyó-
gyúltak azon legborzasrtól b utAbaioklól
lamaillatuak neg annyira, bog, a köui.yelmtl
gy.ígykezelós mia i késő vénség Ikig szenved-
nek. Ily vesz !\'vci ellen menedék "k a^lcgré \'bb
bajokat megg itj\'a. de lialá.a ,.ly jótékony,
hogy utóbajo kl\'.l félni nem leli. Az életrend
mellett., oly egys er«, hogy ...,. lenkitől meg-
taithafó.
féli! g is estkrtzölt lik rendelés.
! Jeles emberek mondatai.
Ajánlva 4020 I. 3 urnák ! JELSZÓ:
j <; c \\v n I f k c li t v 6 r r c <• li t!
; Nem mindig az az erósebb, a ki győz, s nem j mindig az a győztes,a kiélve mellett marad.Nem j.ott van- az erő, hol n többség, de ott, a hol a ! hataloni és pressio. Egy emberről soha több bőrt i le ne liuz, mint egyet, és várd meg még az is-I inét inog nő, s igy tovább.
K. K.

£3 S
£2
Jutányos, szép, ösjójü
^^ már régóta az óii„Jelszavam44, v
melyet daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munka-orő 2í>% áromelést nyert, ezentúl is követek, és W.ért bátor vagyok áruimat a régi meseszerű jutáuyos árak
mellolt ajánlani: (860—lö)
100 db láíoffató jeflf/, 5 porcz alatt elkész\'tvj...... —
100 „ levélpapír névvel vagy kezdőbetűkkel . . . 100 tt >f ■ fekete nyomás . . . . . 100 ff tt n borítékkal szép papiltokban . ..........i\\xlctl levél névvel, fekete n
egy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyen uyotnalik reá.
Czimnek, eljegyzési-és esketé^ii jegyek, táuczrendek és áritszámlák legújabb nmerikái «yorn*ujtóiiioii legjutányosabbau készíttetnek.
Irodai és czimtáblák 10 perez alatt elkészülnek, darabja ÖO, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszebbek 3 frt,
urak és hölgyekre nézvo, különösen utazások alkalmával igen QzélszerUek.
Papír-gallér és kézfodornak tuczatja 30, 3;\') kr;
uti-< varrd- «s irÓHZÜkHi*j(letek, útitáskák,, köny vtárezák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egész 10 —1&-ftig; továbbá: urak, hölgyek és gyermekek részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutáiiyos és szép áruezikkok.
Különösön ajánlom a dlvalos kettős névvonásokat és ezimekot, melyek nyomógyá-ramban lovelekeu és borítékokon arany- és Oflyéb színekben legSnoinabhan és legpompásabban készülnek, nem Különben a még mindig igen riika frauezia roooco loveleket, névszeriut: Xoptun, Silhouctte, Kgyptien, Musí.pie, Diaboli<|ue, Joujou, Atout, Bébi, Caméc sat. igen jutányos áron.
KANITZ C„
papír gyilrtnuiny és diszdni ktreskodíse, nívvonds- &» pecsétjogy gyárit Pesten tí Dedkutcsa ti. — Ez évi nov. l-jéttil fogva : Dorotlya-utcxa, l\'J. sx. (U írásbeli mfgbliások teljes megelégedésre és utánvét meKett r.t inul teljesíttetnek, f
V Licbío-félc Kiimys kivonat,
mely-a bécsi orvosi hatóságtól mint gyógyszer elismertetett és a krákaui orvosi kartol különösen ajánltulotl, az általános orvosi véleményezések szerint minden eddig hasznait szer között az első helyet foglalja el mell betegségeknél. Ugyan gyorsan -gyógy itja a tüdővészt (már clőhaladtabb állapotban is) a tüdő gflmőkórt (jelek: vérköhögés, légzésnehézség), gyomor ha» és brönchiállmrutot\', vérhiáuyt, sáp.<őrt, sorvadást, hysteriát és ideggyengeséget. Egy üveg ára 1 frt. 4 üveget tartalmazó csomagtól feljebb történik a szétküldés a
Kumys gyógyintézet
Bécs, Mariahilferstrasse 30.
JfK)«Pl: Oly mellbotegek, kik étidig — orvossággal — minden látható eredmény nélkül gyógyíttattak, felhivatnak, miszoriut a Liebig-féle kivonattal még egy utolsó kisérlotot tegyenek, (873—20,18
OLCSÓ ELADÁSA.
Hirtelen lialál-cset miatt alólirt kcrtősznőnól a jó hírben állópnlini üvegházból ós kertből
gyümölcsfa-csemctók 8—10,000 drb.
I d\'mjáh, iiem killtinljo,ii mindennemű üvegházi növények, gyönyörű kamcliák jutányos áron eladatnak. Ugya ott virág-csokrok olcsón ós tliszcscn készíttetnek.
. Lovu\'i mc^rcndclósck Palinban u. p. Kágy-Kanizsa (918-3) CSERMÁK ELISABETH,
. - özvegy kertószuóuól,
Árlejtési hirdetmény.
(K27-I)
A nagy-kanizsai kir. ügyészség részérói közliirré tétetik, jpfezerént a nagy-kanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó nagy-kanizsai kir. törvényszéki börtönbon, valamint a nagy-kanizsai-, keszthelyi-.cjytetctiyoi kir. járnsbiróságí\'fogházakban 1S7Ü. évben letartóztatandó, vizsgálati, elitéit-^s beteg fegycnczeknok, a nagy mélt. igazság-ügyminister által, folyó évi 11216 számú rendeletében előirt módotii élelmezése együttesen és zárt ajánlatokkal is egybekapcsolt eyilvános\'árlejtés utján kiadandó levén, ezen árlejtésnek és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül novomb. 1vagy ennek eredménytelensége esetébe" novemb. 2.r». roggeli i) órája a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitfizetik ; mihez képest a vállalkozni kivánók értesíttetnek, hogy a börtön vállalatának 300 frl. az egyes járásbíróságoknál 70 frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben \'részt vehetnek, mely összeg a szerződés megkötése után letétemé-nyeztetik, felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további biztosítékául vállalkozó még ugyanannyi összegig jelzálogos biztosíiékot nyújtani köteles, a zárt ajánlatok a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott öSízíjguek számmal és betfu\'el való Írása, és az árlejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett az árlejtés határidejéig alólirt ügyészségivél a hivatalos órákban beadandók, a hol az árlejtési feltételek is megtekinthetők.
Megjegyeztetik, hogy egyenlő ajánlatok esetében az összes vállalat kibérlö-jénck a részletes felett elsőség adatik, — végre, hogy a vállalkozó részére járuló összeg havonkint utólagosan az \'igazságügyministeri számvevőség helyesbítési jogának fentartása mellett bélyeges nyugtára fog a rabtartási átalány kezelője által kifizettetni, mely bélyeg és a közvetlen illeték költsége a vállalkozó által viselendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1*72. octob. II.
Dr LAKY KRISTÓF,
kir. ügyész.
££ Árlejtési hirdetmény,
A zala-egerszegi kir. ügyészség részéről közhírré tétetik, hogy a zala-egerszegi kir. törvszéki fogházbán, valamint a sünjeghi és tapolrzai kir. járásbíróságok börtönében letartóztatott foglyok és elítélt fegyenczek élelmezése együttesen, vagy a körülményekhez képest elkülönítve; nem különben az ágyakba való szalma, továbbá mosó szappan, olaj, faggytigyertya és petróleum, végre a börtönhelyiségek, valamint a kir. ügyészség hivatali helyiségeinek fűtésére szükségelt tűzi Iának szállítása, az 1873. évi január hó 1-só napjától bezárólag azon évi deczcmbor hó utolsó napjaig terjedő időtartamra, — a nm. m. kir. igazságügy ministerium által 1872. évi junius 22-én 1121(5. sz. a. kibocsátott börtön háztartási rendelet értelmében, folyó 1872. évi november hó 7-ik napján d. c. 10 órakor. Zala-Egerszegen a kir ügyészség hivatalos helyiségeiben, a legkevesebbért vállalkozónak kifog adatni.
Á vállalkozó részére járandó összeg, havonkint utólagosan,a zala-egerszegi kir. ügyészség által a magas igazságügy min isteri n in számvevőségének helyesbítése után lu\'iyeges nyugtára fog kifizettetni, s ez esetben, ha a vállalkozó nyn pontosan teljesítené szerződési kötelezettségét: a kir. ügyésznek joga leond a szerződést azonnal megszüntetni, " s az élelmezést akár magán alku, akár árlejtés utján saját belátása szerint, azonnal másnak adni; mely esetben a vállalkozó az általa letett biztosíték elvesztésén, fölül az államnak mindazon kárt köteles lesz megtéríteni, mely ebből a kincstárra hárul.
Tartoznak a vállalkozni kivánók, — és pedig az írásbeli ajánlattevők az árverésre kitűzött határidő elérkczte előtt, Írásbeli ajánlatukhoz zártan 400 frt bánatpénzt a kir. ügyészséghez beküldeni, a szóbeli ajánlatot tenni szándéklók pedig az árlejtés határidejekor előlegesen ugyanannyi bánatpénzt — azonfelül a legkevesebbért vállalkozó, — a kivel a szerződés megköttetni fog, az árlejtés megtörténte után, még 400 irtot, ez. utóbbi tehát összesen 800 irtot, a zala-egerszegi kir.. ügyészségnél biztosítékul letenni, ugyanezen hivatalbap az árverési feltételek is naponkint megtekinthetők.
Kelt Zala-I0gerszcgcn,\'l872. oktober 10-én. REMETE SÁNDOR
(Ü29 .2) - kir. nlügyész.
• Einzig in ihrer Art in Európa •
0 itt dio grltaste, violaeilig aiiagt-zrii-lnicti- erst\'fy ii,. ^
• kais. kön. Iloí\'-Waschidkiirik •
• dos K. Kosi, In W lett, *
J Nlederlag én 2
Pá I y ái aí,
i 25
25,
Mdi\'hihUf, HsupUtruie
I vrciclio iluri-li nlrcn^xto
6 Ziffern eraiehtli.-lieu Pr«i« ••< boi ilu. r M
0 br.vlit Imi, iUi aie .lem\' Kxpoile, Kiig 0 von koii.i\'in ilrr aiipreia.-iid.-u ll.iudl.-r K
• licit Uiliig.i und llv»le.«, iiniPt \\ulta.-i 0 don Proviiizt-n auf briellicb.-a Vrilangt-li
0 a.-ndul uii\'1 Nii:litp»t\\i-íiilr»
• Kngl. Clilfí\'on-llfimlen mii, IKii, O odor obno llalakrKgoii^ acblíner nW r»il uil © l.einon {livl brieftiehor ISiwi.-llungi.iu tl. I, 0 i»t tlur llnlMiititniig nuxugebun).li\\iij5. I>~ H
• Stlli-k l). 1.80, 2,2.50, 3—3.5U. 1M« 0 Klcgmitot\'o nini Pri»ktia<-b.-»to. J Hiiiii/hiiÍ/.- I.elnen-llerren. ® j/f-mr/f/itllitlauiiifatigniiziiuol.t\'ir\'
• ziill ;<, I. 5,iJ dio .illorlii-»t« n.
• lhtl.*fcr/l(/en, noue.t.r Kiu;.>n,!
Sladl, Kürnlnerslrasse 27.
-N-k.- iti-r lliuiiii.dpforigaaao, ,,:///» Hrxiu?<>Ü Kari",
i-dom Stílek "a.ir.. mit «
ii\'liproducti.i d.ibiu ge- 0 j
aowio l>.. \'l.iilvo,kauft* 0 ,
•WIJ.-.re«. .1. iiaa.-r.ir.tenl- •
iniilio l>i«-ti -t und naeli •
Zr !Z ," proinpl „.- ^
ii-1\'litereit rkeanr I\'cr- •
//iiiiieiixtr/lm/i/\'e
Dimieiiiiiieiler
■Icr J/e,- • 1)1 xd II. 6, 9
t ö > •
| anxiigeben.) |r/,.-rtl. l..;\'\' --!!. u.i.l f
n tl 2.5\'
Ml.
• U<rren-Cr,untén od.r Sti-\\ | htul y.irtrn-ltutist TiUher 9 lonl.huten por Atli«k <:»*<., tl. I,|A„.|1. 5, 7, •> 1»» tl. .li..
• u.I,w \' S S<relt tten ...I, íhtntlhi, © Jlirren-tiiterjinsenm II.- I,\'»\'« r I)t/.<1 nm tl. 6, 0, 7~-.u 0 l.f»0, 2, 2,60— :ill.lt..il.cl.mll,fra.1 {imtoaM. _ 0 niítisrlie, odor ungnritclio l-\'nij.ui. j .1 I.eiiii\'n-Tisrh-iluriiitnr #
• W./ilono aemnáhcit* - ,/aJj\'">\'tl l\'"*<»teit 11 ,ri»riitu,-|1 ,..ít #
• Í-/Ií »»*n ll/J, 3,-I,mm Suidiv t|. ii, í. • |\'.i»»i:»\'ltn -»\'n|oili-ii)\'7.n il. h, B, 9
• ^n|ivUtr uiler cvwirklo Cntér/iu "* I I-IVrs.il.i-.!»..,.|K|ie. (j
• ac/l tl. \'2, 3 —4. Si\'liutigi\'Kvn UiL\'lit. • \'•l1\' " fjlrhlyc.s Ihtlsciff, Q)
• l.elnrn - J>alllrII . Uem,U n \'\'n\'T "\' \'nV\'\' , ®
• Kl«tt, >ti H. (.fel, V«iu ifp«cliluiiKt-ii, 1 tt
• a. M, -owic Heliwoixerfi\'rin, R».„ " ^J""\'\'1 "7\'\', \'\'"W.\'4- •
• neuo V\'unnuii mit Htirkcreien <n tl \'Vm\'?,\'. " \' 7 \'\'\' •
• 3,3.60,4,f»,aoaucliallcrfoiintcKei 1 .. •\'•;. », . .. „ •
• nec- ui.it ltxt.it">pniit«<i mii 8tick<- . 1 brete /{un,- 9
• f.i, aucli 8,.iUo„, „. fl. s |.i ll !\'\'\'"^! 1U \' \' # J ^ IjHtmcn ii\'at\'hl- odor W(ntei< | * -io—Kllon ®
Fog- és szájbetegségben szenvedőknek
I>1{ l\'Ol\'l\' t«\'\'7
VNATTIKRIN - SZÁJVIZE
iont eléggé ajánlható. Ki ezt cjtnk egyszer próbálja, minden más szájvizek fölé liolyc/<cndi.
„ Ára 1 üvegnek 1 J\'rt. 40 kr. l\'akolási-dij 20 kr.
Ka|iln,t<<k: Xagy-KaniraAii : llolui Jiii^pf ^yógyme., Itoariibori; ..V.if.l.l, Wi-liícli, ,1. Kcanpllmffor J. kpr<«ki-di\'«ílien. \' Pápán: «.-li..|irn .1., Kc«zlli«lyfii : ITlttli\'ri-r gy>í|:yi««iT.Kinyer M. \\Voi>> ,. Zala-K|{»-iszóit-ii: 1 n■\'.I\';, K>\'>uvi>x«rp><. Knproiirnáii: Worii (fyigy. \'.i-ií«r.. V;ir*».l,.ii : ll.ilti f HIIiiii-^.mi : Dorncr Kujvt. Stoin
Mliolyrii; l\'illirli Ki-rem-x (■» Rudolf Ky-Ígyníír. Ilutnrőrvidikt Si.-Ojrllr\'. y\'-n. Kitiic K. (\'. V.\'MprrintiQii-. Mi-yr Tiistknti, u^y (iutlmrd Tivadar « linitiil. — SzíketfoliirvArott -, I.PRinann A. Ilrmm .1. ey^eytt. I.ovnt-li-.rnytiiMi: ll.-inlur pyógyn. Kaloctáii: llorrátli K. Kyi5f>yiixcróai. Koct-ti\'iiu-tiin : Milholvr í.s Mxrlilciil gyügyn. Pnk*un : KloriÁn ,1. py^Rytr. t\'irnii-liili-n ; Horváth J..Soiii/onn.|i.l ny.lgy<r. Kupoiivárott: Kulin J„
IIi\'Iiik «\'•» Schröder Cy\'\'Ky*«. S*rj{*/.»ri|-. Ilr.-tli.4ny gyój»y«*. t..n\\h.-tilon : Kininolin .1. Siti^otv,-íróit :ltnr»-.irlli, Salamon cyóiyut. -í.t.i.\'oi : Mirliit.. l. 81. It»-rr.frli| liai, ii..y ItprzoR l^nát-ziiál. - Pi\'irtrll \'.•■■liiny \\V. .\'« K. Z.ii-li, Sipökli gyógyír. Kxiádoii: Zadiiliáiitxky gvdgynx M.-irrx.-tlil\'.in: Ki.« sy"gyx.«. \'T\'lnilniii : Urntr gyógynx. —\'p-iimlllil. •ir.itt l.tikiíri gy.\'igytr, . .Sji\'iit-Oyíirgyöii: Nötliig. — AUó-Lcndván, Kolioiu-xon; Kitiion gyógytzt\'réiz ur.ikiiál.
A megürült német-szent-miklósi községi iskolához pályázat nyittatik 100 frt évi tandíj, 11 mérő magalá való föld jövödeline 110 frt, fi öl tűzifa az-udvarra szállítva 40 frt, 2 hold rét jövödelme 18 frt, \'/, scssió utáni legelő illetőség jövödelmo 24 frt, .Oakó kollcktabor értéke 15 fi t, Itemetési stolajövödelem 3 frt. Összesen: 350 frt. Szabad-lakás, \'/, hold belsőségéi vezető, a faiskola fele jövödelme |szii:te biztosítva.
A pályázni kivánók a magyar- és ^metnyelvbeni jártasságokat igazolni tartoznak. w*
Pályázat nov. 20-án történik, a személyesen megjelenők előnyben részcsitetnek.
jSémct-Szent-Miklós, okt. G. 1872.
kovAts jános,
i«kula«zt-ki rlntk.
ifi?
[ 3.f>0, a
JMtMoii/ioHen, au« I.cincii, Pir-Í j | j J rali, odor llarclicnt 11. 2, 2.50 3 fl.j \'— \'
orztlgliciic.. H\'c- 0
j 3.60, anith go.liokt .1 7 ti II. „h.cIio o.l. r 12cn lf. ,,„|un)fl. 2 0 iXímr/i/iO/ir/i.ami,cincii.p.r.lu \'ir. in •>; -m n , ~
II eheti; ,
irrt •
0 >nit Stiok«roi. luinuZni zulü\'^^ao\'"^ 2
0 J)*ttlieii-Xc0l1(/6oáorX<(ehf II. auagcífii-linul mlion. ^
0 roriiis .mi fciniloió Márrlieiil fii|. 60 und 51 Kllon uuvcrgl gulo A 0 II. 2 — 2 Ml, .1114 l"raii*ít»i«rtioni H.-i- l{unlhiir(/er odor llol/íhtiler 0 0 Ilit mit Stickcreixu 11. 3.50, 3 111. I#Vheti tllaiidgcxpimml und s/, lir. Z 0 (IlaUtiinfiiiigauxugvlivn.) jxu ll. :(0, 35,4i), 50\' • t»OII. J
• Brlefliche Bestellungen ^^Z^ZSZSZt
0 Kpn odor Poatnai-lninhinn iinlor Osr.inlio liliorallliiu xiigosondot. — q j 0 llriofo »n. ndiOJtirt-ii(H.VI— fi.) S j
• B FOGUL, Wloii, k. k. HollielVranl, • z Mariahilferstras8e 25. •
0 IJeini Kinkntifo. von \'jo tl. ól) 0 St. ■ íJntisttüehe. gratis. q
Krsto tintersteie^ miirkisehe
Holz-Stiften-Fabrik ViíiisScIlinsclicgoiiiPcIlaii
cmpfictilt HnlzslifH\'i! in allén ........nem.
J\'rcis per 100 XoU-l\'Jiml fl \'. 11\'/,
A ü F KE KI. E K-fóte
fehárnemU és
nri \'Uoiilriikl\'irbitn frlh.t!i
IttVs, II. I\'i-tili\'rslriissv :!:Mk s/.iíin
n .... kir. ..il.
Kánly szinház
\'Ili
! darab C\'hiíf. , 1 . I ,
(018-1) 1.2ó—2.50. 1.75—3.75.
2 .--3.50.
/.ok kaI 3.50-5.—.
4.--G.-.
(j.--8.--.
8.— 12.—. 1.50-4 f>0.
3.Ó0-5.50.\' l.őO—5.—.
10.-.
mellett, egyenes ránczokkal kereszt nutllcl . aiina mellel -l-azerü 1 . valódi vászoning egyenes ránc 1 . . „ kereszt mellel 1 , - . rttinburgi kereszt mellel{ 1 » r . hímzett „
1 > színes porkail ing 1 „ angol iíig kettó.s nyakkal I - egészségi felöltő, nadrág í r sely em felöltő . 1 tuezat (loliet \'/^uezalot is) vászon zsebkendő 3.— 10. — . 1 n . ezériía vagy pamut folujr, szinea zseb. 3.— 12.— . 1 - pamut téli 5.— 11.—.
1 darab Chiflon nftdrág, német v. franezia div. 1.40?-2.—. I * vászon w „ „ 1.50— 3:00.
XaUU válasxUilc Chin\'oii- és vájtzengallérok és kézelők liárpm éa négyszorii 1 frt. 80 krlól egész 5 frtig.
Ottzdmjgetrü rukliír angol és franezia nyakkendők nti divat tárgyak, kesztyű,* esóernyó, plaiti és utaüó paplanok és több itt nofn említett északba vágó tárgyak bámulatos olcsón. A nyaktávolság, mértéke kéretik. •
Vidéki megrendelések utánvét mellett, pontos és igaz ságosan eszközöltetnek , nem használhatók visszacseréltelek.
Tik ",\'Í!,cn|l<\'11. Ookonomon odor Il.ihulioaroten und llborliaupt alion -Ionon, dio dcin Kogcn auxgcactxt nind. iat dor oolit t;iigli»clio Regenmantel. nu» oinom n»nvorliot«orton tinvorwllttliclion, wn««i-r diclitcn Stoir lioitoiidi-rx mi oiupfolilon. Dio.to MAutcl HliortolTon jiii Klog.mx und Uaiiurli.-iftigkult ailo andoro liinlivr orn-ugtón. Zti liomorkon itt, datt dioio g\'atiz ohuo Nitli nind, ilalicr nio oinor Koparatu.r untorlii;g«ii, uinl ultid dicto dor.nl gomaclit, ilnst nmn dioaollinu auoli iioi mliönoin Wottor auf doni xivvitcu Scito al« elcg.intou Uoberziolior benlitzou kaim. 1 Httlck koslot iu gcwüliul. t!r»sso 42 Zoli l.Kngo 10 d. joile woitoron 2 Zoli koitcu 1 11 molir.
Kapuzen kontón daa ntllck 1 tl. HaupDtpot Jer Fnbr[kQnvh\\ & Sohn in Manchester
Lidii Lidit Lidit
Híliöti Kut itillig.
Nouonto l\'ctrolouin-Sioliorlicitalampoii mit bent kömtrulr-| tom Scbmottorlingn-Hparbronnor (1 Klammo gibt I! Korxopllclit), . nnitro.itliar dio acliöntto llolouclitiiug und domiorli 60 Porcont Krtparnin gogon jodoa atnljro llronnmatorlal. Um gnr koino I C\'onkurronx xii fdrcbtoii, sinil dio l\'roiio nnorliört biliig goatolt.
F«r bcttoj/iualltKl wird gnrantirt. IJjj
I Stílek KUelionlainpo komplett lammt Glat u. Docht kr. 46-IK). ^ 1 . Kiteheti-, \\V»nd- odor Hltngelainpe, komplett kr. 86, ™
tl. 1.20, 1.60. flü
1 „ Iitllmcbo Zimmerlampo, ganz komplett fl. 1.20, 1,60, 1.80. Sj
1 , iteliOnato Auattattiiug „ , . , II. 2. 2.60, 3. vffl
1 . Salonlampo roieb dokorirt. auperfein 11. 4, 5, (J, H, 10. fE 1 . Studir- odor Arbeitilampe mit Kchirm II. 1, 1.60, 2.
1 „ • Wandlampo ft(r Ktnllungon, Voriimmer kr. \'JO, 11. 1.20. \'Sf
1 „ llKngelampo . . . kr. ÍM), ti. 1.50,2. Cffl
>ii • . Kabrikon, Werkatíltte, Oeaclilifte II. 2, (ui 2.50, 3 60.
1 „ Hpoiaoximmor-lllingolainpen mit Zug, feiiiato fl. 6, 8. yjjí
ftlr feiiiato Horto, llronzo vergoldot 11. 15, 20, 25. gjfi Die Prelso der Lampen verstehen slch Komplett sammt Docht und Glas.
mpeiiaebirni, mittolfeln kr. 6, főin kr. 10, fuinaton kr, 16. (S
i . mittulgroaa, mittolfeln kr. 15, l\'cinateii kr. 20. >W
1 , groaio Horto, mittclfcin kr. 25, feinaton kr. 4ö. Si
1 Kilo I.ampondoebt kr. 4, 6, 8. jSJ
1 8tllek Lamponaebcore, St.iM kr. 26. t.»ÜJ—1-\',J) \\Qjf 1 . Schirmachlltzor (aolitltxt vor dom Vorbronuon) kr. 5.
1 „ Zylínderachdtior (aehlltxt vor dom Zcrspringon dor (Ilii- ^
aer) kr. 10. w
1 . moolianiachor Zyliuderputxor kr. 20. UM
1 , I.amponiintortaiao, aohtliiato kr. 20, 30. . .Tm
1 « l.ainpon-Knpporl, in aeliönaton Kormon kr 15, 25, 35. BJP
I , Klaaclioiutlg fdr lliiugolampon II. 1.40, 1.80, 2 20. QÖ
1 „ Zylindorglaa kr. 4, 6, ti. ^ /ÍT
1 Ola.k.i^olgUa kr. 20, 25,/SÍ). W
1 „ lllocbllatclio ftlr 1 Pfd. I\'uUolciim kr? 30. fllr2 Pfd. 60 kr. flü
En-gros-KMufer erhalten Rabatt bei <|j
A. Frleamann, i?*
Wien, Pateritraite 26, P}irtérre,& 1. tftuge.
Wajdita Józsei, kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorasajtóayomáaa Nagy-J^aizaán7
NAGY-KANIZSA, 1872. oktober ;U-én.
Or"
BQ-lk azá,m.
Tizenegyedik évfolyam.
Előfizetési ár:
oíésr vvru . . S frt.
/•V/!/ .««»»« 10 kr.
Hirdetések jutányosán.
NY1LTTKKHKN loronkint 10 krért »é-tetook fel.
Zala-Somogyi Közlöny
lj A U|I szellemi, részül ; llloú} ku/.li\'iiiéiiyi k ft
lj iiiTki\'«:.,i,.-/,
!j. anv.tqi ilMij-
i. koxlcm-nyck pedÍK
kisdólicx liiinnontTO In-| tósendók:
NAGY-KANIZSA & Wlatilctház.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület \' és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
iliVtenkiiit .\'kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap.
]
Zulum*,jyn f. 1872. okt. 28- in tartott rr.mlkivUli
bizottmányt klizyyliléshwk
J « n > ■/. ö k « n y v e.
Csutor Imre, alispán ur, üdvözli a számosan megjelent bizottmányi tagokat s hivatkozva a jeleií\' rendkívüli közgyűlés czélja iránt általa közzétett hirdetményre, előterjesztő, miszerint ö cs. és ap. kir. 1 felségének folyó évi oktober 3-án kelt legfelsőbb határozmányával a megye főispánjává kinevezett Uertelendy Kálmán ur ó méltósága által hozzáintézett levelében arról értesíttetett, hogy főispán ur ó méltósága f. évi november hó 3-án,\' "d. u. 4 órakor Zala-Egerszegre megérkezni, és november 4-én reggeli ü l/a órakor tartandó isteni tisztelet után a megyei bizottmányi közgyű lésben a főispáni esküt letenni s elnöki székét elfoglalni lógja.
.A megye főispánjától vott ezon értesítés alapján tehát alispán ur szükségesnek látta a jelen rendkívüli közgyűlés egybehi-vását a végre, hogy a törvényhatóság egye-- tciuét képviselő megyei bizottmány közgyűlése által tétessenek meg mindazon intézkedések, melyek alkotmányos ősi szokás szerint a megye kormányára törvény értelmében kinevezett főispán urnák a megye székhelyéről megérkezéso és főispánt felavatásának megyei ünnepélylyé emelése tekintetéből eddig is ily alkalmakkor megtétetni szoktak/
Ezen jelen volt számos bizottmányi tag által közhelycsléssel fogadott előterjesztés folytán elnöklő alispán ur, a rendkívüli közgyűlést megnyitottnak kijelentvén, — mindenek előtt tekintetbe véve azt, hogy a megye volt főispánja, gróf Szápáry Géza ur ő méltóságának ez állásáróli lemondását és annak ó cs. és ap. kir. Felsége által, lett elfoglalását a megye közönségével tudató magas belügyministeri leirat azon okból, inertidőközben közgyűlés nem tartatott, .kellő hivatalos alakjában a°megyc közönségének még bo nem mutattathatott, — a közgyűlés az érintő^ magas bciügymiuisteri leiratot, mint tárgyánál és érkezési soránál fogva és az uj főispáni kinevezést megelőzőt, az ügy rendje szerint ez alkalommal és azonnal felveendőnek határozván, ahhoz képest:
szám. felolvastatott a ntn. 111. kir. bclilgyministeriumnak f. évi szeptember hó G án ""\'/óin. sz. a. kelt loira.ta, melyben értesíti a megye közönségét, hogy ő cs. és ap. kir. Felsége ugyan f. évi szeptember 4-én kelt legfelsőbb elhatározmányával, gr. Szápáry Gézát főispáni állásától, hü és buzgó szolgálatainak teljes elismerése mellett, saját kérelmére legkegyelmesebben fol-meuteni méltóztatott.
Ezen magas belügyministeri. leirat kapcsában, elnöklő alispán ur elötcrjoszté, gróf Szápáry Géza, volt főispán ur ó méltóságának, a megye alispánjához intézett és a megye közönségéhez szóló levelét*), mely felolvastatván, abban ó méltósága főispáni állásáróli lemondásá4 indokolja azzal, hogy a>. általa elvállalt buda pesti fővárosi közmunkák tanácsának alelnöki teendőivel a főispáni állásából kifolyó és megosztatlan tevékenységet igénylő kötelmei folytonos\' teljesítését összeegyeztethetőnek nem tartotta, ez okból benyújtott lemondásának legfelsőbb helyen lett elfogadása alkalmából
•) AUbb eglu lerj«dolmél>eukö»öljUk. 8«ork.
a megválás feletti sajnálatának ad kifője- | | zést és kijelenté köszönetét e megyében ugy | j egyesek, valamint az egész megye közönsé- j , .gével szemben mindenkor tapasztalt szíves j jóindulatért és hivatalos körébon tanúsított i támogatás ós közreműködő tevékenységért és azoq. biztosítással, hogy a megye iránt j keblében ápolt szíves érzelmein a hivatalos \' viszony megszakítása változtatni nem fog; | ugyanazt az egyesek, ugy az egész megye j közérdekében mindenkor örömmel és készségé l gel tanúsítandó részvétének kifejezése mol- j lelt a megye köziinségélól magára nézve is : meleg szavakban kikéri.
A közgyűlés midőn tudomásul veszi i a nm. m. kir. belügyininisterium leiratát és L az abban közlött főispáni lemondást és . ugyan a lemondott főispán, gróf Szápáry \' Géza ur ő méltóságának a megye közönsé- | ge iránti szívélyes érzelmeit tolmácsdió és többszörös éljonzóssúl fogadott lovolél,pgy-szersmint jkönvvileg kifejeztetni határozza a hálás elismerést, inclylvol a megyeközön-sége gróf Szápáry Géza ur ő méltóságának főispáni hivatalos állásában a megye iránt szorzott érdemeiért s a megye köz-, vala-^ mint annak egyes polgárait érdeklő ügyeiben mindenkor érvényesült jóakaratért tartozik, — mely ezen elismerésének és nyilvánított szíves érzetének kiiliiu levél által kifejeztetését azzal határozza el, hogy az ez érdemben írandó levelet, gróf Szápáry Géza ó méltóságánál a megye hálájára érdemesült főispáni működésének megszűnése alkalmából a megye közönsége nevében bu-csutisztelgés végett személyesen megjelenendő küldöttség vigye meg; a küldöttség vezérletére Csutor Imre, megyei alispán ur. tagjaiul pedig: Barcza Sándor, gróf Batthvái^ Zsigmond, ftdó Kónigniayer Károly, Tolnay Károly, Csillag László, Séllyoy László, Inkcy László, Gelsoi Gutt-inanu S. íl., Skublics Gábor, Nagy Károly, Szalaesy Farkas, báró Fulheáni Ödön és Géza, Kaiser Zsigmond, Horváth György, . Csertán László, Tóth Lajos, Bogdán György, Hessonyey Ernő, Nedcczky Jenő, (\'sesznyák László, Dotirbányi Elek, Engliiuder Lajos, BIau l\'ál, Schertz Albert urak választatván meg, arról a nevezett küldöttségi elnök és tag uraké végzés kiadásával azon megjegyzéssel határoztatnak értesíttetni, hogy a határnap kitűzése s egyéb a küldöttség megjelenésére vonatkozó teendők iránta megyei alispán és küldöttségi elnök ur által e ezél-ból összehívandó küldöttségi értekezletben történjék megállapodás.
Tekintve végül, hogy a volt megye utolsó közgyűlése a lemondott főispán gróf Szápáry Géza ur. ő méltóságának emléke megörökítése végett életnagyságú képét, olajfestménybon elkészíteni s azt a megye termében felállíttatni határozván, c határozat tényleges valósítása annyiban, hogy az elkészített kép rendeltetése liolyérc felállit-tassék a jelen megyének a múltból átörök lött hála és kegyelet érzeteiből kifolyó feladatát képezi: — a közgyűlés szíves örömmel járulván a tisztelet adója lerovásához, elhatározza, hogy Gróf Szápáry Géza volt főispán ur ó méltóságának olajfestményben elkészített életnagyságú képe a megye termében, a végre ez alkalommal kijelelt helyen fclállitassék, mi végre már a megye termében letett képnek az azt elzáró szekrényből kivétele és felállításával a megyei számvevő ur-bizatott meg.
Ezzel a Közgyűlés tüzetes tárgyára a uiegye újonnan kinovezett fóispáujának, ün-
nepélyes fogadtatása és a főispáni beigtatás érdemében teendő intézkedésekre térvén átj; J erre nézve mindenek előtt a közgyűlésen jelen volt számos • bizottmányi tag közér-zülete annak egyhangú elhatározásában találta kifejezését, hogy a megye kormányzatára kinevezett Uertelendy Kálmán ur ö méltóságának a megye székhelyére leendő megérkozéso és a főispáni beiktatás alkui- • mára a megye részéről mindazon intézkedő- j s\'ek megtétessenek, melyek megkívántatnak a. végre, hogy a megye főispánjának fogad- j tatása és hivatalos működésének megkezdése ! a főispáni állás és a megye méltóságához
történjék meg, amint azt I az óst-alkotmáuyos szokás is ugy hozza ma- ! gával, s g mellett indokul azon közismereti! és örvendetes tény szerint, mely szerint a kinevezett főispán ur ö méltóságának egyénisége a liiegye közönségének osztatlan bizalmával és köztiszteletével találkozik.
Ugyanazért a közgyűlés elhatározza a kö vetkezőket:
1. Miután a vett értesítés szerint főispán ur ó méltósága f. évi november hó 3-án, d. ti. 4 órakor érkezeiül a Sümegit felől vezető utón Zala-Égerszögre, fogadta-, tása a kitett időben Zala-Egerszegcn a megye közönsége által és azt előzőleg ogy a Végre választott\' és Zala-Egerszeg városa, l\'ozva közti határszélig menendő küldött-által fog történni.
2. Ezen küldöttségbe, melynek feladata lesz november 3-án, délután 3 órakor Zalaegerszeg mezőváros és l\'ozva közti határszélig főispán ur //méltóságának fogadtatásakor elébe menve, ugyanott ő méltóságát a megye közönsége nevében. üdvözölni és a inegye székhelyére meghívni, s oda a főispáni bevonulásnál kíséretül lenni ; küldöttségi tagul mindazok, kik a fogadtatásnak díszt adni és fogatokról gondoskodni hajlandók, meghívatnak, valamint .mindazoknak részt vétó, kik a küldöttségi fogadtatásnál megjelenni akarnak — szívesen fogadtatik, egyszersmint azonban biztos foganatosítás tekintetéből a megyét képviselő küldöttség tagjaiul megválasztottaknak különösen is kijelentetnek ; s olyakul e végfcés kiadásával felkérendőknek határoztatnak a következők-*.. Séllyey László, egyszersmint. üdvözlő szónokul , lukey László , \'Gróf Batthyányi Zsigmond, Ftdó Simon "Zsigmond, tihanyi apát, Ftdó Kiss Lajos tűrjei administ rátör, Ftdó Baudisz Gyula, zala-apáti adniinistrá-tor, Nagy Károly, Skublics Zsigmond. Skublics Jenő, Hegedűs Károly, Skublics István, Cscsznyák László, Hm l\'uthoáui Ödön, Orosz l\'ál, Tarányi Ferenc/., Gelsei Guttmann S. 11., Gróf l\'cjaclicvrcli Gábor, Hesscnycy Ernő, Csertán Károly, Fabiánics Gyula, Illó Gusics i^ajos. Königmayer János, Isoó Alajos, Lenk Ödön, Schindlor János, Frankovics Károly, Skublics Sándor, barabásszegi Haán Ferenez, Sövogjártó Lajos, gr. Festetics Viktor,.Kovács Károly, Szekeres József, Noyák Ferenc/, Kajky Lajos, Cscsznyák János, Englilndcr Lajos, Schercz Albprt, Hlau l\'ál, Kollár János, Holus József, iMiszory\'lgnácz, lleischel Venczel, Kaiser Zsigmond, Mayer Jakab, Bot ka János Hogyay Máté, Stern Károly.
3. Zala-Egorszegcn a megérkezéskor a főispáni lakás előtt, főispán ur ó méltóságának fogadásakor az üdvözítő szónoklatra közgyűlésben jelen volt ftdó Königmayer .Karoly apát és esperes ur kéretett fel. -
4. Elnöklő alispán ur előterjesztő, miszerint a megye tisztviselői karnak általa leendő hivatalos bemutatását a megye főispánja ö méltóságánál logc/.élszerübbnek véli a megye székhelyérei megérkezés után ugyanazon napon, vagyis november 3-án arra alkalmas időpontban megtenni: mit a ( közgyűlés helyesléssel vett tudomásul.
ö. November 4-én reggeli y órakor a megyei bizottság tagjai és a tisztviselői kar a megye termében összlyövén, onnét az alispán vezetése alatt megyei fóisfJfNr ő méltóságánál megjelenve, 0\'/, órakor a Szentlélek segélyül hívása végett. Hartandó isteni tisztelőire mennek, az annak megtar-\' tása után lt) órakor a megye term&ben főispán ur ó méltóság;> által megnyitandó megyei bizottmányi közgyűlésben a főispáni hivatalos eskü letétele és azt a megye főispánja,által elnöki székénél elfoglalása követi, mire fóLpáii ur ő méltóságát megye elnöki hivatalának ünnepélyos kezdetén, a közgyűlés nevéb a régi gyakorlat megtar tásával a megye főjegyzője fogja üdvözölni és szerencse kivánatát kifejezni.
A\'égül, hogy a főispáni ünnepélyes beiktatás ezen sorrendje kellőkép é^ annak idejében\'köztudomásra juthasson, a végre elhatározza és elrendeli a közgyűlés, hogy e jkönyvnek kivonata nyomtatott példányban mindéit bizottmányi tagnak és a megyei tisztviselő uraknak külön megküldés- • sók és egyszersmint a Nagy-Kanizsán kiadott ,Zala-Somogyi Közlöny" lapszerkesztőjéhez közlés végüttáttétessék. K. m. f.
Kiadta
SVAST1CS BENŐ, m. k.
Tekintetes alispán ur!
Azon időtől fogva, midőn a budapesti fővárosi közmuiikák tanácsának alelnöki teendőivel megbízattam, folytonos aggodalomban tartott azon gondolat, ha vaíjon uj állásomból folyó számos leendőimmel szemben képes leszek-e mindazon követelményeknek megfelelni, melyeket tőlem Zalamegye közönsége, főispáni állásomból kifolyólag, mélián és jogosan elvárhatott.
Fokozta ezen aggodalmamat legközelebb mindinkább terhesebbé vált sok oldalú elfoglaltatásom, mclylycl szemben a megye közönsége jogos kívánalmainak megfelelhetni magamban elég erőt nem éreztem; jól tudván azt, hogy egy megyp helyes politikai vezetése és adi,ninjstrátirinalis felügyelete .még. megosztatlan erő mellett is folytonosan tevékenységet -és közreműködést igényel.
Ily körülmények között tollát s habár a megválás leverő tudatával is zalainegyei fnisp áui állásomtól leendő felmentésemet levén kénytelen sürgetni, ó (\'sászári ós Királyi Apostoli Felsége folyó hó 4 tói kelt legfelsőbb határozmányával, ezen állásomtól legkegyelmesebben felmenteni méltóztatott, miről a nagyméltóságú nb-tár. Bel-ügyiuiiiistcriuiíinak f. évi szept, hó 6-ról 4301. cin. sz.\'alatti leiratával oly megjegyzéssel értesíttettem, miszerint a megye kormányzatát egyelőre a, tekintetes alispán urnák engedjem át.
Midőn ezon utasításnak megfelelőn a tekintetes urat orról értesíteni szerencsés vagyok, nem titkolhatom el a fájdalmat, melyet az önök túli — habár csak látszólagos\'-- elválás folytán is, érezni kénytelen vagyok.
i
14708865
Azon jóakarat, mclylyel működési körömbon megtiszteltek, ós teendőim között önöknek mindig feláldozó szívessége sukkal szorosabban fűződött lelkcmlioz, sem mint azt elfelejthetni valaha kópés lehetnék.
S épen ezen körülmény az, moly az önöktóli elválás porczeit annyira megnehezíti I
Az önök irántami tanúsított bizalmas részemről eléggé soha meg nom hálálluMo barátsága remény Incm engedi azonban, hogy önök távozásomat nom tekintomlik végleges elválásnak s amennyiben a körOlméftyok és megváltozható viszonyok engednék, engemet körűkbeti ttjolag is szívesen fogadnának.
De bár mit hozzon is a jövő magával, én-érezem s a legbelsőbb meggyőződésein az: hogy önöket feledni soha nem fogom s nem tudom!
Az önöktoli elválás.tudata sokkal mrk lyebben érinti lelkemet, sem mint operezok-Űen önöktől egyenkint búcsút vonni magamat képesnek érezném; alkalmat veszek magamnak azonban már ez alkalommal is, hogy ugy az egyesek, valamint azTegész niccyo közönségével szemben mindenkor tapasztalt kitűnő s\'/.ivo-. jó indulatéit már most és addig is. mig az elválás reám nézve mélyen leverő petözeiben esik későbbre-halas/tolt személyes biio.Mi-látogatásomkor tc-hetnéni, a legmelegebb köszönetemet nyilvánítsam.
Azon idők, melyeket Imalalbs körömbon önök.között átélni szevonesés voltain, tekintve a megyék történeti múltjával s/om-ben, mindenesetre lényegesnek mondható átalakulásokat nehezek voltuk ugyan s az akadályok első tekintetre niajdnom\\le-küzdhctotlcncknek látszottak!\' leküzdötte a nehézségeket tuindazon ultal — örömmel tett szolgálatom mellett az önök*irántamí<> barátságukból folyó szives joindtila|u -támogatása és közreműködő tevékenysége.
Es ezen jóakaratú tevékenység a/.: \' miről elfelejtkezni nem fogok, s miről elfelejtkeznem nem szabad.
A kor követelményeinek üdvös hatása első sorban a végrehajtó hatalom bölcs intézkedései által készíttetnek elő; ezek-Hatáskörébe vág az azok iránti előszeretetet, tiszteletet és az ebből folyó sikert minden körülmény között és mindeneset re6 biztosítani.
Főispáni működésem folyamában mindenesetre lényeges s a nemzet életében .századokra terjedő következményű leond, az 18<o. XI.11. t. ozikkhen a megye organi-satiójára vonatkozó intézkedés, s ha — mint mondom — egyrészt a százados- szokást fen hagyó s másrészt egy századokra szóló átalakítás létesítésénél tett közreműködésein között bár az önök nemes támogatásai mellett is. hiányt hagytam hátra, engedjék meg az irántam mindig tapasztalt kitűnő jó indulatukból kiindulva; ezen hiányt a legjobb akarat által pótoltnak tudhatni.
Kettős kötelezettség kötött e megyéhez; első: mit hivatalom megszűntével befejezettnek tekinthetek, második : azon hála és ragaszkodás, melyet önök irányában érzek. f
fis fölkérem yi igon tisztolt alispán •s urat, legyen szíves biztosítani a megye közönségét, melynek vezetésével a közbizalom önt tisztelte meg, — ho^y\'midőn főispáni teendőim közöl táxozom, sokszorosan érzem azon kötelezettségemet, molylyél c megyének,— mint önöknek lelkitelozoüje, tartozom s mindig kftüiió szerencsémnek fogom tartani, ha e kötelességemet akár az egyesek, akár az egész i&egye, közérdekélten bármikor s bármely * körülmények loróvni alkalmam leond.
Engedjék meg\'végre azon reményben távozhatni önök köréből,"hogy szives barátságok és ragaszkodásuk elválásom után.is kisérendnek, s hogy engemet szives jóindulatukban továbbra is mcglantannk.
En részemről mindig \'melegen fogok emlékcznj/tfnöfefo, s /alamV^ve ugy .mint\' mi
leend bánatát
Jól felfogott érdekünkben jövőre.is csak egy
között
törekvés leond, testvéries egyetértésben haladni azon ezél felé, melynek megvalósulása által a ha/a felt inal.\' -
Isten önökkel! \' I\'esten, szopf. hó 8-án 1872.
SZAl\'ÁKY (iftZA m. k\'
Fölhívás a lm/,ni kii/Oiisóglii4/,!
A bécsi világkiállítási magy. kir. biztosság tagjainak a iöldinivelés-, ijiur- és kereskedelemügyi minisl< t állal liirtónl kinevezte-lécével végleg megalakult éa testületi működését\' tényleg megkezdette a kiállilát főigazgatójával és a kiállítókkal eddig- lé a végrehajtóbízott-»ág állal foly tátott köxvi-tluit érintkezés áfYé-telével. S \'
A hazai közönségnek ez azon hozzáadással hozzuk tudomására, hogy a bizottság kedves kotch\'SMgriK-k ÍMiicreiidi mindazon kérdések tekintetében, melyek a .Magyarkort^ia tnszágai-nak a bc<-M világtárlaton való felléptére vonatkoznak, készségeseit- megadni a szükséges fel-világóriásokat és az egyes c&le)>cllckct lelhető , leg támogatni.
l\'Vladatát véli tcljcsitcni - a biztosság, mi-\'dóri a lia/ui közönség ligyelmét mindenekelőtt arra liivja lel, hogy daczára a már i* beérkezett bejelentések jeleitt^keny számának, mely hazánk anyagi es szellemi terén való termelő k«-|Kí*.ségéti«,k nagy jában véve, méltó képviselt* léséi helyezi kilátusba, — mégis vannak a hazai termelésnek egyes ágai, az országnak jclenlósb vidékei, sőt megyéi, melyek vagy epenseggol nincsenek, vagy csak telette kisszerű mértékben vannak képviselve.
Felötlő jelenség p. o., hogy HiTcginegyo csak 7, a Hajdúkerület 2, a Jászság éa Kutisag I. Köz-ii Szoln<>k I", .Mariuároa 7. Szabolcs 2, Sz.iihmái megye csak 51 jelentkezést tudtak felmutatni, hogy mezőgazdasági Jerniégvekből I tir.iny uuak csak 4, Harsnak :i,*Horsodiiak II, <\'.MUigráíltiak ii, tllyőrinegyének pedig *«j>en semmi jelentkezése nincsen, mig clieiibeti Hc-kéamegye I l\'.i bejelentési, köziilök liO mezőgazdaságit;, tud felmutatni.
A biztosság teljesen elismeri ugyan, hogy az ország minden vidékeivel szemben,cgyfortn>< igényéket nem\' láínuszthat < más felől azonban nem\' ísrtteH félre annak szükségességét sem. hogy az ország minden vidékének tényleges viszonyaihoz mert— és azoknak megfelelő képviacltutéso után törekedni és azt el is érni okvetlen szükséges, hahogy el lielu akarunk állani hazánk culturalia allapotaiuak a világkiállítást látogatok előtt kikerekített összképben való feliuulöté»vtól.
.Minden mcgytíiek módjában v.an — ha liein is másnemű do mégis mezőgazdasági7\'terményeket bejelenteni, melyek — különben is az ország tógazdaságát képezvén — arra hi-vatvák, hogy a bécsi tárlaton kiváló szerepet játszanak, noha egyes.városok és vidékek kiváló részvéte következtében a külfölddel szemben az egész ország képviaeltetése táu kimefi-tőnek is tűnhetik fel; a kiállítást látogató hazánkfiai nagyon is hamar rá fognak ismerni a hézagokra, nagyon is észre fogjak venni azon hazai termének hiányzását, melyek az. ország és első sorban az illető vittek becsületére, a kiállítás díszére szolgálták volna.
A most emiitelt szomorú jelenség ej;yik iika-uzon, már is több ízben — do az eredmény szerint itélvo — eddigelé elégtelen sikerrel megtámadott téves fellogás, mely szerint a kiállitla-lásra csak is rendkívüli tárgyak, ti. m. remekművek volnának érdemesek.
Ismételten kell tehát kijelentenünk, hogy mindazon tárgyak, melyek rentleS fogyasztás táigysi, különösen pedig, ha nagyobb mennyiségben gyártatnak, illetőleg állíttatnak elő, alkalmasak a kiállításra, amennyiben hazánk össztermelése előtünleléaéhez egy-egy talpkövei járulnak.
A jelentkezések imént jelzett hézagosságának egy másik oka, mely az egyes vidékek részvétének csökkentésére tetemesen nagyobb éa hátrányosabb inérvjjcn folyt be, azon bizonyos oldalról tájékozatlanságból vagy rósz akaratból ter jesztett leifogás, moly szerint a.Magyar-korona-országai a bécsivilágiárluton nem fog-nának mint önálló állam, hanem ez alkalom-inul is mint Ausztriának provinciája, meg-, jelenni.
Nem akarunk a világkiállítási országo? magyar bizottiaány végrehajtóbizoltsága azon számos közzétételeinek ismétlésébe bocsájtkoz-ni, melyek ezen téves felfogást vagy ezélzatos ferdítést már annak idejében megczál\'olták volt -pusztán arra azoritkoziiuk, hogy
miudazoknak. kik e közlemények elolvasására maguknak fáradságot nem vettek, vugy pedig álhírek által tévútra terelve, azoknak, hitelt adni hajlandók nem voltak, ezennel a leghatározottabban kijelentjük, hogy Magyarországnak a hiiodiMmi tanácsba!) képviselt tartományok
inden-egycs liknak érdeke ki zos érdekem M« függetlensége és önálló-
i . A. .»„..: t . -t i i - ••\'• • 1 sága a kiállításban való részvétének alapit! té-
end; osztani fogom oioknel oromét es i , , . , ... . .
\' *> , N felet képezte volt, és hogy a magyar kiallitáai
luatátsazon roinenynyel távozom, hogy l közegek működésének megkezdésén kezdve le
lt fúlfnsntt Aritalfllnlflm,, >,„1. . • _ • _ _ . .. _ . • .1 .. n .
a liiai napig nem esett meg egyetlen egy lépés
is, mely ez álláson bármit is változtatott
volna.
A magyar kiállítási bizottság állása szem-l/f-n az osztrák es. főigUKgatóaágga) azonos a külföldi kiállítási közegekével; a térmonuyisé-gének kívánalmaihoz mérten engedélyezett kioaztáaa olyas, hogy a Mogyarkoroua-orszá gátinak önállósága már fekvéso és klilsó ismertető jelok következtébe^ ia azonnal azembeötlö I. szén « látogatók előtt. A nemzetközi juryben képviseletit ugyanazon arányban nyerünk, mint a többi államok,— szóval, hazánk államjog! állása eddig lelkiismeretesen lón, és a jó vóbsii is lelkiismeretesen lesz incgóva.
Ezekhez képest az ország azon vidékeit, melyek bejelentéseikkel ctidigelé aránytalanul elmaradtuk, sajál érdekekben sürgetően arra szólítjuk fel, hogy a térnek végleges felosztásig teámaratló rövid időközt bejeleiiléaeik békül-(lenére haladéktalanul használják fel.
. Szivére kötjük » hazai köz<inséguék jelen intő szózatunkat; ^csa kik az ország becsületét és tekintélyét ii könnyen hivők lenHisiiieret-len tévútra terelése á|tal koczkárá teszik, vegyék fontolóra,hogy a felelősség líom minket, hanem igenis azokat icrhclcndi, kik a bizonyára nem kevésbbé hazalías érzelmű kiállítási, közegek becsületes fáradozásait oly kevéssé támogatják.
Kelt IVaten, JIJ72. szeptember hó l\'.l-én.
Elnök távollétében: NÉMETH IMKK,
kertnáiivM/\'o,,
STKlNACKKK ÖDÖN,
lüiliksr.
Lcfcnyo, okt.
E lapolc Hf ík számában valaki „Egy központi választmány-i tag* alájcgyzé«sol neki r<nit e megw érdeuiteljea alisp.iiijanak és kíméletlen módiiban, miként,- ha gazda b -szélue cselédjével/felhívja erre meg amarra az alispán urat, mini srrf/yM/m embert, hogy hát m\\ért nem tart kozponti választmányi ülést \'<
Minden alkotmányos érzelmű polgár tudja uzt, hogy nyilvános megyei életünk ajtai mindenki számára naponta nyitva levén, egy bizottmáuyi tag sem kénytelen arra, hogy hírlap utján kérdezze meg, vagy vonpt leleletre a megye tisztviselőjét, meri ott van arra a czélra az állandó megyei bizottmány, ott van az állandó alispáni hivat.I, ott vau a nyilvánosság szabad mezejére utaló zöldasztal, u azubadazó-lás magasztos elveivel..... hogy tollát mi indíthatta tulajdon képen a t. központi választmányi tag urat az iuterpellatiőnak keresztelt irat szerkesztésére, az az ő titka, do, ha az voll a czclja, hogy mélyen tiszteli közszeretetben álló alispánunk desavoualtassék, azt ugyan cincin érte; mert eltekintve attól, hogy — a mint fentebb ia mondatva .„Zala-Somogyi Közlöny" nem lehet ilynemű politicai intorpol-latiők közlönye ós hogy ü szerint nem ott és annak idejében történt az interpclktió, a hol és a mikor kelleti volna, és hogy uuouyiu inter-pellatiókkal alkotmányos orozágban nyilván tellépui nem is lehel — és hogy arra felelni, még ha corrcct s biztos jogalapon nyugvó lenne is, senkinek uein áll kötelességében, — s hogy ennél fogva a jelen esetben az alkalmatlan légys az oroszlánra még csak reá sem szállhatott...\'. Mondóin, ettől eltekintve — egye dül önmagát desuvoiiálta a tisztelt interpelláló ur, s megengedjen, hogy most én kérdem meg őt nyilvánosan: mivel fogja indokolni azon tévedést, mely interpellatiójáiiak alapul szolgált? van-e szándéka visszavonni azon sértő kifejezéseket, melyekkel e megye érdemekben megőszült első tisztviselőjét oly méltatlanul\' illette V ós oly mélyen sértó meg személyébon ép akkor, midőn az hivatalos kötelességét a legnagyobb pontossággal teljcsitéV
Mert mindenki fogja tudni a fent érintett alispán ur iránti tiszteletet, főleg pedig a nyilvánosság iránti kötelességérzetből kiindulva, ezennel nyilvánosságra hozni én is kötoles-ségumuck tartóin, hogy (,\'sutor Imre megyei alispán ur, mint a központi választmány tagjait ttnnnk iJejébtn, kVttletttgébet bicén, Hitte-liivtn volt.
A központi választmányi ülés ugyanis — a kezemen lévő a nekem I. oktober hó lö-ik napján ögHl.azám alatt postai uton kézbesített alispáni meghívásból láthatólag — a képviselőház elnökének csak pár nappal előbb irtJTT oktober hó 1 ótól 82; szám alatt kelt leirata folytán f. oktober hó 22 érc Zala-Egerszegre törvény szabta módon és időbén összehivatott. Összehivatott az elnök által már akkor, midőn a nevezetes intorpellatió a nyomdából még ki sem került, — mert, midőn az, az oktober 1 T iki lapban inegjekuit, mdr akkor ,iz ulitjxlni me,j-bivih meijyrtzcrte in currenti voltr
Ebből aztán ne ia következik, hogy a tisztelt szerkesztőségnek o szerint már akkor az intcrpellatió közzététele helyett az alispáni meghívók közlését kell vala inkább — igon természetes — eszközölni, — mit, — megvagyunk győzi\'dvt) róla — meg is tesz vala szívesen a t. szerkesztőség, ha a meghívó az alispáni kiadóhivatalból a lapszámára is oxpedi-ál tátik, —• mi, — mollwleg mondva — igon
óhajtandó lenne a közönség érdekébon, egy oly általánosan elterjedt helyi érdekű lapnál, miiú a „Zala-Somogyi Közlönyu^molyro nézve azon1 közóhajtást, hogy : <ie n mnjye bivntulöt közlönyévé emeltetnék.* hoijy megyénknek egy megyei hivatulot liijnyrntulhatlanul tiiiktége enn, — u jelen csat ii fényéten igazolta. A tisztelt interpelláló központi választmányi tag ur pedig ezen concret esettel J^- ugyancsak megjárta, — egy világos példával pedig többet szolgáltatva arra, hogy : a nyilvánosságra hozott do|-gokk tl senki rovására játszani nem lehet és licm szabad.
TU1IOEY VIOTOK,
meg)i-i ky/^i..v.kU««tmAii)i 11^ .
Koszfhely, oktober hó 1H<;
V,
Haksay Sándor, keszthelyi éajmesai járás csendbiztosa, több boltfeltiirea a más lopásoknak jött nyomára.
Mult hó lli-án, ugyanis Szabó <>yürgy, beczehegyi korcsmáros nejével összeveszvén, ez utóbbi férjét, nevezett csendbiztosnál jelentette, s\'tudtára adván egyúttal azt is, hogy férjénél egy pár lopott lószerszám, ö zsák s más többféle lo|K>tt tárgy van. A csendbiztos azonnal a helyszínére sietett s a vendéglőst a nála talált tárgyak holvételéről kérdezte. A vendéglős inegvallá, hogy ezen tárgyakat bizonyos Francsics János nevű napszámos vitte hozzá, ki azonnal elfogatván, őrizet alá helyeztetett.
Francsics a vizsgálat alkalmával bovallá, hogy nem csak a lószerszámokat, sót zsákot, — melyek liolfmann Lipót keszthelyi lakoséi voltuk — lopta el, hanem azt is, hogy ezelőtt félévvel Herger József, 3 évvL-l Harou Jakab, ós 6 évvel Hroyerdyula keszthelyi kereskedők boltjait szintén ó törte fel, mely rablásoknál társa Határ József, vonyarczi lakos volt; ki azonban elfogatása előtt — értesittetvén ogy nő által, hogy a csendbiztos foglárokkal együtt várja őt házánál — megugrott, magával vivéu egy két csövű fegyvert. \' j
Haiar elfogulása, jóllehv\'i, Haksay Sándor cscudbiztos nem szűnik meg ót nemcsak mindenfelé nyomoztatni, liap/m lakásához is, mitjd éjjeli majd nappal személyesen kimenni, még nőin sikerült. E nyomozás nevezett cseudbiztoa-nak egy alkalommal csaknem életébe került; a mint t. i. egy éjjel Határ hazához, kiilönfélo \' irányban osztván fel embereit, ment volna,\'egy sürü korilés (gyepű) mögól egyinásutáu két lo vés dördült l\'eiéje, melyek egyike oldalt, másika jiedig feje fülelt ment el. Ilugy ki lette o lóvé-a.-ki t. mainapig sem ludutik ; do hogy is lőhetne ily ojt megtudni, mikor minden hegybeli lakosnak vau részint egy-, résziut pedig kétcsóvU fegy vere,
Francsics további vallomása folytán Vida József, bárándi gulyás számadó, mint orgazda kinél több aranygyűrű, melyek H.tron Jakab boltja feltö^ae alkalmával, — egy damaszk két csőyü drót fegyver, moly Hroyer Gyula boltja feltörése ulkalmával, mégis külóulélu gyolcs- és szövetfólék, melyek Herger József boltja feltöréso alkalmával oroztattak el — találtatott.
Vida József, neje és bojtárjával együtt elfogatott; szabaduuii akarván, azonbuu börtönéből, a csendbiztosnak két-, később négyszáz frtot ígért, hu ez ót hazabocsájija, s a tőle elvett tárgyakat visszaadja, j Az ügyes csendbiztos csellel élvén, Vida
| ajánlatát elfogadta, s tőle 3 nap múlva, vagyis < azon idóbeu, a midőn a tőle elvett tárgyakat vissza adui kellett volna, kétszáz t>t) frtot felvett, a többiről pedig kötelezvényt kapol,t melyeket a csendbiztos t. Király .Eajos, járási szolgabírónak azonnal átadott, s a szabadlábra eresztett Vidát, újból bekisértette.
Vida o vesztegetés által ugmesak gyanús létét, de ogyszersmint uzt is bobizoiiyitoltu, hogy ó valóban czimborája volt a fentebb nevezett két gazembernek.
Óhajtandó volna, hogy a bíróság, a Vidá tói bevett vesztegetést megkísérlő pénzből legalább is felét, a bárándi pusztához legközelebb fekvő esztergáli iskola javáru fordítaná.
Folyó hó 12-én ismét egy ujabb, következő eset bizonyitá be, hogy u fegyver nem való minden ember kezébe. Marton Antal, a keszthelyi uradalom erdőse, a fentebb irt napon alkonyati l\'olé a rezi erdőből hazafelé jővén, ITalIzb A\\ilal, cserszegtomuji lakos által, ki egy ölberukott fa mellé voll rejtőzködve, meg-lövetott. A golyó a háton be s az oldalbordákon ki, a szereucsétlon balkarjába fúródott, a élete csakis a körüle kifejtett gondos ápolásnak köszönhető. tiróf- Festetics Tasziló ur ez alkalommal Keszthelyen levén, személyesen ment az erdőst meglátogatni, — só gondoskodott, hogy az illető a levjobb ápolásban részesüljön,
Hulázs, a gyilkosság után, majd egy hétre került csak kézbe, s a vizsgálat alkalmával azt mondá, hogy azt gondolta, szarvas megy el előtte. Ez állítása azonban moutségéro nem elég ok, mintán még sötét nem volt g az erdős tőlo csak pár lépésnyire ment ol.
X. X.
II i r c k.
— ú Felsége a király, Oolich Itichard honvédezredest éa idoigl. dnndárpurancsnnkot, hason minőségben n nagy-kanizsai 18-ik dandár ideiglenes vezetésével bízta mog.
— Királyi l\'ál, ioles publicistánk t miül a bakaai választókerület képviselőjelöltje, okt. 24 —2# közi a kerületben utazván, mindenütt a legőszintébb Julkesodétsul fogadtatott, melyről jövő .számunkban tüzetesebben szólunk; e lapok szerkesztője útitársa levén, saját tapasztalatainak alapján liü leirást teaz.
— Köxyylllrs. A n.-kanizsai önkéntes tűzoltó cg) let nov. l én közgyűlést tart d. e. 10 órakor a kereskedelmi egylet helyiségéből). Tárgyak a szokott ügyállapotok kimutatása.
— A nayykanlx.iui kereskedelmi- és iparbauk Veszprémben is szervez tiokiutézetut, Ind bizonyára élénk üzlotforgalm n idéz elő.
— Hát ennyire futottunk!? ! Nem elég az, bogy világításunkra egy valaki azt a találó megjegyzést tette, miszerint meg lehet mellette pompásan látni a sötétséget; nem elég az, hogy puaka-lövéanyi távolra szétszórt lámpáink a gondos kezelés és takarítás hiányában ugy esillámlanak, mint valami s z u n t - j á n oa b o g a r a k : do még ezekhez tjyei\'ly i-viUi>jil<iit is kellett érnünk! Fájdalom, ile ez lény ! Héttőn, oet. 2S kán Nagy Kanizsa város oly hiányt szenvedett petróleumban, hogy a „Zöldfa-kert" előtti lámpába nem jutván semmi, egy fél s z á I g v o r t y á t illesztettek bele. Valóban méltó, hogy megtudja az egész világ s kalapot emeljen az előtt, ki gúnyt üz\'egy egész város bizalmával. O tempóra, o móres! Váljon ki ó s merre van hazája, vagyis petroleum-hordója V (Deküldotott.)
— Fiók-egylet. A szont-balázsvidéki néptanítók okt. 24 éu fiók-egyletté alakultak és szent Balázson tartott első gyűlésen ilajgatő Sándort tiszteltek meg »/ elnökséggel, kiljor-ről levélileg érteaiteltek. A nomes törekvést üdvözöljük!
— ,Somogymeyyet, tanügyi lap" <»l-ar száma megjelent csinos kiállítás és érdekes tartalommal. Felelői szerkesztő Kovács-Sebes-tény Oyula, főmunkatárs Tobák Benő,kiadja Jancsovits Oyula. Ar t a havonkint .\'t szór meg jelenő lapnak egész évre 2 frt, félévre 1 frt.
— Megjelent l\'sonyoczki Nagy Sándor tanár által Uobertson S. taumódja szerint irt ,Angolnyelv levélazcrinti önoktatása* III. Kész XXIX. levél, :\').>, úti- éa í>7-ik leczko, ára :J0 kr.
— Költséy-vlölrányxftta Nagy- és Kis-Katiizsu városok részéről l#73 ra bevétel: t»G,;].\'»:.\' frt. 12 kr., kiadás: 77,825 Irt. H kr., s igy fedezeudőség: 1 1.472 frt. illj kr., mely közös p illék által levén fedezendő, a (jS ezer frt adó minden egyes forintjára IS kr. közös-pótlék esik.
— Taniiyy. A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. minialer az alsó-lettdvai polgári iskolához Csókás Oyörgy nagy-kanizsai polgári iskoiatanitot igizgató-Unitóvá, — Udvarhelyi Ovula nyirbaklai kánlortanitót és polgári iskolai tanítójelöltet, lváuyi Andor ó-kanizsai Unitét ■ a CsékaKároly akadémiai foslészt tanítókká nevozte ki; továbbá a zene és énektanításával AU/.oghv János alsó-londvai tanitőt. a testgyakorlatok s tornaUnitásával pedig Helyes Lajos", alsó lendvai tanítót, bízta meg.
— Ti ynap délután Nagy Kanizsa város képviselő testülete közgyűlést tartott, melyen több érdekes tárgy került szőnyegre.
— Iléillesen közelebb 5 ház égett ol, a tűz onnan eredt, hogy a bognár pipára gyújtott s a gyuladarabot eldobván, a forgács tüzet kapott; a bognárnak 500 forint készpénzo is bonnégett.
— Felhívás. A f. évi nov. 4-én megtartandó évnegyedes megyei közgyűlésen lesz megejtve az ügyészválusztás is. Miután e választással a megyei főispánunk fényes beiktatási üunopélyo szintén öaszeoaik, felkérem u megye igen tisztolt bizottmányi tagjainak jelöltségemet pártoló részéi, hogy minél számosabban megjelenni, a megválasztatásamat érvényre emelni szíveskedjenek. Zala-Égerszög, 1872. október 30-án. Ilju Skublics l.ászló, ügyvéd.
— Panaszt hallottunk egyik liatal plébános úrra, hogy a vele egy községben működő élemedett tanítót csupán azért, mert az a templomi isteni szolgálatra a.harangozáa miatt valamivel későbben érkezett, mint ő, a hívok előtt nyilvánossá megtámadta, s a késedelmet lealázó modorban szoméro hányta. .llyuoinfl panaaz először fordult elő nálunk, azért mig egyrészt a neveket olhallgntjok, másrészt nem akarjuk ezúttal elmondani, mit tartunk a tanítók általi harangoztatással, nom akarjuk bővebben fejtegetni a pap és u tanító között, azt sem akarjuk még ezúttal elmondani, hogy u pót hivataltársának s a tanítónak nyilvánosan, a hivők előtt való megtámadására melyik törvény hatalmazta fel, nem hivatkozunk ezúttal a becsületben, munkában megőszült öregek iránt tartozó tiaztolotru\'sntii, a örülni fogunk, ha isméiéit méltatlanság elkövetése által ennek bővebb fejtegetésére kényszerítve nem leszünk.
— A széesl-szigeti 7 községből álló jogyzőaégbon a vadászati jog nem adatott ki, inort a nép ellene szegült.
— l)e menti. Ismét azon kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy o lapok szerkesztőjének távolléte alatt a hírrovatba oly közlemény csempésztetett be, mely minden alapot nélkülöz. IJgysnia Zalamegye alispánjának leköszó-nésé\' tárgyaló hír teljesen alaptalan.
— JlOeld lllrek. l\'esli iparosok a népszínházra maguk köréből 200 alapító tagot gyűjtenek. — A kolozsvári egyetemnél utiiul a rektor, (Bordo) mint prorektor (Hrasaai, iiuita-rius felekezetű. — Bécsben két lovaatiszt halálos párbajt vívott. — Az V-ik Ferdinánd be-legeskedéséről keringő liir alaptalan. — Kgy oroszhorezog Tilliaben oroszlapot fog megindítani. — Strossmayer püspök is kihirdette a esalhatatlansági dogmát. — Liszt Ferenc/, már útban van hazafelé. — A szegedi izr. templomot meglopták. — Debreczonben tánczvigal-mat rendeznek a pesti népszínház javára. — Szliáca fürdőt a bécsi gyógybatik 315,000 frton megvette. — Unger oszlr. minister beteg.
— (1 izei la flignő. esküveje, mint hírlik, jövő évi apr. 24 én leend. — Krkel Ferencz „Bran-kovies Oyörgy" czimű operáját már bevégezte.
— l\'atay István Szoboszlón képviselővé választatott. — Biidaujlukou a részeg temetőőr megbotlott a közelebbi koporsóvitolkor s a halott elgurúlt, s az őr nagy hetykén kiáltá: feltámadt, nincsen itt ! — Uimaszombnton 10 évre Ítélték azt a hajdút,ki vallatás kózt agyon vert egy foglyot. — llerzberg pesti ékszerész-né! ola.- s >k 1100 frt érlélÉü tárgyakat loptak ol alku közt. — A choleraügybon orélycs intézkedések tétettek, tuldlg Hudán s Marmaros-Szigeten észlelték. — Dorozsma nagyközségként «zorvezkedik. — A budai államnyomda igazgittója eholerában meghalt. — A .Színlap"
czimű újság megjelent. — Woroniczky lengyel-horczegnok síremlékére eddig 2<X)0 frt gyűlt be, — olajba festett arczképét is felfedezték.
— A péiizllgyi főtörvényszékboz oz évben 400 beadvány érkezett, kerül pedig az országúi, k 2<>,835 Írtjába, s minden ügydarab elintézése lí7U l\'tba, egy kisso borús ítélet híz oz. — Te-getthoi holttestét Orátzba okt. 2*-án szálllták.
— Az osztrák tart.....ánygyülések nov. :*>• re
összehivatlak. — Az ozual-árkclotpótlék no ve \' trre 7\'/, w/«-kkal számíttatik a vaautakon.
— Illaháné 1700 darab állatkerti sorsjegyet adott el. — Mező*Bálidon egy csűr leszakadt m egy anyát lányával agyonütött, többen meg-.sebesítitek. — Kuphralhoz közel földalatti dsodal^erlot találtuk, hol sok gyümölcs terein s madarak csicseregnek a fákon. — Az akade-miábaii a Bessenyey-ünnepély deez. 16-én lesz.
— A Vonus-bolygó átmenetét vizsgáló expeditio III ezer ezüst Írtba kerül.
Tttrtéiietl naptár.
Okt.25. IStJI. hall meg Eötvös Ágoston, történet- és régiségbuvár, Oyula-Fejér-várott.
. 2ii. 1013. öletett meg Báthory Oábor, (.Az utolsó Báthory") Nagy-Várad .Veleitcze" nevű utezá jában.
. 27. I0S3. Ksztergom a törökök által Károly loth. berezegnek hadszorzésileg átadatik.
. 2*. IlitiO. Türr István Oonuában a in. menekültekből külön legiot állit.
. 2\'J. 1442. halt meg Cunninghatn Allan angol költő, regényíró, a festészek, szobrászok és építészek történetének
iroja,
Londonban.
N
ov.
w
30. Is4h. Schwochali csata.
31. 1848. Bécs elfoglaltatik.
1. lx|H. Horgor Uj-Aradot löveti ; Sitiin-nicli Nagy-Szombaton.
2. 743. (y\'ousiautinus Kopronymus császár Konstantinápolyt elfoglalja éa kegyetlenkedik.
3. I7.»i{. az. Meisner August (ioltlieb, jeles német regényíró.
4. IliSá. Toköly Imre Nagy-Váradon láuezra - véretik, hogy Konstantinápoly ba küldessék.
;*>. 1853. hall meg Oa\'ray János íinuepelt m. lantos költő.
(,. 1855. (iái Uyörgy a magyar népmesék első kiadójar a m. írok lorditoja és inüböleaéaznek halála Bécsben-
7. IS4K. Nyilatkozat m. hon lakosaihoz. — 1701. II. Rákóczy Feronez bécsújhelyi fogságából megszökik éa Lengyelhonba menekül.
Értek- és váltófolyam oktob. 31.
5°/u metaliques Ii 1.80; 5°/„ nemz. kölesön Ül».75; I8()5ki állata Imi kölcsön 101.7.); bankrészvények M8; hitelintézeti részvények 32\'J .tiO lyonion 107.70 ezüst ágió 107.IO; arait) <ta rabja 5.12; 20 frankos arauy 8.li2\'/i kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
zsryllttér.*)
Jel és emberek mondatai.
Ajánlva 4020 I. 3 urnák ! •• JELSZÓ: - ti r w i f k «• Ii t v 6 r r v «• Ii 11
Nem mindig az az eróanhb, a ki győz, s nem mindig az a győztes,a ki elve mellett marad.Nom ott van az < rő, hol a többség, de ott, a hol a hatalom éa prea«io. Kgy emberről aoha több bőrt le no Ituz, mint egyet, és várd meg még az iámét mog nő, a igy tovább.
K. K.
Altcst-sóriilésck
gyógyittására a Sturzeiicgyor-féle kenőcs llo-risauból (Schwoicz) Ifgjolilian ajánltatik. Ezen gyógyszer logkevcsb ártalmat nem idéz, hanoin a legtdőab belegsegel halbutósan gyógyít, ugy-aziulo anyaméh fájdalmakat tókélotesen. Kap ható szelénezeként használati utasítással 3 frt. 20 kr. o. é. meglepő bizonyítványokkal Stur-zeuegger ti. Ilerisuuban ; valamint: E. Forma-gyi gyógyszertár a síúz Máriához l\'esten, és 1 \'i.ch- r J. gyiigy^azertárábun Teiuesvárotl.
Mindenkinek különös ligyelmébo ajánltatik a
Dr. Forly-Wle általános
S E B - T A r A S Z,
mely rt-i|ilklvi>li íyényeiejr, alvála«it<i, érlelő r fáj. •l.iluiKt millit|iiti> liit.i\'.i nlt.il lt>^({y imatil,, l«i(l>iito-nalili « r^ynn-riniiel cynkrro ^vil^yatilal p«ikOitíl klllniinoinfi linjokliAii. Ily Imjok s turokgyiillailit*, I. |{. «\',liiiriil, ti <°i r k * l>ariia>ií|(, liáityásnyik lCrou|>, • uKiiml miiiil>-iu-iiift im-|{«<írt,\'\'«ck, lixr^pAt, miiiiU vji,*) Áll il támailliati} i ii l t k, iik-kíoi rA-
a.ljok, il.\'ii.ín- v*j;y miSlitiuráiok, konok-frkílyek, xuntok (contoniitk) (f)or» fij\'lalom milla-
|nlfi*.al — r\'ignOM <lit|r*iiM Ik, K<Oniík, úlyu^nk, pukul-var ^i\'aiImiii>-uIu» |nn<tiila m ili^n.ií;, un\'^ki\'iniiiyi-il.\'-.ieli, gonyt-ililok, vírki-lósek, inimlcii nurinyt\'ntfifsr^ck, jj.ov, ly<-í lekélyt-k, ÍA^y<la){.«iiat, ujjíir<-((, kOiiliiiméreK, v.iJlmn, t.v^»iivm-<, i«oiil«ié, killczaniitái t» nit-gráu-ilnliis.ik, helyi rsúi; továbbá a •Iliién folytáni láb-ú-ltnkA<lá\'>ok t-s »ub<-k, fájóa fekély lett vagy már gi-uyi-1 iiíó imll. — M.,k iiö már r»irában volt omlS ráktól, -- * killniibcíi <>lkfr(llli«tlen íU-tvestélye« iiiflt.-tiii-k iii,ll\')»í«óvot — (Kyi\'illli odii jole* ifliU|i.i»* liaitnálati ált tl im-in-klilt «i< /.
W(r« n ti-Mbi\' i •lj<-i,-n linmélyvilt báriniiiemll •tálks, va^y ilaráts én iio-lilnláiikji ranpáii «ccii ta|>a«<nak ■ .í\\i.l elei lia<aiiiilala l\'.tiitáii annyira clii tilnik, b,»K.v a/illán .1 l(-.il,->l kaxönsé^onon snabatl ké/11-l, avbéaici mftlét >•* l\'ájilal\'MH nélkill kUuiiyan kdoi/li.vt.,, iioto .t »ol» lli.l.n nuiiiAokára bok<1-
vvtkciik.
K/.t-n nirgtii-eaillbi-tli-ii Ky"if)\'.«*\'-r, \'iiolynck jelea-
I né^,- lttg1iiti\'li.*«Ht,t, «-^)éuok s<áiiii,« , killlliiöa kivá-, ikiia bármikor fflinnlalbató bi*,,n> itványai által már r,\'K«ii a lt-|{léiiycii\'ltlivii rli.iiiorU\'tclt — rcmlkivali, • Ir^kiltauiiviiiillil) >-«>-t>-kl..ii mo^|,r.,bált lialáiánál és Icltlliiö .ikcnliii (•rualiiiéiiyctnél fu^va, mrlyok lia«»ná-i.iti állal iii>\'\'K ••lavutt bajukban is uli-rotnrk, jol in,^alapított éi vllvíjc-ili\'lt lőrét kéliétjbuvoliliallaniil
l.K-y cnuiimK áru 50 kr., nagyobb csomag I Trl, li iKilinl.ili nt.\'i.itás.al (\'(j/illl, |, Klán klllilvo 10 krral ti.ti\'b. — K**\' íitnyi <-«.,magnál kisebb s/állitmány nem teljesíttetik.
K>i«|>onli kltliloméiiyealí raktár: Pesten Török József gy/»iH ««cré«i urnái király-ulcta í ik saáin alatt.
"róvái.bá krt|ibatók : Nagy-Kanlitan . WAJDITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinszky S. Peciett; .s,|,.iiz J. - Sümegen: st.vnbor<*ky. Sz.-Feherva-roll Uraim I — Sio.nbathelyen IMIieii K Vewpremben r- r--ne/> K. Z.tgrabban M.tii.a,--K /.».
A t. ív, •{/■•H}\'«/.eré«* és kereskt\'ilií urak, kik raktári eltállalni liiiNn.t.\'.k leioiénVlk, felsAÓIittatnak, iiiixxeiinl e résrbeni njálilataikat esen tíy"K>ssei késsi-
i jébe/ FORTY LASZL0H0Z . /nfo-nvc lln.iára. tKáca.
varos, fötttesa, íi\'.til. s/áiil) bekllbleni isiveskeiljuitok, ki ine^ronileléseket is |,ontosan t, IjeMt
*) K rovat alait U.nlnitokér\' \'oloISllégot nem vállal a .Ssorki-sttőlég
JEL
T
£3
£3
K
M( )LL A. SE I l)LITZ-P()It A.
K porok, rvinlkivtili s a lejjellérőbb esetekben bebiionynlt (cyó|{y. | bitásnk által mimlen, í,l,lig i«mert\' á».i .terek kii* itt, lagailliatatla- i ■Itil as első helyet foglalják el; mini a«t »ok e*er, a e»>»jtári birmlalom . inliiileit résiéböt keséinkből kliMőn bála-Iratok a legréiitetesebbeii tanú-
aitj.ik, boiry e porok rnnstut szorulásoknál, emésithetetleniégtknél, gyo-1 morhevnél, továbbá göroiök. ve»e- és Ideg bajokban, silvilotogain&l, Ide geiség okoita fófajás. verlolulás. véKiii hyiterltra. búkir és huzamos
hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmattatnak, s a legtartóib iryó|tyhatásl eredményeitek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
OS PÁLINKA és SO.
S1
A le^ine^tiixhatAbti oivossser s ncnvedC embeilség srgeitil-inére mimlen t,«l<r> éa kttlső gyulailá*, le(;tnbb heteifs;^, inln.lenne-ind seb-, fej-, ílll és fo(rfájás. • réffl sérvek és nyitott sel • k. rák, fene, siemitytnJáf bénulás és nilli\'lonnt>mtt aérllléi ellen, slb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
DOBSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és legha\'ható«.ibb orvost nei Norvégia negyemen nem eseréleinlő fel a mesterségesen tisititott halinájssir-olajjal.
A valiidí Dor»ch-halmajisir-ola mell- és tUdő-baJoknál, soropho ItlS* és raohitit*\'>otogi£gekben lvg;obb gyégyhalássnl van ; méggyógyltja j a legidoite.hhkiSizvény- ésosiibajokat, valamint ai Iftötiaki bírkütegeke-
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak HayyKanizsán : Belus J. gyógysz. Lovák K gyógysz. Fcsselhoffer J. ltosonfold F. uraknál.
I
Olmc Mtdlrlii.
Brust- u. Lungen-
kranke (Iliden auf natuigemHssen NVege »e|l,st in versweifellen und ton de|, Aersti\'ii fllr nnheilbar eiklhrten l\'alleii radlCSte Hrllung ihres l.ridens
(HH>|_
Í99* ohne Medicin.
N\'aeh sprrieller luietlieb duich
Iteselirnibung der Kraukheit iiKheret
Dir. J. H. FICKERT, IWmIíh,
Wall Stratse No. 23.
Itoiiorar .\'» II. Ö. W., welelia dem llnefe lieixufilgen.
Olmc .Mrtlicjll.
1
Örök eladási hirdetés.
Habócsni nrodnlmi rinya folyón Icvó 3 kert-kü tirodalmi kózős malom fele birtok joga oriik áron oladatik.
Bővebb tudósítások és feltételek; Habócsáu az urad.
2: tisztségnél megtudhatók.
TAKARMÁNY*
(lobéira vágó)
Belovárott l.akovies (I. Csáktornyán Káráss II. Csurgón Kreitler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab .spronozán Werü Hánd. hyégysi. Keszthelyen Wdusch V. Kereszten Uieyer Jakab liai iliegin Ciacaluovlu Utv. gyögyu.
tetenyen Kalivoda J. gyógyna. . Msroialiban l«/tl Nándor eánok-Szt.-gyórgyön Kibiei J. gy. Szambathelyen IMIioh Ker«uo» gy. Sopronyban ifotry András gyiígy*. Zágrábban Mlt\'tolbaeh \'/.s. gyágy»a-\' , Ceyleok J. J. gy \'g>"-, Uiwoiii fr, ^jfójysm.
nicts/i-gépek.
Jóhitelü és alkalmas bizományosok ke-restetnek.
-.,mel.viliit évenkiu fiibb 01)0(1 darabnál késiittotik s tll frt ártól kezdve klllde-tik.bistositék s próbaidő uiellrtl.Képek és kivonatok ingyen és bérmentve.
(HH3—3)
írj. Well Móricz gépgyára Frankfurtban a.
vagy Bécsben, II. Frauzousbrückou-strasso.No. 13.
F.rate untorstoior mUrkíseho
Holz-Stiften-Fabrik
, Volt
Viiiis Selliiisclicgo; in Pclían
einplielilt Holjistiften in allcn Nitmmvru. • l\'rcis per 100 ZolUHjunt Jl. //\'/,

pl
Scliutz v. Kílltc Ist und tliicil) gule Wiiitcrklclduug.
Wlnter-Waa ren
aua relner Hcbafwolle, wolcli. !./;.*íii.tlich •len Klrjwr •Inlicr »ui Krhaltiing der Ueaiiii.llioit in .ler r.tuli\'i-ir.líeili H .ndichube mu .lom beaten ■ i.Klia.bcn.Srl.atr
woll-llurkingtlofT. 1 l\'imr íilr llerren Ur. 60, 70. 9" 1 „ „ „ geílllterl kr. 70, UO 0 1.20. 1 B . „ doppoltc, folttal tarabourlrt
II. I, 1.20, I.IO. i . . Daiiioii kr 10. fit), »0. i „ . . , lei ii gefflttert kr. ISO, 80, fi. 1. 1 . , „ doppoltc, leiiiat ta.nbourirt
kr. 80. II. 1.20. I , „ Kinder jo nArli Orftsse kr. 30, 40. 60. I . . gofllttorte kr. 60. f.O. 7". lleine- und iukIiti- SIiihvIh aiii reiiior McliafTWollo. aoliflnaíé Dósain*. I Htflck fllr Herren kr. 70. !H>. il. 1.20, 1.50. 1 „ . , dop. lange II. 1 50. 1.8(1. I , , DArt.cn kr. í\'iO. 80, 80. 0. I, 1.2". I ■ . KiimIii kr. 4". C.i, 80._
I\'uls- WiTrVtttF, bent*• Sortr. I l\'aar fllr ll.rren kr. S&V 3f», |or M). I „ , I lumen kr\' 2ft, 35, 46. 1 . . Kin.l.-r kr 16; 25. >_

(028 — 1)
M\'llflUt, IIII\'.I .rcn.ll* .ind.
lic«i.i..lliril« l.i\'il .livi| an* rrii.or llanm m.Iít Scbafw\'ollc.
Oieie Ichiilien lm Winter vor Jeder ErkSIlung daher besonder* m e»pfehlíi».
i StUck fllr llcrien.kr. ".mi, h. 1.2", .1.40. 1 . . . fciliito Snrte II.. 1 60, 2". • 1 . . lUmcn il. 1.20. 1.10 i •„ „ „ feinato-Sorle ll. 1.80, 2.50. 1 „ „ Kinder kr. 70. «6. ll. i. 1 .. .. fein«to S\'irle ti 1 I
(fi\'HiiiKlheltH- CiiterhoHvn. i l\'AAr fllr llerrcn ll. i. 1.60. 2. I „ „ „ folrtste ll. I.&O. \'2, 2.60
DAMKN- II. MAKIM,MIKN IIAIJHKN.
Da* modernale, neiieate und scliönato 1 Slllck fllr Damen tl. 1.80. 2.60, 3--, .1.60. I .. ., Müdchcn kr. ti". 80. II I 20. I 50.
Damen- & Kinder-Muf.
I .Slllck fllr Dainen, clogatit ll I.80, 2, 2.50. Uanxo llsruilur. Muff uu.l Holller ll. V.60, 4.60. I StU.\'k íilr Mhdclinii II. l.f.0, 2._
<«un/, ii(Mi fllr dlese Snison.
Dainen- und M.Hdfhen-TlIohor In deli Farben:
weiaa, violett, rulli, bUu. Dicse sind aii« rein ll.-fliner Wollo mit aeljUiiateu
cingewebteu Dcaaina. I Sittek filr Damen ll. I.20. 1.80, 2.!J0. 2.80. 1 „ úritól.\' Soilc, UmliKngtiicli tl, 3, 4, fi. I .. ttlr Madelicii kr i.", Ml. \'.H\'. H 1.2".
Auagezelclmet
•ind die Wiiiter-Tuchachulic (llr Herren, Dainen mid Kinder, goacliiiiAckvi.il adjualiit, wahrhaf-
tor áchu\'lx »or Khlte. I l\'aar fllr Hámén H 1.40. I ,. Ilorroii II. 1.60. I . Kinder Jtr/ .Ml. 70. \'.Ml._
Specialitiit für Herren!
Kin a.-l.r achttnea Horrencliemiselt aua bestéin SoliafwnllstolT, mit frin geateppter llru«t aainmt Kragen uud Aermcllrtohcr. a.> daaa maii ti Ilonul trageu kann, xlert u..wXrint.

_. I.HI_
/•■suiflhritn-Socki\'H un>1 Strll myfr
au« yjimr Sehafttnlle. i
u lleiren íSocken kr. IIO, JO, lé\'. Ii-be Damert StrlIrtiplo ki. 7", JlO, ll fitr Kinder kr. 2."., II".. I\'., H"
uyd-StrÜmpfe. hohe Sorté
QumifHcheii, fvinxtc (Jualitűt.
>.le fllr l)«inoi
PELLERiNEN DAMEN KRÁGEN,
lin.\'li, el. g.\'irtl illr lltille Uliil lleanolie min Klltr.\'e, | Stu. l. ll ■ ■ .1». «.-•>«>. __
Sdiuhsohlen,
ala Kinlage f\'lr jede lleaehubuin;. erl.Xlt den Fiu«< Iroekon uu.l warm. dalier d.-r Hoani,.ll.eit
l.vaumjéia xUlrMglicli. 1 eaar fllr IIaiiioii kr. 2.\'). I ,., ., Ilonon kr. 30.
\'VoratfliónJ ullorirte Wnnnüi hinti oinrig und ullcin in Holelar (^unlitiil zu hűben bei
F"rl©CílirrxaMLrL, Wien, Pr&terstrasse 20.
• En firoH-liüu/cr erhultcn lUbatt.
Ol/i r- Ih intl illix /\'rinslrni Sfliii/\'ii:otM
) modell! u. elogaTlt. niit Sei.lo m-iiiliilor lliual. J .Slllck fitr Iloné" ll. :»;Vl, 4. I.án. 1 „ mit aolir rcioir auagoliübtrr Ullelbiiiat
_ti i..\' ■. _.
Damín- & Herren Sohllpt, leiJT oKgapt. I Stílek fitr Herren kr. 2\'». 35, 4nr,\'ü.\'». I .. ., Haiimi kr. 20, 30, 40. f8l. I .. \'., Kinder kr. 15, 2\'), 30..
nOTIISClIIIJ) A 1.11. 1
N.-k.muáll ...i^iiljH ii t. »./. kölKii^gnek n<i uj .\'dru.liitx ...... ...
( PÍ1HPIRUHA RAKTARAT, |
^ \\ hol tuindenneiml
u r i- ós gyermek ölt önyö k, ^
valamint
fehórnemQek a legolcsóbb áron
UtWon találhatók és kéazittetnek is.
Árlejtési hirdetmény.
(927—1)
A nagy-kanizsai kir. ügyészség részéről közhírré tétetik, raiszerént a nagy-ka-nizsai kir. törvényszék területéhez tartozó nagy-kanizsai kir. törvényszéki börtönben, valamint a nagy-kanizsai-, keszthelyi- és letenyci kir. járásbirósági fogházakban 1«73. évben letartóztatandó vizsgálati, elitélt- és beteg fegyenczeknek, a nagymélt. igazság-ügyininistcr által, folyó évi 11216 számú rendeletében előirt módoni élelmezése cgyüt-I tesen és zárt ajánlatokkal is egybekapcsolt nvilvános árlejtés utján, kiadandó levén, ezen ■ árlejtésnek és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül novemb. 11., vogv ennek eredménytelensége esetében novemb. 26. reggeli 9 órája a nagy-kanizsai kir. Ügyészség hivatalos helyiségébe kitűzotik; mihez képest a vállalkozni kívánók értesíttetnek, liogv a börtön vállalatának 300 frt, az egyes járásbíróságoknál 70 frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben részt vehetnek, mely összeg a szerződés megkötése után lotétomé-nyeztetik, felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további biztosítékául vállalkozó még ugyanannyi összegig jelzálogos biztosítékot nyújtani köteles, — a zárt ajánlatok a bánatpénz hozzákapcsolása, áz ajánlott Összegnek számmal és betűvel való írása, és az árlejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett az árlejtés határidejéig alólirt ügyészségnél a hivatalos órákban beadandók, a hol az árlejtési feltételek is megtekinthetők. w
Megjegycztetik, hogy egyenlő ajánlatok esetében az összes vállalat kibérlő* jének a részletes felett elsőség adatik, — végre, hogy a vállalkozó részére járuló összeg havonkiut utólagosan az igazságügyministeri számvevőség helyesbítési jogának fentartása mellett bélyeges nyugtára fog a rabtartási átalány kezelője által kifizettetni, mely bélyeg és a közvetlen illeték költsége a vállalkozó által viselendő. Kelt Nagy-Kanizsán, 1872. octob. 14.
Dr L A ILY KRISTÓF,
kir. ügyész.
A R J B G Y Z É K
|HAMBURGER ADOLF
| divat-áru és vászonncuiil raktárából
l\'USTKX, m
Iirl-ulrin I-hó nxhid. h I\'ii r I m I Ii h i h !•... v n r 11: i.I.
Divatáruk:
liegnjal.b-n\'Ü nilia-kolmók gatdae vál.-^rt-\'k 10. íí lí>:if.|a teljoa r.ib*M: a. 4,.r>—>•
Tlli«k reggoli ln.lg) koiitlMok, ilni .lij.-i l, I
Vaszonnemüek:
: i „
Keket
le* Taffoi. l ftig.
mék, r!
I „ :(".. valódi r.nulbiirgl vAa/on, Ifi, HM8ft. I „ Ml „\' li.lArtdi váaxoil, Ili, 18 20 ftig. I , M a \' légltelleitebli inlllfíaégil Mliiib\'urgi vá-MÍVtn, 23, -.\'fi, 28,\'30, 35,40,45-50 ftig. I 3o . Axytiemd .Kauaváaa, 7,8,51—\'lo ftig.
............ födi ingekre fi aladaxokuyáhra igen al
kalmaa, röíe. 25, 30, 35—40 krig. Agyn-mtl (JrAdli, Atlaax caikkal, rüh 30, 35,
40 - 50 krig. l.opo.J.ik varrás níJkAI, dlijá 3, 3.50-4 fllg. Vasx.iii HaiiiAsal-asxtal-abrosxok, febér-é^axiues,
.ll.ja.l, 4. 5-fl fllg. X Vason I■aiiiaa/.t-aa/.talkeudők u* Irtrillkllíök, til-
o\'atja 5, li, 7—S ftig. Kávé- és tlica-kendSk, feliér és ixiues turxatja
2.0". 3-t ftig. Agyiieinil-Nankiiig, r3fe 20, 2b, .\'10, 40 - 50 krig. Tarlatan, M\'dl és Crepj.liaxe, feliér és sxines,
dlrja 4. 6, U-8 ftig. Fjeliér és SJinea uebk«üd.1k, luexálja .2, 3*4, 5-6 flig
Urg.intino1. f.-béivés axlnes, dbjA 8" kr., I. l.itO; l.W) -2 flig.
Iíi|i> és (Irosi do Fallle selyemkelinék minden
s«inl.r<u. rőf"\' 2.30, \'3. 3.,Ml—4, ftig. Angol l\'aleiil-liársiinyuk, röfe kr. I, 1.20, l.fiO, . 1.80—2 ftlg> , • Selyetn-bárosnyok, rófo 3, 3.50, 4, 5—0 flig. Ilodofgon.il ir.rlík l.wiigaliaivl.\'k, darabja l»I.I J.I V
. 20;.25—fiO.ltig.\' • lljllgy- és nri-l\'laidok. .Jl.ja rt. 8. 10,12 l.\'. fiig. Wáttmoll- és (.\'acliemir nagy kendr.k, darabja ll,
5, •>,\'•8—10 ftig,
üli gyapi.l ree/és ki iidók. ;ll.j.« 2. 3, 4—5 ftig. I.egjolill lniu.\'^égn ágy aaxtaln-ritSk, miudeii:
ssíi-l.én, darabja I, fi—U ftig. Fólnagyságii gyapot:koiidük,<p.ja I, 1.511)2—3ftig. Fokot.-\' ís aiii.os aelyemkeniK\'.k,\' dbjá 1.50, 2," 2.Í0.-3 ftig. \' . .\'■
Selyem i.yakk. ndmakék. <ll(j> HO kr. l-r-1.20. Kcharpok. és\' nvnkfBi\'.tők solyoml.nl/d.bjs I, 1.50 . * 2 ftig. • l\'g/ana/ók ffx.fírböl, dl.ja 20. 80, t(|.,-f \'
Kxen Kijilltélt rxlkk< gyApvIruliák, moabato ruliák, , -.....,,......
pi<|ué- és vsiooroxott bark\'M.^, o,a!mtik\'J óikor*..u sxinc* csit.vatok, derékalljak, biitor-sxlivetiik. .fekete luaxtorck, caeliciidrók és inihdenfél\'o gyás* áruk
a legolosóöto áraltou.
Miiiiloniioind levélbeli megrendelések, sotUtt e|nlilílleii exikkekból. ia, ax nasxeguuk elő-leg.is beküldése vagy utánvét mellett mindenhova a legnagyobb gonddal éa lelkiismeretességgel gyorsan teljesíttetnek és bármily n.-tu te\'tsxíi. lárgval; akadály néiklil visaxAfogadtatnak. - Ituha-stnvot minták a röfl.nkinti ár és a k«lm» széloiaégének kilxelubbi niegjel\'iléaével kívánatra ingyen éa bérumntve kéaxséggnl elkllldi-luek és minden kívántató kelmébi\'il elegáns ruhák a legújabb divAtarcrint gyortin elkéaxiltelnek,
A legmélyebb tiaxtelettel
HAMBURGER ADOLF. Ingyen íiiellék.citetik megreiKlelés^knél:
10 frtnyi Aaaxegbcn, egy elegan* hnlgyi legyexS ) 1 , I 25 , , \' egy berlini gyapotkeudö ) rabatt gyanánt.
60 . „ egy sxSrkelii.e-rnha ) (878—7) ttf Csomagolási dij nem izánittatik. -
Pxlkkckon Mvlll vannak még továbbá n raktárban: liliom flauell- éa ripsx-liák. porkx^-. Iiatia/I-, jaeoiiat- és p\'itiiióbiil ; sxine^ylival-barkétok, fehér
Prels-VerzelohnlBB
der
ülodc-, Lelúeu- uud Coureut-Waareu-Mederlagc
des
ADOLF HAMBURGER
Otr In Pest,
HerroiffiiHiic A\'r. I,betm Elngnnylnit Partner Huhu.
Modewaaren:
Allerneuosto HamenkleldcrstoITo In reichlttur \' Auawahl, 10 lind 12-ellige completto Kleider || a 3, 4, 6—li II und hliher. Tllrkische 8chlalroekstolTe, ein Kleid nur 4, 4.60—6 ll.
Schwarxeiil. fKrl.ige KcliloiiatölFo, pr. Kilo l.fiO, j
2, 2.50 -3 II.
Seiden- ttipa und Uroaa do Faillo pr. Kilo 2.50,
3, 3.60—4 II.
Kngliache l\'atent-Sammto pr. Kilo 80 kr., 1, I. 20, 1.60—2 fl. Seidcuaaminto pr. Kilo 3\', 4, 6 —C 11. Kingearbeiteto l.ongshawls k 10, 12, 15, 20, 25—ft() II.
Damen- ui{d Horreii-I\'lalda, A «, 8,10,12—1511. Wattmoll tt. (.\'achemir-UnililiogtlIclier A 4, 6, 6, 8—10 II.
(leslriekto Wollen-Nctxtllchor A 2. 3, 4—5 11. Holt- u. Tiachdoekeu iu allén KarUen A 4,6—611. Ilalbgrosso Wollenttleher A I, 1.60, 2—3 H. Schwarxe und flirbigé Seidentlleher A 1.60, 2,
2.60, 3-4 II. Keiden-llrogo-TItcherl & 80 kr. 1 — 1.10. \' KehKrpa und (,\'ravatteo von Seide A 80 kr., 1, 1.50—2 11.
Dieaelben in Wolle A 10, 30, 40-60 kr.
Leinenwaaren :
1 St. 30 ell. gute Uarnloinwaiid A 8, 9 - I" n.
1 . 30 , gowascli.t\'roaa.belnw.11, 12, 14 I5ll.
1 „ 30 , Kutnburgor li\'cimv. 15, Ki 18 ll.
1 „ 60 , IrrlHnder Leinw. jtl, 18—20 ll.
1 . 54 . schworale Itumburger l.oinwand 23, 25, 28, 30, 36, 40, 45—60 ll
1 B 30 . echtfhrhig Canafas 7, 8, fl—10 ll.
Chilfons xu llerroiihemden u. ünlerrllcken aehr gecignet, pr. Klle 26, 3o, 35—(0 kr.
llettxeug-drAtol mit Atlasítrolf, pr. Kilo 30, 36, 10—60 kr.
Leintdcher ohno Naht pr. 3, 3.1)0—4 (1.
I.eineii-Damaat-Tiachtllclior weiaa und fiirbig pr. 8t. 3, 4, 5—li tl.
Leincn - Damast - Servietten und JlaudlMoher ! pr. Dtx. 6. 15. 7-8 11. j
Kaffoe und "Thee Servietten wela* und fHrl.ig . pr. Dtx 2.60, 3-4 II. .
Nanking auf llottxeug, gelb, weiaa und rosa 1 pr., Klle 20, 25, 30, 35, 40-60 kr.
Welaae .und fltrblgo Tarlatane, Molla und- Crepp-liaao pr. St. 4, f>, l>—8 fl.
Weiaso uud fHrbige I.einen-Sacktücher pr. Dtx. 2, 3. 4, 5-0 tl.
Futter-Organtinc, weiaa und fJtrbig, pr.St. 80 kr., 1, 1.20, 1,60—2 II.
Auaier crwHhnt^»i-Ailikoln sitid ferlior nocli am I.ager: Feinn Flauell- und Itipa-Wol-leukleider, Waachkleider von l\'orcail, llattiat, Jaconet und Piquv, fiirbigo Mode-llarchonte, weisso i\'iijue und Schnllrlharehouto, Oalmuka, goatreifte filrbige Gratel, Únterbetton, Möbolatoffo, schwarxe I.ustrea, C\'acliemire und vorachibdono Trauerwaaren xu den
allerbllllffBten Prelaen,
llrlcdicho lleatellungen jrdor Art, aueh von hior nieht angegebortou Artikoln, wer.len nberall hin gegen vorherige Kinacndung odor Naehuahine des lletrages mit grüaster SorgfAlt und OcwisaenhAÍtigkeit prompt elfokdtirt und wlrd Allea etwa hiolit C\'oprenireiide alíatandaloa rotoiir genommen. — Kloidératoffiniiator mit nXherer Aexeiehnung des Klicnpreiaea und der Stotflireito wer.len aof Verlangen gr a ti* und írinoo bereitwilligat eingeaondel, ao/aueh. volt joden bolie-bigen stnlfo die oleganteateu Kleideflkach neueater Faljon a c h n o 11 a t e nla angefertigt.
Hochachtungavoll
lloehachtungavoll ergebenat
ADOLF HAMliURGEIt.
(i r ii 118 - Z ll k a ÍJ c bel J1 c n t c 11 ti il g c n
im lletrago von 10 H. ein eleganter DamenfXeher, J „ „ » 25*6. cin üerliner Wollontucli, ) al| Rabatt.
, . 450 II. ein aehnne* StofTkleid, ) - Vejpaokung und EMballag* wlrd nloht la Reohnung gebracht. *
Wajdíts Józseí, kiadó-, lap- óa nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomAsa Nagy-lűuiúsAá. \'