Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.32 MB
2010-02-10 21:10:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1421
6309
Rövid leírás | Teljes leírás (561.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 089-096. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-K ÁNIZS
V
november 3-án.
"V
30-11n szám.
Tizenegyedik évfolyam.
w
Elíflietéil ár :
egésr írro . . 8 frt.
fél évre. . . , negyed övre . J , Egu nxám JO kp.
Hirdetések jutányost*.
NYHiTTKRBKN soronkint 10 krért Tétetnek fel.
A Up Kellemi részét r illető közlemények »
. »*>rkr»ztólnx,
■injragi rostét illeti) k»/li\'iii> nyék pedig a kiadóhoz bérmentve in-létendók:
KAHY-KANIZ8A
1« sim
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
t, Wlatslotkti.
-
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, ■ megjelenő vegyes tartalmú lap.
4


Királyi PiU képviselőjelölt kiíratja
a bakiai vdlaiztókerllletbeii.
Cilii.) Tudva van, hogy a baksai követ-vAlasztAs hz országgyűlés in.1 megsemmisíttetvén, uj vAlnszlAsi határnap tűzetett ki a zala-megyei központi bizottmány Által én púdig f. övi november 12-ro.
Ai is tudva vau, hogy Királyi l\'ál Sze-potnoU község nagyérdemű szülöttje h lotonyei válaszlókorülotnok három orszAggyülésoui képviselője, negyedízben n OeAkpArt Altul iíméti képvisolőjolölturkéretotl ful, u vAlasztás színhelyén azonban a DoákpArt közismereti} okokból szavazásra nem bocsátkozván, visszalépett.
A honfi búnak, a hon ti fAjdalomntik Iá-tyola borult a szavazó urnára, moly az üresség-töl kongott. . . .
Zalainogyo ogószséges nópo mughullottA n kongást, moly veszt jelzett, hogy nemes buz-galmu fiAt a szlilólolií mellőzé .\'. a az első alkalommal igyokozett ürömhanggá változtatva összes iiwines törekvéssel, ogy szív- ogy lélekkel azon lonui, hogy Zalamcgye bírhassa tovább is büszkeségének egyik fényes csillagát, s igy lón,hogy abaksai kerület Doákpártja képviselőjelöltül kérotto fel, Királyi l\'ál
engedvo a bizalomnak, a kerülőiben megjelent s ez Által tény-leg elfogadta a jelöltséget.
A nagy-kanizsai indóhAznAl Királyi l\'ált oki. 24-én reggel Séllyey László, mint a megyei DeAkpArt küldöttje fogadta,s a kerületben mindvégig kísérője volt.
Csáktornyán l)r. Hérics JAnos üdvözölte éssajAt fogatán vendégszerető házához szállitá, honnan rövid idő múlva Alsó-Lendva felé ro-\' búgtak a kocsik.
Alsó-Lendván nagyszámú intolligontia várta; mogérkozvéu főt. Stirling Antal esperes-plébános lakában, stivélycson Udvözölto,örömüket fejezvén ki, hogy a megyének egyik nemes-buzgalmu s nagynevű fiát van alkalmuk Alsó-Lendván személyesen láthatni, jöveteléhez sikert és áldást kivánt, mire Királyi rövidon de meghatóan válaszolt h erro hosszú kocsi sorban, s élénk éljenzés közt,megindult a menet.
A kerület határánál Vasdényey Lajos szolgabíró fogadta, szívélyes volt a találkozás, mert a tisztes ősz férliu vala uz, ki a jelöltségtől Királyi részére vissza lépett, noha a bizalom első rondbon őt tisztolte inog.
Daksára érve a helpég széléu roppnnt\' néptömeg, bandérium, zászlók, zeneszó s zujos éljenzéssol fogadta. MoloAr l\'ál, Alsó Lcndva kerületi képviselő, benső érzést tanúsított beszéddel üdvözölte, mire Királyi hasonló érze-
lemmel vAlussolt. Úrit nköny csillogott soknak szemében a fogadtatás e nemes nyilvánulatáu.
Haknii főutezitjáu két felől oz alkalomra siirün beültetett fasor vonta magára tigyolmün-ket. A vendéglő udvarában több százra inenő válusztópolgár előtt tartotta programmbuizé\' dét, melyet több helyütt élénk bolyodét, majd éljenzés szakított félbo.
Kzt megelőzőleg Dr. IJerger Ignácz plébános, mint a kerület Deákpártjáaak ügy buzgalmad elnöke, lelkesítő szavakban rajzolá a helyzetet a mutatá be Királyi l\...