Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.32 MB
2010-02-10 21:10:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1487
6409
Rövid leírás | Teljes leírás (561.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 089-096. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-K ÁNIZS
V
november 3-án.
"V
30-11n szám.
Tizenegyedik évfolyam.
w
Elíflietéil ár :
egésr írro . . 8 frt.
fél évre. . . , negyed övre . J , Egu nxám JO kp.
Hirdetések jutányost*.
NYHiTTKRBKN soronkint 10 krért Tétetnek fel.
A Up Kellemi részét r illető közlemények »
. »*>rkr»ztólnx,
■injragi rostét illeti) k»/li\'iii> nyék pedig a kiadóhoz bérmentve in-létendók:
KAHY-KANIZ8A
1« sim
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.)
t, Wlatslotkti.
-
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, ■ megjelenő vegyes tartalmú lap.
4


Királyi PiU képviselőjelölt kiíratja
a bakiai vdlaiztókerllletbeii.
Cilii.) Tudva van, hogy a baksai követ-vAlasztAs hz országgyűlés in.1 megsemmisíttetvén, uj vAlnszlAsi határnap tűzetett ki a zala-megyei központi bizottmány Által én púdig f. övi november 12-ro.
Ai is tudva vau, hogy Királyi l\'ál Sze-potnoU község nagyérdemű szülöttje h lotonyei válaszlókorülotnok három orszAggyülésoui képviselője, negyedízben n OeAkpArt Altul iíméti képvisolőjolölturkéretotl ful, u vAlasztás színhelyén azonban a DoákpArt közismereti} okokból szavazásra nem bocsátkozván, visszalépett.
A honfi búnak, a hon ti fAjdalomntik Iá-tyola borult a szavazó urnára, moly az üresség-töl kongott. . . .
Zalainogyo ogószséges nópo mughullottA n kongást, moly veszt jelzett, hogy nemes buz-galmu fiAt a szlilólolií mellőzé .\'. a az első alkalommal igyokozett ürömhanggá változtatva összes iiwines törekvéssel, ogy szív- ogy lélekkel azon lonui, hogy Zalamcgye bírhassa tovább is büszkeségének egyik fényes csillagát, s igy lón,hogy abaksai kerület Doákpártja képviselőjelöltül kérotto fel, Királyi l\'ál
engedvo a bizalomnak, a kerülőiben megjelent s ez Által tény-leg elfogadta a jelöltséget.
A nagy-kanizsai indóhAznAl Királyi l\'ált oki. 24-én reggel Séllyey László, mint a megyei DeAkpArt küldöttje fogadta,s a kerületben mindvégig kísérője volt.
Csáktornyán l)r. Hérics JAnos üdvözölte éssajAt fogatán vendégszerető házához szállitá, honnan rövid idő múlva Alsó-Lendva felé ro-\' búgtak a kocsik.
Alsó-Lendván nagyszámú intolligontia várta; mogérkozvéu főt. Stirling Antal esperes-plébános lakában, stivélycson Udvözölto,örömüket fejezvén ki, hogy a megyének egyik nemes-buzgalmu s nagynevű fiát van alkalmuk Alsó-Lendván személyesen láthatni, jöveteléhez sikert és áldást kivánt, mire Királyi rövidon de meghatóan válaszolt h erro hosszú kocsi sorban, s élénk éljenzés közt,megindult a menet.
A kerület határánál Vasdényey Lajos szolgabíró fogadta, szívélyes volt a találkozás, mert a tisztes ősz férliu vala uz, ki a jelöltségtől Királyi részére vissza lépett, noha a bizalom első rondbon őt tisztolte inog.
Daksára érve a helpég széléu roppnnt\' néptömeg, bandérium, zászlók, zeneszó s zujos éljenzéssol fogadta. MoloAr l\'ál, Alsó Lcndva kerületi képviselő, benső érzést tanúsított beszéddel üdvözölte, mire Királyi hasonló érze-
lemmel vAlussolt. Úrit nköny csillogott soknak szemében a fogadtatás e nemes nyilvánulatáu.
Haknii főutezitjáu két felől oz alkalomra siirün beültetett fasor vonta magára tigyolmün-ket. A vendéglő udvarában több százra inenő válusztópolgár előtt tartotta programmbuizé\' dét, melyet több helyütt élénk bolyodét, majd éljenzés szakított félbo.
Kzt megelőzőleg Dr. IJerger Ignácz plébános, mint a kerület Deákpártjáaak ügy buzgalmad elnöke, lelkesítő szavakban rajzolá a helyzetet a mutatá be Királyi l\'ált, mint képviselőjelöltet, mire ő ismert ókesszólásával, gördülékeny s tiszta nyelvezettel felelve, oltuon-dá, hogy a megyei, külöuösen o kerületi bizalom kincs kölcsön, melyből a haza jóléte fejlődik, biztosíték, melyhez részéről jóakarat, inun-katcedv s ügy buzgóság nein fog Jiiáuyzaní. Kl-fogadja a jelöltséget, mely mint szerződés köttetik közte és a kerület választói között, ennek alapvonása: magyar. Hazánk békét kíván, ou-nok paizsa alatt fejleszthetjük jólétünket. Jo.-vünket nem félti, ha politikai iskolánknak sok hallgatója vau, mert szegény az a nemzet, hol sok iskola, s kevés hallgató vau. Koll, hogy a többség iskolája a nép\'jolloméhoz alkaltnazkod jék, ilyen é a mienk ? ez a kérdések kérdése. 10U0 év alatt sok viszontagság közt megtudta magát tartani e nemzet, most vívmányai ván-nak, halad, ereje ép, tekiutélye nagy s barátságát keresik, tehát e nép, vagyis a többség politikája nem Iribás, egészséges politika, moly inegifjitja a nemzetet. A törléuolem tanúsítja, hogy sok kísérlet történt e politikai életért, inig az 1 H48-ki erős rázkódás volt az a nagy lépés, hogy az ős világból nz uj világba jöhettünk, idő azonban nem volt ioudozKcdni, törvényeket hozni, mert kívántadat összeütközést elkerülni, félreértettek bennünket, szomorú időszak jött, loczkét leczkére mórt. Euiiiugun-kon kellő segíteni, mert Islou is igy segít, s most, midőn a tettek mezejére léptünk, a haladás zászlójával kezünkben, tiszteletben élünk. A jog merev fogalma nein lehetett egyedüli fegyverünk, a rend, béke s méhszorgalom ellenében tévfogulmak pártokra szakgulAk a nemzetet, azt kürtölvén, hogy a magyar szabadság fulvan adva, "deliygy, nézzük csak nz 1848, előtt, mi volt szabadságunk, tudjuk, nem sokat hivatkozhatunk reá, az 18li7-ki kiegyezés a tudomány,a meggyőződés, az érdemnek nyitott tért s csak n tunya panaszkodhatik. A 07-ki reform királyt és nemzetül, munkát és rendet ogyesitett. Akaratom- s jogommal éllielek. 1848. akart re ormát 1807. tett reformot. Kzen általános megjegyzések titán póutonkint vélné
TÁRCZA.
Hattyú (lalom. o
Ha aggkornm keservei
Leszállnak « keb»lro, Megenyhülök, lm rándulok, K U I ö p klói hogyére.
Midiin Fülöpre ballagok,
KoppAnyi völgyei érem, Hol n bódult plnczék Kyti\\<i>* Mély glidroit stcmlélcm.
A lio 1 d u k a » * o n y-o (i r * i nGk
Kenyeret ilt »Utöttok, Do buzngAnynysl férjeik Ajtók mollelt őrködtek. 2)
1) llimfy prologuiAbAn ugy nyilatkozik mérték nélküli venelröl, hogyba ki e.zckvt verteknek el nem fogadja, fogadja cl azokat, mint pro»a poí\'tikAt. Kn meg azt mondom, ha az olvazí egy 7a évez vén poetAnak régi modorban irt éi a „ZaU\'-Bomogyi Kilztttny\'-licn 1872. évi 32-dik lapiAban kOzlOtt él inoat megtoldott jámblens költeményét még proza-poetikAnak zem fogadja el, tekintie azt, mint lakhelyem KSvAgé-KOrz éz a Káli völgy, inégiz flltöpl azölum z ebez vezető ut regényei vidékének hiztorico lopograpbieuz la(t loirAzAt.
2) Jtégi bagyomAny. A koppAnyi vlilgybon mnzt it mogvannak azon régi bedlllt pinczegödrök. 162U-ban nádori adományt nyert Kgyed ezalAd kékkúti birlokAba, mely KővAgó-Kőrztől éi KővcikAllúI i« V, óra lAvolaAgra fekzzik, nem a Iielyzzinén, liánom Kövezkálon itAliiAltaMtt, azt jelentvén a alAtuenaek, liogy a ItlrOk miatt a lirlyminére nem inellettok. Kkkor teliát egyfelől a lörok-, niAÍfelől nt o*zlrAk luitona, és Igy kél ellenség Vi óh^l azomazédangbaii Ukó kővAeé-oőrzl nők a faluban alitnl nom mervén, a kOzol cio koppAnyi akkori nagy erdőben improvisAlt pinczcgOdrOkbcn tUtkúiezztok, do buzogA\'uyoi vagy ícjnéi térjolk őrködése mellett.
Német, tOr^k dulA e tAjt,
Nom volt.tulajdon azentaég, Knni valót bajazoltnk éi Hol vall a izép- feleség.
Moit a V 0 r II * d o in b ra megyek,
I.o Ülök egy kőszirtre, H éazakra nt tekingetek, A róna K A 1 i völgyre.
Itt zzabdalák a férjokel .Vjna tatAr vadhordAk, Hiijra filzék a bolgyeket, H rabiAgra elburezolAk.
Fclégcték a falvakat, , Igy jAit K II v e » — 8 ion IIIék-K AI .1) Ka ii o 1 d o g a a a z o n y — éa K\'zeőra, Kcreki — éa Mindzzcut-KAI. I)
.\')) A kOveakAII UyőrfTy ezalAd lovóltArAban olvaatam a káptalan által expediátt tranaumlumbaii foglalt éz Kuliért Károly idejében kiltiltt ezero egy-■éget, melynek tárgyai H többek kOzOtt Tadenka, Vagy Tátika, Haántó, Hzentbékál, Mimlazenlkát, a általában n káli völgy (Valtia K á I) latinul Hzentbék-kál Kamim Saneli bonodíeti, éa Mindazentkál Kamim omnluin aanctorum-nak neveztvtvén, miből azt lehel következtetni, ln>gy a fánumnak magyar novo nem kápolna, hanom KAI, éa hibAaan Iratik Köveakál Köveakálának, Kiéntbvkál Uzentbékálának, Mind-azontkál MindazentkAIAiiak.
4) CaalAdom, do kővágo-eőrai több máa caa-lAd régi oklevele szorint Kővágó-Kőrtnck régi neve Koldogazazony-Köiao levén,miután Kel«ő-K5r.nől a kőfaragók n 16-ik zzAzadbail Kővágó-Kőrarö költözködtek, éa özek kéaziictlék a kOzellevő eadbánezl, azigligeti éa hegyezdi várakhoz zzUkzégelt faragott kövekot, de talán azért it, mert ez«n iielyaég lako-zai .a reforiuatlót majd caaknom koletkezéackor el. fogadták a lloldogaajzony előuéy helyett Kővágó fogadtatott cl. A< előbbit bizouyitja Moroczajláuiel, a llatlhiány caalád loazArmozáaáról a Tud. Uyajt. kiadott okleveles értckozúzébcu.
eliiioudani, init tenno, Ita a választók többségének bizalma a törvényhozásba küldené, hol ő már nem ujönoz, minden pontra azonban nem felelhet, meri a jövőt senki st;iii tudja, a kérdéseket tüzetesen formulázni nem lehet; az elvet, az iilupuézotekot jelezni kötelességének ismeri. Klso a pénz, inint minden rendes háztartásban, itt szigorú takarékosságot igényel, s minden kérdésnél a haza javának megrontása nélkül szavaz, mert a pénzügy életkérdés, önálló magyar jegybank felállítását sürgeti, mindamellett az átmeneti időszakban zavarok elkerülése végeit nagy ovatosságot\' követel, iwliogy krizis álljon be, s mivel az osztrákbank részünkre nem *»szilárd, szerződésszerű kötelezettséget igényel u ijitóia szerint, mely\' szerződéi ideiglenes lenne, míg t. i. ónálló ma-gyarbauk lesz. Másik az adi> terhei elljtii panaszok megszüntetése, no higyjo senki, hogy adó nélkül leunálllint az ország, tno\'y na^y háztartáshoz hasonlít,ha cselédeinknek nem tize-titnk, megszűnnek dolgozni, uZ állam kiadásai: hadsereg, iskolák, utak, hidak, remi biztosi táp s egyebük nagy kiadást igényelnek. Ha iium lesz bíró, az erösebb legyőzi a gyengébbet, lopás harapódzik el, a gyermekek vadon nőnek fel iskolák nélkül s ebből uuarchia, fojellenség lenne, ilyet a szomszéd nem tiirne meg, s majd megadóztatna az bennünket. Azon lesz, hogy eatastertorvény alkottassék s igazságosabb osztályozás történjék, kedvözés ne telethessék s megvan győződve, liogy\'^/T\'hifíival kevesebb lesz, sok szabudsagról beszél s kibúvik az adó alól, az adóbehajtásnál is más mód alkalmazását sürgeti; az eddigi szabályokon javítani nem volt ideje az orszá_ggyillésnek. i\\l.is<"lik pont az igazságszolgáltatás, meg vau kezdve a reform, elválasztotta a birói,ti.-l-|.»ssé tette, működésűért felelős, de mit ér kinevezése, ha régi törvények vannak. A -büntető eljárásra nincs törvény. Kell tehát polgári-é< büntetőtörvény, kereskedelmi törvény, fel kell a kereskedelmet szabadítani a nytlg alól. A közjog általában illet. mindenkit hatalmi tekintetben. A népképviselet és főrendiek közt nincs harmónia, ezt rendezni koll; a főrendieket az.idő ott felejtette, ahol vannak, museitmban. O Felsége már a trónbeszédben megemlité rendezésének szükségességét, uz a kérdés: mikéutV A liislo\' riából kell kiindulni egyik kézzel a multat, másikkal a jövőt kell logní, azaz születés és tudomány szerint •álas\'ztás alá kívánja egy bizonyos részét venni. 1 égibb törvé lyeink befejezését, választA < törvényotot, mely « e.i er-_ l.ölcsi seb, l gyét, i ii At« ollózás ált. , I nek van joga, kinek nincs, s ezt törvénybe kell
igtntni, mely minden jog felett áll. Mindez elvek a többségnél vuniiHk s ó ezzel tnrt, szenvedett, s szenvedni fog, katona lesz elől, vagy hátúi ésSenkise botránkozz<)k meg azon, ha u kormány ellen tesz, ha elvliüllenséget tapasztalva, üjleletre vonja, mert a többség a kormány, hálá>< köszönetét fejezve ki a benne helyezett bizalomért, életében a legszebb por-ezeknek tartja, hogy őt ily lelkesülve fogadták, mely nem a* ö, hanem elvének <ucdenio. __
A szűnni nem akaró éljeiizoki lecsi llapí* Iával id. Skublics László szólt a néphez, tolmácsolván köszönetét az ó személyes jej®n-léteért.
Kzután a kö/.obéd következett, midyen a pohárkos/Aíntésok hosszú sorát Séllyoy László kezdé meg, éltetvén Királyi l\'ált, mint vólo-gényl s a keriilctel, mint menyasszonyt, mondottak még ilr. IJerger Ignáczra, Vasdényey Lajosra, llehteleiidy Kálmánra, Séllyey Lászlóra, Molnár l\'ál és Klekre, |)eák Kereuezre, lilaviiia Lajosra, Kozáry Lászlóra, itj. s idősb .^kiiblics Lászlóra, Lénk O lonre sat.
Cseszlregh, e tisztán deák-párti város, táutoritbatlaii elvűség.i, állandosagu, szeplőtlen lionszerotete által nagy s méltó érdemekot szerzett magának, szinte magasztos lelkesültséggel fogadta Királyi l\'ált.
Szentgyórgyvölgyén a katli. templom irányában gyönyörű diadalkapu volt készítve, a bandérium megállt, u zene és taraezkok elcsen- . desudvéli, l\'állly Lajos káplán ..következő üdvözlő beszédet tartott:
„Tekintetes képviselőjelölt ur!
Mélyen tisztelt tuizali!
. A baksai képviselő választi\'ikeriilet szent-györgyvölgyi tárájának jobboldali lelkes polgárai, csekélységemet tisztelték meg bizalmukkal, hogy tekintetes urat, képviselőjelöltünket, itt a széntgyörgyvölgyi község határában, Isten szabad ege alatt, nevükben üdvözöljem !
Tehát egy szívvel, egy lélekkel üdvözölve kiáltjuk : Isten hozott lelkes hazali! Csekély az én tehetségein arra, hogy a tekintetes ur, hazalias, országszerte ismert érdemeit, bizalmas választóinak bemutassam, mert uraim ! tokin-teles\'kóvetjelöltüuk lángoló lia/atias szerelőiében, politikai hitvallásában, múltjában egy oly képviselőt vagyunk szerencsések megnyerni, ki már több éven át az országgyűlés termében, ritka bölcseiégét, erély, tevékenység, s sikerrel hangoztalá szavait, a haza, választókerülete boldogságára t és ennek főterein tője, Doák Fereucz,.megyénk nagyszülőt tjének, oldalig mellett.
Kcreki — éa Tötöz-Kálok\'
S Sóató ledlllt egyháza,\\\'i) Kúgi viazály emléke, — haj Magyar kebelt ipcgrázza.
Kéalói egyházhoz közel
Van egy ormos palota, S ó a I a i 11 á I i n t birtokul S gazdag urát uralta.
Isinert\'jm én e hlluke ur
Kgy aánla larjadéknl, Karagni járt napszámban, éa Kötözgetett, mit? — vékát.
Azért, tl felfuvalkodott %
Nai;y<ik, ne kérkedjetek. Kulduatiolot hordozli.it Am Kéiiyoallotctt gyermek etek,
—-yfirágó-KŐra körlll ezer Máziáa kövek hevernek, lazonyű fajzati ezek
Kgy tftziikádó hegynek.
K myríád moháaköYek
Mirllen l>f[y fekazenek, Hogy ineaaziről tekintenéd Kgy nagy bivalacregnek.
A lladaeaany gyomra kzfllé
K rémítő kőezőt, Láva darabokat lal.ilaz,
Máazd meg caak e hegytetőt.
Kékkntoií eltemettetett
.ltotnánák egy lovagja, f>) A aavany\'A forráa miatt l.őn kékkút őalakój*.
fa) A KerikAt, Tőlöakál éa Hóitó régi egyházai éz ennek közeli azomazédlágáleoi egy régi palota minll romokban hevernek.
i>) Hogy Kékkúton Kriazlua előtt rolnaiák laktak, valózzliitilog az itr levő éa a föredlvol vetélkedő aavauyá forráa iniltt, éa azon időben itt egy lovajf eltemeltotell, tanúsítja az l&tf-beu itt a falu
S alföldi urd" közepeit
Templomosok zárdája, l\'uaztulva régi uralom Knyéazetét gyászolja.
/.árdát felépíteni — ea.tk úgy.
Tódult a nép özöne, Nein tudva, liogy tez kerített Higot atiiiek börlOno. 7)
K Völgy regényea «tép vidék \'
llegykoazorúk övediik, \' 8 ezeket erdők é« liirez Hzőlők vegyeat fódözik H)
I\'arailicaonvkert alakú \' -
K nigy kerek róuaaág. 8 ézt kelleinoa hi|IIAmuzó /.öld halmok i* megfutják.
Itt a virágoz rétek, utt
Arány kalnazoa mezők, Itt veteményes keitek, ott
l.óher n luczernAi illl|.\'>k. v__/
(Vége következik.)
kö/epén kiáaott kőkojioraó födele, mely nádori fel-\' arólitáz folytán Kerkapoly alispán állal t\'cztro a miiaeiimba szAllitlafoll, A nagy eaakunm egy öl hoMzü koporsóban egy arany karika gyiirfl éa fogát öaazefoglaió liliuta (kapoeai latállattak, jelvényei ogy romai lovagunk A<»n födélen könnyön olvazható ezen feliráa : Tibiua Juliin K.trundiis Ann. 1>.\\X. K. P. r. Ami. Oct. el Alit (Kiliua l\'ntri l\'oiuit.) Kör-liy«1n ezen feliráat két páva caüroikben egy-egy aiö-lőlörtöt tartva, nnpak jeléitl, hogy már akkor e vidéken a azőlő-tenyésztést megkezdették.
7)-*E« talán a legkisebb vélek a«ok köztit, melyekért ezen , szerzet ö| tagja HtlO-hen é« nagy-meati^itk Molay éz notmaudíai nagy priorjuk l.ilido l.\'H4. V. Kelemen pápa helybenhagyásával elevenen,\' megégettettek.
K) Jí.övo.káli, aieutbékáli-, miodazentkAli é.s kékkúti szelők, .a kővágó\'eőral, kla eőral, sóatói és k.ivcskAli erlők kerítik kürill ezen kSvágó eCrzl éi kAli, mintegy egy ^J ia4ril\'0ldu/i rónalériéget,
A mint a bakaai vAIaaztókorülot képví-sélójelültaégrtf kogyodot csak megnyerni ia ro-méltük, tudtuk, ismertük, kit koll Királyi Jl\'Al országos hazafiban, a bakaai képviselő választókerületben tisztelni. Ez lelkesít- minket a jörő-bon ia, a midéit a választás harczn,»pja felkol, éa szavazatunk többségével a döntő győzedol-met kivívtuk, lenuen lobogó /kazlait lengetjük és ki Altjuk : „Kljon Királyi l\'il követünk !u ama román)-tői lelkesülve, hogy igazán képvi-•olőt küldünk az országgyűlésbe.
Nom erőszak, hanoin a választók bizaliua, a nép szava, moly laton szava, hozta képviselő-ielöltUnkot körünkbe. Nom idegen «">, hanoin Zálamogyénk szülöttje, Deák Keroiiez, a lulkoa hazafival kiizdő jobboldali bajnokot, a az országos képviselők ogyik nélkülozliotloii, tevékeny tagját tiszteljük. képviaolőjelöltünkbon.
Uraim! részünkről nincs ámitásHi képviselőjelölt ur.uem jött itt érdemeket szorozni. Tudjuk, ismerjük, hogy azejdótoloit hazatiaa magatartásával r«ig. kiérdomolto az igazi lylkoa hazatiak bizalmát, tiszteletét, do eljött, igon ia hozzánk, hogy magAt, ritka képviselői orazAgoa tovékonységét , eddig elhagyott kerületünk ■ érdekeinek feláldozza. — laiou hozott .lolkoa hontíu !
"üátrau indulunk lobogóinkkal a vAlaaztAa sziutiolyéro,inert Királyi l\'álbaii oly jobbóldali képviselőt ismertünk a mai napon, kire, miként az iráaazavai után tudjuk: Mózes után Johnéra bízta az Ur lalou izraoliiépénok az ígéret főidőre való bevezetéséi, ugy mi is.bátruk vagyunk vAlasztókerületünk uovébeu érdokeiitkot, kiva-natainkal Királyi, l\'ál képviselőnk,, lóvozérünk kezeibe letenni. Kiáltsuk ogy azivvel, egy lélekkel: Kljon Királyi i\'al követünk !"
Jelenünk sönt kell, hogy a zajöa éljenzés sokszor félutajízakitá azt.
Királyidnál köszönő szavakat intézett hajía s kijelenté,fíugy prograiumlieszédél\'kivAn-ia elmondani, mit li rof. egyházkénjében leir-hallau nagy hatás Iftizt tolt, tuuiynek végozté-vol Uózod lmro rof. tanító következő bőszeddel üdvözölte:
.Alig néhány purcze,mióta t. uraságodat körüukbeu Üdvözölni szerencsénk vau, — és már-már távozik tőlünk.
Mi illőbb, ha t. JirusAgodyak köriMíkboi* tett becses látogatása- éa tárad-.zasaérj, több he.yboli lakna polgártársaim noveboii koszoue> túuket nyilvánítsam, — a melyet még azon esőiben is kell vala tennünk, ha elv- vagy vélemény különbség létezik közöttünk, ■-•- Igen !
Mivel a tudomány oly jel,* tulajdon, melyet még elleuoinkbeu is tisztelnünk és becsülnünk kell.
\' És — hízelgés nélkül azőlva • t. urasA, • god tudománya,haza- éa emberszerető te, és teljes cáulokedeloiiiok Ilire,már körünkbe jövetelét megelőzték; és mindezen tények, oly.éa nemes lelket tüntetnek elénk, melyokul még ellenünkben ia ignorálni uem szabad.
Do a történelem bizonyítása szerint\'a nagyság és dicsőség magas szirtjén mindig azon egyenek álluk, kik elleneiknél .a tudományos, mesterséget, a szépet és nagyol méltányolva tisztelték.
I bő Napoloout mi tetto nagygy^, a győzelmeit világra halóvá? Ellenségei irAnyabani tisztelete, és az m méltánylás, éa elismerés, inolylyel azok lelól szólott..
Do á ter.ténot nagykönyvében példát arrá is találunk, hogy a ragalom, a gúny és ollei e-neink nem becsülése, épeu azokat emelte föl, n«m pedig becsmérlőit.
Ks már az ily ellentől a azollomi, úgy anyagi téron vívott nyereség sem lohol nagyszerű, a nyereség . pedig .a rágalmazóra nézve szégyenlő les.
Mi tetto nagygyA a „Honvéd* no vet, hanem ha ellouériu-k folytonos becsmérlése,kicsinylése, gúnyja és számba nem vétolo. Igou, mert a felfuvalkodottság csak az emberek 100,OOt) rés^bou keroale a diadalt, foledvoama jézuai mondatot: a toat nem basznál semmit, a lélek az, mi m°gelovcuit.
Kzon olmondolt szavaimból kitűnvén azon alapigazság, hogy a szellemi kincseket,\' a tudományt, a renddel párosult munka és szorgalmat elleneinkben ia tisztelnünk és becsülnünk kell.
Do aunyival inkább méltóbb elismerd aüuk, ha az, kiben oz előszámlált jeles tulajdonok — fénylő gyémántként ragyognak — egyszerainiul elvbarátunk éa köftiaztololünk ~~ miként t. uraságod jelenleg kö-rünkbon. v
Fogadja hát körüukboni azivea megjelenése* és fáradozásaért cserébon őszinte köszönetünket; éa vigye magával szeretotün-kot ; — uz ugyan CBekély .ajándék, oh do a költőként: „Az áldozat bármily csekély logyon is,ha szivből jó,n\\indeiio uz áldozónak." A távolból is emlékezzék reánk !
Vegyo szeretetünket jobbommal, mit o perezbon oly szivesoii nyújtok, — a vlígkivá-natom oino dalban szabadjon kifejeznem : »A\'itja liten, bugy a magyart a lílriUtf uralja, Vérrel aierieU iiaLatliignak\' loha kÁril no vallj* ; Adja latens alkolmíiiya mindörukkí AIIH*moh, PlaaUUusk no in ml erö, id6, vós» ne árthaiaou.
IKsto fáklyáa-zeno volt, valamint oz alka- i lommal, ugy a bandérium közöl Csétár György lóhátról is természotos, tiszta fogalommal nyil-( vinitott üdvözlést.
Dr. llerger Ignácz plubános ur vondég-szerotő" házánál mégoslélizvo, ke«lélyoson folyt a társalgás, inig nem kedves házi gazdánk megkezdő a pohárköizöntések hosszú sorát, hol a többi közt gróf SzápAry (Jéza volt főispá-minkért is. kitűnő pohárkíiazöulés mondatott.
Máaiiap, vagyia okt. 25 én Hollatiuczon isteni tiaztolet után főt. Sziazeky Márk plébános üdvözölte lülkositőn átérzett sztivakbán, molyro a többnyire vend ajk uitk előtt röviden beszélt Királyi, melyet Murkovit* JAuos jeles törekvésű ottani tanító hiven Átfordítva, vondnyolvon ujolag hatalmasan dörgő zaiviu iU éljenzés közt mondotta el s végzetül Murkovits szinto vend ny el von a következőleg beszélt:
Nagytekinlotü hazali, kedves testvér I
Mint a nép gyermeke a népnek nevében üdvözöllek téged szinte a nép gyermekét. Üdvözöljek iiiiiil huzatit,1 mert 1848-ik évbun a hazáért ontott verőddel, egész muiikAs életednek a hazajavAra leli toláldozAsával ozou megtisztelő nevet bőven kiérdemelted.— ÍJdvör zelled mint lestvért, mert hisz to is a nép gyermeke vagy és csak buzgó tanulmányodnak, fáradhallau törekvésednek, szigorú becsületednek köszönöd azon kilüuó állást, azou országos tiszleletet, melyet magadnak kiküzdöttél. Üdvözöllek különös örömmel, mint ll-omló ország-gyűlési képviaelőnkel, ki a nép köréből azár-mazVán, leginkább tudja és érzi a szogéuy népnek javat, mikép lehel éa kell\'a törvényhozásnál, ö Felsége, kegyoli/ios király unkmíl-előinoz-ditaui. — Üdvözöllek, miut az ujabb törvények szabad szellemének, az ezeken alapult jogegyenlőségnek megtestesült bizonyítékát, inert léged látva és ismerye, a Icgcltogujtabbak, a kellő oktatásban nom részesült szegény eiuberiiok is bekell latina, hogy a tórveuyhozás az ujabb tórvéuyek állal, a népsorsáii novezeteseu javított, meri hisz neked a uépgycriuokojiok lehelóvó lelto azt, hogy szorgalmad által felemeld magad azon pontig, hova előbb csak grófok, vagy kiváltságosak jutliallik.
Kényes lelki tulajdonaidnál, kiterjedőit képzettségednél lógva is teljes bizodálóinmal leszszüktkczedbe e kerületnek országgyűlési képviseletét, meri megvagyunk győződve, hogy tudod is, mi szolgai miig^ar hazank javára, a nemzet clómonutelére, \'mint testvérrokoniííTk podig jwhá sem feledkezel meg . rólunk, rokoni (írói, kik itthon, a [öld turmékéi, országuuk fő kincsét, \'véres verejlekkel szolgálván ki az anyatermészettől, az állam alapkövének egyik fontosb.ikát képezzük, a niuiál fogva, midóii a lörvéuyflezás a szegény földműves osztály sorsának javítására, oktatiiw, nevelés általi kiképzésére törekedik, a haza boldogiiasára, szilárdítására törekedik.
Fogadd szívesen határtalan tiszteletünk-.nok, testvéri őszinte szeretelüukuek igénytelon, egyszerű szavakban lett tolmácsolását, fogadd koazönetünket azért, hogy minket saját tűzhelyt.nknél felkeresni, látogatásodra méltatni szi-vesj^pltél. "Az ég áldása jegyen rajtad s kö-veaaen minden lépésedon, inertt tudjuk, liogy minden lépésed, minden gondolatod a liuzáiiuk, a nemzetnek a az emberiségnek boldogitására van irányozta. Az leteti sokAig éltesaun !! I
Kzutáu at izr. imaházban mentünk, hol Kaufmann Adolf rabbi, uémet nyelven üdvözölte Királyi l\'ált, egyházi szertartáaaaj imádkozott az uralkodóért, a magyar kormányért, haza, tudomány, szeretet és hűségért.
Uellatinezon Murkovits János által nagy szorgalom- s erély*a ügyelőmmel^szervezeti ze-1 nekar kiiünően játszott.
Turnisán tót. Koczolh Márk esperes-plo-bános "urnái ösazejötl választók előtt sziuto tartott rövid beszédet a képviselőjelölt s kiváló lolkesitltaéggel fogadtatott.
Kbédi\'o Molnár l\'ál képviselő ur vendégszerető ősi házához Magiadra siettünk, hol a legszivélyosebbeti fogadtattunk, elgondolhatni, hogy a lucullusi ebédnél uem hiányzottak a szobbncl szebb toasztok. /
Esle l«;ló Nagy József szolgabíró urná^ tisztelegve, csakhaiuíir l\'uszla-Koz\'madombjára utaztunk Vasdé.nyey l.ajos szolgabíró urlioz, ki ősziute magyar vendégszeretettel látott bou-niinket.
MAsunp, okt. 2ii-án, .Simon l\'ál, e kerületnek volt képviselőjét meglátogatva, Novára siettünk, innoii Harabásszegre, hol Haán Koroncz igazi patriarchalis szívességgel fogadott a uála nagy számbiin jöttek össze a választók, kikhez Királyi J\'ál sziuto rövid,doitartalomdús besíédet intézett.
Novára visszatérvén, Szabó Uyula kasz nár ur s kelleindúa.i fju mtju, született Korcli-.máros Júlia iiruő minden lehetőt elkövettek, hogy. fesztelen keuV.yességben töluük az estét.
Vasárnap szentmise után tartotta követ-jo\'öltüuk programmbcszédét}\' melyet szinte lel-koseilvo fogadtuk s érveléséről\' meggyőződést s-. jreztek. .
Délben már Táhiokban valáuk, e vidék egyik logtevékei yebb (loAkpállli tagja, Kozáry
László urnái, ki benső örömmo! látott minkot vondégszerető hAzAnAl a áldott jó neje s Ha Izidor, mindent megtettek, hogy a kis .kör jókedve, ogy hamar no legyen felodvo, miut a költő niondá.
Innen Király: l\'Al Séllyey LAszló fogatán (lolséro utazott s másoaj), hétfőn, okt. 28 áu KauizsAii At a déli vonattal l\'estro távozott, vi-vén magával a kerületben tapasztalt irányábuni kiváló figyelem- szerototbon részeailéai,lAtván a lelkesültséget s ama édoa megnyugvást, hogy becsülik benne az olvhflségot, tisztelik szorgalmát, orélyét éa oliamenWel koszorúzzák tudományát a büszkeségének, szeroncséjéiiek tartja o kerület, ha képviselőjéül bírhatja.
II a I o (t a k n a p J á n.
|l«7«. iiuvuniber »-»n.) f
liorvadó fűszáluk Közül porló szivek hervaaliutlan rojttikúbó. sárguló borostyán-iiiditból, ki a szoiiiuru vidékit\', cniyös/.erü virágjával, haragos zöltl leveleivel, körül-tekiut a siralom völgyében, átöleli azt a magas kóeiulcket, befutja az arra faragott búcsúzó kezeket, elleplezj^-a halott nevét, aztán felkúszik a kereszt legcsucsára s bu$ dosó felhőkként bólintgat fel a magasba. Mintha mondaná: „Ti, a kik elköltözteted ; ti, a kik itt maradtatok, — hü férj, szeretó, feleség, árva liu, szomorú apa! — ott fenn meglátjátok egymást!
Itt maradt hü férj, boldogtalan jegyes, szeretó feleség, árva ltu, szoiuoru apa, leborul az elköltözött kedves siralmára, imádkozik is, zokog is, olykor csendesen ügyel a lobogó mécses perczegésére — nem az elhunyt szellem rcpkcdik-c azt körül ? nem akar-e abban valamit tudtul adni, mi faj szivének még oda át is? örül-e az utána siró emlékezetnek? l\'e-le tépdes egy szál-kakukfüvet, foszló kékliliomot, elteszi imakönyvébe, altul\'a ICvenyhitobb fohászokat talál,..azon lapok kö/e, hol az elhunytnak legkedvesb imái vannak ; csókdos ott valamit, a mit ó tud tán üteg, a ki onnan felül-ról reá tekint azután fölemeli szemeit a magásba, — lelke, szive tudja csak miért? onnan felülről Csendes világosságot hisz felé derengeni; egy sugár.abból megtörik köny-hariuatos szemeiben... lelkébeu, szivében egy élénk szinú szivárvány támad, mely azt suttogja neki: „Ti, a kik itt maradtatok ; mi, a kik elköltöztünk, — hű férj, kesergő jegyes, szeretó feleség, árva fiu, szomorú szillé I — itt fenn meglátandjuk egymfUt* — I
Jó uekilnk ez a nap! ha éveukint vjöbiiször volna, kevesebb kétségbeesett, szo-irfíírrt emberrel találkoznánk ez életbon,
De kerülik ezt a helyet, kik uem törődnek a holnappal, b ha elvette tólük ez a kis hely egyetlen kedvesüket, akkor már ■ gyűlölettel gondolnak ide s még mélyebb ! sebet vájnak szivükön, mint á mit az elvált j öröm ütött azon. ila előbb betekintettek ! volna c csendes lények paradicsomába: i bizonyára nem oly fájón éreznék veszteségüket, bizonyára bánatuk cyprusán az^des megnyugvás harmatos virága nyilnék ki számukra.
Jó nekünk ez a nap. Többet tauulunk e napon itt künn, mint egész életünkön át, ott benn. Jer ide ki, te düsgazdag, itt-megtanulhatod: kár volt a nélkülözőtől megvonnod azt a silány fillért, neiu hozhattad el magaddal ugy sein! s most a hálás sziv, imádkozva térdelne nyughelyedhez!.
Jer ide^ te földhöz tapadt nyomorult, s vigasztald magad azzal, hogy neked is jut egy kis tér, melyen lehajthatod gond nélkül fejedet és álmodhatol békével arról a szebb világról, hol. clnycrcndcd diját a szived vérét szívó szenvedéseknek.
Jertek ide mind, to fölfuvalkodott, to álnok! s tanuljatok megférni egymásmelleit, mint itt megfértek szépen, — lehunyt szemmel, néma ajakkal.
Jertek ide, ti kétségbeesettek,olvassátok végiga szomorú siriratokat, s megtanulhatjátok azokból, hogy m idegyik hitt a feltámadásban. — -Mi ^tálalhatjátok és hiuni fogjátok — és v (^vigasztalódtok... mert mindanuyian fel u; Inak a hü férj,
az elvesztett kedves, a veretó feleség; a jó fin, és a drága szülők! \' .
Jertek ide a halottak napján!
DtíSZÁTH UÜZA.
(jnzriaságl havi k\'cmltfk.
Novtmber hóban. (J az d Aszal. l\'Jzoii hónap elején, főlog ha szép idők járnak, bovégozzük a szántási és vetést. A uiigy hantokat, földgiiröTigyöket apróra zúzzuk, mert porhanyó apró földben sokkal vidorabbau uő^tl gabona, miut a göröngyösben. Megvonjuk a vetés után a víz-vezető barázdákat is, hogy a víz a szántóföldekről könnyen Jefolyjon és a vetést ki no mossa. A trágyái no hagyjuk udya-ruukbaii heverni, hanem a szántások bevégezte után és előtt is, hordjuk ki a tavaszi vetés alá szánt szántóföldekre. A jó gazda ügy is tudja, hogy a hol uem trágyáz, ott bizony uem a legfinomabb termést várhatja.-— llu réteiuk rósz karban vaunak, vagyis ha kevés széuát és sarjút toreinuuk, akkor még o hóuapbau leltörjllk azokal, megtrágyázzuk és néhány évig kapás növényekkel ^ninók: a krumpli, kukoricza, burgou-dia, bab Btb.) ültetjük be. A rétekre, ha csak lehet, ha t. i. közelbeu van patak vagy tó, és ha a fagy még be nem álltak, vizet eresztünk. Kgyúttal elpusztítjuk a káros lü4kéket, bokiokat és mindeulele gyim gyomot és gazt a rétekről. Sőt ha közelben nincs annyi víz, hogy meg lehetné öntözni a víz- ráeresztése által; s ha a rétek silány tormésüok, akkor igen ajánlatos azokat moglrágyázui és a hiáuyos helyeket t-zó-uapolyvaval vagy iüinagvakkal bevelui. Meri uem elég a gondviselésre hagyni mindent; li.iiictu ueküuk is kojl munkálkodunk, hogy ^azdug termésre tehessünk szert, tíokau lekaszálják a szénát, sarjút, s haza is hordják, de azután (eléje sem néznek a rétnek éa mégis dús termést várnak! I\'i^lig az nem megy, csak a munkás einbert segíti az Isten.
A cséplést, kézzel és géppel, úgy\'szin tön a nyomtatást is "folytatjuk. A mugtárakbau lerakott gabonát többször, legalább minden kél hétben egyszer UK-gf.-i\'.útjuk, mert ellenkező esotbou az nagyon Koii.iyeu megdohosdik és ériékéi veszti. így pe.duül a repezét minden béleli kétszer is meg lehetjocgatni,ha azonban\' a lörgatás elhanyagolása miijtt. vagy bármi okoól megdohoaodik, akkor eröwou megolajozott lapátokkal keverjük összo, Ezt többször iaüiétolvo, bizton szamilliatut^\'. arra, hogy elveszti dohosságát.
K hónap vége felé bekössönteuek a hosz-szú téli esték, a melyek igen alkalmasuk arra, hogy gazdasági eszközöket készitgcssüiik, és a régi romlottakat kijavítsuk és helyreiga-BÍlsuk. A trágyázás után, ha a marliak nincsenek más szorgos dologgal elfoglalva, hordhatnak haza tát, melyet időnként felvágatha-tuuk. — A hosszú estéken leszedjük a kukon-czát a szárítóról és lemorzsoljuk.
M a r h a l a r t á b. A szarvasmarháknak, mielóll kihajtanék a legelőre, reggelenkcut adjunk egy kis száraz takufinányl; inert most már nem-sok füvet talAlnuk a kiaszott legelőn. Ugy azuitéii esio so feledjük el a takarmáuyo-zást. Sót hogy. jobbau hizzauak, aduuk nekik, burgondiát apróra vagdalva és korpával keverve, Azt már említeni is \'fölösleges tulán, hogy a szarvasmarhák miudcii héten egyszer-kétszer megkívánják a sót; ezt tehát no vonjuk meg tőlük.A lakarmáuyszük években ugynu nagyon bajos a kiteleltolés, do az idén gok széna és sarjú teremvén, nem leeud uagy Bzükségüuk arra, hogy. szalmával tartsuk marháinkat. De ha még termett volna is, a jó gazda felszámítja takarmány-készletét és a szerint osztja be az eletésuél szükséges meny-nyiséget és nom pazarolja liiábau szénáját, meri ollonkező esetben tavászszal kénytelen lesz szalmával .tartani szarvasmarháit, vagy podig drága pénzou kell vonnjo takarmányt.
Szrtraz időben, ha gazdagok az őszi volé sok. rAjok hajthatjuk a juhokat; nedves, esős időben, ha a fold lAgy, ezt tenni ttom szabad, mert a, vetést kitépik, s aratAakor bánjuk meg gondatlanságunkat. Mig hóharmatos a fü és vetés, addig uo oreszszük rá a birkákat, mert bötükkol lizotnek tuog érte. Heggel kihajlás e-lóit egy kis száraz takarmányt adunk nekik éa harmatos időbon porrá tört büdoskővirágot és fenyőit^Hgol, sóval kovorvo. Mig a birkák a le-golőu vannak, addig az aklol nyit^a hagyjuk éa kiszellőzteljÜk mindennap,\' mert az erős gőz károí hatással van a birkák egészségére. A birkaakol so túlságos meleg, se szerfölött hideg uo logyon: hanem középszorű. A birkakolból kihordjuk lassanként a trágyát is, mint a mely legelőnyösebben felhasználiiató valamoniiyi trAgyanomok kó\'zt, azutAn friss alommal látjuk el. A sortésok mAr hízni kozdonok, azért a hizlalást folytassuk és a sertésokot jól tartsuk burgonyával, kukoriczával vagy árpával os burgoadiával. Friss vlkók ós tiszta alniuk mindig logyi i, akkor aztán karáosouig jól meghíz nak.
• "V""■ •
Kertészot é a zöldségos pinczo. A liol téli votoményágynk léteznek, ott még most mindig lehet vetni: murok répá^(cárot-tor), spinátot, pnsztinákol éa spárgát ; azután kiültetjük a téli salátát.káposzta-fajokat, kárfi-int. Mindazon zöldséges voleményokot és illtet-ményeket, melyekot eddig ki jiein szedtünk a luldbol, e hónap elején, mielőtt a lúgj uk boái-Innak, kiszedjük én lelionljuk a zöldséges pin-ezé be, liul száraz homok közo rakva,eltartjuk; mielőtt uzouban a pinezely likakat beraknék, néhány napig szellőztetjük a pinezét. A zöldségei piiíczoben - is állithatuuk fel ü z d és\'z o t u t télre; igy például, lm kártifiolt, ültetünk o hónup elején , úgy már. gyertyaszentelőkor ll\'ebr. 2-kán) sót előbb is leeud szépen kifejlődött éldelhető rózsakclüuk (_kártitiol). De akkor kell a piuvz^buu ültetni a kurtiliolt, midőn még annak rózsnhajtása ki uom fejlődött és gyökerein rajta kell hagyuunk a köriben rátapadt Ibidet. — A burgonyát, répát, burgou-diát gyakran kiválogatjuk és a hibásokat s rohadtakat a sertésüknek megfőzzük • korpá val keverjük.
(i y ü iá tí 1 es é s z o t. November elején kiültetjük az ujjnyi és lúdtoll vastugsagú m a g o a e z o k a t éw vadouczokal a magiskolából a faiskolába; de átültetés előtt gyökereiket jól beiszupoljuk, s igy csakhamar megerednek. A lakai a gyümölcsös kertben bekenjük ugyagos ineszszel, vagy a mi még jobb, 1 Iont oltott mész, félfout korom és 12itczo viz keverékből kénzült folyadékkal bemeszeljük azokat ; uzallal meg védj ü k a nyulak ártalmas rágásaitól. A hiányoí kert kerítéseket kijavítjuk lúz-és uyirgalyakkal és tüskével, vagy a deszkából készülteket is ezzel A h e r n y ó t o-j á b o k a I és hangyabolyoknt teljes sikerrel pusziithaljuk most. A télire elrakott gyüinöl-csö* gyakran megválogatjuk, és a rolhudlakut eezotlé préseljük, vagy legroszabb esetben a sertéieknek adjuk. A csolitárus gyümölcsök (dió, buruezk, szilva, gesztenye) magvait a pin czébon nedves homok kozé rakjuk, houuan ta-vuszszul kiültetjük A magiskolába. Gyümölcsöt még most is aszalhatunk, ha sok loloslcg maradott. A liuskolákat \'megvizsgáljuk s az apró fácskák aljat trágyával vagy polyvávul betud-jük, hogy a fagy ellen uiegvédeasonok.
ftzollöszcios p i ii c z e. A szóilökben még most vau inuukuolog. Így u szőllókarókat, ha nedves a föld, kiszedjük, a szól lötöket trágyával betudjuk. A taviwzi kiültolésro szánt »Zi»llóveaázókoileiiieis»sziik és homokos földbe, rúzsét fektetve lerakjuk s főiddel befödjük: mire tavaszszal eljön a kiültoléa ideje, rügyeik s hajtásaik szépen kiduzzadnak. Uyokcresszól-lovaazokei e ho elejou még Ultelhulüiik,; de azután már késő leeud. A homlitás és trágyázás ideje iti is vuu.
Az új borok forrásban vaunak most; a forrás uláu lóhát leltoliögeljük és a hordókat gyengén bedugjuk, mert ha löl nem tóllö géljük, köiinyoa megromolnak. A hordókat tuuácsoa többször letörölgetui.
Méhészet. K hónapbau a méhek >inár téli nyugalomra térnek; igy tehát a inéhészuok kevés tennivalója van. Legtölebb többször meg-vi\'/vgáljuk a kasokat, s ha a tnéheknek nincs elég lóli elesegtik,szép naplényos időben azután pótolhatjuk. A ropiylikukat kisebbro vesz-szűk, hogy ártalmas allatok és rovarok be no törjenek a kasokba. Legjobb , ha az utölagos ölelésnél lépes mézet haszuáluuk; ebből enyhe télen, jó iuójaras mellett, elég 7 — 8 font: de gyönge kasok, főleg rósz időjárásban, 15 fontol is elfogyasztanak. Tehát olöro kell gondoskodnunk elegeudő mennyiségről, különben méhe-iuk elvesznek.
F elhívás!
Tisztelt polgártársak! ftdcsörouiiucív hazatias meggyőződéssel nyilváuitüm, hogy Zalawegyo jeles szülöttje, a tudományosan képzett nóptía, Királyi i\'ál, mint u baksai választókerület képviselőjelöltje, az a férliu, kibe összes biza -dalmunkat édes hazánk, megyénk, különösen vidékünk érdekeit bizton helyezhetjük; edzett jóakarata, bölcs nézető, tudománya és szeplőtlen jelleme, honszcretetc oly zálog nekünk , mely .jövőnk áldását\' biztosítja, azért őszinte bizodalommal, felhívom t. vá lasztópolgártársaimat, hogy saját érdekünk megyénk disze- s a haza jólétére mindnyá jan odatörekedjUnk, hogy Királyi Pál egy hangulag követünkké válawtassék. « Kelt Jlarubásszeg, okt. 2G. 1872.
BAÁN FK11KN0Z.
III > 0 k.
— Bója Oertfely, budapesti tanfol ügyelő, Nagy Kauizsaváros díszpolgárává vá
lasztatoU.
— LUul tárczábau a költoméuy alól té vedéiből kimaradt a szerző uovo: Mozriezky 1*
» — Tanügyi. A koszthelyi póttanfo-lyam hulgatói 60 kr. napi dijojehoz pótlékért folyamodtak Ja vallás- és közoktatásügyi minis-tori u in hoz, azonban kérelmük nom tcljoaitto-tetl, mig ellenben a nagy-kanizsai tornatanfo-lyamban résztvottok pótlékban részesültek.
— Mait Hwrtltin a hotivásár alkalmával a polgárogyloli helyiség előtt megállt égy\' két lovas kocsi, mig a vendéglőshöz valamit bevitt a kocsis, azalatt a lovak vad futásnak indultak, uz útban egy szokeret leldöntöttek, inig végre sokak nem csekély ijodolmq közt a törvényszék helyiségénél sikerült megfogni. Tanúság, íiogy uz utozai k»c8Ímogálla|K)dá8t. tűrni iium lehet.
— Szakálas, bajuszos asszonyt láthatni Nagy-Kanizsán a főutezábau.
— A rlioU-ra Hildán szünőfélbeu van, eddig 120 esel adta ott magát elő, meghalt 2U. — Kun-Félegyházán I. halt meg, Pesten 3,Mármnrosszigotcn I2D volt beteg, meghall 38.
— Itt ál; t\'eroneznzobra. Kmlitettük, hogy ifj. b. Vay Miklós Doák K.szobr. igen sikerüllen k^szité el eurrnrai fehér márványból. K szobor a harmadik kísérlet ; s ügyelőmre mél tó azért, mert nagy hazánktiáuuk egyetlen sikerült szobra. Az orsz. Deákpárt tagjai rendel-\' lék Uieg, és jő másolatait g.vpszból minden o-gyos aláiró megkaphatja ö írtért. A »/.obrok a Deák-kör helyiségeiben vaunak fölállítva, a hol megtekinthetők.
— Gyászhír. Barabás Mária, született Dobosy, ugy férjo Barabás László és ennek gyermekei Ida, özvegy\' Wlósz I.ászióné , llka,-Béla, Lajos és Sándor, ugysziuto Wiósz Aranka és Maria mély fajdalommal jelenlik szeretett anyjuknak, illetőleg nagyanyjuknak,mégis dédauyjuknak, özvegy Dobosy Ily. rgyné, bzületell Nagy Borbála asszonyságnak 10 heti súlyos szenvedés\'és haldoklók szentségének ájtatos felvétele uláu, folyó évi október 21-én reggeli 8 órakor életének 8.S ik, özvegységének 4ü-ik évébon, végelgyengülésben történt gyászos kimúlását. A boldogulniuk liült tetemei a fóuuirt hó 22-ik napján délután -1 órakor tétettek örök nyugalomra, az engesztelő szent miso-áldo zat ugyan-olló 23 ik napján délelőtti 10 órakor a plébánia templomban mutattuk be u Minden hulónuk. Nagy-Kanizsán, 187-\'. okt. hó 21-én. Aldns es nyugalom legyen hamvai fölött!
— Az erdők Heáyám elint. Szlávy József .kereskedelmi miuister következő körrendeletei bocsátott ki: .Sajnos pimasz, ugy saját szemlélet itljáu nyert tapasztalás folytáu is saj-uosan kellett meggyőződnöm arról,hogy hazánk-bau az erdők, ugy a magánosok,mini különösen községek erdőségei is uz „okszerű ordökozelé.s mellőzésével, részint aráuylalunul naj,y mér Vekben vágatnak és irtatnak, részint a minden öviutézkedes nélkül rendetlen és szabályellenes legeltetés áltul tökéletes elpusztulásnak néznek oliyo, és ez történik annak daczára, hogy hazai törvenyeiuk, uévszerint uz 1807 ik évi 21. t.-ezikk,s az 1840. \'J-ik t.-czi\'kk kellően ligyolom ben tartva, s alkalmazva eléggé alkalmasak len-uéiiok arra, hogy az erdőségek által képviselt tekintélyes tőkevagyon,józan használat mellett, csonkitailuuul mcgturtalhassék uz utókor számára. Azon állásommal egybekötött kötelességnél fogva, moly gondjaimul ez irányban is kiterjeszteni köteles, hivatva érzem magamat ismételve figyelmeztetni az ország összes hatóságait, hogy uddig is, mig az általam a\'z országgyűlés elé közelebb benyújtandó törvényjuvus iut törvényerőre emelteinek é* életbe lépne, a már hivatolt HW/l-ik évi . t.-czikk értelmében a területén található erdők kezelésére tol-ügyelni s azokat a pusztítástól az 1807-ik évi 21. tv.-czikknek esetről esőire leendiy szigorú ulkulmazásu által mogvédoiii szoros kötelességének ismerje. ^
— Kit (Intelén. Zalnmogyo egyik jolesb szülöttje Dr. ltózsay József kir. tanácsos és kór-házbizottmáuyi elnök arczképél okt. 27-én u pesti izr. kórházban ünnepélyességgel leplezték lo. Örv.eüdüuk az érdem és nemes lörokvé* elismerésének ily gyöngéd nyilváuulaláii I — Ijgyunis akkor mult tiz éve, hogy Hózsuv dr. mint a pesti izr.kórházi bizottmánynak elnöke mftködott és o luiuóségbon a helybeli kórház újjászervezése körÚI sok .ée jelentékeny érdemet szerzett, özek elisuioréaeül a hitközség H<>-zsay ururczképét életnagyságban elkészítette éa mult vasárnap nagyszámú közönség jelenlétébon a kórház dísztermében felfüggesztette, ti leleplezés alkalmával a hitközség és az egylet elöljáróiu kivül az intézet főorvosa dr. Ilor-mami Adolf magyar szónoklatot tartott, inely-
\' bon uz ünuopoll érdemeit kiemelte. Kózsay ur talpraesett beszédbeu a megtiszteltetésért köszönetét fojezto ki » egyúttal a kórház javára jo-lontékeuy összeget ajándékozott.
— \'A nagi/-hanfznal önkéntes tüzol-tóegylot, péntekon, nov. hó 1-én tartott nagy-gyüléao után óstéro, a .Zöldfa* vondéglő éttér-mébon, banquotto-t rendezett, — hol a zene és rózsakedv mellett, még folköszöntésokbon sem szenvedtek hiányt. Kikeli ömölnünk mindon-oaotro Walbaoh urat, ki mindon boszédjéboii nem tudta eléggé hangsulyoini a ogylot] tagtársainak mélyou lelkökro kötui az ogyotértést, ös8zotartást, mórt.— úgymond — ös^zoturiás nélkül erő,orő nélkül mi atott: már pedig mi nom
a beszéd, do a iottok ombero vagyunk. Trtrlén-tek félköszöntések az egylet több munkás, fá-radhutfon tagjaért, különösön pedig u tűzoltók országos elnökeért: gróf Széchenyi Ödönért.
— Nom lehet említés nélkül hagynunk l\'ollák ur igen kevés szóból álló, do annál nagyobb horderejű, fel köszöntéjiét, melybon a tül-gyujjúkért emelt {raharnt. Kljének — ugymond
— azok a tűzgyújtók, kiknek haiulmuk ellen nincs óvszer, kik ke »\'-r!nk i n az örökre kiolt-lm .\'lan tüzet gyújtják, éljenek a nagy-kant-«ui lelkes honleányok I A kedélyes összojövo-tel 11 órakor ért véget, mikor is Wulbach elnök ur meleg szavakban búcsúzott el az egylet tagjaitól, figyelmeztetvén őkot, hogy deez. l-én ismét egy ily társaskörben fogják látni egymást.
— Itürl/I hírek. A .V isárnapi Ujság-B\'iiza Ida mAvésznőiiok igftn sikerült arczképél hozta. - Krkel bevégezte „ Hrankovies (,yörgy"czimó operáját Miklósy pesti színházában oki. ao-án volt uz első előadás. -•Sopronban h atalnok- k leányait segélye-egylet is létezik. — SzomballiHlyon B. Koronczot pénzjegyhaini\'itásoii kapták rajt. -A m»snic/ai erdőben vudli.Ily likra akadtak — Zuvics Jó-zaof» curiai le-feNóbl. Ítélőszéki bir.i,- Kereúcz-József-rend középkeresztjével dis/.ittolett fel.— A Zülielii egyetemiben az orvosi tudományokat 80 nő hallgatja, köztük két magyuniő is. — Indiában a elioléra ellen sikerrel használják fahéj (einuamoiium)virágát pálinkába keverve ivásul. — A magyar tanfelügyelőség 2-l0,8.\'l0 frtba kerül. — Szoinlmthelyéu dec/.. l én gvuj-tatnak meg először a légazes/. lámpák.\' A soproni szubóle^éuyek strkolás i megszült. — A zultau nagyvezérré .>leheiúed ltusdi pashát nevezte ki. - Vágujhelyen Horn Kde 777 szavazatot n>ert. — Amerikába az idén már On ezernél több német vándorolt ki < »ros/országból.
IRODALOM.
KHifiietiti/flhivdi.
Mult évben némi aggodalomma fordul
latn a t. ez. közönséghez angol i\'-s Ira iczia öii-
oktati-si leveleim erd.\'kébeil. de telt üii azt ít-
zou bizalommal, hogy miután .. mú élt világ
eddig megjelent nyelvlaui miiiikáim U kedve
zóleg Ibgudta, talán\' ama/, u\'j váiltiuK utói sem
fogja részvétét megtagudiii.
Es bizalmam nem hiu-nli. m. ; inéi ! a
művelődésért hevülő magyar itj.ik e«
rátok, csakhamar siettek vállal.ifim létrejőve-telét tömeges pártolásukkal el,.- -gitoni.
Megjelenését a hazai s.ijto ugy h a n g u-Ing kitüntető elismeréssel űdvüzöltu; valódi «/.é I s/.i! r üségé nujk leghitelesebb bizonyítéka azonban a mégJlplyIonosán növekedő pártohU a megrendelők részéről, kiknek szuiua már a 2000-el túlhaladta.
Kzen fényes siker, mely egyszersmind a magyar i^iságnak a nyelvészeti és irodalmi művelődés fölé törökvéséról is bizonyságot tesz, éu reám csak buzditolag hat, hogy a kezdett utón haladva, irodalmunkat csekély erőmből kivált oly müvekkel szaporítsam, melyek teljesen hiányzauak vagy oböan fölette gyér tünemények.
Ilyen munkára hivom most Ibi a t. ez. közönség becses figyelmét azon reményben, hogy az általa eddig tanúsított nagy mérvű pártolását ezen ujabb munkámtól sem fogja megvonni. Klólizetést hirdetek :
.Anyol Chreitomut hiu. czimik munkámra.
. C\'zéloni ez áltul a tanulónak nyelvtanom bevégzése után első olvusinányúl egy korunk igényeinek megfelelő olvasó könyvöt nyújtani, mely öt tokonkiut és kellemes uton az angol irodalomba bevezesse.
Sicrkezlésél illetőleg csuk annyit túrtok szükségesnek fölemlíteni, hogy főtörekvésem oda vau irányozva, miszerint u mulattatót a hasznossal párosítsam ; a köuiiyebről u nehezebbre fokonkintés észrevétlenül vigyum át az olvasót, az első gyakorlatokat még a loggyongcb bek is megérthetvén; általában a tartalom ér-dekossége állal folytonos feszültségben tartsam az ifjú kedélyt, mely fáradságáért aztán jutalmát a nyert élvezetben találhassa.
A HIÚ kél részből log állaui. Terjedelme 30 — 32 iv, melynek mérsékelt elólizetési ára 2 Irt. Bolti ára. 3 frt leeud.
A mű l só része jövő évi junuár végéig meg fog jelenni. A felhívási íveket és uz előli-zelési árt legfeljebb november lfi-éig kérem kezemhez juttatni. *
Kgyszersniind bátor, vagyok a t. cz. kö-zönség figyelmét következő m ár m o g j o 1 unt nyelviül" munkáimra fölhívni) illetőleg azok megiondoléséro felkérni, következő kedvozmé-jiyok\'mulloll :
Az angol nyelv I e v é 1 s z e ri n t i ö n o k tutásiU 32 levélben 1(1 It bolti ár helyett 8 ft. Kddig 2\'J levél jolont inog.
A f r a n c z i a u y e I v 1 e v é l h z er i n t i ö ii o k t a l á s a 30 levélben U it bolti ár helyett\' 7 fi. s>0 kr. Kddig 1G lovél jolont meg.
K C\'hr«Mtoiuathfa ugy tokiutliotő, mint azt öntanuU .ra leve.okbou vezérlő tanköny-
vöm oly ncmll kiegészítése én befojo?éao, melyben n nyelvtan szabályai \'mintegy életet vesznek, megelevenülnek, ezért ajánlom azon bu;-gó tanuló urakiyik és nyolvbarátoknak, kik u nyelvtani le.vulokctgonddnl áttanulmányozták, mint oly niAvot; melynek olvasása és mogértéso által ők szerezhetnek önmagukuak teljes és megnyugtató meggyőződést és bizonyságot. Az önpróba köve lehel az, s cgy nyclvbirtoka vétele feletti diudal örömének érzető jntalmazand-ja a lelkes »lvW.t.
Pranczia nyelvtan, középtvnodai és magán híisználutru, 3-i k k i a d ás 1 ftÜÜ kr. helyett, IIt 20 kr.
Fr a ii oz i u (\' h r o s t o m a t h i a (olvasó könyv) Ift -10 kr. helyett 1 ft.
A franczia és angol önoktatási leveleket részletben is lehet lizotni, s lovolonkint küldetni kinek kinek saját ozimére, magától értotő-dik, hogy az üsAze« munka álvétoléro az illotő megreudolő kötelezi magát.
(lyüjtők 8 előfizető után, egy tiszteletpél-dányra tarthatnak igényt.
Dobreozen, 1872. okt. í-én.
I\'SKNYKt\'ZKY NAUY,SÁNDOR,
ujnlil) nvi\'lviii\'k iiy. Innnr*. a ilclire-•x. iii r. í l\'ii.k "IHI\'.tii «\'•» i-f) iniliiiturlk\'K >nK\'.-.l.\'-f.-<Hi Miiiiit.U.1 lulaj.l,>■■».« /
Érték és váltófolyám oktöb. 31.
:>•/„ metaliq.ies 04.80; i\'>% nomz. kölcsön-Ü\'J.ífi; |8iií> ki álladulini köhísön 101.7;*) ^bank-részvények \'.138; hitelintézeti részvények 32\'J .1)0 London 107.70 ezlist ágiö 107.10; arany darabja ft.12; 20 frankos arany 8.(J2\'/» kr.
Heti naptár,
November 3 tói 9-lg 1872.
II-\'- é< li-l.- Knlle.li k„« nn|i- l»,„te,t*,,. íí»,
nn|i ir imptár utj.
44 l It......... ii .lé/us « bajéba.
Miit. VIII, -.\':t.
:t Vasarnsp ii .!..•> |. y -1 Ida **
i iiénv; it k í •■Iv lt..í.Mii, Knr.
.\'> Ke-ld. Inir. 1 Inir- lig. jú
Síerds I.ÓiiÍK kii v l.vnnrd
7 tMllüíli.k Krik\'olt Karina
H t\'énlek IS.un. -1 liv (í-tliried **
\'.I Sc.mbal Ti t el. vért. •|V.d..r JA
Kclelós szerkesztő: Bátorfi Lajos.
jxryilttér/)
ók8zerárus, arany- és ezüstműves Zala - Egerazösen,
Körmendi ulezu, \'ÍJ. uz.
Van szerencsém a n. é. közönséget érto-siteni, högy a már íí\'i év óta fennálló aranyos ékszer raktáromat itjohiga legválogatottabb arany- és\' eziUt ékszerekkel dúsan szereltem föl. Kapható nálam minden, választékú ezüst-ős aranyórák 8 frttól kezdve ckc\'hz 400 frtix; továbbá mindonueinű ékszerek, u. m.: k a r p o r o c z o k, f ü g g ő k, l á n c i o k, g o m -b o k, o m I é n y tfk, é ts z n r o k, szóval: min • denféle arany- és ezüsttárgyak, a legegyszerűbbtől kezdve a legiinomabbig.
Ki mindamellett, hogy raktárom nagy • ság- és gazdagságban vetélykodhotik mindon nagyvárosival, az árak fcífüiiórn olcsóbbak, mint nagyvárosban, a miről is a n. é. közönség már a legcsekélyebb vásárlásnál is meggyőződhetik. — A v u 11 és r é g i a r a n y-s o z ü s 11 á r g y a k a t a legjobb áron becserélek.
Gyorsan és kiváló ligyolommol eszköz-lök betű- v.igy czimbevésésokot.
S mi leginkább szíves figyelőmbe veendő: saját magam is folytonosan dolgozom.
Idült vit»j kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenséffet
liMouatciivi Ky-\'ityin«5if yerint gyógyít dr. Erntf
f,., .......... liAlv.-ínyiilrx* ii. »«. oiu. t.\'». njtó.
ItoieloK-sl iitS délután 2—8 éráig. . K ficlogKÓgok KyAkrnu, Imgy muiimli crod-inviijr írcsnók ol — kitiuiyoluiKuii iisgy *d*g j.Sd v*Ky kínos--!vvl kcioltotnok. A* igy.gyrf-gynllnk nH\'iiibmi s foglior«i»t<lbb utúbajoktól lÁiiimllslimk, meg ; sunyira, liogy s kOiu.yelmft gyógyk.-«.l.-s minit kíi.\'i v-m^-llkig •««uv«d-iiok." Ily v.-«ólyek ellen menedéket nyújt a In-•oiKtt-iivi gyiigymád, meri uemeank * legrégibb bsjokst nieggyAgyiljs, do lialisa »ly jótékony, Ini^y illiUinjokt.il félni nom lehel. At életrend mellette wly egysierli, liogy inindenkitSI mog-Urllmtd.
w f.ovélileg is esikttsQltetik rendelés.
•) E rovat alatt krt»lött«kért feleliUa&gol nom vállal a jto«rkMiUtig
Einzig tn ihror Art in Európa
iit dic grtt»ste\', violseltig^usgi
M^w^Tmmt Örök eladási hirdetés.
ilos U. Kosi. In HIi\'ii. KTleClerlaKen
125
25,
i i:r;ln r;< soiiproduoli.
1 litiri",


HaupUtrasee
iliiroll Mrciiesto Soliditfll .....I ;i»f
| Zillorn crioolilliclicu l\'rxix o« boi ilir. ) braobt hal, dan »io\' \'lem K<|\'"ito, Kiijiro.t- m.wio \\ von k.incm dor aiipiomoiidcii llandler Krroiol.b:uo«
| licli liilligo* un.l llodc......... voll.tor (iarautio I.
| dvii Pruviuxuii auf bmllicl.oi W-rlangoli Ib^viíuiiifcii prompt xu-
I KiirI. ChiD\'onlltinihii mit, l><Witii- fntcrrthk\'w l\'.r-| mltír iilino llnl«kri«|foii,>iolioiior ali-jcall odor foiimtom Kuok-llarolionl | I.cincii (lici bfivllitilivr Ito.ti.\'lluii^jx^i II. \'1. mit ■Stk\'ki\'rci-hnuiitxoii II. I int der Ilnlsum\'Aiii; nii*ug«.>l<«-n)<l«» .\'», •>■■ öli.
k Síitek ll I.S", li-.Vl. II—:l.*iO. |l:i-j DilUH-HstrUllip/\'c odor llci-
I KI-nautoMe UI.<I .................. riH Ftisxsmkiii. \'In* IHr.l ll. 5,
» .. , , , .. ............ \'li. M—10 ll: dttrfoiimton.
„Sl-S^" »;r..............................
| ...II 1 .1. 1.!\',\'(il >i* allűr i.t\'.lrii • • ""\'"«"......
I ,,„«,■«,,,„ ........■,\'•\',„;:,",.,.„,,,,..,.„„,„.„,„.
\' |ior 1\'iíiI ll..1—"i ll. (,ll;»l««iiiir;nn\' (| „,„(
» auxugolicn.) í,.i„orc *u .1 2.5o, .\'1,50, I,- ,S ll.
| llerrcii-Criiriiteh >-\\> i Sn- \\\\>i,a\\/.ii irn-ilii/isl jilrhí r I /onf\'illllcil l\'cr Stílek ;."> kr., ll. I..,„ ||;7, 1<I ll. dio l\'. iii-l. n.
: •> Ilis tl. ; Srrrhlhn ...I. l.liiiiilUhhír,
, llrrrtn- t\'lltirtioirn ni ll. l.i\'.r Dtxd mull..), l>, 7—H ll. in
! ..<ní>-ü, odor iun!»ri«clic K.-u;»ii. I Ifhu-n-\'IHxrh-Uiii-iiilttr | Wolleuu {{isimiUii\'its - ./«. />"•« 1 Ti"\'"1"""\'1
Habócsai uradalmi rinya folyón levő 3 kerekű uradalmi közös malom fele birtok joga örök áron eladatik.
Bővebb tudósítások ós feltételek, Habócsán az urad. ^ tisztségnél megtudhatók.
Én Mx Vilma

C II. I
•tO /.i
od.\'r p-nirklc I „U rho " 1" "„• "" ,U: I>• ■ l-I-\' l«
:« I. S.!.,,., KOK..,.»;.. !.» KH-n fih Mu\'H IMIteuv, ■U« si. xu ll. <, h. 10—r.\' il. . ;io ki ion lliiinlf/<irn-\\.tin-
irninl gobloio\'
ezennel nyilvánosan kijclcntum, hogy ín, mint boldogult I)r. Uix A. özvegye 1;\') óv óta effl/VHCfH/eiliiH készítője vagyok a valódi 6a hamisítatlan J\'otUlKKluliy-lViHXtátUlk, mert csak én magam ismerem ennek készítési titkát. Midőn ezenmíl jelentem, liogy nevezett l\'ompadour-l\'Agzta inostantól .küzdve- csak lakA\', Hómon, "Héen, Leopoldstadt, groíse Miilirengaase 14. I. Stiogo-\'I\'liür (>2, valódi m i u ős dg be n kapliató, intek mindeukil , a m^snÁl való vótel clloh, minthogy jelenleg sem fó- senl pedig i tii\'ik-raktárt nem tartok ós az ezelőtti raktárakat, e l ó f o r d u 11 lia mini tártok vógett mogsziintottom. Valódi l\'ompadour-Pasztáin, cHtrtlapászlÁnak i« nevezve, hatását soha sem f\'>g.ia el-hibázni; « l\'olliHtfiulhutlan arezpaszta eredmónyo minden vára-knzáüoii (üli, s Ogyediil b i z tos szer aruzbórkütug, bör-atkák, jszeplők, májfoltok (is pörsenósek gy«\'rs és esalhatatlan.elűzésére. A vevők aiinyira biztositvák, hogy nem tapasztalt oiker eseté-(ben, a pénz visszaadatik. K kitűnő pásztából 1 tégely, utasit-ványnyal egyllll 1 Irt. \'>() kr. o. é. t,i»lo—,:i)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. Postai után-véttel is küldetik.
i l.elnni - Diimrii • Hrmilr ► glutl, tnll. I.frtl/J.fi
ic No lux
1 a,;t.f

leli all.i
10, l
t.\'.ll.
idil «
biirf/ri• !•\'


nl.tl llnlinllicinili
> rei, h\'lcli-S|iit/.cn, *.i ll H. .1 |i-
| Jklmin .\\<l\'ht ...|cr U inlrr \' Jiil-12 Kllcn v.\'i/liyliclii" Ih-
\' lirliitlrit mii Inngi-n A<-rni<\'ln /.n :l ........... ................. H. n
> :>..r)0, nucli gvMickMl 7 Üli „i.sclic o.lci I-\'IJamcii-IKin<li-ii) ll.. J IMlHinllOMlll.M* l.íiiion.l\'. i- | | -JJ - ll.
| rail, i.itor llarvlienl tl. •-», 8.&0 ;i il. ,.||i(.\'c l.clKisch» M i hili
J mit Hlickorci. i.rililt\'HKii »oll. W,\'A »"-».\'»,
> ÍM III I-n - .\\l\'Ü/!{//?\'•> ll o r Surtil ll. aiMgexvii-lilicl »■ lein.
I rormtM mm íViiml.-in Han-lient /.n "\'"l •\'»• KlUn unvori;! k«Ho
I il. 2 - J60, .HU fr*n/ .»i.cl,cn. II,. Itiuiihiirffcr >.<li-r llnlKInilir
! Ii.ln.il Slickcu-i/.nll .l .\'.H, :i 1 || III /;<-/nllaii.li!. «l.ilili " " \'
I (llnWiimÍMii; Niixiigvl\'i\'ii.) \'I .10,.\').\'", lo, .rtl lil
[ Brieflicfw
k (.\'••n \'"\'•-•/ÍV
j 8AER & REMPEL,
• Í3V iiii:I.I:I\'I:M> "WS
lm
i E IP O G L,, U len. li. k. IIiiIIIcIVi miiI, | Mariahilferstrasse 25.
I Hűim Kinkmiíi! Vilii J. tl. ;m li Sl. llHli>Ulio|ii! ^rulia.
K « I (i w r a t ring Nr. 9.
.-•*■-- -V-\') WIE31V,
iuc/n:n fúr ihre neuverbenerlen
Wlieelei\'-dWil.-MascIiiiicii
thftlige en groa Verkaofer.
REGENMANTEL.
loil, ............. oiior lUlinlu-inilcn nini llliorlinupt állon
uciicii, ilio ilcm Kogoii muKoiiot>t Dilid. i»t >l>-r oolit o»i;Hiclio ^ 4 Regenmantel, -hw oinom nouverliosinrlen uiívcrwlliitlii-lien, tmwí I - | ilirliton StnlT liMnn\'derí rn cinpfcMon. Dioio MJlntol llliortotTdli i in Klogmix uiul Dmiorli.ifligkcit alln *ndvrn liinlior orxciigtrn. Zn bemorkon lil, dass dioto gnnx olino N\'atli aiud, daliur niu einor llopurstur untorliogon, und sind dio»o dnrsrt gomaclit, | dssa nisn dUnolbon suoli íioi m-hnnom Wottor suf doni xwoitoii Seito sin eloganton t/oborxlohor ^onlltxon knnii. I Sttlck ko»tot in gowlthnl. Urö»«c 42 Zoli I.iingo 10 fl. jvde woiteren 2 Zoli koatoit 1 fl mcfir.
Ka|>iuon kontón das atllck 1 fl. Hmív Devot der Fabrik Ont\'lu <C Sohn in Manchetter \\
Lidii Lidit Lidii
Híliön K"( liilÜK-
Nrnotc rotrolcuin-SiríiorlirUslampon mit bont koniTfiiir-tom 8olimuttorling"-8|iarbrcniior (1 Klanuno gibt li Korxonlii-bl), \' iinntroitb.v dio srhiiiiito llelourlilnug und doiinocli fHI I\'urcont ! \' Kr*|»arni« gogon jodcs andoro llroniinintorial. t\'in gnr koino i (,\'onknrronx r.u filroliton, fliiid dio l\'ro\'mc miorliört biliig gostolt . Kiír lio<to \'íualitiit wird gnrnnlirt. Á 1 Stlli-k Kllolioiilampű koin|ilott sarnmt.dlas n. Doclit kr. 4f»-Wl. i { 1 , Kllclion-, Waiid- odor UüngoUmpo, komplett kr. Hí>, ll. 1.20, 1.50. 1 Mllmrlio Zimmorlampo, gani komploll 11. I.\'20, 1.60, 1.H0. •rhliisto Auiotattiing , , tl. \'i. 2..ri0, H.
__Salonlampo reieb dokórirt. mipcrícin ll. 4, .\'), 0, H, 10.
1 , Sl ml ir- odor Arboitulainpc mit Hcliirm ll. 1, 1.5(1, 2. I „ Wandlampo fllr Htallungon, Vorxiinmcr kr \'.Hl, II. 1.20. 1 . HUngolampe „ , , kr. 1HI, ll. 1.60,2. I
1 , . p Kabriken, Work»lilttc, (lo.icliiifto ll. 2, |
í.f»0, 3 fit).
1 , S|ioi*óximmor-liXiigolampon mit Zug, foiimto fl. &, 8. \' fllr foiimto Sorté, Htonxo vorgoldot fl. 15, 2(1", 25. f DIb Prelie der Lampen verstehen doh Komplett eannt Oooht und Úlas.
1 l.ampoimcliirni, mittolfoin kr, 5, főin kr. 10, foiimtvn kr, 15. I . mittulgroim, mittolfoin kr. 15, foiimton\'kr. 20.
I . grosso Snrto, mittelfein kr. 25, feimten kr. 46.
1 Kilo l/anipciidoclit kr. -I, 6. H. ,M „ r,s
1 SlIIt-k I.Ainpeimcbopro, Stalil kr. 25.
1 , Sobinimoblltior (xobdtit vor doni Vorbronnon) kr. 5. I . ZylindoMclilIt7.er (írlilltxt vor dom Zortpringon der OIK- | «or) kr. lt).
inocliMiUcbor Zylindorputxo kr. 20. l.auipanuntortaii9<i, srb\'limto kr. 20, 3<l. I.auipon Kapporl, in »cbKimtoii Kormon kr |5, 25, 35. , KUnrbonxug fllr IlKngolampcn fl. 1,40, I.MO, 2.2U. , Zylindorglaa kr 4, ft, l». . t>la«kui;olgla* kr. 20, 25, so.
, lllorl.lla.rbo fllr 1 l\'fd. Totroleiim kr. 30. fllr2 Kfd. 50 kr. En-groi-Kanfer erhalten Rabatt b.i
A. Frleamann,
H\'itfit, l\'ater$(rat$6 20, l\'artcrrc &. I. Ktuge.
: Faraklár megnyílás Lírádon,
Alulírott tiszteli;!tfl joluntein, ini.szerint Stájerország- és K\'nrintluVi-Iji\'tl s/.jíllitott lu«iiya^ók|><>l (8!»s-:j
lii^ráiloii ii Mura ós Dráva partján
raktárt, nyitottam s miiul\'-nneniíí épiilelt\'a, deszka, lécz sat. aztyuial, jutányosait és a .legpontosabban kiv.ol^állalnak. \' "
Mejíjetryzendő, liojíy\' t. vcvoijji részére a raktár mellett lekvö déli viirtuton a megrendelt anyagok ^ryorsa^ s könnyen szállíthatók.
. Valamint na^y-kanizsai faiizletemben szilárd és pontos szolgálat- 1 tal vagyok t. me^bíz<um iránt, u^y ezutánra is bí/.odalomra midőn líil- j kérném, ajánlom a na^y-kanizsai fVi- és létrádi fiók-faraktáramat.
liACHKACII ClYUIiA,
fakrrcxkcilü X.-Knnissán. I
$ WAJDITS JÓZSEF
NAííY-K A NI/.SÁN,
ajánlja <10 óv őta fennállő ós lliinánlitlnak legnagyobb, könyv., mfl., hangjegy-, irú- ós rajzszer-kereskedéséi, köh-siinkönyvtárát, gépekre alkalmazott könyvkötészetéi, dupla gyorssajtöjával működő könyvnyoindáját, a néptaiiitói. kar afcives ligyelmébo i\'-s pártfogásába. — Különösen figyelmébe ajánlóin mindeiiiicmü
ísKolaKönyv
dús választékái, a i
e^s/.abott ár. jeleni gvö
valamint könyvkiadó hivatalomban megje-■A kindásu müveket.
Eiedékei szelvények dljtalann1 váltatnak be ———
A soproni leszámitoló-bank és nyiiofli magyar jelzálog hitel-bank
FIÓKTELEPE
NAGY-KANIZSÁN-
Mindennemú állam ós hitelpapírok, állami olsóbbségi ós földtchermen-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz ós elad.
l\'cnzek folyó számlára és betéti könyvecskékre 6% kamatra fogadtatnak cl.
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól (>% kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb ós legolcsóbb feltételek alatt teljesíttetnek.
Roller Igiiácz
INJag^-Iifairílzs^ri. r,7i ir.)
Ajánlja gazdagon Jelszereit urak-, liíil-gyek óa gyermekek száinára való lopán-rak-tárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányoö áron.
Ug> szintű ligy el lilébe ajánlani bátor vagyok a es. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendelésokut a legjohl,l,.,l- és kiillöldi bőrből elfogadok és készítek, az árt lugjutányo-sabban ecáinítoin.
Árén raktár.,ínban vásárol lakat kijavi tásra elfogadóin.
I Kmpfiel.lt sóin reich assortirt^ í.ager All.y (Jattunkon Ilerrer»-, Daniiul- únd Kiu-der-Stilletten von bester Qualitiit und zn möglidist billigep l\'reisen.
l\'Vrner mache ieh das k. k. Militiir und verebrungswtlrdigcs Publikum aufinerksani, dass ieh alle Itestelluugeu vom bestuu In- und AuslanderLeder vorfertige und prompt und billigut Itereehne.
Aituh wipl von mir gelfaufl-) Waar zu reparieron augenommen.
Wajdita József, kiadó-, lap- ós nyomdátalaj\'dQao^
QwsmmmmB&i
A Licbig-féle Kmnys kivonat,
«idi« h-,,,41. künm ,„„1,0 Wf0t f Ulj< 0| jfá kné| £ \' Hm (. bwnohiálhuru.o., vdrl,i4„y<,
tte^fí^^Xffi; y üv°8 1 4
Ktimys gyógyintézet
IJóca, Marial.ilferatrasso ^0.
........ .......loripl » 1-i.lig.fJI. kiv^i.
BwiwjtW"^* N«gí-K«üÍ!8ior
NAGY-KANIZSA, 1S72. novittnlmr
j M úvr. I negyed l l-htU tsám 10 kr.
| Hirdetések Jutányosán.
NViLTTKKHKN tekint tn krnrt Tétetnek f.-l
__
Tizenegyedik évfolyam.
: A lap txellemi rétiéi i illető küxlomények *
| >xi\'iki\'»xtóliri, --i anyagi rCixnt illoUS i| köíkmonyek " pidig a kiadóhot hénni\'nivn in-
I NA<iY-KANIZ8A
Hetiül kint
iá ..zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank" hiviúloi értesítője.)
kétszer, vasárnap-\' s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú láp.
„A nagy-kanizsai kemtketlelinl-C\'8 Ipurbank, fióktelepet nyitott Kaposvárott",
váltótörvónyszékilcg bejegyzett czég alatt, melyftek vezetése és a czég jegyzésével Kft-nigsbergor Ant., l\'evely Klek,8zciitmargitai Kolly József, dr. Németh Károly .és üelsei i Gutmanu Vilmos urakat, valamint ezen fióktelep pénztárnokát, Urünhut Mór urat j bizták meg. j
A társáság üzlpttárgyai a kiivet- \' kezók : . I
a) váltók, utalványok és egyéb kereskedelmi köfokmányok leszámítolása; j
b) előlegezés pénzekre, nemes főinek | re, állampapírokra, iparvállalatok kiitokmá- i nyaira és kötvényeire, ráklevelekre és J egyéb ilynemű értékpapírokra, további , ingóé? ingatlan zálogokra törvényesen meg- J engedett feltételek mellett és oly időközre, | a mint ez alkalmasnak fog a társaság ré- j szérűi találtatni; -j
c) évi járulékok (jövedékek), kamatuk j és osztalékok behajtása és értékesítése, | tökéknek zálog melletti elhelyezése, rés/.vé- | nyek, közhitei- és értékpapírok, mint szín- I tén bárminemű áruk vásárlása, eladása; |
d) községek, kö/.intézelek vagy ma- j gánegyletek -részéről felveendő, kölcsönök j átvállalására, még pedigegyedül,vagy pi\'dig másuk társaságában;
e) e pénzeknek más hitelintézeteknéli elhelyezése; .. j
\' f) mindazon üzlet- és ügyek elválta- í lása, melyek Magyarország kereskedelme és iparforrásai kifejtésére és kiaknázására szolgálhatnak, és melyek egyátalában egy baukinté/.mény hatásköréhez tartoznak, 1 egyedül a uemkamatj)ző, úgynevezett bank 1 jegyek kiadása lévén a/ üzletből kizárva;
g) pénznemeknek, váltóknak és érték- i papíroknak folyó számlára elfogadása, 1 melyek fe\'ett a b-tevónek jogában ál!, be- ,
folyásuk után és esetéi? utalványok vagy leiratuk által rendelkezhetni., Kzen ezélhól minden •betevőnek egy külön lápszáip nyit-tatik,
Mily tenyés/i-lrányt kthrnson JOvífre a kisrhl) jnlitfiiyésztö f
Azon ellenvetésre, hogv.a tengerentií-liak felhagytak a vér további föl frissítésé re Kurópábúi ujabb kosukat szerezni, s hogy ez által tenyészetüknek ok vei len retrográd kell Ifiilauuia, könnyen találunk védelmet.
Már előbb is emlitém. hogy a tenge-rontúlis találkoztak sokan, kik jnliáhzntaik-ban kiválóan a tenyészauyag eladását -mely természetesen a legjövedelmezőbb -tűzték ki. tenyész-ezélokul,\' a hol ma már elegendő iís elég jó anyagot nyernek ; mert nem lehetne föltennünk, hogy azon tenyésztők, kik a számszerinti juhtenyésztésben oly hallatlant műveltek és versenypiaczainkat nemesak, hogy gyapjúval eláraszták, sót bennünket le is szorítottak; nem tudnák, melyek azon eszközök, melyekkel a már kivívott helyeken győztesen megállhatnak, e szerint azok, a kik ilyen érveket húznak fel, aligha fognak segíteni a bajon; de igenis kárunkra tovább fogjuk odázni azt.
Azon körülmény, hogy jnhaik csaknem az egész éven át a\' t.-gi\'lőn élnek, az idó viszontagságainak vannak kitéfe, Imgy gyap juk a bogáncs, növényi korhadt részek,, gyumszemek stb. által piszkoltatuak, hogy a nomád legeltetés által, midőn majd dús, majd ismét szegény és száraz legelökön élnek, mi a gyapjuszál hűségére, erejére stb., e szerint jóságára és igy értékére is mindenesetre kártékony befolyással van tagadni nem lehet; de azon körülmény, hogy a gyapjuzsir az ottan égalji és egyéb viszonyuk befólvasa következtében nem nehéz, könnyen mosható és a londoni piarzra mosott a ii hozva, a gyári musás által legfölebb 115—20% vészit súlyából, míg a mi ma-
TÁRCZA.
Hattyú dalom.
(V i g •.)
A kilxepén K a r ii y 11 a t.\',.
Sárcsák, kacsák tanyája, A partja s nádja két falu Volt sxáxado* tusája. U)
A 8 á * d i .\' » malomfolyó s vi*« e knrhegyoWk, lléli i.)ugatra lejtve a llornótbn hoOniloiiflk.
tlialia vxt elülik a via,
Volt i)A<lj» * MldiW «á«sa, l>p rsapolá* után c rét — Kxllkni viilík «r.<\'nAx^n. 10)
9) Kxcii tv a kővágó efirsl és kJivoskáli két •xnmiiüdhelység krtx&tt tovább egy sxáxadnál k«xös levén, n iiAilMut sxáxadon tul kltx»l*eu hasxnálták, míg uttyb határoxási per utján axt kélfelé ol ut-in ontották, annak mintegy kétharmada Kővágó-Kőritiok, • gyharmada Kflveskálnak jnlváu. Knnek dacsára IHOÍ\'-bon a nádveréskor oaen sxomsxédok a hclysxi nén IWixevenvén, elsőben ugyan a kővágó-ofiriiek verték ol uunét a k«»eikáliakat, axután pedig, mintán axoknftk n.igyréixe uáddal megrakiitt ciukeru-ikkel onnét ultávoxott, a liaxatért kílvo»kálink ax >\'gí*x falu nípút f>j«xer«5ditv/n, xxAmosan pinkával, vnxvillákkal tn egyéli nldnWO íugyverekkol a kflxd-helyre vUmatúrtck éa qtt a kfivágó»eiir«lek klixill rgy"t agyonllltlek, l.ármat agyonverlek, kiknek liaxalioxott hullái látására én, miut akkor 10 4vu« gyermok, xltánkoxtam.
1U) liogyay hajon ur fíínOktígc Kexdetén a kSvágé- Orxlek folyamodáiára e*en 400 hold pua-ványoa i nádaa lapály reguláxáaa «lrendoltetvún,.\' ax íu fclUgyolotem alatt lecaapoltaiott él axóu otől»l» aúua MUkOi, oioo vl<Uk aiéuừl U üovulkodik\'.
Ax Abrahim krtMlrthcjjy.\'t
Komának egy eaáxcára Átvágatá, igy folyt ki e Kii lSalatou vixnra. II)
K hogynyitány m\'lkUI a vtílgy
8 a hegyek aljában emelt Nyolex falut eltemetne. 12)
M.i»t n Vnriixdombi.\'.l megyek.
ti t s é r I hog> iiok ílín, Pihenve, itt megfordulok 8 Ilyugat fel.\' néxek én.
K.« lladai\'iionyt. hol a vit.
Ilönlik eastáik után ("ritgeték aerlegnk n J.evert IArAk hxdlorán.
Mik«a király Voi.íImh nr
ÁbMháiui gaxban.lák Kl.Jiipvo polgártársukat, t\'ogány Ibriknek adák.
Csatára koli a katonák Ka Uldöalitt állványok
11) Hagyomány. Valitixinlltog Probui caáaxár, a ki katonáit /vlxok él poaványoft reguláxáaára , hidak építésére és liegyi-k alrágatáiára felbasxnálta.
12) Kxen hegykor aljában fekUsxnek .KíSvág.W éi Kis-KOra, Köveikál, Sxthíkkál, Miudsxcntkál, Kisfalud, Kékkút, él Halfnldo.
13J Liid Thall Kálmáu kUfUoiUadjáraíait
gyar- és németországi kiízépfinora gyapjúink, , sajnos, a tökéletlen mosás következtében, a gyári mosás által 30—40 ós több száztólit is veszítenek; mindenesetbe helyre ütik azon előnyt, melyre hasonló körülmények között gyapjaink számithatnának.
Végre igen gyengéd, de nevetséges védelme középfinom gyapjaink, miszerint a gyárosok beismerik, hogy a tengerentúli hasún tinomságu gyapjúból uem lehet oly szilárd kelméket gyártani, mint a mi közép*, linóm gyápjaiiikbul; ezt tudjuk s elismerjük, de sajtios! mi soha és semmiféle körülmények közt, hacsak kárunkat készakarva nem keressük, nem leszünk képesek azon árakkal szemben, melyekkel bennünket a tengerentúliak a pfaczról leszorítottak, továbbra is versenyezni.
Kzek szerint a középfinom gyapjuárak hallatjait árcsökkenésének egyik ukát — az évről-évre emelkedő tengerentúli roppant gyapjú termelést érintve, átmegyek az árak hanyatlásának második okára; mely — a miut emlitém - ÍOjszak-Amerikának azon téves eljárásán alapszik, hogy a nyers anyagukat es igy a gyapjút is magaV^vámmal terhelé.
, - A középfinom gyupjuárak csökkenésének második ukát illetőleg, mely Kszak-Amerikának azon téves eljárásún alap>zik, hogy a nyers anyagokat és igy a gyapjút is magas vámmal terhelé, — nem vélek jobb szolgálatot tehetni, uiintlia Tellkampf ta-I uárnak e tárgyra vúnatkuzó — és múlt év ; május havahan, - a német gazdák és erdé-| szek boroszlói nagygyűlésén előadott néze-I teirc hivatkozom. ^
Kszak-Amerika jelenlegi vánitaritlája \' által Uemcsak saját gyárosaiuak, hanem I mind a vidéki, mind. saját nyersanyag ter-I mé)»inck i» igen nagy kárt okozott.
Kzen tarill\'ának állítólag az volt ezélja, ] hogy az észak-amerikai tenyésztőket clúny-j ben részesítse, s ez1 által a védvámnak megnyerje, melyet megnyerni a gyapjugyárasuk már régóta törekedtek.
A magas védvátn megengedtetett, de amint-azt a mai tapasztalás mutAtja, mind a gyárosok - mindajuhtenyésztők kárárt; és pedig: a magas védvára feláflitása előtt az amerikai gyárosok egész gyapjú szükségletüket, részint saját, részint a külföldi vásárokon vettgk meg; de miután a magas védvám ci nek behozatalát lehetetlenné tette, az Kurópában, Ausztráliában, a Jóre-ménység fokán, Huenos-Ayresban, stb. termelt gyapjú mintegy villámcsapással az amerikai piaCztól cl lett zárva; a termelők az európai piaczúkra vetették magukat^ - -gyapjúkkal mindenekelőtt az angol piaezot áraszták él, de. niiután az ajánlat sokkal nagyobb volt,, miut a kereslet, — az árak tetemes csökkenést\' szenvedtek; minthogy a tengerentúli gyapjú olosóbbságánál fogva az európai gyárosok a Magyar- és Németországban termelt tinóm ós nem finom gyapjú áraira, kényök-kedvük szerint nyomást gyakoroltak.
Itt vatr tehát kulcsa azon növekvó árcsökkenésnek, melyet az Kurópában termelt középfinom gyapjak ujabb időben szenvedlek.
Kérdezzük must, milyen befulyást gyakorolt ezen válság a minket legjobban érdeklő németországi posztógyárosokra ? s • csodálkozni fogunk — igen nagyot és hasznosat, mini hogy az amerikai gyárosokat négy nagy előnyben fölülmúlják; és pedig először a gyapjúnak aránylagos olcsóbbsága, másodszor az olcsóbb munkás kezek, harmadszor a sokkal olcsóbb pénzviszonyok, és negyedszer, ellenkezőleg igen drágák Amerikában a munkás kezek, a pénzpiac/ pedig a roppant mennyiségű papirpénz következtében szintén nagy hátrányára van az üzletnek.
Kzen körülmények folytán az európai gyárosok posztókelméiket a minden oldalról ajánlott és liiiumabb gyapjúból nemcsak, hogy olcsóbban gyárthatják, mint az amerikaiak, de a magas vám daczára, még kész áruikat is nagy olőnynyel képesek Amerikában értékesíteni.
Dii a llakoiiybnn Tátika
8 Kei! klidfiji cuWsai, »a«ko P e t h ii k megénekelt Hús romba dfilt várai.
Vitíx niak bUnfésxkoi * Voltak-e vagy menhelyet \\
l-l) Hagyomány. Igy beixéllék nekem gyermekkoromban ax óreguk : Ax ábrabánii erdőségben oly rahli>h«nd« Innynxott, kik magyar uinhertársukal elfogván és a llnlatonon ál hajókon átixállitván, a Ponyodvár kílrnyékúii ki»UI, melyet Magyar llálinl kapitány védeti, ax egén 8oinogyot bíró törtlkuek pénxúrl eladlak. Utóbb « vidék )>anasxára Kr>ek pápai várkapitány által idckUldnit német katonaság Ab-raháintlau a xsiványokkal inegütköavén, nagy-vérontás után eteket si.\'jjelvertc, n menük vök axonbsn késxen tartott hajóikon (esónakjaikon) Uagy^ Uá-lint\'.ox menekllllek, ki íiket .1 várőrség klixé befő ga<lta. ValósxinU eien elbesxélés, mert, hogy axon időben Érsek pápai és Magyar iláliul fonyódi várkapitányok voltak, Mik«a király idejében, történetileg való. Kis gyermek koromban ax átynm ábrabánii sxö-lejéuek egy vágóját m. e. holdat kivágatván, és fel-ásütván in. e. három sxvkér embercsont, koponyák, kél- éi lálMiárcsontok felforgattalak. Mivel pedig 0x011 rxoiitokiiak egyiésxo igen\'kömény, do nagyobb-ré.ix\'i porhanyó volt, a kapások axt hitték, hogy a kömény csont a magyar rablóké, a porhanyó pedig a német -katonáké volt. Sok lilMént királtképon pedig a tntái- és tilrlik-, do a polgári-háborúkban is 0 hasában, melyekéi a Clio Wl nem jegyiéit,* nép axoip bah, mint hagyományt fenttartja. Jól mondja lloratiui: Vixero fortes anlo Agamomnona Mulli sed omnOi iliacrymabilva .tlrgeniur igiioti<|ue, ionga Nortv, carent i|ui«Tale sacro.
Do hál Anoiiymui nem • hagyományt IrtA e. Ip a magyarok hejOvctolérft, éi mégia hitelei forrás gyanánt fogadjuk el munkáját, pedig rtiég a uovét lom ntit« kiirui T
Adtak, midőn tatár, icrök Pojtogalá a népet T 16)
A ^Igybon ott fo\'ltüntcti, Ke«ér tolillt teulpl01I1 ál,
Hol csonka tornyán fcstvo áll Védiientjo, mint Góliát. 16)
VéiUienljo volt I.ásxló király, K helyre sxelit búcsúra.
Tódult a nép, (Oldei ura (Iróf Oiiprián daciára.
Sírkő vau ill, mely jelxi, hogy K r i b o n i u s T i I u s pak
J 11 s 1 a leánya hamvai Kvexred ál nyugosinak. 17)
Vadláng világ nélkül a hit, A P a Ji U I S vülgybon ott,
Ax ill rajongott bula nép Agyon lllJlt egy papol. 1B)
16) Hogy a várurak egymás várait ostromolták, kirabolták s onnét a sxép nrnőket elragadták, bebixonyitám a Vas. l\'j.lHO\'.l. la.sx. Arról pedig, hogy ax iigyvvexell talár, és tttrttkfutáskor a iiogényak axon váfakban menhelyet nyertek volna, ax éli ebro-nikám hallgat.
10) A vesiprénii káptalannak 126\'J-bon eape-diáll bixony itv.ínya sxerlut gr^f l\'xyprián, mint Kciér birtokosa, ax őr.i (kővágó-eőrii) nem eiséggsi feu-forgott hkiár villongásai folytán létrejött egyoxiág ben ougodi.- meg a bucsnjáróknsk kimutatott ren-.des utat, Ks.-l.ásslónak nevére falixenUjt easn egy-báxhox. (Ad Kcclcilam 8aneti l.adislai ) Jelei régéliOuk ltomor, itt vixigálódván, a még aoit ir moglátisi (Jóliái képét 8xenl Kristófénak tartja, de én Láailóé-nak hisxem .nomc.iak aiért, mert uon oklevél ixiriut 5 volt axon Cgyháxnak védixontje, bánom aiárt is, mert e király rondkivUli nagy ét ítép férfiúnak Irat- • látván, Urnicto a ((.illáiéval megegye^,
17) Ai exeu i(rk0«0n alig kiiamirbetS betSkat . \' Komor igy olraisa •• ..Quintua Titui.Kibroniui Juta fUie plenU/iilma.*
18) Hagyomány, mai/ a kOvctkaiiadSkbaa tártaik f«on t •...
• / - \' .• H
De ezen magas véd vám még másrészt ia nyomasztó, minthogy a csempészetet is előnyös flzletté teszi, és részint Oanadas részint az észak-partok erre nagyrfn alkalmasak ; mi abból is bi/jinyul, hogy az európai kelmék a csempészet virágzása mellett, feltünó olcsón kaphatók.
Mindezek következtében az amerikai gyárosok, csakis durva gyapjúból közönséges. kelmék gyártására vannak utalva; de még e mellett is számos, gyár tökéletesen -megbukott.
E szerint ma már ,épen azok, kik a magas véd vámot oly melegen felkarolták, erélyesen a szabiid kereskedést sürgetik, s igy reményünk lehet, hogy a vámtariffa czélszcrfl reformba álf:H Üdvösebb fordulatot várhatunk a gjupju kereskedésre nézve.
Ha mi ezeji okoskodásuak végsorait tekintjük, némi reményt vélünk láthatni, hogy -a gyapjnárakrá nézve a kedvező fordulat maholnap isméi be fog következni; és ebben nagy valószínűség is rejlik, mert ha agyapjutermelés ezen nyomasztó befolyások alól menekszik, ez a gyapjú árára kedvező befolyást fog gyakorolni; de sohasem ámítsuk magunkat, hogy a gyapjnárak azon fokig emelkednek meg Egyszer, mely a kisebb birtokosiiak a kizárólagos gyapjuter-melést — jelenlegi gazdasági és culturalis viszonyaink mellett olónvössé tehetné s ennek oka nem más, mint az,-hogy a .kisebb birtokos által termelt gyapjú minőségi foka vagy"alább áll a tengerentúli gyapjujósá-gánál, vagy ezíkke! kisebb-nagyobb mér-, tékben megegyezik.
» (KjjlytatáiSa "W\'ívclk.)
ENGELBttEC1HT KAROhY.
Tanügy.
A Sit-HaUiti vidikilanitó Jiókregylet (agjaiho*.
Kudvea pályatársak ! Mióta nagyra törő századunk a bígotia- ■ idus, ezopf és tétlenség "korából kibontakozva, moudiiatni egész világra széthintő\' az ébredés hajnal-sugarait, s főleg, "miéit porosz ágyuk a bal ad\'is bombáival megrázkódtaták modern Hunyta climáját, « bámulatos győzelmet aratott az iskola, — alig vt)n nép, alig vannak egyesek, kik tele torokkal no kürtölnék, no harsog-tatnák a nipn«voftt toutosságát, bogy a tudatlantág jtSrieho.faliti leomolván, mielőbb bejut hassunk a várvavárt Káuaán boldogság özó-nóbp. *
Felülről lefelé és viszont, belátta hazánkban in minden osztály, hogy nemzetünk existeutiája-, roinónyeiák ol dórád ója-, jövőnk nagysága- s.általKban az ember\'nég boldogságának alapja a kötinUveWdft.
* Ktnoléseért küzdött a sajtó, r.-udsz-rt al kototta tör vény hozás, viazliiwigzott a társadalom, még a pör is dobott egyet szűrén s azt mo.idta: ha már ennyire vagyunk, Isten ueki, építsünk iskolát! ,
Ily óriási mozgalom középütt, áletjol nélkül maradhattunk 11 mi, kik eszközei gyünk « \'magasztos ügy keresztülvitelónok I? Épen mi iioiii lehettünk a7.on kaszt, mely összedugott koz.-kk.-l várja ás eredményt. Ki kellő tűznünk a haladás zászlaját; ott lobog egész t\'ontégéboii, a mi szabadon sorakozunk alatta, mert az alkotmány riadójára bikánk máglauuU, mert valahára olt állunk "nti is, hol az „omher" jogezimdu fölléphetünk, s a sors, e szeszélyes korojkedó nein ignorálhat bennünket a társadalom mérlegén ....
Nem, mert a műveltség koronájának gyémántjait az ifjú nemzedékben mi vagyunk hivatva oda csiszolni, hogy a kunyhók és paloták jólétének egyformán ragyoghassanak.
Nekünk jutott osztályrészül a reform nehéz napjaiban dudvák és tövisek között kertészkedni ; s habár a rózsák kjoszorúja csak fejfáukat találandja is, s a gyümölcs szedés egy más század munkásainak leend szoren-eséjo, ernyedetlen buzgalommal fáradunk) női-kUlőzüuk, hogy a kor igéi testesül jenek!
A nemes önmegadás, a hazafiúi készség kifolyása, hogy a nagy horderejű ezél előmozdításáért az egész ország területén egyletekké alakultunk.
I Alig vau vidt\'^c, melyen a néptanítók
nem tömörültek, s figyelemre méltó.mozzanataikkal.- meg ne döntötték volna a múltból irántunk feniflaradt igaztalan előítéleteket. Hogy mindamellett kellő \'méltánylásra nem találunk;j>iruljoú nyoniorunk4miatt a még nyomorultabb hdbitlanidg! .
Az önművelődés hasznossága, s ebből kifolyólag a legszentebb ezéi iránti buzgalom vezérolt bennoleket is, kedves pályatársak, midőn Szent-Balázs vidékén tiók egyletté alakúitatok.
Sokszoros ♦üdv a korszerű haladásnak , melylyel kapcsolatban, elismerésein jeléül, csekélységemet kitünt^ő bizalmatoknak meghajolva, az elnökséget ezennel elfogadom.
Csüggedést nem ismerő lelkesedéssel fogjunk a munkához; hittünk, alkottunk, gynra-pittunk, hogy a h-mi finyre derüljön! . . .
Önzetlen törekvésünkhöz adjon erőt, .kitartást a magyarok JsteneJ
Nagyrabecsülésem s baráti kézszorltásom őszinteségével maradtam \\
Kis Kanizsán, okt. 31> leszerelő kartársatok :
IIAJOATÖ SÁNDOR.
Süiuegh, okt. M 1872.
Meghiotlt.
.A sümeghvidéki tanító egylet* f. évi nov. 14 én Süin%-gheii » harmadik reál-osztály helyiségéb.\'U közgyűlést tartand. A gyűlés tár-gyai :
1 ör. Tiszti választás.
2-or. Uyakorlati előadások. . dor. Krtokezéi*^ leendő könyvtár felállít hatás v«Vett. \\ v
A népiskolákhoz, it\'magjts kormány által szétküldött természetlani-^ttíiK\'szközoket, magyarázva be fogja mutatni Czeinor Jóátsef reál-
A gyűlés kezdete reggeli lOórakor,melyre a t. ez. t»nifo urak éaa taniigv barátai tisztuld-tel meghiva\'nak.
Itltl\'t\'KKU AI.^.IOS,
i.l egyleti jegy*."!.
I F. évi okt. 27-én már reggel csoportosult
a pép, nézvén a több helyűn kitűzött nemzeti j lobogókat; délelőtti 10 órakor podig, inig az j ifj. Mojzor-félo vendéglő nagy tormébeu a választók öttszesoreglettekl addig több hintó robo-1 gott ki városunk halára felé, a várt vendég fogadására.
I A fogatok iilsőjén Dorftef Kajetán és Kit«,
ner Sándor,városi képviselők voltak, kik közöl az utóbbi gróf Batthyány Zsigmond követünket üdvözlettel fogadá, mely után a városba bevonultak. A vendéglő teremben, Szakmáry József városbíró ur által fogadtatott; ki is a város nevében örömét fojozé ki a lelett, hogy U méltósága a város megkerosésénok oly kész-aéggol hódolva, közöttünk megjelenni szíveskedett. Ezután röviden előadván a megkeresés főbb pontjait ugyanis: „
1-Ör. Az iskolaépítés végett eszközlendő pénzkölcsön. • J
2-or. A város azon óhaját, mely^izerint telekkönyvi hivatal állíttatnék fol Sümegben.
3 or. Vaspálya érdekében, és végre jff er. Egy katonai laktanya felépítése tárgyábaui érlokezés bűnének az összejövetel-nek ezélbi) vett pontjai; melyek kivihotőségé-I nek segédkezére a gfól urat. mint országgyűlési követet ünnepélyesen, lóikért.
Erre Ú méltósága elfoglalván az őt illető helyet, hozzánk intézett tartalomdus beszédében (többszöri viharos éljcnzcaok közt), szépen jelezvén, miszerint O nem kíván azon képviselők sorába tartozni, (ha volnának olyanok) kik talán föllünési vágyból, hosszasan elmondnn-dókkal ifccsérlik az oly drága\'időt, hanem a mennyire tőle kitelhetik, a telt mezőjén kiv\'án, a hol csak befolyása ongedendi, kerületénok fölvirágzására mindenkor és mindenben javára törekedni; miután az eléje adott négy ügy fölötti tapintatos nézetével bennünk szerencséltetett, egyszersmind felkérte a választókat, hogy mint omlité, bármely ügyben hozzá bizalommal fordulni szíveskedjenek. — Tekintetes 1 Bessenyei Ernő ur Mihály fáról, megköszönó a -\'a gróf ur ezen szives nyilatkozatát, és indítványára azonnal egy állandó bizottmány választatott SUmeghról, és az egész\' választókerületből, melynek föladata leend a kerület érdekeit szivén hordani és a hiányok orvoslásáról értekezve, azok. kivihetőségét eszközölni.
Végre szeretett követünk megemlékezvén a lefolyt választási mozgalmakról, egyetértésre serkentvén a párt-feleket: mint magyarok-úgymond : .Egy hazának H^i együtt karöltve munkálkodjunk a haza javára", mely szavainak lelkes éljenek! követése után a jelenlevők egy-része elszéledutt, mintegy íjivoii-hntvanan podig követ ur tiszteletére rendezett fényes társas-ebédhez helyűt foglaltunk a cassinó termében.
Ezen fesztelen, kedélyes körben mindenki arczán vidorság tükrődzötl vissza, hol nem csak Sümcgh, de vidéko is igen szépen volt képvi-
A toasztok nem hiányzottak, az elsőt gróf ur ö móltósága hangoztatván, élteié Sümegit lelkes polgárait, kik a novolészet iránt oly tevékenységet tanúsítnak, isinél később sajnálatát j fojozé 1^, hogy a legnagyobb-áldozathozó Uin-ügybarmot személyesen nein üdvözölheti, éltet-vé i K im ruci tor Vince lovag urat, molyre a polgárság nevében a megemlékezést főtisztelendő Fehér József) helybeli plébános ur meg-
imlulat fost embere Oaak bemagolt unitját uilá, de fel dohi foKbiiU Kriillui diciS murAljit.
H.-^t derekáu ...Möin tokiul
A IUl»ton Isvsrs, III i< it-rvm ii*i(jr Itlcuak IMcaeilott nektár*.
\'itt kit »i«ríny pincsim elB\'.t
l.»Ol»», (túltekintek, KI <ilraic«dn«k f.-liinw,
Hilvcaieir. Tidékek.
Hitetfii itt * Uslstun
H a völ^-y Tirinjrot |.ntjiit íijfslj* . Irl.eiftcti hslitt, UArkák ■ bajókusk rk^át
jllladoi
. n utii.ok egy máit t marjuk !
l>e • löt.\'t épek helyeid
! ,i*;\',|3n, Vl lékét lki<uk.
i 1 in-él emelk cdik Tihany,
Hol Kiolt i tátdája,
TÓI meg K ti y o d vár bfi. M
II i n t uöho. tanyája. W)
l\'art vonalá i gőimoiduiiyok.
\'Hivitva vc rtoii/e.iiok;
1 • l)e etak Tti •sít feli, — magyai
Tengett t hol nem érnek.
Túl a kai át ..k tengerét
1 hittatja,
A nagy baj. a viUVen,
Mint egy lelielyt, ringatja.
ll\'iRy felvidil, lia felnin r Kiragadó-l.íjvidék.
K«II«ko *táil »
Wegifjudom, hi» i Klllúp kies lieii
>iu tStit
limliilok\', yóf*.
MKZHIC\'ZKV l\'&l\'KU
Alkony,
át«
. Killili
l.dftlt t
i Kvt
telt
Tstnr dülátok n/gins.
Hát iipiímclflnk tatár, tötök iUrcjtsitínn miért l.ukott l Mert kt^ulúbsn, mint fene, Átkot viisály rágádutt.
A kutáxű eörti Íiely*<gh«» HöibI »
Kékkun* Vetető uittágái mellett van a/ úr> há\'tom liali.ml.tM á<l6 liármatdutnli, nu\'ljek mind • Kjrikin e(o-eX) ktrentfa állván, a kn«\'\'|,»iin Kritiltttl littltlték, % mátik kettőt pedig a két la toréinak képte|ié<. Jti eriéri ttmplomln.x ment liu-etájáiAk ette meiitek\\ti térlek vitt.a, . itt a KrUiltla: klntienvedéte- í. haWáiál meKen.lék*tv«. alotatn.- j kodtak. TlliUnt »«..nb.»n. l.oKy enj- l.urif.járd népet veaetO pap, a néppel nra vi.»>até(iii nem nkait, ét • miatt tortint vltUlyWai,, a felbGiialt. nép a paput ^ffOBHWtu, m«lj pind^ dig it papQtGuek n«v«itetík. <
Majd tallnteleii liáborg a td, Htnll.\'irnke i« xararja.
Olt tikká, mint buldog Ilylueli Minta nyugodt \'.tciája.
Iin képrt ei iefulyt a tnpgnnl Éltem aaju* ttakának, —
Vig pero télin re tort vagy ég Kitel i->apáat dújtiiiak
Már liftvnn ét bárom tavatt Kdritáim elragadta, • Virágjuk olliulli, do (tárd 1 Töviiéit meghagyta.
í\'.i o ctapátok keblemet
Annyira t ngy megedték, (lyermekkuri.mban olvastam egy töltik imát atoh kuil.dl, midiin méR ba.ánk nagyrétté fit uralta, melyben ÍKX- fobártkodik ittenébea a magyarok ellen : .Uram bolonditi.l meg őket, bogy egymátt
marják, mint a dübot ebek.-
\'J01 Mikta király alatt, Magyar lláliut ura .\'•» kapitánya b véti a l..nvód> ét atigligeti váraknak, látd erről at 18Ü9. 43. »«. . Vatárnapi tljtág-.baii kOilött ctikkotnel: Négy régi vár a llslatou vidékén.
cu ttuog a ttell.i, Kik lombjain, virág újult illatot Képit laugy fuvaltuain. A madáika lelketUlten Zengi ilnttepolt dalát. i:t a völgyben dallal «<l A pátiturll (..áiiatát. Alátazi, iarka-axáruyu lepke liókol a virágokon, Mig felette karcul feetk.i KepKI, villáuiaiáriiyakoii. J
Üdv.
(Illtet
llúi»u«ó migarait, S rdmalángjával öleli Át a béretek ormait.

Mindén ájul, minden ébred,
Minden élni vágy a akar,
Amit a mindi "\'"ég «\'go
Acurjával /eltakar.
igyok egye.lRI,
Ki többé nen i lelkesül,
Keleltem kin 1 bánatiinlxil
Kgét. óceán turül.
Hallal ünnepi i niiiidon\' hiuat
A dicto térni. éltelet.
r.u etiipán egy kfii.yi.yel, _
■ köszönve, később pedig a Batthyányiak érdemeit elősorolván, 6 méltóságát éltette. Tekint. . Bessenyei Krnő ur éltutviiu főispánunkat, Mer-\' toleiidv Kálmán urat.
; innét gróf ur Deák Foroncz és Besse-
. nyeiro mondván 1\'olkÖszöuttUtx.Még mondattak toasztok: Főtiszt, l\'etlanovits^libály csehi-esperes és Kitner Sándor urak által, Britcki-r Alajos ur felköszönté ó méltóságát a sümeghi ■^nttistület novében. igy a legjobb emelkedett baugulat üralkotlván,midőn oztU méltóságának búcsú szavai után délutáni \'/a4 órakor történt távozása megszakitá.
Légrátí, iiov. 1.1H?2.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi-ministor, 1872.- s/.opt. hó a-Vni 22,/)44.sz. a. kelt magns rcndclvóiiyo foly-■tán, C\'sop Krisztina horvát szfllctésü, lóg rádi felekezeti leánytanitó nőnek, mint ki fáradhatatlan buzgalma és szorgalma állal, a légrádi leányiskolában ép oly sikerrel tanítja a magyar nyelvet, mint a leánygyermekek horvát anyanyelvét; kiválófagosan ötven forint a. értékkel segélyezni kegyes kedett. A légrádi k. felekezeti iskolaszék, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister Trefort Ágoston urnák ezen, a népnevelési ügy előmozdítása és hazai nyel vünk terjesztése iránt mutatott magasztos felfogása, és kivitele tekintetéből, a legmélyebb hála köszönetet nyilvánítani kötelességének érzi.
TALMÁN EDE,
A légrádi iikulaiték elnöke.
II 1 r e k.
— Zalamegi/e uj főispánja, Hortólendy Kálmán ur ó ingának beigtatási ünnepélye nagy lelkesedés feözt megtörténvén, idő rövidsége miatt jöv^í számunkban iriuk le, figyelmeztetvén előre is t. közönségünkét a főispáni székfoglaló, Séllyey László, Kőnigmayer Károly apát 4is Svaatics Benő üdvözlő beszédeikre, melyeket egész turjedeleiubou közleni fogunk.
— JiarUVárról írják neküuk, hogy "ott nov. 10-én a barcs-nareutai vasutügybon n*gyByfllós tartatik, melyen\'nemcsak a vidék érdekeltjei, de a kormányok képviselői s bankárok vesznek részt s erősön hiszik, hogy a végleges megállapodás létro jó.
— A következő sorok közzétételére kérettünk fel: Szeretett szülővárosomból! távozásom alkalmából, barátaim és ismerőseim-nek ezennel szives „Isten hozzádu-ot mondok és köszönöm irántam tanúsított jóakaratukat; ogyszersinínt kérve, legyenek szivesok engem továbbra is baráti emlékezetökbeu megtartani. Nagy-Kanizsa, 1872. november hó. Welisch r Gusztáv.
— Fi<1 l/clmextetén. Mindazon t. urakat, kik a kis-kauizsai polg. olvasó-körnek —főleg a múlt évekről is— hátralékos tagjai,egész tisztelettel felhívjuk, hogy ebbeli kötelmüknek, a tagsági díj belizetéiet illetőleg, f. hó ló-ig eleget tenni szíveskedjenek; különben kénytelenek leszünk őket o lap titjáu megnevezni, a alapszabályaink 10 § a értelmében ellenök bírói végrehajtást elrendelni. Kis-Kanizsán, november 3-án, 1872. Hajgató Sándor, egyl. ol-nök. Tánczos István, egyl. pénztárnok.
— .A Huigi/arnxináiKetévkönyvének" második folyamára előfizetési felhívás küldetett szét. Czélja ez évkönyvnek n magyar ilzinészet tagjait a közönségnek bemutatni és ép ezért mindazok novei, kik joloulog a szinipályán müködnok,följogyozvék; nein különben az ösz-szos m. színigazgatók, intendánsok és művezetők urozképei emelik uagybáu becsét. Előfizetési ár: 1 írt. küldendő L o n h a r d t E. színházi ügynökségének. (Zrioyiház 1 oiuolot,) Pesten.
— Halottak elöeiúéjét ez évben is szoKütt buzgósággal ünnepelte inog a kegyelet. Alig lőhetett mozogni sirkortünk egyotlon utján. Sietett mindenki kedves halottjairól megemlékezni -s nyugalmukért forró imát bucsátani az élet és halál urához. Mily gyönyörű est volt! Fenn, az égen a kiolthatlan ezüst fényű csllla: gok pompáztak: nlant a bókohouában, a tomi;-tőben, mécsek.pislogtak a sirhautok felett. Es o félhomályban van-o valami megrendítőbb, mint látni itt egy gyászba burkolt özvegyet, ainott egy árvát, testvért, szülőt és gyermeket; kik mindannyian kesorves zokogásban töruek ki! Hagyjuk o szomorú látványt I Mondjuk inkább: „Béko lobogjon a sirok folott I"
— UJ válaMxtAMok. Zalamegyo tiszti ügyésze ifj Skublics László le t 115 szavazattal llertelendy Béla 102 szavaznia ollonébon, Csák-tornyai szolgabiróaak pedig (\'sornyák Sándorválasztatott meg nagy szótő ínséggel.
— Decxvmbvr Utí-An lesz a zalamegyei bizottmányt tagok törvényszerinti uj választása.
- Pályásat. PostumMlon Álloméra, sokat jó oredménynyel eszközöl. - Dobreczen-tiszti szertődés os 100 frl.biztosíték lotételo bou a városi rendOrbiztosok egyenruhában mellett. Nagy-Bajomban (Somogymegye) évi tesznek .szolgálatot. — Horn Ede Váguiholyon járandóság 276 Irt hzotéa, 30 frt irodai, Nagy- <ir»z. képviselővé választatott. - Idősb Mátray Majom- s Kw-Korpád pályaudvar közt napon- Foronoz orvostudor, l\'est , Pilis- és Zsoltine-kinl kétszeri kocsi-küldönczjáratokért pedig gyék főorvosa okt. 21. meghalt. — Andrássy M)0 frt szállítás, általány. A kérv.ényok három tlyula gróf tábornokká neveztetett ki. - I\'oa-hét alatt a soproni postaigazgatósághoz intézőn- ten okt. 24-ón egy temetés sem történt, mely dók. Sopron, 1M<2. évi oktobor hé 2U-én. nip, mint nevezetesség u l.nlottas-köiiy vbtu
- EvtcMtes. Minthogy » zcnotnniLUt . vérmintával jelöltetett. I\'üsnük-Ladány-már o hé elején zenetanodámban megkeltem, . ban népbankot alnpitottak. - A szegedi gyiim felkérem mindazon t. s/.ülők- s gyámokat, kik. \\ ifjúság mindenszentek napján Dugovics ünue-gyermekeiknek o muveszetben alapos okta«st ,,á|yl tartott. O Felségeik (lodöllő- és Ke-adatni öhajtanak, szíveskedjenek h beiratást j reszturon ma, I 1 órakor hajtóvadászatban nálam miolóbb eszközölni. Az éneklant is meg- I veoiideuek\'részt. - Tóvölgyi 500 frtnyi péhz-kezdem nov. 15.-én, do hogy ezt rendszeresen | birságának letizotése több képvisulfl és\'barátai
tehessem, szükséges, hogy ez ideig a bizonyos számú tanítvány együtt legyen. Knektanóra b itónként bárom les/,de a tanítványok könnycb bitesükre a téli időszakban kétszer fogom hetenként megtartani, miudeiikor máslcl órával. Teljes meggyőződésem, hogy a ii. é. közönség városunkban egy zene- és énekiskola jótékonyságát átlátva, a szükséges pártolásban részesíteni fog, én része inról mindent elkövetendek, hogy lelkiismeretes, alapos s pontos tanítás által am.ak jövójét biztosíthassam. Tanodám, Főut-és Keresztutezában jobbra, harinadik ház. N.Kanizsa, oktobur 25-én 1H72. Uresz Antul.
- lAiccHX-cyylctl. Mult hó 27-én a ii.-kanizsai lövész egylet az évfolyam záradékaid Latinakon , — az egyleti lövöldében diszlövészetet tartott, mely alkaluinmal az I só dijat Amtmaiin Tófor cs. k. hadnagy s lövész titkár,u 11 ik \'dijat Veszter Imre, ügyvéd, és az egylotnuk II ik lóvészinestere, a Ill ik dijat Vaguer Károly városi tanácsnok és lövészincs-
• tor, a 1 V-ik dijat pedig Korator Kn.il m. k. honvéd-főhadnagy nyerte, az ünnepély, tnely csakis lövész-ünnepély volt, legnagyobb kedélyességgel sok résztvevő jelenlétében fejeztetett be,azon örvendetes megelégedés mellett, miszerint polgári és hazatiúi egyetértés,valamint ezen szép uzél előremozdítása mindinkább gyökerez, miért is kívánandó, hogy ezen egylet jövőben is új erővel, kitartással és szaporodással fel. tett czéljáuak mindinkább megfeleljen. Ami. inanu, lövésztitkár.
— Itörfd htIH-k. Az aradi vértanúk cmlékszobrára begyúlt pénz elérte a -10 ezer forintot. — Miklóay színtársulata 30 nő s .\'J5 férfi = összesen ti 5 tagból áll. — Magyarországból a bécsi kiállításra :i5t)0 kiállító jelent kezett. — Halason takarékpénztár alakult. — Heine holtteste Paris melletti temetóból Hamburgra szállíttatik. — Leboetif, III. Napoleon hírhedt hadügyuiinístere megörült — btroís-mayer püspök is kihirdette a csalhatutlansági dogmát. — Kazinczy Ferencz leveleit Horváth l)öme szorgalmasan gyűjti. — Vasúti szaktanfolyam nyílik meg nov. 11 én a pesti kereske-ileími akadémián. — Temesváron köz-könyvtárt alapító társulat van alakulóban. — Debre-czenben a gyermekük közt uralkodik a himlő. — Dr. Dutiay Budán a cholera ellen védojtá-
l4llft|. Ky\'ljtcs után fog eszközöltetni.
PapirH/.Hett\'k.
(A r. i .
r.) A axrgedl tanintézetek rKyikében Imiéin ex a kit tréla. Magyarorsrág és ax ÓÍ.IK..Í iniloinipjuk egymáakoxii politikai vi.xonyáról lévén «xo e|jyik aUúbh oxxtálvbjp, a tanórán, «»óba j\'illek a kiixila iniiiiaterek »liaxánk felelő* miuinxtcrei. ^Tudjátok■ ■•, mim. miiiUlvrliiiiiai vannak Ma^yaror-sxúgnak i kik a níim-l.-ick ?* liidskotódék az elő adó tanár a ki« honp ili\'ámk kliréh«u. A gyerekek nagy fejtítré* •\'•• eriílködéa ni.in Insiankéul előxiedegetne k 3 4 minittert, «l«- in a«»án végképen megaxakadt a ludá* fonala, ,IVdig tan ám még lobb is; ki luilna Illik\' vagy "•»«> mini.teil megnevelni?* Atáltsláues hallgatái e<endjélien egyixerro Wtlomelkedik agy pirm\' képil torontáli avábgyvrek 1 a uuuútorck megaxa-xatáhox, ultit) kiegéa/ilésucl járul : .1
Kii

elfeledte viaaiatixetni. ....
II von é g Kl>les8u I ii forintot, axonhan \'ii megunván a husi-púmét se 111 akarván caak ugy
könnyedén odaTia. yni, |isna«ia ......... At sil/>< nifg.
í<l^ilotvi!n, Imiamerle a liitclcxii ji<lonl/.|rban, hogy ci 6 ltot nskugysn ailult nuki, hanem, egy emlő pil lanlátl vntvén hílsleaíijíjo, liomá leró, injaxvrint axl foglalóul kapta, a/.vrl, hogy hituli-x.\'ijo k\'lxclgfi nova-napján xouvljcufk llitek\'/.ü bír • vlinoxolyugta n a-gál,lxli\'iiii\'-iiyxi adót pe-lig Iin\'ly bókot raapva, lároxul\'..
V o 11 a k i.\'iriAnágbau, nők íi tboh valaki frloiulili, hogy vn-napja van. Nagyot iixnali re*, ibb egyike a hölgyeknek » jó fel .\'« igy kiÓI : éli egi\'xxiégolnro i», biír, éli ií
T Ii b b e férliak. J\'oharaxáa l liek rí ennek nxlíleli
keiltében puhai.it Vi „Igyunk mAr
x il I e
Történeti naptár.
r. tv l-l 14. Zsigmond, magyar király kom-náztatása Aachenben. ^Poroszország. I U. Perczel visszavonul. Damjanics
Lagerdurfot beveszi. 10.1N48. Bernre egy ilju lengyel ló Pesten. — 1H:W. A németalföldi nemzetgyűlés Brüsselbeii megnyittatik, hol kimondja Belgium HollanVtiatóli függetlenségét. 11. lt>o;». Bocskay István ^Budán) Moh-ríied iiv. által a zultáu nevében ki-rálylyá koronáztatik,ktfzébc buzogány és zászló adatván.
Nov. 12.1848. Felszólítás a m. hadsereghoz. „ 13.1Í48. Arad bombázása. — 1819. Aradon 13 ezredes és 2alezredes balálra Ítéltettek forradalom báni részvétök miatt. - 14.17H2. Dmnourics a fr. sereggel Brü\'s selbe győzelmesen bevonul.
Dunántúl gabnupiiiw\'za.
M a g \\-K a 11 i 1 » a . ii\' v. nbci C-in, lt.|F! ««)_«._ kr. Kos* :».£H) a.ao kr. Arj.a .»" -• I\' /.ab ].«U—1.6ÍÍ kr. Kukorlexa .f it)—3 — kr
llajilina .-— kr. .Sxéna 2.--- kr. Sxalma
I I" - .- kr. Qubac* .---- kr. Oyapju 110 frt
l"0 frt Kep«i« kr. Fehérbab ---.
kr. Ilftrgonya l.-Jt)— ._ kr. Illlkkfa U. — —
Ki. (Neif.t ... kj. T. lgyf.i I.J kr.
Iloglár, nov. !,. (»7a. Iliu.1 U.IO li.\'.\'il kr. lton* J.80-a.ritl kr. Árpa íl.aft—kr. /ab l..;.ri l.iii
*r. Kukoricza 4.---3.M0 kr. Klile« . kr
Hab fi fii) . —kr.Hajdina .----■ kr.Marhaliu* fonlja
Zb kr. Ilorjuhm :.0 kr. Ilisxiniliiia .\'Ili kr. .luhhiia Jll kr. Horgonya mr I, 10 . kr. fjbor akó ja 8.S«_. . kr. \'\'/bor aKÓja Is. v .— kr. Kxéua nuU-ija I.HO-l.á\'t ki. Sxaluia 111. I. kr. Keméuyfa öle Ili.
---K...VI- kr. Időjárái ).\'.
. nov. In5 fi.én. I87i. Ituxa
O.JO--Ö.IU kr. Itoxa. :t ;.u ;t.lO kr.Arpa \'J..W-2 KI kr. Zab I.--.ÍO I MI kr. Kukoriexa :MMl_3.r,o kr
Aryllttér.*)
kr. Hab ■
I
Marhahua .\'ló kr. Ilorjiihii* kr l)i«nóhii< \' Jiibliu* -.11 kr. Kurgon^a mr. l.4o_ |.;(y kr. I\'jl akója 1. -li.M) kr Obor akója H .\'.0 -H. - kr. Szí na | ina/v l.rm-1 |il kr Sxaluia 111. I In. Keinényfi
Szeiiilictr»i\'kiit\'k£;\'
Ertek- és váltófolyam oov. 6.
:")*/o nmtaliques ti4.80; :*)% nemz. köles.,.. . 69.7;>; 1805-ki álladalmi-kölcsön 101.75 ; bankrészvények \'.138, hitelintézeti részvények 3áil .00 \' I^ondon \' 107.70 ezüst ágió 107.10; arany da \' rabja ő. 12; 20 fraukos arany 8.t)2\'/a kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
Imliil N, Kaiux.ir.il Harcira éi Uoiirti.iV.trra reir...
fontos a dr IlitC féle
Hseiiiviz.inely utol ór h o U 0 n rondkivílli K> «»K)nnJc« rl már 1H22 óta a fiild minden részében ismeretes és\' elhírescdett, a mely által K h r h a r d t T r a trg o 11 (Iroszbreiton-bachból Thüriu jiában (a.megrendelésnél k U-I ö n öao n eri, l.ell vigyázni) már «>serPk«-( liH>KKVÓK)i(«»t( n Líilö.ir. le HZfliihctPK--éKekt.)!. megmentett a megvnktiInMól s látószerveiket ilieger^MUfilc; ezért örvend olyan viljÍKhia\'OnVKiK\'k ; a mit a U a p o n-k é ii ( érkező köszön őluvolok tanúsítanak. Az, n fölsőbb orvosi hatóság által van megvizsgálva és mint a legjobb zuni-gyógy- és orőaitőszur ajánlva. I üveg ára J Irt «». é. s kapható: Nagy-Kanizsán Wnjdil^ József urnái.
Th. Khrlisr.lt^i. • Silvslyes köszönetet kell ir-nom axérl, hogy .•■» olyan «eiiibajb«ii .xenredlein niUxeriut xnlia al(l/.ie ii.>iii*inV«b.il|om ; bitla Ixteunek a Whlle féle siemviz hasznalata folytan most mtr • íemelmnek löbbe semmi bajok sinos «gé«x nyu-godtsággal ii.-xhriok a iii»i.,-. Leuterador" , 1871. Leb Neumann |g. „ i„,i,.|c Kúrhadc tir ! A
liam xxenie gyó/ví.á^ia .in áll .1 k lld.ltl Whltfl-félS izemvir annyira b 14/nall hogy a liam ixeme már
Jobban v«n i eb.ii ....... k. rek »u, Trauyott Sohmldt,
Tennaládtben
fi óra IM p,. . 4.1 -
•i
. Hildára reggel •> . IK
délután 1 . ■»«
III
lléc.bo, reggel 6 .
. , délután a . I"
10 . M
. Trie.xthe reggel :\'i . J

. e.itv« 1 1 . :i:i
llar.<- é. Uombováriöl \\ Ku ... reggel
N. Kani/..ára d. loláu I 1
Hildáról . -reggel i
délul in 1
lti\'-e.bCil "„ legg.l 1 .1.1
délelőll IM . a 7
10 . ii
Trivsxlből . refeg.l a
. délután i - »
•) t\'xak S.rombalhelyig. Itt 7 várakoxás
Alto8t-síriilé.sok
gyógyítására a Stnrzenegger-féle kenőcs He-risauból (Sebweiez) legjuliban ajánltatik. Fzeu gyógyszer legkevesb ártalmat nem idéz, haueni\' a legidósli betegséget hathatósan gyógyít, ugy-szinte anyaméh fájdalmakat tökéletesen. Kapható szelenczekéut haszuálaii utasítással 3 frt. 20 kr. o. é. meglepő bizonyítványokkal Stur-zenegger (1. Ilerisaubaii; valamint: F. Forrni-gyógyszertár a azüz Máriához l\'esleu, és l\'fcher J. gyógyszertárában Temesváron.
Mit Anfaiig Oktober\'a. e. beginnt das I t^uar-lal des
„HAZA II",
ILLUSTIRTE MOOENZEITUNG
I fúr Damen und Kimler (Jarderobe.
\' l).-r Priiniiii.eruliona- Preis fiir dieses liuarlal \' ber.igt:
loko Pest mit Ztwtellung ina llaiis I ll. ftO kr. naeh iiusw.\'irís inkl. Postversendung 1 ll. 96 kr.
I\'üuktlieliste Zustellung wird zugesichert. JO.S E F IV A J l> I TS in CSross.Kauizsa.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. I vaiui »
alatt kö/liiltok.\'rt fnlolőtiégot l
B
£3
E
HendiíS, szigorú, szelíd és ...égis olcsó!
K i\'M clönyl valóli.m, r«npAn a legjobb hírnek arvemlo
K. A e V K íl K L K K-féle
fehérnemű és
Iiri <liwilriiíldrli<ni lél/mh\'i
llécs, II. l\'nil(;rstriiHH(! :t;Mk s/.íuii
a ca. kir. sxab.
Károly színház
mellett. (918-1)
l darab Chiff. ing egyenas ránczokkal 1.2;\')—2.!*>n.
1 „ kereszt mellel 1.75 — 3.7í>.
1 , , sima mellel 4-szorü 2.--3.50.
1 „ valódi vászoning egyenes ránczokkal 3.50 — 5. — .
1 „ kereszt mellel 4.--G. —.
1 „ „ rumburgi kereszt mellel ü.--8.—.
1 . . hímzett „ 8.— 12.-.
1 „ színes perkail ing s kretan 1.50 —4 50.
1 „ angol ing kettős nyakkal 3.50—5.50.
1 , egészségi lelöltó, nadrág 1.50—5. — .
I . selyem felöltő\'• C.— 10.- .
1 tuczat (Jehet f/j tuczittot is) vászon zsubkendó 3.— 10. — . 1 . ezérna vagy pamut fehér, szlmjs zseb. 3.— 12. -. 1 p pamut téli vagy gyapjú harisnya 5.— II.—. 1 darab Chiflun nadrág, német v. franczia div. 1.——2.—. 1 , vászon n n » " 1-50—3.—.
Naiw váUutxték
Chiffon- és vászongallérok és kézelők három és négyszerrt 1 frt. 80 krtól egész 5 frtig. QatdaijtzerU rnktiir angol és franczia nyakkendők uti divat tárgyak, kesztyű, esócrnyő, plaid és utazó papiunok és több itt num említett északba vágó tárgyak bámulatos olcsón. A nyaktávolság mértéke kéretik.
Vidéki megrendelések utánvét mellett, pontos és igaz ságosan eszközöltetnek , nem használhatók visszacserél-, tetnok.
ÁmaMIyxat
VARRÓGÉPEK
K> >ii\'i rnktiiniltól
Sclicrz Loiiisciicl
N.-Kanlzaán. I
Ajánlja inindenncmA, sok évi jótállás mellett — amerikai i varrógépek nagy raktárát
Whcoler & Wilsontól 70 írttól feljebb. Singor-félét\'70 frttól feljebb. Ilowe-lélét 80 -90 Irt.
The Littlo Wauzer a frt: (884-7)
l.u Siloncieus ii *>\'> frt sat. Kzoii gépek részlet-fizetések mellett is megszerezhetők. — Tisztelettel
SCIIKKZ LOI ISK,
Nagy Kanliain.
Oline Midicin.
Brust- u. Lungen-
kranko Iliiden auf iialnrg.t>nii»>.\'n Wegu xelbil in verxweif
deli Aerxlen fdr uilheilhar nrklMrleii KKIlen radlcale Hellung Ihres l.eidenx
(RH1I—Ijj\'
ohne Meaicln.
Kiai|khi)it iiXbnre
D.ir. J. H. FICKEET, Horliii,
Wall Slrasse No. 23,
• llonórar fi l\\. f). \\V., welelié itein Itriofo beixiifilgi
Oline .Mediciii.
, liorlui, ^
ofo belxnfllgen, "VM
Holz-Siiften-Fabrik
ViliisScIliiLScIicggin Pciiait
cmptichlt Holzstiften in allén Ntiinmcrn. Preis i>cv 1(X) Zoli-Pjunt jl. //\'/,
Hirdetés.
Alólirott ajánlja magát, kisebb-nagyobb birtokok vc-vős- és eladásnál, ugyszinte haszonbtiibeatlás- és vevésnél, mint közvetítő, erre vonatkozó tudósításokat, a tisztelt érdeklőktől levélben bérmfcntvc fogad el.
Pápa, október 2ü-én 1872.
SCIllíimOll JÓÜSBF.
Dr. FíiykissV
szrjirxi kArjiAti növiny-kivonnla mell-it tildöbttegektzfonbra
A »xepe»i kárpáti flórának leg*xorgalina«abbsn klfllrkéaxott a kitOnolog alkalma* gyógyftlveinok nedveiből ké.xllett »xor, mint killlnö halMiinak bebixonynll: klihligéa, rekodlxég, a »xáj-, garat- » légxösxervek nyakháilyái\'nak heveny, hnriilox liánlalinai, g.ireaös ideget, légrekcdéni rohamos kAhligé»ok, »xllkni»dm»ég, oldalsxuráx, idillt h\'irghiirut, tHdövétx t a illdögilmö» ik, orCfogyasxtó s l>8 Ixxadán ellen.
Hasonló halával bírnak a nxepcsl kárpáli fiiiv.\'-ny elegy-thea é» a nxope.il kárpáli növéuyexiikorkák.l.llonboní) llr, KAVKISH\'-tSI. Ára egy llveg iiövéiiy-klvoiiatnak banxnálall ula»ilA»»al <•\' kr. . « raoinag theának « - fj
. ,, dobol nfivéiiyexilkorkákjiak „ „ kr.
Kxen gyógyoxikkek iiiegrcinlelhel.\'ik magánál a kéwilönél ; gyógynerlár a „magyar koronáhox" liiMiilárhoil. — A/mkivBI kaphatók Sztyttlrn : llernillller é« Iliid, Makón : KienfeliUé» 8|»ita, Temesvároit : •l\'amcnborger Jó/.íof. Jaro.nlr M. >\'•» öulrini uraknál, Keoskemélen: Karkan, N Sít. Mlklóion: Kari FsAlia"\'"\' <» B.\'Cubtn : Iteimen nrnál.__. (7öT—f),5)
Ve í 11 fc„
5 -. s\' ártS t« SS * 5=5 U3 |
ü =1
6 ís vi\'SS--^ Eí U
TC sí
ss S
c
? § ií ja t> :i

iiS
liis

= ^ SIS IC\'I í 5 5 á £ 3 S
u
5 x ■ *
111 5 " Ití :.....
i | SÍ2 f 13
s ^ 415? £ ^ nHslí QIII
ifiJíi HisS Slíf
* * If, í
Q --- ^íl
.• s J/2
i \'« .. -\' i
£ \'í 3> 7 CVi ií-
SJZÜ
"l jj í l l*** \' 2 t fi li"*
íj,. a. •
™ -Ss
ti s =
O ~ V 3
5 i ?»s
a „7 "i
.SíUr
"ülj ? E = «

\'5 :
i> a
Í2
| I
íjlift^ I iJÍJ * 1
- 135 .....
li-S-
idl a
ÍJ"
a ~ 5 5 0 a
l *é* iliií
i Si
• ia.5
2 i
O ;
C/J 0
■a?
t
.sa -? t ^ Üji | É.\'í í-s- 6
i \'CS n
! i E £. u 3 5 -£ -
ií"\'
SSS
= : 5
B i 2
i cr a
= J H

E
ím K
■í te i ti i- i 5-
á iifias} g bemí?
5 Ul-Jtf.úi.
!ÍÉSSÍ lile
ni- JI«
>it ? oíin* ti J • ii
fl£?=í t. . c s g s ír
íp|: l| riU | j»j |j í
l1íí«}1ii x3lll líí líl^l! !
e - - ! j !í v » „ j . 2 c ; c
1
5 z ?7ÍÍ ■
\'ü? í 8 5 \' E l|f ■
í.í K n sAU


e 5 B— . Sít;
Uíi • Piti
ilteíjiE
3 c a g t íi < i •
liílöl 14 If
•jJi.sc - uj
Őrlik eladási hirdetés.]
Babócsai urodnlmi rinya folyón levő ö lu-rckil uioMalini kii/ös malom feli! birtok jojja örök áron eladatik.
Bővebb tudósiti\\sok és feltételek", Baliócsán az urad. tisztségnél megtudhatók. . (9315 — JJ)
Hirdetmény.
Alulírott tisztelettől tudatja n közönséggel", hogy a közbe jött aKadáiyok miatt gőzhajónk rendes utazását ké sóbb kezdendi meg, mely annak idejében a lapokban közhírré tétetik. ^
A boglári gőzhajózási állásra, pedig egy ügynök kerestetik, f>00 frt évi fizetés mellett, államását nov. |hó 18-áig el is foglalhatja, ez érdembeni kérelem alólirott-boz intézendő Zánkára, — u. p. Köves-Kál.
Nagy Pál,
9M—1) /,.•>!».Honi ojíjr glir.liAji\'\'/.Á»! tAr.«a«/l|; in.
í!,i
Hl
l)LL A. SE ID LITZ-l\'OU A.
K piirok rvmlkivilU s n Icgcllérölili eiulekbei) bobixrmynli li.-ilÁiuk állni intiitloii, citili|( Umprlhitil nxorek kDz\'itt, lAgmllintnil-i-■mi ,nx «l»íl liolyol foRliiljiik <1; inlijl n/.t «ok exer, a \'ciixxAri blrodiilüm mliiilcii\'rjxxibSI kcxmikliox killillllt liiilK-irntok" ff lo|{rv»xlclo«»blu\'ii Imin-liijnk, bo«y « poruk r.)«xim szorulaioknál, cmésithetetlenséfleknél, gyo marhévnél, «ov*bl.A görosök. vese- ideg ba]okban. síivűobogasnál, ide getség okoxin fófnjás. vérlolulás, -•\'^iil hystcriara búkor huzamos hányásra linjUnmál »- lopjobb (ikerrel alkalinaxlatnak, i a legtarlö.<b •yVigylialAat iroiliníiiycilck.
Ára I eredeti doboznak haygálatl utasítással I frt.
OS PÁLINKA és SO.

V loginogliixIiM^bb >........
mímlcii bélaíí é\'s - kdlao gyiilnilá., lecltbli böft-gx iniiuíiM in fi xcllr, fej-, fill- h í.\'píájA.. tíKi n/rvvk <■< n»it..ii »el ■ k, rák, í. «xompyiulá«, bi\'niiláx ú» iniiiileinii>iiifl xrrllb\'x < ll«-ii *\'\'i »tl>.
I palaczk ára használati utasitasaul 80 kr.
-
flORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A l<?HJUitxlálili .;« Ii-|;biit|int>iiiabb orvöni xx«r N>irvi>Kl<t l*«K.v»\',T"■ 1 r«i-r>\'\'limUi fi\'l n n,.-i-tiT«<;itr*<\'ii tUxtil\'itt bnlinájr.sir-olajjal. A vnlfí/ll DoriiCh-halmájisir-oln mell- tüdö-bajoknál. aoroph: lUS* í« rachltll-lM\'t< K«V"kbiMi Irgjubli ityiijtylintámnl vau ; ni\' HK.V\'i.\'\'i\'i i kviiliilti l.l.kosivény ■\'••csúzbajokat, vaiamiiit i<lő.<r.aki börkliteankr-
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
Raktárak NmiH-KanizHim: Hol na J. gyógy sz. Liviik K g?Agyai. KcíafjJliitfl\'. r J. óh UnmtiitVIil F. uruknál.
ií letenyen Kalivoda J. gyógy**. !i Marozallban In/tl Nándor Bánok-Szt.-györgyön Kibic* .1. Ky Szambathelvcn l\'illcb K,<ro.,... ....
Belovárotl l.ak,>vip« G. Ciáktorayán Kárá.x II. Csurgón Kroi*ler Dávid Kaposvárott K»lm .Inkab Kapronozán Worll 8ánd. gyógj**. (Keszthelyen Wiin.cli K.
Szambathelyen Pilleh Karonc* gy. j Sopronyban Mexoy Audrá* gy.igynx Zágrábban Mltiélbach /.«; gyógy**-I \' Coylcck J, .J. gyógy.,.
Ilrwei** í r. gyógy**
. Kpiiih mii- és tir/jfa
Árverés.
Folyó óvi ^iftvi-.nihor lió -I• i*~l kezdve, inimliMi f."»V.priio-kon — nx iiim»|Mtk kivótolóvul —.. reggeli í\' órától <i. u\'. .\'I óráig n ritjinze-a/.t.-\'gyiir^yi iiruiialiiiiilioz tartozó, uuyjHiVi.\'/ett Nvltöl// erdőben szálanként! -1)
fa-Arverezés
fog ni urodnlotn téníirüI tartatni, ■«\'•« |>i-ilig az árvorezón n íoiitiHívd/.istt (inlónuk azon róazón koziln\'lrk irteg, a miily a i\'ósfáról A!hó-Sxctentéri\' vezető or^záj-jilra dlil. Kzen 8<nl«8er«14 tlllfH/Ják!iót+ « -ny kiwdib ré^zlion hzU- iíh VHrfyákbót, valamint gyon£Ú\\>\\f}ftf/L\'rff/ánJ\'ákliÓt Ml; - m(n<l«tzi\'ii\'licmil fa szálai H 2:l hüvelyknyi Atmáró mellett átlagoMaii lU— 12 iil iirugasaágiiak, h ily«íf Hzálat tartaTmaz az erdó l?,<KM) et; egy<:ne« ágtulan növi^UknóI általában Kitiimi iiiiiiŰ8Cgii.knól fugva mindenfóle HzerHzámfáii-ik, mril\'ának, 8 kii-- lünttaon pedig bhUirok-K&a ilciokimk InuTzoálatára, 8 kivájylag nüUtikarók kéazitóaóro igen alkalniHMak. • \' 1
Az eladás enakia azonnali keHzpiSnzli/.etóa mellett törtónik, a my^vett faazálaka^ nein asahad levágni, hanem*a gyökerekkel ^tgyUtt kivágandók, 8 az Ur a kiAaett iolddol hutöltnndiV \'A megvett fák, miután a föld ibézoi.míivolós alá vótetik, legkósőbb |K7:5. óvi nuircz. 1 i,j clhordandók. . -»
Ha uotán rósz idi\\járá8 vagy m\'áa olóreláthatlan akadályok miatt az clho\'rdáa kellő idő-kon meg uom lörtónhetin5k, a vevőknek hely íog kijeltetni, hová a fa általuk öMzohordatváo, május l-ig a vovó vcsi^ly«Sro megrfiaradhat. *
Ami márczius hó 1 ig ol nom - bordatik, az a vevő költségeire ós veszélyóre fog a fel-szántandó földről eltávolíttatni a a kijelelt helyen fölrakatni, honnan azonban május l-ig szinte okvetlen ol kel| hordatni. ^
Hójicze-Szent-Uyörgyön, 1872. óvi október hó :\') ójt. -
- \'. A rópczo Bzent-györgyi (irodalmi *
tisztség. „
(JZLET-NAGYOBBITÁS.
A nagyérdemfl közönségnek van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét óv óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLET KM KT
nzuliin is osztatlan tóljúvel, is a le^julilt segvderóri
Nagybecsű megrendelőim különös kényelmére, folyó szeptember hó elseje óta, »
gazdagon felszerelt asztalos bútor-raktáramat
Is megnyitottál]!, mclyljcn a li\'nliiionml,!. izlísjcl, a Icgnjabb ilivatn, c\'s a legjobb niiiuV\'glwii kúszlllt bútorokkal ininibni cl|{óllibilbató itrfokozatban sz.ol»álbatok.
•Mitet a nagyitrilomfl közönstigniik, kárpitos tulclcra iráni tanusilotl bi-/alináOrt bálás kilszCnclcmcl kinyilalko/latgin, egyszersmind
^ ASZTALOS 15UTOH-UAKTAUAMAT
kiterjostitcm kérem,, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőim olígwliSsít ki-iiyorni fúrolnilatul tllztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
» ZOTTL GYÖRGY
(O.H J) kárpitos ós asztalos butor-raktárnok.
Varaz8di (német) utcza, Babóchay (Schaffaritsch) féle üízban.
Wajditfi ifóz*>l, kiadó-, lap- -ós nyoiüdStoUjdonos, gyóraaajUVnyomáaa^Jíagy-Kauizaán. 7
07711321
Tizenegyedik évfolyam.

Előflzetéal ár
•*K«isr wro . . 8 frt. (j
ik\'ií>"•■•! évrf: . "J , IC\'jii mám JO kr.
Hirdetések |atáayo»aa.
j NYIITTKllHKN\' jj • sorúukint 10 krért !i 1 telnek Tel. J
iu _____ ________A
Hcicnkiiii
Zala-Somogyi Közlöny
mp* - - • n
f " A láp urlli*ui ría«*t : illető közlemények «
<ii).ii\'i nm^t dirié
ki.it. mrii)i k l-t\'illK 4.
kintiul..\'* I" init nl»«- ur. lusi-lidiSk:
NAtiY-KANIZMA Wlastlosbai.
(a „zalamegyei gazdasági egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.)
kétszer*, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
/jiiiiiiii«ff)<> itj füispíífiJAiiak bolgla-t-titási iliiiiépélye.
- Zala EgerazeB. nov 3—4. 1872. —
(Uli.) Van a magyar ember kebelében egy érzés, melynek alig tud ucvét adni; ez érzést féltékenyen őrizzük, büszkék vagyunk reá, el nem cserélnék semmiért a világon; ez érzés egy nemét tesVi az édes örömnek, egy nemét a tépő fájdalomnak ; ez érzést akarja a költő körülírni, midőn azt mondja: sírva vigad a magyar; ez érzés tüzeli\'liarezra, ez érzés serkenti iiiun-kára. Ez érzés örök láng azon dicső oltár-, .mii, melyről l\'etőli zongi, hogy a kebel szentegyházában van. •
Ila egy-egy embert kérdezünk, Ijogy mily nemzetségit? az egyik félve, a másik közönbösen, de a magyar felmagasodva, leirhatlan büszkeséggel siet bevallani, hogy magyar, e büszkeséget az a bizonyos érzés árulja el.
ITa* az igazságos történelem kis könyvéről van szó, a magyar ihlett bangón imazza: nagy dolgok vannak benne a magyar nemzetről írva. Ezt az a bizonyos érzésnek bírása teszi oly nagygyá, mint aminő nagy valóban, kiben ez a tiszta érzés nincs meg, átsurran a történelem lapjain, mint árnyék a gyöngy telepen ....
Ha királyról van szó, a magyar ember, legyen egy vagy ezer jelen, ittasult örömmel kiáltja: éljen; ha törvény tiszteletről van szó, nem találsz igaz magyart a fóld-kerekén, kinek arczára az önbecsérzet bű • bájos pírja ne szökellene, jelezvén, hogy a törvényt egy nemzet sem tiszteli, becsüli annyira, mint a magyar.
Ha ősi, hagyományos szokást, nemzeti ünnepélyt említesz, az itju ésaggöróm-részpgen siet részt venni benne, érzi, hogy a nagy ősük nagy szelleme lengi ekkor kö rül, .tudja,t»hogy a nagy ősök szép tottcit újítja meg, látja,\' hogy a nagy ősök lelkesült liaikbaii újra élnek!
Szép, dicső kép! hit, remény, szeretet a keret; ragyogó visszfényed az a npmzCti
sajátságos érzés, mely az ősmagyar szokást szent-kegyehstlef tükrözi \\isszu. .
Ily szép, ily magasztos ünnepélynek volt Zalamegye tanúja november ií-án. és 4-én.
Szeretném leírni híven, de_s/.qgéqy ez a toll hozzá, s tűinek holt betűkbe lehelni az élő érzést.
liertelendy Kálmán, Zulamegye főispánja, mint mar lapunkban is\'hivatalosan jelezve volt, nov; iJ-an u pozvat erdoszélen lett ünnepélyeseit fogadva, hogy osi szokás szerint a megye székvárosába lehető díszkísérettel tartsa bevonulását.
Ezt megelőzőleg Zalubé/nél Méltóságos 2»ovák Eerencz ny. hétszcmélynük ur üdvözölte fuispau ur o .Meltosug.il Zala alsóvölgye, a tupolezai és szántul kerület nevében, a szívből jövő s nemes érzést tolmácsoló üdvözletre hasonló érzéssel felelve, utaztuk tovább.
A pozvai hutarszélre^lélutún fél négykor már szazan felül levó.diszlogut állapodott meg s főispán urat, midőn neg\\ fogatán odaérkezett , szűnni nem akaró éljcuzctscl fogadta s örömében még ég is könyozott.
Séllyey László, a közügyek e tevékeny clóliarczosu, következő lelkesült beszéddel üdvözölte:
Méltóságos lomján ur!
Alkotmányos megyénk kifejlődését, egyes polgárok jog,ui, kötelmeit biztosito közigazgatás szilárdítását előmozdítandó,-házi god edoncl nőin tekintve, roncsolt egeszoegi allapolod daCznra, elhagyva bekes huzi tűzhelyedet, ohujuiukiiMk szíves voltál engedni én ismét a tettük terére léptei.
Ezeu. terhes állast uMegadtad, — ezeu álláson, u mely a felelős magyar nemzeti kor-mányi ós ulkotmauyos megvet,\' annak egyes lakosait törvény oltalma alatt testvéri olclessel egyesili.
Sielliluk Zaluiuogye székvárosa határánál eledbe seregiem.
üdvözlünk, mint u székhely szülöttjét, iidvozlunk leged u ki serdülő korodban, e vidé-ken léptél a megyei kozhivululb >.
üdvözlünk, a ki Magyarország veszély teljes átalakulasi korszukában olizesteleuül ve
redot, életedet, mint harezos, a haza\' jobb jövőjéért kész voltál oduajánlani;
ÜdTOzlünk téged, a ki a nemzet szidom próbáltatása, a köznyuinás idejében nélkülözés, önmegtagadás, buzéalolen liazuliságodnuk jeleit adud.,
Üdvözlünk téged, a ki akkor, a midőn basánk egéu pirlaiii kezdő remény mutatkozott u törvényhozásnál tevékeny részt vevel, és hazánk egyik hú napszámosa vulál azon munkában, luejyuek eroTlinéuyo az lön, hogy o magyar haZubau euuek minden |tolgaru egyeujogu, és minden hant loldj\'o szabad; — tevékeny részt ■él, bogy az alkotmányra felesketett koro-ronás király és a nemzet között bizalmas kapocs jött létre, és le vau téve azon alap, hogy lehel egy erős és\'boldog haza.
Így Üdvözölve, no várj tőlünk fényt, pompái, szöuoklali szóárumlutot. 1
iiüszke önérzettel l^oblcdrc téve JteZedot, nyugodt lélekkel nézhetsz multadba s jovődbe.
A fény és pompa helyett a polgári lég szebb jutalom babérkoszorúja Oved/.i korul szellemedet, lelkedet és egész valódat.
A polgári erény legszebb jutalma polgár társaidnak a műlladiiak hálás elismerése, és a\' jövőbeni bizalom, inely hozzád kapcsol beu oiinket.
.Szivünk melyéből eredő „Isten hozott"-al fogadd el, jer velünk u -read varó nagy közönség közé.
Mindnyájunk közóhaját hangoztatom , hogy a haza jövőjére, s biztos (ilup.ui leendő kifejlesztésére és a megye boldogságára\' a ma gyúrok Istene igen soka éltes.<cu !
A háromszoros éljen\'elhangzása uún főispán ur érzékeiiy hangon köszönte meg a szíves fogadtatást s lelkesült ovatiók közt megindiut a hosszú diszfogatok sora.
Zala-Egerszegre érve,ngosés ftló Ko-nigmuyer Károly aput ur ismert ékesszólással a következő nagy hutást előidézett üdvözlő beszéddel fogadta:
Méltóságos.főispán yr!
Üröminél és mély tisztelettel üdvözli Méltóságodat Zalavármegyéuek itt je|eiilevő közönsége, üdvözli, mint oly férliut, ki saját erejéből iftuelkedett alkotmányos életünknek ezeu diszes . polczára. Üdvözöljük Méltóságod ball e megye kormányzóját, s habár tudjuk is: mikéül a megváltozott viszonyoknál fogva u haladó koralkoto keze kénytelen volt sokat lerombolnia alulakituui az ósmegyei alkotmányon; miuduzouállul purlumeutaris kormány-rendszer
TÁRCZA.
,\'tll volt szcitIiikmI l...
Mi* volt SMr.-lnir.1T . . . Ksivclnc-k
Kpy-Mt IoIiIi.hiAm v»lt.....
(,\'>nll*n (íuv, Hl*,- — in k tlliK\'in-k Mint mnlsn.M írsemiíiiyck, llngylm már liovOk kiliolt
f:»
lil .
t járt !■••
Ilit.\'l liixr* n ri\'igíiiyri>, - Mindion-t a* írufmtyyn-Ami vult as »i» .ilnlt
II. onúit gynh Inukra « S most mftRismcrven s l-nt : A vicaott bárliol. ker^si\'in, t\'unk n liitiinthnz vlsx cíóri-ni rny, inlmli\'ii ál.
Mi
\'!"•■ ti\'ri\'inlptti\'l o siívIm\'ii Örömet, te kínokat, — \'IV l.niitnd, lunsy svrvssoii,\' \' Tnnlt.d ih^.t mlk/iiit folrilji.n V — OlUd ki in>i*t ii Ungokal!
IIA (11 I.ÁSZM\'l
KoiiHtautiiiápuly, okt. Zs.
Kedves szerkesztő barátom!
Jieuses -lápját kúpom, köszönöm; kevés időm \' vau, de lehetőleg gyakran fogok irni, mert n inagyár és török nemzet érdekei majdnem ugyauuzok; jó, lih o kél rokon-nemzet közelebbről megismerkedik s az itt-ott találkozó előítéletük és félreértések kiirtatunk. A multat hagyjuk, éljünk u jelennek, de n jövő számára.
Írok u török szokásokról. Megjegyezvén, hogy becses lapjában szlute sok oly jó és nemes irányit czikkel olvasok, melyeket töröknyulvro lorditvn, az iitoui török lapokban közluni fogok, persze szíves engedelmével.*)
1. .Születés. A születés első napján teljes csendben marad a szülék háza. Második napon pap ^einamj vagy dervis (szerzetes) liiva-tik. A vallási szertartus után a gyermek megkapja a nevét.
llutudik napon ne atyát fértirokonui és burátjui látogatják és üdvözlik,\' kik kávéval és doiiányuyul vendégellutuek meg. tózután uz ujtörök felekezetűek európaiak modora szerint vacsorálnak, Az dlürök felekezetűek pedig régi szokás szerint buzgón imádkoznuk Allahhoz, hogy segélje uz újszülöttet az erény útjára, • mely igyea ogyodül u földi- és örök-boldogsághoz vezot./ — A nőknél u sjjertartás ugyan az. A férfiak vigulmábun nők, a nőkében pedig férllnk részt nei^ vohutuok.
Im\'ii .OillOk rajta » isli|le sejtnni, hogy tObb olrasója l«-.s ott csikkviukuuk , mint itt. KAldűiu linct Udvú«lvl«iuct I 8sork.
keretébe illesztett megyéhez nemesük .a régi kegyelet magasztos érzetével, hanum uz öu kormányzat elvének tiszta meggyőződésével is ragaszkodunk.
Méltóságod, mint e megye szülöttje, volt képviselője s egykori tisztviselője, gyökeresen i-.io. ri meg} é.tkl szellemét, bajait, körülményeit; azért liálás\\elismorésseJ^*5y uuk ő Felsége magas kormánya iránf^Vigy oly férliut állított e megye éléro:. ki egyrészt beható ismereteinél én munkásságáuKl, másrészt huza-lius lelkületénél és szellemi képességeinél fogva, megyénk bajait orvosolni, annak jólétét, fol-virágzását előmozdítani, a azt a régi dicaőaég mik fényében megtartani fogja.
I\'ártéletíinkel szintén ismeri MéltósAgod. Alkotmányos országban a pártok uomcsak elkerülhelleuek, hanum szükségesek. Hiszen az alkotmány- és szabad gondolkodás eszméjének kifolyása a?.: miszerint mindeuki saját meggyőződését kimo\'ndliahsa és követhesse. Méltóságodat magas állása a pártokon tölUl helyezi; do épen azért bízunk Méltóságod ihlo-iiioi eljárásában, mely által a pártok élességét elvenni, s a felzúgó szenvedélyek viharát lecsillapítani fogja; hogy bekövetkezzék nálunk" is n politikai érettségnek u/<m áldott korszaka : amikor ii.-iii a párt,- hunom az ohizág érdeke tekintetik főc/.éluuk,\'a u mikor a haza boldogságának megalapítására minden párt és minden iga/, magyar egy szívvel, egy lélekkel kőare-működik. \' \'•
Itégóta ismeri Méltiiságod e megye\' szellemét is. Ivz az ősi hrtséghe/. rugaszkodó alkot máuyos KZabadságuak szelleme, mely zivataros illőkben — ha épeu szükséges — eltud né iiiului, l\'élro is tud vonulni, de az önkénynek Hzolgulelklileg meghótíoltii nem tud. K azollem vezette egykoron Méltóságodat kötelezett nemzeti harezunk dicső terére, esz.fllem leik ital te\'tto a törvényhozás teremében s hir-zszük, »oi fogja kórülsiigárzaiii főispáni azékélmn is.
Üilviizöljük tehát még egyszer Méltósá godat,üdvözöljük azon mély tisztelettel, melyet alkotmányos megyének minden tugjaja megye Kormányzója iránt érezni köteloa ; üdvHzbljük azon büszke szeretettel, inelylyel Zalumogyo az ó szellemrokonu és saját lin iránt természetszerűleg viseltetik ; Üdvözöljük azon édea ro-ménynyel, melyet Méltóságod lángbuzgalmánál •Vs szép tehetségeinél fogva, főispánságába helyezünk. Éljen!
A leirhatlan lelkesedés csillapultával Ő méltósága benső érzettel válaszolt.
Következett a tisztikar üdvözlő megjelenése, küldöttségek tisztelgése, sat, rnin-
II. ^örUlmutszéa. A tita hét éves korában körülmetszetik. I\'j szertartás a.uyol-czadik évelt túl el uoi|t. halasztható, alakja következő:
Mindenek előtt n lin bolcegyczesocszküz-leitdő. \'A gyermekre vullási okok hatású u félelem legyőzése végett elégtelenek levén, nnyagi .kedvezményeknek, do csak teljosileudő ígéretekkel- rábirutik u liu, hogy Vivánju a műtétet.
A műtét Aukértö által valamely péntek vagy vasárnap (szent napok) előtti nupon (csütörtök vagy szombat) délben hujlalik végre. A műtét utáu a győrinek az ágyban inarad ugyan, do u mulatság által• ll» óráig ébren lurtutik. — A műtét uupju családi Ünnep, este u csulád utyjáuál, valamint uz usszonyokiiál lukoiuázás és társalgás ran. A kisded iskolu (inalpillu mektebi) gyermekei, kik ez iskblábaii uz illetőnek már ugy-két év ótu társai voltak, mcglátogutják a beteget. Ezek sorakozva mennek, az utou énekelnek. A beteg liu atyja házánál, hol egy liu uz ezen ünnepélyre szóló dult olénokli, s u kur csak amout tuoud, u kis vendégnek csoportja édességekkel megvendégeltünk, s kis ajándékokkal elbocsáltatik. A nyoluz nap Utáu felüdült kis gyermek az említett mahullo mektebi-be visszatér, mülyb.i> már ozolőtt is egy-két évig járt.\'
III. Művolfidés. A gyermek első iskolája a inár kétszer említett kisdodiskola, inolybo U évea koráig jár, a mely némileg a^ mogy&rouzági nópiakolákkal párhuzamos. Ezun iskolában gyukorluti úton tanulják u töriikuyolvet, a u vidéki/n divatozó főoyelvet, tanulnak toröknyelvoa olvasni és irni, valamint a számtan elemeit (t. i. a négy alapműveletet)
a vallástant, az urubnyelvhól csuk gyakorla-tilug annyit, meuim u vallástan megértésére okvetlenül szükséges. E«en iskolákbu ott, hol külön leányiskola lelnem állitható, u leányok a íjukkal együtt járnak.
Az élet tizeuegyedik év\'ét áthaladt gyermek ajrustyv mektebi iakolába lép.Kzen iskola a magyarországi alreáltaiio.lávul párhuzamos. Tantárgyai e tuuodáuuk : u töröknyelvtan, később a perzsa"- és urubnyel/tun, a korán nevezetesebb részeinek betunuláaa, számtan , végre a mcuiiyiségtnu elemei s pedig főleg a mértan. Az átnl&uos földrajz, vázlatban, a tö rökbirodalom földrajza terjedtebben, a törók-történelem, de csak Mohamed korától fogva. Ezen iskolában u gyoriojjk/ csak négy évig marad. Tizenöt éves korában a szakiskolába lép.
A szakiskolák sorából egyelőre csak a katoaai- , a tengerész.*!-, a politikai jog, ax egyházi jog é^i bölcsész, li. az orvosi és állatorvosi, végre a kcroskodolmi-academia kieiuo-lendők. \' \'
A levek mutatják, minő hivatásoknak felelnek meg a nevezett felsőbb iskolák, iniért is csak azt említem, hogy a p ditikai jog-aca-domiából lőkép az ügyvédek, az egyházi-jog és bölcsészetiből pedig uz IJIemá-k éa Kadhi-k kerülnek ki.
Nevezetes, hogy miuilen azukiakola két Készre oszlik, 4 évi tjtiifolyamn előkészítő iako Iára éa a két, egész fiat évre terjedő szakiskolára. Az előkészítő isko|ák képviselik a ina gyurországi fógymnasiumot vagy fóroáltanodit, azzal u különbséggel, hogy azok aaervozéao minden inléietben más, mórt tekintetbe vétetik minden előkészítő iskolábau u felsőbb azakiskola szükséglete, as általáaoa müveluégi-
don egyes alkatomnál főispán ur szives figyelemmel tartott hozzájuk beszédet..
Másnap, hétfőn délelőtt a székesegyházban isteni tiszteleg tartatyái^ főispán uríal együtt nagy számmal voltak jelen.
Tiz óra volt . mikor a megyeház teremébe lépett, szilnni nem akaró éljenzeá közt foglalta el az elnöki széket, rövid szavakkal a gyűlést megnyitván, \'loth Yihuos belflgy-ministernek\' oki. 7-én ki\'lt leirata olvasta-tott fel, melyszerint ó apostoli \'Felsége ller-. tetendy Kálmánt okt. 3-án Zalamegye főispánjává. legkegyelmesebben kinevezte. K felolvasást zajos éljenzés követte.
Főjegyző élőolvasási mellett a főispáni esküt ihlett, emeli -hangon letévén, három-\' szoros éljen hangzott fel, melynek letsilla puliival .a következő taítáM tartotta:
.Tiszell megyei, bízottmánvi
közgyűlés!
Lotévén otu\'ifc körébe az esküt, Zifavár megye eluöki széket elfoglalom, azon széket, melyou a líőa Zrinyjek, u higgadt llallhynnyi-»k, hi előrelátó Festeticsek, s legutóbb « köz-kodvésségü Szánárv elüókiiliek, fogadják szi-•vem egész t-l jébül ■ ős ii n te * Üd uiízle tciiiet. v Ml -jen!) .
. K ur.inl.ou ismertem Zalit$.ármegyc k> Zöuxégét szeretni, becsülni, ittWaitullám Illeg ismerni a mili.lvtl lle Illés os\'/tollök legterillékv nyebhjét: a líazaszcreHtel, « legmagasabb polgári erényt, mely híven őrizve,biztsán vefceiy«» H ll«Za jólétének, liag\\ság# e» bcepul/teilek magasztos eszményképe, t\'X adja a törvények tisZtoltflét, illiieu forr a IllW\'g, eZ tctllicli a fcöz-vélemény |, jnely minden időben. nyilvánul, « haza boldogságát alapítja Illeg, tii-rl társadalmi viszonyok alakítása e nélkül úiuv-h. .Igen, a honszeretet sZi ílelni é» allV.i;;i buto>ilék,Jliely :" 1 vol bizton halad minden nemiét. i-rejei éa akaratát érvényesítendő. Velünk s/üleieit tulajdon a hazaszeretet, az i^yazeiű földműves i« meg-Imjol a haza szent neve, aZ\'üil jelvénye elült, (jlgaz, éljijp! i Ki « iiemw-t erejéVvl a haza sorsát összeolvadva érjá, az méltán yös éj-dek\'einek ia hódol, kik törvény alt tl Íiívutvák ex érdekek képviselesére, részvétüket nem vonják meg. örömmel az<-nte|ik lel minden Mielattguket.\' Zalavármegye igy. érez velem! ■ ^Éljenzés!1 Akarja Jeljesiteni, iietu marad etv hogy egykor elmondhassuk: megtevőnk nriTideut" amivel csak ha/aiiVuuk tartozunk! .(IJo»sZus éljen/.us! I
A megyei uj clcllnJk nincs\' t^inkaküio — mondjak, u tiirVeny azonban m.<4ke|> intézkedik, a tisztviselők munteti ni -jé; ig.foybo veszi. Ime, itt v^tii miudj-iFt az állam ke,l lelte-. tele: a szemelj - e« vugyoo biztonság, a megye közönsége,vau hivatva, éberség, kiváló tigye lem szükséges aira, hogy mindez közegeinkkel lelilartaasék, én szilárd tórokíjWI azon leszek, hogy jtzi feiitudjuk tartani. (Eljou !)
Kgyarant éhlvkló ügyet vagyok bátor .lele.mliteűi, az árvák szent iigy«<f| Helyes, el-jen!, fiz is a megyu kiiréliez tartozik. Ilauy nrvaiigy van nsszeiurl.nlva ; e nagy, e nemes munka wlaő sorban a megyéé, ki tuilni a bajuk okát, nyilvánosságra liozva,y tiirvínvhozást a törvén vek mielőbbi inegalkutiUára Im/iliisnk.
(IMy^U
NovMotos kérdéa a caolédronduor, (iigy van t) tudjuk, milyen áll«|)otbáo vart, ozou akár törvény, nkár azabályrendolotok állal aUrgöaun kell aegiteui. (Ilolyoa!)
.....Ituián. tütáu h hügywiidún twabályuk,
alkotiiaa, iniota az uri haldíág ineg«íilnt, e«ak népünk egészséges lelkji»morolének tulajdonit-íratjuk á nagyobb bajok ful nem tiiinWt. ^Ugy vau!) -
Más is volna még, do aitiir- b-mmol vissza élni nem akarok. (Halljuk!).
Egyik U\'gfontosább a közlekedés elímot-ditásn, (iga/.!) mit használá vasul, ha altos vo zet«"> kényelmes utaiult\' iiineseuok, ezt itgynti alárendelt kérdésuek mondják, én fontosnak j tartom. (Helyes, éljen H K részben á.kezdeményezés szinte a n\'iogyo közöns>:gét illeti a ina-ga és a közös haza érdekére. |
Kngedje meg a tisztelt bizottmáliyvl\'ugy még tiszti társaimhoz inlézbessuk néhány szöt, azon tis^fi társaimhoz, kiket a megyu közönsé- | génrik bizalma - e"legszebb jutaiom — állU. tolta azon helyre, melyen vannakj kik állásukat elfoglalva", minden irányban \'uegfelelnok nehéz iiályiíjiikon, bennem, lla hivatalos állásaik ban inegtáinadiatnák, mindenkor támaszukat találják, (éljenzés j) ellenben, hu nótán hanyagságot ta|iasz(alnéi%, a törvény szigorával iut\'ézkeik\'in. (Iloaszas helyeslésMiolójdi magam fogok szemé\'Iyui) meggyi5z«"ulésl -szerezni a inegye egész teriíletén,. hogy a közigazgatás gyorsan kez. |tetik-e, niies e hiány, nilies-e |.a-níiszV ^llosszas éljenzés!) igy azián, lift mind liiinyiaii rgyetérliink. egy akarattal miik >diiiik i< megy- javán, inid^nd a Deákok és t\'sáfiyiak kora liSziinni .nén> akai>> éljenzés! i Egy kéréséin. egy óhajtásom van még: tartsanak meg bizalmukban, szivea hajlamukban! izajosél-
•\'""U,, a haza! .
Éljen a-király s alkotmányos kormányunk,!
El jen Zalavármcgye közönsége! ^I\'ere^e kig tart" lelkes éljenzés!)
Ezután Svasties Itcnó, me^yui tVijegy ző ur, iiagvhatás kozl1\'tart<4t a uu-gy közönsége nevében* üdvözlő beszédet:
Méltóságon loispán ur! A főispáni boigtalás lénye a lelett liiva-ialot eskü -által bevégződvén, e pillanatban, mely, megelőzi Méltóságo Inak megyeul|iöki tiszie tényleges megk^tdéséi. legyen szabad iiek.-m néhány szavakban kilAiezésl adui azon •\'•líelniekliek. melyektől iliiiilliv;va, e lUegye k* zöiiségo\' M.-llé,Ságodnak mívsli\'iik kormányára hivatásai ii hazaliui megnyugvás oromé-vei.\'*^ bizalmával fogadván, felavatásai az ósi szokás kegyelelteljes llieglaliásávul •|uegye» uuuej,|ii! tenni elhatározta, s mely érzelmektől l.:lk.\\MUteii, állja ime korul Méltóságodat, miliőn hazaliui kötelmei |,-rovását telj silemiü, s követve országunk, felelős kormányunk, ő l-\'.elsége legkegyi\'lliii-sebb elhatározás .ía érvé-nyesüli bizabnat, luegyekoruiáityzói pályáját m-gkezdi. ( KI jenzés ! i
Zalamegye foispánságát a múllak történetéből die<ősé\'g emléke környezi, ez emlék a mily\'mélyen foglal V-lyei a hálás nemzedék szivében, oly magasaidáff4«dki szemeink előtt, ilitőj.-lül a kegyélel erkölesí>K|.jára, m- lyel. b-róvjuk a halán elismerés adojat azok iránt, kik az akkori idők szellemének mei»|eh lóleg megtevék miiidnzt, mivel a haza semi\'gyének tnrtozáuak. ^l^tjou !) ,
és bölesészelj tantárgyak tere kivételévé llleinák és ügyvédek iskolájának nagyon i vau -szorítva. -Minden szakiskola lőtöprk jó aukeinberekül kép
cetnek é
lébe
A török n<
hogy a torok \' szegénysége felett num nagyon löprcukedik, azt hiszi, hogy a munkás umber el ul magyar közmondás szerinl a jég hálán isi Szegény, gazdag vendégszerető s elkölti be esuletesea a mije van. A gazdag lizetéses foglalkozást ad másoknak személye körül, l\'énz •gyUjtés, fukartág a torok ős jellemében nilies. Igiu, hogy iilís iienuutukkel való érintkeziwben Ali, tőkép a görögökkel\',, örményekkel síit. a töröknek ezen jelloiiio lassan Inasán elmoíéllik, de uiiudazouálial a vagyonosuk száma oly csekély, hogy esakis ritka ember vohulné hasznát az iiuéiii emlitiitl felsőbb szakiskoláknak. A tanulok túlnyomó része uz állam költségén, luint iutern ruház ittál, étellel, lukással s luin-du u Unszérrel elláttátik. l>o ezen uz állam költségein nevellek az államnak adósai, ha kulonui intézetben novcltottok ( i>. o. az .»r-vosuk, állatorvosok ló évig szolgálni, a civil Unulók hivatalukba jutvárt, tizuié.séikb.-,! lassan-lassan megtérítik a költségei, u kereskedők uz adón tUl kulou megadóztatnak, inig a nevelési költségekel megtérítik. A ki\' saját költségein végezte tanulmányait, az imndoukép szabadon/ intézkedhetik személyével vagyonával.
Novozutea tnéje «« i», hogy azuuademiák-Wl kikerült ifjak az ott kiállítóul képességi vizagáUtokon kivUl (rigoroanm) még nyilváiio» vizsgálatot is 7adnak\', melyben iskolánkivüli aaakomWok állal vizagálutuak (állami vizi-
gilal) a ex<u» vizsgálal sikereaxerinl ineghatá-jwUUk a fiwui., tuely^u vizsgált megérdemel.
Az iskolakényszer ejak az ipariskolák tuieklebi szeruyi felállítása lilán hozatott be.
- Ezen iskolákban n kisded-iskolékböl kikerült szegény liuk és leányok, fókV-p árvák, kii-Ion nevelit\'lnek. A liuk uz ipar valamely ágában, a leányok női munkákban\'nyernek okia-tii«i. A u\'iunkabér azon része, mely az elturlás költségén feiimarad, a\' növendék számára kamntoztutik, melyből azután a kilépő liu üzletét, megnyithatja. Ennek elégtelensége esetében az állatától segélyt is nyerhet, melyet azonban megköti térítenie. A leány férjhez menetele alkujmával kikjijija megtakarított vagyonkáját.
Vau ínégo löröktanintézotekon kivfil tgy egészen frauczia-iskola ^Uahita szörny) imdy nrállamnak roppant költségoivel tartatíl; fenn. . A tanárok mind Irnncziák. Ezen intézetben a török nyelv csak miiit obligált lárgy taníttatik. Ez némileg fógymnásiuui é.t joga\'cailemia s a diplomaták iskolája. A \'iu itt oly uiüveltséget szerez, hogy h még hiányzó ismereteket ma-gáiitánulás által megszerezheti vagy Frauezin-országban taiiulm\'ányait folytathatja. Ez jskoláluin az íntern-uk az eltartási költséget nagyobbrészt lizetik. Csík igen szegény i>s nagyon érdemdús államit szolgák fiai nyerhet nuk ingyen helyet ezen taniulézetbon.
Kr.ííi - vázlatban leírván miivel,ódési inté-zetéínkel, áttérek jövőre a házasság- és (.emetési szokásokra.
MOLL A 1IA ML.
AzonbHnxaz idák váltpjnak, s változik a megállapodást nem ismerő kor azelloirte, melynek behatása utat tör a ué|Kik életén koretztül, s magával ragadja az nKold elemeket, molyok állal e váltuzutt idiík saullemének, kö*utolimir
uyeinuk megfelelő intézményük lélosfllnek..
Ma, midőn M él lóságod o tncgyo kormá-nvára lép, o megyu közönsége, törvényhatósági állását a korigényei szlklto átalakítással eszközölt uj szervezetben találja fel-; — s n mily mérvben -járullak "czmi változás előidézéséhez az égy polgársággá olvndott összes nemzedéknek mindért tagját egyonjogulag érintő azon sokszoros igények, melyek ma már csnkis a szabadéivá haladást .u biztos és szilárd alkotás .művébe foglaló intézmények által nyerhetik kielégítésüket, ugyanoly arányban nőtt fontossága a hivatásunk s az abbéi kifolyó sokszoros teendőknek, inelyekuek "betöltésétől, lelki-ismeretes teljesítésétől a haza és polgárainak sorsa f ügg. Igen termésjwtcs, hogy ezen változás által . kell, h»gy Méltóságod főispáni állása is érintett legyen, melynek méltósága ina már a politieai vezetés\' és adiniuistratioiiálís felügyelet sokszorozoitabb teendőit foglalja magában; s midőn általa annyi jogosult érdek követel érvényesülést , lehetetlen, hagy a biztos siker reményét no lápláljuk.aunak meggyőző tudatában. hogy Méltóságod — ki csak ol/ibb állott a közjótirtTiüzUveelősorainkbau,ismeri e megyét, aniiak viszonyait, közszilmégeiuket s fogyatkozásainkat, ilt; egyszersminl közjóra akaratunkat is, melylyel munkára,(Jsövetésre készen várj<ik Méltóságod vezénylő -szavát, teljes bitben az iráill, liony bob-s vezérlete\'elvívzetlli fogaz óhajtóit sikerhez, melyet atarra torvényszerint hivatott összes tényezők megosztatlan erejével" olérüün.k kell, (hosszas éljen !)».\'valósulni fog, hogy az álulukulás a mily törvényes, ép oly szerencséd notnzője lesz u közjóiét, a szabadságén haladás<%a.nykorszakának, Izajos éljenzés!) adja az ég, hogy ezen siker áldása legyen Méltóságod főispáni működésének boldogító juta* léka (Szánni nein akaró éljenzés!)
Fogadja Méltóságod Z alámegye törvényhatóságának egyetemét képviselő jeleli bizolt-nyinyi kozgyiilésiink örömteljes üdvözletét, a b\'gbuzgólib Hzerencsekivánutát. . (I\'erczekig tartó lelkes éljejizés!)
""a Majd Tuboly Vidor bizottmányi tag oiíielkedeit fel. s a következő érzelmes szavakkal tette indítványát: , Méltóságos főispán ur!
Tisztelt bizottmány !
Niues arra példa hazánk történelmében, hogy megyei életünk néhány rövid év alatt a változatosság annyi nzokásiban ment volna keresztül, mint a legközelebbi három évii-zed óta.
t \'süggelcg arezeznl néha, majd ismét a remény fénysugaraitól övedzve, láttuk feltűnni
hazánk alkotmányának napját; egyet azonban egyformán láttunk és ereztünk és ez azon nemzeti öntudat volt és miiig is az, hogy alkotmányunk napja annyi vihar és balszerencse között j* letűnni soha nem tudóit.
Ks ina-, midőn a lelkeo-dés »• pillanatában e teremben ama napunk fény pontját keresnn:. be kell vallanom, hogy a főispáni szék itt azon fénypont, mely azt leginkább felemeli a látha-t:irra .... a főispáni méltóság azon kószál, melyre mual « megye ^bizulöm szentegyházáig annál biztosabban építheti, mert h.isz e megye újonnan kinevezett főispánj áé megye szülöttje, köztünk nevelkedett, ismeri körülményeinkéi, bánatunkat, örömeinket, de ép azért meg is van mindenki győződve ftrról, hogy a főispán ur sem szeretheti jobban megyéjét; miut ahogyan őt szereti e megye! (Zajos é,jenzés!)
Ezen őszinte ragaszkodásból kiindulva, a köv.jtkező indítványt bátorkodom a tisztelt bizottmány elé terjeszteni, miszerint:.
Tekiutettel arra, hogy eseményt képoz Znlnmugy\'o történetében az, hogy T 7-11. s igy t:i2 év és illetőleg u gróf Althánok kora óta nem ült e megye főispáni székén megyebeli, törvényesen kinevezőit főispán. B
Tekintettel arra, hogy magasztos áldjL az a megye minden egyos polgárára nézve, mi* dőn saját belügyeit, kormányzatát s?ját fia, ki azt igazán szívből átérezni.tudja, kormányozza és intézi.
Tekintettel arra, hogy a megye ,kor-n.ánvzata gépezetének egyöntetűsége, ma már ezt nlig nélkülözheti,sőt okvetlen megkívánja:
.Fejezze ki a megye bizöttmánya az utókor emlékezetére jegyzőkönyvileg őszinte öröm- és liálaérzotét ő Folsege a király azon, o megye közönsége iránt tanúsított kiváló figyelme" alkalmából,.melyszerint a megye fő-ispáui székébe megyebeli honpolgári ültetni méltóztatott és intézzen ezen,alkalomból bizalmi nyilatkozatot a belügyek ministeréhez.*
Ez indítvány zajos helyeslés és éljenzés közt egyhangúlag elfogadtatott.
Következett a nfogyei tiszti ügyész és a csáktornyai, szolgabíró választás, ennek megtörténtével a gyűlés bezáratott.
Délután két órakor vette a főispáni 80 terítékű diszebed kezdetét, melyet fesztelen jókedv fűszerezett.
Főispán üi> poharat emelt 6 Felsége a király jólétc- s hosszas, boldog uralkodásaért, .majd ó felsége á királynéért s fenséges esniádjaért mondott pohárköszöntést, öielyet fennáll va háromszoros lelkesült éljenzés követelt. .
• Königmayer Károly apát ur eiuclkellett fel, s oly pohárköszöntőt mondott főispán urrrt, melyet többhely fitt élénk, éljenzés szakított félbe, sajnáljuk,- hogy csak az elejét tudtuk feljegyezni, mejyet ezennel közlünk:
,A világnulvészét óriási- fejleményében bámuljuk az emberi ész rendkívüli képességét, a ktllfíHd bájvidékein gyönyörködve szemléljük
a természet csodaszépségeit, a habár u világon minden iránt, mi nagy és fölséges, méltányos\' elismeréssel viseltetünk, iö.: mindazonáltal .édesen büszke örömöt csuk akkor érzünk, ha hazánk dicsőségét feltüntélő tárgyra luutatba-\' tünk. -
A kerlészbióüg bámulattal gyönyörködik "az idegen éghajlat igéző sziupompájábtui, de forró szeretettel s magasztos kérkcdéssel iiiitlo-gatja a bimbót, uiolyet saját ápolása állal saját kertjében virulásra fakasztott.
Ily édes és büszke .örömöt éroz jelenleg Zalamegye, midőn mcgürcsült fóíspán^székét saját fia által betöltve látja. Ilutöltvu látja\'oly l\'érliiival, kinek fcnkiilt szelleme, alkotjnányos érzülete, tiszta Jelleme és tettereje mindenkor ismeretes volt elölte," sut.
Ulavina Lajos, gróf Lón.vay ministor elnök és Tóth Vilmos belügyminister urakért emelt poharat, miut akik kieszközölték, hogy a megyének saját fia lett a főispán; később ugyan ó, gróf Szápáry tíéza, volt, főispánunkért, Uessenyey Kruö Jíeák.Fe-renczért, majd Inkey Lászlóért, Laposy (íéza plebánoá, a muraköziek nevében élteté főispánunkat, Molnár Pál képviselő (> lavina Lajosért, később Séllyey Lászlóért, Simon Zsigmond tihanyi apát említve főispánunk édes atyját, ki a balatoni gőzhajózás nagyérdemű előmozdítója s kezelő igazgatója volt, ó, mim a tihanyi viszhang, viszhangozza mindazon jó kiváltatokat, melyek eddig mondattak, később Csu\'tor Imre alispánért, iiüiU akinek neve napja holnap lesz, emelt poharat, Ur. Hérics\'János pe- „ dig Königmayer Károly apátért, mint akinek iiiii van nevenapja, később a főispán édes anyjáért, Nóvák Ferenoz, a főispán leányai-, Hcrtclcndy-lrén és líó/sa klsasz-szonyokért, Xedeozky Jenő, a főispán liá-ért, Hogyay Oiláté Tallián Andrásért, ki Torontálmegyebeu lakik, Idősb Skuhlics László Svasties lienó főjegyzőért, muji{ a három törvényszék elnökei, Horváth János-, Wlassics Antal- és l)r. llérics Jánosért, Ur. lierger Ignácz plébános Királyi 1\'álért, jelezvén, hogy hátra van még a fekete Ic^s, t. i. a baksai választás, apropoSjVolt, mert az asztalra ekkor kczdték^lhordaui a fekete kávét; lidércz nyomja őket, de ejjön a meseszer inti kijályfi, s meg^zabadi* tandja óket, adjá Isten! sat.
Kste Zala- Kgerszog város fáklyászenét rendezett a főispán, mint szülöttje tiszteletére, a sürü fáklyasort a torna-egylet kezdette meg zászlójuk előllengedezéso mellett. A fóutezát hullámzó néptömeg árasztotta el. liz alkalommal Zala-I\'?gerszcg város jegyzője, Vöczköndy László,a következő üdvözlő beszédet tartotta:
Méltóságos főispán url
„Zala-Egerszeg mezőváros polgárságát örömmel hatotta meg azon örvundotes esemény, miszerint ő Felsége urunk, legkegyelmesebb királyunk. Méltóságodat tapintatosságánál fogva Zalamegye főispánjává kinevezui méltóztatott, annál is inkább, inert városunk szülöttjét ny\'erto inog a megyei kormányzatra, do még melegebb vonzódáséi ragaszkodás csatolja városunk polgárságát Méltóságodhoz, mert isinori múltját, s jól tudja, hogy hazánk szabadságáért önfeláldozással küzdött,annak szerencsétlen kimenetelű . után sokat szenvedett, ac idő óta is mílulig a közjó előmozdítására torekedetl; do minden rosznnk meg van a jó oldulu, ugy luínd.on szenvedésnek a maga jutalma, melyet Méltóságod főispánná lett kineveztelésével — majd num mondhatni — a múltnak fájó sobuiro gyógyír gyanánt nyert. f
Méltóságos url inog fog engodni nukom, ki városunk ■ polgárságénnk öroiuüdvözletét kovés szavakban vagyok sze.eiicsés tolmácsul-hátin, ha a? ürömtől áthatva, város u\'nk összes lakosságának őszinto szívből éredett kivánalát fajosom ki, miként Móltóságod&t oton, moud*
lntni fényes) <lit fáradaimas hivatásában, édca li.uil.uk javára, városunk és megyénk diaxéro ;u egek ura igoii soká éltesse !■
Harsogó éljőnzés Iccsillapultával, főispán ur molcg szavakban válaszolt, megköszönvén a megtiszteltetést s igéré, hogy .szülővárosának haladása szivéu fekszik s jólétének előmozdítására minden lehetőt megtesz. \' ,
Alig hangzott ált cl a megindulás hangján mendott szavai: Neumann Károly, a torna-egylet elnöke, szinte intézett néhány lt ikes szót az egylet nevében ó méltóságához, melyre hasonló szellemben válaszolni sietett, kijelentvén, hogy a torna-egylet felvirágzását szivéből kivánja. Szűnni"" nem akaró lelkes éljenzés közt a fáklyás menet zeneszó mellett a városházához vissza indult.
Harmadnap már rendes folyamában ment a közgyűlés. Délben á Tisztikar « az első nap meg nem hivattak lőnek a főispáni ebédhez meghiva. A pohárköszöutések sorát Tuboly Viktor kezdé meg, emelvén poharát a. főispánra, hasonlati képül hozván fel a megyei életnek az l.St>7-iki törvény allal.a reformok és a korszellem igényeinek hullámai altal hajgatott, még gyenge szerkezetű de biztos révpártra törekvő hajóját és őszinte örömmel üdvözülvén abban az uj főispánt, mint a hajó bátor, erélyes és vitéz kormányosát és illetőleg kapitányát, ki. már az líí4H-ki szabadságharczbaii a nemzet fenkölt bajnoka volt.
Hrabovszky Flóri talpraesett,\\irágos-f\'-s lelkesült szavakkal szinte a főispánra, Szigethy Antal a főispán édesanyjára, igen talaló hasonlattal Coriolánra vonatkozva, lsoó Alajos a főispán orvosára, Takács .lanosra, mint ki annak egészségét \\issza-adta, Neumann uc a torna-egylet elnöke egybevonva minden áldomást — ráattauós toasztban a főispánra, s végül Tuboly N\'ictor Glavina Lajos úrra, mint ki eziut-, rang- és minden méltóság nélkül a megyének szellemi kormányzója és mindenütt olt van, hol tenni kell a közügyek- és a megye jobblétének érdekében.
Így folyt le az installatio, a hiányos leírásért bocsánat, a vidéki journalista még mindig mostoha gyermeke nem annyira azon körnek, melyben él, hanem sorsának.
II l r o k.
— (ivót .N\'s*í/«*<•// fli\'za. Zalumegyo közii»zte|etii volt toispnujának életnagyságú iiif/képe. mely llarabaanuk ujabb kitűnő iiiúa-ti-rműve.a ine^ye teremét utiir díszíti épen a lói-páni széki. 1 \\ is a--. i» Nagysá ! s alakra néz vi- liu-onló l>ák. Ferenc* éat\'sányi László arez-képeihez. A fest vény díszmagyar jelmezben s életbivitn tünteti elő a nemes lértiut.
. — Kádas lludo1/, ltir. tanácsos éa gyórlankerületi főigazgató úr, csütörtökön a déli vonattal Keszthelyről Nagy-Kanizaára érkezett. A lelkes tanügybarát körünkben mindenkor szívélyes .Isten hozott*-tal Udvü-zöltetik.
— Köeetkexii folirás olvasható a szont-györgy völgyi katli. plébánia épület fóajtaja fölött : Emlékül 1202 létre hozott a protestantis-inus lerombolt 1717 visszaállított. 1H41Í mogii-jitott.n
-- SxécH/• Sxlf/cti\'ol panaszkodva irják. nekünk, hogy közmegütközést szült Kis Jáuos plébános urnák azon intézkedése, mely szerint boldogult Kiszolyi l\'ál urad. kasznár sírját jel/ő fákat 12 év múlva kivágatta. Már hiszen nem tudjuk az indokot, d» azomoru hallani, hogy a holtak iránti kegyolettaniiaitás jejvényét ép a hit őre rombolja le. Nagyon szeretnők az indokot tudni.
—\' UJ néplslinifV. Megjelent a beküldő-tett hozzánk „Jelkey András bajai litt rendkívüli kalandjai" ötodíel világrészben, irta — történeti kutlorráaok alapján — Hevesi Lajos. Kiadja IleekenaU Uusztáv. A iíliti lapra terjedő könyv ára 1 fl tiO kr. Átolvasás után bővebben hozzászólunk. „^
— Sxemle. Főispán ur u4-ki közgyűlés után szemlét tartott a megyei l\'oglyárok felett, melyek számsz-rint ímkou voltak jelen; egyenkint kérdezgette őket, nincs e valami közleni valójok, lelkesítő beszédet tartván hozzájok, a megelégedését íejoxt,. ki.
— A imtH/\'k«nliSM<it műkedvelő társaság ideiglenesen megalakult; végleges megalakulása es\'ikis egy próba játék előadása uláu log történni,mely mint közelebbről értesültünk-f. Ini 17-kokoritl tartatnék e^y — a polgármesteri hivatal által meghatározandó - városi jótékony czélra. Az eszme szép s remény íjuk, hogy fárosi közönségünk nemcsak pártolni fogja az üdvös ezélt, de elnézéssel is leend a kozdet nehézségei iránt.
— A Hojtroni /\'iilMpán beiktatása. IIg. Eszterházy l\'ál, .Sopronmegve u| főispánja,mull jlo 27 éli tartotta Ümiepélyea bevonulását széW-helyére. Vasűiegyéből jövet, Kéthely nél érkezett a határba, hol mindkét megye részéről küf-döttaég várta üdvözletekkel. luin o csikósban derium kísérte Sopronba. Az utón többféle diadalívek voltak, a székvárosban pedig lob.t-gók is dis/.iti;k a házakat, s az előkészületek folytán sok kivánesi várt az utezákmi. A megyeháznál a főjegyző mondott üdvözlő beszédet. Este fáklyászenét rendeztek, másnap pedig templomi isteni tisztelet után tette le a lőispán az esküt a megy eházban. Végül fényes lakoma volt, mely busz ezer írtba került. A gyomornak tehát kijutott, hanem a közezélokröl megleled-koztek.
— A 4-hnlcvu mindinkább terjed, ellenben a marhavész aziiuőtélbeu vau. Egyszerű, de hasznosnak mondják a cholera ellen^vást, mely gyoiuormeghülésböl eredt, hogy a derékon át kendő köttessék a mindeji oly étel- s italtól tartózkodni kell, mely hasmenést idéz elő; az eati sétákat az\'iite mellőzni kell.
— Silimyhrtil írják nekünk, hogy ott f. hó án délelőtt llerteleiuly Kálmán főispánkor átutazása alkalmával több házon nemzeti zászlók tűzettek ki tiszteletére. S/.akmáry József városbíró üdvözölte röviden, melyben ő inga megnyerő modorban válaszolván, lelkesült éljenzés közt Zala-Égerszög felé utazott.
— Jeltel én Jakab ii nagy kanizsai dalárda karmestere meghalt, temetése ma d. e. 10 órakor tartatik.
— H1r HMértnt »z 18G0 ki államsors jegyek íőiiyoroméuyét Nagy-Kanizíiáu egy izr. kereskedő nyerte meg. • • .
— KeHxthe.lyról\'\\t]iV. hozzánk, hogy u községi iskoja első osztályába 100-iiál több tanulót yett fel az iskolaszék i elnök raját felelősségére,\' ugy, hogy egy tanulónak 12 hü-vi \'\\kuyi tero van, igy aztán az előirt tanmód szerint az irást, do egyebet som lúhet tanítani. Mig egyrészről örvondotvs körülmény, hogy az iskoláztatás ily lendületet nyert, másrészről egy terembe sok gyermeket betömni nem lehet a Mimi szabad, lelliivjuk a keszthelyi lelkes ixko-laszéket, hogy azonnali párhuzamos osztály felállításáról gondoskodjék. jS\'iyu mulakzthatjuk ez alkalommal sürgetve felhívni a magas kor inányt, hogy a íolanfelügyelői kinevezést ne halasz.\'ziij mért a tanügy terén feltűnő hátrány miitatkozik, íme a sok közöl egy, hogy a keszthelyi iskolaszék elnöke mint tudósítónk irja — saját felelősségére -két annyi.tamiléit vett fel egy osztályba^ miut törvény szerint szabad volna. A pályázat még alig. lő én leteli, a mint líidjuk, nem kis számmal pályáztak a íőtanlelügyelői állásra, eun\'éllogvn nim s s uem \'lehet akadály..a kinevezés megléteiére.
— Klólef/eti Jelenten. Az alulírott kereskedelmi- ea iparbank a t. közönségnek tudomására juttatja, miszerint Veszpremben felállítandó\' lioktelejH\'t lolvii évi november hó közepe táján megnyitja, éa a berendezésre á kellő intézkedések níegtclettek. A lioktclep kormányzatára ugyan Veszprémben, tekintélyes, befolyásos és kidló szakképzotiségii férli akat volt szereiiesénk megnyerhetni. Az intézel hatásköréről a veszprémi igazgatótanács annak idejében falragaszok, körözvények é* hírlapok utján fogj ti n t. közönséget értesíteni. A nagy-kanizsai keriwk.-delmi- éa iparbank.
— Itt/mell. Weisachi lovag Wei tiyula ur bájos a műveli lelkű leánya. Alin r-tiuc úrhölgy gyei ma, nov. lO-én tartja menyeg zőjél Mécsben, városunk szülöttje, gebei (int-maiin tídön ur. Sajnáljuk, hogy az ünnepély i n nem lehetünk jelen, aazives meghívást ko-zmi-jük, s kívánjuk, hogy az uj"pár boldogsága fellegleien legyen ; a vőlegény a munkásság .-beesiiletesség példánytükre, a menyasszony a női gyöngédség a mrtveltaég fcnkolt angyala levéli, lehetlell. hogy a boldogság égi cdeiif-t ne érdemelm-k meg. Aldus frigyükön!
- í\'nlf/ágaf. I\'oslatiszti, esetleg járul imki állomásra 7ihi Irt, illetői.-g át hi m ii/.eie-L\'W Irt, illetőleg UKifrt. lakpénz éa .itH) írt., illet, leg 2«H) Irt lii/.tositek leiétele mellett, postahivatal- gyakornoki állomásra .\'JtNI Irt.segél^ di jjal. A kérvények .\') hV-t hét alatt a soproni postaigazgatósághoz iiitézeiidők. Sopron, l>72. évi november ho ő-én.
— SxeMxélyeóni/:. Több oldalról vet lük a panaszt, de magunk ia ta|>aa/taliuk, hogy a nagy kanizsai toronyórák 2ö - il\'iperez-ezel előbbre járnak,mint kellene vala járniuk,e körülmény sok zavart éa kellemetlenséget ole/. elő mind az iparos,mind a kci>\'skedóo<zlaly n.il. de legfőkép a hivataloknál, hol az iktatókl>an óra s/.er^nt működnek. L"ge7.élszernlili volna a vaspályái őrához alkalmazkodni, mely tudjuk, hogy pontos:tn jár, mivel fél Kurojia elleti\'" r/.i," mig nálunk .... az szerint eommatidirozza a tolhuző azt a mutatót, amint az ö passiója
tartja, engedelmet kérünk, ez nincs rendjén; felhívjuk a t. kapitányi hivatalt e panasz orvoslására.
•— llfietd hívek. A Cuba éa Jamaica kozt elveszett teuger alatti huzal megtaláltatott.
— A skupatiua nov. (J-áti befejeztetett. — Olaszos (iörögorazágok közt diplomátiai szakítás van készülőben. —. Tciinysou egy költöményére ÍíO,tKH) példányban proiiuincráltuk.— Frauczia-országban fai>7-4 könyváros, 131H) nyomda vau.
— Adelsborgben -I ón földrengés volt. —• A „Morning l\'osf nov. 2-án tartotta ItjO éyea ieiiállásáiiuk ünnepélyét. - Tobb ezred a télnu Wörudlpuskákkal, az öaazea lovaaaág, tüzértég \' éa azekeré-szek revolverekkel láttatnak el. — A szász királyi pár aranylakodalinát 10 én tárták. t Árvavárát átulakitják s lovagkori muscummá teázik. — l\'eaten a Niczkyféle rou-lette bankot lefoglalták. - lieiter váezí kocái-, gyáros kaucsuk vcgyüiokből oly kocsirugót tahit lel, hogy a billióknál a törékeny a rázós érc/rugókat olínyösen pótolja. — t iyőrlfy László n.-váraői oprépost közelebb ülte ÓO éve* liolenészeti tuiíerságanak napját. — A világ kiállításon alföldien eaárda ia épül. — Egy poz.Hony i munkás mezítláb gyufára lépeti,
^iiicly megégette a kéafibb lekelleti a láb\'ál vágni. — Wladár Ervjn, az oraviezni polg. is-kolunak kepviselőjéül lett luegválaaiMása al-kaimábol, 2<KMJ irtot a egyéb jótékoiiyczélra szinte \'1 ezer Irtot adományozott. — Dán ouiMilutiis ia vau l\'esteii. — L\'jfulusay Lajos birtokost, vadászai alkalmával velellenul aieg
• lőttek. — A dombóvári takarékpénztár alapszabályai megerősítési nyertek. — .Schrólor olmiiezi polgármester meghalt. — Kiuoly kardja, melyei a zultau ajaudékozott neki, a magyar nemzeti museuuiba ke(ül(, — Malmiban egy pinczer l\'etőli liáiiuk adta ki magái a nagy vendégszeretettel logudtak. — l\'écsett napilapot sz\'iiidekoziiak megiinliiuni. — Az Albeiiaenm vezérigazgatója Vérey Ernő lott.
Fazyl basa, az egyptonii álkirály lestvére, l\'eaten negy öltözet díszmagyar ruhát reu-dell Illeg
. iMylltitér. ELŐLEGES JELENTÉS.
Kedden, növelni,. 12 én 1>72.
(JIAUTIER LAJOS
igazgatása alatti tr.un /.ia
haljrt- paiitoiniiiif-tarsasá^
Nagy-Kauizsán, veudeg.\'liiudáat tart.
Bővebben a falragaszok Heti nap tar,
November 10 tói 16-ig 1872
II . . . . Ii. 11\' KHrli.iliku. Híj l\'icit.-.líin »
l|.t|« lar u.i|»inr ^ j uij
4.i ll m-nl • I. \' 1 iii.-iiiiy.-.lu k ••r«>A/i| \'iton rinlier-
mi\', l-i |.* iim^iil vi-l.-il vl. He. .\\ll| -M—.tu, j
t» Vatarnip F 25 .int F 24. 1 l«reu S
. 1 II-1V Mui.ii |.it«}.. .i...,„ M!
■ i K-il A.iifi\\ |nl-,i V./I..W- Vt
. -i K il i-/l vvi ll.HII-.lioll.lt Vf
i I ............. S/.-r.t|>i.oi KI........... i ftf
I.. IVl.lfl. |,l|l.\'lt tiilv. i„i..u, li.nr.
I<i >/,..llll>»i K l.rtlln l |in. Ól..,,, un,„ár
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
H
1 r-
D E

K

1
UJ

t * eTTk Í I szelvények dijtalanu\' valtain a k"b"e
A soproni leszámitoló-bank
nyitni maoyar jclzáloa; liifcl-liiink
FI0KTÉLK1MÍ
NAGY-KANIZSÁN
I
Mindennemű állam és hitelpapírok, állami eh^ibbségijjs fiildtehcrmcn-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket ve<z és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre <J% kamatra fogadtatnak el. \' -- r
Kölesönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak. ^
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már u kiámtás utáni napiul tí% kamatoznak. - —
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alakt teljesíttetnek.
\\ .... ■• (hí Eiedéket szelvények" dljtaTaiiul valtainak bt.
m
■ M
ím
<
I*"
.1
PT E2<3LC3L 1& télül uem mult.
fs. k!r.
valódi
kizár, s/ab
tisztázott
HALMÁJZS1H-0LAJ
Maa^or \\\'ilim>stól Hóesben.
A legelső Vangu orvosoktól lón megvizsgálva, ajánlva és rendelve, mint a legtisztább, legjobb- és természeti hatással hiró gyógyszer mell- és tüdőbetegségek ellen, görvély-, borkiitegek-, mirigy betegségek-, testelgyengülések stb. ellen, melynek eredményt) elismerésben részesül.
I vegje 1 fiijával, ugy nálam, gyári r.tkiáramban: BÓC8, Böcker8tra886 Nr. 12, mint a birötlalom legnevezetesebb gyógyszertáraiban és füszerkereskedé-seiben valódi minőségben kapható;, és többek közt a következő czégeknél:
Nagy-Kanizsan: IJelus .József gyógysz., Uosenfeld A Uosetiberg Ferencz kereskedőknél; Wara8don: Halter Sándor tudor, Lellisz Kde lovaggyógysz.; Szent-Györgyön: Kibic A. c. gyógyszeré>/.néi; Zala-Egerszegen: l.soó Fereucz gyógyszerésznél. A czimek német nyelven kéretnek.
ltomlos, szigora, szelid és mégis olcsó!-
Bzen el/ínyt valóban, csupAn a lpgjnl.li hírnek lii vondd •
K A U r K I E l. E K-lélP
fehórnemli és
. ur! dfvnlruklUfő\'iii.
Bécs, II. I\'i-iiterslrasse
" a\'.^-kir. HXAI. *\' "\'- \' * - \'
Károly színház
im-ltojt.
I d»m|» CbilT. itig*gyeiieit rá Hozóikul
I . -
<UU<-1) i.aeh—»jw>.
knr«;n/.i nmlli\'l . „ , tóim. iimjlul I szerű , valódi vászoning «iff.v<>«ioH ránez..Vkál 3.M)—í>. „ kereszt mellel 1 --—"
> rumburgi kereszt mellel l ■ * liimzetl „ s*ines perkuil i«g * kretau angol ing kettős nyakkal egészségi l.lóllő, nadrág selyem felöltő . •
1 ?r> -3.7f>.
2. -
-r..-.
-ii,--.
t>. - — H. - .
H. 12.-.
-4.-KI.
3..1O ti.WI.
l.íiO -Ii—.
(5. - III...
:t. lü.\'-.
X - 12 - .
[p.- 11.-.
1 „ ezérrta vngy p.imitt fehér, szilt.* I . pamut téli vagy gyapjú harisnya I dnrnb t\'billen nadrág, német vj\'rnneziii div, I.-—2.—. I . yákzmi » - I.ÍÍO—:»-—
: A\'/íf/ff rálastittk
Cliifti.n- é» vAszouiiiillérok én kéz-lók Mr»in én négy szer A\' I iri. *tl J»rlól egész f> írtig". . ... (!fnl<itj»zrrll riikhír angol ón franezii nyak komlók uti divat tárgyak, kesztyű. • sőernvő, plni.l és illa/ó j.ajdanok\'én-t.d.1. ítt nem <-m|it<-tt «• sznkím vág.^ tárgyak bámulatos rilesón. A nyakláv.dság mértek\'\' kéretik. . \'
Vidéki megrendelések utánvét meir.itt. ||PV$\'és igaz ságosan eszkiizöltütimk , nem h:.*/lei Ilin lók fej^fX/neSerél-tetll\'ek.
:fíinzig in ihrer Art in Európa
• iat die griiorte, vletseltlg au«gc*eIelinoto erato w
: kii Is. kon. ««r-WaschefalMik |
• • doH R HoíOJh W\'lftil, J
• Nledorlasen J
<D á » Muf hilt III\' AP í Sladt, XKraturalratu 27, I
S Ok qc ] Kokc iler Iliii.melpforlga.íMvl
JAV Hnuptstrasse 4U, | Krthcrsotl Kurl", i
-wtjoiib\' durtflt-zlroilgalo Sr.li.liiM und suí jódom Hi.lek" Waaro mit I /.itTem i\'Mirl.llirlicn l\'rei* e« Mitirrr Maasoiljirudtlellifti daliin go- i líravhi JiaV ilo\'.lm. K\\porté, Vpgron- «..wi«» DMailverknufo Vonl.--ii.tfui dcr nnpie\'iacnden Handler Kriolrhlnrea. au*»ernrdí>ij|. Heh Hilltges und lto«to«, nnler-vt.ltuloi (JaratiHe hielet und nach dón l\'r«vin»pu siif lírlntllehe* Vorlangen \'lleilollmigen prompt cu* svadét und Nitflupnyimd.\'\' rotnur- niifimt. Kn«l. C/il/J\'on-lleiiulvi) mít|*WiMr#i-1 au* t\'er-
odor í4oio l|nl«krHi{Oii,HrliHn>\'f stflcniKoiter (tiiinlom Itoi k-llsrclirnt l.clni\'ii (tii\'i lirliílllflicr ItuM.dtunK xu ll.X mii Mtlckfroi-Kiiislltxeii.il.
I*t der Hst«nmi\'niii» anw»g»lieHí4«»!ft,-il-;Uü.——-- —---
Htüi k d. I.Hii, 2, 2..VI. a—.1.00. Da* lMtl»*.H*lr<h>ll>fv odor //<•#•-Kli-gsnlrato und l\'isktia. licto. m» FllM*HOrkvil, dss. Illxd ll. f»,
II ii ni f> ii rá. Uhun llrrrrn. 8~10 "•\'"í ... .1 :«, !,. rt .Ii.- nltcrlu-L-h. vTsdl. numf«nK Ul ai.rut(«l.fi.) tu llal*kr/l(lr„. ... .H Ul.-r . „, ,
... ...... ... ... , 1 l\'ixd i.vliint-TaHrhiiifn-
pot >>t/d rt. 2, .1 - t II. illaloiimfane n. |.f,o_t! II. Krh»«..r.: und
auxiigeben.) íoinore xu ll 2.f»o, H.fto, |, *. - ö ti.
Iliifi\'eti\'Crtívm-n "d.x sn- j \\n,\\y.trh ii-linilsi T/Mivr Itíll/iliulill pi-r Sllltfk 1J> |kr., It. I, ..„ n.f, dlo r.iiiit.u.
21.1*11.*. I Serelitltfr"d. lltiHill\'fírlicr,
llvrveii\'.l\'iilrrhoirn xn\'tl. I, per lMx.1 l.nr ll. fi, J— \'.Hl. in J. :t ti. |(.-iti..-l.ii.tt, fifni.^l>.mia»i. *;.«iiHie. .lit.-r iiiignrini-lu- l-\'nij.iii. j I lA htcii-Tlxrh-UilViiililr (.)
........... i;.*„,nllnU* - .l,,-J\'<»" l+r»VHeiif I TiaH.lnol.mit 0
rkril i ii ll I. an.« >.-..!.■ ll, .1, íj • f"\'»",Ueui zu tl. í, l», ~
U.-p.íxl....... . «irl.l>- I n\'if/iA-. lr\'IV» d.v. Il..pp.lt«-.
fy sin il •.,.:t l. ^.-iinir kixgu.omiii.
;io Kilón ii tl. i
® , I/>«!»»» w - « \'^7\' KIÍ.ilUiiili/m n-J.iln-
p KM.xi.lt 1 • ^i\'ííI:!l"VrI." K^i!\',:K\' l\'l. i. l.l, i ..j.j.. i.
I Kt. ."iUillig.- /4t.».-iltf llItm huiyer i.i iiurtiml r.n il rJ, i:t, ^
_ idoli. • it.:.«
• a,H.tol l.:V, (... i.tt. li .illi\'i i.\'.ii.io I.r-i
& II.1-- 01 .1 llaliMl..\'■I.|.|y» u.it Mi.-l.tf
O «ni,.v» ti Sp.t/. ||, f.l ll ■> |o ti J.( -JS
• ímiiim n Xiir/,1. ...|.-r Il iHlrr lt.i-12 Kll.-n v.»xfl|.-li«dii- II r- \\ £ /,í.,Mll.-« ..nll l .n«.,Wr........ xu H. tM.um,,.,,,,,!^ I. ,i.,-r ll.tl- ,
• ;».;,«>, ami. «.-.-li« kl ll 1 üli. v,i,«,-|„. ...lm | J H.vn. u U.-mdwi)ll. . © liiHiirii/iiwii,\'III. ........... Í\'. I- 11 I|.v22 21 ll." .
• ,-n.l. ...I.. Ilar.-I.ont tl ."Hl. . I., lKi,. |„, ll rlwn \\
• I..ÍI Sri. k.-i. i, \\.t htiriliill xu tl. 22,2ó, a»l" •:«», ( J- lt\'imni-.\\ifílii/i-\\-r XifM II. l.-i.. ^ ^ (
■H-tlisf fgv ligVIliik< O \'\' ...................................\\
I "« W „„, s,irU.,vi ,„,! ;j |.„ Hrl.HI ..ll.il..!k.r".pililiM un.! III. i
• Illiaillásál |)i»V. ® .M.Wumim.n :i.i/.it;el.. n , /ull -H\', ■•■•. I".•!•• tl. ^
li" i siiig « l i- foglalhatja, n «;id.,iiiliriii k? tvlnti ;il..lir«.it -, o Brieflichö - Bostcllungen >l"\'
hu/ intiv.fiiili\' /ank;ii;». ." ii. |i. J\\i»\\i,\'s-K.itl. "
Alulii\'ktl ti<zt«\'I»\'ttfl liil.;i!j!i ; kiizlit\' ji»ll- ai.adálv\'.k iinalt g../li ij"i
, rt\'iMliv
hogy a \' iila/ásál kr-
i.lili kf/.ilciidi \\hiiTt\'\' tt\'lHik.
A liiigláti hajózási kficslcttk, .f>"ti fri évi lizeté
ly annak iil.-ji-IiWriHap.ikhait köz- j
allata • iiifllHI.

Nagy Pál
twr i;» iiix Vilma
••zennel uvilviVurtsaii kijelentem, hogy.én. t|iint Imldo; A. .izvegye l.> i\'V •\'•la if/f/ISl ffl/llfiiH kés/il.lje ló.li >■* hatnisltalhin /\'oillJ»"f"" f\' /\'i\'ls.iiámi/S. magam ism -r. ili vnnek ké-zilési lilkát. Midőn .-z..i, liogy nevezett CiHiipadoiir i\'As/.ta mostantiil kei
Igult l»r. I(i\\ ok a.vauért t-sak i;ii lel jelélllem,\' • esak laka
. s»l,il»ú, Hées, u-..p-.!.HaJi, uto^1\' M.\'l.reiigass.; | j. Sii,-»e. \' Tl|fir Valódi -in i iiV- sójj^, .• n kapható. int.-U mindenkit .a másnál való véiel ellui. m\'inth<tgy jelenleg sem tó- sem pedig liók raktárt nem tjiri\'ok és az ezel.\'lui raktárakat,..! 1 ő r <1 u 11 h a in isit á* •> k végett ni\'vgsziihteltem. Valódi l\'.impadour-I\'.is/táiii. <-s»dapá"/.l;inak is neyeüve, hatását s\'dia sem lógja el-iiRhiziiireliilmiilhiitlali •.ar.izjiaszta eredménye minden vára-, kozason túli, s e:4j< diil • lii/. Io\'s szer.arezhőrkiit.-^, bőr atkák, szeplők, májfoltok\'és piir.\'eiiés.;k gy»rií és csalliatAtlníi elűzésére. A vevők annyira .l)i/4ositvák, hógy nem tapasztalt-stkor éseté ben, a j)én/ visszaftdatik. 11 kitiinő pasztából 1- tégely, njasit\' ványnynl egViiit-l Irt. .»t> kr. <>. é.V .filo-.a.
Köszönet íratok nem nyilváníttatnak. Postai utánvéttel is kUldptik.
2 ,;.-n ...I.-I ........................ iiiik-i .tíar.nilii- •«!..-• .-tlltnit /..-.-•.•ll.l.-l- -- 5
• II..cl. .1 vl..-\'-i. 2
ijE POGL, Wien, k. k. llolllH\'ci\'üiil. -íj Mariahilforstrasse 25.
U r.eim Kiukaiifi! von je ll. ;.i> i/\'St. Haiisttliehe gratis.
Ölnie Mcilioiii. 1BB
Csalódások clkcvtílhctéso vtfjctt I .
Ci, klr. klsárólag sxnli. ujolag javított nmorlkal 6* angol pAtcnatkkel ellátott á t «I án kedvolt
Anatherin-szájviz
POPP 1. G.
C\'». klr. udvari .fog«rv(M<5l <*ftl.. tulajdoiiojlól. H>é«, l.elváros nognergaiiie 2-lk axáiu. . Kr.ou ax Aj vl z a hér.il orvnál farutláa Állal nppr»lislv/t, isjAt 2\'iV.vl gvakorUtomoiiAl r. iidkivnü liatn<u.i.-ik iamorvo. k(llőii.>aon ótúkony liatAaunnk liiionyult n sxrij ki-ll«nu<t|.-i. axagtón nn-góvn...-. eklntelél.íil ro»s vagy m.\'»ters.?gea fogsk is foggyilkerek elliauyagoll tlistogalA* miatt beállott sr.Ajbfl* ellAvolltAaára, é» d.diány, axagnnk ineg»i(lntetó*úre , riillilmulliallau axer belóg, könnyen víixíi,\' idöukiul felgyulndó foglius ís «rorbut «>llon, klllOu\'iaeti lougrren bajóxóki tísvoj ,lovAld>A -reumaiikua éa kitrxvényea fogbnjok orvoalAiárn, higliui iKiulAsn éa elbalAan megnkndAlyoxAfl^rn, mely klllfiuöaou n kor t.alndtAval, mldfit a légmériéklet vAItoxtAval Igen erxékeny fájdnln|n< Unt iiokott e* okozni ( Igen lia.«*no» e* a fogak tlaztltAiára AlntAt.nn. le f\'ileg A foglma rolhadáss ellen lintAaoi szer; felette e.iudáa hatása f.an* » terophulBaok zjokott hnla, a fogak iugAza éz lazt\'Aga ellen megakTraAlyozzá A\' Tíeieg Yi.gaknAl á fogkö tferfrléíTi kif.\'jl.\'idéaét, er" Itl a foglnakat, óv fogfAjáatól; n aiAj frlaiej.-gét .Vntart]á és hll .".leg hat, é* az ízt tizztitja, mintán n nyAlkAt feloldja, é« ezt kiínuyi dtAvolill.atóvA teszi. v s
Egy üveg ára I frt 40 kr. o. é. Vitelbér es osomaBoKti 20 kr.
Növény fogpor.
\\ fogakat oly kép iaztftja, kogy- luindennappz ImiziiAluta állni lemezsk a kellemctlenl í»gk(i . Ilávi.litlatik liánom n lotnk f.\'nye dilAlttátik és fokoxtnllk^Kgy •.kntnln Ara fi:j kr. o. é. **
Anátherin fogpép.
Kgyike a legkényelmeaet.b fi>gtl*«tild szereknek, mintán «om nlf.\'lo eg.\'azaép fiién anyagól nem tartalmaz j a fóg emailjá, a nélkül hogy \'érlelnék, ti.xtittalik állata, n gépj\'gyél. vegyfiléke e nvAlhártyákal i\'leajli éa frizaili, a a/.áj réax.-it ax Ktheriktia ..Jaj rézzel által friaálti, ,i fogak tiazta>ágál és fél.érségét fokoxza.
KUlihii.zen ajAnllialó ez\'sxár^xon vagy vizei, utazóknak, niiutAy ki lieni- folyhat éa nem romlik ineg. .\' \'
Egy szelencio ára I frl 22 kr. o. é.
Fogtapasz
Mily por é» folyadék.>ny anyagból Ali, molyol llrea fogak ki \'!»p*axiáaiirn haz\'.liAllü lehet, hogy eredeti alakjukat viaaxanyerjék, » további kivájáznak eleje vélethe«aék , -mogak\'n.ytly.i/xa ex. a* étkek ioaradékaWeltorhi.ln«.-i; \'n fogakban, ngy a nyálka va\' egyél, nudlikéi i« \'a e/által n ea..i.t!Oi)ag h/.<il.ivitó| megóv, mi az inakig hatvá, logfá iüat a/okotl előidv/.ni,\' (\'>!•«—a ,l.
Egy adag ára\' 5 frt 10 kr. o- é-
Kaphatók : K.igy-Kanixaáu : llel.iz Józaef gyögyaie,, Ito.iei.h?^ Itoaelifehl, Weliaeh, .1. éa Ke«<elhoffer. .1. knroakedéaéheil.. l\'ApAli r«ehepeii J., Keaxthelyeu -. ITiaxlere. gyógyazeréai, Hinger M. Weiai \\. Zala Kgeiazeg-n : laóó !•\'.. gy.\'.gyazeréaz. KnpronexAi.; \\Verli gj i\'.g. /.eréa*. Várnádon : tliilter gyó-v-yeró«/.. Kümvgeo : llorner Kajel. Hzi.iu i.-vthelyon: l\'illieh l-Vrenex éa Kudi.lf gyógyszer. HatAzőrvidékl.Sz.-dylir-zyön. Kibie K.. C. Vezzurémbei.: Meyr Tuazka.i, mt (lulhard Tivadai éa tiainál. — Kzékezfehérvárolt j l.egu.niiu A. HrjnBul.-gyógysx.. l.ov\'Sa-Iteiényben: It-lslda gyógyax. ^KaloeaAn : HorvAlh K. gyógyszeréaz. Keea-keméteu : Milholl-r és M.-i. hl.-i.t gjógya/. l\'.ikaon : Flórián J. gyógy*/ ilKrniendi-nllorválh J.Kmn/ei.roiid gyógy*\'. \' K-i;— váróit: Ki.hi. .1. Ilögl, llelna éa Sehröder gyögyax. S*eg««ár.l:\' lir.ilK iy gyógyaz
lloi.yt.ád..... Kraiuolin .1. Sxi.\'etvArott illarrtarll., ...........ii gyógy a/.
Kaján: Miel.ilaelrSl. éa ll.-rxf-l.l-tiai, ilgy llerzog Ignáe/.uAI. - r.\'-e«..ll /.aoln iy W. éa K. Záeli, Hípiikl, /yógya/.. KárAdoii: /.adubánaxky g>ógy«/.. Marexaliba.i: Kiai gyógyza. Tolnában ; (Iralf gyógyaz. — |i>in:.|o|.|-roll l.nkAe* gyógy*/. Hx. nt-llyi.r.-yön; Niitbig - Álaó-I.endván, Kiaa gyógy**. It»li»iiex»n; Nimon gyógyzzeréaz uraknál.
Brust- u. Lungen-
von -l-i. A-./l i. f\'lr ............... e.klX.I-i. Ciliién radicnlf
Heilung .br.-. l.-i.l.-n-.
ilT ohne Meaioln. ^
N.telt »j<> eioll.>. Jl.r— 11r-.-. 1.it«ii- .1-\'. j\'nkl.eif .niih.
liel. .lll.eh
Dir. J H. FiCKERT, Ikirlhi.
Wall Stra«»e No 2.1.
Ilii.io.ar II i. vy., wel.-l^- .1..... Ilr.efe beiziifilgen. f
Jut/in yos, s/ójv fe jó!!!
yjfy/ már w^óta a/. ón „Jelszavam",
invlyet daczára annak, hogy valaliumnyi p.ipirgyijr és a- tuiiiika frő áremelést nyert, ezentúl- is kiivetek, és\' azért líátor
vagyok áruimul 11 régi meseszerA jutányos árai» i *( melleit ajánlani\': \'\'
ttHt dhrW"1inÍ6.fófíü, f> pofos nlnít óikéníitví .. . ".....frt\'íií) kr-,
ÍÓO »t lM\'1/MÍÍtll* névvel .vagy kezdőbetűkkel, .\' \'. v\' . — „ f)0 kr-\'
fÓÓ \' i, .fek"io nyomás...... \' . — , 7ü kr-
Iliit ,, •«•\'"* • . borítékkal szép papirtokbnn . .. . . I kr-
ion M HvUli icvól névvel, lökető nyomás...... . .. I ; ;}t) kr.
ugy\'í^ész rizsnta h yé-lpiipir vásárlásával a név ingyen nyuiatik reá. . íV.ininék. itljiigyz\'é.si^H esketést jegyek, láuezremlek é* áruszámlák legújabb miierJljiii BV.or«niljliiiiii»ljfl.igjutányosabbaii.késziílelnek.
• . Irodái és ezimtábl;.\\ IÖ perez alatt,elkészljltiek, darálót í»0,\'WI kr.T Irt, n legnagyobbak és legfőbbek íTlrtv ,.\' \'•
\' . ítrnk éa hölgyekre nézvi!, kiihJm\'isen utazások alkalmával \'igen ezéUzetiiek. % , l\'n^.ir gallér éa kiV.foiíornuk tüezi^ja kr;
"ull-. vnrró- óh iriw.fl!»Vég!ofek, iftitáskák, könyvtárczák"zárral és zár nélklll darabja-8ft kri.il egi\'sz ÍO — lí>\'ttfg ; továbbá: uruk, Jiiilgyok éa gyermekek, részére vnló n[ándélo\'iknak Igsn \'nlknlmas különféle jutányos és szép áruc/.ikkek.
Klll\'li.r>.<cu ajA.dom a dlvatol kettő,* névvoiiAzokat éa rximek.-t, melyek\' nyoiiiógyA rkmban l.)ve|ekeu \'éa boriiékok ... arany- íi egyéb "Xinekln-n legtHinnab\'l.a.i élt l.-\'p.oiipAsnM.at. kéaxlllnek, lieiu küllínbeu a ,ij.7g mindig l^en iilW^.fr\'.nesla rOGOCO leveleket; l.évzzerilit : Neptilii, Viilhoiieite, Kgvpiie.., Muai.|ui-r l>lab-ili.|.i?, .tonjoi^ Ato.it, llébé, l\'amée aal. igen jniAiryoa áron.
KANITZ G., *
■papiVf, gyirlmiUiy t$ dÍ8Z\'lrtfJkfireiikeM*«, u^vvqwís- ét jietsét/tgyjgyAr/i Petlt.n ML trásbtle megbízások teljcf megelégedésre és utánvét mellett, azonnal teljesíttetnek -ga
Wajditá Józseí, kiadó-, lap-\' ós uyo\'mdatuiíjdoaos, gyorasajtónyom^a Nagy-Kai
Hirdetés.
Alólirott ajánlja magút, kijebb-nn-gyobb birtokok vevés- ós eladásnál, ugyaz\'mtc Imszonbérbeudás- óa vevósnél, mint közvetítő, errá vonatkozó tudósi-tásoknt, n tiszteli, érdeklőktől levélben bérmentve fogad el. !
l\'ápai oktoher 29-én 1872.
Scbeiboi- József. .
ÍPK niíí- ás tii/JÍA
Árverés.
holyó é(\'i november hó 4-től kezdve, minden hétfőn és pénteken — az ilnnepok kivétolével -reggeli It órától d. u. .\'1 óráig a répíize-szt. györgyi uradalomhoz tartozó, ugynovozutt ífellőlf/
ti-tUtbm HxáluH/céntl (937-1)
FÁ-ÁRVERKZÉS
fog az urotlalom részéről tartatni, — én pedig nz árverezé. a (entnovezett erdőnek azon részén kezdetik 111.% 11 mely u 1\'ósfáról Alsó SxclfsIcre vezető országútra düh Ivzen sxálHwerdő ttíl{H//áh\'MI, h egy. kisebb; részben és cserfákból, Valamint
gyengébb m/vitf/áiYfijkból áll; — mindezen nomrt fa szálai H--2I hüvelyknyi átmérő mellett átlngosan 1012 ii) magasságnak, u ilyen szálut. turtulmnz az erdő 17,<XX) et; egyenes ágtalaii növésüknél és általában kitűnő minőségüknél fogva mindenféle Rzerszámfánuk, műfáiiitk, 8 kii-lő nődén\' pétiig kíddrok- (is licsukmk használatára, s kiválóing szüllökarók készítőére igen alkalmasuk. , • ^
Az eladás csakis azonnali készpénzfizetés mellett történik, a megfőtt faszálakat nem szabad leyágni, hanem\'a-g^korckkol együtt kivágandók,,s az.ür aJtWaott Jiilddel tmtUltondő.
A megvott fókfTbiulAii a ftiltl inotoi művelés alá vétetik, lw(liésőbb 1H73. évi mdrez. l-ig elliordnndók. \' ^ {
lla netán rosz időjárájPagy más clórelátliallan akadályok mijitt az elhordás kellő iilő bon meg nem történhetnék, a vevőknek.hely l«.g kijöhetni, ItovAk fti állatuk összehordatviln, május l ig n vovő yeszélyére meginivradlint. / »
Ami inártizius hó l ig él nem hordatik, az a vevő köl(igeire és v • :/.élyérn fog a fel-széntniidó fóldrfil eltávolittatni s a kijelelt hely en felrakatni, hon min. azonban \'uájus l-ig szinte okvetlen el kell hordatni, • .*
, IWpeí-ö-Szen^GyiJrjJj\'ön, 1872. óvijtk-tobor hó 5 én.
A répczo-Wont györgyi tirodalmi __ttflZt8ég.
"V
XAGY-KANl/iSA, ltfií: november 14-én.
Tizenegyedik évfolyam.

tUflzetéal ir:
\' <i<6»/ <ívre . . (J frt. JJ •
fél «»rn .... 4 , i\'
j rj£g)%<l övre- - , |
É\\/U *S4im iO kr.
■ ~ i
Hlrditéiek jutányosán. ;
XYII/f TKKKKX loronkibt 10 krérf ve- u * tétnek fel. J
\\h .......A
Hcteiikiiit
sr—
f A lap aflIttBi réwát illető k(»*l.tniényfk
i
r
ninyek a
•/rrkouiiíht\'it,
invagi roartt illetá ko/nmi-Djek pedig a kiadóhoz bumealT* io-taaendók:
NAGYKANIZSA WIftlc^^^x i
(a „zalamegyei gazdasági egyesület \' és a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4\' hivatalos értesítője.; <
———
kétszer,\'.vasárnap- s csütörtökön, iiiesjclenö vegyes tartalmú lap
- .!.\'. I I ll í~l* \'\'
Mily lény ész-Irányi kttvessen jflvííre a klsehh juliteiiyésztö
i Folytain*.)
Minden felvilágosodott és számit ó juh--tenyésztőnek pedig tisztában kell lenni magával az iránt. Iiogv szánandó gondolat lenne ma a gyapjutcnnclésbeu oly tenyész-irányt követni, melyet gazdásági é>\\gyéb viszonyainknál fogva —a nálunknál. hátrább allo országok sukkal olcsóbbaji termel-lift nek.
Így a-gyapju-árak hanyatlása uitsodik okát is tehetségéin és a ke/.<\'in közi levő okmányok alapján felvilágosítván. atme-gvek az allalam fellelt kérdésre.
Mily icnyész-irányt kövessen jövőre a kisebb juhtenyésztó? Kitc feleletem r Iparkodjunk mielőbb, korunkb.in az értelem vezetése melleit már oly nagy vívmányokat felmutatható állattenyésztés szabalyai szerint a kisebb juhtenyésztonek egy — a jelenleginél jobban megfelelő. h.isztiosb hus-juli fajtat előállítani, mely - bár durvább, de könnyebben jól ingható, mégis a nagyobb siilvmeiiuyisége és a gyári mosásiiáli keue-sebb „ vesztesége altul jobban jövedelmező gyapjút adna. a lehető legkorábban fejlődnék, a takarni,ínyt a lehető legjobban értékesítené, a .nagyobb szaporulat állal a tartás előnyeit növelné,"az idó"kúlönbözo viszontagságai által keletkezett bajoknak nincs annyira alávetve,, és azokat sokkal jobban kiállja, a míuileiniap érezhető marhahús hiányát nagyobb hústermelésével és hizási képességével ellensúlyozná, s minthogy a nagyobb szaporulat által a nagyobb törzsállományt sem tételezi fel, ez által a befektetett töke oly magasságát sem követelné.
Kimondottak után méltán azon kérdés támad, váljon iviidelke/.iiuk-e hazánkban ilyon fajta juhok^il\'! mire,ha igennel felelhetnénk. •/vriiiicai a tv.él sem hjlíelnc távol. ha pedig nem rendelkezünk. váljon a tenvé.N/.toegy eges/, törzsnek-u.jra beszerzése | által, a in; természetesen legközelebb ve- ;
zetne czélhoz. de költséges, vagy pedig már meglevő nyájaiuk egy részének a ezélra szigorú kiválasztása, és a keresztezés által — a mí hosszabb idol igényel, de olcsóbb, akarjuk-e czélunkát elérni V
Utóbbi eljárást szerény • véleiflénycui szerint a legtöbb kisebb juhteir.w.to egyrészt azért, minthogy nem igen rendelkezik a kellő tökével Miiásrészt^ hogy a reformot — nyájának csak egy részé vei kezdené és ezen fokonkinti áralakulas reá nézve mintegy iskolát képe/.ini. — sokkal szívesebben venné igény be.
A kisebb juhtenyésztónck c szerint a gyapjutenuelést. mint .másodreiiiM, ellenkezőleg a hústermelést. mint elsőrendű föladatának ki 11 tekinteni és erre nem találnék jobb jelszót, mint - iparkodjunk tenyész-irányunkat oda vinni, hogy:
« mit <i ijii\'ijtjitvásiifon iívi:.<zt<Hiinl>\\ n:l ii ltn<j,inr:nn i.<m\':t hifijHi/nrlo isiik.
Melyek lennének tehát azon elismert iiiisjiih-la)iak. melyeknek vagy behozatala és hazanl.bini tisztán tenyésztése, vagy a már in.-g!.\'Vöknek ezen hiisjuhokkali keresztezne alul. a kitűzött e/.élt biztosan, és mielobi) elvrhi\'inok : s melyek lennének az eszközök ezen kitii/.ött ezélnak elérésére? Kzen két kérdés megoldását leszek bátor megkiséi\'leui.
A mi részint a tisztán tenyésztésre, rév.int a keresztezésre felhasználandó fajtákat illeti, meg kell jegyeznem, hogy egész hazánkra egy és ugyanazon fajtát ajánlani nem lehet, minthogy egyik vagy másiknak diszlése helyhez kötött s itt az éghajlat mellett mindenekelőtt a helyiség, a talaj, ennek fekvé>c és a rajta termett luiicaiek jönnek tekintetbe.
Ismernénk mi Jiusjulmkat, melyeknek tenyésztése valódi áldás lenne kisebb juh-teny.\'sztóinkre, de sajnos. djszlésük helyhez kötött: ilyenek p. o. az angol Leio ster (Dyshley), a (\'he\\\\iot,(\'ots\\vold, Ithomncy, Marcii. >tb. Icgkitilnóbb husjuhok ; ile minthogy ezek magában Németországban is a megfelellietónek vélt helyeken sem díszlet-
tek. nálunk is kár lenne-a kísérletet meg-%; tenni; de ismét vannak fajták, melyek hazánk egyes vidékeibe részint tisztán te-, nvésztve, részint u már meglevő fajták nagyobb anyái keresztezésére, az időnkénti vórfölfrissitést szigorúan szem előtt lartva nagyon is megfelelnének várakozásunknak, s így az általam j.avasolt teiiyész-iráuy-nak is.
Mindenekelőtt 3 husjuh fajtában vélném azon sajátságokat és tulajdonságokat feltalálni, melyek fölhasználása és alkal mazása altal a kezdeményezést meglehet-uok és biztosan c/.élt is érhetnénk.
lí/en juhok névszqrint a berg.tmói óríásjtih, a nyugoti lapályjnh (hollandi juh) és a/, angol Soufhdown husjuh. Bátor vagyok ezen 3 hu-juh-fajta külemét röviden idemellékelni. és számukra véleményem szerint a legalkalmasabb vidéket kijelölni.
A bergamoí vagy óriásjuh Felsó-Olaszországhan, különösen (Jomo. Hergamo és Sondri.i táján van legjobban elterjedve és a fényes gyapjas juhokhoz tartozik. Testalkatra erős, izmos, egy kiválóbb 2 éves kos magasságú, mint ez May tanár méréséből kitiinik 3\' \'}". hossza egyik szemétől az.íiliNontig 1\' !\'". átlagos hussulyiikat 100 fontra tehetjük; jó hizlalás mellett ennél sokkal tetemesebb súlyt is elérnek, de találkoznak egyes példányok, melyeknek élő snlyii 2">0 fontra is felmegy. Fejők és végtagjaik meztelenek, de a többi testrésze i> ii" hosszú szennye\'s. fehér gyapjúval \\ in-benőve; az átlagos évi, hidegen mosott gyapjú súlya :"»— 7 font. ára 50 — 7o Irt k<i/t változik, belőle főkép szőnyeget kés/.i-teiiek. Igen kemény, kitartó, a csoportbani életet szerető és a takarmányt jól értékesítő juh; jobb táplálás mellett könnyen hízik. husa joizű. gyakran két bárányt ellenek, jó fejők és"tejökb<d ízletes sajtot készítenek.
Iv.en juhfajta a Tiszán inneni és túli felső megyék, az alsó-magyarországi és^-i-délyi juhok, raezkák keresztezésére rendkí-
i vul alkalmas lenne. A nevezett vidékek
\' r
juhai ezen keresztezés által nemcsak test nagyságban, hízó képességben ós bővebb gyapjuiermelésbün nyernének, hanem — minekutána a nevezett vidézek juhainak gyap ja kemény, a szál hegye vastagabb és reves, a bőr felszínén pedtV (minthogy ^.nevetett vidékek juhainak legkiagyobbri^p^A neme-zes juhokhoz tartozik) 2 -3" hosszú nömez-zel (Filz) van ellátva, mely mftnez a gyártást szerfölött nehezíti, ezen keresztezés által a gyapjú szála kiegyenlítettebb, lágyabb és fényesebb lenne, a nemezt pedig nagyrészben elvesztené^ így a gyapjú árára is jelentékeny befolyást gyakorolna.
N A második juhfajta a nyugati láp vagy lapály fajta. Kzen fajta eredetileg Guineából a 17-ik század elején hozatott be legelőször Texel szigetére és Urőningenbo, honnét nemsokára Schleswigh, líoistein, Fríes-land és Hollandiában szétterjedtek.
Kzen juhok nagy s erős testalkatúak és a jobbtartás mellett 100 — ,140 fnt tiszta hussúlyt könnyen elérnek. FcjÖk hagy és szarvnélküli, fúliik lecsüngő, lábaik magasak és erősek, a fej és végtagok meztelenek, a tiibbi testet (» -H" hosszú,meglehetős finomságú fehér gyapjú födi,a nyirési átlag\' ilarabonkint ;"i —font, jira mázsánkint Németországban, lio 7ofrt, legtöbb esetben 2. de 3 bárányt is ellenek, jó fejők, sok tejet adnak, tejük édes és zsíros, s rendesen tehéntejjel keverve, sajt készítésre használják.
Nevezett országok dús és nedves legv-loin, nemkülönben oly láp és ingoványos helyeken élnek,hova szarvasmarhákat a lesülj edés veszélye miatt- hajtani nem lehet; jó hízók, húsok durva rostu, de mindamellett joizü.
Kzen juhfajta a Mura és Kábaköz, a Osalókftz alkalmas helyein, a Vág, Nyitra, (íaram és Ipoly völgyek, a Balaton partja lapályos és fűben gazdag részein, egyátalá-lugi pedig mindazon fűben gazdag, vizenyős és lapályos helyeken, melyek a liuomabb juhok tenyésztésére egyátalában nem alkalmasak, sót károsak, részint tisztán tenyészt-
lU - it
TÁRCZA.
Ii A 7. II H H A g V I Ő I f.
Magam vagyok, \' IhW j/nlntmlciv
Mi-rvngi\'k a mnlt I .I..II. - ■ l.átmil ;>l<\'lt r/in.............
lájilalu\'n k koi k.\'i/.iill.
M.\'ty íiljilal * l.jiiyín art a
Kllk AXl\'IIVOllvill, v
Slin nlcul^n, a«t a k«it, M« ly .s/ivambv mély In\'lj >gil Kg<", tőrt ny..iin,ll
Dó (élre Imi, félre bánat. Ti <*i»i<lő rém/elek, . |{i\',viil i.l". " aívl\'ámlian mái Xejn le«< lölilié he.lyele.k
IM limai árván nirreiifek e
Kis s*i>l>ámliail egyeillll, HÚS emlékim setéi vára Nviesokára ö.nri illll.
X hn| eiMig csak s..haj termeli
A magányban, itt, alant, Majil a legKxebb eeenilo bolilog Cnaláilélet vlrnlnixl.
II ú / a s s,á g után.
Ila ugy együtt vagyunk
Kittéit hajlékunkban, » llnl jiarar fény "íióu\'*, <te annál Tíibb elcgÓltKe^ van ;
Ha nlei|nc> litgy vánknsáu -.
Kilit\'Atoin fejemet,^ \' . 8 Imjfdrtjeiin kőzlitt érsom l\'kalny habkvicdet
.1
111 s/eli.len rám nn>«nlygva, ,
l\'eléni bainUs. » ajkail — K* a nyiló róxsabimbó, Ax enyimluu lajiail ;
Ila c/.\' éi)o< ajk a-lán egy
Hal alatl inegéxi\'iuini, S lelkem kedvűn lelked mi II. It .
Vígre vlxnenderfil :
V.iu-e, miért od\'n.lnálak
A ír.blíiii. égen, Mni.len kiiieni.\'l tutiból ,\'r.í Síé), ki« leb ..\'gém !
NorrKit ,\\M vi.
Csillag ragyog a Magasban.
r.illag iagy>g a ni«ga«bnii. Menne, ine«*xe a távolban, Néztem, néxlem, inká né/.teni, S a csillagot inegKXerellem.*
K«/revetlo a ki* r.illag, Hogy kíis|iuntja vágyaimnak, Klbagyla a kék ég bolljál, Ssivumben vello laká«át.
Abrándo/tain — ... ino-l tudóm rsak, Hogy mi volt ax a ki* e.illag, Síelne volt nx kedvesemnek, Ki lakéja lün sxivumiiek.
KŐV^ItY nftl.A
Kgy anya emléke.
Volt a fi\'lld.in egykor, egy |<í an^í, \' Menrv nyugalma tfliidilk\'ill stilmébon, Sxivéiieu élt vallásos érxetnény Arcixpiialmin lelko tükr\'isCdon,
^Areixon
Mi ly nxelid volt, mini tava«xk>o a lég, K* **eiették a vidék lakói. Kiknek estn, lioldvllágo* estén, Oktatásul niopda sxé|i beaxédot. . Ki* eaaládja gyermekéből állott, Kgyet égbe lilltdf fel\'kiivelnek, ll.igv reá "11 várion nneyalok küxt lígy leánya, li«xta, mint ax erkoles, V.\'freinéiiyit nii\'ghajidt korának, »J.Hídjainak legédc*ebb lárgya, S/.é|», miként a bájos énok »égn,\' Mely ax egvliáx tem|domába ren\'kel, S a o.eni oltárké|ir<^s/áll |iili.nui. Angyal írnál l.itíy ilWbe hajija, l\'-illi kint rá éj*,ltét •(.\'lilével, A siildőii vx monda *r.ép lie*/.éi|. t .Ciy.\'tinekeni — sxdlt — életlennek éllé • Végreinénye inegTiajolt koromnak, IIoxkií » kétes a nagy élet útja, Mely to indtilux társtalan ma bolnaji t\'lra jridil el, • vé.d «xivei|l>e mélyen; S/ent jorokkéal mii neked be«\'élek. Kertbe érax majd millió viráglu./, Kgy iii^rad te gyöngy virág kiixöllilk, . Tarka lepkék csillogó cso|ii>rtja l.eng feléd Olt, » ígér *xé|> ixerelinrt, H«.\'p *(erelmét eakllvel |i(:í*étli, S éibmen foly ajkiról le a -Kgy. rapiénycm I óvakodj eieki.il; Snámynkon a fény e*ii|ián hamis |K>r, Mit egy gyilnge sieil." i* lefuvall. Ajkukon a méx Inpotl árilcslkk. Mit írdéren más virágról axivtak, * f.égy önxintn, « várj ossint«i*égot, S ki lelkeIlink kaxelről r.ikonja Axsal osxd meg kebled Odví»s«égét. Most Us/állok mélyen sir rtlébe, H.Uiiian égbo bmiak angyalokbox
Kmlékesx ipeg ?írí5l IsS anyádra I
>
KOOOI.V.
A megszüntetett paraue*.
— Leni li\'g* — Kii. a.
i\'nbaradbau bort b* JáUi eail(o(ni, Tanuld tőlem, ini a kötelesség lliatol. vxabad belőle Inni ; Csakhogy axlán ré«»,-ge« ua Ugy.
I.ysiis. ^
Ha «»iv,ed ifin n»xt.ine k*xd verni, Tanuld fölein, mi a kOUlestág : Nxeietlieist, srabad neked •xeretni; t\'.akbi.gy arláu axerolines ne légy.
• * Kllaa.
Te«t»ér \' .\'ii é* nem »xerelmesksulfit t I.ysiás
Te.lvér t én és le nem ré«»«gedni * Klixa.
A/t. hogy kivánbatod tőlam ?
• l.ysiás. • v K/l. hogy kiváimalod tőleni ? > Klixa.
•>. Nem kivánok .Inkább soha saeralni I «
- __._;_\'I.yslá*. * •
* Tukább nehi kivánuk s\'fiha sem inni I - \'
. \' Mindkettő.\' C\'iak menj, mt^auledani.
r KONRÍD JRMO.
▼o^r- • részint pedig a nicglcvő nagyobb anyákkali keresztezésre, jutányosán kifizetné magát.
Hazánkban,tudtommal,mindeddig csak is a gróf Szapáry Géza,muraszombatbi uradalmához tartozó krajnai gazdaságban van \'ezen fajta 16—20 példányban képviselve, hova mintegy 4 évvel ezen gazdaság hollandi születésű gazdatisztje egy kos és két jerke bárányt hozott Hollandból. — Atalá-ban gyönyörű példányok, a 2 óves kos fölülmúlja a 200 élé fontot. — Egysurányi kos . és hollandi anya közölt történt keresztezés ból nvert kosbárány testalkata és gyapja rendkívüli eredményre enged következtetni a keresztezés által. — Kérdésemre, hogy az éghajlatot\',a helyiség fekvéséi sib.-— a Mura mentében kedvezőnek tartja-e ezen juhok tenyésztésére? Válasza egeszén kedvező volt.
A harmadik juhfajta a Southdown vagy-Sussex juh. — l^ten juhfajta nagyban különbözik a már említett két fajtától, minthogy gyapja jobban közelit a merino-gyap-juhoz, bár ennél hosszabb, de korántsem éri el azon hosszúságot, mint az előbb említett juhokual. "
(KolytaUia kövrtk.)\'
ENÜEUJRECHT KÁHOEV.\' •IntcriM\'llatio
a nmgu m. kir. yimilgyminitter úrhoz.
A "következő botrányos esetről vittünk tudósítást s miheztartás végett egesz terjedelmiében kózóljuk :
/rekuitutuí szerkesztő ur !
Mult oktober 2.)én Nagy Ivanizaán voltam éa egy oly vi*az.i<MÓsuok, oly nepvi Károsító caelekodotuok lettem szemtanúja, melyért a télies adószedői hi vatal hely leleu yljára-acri méltányos incgroviftíj érdemel, * az jly cl-járásunk megszűntetései iiiind »« alkoltnanytts koruiáuyuuk részéről kov.iie.beijtik, - mind a Ufp javaort kiTlII koleiesjcgelilliok ismerem, ugyanis; i
i\'Hpoli-Ziti járásból honnan éa kitől? nem tudom, hajtottak 2 db nagy okf«.i. a végrehajtó ur altal lofoglaltakat, a uagy kauiza.ti kir. törvényszék helysége elé anélkül, hogy ezen olidás élóre-doboltaioll-, vagy köröztetett volna, a dobos melléjök állíttatott, cs 110 Irt kikiáltási ar mondatott ki.
Kgy mészáros azonnal ígért ertok 120 frtot, nem levén toblvth" vérező, részérő el is űf-totott.
Későbbén többen érkeztek, — egy másik mészáros az l-ső árverezőnek ígért azouual 2.) frt nyereséget - ^-ttöl az art szemem láttára el fogadta, — a !lik vevő is megérkezett, 40 Irtot ígért nyeresége\', — és ki is űzette. — Az ökrök azon helyben ti;"> frt nyereséggel adattak el, mely nyereségből a tapolczai járásbeli birtokos semmit sem kapott.
Kzeu alkotmányunkkal ellenkező eljárás miatt, meglehet, bogy azon tapolelai járásbeli család atya tán .tökéletesen tönkre tétetett, — tán mint tnezeigazda ctaládjával inegkárositla-tolt annyira, hogy koldusbotra jut, — kérem tottes szerkesztőségedet ezt kózzuieiiui szíveskedjék, hogy azon végrehajtó ur helytelen eljárása miatt magát igazolni legyen kénytelen.
Hogy a magas kormány többé ne comp-romittállassék, és ilyen botrányos lett miatt N.Kanizsa v.árota bűntárs és .büntVwzekké ne ▼áljék, az ott azékelő tettes bíróságot, ugy h törvényszéket felszólítani legyen szives hogy az ily alacsony tetteket korlátolni, megszüntetni, hatalinoknál lógva ne terheltessenek.
Moly kérésem után mély tisztelettel ma radok tekintetes szerkesztő urnák
Eger-A racsán, okt. 27-én 1872.
alázatos szolgája:
KÓSA SÁNDOR
l .
A „zálamógyel ált.tanlló-t\'gylt\'t-
központi igazgató vdlaiztnidnya a következő feliratot intézte a kilzokt minitterhez:
Nagyméltóságú v«llás-\'és közoku-. \' \' tási m. kir. Miuister ur!
Az l«GH. XXXVIII. t. ci. 117. í? a értelmében az elemi nép , felsőnép- és polgári iskolái tanítók egyletté alakulására kibocsátott minuteri szabályreiylflet ityojnán, Zalamegye ez idő szerinti tanfelügyelője Krób l\'ál ur a tankerületien lévő községi tanítókhoz az •/. .jdalt tisztelettel ide mellékelt felhívást bocs^J totta ki, melybeu őket f. hó 21 ért;, Zala-Kger-stégre, Vgyletté alakulás végett összehívja.
Kzwn felhívást a „zalafnegyoi általános tanító-egylet" közpouti igazgatóválaaztmánya tárgyalás itlá venni Invatáaköréhe\'z tartozó (balognak tekintvén, folyó nviv. U-én tartott nyil vános üléiiben a •//. alatt, mellékelt jegyzőkönyvi kivmat tanúsítása szerint elhatározót,
" »«vóbet> Nágyméltóságodhoz in^ N^ueÜ;\' in. k.
UMleUUeljw felterjesztés tétessék, s az egylet | . 6
megalakulása, fennállása éí- működbe Nagy-
tnéllóságodnak magas tudomására liozassék.
Knnek lolytán van szerencsénk ezt a következő pontokban tiszteletteljesen előterjeszteni.
I. Zalamegyének szép emlékű tanfelügyelője, Roja Gergely uró U*gu,a* 1404. XXXVIII. t. cz. 147. 4} énak megvalósítását és gyakorlati kivitelét szeiuo előtt tartváu, még 1870-dik é^ janu.tr havában a zalamegyei községi tanítókat Nagy-Kanizsára, előleges tanácskozásra összehívta,s az egylet megalakulását az egybehívott községi tauitólestület a •\'/. alatti jkv. szerint elvbeu kimondotta, elhatározván, hogy a végleges megalakulna végett egy általános nagyobb alakulugyulés fog tartatni.
Az előleges határozat értelmében 1870 ik éviiuárcz. 23-an Nagy-Kanizsán alakuló uagy-gyules tartatott, s ez alkalommal a V- "\'alti jegyzókönyv ^tanúsítása szeriül, a .zalamegyci aluluuoa tauitó-egylel" megalakult.
Az egylet megalakulásakor az alapszabály ok megállítpiItatván,működésének uiegkez, tlcse\'elólt a magas iiiitiiatoriiiinlioz, megerösités végett, felterjesztettek. A lelterjeszlett alapszabályok a Nagyméltóságú vallás- s kozoktataai miiiiaterium altal egész terjedelmokbeii jóváhagyatván, niegeróstúeitek, a mint ezi az V-alatt-itleinellékeli luzet igazolja.
Kzeu alapszabály éricímebeu áll lenn az egylet s ezen alapazabáiy azeileiuébeu működik egész a-mai napig, a nincsen aiiuak egyetlen íj a, mely már la ne fogauatosillati\'tt, vagy a loganaiositás tárgyalás alatt ne volna.
•I. Az egyletnek inár megitlakulásakor tagja lett a megyében levő községi tanítok mindegyike, élünké e sZerilll tagja ií> lett a megyei tau lel Ügyelő, s ezen kívül tagja lett a megyeijén levő leWkezeti tanítok tiilnyoinó nagy reaze, a végre az alapszabályok értelmében alapító-, pártoló- cs tiszteletbeli tagjaiva választattak ea lettek részint a megye, részint az ország kulouOozo vidékeiről egyea taiiiigykirátok a paedagogiai kitűnőségek. Legyen azaJAatt ez uioiioiak k«fz"ól utvvszerínl megemlítem Nagy-iiie.iojagu llr. I\'aui. r Tivadar, előbbi vallás- cs ktizoklaiaai iii. kir. jelenleg igazsitgügyi uniiis-ter urát, nsgoa Molnár\'Aladár urat, mint tiszteletbeli, nagos t\'aeiigcry Aulai urat, mint alá-ptíolngoKat. A tagoK azitlua a felekezeti tanítok cs a talltlgt burátok soraiból egész a mai n..|>ig í.iiy toiioaaii szaporodik ; ez idő szeriül lli>Zlclelbeil eluokc II..ja Ottrgoly, budapesti laiitelug^ elő es kir. lauacaos ur ó uaga, a z.tla-IllegVei , tanfelügyelőség koréból lúgja Krób l\'al tauleliigyuio ur, ki egyazerainiiii egyik liok taiiilo egylotuek elnöke, e szerint a foegy-lel.u k vnlasztliiáliy i lúgja ia, ugy. nzilltc választ-mauyi tagja egyletuuknuk tiyórlIV János, tau-lelugv eloi.tolluok ur. Általában a tagok száma ^jelenleg a\\i»ijO-at laegliuladja a egyletünkön kiviiI Zalaitteg^ben/semmifele unalló tauilói egylet nincsen.
;>. Ami az egylet működését illeti, az teljesen az alapszabályok értelmében történik.
A nagygyűlés altal Választott központi igttzgati\'iváliiaztm.tuy sajat liels iscgebeii havon-kiuTreu-lea uleseket tart, a hol szakosztályai műkotle.aeikről s/.ainoloak.s aVálnsztniany a .ját müktítleacrol az éveiikiut tarutni szokott nagy-g\\ uiéson elúterj\'-szteat te»z. K folyó év i nagygyűlés a * . alatt mellékelt jkv. tanúsítása aze-ruit Késztlielveli tartott, a az egylet ezen IIagy--gyu.ésbeii. ajaiuoita knuutetesi tfijr\'a, llajgatv Sándor tauito urat\'is^ iiiiueic folytan az a 100 Iri kituntetc-si dijai az állampénztárból meg ia kaput
\\\'aii ei;vletiiiikui
U. lu.: a zala eg.-ra/.egi vidéki, sitmeghvideki
: eddig :") liiik-egylet-, Csáktornyái, balaton-és szeql balázsvidéki liók-.-gyb tek, melyek az alapszabály 4,5 ik ij-a <>fteltiiében in^ikodiiek.
• KgyletUuk a segélyezés elvét a „takarék* iiiagtnrak" létesítése által remélvén legbiztosabb sikerrel kivihetőnek, azok felállítása végett a \'/. alatt mellékelt már nyomatott felhívások a alapszabályok szélküldése ép most van folyamaiban.
A font előatlottakből.bátorkodunk kóvetkeztetni, hogy Zalamegyében az l8Ü8tlik XXXVIII. t. cz. 147 ik $ a gyakorlatilag is életbe van léptetve l«7o. év márcz. \'23. óta, a a kö/oki.törvény parancsa folytán létesített .zala-megyei állal, lanitó-cgylef, a folyó évi 2d20|. az. a. kelt azabályrendtdet szellemében működik.
Mély tiaztelett.il kéri azért a „zalamegyei tanitó-egylel* Nagyméltóságodat, legven kegyes az iránt beunüuKut értesileni, váljon ugv tekinthető é egyletünk, mint az 1H|]H. XXXV11I. t. cz. 147. te ából kifolyo, s a f. évi 2d20l.HZ.-a.kelt min. szabályrendeletnek in.iglu-lelő intézmény, vagy pedig köteleztetünk-e egy másik uj egylet alakulását ogószon olőlről, újra kezdeményezni, a a már év ótii létező éa*uiár virágzásnak indult egyletünket, megsemmisíteni.
Hódolatteljes atb.
Nagy-Kithizaán, nov. I I. |s72.
alt.
Nucsecz József, in. k. h. elnök, bizottsági tagok: Oyúrtfy Jálios, m. k., IJdvardy Ignáez,
Tanügy.
Jegyzőkönyvi kivonat a ketzthélyi tanitói karnak okt. 7 én tartott értekezletéről.
1. Holcziuann Eerencz a tanitói karnak az iskolaszéki ülésekné lvolt képviselője, leköszön, helyébe Brüllor Mór választatott meg. \'
2- A tanitótestülot a helybeli drágaságok miatt fizetési javításért kérvényt n\\ ujt be az iskolaszékhez.
3. Keszler Gyula Tapolczán kedvezőbb allásra hivatván meg, az itti tanszei fáróri állásról lemond, helyébe Eiuccz József választatott meg.
1. A tanév második felére, húsvétkor u első osztályokba nem veendő fel tanuló, mert ez hátrányára van a tanításnak, c körüli intézkedésre az iskolaszék felkérendő.
Jegyzőkönyvi kivonat a zalamegyci <ttalános tanító-egylet központi választmányának Nagy-Kanizsán, 1h72. okt.
2ü áu tartott üléséről.
Uoseitblmi Lajos pénztárnok kimutatja, hogy I *70 c* 71. évről tagsági díjhátralék :U | irt. A. nagy kanizsai takarékpénztárnál betelt ósazeg 200 IrT."Ezenkívül 23 Irt 37 kr. A pénztár tény leges állapota tehát összesen 227 Irt :i7 kr. A hátralék beszedésére, az illetőkhöz nyomaton felhívás kibocsátása ha-M^oziatoti. A módozatra^nézve a a szétküldéssel pénztárnok ur bizatik meg. ;
2. Az egylet szaklapjára vonatkozólag, miután az önállóan lenn nem tartható, a választmány véleményezi sóhajtja, hogy az a.Zala-Somogyi Közlöny "-be olvaszlaasek.
Az illletú szerkesztő úrral leendő érteke-zós-, ugy a határozat keresztülvitelére tlyőrlfy János ur kéretett tel.
A tanügyi rovat vezetése ezúttal ia a nagygyűlés altal kinevezőitekre bizatik.
— Jegyzőkönyvi kivonat ugyancsak a zalamegyei álttláuoa tanító-egylet kozponti választmányának Nagy-Kanizsán, 1H72. nov. 2-án tartott üléséről.
1. Thesz János n. kanizsai polgári iskola igazgatótanár ur saját s tagtársai részéről kijelenti, hogy az egylet tagjaivá lesznek.
2. Oyórlíy János ur felolvaasa az országgyűléshez készített fölterjesztést,*) melyben uz
1 st>H ik évi :58-dik iskolai törvények némi módosítása, és a néptanítók anyagi jóllétének felemelése kérelmeztetik. Ismételt elfogadáaa után kinyomatni határozlatott, hogy a hazai összes tanitó-egy letekhez köröztethessék és az országgvillés e|ó terjesztessék.
Kínok ur indítványozza!, miszerint Oyőrlly János urnák, a köztetalésl nyert fel-terjesztésnél kifejtett lankadatlan munkás-ságaér,! jegyzőkönyvileg elismerés nyilvánittas
eek. közerzülelü eljeniiel fogadtatott.
___
Kesztholy, nov. 1SÍ2.
Rakody Lajos űr, ismert zeneművész, városunkban — műkedvelők közreműködésével - - két előadási tarbiit.
Ama sok dicséretet és elismerést, melyet Itakody ur ügyessége által nemcsak hazánkban, hanem külföldön is kivívott magának, csak gyampitanoiti kell; miután ójátéka biztonsága a érzésteljes előadása által az igen szép számmal jelenvolt közönség előtt viharos taps- a hosszan tartó éljenekkel üdvözölletott.
Az elaó előadáson , mely f. hó 27-én ionéul, közreműködött Veltuer A. k. a. több részint uégykézro irt darabot a hungversenyző-vel, réiziul pedig egyedül játszván, mutatta be ügyességét a jelenvolt zenepártoKi\'közónaégnek.
tlyönyorU látvány volt e fiatal, még alig 1;*) éves tavaszt érő barna fürtű kis angyalt, u nyilvánosság terén láthatni, kinek e föllépése, elaó volt bár, tle azért oly tetszésben részesült, hogy koszorűhalinar. » szűnni nem akaró éljenzés közt hagyá el helyét.
lígyau f. hó 30-án-iiakody űr közkívánatra több műkedvelő kozrumükodésévul tartá
2 ik és bucsúhangversenyét, mely estély tiszta-jövedelmének felt! — 2;> frt — a helybeli.kia-tletl-ovoda alaptőkéje gyarapítására fordíttatott,
K jótékouyczélu hangversenyen közreműködtek :
Kaiaer Irén k. a. „Nnptó virít" s ,Ez a világ\' népdalokat énekelvén, mély elismerést vívott ki magának. Rimler Ida k. a. .Suleiká-hoz és a .Szerelem könye* czitnü darabokat (németül) énekló; hangja erős bár, de azért a biztos s gyors átmenetekből ítélve,iskolázottnak bizonyult be s a zeneértők előtt koztetszést nyert.
Cíanády (1. tanár- és Löviuger kántor ur ak, egy kettős dall énekeltek, mégis Relko Tivadar tanár úr zongorajátékával működött közre; ez utóbbi uruk közöl a lelkesüli közönség legmélyebb tetszését Usanády O. tanár úr
nyerte el. . XX. -
,... -------->_
•) Kgi\'ti terjtnfbh^beii míuliUk-iíafttJillk. KtllHii, (Iímvs lenyomatban ik kapható Uyőrtfv Játius-nál N»g}.Kaui»«áu. Ára 20 kr. \'8>*rk.
Tapolcza, nov. 7.18<2.
Mult hó 10-én nyittatott meg városunkban a gazdasági felső Népiskola. Mily jótékony intézmény ez Tapolcza cs videkérp uezve, ugy hiszszük, fölösleges bizonyítgatni, erről majd az eredmény fog tanúskodni. Kdtlig a tanulók létszáma 22, kik közöli leginkább a kereskedők s iparosok gyermekei vannak képviselve, a földművesek gyermekei kevés száma alig észrevehető, de hiszazuk, hogy ez utóbbiak is megértik a kor hangos szavát s gyermekeik neveltetését ók is szén} kötclcs*ó0\'öituck isme . rendik, a mint látni fogják, hogy tudouiuuy nélkül bajos megélni a mai világban. .Míg igy. részről a földművesük gyermekei kozoi iing 3—4 vesz re»zl a mmdeuuapi oktatásban, másrészt örömmel tudathatjuk, hogy u felnőttek a ezek között azainos szlllo, a téluolluk esti oktatásában igen uagy szituimul vcazuok részt.
Az esti elóatlásokra eddig jelentkezel! 102, kozt\'lők naponként megjelenik mintegy I2ií—130. A jelentkezők meg iiiindeuuap ó —ü-au vannak s vau rá kilátás, hogy 200-ig felszaporodik, a mi ritka jelenség Tapolczához hasonló uagyságu községben.
Nem lesz érdokleleu jviuiututi.i, mily arányb.Cu vannak A lakosok foglalkozás szerint képviselve. A boiratási jegyzókönyv szeriül az esti oktatásban reszt Vesz: 80 földműves, Ülj iparos, 21 kereskedő, 1 földbirtokos, 7 hivatalitok és — urálin le a kalappal! niertvára-suuk derek hölgyeiről van szó, kik kozól szintén 17 vesz reszt » pétiig naponként az előadásban. Reméljük, hogy meg nem jelenő férliaiuk között a lelhozoti példa öszlöiiui fog szolgálni.
/.A felnőttek oktalásáti előadók a gazdasági felaó uépiskoláuál alkalmazott tanerők, jelesül : a vegytan, borászai cs földművelést Molnár István igazgató, a mennyiség- és ter-meszettaiit kcszier Uyüla, irály tant, fold rajzot és törtéuolmet Friedmanu Alajos, s níin-•len vasárnapon a rajzol Koháuyt Károly adja elő.
A tanügyi tudósításokat a t. szerkesztőség engedelmével egyébkor ts készséggel kültleiitl jitk be, Ve mól ve szives közzétételéi *) •\'
A viszontlátásig falon vj-lüuk ! (J.
/
II1 r o k.
— Éljen Királyi Pál, a zalamegyei baksal választó kerület országgyűlési képviselője! Táviratilag vett órtesU-Ie8 szerint 628 szótöbbséggel megválasztatott. Őszinte örömünkben osztozik a megye, az ország, nemcsak azért, mert a kepviselőbáz egy munkás, elvhűés tiszta jellemű tagot nyert, hanem kiválólag mi azért, hogy Zalamegye egyik büszkesege, megmaragt Zalának. Üdvözöljük a baksai kerület deákpárti választóit a fényes
. gyótfiemert!
— A királyi ma Iád Gödöllőn a legjobb egészségnek örvend: csak mondjuk el azt a regi magyar közmondást:iiiiiidenütt jó, de legjobb itthonn.
— Koráts János közigazgatási szolgabíró ur hivatali helyisége a főgymnaaium közeléből a. szentháromság szobra átellonébeu levő Hrütulein-félc házba tétetett át.
— Hlr szerint Rlau l\'ál es Méazáros Sándor tisztelelbeli szolgabirákká, Dr.-Diet-richslcin Jakab pedig tiszteletbeli főorvossá neveztetlek ki.
— JIt/nu>n, Kamocsay Károly ur, esztergomi főkáptalan, szt.-benedeki uradalmi gazdatiszt, november 12-óu tartá egybekelését Semelke Mariska urhölgygyel Kis-Komáromban. — Sok szerencsét és áldást a boldog párnak!
— iVayy elönt/ háramlik o vidékre a .Zala-Soinogy* gőzhajózási társaság állal jutányosán szállítható mindenféle faragott-, koczka- cs törtköyek birhatására nézve, uj utak nyitása, régiek javításának e inódoni eszközlésére figyelmeztetjük a városi, megyei s állaim hatóságokat.
— Meni rósz, de nem is jó. Miut megtörtént dolgot beszélik, hogy egy valaki Nagy-Kanizsán vasárnap este részegon meni az utczáu s a lámpák világánál saját árnyéka által látá magát kísértetve, ezen annyira felbőszült, bogy hazaérve, szegény nejét jol eldöngetó: miért merészel ő utána ólálkodni.
— SeyMtanltói állások vannak üresedésben Kis Komáromban és Dobronakon Zala-, Csurgó és Kivadaron Somogy megyében.
— Suyy- és if/rt-Kanizsa között nem rég a vaspálya egy lovat tiport össze.
— A marhavész miatt nemcsak Zala, do Vasinogye is egészen betiltotta a marhavásárokat.
•)Kgé»* kösM.\'-ggel itiiwiu, aionban nemciak tanügyi, hamm ogjób tártá.Ulmi tn.lóiitilsait ii kír-ji|k, Tapiilcia éi vi.Uk» egyik\' tvgszol.l. rí»«« l«»iiu /.alamvgyúuek, iirrouilUnk, lia t. k.liüuiíglluk előtt lapuukban miuél gyaktabbau ittropsl. Bisrk.
— Oarlaoh miatt a nagy-kuuivwai kii-x\'öi iskolák olafi osztályait orvosi előterjesztés folytán a városi tanács fdoiglojicson bozáratni rcudeltool hu tanítás keddon,nov. 12-én tényleg megszűnt.
— A (lohányklállUAm{fc vidékünkről Schott Mátyás arany-, Workmann István pedig ezüstérmet nyert, mind kottő somogymo-gyoi szuloki dohány tor móló. Jövő tavaszszal a pesti köztelken ismét less dohánykiállitás.
— Lórayály. A gazdaközönséget egy uj veszély fenyegeti. Amerikában ugyanis rövid idő olőtt egy uj lóbetogség ütött ki, mely egy ötödét veszi el a lovaknak. New-Yorkban, mint a legújabb liirck jelentik, o ba j wzün.ilélb\'ui vau, mig l\'bihtdelpliiában és.az Unió délnyugati rédzeibe.n mind nagyobb mérveket kezd\' ölteni. Mint legujfibl.au jelentik, a ragály Angi.iban is kiütött, - s loleg Tiverttín környékén száinialan áldozatot-ragad el. Angliából való-, szinüleg az egesz coli ti nőimen el tog terjedni ezea eddig ismeretlen veszedelmes ragály.
Uj h\'őnyr. Megjelent Wajdits József nngy-kunizsai könyvftrosnál: „Haj t a-f i it k, vigadjunk" cziiinl nemzeti dulkonyvnek-ötödik, egé»zeit átdolgozjtt s bővítőit kiadása. Az izlésteljes. czimjelvényes és díszes kiállitásu könyv ára 1 Irt 8tl kr. Magában foglal ezeruél több dalt, melyek általános elterjedés- és köz- | kedvohaégnck örvendenek. A 702 lapra ter jedő, nagy szorgalommal gyűjtött s jelentékeny költséggel kiállított munka foglal magában Í. Iionlíihilokat, II. indulókat, III. kátonadulókat, IV. természetdalokat, V. roinánczákat. VI. élez- és gúnydalokat, VII. szerelonufalokat, VIII. bordalokat; IX. túliczdalukat, X. rali s duliujdalokat, ezenfelül u dalművekből a Icg-. kedvesebb szemelvényeket, mit nagyszámú ide gen dalgyűjteményt is. Méltán megérdemli a dal kedvelő közönség figyelmét, pártfogását.
— Cholera-iiyy. Uácsorszngbun óö>77 cliolcra-cset fordult elő; felgyógyult U8Ü2, meghalt 1082 s gyógykezelés alatt van 1003. Hazánkban és pedig Hildán 465, meggyógyult 159, meghalt 1 :\')t>, többi ápolás alatt van, Pesten 112 megbetcgült, 17 kigyógyult, 411 meghalt ;Kassán 18 közöl X meghalt, Abaujuiegyé-bun 5 közól 1 halt meg, Duna-Földváron kettő, l\'akson szinte kettő halt meg, Ungvárt 5,közöl .4 meghalt. <> Hildán s a Margitszigeten egy-egy halálos kimenetelű cholcracset fordult elő ; Marmarosban 43 hall inog, a igv eddig\'liazánk-ban öüszeson 2lil egyén halt meg cholerában.
— A /VtfJit\'£/<t légszökő, ballet- és né- j majáték társaság előadása keddről, ina csü-törtökro téiotoll át. tiauticr Lajos iglizgatásn alatti emo társaságot előnyösön dicsérik. Az előadások a „Zöldfa- vendéglőben tartatnak, kezdete esti 7 órakor van. Belépti dij támlásszék 80 kr., számozott hely ÜO, földszint 40, katona- és doákiegy 30, karzat 20 kr. Klóro válthatók a jegyek Wajdits József könyvkereskedésében. i
— RÖvUl hívek. N.- Váradon a.tűzoltók örtanyája szombaton este- nyittatott meg. —- A | magyar hivatalnokok lapjából megjelent at ol- I ső szám szabad szellemmel. -- Vasúti balosotok elleni biztosítás ügyében.az augol partiaméul | egy törvényjavaslatot fogadott el. - A cholera i Angol-és I\'oioszország egy részébe^ is kiütött. \' — Felvinczeit (Krdély) 30-40 nazaronus van, többnyire\' m>k. — (laríbaldit .a római pinczé-rek önképző egyletük tiszteletbeli elnökéül kérték lel. — Várady János, Í8ti7li0ben orsz. kép-visoló, IŐ48. hou védői nagy meghűlt-Léván. — f\'iotta Jánoj választatott Fiume |>olgármesleré-vé a lelépett, Vernada helyére. - A kolozsvári lyceumi nyomda a napokban kaput gőzsajtói
s igy. Krdély ben az\'elsőt. — A halkoye|>lionyzn-kail.ÍH állott iio. — Angolországban.egy oly nőnek lesz végtárgyalisa, ki 20-szoros gyilkos sággal vádoltatik. Szerdahelyi Kálmán veszélyesen beteg, Nngy-Hányáu van. — Diósgyőröli egy óriási mogyorófa van, melyet állítólag Nagy Lajos király leánya: Mária ültetett. - Dobro-czoiihon „Museum-ogylof alakul. — A kir. József-műegyetem l\'esten nov. í) én nyittatott meg. - Amerikában papírból kt\'w/.ült tejesesé-szék jóitok divatba. - A soproni korcsolyázó egylet megalakult. - Az erdélyi kiállítók száma aránylag felülhalad ja a magyarországiakét a bécsi világkiállításon. — Ilazánkb:inl870-beu a hírlapok postáni kül lése ló, I87l<beii 22 millió volt; levél s egyéb 1870-ben II, 1871,ben 51 miliő, utánvét iO-ben 7085,781, 71-ben 8.812,031 frt volt. — Mitrovitz — és (Jsalma közt nem rég a postakocsit 21 ezer l\'rlig meg rabolták. —
Tllrténetl naptár.
Nov. 14.336. Kr. e. Nagy Sándor Macedónia kormányára lép. — 1808. janicsár forradalom Stambulhau.
. 15. lűftó, Nádasily Győrnél megveszi a törököket!
Nov. 16. 329. Nagy—-Konstantin kelet-római császár Konstantinápoly alapját lo. rakja. — 1861. Sárosy koszorús költőnk halálozása Poston.
„ 17. 1370. Nagy Lujos Krukóbun lengyel királylyá korouáztatik. — 1773. Csokonai Vitéz Mihály jeles népköltő születése Debrcezonben.
\'„ 18. Iii61. Zrínyi Miklós a költő, /.ulamo-g_, u fóilpáiija, Imi > át bán slb. eiosza-kos halállal kimúlik Csáktornya vidékén. Ugyatl ez nap l<i73>.~ fejeztotelt le Kraiigepán Anna Kataliu tirát/.bun, Zrínyi l\'/iter özvegye.
h 1!»: 1855. Körosmnrty a mugynr kiiltó fejedelem meghal Poston ugyanazon házba u. moly bon. Kisfaludy Károly is kimúlt.
„ 20. IH18. Vahot Sándor kitűnő lantos \'költő születésnapja tiyöngyWön. — Ls48. A horvátok Muraközt elhagyjak, s, azt Porozol Mórnak átengedik.
Dunául ul milmuplurcza.
X a g v-K .1 I. i / » .-,. ooveoilier l.\'I Áii, 1*72 llnsa lijiÜ— lj - kr H<>/a :i.;"KI 3.30 kr. árpa .1. Il.lü kr. /:.!. I .\',o | .,.\', k. Kukuric/a .1 2»» -3\' kr Hajdina - k>. Széna *-\'.\'- .- ki S/ilo.i l.-lll - .-- kr Uiibacs — .— kr. Uynpju I lo frt
I<)0 fit: Hcpcze . .— kr. Fehérbab 5. ■ - kr. Hflr^onj.t 1-20 — kr. ISflkkfn II kr. Csel fa . kr. Tölgyfa !:».— -.- kr.
- Ituglár.|iii,v. la, l»7.a. Hiiíh li.MI li.-.\'o kr, l(e/.< ;| .\'SI kr. Árpa o.\'Jft - :l.\'JO kr. /.il. I .Já l.iift kr. Knkolicza I —«\'t.wr kr. Kotes . - kr
lUli 6 - . kr.ll.-ij<liii,i ----- . kr.Mnrli«lm» l-oiljs
Ili kr. IterjuliiM .Irt kr. |)|«/ne|uu .Ili kr. Juliién \'Jó sr. llurK\'Hiya mr I. •!\')• kr. t\'jleír sk-\'.jn H.óo —. — kr. «>-bur »k-ij» . ki. Síuiis uiii-Áj^ I.SH
I.MI kr. Susluis ni. I. . - kr. K•-■■>,\'nvU i>lt« l\'í.
--I.VfHI— kr. |,tejárát jö \' . .
•S *.-K <• Ii •\'■ r v á r, iinv. Int l-\'-.\'-ii. IHí .\'. Hu/1 lí.IMI »<J:|ir ki.\'Hmi. ;IÓ0- I.HI kt. Árju ."KI -.M" kj. I.—l.óll kr. Kuk<irii-(il U.iHI—a.fti: ki. I K..I.-S . • . kr. Il.tl> 4.ÍO--4. kr. Ilni\'llii* M*rlislnii .\'lo k>. Itorjukus - kr. Iliii<ii,iliii.<i ,\'il kr. .IiiIiIiiis 2<l kr. |{<irt;->iiv.t inr. t.40— l.W kr. I\'jlmr nkójn 7.- -li.ftO kr olior »k-\'ij» » ötl—H.- kr. S*.\'ii» máxv I.Ml_|.|l| kr Snalinn m. I frt. Ke.néiiyía öle •ii - 20 irt.
Papírszeletek.
Napol...... ■■ i - >• s ii « t A r ígvik Arájit
kiiíuloMi iinity\'ui meebámullák lljniibiiinli»ii. K uift
(■liitt* komiiiiiokinak yjáiulékexta, •■/, pvilu; l.omlnu.
bsu kisorsolta, a ipy kerlllt Ilan.burt»b« <5r» »Ámlnpjt*oly siámokknl vau ellátv*. nulyek együtt-^ vivi\' a Napoloou novot Hintetik olíi A miiodperoi\' miilMő aiáinAi ni Kugonig uuvot képciik. Ai N alakú óramn a KriinliAborubiin Tirolt esstik növelt mu-tatjn. NapoUoii jól tette, hegy iiin Arit — IaIAq »«• lnnil titko< »i>jte!ombSI — oUjáudikuitA, mort bi\'sooy hí rox iiéiru már - lejárt.
^ - A kAtona-il»ttt 61. Kgy párlil lakU-uvábAii egy liailiiA^ry jú milyen nngvigtA ujját toll-kó<i-vrl, u^y, l"»-y nagyon vénült. Ordaniucza «n({»-d.\'lyi k«-rl, li.\'ify » vírnl»l valami e|(yii«rU »«erril rlállitliassa. - k - »nt ai lirsiobáhi\'il ■ r4gtSn rluca* tért .-gv c»..m.\'.c. »\'p/.kliiUTAl, mit a acbro tett. a »in/t 4xoiinal iiicK>iilut. A liajlnagy dicaírto a ka-n.-T fllli-li-t, eg.va«<-iauoHd.A«t vrlé, .leJ^y a pókhálót í,k.^i-lrill kíllell liornia, iniiillni({y oly baioár riníAtírt .Itzeia. hadnagy ur. — írUlé a katona öaiio-"tv\'n, — -ik;ai.i aluli \'iiiíimIi-ii lolo /nu i íikhálóval." — , MiKiuJa\'/- diirk\'Oila hadnagy az i-IAmultra, - pók-l. iló j-K-ád alall V Kiírt im\'w\'V \' napra a profuaahox kt\'rül«k.." - K itnil láilialiil, leigy blxinyoa korülmé-nyok k\'itt a jó í<tlct aoin j.i Ötlet.
Szerkesztői üzenet.
.tr>t It. ty Zala-Kgomof. Hulvoi k\'\'n*an«il J0Í> \'/j.yiA navallúr koldua* aajuoa, mindig idó-a^irfi bi* annak k-ub-te.
;W6 A. 1. Újudvar, A cnim\'ia^ROii Uela« helyi- l N\'.-Kaiiií«a \'■•véli iiva, » elért nem kapta 8n a lapul, moll már intéikedvp van
aCJ ll.«|> Kecakninét. A lap rendeaen kHlde-tik, ai eliiYutriéa ihtiiiI a< okt\'ibrri mámnkat újólag po-gkUldMIilk.
• iijH M K, Zirc*. Ha ar. •• ^r»i ccikkaoroiat itl l,\'»(, akker flü.ilhatJiiik lioitxá A lapot inuginditotluk. KlIIHlibou mifl\'ibb lő A,;;«nle v elet Írunk.
:iii<l- Kuáílhílyro. Hol ke > tftbb tanár ur ellen iit c/.ikk i«:ik a iiyilttérbuu kíiittlIiotS , melyért a juerkfl»*t.\'i«ég nom tflelÖK.
f ili\'t) Tiatloluttel lelliivjuk uiíndaaoii luiinkatir • ■»ftkal, kik .Inpunk li«/.ti<lelpéldiiiiyábau réateallluVk, li;i>jy inunknlataíkkal *tlve«kedj«|ifk beunUn
k\',-1 Ulkeronri, ,.||unke<.i eaetbeu a kiadó által uur ki-\'s<lü<é|; ií iniilikalár«Ai rétiére •xvriődétacertlleg no.<|{állapit.,lt li»t"lnlpéldáiiyokat viaaiaronni a má->oki,ak adni vagyunk utalva.
;(71. t*. V.\'.S.-tjnáloiii, liogy olubb nem ligyl niPilellél, búiAiuvrem ctiilnierllnégél.
Ertek- el valtofoíyam nov. 13.
á*/, iiiuih1ii|iidm li-l.mu; u*/, pumt. kóluuD
li\'.l.ii,; IHliii-ki álliuiulmi koliaun ]U).7i);b.nk-nwtvűujuk \'j;l»,.Itilulinlúxvti rL\'.ívónyek l.oiidun 107.1U uzil.1 «({i>> 107.ll); arany d* r«bj« f). 12; 20 í\'r.nko. .r.ny 8.02\'/, kr.
l.ol lo-tiu/ás.
ii,■.!», II..V- :i. I. 4:,. :ir»._
b\'olclús azorki\'-./tú Bátorfl Lajoí.
HC I R D ARJBQyZÉK
HAMBURGER ADOLF
(li\\at-árii és vászonnemll raktárából
tir I\'kstkx.

K
rí?
Ii >b

ii r i - ti t x ii 1 -*> ö h x á ni. a i\' a r i n i ii z l> e m v n e ( é n »\'• |.
Divat-áruk:
lib le\'íi ruba-kelmék g.i/dag vAla> és I-.\' r.\'if.i" telje* rulnik : :». 4.5
reggeli li .lgykiilltoDük, darabja I
Váazonnemüek:
1 vég :t0 röf k • :MI -
fobérltelt
; I —
Keketo {
n ea \'l\\\'ilT,,t A-selyem kelmék, rőíc 1.50, 1 ftig.
Kipa é« Uriiaa de Kaille n lyeinkelniék minden
ariuben, ről\'u UK ,3. Il.iV)—•t flig. Angol l\'Atont-báraonyok, röfo Öö kr. I, l.\'.lí, 1.50, 1.Ö0—2 ftlg, Selyem-bároanyok, röfy S.50, 4, 5—li ftig. Iled.ilgicott tllrllk l.ongaha«|..k, darabja 10,12,15,
20, 25—50 Itig. Hölgy- és nrl-P!sid«k, dbja 0, X. Rí, 12-15 ftig. WAttmoll- éa C\'Achomir nagy kendtik, darabja 4,
5, ti, «-10 ftig, Klitiiit gyapot ree/.é« kendők, dbja 2,."(, 4—5 ftig. LcgjotTb minöségll Agy é« AazlAlteritők, minden
szinbvu, darabja 4, 5—Ii l\'tig. Fél nagyságú gvapot-kendők, dbja 1,1.50,2—3ílig. Fekete és aiines aelyemkeudCk, . dbja 1.50, 2,
2.50-It ftig. \' Selyem nyakkeudöeskík, dbja 80 kr., 1—1.20 Kvliarpek és nyAkkOtők aelyeinböl^ dbja 1, 1.50 2 «ig.
1\'gVAUAzok aííírböl, dbja. 20, :i0, 40—50 kr.
Kícii eínlitctt onlkkeken kivlll vannak még továbbá a raktárban gyApotriihák, luosliato ruliák, porkál-, biitiszt-, jaconat- és piipié
1 b 110 . valódi rumburgi vászuii, 15, Iií-I.h ft. 1 . 50 „ Iirlandi vászon, Ili, In 20 ftig. i . 54 „ legnvhexcbb n|inőaégll lUinbiirgi vá-
1 , 30 , ngyuemll Kana.vús*, 7, ». 11 —lo flig. CliilTon, férll-lugvkio és aliótxoknvnkra igen al-- kai inas, rüfu 25, 30, 35—40 krig. Agyneirll Ur\'ádli, Atlasz-esikkal. röfo 30, 35,
40—M) krig. l.epodők vairás. tiélkfll, dbja 3. 3:50—4 ftig. Vászon llima\'.zt-aszlal-Abrosziik, feli ér és színes,
dbja t, 5—0 ftig. Vászon l>AiiiAszt-asztalkcnd<ik és ISrillkílzök, tu-
czntjiv 5, I), í—8 ftig. Kávé- és thcA-keudök, fehér és szines, tnczatj*
■\'.Ml, 3—4 ftig. _
Ágvinyiiii-.Vdiking, iöle 2<>, 2.>, 30, 40 -f>0 krig Tarlalan, Moll és frepplisze, fehér és s»in.-«,
dbja 4, 5, G—H ftig.\' Fehér és szinos zsebkendők, tuexntjn 2, 3, 4, 5-« ftig
Organtinok,. fehér és színes, dbja 80 kr., I. 1.20, 1.50-2 flig.
ílAie ll- és ripsx-. b:ir!;élok, fehér
uélúil i iv%k,
derékalljak, bútor-szdvelok,
, calmuk, csíkozott a Inindcnfélu gyász-áruk
el leKOlOBótoto árakon,
UiudenuemU\' levélbeli megrendelések, aöt itl emliletlen czikkekböl is, az Összegnek előleges bekUldéso vagy utánvét mellett mindenhova a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel gyorsan teljesíttetnek íf bárinily nem tetsző tárgyak akadály nélkül vissza\'fogadlatnak. — Hulia-azOvet minták a lőfOiikinti ár és a kelnie azélcsaégéuok k<<r.el>ibbi mogjelölésévul kívánatra ingyen éa bérmentve készséggel elküldetnek és minden kívántató kelméből elegáns ruhák a legújabb divAtazerinl oyoriin elkészíttetnek.
a legmélyebb tisztelettel
HAMlJURGElt ADOLF. Ingyen 111 e 11 éke 1 fe11 k megrendeléseknél:
10 l\'itliyi öiazégben, egy elegáns hölgyi legyőző )■ \' . -
25 „ „ ugy berlini gynpotkeudő ) rabatt gyanánt.
mi egy a/örkelme-rulia ) ,-...■\'. -(Ö7H—7)
Csomagolni! díj nem jiámllUtlk. ~
Prels-Verzelohnlss
der
M01I0-, Lcliicii- iiiiiI loin\'eiil-W\'iiiircii-.Mcilerliigc
de»
ADOLF HAMBURGER
in Pest. \'pQ
ii v r r e u f/ a s h c Xr. I, bel mK l n tj u n <j i 11 s i\' ur l s e r ii a u h.
Modewaaren:
Leinenwaaren :
Allén
In
iehsler
l>> und 12 ,-llige eoiiiplette Kleid. a .1, -l, :i—ii II ni,d li\'ihcr, Tllrkiseho .SehlalroekstotK. , eiu Kleid nur 1.50-5 II.
Selivvrirzo u. fKrbige .Seidúiistutfo, pr. Kilo I. Svldeu-ltl|>a und tiross do Faillo pr. Kilo 2
. 30 ell. gul» (Jarnli
Kngliseliir l\'atent-.Samuite pr. Kllí 80 kr., 1, 1.
20, 1.50—2 ti. Seidensainmte pr. Kilo 3, 4, 5 l> ll. Kiugeiiilicitetv l.ougsIiAuU A Itl, 12. 15, 20, 25—60 ll.
llAinen- 1111-1 liorren-l\'lAids, n •>, 8. 10, 12—15 ll. - Wall moll ii. (\'aehoinir-ünihiliiglllehor ü 4, 5, ö, 8 — 10 ll.
Oestriokle Wollen-Sotztllcher á 3. 4—5 ll. licit- ii. Tischde.-keii iu állon Farbeis a 1,5-lifl. Ilalbgrossr Wollentileher n I, 1.50,.2—3 ll. Sehwarzo nud fiirbige SeidentUeber ü 1.50, 2.
Kniduu-IIro KchHrps ul
n H, U— |tl (1.
I . :t\'» . g- waseli t\'reas-l.einu.l I. 12, 14 15tl. 1 . . ICumbnrger l.ciniv. 15, 10 - ÍM ||. I „ 50 , Irrlüuder l.éinw, M, Is—20 ll. 1 . 51 . sehwcMi.- Knmburger l.oiiiwniid 23, 25, 2-S, 30, 35, 40, -15—50 ll. . 1 30 , cchtflirhig fanafas 7, H, H— lo tl. OhilTons /.ii, iii-rrcnhoiiidcn u. tínterrllcken sehr
geeignet, pr. Klle -.\'5, 3o, 35—KI kr. llettzeng-Gfatol mit Atlasslrulf, pr. Klle 30, 35,
-tii—50 kr. l.eiiitilcher oliue Naíit pr. St ; ■.eiiieii-D,iinnsl-Tisehtllrlinr
pr.
, 4, 5
3, 3.50—4 11. eiss und fKrhig
llandtllcher
- I tl.
.--\'Melierl a SO kr. 1 1.2
I .t\'r:
Seide
l.eineu - Damast - Sorvietten pr. I)lz. 5, Ii. 7-H II. . Kalloo und Thee-Servietlen weiss und fiirbig . pr. I>|». 2.5", 3—t ll. Naiikiug auf llett/eiig, gelb, weiss und rosA pr. Klle 20. 25, 30, 35. 40—50 k<, . Weixe und l:trbige TarlatAiio, Mull* und (.\'repp-lisse pr, St. 4, 5, Ii—H ll. • und fürbige l.uiiieii-Sacktlleher\' pr. 1)1*.
. 3.
Ii ll.
Dieselben iu Wolle a 20, .30, 40-50.kr, Ansser emillinten Aitikeln sin lenklciilcr, Waschkleidur von l\'oieail, II i Pliliiu un\'d Sehlilirlliareheiily, Calmiiks,
c


tine. weiss und larbl\'g, pr. St. WO kr:,*
,...... y-:*>--n-
■ el. am l.ager\'V Feluo Flanell- und.sUips-Wol-onet und I\'ii|iU\', .fii bige Mude-llarehente, «eiaao fiirbige (iratol,\' t\'nlerb\'elteii, Milhulstolfe, schwArxo •
allerlDllllgsten Prelsen.
Ilriollielie Itestelliiiigeu. joder Ari, aiieb vmi hier iiíeht aiigegclicnon Aitikolir, werden (Iburall híii gegen vorhbrige Kiiiseiidiiug mler NnehuAhmo dos lletrages mit grlísslvr Sorgfalt und (lovisseuhnfligkeit \'prompt elfektuiit nud ivírd Alles etwa iiielit -t.\'onvonirendo anstAiidsIoa retonr g«nuiiiineii. — KlydcraloiTmiiiiter mii nliheror llezeichnung d>-« Klleuprei.ses und der KtolTlireito worden. auf-Verlangen g r a ti s und l\'ranoo bereituillig-t oingesendel, ao auoh von jeden bclie-bigen St-lfe dí.c" clegantesten Klvider iiaeli neuester F.ujoii s c Ii u e I I * t e n s angofertigl.
. . Ilochaehtungsvoll erifebouat
ADOLF HAMHÜRGER.
4a ri\\t ls-/iirabe J>el llest e l l-u u gen
iái lletrago von IO ll. oin elegantcr Damcnlitrlicr, ) .
r . .. , 25 II. eiu Iterlluor Wollentudi, ) als Rnbattv, / . . 50 II. eln sehr.nes StoiTkleid, . ) f \'
Vcjpackunfl und Emballage wlrd nlcht In Rechnung gebraoht. ~

X
. C k
Ohnc Medicin. wmmmmmm
Brust^ Lung\'en-
4 ranltv liin|,Mi auf li.tliop. i.,i««<ii. Ú\'._. vl>,l in t ri>tt.-if.\'ll. i
mut »iin \'l-t. Vt/\'.ti fik nn; ■■ili> ir > .! .f n l\'hl.\'n r.tdlcale] Hellung .ii«. « •». i.l.-u.
, r.\'
ÜTohneMedloln lK! á
Karit. i|i«rlfll«) llcvliir-il\'iin.\' I i Ki.nikhrit i>*li<-»>" lui. tlli ll ilutrii . •
Dir. J. H. FÍCKERT, ló riin.
./ Wall Slratte No. 23.
/ \'
ll.i»Mit»f »\'i ll. »». \\\\". t.>l. .1 t |ti . :r. I11uxnfu4r.11. ÍM

w Hl..... >1 (li/ill TPü
IOLLÁ. Si:il)i/l rZ\'lM)ií A.
• • A
valódi
«ir«*, U ;ujnbban <" Ko|..\'w»c áll .1 ki
vaIUií i\'.il Uliiiditli\',11, or«*l kartól megvizsgált,.<*\' •
trim-l. Minit -••/örf.\'\'l.!k-pi\'it klplól-ilt lilk\'i* •>/•• r * p.itkÁ
nyot, h.i/l < mezei egertk, vakaránk • » svábok , i lj-> V
irnUAm, inilvtt noKfl\'lt\' ihi\'pl\'r.íf\'.illhk |i,Viii».m iitNiio/iu «
liinliil. r HaaiUlllan «n»ii">*ííc\'\'«,i\'
Nayy-Kanlrsán ROSENFELD ADOLF ur -
1.11. -1.. .i.\'>iln\'li, l\'i ^vli Sí \'iin\'i.K r <1. I.ipól I|||\'H1Í k.|.«k.il,\'-
m\'lirli k.i|>liSlú. ... .
i:„-> iim;> bú.|..V\' I f.i. «»• bá.l.ig HU kr. u \'
K^j.» li\'l.l.ijj iu;^roiiili l.\'.»i\' i» niánvótvl nivlí.\'ll i^\'uiimi Ii-I-
jr»illl tik.
íígxaiTüjií 1c*pKsiT3 czllrom;1Í*MÍ • L.\'.<<<lilll *t<t * fagyhó-lyagok .\'•» tyúkszem .ll.n, , :!> kr.
Kivon.tl rgy. naponta «lrk••/.\'*< hasonló dicsérő-levelekből:
> /1\\i-.1.. ili. |. n.*k*\'in i.iim\'i ii .vln^ot n/ t»n n r i\' a ii ii n» i .i
,1\'.\'. I kuM i.i, u h iiiK\'ít .it fenyesen Igatolta
T.\'lif* I.\'.I Ivii. I
Iiatl h,ván> i m\'óriié.

ÁmaMlyx&t
VARRÓGÉPEK
I nyrirl riiMúrából
ÍSelierz Loulsnicl
i
NrKanlzaíia
í\'.,. . | Ajánlja mindennemű, sok övi jótállás melleit - unlerikai
j varrógépek raktárát
Wheeler A Wils.uit.il .70 írttól foljobb.
Singer-fólót 10 írttól fuljubb.
__ Howu-lólót 80 - 00 fit.
Tho Littlo Wnnzer ii frt. I -- 7,
lat Siloneieus ii *£\'t Irt sut.
Kzen gépek részlet lizetésck mellett is in.gsz>.\'r«\'/,heiók.
Tisztelettel
suiuiu LOÍ ISI;.
* Nagy-Kanlzaan
Hirdetmény.
Wajdits József
M1
i; |...l..k rí li.lk.vilii i .« ll«5iüM> ••»• -i«\'«l«..« I" | y. |i Ky<<>•»\'-i<l»«iik it\'llSl itoniloii. i-.l\'ljc iMiit■ •• • . A-i-i i.i.\' . JIi U.iil.i-nul »* "!•!\' I.*l>«ii íi\'ifl»li»k • I". \'iioir.t t ••.•». " i.^./ \'• < niili\'U" r>\'</.< bi l kr/.mkb. > kiibli-tt. I.iil.t n t-k . i-. \' li\'-.- \'• ii -i tni;-■Iiják, li.\'try í. pórok i.•.•/(•» »/oru a»oknal. fmewllirlclii\'nsi\'gpv.pi\'l gyo mnrhrVnpl, i<»ví|>i.» gorctok vr»e- ■•■> idrn b4jokt)an.">/ivi!oougaíiial. idt grtirg -ik-uia fofajaa. *jr;oiul.i»,\' >. o hyilrrurd bukui- • hu/atnot hányasra (milnninsi ■» I**í2i--i«>« «ií.h.». i ....... r -mk • • W i 1.1^1.«b.
Ara i eredeti doboznak hafj&ilati,,tasitassal I frt. „„.,,„,, ls7, 4;vj „„„Sü tm^ió majori- és nagy teljes kádasa, *,ely ,„(„,1,,,
S( )S \\l L\\lv\\ Ós SO t-\'\'"n\'",,i ,n,?ro Zit,í <>s »>•■•\'«\' í^itljjí dalköu.vvtít tchilinii), .r»t> ivro terjed.* laria-
J k * V^Xm jj.,|„,„a U,.S|| f» u. uiíVLMib.ü\' l><» 2<i-áii rt\'gueli NO órakor az lommal, diszo* ktiinénvkötússel, szinnvomatií borítékkal.
\\ irwm<-tfbWt«itt..i>l> ••■»•• ■>•\'••\' • •/• ii • ......... >• ...... n • , *.
iiiiini.ii ii«i»-i ......... „MH.i,., I. Imi... „,..^„,1 ti>/tt.irti)i iro\'iiibiin tartandó nyilvános úrvuróscu 1 irt »»J kr.; tliis ura ny nyomás- t-s aranyszegelylyi\'l,
ii.fi »•»••. «<•: »>ii .*<ir».«i»«. ................. i..i-i-. . \' ... \' . diszkötésben 2 Irt ljO kr
v \'o h.iU. ........Ml......... • . clt.io adatni. K-bolibi taviratil.ig t>.s/.ko^lt!ndo j..vab;t«yas MMM,U 111 " KI •

A kir. kő/tl.ipiiv.invrlak.irsii,Sonnigytnogyóben,fokvu uradalom iv>/n<d köziniiv tóteiik. hogy rcntJeznióiiyébt\'U
lu\'»iiy vki;i(l«\'i-liiviilaliil>;tn N. - a n i zsá n nu\'^ji" lent és iiiinilfii.liitt\'U\'s köny várusiiál kaplinó :
Jt^fíft tónk yipdjaafc l"
I palaczk ara hasznaid" utasítással 8ü kr.
ti\'nntartasaval, - mely napra ós* helyiv, a vonni s/ámlók.
DADChll UAI KI A l /Qlöftl A f ^i\'lilUP - /,,k ellátva megliivatnak. A
UnOUn"nALmAÜ-t0lnULAÜ. Wl kellői,•■< s ;»«» Krm bólyo««el .•llát.iTC.rs >»\'rk«szh\'tt iraso> •„
|>.^i.x/iáI>I« • - V-ctianiál •••!> ll -i ■ • N . • • . . . ..X.
iif.in ,•„•„i.-„.i.. t.i :, i....(.•<• •• ít • ii i...... . -i». .i. /áll\'ajanlatok is elfogadtatna^, lia azok noVcilibiM* lm 27-ig
„í.lajtft párold, tdaezaljtfaís; 1"
r.egiljitlib inA^yur iúiu.\'/.köny v. Ara I Irt tO kr
P
^ . s,i t; óráig boadauiak.s ba-azok mellé a magért || il I | j || k a S Z C \\) S Z 0 (H
/ .......^rr^ünek^ati utasítással l - \' * " . \' .......
ilaktimtk Shvh-Iíhhí*húh : .1. t~v\\U K i-mt-rote «-s miglartasa kiny ilatkoztattatik.
gytigysz. I\'Vsm\'HioIÍ.t .1 !»\'■ ■-»«-*»I-1.1 I\'. uraknál. Az irávis zári ajanlatok a szóbeli árverés befejezte
Btlovarotí l.*l. .M. • <i. I fti-nyen i\\ • »:> /•>«/ . r . ... .. . . . , .
Csak tor ny.in K;..;i»/ ll. Marcialiban I..H N-I.. í t Illáit • bontatnak lei. S a szoltell S zait aj.tlllalj eleilineiiyek
Csurgón Pávi, tSSSSSS^-S S »í>« elfogadtatni, mely egyes te.,,;é..yekre nézve
Magyar felkoszöiilő (toasV.tT könyv. Ara I Irt i\'KI\'kr.
„S/e^óiiybol losz
Ara 5Hl krajezár^.-
. Kapoivarott Kőim .Ukab Kapronctan vv.\'ili Kan.i, fyt>ey**-Kewlhi\'lyen \\Vim».li I\'. Kereszten Iti.-y. r .Ukal. tini v Kéazegjn <"m«,.»iit»»ih< !»•»■• ií.»\'V.v"«
Sopronyban M.«> An.t.á. a legkedvezőbb lesz. - Az árverési feltételek az urad.
Zagrabban M.i\'.li.vli /.-, ^ygy*
r »i..k*i «>■•\'•«>■►» tiszttartói iKoilábau megtekiutlictók. i!»ii ii
l<\'iw.\'i«i Kr "**\' \' •

L;ik<M%sai kir,alap. urad: ti^/tart.
I, E N O U M A N I),
a híres oiiginyno igazmondó velöknrlyája
• l\'J «iiH7rll knrlvn\\nl ninv>nr jtliíii.ixil í/)lvrvk\'"\'l. Ár/i í>0 kr.
IV* Postai megrendelések azonnal teljesíttetnek.
vta
A Licliiir-lele Kiimys kivonat
VVeissherger Zsigmond

T> "
k.- mely a J>ówii orvosi Imióságníl mini gyógvs/.-r "lisinertetett és a krakatú orvosi kartól knloiii\'isen iijiinltat\'itt, az ríli\'d íiioá ..rv\'.,-. vól\'-inéiivozósek s/.erint minden* eddig használt szer kózOÚ az < Uö In ly.-t loglulj i . I meli bft.-gség. knél. 1,\'gvan gvr.rsan gyógvitja a tit.tő« nnir i lóbal-idiMbli állapollian a liidó gnio ^vói t t i\'.-lík: vcrk.\'ibögós, lég/.Miivli •/•o\'gi. g^..iti\'.r li >s y.< brunebiálburiitot. vérliiányl. sápkórtr Sorvadást, bvsterí:»t,és i<b>g^yeng\'e-».<i;ét. I\'.gv tlVftg áru I Irt I iiv.-^.-l tartaloiazó esoinagtól lelj.-lii. tortiiqik ii .szétkfild.\'s a
\' V\' a :
Kuinys "gyógyintézet
liées, Mariabilfen\\trasse üli. 4t\'K>«\'l : \'llv iivllbetfgek. l ik eddi/ orvossággal - minden látható eredmóny nólkitl gyógyíttattak. I.-IIhv\'itnak. miszerint a Lijíbig-tele kivonatta^ még egy utolsó kísérletet tegvetn k.
m
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja gazdagon ellátott iiiiinlnnnfiin\'i
síremléken
homokkő-, márvány-
(fr áh U köböl
k.\'K/illt raktárát.
Szintúgy igen jó fajtájú malom-kövek nála kaphatok. Kiváltai képrámázásokat stb.
i.;;n) -f.\'i
nagy választékú
ÉROZKOPORSÓ
r.tklírát li.\'i^i iáiul .ervlltt.
Ily. órczkopors.ik olesóbbak a fakoporsóliál. pedig tartósabbak és diszesebbuk s igen ajálhatók miutlazokuak, kik üvójk vógtisz tesség tótelónól szomorú köteles séget teljesítenek.
Vidéki megrendeléseknél órczkoporsók s ugy halottias készleteknél, történjék az bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal szállíttatnák.


Nla^y-Kanizaán. ,
Ajánlja gacdagoii lelszerelt ural; , hol gyek ós gyermekek számára val.\'. top.in iak tárát, a legjobb minósógúekut a lehető jiiláitM.s áron. "1
lIgyszinte ligyolmóbe ajálilaui bátor va gyok a e«. k. katonaság s t. közönségnek. Im^y megrendeléseket j\\ legjobb bel- és\' kiillóldi lnví -bóí elfogadok ós kószitek, az árt legjutáiiyo\'. Babban számitom. ^
Az ón raktáromban vásárlóiakat kijavi, táara olfogadom. *

vnllJLlJ /vjj
N\'.-Kanizsán ajánlja a t. ez. közötisógttek az uj városház épületében levő
ri?

Kmplirhlt sein \'ri\'ieh assortirtes aller I inltiiiigon llerrei.-, hameii\' und Iv in -iler-.Still.itten von bester C^ualitüt ami zit imigliehst billigen l\'reiseii.
l\'VriierMnuvIie ieh ,«las k. k. Militár und Vr. hrungiMyiir<liges l\'ublikum anfm.;rksam, dass ieh alle^lJestellungeii voiii besten In und Aiislander l.eder verlertigtvttnil prompt und , ._bil|igst beri i-lnie.
Atteli wiriKvon mir g.\'kauli\'i VVaar
I -
rarn-pariereii migenommoir. flfBI
«
\\ \'
Wajdits József,\' kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos, "gyorssajtónyonma Nagy-Kanizsái.
■* hol ininddtinumA
$ « r i- ós g y e r m o k o 11 ö 11 y ö k,
valamint , .
fehérnemüek aJogol\'csóbb áron^
készen találhatók cs kószittetuek is. Btflm^ymmittiti^tiaBitn^u, rM | imtaiWIgi itinmmgjaiqing•.:

mi
NAGY-KAMZS t, 1S72. november 17-én.
93-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.
V OMnt*»l : .
! ígci/ -ivre . . S írt. . [ fái cvrn.... \\ i negyed övre 1 . Ktfy utam Ht kr,
Hlrdttések jutsnyoiin.
j SYII.TTKKKKN
Zula-Soiiiogyi közlöny
A lap iiellemi részét i íIImA közlemények
Aiiytiji részét illető | kiixii-uenyek p«-<ilg ku.lrtho* bérmentve ii téieudók:
SAUVKANIZHA k Wliuleibál.
Heten kint
(a ..zalamegyei gazdasági egyesület- és a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesitpje.,
kétszer, vasárnap- s csühírtökoii, megjelenő vegyes (arialmu lap.
Nagy-Kanizsa váron képvlseltftes-. (Metéllek Ülése, okt. 80.
tílniiklo polgármester Uelus József ur u közgyűlést szíves üdvözlettel nyitván meg :
70. Olavina Lajos jilispáui helyettes jelenlétében Juhász György városi számvevő uz esküt leteszi.
71. A városi iskolaszék lemonijó le-veié olvastatván, eddigi ügy buzgó és önfeláldozó inúködésökért meleg köszönet sza-*\' vuztatik s a \' városi tanács előterjesztése folytán az uj iskolaszék tagjaivá meg választattak : iiabochay György, dn j\'rcss-.
burger Jakab\', Kottek Nándor, Gutiuaun »S. tí., iáporjessy Sándor, Karczagh Béla, Ebenspauger Lipót, Herényi József, Axenti György, l\'losszer Ignácz, Walbach Mór, Kaán Vilmos, dr. Szűkíts Nándor, Oavallár József, dr, Engel Ariuin, Tetísz János, Löwy József, Ujváry Jllés, Sanweber József, Vágner Károly, Eichbérg- Adolf, Tárnok Alajos, Tersanczky József és dr. JbYeund Zsigmond urak.
72.; A jegyzőkönyv hitelesítésére Albauics József, Ebeuspangcr Lipót, Kaán Károly és Tárnok Alajos urak bízatnak meg. .
73. I)r. Schreyer Lajos kérdi, hogy a belügyek ministere által a cliolera-jar-váuy ellen kiadott .rendeletben felsorolt óvintézkedések megtétettek-e, mire fókapi-tány ur kijelenti, hogy a kelló intézkedések
\' megtétettek. Mind a. mellett állandó egészségügyi tauács állapittatik meg, melynek tagjaivá a képviselőség tagjai közé tartozó orvos urak, a főkapitány elnöklete alatt, választatnak meg.
74. Főt. lierzuy lilék kr. házfőnök Ur interpellál a főgyiunasiuini. tantermek előtt felállított Vásár miatt s ezt,mint a tanításra felette hátrányosat, eltávolítani kéri, fóka-p»4yy ur jeleuti, hogy mai naptól kezdve imnan eltávolíttattak.
7f>. IJója Gergely budapesti tanfel ügyelő ur búcsú levele olvastatván, képvj huló állásáról lemond,ó Nga, ki uj. működése
megkezdéséig sokban hátramaradt tanügyünk j- 751; A iF)lj?in-i iskola építésére kért > átalakitasábau, vezetésében, a polgári iskola ; kölcsönt a ministerium neiu aifhatjt, mert 1 mcgtcrcjntésébcn s úlulában a város közón- ! a jelen évre szavazott összeg\' kimerítve igének minden ügyében tanúsított jóakuró Van, ftjolag kérvény tórjesztetiii fel, hogy a j
és sikeres táuiogatasúb tii a városk örök hálára kötcleztv.l»r 1 .lakosság szellemi mű vetődésének emelésében .oly önfeláldozó működést vitt végbe/. , hogy az egybegyűlt városi képviselők közlelkésUlóse.
jiívó évre a/.-országgyűlés által szavazandó összegből nyerhessen kölcsönt. í
80. Olvastatik- Hertelendy Kálmán I főispán ur levele, melyben\'a kineve/.cotése feletti üdvözlő feliratért köszönetet mond ;
közt hála és elismerésül Nagy-Kanizsa j s . a város közönségét támogatásáról bizto-város díszpolgárává választatik mi\'g, mely--j sitja; örvendetes tudomásul vétetett, a ról díszoklevél kiállítása rendeltetik el, f" 4-kén történő főispáni beiktatáshoz kül-kézbcsitésével ü- városi tárnics- bizatik meg, I döttség neveztetett ki, melynek tágjai öu-p^gyuttal ktjjpje fel ő Ngát. hogy városunk kénles \'ujánlkozás folytán l\'rager Lipót, érdekeit jövőben is tiynogatni szíveskedjék, i Nucsecz József, fjeherz Albert, Engliínder 7«J. Polgármester ur jelenti, hogy Lajos, Blau l\'al, ózápári József, Oszeszly Gutwanu 8. 11. ur a polgári-iskola folszo- ■! Antal, .Suiettcuu Ferenc/., Ikbocbay János, relésére aj.inlott 20(10 Irtot a városi pénz- j. dr. Dictriehstcin Dávid, Uochnitzer. Kbeu-tá\'rba lefizette, ánagylelkúajánlatért, mivel : sp.tuger Lipót, Vagner Károly, polgármes-legnagyobb .részben ez\'volt eszközlójc\'annak, ; .tor cs főjegyző urak. hogy nevelésügyünkre nagy befolyással \'Xjil. A fogyasztási adókezelés iránti
bíró polgári iskola első két-osztálya már a jelen évben megnyílt, de a nagylelkű adományozó minden alk.il<tmin(}l oly\'kiváló áldozatkészséget tanúsított városunk lakosságának szellemi emelése körül, hogy polgártársai elismerése é» hálája méltán megilleti, s jegyzőkönyvileg hálás köszönet sza-vaztatik. \'•
77. Polgármester ur jelenti, hogy a polgári iskola•taiiárai li/.eléM\'itek összegéi, a
k-allav
szerzódés az előbbi feltételek \' mellett lö7;$—7.) evekre ujolag megköttetett, kcz\'előkíll D.tnnaberg Jakab és Weiss Adolf neveztettek ki az eíóbbi kezelési rendel; vény nyel. Jóváhagyatott,
■Sli. A cziglenicze szabályozásara kiküldött bizottság terve és költségvetése elfogadtatik. A munkalat árlejté- utj.tn adutik ki.
83. A pénzügyi bi/.ÓtWignak I \\!;>. >:\'\\ i
közoktatásügyi miiiisteriu.mtóF j költségelőirányzatajóváhagyat
fi 4 00 Irtot átvévén, .a havi részletek kilizo j téseig az ip;rrbankiia H , Min ti\'a tétettek le, a nitt. ministeriuiuhoz h-tlafelirat terjesztetik fel.
lü. Olvastatott V\'i/.clíi -Talliáíi Ede zi\'igrábi kanonok ur alapító (cTele, melyben a polgári iskola legjobb tanulója jutalina-| zására vallás- és nemzetiségre való j tekintet nélkül HHIO frt alapítványt tesz, i mely írek egyelőre csuk UO frütt tevő kamu j tait köti le. A nagyiéi kerüléssel fogadotl | alapítólevél örvendetes -tudomásul vetet -j vén, a nejneskeblú alapító nagylelkűalapit-( Ványaért.. a képviselőség, közfelkiáltással jegyzőkönyvi köszönetet szavaz.
bizottmányához terjesztetik lel. A javaslatra nézve köve.tkezo megállapodás történt:
a) Nagy- és Kis Kanizsa varosok közigazgatási külön területeire azadókilia-sitás előnye feiisinertetvén, elrendeltetik s a.városifanacs, ugy foganatosítására, luinr\' felmerülő költségű-utalványozására, fellta--. talmuztatik.
. b)\' a inázMihivatal mielőbbi felterjesz-tűsére, s az árszabály kidolgozására uia-sittatik. inegjegyeztej.vén, hogy az építés megkezdése előtt tervet éj költségvetési mu-tasson.be.
c) Miután-az árvapén^ek és a kórház-alap kamatának felemelése szabályrendelet
tárgya, ezeu, ugy tárgyalása, legközelebbi közgyűlésre tűzetik\' ki éppü, ugy a jó vő közgyűlésre tűzetik ki, az általános helypénz\' behozatalának tárgyalása is.
dj. Egyúttal Horváth János képviselő ur fmiítványára elrendeltetik a kutyaadó beliozaitUa, melyuty^,elomuukálaUti teljesítésével ú varositaWís bizatik meg, vála-mint azzal is,- hogy tsz accis behozatala ir.int az adatokát megszerezze, s az uradalmi korcsiuitltalási jogtól engedélyezése ^ ellen, az 1871. évi szerződés értelmében, fellépjen, s az eddig netán történt túllépéseket megszüntesse, s magát a teendők iránt a jogügyi bizottsággal érintkezésbe tegye.
84. Közös képviselőség jelentése *z uug -okt. negyedévről felolvastatván, tudomásul vétetik.
85. Olvastatott Ar^d város közönségének átirata, melyben a bulügyministe-nuuihoz a jezsuiták letelepedése cflen tett felterjesztése pártolását kiíri, Nagy-Kanizsa varos, mint nem ónálló törvényiutóság, a -felhívás pártoló felterjesztésére jogosítva nem levén, tudomásul vétetett.
A keleti marhavész Somogyban.
Minthogy Fehér-\' liiiriiiiyameg^ék C után u keleti muriiav«üz kiuieaét megyénkkel ii.itiiros Somogy megyéből m már egypár hetek oiu jeizia, ulv»»zeíúiíek ti»rtoin a jelen Vjénzély-lyel lényege le u helyzeibeii u körülményekhez oezeteimet közölni \' ,
Ivitlonorieu ujáiiloití ezen (uraimat Somogy -megyui állatorvos szaktársaim ügyeimébe, kik lelett a .Somogy- hetilap 44 ik számában ,t\\ marhavész .Somogy buu" ezlkkirója yly köny-uyeu palezáf. tor, s kiknek becsületbeli kóte-le-tseguK leit voina magukat a közvélemény elóll igazolni.
. iliszem is, liegyt az érdekolt állatorvos azaklársaim a nyir^auosságg.tl megfogják ismerteim azon tétovázás s ingadozás okait melyeket a vész kozéledlébeu tapasztalnunk kellelt.
Egypár hét folyama alatt, oly eltúró, külónbozó hivatalos,valamiül magáu- és hírlapi tudositiUokat vetttluk a Somogyban kiUtólt
TÁRCZA.
\' Krzséliet napra.
Mv*oly«KÍ \'átn, tekint. Mif, . • ;
Hints vorüfónyt bén lelk«inrf-. Ileiiunn ckííz tíl ísgyiis l.ir, Klé^ tülvd rgy kii íiigár.
Elrouul a kilduj bánat, j \' NyomAn fiiiyes. öiOm tninsd. ■
Asi ({oiid«il«m: íiflooi v»8y«k„ " |
1\'edÍK csak a szemed rtyyw . - |
Amit egi*r. vIlAg ndlist. Álmát, ByOllyr.rt, fílvnyegsIinHt. Anii édei, stni sn\'ji van, ;Átir*«M\'i »•«> |Mll»iinilmn. S írM\'ltiioi.i. feniivn álilvák, • «)íy iócifi Íi..Í.|..|fiiÍB : IJ.i ssurvlrm gyula* U-iim-, -A- p\'ikul is lldvll/.fllne.
HAJtlATÚ sANDOIC.
A frelbergi örült.*)
llonxíly.
— Ní\'inrtl\'öl: .Tihanyi iíyuht. —
nézze bátyám^, n\\imiláogy hang, .„inegnéxhoti ün juost jól, ép ott jó a földekről \' a város felé, rentfóí útján azonnal itt Icend."
•) NeutITiclicntöl (Cíi\'liuríiígbmi) 1\'/, ijiéríüldrs »kr8 kis várul.- \'\'
A beszélő s/.elid vonásii, polgári kinézésii, egyszerit öltözetit, magatartásában alázatos tiatal ember: migamásik, kihez szavait intézi, ugy ker, ruházat, mint magatartása után ítélve, jóval lúl a beszélőn; komoly, figyelmes, fontolgató tekintete, s a fekete Öltöny, mi^alakját lotli. bi\'iiue vagy orvost, vagy más\'tudóst gyanít lenni.
.Valóban kíváncsi, vagyok," mondá az öregebb a beszélők közül, „kivánesi a szerencsétlent láthatni, kiről annyi balgaságot regélnek. őszintén elismerve, nem volt a legkisebb indok, mi engoin ezeu szorult időben e kirándulásra késztetett. I.assan, azonnal ide ér! (>va--kotljál Lőrinci iievetés, ingerkedés, vagy uilia által a szegéuyt betegiteni."
„Ki, ön engem,\' bátya oly ostobának a fa-ragtitlann .k tart" -- iiiormogá elégedetlenül l.flrincz, s néhány lépéssel* jiz úttól ttlvolabb\' meni.
/•f1 vVjóvő alig húszéves liatal nó volt, magasr Karcsú, szép alak. járása lonséges, magatartása egy nemes ház sarjadékát ongedé benne folis\'. merni. Arczrt halvány volt, de vonásai szabályosak, a száj liliom metszetű, uz orr rendkívül szép. al -ku, az ujkak sötét, bibor színűek ; de uzért a kialudt\' szeíuék, a rendetlen aranyszínű hajak, melyek hullámozva boritotUk be\' a nyakát, s a hólehér vállakat, mik azelőtt a. fejet koszorú gyanánt egy csattal megerősítve, futottak köriül, ezen módon, mi|it öltüzetc\'volt, levertsége a liatal nő boldogtalan állapotát engedé kiiSmerni;-az egész alak a megzavaró-dás bolyegét, s a Iáidul inas bú túlsúlyát hordá, hogy az ember az első pillauatra a lélukorő mogzavarodását iamerheté föl.
Tekintetét mélyen a földre szegezve, csak uéba-néhit tekintve egy hervatag .virágra, ; melyei övébe legközelebb szivéhez tűzött, vagy bágyadtan maga elé mosolyogva, mindkcliőjok \' elölt elment, anélkül, luiitl hitszék, őket eszre-j venné; megpillantván a várost, sielteté léj\'teit, ; s csakhamar eltűnt a vizsgálók szemei elől.
»S liiost mit log tenni,- kérdé a rokon midőn a szenvedő elég távol volt, a kérdést meg nem hallani.
,.^\'sf - lelelé Lőrinc/., .egyenest haza-megy, oémegy szobájába, oda ijl ablakához, mely az»oí?zágútra szolgál, állandóan kinéz, addigi mig az alkony egyes tárgyakat megkülönböztetni enged, hallgat* a mint legkisebb zajt észrevesz, vagy íia valaki az országúton kftzuled,ik, kihajol egészeu s követi ói ,»ovár pillanatokkal; — de a mint sötét lesz, elhagyja allomásál utdiéz sóhajjal, mintha egy reméuy-nyel szegényebb volna, levetkőzik •- miit táncsend ben s ájtatosun esti imáját elvégezte, lefekszik — legtöbbször niitsem estélizve. .Szomorú eset, .mit öunek minden kis gyermek, Kreibergben elmesélhet.\'\'
.Különös, — Agy látszik, hogy valakit-vár?" ^ • \'
,t>gy gyanítják, azonban bizonyosat seu-kUem tud." »\'
„S nem lehet előbbi történetéWll semmi következtetési vonni, mi a titkot némileg megvilágítaná i\'" ■ • -
„hálja bátyám, ez igen kényes ügyi — Klára, igy nevezik uz clrüliét, ti városbíró leii-nya, leátiya oz első személynek Kreibergben, S mindenki óvakodik hirtelenkedő vagy. l\'ogar-dottat mondani, mi ót a hatósággal rosz lábra hulyozué; ázért .dicsokedhotik ■ liatal nő jó
• \'.. )
hirnévvel, hogy a rosz gyanitgatások ez elle nébeii nem álltatnak főn; — anélkül is hallgatag, barátságos, béketűrő s jóakarónak látszik, mások., szenvedésein is résztvevő, s igy engednek néki mindent tenni, sajnálkoznak rajta st orvostudomány által elismert inenthetleu betegség miatt) senkinek sem jut uszébe a bajfor rását kutatni, senkisem tudja jóformán Klára előbbi Al)a|>otát! Boldog az, kiről a hír nem tud semmit!"
.Hanem te, to mégis tudsz,- kérdé a rokon Hevesen, „a szegény szánalmat gorjeszt bennem, meséld el mit tudsz, talán nincs minden segély számára elveszve."
Lörinez hitetlenül rázta fejét, s tovább l\'olytatá:
. I iabár van biziMinlmatn ön tudományában kedves bátya s orvos, de no vegyo.rosz- néven, hogy azon hiedelemben vagyok, miszerint itt az emberi tudomány műiden ismerete határra talált. IJgy illik tudtommal, egy tapasztalatlanabb liaft)l embernek, látszólag öregebb s tapasztaltabbak iránt kevesebb véleinénynyel lenni, de mégis úgy hiszem, az én időmben Vannak gondolatok, miket korkülönbség-nélkül kéiiyieleiiittetülik elismerni; azért nem tudom másként hinni, hogy egy botug szivre gyógyszer nem remélhető, ha áz összes görög ésjatin konyhákat lelhasználnók is! — S ezen bet»g-segre kedves bátya, semmi orvmság nem nőtt !*
„Te úgy gondolod ;tehát" — kérdé az ,orvos tovább, „8 az a véleményed, hogy Klára szívbeteg V*
\' ,lg«n bátya, ex az én logoróaébb meggrő-ződesem. Ugyltiszotn, csodálkozni tog ön azon, miként jtittém én birtokába a tiatal leány állapotát júbban, inegtu\'dni, mint mások.
-
marhavészről, hogy magunkat a dolog Allapo tárói tájékoznunk Jehotlon volt; — egyik tu-déslwU a marhavész kitörését jolzé, —.mátok örömünkre tudati, hogy - Somogy a marha-vikatói tiaita, — a hogy a marhák .nem keleti marhavészben, hauum léufone-lálvogban (Aliira*) veaitek el, \' a harmadik tudósítás szinte megnyugtatásunkra constatálla, !iogy a marhák N.-ltsjomhau tüdiveazbeii hullottak el, — mégis eteu külöjiböző határozatlan lu dúsítások után aajuosivii véltük a hirt.Jtogy Somogybau a marhavész csakugyan kiütött.
A fent érintett cdkk irój% ,Somogy * hetilapban kárhozatoaan emel szól a somogyi illat orvotok fölött, hogy a bajt ttom ismerték lel, * nem vollak képesek azakegyének létükre a véstl constalálui. >
Méltán megbotránkozhattunk mi ia azon határozatlanságon, melyben minket szomszéd megyeieket, a különbőzé ingadozó lft.l«sitá*»k kai tartottak.
A lent idézett, czikk irója igy anyl: .l.ai-. kit* ember elélt ja leltüuhetelt, hogy lüdővész beu néhány ára alatt\'<W— 40 mörfcu elveszhet*, igata van ciikkirónak, de neiniabiswtük.ho\'V ■ébány óra alatt 4»> marlu -elveszeit volna, é» pedig nem lépfenében-, léptélvyg ban, (Auirax) som tüdő- aTmarh»véazbon. mari, hogy nóhauy óra alatl oly nagy számban hulljanak ol beteg állatok, azukaégca, hogy iöbb száz darabra inouő beteg létszám in legyen, és síükségot, hogy a-különböző kérlelő-lyMok a halált megelőzzek, lehal á t. ezikkiró vagy tévesen loil orieaiive, vag) talán az illetőit veszteségi UO —ty azám lú,lzoli, .— na gjfitott. - \'"..,■\'
, Tudva ait, hogy a keleti vtarharft:n*k általános, rendes kérídlyaai kiöntik" 0 - N étjr»t 10 napra t«rj«*l, s liogy az eredéit kutegca alakbau ritkábban jelenik meg, tudva aziulo azt, hogy a UpftneIrptúlyoj \\/l»iirM**j- kor-lefolyást időszaka iynri yyori, áli.ilabal) nrh-iny árára terjM, a hevesen pua/titő, föltételezem tzen kuruliuéiiyból a*l, hogy jiz illető MHiiogy-ban működő .állatorvosok az id»s2uk rövidsége állal leltek tévútra vezetve, a eonslaláltuk itt lépfenét, — olt tltdővíjsztY. V p
Miután mégis bebizonyult a kcV\'ii mar-. havész kilóréao, szükségesnek tartom lolumliK\'uj a\' marhavésznek azon ritkább oaelei — kórkív\'-pét, melynél t\'yaii heve* ttnnittetra*! fogva, a lobos elvalaazlaa t luhámlás időszakai ki nem fejlődhetnek, s at állat \'yyortan elhullik, — •ten kórkép leeud az, mely Somogy bau mutatkozott, vzeu kórlefolyása Inéiul az a marhavésznek, mely az illető állatorvosok figyelmét ki-k-erftlte...
Ha a marhavésznek ezen kórképét ritkábban ésstelhotjük is, a tapasztalataink caak a a reudua lefolyású, neliu kutegca aluku marha-vészre terjedhet is,mégis olvasottság után a marbavésznek ezeu kor képére, kórlofolyásáru ia kell tigyolnttnk,fölemlíti ezen yyortlm\'t* kúrlefo lydtt dr. /lámái l\'ilmoi, a .AÍurhavitt\' etimil künyvintk 48-ik lapján, a erre az illetők Ügyeimét főlkérotu.
Kien rendkívüli természetű — heves ItlolyiUu marhaveszuél a hullákban sein fogjuk a kozöuséges lololyásu .marhavésznek kor-, bouuztani tlluutuit föltalálni.
Nézeteim rövid felemlítése utáu azon kérelemnek adok kifejezést, miszoriat — tokintve részint azou lényegété helyzetet, melyben a t. gasdakozónséget a marhavéaz terjedése tartja.
1 —\' tekintve részint azon terhes és káros álli-pótol, mely a szigorú tljilráiiávinttzktáfreíc által a k\'niUkmlht rkerúktdelmtt mjtj«». — szíveskednének az illető közegek a lapok Ul-. ján, a véez állapotáról idCről időre hiteles érto-sitést nyújtani, t. i. moly helyeken uralkodik a marhavész ? lerjedő, vagy szünőfélbcíi van é ? atlapról napra mennyi hull «•! i— ez réaziiukre láj\' ko/.á.\'-t nyújthat, etek utáu NMvbhatiilk saját óvin|é/.kedéM Íiik«it, s etek\'után számitliiljuk a várva várt idol, melyben az elzár,isi óvintéz--kedéfk megazlinlilhulok lesznek, s ncUben a kozlekidéa s kerekedéi ul lelszabádul./ Nagy Katiimat!, I nov. |l»-éji.
MAA|{ NANhtUt,
im-^jii i 11«t•• r v
\'S •
A klrál> 1 foll^yés/, kttrruiidcli\'U\'-a ulioh\'ra lár^y ál)itii.
.Miután a chol-ra uVl\'ovánMban » az .»r szág némely vidékén jnrvany k« peu jelentkezik: az ig^zságíigyi m kr. miuiater ur a belügyi ni. kir. minister úrral ^gvntértöle^, a köveiké/", rendazab.xlyíik. logniatoaitáiál rendelte ul:
I. Azon esetekben, a melyekben a tör-, tény „t törvénye* gyak ulat a vizsgáiul; log ságuak vagyoni koz«aség által vato potl:i>t megenged ím, ily kezo>.v^et a/.oninti a vizsga; lat alatt átló egyen előállítani n;in aépes, a kir. ügyész urak a Inróságuk i-lótl azt imlitváuyoz zak, hogy a veszély ideje alatt ezell l\'efléleltól. ültek intsen. .
\'J. A bírói h.itarozai folytan egyulüla vagyoni kezesség hiáiiiyá nfíaii vizsgálati log ságba h dyezett .egyéneknek szabadlábra bocsátását a Kir. ügyész urak indítvány aha hozzak.
!i. Az elz.irt egyének iiiindnyájan, különösen p^lig az uj>iiiuaii-crkezetiek, sjtigoru or-vosi Vizsgalat ala vétcasei(ek,h htimliizok,kikcu hányaVt-»ke|es" eloj-jei miit itivözuak. a többi leiartoztnnniaktol azonuil lelj \'seV elkiiloliit-tcíwbliek,\' aól ha Ibhetségca. kuloii épulctbeii ápoltassanak.-
I.. A tertotlcuilésrc szükségit vasgálicz a» bor tón tartási szabályzat I-\'. £ a\'erteliiiri>\'-n n,,. s/.or/.,.|jd\'i és a kellő uioi.oii alkalma/.unlii. < aulán ve ve,a tis/t.tság Kutar.tására c« a sz<Uloz-telesre rendkívüli gond l irdilaiídó. --
;r. A biiutetcsúl va_jv tegycliiu feuyilé-kill kiszállón bojtoles az idézett szabályzat Is. ^ a értelmében általaiéban m>\'gsziiiiteleudő.
i». IteggeleuKini az o»»z-s letartóztattak az orvos altal javult s ren.Uzérinti vagy esetleg más vállalkozo által jdóallitotl meleg éleltufn Vagy italli.nV része-utv. >ynek.
7. Kiiloiioa ligy eli*uiiiietykidj lenni arra, liogy a letartóztatottak meg u>tíiiijeuck : minélfogva a netán még* biai^y/.ó azaliál.vs\'zerii téli ruházat, ágynemű s kulouőseii lábbeli Az engedélyezés bevárása dóit is a rabturtási ata laity terhére, fagy s/ukség eseten hitelbe is azonnal mogszerezbuiők, tigyelcmmol lévén arra, hogy a városi országos log.viuléz\'.\'j.ben \\ rii.-hazai es ágynomll,* különösei poknie/.ok nagy mounyiségüeii kéaxletbou tartatnak.
A kir. ügyész ur s a Ixirtonorvos a borion helyiségeket uapoiikiiit pontosan megvizsgálja, s u járvány jelentkezcse esetében hozzám azounal jelentési lesz ; a veszély i\'m^szünte után pedig az orvosnak a kórliiiiulukrol vezetendő killttu jegyzőkönyvéi nukuin bemutatja.
\' Kzen .rend\'lelem 4-dik és 7-dik pontja álalában azonnal toganatosi/au<lo, a tálibi eíak azon eset be ri, a midőn a ragály a tórv"U.v véi; az.\'-kholyéii vagy az iiloló m gye UTtti téti itlár mn«álko/.ifv. •
...Midőn ezeu rell<ís/.ab\'Uy"knuk a .f.\'line-riilhető szükség esi téln n leendő fo\'g,u)at.>«iiá-(iára a kir. ügyc<« lu\'akat felhívom: igyszer^-miut kiváló li^yelmftklio ajáiil »m íjz.iu..ViyitAí. la\'ati tényt, liogy a járviliiV lueg\'slő/ésére a hűhó vagy ujomiau érkezett ":;yea kael vahi ClilrtlO\'ZI"- lehetőleg kollátó/ás.\'! igen ji» ovf^e rül mulatkozott, a liogy eddigelé a börtönökben e/en járv.i\'n.v még n-m jelentkezett l\'eaien, október OÖ IÜJ. .
• K^Z.MA s.VNlioit
/
j>ai»y, nov. Vi. ÍNií.
,.S;ólj i\'jacat, Imtüri^a f«jt<l.",
A .szabad sajtó-, a haladás irány a, iiiiiit arr.i, hogy e la|>oK hasábjaiu jeiv/zeth a jel\'illegi ki.rmany unta intézkedéseit, m■•lyiyel azámialau ngyiiiík biztoa sikert nom aratnak. Ili>/eii a riadó nem lesz korán fújva akkor, luidou nemcsaK zavaros politikii ügyeink el-.intézető lél«lt kívánjuk Ic-szu éveken át a drága Idői i<*i|^racsoiiii. Inti m, „tn^ut hon-p ilgiirok , óhajtjuk , liogy k-t/gaz l.wz.itunK Ióntos «ia sokat ígérő Agát ip irkodjé.t a kórm iity keilo íoj|ódc«éuck luKiira emelni — a kor i nyelvel - virágzó allnpotba helyezni ajent kóte
UW\'güuk. • -
, fclgyt\'íek hibái, iniiitt uejli leh:l-ngyáu iidötllosail egy egész testületet eltféljir,\' .t/o||Ijiill, liogy u magyar orsz.gy\'üíéa I Uiv lcl\'.»|yá»n alitt al.Vtoiios viliik ko/\'pette miléle törvén veket alKvloii, \'.•»\' a/i a tiírvéiiyvs í ren iiMkeiil lep leMe életbe, láthatjuk a kovetiie/.oKUoi.
Mindenekelőtt be kell v.tllituom. hogy Magyarország n igy kiierjé\'ilésU\' és gy ■uiyorii álloinnuyu erdőkkel rendelkozeii eZ-lőtt e»»k 1;» ev.vel, ea egy ídó óm a nagyokból kiesi-nyék, a gyonVorurtOol eltjiv.itoa eiiiiikAuilak.
A lorgiiinin cietikM^c, üildy jil tileg keresziHÍ hálóz/u- ól-\'A magy.ar li.i/ani;.>t, l.deuiészs lni;i delieket, . s maholnap a /.sírjában ,fuHadb/.ó magyar ctulier kényszerítve lesz drága pénzért epiikczco, tiizi- ca szTszamlájil klubodról azállitani. \'<• (,i:.kiiite\'.iieu :.z ors/ág,jvuIchiíA; r«\'g cl»o te udoi ko/c t.^i to/.ott\'v«lna .i m tieK kitérj\' devt, népességét, és\' n/ álío.lll i-m /o s<;.iitoföiitek, i\'fjlók. rétuk, yv.üőU, bél-ó.-\'égitk ea legelők Iiiititletel atátisííenilaí kiiiiU\'taini. e Ili í II d e II JU tltf.y é b Jf II. a t\'o k v r s »! s talaj lll i ílóiogullw-A mé\'r t Ml, a / er-d •> k iu u V elesel, a 11 o iii á n y ,á I, in c n y • nyiségét, v a I a ioíii t a-Hi rn us l meg-b a la r o/ n\'i, — e.ít ,«/. allam tiirtokaira. ugy a mágaiio»ok,s a kozsej»:Kie törvény értelmében elreinieini: hogy a ."zazozernyi holdat >dfog|alo crdóhégeiiik\' a r.ijnu uy ugv\'ó kiadásokat,. k.iiljégeket^ga/Aiagoll ií/.\')lneÁ v iss/ai. Ha a, torvi\'iiy vznt-in i* így t\'»g úrl;öi(ui ál
lapítunk íolott; ngy ;V> ey múlva\' e^uk kop ir terek inaraoiiak atodainliuak, - a magwrtiir tokos .eladja a/ .utolsó \'lócsilék vatól\'ia, m- rt p^u/.re van azuks.\'g -, az alkotmat\'iyos kuriiiány íi IVicli idoböl vissza maradott temesvári kinci-tári erdőket eladta es pedig potom álért, nierl pé.i/.re volt ; szükség.}, és a községek mmri
k
Kgycdül én nüvűkodteiu fol ,velu, mint t«ttvér, egyszer uitgam-juagamnak hízelegtem karját megnyerhetui, t őt hazaKÍaérni nyilat-kotlám. Ue midőu ozeii roMiéuyeinet e(lolyui láttam, mint kod a nap elől, huzodtaiu viasza,s ttivem miudou érzéséi keserű lemondással loj toltam el; do bensőm hozzá mégis hü maradt, sietettem őt úgy, mint előbb, imámba záriam jövő boldogságát; azért őrködtem léptei, gondolati, lelke leggyöngédebb gerjedclmei, szóval egéas élte fülolt, mull törtéuete ugy előttem fekatik, mint meuityiii atyja előtt! Megcsalatott •terelem megéli a leikel l- J
„Weszélj, beszélj !u v kéré az orvVs unoka-öcactét; .legalább at emberi szív ludoinányál gaidagilhttom, ha mát nyereségem nem leeud."\' .Körülbelill három éve, midőu kjs váro-tuukban egy idegen, megjelent, ki esakháiiiurr^ beszédlárgygyá, fokuknak visszavonulásává* vált. Mig a lérliak tudni óhajtották, Ininuan jött, hova szándékozik, a kiesőd*,\' * addig a nők , egymáaköit megegyeztek, liögy csinos úalai ember, \'viselete jócsaládbóji származásra mulat. Az-egész, mit megtudhatott az ember, -hogy at idegen sok^t utazott, ismerőiek bei) gazdag fiatal ember, tzándoka nálunk inc^ho-nősülni i mint épitiSsz\'Vagy mérnök, kenyerét kereini, — mit városunk oly régtől fogva nélkülözött — mely szakmiában, mint mondák, tö$»b\'\'KéWon it müködítt. Kezdotbón\' senki-jéta akarj* at idegen í< »lalatosaágát igénybe* venni; hanem egyszer,Amidőn\'-a szükaégből Biegmentett egyel, a jég meg volt törvQ. Ostromolták, minden oldalról jöttek megbízások, ahhot — ki kodvet szavai liltal a népek sz\\^e-telét kivívni tudta; igun kellemesen folyt ideje Vr*ib«r|b«B, úgyannyira, b«gy rövid idő alatt
legelső házaitikiifíl. mini a példabeszéd mondja-: Kr war der ll.ihu in Krob. — S nem irigyelte senki tőle, iiíiutáil előzékeny segél s illedelmet tauiíaitoti, az öregek türelmes hallgatója a fér-l\'n.k éber társaikodiija. a li.italok peidanyképo,. köv iné-g a kis gyeiim-kek banilságoa játsziilársa is volj,\'mindenkor kellcmdtia, a adakozó, mint a/.t a kis gyermekek szeretik, adóval egész Freibcrg bálványozott, kulonóseü szeretett tárgya volt.
^|)e az asszonyok i leányok kedvelték legjobban, mintán mindenkinek tudott sz>\'p \'t. mondani, énekelt, ha szükség volt. n j ZiUogjá-lékokat talált föl, .tn-Jáll mindenkivel..
.Nekem első látástól kezdve, nem tet-; azell ezen ember, néyazoriiit (íeiling, mert vonásaiban v\'issz.itaszító vak tin i őség rejlett, sohasem voltam harúijá az olyanok\' boldogfá^if-í lüik, kik az egész világ vonzalmát röliammal hóditjálfc meg; az ily einbirek ugy tűnnek fol. nekem, mint egy zászló, melyei a szél tetszés . szerint ide-mla lenget, a addig maiad egy tárgynál, mig a másik oda inuii vonzza, az ily .siuiuláat%«ak nőknek engedhetek meg. K közben uiigedlcm őt lenni, a félre álltam útjából, •Jóllehet engem ő, párhuzamba, lévő valamenny i teíifttősb polgárokkal, különös ügyelőimnél k<»* reaett lói; mert amint észrevetleni aazegéuyeb-bőket, ahol-őtak lehetett, kerülte, s nb«d nem \'téhotte, hogy érintkezésbe no jöjj..n velők, le-)iézto a megvetello,\' fészemröl nekem nem volt a világon. Nemsokára ugy vettem éizro, hogy ó Klárát,\' azon Klárái, kiLauoyiira szerettem, különös figyelemmel kitünteti a neki udvarol, mi nukéiti közömbös\'* nem lehetett. Figyelmez? tettem a tintái nőt lieiliiig kétértdiin\\ akaratá-rél, s olhalároztam mint térti fölötto, s a fiatal
iio fölött őrködni. Az rendes szerelmes -kiiijl! liogy ilyesmi ligyelineztetésekct "IbillluAlni n-m képesek: s igy történt, Im^y-iVi* t-|iiiondá vá-lasztottjanak, s a kalandor igy \'(tlkalolumá)*, inidoii találkoztam vele,sz^tni\'inbe jól kinevetett. Kii vissziihuziidtam, s azeieluutm olt >melteni. Kz Időtől fogva egész Krciberg Klárát, a a l\'ta tal, epiteszt, llllllt leendő házaspárt tckillté, a miiion egyidőbeii maga a szigoiti városbinl r.z épilcasel\' karöltve sétált. Kreiberg ulezáiii, seti-kisi lil kételkedett a há/aaság • \\íilütlilliságilll, maga adla tudtára w közönségnek,\' Jiő»y e-\'v-
I — * i »
kor egy fiatal par a varost aokasitani fogja. Az öreg ur mind nki által f.\'iiiiéjuző, szigorú, ön-akaratú » mint\'ueiii}.s gondolkozású Icrll ímii\'t telelt, s inidőo lálhafá lón, lio^y oyykori vébe ménye (Jeiling iráni clliint, aciikistuii roszullu ezeu frigyet, a iniudeiiliol az építész « városbíró leánya. Klára ünitepélyea nieiinyegzójo eloké-\' azületeiis\'d be>/,i\'|t.\'k. Kgy reggel az a hír terjed el; tJeiling a/, éjjol ellllnt, éa Semmi nyoma még eddig: a városbir.i a\'hánya kétségbe voltak esve,\'azt beszélték: liogv Oeiliii\': ur nyakig adósságban van,a a hutoságnak e miatt egy jelenes érkcn\'tl, miszerint az annyira keilvelt idegen több\' .helyen ily mi eszközökkel élt, sót mi több, liogy Mécsben csalás a inja gonosz tetto miatt elfogva volt. Kigondol halja kedves bátyám, mily\'zavart idézett elő wzen hír Krei-borgben! A lérliak mind felszólaltak, kik már kezdettói uem oszto/tak a tolakod" dicsőségben, a nők jajt kiáltottuk tJ. elvelemúit csábítóra, ea most adta\' magát elő i»z első alkalom év-köny vünkben,Mtogy a lérlial^a nőkkel egy vé-leinényeit voltak, most mindén nembeli,\' kor-tis álfáskUlónliség nélkül , megvetéssel szólt üeilingrél, ugj>, hiint a lavinákkal Tirol-,\'
pusztítják erdeikot ? inert péuzrc va^> szüksé-g.»K végre ebből az a tanulság, hogy sziiks. g törvényt bont. • Uó ha a törvény oriisou •mvgi^tíí rtliani íi helyét, ugy ti szükség rövid idő fíinivii vissza log hanyatlani ......
Nem balfgathatom el közlekiúlési mellék-iitaiuk jelenlegi állapotáé,»* i megkell jegy ezuoln, hogy a mellékutak annyira el vaunak, banya-»oiyii,hogy inahvlntip csukis.vaspályán tehetjük legs/Ukveg.\'Sobb utóinkat, — mull lióiiapbau egy lejkvletn é\'rke/ \'tt, — uem l\'rágából, aem l\'ariabólj — Inneni l\'áplról, mogjegyzeiidő, hogy Csány 1\'141.1 hoz il ©táiin, vngyts ^^oraif távolság. LcVelcni szopt. 1;» én adatott fel Pápán, és Elvéti voltéin kezemhez, mely késedo-dehsui vagy az itta-i ros/asága, v.ig^ a posta-, mesterek hanyagsága iiiiall torlent — o tekintetben kívánatos, hogy a közlekedést minis-teriuui a/, ütuk jókarlultii lio/asa\', a postamesterek hivatniuk pontos teljesítését lehető mérvben rendelje cl.
Törvény kezesi téren ügyeink szintén hi»4an intéztetnek el, és igy a mennyi liaszmA sikerülae m ini gazdasági érdekeink ágt|iuál uiaguukiíák eliiti\'r<;fntoiii, az sok tekintetben elhalusztatik. ■— Mujlkói egy Ügyet u kö/iguz gutási biFosághoz benyújtottam, tlo miután ;./. ugy ezeu hivatal körén kívül esett, utusitiutáui a jáMsbiróíághoz Kesztholyre. Kzeu hivatni nai, müilán tiszta értelemmel fi/galmazotl ügy- t ir.isbau beiiyujiám, elutasitlaltaui: — liogy iegy év c-. eg}\' nap eltelte olőtt birtoklliUiorilá-i k< réselem nőin levén, 0 t. kiiitetbuii végzés uym hozható-. — Az ügyel, mely egy közlekedési út kuiyilásÁt illeti, es melyre körülbelül Öt» egyén esküt tesz, hogy nyilvános közlőké-(iési ni voji, bizonyítja azt évbjon an-
.teutikalt térkép — és milidozok daczára a/, ügy elitem intézhet.), így kéíivt-deiiítvo looudi,. a lölduiiiveién miuisleriumhoz follcbbezni.
K iivár lolyláil epideini)<iis betegség, száj-" es la\'btajas uralkodóit vidéküukou oly Utiuyira. hogy -Ijjl dlt, vojiósinarháiiliAl e^y . hónap folyásáig j írni-, ,-ni Dolli lellOlett, litH> 110 birkanak\' nagyobb tfészo Átesett-ezen betegse. ge\'n centin ciekqjy veszteséggel. Igen kivana-io> lenn-\', ha megye teniíetén folnllitoi| ullatorvos ik ily bajok kó/epoti korutal tenné mik, es miuflen tovaoj) lelni rulbető belogs.é,
Uek el"jiit véve, a 111 ogyéle \\ e.i\'e. kiváiiiiTös—r~r t.\'ll rendőri közeg" i(.tv»
j lviitéít tennének.
általunk minden
11; igy
ii/.". ti rendőri közeg" iuv» . galaoii négy . (íevti mi . maglikat u-t ily* pua/iai .helyen In .\'nótát., .k, .\'•» iiiiui a voli csasz iri csuudóioK uti .. uiyv i "ii\'a:va,aláir.ittatnaiiak,hogy ve,Te Iá liain.r.i.. .-gy kis alkotmányos rcudi-.t. Azon ii.ui his<»/.,ik,iiógy a joggal •okkal takarékot «.» óvat".-, ki\'i\'iv.is \'fóliáz mind ilv bajok oliuté/.i\'néh.. iigyolniui t\'.g lóiditaui. \';_;-; - ~
Nl.l\'SZlÍM.KH.
* lllrok.
• — \\i\'»ixcti ilmn\'ffiiuh\' l.-sz kedden, Ji\'»\'vvly en." Ie|ségc a inngyar király uéniik ne-vfmapj 11 diliiok egyésült imája ti Icgnémcsfc hölgy h aszú. büiblog éiéleéri zeng: Kijetl lirzss\'bei, .1 magvarok királynéja!
-V liljnlffi - J\'álimU megyénkben történt or taggyűlési ki\'-|»v iselóvé inegválasz.tusa feletti ot-i.iierzeib.il számtalan levél, távirat érkezett hozzánk. Jól esett nekünk a kózérzü-let e magasztos nyilvánulása, mert fényes
Sléier- vagy Schwcitzhaii lörti\'iiik. inidóti egy kő megindul, mit. azután sziklak, jéghegyek s liót.\'iiii.\'gck kóvetn-k eszeveszett sietségben, míg a még iioiii rég oly szépen virító tavaszi mezőt kihalt, undorító sivataggá át^em változtatják:—egy kis kovecske ami jó\'hírünk bői kigurulva, fölriasztja niég a lavinákat is.
.Kii keveset gölidoltaui a gyanússal, vá-lat vonilottam,s őrizkedtem a távollevői rágalmazni, ki még mindig megjelenhet a magát igazolhat j 1: de midőn tudomásomra jött, mily hatása il volt u kaland a liatal Klárára, odacsiti-lakozódtifist a lobbi .s/.itkozóibík közé, éa átkomat egycsitettein az cl keserültek átkával, valamint a.bíUzkcségéb n a atyai szeretetében ha lálosiu m ■ .\'soii/ett városbiróéval. Mi a leanynyt.i történt,mjiu kell elinondani: önmaga látta ke.í.es bátyáin, önmaga nézte meg szegény Klár iUs igy éli olbeszélésomnok végére ériem, m \'ga meggyőződött a szerencsétlen állapota sötét éjéről. — Igy vnn ó, mióta lleiling eliüiit\' balgatag, magába-zárkózó, szórakozott, s csak uz"ti ei\'y gondolat* térnek itrvomlve, miszerint a bdl\'detl mégis megjulenik, s\'iieki tett fogadását lel.jesiteiii fogja. Mindennap kijön a Neutítaehi,\'ii. felől jövő országutfif, a honuail ó bizonyosan visszaválni, tekintetével átlurkész minden porfellogot, hallgat minden lépésre csali iikkor, midőn az éj reményének ábrándjait kórtl|.jyedzi, tér haza —. ■ iliiii áloiu(iau az annyira kedvelt képnek .u .• \'-.."iluíirti! Kii egv-szerű, mesterkélotlen társ > yok, kim-k liom tulajdona beszédekkel pomp\'tzui, vagy szerelmes lurbékoiássiil rászedni.
- - - - í,Fol) tatáaa következik.) -
V . . - \' \' í\'VSÍlb \' —-■ ••- •
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 93-dlk tzámáta
<
elégtételt látunk a aioinea fértionnk szülőföldjééi mellőzése _ felett érzott hniilibúukért. /jilntiiegyu evkönyvében itmiiit l.rJI szavazat-^ tul beirVa van Kirélyi l\'ál mint baksai köe»tf\'-a nemzeti búcsúiul gyiirújébo illesztettek űjy királyi drágakövet!
• — l\'lxvkl Talllán litr kanonok ur ő n«a •már Zágrábbá -költözőit, a ucvt lratij;^ o\' buzgó . apostola, u nép valódi barátja, gondos atyja következő búcsúlevelet intézett Léniád varos közönségéhezLégrad nioaőváróa érde-. m<« tat|áesánuk, cs beesülutea polgífrarnak ! A .loli\'it\'-K\'-iis seg.• mély Üuigerébu öt egész év hu- • •lorluloll, liogy mi lelkipas. t»ri miliőmében közibétek, léptem. l)t év időit-, tollát, midőn lelkem tiszta érzetével üdvözöltelek, mondván: szeretőitől jöttuiu, ítzerefelot és felebaráti ragaszkodást kérek, éa óhajtok\' tőletek ! -.- M iül midőn hz isi vili gondviselés, ■•* urunk, kirá Ivunk legmagasabb kegyelme a zágrábi érseki káptalan kanonokjává kinevezni méltóztatott, hogy túl.tok testileg elválva, végbucMit mondjak. I\'ulgárok! A természet alkotója, a Mindenható laton véghetetlen irgalmassága Óvjon meg titeket liliuil •» baj tol, ez lésZell imám értetek, búr korotokból távoztam is, — de no feledjetek, hogy az L\'rnitk szeme eiakin a gondot, iparkodó, ón becsületes emberekre vau h-aiiyosvu. Nu feledjétek, bogy a nép\' k éa nemzetek jóléte, mftvollségi (okozatától függ, és az/al azorosun össze van kapcsolva, Ue |V|u jótok, hogy csakis ugy számíthattok valamit, lia műfoltok, erényeitek és becsülelesek lisztek és tuaradtok. Kmlékczzelck üt év aurán Yólylo-uösau fulhozolt keresi in re, és intésimre; hogy a mii szüluiluk elmulasztottuk, uálatok a neve-lést! - azt aiáxazoroaau pótoljátok gyermekeiteken. — Hiszen a gondviselés, és Légrád hajdan őslakóinak\' vitézsége — és áldozat kcazaegc, bóvségcsen megalapította Incző város-tok anyagi réaxét---van tubát hatalmatokban uzou kellék, niuiyből elégségesen kijuthat, szegény ca boldog lakoaok gyermeki ueVelte-teaére valláskülönbség nélkül az adimiáuyuzáa, nu fukarkod jatok ! hiszen minden legcsekélyebb adomány ia gycrmekcitckjavára fordítva, bőv-aégca gyűlmölcsul bozaild. — Polgáruk! Nem számit ma a népek között az — ki tudatlan, ki irni, ésolvasni nem tiid,mcgveti azt min denki a ki műveletien, a ki dologtalan, ki csuk más kárával akar gyarapodni. I\'olgurok! kérve kérlek, legyen emlékem az által- közöttetek évok hosszú során megállapítva, hogy gyerme keiteket ugy Ivigjáluk neveltetni, mikéül azok hasznos, éa művelt polgárai legyenek a ha/.á nuk. Serkentsétek, buzdítsátok önmagatok,, teati erejükhöz képest talán laiikadui akaró itju aarjade\'kot — éa azok még unokáik-, ban in áldani fognak titokul. Kljeién boldogul.. Tálliáu Kde, zágrábi kauunok, volt légrádi plébános.
— Ax ei»ö hó ez öazöii no vem bor l\'J én esti 1* — lU tíra kozott uoritotta fehér lepolbo. Nagy-Jvanizaa utczáit, ináauap azonban csakhamar űllűiit a azóta uaóa, kúdóa idó uralg.
— SátulorháíKi kózségbcu Kr(>b l\'ál luásodtaiifolUgyuió ur megalakította uz iakola-•zéket, eddig a taukoluleauk biicau-azuul-láazlúi iakolália jártak: mOat Sáiidorbá\'/.a maga épit iakolát, a mivel ott ép lögauatba vau véve a ha-larmeréa a ieendő lagositáb miatt, a ez nugy kültaégot vesz igénybe, megigerio a tanfelügyelő ur, liugy iakolaépitéaro a kormányiiál aegélyt eszkó/.öl ki.\'
— Mf jjfU\'iU J\'auuyeczky\'Nagy .Sándor tanárnak az „Angolnyelv lovélazuririu ónoklie-liaa* Ili. Uöaz, XXVIII. lovél, 53- éa ;»4.-dik leczku. Ara 30 kr. IJgyazioto a franczianyelv-ről a XV-dik levél, vagy ia \'Jó- és 24din leczktf, ára üziute >10 kr. ^lugrundelhotó szerzőnél Debreczenbuu, vagy l\'eatuu Aignur Lajos köuyvkureakudé«iibttii; .
— ilelyrvt{jaxUás. Lapunk előbbi számában hir azeriut umlitők meg, hogy többen a megyei kőzgyUléaun fóiápin ur ö laéltóaiiga Által tiaztelutbeli liaztvisulókké neveztettek ki, udaigazitjuk, hogy a kinevezések tényleg megtörténtek, t. i. Illan i\'ál és Mészáros Sáudur urak t. szolgabiróvá, dr. j)iutrichstuiu Dávid, a lium miiit\'hibásan közöltetett Jakab, ki boáz-azabb idú óta t. járási úrvos Volt, 1. főorvossá neveztetett ki, i iiiiudanuyiun 7-éu Zala-Kger-azugeu megjelentek a a hi^utaloaeskiit letették.
— Arunymitu\'. Kos*thulyről irj:ik ne kUnk, hogy a nugybirii iejszáinvló, a köztisz-tuletil nl)utidi bácsi," a keszthelyi\'gyiuuasium 75 éves \' igazgató ja, a premontroi reud egyik kiváló érdemes tagja, fői. l\'intér Kiidre ur tartót la íélfoázitdos áldozárságáűak iiiincpélyet; i. hó 3-án, azaz vasárnap délelőtt U> órakor vutto kezdetét v féuv es \'segédlet fi nagy miau, mely alkatommá] l\'ap Károly, kis-komárotni pleiiános, tartott egyházi beszédet, igeil találó-
\' TaJTliiiitetvén fel az Uumrpallbun a papot, u la-•árt é» a himpolgárt. Délben ii.miiaeum töro-uiébcn. 1ÓU terítékű diazobéd volt, a poliárkö-Bxöntésuk \' bosszú fO átk Simon .Vincz", csornai préjioat kozdé meg, ki uz Unueptilluuk nagy-éítekú egyházi öltííuyl adott ojwp. emlékűül át.majd Kádas Utubdf, kir. tainfesos s taukcrU-loti főigazgató, i|iOudott iiágybuUlsu toas/.toksat. Ksto az ifjúsági zenekar működölt. Ali is aziv> "bői kiviinjuk huzzá: latua éltme sokáigi- •\'•
— XriHcmtfe a közöa, do a felekezeti iskolák első osztályai ia bezárattuk Nagy-Ka-ni/saii a gyermekek. közt elterjedt aarlacb miatt.\'
— iwvdnhrlul Kai máit a magyar Iiemzoti ililiás l\'gyiK dicsőségé, uuv..-ilüéll N.igy liánján meghalt; aziilétctt Mískolczon, IíVdirr lIí án. l\'télj.irá a ^nár .iii kulap\'"-baii játazi\'.t l\'otei .et, o/.v«fgyu sz/l\'riellu Kor-iii\'uia l\'usbi\' »>^ili> utá.
— Ja) a kutyáknak, Mík egyrésxr.". Na^y Kauizsavároa kcp.viaolöt^wdelu a kutya adó b liuzalalát eliiatáruzia, másr<;sxről lobb czikk érkezett be ho\'zálik egyik uagyoblt ven-. <jé;Jőbiiii ciö elő loriliilö kuty\'aeuiicerl ellcu. Tudva |. \\>. dolog, h"gy mulató a egyéb gyűl-helyum\'ii, "lo fóleg oiteriuekiiiin a Km^uk számára iiiin** hely, űiigediutsók lueg, ha mi sulii ndiuik helyet, elsguek vélvén i-z. egyazerii ll^yelllleztetést UlllH vmcerl bes/iilitéuWie,
—• M*\'ftJc(rnt a »/.crke>zioM>gúukuuk bukuldutett\'a-z .Ap<dlo* -\'l-ik sxamu.\'Tartalma a <i«ivulkez<> suiiimkbólad: l.,lly iiiiiiik- l.rk>l l\'*ereiicztő|. „Alaicv. alhtl." Mayur.nerger Károlytól. 3. .Kereke* Atidras* m-„Nagypénteken mojisa jiolló a liai," IVté-nyi ik íMvo l. I. .„ Taiiitok iudiilója" llölzer l.ón ie/.t ö. A jéfes zeiieinülolyoirat pártoló kozouaego mind-iukáob nzaporalik, mi lugbiztosabb j\'ie e vallaUt életruvalosagának. Kiknél r»z Apullo* még uum rendes lia/.ibigal, azokat felhívjuk e mulattató s husziioa vendég azivea lög^oasara*. K számban vau ne llékuive.Sipiis Antul ebsiiiert zongoramű vész ..Magyar lant" czimA Unpdal átirataira valö elolíxelési leilo+a*. Kiuuja:.. Fullvgi Vlclor, az „Apolló* s/ei kuaztője. l\\rd-ve* kotulcsségiinkiick lamurjűK a zeuekozouaeg *ligy ciiuét u yallalatra lélluvoi.-annál ia inkább, mivel Sipoa Antal .azon zongoraunivéazek egyike, kiüen a belső lnvatas,\'kitartó szorgalom,kitűnő lelietacg melleit Illeg vall a tehetség u népdalokat nemzeti zenuiikiiek legegeszsegcacbb és leggazdagabb forrásává tenni. 1. dalokban ngilizuti zenénknek iiiiintiiieganiiyi értékes gyöngyei lesznek benn foglalva .^ipos Antal atdölgozásábau. A tűzetek akunt lesznek össze-álliiviii hogy egyrészt az egyen dalok egymás kozt osszeluggó egeozét KCjK-aven, egy fűzőt uagyoűb zougoraáliramíoi ing kep .zni,amellett minden egyes dal kliíoii is játszható. — Kló-Vizetesi ára ugy lűzetiiek 1 forint; az első tüzet
mar sajtó alatt van, a igen vutio/.uiusuii le.sz Ö9S/.eallltVa. Az ulólizctvurpélizek fellegi V letör,* a/. „Apolló* szerkusztojeliez lífeileudok Itudara,• iskwluuicza, l\'.ii. t>/.\' a.
- 17 rahlút amla \'ozerviizkedéseról veazűuk ériesitésl, tanyajai a iv »/.tliu|y-vidéki erdősegek ben űlotte iVi; a/l ulliijaki "hogy sokan viliuak és hatóitolív ug> vyreKkel oii u.iá, az intézkedések gyorsan fiii gtételtok, u\'fíTil halljuk katonai. karhatalom is igénybe lett véve s Nagy Kuuizsarol a péutukacsli vonattal egy őrniester vuZulcsu al.ni egyén mar oda ia utazott.
— IdttjuráM. A ho.v>/.«ii tart j enyhe napok kicsalták. & fák bimbóit,Vkulonóscu SoiiiO\'gy* alsó -részén a veteniények o|y dús növésnek eredek, bogy iidoi- rukaság látni elvirágzott ropezót, szarrá b jiődöú rozsot, A axilvalakín pedig Udu virágot a kifejlett szilvát majd miudeu kert mutat. Szép a »zej, idó; du gyakran a jóból is niegái i u sok !..
_ fiút ti fi yen (i^omogy) a»elliuHi.iia pókban két cholera eSui fordult uto; i\'niudkettő
halállal végződön.
„. Sánta Mihály .Somogy b.-zsitfai lak óa, u hé l én éjjel szőlőjében az ablak álatt iVy ordast lőtt. Al\'arkasmajd bihotien nagyrágu volt. •
_ Smaoyy-Vxákány határában dolgozó oláhok egyike észrevéve azt, hogy liaial ii. egy másik nőtlen oláhra s/.ebbun kacsih-> gut mint ő reá ; minden harag nélkül fcUzóiiiá léhát elém társát, hogy nejét vegye meg. Kz minden hubo/ás nélkül elfogadta, s ac alku megtörtént 7 forintban. A tiutal oláh uő mi ellenveti\'St sein tett s még nxou este együtt elmulatták az intazoliy á\'át.
XctncH-i\'ltlt.- kerületi orvos dr: -Jviihn vMihály t(r, u bo In én jej-yezte el Wfisz Itóza úrhölgyet Kaposvárott.
— Soimniyutfftycttra az 1*71--laiiévben :|3,V07 tauköteh\'/ett egyén- volt, tényleg jár: iskolába 2H,\'.l7ö.
— A ki\'li\'ll marhart\'*zhra vidékünkön, és pedig .Somodarbaű íí), Sikiőson 12ti db billióit el - eddig, kevesebb Nagy-Hajóm, Hárcs a lleté\'iy községek bon és a földliidi, gyöje si, pálfalu^i és ilrávaurtlui pusztákon. Verőezcnu-
•ii pedig szűnik U vi
— \'Sorsjeyyha sás, A magyar dijsors-jegyek nov; löki kísóraoliatása alkalmával a kóvotkező sorozatuk huzatiák ki\': 3Í40, 77ö, 22U><, 2ÍÍHI, 2IOH, 3ilL\'ii, 330S, flóÖK, ;Ws«J, 3P51. -1,104, 4347,. öli 2, p«3t5 éa MHÖ. A 2Ú0,0ÜU . frtűa főnycroinéiiy 4;l 17- szózat 31 számára eseti, a 20 ézer .lW sorozat 44-számára. *tl. \' .
— ltövld /i/wfc Ur.VLónyay a siklóhoz mentében incgcsusz^tt s lábát- megsértő. — Hostonbnu\'2í> óráig tartó tűz volt, mely lit)
\'\'lítiliőnál több kárt okozott. — Ar. uralgó péiil-krisia miatt \'Ktdélybuu 25 kereskudőkáz bu-
kóit inog.— A pest-kerepest temetőb,, az „többi ItíjSv nlatt(i7,72lS halottat hiincttek. — Na-( poleon hg. Komában van.—Jókai az osztrák •nemzeti bank. kincstárát szumlö a|á vette, ftgy dobrccAoui lakos vadászni munt, kccsíia üit, kutyája sziiiiu a kocsira ugrott, a fegvver sark.uiyát ütvén meg lábával,ím elsült s á gazda ha ".a rogyott iiaá/e, — A moldvai i-sáugiik Ugy^l- III l\'.ioii Igllác/-/fílilü piirO\'ik IVsf.-ft eim . \'•g\'üjtést eszközöl. - A \\<-iiicsvari vaiinuve . .i , ombolják. - A kaloCsui (érliianitökép •/.-duiien llay uald érnek 33 egy ioit részesít segély-ox/.iiindijbaii. — Veszprémben, püspök ö exja tifiuuiiiéllt.a|M Ilügy zárdát é\'pillel a szürke né-liék s/oiii.n.i. \' . .
. V* v ■
i\'ujih.s/.rlt\'lrk. \' ;
• - N » u tn i\'H ii\'V U,»ifli i ^ j| Kuy |«.irt«i i." \' sscri a. bouievattlok vaianolvi\'. \'■•Ii>\'.Iiií káyvliasáüsn. k-.). Ij.-i. li villáSicKiiKlisutl, lm öli a K .io./é i s.ítal i. ii , tí t i\'^v>iuil),\'ú)U.i kn eiít\'.ii miilitin.|.i^iall helyi t, S".iliigákat Hóit. AliiS klilt.\'tV «•* cl a liaruiáilik •i*«.»u, niirt.\'.ii ■\'iíj.tcife i.ij.l ilion. ni.leWiáll t ,.J\'»), 10-..i niiotiliii s l.\'^ainai ! \'\'K,./,\'l a Ijíjilaloin okotó il.jjt híji\'k|, a tKiiy, i.\'-rc, ii iiiu, ar . ie ui v»la •í.V\'l\'t ónul |>onütSs IVJvto\' i?yóii({)f. mt\'y befutva a/." us/liig* 4,)lf«,»>..<ki> állal. tös.tr lutyolin,-. I,.||, ui Kisoiialta,\'). ^y.oityot s/ • ur.rt r.iv.iit- laliló j.okK \'I.í a» ni-.ni ,-tcl vél.\', j\'.libaii S/ri.tin\'. ha (•• t* . |t uiara-li > >liia, » • kuloi. ,:o .rin ért a ,->.ii>/y-leí/v A hio\'-fii. Mwmli lmk\'v i- if> •ii-
{>\'.-«tr ba rta-lj i, Ii h-alal.o -Jül> bankot lía|>. - „Ila isUiin, bdi-aroii as «iw Irlmi,-"— inomln a -lalusi*. A Ili ink liiii\'ll un iijsliiil i;jí) ssá/li u k<>« l\'ailkj." Kjei.ís».ii iii«){loil..|itl • a Islu.i ihmii.okára lávo Solt. A li««<l in-i.IrKV OK\'iit. oll a/.ui.
üaii iru.l«*o nulla Űi«k. lio|?> » K>\'<>i>v\'y — liami., s as ai-úlu.i viniíi-i valami kitareill r<alii lnlu-t
— Hol a » •> ii g f i a i l^y.iaintóiiak st voII\'ns a »»okai.a, .bojry a kjeiiuenvl l>armi ioülaUtós*
koydo\'ll It.\'lll\'iilí kúllb/^né, rt va^v ftíliaz US"
inTTyik niiiin rii.li.,ii * »-a»\'i«li»ii sil l —. Kjfv o\'c a ^yi iiiicK tamil ; 1 tanító ulva»; a< al.lak Issail. Il-uty joOii.iii 1|MV>M, a\' uuiló ne itüaiUágot a* abtakrZl lni.P \'l i-v-ill • . líioml i ,it. rr*i I I.->1 a »|inij„\'yia ?*
,;oii .iitz-oiisa\'; ,a |i|iirs.i» uoiliinailviisl.au!*
■ * i
Szt\'i\'ki\'hzlűi ii/fiit\'i.
I tiy. .l./y éj* iiiiii aillialil, -.ii\'-i. .N A a li«i|*okbnii iiicjjkdbliMii,\' a jóv» lio ülejéii fliái \'./iia.- fv* l. y . .
Ili I |i li!«\'li Mjii.il aio. Hoj;y ké.olib inl-jU kti/«Muoi-, jiii fie "ily uó^kei-;-Vi\'ii*^K l ,-j:y«,ii.\'.vii Il»/i,iiii «/i» • ••wiljrh n -il lvm .S.\'Uoii ailinó.at liánon-\' iiiiiiijja\'. ti ii\'l.)kr». a iinjuk^» l> 0 -lic./él) ot-ui si"tiual koji.oi- >/iv.s iiil\\..«..l - — •
-l iiiiii ii 1-IIIJI.I.un ■ í-i. ii iii
..lili \'I, .\'.\' Z |i;»üér. \\ ., .w.tiani» - ii»k\'. .iii (>i«l«
iiyüll a it .i.i/>i. ./««">••, Io/mii i. i-k........ >:i
un\'i; |oii»ii.ó \' ,
. a. ■ b-.lv.,11^1.1.-iluivtárt»
li)lili{)<ik". — „lla"\'t < blia.l l vl i-i.n » ,)l
itinól.lk. •!!. Il.ll^.ilel II 1:1 Ól, .lliil.|.|!r-il ki V.-..-I.I..-I. lllótilúb\'il t iliU\' l O\'i.iiliiiih H U\'rI <iü\'lulti\'iO) IIIIIII
k no o. -- ké«<»»<iUvl oyilliiok,
,I,M ., ■>. owi l.tiik- fői ilne \' iivli"r-oui)
<ilijo» v.el. .íjra Uo/^oiill i^éu>«l- —
\'.l.\'K Ii 1.. ..ihmii S/i-. l i-sn/I-\', M.ir. n- i«\'!ni> H.I1I iim^jvlvui - Vsak i -,i.|,i%.-k\'ii-\'lh.-tjilK
.Js<»\' I\' ti l\'o^auj\'-Siciit-Pétor. .liVvo smonra niarailt \'
x . .hi^i\'.i é« í.ll-ói iiíailitlin iklisiii aiv«-i«i
«ír.imj.i>yéiieA . rilvkes b\'irá«át siltit.\' a Jav" szám
, i taláiik ki i.ytvii-mk li«U«/i»;o.
:(fl. Valanínit /illa, "k\'.v ^oiinjíyiiirKy (mii vii.\'kw U-. jéli-iilúsdit invv\'ka|ituk Mitttólíli kö-.■•íjuk
Ertek- és váltófolyam noy. 16.
;»"/„ metaliquos Ö4..M), i>°/9 uumz. koIcsöu 0H.7Ö; Ifcö.Vki áiladalmi kölcsön 101.70 :bank-részvényük i»3ü; bitelintezeti részvény en .ÍÜ\'d.ötl l.oudoii IUÍ-70 uxúat ágio 107.10, arany >la-rabja ö l2; 2<i frankos arany S.ti2,/i#\'»r-
\\ iisiill Iiuponkiiill inoiu\'trwitls
Imin) \\ Kaii...á..">l Itansra «s llombováira r.í^el
:» éua la i\'i\'ie*. iléluláii -2 ,
ltu-lára r-\'Zí-\'l \'j • i
lléluláu I . •t"> , " " . \' lű . ií ,
llévsbe r,Ki{V>l .\'» t» M
■iébltáil íl , JíS f
\' . . ostVi. I\'» . M ,
TrN\'s/.tln! iríJíl •\' • ;t . .
; \' • .l.\'.elti\'oi Ú . tft .
• \' i\'stw II e;» Ürk Kar- - Doo.b .várról K uo/.H.na
N Kioi/iárá
lliiiláiól í . \' llé.\'.li-l
T*lf«/.i\'>ot
■Irluláu\' I .líbitán I
esi ve !•
n\'X^.\'l I .
ililolöli in .
10 ,
retflf\'-l .
J.biti\'oi I .
ejtvo . 10 .
1
ia 4 í
Oll
I-
r.o
s^JLlHitiér. Altesl-sérülés^ _
gyógyítására a Slurze\'negKur-félu kenőcs. IIo-ri>i«\'.ból(Sch\\veicz) legjobban ajánltatik. Kzuo gvóg.vazer legkcveab ártalmat nem idéz, hanem a"legi tősb lieté^tegöí battiátoaati gyógyít, ugy-•</.iiil«- aiiyaiuéli fájdalmakat tökéletcaun. K*p» Inti -.!■ l\'-lie/eJciillt llaSZIlálali iituaitáasal 3 frt. 2ii *r. «»..o. uif\'lepii bizonyitvAiiyokkal Stur-zeiieggur ti. II tubán ; valamint; F. Forma-•mi gyógyszertár a szűr. Máriiihi* 1\'esten, és ÍWh?r .//gyóityázertárában \'l\'eineavárott.
ókszerárus. arany* és ézüstmfives ZSflIEL - £2K&rasEeare:n.,
liiii fHt\'Uai ahxa, .7.1. **.
\'Ván szerényéin a ír. é. közönséget érte-Hite.iii, hogy a mar év óta fennálló aratiy-ús ékszer raktárómaf iijolaga legválogatottabb arany-■ és- ezű*t ékn/.i-rekkel dúsan szeroltunt tol. Kapiiaió nálam minden .válanítékú 4\'8Qnt-és MrNuyiiruk M l\'rltol kezdve Vkc»b ^\'00 fi tig : továbbá iiiiudeiinomrt ékszerek, u. tu.: karporcczek, f uggó.k, lánesők, go ui- • b ó k, o m lényük, é tizu r u k, szóval: mindenféle arany- és lízüsttárgyak, a legegyszerűbbtől küzdve a legtiuumabbig.
Ks inilid\'iiiiidlutl, hogy raktárom nagy -aag- ca gazdagsagban veléiykcdhulik miudeu nagyvárosival, az árak re|füiiún> olcaób-bak, mint nagyvárosban, a\'iniről ia a ii. é. közönség már a \'legcsekélyebb vásárlásnál ia . meggyőződhetik. — A v u 11 ér r é g i a r a u y-\' s ezüsttárgyakat a legjobb árou bé-.csorofek, . >
________!iyor*an-és kiváló ligyelemmel eszköz-
lok betű vagy* uziuibuvéscsuket.
S mi leginkább szivea ligyulembe vceu-dó: saját magam is lölytonosnu dolgozom.
Mindeii\'kinck kuloiios figyelmébe ajáultatik a
III*. l orly-lV\'lf alla|aiios
S E |Í-T A 1\' A S Z,
ii.. iy r. inik.i > li vlvál4»/-tó, éjlolü « íáj...
il.Oiiiat r«ií rt\'i.it.i lial.i-a, állal b\'if.\'y ofabh. lojflmtu-s.i il. . liánul gyökén\'. i:.VÓ|{yul.iM <-./;.-i/.-"l
\'kitloiuii\'iliil-uayikoijiiI), li.tjok .1 toro»^y|Hi«ibi«, l.-^i-iMimni, li ii\'ké.« bmiKHiii;. n-irty-i.^yik ^t\'roii|i, iiliüium uiiuilvá^uii- uiyui.i|wm,.\'|isis|is\'i; s«irns-iii^H »t\'y , ^é. alt il láiiiadnaió » «■ b u k, iii«^t\'iíiiá-,r
"/á«ok-. ilaiaV". v.t/y iieli</iii.t>-ik, koliufe.tVkélyvk,\' ny.ii.rk • .•>ni..»i...kj un.\'i;le|i<i K)ors lajibóoiii ciila |ol.i>v.il — ii\'v\'">" •lay.tnalok, K<iui>\'k, lalVo^..!?, |M*kol-\'
vm n>iil.\'in, nhia |iü.;ula in ili^\'ii.ly, liit-gkruioiiji\'.léntx, , ,vérk<\'l«<u!k. iiiiIhIdii miiik\'y ocic^m-jjck, ^oiv. ívé. ifk.:l>i-li, fjs->.l.iv\'>oai, \'ij)iéri-({, kmaioiiHi^tf,
vniliiu*, uu./iv.m, csoiiUíii, kiliV/auiiia« «s in^iau ibitasoK, Iiulyi imií ; továbbá a »/.ii1és lólyláiii lkli-lVliaka-ln%o,< éa ~<eu<>k, íájo* fekílystll vagy már gi\'iiye.i iiői iiiell. — Sok leí már exHábau volt ouiló-■s.lúl, s - kuloiib\'ín elkeiölhetlefi élelve.iúlyo* sebéasi injiiéiiivk un\'Uo*é«>:vvl -t vgyeitül.nxen j«l«s. s<-bta}i.W. Iin.iii.ilaia níMI* niViiokilll .«o»lj?
\\ égie- á it\'.jlie IvIjvjii\'ii bi\'iHélyeilt báriiiiinmit K/iík-i, vaí) ilaiá/.< é» ni-litíibliUja iHiipáll- uttu \'tapa./uak iovhI i.bó li.níiiiilaia t\'ol^táu annyira eló Inmk. Iiogy a/atiiu a tv\'.tliőh kósonnégesvii *ial>\'J ké/sel, .vbéi^i in lilét és lij.li\'li.ii iiuIkíÍT ko;ioy«n kilm/liaió, mire ii urb gyógyulása noiii.okára boka-v«k»iiit, . • r
Ks.\'ii inogtici\'.illliotloii gyógy<*<,r, no-lynak jeles-ségw Jegliiilluclili egyének *<ánlos a kilb\'iuU*.kívánatra baruukur Kbuiilallialö li«"iiyltváiiyal Hrtal mái rvgeii ii b\'giényi-i.-btit\'ii vlivinvrlvlvlt — ivíulkivllli, a legkilloino-tnillili i;..et,-kbi>n mug|iróbált liata.aitál . í» l. i\'fuii-. .iker.lú.* ■viiobuöiiyriiit\'l logvji, uívlyak ha.uiiá lat.i lötal m.\'g -ln.ult bajokban U ot.óraiuek, jól m.-galiijiit.itt i-« elii-íjvib.-tt lurét kuuúgbovoillialia\'nul ga/olja.
Kgy csomag 50 kr., uagyobli csomag I irt, linxuálati utaiil,i..al i-gyttl. postán kllhlve 10 krral tobb. — Kgv irt.iyi esoma^nál kisobb s/állltuiaay iifilii tclju«ilt«-lik.
Ko/.|ionti kul-li-im\'iiyé/.v raktár: Plltei Törik József g>..g.s»/eré«ü uri al kiralv-utot* í-ik «<Hin alati.
lovuubá kapiiaiók : Nágy-Kanltaáa ■ WAJDIT8 JOZStf uriiáf. Pakkon: Maiátinssky s. — .Péoaatt:
...... >l. — Sümegen: St.uuborssky. ~ Sz.-Fthervá-
rott? Itraiin .l. — S/oabalhelyen. PlUIch V —\' Vesipremben : K.t.>ui/v K. Zagrabban Mulbacli Zs-A i. > /. és kVreskcJo urak, kik
raktárt eltállaln, ti-íjlainlők b-nuéiick, íVUxólitlattiak, iiii»/., uiil i léssbeiii .tjiiiilaltikcu p».«ui gyögvisar kém"
t.ij. ii-•/ FORTY LASÍL0HŰ2
ésinov.Vv - Itiuláia,\'^Itácx-»aro«. oíuu-di, .i.MI. ssánii b.\'kilbb\'ió s«iveski\'itjenek, ki iii«i^r> iii|. |.-.,-U. i i» |i.,|ito.<an "ti ljo.it___
llo- és lu-\'i-ua|i
•) t\'.ak SíolnbalbV\'ljfig! Ili í órai várako/as.
Hetm^bptEvr.
November 47.tói 23-ig 1872.
Katbollkai t»4l"-\'* l\'rolv«tan< ) )ár j naptár . i nlj.
H.voiilo uicuuvrkuvk\' erMBga a iiiioilármagliox.
j ____Málé. mii.-:ji t:i ■\'______u
jT Vasárnap f26 8 ?i Olt. PHÜ. A
!t» Héttő \'Kngen, llibla • .lén;;. tM.i h l!i Kojii N( Krí»éi"t Ki.iséVi \'
Vi) jSsoriú i Uoijóg Intv. -«i(.llúAbg \'- " .|jNr
;J1 \' CsIlKlitllk sll Ásvx avat. \'.\'Ilma M
\'•l\'i\'\\ l\'éiilck. Csic»él|o j Csicx. •Ja \'i !**«iiibs> Koluau\'ii |ik. Ki\'lioaon ^K\'
Keielós szerkesztőv Bátorfi Lajos.
Idilli vagy kezdetleges
ti.tkos betegségeket és
ténetetienséffét
iiasoiio\'-eiivi gyógy mólt nkorlnt g^ogyit dr.-Eriit Ii , IVhIi-ii, liálvA.iyiiivsa •>. v<ii.,-IÖ. ájló.
l&\'inb\'léai iilő ilébilán 2—6 iiráig K bvieg.i\'g-\'k-gyakran, liogy azonnali\'«\'ro<l-iiiétiy én >\'vk cl köiinyi<biii1i:ii uá\'^y ailag i-iil vagy kénevővrl keii\'lteltiek. A(x^)gy gya-gyillnk.azoiibsii.a )egborxa.>l<ilib iiAliajoktól lániá\'tin\'iiak .n»\'g t annyira, liogj- a jtiinnyslmff gvogykcteli" • inlau !>i\'«ő. \\éii.ígilt/^• .üioiveil-ju-k. • ll.v v wélj v.H ^Hntt inéiioiléki\'t líy\'i\'ít.a. Iiá-idii./.i\'ini gv.ins\'iiíi\'i.l. mfrr rfpini\'«\'ak a. logréglbb bajokat jiinggy-gyilja, ilt listása\'oly júlékony, liogy\' utnbajo.kt-il l\'élíii n»ni li-buli As ulctroml mellette oly ogvf/ottt, bogy ívllitlt-\'iikitől\'meg-tártliabV
nvOlib\'g i< \'ossl^ti\'tltílik .icudelís.
• i

Egészséges fogak.
A fogak a n fogluu tiaztitiUn éa egéazaégweti tartása, n
|4záj roaz azagAíink elláyolitáaa végett, a ilr. J. <». I\'OI\'I\' cs klr. udvari fogorvostél j^écaben gvártott
• ANATHKK1N TZAJVIZM:X
alig vau alkalinasti s/.cr, minthogy az, semmiféle az egész-íégre ártalmas Alkatrészeket nem tartalmaz; a fogakat a mog-j odvosodástéd éa a horkö lerakodás képződé»éiól.\'« loglájástol.l szájbüszhüdéstö megóvja; s az elóállé olyan bajokat rövid idő alatt eltávolitja. - Ára I Irt l\'i\'kr. egy iivegi|. k.
Dr. J. G POPP növényzeti fogpora:
fogakat ükként tisztítja, hogy.az állal iieui Csak az alkalmatlan borkő oltávolittatik » logról, hanem a (•._\'. i\'én ve, lehérsé\'g éa tisztaság tekintetéből uiég erősbödik. I skatulya ára ; (tJl>7 — b,2) tlU\'kr. o. é.
Kn^Utók : ,\\*iry?K*iu/»Mti : llfliit .lilmi-f .................•••••Hí
Ku»«nffl.|, \\\\>li»fV. J.\'íi KcMrlIuiftrr .1. k.r.\' k. -I. ... f t| l\'»\')i«|iru j„ ki-oliielyu : l\'fml^n r gs óit} V. Z«U Kdi-ior^ n : Im\'.i^ IV "\'«-" -\' K.i| \' • !>/
.. _ J
• Einzig in íbror Art in Európa
J i«t ilic Breí\'.tc, v(i«l«. (t!j» nu»iec*i,i<,lini:tc ii«t.- q
SkaiSa kön. HöF-Wásciiehibrik J!.
.les Kr r«líl, ill Wll\'ll, • gi
IM lederlagen •
—>
QC Mar nihil/\', íjr ZO Mauplslrasse ZO,
>cti
• t,i;*-r M. VV.-i».)
; Vv vti. ^j <»ij*
•wriii. Vtrjuilun : llalter n»ú»r»»*«H\'»*-: m,.t t\'.iu
iinllirtyoiii l\'illi.-li K^Irni\'i rt K.i.lulf i:.V<"iJ.T,"\'r- Il.itrir.\';r. n|. hi rij.-ííyor Zjrón. Kibic K.
tininál. S*,\'k* llert-nyltm: Il.-i»li-r nyfyt Kalm-nOi: 11 • >r \\ ;tt I, :í .■(<•»/.
ktniíjon Milli.tlvr •\'•• mm-iii.m.í c>*\'k.\'j*\'• *•• •\'•■•« o i llnriiii\'uJt-u :: lliwv.il). J.f.iiiu.nr.li.l ,!> Kt|...»t .,»•(/ Mim J,
Ithgl," llvlua í» S.-tn■ • -tt r il>A|rv»*. S*. ;«»ar-t ■. Itnl..i>- i;:\' \':.(.»«* .-Iluii)iiáil<ui : KrJiiiiulin .1. S/iiteivifiil :Jl.tt .tollii iiiiAh K.itnn : Mlrli.|»i-li Sl • « l|.-r»t..|.Ui ti, nifi ll-r/ni\' Ijjti.e\'.unl: tt
Vr*/.|ni\'inl>i\'ii • M.-vi l\'.U/k.l.i. I),\'. lii.lii.M.I l\'n i 1 ír F.írliétt il\'itt . l.i\'U-\'i.nfoi A Itrnúi .\'..\'> •>)\'«» -leit .-
Z.oluay tv. ■•« H. Zii-ii; «i|...kl> yv.ii\'V./ K.il 1.1..ti: /.;•\'.il — Mitt.titlil.i.. Kt«« isy\'i!>\'»•■ 1 Inál\'W líiitT limit l.uhn.-- s». iji.in mi
Ki*. K> Ii--1>.*■>< /•■•>: Mhl>n
>i> N liu;
vm.,.
etli.jkv
\'(> Ii. .I \'l.l
,\\l» . I,. -. ihnii
Muriu Ilit/\'. HaupUlra>»e
silrli, -liir-\'K •ti.-lii.-.itf ? Zilli-ri • .| ...tli. Im ii l\'i.-i-. • « l> limi\'til ti.il, •Is* \'v ti
v»»n k> oi.\'iii >i.-i ;iii|oi -. ii.sii hí ik ii li/ílj.\'. I>»|.| »!» *, lliil.M v
Staül. Kanitneri.trai.se 27. ti
I lo ilrr llliuiio.||.f#rl/a>«i.^ W
,.:«//# /íc;/n»\';«(/ linrl", O
lí.IilBl unt •<"( Jf.li mi Mii. \', oa.r.- ii.il o
ilii. i Ma«»<.|ipr."iui.!i.iii ilsl\'in v-
, lillttl.M* > i \' .\'I I. Itf«
.\'!\',r r,rii>.lil. .|. .. .1 iik-..(.-r t.iil Hl., tl If-inli". Iliivel Ull.l (IS.\'I.
I-II l\'c xiiií. II mit I.Ili ill. I.. . V. I -.\'íj," II 11. o..liniiir..|i pr..ni|.t r«i-
«ninl. i Hii.1 \\i. i- i. * r."i.,u. lilliinil.
K- Í..1 C/nU\'int-Hrimlrn u i hmm /,-(\'nh-rrBrke m l\'-r-i ..lm..\'Il:il«*i:i/. i>, «. ii-.i.. i «l» .11 •»•!»•♦ I»ill«tvni |t« k-ll-. •
f) I..•..Ili n Mi.\'i l.ri.itr.\'Ii. r lt.-xt. lliii.. 1 il.-l, mii Sli.-k-r»i-Ian»«l/.\'|| il.
0 í«l ili-r ItnUuiiifinir niiruífl.i ii >1 - \\ *i S tl.
Q ••! i k tl. I.* " \'> • I" i. Ditim "Iit llrr-
tf h\'.l ,j,|..iiii,.j l\'inkii.i l.r.).- II l\'il»v*iir/,rn.
Itmithiirfl, l.riiii H III rmi■
III mth ii MiiUiiiin in^nii\'iirfi-ii. n /ii ll \'.\',\'.1. I .\'>.•! iln-/illírUivl« ii . iiitixl.i\'iitfLii ikiíi-\'I. i r,..
íiUHUHF
metyuek 4 - )2<> darabnt játszavak : diszművek harang^, dob-, dol> és harangjátékkal; mennyei hapgok mandolÍD, közeli és távoli hanggal stb.
Zenélő szolonczók
melyeké-- 1 * > darabot játszanak ; necaissere, szivarállvány, svájí\'i házacskák, fénykép\' albumok, iró eszközök, keztyil-t ulok, levéliiyomok. szivaTké-szletck. dubány és tyufatar ték. dol>.»o/iia?zialok. palaezkok. tárezák, székek\'atb. min denik Zeitével ellátva. A legújabb e tekiutetbení gyártmányokat ajánlja
j. H Bern
^ (&irójrx./
Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Ileller félő valódi gyártmányok, csak egyenes megrendelésre kaphatók, melyek a legmagasabb élvezetet ké-esek nyújtani.
Hirdetiniay.

• )i> i
A kir. kdzal.ipitványi lakiV^ai^Siiiniiguiiegu\'bcu lVkvo ui.tdaloiu rószórol kd/diirré\'tétetik, liogr rende/.méntébeii •
-"»«\' c o
\' r.^\' " • - ........... ©
Ja» l\'1/..i il * «
i., lo |l ilie li iii.li-ii.
Ihiim niliirih i* /tűn s Inni., ii r.ulli\'iiiiiiil.ing i-t ,iimu|;!\'l.rii i mi l.\'.l. I, i«ll
, , , , ,, . 1 l» /.I l lílll ll- \'l\'llll.l\'U lllil-
!»•/ III..t ll.;..( tüi iln—i iiUMi,.;^,.,;,,.,„._,;,vf. ,lu,t
•■"""•\' " ....,„.,. -n i I Mi, ,
//<<■<•< ifCr\'ini.\'i ii .. |.t .Sí- j,n,i /.iririflhltist \'l\'th/ttr tiillhimlt ii • M\'i. . i . ;t 1. „ .. .. ■ l > ll. >li.. ........ ii
_ I si rri\'lh il •»«».. Il\'tmiliii h< r.
Iltm ii-I iih\'rliHHt H tn il, l.\'pi-r lnnill. ó. <>, 5 —m 1 .«. i ii.){.\'<||V. l ii.n, if.ii. ; "M-l.
# iMS.\'lir. i»r 11-f mű .,,t-i*ii, 1 ie-.li
WHlem. a, siimthi ll.s .hír / «•/..« -1.11 Í»..t I. .s. .1, II -•>. .. •
l/\\_>|. i iHirll, fn/M-W - IOll.H.1 IVI-.f- .1. I\' T,
Hirdetés.
i Mii\' Ii llul ■ ll ll. •}.
7" *tt
meglevő IS72. évi terniésii átjt) merő majnr>ági- es mérő Jeles tennésU buza,. lt)rt?i m<;rő Zab és 2v>s mérő gabona uesii I\'. é. imVember li<i lís-an reggeli |ii órakor a/, uradalmi tiszttartói irodában tartandó nyilvános árverésen elfog adatni. Kelsubbi táv iiMMl.ijf ísvkí^léTidö Ji1\\áliágyis. |} fenntartásává!, >unly napra és helyre, a venni szándékozók elegendő Itimatpénzzel ell.tlva meghívatnak. A kellőleg s ;">») kros bélyeggel ell.tioii e- >zer!»\'o-zieti irásos zárt ajanlatok is elfogadtatnak, ha azok november h«» - T-ig esti (> óráig beadalnak, s ha azok mellé a megigérl ó^zc-ár 10%-ja bánatpéuzfll csatoltatik, s ;i/. árverési fellélelek ismerete é> imgt:uta>a kinvilalko/ialiatik.
Az Írásos zárt ajánlatuk a szóbeli árverés befejezte litáll bontatnak lei. > :u.*/.obeli > /..ut ajánlati eredmények küzol az fog elfogadtatni, mely egyes terményekre nézve a legkedt(;<obb \'lesz. \' ;r Az árverési feltételek a/, urad. tiszttartói irodálíitn. megtekinthetők. i\'-Mi \'-\'i
Lnkót\'Siii kir.ahiji. iinitl. tiszíiirl.
l.>,kiil/jfrKW«i.rM.: •»" /•\'<■\'".\'/«-* ihl/irilff, (V
. \' .. . .ta< M. M n .. • • i" i: -i *
l.<■/<«< «( - /;</.». ii - II\' ímhM. ., , .,..„ „„,„,.,„,.„.i.( ílt. 5
* \' \' \' ........ „.„.,<1 t-.M.i.l.i. .... 1. |..vr,2
ele .-irt r\'i l!
t). »ÍI0, »<l»\'il- Nr\'mi iz.-ll .rm, „M.I/ le i,r I ..1,1.0., II.\'.\' - , , kelvo-l. ^n -I
a. a .ei ! ..., mi, i, i , \'i..< |,..|
IH-I - III I tl\'Us.%1
>« I I. .111^-.
!ií, i:| i -I"
■ U\'I|.-H> , lir.-ile /,\'llw
\' \'!",\' i.uruve Uiiuanut l-i.ü i-\'. i.:
Iá Isii
^ I III >11 ill ,\\<l< !il .\'I r IH illír f <._l-_\' III,„ \\,.f»>Kl..lie II
J l/niHlni :■• i: l.oiíjcii A.int.i ;l. iuiniml ^ii! 1..1..1 1,
111 II.in :,
Ji,.»i.i l, j... .1 1! ; 1, i| Itmm nlmsi 11. .111- le m* n, I\'. ■ . .1,1. .,.{• 1 Hír. i..-i.i il. ..\'. ■> 11 .1 .1 unt Mirki\'l1
/}(! ri/liffr .1.1.1 ,\\Vl\' hl #«I\'.W7/Í t».i, i*-ii..i.-iii íím< i.ci. 1 il. J í Ml, .111. i. ...... 1:
1 te■ 1 S H i>(. .ii t ..0,1 [i
• ll,.l.iii,itii.g fiii.\'iiu\'i-l.i\'.i.t
c Brieflichc Bcstollunyen
w
^ •! . r 1 »ii<ti« ihiNM n»
q Hricfo /»» *
FOGL., WtiMi. K. k. ilollii\'IVi\'iiiil, 5 J Mariahilferstrasso 25. g
Q Meiin ,1\'jukaul" Von je ll. iiU li >1. líatisltllclie L\'ll.ti". v;
Jeo-ite .etni I \' I\'.I II I i, I-\'I ll.
■ :l :• »..-liri..-l.r II i\'/irii
I.riiiirmiil ii ii :io ,Y;
II. 11*1*^1 * \' 1.1..\'i M*l|.»ll.
" • o >111 . i J" I •! -11 Ml. i jl . >. :e Un mim rijer ■ nl.r llitlli\'i\'il. r ll l l\'l ii »r> \' : . ;• >>> •>• un.í , hl , i ll ..o, .,.> Ii,. HU ll. il> l\'l-" . • \'J* l\' •* .- .0 \'IJ- e .. I> ■ -
\\ l> 1-\'! lii> ^ II li> |.| »>-:i.| lil .............lg......l-l
o
o
ö Cí
tí c 0
0
&
VJ
\'Jt.
4>
O
O
Alólii\'ott ajánlja magát, kisebh-na-gyobb birtokok vovós- ós eladásnál, tigyszinte baszonbérbeadás- és vevósnél, mint közvetítő, erre vonatkozó tudósi-tásókat, a tisztelt érdeklőktől levélben bérmentv;e.lbgiid el.
Pápa. oktober 29-én ^872.
/,\'
Sebeib(ir József. .
9
MT Olnir >lijUeln.
Brust- u. Lungen-
f.
.Iliit.." .ilnl\'-l :ll|* li.il\'ir^. ||,|.•••II W •■.\'.\' -•■II..I II, vcr/ueilollel N " v"" \' " Aerxl.ii fii. \'ii. u\'ill. i. i rklsil- n i\'hHi-ii rSdlOSlt Hfilung ilir,-< l.i\'i.lcn-i
^HS\'.I—ta
,JST oline JVEedlcí rí.
N i. l .ji -i\'i.-il.T 11. .. Iir iloiii; •!•
~ H ••!• ll • I. •! >>.
.Ii.-il ii,Hlu<rvf
2
f]
l\'ir. J H. PICKERT, líerlin.
Wall Strasse No. 23.
IBMT* ll«ii"iái ."> ll. 11. VV., «.\'li-lii-.lem Itrii-iV lu\'i/.it.ju\'eii.
■araa—p—ma 111
KMT Olioe Medicin.

Ú
Prela-Verzelclinlss
ller • \' •
ARJEGYZE L<.
HAMBURGER ADOLF
(lival-árn és vászonnemii raktárából
^r I\'kstkn,
ll r i • ti t e z n t-n ö » z.á m. a i\' á i i h i ii á i b <• in e n e ( é n é i.
Divat-áruk: -
J.ritnjslili in\'íi riilia-kel.in\'k viilm/l-\'kli.in.
10 .\'•» 12 r\'1ía» \'l«*ij<\'» ruliák ; .\'I. 1,5—ii ftí^ • TUriík M\'trtfeli luii«ykiiiii;i»:ik. tUfiiö t 1.1 ">o—\'i
\' \' ; \'. K\'ke|« >\'•» •wii.-s TnlTola •i\'lvi\'iiik. lin.\'W r-\'il.- l.áO.
a, a.íio. .» fita. . .. ^
lti|» 1-S /Ir.iJH lle t\'nillr <-lyoiiii,,.|iin:k .HOiel-ii,
,, n/iiitii-ii, f.ítv a a.\'io—i íiijj.
An|{.>» lUluilt-t.Sr.....)-..k, fileX\') kr. I. I I Ml.
).Ka*—\'2 ni;..
•»-B«lvein iiiir»«nv.ik, /••\'\'•■ :i. ;i..V»> l. Tr —•» iii.-. \' Hcilul|[iii»tl l.irfik l,.iinr-lii»l..k;.l.irit>)« |O,l0,l.*>. .Ji/. i — .Mi IIrf
lliiliry• ■\'« i.fi-IV»i\'l\'-k, illtj.i <>. ,|o, |\'j|í% diK. \' «-^\\Vmi,iKillv <>« t.\'nrlii\'iiiir ime)\'ki-nU\'.k. il.ir«|.jn I, . í>. li.fH- ló ti, t, "v • . \'
k<51.111 (r>M|i>it t k>-i»l .k. illij.i -Je i T-fi ftt([. T t.rjoeiiiriuiii.",.\'^ ái•>: .y a«ztalt«-rílMk.\' iuiiijl»ii
axinlirii, il^/ilen •!. fi—ll l\'tljf.-* - • \' * K«*-lna<% 1-nrfO if>.i)i>ii;kenilök,ill>j.l I. I:\'iO. - :|l>is». I\'rki-l,. f«y» xiii.-s* s\'lvvmki\'ieKik, itloa l,.v\'.
£j9Ma fiirf.
Hrlyem ny.ikk\' n.l.H-rtf.\'k ill.i* so k, l -..|,L1t C«barpek 4* nvnl.kl\'it»k »,-ly..niít>!| .ll>i* I, |.f»0
fiig. • *■ • f y
U^yaiia/.ok -/.\'al...l, ill.jü •_»»; .\'>, |o—;,o ki
Vaszonnemüek:
»> .j ao
•s, io ni*. . ,i./..l> 11, i j. . |
r.\'Il j.. f..|.:ilv/.-/..|l,
, fellel iMI I \'re,l«
IA li.K-
\\ .t: ...ll i iiniliiirji t-i***.ii. ló. I*
■|s II.
I . i iiiir
l..| l„.|i - .» »..»>. tr,. |-> •.\'il.lln;
li jlii ln\'íoi.il inliiíísi\'jli ,ii i l.nri\'i vá- /
**»«, •:;>, a:.; ,! ., |o. j.vft»óig. v
>\' . . ,„ ,.,.1 .IC ueiv i.., 7,
. ;i
ii, fúl li-iii^-i.k ■« «•■» nl..t.ii.ikiivik ra k ,i im>. i\'.fi; :)!•.•:\',.> to
lo ll -.
I2« II ."ll
.ii..
V.jj\'11 ii.it i>r.i>ili,« A|l.i».-. ..-ikHwl i\'.i\'.. ao, ;(.\'.,
)>) -.\'V kiik\'„
i.»,..; t ;k v.mrá* - . ikiii. ii.ji «i. .\'i - t
> l.»ilni-/i i»/i.il..ilu;>i./.ili, f -ii.i, .\'
\' irt.jn a, i .i-ií-ii\'í-. \' • .
V.i««.»ll 11,1111.l»/I .l./llilk,\'llll \'k
e/llja á, 11, «\'—|jj)j. KAvé- i\'s III. .l-kelelek, ieli.\'l \'.* ."•• :(-l ftig. Vyv..^Ml-N>.\'.koiu\', r"\'fe \'Si l nil.lt.1ll. vt .li 1< l\'fl |.|>l|^y , le l ,\'■■
•ll.ja I. í>. •> — d«i)ir. . I eln\'l ,\'< •/in, > /•»\'.k« lel. k ll|. fllj.\'i
.\'. -« I\'lig \' ... • lf(:iiiIiiii.k, tXiki . .. «<llir«, "ll.ja si» kr.. I .óh fliy
illik..»..k. In
ívoivs, lnl\'/njn
... "JW
l\'l :\'SI l,r./ „ i ,\'■■< «/i»e-
;o
ii . i
I. I jó.
i.ik:iilii
llll >MI ll.\'OI- ll-
ri|i
K/sii rfiilíti tl . /ikkek. ii kivitl tanunk iih\'u i..v.iMiá
Kyn|iutrulink, im.slmlu rulink. jioiknl-, lintis/l-, jn- .iml- ,\'■% |>\'iijii.\'t.">l , s/, u». iliviil liark/lok,
|.iij.ii\'-. • é, znlnitriizi.il Unrk^Jok, Cii\'iinik, i-<ik.i/»n «/.n.s osinvni»k. .l> i.:l\\iillj.ik. liiiiwi-«/.r,vi leíf Icki-tf liisxleit-k, i-ai\'lii\'il<irnk •\'•«. iniieli nlVh\' nyiMi*/uk\' |
a leffoloaböü árakon,
Miiiilriini-niil nvélln\'li ni,^f.li|.l.-..k, ill .\'tf^lili\'ll. li líUtki-Kliiil i», .1/ iif-íetrn.\'. .-I.i. !*(;«!• liüVilliliv.,. v»i»y iil.íuvrl mellett iiiiii.l.\'iilini n .1 livniityulib i\'u\'i.-.ljJ.il •\'■» l.lk i" »m <-r »• - -v-1 (»y.>r».iii IrljAjítti\'lgnk l>nriO\'ily-le in i.t./.\'. t/n.\'.v.i\'. nk.el.ílv ie\'ik.11 1 u*/ ti.ijn.lfnln;,k léiln-
sxiWfl minták .v n\'íí.\'.i.kii.ti 10 í< a kol.ii" •/ k-.",.\'i/-\'n. !% k■•»•-l.-I.I.i mm jyfMié«\'v^>| kiv \'ynfrn in^y.-t. {•» tiírini ulv.. .ké.íítté^^i l i lkiilil. ti.i-k ,\'•< miiiilen kiv.iuisi i I,. Iinrleil i\'|. j,\'/.in 1.ili.it. a l. giij.iiili
dlvaUterinl gyortan .•lkéí/.iil«-tni-k " . \'
j \' A le/uiély.\'bb tisztelettől
IIAMBÜRGKH ADOLF.
I >\' 11 in 11 <\'\' lv«11011 li 111 c k\'fc 11 il r 1 ó s c k 11 r I:
10 fltliyi ItMKgWll,\' *lfy rli -Sll« lllll|fVI li"«)\'".\'<>< )
sr> . « fgy Ix-rlini 0ii|if.ikrnill> ) rnlmlt .g\'yaniínt.
egy *i<1rk«liiip-nilia " . • f. CsoBiaqoláti dij nrm számillatik. \'

I -
íIod(s Lciiiiii- und toiimil-W.iiircii-Xiederlatfc
des
ADOLF HAMBURGER
in Pest,
11 v r r v 11 fi u .1 m r-,Vr. /. h r i ni V.} 11 </ n 11 fi i n s 1\' a r / m e r II a n h,
Modowaaren: Loinenwaaron :
AlleriiemisV l\'.llii.\'likl-i lerstolfe in Au<"ai.l. I" mól IJ > III/.- . >>i»|.lei n :l, I. f.—.ii il \'i»ii.| ii..|i. i.
TUiki.olie Selil ili... k.t..il ...... K .
l.áO-Ö ll.
S. In>.lf/>T ti. fiirliigo .ScliK\'ll.|.ille. |ir. II II.
iHon líi|.» iniil l«n>»» il,- Kaillc |>r.
a. :i,r»o--l fi.
r.n,:li»<\'liv I\'.il0nt-S.iiiiini> |,r. Kilo SO
üO; j ii.
Si\'iil. un.Hl.int. |ir. Klte ;>, 1, j I*. ll, Kiii^eiiil"i.\'.t(t«- I...ii^>Inni li á lo, II" a»~50 ii \'
11.1111.11- 1111*1 III lli-ll-l\'l.li.l., l\'l "i. S. |ll. nlliiiull ni. léii-\'.i iiiii I inliá.i^i.lelivr s—10 ll. . __
ÓrütfkMe VV\'..ll\'u N-l/l.|<-lii t a A,
ll.\'M""iÍ**iU»r.li\'l".-eki.|i ,n ill. ii i\'.li li> i j
llnll.jf....... VV.il\'eulieli.r ti I t.">o
>i\'l,!»ni/.f Ull.l I oiiik\'e, .S.\'|.h\'.il,l. l.. r . i.li), ;i —| ii. - -,s.-í.),.i,-II^Í..V:TiI.1i..iI \'.i i\'i ki I I •. Keliui^-t VJi\'l l\'f.\'íl -III- II l\'.ll S.-el ik . í.60- ii. Ilil\'SI\'lliell ill<UV.)l|e A -.\'0. ;ill. -Ill -í,t» Alir < f«..In,t. ..Jf\\ . likéin 1,\'iikli i.Ii i; H\'.i-i-lil.I. i.lvi vmi I\'.m\'-iíI, l\'iilii,• uit>i S.\'iiiij^i.\'ii.\'lii\'iii.\',\' t\'nliiiiiki
i> ii-ti«ti r t. Klenlii
1.
I St. .10 «\' 1
■I tnir
Kilo. l.iO, KII.. o, kr.. I. I.
I
I I
.10 ..ii ;Vi ál
I Riili\' llirnl.\'iiiuaiiit n x, i\' |0 II.
i;.\'rt.1«,ii l\'re.i. I.finn.t |. ll Uiiinl.iwk\'.-i l.éiuu. I.*., |ii In ||,
Irilmuler l.iinvv. |r,, |.s—-Jt) ||, •elírt, lile lí.llllllllfKír l.uinwniiil
l.u-lr.
I \'nrli.\'
III.\'I \\ rrM\'lii.\'ili lie
-•fi.:»n, a:,, to, i;»—fío"ii.
I . :I0 i i Iiiiiiiiiík Cannfa* 7, «, U— lo il. I liilfi.n. /.i lli rroiilo-iiiju ii. Ifiitcrrtlekcii telír
ir.-i-ÍKti.-t, |.r. KII.-jt:;u. :ifl—. |0 kr. Iteltzeuj;.tir.it.-I mit Atl.iolroil\', iir. Kilo UO. M.
M—Vl kr. J
l.i\'intilt-lior uliiie Nílit |.r St .\'íJj^.SO_tl.
I.», -O, , iiu ii-D.iiiih.i. IÍ4i\'|itiii\'li|.r »i\'im unit fiiiliiK
|*r. St. a. I, r»—*; ll.
\'J— I". ll. I.t\'iiiiii Ilin,.i-t Sert illteti •1. |ir iii/. .i. li. t -n ||.
tui\'l Tliei\'-Survli-tt,.,, In/ -.\'.\'.0, 3—1 ll. .ml 111 It/.-u^ , kóII,. et!>i.»* Uinl |>r. I.lle L\'O, l\'.\'i, .lo, .(,, tlká.\'KI kr. i-.é un.) liiiliij... l\'.irl.ilniir, M.UN iiiiiI l\'re|i|t-li\'-\'.-. |.i. >t. I. ."t, ti -s il. \\
i--<- un.! i.111>ijje 1 .i-m.....S.nktii\\ln>r |ir. I»U,
fo kr., i, :}. i. :. I-, n.
l\'ntti i <»ri;.iiiliiii.. U. i.t nini latliifr, |ir.Sl. "0 kt , kr. i. ll. <
• i.t.l lernvr n.ti\'li .-otí l.i«i\'<>r: Keino Klnuell- uinl lti|is.VVul-
ll.illiM, .Iai-.iiu\'i ,n/iil I\'|.|U.-J f.itlii^u Muile-ll/tri lii-iiti-. tteinni. \', Ht «tii.iíli. Iiitliigd líinlei, l\'111 • -11>i-111-11, MiiltfUliill.., Kt-litvnr/e liiUi-rn .i.\'in ii /.u a.,..
I_>
\'•\'t I
I ii. t.fi. un. ii
. I .\'H\', j.
l\'f
K.i(Tim> jtr.
Nnhkinu
V\\,
ii n.l llninltiiilitr tvri»« itii.l fHrl.JK r«.«n
VV.
................. IM non in titnn . ....
aUertJtlllgateri) Prelaeií:
Ilriilltf1it*il> HtelJiinpeii jeilt r Atl, nnrli von. irtt-r nirlM .ini;--|í elten.....Vrlikvln. ttenl
filujr.ill lóit íOtffii veriFri-\'v Kin«.-n.|iiinj n.lcr Nne+iimtifTio ■!■-• IMri^i- mit ifrílAter Sit^mlt m
,.f elfitkluiil hii.I tvíril All.\'x.l-tit.i nlolit Colivnnirenile a/i.lmiiUlit. retonr in,l Iliüieror ltojeii\'Iliimig de* Klloii|,r- ÍH..|i . uml iler Si.iiriin-ile :r;«li.« inét (r.n ti c u l>.r.\'ll»illí^-í vingivtviHtrl. nui-l( tmt ji-ili-n ele»nii(. »ti ii Kffiil. | iim-li nv^üliit.r. F.iijoii « e li n I ! • 11-u » ati^.-t.-r. -t.
Ilorhai\'liliiiieivull i-f|{Clicii«t
4Jetvi«Keillüifti^k. it |ir .ni,. [ü\'U.iiiinn\'ii — K^-ilir«t,iiliuiii.|. tver.len nuf. V^rí;iui;..\'ii Itipen t-ti\'líf itio
ADOLF IIAMBIU(,KR.
(- pl yts - Z II íí a I) r bei H c s te I ] ti II if
ll.\'lr.ife i\'yii 10 ll. eiu elígXn^r IInmiMil\'íirlief, ) -. \' - i ll. eiu 11 rluiff\' Wiillriitilrli, . j a|g Rabatt. : .•\'» ll .-iii »e|,.-)i|..« St.itl\'klvi\'l, ) •V Vejpackuntf und Émballaqe wird nioht In Rechnung gVbracht.
pr Én lUx Vilma ik
Dsoimol in ilvivan kíjcluntcm, bon)- ín, mini Md.igiill l),. Kii A. ii»v.B;„ |í> ív <»» wuneni/MIUl kfcúitja v.gyok a v.-M bu.,,i......Imi ViimiiMlmn-l\'fmtímak, a«i -.ak éu
\'"w^\'jS\'ffla-^HIjiíiiáiil -KSÍ
—1|
sí I|1 Jllliil í iijíffi! .!;;*:■ 1U íuíííi
ja: kssísb.*
Ara I üvegnek hasznalati utasítással I frt.
Ilul./.,, ,!/.■ Xiuji/-K,iiiíx*„i, : ll.,lu« .1. gy/.grn. Luvik K
srrr....... .. " "\'"\'
iiili\'fí3
É:
jÍ!l!S<J S

c.
i r\'i -Í V-: i ,\'■ Ji 5 Í3 J: i r\'í i- i 4; S i-J-? lí
=3 uí
i i\'-i-iiHiíiii r m - i;1; |
WAJDITS JÓZSEF
saüy-kanizsAn,
«í«l<il, lúnjlH KJ»r»i»ilí,i«v«l inilküdS kiinj\'viij\'nnidiljill, a no|i>«nitol hrnrn li,,y,.|lmi|Jl>,;3 nárlfOfíAÍlAbii. — K\'iliüaijsoii tigyelnióbo ftjiinh.ni iniiidoiinuiiiri

pártfogásába.
dús választékát, u megszabott árért; valamint künyvkiad6 hivatnfl>iub»n mcgjo-jelcnt gyüuyüfá kiadású mftvokot.
Jutányos, szép, ös jó!!!
már régóta az én,Jelszavam",\'
molyot davrira ......... hogy ...........................Wiir U ipunka, ^
jfk, «rt •-\'."\'"/, 4rmncilí.«t nvirl, ukiiiiiI is k.lvolnk, U fttórl.liilúr Yftfl) ® v\'w"k\'lníi......
HM >/» kthiílaló jrtw, íi nlatl ,lk™«ilv ...... frt fiO krimi .. Irríl/mplr iiívv.d vagy k<.s,MI„-lI,kk- l......— . fid kf.
. lakat.- .......ii«........- . 70 kr.
. I,.,ril,\'.kklilu«|i |in|,irl.,kli........ I . kr.
Illll ,. ils/fl// ll\'l\'i\'l ni\'Wi\'l. r.\'k.\'tft tiv.inliia\'"........ 1 . Ittl kr.
OJV i\'K\'i". rum* l. vól|ii,|.ir , ,\',l.,-,vul a ii.\'-v int.v™ iivnmalik rei. (.\'/.inniuk, oljvjj-tóii 4> rak.K.1 hff* \'■\'» irii««*iKlk loKiij«liti
............ KyornHiíjlti....... loKiim,iv „abban kMlMnk.
Ir...i .I ,!. ../.imt.iiibik M |. |V1 nlnlt .\'Ikdulllnnk. darabja .~m. mi kr. I in, a óbbak és legszebbek .5 Irt
„rak rá li.iltíJ..kr., ............. MiiiuUÚk alkalmával igán CxSluirUnll.
l\'ft|iiriialMr 4, kráfnlnniak m™.lia «>, ,l.\'i kr;
Ilii-, varró í, ird-íii\'.-í«l,.trk. mimikák. k.mvvliiri-jilk járral da.sitr itólklil darabja Mu krlí.l lil-l.\'i Ili;:: l.ivál.liá : urak. Imlgyok ,\'« nvrinakok
való njiüiiUSkoknnk íroii alkalma., kiilanUlu julilnvo. c< .íí]l ifiu-iikkok.
........\'^^rtoHS\'^rsS\' ESíiir
J.I,,,..,\'..".lí.....ÍSw> lm íáliaja. ílün!
KANITZ C,,
jmgir ttdiszmlUlru-kcrpiktiléteDorottya+ulczn 12 *z.n. (ezelőtt l>éák Forcpcz uteza) " iráibllc megbízások teljes ntcgelégedesre és utánvét mellett azonnal teljesíttetnek
S3?
Csak a
KOMIN GYULA
nurinbcrgi-, diszmíí- ís divatáru Vaktániliaii
Nagy-Kanizsán.
Belu.s ur gyógyszertára mellett és az uj takarékpénztári házban
LEGNAGYOBB. Y<U)ASXTKO<L\\ ÜT JUTÁNYOS ARON KAPHATÓ "W;
KARÁCSOM ÉS IJ-ÉVl
ajándékukul s/.nli;iU<>
tárgyak s gycimk-jálékok.
"" líz alkalommal tisztelettel jelentein,. l^ogy az elismert jó, kitűnő és
világhírű valódi (!Mr> - \')
líowe-íóle vaiTógépek
főraktárát Nagy-Kanizsa és vidékére nézve átvettem, szolgálok.
velők jutányos áron
i
Weissbcrger
Z s i g 111 o u (I
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja gazdagon ellátott mindtnnám/i
síremléken
geg^ Faraktái: mcgiiy ilás Légrádon.
Alulírott tisztelettel jelentem, miszerint,Stájerország- es Karintliiií-ból szrillitott íftaiiyngekbó^ • \\síw-1
liógratloti a Mura és Dráva partján
raktárt nyitiiitum s uiindennmnii éplijotla, deszka.. Itfex »al. az......ni.
jutányosán é* a legpontosabbak kUzolgAltntnak.
Megjegyzendő, bogy t. vevőim részéi\'e a raktál- melleit tekvií déli vasúton, a megrendelt anyagok gyorsan s könnyen szállitlmlóli.
Valamint nagy-kanizsai taUzletoniben szilárd tis pontos szolgála! • tal vagyok t. megbízóim iránt, ugy ezutánra is bizodaloinra midiin lol-|;,in7(ini ajánlom a n\'ágv-kanizsai 13- ís légrádi íi(ík-l\'aiaktárainat.
1SACHKA.CII GYULA,
__fa kereskedő X.-Kanizsán.
f-—:—..... Esedckes szcivenyek dijt alanu\' váltatnak bí.
A soproni leszámitoló-bank és iiyiigot niagyar jelzálog liiícl-bank
FIOKTKLKPE .
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű\' állam és hitelpapírok,"állami elsőbbségi és földtehcrmcn-tesitési kötvények arany s ezüst pénzeket jesz és elad.
Pénzek • folyó számlára és betéti könyvecskékre <»% kamatra fogadtatnak el. ___1; _ ......._..........- ..............
Kölcsönök\'"hazakra,, földek re s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás- utáni naptól tirt/o kamatoznak. .
homokkő , márvány-
ffrán itkobnl
■Szintugy igen j<> fajtriju timlom kOrxk lialak\'ioli.iriik.
nagy valas zl\'é k u,
ÉRCZKOPOR SÓ
aktái
Tőzsdei megbízások a legjobb sittetnek.
legolcsóbb feltételek alatt telje*-
Eivállal képráma/.á*»okut jth. \' \' \' •
Jj^p Vidéki megrendeléseknél érczkoporsok bár ejjelj a legközelebbi variálva állom .1
Ily érezk<»|«>rsók ofésoObak it fakoporsónál, pedig tartósabbak és díszesebbek s igen ajálliatók iiiiiidii/.okiiak, kik övéik végtisz • tesség tét-jlénél szitiinrii köteles-" Béget teljesítenek.
í ugy halottias készleteknél, történjék áz •-In/..azonnal szállíttatnak.
£ s edekes szel vények díjtalan ul vallatnak b e.

Ő1 f. Jjft
l
Roller hniácz
JSJ agy-KanlzEián.
Ajánlja gazdagon jelszereit -uruk.-,, hol gyeit fa gyermekek számára való\' topán-ink-l tárát, a legjobb minőségűeket a lehetőjutányos . áron.
Ugy szinte ügyeimébe ajánlani bálor vagyok a cs. k. katonaság s l. közönségnek, Itog v megrendeléseket a legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, áz árt ; Icgjutnnyö sabban számítom.\'
Az én raktáromban vás,-trolinkat kijavi tásra elfogadom.
\\ Licbig-íéle kiinijs kivonat,
mely a becsi orvosi li.ttóságtól mint gyógyszer elismertetett és a krakani orvosi kartól különösen ajáíilwt.m, az általános\'orvosi véltinényozések szerint minden eddig használt szol- között az első helyet foglalja el mell betegségeknél. Ugyan gyorsan gyógyítja a ludővcszt (már elóhaladtabb állapotban is) a tlidó gumókért yelek: verkoliogés, légzésneliézseg), gyomor has és broncliiálbiirutot, vérhiányt, sapkort, sorvadást, hysteriál és ideggyengeségűt. Kgy üveg ára I Irt. I üveget tartalmazó csomagtól leljebb történik á szétküldés a
Kuiiiys gyógyintézet
liées, Muriahillcrstrasse üti.
Je«y«ft: Oly mellbetegek, kik eddig ~ orvossággal -minden lálhutó eredmény nélkül gyógyíttatlak, lelhivalnnk, miszerint a íJiebig\'-féle, kivonattal - utolsó kísérletet tegvenek. ,Hí:t—l«t
Kmpfiehlt seiii. reich aller (Juttiingen llerren-, íJamen- und Jvin-dur-Stitloltcu. v.otu bester- C£unlitiit- und ztt inógliehst liilligeii l\'reiseü.
Pcrmir muelié icli tlíis k. k. Miliiiír und vert hrtfngsWurdiges. Publikiim aulm\'erksúiu, ditss in,h allé H.eíttfcllíiiige^ voin besteu In- und Au^laiider\'Ledér v.-rl\'ertige uuilrpnjmp\'t und
iMVrlui,. \'
billigst
Almit zu reparierej
[i\'kánli\': \\\\ anr
EI)M, SCI IMID General-Agentur
di-r
ANNONCF.N-EXPEDITION ZEIDLER & COMP.
Wien, Weilibin\'ggasse 22.
—) sí ij ij e.tchiift in llnrli n, Laipz iíjcr s(r o$sv U, emplielilt sielt zur Vermittlung von
JJekf uuitniachungoli mid Insoraton nller Art
\'» * .tmmtlichc hl- und (tttsldndische Zeitungon, Fnehschriflon Kalender ete. uittl siehert jtroinptcste utjd f/ctritimni/ltljteste, sowio liiltigih: llediuuoiig zu.
Ki n Munuseript ^eníiírt fiir eine Ixjliebi^c An/.ulil von ZoitmiL(en.
l olyó évi november hó l-től kezdve, minden hétfőn és pénteken ~ az ünnepek kivétefével -1 reggeli <) órától d. tt; 3 óráig á répeze szt.-gy.irgyi uradalomhoz tartozó, úgynevezett Sehol}!
erdőben szálunkén/t • .(937—\'.1)
" FA-ÁRVEREZÉS
Ibg áz urodalom részéről tartatni, éspedig az árverezés a Íentnevezett <irdónek azon részén kezdetik, meg, a inely a l\'ósfóról Alsó-Szelest éve Vezető országútra dül.
- Iv/en száhtserdő t<it<i//Jakból, s egy kisebb ré.szb..-n szil- és enerfákból, viilamiiit gyengébb nyertyAu,fákból áll: - min.lézeii nemű fa szálai 8- -21 hüvelyknyi átmérő mellett átlagosan 10—12 öl magasságnak, s ilyen, szálat tartalmaz az. erdő 17,ÖOO-et.; egyenes\' ágialan növésüknél és általában kitűnő minőségüknél fogva mindenféle szerszámfán.ak, mülanak, s kii lönösen pedig biddrok- és dciokimk has/.nálatárá, s kiválólug szüllökurók készítésére igen alkalmasak.
Az eladás csakis azonnali készpéiizlizetés mellett, történik, a megvett fűszálakat nem szabad levágni, hanem a gyökerekkel együtt kivágandók, rf az ür a kiásott földdel betöltendő.
A megvett Iák. miután a föld mezei művelés alá vétetik, le\'gkésőblí 187;$. úví iiKÍrcí; l i<) olbórdandók. . \' . • •
Ha netán rosz időjárás vagy más előreiáthatlan akadályok miatt a/. .\'!hordás kellő időben inegi,cm löriéiih\'!tuék,_a víjvőkaek hely log kijoltotni, hová a fa rtltulu . osszehordatván. május l-ig a vevő veszélyére megmaradhat.
Ami márezius ltó l-ig el nem hordatik, az a vovő kültségoiro és v. szántanihi löhlről eltáv.»litlatni s a kijelelt helyen lelrakatui, honnan azonb okvetlen el kell hordatni.
Uépczo-Szont-Oyörgyön, 1872. évi oktobor hó ó én.
i/élyéro fog a fél-viiájus l-ig szinte
Wajdita József, kiadó-, lap- és nyQmdátijJajdoaos, gyorssajtőuyotaisa Nagy-Kauizsán.
A rép\'ezo-szeiit-györgyi urodalmi
...... tisztség:.
NAGV-KANim, 1*72. november 31-én.
94-lk szám.
Tizenegyedik évfolf
. Hirdetések luUnyesin.
NYll.TTKKlifON | loronkint 10 krért »<■-
aia-Soiiioyyi Közlöny
A lap szellemi részét i ■: illető kfitlornéuyek a \' ixerkcsxtóhrx, |
■! .oiyagi részét illetó\'jl ,1 kOxl\'menyek pedig » l| kiadóliox bérmentve in- ;| I léieutlók: —11
I NAGYKANIZSA | Wliitloiház,

,noK 4 ia „zaiamegyeí gazdasagi egyesület" és a „nagy-kanizsai Kereskedelmi 8 iparbank" hivatalos értesítője.)
Ilr le ii ki ni kétszer. \\asarnap- s csiitörtökoii, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Mily (enyész-írányt ktfveHsen jövőre a kisebb jiiliteny.észlő í
(Kúlytatác)
Kzon juhokban vélem látni átalában a legtöbb hazai kisebb, és több nagyobb juhtenyésztóink nyájai egy részének jiXvój ét; sót Németországban is ez lesz pár. év. múlva a logicrjedtebb juhfajta.*) - Kzen juh a szó szoros értelmében valóságos lius- és gyapjujuh egyaránt, s c tekintetben még egy fajta által sem közelittetett meg.\'
Kzen juhok testalkata nagy, s a közönséges élősúly ÜO—lót) fontig fokozódik, do hizlalás által a tiszt9 hússülyt is lehet jegyzett magasságra vinni. — Fejők erős, mindkét ivar szarv nélküli, fülei kicsinyek és felállók, a nyak crós és izmos, a törzs nagy, mély és dongás, a végtagok rövidek, de. rendkívül húsosak és izmosak, az egész juh csontalapazata liliom,minek következtében keveset vesz el 0 hús nettó súlyából. — A gyapjú szinte fehér, hossza 3—I", meglehetős lágy, nyílt Hajlású, fényes, kevés gya\'pju, zsirja olaj-szerű, és saját kísérleteim folytán, a gyári mosás által sem veszt el többet,mint legleljebb 28 —30 \' .,-it, nyirési átlag 3—5 font, a mosott gyapjú ára 70 — 80 lőrinC
Kzen juhfajta fo előnye, hogy köny-nyon meghonosul, rendkívül korán fejlik, ugy hogy a czélszerüen tartott egy éves bárányok átlagos súlya 100 fontra megy s már ezen korban előnyösen hizlalhatok, a tenyésztésre már 1 \'/v éves korukban használhatjuk, a" nagyobb testű hazai juhnyá-jainkkali keresztezés, amint ezt mult évben Sasváron láttam, tökéletesen sikerült ;*) ezek bárányai nagyok,ugy, hogy saját méréseim folytán az f>—6 hetes bárányok 30 -35 fontat nyomtak, az anyák jó tartás mellett két bárányt ellenek, az idő viszon-. tagságait könnyen és hátrány nélkül elvi-
selik, a takarmányban nem válogatók, szerfölött jó (ílzók, sok zsírt és faggyút termelnek, husuk fölötte jti izü, és valamennyi, eddig ismert- juhfajta közt,,a takarmányt legjobban értékesitik.
Amint látjuk, cz lenne azon juhfajta, melynek tenyésztése által (legyen ez vagy tisztáu tenyésztés, vagy ezen juhoknak hazai juhokkali keresztezése) kisebb juhte-nyésztóink ismét feltalálnák azon jövedelmi forrást, melyet a jelenlegi • viszonyok és\' tenyészirány mellett, a felemlített okoknál fogva hiában igyekeznek elnyernj.
liogy pedig e juhfujtára (a South-down-ra) vonatkozó tételeimet és ezen fajtának czélunknuk megfelelő előnyeit minden uiás- juhfajta előnyei fölött bebi\' zonyitliassam, bátor leszek mindazon kísérleteket és ezek eredményeit felhozni, melyeket a proszkaui gazdasági academia kísérleti állomásán Ivrokker tanár eszközölt.
1-só kísérlet. Négy fajtabeli, tökéletesen kifejlett 2 éves nőstény toklók, mindenik fajtából -l darab, közönséges táplálkozási állapotban, közép joságu fii- és hcrcnemúekből kevert legelőn löd napig legeltek. Az -átlagos súlyszaporodás a legelésnél fölvett fejenkénti 1000 font élő súlyra — tett fontokban.
T
I""1\'.....
130 fnt| 180 font | 20ö | 27f) fut
11-dik kísérlet. Annak megbirálására, hogy a fent.érintett juhok a legelési idény alatt mennyi tápmeiinyiséget vettek magukhoz, egy másik kísérleti idény ad fölvilágosítást, mely idény alatt a juhok k<">-zépminóségii szénából, ad lihitiim azaz annyit, a mennyit megenni bírtak, kaptak; (az el nem fogyasztott széna mindig vissza-méretett) a széna mellett még kisebb adag babot és zabot is nyújtottak nekik zúzott állapotban.
1000 font felvett élősúlyra fogyasztottak naponkint fontokban:

l-.fu 11*1. ,,,,,,
;■ ______ Ni\'Hrutti IhinU- 24.2 Ú.IÍ8 :l.21 ■ *" y - n 2li.au 1 : U.J
Ni^n-tti KoutHilu. 11. II 3. 1 27.111 1: li.\'.l
iniirnii) 24.11 :Y 1 3.11 2fi.HU 1 : ll.it
Suutlidu. 3.20 2IÍ.UII 1 : I1.H4
Kzen etetési idő alatt, mely 53 napig tartott, ;w fölvett 1000 font élősúlyra a súlyszaporodás fontokban a következő:
I
34.li j 73; 17 I 111,0 1132,2 fut
111-ik kísérlet. A takarmánynemüek-uek a iSoutlnlowii tnorino és a Southdowii-juhok általi magasabb értékesítése a Xcg-rotti és a Uainbouillet-Nogrcttik fölött-az által magyarázható meg, hogy előbbi két juhfajta szervezeténél fogva, a takarmányt sokkal jobban képes megemészteni. Ilogy pedig ezen tétel valóságáról jobban meggyőződhessenek, kísérletek tétettek, hogy a kél különböző fajta, mely arányban képes a takarmány nciuüekbcn előforduló nyers rostot megemészteni.
Kzen kísérletek eredméi ye az lett, liogy a iNegrcUik a takarmány nyers rostjának 4 1:f)2"\'„ át, a íSouihdowiiak pedig ennek ;>3.2 yo-ál emésztek meg. - A takarmány neiuüeknek száraz állományából a Ncgrcttik 48.2"/.,, a .Southdownok pedig rsak 12.;*»\'\'.,,-át sajátították ki az ürülékkel.
IV. kísérlet, l\'lzen kísérletnek sziik téli tartás mellett a gyapjuteriuelés volt czélja. A juhok száraz, takarmányt kaplak, a szerv és hő\' képző-közti arány a takarmányban ugy állt, mint 1:7-— ebből looo Iont közép élő súly naponkint szük-
i>> | 2.IMj i8.<;|> i7.t;
14.8 fnt takarni.
Kzen takarmány mennyiség élvozete után 140 nap alatt 1000 font közép élet súlyra termelt tiszta gyapjút fontokban.
Kli\'Civrnl jv i, IlUn.l
lUnib. | Houthdo.
7.1 f.| 12.43 I 13.3) 12.g| 8 |-8.2 fut
Kgy pillantás ezen táblázatokra -már világosan kimutatja, hogy a negrettifajta ugyan a gyapjas juhok legjelesbikc, mind-\' amellett kisebb juhtenyésztóinknél a husju-hok előnyeit sohasem bírja megközelíteni, és a husjulioknak maholnap okvetlen helyt kell engednie.
Igaz ugyan, nagy baj az ránk nézve, hogy a jiihhus magasabb árira még nem igen vaunak kecsegtető kilátásaink, de szolgáljon vigaszul, hogy még husjujiaiuk sincsenek, s mire oly számmal lesznek, hogy húsúkkal a piaezot eláraszthatjuk,— az ára is meg fog javulni. - Az a\'nagy .baj nálunk, hogy a juhhús csak rövid idényre szorítkozik, ekkor a-piacz cl van birkahússal árasztva, és nyomja az árakat.
Legyünk e tekintetben a körülményeknek hü tolmácsai, és ne keressük az okokat ott, a hol nincsenek, s ne okozzunk körülményeket. melyeket megérteni még nagy részt meg sem tanultunk.
iKolylatxaa kdvülk.)
KNtiKKIlltKCHT KÁKUIjY. Mulatóul gőzhajózás.
Az <! tárgyban.Hadacaohyból ukt. 17-ről becses lapjábuu nevlelenül irt ezikket jó lett volna a .»yillUrín\'-ttnun,bogy a köziolt valótlanságokért azon jó ur lott volna fülelőt.*;
•i Mi km I üi In\'lvi, l\'ir klxUgyrtfl van ni, mi 11.111 t.\'kiiilmik Vgyi\'ut, lini.riii n k.W-rdokuek|koto-l....rKiliik t.\'-rt nyitni .1/ .-uinék tiutátájAra ». egy v»gy mát úr,tűmben a ko<ou*ég ■ungii/ugtatiaira, .
nyilttérbeu lio«uk, <1 válaixuak
(ellet
■ ulyet
i.dgy
f lejti biAba ŰMieg k<-v»«bitotte vulua a tár-
t píiiitarAt, im\'ly H.-rúny bevcteldukht-i jól eiett a ugyan, .!>• .1 kóxtlgy iránti üuiotlon ji rotilnk.t lollo volna luba»«laui, tajnáljiik, Uugy ui alkalum beiDÖli-g tá|ilill n<rrúiiyaigilDkvt jelöni kellett, a*
TÁRCZA.
Siralmuk.
Tavam, uyitr, «•«. t/l Jrtlt- k. mint ar Almok, UumlUlan kíj kit»l t«llnk h tia|...k, S/iviiuk nem tmlta hii a g.nt<««n nlimk, l\'eilig vao árny olt, Imi a niji tagy-g.
A napba uínllnk, r«ak fényit i-ai>iUltiik Aí áitíy |.eilig cgyro kiterji-l. -.t, S mikor « fi\'nvi-k lintAln\'.l leaiilltunk h\'Aió kn*nny Ilit c«»k »/l»r<l f.-lolt, "
iU iii/\'gií, bugyim fxOiiitc* nyáVi o.t.-, "llaiUr dalol, vievogtisk-a babok, Kij neked, liogy tiivlluktifk Almi vo-rvn, Yn, ki tudja 111 rro, hol vagyok 11
Tiaim nem lott lajonabb a». i^ta, H.nem nőttek feljobb a kíklííbegyak, l\'o.Kg Jiíny «ob«it nejtíl a babokba H »»eretníd kniel ho/.iád az i-g-l.
MAg mind a r/>gi: f*k, bokrok, viri«ok ; Nap, I10I1I, e.ilUg egyforma fítiyttyol i\'g. t\'tak Aletilukön lulyoiabb a> Átok. W ki van aludva multuuk Wnyo ríg I
ezAiió SÁN\'DOK.
A frelbcrgl örilll.
^ He«*úly.
. _ Níini tböl: Tihanyi (iyuht.i — (Folylatí..)
Do Ita azt a válnsztást ongetínók — a szerelinetoHHiig remeke lehetni, h öntudatnot ilyen bünBÚiylyal trilielni\' -r vagy tiszta óa.fed hétieü orkölcsünek lenni, nekeui ueut uagy
fejtörésembe kerülne a választás, mert jelszavam most és jövőben: Heesfiletesuek tartatni •legnagyobb kincs! — Ku (leiliug biinét nem tűrném lelkemen .1 világ minden vagyonáért sem! —
„Most vagy később",\'fejezé be az orvos, fezeit gonosztevőt is eléri az isteni bitntut«;a!"
„Amint Isten akarja!" szóit egy reszkető hang mellettük — Khira volt; alKalinasiut eltévedve; más úton haladt, mint rendes útja volt; tekintetét mélyen a földre szegezve, mént el mellettük, megzaváradott mivolta odaiiin a tett, bogy ezltn szavaival egy gnmtolalot iiumi-«lott ki, miről tévelygő lelke talán initsem tudott.
Néhány najira a torténttsk után megismerkedett Wniideiiianu az orvosa városbiróv.tl Kiseles .Márkkal, s szabad beiiKüietele lőn Itázá\'. hoz; minden erejét odair.uiyzA Klára betegségit folyásájU-MJn^akadályozni, a a lialal nővel gy 1 így tttd 1 imanyilag leírni,véleményét az aty jával oly világosan közié, hogy az minitöwjót reméli.
Kzen gyógymód nehézsége nem volt csekély, mert nemcsak, húgy állandó tagadás-s hallgatással felelt Ivlára minden kérdésre, melylyel az orvon belállapotát, jobban mondva iltcrét kipuhatolni akarta, hanem előbbi életmódjáról sem.engydé liiagát eltántorítani,\' mert az orvos mindezek mellőzését, mint (leiling által okozottakatjátfa\'fószabályul s orvosságul használhatni. Minden este, mint azelőtt ugyanazon órában, ment rendes futján Noutitschoii felé, loídeken ide-oda barangolva,majd megállva s a távolban sóvár tekintettel nézve, n\'eviitve vagy sírva, — a ha jövőkkel találko-.zottrkik csendes tévelygésben vigasztalták, vagy elámítva hazahívták, — újra ablakáh\'uz
Ilit rendes szemlélődését megkezdeni, addig mig az est-csillag az /jl élőre nem siettető, ezután nyugodni ment, leverten, remény vesztetten s oilelégudutlenfll magát epesztve.
Wcndemann legelőször is vzen tévelygését akará megakadályozni, hanem veszedelmesnek látszott, miután ennek következtében Klára levert, nyughatatlan, komor s ingerlékeny lőn úgy,v • hogy ezt!^ esetre félni lehetett, miszerint lmja ahelyett,hogy javulna,roszubbúlui |og. Az orvos lemondott tervéről, s a régi rendet engetlé ismét éleibe lépni, mire Klára sétáuyait ukatlálytalauul lolytatta, s rendes• állomását ablakánál, a nap lunyuglávul, elítiglalta; csakhogy Wendeiiuijii minden léptéu mint őran-gyalu követé, magányban megleste, s beszédeiből benső küzdelmét kitalálni igyekezett. Körülovedzto őt,mint saját arnyéka, a városban maradását is azért ho.<szabitá nieg csupán, hogy a megzavarodott betegség alapját, niiiit-jobbau kipuhatolhassa. Nügy föladat, mit az "orvos lelteit magában, s valóban méltó nevére, miután kezdetnek elég nemes fvláldo/.ás. Különösen igen hasznos szolgálatokat tett neki Kiismer Lőriiicz unokaücscse, freiburgi kereskedő, ki részvéttel a leány iránt, részint felebaráti szeretetből, részint rokona iránti vona. zalomból, késznek nyilatkozott segédkezet nyújtani a fiatal leány sikeres javulásának előmozdítására. Osztozott az orvossal Kiára őrködése felett, követé őt, ha az orvos aknilá-, lyozva volt, — ablakához húzódott, álmában kiojtott ismeretlen szavak meghallásaért, s ép úgy szerénykedett körülötte, mint az orvos; szóval rokonai s barátai részéről minden mog-törtéut,a szerencsítleuséget luhetóleg elhárítani.
Az emberi sziv uagy\'óceán — mit sem
erő kiucm literit, sünt mérőn fenekét fól nem keresi, sem kormányos\' • ki nem hajóz: a baj makacssága mintegy csúfolódott az iparkodás-sal, mi enyhítésére adatott, Wendemann orvos egy hajszállal soui látta magát közeledui czéljához. Kihatározta közönséges hatással a betegre lenni, s a bajt inkább á testre átvinni.
Kzen száudokával ment egy napou Lő rinczczol ki a szabadba, a hol Klára tartózkodott, óvatosan kó-zeledetl, nehogy léltékenynyé tegye, oldalánál megállott,, elhatározva egy kimérő merész tett által mély tekintetet votni bensőjébe. Klára baljára támaszkodva, alsó tagjait félig a zöldiAben kinyújtva, egy mezei patak partján Íekíjdt, merjen a csobikoló habokba tekintve, virágokat típett szét, melyek előtte felhalmozva feküdtek, lassan lassan eregette a viztoíulás közé, mi közt. úgylAtszik, ajkai mozogtak, magában beszélve, tle mely szavak nem voltak érthetők. Figyelemmel kisérte a viz\'áltál él\'ragadt levelkék mozgásit, addig — mig a szem azokat csak kisérlmtte, s ciak akkor, ha a patak tokervényességo által egy csomó virág eltűnt, vagy egy gyorsan lolvergódő halacska szájába kapta, vagy a nyugati szél által fölkavarva, a levegőben eltűnt, emelkedett kebléből egy fohász s kezét szivére nyomta, mintha mindezek látása fájdalmat gerjesztett volna. Különben miudeu iránt érzéktelennek látszók, semmi külső tárgy nem inditotta meg, «stsmmi háborgatás noiu zavarta meg ,. mindent gépiesen cselukedett, mintha tagjai mozgásának ezen s*i\\k kőre lott volna előrajzolva.
Hosszú ideig szemlélték • szerencsétlen működését mindketten, l<őrincs anuyira megvolt hatva mindezek látásától, hogy rokonát
K jó ur, mint mondja, maga is részvényes; do ugy húzom, hogy legfeljebb csak egy 60 frtos actíával, mórt ha többje volna bonno, bizony olóbb kipuhatolta vulua kapásainak. tr«S-fásan koholt, do kajóváilulaluukuuk fölette ártalmas,-torde hiroit, mioli5tt szólnék oroszté.
Klső hírével, illetőleg ragalmával — mintha gőzhajónk kazánja 1-só útjában elpattant volna és építőjét befogták volna (V) köt loldmive*
Rárhoszédjo alá búvik, hogy azoktól hullotta \'t eiu hiszem. l)o ha igy hallotta volna is: nem gondolta inog,hogy u hallomásának köqiiyolmü, • ne mondjam roszakaratu közl&ével nemcsak hajdúk forgalmi korosmóiiyqiiok, dtr az építő hajógyárad Veruda uruak ó* gyárűzletéuok í* messze kiható kárt \'és kisebbítést okoz !
Egyújonnan indulandó gőzösről, ha ilyet
olvas a publieiim : terui^Z.....sc.i elkerüli. ha
rajta utazni vagy szállítani akart is. A/ért a publicu iu ca válíalu\'tuuk iránti kötelességünkből ezennel mogczáfoljük névtelon uruak fouuobbi. híreit és vagy ri>*z ak<>rulu,vmjuiul könnyelmű, tirc* koholmánynak nyilvánítjuk. Vcruda ur pedig majd illó elégtételt keres, mert egy gyárosról azt, hogy gyártmánya életveszélyes volta iniatt tog«ágl>a került V büntetlenül hirelni nem lehet!-- „ :X
Itógi dolog, hogy niiudeüDck: — tehát hajóvállalatutiknak is kezdete legnehezebb. Kivált midiii pénzünk is kevés, — midón tehet ősi. és távol lakó pénzembereinket V kis hajóvállalat itt a szerénv Halaton kö/jfyparl vidéken kevéssé érdekli :\'d«r mi itt Iáitok érez zük, sót tudjuk önnek nemcsak nélkülözliet-len szükségességét, de\'iininagát kifizető voltát is, mi öntudatosan szorgoljuk a vá|lal-.ti óíetbv léptetését és jogosan hívtuk segélyre közelebb lakó nagyjainkal is.
Mert p gözhajójárás itt a Hajaton közép part vidékén r• lódi^/efizM&si\'\';/./ Két uiegye osu- ! róli ál vele rfgvinasnak termény ezikkjeit.\'K ha j\'i átjárásánál kapja Somogy Xilauak kövét. íne.»/.ct. inh-.-it. aratfisra, c&pícMe.k;.>/ulasra kellő munkásait, ör\'->U lisztjét unt Ziiavis/ont gabonáját, marháját, sertését, épnlelfájat sat. miként koralibi csikkünkben mar kifejtettük. K vasúitól elzárt ki.zep Z.lavi.lék- ut e gőz hajóval lesz usomogyi (déli) vasutial és a Itog-\' lártól Kaposvárig niar engedélyezett szárnyvonallal összekötve, az országos forgalomba, az országosán biztosított vasúthálózatba, (melyre mi is adózunk M kissé bele vonva, [fi
Molv korúimén vek.midőn vállalatunknak biztos ni.\'g. lhetést ígérnek, ugy más ofdalról feljogosítunk tlóuIliinket közelben lakó, vagy\' közelben birtokos iincvjaiiik tám-ígalásának II) ill kikérésére, e két .megye lakosságának ér (lekében, tehát küiU<jyl>rn.
Átérezte e/l msgos .tankóvich László so mogCi főispán uMársiilatuiik elnöke - ugy Ii i\'utlieány \'\'don ur —alelnök 11^valamint(jr. Festeti -h l\'ál és tir. Zichy N. János uisgaik l\'aitler ó K^eoliuiiliája — a Viktória bizt. társulat, \'I\'. Vodiáner ur \'bizotmányi tagtárs, és még néhányan, kik, bár anyagilag nagyon nem érdoki\'lvé.k, mégis iitjiftgi halható* táino-gatásukért alkalmat veszünk itt elismerésiül* ket nyivánitaui.
De ugyan e körülmény,-hogy t. i. « hajózás nem a mai napság már div.-itotsá fajult szédelgő üzletek egyike, és nem is csupán csak nyereményre ezélzó, hanem e mellett közszül* séget pótló közhasznú vállalat: jogot ud\'nukünk,
hogy a névtelon rágalmazó badacsonyi lovole-sőt ii uyillan mogrójuk. Mert :
Ha mint részvényes az iigy állásáról rész-letosb tudomást kiván szorozni: tessék neki as igazgatóhoz vugv a választmányi titkárhoz fordulni (egy pfii-\' részvényesnek kórtúkro már jegyzőkönyvi kivonatokat is küldtünk) vagya kozgyülcsj bivárui! Közleményének rágalmaira azonban addig is röviden a következőket válaszolni. - - .
I ör Sem a kazán el neui pattaut, som a gyárost be nem csukták, Imnem a hajónkul a Kisfaliidy-gózós azért vontatta Sióiokra. hogy az ottani kész kikötőben könnyebben betöltető volt a Héosben már hivatalos gyár-próbáját kiállott és vasúton Siolokra érkezett gőzkazán. —
2-or Hogy hajónk a kikötött jul. ííO-ra el nem keszult: okai voltak n-triesili ó< bécsi gyárak késedelmei. Halhatta vlna u.szerződéskor uévtelou ur, hogy V\'vruda ur ezer írttal olcsóbban ígérkezett, ha felálliltnsát jövő la-_ vuNzig termináljuk, de mi, illetőleg a közgyü " lés, iukább a kért 25,WO frtot beígérve, ez óvi júliusra kívántuk, de naponkénti 100 Irt. ké si\'delmi bánatpénzt köteleztettünk.
3-or llvgy >• báiuvl|>énzl mi vagy néhányan leenged (ii igértükVvolua? sziulö. valótián, I rágalmi hír. Ka még ha néhány részvéirycs, ki
a körülményeket itl közelebbről ismeri,ilv méltányos engedésrűl—uyilalkozotl volna is, lehet- j tek volna ugy,. miként névtelen ur a neiiienge- j désrol, — és fognak is igy pro et eiuilra nyilatkozni. a közgyűlés küszöbén is, de ily előleges beszélgetési, meg ha történt volna is — vele-■•iónv ("főszaknak nevezni, legalább is fogalom, vagy styltstikaj szegénység, inert ki-ki tudja, hogy ily kérdés bím végre is a közgyűlés szavazat többsége dölll.X
-1 «r. Akárhány vasútról .olvashatott levelező lír oly hinUctményl , hogy ekkof és ékkor, megindul, iVinégstv indult meg akkor, de olyat még alig olvasott, liogy ekkor éa okkoj-, nem indul meg, inor-l ezt a környezetés vidék, A kii érdekel, ugy js látja,u hirdető azután \'ÍMT már csak a bizonyos indulási napot hirdeti, addig inkább olyat tesz, mi a mcgindullintásl és ujrahirdelésl" elősegíti. .V nein iudulhatás okai nom tiirtoziiuk u publik\\im elé a hirdet íjieuybc, linknek kozUíso sokszor.iievelscgos, i még lóubszcr hátrányos is lenne. ^ {
\' í\'i-or. Igazgatóul szakeinbertAiiváu \'< Minő ! ■szak\'embert V-lIvaros vagy bankár restről nom , jón ide- benő volons igazgatóul, Mérniik vagy kereskedő meg kevésbbé. tölti idejét ingyen,hacsak mellékczóljai niucscuek a hajózásiiál, mi \'még hátrányosatib. Végre is igazgatónak nem kell sem gépész, sem liajóskapitány, sem egy kiilön szakmának* embere, sót épen megfordítva: ne egyoldalú, tehát ne szakember, de sok irányú legyen, minő a hatásköre, teendője, miről levelezőnek, ugy látszik, fogalma sincs.
t\'. or. Azt is megfordítva, tehát balul Ili-szí. hogy Uv vállalat ^kezdetén ingyen tisztviselőket ielS-tne Kapui 1* ^herl épen majd utóbb, h.a a kezdőt iiehézsegein tui>fftunk, lehet tán j olcsóbb igazgatót reméiiyleni, mikor már csak j a ken/, állományi kell tovább lUoZgátni, de. most épen az igazgatónak kell a hajók, kikötők, j raktárak, lisztek é« legénységnek, sót szállítási j vállalatoknak is előterem lése után nézni, alap- i szabályokat, engedélyekot, irodakvszlotekel és " ezer kisebb nagyobb dolgokat megszerezni és j mindezekért felelősnek lenni\'. Ingyen pedig j ennyi időtöltést, utazási iis\' felelősséget még j
| képzelni is moró vakság. — Kapitányt, gépószt \' és 1.ormányost pedig maga a törvény diplo i matikussat parancsol, lóhát lizolés- snt. Kbboli felszólalása is hátértoliuetlcii vak hfrina, miként a töb|>í.
Igen : ily vak lárma — nagy szavak semmiért — üres pletykák világgá eresztéso — légbi\'l kapott vádaskodás, ócsárlása a vállalatnak, melj- magunké, moly magyar sat. jellogo, fájdalom,ha nem is fajunknak,mint névtelen ur írja, tle mindenesetre levelező ur fajtájának.
Nciu is önért, hanem a t. olvasóközönségért és érdemesít részvényeseinkért tudatjuk léhát, hogy gőzhajónk kész, Ad még nincs átadva a forgalomnak, mert ha csak alapszabá\' lyaink a umsgu ministeriuiutól .leérkeznek, csuk akkor kérhotUnk és kapunk hajózAái.eo-gcdélyl, azután kérhotiiuk hivatalos szemlét éa végre hajólovelet, igy sorban, — mostanság csak a gyáros tesz néhány próba utat, mit mint építőnek kell teunio éa a hajót a szerint idomítania.
I)e evező uszály hajói nk addig is, már ír, társulatunk javára közlokudnek és a kitűzött juliuR xJO-átöl már is oly tekintélyes bevitelt, nem is képzelt forguiuiat.^iiutatiiak, hogy jobb remény nyel vagyuuk és lehetünk, mint kezdetben. /
t\'sak ne vágjuk Inaguuk alatt a fát, ne szájaskodjiink , ne irigykedjünk. Kicsinye* aprwheiisioiukat tegyiijt félre az Ugy jóvoltáért, a kicsinye* hibákat vagy kikerülhetlén kiadásokat rójuk fel, a hová kell: <i kezdet nehét-tiijrirr !
A t. részvényesek pár hét alatta közgyűlés helvea«4 és idejéről fejenk^ut értesítve lesznek
Kővágó Kórs, nov. 10. IH72.
NAUY 1\'AL,
\'K«H»t<5.
t\'/.IOANY KAKOKY,/
^ A postai ké/ilM\'sllt\'sl kOnj vck.
i A postakezelés, különösen azonliAU a kéz-bositési szolgálat egyszerűsítés^ czéljából, a uugyuiéltóságii iii, kir. kereskedelmi iiiiuiste-rumi f. óvi oktob. hó "JO-án kell l25o;i -1373. számú rendelete lolytáu, az eddiginél sokkal czélszeriibb és a gyakorlat után már teljesen czélszerüuek is bebizonyult uj eljárás behozatala rendeltetett el, melynek léuyego abbau áll, liogy a leadási vovéiiyok helyeit kézbesitésí k .uyveeskék liiiszuáltatuak, melyekben nz át-veeiidő küldemény ezimzottje, vagy annak meghalulmazottja nevót és a keltél sajátkezű-leg írja alá és ezáltal az illető küldemény átvételét jogérvéuyeseu bebizonyítja.
A behozandó uj szabályrendeletek pontjai a következők :
I. 1. A kézbesítési könyv közokináuyok erejével bír.
II. A küldemény ezimzottje nevét és a keltet a kézbesítési köuyvbcu sajálkezüleg irja alá.
III. Ha czimzett irni néni tud, ennek iKH-ét egy tanú irja alá, s azt a tauu saját nevének aláírásával, maga a czimzett pct|ig kézvonásávul (_X-tel) erősíti meg. %
IV. A kézbesítési könyvben tett aláírás teljesen bizonyítja azt, hogy uz illető klildu-mony átvételeit.
2. I. A czimzett » küldeményt a névaláírás élőn tartozik jól megvizsgálni, éi ha iudo-kolt kifogása Van olleno, annak átvételénél a postahivatal közbenjárását kívánhatja.
II. A levélhordó az ily ki%ásolt küldeményt, körútjának bevégzése utá*h,a posiahíva-talnak visszaadja és u cziinzettnek meg jolöji az időt, a mikor a küldemény a postahivatalnak vissza fog adatni. \' III. A kitűzött időben tartozik a czimzett fél, (vagy annak a küldemény átvételére és nyugtázására felhatalmazott megbízottja, a postahivatalnál megjelenni.
IV. A postahivatal a tényállásról jegyzőkönyvet vesz lölj a küldeményt a oziuizott vagy megbízottja jelenlétében megvizsgálja újonnan és megméri.
V. Ha a küldemény\'súlya a czimen foglalt súlyadatokkal nom egyezik, vagy egyéb lényeges kifogások merülnek fel, a postahivatal a küldeményt fölboulja és tartalmát cons-tatólja.\'
VI.IIa göuyölot és pecsétok sértetlenek, s a súly egyező - azzal, moly a föladáskor följegyeztetett, a küldemény tartalmának hivatalos coustatálása nem eugedtetik meg.
VII. Kivéte.tuok oly pénzes levulok^iuu lyuk postahivatali ellenpecséttel vannak ellátva s melyeknek tartalmát a felvevő postahivatal megszámlálta, líy pénzes leveleket a kézbest téskor a levélhordó vagy más postahivalalbuli tartozik fölbontani, és azok tartalmát a cziüi-zett előtt megolvasni.
VIII. A levélhordó vagy más poslahiva-\' vatalbelinek jelenléte, kiiogásnólkUli, vagy postahivatali ellenpecséttel el nem látott küldemények felbontásánál csupán a közönséges tanú bizonyítékával bírván, a postaiutózuiio ezáltal semmiféle kötelezettség nem hárűlhut.
IX. II&- a küldemény kitogás uélkül vétotott áti a piis.taintézet szavatolásá\' megszűnik.
X. A már átvett küldoinény nem vétetik többé vissza, kivéve, ha ai jogosillan oiiuiiotl-uek lett volua kézbeaitve.
3; • 1. Három iontuál nehezebb s . oly küldeményok, melyeket terjedelműknél fogva a levélhordók magukkal nem vihetnek, a pos tahivataliiál vuomiíík át.
II. Ily küldeményeknélcsupán aazállitó-lovél kézbesj\'.íetik ; a czimzett a szállitóluvci átvételekor tartozik a kézbesítési könyvben a küldemény átvételét olisuiorui s a küldeményt terhelő uláuvétoli összeget s egyéb dijakat megfizetni.
III. Ha a ozimsett a kézbesítési könyvet nláirtu, a levélhordó a szállítólevélre e kitételt: elvitetendő, > ez alá saját uovél irja.
ÍV. A postahivatal a küldeményt a szállítólevél elómutatójának minden má* bizonyíték követelése nélkül, szolgaitatja ki, a szállítólevelet át bélyegezi .és az előmutatónak vissza-»dja.
V. As átvevő a küldeményt mindjárt az- átvételkor vizsgálja meg, és ha iudokolt kifogása vau,\'.a hivatalos felbontás s a tartalomnak constntálasát követelheti.
VI. Mihelyt a küldemény a postahivatali irodából kivitotett, kifogás többé úem lehelő.
4. I. Más dijak és össxegók, mint a melyük a kézbesítési könyvben vannuk fölszámítva, nem szedhetők.
kérte a beteget ne zavarni: s megfogta az orvosi karjánál -s mindenkép elvönni igyekezett ; egyedül a tudomány legszivt-leiiebb szenvedély, melynek érzésére még eddig szótár tiem lödözteleti fel: csak fülei vaunak a hideg kérésre, eszoskedík n; értelem fölött, s ha ví/.s gálódásokhoz kezd, á-k<inyör s minden gerje- 1 delem hangjai elhangzáuak, sóvárkodik-gazda ságát az érziísek határán túl is bövitení. Wen-deuiaiiii eltái\'olítolta magától rokonát, * gyorsan odahajolt az őrülthöz.
.•Mit CJiiuáls* itt. Klára" , kezdé. meg. miután elég ideig néma szemlélője volt a beteg működésének, a nélkül, liogy valakinek nyomára jött volna; „mit akarszozeu virágokkal V Kololet uuiii jött, megfogta a szenvedő a luég hátralevő virágokat, s a táulvoló habok kozé szórta, muroveu figyelv^ a majd úszó, majd alámerülő vírágAkja; azután egy tompa ■óhajjal a cöldlübe dőlt. \'
- „Nem akarod mondani szép.Klára", folytató az orvos> tovább, .nem akarod megmagyarázni, hogy nevezik ozuu virágokat, rne lyeket oly kegyfltleuül összetépve, a vizitiindé-rek ölébe dobst V Kn szeretném magamiiak negmagyaráztatni, légy az én ttinitóuóm l" A szerencsétlen hallgatott, mint előbb. ,I)o fűinek is", folytatá a\'inegrögzötl orvos beszédét, .minek ezen kérdés, ismervn. ezen virágokat a nélkül, hogy valaki megne- | v.ozné! — Kzek e^jrszépok, földliliomok,, primulák, hajvirágok, luohrázsák és szegfűk voltak. Tudod-e mindezen virágok-jelentőségét angyali Klára V"
A n3s<jji\'n(t -zukből semmit sem lát-
^k hVllaui, mert vo >isai j^mii árulták- ol,
miszerint az Orvos, szavai hálással leltek volua rá.
.Kn megmagyarázom a jelentőségét mindezeknek, kedves kicsiny" — kezdő ismét újra.- .hallgass; - és túdd meg mennyi litok-szerú jidéutőséfgök van ezen virágoknak;.én ériem \' nyolvókot, s azért akarom neked megmagyarázni.. — Az ezurszep vagy te tiiugud, le kedves, ki uz atyának büszkesége s egy férjnek .boldogsága lehetnél;\' n-m vagy te oly büszke, mint egv liliom,mely koronáját inag.i-sabbajt hordja a kert többi virágiuál. \\ primula eiőhirdciőj.i a tavasznak, mely mint a hű szerelem,el nem mariul,ha mindjárt az északi szőlek visszatartani igyekeznek is, a,hajvirág fonja a hálót, hogy a boldogságot Összefűzze, nehogy s/éiszállion, mint a szél kakasunk sajnos szokása, ós IHtod rózsával fej-kebel ékeslttetik, — a vőlegény bátor hadakoitó a szrgfű kalapján elődbe "állítja a körlánc/,ost, s mielőtt a jég a futó habokat bilincsbe verué, a tied — te a menyasszonyok legkéjdúsabbika vagy és. élted búja\'vjrágzáa leeud. - l.átipl, mily kedves jövendöléseket mondanak a virágok, melyeket-te háladatlaniil eldobsz.*
Klára látszólagos feszültséggel hallgatta az orvos virágjövendökVit, \'buldog mosoly vonúlt el vonásain, s mintegy lióliutgatui látszotu.azokra, melyekkel az orvos szellemét megvilágítani igvekvék. Végre tagadólag rázta fejét," s ismét visszasülyedt előbbi liallgatag-ságába. -
Is\'riae* szánako/.ólag tekintett h betegre, és megújította a kérését a távozásra; Wendc-manu próbatétét nem akarta abban liagyui.
.Te kétkedel kedves gyérmekftmV" kezdetű újra beszélni, „te nem akarsz ueketu
hinni V --- S én biztos vagyok ügyemben, mert egy virágot elfeledtem, egyet, mely oldaladnál fekszik > oly érzékenyen tekint rád, mintha ócsárolná féltékenységedet; egy egészen kis v\\rág,• kék arany csillagokkal, négy levelű i in int a lóher, s okosan elrejti magát kecseid. j árnyába I — Látod: mindjárt ott sarjadozik !- lábaidnál, mintha kérne,össze ne tiporj, és hl a \' viráguyeiv gyöngéd haugjáu : el no feledj! oh ; el ne feledj !•
OnkéuyteleniU fordító Lófiiicz és Klára lokiutetét azon holyro, hova az orvos mutatott, meglepetve láttak mindketten a fű közt egy nefelejcset Klára lábainál, ki a kis virágot majd .összetiporta. Meredten tekíiitett rá, leszakító s szivéhez tűzte, könyei záporként megindultak.
, - Lőrincz áthatva mindezek által, néhány könycsep uedvesité meg pilláit.
.Kiég", kéré rokonát, .elég, megöli szegényt! Látja ön, hogy nincs birtokában Mózes varázs vesszejének, melylycl a fájdalom unyh szavait a sziklából kicsalogatná!* \'
„Hallgass", moudá az orvos, „a köny azon sűrű víz, mely előfolyója a \'megadási helyzetnek ! Most gyorsan elhárítani az aka-dályozó, történetet s a forrás megnyilik a mi, • s az ó örömére!" . . - •■» .
—" fordult a betcgVz az orvos," éj kjgdves Klárám, te HirszV Folynának kö-nyoid egy háludallancrt, ki szerelmedet, nyá-jasságod leguomeeb ajándokát hivlelonséggel megkeserítené, vagy bájaid megvetné s elfe-lednoV . . . ki a virágok nyelvét nem hallaná s téged megcsalni képes volna? . . Heszélj angyali Klára, éu felkeresem őt s felelősségre vonom, s mint megb\'ántat visszahozom, vagy
I halva lábaidhoz vonszolom! Beszélj ... he
szélj, nevezd meg őt I" I As őrült közeivel homlokát simította j meg, mintha eszmélni kezdene, s emlékezete \' ébredni, a megsimított homlokról mindinkább j tüneddzett a búskomorság; W o n d e m a n u | száudokát már síkeresnuk látta, midőn Klára ! összeborzadt,arczczal a loldro borulva, keserve-sou zokogott.
(folytatás* kftvatkeiik.)
Laurához,
S,.k niindonMUrSI siAlluilk NiUd múltkor dMutáu, A*t it mondád: (icrrtix nigem llll lisritként, l|fsi»n
lioni.tr, li\'ijjy illetUaluil mád Kic.i, forró s.iveddel t illsneu «tt már jó«*l olöbli (> neki ÍK\'irt»d el I
Nem annyira jd barátom, t»8n « válaiiod «vrr* — H.eretl.k, de fMUkeay 6 K«ád loirscui lelietu* :
KoUdktod vlgfttioddsl |Uil»llm •nylilUiii, O fug fodlg - lilit neiu báuod A* én frigylártftin Imii,
Hm ! do furssa axer«|iosil.t, I
Ám lm » verted,
Mítt ueiu turíd, )o>iry <■•\'.k djsni
l\'illádrál * kiinycsep|>et. y.
II. Az illetékük mindjárt a küldemény vagy szállítólevél kézbesítésekor készpénzben, és pedig » szerint, mint azok a kézbesítési könyvben vannak kiírva,* ezüstben, vagy bankjegybon fizetendők. Ha a pénznom nincs kitéve, az összegek bankjegybon lizotondők.
5. I. Ha levélhordó körútja alkalmával a czimzettet nomtalAlia otthon,a házbelioknél ér-tesitvényt (aviao-t) nagy arról, hogy a csini-zettnek a postahivatalnál kllldeniéuye van.
II. A czimzott a házbeliek egyikét, vagy podig idegen személyt is felhatalmazhat küldeményének átvételére.
III. A meghatnimazványok a bélyeg törvény 14. tótéin lit. t. szerint bélyegmonte-\' sek ; a postaigazgatás- e e/.ólra blani|uettc-kct nyomatott x azokat ingyen adja, ha a czimzett a \\evélbordónak vagy 11 postahivatalnál kijelenti, hogy a valakit postahivatalnál fel akar hatalmazni.
IV. l<evólliókok birtokosai felhívatnak, hogy ilv meghatalmaz-ványokat állítsanak ki azokszámára, kiköt leveleik átvételével hízták meg, mert különben az ajánlott levelek, pénzutalványok és utánvételek, valamint a kocsi-
. postai küldemények is, daezára annak, hogy levéltiókjaik vannak, levélhordó által fognak kézbesiitctni.
Látni való tehát az elősorolt pontokból, hogy ezen kézbesítési könyv által sokkal inkább biztosítva vannak a küldemények a azoknak a pontos Atszolgáltatása.
Kzen könyv nálunk n.-Kanizsán valószínűleg deozomber 1-ső napján lép életbe.
Mi csak üdvözölni tudjuk ezen korszerű újítást és u közlekedési minisiuriumol a kézbesítési könyvekért.
lNiitfuiy-S/.ent-Péter, nov. lő. 1872.
Örömmel ragadom meg az Hlkalinat egy hnzatias tóliy megírására, tisztelettel kórvén out. hogy a .Zala-Somogyi Közlönybenköz-leni méltóztassék.
Ha a somogyi köznép szellemi ós anyagi jobblététs művelődését megyénk minden nagybirtokosa ugy szivén hordozná, s ugy sietne a népnevelés terén is a hazafias áldozatokat meghozni, mint megyénk deákpárti elnöke, nagyságos Inkoy József ur^kkkorj bizony nyal bírnánk a somogyi népünk szellemi fejlődésének s anyagi jólétének biztos zálogát. K jó loldes ur, kinek terjedolmos birtokán az iskolák felekezetre való tokintot nélkül nagy részben az ó áldozatkészségének köszönik létezósökot — nem mulaszt el egy iskolai próbatétet is a vidéken, hol ö becsesjelenlétével s na^ykogyü jutalmaival nvm serkerítoné az ifjúságot a szorgalmas tanulásra. — De még avval nem elégszik meg, hogy csak a zsenge itjusereg nyerjen szellemi kincseket,a nagykorúak szellemi niűvulődéséro is kihatni igyekszik. K végből osztat ő ki a nép közölt évenkint nagyszámubeeses gazdasági ktiby veket.A legközelebbi napokban is Ur. Kntz Ferencinek pályakoazoruzott „L\'jubbko-ri magyar gazda" czimü, igen hasznos tarta-lomdus könyvét nagyszámmal osztatta ki a vidékén levő néptanítók éa nép között.
Említsem-e a f. évi szeptemberhóbanCsur-gón tartott nagy versenyszántást, hol miniegy 20 jutalom lett a kitűnőbb szántók között kiosztva, itt ia Inkoy József ur, mint a csurgói gazdasági kör elnökének táradatlaú hazafiúi\' buzgalma s/.crcpell.
Ha számtalan jótékonyczélu adományait itt lel nem sorolom is,minden tétovázás nélkül hálásan kell boismernünk, hogy a hol népünk szellemi és anyagi jóléte áldozatokat és pártolókat igényel ott az elsők között találjuk, vidékünk o nemeskcblü nagybirtokosát.
A példa ueinos, melyhez még az a hő óhajtásom, hogy megyénk nagybirtokosai közölt minél több követőre találjon, ós népünk, kikért o nemes,nagylelkű áldozatok hozatnak, — értse meg, hogy hol korésse jobb jövőjének kulcsát.
- l\'ATAKI GÉZA,
aéptanitó.
Csáktornya, november Ní-án 1872.
Mikor közhírré tétetett, hogy a nagyméltóságú gróf Festetics György csurgói és ollári uradalmaiban bosszú óvok során át virágzóiul tenyésztett eredeti magyar szilaj marha faj-gulya a főbérlot részéről cladatik, — több jó aka: ralit tenyésztőgazda méltó aggodalmát tojozte ki a hírneves tenyéazgulya marhafaj feloszlást^ vagy annak végleges elpusztulása felelt, — a méltán aggódóknak, a magam toljca megelégedésemmel megmondhatom, hogy ez időig eladott tenyésztehenokből, csak néhány magtalannak bebizonyult telién korült mészárszékre, — hanem minden tenyész bika és tehén szopós borjaikkal együtt, a leggondosabb tenyésztő gazdák gazdaságaiba vándorolt-At, nevezetesen főinéltóságu Herczog l\'rimási uradalmakba 1Ó3 darab, — llorctcg Kszterházy uradalmak — Sóhnosy és I.enk urak főbérlő-teibo, — gróf Széchenyi ÍJéla pölöskei uradalmába, — Balogh KAIuiáu győrmegyoi gazda-
I aágába, — mégia Tolnai, — Csertán, — Fábi-anich, — Me8torházy, — Bardio, — Caaby, — uraságok birtokaiba.
Vásároltak még: csurgói, — kétnyári, borzcnczci, szentai községek tenyészbikákat.
A még jeladásra maradott néhány tény észtebén s több liatal üszőt is hiszem ,-hogy a legkitűnőbb tenyésztőgazdák sietnek magokóvá tenni.
Azért bátorkodtam a vevőket megnevezni, hogy ezentúl netalán a fajt kóresők tudlns-sák hová kell fordulniuk,
horvAth gyürgy,
. jószág-felügyelő
II I r e k.
— lluj(/titó üánilor irótársuukat uagy csapás érte, míg a -mull számunkban közlött érzelmes költeményt olvasgatá t. közönségünk, .addig ő kis leánya haldokló ágyánál olvasgatá az elhaló ólel utolsó\'perczcit s hozzá uiég a sorsnuk azon megrázó szejzélye járult, hogy szeretett nejének novenapján repült áz ártatlan lélek monyországba, hogy a bús szülők hosszú életeért az alkotó zsámolyánál imádkozzék, itt hagyta nekik nóvnapi ajándékul az általa lu ll etil élhetett löldi boldogság öröméi, gyönyörét; legyen úgy, hisz a költő boldogságának édenu a fájdalom tengeréből emelkedik ki.
— (}yá»xl{,h\'. Nagy-Kanizsa város egyik tevékeny polgára, Maiituano Rezsó meghalt; a boldogult rotlcuhotlen elszáut és hós volt a tuugyar szubadsághurezban, munkás és szorgalmas a békében, több mint 30 évig működött a városban, hová Zala-Eger-szegről költözködött, nem történt ez idő alatt jótékony intézmény, hol nevével s adakozásával ne szerepelt volua; a polgár hivatását tisztán orozó, s noha a magyar nyelvűt tőre dezvu boszélte, szive hón dobogott a magyar hazáért, s lelke ennek boldogságaért imázolt; a gyászjelentés következő: Mántuáno Józset és nője, született Wajdits Janka, ugy gyermekei: Rudolt és Janka, valamint testvérei Kde és. Teréz, férjezett Ábrahám Józsefné s gyor-mokök Hedvig nevében szomorodott szívvel jelentik lorrón szeretett édes atvjok-, illetőleg nagyatyjok, MaiHitáno Rudolfnak, (. november hó lÜ-éu, délután két és fél órakor, életének 7-t, özvegységének H-ik évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, hoz-szas szenvedés közt, vizkórban történt jobblétre szenderültél. A boldogullnak hűlt tetemei f. november hó \'21-én délutáni 3 órakor adatnak át az örök ínyngaloinnuk s lolko nedvéért a szent mise-áldozat pedig a Szont-ForoíKz-rcii-düek templomában folyó november 21 éli, délelőtt 10 órakor fog megtartatni. Áldás emlékezetén, béke poraira! Nagy-KanizsAn, nov. 111 én 1872.
— A cHáktorUj/íit kir. járásbíróság-mellé Stetfáu Fereucz végzett jogász, iievez-telett ki bírósági végrebajtóvA.
— Zaluilityi/C Göcsej vidékében a nyáron Budenz J. és Szarvas (iábor akadémiai tagok hosszabb ideig tartózkodván, velők volt Dorner Ottó belsinglorsi. egyetemi tauár is, ki most a „Morgenbludet" czimü svédlapbau „Kn Rcsu i IJngeru, Sommarn 187*2" czim alatt közli dunántuli utazását.
— Sló/okl\'ol irják nekünk, hogy olt Dt Neumann igen ezélszerü vegyülékot talált fel kórházak s katonaság számára; e vegyülék liszt, zsir- és köménymagból áll, egy meszely vizbe egy latnyi szükséges belőle s kész a ráütött leves. Fontja tiO kr.
— (\'llolcr<l-U(/l/. Bukovinában 14.községben merült fel a cholera s 743 eset lordult elő; meghalt 2\'J1, felgyógyult 41U. Hazánkban, és po<tog Budán okt. 18 óta nov. 2oig 5U8 betegük meg, kikből 273 felgyógyult, 213 meghalt; Pesten 302 közül meghalt 124, meggyógyult 70, többi gyógykezelés alatt van; IJngmcgyóbon a cholera terjed; eddig 37 közül 21 meghalt, felgyógyult 1.
— A körünkben inüköifö (lautier Lajos igazgatása alatti társulat jelea tagjai: a két Oaulier teatvér részére ma jutalomjáték rendeztetvén ajánljuk a t. közönség kivaió pártfogásába. Az előadások vonzók s jeles erők működnek. A napokban a tornaegylet előadását is meg látogatták és élénk részt vettek benne.
— Mrtfllirás. Hajgató Sándor, mint a a azonthalázs-vidóki liókegylet olnökc,a tagokat b a tanügy barátait a magyar-szerdahelyi iskola helyiségében nov. 28-án tártaudó gyűlésre meghívja; tárgy 1. a szakosztályok rendezése; 2. gyakorlati előadások: az irvaolvasás segédeszközeinek mikénti használatáról Sáringer Károlytól, számtanból Szolár J. a földgömb ismertetéséről Schmidt J. tart értekezést.
— Csákányban ^Somogy) ó hó 15-én tartatott gyűlés ogy létesítendő olvasó kör miatt. A gyűlés eredménye: A kör megalakult 21 taggal, kik a megválasztott egyleti tiszteket egy magAnteram kibérléso, 8 lap megrendelése s a szükséges szerek beszerzésére felkérték és meghintik. A kör feutartásAra a beiratAíi di-
.jón kiyül,\'adakozások is törtéutek. llosszu éle-tat kívánunk a körnek I.
\' — Naf/y-hajómban nagyban dfthön-I gó keleti marhavészbon eddig közel 250 da-| rab szarvasmarha esott el. | — Marczuliban él egy ii7 éves nő, ki mint 18 éyes esőléd került oda, s azóta a vAros-bél sehova nom volt.
—Z<tla-tigerHxeyen f. hó 10-áu az .Aranybárány" nagy termében a .tornaegylet javán „tombola estély" rendeztetett, melyen uagyszámu közönség \'vett részt. A tiszta jövődi mi azonban még is alig haladta meg a 20 trt-.i, mi annak tulajdouitható, hogy a belépti di j csak 20 kr. volt, Külön bon a társaság igen kedélyesen mulatott,s a játékot rövid tánczezal zái ta be. B.
—,U\'nyyoltótlból irják nokiink\', hogy
ott a napokban egy polgár temettetett el, ki hosszas betegsége alatl többször logidősb fiának szivére kötötte, hogy ha ő meghal, ne merészeljék másimódon a temetőbe kivinni, mint sajá\'l szekerén, melybe azon ökrei legyenek befogva,melyeket ő oly keservesen tudott magának s/.-r. zni; az ökrök szarvain fekete fátyol legyen kötve, és a koporsó mellett mind az.unokája üljön. A tiu nem merte tehát atyja utolsó aka rátát másítani, és szóről szóra ugy is lón a te-ufjftés teljesítve a luint az kiváula.
— -Sálion (S.omogym.) e hó i\'-éu a következő esel loriout. Egy ottaui polgárnő édes. anyja lentirt napon meghalt;és leauya nagy szomorúan jött a temetőből haza. Leülvén kezét szivére teszi, és azt mondja férjének hogy az ő szive nagyon fáj. Ezután mindig bus komorabban járt kélt a házban és férje kérdésére hogy mi baja, mindig csak az volt a felelete, hogy a szive láj. A félj elmegy a vidéken legközelebb lakó orvosért, de mire vele visszájő, halva találták az uszonyt aTóldöh elterülve. Férje távoztával levette annak a falon függő fegyverét, mely mindig töltve volt és életének véget vetett.Ilogy miért lón a/, usszony öngyilkos, nem tudni, mert a faluban mindenki bizonyítja hogy férjével u legjobb viszonyokban élt; különben is az ottani, leggazdagabb polgár egyikének neje volt.
líöriil Mtu k. Ur. Kuuts Gusztáv agyú-rÍ jogakadémia igazgatójává uoveztetett ki. — Toldy F. Skalnit/.ky épiíészszol Szóphalomra utazott, hogy megvizsgálják, minő állapotba van a Kazinczy emléke. - Berlinben az országgyűlési ülésszak ll-én nyittatott meg. Londonban " az Upper-Thitmes-Streetben fekvő malmok tűz által pusztultak el; a kár 2\' , miliő frank. — Gizella fhgnó egyik tanára, Egger visszalépvén, helyette Zittkövszky protestáns tanár hivatott meg. — Nagy-Váradon a gázgyár építése maholnap be lesz I ijezvo. —\' A »/,olgák száma Magyarországon ;>Mt, mulyok közül külföldi 237:\').- Belgrádban .IJjedinye-nveJ czimü uj lap durván kikel a tnagyarok ellen. — Ueéseii nov. lo-én volt a 32-ik hon-védzászló-szeulelés. — A szegedi várban 800 rab van. — Arad város 200 Irtai a pesti népszínház alapitói közé lépett. — A horvát-szla-von kormány óvintézkedéseket telt a cholera ellen, az 18tiiVki\'szabályzatok körözésével. — Vukanóvits átvette a horvátkormáuy vezetését." — Kalkuttai osztrák-magyar konsul Keiuhold 11. lett. — A bécsi világtárlaton magyar bal-lettársulat is lesz. A szombathelyi püspököt Kőszeg város diszpolgárávA vAlusztotta.—Spanyol- és Olaszországban a vizáradások nagy károkat tesznok. — 1871-bon 13,;>3í> iskola szereltetett lel; tanköteles 2,185.220, járt tényleg iskolába 1,237.320. Néptanító 19,2\'J7 volt. - A király ma Bécsben van. Békés-Csabán uj lup indul inog. — Szordahélyi Kálmán temetése J\'esten nov. 17-én nagy részvét közt történt. — Liszt Fereucz leánya Cosiina Bülowtól elválva, a ref. hitro tért s nőül ment Wagner Richárdhoz. - A chinai császárnak 51 I-ső, 27 Il-od és 82 Ill-ad rangú neje van.
Történeti naptár.
Nov. 21.1830. halt meg Kisfaludy Károly nagyhírű drámaíró és költő, i\'esten. - - 1270. A Bécs alatti táborban egyezkedés 1. Rudolf u. cs. és Ottokár cs. király közt.
.••22.1457. Temettetett el V. Lászlóm, király Szókesfojérvárott.
n 23.145(5. V. László királyunk Temes váróit megesküszik, hogy Cilley iji-rik halálát Hunyady Lászlón nom l\'ogju megbőszülni.
„ 24.1854. Bugás KAroly n. festész halAla Berlinben,
. 25. lÜll). Bethlen. GAbor összes hadi erejével Héca elölt megjelen, hogy Uampierrc és Buipioi cs. vezéreket esatAra kényszerítse. — 1783. sz. Bazinban (l\'ozsouym.) Zigser Keresz-tély András, természettudományi és , természettani néinot iró és 33 tudós társaság tagja.
„ 20.1848. Görgői telelőt? kg Wiudiach-grátznek, a fölső dunai hadsereg nevében.
. 27.1023. Kszterházy Miklós, országbíró Érsekújvárnál\' megveri a. törököket.
Papírszeletek.
— A « O r II n i fiiuijiáni b^l^tatAs alkalmával, Qlidó\'n a hornug jól "urn^\'i hangún s jé mag/aria hesr-élt, odaforilnl faliul omber iiomliídjibux: bal!ja bátyiiin, lii<s \\ hirrseg insgysrul bassjl.
— Ilng/a ül hál, fölei aioai.
— Nu Ián,\' i>e<l>K uiíndig ait moadák, bojy •■ ■ magyar iiiA|;ii*» .i.\'jiot.
— 0 i e I éi il !• I ll k. J*no», <n »Dt hajlandó vacyok inanul li» smba fugadni, moudi egy párisi liáiiasatouy at ajánlkozó sabaodnak, ba ugyan a üzelótrB nítvv m<- ■ íyezbelUnk. Mit kír iin íri bírül f Aaizonyoin, ugy i,.uem, 1200 frankkal . n«m kirak rokat. Nálatit \'JOO fraiikttil tttbbvt nem kap, elfogadja .. í Jól van íssiouynin - tttoudá az inak — miután a linlal out tetőtől talpig cuirto — kegyed nekem let-iiíik, s Így maradok.
---1 ti e u g ll Tl ó. A lúiivituiiirvi-nyaríkkel nagyon is Inini-tŐ.i ^scbmetiii\'it ve/.ultek a liiró eló * midőn e/. saokMs. ncfóut nevűt kérdezte, a deliquena naivul a/.ini kérést intézte hozzá, xmgedtesiék meg ...ki incgnlM maradni.
— A természet r o m I a 11 a ., g y . r «
k e." Ucszéliii xukott il^uábau a kitanzony. — Te Julii, kérdé egy reggel a belépő szolgálótól, nem mondottam Almomban valvini bolondol 1 — Nem, de ugy néz ki a kiaauzony, luiiutba olyasmit akarna — lőo a válasz. f \'.
S/,t\'rkeHztöl Üzenet.
383. A keleti kdziooudáiok gyUjtemóoyéuek folytatáiál kiiezonottel 9ettUk.
3W. .Kgy oreg káutor emlékezete" gyenge, pedig többször iimétléibe eiik a leírás. Nem bezbal-juk.
385. „Kgy találkozás az operában" czimtt\' dol gozat oeui érkezett hotzáak.
3Ötí. „Halottak uapján", mielőbb kCzOljtlk.
387. „Szegei-szeggel" így, magában nagyon etipői: tUbb a huszáros hat vágásnál is.
388. „A fejedelem nyila" jó, kétziéggel közöljük.
38!i. Kié az a Muraköz ? leijei jóakarat s tj«z- ^
ta hazaliiággal irt czlkk, mielőbb közöljük s aa ez ér-dembüul szellőin! harvzot egóíz orélylyel megkezdjük ; éreztdk, hogy veiztegetni való időuk nincs.
Üunántul gabnaplareza.
Nagy-Kanissa, november 2üán, 1872. Iluz« <i..W—ti.-- kr Kozs 3.60 3.3.) kt. Árpa 3. -3.10 kr. /.ab l.tW—1.66 ktr Kukorieza 3.2U—3.—kr.
Hajdina .- - . - kf Széna ---.— kr. .Szalma
1.40- .— kr Oubat\'9 . - . - kr. Uyapju MO írt 100 írt. Kepoze . .— kr. Fehérbab 6.- - .
• kr. Ildrgouya 1.20— .— kr. llükkfa 14.--—
kr. Cserfa ... kr. Tölgyfa 13.--.-\'kr.
Itoglár, nov. I\'J. 1872. liitah ti.tO 0.20 kr. Kozs 3.811--3.611 kr Árpa 3.25—3.20 ki. Zab I..76 l.tift kr. Kukoruz.1 4. -—3.80 kr. Köles . . kr. Hab ö.6o -• . kr Hajdina - . kr.Marhabus fontja •Jt; kr. Itorjiibin 30 kr. Itiszuól.iis 3tí kr. Jubbus 20 .....r. tíjbor ak/.ja 8.60—. -
. Is.
. I.
Kei
útiyfa Alo lti. . I87i. ll.tza
<r. Hab 4.20 í. - k., Hajdina jrjllhil* - kr. Oiasuóhus 34 kr. [onya inr. I.ln -I.30 kr. Ujbor . HOor akiija 8.60—8,— kr. Széna . Szalma ni. I írt, Keiuéuyía öle
Kei Ihely, t ov. \'20. 1872. lluza 6.80—ö.tiá kr.
K» s 3.4U -3.30 k Árpa 2.80 — 2.80 kr. /,ab I.IÍ5--
l.\'y kr. Kőkorié a \'J.40—3 30 kr. Kepvze -7.Ö0 —
kr. > arhaliu* ltja 24 ki. Horjubu. Hja Ztí kr.
Di kr. Iljbor akója ÍZ— írt. Óbor
ak ja 17- lti írt Keményfa öle 15---írt. Széna
z.ája 1 Hl kr. zaln.a in. sO kr. Termények álla-
pu szerit. lŐjáráa változó.
M a rciah nov. I.ó 20 áu 1872.\' Busa G.16
K.,z« 3 10 3.40 kr Árpa 3.--*.l>6 kr.
/.a 1.0O- I..M kr Kukorieza .-•-.— kr. Köles
--.— kr. Bal 4.---kr. Hajdiua .----
kr Marba r. Borjilhns 24 kr. Disznóhús i6
kr Juli hu II ki Burgonya mr. .--.— kr. Uj
bo akója H-- — kr. Óbor akója 18.--12.—
kr. II. 1/dO I.ltl kr. .Szalma m. kr. Ke-
tiu lyfa öl 12. - ll. kr. Időjárás szép.
in e g h nov l\'l-éit. IHtza 1!.--6.60 kr.
lto za 3.60 3.20 kt. Árpa 2.60 2 20 kr. Kukorieza
4.2 0—1. kr. /.a 1 1.60—1.20 kr. Marhahús ftja 24
kr Borjúi t. Hja 4 kr. Hisz..óhu» ftja 28 kr. Ujboi
ak ja H- !t Irt. Ubor akója 14 - .írt. Széna tns.ja
Érték- és váltófolyam nov. 19.
59/o metaliquos 00.— ; b\'/t nemz. kölcsön 70.15; 1805-ki All&dalmi kölcsön 103.- ; bankrészvények l>78; hitelintézeti részvények 335.75 I/iudon 108.H5 ezüst Agió 107.— ; arany darabja 5.21; 20 frankos arany 8.07 kr.
Vasúti naponkinti menetrend:
ltid.il N.-Kanizsáról lUr.-sra - éa Uombovárra reggel 5 óra 18 pefca. . . . délután 2 . 43 .
Érk; Harcs- én Detubnvárról N.-Kauiaaár 4 ó
v . N.-Kauissára déliiláu. 1 • . Budáról . - reggel
. . délután 1 ,
eslve U , . Iléesből \' . reggel 4
.-\'■»■ . délelőtt 10 ,
estvo 10 ,
. Triesztből . -r».ggeL. 3 ,
, délután 1
•) Csak Szombathelyig. Itt
?S
10 . fi 7 órai válatíiU
szorkfóztó : Bátorfl Lajoi.
- Ohnf Mrdlrili.
Brust- u. Jmngen-
krauke rtJid.-.ránf u/iiun-. \'i. iv ^ \'v\'ll Heilung i.. \'
^fV" oUn© JVJedloln
radio.il
ss:i—14 •
lir.\'ih\'luj. d»r KM.ikl.e.l n«h..«
Pír. J H. PICKEKT, lli-i\'liii.
W.ll Strtlír No. 23. Jtuour.r .*> ll. II. IV.. wl-J.li. 4rm lliii.fo l» i.iilll(íli.
" ,111..11 M-.li.ll.
Hirdetmény. ! ^^mmmmmmmms^^B-
Einzig ín ihrcr Art in Európa
ls| dio jjrözut", ví.,-1h. itig ,l\\ii-vlr/.v\'n\'liliclr orsli-
j A "kir: közalapítványi lakóini, Somogy megyében fekvő /•[, fi:Viiadalom. részéről közhírré\' tétetik, hógy rendezméuyóben, --\' meglevő* IH72. óvj tnrmésll\'óOO mérő majovsági-rés 2J10 £ [ nK\'piV lel os lenn V-s ll Imza,- mérő,zab ós 2í$8 mérő1
r I^Ímmhi 11e.su f. ó. november hó iiS-án reggeli 10 órakor az] iá [uradalmi tiszttartói irodában tartandó nyilvános árvávsen I: elfog adatiii. i\'cbóbbi" táviratilag os/.közleiidó jóváhagyás j z- fenntartásával, - moly napra ós helyre; a -vonni szánöóko-Vz.*k elegendő bánatpénzzel jdljUva meghívatnak. — A W; kellőleg s-ííiü kros- bélyeggel cíláttitt ós szerkes/.tétt-írásos j " zárt ajáillatok is elfogadtatna^ Inr azok\'tmvembcv hó 27-ig: j esti (i óráig beadalnak,s ha azok nielló a megígért összes ;ár l07„-ja bánat pénzül Osatoltat i k, s az árverési feltótelek ■jismerete ós.megtartása kiyyilatkofltattatik. ........
01 Az irásos zárt ajájílatok a szóbeli árverés befejezte • jután bontatnak fel, s á s/.óboli s./árt ajánlati eredmények j

J ,.,d,g...............f .| ky/ül az fog. elfogadtatni, nti\'ly egyes terményekre nézve j
: kais. kÖH* llOl-W aSCllClabrík • « legkodvtv.,1,1. lesz. - A, árverési feltételek az urad.
• .... .. „./ 2 tiszttarí.M irodában.megtekinthetők.
• des K. r«iíl, in Hien, •
{ n 1 e d e r 1 a gr e n • Lakóesai kir.alap. urail. ti sztárt
• Qr Murin liil/\', A r . Í.V • ___\' •
« £0 Hauptstraos\'e Zu, (ús/irrzoy íi<nl",\\ 9
0 w«-lvl.o dlirVh *lr<!l.t:«t» Sol.i.iiii »n>l j. -I- "Klli.-R"" WSjüV inil 0\' 0 Zulum vr*ivtill.VlKi.\' l>r-.» Ii...;!l.r- H-iüjl>l.....»•«\'•«•»•• dat.lp gA-\'0 \'
• I.M.-I.I l.alr-drtH »i«\\ .-k-m K»|...H«:,. Kj.»»í.vv..\'-.l».<lt|ilvetki.uf,. 0 0 voi. k.-in.\'iu d.T .n.préix\'iitl.n. llsudlr. ror.t. nt- 0 , 0 lioii BiUigox und lli\'.lys, ..l.ío. »..ll.l. <7irá.ii.<- I.Í.-I..I und n.ii-l. 0 0 .Ion l\'rovinrvji aul.t.ii. lli. Ii. < \\V,ilauKvn II...K ll.iiip-ie pi.unpt r.u 0 0 , aoud.tl und Ni.\'lii(...««.\'i.il.» n loiic linóiul. 0
0 Kfttfl.- Cklffww Unuttlm ...... Ihituwt\'Alrrrtii\'ltimfVrr- 0\'
0 odor "Imo ll:.l»liiHgi\'u,zi\'hönVi ■ .-.-.it •■\'l-.i. I.miiM. oHlo.\'li-ll.-ifjJ.onl. 0 | 0 1.1\'iliril (J.ei 1.1 U-ltiflxir. lí^HÍnllum:!-\'" «\'.-»•• •"" Sl.i-k.\'r.\'tr Ki.ii.iii/.i n ■ ll. 0 j
0 suiok il. I.W\'. L\'.j.\'.i.o, :i :;.."hi I\' , />\'»Iihintlwi>j\'i: >|doi\' lln- 0
0 Kl«fanliv«|i iiu.l l\'taklis. l.MV. . n< itfif\'upasttt-kril, l\'i/.l ll..\'», ,0\' 0 Ifilillbint/. l.riiien llvrr-"1 1111:\': "\' . - ^
0 //íWí/fiiíllal\'ii.ufa.ijj ;u./.ii\'. . . y...................
0 zull. a, a. í, •\'.,«; di.\'.\'nllorj.f.i. .. ... .. i.i .ng >-i <iuug.\'b.-n i x.i •
I l-i iiirii- Tust h\'i\'illH- i
izh\'/ch-wk/w Tttr/il-r {$
V,*3 . I\'l H. ll.f |\'..i||j|, ||. 0
nllni\'-iI. Ilii„illfl. l„ i\\ 0
:
ll l-\'f.ir...lf,-|l.,pj„|(1.. 0 i. fiirhit/is Itrltxniit, 0
lliilvkrrti/t n
| p. rtiud d.íx^nr. ftírtk..........
• iiiiiii;<\'ii.\'ii.) .» \' , .
lít rrrn - Cru rfth-n o.i.t S-t-[ IonllllHh\'H p.-l Sl.li\'l; i.\'. k. il. I
; ai.Mi., ••... ■. Ilvrrrh-Vnlrrhosrn »u rt. I i..vi, •.\', -.\'.wl—tii. k-ilv lii,*!. ü.iii
if.ii*\'-)ie, ...l.-r inig.im-.-li.\' r.-uj\'.n. ! T.rhifii-TiKrll\'fi\'iiriiitiir wmiíuuo Ih\'Hllmllirifs - .hl-i\'"
i\'h\'rli /,u II :-*,a, 1, .\'.ni Si\'i-li- It ..
| pi\'jii\'litv ...l.\'r Ki\'vuiU\'\' l \'nh rlm \' . •
|\'n</»\'(1i\'°j..\'( si linuu.-kontii. ; -.\'
1 ÍV í" , *J* t!rt*V "* " „,„„, oJJ. ielil, ..........,.,„.1.2
\' llA\' .i)\'. miMri.\'hrl.w.\'i*..ir»ii.i,(f:.n/. • ,.,...,.!,,.., „ h ívi\'ivi. x
l l.i.itn ^.Irnt.jvnll Mltukoi. lvn r.u >■ \'fr,* " \' \' • i
Italiilliriudrn m.l íU.rkr Mnu u„,l xo I. U. I i. 2 I ro., a>n li.Spilz.-n, .zu 11 ^ lL , , ^ ,j X Wli-Sllriil- oilér II illti-r I (.. " Kli.-ii v.írzOgtiel..- Ki-® » hrwih-n ...ii lángon A.-nu. lo it. /,rll.\\,, hurunil i<u. i\'. in. r IMI- Z l.áo.ailuli g. «li.-kl II. 7. IMI. .............|.r I".\'ll uu.ti-11, i.i.l. n)ll. m
#WÍMí |l/l«M,M,-anil.. tii.^,I,lT-"| i\', i;>, IS.Í.\'j- ül ll. ... a
•■.il, ...I. r Itar. f.iji.l ll. V. -\'J*1\'. -II\'.\' \'..-íjii\'.- |» l?ivji<- U\'rliril Z J-jiiIt S.irkrrri, \'l ( í ji ((•\'/li</ .ll ll. ^^.\'.\'v\'MI •-!.., Z
Il<IIHCHmSiylifff*• d.\'i:.\\V»í{7//_ il. jt\'iImf-I\' Ikoi. , 0-
í riiwJ* -\'imí. |. iini.-iu .l!.ir<-l.i:Mi /.\'."] f.o-ni. l M Ktloi.. uini rgl Kni>. Q í
íi, an« fr.iu«<i4i<.-l,i>ii. II.r lltiiiihuri/rri ...|er IliflIOnth r ^ ) jrkoifi ».i ll ü .M>, a\'"--1 .1, II i-tiril rll.i\'i.\'.lg. vpiu.\'nl inni , In. £ n.ig au/«g«h\'on.| • \'/.. il .\'.\'•. d:>. In, Í.0 íjOtl, ^ .
• Briefliche Bestellunyen Í^JSSíXS^ZZmS. Jí
Z g(-n >"l«. \'í\'ozliiSfhiiióiino nuteV. (laraiiii.\' .il.rr-.IU.ii. /iig.mlrt.\'.lul. . g* ; -v Itrief" /.l r.dr\' .............•\'. I^V.I—\' K. S-i
E3 FOO-PL., Wien. Ii. Iv. llollicIVi.inl, o Mariahilferstrasse 25. J
0 liiiiin Kinkuuli: von ji; ll. itiH. St. ltii>ist^uelio -j^ulífi. 0,

I ila.nl. I\'l.ill I . -
Iti\'inlcs, s/iiíoi\'ií, s/rliil ós niósfis olcsó
• * • K \'.ui . v.il.\'.fmn, oupAii\'n legjoldi l.iru.-k orvr-nít.:
lv A ll ¥ K ll S i N í). 0, It- tHe,
fehérnemű és
iiri ilivntri<kt<ivb«H Irlhi-tö
fecs. Ii rialctsliiihsi\' ;t;Mk szám
a ... kii. «zal..
Károly szinház
inollutt. I)
i- ngjHinvs rúurxukkul-------
. _kuroszt iniillnl . l.7&-riJ.76.
I ■ , „ sima ni.! Il.d I szorü 2.- — 21.50.
1 ,. valódi viiszoning rgyMi.\'s rónejiokkul 3.f>0—f>. f . . kereszt mellel
\'I . . ruml.urgi kereszt mellel 1 ... , hímzett \' „ I , színes perkail \'ing s kretau I ., angol ing kettős liyakkal. -I . egi>zségi lelöllő, natlritg I » selyem felöltő I Otez\'ikli1<diel \'/ilue/.atol is) vósz. l _ czerna vágy pamut fehér
l . pamut téli vagy gVapjil harisnya f). \' ll .I darai, t \'hill\'itn nadrág, német v.frnnoziii iliv.\'\'\'I. —2.
i , .vászon . -•„ „-, r. i.r»o:-:i.
A V/f/// ráhisxtcl:
Chillon és vászongi.llérok -é* kézelők hámi I Irt. SO krtől egész í> írtig. <tat<l>hjs3. , ll rukhír angol és frnnezia nyak kendők uti divnt tárgyuk, kesztyű esőernyő, plai.l és utazó papla^iok.és i.d.h itt nem omliivtl északiéi vág.\', tátgyuk hámnlntos jtlésón. A nyakláv.dság mért ék o kéretik.
Vidéki megrendelések utánvét mellett, pontos és igaz H.igosan eszközöltetnek-, nem hasyuálhalók .vissznuterél reUiek.
li.--8.—.
H.— 12.—. Í.Ó0-I fw>.-
. . :t.r»ti r>.áO.
I.ŐO-. r». — . (5.— 10.-.
hkendő 10.--.
3.- 12.-t .
« négy szóró
I
t\'.\'.ri. ^.li.iny.k dl|l.lanu* 7X77X7771 b P

Árverési hirdetmény,
Alulirt birósági vegreliajtó által közliirró létetik. miszerint8teiiier Mnycr nagy-kanizsai lakos által..Yintcr Kóreiicz gráczi lakosnak eladott óh ez által vissza külilött.s jelenje^ a o iíry-kanizsai pálya-.ndtar raktárában fekv/j z \'.ik, összesen j7tíi vámfontot nyomó gyapjú StOiuer Maycr fo-i lviiinoi|() önkéntes kérelmére nyilvános árverés {utján Nagy-Kanizsán a pálya-udvarban folyó évi deezeinbei; í»ó 4\'én délelőtt 10 órakor azonnali készpénz (izélés mellett birósápilag a legtöbbet IÍgérőnek eladatni fog
I .Miről a venni szándékozók ezennel értesit-• tétnek, és uicgllivatnak. ■ Kelt Nagy-Kanizsan, nov. 18. 1872;
Egyed József,
{«{•«•:— kjblr.V»ági vígri\'iiajl\'i.-
A soproni leszámitoló-bank
i is ippl iiiiiííjar jelzáloo; iiiíel-hiiiili
i
j ■ J i J i I /
NAGY-KANIZSÁN
Miiiilennoiiní \'ullam.ys hiteljiapirok, állami elsóblisógi és lold|oh/;rmén-"tesitósi kötvények — aranjH ozííst |iónzoket vesz és ejad.-
Pértzek . folyó rziinfjára ós betéti könyvecskékre j;:\';., kamatra fogad tfttnuk el. \' ■
. Kölesönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra 5 legkedvezőbb feltételek mellett adatnak. , .. .
l\'iűitári utalványok\' bocsátatnak ki, melyek máf a kiállitás utáni naptól kamatoznak. >
Tőzsdei 111 egbizások .1 legjobb és\'-Ifigolesiihb feltételek alall. lölje-sittetuek. - \' t
£«BdéKe> szelvények űi|lnl>wul vállntnnk be.
r
Csuk u
KOHN GYULA
norinlini\'íij-, diszmíl- ós divatáru raktárában nagy-kanizsán.
Itelns jir {tyógyszortára mellett ós uz uj takarékpénztári házlian
I.K«KAfi¥0BB YlmXTÍKMN mr JUTÁNYOS AflON KAPHATÓ
HÁCSONI ÉS U.I-ÉVI
iljállilókoklll s/.olm\'iló .
lároyak s gycrm^jálckok,
Kz alliajipiiiial llsí.lolollcl jcloiilmn, hnty nz ilismcrt jó, kildn.\'i 6s
~ vlligliirll val.lili (1145 — 2)
I lowó-fólQ Varrógójíok
főraktárát N\'agy-Kanizsa ós vidékére nézve átvettem, .s. velök jutá-iyos áron • s • szolgálok.
.ftine.i í\'tíif.v.
Wajdits József, kiadó-, lap- és uyoindatulajdomís, gyors^ijt\'iuyoraááA Nagy-üUuixsAu.
NAOY-KAM5Í8A, 1872. november üt-ín. bs-llc BZÉim. TIzciicrj cdlk évfolyma
nr- !.\'"\'■\' .•""-\'W gy """lg
EHJIltlill ir\'. \'! mm Itt WM -r jm * a |,,> Iirllcmi fé.iíi
I \'^"""""j - I ^^ ^^ m Bi •• ^^ ■ •• ^
Jl^HIH y 1 Ml\\wtJ 1 "11 T
| N-vii.rrKititK.v mm a A ívmdók:
aoroiikint .10 kfirl «e- | ^^ W " XAUY-KAN1ZSA
^ -.rinrk m (a „zalameoyei gazdasági egyeslilet" és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" hivatalos értesítője.) wuuioitu. ^
fleteakiiit kétszer, vasárilap-s csütörtökön, megjelenő v«gyt\'s tartatniü lap.
MUtiHI VÁS.
A baksai választókerületben f. hó 12-én megtartott képviselő választásról beadott elntiki Jelentes, és egyeb kapcsolatos tárgyak felvétele és elintézése végett a megye székhelyén, Z.-Egerszegen, a megyeház nagy termeben folyó lió 27 én reggeli 10 órakor központi választmányi ülés fog tartatni, melyre a választmányi tag urak tisztelettel meghivatnak.
Z. Egerszeg, nov. 22-én 1872.
CSUTOR IMRE, is. k.
alispán í» » ktixpoiiti válaaxtmáuy
elnök,\'
A muraközi kérdés.
. . - Második k\'UÍcmény. —
Kló ikxa. MurakOx?
10/.cd czim alatt jelent meg néhány hét tílőtt cgy\'czikk a, ltelöm* ba&juulye lapokba is átvétetett, s niost a „Magyar Álíájü" okt. lll-ki számában is viszhangra talált.
A „Zala-Somogyi Közlöny" esak kötelességét teljesili, ha e felszólamlásokat tudomásul véve, a maga részéről is az ügyet minél bővebben meghanyja,*/ és mintegy előkészíti a tárgyat, képviselőink szamara, kik innen-onnan hivatvák Muraköz elválasztását a zágrábi, egyházmegyétől, és át-kapesoltatását a szombathelyi megyéhez, a jelen országgyűlés folyamában, törvény ut-jáu eszközölni.
Muraköz országgyűlési képviselője, Szabó liure ur, megtette már az interpel-latiót a cultusministerhez, s Trefort. ur a kényes kérdést, a horvátok érzékenységé miattjegyelore kímélettel kikerülte, de meg-igéré, hogy a kellő adatokat megszerzendi, s még ez országgyűlés alatt megfelelő módozattal Muraköz bekeblezését a szombathelyi püspöki megyébe a ház discussióju elé hozandja!1 .
Nem szabad itt megállapodnunk — s
*) tigúaz kéaxaéggcl voaxMlIk ax ex llgybcui felaKilamlúaokat.igyekoxui.\'fogiink mi ia ku*reiii(lk<ldni, Jiogy Muraktis a mienk a magyar Ingyen. A* elaő közleményt. lapunk í < ik axáma lioxla. Kxerk.
TÁRCZA.
Halottak napján.
Ott Vuluin én U, Imi merek axeméből
Háiiat. Iiarniatoxott a »fr gyáaxhantjára, H elbfiviilt a fájdalom raodáa gyffnyiire, I.áxaa csókot hintve a búi keVoaxtfára .
I.áttnin a megtűrt aggot egylltl imádkozni,
Hamvsa arexit axelld kii unokájával, Amax ott kereate bol-logaA^Al. ott lent, . .
Kmei-ful, ax égroaxállt pillantásával. Amax már caak air-nyog<tlmá«<íl vár mindent, Kx, vignax-aiigárórt oaedoxeU ott font
At-éríéin panaixát a lift axerotőuek
Kit minden kincsétől megrabolt a linlál, H a mostoha kőitől (lldilxötl árváúrt A ki údo» anyja airiára\' riéiiVtalál: Meg ax ártatlanság bukott angyaliét, Ki titkon iióxtc a axonvodeá keresztjét
hátiam a kovúly bíbor mint csókolá meg
A sxegény göriingyUt, mely ott axe<ónyke<lüc A büszke márványnak fényes lábainál 8 lelkemből e jeleneinél kimagaslik Al egyenlőségnek idea gondolata !. — H ixonvedő keblemnek elnyugszik viliara.
Hallám sóhaját a vérxő anyai sxivnok,
llallám inidőn a hárfa bárja olasakadt, . . . VUxbangja ia caak egy-egy nevet oliilegel, Kgyetlon gyermekit, ki ott íjorlik alaaf. Talán a hárfa (is tlaue-vill^atflrne, Ha nem él a vi»*ontlátáa axent reménye.
Megértéin, a la fi honfi axem mért borál be, Midőn a honvéd sirjitrá ItoaxonU teax. . . Kitknluak a airok -, hullnak ax igazak,
A valódi nagyág ejfUnk alatt ki reax ... A jüríilio núxiii V sxoniorú tokintet I . . . • t\'<Dyt rtittk már eiak a ti^ult dicaöiúgo v\'ot. .
a horvátok érzékenysége egy hajszállal sem nyom többel, mint a miénk — s csupa simogatás és. couccs.siok utján., mi a horvát atyafiakkal soha séiu boldogulunk,
Hisz látjuk, mennyire jutottunk velöu ? -hogy szemünk előtt Muraközt egés\'z"\'rendszeresen megrontják illér ukázáikkal, s ugy bánnak vele ma is, miu,t a Svagelek, Kriz-manicsők s más cselihorvát kalandor vérszo-pók boldog emlékű,kormánya alatt, — minek utólajdaliiiain ma is sinlódik a jámbor muraközi nép.
Adatok kellenek a cultusiuinistcrnek Muraköz fölszabaditásiira Zágráb körmei közül, nyojtsunk neki adatokat, mutassuk meg neki, saz egész magyar hazának, minő veszélyes anomalia uralg Muraközben, hogy ot.t más parancsol,* templom- és iskolában, más o házi tűzhelynél — s hogy mindaddig veszélyben van 74 ezer magyar honpolgár boldogsága — juig ezen anomalia ineg nőm szűnik, s egyik Szabó liftre, interpellatióját a- másik Szabó\' línre, mini sztnubathelyi püspök lelki kormánya iöl nem valtandja.
A „ Magyar Állam" békülékeny szellemében nem bánná, ha ^lltraköz továbbra is,tuiiil testvéri szerelet kapcsa megmaradna a zágrábi érsekség kormun\'ju alatt. 2seut * hiszem, hogy a báró szerkesztő a mostani viszonyokat ismeri — s csak egyszer próbálná meg a csaktornyai barátoknál, vagy "egyikénél. azon pánszláv papoknak, kiknek bővében van mar a szép Murasziget — egy úgynevezett „ Viciniul* tölteni, s a „.magyaron" vagy „magyaromán" szavak kellő értelmezését ezeu sóit dit szentatyák ajkairól illó rángatódzás és boszaiiló taglejtések között hallani, bizony-bizony fölhagyna jó hiszciuü testvéri ómledezéseivel, s a poézis tüiidérvilágábol leszállva, a prózai rideg ellenséges valót ugy bírálná, amint fajdalom, annyi kísérlet után bírálni és ítélni kell, — t. i. Muraköz azonuali clszakitásá-vul Zágráb vészes belolyása alól.
• Adatokat kíván cultusminister ur Muraköz elválasztására a zágrábi érsekségtől. — .Nyújtsunk neki. Ott van Zalavármcgyo
l.i\'t.nn * átérexvm mind k fájdalmakat,
Melyek ty.tke a axent ÍJlldbe vau tomatvo De biildugabli vagyok, mert a a(r meg.ugta : ..llurougö napra vár (trtlk, caeudea eate."
(ujotii.oviu.a.
A frcibergl örült.
Dvaxüly.
— Németből : Ti\'limyl (ll/ltltl, —
(Folytatás.)
„Hz u haszna",\' rivall a kereskedő föl, nem tiidváu bosztuágát .s megindulását tovább zabolázni, „a helyett, hogy inüggyógyituná, megöli ót, \'» lelkiismeretét egy emberi elet vétkével nehezíti. Jöjjön, igyekezzünk a szerencsétlenről goudoskodui, hogy hazamehes-son! Nekem úgy rémlik, sokkal roszabb, mint volt."
Az lífVOr-^jitaga is meggyőződött, hogy ma továub nem haladhat, és hajlott rokona szavára; azonban tompa moraj hangzott és sok nép tünt elő a .V^ros felől.
„Jönnek, jönnek!" kiáltott tol Wemle-maiin, „egy egész hadsereg, látod őket ? (iciling Vau élükön!"
Alig, hogy az orvos szavai ezen utóbbjait kitnondá, midőn Klára mintegy az ájuldnből eszmélve fel,-fölugrott a a btíszélót,erősen .megfogta karjánál, kiáltott:
„Hol, hol vau ffi — vezessengemlhozzií! saját szájából akarom hallani, hogy szeret-totem-e, vagy mcgcsalnttatn V .\'. . az ó ajkai : adjanak életet, vagy halált! . .
Ámulva álltak Wondemann és rokona a liatal uó előtt, anélkül, bogy tudva íuit vála-
archívuma, régi és ujabbkor] jegyzőkönyve . —■ a megye közöröméré. kinevezett uj főispán urőmlga. - mint Zalamegyé szülöttje kerestesse föl az adatokat, s hozza szóba a bizoitiuáuyi gyűlésen — hisz mindnyájunk legbensőbb érdekében van — majd előjönne:. a régi- és ujabbkori adatok.
Volt és vart is még mais Zalában egy bizottmány, mely különösen ezen kérdés megoldásával bízatott meg, papi es világi -urakból álló. - Adjon számot ezen kiküldöttség sáfarkodásáról.
Talán cs\'ak jicm akar ó exja agitatio .utján adatokat magából Muraközből, hogy egy\'valaki faluról falura menjen és a népség ezreit kérdezze meg, akar-e egyházmegyei-leg is Magyarországhoz csatoltatni; a mint politikailag, ugy is oda tartozik.
Kzcn ezereknek, mint választóinak nevében tette Szabó Imre, képviselő ur interpellatióját, sbiy.onyosan secundaltatni fog Zalamegye valainenuyi kópyisélói álul szinte.
Sajnos tény az, hogy Muraközben a 22 plébánián 7 —>í magyar szellemű tisztes lelkészen kívül, a többi nagyobbrészt illér, pánszláv, s igy titkos vagy nyilt ellen-.bégünk — succi\'csccutia magyar szellemben épen iiinci, horvátul tudó magyar káplán, egy sincs, -dinert a zágrábi egyházi kormány egy .negyedszázad óta- nem nevelt mar magyar szellemű ifjakat, - bogy igy az egyházi védűrakat kényszerítse horvát vagy inkább pánszláv egyéneket alkalmazni .—a minthogy az ujabb kinevezések mind\' ilyíéle egyénekre estek.
Mit varhat Zí\\lamegye tanügye ily emberektől, kik a zágrábi illér propagun-dutol veszik utuiutatósaikat? Mit várhat a haza ily atyafiaktól, kiknek befolyásuk a népségre, amily tagadlmtlan, oly kártékony ? •*•
Azon körütfnenyrc, hogy az érsek maga magyar ember, s igy irántai kíméletből nem kell e kérdést bolygatni, nem nagy súlyt.fektethetünk. ^
A közügynél el kell hallgatni a magán
szóljanak; .do már jól kivehető volt az előha- , ludók csoportja, elejbök rohuiit Klára szélzi- | Iáit liaijal, hullámzó kebellel éd villogó ] szemekkel, majd sirva, inajd örülve.
„A schwcdek! a scliwédok !" hangzott
ezer torokból.....gyorsan húzódtak vissza
midketton az ijcde|,omlöl. ,
Oly időitek küszöbére lépünk, mely jjsehország történetében feketére lön beecsc-telve, habár elégszer megmutatta e maroknyi uép hűségét, s %érllas bátorságát. Itt a bar-iniuczéves háború. véres drámája tűnik fel, mely Kumpaszerte véres habokat hagyott hátra, Csehország egyik részét sem sujtá oly annyira, mint a mi kis őrgrófságunkat,
1(512. évben vonult a schwéd-had először Csehországba, és Torstensohn Lénárd — egykor apródja a kedves Adolplt tlusztávnak, — a uagykirály halála után, ki legnagyobb 8 legvitézebb hadvezére volt, népének —1 parancsnoksága alatt nyomult seregével akis őrgrófságba, melyet. későb lirűnttig sőt egész Ausztria szivéig vozotett
Nem lehet itt feladatunk, az akkori történelem eseménynapjait loiríii, mit a történészük irataiban is olvashatunk; de azt mégis megkell jegyeznünk, hogy a schwédek novo jel .volt a nlegrémülcsro, úa különösen Trosteusonu Lénárd hadvezér, ki jólohol\'köszvénybtíli szenvedett, sgyaloghintóból vezényelte seregét, a logkodvotlonebb kiuzásokrá elveteinült volt; csodadolgokat"beszéltek, melyek őt, mint különös titku lényt, tüntottok elő,mintegy rémál^- . tátott erő és szivtelenséggel, ki az ördöggel czimborál, ». kinek sem golyó, sem szúrás ttom árt. Nom kevésbbé féltek seregétől, kiket mint pokoli szörnyöket tekintettek. Így nem csoda,
érdeknek, s ha valahol a világon Zschokke ismert novellája „Wer regirt denn?" helyén van -az a zágrábi egyházkormányra nézve különösen roájllik..\'
Mert hát ki kormányozza a zágrábi érseki megyét ? I .
Az áldott jó yrsek,miit(j^tejóakarala, s legnetuesb törekvése mellettWegkevésbbé maga, hanem helyettesei.\'S ^ik e/ek?
2sem azok, kik a .scliematismursban, mint pro vicariusok és helyettesek figurái-uak,liánéin a káptalan legvérmesb, legveszé-delmesb elóharczosai, a magyar név esküdt ellenségei az „Ubzor" hősök. ^ \' S ki, vagy tni ez az^Obzor"\'?\'
lvz egyike a legdühösb pánszláv lapoknak, azt mondják Strossmayer organuma, a zágrábi magyarellenes hangadó,tele a leg-széinteleuebb személyeskedésekkel, méltóbb tartalom hiányában.
, \' S igy hat uz érseki niegyekormányra nézve, méltán kérdezhetni, „Váljon hát ki kormányoz V ,. \'
S ha azObzorhős káptalani töredék kormányoz, mit várhatni a horvát papságtól az unióra nézve, mit jelesen Muraközre?
Ott működik I \'estet., tuost a horvát-, magyar delegatio. Ilónyay. ininisterelnök végtelen béketűrése és concossiói ugyan hová vezetnek?
A init a pontozatokból eddig megértünk, az Horvátország teljes elszakitására czéloz Magyarországtol, az a kigyósima-ál-! arcz alatt a .Jellasicsiadok folytatása csuk más alakban. Nekünk Horvátországban nincs megbízható barátunk -— s a kik volnának, azok tehetetlenek, s maga a magyar kormány kárhoztatja tehetetlenségre, mert, csupa kibékülési és egyezkedési szeitvclygó--ségból megtagadta regi edzett barátait és nyilt ellenségeinkkel kaczérkodik.
A vége pedig mégis keserű csalódás
lesz.
Azért hát ne nézzünk, se jobbra, se balra, hanem mentsük meg mielőbb a veszélytől, a mi legközelebb érdekel, s-ez Muraköz 74 ezer polgára.
, ha* ezen sereg- megjelenése, oly meglepetéssel | volt a c-seitekre — mint az utolsó itél«t napja, | a még iukább egy-, ily nyilt városban, mint Freiberg, nwdy. lalák s iniiiden ellenállási ké-"születek nélkül állt, a Jiiegrémüléa a lakosságnál legnagyobb lukon állott. Már az előbbi fejezetben e.mlitettjlk a hatást, mit a jövők látása okozott, aunálitikább,\' miilön a városban ezétszárnyalt^i ftir, s igy elképzelhetjük magunkban az e hjr által okozott jajgatást. .
Nagy zaj- éa féleremmel hozta .a jövő nép a Bchwédok, érkezésének hirét, kik gyorsan haladtak Neutítschen felöl; s gyalá-zásaik által, — a kik a schwédek«t kogyot-■ lenségeik- és gonos/tetteikröl ismerték — még inkább fokozták a félelmet." A freiborgi polgárok reszkettek családjaikiStt>J saját életükért annálinkább, miután Neutitschcn sorsát ismerték ; kiknek őrsége n schwédektöl elfogatott vagy • kurdra hányatott; a serég egész vonulásáról ehhez hasonlót beszéltek, kik, mint mondják, tűzzel és vassal pusztítottak mindent, az anya kebléről a csecsemőt is elragadták s ko-gyetloutll legyilkolták. A kétségbeesés egyetemes volt, nyilvános. ájhttoskodás , körmenetek tartattak s fagadalinak létettok; a bá-tortalauok más vidékre monékűltek, mindeuki a halál elé nézett, levertség és zűrzavar uralkodott miudenltol, mint a kis félénk házi .nyúllal történik, midőn a ésörgö-klgyó boszúja hatalmába o?ik. I\'olgári jólét és harczi voszo-delepi, mindig mttkacs elleaok voltak ! .. A mindig közutebb jövő vcszodolemtnol Üótt a freibérgiek bátorsága éa állhatatosság^. Kgy szót eresztett vala ki.azolletí\'állásról, mint\' vts\'zbting hangzott ezor sziv.ből vissza.QyűlíJsok tartattuk,mit a -városbíró hivott gyorsan összo, a
Mily tcnytfsz-lráiiyt kövessen Jövőre a kisebb Julilenyésztő í
(Folytatás )
Nem elegendő a kimustrált juhot meg-hizlalni tudni, hiszen adott körülmények kijzt cz legkönnyebb, ellenkezőleg nehéz s azért • tanuljak iueg a hizlalandó juhot jól megvenni, a hízottat pedig jól eladni.
Tavai tapasztalton^ hogy iűi£ egy czukorgy:lr-tulaj/h»u\'»s 1000 darab nagy ttstü ürüt és musiriianyiU párszám ü — 12 írért vett,-s-már h.iíoiu Ijónapi hizlalás ntan loco ezukorgvar 2o írtért eladott, addig egy t. cz. birtokos nagytestű- űrúil, melyek több hónapig híztak, alig túrta 10-12 írtért eladni paijat.
A\'zon vélemény ellcúébou, hogy „u I hústermelés tialuuk a juhtenyésztésnél alá- | rendelt szerepet t\'og játszani mindaddig, tiiig elélik- gyáripar e* kereskedelem k»>let-. kezese mellett népességünk nagymértékben meg nem .szaporodik, ve/állal a hu> Ma magasra\' és atlaudo.tn föl neiii emelkedik
- egyszerűen az ellejiés^revéielem, hogy azok, kik igv vcleuediick, nemigen számolnák a körülményekkel: figyelembe sem veszik sZarvasmaihateiives/.ti\'Miiik *7aiufic.li roppant hanyatlását, ne|n tudják, hogy épen a gyaripar tulajdonosai vagy ezek tisztjeivnevezetesen, ha a nyarak működése, megkezdődik, vasiiról-vásarra járnák, s alig bírjak\'par s/a/ hizlalandó ökreiket ó>/.-s/.edlii; hogy a iuig\\obb uradalmak .gj/da-tisztjei az oiszágosan Nmerl m\'vezctnst<hh marhavásárokat látogat jiL. i^s -ükVökei veon^okv * pfii/y.H-^elinkbijn immlen áldó zatiij, készen igasökür nélkül térnek vissza, azon\'sóhajuk maradván csak, váljon mi les/, a gazdaságból, ha szarvasmurlni-tenyésztc--suiik ily nagy mértékben hanyatlik;. pwlig adjunk hálát, hazánkban nem urajg riiiat par éve a marhavész, sem pedig a \'szomszédos országokban, s igy vagomarhahik nagyíj ré./ef oúm-t pótoljuk, s végre kérdezzük r» »« ■■\'» lett-e a leninit háborúnak a\'szarvas- | marha Üiviteiere, e szerint a hus árára i- I . tetemes befolyása? igenis lett; leend pedig oh .in, mely mind a tenyész és igavonó, mind pedig a vágómarhára, eszerint a-hus árára i> igen befolyást log gyakorolni.
liogy iialtnik eddig a jithlitts, tej^tt ennek ára is elá\'tvúdeli szerepel viseli, en-jiek folvilagoMlasira nem léendtínk tények Szűkében, különösei, ha azon hus mino>é-•gét tekintjük, mej\\eliuici^kueui kulrulag, e szerint a nagyobb városokban .is, mint birkahúst ismerni megtanultunk, inert hus-juhot, azaz. meljet l\'okép a hústermelés végett tartanánk, mé^ eddig ueni i«-nyé>z tünk, a huspiaezra vagy a niészatszékre pedig csakis á mustra selejtje kerül, mert
ezek javát a kereskedők veszik meg, s vagy soványan viszik ki külföldre gyátiparosok süámára hizlalni, vagy hazai gyáriparosaink ves\'zik meg s hizottan atljjik el a külföldre, tehát csak a selejtje iiiatud nálunk; járja pár hétig a tarlót, ugart vagy legelót s ily állapotban kerül a mészárszékre; ez tehát azdii birkahús melyet ml e>Zünk, 8 ezért szorul-a birkahús idénye épeti őszre, mig a a külföldön egész éven át, nevezetesen ta-vaszszal eszik a legjobb juhhúst ;ez az oka, hogy nálunk a juhhusi nem kedvelik .s igy jobb árra sejn vergődhet ik.
Majd ha a kisel.ü-bii tokos a liiisjuhii-kat tenyészti, ha ezek Itúsai ismerni es ij-lelni megtanultuk, meg fog jönni a hus ara is, és a teiiye-szfo mindig biztos piae/.ra fug számit hat ni. \\ .
Igv áUuegyek jj vaslatom második kérdésére -. melyek lennének az eszközök ezen kitűzött czeluak elérésére? *
Itt sajnosan JiVlI megjegyeznem, hogy ha a kc/oejményezési e ^ekjntetbeu az érdek lelt (Csaknem kizárólagosán nagyi (0-iivA\'s/.tok récéről vamok, reményt kellene "vesztenünk, luéi t valljuk meg, sokkal iud«-leiisvhbek vagytiyk, mintsem liogy valamit kezdeményeznénk ,\'s ha mindjárt az égető -szükség .ezt parancsolja is, megvárjuk, mig a hasznot-előttünk inas lefölözi, kiaknázza
Mindenek előtt a gazdasági tanintézetekkel összekötött allatteiiye,síléi^ kísérleti Állomásoknak fölállítását tartom okvetlen szüksége*uek; itt tétessenek meg a tenyésztési és keresztezést kiserlotek kűlonbnzo-íaj-taju, tájfajtaju, külföldi és hazai állatokkal, ezen állattenyésztési kisérletj, aromásuk iparkodjanak a különböző hasznos ezeloknak »-s hazánk cgyosvidekeinek megfelelőliasz-tios uj fajlakai,- tajfajtakat vagy törzseket előállítani; ezen kísérleti állomások tévé kenységénék eredménye legyeit úttörő gazdáinkra nézve, hogy ezekből luiii\'íázt, a" mit helyi.viszonyaik es körülményeik megengednék,\' saját gazdaságaikba átültethessék, es ezen kísérleti állomások . szolgáltassanak időnkint jutányos árért a vér felfrissítésre tenyészanyagot; itt nem is einlitem tol azon rendkívüli előnyt, melyben intézeteink-hallgatói közvetlen p kísérletek szigorú és szorgalmas figyelemmel! kísérete álUvl részesülnének, pedig ez által éveiikint ikmyegy értelmes tenyésztőt nyerne hA7;ink,\'Csakhamar lennének képzett embereink, kik az úllattenyésztés terén a uem. igen rózsás úttörő szerepére vállalkfczuiinak.--
Nem ismerv.e a.dohroczeui, koiozsmoi nostori és a keletkezendő kassai tanintézetek birtok: és legeló-Viszoűyait.s igy csakis •a keszthelyiről szólhatok, hol bár jelenleg
cg.v egészen klsjuhtörzs felállítása is nehéz ségekkel járna, de ezen — a telek nómi változtatásával segíteni nem tartoznék szerintem a lehetetlenségek közé.
Bátor vagyok cz alkalommal azon juh-fajtákat, mojyekct hazai tiszonyaink közt keresztezési kísérletekre és tisztán tenyésztésre a icgalkalmasabbaknak gondolnék, egy-egy kísérleti állomás részére szám szerint ide mellékelni.
•fts pedig: 20 db Southdovvn anyát.
20 , hcrgauiői B
20 . nyugoti német lapály fájta 20 , nagy testű magyar raczkaés , 20 . nagy testű fésűs meriuofajta , és mindezen fajiakból 1-2 darab kiválóan jó kost, ezekkel a kísérleti^"állouias teendőit meg lehel ntijkezdeni.
Kz lenne véleményem uz állattenyésztési kísérleti áfíomások\'ra nézve^de miuek-utána ezek fölállítása és sikeres működése tobb évet igényelne, a kisebb jtihtenyésziők ügye azoubafi a gyökeres reformot sürgésen kiVánja. bátor leszek e czél. elérésére és-a kezdeményezés mielőbbi- élit beléptetésére nézeteimet .előadni. • ^ \'
TJ\'ólyuUn* knretk.)
Ki\\(!KliUÍiKOirr KÁHUIiY\'.
V li « I e r a.
A«L Wbbé titkolni U >ui kluit. -:hugy n hoh-rt liuxáiikban i» puszíiuNem uralg ugyan neg általáu"»^ágOan,\' lerje</Ked.!net azouOau tagadnunk mőgrieiii lehel; K< épen azért, mert íC Véizély leVéReiiységríj inl, kell,\'Högy\'ébroir legyűbk, Vdior megértsük riad<it. tulpruáll-^juuk s a jo katona, azon renieiiybou\'
vegyük, igeiiybe tehetségünket, liogy győzni fogunk, leliál megóvjuk a népet aggodalmaitól, mentjük a közönség életét, mini előírva * becsületesség nugykőny vébeu. A magas kormány intézkedett, és komolyan\' lU\'-gliagyta hivatalos közegeinek az óv-iiilézkedcíuknek e\'levekorún, leendő létrehozatalát. ez vonta maga után, hog>\\ Zalaiiiegye biiioság.t is komolyan intézkedett annak ellenire, liogy még mindig ment u betegségtől. v K megyéuek első lépése v«»lt, egy központi jurványbizottságol összeállítani oly utasítással, liogy uz vigye a főszerepet s iutézku-désoi által odah.issoti, liogy a járvány terjesz kedi-ie korlátok kózó szorittassek és megsemmisüljön.
Ilulároztatott : liugy a 12 járá? Ugyaü-eiiuyi járvány kerületre osztassek egy-egy bizottsággal.\' Vau e Muriul jelenleg tapolczai, Kuineghi, keszthelyi, szunl-gr«ni, pitc\'sai, kuni-zsfti.\'letenyel, baksai, letidvai, Csáktornyái, perlaki ós végre egerszegi járvány kerület. K járvány bizottságok mimleu. községben egy albizottságot szerveztem, mely bi-zottságok Egymással láuczkapcsolatba hozattak. Hogy czckiltán miliő reiidóri óvintézkedések, gyógykezelések lennének megállapMaudók, tanácskozásra hivatlak Kgerszegre, at uiulilolt járá-
sok tiszti 6a tiszteletbeli orvosai 0 hó) 20-ikára, hogy ift a megyei főorvos elnöksége alatt] a központi bizottság hozzámftködóao^ltal tanácskozás tartassék, s a mcgállapodáí a niegyo központi bizottságával közöltessék. O
■ Ugy is lett, hogy minő eredménynyel működött á bizottság, h ízni fogjuk,
Nem^^hleknélküli levén a tanácskozás, •zűksége^c vált,hogy eredmény éta kőzönség-gol is tudassuk, legkivált azért, mert az érdek, melyet élesztett a bizottság, csakis közönségé, ó - veheti hasznát, ő vallhatja ogy^zersmiul kárát is.
Kunyit igyelőre, míg a többi következni fog.
TKKSÁNCZKYr-
.Vlsó-Leixlvn, nov. 1U. 1S72.
Tisztelt szerkesztő ur!
Közügyek irányábani ineieg részvéte n . előszeretete engedi remélueui, miként közügyet érdeklő tudósításomnak Wscs tájijában helyt \' adni szives leeud. .
Alsó-Lendva mezővárosa, mint kétségle- . leli közjKintja ugv nagy kiterjedésű s népes vidéknek, s egy felül vend (Szláv) aj\'ku polgár- s társaink, a szinte tótajku\' Muraköz és Horvát aty.inkliaival tőszomszédságban lévén, mái fe-
lül Stá^-rország határától is csak nlig 2 inért-foldnyA\'-svéu, tisztán magyar jellegénél fogva • ugyaiiW— hivatva van nemcsak nemzotlink
■les nyelvét terjeszteni, hanem —\'«z elemi tantárgyakat túlhaladó magasabb kiképezti-tésre is módot s alkalmat nyújtani. ". r
S valamint meggyőződésünk szerint jól felfogott érduke a magas államnak ily (majdnem páratlaiU geograplijui helyét s központot a kozciel juyiira k«-llőS>g lehasználni, bog)- a lia/ai szellem 111 liuMij-réiiyVik iránti buzgóság terjesztessék, a ez elvei a gyakorlati éjeibe ál ülletye^^zt bíir AidozaltuLu fejlesztiuii; úp-uly -érdeke más, s köztünk vagy szuinszéiUágunk-ban élő szlávajku testvéreinknek is ily alkalmat kihas/.uositva,gyümölcsözővé tenui, s gyermekeinek a közelben levő iskoláztatás által az eleminél magasabb s oly nevelést adni, hogy magyar testvérjé.vei egymás egyszer valahára megértve, az államuak l>e<:sülendőbb a hoiiti erény- és hűségben torb\'tleii p tlgárokat növel-heuen.
Alsó-hendva utezyvárost, anyagi helyzete miatt, kt^ptelen levén egy a magasztos ezeluak megfelelő köz«:ptanodát létrehozni, h azt saját erejéből leuntartani; ez oknál fogva a város a vidékének o tekintetben íoliofjcsztott kérelmére — a fönti okok méltánylásával, állam bölcseségénél fogva kegyeskedett a ninsgit vallás- s közoktatási minister Trefort Ágoston ur ő excellentiája államsegély inellotl Alsó-Lendván polgári iskola felállíttatását engedő-lyesni.
Lelkes örömtől dagadt keblünk, midőn a polgári iskola felállíttatásának hiré« vettük. S örömünk u kifejezése, melyet vidékünk is vi»x-hangoztatolt, lelkünk legmélyebb rejtekéből töri elő, kiterjedésében halárt »Kg ismerve, mitlőn\'az iskola ünnepélyes megnyittatásának tanúi is lehetőnk.
\' A vein sancte, s az újonnan kinuvezett ti tanító urnák az iskolaszék előtt Tötott liiva-\' talos esküjo után, u hó IS-án t. Krób l\'ál, kir.
t^f* Foly tatán a meUékittvn.
elhatározlalol
-I v
ivaszságial védeni e várost. Ui. nért hazáért (helytállni, s u legrosxabb evtoen a r-uiok alatt eltemettetni.A leiadut nehéz v.dt, miuiin Freiberg, mint.már eiulitve volt, m-g i stk egyszerű fallal sém volt. kerítve.; de ez lielli riasztotta vissza a bátrakat, kik ktizól uiinib nki m.-llét, mint védbásiya — ■ itlalai tani az td|eii>ég golyózá|>orüiiuk eliiaiá-rozá; — gyorsan változott cz eszme. A/, idő
is kevés volt más .....ggondolásrif. és. élőké-
szüleire, inert alig az első jelenet uVán egv órn Umlva, láthatok vi.llak t\'-yes lovagok "megérkezései, mint előhírnökei a seliwódeknek, kik a városban m-gjelüitiek: és a hatóság v\\é • vezotteték magukat, s íf legnagyobb fenyegetó-\'iM\'k közt zsaroltak bort, és élelmi szereket, niégjhozrfá nagymennyiségű liajli adót arany és ezüstben, mely a j.tvő seregnek okvethpíúUki-szolgállassék, ellenkező owtliaii legyenek élké-zsülve a Icgroszábbra. Kíváncsiságuk a termé-szeiiekbnn lujtetőleg teljesítve lőn. — de a hadi adó clőTeremtes.\'-t eziitszorult • iipiben képtelenek, mit a városlliró legiiirgyolib alázattal ^ adott .tudiokra. A sobx».\'-.| :elócsa|iat lovasál lényégéivé bagytálT^I a várost, s visz-8saüzágulilouak,bonzúi i-s^üdve a városlakóira.
FI távozások után a tanács együtt mar.»dt\', a legjobb és lvgliAazini^bl.ról taiiae.kozaiidók; "miként lehetne a hejörők.v.sítedeliiiét - Ihári tani; a pillanat nyomasztó voh. s az ily alkalmakkor az clkó \'habozok a íiiiátw tagjai. A tanácsház előtt .egész serege a iV.knek s gver-mekeknek állott, jajgatásuk átit\'utoita .egész Freiberget és leljeVeii elfojtotta a polgárok\' sxívóImui a bátywá^ot. _ ,
Az <jr<ú \'vár^bir.,, ki még Id.ki not\'íiía-
tál erejéhez képest megturtolla, lépett aA ablakhoz, csendet intve kezeivel t\\s szólt:
\'\'pllátorság gyermekeim! csüggedés és haszontalan jajgatással nem b;sz s -innii kivihető, térjetek nyugodtan hajlékaitokba -vissza, bízzatok előrelátásunk t/s atyai\' gondoskodásunkban. s .várjatok luuitlciil csout|bcn, mit a város óss/.es tárnicsa a*város öröm<ínt« kigontlol-bal. Fpílsetek törvényes gondolkozásunkra és 110 feledjétek, hogy egy magasabb Icludut van — az óumegturtás — mint hűség, latén osáazárlioz! Men jetek, menjetek, ne. zavarjatok csüggedéstckkel!"
A várakozó tömeg, habár bátortalanul és reszketve, annyira becsülte az öreg városbírói, bogy hallgatva szavaira, szétoszlott, s ment félelemmel eltelve\'hajlékába. A város atyái összeültek, Imii&skozniidók a közelgő veszély mikénti elhárításáról..
„Kedves barátim "tV polgártársaim !" kezdé ifz öreg- Kiselcs Mark meg beszédét P8Ztiniorú iilő-köszöntött be, s ha mi nem tartjuk magunkat ügy,, mint lérliakhoz illik; il-soptirteiünk a\'4\'oltlsziuéról,mintha nem is l<-ltünk volna; inert a sohwétl álimk, róinBcgtarcs 0111-burttde\'ií, nem is1-lehet másként\' kivániii az V-szj(k jeges fiaitól; s ha mint embertársait . kímélné is, azon hisémiién, liogy ellenei vagyunk, nem IW irgalmat keresni!— Lénk arjuk" -mészárolRilni n^igunkat, mintegy áldozatra szánt bárány,-vagy hazánk tiizleleiét fértjas uHenállás által akarjuk kiérdcmcljii, bűseg[iuk állal örökiilökig tartó emléket emelni, •utódainknak példát -adni bátorságunkról, il--széljen inimlenki, saját tudata szerint, mi a vélolilégve Isten v« lia/.il tekintve."
.. \'„F.n e körlien li-gliatilhibb vagyok",
inonilá Knstner l^irincz, a kereskedő tiszta, ] férfias haugjáu, „rövid itlő előtt vétettem a tanácsba lói, a azért linllgatnom kellene, inig a nálamnál öregebb s okosabb férliak nyilat- I koznak ; tle miután mindenki hallgat; és vala- 1 mennyi arc zárói a inegréiiiülést olvasom, veszek j magamnak bátorságot — nem rettenve a\' fo-" \' • jtnik fölött, összotornyosuló fellegektől vissza i • mint első, szólhatni. — Ti ^mindnyájan j családfők, férjek s atyák vagytok, gondoíjátt)k \' \' meg ezt jól, 1 nem fogtok habozni, véleményei- j
lek kimondásában. Mit várhatunk mi az észak | liaitól mást, mint eluyomást! Ha életünk tői nem fosztanak meg, úgy még embertelenebből lógnak elbánni, mintha le gyilkolnának.; java-| inkát rublókként burczolják el,"dőzsölve ülnek | asztalainkhoz 8 legfeljebb n hulladékokat lőg-: 1 ják nekliiík juttatni, mint a kutyáknak ; nejeink- s leányainkkal méltatlanul fognak elbánni; ; gyermekeinket rágalmazni s> ütni, jólétünket bosszú időre aláásni, s ueküiik szemünkbe | kopni lógnak, ha mi meghajolva, nem (ogunk . nekik engedelmeskedni. — Do ily Icaiázást j becsületes ember nem viselhet el, és" azérl áz i én véleményem egyedül háWi\'t! háború! és ! pedig erőiikluiz .képest ellénálhyii."
A tanácskozók uem voltuk a kcrcsTTeil\'ő j véloniéiiyében ; mig a többiek ily erős ellen-j állásra képtidennek érezlék magukat.
Kzen utóbbiak közöl emelkedett föl juost egy, •.» szólt, hogy in\'ég nonV biziinyuü\'aii való-: ball, liftgy a Sehwe.lek oly gyilkoló S l\'oszlogató-. szándokkal jönnck-o, mint ókot Teirják, mégis ; előbb pz ajánlatot kellene megtenni, barátsá-( gos úton kiegyezkedni, « inkább a vagyontól iiiegfuszUtni, mint az éjettől; iobb\' még wliliez i hasonló gyáva mentegetőzés jött több ol-
dalról. Zajos lárma támadt a tanácskozók közt, de Fiseles Mark közbe lépett s szólt:
„Kastiier l.őrincz barátunknak ignza vau ; méltatlankodást becsületes ember nem tűr el, s aunálinkább csalatkozom az előbb Lőriucz barátunk által íoleiiillluttekhez, mi-után én szinte azon nyilatkozatot akartam a bátor l\'reibergiekhuz intézni; mennyire önöket ismerem, nem kételkedem, líogy vonakodni fognak ,azt elfogadni! Különben gondoljuk meg jól, a haza. várja a vad ellennek tőlünk kilelhető módon ellenállani, őt határainkból eltávolítani, (londoljátok meg, hogy a csehek, mint igaz hazaüak, példány kép gyanánt tűnnek iel, most itt >■ idő tett által bizonyítani a császár iránti szeretetünket, mennyire elismerjük atyai kegyét ós jóságát. — Azérlielki-állásom igy hangzik: le a schwédekkel f
.Le a schwédekkcl!" hangzott a teremben, és seukisem merte többó kislelküségét szavakban kifejezni; ezekiitán: „Hulljátok véleményemet", íolytalá a városbíró tovább; ki inintegy megifjodni látszott ezen fegyverre szólítása által, .halljátok mindtnki fejtsen annyi.tevékenyeget ki, inennyire ereje engedi, hogy a sikernek semmi ne legyen útjában. Mindenekelőtt a polgárokat kell tudósítani« határozatokról, hogy minő szerep jutand nekik ezen szomorú játékban. Mi Freibergetascbwé-deknok halálos buszúvá és pokoli mélységgé varázsoljuk át; szükség esetében minden ház-védlalul, testünk pedig torlaszul szolgáljon. t / (Potjrtaiása kövvtkeiik.)
Melléklet a
„Zala-Somogyi Közlöny" 1872. évi 95-dik számához
másodtanfcliigyolóur, a városi tanács, az iskola-szck s nagyszámú hallgatóság jelenlétében, általános tetszésben részesült remek beszédjével, az Kszterházy • hcrczegi várban ideiglenesen elhelyezett polgári iskola első 2 osztályát meg-\' nyitván, az eddigelé bojogVzc.tt 35 tanuló által elzongzott .Istnn áld inog a magyart" dal eléneklése után, azt zajos éljciiZ\'Ls kózeptfHe a nyilvánosságnak * a jövőnek átadta.
Krre kövét kőzett n polgári cgylot helyiségeiben 10 teritékil ebéd, mélynél ősi szokás szerint sí áinos felköszöntés \'közepette, — óltefve hazánk bölcsét, linók l\'V\'reltezet, Tre-lort Ágost, közoktatási iiiinistert, lir. S/apáry (lézát, Királyi l\'ál és Molnár l\'ál képviselőket stb., az iilő la»>an-lahs^n In estéli-dvi\'n, a nagv számmal jelenVolt tárvtság eloszlott.
Igv oiult el az o vidéken kétségtelenül uj korszakot alkotó, s hazánk < s nemzetünk kárára olv soka nélkülözött polgári iskolánk űn-nepélyes megnyitása.
Mi pedig, tulkunk mélyéből lakadó hálás köszönetet nyilvánítva e magasztos köziigv érdekében kifejtett buzgó közreműködésért az érdeklőiteknek, forrón kívánjuk, hogy a létesi tett alsó leudvai polgári iskola, mint különben is e vidéken édes hazai nyelvünk áp\'Jdáju és terjesztője, a In/..inak ho/.oll és hozandó aldo zatuért méltán remélhető áldásilus iimöl-cso/.l\'tést hozzon !
Z. V.
Lesencze-TomaJ. nov. \'20. lsVJ.
Kedves emlékű napra virruth. Ilalaton kiis vidéke, tegnap, nov. l\'.\'-én, a szeretett ki-rályiMÍnk névuiuupén, ... .
\' Ugyanis Zalamegye értelmisége kegyeltéének, hódolatáuak kifejezést adandó,\' szép számmal összejött L.-Tomajra, a megye k"/-fced vességü főispánja, Merteb ndv Kálmán ur kóré. Ott ünnejK\'lyes isteni lis/ie|.-tie| hálát ad; va, kértük az eg urát a szereteti királyin* s a fölséges királyi család jóléteélt.
Isteni lisstolol után pedig a jókedv, szívélyes barátság-s villámsággal fus/.oiozett étkezés közt, a telkögzöiitések sorát maga a vendég-szerető házi ur liyitá meg; poharat emelve a mtp hóVnűje.azüniiLpelt királynénkra. Klmoudá toiibi kozt: hogy egykor Magyarítón adott Né-llletlioituak egV fcjcdclellinöl, SZ. Kt/.M;be(e(, s most Némethoii adott vissza ét^-s hazánknak királynét,szintit Krzséb.itet, kiben nss/pou-tn-ilvák az uralkodni és női ereiiyek : ki a maii varság iránit, vonzalma s szeretete jeléül inegtanulá a nemzet nyu|vét, o\'igy vele a ma-tfvur, a mi hosszú századokon út nem történt,
n. 1
saját anyanyelvén közölheti hódolatát, szive oromét vagy bánatát.
Krre sziinui nem akaró éljenzés s taraez-kok durrogásai kn/l. a jelellvoluK állal egyhangúlag elfogadtatott Svaslics Károly apai s keszthelyi plébános ur azon iii\'lityáiiya, hogy fői-.tűn ur kéressék meg a jelenvoltak s átalan Znhiiiiegyo üdv- és szereueseki váunlál távirataiig hódolatteljes tisztelettel fölséges király-nénk legmag.tsli tudomására juttatni. S ez a belügy miuisterium utján azonnal teljesedésbe is Jlielll.
A többi közt felkos/otllések mondattak még a házi úrra, annak jelenvolt édes anyjára, a honvédség és sorhad közti cgyotérlcsrc, u hadsereget az ünnepélyen képviselő lir. < >ilin-ger huszár ezredes úrra, sti>. S/oval a nap örömtelten nyugodott le megyénk loloi.i, s éiles emlekke\' sziveinkben, vettunk búcsút tóispá-nuuk vendégszerető körétől.
Kgy, n jcleuvtdlak koztil.
j ,
lllro k.
— Xf/lli\'ÚHOS líÜHXlmi\'fi\'t szavaz e lap kiadója Zerkowitz urnák, ki jégverméből szíves volt minden dij nélkül több napon át jeget szolgáltatni, s így szembeteg leányát a mogvakulastől megmenté, különben egész Kanizsán nem leheteti jegel kapni.
— Hörctkrzö sorok közlésére kéretniük fel: T. k. i\'gyvédi iiodámat folyó 1 sik évi ilcczciuber bii 1 só napján a midőn Zalu-Kger-szegeu megnyitnám; felkérem a tisztelt közönséget, szíveskedjék közrcríiüködinomcl bármi-nemű iigyhvii igénybe venni. Sietni lógok tv jcIcniKozö bizalomnak a lehető legikoiitosabban es leggyorsabban megfelelni. Irodámat a rSi-inon I ij\'ula" féle házban, a királyi törvényszék ko/.vetl<\\n szomszédságában helyeztem e|,%Z.ila-Kgerszegen 1S72. iiov. 7.-én. Idősb «Skul/lics
J.áazló, ügyvéd.
l\'ölyázut segédluiiitiii allásra. Csín gó (Somogyin.\') mezőváros r. kalh. uépiskolá jának 1. osztálya Vezetésére egy kcpeziléí vég-" \' zett segédtanító kerestetik, ki az orgonálás és /éneklésben is*jártassággal bir/ Fizetése: IM» Irt tisztességes ellátás ágyneműn kiviil-magán órákból szép mellékjövedelemre számit hal A pályázni kívánó urak lölkéretnek, hogy szán1* tlékukrol alulirtat levélben vagy s/.eimilvevn mielőbb tudósítsák. Az állás aV.oubajt róktön elfoglalható. Csurgón, IS72. november 15*én timldr htvdu, kántortauito. ,
A b((t}/ki ertlőszélon töTtént borzasztó gyikosságról vett tudósítást\' jövő számunk hozza.
— Tárt/f/aláni termi. A nagy kani-nizsai kir. törvényszékén a következő bűn-porok kerülnek tárg)lilás alá: Xtiv. 2-S áll lledő IVter b (Melielyi és.Kuváts János polai kumiszok elleni sertéstől vajlási biinperbeu. végtárgvalás. Holla János *z. margitai lakos elleni pinezefoltorés és iiilvajlnsi bűnügyben véglárgyalás.— l\'al János k.-kanizsai lakos emberölési büuperben végtárgyalás. ^Klőndók : Molnár A. — tió/ony I\' ti\'.b> hes .1. kir. törv. birák.) Nov 1,\':\' u U.ii.i l-.ván i-ot\'mási esordiVsbojtár elleni súlyos testisertési bűnügyben végtargyulás. — ee»v Vlthíii) kes/thclu lak\'is elleni súlyos le.-iisertest bunjieriteii kir. táblaitélel kihirdetés: Koziihi János és Marton zsidi lako«ok eilctii siilyos tesiiscriósU biinperbeu kir. laidoi ilélotkilurdotés. -r 1 !«»«"-yaih Feréncz nngy-kaiuzsj*Klakos ellenitől-\' vajlási bűnügyben \\égiarg\\t»las. ^Klóadok : Molnár A. és (Jabtdiys J. kir. torv. birák.l "A nevezett \'liupoúi -nyilvános ulesck ilejeb\'itti \'.I órakor kt?ziletnek cs szüksoghez képest a dé\'lutani lírákban is l\'oly tattatuak. Kiadta Zalay.
-- .1 nntrlmrrsx Somogyban hetek óta nem terjed azon községeken túl, melyekben már hosszalib ido ota uralkodik, « igy kiutas-vau, hogy neinsokaia elfog enyi-szni. Szeptem*\' 1,,-r 17\'tól, mint a vé.<z kiu\'tese napjától nov. l»l-ig\'« vesz a megye 7 ko/segcbeii es pllszlájait összesén 311-1 db, lelszaui mellett megbetegült (Í23, ezek kozill megy_\'ogyult 221. elhullott JliI, ag_\\Tuivefete\'tt :\'». lieleg maradt 135.
Tihicx/n\'óbát tart Kiehler Kde, táncztanilö összes tanítványaival iluv. 3ti-an a „Zoldta* nagyteremében s utána lánczkus/o-rút rendez. Jle|epti ilij I Jrt. Kgész csalutlra szolt\'i jegy " Irt kr. Karzat *t) kr. A próba 7 lírakor veszi kezdetéi.
— ( / tautrú-njrjlrt alakulásáról veszünk tudomást, mely /.alá-Kgerszegen mull csütörtökön szerveztetett, inig a zalamegyci általános tanito-eg\\lei liokegy léteinek s egyeü vidéki köreinek mtervézkedesét hazalias orom-me| üdvözöljük, addig egy másik főegylel alakulta fejeli.sajnálkozástiukal n\\ ilvánitjuk, mert: ket dudás egy csardábiin nem lér lueg,. cs sok baba kozt el» e»z a gyerek; alkalmazva : sok tanító egylet kozi vészit a tanügy. Jlója liergely tanleltigyelő ur 1>Í0 ben alakított egy altaláno.s megyei taiiito egyletei, melynek ministeríleg erősített alapszalialyai vannak ; az alakitii eltávozott koriiuk.hól, es a inasodlau-felügyelő ulakit ujabb, különleges tanilo-egy letet, most kérdés: a kinevezendő uj lantéi ügyi
az .elsőt üdvözöltük, a másikon sajnálkozunk, a harmadiktól mar pláne lelünk, mert akkor jobb lejtz az iskolákat bezárni s a tanítok vándoroljanak egyik egyloiOoi a masikbu. Az ily hivatalos pressiokbol nem kenuik. Az egylet sztibau mar benne vau az egy; keltő szakadást idéz elő. Iskolában a támlásnál és ezenkívül a tanitolizetéssol ebire, az utazási költségek és időpazarlással lassúbban, meg amazt ha a kormány adja is. Kgycüiruul o tárgyhoz bővebben i» liuzzitszédutiK, tiltakoznunk kell az iskolákra 1110.11 annyit áldozó közönség nevében, inert a tanítok nle-oda utaztatása miatt uz iskolai/ előadások lazulnak, nem napok, ne urakat sem szabad mulasztani, mar pedig engede>uiol kérünk, de iia a tanuló ki naratl, keniore vonatik, cs ha a tanító ii< tlas/.l, ki vonja kenioretaul- lugyeló k> telessége volna, ez pétiig a szünidő elkerít-Iétiével noveiiiber iitóljun luvjn össze őket tobb nt pi utazásban, Kgerszegro; ily eseluél a kö-z. llségnek kell lelszollalui, de ezt hol tegye V íme nálunk, lapunkban, a közügy, u közönség e részrchnjlatlair "Jóakarójában s kijelentjük c/.eiiiiel: hogy az uj s felesleges kaszt egylot alakitasa miatt, a tanítok tisszeiiivásál tan-időben komolyan r iszáljuk ! volt légyen uz miuiüleri, vagy nem iniiiisteri leirat kifolyása, tessék ilyes dolgokra a szünidőket hasznaiul.
— Hiirul hirvk. A spanyol király beteg. -- Az osztrák magyar tengeri hajókra vesztegzár rendeltetett a cholera miatt. Kállay belgrátli consul lletbien Vilma gnilnöt jegyzete el. — Kőnig Károly íiy. őrnagy ..aradvari" elő névvel nemességre emeltetett. — Vukovícs Sebő IS IS iki- igazságügyér l.oiidotibau meghalt. — Az egyesült magyar gőzhujótársaság bevé-
javi.ill, mely etltlig 3l.i ezer Irtot tesz. -tir. Kátlay tíeiteon s ajolfulotti mukódok <;r-tleiuesbjei királyjjfcrttfíilelésekbt.n részesültek. -.- /VT&íPVrH^luítárörvidéki erdőségek léloszlá-sáual\'a hatóság t-s nép között aggasztó összeüt közések tiuléutek. - \\\'eszpriWttbeil heti lap indül meg, — Ur. Frcinréisz lludtiváros tiszti főorvosa meghalt. — líiiiuálian 12,17l\'gyeruink jár.tl\'/, iskolába, 1/» pedig egészei) tanitás.nél-muriul. — Az osztrák nemzeti bank -tuult
Nagysád, látott 0 már agatai > N\'om!"
Hát szamarat ? — Alt moll ia láttk \'! Ion a
válanz.
— K 11 o s 1111 |i á r li 0 * z 6 d Fussunk innen liar.it.mi, j.\'in a rliolera, szól egy ailiíjjjígK"! telt barátjához ő.
, Már miért fúlnák ? felel megilletődve, eleget kerültem eddig, tegnap kitlzettcni.
A rholerát ! \' \' l\'npalnj.A ! Kohu (lyulál, K r d e k c 1 lé-ve d é (.-Nem régebben i\'i(y .Mi.lsn.l. r fiily.iimidotl ben b:tn.vászati sejétlaé-gélt; ké|irsnégélt<\'k bixonyitiisnnl hivatkozik az A. nl.\'ilti okienny/a, mely tévedésből iitaihalevél volt. K/. iH\'in vie/; »le tény.
— V v c Í <> I (■ * « I) ll | |. i I a |I h i 11 111 o k : A !• -i lem. i.\'ilicu ecy •ii(iiívi\'iii ,ilv.i«liatt\'i; ,|u nyugtzik k. t . Inli.-i \' ui\' g ugy _i.it.• ,\\ knv\'Skeinélii teiinílölieii : .lil n» 4^>/ik .lii/tui .\'1 Pál, kél ugyiiiánt-zerrtő lt.»l véi. .1. t-f ui-.hnlt I.Vsi-ben, l\'ál az\'tllrtrii ISiíu\'-liau* A/ int ..in. Imi. n egy i</áko4 baint nirirata: .Igy ini\'^ T jait-,iu."
Wlll. I.ijif< k\'.rábnu igy x.ill testőr • t.\'he -||ii.n--»\'i l\'ar.tirtn. Ki Kusiivvui\'lylyel kereslo a t.tv\'o-il»ii, r|. (ii.til inj.;.ii k uSli.nti.ue ull, » hallotta, a II.Ilit Ki i Vidéki ember, .V w.oiuzúil .-i.tztaltiál, Marin \\iifíuli\'tloAltályi\'*- felni lu../1-it, ..Mint niiin.lj.tk\' •y .""il a vidéki i királyné .gyík S(i<me knei.li Volt ini.nl a m.tsiK ■\' riioi|iiail inlnllí .-inin\'-riliik elé lé|ietl : l)n nyoinonill ea. gvava tiu egy le\'t m\'-iiult "\'•eg! Kilgeni l \'U\'i>|itaí III a 4 litvn.tk » v/. tudja, unt j.l.\'lil." A vjd.kl, liar nagyon kiiloiiiimiek lelínrll eliilte, ell.1g.ylK1 n kilov.i»l. A parii.íj inasimp tijrlj-nl tiK\'^,-- t\'n.i.| 11:111 k.iimyti ».-l.et i\'jOilt 1 ili ni, len, niiie iiu „-t.i|.,\'iii a kibékülis.,..M>.<l már iiiegiiiagv.trázlmtja,\'\' »*olt a ..In.hu, ■■ kiiivijoi paiii^-okiit iii.«un un \' uek ia tudnia kell. hogy a királyné ig»iK ,(,.|Ue ki «i.|ili volt. « li» |iiail Jvleiuélki\'.l. tt »>uk.\'|..| t., m. Un .
szololt : liiiAlomiiMk, main, *o-
ba»i;in lebt-l »».\'.»\'ik szeuíc. ktaebb, uo\'nt a inaok ; ón-n.-k igv kelleti volli* üi\'agát kilejezni : Királyim tl Felsége llléllóztatoll egy xonnnel bum, uu ly nagyobb v.oll. niiiit a másik.*
-
Szerkesztői üzenet.,
y,. K. Ke.sz:holy. A kalt<unéiiyeket -ligye-I Mímel ulva.twlt. ,11 s-t.ramn.el inko/uljnk e lé/rt, ; .•» iieines I.H.zkMéggel ezainítjuk n.yuli nnmkaltiria-\' Mu_bM«r.. Kll«\'U£!..Xtlk > jtleii»flg,u.ogy at.euu.juig.-kviev s alaatiiiNvut azt trja un : azigoru blialalnt k,.,.
•>1H. /. V. Alsu-I.rlldva. Szíves k.i.V iii. t Ui esis \'ligyel.neért ; az •dm,.Mi « gyakoilali isnu i. i k leiik-illyeliek niili(t»ílaUl iniiilluukor\' Kus/s- gKi-l luh-.»d-jók. t-n Ki-rjiia Adottam iiu.t.na h.i/.lnfc, .n» u»zo-.Iiy.\'or.il igeit e/ikkel uijuk.
, .)\'.•-. M vasúti.gyiii ni felszólalási azérl nem kVsőllllk eddig, 111 t-i t .szerkvszlnargueH i« .Honnal lias/iial.iiid . adatok.il k\'ull gyiijioine, > lialmozutl t.--<li4ái(lk. -\'Idig j\'/I tenni nem \'engedek.\' alknúiiasinl a. jnvo \'»<aui(»an uiai kozóijnk. >«i»rs ,diu-zv«i k.--ra.UK>-
;ll»3. H. I, l\'usr. A es.nnagijl iii.\'ukaplani, itfyi-kozoi logoa. laaásau.ik Uuliulo mug imteiig >/.uk séges. \' -
:i;t| A riudt-llriiségiiuk inajdneiii isuiét . .il.l .z it jUlutl «:»l. k\'ixleuiéiiyl nem ko»,,||ieijiik, meglő .1 nyugodnunk jk.ui, nogy a"t.iblisug az tilezai r«;iiiletlni*ég.i a képvtsel^aé^t ul. sbvt.\'feu.^iik reu-
-.....- j ........j.
lielti é alakit megint vg\\ lutrjnadtkal /<3: ,,<rl\'----i«»«oIm, nogy a varos egy eouipa\'gnia\'liaj-
n • \' • \'Int ian Imssdtijiélkill, a feuicuii onilileti „Kzonivie
heti bank jegy forgalma 2,711. 2."i<>frttal upfltlt. - Keményi Kló Kairóba megy.
\' i\'apirs/.olHok.
— K [•, y 11 r . s f-i- j fl ji i |i rí k ő o /. ni-m tiid-lo.lgyél uu\'|">kép iin|l.iit.Vini. mint s^ára/.\'kilidések-Többek k"»t kérde/.el
\\nn kel.
/l -l wiliad iloni\' feles égessé leszi . . . hogy a/. . I.fi.k It e-aps/i kinn uiuiaiiiak, ki lehel rma, ha Vau p.uzok » .i esap.zukek egé.z tijjul nyílva vannak Jwl.li ft/. ilyen d ogokat nem eiulegului.
..Uj, „Ilii. ui.iiu dal" l\'.irtsa meg uiag.ni.sk, a/, ilyi tjví Igen veszedelmes, meghozná a cliuli-iat
.\'i\'.«i. Kati néne, .Nekem kéne ! a.H. A uiaiint! non. muyeijiik. Ktiluiilicii jo*í ntvúttltuk e vetsezuteu, de níélt lie küldjön többet.
;i:»7. „A k igy ii marása • és „Tört liliuui uj baj tasa ■ eztmh novelláknak tiuvczeu irasi gyakoilalok iliegseliiuitsilU-lluk,
l ilni b\'uriliitnil dolgozatra jóvii sSáiiiunkbjiti feli 1 oiik.
Umiáiilul galniapiareza.
.\\ .i g y-K a n i z s a , november \'J\\! én, l.-si.\' Hu/a li.oO ii.— kr. U ./s H.Jo ;»..\'M kr. „ipa d. " •i - kr. /.ab l.<IO -l .\'i.\'i kr. Kukoriezit J\'. Jo—kr
ll .j.llna .---- kr. Széna •„\'.--kr Szalma
I Hl- kr. Online* .--kr llyapju | |n |„
HlU frl. Kepeze .— kr. Fehérbnl. ó . ..
kr. Hiirgouya l.-\'0_: kr. Ililkkia ll. -___
kr. l\'seifa . - . kr. Tölgyfa lil,\'!----\' j,ri
ll.iglár, nov. -Jl. |S7S. lluzí,i;.o;» i> — kr Ko/s .I.S>» -:i..\'si kr. Árpa :l.-\'.S-:i.\'.t> kr. Zab l..?-,.\' |.(;6
kr. Kuknriezit l. —.i.mi kr. Kútra ...... _ kr
H .b.V.Ki- - kr,Hajdina ------ kr.Marhahns tnntja
j\'i\'i l<r. IK.rjulius :iü kr. I>isziióh|ts aij k.. Juhhús "M ki. Horgonya mr I, 10 . kr. I.\'jbor ak.ijn B.fio—.-
kr- kr- S«}||* uiáziftja I :.0 kr. Szalma ni. I.---kr. Keményfa ll|« |t;.
--I.\'i.ÖO— ki. Itliijaiás jü.
S z.-F e h é r v á r, nov. hó lil én. 1874. Htixa li ao- li.ln kr. Ilozs. a ao .1.10 kr. Árp.s J 00 -a. lo kr. /..\'»\'• I.—liO — l.óO kr. Kukorieza a.líO—,\'l.;>o kr. Küles . -— kr. Itali 4.20-4. kr. Hajdina Mai halnia -!o kr. Horjuhiis - kr. Ilissnőhiis ül kr. Juliim* \'JO kr. Kiirgonya^ mr. l.-lti.- I.IIO kr. t\'jbor akója 7. ü,50 kr ulmr akiíja h .\'i0 -fi.kr. Széna inázs. t.\'Sl-l 10 kr. Szalma m. 1 Irt. Keményfa ..le Ili furiiit.
Keszthely, iiov. 2l. isía. Iluza .\'i.MI ■ ii.*, kr K.r/S :t. I" :l.:{o kr. Ar|.a a.sil a.tfo kr. /.ab l.tif, I |\'|0 ki Kiikmieza a.lti—;l.:il) kr. Kupcxe 7.óo _ 7.— ki. M iibahus Hja kr. Jt.irjuliiH Hja L\'ii kr. Ilisziiiihu. ltja a* kr. I\'jb.ir ákója |t|J l\'ibor
aknja lí Ki I<1 Keményfa "le !ó—- f,|. Széna iná/.Kiija I-.\'SI kr. S/alma n>. XO kr. \'Termények állapota ko\'i ps\'vrh. Időjárás változó, »-- yf.arezali, nov. hó ai én l«7-». Iluza ii.lfc . _tikr. Kiizs a.f,0 il. III kr Árpa .1.——a.li.\'i kr. /ab l.tio I..i-i kr. Kukorieza .— .-— kr. Kaira
. - kr. Hab I.----kr. Hajdina .--
•kr. Mai babus \'_\'-\' kr. H-irjulius ai kr. Ilisztióhiis Ztl kV. .Iiililni« II ki lliligouya mr. kr. t j
bor akója « —,— .— kr i\'ilmr akója Ik..^---|j>,_
kr. Síéi.a iii. .I.\'.\'O l.lll kr. Sralina n\'t. /tiil kr. Ke ntényfa ólu la. -II\'. kr. Időjárás í/é|i
S u ni i. g h, nov ••.\'l én.. Iluzá li..-.J^,ri,i\'t0 kr. H\'S a. 1 a.\'JO ki Árpa a.fto •.» o„ Ky Kll)i.,ria, t l.ao- ki /.ab I...O— l.ao kr. Marháim* Hja L\'l ki H.i ilius l\'lj.i al kr. Jiiszintlnis flja*\'lír. l\'Jb.u
akója s- !i frl, tlb.ir -íjA\'.ja II- fr|. Széna mzsja I. ,«. \'O kr. frl Szalma in. .ftO -70 kr. Kciuvúifa hln ta 11 fit Időjárás niiilcg; i
Vas ni! naponkinti menetről:
Indul N. Kanizsáról Harcra és Dombóvárra reggel
fi óra IS perez, délutáu 2 , 43 . , . ltudá\'a reggel t> • f- 18 .
délután I , ,
pi . . estve 10 , -ta ,
, Héesbo reggel fl .
, ; ; délután .\'i , IS ,
, . . estve 10 , Wí ,
. . Triesztbe reggel fi . a ,
, , , délután .1 . \'^t
l \'. ealve 1 I . M Isrk. Híres- és íJuiiibovánül N. K ».jiz«ár« reggel
I óra l\'.l pe\'reZ
N. Kanirsára
Hildáról
Hécsből
i i te </ iből
iléloláli reggel délután ezt re retfirel
lélelőlt IO ..•st ve 10 • reggel Ő \'déllll.lll I
estve H>
i.; 4\'i 111
•Ji
.\'hl ;i
\' | í\'»ak Szombathelyig. Itt í .irru várakorás
Heti naptar.
. November 24 tői 30-ig 1873.
.. v» In ti- Kalbohkils nap-\', l\'intustáns nap • .tár A naptár
Midőn látjátok a pu«>l.vág ut.ilatnss.-igát Máté. \\MV. IJ, .ii
Ü nlj.
i\\
L\'á
-\'S
i
Vasarnap
Héttő
Keld
Szerda
t\'smiirlllk
l\'éiitek
S/uiiőiat
F 27. I\'i o.i Katalin K <iio á«l Ákos
S.otheues I .Saiiirni Audr.t*
Fi
F 2b
K.it-.t V.u-r r Á\'vos Kberhard Xoe, Vallbér Kudre • \'
<t ál
rc Vi
<fk Jh
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos. -LNlylltter.) . .... Nyilvános köszönet.
Alulírott fájdalmasan bár. de benső tisz-teletcrzcWef molitlok őszinte koszitllelel a ésa-Utl nevélion luiuduzokiiuk, de különösen a polgári egylet testületileg megjelelit tagjainak, Imjjy bobiogult Mantuaiio Kmloll, szeretett étles itiyam tenieiéseii oly szatuosau tucgjcleniii s igy az tilolsu tisztcssegielell megadni szíves-kédlt-k.
fogadják Viilaiiieuiiyn\'ii e nyilt helyen ismételve,haliis koSZÓnetiiiiKi-i, s egyik legszebb emlék maradt reánk, Imgy a boldogult iránt atiii) ián liszlelellel s irántunk, a lesújtott báua-lo.i csalad iraut, részvéttel viselteitek.
.Nagy-Kanizsait, nov. 22. Is72.
MANItiANi) JÓZSKF
é» esaia l|«.
NTi;i\\ SAMlí
ekszerárus, arany- es ezüstműves Zala - JSserazesen,
Körmt\'iuli ntrzu, .7.1. uz.
\' Vau szerencsém u u. ó. közönséget érte-sileni, hogy u maróv ota leuuailo aranyos ekszor raktáromul ujolaga legválogatottabb uruny- és ezusl ékszerekkel dtisaú szereltem föl. Kapható nálam miuileii választékú ezdnt-es armiyoritk 8 frttol kezdve e^csz \'iOO litig ; továblia miudeiiueiuú ékszerek, u. m.: k a r p e r o e z o k, I u g g o k, I a u o zo k, g o m • b o k, e in I e u y ok, o ts zo r o k, szóval: min -doiileto arauy- cs ezusttargyuk, a legegyszerűbbtől keztlve a Icgliiiomaobig.
Ks miiiilutiiellelt, Hogy rakliroiu nagyság- és gazdugsugbuu veleiykedlietik inimteu-utigyvárosival, az uruk rvltanocii olcsob-bak, miut nagyvárosban, a miről is a u. e. közönség már a legcsekélyebb- vásárlásnál is meggyőződhetik. — A v ti 11 és r ó g i u r a u y-s ezüsttárgyakat a logjob l> áro u bo-cserélek.
tiyorsau és kiváló ligyeleini|iel eszközlök betű- vagy cziiiibevéséseket.
S mi leginkább szíves lígyu|uiiibe veen dó: sujút magam is folytonoslin dotgozoui.
I
Idült vagy ke/deliig
titkos betegségeket és telietetlenaéget
hasi.us/.eiivi gyógymód szeiín) gyógyít dr. Ernsl I/., I\'esl.-n, liálváiiyute/a li. «/ *.!. elli. I.V ajló.
Iteudéléei idő délután -—ti óráig.
K betegségek gyakian, hogy azonnali ered tiiény éressék el -- kitiiiiyeliuiii\'ii ,nagy adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. Az igy cyrf gyúllak .-izmiban a legborzns\'tólib ulóbajokliVI táiiiadt.ilnak meg; annyira, hogy a klu.yelnirt ■gyógykezelés miatt késő yénségllkig szenved iii-k. Ily veszélyek ellen itieneilékel u.vujt a ha-siin«zeuv.i gyógyíréit-,- uicrl neuu-sak a legrégitib bajokat ineggy.ijfyilja de b,.i .• > oly jótékony, hogy iitóbajukt d lelyi ii.-in 1. li. e Az élelreinl melielte ely ogysM-iti, hogy iioiiileiikitől meg lartlialó. ■
\' l.evélileg i* cszkiu.iltetik rendel
\'*) K tóval alatt kozlültukérl loUlősséget neii rillal a • •»«\'« ,k.
Árverési hirdetmény,
Alulirt birrittilp vi\'trruhiijtá lillnl közhírré tó-
• Binzig tn ihrer Art In Európa ;
_ I Z , Ul dio grüaate, vielatitig auagexi-ichiii-to i-rato £
Mik, miszerintShSnerMay^v.kaniiwnilakwjf f^öll. HOl-WiSCllCl\'llld\'ik •
alial, \\ inter r cjWoz graezt lakosnak eladott vyí* . __ . "TV ? ez által vissza küldött, s jelenleg n nagy-Unizsari 9 pálya-iidvar-raktárában fekvő .\'> zsák, összesen!*
dcs E. Fonl, Ín W\'leii, Int i e d e r 1 ü [? i
s 25
lyaiiiodrf önkéntes kérelmére nyilvános w Wl.lc
ntján Nagy-Kanizsán a pálya-udvai ban folyó lívif® 7,\\\\\\v \' de^/A-niber hó 4-én délelölt I<> órakor azonnali (2 l.X\' készpénz fizetős melleit- birósáfrrhi^\' a legtöbbet ij^érónek eladatni loj*.
Aliról íi venni szándékozók ezennel éti esi t-tetnek, és meghívatnak.
Kelt Nagy-Kanizsan,,iiov. 18 1872.
Kgyed József,
OR I <I>T llimuiolpfnrlg aaao, -9 Hauptslrasse 4U, /.>_-/„.,--„„ Kart".
duroh atrougalo SuliditM ilud auí judom Sturk Wnaro mit 0
Iillu\'lii\'ii Proia ui bei ilir-\'i. Maveoproiluoliou dahiiígu- 9
■laa aio ilem Kxpoite, Kiigma- *uwie Dolailverkaufó 9
9 vmi ki\'liiuiu doi\' iiii|u«iaviiilvii Ilm•!I«-r Kiioiehharoa, uilaarior.lcnl- 9
9 holi llilligoa und lieatus, untor yöllalor Oarautio blelot uud nach 9
9 don Piovíiixeu auf bYieiiiohoa Wrlangeu ■ lloatvlliiiipi\'ii pinftipi au- 9
9 aondot uud Nicliliia-raaiiil.\'a fotour uiimnl. 9
9 Kíij-I.- Ctii/f\'oii-Uvmilrii mit, Jhlllliii-l\'iilfl\'l\'fírkfnnii Per- 9 9 odor uliuu llai»ki.:igeu,»<-|iöuer ab eail iidvi-faiíiííioiu Uoek-liarehoilt 9
9 l.i\'ihi\'ii (bei brielliehur |tcatclluiigj<li ll. 4, iuit .SIit?korei-KiiiaHUeu II. 9.
9 ial dlír llnlaumlang .-inxtig«bi-u)da> V, fi - S ll. 9 • MH. k ll. I.S\'i, 2.2...0,3—3.50. D*. iKuitiiixliOniiiJr "odor lln- 9 9 Klrgaiiioale fimi l\'iaktiaoheat,.. fin l\'iliíXMOi\'ki\'li, daa\'Dl\'xd tl. 5, 9
9 Hu in l/ii !•{/.- I.eiiirn ■ ílcrren-\'\'-\'\'iu ío,,,?\'ou. 9 9 i/riHf/«.-HtlliiUiiiiirniii;niiaii|;olirii ÍXluiiiiiiiinhr xum Schiiilroii 9
9 »II ll.Ü, :t; I, 5,lj d\'u-nll«rl.i »l«;ii M\'aillo|ii....."""g "l anxiigoben) xu .9
9 ll<l/>ll>ril(/cii, noiieatt-r Kayiiji," \'<" "9
J ,...r UlAl ll. 4 ........................"""! i <iiu„.TuH,henHI-
M
t)LL A. SE IDL1TZ-1M)lt A.
•lekben r<i.lijy.i>ii« uli gyó;.-y.
íol\'órobb e
i hirodabír
. K porok\'roudkivllli > .*tá»uk nli.il ll......... e.
ela-\'i lolyot foglalják .1; miut a/t »ok exer, a eiraaái miii Ion ré«xéló.| kezeinkhez klll.li.lt li.-ilii-ir.itok\' .« legréaxlotcai-b\'.i-ii tann-
•iij.ík, líoyy .■■. p-r«k i-ii/oit .szoruiaaok\'nál. emesilhetetienargrknt\'l. gyo morhrvnel,\'tot.ílili:> gürosok vrae- ■• lileg b.ijokban. aiivűobogaanal. idr grtsrg "ko*tn fofajas, verloluláa. v.\'-^ul hyateriara búkor huiamos
hanyasra hajlamnál a" legjobb »ik>\'ii>\'l .ilk.ilm.i/^tt\'éfti. a n |i-gi.nió>t> j
MlUl.i.mfain: . fU||
^ Ihrvfii \'Cfififcn odor Sh-0 hiil\'iiiKh n j.i\'i SiMrk <:% kr.. ll I
i-"K.vh.ii

/i-f \'ntfrlionvii >u ;»t»—3 ll. Koitj. lniill, iiib-r uiigari*rlir Km « sQrxitiitl/irllM •
—\'.Ml.\' groaaer. und 9 noiL\'/u ll »\'.:iO, .\'J.AO, •(, U — 8 H. 9 I iMxil y.ii\'ii ii-llulisl Tth/iir 9
I II. .\'•, 7.10 ll. ilie fi\'biati\'Il. 9
Sfft\'MIm "d. HttiulHIrhvr, 9
írll..\'», Iá. ;■— \'.Ml. iii A
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
S
OS PÁLINKA ós SO.
rau- r>niun«t.
n. i I I,cliieii-Tixrh-(/<iriilliir 9 :
htJ/\'ilrll l\'chioiieit I \'l\'iai.\'litui\'li mit • j
i; jl\'i |iaaacudvu .s\'iTvli\'ttcn) au ll. ti\', íi, 0
It\'fú\'irklK I ntcrlitiI\'»ll., Ilii I-\'IVra.fla;l>o|.|« ltt.. 01
Imi/(,\'rj.on (ii.-bt. HU. Kllvii Mi-hiúm llr/tzruy, 0]
n - biiini u - llrimlrii

Ai. O |i |i o I i\' * e r tanár, rovtur uiagnil\'. va a ea. kir. bovai kii uik tanára biiouyitviuya aieriut:
a dr. J. 0. POPP es. kir. udvari íogorroa Ilúcabcu, bolvároa, llogiinrgaaac Nr. 2, , 1
Anutherin-szájvize
a logalkaliuaiabli aaor
a fogak co-nsorváUsáfa;
a cxírl ar. ugy Ojipoloxih-, miut aiámoa máa orruaoklál g.yakrau roudvlv^nyoalolik
a fog- és si Aj bajok ellen.
Ara 1 frt 411 ki. o^y üvegnek. Növényzeti fogpor: a fogakat akként liaxtitja, liogy .a*, által lom caak a/, iilkaimutlau .borkő oltá\\ulittatik a fogról, liaucíu a fog :cuyo-, folicraíg \'•\'•■« ti*/.laaág toklntrtíbííl míg vröaln\'idik. — I aka-illya ára : tilt kr. o. ó.
Ka|iliatók : Nagy.-Kaiiiaaáu : IIhIim Jóaaef gyiigyaao,, Itoaunbur^ Itoai\'iifi\'ld, Wtdiacli, .1. <•» KoaaollnilTi-r .1. kiTcakodiJa^beii. Pápán: fscli«|i«ii J., Koaxtlielyvii: Pfiattvrvr gyúgyaturvaa, Siuger M. Weiaá Zala-Kgeraci\'gi\'ii: laóó K;. gyiSgyaavróaz. KAprouraán ; Wnrli gyégy V.iiaadnii : llhlter^yógjaxvríaa. Suiuugoii: Dninn Kaji-I. Saoui lallinlyen: Pilli. h Ki-n-ur* i\'a Kiololf gyógylm r. Ilatárlrvidúki Sa.-Oyór-Kibiii • K. C. Vri/préinbvu : Mvyr \'l\'uatkau, ugy (lulliard Tivadar ■•a liaiiinl. -- Sr.i-ke<l°oli<\'iv:ooll ; l.vguiaiin A. Ilrauii J. gyógyaa. I.ovaa. Huiúnybpii: llcialor gyógyax. Kaloi\'aau : Horváth K. gy^gyaxorpaa. Kuoa-MilhotVr fa Marilláid gyVigyaa. Pakaou : Kloriáu J. gyógyaa ii: Horváth J.Somsoiiroiid gyigya*. Kapoavároll: Kölni J., Hllgl, llolua i\'a Schrödor gydgyaá. Kavgaxárd: l)rah«ay gyógyaa. Uniiyhádoii : Kranioliu ,|. S/.ig.-u árult illarwarlh, Hálaiiion gyógyaa. Kaján": .Muliitarli M. va llvixlvld tiai, ugy lluizog. Igliácauál. I\'ói-awll: /acvluay \\V. i* K. Z rí eb, Sip\'ikh gyógyaa. Kárádon: Zaduliánnaky gyógyaa. — Mart\'xaliliaiu Ki«a gyógyaa. •• Tolnában : (Jralf gyógyaa. — lluuaúild-,árolt l.ukáca gyógyaa. --\'- Sxoul-UyOrgy\'lii Ntltbig Alaó-loiiidvau, Ki«a gyógyaa. Kolionoxou: Simún gyógyaxuréa* nrakuál.
Hirdetmény!
.Mol^-tiólfogva kózhirré tétetik, miként aSomogyinogyéheu lekvő lakóeaui apátsági birtokhoz tartozó lug- éa azlobocsinai 187\'/a- évi vágások zártajánlatjáu a legtöbbet igérőkuek e\' og-
A Irgnn-gbixliatitbb "ívuioi\'l .- «"ii t ! • omtívMai\'g * fi\' mindi\'ii l>fi«" ■> ..ul* i fc-j úl.id ... l.-aiotil, bui..g« y, mii
I palaczk ára használati utasitassal 80 kr.
Iirimli\'ii mit buig«ii-A^i
liig. blcii-l.l »u 11 7 .\'it», V.\'i), lé ll.
.\'(0.lli>:<\' ", brolju Iliim-r l.riiiii\'tuul /u tl IU, KI,
i ll.
-I-\' Kllrii vórxilglii\'lie lle-tlllllHiill >u fi\'im-r Italt-odi\'» I- Dauii\'ii\'ll
•••ii OorkCh-halm\'ajzMr-ola lus- ■> rachitia-■• •• ^\'<g.Kii..ii t, g..i(. i . • . 1 !•• köszvény • -csúibajokat. •
Ara I üvegnek hasznalati utasítással
H<il{ittvtih\' Suny-tituiixmiii: itelus J. jxyók\'y
gyo^az. Kesai • rlovnrotr I.ik.>>. <;. >. taklOrnyán\'Kió i" II. .surgun Kr.-i»i>-/ li.ivi.i - apotvaroll K l.i, .l..kni. ■ aproncian W.-.li Sand". „eatthrlyrn \\Viin..li K. „ereirlfii it».-> f, .UU.il/ da/rprn
•Iholl\'er ,1
e.s Itoselifi-bl F I plrnyen K,ili> Marcraliban l« Banok-Sit.-gyÖrgyÓn Siambathrlyin IMn-Sopronyban M. a.-> f Zagrabban Miiudi-a.
l\\«y- u
OGL, Wien, k. k. llolUelVrant, 9 0 Marialiilferstrasse 25. |
0 Il im F.inkaufe von je ll. .\'iO «V St. liatisltiivlm ^ratis. ^
a-1\' >oo
Venni száiub\'-kozók felhivatnak, miként a. 10u/v bánat) , tízzel ellátott ól) krajezáros bélyeggel fölszerelt ajánlatokat I évi deezomber lS-ki iléleletti 12 óráig, a lakóesai kir tisztartósáeiiál — hol azok felbontatni fognak — nyújtsák be, megjegyzendő, hogy a borítékon kiteondó váljon a/. i(B|ilal tiiiudkél vágásra vznatkózik e, iídytiiicsák egyikre és inolpkre.
A 12 óra után beailott ajánlatok nem fognak tekintetbe vétetni.
A főfeltételek következők:
1. A vételár a szerződés kötésénél egészben Ictizoteuilé.
2. A vágások 1K7;J. évi inári\'zius végéig miiideti forgács és ágabil tisztáznmlok.
Ha a vágások IH7iJ. évi márcziu* végéig ijztázva nem lennének, elveszti a vevő- jogát ugy a vágásban visszamaradt Iára; valamint bánatpénzét is, moly a vágás tökéletes tisztázásáig visszatarlatik. \\
Az eladandó vágások a venni számiékozókuak a lakóesai erdógouiliiokaág által megfognak mutattatni.
I\'écsvárad.m, 1872. évi november llj-án. * («\'» 3,1)
Kir. alap. ker. erdőhivatal.
VK
tK\' ti?
ÁRJEGYZÉK
HAMBURGER ADOLF
(lival-iirii és vászonncniii raktárából
i\'iisri-5,
II r i - U 1 r » II 1-s ó h HÍ I
Divatáruk:
l.l. 11• i Milia-kebn.\'k ga/.d.tg vál.i«/li*kb.iu. ia l\'_» röfon i. lj. « nib.ik : 3. •»,.\'>—« íiig. roggi lí liolin ki\'iito<íik, darabja 4,-l.fiO— á. 1
I\' ll r i h i ll ii i lt «■ IIII\' II |> t é II é I.
V&szonnemüek:
»>\'■ • .1)1 (őf jó foliiilváaxon. H, tl-|ll | , n íó^rritftl t\'roa^.váa/on, 11,
a Taff..t

r.\'in(i>liiK\'k. röle I ..\'i

•I" . valódi ruiuburgi »
do Kailli- aidyiMiikidiiii\'k min\'di\'ii aahiboii, rú\'ív\' .Ü.WI,- ii. 3,<i0--l ftig. tng\'ol Patenl-líár.Miuyok. ríífo Ho kr. I, 1.20, J.\'SO,
I .Kit-\'-\'? -llig. ii\'lyom-bároaiíy.uk,. rűle\'3, 3..YI, I, :V— I, ftig. t. ilolg.,/.^! lüriík l.ong.baulok, darabja l".l-\',!:\'>,
Ilol^y^é... , Waiimoll- •.\'
J.llig.--P!aidi-k, (Ibja ó, \' Carlismi
• Hl liig,\'
10, l\'J l"i ftig.
.1,, i i ,r!- I,!;íH n-
I n •!\'> . á^yni\'mjl Kanavi\'o/., 7,M, \'.I —10 ftig. Chilfon, fi\'itl ingi\'kro «\'a ala.\'.noknyákra igen aT
kalináa. rőfn », .\'Jii, 3h—|ii k,jK. Agyn •u.\'ll Órádli, Afbiax-i\'aikkal , röfi* öl), 3*»,
,10-Ml krig. I.cpedök varráa i .\'Ikiil, .11.ja .\'i. 3.f,ii | ftj^.
Váixmi l)ai)ia»<t aaxlal-al>i.MXok, frín-r és m,inra .lbj,v\';l. 1.5—dfliu. " .\'
Váaxrtu l\'.ii"a«/l-a»/.t,ilkvni|.;U <a tlírillktixök, tu-
Kávé. ía llu-a-koiutök, leli.\'r ó< \'aaini-\'a| tuoxntjn
mik ,,,
\'V-J\'"
Ágyiiuiiill-Naukiug,-rőfo "Jll, 2b, 30, 411 • Tailatnn, XV.111 t.\'ropplia*.., feh.\'r ía
■ll.ja I. 6. «J—H ftig. ,Kohói \'éa aain.\'a x«i<bkondők> tiii-xalja
.\'•-6 flig c, Orgalitöio , tVli.\'r va axiliva, dbja M<> kr., I. I.W l.ó\'l 2 flig.
:g továbbá a raktárban: liiioii| flaurll- éa ripax\' .mii- é« ifii|iióböl ; aaiiiva divat barkótok, iVli.\'r "invalok, drrékalO\'ik, bútor-sx\'ivvlok,
3, 4,
.... a ÍA-iiilífk, dbj.»2. 3, I—^"> flig.
tíffj ló.gjelil. luiuöat\'gll líg)\' éa aaxtaltvritök, tnilidi\'ii \'íaJr ar,n\'li.\'n, darábiá I, ii—I! It.g. W" l\'élnagyaágiLgyapoi-keiidök,.ll.jii I. i.íiO,2-3fiíg. <114 Keki\'to «•» Txiin-s ,«.\')ví\'iiik.\'n.l"k,". dbja I.W\', 2„ • t® 2.61)-3 ftig. / \'* ójS Silvem• nyakki\'iidö.-kók, dl.ji\' su ka. 1 —I.2Ö % K.iiarpuk i* nyakkl.l.\'ik aviy^iböl, dbja 1, 1 .Ml *HJ .\' • 2 flig. , .J
Jft l!gy\'aua/ok axörbol, tVlJn •-\'\'».•.;(», lt)—M) kr. • W. Kxpii oiiililcll i-aikkokcn ikivfll
#< \'■ gyap\'ilruliák, moahato rnliáti, porkál-, I; (TO l\'j\'l\'ió éa xaiuoroxott barkótok, oiibiniR, ím r,\'k,,," l\'iaxloruk, raohominik éa nöndinféla.g^ax áruk
a á leerolosótola árakon,
Mifrtbnn..mí| \'.•vélb.di mi\'gruidelóa.-k, a.\'il ilt iinililctK-n ox\'ikkckhól ia, na naaxegiick elő-Htf b.g»» bi-killdéai\' \'Vagy Itláuvet molb\'tl iilltidniihova a legnagyobb -goiiddal éa b\'lkliauiori\'lpaaóggol gyor»\'an li\'ljo.itl.tm\'k .\'■« bármily nr-iii lcl«xö tárgyak akadály nélkill viaax.ilo^adl.itnak. Kulia-
\'M "liiilnk a ről\'oiikiiili\'.ir é« a kclmo axíleUég. iuk koxclobbi .....gjolülóaé\'vel kívánatra ingyou
bíriüeulvc kt\'axaéggt\'l elkilld. iiick ó.« miiid\'on kivántató kőiméből y1\'\'!.\'--!!!\' rrthák a l.gujabb ^ diraUxcriul gyorsan ••Ikt-ixilb-lnrk.
• A lognióly.bb liaatck\'tlol\'.
| IIAMBUlttitilt ADOLF.
J) WT I nií} e n in el lékeltctl k in e k re n d c 1 ó s éknél: ^
10 frtnyi iiaaat.gbi\'ii, egy oKgaua liUlgyi logyBxíi ) ysá/ 2ft_a n «\'gy. berlini gya|iótkriidS ) rafíTtt gy\'Miánl.
. \' w> , « . Igy sxörkilii.i-ruha | (H7«_7),
í$0? WW Csomagolási-díj nem számilUtlk. \'VI
fi
PrelB-VerelchnlB s
der
Motlr--, Ldiicn- mid Courcnt-Waarcii-Mcilerlage
.lo.
ADOLF HAMBURGER
OMT in Pflst, m
IIV r r o n V dMHfí Nr. 1, bel iii ii / n u a n (/In* 1* ar In e r ll au n.
Modowaaron: Leinenwaaren i
b-ralotTi- in roiohator ■lligi coinpli\'ttc Klvidor

. fKrliij»o Svidciialoffe, pr. Kllu l,.r»ü, idoii-liipa und CJroaa do K.íillo pr. Kilo 2..riO,
t-Sammti- pr. Kilo HU kr., 1, 1.
\\\\\'atti|i..ll ii. (.\'a. «—10 ll. (ii-atri.-kt«< Wolli
rmu-Plaida, á B, x. 10, 12—l.\'ill, \'Ii.-iiiir-l\'mliiiiigtiU\'hur a I, Ti, l*,
Nntxtllchór i\'i •-», 3, -I—fi n-InliM-koii in alb-u Karb.-ji A |,fi-Wollonilb\'hor íi I. 1.60, 2—3 il und fii(bigo SuidcnlUchi-r á l.fa

I St. 30 cll. gute U.iriiluiiiiv.ind á S, -10 ll.
I . 30 „ gowaaih.Cr.-aa l.i-iiov.ll, 12, 14 Ifill.
I . 30 , Humbiirgor I.0íiiw. lő. 1(J -18 11.
I . Ml , IrrIHndor l.einw. |n, 18—20 ll.
I . M . achwerato Ituuiburgor l.uiuwaiid 23, •.\'6, 28, 30, 3.\'), 10, 45—60 ll.
I . 30 . eclitfllrlrtg (\'aukt\'aa 7, 8, \'.I-10 II. : Chitfoua kii llt-rrouhoiudon u. IjiiU-rrlrkon aohr
gccignvt, pr. Kilo ili, 3u, 36—10 kr. , llcltxcug-(>rátol mit Atlaaatroif, pr. Kllu 30, 35, 40—50 kr.
I.riiitilcher oln\'io Nalit pr. St 3, 3.60 —4 tl. .
l.eincn-Damaal-TiachtUclicr weifi\' uud fiirliig pr. St. 3, 4, 6—Ii ll.
I.oiuuii - Dainml - Survicttou uud llaudtlli-hcr pr. Dl/- 5, ti, 7-8 tl.
KatToo uud Theo-Scrvlollsn wcUa und filrl.lg pr. l)tx. 2M, 3—1 II.
Naukiiig auf llullxeug, golb, weiaa uud roaa pr. Kilo 20, 25, 30, 35, 40-50 kr.
Wi-iaao und flirblgo Tarlalauo, Molla uud Cropp-\' liaao pr. St! 4, 5, li—S 11.
Weiaao und fHrbigf l.fiuon-Sackblcbor pr. líta. 2, 3, 4, 6—li tl.
Filttor-Organlino, vvoiaa uud fiirbig, pr. St. 80 kr.,
1.20, 1.50—2 ll. ■inch am l.agor: Koino Klanoll- und lti|»«-Wol.
flirbigu.jdodo-llarrhouto, wolaao
Soidon-llrogp-TIb-lirrl A 80 kr. 1 — 1.20. Ki-híirpa und CrAvatti-n von Scidc A 80 1 . 1.60—2 ll. Divai-lbt\'ii iu Wollo A ^(J, 30, 40-60 kr.
Aiimit . rrftalinti\'ii Árlik.-lu aiud fon li-nkb-idor, Waaohkluidor von Port-ail, ll.-illi«l,
l\'iipio. inni Srliullrlbarolioilfi\',, (\'alniuka, gvatroifto lllrbigc Oralel, liulorlioltoli, MUbolat l.uatroa, CarliPTiilró uud vursemedono TriAiortvaari.-ii\'xu don
allecpiuigaten Prelsen.
Ilrii\'llii\'ho ll.-ali\'llunj^ jedor Art, aurli Von liicr uiclit airgrgobouiiu Artikcln, wprdon • llborall hin gcgi-n vorhorigo Kiinonilung mlor Naclinalimi- des H.-lragVa mit grDaator Sorgfalt uud (b\'WKx-uli.iftigki\'il prompt i\'lVoktuirt und uiiil Alloa vtwa uiclit Coiiv«nirondci aualaiidalóa rotour gouuiuim\'f). \'— Kloidi-ratiiffmliatrr mit ualn-rcr llcxcii-hnuiig doa Klb^llproiatia uud der Slolfbrcilo
i Vorlangon grntis uud\'franuo boroilwilligat cingoaóndol. ao aucli von jt-dou helio-. \'
.ordon a
bigcu Stolfe dio ulcgajiloatoii Klcidcr
i- h ii o i i a i o
» angi\'li-rtigl.
lluchaoliluiigavoll orgobonsl
ADOLF HAfoliUKGElt.
li r ii 11 s-Z ii kii be lm I Ile-8 teli ii n goii "WB
i llotrago von 10 ll ria-elrgautor Damcufachor,
ii 10 II. cbuolegau
25.11^111 lterliiicr. Wollontúoli, ^fill/fí. oin\'ichnnoa StoiTkloid,
) «li Rabalt.
. ) - Vejpackung und Emballage wlrd nloht In Rec^ung gebrapht. i
Árlejtési hirdetmény,
A zalamegyoi tapolcza-nagy-kanízsai államat 21\'/,.—29*/, mórtföld szakaszának rendes len tartására szükséglondő ledanyag szállítás a nagyméltóságú közmunka- ós közlekedési ministcriumuak 1872-ik óvi október hó 17-ón 17,527-ik szám alatt kelt rondoloto folytán 1873-ik és 1874-ik óvokro looudó biztosítása czéljából verseny utján alulirt hivatal iroda-liulyiattgóbcn Zala Kgcrszegon, a Bzóbeli árlejtés kizárásával, csupán írásbeli zárt ajánlatok felett 1872-ik óvi doczombor hó ll-ón délelőtti 10 órakor árlujtósi tárgyalás fog tartatni.
Miután azon biztosításnak alapjául azon fedunyag n.iiiuyisó.; ói vállalati ár sz-.lgáland, moly 1872-ik évre cugcdményoztotott, és miután a tedauyag szállitáSnak a mondott 2 évroi biz tositása jolon árlejtési tárgyalásnál egyes utmesteri szakaszonkiut, mint pedig egészben történi-, a versenyezni kívánók irányzatául legyen, hogy 1872-jfc évre f>4 köblábat tartalmazó kövecs-halomban és ezekért megállapított vállalati árban engedélyezve volt, és pedig:
E ,31 Fcllanyag termelő megnevezése Mért fOldek i/.gk nyolrzadat-n.ik sxáma mji-iik iont k.. vei-, lut ............. l.-ca-ik éti rílllnUii .ii 1 li.iluiii liliUl i Ö.SS/.I\'M\'II.
tol ■ K IN. hr irt, ki
1 i lliilo(iVölgyi köháiij\'a 21 -41(101121 , \'/\' 22 , 12S 16 1 :i :i II 1.6 Hl l\'7
4 1 \\\'it;n kőbánya KApolnahogyi kn- 22 | 711 711 711 4 4 31. 53.11 411.2. .1
e 1 cs • M bánya 23 \'. 23\'. . 1 - \' !.0 1211 \' 3 4il.ll 1)7.7 2681 14.11
8 - . 241 2ll!l 4 :"i7.
!l 24 2H!i 4 4S 1 . .
11) (Ivcnps-Diós kóbAnya , 2.r»1 413 (1 llü.l
11 M 26 /. . 7 1211 K «r.,8
12 _ /. 2C Síi \'J 88.7 73114 «ii.4
1:1 2li , . 1 Ilii III 112.1
14 l:i il Dobogói kőbánya : . 27\' 113 12 13 18.1) 1D.7
Ki 27 221 14 «;,. • ■
17 2S Ilin 23 118.ll ím75 ."■:; 2
Ifi 1 !l SO ás DailACBony-tornai, kőbánya 2* 2!l 2!l1 •III \' 1 ni) 12(1 23 2« OH.!\' !13.-| 21.11
öss/.t-süii :
2823
277-1 ü 2-l.li
vállalati árban.
A jól b-pecsétoll alólirt hlvatalhuz czimzett Írásbeli zárt ajánlatok, melyekben meg-emlitve legyen, lc.gv a versenyző a mondottak közül melyik utmesteri szakaszba Ttj ánlko/ik fed anyagot szállítani, hogy a vállalati ajánlat százalókban, számmal és szóval tisztán írva, ut mesteri szakaszoiikint, hogy versenyző az ujabbi részletes feltételeket ismeri s magát azok pontos megtartására lekötelo/i, megérintve, liogy a versenyző sajátk-zülog s olvashntólag aláirt lic.vé mellet a lakás és utolsó posta kité.ve s végre kijelentve, hogy versenyző benyújtott Írásbeli ajánlatánál még akkor is megmarad, ha a fentebb részletezett fedanyag mennyiségnél egyik vagy másik évben több vagy kevesebb kívántatnék is, . ;i0 kros bélyeggel és a versenyző állal választolt egyik vagy másik utmesteri szakaszra lentebb kiirt pénzmennyiségnek l<>"/„ ul, mint bánatpénzzel ellátva, és a borítékon .Ajánlat kavics-szállításra" jelezve, a fentebb kitett napig h óráig annál bizonyosubbnn beiiyujtassannk, minthogy később érkezett, vagy az cm-litettok szerint nem írott és fel nem szerelt, avagy feltételes ajánlatok ligyelembe vétetni nem fognak.
Tájékozásul mc£cmlittotik még, hogy ezen kövecs-szállításnak a jelzott évükben augusztus hó végéro okvetlen be kell fejeztetni, és liogy a iniigus ministerium fentarlja magának a j"uot az ajánlott vállalkozási összeg mennyiségétől eltekintve, a sziillitást azon ajánlattevőknek engedni át, kik az eddig tapasztalt pontosságról! meggyőződése után, a legnagyobb bizalmat helyezheti.
Községek azon esetben versenyezhetnek, hogyha előirt biztosítékot leteszik.
A részletes1 feltételek, vnlamint az 1873-ik évre szilkséglcndő és előirányzott fed-anyag-mennyiségről szóló kimutatás az alólirt hivatal irodájábau szokott hivatalos órákban a kitűzött árlejtési napig betekinthetök.
A m. k. mérnöki hivutal, Zala-Kgerszegen, 1872. november 18 án.
KIIt\'L\'l JÓZSt\'f,
(0-10—2,1) kir. mérnök.
Esedékss sulvtnyek dljtalanu\' váltstmk be
A soproni leszámitoló-bank
cs nyngot magyar jelzálog lillel-bank
V
NAGY-KANIZSÁN
Mindennemű állítni ós hit cl papi tok, állatni elsőbbségi vs foldteliermen tositísi kötvények - arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre kamatra fogad-latnak el; \' • V
Kölcsönök >hflzaj<r^\\Aróldekro s más ingatlan javakra \\legkedve#^!s feltételek mellett adatnak.
rénztári utalványok hmsátatnak ki,\' melyek inára kiállítás .utáni naptól íj4/,, kamatoznak. *
Tőzsdei luogbizások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesíttetnek.
t_
Esedékes s i e I v é ,n y f k dljtsls
vsltstnsk be
Jutányos, szép, és jó!!!
^jUf már ró^ótsi az ón „Jelszavam44,
dac
......\'k, hogy valamennyi papírgyár és a liiunl.n
!»•/. áremelést nyert, ezentúl is követek, és azért bátn vagyok áruimat a régi meseszeril jutányos áruk mellett ajánlani: H.
]00 tilt tát\'iljlltó ji\'dff. f. perez alatt elkés/.i\'v
100 „ Ivvélpa/tlv 100 .. loo „
100 Hzlvtl levél , cgyvgé*/ riZMna tJzimnek, eljeg) mii rikni «von«s»jiu Irodai éi
;y kezdőbetűkkel . . . íf-kete nyomás . . . . borítékkal szép papírtokban .
yvel, fekete nyomás.....
• ■vélp.ipír vásárlásával a név ingye •\'•-i i\'-> e-ket \'-sí jegyek, tánc/.rendek és ári •in legjutáuyosnbban készitt-tnek. dák 10 perez alatt elkészülnek, darabja legnagyobbak és legszebbek 3 Irt,
urak és hölgyekre nézve, különösen utazások alkalmával l\'apir-gallér és kézfodornak tuezatja 30, 3.\'i kr; Ilii-, varró ch inÍHiílkicglctck, útitáskák, köuyvtárezák nélkül darabja K<i krtól egész 10-ló Itig; továbbá: urak. höl;
30 kr. Iák legújabb
KO kr. 1 frt. a
n czélszerüok.
\'aló ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos é. KllHiiiíljcii ajánlom n divatoa k-ltü> nívvonáiokat o»i(ii.-k<-fc
ramlian levolvken <<« borítékokon srany- és fflyeb muieklnn U-«ii......i*l>l>nu
k.\'sfllluok, n.-iu.kUli.nlirn a mi-K mindig igon ritka fraiu-aia rODOCO I-\'• l-k. i. .HIIIiiiiK-llf, KK)|.tiuu, Musique, Óinboli.pio, Juujou, Atollt, Itúlií, Camr- »*t.
árral é* zár gyermekek zíickek. ■Ivek iiyomÓKvá

s«»bt>j
iány»a Áron
K A N I T Z C,
papír- ft tliitmllárii kfireiki\'dfo* Dorottyd-utcza 12. iz.a. (ezelőtt D. ák Ferencz utcza) M- írásbeli megblrasok teljes megeleged\'esre és utánvét mellett azonnal teljesíttetnek
Romlos, szigorú, szolid és mrgis olcsó\'
K-en i-lfiiiyl valóliaii, c*ii|>án a lo(tj<.lil» hintek Arvondd
K X, C lf\' E Ji iá Á N I! ö) S«féle
fehérnemli és
iiri ilivutrukhiiban lelhető
IJt\'cs. II. rrulci-slrassc :W-ik szám
a n. kir. siab.
Károly színház
mellett. (1)18-1)
I darab (^\'hilf. ing egyenes ránczokkul 1.2;)— 2.f>0.
I . . . kereszt mellel 1.7Ö-3.7Ó.
\\ , . sima mellel 4 szerli 2.--3.ÖO.
1 . valódi vászoning ogyeues ránczokkal 3.Ó0—í>.
I • n kereszt mellől 4.--G.~.
I . , ruinburgi kereszt mellel o. ——8.—.
1 . hímzett „ 8.— 12.—.
1 . színes perkail. ing s kretau 1.Ö0 — 4 00.
I „ angol ing kettős nyakkal 3.50—^.50.
1 . egészségi ielöltő, nadrág 1.1)0 • !). —.
I . selyem felöltő 0.- 10.-.
1 tuczat (lehet \'/, tuczatot is) vászon zsebkendő 3.- 10.—. 1 . czérna vagy pamut fehér, színes zseb. 3.— l\'J. — . 1 . pamut téli vagy gyapju harisnya 6.— 11.—.
1 darab (,\'hillon nadrág, német v. franczia div. 1.-----2.—.
I . vászon . n . . 1.60—3.—.
Ntttjy választék
ChifTon- és vászongallérok és kézelők három és négyszerit 1 frt. 80 krtól ogésf ö frtig. Qatdagixerlt raktár angol és franczia nyakkendők uti divat tárgyak, kesztyű esóernyő, plaid és utazó paplanok és több itl nem einliioU o szakba vágó tárgyak bámulatos olcsón. A nyaktávolság mértéke kéretik.
Vidéki megrendülések utánvét mellett, pontos és igazságosan eszközöltetnek , nem, használhatók visszacserél\' tetuek. ^
Birtokeladás.
Zula-Kgerszeglól \'/i "r» távolságra, a déli-vaspályához 1 óra messzeségre, Hessenyő község határában levő, 4i\')0 lioldból álló nemesi tagositott birtok, mely 230 hold szántóloldből, 80 hold rét, 130 hold bükkös erdő, 7 hold belsőség, 3 hold szőlő, 1 konyhakert, hozzá egy szép gyÜmölcsöskerl, 1 uri lak H s/.obá- ( val, I konyha, 2 speísz, és 2 piuczével, elegendő gazdasági épületekkel, cserépfedélzetekkol, 28 pár szarvasmarhával, löoj pár birkával, 100 mérő rozsvotéssel, 140 mérő buzavetélSeT^j gazdasági eszközökkel, 2000 mázsa takarmány, uz idei termés-szalma,végre korc8máltatásí joggal, szabadkézből eladandó^szen. \'
A venni szándékozók szíveskedjenek alulirthoz az árak, ugyszinte a kedvező feltételek megtudása végett hozzám, Hesse- i nyőne, u. p. Zala-Kgerszeg. vagy pedig tekintetes Tőkésy János ! j birtok tulajdonos úrhoz levél által, vagy személyesen sopron-j megyei lakásán, Fohérogyházán, u. p. Feketeváros fordulni.
Farkas László,
(1)50—1) , i«|ián.
WÉII llix Vilma "w
ozqnuoL nyilvánosan kijulentem, hogy én, mint boldogult J)r. Kíx , A<ozvegye ló év óta cfiycseíjlfcdlül készítője vagyok a valódi és hamisítatlan J*otni>«dtiilv-J\'ász/áll(iky mert csak ón \'magam ismerőm ennek készítési titkát. M?dón ezennoj jolon tem, . hogy nevezett l\'ompadour-l\'ászta mostantól kezdvo csak lakásomon, Willi. Kíx,Dr. ,Witve, Wien, inuerc Stiiilt, Adlcrgan-| M\' \\r. lí.valódi minőségbeli kaplntó, intek miudoiikit a másnál való vétel o|lon, minthogy jelenleg sem l\\V- som pedig | fiók-raktárt nom túrtok és az ezelőtti raktárakat, e I ő f o r d u I t hamisítások végett megszüntettem. Valódi Poiupadour-I\'ás/.tám, csodapásztánnk is nevezve, hatását soha som togja elhibázni; o felúlmulhatlan arezpaszta eredménye mindon várakozáson túli, s egyedül biztos szer arczbőrkUtég, bőr-atkák, szeplők, májfoltok ijj| pörsonésok gyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők annyira biztositvák, hogy nom tapasztalt siker eseté- j bon, a pénz vísszaadatik. K kítllnő jászlából 1 tégely, utasit-•ványnyal együtt 1 frt. 50 kr. o. é. " t\'.\'lo-,:!)\'
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. — Postai utánvéttel is küldetik.
ti c U> ti o
H g 25. r r %
ö j; e b 2 ?T 3
Z — p cu ^
ja C^\' " "" £
.\'1 íj __ =
s s-r
5\' & S. £. g" 5 -i = 1 Is z: <1 sn Z:
r"- a. S 2i S -
\' - » a 51-f\'
5 0=
5- S
í-9 13.
1 > =\' G
ío 2.
la
I r ■ >
, c. cr »
-i —
■ i. a. °
N _ tn
\' S & S
r ES
5 CB 3 CI3
CD-
í
Halljuk! Halljuk! Halljuk!
Halljuk
a szép szól!;
Kajla ltok vigadjunk!
| Halljukn szép H^jla lá||Jök
mulassunk!
Ilajta párok táncoljunk!
.Megjelent és mliiileii íiazul kttiiyvkeretfktMU\'slwii kap lm ló.
HalljUk a 8Zép SZÓt! Mjgyar felkanOolJ (io.Mt) kónyv, szerkesztetlek WajJiu: Jóiicí ú« HAtofll l.íjm. Második jawtott é.- leiejáesen bővített kiadns, uiely koiojt es kötetlen mm-deniit-mfl l\'olkflizéuitésl wrtalmaxváor diwei kiallil.Ua rí töiu»tt tartalma, ugy limnoi es mulattató voltánál lógva mindenkiiiek. de különben ai Uju.ag lig) elmebe ajanlható. SSO lapra terjed s diizes kiállítású. M l-só kiadna lf.oo jn-ld-Miy egy ev alatt kell el, mely rlegíé luioiiyitja o kon)» eleiieialo>agát. A kimen)koif-u ltvnyuu-k ara I Irt Ml kr -Tartalom kivonata Klóizo. Költemény. A wmt eredete. A baxara. l»i«Uune]ielyiiel. I»iiz-ebednél. Hölgyekre. Cíaiádiilunepélyokúél. Kerv&zlefóbéli. !\\xn|ele>uapou. .Névnapon. lejegyzéskor. Menyegzóbeii. Ileigiatásual. ügyleti Ootu-|iélyuél. Vegyes ko»íoutc»ok. Összesen ilíö felki.szontést tartalma/.
Rajta fiuk vigadjunk! KiizkedwsségU dalkőnyv, ötödik bővített kiadás. K nagy szór
galomm«l osiz*illitott mii. közel 1.000 valogatott dalt tartalmaz , újonnan leüal.álbalo magyar opera e» operett.! dalokkal bővített tiid, színei borítékkal kötve, csltitís kiáltásánál fogva ik kiuitió, moüdliatni: a maga nemében páratlan mii, mely már több mint tízezer példányban forou a kotoiuég\'közén. Ara a Hoo lapra terjedd könyvnek.1 Irt 80 kr. (lyüjtlUjc Wajdits Jozitjf. Tartalma llonlidalok, katonai dalok, indulok, természctdalok, romauezak, éles- éi gunydalok, ixer.\'lomdalok, bordalok, táuczdalok, rab- es dubajdalok, idegcu dalok, , éi operetté dalok «at. fiuk vigadjunk! Magyar dalkönyv oleió kiadiia. kr.
leányok mulassunk! Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek azámár^T gyiljtiíito \\Vajdits Joxaet. Ajánlható mindkét neiriboli mulatni aAgyo kóíöüíégtlí\'k, mind béltartalmára, mind pedig külsejére Ügyelem fordíttatott, ára ax 600,lapra .terjedd, szlunyomatu borítékkal ellátott kouyvnuk I írt tiO kr/ Arauyinetizéiil dÍMkiadásnak J frt .lío ,kr. — Tartal.y kivonata\': Hölgyeinkhez. Ax egészségről..Tipertt-zutal. Öltözők szoba. Illemtan. Jeles mondatok. Ndnevek. Viriguyelv. Szi.myelv. Hxavalmáuyok, Adomák, herdesek s feleietek. Kartyavetés. KtnlikUdíivv. Soviejtá\'euilekvepek. Tir.aóátúkok.. Trillái mulat,ágok. TánczkOnyv éi

R|Jta Rjjta
Rajta párok tánczoljunk. ukat\'
Kiadtt..... . . -
Sándor táuczkouyve, mindkét nembeli ifjusig számira. I.akatos .Sándor arczkepuvel • a »xoveg kozo nyomott tautzabrákkal.
KtaJta llat.irli l..yos. I.akatos .Sándor arczkepuvel > a »xove| duzes czimboritckkal. Kvinenykotosü mtV ari l irt 40 kr. Kebelhangox. Il,uvi »é>- é-s sxilleteauapi a 4*-elet egyeb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötőit i\'a kötetlen-be,/,.,llieii, irta . ilollmam, Mor, iliszes• uyoulatú.Ki\'meiiy kétesben, ara l Itt
Vedd 82ivemet SZlVedert I savn-lmi le.ele*.. kOtiyy. a.Kalini I0«wev« V*it.uat.j» gyüjtemé-Szegényből I68Z gazdag, >z.iin.elessél, gyors *v illatos segitó iiiiu.íen *da»- e» ti vésnél.
«rt..l KeAitvv III I.IU Kj^Jov.:,leleiu I tittol IOOO litlg. I I, v» Itres ll-mtok megmérése ••\' kisxaiuitáta. A uoitata.aÍ>u lak aduik witatiiiaiu* iuegb4iax..ata.naias*t,.|i ubiazat a siily-mértéke* váiHsulyia sál. át ált.\'iíUlasan.ll laolazat ts.fcUbe.t «■« áV Hjtái mutat. tái.la
tKt\'ési e» k..t,a,l ll,. í.amitasi. T».suiiy.Scntili t«-t»-g-«*-t laWaaal i tatöhu kiMaiuítása-boa A lov.k lii.liUWI>-ke-. .i luraa uzetese-, e> a gooeh gorgetuivilvk Cicünüyyíroli tablá-Illók Ára Kötve e ül^eaeii kial.ir.»t< XseliaonyvueK isi ai. irmand. A birea ezigányné. igaxiii\'imlo kártyája) íj >zinezelt kártyával, magyar aláírassál és
)
.(lmo8könyv, „,gy. i
tartalma : Áloinmagya kaballá. Nagy ker.-.zt
"Opti.mi. 1.70 lapra törje |,i 0<M>/ko,i|i . titkos kií\'.illi. iimy indve.zet. vliitii ker.s\'zi. I.épr>.
lék ár>Z4bái) l\'táneták magyarázata. — Mindennapi, éliomra való piu.sxeneseK tej i, ujatib és régiubtí sieriut Szereui-n\' e» »*er,uic»étleusegi napok .-izereiicse-tabel Ara |okr
MQ* Postai rcndolósek.a levóf vútolu után azonnal teljesít telnek. Minden tiz példány utáu egy tÍHílolot|>éldánynyul"is szolgálok.
Mint liatal kiálló, az olvasó kozOiisé* ji.irtfog.V>4t kéri. •
WA.IDITS .1 Ó/SKl"\',
N a k y-K a 11 í z » á n.
mii— es

JÓ ÉS OtÚSÓll
KOPFMAHLER KAROLY,
Ö R A S
NA Q Y-K A N I Z S Á N.
Ajíinlja legjobban felszerelt órnruktnnft, hol mindennemű jól szabályozott (int nagy viílasztdkban, egy tSvi jótdllda mellett kapható S/.jiintalan zsebórn, Iejí(inomabD.-U)iiiö.segben. A cs. kir. arany- ós czU6tbi<lyegztfhiva-tal által megvizsgálva.
Valódi Remontoir, szabadalmazott
külön mutatómúszerrel . 22—f\'2.r> ugyanaz kettős fedéllel, jegezet
üveggel Igen linóm női aranyéi tik, aranyból, -I rubinnal . ugyanaz, zománezozott . ugyanaz, jegezett üveggel Női órák kettős fedéllel ugyanaz zománezozva ..\'..-. 70—80
32-38.
26 -28, 27-31, 2f> 2!». 40—4(5. . . f»t) —«1. yo -100 frtig.
forint.
Kíiist benger órák, I köre . 9 — 12. ugyanazok kettős íedt\'dlel 14 — 1 <». ugyanazok jegezett üveggel\' 14 — 1 (». Valódi angol horgony \'. . . 16--1!». ugyanaz kettős ledéllol . 18—21. ugyanaz jegezett üveggel 17—21. ugyanaz kettős fedéllel . . 20—2f>. Valódi Zchifl&nn Kemor.toir bor- .
gonyóra,a fülénél felhúzandó 28—33.
Arany Kemontoirórák ......
Vadász és dolgozó Kemontoirórák talmiaraliyban, 1-1 fiitól fölfelé.
ftbresztók, igen jól járók, darabja 0 irt 50 kr.-tól fölfelé . . 2l> frtig.
Ingaórák naponként íelhuzandók.....10 —13 frtig,
"S minden nyolez napban felbuzandók •.......l\'J -23 frtig,
/ ugyanaz, órát és félórát ütók ......... 30 —40 frtig,
ugyanaz, negyedórát Utók és ismétlők ..... 48— 70 frtig,
bónapszabályozók \'.......... . . 28 — 39 frtig.
Javítások egy évi jótállás mellett a leggondosabbnfl eszközöltetnek, vidéki megrendelések előre beküldött összeg, vagy utánvét mellett pontosan megkübletnek"; nem tetszés szerinti órák mlirden szó nélkül becserélte^íek. liégi órák becserélésre elfogadtatnak.
Minden tőlem vásárolt őráboz egy igen csinos talmi-aranyláncz és jótállási bareza ingyen adatik. (tu7—i)
A liivliiu\'-léle Kmiiys kivmiaí,
mely a béesi orvosi liatósáRtiil mint ^yógvszor elismertetett fa a krakani orvosi kuriól ktiliinösoii ajá.iltatott, az iltaláum\'orvosi véleiiiényezósek szerint minden eddig használt «zer kiizUtt az első helyet foglalja .i| mell betegségeknél. Ugyan gyorsan gyiigyitja a tUdővészt (tnár előhaladtalib állapotban is) á tlldó grtmőkórt t jelek: vérkiiliiigtís, iégzé.snohézség), \'gvoinor^ia» éa bronehiálhuriitot, vérbiányt, sápk<irt, sorvadást, liysteriát iís idoggyjtngeségot. Kgy Üveg ára 1\'írt. 4 üveget tartalmazó csomagtól feljebb történik a szétküldés a
ilvuniys gyógyintézet
Hées, Marialiilferstrasse \'Mi.
Je«yiel t Oly mellbetegek, kik eddig — orvossággal — minden látható eredmény nélkül gyógyíttattak, lelliivatnak, miszerint a Liubig-féle kivonattal nég\'egy utolsó kísérletet tegyenejc. (87.1.-^5,V!0
arveres.
Folyó évi uovomber hó -l-től kezdve, minden Inhfóii é< pénteken — az ünnepek kivétólével — reggeli \'.I órától d. i(. 3 óráig a répeze-szt. gyiir^yi iirudalomhoz. tnrto/.ii, ugynovozett /jeliül// erdőben nxálaiikéiitf < 3)
FA-AR\\ EHEZÉS
fog az urodnlom részéről tartatni, — és púdig nz árverozéi a lentnovezett erdőnek azon részén kezdetik meg, a mely a VóxfáróCAtHÓ-SzeleHtére vezető országútra tlill. Kzon szhliiserd ó Ilii fi///tikból, s egy kisebb ^zben hxU- fa enerfákból, valamint • gyöngébb fll/érl :/á ll fákból áll,; — mindezen nemű fa szálai X 2l hüvelyknyi átmérő mellett átlagesan lU— 12 öl magasságnak, s ilyen szálat tartalmaz az erdő 17,000-ot; egyenes ágtalan niivósUkuél és általában kitűnő inin\'öségü.knél fogva míndeitféle szerszátnfátiak, mülanak, s kii-lönösen p.edig k-Uhirok- fa iksokUak huszuálatára, s l^válölag tz\'MÖkarók készítésére igen alkalmasak.
Az elatlás Uakis azonnali késZpénzlizijtés .mellett történik, a inegvett faszálakat ijeni szabad levágni, hanÁii a gyökerekkel együtt kivágandók, s az ür a kiásott l<il(I(|ol betolteniW.
A megvett luk, miután a fiild mezei művelés alá vétetik, legkésőbb 1873. évi mdrez. l-ig elbordandók.
y—\\ Ha nótán rost-időjárás vagy más előreláthatlan akadályok miatt az clltordás kollő idő-yton nie^ nem lürtéuhoinék, a vevőknek hely- fog kijeltotu\'r, hová a fa általuk iisszehordatvSn, május l-ig a vevő vészé yére inegtuaradbat\'. f
Ami má^ezius l,\\ó l-ig el nem hordatik, nz a vevő költségéire és veszélyére fog k fel-ssántandó lóidról oltávol^tlalni s a kijelelt, helyen lefrakatni,:bonnati azonban május l-ig szinte okvetlen el kell hordatni.\' , ,
Itépezo-Szont-Oyórgyün, 1872. évi óktobor hó 5-én.
A répczc-szent-györg\'yt tirodnliini
Usziség-. __
AVajdits József, kiadó-, lap- ós uyomdatulajdouos, gyorsSajtónyomása Nagy-Kanizsán
Csak
KÖHJN GYULA
norinbergi-, diszmíí- és divuttíni niktárálmii H a g y-K a n I 2 s á n.
Belus ur gyógyszertára mellett és az uj takarékpénztári liáy.lmn
LKQIÍASfÖSB ¥ALAS2TÉKEAN W JUTÁNYOS URON K&PK1TÓ
KARÁCSOM ÉS UJ-ÉVI
njúndi\'kiikul hzoliíúló
s gy
Ki alkalommal tisztelettel jelentem, hogy az elismert jó, kitűnő és , világhírű valódi . (945 — 2)
I lowe- felo varrógópe k
főraktárát Nagy-Kanizsa és vidékére nézve átvettem, s velők jutányos áron • . szolgálok..
NA (íY-KANIZSA, 1872. november 2S-án.
9641c szAm.
Tizenegyedik évfolym*
Eloflietest ir:
■•gésr -ívre . . 8 frt. fél érre ; . . . 4 , uegyo.l évre . :2 , Ki/U Kiiiu 10 kr.
Hlrdateaek lulanyasaa
NYH.TTKRI\'.KN" i aurouklut ll) krert tA-
Zala-Somogyi Közlöny
wr
. - .....^
A lap aii llcrul réssot . illető ktlzléuuüiyiik. a j atterki>azt<ilii-z, \' j
anyai
•ll-t
kuiiriui-liyrk |»-.tij kisdobos liurnieiittMi Uisendók:
NAÜV-KANI/.HA Wiaaaloakix.
. I
^ tömök f.i ^ ,a „zalamegyei gazdasági egyesület" es a „nagy-kanizsai Kereskedelmi s iparbank\'- hivatalos értesítője.) . ^
Hctciikiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes (arlali)iii lap,
-.JL
Felszólalás a pApn-csáktornyal, vas) niOHt JánosüÁza-esáktoruyal vasúti terv éjiekében.
Nem titkolhatjuk el megütközésünket azon mulasztás felett, melyuél fogva ama vasúti terv sorsáról és Illetőleg elóhaladott-ságáről, mely hivatva van, fontosságánál | fogva, az ország egyik fővonalává nőni ki magát, mely Zalamegye székhelyét s vele a megye egy eddig elhagyott, nevezetes részét végre — valahára vasúthoz fogná segíteni, soha egy betű említés sem tétetik e lapok hasábjain *)
Nincs szándékunkban tisztán a szerkesztőséget tenni felelőssé e mulasztásért; mert megeshetik, hogy tán másutt is kell annak okát keresni; — de midőn a megye érdekét öly közelről érintő kérdés, egy, a megyei érdekek képviselésére hivatott lapban szószólójára nem talál, kell, hogy elszomorítókig hasson azokra, kik a kérdéses terv országos, ugy mint helyi fontosságát belátják, vagy ott más oldalról is érdekelve lehetnek.
Lehetetlen, hogy mindenki ne találkoznék azon gondolatban, miszerint e pillánál ban egyetlen kérdés sem bir hasonló fontossággal a megyére nézvp, s lehetetlen, hogy a megye ellen intézett merényletnek ne tartassék minden oly törekvés, mely netán — habár következményében is — a kérdéses terv meghiúsítására vezethetne.
Nincs több és kevesebbről szó, mint a megye szégyenére mindeddig vasúttal nem bíró székhely számára is végre-valahára
*) Bocsánat, már több izben közöltük az Ugy haladását, nevezetesen e lapok f. évi 22. 20. 34. 04. 00. Bzátnaiban, aőt az aug. ha vi Zala-Egcrszcgcu (Ir. Batthyány Zsigmond eluöklele alatt tarlott értekezleten lapuuk ez ügy hivatalua lapjául határoztatván, azonnal kijelentők, hogy készséggel a gyorsan hozzuk a közleményeket, tettünk is lépéseket ujabban nem rég, de azon választ nyertük, hogy az Ugy a miuisteriumnál vau. Hajtunk iiinus mulasztás ; épen lapunk bezártakor vettünk egy ez érdembeni hirdetést. 8zerk.
megszerezni azt, s az által minden vidéknek hozzáférhetőbbé tenni. Nincs több és kevesebbről szó, mint a megye éjSzak-keleti sarkától le, egész Csáktornyáig oly vidékeket segíteni vasúthoz, megadni nekik a cullurát, s illetőleg bevezetni a vasút áldásaiba, mt> ■ lyet azoknak nem csakhogy megízlelni még alkalmuk nem vala, de sót a jeleli alkalom elhalasztása esetén, arra tán többé gondcl-niok sem volna lehetséges.
E terv van hivatva arra, hogy mindezeket megvalósítsa, s mivel.ennek jutott a feladat, hogy létesítse minden eddigi, vagy akár későbbi tervek között, a legrövidebb vasúti összeköttetést a felső Duna s a magyar tengerpart között; kösse össze a legrövidebb utoi\\ Győri — s minek katonai szempontból oly toppant borderével kell birnia, — Komáromot az\' adriai tengerrel, már így magában is több, mint valószínűséggel bir a kiépittetésre nézve is.
Mindamellett sem felesleges, de sót nagyon is szükségesnek kell tartani az elő-vigyázatot, óvatosságot atua fel-felcsillámló s — mondjuk ki — a legbefolyásosabb egyéniségek támogatására számított ellen-törekvések folytán, melyek az illetik liaza-tisága, becsületessége mellett alig hihető, hogy bármi alappal is bírnának ; de már így magukban is képesek némi nyugtalanságot idézni elő.
Igaz, hogy mai nap, midőn a vasútépítés csak is saját erejére van utalva, s az egész kört csupán száraz, kérlelhetlen számok szokták betölteni,kevésbbé érvényesítheti magát a befolyás is; mindazonáltal a közelebbi vasut-épitészet története pár vaspálya , melynek — az állam terhére — már születésekor nyakát szegték , eléggé alkalmasak élénk emlékében tartani az embernek ama közmondást: ,Kit a kígyó megcsípett, fél az.* stb.
ftpen azért is szükséges itt a nyilvánosság. Hadd riadjon vissza egyfelől a csak mindenkor magára gondoló, s a legszentebb czélt is feláldozni tudó önérdek; — másfelől mcgismcrtetvén.uiegérlcltctvén az eszme,
kiillő pillanatban mintegy ember támadjou fel a közvélemény,s magáévá téve a kérdést, biztosítsa annak keresztülvitelét\' minden\' eshetőségek ellen.
itt a kényéi-törés pillanatja; itt az idó, hogy a fenforgó kérdés megyei kérdésnek mondassék kí.
3IIIy tenyész-Irányt kövessen Jövőre a kisebb Juliteuyésztü ?
(lulytatAsa é« régé.)
A mint már cmlitém, az indolentia népünk egyik szomorú öröksége, de gyakran kibontakozik abból, mihelyt valaki az eszközöket kezébe adja és a kezdeményezést \' elúsegiti. így lenne ez a kisebb juhtenyésztők : általam javasolt jövő tenyész-irányára néz- 1 ve is, mihelyt azon módokat feltaláltuk, melyek neki a kezdeményezés eszközeit kezéhez juttatják , meglenne nyitva az ut, melyen haladva, a siker és eredmény az általános érdekeltséget csakhamar felkeltené.
Kisebb juhtenyésztőinknek legnagyobb része kevésbbé ismeri azon julifajtákat, melyeknek vagy tisztán átplántálása, vagy az ezckkcli keresztezés eredménye által czélját érhetné, azonkívül nem is tudja az okul és módot, hogyan és honnét ezen állatokat beszerezni, és épen ezen körülmények azok, melyek a kezdeményezés elé a legnagyobb akadályokat gördítik.
Távolítsuk el tehát ezen akadályokat, mutassuk ki illető helyen az utat, melyen haladva, a közjónak s így hazánknak szolgálatot tehetünk; hordjuk össze az anyagot, hogy belóle egy egészséges egész nőhesse ki magát, emancipáljuk már egyszer magunkat, nehogy mindent a külföld kezdeményezzen számunkra, utóbb zsebünket majd kiaknázandó.
Hogyan lehetne tehát kisebb juhtenyésztőinknek az eszközöket kezébe adni és a kezdeményezést elősegíteni?
Szörény véleményem a kővetkező lenne. A nm. m. kir. földművelési ministeriuiu kegyeskedjék kisebb juhteuyésztőiuket a te-uyészanyag beszerzésénél épen azon kedvezményben részesíteni, mint hazánkban az angol telivér-ló tenyésztőit; kegyeskedjék a tenyészjuhok beszerzésére bizonyos meghatározott összeget kölcsön kép előlegezni, a ezélnak legjobban megfelelő tenyészanyagot a külföldön megvásárolni, a gazdasági egyesületeket a teendő beszerzésekről tudósítani, sa beszerzett anyagot bizonyos meghatáio-zandó módozatok szerint kijelölt és mégha tározott napon a kisebb juhtenyésztők közt elárverezni. Ha többlet mutatkoznék, ez a jövendőre, mint alap, szolgálhatna,ha veszteség. a mit nehezen lehetne feltenni, ezt a czél igen könnycu igazolhatná.
- ügyelőre csak a bergamói óriásjuli és a Southdtiwn lenne beszerzendő, és pedig mindegyik fajtából 2(J kos és 50 auya, elób-benieket a tiszai, utóbbiakat pedig a dunai kerületek számára, számitásom szerint 8— 10 ezer forint e czél elérésére teljességgel elég lenne.
Kz a nm. m. k. földművelési ministe-riuiuhoz beterjesztett emlékiratom, a kisebb juhtenyésztők jövőre követendő te-nyészirányára nézve. v .—.
t Hogyha itt letelt eszméim viszhaiigru találnának, sa magas miilisterium ezeket a közjóra hasznos\'és üdvösöknek találná, szerencsésnek érezném magamat, ha ezen czél keresztülvitelére szolgálutouiat fölajánlhatnám, hu magamat mindazon közegekkel, melyek az emiitett tenyészanyag beszerzésére a legbiztosabb fölvilágosítást adhatnák, érintkezésbe tehetném, hogy annak idején mind a tenyészanyag beszerzésében, elárverezésében. s fókép a követendő" tenyés\'z-cljárásban, tehetségein szerint, segédkezet nyújthatnék.
ENGKLHRKOIIT KÁROLY.
TÁRCZA.
N e ni o n tl ti____
Oh ne mondd, hogy nlm\'i a ner«l«
Itlent\'íl jau -Vi Udet4*, H oli ii a mondd, Iwgy uincs, oltva a Krjürüm kOst héma ssouvudíi
uli n« l.ldd, liogy a foHiUi|lt víruel
Kallialxó kfljea ingerét Krvritllk int listla s«eielniinek,
I annak ll<tv«ii, .1, mint garjjadehu i aajlő Ingerét.
Tintán, liivon, nníeUldoséii. lluldogiágbau. meiniynrOinlit-ii élni fcliír naivval mégis Almodén
Htenl e» értés, s lldva a kebelnek,\'
Mely felkelti aM \'rAgyait, t. a listla kéjörttiunek
Csattogtatja angyal aiArnyait.
DKrtZATH 0ÉZX.
A frelbergl őrlllt.
. llestély.
— Ném»tii01 •. Tihunyi Ul/ut(l. — (Folytatás.)
A terv készen van — de nehogy vigyiz-talaua&g vagy elbatnarkodás által meghiúsul-jon, vagy egyesek által kifecsegtussék és az egéaz terv haszontalan szappanbuborékká váljék, különöauu megakarom mindegyiknek mondani, mi szerep jutand neki. Annyit mondjatok mindenkinek, minden ház vár, minden tér és ú(cza harezmuző legyen, mielőtt mi a schwédek.által porba sújtatnánk ; maga az Urunk temploma ia menedék hely legyen a | holtaknak és minden fa védl\'alúl óvjon a durva éa eretnek vérszopóktól. — Ki elfogadja indít-ványoin,az álljon fel mint beleegyizéso joléíll.* I Mindenki felállt,a kereskedő és tanács bátrabb; jai újongtak örömükben. .„\'I\'i mindnyájan", végzé a városbíró be»«!dét, „ismeritek kedves láuyom Klára szomori\'t állapotát; higyjétek cl inkább mogbocsáttatik azon nyomorultunk, ki ennek okozója . volt, mintsem a achwédeknok megengednétn a mindenható urat jálazni. Ha Néinetbon minden polgára igy érezne mint én, úgy ez nem történnék többé, és az ellen nem telte volna lábait hazánk szeul földjére I —Most rajta, a dologra. Lőrincc barátom legyen oly jő és kísérjen engem el., önnek különöset! vagyok mondaudó valamit."
A tanács tirömújongva oszlott szét.
Még ugyanazon éijel lőu tud tokra ady* a freibergieknek, mit határozott a tanács, s bogy ..mi minden egyesnek a kötelessége Seukisem vonakodott az ellen otelekedni ,
mi mondva lőu; a meggondolással visszatért a bátorság és tevékenység, s miudeu arczről az üröravonás volt olvasható.
Az éj csendjében a láradhatlan városbíró, kiválogatott polgárokból kis hadcsapatot állított elő, fölfegyverkezve őket puskákkal éa pisztolyokkal, és nem messze a várostól egy halmon tolállitá őket, mxlyről kápolna tekintett le a völgyre, a gondoaau elrojté őket a templom udvara falához, vagy más rejtett helyre, éles tekintete tnitsem került kl.
A kápolna udvarábani bejáratnál magas hárafa állott, moly szélesre kiterjedt ágaival kékes sötétséget terjesztett, s különösen foutos-nak látszott lenni; mert Lőrincz barátuukuak, mintegy oltalinul látszott lehetni, ki utasításait jobbára a városbirótól kapta. Minden egyes omburiiek inély hallgatás lőn megparancsolva, és.ünuepélyua oaküvol kellett megígérni — magukat a legutolsó csepp vérig védelmezni 8 meg nem adni. ,
Midőn őzen előkészületek a leggondosabban elintézve valának, a város atyái a város bíróval élükön, siettek viasza Froiborgbo, és elfoglalták helyűiket a tanácsteremben, hol az egész éjét virasztva töltötték.
A nap még sugaraival alig látszott a láthatárt kissé megvilágítani, midőn az őr kürtjével kétes jelt adott, hogy a schwédek Freibarg felé közelednek. A városbíró, Kiaelcs Mark, gyófsan sietett, csak kevés liat$l embertől követvo", ifjú efélylyol Istenbe hulyozvö erős bizodaliuiU^^nemBtiveiien .látóit vendégek \'elő, mig a város lakói térdre borulva, kérték az ég Urát a veszélyt elhárítani. Bársony és sulyum vánkosokra fektetve\' vitte, Freiberg tanácsa a vároa kulcsait.
A vároaou kivül jött ossza a achwéduk I táborkara v.áros képviselőivel, kivel féle-lemtől eltelve, nagy néphullám követett. Leg-! nagyobb alázattal hajolt meg a városbíró , j kinek ezüst-hajazálai s méltóságos tartása, uiély | tisztelet, félelembe vegyült, példáját követték | az utána jövők ionul, kik u schwédek tábor-! noka előtt megliajidtak. Az aggaatyáu képvi-I selé a város elöljáróit mint azóiiok, érzékeny i hangokban kérte kímélettel bánni el Freiberg j minden lakójával, niiudeu terhet, tui erejökhöc képeat elviselhető lesz, igért teljesíteni.
A tábornok, tiírzoinborz szakáitól övedzett J arczát nem is forditá a beszélő felé s nem utálta tá a küldöttséget egv pillantására sem, íiaueiu ! válaszúi ezen szavukat tlobta oda: .Mire való , liaszoulalauság ez ! M i jd megláijuk, meuuyire teljesítitek jelenlegi iós/iviVakaratotokat, ahhoz ! fogjuk magut)ka( alkalmazni. Arauy,bof ca uő a megváltási . dijtk. elluuk\'uző esetben jaj \' nektek
| Azután dülnis lagmuztlulatot téve, aar
kantyút atiolt lovának és serege élén termett, | kevélyen tekintve a város felé. Legwlőaiör is, , mintegy sötét se jtelemtől megszállva; az északi L külváros első hálától végig u nagy vásártér s | az úgynevezett hooi/ú-utezán harczijsaiból aürA, 1 majd áthatlan falat kép eit, a csak azutáu 1 követve tábork iri lisztjeitől, iudúlt meg lassan a város felé Az e^ész táborkar előbatolt egész a tanácsházig, melynek átulloiibun a városbíró ; lakása volt. - \'
Páni féléiéin lepte cl A\'rciberg lakósait; !\' du az\'ért egy-két köunyelitlfi, a nézéai vágy é« kíváncsiságtól eltelve, az ullúnség bevonulását szemlélni akarta, lehetett ia némely ahlakoál azép főkét látni, külúuöaeu női fejeket,
I 4. A botogok olholyhoztotéaéro ás ápolá-
r h a 1 n r n «ira nézve, városokban rendoson szervezett
V U ü I l r u. kórházak, faluhelyükön mag.ínlakáaok meg-
\'■\'• Midőn n mogyo tiszti-\'és tiszteletbeli állapltandók lugkivál\'l oly betegek számára,
orvosai a központi járvány bizottság kiküldött- \' kik tartózkodási boly utSIkiil lován, máj inon
Bégével 0 hé 20-kán Zala-Kgerszegon tanács- j helyre nem számithatnak, vagy a beteg
kozáara megjelentek, Ili tagú-bizottságalakult, ! valamely családtól el nem külöiiiiholő. .13 orvot és 3 kiküldött tag ült össze a jár- j 5. A hullák oltomotéséro nézve. Mindoá
vány-eholerát tárgyalandó rendőri éa gy • gyásza ti szempontból.
A tanácskozás Grész János, megyei tiszti | i főorvos úr elnöksége alatt tartatott meg. I Kínok ár jegyzőkönyvbe vétetni kérte a | íánácskuzás eredményét, melyre »é/.ve » in. k. ; híd ügyi miniaterium áltnl f. évi p/.ept li<> 14-éu kibocaájtott utafitáa vétetett irányúi . » . hogy ennek érteliuébou helyes irány követtel- j heaa\'ék. felolvastat ott. * I
Kiélik volt a tárgyalás, egyszeramint érdekes is, mert az figyhöz^ly orvosok szóltak;, ^ kik az említett járványt többszörösen ügy-kezelték.
Nagyon helyesen és tudományos, tapasztalati szakképzettséggel tárgyaltaiéit a cliölc- | rának járvány- é* ragályos természete,. pro et conlra fejlődtek a nézetek annak -erodwti fejlődésére,éa terjeszkedésére, végül abban lett
halott, melynek földön fölüli biztos tarthatására azon házban, mólyboii meghalt, külön hely ki nem jele\'hető, halotti kamarába áthelyezendő., •|M ora előtt egy halottat sem szabad eltemetni, nehogy tntszlioltak élvén, temettessenek el. Halott-kémek szitrzendők. s mindeo. család, betegápoló utasítandó, hogy a halott alkarát zsineggel kösse meg szorosan, mert hit az telsz-haloH, ujjai-IS óra előtt felfognak duzzadni a vértöniórülés áltnl. v .
t>. Kérhelyeken minden néposoportosulás betiltandó, e szerint az iskolák hcfcarandók, a nagyobb katonni összpontosítás, beszálláaolás beszüntetendő , iniiYden kojitárgyógyitgatás, titkos szerek \'á\'ritlíifírs/.orosirtt-eWI lantié.
I Népszerű oktatás szétosztandó a nép közt falragasz formában, hogv az deiglenes irányul Igálj.inaz örvös érkeztéig.Nagy számban nyo-
fejlődésére,és terjeszkedőére, végül atiUan lett ma(|(; jin ify ,, (.j, i[ra 1^70 ,iyj augi |,é
n mogálbipodás, hogy eredetileg tniasma ál- ;t|.tf„ olkészljlt „Népszerű oktatá
jutott,
-, .\' e k
. tal létesül és fertőzés? terjeszkedik
Kgyhangulag mondatott ki tehát azon szükséglet,hbgv a remlőri intézkedés elsőben is a kór fejlődésé- és terjeszkedésének kiszorítására légyen irányozva. Ktinéllogva:
< I. határoztato tt re ídőri tekintetben:
.. 1. Uilgy a járási járwánykvrületok a silikí^ghez képest apróbb jdíjvány kerületekre osztásúnak járvány-orvosok, betegápolók, kór-*és me\'nhejyek megállapításával. Mimién község maga képezzen egy-egy albizottságéi, mely végrehajtó testülete legyen a járási járvái bizottság rendeleteinek. Indítvány lm hozni hogy a szükségelt fuvarok a/, illető köz*1 által természetben szolgáltassanak ki; az orvosok kivétel nélkül egyformán részesüljenek, élelmi napi díjban, a járvány megszűntével-pedig a kiérdeműllek jutalomdijat is nyer-j„n,.k.
2. Figyelmeztetendő 11 nép a légfertőzés _ mcgakndályoztatására, mert az kétséget nem
szenved, hogy járvány-oholera évben a Jég fertőzés,. nagyon könnyen létrejön. Legbiztosabb óv eljárás ez esetben a szobáknak, udvaroknak szorgalmas napf szellőztetése, ablakuk, ajtók, kapuk uyitogatása által, legkivált oly liáztjgf), melyet a cholerá megtámadott, kór- vagy halotti- házak.
3. Utasítandó általán a közönség a fertőt lenitésnek azonnali igénybuvételéreé minthogy tények tanúskodnak a mellett,"hogy a cholerába esendők „és abban szenvedők urű-lékei igen is képesek a gőzkörös légin k kórgor-jénztő természetet adui, azt kifejleszteui és terjeszteni. Kimondatott, hogy az árnyékszékek tartalékait a hányszékelés általi Ürülékeket legkönnyebb ragály mentessé tenni a vasgá-1 i,cí oldattal, a zárt csűtomyákal kéngöz-xel, a mosható ruhauemiieket szapulással, a moshatlauokal tartós szellőztetéssel, a hullákat chloxmész oldattal vagy carböl-sav val; a fala kiU meszeléssel, a padlókat lúggali felmosás-aal. K nézet kapcsában az említett fertőtlo-nitő szereknek előléibení tartására intézkedés kéretik.
e hole "őt
gyában." Kzek ni rendőri Intézkedések, melyeknek egyon-ii és \' mindenkorra leendő életbeléptetése szükségesnek nyilváníttatott.
11.1 lalároztutolt g y ó g y á s z a} i s z e ni-pontból: ^
Midőn arra került a syr, hogy minő gyógykezelés, ápolás és miféle gyógyszer\' vétessek igénybe akár egyes, akár pedig csoportos betegeknél, élénk tárgyalás állt be. Tapasztalati ismeretek halmaza gyűlt osjjze, s uiidóu majdnem mindegyike bőven vitatta az ügyet abba 11 lett a megállapodás, hogy a járvány-eholerának rtincs birtos, specilicus gyógymódja, 1 annálfogva a.gyógyításnál a szereket iniudig/a kórtüuetek. — természetéhez kell alkalmazni p az életkor, mérséklet és életerőhöz képest, l Altalán az mondatott ki. hogy a hevítő égény és lizesz (aetherj spiritus) léle szerektől nagyon kell óvakodnunk, mert azok iránt a eholeriku* lest szerlelett érzékeuy és nem kedvező rokonszenvvel viseltetik.
K szempontból kiindulva, jónak látta a bizottság kimondani, hogy a gyógyoljárás mi-képenjét, a szerek megválasztását a járvány-orvosok, kik ismerik népünket, a helyi viszonyokat, ebben az időben maciik állapítsák meg. Még is szóba holfttott : , ,v
1. .Hogy a oholerát sok egyénnél^jMtSge-lözni szokott gyomor csorvánál (^nstricismus) jó sikerrel adható a radix ipocacuanhae mint hánytató.
2.Hasmenés ellen * p u I v i a Do w e r i i, a l\'ingava Jáinbae ^Amerikábau jó ai-kerli szernek lenni állíttatik a chnlcra haa-inenésben.)
;u A bekovevWott hányhasmunéa és görcsöknél a mákoiiy fost vény vízzel (t í 111\' 111 r a o p i i s) vagy az c I i.x i r i 11 111 a e i d 11111 11 a 11 e r i i-v a 1,\'a kán faros pálinká-vali testdorzsöléa\'
-I. A szomj\'éa hányás ellen a hidegViz | ivásaj .jégdarabok nyelése. |
b. A hevült testnek bidegvizes ruhávali dörzsölése.
I 6. A hideg teatnok rnelog gőzzoli hovítéao, I (hevített tégla vizei-, oczotoa ruhával betakarra, í agyba teendő. Gyorsan melegít).
7. t iörcsöknél a ni 0 r p h i u 11111 a k bőr slá Való fecskendezéae.
8. As ér nyitás éa tbeaiváa nem talált rokonaienvrc.
A tanácikozmáuy ezek után befejeztetett azon egyhangú, kifejezéssel, hogy a jelenvolt orvosok annak idejében\'teljea odaadással foglak síkra szállni éa mindent elkövetendnek, hogy hiviUiiauknak híven é* becsillettel felel-Kiw^cuek meg, a járvány megszűnte után pedig kiérdemelve a közmegelégedést, közkedvességU fiorvoauk fejére a diadal teljes babérkoszorút erőmmel tehessék fol.
Kzek bői láthatja a n. é. közönség, hogy ■ /.al.imegye hatósáífí\' mindent elkövetett a le-ayitő vész legyőzésére; láthatja tu^ábbá azt hogy a jelenvolt orvosok teljes odaadással lesznek készek megfelelni hivatásiaknak, hogy t közönség lelki nyugalma haboritiilbin ma-•adjon s erősen bizzon az intézkedések sikerea_ itrcdinéiiyében. Végül: .
Kgy szerény megjegyzést vagyok bátor tenni. Kiulékezui fog a tisztelt olvasóközönség arra, midőn e lapok egyikében a múlt évi járványos váltélázat előpostájaul nyilvánítót-tnm holmi más lerm^zetii járványnak, névf sr -rint: a eholerának, t y p búsnak sat. kerdeni ezúttal, nem volt-e• igazam V Káin bekövetkezett a skárlát, a torokgyik, a cholera, s már a lyphusnak is vannak nyomai.
\'ÍEUSÁNCZKY.
^T li 11 (1 g y.
uz u végrehajtás ?
Ugyan hol kicsik az éji homályban!? Hisz minden oly fényben úszik. .... 1V) Kiütött mindenben a hajnal, maholnap a delel várjuk, miért,hogy az iskolai törvények végrehajtása máig sem világos előttünk, mikor haladásunk deleje eddig a sarklakókhoz is táu átutalóit s már jubbau látnak az ott lakók, pláne ! ha lelkesedésünk tüzét a naphoz adnék, tán sütue is rajok.
Honnét, hogy mindeddig nem vagyunk tisztában még csak azzal sem, hogy ugyan hál kik azok a végrehajtó közegek, kik uz iskolüi törvényeknek szigorú au érvényt szerezui hivalvák!
Mielőtt ez ügyben tollamat tovább már-tiiuám, ulőro bocsátom, hogy senkire czélozni nem akarok, annál kovésbbé sérteni; de nem is tehetnem, mert tudtommal: bármelyik hivatal moshatná kezeit az ilyaemA iiitorpeíhitió előtt. — Csak pitim desideriuitiijt szándékom kifejezni a felett, -hogy legalább ezentúl ne moshassák koiciket, hanem leüzenek határozott küzegek, kik törvényiünknek, különösen a rendes iskoláztatást illetőleg, felelősség terhe alatt életei adni köteleztetnek.
S most menjünk tovább. Mindenek előtt bizonyítsuk be felszólalásunk alaposságát. — Kliez nem lölöjdegea egy kis illustratio a közel múltból.
Kátogatják-e szorgalmasan tanonczai \'az iskolát \'i kérdi egy alkalommal tőlem a tanfelügyelő. Sajnos! csak miut 01 olőtt — volt vá-Inszom — hanyagul.
Hát mértpem teainek jebmtéat! ? 1\'róbálttfK már az iskolaszéknél, de nem lett oredinérfyo. . ..
Adják bo hozzá n I Kgész készséggel.
lteadtuk a rendetlenül iskoláztató szülők névsorát, a tanonczokévnl a elmaradásuk számával ogyetembon.
Klóré figyelmeztettük az illetőket ,a következő törvényes eljárásra, hogy addig is has-
Majd meglátjuk, gondolták magukban. Kami történtV A tanfelügyelő --.igen természetes — áttette a legközelebbi főszolgn bírósághoz, az pedig - - áttettu 11 községi biró hoz, ő pedig -- szintén eltette valahová.
Ismét találkoztunk. „Nos, többé csuk nincs panasza?" Nincs nagyságos uram, mert mint látszik : úgyis lilába volna.
Hogy hogy \'/ kérdi méltó boszaiikodáíHnl. S én elmondtam hűségesen az eredményt, mely máig is megmaradt, miután 7(1—HU tauoúczum bél november végén aem találok -lO-et, sót lesz nek, kik oktober; eleje helyütt, deczember vé gén Íratják be inugukat, és ináreziusbun már kimaradnak, (nem pedig in a r á d o r. n a k, mert ezt pár iskolai hónapjuk\' alatt is megteszik.)*) Ily körülmények között aztán ki á hibás V A tanfelügyelő nom, mert nincs neki vég rchajtó -hatalma; » szolgabírói hivatal sem. • inert csak annyiban kötelessége, a meuuyibcu taaügy iránti hazatiás buzgalma jónak látja, az itkolaazéknek detto; K-közaégbiró sem do báltathatja incg magát az o^oeütióért utcza l;osszat; tehát ki volna más, (ha a gyermekek nem tudnak) mint a — szegény tanító. . . .
Nem egyszur olyat is hall az einber (most uiár igyia nevezhetni a tunilót) némely szülő tői, hogy 3—4 éveu át!!! bojár liam, és mégse tud, s nekünk mindezt hallgatagou zsebbre kell raknunk, mert — kenyeret adó principális mondotta!!— •— •
Hallgatagon, ismétlom, mert vele (a néppel) a tanfelügyelő ia csak/dázatosan megnyerő constiuctiokkal beszél hu, simogató modorban bánhatik el, mint vulámi bársonynyal, pedig uraim, a szürhez törvényes borosta szükséges.
ilógy ez irányban mi volna a miniáterium teendője, ugy hiszem, uein igényel commentárt.
HA khvró ÜANDÜK.
JKGYZOKUNYV.
A aiimeglividéki tanitó-egyletuek Süiíiegheu, 1H72. nov. 14. tartott közgyűléséről.
Jelenvoltak: idl. elnök : Könnye József, id. jegyző : Bruckar Alajos, a sütneghi reál tanári testület, több rendes tag éa tauiigybarál. Klnök szívélyes üdvözlete után, midőn örömét fejezé ki a felett, hogy a reáltunáioC is az egylet tagjai lettek, őket bemutatván, u gyűlést megnyitotta.
A gyűlés tárgyai: t-ílr. Czeiner József reállanár, a magas kormány által a sümeghi népiskolához küldött természettani taneszközöket bemutatta, a méter mérték rendszert pedig szakavatottal! megmagyarázni szivea volt, moly köztotszést nyert előadása köszönettel fogadtatott.
*) Atiita nem adtunk jelentést, 11 ax iilc\'ipuni-lian mm i« Árliatnánk, miután raegyvnk alió viitékA-uek mali; Hinti lauUlUgyelCje, tonlig iiityaiicnAU sulik-légUnk volna rá. -II. H.
Kzen női fők közt kitüiil -egy, úgy az nrez szépsége mint fényes öltözete által, s ez Klára Kiseles Mark leánya volt, ki i\'iz atvai ház erkélyén üli, legfényesebb öltözetét véve magára, mintha mennyegzőre készülne; nagy, sokat mondó szép szemeit a sokaságra füg gesztvén, mely az utón előrehatolt, —, a ki őt -meglátta, azon véleményben lehetett, hygy Ynárványszobor van ott fölállítva.
Midőn a táborkar követve népbullám által az erkélv alatt clvonúlt, a schwéjlek tábornoka egy futó pillanatot vetetya marásba, s kaján mosoly vonult ajkaira. Valamit súgni látszott a mellette lo\'vagoló tiszt.fülébe, mire az szinte fölemelte szóméi/fogyóra -pillanattal szemlélve a szoborszerú aliikot, ,1 tábornoknak úgvlátszik, hízelegve válaszolt, miután hangos kín-zajban tört ki éa ujjávaj\'mutatott a város-\'bíróra.-
A városbíró nom foghatta fiil, mit jeli\'iit-aenek mlndezt\'k, ogy ösztön,szállta meg. tok * tekinti itt Klárához,- s\' szemeivel igvekezett . tudtára adni,hogy távozzék el.Kzegész jényével az ellen tábornokán függött, ^íem véve le tekintetét róla, s igyekezett vizsji szemeivel az "egéhz alakot jól megszemlélni, s öukéntebin remény szállta meg. A nagy szemgolyók üregeikből látszottak előrohanni,ki:bh; hullámozva Kimolkedeti, vőnásíti mindig élénkebbek letU\'k, ajka halk^iavakav látszott "febegrt\', mintha a inultat. a jelenbe varázsolná át, kW.ét szívére nyomta, mintliu zajlnsát caillupitaoá, a egi\'wz alakján ogy fénysugár húzódása látszott -mely öntudatát visszahozza.\'
fiabár a városbíró más \'gondokkid .Volt U. ^brbolve, de az atyai bzIv benső. sugalUta gon-dokuit éa azomeit szüntelen lányán L.ordozá,
nem képzolhotte el, mi okozza leányának eino feszültségét és bensejének eme látszó- háboro-dását. Látott^\'— de nom hallott semmit, ugy látszott, • mintha az idegen megjelenése bűvel bírt volna a leány lényére.
A tábornok bensőjében szinte változás történt, mi arczvonásaiből , volt olvasható, többször emelte föl szemeit az erkélyre, a vonásai mindig elsötétültek, úgylátszik, lelkiis merete furdalta, visszavezetve őt oda, a midőn vétkezett. <
Eközben közelébe értek a tanácsháznak, a menet megállt -- a sorok Üdvözölték a táborkart, -a tábornok villáulgyorsasággal ugrott le lováról, melynek zabláját átnyújtotta egyik apródjának, egy intéssel maga mellé hiván tisztjeit, biztos léptekkel haladt az épület felé, mjnt ki igen jól ismeri a járást.
A boinunotKél megállott, rendbe szedve magát, \'széniéit végig jártutá a néptömegen, s oly állásba holyezto inugát, mint ki beszédet akár tartani. 9
Ugyanazon pnlanatban egy élesen sikoltó hang hallatá magát artulsó oldalról, fájllalnm«, iiiitj.il öröáiliangolcba változva át.
\' ,Miíricz —u kiálta Klára, ,ő az Ueiliug! kedves, barátom vhliibára viaazajóltél? . . .
Móricz----— —1- jövök! ..."
Mintha villám ütött volna lo a városbiró előtt,, oly világos yolt előtte, — egy pillantás, egy. vigyázó pillantás a tábornokra, meggyő-7a"dteté őt, hogy az őrült, szeme nem csalódott, a szerelem megvilágitá -szemeit, ő jól látott. Kelkén-keresztül .mintegy kétélii tőr Valóit miud(i2 keresztül, a fájdalom majd földhöz anjtottá szerencsétlen gyermokeérlf ezen lolört liliomért, Dzeu,\' a\'csábitás álul törzsétől lesza-
kított rózsáért. Tekintetét uz égre oinollo, aj- | kait összeszorította, nehogy a boszú ellebben- ! jen azon.
Mindejj|Mizom az erkélyro irányult, egy j általános ha|k susogás hallatszott és a|durva bar- ! ezosok vadkaczája. Kisoloa Mark azt hitto, a | föld szétnyílik alatta.
„O az", susogá L\'rincz a városbirónak, | „ő az bizonyoBan! nekem olső pillanattól a feuhéjázó ismerősnek tetszett."
A tábornok a hallottakra bolt halav&ny lőn, de csakhamar visszanyerte hidegvérűségét, és igy szólt : , .Mit jelent e kiáltás? — Annyi tiszto-! létben tartjátok-e ascbwéd koronaképviaolőjét, | hogy bolondokat és asszonyokat küldötök ! ellene?---mégogyszer, init jelent ez?*
„Ama liatal nő ott, kiáltá nevét tábornok úri" válaszolá a mellette Jövő tisz(,
Kgy tlühös pillauatot lö\'volt a tiaztro, ntiután tekintet ét nem akarta koczkáztatni; do nevének említése visihangra talált az egész tömegbon, s mindeuki meggyőződött arról, hogy ,ez Üoiling, a mérnők,* a minden ajkról 0 név hangzott, visszaomlékezvo az eltűntre.
.Csönd," dörgött szava a tábornoknak, kinek nom-vwjt.inyéro a felismertetés, .csend, egy pisszenés se legyen ! Itt más forog kérdésben, s nem az útczalápsolók vagy tréfálédzók lármája. Előre a czélhaz, írtért különben iaj nektek I"
Végezve szavait, eltűnt a boltív alatt, a szárny ajtók megnyíltak és ő követve táborkari tisztjei által, belépett k tanácsterombo.
A tanácsterombo érve, a tábornok érez hangja lón hallható, kérdezősködve, a kivetett hadi sáros után, fenyegetőzve ha az haladék nélkül ki nem szolgáítatik.
, Ugy látszik," beszélt a tábornok, .ti froiborgiek enyelegni akartok velünk és azt gondoljátok talán, hogy az egész nem egyéb néma képletnél és készptyiz bolyett őrülteket akartok a nyakunkba akasztani. Kn — önhöz fogom magamat alkalmazni Kiseles Mark úr, mert a kiáltás a nélkül is az ön házából jött, előre tigyelmoztotv? Icttom ön fonhéjázó, ma kacs magaviseletéről;"kitől az ombornek tar-tózködnia kell! Óvakodjatok az észak fiai haragját magatokra vonni!"
.Alkalmazza magát tábornok úr!" felelt a városbíró, „alkalmazza, a ne büntessen engem egy ssereiicsétlen lény miatt, kit egy semmire-kelő megcsalt és elhagyott, ki minden idegenben boldogsága elrablóját látja! Itt szó van a társadalom által kitaszított éa\' megvetett gonosztevőről, -r- névszerint Qeiling — ön bizonyosan nem hallott róla még tábornok ur!"
.Kirántsam nyelvét a nyakán ezen szemtelen vénnek, ki tábornok úr nevét meri bécsteleniteni ?" kérdé ogy tiszt.
A parancsnok hallgatást intett.
.Vagy jól látott Klárám!" folytatá az öreg tovább, .ön volna azon idegen, ki hároift év előtt hazátlanul e városba jött, vondégaze-retőuu és barátságosan fogadtatva és —-^-SL-
(Koljrutiss kOvotkotik.)
2-or. Könyvtár végett, miután as egylot még nem rendelkezik annyival, hogy saját költségén könyveket vásárolhatna, a tagok részéről azon ajánlat tétutott, miszerint mindenki oda fog törekedni, hogy mind saját, ugy a nevelés ügybarátainak .ddotpányaik folytán, az egylot könyvtárát minél inkább szaporitni kötelmének ismeri.
3-or. Az egylet tagságdij egy o. é. forint ban állapíttatott meg, mely két részletben az évi őszi és a második gyűlésben fizetendő lo.
4-er. Jegyző egy pecsétnyomó készíttetésével bízatott meg. Koá vésendő lesz ogy fekvő köuyy, rajta.álló földgömbbel, balról egy papír csomag e körirattal: „Sümcghvidéki tanitó-egylet IH72."
fi-ör. Határozta tott, miszerint a jövő gyűlést megelőző egy hóval minden tag tartozik a választmányhoz .Süme^hro beküldeni azon iskoláról, melyben működik: Hány a tanköteles V hány járt tényleg hz iskolába V fid vau-o a tanterein szelelve V és mejyok a hiányzó taneszközök V hogy igy az egylet mintegy statistikai adatát bírja kerületének.
0 or. Jegyző bejelenti, hogy nt. Adám Iván, hit-.és rajztanár egy drb arany jutalmat tiiz ki őzen" kérdés helyes megfejtőjének „Miként vezeti be a tanító tnnitváuyit a földrajz ebuueibo" V melyre csak egyleti tag pályázhat, határidő 1873. april 15. A dolgozatok az elnökséghez kűjdend\'.k Sümeghro. Lelkesült éljen-léssel fogadtatott.
7-er. Az ideiglenes tisztviselők leköszö nése utáu megválasztanak : elnöknek, l\'olgár János tanár, aleluöknek Könnye József, jegyzőnek Hrucker Alajos, pénztárnoknak \\\'arga József,köuyv tárnoknak Lisztiior József sümeghi tanítók, választmányi tagoknak: nt. Adám Ivén, Czeiner József, Kis Sándor, Skvareiiiua Józset tanárok ; Fxuer Alajos, Kédey Ferencz sümegbi, Uock l\'ál türjei, Nagy Józscl csehi, Végh János bazsi, (iittlíng János prágai, Kele-
"mun Ferencz sárosdi, és Kulman József ukki tanítók.
8-ot. A jövő gyűlés Sümegben, 1873. évi május hó lö-óro határoztatott.
D-er. Az egylet alapszabályai azok, melyek a zalamegyei általános tanitóugyÍrté. .
er. Fzekután elnök összetartásra és törékenységre buzdítván uz egylet tagjait, a gyűlés befejeztetett.
K. m. f.
Jegyzetté:
ÜKIK\'KKR ALAJOS,
egyleti jegyi".
Illrek.
—> t\'őlsjián ur ő mlga f. hó 23-án a délutáni postavonaton Keszthely-Kanizsa felől Oelsére utazott Séllyey László úrhoz, s Dorva-ricB Iniro ur kocsiján ment.be (lelsére.
— Qyászhir. Zarka János zalaegerszegi lakos, ki ni. Marich-Szőgyényi László ur gyürüsi birtokán l\'.l évig gazdatiszt volt, í. óvi nuv. 0-án, délelőtt 9 órakor, szélbMés következtében, rögtöni halállal Zala-Kgerszegcn meghalt,szorotott neje és két nagykorú leánya, * legnagyobb bánat- és fájdalmat éreznek a hü férj és gondos családapa elhunyta l\'ólött.
[ — Zala-Int v And községbon soha annyi j tolvajlás nom ment régbe, mint most; hizlalt | lúdlopás legalább már 10 eset fordult elő, kamrafeltörés is már volt 5—0, honnét zsír, liszt, hús i«s szalonna lopatott el, a dőrék és becsületes lakósok eléggé vigyázzák és lesik a\' tetteseket, s az eltolvajlott tárgyak follcdozé--séro is történtek mái intézkodésok, de még minden eredmény nélkül, s a tetteseket felte dozui nem lehet, hanem egyszercsak beteljesedik ama -közmondás: addig jár a korsó a kútra, mig el nem törik.
— A inúlt héten egy türjei lakos, a Zalabér melletti h á r m a s i malomból őrlött lisztjét koesiu hazafelé vitte, midőn a batyki és türjei erdő közt elhaladt, váudorczigáiiyok áltul megtámadtatván, s lisztjét elvették, — Ugyanezek., s azon helyen egy sajtos zsidót is a kocsiján hivő lf> sajtjától\' megfosztották, — hír szerint a tettes czigányok már kézrekerúl-tok, a a bíróságnak átadatlak, a liszt is megvan, a sajtból csak 14. db került vissza, mivel egyet már felemésztettek.
.. — UJ eéisárengeJél yezés. A nm. m. kir. ipar- és kereskedelemügyi ministoritim, Szépeik községnek évenkint tartandó — mar havásárfal kapcsolatosan két országosvásárt ougedélyozni méltóztatott, az első vásár éven-1 kint március hétfőjén, a második pedig (<b,-czember hóban) Boldogasszony fogantatása után, hétlön tartatik, — az uj vásár f. évi deczomber il-én leeud, midőn azon akadály lesz, hogy a dühöngő marhavész miatt a marhavásárt megtartani nem lehet.
— Cslllayhitllás volt tegnap, uov. 27-éu esto nagymérvben látható.
t- A „Xők munkaköre" ezimfl m-velési, gazdasági és szépirodalmi közlöny 1-ső | mutatványszáma dús tartalommal és csinosan I kiállítva, megjelent; a lap minden tekintetben | kielégíts hiszszük, hogy az nemsokára mindon müveit magyar hölgy kcdvcnczolvasmáuyai és piporeasztalának ékességei közé fog tartozni. Tartalmaz: kézi in.unkamelléklotet, nevelés-, tudomány-, nőügy-, könyvismertetés-, vegyes-, egészségügy-, művészül , háztartás-, kertészet-, általános ismereti, szépirodalmi, egyleti, társadalmi rovatot, egyszóval mindent, a mi jó és hasznos wak lehet a nővilágra nézve. Megjelenik minden hó 8-án és 24-én, két ivón, szí nezett divatképekkel és ruhaszabási mintákkal. Klólizetési ár: egész évre 8 forint, félévre 4 frt, negyedévre 1 frt. Klőtizotési pénzek \\Vobl Stepanie-hoz (l\'est, Mérleg-titcza, 3. szám) küldendők. Szerkesztők a lángbuzgalmu Wohl nővérek : Wohl Jauka éj Wohl Stephanie.
— Helyreigazítás. Lapunk ü.Vik számában e czim alatt: .A muraközi kérdés" egy czikk jelent inog, melynek egyik tételébe boszantó sajtóhiba által a Krizmanicsok név elé e szó került: Svagellok, holott úgy kellett, s kell állania: rekrutáló Krizmanicsok. — A Svágell névnek semmi köze a Krizmanics névvel, a Svágell név muraközi viselője, Svágell Tamás ügyvéd ur Csáktornyán, minden körülméuy között magyar volj, s inintmagyar-érzelmü ember, épen Krizmanicsok idejében üldözést is szenvedett. Azért kérjük tisztolt közönségünket, vegyo tudomásul o helyreiga-
zítást, melyet önkényt, mihelyt a hiba szemünkbe ötlött, a Svágell uév becsülete végett, .közzétenni elhatározók.
— Az országos vásár Nagy Kanizsán hétfőn) doez. 2-án lesz.
- Jiövíd hírek. Dobr\'eczónboii hályogos himlő: kezd uralkodni, -— II.-M. Vásárhelyen u napokban-temotték el Kovács^Sámuolt III) ó..rs korában, kit 114 gyermek nevetett apjának é.s \'.IU iinoL.\'tj.i ii.igyupj.iiiak, nejovol •\'«• éi-(ji élt. — (tizela fóherezognő s Lipót bajni\' horczeg esküvőjo Hildán, upr. 24-én lesz.
— Az orosz kormány lo évry szóló személy-igazolványt ad ki. \' Nagyváraílon és Pozsonyban a kormány bábaképezdokeVállít fel.
— Angliában az utolsó 10 év illant 7l> egyén hall meg, ki egyenkint 4 miliónál több örökséget hagyott. — A magyar Kálvin Horhi Juhász l\'éter halálának 3 százados évfordulóját a debreezoni yollegium decz. lf)-étl üli. — A tengeren f. évi jul. • iiug.. ós szopt. hóojt-pókban 288 vitorlás hajó semmisült ineg, 18 tolói még hírmondó sincs, közlük 5 osztrák-magyar; ez időközben 42 gőzös veszett oda.
— llustyaházán i Marmarosm.) 13-án éjjel jégeső volt. — A pesti Nákó-féle házat, a franko-magyarbank vette meg 1,010 000 Irton. — A világon 3004 félő nyelvet beszélnek s az egész földgömböt I billió, 380 milió ember lakja.
A titeli iskolaigazgató megszökött. — A budai szőlőhegyben egy fazék törökpéuzt találtak.— liécsbeu a mult évben 72,171.708 pint sör fogyott el. — Az uj kölcsön nem 40, de f>2 miliő lesz. — A cholcra a (óvárosban apad. — I\'esten a közös hadseregbeli katonák ismét garázdálkodni kezdőnek. — A király nem fogadta el József loherczegnek a honvédségi főparancsnokságról! lemondását. —A salzburgi tartománygyüliís a tanpénzt megszüntette. — Joó Károly, kisújszállási néptanító hivatalából kitétet véti, szivou lőtte magát. — Az ezüst árkclelpótlék a vasutakon deczomber hóban ;\')"/\'„.
Történeti naptár.
Nov. 28. 18oií. Murát lr. tábornagy Varéot el-foglalja.
. 29. I7nl. Mécsben szertészét falragaszok olvashatók, melyekben 10 ezer lotsint \'0. igértetik annak, ki magát a megszökött II. Uákóczy Ferenc/, m. berezegd , cs ti ezor annak, ki fejét elhozza. . 30. 1810. Littrow József János, hires csillagász, halála Bécsben. -^204. balt meg Imre királyunk Kgeroeii.
Decz. I.\'íf)7.\'). Báthory István,erdélyi fejedelem lengyel királylyá válusztatik. — 1x00. Vörösmarty születésnapja. — 1852, llclmeezy Mihály halálozása. .,—"i- 140(1. A nők trónrajuthatási joga Angliában. kimuudatik. . 3. 03. kr. sz. e. Cicero felfedezi a catili-
nai összeesküvést. . 4. 1*34. B. Wesselényi Miklós tartá be szódét a szathmári közgyűlésen, mely elilélt\'otésél vonta maga után.
Szerkcszt/f! flzenet.
398. M. II. KoiuMntinápoly. Az érdekei csikkek folytatását megkaptuk ; azivei küazüuet.
■m, 0. 1.. Kcsithcly. Fogadja Sitinlo köisfl-notllnkot I Jövíiro is kérjük.
400. Kimtkoiyro a reelamált 92i-k számot azon- tj 11 nl megküldiittUk.
101. M. 1\'. Körágé-Kürs. A uígy zalai vár lel-r-\'íaánalc kflzléiét az utóbbi értesítés Mellemében esz-kflzlfím. Sxives UdvJíiletl
402. W Oy. Uéci. Megörvendeztettél szépér. xclmfi luvel.-.blcl A nyilníkoxtí odtöleg hat inAkIMÚ-«. uir«> Itövobb. i. I. v.\'likg.
403. P. J. rfio|iútk. !)• uogy alkalmatlan, a3t kórjilk,..- "• . . <
, 401 A uagyksiÓMai postán feladott a utráai Im.irány leir.ti.4l tartalma* d" köilcuiúuyl aiért neui kiuiijli.ljük, mert n\'axsrkoa.tSaíggöl a Jkil/.bl kilétét 11. n1 tn lstla, névtelen le veiét ucin vebetiriík ligyelvmba fíílag-akkor, midőn nemcsak a ko»r.tb.;l5 i, de kUlöuri »-n .1 kauiziai cseil\'lblztoa aatfmélyo\'a illetőleg sljá ráaa rovatik meg.
>»•\'-. .>\'»Sy történet" d,-liogy nagy ; egy réue álljon itt: lllroa támogat.\'. 1
llanscrko in trikó I ->
l.áttuuk boraaattó kanlnyeléjl, S hozná bortsaztóbb tfizevéat, l)o mind ebez legborzaaztól.l. In fej 11 trikó a llanaerkót. A franctia főjét rízla, A Ic\'irilk nagyon bámulta •S llanierkót ugy füldlittx v.-i.ja, Hogy azitz lyuk lett a trikóba1.
100. K. (ly llalalon.HIrVd. Iláláa kilaztleettel vcszsj(Ik, ativei igéretéro azámuluiik a ürlUUnk, In minél gvakrabban a«erenoa.lt«t berniünket.
407. II I, Kecakemét „Tíikíllylné - kitUoő dolgozat, ko.zCiiettel vettük, do boaazuaága miatt egy. bunar nma kftzOllietjlIk, klll.lnbeii igyekaztlnk rajta, liuz a legnemeab magjai bólgy. e megye azlllottjé >-"gadja <tii iiányuiikbaiit liazatiaa biizgaluiaúrt öatiü-
ildví
4ní"
óinkéi
Alaó t.endva. Nagyon kényes (Igy, r vagyunk a szabadon kimondjuk az
.\'változtatására figyel
Érték- és váltofolyam nov. 28.
5% metaliques 00.— ; :\')°/„ nemz. kölcsön 70.30; 1805-kÍ álladalmi kölcsön 102.80; bank-részvényük\'.182; hitelintézeti részvények 341.25 London 1 Olt. 15 ezüst ágió 108.75; arany darabja 5. IS; 20 frankos arany 8.72— kr.
Felelős szerkesztő: Bátorfí Lajos.
r^y lltter. *) Nyilvános köszönet.
Nagy-kanizsai kőfaragó üzletünk vozotőjo Oster maiin Ferencz hűlt tetemének 1*72. nov. 21 én történt eltemetése ulkulmávali végtisztesség tételre oly nagy számban megjelent ismerősök és pártfogók irányában a legszívesebb hálaköszönetünket nyilvánítjuk.
IIILD KÁROLY és FIA.
alatt kllzlilttokért felelői
H
D E
E!
£3
Csak a
KOHN GYULA
íieriiiborgi-, diszinü- és divatáru riiktárúbiui
Nagy-Kanizsán.
Hol us ur gyógyszertára mellett és az uj takarékpénztári házban
LKdXiUlYQÖB ÍÁUSZV&KItAN
<m~ JUTÁNYOS ÁRON KAPHATÓ ~WB
KARÁCSOM ÉS UJ-ÉVIr
ujíimlékiikul szuluilló -
tárgyak s gjcriiieli-játckok.
Kr. alkalommal tiszteidtől jelentem, liogy az elismert jó, kitűnő ís
• ■ világhim valódi (04r. — 3)
Howo-féíe varrógí
főraktárát Nagy-Kanusa 6s vidékére nózve átvette^, s velük jutányos áron szolgálok. .
Kpiíő-, míí- és (ii/jfa
árverés.
Folyó évi november hó 4-től kezdve, minden hétfőn és pénteken — az ünnepek kivétolévol — reggeli \'.l órátóid. u. 3 óráig a répcze-szt.-györgyi uradalomhoz tartózó, úgynevezett Hehöly erdőben szálanként! (U37—5)
FA-ÁRVEREZÉS
! fog az urodalom részéről tartatni, — és pedig az árverezés a íontnovei kezdetik meg, a moly u I\'ósfáról Afsó-SzeUístére vozető o Kzen szálaserdő tlüyy/Akból, s egy kisebb részben szít- é 1 gyengébb yyeityán/\'ákból áll; — mindezen nemű la.szálai 8 21 Iu : átlagosan 10-rl2 öl\'magasságuak, s ilyen szálat tartalmaz az erdő 17, ..... \'" . ............. " i mindenféle,!
itt erdőnek azon részén \' szágutra dűl. eserfákból, valamint relyknyi átmérő mellett il-et; egyenes ágtalan • kU-
nüvésükuél és általában kitilu^ minőségüknél fogva nundenfélu,szerszámfának, müfának, lönösen pedig kádárok- és ácsokn.ik használatára, s kiválólag *sMlök<irók y.szitésére igen alkalmasak.
Az eladás csakis azonnali késüpénzlizetés mellett történik, a megvett faszáinkat nom l\'szabad levágni, hanem a gyökerekkel együtt kiyágandók, s az itr. a kiásott lolddel betöltendő.
A megvett Iák, miután a Tóid mu/sof művelés alá vétetik, legkésőbb 1873^1 vvlrcz. í-ig olhordandók. ■
Ha netán rósz időjárás vagy máa olóreláthatlan akadályok minit az elhordás kellő időben.meg néni történhetnék, a\'vevőknek Jiely fog kijeltotni, hová a fa általuk összehordatván, májtis l-ig a vevő veszélyére megmaradhat. . ^
Ami márczíus hó l-ig ol nom hordatik, az a vevő költségeire ós veszélyére fog a felszántandó földről eltávolíttatni » a kijolelt, helyen lelrakatnij honnan azónbati uiájus l-ig Bzinto I okvetlen el kell hordatni.
Uépezo-Sífent-Clyörgyön, 1872. évi október hó 5-éu.
A répcze-szeiit-györgyi urodalwi
tlaztséff.
bC
\'ii a
U Sllá
fl fS
s| g |íí
is fl l]
0 T ö 8"
fcC
l^Ü
4 ?!«
■ss ffl \' sí
"Ifi
^^ 5 ? i
• Ül ° a 1
BE.\'
©5 » N
ÍZ i í-s
a, íj,
5 S5
^ P -e f = ls c
ás
w
H
:<J £
H O H tó
fl £ í
Sí!! flli1 NiSi^j Oí-Sásst blUtSEI
SÍI !!\' <líí ÍV
»—
í\'H\'ííi
- »J
® " i s -
t í Ti
li\'s
7
t
tj! s*l i-
{Ui
S
Pe
C 5
m
£
S ÍD
3 is»
8 inirfss


"2 y: i i ^ i *! *
Üí
-tSs
aS\'8\'3
4Clt 1 PH
a r -2 g
«ö
f|
sO
s 0
-fK
Rendes, szigorú, szelid és mégis olcsó!
K/on eltinyt valóban, rmipío a legjobb hírnek Örvendd
uursft s ín ® oa-féie
fehérnemű és A
wrí tlÍBiiIrrikltirlmu UlhrlH\'
Mécs, 11. l\'ratcrsl russi- Mik h/.íuii
a n. kir. »tali
Károly színház
^ mellett. (!l|8 — 11
l «l»rab CJhití". iug egyenes ráuczokkal 1.2.) :\'.fn>.
kereszt nudlid 1.7:>-»• 3.7t>.
sima mellel I s/.erü 2.......\'t.;\')U.
valódi vászoning egyenes ráutzokkal iJ.íKJ —
.£ S ? =
• \'S i a
m IV I flS
Ifi ifi Jl iflí tl Ii
l? 1 ílljn |v|M|i||
llijitsl fj tliíl í h i
l.t* I Sí Mii a w|
kurcazt uiollul 4". -—^i.
1 „ , ruroburgí kureot uiullnl ti.--H. .
1 . himzett „ , «.— 12.- .
1* ,, scinea perknil ing « kretau . l.&O—4űU.
1 „ angol ing kottöa nyakkal 3.1)0—5.f>Ü.
1 , egészségi telóltö, nadrág \' 1 .f>0 —* :>. —.
1 „ »elyom íolültó ü. — 10.-.
1 tuczat (Jehut\'/, tuctatot ia) vászon isebkutuló Ii. - 10. —,
1 „ czérua vagy pamut l\'uluir, pziui-a uub. 3. - l\'J. . 1 . pamut téli vagy gyapjú harisnya 0. II.—. 1 darab C\'hitlon nadrág, nónmi v. Iranctia dir. 1.- —2. —. 1 „ vászon "„ n 1.50—3. — .
Sayy rálanzték ChilTon és vászongallérok és kéz*d6k három és négy szerű 1 Irt. HO krtól egész i> frtig. (Jutdtigszrril ruktiir angol és franezia nyakkendők uti divat tárgyak, kesztyű esöernyö, plaid és utazó paplanok és tobb itt nem emlitutt északba vágó tárgyak bámulatos olcsón. A nyaktávolság mértéke kéretik.
Vidéki megreiidelések utánvét mellett, |>juto* és igaz ságosau eszközöltetünk , nem haszuálhatók^nsszaeserél tétnek.
!ísj!ifiiíír lltNül Iliiir f!!l■ -Ilii- lüüllHí
rjti^s^!13 t-^J **íníii.........:t......... =
|í»í:;ls 4 \'4 fj.rs.si 1-
vnlódi
«. »«ali. !. ,-ujabban Krl,íK«i állal ki vAlMá^al kiiltulcieti. ai orvosi kartól mrgvlzigalt, • «ike-rc»nrk talált ezeríílokíppn kiprAhátt titkon ««er a pilká nyok. hiil « meztl tgtrek, vakandok •\'» svábok utj«» ki ■ rláiitra, mu-lyvt mikfetf nii-Kpri\'il\'áltak liamiaan ntánoaui • árulni, hamlnltlsn iniu«t«éifl\'^n
N a g y-K a n i z 8 á ii ROSENFELD ADOLF ur
ir«kvili(>éli|.u, l\'fili\'ii Hi-linriilur (i. I..,■>\'>• nii tai k. i. nk.-iló «ílirn kapliató. .. . .
11báiluK I fit. ki« liáitu); HO kr. \' \'
Kgjroa t\'ád"|{ nn-|{rfii.l.-l«-»r i» ntánvrti\'l molli-tt Kyoraan tel-jeaittrlik.
|i|(yaii.>tl kapható Ciltrom kestos \'Kyi illlll »«rr a íagyhű lyagok ■■* lyukiiem rtluii, • uy tégely .\'mi kr. Kivonat egy, naponta érkező hasonhi diesérö-levelekböl:
bál klllilini, mely ina^Ai itt fénytien igazolta
Toljua tiaatetetlid,
lliitthyinyl RrCifní.
A LieMg-féle Kiimys kivonat,
mely a bécsi orvosi hatóságtól mint gyógyszer elismortotott é^a krakaui orvosi kartól kulünösun ajáultatott, az általános orvosi véleményezésuk szerint mintlen eddig használt szór kőzött a/, első helyet l\'oglalja el mell betegségüknél. Ugyan gyorsan gyógyítja a titdóvé</.t (már elóhaludlabb állapotban is) a tüdő gűmokórt (jelek: vérköhiigés, légzésuehézség), gyomor has és bronehiálhurutot, vérhiányt, sápkórt, sorvadáat, hysteriá\'t és ideggyengeségei. Kgy tivog ára 1 Irt. 4 üveget tartalmazó csomagtól teljebb történik a szétküldés a
Kumys gyógyintézet
Mnriiiliilfur.tri.uii 30.
Jt\'Ki7,i-l : Illj- mullliotcgok, kik .-.l.livt .irvoiiSg(;»í — mindon Ulh.l.j
oriidiiiény milkiil «y\'ónj-i.tUIUk, .............................. u hinlig-Mli kiviinallul ^
in^lí *ny uloliirt kiHi\'rli-lut tugyonuk. (H7:i—
EtO.ca.lsr t^ltil nem navUt.
valódi
HAI MÁJZSIIl-OliAJ
Maiikor VilmoHtóI lióc.sben. A legelső rangú, orvosoktól lón megvizsgálva, ajánlva ós rendelve, mint a legtisztább, legjobb- ós természeti hatással biró gyógyszer mell-és tüdőbetegségek ellen, görv\'ély-, bórkiitegek-, mifigybetegségek-, testelgyengülések stb. ellen, melynek eredménye elismerésben részesül.
Üvegje 1 írtjával, ugy nálam, gyári raktáramban: Bécs, Backerstrasse Nr. 12, mint a birodalom legnevezetesebb gyógyszertáráiban és füszerkereskedé-seiben valódi minőségben kapható; és többek közt a következő czégeknél:
Nagy-Kanizöan: Helus József gyógysz., Itosenfeld & Kosénberg Pcrencz. kereskedőknél; Warasüon: Halter Sándor tudor, Lellisz Kde lovaggyógysz.; Szent-Györgyön: Kibic A. C. gyógyszerésznél; Zala-Egerszegen: Isoó Kerencz gyógyszerésznél. A ezimek német nyelven, kéretnek..
"SS
él líelvényf k~3Tf t ilimi\' vsltatnakbe
T

A soproni leszámitoló-bank riyiiu-ot inaoyar )cl/ilog liílcl-bank
fioktíílepk
naöy-kanizsAn
Mindennemú állam és hitelpapírok, állami elsőbbségi és földtehermen-tesitési kötvények — arany s ezüst pénzeket vesz és elad.
Pénzek folyó számlára és betéti könyvecskékre <i% kamatra fogadtatnak cl. Vl
Kölcsönök hazakra, földekre s más ingatlan javakra a legkedvezőbb feltételek mellett adatnak.
Pénztári utalványok bocsátatnak ki, melyek már a kiállítás utáni naptól tí-Vo kamatoznak.
Tőzsdei megbízások a legjobb és legolcsóbb feltételek alatt teljesíttetnek. ^

Esedékes nelvtnyok díjtalanul
/attataak be.
£
Felhívás.
(»M I)
A Csáktornya-, zala egerszej , szent-iván-, zalabéri stb. vasút tlJmunkáigii kiilt«égck futiczísíri\' aláirt öSKiwpk a\'íala-KgcrszugoK f. 6. nov. 17-én tartott közgyűlés lutfronta norini folyó i873-.évi november hó 30-ig beflxMandvk Mvéij. tisztolctlcl fel-hivatnak az illeték, hogy.az aláirt Sniegeket f. é. nov. hó 30-ig Zalá-Ugerszegen Isoó Ferencz pénztárnok úrnál mulliatlanul bclizetni szíveskedjenek. Zala-I\'^ rszeg, nov. 36. 1«72. A kiküldött bizottmány: Arvay István elnök. Tarányi Ferencz, Bezerédy Elek, Dervarits Nep. János, aiszory Ignácz, laoö Alajos, Mayer Jakab bizottniányi tagok.
Wajdiü .lózsr.f, kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos, gyorasAjtónyomás Nagy-Kanixsin.