Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.74 MB
2010-02-10 21:16:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1706
6082
Rövid leírás | Teljes leírás (756.6 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 097-104. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAOy-KAXim, \m. (iceíembor 1-énr
— .... TB
Elífltete.i ir:
97-lk szám.
Tizenegyedik évfoly»n>
tT-' " T9
" A lap ilcmt rí-wt I
l'.V, .Ui|..m*í.,<.|f • J si..rNu.zi£ii> i. t
. . i;.. t>,..k i"'iis « m.i1»U.. liúrurouu. 111- . iiiLuiiiík: . j
N'.UiV.KANIZSA S
i Wlnilcuu.
""'k'"' jj V '»'.,Mlamégyei gazdasági ej|ya«iitet" o* a „nigy-íaiHisai weiMdalni: i ipirliuik" hivatalos ert-3itője.> •
llcieiikiiií kéis/iiií. \asani«i|»- s cstuon-dúiiii, megjelenő vchjcn (artalmú lap.
.-A
■ )1 0 g li i v á s. Zalamegyei Deákkör alapszabaly.it. nak ujlioii átvizsgálása vágott, tzanius tag kiváltságára folyó évi doczemker.hó II én roggell 10 érára Zala Egerszugro deákpárti gyűlést renitalek. hova is. a jíürt, és körtagjait tiszteiuttel meghívom Palin, nov 29 én 1872.
GLAVINA LAJOS.
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi és ipar-bank- fiókintézete V£S3ZPÍIÉ3MB]BN f. é. decz. I én a casino helyiségében megnyittatott. Választmányi tagok Veszprémben: Altstádter József, Bezeródy Gyula, üoutsch G Sándor. Guthardt Antal. Ke-ncssey Móricz, Kenessey Pongrácz jegyző, Perczel Gyula. Rosentnal Nándor, Rothau sor Mor. Rutner Sándor elnök. Sámson Pal.TuszkauMayer, Weiss Elekes Wurda Manó urak.
A bank kebeléből Nagy Kanizsáról mogbizott tisztviselő: Weiller Arthur.
A siinn'uli-la|K»I<*/,«-kt's/.lln'l> i vasiitiitcy.
/. Jciji/zőköiiiifi.
--------FiTv?vi~iHí2." noVí"TU ^TT"h'TiiW'Or
váios-ft rís/.crfil, Siimeghre A«**«)iivntt érts kezlHről, a vasuti k»• r«!*• <.Iúi-^v:iI»:»11.
A'vasuti kérdés liir^ysiban összehhott •lokezlette megjelentek: Pápa, Tapolcza f> Keszthelv vár«.s küldöttjei, é-s s'/ánios sümeghi, v--ilnmiiii vldt'ki ur. -'t
A* i'< lekezletet megnyitja Sznkm/iry, 'ÍSilm.^livárns bírója és üdvözölvén a nn«£fjo-Icjítkoi , f ilii\j.i az ri iokü/le! vezetésére
elnök, ugv a ,|KÓn\ v -vezetésére %y jegyző váktsztásara-. Az elnökségre j»rnf líatltyyány Zsigmond «» niUs-iVjja kéretett lel, jegyzo--ségiv' Btéftjicr .Máié. válaszúitól t..
A választott elnök élfoglalja az elnöki széket, előadván sajathézeteji, Iciliivja^a^ éj:íoJíí'ict a yasjttí kérdés megyítátawirá. Hosszasabb vita iitáii'a kövotiii'Z» 'hátát zatbau történt megallapndas. Az értekezlet, elfogadja 1'.iiiatúl Keszthelyig. Sümegit '(■» Tupolczan keresztút vezető vasutirányí. Ív vasm kiépítésére sziíkséges clóiiilézkedések, a stalistieai a<l»itők összegyűjtése, a -közsé-. gektoli engedmények kinyerése, valamint a váiialkozökkali. eniilkezéV czéljábúl el fia iá' roztamtt ügy központi, vniammi-vidökr'vá-lasznnánynk; alakítása, Hgy.-hfigy a kü/pantt választmány a vidéki választmány nyal egyetértve, az egész vasitti ügyet intézze és min-(icn eszközt fclhasziialya, oda iparkodjék, hogy a.vasútvonal midéül) kiépüljön, a vállalkozókra nézve többekkel leheti magát tsrinrkezésbu, s*em elölt tartva, azonban azt, !ii»£y az építendő'vasul ne keskeny vágánya, hanem mint a'mágy.' nyugoti és dőli vaspár ha táiMilainal, széles Váganyu legyen.
/Víilekt osztály liiJíóthsagok kővetkező helyeken leszin-k, ti. 111. I'ápáu, Sümegheií Tapolezan és Kcsztlielyen, l'opáiúl T-tiske-. varig a papai, Tu>kcvart>>l a tapole/.ai járásig as.unieglii, a tapofczai járástól Keszthely vidékeicgatupolczai és Keszthely vidékére, a keszthehi bizott.ság hatásköre.
Miitiíeli vi'ieki m/oUságáll I clnókliól és lu bizottsági tagból, a központi bizottság, melynek szeklielyc •Siimegli, all az ertekezletei! választott eltolókl«o es a lo , ugy a
iléki bizottsági tagból. A közp«niti bizottság elnöke és a vidüki .hizottíiagók i-ii...