Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.3 MB
2010-02-10 21:28:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1884
6286
Rövid leírás | Teljes leírás (673.61 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 001-009. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1878. Január 2-án. 168J l-Bő sz&m. Tizenharmadik évfolyam,
" — ? 1 \'.tT\'-
»* Ellflietéil ár: 1 tyam m "Ki 7" KB ^ a i»p »wii«»i réwét j
I • « f" ^ ^ || ^ W BBÍ ®® ... 1 lllotó közlemények a 9
Hirdettük i«(ány,.M. j IÁ MJ1€M> T M MflLW^FMI Y
i XY1LTTKBBKN* j] §1 AJ A I ,Wi6k:
i joronkint 10 krért rí- ^^^ " jj XA0Y-KAMZ8A.
^ •.einrk w. (a (,zalam8Qyei gazdasági egyesUlat" ós a „naQy-kanízsai kereskedelmi s iparbank*\' hivatafoa értesítője.) ^ wiaisioskáx.___^
Hctciiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
heltnkiut mtgjtlenS
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
1873-ik tizenkettedik évfolyamára.
Január—deczemb. egész évre 8 frt. -junius fél » 4 „ —márczius negyed » . 2 „
Bizalommal kérjük az elófuotésok mielőbbi szives megtételét, nehogy a lap szétküldésében hiány merüljön föl.
Boldog uj évet!
(Gy. J.) Tegnap egy haldokióév végső sóhaja lebegett lelkünk"előtt, ma már egy uj évélctvidor arczával találkozik szemünk; tegnap egy viszontagságteljcs óv végórái kongtak bele a néma sötét éjbe, ma már egy reményteljes uj év reggele vet biztató fénysugárt az ébredő természetre; tegnap a lezajlott mult fájdalmas emléke merült alá a semmiségbe, ma a biztató jövő, örvendő, tes képo mosolyog\' elénk, melyet azzal üdvözlünk, hogy: boldog uj évet!
Boldog uj évet kiván a boldogság után sóvárgó ember embertársának, mert az em-bori véges elme nem elégszik meg a végtelenség fogalmával. Az embernek, mint egyednek élete időhöz van kötve, időhöz köti tehátóis reményei)vágyai teljesülését; időhöz, melynek vau kezdete és vége, s mely magában a természet folyamában nem létezik, mely ennélfogva léteiét egyedül az ember gyarló számításának köszöni. Kedvező alkalom erre az óv, melyben a végtelenség symboluma a végessel, ai idő a térrel van összeolvasztva.
Az idő egy kezdet és végnélküli folyamat s e hosszúságot a tér, lánczszemckrc osztja. Az idő a végtelenség lánczolata s a tér a lánczszcmok körvonala. Idő méri ki a tért az év elsó és utolsó napja közt 8 a tér
jelöli ki a távolságot,melyet e két pont egymástól elfoglal. Térnek idó a mérnöke, időnek tér a méróláncza. 10 mérólánezuak: a térnek gyűrűin keresztül bukott a mérnök : az idó; magával rántotta ar. 1872-ót, mely az esésbe belehalt, s mire az idő isniCt lábra állott, hogy mérölánczát ismét felvegye. már 1873-ban találta magát, a melyre mi azt kívánjuk: boldog uj évet!
Az uj 1873-ik óv tehát az idők örök végtelen folyamának egy üj lánczszeme, s e lánczszom egy ujabb térfogatának mértéke. Az 1873-ik év uj tért nyitott a remények, vágyak és tervek özönének, de időt is szolgáltat azok megérlelésúrc, mert a tér egy megállított idó s az idó egy forgó tér. A tér csak a jelen, az idó ellenben a mult és jövő fogalma, mert az idó, mielőtt jövőből jelenné változhatnék,a képzelet gyorsaságával repül cl fejünk felett, múlttá változik, csak a tér marad meg, melyről egy perez alatt múltba és jövőbe goudolunk, ennélfogva a jelen mint mathe-maticai pont ncin képzelhető. Azért gondolunk önkénytelcn a múltra és jövőre, midőn a jelenben, a térben azt kívánjuk egymásnak, hogy : boldog uj évet 1 . . .
Az idó magával hordja az örömöt és bánatot, a vigaszt és kétségbeesést, az életet és halált; kideríti az ártatlanságot, megvigasztalja a szenvedőt, s megorvosolja a kétségbeesést, de felfedezi a gonoszságot, megostorozza a bűnt s igazbirókónt oszt. jutalmat érdemnek,büntetést a gonosznak; tehát, hogy boldog uj évre számithass ember! okosan és becsületesen — élj az idó vei!
Csak így k...