Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.55 MB
2010-02-10 21:31:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1827
5913
Rövid leírás | Teljes leírás (510.66 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 010-017. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGV-KAXIZS l, 1873. fcljriiAr 2-íin.
lO-lk azá/m.
Tizenkettedik érfnynin.
EISAieté.l ír : "l
. ]: ; KffU Urtlii 10 kr.
Hirdeteiek jutányosán.
XVILTTKRUK.V j loronkiut 10 kr«
wuiek fel. &........
Zala-Somogyi Közlöny
rr;;
j.
llctíüi kint
■ ia „zalameyyoi gazdasági
kétszer, vasárnap- 8 csütörtökön,
és a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank1 részvénytársulat hivatalos ertesitöje.)
ugyí
iZala-Somogy- gőzhajózási
megjelenő vegyes tartalmú
l lap tMllrai réaxet i
: illőié kflxl<tAény«lt a ,] .! ízt\'rkc&zustu\';\'. • J
anyagi roisut iuetó I <, ■ koüiemunfeK v>i.aitf a j kiadóhoz bérej-mtte in.- |l í tAaendók: .]
| NAGYKANIZSA f Wlaulcihái.
Afc-r-
iape
Nagy-Kanizsa város
közgyűlése.
— Január 28. 1873. — Tekintetes képviselőség !
(KolyUtiO
Oly vezérszerep jutott tehát, uehéz, de kedves osztályrészünkké, mely kevéssel, vagy tán semmivel sem teszi hátrább vezér-állásunk szükségességél az ország, fővárosáénál és ez áliás biztos megtartásának alaptényezője, ha a2 egész vidék intelligeu-tiáját, szellemi erejét városunkban vagvunk képesek Összpontosítani.
Somogymegye latható élóhaladása, apró piaczainak laiszólugos önállóságra emelkedése első pillanatra azt látsziic*tanúsítani, hogy ipar és kereskedelmi állásunk jelentősége ez oldalról már is csökkentve és jövőben veszélyeztetve van, de eléggé látható, hogy e mozgalmak jó\'része, sót nagy részben üaranyamegyében is városunkbol indulunk ki és irányadó alapjukat mégis városunkból nyerik; kell tehát, hogy ez irányadó és egyedül reánk ruházott befolyást továbbra is-megtarthassuk, legfókép szellemi értekünk fokozasa által, két téuyezó szolgálhat erre alapul: a közművelődés emdéSe, a végrehajtó hatalom minden a vidéki életben lehetséges orgánumainak, mint megannyi szellemi tökének ide vonása áltál az egyedül jótékouy uralom, a szellemi hatalom fokozása.
Önérzettol mondha\'juk el, hogy az elsőre nézve városunk áldozatkész lakossága\' oly lelkesülést tanusit, hogy a velünk párhuzamba alig vonhato vagyonosabb városok e tekintetben sokkal mögöttünk állanak, hisz a vuros közönsége alig vette át és építette anyagi ereje nagy megfeszítésévé a fygyiuuasiumot, szervezte és alukilotlá át az előbbi viszonyokkal össze se hasonlítható, községi alsó és felső .népiskolákat, a czél nagysága érdekében\' nem kiméivé áldozatot, lépéseket tett a teljes polgári iskola belio-•/atalara és o lépését a magas miuisterium kegyes pártolása mellett oly siker korouázta;
I hogy az I-só és Il-ik osztály már bktober ! hóbau megnyílt és oktober hó 14-én a nem is remélt számú polgári iskolai tanulok a tanári kar, iskolaszék és tanácsi tagok, de a közönség lelkesült részvéte mellett is ünnepélyesen megnyittatott.
Hogy mennyire volt szükségese tanoda felállítása, legfényesebben igazolja az, hogy bár egyszerre, két osztály nyílott meg, egyszerre a jelentkező tanulókat a tanhelyiségek-befogadni képesek nem voltak, és a tanulók száma az intézmény kevésbé ismert voltánál fogva is (JO-ra rifg, bizonyítékául annak, hogy lakosságunk szellemi fcl-eiüelkedéséuél fogva átlátta szükségességet az országszerte sajuosan érzett középosztály megteremtésének, tanítja azt, hogy lakó xt-gunk igaz feladatát felfogni képes volt, igy a vezérszerep ót méltán megilleti.
Bizonyara elismeréssel tartozunk e téren mindazok iránt, kik részint megbecsul-hetlcn befolyásukkal, részint önzetlen áldozatkészségükkel és munkálkodásukkal ez ügy elómo/.ditásán fáradoztak.
. A szellemi toké fokozásba egyetlen tényezőnek...