Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.87 MB
2010-02-10 21:33:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2808
6782
Rövid leírás | Teljes leírás (606.27 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 018-026. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAN
18í8..míirczlus 2-An.
lB-llc szám.
Tizenkettedik évfolyam.
1
í* ElíUistésI ár:
I e^ész irta . . & ír:. i! J fél e»re j
jegyed é*re • \'» •> 5
Egy szám 10 kr. \'
Hlrdstéiek |utányo»in.
*, NYILTTKRHKN • j , torookint 10 krcrt Yé- 1
II totnek fel. j
Zala-Somogyi Közlöny

flagy-Kanizsa város hoiyii.iLu^ .janak, nemkülönben „zalamogyei gazdasági egyesület" es a ..nagy-kanizsai Kore.>sedeiini s iparoank" ugy a „Zala-Somogy- gőzhajózási L ráfs"«énytár8iilat hivatalos ertesitöje.
Heten kint kétszer, vasárnap- / csűtörtOköii,, megjelenő v\'egyes tartalmú
A lap uefleml rétiét illető közlemények * Mcrxeutóbex, —
Anyagi részét illeti kójlomfcuyek pedig a kiauóhoi barmenire in-té* tudók:
S\'Alii\'-KANlZfJA Wlasilosbáx. .
lap..
HIRDETMÉNY.
A .Zala-Somogy* gőzhajózási társulat részvényeseivel vaj^, szerencsénk tudatni, hogy részvény •jegyeiket f. évi mái\'c/,iurh<í 10-ike után 20:ikig, mindenegy részvény-\' könyvért nyomtatási dij főjében 30 kr. és a postadíj bckilldtoe mellett átvenni szíveskedjenek, de csak ugy, ha a részvény teljesen kifizetve, a nyugta bekílldve lc<z; az átvétel azért szorgos, — inert iftárczius hó 20 • 2f)-ik Közt tartandó nagygyűlésen csak a részvényjegy elomutatása mellett lehet résztvenni.\'
Kelt Zánkán, február hó ll>. 1873. NAGY PÁL, CZIÖANY KÁR.,
igAiKAtú. titkár.
A „Zala-Somogy* gőzhajózási társulat részérói közhírré tétetik, miszerint a „Halaton," nevű csavargőzö* a személy- és teherszállítást márczius hó 2-án a Halatón taván megkezdi; egyelőre azonban naponkint egyszer: vagyis reggeli 10 órakor indul. Rév-Fülöpról Boglárra, s Boglárról az nap délután 4S/. órakor Rév-Fülöpre: mindkétszer a déli vasúti indulás-, illetőleg érkezéssel Összeesvén. — Hadácsony-b ó 1 minden hétfő n reggel 8 órakor indul R é v- Fülöp felé J^p g I á r r a, s az nap Hoglárról Rév-Fülöp felé Radá-e. s o n y b a délutánti órakor érkezend. Á badacsonyi indulás csak márczius hó 10-én veeudi kezdetét.
Zánkán, február 25-én 1873.
MAGY PÁL, igazgató.
Mielőtt azonban az apátság ügyének kérdéséi következő czikkeinkbeii minden oldalról kellőleg megvilágítanék: szükséges egy fontos megjegyzést elorcbocnaiaut ; éh \'másodszor közlő kötelességének és\'él enged-Imiién tartozásának véli a közönséget ezen öpacsiig m ii 11 j á v a I megismertóliii. Kerülni lógjuk az úgynevezett tudálckőssiíg-nak még .látszatát is-és á vele járó umtl-masságot-; elbeszélésünk modora: egyszerű, mérsékelt, könnyen megérthetö és mindvé-gig hú az igaz»nghoz. ILisz a jelenne* talajún csakis az mozoghat biztos léptekkel, ki u terrénumot egész kiterjedésében ismeri, és a jövóro nézve azon egyetlen coiubinatio
bir, a valószínűség alapjával, mely uuk oktató Jiiitoriaját és a jelennek érdekeit és körülményeit elfogultság nélkül voti
A /ittlavtirl apátság.
Második kitíleni.i»y. —
Az akadályok megszűnvén, melyek e lapokban megkezdett czikksorozat folytatásában mindeddig gátul szolgáltak — ma ismét folytatjuk a megye olvasó-közönségét közelről érdeklő közleményünket.
a mérlegbe.
És jó hazafiak, Zalamegyének hú.liai\' volnánk-e, ha szíves örömmel nem hallgatnék a történelem igáz elbeszélését e varmegyének legnevezetesebb emlékéről, — mely hajdani\'fénykorában annak szép nevét ;tdá ? — S bár\'e nagyszerű szt kolostornak pusztuló romjai panaszos hangon szolnak a kebelhez, siratva egy fényes multat és mintegy szemrehányókig emlékeztetve a töipe jelenre — de másrészről mi ismét a mull megörökített alakjaitól és tényeiből v...