Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.22 MB
2010-02-10 21:35:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1696
5858
Rövid leírás | Teljes leírás (504.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 027-034. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1873. április 8-án.
27-iH szám.
Tizenkettedik évfolyam.
\' EMflxalé^ár egét* "ivr* . . 8 írt. fél érre .... * » negyed óvre . I ,
JSOV **<lm in I Hlrd»lé«ek jutiayou*.
myilttki^sn
inronkint 10 krért té-;otoak fel.
S._________-

Znia-Somoyyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatósagának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület" os a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy av,Zala-Somogy- gőzhajózási rószvónytársulat hivatalos értesítője.
A l»p szellemi Mttl |
anyagi részei :!li köxlemeoyek peiiig kiadóhoz bérmentve tézendók:
NAGY-KANIZSA Wluiloihlz.

Heten kint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A zalaniegyci gazdasági egyesület tag- i jai, s mindazok, kik. az egyesület kertjét gyUmölcsfák megrendelésével tisztelték még, amennyire a kiszolgálásban zavar vagy hiány merült volna fel, legyenek szíves clné-zésscIWnni,miután ez a/ egyleti kertésznek hoss/as RiUyoS betegségéből eredhetett.
\' Zalít-Egerszcg, márcz. 31. 1873.
ÁRVAY ISTVÁN,
A „Znla-Somogy" gőzhajótárxiiHág
részvényesei 1873. márczius 27-én Bogláron mltsgos Jankovich László elnök és br. Puthpány Ödön alelnök urak és az alapszabályok szerint kellő számú részvényesek jelenlétében nagygyűlést tartván, következők határoz tattak:
1-ször. A nagymltsgu közmunka és közlek. ministeriiim által JM?,/u» 8Z- a\'lltt megerősített alapszabályok kihirdettetvén, s nyomtatásban kiosztatván — eredetben ./• a. a társaság levéltárába eltétetni határoz-tatott.
2-szor. A részvényjegyek nyomtatott mintái Pestről épen a gyűlés megnyitásakor érkezvén, beczikkelyezésükre és mai kiosztásukra már idő nem kerülvén, határoz-tatott, hogy azokat pénztárnok ur a teljesen befizetett részvényeseknek a nyomtatási és bélyegdijak, ugy az egyik vagy másiknál fentlovő késedelmi kamatok felszá-íüításával, postai utánvéttel, küldje szét.
3-8zor. A 2-ik pont okából e gyűlés oly tárgyai, melyek tán szavazat-mennyiség szerinti elhatározást igényelhettek volna, a most itt kitűzött május 11-iki nagygyűlésre halasztattak.
• 4-szer. A számvizsgáló-bizottmány 21/. jelentése szerint Günszberger pénztárnok urnuk a részvénytőkékről! számadása rendben találtatván — a forgalmi tőkékrőli számadása azonban ezeknek részletes elő terjesztése hiányában meg nem vizsgáltat- < ván, miután I
; 5-ször. Az igazgató ur 3*/. jelentése i és Írásbeli idóterjesztése szerint c részletes | számadás is azóta elkészült — a szúmvizsg. bízottm. alelnök ur vezetése mellett ennek ujraí átvizsgálására, s Igy a máj. 11-iki nagygyűlésről bejelentésére felkórctett. \'
G-szpr. Igazgató és pénztárnok urak lemondottak, de a május 11-iki nagygyűlésig megmarasztanak.
7-szer. Az igazgató ur utasíttatott, hogy f. évi márcz. 2-tól (mgdxlig a régibb számadás vezetve van) az üzleti bevétel- és kiadásról havonkénti számadást szerkesztessen, melyből ámbár a tavaszi hónapok kevésbbé jövedelmezők, mégis hozzávetőleg vélelmezni, s a jövő nagygyűlésen határozni lehessen, hogy a társulat jövóje^míként p. u. ráfizetés, kölcsön, cl- vagy bérbe- dús által lesz-e biztosítható? E részletes számadás vezetésére illetőleg az igazgató által hozzáutalandó, az üzleti bevételek és kiadások vezetésére Alpár János ur felkéretvén, elfogadta.
8-szor. A rész vény felhívások aláíróinak — kik vagy semmit, vagy egyes rátáikat be nem tízették — pár heti előzetes, de sikertelen felintés után az alapszabályok 10. §. szerint leendő mielőbbi beperlésére 3 ügyvéd ur, t i. a somogymegyei adósok irányában t. Gáspár Lajos, á vcszpréiu...