Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.47 MB
2010-02-10 21:41:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1807
7306
Rövid leírás | Teljes leírás (604.52 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 035-043. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIX8A, 1873. május 1-én.
35-llc azÉim.
Tizenkettedik évfoly&in.
El<diatéil ár : egé»r érrt . . 8 írt. (ól irr*.... ♦ , negyed érre . U , JCffi/ $xAm 10 kr.
Hlrdiféitk Jutánytiat
II NYIIiTTKBBKN I soronkint 10 krért téli ■ tetoflk fel.
RJr_____«.r,,-...rJ
Zala-Somogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkillönhen a „zalamegyel gazdasági egyesület" es a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparDank" ugy a .Zala-Somogy- gőzhajózási részvénytársulat hivatalos értesítője.
A itjl szellemi rétXtt |;
illető iöziemeuyek a \\ | /xerkeaitrihoz, — n
h.
iny*Ki resset : koiifinenyek pedig kiadóhoz bérmeiiivi-tézendék:
NAGY-KANIZSA Wlaaalcabai.
linó
lleteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön,
megjelenő
v egyes tartalmú lap*
A nőne vei és.*)
„Nőnevelés" mily hétköznapi hangzású rövid szó, mily sokféle alakban ideá-lizált fogalom, hányféle hangváltozaton keresztülhurczolt felkiáltás, s mégis oly jelentőségteljes rejtély, melynek gyakorlati megoldása a jelenkor gyermokeinek ifjú vállaira oly ólomsülylyal nehezül, hogy az elére törekvő szellem szinte belegörnyed a sok, kierőszakolt, ellentétes elméleti meghatározásba.
Talán nincsen a magyar szótárban kifejezés, melynek hangoztatásával az állam és egyes honpolgárok oly sokat áldoztak volna a népszerűségnek; s talán nincsen a nemzeti átalakulás sikeres keresztülvitelére s az általános világművcltség elérésére szükséges eszközök "között életrevalóbb, nagyobb horderővel biró eszme, melynek gyakorlati megvalósítására állam és egyesek, az elméleten kivül, tettleg oly keveset tettek volna, mint amit e sokféle alakban elkoptatott hétköznapi hangzású rövid szó: „nőnevelés" magában foglalna.
De vigasztaljuk magunkat.
A XIX. század második felében legalább elértünk nemzetünknél annyit, hogy a „nőnevelés* eszméjével állam és egyesek, ifjak és öregek, tudósok és tudatlanok, mint nagyfontosságú kérdéssel, pro- és contra érvekkel éléuken foglalkoznak — elméletben.
Tehát vigasztaljuk magunkat, hisz a hajdankor hangtalan nyugalmához képest a jelenkor elméleti harcza is már eredmény. A jövő nemzedék feladata leond a jelenkor elméletére a jövő gyakorlati irányát felállítani, mert rendes viszonyok közt a gyakorlatot elmélet szokta megelőzni, s Így keletkezik, ezen alapul a fokozatos haladás.
*) Mutatvány niertSnek iajti nU rendcicit .Irányit, mik a neveiét körébfil" ctimft infivéuek máiodik kOteiébSI; I. muukatáriuiiknak o raimfi cliG köteti) kfxrliimercMel fogadtatott uuud a higgadt journallaiika, mind a népnevelők • taufíitíak rédérSI; OrtrndUnk, hogy a <>ép tebeUég aiorgaliní-nak ci ujabb terméuyével találkoiuuk. Kierk.
A haladás csatára kel a múlt ódon-szerű fogalmaival, hadat üzen az elavult intézményeknek, összetöri az elviselt régi jóts állit helyébe jobb ujat. A haladás természeténél fogva ront és teremt, számtalan akadálylyal megbirkózva, örökös hurcz-, folytonos küzdelem közt feltartózhatlan erővel törtet előre, ha iránya helyes, nemzetek üdve fakad ki nyomán, jólét árad szút az emberiségre, s a népek áldása kiséri lépteit ; de ha a haladás iránya téves, vészt hoz az országra, halált a nemzetre, meg öli a népek erkölcsi életét, s mint a haragos áradat, elpusztítja a virágzó ligeteket, magával sodorja, zavaros hullámaiba temeti az eredményeket. Hatása eszerint javitólag vagy rontólag — irányához képest — következetes.
Ezen, a haladás természetéből folyó igazságpk, magyarázzák meg azt, hogy a nőnevelés körül a haladás utján az első lépést már mi is megtettük akkor,mikor a nőnevelés...