Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.06 MB
2010-02-10 21:53:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2151
6084
Rövid leírás | Teljes leírás (569.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 062-070. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1873. augustus 8-An.
ea-lk Hasám.
TI Ken k etted) k évfolyg m.
Eliflztttai ir: •«o«» i»ra • • S frt. fél «vre ... ; . jegyed «vre - -Kgv txám 10 kr.
Hirdetések JatiayMa*
i NYILTTKRBKN
Zala-Somogyi Közlöny
-Nagy-Kanizsa város hc.\'yh ito, igának, nemkülönben a ..zalameovei aazdasaoi eavesUlet", a zalamegyei általános teinlo-egylat, a szent-balázs-, kis-komáromi és samegh-vidél
«r.....
r A l»p l
T r A lap iwlieai
illotó kó*i*Bi«ny«.* * p
\' ixerkczitóhex,
ív...
Juyagl rtsxet illetó xóiiüineoyek pedig a | kiadóhoz bérmentve In-téxeudók:
..2aJameayei gazdasagi egyesület", a \'zalamegyei általános tanító-egylet,- a szent-balázs-, kis-komáromi és sümegh-vidóki xaqimcanizsa flöktanitó-egyletek. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparűan* ugy a ,Zala-Somogy" gőzhajózási részvenytársulat wiaaxa>m.
HIVATALOS EltTESlTOJE.
Hetenkint .kétszer.- vasárnap- s csütörtökön, megjelenő \\egyes tartalmú lap.

A n.-kanizsal kereskedelmi-és lpiu\'-baiik í->k rendkívüli közgyűlése által hozott határozata szerint, Jclszólittatik a t.. cz. részvényes közönség, a bank ideiglenes részvényeire, ujonani tiz perczentet vagyis hU8Z 08Zt. értékű forintot minden részvény után négy részletben a bank pénztáránál lefizetnit és pedig: ez évi augusztus hú l-t öl 10-ig öt Jorintot, szeptember hó 1-töl 10-ig öt forintot, oktober hó 1-töl 10-ig öt Jorintot,, november 1-töl 10-ig öt forintot.
N.-Kanizsán, 1873. jul. 20-án. ■ Az igazgató tanács.
A nemzetközi Jury Budapesten.
Első eset, hogy a kis Magyarországot a nagy világ részrehajlatlanul megismerte; nagyobb ezaharczi dicsőségnél, inert a történelem lapjait roszakarattal beszennyezni lehet, de a tudomány embereinek szellemi müvét: az elismerést kiirtani a világpolgárosodás egéről a világ összes anyagi hatalma nem képes.
Köszönet ezért, Magyarország fővárosa : Budapestnek!
Első eset, hogy a tudomány hazánkban diadalt Ult, s a müveit világ legelső embereinek homlokára tehette az emberbaráti szeretet hervadhatian koszorúját e félre tult, félre ismert magyar nemzet.
Hála ezért Magyarország fővárosa: Budapestnek!
Első eset, hogy a magyfr nemzet őseitől öröklött vendégszeretet magasztos erényét, az ország fővárosa az egész nemzet uevében, az egész nemzetért ily világra szólólag tanúsította, s alkalmat adott, hogy a reánk rajként nyomuló rágalmakat a müveit világ tollhátalmával lesújtani lehessen, hogy a tudomáuy fenkölt apostolainak figyelme-, drága barátsága- és.lángszcretc-tének féuyoszlousn mellett kiirthatlanul tündököljön a magyar nemzet életrevalósága,
törhotlon erélye és szeplőtlen akarata: méltó helyet foglalni a világ müveit nemzetei közt.
Mindezért elismerés Magyarország fővárosa: Budapestnek ! j
És hiszitek-e, hogy az a Magyarország talaja most terem gyümölcsöket, melyet a nagy Széchenyi szántott, felirva a haladás ekéjére: .Magyarország nem volt, hanem lesz", mely talajt a szabadságharcz vértanúi szivvérökkel öntöztek, mely talajon a hü magyar nők annyit szenvedve, annyit könyezve kertészkedtek ... ón hiszem, s a honpolgári örömérzet első könyje tied hazám!
S imám rövid, de benső; Éljen Magyarország fővárosa: Budapest !
BÁTOKFI.
Fölszólalás
a cholera és a katona fölállítás tárgyában Nagy-Kanizsa és kerülete érdekében.
Ha vissza emlékszünk a krimi háború szerencsétlen kimenetelére, s e mellett tudjuk, hogy hazánkban a cholera fokonként terjeszkedik; hozzá vesszük a m. kormány cholera ellenes intézkedéseit, ugy méltán aggódhatunk a Kanizsa és vid...