Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.06 MB
2010-02-10 21:53:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2448
6498
Zala-Somogyi Közlöny 1873. 062-070. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1873. augustus 8-An.
ea-lk Hasám.
TI Ken k etted) k évfolyg m.
Eliflztttai ir: •«o«» i»ra • • S frt. fél «vre ... ; . jegyed «vre - -Kgv txám 10 kr.
Hirdetések JatiayMa*
i NYILTTKRBKN
Zala-Somogyi Közlöny
-Nagy-Kanizsa város hc.\'yh ito, igának, nemkülönben a ..zalameovei aazdasaoi eavesUlet", a zalamegyei általános teinlo-egylat, a szent-balázs-, kis-komáromi és samegh-vidél
«r.....
r A l»p l
T r A lap iwlieai
illotó kó*i*Bi«ny«.* * p
\' ixerkczitóhex,
ív...
Juyagl rtsxet illetó xóiiüineoyek pedig a | kiadóhoz bérmentve In-téxeudók:
..2aJameayei gazdasagi egyesület", a \'zalamegyei általános tanító-egylet,- a szent-balázs-, kis-komáromi és sümegh-vidóki xaqimcanizsa flöktanitó-egyletek. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparűan* ugy a ,Zala-Somogy" gőzhajózási részvenytársulat wiaaxa>m.
HIVATALOS EltTESlTOJE.
Hetenkint .kétszer.- vasárnap- s csütörtökön, megjelenő \\egyes tartalmú lap.

A n.-kanizsal kereskedelmi-és lpiu\'-baiik í->k rendkívüli közgyűlése által hozott határozata szerint, Jclszólittatik a t.. cz. részvényes közönség, a bank ideiglenes részvényeire, ujonani tiz perczentet vagyis hU8Z 08Zt. értékű forintot minden részvény után négy részletben a bank pénztáránál lefizetnit és pedig: ez évi augusztus hú l-t öl 10-ig öt Jorintot, szeptember hó 1-töl 10-ig öt forintot, oktober hó 1-töl 10-ig öt Jorintot,, november 1-töl 10-ig öt forintot.
N.-Kanizsán, 1873. jul. 20-án. ■ Az igazgató tanács.
A nemzetközi Jury Budapesten.
Első eset, hogy a kis Magyarországot a nagy világ részrehajlatlanul megismerte; nagyobb ezaharczi dicsőségnél, inert a történelem lapjait roszakarattal beszennyezni lehet, de a tudomány embereinek szellemi müvét: az elismerést kiirtani a világpolgárosodás egéről a világ összes anyagi hatalma nem képes.
Köszönet ezért, Magyarország fővárosa : Budapestnek!
Első eset, hogy a tudomány hazánkban diadalt Ult, s a müveit világ legelső embereinek homlokára tehette az emberbaráti szeretet hervadhatian koszorúját e félre tult, félre ismert magyar nemzet.
Hála ezért Magyarország fővárosa: Budapestnek!
Első eset, hogy a magyfr nemzet őseitől öröklött vendégszeretet magasztos erényét, az ország fővárosa az egész nemzet uevében, az egész nemzetért ily világra szólólag tanúsította, s alkalmat adott, hogy a reánk rajként nyomuló rágalmakat a müveit világ tollhátalmával lesújtani lehessen, hogy a tudomáuy fenkölt apostolainak figyelme-, drága barátsága- és.lángszcretc-tének féuyoszlousn mellett kiirthatlanul tündököljön a magyar nemzet életrevalósága,
törhotlon erélye és szeplőtlen akarata: méltó helyet foglalni a világ müveit nemzetei közt.
Mindezért elismerés Magyarország fővárosa: Budapestnek ! j
És hiszitek-e, hogy az a Magyarország talaja most terem gyümölcsöket, melyet a nagy Széchenyi szántott, felirva a haladás ekéjére: .Magyarország nem volt, hanem lesz", mely talajt a szabadságharcz vértanúi szivvérökkel öntöztek, mely talajon a hü magyar nők annyit szenvedve, annyit könyezve kertészkedtek ... ón hiszem, s a honpolgári örömérzet első könyje tied hazám!
S imám rövid, de benső; Éljen Magyarország fővárosa: Budapest !
BÁTOKFI.
Fölszólalás
a cholera és a katona fölállítás tárgyában Nagy-Kanizsa és kerülete érdekében.
Ha vissza emlékszünk a krimi háború szerencsétlen kimenetelére, s e mellett tudjuk, hogy hazánkban a cholera fokonként terjeszkedik; hozzá vesszük a m. kormány cholera ellenes intézkedéseit, ugy méltán aggódhatunk a Kanizsa és vidékére határozott katona fólállitás fölött, mert midőn ez időig cholera mentesnek mondhatjuk vidé-í künKct, ugy a katoila fólállitás által veszélyeztetni hisszük azt.
A krimi háború ideje alatt jónak látta Ausztria a hadsereget üalicziúbau fölállítani, tömörült itt nép.ós ló, fertőzve lett lég, úgyszólván minden, melynek vége. cholera lett. Mint a légy a mérgen, ugy hullott az ember, fogyott a katona, mintha golyózápor ölte volna, a lovasság gyérült, a gazdátlan lovakat gyalog katona vezette, ülte és ez mind a csoportosult nép és állatsereg által megrontott lég által okoztatott.
De különben sincs kétség a fölött, hogy a légtisztátaíauitása fejleszti, terjeszti a cholerát, és hogy ez ugy van, bizonyítja a
magas kormánynak azon jelen rendelete, i mely legkivált a lég tisztáutariasára, a tisztátlan helyek fertőtlenítéséie szorítkozik.
Ezekből kiindulva nagyon is méltónak Icuni latjuk, kogy felszólaljunk a cholera és a katona fólállitus tárgyaban, kérvén a magas kormányt, hogy a katona fölállítást Nagy-Kanizsa, és vidékére is méltóztassék elhalasztani.
E nélkül sikerrel kivihetetlen fog lenni a megállapított óvintézkedés.
Ellehet goudolni, hogy annyi ezer katona, annyi ló és annyi mas összegyűlt nép rninó tisztátalanságot fog létesitcui a cholera előnyére.
Képes \\ig\\ok bizonyítékot hozui annak bemutatására, hogy több községben a cholérikus beteg szabadságos katona volt; be tudom bizony iiani azt is, miszerint volt eset .Nagy-Kanizsán, hogy a cholera egyedül a katonaság közt volt és a körül szűnt is meg. Es ez mind annak bizonyítéka, hogy a népcsoportoaulás mindenesetre nagy tényező a cholera terjeszkedésében.
Ezek folytáu annak alapján, hogy a kormány komolyan tiltakozik minden nepcsoportosulus ellen, ugy hiszem nem vált fölösleggé ezen lolszólulas Nagy-Kanizsa és\' vidéke érdekében, tudva. hogy é vidék a mai napig még mindig ment, lehat o\\a van a cholera tói, népe nyi^tiiij úe Ügyelő, jobban mondva ugy vau, mim a magas hatóság azt lenni kiváftja,
Kérjük a magas hatóság figyelmét .Nagy-Kanizsa és vidékére is kiterjeszteni, hogy egészségi\' jólétünk és velünk a kato-nasag jóléte is biztosítva legyen azon veszélytől, mely minden oldalról küszöbre lépui törekszik.
TEKSÁANCZK V.
Társadalmunk és egyleteink.
Az a pusztítás, melyet a bécsi börze-válság kereskedelmi és nemzetgazdaszati életünkben véghezvitt, v\'egki folyásaiban | _____ik
mindakctlóre üdvös hatással leeud. tf míg egyrészt jó leczke volt azok számara, kik azurészben előidézték, s azok számáfa, kiket a válság, habár közvetlen előidézői nem voltak, anyagilag a bukás szélér? vitt, másrészt kell, hogy társadalmunk általa erkölcsileg javuljon.\'E javulás jelei mikor fognak mutatkozni, azt bajos Volna előre meghatározni. Az azonban igaz, hogy a válság előtt társadalmuuk a corruptio igen magas fokit érte volt el, s a bekövetkezett válságnak meg voltak iuditó okai. Ezek pedig nagyon is ismeritek.
A társadalom biztos erkölcsi hévmérói az — egyletek. E tisztán demokratikus intézmények teljes értékükben csak ott állhatnak fenn, hol a társadalom egészséges erkölcsi erővel rendelkezik. Tudjuk tehát, mi okozta az utolsó években széles e hazában az egyletek pangását. Az erkölcsi erő hiánya kórállapotba sodorta őket. JSem szabad félrevezet tctiíüuk az állal, ha idoközönkéut uj egyletek keletkezésének liirét halljuk. Ezek is csak\'tengeni fognak, uiiut egyes már létezó egyletek, melyek életéről csak akkor tudunk meg valamit, mikor bukásuk hírét halljuk.
A hol tehát a társadalom beteg, ott a szükséges egészséggel az egylet, mely e társadalom kebeléből szármázott, sem rendelkezhetik.
Társadalmunkban pedig sok még az előítélet, mely csirajaban megfosztja a nemes egyszerűséget, a valódi erkölcsi ero e nélkülözhetetlen alapjat, s a tarsadalom kórját beviszi az egyesület kebelébe is. Azért egyleteink csak névleg s nem tényleg azok. ■
Ha az egylet tehát csak kicsibe nyújtja képét a társadalomnak, hol marad ftmanuak nemesítő, művelő befolyása, mely többó ke-vesbé minden bármely névvel biró közhasznú egyletnek czélja? S mi nem tagadjuk,, hogy az egyleti életnek messze kiható befolyása lehet a társadalomra, csak tudja a rendelkezésére álló eszközöket czéljízcrűen felhasználni.
TÁRCZA.
A v I h I
A néma lég (Miket, mini a gyermek ajka, Kém uieaét ha mond a ráuezos ajkú dajka. A fecake fájó előérzcttől üldve, BlajU a férget — iltt lágy féazkére. Kiált aelyem siárnyaival takarni, Kd»a cievegés közt csókolni, altatni. A uap foiró sugár-ölelése alatt, A virág aléltan a párig lelankad, Hzomorn sejtelem súgja kit kelyhéiiek. Végső napsugár ez, nem zeng több dal, ének, Csuk míg egy iitolaó, — temetési ének — >1.1 sírva bongnak el, hHu szerető méhek. Uli I csak a láxas szorgalom biztatása, Sírjukat lávol vidéken meg ne ássa! ! Kouyelmll parányok — aranyló p<yszemek — Itövid gyönyörüktől válni ugy remeguok \'. Míg a dili-bál* in ott iMiket a tájon. <némám fíuyi bogár hintáz a kalászon
■ ilyaii önfeledten--de a fórrá; keble,
• \'nileugS gyermekit világgá eredte, Uáuatoiau «.,bajt, biai\' uiár Klköríbe Kgy vad pillanláat vetett a vihar ríme .. Itt vau ii,ár maga it, irtóxaloi itóiiii, ,
A reiíketö földet iord merne initit aí* . UyOuyörrel méri ki, merre vegye útját lloi Üdébb a virány, puaititni arra vágy. Felpattan lovára, — i, « ,öt.<t ménnek • • Villámló tarkantyn vágáaitil Ogve l.ibego oldali - fel, felágoikgdik, Kiujában felnyerit, orditá.kint bál áik, Neki aiilajulVI dllli\'iaen fut, robau,
— A dOrgís^patája cxattanáeáUl vau A komor lellegek az fi "erényének SíétKUizált eiálai — le a földig érnek,
.S foly a tajték róluk, bová ceak hullanak, A virulat bájképielei kihalnak.
— Harmat mo.olyl e.dő bádjadt páx«it felelt. Halotti í/.ninííldöf jég eiö exövöget.
Xágult orrlyukain ki»0kik at orkán,
Mely mibdeut felölel, Srillt táuccába ránt . — A liliom Mtlid, karetu aiép alakja, 8 a úvatag oegény, kiatiott kataugja. , Meg a (tende ajka ábrándoi paciirta ; 8 a vad ölyv ott egyuiáit ölelgetik ... lirva. Ai úiiái tölgyek bUiike koronája, 8 több etred évről «ióló gyliril iráaa, i Kgy legyintéiére iiéttörve, aikálva É• látni engedik a lefoiitott kérgek,
; Védelmük alatt mily lut férgek tenyéistek---- <
Odább, odább meg a felláiadt hullámok Korrva, (Uitorogva, méUuxák a gátol,\' A nap égö arciát h&iitni féuu járnak, ; Majd leim dúluak guuybó cicudci homályába\'. . . | — Olt áll a bölciő, ölelve lágy karjába , A* alvó c.leciemSt, - izíp arcia haván ott, ; At anya-tej cieppjo még meg aem iiáradott, K« a< édea anya 7 I ineiilo caóuaknval, 8 a véia-llvöltéiét tnliiró jajjáv»l i Kikéivé, ab ! már ciak dermedve uéiheti, i 8iivo gyöngyét at elem mint hányja, veti. — — ■ | A gondol, jó apa — momio tengereken, Hoiiiu tuuuka után fáradtan elpihen. Kliö gondolatja, ufolaó imája, Kedveiéi emlékének hfi nolgája. HierrtS lelkével Almiii közt ott van, Hol izelid árny köiSI felé int az otlion. .. Dobogó iziv^u öleli gyeroiokét,
Nojéuvk csókolja izllz, limuló köblét.....
Üdvözítő álom! róziái peciétedet
Hzeine felett hadd pibeuui, fel ne törjed.
Ne látbaniR.a puizluláa livár képét,
No halija, őrjöngve mint hivja gyermekét
Nejt, az édei nő, a leghívebb anya,
Legiteutebb fobáaza ne térjen átokra I. . .
A fékveaztett vihar.moat bőazülteu izáguld,
Villámló izeméből lobogó fáklya hull,
Oda eaap az egyház azentelt homlokára,
8 a btlazke palota czifra oazlopára.
Ott a néma azentek, itt az ilai képek,
A azilaj láugokra eidve tekintenek,
Ahl do. níiiea irgalom, a a azont a. nemei porok
8 a koldua légy hamva, mint édea rokouok,
A borzaiztó egyeulőaég bő karjában
Alizanak örökre, fgyuiáira boiuluu.
Majd a nikla gőgös aroiára vág lángja,
8 befúr a síroknak hideg kamrájába, Amannak a\'keble azégyentöl megreped, Itt a néma caontok életre vergődnek. \' ,
Majd az apa-gyilkoi börtönébe pillant, — Nézd, a vad aiív bátonága már elillaut — Vérfoltoa kezein a láncziirui ugy re«k*t, 8 egy megvetett nevet imád ajka .... 111 • n t ! Ka uiidőu a milliók aápadl ajkáról, ; A kétaég a iizouyat lázai imája foly.
8 már vég-euyéizeltől remeg gondolata, | Zeng égi nyelven a ize retet izózata . . .
8 a felhő elevez, - a hullám kiiiuiul, j A l|.úi puaituláira azivárváuy fény vonul,
Tlludér uieaét mond azomorü romoknak, I Harmat gyöngyöt nyújt a sebzett virágoknak. Kialélt madárnak ragyogó nap lényét, 8 a kétiégek örvény! közt küzdő elmét
. bajnál csillag
uuorn iiyui. v.
ö o i o g ii a.
Hiivflyei kézuoriláMil - kedves ...........
Fekete Gergely.
Dologua gyönyörli sikságout toriil ol az Aponiiin hugynég töv^bun, liouiiút Udo, illntos l«g áramlik ki, méraókulve, onyhilvo adó\'i nap izzó sugarait. Ez toazi aztán, hogy az óghujlac itt sokkul kullmnusubk ós egószsógosobb, mint a tongerpart hosszában, s a szomszód Kurrurá-ban, hol u posványos\'mocsArok ós tavuk roiha-tag kigózölgóso számos botogsóg szülő anyja.
Volune/óbiM, hol » százados önálló állami lót, a kiterjedt kereskedés szülte gazdagság, a művószut lugkiválóbb romokoit hordta Italom -ra,Hologuába jóvo.azt hihutuó valaki, hogy nem ia dagasztja vágy az umbor köbölét az itt tar-
tyzkodásra. l\'edig volunk az ullenkucó történt. Égtüuk a vágytól iniuél olóbb megkezdhetni á szemlél; s ez okon amint a .Canon d\' oro* szállodának csinosan, mondhatnám elegánsán bútorozott szobájúbau elhelyezkodéuk, a földszinti ebédlőjében tiem a legjobb s mindamellett drága ebédet elköltöttük: élénk kedélyhangu-lattal megkezdettük sétánkat.
Először is a „Vjutor Emmanueltérrc" iu-láuk. Es Bolognának főtere, melyet azonban unm lehetne valami szépnek mondani. Legnagyobb részéi a különféle árusoknak uum a log-diszesebb asztalai és deszkabódéi foglalják el, és a vevők ópou uom látszanak respektálni a sétáló, többuyiru ulőkelő közönségot, sót az idegenek Ítéletét sem félik, mer. minden tartóiito-dás nélkUl szórják szét a megvett Aruk ha-ezonvohuietlen rés/oit.
Mindjárt egyik szegleten a komor, várszerű palota emelkedik tömör falaival, melyeket az idő ecsetje barimra föslött. Földszinti ablakai kicsinyek s erős rácsozattal védvék, molyok önkéuyielon felébresztik az ember keblében azon idők • emlékét, midőn a főúr zsarnoka volt a uépnok, midóu ez baromnak, telierhordónuk lekiutoivéu, miudeu nemes felhatalmazva érezte magát vagyona, óleto fölölt korlátlanul rendelkezni. A nép türelmes, türelmesebb volt, mint most, mert a jobbágyi rendszer békéi uutn engedték emberi méltóságának önérzetéig fölemelkedni, de a szívtelen nyomás gyakran felrázta mégis apolheajából, s ha to-liette, véres boszut volt nyomorgatóim Ezért zárkóztak ők aztáu várszerű palotákba, ezért láttak el ablakaikat vas-rostélyokkal. Ily kény-uri épület volt-o ozV nom sikerült kitudnunk, bár egy jóssivű olasz, a q^uácnos oaítil^ijl,
De nem elegendő ám az, hogy egy-két ember bírjon csak tudatával az egyesülés eszméje fontosságának minden egylet kebe-. lében, mórt ez egy-két ember nem lesz képes, bármily nagy legyen erkölcsi erejének • sölya, szorossá fűzni azon kötelékei, melyet annyi személyes érdek,Önző göndt/lkozásmőd, \' hetvenkedő íegyelmetlenség széjjelválaszt.
Azon kórjelenségek, melyek egyes korszakokban a társadalomban mutatkoznak, s a társadalmi éleiét megmérgezik, egyszersmind megrontói a szabad egyleteknek. A szabadság eszméjével ép oly kévédé fér meg az előítélet bármily irányban nyilatkozzék. mint az egyleti élet eszméjével.
Azért az alkotmányos >zabadságot te-, kiüthetjük az egyletek szülóanyjának, s az egyleti élet csak az aHcotmányos szabadság védő teteje alattfejlődhetik\'. elongcdlictlen kelléke lévén még a társadalom egészséges j volta; — mi a reactio mindig és mindenütt első te.eudói közé sörozza, hogy a szabad egyesülést meggátolja, a hol pedig tuár egy-! letek léteznek, ott ezek szelleméi iparkodik!, megf-nntani. C
Kedves hazánkban két hatalmas aka-dajy van, mely egyleteink fejlődését é* yi- ( rág/ását nagyban gátolja
Az ejső akadály társadalmunk romlottsága.
A másiidik pedig pártéletünk ferde kinövései;
Alkotmányos országban élünk, hol az egyéni szabadság, csak az alkotmányos jo- , gok és kötelességek korlátni közé van szo- ( riiva. Szabadon fejlődhetik és mozoghat | mindenki, érvényt szerezhet tehetségének, | tiszteletet munkálkodásának és nagyrabe- , CsUlést szorgalmának, — igen. de csak a ! papíroson, A valóságban az előítéletei.\' ez- . reivel kell megküzdenie, középkori fanalis- | uiussi^s élhetetlen vaskalapossággal, az elfő- . gult kasztszellem munkálkodásának ezerszer | útját álljp.s az elismerés helyett szorgatmá- j nak és közhasznú ténykedésének nem ritkán i gúny a dija.— libben gyökeredzik társadul- I műnk silány erkölcsi értéke. - A pillanat kéje után fut, szalad,.boldog, boldogtalan s j elfeledi megvetni a tprtós megelégedés alpp-ját. Lelkesül pillanatnyii\'a a hangzatos phrá-
sisok csillámló szózatára. Iiogy azonnal a j üerinesztó közöny és részvétlenségbe essék
vissza, mely annál tamSítyb, minél rövi- |
dpbb volt a leiképp lés. Jázt űtou-utfélen fa- 1 pas/.taljuk és látjuk. A hiu látszatnak nagy
szerepe jutott korunkban. Ha jövőt akarunk j
teremteni egylöyíinknek, ízámüznfttik kell \'
ezek kebeléből mindent; tui az intézmények ; deinokratikuR^gyszerüségóvcl ellenkezik. S
az egyszerűség legyen az egyletek főerénye, ^
hogy egyes tagjai át\\ ive ez erényt a társa- . dalomba is, ezt regenerálják, inegifjitsák.
A fényűzésnek meg van a maga uem-zetgazdászati jogosultsága, de meg vanuak-határaí is. A féuyüzésnek meg van a maga : haszna, do meg van kára is. lOz pedig ott kezdődik, hol az elegáns és linóm egyszerü-1 ség idomtalan divatiuajmolássá fajul.
Azért mondtuk fent, hogy a börzeválságnak végkifolyásaiban üdvös hatása leeod.
l»áí téletünk ferde kinövései is akadályozzák egyleteink virágzását. Nem efjy fájó sebet ütött a pártszenvedély társadalmunkon, ez által elidegenítette eg\\ mástól a kedélyeket, sot nem ritkán feldúlta a családi szentélyt,segyesületek, testületek kebelébe
elszórta a ,vi?zálkodas magvát. Ha még a párlárnyalatolr nyilatkozataiban mindenütt az emelkedett szellem mutatkoznék ! De még csak az volt hátra, hogy jobbpárti sajtot áruljunk és balpárú kenyerei süssünk. A közérdek előtt meg kell hajolni a pártérdeknek, s ott. hol a közügy fVdeke megkívánja^ különböző személyek és pártoknak, az engesztelődé* szózatával az ajakon, kezet k?ll.fogni, hogy amaz érdekét egyesült erővel elmozdítsák Haj volna, ha társadalmunk minden egyes tagjai csak alacsony vágyak vezérlőnek, de kifejezést adva azon hitünknek és reményünknek, hogy társadalmunk rcudelkezik még annyi erkölcsi erővel, mely h meglevő kóranyagot további pusztításában megakadályozza. 11a egyleteinknek sikerül a jobb elemeket körükbe vonni s^ dermesztő közönyt megtömi, haczéljaikat az egyesülés eszméjéhez híven nemes eszközökkel ipar-kodandnak kieszközölni és elérni, akkor társadalmunk kórauyaga is tilnni íog. .
7 \' HOFJ-MANN MÓR.
Egy őszinte hzó a néptuiiltók érdekében.
Ha kissé körültekintünk az országban és megyékben, csakugyan nem tagadhatjuk, hogy a tauűgy ós a népueveléa iranu érdeklődés terjed és lendületnek indul. Mióta a közélm\'ult esalák u\'án az irányadó körökben is azon üdvös eszme meggyőződéssé vált, h«.gy az állam jólüti! nem a fénye* armadiák fenlartasában.soin pedig a küloulelo emberölő gépek fclfediuésébeu rejlifc. Mióta végre felismorók, bogy a műveltség népszerűsítése és állaláuos terjesztése valódi emeltyűje egy állani anyagi jólétéuek elóinoz-di tilsára, azóta — pórias kifejezéssel élvén.— nálunk is másképen szól a nóta.
Szaporodnak az ország minden zugában a néptanodák. Kzj* uívguepesitesére ós czél-szVrii hcreíidjízésokro mind a kormány, mind a nép részéről kiváló tigyolom fordillalik. Nagyságos személyiségek, kik egyébkor u néptano-(latosak nevétől ismerték, uoiir tartják méltóságon nlóli dolognak,yzeket körutazasilag meg-látogatni, ami kétségtelen, a népUilügy allalá-nos emelkedését logcsatlanósabbaii jelezi és a tnnlérliak bu/galinál leghathatóbbiiu serkenti. \'Öróminel r/jgisirálhatjuk tehát, hogy derengni
minden felszólítás nélkül, Vsupáu olasz közié kenységénél- fogva," társalgási kezdett velünk, d* óly gyorsan hadart, bogy. bár hallérzóküiik hozzá idomult egy kissé az olasz hanghoz, mégis alig sikerűit egy pár szót kikapnunk a beszédáradatból. Az\'épület külső alakja orro enged ugyan következtetnünk, utikönyvünk is erre a tájra helyezi a „l\'alazzo del l\'odestáf, város-ház <lo a fóbojárás lolötti hoinlökzalou Uló püs-pök-alak, szobor. püspöki, vagy pairiarchai re-•idoueziára gyauitut velünk.Most a város hivatalos helyiségeül szolgál, valamint kaimiui ii«zi-lakásul is, legalább a fel-alá sétáló fegyveres katona arra mutat!
Mindjárt melletti* a .San l\'-troiiio- templom emelkedik. Imposans templom oz, t«>ská-usi góth-slylbon\'építve, pompás Kupolyávai ós négy toronynyal. Kár, hogy a főhomlokzat bo-fejezetien inarad, \'mert igy ft roppant épület igeu sokat veszt nagyszerűségéből. Mols -je \\á-gas, izmos oszlopok állal három hajóra osztva. Belépvén azonnal feltűnik a kupolya alatt álló főoltár, négy oszlopon álló inennyózet által löd ve. Az oldal-bajókban siámos kápolnája van, melyekban az oltár képek vagy szoborművek, vagy igen szép festmények, l.ogszebb kép balra as, moly a szitz anyát ábrázolja, előtte II. Miklós pápánnk térdelő alakja. A fóljjtlo leyő ab-lakfostmény is igon gyönyörű. — Hajdan a főkapu fölött II. Oyula papáu«k, a hires hódilónak, ki Uolognát karddal foglalá el, bronzszobra állott Michnlaopelotól, aionbán löfl.bon szóUuzatott, ós darabjait megvevén a ferrarai herozog, kósőbb ágyúvá öutotott. Különös isteni végzói, hogy őzen pápának, a harezot any-nyira szerelte, Szobra, a harezok rómes eiitkozo 16a, FeltOnó a templom talapzatán egy háráutos
von»l, moly a főkaputól egész hosszában átvonul. Dél vonal melyet a hiros csillagász, Domiuioo Casiiaui lli.VIJ ban liutoit. kei ór.t által, melyek a falba rakva máig is láthatók, ügycivúti meg n/. elhajlást. Nevezetes tuég e templom uról is, liigy itt koronáztatott VII. Kelemen pápa által Olaszország királyiv.. V. Károly császár, ki soha uem lankadó, tűrli-Mop erélyl\'yol küzdött n kaih. egyház ügyeért. a mimliukább hatalmasabbá váló protestautismu*
A ,Han l\'eironio\'-ból kijövet azounal egy könyvkereskedést — libroria — találtuuk. lletértünk tollát, a város térképét veeudők meg. Miért i" - hogy oz legyen vezetőnk, dragoma-nuuk. Igy tettünk már Volenczéöon is, gazdasági szempontból. Ki elegendő költséggel ren-delkozik, tanácsosabb neki vezetőt fogadni fel, nomcsak azért, inert egyenesebben, kevesebb jaras^eléssel jut el kitűzött czéljál»oz, hunéin azért is. mert ez a viszonyokéi, helyi szokásokkal ismerős |ev<$n, kevesebb kelloniellenség-, gel" kell megküzd in\\e, s ezeukivül a művészeti
I és. történelmi tárgyáéról tisztább, világosabb ismeretet szerezhet, mivel az ilyen vezetők rendesen szakavatott magyarázók is.
Azoubau mi kéuytelenok levén lerkóp segélyével tájékozni maguuka\'.: csakhamar meggyőződtünk annak hiáiiyossága felől. A szépinűvészetok egvotomét — aeademia dei Í böili arti, akarván inoglátogalhi, a térképen fel-J kerobtűR azt. Httjla tnlálhatók ugyanis a nevo-zoíesebb épületek nevei azámuail jegyezve, s ugyauuzou szám az épülőt helyén is kitéve vau. Megindultunk tehát; s midőn hosszú séta után a hely színére órktizéuk, — hol a térkép szeriut a uevezutt épillelaok állania kolleue:
\' kezd. Do, hogy a tanügy láthatárán a nap ra-
.„-yogó fényében előtörjön, lizaz, a néptanitás a ! ..ikerduH eredmények tciApniiijiil elérhesse és a sokohlalii igényeknek keiióleg ineglejoljou, szükséges, hogy a közönség azokról meg no feledkezzék, a kiköt o szontügyben uz oroszlánrész illet, t. i. a néptanítókról, ezeknek anyagi helyzetök javításáról.
Tehát igen holyesnek találtam az öC-ik */ámbau a t. Ujlaky Máiyiis ar állal hangsúlyozott .néptanítók csekély díjazásáról írottat, midőn hivatkozik népiskolai törvény 131. § ra, melynek értőimében a népuui\'.ók csekély évi tizeíését tekintve, n magyar alkolmáuyos lanll-gyí korinányuuk nagyon kevés buzgósággal piiudoskodik imádott hazai népnevelésünk fel-virágozrtsáu, é-s ugyanoí.zt-1 kapcsolatban a nép-tanítók évi csekély fizetésének 2 száztóli levonásival a meg nem állapított nyugdíjról.
\' \' Az ó teatamuntomi prédikátor is már azt utómiotiu 10. 19: a pénz az, a mi mindent szo-rez, ói sokkal jobban van mindenki a pénz, mint hatalmas eszköznek értékétől áthatva, mintáéin ezt bővobbeu indokolni kellene.
Sajnos, do tényleg igaz, hogy az értelmi osztályok egyik ágazatáuak évi díjazása sincs oly szűken megállapítva, mint a néptanítóé. 11a ez, kivált házas állapotban szűkölködni nem akar, tájdalom ! a magánórák hajháazaiát kell űznie és ha ezen mérges édos foglalkozás a tanítót békóba Üli, akkor i-zabad lélegzése meg van szüutétve, kedélye lehangolva, testi ereje ki vau merülve, s utóvégre lnvutási buzgalmát is elveszti. Ha tekintjük azon erkölcsi felelős-•éggel járó fáradozását a néptanítónak, továbbá a benső, sőt rokoni viszonyunkat hozzá, miután reábízzuk a legdrágább ékeink kiművelését, csodálnunk kell azou fonák szükkeblüsé: gel, mely még tuiudig a díjazás tekintetében* a uépiauilo. irányában mutatkozik, és nagyon igasoltuak tartjuk amaz ősi remek költőnok mondását! .t^uein dii oderc, paodagogum le-cefe." c
A magánórák üzésének ártalmas szülémé nye továbbá még az, minihogy ezáltal a tanító, hacsak testet az éjjeli tauWinanyozás álul gyötörni netu akarja, öuinűvelődósét kénytelen megszakasztaui, mi pedig a komoly ós tudni vágyó tunférliunak igen zokon esik ; a tauonezok-ra nézve pedig ez azbn oknál fogva hátrányos, minthogy tudja kiki: Aki nem halad, az hátramarad, és a képeidéből kikerült tanító korántsem bir — de uem bírhat oly kiképzotlséggel, hogy u gyakorlat leréu a szakelmelet további fUzódérét egészben nélkülözhetné.
l)e az érintett viszás tanítói állapotnak vau még egy bibéje, áiely az utouöveudókekre uézvo a nevezett hátrányt nagyon felülmúlja és basoulaitaj élvén, a tanítói testűiétől végenyészettel fenyegeti. — Miuthogy az ügyes erdész goudossága nouicmpáu a fennálló fákjókarban lartasára, hanem az uionöveszléséfo is terjednie kell, nem mulaszthatjuk el egyúttal azokat, a kiket o dolog illet, erre ligyo\'imoítolni és cso-daliiuuk kell a tanügyi koj-ííiány .ebboli provi-doutiájál. Auibár tisztelt IJjísky ura multszám-liani czikkében kikel, h jgy » qiulificáüót illetőleg a néptanítókat, í« szigorlattal és az előadandó tárgyhaluiaztal örökké zaklatja a tau-ügyi kormauy, uii mégis jogos, sőt helyesnek tartjuk, hogy u magas tauugyi kormány a tanító jelöltek olókészüliségi igényeit egy idő óla tokozia, és a léuyleg működő tanítókat előre nóggatja, inert tekintvo a nemos és magasztos
hivatást; melyet % tanító elvállal, a képezde sorompói ugyancsak a müvoltség színvonalán álló ifjaknak nyittassák meg és a képesítőitek törekvése soha inig ne szűnjék ; do azt — hogy a fokozódott kívánalmak mellett az évi díjazás és egyéb kedvezmények a tanügyi kormány-részéről örök status quoban marad, ezt logikai lag valóban nom értbotni, és ez a jövő genera tióra nézve a tanitóhiány veszélyét rejti méla-ben. Kiki tudja, hogy a mai materialisticus idő ben, iniuden ifjú n pályaválasztásnál anyagi szempontból indul ki, és reá csak ez bir döntő befolyással. Minő tehetséges ifjú fog tehát, hu » in. tanügyi kormány által kiszabott előfeltétel nek megfelelni képes, ily tövises, göröngyös ea ily szűkön dotált pályára vállalkozni V — Nem nagy jóslati eróvel kell tehát bírnom, ha Alii tom, bogy ha.ez érdekben a in. kormány és a közönség részéről kezdeményezés és javítás uem történik, eljövend nemsokára az idő, hogy Diogflues lámpájával kollend majd a tanítókat keresni, do -- nem találják.
Minthogy én többé o pulyán nem műkő- * döni, a részrehajlás vádja engem nem sujihai. Csupán az igazságérzete sugallta tollamba ezen sorokat. Mint szakavatott egyéno ezon pályának és mint egyszerű polgára ezen kedves hazámnak cgy kötelosséget luróvni vélek, ha a szeut tanügy fótéuytző érdekében, a igy közvetve a tauűgy felvirágzásán caalc egy porszem-nyit lendíthetnék, llusz évi tanitóskódásom alult szerzett tapasztalataim alapjáu, meggyőződésem egész erejével állíthatom, hogy a tanítónak silány anyagi helyzete az, a mi a jelenleg működő néptanítók szivét keseríti s [livatási buzgalmát lohasztja. Kz volt az ürügy, hogy számos derék tanfértiak ezen mostoha pályának orökru hátat fordítottak, és leend az, mely az eszes iíjut elriasztja. Mintha az egész néptanító sereg oliorusi visszhangját hallauám, lm mondom : Mindaddig, mig a néptanítónak anyagi helyzete nem javittátik és uem oly értelombeu 4«3Z .megállapítva az évi tlzetéso, amint már tisztelt Ujlaky Mátyás ur is ezen becses lap ÖÜ-ik számában elmondta, hogy, ma .midőn a néptanító oly súlyos toendőkkol terheltetik — és o mellett még súlyosabb élotviszonynyal teu-gődik, az ország belátni nem4 kívánja, hogy minden néptanítónak nagyon illő lenne MOO írttól 1000 frt évi fizetési az állam pénztárából utalványozni* . . . mindaddig a kormány és a nép részéről mulasztási lniu k-.vettetik el.
Kajla tollát a nép u magas és tanügyi kormány mindazon közegei, melyok a tanügy előmozdítására hivatvák, ezen o!odázhatlau időkérdéinek kedvező megoldására, inert öttől függ a tanügy felvirágzása,* a közönség anyagi jóléte. Alkolmáuyos országbau minden a nép kebeléből veszi eredetét. Kz választja liszt és képviselőjét, adja utóbbiuak mxudatumál. Ha a nép a választási alkalomnál országszerte kep viselóiuek a nagy horderejű tauűgy pártolását szivéro kötné, a tanügyi olőzeti tótelek bizonyosan a legnagyobb összegűek közé tartoznának. Ha meggondolná a tisztelt közönség, hogy a fon álló kultúrintézmények között a nép és polgári tanodák érdemlik meg első sorban a szilárd alapítási, a kitartó pártolást s gondos elismerést a nép részéről, miután egyedüt ezek közvetítik a nép polgárosodását ós a műveltség népszerűsítését es mozdítja elő anyagi s társadalmi jólétét ; nem kellene többé a nemzet papszátuosai-nak o már s zámtalanszür vitatott érdekében feljajdulni.
vettük csak észn egy liatal említ
ialat-.isunk.il. Szerencsénkre I találkozunk, ki kérdezésükre kalauznak ajánlkozók. A nap égetően sütött -— a rekkenő levegőt uem enyhítette a tengeri luvaioin sem, mint Volenezébon, csurgott alá arczomról áz izzadtság, daczára annak, hogy többnyire árnyékban meuénk. Nagy kényelmére szolgál ugyanis a járók-kelőknek lio-loguábun uz, hogy a házak, melyek többnyire hárour emeletesek, az utczára uyilt oizlopfolyo-sókkul vannak ellátva,melyek egyszersmind áru-helyükül is szolgálnak. Megizzadva, kifáradva, majd egy órai talpalás utáu, megérkezénk ezé-lünkhöz; ekkora ut,euuyi szenvedés mind hasztalan I az egyetem zárva volt. As utazók tájé* kozása végett nem lesz fölösleges megjegyeznünk, hogy egész Olasthonbm a nyilvános é< középületei délelőtti kilencz órától, délutáni három óráig vaunak a közönség számára nyitva. l\'edig már négy is el elmúlt, mikor mi ide érkezéuk. Szerettem voloa boszankodni, de meggoúdolása anuak, hogy az mitsom segítene a bajon, leküzdötte velem ebbeli kedvemet. Szerencsénkre, uem messze volt ide a giardiao publico. Itt meguyugodlunk. Darálom lábát véresre törte a topány. Jaj l.ilyen útra nem is tanácsos urtiss, feszes lopányokat hozni, jó, hogy én mindjárt elindulásunkkor átértem s tapasztaláson és mást szerzék magamnak.
K népkert nem nagy, diszesuek som mondható. Az utak szépen kavicsozvák ugyan, do hiáuyzik beuno u fák kedves csoportosítása -T- az árnyas, pázsitos helyek költő: félhomálya — a fákon is sárgás, beteges levelük függenek. Padokkal,ülóhelyekkelsincs kellően felszorelvo. A nap heve csak ojy égető itt, mint másutt, a uiucs egy chiostk, vsgy étkeidével összekötött
nyílt csarnok, hol összegyűlhetni! az élvezni, szórakozni vágyó közönség. De hiszen néptelen is ám; — csak néhány rongyos proletár lézeu-gett ide-oda lelóggó fővel, mintha valami vi lágrenditó eszméu tépelődnék, vagy a kommunizmus trónra jutását tervezgetné. Valóban a kommunizmus csak ilyeneknok hajtana hasznot, mert ha a birtokegyenlőség az ó henye tétlenségük, dőzsölni szerető bőkezűségük miatt megváltoznék, ogy ujabb feloszlás által ismét helyro lehetne állítani azt. Saint Simon, franczia pair és spanyol graud, ki roppant vagyonát eltékozolta, volt első harezosaa vagyonközösségnek, vagy, mint ő nevezé, ac „uj kereszténységnek", — őt illeti a feltalálás dicsősége. Knlontin már az eszmét megtestesíti.
(Koljt. kSvotkfsIk.).
Egy rajkónő és két szobaleány.
S — KarctoItU —
Igaz esemény, és történt vala légyeu Nagy-Kanizsa városában, a mult heti szárazság egyik napjában,egy bájos karcsú, hajfürtósszoba-eziezus és ennek nagy roményekre jogosult túlkedves barátnőjével, mindketten már meg-tauulták, a ritka lelsavágyó, túlérzékeny és mollotte mégis nem kömény szívű, e galantoria életnek nagyon is hódoló urnőjöktól a rizspor ozólját, a pipere asztal hatását, aí álhajak, a valódivali összevegyítését, egyszóval aseprüzés után a sálonban valódi modern grácziák, járta-sai-a venusi-szom fogatásokban, Amor csintalan nyilainak gyüjtésóbdu. l\'áris nem tesz tul Ka-nizsáu, e két gráczia moglátogatá a zöldfai fó • nyeeea sikerült Anna-bált, oh, mily diMöltö&y
Adja az óg, hogy ezen nép-tanUgyi kérdés nemsokára a tanügy javára méltóan megöl-.látnók, éa ex is már n bofojezott tények országába korüljöD. lÓVINOEK JÓZSEF.
Hírek.
— Vargyas üJwfregyór-komárom esz tergommegyei II. tanfelügyelőtől egy igen érdekes kiadvány jölqut meg a küldetett be hozzánk * győrmegyei népiskolák tanügyi állapotáról, agyőrmegyoi iskolatanács költségén adatott ki. A terjedelmes a tilzutes tanulmányt tanusitó értesítés mutatja a taufelügyelŐ ur fáradhutlnn szorgalmát, pályája iránti szakismeretét éa buzgalmát ; vajha miudou tanfelügyelő ily hft tükrét adná a körébe vágó tanügyi állapotról.
— A nagy-kanlzsnl felső-és alsó közős népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata szerint az összes létszám Ü23, ebből az ismétlő két osztályában 1GW tanuló uvert oktatást. Atauitó testület 17 tygból állt. Mindazoknak,kik a nagy-kanizsai községi népiskolák növendékeit lárünnupélyi jutalmakkal megörvondoztotni kegyeskedtek, kiválóan pedig tok. Darás Ziig-niond isk. széki elnök slSulus József polgármester uraknak, a jutalmazottak nevében is méltó köszöuotél nyilvánítja a t a n i l ó i k a r.
— A keszthelyi közös elomi népiskola név és érdemsorozatát megkaptuk. A növendékek létszáma 672. A tanítók száma 8, női munkavezető 2, hitoktató 3.
— A kin-ktmixnal .polgári olvasókor-mult vasárnap közgyűlést tartott, melyben Haj-gató Sándor fiz elnöki tisztségről Nagy-Kanizsára történt költözése folytán leköszönt; kit a jelenlovők nagy lolkesodés közt tiszteletbeli elnökké, Hóíor Feroncz városi jegyzőt pedig egyhangúlag rendes elnökké választották meg.
— A H*ent~udorJán! közös népiskola alapkövo lotétolének Ünnepélyére, mely. aug. 11 -ón d. o. 10 órakor történik a meghívók ki-bocsátattak az iskolaszék nevében Czigány Bertalan iakolaszéki elnök ur által.
— A zala-e.yernzegl takarékpénztár solid ós tapintatos vezénylete végett legjobb hírnévben áll 8 a legtávolabb vidékokról any-nyira van tulhalmozva betételekkel, hogy kény-szerülvo látta magát a kainatlábot 7% ről •>%• ro szállítani le, ez érdeinbeu a következő hirdetményt bocsátotta ki: A zala egerszegi tako-rékpénztár részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint ezen takarékpénztár ugy az eddigi, midii az 1873-ik óvi augusztus hó lő-ki határnap utáui betétolokuól a kamat lábot egy százalékkal leszállitandjn. Miről is mindazok, kiknek a takarékpénztárnál betéti pénzeik vannak, ezen hirdetmény által értesíttetitek. A zalucger-tzegi takarékpénztárnak 1873. évi julius hó 15 én megtartóit rendkívüli nagyválaszt. üléa-bői. Kovács Károly, igazgató.
ben, selyem báisouyban lejték mind olbó ballo-riuák a porczepedlit, a krach polkát, a cholera mazurl, a pech francziát, és a sodaviz kaloppot, oh a bájos szeretetre méltók, a hódolatnak ellent nem állok, a bókokat szívélyes fogadók, a asa\'on iljak udvarlását hozzá a bon vivan élet, a credencz édességét, a fagylalt hüsitésót, a pezs gópoharak kocziutásait é» az iczin piczin gyen-
fje kezek által készUott linóin czigarettek flUtö-ését, ah mily boldogok ók, mert övék a földi menyország s a zöld laterem, hozzá mennyi hóditások I
így mult el az Annabál, másnup a festett arezot ka/.onjammerszin boritá,a szobában nagy esend. egyszerre koezogtatás: ki az?én vagyok nagyságos, méltóságos kisasszony! hires jövendőmondó. Oh te sárkányok szoptatój* és hollók nerelőjo,
„Nem kérdem ín .okáig élek-eí C«ak alt mondd inri! rónámé le.tek-e ?\' ab meglesz ön szerencse gyermeke, nagygyá ás gazdaggá log lenni.
Adjon csak édea mállukóin Angyalom, galambom, ragyogóm, Ciiuoi ctipűl éa ruhái, llottá dinéi harlinyál, llindenbíil báron |>á(i. Végtll 01 forint 10 krajcárt— tn ezzel a szerencsés szent gellérthegyi arkangyal eltűnt.
Klm.nt, davonkient Ja nlcbt nacli Kfirraend, de a városi kapitány szeuie utolérto s mondá, egy kissé a hűsre. Ez történt vala legyen Nagy-Kanizsa városábau két szobaleányuyal, "Hát e város több előkeld női, hölgyei, a fényűzés apostolai, a könyvet s a magyar lapokat sat., noiu olvasók mit szólnak óhoz ? — .\'Nein irok, nem vívásuk Kanit.ai htllgy vagyok,* Ti.itclet kivételuek, Mind nem ai, csak némelyek, de mégis sokan vannak ők, a hiriieves szépségek.kik a fekete szomü rajkóuónek hizelegtok a szerencse mondásért, és sok nagyon sok, cs igen sok másért . . . éa most önmagukban mondjak, ha o torokat olvassák: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, és hallgatnak, legfel-jobb aetdonogják: átkozott rósz nyelvű újdondász ! K.
— Uj könyv, moly magyar írótól ere- I detiben német nyolvon jolont mog. „Das Woib i und seine Krzi\' hung" von Moritz Ilotlmaun. Loipzig ti. f\'oonicke\'n Schulbuchhandlung. \' 1873. A lucpkicUliiásu s 142 lapra terjedő kor- | szőrű munkára visszatérünk. |
— Turnét én Ismét öngyilkosnál/. Tegnap egy izr. nyomdatanoncz a Fischolfélo nyomdában — hir yzeriiit— rowbánásmód kö vetkeztében, rémületből magát aug. 2-án fel , akasztotta. Szinte félve nyulunk már a tolihoz 1 újdonságot irni, mert ily rémhíreket vagyuuk kény telenek jelezni.
— A kegyen tunltórendlek vezetése alatt álló nagy-kauizsai kath. fógymnasiutn értesitójét vottllk, melyízerintafőgymnasiumba 281 ifjú járt, éh pedig 270 magyar, 2 nómol és
9 horvát. Jellemző az érettségi vizsgát letelt 24 ilju közöl 1 egyházi, 15 jogi, 2 tanári, 5 orvosi éa 1 gazdászali pályát választott. A tanán kar 12 kegyostauiló-rendi és 2 világi egyénből állt. A könyvtára egyéb gyűjtemény részint vétel-, részint adományozás utján jelentékenyei. szaporodott. A jótékonysági rovatban olvassuk: a segélyzőegylet Ü22 Irt tókévol bir; a zalamegyei .Nemesi pénztár" a természettani muzeum felszerelésére ÖUO forintot adományozott, e ozélra az olső takarékpénztár sziuto ;?() Irtot, két horvát ifjúnak, kik a magyar nyelvben aránylag legtöbb haladási tanúsítottak
10 —10 forintot adott. A „Szalay ■•féle alapból í> ilju £>-—í> forinttal segélyezlotett és a „ÖUuto-ghy Feroncz" nevére alapitolt üO\'frtos ösztöndijat ez évbeu Klein Feroncz III. osztálybeli tanuló nyerte el. Az értesitvéuyt tdő Fintér Klek tanár ur uagy ügyeimet érdomló » kitűnő szakavatottsággal irt értekezlete nyitja meg: „ Abyagvándorláa a természetben", melyet szerző engedelmével lapunkban közölni fogunk. Végül mogjegyezzük, hogy az oly tanulók, kik valamely kötelezeti tantárgyból elégtelen érdem-jegyot nyortek, javiláai eogodóiyéri aug. 8-ig folyamodhatnak.
— Uj kávéház. A jövő hét folytán Schmidt György a .Korona" vondéglőbeu nagyobb elcgautiával lótositott uj kávéházát — az előbbi élterem helyiségében — meguyitandja, amelyre előre is ligyelmessé teszozük a l. közönséget.
— Artluyné JJokody Antal színtársulatából nálunk Nagy-Ka^zsán elhagyatva mindenkitől súlyos szembajban szenved. Felhívjuk a jó anya s jelesb vidéki szinéaznőiuk egyikének emberbaráti segélyezésére nemcsak a l. közönséget, hanem a fővárosi uyugdijintézotet ós különösen llokody sziuigazgató társulatának ügyeimét és részvétet.
— Cholera ellen. Az orvosságkészitéas hoz — irja az .Ipoly-— végy egy üveget-a töltsd mog félig apróra vagdalt zold dióval. Uut rá tiszta spiritust, hogy az üveg egészen megtoljon. Rázogasd fel olykor tartalmát s 24 óra múlva kész az orvosság. Egy porcziónyit kell belőle adui a férli beteguek; gyermekeknek s nőknek kevesebbot. Ezen orvosságtól hányszékelés, görcs azonnal megszüuik s a beteg hosszabb ideig tarló álomba merül. Tisza-Tarjánbau egyetlen cholera beteg sem balt meg, aki ez orvosságot bevette. Volt pedig jul 10-étői lógva l\'.l-ig 35 cholera beteg. Es miután ezen községben minden cholera beteg ily orvosságot használt, már jul. 1U-túl incgszuut a halálozás is.
— A péterházi uradalom ménesébe ko-. rült az az arabsménló, melyei a szultán ez előtt négy évvel királyunknak njándékozott, 6 Felié-ge ismét liának, Kudolf koronaherczeguek adományozta, kinok egyik kedvoncz lova volt, azonban a szép ló beteges letts igy eltávoztatni kellett, az udvari „Stalmoisztor" egy bikáért és 100 Írtért eladta. Lábkaparással még most is megmutatja év számainak luenyiségét.
— A Hopronváróul hiti\', különbség nélküli II. osztályú magyar-német tannyelvű felső leánytanoda értesitvénye beküldőiéit hozzánk. Az intézel mindkét osztályában 50 növendék volt. A tanári testület 10 tagból állt. Hicsz József igazgató állal szerkesztett emez értesitvényból is meggyőződtünk, hogy az intézet czólszorQ ta ti beosztás mellett miud a törvény, mind a kor igényének teljesen megfelel. Tandíj egén évre 20 forint.
— Megtörtént. Egyik mulató kertben egy valaki sört kért, lelet kitta s mivo! nuii Ízlett neki, csakis felét akarta kiűzetni; a pin-czér azonban nem tágított, a pohár ogész tartalmának árát kérte, no biz erre aztán kiitta s kiűzette, megjegyezvén : nem egyhamar szedik rá, hogy ö sert igyék.
— Jiövltl hírek. A pécsi fegyvergya-korlalok is be vanuak szüntetve.\' — Ur. Mikó Imre in. kir. íópokáruokinester m. hó 24-én totte lo a hivatalos esküt. — A persa sah Bécsbe érkezett — Szende ministort kilütiő lelkesedéssel fogadták Zágrábban. — A Margitszigeten mindén szállás el vau foglalva.— A pesti kir. tud. egyetem rectorrá Kautz Uyulál választotta. — Vilmos császár Wiesbadonben vau. >— A spanyol kormány csapatok többszörös győzelmeket aratlak. — A chinai khunság-ban csend vau, a kancsuka hqszuál.
1\'iacziárak
\\*ft.Aani««án, l»73. évi alig Je. l-íu. Oab.». nemitek : «l«/. au.tr. mérő xorlnt liuta 87—90 f.mt "!6i» kr. M 8Ü font 0.— kr. tO -87 font 6.60 kr. Koi« Í-I — T\'í fonl í.60 kr. Árpa norfütj(r« tít}—íO font 8..V) kr Árpa ettt^re 3.26 kr Zab 1.80 kr. Uv|>-cie - kr l.iKtueiDliek : bícii máita «erint. I.llil legfinomabb 18— kr /.lamleliitl 1.1.— kr. Kshír kerrírilnt M.— kr. Keket* keny.\'rlint 8.60 kr Hu-«»\' ■ IÜ kr. KUi •A).— kr. lltlvslyeiek: tlió "i»tr. mírfi iíeriut-. l»or«á 8.- kr. llab 6.— kr. I.en-ne K. - kr. Köle. ... kr. Hajdina (pobiuka) 4.60 kr. Ktikorlcia I-- kr. Hnrgonya .— kr. Ilut: bicii font xerinl. — Mariiabui 28 kr. — Diuudhui 3i kr. Jubkui — kr. llorjiiliUí á8 kr. ZilrMUk : bíc«i font •íerinl l)i.«uí».ir 60 kr. Marbamir GO kr. 8>alonna •1 kr. Saappau J4 kr. I.ámpaolaj 38 kr. Stearln-g)«nya lií\'l kr. KaKgyii-gysrlya 32 kr Hor: al«A áuitr. aki, III pint .termi Ú-I,.,r 16 - kr. Ujb..r 12.- kr. nSr: nls/i au.lr. v .rakó, 42- pint ><eiint l.egmaga-•abb J.— kr. l.egalacaouyabb U.- kr. TUtifa: b<-c.i o|, ;tfi liilr. Iiouiu atvriai. lillkkfa 14.— kr. Tolk.y,a Ml _ kr. KS..0.. egy bec.i i»ái<-i «ennt i" kr K..m.u egy mérő 70 kr. Ilé.-.i „,*t»» .reii.,1 130 kr. 8ial.ua I — Kapnám: ^gy férfi ílel-Uieié.aijl .— kr.élulmeié. ndlkllll — kr Kgy uő ílol-..................... Kg.v gy ur-
náikul -
3.60 ki
Hope,
- .— kr tivapjn 110 f.l .— kr. Kehé,bab 4 . Cil kr. Illlkkf* 14 • — -kr. Oeifa 12.---- . kr. Tölgyfa In---.- kr.
Ke.ilbely. aug. l én. I8T3. B.ua ?.—7.60 kr. Wo«. 1.70-4.30 kr Árpa 3.80-3 60 kv. Kukorica
4.--4 .\'XI kr /.ab 2.10 -l.\'H) kr. Marliahu. ltja 24
kr. Horjubu. fija 22 kr. Ditináhu. II,a 28 kr. Ujb.\'.r akója lo— 14 frt. ób„r ak.ija U-18 fri. .s.éna mcaja "2.20- . -kr. f,t 8/alma ,n. . 80— kr. Keményfa 8le 12-H frt Idójái.U : dorült.meleg.
Érték- és váltófolyam aug. 2.
ó*/o metaliijues 138.5;"); b9/9-ueitiz. kölcsön 12.50, IhtiO.ki ál ladaimi kölcsön 103. — ; bankrészvények Í)7G; hitelintézeti részvényük 2;í0.:")0 London 111.25; magyar löldtehermentési kötvény 7l}.;")0; temesvári loldtehcrmentési kötvény 74.ÖOJ erdélyi" fóldtehorfncntcsi kötvény 75.— ; horvát sluvoii földlebermontési kötvény 78. -;. ezüst 108.75; cs. kir. arany 5.27 j Nnpoleoud\'o/ 8.90.
liOttükuzqs.\'
Többek kívánatára ez\'\'iitul lapuukban a niigy-kanizaai gyűjtődénél eszközölhető betétok huzáfát közöljük a budai, bécsi, grá\'izi, prágai éa brüiiniekról.
Brllim, jul 30-án 53, tíu, 4ü. t>4 és 5. Közelebbi hlizás aug. 13-án lesz.
lindán aug. 2-áu l\'rágában : aug. t> án, Hécs-és Oráczban aug. U én lesznek a húzások, a zárlat Kanizsán a húzás előtt harmadnap déli 12 órakor van.
Yusutl íiuponkintl uieneliTHil:
délután 2 f 43
Hildára reggel ó . 18
,-n, délután l . 48 ,
VVy» oatvr 10 , 43 ,
Iféi\'.be reggel 6 „ 48
délután 2 , 18
e.lve 10 , 68 Trleaalbe reggel 6 , 3
délután 2 , 23
; eatve ll . 33
fcrk. Karra- éi DombovárrM N. Kauia.áta reggel 4 <5ra 1!\' pe:
, , N.-Kaiilt.ára délután 1 , 21
. Hadáról . reggel 4 , 43
délután I . Ifi
Bécabül Trit«lbül
Heti íiaptó-r.
Aug. 3-141 aug 9 lg. 1873.
, 11 - éi botinap Kalholiku. nap tár Prote.tá... naptár D Utj-
30) At igat.ágtalai Luk. XVI sáfárról.
. A Vasárnap K 9 l.tv. Ut. K \'.) I.ldin
1 & Kedd HAT. 11. A. O.vald ái
! 8 1 9 CilltörtOk Péntek 8tombai Kajetán Ctirjék Román Dirik Ciirjók Erik i\'l 1
iNranititiér.
Minden betegnek erő és
gyógyszer 6n költség nélkül
Rrvúle$cilrt ciu Darry Londonból.
MI4U pápa ö iieutcége - ismato. da Batry Revaretciéro ba.taálala által meggyógyult éi sok orron é. kórbit bati.il eii.meru-, ieukl i«m teaja többé két.égbe eti-n taiuato. titl«»eruek nrejét} tre r.miud idétstik stou betog.égeket, a njelysket gyógyner él kült.cg níl\'.Ul eiurolit: gyomor, ideg-, mell-, tlldS-, mij-, mirigy, nyakbirtya-, léleksé.i-, bugybólagé. reiebajokal, -uellbet«g.égek»l, ..édUlé.t, nebéc lélekiítvételt. kobagé.l, opiéiitlietalleiiiéget, dugnli.t, lia.meué.t. iluiatlnutigot , gyenge.éget, aranyé,er, (itkóll,tláal, vértóduli.1,\' fUI«.ibongi«t, ijuli.t é« liinyatt mvg a terfcei.ég fol/amalibao W, ba.liirlyalobbol, uiélakórt, (oviuyodi\'.t, n.ótl, kójt tényt, aápkuit — Kivuual 76,000 biiooyitránybúl gyógritá.okról, a melyek minden gyógyner,el da-
, Uudit,
toltak
73.877.ik bi/uiiyilrany.
68H. Wleaertborgaa
1872. i\'ebr. 28.
Uu.xouiiyulc* napig élveilem ai l.len által kUldütt du Darry Kevaleioiérejét. E.eu i.leui term\'i- . »»ot adomány kéuégei belyieleubou rajtam oiodát * ,. livcli, jij mién n«m átallom eten gyúgyiap.tert a nenvedS euiberuég ralódi Jótéteméuyvuek neveiai. l.ten pompi. Itovaleiciére egy igeu te.ielyo. tUJÓ é. légciöuyákt^l, oédUléilől éi ,uell.io,uli.iól tta baditott meg, a melyek minden gyógy.terrel több éven át danollak. Kieu teiméaieladomáuy utau a legffibb dic.életet érdemli éa a iieurodu emberi légiink legjobban ajáulbató.
Köllír Klóriáu, ca. k. uyugalmaiotl katouagondnok.
Táplálóbb Uvén a hutndt, 50 izeruen meg kíméli tt yyőyyizer ártíl, felnőtteknél uyy, miu( gyermekeknél.
I\'léli.telem:tékbeu \'/, fönt. 1, ín. ÚO kr., 1 foul 2 \'\'l •*> kr.. 2 font 4 frtóOkr., 6 font lo f,t., 12f.ul 20 frt, 24 Iont 3ti frt. Ueraleiciére piikoták nelru-ctékbvu 2 fit 60 éi I frt 60 krral. Kevale.ciéie tuu-mlatée láblákbau 12 ciénér- 1 frt\' 60 kr., 24-re 2 ut 60 kr., 48-ra 4 /rt 60 kr., poralakbau 12 Ciliiére 1 írt 6<i kr., 2l-re 2 frt Jt» kr., 18-ra ( frl ÖJ ki., 120-ra 10 fit., 288-ra 20 frt, 676ra 3ti frt.
Megrendelhető liarry du Uarrjr &. Comp. álul, Wien,
WallfischflaMe Nr. 8.,
S-K\'ininán Lovuk Karoly yyóyynertárdban ; Aradon F. Tones és társánál; Dobreczenbeu Miháloviis István gyógyszertárában a kigyóhos; Károly város K. JJrilluiél; Maros vásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Nagy -iázom batban Coo-leguer Iguáczual; 1\'w.ten Török Józsefnél; Székes-Fehérváron Dieballa Györgydíff^y
A bécai czég minden vidékre iSilrf^sta-Utalványra vagy utáuvétro,
Mindenkinek különös ligyelmébe ajánlutik a
J)r. Forty-félc altalanos S JES J3-T A P A 8 Z,
mely rendimül, gyógyereje, elvil»«ló, érlelő ól fij-
dalmai cnliapiló batá.a állal leggyoriabb, legbiito-.a^.b . cgy.icrinind gyökere, gyógynlin eiiköiOl kdlUunemA bajokbau. - bajok a torokgyulladii. légcaoburut, b o r k é i-barua.ág, hártyáigyik (CruUp-angina) rnind>,ieiull meg.érté.ek, harapii-, iturii, vágá. vagy égé* által táuiadbató xbek, megforri-lá.ok, daiáin- vagy mébiiurálok, konok-fekélyek, (utalok (conto.iók) - meglepi! gyón fájdalom ciilla pitái.al — rOgtött daganatok, gUmök, tályogok, pokol-Var (.carbuucului puitula malignaj, megkeményedéi.k, genyedéiek, vérkelélek, minden uiirigybelegiégek, görvélyea fekélyek, fagydagauat, ujjféreg, körOmméreg, vadliui, lag.iivaci, c.oul-tó, klflciamlíás éi taegrio-duláauk, helyi oiár.; lutábbá a naUléi folytául láb-fell\'akadá.ojk éi lebek, fájoi fekély.elt vagy már geuyei uöi mell. — 8ok nli már cairában roll soilS ráktól, — a kUlónben elkerUlbetlen életveeiélye. lebé.ii \',ifttétnek mellöiéiével — egyedlll eieu jelei lebupa.i iiaianálatk állal meuekUlt meg.
Végre a telibe teljeieu boiuélyedt bármlDeinO •tálka,\' vagy darái. é. mébfaíinkja e.upán eten tapr.ttuak lóvld idei baatuálata lolyt^\'anuyira el8-tUuik, hogy atuláu a te.tböl kötöu.ígé.eu nabad kéttel, lebéiii uifilút éi fájdalom uélkUl könnyen kihúzható, mire a .eb gyógyulá.a uem.okára bekS-vetketik.
Ktcn megbecilllhotlen gyógyner, melynek jelei-lége leghitelesebb egyének itámoi • külSnSi klvá uatra bármikor felmuUtható biionyitvinyal álul mái régen a legíényeiebb-u elinue,teteit — leudkivOli, • legkUlbiineinilbb eletekben megpróbált halálánál é. feltUnS .ikerdói eredményeinél fogva, melyek haltnál lati által még tlavuli bajokban ii eléreluek, jó-megalapított éi ellorjedetl hírét kéuégberonhatlaniil igaiolja.
Kgy ciomag ára 50 kr., nagyobb caomaf I frl, haitnálati uta.itánal egyen, poitán kllldva 10 krral tObb. — Kgy frtuyi cioinagnál kiiebb oállitminy nem leljo.Mttetik.
KOtponti kUldoinéuyetS rakUr: Pille* Tíiík József gyógy.teré.t urnái király-uteta 7-ik itám alatt
Továbbá kap\'halók : Nagy-Kanlnin : WAJOITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatinitky 8. — Pécsett ; Sipúct J. — SilMtgtn: Btambornky. - Sz.-Fshtrvá-: olt: Hrauu J. - Szombathelyen: l\'illicb K. VesipiéBben: Kereo.ty K. Zágrábban: Mitlbach Xi. Sopionban: Jlork J.
A «. oi. gyógyiteré.t éa kereikedo urak, kik raktárt elvállalni hajlaudók lennének, feliaólltlaluak, jui.terint e ré.tbeui ajánlataikat eten gyógyner kéiti-tújéboa FORTY LASZLOHOZ < timetve : Dudára, vliic. város. íSuteta, 65K). stám) bekitldeni .tlveikedjeuek, ki megrondeléieket i. ponlo.an telje.it-
■T Vidéki bérmeutea levelek általi megrea I deiéiek at árnak kéitpéutbeni bekllldéie, vagy poilai | utalváuy vagy utáuvúl mezeit tililént éi legponlo-
labban teljeaittetnek.
Folelós Siortetó: Batorfi Lajas.
ÉGER
MT" Naoy-:(anlÍ8án J
IGNÁCZ
, Wucskics-fóle házban.
Ajánlja óvok óta a legjobb hirbca levő
uri- s holgyczipő-raktárát,
mely gyermekek számira készített mindennemű, czipoi szükségletekkel is felszerelve van. lilónyüs, hogy nem gyári, hanem sajátkésüitményüek, s ig> a legjutá-nyosabb áron szolgálhatok. *
Ügysziuto különös figyelembe ajánlja a mélyen tisztelt cs. kii. sorozrudi s m. ktr. honvédségi tiszt uraknak legjobb ízlés szerint kiállított és sajátkészit-ményú, belföldi borból való
lovasió s magyar csizmákat,,
melyeket esinosság, tartósság és olcsóság eléggé ajánl.
(II01~>1)
ÉLEI-Í J A L, i
^ k 11 Unó\' háziszer
,/illíS- i> mocidrltlz, bil- gyomoryVrci, ep\'inger, luinydt, tengeri beteging, vitelehtoruldt, dlmatlumdg, *tb. ellen.
Ara egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 krajezár.
SÓS-BORSZESZ
i
AKcsli sérvben szenvedők
meglopó gyógyszert találnak az egyáltalában nem kártékonyán ható gérvkenŐCS-ben Sturzenagger G.-tól Herisauban (Schweiz). Ára-dobozként 3 fit.. 20 kr. o. é. Az utánzástól, mely a közönség ámítására van, mindenki kómolyau tiltatik ; semmi clemc/é>.seui tudja titkomat felfcdciaí. Bizonyítványok és köszönóiratok teljesen gyógyitottakról nem lesznek felmutatva, minthogy olyanok számos hasz-uálati utasitá^jkat"foglalnak magukban. Megrendelhetők ugy a tulajdonos
• Sturzenegger G.-nél,
/
mint a következő raktárakból: Pesten, Formagyl F. gyógyszertár a .Szent Máriához* ; Temesvárott Z. E. Pecher, gyógyszertár „Mária uegits\'-hez.
._, (lU6(>-2)
Ins
lg-
•0t levélbeli kívánatra
még; Iiérwieaitvo Is! ^ i&s
kdsmtggel uoUáU ,l|k mindenkinek
leggyönyörűbb női ruhakelmók
nagr? YálasitíLu mlulagyüjteuifnyével AlratdrulcoroHUodéaóboo
PEST, url-utoift 130 Mám.
psz.\'- "" .-S
£ - ■ . IS í
\'iil .\'M
II • s
S Jt 5 ^ Jj
1~l.Se
os, szép, és jó!!!
már régóta az én jelszavam",
melyei daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munka erfl 20% áremelést nyort, ozontul is kóvetok, és azért bátor vagyok áruiinat a régi toeseszerö jutiuyos árak mellett ajánlani:
Irt 50 kr. ■ „ ÖU kr. • . 70 kr. I . kr. 30 kr.
(860 19)
100 <lb látogató-jegy, 5 porcz alatt olkéaxitvj ....
100 „ levélpapír névvel vagy kezdőbetűkkel......- r
100 M „ . fukoto nyomás........— ,
ÍOO ,, „ . boritokkal széppap irtokban .... 1 .
100 ,, üxletl levél nóvvnl, fokoto nyomig........1 ,
ogy egész rizsinn levélpapír vásárlásával a név ingyen nyomntik reá. C/.iiniiuk, eljegyzési és eskotési jegyek, táno/.reiidek és árus/ámlák legújabb lUli- rikni KVorhhnjliHii.iri lefyutáuyosabbau készitietuek.
Irodai és c/.imtáblák 10 perez alatt elkészülnek, darabja ól), 80 kr. 1 frt, a lognagy.,bbnk én legszebbek A frt,
urak és hölgyekre nézve, kUliinöson utazások, alkalmával igen ozélsz.-rUuk. I\'apir gallér és kézfodornak tuczatja 30. 3;Vkr;
uti-. vnri fi éi In^zükM\'Hlrli\'k. uti^Uk.u;, konyvtiirozák zárral ós zár nélkül darabja «<» krtól og.\'-iz 10—15 Itig; to-líbbA : urrtk, httlgyok és gyurmokok részére való ajándékoknak igou alkalmas különfélp jutányos cs szép áruexíkkek.
Küln.irtieii ajánlom n ilirstoa keltűi i^voiiá«o\'k*i «\'« i-<iin«k«t, melyok nyoiiiitgyi-r»>nl>»u levclrkfn í.i Imntík.ikun «r*ny- él egyíb •sluakbcn l»Klln.>iii»l>biiii lfg|».in|)ilí*lib»ii kéi>uln»k, nem kulOiilicii a h./\'k miii<ll|{ l^n ritka ír^nciin rooooo IrvcIokM, nív»«nrint: Nr|,tui>, Hllhouell*. K(fyj>lirn, Muti^ur,. Dlsboll^ue, .Icmjon, Atout. Il«b*. Canit* «»t. iK«>n J.uá.iy... Aroll
KANITZ C., Budapesten
p.ipir i»di$tinllAr»-k«rétk«d6uHnr»Uya-Mn» t>£.«z.u.(«zel4U Duák Fvreues utoz».) M. IrAibell mtgbliAiok teljes megelégedésre es utánvét mellett azonnal teljesíttetnek -^m
, rúkfekily, bínuUiiok »tb. u a foguk fhiyit olflsogiti,
mint liáziszer
Air. Willi\'im ulntil\'h\'i izerint. Gyors hnráat (rszköziJl: llhei. ittiyg\'itiii, fugydt, fog-\', fej- éi fülfájdalmak, nemgyulluddi, rdkfe stb. \'Ilon; síit fogtiittiló szőrül is igen ajánlható, mennyiben a/oj a fnghml erlithili, és a ttdj tiszta íznglalnn itt nyer a szósz elpárolgása illán.
Ára egy nagy üvegnek <S\'0 kr. kisebb 41) kr.
Használati utasitás magyar vagy német nyelven, jeleutékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaim névsorával, minden üveghez melli\'keltotik.
BRAZAY IC
Oyári iroda és központi féraktár : l\'ost, országút ik szám.
Raktáraim: Nagy-Kanizsán: J\'hselhoflhr József; Keszthely: Puly János uraknál. (1094 — 1)
Moll a. seidlitz-pora.
K porok reuilkirllU • a k-geltír.\'lbb c«»i*ekbri. b«bUoiivnlt lyAgy-háti*uk álul miiidvn. «ddl( ltm«rt l>á>i .xrtk kö\'.OH, i»tf».lh«U«a-nul ii «|iS h.ly.l foglalják «l; mint st lok eler. » dinári l.iio.Ulom minden rluébfll kcieinkliet kuldntt háU-lr*tok s leKr{i«letM«l>l>r» laou* •ltják, bogjr • poruk lOxiflit siorultsoknál. emészthetetlenségeknél, gvo Morbévnél, továbh* girostk. vese- *> Ideg bajokban, eilvdoboglsnál, Ide geeseg ok,.«u fiféjis. vtrlolulás. Vígul hysterlárs, búkér <• hunoos Mayáéra bsilamnál » legjobb likerrel alkslmsitttosk, • > legUrl.iili »yd*yb«táil e(«dniriiyvit«k.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt. .
SÓVAL.
in<rr minden beliS íi kUliü tfyuUdái, legtöbb\'"betegeJg, mindenuc •>•, fej-, ílll. t» fogfájr1-i alrrek nyitott aet-k, rák, f«m rnlladáa, bínulá« iniiidenn-infi lírdléi ellvii,.stb itb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
IORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
(1091 1.)
Dl."......
A legtii/i ibb éi legliailiatdvsbb orro«l »**r .Norvgis begy nem u«réleud8 fel k n..-iteri.\'Ke<eo tUitltnlt halmáltslr-olajjal.
A v»U.U Dorsoh-halm^jislr olsj mell- ■\'•« tüdő bajoknál, soropho tus- éi r«WU»-l>etegiégekben legitfbb gy«igylislá»i*l vsu; meggyigylljs a legidaiiebbkíszvésy- .\'.oiújbnjokal. vaUmint »«IdStsaki birklltegeket
Ara l Üvegnek használati utasitással I frt.
Raktárak Nagy-Kanlxmin : Helus J. gyégysz. l^ovAk K gyógysz. KeiwolhofT"r .1. As U«<«nfeld F. uraknál.
teteayen KslWoda .J. gj»gy»« Maroiallbsn li.il Nándor Binok-Sit.-gySrgyön Kibiei .1. gy. Siombslhílyen Tilób Krrenet gy. Sopronyban Mqsey András .gydgy»«. íj Zágrebba* MittelUcb /,.. gydgy«». j, , Coyilck J. J. gy«5gy«., . |j . 1\'rweU* Kr.; gyAgr«-
Ksposvárott Kol,n Jakab Kapreaoiáa-W«rli Kánd.. <) \'•*)«> Keszthelyen Wfliiich V. Kereszten Hrayer Jakab flai Klsze^W CeacilnotlU lalr. gyAgyaa
Atbeu, Vii *Pr»
I)r. POPP J. 0. ci. K. xulvari Jogorvos urnák
lléci, eárui llogoer utcia \'í-ik aiám. (kéretik, uiveikedjei. a g rig-ktrályl udvar rétiére ciimem 12 \' g a« ön kltnnö
AK\'.ATHEi.\'IN SZAJVIZÉBOl.
killden Kkllltsky A., görög-királyi Intendáns
Cs. k. tufoari Jogorvos POPP J. G. urnák Bécsben.
Kérem aionnral ai Uu endkiTOIi aualberin itájvliéblil 21 üveg uUuvét mrll.it Üebtniteinl fQrdSbe |ThUringenj kaidéul lliiteletlel
(092-111,1) OrlofT Denlssof gr.lfuiS, Or..»..r»áKbál.
Kapbatdk : Xagv-Kanináu : Uelm JA««ef gydgyne., Koieuberg eld, Weliicli, J. é, Keiielhoflfer J. kereikedéiében. - Pápán l\'icbepeu J., Keiitbelyen i Pn.aterer gydgyaaeréia, Hlnger M. Wein \'/.ala-Kgern^n: lióó i . gj.5gy««eréii. Kapronraáu; Werli gyigy réu. Varaidon : Malter gyágjaieriia. Sümegen: Uorner Kajet. Htom-balbelyen: l\'illjrh Kereneaé. Itadolf gydgyiieí. ItaUrírtidékl Si.-Oyör-0«n. Kibic E. C. Veiiprénibeni Meyr Tunkau, ugy (Juthard \'Tivadar .\'■» tlaluál. —\' HiákeifeberváriiU AUegmann it. líraim J. gyígy«. l.ovaa-Heiónyben; lleiiler gjrigyu. Kaldvaán i Horváth K. gyó#yner.í«». Keci-kométen; Mill.ofer éi Mscbleid gyígys*. Pakson; Klórján J. gj.igy»i. Ilormeudcn : Horváth J.Som»\'eiire\'nd gy<5gy« Kapoivároll: Jtolm J. Ilögl, llolue és ScbrlíiTer ^yógyís. Hsegiaárd: lirabisy gyágy««. Iloiivbádon : Krsmoliu .J. KaigűtvároUslUrwarth, Halamon gy-ligyi*. -Kaján: MIcbTticb St ú. Iler.feld tlai, úgy llenog Ignácauát. - l\'éc.etl W. éi K. /.árb, Mpökh gyágysa. Kárádun: /.adnbáinaky gy \'.gy«» aalibau: Kím gydgyta. Tolnában : Oraif gyógyít. - - Dunaföld rárótt I^ukáca gyógyn. H.e-jt-Oyftrgyön Nfltbig Alió l.e.idván \' -aknái.
u tigen Agenten für den Éinkauf von leeren
| l»eti*oleuin-rasscrn.
® AdiBiien bef.Wderei) aub O. U. HauienUfliui Vog
S) lor, Annon.-en KipedUiin in W.en. "
Wüjdita József, kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajto uyomvsa, Nag)-Kaui4sáu
valódi
I. aaab. legújabban 8 Keliége álul kiváltsággal kitüntetett. a> orvosi kartél megvizsgált, i sikereinek talált eierféleképen kipróbált titkos uer a patkányok. házi i mezei egerek, vakarok éa svtbok telje, kiirtására, (melyet aokfet* megpróbáltak hamlian utánoaal s áruiul,) hanlsltlaa míuiiiégbou
Nagy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ar
kereikedéiében, Pesten Hchneider 0. l.ipát.iitnai kereikedé •ében kapható. „
Kgy nagy bádog l frt, kia bádog 80 kr. 1 J
Egyes bádog megrendeléie ia utánvétel melleit gyorian teljesíttetik.
Ugyanott kapható ozltrom kenóos egyedöli i.er a fagyhé-lyagok éa tyúkszem ellen, egy tégely 50 kr. Kivonat egy, nnpoutft érkoaő hnsonlé dicséré-levelekbél: Haiveikedjék nekem iámét 6 adagot a< ön a r f a n u m j á-ból küldeni, mely magát itt fényesen Igazolta
Teljes tiasleleltel,
Batthyányi grófné.
ad»t
— A* öntHI hosatott » »»ab. arkanur kérek még 3 adagot küldeni. I.uhalechowíu, maros. 1?. 1873.
itt teljen eredményt
— Kérek még két adagol külden lóban kilQuS hatáau patkány elleni arcanumh^ Ernitbrunn, márrs. 3. 1873.
Herozeg Reue uradalmi tliataége.
Serényi grófnB. t Iliinél kapható a vt
% uitr
xagy-Kanizsa. is?:í. augustus- /-ón.
03 -115. szám.
Tizenkettedik évfolyam,
Eliflzatéil ir:
•tjéir >ivre . . $ frt f.ii övre. ... . 4 . □egye^ «*t<> . KfíV *«<*»»» 10 kr.
Hirdetések lotsnyoisn
. NYII.TTKRIÍKN
toronkiot 10 króri »\'•.
Zula-Soiiiogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa varos helyh atósagának, nemkUlönüen a „zafamscjyei gazdasági nqyosiilet". a zalamagyei általános t.n> ;o egylet, a szont-balázs-, kis-komáromi és sümegh-viííóki flóktanitó-ogyletnk. a ..nagy kanizsai kereskedelmi a igaroan*- ugy a ,Zala-Somogy" gőzhajózási részvenytársulat
HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
A lap Melleinl résnél u * illető kflzleuienyek s I szérkesstdhrc, - i| juyait< rumét illflá I\'
iiónuiiifiijrpk pedi< * || kiadúbox bArnrniTH iu-
tázirndók: !
XAUVKANüWA Wlasslcshaz.

llcteiikíiii kétszer, vasáritap- s cslitoriokOiu megjelenő vegyes lartaluru lap.
Itécs-dalmátlul vasút.
A bécsi vasút-értekezlet részéről tudvalevőleg azon határozát hozatott, miszerint a bosniai és osztr.-magyar vasúthálózatoknak már megállapított csatlakozási pontján kivill még egy keletibb fekvésű csatlakozási. • pont létesíttessék. Kzen utolsónak csatlakozási helyét illetőleg még eddig meg nem állapodtak; de alulirt egyelőre a magyar kormánytól előleges engedélyt nyert Barcs-tól y-üradiskaig terjedendő .vasút építésére, mely pálya felsőbb ígéret szorjnt 3j) évig adómentességi kedvezményben részcsü-lend. A már befejezett magyar és török kepr-czézési munkálatokból kitűnik, hogy az ezen vonalra vonatkozó dolgozatok megvizsgálása egy társulatra bízatott, kitűnik továbbá, hogy e vonalnak a bosniai vasúttal összeköttetése, eltérólrtr az első megállapodástól, ueiu Barcs-Ó-Grafliska-felé, hanem ÓrGra-diska-, Belovár- és Zákány-felé fog történni. FJzeu. eltérés indokolása nem a helyi viszonyokban rejlik, hanem az összes kelet anyagi érdekeinek előmozdításán alapul; az osztr, magyar birodalomra nézve pedig e pálya kettős fontossággal birand, minthogy Jía-nyalukátol a vérhasvölgyön át, és a Monté Kaduschát átlépve a Narcuta völgyön át Dalmát kikötőhöz érve, mely utolsó a kelet-indiai postát, illetőleg Salonikkal, de min-deu esetre Briuedesival nem mindeu siker nélkül állja ki a versenyt.
K szerint a nyugati forgalom Dalmátországon át Judiával a legközelebbi utou jöuiie összekötetésbe. A Jjoudon-Baindisi-Suez csatorna-Boiubay vonal 370 órányi utat tesz; a London-MarsailIe-fSuezcsatoriia-Bombay vonal 500 óráig tart; London-Budapest • Belgrád • Salonik • Suezcsatoriia-Bombay 352*),órát vesz igénybe, holott a l iondou-Bécs-Zákáuy-G radiska- Dal mát-Su-ezcsátorna-Bombay utat 340 óra alatt meg-felletni. Ugyanezen okból a törökkonnany is hajló ez összekötetés létesítésére, mivel
Ka... iif ilií^ll ilrní. Amint ezt & IV 1.1 *
ez utón a bosniai termesztőknek legközelebb és legolcsóbb eladási forrást biztosithatna.
Kétséget sem szenved, miként e vasút kiépítése esetén,- és ha a Nareutalolyó hajózhatóvá tétcin mellett a Narentavölgy mocsártalunittatnék mindezen országok rendt kívüli lendítést nyernének.
Méltó bámulatot gerjeszt végre, hogy Dálmátország a közlekedést illetőleg a leg-alantubb színvonalon áll. és pedig nem anv-nyira a vasutak, liauein járható szekérutak hiánya miatt, miért is az egész forgalom csupán paripák és telierhordólovak segítségével eszközöltetik ; pedig ez ország kere-.-kcdelmi forgalma, nevezetesen Bosniával és a llerczcgovinával nagyon is élénk és jelentékeny, amint ezt a következő hiteles szám-szerinti adatok bizonyítják :Ugyanis azl 871. év első ft lében kimutatás szerént az áruk kivitelit 28,700 teherhordó 16, 1470 paripa, 14330 ferli és; .3372 nőszemély eszközölte. azonlulül pedig még 17,806 vámmázsa só is $<zálittatótt\'.
M1HID1TI,
.lilrük tengeri kapitány.
Jegyzőkönyv,
iiutbnlktividiki fióbianitá-egylet 1&73. évi jiiliii»\'J4-ikfiiüitli\'ilitton tartott értekezletéből.
.loluii voltak. elmik: IIújautó .Sándor ■>.-kanizsai, l\'ulay Károly linlxui, Fiuinbort János inura-kcresxtiiri, Széplui^yi tiáspár n.nzt-inik lósi, Andalít!* JájlOS Hzl-bnlázsi, Schmidt Józsii h.komáromi, ÁgiHlon János ujudvari, Sxóiujii Ferenc* pólóskt fiii, babján József kac\'zorlaki, Sáringer Károly magyar szerdahelyi, Montia Ferenc* golso-szigoti, Itums/.auer Simon fűzvölgy i néptanító, — Alidéra Károly és Fititii-bort Józsi-f szépülnek i segédtanító urak.
Vendégek: t. Kovát* János járási szolgabíró, Min^l Károly golsei körjegyző, Ilarl- -luniin Henrik bérlő, nt. Fekete Uorgely szt-biilázsi segédlelkész, llotíiiiaun Mór n.-kanizsai tanitó. l\'latch-.-k Ignácz és Lumm Bernát magántanító urak, mint tanügybaráiok.
32. A inuk értykezlet jegyzőkóny vo fal-olvasása c-s hitelesítésű után uluök az Ülést megnyitja. A fiók-egylet egy övi mozzanatait amidőn előadja, elnök és jegyzői lisztöket válasz-
tóik kezébe _ köszönettel visszaadják, kérik az értekezletet, liogy uj választást mogojtoni szi-vt-akudjunok.
•Kriekezlut a lemondást tudomásul veszi, a liók-bgylut újbóli, illotőlug járási testUluttó szervezkedéséig az ligyok vezutésdro olnök és \' jegyző megkéretik.
33. Első tanfelügyelő ur kinoveztotése alkalmával történt egyleti" tisztolgésről a tisztel-■ (,\'\'"> bizottmány jelentését beadja.
T. Nucsecz József ur, lei ueraeaak fóegv-létünk, hanoin tnnUgyUukySrdekoinek előmozdításában —"--------------*
gyógyítása, és felfetlezését a legkomolyabb 6* legfigyelemreméltóbbnak tartja.
AUoirinann Mór hozzászól, s a megelőző elóadast a páyohólogiai gyógyítás ajánlatával egészíti ki.
Sáringer Károly ebbeli tapasstalnit Írásban ailja be, felolvoaása érdekes adatokkal kftié lo a hallgatók figyelmét.
40. Venczel Hezső távollétében a mondat ismertetet Hoffmano Blér adja olő. Jelesen viszi kéreMtUl. n innugyuuK^raeKeineK eiomoz- Az irva olvasást.Monda Ferenczismerteti,
iíy erélyesen, buzgón, ép oly ta- T Hozzászóltak többen.
piutatosan jár el. — tanfelügyelővé" történt kiueveztetfau felett .egy let legbensőbb öröméi fejezi ki.
34. Klnök a «Magyarhoni tauitó-ogyletek országos szöve(H\'>go*-ro hívja feí az értekozlet figyelőjét.
Klónk vita után az értokezlet abban állapodik meg, hogy ez Ugy iráut bővebb megfontolás után jövőre fog nyilatkozni.
3;>. Inditváliy tetetik, hogy a nagy egylet pénztárába líok-ugyloti tagok állal teljesítendő évi befizetések — felerészben számadás éa kelló jelentések megtétele mellett a fiók-egylet hasznára fordíttassanak.
Értekezlet ez iuditványt helyesléssel lo-
Ktumuaunr Simon számtanból a kivonást tanitja, utána Hajgató Sándor a tnrméuyrajzból az állal ismertetését figyelemro méltóan keresztül vitt előadásánál ajánlja.a részletességből az általánosságba való átmenotet.
41. Jövő értekezletro a következő tétel megvitatása tűzetik ki: „UzélszerU-o a népiskolában a törvénybon előirt 6 osztályú rendszer ?*...-
42. Előadásra magukat olőjegyeztették : l\'ulay Károly a számUn-, Anders Károly a természettanból. Schmidt József a földgömb ismertetését folytatja.
Jövő gyűlés helyéül golso-szigeti iskola helyiségé tűzetik ki; az értekezlet napja mog-
gadja, az ügy keresztülvitelével elnök\'mogbi- I «\'»»«rozfsa Ügyvezető elnökre bízatott. ^^ ® Elnök a vendégek szíves megjolenóseért
•!.! % . -i i \'- ....... . .. \' midőn mélv köszönetet mond, a gyűlést bezárt-
áb. A .. Jirá.. nulg.Uiró ur . l»n.l.,k , k „viU-A..ilj..
«nli]iir« runilcit luvur c 1 Irt niiimlii m-luniy í\'„ , ,/......
kimiiibírO All.,1 „.ai. .01,, .u,ll,.lutl.u ti. I »\'«()A \'"SAN
3S.
NANDOK.SAKINOER KAROLY,
<*|(vl. flntk, citjrl
A fiéesl tornaegylet ttniiepélye.
A pécsi torna- és tüzoltóegylet záazlófel-avatási és alapkóletételi ünnepélyére, a nagykanizsai tornaegylet részéről három tag kűlde-gylot helyeslésével talál- I t„u. K három taghoz csatlakozott még kettő, s igy a nagy-kanizsai tornaegylet öt taggal volt
máig sem szolgáltatott Aiidón nzért az értekezlet roszal.tsát lej-zi ki. m-m mulasztja el jövőre az ily hanyagé ig-gal váílol", kóZsegbirót u nyilvánosság előtt megnevezni.
j 37. l\'ulay Károly elagguu tanitótársuak | a mii. ininisteriumhoz segélyezés tárgyában irt folyiiinodványa tudomásul vetetvén, eluók ez iigybeui eljárása kőzik.
A magas ministeriuin állal lOif Irt | képvisel1
kitűutetésre érdeinesitendó egy megyebeli uép- j tanítónak fiók-egylet részéről n na,y gyűlésen caudidalioüa leeudő ajánlású elnök által indit-viinyuztatik.
Minden egyleti tag 3 tanítóra adván tit- >
kos szavazatát, Juhász l\'éter 15, Uoifuiaun Mór i
14, Sáringer Károly 10 szavazatot nyert. I
31). Jelen értekezletro kitűzött lcérd.w: \'
.Mily szabályókat kövessen a tanitó az öufer- \'
tőztetés meggatlása-, loíl\'ódözése és gyógyitásá- j
bán" élénk eszmecserére adott alkalmat. Haj- i gató Sándor - orvosi tauácscsal bővített lapasz-
i Uanepélyen.
talatait elmondván, ezen botegség orvoslás^Ö^ dóházut.
A küldöttek julius lü-én reggel induluk el az Kgylet zászlsját magukkal vivén, jókedvűen és vígan l\'ées leié. A pécsi indóháznál az elszállásoló bizottság két tagja fogadia őket, s el is szállásoltattak azonnal.
A többi tornaegyletek közül képviselő még nem érkezvén odu, egy kissé körülnéztok a városban.
Kste valának megérkezendők a peatí vendégek. El is indultunk a pécsi tornászokkal együtt cső és szélvihar közopotte, mely a port szemeink közé verte, inig végre elértük az in-
TÁRCZA.
Atyáin HZiivai.
.(IIva»i Iímiii, Inuulj icj.\'.l S«(-ntíl)íl.«-ii «ifikit»d Mludsiou «»k dk.Bl, »*i|...i, Melyírt már oly «»K *kv íjjetl.
C«»k egyre intlek, krrlék : Költi) ne It\'-gy, — VI Iliin, vétik j .\'rudüniáiiy nt emlier i\'ke, l»«! ennek ma nincs írtíke...
Knel ott, liol egy riuliéilind IIAruui sort nem f"g*liu*jilisl, Magas polúura li» ícl»i»«.-.l ; Napdijnok rtsk leit UclCled.*
KscskUui in « jdMalon Nuká, sukí, — nagyon, nsgyun,
8 eddig ugyan fel U vittem---
Diurniata Kin tielfílem 1
NOTÍ\'KR ANTAI.
Bologna.
Hiivélyes kizuorilA.nl - kedves liarAlom s utilártmnnsk. Ftkett Oer<jely. (Folytatás.)
Egy nagy család, számos inüholylyol állott családfői jogara alatt; de midőn a családtagok feleségeit is a közöieii birloklandó tár-gyak közékozdé sorozni: moggyuladt tojó lolött a ház, s a családtagok szétfutottak. Fourior is azeretett volna egy családot összeszerkeszteni,és torvéaok kivitoléhozcsak egy millió forint kellett
volna; miután azonban nyilvános felhívása daczára sem talált oly nemesszivűomberbarátra, ki őt tervének kivitelében u fonti összeggel gyáinolitaná; miután 12 évig hasztalan járt el u kilU<ött helyre, mert a pártfogót a millióval nem találta ott: az emberek részvétlensége miatt búskomolyságba esett. Bizony önző is a világ, neiu akar szivében szállást adni eme világ-i boldogító eszméknek. De ha önkényt nem akar, akarnia kell erőszak utján 1 . . csaklnyy azi\'k az álkozo\'.t kormányok is u gazdagok • pártján vannak .... Egy targonczás jött egy ilyen koi\'nmun-liős elé. Megállitottu, hihető, ! hogy n kommunizmus eszméjét fejtegesse | kél pohár liiuouade reményében. Csakhogy az ; sem akarta vele megosztani szegénységét, inig | nekünk, 10 centesimiért szivesou szolgált. Tehát a szegény nem jó barát,, mihelyt a barázdál elakarják. száulaui, hogy földje a máséba olvadjon.
A fegyvortéren -— pinzza d\' ariyi — ko-roszlül szállásunk felé ballagánk. Ballagánk, igen, mert a kevés nyugvás daczára láradtak, elcsigázottak valáük. A .San Bartolomee* ioin-ulom mellett elhaladyu, meg nem állhattuk, hogy bo uo térjünk. Epeu jókor, szontség-iniá-dás volt. Nyomott kedélyünknek szüksége volt a fölemelkedésre, szivünk szomjűhozla a vallásos áhítat űditő liarmatcsoppjeit, melyeket egy heti utazásunk alatt oly sajnosan nélkülöztünk. Nem kerültük ugyan a templomokat, sőt ezek voltak a helyük, hová legtöbbször tértünk bó, de ritkán olyankor, midőn szent-mise, vagy áhítatos vallásgyakorlatok tartatlak; akkor is többnyire a noveiwtvMÓgok, műremekek .szemlélésébe valánk elmerülve. Igaz ugyan, hogy miudozek az Istenig emelték fel lelkünket, do
uz emberből sokkal több tapadt hozzá, hogy-\' sem szivünk megelégodhetelt volna. Mélyeu megalázódva borulniuk le tehát á kenyér színe alá rejtőzött Magasságbeli előtt, s az áhítat tüzében minden földi salaktól megtisztult érzo-ményeink kedves tömjónfűstként emelkedtek fel ahhoz, ki kozeibon tartja a titkos jövő lo-uuiát. Utunk ínég tovább visz\'/uiosszobb vezet: Uh Jézus légy velünk ! Megvigasztalódva, testben, lélekben megerősödve keltünk fel térdeinkről.
Kicsiny o templom, do méltó lakhelye Istennek. Kicsiny a sziv is, mégis örömmel emeli ott fel trónját, ha az erény virágaival van diszitvo. Az egész majdnem toljes<-u,. az oltárok különösen gazdagon aranyozvák. A művészet sincs egészen kitárva, inert C-irnui, (^uido Honi és Albauitól hírneves festmények" ékesítik. Felmagasztosult kebellel huuytuk ni e templomot, * bár számosat láttunk mind nagyságra, mind stylre, mind belbecsre kitűnőbbet, mégis élénken emlékszem rá, inert életem egy szép perczét itt éltem |c.
A templom előtt két ferde torony vonja magára fi figyelmet: a Tőrre Assinelli és a Tőrre tyarisetldi. Nem igy épültek ezek, hanem építés közbon nz nlap süppedni kezdett, miért is a Uarison\'di bovégozotlen maradt. A kihajlás \'a függélyes vonaltól nyolez láb, annyira feltűnő a szemnek, hogy minden pillanatban várja • lcdülését.\'vMogcsodáltuk annyira feltűnően,hogy ogy olasz azonnal felismerto bennünk az idegenokot, s csábított a .felmenésre, természetesen néhány soldi*) reményében, do nekünk legkisebb kcrlvünk soiq volt fölkapaszkodni.
\') öt eeúteilinl.
Ezután még két templomot néztünk meg.-A .San Salvatorei", mely igen csinos. Featm^ nyei kőről leginkább mogragadta lelkünket egy oltárkép, mely u kis Jézus születését ábrázolja. Olt fekszik a gyönyört kisded, arczán a gondatlan öröm az unya iránti szeretőt kifejezésével párosulva, monnyei dicsfényben rsgyog. Néni sejti, nem\' látja a sötét jövőt, mely Horn-des által már is tőrt vetett útjába; ő csak mosolyog az édes jó anyára. A szül anya, Mária, a legkedvesebb alak, minőt költő álmaiban alkot magának. Arczairól visszasugárzik mindaz, mit a szó valódi értőimében vott anya érez,midőn először tekinti meg méhének gyümölcsét, de ezen érzés tiein testi, hanoin égien tiszta, .mait lila nélküli.\' József alakja is oredeti; költői felfogásról tanúskodik. Ott áll a boldog nevelő upa,monuyei elragadtatás dereng szolid arozain, s mintha nem bírná el maga a szivéro halmozódott örömet, int a pásztoroknak : Jertek, nézzétek ; még soha sem láttam ily csodálatos szép gyermeket: A compositio és szinozés meglepő, uj, eredetj. Sajnálom, hogy a művész nevét meg uom tudhatók.
A másik „San Qiovanni in monto." Bologna legrégibb templomainak egyike, tiszta góih stylbon épitvo. Az idő vasfoga mográgla, de* 1X24-ben restauráltatott. Sok kép látható itt it bolognai iskola legtehotségosebb festőitől, mint t\'orta, Quoreiiio sat. legszebb költői felfogást áru* el azonban Domonichino .Szent Fe-renezo." ltafuel .Caociliájai* is Itt volt, de 1790-ban a múzeumba vitetvén át, most egykori helyét nem a logjobban sikorült copiája foglalja el.
Megirigyelte a \'nap szivünk gyünyörár-
A peíliük aztán kitettek magukárt, számra nézve tiioiinégycn jöttök, élükön h pesti tornaegylet elnökévol Matolay úrra), vörös ingben, nyoll mellel, inuon azután mogt már együtt zeneszóval, melyben a szál moraja vegyült, nagy közönség, s az utczai suhanezok éktolen lármája kíséretében, be a tornaoi;ylot helyisé-gébe, honnan a pestiek elszálláaoltatának.
Ugyanezt az utat még egyszer megtettük mindannyian sietvo az ismerkedési cstélyro, az indóház tőszomszédságában álló Kátli kerlbo. A fényes terem csakhamar megtelt tornászok-, tűzoltók- és vendégekkel. Vacsora közbeu azután a pécsi egylet derék elnöke Panitz üdvü-\' zól « h vendégeket az egylet, utána JJubreg polgármester a város n..vébon, - ez üdvözletekre n pestiek részéről Matolav a kanizsuiak -részéről Hoff.nsnu *i.aázoltak.
A többi magyarhoni egyletek közül bzom-bathelyről í, és Kassáról szintén T képviselő voltjelen. ■\',\',, , \'„i ,
Minél jobban ürültek a loros kancsók és poharak; aunal általánosabb lelt a jók-\'dv.S ily jókedvben, melyet nem kis részbou a.kiUinó zono idézett elő, oszoltunk széjjel késő-éjjé^-hogy a.nap fáradalmait kipihenve a másikra \'elkészülhessünk.
A zászlófelavatás elótt ünnepélyes mise tartatott a székesegyházban, ezalatt a tornászok és tűzoltók a püspöki sétányon gyülekeztek össze, s innen a mise után szép menüiben indultak \'meg a Széchényi- térre, Itól a szükségek s állWnjok voltak leállítva, a pécsi és vidéki toüszok négyszögei ^épezve pllitiatánuk f-i, a négyszög tojón ült a Rszloanyv : Gr. Mwjlftth Györgyné ó nagyméltósága, - és a koszorú leányok. Vendé*- kül láttuk ott Gróf Mujláth György 6 nmltaagát, -Taray orsz. képviselőt, Gömöry kamarást és miu. titkárt, és sok más
magas po\'gári és katonai személyt. ,
A dalárda éneke után. fút. Sai\'uter Antal lépett a szószékre, és hosszú b*»z«;dben elmondván a tornászul törtóuoluiét Lgi\'égibb időktől a jolonkorig, felavatta a pécsi torna- ó* tűzoltó-egylet zászlaját, mely azután kibontatolt. A zászló kék selyem, közepén a Madarász Vi^p állal festett tornászat és tűzoltóság jelvényeiig!
E szertartást nagy közönség nézte.
A majdnem már teljesen kész tornacsarnok alapkőletétel! ünnepélye alkalmával, moly az előbbi után következeit, elolvastatott az okirat, s a hatóság és zászlóanya, valamint a vidéki egyletek küldötteinek egyik möftbizotija által aláíratván, az alapkő letétetett, a Ijözön-ség, tornászok sál. pedig szétoszlottak, hogy a gyomor kivnnalmaiuak tegyenek eleget.
Minthogy a vendégek ellátásáról gondoskodva uem\' lön a vendéglőre valánk utalva, melynek konyhája azonban tökélelcseu kielégített bennünket.
Ily jó konyha mellett sikerülhetett is a 150 terítékű valóban fényes banqueit, mely az öt órakor délután kezdott disztornászat elvégez-tóvel, este 0 órakor kezdődött a «zinhá«ban. Az ételek szint oly ízletesek voltak, mint a borok jók.
Toasztokbau hiány uem volt, s ha felét megadja az Úristen a mit a pócsi tornaegylet-nak kirántunk, akkor megelégedhetünk mindnyájan. A banquett alkalmával következő siir göny olvastatott fel:
Tornaegylet! elnökség l\'écsett!
Üdvözlet az egybogj ült vendegeknek, si-kerdáa eredményt az ünnepélynek, iindy remél-
jük az országos tornászatllgy mogorősödésát
előmnzditandja. \' Kanizsa honmaradottjfti.
Éjfél után virágos jókedvvol szétoszlottak.
A harmadik nai>on csúnya reggelro virad-, tunk, esett az cső; de azért készülődtünk a pécsbápyatolopi kjrándulásra; az igaz, hogy velü£}t csak két pécsi tornász jött, de a többi is hírét vévén, hogy kirándultunk, utánunk jöttek, volt azután bányául, mintaiskola látoga-tas, rosz ebéd, annál jobb toruaszati gyakorlat, melylyel az itteni iskola derék tornatanitója tanítványaival együtt kedveskedett. Azután szépen hazamentül ik. Ugyanaz nap cstvo a .Hajó" vendéglőben ogy kis bucsuestélyro ösz-szejőve, egymástól clbucsuztunk szépen, sok jóakaratnak emlékéi\' vivén magukkal, mely jóakarathoz adjon az Isten áldást. ,
Ha az összbenyomást, melyet a vendégek az ünnepélyről magukkal vittek hiveu jellemezni akarjuk, akkor őszinteséggel kell megvallanunk, hogy Pécsvárosa ez alkalommal nem fejté ki azon vendégszeretetet és azon lelkesülést, melyet miiididáig ezou városról dicsérni hallottunk. Nem valószínű, hogy az ünnepély rendezői kötelességüket nem teljesiték kellően, hanem inkább hajlandók vagyunk föltenni, ho/y a majdnem feitüuó rószvéihianya, sőt s "város mutatkozó inkább levert, mint "tnclt ünnepi hangulat jobbau azon mostoha idő viszonyoknak tulajdoníthatók, mely ek hatása sajnos, de igaz az orszagban általáuosau, majdnem mindenütt észrevehető. Kz Ünnepély, melynek már juuius havában kellett volna tartania, egy víz-áradas miatt elnapolva, csak most tartathatott, azonban ily körülmények kö/ött legjobb az .ünnepélyeket egészen mellózui, s a netalán szükségének vélt szertartásokat az egy leli tagok körében letartani. Mi kanizsai..k jogosítva valánk sokat kóvetelhotui, piert mi annak idejében sokat is uyujtolluuk, de mondhatjuk, hogy ünnepélyünk maradandó emléket is yivott
ki magának a boni tornaegy lotek előtt.
K,jy kuniiiui jelenvolt.
12 orvosi Jó tanács.
Pár hét óta a hasmenés, a gyomorcsorva, váltóláz, vérhas és höghurut, emelik a betegek létszámát, és\'typhus, a fenés hólyag is kezdeményezésben <vauuak. Kérdés: mit tegyünk?
l..Az állandó hőség által felzudult állati melegséget csillapítanunk kuli hidegvizzoli ino-sódás, hideglürdő használata által. Óvszere ez legkivált a typhusuak.
2. Legyünk ovatosak az ételek és italok megválasztásában.
3. Élvezzük az cczetes tápszereket, ihatunk cczetes vizet, letnouádél, hideg, tiszta, frissvizet, pezsgóport, sodavizot.
4. Óvakodjunk a fonyadt, penészes, éretlen növény táplálékok élvezetétől.
5. Kerüljük a hirdetett csoda, óv, mindenható kontár orvosságokat.
G. No fuula»sz<i.. cl az orvosi segély igénybevételét.
7. Szellőztessük szobáinkat, folyosóinkat az ablakok , föltárásával napkelto elótt és napnyugtával.
8. Ontözgessük udvarainkat, folyosóinkat hidegvízzel, hogy ritkuljon a lég sűrűsége hü-vénüljön.
K. Az árnyékszókben tartsunk egy-egy tánvérra való\'cMor menet.
10. A hirtelen érkezőit súlyos, kétes o»ete-kot jelentsük bo hatóságunknak.
11. A halottas házakban ne taitsunk lakomát..
12. Fogadjuk el a hatóságot, egészségügyi c\'dóseit és szorosan alkalmazkodjunk
Tcrxánexky.
intézkedéseit azokho:
llirek.
1 — (Ered. sürg.) Zala-Egersxeg, aug. 4. Zalamegyéuok mai uap tartott közgyűlése Glavina Lajos bizoiuági tagnak közlolkesedés-tel fogadott indítványára elhatározta, hogy ha-\' záuk nagy tia a megyénk szülöttje Deák Fe-reuezhez kösziftió felirat intéztessék az általa a képviselőház f. évi juuius 2&ki ülésében az állam és egyház közti viszony rendezése tárgyában mondott nagy programmbcszédért, a hogy az abbau kifejteit elveknek a törvényhozás által leendő üdvös érvényesítéséért a képviselőházhoz kérvény intéztessék.
— Zulumeyyc évuegyedes közgyűlését Hcrtelendy Kálmán köztbztelotü főispán ur ő inga aug. 4-énf személyesen s lelkesítő szavak kisurotebeu nyitotta meg. Glaviua Lajos ur in-ditváuyára Deák Fereucz nagy hazánk iiálioz juuius 2b-ki programul beszédjéért köszöuŐ irat inlózteteii. Az alispáni évnegyedei jelentéa terjedelmes és nagy szorgalommal kidolgozott munkálat közelismeréssel logadtatott. Gr. Bal-ihyány Zsigmond ur indítványára az adó be-hajlásanák uov. középéig való elhalasztása a kormáúytói kérelmeztetni fog. Árvaszéki ülnökké Horváth Borlu — szótöbbséggel — helyébe máauup, kedden Il-od aljegyzőnek Kajky László, ennek helyébe 1II ad aljegyzőnek pedig Bolfy Lajos választatott meg egyhangúlag. Főispán ur Dr. Engol Gyulát t. megyei főorvossá, Stolzer Jakabot pejligt. megyei mérnökké nevezte ki. Jövő szaluban bővebben.
— Királyi Pál, országgyűlési képviselő ur, mint utólag értesülünk, kerületében! körútja alkalmával Bellatinczon nemcsak Mur-kovica tanító ur által kitünőon tanított iskolai\' növendékek jutalmazására adott 00 frtot, hanem az ottani izraelita tauoda növendékei számára is 20 frtot adott át az érdemes rabbi ur állal tanítottak jutalmazására, mindkét helyen Nagy József szolgabíró ur által a próbatétel alkalmával nyilvánulandó jelesbek kitüntetéséül.
— A belügymlnlster körrondeleto a kolera járvány alkulmából. A belűgyministur valamennyi törvényhatósághoz körrendeletet boosátot ki a kolera-járvány ulkalmábol, mely körrendeletben felhívja a törvényhatóságokat, hogy ezen fontos és a lakosság jólétét olyauy-nyira tigyelmükot fordítva, ez 1872.\' évi augusztus 12-én kolt illem reudoletbcn. ugy színién az ugyanazon évi augusztus 2t> áii kiadott kolera-utasitasban foglalt hatósági ov- és gyiigyintézkedésüukct, ót pedig a közönségre nézve káros izgalomnak mellőzése tekintetéből iiiiudon feltűnés letietó elkerülésével elrendelni, azokuak pontos foganatosítását éber szemmel olleuőrizni, stuimleut, mi a hatósági inlózkedó-sek végrehajtását gátolná, tapintatos eljárásunkkal olhárilaui , igyekezzuuek. A meny -nyibu\'n pedig e részben a miuistor támogatása válnék szükségessé, azl készségesen fölajánlja\'. Ehez hozzáteszszük még azon örvendetes hírt is, hogy a honvédelmi ministeriumlól is jött
egy rendelet, melyben nemcsak arou vidékeken tiltja bo a katonai csoportosításokat, hol a járvány dühöng, hanom az egész birodalom területén is. így a városunkban tartatni tervezett nagy hadigyakorlatból sem lesz semmi.
— A UqnUlatió alatt álló bécsi indrustrial banknál nagyszámú Fürst által kiállított részlet lovelek levén őrizet végott áthelyezve, az érdekeltekből egy bizottság alakult, mely a Fürst-fólo részletiv birtokosokat augusztus hó 11-én Uécsben az Agentia helyiségében tartandó órtekozlotro hívja mog, hogy a liqui-datió alatt állo banknál levő sorsjegyekből ainit lehot megmenthessenek. Miután számos magyar embert is érdokel ez ügy, jónak véltük felemlíteni, hogy akár személyesen, akár mások állal holyottositve vegyonok részt az emlitutt értekezletben.
„ — A kesxthelyt m. kir. gazdasági fölsőbb tanintézet ez évi értesítője beérkezvén hozzánk, örömmel lapoztuk át a szépkiállitásu s tartalomdús füzetet. Szerkesztette Soós Mihály, tanár. Sporson Pál iguzgatótanár. mellett Soós Mihály, Hálás Árpád, Eugelbrecht Károly, Galba Károly, ür. Csanády Gusztáv, Spárszam Pál, Hélke Tivadar és Csenge^ Vilmos jeles tanárok működtek. A másodeves hallgatók száma 32, az elsőéveseké szinto 32 volt. A föld-művelési iskolában 2G vett részt. A segély-egylet vagyonállása 1«71 frt 02 kr. E jelesen vu-zetett s kitűnő eredu néuyü tan intézetei ajánljuk a szülők, gyámok, de legkivájt az itjuság határozott ügyeimébe.
— Aratánl hírek. Halutou vidékén a legbujább és gondosan ápolt földeken 30 óv lefolyása alatt nem volt roszabb aratás. A rozsból még jól elvetni sem tudunk, s az egy árpa és zabou kívül alig adhat el a kisebb gazda valamit. A buza keresztje fölöntót ad (egy negyed mérőt), i még roszabb is van; aztán a szem öisze van töpörödve, kétséges, hogy jó lesz-e vetni ? Alig van néhány gazdaság, hol jó . aratás volt, de oz számításba som jöhet as ezer és ozer holdak mellett, melyokrőí alig takarodott bo más, mint szalma. Amely polgárnak tártaléktőkéjo nincs, itt meg lesz vísolve, és sokan már is adják el szarvasmarháikat, hogy mig olcsóbb lesz, kenyerőket beszerezhessOk. Szigetvár vidékén. A tavaszi bajokat ujak követték. Az egerek a búzában roppant pusztításokat vittek végbo és mo.«t a tarlóról a-kuko-riczába húzódnak. Szigoivar Dráva vidékéu a gabnában okozott kán 3- 4O0 ezer forintra lehet becsülni. Az árpa jó termést adott, és uii-
. után sem n gyapjúnak sem a repezének kelete nincsen, a gazdák minden erejöket megfeszítik és az árpái igyckszonok e piaezra vinni.
— SikkUHXtán a horvát országos pénztárban. A horv.-szl. orsz. könyv vezetőség o ua-pokban csalás nyomába jutott, mely ellopott és. részben hamisított okmányok segélyével hajtatott végre. Az esetet az „Agr. Zlg." kövotkezó kép adja elé: 1872-ik óvi l\'ubr. havában a li-poglavai fogház nyugtájára 4611 frt 30 kr. lizettetett ki áz országos pénztárnál. E nyugta később nz országos kormáuy utalványával együtt a levéltárból eltűnt. Ez okmáuyok alap ján valamely — eddig isinorotluu tettes a zágrábi 7-dik számú hordár által I. hó márczius 1-én az öHszcgot ináeodizbon kifizettette az országos pénztárnál. Az országos köny vvezetőlég a tótel boköny vulésekor votlo észro a csalást. A tettes felfedezésére a legkörülménycsebb vizsgálatok rondeltellok el.
zelrocit, i a föld másik felére hauyatlotl az est homályával takarván bo Bolognát"
Mi tehát u Viktor Emanuel-térre üie-nénk. Kivolt világítva, de nem oly fényesen, mint a velenczei Markiéi-, — sétálói sem találtunk annyit. Azonban, mi mindjárt Bolognába érkeztünkkor föltűnt az, hogy hölgyei hason-lithatlanul szebbek azoknál, kiketoddigi utunkban láttunk. Kájok tekintvo, ugy képzeltem, mintha a hajdani hires.matrónák lebegnének\' előttem jelenkori ostume-ben, legalább a termet, mely elegendő teíieiséigel igazolta » közmondás igazságát: .Bologna la grassa"; — az erős arez-él, római typusról tanúskodik. Járásukban van valami méltóságos — beszélgetésük élénk — nagy barna szeinoikbou sok delejes erő van, mely vonz, de el is taszít, ha o;yas valaki közeledik hozzá, ki szivében rokonszenvet ébroszteui nem bírt. De míg az élet kertjének ezen kedves virágai kellemesen hatnak azemborre: addig\'egy külföldit,bo»zantó lag érint amaz éktelen zsibaj, lárma, mely itl valóságos chaost képoz.Minden árus felülhaladni törekszik a másikat, nem művészi vetélkedésből, nem hangterjedelmének fitogtatása végett, hanem bogy a vevőket magához vonza.
A kávéházak, vendéglók igen iiéptolonük. Az olasz inkább sétál, mint dőzsöl, bár ettől sem egészen idegen; sőt ha a szőlóncdv kissé keriogésbe hozza különben i» élénk pózsgésü vérét, oly roppant zajt üt, hogy mi magyarok Is tanulhatnánk tőlök. Ezt ugyan nőin a ,Hn-tél do Rom\'-ban tapasztalánk, hova betértünk, és üvegbe zárt oly rosz sört kaptunk, hogy szomjuságunk daczára is csak azért ittuk, mert megkellott fizotnünk, hanem a nagyobb v\'^ro-okhoz, közel eső vasúti állomásokon, hová ki* I
vált vasárnap, kirándul az élvhajhászó városi nép. .
Másnap vasárnap volt; és \'mi mégsem templombá siettünk először is, hanem a régi •. niiiversitásVa, vagy mint itt nevezik : aíchigiu-uasiu ba. Miudjárt a .San Petronio- tempiom melleit.,égy omolete*. csinos épület. Még l\'lieo-doMiij alapította -)Jú-ben; de Iliit-bon ,.jra \' szcrveztelvén, csak ezután vergődött jel iniő-I ségre, sőt világjelentóségro, mert Európa minden részéből gyűltek ide tanulók, hallgalandók ama kor legnagyobb elméjű,tegtudományosabb ; tanárait. Ugyanis a német császárok, különösep I ső Frigyes, valamint az olasz horczegok nőin-csak gazdag alapítványokat tettek, hanem többnyire maguk is-a tudomány folkentjei levén, a világ első rangú tudósaiból szerkesztették össze a tanári kart, miáltal oly tekiutélyt vivott ki magának ezen egyetem,hogy bármely kérdés cldoniöttnek tekintetett, amint ez abbau szavát hallatta, ugy, hogy .Bononiadocet* egy jelentőségű lett azzal: .Koma lncuta est." Kz volt a fáklya, melynok világa átdureugte a középkor vastag sötétségét. Az egyelem ugyan a Palazzo CVIIesibe költözött át, do azért ezen épület nem kevésbbó érdemes a megtekintésre.
Annál szívesebben tettük mi itt látogatásunkat; inivei amint beléplUiijt a kapun, magyar szó Ütötte meg füleinket. Es c»az egyetem tiszteaéges portásának ajkai közöl jött. — Mbgyar-önV — hangzott majdnem egyszerre örömteljes felkiáltásunk; miro ő töredezett magyarsággal adta elő, miszerint születésére cseh, de 1848-ban szive magyarul kezdott dobogni, ós a magyar szabagságharcz csodálatct keltett vitézei közé állott. Ítészt vett az egész trago^u* lejátszásában, mikor a vihar őt is tulvetel^^íj
hazája határain. Az oszlrák-olasz háború Italiá-bau találta, s a „magyar legio" soraiban har-czolt azon ábrándos hitben, hogy Magyarországért küzd. — Szivünk fellángolt, lelkesen- tel-dobogott, egész magyar önérzetünk, büszkeségünk arezunkba szökött. Hiába,a magyar szive sehol sem tagadja meg magát, sőt külföldön büszkébb nevére, melegebben érez. Egy mond-hatlan édes érzelem, minőt még soha uom érea-tem, rabul tartá szivemet mig o dicső harezban magyarrá keresztelkedett fértiu voze\'óse mellett a hírneves egyelőmet szemléltük.
A négyszögű épületet az udvar folől földszint é» emeletben — nyilt folyosó futja körül, hol 300 éves freskók láthatók régi mód szerint vésett körvonalokkal. Ennyi idó! és szinök alig kapott egy kis homályt. Megfigyelést érdemel mindjárt az ajtó mellett balra a hitet ábrázoló allegorikus kép. Térdolő nő-alak ez, ogész testén lehollotszerü fátyollal takarva, a bonezterem nem nagy, sőt kicsiny, do az érdeklődést nagy mértékben magára vonja. Az egészot czedrus-burkolat födi nomcsak, hanem a tanári catedra, s a szobái félkörben korosztül folyó és fokozatosan emelkedő padok is azzal boritvák. A plafont szintén czodrusból faragott omberi alakok díszítik, az intézet legjelesebb tanárait ábrázolók, ugyiniut: Mundiuuzt, ki olső bonczolt omberi tetemet; — mellette egy alak szerzetes kámzsában hihotő Mozzofantit, a keloti nyelvek hires tanárát, ki később Cardinállá Választatott. Idegenek számára egy tiszta könyv van kitévo, melybe novoikol bojegyezhotik. Honliaink közöl is többnok nevével taialkozánk, köztök a nagynevű kalocsai érsokévol. Mi is <bojogyoztttk novoinkót. Megemlitendőnok találom még a roppant könyvtárt, moly tizenegy
, nagy szobában van elrendezve, s vagy 100,000 . kötelet számlál,köztök régi papyrus-codoxekot, nagybecsű kéziratokat. A corridort és a szobák : falait a családi czimorok ezrei borítják, czime-| rei azon tudományszomjas ifjaknak, kik itt az j annyira megtisztelő tudori kalapot s gyűrűt j megnyerték. Vezetőnk tudváu, hogy magyarok ! vagyunk, ^ujIvm dolgot vélt cselekedni, ha rá J mutat a magyaíSfjak czimereire, és nem csekély lirömtől dobogott szivünk, hogy őseink a ! kardforgatás mellett sem hauyagolták el egészen a békésebb tudományok .művelésűt, — hogy ifjaink még a harezban babért, itt tudori kalapot nyertek, s ezt nem kovesebbro becsülték ai^anuál. Sajnálom, hogy a sok közól csak háromnak, t. i. Kóss, Dersfy és Erdódy novét jogyeztem lel naplómba, do legyen itl o három is megörökítve, bizonyságául annak, hogy őseink nnm voltak oly barbárok, mint elleneink híresztelni szerették, s szeretik maiglan is, hanem volt fogékonyságuk a tudományokra is.
A sok ólvot nyujto\'tt univerzitásból ismét templomba mentünk: a „San Domonico* templomba. Nagy körivoa épület, do hiányzik benno a stylszerü összhangzat. Azonban ami megtekintésre móltóvá teszi az, hogy Pisono és Lombarditól számos domborművet — ltoliefs — rejt boltivo alatt. Azonban mi ozoket nem méltattuk akkora figyelemre, mekkorát joggal követplhetnek áművészek novoi, mert szemeink egy térdelő angyal^szobrot kerestok, művdt ama férfiúnak, kinek a költők és regényírók minden szép nőt modollül ajánlanak: t. i. Michelangelónak, do szomorúságunkra, sehol som találtuk.
(Vége kOvttkesik.)
— CxAfolat — ha annak lehet novorni— mull számunk „Karczolal" czimfl tárcza-czik-kecskéjére, melyben az ómcIgÓMiek, kotyvasz- I tásnak dcclarálíalikj.t\'ft.a nu-lybon. „K- urat\' grammatikára tanítják s intik, hogy est\'pa fel- ; tlinóii viszkotegböl no tálaljon olyakat áközönség műizléso olé. Krtolmézni bárkinok tetszéió"f szerint lohot valamit, s hogy terjedelméből! nem közöljük n beküldöttot, oka az utolsó ki- \' lojezésben koresendő.
— TÜKl\'énx. A loholó részvéttel vettUk a szomorú értesítést, hogy lioleznán néhány nap elétt tUz ütött ki, és báró Kíefel ogész mag-termesét olhamvazá, moly annál inkább is kétszeres veszteség, miután a másik ínég a mozzőn l\'evó reszt t i. kukoriez* és krumpli u szárazság teszi tönkr-. Megjegyzendő, hogy a tilz esető ismeretlenül ütött ki. A kár \'2,400 kereszt gabna, moly biztosítva nom volt.
— Kernen tett. Azon Uzéroknok, kik a nyerészkedési vágytél olkapatva, czéljaik ko-résztülviiekre megragadnak minden kigondolhatni ; kik előtt nincs bCmmi szent, kik lábbal liporják az ulcza sarába az erényt, becsületet, kiknek lelteiről a napi sajtri miudig tud valami mrgdöbböntőt mondani; kiknek példás meg-bUuiotéséri! a törvény mindent elkövet, de kiknek a gonoszságban uljaik végéroiuohwtotlouok : ezen Uzéreknok még txldig csak ogy példányáról van indoklásunk, kinek novét elhallgaijük.. ugyan, de hivatalos megkeresésre készon állunk a felvilágosítással. At esőt kövotkoző. Múlt he-tekbon az illető elment egyik szomszéd megyébo eassirnél keresni. Nom tudui mily rábeszéléssel, elég az hozzá, sikerült elszegéuykcdott nemes család 17—18 éves leánysarját megnyerni, ki azelőtt varrással koreste testvérével együtt maguk és anyjok mindennapiját. Néhány napig megvolt elégodvo sorsával, do midőn többrond- I beli kisértgotések után észrovolto a czélt, minők 6 eszköziül van kiszemolve: nyíltan föllépett és követolte eddigi, szolgálati diját, a azonnali elbocsátását. Megtagadtatott, sőt aini több, ruhája is ("foglaltatott, mert amint a sáfár ál- ; liiá, az útiköltség, eddigi élolmozéso jóval fo- • lülhuladják járandóságát. A nő arcza égott a nemes haragtól, elfogultságában, látván a mól- | tailmiságot, még szólani som tudott. Szeroncsé-jéro azonban előlépett egy tiatal ember, ki hallott mindont, és ki a leány ártatlanságáról, erényéről megvolt győződve. Ka ifjú — ki nem más, mint a lielybuli távirdatiszlikar ogyik áldozatkész tagja — számláját kérto védenoz-nőjének az Uzériől, ki amúgy litymálölag dobta elébo a kívánt követelést, mely azonnal kilizot-totntt. A nő egy hálás pillantást yotett embo-rüukro és készUll az útra. A sárkány azonban még egyszer akarta kísérteni a visszatartást, mi azonban nom sikerült, mert az ifjú kijolop-tette, hogy azonnal a városi hatóságnál tesz jelentési. F- ■ lotot sem v^-vn, kocsit hozatott,
a nőnok vasúti jogyot váltott és uti költséggel látta el, mely szívességét másnap távirdailag köszöntő meg védenczuiijo. Szép vonásai ezek a tiszta jellomnok, másfelől az érdek néikUli áldozatkészségnok, molylyol talán a szeplőtlen erénynek élete adatott vissza. Midőn tehát elismeréssel közöljük o nemes lottót, biztat a ro-mény, hogyha a büntetés késik is, soha el nem marad.
— Pet» Vilma győri loánynevelő- és tanintézete növendékeinek érdemsorozata küldetett be h«/zánk az I8u/u- tanév második föléről. E jó hírnévben álló intézőiben összesen 57 növendék volt.
— A pénzügyi igazgatóságok számát — mjnt eddig — 7 ro akarják leszállítani, melyekhez főnökül egy-egy ministeri.tanácsos rendeltetnék. Székhelyek lennének : Budapest, Sopron, Pozsony, Temesvár, Debreczon, Kassa és Kolozsvár. A kereskedelmi ininisterium- és reformokról gondolkozik,. szóval államhivata-lnink nagyobb átalakulásnak néznek elébo.
— A, "(iuárnaj)l mulató közönség egyik tánezoló helyiségébon a .vitéz\' (baka) urak megteszik azt a tréfát, hogy jókedvű cívis barátaiknak átadják kardjaikat, kik aztán néha-néha kihúzzák a hüvelyből,. kurjantanak és rá mester vágásokat tesznek a lovegóbon. Ez eddig mind megjárná, do a következményekről ki lész majd a felelős? Nagyon könnyen mog-történhetik, hogy részeg fővel összezörronuek valakivel és lesz .Kard ki kard !" minők keserű lóvét sokan szokták később elnyelni. •
— Hütncyhen f. évi aug. 3-án Könnye József főolemi tanító ur UunfíÁo kartársai és számos barátai körében tanitósviódása 3U-ik évfordulóját.
— liamazciter Vlncxe ur Sümegit-röl (,\'zoíncr József, Kiss Sándor reál-, lirucker Alajos és Varga József nloini tanárokat fogja a bécsi világkiállításra uti általány kedvezményben részeltetni.
— Jtövid hírek. Báró Bedous József a bárói ezimr^iemond, inert azt atyja 1854-bon kapta. — I\'esten múlt héten születőit lj>í> gyermek, elhalt 344 egyén. — Sevillában a lolke lés tökélotesen leveretett. — Vakauovica, báni helytartó szabadságon van. — A király u sza-bódi unitárius egyházközségnek 300-frtot adományozott. — Darvinl, Juug Sándor nevű író 3 kötetes regénye czimeül vál««ztá. — A pesii távirdahivatal helységét az ujonnau épült uri-ulczai palotába tetto át. — Nyilramegyébeu Negyeden 117 család maradt fedél\\j5s élelem nélkUl. — Zágrábban Tkalcics Iván feltalálta a Szt-István palástját (V). — A közkiállitási ol-sassi parasztház leégett. — Erzsébet Királyné óriási szobra ki vau állítva a bécsi „Volkspra-torVben, magassága 35 láb. — Gr. Hugonuay Árpád Tétéuybon meghalt.— A magyarországi protestáns egylet közgyűlése Maros-Vásárhelyen olhalasztatott. — Biharmegyébon juu. 4-tól jul. 22-ig megbetegedett 11,031); ebből meggyógyult 5000, meghalt 3807 egyén. — A német csapatok o hó elején a legnagyobb rendben hagyták el a Nancyt. — A kormány adatai szerint a rendes jövedelem az olső évnegyedben 53 éa fél millió. — A bécsi lóversenyen az első dijat 1500 frt Fostotioh Tasziló Indigója nyerte cl. — Nagy-Váradon a kolora teljesen aláhagyott. — Zathurecsky Gedeon szélhűdés következtében meghalt.— Nagy-Váradról néhány Kairóba akar zarándokolni. — Erkel a világ-tárlatról hazajött. — Az egyetemi hittudományi kör 3-szor L)r. Bito Dezsőt választottadékánná. — A kőbányai utou fekvő vasúti kocsigyár leégett. — A .New-York Herald" levelezője a jury l\'cston léte alkalmával 200 írtba került sürgönyt adott fel. — Pozsouyb\'an 1Ó0 tőből álló ifjúsági véderő zászlóját ünnepélyoson fel-szontolto. — Csongrádban is szünik\'a kolera.
Papimelet.
egyllll, és ntjokban i kiált at amerikai :
.No bajtárt, mondd inog, hol lennél műit, li» at at akantófa felukeiittetuék aual.aini éppen rrávaló ?• „Akkor bitonynra magamnak kellene lovagolni.* — feleli aa irlandi.
— .tlalgyek tártat ágában kell aa ifjakat honni,\' — állilá a tanárok kö.UI valaki — bogy köiiflriiliSdjenok ixokátaik.
.Miattam ugyan jöhetuok* — jegyié meg a .tanárik ogyikc - , hanem nümet • leányaimat nem engedem át kö»aörlilökl>vek gyanánt!"
X. I) t v e g y amouyiág régóta hetegeikedn állap..ilian van, t nem i. csuda, ba iienélyeMÓ váll. lláiioi vo»a megunta a dirtfiaégot é» feliette mtgátnui, liogy meg fog szaliadului tőle, - á aivrt ait lanácilá iifíi ,liogy inenjen iamít férjliei.\'
. — A gondolat nem ro.«, orro. úr! a vegyen
I lebát ön engem nütllt
I Ai orvos\' udvariatan rálaiaált: .Uocaánatot
kíiek a gytígyaiert maguuk uem aioktnk bevenni.
— No, már a« igaa, hogy áii mindjárt kacrs-gok, ha valami ottobaiágol mondok.
t<gy (mi e világon a legvígabb életet éli.
— JA I a n á a. Mouuyi keaerd értéitől, nyűg UlaiuágtAI é« •íiviiorongató aggálytól mentené meg ■nagát ai ember, — irja egy pnilotopb — ha • kft-velkeiS jó lauac<ot inegtartauá: .lla nem akarod, hogy a aiád miatt baj érjen : öt dologra forditt nagy goLdot — hogy .kiről- é< .kiuek- beaaélu, ,roif, .mikor\', éi .hol. betiélu.
— Ourioaumok. Uattáu, Toluamegyében » lielyteltn irát elrettentő példájaképpen egy axout
alatt kUvetkeiő nyomatott (tavak olvathalók : .Kiiatina mint Km Uedö. Ugyauolt a atenl Mihály \' — ■ iaeli: .A kik kimúlnak at Úrban.
Kie
«<nak a
,— K
után,
tuaeh
tőbb,
• "gy lentik krach N.*-ban, követkeiő aajátaágoa hii<letéal iható . Kjy tiatal leány \'itXI frlol óhajt kölcaöu ■ réxlel tizeiéi mellvtl, lekOli tálogul longoráját, éiletiléil kér e hó SfÜ-lg l\'eaten poite roal (lile
Hol van a leglftkéletetebb orliág? Erre a V\'.ér-• Uftrűgoraiág bét bOleao igy vála{toll. Thai tat moudia ; Olt, hol a lakótok aom nem nagyou\'g4U-k, aem tuliágoaan atogéuyck. — lliaa taerinl : fölött nlnca független ur. -erény kellő lititeletbeu réne-rUtik. I\'itacua: Hol a hivatalok-oat emberek, de mindig jók.— ilgárok jobban retteguek a dor-letéltdl. — Ckiló: Hol a törvényié • lónokokra. — Hólon: Ott, hol galióbb polgárou\'elkövetett aórelom olyb» vé\\elik, itba k< egén állam alkolmányáuak megiértéiq leuua.
j Tlírténeti naptár.
Augu. 7. 1815. Napoleon Szent-Ilona szigetre ért. — 1841). Az oVoszok dühöngése Lo-sonezon. - 1867. Ira Aldridge halálozása.
. 8. 955. A magyarokat Augsburgnál megverik. — 17\'JO. Kölcsey Ferencz születésnapja. — 1808. a honvédségről szóló törvényjavaslatot az alsóház megsza-
\'J. 48. Caesar meggyőzi Pompejust. — 1587-. A törököket Zrínyi György Nagy-Kanizsánál kogyetleuúl mogvori. — 1849. A temesvári csata.
. 1U. I(jü4. A vasvári békekötés. — 1792. A párisi \'forradalom kitörése, v- 1805. Toldy Ferencz születésnapja. — 18-19. Kossuth és Uörgoy utolsó halálozása.
» Hi|1450. llunyady János a középkor legjelesebb hőso Ziidifnybau meghal. — 1849. Noszlopi Gáspár kormánybiztos Veszprémben népgyűlést tart.
0 12. 1087. Károly horczeg a törökökot Mohárinál megvori, a zsákmány 5 millió érték. — 1819. Bem csatavesztése Szászsebesnél.
. 13. 1003. Zrínyi a költő győzelmo a törökökön uj Zrinvárnál. — 1802. Louau jeles néinotköltő születőit Csatádon hazánkban. — 1849. Világosi fegyverlolé-tel délután 4 órakor.
A. nagy-kanizsai íogywnasiuiii
jövedelmének és kiadásának kimutatása az 1877,-lk tanév végén.
Placzl&ra\'k
Nagy.Kanitaáu, 1873. évi aug. hó 6-io. Óabo-
nemitek : alaó amlr. mérő iiorint liuta 01—90 font
ti.60 kr. 86 8ü font Ö.— kr. 83-87 font 6.50 kr. Kot* U-ltt font iM kr. Árpa ierf6ié«re 68—70 font 3.60 kr. Árpa eletéare 3.26 kr. Zab\' 1.80 kr. Képeié —. kr l.uatuemtlek : béoal máaaa aaerint. Liatt Icgünomabb 18 — kr. /lemleliiit 13.— kr. Fehér kcuyérliait 11— kr. Keket* kenyérüait 8.60 kr. Bu-tadara 10 kr. Kita ao.— kr. HOveljTMek: alaó u.tr, mérő ««erint : llorió 8.- kr. Bab kr. Leu-ca« «.- kr. Knlea . - kr. Hajdina (pohánka) 4.60 kr. Kukoricás -1 • kr. Burgonya .— kr. Hu» : bécal font sterinl. — Marhatnia vrt kr. — Diatnőfeus 3< kr Jubbui — kr. Borjuhua W kr. Zilrfélék : bécai fout aaerint. Uiatnétsfr 60 kr. Marhatiir 60 kr. Haalonna 40 kr. Siappau 24 kr. háinpaolaj £Ö kr. 8learin-gyertya 66 kr. >\'aggyá-gyerlya kr. Bor: alaó aualr. akó, 40 pint aieriut Ó-bor 16.— kr. Ujbor kr. : aú.-autlr. «ftrakó. t\'J pint aaeiiut l.egmaga i 7.-- kr. l.egalacaonyabb 6.— kr. TOtifa: béül, 30 hUv ho»itu .icriau Bakkla 14.— kr. Tölgyfa 10 — kr. K6»tén egy bécai miua aieriut iO kr. l\'aaién egy mérő 70 kr. Bécsi mátaa aaerint. i<éna l 3iI kr. Stalina 1.— Napatám: egy lérli élelmeiénél .— kr.éleluieté* nélküli.—kr.Kgy nó élei-metéuel—.— kr. éleloietéa nélkUl—.70 kr. Kgy gyermek élelmeiénél --.— kr. élelmeiét nélkUl — — kr.
.Siombatholy, augnait. 3-án 1873. lUiia 6\'30—6.60 kr. lton 4.- 3.80 kr. Árpa 3.30-3 011 kr. Zab 1.60—l.\'JO kr. Kukoricta —.—3.60 kr Hajdina 3.30-3.40 kr. 8aéua 1.60— .\'.10 kr. Htalma 80- 60 —.kr. Uubaci\' .--- .—-kr. Üyapju 140 frt
- 100 frt. Itepcic .----- .— kr. Fehérbab 4.- -
- kr. Bhrgonya — .80-60 kr. Bükkta 14.---—
kr. Cteifa 12.-- . - kr. Tölgyfa 10.--kr.
Keiilhtly. aug. 6-én, 1873. Buta 7.—7.60 kr. Kota 4.7t)~4.:iO kr. Árpa 3.80—3 60 kr. Kukoricta
--l.öO kr. Zab2.IU-l.OOkr.Marhal.ua ftja 24
kr. Borjuhua ltja 22 kr. Diatoóhut ftja 28 kr. Ujbor akója lt>- 10 frt. Óbor akója U-18 frt. Hiéna matjn 2.20- . —kr. frt llialina m. . 80— kr. Keményfa Ul« 12 -14 frt. Idöjáráa : derUlt,meleg.
Érték- és váltófolyam aug. 6.
5*/g motaliquou 08.55; 5*/# nems. kölcsön 72.60; l80U-ki álladalmí kölcsön 103.—; bank-részvények \'J70; hitollntéieti résivóuyek 230.50 London 111.25; magyar földtehermenlési kötvény 70.50; temesvári földtehermenlési kötvény 74.ÖU; erdélyi földtohormontési kötvény 75.— ; horvál slavon földtehermenlési kötvény 78.— ; ozltst 108.75; cs. kír. arany 5.27; Napoleond\'or 8.90.
Vasúti naponklntl menet rend:
6 óra 18 perci
délután • <3 .
udára regg\'l 6
délután 1
•••tve 1" í 43
értbe rrggel .48
délután 2 . >8 .
10 . 68
* Tii« nitbe reggel 6 . 3 ,
délután 2 . 23 .
etlve II . 33 .
Bárra- ét Domb. jvárr.\'.l N. Kai. inai ira reggel
A óra 19 perca
K. Kanit •ára délután 1 , 21
Budáról 4 . 43 .
délután 1 . .
» . 20 .
BécibGI 4 . 33 .
délelStt 10
vitve 10
TrieaalbSI \' 3 . 60 ,
délutáu 1 . » - .
e«lve 10 . 22 .
*) Ciak Stombathelyig. Itt 7 órai várakot
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajoe.
a) Batthyányi Lajos féle alapítvány.
b) Egyesek adakozása.
c) A kegyes tanitórend közpouti pénztárából.
d) A zalamegyei nemesi pénztárból, c) Az clsó kanizsai takarékpénztártól.
f) Az első kanizsai takarékpénztártól.
g) SUmeghy-féle ösztöndíj,
KOTTEK NÁNDOR,
y llttér.
Egy ujabb\'szerkezetű és jó karban levő zongora venni kerestetik. Minden közelebbit e lapok kiadó hivatalában.
idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és tebetetlensóffet
haáoutienvi gyógymód iierlnt gyógyit 4r. Crsst L-, l\'fiton, bálTányutcta 6. at. 2. em. 16. ajtó.
Keudeléti idd déluUu 2—6 órái|.
K beteglégek gyakrau, hogy atouuali eredmény érexék el — kflnayelmflva nagy adag jód vagy kéneiórel ketelletnek. At igy gyógyultak aluliban a legbonaaitóbb utóbajoktól támadlatuaK meg ; anuyira, hogy a kiiiii.yelmfi gyógyketelít miatt kéaő véntégUkig iteuTed-nek. Ily vnttélyek ellen menedéket nyújt a ha-tonatenvi gyógymód, mert uemraak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de halála oly jótékony, hogy utóbajoktól félni néui lehet. Aa életrend mellette oly egyierS, hogy mindeukltSl megtartható
l.evélileg ia etikttiOlletik rendelét.

WAJDITS JOZSEF-nel
Nagy-Kanizsán.
Ajánlja kiadványait, s ujonan nagyobbított
könyv-, má-, hangjegy-, iró- és rajzszerkereskedését,
kölcsönköiiyvlárát, uj gépekkel szaporított könyvkötészetet, .
/
mindennemű betűkkel dúsan ellátott könyvnyomdáját,
valamint a $2 év 6ta mesioteaS
logyi Közlöny"-!
a n. é. közönség kegyes flgyclmóbe ós szíves pártfogásába.
n
\'(ala-S
/ Í.l.l\'i-ITAI, \\
cf \' kitüm\'í há/is/or %
iiiltó- h mucmtrl\'iz, Ml- h ijyomorgiirci, <j/>^íi»t/«r, h-lnyin, te nyíri btteyg.j, viz«U\'Aorul<í$, lilmallnnulg, ttb. !• ■>.
Ara egy nagy üvegnek 65 kr.. kisebb 50 krajezár.
SÓS-BORSZESZ
mint hú/.is/.er .
Mr. H\'i/ii\'im L«e iihiíidfi izeriiit. tiyor* huriUl w*kö/3l: Itheuma, ctút, tnyyniái, f-ujylt, foij-, fej- flllf>ijtlMuik, wayyull-uUi, r<lkf*kUy, binulátak »tl>. jflj*\'<* síb. ollón; sf»t/o ytitttil-i szerül isjgon ajánlható, inunnyibon n fiijuk fényit előm-giti, a foghuil erí\'ubiti, ós a is-jj ti*<u itnyinlan itt ny«r a szesz után.
Ara <ujy H\'Hjy üvegnnk <HO kr. kisebb 40 kr. llnssiiAlati utasítás magyar vagy núinot nyolvou, juloutókouy orvosi s ogyób elisiunró bizonyítványokkal, valamint bizományosaim nóvsorával, mindon üveghoz mellókoltotik.
BRAZAY KA.LMAIV.
"Gyári iroda ó* közpouti fórakiár : IVst, országút 2G-ik szám. Raktáraim: Nugy-Kauizsan: FesMh tffr.r J6ssej\\ Keszthelyt Puli/ uraknál. (1004 - í)
Ui kőzi (\'són]öi^6i)()k.lM§i
" (----Imii IfiO frlórt gxállít
Ifj.WeilMóritz
NAGY-K ÁNIZS AN
ban 150 frtdrt szállít
Frankfurt a/M. Seilerstrassc Nr. \'J. litxfbcH, J\'Yanzcnsbrtickenstr. » IU.
Scherz Loiiia*- kereskedése
Hirdetmény.
Keller I^iiácz
Na^y-Kanlzsán. ••»> n> \\
Ajánlja gazdagon (elszorult urak-, hói ^yok ós gyejuíokok számára való topán rak Urát, n legjobb ríiinósógdoknt a lohutő jutányos áron.
Ug}szintű tigyolmóbo ajánlani bátor Vagyok a cs. k. katonaság s t. kózönsógnok, hogy mogrondoléaokot a legjobb bel- ós kultolili borból elfogadok ó» kószitek, az árt logjutányo suliban számítom.
Az óu raktáromban vásárol lakul kijavi tásra elfogadom.
A Nagy- és Kis-Kanizsa városok tulajdonához tartozó városi erdőkben ez évben termett MA.KK nyilvános árverés mellett folyó évi szeptember hó 9-én délelőtt U órakor a városház tanácstermében bérbe fog adatni.
Miről a bérletit szándékozók azzal értesíttetnek, hogy a becsár 6%-ja azaz 300 Irt óvadékul teendő le, egyéb feltételek a polgármesteri hivatalnál tekinthetők meg. Nagy-Kanizsán, 1873. augusztus 4-éu.
Belus József s. k.
polgármester.
Bábos üzlet ós házeladás
\' Nagy-Kanizsán.
A nagy-kanizsai föpíacz közeliben, ogy jól rendezett
bábos és viaszk-üzlet,
minden báb i?s viaszkmunkához 8ziik.sdgcs eszközökkel a jó karban levő házzal vagy a nélkül, minden órában azadad kézből örök áron eladó.
Utasítást ad a tulajdonos l,aky János Bogáton u. p. Szombathely, vagy e lapok kiadó hivatala.
Hmptiohlt sóin roieh iwsoríirtos í.agor-allor Uattungon Hérrvii-, Dámon- und Kin-dor>SliHottoii von bestor QniJitftt und zu mogliohst billigon l\'roison.
Fornor maolm ioh das k. k. MilitUr und vorobrungHW itrdigcs Publikum nufniorksam, das* ioh allo Bo«tollungon vöm beaton In- und Auslttndor\'l.odor vortorligo und pfbinpt und billigst ibureo\'hpo. *
Auoh wird von inir goVaufl\'i Wuaro zu ropariormi angonommoii.
W^jdits J02wcir, kiadó-1, lap- ós nyomdatulíjdoiDs gyomajtó «yo uisa, N.vgy-Kauizsáu~
VAQY-KAftlkSA, 1873. augustus IO-én.
04-llt szám.
Tizenkettedik évfolyam.
negyed «»re . J , KQV 10 kr.
i Hlrditink jnUayoiiR
{ NYILTTKRBKN | loronkint 10 krárt th-I -.etnnk fel
Zala-Somogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatosagának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasagi egyesület", a zalamegyel általános tanitoegylet. a szent-balázs-, kis-komáromi és sümegh-vldéki Oóktanltó-egyletek, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s ipariunk\' ugy a ,Zala Somogy" gőzhajózási részvénytársulat
HIVATALOS ÉRTKS1TŐ.IB.
—: I a izelleiní remei | illeti koritmenyen x
anyagi r«*a«l illeti kozieiuenrrk peáijf :» i kiadóhoz b^rmeiiCT.* íii-li Üzemiéit
MAOV-K/ÍNIZSA Wlartioihí/.

Heteiiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Helyhatósági rendelet.
1889. szám. A jelen rendkívüli hőség és szárazságban eredó veszélyek, különösen az ország több részén nagy mérvben pusztító cholera járvány elhárítása czéljából, tekintettől a nagymltsgu iu. kir. belügymmiste-riumnak folyó évi julius hó 8-áu 27011. szám alatt kiadott magas rendeletére, ugy a megyei központi bizottmánynak, ez évi julius 31-én 2G. szám alatt kiadott utasítására reudeltetik :
.Minden háztulajdonos köteleztetik a háza előtti járdát, ugy az ennek megfelelő fél útrészt naponkint legalább háromszor jól megöntöztetni.\'
Ezen rendelet áthágói, a jelen válságos időszak tekintetbe vételével, annyiszor, a mennyiszer 10 — 100 frtig terjedő bírság lefizetésében, azonnali közigazgatási végre hujtás terhe mellett büntettetnek.
Nagy-Kanizsán, aug. 5-én 1873.
A városi tanács.
Nagy-Kanizsa város tanácsának ezen rendeletét a közöuség nagyon szívesen fogadja, teljesitendi is a mennyire lehet, mert belátja, hogy a czél általa: egészséget és életet menteni, nem is volna arra vonatkozó megjegyzésünk, ha nem látnánk annak végrehajtásában oly nehézségeket, melyeknek elhárítására a városi képviselőség szorosan van hivatva.
Nincs viz! ez a legnagyobb bajunk, víz nélkül pedig sem táplálkozni, sem öntözni nem lehet, föladata tehát a városi képviselőségnek c czélra elegendő vizet előteremteni, különben ennek hiányában a közönségre nehezített felelősség terhe ó reá nehezül.
Keves az utczai közös kut, mert azok nemcsak hogy nem szaporittatnak.sőt meg-kevesbittetnek. Így történt,hogy a „Zöldfa" vendéglő ejótt a gabona-téren volt egyik közös kut, a mint romlásnak indult, a kijavítás vagy pótlás helyett örök időre betemet teteit. A/piarista iskola épület előtti téren is volt égy közös kut, mivel azonban romlásnak indult, a kijavítás vagy helyettesítés helyett ez évben az is betemettetett; a sop-
rouji utczábau a Henczik féle hentes ház előtt már á múlt évtól haszuavchetlen állapotban áll egy utczai közös kut. Kigondolható, hogy ezek folytán mennyivel kevesebb vízzel rendelkezhetik a közönség, mint rendelkezni kellenék neki, részben a hatóságnak.
10 kutak hiánya indok abban, hogy sok kutnélkülí háztulajdonos nem juthat öntözővízhez. De másrészről a kuttulajdonosok ha adnak is a kutnélkülí szomszédoknak vizet a házszükségre, tiltakoznak az ellen, hogy a vizet utczaöntözésre fordítsák, midőn igen sok kútban már ia kevés, zavarosa viz. Viz nélkül lenni sokkal veszélyesebb, mint utczaöutözés nélkül.
Nincs a városnak . thitözö szabálya", pedig már rég emlegettük és ez volna azon egyetlen mód, mely által kevesebb költséggel kielégítőbb munkát lehetne végezni.
A cziglcnicze sok vizet adhat az utczák, utak, terek, kertek öntözésére, építkezés és tűzoltásra, ha evégre módjával t. i. szivattyúval lenne ellátva. Az indítvány régen megtétetett, a kivitel azonban méghnndig reményben van.
Vizet kell tehát teremteni és pedig több rendbeli közös kutak építése által. Melyén volna egyet készíteni a piarista iskola ház és a piarista templom előtti téren, egyet a .Zöldfa* előtt, egyet a\'Csutorásutcza elején, egyet a bikaistáló téren, egyet a Viziutcza elején, egyet a Schaftarics-féle ház körül.
11a ezek mindegyike két kut kiterjedésben 2 szivattyúval láttatnék cl, ugy a város vizszükébe soha nem kerülne, fenaka-dás föl nem merülne, s hasonló rendeletek érkeztével 2 — 3 nap alatt sáros utczákat lehetne csinálni a lég megritkitására, meg-hűsitésére, s így az egészség és élet biztosítására.
Jelen vizsziikségben szolgálatunkra állhat a cziglcnicze és a fürdő intézetnek haszon nélkül elfolyó ezerakónyi vize, melyet okkal-móddal csöveken által könnyen lehetne közhasználatra fordítani, legkivált, ha volna rendszeresített „öntöző szabályunk.
Óhajtjuk továbbá, hogy az utczai nyilvános, közös kutak csövei elé egy-egv*2<> akós kád tétessék, szükségesek ezek a ktío-Ivó viz feleslegének föntartására. Ily kádak naphosszat \'.ele. állván vízzel, kényelmes vízhasználatra fognak alkalmat nyújtani.
Ily összhau\'gzó intézkedéssel nagy si- ! kert lehetne biztosítani a fönti rendelet végrehajtásában, s miután csak is ily intézkedés által nyerhet lendületet a rendelet, nem lesz felesleges az ügyet képviselő gyűlés tárgyúvá tenni.
TKRSÁNCZKY.
__;____I
. ./ | A horvfit politika ós a .muraküzl kérdés.\'
— HuKonluimadik költemény. —
Őszinte meggyőződéssel elmondhatjuk, hogy a Közóhajtással találkozó horvát kiegyezés, a horvát nemzeti párt ollenséges magatartása következtében, nem találkozott azon őszinte bizalommal, mely két nemzet politikai egyesülésének legfőbb garancziájo.
Lapunk, melynek tere, köztudomásúlag, leginkább helyi kérdések megvitatására szolgál; \'másszóval a megye érdekeinek irodalmi képvist bje, nem tárgyalta a horvát kiegyezés télre jöttét. - Azotfban politikai mipi lapjaink, nagyobbré>zhen piírtkUlönb-ség nélkül, hazafias vezéiczikkekbeu küzdőitek, a;!on párt ellen, melynek egyik hírneves publicistánk szerint: múltja csupán visszahatást szül; jelene nem kelt bizalmat és jövője, délszláv érdekeknek van áldozva. — Nevezetesen a .Reform, Ellenőr, Pesti Napló és Hon * adtak a magyar nemzeti érzületnek kifejezést, mely pedig az általános bizalmatlanságban nyilvánul. Ha tekintjük c kisded, szegény és szellemileg népünknél sokkul alantabb álló nép által l.ikoti tartomány politikájút, melynek hangadója, mindig a nagyhangú .Obzor* volt, lehetetlen föl nem találnunk első pillanatra azon pontot, melyből ezen messztíterjedő és csel-szövényes politika hálózata kiindul. — Ezen még messze a távlatban sejtig czél, egy
nagy JDél-Ssiávia alakítása körül forog. — Lapunk behacólag foglalkozott a .muraközi kérdés* megoldásával és illetékes egyének czikkci által ligyeluiezfcttünk, a horvát agi-tiiezió ezen rejteni kivánt, titokban tartott ezéljára. Nem kell felednünk,\'hogy a kies Muraköz megyénk kiegészítő része, a Kiint ilyen az anya hon olválaszthatlan tartozéka. — MÍ valóban nem vagyunk képesek azon érdeket felfedezni, mely a horvát agitátorokat a muraközi nép demoralizálása körül lelkesíti. Talán Muraközt Horvátországhoz tartozónak tekintik, vagy legalább hozzácsatolását reményük? — Szükségtelen mondattunk, hogy mindkét tekintetben cj&-. lódnak.
A zágrábi szentszék némely tagja a magyarellenes nemzeti párthoz tartozik, s mint ilyen Mrázovics, sót Maksnecz töredék pártjának is alázatos szolgája. Ezen szempontból kell tekintenünk, azon erőszakos törekvéseket, hogy a Muraköz lelkészeit, segéd-lelkészeit és néptanítóit Jehetóleg horvát pártiakból választja, a kik a csak kevcsoks által értett illyr iiodulmi nyelv apostolaiés egyszermind a fajgyülölség magvetői Muraköz lakossága közt. — Tisztelet a kivételeknek ! — Hogy pedig u hyerarchicus eszmék a nemzetiségi villongások közepette leginkább terjedhetnek; azt ugy hisszük minden józangondolkozástt hazafi utlútja. Tehát a zágrábi szentszék különféle tényezői, nemcsak nemzetiségi mozgalmakban óhajtanak, niint nagy hazafiak szerepelni, hanem egyúttal ármányokkal, a hyerarchia útjába gördült akadályokat is igyekeznek megsemmisíteni. — A horvát nemzetiségi politika fondorlatai, tehát Muraközben, nemcsak az ugy nevezet t^. „orosz agitátorok* által, kik többnyire laikusok, hanem leginkább az oda helyezett horvát érzelmű papok s tanítók által származnak át.
Nem kell fejtegetuünk, hogy habár a szerbek, horvátok és szlavoniták a magyarok ellen egy pártot képeznek is,-köztük mégis\'jelentékeny elvi különbségek állanak fönn.
TÁRCZA.
Hozzád szelíden....
Honid (telid*!) Int"\' rdnstáj Vsriti erii tíie gyakran engemet, FOlOtted l«n> tán latén sngysls, KI inegenyhiti f»j4 keblemet.
Andalgv* járok rsjtsd, egyedül, A lángarctu nap elbnoéttskor, 8 merre c»»k vilinek firsdt lépteim, .ló iuneritiOm minden vxd bokor.
H oltár a fold, hová letérdelek, Ulnt egyaaerll terméaaet gyermeke, S Imádkoaom, bog)- áldjon meg, kinek . Keim motulyg felbfitlen kék ege.
Vagy Yerjen oatorával alroinlg, í\'.« áldj* meg helyettem a hutát, VIgaaiUló ungár oiilmit «»ét Minden kebel aStéllB bánatát.
FOUOI.Y. .
Bologna.
lémorltáiul — kedv s ulitiraamnak.
Fekela Qtrgely.
CVége.) j
A tomplom mollotti táron kit sarkophag emelkedik. Mindkettőt barnára festotto az idő, - a romboló h&taluiokat megpróbálták rajtok az évek. Kgyik Eusió-éj II. Frigyosjnéinot császár szép, vitái, nomoololkU terraósiotoa tiáó, kit a guelfok 4o ghibolliuok köiótl düköugó ombor-
telen harezban a Koualta ordei patak mellntt elfogtak a bolognaiak. A szerencsétlen császárt! 20 övig sonyvedt szomorít börtönben, a „l\'alazzo del Podeslábaif, melynek egy terme tnaig is n8ala del re Enzio" nevet visel. Vendagoli Lucia szenvedólyes szerelemro lobbant a szóké fürtU gyönyörű ifjú iránt, s a szüretem sokat, mindent merészel. Megpróbálta a lehetetlennek látszót, Knzio mogszalinditását. Hordóba zárva hozták ki börtönéből, do ismeretes szőke hajának kilóggó fürlji-i által felfedeztetvén, visszavitetett szigorúbb őrizot alá, hol aztán sorvadt, sonyvedt, mint a pinczébo zárt virág, inig aztán elhervadt, a rab lélek szabaddá lelt a legerősebb zárak daczára is. A másik l\'epoli Tádé, II. Frigyesnek kedvolt udvarmesteré é, ki szintén oltogatván, börtönének falán zuita szét fejét. \'
Miro itt látogatásunkat bevégeztük, már elmúlt kiloncz óra, azon idő, melybon a középületeket megszokják nyitni. Azonnal megindultunk tollát az uj egyetem felé, melyben a szépmúvészetek aeademiája is — ncadomiadci belli arti — helyet foglal. Hat nagy toromból áll ez, melyeknek falai egész a plafonig telvék gyönyörűbbnél gyönyörűbb festményekkel, többnyire a bolognai iskola legkiválóbb művészeitől, u. m. Krancesco Francia, Francoschini, Zachini, Cocta tól. t^uido Keni kiválólag jelos ecsotje legerősebben vnn képviselve, vagy 20 darabot olvastunk meg, molyok többnyire\'a Ssűz anya életéből meritvék.
Csodálatos nz ember! — ha lát roflvekot, melyek homlokukon viselik a lángész bélyegét, molyok megragadják szivét, lelkét annyira, hogy valóságos oxlasisba jő; — s ba aztán lát más müvet, moly kovósbbé ihlette meg, de
alatta oly nevet olvas, melynek tulajdonosa nagy zajt tUött a világban: S is annak nyújtja az elismerés pálmáját. Ki egy halhatatlan művet toromtett, halhatatlan marad, ha mindjárt többi műve halandók is. Kafaol többot is torem-tott, sót valamennyi halhatatlan, azért nem is akartam lor.ántani ama gloria-körból, hova a világ omollo őt; do illotéktolon is volnék hozzá, miután ecset soha sem volt kezemben, tanul mányaim is teljesen hiányoznak arrA, hogy bírálatba bocsátkozhatnám, csak azon lelki állapotot akarom vázolni, melyet a fent novezott festő .Szent Cocciliája" ébrosztett bennom. De nem szólok magamról, halljuk útitársamat, ki mint reáliskolai rajztanár, és szenvedélyes festő, illetékesebb e tárgyban: .A fő, mi kivált tigye-lömre méltó, Itafael gyöngye: Szent (Joocilia, i eredetiben. Ültek is előtte hárman^ hogy lemásolják — kész másolatot különféjo nagyságban | vagy tizet láttam, oladásra szánvák. — Furcsa, \' dc nem tehetek róla, reám o romok mű nem ar.l ; a hatást gyakorolta, mit vártnin tőle. A szine-! zés erősen barnás,mint a régiók szoktak fostoni; i nélkülöztem benne a köves kékosségot a test | szinezéiében. A menny meg igon kirivó kék-I nok látszott a fölötte levő fehér-sárgás glória I mellett, melybon az angyalok énekelnek. Az arczvouások porszo, hogy páratlanok." Mig barátom, mint szigorú műitész volté szemügyre\': addig engoin leginkább a kedves arezvonások, és azon elomló szent ihletés visszatlikrözése foglalkoztatott, azért — bár én is többet vártam — barátom ité letérő azon megjegyzést tettem : Düjsc, meglátszik rajta az oroszlán köröm. Meglőhet azonban, hogy orro Itafael novo io • ditott. »
Bár nohány órát éltünk le kedves műéi-
vek között, mégis elég jókor hagytuk el az épületet arra, hogy misét hallgassunk. Feltűnő,^ hazai szokásainktól nagyban elütő az olasz is-loui szolgálat, miről vóloinényemet majd mániát fogom elmondani, itt csak annyit, hogy hídogou hagyja a szivet, áhitatra épen nőin gerjesztő.
Miso Után a tovább utazásra téliünk készületekét, nem azért, mintha nem lett volna több látni való, do mort nz utas érzi leginkább az angol közmondás igazságát: „ Az idő, pénz."
Apliorlsinák.
fKolj-iniit».)
A nők nem bánják, ha azzal gyanusittat-nak, hogy több kedvesük van; do aein valla-nának bo ogyet sem. (Mo do de i\'uyrionso.)
A nők ugy töltik bo az élutben a társaság hé/Agait, mint azon pelyhek,melyeket porcellán ládákba tesznek: az oinber nem veszi ozon tölteléket semmibos mégis minden eltörnék onnok hiányábav. (No Neeker.)
A nő kedves hangszere az élvezotnok, do jól kell ismerni rezgő húrjait, tanulmányozni felállítását, gyengéd billentyűzetét és a változékony szeszélyes ujrakást. (Balzac.)
A nő szerotó n fiatal ember — társ az érott-korú — sdajka az agg számára. (Oxftístioroa.)
. Nincs bébit myitva, hogy a nők szorotnok e bensőbben vagy n lóriink, d« kétségtolou, hogy jobban tudják, hogyan kell szerelni. (Sa-nial Dubay.)
(Folyt kftvetkeilk )
Mit szólhatunk még a Miletic?-Maxi-movicsféle szerbpolitika és a horvát közötti viszonyokról ? — Azok bktony alapjukban egyek, a jelenlegi apróbb eltérések és véleményünk szerint a kormány félre vezetése tekintetéből határoztattak el. — Ha leintjük a Zasztava*1 és ,Obzor" tehetetlen dü-hü támadásait és ha tudjuk, hogy az utóbbi azon párlközlönye, melylyel a kiegyezés létrejött, lehetetlen föl nem tételeznünk a két lap közötti erkölcsi összefüggést.
Midőn elsőben lőnmegpendí\' /ea .muraközi kérdés" nem vonunk annyira meggyőződve .horvát testvéreink" jó akaratáról, mim ma és csupán ebben kell keresnünk okát azon körülménynek, hogy a már elvileg ismert .muraközi kérdés" még eddig megnom oldatott. — Hisszük és biztosan re méljük, hogy a magyar kormány magához méltólag fog intézkedni e nagy fontosságú ügyben.
Átlátjuk, hogy biz az érzékeny meg alázás fog lenni a liorVit nemzeti párt ,ve-zérféiflaira" nézve, kik örömest hozzá csatolnák tartományukhoz egész Magyarországot. miht holmi provincziát és kik Horvátországot legalább is ötvenszer akkorának képzelik,s-mint a mekkora az a piczikc tartomány. 8- Valóban helyesen fog eljárni kormányunk, ha jövőre .horvát testvéreink" a kiegyezés daczára, előbbi illetőleg mostani politikájukat követnék, azon ehet tenné magáévá .szemet szemért" átvitt értelemben .jóakaratot jóakaratért*. ~ Mely. intézkedés rendithetlen meggyőződésünk szerint, előbb megzabolázná a dél->zlav politika kolomposait, mint a túlságos engedmények, melyekkel nem tudnak szeréin élni. hanem nevetséges modorban, és ujabb vívmányokat kísérlettek meg kicsikarni.
K. B.
ltoliltscli, jullus 30.18<3.
Rög czéloztuk az illeni „saison* részletezésé- el e lapuk boMe* olvasóit időnkint meg megismertetni, de utoljáxajnégis jobbunk láttuk egyöntetű ej:észszel állni elő, s ezzel lehetőleg teljes képét nyújtani a legélénkebben látogatott időszakunk.
A esak mulattutó, szórakozás végett megjelenni szokott tánczképos fiataUiig-igen las san kezdc\'tt szálliukózni, ugy, hogy azt hittük, már semmif\'Ho tánezinalauái; sem fogja felvidítani az itteni, ez évben egy kissé egyhangú életet.
Egyszerre uzouban július 10 án több ma gyar jelent meg, ugy, hogy ezekhez számítva a jelonlbvő és naponkint érkötő idegen fiatalságot, a kilátás egyre javulni kezdett, s a pezsgő életkedv itt-ott mindig jobban és jobban jelentkezett.
1/j. Slutblics László ur szakavatott kezeibe véve a mulatságok rendezését, egyet julius 22-én, másodikat 24-én, a harmadikat pedig 29-én létesítette.
Mindhárom mulatság, a 27 én megtartott Anna-bál beszámításával egyesítette Kobitseh elegáns publikumának „elitéjét".
A siker teljes volt, s valóban örömünkre válik a m«gy»r fiatalság oiynemü buzgalmát registrálná tudni, a mi ly idegen helyen, idegeneknek is kész a kellemes és változatos szórakozást megszerezni, sőt bátran elmoudliatjúk megteremteni.
A magyar hölgyvilág nsgyon gyéren volt képviselve, mert Hegedűmé Kanizsáról, Vasza ryné Kapuvárról, Chinorányiné ós még néhányan már az eli-ő mulatság ulán eltávoztak, s igy csak «z Ugrón-Végh család Kolozsvárról volt az egyedüli, a moly a szeretet remél tó ,líl-la" kisasszonyban a contingenit a laiiezkoszo-ruk alkalmával lulkiiíiuuretes pontossággal mindig kiállította.
A Szy-család Csáktornyáról: Cornél és Laura kisasszonyok által képviseltette magát. \' Július 25-én azonban valcdi epochalis nap állott be: Takács)* Nándor, aradi birtokos ur és kedves családjának megérkezésével, a mennyiben Janka kisasszony egész forradalmat idézett elő; a szépségének halalma, ugy szerény-fégo varázsával egymásután hódította meg a különböző némzcliségüekot.
Ezentúl a nyilvános mujatságok, összejövetelek Ünnepélt hősnője mindig csak ő volt; őneki tétlük királynői fejére az Anna bál koroná ját, a 29-ki koszorúcska alkalmával*— habár mindig a legegyszerűbb, egyúttal azonban legízletesebb toiítytekben jeleni is meg, szintén leg jobban\'tetszőit.
Annyi szivnemesséeot egyesített, páratlan jóság és ritka szendoségg- l, a minőt igen igen kevéa nőben lehot ogyesiive feltalálni.
| Ennyi élvezel ulán azon teljes megnyng-1 vással vállunk el a kies fürdőtől,- hogy fig-yo-1 lembe vév.j kraehos viszonyainkat szórako-I zá.ra szánt porczeinkol lehetőleg változatosan | éltük át.
A fürdővendégek száma mnig megközo I Üti az 1400 at, a feltűnő leginkább az, hogy a | mig a* azelőtti években mindig az Anna nap előtti 14 nap volt legerősebben látogatva, az I idén most kezdenek a vondégek tömegesen je-i lentkezni, ugy, hogy szállást is csak uagv neho-| zon lőhet kapni.
| At uralgó oholerálóli félelom üz igon ! sokakat az egészséges és üde levegőjű hegyek i közé. - . A.
A Járványos cholera tárgyában
kiküldött központi bizottmány 1872- évi november 20-áu Zala-Egerszegeu tartott üléaenek
| JEGYZÖKÖNYVE
I Jelen voltak: Svaaties Benő megyei főjegyző
I mint eln., Szily Dezső, idősb 30. hkublica László b. tagok, l)r. Qrész János megyei főorvos, l\'aár Karoly h. szolgabíró, Dr. Mángin Károly járási orvos.
Elnök ur a központi bizotimányi ülést megnyitván, felolvastatott Zalamegyo f. évi november hó 4-én a folytatvu tartott közgyűlésének ($473/340. jkv. sz. a. k. végzése, inely szerint a járványos cholera terjedóséubk meg-gáilását ezélzó intézkedések megtétele végeit uiiuden járásban egy külön járási s a jelen központi bizottmány küldetett ki.
A felolvasott megyei végzés értelmében ü központi és járási bizottságok levén hivatva mindazon intézkedések közvetlon megtételére és foganatositasára, melyek a jelSh közegészségi vuzonyok közt közhatósági és orvosrendőri szempontból mulhatlanul megteendők avégro, hogy a Közegészség ártalma ós veszélyei elhá-rittatván, ezzel lehetőleg a már tóbb megyében felmerült járványos cholera terjedése meg-gátoliassek másfelől hogy előkészitöleg arra is, ba netán egyes cholera esetek e megyében iafot-merü\'uéuoK, a azükségea gyógykezelés és a járványossá\' válható kór elfojtása körüli teendők oly móddal állapíttassanak meg, hogy azoknak foganatosítása annak idején n szükséghez képest sikert biztosító pontosság- és gyorsasaggal eszközöltethessenek ; ugyanazért az emiitolt mindkét iráuyt.ou a bizottságok altal nagyfontosságú feladatukhoz képesteszkuzlundő teendőkre nOzve a központi bizottmány a fentebb érintett megyei\'végzés kiró etebeu vele közlött utasítás s a nm. m. k. bel igyiinninerium altal a cholera járvány tárgyában kibocsátolt körrendeletek, s végre a mej-yo főorvosa által összehívott orvosi értekezletről szóló jelentés felolvasása és iniud-ezeknuk pontonkiiit lett megvitatása után — a következőkben állapodolt meg:
1. A nm. m- k. belügyminialorium által leküldött, o közp mii é» járási bizottságoknak kiadott utasítás V ik fejezete alatt részle\'.eseu tárgyalt óvintézkedések életbeléptetése, azoknak crélyua foganatosítása és pontos ellenőrzése első sorban loglalván helyet azon leendők közt, melyek mar most a járványnak o megyében felmerülése előtt, illetőleg annak elhárilása és terjed énének meggátlása tekintetéből mullt.»tlnuul végrehajtnnJók: szükségesnek látja a központi bizottmány a járási bizottságokat figyelmeztetni, hogy az ott előírtaknak pontos teljesítését a reájok bizolt jurás területen lehelő legezélszerübb és legsikeresb módon eszközöljék ; a fortőtlímités, mint a járvány kiütését es terjedését tfátló évinlézkedések legfon-losbika főleg a varosokbuu, egyátalán mindenütt és lolyionosau. a községek és helységekben pedig a helyi körUlményok és azUk»égh«íz képest legalább u korcsmákban és egyéb gvlil-helyeken tyljositteMék, a oltávolitiussaii .i. «z árnyekszékokből,emésztő gödrökből, csatornákból, a lakhelyek körül, utezákon vagy udvarokon levő árkokból minden rodhadt állati vagy növényi hulludékok s oly tisztátalanságok, \'melyek a lég megrontása által járvány előidézhetéséro szolgálhatunk ; tekintve pedig,, hogy a fertőtlenítés főleg a városokban és népesebb helyeken inár most a b»j megelőzhetéso végett, nntnni kóreselek felmerülésekor pedig az i) bajban szenvedők ürülékei állal legveszélyesebben okozható járvány elfojtáaa végett egyátalán mindenütt s minden esetben teljesítendő, a fertőtlenítésre a megyei orvos urak értekezletéről szóló jelentés szeriut is legezélszerübb vasgálicz beszerzéséről gondoskodni, a központi bizollináuy feladatának ismervén, uvégre elhatározta, hogy a központi bizottmány elnöke a nm. m. k. belügyministeriumnak f. évi november hó 23-án 47594. az. a. kelt leiratában foglalt utasításhoz képest közvetlen a szornol-noki m. k. báuyahivaialhoz intézendő megko-roses által a megye részérő 12 mázsa jegoczes vasgáliczot rendeljen meg, és annak könnyebb kiosztás végett 10 font tartalmú külön csomagokban mogküldését és az érte járandó ár összeg éa költségnek a megye pénztárából lo-endő kiiizolését eszközölje, a vasgálicz megérkeztével pedig minden jarásrajjgy-e^y mázsát a szolgabíró urakhoz azállít^lu el; honnét a
járási bizottságok közvetlon, vagy az Illető já-rási ofvoa urak által eiotenkint a fertőtlenitéa-
hoz szükséges mortnyiségot oly. községek vagy egyeseknok, kiknél ily szerok hiányoznak a ; maguk beszerezni nem képesek, kiszolgáltat-i hatják. . , ,
| II. Az utasitáa 13. §-ának 1. pontja érte • ! mében is szükségea levén n vasuti állomások | árnyékszékei és vizolóholyiségeinél a fertőtlenítés pontos teljesítése és azok tisztán tartása I feletti szigorú hatósági felügyelet, miután az orvosi jelentés szorint némely vaspálya állomásoknál o részben hiány és hanyagság tapasztaltatott, o körülményro a központi bizottmány a szolgabíró urakat oly felhívással figyelmezteti, hogy a járásaik területén levő vaspálya állomások főnökeit azonnal a feriőtlonitéa pontos és megfelelő tol/esitéséro utaaitván annak folytán a toganatositás^fülolti legszigorúbb ellenőr-ködés mellett a netán tapasztalandó mulasztá sokat csetenkiut 60 ftlól 1U0 friig terjedő pénzbirsággal büntessék ; moly őzen intézkedésről a ca. kir. déli yuípálya társülat igazgatósága a központi bizottmány elnöke által oly felhívással határoztatik értesíttetni, bogy részéről is az állomási főnököket a fertőtlenitéa pontos esz-, közlésére kellő utasítással ellássa.
III. Az utasítás 9 ik §ában előirt élot-rendi szabályok megtartására a szükséghez képest czélazorÜ módon éa kellő óvatossággal hatni a járási bizottságok fuladala levén, erro nézve figyelmeztetnek a bizottaágok, hogy ugyan a magas belügyminiatoriunilól külön leérkozitt „népszerű oktatás* kellő száinu példányokban minden községnek hatóságilag meg-küldetett; — a járváuy notáni közeledtével, avagy a megyében ia egyes kóresotek felmerültével ezen oktatásnak a községekben éa pedig nyilvános közgyülokozetek alkalmávali felolvasás által többszörös kihirdetéao éa a község házánál kitétele szükséges levén, amennyiben o czéhr^íz oktatás ujabb és több példányban leendő kiadása kívántatnék meg, azt annak idején a járási bizottságok közvotleu a központi bizottmány elnökéhoz jelentsék, ki a hatóság részéről az ujabb kiaaáat azonnal oszközlondi.
E tekintetben azonban szükségesnek látja a központi bizottmány a közegészség legfőbb oltulmaul szolgáló köznyugalom, mértóklolea-ség és egyátalán a közrendtartás érdekében is a következő hatósági rendszabályok szigorú élotboléptetósót, u. m.\':
1) Hogy az löÜ7. évi augusztus hó & én ól$3/24C. jkv. sz. a. kelt és érvénybon álló megyei végzéssel meghatározott koresmabezá-rási idő ugy a városokban, valamint más községekben pontosan megtartassék. Az érintett megyei végzés értelmében a korcsmák, rendea bezárási idojo városokban télen esti 11 — nyáron éjji 12 órára, falukon pedig télen esti 9-és nyáron 1U órára azzal leven meghatározva, hogy o szabály áthágásában tapasztalt vendéglős eaeleiikint 10 frtlól 100 frtig terjedő pénz-birsággul büntetendő: miulán eszabály azigoru foganatosítása a jelon egészségi viszonyok indokából ia a szolgabíró uruknak mulaszthatlan fuludatát képezi, arra a központi bizottmány a szolgabíró urakat, s közvetve az ollenőrködéa teljesítésére a járási bizottságokat ozounel felhívja.
Nem kovéa^bé bír fontossággal
2) azon a köziapasztalatból merített téuy, moly szeriül a városokban, sőt falukon is a korcsmák a egyéb vendéglői helyiségekben számosan és num ritkán zsúfolásig vannak, a több ideig tartózkodnak oly idogen hányódó kercsotnélküli egyének, kikerülve munkál és foglalkozást, éa o mellett nélkülözvén az ellátás minden kellékeit, az ily állapotban legköny-nj ebben érhető betegségek ragályosságát, sőt járvány kiütését és veszélyes terjedését idézhetik elő; — miért is a központi bizottmány szükségesuek látja e körülményre figyelmeztetve felhívni a szolgabíró urakat, hogy a közegészségre innét orodhető veszélyeknek főleg a járvány ideje alatt a közrendészet szabályszerű és azigoru kozolése állal olejét vegyék, a kollő-kép intézkedjenek avégre, hogy az omlitott egyóueknek a városok és falukbeli korcsmákban czélnélküli tartózkodása meg no türessék, hanem illetőségi helyoikrq 8 ezzel egyfelől az arra képesik önfentariási kötelességük teljesítésére szorittaatanak, másfelől pedig a valóban munkaképtelenek a községi törvény érteimébon arra illetékes\' község által a szükséges ellátásban részesittessenek.
IV. A nm. m. k. belügyministeriumnak 36793/1872. sz. alatt a megyóhoz intózott éa a központi bizottmány elnökéhez áttolt körronde loléro, melyszerint a járvány alkalmából\' ki-
-rendelondő mltgán orvosok 5 forint — a sebészek pedig 3 forint napdijra éa útiköltségeik reegtéiitéséro tarthatnak igényt, és ezen költségek az illető községek álul, a csupán azoknak beigazolt vagyontalansága, úgyszintén az illotő törvényhatóságnak fizetési képtolousége esetén fedeztetnek az országos közalapból, továbbá szegényebb sorsú cbolera-betegek részére a fönnálló gyógyszer rendelvényozési szabvány I határain bolül rendelendő s ingyen kiszolgáltatandó gyógyszerek ára a közalapból fog elő-! legoztetói, ellenben a rendes évi bzetésaol, uti t iltaláoynyal ellátót, hatóságig orvosok a cholera
tárgyában telítendő nUz^k^^pldi^
megtérítésére igényt netn t»rthatnak vy »^z ponti bizottmány azon m0RgyötMé.él fc|e . k.: miszerint amennyire szükséges, l.ogj^ a cholera botegok gyógykezelésének butítására éa egyátalán a járvány toriedéaénok meggátláíára « lehotö elfojtására izolgáló iqtózkedésok megttj-tossonek, do valamint ez a közhatóság olongo,\'}-botion feladatát képezi, ugy az e részbon ! merülő költségek som számítandók azok közé, i melyeknek felfedezése egyes községek vagy | törvényhatóságok terhero rovathatnék, hanoin mint oly kiadás, moly főlog a szegényebb sorsú lakosság rtUzére vétotik igénybe, és melynek czélja az ország egyetemének, az államnak közvetlen érdekében fekszik, csakis országos alapból, — hova az a közadózás utján viaszaté rül, fedeztethetik.
(Vígt kövstksiik.)
A magánlegeltetés rosz következéseiről és ennek orvoslásáról falun.
észrovohottük, hogy a nyári legoltotéa marháink jótartására nem elégséges.
Do miért nem olégséges a nyári magáuy-legeltetés? Azért,, mert. ozou legeltetésüknél marháink, mellé pásztorokul rendesen gyermekeinket alkalmazzuk. Gyermekeinket, kikol ezáltal az oskoláztatás áldásaitól megfosztunk, arra kárhoztatván szegónyokot, hogy az okta tásuak szánt időt a mezőn tétlenségben, unalmuk és rosz pajtásuk incselkedésoi által hasz-navehellenül töltsék el.
És még csodálkozni merünk, ha közűlök épen a legéletrevalóbbak a tétlenség éa unalom ezen oskolájából, mint őrzöttrik, ugy maguk is oktalan állatok módjára nevelkedvén fel, utóbb mint gonosztevők börtönökbe vándoro\'nak a helyett, bogy az oskoláztatás éa ió példa által hasznos és ügyes polgárokká fejlődlek volna.
S lám, ez a magánlegeltotés kórságának tőbibéjo. Dö most lássuk mi lenno onnok az orvossága ? Nézetem izerint a mesterséges takarmány termoléao.
Takarmányt, tehát elegondő mesterséges takarmányt nyáron át is marháinknak! a ha körülményeink a magánlegeltetésnek megszűntetését még hosszabb időre ia elhalasztják, tegyük legalább is elégséges zöld takarmány termesztés által nélkülözhutüvé a magánlogol-tetést, a mely nagyobbrészt gyermekeinket rondszerint tolvajokká növeli; — mert ha tilosba nem hajt, nem lakik jól a marhája; tehát kell, hogy tilosba hajtson, a igy fojijuk el a gyengéd kebelben a jóra induló hajlamot, Soltjuk bele a káröröm, bosztiállás, a örökös veszekedés mételyét; másrészt pedig, mind ezon megszámlálhattál! erkölcsi veszteségek mellett mégis rosz marad a marhánk, ha azt visszatértével a legelőről az üres jászolhoz kötjük.
S. J.
kOistfi Unité.
lllrek.
— Személyem körüli magyar miniatűröm előle•jesztésu folytán a koleti marhavész elfojtása körül szerzett érdemek elisinerésoül Dőry Dénoa toluamegyoi alispánnak az illotő dijak elougedóse mellott a királyi tanácsosi czimot, dr. Snss István ugyanazon megye főorvosának és Kainpelt Adolf uradalmi igazgatónak Feroncz-József-rendem lovagkerosztjét, Lowescher József apáthi községi birónak padig az ozüstérdemkorosztot adományozom, egyuttal megengedem, hogy báró Miske Imro fehérmegyei, Chornel Nándor vasmegyoi, Csépán Antal somogymegyei és Csutor.Imre zalamegyei alispánoknak elismerésem nyilvánittassék. Kelt
Nchónbrunnbaii, 1873. évi Juliul hó 19 én. Feroncz Józsof, s. k. Br. Wenokhoim Béla, a. k. Hivatalos felhívás, 221. szám.
Hogy axközaégi iakoláknak a szükségell államsegély még a jövő tanév elojén az állampénztárból kiutalványozható legyen, felhívom ezennel a zalamegyei köiwégi iskolaszékek-tokinie-tos elnökségeit, hogy az iskolák 1873/%-ik évi fentnrtására vonatkozó költségvetéseiket három egyenlő eredeti példányban legalább folyó évi augusztus 2ő-koig a fedezetlen hiányok engedélyezése iránti iolyamodványaik kíséretében folterjeszthotés végett hozzám beküldeni szíveskedjenek. Nagy-Kauizsán, 1873. aug. 8-án. Nucsocz József, tanfelügyelő.
— Mvgkegyelmexés. Spurni Feroncz, ki Zala-Egerszeg mellett egy, a városba a vásárra monő fiút meggyilkolt, éa pénzét olrabol-ta, mind a három bíróság áíial kötél általi halálra ítéltetett. A király azonban megkegyelmezett neki éa igy a haíálbüntotés 18 évi börtönre lett változtatva.
— BeküUletett. A kogyes-Unitórendiok temploma mögötti téren már napok óta ogy döglött kacsa fertőzteti a levegőt bűzhödt ki-párolgásával. E cholerás időben, midőn az ország majd minden vidékéről szomorú hirek érkoznek, nom ártana nálunk i« ogy kissé több gondot fordítani a tisztaságra. — Fölhívjuk o körülményro az illotékeaogéázségügyi bizottság figyelmét, p.
— Átalakult népbank. A .Körmendi önsegély zö egylet és népbank- legközelebb „Vas zalai népbanku-ká alakult át, rrielynok alapszabályai a földmüvelés-, ipar- és kercsko-uuiem Ugyr-ni. kir. ministcrium által f. évi 11,941. sz. a. törvényes bew itatási záradékkal láttattak el. _
— jNem (Jrdoktelen, ha a kiállítási jury köszönó iratát, melyet szívélyes fogadtatásukért í\'est városához intéztek, közöljük. Így hangzik: ,Az önök által a bécsi közkiállitáson képviielt nemzotek számára készített örömek toljes élvezetében, s városuk é» környéke ritka „épségeinok benyomása alatt, indíttatva érezzük magunkat az ép oly hízelgő, mint szívélyes fogadtatásért logbcnsóbbou átérzett köS2önottiu-ket kifojezni. Magyarország vendégszeretetét az egész müveit világ ismori. Do amit önök, hatóság és magánosok, ifjú és öreg, önök mindnyájan, Budapest lakói,a Duna legszebb pontján, nyujiának, az minden várakozásunkat felülmúlja, s örömteli inegelégedésfcl fogjuk hazánkba visszatérvén, a szíves előzékenységet s őszinte vendégszoretutet hirdetni, melylyel.szivünket szép hazájuk? s neuies lakói szmuára megnyerték. Áldás és tartós szerencse Magyarországon és fővárosául* Továbbá álljon ittMr. Hamnnmd now#-yorki hírlapíró uémet toasztja, .melyet a",Hon\' így fordított le:
.Itteq veled. te asép Peat, magyarok 1 Ügyen fényei >■ ég füleltetek, .Ve01 oaak, kikel ireiidégfll lAttatok, KgéW világ köt.önt iui titeket.
Uraitól ketdve, mente tájakon, A fold két aarka, nyugot éa kelet, K ttókti tengi millió ajkakon -. ,8aép I\'eat, lilén veled\'.-
Ml lamerénk, midőn nagy hSiltek Elbutítanak a aaout htre. raeiején, Ornágtok Tértett a mit kitUitetek, Ni|; rolt * caél, de nagy s bSt erény I .
Láttak K o t i u t b o t o k Mlaiourlnál, Ti értetek ágy féjtsk ttireinkl Barátiágunk mér akkor ii fennállt. Atlantitól a Cieudet-tengerig.
Moat elhagyjuk a aaép atabad baaél, Hová magyar barátiig Teletett, 8 örtllllnk, bogy lm öaaietörl a lánca, Melybe a magyar uemaet verve leli.*
— C\'xéUövéfixet. F. hó ó-én kedden a vasúti indóház melletti berekben a közös- és honvéd tisztikar együttesen a* polgársággal czéllövészatet tartott, mely \'/, G órakor votto kezdőiét. Hölgyeink közöl is többen jolentek meg, ininok lormészetos követkozéso az lett, hogy az ünnepély végezte után tánezra kero-kedtok, moly csak az éj késő óráiban végződött.
— A n.-kanixttui jlatalnáy tnegso-kalva a majálisok utáni hosszas nyugalmat, szordán eslóro az .Fgylot-kert\'-ben .zártkörű táuczvigalmut* rendezett. Az egyszerű, de csinos tánczbekiíog már nyolez óra után meglelt, hölgyeink oly\'ól érezték magukat, hogy többen felsóhajtottak az egykori emberrel: .Bárcsak ez az éjszaka, Szt-György napig ki se viradna!"
— Flyyeltnetlenttáy. A szerdai heti vásár alkalmaval megtörtént az, hogy a városházát épiló mesterek állásaikat bontva, egy nagy gerendát kiszalasztoitaK kezeikből. Szerencse azonban, hogy ép azon pillanatban ember nem volt közel. Szakonyi kapitány ur ész rovéve, ligyolineztotto az illetőket óvatosságra. Szükséges is volt, mert kitudja, adandó alkalommal mily szerencsétlenség történhetik <
— Jötékonyuág. Felhívás! Ardaynó asszony — llokody társulatának volt drámai jeles színésznője — elhagyatva pályatársaitól, e város falai között keresett menedéket. A sors s a mostoha körülmények súlyos csapása alatt megtört, a legziláltabb anyagi körülmények közt tengődve, segélyért esedezik, mórt legdrágább kincse — szemét a setótség fellcgo borítja! Segélyért kiált az anva, kiuek három neveletlen gyermeke az éhhalállal küzd I . . . . Az emberbaráti szeretet nevében adakozzuuk I Eddig u következő adományok folytak bo: Smidt György 2 frt, Horvát Károly 1, Háry István 2 ft, Vitíjnger Antal 2 fi, Kaán Vilmos 40 kr., Hraunstein Pál 1 frt, Hencz Antal 2, Bauer Miksa 1, Dr. Fround 1, A-S*. 1 frt, N. N. ÚO kr., Valbach Mór 1 frt, J. Simon 1, Gutmann Lázár 1, Hoihó 3, Nagy Akos 1, Goidstein Fülöp 1, Dr. Prosburger Jakab 1, Blatt Licár 1, Dobrin Benő 1, Kováts Lajosné 1, Zerkowitz Vilmos2, BachárGyula 1, TheodorTörök 1 frt, N. N. 5u kr., Gózony Sándor l frt, Dausela Ottó 1, Torma liuro 1, Verbauchich Nándor 1, Blku Károly 1, Fárnok Kálmán 1, Schertz M. .1. 1, Chinorányi Boldizsár 1, Sulhils Zaiginnnd 1, Vellisqh József l.Maschanszker Mór l,Sauer Ede 1, lilán József 1, Ebanspanger Leo 1, Hirschl M. 1, Danneborg 1, Neumann testvérek 1, Sommer Sándor 1, Sövegjártó 1 frt. Üsszo-sen 49 frt 40 kr, Ugyan e czélra Gerő Jakab színigazgató ur Zala Egerszegről 11 forintot küldölt hozzánk a kövotkező aláírásokkal: Gerő 2 frl, Kovács 1, Szirmay 1, Szászné 1, Kócskóy 1, Miskolczv 1 frt, Hilley í)0 kr., Ma-gyári Helon 60 kr., Babicikyné 50, Szalay 50, Voress 60, Földváry 50, Magaasy 60, Huuyady Emma 60 kr. Fogadják mindnyájan őszinte köszönetünket nemes részvétükért a szenvedő művésznő nevében is.
— Megkerestettünk annak kijelenté-
sére, miszerint a Fischel féle nyomdának egyik tanoncza rosz bánásmód miatt magát felákasz-I tolta, oda módosítsuk, hogy a Fischel-lélo j nyomdaszomélyzot részéről az illető röszbáuás-I módban nem részesült.
j - Jutalmaxáx. Maár Nándor megyei I állatorvos ». lapuuk tevékeny munkatársának, (czikkcit Icgtöbbqyiru lapunkból más lapok ia átveszik) a marhavész körül tanusit. t. munkássága olismeréseül a kormány 200 friot utalványozott.
— - Ovrö Jakab színtársulata Zala-Egei szegőn mult hétfőn, megyei közgyűlés alkalmával, a bizotimányi tagok tiszteletére díszelőadás tartott, Szigligeti .Fenn az ernyő nincsen kas* czimü pályakoszoruzott müvével; máonap pedig o lapokszorkcsztójónok .Antónia\' czimü történeti színmüvét adták elő nagy figyelemmol történt roudezés- és kiváló igyekezettel, moly a biztositá. Mindkét előadáson jelen volt tsÖjgye főispánja is.
— önyyllkOHHáy. A földhitel részvény társulat, mini az ollári urodaloin fóbórlője az qrodalmi belgazdaságot albérlők kezéro.adta, sajnos,hogy azalbérlóség jónak látta l.oktre cso-lédszegődési rendkirüli időben 19,többnyire családos cseléden túladni,a szogóuy cselédség must minden erőt holy találásra feszit, fájdalom nincs siller, egyik közölük jövőjo fölött kétségbe esve, magát kivégezte ; az albéilőség bírhatott volna aunya humarismussa,megtarthatta volna cselédségét a rendes eUzegódési időig.
— Dancx Ni na, jolesb vidéki sziué-szeink egyike, Keszthelyen uj.tbb hat előadásra ott maradt.
— A dobronakl utóbbi országos vásáron törtéül, hogy egy vevő egy pár szarvasmarhát mugvásároivan, az\'eladónak kezebe már három darab 60 frtovbaukjogyet adott át, egyszerre egy czigány gyerek kikapva a 3 darab ötvenest s a mintegy 200 lépésnyire kezdődő kukoriczába tűnt el, az egész vásár népe utána futott; űzték, keresték, ne biz azt nem tudták megcsípni.
— ,\'Sajtóhibák maradtak mult számunkban, novezoteseu a .Történeti naptárban" Kossuth és Görgci utolsó halálozása helyett találkozása értendő, a katonai hírben a „vitéz" (baka)" holyott .gyalogkatonák\' voltak a rovisióhan, a „czáfolat" fólo hirból kimaradt az ige: vettünk sat. t. olvasóink szíves elnézését kérjük.
— Cxáfölat a czáfolatra. Nem tudom, hogy kivel van dolgom; tnort novo aláírása oly hieroglyph, mintha csak ast a persa sah kukta inasától tauulla volna; mégis mondhatom : hogy
I ön valami ritka nagy bölcs lehet, muri csupa bölcsesógből inásuak u nom tudást voti szemére, ez oly tett, mintha öu a mindentudásnak valódi moistor stüekje, u még fel nein fedezett tudománynak nagy profussora volna. De lássa édes ön, nem lohol mindenki mini ijn, oly physicus, cheinicus, logicus, lyricus, ortographi-cus és végül coinicus. A mágy»r közmondás azt mondja: akinek a háza ég, az jajdul fel leginkább., Ugy látszik az Annabál grá<.-ziájai önnek sok költségbe kerültek, és ezek ulólájdal-mai okozák a felszólalást, csak ugy van az, ki magasi a mén, alacsonyra esik. K.
— llövld hírek. A fővárosban f. hó 5 én 109 uj kolera eset fordult elő. — A .Katii. Reform" czimü hotilap megszűnt. — Szógyeni-Marich Lászlónak, Fcjérmcgyo főispánjának félszázados juhilauuma 3 án volt. — A tűzoltók f. hó 16-ro tervezett soproni gyűlése, a járvány miatt elhalasztatott. — lllésfalvy l\'app-Szilágyi Józsof, n.-váradi görögkoleti püspök, meghalt, közczélokra közel 10u,U00 frtot hagyományozott. — A kolozsvári lövölde elkészült, ma nyitják meg ünuepélyeseu. — Ez évi julius végéig 139 egyén magyarosította meg nevét.
— Újvidéken egy 17 éves jó családból származó leányt 3 férti elrabolt, és urósz\'akot követett el rajta. - Barabás Jáuos P.-Kocskésről Ü0,000 frtot ajáulott egy .nemz. bank" megalapítására.
— Ujvárott és környékén a járvány szűnik, Kalocsán meg rohamosau lép lel. — Jul. 18-tol aug. 2-ig az országban előfordult járványi eso-tak: ápolás alatt maradt 3137, megbetegedett 4I,Ü73{ meggyógyult 18,139; meghalt lí>bi>.\'>.
— A Vidate-gópgyár bejelenté fizetési kepte-leuségét. — Zen tán egy kis nyulat foglak két fej-, két\' nyak-, négy fül-, négy szem- és két lábbal. — A vármegyék kikerekitésoiről szóló trvjavaslat rövid időn elkészül. — A dáu és görög királynék is meglátogatják Bécsot.-- A sz.-fojervári iskolák közösöknek nyilváníttattak. — Szegeden egy szőlőlén 1243 fürt számlálható meg. — Cenna Anua k. a. már Pesire érkeiett, az augusztusi vendégszereplések megkezdésére.
Papirszeltíí.
— (M) Maga* ariitokrallánk dáméinak egyik kictlnytége tulini\'veltaégéuek fény-a tanújelét adá. Ugyani, egy ttegóuy aauony meleg napjainkbKn kőtárral fcji-n kimerülten Olt egy |.»Jia e atavukkal : | .Salnte elalélum."
Meghallj* «it dámáak lenéaSleg tekint reá • \'
magoi X-derból ridarrantja: .Hát még » ps-r a a itok i . elalélhatnak, hia( aat ciak mi
urí d á m k\\ tehetjük !\'
TaiUik is meg magoknak !
Szerkesztői üzenet.
Ml. K. II. Valan ennyit kíta.Onjdk i felbaaa-
42. 8. K. Kéiiaéggel rlkllldöttllk ujolag |». H<c« intéikedtUuk. 834. H. A. Aionnal.
846. ,Kgy kin fOrdöi kaland* némi válloiiaaal kOaMhetS
Öli; t\' IV Hajniljuk, hogy nem találkoahatuuk.
847 V. M Helyben. NagybeciO oaikkét j0v3
aaáiuunkra valánk kt\'nytelenek halaaitani.
P1 u c z 1 á r a k
Nagy-Kanltaán, 1873. évi aug. hó 6-án. Qabo-
nemllrk : Mtó autl\'r mérő tterinl Bíita 87—90 font
8 80 kr 85 Hü fon ü.50 kr. «J- «7 Iont 5.50 ki.
Rótt U 7 i~i.nl 4 5\'l kr. Áip* irrfSaéare Ii8 -70
fonl 3.2\') kr létre 3.20 kr. Zab 1.80 ki Itep-
l.itlllll ntlek : bécii mattá tterinl Utal
18 - r Ztemlelittt 13 — kr. Kehér
ki-nyér !.»! 1— kr Fekete kenyérlittl 8 5%kr. Un-
iad*ra 18 ki. It ta 20. kr. Kllvelyetek : alaó
>rtó 8. - kr Itab 5.— kr Len-
ete 8... k Kaiét kr Hajdina (pohánka) 4.50
kr. Kukorira 4 tio k . Horgonya .— kr. Ilim : bécti
fout iserinl — Marn alma 28 kr — Uiiaii.Úma 32 kr
Jnhln:. — r. Horju hu* 28 kr. Zairfélék : bécti font
ateiint Ditt lóttir fKJ kr. Uarhaaair 80 kr. Haalouna
4C kr Hiap pau 21 kr l.ámpaolaj .,8 kr. Stearin-
gyrlv* 85 Kaggy i-ltyerlya 32 kr Bor-. alaó auilr.
akó, 40 pin
Sör: altó-a kó. 42 pint aterint l.cgmaga-
aabb 7.- cionyabb 0.~ kr. TUaiía : hé-
eai öl, 36 «tu aaerixt. Bükkfa 14.— kr.
Tölgyi* 10 — kr. K\'iitén egy bécii tnétts tterinl
70 kr. Katién egv i érS 70 kr. Bécai máiaa aaerlnt.
•a 1— Nap\'ttám : egy lérH élei-
roetéii.l - . neaéa nélküli -kr Kgy nő élel-
icetétiel—. kr. éle metét nélktll —.70 kr. Kgy gyer-
mekéleliyeaétael -.— kr. élelme.éa nélkül —.— kr.
8aoinbatbely, auguot. Ű-án 1873. Buta 5.30—4J.W) kr. Iloea 4 - 3.80 kr Árpa 8 30-3 00 kr. Zab 1.60—1 00 kr. Kukorica —.—3.50 kr Hajdina 3.S0-3.40 kr. Saéna 1.60— .00 kr. 8ralma 80- lin _ kr. Oubaca .--.— kr. Oyapju 140 frt
— 100 frl Jtupcae .---.— kr. Kehérbab 4.----.
— kr. lllrgonya -- ,8<J-6\'.l kr. Bllkkfa 14 ----- —
kr. Caeifa 12.---- kr. Tölgyfa 10.---- kr.
KeulhelV. aug. tf-én, l»73. Buta 7.—7.50 kr. Kon 1.7" 4 .\'(I) kr Árpa 3.80--3 M kr Kukorica*
4.---4 U) kr. Zab 2.IO-I.W kr. Marhahut flj* 24
kr. liorjubua flj* 22 kr. Dttiuóhui ftja 28 kr. Ujbor akója 10- 16 frl. Óbor akója 14-18 frt. Hiéna maaj* 2.20- . —kr. frl Hí alma m. . 80— kr. Keményfa öle 12—14 frt. Idíijárw : derUll,meleg.
Érték- és váltófolyam aug. 9.
D"/„ uietaliqueH ,V „ nemz. kölcsön
73.fH): 102 25 ki álladalmi kóh-aón 982. bank-részvények 235.ÖU; hiteliutézuli részvéuyek 111). 90; Londuu 77. magyar föhltohormentósi kötvény 75.50; le nosvári (öldtohermentési kötvény 76.50; erdélyi földtehermentési kötvény
74.— ; horvát slavon földtehermentési kötvény 105.75; ezüst 108.75 ; cs. kir. arany 885.\'/a Najíoloond\'or 8.90.
Lottohuzás.
líudán, aug. 2-á»: üti. 15. 74. 17. 04.
Közelebbi húzás aug. lti-án lesz. Prága, aug. Ö-án: 50. 62. 41. 58. 34.
Közolobbi húzás uug, 19-én lesz.
Vasúti naponkinti menetrend:
Indul S. Kani. áról Harcira éa Do mbová ra regge
5 óra 18 peroa
2 . .
Hildára is
déluláu 1 ,
10 , « ;
Béctbe reggel 48 , •
délután 2 " >» .
10 . 68 ,
Trieatlbe reggel 3 ,
délután 2 , 23 ,
eatve 11 , 38 .
Érk. Ham- ét Doiubovárról N. Ka.
4 óra 19 perot
t . N Kaniaiára délután
, Budáról reggel 4 . <3 ,
délután 1 . . /
20 A
* Jléctből reggel 4 , 33 f.
délelőtt 10 . 27 / .
10 , 18 ,
" Trie\'taibSI reggel 3\' . 60 ,
délután 1 . » ,
eatve to . 22 ,
*) Csak 8iombathelyig. Itt 7 órai várakozás.
Heti naptár,
Aug. lÖ-lfrl aug 16 lg 1873.
1 II 5- éa heti- Kalholikut nap I\'roteitáui
nap " tár nap,ár
29) Jé.u megtiratja Jeru
Luk. XIX.
10 VsaArnsp K 10 L8r. K 10 Lőrin.
llélfl! Ilerm.
112 Kedd Klára tt. Klára
Storda Ilvpol.
11 Cil/íörlök Kutebiui Kuicblut
II.\') Péntek N. bold.aiiz. Nagy II A.
118 Hiombtt RóV\'ia pQap. Itták
Felelős szerkesztő: Bátorfl UjOS.
rsTyiittér.
Minden betegnek erő 6s egészség, gyógyszer és kült«ég nélkül. Revalesciére üu Barry Londonból.
Minden naenvedftnek egéattég a isaatoa du ll»rry Kevaleiclerrjc által, a mely gyógyater batani-lal nélkül kövelkeiö betegtégekel távolit el: gyomor-, mell-, tüd«-, mái-, mirigy-, nyakbértya-, lélekaéai-, hugyhóUg é« veiebajokal, mellbeteglégeket, aaédOléat, i.eliéa lélokaetvétell, knbOgéif eméiitbeletleuaéget, •lugnláal, -liaemenélt, álmatlauiigol," gyeogéiégel, aranyeret, viikóit, láal, vérlóduláil, fUU*iboogial, ájulás! éi hányint még a terheiaég fulyamalábau la, baihártyalobbot, mélaktfrt, aoványodéit, clóit, k8aa-vényt, lápkórl. — Kivonat 75,OOU biionyilváufból gyógyitiiokról, a melyek minden gyógynerrel da-caoltak
73,928. blsonyitvény
Wilddeg, 8teierhoa, 1872, apr. 3-án.
K»ti«ncl ai ön Kevalctciérejéuek, a melyet 60 évet létemre, 2 éven él élvetlem, minek köveiket-| tében 10 évi bajomtól, két éa láb nigortól ttabsdul-tan. me« éa i.n.él teljeaitem foglalko.i.oniat, m.nt a * Irgjobb idSkben Kten irántara tanuiilott jótéteményén | l-g.tivélyeaebh kfitUinelemel nyilvánítom ki.
Br Sigmo.
7-1,168. bltonyllviu.
Trapani, 8iicaUiában, 1870. apr. 13-án,
Nem rellnnetea ideg bajban iteuvedvén, itao" | ii) ii daganattal, atiV\'lobogátial, íiiiullauiéggal ii bui\' kórral a legfőbb tokon, at orvotoktól elveiiettaek I lokiiilelett, a mikor elbalárotáin magamal, a du Itarry invgllielhi-lleu ltrval.-tciérejrh«t lurdulni. Kteu tter inindeu barátunk meglepetétéro rövid idő alali aton Mtonyu bajukat cliávolilotta, ét nőméi ugy helyre allilolla, L0gy 4\'J évit koiára még tanciinulaliigok-ban l« réitt vett. Kit tudatom ttnuel kölelrttégtterüen a batoulé bajokbau tteuvedők érdekében.
Alanaju Uarbera.
Tdplalóbb Uvin a hutndl, 60-ntrutn mey-kimili u <}±ógyntr drdt, ftlnölttknil ugy, mint ggtrmektknil.
riéhtieleiictékben fonl 1 frr. 60 kr., 1 font 2 frt 60 kr., 2 fonl 4 frl 50 kr, 5 font 10 fit., 12 fout 2" frt. 24 font 36 frt. ltevaletciére pltkoUk italén-rtékben 2 Í.l50éi 4-frl ö\'l krral. I(ev*|.«ciéie Cho. rol.lée táblikbau IZ ctéttér- 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frl 50 kr., poralakban 12 ctéttére I frt 50 kr., 21-re 2 frt 60 kr., 48-ra\'4 írt (*) kr., 120-ra lo írt., 288-ra 20 frt, 57tí ra 3ti frl.
Megrendelhető liarry du üarry & L\'omu. álul, Wien,
Wallfischgasse Nr. 8.,
N-Ktnittdn Lovdk Kdroly gyúgyuertdrdbin ; Aradon F. Tonoa és társáual; Dübreczonbon Mihálovits laiván gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-n,il;|Marosvásárhelyett Fogarasi D.imötörnél; l\'eston Török Jézsofnél; Székes-Fehér várolt Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Vor-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékro küld postautalványra vugy utánvélro,
■mr STEIN SAMU, iHfl
ékszer-árus, arany- és ezüst-műves, P K Í5 T K N,
Király utctu, 48-ik tz. Akdctfu-ulctu ttögleUn.
Ajánlja inindonfélu, úgymint saját készített kész -munkáját, egyszersmind vesz, cserél avult arany- és ezüstöt, .elfogad minden javítást, úgymint kó- és érezmotszést, melyekkel legolcsóbb áron szolgáland. Kapható nála ki-tünó jóságú arany-, ezüst- és srajezi-órák jótállás mellett.
.Vidéki megruudelések ós javítások leggyorsabban és olcsón Bzámitlatnak.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és teb.ete.tlenség\'et
hatonttenvi gyógymód tteriul gyógyít dr. Er*St L., l\'eiten, balványuirta tt. 2. cm. 15. ajtó.
Kendoléti idő délután 2—8 óráig.
K belegtégek gyakran, hogy atonuali eredmény éiették el - könuyelinfien nagy adag jód vagy kénetővol ketelleluek. At Igy gyö-gyúltak atouban * legboriairtóbb ntóbajoktól liinadlaluak meg; anuyira, hogy a köunyelmt gyógyketelét miatt kétő véniégükig ttenved-nek. Ily veitélyek ellen menedékei nyújt a hatonttenvi gyógymód, meri nemetak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de balÁta oly jótékony, hogy uióbajoktol félni nem lehet At életrend mellelte oly egy«*wrfi, hogy iniudenkitSI megtartható
■T I.evélil,-g ii ntkótöllelik reiideléa.
*) B rovat alalt kOalOltekérl felelSttéget neaa vállal s Sswk.
XX
ES
£3
£1
Kitűnő szerkezetű
bor-sszeiiasajtók
tized é» hidmériojek ruhamángolék > csavarójépek,
továbbá n lrKjnbb\'miiiiiséB<i kézi, szállítmányi is kertiesz-közök. lóiatállíl készletek,valamint ll.inik\'i.i.ra.ll gariasígi • eszksrök H gépek mcgszcrz&irc a Irnjolib M- fa kOM»MI gyárakból, IcKjutínyosabb fdtéltli\'k mollclt ajánlkozik
Fackli (ícilő,
)l JL A. StílJDI.iITZ-PO.lt A
K porok rendkívüli . » Ic/ellArSbb -.etekben behiwny.lll gyögj
.V6*?\'
Arfbirodali
.. k AltaI t elaö helyet íoglaljAk -I minden rí»».ébSI keteinkhea kllldntt háln-iratnk a leg..-.»iete»ei.\'.en lanu-•inák hogr e porok inganit szorulásoknál emészlhMetiensegeknel, gyo morhevnél, további gírosík vese- ■\'■. Idegbajokban. szivdobogáínál, ide gesseg ok.»»t\'s fáínj.ís, verlolulás. *ég«i hysterlsrs bukó.- <(« huzamos bányáira hajlamnál* legjobb alkerr-i alkslmaitatnak. a liglarlAab •yAgyliatáil eredményeitek. i
Ara I eredeti doboznak hasznalati utasitassal I frt.
RAZZIA BORSZESZ SÓVAL "m
diR í»\'ktll«.i
fogfáját, rég
I ualaczk ára használati utasítással 80 kr.
r \' UK
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A masa nőmében egész Európában
* legnagyobb, több oldalrdl rendjelek- • IV íremmel kltiinUletl
FOGL E.-féle
első cs. kii\', udvari ibliénnüek gyára
BéOBUen,
ttnktnr: 25 Mitrinhilf. llnupÍH<r«Mai- 25.
mely lioroi értelemben veit a«ilird»ága » minden darabon aiá-uiokban Uthald Arak, < gyárluiinyalnak roppant mérvű el.iál. litá.a Által már annyira vitte, hoer » nagybani kivitelt, valamint a ki.ebb r黫l«tekbenl eladáat illetőleg semmiféle kérkedő ke-re.kedíi által elírhetSl, enenfelBI tellei jAu(IIA« mellett rendki-vftlileg ole»A » legjobb minSnAglt Arneaikkeket nynjt » bl«t<nlt
QT Levélbeli kívánatra * megrendelések egéaa Magyxr-gyaror»«Agra gyoraan t» pontouu eaakflxlJltetnek, • a nem te»l-Iie> illő darabok vimaavétetiiek.
Angol chlffon-lngek gallérral T.| NÓI álsó noknyák porkálból v. aiii-lkill, si\'vbbek, mint a vA.»or!* dnom barelt. Ibii 4 írt, bimaelt ingek (levélbeli metfrendeléiek .betéttel 6. 0-8 frlig, uaaálylyal ml a nvak ktirn) llli-tmírtékem * v»Ky di.irtltö«ctliu». Jenkor megk|vántatik),dbja I frt Nül hsrlinyák vagy íérfl ksp-Hit Kr., 2, V 60, 3-.). 60, a legcai- OZák, tucatja 6, ti, 8—10 frlig a noaabb • léggyakorUtiabbak. legfinomabbak.
Rumburgl vászon férfiingek, (» NŐI filjók. íiufire (a derék kr.r-iivakmérték megkívántatik)2, » oyUletmírtéks megkívántatik) 3, i,.\'», Hírt, » legjobbak. jí, R írt\'.
Gallérok legújabb minta, I tu-\' I liicaal vánonziebkeadi I-M ctat Araik.3 - -I írt (nyaki... nng- 2 frt, nagyobb a finomabbak ií.&O, kiríntat ,3.60, 4, i—8 írtig.
Férfl uyakravalik vagy talon l exírna batlulkendi nyukkítík dbja 76 kr. I, ü, 8 irtigj? a legújabb. •
Férfl lábravalók 1 frt. 1.50, í.ji 2.60, 8 frt,|ovag.»abá., Iraneaia]
Aixtal- vagy tttrUlköió keadók
ratja caak 6, 8,7—9 írt, dam.
1 autalttrlték vászonból 6 utal ahoa 1118 10 frt, 12 «ie-
bja
rétem
< lüdo bajoknál, soropho •
> Oorieh-halmíjzi
, legidnlii-t\'i.kén vény- .\'-.oiúibalokat, valamuit at .d..-»ak. bórkülegeket
Ara I üvegnek hasznalati utasítással I frt.
JUiktárak NauU\'Kttnlxnán: H«lua J. gyögysz. Lovák K
gyógy**. Kewiellioffr r J. Roseiifold K. araknál. Btlovárott "l-akovi.« 0. leienyen Kaliv..da\'J. gyAgy.a
Ciaklornyan KAíA.x II. klarozallban I.mI Náu-lor
Ciurgór. Kr^i.ler UAvid B*nok-Sil ayírgyün Hblea J. gy.
Kapoivarott Kőim Jakab Siotnb»lhel_)en \' ......... "v
Kaprenoián Werll Wnd. gjAgj-«. Keszthelyen wan.cb K. Kereslten llieyer Jakkb fiai . Kóitegen C»ac«luoviU Utv. gydgyn
Sopronybaú Mer.-y Andráa gv-Wy*\'-: Zsgríbbsn Mittelba.-h /.«. gy«*y«.
Gyapot egéuiégl ujjasok (Jac- mélyre U ab^<
keni 2, 3, i írt, ..dyeinbül 0-! kendUkksI)6,6, 8 frt, kfldm«ufl« vagy aiövölt láb imílyrs mégegymer annyi, rsvslók 2, 3—4 frt (vti k k««i-, 30 r5l silnei ágynemű, di vény ellen.) 7, 8, í —10 fnlg
Nil vsiion-lngek. almák 1.60- 30 r6f febéritott kézi fonálvá-2 frt, finom hurokvarrAiáal 2.60non, • dupla cairnAból labírilel-kr.. valamint .vAjc.í forma, uj len 7.60 kr., U.60, 10, 13—16 írt-miMS, I.lmaé»iel3.,a.&0 4—6 fit\'lg, igen ajínlbaló. . ngviiinte legfinomabb rninburgi\' 30 r3f *\'4 aiélea rumburgl vá-vAaroniugek himaéa.el caipkí- H05, dbja 12. 13, 16— l«írt. Vei li, ti—10 írt. i 4o—42 röf kittlnli t«káOS-Vá-
Nóiéli vag) telllngeKbo..«uuj-Iion (finom ágyneműn- vagy 12 jal il.ftO kr., hiinaetiel 1} 7 frti^i.Si Ingre , 14,16, 18, 22—Z4 Irt, Nól lábiavslók, vA»«on.perkii, 48 rKf belgái tskáosvászon 22 vany barcbelbBI 2., 2.60—3 fttig,\'«.r>. 30—36 írt kllUnMeg a«Ap.
Nól pongyola vagy é|l oorséttek 60—64 ifiíli*«»i legfinomabb chirlingböl 2., 2..V),:„ö>égtl rumburgl fianriia baiiaatból, himaéasel 3.. válton (kiilfonat 3.6»* 4 frt. la-\'.; 40, 60—60 írt.
LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely i.yelveii Írva) a vl dékröl kéopéna bekdldítf vagy utánvét éi jAlállAi melleit gyor a Si » pontoaau e»r.kn<fll|etntk.
A megrendeléii levelek ekkíp eiimi\'endBk :
B.FOGL, Wien, k. k. Hoflleferant
(Marlahilfer8tra8se 25.) •
Ott, ,\'.0 írtig terjedő beviaárláinál 1 l.lmaeti nSi garuilnra ráadá- • ául adatik.
Árverési hirdetés.
Kii8tényban mhsgos gróf lktthiány Gcdfi ur vagyonához tartozó ingóságok, mint lovak, fejőstnhenck, nevendék marhák, sertések, kocsik, szekerok, nyergek és lószerszámok,szabad kézből ang. hó 12-én délelőtti 9 órakor kezdetét veendő árverésen eladatnak, a molyre mindenki tisztelettel\' meghivatnak. (1104 1)
liciii\'lcntl) Imre.
Wajdits József
könyvkiadó-hivntalriban N.-Kanizsán megjelent minden hiteles köny viirusnál knpható:
„Eöjta vigaííiMfeí"
közkedvességü. dalkönyv nagy teljes kiadása, mely minden eddig megjelent dalkönyvct íelüliuul, .00 ivro terjedő tartalommal, díszes kemény kötéssel, szinnyoinatú borítékkal, ára 1 frt 80 kr.; dús arany nyomás- és aranyszegélylyel, diszkötésben 2 frt 60 kr.
„Eajta pírok, táawEjMk í"
Logujabb nikgyar tánczküiiy v. Aia 1 frt 40 kr.
„Hitlfjuk a szép SZÓtl"
Magyar felkUszöntó (toaszt) könyv. Ara 1 frt 60 kr.
\' LENORMAND,
a híres oilgánynó Igazmondó vetőkártyája
i 32 irinéiett kártyával magyar aláirá»»al *« arneeggel. Ara 60 kr. - Postái megrendelések azonnal te\'jMilletaek. -
Petioleuin-Fásserii. <"•«-
I). 78fi. Hauaen.teliiiVog- ^
Hirdetmény.
A Nagy- és Kis-Kanizsa városok tulajdonához tartozó városi erdőkben tv. évben | termett IVHufVKEC nyilvános árverés mellett folyó évi szeptember hó 9-én délelőtt 9 órakor a városház tanácstermében bérbe fog adatni.
Miről a bérleni szándékozók azzal érltsiitelnek, hogy a becsár 5%-jn azaz $00 , frt ovadiikml teendő egyéb feltételek u yolgármcsteri hivatalnál tekinthetők meg. i Nagy-Kuí/izsán, 1873. tugusztus 4-én. |
Belus József s. k.
(1102-2) polgármester.
EGER
MT- Nagy-Kanizsán "
IGNÁCZ
FÓtér, Wucskics féle házban
Ajánlja évek óta a legjobb birben levő
mi- s hölgyezipő-rakéárát,
mely gyermekek számára készített mindennemű c/.ipói szükségletekkel is felszerelve van. Előnyös, hogy nem gyári, hanem sojátkészitményílek, s igy a legja,tá-nyosabb áron szolgálhatok.
L\'gysfinte különös figyelembe ajánlja a mélyen tisztelt cs. kír. sorezredi s m. kir. honvédségi tiszt uraknak legjobb ízlés szerint kiállított és sajátkészit-\' ményü, belföldi borból való
lovagló s magyar csizmákat,
melyeket csinosság, tartósság és olcsóság eléggé ajánl. (UOi-2)
Jutányos, szép, es jó!!!
már régóta az én „Jelszavam",
melyet daczára annak, hogy valamennyi papírgyár és a munka jbftL erő 2iV/o áremolést nyert, ozontul is követek,- és azért bátor yiKMs vagyok áruimat u régi meseszerű jutányos árak JJiÍím£
mellett ajánlani: i8ík)-19.) aftOR.
100 <lb látoi/utó joyy, 6 porcz alatt olkészitvj .......— frt 50 kr.
100 „ levélpapír uévvol vagy kezdőbetűkkel......— „ 50 kr.
100 „ „ . fokote nyomás........— , 70 kr.
100 „ „ , borítékkal széppap irtokban .... 1 „ — kr.
100 „ üzleti levél névvel, fokete nyomás........1 . 30 kr.
egy egész rizsma levélpapír vásárlásával a név ingyon nyomatik reá. Czimuek, eljegyzési és osketési jegyek, tánozretldek. és áruszámlák legújabb itiin rlknl KVornHHjtóiiiou legjutányosabban készittetnek.
Irodai és cziintáblák 10 perez alatt olkészUlnek, darabja ÓO, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak és Icgszébbek 3 frt,
urak é* hölgyekre nézve, különösen utazások alkalmával igen czélszerUek. Papir-gallér és kézfodornak tuozatja 30, 35 kr;
uli-, vnrrő én IrószükHénletek. útitáskák, könyvtárczák zárral és zár nélkül darabja 80 krtól egész 10 — 16 ítig; továbbá: urak, hölgyek és gyermekek részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos és szép áruezikkok. v KUlOnönn. ajánlom a dlvatoa kettHa nivvoniaokat c«imeket, melyek nyomAgyá-
rr.mban leveleken 11 borítékokon arany- él egyéb aiinekbni legtinómabban é> legpompáiabban iéaaQluifb, nem kltlftnbon a még mindig igen ritka franciia r0000» leveleket, nívaaerint: Neptun. Hiihouelte.\'Kgyptien, Muaique, Diabolique, Joujou, Atoul, llébé, Camée a\\*.. igen JutAuyei áron
K A NIT Z C., Budapesten
papír eidiizmtíáni-fcsrsiksdéisDorotlya-utfzn 12.is.a.(ezelőtt l)eák Ferencz utcza.) írásbeli megbízások teljes megelégedésre és stánvét mellett attnaal teljesíttetnek •--
Wajdiu József, kiadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomisa, Nagy-Kauizaáu.
NAGY-KANIZSA. lS78. au/tustus 14-én.
65-llí sz&m.
Tizenkettedik évfolyam.
MM Mtitm "> .
HMIWI jj
| MVII.TTKBBKS | i toronklDi l\'1 .A- 1
i I.lD.k fPl i
Zala-Somogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatósagának. nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a zalamegyei általános tanító-egylet, a szent-balázs-, kis-komáromi és sUmegh-vidéki flóktanltó-egyletek, a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank ugy a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvónytársulat
HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
93**°
A li)\' i*<>iIíu>I részét j illeti\'. (ozlimenyi-k i siurkesxt<fhi>K. I aofagi rcszét iliftó ! kőiiemeo)rek [>«jtUs » ] kisdóbot bérmsnww ín-| (éinodók:
MACiY-KANlZSA. Wlaisíoshii,

HeteiíHliit kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Egy népiskola alapkőletétele.
Lélekemelő ünnepélynek Voltunk tanúi folyó hó 11-én Szent-Adorján községbon. Olyan vidéken tétetett le az első népiskola alapköve, melynek népe eddig köztudomás szerint hazánkban legkevesebb művelődési vivmánynyal dicsekedhetik.
Magasztos örömmel Üdvözöltük ezen népiskola alapkövének letételét, mert abban \' a cultura haladásának garantiáját találjuk. Nem akarunk sok bovozetést mellékelni igénytelen czikkünkhöz, hanem a dolog nyitjára, t. i. az ünnepély leírásához térünk.
Déli 12 órakor indult ki a menet Czigány Bertalan iskolaszéki elnök ur vendégszerető házától az építészeti anyagokkal és zászlókkal díszített iskolahekiségre, hol a szónoki emelvényon az ügyhöz méltó lelkesültséggel Tuboly Viktor ügyvéd ur mondott megnyitó szónoklatot, melyet t. Nucsecz József zalamegyei első tanfelügyelő ur hatásos beszéde követett, ó Felsége a király, kormány megéljeneztcttek és Czigány Bertalan ur, kinek kezdeményezése s auya-gi úgymint erkölcsi közreműködéso ezen rég érlelt óhaj megvalósulását sietteté.
A fényesnek mondható vendégkoszoru visszatért Czigány Bertalan ur lakába, hol is kedélyes ebéd fogadta a 80 számot meghaladó intelligens vendégeket A huzamos ideig tartott ebéd alatt lelkes toasztok sem hiányozhattak, melyek sorát Czigány Bertalan ur ö Felségére, a királyra mondott fclkÖ8züntésévcl nyitotta meg.
Azután Nucsecz József tanfelügyelő ur előadva röviden, mily elismerést érdemel az, ki a tudománynak hajlékot, oltárt emel, s a népnevelés magasztos eszméjétől áthatva nem kiméi időt, fáradságot és áldozatokat: éltette a háziurat, mint a tanügy fenkölt apostolát.
Később-tót. Balaton József pákai plébános ur mindazokért, kik az építendő iskola ügyét bármi áldozatokkal elósegitni szívesek lesznek.
Mocsáry János közszeretetü járásbi-ránk előbb a hölgykoszoruért, majd Czigány Bertalan úrért, mint 1848-ki ltonvédbaj-társáért emelte poharát.
Majd az elismert rögtönző Tuboly Viktor ur mondott a házigazda és a kedves háziasszonyra. Mégis Inkcy Kázmér honvéd alezredes úrra, melyet ide igtatui vau szerencsém.
Nem emelhetnék én poharai méltóbbért,
Mini ki sokai ktladött aieuredo hálámért:
Élleiae at lifu hői Inkey Kaimért
Az előbbihez hasonlólag kötött irályi! felköszöntést mondott Zakáll Gyula ügy\\éd ur, éltetvén a házigazdát.
Molnár Pál ur,kerületünknek uegyod-izbeni országgyűlési képviselője jelét adta ismert nemeskeblüségénok, midőn a szent-adorjáni népiskola szegényebb sorsú növen-dékeinek jutalmazására 100 ft o. é. alapítványul letett, azon kivül gyűjtést is rendezett, melynek eredményét az aláobi jegyzék uiutatja. — A nép közöl e közben Markig tán János értelmes polgár vált ki, és a nép érzelmeit tolmácsolta egyszerű szavakban. Estefelé tánczkoszoru következett, melynek diszét a három kecses Szecsődy kisasszony, Bessenyey Lujza, Merkly Gabriella, Paizs Iréns Marton Rózsa kisasszonyok emelték.
Reggeli 4 óra után oszlott szét a társaság, melynek tagjai sokáig fognak emlékezni ezen ép ugy .kedélyes, mint jelentőségteljes ünnepélyre.
Végül ígéretünk szerint ideigtatjuk az alapítványt tevő vendégkoszoru névsorát
Alapítvány, mely a szent-adorjáni közős népiskola tanulóinak javára tétetett az iskola alapkövének letétele napján 1873. évi augustus 11-én azon vendégkoszoru által, mely Czigány Bertalan vendégszerető hátánál, ez ünnepély alkalmából megjelent.
A kamatok évcukint egy, esetleg több szegényebb sorsú, de szorgalmas tanulónak, Czigány Bertalan ur által mindig, halála után pedig az, kit ő o joggal felruházott fognak kiosztatni.
Adakozók: Molnár Pál országgyűlési képviselő 100 frt. Szigcthv Lajos szolgabíró 10, Mocsáry János járásbiró 5, Nucsecz József zalamegyei első .tanfelügyelő 5. Suiord Ril-bip járásorvos 5, Dervarits Akos földbirtokos 5, Kálivoda János gyógyszerész 10, Tuboly Viktor ügyvéd 5, Zakáll Gyula ügyvéd, ö, Faits Karoly 2, Vizmathy József 10. Horváth Pál 2, Vizmathy Ferencz 2, Balaton József \' plébános 5, Hetényi Ferencz mérnök 5, Molnár Klek 10, Tfcassy Ábel 5, Konkolyi Lajos főhadnagy 2, Gouth Gábor 5, Balázsy Lajos segédlelkész 2, Skrilotz István 1, Koutnyek Ferencz körjegyző 2, Gr. Niczky György 10, N»gy József szolgabíró 2, Inkey Tódor 2, Bors Józscí körjegyző 10, Paizs Károly 1, Tieíí János 1 frt.
Kifizettetett és átadatott 11)7 frt.
Aláíratott 32 frt.
összesen: 2211 frt.
EGY JELENVOLT.
Magyarország erdőinek hanyatlásán segélynl Itt az Idő*) I.
Az idók változnak .tempóra muian-tur* ezen régi közmondás jut eszembe, midőn párhuzamot kívánnék teuuiazon különbség — azon változások felett, — mely az erdők álladékait csak 20 évvel ezelőtt, sma nap tünteti elénk.Nem kívánok az emlékezet szárnyain vissza szállni azon ősidőkre,midőn kaczagányos dédapáiuk nem egyszer fényes diadalünnepet ültek még azon erdők rengetegében, — hol ma szorványos irtvánv földeken már a tökinda virágzik. Tagadhatlan, — hogy sokféle bajaink közt egyrészt a kimerült jövedelmi források, de nagyobbrészt és pedig nem ritkán mégis a vétkes könnyelműség oly pusztítást tesz oly területen nyugvó erdótestekben is, - melyek %>
•) Felhívjuk e »ok jóakarattal a aiakériflum. met irt <aikkre a földbirtokotok figyelmét. Saerk.
Ijuninden vonatkozatban kcgyelctteljesebb ki-j méletet igényelnének! ... az okszerűség \' szempontjából l)iráló értelmiség aggodalma-: san tekinti ugyan az ez irányban törtónő I pusztulásokat, mely oly sebet lát ütni ez i által azon nemzeti tökén, mely ha kimerül, ! nagy fáradság mellett is, csak bosszú évti-\' zedeken. út reorganizálható! ... de mind-J amellett nem tagadhatni, hogy csak csekély . vagy épen semmi ir vagy óvszer nem találtatott annak gyökeres orvoslására — ha felszólalások itt-ott történtek is, — elhang-. zottak/ugy látszik azok, mint a pusztában kiáltónak szava!
Ezúttal csak némely általánosabb pontokat kívánok jelezni. Ugyanis az erdészet terén mielőtt végkép megbetegednénk,szükséges, hogy ezen nem csekély horderóvel biró ügy amúgy is mint közérdekű nemzeti vagyon, mint államtóke valamivel az ekkorinál nagyobb figyelemre méltattassék, mert kötelmünk ép oly előszeretettel s részrehaj-latlan érdeklődéssel viseltetni annak fentar-tása, és minél nagyobb mérvű felvirágoztatására, mint Önmagunk énjének boldogítása vagy jobblétére!
Az erdők okszerű s minél jobb karbani fentartása nagy sulylyal bír a nemzeti jólét emelésének mérlegében, azok indokolhatlan tarolása nagyban csökkentené a társadalmi élet azon majdnem mindennapi érdekeit, melyek kicsinyben é? nagyban a szegéuynél épen ugy mint a gazdagnál, egyaránt mutatkoznak ! — mert mint á mindennapi kenyeret, épen ugy az erdótestek terményét is minden ember kénytelen élvezni; forgalom, ipar, kereskedelem, építkezés, közlekedés stb. annak emlőin nagyban táplálkozik, — alig lehet azon frivol könnyelműséget tehát" eléggé kárhoztatni, mely fajuukuál ez érdemben még folyvást észlelhető, mintha csak könnyebbülést érezne némely ember, ha minden szükség nélkül is azon gyökérre illesztheti a fejszét, melyet a szorgalmas in-, dusztria gondosan ápolt, s a munkás kezek véres verejtékkel növeltek. Hisszük azonban, hogy ezen elterjedt mételyt a nagyban ne-
L:
TÁRCZA.
Népdal.
fliép a róna, de még aiebl. a bimbaja, ttaép mmyeeike, aiáiitor jaebb a kia húga ; Kóaia melleit bimbó fakad aa átfon, Kit a picii plroa bimbót imidóm.
8aép a bokor a sudaraa fa mellett, Arra rakja dalos madár a féaaket; Árnyai bokor alatt van a nyughelyein, Ottan támadt a (Ivemben a aaerelem.
Haép a folyó fodros Icékea hulláma, Haebb a patak lágyan riergti futása, A folyónak partián terem a káka, Nefalajta III, _ a aaerelem Virága.
Örültek bálja.
— Aug. lí-án, a LlpótmeaBn. — (Karciolat.)
Irta: OoUnich Károly.
örült!.....Váljon nem ugy hangaik-ó
« sió, miut halott ?1 . . . Uh nom, az őrület több a halálnál I Kit mutatja már azon tény is, hogy a kovcsbbó mflvnít nópok őrültjeiket olyauokul tekintik, mint halottjaikat, boldogoknak, tiszta li\'lkoknnk, szenteknek. Ha már a kovésbbé müvolt nópok a halállal azonosítják az órülóst,
akkor mi hogy tokintsük azt?! . . Többnek a halálnál. — íliszcu sokan vannak az orvosok közöl, kik ama nózetnok barátjai, miszerint a holt móg egy ideig öntudattal bir, hogy Uibbet no említsek Szárita Jenő .Gondolkodástan az agytani rendszer alapján" — czimfl mflvótogé-sien o nózet bizonyítására Bzontoli. — A napsugár segélyével is tétettek kisórletok a holtak felélesztésére, a az öntudat tónyónek kikutatása vógott. A napsugarakat ugyanis a szembe hagyták lövetni. A látáaou nem törtónt semmi változás, do a sugarak szombecsapódását az egóaz testnek nagy mográzkódása követé, később ismótolt kisórletro hasonló, do gyöngébb rázkódás kövotkozott. (Ilooflich. ined. Corroap. !$.• bair. Acsite.) .Ha rostonyától megfosztott vórt lövollüuk az agy ütoreibo, a szomok fölnyílnak, a foj óroz, miut azelőtt." (Büchncr: Anyag ca Erő.) — Ha már o tóuyokon alapuló merész hypothosisok móg a holtaknak i« öntudatot tulajdonitanak néhány porozni, nom em-berieLbek-ó e holtak, mint amaz örült, ki öntudat nólkttl szűkölködik, ki saját agya elöl fut V! ... Ha az ember Siciliában, egy a l\'alormohoz közolfokvó kapuezinus klastrom sírboltjába, vagy a brómaNszókoscgyház boltjába, vagy a Sit-Bcrnhardhogyi klastrom halottkamrájába jut, éa látja ama hullákat, molyok inindon bal-zsamozás nólkül az éghajlat bofolyáaa miatt megtartják termcszotes ópsógöket, nom fog el-irtódzani annyira, mintha az őrUltok közó jut, hol óló, mozgó hullák környezik, kik ólui látszanak ós nom ólnok, kik gondolkoznak szUn-tolon ós mógaom gondolnak sommit. — Soha nom folodhotetn ol ama hatást, melyet bennoiu Kaulbach hiros foatmónyo: ,a bolondok háza\' támasztott. — Láttam már tormóazotbon ós
festményeken kiaszott múmia eorogot, koporsókban fekvő alakokat, do nom hatutt meg, mert hiszen az emberek kovósbbó vannak meghatva egy idevon halott megpillantásakor, vagy annak temotósón.
.Atn akkor ha szótlocscsant az agy, meghalt az ember ca addig van!!" — mondja Schakcspoaro, ozt mondja mindou ember, ós valóbau csakis az övóiórt vigasztalhatlan ar ember k o v ó s idő r o. — Do ez ia nagyon természetes. Rendszerint gyorsabban nő a fo- . lodéa az élők szivében, mint a holtak sírján a ffl. .Eljön az idő — mondá ogvkor Eötvös — midőn a rtihafoszláuyok, emlékek, melyek kedveseinkké voltak, annyira ismeretiének lesznek előttünk, hogy hamarjában nom fujyuk tudni azt sem, ki viselte, ki adta egykor !i . . Hiszen a ravatalon fekvő hulla som több, sem kovoiobb döglolotos anyagnál,a kétségbeesések, a könyök uom azt illetik, hanem azt mi meg él, mi utég meg nom halt a sirók szivében, amit a lélek adott. Soha egy könnycsepp sotu hullt móg azon auvagort, mely a ravatalon már is döglolotos lott, hanem ama lélokért, annak nyil-vánulataiért, moly ilthagyla hüvelyét, és levonta óltotő kezét mindou omlókról, minden tárgyról . . . mutlo a ravatalon foldiszitott test is vigasztalást képes nyújtani a síróknak. A vallásos kedély egy boldogabb hazára-gondol, hol \'kedvese boldog, a materialista komoran meghódol, a végzőt olő\'.t, a amint uoin képes lelkesülni, ugy kétségbo esni sem, ő a ravatalt a hullott könnycseppekbon som lát ogyobol, mint szi^ouyt óí ? konyhasót . . . . Do váljon, ki uyorhet Ceak legkisebb vigaszt is az őrültök házában, o lények között, kiknek végzőtök kétszer meghalni, kétszer sirattatni, kik koporsó-
szorli czollájukban átérzik egy pokol minden kínjait, s mintha csak láthatatlan kezek kinzó eszközökkel sanyargatnák, szonved tostök, szenved lolkök, — kiknek ama porcz is elég ahoz, hogy \'ismét inogőrUljonok, ama perci, midőn perezro öntudatra tórvo, fölismerik őrült-ségöket. — Őrültnek tudni magát,egy a\' őrüit-seggol! . . . Boldogok ama foldiszitott ravatalon fekvő hullák, hogy többé ait sem tudhatják, hogy ők halottak ! 1 . . .
És mi monjüuk-ó mulatni, tánczolni egy ily sirbolt lakói közé? . . . Lehot-éohulláknak emberekké louniök néhány pereiig?
Jertink tehát ai őrültök báljába I . . .
Epon a bál napjának osti 7 órája volt, midőn kodvot kaptam elindulni a I.ipótmesóre, hogy o lapok tisztult olvasó közönségének egy őrültek báljáuak pongyola karczolatát adjam. — Nem kellett oly hosszan késsülnöm, mint ntulti l\'aulámnak, folhágtam ogyik propellorre, hogy Dudára átnienvo, a lóvonatu vaspályán a Lipótmező közelébe jussak, — a hüvöa esti lóg, a csendes természet bátorítása mellett gyalog kívántam busétálai a Lipótuiozőro. — Tudomásom ugyanis , a bálról csakis annyiból állt, hogy egy a lipótmozei tébolyda mollett levő vendéglő helyiségben tartatik, de hogy»^ moly tájon áll a vendéglő, arról csak hívóm, hogy a tébolydától távol som lohot. Nyolc* óra lóit, midőn tt lóvonatu vaspályára akartam fellépni, do minthogy azon felvilágosítást nyo-rém, hogy gyaloglásom által csakis 11 óra felé érhetek el a bál szinholyéro, megütközve bérkocsi után liéztom. Es hölgyeim, hihetetlen, egy bérkocsit som kaphattam liudán. Egyik outuibusról a másikra ugráltam, hogy a^bér-
veletlen riép között hathatósan fogja gyógyítani a jelenlegi alkotmányos kormány azon éber gondoskodása ós örolútása, moly\'; a -nevelés köréhez nagy i Idom inal a fatC-nyósztést, szóval a községi faiskolákat is, csatolta; — nem különben .az okos szigor, mely ilynemfl visszaéléseknek elejét veheti, —a minőt én legközelebb Kapornakon, mint a megye részéről felhívott erdészeti becsüs örömmel tapasztaltam, hol a könnyelmű pusztító ellenében erélyes szigora szükséges mérvben alkalmaztatott.
[írdöteriuéuyciiik a világ kereskedelmi piaczán is foketó«<»san mindig nagyobb és nagyobb tért foglalnak el. Ennek bizonyítéka az, hogy l\'ranczia-,Spanyol-,Németország • Ausztria sót"Angolhon is ujabban nagyobb kereskedelmi vállalatokba bocsajtkozojt Ma- • gyarország és a koronához tartozó társországok, különösen technikus ezélra haszbál-ható erdóproduktumái, iránt, emlékezetébe ajánlom a kegyes olvasónak, ugy a hadügy-minístvriumnak, valamint a léim sváii. ugy a h;itáiőrvidéki eidokérdést.s megtörténhetik, hogy rövid iúő úíulva jobbiri meg is fogvilá-gilintni azon kérdés: vájjon nem-e stratégiai j J^empontból vasaltattak meg —--|
nem különben a Marmaros ésbeieghmegyei ! véderők letárolását, valamim azon hibákat, ; melyek ez uton. az ország számos vidékein , elkövettetnek, luelyszerínt számtalan oly hullámzó hegy lánczolatok, melyekét a nagy természet maga erdőknek alkuiott, de most az okszerűség az ujabb gyakorlati elvek elhanyagolása mellett oly szomorú képet nyújtanak, melyen egyedül az emberi n|«^ás kéz tevékeny és értelmes szorgalma si^ifi|\':t, de kötelességünk is, hogy azon földi" mely szemünk előtt és lábunk alatt fekszik, hogy a lehetőségig minél nagyobb inérvbeu értékelhessék, — enuek módjául én egyelőre teljes szeróny>éggel a következőket ajánlom : a) Minden megyében a megye és az erdőállományok kiterjedéséhez mérten neveztessenek. ki erdöfelügvclók — -úgymint sokhelyütt pusztulásnak indult Veszprém-megyében is már működnek, kik czélszefü beosztás szerint a kerületenként reájuk hízott erdőgazdaságra szánt területek műve- i lésére ügyelnének., hogy valamint a községek, ugy magánosak, és az állam bictokában levő erdótéreket a kiterjedés, a talajvegyü-léke. az állomány níintléieszerint okszerűen becsülvén:\' az abban évenként (turnus) alá esendő és vágható mennyiséget megállapit-nák, azou térek pedig, melyek vágás alá veendők, ott a vágás fokozatot az illető tulajdonossal közölvén, vájjon előkészítő vágás, vető- vagy tarvágás által lenne legezélirányo-Babb azt kezelni.
b) A lehetőségig törekedni, hogy»a .letarolt téreken a növekvési felvétel minél
-nagyobb eredmény nyel eszközöltessék, hogy az erdő ujbólitása vctényüíés, ültetés,törzs->agy gvökhajtás által minél czélirányosahban Jejlcsztcssék, nem különben a vágás fekvéseket, a szükséges clókímélctekct meghatározni. hogy a csemeték az időjárás mostoha-ságai és sok más kártételek ellen megóvassanak, a miről óvnegyedenkiat a megyének jelentés tétetnék.
c) Oly térek, melyek vízáradás, elisza-podás, romboló szelek, zuzmaralörés vagy hónyomás által szenvednek, hogy és miféle fanemekkel fásitassanak be. Mindezekre illetékességüknél fogva az erdőfelügyelőknek különös ligycicmmcl kell lenni, úgyszintén a .rovarpusztitás és erdóégésekre, a miről évne-gyedenkint szintén jelentés tétetnék.
Oly urodalmak, melyek szakavatott erdészekkel rendelkeznek, azok évnegyedenként pagonyaikban történtekről, valamint a kezelésről egy kimutatást kékítvén.a megyei er\'dófelÜgyelőnek bemutatnák, melyszerint egyik vágy másik erdőtestben történt czél-irányos, vagy okszerűtlen eljárás felől a megyének jelentés tétetvén, az iránt ott intéz-\' kednének.
Egyedüli óhajom, hogy jelen ajánlatom, ■valamint a megye, ugy több tekintélyes földbirtokosainál vajha visszhangra találna, mely által erdőgazdaságunk fejlesztésére nem kis hatás gyakoroltatnék^
Sok igen sok kívánni való volna még, de nem marad egyéb hátra, mint tenui, ha azt nem akarjuk, hogy a jelen kor intézkedése és tétlen eljárása iránt utódaink átka hangozzék siruuk fölött.
NEUSZIDLKIt JÁNOS, íü-jidí".
A Járványos cholera tárgyában
kiküldött központi bizottmány 1872. évi november 2ti-án Zala- Egorszegon tartott illésének
JEGYZÖKÖNYVE
Jelén voltak-: Svaslica Benó megyei főjegyző mini elnök, rfzíly Dezső, idi\'nb Skublics László b. tagok, Dr. Grész János megyei főorvos, l\'aár Karoly h^ szolgabíró, Dr. Mángin Károly járási orvos.
(Vige.)
Továbbá tokintve azt, hogy a megyei orvosok évi fizetése a közegészség! Ugy hivatalos szolgálatához mé.vo, úgyis n lehotó legcsekélyebb összegben —■ a járási orvosoké 3UU írtban — állapíttatott meg, és ehhez járó 50 Irt egész évi nltalanyuk a rendes egészségi viszonyok közt is hivataloB működéseikkel egybekötött gyakori utazások által kiincrittetik, ugyanazért a központi bizottmány nem tartja n méltányossággal, összeegyeztethetőnek azon iutózkodéal, hogy a megyei orvosok oly esetok-ben, midén egyéb hivalaloD teendőik köteles
ellátáaa mollott működésűk különösen a cholera-
ImYogok gyógykezelése körül is igénybe vétetik, az ily esetokben alkalmazott magánorvosoknak megjáró napdij cs luvar illetményben ne részesitt(»»onek, és pedig annálinkább, mert a fentebb emlitettok indokából rószökro az ily napdij éa fuvar illetményük csakis évi lizotó-seiket és uti általányukat meghaladó költségtöbbletük megtérítéséül, illotóleg kárpótlásául tekinthetó; mindezeknél fogva a központi bizottmány elnöke által n magas belűgyniiniste-riumhoz felterjesztés intézését határozza el avégre, hogy a megyei orvosok a járvány no-táui kiütése alkalmából a cholera-betegek gyógykezelése körül teljesitendó hivatalos működésükért a magánorvosoknak megjáró Ö frt napidíj és fuvar illetményben réazoiitlcMonek,s b hogy az ez érdemben felmerülő összeg költségek — mint oly kiadásnak tárgyai, molynok mulhalluu megtételét a legfontosabb köztekiu-letek indokolják — közvetlen és teljesen az országos alupból fedeztessenek.
V. Azon intézkedések, roo.yek a járvány-uak o megyében notáni felmerülése esetében a cholera betegek elhelyezése, gyógykezelése éa ápolásu, a gyógyszerek kiszolgálása, a hullák eltakarítása s a léglortózéa megakadályozása körül teendők, valamint azok is, melyek különösen a hatósági folülórködést — jolesül • járvány bejelentését, a kóro»otok hatósági megállapítását, a járvány állásának időszakonkinti kimutatását a megszűntévol az arróli /árjelentés megtételét tárgyazzáfc, a magas belügymi-nistorium által kibocsátott éa a bizottságokuak kiadott utasítás ahhoz csatolt rovatos kimutatási miutával együtt tüzetesen és részletesen irváu elő, mindezeknek annak idején a mutatkozó szükséghez képest és a viszonyoknak ikegfelelólcg eszközlendó foganatosítása további megállapítást nem igényel; — hogy azonban e részben is, habát>s"inegyóben s velo közvetlen szomszédos unrgyékben cholera eset még nem Iurduit is eló, a járvány történhető közeledtének és notáni felmerültének voszélyessége tekintetéből már most elókószitőleg megtéve legyen mindaz, tni megkívántatik ahhoz, hogy az előállott baj idején annak rögtöui orvoslására éa lehotó elfojtására Bzolgáló intézkedésok biztos foganatosítása eszközöltethessék, a bizottságok e nagyfontosságú feladatának sikores megoldhatása végett mu\'ha<lanul szükségeinek látja a központi bizottmány elhatfrozui a kö vetkezőket, u. i.:
1) Minden járási bizottság most nzonnal | vegye számba a reá bízott járás területéhez j t Ttozó összes községeket, és azokat népességük ? arányához ■ közlekedési viszonyaihoz képest j ossza be több csoportokba, mindenikbe egy fő-\' helyet központnak kijelölve, ozeu csoportok j képezzék olóro megállapított azon kerületüket,
melyekben járvány idején a főhelyekre külön I kirendelendő orvosok a szükséges gyógykozo-| lést teljesítsék, s a kór el fojtása-körüli intézkedések loganatosittassanak.
Ezen beosztás n bizottságok által a járási • szolgabíró s orvos urak közbenjöttóvel, kik Bziutén tagjai a bizottságoknak — köunyon s nehézség nélkül eszközölhető lösz.
2) Szólítsák fel a bizottságok illető járásaik területén lakó magánorvosokat éa sebészeket nyilatkozatra az iránt, hogy készek lesznok-e a járvány netáni kiütéso esetében annak tartalmára az illotó bizottság álul meghatározandó járási kerületbe vagy kerületekbo a megállapí-
tott 5 ée § frt napidijuk éa szükséges előfogatok
j kiszolgálása mellett a cholera-betogok gyógyi-
| tása végett kimonni.
Az ez érdembeni jelentésekhez képest aztán a bizottságok jelöljék ki kerülotenkint az illető orvosokat, kik szükség esetén kirendelőn-dók lesznek, akként, hogy kerületeikben a járvány tartalma alatt leendő folytonos taxtózkod-hatás végott számunkra a kerület fóholyéu bértizetése mellett kiszolgálandó lakás biztosit-tassék.
3) A megállapított kerületek községi beosztását tárgyazó kimutatás éa az illető orvosok uév- és lakjogyzéke ogy példáuyban a járási bizottságok-álul haladéktalanul és közvetlen a központi bizottság elnökéhez beterjesztendő.
4) -Tekintve, hogy a járvány idejéu az orvosoknak clkcrülhoileuül szükséges utazásaik csakis teriuészctboni olőfogatok által eszközölhetők, uohogy olőfogatok hiánya vagy rendetlen kiszolgáltatása miatt a cholera-betegek gyógyko/.elése körül veazélytokozható fennakadás történjék: ennek biztos elkorüléae végett szükségednek látja a központi hizottmány azon intézkedést, hogy mindeu oly községok,melyekben cholera eset merült fel, attól kezdve a járvány tartamáig kötelesek legyenek az orvos oda és vissza utazásához szükséges elófogatot folytonosan készen tartani, — az ogy kerülőt-hoz tartozó ea egymáshoz közelébb fekvó községek ebbeli kötelezettségüket együttes megállapodás szeriot közoson toljesithetik, mindenesetre azonban akként, hogy a szükséges olőfogatok az orvos számára pontosan a annak idején kiszolgáltassanak.
VI. A járvány idején a cholera-botegek részére szükséges gyógyszerek rendelvényozésót és kiszolgáltatását illetőleg a fennálló szabályok szolgálván zsinórmortékül, ahhoz képest a szegényebb sorsú betegek részére kiszolgáltatandó gyógyszerek ára az illető gyógyszerészeknek kellőleg felszerelt számadásaik alapján a közalapból fog kiolégittetni; — a használandó gyógyszerek meghatározására nézve azonban, miután az orvosi értekezlet álul kifejtett vélemény szerint a cholerának több atadiuma vau, s ezek mindenikében máa gyógyéljáráa alkalmazandó, sőt az egyes korcsotok jellegéhez képeit is többféle gyógyszer használtatik, moly-nek megválasztása a rendelő orvos belátásától függ: ugyan azért o rm/hea az il|etó orvos uraknak upaszulauik kijzieao végott egymással folytonos érintkozéseri! s az iránti gondoskodására — és főleg a megyei orvos urakuak — kellő felügyelotére lesz szükség, hogy neláu bekövetkezhető nagy beteg forgalom eaetéu valamely használtabb gyógyszer hiánya álljon elő, ilyeknek a gyógyszertárakban elegendő készlete tartassék ; a o mollott a járási bizottságok felülőrködésével ós a ozólszorüoo megállapítandó kerületi beosztással eszközölhető lesz az, hogy a gyógyszerek pontos kiszolgáltatása a a szükséghoz képest a beteghoz gyors eljuttatása Körül fennakadás no törtéujék.
VII. Végre különösön io megjegyzi a központi bizottmány, miszerint amennyire stük-ség ugyan, hogy a fentobbb elsorolt intézkedéseknek részben már most foganatosítása a járvány terjedósónek meggátlása czéljából -— részben pedig előzőleg és kellőleg előkészítése mulhatluiiul megtörténjék akként, hogy a járvány noiáui felmerülése esetében a rögtöni orvoslás és a voszély lehető elfojtása körüli to ondók bizton foganatba vétothessonek : de más"
kocsiknak kirendelt állomáshelyekre jussak, a Császárfürdőtől a Hudasfürdőig. majd. gyalog, majd omnibuson haladva kutattam egy bérkocsi után. — 9 óra lett. n nőin találtam egyet sem. órült izgatottsággal, még tugyobb melegséggel küzdve rohantam i\'ol a góziikir.n a "várba, át kutattam az egész Budát, inig végre egy rohanó egylovas bérkocsit megállítva, bolovotém magam és fél tizkor kezdtünk lehaladni u várból.
Borzasztó porténger között mászott kocsim. Az ut néhoi» koromsötét volt, hegyek, völgyek, cserjék, mezők, hegyszakndékok, tátongó árkok követték egymást. 1U óru lett és mi még mindig a por közólt czammogtuuk, az uton egy nluk, egy kocsi sem tűnt föl. Hátradűlve elmélyedtem gondolataimban, melyeknek piczi kivonatát o czikk elején ndtnm vissza. Órült árnyuk tfluczoltak köröttein, majd un-gyalszelid, majd vad alakok futottak tova a cserjék \'között, a -mély árkokbau. Igaza vau Schakespearonak:. _ \\ -.\'. .
„A kíi-nlfin-uébn oly játékot III,
Hogy lia üittinro jryul*«l a kobcl;
MsgUietitl «« 0»öm okát,
V»Ky k.\'p*«letb»u íjjcl mogljedví.
^ Mily könny, ii le«i így-cgy l».korliAl medve.\'
Majdnem\' fél tizenegy lett, midőn a trombiták wnlzer „trarala" hangjait messziről meg-hallám. Kolombun nem örült jobban a tőidnek, mint én e hangoknak. A cserjék és fák közöl egy épület sötét, mnjd apró tüzesillagokkal megrakott körvonalaiN^ezdtek feltünedezni . . .. •. a trombita \'hangjai közé hegedd is vegyült,
......majd egy egy felkiáltás. . . . zsibongás
......poharak csougése......dalok ....
kaczaj . . . kocsim megállt, ét én poH$pettén és teljesen átázva t^ó nélkül, öröml\'.iállással
ugrottam le, éa sietlom oda, hol a közönséget megpillantám.
S\'zabad ég alatt, tágas éa fákkal árnya-/ott helyiség apró asztalkái előtt nagyszámú közönség derülten, hangosan csevegve mulatózlak. — A fákról lecsüngő színes papirlám-pák\' százai, festői csoportozatban, mint i\'riáii : iapták, csinosan vették ki magukat. Kgy... Iá- | tói másikig hosszú p ipirláncZokon hasonló -.árka színezetű lámpák teljesen ragyogóvá lottók a tért. — Gyönyörű szőke, barna fejecskék tűnlek föl az asztalok olótt, kezükben óriási legye- I. zőkkel, szemeikbon villáin, vagy ábránddal, tarka változatú Ízléses öltözetekben, arczaikon . u fiatalság rózsa pírjával, s ajkaikon oly hódító ! mosolyjyal, hogy azonnal eszembe jutott, mi- i szerint tulajdonképon őrültek báljában vagyok, | éa az őrület ragályos is lehet.
Teljesen hittem, hogy legalább is l\'ele a \' közönségnek őrült, hiszen őrültek báljában vol- j tani! ... De minden tartózkodó vizsgálódásom ( | daczára sem födözhottfcm föl egy oly arezot, i
mint Kaulbach festményén az ideális szerel-! m\'est, vagy a filosofot. Leültöm egy asztalhoz , [ és jobban körültokiuték. — Szemben velem !
egy verandaszerü, galyakkal, színes lámpák, j virágkoszorúk és transparentekkel ékített helyi- : ! pégbnn épon négyest tánczoltak. A tánezolók i : arozait vizsgáltam. Ha o szép, kipirult és lol- i I késült arezokra tekintek, ama lángoló nagy i i széinókro, melyekből valódi rajongás tükröző- i { dött, a négyest követő caárdás őrületes mozgal- ; j maira,Jha hallottam a jókedv nyilváuulatait — } I pillanatra hívóm, hogy itt őrillt kedv honol, uh I de éz órülot oly kedves, oly csábitő 1\' . Alj-| ért nem lehetek ón is ily őrült ?!-javl\'edig j I az.őrület jelei már is mutatkozni kezdtek raj- |
tam. Ereztem, hogy koblem feszül, lábaim, daczára hogy kifáradtak, futni akarnak, kezem vágy egy piczi kéz után, de belülről pthány szép mama kérlolhotlen szemoi rajtam függtök, vigyáztak reám. — Hasztalan tikinték kérőleg reájok, szemeik mintha caak azt felelték volna: .őrültség tánczolnod, midőn most koltél fiil a betegágyadból 11 .
Kérlolhotlen mamák,igéző szép Aspásiák, ti mosolygó szép harmatcseppek, csillogó délibábok, közel hoztatok az Őrüléshezl! . . Kezdtem összevetni, Váljon a mamák kérlelhetlon szigora, vagy a bájos paradicsombeli Zórák és l\'lejádák igéző bizUtásaiualc engedjok-óy . . . .Ha táuczolsz, beteg leszeszl" .... olvastam a mamák szeméből. — Hát to nem jösz 71.. olvastam a bájos hölgyek szemeiből, és íme, hamleti küzdelmeim közölt berohantam a terembe, és csak akkor tudtam, hogy bűnt követtem cl, midőn a táneznak vége lett. — őrültségI őrültség! — kiálták a mamák elém. Imo, az őrültek báljában én vagyok uz egyedüli őrült, ki pedig őrülteket jött koresni.
Ah, de ki állhatta volna meg azt, hogy no örvendjen a többivel I Még egy budapesti bált sein láttam szebb patriarchalis modorban lefolyni. Volt itt minden rendből, a nép fiától kezdvo, fiil a magas körökig. A jókedvnek nem szabott határt a foszes ctiquetc, az asztalok előtt magyar dnlok hangzottak föl, benn a csárdás járta reggelig, aczimbalom visszhangja közé éljen kiáltások vegyültek. Budán egy magyar jellegű bál, fesztolen mulatság, izlósos ételek, pontos kiszolgálat, egyszerű, do szép kiállítás, mindoz a ritkaságok közé tartozik. És ez egy őrültek báljában található fol Budapesten II..
Es még mi lenn a legszélcsobb kedvvel jártuk a csárdást, mig a trombiták, és magyar daloktól visszhangzottak ős Buda hegyei, addig a lipótmozei tébolyda ablakai sötétek maradtak, és bonn az élő halottak közöl váljon hányan tudták azt, hogy oz a szépszámú társaság mind az ő báljukra jött össze, hányan vágyakoZ^tt^k közénk, hányan Ui tottak minket őrültnek 7\\. . Egyetlen egy őrült sem volt a tánezhelyen, csakis a hivatalszemélyzet. Egyetlen örült som élvozhotte azt, mi az ember prózáját költészetté teszi I . . -
Aphorlsmák.
(Folytatás.)
Ha szép, megfog csalni, ha rút, elveszti tetazésodot, ha szegény, tönkre fog tenni, ha gazdag, uralkodni fog feletted. (Aristipp.)
Ha mogengodi valaki egy nőnek, hogy fontos dolgokba bolqszóljon, lehetetlen, hogy az tévedésbe no ejtao. (IX. Lajos.)
A nők moralja mindig Önkényes elveken nyugszik, becsületük nom a valódi becsület; illemük hamis illőm; összes érdemük s átlapoljuk illedolmességo azon terméizetes érzolmeik eltitkolásában és tettetésében rejlik, molyeket egy képzett kötelesség, mint legyőzendőket ál • lit olejbük, s -fni\'lyokot mégsem sikerül minden igyekezetük daczára inogsemmlsitoniök. (Grimm.)
(Folyt, kftvetkivik.)
felfll nem kevéfbbé igényel óvatosságot é» gon- i ,loa tapintatot "ai 0» órdemboni oljáráa, nehogy a most még nem lovó s csak bekövétkozli- lö járvány elhárltSía\' végett niülhatlanul szlikfé- i ges évintézkedésok megtétele fóíeg a köznép. j nól félelmet és veszélyei rémületet kulin! g 1 történjék; miért is a járási bizottságok legfőbb toutosságu feladatát képezi eljárásukban kell n telügyolni arraj hogy felvilágositó\'közrehatásuk által a viszonyokhoz képest szükséges teendők aggályt éa félelmet elő uem idéző módon nyerjenek biztos foganatot.
E figyelmeztetéssel e központi bizottmány jegyzőkönyvét a járási bizottságoknak megküldeni határozza.
K. ra. f.
siófok, juiius :*o. im.
ígéretemnek valahára ura lehelek. Írok, de levelem egyszerű loeud, mivel a valót felpi-perézve adni nem szándékom soha. Elöször is azt, a xni oldalamat legjobbau fúria.Siótok fürdőhelyisége mily igénytelen, oly keresett lőhetne, ha akaratos erő valahára párosulhatnának ! Hogy annyi fürdőink mellett Siófokra jövék, oka az, inert vágytam látni s élvezni a inult é^boo\'pongotott .Tengeri fürdő"-t, númk azonban még csak legkisebb nyoma sincs; hogy miért nincA, kérdésemre azt telelek : .Krach 1* A tengeri fürdőt tehát csak képzeletben élvo-zem, mit azonban eléggé pótol a mi magyar tengerünk s kies vidéke. — Ha áz idény élénkségét kizárólag a vendégek száma Krszi, ugy a .Szerény Siófok* fürdói idényét uem szabad „holtu-nak mondani, tniutáu a gőzhajó közte s a .Királyi Füred* közt uaponkiut kétszer köz-lokedik, mindig ujabb érkezők váltják fel a távozókat.
Színészet nincs, következve élvet kell találnunk a zocekarban, mely estonkint — no, nem épen megvetőleg működik. j
Siófok egy csendes tanya, honnan valódi élvet korosni Füredre rándul a jámbor vidéki, kinek ha keblét csak szelid költészet lakja is, ogy ut odáig hajón elég, hogy ez isteni vidéket soha ne feledje I!
Mit is mondott a költő Nápolyról.? .Veder Napol i o poi mouri I*
Ezt lehol a Balaton vidékéről elmondani.
K.
Keszthely, aug. hó 1878.
Szinés/et. Borosa Lajos sziu igazgató, ki jól szervezett tárlatával már több idő óta Keszthelyen műk (Alik, tevékenysége, és fárad-hatlanságának ismét egy ujabb jelét adá az által, hogy Dancz Nina k. a. a vidéki szinéjzot egyik legjolesb sálon színésznőjét voudégszerep-lésre körüukbo hiva, ki is előadásait folyó évi julius hó 22-én „Frou Frou" czimU színmüvei kezdé meg.
Jöttünk, láttunk, győztünk, illetőleg lo-győzettünk Dancz Nina k. a. gyönyörű alakja, Ügyes előadása, kedves modora és otthonossága által; do hisz mindaz, a mit ezen és alább következő — utóbbi — előadásainál tapasztaltunk oly valami nagyszorü, hogy ecaotoléeére a toll képtelen.
Lássuk ót a Lovoodi árvában, mint a 1G éves árvát, majd ,C\'zigány"-ban az egyszerű czigányloányt, ki kedvese hütlenségo miatt megőrül — ez órülési előadásai, valamint a többiek is egész ólothüok voltak .Bíbor és Gyászban" (Idyle) .Nőuralomban" (Szirtfoky-. nét.) .Tücsökben* (Fanchont, tücsök) .Linda Ohamounix-gyöngye" oziinü dban, mint Lindát. .Becsület szóban* (Kózál) .Vígjáték házasság nélkül* czimü vigjátékbari, mint Adol, színésznél, „Ármány és szerolomben" (Lujzát.)
Ez elősorolt darabokban volt alkalma mindnyájunknak novezott k. a. jól átérzett előadásairól meggyőződhetni.
Nemcsak a női szerepeket adá azonban oly átérezve, hanem a férliu szerepeket is; igy „tticholieu herczeg"-bon a fiatal 15 éves férjét. „Chárlotte kapitányban" a. kapitányt, majd .Huszár csínyben* Borcsa niarkotányosnflt, később kapitányt. E férfiú szerepekben különösön mint ügyes udvarló tűnt ki, s hizolgése és hódításaival oly könnyen és gyorsan sikerült hódításokat tennie,ininó ritka udvariénak sikerül; utóbbi darabban volt alkulmunk ogyuttal énokéről is meggyőződhetni. Hangja kellemes s az énokelt dallamokat elég változatosan adá ; többször újráz tátott.
Jutalomjátéka szombaton, augusztus 2-án volt, melyre „Qautier Margit a camoliás hölgy" czimft & felvonásos drámát választá, s a megle-pőleg adott szerep végeztével egész virághalmazzal földíszítve hagyá el a színpadot.
Elismeréssel kell ogyuttal közönségünkről is megomlókozní, mely folytonosan igen szép s oly nagy számmal jelenik meg a színházban, minőt még ritkán láttunk.
Dános Nina k. a. minden előadása után
többször kihivatott * szűnni nem akaró éljenzé m-k kfr i hai\'vá <tl a színpadot.\'
•Szoii.ow n, folyó hó Iti-áii Szentesi javára adatik u „Londoni koldusok";" felhívjuk t.-kö- I zouségüukei jele> tehetségű tintáiéin nur méltó j pártolására. \' XX. \\
II i r e k.
[ Zalamegye szülöttje • •
SZABÓ RICHÁRD!
| a jeleá besrélyiró s szerki-sztó meghalt. |
A családi gyáafcjoleotés igy szól: Szabó Kichárdné, bzüI. Ppvlicska Fatiuy, saját rs kiskorú gyermekei: Emi, ltózsa éa Mariska, nemkülönben a bold..^^ouk testvérei: Ferdinánd; Petronella özv. L\'ívtjlíghy Dénusué, Mária férjezett Tajrája8|ué, Terézia Vogol Józsefné, Szidónia férjezeti Iliász Martonno és l\'auliiia novóbeit is. fájdalommal telt szívvel jelenti szerotett férjének, a gyengéd apának és jó testvérnek, Vetési Szabó Uichárdnak élteúó-ik, boldog házasságit 10-ik.évében F. Kósniáíkon, Abaujmegyében, A napi szenvedés után, a járvány átiai történt gyászos kimúltál. Hűlt tetemei a lielv. httv. aserturlás szerint f. hó 10-én tétettek örök uyugalomra. Béke hamvaira! Szabó Richárd születőit Szentgyörgy völgyén, Zalamogyébou, 1820. Iskoláit Vácz- és Pesten végezvén,\' papi, pályát választott, melyről később lelépveu, kjválolag az írodulómnak szeii-telé erejét. Szép tollának kedves termékeit a/, egykori .Rajzolatokéban, később a Koyansó-czy által szerkesztett ,Közleméiiyek"-beii teiiu lo. Az .Életképek*-ben egész^orát loditá meg a legérdekesebb novelláknak. Szintén az .Életképekében jelentek meg .Nők világa* ozimú, eddig a inagyur irodalomban páratlanul allo szelloiudús és. élénk töredékes levelei, melyek összeszedve külön kötetben 1847-ben jelentek meg, s a közönség köztoiszésével találkoztak. A lapokban szétszórt szóp költői ihlottséggol irt beszélyeit három kötetben 1856-ban adta ki. Ó szerkesztet tQ a .Divatcsarnokot* Császár Ferencz után, nemkülönben az -.Erdélyi Mu-soum* czíiuü ulmauachot. A .Délibab* czimü lapba sokat dolgozott. A „Gyermekbarátot*, majd a .Magyar Bazárt* nagy figyelemmel szerkesztette sut. Kiinyit röviden, később még visszatérűuk az elhuny t életrajzának közléséhoz.
— Sxubudsáyliavexomluk száma íb-mét fogyott. Mint a .Pécsi Figyvlőr. írja: Virágli Uyulu, helybeli ügyvéd s l848/4U-iki honvédkapítáuy, luiyo hó Ö-iin reggeli örákb ui —- hosszabb beUgoskedés után — meghalt, én 4-éuj keddou délután tí órakor temott-itott el, A tetaeiesoh, daczára, hogy az erdoklettek nem mindegyike tudta a lemetés idejét, szépszámú közönség számos barátai és ismerősei — a helybeli muukás-egylot pedig, melynek egy időben cluöko volt,-testületileg— teljes számmal és fijtyolial bevont zászlójukkal jelentek meg, a végtisztességet tnogadaudók. Az elhunytban a haza egy hü fiát, a 48-as elvek egyik buzgó harezosát vesztette el. — Nagy-Kanizsán hosszúbb ideig lakott, s mindenki által tisztolt férliu volt.
— A» ovhxh{joh rátiár roszubb volt a rosznál. Kevés eladó, még kevesebb vevő. Lehangoltan sétáltak az emberek egy más mellett, mintha tometésen voluáiiak jelon. Szomorú idők biz özek.
— A tupoleznt gazdasági szakosztályu felsőbb népiskola évkönyvét megkaptuk, mely az iutézot történetét, szervezetét, az oktatás módját s a tantervet tüzetoseu tárgyalja. Volt ez intézetben 8 tanár vezetése alatt 24 itju, kik között 4 kitűnő, 1 jeles, 12 első rendű és 0 másodrendű volt, 1 podig kimaradt.\' Az intézeti gazdaságról irt czikkek éléuk figyelominol olvashatók.
— A soproni kereskedelmi- és iparkamarának 1872-)k évróii feljelentése a földrnive-lési-, ipar- és kereskedelmi m. kir. minisieriuiu-hoz igon érdekes és igyekszünk kivonatokat közölni belelő.
— A aümeyhi\'ál\'oxt toljes alroállanodá-uak értesít vény ól vettük, közli C\'zeiuer József oki. tanár s helyette* igazgató. Tartalmazza : A) Adatok a tanoda törtéuotéhez. B) A\'tanév lefolyása. 0) Taneszközök. D) Tanszemélyzet állapota. E) Tanterv. III. osztályba járt 11, a 11-bu 24, az I sőbe 21. Ezek közül 27 sümeghi 29 .oedig vidéki vo|.t. - Ugyaneaak a sűmegbi kath. eiomi tótai.odabeli tanulók érdomsorozaU íb beküldéteti hozzáuk, a 4 fiosztályban 264 tauuló, a sziuto 4 lojinyosztályban pedig 203, összesen 457 nyert oktatást.
— UJ lorpok. . Üzloti órtesitő* czimmel magyar és néméluyo|von hetilapot indított meg Szinrecsáuyi Nátán Budapesten. Ára félévre 3 frt. — A sokat emlegetett .Pécsi Figyoló\'-uek első száma aug. íl-én sziuto megjelent töinöi^s változatos tartalommal. Előfizetési ára docz. végéig 2 frt. Felelős jzerkesztőSimonfay János, szerkesztőtársak Ilaksch Emil és Kiss József.
\' Lapt>ilajdonos Nagy Forencz. Nyomatja Taizs Mihály. . ,
— Zala-apAthi Svarzonberg Dávid I testvérjét a napokban agyou akarta szúrni, hi- i hetőleg tébnlyodottsági rohamában.
. - \'J\'iix. Csurgó mellőtt Szenta falu au-10-én délután teljesen leégett, nemcsak b ház-k s ga/ilasáui épületek, hanem a betakarított gabn i s ti.Kármány is. A tűz elterjedései szén-i-getésiől oiarmaztaijak, auionnyibeu egy ko-vi\' - :i falu szólén szénnek való fátégotveu, míg ó távol volt, a.tüf kitört s a szél által hajtva, csakliuinar lángba borplt az egész falu.
— Uj ximemú vek. Táborszky és Parsch leiieuiűkereskedósóbeu Budapesten legújabban megjelontok: .Tamássy József kedvelt dalai* (lü magyar nepdai), inolyekete közkedvességü népdalénekesünk a nemzeti színházban mindig i nsgy tetszés ko/.l szokott énekelni. A diszeseu kiállított füzét czimlapju Tamássy József sikerült arczképévol vau ellátva, s a következő dalokat tartalmazza: 1. Volt nekem egy daru. szőrű paripám. 2. Cserebogár, sárga cserebogár. 3. Még azt volik szememre a pajtások. 4. Deres a lú, éUei lovam no egyél. ö. Bús uz iiló, bús vugjok én magúin is. 0. Valamit súgok magának. 7. Magyarország édes fia vagyok éu. 9. Csikós vagyok, tágas puszták kiráJya. Őrsi Csi\'keö Gusztávtól, ü. Sajó kutyám, jaj beh mélyen aluszol. 10. Elszegődtem Tarnoc/ára bojtárnak. 11. Jaj do magos ég, a csillagos ég. (Pántlikás kalapom.) 12. Buz\'a közé száll a dalos pacsirta. 13. Elmegyek <íu az alföldre L»kui. 14. Nem szól a tílinkóm, elhasadt. 15. Éu vagyok az, aki nem jó. 10. Ninoson kedvem, inert elvitte a fecske. A dalok zongorarészél id. Abráoyi Kornél szerkesztotte, még pedig ép oly mesterien s jellemzőleg, mint a tőle nem rég megjelent 0 magyar népdal átiratét, mely rövid idő alatt három Kiadást ért. A dalok énekhang nélkül csupáu zongorán is játszhatók, mert a zongorarész magábuu foglalja a dallamokat is; amiért is a dalfüzet énekeseknek és zougorá-zóknak egyaránt ..jánlható.
— f/J könyv. A széptollu Boross Mihályiéi „Elet tükre* czimü munka jelent meg közelebb Székeslojérvárott Klökner Péter bí-zományában. E nfűből már hozott közleményeket a .Székesfejérvár- cziuiű lap árczája, mely nagy- senaatiót koltett. A társadalmi betegséget kívánja o mű gyógyítani, meglepő hü képekben rajzol,élénken szitiozs minta magyar szereli tuouduui: elevenre tapint. Kiállítása csinos. Ara a 24<» lap-a terjedúmunk .n.ik olcsó, cs.ik 1 frt.
- KOl\'iil hírek. Katona JózsjÍ a .lláukbán" szerzőjének fivér - Kocskométeu 80 éves korában meghalt. — A cholera Bécsben törjed. — Kassáról 20 an Amerikába vándoroltak. — Dr. Argenti Schwoiczba utazott. — Vidots gépgyára tovább is ihűködik. — A dán egyetemen tanítják a magyarnyelvet. — Kautz Gyula lti éves leánya, Ilka, G\'eichon-bergbeii meghalt. — Schwoicz és l\'ersia közt kereskedelmi szerződés köttetett. — A kiállításon Magyarország tanügyi csoportozata nyerte a legmagasabb kitüntetést. — Gallia Fülöp, kecskeméti könyvkereskedő börzejáték folytán szenvedett veszteségek miatt magát agyon • lőtto.—A sevillai fölkelők a középületeket petróleummal gyújtották fel. —A jövő világkiállítás Philadelphiában losz 187(i-bau, a költségre 10 millió^ szavaztak meg. — A pápai .kíhá/asitó egylet" bukól\'élben van. — A kiadni szándékolt .Kántori Lapok* előfizetők hiáuvábaii uom jelennek meg. — Bécsnek 901,000 lakosa van, 29 ezerrel kevesebb, mint Berliunok. — Soók-Szelócsén (Erdély) juliusban havazott. — A joleseu szerkeszteti .Szegedi Lapok*
itul iieui nupokiut, hunom hetenkiut jelen-
nek
meg.
J
Történeti naptár.
Aug. 14. 1440. Guttenbcrg Maiuzon a könyv-nyomás művészetét feltalálja. —1849. Duschok pénzügymiuister jelenti gát az osztrák kormánynál.
. 15. 1000. István király koronáztatái
1038- ban halálozása. - 1709". Hóna-parte születésnapja. — 1849. Kmety tábornok hős ollentállása Lúgosnál.
. 10. 1794. Murtiuovics apát és Zsigray gróf oltogatnak. — 1849. A déli magyar hadsereg szétoszlása.
„ 17. 146. Kr. e. Carthago felduláss. — 1487. Bécsújhely Mátyás, királyunknak liadszerzésileg megadja magái. — 1849. Damjauics Ariidvárát az ^ oroszoknak feladja. — 18581 Császár Ferenci halálozása.
. 18. 1691. A zalánkomoni csata, hol Zrínyi Ádám elesett. — 1855. A concor-dátum Al|szlria és a pápa közt..
. 19. 3jíS. Kr. e. Diogenes halálozása. — l6üü: Szigotvár külorósségei a törökök halalmába esnek. — 1843. Sze-more Bertalau országgyűlési beszéde a halálbüntotés oltörülietéso iránt.
20. 335. Kr. e. Theba feldulása. -1345. András, nápolyi király, Avessában megfojtáték. — 1819. Gorove István, volt minister szülatésnapja. — 1849. Visocki bucsuzásu. a magyaroktél, O Orsóváu. — ,1862. Egy magyar ftildhitelbauk fölállítása engedélyei-telik. —
bzerkeHZt/U Qzenet.
. 0. Krsss, Mind s Ispot, mind »i Irstat rfltlsllvl arounsl inegkalXm. I. Hu Kspóivírotl, llortpi |K4r«Udr* «iákét tzAtnnl xtonusl poitirs leltük, i. rt llucsuia ..li\'gyislnk a múltból\' c«imG
Tarunk iiiiilalrAnvt.
, Kliíoli\' ioin i.ilISfOlileni f«U" n^m, iivámr* •»! * c-rimfit kn«i>lj(lk !. W. l. inherK. tiidstum sí ilUtSval. i. ». K. Ví,/|.riiÖ. NVm lehot kü/ölni. >. H. Kaluii.1. Hiívo.mi. Iuk\'«<ijttk. i. K K. FMnif Sikí kí.ik lovelílnk » ri llK •ti-ri-liiúk tudni l iol«K kérjük !
" \'ii\'IUtinvt N.uca ssunm n»ss, uioes
snu; XyiK
>7. t). Ilt-ca. Igen lajnátnm, Uoftjr nem Ishs-. iu»;> k.ir.-liikl.tu lctietui (\'.u ciak »«|>leia-ariielek, mire már ti hoan leniek. Jó muUlist I
Placzlárak
Nag/.Kanlnán, 1873 >>1 sug. hi 13-áo. Oabo-ii.-niOak : alt.\', auttr. nu-rii .leríni llu.a Öi—90 font •;»0 kr. ».\'> 8U font l),6o kr. -H3-87 fonl 6.25 kr. Kois 74 —ítí íool -t.60 kr. Arps icríoiisre 6»—70 foun3,2j kr. Árpa etefésiu 3.20 kr. Zab 1.70 kr. Képér* —. - kr t.iaitiiemUek : bíe«i mii.a aaerint. I.iatt legliuuiuabb 16 — kr. Zteuilelinl 13.— kr. Kehir kenyónUn II.— kr. Fekete kenyérlidi 8.50 kr »u-> ad ara Ili kr. Kitt !W.~ kr. IlUvetyeaek-. xUá unt. mérii tierinl : Uortó kr. llab 6.— kr. I.en-«■»« H-.- ki. Kole. .- kr. Hajdina (pohánka) 4.&Ü kr. Kukorioa 4 CO kr. Hurgonya .— kr. ltue : béoi (out sseriul. — Uarnaliut M kr. — Oiituiihui 3X kr. Juhbui — kr. tivrjubui Jő kr. Kairfélék ! bécsi fuat sierinl Distniislr 50 kr. Marbani^ 60 kr. Baatonna 40 kr. Htappan kr. l.impaolaj aö kr. HUaría-gyertya >\'>•> kr. Kaggyá-gyertya 32 kr, llor -. aUó auttr. akí, 40 pint tierinl ó-bur 16 - kr. Ujbor 12 -kr. I4ör: alsó-autlr. tOraká. 42 pint iterint. Legmaga-<al>b 7. kr. Legalactonyabb ü.-r- kr. TUsifa: bé-rti Dl,. 36 lilir. hotttu saertal. liükkfa 14.— kr. Tblgyia 10 — kr. Kötién egy bécsi mim nerint íll kr. Kasséu egy mérO 70 kr. liévti uiitta tterinl. taéiia 1.30 kr. .Stalma 1.— Napiiím : egy férfi élei-nietútiel .— kr.élelmeiét uélküll.—kr.Kgy u3 élel-iner. iicl—, kr. i-lelnieiét nélkUl —.70 kr. Egy gyermek élelmezne! - — kr. élelmetél nélkül —.— kr.
■•iiombatliely, augiinL «-in 1U73. Ilma 6.30—(i.öO kr. Kun 4.- 3.80 kr. Árpa 3.30-.1 liO kr. Zab 1.60—1.90 kr. Kukoricta —.—3.&0 kr Hajdina 3.SO-3.40 kr. 8«éua 1.60— .*J0 kr. Haalma
mi 60 -.kr. Uuba.-t .---.— kr. Uyapju 140 írl
tOO írl. Kepcte .— kr. Keliérbab 4.— - .
kr. nnrgouya — .Ö0-60 kr. ltükkfa 14.---- —
kr. Cserfa 12.--— . - kr. Tölgyfa 10.--._ kr.
Ke.ttliely, aug, II én. t»73. Huta 7.—7.60 kr. Ilutt 1.70-4.30 kr Árpa 3.80—3 60 kr. Kukoricta
I.------160 kr. Zab 2.10 - I.1H1 kr. Marbalius Uja 24
kr. Hurjtllius llja 22 kr. I)istni(lint flja 28 kr. Ujbor ak.\'.ja lo-lűúl. Óbor akrtja 1418 frl. 8xéua misja 2.2"- . —kr. frt »tnlii)4 m. . 80— kr. Keményfa ffle 12-14 frt. Időjárás : derült,meleg.
Ertek- es váltófolyam aug. 13.
ja/v uiutaliquus Ü».t35 ; Ú*/» uumz. kölcsön 73.50; 102.25.ki álladalmi kólesön 982. bankrészvények 235.50; hitelintézeti részvények 110. \'.•0; l»ndon 77. magyar földtehcrmcnlési kötvény 75.50; toiiesvári fOldtohermentési kötvény 75.50; erdélyi toldlohermentési kötvény 74.— ; horvát-slavon földtehermentési kötvény 105.75; ezüst 108.75 ; cs. kir. arany 885.\'/, Napoleond\'or 8.90.
Vasúti naponkinti menetrend:
idul N.-Kanirtérdl tlarcara ét UombovArra reggel 6 óra 18 peres
\', délután 2 , 43 ,
Dudára reggel 6 . 18 ,
délután l . 48 ,
ettve 10 , 43 .
Hécabe reggel 6 . 48 , •) délután 2
10
68
. . Triestlbo reggel
déimán 2 ; 23 ;
.A . . estvk 11 . 33 .
Krk. llarea- ét l)ombi>várr61 S. Kanittára reggel
4 éra 19 psres.
, . N.-Kanittára délután 1 . 21 ,
, lludárél , reggel i , <3 ,
, i délután 1 , 46 .
llértbSI
20
.reggel 4 .
délelütt 10 . xi ,
ettre 10 . 18 .
TriettlbSI , reggel 3 . 60
délután 1.9,
ettre 10 . 22 .
*) Csak Stuinbaüielyif. Itt* 7 órai várakutát.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Laj08.
Egy-ujabb szerkezetű és jó karbau levő zongora venni kerestetik. Minden közelebbit e lapok kiadó hivatalában.
Korcsma
fi 0
haszonbérleti hirdetmény.
Zalamegye, üutorlold községben 187-l-ik évi január 1-sótól 3 egymásután kővetkező évre a
fearosma és tasvégísfriag
lakással ós hozzátarto/andokkal árverés inján. a legtöbbet j igérónek f. évisaeptünibér 7-én GutorlYildön kia.fau«l.\'. lészen. >.
■ Klóré is a feltótelek a giitorltildi közbirtokosságnál i megtekint hotók. \' t»í 1 «> 1)
Gutorfőlűi közbirtokosság.
Árverési hirdetés.
Kustányban uihsgos gróf Battliyiny Qedí ur vagyoná-\' lm tartozó Ingóságok, mint lovak. fejőstehenek, nevendék ■ marhák, sorlések, kocáik, szekerek, és nyergek lóazorszá-
.....k;szabad kéz,bél aug.hó 12-én délelőtti 11 órakor kezdetét
veendő árverésen eladatnak, a melyre mindenki tisztelettel ineghivatliak. (1104-2)
F ■ Hcrtflendy Imre.
Wajdits József nyomdájába
előnyös feltételek mellott -
iicliány TANOM felvétetik.
aw Értekezhetni a nyomdatulajdonossal N.-Kanlzsán.
Kitűnő szerkezettt
bor- s szénasajtók
tized és hídmérlegek — ruhamángolék és csavarógépek, továbbá a legjobb minfcéga kézi, szállítmányi és kertieszközök, lóistállói készletek,valamint mindennemű gazdasági eszközök és gépek megszerzésére a legjobb bel- és külföldi gyárakból, legjutányosabb feltételek mellett ajánlkozik
Fackh Gciltí,
k«r*iked«tml irodája ...j) HudapMl, V. Dorottyautci* 10.
a pönleföldi
Árverési hirdetmény.
r . Az alnlirt urndalmi iga/g.ítós;i» rrv.ériil közliirró tétetik, miszerint folyó évi 1878. augusztus 21-én a Nempthy. és augusztus 22-én az afsó-lendv^i gazdasági irodában többrendbeli:
1 íioresiMk, malmok és egyéb .
Kisebb lclx-Éilvl, haszonbérleteit, egész majorok,
" .■pillétek és fundus instruutussal együtt ugy mint:
inaji/10 Imid 723 | " öl. bclsójég, 238 liold 912 1 " öl szántóföld, 32á llold, 687 |~löl rét, 2113 hold 36 [ öl íveto. legelő.s 2018 bold 300 I" öl erdei legelővel , | . • major 10 Imid 1014 j jöl belsőség, 310 liold 670 \' |0t
a/< OltOlUlZI umml műim ~>i tét, a»5 wdiou j3»i
:.-rin szelik legelő, és 884 llold 708 l ül erdei legelővel • major 332 llold szántóföld és 07 hold 403 ól réttel;
a piuczei
továbbá többreudbeli nagyobb cs kisebb föllítorületek, és végre az összes Alsó-Lendva s Ni- ip\'liy uradalmi erdőkben az idei
iiiíilíkolJiiliísi, <\\s ^iibiicsszeilcsi jopk
nvilvánifi árterei ujnTílatlovél utján bas/onbérbe adatnak. Az árverési feltételek Aho-Uendván a gazdasági irodában megtekinthetők. Kést Aho-I^mlván. 1873.évi augth/.tui hó 8 in.
Az Alsó-Lendva s Nempthy urodaíemnak
H108-1) Igazgatósága.
Bábos üzlet ós házeladás!
i
Nagy-Kanizsan. 1
A Iiifcy-kmiiüxai t!>l>i«<:z közelében, cjiv j.íl rendezett |
bábos és viaszk-tizlet,
inimlon búb én vinszlinmnkúboz sziikaéneH eszküziikkul n jó karbnn levő hú/zal vnizy n nélluil, inimk\'ii orálmn -szádad kézből öriik áron eladó.
Utasitósr ml a tulajdonos Laky .hums Bogilton n. p. Szombathely, vnjry ii lapok kiadó hivatnia. -
Antieholerinum
(Cliolera-Tlnotur)
Valódi minőségű egyedül: (1111-1)
J. PSBRHOFER
gyógyizerész és szabadalom birtokosnál kapható Déesben Singerstrasse 16. Egy üveg ára: 1 frt. o. é. postánküldve 1 frt 20 kr.
Ezen kitűnő szer ismertetésére sok oldalról felszólitutván, azaz iránti többrendbeli elismerő iratokból csak kivonatot közlők.
Tekintetes\'ur I Benső köszönetet mondok az Antieholerinum kitalálójának, mivel az én plébániámhoz tartozó 4 helységben azon cseppek használása által 7 embernél azt tapasztaltam: hogy az ökröndözés, hányszékelés, Jörcs és gyomorfájás megszűnt s igy az élet megmentetett; s bizonyíthatom, hogy azon 4 helységben csak egy eruber halt meg cbolcrában, a ki csupán kánforszert használt. Minthogy ezen a vidéken a eholera dühöng, az emberiség javára felkérem önt : hogy Eperjesen raktárt állítson és ezt hirdesse ki stb. tisztelője lankovics Ignácz lelkész. Szent-Kereszten, jul. 30. 1873.
Hirdetmény.
A Nagy- Kis-Kanizsa városok tulajdonához tartozó városi erdőkben ez óvben termett 3MCA.KI KL nyilvános árverés mellett folyó évi szeptember hó 9-ón délelőtt 9 órakor a városház tanácstermében bérbe fog adatni.
Miről a bérlem szándékozók azzal frt óvadékul teendó egyéb feltételek a polg.i Nagy-K-iJiizsán, 1873. augusztus 4-ón
1 í 05 -2).
itintnck, hogy a becsár fiVo-ja azaz 300 •ínestéri hivatalnál tekinthetők meg.
Bolus József a. k.
polgármester.
| Kzen cseppek használása teljesen hatályosnak bizonyult. T. Kernetc julius 2!).
\' 1873. dr. Blattny jár. orvos.
/ ÉLET-ITAL, \\
kltdníf híizls/rir
mltlá- ii meíldrídí, bél- íi gyvmorgürti, epeinger, hdngde, tengeri beteglég, viieleteionilde, dí\'matlnui-lg, etb. elten.
Ara egy nagy Üvegnek 65 kr., kisebb 50 krajezir.
SÓS-BORSZESZ
mlutházlHzer
iír H\'iUinmLee ulatitden Hírint. Gyors hatást eszközöl: Rheuma,c*A*, „aggaiíe, f aggd,, fog-, f.J, ée flllfdjdalmak, „emgyuU.M,, M/ekílg, bémMMk ub. .tb.llan: aJt foglinlili «»rül i> igon ajánlható, roCDny.bon • fogak flnyll tlSiegit., a foghuit erhbili, te a ttij tinta nagli.Un iel nyer a .■«.< elpinlgiaa után. Ára egy nagy üvegnek 80 kr. kisebb 40 kr. Használati uuiilás m.gyar vagy aimat nyelvaa, jtljaték.oy orvo.í. ogyíb sliimeró bi«oa;itványokkal, v«|>íniut Uiominyouim aéviorival, lmodon Uv«gho> moliékölte..ik.
BRAZAir KALMAN.
Gyári iroda köaponti íűraktár : Pe«t, or.tágut 26-ik »aám. llaktáraim: Nagy-Kanizsán: Riielhoffer J6iu)\\ Keszthely: Fuly Jáno, uraknál. (1094-8)^
.VAGV-KANim. 1878. augustus 17-én.
00-lIt szam.
r EKflzftéil ár:
•igcsr írre . . 8 írt.\' •fél évre.... I , negyén erre . 3 , KffU "zám JO kr.
Hlrdeleiek jutányossá
XYIL\'rt\'KRBKN loronkint 10 krert vé-
Zala-Somogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa varos lielyhitosiyánuk. nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a zalamegyei általános taiuíú egylet, a szent-balázs-, kis-komáromi és sümegh-vldéki flóktanltó-egyletek. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparban*- ugy a ,Zala Somogy* gőzhajózási részvénytársulat
Tizenkettedik évfolyam.
HIVATALOS KRTE8IT0JE.
Heten kint kétszer, vasárit a p- s csütörtökön. megjelenő vegyes tartalmú
A lap izelL-ul rétzét \' illető kozUmények a { íicrkeiztébex, — I anyagi réixét illető i közlemények pedig u j kiadóhoz bérmentve in-I tézondék:
| NAGY-KANIZSA ^ WI»i»!o.ház.

Ismét egypár szót a tűzoltóságról,
(\\r. M.) Lapunk G.O. számában julius hó 24-ról kelt ós a városi tűzoltóság intézményét tárgyaló czikkünket ezon mondattal fejeztük be. „Reméljük, hogy az önkt. tűzoltó-egyletnek minden körülmény között legalább 100 pártoló tagja fog megmaradni, kik 3 frtnyi óvi járulókaikat rendesen és szívesen megfizetik és - legyen az estipún a szükséges önkormányzati elvnek megiüen-téséfe — az egylet tisztviselői "választására befolynak.*
Ebbeli reménységünknek teljesülését forrón| óhajtva, különösen utolsó zárszavainkat akarnók ismételve hangsúlyozni, midőn értelmesb városi polgárainkat a tűzoltó egyl. iránti nagyobb részvétre kérjük; — mert egy erkölcsi testület aránylag, még sokkal jobban van utalva az erkölcsi támogatásra, uiint az anyagi segélyezésre, liisz már elmondottuk vala, hogy az ily nagyfontosságú és nélkalözhctlen közintézménynek fenntartási költségeit a végszükségcsség esetén a város tartoznék, —- de képes is volna — saját pénztárából fedezni egészben.
Igenis Nagy-Kanizsa városa képes 1c-ondne az önkt. tűzoltó-egyletet, ha kell egészen fenntartani; azonban seűiuii osctre sem volna képes azon nagy összegeket elótorein-teni, melyek egy az igényeknek tökéletesen megfelelő, nem -önkénytes, hanem kizárólag űzetett nagyobb tüzoltóiestületnek felállítása és fenntartására szükségeltetnének.
A főváros kivételével egész Magyarországban iiiucs város, mely képes volua egy rendesen szervezett, űzetett tűzoltóságot eltartani ; s azért általánosan mindenütt nagyon hiányosak is valának honi városainkban a tüzelleni intézkedések, inig az alkotmányos korszak bekövetkeztével az önkt. tűzoltóságok nem alakultak. Egyes gazdagabb helyeken már előbb is többet áldoztak talán tűzbiztonsági czélokra, nagyobb gondot fordítottak a, JiÖlö tüzoltószerek bevásárlására, a lovak Részentartására több tüz-ór alkalmazására, — dc mindezen intéz-
kedések sehogy sem közelíthetők meg azon nagy előnyöket, melyek még a leggyengébb önkt. tűzoltó-egyletek altul is nyújtatnak, — s azért most már minden városban, 501 kisebb mezővárosokban is törekednek ezon üdvös egyletek létcsiihetésérc.
A főváros, mely az utolsó időben a legnagyobb erőltetéssel igyekszik tűzoltóságát szaporítani s lehetőleg tökélyesbiteni s •e czélra roppant összegeket is áldoz, mindössze csak 34 lizetett tűzoltót tart. Ezen aránylag majdnem parányi csapat, mely évenkint mintegy 2.r>,000 frtot felemészt, természetesen távolról sem volna elégséges a főváros biztonságara, hogyha ahhoz nem csatlakoznék a 120 tagból álló pesti önkt. tűzoltó-egylet. Azon kivül még van liudán is egy önkt. tűzoltó-egylet, továbbá a goz-malmok, gőzhajózási társulatok ős néhány nevezetesebb gyárműhelyek is tartanak fent külön tűzoltó csapatokat, melyekkel együtt a budapesti összes tűzoltók száma körülbelül a (>00-at meghaladja. 11a ezen összeg személyzetet — mely a fővárosok nagy kiterjedését tekintve nem is tuiságos — lluda-pestnek magának kellene Maját eszközeiből fenntartania, akkor bizonyára nagyon kérdéses maradua, váljon egyultálába 11 képes e még az ország gazdag fővárosa is ily roppant költségtchoriiek (óvi 3Í>0—41/0 ezer Irt;
fllvliwlésóro. «•«•«!. m—Ki,: -...\'.i.i.-— \'1
A helybeli önkt. tűzoltó-egylet hetven egynehány tagból uil; ezekből (levonva a távollevőket, betegeket és más okokból meg nem jolenlieióket) átlagosan 40-tól — őO-ig lehet száiuitaui tüzesetekben. —Ezen szám közöuségeseu elégséges, de nagyobb\'veszélyeknél nem elegendő. — Ha N.-Kanizsán önkt. tűzoltó-egylet nem léteznék, városunkban (hol az épületek arany lifg sokkal tűzveszélyesebbek, mint a nagyvárosi uiagas kőházak) legalább is 40 tizetett egyént kellene felállítani, kik, hogy minden eshetőségre elkészülve legyenek, egyedül csak tűzoltási czélokra volnának reudelkezésre-Ezcn csapatnak feutartása (mely még alig fogná kipótolni a jelen önkt. tűzoltó-egy-
letnek működését) kellő felszerelése és ru-liázása a városnak legalább is 20,000 frtba kerülne, melv kiadás vagyoni helyzetünk melleit, ugyszólvúii lehetetlenség volna.
E szerint tehát reánk nézve feltéve, liogv városunkban a tűzbiztonságot megho nositaiii akarjuk, az önkt. tűzoltó-egylet fennállása valódi életkérdést képez. Hz egylet, mely a mint már érintettük mindössze cyenkint csak löoO frtot igényel; s ezen kiadást"ismételjük, a város ma is fogná különös megerőltetés nélkül meglehetni, azonkívül még egy kis részvétet és morajis támogatást kivan a város lakosság részéről. Azon íeliüit.i részvétlenség és közötíbösség mellett, nieiy cl ;i polgárság idáig az egylet irányába tanúsított; alig fog lehetségessé válni azi fen 11 tartani.
De mi is ösztönözhetné az önkénytes tűzoltót fáradsagos és veszélyes foglakozásában a kitartásra ? mi buzdítsa ót mindazon emiitett nélkülözések elviselésére, "midőn látja, hogy á nagy közönség ót és egyletét ligyclemniel sem méltatja? IUs/,.ó nem ki-vílT köszönetei vagy cauk elismerést is, hanem megelégszik azzal, ha egylete az értelmes polgárság által közhasznú törekvéseiben kellőleg támogattunk, ha annak működését egy figyelemmel kiséri!
Igaz, az égylet alapításakor nagylel-
frt valóban szép adomány! — de ezen adakozáson felül mar nem terjeszkedett a részvét. Az alapító tagok ezen összeg — a pártoló tagok legnagyobb része pedig .\'{ ftnak egyszeri lefizetésével, már mindenképen eleget tenni is véltek polgári kötelességüknek. Az évi nagygyűlésekre 230 be- j irott pártoló tag közül alig 20-an jelennek í meg é.s — a mint bizonyos forrásból tud- j juk - a választmányi ülésedre, (melyeknek \' alapszabály.szer illeg ha von kint egyszer kel- I .éne megtartatni — alig évnegyedenkint | egyszer sikerül a határozatképességhez meg- \' tíváutuló váiasztm. tagok számát összehozni, j Ily körülmények között 11c csodálkozzunk, • in még a vezetők is és azok, kik idáig a/*&
egyletnek legbuzgóbb tagjai valának, elked-vcili&itteinek. A legnagyobb lelkesültség is idővel elhűl, hu az setnmi lelól tápot nem nyer, ha mindenütt csak résztvétlcnséggcl és közönyösséggel találkozik. Azért tehát itt ismételve adunk kifejezést azon óhajunknak : miszerint az öukt> tűzoltó-egyletnek mindenesetre legalább is 100 pártoló tapja maradatid meg, kik még akkor is, ha a város az egylet évi subventióját 800-tól 1000 frtra felemelte, a csekély 3 frtnyi járulékot rendesen és szívesen megfizetik, de azonkívül még jogaikkal élve, hajlandók is lesznek az egyl. tisztviselői választására befolyni és az egylet működését némi figyelemmel kisérui.
A szeiit-adorjánl népiskola alapkőletételéhez.
Tnboly Viktor betzide az elili tztnt-adorjdni
Mptkola al ipköUtitele alkalmából.
Melyen tiszteit közönség! Ila Európa müveit államairaj a különféle nemzetek közművelődésén! tekintünk, találni foguuk azokban, a poltura, a szépművészet, szóval: a korszollem kívánalmai szerint bizonyos jelmondatokat, mint vezérelvekot, melyek ezekook haladását, életr< valóságát jelzik. Hazánkban ma még a „miaty&uk* ismeretes jelmondata után, hogy rudd meg Isten a mi minilounapi keuyeruuket" szulonokroi le a porkiinyhoig, a salonokban ugy, mint a ligetek bokrábau, testületek ugy, mint egyesek ajkáu, szünetet nem ismerve, hangzatosan terjed o refrain : .Néjinovelés! jöjjön el a te ország* d !*
Do míg iiiás cultiirállamok nem sóvárognak többé ezen or»z\'ig után, mert azt már ugy ii rég bírják; addig mi Jeremiás siralmaival versenyezve iruuk,olvasuuk, beszélünk, szónokolunk a népnevelés.érdekében, ép ugy, jnikép én itt ina szónokolok.
Ks ha ouuok mindenki által tudott okát én is keresem; hogy tehát miért vau e* igy hazánkbanV . . . lehotlen, hogy e napon és bolyén vissza no tekintrok hazám sötét múltjára, lehotlen, hogy vissza no tokintsoko uapon ama sötét századokra, midőn a tudásnak pisla mécs-világa csupán ogy pár zárda mohos tala közölt tengette halaváuy világát, feltárulnak ma előttem amuz idők, midőn tinta helyett vérbő már-
TÁRCZA.
Feldúlt menyország.
— Költői beitély. — Bagi Lászlótól.
Hullatja levelii sí Idő vén fája, Telítvén hatalmai rétégben alája, Kii ei avart jártain, tüniídve megálltam, Kgy régi levélbeli ezt livit találtam.
Arany, ^lluila halála.)
Miért it olt at ég kebleink be Örömet, boldogság ériatet, Ila ait befogadva táiveinkba Mindörökkön biruimk neui lohol I Oh, inért Udvöiit egy pereire minket, Ila kárhoial, ml ulána jő, Mért hagyja Umeiui kvdveainket, • Ila elisnkit tSlök a jtívS I
Marnotok lepték ol a mesükel, K«ent érielemtÖl bővülve fel, Hiabadiágot védul hívták Őket: S abban mindenik llgyéro leli Kétiek miud a háborúba nieimi, • Káradttáglól leikok nem riad: Iliit ott ctak annak lehet piheunl, Akinek már tObbé uem virad.
... Ugy fttvogy atttonjr it kikísérts Fiát, aki uiindoue vala, Végtvleii volt liontkeívlnie, t érte Fiát, — mindtnit! — adá oda :
8 ha tán tOnik ott napod viradta," Mvgáldlak^ hugy cteudeiou piUsuj.*
Mellette állt u •jo a liúuak.
Krsö sslvll. itt |i, ttelid, kecset,
S at tem pana • tlá hangján a bünak,
Megy uiit elve <l, ni\'ki mily becset.
.llfl.éged a<en otkUj. l feloldom,
Mogy uem liagyandat itt o földön el,
Ily váláaiuil ni et marantald tióiu,
Kbben tiivein negnyngvátra lel,\'
A liú megbaiv néttu Sket:
.Anyám, nép Ilonkám, kedvralm I
Mott elhagyni etl a nülőföldet,
S mente elve elliek lépteim :
l)o bármely vidék gyöuyOrél járja A lo. llad, — a lo lulvetcd, Krletek •>•01 égbo fel imája, Migntm a tlr hantja majd befed.-
ScivUk telve. Mért lovább bottélni V Kgy illőiét mindent ölhettél : llo*y egymásban fognak majd r.-im\'lni, Mig a vittonlljitái napja kél.
Kgy öleié*----Még ogy .liten-áldjoii\' ,
•S Kndro-elhagy hitvett ét anyát i Hogy a . taták metején mogtiálljoti, — H tán olt leljen majd őrlik tanyát! •
A távolban eltltní! alakra Kél nii vet UucaiV-tekintetct, Num kelnek bár panattlé ttavakra : Illába\'titkolnak egy könyet! Oh, liehét volt Igy elválni Uilo, Ilin a véttthotd etalába megy, Honnan egy hír ifiig jü felöle, 8 tán balálárél betxél vt egy I
vidéken jára, . lakot
Mip Kndro n
Anyja a hitvese o|iodt uláua, Hogy felülő hírt nem ballhatott.
Jdavlgatták a nap kelétével s .K napon hírt fogunk hallani." Még it a napol, alkony jöttével, .Nélküle láttak hauyaUsui.
Ma távolban j>or emelkedett fel, Hírnököt véltek ük tejleui ; S inidüii inegctalédtak e reuiényiiyel, Ne in mdlák blijokal rajtéul.
•terellek,
...yl V
miilt ;
<» volt, kinek életeéri romegti-k,. Kiért tii\'inak tflrfl könye hullt.
l)c végre jölt hírnök a váróiba, Kálral vall, Kndro ügyfele, .lii barátja, aki hil.él botit, oh, bár maradi volns ott vele ! Ilettélle. Iiojty Kndie iiiuct a haddal. Hogy kör.tlök lilkon megtiökött, S nem lörődye aeinmit a magyarral, Ar. ellen«éggel frigyei kötött.
Hogy a( őrsöt érvül li\\jyilkolU, Ugy jutott at elleuiéghet át. rt mo.t et elleniég torában állva,"
,l.r.vl art. ki védi a hatál I.....
Megvetették Kudrél íimorőii, Nevét in gylllöllék, átk.nák, M«il nem tuil halni átért, mi bőti, — De él átéri, aini gyávatág.
Mint le.ujlA et a l.lr „Ivét!" Inkább vitték volna a halálra, Hgyia mit fog érni igy a léi-/., fin Ilonkára- még rtapá* vára,
S férje tudott véle játttaul!\'
Mogy gyűrűiét mát antonynak adu, Másnak ! kit nála jobban tterel, Ki el.\'.tt galádul eltagadta, Mogy innenié at Ilon nevel I . . . Véghetetlen (i brttéd fuláukja, l.etujlja a ttegéfajr nő itivél, Kgéböl végtelen mélybe rántja, Meljr oly fideg, mely ojyau aötét I
At a két nép rétit,,piro» rítta, Moly. eddig oretáin úgy virult, At enyészetnek uiár neiu sdéta, — At c»ak ugy él, ha a ttiv vidult. .Kölkereiem, legyen bár akárhol, Kt ha ttiv tterelme már kihlllt, Oljöu meg úgy kete Irgalumbél, Kete, melylSI e\' itiv Odvötlllt «
l)o anyja nem hitlo, — nem hihette I Mogy kinek egy éltet áldotolt, •SxivébSI őket rmámkivetette, Mogy legyen torsuk megátkotoll. Ncui átkoiá. Tudta, hogy liántk Stava ttenl ttó. hatug nem lehet, Ám hatug bettéde a világnak, Mely ekép ítél fia\'felett.
Aieta nyugodt. .Steme könyet uem ejt, Kt fáját uem bántja tagjait. Aggodalmat kíto tilka lem rejl, Kiivét, lelkét megedtó a hiti Illat tőle tamilt hátát (terelni, Keláldotni érte mindenéi, .H lanullt, mini kelljen atl megvetni, Kinek annál kedvesebb a lét.
„Menjünk lányom. Add keted ketembe. Itl at élet ugyia oly rideg. Nem uéihetünk itt acntlvet nembe, — Minden ajkon megvetéa remeg I Menjünk atl at embert felkeresni, Ki majd nekünk bitonyiágol ad, Mogy nincs joga ativüuket teltetni K gúnynak, uii uovilnkhül tapad.
Jé köntös at éj aötéle ; benne Kiférünk mind, imncrellenlll. Kincs. Nélküle tovább nem mehetne, Kinek arciáii ttégyon pírja III." \' . . . Mikorra a nap virágkelybcl nyit, A kit hát már lakó nélkül áll, Kgyet-egyedtll, mintha lakéit Kihordotta volu^a halál I____
tott kardbogygyol irának soha nem múló belli kot történetünk könyvébe,látom kttlönöson (ja-c*ej <1 vidékének sivár elhagyatottságát ós amerikai modorban, látóin a puszta egyszerűséget, mely. miatt a későbbi illőkben egy atatisticus erőteljes népíajuiikat .picziés báazlinak* merto nevezni! ott látom ama dombon a szant-adorjáni vörósbarátok kolostorát i»ü«/k.> ormával, mely utóbb a zalavári apátságnak ulegliajol.
Képzeletembe idézem a kevély és Ifirés lindvni BánfTynk itteni sasfészkeit. . , S midőn látom, hogy évtizedek,JUz*zadnk rohanunk az enyészetbe éa a tudományokra egy fillér,,egy J" szó nem adatik: olkomónil lelkem borom.-", szelleftio . ;. de majd ismét m.^ign*ztHÍ.Hhn.. mert hisz ezérte nemes nemzőiét neii^\'b h-1. nem szabad okozni, Honinfifgv ven»*tl«gá»fjnak zajában, melv e|ii. ijü»* a mozaik f-xemlea susu gását . . meri lilsz ott van Nagy LajtU. Mátvn király az igazságos és később. Mária Therozia békéi korszaka,\' melyek tanúskodnak arról; hogy valahányszor a béke áhíáaáit élvezé hazánk, ugvan|>vistor előrehaladt a tudományok* _
ban és ha aztán ismét vismesett: aTnmtrnktr-j ben vanvtáir csak ama béke rövidsége v0,t! ,in " jelenkor ban is mint láugoszlop emelkedik ki EötviS
dicső alakja a derengő homályból----Sínig
kormányunk a béke olujágának jelmondatával azt megkoszorúzza, addig annak áldásai között sok lelkes h.\\zufi, mindmegannyi apostola a népnevelés szent Ugyénok fáklyával kezében nnéuykép után rbhan és még hazánk 11 látott világot - "
Kelt Szent Adorjánban, 1873-ik évi nagy ■ boldogasszony havának első vasárnapja utáni I hétfőn, vagyis ntig. ll-ik napján. I. l-.oronc* i Józaet magyar király mogkoroiiáztatásauak he- j tódik évében, Herlelondy Káimán.fó.spánsága alatt, midőn Trofort Ágoston oktatásügyi mi- | nistjuva népnevelés Ügyéi számtalftii bölcs mtóz-j ked^tl előmozdítja és a mikor a megyében I tanfelügyelő Ntteseoz József, e vidéken szolga- | biró Szigethv l.jes,u kerületb. n pedig negyed ] izbetii országgyűlési képviselő Molnár Pál, a ko/*ógbeii pedig egyik első birtokos (Yigány JJ. rtáían mint őzen iskola legfőbb pártfogója viila. J5/erkoízt.«\'Í\'uboly.Viktor s.-k. mint arra :.1k.\'rt videkbeli birtokos én ügyvéd.
Következnek «z iiláirások.
I
btui soha nem ismert, nem látott világot szór a néj^pveléa elhanyagolj állott éjjeli sivatagá-
Lélekomelő példa erre a szent-adorján közösiskola talpk.ivénok inai letétole! lelkesítő példa az, hogy itt o fóldón, hová ma ily szép számmal zarándokoltunk .emberemlékezet óta és igy soha, soha! nem tanították az ábécét sem! hogy itt most mégis ozcrök\'bi kerülő haj lékot emel a jolenkor az utó<l»k számára, mely nok ozerek-örülnek éa ezer óhajiiis r\'pül az é( felé: hogy ezeiekknziil azou egy,.kinek abban j a Nuricsanyi kisasízonyo legtöbb érdetue vau, ki azért legtüúbet áldozott zonaí, mely elnevezést
éa ki uein más, mint oki* holysóg ugyik- Uigj^ j ír ~inA .........*
kosa: Czigátiy Beruíitu sökájg éljen ! ?! | k<
lluluton-FUrctl, nim. 7. is<3.
Szerintem post festum aeribere, nem oly fölöslegért vagy iukább nevetséges dolog mint po« festum oántaro és hu ön is ily vélemény-
--nr^táirnem utasit vissza, ha tisztelt lap
jában mint füredi levelezője, illetőleg mint at Annabál tudósítója vendégszerepelni kiváuko-zöm. - Anna napján Bécsből ideérkezvén, magától értetődik, hogy az Annabált megnézni eltökéltem magaiu. Mikor a tánczlerembe léptem már a bálélet élénken pezsgett. Deli karc.u szép hölgyek\' már bevülteu lejtették a tánezot, a egy szép szőko kiasszony, kit egy honvédtiszt occupalt, oly szenvedólylyel tánezolt, hogy Heine szavára emlékeztetett, ki a stóko nőket fagyott champagnerhez hasonlítja.
Ámbár a bécsi olite-bálokuak gyakori látogatója vagyok, mégis mondhatom, hogy már rég nem láttam cgyszojro ogyUtt oly »zép hölgy-koszorút mint itt. Ea hogy k<;dvo»kcdhessok
olvasóközönségének a szép hölgyek sorából, kik
a bálon jelenvoí\'.ak-\' néhányat megnevezők.
Itt volt a báj teljes Tóth\' Zíuzsika kisasz-ég ] szony Tóth Vilmosnak.szép leánya, itt voltak
...... \' ------ -ok, a Balatonnak arná-
.................bátor úszók
lék, mind egyszeri pi rop tarlatanbonöltöz-ilve. Egyáltalában ugy vettem észre, hogy -
,/l $tent-adorj<iui klUl)ti$kol\'t lnlfkövcbe bcj< l\'ltvit memorandum.
hölgyek, u\'om tüdőin szántszáudékosan vagy par liasard, mind egyszerűen
oltuk öltözne.
És meglehet, isolálva maradok Ízlésemmel, A magyar nemzet jólétéről , ! deezen .egyszerűség nekem jgen totszott.Sze Hogy legyen nagy ea dit»"< mint Hajdan i\' j roti.ém különben azt látni, ki Kesy igazgatónak Adjuk orökomlékoZMt gyanánt ....... \' ""\'"...........
Mi alulírottak a haza iigyét wivtiiiköi viselő polgárok, honluk es honleányok- Krisziu kzÜi«1cso után «vi uugit»z.ius no h-h
napján, tnidön nagv a/ánúsitg, rngályos ny.i- r. vályúk, ro»* termés éa ozűrnyi csapa* sitjt\'vaU közös mindnyájunkat, idejóitünk vigasztalást . keresni «zou örömben,- nielyot érézuiiiik kell ; \'"-géaz szivünk mé\'yéből a fölélt: hogy ó vidék- ] n«k legelső iskoláját » mai napon építeni j kezdjük. — • \' í
Kljén néhai báró Kötvös József szelleme! Ejen Deák Feroncz, ki azon szellemnek még niost is ragyogó csillaga!
Éljen az\'lbü7 ki alkotmány, mint u népnevelés előmozdítója 1
Éljen a szabadság, egyenlőség, testvé | riség I i
Legyen üdvözölve az új iskola és legyen ,
állandó, mint a kőszikla, melyre o vidék jövő j boldogságának anyaszoiitegyházát felépíthesse !
szeretetre méltó unoknhugái, egyszerű bálolt. 11 vébtín nem találná elragadtalónak. Kár volt, hogy Balaton-tMrednek jelenlegi diszo a bájtel-jtói és husonllthntlan szépségű^Fiátb kisasszony
len. Láttam őtet\'tegnap egy iuiprovisall tánez-estélyen és kérem \'ne méltóztassanak exalliro-zott.embernek .tartani, ha azt állítom, hogy szt;pség<V kelleme és bAjielj-
niiulen
modora
t képeimet túlhaladta. " De maradjunk a tánezlorotiibeu s miután sem Fiáth bárónő, sem Sennyeyné ottan jelen nem voltak, más alkuimat kell ott keresnünk, hogv vílök kedvesen foglalkozhassunk, ámbár inegvaiíom ez egyszer igeu nehezemre esik a következetesség. Már a nap uralmát kezdte gyakorolni, mikor még a báliélot pezsgőén foly t,, mint ia .Krach", cholera és más ealamiusok nem is nálunk, hanem Madagascar királyiágban izgatta volna fel a kedélyeket. Do jobb igy, mort nem akarnók, hogy nálunk ia Sehopjien-hiiuor és Youngféle sötét életnézetek gyökeret
vorjonok. Es én avval tartok, ki az 8 királynői közelében azt gondolhatta magában : .0 Köni-gin, díft Lobon ist ko schiín." Do annyiban moderálva volt a jó kedv, hogy kihágások nem történtek, melyek Füreden, mint mondják, ilyen alkalomnál, a normális tünoioéuyekhoz tartoznak.
Hogy az idén ily extravagáns lényokot, mint például korán reggel zeneszóval Balaton urfinkk visitot tenni, és a beteg gyenge-idegit alvókat álmokból fölriasztani, registralnunk nem kell, nagyobbrészt, az itteni fürdóbiztos Szabó urnák érdeme. 0 egyáltalában sok érdemét szerzett magának a rend és csend fentar-tá*a körül. Cuiqiio siium.A fürdőhelyről, a társadalmi viszonyokról, és do d" biB robus szives engedelmévelmáskor.^Szivusen vesszük! Szerk.)
Dr.BlJCHWALD MÓÍt
Uíoiböl
II l r»\' k.
— Zuluineyye alispánja egy hónapi szabadságidőt vett ki; készséggel elismerjük, hogy a munkán tisztviselőnek mind egészségi, mind szórakozási- szempontból, illő s méltányos a szabadság idő élvozelo. azonbau kifojezést adunk abbeli óhajtásunknak is, ha a körülöl-Ilink már grasszáló cholera komolyabb szint ölt Zalában, a köztisztolotü alispán szabadságidejének letelte előtt is n megye székhelyére ji\\ a hivatalos intézkedések kellő megtétele vé getl; noha jelonleg alispáni teendőket is végző Svastics Bonó főjegyző ur ismert erélye-, figyelme- és. buzgó intézkedésében megnyugszunk.
— Kinevezések. A földművelés , iparés kereskedelemügyi m. kir. ministor Grand-pierre Károly és Qpris Péter nagy-kanizsai távírdaigazgatósági ftléiglenes titkárokat vég-légcsőkké nevezte ki.
— A hxotnlxit\'ríelyváront rom. kath. olomi főtanodánffKóvkönyvo bokűldeteit hozzánk, melyből látjuk, hogy az első évet sikor-dúsan végezte be, inert az intézetet látogatók száma 704 volt, és pedig 394 fiit és 370 leány.
. — A kiinyvnyoHuláHxat Magyarországban való meghonosításának 400 dik évfordulóját a budapesti könyvnyomdászok és botü-öntők egylete szeptember 7-én tartja meg, mely mindazokat érdekel, kik szivükön hordozzák az összes emberiség szollömi jólétét, a közművelődés fejlődését és az irodalom lolvi-rágzását.
— Somogyban oly mennyiségben van-.„„i, .,if«,«*..t/ a mezőkön, hocv a városi ember
arról \'fogalommal sem bír. Rövid \'/» órai seta alatt több százat lehet megolvasni. /V tarlókon folytonos zörej hallható, mint midőn lovakkal gnbnát tipratunk.
— lietner Ellán, gyakorló tánezmeater Nagy-Kanizsáról Keszthelyre érkezett, a itt a táneztanitást lolyó hó 17 én tánezfüzér tartásával nyitja meg; amidőn tehát az illotő t. közönség figyelmét oi re fölhívjuk egyúttal meg-említjük, miszerint nevezett lánozianitó valamint Nagy-Kuuizsán, ugy Kaposvárott is a legfényesebb sikerrel működött, mit nemcsak a lapok, hanem az általa felmutatott jeles bizonyítványok is tanúsítnak. A tauhelyiség az .Amazon" vendéglő nagytermében fog lenni; tamlij hat hétre ti frt, zenedij külön, 30 kr. he-tenkint.
— Felhívás Magyarország s a.külföld tanítóihoz! A bécsi nomzetközi kiállítás alkalmából Uudapfcstro is leránduló külföldi a hazánk fővárosán átutazó magyarországi tanítókat szí vességgel fogadni s azokat olszállásolni a fővárosi tanitói egyletek és tcstülotek kedves kötelességüknek- ismervén .cl, a bel- és külföldi tanítók fogadása- s elszállásolásáról való gondoskodást. a fővárosban ez idő szerint létező báróm népnevelési egylet köböléből választott 30 tagú bizottságra ruházta. A bizottság ingyen lakásokról már gondoskodott, s ezentúl is min dont megtenni iparkodik, hogy pályatársaiknak Magyarország fővárosában leendő időzését megkönnyítse, s ezt hasznossá és kollontGSAŐ tegye. Felkérjük tehát mindazon bel- flMiül-földi tanitótársainkat, kik a bécsi nemzetközi kiállítás tartama alatt Hudapoatre is jővén, vagy itt átutazván, 8 ingyen lakást óhajtanak nyerni, ebbeli szándékukat a rendező bizottság nuk idejekorán jelentsék he. A megkereső le-velők Falvay Antal úrhoz, Budapest, Deáktér 3. sz. a. küldendők. Kelt Budapesten, 1873. aug. 11. A rendező bizottság.
— lioross Imre., pesti fényképész, o napokban nyitá meg fényképirodáját Keszthelyen! l\'eati-utcza ,Horny"-léle házban. Fényképeit csínnal a élothiveu állítja elő, s igy pártolást érdomol.
— A tlél-xalal takarékpénztár félévi üzleteredményo 1873. Teher: Botétek után fizetett kamatok 24 cs. kir arany, 1847 forint 18 kr. o. é. Betéti tőkés és folyó kamutok 138 cs. kir. arany, 8247 frt 17 kr. o. é. Részvény tőke utáni 6°/0 kamat 1500 frt o. é. Tiszti, napi-biztosi és szolga fizotés 1824 frt 91 kr. o. é. Házbér 275 frt o. é. Jótékonysági számlá 4 Irt o. é. Költség 153 frt 53 kr. q. é. Adó 750 frt o. é. Nyugdíj alapkamatai 78 frt 8^ kr. o. é. Tartalék alapkamatai 94 frt 29 kr. o. é. Részvénytőke kiegészítési alapkamatai 134 frt 55 kr. o. é. Gyűjtő-,s önsegélyző egylet tartalék alapkamatai. 124 frt 03 kr. o. ó. Viszleizámi-tolási költségek 24 frt 01 kr. o. é. Kamat visz szapótlás 11 ft 25 kr. o. é. Nyeroméuy 3 db l»> frcos arany, 280 cs. kir. arany, 8191 frt 41 kr. Összesen: 3 db lOfrcos arany, 442 cs. k. arany, 23,200 fi 70 kr. o. ó. — Jövedelem : Kamatok köiolozők után 3 lOfrtos arany, 344 cs. kir. arany, 15,028 frt 04 kr. o. é. Kamatok váltók után-71 cs, kir. arany, 5505 frt 79 kr. o. é. Kamatok érték előlegek után 474 frt 04 kr. ». Kamatok késedelmiek 108 Irt 53 kr. o. é. Ka inatok vegyesek 0 cs. kir. arany, 43 frt 22 kr. o. é. Dijak beirási 21 cs. kir. arany, 752 frt 84 kr. o. é. Dijak őrzési 83 frt 28 kr. o.\'é. Dijak nyomtatvány 20 frt 90 kr. o. ó. Dijak részvény átírási 27 írt o. ó. Arany számlára belolyt 3 frt 20 kr. o. ó. Visszatérített költség gyűjtő- a önsegélyző egylet által 1140 ft 72 kr.Összosen : 3 db 10 freos arany, 442 cs. kir. arany, 23,200 írt 70 kr. Kelt N.-Kanizaán, 1873. junius bo 30-án. Knáusz Boldizsár m. k., könyvvezető.
— A buditpesti lapok figyelmét felhívjuk a fővárosban léiező nyomdák magyar nyomtatványainak lőhető hibátlan kiállításaira, ott kell a gúny fegyverével hatni s nem a határszélen küzdő magyar lap gyengébb közlönyeit kapni ki, mort itt a gyengébbet is ápol nunk kell csak azért is, mért magyar. Egy c»-küvéarci meghívást k&piunk,molyen boszautóan veszi ki magát o kitétel: Nyomatott ZeiiUr I\'eit, hlvAntlr 1. sz. Mi oz? Bizony, bizony azt gondolná az ember, hogy Chinában adatott ki.
Kgjr féktsieu ««eliVnUlyt tiplíla Kmire nrje iránt Filtrál, l\'ukla tőn, liotcy mód»t inni talala, Mint t.-lj«»ülj-»ik álmai. Moil taliát, h.,gjr Endre mtaíxe jára, Já alkalmat vitt ragadni meg, Amit fellialználliat Rnjavára, Hogy elérje, roirl nive remeg.
Tudta G, bogy Endre mt»«e földön Mint honáho* lifi, kaputt sebet. Í\\i hogy műit sstlliifoldér* nem jfn, Mlg-liell^K sclio b» nem lírgfd llixflii tőle U«nt« neiínrk, llo^y merclini- Látatlan. «->?« llogy jú oll\'alma volt .-Utúio-k, Mely mrgildá, ai anyai kőn
Ko azt >i galádul eltagadta. Amit hatatja tüle Uctlt, Mrit klnriít elrabolni akarta, Sem tlírfidvc aisal, ami ssent! I>o liogy a kis lakol felki-roste, .N. m találta lieunu kedvexét ! S liogy írkcaísél hiába leste, Öfiilet aiíjlá »«iv«t, e»«ít.
Tévetegen járkált udvarában,
Kuli áj át uuvtépto, jajgatott,
vindá, hogy mit letz háiiatá\'iaii I
Atk ozá, hogy. meg nem hallhatón.
n » ,tét gondja mind zuly»»b lón,
M<n \'.avart éiz.ael a kúthoz állt:
Mit kumzuo már ilt\'a földön /
Kelkcrezto- oll lenn a halált !,.... !
Ne ii ii mehetult már rzatába Endre, . ■ i i
Fél karjával nem oda való. •
D« mehetett oda, hol. pihenve,
Fél karja még öleléiriejé.
Elii idült hát, bár zebe még zajgott,, I
De ttlié a zzuiivcdézeket.
Hit z reménye fája már kihajtott,
Ö lovole jé kr a <eb fotelt!
Oli, miiit^racgörttlt •atllöffihlínck, Mldfin fáradt lábát rá teví, Vigaina lön tieuvedclt szivének, Hogy eit a napot megírlieté. Ment.! H«erelme, (,tán balsorsa!) vitte, Ilii/ ba elfárad, majd megpihen, lloí kedveieit találni bitté, - • \\ Megpihen kél nzeretö »<i»en
„E mező volt, le.l »uk.«or enikáiluuk
Oyermokkoroin jálszé-táriival,
B fa alá siettQlik, lia áztunk,
Ez fedett be lomboz ágival.
Oh, mfgény mezS, mivé lovíl to,
Hogy cltllntonek sséptégoid.
Senki, aine* már, ki napját itt élte,
Visz, vihar Itltok vendégeid. j
Enyhe nap virágaid kélyl.ébül, Itígg harmatát nem ev.knlja fel, -Dörgő villám jár reád az égből, —
Levegőd i z piinztiilázt leheli.
en.le lány k oazorút fűzi
-Nefelejt.bí il zzéy feje köfé, —
Nem jq uki gondját ilt ultizni,
Mien ogés z nap főjél ir>ré.
Egykor a pásztor az ezt ködében
dalolva itt epedt, —
Madár vijongott bokr od tövében,
Mit fürge gy. rinuk fészkén lepett. De liajh! már végig, toiibolt te rajtad A honvédőt (izf! vad lova. Ilokroddal\' az cleatet takartad, Ki num meiiijkUlhotott lova.
Mn.t előzött lakéld nem jönixlk, (titka után járja földedet. Nem hallod egy hangját ai örömnek, Mert, ki erro jár, az nem net it.. . Itt a várói, amelyben izülettem, Hol ajkam imádkozui taftult, Hol gyermektréfáim elnevettem, Hol zzivern izerelmi lángja gyúlt.
Ah, ez az ntcza itt oly elhagyóit! Mért oly rideg, inért ilyen kihalt? Ilonn* egykor vig lány dala hangzott, s hadfink har«"iuija rivall. Az. én azillő hátain iz im itt van, De kéménye mért nem f.lzlölög ? Nem vár zenki itt az ablakokban T — De hiszen nem tudják, hogy jövök I
Oh. mint fog Ilonka majd örtllni,
K. jó kedvében miként kaczagt
Anyám hugy fogja zzemét törülni I
(Fogod te ia mindjárt, menj be czak I)
Mi ez ? Itt ez. ajtd uiért raukatlan t
H «( udvar inért ilyon gazoz ?
Ép olyan, mint amely ház lakatlan, i
Melyből kihalt a tulajdonol.
NincsI Henkl sincsI Anyám, zzép Ilonkám.
Nem halljátok hivé azavamal í . ..
Vagy ide a kertbe mentetek Un,
Kélaiu bezzélni >zép dolgokat ?
Oh. megyek ... de hol 1 .. hová maunétek V
Ez a keit... milyen inaginyoz ez I
Mázkor innen dalolva jövétak,
mozi itt egy hang «e rezzkedez t. . ."
... Ki tudná lefesteni fájdalmát t Hogy megtudta a történteket.
Midőn hallá, mint hagyta el I.....ál,
Kioltva egy en.ber életet. i Mint zujtott e hír két női lelket ; H ,n«m bírván el a aulyos csapáat, .Szégyenllkben hagyták el e lelket, Ksrezsndők boldogabb lakázt. ,
K mozi, ki tudia, hol. vagy merre járnak ? Hová bújtak ? Tán a föld alá. Hisz czak az, ini őket a világnak (lányjátéi legjobban évhatá. H ki tette ez? (Nam magad hibája.) Jé barátod, lolkeJ jobb fele-. ,I»tcn legyen irgalmaz birája, Hogyha izembe állhatok v«l«.*
, El e földről, hol annyi czapáz ért
— De hol hagyhatod gyölrelmsd el V Véghetetlen ez, mit elméd nem ért.
- Kánai le.z, ki majd megfelel : Fel kvll őt találnod, fel, legyen bár Itt ftílöttUnk ez a fényez ég,
A földieké aarka az, ahol jár, Vagy a zötétlS pokolfenék I"
Mely utón haladjon, nem kérdezte, — A legjártjUtlMin elindula, Ez az a teiuatöbe vezette: — Legjárlabb ut akkor ez vala ! ... Kgy zirkerezztrs a temetőben „Fátral Jenő" van írva fsl. Hogy meglátja, megremeg teztében, Megremeg benne zzfv, éiz, kebel.
.Nyomorult, ki egy menyet feldúltál, Lelked tehát menekvé.t talált t Hogy előlem a pokolba bájtál, Egy gyei kerülvén a zzáz halált.* - . . Omlettel döngeti a hantot, — De má\' a zlrban nincs szenvedét.— t O zir hát, hogy a* nem ad jaj.hangot, Magának fáj mindenik ntés.
A gyógyuló sebet oldalában l.áza< kezekkel zzakitja fel : .E vér legyen, mitől zlrhazádhan l.elked nyugatomra zoli\'ze lel." Fóly a vér, fogy erejo teztében, Hzárnyakon közelget a halál, De máz ia közelget ily zehtébtu : Két nő, aki fölötte megáll....
Oh, nem tudnak fölötte megállni I j Lerogynak a íájdalom alatt : .Oh,"maradi, .mért akarsz égbo zzállni ? Haivllnk te utánad megzzakad. Oh uézd, hogy mi meztze, mezzze jártunk, 8 megbizsuyitánk, hogy hQ valál,— Nyomor volt bár utuukbao barátunk, Ds a ktlzdis iiksrrs talál.
— Jótékonysáp. Ardayné sz. Tlnrvcy lila asszony szembajban szenvedő stinéuuő se-
,gélyezéséro Wittinger A maliié asszony ivón ujabban begyült 4 frt éa pedig: Slivegjártó 1 frt, Wla&sics GyulaUJfl, Bogyay_<)dön 1 frt és Zakállné asszonytól 1 frt. Ilokody Antal »zinigazg*tó ur o lap szerkesztőjéhez 30 frtot küldött következő aláiVási iv kíséretében r Bokodyné 6 frt, Tintámé .\'( frt, Kautui Teréz 1 irt, Berényi Gyula 2 fi t, .Szabó Gy. 1 frt, Kapocsiné 1 Irt, Zádor 2 Irt, Baksay 1 frt, Rónaszéki 50 kr., Szabó a neje 2 Irt, Ligeti 50 kr., Somogyi 2\' frt, Uemjén Mari 1 Irt, Miksai 50 kr. Thassy Oyuln ur Kis-Gombárél 5 Irt. ■ Végül Ur. Laky Kristóf k. ügyész ur,6\'mindem .lemos ügyéri láugbuzguloiiimul viseltető emberbarát 10 frtot aduit át e lap szerkesztőjének, mely összeg a többivel együtt azonnal kézbesít lelett :» szenvedő nőnek, ki is általunk legbensőbb báláját nyilvánítja a feledhetluu jótéteményekért.
— Ilymen. Eichberg Jcnuy és Nóvák, Sándor esküvőjük nug. 19-éti^délután fél két érakor lesz a nagy-kanizsai izr. imaházban. Kísérje boldogság az uj pár szent frigyéti
— Oerő J. színtársulata Zala-ICgorszeg-ről Körmendre távuzik. Szándéka volt Nugy-Kanizsára jöni, azonban Jiokody Antal sziu-társulatával mar szeptember lil én ideérkezeud (s így a kis időre s néhány előadásra nem te-lietie myg az idoköllözködést.
—Mi\'l/hlt\'áx. A „Keszthelyi I)ub egylet- foly.ó évi augusztus bó 20-án a „Niesz-neru fóle kertben tánczczal összekötött rendkívüli dalestélyt tartand. MAsorozat: 1. Dalra barátim I 2.Kips,Kaps (nógyes). 3. Téged latluk. 4. l\'epitant. i). Mohácsi koldus. 6. Alurcz min-douütt. A rendezőség. Belépti díj 50 kr. — Kezdetű ti órakor.
—. , VUmlatunitó* cziiiiü szakiuuukát ad ki Olvedy Károly vadász Óladon, u. p. Szombathely ; ez ábrával ellátandó s 4—5 ivro terjedeudő szakmunka 0 részbúi áll, éa pedig 1. A vizalalnjnuk teluevelese. 2. A szobabeli támlás. 3. A mezőre veseles. j. Kutyuboleg-ségról és gyógymódjairól. 5. Értekezés a ko-pókról ó* ü. Ertckczés\'az agarakról. Ara 40 kr; mely a könyv megjélenése után lizoteudó. A megrendelési ivek, vagy levelezési lapok szorzóhoz, feiilirt helyre, luieloob küldendők. A vadászat-kedvelő közönség ligyelmébe ajáuljuk.
—r iiotler Ailolf tauár Szombutholyon egy igen czolszerü nyelvtuut ad ki „Brietli-clier Uuterricblfiir dus Selsbtsludium d. liiiga-risobeu Sprauhe" cziiutuul. Miuden 11 napban jelenik meg egy levél s ára 20 kr. Melegen ajánljuk mindazon idegen ajkúak pártfogásába, kik u magyarnyelvül könnyű modorban s gyorsan sajátjukká teuui kívánják.
Hitelt kövelel n> llogjr Vér Kndre Seu. ..roiva scut Kiírt \'jártunk l>r Diját ajándékul i Moat meghalnod
Kit halált nem síén
- Örf.k álmot i.Jaiil .. Felhőbe bújt a i Pályafutása alkonyai ll..gy két i.S kedvese airjál S mindkettő magáét la talán

hogy u
így midiink aiivdnk Uralg fölöttünk a íol Ka mi mégis balga e
Ulyaiu\'rt vágyunk, ai
......
mg!
•edésael li örökl unk megállni, A menybe menni vágytól égünk, elhajtunk a fényes égbe siállul : .
l)e magasan van ,« minékünk!
A női hangról.
llalovy — a hiroe zeneszerző — következőleg nyilatkozott a női hangról:
Minden korban uzt vetették szemükre a . nőknek, hogy sokat beszélnek. Ez állításban, mely oly régi, mint maga az emberiség, kell, hogy legyen néuii igazság. A beszédben levő könnyüség természetes eredménye hangszerüknek; mozgásra alkalmas ruganyos torkuk a gondolatoknak még iukább engedelmeskedik, mint a tonoristáé; a szavak a nőknél sebesebben, kellemesebben liangzauak. A nők sokat beszélnek, mert sopran, alt s mezzosopran hangok föleit (ritkán a fórti hangok felölt ia) run-delkoznok.s egyszóval mer\', nők.Ki haragudhat-uék ezért ? Beszédük nem-o a fold legékosobb harmóniájaV Az Isten uokik kollomes hangot adott, megparancsolva azt, hogy boszédükkol bennünket szenredéseinkbon vigasztaljanak, munkánknál buzdítsanak,szabad óránkban pedig vidítsanak.
— Itörld hírek. Koináromnu\'jjyo torü-. leién-és Zonibor s/ab. ki\'r. varosban az orez. j vásárok járvány miatt betiltattak.— C> Felségo ! Isohlbo utazóit, honnan 2S án tér vissza. — A j magyar miniM\'rcluök u persa\'sahtol, a nupren-det nyerte jel. — Mnrmaros megyében mu-zouin-egyletet nlnki\'.aníiK. — A walesi hg. ismét *■ hazánkba jő az őszi vadászatokra,lakást Gódöl\'ő és Megycr köí.t béreltet! — IJnmnogvébon n járvány kezdotétój 0195 kolera eset 1\'ordult.eló, halállal végződött 2583; az egész hazában pedig jul: 18 tél aug. 2-ig 15.855 egyén hall mog. — A persa sah kabátja, melyben a bécsi operát meglátogatta, 10 milliót ér. — A fővárosban nuill héten születeti 181) gyermek, elhalt 468 egyén.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) Tisztelt HzcrkCü^ ur!
Becses lapja ez évi 03-ik kzámáiian .Nemes tett".eziino alatt egy közlemény jelent me^, mely eltekintve attól, hogy clci\'ől végig valótlanságokat tartalmaz, személyei"*\' oly rágalmakkal illeti, melyeket annál kevésbé tűrhetik el, mert nem adtam okot ni b.irkioek is, hogy engem rágalmazron, iul<-tein<u pedig ép ezáltal megkárosítsa/\' •
A czikkecske, mely velem foglalkozik, igazán oly szivreliató módon van írva, hogy miudenki örülhet, miszeriui azon oly szűzies erényit nő kiszubudull a buupoiíyvaja alól, lovagja pedig valódi hődként van bemutatva. Ki váló anyag valami szép regényre, u végének persze annak kell lenni, hogy a hős lovag u szüzol uőül kapja. Node ez nem turtozik a dologhoz. Egyszerűen elfogom azt beszélni.
• A iió Vurusdról jí^lt hozzám sz&ásul saját megnőtt leanyaini szobájában adtam helyet, elhiheti a hós Jovng es a szerkesztő ur, nem azért, hogy erénye veszélynek legyen kitéve; a loány kétségen kívül további* maradt volna, azonban a hős lovug mindig lorgolodoii korli-lottó a pénztár iiieilull, sói egész éjen ál is, alkalmadul őrizé u ii<-iáu más ouli.lról jövő kísértések elöl. .Sikerült is a ljiauyi rábeszélni, hogy menjen házamból, Je minthogy hatiiurjaba fontos okot nem mondhatott, ketten azt aútiittók ki (o felől biztosan értesültem) hogy a leány uevóben auyjauak táviratot kell küldeni Vu-■ azsdra, lelkérvo, hogy sürgönyözzön a leánynak, miszerint milyvsnu butog levén, jöjjóu a/onnul haza.
A leány mégis kaput feladójának nagy, örömére a sürgönyt. Ö meg ekkor is azt monda a leány felszólalásomra, hogy elmegy anyjálii s ha ez ismét egószseges lesz, viasza jő, de még az nap megváltoztatta tervét, s miután végkép elukart meiini, éu meg erőszakkal l.irtozUtni nem akartam, átadtam &záiulájul csupán 4 frt egynehány krnyi utiköluégéi szátiiitvan lel,— bár voltak reá egyéb költségeién\'is, --miikot 14 napi szolgálat után nem ajándékoxhattain neki.A távírász yr kilizette u számlál,meglehet, hogy szűzies erényből, iiiiuyi bizonyos, hogy a leány ugyau elment tóluui, de anyjánál nincsen még. A mi pedig u .iieiuescsaládot-illeti, miket a közlemény írója említ, hu szerkesztő urnuk tetsziK, majd lelvilágosiiom.
Kávéházam, ha nem is az elsők közé tar tozik, sohasem volt kicsapongok tanyája, s nem is lesz az soha. lla nőt veszek pénztáritokul, abból még nem követkozhptik az, hogy e nő erényo nálam veszélyeztetve van.
Kérve e sorok felvételére vagyok,alázatos szolgája.
Nagy-Kanizsán, 1873. aug. 14 én.
LE1PN1K MANÓ.
1\' 1 a c /. 1 á r a k
Nagy.Kaniuán, 1873 övi aug. lei ilián Unbu-nemnek: „l.ó aiulr."mi\'rÜ aierint Uuia »7—W íoi.t lí.ÖO kr. M -86 font li.M kr. 83-87 Iont Ü.\'.\'G kr Hoia 74 7K főni 4..MI kr. Ar|>a -erííUéarc 1.8- M font 8,20. kr. Árpa uletéarto kr. Zab 1.70 kr. Ke,. C».\' —. kr I.iaxtiieinllek : bécai máaaa akerint. I.itit legdiiuinabb 18.- kr. /.ívmlellH.t ÍJ.— kr. Kel.ír keiiyérüa.t II — kr. Kekcú ksnyé.liait 8.f>« k.. Ilu-tadarn IG kr., Kiza sfo. kr IC«velyea»k: »l«4 !íatr. uiérö awrim : lioraó 8.- kr. Hab .\').— kr. I,e.i-oae S.-- ki. Kolea .— kr. Ihjdina ((.obánkaj l .\'iO kr. .Kiikurii-aa 4 tio kr. Uurgortya .— kr. Ilum béoi font anerilil — Marhiliua 28 kr. -- Di.soóhua 3s kr. Juliim. — kr. Hurjuliut M kr. .XiirtóUk : b/cai iont taerint Di««n.W»ir fid kr Maíhax.ir 60 kr. 8aal»mu 4ű kr. Haappan kr |.áinpaulaj 38 kr. 8lo*rtu-gyertya 66 kr. VaggyíVgyol^lya M kr llor; nlaú au.tr. akó, 40 pint a/erint O-hor 16.-- kr. Ujbor 12.— kr. HOr: alaó-aiiatr. aSrakd, 4SJ pint aaerint Legmagasabb 7.— kr. Legalacsonyabb 6.— kr. Tllaiía: be esi Öl, 3ö hllr. hoaatu aierlii. Itllkkfa 14.— kr. Tölgyfa 1U — kr. Kgaiéu egy bécai máaaa aierjut 70 kr. Kaaiéü.egy mérS 70 kr. Ilécal luáwa uerlnl. aréna l.\'fO kr. Haalaia 1.— Kapnám: egy lórii élelmeiével -.—\'kr.élelmeiéa nélküli — kr.Kgy nő elei-meiéaael—.— kr. ijlelmeiéa nélklIL—.70 kr. Kgy gyermek élelraeiéaael --.— kr. élelmoiéa nélktll —.— kr.
*) K rovatban költöttekéit cssk a laitóblrésig előtt vállal felelöuégot a Sisrk. •
Srornbathely. sug iatt. Ifi-én 1873 Unta ft 30 -li f>0 kr K»ia 4 - 3.80 kr. Árpa 3 30-3 60 kr. 7.ab 1.60—1.90 kr. Kukorici* —.—3.60.kr Hajdina 3..VI-:Hn kr. Sjiéna 1.60— ,!»0 kr. Kralma 80- 60 —.kr Uubaca . — .— kr, (l^apju 140 fri
100 frt. ltopeic .- .— kr. Fehérbab 4.--•— kr. Iltlrgonya — .80-60 kr. Bükkfa 14. — — kr. Caiiía 12 --■ . kr Tölgyfa 10.-.—.- kr.
Keaithely, aug. Ifi-én", t»73. Ilma 7.—7.50 kr. Kon 4.70—4.31) kr. Árpa 3.80--3 60 kr. Kukoricia t- —1.60 kr \'/,ab 2,10-l.lKJ kr. Marhaliua ftja 24 kr, juhit* ftja 22 kr. Diaiin5l.ua ftja 28 kr. Ujbor ak.\'ja Hl - 16 frt. Óbor akója 14.18 frl. Széna miaja 2.2-I . —kr. fit Szalma m. . 80— kr. Keményfa ele 12 14 frt Idöjáráa : .dnlillt,meleg.
Lottohu/iás.
Hi<t, aug. 9-én: 22. 87. 74. 51. 77.
Közelebbi húzás aug. 23-án lesz. Orda, aug. 9-éu: 74. 4. ÖÜ. HG. 44.
Közolebbi húzás aug. 23-án lesz.
Ertek és váltófolyam aug. 16.
ó\'/o motsliqueí GVI.yO; ö*/0 nemz. kölcsön Ti.-r Isiit).ki álladalmi k<)lcaön 101.75 bankrészvények 908. — ; hitelintézeti részvények238. London 110.90; magyar löl-ltehenneiiiesi kötvény 1$. - ;1 t.j nesvári- f.ildteherm.intési kötvény íú.ini; erdélyi fóldtehermeiiiési kötvény 75.-- ; horvát sliivon fóldtehermeiitési kötvény 70.— ; ezüst 100. • ; cs. kir. i.rauy 5.34 -Ni.poleenil\'or s.88.
Vasúti napoiik\'lntl iiiüiietrciid:
éa Doiubovárril
N.-K:
\' délután
reggel délután
Heti naptár.
Aug.\' 17-tól aug 23 lg. 1873. *
, Hó- és heti- Kaiholikus lap. Protestáns l)
liif , naptár nlj;
33V .lé •is siketuén át gyógyít meg.
Márk VII.
li Vasarnsp K II l.ibe K II Au„u UK
Ih llétfő Ilona Ilona n
l!l Kedd • Sehal.
István kir. litván kir.
21 Calllörtök Ileruát Ileruál n€
Alfonz ff€
123 | Sioinbai lleu. Kili; Zaehariaa
Felelés szerkesztő: Bátorfi Lajos.
JNfyllttér/i
Mindenkinek különös figyelmébe ajáultalik a
Dr. Forty-félo általános S B B-T \'a. P ASZ,
inely reudkivöli gyógyereje, elválaaitó, érlelő óa fájdalmat caillapitó liatá.a által loggyoriabb, legbiito-aabb a egyaxeriililid- gyökeret gyégyuláat eaiköxol ktlIOnncuin bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, l^gi-iőburiit, b ö r k é a-barnaiág, hártyángyik (C\'roup-angiua) luindéiieuiA megsértések, barapás, aiuráa, vágáa vagy égés állal támadható a e b c k, megforrá-tások, daráis- vagy méhsiurálok, kouok-fokélyek, iurátok (contoaiók) meglepő gyora fájdalom csillapítással — rögit.tt daganatok, glImSk, tályogok, pokolvar (carbuiicuíiia pualula maligua), niegkeményedések, geuyudésak, vúikuléiek, minden niirigybetiigaégek, görvélyes fekélyek, lagydag-inal, ujjfér. g, köiömmi\'ren vadhua, tagaxivava, caonuzú, kiliiiamlláa és megráu duláaok, helyi caúz; továbbá a sziliéi folytául láb-felfakadá\'ok és sebek. fájo> fekélyzelt vagy már genyea nSi mell. — Sok nö már rairában voll emlőráktól, a különben elkerlllhetleu életveszélyes ni műtétnek mellőzésével — egyedUI ezen jeles selilapaM liasználaia által menekült meg.
Végro a testbe teljesen bemélyodt bármiuemn\' szálka, vagy darázs- és ue\'difaláukja caupáu ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyirji elő-Minik, hogy azuláu a testből közönaégeaeu szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom, nélkül könnyen kihúzható, mire a acb gyógyulása nemsokára bekövetkezik,
Kién megbecsUlhellen gyógyaier, melynek jelea-sége leghitelesebb egyének aiáoioa a különös kívánatra bármikor felmutatható hlionyitváuyai allal más régen a legfénycs .l.\'lnju dllSDiertetett — reiidkivDIi, s legkUlönm-mdbb eselokbsn megpróbált hatásánál éa fidViiuő sikerdúa eredményeinél fogva, melyek hasinál lata álul uiég tlafáíl bajokban ia eléretnek, jó-
vállal a
*) *
megalapított és elterjedőt hírét kélaégheronhatlannl
Igazolja.
Kgy csomag ára SO kr., nagyobb csomag I frl, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Kgy frtnyl ciomaguál kisebb azállitmáuy nom teljesiltvtik. . . ,
Központi küldeményeié raktár : Pesten Tírík József gyógyszeré*! urnái király-ut.za 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kanlisán : WA10ITS JÓZSEF urnái. Pakson: Malatiuszky S. - Pécsett; Sipócx .1. - Sümegen: Siamborszky. Sz.-Fehervá-rott- Uraim J. Szombathelyen: Pilllch F. -Vesiprémben Kerenczy K. - Zágrábban: Mlilbsoh/.s. Sopionban. llefek I.
A l. ez. ■!>ógys«eréaz és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók Iclinéuek, felszóliltatuak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen grógya^er kéazi l ÍJéhei FORTY LASZLOHOZ czuaeive : Hudára, (Kies. város, főuteza, 6\'JO. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is poutosau teljesít.
ÍT Vidéki bérmentes levélek általi rnegreo delések az árnak készpéuzbeni beküldése, vagy postai utalvány vagy utánvét mellett tüstént és legponto -abban teljesíttetnek.
-Minden betegnek erő és egtaég, gyógyszer és kttltaég nélkül. Revalescióre du Barry Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség uélküli eltávolítása a zauiuios du Barry Ueva-lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivonul 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, uioll-, luuö-, nyak-, torok-, lélekzoti-, mirigy-, vese és hugyhölyugbajokból, a melyekből Kívánatra ingyen és bérinentesen küldetnek másolatok.
64,210. biiouyilráuy.
Nápoly, 1872. április 12-éu.
Uraiu l Kgy májbaj következtében bét ér óta rettenetes állapotban voltam és igeu elsorányodtam. Nem voltam képes irm vagyolvasui; égési testein r.\'sikelelt, emésztése.u rosz, folytonos álmatlanság éa mindig tartó idegitgalomba voltam,a inely folytonosan Űzött ide a lova, és egy peresig sem hagyott nyugton, e melleit usgy invivi.en méiakóros. Solt orrosjiifo-gvolt tudományából, anélkíll, hogy bajomon segitet-K-k volna. Teljes kétségemben az ön Kevaksclérejé-
mondok a jó Istennek. A Itevale.ciero a legf bb aérutot érdemli, egészségemet tökéletesen\' helyre totta és képesít: telt. lársadsliui állásomat ismét <glalni. I.egoeusóbb bálával éa teljes tisztelettel llréháin uiurHUisnö.
,6,810.

nagy..
iségbou
ieiifckaieati (Vogcsek) 1872. deciember 23-áu. ányoin, havi tisztulása kimaradása
V\'iueie iáié iban, és az orVosok két* ; a meggyógyulaa lebetíség^t. Aióta egy icaára Itevaleicierevel tápláltam, és eteo izer mindazok meglepetésére, a kik üa-let. son meggyógyította ; tökéletes egész felgyógyulás iu nagy feltűnési okoiolt, a kik .zen bajt gyógyitbatlanuak álli-meg vaunak lepve, gyermekemet teljes
Mái
i, adóhivatali
Táplálóbb Uvin a humól, 60-tiereien meg-kíméli a gyópntr drdt, felnőtteknél ugy, minf gyermekeknél.
I\'léhszelenezékben \',,\'fonl 1 frl. 60 kr.. 1 font\' 2 fit 60 kr., 2 font t írtőOkr, 6 font lo frt., 12 fout 2" frl . 24 font 36 fit. Kevalesciére piakolák azelen-czékben 2 fit 60 és 4 frl 60 krral. Kevalesciére Cho-c.latée táblákban 12 esészér* 1 frt 60 kr., 24-re 2 frl 60 kr.. 4>s-ra 4 frt .\'HJ kr., poralakban 12 csészére I frt .\'Hl kr., 24-re 2 frt ÓO kr., 48-ra 4 frt 60 kr., 120-rs lo frL, 288-ra 20 írt, 676 ra 36 írt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp. által, Wien, r
Wallflschöasse Nr. 8.,
N-K\'initi\'in Lovák Károly gyógyitertdrdbnn ; Arndófl F. Tones és társáuál; Üebreozonben Mihálovits litván gyógyszertárában a kigyéhoz; Kdssán NVondraschek K..oál;|M»ro«váaárhelyott Fogarasi Dömötörnél; l\'esten Tőrök Jéísefnél; Székes-Fehérváron DiebalU Györgynél. Teines-vártt (iuiriuy A. városi gyógyszerésznél; Vor-seczen Fiscber Móricznál.
A bécsi czég miuden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
SUT
vagy kezileílcges
titkos betegségeket ós telietetlensóifet
liaaonszenvi gyógysnód szerint gyógyít dr. Emit U, Pesten, bálványulcza 6. sí, 2. em. 16. ajtó.
Iteiidelési idő déluláu 2—6 óráig.
K betegségek gyakran, hogy azonnali eredmény éressék el — könnyelműen nagy adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. Ai\'igy gyö-gyúltak aiouban a legbonas.lóbb utóbajoktól lámadtalnak meg ; annyira, hogy a könnyelmű gyógykeieléa miatt késő vénaégükig szenved nek. Ily veszélyek ellen menodéket nyujt a hs-aonsieuvi gyógymód, mert nemeaak a legrégibb bajokat, meggyógyítja, de lintáaa oly jólékonyj hogy utóbajoktól félni uem lehet. Ai életreud .mellette oly egyszerű, hogy miudcukitől megtartható.
*r Uvéllleg is rsikóiflltetik rendelés.
HC
EJ
£3
Bl
NI
OLLA.SEIDLITZ-l\'ORA.Í
»k rendkívüli • a l«<f€>li.(f."t.t. g^nieklx\'ii l.ulni.inyuli Ryrtjty j1 ihxiátuk Álul ihíimIcii, viliiig i.iftivt á«i »««.t,ik kA«;iii, i»g»illi«uuv as cl«» l.ohe\' .fi.gUi.IAk • 1 j-in\'i\'t ...k Wn-Ulom
mliiilrii r*n«bM koWm* Wlu l»gn<»»l«.i,.«,.M.,,.i u.ru-
•i\'ijiik, liogy « porok lugt.Mi storulAsakn.il. ínrtMlhetetlenségeknél, gyo morhévnél. io».iM--\' görOidk vese- • • Idoj bajokban. ulvdobngasnAI. ide geiiég \'..ko*M Kfájl*. vérlolulás. v.V-.i: byslerlara búkór .\'< huranioi Mayair* liiyliiniül a U-gjobb sikurrcí .lkil.n»»iM..*k, * •« leglaitósb
Ára I eredeti doboznnk használati utasítással I frt..
pRANCZIA 80ÍISZESZ SÓVAL.
D
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
(1091 — I.) |
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
i\'ji.\'i<\'lriiili> ÍH » i. li«lil"H 1. ih^i^ir.ols.Ual.
/s v«l.vr, Dorsch hilmti|íílr oln| im-ll • tiidóbsjoknil. soropho
lus- ■\'•« .................................... «>.\'.g.vl.M«»-it van; infirgyógyltjn
« l«giJiili«iroktfsiviny- • <oiúiba|okal, v.«u.nim «< ;.|;;..»k. bírkütegekst
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
• liaktávak Nagy-Kanlxián: Bolttá J. gyógysz. Lovdk K gyógvi>■•.. i\'Vav-llioflj\'r J. A Kosunfold K. uraknál. BeloviroU l.*k..vi-< 0. Ciáktorayáa K«r*«« H. Csurgón kr.i.lor UAvl.l Kspsivkrott K. Kipronoián \\V Kesithelyen w Kertstlen liiej Kisiegin (.\'mm
Malom-bérbeadás.
A bnbócsai határban ltinya árkon lovó 3 kerekű vizes^maloni jövő hó szeptember 28-án reggeli 10 órakorai uradalmi tisztilnkbao nyilvános árverezés utján g legtöbbet Ígérőnek 3 egymást követő óv re bérben dalik. A bérlet kezdete 1873 október 24.
Az illető válalkozók kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (1114-1)
________
Kitűnő szerkezetű
bor-sszenasajtók
! tized és hídmérlegek — ruhamángolók és csavarógépek.
továbbá a legjobb minóségu kézi, szállítmányi és kertieszközök, lóistállói készletek, valamint mindennemű gazdasági esKköziik ős gépek megszerzésére a legjobb bel- és külföldi gyárakból, legjutányosabb feltételek mellett ajánlkozik
Uradalmi tisztség. |
Fackli (icdi\'i,
Ki ml. g,Agj«» .Uk«b li»i
Ietenyen tfálivoda J. g>4gy»«. tUroxallbai U.tl Nándor Bánok-Sit.-györgyön Kibic* J. gy. Sioubilhtlytn Pilii-b \'Kereiics gy-Soprsnybsn Me«ey AndrAe gyágy". Zágrábban Miliell.nch /-.. gyógy". , Ceyleck J. I. gyígy«»... MrweU/ Kr gyígy»».
Aiitidioleriniim
(CliOlereL-TlKiofULr.)
v Valódi minőségű egvedül:
J. PSEIVHOFER
gyógyszerész és szabadalom birtokodnál kapható Bécsben Singcrwtrasse lf».
1 frt^o. é. postáiiküldve 1 frt 20 kr.
Weissberger Zsigmond
Nagy-Kanizsán, a főtéren
ajánlja gazdagon ellátott ^ ^ »U7—tfi)
síremlékeit
homokkő-, inárváyv-
I
álasztéku
ÉRC2KOPOR8Ó
raktárát bi-AgyanA***! egylltt. Ily órczkoporsók, olcsóbbak a fakoporsóuál, pedig tartósabbak ós diszesobbok s igen ajálbatók mindazokuak, kik óvóik-V^gtisz-teaség tótolónól szomi.ru köteles-Klvállal kóprámázási.kat stb. ^ iV- sóget tpljositonok.
Vidéki megrendeléseknél érczkoporsók s ugy halottias készleteknél, történjék az bár éjjel, a legközelebbi vaspálya állomáshoz azonnal szállíttatnak.
gránitkőből
lisülllt r»!;tárát.
\'(1111—2) i SliotuK)\' »8en j*5 fajtájú m/iír»m-v I kttytk nála ktpliatók.
!gy üveg ára:
Kzen kitilnó szer ismerteleséfe sok oldalról " felszólittatván, azaz iránti többrendbeli elismerő iratokhói csak Wvónatof kö/.íiik*.
\'IVkinteles ur! IJensó köszönetet mondok az Antioholerinum kitalálójának, mivel az én plébániámhoz tartozó. 4 helységben azon cseppek használása által 7-embernél azt tapasztaltam: hogy az ökröndözés, liáiíyszékelés, görcs és gyomorfájás megszűnt s így az élet megmenteteit; s bizonyithVtom, hogy azon 4 helységben qak egy ember halt meg choleiiiban, a ki csupán .kanfor-V.eil használt. Miijthogy ezen a vidéken a cholera tiüliöng, •] az emberiség javára felkérem önt: hogy K perjésen ntfttáVi állítson és ezt hirdesse ki stb. tisztelője Jankovics Ignácz lelk,é>z. Szent-Kereseten, jul. 30. 1873.
Kzen cseppek használása teljesen hatályosnak bizonyult. T. Remete juliu\'s ,2U. 1873. dr. Blattny jár. orvos.
s, szép, és jó!!!
már régóta az ón „Jelszavam44, ^
melyet daczára annak, hog^\' valamennyi papírgyár ós a munka ^r v erft 2ö*/0 áremelóst nyert, ezentúl in kóvotek, ós azérl bátor \'
vBgyok áruimat a regi meseszerű jutányos árak k ■
mellett ajánlani: 1U) Tf^^
Aliesti sérvben szenvedők
meglepő gyógyszert találnak az egyáltalában nem kártékonyán ható sórvkenöcs-ben Sturzenegger G -tol Herisauban (Schweiz). Ára dobozként 3 frt. 20 kr. o. é. Az utánzástól, mely a közönség ámítására van. mindenki komolyan tiltatik ; semmi elemezés sem tudja titkomat felfediz-ii. Bizonyítványuk és köszönőiratok teljesen győgyitottakról nem lesznek felmutatva, minthogy\'olyanok számos használati utasításokat foglalnak magukban. Megrcndel^Jtók ugy a tulnjdonos
Sturzenegger G.-fiél,
minfa kövotkező raktárakból: Pesten, Formagyl F. gyógyszertár a .Szent Máriához* ; Temesvárott Z. E. Pecher, gyógyszertár .Mária segítsMiez. ■_______ (108(> — 4)
100 <lb látogató-jegy, 5 perez alatt olkóacitvj . . . 100 „ lerét/mplr nóvvol vagy kozdöbotUkkel . . .
100 „ n . fekete nyomás.....
100 tp f>. ■ borítókkal szóppap irtokban .
100 „ iíxletl levél névvel, fekete nyomás
frt 50 .kr,\' „ i>l» kr. . 70 kr. . - kr.
:M) kr.
egy egóaz rizama levólpapir vásárlásával a uóv ingyen nyomatik reá, Czimnuk, eljogyzósi ós o«kuU<si jegyek, tánezrendek ós áruszámlák legújabb iuii rikiti uyorwmjtóinoii legjutányosabhun kószittetnok.
Irodai óa cziintáblák 10 pbro/. alatt elkészülnek, darabja 50, 80 kr. 1 frt, a legnagyobbak &» legszebbek frt, \' —
urak cs hölgyekre nézve, különösen utazások alkalmával igon czólszorilek.f l\'apir-gallór kózfodi.rnnk Inczatja :«), .ij kr;
uli-. vnrró és Iró^züUié^lelfk. útitáskák, kötiyvtárczák zárral ós zár
nélkül darabja 80 krtól <jgész 10- tí» Itig; továbbá: urak, hölgyek ós gyermekek rósícóro való ujándókuknak igen alkalmas küliinfóle jutányos ós szóp áruezikkok.
Kill«i.ü»ei. xjái.l ■»« a ilivato.1 k«lt.\'i» u,Wv.M,».ok«t Ciliiteket, melyek i.yoin\'.gyá-
iámban Ivvelckc. i- l...rtt.sk..k.)i. arany és egyéb «*iiiukbi\'n Ugliuomabbsn h. IcgpumpA^bbai, kv«»iililik, nem kiilóiil.vii a inig iniiijtig igen rokji fram-sia rooooo leveleket, nivnorint: Nt-pluu, Slllióilóttw, Kg)|.ti«i>, Miwiqiio, Oirtboliniiö, JiMijou, Atout, llíbi, Camie »»t. igen Jutányos á^f,,,
KANITZ C., Budapesten
u\'ipir éi<li$imtíÁrn k«r^k\'déttllorottyn-iitcsn lí.i*.«.(e»előU Deák Ferencz utcza.) Mu írásbeli meflbiiasok lel|es mtgelégedéire et utánvét aisllitt aioaaal teljeslttítnek
Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint lólyő évi 1873. augusztus 21-én a Nempthy, és augusztus 22-én az alsó-lendvai gazdasági irodában többrendbeli:
totsuíte, raalcia& ís egyéb
Klseöö ltlréilyl haszonbérleten, egész majorom,
épületek és fundus Instructussal egj-att ugy mint ;
major 10 Imid 723 j |él boUólég, 238 hold 912 ] ól náutóQld, 32/1 hold, 587 Qíl rét, 293 hold 311 , öl természetes legeié, a 2013 liold 360 j öí\'crdei legeiével major 10 hold 1014 i (öl belsőség, 316 hold 670 |~|0I szántóföld, 227 hold 336 j iöl rét, 385 hold 1014 i öl természetes legeié, és 884 hold 708 QM erdei legeiével • major 332 hold szántóföld és 67 hold 40JÍ \'iöl réttel;
a pmczei 1
továbbá többrendbeli nagyobb kisebb föld területek, és végre az összes Alsó-Ijendva \\ s Nempthy uradalmi erdőkben az idei
iiiiikkollaiiisí és pbacsszedés.
nyilvános árverés vagy ajánlattevői utján haszonbérbe adatnak. Az árverési feltételek Alsó-Londván a gazdasági irodában megtekinthetők. Kest Alsó-I.endván. 1873.évi augusztus hó 8-án.
a pOrdefbldi az ortoházi
(1108-2)
Az Alsé-Lendva s Nempthy uródalomnak
Igazgatósága. L
Wajdita Jézsof, kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos üynrssajtó nyoiu.Vsa, Nagy Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1673. augustus ~1-<Í" ff,
07-llí. Mxam.
Tizenkettedik folyam,
•íyil.TTKRHKV : I )űmn«"" V» 1
ila-Soiiiogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatósagának, nemkülönben .k-aumeyyei gazdasági egyesület", a zalamegyei általános tanitó-eriylet. a szent-balázs-, kis-komáromi és siimegh-vidóki flóktanitó egyletek, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank - ugf a ,Zala Somogy* gőzhajózási rószvenytársulat
HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
T £
A lk|> szelletül rfszét 4
| illeti iönlemcnjr\'Jt "k |
.uiyagi ri\'kiíi iltíté / \' kóslrmeuyek pediü * p j kiadóhoz bérioanivip in- 1 i) tézoudók
NA(iY-KA.NIZSA 1 j, WlMHOákál.
ileteii-kiiit kétszer. márhap- s csülörtOköii, megjeteno vegyes tartalmú lap.
A muraközi kérdés.
)limomirfy«dIk kfiltUioáiiy. —
Nyílt jevél Nagyméftóságu Tisza Lajos
közlekedési magyar királyi minister úrhoz Budapesten.
Nagyméltóságú Minister ur!
Kleugedhetlen kötelességet teljesítek, midón Nagy méltóságod magas figyelmét ez uton kérem, mert a szabad polgár egyik-legszebb toré a szabad sajtó, hol sérelmeinek orvoslását ildomosán kérheti bárkitől s bármely ügyben.
A sérelem édes mindnyájunké, kik a magyar haza polgárainak valljuk magunkat. Ugyanis a törvény elrendeli, hogy a magyar haza területein levő vasúti állomások helynevei magyarul legyenek olvashatók,s miud-cnuck daczára Muraközben, mely közigazgatásilag Zalauiegyéhez tartozik, még mindig törvényellenesen részint német, részilit horvát feliratú.
* £\\ek óta várom, hogy Zalamcgye köj-gy ülésén a 3UU virilis és 300 bizottsági tag közül valaki ez érdemben felszólal, hasztalan ; de mivel szerény állásomnál fogva honpolgári kötelességem őrködni a hazai magyarnyelv teljes tisztelete s jogos használata fölött, megkerestem u cs. kir. szabad, déli vasúttársaság Bécsben Székelő főigazgatóságát, hogy a Muraközben létező vasúti állomások neveinek magyarul leendő alkalmazásit eszközölni szíveskedjék, tuort\' azt törvényeink erejénél fogva jogunk vau követelni; ez érdemben a fentisztelt igazgatóság következőleg válaszolt:
,A\'. K. i>riv. Südbahn-Ge.ialUchaft.
Vvrk\'hr. Wien,am 7. Juni líflít.No. 10\'JÍ\'J.
Snc Wohlgeboren (/em JieMzct\'iw des , Hala-Somogyi Közlöny\' Herrn Ludwig liútorfi in Kanizsa.
Exter Woldgeboren beehren tar hím anf dan goschiitzlo ,Mimiben vom 1. d. »». crgebtuM :n erwivlorn, dais wir unsmgan t/er Berichtigtuig iler Ayfschriftcn ami
Ortsbcncnnungen jener unj der \\htr-Jn$cl gelegencu Stationen, sclion friiher mi ilio königl. ungar. Iiegicrung gnweiujtt habé,a und die Anderniig nylcich títif iteliiuv 11 lós-sen wirden, sobald wir von derselbvn die richtige Ijezeichang milgvlheilt erli\'dttn.
lndem wir Ilire Au/merktamkeil dank-bar erkennen, ele. Sehüller.c
Ezek utón tiszteletteljesen s hazafias bizalommal felkérem Nagyinéltóságodat, hogy a muraközi vasútállomásokon ,Csal>a-thurij., Kraljevec/. és Kotoi íbau id».\'gcii elnevezések helyett a magyar elnevezlek mielőbbi alkalmaztatását olrendelni méltóztassék.
• Mély tisztelettel maradván Nagymt\'l-tóságodnak.
Nagy-Kanizsán, aug. 18-án Ibí.\'J.
Alázatos szolgaja
BÁTOltFl LA.JOS,
>\'agy-Kanizsa, aug. IN. liwli.
Ha kissé körültekintünk a helyzet valóságára, kétségtelen az, tnikép be kell isiuernüuk, hogy a nyomor előestéjén állunk; mert akár ha u nyomorral küzködó penzpi-aezot tekintjük, akar ha a löldmúvelo produktumára vetjük figyelmünket, minikét esetben látjuk, hogy a kétségbeesés ösvé-uyének szélén állunk, azt hogy gazda közön-\' ségüuk a múlt terményéiből miUem takaríthat meg, még képzelet tárgya sem lehet, mert tudjuk, hogy á mult évek nem kedveztek, a jelen pedig unnál siraluiasb, amjal j kétségbeejtőbb jövővel keserít
Most ha c Iái ható vészes állapotot a I péiizpiaczon észlelhető kamatlábbal Oss/.elia-! sonlitjuk, önként bekövetkezik azon felelet, hogy gazdaközönségtíuk tönkre van téve, \' és pedig uraim, ha a föld productumot\' nem hoz,-feldúlva a társas élet, fenyegetve, vau a személy és vagyon, sülyedéauek és vég-\' bomlásnak indul maga az állam, fogy az erő, megszűnik a bátorság, szóval a kigondolható vész tátongó ösvénye áll előttünk,
mely nyomor és végenyészet fokozódik a dühöngő járványok által, és látja e borzasztó helyzetet a multakból ofajjfva látjuk, , hogy csau a remény vigasztal l»»tfiUukct, de e válságos helyzetben az in oly^flány, hogy 1 biz isten belékapaszkodui, vagyVeá felleg-. várt épiteui nem lehet, és lúindez miért vau? szerintem thz\'elt olvasó azért: mert nincs iipuizeti bankunk, mely a vész közepette se-,gító angyaikint lebegne felettünk, én uraim < állapotunkat egy veszélyesen beteg ember-.\' hez hasonlítóin, kinek minden tagja, de kü lönösen a gyomra, melyatöobi tagnak erőt . és fentartást ad., voszélycseu beteg, haszta-1 latiul vigasztalom én magamat azzal, hogy 1 szomszéd vaitabuii van egy hires orvos, az I majd meggyogy uja a beteget, ez uraui uctti j ad a betegnek egészséget,meglehet vigaszt fog 1 adni, hogy tán majd megérkezik s meggyó-: gyitja ; ilodcazcsuk remény, jobban mond-j va ábránd, mely az elmerengésen kívül egyebet nem képes tenni, az pedig a beteget meggyógyitni nem képes, kell tehát gyökeres gyógyításról, biztos és jó orvosról gondoskodni, ki a beleg test minden működő szerveit kigyógyítva a közreműködésnek \'•általadja.
I ÍC11 ^t\'iii képzelhetek oly államo\'. mely a népnek boldogságán kívül magát boldog-uak erezhesse, ueui képzelhetek oly koronát, moly az alattvalók jóietén azok örömkönnyein kívül tündökölni képes volna, itt teliat az idő, hogy az allam boldog.iaga és a korona lűiidöiílo fénye vissza adassék és, a nyomor leple által rája\'hagyott folt eltávolíttassuk.
Meglehet, hogy a tisztelt olvasó mindezekre azt mondja, hogy nem ugy van, hisz most is árulnák mindent, a földművelő pro-ductuuiát most is a piaezra bocsájtju. most drágábban kell fizetni u productumot, mint azelőtt, tehát nem lehet a vész oly nagv, miut a minőnek általam jelezve van.
JJe én tisztelt olvasó ismét mondom, hogy a vész tetőpontra hágott, a nyomor netovábbja -beállott, mert most országos cftlamitasiiak mondható iiiiudaz a mi a gaz-
daközönség váliairn óloiiisulyként nehezedik, én tudnék vidékeket megnevezni, hol méga jövő vetésre szükséges mag sem termett meg, tehát hogy az a jövő évre családjával együtt az éhen hálástól megmonekedhessók, vetőmagot is^ennie kell, hát hogyha még földjeit tetemes adósság is. terheli, annak törlesztése és kamatfizetése beáll, uii történik akkor, ez már nem más, miut a nyomor tömkelege, melyből miudeuki menekülni vágy és óhajt.
ila nemzeii b&okunk volna, ugy remélhető lenne , hogy a nyomorral küzdő vidékek a pénzuzsorásokat kikerülve olcsó százalékra pénzt vehetnének fel, melyből feutartásukat biztositni tudnák,míg másrészt gazdaságukat itutrualui és ezzel gyümölcsözőbbé tenni tudnák, ezzel az állam vagyon gyarapodnék, a jólét meghonolua, melynek üde levegője áldásosán .hatna mind az államra, mind pedig anuák minden egyes lakóira.
KOVÁTS JÁNOS..
Keszthely művelődési állapotj&uak kozelííiultja és jelene.
Tudvalevőleg valamely ország vagy vároa múvdődiaj lóKauak legjobb hómcrójói az ezek-uen lo^rz<i kuiouojzo uiioziuóuyek milyen- ea menny isesu képezi.
Ezcii iitputezialaúiól kiindulva, veasünk visoz* egy piliautaa: tveszt\'K-ly kozolmuhjára, (-s In. (iKziatóic\'akufniik iduni,be uull vullaiiuuk, miszerint uz\'jii leimeszoti szépaégokkol megáldott vaioa — iu a varoskozvvtleu Kornyékével együtt erteiid" — némi lekiutetbuu hasoiilitoll egy szép lenihez, melyből a l\'ók,ullék, t. i. a térimtől széliem fcilUiiőeii hiányzott.
Nem ezúlom azonban jelen sorokkal egy képet loloplezui, melyre mint a múltnak t\'él-szegus müvére a/, emberiség a l\'eledékcuység kúrü fátyolát borította, miut iukább méltó elismeréssel felderíteni ama különbséget, mely városunk jelene éa közelmúltja küzt báinulptol keltő óriaskint emelkedik, de egyszersmind kijelenteni azt, hogy e varos bizoayv» irány felé — miről ulabO tüzelésen BzolandoJt — .é.r,té|to. s közvetve jelentőségéből js kuveaet,Túltett Ivzen allitásoli bebizonyítása czéljábój
TÁRCZA.
A csalogány buesrtja.
- lt.Ke. -
llaUsi guAyhétian i««a« láncnál,
Kg.vr5l-untáról braaélü^lnuk A l.aUoKáabél jott baláaauk
Nlnra lio>««a-vé^e a kaitvuok. Kgjrlk italt aeiic, a\'.hajt a n.ialk
- Iker tsatvér bú éléuok ~ Saerctuik tudni, liogy lett víyv
A Oalatun tOnd-ir^uvk.
.Míg Jobb apiU ».ri,<t|i- nikun-
- VaAlt kBabe TÍgr* «gr • , K<Uat hajival agy udiclt ki
Valamint vgy tAltoa vagy JAa: Hogy mtnnyi volt a tdmUr tltcn,
A carndra alma vi» \'ailin\'n, K>«i> boldvilágoa cat* hányaa«r t.\'aakált rao|)orlbau a>ái aairÍD."
.Dall lenglek\' a lliniiérkirályiiak
l^tgy a nndalitd liaugokoii j N«m sejték a furulyai«..ban,
Hogy aa daliikkal egy, rokon Kiyincaltk voltak megindul,
KiUUt a halandónak V Kg)cnkúul iDfunak aaél ktrvani Dalo.Al a caendsa tónak.*
„MtgjötUk már ulud a királyhoa
Aaonbaa egy kíaSbben íit; Nom sejlik, a tiltott kalaudon
Mi írlieft a kia UUiilíit. •Sir ói oiiaong, ninca lu\'u^la tttbbó
Keblót tmóaall, dúlja Ua. Arany hajának Ivgaistib\' aiAlát, K iiiviit «liat>lá a halán.\'
.Mint Ittrt virág hervad titokban
Ápolgatják a tllndérok ; Niuca orvoaaága fájdalmának
Kméilti krblít l.órórog (\'ímep van a lllndérkirnlynál Várják a kia lUndó\'éalát: l)n dal helyett isbvg panaaa aaót. Hogy eWvsaté aranyhaját *
.lioriánat ninra kiámodrn nálaiu, 8aóll a bSsaCli Hindírkirály ; t\'aalogány légy » uo ériiou senki I
Klicl l«gy«n l.úa .\'a sivár. Dalolj (olyváal a íi«|> halátsjól .
H rsak akkor saltiijék meg dalod -, MidSn sok «r.á«ad múlva rég. •THndírlársad dalát hallod.-
.HSn énekelt a kia madárka, llang\'aott dalától a betűk ; Örültek néki, lajuáltnk bár
~ Tudván anraál - aa .inberek. Mfgjlilt híven miudwn tairaáaaaal D.tlult. avngell ifniíiiytelen\'-, •l)é aoiaa távoiá«ta Intó,
Mmt tündér támadt « helyen.*
,A raalógái.y helyeit moat iainól Zeng llldríghiiíl tündérének. Igy lelt ,|iaJlá»ok gyáa»ua végo A ll.1l.M011 lündiiréiiek *
Kgy kis fürdői kaland.
Ki ne ismerné, vagy^ki ne olvasott a fürdői életről, mely annyi szinvegyülotéi hordja a világuak. — Láthatni itt gazdagot, szegényebb sorsút; találkozik itt barát baráttal, hitelező adósával; oszpoiitosul u helyeit uróm, bú, harag, szerelem; szóval a türdő egy kis világ !
Fürdőbe megy a gazdag, hogy halomra
vert kincseit szellőztesse, a szellemileg fáradt itt keres üdülést, ilt keres szórakozást n gondterhelt, fürdőn vél enyhet nyurui az özvegy, ido jiin ürü Int u boldog, itt hajhász élvet a világfi, fürdőn mutatja be a mama leányát & „világnak", a leány itt mutatja be szép selyem ruháit, niig 11 papa morogva gyűjti a pénzt; haj ! do fürdőro mégis elkeli monni.
Sok mindeu van egy ily fürdő helyen, sok hamis kő arany foglalatban. Csillog, csillog, pedig bonu olyan homályos ....
Azonban ne\'uézzük mindig árnyoldalait, hauem fényesebb pontokat keressünk, mert vannak ilyenek is.
A legközelebb múlt napok egyikén a „Kistaludy" gőzös fedélzetén álltam, s benső kéjjel néztom a magasztos képeket, mii gyönyörű változattal tár elénk a természet ez olő panorámája. —• Köröttem zsibongva jártak fel-i.lA uz utasok, kik mind U.-Furedre voltak nieiimidők, nevezzük tehát ókot fürdő vendégeknek.
Képzeljék a szíves olvasók magukat a fedélzeten, h nézzenek körül, megtudandó, kik azok, kikliek életo kivétel nélkül egy kis »»/.-szerakott fára van bizvn. Vizsgáljuk, kiket hord rengő liátáu a víz.
Kp most megy el mellettünk ugy pol\'t szakállas ur nevetséges öltönyében, Orrán szem üveg fityeg, initr njka aristoeraticus mosolyt luutut; szemtelenül néz végig, mindenkit, bizonyosan keresi, vnu-e nálánál haszontalanabb teremtmény •• Ir j\' n \'t\' Kz világfi, most tért haza londoni útjából, hova tapasztalni volt. Amint láttuk,\' fogolt w rajta!
Közel az átfioezhoz termetes öreg ur pipájával vesződik, boszusau morogva, ha a
hintázó hajó miatt liuom vorpelddju leszérldik. Tő^Lgyökeres régi táblabíró faj, & i» fiirdöre megy, bizonyosan kedves oldalbordáját látogatni. . ,. ,...
Amodább egy divatcp höl^y ruhafodrait \'igazítja, mert közel a kikötő, a kikötőhelyedig annyi „szemüveges" gavallér várakozik cltata-1 készen.
Hosszú távcsőn oézdel egy fiatal leányka, fenhangon hirdetve meglepetését; da ezt ki sem veszi roszuéveu,hisx mást is bámulatra ragadnak I a kéklő hegyek, ó pedig még cask moet hagyta i ol a zárda falait; egy élte* nő vállon érinti, ki j volna más, mint a mama, bal karjáó egy• hórihorgas .inagyarkái* vonszolva, hogy bemutassa \' kedves „Charlotte\'-jének. A eylinder elhagyja ; Ülőhelyét, s íme a felkiáltó jol olzonei „van i szerencsé" jót. A mama aztán visszatér helyére | Kook l\'ál „(Jhéraiui"-jének atua szokott szarával : „megcsíptem!"-. . . J Fürkésző tekintettel lör utat egy fokot.ébo J ollózott egyéniség, kezében papírral, inig füle mellett dologra kész irón kérkedve ágaskodik.
Kmoeiünk a lugkisubb neszre figyelni látszik, s ahol négyen csoportot képeinek, ott lesz uz ö\'ó\'iik. Azt vélnéd rendőr kém, pedig hírlapi lovuluző, ki mohón gyűjti az anyagot, mely levelo tiiltelékét képzendi. t\'illauuupk bele a fűdéi körzetére ieklelett jegyzetekbe, ép most írja: „A türdő vendégek hangulata vidám." - Két csintalan leánykát hallott felne-ivetui.
Hány ily képet ismételhetnénk még e kis hajóról, ha saját kalnndunkat akarnánk magunknak fontarinni. — Nom mondok nagyot, midőn azt állitám, hogy a fürdő egy kis világ. E hajó pedig lakókat szállít e kis világba.
jeWnleg cssk Keszthely tanintézeteit fogom tzemlo alá1 vonni, melyeknek sorát a „kisdec-óvodával" kezdem meg. Hogy «z..n intézmény mind a szülőkre, mind a gyermekük jövő iskoláztatására nézve megbecsttlhetlon előnyökkel bir, azt ma már senki sem ronja ketségbo, miért is minden ebl/eli bővebb magyarázatot fölöslegesnek tartok. A kisdedek hü őrzője Német Jézsef ur, kit e hivatásában t. neje erélyesen segit. Mindkettőjökről ez alkalommal annyit jsgyzek meg, hogy a kicsinyeknél szükséges tulajdonokat kielégitőleg bírván,a kózön.ég telje* megelégedésére műkődnek.
A fokozatosság rendje szerint a második hely az elemi népiskolát, illeti. Ez iskoláról bátran elmondhatom, hogy a kor színvonalán áll, és a nevelés — oktatás itt oly laiiférfiak kezébe vau tév.-, kik ügybuzgalmuk és szép képzettségüknél fogva több ízben tényleg bebizonyították, miszerint a népnnttiié* jelentékes épületének elég szilárd alapot adni hivatvák. Hogy ezen t. tanférliak homlokait mégis csak vajmi ritkán érintik a babérkoszorúk, az ua-gyon sajnos, de igazi
Békítse ki őkot a szeszélyes sorssal azon némikép megnyugvásukra szolgálható öntudatuk, hogy hivatásuknak jeleson megfelelnek,
és hogy a jé cselekedet már msgábsn is jutalom.
Az el«rai népiskoláról az ezzel legközelebbi kapcsolatban álMnkisgyninssiumra11 (érek át. Kanok emlitesénél egy különös fájdalomérzet hatja át lelkemet, visszapillantván ama boldog napokra, midőn a helybeli szegényebb sorsú atya is azon örvendetes helyzetben rolt, hogy a Jwulásra képes fia itt helyben .hat gymnasiaü osztályt" végeztetett, s igy 16 — 17 évig atyai gondviselése alatt maradhatott. Milyen üdvös befolyású Yals ezen intézmény a szülőkre nézve ugy, mint a gyermekekre, ast legjobban azok ítélhetik meg, kik szerencsések valának annak roppant hasznát élvezhetni, de nem különben azok is, kik cz-n a fátum mostoha kezeitől megnyirbált tanoda jelen terjedelmével beérniök kénytelenek. Nagy okunk van Keszthely e tekiuteibeni múltja fölött keseregnünk, ós ido vonatkozólag állitám fönt, hogy városunk értékében csökkent, mert
— jóval hátrament! Azóta ugy állunk, mint mikor az igen éhesen asztalhoz ült elől elszedik az eledolt akkor, midőn még javában enni kívánna, s alig félig jóllakva, utat, módot keresni kénytelen, hogy ki nem elégített étvágyát csillapíthassa.
Kimondbatlan gondok ónsulya alatt sóhajt a tehetetlen atya, amikor 14 — 15 éves iia
— gyakran fényes sikerrel — a négy latin iskolát bevégezte, s ennek itthon tanulhatásának netovábbja ily kérdésokkol szállja meg sebzett szivét: .Mitévő leszcez most V Keresztül viszed-e gyermeked további kiképeztetéséhez késcilett, ezernyi nehézség és akadálylyal találkozó ter vet? Nem fog-e kénytelen lenni tanulásával oly életkorban felhagyni, roidőu már valami mesterség vagy üzlet megtanulására sem alkalmat, sem hajlandó nem lesz?\' Ilyen és hasonló töprengések egész halmaza dúlják a szegény atya fejét gyermekének bizonytalan jövője miatt; és van-e kilátás, van-e remény, hogy ezen számos családot keményen sujté baj ellen valahonnét biztos segély érkozzék t
Bizonyos kútfőből annyit tudok, hogy Nsgs Simon Vinoze prépost ur, mit a csornapremontrei szerzetes kauonokok nemeskeblü főnöke nem rég ezelőtti ittidőzése alatt egy
nála tiizlclgett küldöttség előtt a íentemlitett ■ baj orvoslását közelkilátásba helyezni mél- j tóztatntt.
Epedő lélekkel nézünk ezen boldogító ; perez elé, mely sok szülőnek a gyámoltalan örogség napjaiban némi támaszt; a tudomány és művésze; terjesztésének buzgó apostolokat, édes hazánknak pedig jó s balsorsban hasznos polgárokat fognfe\'J)jztositani.
És most a helybeli intézmények fénypontjához. Ez a m. kir. gazdasági feíeőbb tanintézet, mely azonkívül hogy Keszthely szellemi életének szembetűnő lendületet adott, anyagi helyzetének javítására is tért nyitott. Igy p. o. a kalmár, vendéglős, mesterember, eőt a kevéíUbé tehetős polgári házak is a távoli | v\'-\'ékekről ide jövő gazdászathallgatók által , oly jövedelemhez jutnak, melyről nyolez évvel 1 ezelőtt még nem is álmodtak. A múzsák ezen dUzlemploma tehát különféle irányban terjeszti éltető áldását, és nem becsülöm tűi, ha városunk ékességének és a népboldogilás egén elsőrangú csillagnak nevezem.
Emez intézettel kapcsolatban említésre méltó a földművelési iskola, mely a maga ne mében szintoly áldásdűs, mint az előbbi, és csak működési irányában különbözik amattól; mig t. i. a tsnitá* juloyomólag elméleti és fö lőtte terjedelmes, itt a-tanulókkal a jövő állá aukhoz szükséges szűkebb gazdasági ismeretek többnyire gyakorlati uton sajátíttatnak el.
E két rendbeli intézetnek igazgatótanára a művelt világ előtt sokkal ismertebb, mintsem kogy dicséretemre szorult volna; annyit azonban iránta való\' kiváló tiszteletem jeléül mégis megkell jegyeznem, hogy városunk szerencséjének tarthatja őt kebelében ölelhetni, kinok az imént nevezett intézmények virágzó állapota sokat -Köszönhet. De nem különben nyilatkozhatom a többi tanerőkről is, kik kitűnő szakképzettségük által a két intézet ióksr-bani fentartása- és korszerű haladásának hathatós tényezőit képezik. ,
Végre városunk két legújabb tanintézetéről, t. i. a polgári ti- és a felső leányiskoláról kellene szólanom. De miután e becses lap\'61. száma ezekről elég kimerítő tudósítást hoz, miúe4 • vjistrálhatnék e tekintetben, mit sz olvasófr \'.\'• még már nem tud.
Azon édes reményben zá^om be soraimat, hogy a gymuasiuiu bővítése érdekében történt felszólalásom uom fog a pusztába kiáltott szóként elhangzani, \'hanem nyájas visz-hangra találni annak emberbaráti szivében, kitől az ebbeli kegyes támogatást várva várjuk.
Keszthely, 1873. augusztus 13-án.
EGY CSALÁDATYA.
Csáktornya, aug. IN.1878.
.Zala-Somogyi Közlöuy" 64 ik számában öngyilkosság czim alatti közloményre czáfolat:
Igaz, hogy a magyar általános földhitel részfény társulat miül főbérlő az ollári uradalmi központi gazdaságot albérbe adta, — igaz *z is, hogy az albérlő az élő felszerelésnek csak egy részét vévén át, szüksége nem levén anuyi cselédre, 12 cselédet oktobei-1 én a fobérlőtől uem veend át, — de az is igaz, hogy a főbérlő által folyó év utolsó napjáig levén a csalédek felfogadva, azok mindnyájan folyó év végéig szolgálatba, következve lakásba és fizetésbe meg-
Nem sokára előttünk terült Füred, s zajú. .éljent Füredi hurrah I* kiállások szálltak fel a hajóról.
Lobogó kendők, felemell kalapok fogadták hajónkat, mit mi is élénken viszonoztunk.
Azután beszálltunk az annyira vonzó Mgkörbe, ha majdan ujjá születve, egészen „megköunyülve . . .* hagyjuk oda.
Ha munka után édes a nyugalom, akkor fürdée után kétszeresen az.
., fürödtem, s a sugár-sétány mögött egy g**4í4 lombozatú bokor árnyábau olvasgatok.
Tarka csoportok jöttek s távoztak el is-ttlét más felé, mintha csak megértették volna, hogy a magányt szeretem.
Vannak pillanatok, mikor a tömeg ter-hünkro van, s nekem ép oly pillanataim valának. —\'--
Nem sokára azokban magányom megzavarva lőn. Egy éltes s egy fiatal nő foglalták el a hozzám közel levő padot.
Csakhamar megtudám, hogy auyo s leánya.
Az anya levelet vont elő zsebéből, s igy
•tóU:
— Atyád irt.
— A papuska ? — kérdé a kis szőke taremtés.
— Az . — felelt az előbbi — irja, hogy holnap hagyjuk el Füredet.
— Ah I elájulok--kiálta a leány.
— Mit mondnak H____ék ? - aggódék
az anya — lesz mit susogui gyors elláV.ozásun-kon. A szégyen megöl.
J4U fog mondani B.....ur ? topán-
kodék a szép luány, ki ily hirtelen látta romba dőlni cazméuy várait.
— A szégyen I ,
— Borzasztói
— Izabella — szólt a mama — hasztalan sopánkodunk, csak az\'a fő, hogy mennél z>«jo-aabb eltávozásunk legyen. Te a holnap reggeli séta alkalmával roazul lész, s ha aztán kör-.ited ooportosulnak, haza kívánkozol. Erted?
— Igen.
Es ugy történt. A kis leány roazul lőc, s a d e. gőzösön vele együtt utazhattam.
Hrfj, de egészséges volt a lelkem, csuk egy kicsit báuta Füred elhagyását.
Ezt mint megtörténtet vegye mindenki, hisz mi meg nem történhetik ilyen .kraoh\'os világban.
MONOSTORI BÉLA
Népjel lemzén.
Egy kis rege él az oláhok közi, mely egyúttal népjeilomzétül szolgálhat. A koporsó előtt — igy szól a rege — melybe Krisztus testét telték fölfoszittelése után,állt egy magyar, német, rácz és oláh embor, kik a hullát elvinni s tisztességesen eltemetoi akarták; azonban ott állt a négy lándzsás őr. Mit tegyenek tehát? A rácz . azt jnvaslá, hogy vesztegessék meg az őröket; erre igy felelt a német: minek fizetni? jöbb lesz, Veressünk igazságszolgáltatást a római szonátusuál s pört. Verjük cl az őröket! szólt röviden a magyar. Ej, ej! — szóitar oláh — várjatok mig sötét lesz, azután reggelre senki tom tudja, hova tűnt a szent hulla!
maradnak, és csak repdes időben Sst-Mihály napján, mikor mindon gazda és cseléd jogával . élve, egymásnak felmondhatnak,- .állhat be a . változás, igaz,hogy*c-gy bojtár állítólag önmaga • oltá ki életéi,de ezen öngyilkos több öv óta bűs- I komorságban szenvedett, és mint sok más lelkibeteg Öngyilkossá lett, — különben mint több ( éven át bccsülotcseu szolgáló jó cseléd a grófi j tisztség által nomcsak újévig, de jövő évekre . ia szolgálatában biztosiitatott. ,
A főbérleti uradi.\'maktían a cselédeit felől oly humán van gondoskodva. — mely cse- ) léd további szolgálatra képtelen, vagy 16 éven I át uradalmi .szolgálatban volt, és a fobérb-t be- | álltával idegen szolgálatba lépett, lm majd s/olgálatképlelen le»nd, éa a tulajdonos ;róf úrhoz folyamodik, holta napjáig tartó bizonyos évi segedelemmel jutalmaztatik, mindegyik grófi uradalomban ily követésre méltó jólétemén) beu már is több agg (.soléd részesül.
Nem helyes tehát, egy különbén sajtiot esemény okál, valamely nem ismert intézkedésnek felróvni, mielőtt valaki magának a dologról tiszta ismeretet szerzott volna.
HORVÁTH ÓYÜROY,
jásiágfelUgyelS.
Illrek.
— Király ö Felsége születésnapja Nagy-Kanizsán f. hó 18-án szokott ünnepélyes-léggel tartatott meg, sőt az ünnepélyt aagybau emelte az, hogy a .Vásártér*-i raktár mcgetl tábori miw rendeztetett, mely alkalommal a közös hadsereg- és honvédcsapatok.üdvlövéie-ket tettek. A kir. törvéuyszék , távírda-, városi hatóság testületileg jelentek meg. Miso után a .Vásártér" észak-keleti részén Gelich honvédezredes ur előtt a katonaság tisztelegve vonult el. Laubender Gyula, táVirdaigazgató ur, a magyar király születésnapján disz magyarruhában jelent meg. Tizenegy órakor az izFí femplomban tartatott isteni tisztelet, hol leiekemelő volt a .Hymnus" és .Tarlsa Isten" dalműveket magyar szöveggel ballaui.
— Perlakon, mint minden évben, ugy sz idén is a legfényesebben ünnepeltetett meg Felséges urunk, királyunk születésnapja. — Mind a huszárság, mind a honvédség teljes diszben kivonult, és az itteni szolgálaton jelen volt. —• A szent misét a helybeli esperes-ple-bános, Láposy G. Márton ur a legfényesebben megtartotta. — Ha a nevezett lelkész urat akár az oltárnál, akár a\'szószékeu, avagy akármely functiojában figyelemmel kísérjük, valóban csodálkoznunk kell, hogy ily — minden tokintelbon jeles pap és buzgó magyar a Muraközben — miképeo maradhat oly sokáig ismeretlen a magas kormány elölt. Az ünnepély mind a két rendbeli katonaság elléptetésévsl végződött.
— József föherczeg aug. 19-én a déli vonattal Budáról Nagy-Kanizsára érkezett, az indóházban amint leszállt, azonnal az oldalépi-tést szemlélte meg, Gelich Richárd honvédezredes tisztelgett előtte, a közönség is legnagyobb szivélyesiéggel üdvözölte a népszerű főherezo-get. A délutáni vonattal a rötuerbadi fürdőbe utazott.
— Királyi Pál aug. 23-án külföldi útjára indul s csak október elején ér haza. Czélja Hollandiát t Norvégiát megismerni. Szerencsét visszajövetelt kívánunk a nemes férfiuuak !
— Jegyzőkönyvi kivonat. Kis-Kaui-nizsán 1873 ik évi augusztus 10 én tartott kép-viielőtégi ülésből. Határozatott: Azon károsítások megelőzésére, melyeket a főcsatorna kiöntése a jelen és mult években okozott, t hogy a Kis-Kanizsa berki főcsatorna kitiaztogatása foganatosíttathassák, Kis-Kanizsa városhatárában mindenek előtt a helybeli jegyző által a csatorna hotszatága felmérve lett, s következő kimulatás adatott be — ugyanis a canalisnak hosszú folyó vagyis futó öl szerint felmérve: a) A bajcaai hid vagyis határtól kezdve egész az oiszágut hidjáig, vagyis Orosz házáig egyik fele tészen 3110 folyó ölet. b) Grosz házától, vagyis az országul hidjától a palini halár felé mérve mind a két canalit part számítva, a herdjáuecz hídig tétzen 1542 ölet. c) Attól a hidtól kezdve a nagy taroki hidig ismét mind a két oldalt számitva, tészen 2124 ölet. d) Attól a hidtól kesdve a nyert rétig mind két oldalt számítva tétzen 214 ölet, eszerint az országúton aluli, vagyis a bajosai határig vezető főcsatorna hosz-szasága tészen 3110 illet. Az országúton felül két oldalt számitva az előirt b) c) d) fölmérés után tesz 3880 ölet, ebben Kis-Kanizsa város olyképen állapodott meg, hogy ha Nagy-Kanizsa közönsége által az a) alatti s 770 öl kevesebbet kitevő a bsjesaihatárig a főcsatorna kilisz-togattatását magára vállalja, ugy Kis-Kaniísa város közönsége az országúton felüli csatorna ásást,mely két felében mérvo 3880 ölöt tesz ki, magára vállalja, és azt saját erejéből beteljesíteni magát kötelezi. A kivonat hijeléül: Hofer Ferencz, jegyző.
— A magyar dijsortjegyek aug. 14-ki húzásában a következő sorozatok nyertek : 23, 317, 4044,4229,4446, 4594,4926,5204, 5301, 5410, 5591 ét 5815.
• — A Csáktornyái polgári iskolához több tanári állásra pályázat nyittatott.
— A nagy-kanizsai torna-tanfolyam as idén nem tartatik meg, csak két egyén je lent közeit.
— Xeni vonz. Tapsonyi uradalomban * tulajdonos gróf iskolásgyerokoknok azt a keresményt adta, hogy. minden 5 mezei egérért I krajezárt kapnak ; három nap alatt nyolezozer. agyonvnri egerei vittek a tiszttartói udvarba.
— Vásárok 8 bucsuk septomber végéig az egész megye területén betiltanak.
— A gazda-közönség re uuivu .-ló- \' nyösnok moudbató az n kézi cséplőgép, nudy rövid idő óta használtatik az osztrák-magyar állam területéu, o gép kél egyén által kezeive,
bámulatosoredmény t mutat. Mindenunmügabua-félét tisztán kicsépel ugy .hogy a hüvelyben szem " nQin marad; egy óra alatt annyit végez, mint három cséplő ogy nap alatt. Ara igen csekély, jósága és hasznosságához képest. Kapható feltalálója s készítőjénél Weil 3/. juniornál Frankfurt a/M, és Bécsben Franzensbrücke 13. ugy tzinto Nagy Knnittán Srln-ri Lnulin kereskedésében. Ábrákkal ellátott árjogyzékok ingyen kaphatók.
— Uj könyvek. Lauffer Vilmos, buda poati könyvkiadó hivatalában megjelent s bo-küldetett hozzánk: 1) .Egy világváros titkai", vagy vétket és vozeklő nő. Regény Born F. Györgytől, fordítja Tabódi József, V-. VI- és Vll-dik kötet, egy-egy kötet ára 80 kr.
2) .Az elzárt." Regény, irta Berthet Illés, fordította Tóth Vinoze, 3 kötet, ára 2 frt4Ukr.
3) „Három királyné.; Regényes korrajz két kötetbon, irta a .Picciola", szerzője Sain tine B. X. Fordította Csukássi József. Ára 1 frt 60 kr. 4) Ch. Paul do Kock. .Kis pata kokból lesznek nagy folyók." Re gény, francziából Ozoray Árpád. Két kötet ára 1 frt 60 kr. Mindannyi a külföldi regényiroda lom kitűnőbb termékei levén, az olvasóközönség figyelmébo ajánlható.
— Ke<lden f. hó 19-én két helyen volt táuczkoszorucska rendezve: egyiket az .Egy |et-kert"-beu a honvédtisztek, a másikat a .Szakonyi kcrt"-bon a kereskedő-segédek, adták. Mindkét hely eléggé látogatott volt, azonban az .Egylet-köribe" még elkölt volna néhány fiatal ember,hol|l\'iro* Jóska kitűnő játéka mellett oly jó ked.y uralgott a nőkotzoru tagjaiban.
— Kolera elleni óvszer. Közhiedelem, hogy a kolera alovegő hatása által pusztít.
- Ugyanezért önnek hatását kell mindonok előtt megnkadályozni, és podig főleg a has és lábaknál; ahol is a vastagabb szövet az izzadás előidézésére, a vékonyabb podig a levegő át-eresztés miatt egy arán t használatlanok lóvén : azok holyott bőrkészülék alkalmaztassák, é» pedig a hasnál puha szattyánbőr, mely három helyen szalaggal keresztülkötve erősíttetik a testhez, — a lábaknál podig csizmák használtassanak., — Minthogy azonban a jolen forróságokban szobáinkba friss levegőt csak éjjol nyerhetünk, — a kitakarózás eshetőségére, ozokei éjjol is fen kell tartaui, do a lábbelik tisztákkal váltassanak fel, — melyek — különösen a nőknél, száraz, puha bőrből készülvén, éppen nem lesznek alkalmatlauok. Továbbá eslve éa reggel egy késhegyni apróra tört \'enyŐinagbo/.
— buzanagyságu kámfort vegyítve —* ostyában beveszünk. Isten után bizonyosak lehetílnk, hogy a kolerától mentve vagyunk: természete sen a rendes életmódot meg kell tartani, s u gyümölcsevést nélkülözni. Egy orvos.
— Uj hangjegyek. Megjelent és Waj-dils József műkereskedésébeu elölétben vannak,* postai megrendelések azonnal küldetnek, u. m.: Oser, der grosso Krach polka, Francai-so,ára.50 kr. Joh. Strauss, Wiener blüth Walzer, ára 80 kr. Strauss, Solduton gruss polka, Fran-csise, ára 42 kr. Allemanu Correspodenz Karte, polka Mazur, ára 50 kr. Stróbl, Nflbinatohinou, polka Francaise, ára 50 kr.
— Nem irlgytetfíl& á11apota van, de különösen lesz a nagy-kajizsai kir. törvényszéknek, amennyiben hivaulhelyiségo udvarán "Ky n*gy börtön épül, melyben 100—150 egyén letartóztatva lehet, másik oldalon a katonakórház, harmadik leiül a trágyahalmazos nagy vásártér, o háromféle bűztömkolog közt széke) az igazságszolgáltatás. Reméljük azonban, hogy oz nem lesz sokáig igy ; a vásártér tisztáu fog tartatni, a katona kórház a város közepéről máshova helyeztetik at.
— Ha nincs kolera, majd lesz már t. i. Nagy-Kanizsán; hogy ne legyen, segíthet a városi kapitány. Ugyanis a „Fürdő-utczában" százra menő nyers bőr szárittatik, a kerítéseken két oldalt végig teriive s ez undorító bűz a fürdő közelében törjed. Megvárjuk a fürdő I. felügyelőjétől, hogy ilyesmit a fürdő közelében megtűrni nom fog, s ha más nem, jolentso ő a városi kapitányságnál; azt meg hiszszük, hogy a kapitányi hivatal rögtön intézkedik, s az ilyfélo nyersbőrök szári\'ását a városban megengedni nem fogja.
— liövUl hírek. Egy amerikai vasútvonalon tüz támadt, s 48 zsák hírlap és 18 zsák levél teljesen elégett. — A halli fürdőben tartott hangvemenyen Horváth Boldiztár volt mi-
niater czyik leány* w szerepelt. - Gyűrött HraborJky Miklós, jóttásx ia a járvány áldó-
czoni kóo? 55 óvoa korában mighali. -Ludas Matyi" élczlnp in -«*zUni. — Garibaldi Béc»be kétsül. — A dunántúli ág. hitvv ozvbáíkerületnok Paksra hirdetett ESzgyUléte elmarad. — Körmenden műkedvelői előadást rendeznek a kisdedovoda javára. — Ilaynald érsek Berlinben van. — l\'eiten nagy a lakásbőség. — ö felségeik a király s királynő Iscbl-ben vannak. — Gr. Cziráky Antal Eszloiháty Alié®\' grófkisasszonnyal 17 ón tariá esküvőjét.
Berkes Lajos zenebandája Angliából visz-(zalért. — A .Wunderer\' Béea legrégibb lapja aug. 15 én megszűnt, (34 évfolyamot élt át. -r A „Torontál* szerkcsstöjét Balázs Frigyest az ottani főispán megyei t. főjegyzőnek nevezte ki, ujabban visszavonta azt. Furcsa játék Víz ez!
Kgy liatal szép szóko nő mérgozte meg magát Duna Petiidén. - Mészöly Gézának „Balatoni tájkép\'-ét a világkiállításon érnmuiol tüntették ki. .
Oly iiagjaieiH./iáíakat fognak nlt nagraá.llok » ,inÍTr alMmnlnak rijtok.
Tehá* v\'> \'vrytlgyilcknrk n.\'i beunrtnket 11. ur ! riaioni* Liu. kiaaaacnny - - bogy még a hátikat I egbámtil, nk 1 1
Ól l.ina u»gy»á\'l.il koránUetu. ciak l.nlta I
trdekci lsrelslm ai sredsti
Tekintetei Kraneo —ÖiMgy Báthory Qyörgyní SUrgSa anionyiágnak Uialelellel Sxsgsaárd,
-Koloi
tt
Történeti naptár. i
Aug. 21. 1527. Frangopan Kristóf Varasd alatt orozva meglövetett. 1614. Báthory Kr-zsébet a csejtei szörny halálozása. -- 1848. Peresei által előidézett nagy parliamenti vita. -4 1HÜI-. Ferencz Józsel királyi leirata az országgyűlés felosztására. 22. 1009. A péí^si pli«pökség alapítása. — 1831. Kazinczy herencs halála Széphal-mon. — 1852. Haynau Brüsszelben kig\'t-
nvoltatik.
, 28.1436. Zsigmond király Prágába ünnepélyeden bevonul. — 1683. Az ifjú Zrinyi Boldizsár elfogatik s börtönbe vettetik.— 1849. Mehadiai ütközet.
. 24. 79. Herculanum ét Pompéji a Vezúv lávája által eltemettetett. — 1572. A párisi vérnász. — 1838. Kölcsey Ferencz halála Csekén.— 18*2. A budapesti láncz-hid alapköve letétetik.
. 25. 1709. Simontornya bevétele.— 1849. A magyarsereg utolsó maradványa leteszi a fegyvert Zsibónál.
„ 26. 1849. Munkács vára föladja magát az oroszoknak.
. 27. 1812. Szemere Bertalan születésn tpja. — 1849. Bem Viddinbo érkezik.
Papírszeletek.
— II. fiatalember a bécai rilágtárlalríl rlseia-térvén, uyakraföre dicsérte at oda kéiidlti I.lua éa I.ujia hölgyek elfitt Bécs népségeit.
Nem voltam. Leltem. Sem vagyok. Lenek.
— Vloró — kiálla a gazda a c/igniiyi.t — uiár látom, bogy le loptad el i csikót, mert aresod i« gaaemliert mulat!
— ín Iitenem \' — válmr\'ilt a bar; a tin —; hát tttkOr at én ar\'voiu
— A 1\'érint eokafor ttgjf klaiok-tt atánduii hogy a nagy hidak eiak a .puatta im-der felett áallar nak Ki okbvl közelebb aat lauac.olta vabki a perlu- ■ lieknek-. adjátok el a hidakat, • vegyetek aa á? Jton
____I
— Köaelebb egy lituoifiaöui . aki teneta-nltó. atral rtlonekedett. hogy 5 itaperklnt V>f. .Wát ad; • midiin llgyelmettotlem, hogy egy napban raak 24 óra van, így igaaolta -magái -. .Jaj barátom, én na- \' punkint egy órával napkezilete rlfí.t kelek ám lel!*
— Jo.efiue férjhez tueut
Amint férj.- harmad nap múlva a hivatalból hatatérl. Josrtiur háta inf>gá/£«ti1lt • esetnél befogva ogy heecicaókot cruppantoll el a burontoa bajuaa alatt.
-Már mii-aula Mellemig eV t kellett lár-máam a férj.
vagy ! váUsaoll sararod.itlai. joiefin... .\'
IMaeziárak
Nagj-.K.inWaáii, 1BÍ3 évi aug hó l\'.i éu 0«l".-. nemtlak -. al.ó auatf mV-r.1 ..érint Bum 87—yO fonl ti 80 kr. 83- 80 tutit ti.Ii > kr *J iont 8.26 kr. Kosa 74 -18 fout l.fiO kr. Árpa anifósásra 88—70 font 3.26 kr Árpa eletéare 3.30 kr Zab 1.70 kr. Rep-cte —. kr l.ier.tnroiUek : béci ináa-a aaeriiil. I.iaal legfinomabb 18 4- kV. /aemlellaxt 13.— kr. Fehér kenyérUaat 11 —/ki Fekete kenyérliaat 860 kr. Buradara M{ kr. Hl»s ÜW. -. kr lltlvelyeaek: alaó ualr. mérő atarinl: Borsó 8. kr. Bab .\'(.— kr Len-c»e 8.- kr. K»l.« .-- kr. Hajdina (pohánka) 4.50 kr. Kukorn-aa 16" kr. Burgonya — kr.-llu. t bécai fonl aaerint — Marhahús 28 kr • DlianóhuaSí kr -Jnhbua — kr. Iloriuhua 28 kr. /.airfélék : b/cal font aierint Uiainóaalr .\'>0 kr. Marhaaair 80 kr. Sialonna 40 kr. Siappau 21 kr Lámpaolaj :í8 kr. Stearin-gyertya 85 kr. KaggyV i.v«rtya .\'12 kr Bor: al.,1 au«lr. akó, 40 pint .aerlut U-bor lö - kr. Ujbor 12.-- kr. Sör: alaii-au.lr. aörakó. 42 piul aaerint Legmaga-■abb 7. — kr. Legalacsonyabb 8. k\'- Ttlaif*: bicéi öl, 36 htiv. ho««/n ««-rlM. Bükkfa 14.— kr Tölgyfa 10 — kr Kö«»én egy bécai máaaa aieriui
7" kr K*»«én egy mér" 70 kr. Iíécal imítas iierlnt aiéna 180 kr. ttíalma 1.— Napaaám -.tégy férfi élei-meaéaael kr éleim- aéa nélküli —kV Egy n8 élei-
mer.éanl - kr élclmeaéa nélkül —.70 kr. Kgy gy.-r-mc> \'leline«.\'»-el — kr. élelmeiéi nélkül —. --• kr
.Szombathely, augunt. l5-én 1878. Bu« ; ;>0_7 - kr. R...a 6.10-6. kr Árpa 3 10
3 — Zab 2.--1.8»> kr. Kukoricaa —.—4.60 kr
Hajdi a 3.J" \'3.40 kr. Mjéna I-t»0— 90 kr. Szalma 80 6> —.1., Uubaca -- - kr. Uyapju 110 frl
-1 1 frl. Repcae .--.— kr. Fehérbab 4.---.
- .i. Bhrgonya - .80-60 kr. Bllkkfa 14.--—
kr Ctetfa 12.--- . kr Tölgyfa 10.--— kr.
Kapoavár, aug hó 16-én 1873, Buaa 8.76. \'7.— kr Uo»- - 6.26 kr Árpa 3.50-L— kr Zab 3.-- 3.20 kr. Kukorica 3.80-4.— kr. Kölea
3.40—3.— kr. Bab G.20—ti— kr. Hajdina .--.-
kr. Marhatni* 24 kr. Borjubua 20 kr. lJlaíOÓhua 20
kr. Jubhui — kr llnrgouva mr. 2.----1.40 kr. Uj
bor akója 15—.10.50 kr. Obor akóia lO.fiO— 12.-kr. 8aéua m. 1.2D- .— kr. Saalma ni. 1 frt Keményfa öle 14. 12.- kr. Időjárás Uralt.
OyCr, aug. 10. 1873. Btua T.70 7.30 kr. Hoxa 4.80- 6 20 kr. Árpa 3.4»— 3.20 kr. /.ab 1.90. 2. -kr. Kukoricaa 4 60—4.— kr. Kölej 3.75 3.60 kr.
Bab 4 80—4.80kr.Hajdina.---- kr. Marbabua fontja
Ki kr. Borjubua 36 kr Diaanóbus 38 kr. Juhhus 20 kr. Burgonya mr 1, 40-. -kr. Ujbor akója 8-fiO—.— kr. Ó-bor akója 18. -—.— kr. Saéna máaiája l.,\'.0~
1.60 kr. Szalma ra. I.---- kr Keményfa Öle 18.
—-15.60- ki. láSjáráa jó.
Sopron, aug 18. Buta8 frl C 50— kr. ltoai 5 frt 80—10 kr. rtrpa 3.50—30 kr. Zab J.30—10 kr. | Kukoricia 4.30 kr. Hajdina 3 frt Saéna m. 1.20 kr \'Malma ináis: .8\'.> kr.
4.--4 50" kV Zab 2.10- 1.9U kr. Marhalma flja 24
kr. Horjiihua flja 22 kr. Iliamóhue flja 28 kr Ujbor akója 10-18 frl. Óbor akója 14-18 frt. Saéna maaja 2.20- . -kr. Irt. Szalma in. . 80— kr. Kcimujfa 12 II frl. Idfijáráat derüli,meleg.
Erték- es váltófolyam aug. 20.
i)9/, molalii|UuM 69.90; 5\'/. nemz. kölcsön 73.-: 1860-kt állaúalmi kölcsön 101.75bauk-réatvéuyek 968.— ; bíb-lintózeti részvéúyek238. I.ondón 110.90; magyar löMtehermoniési köt-; \'vény 78.— ; le n.-svári földtohermentési köt-vcuy 75.ÖU; erdélyi földtehermentési kötvény 75.— ; horv&t-slavon földtehermentési kötvény 76.- ; ezüst 106.— ; ca. kir. araoy 0.34 -Napoleond\'or 8.88.
Lottoliuzás.
RrUnn, aug. 13-án: 36. 47. 7, 60. 9.
Közolehhi húzás aug. 27-én les^. Iiuddn, aug. 16-áu : 52. 34. 20. 41.
Köze\'obbi húzás aug. 30 áu lesz. 23-áu lesz húzás ürác/in és Bécsiu
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
rsjyllttér.*)
Értéaemre savén, hogy sófurom Usl\'Iaásr Lipót nr a köaöa tulajdonunkat képező ridl-háal gaadaaágból éa gulorföldl gSamalomhól, valamint aainte köió\'i tulajdonunkat képssS caépISgép által kereaett terméuyekb3l, ugy a gutorfbldi bérletOnk termeaitinényelbSI hírem éa tudtom nélkül sladáaokal lea«, aaeraöJéieket köt, éa általában at «*éaars vo- " natkoió jogügyleteket köt, holott mindezeknek filé engem illet, ennélfogva izükaégcinek találtam «uyill felatólitáibao mindenkit arra figyelmeztetni, miaaerint a nevezett garda-águkra, gőtmalom éa c«ípl5gé|-ksrr\'iiiényeire Mailfiuder Lipót úrral caak azon fel tételek alatt egyezkedjen vagy kfiaióil Jogügyleteket, ha azok általam i» aliirva é» msjeröiilve\' leotidené-nek, inivél különben bármely caelekményt magamra iiízve kötelez", i-rejünek el nem llliierhetvén, az elii-vigyáaat eltnulaialáaából lám adható kelleinetlenaége ket éa károaat mindenki magának f<>gja tulajdonit-halni. —
Egyúttal azt ia kijelentem, hogy a ..Zala-Somogyi Közlöny* f. évi 85. azámában, auguaatuí 14-éu hirek rovatában megjelent, reám vontlkoaó köilemény nem egyéb ludatíanaig, vagy gonoaa arándék iaülle k\'dleméuynél; ennek megfenyiléae végeit ai ille-tékea kir. ujtóbiróaágnál egyidejűleg a kellS lépéseket megindítón^
N.-Kaniaaán, 1873. évi anguaatua 18.
8CHVARZENBERO DÁVID.
! Egy ujabb szerkezetű és jó karban levő zongora venni kerestetik. Minden közelebbit e lapok kiadó hivatalában.
mr STE1.Y SAMU, ~Wfl
ókozer-árus, arany- és ezüst-műves, P K S T E N,
Kirdly utCMii, 48-ik iz. Akdeu/a uteta itögUUn.
Ajánlja mindenféle, úgymint saját készi-j tett kész munkáját, egyszersmind vesz, cserél avult arany- és ezüstöt, elfogad minden javi-I tást, úgymint kő- és érczmetazéat, melyekkel i legolcsóbb áron szolgáland. Kapható nála ki-| tünő jóságú arany-, ezüat-ós svajezi-órák jót-; állás mellett.
j Vidéki megrundeíésok és javítások leg-
1 gyorsabban és olcsón azáinit^itnak.
£3
E3
Kitűnő szerkezetű
bor- s szénasajtók
tized és hídmérlegek — ruhamángolók ós csavarógópek.
továbbá a legjobb minőségű kézi, szállítmányi és kertlesz-közök. lóistállói készletek,valamint mindennemű gazdasági eszközfik és gépek megszerzésére a legjobb bel- és külföldi gyárakból, legjutáuyosabb feltételek mellett ajánlkozik
Fackli (icilíi,
kereskedelmi irodája tl 103- 4) » Budapeat. V. Dorotiyautcaa 10.
Ohne Provision
Ali-und VerkSufe, Verpaclitungen von
LkytXMchaJtm, Oruiutstilcbn. Fabrikin, Hotelt ele Lititationen, Uaauche und Angubotc jeder Art, Kamí-licn-N&chrichnu ect. bctrcffcudc
werden ?.u Originál - Inserations- Tarif- Preisen ohnc Portó odor Spesou-Anreclinungindie für dic verschio-denen Zwccke best geoigneton Zoituugen schnell und billigst bet\'őrdert darch dio
Internationale Aniione.-Expedition
• von (1092-2)
irttáer Scüwsfe
l\'ett, Btidgaue í. a Wien, Wolízeile ti~8. Wiener Generalreprásentan; des „Ung. Actlonür."
Malom-bérbeadás.
A b»bőc«ai hatái bnn Hinva árkon levő \'A kerekű vizes-malom jövő hó szeptember 28-án reggeli 10 órakor az uradalmi tisztilakban nyilvános árverezés utján a legtöbbel Ígérőnek 3 egymást követő évre bérbeada-tlk. A bérlet kezdete 1873. oktober 24.
Az illető válalkozók kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (1114-2)
Uradalmi tisztség.
Korcsma
haszonbérleti hirdetmény.
Zalamegye, Gutorföld kOzsiigb™ 1874-ik évi januir l-sötói 3 egymásután következó évre a
karnisra és to?ég4st-Jeg
lakással 6b hoizitartoaindókkal árverés inján, a legtöbbel Ígérőnek f. évi s/eptember T-én ü utorföldön kiadandii lészen.
Blére is a feltételek a gutorfüldi közbirtokősságnál megtekinthetők. (111" \'-)
Gutorfüldi közbirtokosság
Aafitíiftí\'ia sxSjfisaefe.
. I>OI>P J. O.-tSI CI kir. uitvari fogorroi Bariban, váréi. Bojnerutoia 2 szán.
a •tájtlrcg-arerveaet képaíiíre.
1. Sajátaiein a hatáaa »r. anslherln szájvíznek ; — a kaadS uityaainte a más inegUllepeiletl rálarioilaéy, rait»([oii^r»kea:ínye-d\'ett anyag a foitakon, * mely aa Úgynevezett hork6n»k van ia-raerve, miután aa eliCiiiek vegylauilaK n ketnényeiléa elleneae, má-■oileaetbea pedl( a t\'ogak innrgá\'Al rIGidíai, • ^nindeaen kellemel-leiiaigeket tiaatitja.
Salatúgy aa anitherln Slá]vll előadatja a aalakot, a mely a fogakra aaok Itllepedni.
•.». Aa aaatheiiu azájvianek jótékony be(olyáa> vau a nyál-katoladákra a aaájba, a lorokromláara. melyet mindig a kellemetlen t.daröl vehetni íaare, mindezt gyógyítja ía tiaatitja.
Ktilnnoa bef,.lvA«a v*n ai anatherln siájvlinck a f»fl-laskra miután ai Inak ftlizgato.ttsága a legvadabb fogfájást Idézi s sít ez Mtgiemmliltl s • fogfájást megszünteti.
4. (l\'imlai i* baloam rraceivel hat a fog vétliordójira, Oaa-aaehúata ía erősiti, erfieiti a megfámll fogllr^get, a vimaadja a termé»»et(l»égít a eredmíiiyeai, hogy a vár reoilea forgalmában marad, a mi a fogak ii fogliua ép lartáaára eallkaégea.
f> a toniai oldaláról m inathJrln szájvíz eriiltl a fogatul ll, üiszehtizza és a már mozgá fogniat tartása* ínzetartjn
Kaphatók : Xagy-Kaiur.aáti : /telni JAaiéf gyogyaie., Itoaenberg toaenfeM. Weliicli, J. <a Keaiellioffer J. kereakedéaében. - Pápán •-Taobepen ■\'., Keaallielyen :• Pfiaaterer gyógyaaeríaa, rtinger M. Weiaa A.\'Zala ■ Kgi t»aeg<-n : laóó Ki, gyógyaaeiéna. Kaproacaán : Werli gyógy-•téréit. \\ aiaadou : Malter gyógyaaeróia. .Sümegen : Uorner Kajel. Saom bátholyeii: l\'lllieli Kereiu-r «(a Itudolf gyógy»«er. Ilalár-lr.-idíkl S«.-Oy^r-gyfln. Vit\'ii- E. C. V.««»prí"nben : Meyr Toaakaii, ugy Outbard Tivadar H fiainál - Hiékeifeliírvároli ; I.egniaiiii. A. Braun J. gyógyat. I.ovi Beiónyben: llei«le> gyógyia. Kalocaáu : Horváth K. gyógyaaeriss. Kei Millióié. «\'-a ilaciilcid I\'akaoti : Flórián J. gyógy
Bt\'gl, ll-l Boiiyhí.t.:
Ka|
">gya».
irwaitli, Salamon gyógy, ieraog Ignácanál. - Cécaett: uád.in: /.adubáiuaky gyógyaa.
: Oraff gyógy«/.. Duiiafftld-ii .S\'.-illiii- Alü.\'.-I.endván, Igyarería* ntaknái.
ÁrvprésHiirdetmény.
A/ fllulirl urudaluii ivu/iíiuúság résziírrtl kft/himi tétetik. miszerint iöhó évi
Bt 1 •• \'"1 j \' I, ,wl A , aug\'sMtiu 21-én » Nempthy nginitw 22-és m also-Mval mairtki in,-
a oos uz o os liazoladas
fcamuiíls, lualmek ,.»
Nagy-Kanizsán\' , (lioti-3),
A nny.v-knniz.ai f\',|>i.i,v. ,,z,>Ii:!>,.ii. vtiy jét rendeset!
bábos és viaszk-üzlet,
luiitiliMt Ml. tMMUuiiUln.it Miil.ü^tó i.szkoíiílkk.\'l njA Mrlwn \' pöl*(JCföI(I j
jaz oríoházi
KlaebD Hiraiyl baazonbárleteK, esész majorok
épületek és fundus Instructussal együtt ngy mint:
major 111 luilil 723 | ,61 belsőség, 23H hold 1112 , öl ... ««. uui <tviv>ui szintófflid, 325 holdi 687 Hil] rét, 233 hold 3U öl hiízziii »«fy ■■■ nélkül, iniinl.il ..riilúin «t..i»d k.^.bi\'il ijWiK ilrnn i\'lncln . I teméucUslegein,a KII 3 hoki 301) ,<>! erdei legelővel
ninsililst inl ri tlila|il .ii,,» l.:il \\ .l.ili w It\'iijriíliin u. |i Sz,.ililiiithi.|,v. \' , J .1. \' „J major 11) hold 11114 I >01 belsőség, 31t; hold IÍ7II : ,11
vajrv iii|>..k kindn luviilnhi. - I HK OI lOIIclZil szántóföld, 227 hold 33li | ;SI rét. 3íf> liolil 11)14 | öl
tvv>i öa f
Vor Hchwindel
Wird gew^rnt!
limcr drii vielen Aiuionren. Ijii-cl \'ll (űr l.\'K 1.1 t ; líiutt\'hen. Maii Ildi- sicli íiii cigdu\'u lu Vi-rlci f.-r» g-i.llgetide ll.faiilié bictct. Ili-
i. sind mamiié darauf bereclioet. di<» l\'ro-.\',.« vur Ankauf dcr Uhrt-ii. *o uiclit dic i inir K>-k.«iiflen Híren w.-rdcn ji-derieil i. eln Bewtlst dsr strengiten SolldlIMt I
Insliuiblicli. alier walu !
Füri,ii..-.okr.h in.t&sasvís:s&rsr
la .llc i-.i.-ju »m.nt on-m
iá. ü; is Kii\'r |T ViTli
I. i . m ... n .> ■ I-. y ii s .Mini UiilH\'.\'.lli »<>i, I.
Nur 12. u. i5 a. .Nur 1.) odor 20 fl^tl^Mt Mir 13 ii.
,\\lir 11 11. ».»\'• •..■J-m*nWrt.,rt "\'ii ».»!.•» ..rk-uiali.cb«ii Wi\'üwoiier. V ,,.. líi ,tfl>„. 17 fi. Jéjn«. cti.l «íJRlischí- l\'rhíco «f WaU-Kiyi^iglat. Niíkelwerk in 111 ll> tHlOl 1 i II. ,.,., .,.„, g.,1,..r»t«iij5..ld} divav.fl.rrii usben »o<M *og.-u ;.o->1 i. iln\'.i \\>t*!!)(, üss* liisfi vitel." ohm* scIilUuul aiífai.-gvii kannj ju v>lcUi-n Uhrsu crliáli Jcdír ci..e Ta Iliiig..ídiiciic samuit Mv.ljilli\'lí und tiul .mímeli. .irgrali" í v
\\\'n»\' 1 *í <1 i"** veiii ..•itgllíchí g.-ili.\'v"w TalmlnÁMubr, i^lind.r, uou.-ílc 1\'uyoii. mii Dopiie). .>111 l»> 11. Kry„ú|ij<ltW<\'ri(, Kii kiic\'u\'iUs Wcrk gc.clilosm-iisii ii.il iil. jnmuil \'Ulnnguld-k i\'". Mcdsiil..ii nini li.isjutii\'M\'lniii\'. . - • \'
N..„ 1| ,v/l/wi. 1T <1 dn«<\'Ball* kkliu- Uam-nnlír, cclil Silbcr und cchL vorgold.-i, aammt III 14: .0(101 I i II. Mi.ii .fl.i .i. rulmigi.ld llnltkciu. ui.d liatüniicscbi-in. V..1U ,, »)/\\ <1 cini- fClil .\'iikIím-Ui- ifcin.l f.norrttg.ildi iv silbcrne Cliroiii.nici.-rul.r n.il il III ÍO u. -iV/ II. |)0|iju.Jin^ntcl. f«in«i .-mallirt. ssinnií enicr (ciuen Kfhtcii Talniigoldkeiic. Mpilaillnn und (Inrautivscliulil.
1, fiirsrlili líisci u,; ijaliligem <;»-
imcascr-tiin ri-ii, fi\'iiu t feuervcrgol..
fiibr. sog. Kaiier-f •ii. wrlche d»»
hu; A.rite ii u. r i. iti.iiieU -ii ect..
i-ciatauio Ilyw i.e ■la, das. eiue
rn lilflii, zlrrlicli. daliéi\' lussérst
le ll.u|it-» .ei.r |,Unkllicb
ekouiiut J idennaiii 1 «-|nc imiiirtn
.11 Ull.l Ö;U ,...ig.... ti áraniiKicbcin
(ii.ldr. if ......... ngBii sisrkcm
a.»\' ralin igi.nl u ( iarsnií.-schvlu.
•ünr. sávo n. tte li.il
■te. TaliiilgiilUki\'ttii a. li.ir.-aclieio.
i- Clirmiuli ■cler-l.br kumuii Ketté,
I»nr l.c t\'-rcMi iiuil lUruniicsclM\'iu. Nlír <>0 11 11 ,\',ne.,ill\'or"e. "ciuonioii-lUir. ol.ne ScIilO.trl nuíiieü
aamuil l\'aluii-
guldkviiü uud Mvdailli.il.
Nur 23, 25, 27 11. B<.W«n«\'.\'.l\'»amomilir aumiai Hello, Mcdaillun iiiAl Osrsuiieaclieio.
V..., *>(i % A(V?i\\ ciné rclit cnglUcliP sübi-rnc Homoutoiruhr mit IioppeldsckM,
1,111 ,)U) °° u* ^V naraniirt und |.aieniir|. . 4
Nlll\' 35, 15, 50 li. «<>n oukIíhIí* g.ddeue Ankeruhr mii KryatallgUs.
Nur 60, Tó, 100 11. TZföCfrXr***\'*
Nur 200—300 11. S\'kw\'.iS\',1!""" n\'""0"«"r ******
IV AiHiTil. in slls irg\'.\'iidwo o.lor *on Irgi-nd Jt-in imlcn spnouclrion l\'hroniorlun bllllgir.
Atelier für Reparaturen.
íii, ni ima h ilnuro Kinilli.\'ii-A .ii.uxi\'ii, werden rc]>nrirt und wicdi-r »ic ii.-u lli\'imraiiir.-n mit \'.jdl.riger (iar.i tii« ll 1",, fl :i, 6 bis 10 H.
Brlefllohe
Imi-Inni\' i.n. r Kinsi iiuimg dr» Hctr;u<-» bli.ncn 2l Stumloii suigefdliri. Aiifbcíoo--linaliiiii- zur Aiunahl oii.ru\'ndi-l und l\'lr
Vltc Cin
hergesti\'lli i \'rcuc der
•vord\' n ww
,gon vci\'i
d»i Mciubcl íalteue -In
fC Mc

Allé. lile
Alle, dic
Ki:ma *n wt Iliden.
.i-l.l
icdriger
■ dii- nicdrigtli\'ii Ubcrall, \'und ■ ... n wOiiit-licii, wi-rilou Rcbclcn, »l
PKIL11T FUOMM, Uhrcnfabrikant. Rothonthurmstrasse Nr. 9. WIEN
etr U\'i" (/(■»„« illt Adrc**e
Hirdetmény.
természetes Icgoló, ós 884 hold\'708 . öl erdei legelővel
miijor 332 hold szántóföld és f>7 hold 403 öl rőttel;
továbbá többrendbeli nagyobb 08 kisebb föld-területek, és végre uz összes Alsó-I.endva s Nempthy uradalmi erdőkben az idei
pinczei
többrendbeli na
iiiiikkoliíifiisí és o\'ubiicsszeilésí jouok
nyilvános árverés vagy ajánlatlovél utján haszonbérbe adatnak. Az árverési feltételek Alsó-l.endván a gazdasági irodában megtekinthetők. Kelt Alsó-Lendvin, 1373.évi augusztus hó 8-án.
(1108--3)
Az Alsó\'Lendva s Nempthy urodalmak
Igazgatósága. .
Árlejtési hirdetmény.
A zala-OKersxcgi kir. ügyészség részéről közhírré tiStellV, hogy az ittoui kir. trvszéki, valamint a shmoghi és tapolczai kir. jArásbiriisilgi fogházakban lelarléz-tátott egészséges-, ugy boteg foglyok, és olilóll fogyonezok éloliuozéso ogyUltosiui, vagy a körülményekhez képest elkülönítve : nemkülönben az igyakba való szalma, továbbá mosó szappan, olaj. faggyúgyertya és puiruluuul szállítása az 1874-ik övi jai.uár 1-sA napjától, bezárólag azon óvi deczeraber hó utolsó napji.ii; lerjodé időtartamra; végre az irt fogházak, börtönök, és a zala egerszegi kir. iiuv -"ég hivatalos helyiségeinek téli fűtésére szüksriglcndé tűzifa beállítása, a< l-\'i |. és 187:\'). közötti téli idényro, a nagyméltóságú ra. kir. igazságügyininisturiuiu altul 1«72. jul. 22-én I I2IÜ. ss. a. kibocsátolt szabályrendelet-l;>, s kövefkoző§ ai őrlőimében f. 1873. évi szopiember 2ü ik napján, d. o. 10 órakor Zala-Kgersregon, a kir. Ügyészség hivatalos hulyiségoibeii tartandó, s írásbeli zártajánlatokkal is egybekötött nyilvános árlojtés utján, a legkevesebbért vállalkozónak ki fog adatni.
Tartozmik a vállalkozni kivánók, é.« pedig as irásboli ajánlattevők, as árvo-résro kitűzőit határidő nlórkozto előtt írásbeli ajánlatukhoz zártan -100 fri. báuai-péuzt a kir. ügyészséghez bekü.dondi, a hol az árvnrósi feltételek is naponkint, a hivatalos órákban elóbgescn megtekintbuiők, — u szóbeli ajánlatot tenni szándékozók pedig as árlojtés kezdetekor ugyan aunyi bánatpénzt, azop/rolül a logkevo-seboért vállalkozó, a szerződés megkötés.; után még 400 frtot, őszesen tehát 800 frtot a zala egorszegi kir. ugyészsóguél lotenni.
A vállalkozó részére járandó összog, huvoukint ulólagif .án a kir. ügyész által, az igazságUgvininistori számvevőség helyesbítésének l\'untarása mellett fog j.élyeges nvugtára kitizottetni.
Kelt Zala-Kgerszeg.iii, aug. 13-án 1873.
(Ulft-1) REMETE, kir. nlllgy/s/.
Antidiolerinum
(Oliolera-Tlnotur.)
Valódi minőségű egyedül:
J. PSBRHOFBR
(1111—3)
gyógyszerész és szabadalom birtokosnál kapható Uécsbeu Singerhtrasse 16. Egy üveg ára: 1 írt. o. ó. postán küldve 1 frt 20 kr.
Ezen kitűnő szer ismertetésére sok oldalról felszólittatváu. azaz iráuti többrendbeli elismerő iratokból csak kivonatot közlök.\'
A iNagv- és Kis-Kanizsa városok tulajdonihoz tartozó városi erdőkben ez évben tormcU*3VI-A.It: £ZL nyilvános árverés mellott folyó évi szeptember hó *J-én délelőtt U órakor a városház .tanácstermében bérbe fog adatni.
Miről a bóríeni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy u becsár 5%-ja azaz 300 frt óvadékul teendő •■?, egyéb föltételek a polgármesteri hivatalnál tekinthetők meg. Nngy-K\'iíiizsáii, 1873. augusztus 4-én.
Bolus József s. k.
(1106 -4) \'.polgármester.
^ekintetes nr 1 Benső köszönetet mondok az Antioholcrinutn kitalálójának, mivel j az én plébániámhoz tartoiő 4 helységben azon cseppek használása által 7 embernél azt ; tapasztaltam: hogy az ökrötidözés, hányszékelés, görcs és gyomorfájás megszűnt s igy*az i meguientotett; s bizonyitíiatom. hogy azon 4 helységben csak egy ember halt meg i cholerában, aki csupán kánforszert használt. Minthogy ezen a vidéken a cholcra dühöng, ! az emberiség javára felkérem önt: hogy Eperjesen raktárt állítson és ezt hirdesse ki , stb. tisztelője jankovlC8 Iflnáa lelkész. Szent-Kereszten, jul. 30. 1873.
Ezen cseppek használása teljesen hatályosnak bizonyult. T. tyeiueto julias 2\'J. 1873. dr. Blattny jár. orvos.
NVajdits József; kiadó-, lap- ós nyomdatul^jdouos gyorssajtó uyoiuása, Nagy-Kanizsái}. ~
NAGY-KANIZSA, 1873. augustus 24-én.
08-llt szám.
Tizenkettedik évfolyam.
> EI6fl»»*»l ir !
! ,gé.r - * * frt. , évre ■ ■ • • * \' érre • - •
MV *tám 10 kr\'
HlrditéMk |«tá«ymn
) . jjyiLTTKRBKN .orookint 10 krért vétetnek fel.

Zala-Somogyi. KAzliny =

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, n/mkUlönben zalamegyei gazdasagi egyesület", a zalamegyei \'általános tanító-egylet, a szent-balázs-, kis-komáromi es sUmegh-videki flóktanita egyletek, a „nagy kanizsai kereskedelmi s ipartan* ugy a .Zala Somogy- gőzhajózási reszvénytarsulat |-u
hivatalos értesítője. Hetenklnt kétszer, vasárnap- s- csütörtökön, megjelenő vegyi\'s lartaiinii
——t>j A lap szellemi réizét illctó közlemények a izerkesztéhez,
anyagi reizrt illeté közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve in
téznntiék
XAiiV-XANÍZSA Wlittiothaz.

lape
Hibák és hiányok.
llazai lapjainkat ha figyelemmel* kisír- j jük. könnyen szerezhetünk .\'meggyőződést j arról, hogy a Kifigyelem majdnem egyedül a bel- és külpolitikára van irányozva, kevés a neiuzetgazdászatra és még kevesebb a kereskedelem-és ipar emelésére, ezen utóbbiak még mindig ugy látszik mostoha gyermekei a magyar journalisticának, pedig teendőik lontosilbb, hálásabb az édes gyermekeinél, valljuk meg e tekintetben őszinte szegénységünket és lássuk is azt be, mert Int valamely országnak szüksége van ügyes iparosokra, tapasztalt kereskedőkre, ugy mondjuk ki, hogy édes hazánknak felette igen A földművelőnek és termelméiiyoinek egyedüli előmozdítója a külfölddel összeköt- • tetésbeu levő, a kivitelt előmozdító kereskedő ; mert ha ez nincs, ugy a magyar gazda megfulladhat bőségében, de adóját pénzben tizet ni nem képes. Ámbár Magyarország büszkén mutat virágzó agriculturjára.a föld meg van ugvau, de művelői — tisztelet a kivételnek\'. a régi gyakorlatra fektetik annak használatát, a birtoknak értékesb előmozdítását, az ujabb kor kívánalmát a föld művelésénél, a gazdaság jövedelmezőbb állását előmozdítani vajmi kevesen értik, tekintsük csak hazánk hatalmas területét, ugy gondolom csajt 5 orsz. gazdászati tanintézet van, u. m.: keszthely-, magyar-óvár-, debrcczen-, kolos-uioiioUori és még egy ezekben ; is a 15 miliő lakossághoz képest mily kevés a hallgató! — tehát itt van már uz egyik hiba, hogy a fontos pályára mily kevesen lépnek. De lássuk tovább! ha már csak 5 nagyobb gazd. tanintézet van\' hazánkban, hol vannak a kereskedelmi és ipartanodák ? tán a polgári iskolára fektetjük a reményt, igaz. hogy előmozdíthatja,de nem lesz elég kielégítő, iuert nem lesz sem egyik sem a másik ágnak elég spcciálitása; de ne adjuk fel u reményt, várjuk be uz eredményt, tán a kis gyertya nagy világot ad, v^tf csudákat
Ismét valiitik be hogy van-e a föld | fórint évi fizetéssel, és mi volt az eredmény? i rosszaim fogja ezen állításomat ; és készül
, iám v j » oj ... „______-n< ........: „ii../. - : ............:r,.i..; ,1.. .,..„>., lí.vrtm <>7nn nllit ásómat.
kerekén egy nemzet, mely olyannyira gyoiUk az úgynevezett uri pályára, a érkezett, hogy a közmondás szerint Dunát fényre, a könnyű életre, mint ép a iua- I lehetett volna a folyamodványokkal rekesz gyár nemzet; legyen az kis gazda, nagy leni, ellenben az üzletvivői állásra hosszú gazda, bérlő vagy gazdatiszt, már a g«.ndo- ideig még\'pályázó sem jelentkezett, s erre lattól is megrezzen, hogy ó a tiát iparra ismét kérdem: nemzetünk ellenszenve, a vagy kereskedelmi pályára nevelje, hanem kereskedelem és ipar ellen nem-e isuiét uri módról, fényes rangról ábrándozik, ügy- egyik fóliibája ?
védnek, képviselőnek, főispánnak négy lovas És most térjünk vissza sokaknak ferde
fogaton kíván mindenen áttörni, állaintit- felfogására és elszámitására; tekintsünk kö-kársagig, miuisterségig meg sem óhajt állni, rill, hány szülővel fogunk találkozni,kik egy-és lesz belőle oh keserű csalódás! uem sok két fiuk nevelésére, vagy reá áldozták vagyo-kivétellel,-- egyforintos napidijnok, segéd- nukat, vagy oly adóssagba verték magokat, jegyző, vagy olyan irnokféle, jó esetben ahonnan kibontakozni többé nem lehet, s kisebb\'hivatalnok, végrehajtó. Montijuk cl megtörténik, hogy a tiuk nem érték el a bátran a földkerekén aránylag nem fogunk czélt, a vagyon elbukott, s a szegény szii-találhatni annyi fél tanult embert, uri pro- lüknek aggk&ukra neiu maradt semmi, sem letáriutot, mint nálunk. Tegyünk csak ki r- pedig a .hátramaradt többi magzat részére, dést illó helyen, ha a legkisebb állas meg- Tegyük fel most, hogyha.csakugyan a ürül, Tiol alig lehet a magány életet fentar- költséges tanulást átúszta, s büszkéiL-áll a tani,\' hát még a családot! és mégis\'elnyeré- diplomával felékitve, kérdem: elnyerte-e sére bámulatos a folyamodók száma, és a Árkádiát? ugy hiszem,hogy nem. Tekintsük szegény napidíjunknak hány egykori nagy Nagy-Kanizsát, Kaposvárt, Z.-Kgerszeget, urat ábrándozó, irigye van, s mégis, hogy hány ügyvéd, orvos éldegél, kik nem bírnak gyermekét a biztos kenyérkeresetre, az ipar egy harmad anyji évi jövedelmet mutatni vágv kereskedelmi pályára nevelné, az nem fel, mint némely iparos, kereskedő vagy lehet, mert ez megsértené a család etiquet- vendéglős, most számítsa ki, mennyi időbe jét, ez rang alóli. De hát mi az a kereskedő? került költséges tanulása, ezt i».>/.eiakva, csak nem lehet más mint valami kupecz, kereíkulése vagy iparának anyagi alapját házaló, vásáros czigány, és nem is keresz- .bőven megtehette volna; azonban a szabad tény embernek való stb., és ez neui nagyi- \' embert is kell tekinteni, hogy mig a költ-tás, mert a napiélet eléggé bizonyítja. í séges nevelésű ügyvéd csakis a hazjira szo-Valljuk meg tehát isuiét e tekintetben j ritkozik, addig a kevésbé nevelt- iparos és is szegénységünket, mert ezt egy szánalomra I kereskedőnek nyitva álla világ, mely maga méltó rögeszmének köszönhetjük , mely ! is egy tőkét representált. különösen politi-neinzetünkbe év-tizedekig ki nem irtható | kai átalakulásunk ezen időszakában; és mi gyökeret vert, s következménye? az, hogy az j fog akkor történni, ha korinányjink polgá-ipar- és kereskedelemben nagyon is hátra j rainak rég óhajtott és jogos követeléseit tel-vagyunk, de még sajnosabb, hogy gazdásza- j jesiti, és a drága perlekedést kikerülve a túlikban sem igen haladtunk. béke bíróságot felállítja?
llogy állításomat némileg igazoílias- Most pedig nyílt szemmel tekintsünk
sam, ténynvel állok elé. Kgy nagyobb rész
az, hogy az ügyvédi állásra annyi pályázó : megezáfolni, de megelőzöm ezen állításomat,
tőke ültetés, gyapjú termelése,
nytársulat keresett két ügyvédet, egyikét IJOO frt a másikát 300 frt évi díjjal, és egy a bel- és külkereskedelmi viszonyokban kel-| lóleg jártas magyar ügyvezetőt több ezer
szét láuropabaii, és kutassuk ki, hogy ugyan mi teszi a hazát nagygyá, virágzóvá és gazdaggá? könnyen ki fogjuk találni, hogy ép nem a gazdászat, hanem a kereskedelem és ipar, megvagyok győződve, hogy több gazdr\\
inert nem a ós szcszégetés bár Anyagi fentartásul szolgál, teszi gazdaggá a nemzetet, hanem ebból készült áruezikkés ennek kellő exportálása, és ezen állításomat legjobban brronyttja Anglia, ilelvetia és Belgium, ezen országokban a gazdászatra a lehető legnagyobb figyelem van fordítva, mégis 10 év alatt nem terem annyit a föld, melyet egy év alatt elemészt, és mégis Európának" leggazdagabb államai, és olcsóságra képest aránylag minden jutányosabb, mint nálunk, a hírneves termő országban, mert egyrészt pénze jobb. másrészt virágzó ipara és kereskedelme van; tehát ismét az ipar és kereskedelem van a gazdászat fölött, és elmerem mondani: boldog állam a melyben nagy számmal van a kereskedelmi jártassággal képzett iparos, valamint viszont ipari jártassággal képzett kereskedő. Így tehát .félre a rögeszmével, félre a megvetendő ellenszenvvel, neveljétek magyar szülök gyermekeiteket, a kikben hivatást éreztek, iparra és keres-.kedclemre.
Bölcs kormányunk pedig hallja meg a korintó szavát és állítson föl minél több ipar és kereskedelmi szaktanodát s a lehetőig igyekezzek a nép zömével ezen pályát, mely hazánk anyagi jólétének fo előmozdítója meg-\' kedveltet ni, mert az ipar és kereskedelmi pálya az első minden fölött, ezt mindennap bőven bizonyítja azon tény, hogy évszáza dokou át nemes nagy családoknak birtokai, kik a régi czopfiuil maradtak és nem siettek a kor szellemével, a haladással lépést tartani, több "ívagy kevesebb kereskedelmi eszmét elsajalitani, anyagi létük nemcsuk nem halad, hanem birtokuk annál gyorsabban ment iparosok és kereskedők tulajdonába át, a honnan ugyau nehéz yalami.t vissza kaphatni.
Ukát hol keressük? a baj egyedül abban rejlik, hogy az ur, régi uiod szerint ur óhajt maradni,holott a korszellem azt.kivánja: hogy a nagy birtokos is legyen tevékeny,
-V7
TÁRCZA.
A dalnok átka.
— Li Illand. —
Kgy vár volt hajdauában, oly fennen tündökölt! Kényét csodálta a lenger és bán.ulá a föld ; Hájat kertek költlltc vonák bo ékeseu, Sok fonás csörge benne aslyárvány fényiben.
Hatalmas, btia király volt e fényes \\Ar nra, llaraglöl sápadt arcta, oly aötél trónusa, D.Uh minden gondolatja, siemében rémlllet, Ajkával ét kezével os.t-yér-itélelol.
[ K bllsske várhoz egykor két jámbor dalnok ér. Arany-bajé ai egyik, a másik hófehér ; Hárfával ketébeu lóháton Ilit at agg, A nép IQu mellette gyora léptükkel haladt.
At agg ily siókat ejle : kéttUlj hát gyermekem\' Válassd legszebb dalunkat és verd ki lelkesen t Hte\'drt össie a* örömnek • bé minden erejét Meghatni kell ma nékllnk a király kfi.saivét! —
Már a magas teremben mindkettő késien áll, 8 trónjában a királyné, mellette a király j Ka tiép és boriadályos, mint véres éji.fény, Ainai oly tteiido, nyájas, miut hald aa ég Ivén I
Ai agg húrjába csap most, oly csodásan dalol; Ki hangja oly magasztos, a siívekig hatol, Majd mennyei derülten aa ifjú hangja eseng, A» agg éuekjo kőibe, mint holtak kara tengi
Kneklik a szerelmet, a régi jó idSt, IIBtég- éí fétli érdem mludou iientet, dlciGt I . Klteiígik a írl édes t inegrána a gebeit, Kltengtik, mi magasttos, megindít, fölemel I
Ar. udvaronotok ajkán egy gnnyitó nem fakad, A király hadveröi mind térdre omlanak. A dal uicgrepeaill a királyné stlvil, a kebléről egy virágot at ifjúhoz repít.
\'.Népein\' elesábilnlokv e tora most nőmre vár\' Kiált blisiillt dUhében resikctve a király, 8 villám gyauánt at ifjú keblét átjárja a kard llogy dal helyett belőle egy vértugár fakad !
8 mini széltől siéllllálva áll ai egész aereg, At ifjú mesterének karján végsőt liheg,
Ka köpenyébe fogja, lovára ültotl -8 elhangzanak a várból resaketö. léptei .. .
A kaimnál azonban egyszer megálla még, 8 inegragadá e hárfái. •• bflvös hangszerét, Kgy nagy márvány .\'oszlophoz dnbá keservlbet Aztán rettentő átka visthangza rémesen -.
.Átok ráil, bllttke csarnok ! ne hallj többé r« Többé ne tengje benned a dalnok étiekét! De rabok gyáva lépte és sóhaj hasson At, Mig romba dönt a boné s enyészet száll reá.
,Alok reád, te fényes,.te bájos kei1! s vidék! Óh nézd at ifjú toriul., merev tokintcté.l I Óh nézd ! a hervadj l«; síinte : míiidcu eaörgő örökre I a \'légy puttta, elveszeti !
Al-
ii költők gyilkos
,Alok reád te v.érob, líllzdj, fáradj a babér Neved legyen feledve, stálljoi. reá homály,~ Magad mind végső sóhaj a scminitégbo nállj !*
Igy sióit at agg. At Itten ballá o ssóiatdt, 8 aioimal össtedőltek a bástyák, csarnokok — At ultUiit pompa-finyt ínég egy ostVop hirdeti, Aa it repedt, s at éjjel a t/él ledö\'uthetl.
A stép kertek vidéke i Nem hint ápiyat la lo Dics-ének * királyról i Kipusztult, előnyé.-itt
inst pusita, sivatag, — ibja, nem etörgudet patak, cm szól, nem tengődet, A dalnok átka m. — PBÉM JÓZSKl\'.
Huszadik éj.
— Mulalrnuy lloross Mihálynak ,i\\ I • t t ti k r o-ctiinö legújabb mKvéből. —
— Lecaüngesztett fővel ült szobájában lliláriuH, midén másnap megjelent a azokott hívatlan vendég.
— Mi okozza, hogy annyira búnak hajlottad fejedet? — hangzott az izzé kályháról.
— Jiarátom! — viazonzá Hilériuu - on-goni aeintni eom,bánt annyira, mint az ifjuuág elkorcfontiléaii. Kii a liutaloágban a vetőmagot azemlélem a jövő ozámára s ha a vetőmag rozz, ütziigös, dohos: ükkor nincs rumétiy gazdag aratáshoz s tövis és bogácskóró fog teremni a nemzetnek. Mondd meg nekem ncin-o a rend-szerben van a hiba, mert ma inkább tanítanak, mint novolnnk egyszersmind: s ha a rendszer hibás, nem segíthetne o azon i» kormáuy V — tövé hozzá kerdölog.
— SegithotDo ~ toluló Luczifor — do a fóhiba az élet a családi viszonyokban rejlik, ide pedig nehéz a konnáiiynak bonyttlui. Mit Iniiul a serdülő gyermek legtöbb családban V Fajtalanségot, egyenotlenségot, trágár beszédet, szülök iránti tiszteletlenséget, felsőbbség iránti ungedetlenségot, vallás gúnyolást s több ciplét, a melyek megmételyezik a fogékony köbeit s no csodálkozzál, ha az ily család surjadékaibél fattyak nőnek fel. Az apa ajkáról uem hall mást a gyermek, miut Isten káromlást: kitől tanulja meg akkor az imádkozást? A litt üldözi s megveri apját, n leány gúnyt Az anyjából ; ki \'csepegteti akkor it gyormok lelkébe a szülők iráuti tiszteletet v"A férj elhagyja a családi tűzhelyet, u nő idogon imádót fogad el; hol tanulja a gyermek a családi szentélyt tisz-
i tolui. A férj <m nő folytonos vcr«engé«bou éluek,
egy in u másiknak való, vagy költött szemrehányást tesz, a gyermekük tudatára jönnek szülőik hibáinak; hogyan tiszteljék azokat, a kiknek bűneiket tiyjják V. Szóval eltűnt azon pátriárkális kor, mikor a család feje király vol\'. a háznál s u család többi tagjaiuak nem volt magasztoiabb kötelességük, mint engedelmeskedni annak, akit az aggkor a .tisztességes véu-ség az élet telének hófehér\\pelyheivoj hintott be. Mig u családi viszonyok uem változnak, ne\' várj sokat uz iskolától, mert az iskola csak folytatása a családi nevelésnek. Az iskolaépit; do mi hnsznn, hu a családi élet lerontja azt. K kettőnek oly karöltve kell járnia, mint szerető párnak.
— Mondd meg. tehát nokein, mi at oka, hogy pár évtized alatt a korszollem haladása daczára ennyire visszaesett és sülycdt az emberiség külöuöten erkölcsiség tukiutotében ? — kérdé llilánius.
— Nehéz és fontos kérdést intéztél hozzám — feleié Luczifor — de azért megfelelek neked, habár folelctem megbotránkoztat is némelyeket. Ka az > niberiség, különösen erkölcsi tckiiitctboui s ilyedéaének okát a politikai vi-szotiyokban, a szubadságbuo találom iol, amelyet a tudatlan néptömeg szabadosságra magyaráz. Szép és nagy eszme n szabadság; do csak művelt oiuber kezében, mert a műveletlen ombor kezében fegyver az, a melylyel másnak és önmagának egyiráut árt s árihat. A szabadság művelt embernél uz, hogy {> a törvény korlátai közt miudoni lehel; a műveletlen ember pedig ugy magyarázza, hogy az ő tetteinek seuimi sem szab határi, mivel ő szabad. Ezért nem ismer törvényt, nem engedelmeskedik u felsőbbségnek, mivel neki mint szabad oiu*
tanulmányozó, szakértő és körültekiutő, és l a mi fő: kereskedelmi szellemmel is legyen felruházva ; egyedül ez fogja az ón birtokokat fentartanis hazánkát íragygyá. boldoggá és virágzóvá tenni, mert boldog haza az; a melyben az anyagi jólét a szellemmel karöltve jár és virágzik.
KÖNYVES .JÓZSIT.
Az egerek pusztítása (Ars.vábaii
Moxinviirmegye aliipánj\'-i által u Jöldmtlvfirt, \' ipar- íi kereskedelmi minUtrriuml.oztftt j\'lc" téenék kivonata.
Midőn a mezei egerek nagyobb száuibiiu uiuiatkozása, s részben már elköveted pus/.\'i.it »aik tudomásomra jöttek, azonnal kimentem» leginkább veszélyeztetett községekbe, hogy a helyszínén a dolog mibenlétéről íneggyőződvén, a tapssztalaudóklioz képest ezéls/erti hatósági intézkedéseket foganatosíttathassak. Ezen a helyszínén megtartott szeipléhcz.dr. Maséh Antal, gazd. intózeti igazgat",dr. IMbr\'el.t Ki.-hird vegyianár és Ulaskovics Mór fóhgí uradalmi felügyelő urakat mint sz.ikeml>« rekei img-hívtam a ezélból, hogy intézkedéseim megtételénél \'-zek vélemeuyéro i* kellő tigyeleplinel )«• hei»e.k.
A midőn körútig alkalmakor asl tapa
taltuk, hogy «
mteyy bftáezer 1
holdnyi területet foglaltuk el kisebb nsj^obb \' mérvben és mindinkább a megye belseje felé í terjeszkedtek, azonnal meggyőződtünk arról, 1 hogy azoknak pusztítására vegyészéli Szerek j avagy axoddig ismeretes eljárások, p. u. árkok i húzása s azoknak vízzel töltött edényokkeli j ellátása stb. épen a terület nagy kiterjedésű ; folytáu sikerrel nem alkalmazhatók, hanem i hogy más eljárási módról kell gntith xkodnunk, j melynek alkalmazása által a pusztiiáa gy.\'.rsan i és lehetőleg gyökeresen eszközöltetlu tik. Errö j nézve az egereknek lyukaikból s/ániás általi kihajlását s ennek utána emberi kéz á\'t .ii még- ! semmisitését ismertük lcgczélszorübl. elj.-ínia j nak, annál is inkább, mert az egerek meiilio lyciket rendesen csakis ójjol szekták odahagyni, | nappal pedigaföhl alá rejtőznek. — Kzen erin- j. tett eljárási módozatot gyakorlatilag megkísér- | tendók, azonnal i-gy ekét hozattunk kin iiio/ír-, s az eke után k- t, 10— 1 Sí éve* közönség.* I nyirfavesszó seprűkkel ellátolt liul állitvu. ne- | hány földrészleten keresztül-kasul szántottunk, ! s ez alkalommal nzt tapasztaltuk, hogy a k-lió ; mélységű szántás állal nem c*ak*az egerek iickj fészkei legnagyobbrészt szétduía Ittak, de az , egerek lyukaikból kiriasztva, u talaj l\'-lh/inér.-jönnek,így az . ke után .járó egéének által a | seprűkkel könnyedén agyonöH-llietnck ; a í szántás által azonkívül a csatornázás mmljárá j feldúlt altalaj is ósszenyotnalván, az egerekuek i elrejtőzése és közlekedése is riiegiiebi/ittetik. \'
Azon tapasztalatnál fogva, hogy nz rek egy része u szántásnál az ekevns al\'al azon- ! nal a talaj felszinér.i vettetik, egy más resze ! pedig oldalt Itíketvu földdel beboriúaiik s\'csak ! néhány másodperc? inulvá jón a barázdába. — J czélrterünek, sót si-ükíégeHiiok mutatkozott az < eke után rendelt k5t egyén egyikét közvetlenül.} áz eko után, másikát pedig nz eke utat; minwy : 26—30 lépésnyire a barázdába/l járatni. Az. ily módoni szánta? általi kipu«z|itási,kísérlet mint^j
i-gy három negyed óráig do mint már omlitém, minden rendszer iiólkül • csakúgy ekével folytatván. ezen röví.l í<|ő alatt ?> egérfészok\', mind-egyikében ö—b Ijutal egérről, . elpusztít tutott s azonkivtil-miuugy 200 egér iigyonücu toti. Nehéz fogas hengerckk^ törtetitek kisérlciok, de ezek semmi jelentékeny eredményhez nem \' vezetlek..
MiiK\'áu ily inódou meggyőződtem arról, . hogy a■/. -goioknok a fenleiri szántás általi pus/iilásit legczélszcrűbb, legtöbb sikert igéről 1 körülményeink közt keresztülvihető is, annak \' foganatosítását az egerek állal meglepett kózsé- ■ gekb.n szoiint.1 el is rendeltem, a a inunk ála ; in-, ollruór/.ésóre a köz.-égi elöljáróságokon ki- \' v it. a .s/.ilgabirákat, u •-tuiid.bizt<»t és megyei pandúrokat a helyszínéi e kiküldtem. — A fen- I leirt pusztitBsi munkálatok az illető községek- ; b<-n eg_\\ werre k az összes népség és vonós álla- 1 luk .ikalim.zása uiellntt egy-egy dűlőben törne- ■ gosen és rendszeresen eszkiizöltetvéu, a siker . minden irányban teTjesuii kielégítőnek bizo- i nyúlt, a volt eset, hogy egy eke után két ügyen \' é» *z»rf;iiiiíiaí»\'^yén\' egy linpi munka alatt kii , z.-l miUfél e/er egeret ugyonütőlt. Azon dűlők- j ben. uit\'íyk a leirt módon leiszántattak, az i egerek meglehetősen kirtnttak; csnk uzt kell sajnálni, hogy a már betek óla fonállott remi- \' kivtili szárazság lolytán a szántás teljesen loho ! teli. nné válván, a pusztítási munkálatok jelen- 1 lenien nem folytathatók. A tupasztaltak litán < ezen pusztitási módot mint körülményeink közt | a legczélnzcrübbot ajánlhatom a fóuiéltóságu j m. kir. ministerium kegyes ligy- lméue; de inéi; kell emliteiioiu, miszerint sikerre annak alkal- ; mitcásu mellett is csak akkor számíthatni, ha az egész eréíylyel, kitartással és kérlolhotlen szigorral logauutosittatik.
Nag)-Kanizsa, aug. 21.
Tekintetes szerkesztő ur!
Valóban neiu birtniu eléggé csodálkozni a felett: li"ul|^|niiak egyének, kik érlulmisé-\' >ilik és fogva — mint o me^yo bi-
zottmnnyi 1í.gjai — miként lehetnek a hagy közönség, ti uy igáját érdeklik éllenébon is annyi ; közOnyiíMéggel. hogy egy - megyéuk bizonyos 1 vid.ikén .átvonuló legyen árukár megyei akár kiwégí — Wton elhelyezett ^ egymásután k.ivetkező rosz-állapothiUt levő ludaknak kiju-víttutiis-it^ nz illető községi-, szolgabírói- vagy almpáui lm Hialiuil ne azo gitlmazták volna. !
Tóvol vagyok, uttöl, hogy. soraimmal — melyeket lapjalmn felvenni kérek - -"személyes-kedni-.kiviinuék, — nagyon távolaitól, hogy j személy. i>k«iléit»el becses lapját bepiszkítani ; akíirmim, — sót hogy soraitn a személyeskedés\' j liék még wnk színezetével aem bírhasson, sem J vi.télvet, annál kovúsbhé •letnélyxket inegiie- . vi.l-ni uein fogok, • c-sak annyit akaroic meg-umlitehi, Awgy Zalamegye egyik vidékének j nngvon élénk forgalrnu — ugy vélem megyei, utjau egytnnbttl. il l.oictkezó 3 hid hallomás j szerint 14. napnál \'hosszabb idő óta oly elbánva- | golt állapoM\'iiii van, lio^y azokon at iukaob , jó szereniMÓvol, mim ügyességgel lehet óletve- j n/.ély uikerülésével álhajlattii.
•Pedige vidék értelmes lakosságban, sót a \' kii/élet reményteljes liuliian inkább gazdagnak, : mint elliiigyoltnak .mondható; kik azonHuu o roncsolt és roskadozó állapotú hidakon, inkább , eletük koczk-\'iztalásnvul hajtatnak át, mintnein .
hogy polgári kótole-sé-ítkr."! megemlékezve, c iiv dk töréssel fenyegető hidak kijr.vitiatását sz-rgnlmaznák.
KözérdekU - közös icrlneszotli ügyek-nek jocu l -iiditése-, elótnozditására, nem egyes — tan sokak fogalma szerint kizárólag hatósági személyek, — hanem épen közérdeket kolVJ bármi természetüknél fogva -a nagy közönséghez tarto\'/nuk, meri közérdekű ügyek előmozdításának csak akkor lehel üdvös eredményű, kielégítő sikerű, ha er.i édoa mindnyájunkénak ismerve közvetve, vagy közvetlenül itt tol elősegíteni törekszünk és iparkodunk, én |u noui várakozunk akkoráig, mikor mar a dolgok rosr. állapota okol szolgáltatnak a meg szölisr.l, KZÓsziUyárságot tanúsítva azok, - a^ tettleges részvéttől magUukat menten hagyjuk.
Többször megtörténhetik, hogy hivatalos kötelességeibén legbuzgóbbau eljáró hatósági közegek egyről-másról órleaitéot uein nyerve a túu megbotránkozást okozó baj elhárithntása érdemében nem intézkednek, pedig: ha órtesit-teinek, a közóhaj éa közakurut nyilvánulásánnk azonnal olc.et tuondnénok.
•Soraimnak más czélja nitica,-; minthogy liszt viselő társaim nevében a nagy közöuség becses Ügyeimét felhívjam, miként kivált a mostani válságos időben- — minden oly alka-lominul. mikor valami rendetlenség vagy baj elháriiására-hatósági közeg közhonjárása válnék szükségessé, azt az illolő hatósági tisztviselővel a közrend érdekében azonnal közölni ne terheltessék, mert minden ilynemű figyelmeztetés részünkről bizonyára csak a legmelegebb elismeréssel fog fogadtatni.
Egy megyei littlvitelö.
Sümegit, aug. 21..1S73.
Kérem tisztélt szerkesztő urat, következő soroknak becses lapjában v«ló folvétol^ptTT\' .
Kötelességünket teljositjak c&k, ha tisztelőt adónkat rójuk le ogy nemes pár irányában, melynek nagylelkűségéről szó nem beszélhet elég" mugUBZtulólag, inert eltörpül a nagy tettek mollott/ melyek iiomcskeblüségét oly leimen hirdetik. >
K derék pár: NagvságosHamazetter Vili-cze és neje Kompanik Zsólia. A^>n jelesek sorába lurtoznuk ók, kik a népnevelés sz nt ej»z méjét teljes nagyságában" képesek felfogni s nagy borderejét beismerve, unnak elomozditnsát tűzték ki éltük szép feladatául. IJti/gó törokvé . süket ebez méltó siker koronázta.\' Evek előtt , népuevelésűnk legelhagyátotlabb korszakában S.iroegh, e jelentéktelen viíro..k i már reáltanodával dicsekedhetett\' az ő luradhullan kitárta auk és saját vagyonúnkból egy 21,ytK) Irinyi alaptőkének leléteményozéso lolytán. — l)e itt ínég nem nyugodtak meg. .Ma már egy a tudó Hiányoknak szentelt pompás csarnok büszke falai beszélnek SUmogh lőterén az ő áldozat-készségükről. Minden tettük koionáját azonouii Ifgutóhb tevék fel, midőn is a városunkban már annyira nélkülözött kisded ovoda felállítását szintéu saját vagyonúnkból feláldozott 10,000 frt i\'.- ért, örök uUoitvrtny képeni megajánlásával és ez "összeg félrészbeni letételévél eszközlék.
Vegyék érette. SUmogh lakosságának löiró köszönetét. Lépteiket kisdedeink imája es egy mű volt nemzet hálaudása fogja kisérni.
liINDKH l\'KTKK,
bernek senki sem parancsol. A törvény előtti egyenlőséget is lélremágyaráz/a s ./. egyenlőséget a birtok cgyeulóhégbcn szereti keresni.
— E szerint te a szabadságot vo.-zélycs eszménok tartod?.— közbeszólt Ililárius.
— Épen nem — feleié Ltmzifer — de vesd a jó magot műveletlen parlag földbe, dudva és lapu közé: csak tövisét és bógácskő-rót fog az teremni. Ila gazdag aratást óhajltisz, előbb.el kell késziloncd a talajt s u/.uláa belevetned a", magot. Ha szabadságot akarsz valamely- népnek, előbb adj neki nevelést s akkor világító fáklya lesz kezében a szabadságai-melynek fényét!él fokról f«.kra halad előre a műveltség és ismerotben.
— Én azt hiszom, hogy szabad népet könnyebb nevelni s vezetni, mint szolga népet.
— A« is igaz válaszoló Luezil r — csak hogy ti a szabadság magadása u\'táji két évtized múlva goi|il\'»ltatok a népnovelésre, « azon évtized csnk rontott, do nem épített, — tévé hozzá.
— Én nem esem kétsegho b jövő f-lói — mondá Ililárius - mert hn megromlott volna is — mint to állítod — »V-gi nomredék, lehet művelt szabad népet nuvcluf ay. uj ibb nemzedékből érős akarat s kitartás mellett.
— Lehetne — közbeszólt Lticzif.tr -- d«\' emlékezel milyennek festett-;m.a családi életet 1 Ha ac iskola valamit épít i«; a családi élet le rontja azt; ha nz iskola valamit csiszol is?\\t családi élet ismét daral/ossá. szögletessé teszi. Midőn a gyönge gyermek mást lát, hall, latiul az iskolában s mást az apai háznál, nem.tudja,, hogy melyiket válassza a kettő közül s utoljára it választja a roszat, mert emberi természete-
tekben fekszik, hogy látjátok a jól, hulyesliiek mégis a.roszat követitek. Szóval a ti neve. léatektől csak akkor/lehetne 4aluiui! várni, ha iskola és család karöltve jáfiiánnk: igy podig u mi országunk jáváia dolgoztok — végié Lu-Aitcr öneíégUltau.
i.-ti,
llát az -iskola faluin kívül a I nem lehet nevelni a népet ? — I
rdó
! — Lehelne, csakhogy ti ott sem az egve: nos, a czélre vezető uton jártok - válaszoló-Luczifur. — Vannali a kik a helyett, hogy; felvilágosítanák a népet,ámítják azt; ahelyett, hogv vezetnék, félrevezetik ; a helyeit, hogy ■nn-Viikhoz tel-melnék, etzközzé alacsonyítják, hogy vállain, mint a lajtorjái,!, magasra enml-kédhess-nók ; a helyett, hogy az ügyek állasa ró! fcivüíigoMtniiák, hiu, soha nem telj<-sü|bető ..ígéretekkel. bi/lalják. Ti a népet politikai jó-gok\'kai Illegi.iái.ilókózlátok ; do politikai jogainak hasznáiatár.i, élvezésére\' nem lanitjúiok, mert attól féltek hn jogainnk tudatára ébred, m-m fo^ja vakon követni a kolompost, s ké»z-pen\' gyanánt v.-nni a hordó tetejéről szórt üres Ígéreteket. A nép meg van romolva, mert elvan rontva ; do azért nem.lehet fölötte pálezát tömi, mert ü olyan, mint fazekus kezében a sár, a melyből mindenféle odáiiyt alkot a mű vész. IIdomíts \'.tök* ti is a .kész anyagól, veres-síitek jó uioii; vih-gosilkát.ik fel jogairól S léve-déseiról, szoktassátok, gondolko.lásra, nyújtsatok nek\'i. alkalmat az /öumflvelésro, adjatok neki munkát, becsUletlcI végzett munkájáért tisztességes bért n hidd ínég nekem, az örvéliy bo K-«z telrfetve es sátán országa nőin fog oly óriás léptelvkel terjedni az emberiség közt.
— Te ismét nagyon fekete szemüvegen nézed a világot -- közbeszólt Ililárius. — Eu ellenkezőleg ugy vagyok meggyőződve, hogy Yunuak nemes kivét-lek, ti kik világító szövétnek gyauáni járnak a nép előtt; akik semminemű áldozatot sem kiméinek, hogy az emberiség jólétét. megalapítsák, baladását élőmoz-liitsák ; a kik oz éhezőt jól tartják, ameziteleut megruházzák, a vándornak éji szállást adnak, az árvát istápolják, az özvegyet vigasztalják, az elhagyottat folsegilik, szi\'.val vannak a kik-
: nek jelszavuk: .mindont a népért* és ezt tel-; lekben is nyilvánítják.
! — Ha haha! — kaczagott Luczífer. — \' Hiszen hu ilyen kivételek nem volnának; ró-J gon diadalt ült volna a mi hatalmunk. Te an \' nak örülsz, hogy vannak jó kivételek, pedig annak kellene ürüluöd, hogy a gonoszok a ki-j vételek. A gazda ne azzal vigasztalja magát, hogy u rakás konkoly közt ogy-két szem tiszta j buzu is találtatik; hanem azzal, hogy a nagy j garmada tiszta buza közt alig van egy-két | szem konkoly.
! Mig igy beszélgettek, az óra tizeukolfót j kongott s Luczífer útra készült. /\'
I — Ma nem is mehetünk éji kalapdr*, annyira belemerüliüuk a politikába — mondá Ililárius nevelve, i — Az igaz, do euuok is inegvau i) hasz-\' na, — feleié Luczifur — mert jó az eszméket I szellőztetni. Holnap hn akarod vidéki kalandra rándulhatunk ki. — veté utána.
— Noui bánom, mondd ililárius, s azzul kezet szorítottak és Luo/.ifor eltűnt, Ililárius pcdig^^phiius karjaiba vetette magát.
Csurgó, aug. 18.18<3.
A csurgói állami tanitóképozdében folyó évi oktob. 1-én nyiitatik meg az 187s/%. tanév. I Az 1808. évi 38. lörvényczikk alapján: í „A tanító képezdébo olyan éplestű növendékek vétetnek fel, kik a jó évet már meghaladták s az anyanyolv, számvetés és lüldrajz ismerőiében ; s a történelemben legalább anynyi jártassággal j bírnak, ameuynyit a\'gymnasium, reál- vagy | polgári oskola 4 első osztályában tauitauak. A ! belepni kivánó növendék orról vagy iiyiivános | iskolai (bólyegmontes) bizonyítványl köteles j előmutatni, vagy felvételi vizsgának kell magát ! aliiyelliie.*
| A beírások szeptember 28 30. napjain, a l felvételi vizsgálatok oktob. ]-úu tanúinak meg. 1 x A felveendő növendekok közöl ú-tJ-an a liulovári-féle alapkamataiból, 40 — 44.en pedig államilag fognak segélyoztetui. Mindkél segély* egyenlő, s kóztartásból és szállásdíjból, vagy ennek megtelelő ösztöndíjból áll,
A liólovári féle segélyért valláskülönbség nélkül bárki tolyamodhuiik a belsősomogyi lielv. hiiv. ev. egyházmegyéhez (ungytiszteletű Mezéy l\'ál esperes úrhoz Csökölbo czimezve.) Állami segélyért a képozdo igazgató-tanácsához lehet lölyamodui (alulírotthoz Csurgóra, Somogy megyébe czimezvo.)
A segély iránti kérvényhez keresztlevél, szegénységi bizonyítvány s az iskolai bizonyít-váuyok melléklendők.
Az igazgató tanács a segélyzés iránt beérkezendő kérvényüket oktober 9—10-én fogja tárgyalni. Csak azokra lesz tehát tekintettel, kik megelőzőleg már felvétettek a növendékek sorába.
Az intézet köztartásában bárki részt ve-hot, ötkayi kóztarlási dijat azonban (42 frt öt) kr.) előre tartozik letizotui.
BÁKÁNY IGNÁCZ,
ig»»g»tí Unár.
1L-Herény, aug. 11). Ib7;í.
Halaton-Berény egyik — igun ja fukar lakójának két lia levén, kik uek egyiko a legközelebb mult hadjarat alkalmával uiint közös hadfi külországban volt; másik lia pedig örök clbocsájlás mellett atyjáuál tartózkodott. — Egy ui.pou uz atya - egy a családi kört isiui-rt s n részére legrövid-.bb idő alalt történendő szabadságoltalás ügyub.-n liudupestról ko rülbelűl ily haiigzatu levelet kapott: ,Kedves nly ám !* Megérkeztünk Monteuegroból Pestre, miután ittas „ispitába" vagyok,de az orvosi segély folytáu hosszú szabadssgra haza mohetnék es a „tVkö" bátyám .Ospilyát" is magammal viheiném : ha édos atyám bU azaz ft. o. ó. hozua magával Pestre, de hozzam nem jóhel ám, haliéin jöjjön ön el Pestre, — s mivel ismeretlen no kérdezzen mást, csak — hogy merre van az izraelita templom? Itt találkozik egy úrral majd az titua igazi íja. Kérdezősködvén a család lúgjairól — s más egyebekről, mely utáu a levelet bolojozi.
Az atyali közli e levelet többekkel; do minthogy lia irni nem tudván, s a családi körülményeket a levél oly világot an ecseteié — és aini fi, levelében lelhozzu a tiu, hogy no . sajnálju utvja a néhány forint költséget mert ő és honn levó testvórje ezt a legközelebbi dologidő közepette kétszeresen behajtják szorgalmukkal : ennél lógva felkéri kölcsön a nevezett ösz-szegot s ezzel megindul Pestre, hogy a kitűzött időre ott legyen a kívánt helyen.
Meg is jelent!
Egy ideig várakozik . . .
Jön egyszer egy csinosan öltözködött uri egyéu, kérdi az ismeretlent: Hova való?
A kérdezett teleli, hogy b.-berényi.
— Hja! hát megérkezett Laczi bácsi? mert ez vull nove hősünknek.
— Igenis megjöttem.
— Ugy e liáért jött?\' \'""V-x
-r- Igon azért jöttem.
— Kedves ,Laczi* bátyám, a tiu a kór-házbau van, s engem kért fel, hogy ügyében végezzek uz orvossal, ha ön megérkezik.
Meghozta a 80 Irtot ?
— Meghoztam, volt a felelet.
— Jöjjön velem, majd én fölmegyek eb ben u házban, ahol az orvos lakik, s beszélek vele. —
— No hát csak legyen szívós a tens ur végezni, majd inogvárom.
Kevés időre az omoletről lejött a tialul ember azon hírrel, liogy az orvossal nem lehet végezni szóval, mert ily esetben segítségét kérendő többen vannak nála; hanoin csak jöjjön hozzám édes „Laézi" bácsi, én majd megírom nMeVelot; bolotogyük a pépz^ — éa ön obbou a házban az első emolotro elviszi azt, — uoki adja az orvosnak, s önnel háza megy lia 1
Megörült az atya ti! sietve lépdeltek együtt a liatal embor szállására; ahol elővesz az áljótovő ogy levélpapírt, kéid irni iróunal néhány sort.
Bevégzi ozt s kéri a pénzt, hogy a lovélbe zárja ... Ez alatt kcszukarva leejti az irónt, — do már a pénz u kezében volt! Mig hősünk felveszi az irónl, addig — ac alj.it-akaró zsebébe dugja a pénzt, s kezdi magyarosan b jó vastagon pecsételni a lovelot,
A levélre rá vnn\'irva a czim, s Átveni \\i atya a levelet azon utasítással, ho\'gydolga végzésóvol térjen vissza — s lár.tdságaért az j ajánlt jutalmat csak akkor adja át. |
Küldetését sorényon végzé, do oredmeny ( nélkül mert som orvost, — sein liát, sem jótevőjét nem találta az atya.
Emlitoitük, hogy nagyon is fukar levén atya: tehát hogysem ő \'20 krt adott volna Kiállásért (mivel sok bolyongás a téli január kezdetén korán sötétedni kezdett) fogja magát, bebarangolja az utczákat, mig végre ,.gés*en elfáradva kiér a városból, s a sötét éj-ben nem lát semmit, csak azt érzi, hogy néhány hópehely az orrát olykor-olykor bsgolyfcjü tágban ériuté.
erejéből kifigyott zsugori (kinek -- -

vagV 20 Irtja sziirujjábau volt) ledőli a toráig érő "hóra, s jó ideig aludt éhen - szomjan.
Egyszer amint felébred, megtapintja szür-••jjAt. ... ,
Felleli benn pénzel és az orvos iiieghur-czolt levőiét! ,
Eszébe jut ha.utáni vagya, de eszébe jut nt i», h"gy reniúuye inoghiuault: előveszi tehát „ levelei, felboitlja, hogy a meglevő pénzével Ugylltt a szdreiijjánál biztosabb helyre tegye .. . De mit laiptt ?-.... A levélben- csak egy darai. papir volt, melyeu e uehány szó vo|t olvasható:
„tlj eszeddel, s tiszteld a tudomány t !* Eltépvén szegény öreg a levelet, visszatért szegény - de csendes családi kore kozé,s lapított amikor fiáról kérdezősködtek, hanem nem felejtette értésére adni a kérdozőskodók-nok: Élj eszeddel, s tiszteld a tudományt!
J, P.
bzenl-Uróth, aug. 18. 1873.
„Kolera, kolera s ismét kolera!* hangzik iiiindctiuünuon a jajkiáltás. Már több mint 50000 ember esett el e kegyetlen, és kórlelhot-len ellenseg hatalmas keze alatt, mely áldozatát nem annyira az elaggott,vagy muukára még képtelen tol nem serdültek közül, mint inkább » munkaképes s legjobb korban levők közül
S mégis mily csekély az óvatosság, főleg ott, hol ez iszonyú járvány még nem rakta le sátorlájái, mint nálunk.
Azou napon, midőn kihirdettetik, hogy a vásárok sem tartatnak meg, nehogy a tömege-sülés által a járványnak terjedésére kedvező alkalom nyújtassák : itt helybon tánczczal egy bekötött műkedvelői előadás tarlalik, hová az ogesz környékből összegyűlnek résztveuudók élvezelbeu a majdnem gőzfürdői melegben. — Igaz, hogy jótékony czélra vau szánva majdnem az egész bevétel; de kérdem: nagyobb jótékonyság e az, ha egy — legjobb esettan — talán csak l >!>b évtized múlva lélesithotontlő korház javara hozunk ilyeukor áldozalot, vagy pedig, bog) ha az erre szánt fillérüket oz egy esetben lelkiismeretesen összeszedvén, az idei rosz termés miatt amúgy is nyomorult alsóbb osztályon segítünk, nehogy oz oldalról támad-laasunk meg az uralkodó járvány által?
Azon reménynyol kecsegtetem magamat, h»gy e felszólalásom talán azou előny ny el já raud. hogy az ily lépések megakadályoztató-sára néini figyelem lordittatik közegészségi tekintetből; mert vajmi sajnos, ha megfeledkezve szegényebb sorsú embertársainkról, csak per-ezekig tart" élvek utau járunk, tekintetbe sem véve azou kétoldalú hátrányt, hogy t. i. egyrészt mi magunk is több óráig nyomasztó hő-aég alati testünket sauyargaiva, könnyen meghűlhetjük magunkat, minek csakhamar szomorú következménye lehet, de másrészt a példa is rendesen vonzó hatással szokott lenni, mi ez esetben ugyancsak nem hozua jó gyümölcsöt, ha utáuozlatuék.
L\'SÉRY LAJOS.
H 1 r c k.
— berxay Elek, uagy-kuuizsai kr-házfőnök ur születésnapja Széni-István király ünnepén tartatván meg, tisztolőiuek nagy száma üdvözölte a nemesérzolmü emberbarátot s tiszta keblű hazafit, benső részvétot fejezve ki egészsége gyeugültéii. Ebéd alkalmávul Nucsocz József tanfelügyelő eiuolte fel először pejharát, kívánva: hogy születése napján ogészségc is forduljon jobbra, mii általános helyeslés és zajos éljenzés kisért; majd Wlassics Üyula egykori jeles tanítványára mondott pohárköszön-tést. Dr. Laky Kristóf kir. ügyész a haditudo-tnáuy s emberszeretet fonkölt bajuokát, Gelich itichard honvédezredest, — Varg* Imre hon-védőruagy a távollevő Kottek Nándor főgymn. igazgatót, — e lapok szerkesztője a házfőnököt h kartársait,\' majd Golich Kichard ezredes o lapok szerkesztőjét, — Wlassics Üyula az ilju-ság barátját, Martinkovics Károly uíat éltette. Azon őszinte, hő kívánatul távoztunk, hogy az ég állandó jó egészségben tartsa mog sokáig a dőrék tanárt s ritka jó barátot I
— A xala-egeraxfigl polgári iskola fölállítása érdemében a megye székhelyén tegnap nagy ülés tartatott.
- liövld hírek. Bajára vidékéről több család menekült a kolera elől. — A ki a zágrábi | horvát-Slavou pénztárt 4611 frtig megkárosi totta. ol foga tolt: — Zimonyban a vesztegzár miatt a gőzhajói közlekedés mogszüntottcielt. — Arany János jó egészségben visszatért Karls-.badból.— Azt a hirt Költötték a napokban,hogy Kossuth idősb fiával iiiogiiiió megjelent volna a v ". í .\'tárlatban,miből persze egy szó sem igaz. —ííí\' gtzárdon egy közhuszár agyonetto és itta magát, t. i. nagymennyiségű kocsonyát ovett és reá 2 frt ára bort ivott, reggelre meghalt. — Nemzeti színház uj idénye Szigligeti „Lelencz" czimü darabjával nyittatott meg. — Petőfi s.obra a dunaparti Heinrich-féle ház előtt-, Eötvösé a Stuiu-ház olőtt fog felállittatni. —-Goldenhjelm helsingforsti tanár a fővárosban időz, s Jókai regényeiből nohány darabol fiuu nyelvre akar fordítani. A joleuleg külföldöu 100 frtn i kész lénzbi/.tr °\'MÍ0\'C M^ma : ezer; ebből Ausztria-
\'/ t u\' v t \' , v Magyarországra 46 ezer esik. — Dessowtfy Aalaboron. (/,alamegye.,j j„hállJ.kill„iláía rC(Ze4Ü|t u legnagyobb
elismerésben. — A jury pesti, kirándulásának koluégei 36,000 frtra rúgnak. — Debreczenből Karczagra a uapokbau 60 kaputot szállítottak egyazerro. — Ó Felsége születésnapját megelőző ,estéj töub vár.js kivilágíttatott. — A .Magyar Bazár* szerkesztésé\' a Wohl nővérek veszik át.
— A német hírlapírói gyűlés Hamburgban lesz. — A nemzetközi orvosi értekezletre Pest-várót részéről Dr. Halász Géza küldetett fel.
— A .zongora király* (Liszt) ötvenéves jubi leuinára már készülődnek. — A Széchenyi-hegyen készitik a hegyi pálya földmunkálatait.
— A CsászárfUrdő egy része bőtel garnivá alakul át. — A sah 19-én érkezett Konstantinápoly ba. — A kolera Poroszországban és Amerikában- is pu<zti\\ — A görög király aug. utolján Becsbe megy. . — Szegszárdon az uj váK>si templomból a szentséget elrabolták. -Liszi Feronczot 182.J ban nevezte Beethoven .valódi művész"-nok.
Szerkesztői üzenet.
— Sümegben fürdőt torvoznek a volt sörház melletti forrásnál. Kélségcskcdést jeleznek ugyan a tulajdonos Mojzuor vendéglős ur nézoto miatt, uo mi hinni szeretjük, hogy a közegészség ugy előmozdítására Mojzuor ur még áldozattól seiiwiad vissza. Előro ! u közegészségügy boni fáradozás és szilárd akaratú működés az omberiség háláját vívja ki.
— Gázvilágítás. \' A Török-félo kávéházban aug. 20 án este alkalmaztatott először a gázvilágítás, igen költséges berendezés mel lett. A világítás különben ezálszerü s tiszta fényt ad.
— A Itlchter-féle kereskedés pinczé-jében aug. 22-én reg"gol:amint az inas petróleumot töltött, kiömlött s iheggyuladt, szerencsére azonbau, mig u pelroleumon hordókhoz közel ért volna az eges, eloltatott.
— Pál!/áz<lt. Postamesteri állomásra szerződés kötése és
sjték letétele mellett yOalabérou. (Zalamegy Evi járandóság: 160 lorinluyi fizetés, 20 frt ndai és 1764 l\'oriut szállítási átalány. A kérvények 3 hét alalt a soproni postaigazgatóság hoz intézendők. Soprou, 1873. évi uuguszlus bo 14 én.
— l\'erxeng. Alig nyílt meg a .Korona-vendéglő csinos kávéháza, már is a Brunner-féle vagyis most már Tóröíc ur kávéháza uj elegáns bürelidezési nyert.
— Szántón — Keszthely mellett — a katonai laktanya előtt egy sárga-fekote s már az idő vasfoga által megrágott zászló lengedez. Nem érijük mi czélra volna kitüzvu, *le ha az arra járók boszuságára, ugy nagyon gyárló intézkedés. Különben szeretnők, ha valaki uy. indokol puhatolná s megírná.
— . Tvnnény-rujx dióhéjbau* czimü népiskolai köny v„-cíko jelöni mog Klökuer Péter könyvkiadásában Székesfejérvárott. Ara e második javitott kiadást ért hasznos kismuii kának keményen bokötvo csak 20 kr.
— Kézre került. Egy feltűnő magaviseletű iparlovagol csipott bo figyelmes városi roudőrségütik s miutogy 14 uapig köröztette, mig végre a duuugőzhajózási társaság egyik pénzzel megugrott hivatalnokául fedeztetvén fel, most az volt u kérdés: kinek a költségén szállittassék az ipse Budapestre, Nagy-Kauizsa-város nom\'költhet rá, a főváros nem akar, alap ilyesfélére nincs.... bizony-bizony gyarloságos helyzetben vau vt u mi közigazgatási rendszerünk !
— Ax egérjnmztlti\'ist lapunk előbbi száma a tapsouyi uradalomban jelezte, sietünk oda módosítani: hogy az a vrászlói uradalomban gróf Zichy János ur birtokán véletett osz-közlésbe, s leguapig 10 ezoruél lubb semmisit-tetett meg, vannak oly gyermekek is, akik naponta egy forintnál többet keresnek. Ez utánzandó esotre felhívjuk a gazdaközönség figyelmét, buzdításul pedig a hazai lapuk szerkesztőn felkérjük ez eset átvételére.
— A Xagy- Kanlxmín létesítendő ka-szárnya ügyben a küldöttségek\'t\'ibb nap ülé-
— Siófokot évről-évre többen látogatják, s a Balaton ottani mérsékelt mélysége, enyhesége és folytonos hullámzása egyik kedvesebb fürdőhelylyé kezdik tenni. Kényelem tekiututében azonban sok a kiváuui való. Most ugy részvénytársaság alakulása vau tervbeu, s őzzel együtt egy csomó szép és nagy terv Siófok emelésére. A szükséges összeget egymillióra szabják, amit a mai világban bajos előteremteni. Ezt kövolkoző módon szereznék be: kiadatnék 10,000 db névre szóló 100 \'rtos részvény : a részvétel könnyítése végett a lefizetés csak részletek bon történnék, és pedig 1874. május 15 én a részvénytőke 20*/0-a, 1874. szeptember 15 én második 20*/0-a fizettetnék be. A további befizetések a szükséghez képest,
\' leghamarabb azonban az első részletfizetéstől számítandó 2 év alatt, de mindig csak 4 hóról négy hóra és legfeljebb 20%-ával történnének. Hír jár, hogy ogy jóhtlelu bank azt épitker.A-sokro részletfizetés mellett kész volna vállalkozni. A terv az építkezéseket igy jelöli ki: szállodák mintegy 300 lakszobával, étterem, gyógy-, táncz- és olvasó-termek, színház, kávé ház, egy bazár 12 boltul, svajezi villák, egy rövid lóvonatu vasul a parkon keresztül a tóig, — végro egy hajóhíd a Sió folyón át Somogyba. Továbbá a mosUni fürdőház meg volna nagyobbítandó, gőz-, molog- és köpUlözó-fürdök, egy lövölde, toriialolop, gyermekek éa dajkák számára keringójátékok. Szórakozásra nézve: a tavon velenczei modorban gondolaséták Füredre, Tihanyba és a környék egyéb gyönyörű pontjaira, összeköttetésben a fővárosból rendezendő kéjvouatokkal, gőzhajókirándulások, továbbá halászati, vadászati és ogyéb, a külföldi fürdőkben már divó kirándulások volnának rendezendók. - Egy pompás park létesítését a már meglevő dús faültetvény felette megkönnyitonék. Azonkívül még más mulatóhelyeket lőhetne teremteni, a savógyógymódot meghonosiUni, mindennemű ásvány- és savanyu vizoket készletben tartani. Végül még télen fővárosból korcsolyázás! és szánkázási kirándulásokat lehetne rendezni.
klillljUk. 8\'i*. It , ássál J5.
laptuk a alkalmilag iu. gball. icalurája uémi
t 3.25 r —. ■ kr
l\'laczlárak
anicsán. I»73 évi aug. hA 22-én Oabo. . au.tr mérő sseriut Uusa 87—W (unt
IC f..nl ti.öl kr. 83-87 fout 15.25 kr.
font 4.60 kr. Xrna .erfSiéare Ü8—7U 1 ""kr. Itep-

laflik :
e 3.S0 k
i mi..
I. Lis
■gtluoinaliti 18— kr. Z.einlelisit 13.— kr. Fehér kenyériéit II — kr. Kekute k.nyérli.il U.ÚO k
tadara Ili kr. Ri.s 20. kr Htlvelyesek ualr. inértí ..érint : llor.A 8.- kr llab 6.— ki <-.e 8. — k.. Knlet . • kr. Hajdina (pohánka) 4.60 kr. Kukorica 4 C<l kr. Hurgoi^a — kr. Ilus : béci font sserint — Marhabu. 28 kr. — Di.tnóbus 3z ki Jubbua — kr. Borjúhús 28 kr. Zsirfélék : bécsi font
II,..
. Mari. I.Ami
; kr. 8teario-
46 kr. Hiappa
gyertya l>5 kr. Kaggyú-gyertya 32 akó, 40 pint savrlnt Ó-bor 16 — kr. Ujbor 12.— kr. 88r: al.A-au.tr s-lrakó. 42 pint .lerint. Legmaga-«abl. 7.- kr. begalacaoi.yabb kr. /TQaifa: bé-
esi 01, 36 liltv. ho.s.u saerUt. Hukkfa 14.— kr. TOlgyfa 10— kr. Köuéii egy bécsi máisa sserint 70 kr. Kasain egy méri! 70 kr. Ilécsi mársa sierlnt-saéná V30 kr. Haalma 1— Napsaim: egy férfi élei. meséssel .— kr.élelmeiés nélkUll.—kr.Kgy n5 élei-meséssel—.— kr. élelmeié, nélkül —.70 kr. Kgy gyermek élelmeié..el -.— kr. élelmeiés nélkül -.— kr.
Vasúti naponkint! menetrend
Indul X. KanU.ár.fl Harcra é« Dombóvárra reggel 5 óra 18 peres
Érk. Ilarra- é< DoinbovárrAI í
délután délután
reggel 4 , délelStt 10 , eslve 10 , reggel 3, , délután 1 , eslve 10 \'
•) Csak Hsombathelyig. Itt 7 Arai várakosás.
Ertek- és váltófolyam aug. 23.
5*/o meUliques 70.— ; 5*/. nems. kölosön 73.40; 1860-ki álladalmi kölcsön 102.25 bank-részvények 971.—; hitelintézeti réazvények241. London 111.20; magyar földtehermenlési kötvény 76.75; te nesvári fÖldtehermentési köt-. vény 75.— ; erdélyi fóldtehormentési kötvény 76.— ; horvát-slavon fÖldtehermentési kötyény 75.50; ezüst 105.50 ; cs. kir. arany 5.34 — Napoleond\'or 8.89.
Heti naptar.
Aug. 24-til aug 30 lf. 1873.
i\' eloiüs szerkesztő: Bátorfl Lajoa
ylltier.
.Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kültség uélkül. Revalesciere du Barry LondonOol.
Miu\'len iieuveduuek egass.ég a samalos du llarry ltevale.oiereje által, a mely gyAgy.ser bássuá-lat nélkül Vnvelkesö btleg.égeket tivolit el: gyemor-, luell-, tUdö-, mi)-, mirigy, nyakbirtya-, léleksési-, bugybAlag é. veitbajokat, mellbetegségekel, ssédUlést, nebéc léleksetvételt, kubOgé.t emé.iliieletleuséget, dugulást, üaiineué.t , áluiatlausigol, gyengeséget, aranyerei, viikArt, Iáit. vértAdulá.1, fulsilbongást, ájuláit.és bányá.l még a terhesség folyamatában is, ba.hártyalobbot, mélakort, sováuyodási, nsúat, kuss-vényt, sápkArt. — Kivonat 76,000 bisonyitványhAI gyógyiiásokrAi, a melyek miudsu gyógysserrel da-csoltak
74,670. blionyitvány.
Uécs, 1872. sprll hó 13-án.
Már 7 hava, hogy vigaaitalhaUaii állapotban voltam. Mell- é. idegbajbau s.envedtem, ugy, hogy naponkint fogytam siemlátomást és ennélfogva hósa-•labb ideig hahorgatva voltam lanulmányosásembaa. Hallottam aa (In csodaMljes KevaleaciérejérSi, igénybe vettem és biatosilbatum Sut, bogy aa Ou aamatoa Aa tápláló Kerale.ciéitju hasaiuUala álul, tUkélMaaM r^é.x.ége.nek és erSsoek ériem magamat, ugy, hogy minden resske;és nélklll vaielbeteiu a tollat. Köteles.
aránylag igen olcaó é. iiletes tápaiert mim legjobb
................. ""*"rSKTStt-,
a ny.lviuo. lel.ö ker.ak
intéi et hallgatója.
onyitfáuy
Mitr wila, 18 "1. apr. 30-án
Kös.llnrt a jele. 1 melynek 3 havi
ki idege, lóbaj
ba.. és álmatlan .ágban « e..vedelt
vau. Kgyuttal ti itelettelje .en kél. in ü»t, utáuvétel
Su.éges It vale.cié cl küldeni, haaa-
uilati utaa.tás.al együtt 8 Tisste ■etes gy lettel Kos rmekek .lámára, u U. Mikolaa.
73,704. bl onyitvány
1 rilep, ... | 1 llollesc bau Morvaor.i )
TI. máj s 7.én.
Mintán at ön által .Ildim C i llarry Kevales-
ciérera már rég Ifogyott, ••« nyóm rgyenge.égera ét
emé.s Illetlensége teletlel kérem ó nikem gyógysse font It -vale.oiéret a va
lAdibSI utánvét tjáu kUld ni, még pedig miuél előbb.
Telifs li .lelettel
Kobae.ek Jóisef, érdén. Tixplnlóbb Uvtn a /lunuíl, őO-izereieti mtg-kimíli u gyógyiter árát, felnőtteknél ugy, mini gyermekeknél.
l\'léhsielenriékben font 1 fri. iO kr., 1 font 2 írt M kr., 2 font I frl 60 kr , 6 fonl 10 frt., 12 fent 20 írt., 24 fout 3ti írt. Itevaleaciére piskóták sialeu-c.ékben 2 írl 60 és 4 fri.i\'.n krral. Kevaleaclére Cho. colatée táblákban 12 c.é.iér. I írt 50 kr., 24-r« 2 írt 60 kr., 48-ra4 frl 60 kr : p .ralakban I* caésiére I frt 60 kr., \'24-re 2 frt .60 kr., 48-za 4 frt 60 kr., 120-ra lo írt., í»*8 ra 20 írt . 61(5 ra 3t5 frl.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp. által, Wien,
Wallfi8Chga88e Nr. 8.,
N-Kunitidn Lonák Károly gyógyitertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debreczenbeu Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; l\'eston Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Diiballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-tcczen Fischcr Mópcznál.
A bécsi czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétro.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket és telietetlenséisfet.
haaon.senvi gyógymód sieriut gyógyít dr. Erast L., l\'esten, bálváuyutna >i. aa. \'i. em. 15. ajtó.
Keadelési idő déluUn 2—0 óráig.
K betegségek Ky*krau, hogy asounali eredmény éreaiék el könuyelmfien uagy adag jód vagy kénesövei ke.elleluek. Aa igy gyógyultak asonban « K-gborias/tóbb utóbajoktól támadlsluak meg -, .-sunyira, hogy a kóunyslmfl gyógykeielé. miáll kéaö vénségtlkig sienved-nek. Ily veszélyek ellen menedéket nyújt a ha-sonasenvi gyAgymAd. inert nemcsak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de li.táaa\' oly jótékony, hogy ulóbajoklól félni nem lehel. Ai életrend ntelletle oly egy.ierí, hogy mindenkitSI meg-
MrthatA
ttr l.evélileg is estkAsölleUk rendelés.
JE*

EJ
Kitűnő szerkezetű
bor-sszóiicistíjtók
tized - hídmérlegek ruhamángolok csavarógépek,
tovahha a legjobb minő sít kézi. szállítmányi kertieszközök lóistállói készletek,valamint iiiíihIiiiih\'iiiü gazdásági
es/U/ók és gépek meszei y.ésére a legjobb bel- cs külföldi gvai.ikból, legjuíáiiyosabb frllétrlek mellett ajánlkozik
Kiickli (liedö,
OLL A..SKI DLITZ-PORA.
K porok rendkívülit a legelté.őhli i-aeleklivii li.\'lil.onyull »ry«»ií>"-•Iáink AlUl minden. eddig iimeil i.áiti ..erek kOiilll, tagadliatatia-fa*l»U*k. \'»»\'«," «»>< "««. * birodalom
minden réa.éböl ke.einktn-. küldőit hála-Iratok a lrgréaileteael>i»-u Iáim-a A IIIUL\'H lltMIlébtMI í\'irász Klirouálillll o I•■•iAk,- hogy « porok iBg.im szorulásoknál. eméezthetetlenségeknél, gyo
2 .K rilirupuujill # I „orhév.él, továbbá görosök. veit- é. Idegbajokban, azWüobogasnái, Ide
. l.»na»robb. tobb oldalról rendlelek. . 12 éremmel kitüntetett - ,e,iég oko.ta fífájáe. vértoluláe, végül hytterlsra, búkór .\'■■« huzamoi
hányásra bajiamnál a legjobb .Ikerrel alkabnaxtatnak, > a legtartó.b .ryógylialáal eredményetek.-
I Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
Dio At\'juloiuio ííii\'llamlol und Industrie
boglnnt mit I Október I J. ihr elftes Schuljahr
/.ivek oVr SchuU: dio tln oreliselio und praktisehe Aiiitbilduug ItiehliKor UesehiU\'uleuto.
Oryinimtion : die Sohukj be.toht aus 2 Faoh.chulen, dor ktiiifiiiUiiititchrn und dur k"ufmöniiiich-inJuitri«lUn, judo mit ii Jahiescuraeii; Viiejelzlero gliedert sich in ciuo thtmiiclm, uiii. \'iiícAuMÚcAi Hichtung. Für dio praktiseho Ausbildung bet—hl eiti Mutttrcomytoir, oin chtmitcltei l.tibo-rdtorium und eine mtchanitch* L«hriciirkiMlte.
IV*hri>jiich<: dioStudir«ndi!n d- r Acadomie geni.sseu dio dureh dán\' Welirgesou aul^esprochene Hegütiiuguug doa iiiiijithrigcu froiwilligoudiunaiue.
Aul nlle Anfragcn beír. Aufnuhini-,- linlorbringuiig olc. erlheilt biT\'iitwilligsi Au.kunfi und uUtfilhrlich* l\'ros-pekle. Uraz, ain 30. Juli 187.1. *
iJie Direction il*r AciJ«mi« <1112 - I) f»r llatuUl^u. hulunrin in (írat
Dr ALWÉNS, director
A niiiga néniében enész Európában
a legnagyobb. IBbb oldalról rendjelek * 12 éremmel kitűnt.
FOGL K-íéle
elsíl cs. kir, udvari í\'oliérmííek Kyúi\'n J
Bóoslae n,
Itakliii : 25 Murlnlilir. Ilnupl«lri,»i\' 25,
inely ..oro. értelemben vett a.ilánl.ága . minden darabon \'a.á-mokban látható árak, a gyártmányainak roppant mérvfl elóál-litáaa által inár annyira, yitto, hogy a nagybani ki vitelt, valamint a kiaebb réatletekbeui vladáat illetőleg .emmifélo kérkedő ke-reakedő által elérhető!) e.enfelM telje. jétállá. mellett rendki-völileg olrié • legjobb* miuőaégd áruriikkeket nyújt • bUtoait •t. ei. tevőinek, l.evélbeli kívánatra a megrendeléiek egén Magyar-gyaroratágra gyoraau ,\'t pontotan etiküiültetuek, a a nem tcat-he> illő darabok vlaa»»vólctnek.
Angol chirron Ingek gallérral v Nél alti sioknyák perkálbél v. anélkül, asebbek, mint a vá.aonlv. fluor., bareh.tból 4 frt, himtett ingek < levélbeli megrendeléiek \'betéttel í>, Ö-Öfrtig, ua.álylyal uél a uyak kOrnyülelmértékem o-vagy diaióltöaelhea. deukor megkiváutatik),dbja 1 frtl HJI harlsayák vagy fírfl kap-....... 6U, 3—3.60, a legcai- Olák, tucatja ft, ti, »—10 frtig a
; CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
« f A legmegbUbatébb orrosaaer a aaenvodö emberi 0 : | mérő minden helaő éa killaő gyuladáa, legtöbb betegig 2 mfl .eb-, fej-, itil- éa fogfáját, régi .érvek é» nyitott .el-0 I aaemgynlladá*. bénuláa éa mlndeiinemR .érdié, ellen, atl. atl
• [ I palaczk ára használati utasítással 80
! QORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
ooiabb . Irggyakorlatiabb;
Rumburgl vasién férfiingek, (■>
nyakmirlek megkívántatik) \'2, S 4,.\'>, «frt, alenjobbak.
Gallérok legújabb minta, I tu ctat ára\'Jk.S - 4 frt (uyakru. m?g.
lltlajdoi
Ái vcró.si
In.vrtro, elöljáróig,,
Iiirde
cs.
i. misoTilit a város •insági i-rdoibun a agy iii.unyincgi.on
ayakkílii
a legújabb. . !
Ferfl lábravalék I frt, I.W,V t, lovag..abá., franc.i.l
■gtinomabbák. Nél rüiék, fűtőre (a derék kör--\'. *
lyilletuiértéke megkívántatik)
l, ft frt. •
l tuc.át vászonnebkendó i.fto •
> frt, nagyobb . tinomabbak^.ftO, 9
l.fto, 4,1—H frtig. •
i iiicaiozérnabatlizlkendóft, <o
\', M—10 Irlig a leglinoinabliak, £
Asztal- vagy ttfrUlktfzo keadék 9
uc.atja csak ft, S, 7 -!• frt, dam. b
leghathalóiiabb orvoai aror Norvégia begyeiből m cterélendő fel a nie.ler.ége.on lia.titolt hatmájaslr-olajjal. A \'valódi Oorsch-halmájzilr-olsJ mell- éa tild6-ba|oknál, seropho IBS- ét raohllls-lietegaégokbeii legjobb vyógylialáí.al van; meggyógyítja a legidilltobbkliszveny- é.oaúzbajokat, valamint a. időaiaki bdrkiltegeket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt.
ltaktárak Nauu-Kanl**án: IJolus J. gyógyaz. Lovák K
gyogysz. Koasulhoffor J. ás Kosonfold F. uraknál. Belovárott l.ak.iviv* o teteayen Kalivoda J. gyógy..\'
Csáktornyán Káráa. ii. Maroialiban l.-tl Nándor
Ceurgén Kr-i.l.r Dávid Bánok-Szt.-györgytfn Kibic .1 gy.
Kaposvárott Kohn Jakab |j Szombathelyen l\'íli.h Ve.euc
Kspronoián Wo.li Hánd. gyógy.. Soproayban Me.ey An.lrái gyógy... Keizthelyen Wduach Zagrsbban Mittell.aeh /... gyógy...
Kereszten llieyor Jakab llai , , Ceyleck J I. gyógy.. ,
Kíizegen (Nacainovil. latv. gyógy... || . I\'r«»ia, Kr. gyógy..
vagy i
aityar i
H) ör akor.
1. tlviir^x
mind
A t. ez. ár
1 <>"/.. bállal, iile
luegi k inthetek
l.égrád, a
(111 7 — 1)
MAKKOT
f. évi aug. hó 31-én
ilvanosaii elárvereztetni fogja, c. púdig\': iroiusági «k:I. holdoyira terjedő erdejében
Gyapot egéizségl ujjaiok íJar keni i, J, 4 írl, .elyemből Ii—\\ frt, kndmAn\'i. vagy ..övfllt láb rsva\'ók 3—4 írt ivéd a knai vény ellen.)
Níl vaszoa lngek. almák i.fto-•2 frt, finom hurokvarrái.al kr., valamint .vájc.i forma , u minta, him.é.iel 3., 3,.\'>0 4—ft frt ugya.inte legfinomabb rumburgi váa.oningek him.éiael éa cipké-vei ti.U—10 írt.
Níl éji vagy teli IngsKI........ uj.
jal :t..MIkr., him.ettel C -7 hljg. Níl Itbiavalék, váa.on perkál, igy barchetből a.,a.ft0-3 frlig,
himiénel. Níl pongyola »i
legtlno \' \'
síztalterlték vászonból 6 ize-
mélyre t,l abro.a.sal aho. illő .udőkkel)fi,6, » -10 frt, l2..e-élyro mégegya.er annyi. 30 rőt színes ágynemű, darahja 7, B. 9-10 frtig.
30 rőf fehérített kezi fonilvá non, a dupla cérnából tehéritet-\'len 7.WI kr., U.ftO. iü, 13 — lft írt g, igen ajánlható.
30 rSí*, ..éle. rumburgl válton, dbja fi, 13, 16—1» frt.
4o—4\'.\' rőf kitűnő takáos-va non (linóm ágynemfire vagy 12 \'i ingre II, lft, 18. M j4 Irt. 48 rőf belgái takáoevaezoa ÜJ. ■itt 30—35 írt kitünOleg a.ép.
■er.-z.i! szándékú \'\'eg\'bi/.toMtéki |i i feltételek I.égr
iggeli
i ierUl«ton délutáni 2 órakor r lős lakha/.aknáir x Mik niegkérottúlnek magukat tizekkel ellátni.
id invároa irodájában naponta
Mátay Elek..............
..y é|l oorseltek 60—f>4 rőíha.onlltliatlan jómi #
iabb rhiitingből 2., Í.SO. nőaégtl rumburgl vagy hollandi ^
W francia bati.ilból, him.éiael S. vaiZOn (ké.ifonal . ..éle.; 30, %
• 3.ftO, 4 írt. j3ü, 40, 60—60 írt. 0
• LEVÉLBELI MEGRENDELÉSEK (bármely nyelven Írva) a vi- #
• dékről kéiipém beküld.\'.e vagy „láiivét él jólállá. mellett gyor- # % a ponto.an okniilltetuek, 0
• gr A megrendelni l0Velek ekkép c.im.endők : #
• Eü. FOO-L, Wlon, k. k. lloflleferaiit, • S (Mariahilferstrasse 25.) •
• M, fto írtig terjedő beváaárlá.nál I hímieltnői garnitúra ráadá- • «• sul adatik.
Malom-bérbeadás.
A.babócsai hutái ban llinya árkon lövő 3 kcrckü vi/.cs-malom jövő hó s/.cptcmbcr 28-án reggeli 10 órakora/. uradalmi tisztilakban nyilvános árverezés utján a legtöbbet Ígérőnek .\'I egymást kövel-t évre bérbeada-tik. A bérlet kezdete 18?3. oktober 21.
Az illotő válalkozók kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (1114 3)
Uradalmi tisztség.
Wajdits Jó/sfH iiyomdújiiba
előnyös feltételek mellett
iicliiiiiy T4N0NCZ felvételik.
HT Értekezhetni a nyomdatulajdoflossal N-Kanizsán
Jutányos, szép, és jó!!!
^y^ mar régóta az én „Jelszavam",
melyet daczára annak, hogy valamennyi erő 2íi°/o áromelési nyert, ezentúl ie I vagyok áruimat a régi meseszer mellett ajáulani
papírgyár éa a munka övetek, és azért bátor i jutányos árak
(ufto—\' 19.)
100 lib Uit\'Hlutó jegy, 5 poroz alatt olkészitv^ . . . 100 „ leeélimiilr névvel vagy kezdőbetűkkel . . .
„ , fekete nyomás . . .
,, . borítékkal széppap irtokban .
ilxletf levél uévvcl, fekete ny.
100 100 100
- (rt t\'Hl kr.
- „ &0 kr.
- . 70 kr. 1 4 kr. I , 30 kr.
egy egész rizsma levélpapír vásárliisával a név ingyen nyomatik reá. (,\'ziinúek, uljegyzési <is eskeliisi jegyek, tánuzrendek és áruszámlák legújabb. ntu« rlknl KyorhnHjt«HmA» |ogjutáiiyosabbau készittetuek.
Irodai e^s czimtáblák 10 perez alatt elkészülnek, darabja 50, HO kr. 1 frt, a legnagyobbak és legszebbek Irt,
urak ét hölgyekre nézviy killönöteu iitaráaok alkalmával igen ezélszerüek. I\'apir gallér kézfodornuk tiiezatja M), Xt kr;
iitl-. vnrió é>a lrt»t*üktt;nle(ek. útitáskák, könyvtárc.zák zárral és zár nélkül darabja So krtól egész |tl - 15 Itig; továbbá : uruk, hölgyek éa gyermekek részére való ajándékoknak igen alkalmas különféle jutányos és szép árucsikkek.
Knlöiiticii ajánlom t divatot kellőt iiévvouá.okal é. elmeket, melyek nyomógyá-ramhan leveleken é. birilékokon arany- és egyeb a.ineklien legfiuomabban é. legpompiaal.b ké..üln»k, nein külniihen a még mindig Igen ritka francia rococo leveleket, név..érint: Neptuu, Sllhouette, ........... Miuique, l)iabo||,(ue, Jouji.u, Atout, llébé, Camíe .at. igen jutányo. áron
KANITZ C,, Budapesten
pauir rfs(/i»smí/árH-fcsrssfca</黫Í>ori»ttj\'«-iit«-«« 12,.s,íi.(ezelőtt J)eák Ferenez uteza.)
Iráshrii megbízások teljes megelégedésre et utánvét mellett azoaaal teljesíttetnek
Anticholerinuni
(onoler a-Tlnotur)
Valódi minőségű egyedül: (1111—4)
J PSERHOFER
gyógyszerész és szabadalom birtokosnál kapható Bécsben Singeratrasse 15. Kgy üveg ára: 1 frt. o. é. postán kOldvc 1 frt 20 kr.
Kzon kitűnő szor ismertetésére sok oldalról felszólittatván, azaz iránti többrendbeli elismerő iratokból csak kivonatot közlök.
Tekintetes ur! Benső köszönetet mondok az Anticholerinum kitalálójának, mivel az én plébániámhoz tartozó 4 helységben azon cseppek használása által 7 embernél azt tapasztaltam: hogy az ökröndözés, hányszékelés, görcs és gyomorfájás megszűnt s igy az élőt megmentotett; s bizonyíthatom, hogy azon 4 helységben csak egy ember halt meg cholci-ában, aki mi pán kánforszert használt. Minthogy ezen a vidéken a clmlera dühöng, az emberiség javára felkérem önt: hogy Hperjcson raktárt állítson és ezt hirdesse ki stb. tisztelője Jankovics Ignácz lelkész" Szent-Kereszten, jul. 30. 1873.
L
Ezen csepiick használása loljoson hatályosnak bizonyult. T. ltomotc jnlius 2í). 1873. dr. Blattny jir. nrvos.
Wájilits .l.i/,sef. kiadó-, la|i- és nyomdatulajdonos jíyotssajl,\'i nyomosa, fía^y- Kanizsán. Lapunk mai számához varr mellékelve PURGLEITNER J. gráeri gyógyizerész körlevele.
VAGV-KAXIZSA. 187:}. augiistiis 28-An.
es-iit ^saébxxi..
igesr ívre . . o irt. | f.M évre. • <
i ae?ycd erre "J .
i fá/y Mám Ht kr.
Hlrdatéaek |«tá»y»»«a
i JÍYIIjTTKRIIKN
Zala-Somogyi Hő/lőny!
Tizenkettedik évfolyam.
ii\'üi\'inl ríi*. ...........)\'.\'•\'

; kuxieiaenyck pedig
,, .. ....... .... • ^ kiadóhoz bérmentve it
Nagy-Kanizsa varos helyhatos .ganak. nemkülönben téxeudók:
..zalamegyei gazdasagi egyesület", a zalamegyei általános tanító-egylet, a szent-balázs-,. kis-komáromi és siimegh-vidóki naov-kanizsa flóktanitó-egylotek. a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparuanx ugy a ,Zala-Somogy- gőzhajózási rószyénytársulat wimümmi.
HIVATALOS ÉRTKSnÜJK.
Hetenkint kéis/cr, vasarnap- n csiitortoköii, iiiegMm vegyes tartalmú lap.
Közegészségügy.
A társadalmi életnek eisú létfeladata: a közegészségügy. .Lehetsz gazdag, bírhatsz miliókkal. egészség nélkül léted örömtelen sót kínos; lehetsz szegény, do egészséges, s aknázhatsz az öröm bányájában, boldog s elégedett vagy.* .Mondja Iti-chelieu. Valamint az államnak ugy minden egyesnek arra kell tehát törekedni, hogy a közegészségügy ]o lábou álljon. Csodalatos" mégis,a társadalom alsóbb rétegei még akkor is, midón a közegészségügy borzasztóan fenyegető alakot ölt, homlokegyenest c.sele-kesznek részint a rendeletek, részint az ész lanácsa ellen. 8 ezért melegen üdvözlöm e lap tizenkét éves folyamában rcndithctleii múködó Tersánczky József orvos urnák alábbi felszólalását, melyben a szakértő orvosnak aggodalma, az emberbarát - s hazafinak fájdalma tükröződik vissza a közegészségügy rosz, veszedelmes állapota-, s rettentő jövője fölött. Fel is bkom a megyei főorvos ur figyelmét, hogy ily jóakaratú felszólalást agyonhallgatni nem lehet; szíveskedjék értekezletet l\'iyni össze, vagy hivatalból keresse meg az országos közegészségügyi közpouti tauácsot a terv keresztülvitelére nézve. Szerk. Ütött a végső óra, hogy a m. kormány kiváló intézkedést tegyen a közegészség ügyében, mert jönijog egy nap, mely kezdeményezője leend az ember végpuszhilásának.
És nem is lehet máskép, midőn uj elemi háborgások dúlják a népek jólétét; miut oly vi>/-onyok, melyeknek kivétel nélkül és egyedül rendkívüli intézkedések által lehet határt szabni.
Volt idő, melyben hasonló nyilatkozatot tettem épen e lapokban Pest-JJudára a m. kormány kauczelláriájába gondolva. Akkor is-a népek zaklató sorsa birt felszólalásra, mint most, mert látni hihetett, mi-kép rendült meg egy egéVz nemzedék egészségi biztonságának alapja az akkori járvány váltóláz által. Községi orvosokat kértem,hogy u szorongató szükségletek feszes
köjelékeit gyorsan s jő eredménynycl leliesr sen oldozgatni. -- és most alilio;? hasonló intézkedést kérek, azOn remény fejében, hogy amannak elejtését egy másik által sikerülcud pótolni.
Az egész ország népe beteg, és pedig igen is nagyőri beteg, általános gyógyászati ápolásra. védelemre van szüksége. Védelmei kér a nép, mert többé nincs ereje az önvédelemre, nincs és Isten tudja mikor lesz, loszen o .vagy tán soha, midőn sem gabonája, sem bora, sem pénze, csak u nagy közteher viselése!
A szükség,- a népek iránti jő akarat azt a gondolatot engedte agyúmnak terein leni, miszerint nagyon szükséges volna ily országos egészségi háborgatások melleit ván-doro. vosokat rendezni. 11a tudott á m. kormány ,vándor kurlész\'tiiiiárok\'at" .megállapítani, ugy hiszem hajlandó fog lenni ,vándor orvosokat- is rendezni, legalább ú egyenlőre, t. i. még az ország kebelében a közegészségi háborgaiitsok beszünni nem fognak.
•Midőn azt mondom: nkérek vándor orvosokat" nem ezé lom a személyzetet I\'estről megindítani; hogy megyéket utazzanak. Vannak megyei főorvosok,kik e czélra hivatva lévén,meglehetik ezek isa/.tu vándorlást, melyet megtennének a vándorlásra kijeleltek. De épen azért,inert az ily vándorlásnak körúti értelme lévén, a czélnak lényegesen meg nem felelhet, én más értelmet szántam az orvosvándorlásnuk.
Vándor orvosokat kívánok a népnek adatni közigazgatási területeukint, hogy minden fi - lü csoportos községnek egy-egy gyógyító orvosa legyen,ki legkevésbé lieteii-kiut kétszer átvándorolná községeit, össze irná a lélek számot községenkiiit, há/.s név száma betegeket, rovat alá venné a kórokat, jellemezné azokat, 8 napi hű kimutatást nyújtana a- hatósághoz, hogy ez utons téren tisztán láthatná a in. kormány,-
Miben áll az ország közegészségi állapota!
Ha csak hat hétre terjedne is a vándor orvosok mozgalma, bizonyára óriás miiu-
I kát vihetne véghez egy egész nemzedék jövő jobb léte biztonságára, mert sebeket hegesztene, melyek nélküle a telítetlen sze-I genység, az ügyefogyott nyomőruság miatt \' indulnak íenés rolhadásba. \'
Nem kíván terhes megadóztatást, szívesen elviseli a közönség körakarattal, csak lássa és érezze, hogy a czél életét s ezáltal miiideiiét megmenteni.
Az eddigi megyei egészségügyi rendszer nem ér egy batkát, és azért is nincs érteke, mert kevés a közegészségi személyzet.a czél kivitelére. .Mit tehet egy járásorvos tO-áO-kózségbeli nép előnyére, iiiíuóú alig van ház, melyben beteg nem volna? minő szolgalatot tehet egy jar.i~ « is 40 í>0 községben akkor. midőn ugyanazon egy u;ipon a járás több részére, hivátik ? miké\'p védhesse a közigazgatási Illatul népeit, niitioii alig rendelkezhetik janis orvosával a sok oldalú teendők közepette? es nőkép védje a esa-ladfo-c<aladját, midőn nincs gabonaja, nincs bóra, ninc-. pé^zu ?
Ily bajok közt, hogy mily huszuot tehetnének a vándor orvosok helyesen megállapított-rendszer mellett, ítélje meg az olvasó.
TKKSÁNtV.KY.
kolera-járvány i\'uy rlu-\'u.
Zala ni egye alispáni hivatnia a következő két reudehiiet bocsátotta ki: • I.
í»i in./u. i. í)7,{. Vubuneiinyi azolgubiró uraknak a Nagy-Kanizsa város lamtt-sáiiuk.
.Megyénkkel k.i/.vellen szomszédos So-megy- és Vasmegyeiül mai nap érkezeit tiivn-latos ériesiié* szerint a nevezett megyék több községeiben hatóságilag cousiutált cholcra-jár vány számosabb i-soi.-i merültök lel.
Ezen sajnos körülmény indokából elt-n-gedbellen kötel.swgeiniil kell ismernem ú fenyegető baj komoly voltára iltasitó.hig ligyel-Iiiezlelni It szolgabíró urakat és N.Kíiniz.sa város tanácsát mindazon kötelmek inulhntluii |Minlos telje.siiésére, melyekre ily rendkívüli viszonyok közt a közhatóság hivatva van.
A kíudotl uiasitásokbiin a eholeru ellen
minden irányban ^megkívántató elhárító gyi)gyinté*kodéick*iii módoni megtétele pontosan körvonulozvu lévén, uunak ujabbi felsorolása helyett elegendőnek tartom utalni a felelősségre, lm a járvány fellépte bármi lekiu-í lolbeni mulasztásban találná előidéző okát. ! Azonban szükségesnek látom különösen is 1 felemlíteni, miszerint óvintézkedések erélyes ! «U sikeres foganatosításául! nem icevésbbó fontos fcludaliiláll oló a k«!íó óvatos és tapintatos eljárat, avégből, hogy egyrészről lehetőleg éikyrülvo legyen főleg a köznépnél a czélzotl eredményt is meghiusitható aggály és közrér miilet előidézése, de másrészről el ne hauyagol-lassanak az ez idő szerint .uralgó hasmenéses s meghűlésből eredő oly betegségek, melyek kórjellcgilknéi fogva a megkívántató gyógy-és óvszerek alkalmazása nélkül köunyeu a járvány kiütését eredményezhetik.
Leginkább áll ez a nép alsó osztályánál, mely még mindig iieiii bír elég fogékonysággal é* bizalommal az óv és gyógyrendsznbályok iránt, es e "iniítt nem fordul orvosi segélyhez ideje korán; sót e részben éléggó sajuosau tapasztalható az. is, hogy a községi elöljárók altul magukra hagyatva éppen nem, vágynom megtelelő módon szereztetik fogauat a veszély elhárítására .vezető rendszabályoknak.
Tagad hullán, hogy u megalakított és a szükséghez K^pesl alakítandó helyi bizottságok hathatósan működhetnek közre mind uz ouilj. lett irányban megkívántató intézkedések sikeres foganatosítása körül, s e végből ezen bízott.\' ságok tevékenysége igénybe is veeudó, éa »hol helyi bizottságok meg nom léteznének, olyak uhtkilandok. Annak eszközlése azonban, liogy uz ezen ugy koruii szükséges leendők mulhai-lunul s kellő eredménynycl leljesittessene|c, elaü sorban * közvetlenül az avógre hivatott hatósági közegek felüdülni képezvén, erre nézve kikeli jelentenem nzt, miszerint bármi tekintetben iieláni hiányos eljárás avagy mulasztás az abi>ól származható veszélynél fogva is it legszigorúbb felelősségűt vonná mugu után.
Kelliivüin teliát u szolgabíró urakat és N".-Kanizsa város tnnáciál, hogy szorosan a kiadott utasításokhoz alkalmazkodva tegyék ne-g inindazi, umi u viszouyok szeriut a közegészség oltalma s veszélyeinek elhárítása — különösen pedi; a járváuy terjedéiéaek meg -g.iilása li\'kintelébbl megteendő. Do külónöseu is clrendelendónek találom u következőket:
1) A szolgabíró urak azonual utasítsák «/. illeió^^Qási orvos uruknl, hogy ú reitdkivüli viszonyoKmOc megfelelő buzgósággul járván el hivatalos kötelmeikben, járásuk terülotéu a
TÁRCZA.
Ha.
(Atokbot, kik eng ™ Igazán ar.erelne
Ha aárga liljomával a hs)ál
lielilnU arctoinsl, s majd temetlek.
UyAaa-éneklői ne t< .kogjon a lég,
No Mlyolotta el ktlny átemelek.
Mert feleittik, kik li ifieir aaeretlik,
Ninca hatatnia, — u liies ai cnyi\'stulnel
l\'orom nspaugárral egybo kelve,
S/ltl egy keilvet, ábrándos madái.kát
Mely lágy dalával a , „yáat éjjeken
KUItatja\'«fv«tok Mjdrlinát. 8 felettelek, kik Ii(Ii-ii saerellek, Vssiadángkénl vlrrasst a stérelel.
I.elkeni lifiajg cinlókit öletve,
Hitka kincset viaa a gaidat; égnek, 8 tlotitja mind aa angyalok k.lantl,
llogy nektek Aldáaírl kBiiyllrgiiúiiek. Mert felettük, kik hfien aaeretlok, OH is lángol, virrasat a ssereUt.....
Átírt ha aáiga liliomával
Uetakar a halál, a már temettek. Uyáai-jucktöl ne tokogjon a líg,
No tftyoloiia el ktlny aieinetek. — Nsm bal meg, ki igaaán siorstott, Kvua atebb élet, Udv, s Orfik aaerelet 1 — . OUOTII UVIJI.A
• A tigris.
A birodalmi Kitnczellár megbízásával s tzámlalnn ajánló levéllel • -zsebem ben váriam szivdobogvu n hajói, mely uiigem vágyaim czé|ja, n szép kelel felé segítsen. .Ilildegurde" ; volt azon tengeri szörny, mely Triesztből lelkem porhüvelyéi tovaszállitnndó vulii. A hajónak a kikötőbe érkeztét velem együtt váró társaság egy tengerésztisztből, ki Korfuim, egy orvosból, ki Szulonikibe, s egy kereskedőből, ki Szmyrnába igyekvék, állott. L\'lazók közi hamar kötött, gyorsait feledett i»merelsé;:ti\' l fogva élénk eszmecseré iojlódölt köztünk, mm. a h hajó mogérkezte uián lielyoinkot elfoglalok. Kuyik, másik altul folytatott szellennlús társalgás fűszerezte utunkat, leírni nem szándékom, nem rajzolom le n szem előtt föl- és eltűnő régi szigetcsoportokat; nem írok Korfu ronda, roszul kftvezeti ulczáiról, vagy Kresidn vizéről, iii\'.-ly-nek lorrásánál találktizék lllysses Nausikaa-val; nem Korcyráról a polopoiiéli háboru\'lüz-heljéről; vagy Zaiiteről, melynek partjain leié. lőti-l. oktob. 15. Vuzulius spanyol orvoskölió j srámkivetésében éhhulálát, s holykétszáz ucgy-i ven évvel később Floscolo Ugo született, ki is-! mét a Tliemse partjára költözék, hogy meghűl-l jon; nem l\'yriiusról, Athén e hírneves kikötő-i iéről, vagy. Z-iüsz templomáról és Ljkabetosz I hegyéről, bem llyronnnk itt történt haláláról és i az általa novezetessé lott athenni lányról. Nem | akarom végigvezetni a nyájas olvasót az Akro I polisz ezredéves ■ csarnokaiban, melyekről az idő vasfoga régi nagyság dicső nyómnit lúomósz-toni nem volt képes; Vagy Kolonoszbn Szopho-- klesznek .<)edijio»z* szerzőjének szühitéshelyé\'ro i vozesíomV Leirjniu o azon goudolátokat, molyok
lelkem megrohanták, ülvéti az aroopag "egyik mohos kövén, midőn ,régi dicsőséged romjain ülvu siiek!
Nem! -- nem irom le, nem fárasztom az olvasót, nmii festem u zivatart n tongeren, •melynek tartama alatt a*)ad»iti nek iijongtak, a liujó recsogett, n hullámok lorludtuk, h u mognigzóit bűnös szive s ajka\' imára nyílt; nem uz országokat, melyüket uz Isten jókedvében teremtett,*s hogy nem boldogok, mui napig is sirut.
. A szép keletet gazdagságával és nyomorával bőven ismerteti br. l\'rokeech Osteii és llttinmer-l\'urgsiall szakavatott tolla. Emelkn-dék lelkem ennyi nagyság képzoletéro: (iör.\'g-országbau N. Sándor, a Dardanellákon Xerxes", Uyztmz láttára Mnchinudnak képzőiéin magam ; régi dicsőség gyüínöl«v»éhől evein, midőn e he rvszok árnyai vontilátiuk el előttem, sassá akurt lenni a veréb, majd ismét oly parányi voltam, o • nagyszerűségük közepett midőn egy "mellettem álló agg zsidó ajkún hallám u természet .nagyszerűségétől ihletett lélekfohászát kitörni: „ttchemu Jizraol,. Adonai ehdienu, Adonai echud." Ez egyszerű, álázutteljes dicsérete a Mindenhatónak, gőgös képzetmem tört szárnyakkal hullott magas egéből a valóba,s bocsánatot kérek magamban a történet géniuszától, hogy léljsteuukhuz uki\\rék hasonló lenni.....
Miiilesse, .Szatuosz, \'ithodosz, a boráriil a-gyöngyeiről híres, Zouo és .Szolonnak szülutés-holye (jyprusz, egymásutái» vonulának ol szemeim elölt. LHttum messziről Ulymposzt, az
•) A .lai\'ii-iu-k a tltrllk arab refiíHbcn gyakran elKíordnU a»>llemk.\'\'k, inelyok a néphit a/e-lilita teugeri saólv.üizl, urokat, laolgálják. .Mitkolo-gio allor Vylkor.*
i isleiteí; székéi, s harezuikuak színhelyét, láttam miut igyekvének a dü minoruin gentium a j béka módjára az ökröt utánozni; amidőn ily sziy- és lélekemelő képzetek este felé Damas-| kusbu érénk, a rózsák hazájába. Kiszállás után ti. ezredeshez,\' u török hadsereg egyik kitűnő | főtisztjébe/., és kevés iioulitárshoz vezettetéui : magamat, ki nemcsak ajánló levelemnél fogva, , de mint rég elhagyott honáiiuk örömmel látott •iái u legízereietteljesbon fogadott. Vége-hossza nem volt a kérdezósködésnek, a tion, jóbarátok, sorsosok, kortársak sat. bogylétéről, s miután vuhidi löróköseú csibukkul s fekete kávéval megkínált, hozzáfogott eseméuyoi elbeszéléséit <z, elmoudá regényes és kalandos élotének I azon lörtcHiet részét, mely hónától elszakadása óta adtu nlö magát; azután anupieseményekro ■ tért át, elbeszélé, miszerint elmillt éjjel lőttfl | ugyou egy liutul török bálváuyosott nejét; , lie.rt hűtlenségen kapta, eleget lóvén inuzul-mtiui becsületének ; huj! ha nyugaton iskövot-| uék kelet o szokását.be.sok ......
Egészen elvoltam merülve a hallottakban, s alig vevém észre, hogy egy sima szőrű állat mily barátságosan óhajt kezemben lövő liudzsa fekete turtnlmán osztozni, amint meg-nézém hívatlan vendégemot, mely nem volt egyéb egy óriási tigrisnél, ijedten ugrám föl, kiejtve kezemből a csészét, midőn G.-nek hangos kaezaja, miszerint szolid tigrise........
.... felnyitom sznnomet, ott áll E. barátom s jókedvüleg nevűt fölöttem, ki a sétány egyik fája aluli érdekes olvatmáuy fölött oly jóízűt álmodtam.\'
KIESS LAJOS.
közegészség állapotát folyton a legéberebb figyelemmel kiérjek, a\'o községokot boutazvu szerezzenek moggyőződéít\' a létező betegségek ról, a tapasztaltakhoz képest azonnal eszközöl-vén a megkívántaié gyógy- él óvszorck alkal-fmuzásál. A járásorvos urak cz Ugyben\'í eljárá írthoz amennyiben szükségesnek mutatkoznék, a szolgabíró urak adják meg a kellő hatésági támogatást, s egyáltalán elrendeltetik az, liogy a járásorvos uralt az általok meglátogatott községekben tupasztult\'köz\'.\'gészíégi állapotról, a gyógykezelés és óvszerek iránt tett, vagy netán n szükséghez képest teendő intézkedésekről heten kint az illető szolgabíró urhojJ \'.entést tegyenek, inely ezen jelentések a szolgabiié urak állal ide lesznek telierjeiztendők.
Az ez érdemben! első s a közegészség jölon állapotát elóldniótó jelentésekéi ezen rendidet vételétől számított 8 irapra okvetlenül elvárom oly megjegyzései, mikzerint e mellett fennlartatik a szabályrendelet azon intézkedése is, hogy netáui járvány eset előfordulta azonnal külön s a körülményekhez képest távirdai uton
lejelentendő
2) Utasíttassanak szigorúan a községi elöljárók az óvrendszabalyok pontos loganusi-lásara, s arról a szolgabíró urak személyeseu meggyőződést szerezvén, a szükséghoz képest intézkedjenek, s «vyáltalán a közecészségi rendőrjég szigorú ii^.Mso által vegy&elejot
\'az egészség árlalmáiuak, így s főlej" hogy egészség ellenes élelmi szerek, unul éretlen gyümölcs, állott hus, romlott halak sat. ne árul-tassanak. s eltávolitlassanak a lég megrontását előidéző tazláiftlaiiságok.
3) A járvány behurozolásának meggátlása czéljából a buciul. és országos vásárok megtartását betiltó megyei végzés szigorú végrehajtására az ez iránt legközelebb kibocsátott bel-Ugy ministeri ren delet indokából is ujolag figyelmeztetve : egyszersmind kiváló gond fordítandó a fertőtlenítés jontos foganntositására, s e iészben főleg a vaspálya állomások, vendéglők, kávéházak s egyéb közhelyiségek lolytonosan
- a legéberebb hatósági ellenörködés alatt tart.ndók.
4) Tekintve végre, hogy a fertőtlenítés pontos foganatosítása képezi a járvány terjedésének meggátlására szolgáló óvintézkedések legfontosabbikát, o végből intézkedtem, hogy minden szolgabírói hivatalhoz ujabban ismét egy-egv mázsa jegcezes vasgálicz szállittassék, mélyből a fertőtíenilésliez szükséges mennyiség \'oly községek viigv egyeseknek, kiknél ily .zerek hiányoznak s magok beszerezni nem kép.-sok, ingyen kis/olgáltathatik. Itt megjegyzendőnek találom, miszerint főleg netáili járvány epet felmerültére lesz mulhatlanul szükség kellő ferlnibnitő szer készeu tartására, hogy a b \'tegek körül a szabályrendeletben előirt móddal a fertőilenités rögtön alkulmaztassék.
Z.-Egerszcgen, 1873. augusztushó21 én.
Alispán ur helyett:
SVASTICS BENŐ,
__íCjtgyzŐ.
11.
A nithj\'Ui orvot urakhoz. 577b. szám/n. i. 873.,
Azon, ifajnos körülmény indokából, liygy a cholerajárvány a megyénkkol közvetlen szomszédos Somogy- és Vasmegyék több községeiben is felmerüli, mnlhatlan szükségessé vált kellőleg gondoskodni az iránt, hogy a járvány terjedésű s e megyében is netáni felmerülte esetéro a betegek megkiváutató gyégy kezelése előro biztosítva legyen.
Addig, míg a cholera esetek csak szórvá nyosau merülnének fol. a megyei orvos uruk képesek lesznek ugyan a megkívántató gyógykezelést teljesítem ; de elő állhat azon esel is, hogy egyes cholera megbetegedések utáti rövid idő múlva a baj járványos inérvo következnék be, a oly arányban, miszerint a megyoi orvos urak a rendkívüli viszonyoknak megfelelő buzgósággal sem lehotnének képesek a\'gyógykezelést a szükséghez képest teljesíteni; ily esetben a megyében lakó mygán orvos uraknak segélyére leend szükség, hogy a nagyobb mérvet öltött bajban szenvedők a megkiváutató gyógy kezelésben részesiköthessenek.
Kelkérem azért lisxlbll orvos urat, szíves kedjék, hozzám küldondő nyilatkozatában velem közölni, váljon u fentebb jelzett szükségesség bealta esetében hnjlandé-lcsz-e a nagyméltóságú magyar királyi belügyministcriuin által megállapított napi dijak — .úgyszintén az oda-es visszautazás költségeinek élvezete mellett a cholera betegek gyógy ítása végeit a szükséghez képest a vidékre is kimenni.
Ez érdemben hozzám kühleudő nyilatkozatát annál is inkább miolóbbre kérem, mert kötelességemül kell ismernem a gondoskodást az iránt, hogy a megyében még ugyan o|ő nem fordult de felmerülhető járvány ésotéro a megkívántató gyógykezelés kellőleg biztosítva legyen.
Zala-Egorszcgen, 1873. augusztus 22 én. Alispán ur helyeit:
"1 8VASTI0S BENÚ,
í«je(y.«.
Szabály-rendeletek.
i Ztlamegyében kobolozott Kis-Ksnizs/t mezővá I rosának - mi$>agy község. —
helyes ok nélkül háromszor egymásután a köz voltak fogláratnk a halomra összo hordott éret-1 ....... • \' \' " "■- 1 Ion gyümölcs árusok irányában is, rmrt fnlf...
röl tessék, s hely ette olyan képviselő megválói
I. FEJEZET.
a) <t község képviielö testületinek ktfzgyUUiei,
ét etek tim\'lctkozdti ügyrendéről.
! 1. A közgyűlés elnöke a községi biró,
I tagjai az 1871. 18. t. cz. szabváuyai Bzerint
.....galakult, 40 ozámbau mogállapitott, fele
\' részbeu legtöbb adói fizető községi (virilis) fele ! részbeu megválasztott községi képviselőtestület, és az 1871. 18 t. cz. 00. §. fölsorol: elöljáró-| s igi Ingok.
j 2. í). K\'tudes közgyűlés évenkint kétszer
I tarlalik, u. m.: tavasszal a mull évi számadá-I sok megvizsgálása, s ővzszel a jövő évi költség [ vetés megállapítása végűit, és pedig a törvény-[ hatóság tavaszi és őszi közgyűlését egy hónap-I pal megelőzőleg.
| Rendkívüli közgyűlés annyiszor tartatba
lik, a hányszor a községi biró, vagy a községi | képviselők \'/. de szükségesnek látja, vagy s i hányszor a körülmények igépylik. i 3. A gyűlést az elnök nyiija meg, éss felveendő tárgyak tauácskozási sorrendjét meg-állapi\'ja, — ezoken kívül más tárgyak is vétet-hetuek tanácskozás alá, s a gyűlés tagjai áltál önálló indítványok is tétothetnek.
4. §. A tanácskozás alatt levő tárgyhoz a közgyűlés minden tagjának joga van egyszer hozzászólani, kivévén, ha személyilog érdekelve van, mely esetben szavaznia sem lehet.
5. íj. A közgyűlés által letárgyalt indit ványra vagy kérdésre ugyan azon gyűlésben visszatérni nem lehelj sem pedig a szőnyegen levő tárgynak tanácskozási folyamában ettől eltérő más tárgy szóba nem hozathatik.
0. §. Az indítványozóé, mindig az első szó, kit a tanácskozmány bofojezte után a zárszó — ha -\'-4^1 élni akar, megillet; egyébként u vitáihoz iia* egyszer szólhat.
Az e.^ók mindannyiszor közbeszólhat, valahányszor azt a tanácskozásnak rendes med-rébeni megtartása megkívánja.
7 §. A szólni kivánók sorrend szerint szólanak.
8. §. Az elnök vezoti a tanácskozást, ügyel arra, hogy a szólók a tanácskozás tár gyáuál maradjanak, és senki előadásában közbeszólások állal meg ne szakittussék, a ki előadásában a tanácskozás tárgyától eltér, uzt a tárgyhoz, a ki pedig személyeskedésbe meglát, vagy az illedelem korlátain tul megy, retidre utasítja, s ha ez sem használna, a szót tőle e tárgyban megvonhatja.
9. 11a folytonos zavargások által a tanácskozási rend megszavaztatik, az olnök, ki a gyülésbjini csend éa reud fentartására őrködni tartozik, csendet int; ha ez som használ, a csend zavarókat iiévszerint rendre utasítja, a ha a csendet helyreállítani épen nem sikerül, az ülést fölfüggesztheti.
10. §. Jogában és kötelezettségében áll az elnöknek a csendzavaró jelenlevőket előro bocsájtott megintés után a tanácskozási teremből kiutasítani.
11. A vitatkozás bezárása előtt az elnök kérdési lesz: kiván-e még valaki szólani, s ha senki sem kivánna, a tanácskozást bezárja.
12. <\\ kérdést a szavazásra az elnök teszi fel, melynek megállapításához a tagoknak szólani joguk van. Vélemény különbség esetében a tiibbség határozata dönt.
13. A kérdés az ejnöktől mindig akként teendő fel, hogy. arra egyszerű igen vagy nemmel lehessen szavazni.
14. §. A határozott elfogadása által felkiáltás által kétség-esetében szavazás dönt. — A határozat érdembeni szavazatok a szólók szerint vétetnek számba; de ha 5 tag kiviíuja, vagy liá a községi törzs vagyon\' olidegcnit.só-ről, megterheléséről, terhes szerződések I;..léséről, vagy községi kölcsönről van szó, a/ elnök a névszerinti szavazást elrendelni mindig köteles.
lő. Az elnök a szavazás eredményét nyomban kihirdeti, és a gyűlés által hozott határozatot kimondja. — ha a szavazatok száma uz elnökével egy üli miudkél reszeli egyenlő, többséget az nyer, melyhez az elnök döntő szavazatával csatlakozott.
10. A ki a tanácskozás méltóságát, vagy a gyűlés tagjait sértő kilejozéssol él, a azi rögtön vissza nem vonja, a gyűlés által a felle bezés kizárásával 14 frlig terjedhotő, s közigazgatási uton behajtandó birságra büntettetik. | A bírság a szegények pénztárába tíze-I tindő. 11a széksértés megtorlása inditványozta-J tik, előbb e felett kell szavazni, hogy vádlott i büntetendó-o, azután a birság mennyisége felett. I 17. A közgyűlés tanácskozásáról, és
| annak egész folyamáról a jegyző rendes jegy-I zékot vezet, melyben először a jelen volt tagok I névsoruk, másodszor minden a gyűlésen történlek híven és kimerítően fóljegyzendők, •jegyzőkönyvbe bele iktatja, és az utána következő ülés alkalmával felolvassa, s a képviselőség által kinevezett jegyzőkönyv hitelesítőkkel olá-iratju. •
Kiigazolt a tanácskozi meghívása után, ha valainolyik a képviselő urak közölt minden
tassék, ki a közügyet forróbb buzgalommal | támogatja. -1
18. A közgyűlés méltósága alatt értetődik az is", hogy senki u képviselő uiak között ha valamely tárgy függöbou inaradand, — azt iitczu hosszat végig ue hurczolgassa, annál kevésbé a jelen volt képviselők hála mögött Ián n/ért rágalmaz, hogy u határozaton a véleményadásról eltérlek, a közgyűlés u 10. § a szerint log eljárni.
A jegyzőkönyv az elnök, és jegyzővel baloldalán, két jelen volt képviselő és a hároió tanácsos Altul p dig a jobb oldaloni névaláírás sal, és it községünk szokott pecsétjével hitele silendő.
Kelt kis kauizsni mezőváros község képviselő testületének 1873 ik évi junius hó 20 án tarlóit rendkívüli közgyűlésből. llegedüs l.ászló s. k. városbíró, Márlinecz György s. k. vtanácsos, Plándcr László s. k. vtanács s, Gozdtín Antul s. k. vtuiiácsos. Varga István s k., Horváth Ferencz s. k., Ilajdu László s. k., Bunczom Fcreucz s. k., l\'lánder Károly s. k., Huba József s. k., Törő Ferencz s. k., Bolf József s. k., Bolf György s. k., Stoszlin Ferencz s. k., Bsgonyui György s. k., Dolmányos Vendel k. v., Varga József k. v., Má lés Adáin k. v., ör. Anek György k. v., Jankó-vita József k. v.,ör. Fails József k. v., l\'lánder László s. k. névirójok, l\'lánder István s. k., István s. k., Kováis János s. k. sz.-biró, Hófer Ferencz s. k. jegyző, Tánczos István s k. városi halott és állatvizsgáló, Vágner Ferencz a. k. v. szállásmester, Varga István k. közgyám.
Értealt vény
a keizthelyi viagy. kir. földmivettanodu fAol.
I. A tanoda czélja. - E löldmives tano-dábau főleg majoros gazdák, kir gazdaságok vezetésére alkalmas s a haszon-kertészet minden ágaiban gyakorlott egyének képeztetnek.
II. Tanítás. — A tuntolyum kél évre terjed s október 1 én veszi kezdetét. A tanítás fó-leg gyakorlati irányú. A tanonezok az intézeti gazdaság rendes munkásai s a földmivcs tanoda tanárának, illetőleg főkorlésze- és majoros-gaz dájánuk vezetése alatt mindeu az intézeti gaz daságban előforduló mezei, kerti és szőlőbeli munkában léuyleges részt vesznek ; e melleit az udvarban, islálókban, magtár , pajta-, fara-góbau stb. alkalmaztatnak.
A gyakorlati beavatás mellett a téli félévben naponta 2 — 3, nyári lélóvbon naponta 1—2 óráig a tanteremben oktatást nyernek : a foldmivelés, állattenyésztés, kertészet, szőlőízet t uszakaiban, ugyszini ráe , olvasási-, fogalmazás-, számolás- es számvozetésbou. — írószereket az intézet szolgálta*.
III. A felvételi feltételek következők:
a) 17, legfeljebb 22 éves kor,
b) ép, egészséges testalkat,
c) hiteles bizonyítvány erkölcsös előéletről, kiállítva az illető helyhatóság által,
d) olvasás-, írás- és számolásban kielégítő jártasság.
IV. Tan- és tartási dijak. — Miuden la-noncz oktatás- és teljes ellátásért egy évre &0 torintot lizot; továbbá gyógyítási vagy egyéb kisebb költségek és netáni kártételek fedezésére még 0 forintot.
10 dijak u belépéskor leüzetendők.
\\V. Uubázat s ágynemű. — Kubáról, ágyneműtől (u. in. vánkos 2 czihával, 2 lakuró, 2 lepedő) u tanonezok muguk goudoskoduak , szintúgy fehér ruhájok mosatásáról.
A tauouczoknak csak egyszerű — az évszakhoz, valamiül foglalkozásukhoz mért — szabás-, kelme- és költségre nézve lueghutáru zotl egyen ruha viselése engedtetik meg, melynek készítése és\'költsége az intézet álla) ellenőriztetik.
VI. Ösztöndíjak. — Szegénysorsu, példás magaviseletű és szorgalmú tanonezok számára 4 orsz. ösztöudij van rendszeresítve — egy-egy ÚO forintjával, — melyért a már leivott tanonezok folyamodhatnak.
VII. Bejelentések a keszthelyi magy. kir-ftildmivea-taooda tanáránál személyesen vagy irasban f. évi szeptember végéig eszközleudők.
Keszthely.
Az intézel igazgntúidga.
Szoboticza, aug. 22.18/3.
Muraközben folyó hé 17-én dobszó melleit hirdettetett ki Zalainegyénok végzése, hogy a bucsuk és vásárok betiltattak. Ugyan e napon I a Csáktornyától félóra távolságra fekvő szt-ró-kusi pusztán volt bucsu, honnét fogláraiuk visszautasiták a szekereken jövő árusokat, csak a bábosokat gyomorrontó márezukkalés kábító sorbetü|^kelc(GeiirÜrg) tűrték meg kegyelmesen, W\\t hegy a kápolnától kicsit tovább a majorhoz küldötték, hol aztán volt is a nevez-tom italoknak olyan kelete, hogy haza kellett •ppellálni még egy hordóért. Ily elnézéssel
.............. t fölfogásuk\' szerint ezek és a bábosok nem árusok.
Azonban leginkább meglepett miuden józan gondolkozót az, liogy a Csáktornyái fogadóban a nagy melegség daczára a zsúfolásig telt szobában szólt a zene 8 járták a bolondját, anélkül, hogy ez ellen valaki szót eiuell volua, sőt mint hullottam, a szolgubirói hivatal adott reá engedélyt.
Minthogy a nemes megye uemcsuk a bu csukat, haueiu a vásárokat is hutiltá, inneu ki tűnik, hogy nem az imádságot tarlju veszélyesnek kolerás időben, hauom a nép tomogilésél, összepoulosilását, nehogy a már ragályzoit ember u bajt másokkal közölje; vugj a még egészségesek közölt is a nag) obb kigőzölgés és decompositio álul megromlott levegő miatt anyag szolgáltassák o nyavalyának. Kz levén a megyei reudelot iuteutiója egyrészről, és lálván másrészről a gőzölgő korcsmákban összezsúfolt izzadó néptömegei az ép eljárás logiciija szerini azt kell következtetnünk 1-ször, hogy uálunk a szolgabírói hivatal uem bírta felfogni a megyei végzés intenlióját éa azért adta ki a táncz-zeue engedélyt; de okképen kiadta magáról a szegénységi bizooyilváuyt is. 2-szor hogy átérté, e végzés intenlióját, hanem nem akarta teljesíteni, de igy kötelességét mulasztotta el.
Mindenik esetre a közjó érdekéből kényszerülve érzem uiagamal arra, hogy nyíltan, de egész tisztelettel figyelmeztessem az illető lek. hatóságot, mikép ilyen viszás eljárásnak mielőbb elejéi vonni méltóztatnék.
Végre egyéni véleméuyemuek adok nyil vánitást a t. olv. közönség olótt. Ugyanis tekintve az idei roiz termést, a marha elhullása állal okozotl károkat, tehát a nép szegénységet, leszámítva a kolerát is: legalább a tél kezdetéig miuden táncz-zenét bokelloue tiltani a nép közölt,\' liogy ekkép uomcsak az adóvégrehajtők, hanem u zenének és pinczérek seexequal-hussák őt. Nálunk aok, a család élelmére szükségéi kenyér ineglakarittutnék, melyet most falvaiukban sZemes gabna, liszt és lojes kuko-ricza minőségében olcsont a gondatlan ifjúság hetonkint, hogy legyen miért dobzódnia vasárnap.
MGLNÁK ISTVÁN.
11 i r e k.
— llaUiton-Fúredcn a fürdői idény még teljes javában tart, a vendégek szép koszorúja folytonos élénkségben van. Aug. 25-én délelőtt 9 órakor a Halálon vize 22°, a lég 20* volt. Balaton-Füred, Zalaiuegyóuek c gyöngy-heiye, s büszkesége megragadó szép a kellemes még mindig; árnyas ós illutos séluhelyoi, üde lég, h gyógyforrás, vidám lársuskőrök,de maga a balatoni lürdés, melyről írva van:
„I.alkud szé|> erejét a sors hullámai ed.ik
K ló testednek nyújt r.dor életerőtf
páratlanul üditőlog hat, s teljes bizalommal mehetni részint egészségi, részint szórakozási szempontból o hazai elsőrendű fllrdőbo. Aug. 10-ig 1490 fürdővendég volt, aug. 20-ig meghaladja uz 1800 at.
— örömhír Zalára. A világkiállításon, mint biztos tortáiból tudjuk, Zalából a borkiállítás moglopő elismerést nyert; valamennyi részint érem-, résziut dicsérő oklevéllol tüntottotett ki.
— J\'écnről irják nokilnk, liogy az ottani zálogintézet igazgatója Hidassy Károly nagymennyiségű pénzkészlet.., ékszerek- és értékpapírokkal megszökött. Nem első eset, vajha utolsó lennol
— tyU m&W&uwteSzerbiából közo-ledik felénk, meri mint\'hífTiRy a Dráván átkeltek. Hivatalos intézkedések tétetlek ugyan, du ínég eddig ^emmi alaposabb tudósítást nom nyertünk.
. — JatalmaxáM. A nagyméltóságú vallás- s közoktatási m. kir. miuisteriuin Juhász l\'étor nagy-kanizsai községi tanítónak az 1871—72-ik években a zalamegyei tanfelügyelőségnél tett segédkozéseért 00 forint államsegélyt utalványozott.
— Táncxestély. Kottoriból értesítenek bennünket, hogy oz bttaui nagyvoudéglőben Kollav Alajos fáradozása folytán inult szómba ton azaz aug. 23-án .zártkörű tánczvigalóm" rendeztetett, melyen a vidéki mindkét nembeli fiatalság Bzép számmal jolent meg. A mulatság, melyet a fesztelenség fűszerezett, reggeli 0 óráig tartott. A hölgykoszorú tagjait egyenkint elősorolni uein lóvén — jóllehet mindnyájan érdemesek leimének — czélunk, teák Kollay Ida és Vorbancsics kisasszonyokat emeljük ki, mint kik toiletle-jök és kodvoa modoruk által köztiszteletben részesültek. ^ ,
— A .Cnalóköxa czimü hajón matróz-képou foglalkozásban volt Kováin Antal, igazabban Kisa Ferencz pacséri bácsinegyei illetőségű; az ottani hajópénztárból 152 frtot ollo-polt f. évi aug. 4 én megszökött, — f. évi aug. 0-án a vkapitányságnak sikerült elfogni, s már u pesti főkapitányi hivataluok biztos őrizet\' mellett kézre ii szolgáltatott.
- Qy&rntegyében a járvány komolyan föllépett, niort mint Gy ömoröből liuloaituukjrja,
ii az alig nohány száz lelkot számlálá.község-be„ 74 osot kötél 39 halállal végződött, 11 meggyógyul\' és 24 ápolás alatt van. B megyében még több helyen p. o. Csanak-, Gyirniotl.-, lUba-S»t-Mihály-, Csécsény-, Mérges, Eueso „ib. helységekben is pusztít.
— Jialaton-Füred diszéi b. Sennyoyné •i nagyága éa Fiath kisasszony lelkök gyönyörűségét nemcsak a vidék természeti szépségeiben keresik, hanoin abban is, ha hazánk erkölcsileg é* anyagilag egyaránt elhagyatott gyer-uiokci között egy pár Arát töltholuek. — Bzt bebizonyitandók gyakran meglátogatják a l\\s-talozzi-Werkn-félo b.-fttredi szoretetházat, s ánnyira érdeklödnek, annyira lelkesednek cz intézmény iránt, hogy nemcsak a gyermekekkel ézeretuok holmiról beszélgetni, liánéin ennek ételökbúl, «őt \'»«\' gyakorlati muu kájóknál tényleg is részt vesznek, miáltal emberbaráti szeretőtöknek fényes tanúbizonyságát adiák. — Adjon az ég hazánknak több ily nemes és tevékeny lelkű uót!
... libben a hirszogény időben, midin « tein.ap zúgolódni ,kezdettünk a sors ellen, htfgy minden egyéb Csak újdondász ne lennének: egyszerre lármához uem szokott mieinket köz vetleu szomszédságunkban ektelen iaj\'íltéiueg. Nem tudtuk boszonkodjüuke, vagy örüljük V Igaz ugyan, ba asszonyok ^nely csiualiák volna a zaji, tán nyerhettünk volua aiiyilgot hosszadalmasabb ós érdekesebb hirt irni, igy azonban jónak véljük elhallgatni az idézett „zavakat a kibékítés szerepét és a további folytatást kapitányságunkra bizui.
— tíerö Jakab színtársulata előadásai sorozatát Körmeitdeu f. hó 23 áu a „Márvány hölgyek* czimü színművel kezdé meg — smiul írják — szép sikerrel és párif igás mellett.
— A kesxthelyl felső nép- ós polgári iskolák 2-ik osztályai f. évi «^ttobor hó 1 -ón
megnyittatnak.
— Jleyhieánt kaptunk a í. évi augusztus 31-én a pecs-, s/ogzárd és bonyhádi dalárua által, a takaréktári kertben tartandó dalár Uu-nepély re. At ünnepély sorrendje. Röggel 7 urakor a szegzardi dalárok az Udvozló bizottság által a Kráinoliu-lele szőlőnél fogadtatnak és ilr. Annay-léle háznál a bonyhádi dalárda által Üdvözölve zene kiséret mellett a l\'erczel Mőritz léle házhoz iudulnak, a pécsi dalárok üdvözlésére, kik a fogadó bizottság által már a „ Kereszt" Itez czimzelt Vendéglőnél fogadtatnak. A dalár egyletekuek kölcsönös üdvözlése után ünnepélyes bevonulás Bonyhádra, az egyl. helyiségbe (községi iskola épület), honnan a vidéki dalárok az elszállásoló bizottság által el-szallásoltatuak, 1U órakor együttes próba az egyl. helyiségben, hová a bemeuetcsak intködó tagoknak engedtetik meg. 1 órakor közös tár sasebéd a „ Fehér vári "léle vendéglőben. A közös ebéd és a dalárok kölcsöuös megismerkedése utáu esti 5 órakor nyitlatik meg a kert, bol a dalárok O\'/j órakor megérkezve, az Un-nupély 7 órakor kezdetét veszi. Műsorosat: 1. „laton dicsősége" Beethoventől, előadva mind a három egylol által. 2. „Csatadal" Huber Károly lói,előadja a pécsi dalárda. „Pusztai élet\' Zimaytól, előadva a szegzárdi dalárda által. 4. „Ide kis lány" lierozenbergertól, onekli a bonyhádi dalárUa. 5. „Ébresztő" Mosonyiiól, olőadva az öaszcs dalárok ájtal. 0. „Lelkesedés dala" Liszttől, előadva a szegzárdi dalárda által. 7. „A zuue dicsóneko" Lechnertől, előadja a pécsi dalárda. 8. „Ballsconon keringő" Eu-gelsbergtől; óuekli zene kíséret melleit a bonyhádi dalarda. 9. „.Szabadság dal" Uubertól, előad va az összes dalárdák álul.
— Furcsa ! Egyik zalamegyei közigazgatási szolgabíró folyó hó 20 áu kirándult egyik községbe, s a népnevelés iránti Ugy buzgalom által indíttatva, megtekintette az ottani népiskolát is. Épen ünnepnap lóvén, az> iskolában nem talált uövendekeket. Hogy azonban komoly hivatalos fuuktioja kellő fontosságát no veszélyeztesse, felfedezte, miszerint az iskola nincsen kisepervo, a ezért a tauilót jelenvolt vondégei előtt kimélutloiiül lehordta. A tanító mentegette magát, hogy hiszou talán mégsem oly szemetes az az iskoU, molyot különben, iskola szolgája még eddig nom levén, az iskolás leányokkal szokott kisepertetai stb. Tyű I ... de már ezt a felségsértőt a szolgabíró uem tudta ol-türui, hanem a tanítót egy álló helyben azonnal kiálk . . . azazhogy olitélto szolgabírói jogánál 10 fogva 24 órai börtönro a folsőbbség iráuti tiszteletlenségért, do nom kisértotto ol azonual, hanom »haza ment és a csendbiztosnak kiadta ellőne az elfogatási parancsot, hanoin oit már írásban. Hemóljotok tauitók I Titokot folkaro-laud a társadalomi A tanítóihivatááalogszobb hivatások egyikei stb. stb. (Folyt. kóv.)
— Jíenxthelyen egy seólgáló leány gyulával mérgesto meg magát. Ez olszáut tettre, mint o sorok írója hullotta, úrnője kegyetlen bánásmódja vitte.
— UJ Utkarékpénxtár. Az „alsó-inuraközi takarékpénzlár" alapszabályi f. évi 12887. sz. a. a f&ldmüvoléa , ipar- és korosko-ielmi m. kir. ministerium által a törvényes bemutatási záradékkal elláttatuk.
— Dancx Nina k. a. kínok keszthelyi
j fellépéseiről annyira clismoroleg nyilatkoztak, Kaposvárra fog menni Bokody színtársulatához i vendégszerepekre.
: — Fruncxlu lonardaktír megnyitása. I Derssiu József a tör. crnisz. ő felsége mfllovarda i igazgatója vezotésc alatt, u\\a csütörtökön aug.\' I 28 ún esti fél 8 órakor a Főtéren első nagv díszelőadás, a jelentékenyebb műlovaglát , testgyakorlat- , koiéltáncz- és mulattató némajátékkal fog tartatni. — Mindennap esti \'/, # órakor nagy előadás, vasár- éa ünuepuupokou 2 nagy előadás. Kezdete az elsőnek d. u. \'/} 5, másiknak \'/a órakor. — Olvasóink becses ligyolmébo ajánljuk o lovaida látogatását, miután a társulat csupán csak egy hétig fog itt időzni.
- Vadásxatl ll{/y. Hogy a kis-kaui-zsai határban létező egyes polgári birtokokban,.-(az alsó és felső közös erdők kivételével) levő vadászat az 1871-ik évi vadász törvéuyek 2 ik tj-a értelme szerint Kis-Kanizsa város képviselő testülete is kellően megfelelhessen — következő jegyzőkönyv vételeit fel: Jegyzőkönyv, moly Kis-Kanizsán 187S.évi agusztus 20-án határunk-bani vadászatjog tárgyában vétetett fel. Kis-Kanizsa község összes birtokosai a vadászati jogból származó jövedelmet ezennel egy évre, s a vadászlörVény korlátain belől átadják Kis-Kanizsk-. város tauácsának a vadászati jog mikénti használásával — olykép — hogy a vadászai árverés utján bérbe ne adassék,hanem aki a vadászatot fentnevezett hátárbtiu gyakorolni akarja — helybeli vagyis kis\'-kani-zsai lakos 2 frt — nagy-kanizsai vagy más vidéki lakos 4 frt meghatározott dijat legyeu köteles a községi pénztárba belizelni, s ennek megtörténte utau az illető egy óvi idő tartama vadászati- engedélyt nyer — azon kikötéssel, hogy a kukoriczákban, mig csak be nem takar-tatnak 10 frt s a szegény alapra fordítandó -büntetés terhe alatt vadászatot nem gyakorolhat. A vadászati kártyák kiállításával pedig llofer Ferencz helybeli jegyző ur bízatott meg. Hegedfis László s. k. vbiró.
— Lapunk bezártával jött tudomásunkra, hogy Suulioiiiel Ottó cs. kir. főhadnagy ur meghalt.
T- Jtővld hírek. A szeptember havi ezüst árkeletpótlék í>u/u lesz számítandó. — A 20 kros bélyegjegyek szept. 20-tól minden áruidában kaphatók. —A szepesi XVI városban a vásárok betiltattak. — Stuttgartban a nők okt.. 8— 10-én gyűlést tartanak. — A pesti duna-part lépcsőzetes küszegélyzole már elké szült. — A közvágóhíd egy év aialt. 170,0u0 frtot jövcdolinezott. — Szeged város fonuálló 34 iskolájában 3297 növendék tanul. — A budai gőzsikló bevétele aug. 20-án 570 frt volt, összesen 8174 egyéu használta. — Borszéken „Czimirtó* társaság alakult, csak ezen megszólításokat használják: „urain" „asszonyom" „kisasszonyom." — Bogdányi Frigyes, ny. őrnagy „rántott leves maasa* krflora elleni óvszere azabadalmazásaért folyamodott. — Chicagóban mult héten nyitott ügyvédi irodái egy 19 évos nő. — Lukács l\'ál, a gyermeki irodalom láradhatlan munkása, elhunyt. — Kolozsvárott a járvány szüuőfélbeu van. — Izabella szigeten fákon épült falvak vaunak.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL
Tisztelt szerkesztő ur!
Egy szivronditő jeleuetnek lévén ma szemtanuja, sajnosai) kellé meggyőződuöm az itteni (úgynevezett) nép szivtelonségéről.
Ma röggel házamban a megkezdett építkezés végett jókor megjelenvén — udvaromból kevés időiuulva egy borzasztó recsogés és tompa zuhanás v\'ala hallható. — Rémülve futottam munkásaimmal az utczára, hol azonnal feltárult elóttüuk a uagy zuhauást okozó szoreucsétlenség, mert nom csak a pjrt füstölgő romok jelzik azt, do as emberi sírás éa jajgatás vzt gya-nittanunk azonnal ougedé.
Ugyanis a (Gábor) vagy Batthyányi ut-czábau uékom átollonembon épületiéiben levő Geisel építőmester ur házának gondtalanul felállított állványai (moly miudonesotro rendőri megrovást érdemel) összoomolván — alátomeltu a rajta levő munkásokat, as állványra felhalmozott nagymennyiségű tégla és vákolással tölt (malter) ládák alázuhanván négy munkást (két íérti, két nő) huztunk ki a romok alul, s mig ezek nagy sérüléseik miatt iszonyún jajgattak, esdve kértem a pár százra öszvocsódült bámészkodó népséget,hogy a közelben lakó Torsánczky vagy IláU orvos úrért .valaki elfusson — de hasztalan volt mindon kérésem, egy sem akadt, ki a szerencsétlenek szenvedésein segiteudő orvoct elhívta volna,— mig nem végre ogy pen-gőforint igéroto mellett vállalkozott ogy asszony, ki az ervos urakért elfutott. — Ennyi szívtelen-és ombortelenséget oly néptói — a mely déli harangszókor levett fóvoggel járkál as utczin, nom virUtn volnn soha.
Az orvos urak azonnal meg is jelentek a i
szerencsétlenség színhelyén, és nagy részvét-és emberszerető módon oszták utasításaik, a szerencsétlenek pedig a házamban lakó Oidró I kapitány ur nejénok nemcaszivü édesanyja segítségével vérükből kiniosva és bekötözve kocsin kórházba szálittaltak. Az (úgynevezett) nép- is kőművesek azonban téJeuül nézték mii, I v.ekot, még vizel isaaját magam és munkásaimnak kolle a tátongó sebek kimosásához
hordánk
Midőn az itteni (úgynevezett) népnek ezen embertelen és szívtelen magaviseletét itt megrovom és e miatt méltó megbotránkozá somnak kifejezést adok, azon óhajommal zárom soraim — Népnevelés! jöjjön ol a te országod, hogy valahára belássa ez a nép — miszerint nem a hajadonfővel! járkálás az utczákon a ke reszlény hit sarkköve — hanem embertársainkat szerencsétlenségben el uem hagyni.
Nagy-Kanizia, aug. 25. 1873.
KOMLOSY.
TOrtéuetl naptár.
Augusztus 28. 1532. Kőszeg hőa védelme Juris-sich által. - 1749. Goethe születés napja. — 1848. Asbóth ó moldvai győzelme. — 1864. Krisztina, spanyol királyné Madridból menekszik.
— 1861. Smolka a birodalmi tanácsban védelmezi Magyarország alkotmauyos jogsit.
„ \' 29. 1177. 111. Kalixtus pápa, szüle--V tett magyar (Golyvás János) a pápaságról lemond. — 1520. A mohácsi gyásznap. — 1647. Zrínyi a költő horvátbáuná neveztetik ki, már ekkor Zala- és Somogymegyék főispánja s légrádi főkapitány volt.
— 18(32. Garibaldi Aspromautnál megsebesíttetik.
„ 30. Szilágyi Sándor, történetíró születésnapja. — 1848. Ur. Batthyáuy Lajos és Deák Ferencz miiiiglerek Bécsbe érkeznek a horvátok és szerbek ellen segítséget kérni. — 1861. Schtnerling a bécsi birodalmi tanácsbau azon lant állítja fel, liogy Magyarország 184VI beu ulkotmá-ny át eljátszá.
31. 1848. Teloky László gróf, mint Magyarorszag követe, l\'árisba küldetik.- — Ferdinánd király ogy le-t iratbau a magyar ininisteriumot Jollaccicsal egyezkedésre hívja fel.
Szept. 1.18119. Guzmics Izidor halálozása. — 1851. Kossuth Kiutalnál olhagyja. — 18t>0. Táncsics Mihály 15 évre ítéltetik.
„ 2.1031. Imre berezeg halálozása. — 1541. Soliuian Budára nagy pompával bevonul. — 1848. Kiss Ernő perlaszi győzelme.
„ 3. 1520. Mohácsnál elfogott négyezer magyart Soliiuan lemészároltatja. — 1070. Nádasdy Ferencz, országbíró, nlfogalik. — 1849. Klapka az ácsi és szőnyi sáuczokat megszállja. 1855. Maár Bonifácz, történetíró halálozása Balaton-Füreden.
Papírszeletek.
— Fenyegeti*. Ili<onyoi irlaudi kllvet-kea8 jelenUul kdule tabb lapokban. „Miután .lanie« Arkley Iliiéin tudtom.m kivlll tflbbíéléket ellopjU, adom eienuel tudtára, hogy, ha • lopott tárgyakat nyolci nap folytában viina nem hona, .uyilvánoaati meg fogom üt neveml."
— Ceemegebor Megkérdeitetvéii egr "t váljon Igat-e, hogy egy olyan leánykát akar nőül vt ki kacséraága miatt kftabirben áll? „Ne higyje volta válaaa, ,„aaon leány haaonlá a caemegeborl mindenki örömem irleli, do aaért kőa.lnaígea ati bornak seuki aem válatilauá.*
— Probalum eal. Valami kia vnroabau ej vágóhidat építettek. A méaiároa aaon pauaaaaaal fo-lyainodott a tanácaboa, hogy Rapuja keakeuyebb, aeiu-bogy egy ökröt be lehelne rajta veretni. A bíró erie maga ment a helyet megvíngáloi, • kiterjeutett karokkal átmenvén a vágóhíd kapuján, aióla: .No. hál hogy •• férue Itt be egy tkörV
— Argenaon ura nejánek \'««erel6je. Ar> genaoii ur igy aaóll .Sebourg grófliJi, nije aaeretőjé- i hea : .Két helyett tudnék, a hova ön illenék : adtai-lille él áa iuvalidbáa augába. De ba a liaalilfeba rendelőin önt, mindenki a<t fogja loondaui, hogy éu I kllldém önt oda ; ha at invalidbáaat adom, aal fogják hinni, hogy aal uöm tevé.* I
— (Egy tisztességes aessonynaV
ríaiegea férje a kertjökben levS almafán felakaastolla magát, midőn a aaomaaédaaaaony aat a aaerencaétlen-ai-gti meglátta, röglön álaaaladt, éa egy oltóágat kért abból a fából. Ki tudja — mondá - hátha majd sa én kertem ii haaonló gytlmöleaöt fog hoani.
— Miért nem legilik a aiegény tudóao -kat. Iliionyoi Unaiágban valaki adakoaáara akdlitá fül a jolenvollakat egy itegény tudóa fölaegéléaére Nagyon keveaet aiedhetetl öaaic. Többon aemmitaem adakoatak biaonyoa okoknál fogva A gyűjti boasan kodva aaólti „Mégia furcaa, bogjr vakok, aánták, a tnáa nyomorékok irámára aiiveaen adakomak, caak
• regény ludóaok mániára nem." — „Ka igen termé-
• letea*, aaólotl valaki, .mert inkább fél aa ember, hogy megvakul , niegiánlul stb., temhogy tudóaaá legyen "
P1 a e z 1 & r a k
Nagy.Kaniaaán, 1873 éri aug hó ií7-én. Oabo-nemtlek : alaó an.tr mérli aaerint lluia Mi—VO fout ÜÖO kr. H.\') -M font U.60 kr. 93 -81 fout &:J6 kr. Kon 74 <8 fonl kr. Á>pa .e.fö.éare t»Ö—70
fonl 3.\'2.r> kr. Árpa eleiéire 3.V0 kr. Zab 1.70 kr. Kep cae* —. kr l.iitliiemtlek : bécai máiaa aierinl Liiat legtínomabb 18— hr. Zaemleliial 13.— kr. Fshér k-nyérliaat 11 — kr. Keket* keuyérliaat 8,.\'»0 kr. Bu-i .dara 10 kr. Itiaa 20. kr, Hüvelyeaek : alaó u.tr tnérC szerint : Uoraó 8.- kr Hab &.— kr Lep.--cae -8.- kr. Kölei . kr. Hajdina (pobáuka) 4.f>0 kr. Kukoricaa 4 60 kr. Burgouya .— kr. Hu*: bécai loot aaerint — Marhahua V8 kr. — Diaanóhua 3* kr. Juhbua — kr. Borjubua 28 kr. Zairfélék : bécai font ezerint Dlaaoóáalr 50 kr Marbamir 60 kr. Haalouna 46 kr. Hiáppao 24 kr i.ámpaolaj 38 kr. Btearin-gyertya H!> kr. Kaggyá-gyertya 32 kr. Bor: alaó auatr. akó, 40 pint aaeriut Ó-bor 16.— kr. Ujbor 12.— kr. Sör: alaó-auitr. aörakó, 42 pint aaerint. Legmaga ■abb 7— kr. Legalaciouyabb 6 — kr. TOalfa: bé • ii öl, 36 hUv. ho.aiu aaeriat. BUkkfa 14.— kr Tölgyfa. 10.— kr. KUatén egy bécai ináaia aaerint 70 kr. Kaaaéu egy mérS 70 kr. Bécai máaaa aaerlnt-icéiia 130 kr. 8aalma I.— Napaiám: egy férÚ éol. meaéiael — kr.élelmecéa nélküli —kr.Kgy nS élel-meaéaiel—. — kr. élelmeaéa tiélkUI —.70 kr. Kgy gyermek élelm.aénel -.— kr. élelmo.éa nílkUl —.— kr.
Hiorobathely, auguatl. 2ü-áu 1873 ltuaa 7.60—7 - kr. Kom 6.10-6.— kr. Árpa 3.10 -3— kr. Zab 2. - —180 kr. Kukoricaa —.—4 60 kr Hajdina 3.30-3.40 kr. ttaéoa 1.80— .SW kr. Htalma
80 60 - kr Oubaca .---.— kr. Oyapju 140 frl
100 írt. Kepciv . - .— kr. Fehérbab 4.---.
— kr? llftrgouya — .80 60 kr. Bükkfa 14.---—
kr. Caerfa 12.--- kr. Tölgyfa 10.--.- kr.
Kapoivár, aug hó 26-án 1873. Huia 6.76.
1.----kr. Kosa 5.---6.25 kr Árpa 3.60-4.— kr
Zab 3.-- 3.20 kr. Kukoricaa 3.80 4.— kr. Kölea
a -10—3.— kr. Bab 6.20—6.— kr. Hajdina .--.—
kr Marbahua 24.kr. Borjubua 2tl kr. UUiuóbua 29
Juhbua — kr. Burgouva mr. 2.- 1.4o kr. Uj r» \'10.50 kr. Obor akója 16.60— 12.-- kr. ttsalma m. I frl. Ke-
bor akóji
ményfa öle 14. 12. kr. IdSjárás laáraa.
(lyör, aug. 26. 1873. lluia 7.70 7.30 kr. Uoia 4.80 -6.20 kr. Árpa 3.40—3.20 kr. Zab l.iW, 2. -kr. Kukoiicaa 4.60—4.— kr. Köle. 3.75 -3.60 kr.
Ilab 4 80—-i.tiOkr.Hajdina.------ kr. Marbahua foutji
26 kr. Ilorjuhu* 36 kr Uiiinóhui 36 kr. Juhh kr. Burgonya mr I, 40- . kr. Ujbor akója 8.60—.— kr. (>-bor akója le. —.— kr. liaéua ma.iája 1.30-
1.60 kr. .Saalma in. I.---. kr. Keméuyfa öle 16.
-16.60— kr. Időjárá* i.áraa
20
8opr
. lluia
i 50-
nrpa 3.50—30 kr. Zab *.30—10 kr. I kr. Hajdina 3 frl. 8iéna m. 1.20 kr.
frl 60—11) Knkorici
Ke.ithely, aug 28-án, 1873. Buta 7.—7.60 kr. Roaa 1.70-4.30 kr Árpa 3.80—3 f>0 kr. Kukoricaa
4.--4.50 kr. Zab 2.10-1.90 kr. Marhaho* ftja 24
ki. Borjubua flja 22 kr. Diaanóhua flja 28 kr. Ujbor akója lo-16 frt. Óbor akója 14-18 frt. tíaéna maaja 2.20- . —kr. frt Hialma m. . 80— kr. Keméuyfa öle 12-14 frt. IdSjáráa: dertllt.meleg.
Érték- és váltófolyam aug. 27.
5*/» nietaliquos 70.— ; 5*/# nemi. kölcsön 73.40; 1800-ki álladalmi kölcsön 102.25bankrészvények 927.—; hitelintézeti rész vény ek241. London 111.10; magyar löldlohermouiési kötvény 70.75; to nesvári földtehermentési kötvény 75 — ;erdélyi loldtohermentési kötvény-70.— ; horvátslavon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst 105.50 ; cs. kir. arany 5.34 — Napoleoud\'or 8.89.
Vasúti iiapoiikliiti menetrend:
I Harcira é. Dombóvárra i
5 ÓM 1 18 perci
/ . délután 2 , 43 .
hadára reggel 6 . 18 .
délután 1 . 48 ,
eatve >« . <3 .
lléeabe reggel 6 . 48 .•)
délután 2 , 18 .
10 . 58 .
Trieaitbe reggel 6 , 3 .
délutáu 2 . 23 .
. eatve 11 . 33 .
ombovári\'AI S. Kan la.ára reggel
4 óra i 19 psrea
auii.ára délután 1 , 21 „
\'•glfel 4 . 43 i
délután 1 , 46 „
eatve 9 „ 20 .
reggel 4 „ 33
déleliitt 10 . Ü7
10 . 18 .
reggel 3 , 60 .
déluláu 1 .
eitve 22 „
Jialfc rtioinbatlielyig. Itt 7 órai várakoaáa.
Felelős szorkosztó: Bátorfl UjO«.
Vor Schwindel
wird gewarnt!
1\'iiht ,l,n ,1,1c Ajmonrn, .poci\',11 (Ur l\'bre., .1.1 d"»«f f""b"\'t\' \'\'"\'\'Z
,iü,-li,H,i,i„r „I u„„b,„ Mull Ulti\' liili irn i......... lutorco vor Aiikauí der Illíren, „ nirkl din
Uiiglatilillcli, ahftí wahr!
i /. ri\\ 1 1/1 i-Ine Sohweiicr moderné l\'orzellan-Kmai.lubr , mit srhöneii
r ll.r I fl. öO kr. ll. I II. Landschaften o. Blumen emallirt, .chr clegsnt und dabei
I\'illiif nfiixlirh fitr Arin uri itóicb, init eincin Jahre üarnutie. ,.
biliig, nílixliri. iorA«n IIUCÜ. Cjrlinder-Uhr, tammt einergcd.ogenen
jMir í), 10 11. 11 11. Talinikcttv, tammt Medaillon, Ktt.i, Ubrtcbluisel „ Jjabrigem (Ja-ránt ieirheiu amim cinem Keserve-Uhrglas. Dieielheu Chrouo^/.citmeiicr-uhren, felnit feucrvergol-
•ne Kemontoiruhr, tog. Kaiicr-Uhr, welche dat r deukon\'-kauu ; ivriten u.P. Ueiitlichen ect. Ii.iiu cs liud cclatsnte ltuweiie da, dati eioc
Nur 13 11. s;,
kdte. Medaillon und
Nur 14 odor 17 fl. ;
1»> >. 1 K <1 köttet vili praklitche; gule, gediég" 14. U. 10 II. .,1(sl„ fabrikál iit, wai man lich nu konneu dieic Uliren\' nicht genug\'empfohlcn worden, •olcbe Strapazubr nicht un eiue Socunde variiren da
Für lő. u. 18 íl.
uud exaci idi gangé und fabdbaft biliig ; «u ciuer .olcben- übr■ bekomml Jedermanu elneImiire Silber-Uhrk.tte modernen F.con sammt Uhricblü.tol, Ktui. Med.illon und yabr1g.m 0.ram,c.,c lt^ XT Irt i,í íl eiue iilbcrne" Cylinder-lhr mit ccbtern Uoldreif xum Sprlngen. tlarkcm
Nur 12. U. lo íl. Kryitallglas, tammt Kette u. Medaillon aui Talmlgold u. Oaranticscbein. X- i - i r\\ cinc ccbt engliiche lilberne Ankor-Uhr, Savonette mit Doppcldeekcl,
JNUr 10 Oíler ^U ti. fciníter Gravlr.mg, lammt einer ecbten Talmigoldkette u. Gar.-ichem. v f ,1 cin,! echt\'engllicho Silber- und feuerrergoldctc Chronometer-Ubr ismmt Kcttc,
!>U1 lO II. Medaillon au» Talmlgold, Lederetui und (iarantioichcin. NUI\' ^ fl. diridbe, Wyitend fciner, mit eincm orienlalitchen Wegweiier. V.... II- 1 /,.* 17 <|Sw ecbt MigliMln- l\'riiire of Wálei-Kryitallglair NickcWcrk in ÍNlll 10 0(ier 1/ ll. eehicra, gediegeueiii l\'almigold ; dioie Illíren babén togar gegen an-dere dea Vor i,-, dait man tolcho Ohne SehlU.icl auíiiegeii kaim; *u solcheu Uhren (irháit Jcder «ine I\'.iliuitf.ililki-ili\' tammt Medaillon und (israutiiíichtiu gratli
•uálitcbe gediegene Talinigotdubr, Oylinder, nci.cttc 1-a.jou. mii Hoppéi-Krystallgliiieru, »» auib daj Werk ge.chloiien iu ichcn itt, lammt Talmlgold-
iáin kleine !>atnenuhr, ecbt Silber und echt vergoldw, tammt ccbteu \'l\'almigold-llalikette" und üarantietihclu.
NI U »>íl <1 iine eibt englUi\'be feiuít feuem-rgoldcto tilberne C\'lirouoineleruhr mit 111\' lO ll. ill 11. íjupjH.imantel, feiiut i-mallirt, tammt \' \' *"\' \'I"UL""
Medaillon uud li.iranliesfbelu.
Nur 18 odor 20 u. 25 11. S\'S
\' Ioii. I.edrrelui und (iarantietcheiu.
Nlír 20 11. 25 fl. Holdkelte\'uud MedaMlo\'l. Nur \' 23, 2Ő, 27 fl. goldene llamenubr tammt Kctte, Medaillon .und\' Oarantieichcin.
V.... \'i/i „ íl einc rollt engllicho lilberne Kemontoiruhr mit Doppeldeckel,
->UI «>U, \'>\'> U. II. gara.uirt und patentirt.
Nur 35, 45, 50 fl. e\'ne echt engli»che goldene Ankcruhr mit Kiytullglai.
lítn <1 oine feine goldene Kemontoiruhr mit KrytUllglai, 105 und mll OO, IO, IUU II. 116 ll mii Dcívpeldeekel. .
Nlír k>()()_300 fl ,\'illl\'n \'\'cl11 «ngli»chen Chronomfter mit Rcmontor, Hoppeldeckcl
fff Aiikteidcui alít irgendwo oder von irgeud Jcinanden annoncirteo Uhrentorten hllllgtr.
Atelier für Reparaturen.
Alle Uhron, ofimali theure Kamilicn-Audenken, werden rcparirl und wieder wie neu hergrtlelll l\'roi •• der Keparaturen mit öjahriger (iaranlie l). 1 \'/„ ll. S, 6 bit 10 11.
Brlelllolie Auftraffe
* érden gigeu l\'osluachnahme oder Eiatcndung det lletragct hlnncn Ji Stunden auigefUhrt. Atifboion-dere, Verlaiigeu «erden aucli Uhrcu uud Ketten unter N\'achnahme tur Aiu»ahJ Qbertendct und (Ur dai Nichthehalleuu dat (ield retournirt. J
f/0- Meine l\'reitc tiud ttcu niedriger alt die nUdrigtten uberall, und Hehe ich mit nimeu Aul»rdi-iuugen anf der IlOhv der Zeit.
Alle, die m-ue l.\'hreu xu heitellcn «Unichcn.
Alle, die .alle Uhreu gegvn neue umxutauicben wllnichtn, werden gebeien, lich an meine
PHIL1PP FROMM,
Uhrenfabrikant, Rothenthurmstrasse Nr. 9. WIEN.
|T A/«»» merke ffen<iu (Ur Adresne (1113— \'i
ecbten Talmigoldkette,
• iilbcrne echt engliiche Anktruhr, atií u tainmt feimter Talmigoldkette, Mcdail-
i ScblUiiel auíxiehbar, lammt Talmi-
Arlejtési hirdetmény.
A zala-egoruzegi kir. Ugy<5»zs«5g rdazéról kózhirrá tótotik, hogy az itteni kir. trvizéki, valamint a atimeghi .\'e tapolczai kir. jArdabir.íáági fogházakban letarloz-tatolt ogéazaégeí-, ugy belóg foglyok, 6a olitdlt íogyonezok ólolmozéao egyUtteseu, vagy a körülinöuy okhoz kópcat olktilönitvo; nomkülönbou az ágyakba való szalma, továbbá mosó szappan, olaj, faggyúgyertya ós petroloum szállítása az 1874-ik ovi jai.uár 1-sö napjától, bezárólag azon óvi docteinbor hó utolsó napjáig tnrjcdó időtartamra; vógro az irt fogházak, börtönök, ós a zala-ogorszegi kir. ügyószsóg hivatalos helyiségeinek téli fűtésére szUkséplendö türifft boállitása, az 1871. és l»7o. közötti téli idényre, a nagyméltóságú m. kir. igazságügyministorium állal 1872. jul. 22-én 11210. sz. a. kibocsátott szabályrendelet 3ö, s kövotkezó^ ai értolmébeu f. 1873. évi szeptember 25-ik napján, d. e. 10 órakor Zala-lCgorszegen, a kir. ügyészség hivatalos helyiségeiben tartandó, s Írásbeli zártajáulatokkal is egybekötött uyilváuos árlejtés utjáu, m\'legkovesobbért vállalkozónak ki fog adatni.
Tartoznak a vállalkozni kivánók, és pedig at Írásbeli ajáulattuvök, az árverésre kitUzött határidő elérkezte előtt Írásbeli ajánlatukhoz zártan 400 írt. bánatpénzt a kir. ügyészséghez boküldeudi, a hol az árverési feltételek is naponkint, a hivatalos órákban előlegesen megtekinthetők, — a szóboli ajánlatot lenni szándékozók pedig az árlejtés kezdetekor ugyan annyi báúatpéuzt, azoufolül a legkevesebbért vállalkozó, a szorződés megkötése után-még 400 frtot, összesen tehát 800 irtot a zala egerszegi kir. Ugyészségoél letenni.
A vállalkozó részére já-andó összeg, huvonkint utólagosan a kir. ügyész által, az igazságügyministeri számvevőség helyesbítésének fontarláw mellett fog bélyeges nyugtára kitizettot^
Kolt Zala-Egerszegen, aug. 13-án 1873. (1115 — 2) R E M E T E, kir. alUgyftt.
U j kézi cséplőgépek é
jelentékenyen javit-egészen vertvas ból, előnyös készítés mód-és csinos kiálli-biin lf>0 írtért szállít
IQ.WeUMőHtz
NAGY-KANIZSÁN
Frankfurt a/M. Seilerstrasse Nr. \'J. Bécsben, Framensbrnckr.nstr. , M.
ScherzLouist* kereskedóse
Arlejtési hirdetmény.
A nagy-kanizsai királyi ügyészség részéről közhírré tétetik, miszerint a nagy-kanizsai királyi ügyészségi börtöubeu, valamint a nrgy-kanizsai, kesztholyi éí letenyei kir. járásbirósági fogházakban 1874. évben letartóztatandó vizsgálati, elitélt és beteg fegyenezekuok, a nagyincl tóságu igazságügyminister által, 1872. évi 11,210. száiuu rendelelébeii. előirt onídoni olelinezéHo együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül folyó 1873. évi oktober hó l-só napjainak reggeli i\' órája a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitüzelik; megjo gyoztetvéu, hogy kedvező ajánlatok esetére a vállalat 3 évre is kifogna adatni, tehát a zárt aján luibau nyilatkozni kell valion 1 vagy 3 évre kiváu e az illető vállalkozni.
Mihoz képest a vállalkozni kivánók értesittetnek, hogy az ogy évro vállalkozók a börtön vállalatának 400 Irt, as egyes járásbíróságoknál 100 frt bánatpénz letétele mellett az árlojtésbon részt vehetnek, mely összeg a szerződés megkötése után lotétoményeztetik, felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további biztosítékául vállalkozó még ugyanannyi összegig jelzálogos biztosítékot nyújtani kötoles, a zárt ajánlatok a bánatpénz hozznkapcsolása, uz ajánlott összegnek számmal és betűvel való irása,saz árlejtési feltételeknek kifogás nélküli olfogudására vouatkozó nyilatkozat kifejezése melleit az árlejtés határidőjéig alólirt kir. ügyészséguél a hivatalos órákbun beadandók, hol az árlojtési feltételek is megtekinthetők. Mogjegyoztotik, hogy ogyonlő ajánlatok esetében az összes vállalat kibérlőjének a részletes felett elsőség adatik, végre, hogy a vállukozó részére járó összeg havoukint utólagosan az igazságügymiuisteri számvevőség helyesbítési jogának fonlartása mullett, bélyeges nyugtára fog a rabtartási átalány kozelője állal kiiizettotui, melyre a bélyeg és közvetlen illeték köluégo a vállalkozó által viselendő.
Nagy-Kanizsán, *ug. 23-án 1073.
Dr. Laky Kristóf, kir.
Hirdetmény.
A Nagy- és Kis-Kanizsa városok tulajdonához tartozó városi erdőkben ez-évben termett MAKK uyilváuos árverés mellett folyó évi szeptember hó íí-én délelőtt y órakor a városház tanácstermében bérbi: fog adatni.
Miről a bérleni szándékozók azzal értesíttetnek, íiogy a becsár 5a/0-ja azaz 300 frt óvadékul teendő -b, egyéb feltételek a polgármesteri hivatalnál tekinthetők meg. Nagy-KuJíizsán, 1873. augusztus 4-éu.
\' v Bolus József s. k.
(1)05 5) polgármester.
Pályázat.
Veszprémmegyébe kebelezett Nagy-Vázsony mezővárosában a rom. kath. elemi oskola számára egy képezde- végzett magyar és németnyelvben jártas, segédtanító kerestetik, ki a vasárnapi oktatást is elvállalni köteles és kinek a helybeli iskolaszék 300 frtnyi évi illetéket biztosit,
Azoukivül még egy segédtanító szükségeltetik, kinek illó fizetéséről szinte az iskolaszék gondoskodik, mig ellátáson a helybeli kántortanítónál leszen. Nagy-Vázsony, aug. 23-án 1873. \'"V-x
Virág János,
(Iliit—1) pUbánot Itkolmlkl eliink.
Malom-bérbeadás.
A babói\'^ai határban Itinya árkon levő 3 kerekű vizes-malom jövő hó szeptember 28-án reggeli 10 órakor az uradalmi tisztilakban nyilvános árverezés utján á legtöbbet ígérőnek 3 egymást követő évre bérbeada-tik. A líérlet kezdete 1873. oktober 24-
Az illető válalkozók kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (1114 —4),
Uradalmi tisztség.
Korcsma
haszonbérleti hirdetmény.
Zalamegye, Gutorföld községben 1874-ik évi január 1-sótól 3 egymásután következő évre a
lakással és hozzátartozandókkal árverés utján, a legtöbbet ígérőnek f. évi szeptember 7-én Gutorföldön kiadandó lészen.
Klőrc-is a feltételek a gutorföldi közbirtokosságnál megtekinthetők. (1110--3)
Gutorföldi közbirtokosság.
Pályázat.
A keszthelyi polgári fiúiskolánál a jövő 187tanév kezdetén a II. osztály életbe lépvén, a.községi iskolaszéknek folyó 1873. aug. hóban hozott határozata folytán két tanári állomásra ezennel pályázat nyittatik.
I. Szám-08 monnyl8Ógtanl tárgyadra; rendes tanári állomás 800 frt évi fizetés és 200 frt évi lakbérrel.
1 II. Tornászatra; segédtanári állomás 400 frt évi fizetéssel.
Pályázók kellően felszerelt folyamodásaikat az iskolaszék elnökségéhez folyó 1873. óvi szept. 15-ig nyújtsák be.
A megválasztottak egy. sikerrel végzett próbaév utáu erősíttetnek meg véglegesen.
Keszthely, 1873. aug. 22-én.
.Wajdits Józsof, kiadó-, lap- ós nyoiudatulajdouos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kauizsáu
Iskolaszók elnöksége. &
NAGY-KANIZSA. 1S73. misustiis lil-éii.
70-lk szám.
Zala-SoiiHHjyi Közlöny
Tizenkettedik évfolyam.
r;
A . i . n ! I cini rí.icl ilk-tó .köiiumeiijel. . ti«rkc.ii<ihi\'*.
juj.rc.íei ilkirt kóiiuinunpck peiiiK *
\' ki.dólioi biirmCDl.ri In-
Njgy-Kanizsa varos helyh.itos igának, nemkülönben | iókoM
„zaiamegyer gazdasági egyesület", a zalamegyei általános tanító-egylet, a szent-balázs-, kis-komiromi és sllmegh-vidékl ! nauí-kanizsa fiéklanltóegylotek, a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy a .Zala Somogy" gőzhajózási részvénytársulat fr wmmuái.
hivatalos értesítője.
a
Heten ki iit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, .megjelenő
vegyes^ tartalmú
lap.
Gyengéd öröme van Zalának!
.Jókai Mór a koszorús iró és neje Laborfalvi Róza az. ünnepelt művésznő Zalában, Balaton-Füreden auguszt. 29-én tartá ezílst menyegzőjét.
Ifi magasztos családi ünnep örömébon édes gyönyörrel osztozik a magyar nemzet, mert .Jókai Mór büszkeségünk fényes oszlopa, nemzeti létünk biztos-záloga s irodalmunk tündöklő csillaga!
. Jókai a munkásság apostola levén szép lelkének, nemes szivének drága gyöngyeit a magyar irodalom oltárára tevé, hogy viditsa, lelkesítse e nemzetet, melyre oly sok viszály után annyira szüksége van.
Üdvözöl \'a magyar nemzet e szép alkalomból s kunyhóktól a palotákig hosszú életet, teljes boldogságot és törhetlen jó kedÉyt kíván apraja-nagyja s valamint ezüst inéit végződet megélted, ugy éld meg hasonló jó egészségben az arany-nienyegzőt isllfiz őszinte, benső ki-vánatunk.
Zala kiválólag üdvözöl s köszönetet mond,hogy kies lialatonja partján o szép Füreden tartád ezüst me-
ny egzödet, melyet hogv megértél, örömében az ég is könyezett , . , 1 Zalának gyengéd, örömé^yn !
tlIKDETMÉNY.
A Zala-Somogy gőzhajó rószv. társulat közhírré teszi, miszerint a .Balaton" nevü csavar-gózöse, f. ó. szeptember hó I tői naponkint csak "egyszer közlekedik a Balaton taván s pedig reggeli 7\'/? órakor\' indul Róvfülöpről-Boglárra 12\'. órakor d. u. pedig vissza Boglárról-Révfülöpre.
Révfülöpön, aug. 30.1873.
Az Igazgatóság.
A soproni kereskedelmi- és Iparkamara ftíjeleiitése az 18<á-tlik évről.
Nagymi\'ltósdijn .magy. kir. fölthnivclésiy i/inr- t\'J kcrotkedelvn minisztérium!
A soproni ipar- és kereskedelmi kamara az ll/.leti viszonyok körül Jett észleletei, valamint nz ipar s kereskedelemnek állapotáról szóló 1872-ki jelentését felterjeszteni szerencséltetik.
Utolsó jelentését a korábban szokásban volt mód szerint 1871. évi november havában mntatá be. abban 3 évi 1866-tól 1869-ig terjedő időszakot tárgyalván.
Kntiek következtében ezen jelentés az első, mely az 1868. VI. t. ez. 3. §-a e) betűje rendeletének felel meg, miért is némely szakasznál a világosság szempontjából az utolsó jelentéshez csatlakozand és itt-ott az iparnak és kereskedelemnek 1870. és 1871-iki viszonyait is érinteni fogja.
Kzt elóreboesájtva, a kamara áttér tulajdonképi jelentésének előterjesztésére.
Az ipar- és kereskedelmi kamarák intézményének Magyarhonban! szervezése és az állami alkotmányos életbei felvétele óta ezen — népgazdászati szempontból annyira fontos minisztérium vezényletében már há-
romszori változás történt. A miniszteri, valamint az ennek folytán elmcllózhctlcn elv- és rendszer-változások, mit sajnálattal ki kell jelentenünk a magyar-osztrák állam-; szervezet, idült jelenségeihez látszanak tar-i tozni, mely ilv viszonyok mellett soha éltető i erőhöz nem juthat.
A fóldmivelési, ipar- s kereskedelmi J minisztérium vezetésére meghívott mind-| egyik egyéniség hivatását meglehetős mérvű ! bútorsággal kezdő meg, és egyike sem nélkülöző a határozott jó szándékot arra nézve, hogy idétlen kísérletek mellőzésével s mindenkor a baladásnak szolgálva, az országban azon előfeltételek létesíttessenek, melyek a forgalmi élet és az anyagi jólét .üdvös fejlődéséül szükségesek; az országgyűlésen gyakran igen szép, a légszabad-elvübb közgazdászáti programmot fejtegető szónokiatok tartattak, de ha azt kérdjük : hogy minők jelenben a kereskedelem és ipar, valamint az államgazdászat és társadalmi\' élet viszonyai ? — a felelet nem igen lesz kielégítő.
A kereskedelem még a legbővebb termésű években is a közlekedési utak sanyarú állapota miatt általán pang; a termőföldnek nagy tér.-égei az árvizek állal rendszerint elöntetnek, mert a folyók és patakok, nem szabályozvák; az ipar ezen káros események\' folytán le van sújtva ős sok iparág rövid fennállás után megszűnt lenni, vagy csak áléletpt.teng; ezzel szemben pedig az ország pénzügyi helyzete az adófelemelést parancsoló szükséggé teszi, ,
Nem ismerjük félre a magas kormánynak. abbeli. kötelmét, hogy az állam szükségletének .fedezéséről gondoskodnia lccll; nem is vagyunk okszerű adófelcme-lésnck elvileg ellenei; de minden erélylycl utalnunk kell a mai. nap még hiányzó azon I tényezőkre, melyek az adófelemelést lelte-I tővé tennék, azon. tényozókro, melyek se-; gélyével folytonos és szakadatlan forgalom fenntartható és az 9rszágnak uj meg uj sc-I gélyforrások megnyillanak.
Szent kötelességünknek tartjuk ezen körülményeinkre alázatos ; \'leütésünkben komoly súlyt fektetni, hog\\ magunkat küldőink által később netalán teendő szemrehányások ellen megóvjuk.
Nem azt ismerjük el loyalis, hazáját szerető él felvirágzását óhajtó hazaiinak, ki létező bajokat eltakarni vagy elsimítani akar, hanem azt, ki elég bátorsággal bir a hiányokat fölfedezni és azok eltávolítására szakadatlanul törekedni.
lígy további, a hazafit és a rendezett viszonyok barátját legnagyobb aggodalommal eltöltő jelenséget, mely az 1872-dik .év folyamában megdöbbentő módon feltűnt, hallgatással mellőzhetünk.
A mindenütt, még a legcsekélyebb vidéki városban is- uralgó alapítási szédelgés, melynek egyedüli czélja, minél csekélyebb fáradsággal és költséggel gyorsan gazdagodni és minden koczkázat nélkül az engedélyeseknek zsíros nyereséget biztosítani már, annyira elterjedett és a kamatlábat oly meseszerűen fölcsigázta, hogy ez által az üzletvilágtól a rendes üzleti keresletre szükséges tőke teljesen elvonva van.
Vagy talán gondolható, hogy. kereskedő vagy iparos olyan pénzzel, melyért 12 — 14%-ot fizet, működhessen, a nélkül, hogy bizonyos veszélybe ne sodortassék?
l)e a földbirtok is e viszonyok alatt kimondhatlantil szenved, mert mai nap az sem kaphat 9%-«n alul pénzt, mihez még a közbenjárásnak szcrfclctti költsége járul.
Ilogv hová vezetnek ezen természetellenes s egészségtelen viszonyok, azt könnyű eltalálni: a lakosság teljes elszegényülésére,. a kincseknek egyes kezekbei összchalmo-zására, az egykor oly jó módú középosztálynak végromlására.
Az alapítási ügy oly ösvényre jutott, mely a szédelgés tetőpontjául tekintendő. .Minden, csak némi jelentőséggel bíró kis helyen, takarékpénztár vagy tetszés szerinti bank alapittatik. A/, alapitők azonban nem tartoznak a helybeli vagyonosabb és értelmesebb lakosok sorába, hanem egy valahol
TÁRCZA.
Écsy Lászlóhoz.
— Balaton-Füred, aug. 25. IH73. —
Tudod-ó mii levél ? Ncinca f.-rű.i I
— Ililleni, hogy a -világ aajplót * Caendbén, eltiigelelltn, távól
ülöm inrg r napot, melyre aok oly Imii. Figyelmed e Illtet olftate,^ S helyér* a reményt kiltUlo, Hogy a munkánál legyek vig a i.c a.omor.V
Hogy reméljek a jövendőben, , Munkám gyllmdli-ae terem IiGvcii . . . Ka ködként elömlik lelkeim ül a ború
Kogadd legbensőbb Indámat min.lejért. Ki.aiép Zalánknak drága kiméi,
— M. ly annyi jólétéről hint aaét Keliameiéd, éa (negimneréd aa éri.
Teltél snk.it. nagyokat lettél, Meit leltre, munkára aaflletlél, S nem Ahajtál hírt, nem várt\'ál <\'rto bért. llalaloniiak mlg Klirede Icai, Saorgalmad gytlmOlcao el iium vett, Imám : élj boldogan a bint aoká e tért I
IIÁTOltKI.
Tárczaczikk Ualatoii-Füredről.
Tekintetes szerkesztő ur!
Midőn levelemet veszi, ugy hiszem circi-tor a némotok legkedvesebb költrtjévol azt mondhatja: „Ihr kommí spaot Isolani, tliich .Ilir komrat", ha ugyan az a szerkesztői „síivo-huh veszszük" nemcsak hírlapi facon, do parlcr iikur lonni. Föltóvo tuhát\', hogy aziveaon vcazi Vo/o\'ul i i, mulylyol tinztull olvHiókiizotliuJgo I
olőlt inásodttzor mint vondlgszoroplő kiváuko-zom lollópni, kedvos kötolc-wdgomiic\'k tartom azon okot is elmondani, moly mai nupig igt\'ro-lom tcljuaitt\'aóbun gátolt volt:
A valódi zeno-gourmnnd ha vsotleg I.isz-tet, Kubinateint, Joachimt, Auor Lipótot, vagy ináa nagy zonumAvésznolc játékát hallani azu-. r\'iui»iÍ8, u/un van, hogy a halláson kivül minden egydb órzéko inAkodősét abban hagyja, süt hogy szomót a legruiiilt-nsubb orgánumát féken tarthassa, azt pilláival bo is zárjp, hogy nzt.iu hAborgutlauul az istuni hangok hullámaiban ugéaz kójjol uszhaasfík. llykópcn jártam «!n is ol, — óvok óta liócabtiu vagyok ós ámbár "tl nagyon jól órzom magam, ós az ottani szullomi ós társadalmi mozzanatok óbor figyelójo ós tán rósztvovöjo vagyok, akárhol állok, akárhová rnegyok, lelki szeiniun mindig szülCflildom szóp határai foló nóz. Es daczára annak, hogy sziibV megyómbon (Zalában) uincssenkiin kiszerelne, ó« itt is, másutt is .árván ólok bús szivemmel,u inógsem állhattam meg ott hagyni a világkiállítás szóp városát, lerándulni 1\'estVe, ós itt sem türrtdvón juraroknnk ópon akkor adott lakomákkal ós Simon Flor-fólo oratiókkal, Füredro monlom, hogy valahára az ón kedves Halato-nomat láthassam, boune fürödhessem, rajta csónakázva ábrándozhassam. — ,Oh szeretlek ón tóged lialaton szóp tongero, mint l\'ygmalion szobrát óa Jókai szorolom bolondja a szóp király nójót." Ha lloido a .Klotontincr Naeclie"-jóbon olboszóli, liogy höae hót óvig egy holt nőbon szerelmes volt, miórt nem szerothetnóm ón a Ilalatont, moly ól, beszól, csak módját koll ismerni vole bánni. Súgott is nekem dolgokat, melyek jobban hatottak szivemre, mint akarmoly goriig bölcsnek igójo :„ Ha az oiuberok
bizalmaddal visszaélnek, ha az elóitólet sütót szárnya órinti homlokodat, ha megcsal t, kit szived focusából szorottól, hogy I,íjdaliii ..i kóser ved ben Kislaludy Sándorral igy szólnál:
.Mi-^r.igAilnnm karjaimmal Kí azlvcmhex aaoritaám, , K< lángoló ciókjaiinnial
Ölet végig lioritnám, S kéto\'gb\'eavo bele Vetném — v Mint boraaolja bajamai! — S a tengerben ejtemctnéin Kgyiltl vele magamat.*
Ks ha Acolus egész serege lelkedet gyötri, oh akkor jöjj hozzám é^ tanulj tőlem. Szivem mó-lyében is \'örök vihar lakik, do ón azt a világ elölt nem mutatom, sima a tükröm, hogy a gyermek is ladikjával játszhat rajtáin, de ha semiuibo som vesznek, ha mogvetósscl látszanak velem bánni, ha azl hiszik, hogy capitis demi-nutio statusában vagyok, mort nem tartozom az Ocoanus hatalmas famíliájához ós nem koll töleni tartani, akkor ón is orómuek tanúságát adom \' ós mutatom, hogy teljes sújtassál birok. —"To,. kinek az intoiipretatióhoz értened koll, ugy his/.em engem is uingérteltól!" .Köszönöm, órtottelok I viszonlátiUra!" Do most vissza az ón kodves olvasóidhoz. Nemde móltóztutott ön is megórteni ós bolálja, ki miután azt mondja oxpositió mit ór, mit ór minden más uokem, iw atoiit kiváu, H.ilatonórt vor szivein, nem tehet mást itt, mint minden vágyait ós órzel-moit olfojtnni, ós csak láyással örillui. Nem is tottem ón semmit, do scm\'mty mióta itt vagyok, ós ogószon a dolco far nientinok adtam magam, mitsonr töródvón a tárczával moly zsebemben, ós a tárczával, melyet tisztelt lapjának kelleti volna kUldonora. A takarván térni a concrot
cselek mezejórö, azounál iu 1110 cllls robiis találom magam.
Ide jöttömkor mindenek előtto Écsy igazgató urnái szoba vógotl tettoin látogatást.
Felesleges mondanom, hogy hcsy ur szívélyes előzékenységgel fogadott, - mert az ő minden fi szt nólkülözó udvariassága olismert dolog. O tud különben mindönkivel elbánni, ha csak ránéz az emberóro, azonnal tudja mivel kedvcskedhetik neki. Kzórt éserélyos törekvéio végett a közönség kivánatninak inegfololvo mindenki tiszteli ölel. Csak kár, hogy nem részesill azon táinogatá(Wan,melyet a hygoikai ügy,melyben fáradozik, olv nagy mérvben megérdemel. Kellene pólyául, hogy a megye hazafias feladatának\' megfelelne, és oly jolonlóségü fürdőhely környékét minő 11.-Füred szép fasorokkal elát-ni; hogy a fürdővendég ha egy kis kirándulásra eltökéli magát, no ússzék ogy porfclhóbon.
: Do remélhető, hogy. Zslamogyo köztiszteletben álló főispánja Hertolondy Kálmán ur, ki mindent lát, tud, vizsgál, és iparkodik a bajokon segíteni, kozdomónyozéso, vagy inlor-.vontiája folytán a fürdő közönség okívánságának is olég létotik. Ezen esetben is ha mindazok az ujitások, melyet Ecsy igazgató ur már közolbon valósítani tervez, B.-Füred nomcsak Magyarország első-,hanem Európának olsórondü fiirdője lesz. Mert a Balaton viz valódi élet elixirt tartalmaz, moly a gyöngéknek uj ólelorőt ad; a főképon . nntrum sulfuricuin és nalr. carbonicumból és acidum carboniuinból álló ásványvizénok mily jótékony egészségi hatása van, h közönség előtt sokkal ismertebb, minthogy én ennél sok szót szaporítsak ; a lövegé pedig oly egészséges és tiszta, hogy ebbon járvány ós halál notn talál liékhelyot.
máris létező bankintézet, mely éppen jobb üzletet nem tud, valamely hőkre nézve takarékpénztárt kér engedélyeztetni, a nyilvános aláírásra szánt, többnyiro nevetséges csekélységü részvénymennyiséget darabon-kinti 10—20 ft. feifizctés\'el aláírásra h<»-csájtja, mesterségesen készített tömeges túl-\' jegyzést eszközfii, melyet úrra használ, hogy az intézel jav&ra zajt üssön, és ha a hiszékeny kedélyek már elegeudőkép előkészít vék és fogékonynyá tévék, a maga — .t. i. az alapítók számai a feniitiiWott .rés/vénj eket mesterségesen lolr.sigázotl magas áron vásárra dohja , a nyereségei szépen zsebre teszi, a lépre ment résyvéiiytjilfljdoiiosok pedig nézhetik. Imgy miként kezelik továbbá • intézetüket és miként l aphuliuk drágán : vásárolt részvényeik után csak némileg megfelelő kamatot; mi természetesebb tehát, mint nz. hogy a kamatláb fölemel- . tetik. •) l -V !
Mind ehhez járul még az firjöngós börze-játék, az úgynevezett k|llönbözéki üzlet, melybe az egyesek.gy\'op gaz^lagodási , vágytői elragadtatva erejükön felül bocsátkoznak, minek gyakori vége a tönkrejutás. —
Kz érdemben a kamarai kerület min-, den vidékéből jelentések érkeztek hozzánk, melyekben panasz létetik, Imgy. a kereskedelmi viszonyok kedvezőtlen\'\'.folta miatt, az üzletvilág nagy része n polgári foglal sózástól, a becsületes kereslettől elfordult és magát fiz eikölcstolenitó ütirze- üzlet karjaiba vetette- •
Kz talán sokaknak, kik e jelenségek szemlélésére fogékonysággal nem biijjak.túlzottnak tetszhetik. de a mit mondnink elég sajnos — teljesen megfelel a v(iló- ,
ságnak.

A kamarának mélyen fájlalnia kell. hogy a részvénytárstílatokr\'ó! szőlő törvényjavaslat , a/, lldvös fejlődés és anyagi, szilardulás nagy kárára mindeddig törvény-nyé nem lett.
Kgyáltalán nem kívánjuk a magas kormánytól. JiogV közönséget szabadságában akadályozza,s készséggel megengedjük,hogy a panaszlott viszonyokat a törvény-egymaga alaposan nem orvosolhatja, mert itt kell, hogy a közmondás teljesedjék: .Kárán okul az ember* ; de-n törvénynyel sok visszaélés megelőzhető és .meggátolható. Egyébiránt ily törvénynek hozásával s élet beléptető-
Jcgjrsel. A fenWlibl Iralolt 1873. vvi apiil havában} asdtt > május l.aváliaii. beállott b8r*e vá ság aggodalmunkat UHU f«ak alapo/n\'ak liisóuyitotla. .le «.t mciiie Iái ii haladta. v i»\'o»l lul».An k.Hti.it hallatlan válság pumtitAla\'g hat"í.s rliiLcli áldosfctail; • károsultak jajvesaíklíse Aljám aa\'<T««ág »idékot 11a a tömérdek káil.AI ránk egy jó : 1. i.-es-n tanul-•ág meriiletlk, l.ógv a\' muuka be-ae min lei t-k fívlfttt áll, lm * lakix.ig ismét a munkált.>i via./atír, akkor a ssereocsétl. ntAgbörmAg. áldás .«arm*«l.tt
kötelmét toijesiti és magát későbbi inasévei a magas kormány a lakosság iránti "* lasztás esetében bizonnyal bekövetkező szemrehányások ellen megóvja. \'
Nem akarjuk s nem szabad elhallgatnunk, miszerint sajnálattal tapasztaltuk, hogy a kamarák\' az utolsó években történt tömeges alapításoknál teljesen mellőztettek és hogy véleményük feleslegesnek tekintetett.
Nézetünk szerint a kereskedelmi és ipurkamrák nem csekély jelentőségű feladatához tartoznék,hitelintézetek alapításánál, melyek az ország, gazdászati életébe oly mélyen bevágnak és fejlődése szintúgy termékenyítőleg, mint ártalmasait hathatnak , a magas kormányt tapasztalatból és közvetlen észleletből, merített tanácsukkal támogatni.
Szilárdul még vagyunk győződve, hogy ha ez által alapítási áramlat föl nemCjar-tátik is bizonnyal korlátoltatik.
Az állami szilárdulás körül fölmerült örvendetes tényül felemlítendő a törvénykezési és helyhatósági szervezés, t. i. az igazságszolgáltatásnak a közigazgatástóli elválasztása.
Kz által Magyarországra nezve uj korszak nyílott meg. mely a hitel, valamint hazánk hatalmi állásának emelkedésében és szilárdulásüban nyilvánulni fog.
Igaz ugyan, hogy ezen intézkedés mind nz országgyűlésen , mind az országban sok szenvedélyt keltett, nii tekintettel a történeti múltra, könnyen felfogható; de azon nagy kör, mely küldőink ezeréit magában foglalja, és ntely leginkább képes a rendes igazságszolgáltatás és közigazgatás jótéteményét becsülni, ezen kérdésnek megoldását azon elvileges értelemben, a mint bekövetkezett, már régen óhajt*.
.Azonban a törvénykezés szervezésével, mely első sorban derék tisztviselőket kíván, melyekben Magyarország mai nap érzékeny\' hiányt szenved, még nincs minden megtéve. A mink van, az még csak az alap, a lényegei pedig: a rendezett igazságszolgáltatást még mindig nélkülözzük, mert nincs codilicalt polgári és büntető törvényünk, kereskedelmi törvénykön) vünk, váltójogunk és czélszerü csődeljárásuk\'.
^A. polgári pernek békebiróságok általi olcsóbbitására a kis forgalomban oly gyakran előforduló és1 ugyanazért erre nézve annyira fontos esetekben — misem történt.
Az illetéktörvény luindcu visszásságaival és az igazságos megadóztatás elvei elleni kiáltó hiányaival változatlanul fennáll, mint oly intézmény, mely az igazságszolgáltatást jövedelmező regale-vá teszi
K* hogy Fürednek derék orvosai vannak, fölösleget mondanom; mindenki ismeri Orzo-vousky, Maugold és Ilurai orvostudorokat tudományos orvosoknak. Un sajnos, hogy olyan ia vau itt,ki nemcsak a helyesírással örök küzdelem beu all.de még annyira felejtkezik hivatása komolyságáréi, hogy még éjfél után illuminalt állapothun az alvókat éneklésével fölébreszti; különben vaunak neki is jó tulajdonai, mert miudenki saját képessége, szerint köteles nz emberiségnek segitoni, őzen iijabh Aeskulapaz emberek inegnovottetésében Vélte feltalálni a betegség elleni arcantliuját. Ea mit gondol tisz-tvl^_olvasöiu, hogy ezt iiiiképcn akin ja elérni? Nem találja el; megmondom én. Nem ort-iluti, de jó. Az állatok hangját utánozza, — egyet pedig oly sikerülten, hogy az ember azt hinné, hogy az illető állat maga áll előtti). Ki épen tudni akarja mely állat talál oly szerencsés utánzóra , íllümauei t ajáulom , kinek lantja ezt oly szerencsésen megénekelte. — Mi it\'társadalmi viszonyokat illeti,.bizony ezok nagyon is gáncsolaudók, mert Sounyoy bárd még len-gyei zsidóf sem ölelt meg curampopiilo, és Jókai még a csabai rabbinusnőnek sein csókolt kezet, Borzasztó do való — itt nagy east szellem . uralkodik és pedig — az inielligentia castája. Mihelyt az ember modora és beszédje által iutelligcns embernek voriticálja, azonnal folveazi »\' casztába, és legyen akárki, zsidó vagy franczia, angol vagv t«rök, it legszivólye-sebben bánnak velo — a műveletlen ellen podig itt, miut mindenütt mig a commund nem Europaszerto uralkodik, még miudig idegenke-
dik. Ezt csak azért hozom lel, hogy demeutál-imi azt a sok koholmányt, melyek az illeni társadalmi, életről keringenek. Az idén volt itt -ok idegen, és mindenki elismeréssel nyiUtko.-zott nz-itteni előzékeny és rokonszenves m-\'-lor lelett; és egy angol liatal ur, kivel itt m.;;b.i-■ átkoztam, csak f;«jó szivvel hagyta itt F.íródét, ugy mogkedvolto nz embereket, de főkép egy igon csinos veszprémi kisn.-szonyi. Do más is igy járhat ám, hajói bonom pánczélozta fiatal szivét, mert mindenütt veszély fenyegeti őtut. A táneztorombon a bájos tánezosok, (.itt majdnem hiagam is a szorelem örvényébe sod.-rattam ) nz uszodában,a szépéí énlokes balatonL amazonok veszélyesek, és ki itten menukül. azt u sétányon, hol egyes csoportokban szép hölgyek cnrclot tartanak — és kis szájacskákkul mcdisalnak, érheti sorsa. Itten sebezhette meg a kis csintalan Isten Auer Lipót t. pétervári zenetanárt, ki az orosz czár magán hegedűse is egy szép liatal zombori kisasszony szemei állal. Kapott o irt n azivóre? Nem tudom, de megérdemli, tuertegy el nem felejthető k-dves órát szerzett nekünk, midőn a kórház j .vára itl hangversenyt adott, és nekünk teljesen bebi-zonyitot hogy megérdemli,miszerint a szakértők ól Joschim.mellé helyezik. No do most már lielefáradtatan,hiv a Balaton,nem állhatok neki ellen, mint sonkinek kit szeretek, adioul m»u-dok, de au revoirt is. -
l)r. qUCliWALU MÓK. V
A kereseti és jövedelmi adók rende-i zése tekintetében sommi sem tétetett; ezen adók felemeltettek ugyan, de az egész tör-j vénynek, valamint az összes adóügynek egyuttali reformja nélkül.
A regalc-javadalmak beszüntetését czélzó törvény még mindig várva váratik. j Hasonlókép hátra van még a közjegyzői intézménynek: nemkülönben az uj mérték- és sulyrcntKzeniek behozása, mely utóbbi a szomszédos Ausztriábau 1873. január hátútól szabadakaratulag hasznai-ható és 1-87(5. január havától kötelezóleg alkalmazandó; továbbá háira van a hitel-iigv, vagyis más szavakkal kifejezve, az osztrák nemzeti bankkal való viszonyunknak rendezése.
Az 1872-diki évnek teljesedésbe nem mcut óhajai mellett, egyik további fénypontul felemlítendő az ipartörvénynek alkotása és életbeléptetése.
-Nem akarunk ezen törvénynek bírálatába bocsájtkozni, csupán tárgyilagosan azt constatálni, hogy sokan magukat általa érdekükben sértetteknek vélik, mignem magyar, irányunkban egyébkint csekély barátságos indulattal viseltető körökben, éppen ezen törvény talál meleg elismerésre.
Azon szép szándékok, melyekét a nagyméltóságú földmivelésíf ipar- és keres-kedelclthi ministerium az ipartörvény végrehajtására vonatkozói rendeletében letett, ugy látszik, az illető körökben hiányzó fogékonyság és tnéginkább a mai iparos osztály összegének csekély értelmi képzettsége miatt, hajótörést szenvednek.
Nem mellőzhetjük itt, az ország iparviszonyainak jelenlegi állapotát szem előtt tartva, a magas kormánynak ez érdembeni különös ügyeimét kikérni.
Noha az alulirt kamara a kor követelményei elől nem zárkózik el; noha az ipar szabad fejlődésének hódol, és azon elv mellet küzd, hogy alkotmányos országban mindenki kenyerét ugy keresheti, mint ezt legkönnyebben teheti: ugy mindazonáltal nem képes azon tényt ignorálni, hogy Magyarország diszló nagy-iparnak mai nap még nem hazája, mivé a legszabadabb ipartörvény sem varázsolhatja, hanem hogy a kézi ipar honunkban még jelentőséggel bir, hogy a kózmives osztály mint termelő és adófizető tényező önállólag fennáll, és remélhetőleg jövőben is fennállani fog! De hogy ez lehető legyén, az iparos sarjadéknak értelmi kiképzésére kell a súlyt fektetni.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministerium azon nemes szándékot nyilvánította, hogy az ország iparos helyein az iparos oktatást akarja életbe hívni.
Minden gondolkodó ember ezen intézkedést legalább addig, mig az uj népiskolai törvénynek eszméi oly csekély tért foglalnak, a népnek testébe és vérébe még oly kevéssé szivárogtak át, — jobb állapotok lejlódésére vezető segédeszközül örömmel üdvözölni fogja De csakis segédeszközül ! mert ilyes állapotok végleges létesítésére magából az iparos életből kinőtt intézmény-kívántatik; hatósági intézkedések e téren döntóleg nem hatnak.
Ilyes intézményül tekintjük az ipartársulatokat.
Az ipartörvény I V. fejezete ezt tekintetbe veszi ugyan, de benne az önkénytes egyesülés állíttatik fel elvül.
Kzzel pedig az alázattal alulirt kamara véleménye szerint, a törvényhozás a tényleges viszonyokat nagyon is túlhaladt,a, oly űrt hagyván bátrai mely könnyen iparos osztályunk sírjává lehet.
Az iparos testületek/ cziiüezt.cssciick ezek akár czéhoknek, akár társulatoknak, •az értelmi kiképzés, a belszervczés és a fegyelem érdekében iparügyünkre nézve mel-lőzhetlenül szükségesek; kell tehát, hogyva törvény, mely hivatva vau azt rendezni, az iparosoknak szilárd testületté való egyesülését elvül kimondja.
A társulatoknak czélja legyen: az ipar tanulását, a munkásoknak kézmű- ós ipar-\' iskolák általi műszaki kiképzését, a társu-j last, azaz: az elforgácsolt s ennélfogva te-\' hetetlen erőkuek szilárd s hatalmas egészszé
való egyesítését előmozdítani és a fegyolu a társulathoz tartozók közt fenntartani..
De miként legyen ezen czél elérht ha a törvény eri.íl nem gondoskodik, m táu a szabad akaratra bízott társulati ••való szabad akaratú csatlakozása, kézmű seinknek mai nap még általánosan esek miveltségi foka mellett, nem vezet azou ci hoz, mely után törekedni kell.
Mélyen meggyökerezett véleményű szerint, mely tapasztalatunk folytán m győződéssé vált, a mai nap pangó, oltal és ügyelem nélkül álló hazai iparügyünki. megszilárdulása és életképes fejlődése eg. nesen szilárd s erélyes társulatoktól füg mert a társulatok lassankint azon megg) zódésre fognak jutni, hogy az ipar csa minden czéhbeli maradványok eltávolité és korszerű kiképzés által lehet képes u gának szilárd, a jövőt biztosító alapot vet mely meggyőződésben fel fogják isméi azon ösvényt, mely czélhoz vezetés mely haladva az ipar lassan-lassan azon helyzet jő, hogy üzletét — mind a termelés, mi a kelondőség tekintetében a haladó kor L vetelményeihei képest berendezhesse \'és fenyegető versenynek erős gátot vethesse főleg pedig az iparos osztályban erkölcsi ö tudat fog ébreszteni, mely neki ismét a j litikai s társadalmi életben figyelmet és]t kintélyt szerzend.
11a egyszer iparos osztályunk a sz lemi és erkölcsi miveltségnek ezen Joji.., áll, akkor igenis elérkezett a szabad eg) sütésnek ideje; ajkkor ilyes törvényes inti kedés már nem lehet és nem is\' lesz kár. mert az egyesülés hatalmáróli fogalom m világosan kiképezve leend ; mai uap ped ilyen iutézkedés még korai.
H 1 r e k.
— Lent/)icxe-Toin<ijon főispán ur méltóságánál szeptember 4 e» » közmunka ü| ben értokozlot tartatik.
— ilymen. Csutor Imre, közszerotetb álló alispánunk leányát, Csutor Mari kisa. szunyt — Csutor János cs. kir. százados és kir. testőr jugyozto el; Douássky Ferencz központi árvaszék egyik tevékeny tagja pe< a szeretotruméltó Heged/m llermin kisasszoi nyal váltott jegyet — Szombathelyről. Soks rot áldást kívánunk jiiudkét frigyről
— QyástfiU\'. Hackbeili lovag Ileiuczman Frasauelli Ágost m. kir. hon\\ dáudárorvos és gyermekei Ilolofernes, Alii Lilith, Margit és Eszter elszomorodott ^ziv jeleutik a gyászhírt, — hogy szeretett neje illetőleg anyjuk felső droikóczi SzlAvik Ad Ürszola hosszas és igen fájdalmas betegség ut 44 éves korában lolyó évi augusztus hó 24 délután jobb létre szonderült. — Hűlt tetőn
hó 20 án ö órakor délutáu fogpak a nagy-nizsai sírkertben örök nyugalomra elhelyezte, mely végső tisztességtétolre, szeretolt honv. társaimat, kedves polgár barátaimat és mind tisztelt ismerőseimet meghívom. Hát te is elha^ tál engemet! te is elfáradtál ezen világuak I jait eltűrni 1? hú társam, kioddig velem az é változó eseményeit, a csaták veszedolmeit, száműzés keserveit, a vándorlás fáradalmait a búsitás fájdalmait velőm hivua megosztotta Egy szép angyal, a mi gyermekünk, a boldog Vanda viszi előtted a világító fákly át és beve tégedet a menny örök édepébo, hol ő már mi az ég angyala vigad! — En pedig még miu. ezen létozée bilincseiben befogott, tört sziv nézem a rideg földöt, mely takarja a nőin é leányom; a halál rémülotoi elsötétítik a lel! mel 1 — Oh te irgalmas nagy Isten 1 adj e az elcsüggedettnek, hogy a siralmas baleset a borsnak elhatározott és elháriihatlan csa; sait megadással eltűrje, és ha a szouvedés 1 dalmai a tört szivemet végkép elcsüggeszl lebegjetek körül és vigasztaljatok engome\' szorotutt boldog szellemek, míg az óhajtott s badulás órám közelodik és ti. ougemet, a fán zaráudokot, az örök béko hónába bevezet detek.
— JS\'ern tudom, máshol hogyan álln a dolgok — irja egy somogyi levelezőnk — nálunk a sokféle nyomorúság közé buütött — exocutió isi Nem mondom ki nyiltan, ho ez bizony nem jól van, liaueiu rövid látoga\' u pénzügyministor ur részéről csakugyan n> ártana abból a boldog l\'ostből a nép közé, ho. láthatná, miként az amúgy\' is kétségbeesett i pet uem a legkedvesebb hangulatba hozzád. kor tehetlonsége küzepnttolhordják kain ríjál keservesen összekaparitott eleségét, oladják őseitől reátnar\'adt ruhaneműt, hogy fáradt tkjaival a nyirkos földre kénytelen ledőlni. Cs -rajtái Ilanem a lehetők .... után ki te azivéro kezét? 1 . .
— VJ egylet. Hiteles forrásból érleslU lünk, bogy az első osztrák-magyar birodalom Altalános tisztvisolók egylete Nagy Kanizsa város és környókóro uj ügynökségét állított fol, melynek vozotéaévol Szedényi Kde urat, hely-
\' b«li sdótisztnt bizta meg; tokintvo azt,
hogy ozon egy\'01 tagja\' \'"ár 23 ezerre szapo-rodtak, hogy kobolébon mintegy 85 tiókegylet, 789 ügynöksóg, 502 egyleti orvos, ós több mint l-l tnillié érvényben álló életbiztosítás van, nagyon kívánatos volna, hogy az ittoní s illotóleg u vidéken lakó hivatalnókok elismerve az egy |ut jó irányát és már eddig bebizonyított életrevalóságát, minél főbben tagjai közé felvétetni dűlnének.
— ,Ax Anker« 1873-ik évi jnlins havi Üzletkimiitntása. — K hóban a társulatnál benyújtatott összesen ti 12 bevallás 1,078.231 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 3<)2 bevallás 1.290,^89 frtUl-dialálosetre.és 220 bevallás 381,242 írttal élotesotro. Kiállítva lón 3*11 kötvény 1.201,1053 frttal halálesetre,.\'is 217 kötvény 349,400 frttal életesetre; összesen tehát 0U8 kötvény 1.011,429 frttal. A havi bevétel volt 98,020 frt haláloseti dij, és 108,037 Irt betétetekben, összesen: 200,058 frt. Ez évben benyujtatott 4227 bevallas 7.011,821 frttal, és kiállíttatott 4190 kötvény : 0.409,231 frttal: ugyanezen időben bevétetett 1.501,500 Irt; —halálesetekért pedig kifizettetott|340,203 frt. A társaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifizeted 4.950,501 frt, és 1873 ik túlélési társulás (Asaociatio) oredméuye 720,578 Irt volt, mely összeg 872 tag közt aránylagosau felosztatott. ,
— Nyilatkozat. Alulirt kinyilatkoztatom, miszerint f. hó 24-én Keszthelyen az
Amazon" szállodábau tartott baráti összejövetelünk alkalmával mondott pohárfelköszöuté-aemben Gaál Miklós tiszteletbeli szolgabíró úrrá nem ezóloztam ; igy őt sérteni sem akartam. Uelsén, 1873-k» augusztus 20. Svastics Károly.
—Jugblxtosok novoztettek ki a marad-vánv- és irtványföldekuek megválthatása czél-jából. A nagy-kanizsai törvényszékhez : Veszter Imre, a zalaegerszegihez: llidogh Józsel, a Csáktornyáihoz: Bogdán tlyörgy zalamegyoi szőlóváltsági jogbiztosokat; a kaposvári törvényszékhez Suhiillur Alajos h. ügyvédet ue-vezte ki az igazságügyi miniaterium.
— A balaton-fiXreili szeretetház gróf Eszterházy l\'álnak igen nemcslelkü adományá-bau részesült; amennyiben a szeretetház közelében, Arácson létező 29 hold részint szántó, résziut logelőből álló birtokát, igen csekély i összesen ÍOO forint; évi bér mellett, 9óvre u jótékony imózet rendelkezése alá bocsátotta. Ez intézetiól levén szó, megemlítjük, bogy azt épen e nupoklmn megtekintvén, u következő előnyös l.elyzetben találtuk. A két .családot" tlö—15 növendék egy vezető alatt) befogadandó egy emeletes uj epület mar készeu áll; részbeu ujabb adakozások által is, melyokhcz gróf Eszterházy újra 70,000 téglával járult: az ó sziuléu egy emeletes épület szintén két csoportot, tanb\'elyet és az igazgató lakását foglalja magában. A melléképületekben egy tanterem, gazdasági ólak és félszerek vannak. Mindez mintegy 8 hold lerülotü kert és kis gazdaság által köritietik,melyet egészou az intézőt növendékei müvelnok és tartanak fenn. Az intézet gyönyörű kilátású egészséges lm!/en fekszik ; kár, hogy vizhiánynyal kell küzdenie. Jelenleg két osztály és báróin családban 31 növendéke vau, atyátlaii és auyátlau árvák az ország min-deu részéből, még Horvátországból ia. A tannyelv magyar, s a Schvreiczból hozott derék igazgató nyelvünket pár óv alatt teljesen elsajátította. Módunkban volt moggyózui a tanítványok értelmes és kedélyes tanításáról, ügyes szabatos fogalmazásáról és valóban megható a 31 árvát egyszerű vászon öltönyeiben napbar-nitolta arczczal népdalainkat vidám karban hangoztatni. Ez uetn elkényeztető intézet, ha-nem szeretet mellett s munka hajléka is, mert a növendékek nemcsak földjeiket és kertjeiket művelik meg, hanem a benső teondőkut is maguk végzik egész a kenyérsütésig.
— Pályázat. A csáktornyai államsegély ezott kózs. polgári titanodában 1873/v. tuu óv vei a 2. osztály mognyilváu, 4 rendes- és 2 segéd-tanári állomásra pályázat nyittatik: 1) nyelvészeti ós földrajz-történelme szakra 800 frt fizetés, 200 frt lakbér. 2) Mennyiségi szakra 800 frt fizetés, 200 frt lakbér. 3) Természettudományi azakra 800 frl lizolós, 200 Irt lakbér. 4) ltajz és szépirási szakra 800 frt fizetés, 200 frt lakbér. 5) Zeno és ónok segéd tanéri állomásra 400 frt fizetéssel. 0) Tornászat segédta-iiári állomásra 400 írt fizetéssel. A megválasztandó tanárok közó egyik az igazgatói teen dókkel bizatik meg, kinek évi tiszteletdija 200 frl loond. A tannyelv magyar és német. Egyenlő képesítés mellett azok, kik bővebb nyelvismerettel birnak — előnyben részesülnek. A kérvények beküldésének határideje meghosszabbíttatott, tűivel a „Népt. Lapja" többszöri fölkérés után sem közölte az augusztus 1-én beküldött pályázatot. — A folyamodványok tehát 1873. szoptembor 10-ikéig alulirt iskolaszék! elnökségnél nyujtaudók bo. — Az állomás f. évi oktober 1-én lesz elfoglalaudé. A kózs. ikoluiék elnöklége.
— Somogymegye több községében a rok-gyík járványnyá fajult. Halálozások napi-
* következtébe!! egy
{ tegnapelőtt a szent-
— Macska nu hat évos leány hult miklós-kaiiizsai útban.
— Tárgyalási terem. A nagy-kanizsai kir. tórvéuyszok bünfunyiló osztályának f. évi szeptombér hó folytán tartandó nyilvános üléseiben a következő büuperek vétetnek tárgyalás I alá: Szept. 4-én Schapringer Kamii, n.-kanizsai ügynök elleni csalással párosult sikkasztási bünperben végtárgyulás. — Uechníczcr Sándor elleni bUuperhon ki.-, táblai itélotkihirdotés. — .— Háry Illés tolvajlási bűnügyében kir. táblai itélotkihirdotés. - Balog l\'éíer és társa elleni lünpi-rbcn ugyanaz. — Mayer Lipót és társa I lleni bűnügyben ugyanaz. (Klóadók : Uózony I
trs t iabélica J., kir. lorv. bírák.) Szept. 5 én Alsics József és társai elleni bűnügyben kir. .táblai Ítélethirdetés. — Blumnuschoin Károiy tarsai elleni bünperben legfőbb ilélószéki télét hirdetése. — Fürst Albert, hamis esküvő elleni bünperben végtárgyalás. — Németh vagy Sebők József és társai elleni bűnügyben kir. láb. it. kihird. (Előadók: Uózony F. és Oabe-lics J. kir. torv. bírák.) — Szeptcmb. 11-én Altstiidter Ignácz,tolvajságbuni bűnrészességgel vádlott elleni bünperben végtárgyalás. — Varga Jáuos elleni büuügybeu kir. tábl. ilél. kihird. (Előadók: Uózony F. és Oabolics J., k. t. bi-rák.) Szept. 12-én Németh Ferencz és Varga Ferencz fpglárok elleni bünperben legfőbb itélószéki itélet kihirdetése. — Bullán József elleni bünperben ugyanaz. (Előadók : (Józony Ferencz Uabolica Imre, kir. tvszéki bírák.) A folyó ptember hó második felére vonatkozó bűnügyi napló kivonat, folytatáskép annak idojé-bóu közöltetik. Kiadta: Zaluy Lajos.
BQf* Mai számunk közbe jött akadály t* később jelenvén meg, a t. közönség szí-dnézését kérjük.
— JlövUl hírek. István napján Budán a várban 14 zsebmetszőt fogtak el. — Kossuth Lajos nevonapján 400-on felül kapott üdvözlő táviratot.— llolgolandbuu egy játókbankösszes játsziiszerei hatóságilag égettek el, és a szátszók elkergettettek. — A zágrábi országgyűlés megnyílt f. hó 25-én. — Tóvölgyi Titusz okmány-liainiaitáa és csalás vádja alul felmentetett. -Uj. br. Kemény Domonkos, mint önkény tes és
\' a orvos, önfeláldozó készséggel és szép si-d működik. — (,\'ulubriábun egy Mouico Mária novü 20 éves feltűnő szépségű iiő rablóvezér vau, ki ferje halálát akarja megbőszülni.
A jövedelmi adó Budapesten 000,000 frttal többet jövedelmezett, mint tavaly. — Hudolf nalig 10-ik évfordulóján aug. 22-én a grá-L\'gyenruházott polgárok által ulbómmal le-petell meg. — Az iskola több tanodában nem nyittatik meg a rendes időben járvány miatt. - A kiállításon iiuiii érmek, hanem kitüntető .kiuáuyok adatnak. — Egy 112 éves-nő halt iieg l\'eslen, f. hó 20-án. Spanyolországban i helyzet javulni látszik. - - llódmező-Vásárhely hutáraban egy régi sírra bukkantak. — Milán, szerbfejédelem 27-én érkezeti Bécsbe.
Louduilbau ugy Fraucziaországból átment lapszerkesztő, ki magát fordításokkal akarta fentartahi, éhen hall incg. — Berlinben a szerelmesek kézenfogva ugrálnak le a uz emeletek ablakaiból! ^Náluuk a vízben ugyesülnek!). — Bécsben a kolera-járváuy daczára a közegészségügy állapotát javultnak mondják. — Eszéken a járvány leginkább a férfi inlelligcntia közöl veszi áldozatait. — l\'rielle Cvruelia művésznő Borszéken Nagy Mihály társaságánál többek felkérése folytán a .Székely árvaház" javára fellépett. — A győri lövölde ünnepélyesen aug. 24 ón nyittatott meg. — Bécsben fényűzési adót hoznak be, mely lovakra, kocsik- és szolgaszemélyzet™ terjed ki. (Hát L\'hignonsatV-... .). — L\'ariua k. a. jövő téli idéuyre Floreticz első dalszínházához van szerződve. — A történelmi társulat kirándulása elmarad.
P1 a c z i á r a k
Nagy.Kanizaáu, l«73 évi aug. hé
aUÓ auslr. méri! szerint Hm
86 - 81! fon
miiek
......4 7K font 4.611 kr. árpa .lertfaéire IW-70
font 3.26 kr. Árpa eleiéire 3.20 kr. Zab 1.70 kr, lt«l>-
cze —. kr. Lliitnemüek : bécaí mázza azeriut. Liist legfinomabb 1H — kr. Zsemleliszt 13.— kr. Fehér kenyér iazl ti — kr. Fekete kenyérliszt 8.60 kr Búzadara Ili kr. ltlza 20 — kr. Ilnvelyoaek : alsó uilr. mérő ..érint : Iloné-8.- kr. Hab 6.— kr. Leu-cse H. — kr. KUlo. kr. Hajdina (pohánka) 4.60 kr. Kukorica 4 60 kr. Burgonya .— kr. Ilus : bécsi font ncrint. — Marhahús 28 kr. — Disznóhoz 3í kr. Juhhus — kr. Borjúhús 28 kr. Zslrfélék : bécii foal •>erilit. Diaanózalr Ml kr. Marhazair 60 kr. Hzalouna 46 kr. Szappan 21 kr. Lámpaolaj :Í8 kr. Slearin-gyertya l>6 kr. Faggyá-gyertya 32 kr Bor: aUó auslr. akó, 40 pint sserlul Ó-bor 16 - kr. Ujbor 12 - kr. Hör: aUó-auilr. aörakó, 42 piul azeriut Legmaga-aabb 7.— kr. Legalacaonyabb 0.— kr. TUaifa: bécii 01, 36 húr. hontu sserlat. Bükkfa 14.— kr. Tölgyfa 10— kr. KS.aén egy bécii mázsa aaerlut 70 kr.\'Faszén egy mérő 70 kr. llécii má.ia sier.lnl-széna 1.30 kr. Bsalma >.— Napsaámt egy férd élei. meiénel .— kr.élelmoiéi nélküli.—kr.Kgy u6 élei-me.éuel—.- kr. élelmeaél uílkül—.70 kr. Egy gyermek ilslmssésial -.— kr. élelmezés uélkUl —.— kr.
Koirthely, aug. 29-én, 1873. Busa 7.—7.60 kr. ltot a l.i\'l 4.30 kr Árpa 3.80—3 60 kr. Kukorica*
I.--4.W) ki Zab 2.10 l.W kr.Marlial.ua ftja 21
ír. ItorjubiM ltja 22 kr. Diaauóliiia ltja 28 kr. Ujbor ikóia lO-Vöfrt. Óbor akója 14-IK frt. 8«éna .maja !.20— . —kr. frl. Sxalu.a m. . 80- kr. Keménjfa •le 12 -14 fii ldŐjárá. : derllll.roéleg.
Érték- és váltofolyam aug. 30.
• ?>•/„ metali.|ues 70.- ; 5*/. "omz. kölc-\'n 7.1.40: 1800 ki álladalmi kölcsön 102.25bankrészvények 927.r-; hitelintézeti részvénynk241. London\' 111.10; magyar löldtehermentósi kötvén v 70.75; t-fiiesvári földtehermentési kötvény 75. ;erdélyi lóldtoliermentéai kötvény-70. - ; horvátslavon föl.ltehermeiitési kötvény 75.50; ozüat 105.50 ; cs kir. arany 5.34 -Nupoleolid\'or 8.89.
HCetl naptár.
, Hó- éa heti-1 nap 36) Jéz. Kaiholiku tár a liz bélp Luk. nap- ► kies XYII Protestáns naptár gyógyil meg.
31 Vaiarnap) K 13 Or K 13 i\'aul. á!
1 Hétfő Ágost. -tí
2 Kedd Zeuo 1*4
3 .Szerda Mausvét rt
4 Csütörtök Kozalia Mós.s n

li| Szombat Zarbar. Magn. dt
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
rayllttér.\')
Tekintetes szerkesztő ur!
ni ganlasagbo), ugy guterl Lejövendő kereaményekre v. lati egye.ke.ljen vagy köaa l.a aiok általa ia aliirva mivel kilibben bármely ca kötelező erejűnek el nem :
bői keletk ,-&> károkra
•uio vagy egyesek ell«
Mivel ezi en boszilból 1
\'o Htjából\' helyéi fog\'a
•ly a kihh lú.uzk szillel
Meglévén arról győző, laknak szerz>
lezett Scbwa.zeubeig
azaki•mérettél nagyobb erélylyel erő éa egéiziéguek több feláldozáaával éa több Ulkllamcrdeaaéggel birok mint ő — nem letl volna bajlaudó a kö.öa.égl.f olvadni
l)e mivel mindezek tudomására voltak, át adta magát az éu eszményeimnek a azerkésekre a minden teendőkre nézve, . nem volt eset; liogy 4 év óta akár eaze, akár táradsága után létesített volna egy tervet - mely mellett a közös gazdaság ugy állana, mind jelenbe, az én egyedüli mfivciu alatt áll. Bev« setésül tebát a nagy llocusi pocusial irt intésro eny uyi elég.
Mosl pedig » dolgot illetőleg a t küzöuseggel csak annyit akarok tudatni : hogy 8ebwa.zeul.erg Dávid ur óvásf neui ralt egyéb, mint a közösségből ekként ki akarni való lépéséi velem éreztetni. Mit én midőn őszinte a kihlvái. folytán kézséggel elfogadok, kötelességem megjegyezni és tudtára adui a t. közönséguek : miszerint Heb«ar.euberg Uavid ur 4 év folyama alatt a közös gazdaságnál csak alig né-lány napra jelent ineg, a gazdaság v,v
élét r
„ kénv
szükséges
, — Ki
>k építések s bembárások n in a kiadásokkal. • inivel . bcl.wanenb.rg Uáv.d ur ri • ílisségnek, öukéut következett, hogy a léről nekem kellett gondolkod \' erzeinéuyek folytán a közönégel telier éa l ;!el tUég éi illette aziuto következett, liogy azókui ő azeriuti beváltásira a közöa jövedelem I. U uls ! mi okból telte tehát Scbwarzenberg Uá< 1 n így 4 évfolyama alatl többizöri felizóliláiomra ii
mpitus
baláloi
telni
IlillC
így li, ha jó lelkliimorettel bir Schwarzenberg Dávid ur tudnia kell : hogy ekkoráig •em történt oly kötél, melyre nézve közöttünk eleve megállapodái ue léteilllt volna, éi a szerződéseket, melyek á voltaképeui lissiouvétellel kapcsolatban vanj.sk -- habár iiiagau. kötöttem li, nem vilalhatja Hchwarzenberg Dávid ur, hogy azok a gazdaiág hátrányára szolgállak, nem tagadhatja, hogy beleegyezése nélkül mentek végbe.
De hogy a cselekményeknél Schwarseoberg Dávid urnák főlénvt gvakorolnr nem tagadtam, az
edeli
dolognak a cséplőgép általi keresményekre vonitko-zólag a hányod megállapítása utáu és még ar.itás előtt kötött szerző léseket*-- miután a gabona rémé-nyen alul Bzetett — megtartani-, a igy meg.náiitásu kat a kereseti hányod felemelésével s a gazdasági hitel megrontásával uzsorás módon akarta érvéuyeai leni. — Tudnia kellene .Schwarzenberg Dávid uruak hogy a közösségbe állás alkalmával a szerzések kö zü| adóssági kötelezettségek maradtak feni, mélyek egycaaégünk folytán, még le nem törlesztettnek adnak jogot a közös.beli társuknak az évi jbved.
. közt\'
egyezéiévol, de nem megerGiítésiel, jogérTÍnyeisll szerzSdésekel kölni éi elSadáiokat tenni fogok, és uiry az eddigi mind ez utáni kötelmelmáeli msgfu-lelln elégiégei garanliát uyujtandok.
Knuyit ezúttal a magam él osaládom árdekébn azül.ség^.Dek tartottam a nyilvánosságra hozul, éa ueu. ingadozók továbbra ia kijelenteni : miszerint a .Zala-Somogyi KözlOny" «5. ss. megjelent hir, sem tudatlanság, iem gonoii izándék izUlte költeményen, hanem tanuk vallomásán alapszik - él Iftr rárom a megígért sajtóbiróiág előtti tárgyalást, hogy aunak bevégezte mán legyen a bűnvádi eljáráanak h alapja, melyre nem én azolgállattam »z anyagot.
Tisztelettel maradván li........... augusztus 24. 1873.
MAY1.ANDKR LIPÓT.
.Miiiflen betegnek erö és
gyógyszer és költség nélkfll. Revale8cióre du Barry Londonból.
tegseget
ekén
miként az általa czélba vett elkltlönitést a közösség megszakítást határozottan elfogadom a kluyllatki tom, miszerint annak bekövetkeztéig is inindedd közösség érdekébe Hchwaricnbe{g Dávid ur I
... *) 8 •
A zamat o s du It a r r y II • v a 1 e reje eltávolít m.udemJjetcg szerekkel daczoluaklf. ug, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, uyal.-...itya-, Ulekzési-, bugyl.ólsg és vesebajokat, mellbele,;aegekel, •sédüléil, nehéz lélekzetvételt, köhögést, emészlbetetleniéget, dugulást, haameuéit álmatlanságot, gyengeséget, aranyerei, viakó(l, lázt, vértóduláal, fulillbongáit, ájuláit éi hányást még a terhenég fdyamalábau la, hashártyalobbot, mélakórt. lováoyodást, r.i&it, küii-vényt, lápkort. — Kívcosí T.\'»,0U0 bUonyltványból gyógyítáiokról, a melyei miuden gyógyizerrel ds-coliak
73,621. bizonyítvány.
Béci, 1871. február hó 1.
Un iráuti végtelen bála kénysserit, Ősnek izea néhány lort mii. Ka uégy hó ÓU rettenetei lélekzéii bajtól vollam gyötörve ; senki iei» v .It képw ouyhu-lén izerezui, míg egy barátom tan., iára as On jelei Kevaleiciérejébez fordultam, a mely eugem ezeu bajból gyökeresou kigyógyított.
Háró Clarow Bódog.
66.716. biaonyltvány.
Pária, 1866. april 11 -ío.
Uraiul Leányom, a ki *okat szeuvedeU, sem aludui nem volt képes; az álmallaniág, gyengeség és ideges felhevülésck egészen elnyomták. Moit eg.-szen jól érsi magái a Kevaleiciére chocolade élvezete állal, a mely öt egé\'.zeu helyreállította. Vau jó étvágya, jól eu.ésil, idegei nyugodtak, jól alulk, vlg, a luít annyi ideig uélkülOznle kellett.
MonUouia II. Táplálóbb tsuén a hmnál, G(J-tt«rt»«n meg-kíméli a ggóggner árát, felnőtteknél tiyy, mint gyermekeknél.
i\'léhszelenczékbeu \'/, 1 írt. 60 kr., 1 font 2 fit 60 kr., 2.font 4 frt 60 kr , 6 font 10 fit., 12 font I., 24 font 31! frt. Kevalesciére piikoUk iz.l.u-
Megrendelhető Barry du Barry & C\'omp. álul, Wien,
Wallfl8chga88e Nr. 8.,
N-Kuniiián Luoák Károly gyógyitertárában . Aradon F. Toues és társánál;\' Dsbreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhos; Kassán Woudrasehek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarosi Dómótöruél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temea vártt t^uiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móriczná).
A bécsi czég miuden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
m~ STKIN SAMU, -m
ék8zer-dru8, arany- és ezlist-müves, PEST E N,
Király utctn, 48-ik tt. Akáci/a-utcsc. nógletén ■
Ajánlja inindeuféle, úgymint saját kéazi tett kész iiiuukáját, egyszersmind vesz, cseré avult arany- és ezüstöt, elfogad minden javi tást,. úgymint kő- és ércxmeUzést, melyekke legolcsóbb árou szolgáland. Kapható nála kitűnő jóságú arany-, ozüst- és svajszi-érák jót-l állás melleit.
Vidéki megrendelések és javítások leggyorsabban és olcsón számíttatnak.
Idült vagy kezdetleges
titkos betegségeket él teHetetlenaóffet
Ksndelési idő délután 2—8 óráig.
K betegségek gyakran, hogy azonnali eredmény éressék el — könuyelmtten jiagy adag jód vagy kénesővel kezeltetnek. A* Igy gyó-gyúllak aioubau a legborzasztóbb ut&bajoktól lámadtatuak meg ; aiinyira, hogy a kOunysImS gyógykezelés miall késő véuiégüklg izenred-nek. Ily veszélyek ellen menedéket uyujl a ha-lomieuvi gyógymód, mert nemciak a legrégibb bajokat meggyógyítja, de Imtáaa oly jótékuny, hogy. utóbajoktól félni uom lehel. As élelreud mellette oly egyszeri!, liogy mlndenkilfll megtartható.
Levéllleg ia eszközöltetik reudeléi.
Jutányos, szép, és jó !! !
múr régóta az én „.Jelszavam",
melyet dae/.áru annak, hogy valamennyi papírgyár és ainUnkn erő 25% \'áromolést .nyert, ozent.il is követek, es azért bátor vagyok áruimat a régi inoseszorft juíáuy
100 <lb Ulto(/ató ji\'tllh » perez
tellett ujá"! alatt elkészitv j
árak
(8öO- ll».) . . - frt 50 kr.
ii nyiimatik reá. és áruszámlák logujabb
mi"],\'.\'" j\' i. u\' í III
100 „ leréljinpir névvel vagy kezdobotükkel . . .
100 „ •» - fekete nyomás.....
IfíO „ >t - borítékkal széppap irtokban .
JpO „ üfclfiti l<<i\'<U névvel, fekete, nyomás . . . • • ogy egész rizamn levélpapír vásárlásával a név ingyo (jzimnek, ^jegyzési é. oak.-tési jegyek, táiiczrendek nun-rikiii uyornNiijliHiion logjutáiiy.iMnbban készitlotuok. ....... , , , „
Irodai és czimtáblák 10 peroz alatt elkészítek, darabja ;>ft, 80 kr. I Irt. a loguagvbbak és legszebbek il frt, ....,• ..i í
\' urak ét hölgyekre nézve, különösei, utazások alkalmával igen ezélszerüek. Papír-gallér és kézfodornak tuczatja 30, 35 kr";
uti-. vVitrró é« iró-zük-énletek. útitáskák, könyvtárcíák zárral és zár nélkül darabja 8li krt.il egész 10--15 Itig ; továbbá : urak, hölgyek és gyermekek részér.- való ajándékoknak\' igen,alkalmas különféle jutányos és szép aruczikkoK.
Ktltturtirn a|»«.l«ih a divatot kellő. iiévvoná.okat ,é. e.imeket, .no vek nyonl.gy». ramban keii .<« borítékokon arany- és egyeb tainekbeii legflnomabban é. K.R|.oui|iSiai.» ké.iülnrk%-ln ktllltnhen a m.Wndlg lg»n ri<h:% francia rOOODO leveleket, név,tenni •. N«|.ti.n, SllhoiielH%Tíypii»ii. Mnii.iiie, IpUmli.in.\', ,lmi|i»il, Atont. Hébó, f \' ........."""
I. Igen jutányos á
K A N IT Z Ci, Budapesten
papir- i*<li*zmil*ru-k*r«*k-\'ili\'<\' Onrollt n M- írásbeli megbízások telje* megelegedesre i
/.n t\'2.«z.<i.(ezelőttiVák Foreuéz tilcza.) utánvét mellett azonnal teljesíttetnek ím
AiiücíioleriniiiB
(Onolera-Tlnotur )
Valódi minőségű egyedül:--------
J. INSERHÖFER
(1111-4)
gyógyszerész ós szabadulom birtokosnál kapható Bécsben Singcr.stra.ssc lf>. Kgy üveg ára: 1 frt. o* é. postán küldve 1 frt 20 kr.
ICzen kitllnő szer ismertetésére sok oldalról felszólittatván, azaz iránti többrendbeli elismerő iratokból csak kivonatot közlök.
Tekintetes ur! Benső köszönetet mondok a/. Antioholcrinum kitalálójának, mivel az én plébániámhoz tartozó 4 helységben azon cseppek használása által 7 embernél azt tapasztaltam: hogy az ökröndözés, hányszékelés, görcs és gyomorfájás megszűnt s igy az élet inegmcntctctt; s bizonyíthatom, hogy azon 4 helységben csak egy ember halt meg cliolórában, aki csupán kánforszert használt. Minthogy e/.en a vidéken a cholera dühöng, az emberiség javára felkérem önt: hogy Epcrjoson raktárt Állítson ós ezt hirdesse ki sth. tisztolój«\'JankOVÍC8 Ignácz lelkész. Szent-Kereszton, jul. 30. 1873.
Hzen cseppek használása tcljeseiiniatllyosiiak bizonyult. T. ltemcte julius 29. 1873. dr. Blattny jár. orvos.
A nia«a nemében euész Kuropalnm
\\ legnagyobb, több .t1.lritr.il i.,n.lj. l. k- » 12 éiejiim, I kittiuti
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari folimníiok ^yani
BécslDe n,
linktár: 25 Mnrinhiir. llniipl*lr«sHo
25,
Hirdetés
Vasúti állomással bíró zala-szent-iniliályi épületekkel, hozzá tartozó korcsinúltátús"
^Bérbeadási hirdetmény.
mely aaoroa értelembi mokban látható árak. Iltáta által már annyi a kit el,I, rétzletek beni oladátt retkedő által elérlirtől, ereuíellll vllliteg olcá » legjobb miiiö.égtl
vett a.ilár.Itága t gyártmányainak - \' igy a nagy
ii, 1.-n darabol i kivitelt,\'
vontlégió Néliífi Szecsődy Lajos egyházas-ízccsődi volt lakós ha-kelló épületekkel, hozzá tartozó korcs,.,altatás, jog. ugy gyatéka gondnoksága által közhinéjétetik miszerint neve-
• ahhoz tartozó föld és rétekkel mindennap eladó. Az eladásüzett örö-.hagyo tulajdonát kopezo <80 holdhol állo szánto-
• feltételek alulírottnál, ugy Nagv-Kanizsán székelő Merkly föld rut es erdei lege o birtok a hozzá tartózó akházzal és J Antal ügvvéd urnái megtudható. ^letekkel f 1873-,k év, szeptember 30-atol J B Q8j8zár József, 1879. évi szeptember 30-áig, ^agyw,hat egymásután kt>-
• ^ „eni-aiúi\'át, vendi g!;;, vetkező évre f. 1873. évi szeptember\'22-én Kgyházas-Sze-J fii:ío— ij , (». iiíwiroii.) csődön nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni. Az
• " " íh) árverési feltételek ugyan akkor és ugyan ott inegtekinthetók.
Pályázat
\' Magva
N6I alsó szoknyái; i» rkáll,.\'.l v.
„M 1 frt, biliméit , > írtig, nar.álylyal
gyaroM.agra gyoraau .n |n |,e. illfi darabok vi..,av,\'t Aiigorohiffon lnflek gallír
an/\'lkitl, aaelibt\'k. nini a vánaoii ti....... »ai
ingei (levélbeli inegr.-n,V.-l,\'tek Hitéltei nél Auyakktlru>liletniértékeaiin-|vagy i)I*«<».m.•-■<••-*.
•lenkor mPgklvnntatikl.dbja 1 ín| NSI harisnyák v.t-y (érB kap-«0 kr., 2, S.40. il—,\'t.fKI, a leg,«i- Ozak. Iuc/.nt)a .\'•. Ii, H—1" frtig a
no.alib a li\'ggyakorlaliabbak. jlej(liiioiiiatil>ak
Rumburgl vátzon férltlngek. "ól fiizók. fi./. jre (a de.ék kiír-uyakmérték uiegklváiitaltk) 2, 3,!nylll.\'tinértél.e m. gkivántalik) J, 4, S frt, a legjobbak. •\'> frl.
Gallérok legújabb minta, t tu-l l iner.it vaizonzsebkendő l.íiO ,-lyult áraVík.3 — 4 frt(iiyakm. nirg-!2 frl, nagyobb ■> linooiabhak 2.fi0, "kívántatik. :t.íift,•!,-.\'. - "ínig.
Férd nyakravalók vagy sálon; i !»••\'«\' czérna batUzIkendö .r>, nyakköMk dbja 7R kr. 1,2, :J inig\'í.»- i«» imí »l.-.\'ii.,.,.iinbl.ak. ai.-gujal.il. , I Antal- V.VJ. törülkbzó kendók
Ferfl labravalók t ói, I..Mi.2,iiuv/atjai«a}.i>. r.,-1 ü frt.dam. 2 .Vi, S-fil, lovagtnaliát, Iraneniai
-vagv magyar ininiáía.. - I asztílteritek vászonból 6sze-Gyapot cgéuiéol allatok ( lae- mélyre il ai r, -/.rai..ahh.„. illő ki rt. M, 4 frt. »rlyeáil,lll li-7 k. ndfikkel. :.,<l s • - lOfrt, 12 «íe-ti láb-1 ................
A keszthelyi polgári fiúiskolánál a jövő 187 V,. tanév kezdetén a II. osztály \'életbe lépvén, a községi iskolaszéknek folyó 1&73. aug. hóban hozott határozata folytán két tanári állomásra ezennel pályázat nyittatik.
I. Szám-és mennyiségtani tárgyakra ; rendes tanári állomás 800 frt évi fizetés és 200 frt évi lakbérrel.
II. Tornászatra; segédtanári állomás 4oo frt évi fizetéssel.
Pályázók kellően felszerelt folyamodásaikat az iskolaszék elnökségéhez lolyó 1873. évi szept. 15-ig nyújtsák be. ^
A megválasztottak ogy sikerrel végzel l pró-baév után erősíttetnek meg véglegesen. jljr
Keszthely, 1873. au;r. 22-én. gj
Iskolaszék elnöksége, jjj4
(li:
ravalók 2, .\'I—4 frt (véd a kr,..- :lo rőt színes ágynemű, darabja vény •dlell,) Í7.». 0 —frlig.
N6I vászon-Ingek,"imák i.iVi .;o .."i t. li.ni. ti kezi fonálvá
2 irt, liliom linrokvarráiaal 2.50 szon, t ilii|da r«.\'niál,,\'.l tehéritet-kr., valamint «váj.»i forma, ujlen J.ft" kr., \'.\'.fitl, lot 13—!."> iniiita, Iiimié»!n-I3.,:i..r>0 I—\'>fil, írtig, ig« n ajánlháló. ugyatinte logúiiomabh runiburglj ÍUi r.lf \' , t.,\'let íumburgl vá-
vánouingek liiinaéite|éa.-<i|,ké->(Oa, d<\'ja 12. lö. I.\', I«írt.
vet n, é—10 ín. j lo—42 röf kun,,; tak&ot-vá-
NöléJI vagy t«lllog«k l.n.tán ni- SZOB (linóin nt-.,iiei, vagy- 12 jnl a.fsi kr., hlinieliel lí -1 írtig, níi ingre; 11, IA. I> 22 -jI Irt, NM lábravalók, vámon in-rkál ^-tö röf belgái taknosvaszon 22. . vagy bárdiéiból 2„2.00 —3 friig^J.i, 30—34 frl kitllimleg né|.. hinmé.ael. |
Nól pongyola vagy é|l corsettek •\'>"—.rit rflfha\'oiilühatlan jémi-
legtinomal.li rhirlingliiH 2.,.2.;\'iO, in",té,;ii rumburgl v.igy hollandi . francia hatisitból, Mmaésael a.. válZOS (k.\'aifonat > ntélet) 30,
3 4 frl. \'3.1,40, Ml -i;Ofrt. LEVÉLBELI MEGBENDELESEK lbármi ly nyelven írva) a vi-
dékröl ké«»péus bnküldéae vagy utánvét é« jétállát mellett gyor-^ a ín \'a |.ontoian e«tk\'n<nltelnek.
9 flV*,A «hegronilolé«l. levelek ekkép ...........Ifik:
• B POGL, Wien, k. k. HoiUcl\'crant, J \' (Mariahilferstrasse 25.)
0 fáf fM) frtig terjudő bevátárlátnál I himaslí női garnitúra rásdá-
• • aul adatik. I
Kitűnő szerkezetű
5 bor-s szénasajtók
tized ís hídmérlegek — ruhamápsolók U csavarógépek. ÖJJ
további a legjobb minísígi\'kézi, nallitmányi ís kertiesz- „viitatik n muraszombati takarékpénztár kiinv-
közök. lólltillólkéizletek.vabmhil inm\'clcnliimO guiluáüi JM viaelJ álli-iíia, liiic) IVl.-vi li/olésscl, Kírvínyck 1
I, eszkil/ök ís gépek mcgsztrzÍ8«re..i legjobb bcMs kOMMi |H , szIlksCgcs bizoiij-itvMj\'okWkr. «.! szniilcinlicr
íj gyárakból, lcgjulínyosnbb feliílclok melleit ajinlkozik Igjj 20-lg • rauraszoiubaci iakánlipínr.lár igazgató- i
Malom-bérbeadás.
A babóf.sai halárban Kiiiva árkon levő 3 kerekű vi/es-maloin jövő hó ptcmlier 28-án reggeli 10 órakora/. uradalmi tisztilakban nyilvános árverezés utján a legtöbbet ígérőnek 3 egymást követő övre bérbeada-tik. A bérlet kezdete 1873. pktober 24.
Az illető válalkozők kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (1114-4)
Uradalmi tisztség.
Kelt Kgy háza s-Szecsődön (Vasmegyei aug. 25. 1873._^ i -l) A gondnokság. r
Kali bányamivelő és salinák Üzleti társasága

KALISX
ajánlja trágyázásra: Ufuiiivu* kuli magimiit Iróijyiijtfl tHméiiyitett k-ilí triíijyiíj&t, 1}Itzlir tliiiifnyilr.U knli-mvbt, $ttUtro»i-Mnv\'i* kuli (k\'ili-A\'itflrnni), rnjyÍHzili\'.g (itztn kuli uiUlroiiiAl, ChiliatiUtrom&t.
«*«•« trágvníók itt őrlr.ttek.
Havainknak áltnlmik állitoll tartalmáért a jélál|átt nlvál-
Kilí
lis, mátaa vétőiénél lrágya»*er«\'iiikh"l\' a kir. méaőga*^ da«:ilfi vogy.\'aaeli kiaérlő nllomiia lléralien, :i vegyli.oitáal a vevő réa/éri\' ar. árii**ninln liokllldéac nu-lletl ingyen r«kö«li.
HVIvilágoailátok iiioiak mikéjicnl ha»»iiálalárét «tb. atl.. két*-aéggel adatnak, valnmint Miá«ok német éa magyar nyelven kivá untra ingyen mcgkllliletiick. (H-\'s l|
A kali bányamivelő és salinák üzleti társaságnak
IVil vázat
sigbijz kilhb.iulók.
(1103 r,)
(íia\'i ií-SiI
-i);
Itn lap.-ti,\' V. I*iirhliyaiile*-i
Wajdits József, kjadó-, lap- ós nyomdatulajdonos gyor.ssajt»\'> nyomása, Nagy-Kanizsán.
Hirdetmény.
A nngyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-tórium f. hó 11-én 20851 ik szám rondelotóvol kegyesen meg-engedn^.méltóztatott azt, hogy .Sümeghoii a jövő 1 H7s/%-ik évi tanév kezdetién, vagyis f. évi október hó 1-én a IV-ik roálta.ioda liiegtTyittSpmssék, -mely czélból kellő tanerőkről is gondoskodott akként: li-\'gy a tanszék betöltésére nézvo pályázatot is hirdettetett; felhívatnak tehát az igeu linziéit szülők ésa n. 6. közönség, hogy e tanodába küldeni szándékozó ifjakat f. évi okt. hó 1-én a reáltanoda igazgatóságánál lieirutui szíveskedjenek.
Sümugli, aug. 2ü-áu 1873.
(1122—l) A Sümegh város tanácsa.
ilMsciisíciií é Vofflcr
* in liiulaimi, Wien und J\'rdg
belörderu (1129-1)
Vnnoncon und Rcclamon
ohne Nobon .Spesen in allo Zeitungon der AVolt.
OTT Oleiche Finnen in Jiaicl, liúrlin, ffa-n, Brémen, HrrMn, cimr, JMxden, Elbcrjcld, lújnrt, J\'YankJurt
M.} l\'Yibyitiy, St. 0allén, (jchj, ll>dl«, Hamburg, Hannover, Köln, btusanne, Isi/ízig, JMheck, Ja izem, Migdnburg, Mann/uiim, Alets, . München, NetichiUel, Nürnberg, Strassbnrg, Stuttgart, Zürich.
Annonoen - Expedltlon
Rt
t ntnllábaluo Pll
HldPITMITB I nráo7j nwontfarHrfl.y kitrlftWHla.