Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.06 MB
2010-02-10 22:00:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1629
7936
Rövid leírás | Teljes leírás (481.43 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 071-078. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1873. septniilior l-én.
71-lk szám.
Tizenkettedik évfolyam.
Elíflzstési ár:
*««tr **te . . a írt.
ae*ye<i évre . , Kg\\t utAm 10 kr
Zala-Somogyi Közlöny
Hlrdttiilk INtiny.MR 1 "
nyii.ttkrhkn \\ Nagy-Kanizsa város helyhatósaganak. nemkülonlieü
HTODkiDi 10 krm té! | a „zalamegyei gazüasagi ogyesUlet", a zalamegyei altalános tanító-egylet, a szent-balázs . kis komaromi és sUmegh-vitJéki i«n«k <»i ^ fióktanito egyletek, a .,nagy kanizsai kereskedelmi s ipárbank" ugy a .Zala Somogy\' gőzhajózási reszvénytársulat
HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE.
A lap tzellrui re»*«i illető kOziemcnyek t ixerxcsxtóhex, —
anyagi resxét illető k-ixiomeoj\'ek petli* a Viaiióhox bermentve iu-léiuudók.
SAUYKANI/SA Wlaisloikai.
Heteiikiiit kélszer. vasárnap- s csuj^riokftn, megjelenő vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS.
A megyében általánosan mutatkozó rosz termés következtében netalán felmerülhető ínség megelőzése, ugy a vetőmag nak beszerzése iránti tanácskozás végett a .Megyei Gazdasági-Egyesület- tisztelt tagjai 1873. szeptember 9-én reggeli 10 órakor Keszthelyen tartandó rendkiviili gyűlésre felkéretnek-
Z.-Egerszeg, 1873. aug. 30
Árvay István,
Nyíltlevél.
Csernyák László és Jozsa JaíszIú uruknak, mint nagyméltóságú J\'hstetich Taszilló és György grófok jogigaigatójának s levéltárnokának Keszthelyen.
IlQbncrnck ínég 1 Gt)3-ban kiadott ós azóta 3tí kiadást ért ezen becses munkája „Kurtzc Jb\'rage aus der altcn und ucucn Ücographie* Kanizsát a Zala folyó mellett fekvő városnak emiitvén, és ennek valóságát egy kanizsai basának Zsibrik kemendi várkapitánynak küldött, és általam a ,Zala-Somogyi Közlöny* 1872-ki öO-ik számában megcmlitctt levele bizonyítván , ezek szerint miután azon annyiszor megujitva kiadott clasMcu8 munka ellen soha senki fel nem szólalt, azt kell hinnünk, hogy t> Zala vize akkor csakugyan kanizsaiéiértkemendi uradalom azon idóbcli urainak a Pethóknek birtokát szelve folyt a Drávába, és annak másik ága a mostani medrében Zalavár régi falait mosva ömlött a Balatonba. Már több megye megíratván monographiáját, a valaha olyhircs (de csak valaha ám) Zala csak nem maradhat az utolsók között annyival kevésbé, miután c vállalkozó monographusnak jutalom is ajánltatott, kinek ezen históriai körülmény figyelmét el nem kerülheti, és akarom hinni, hogy Zaláuak mivolt férfíai közül csak\'találkozik, ki ezen monographiat elkészitendi.
A tájt. a merre Zalának ezen kanizsai ága folyhatott jól nem ismervén, de.mégis annak az egerszegi vagy kapornaki járásoni keresztül folyhatását gyanítván, azon öü-ik sz. Közlönyben felhívtam c/.cn járosok ismeretes birtokosait nevezetesen Batthyány, Csány, Inkoy, Séllyey, Kaczyr, Kcrccsény, lUjky és Skublics családok fi- és láiiyagoni éló tagjait, és illetőleg az illető fassionariu-sokat régi okleveleinek, minők a többek .között az adomány Statutoria osztály s eladó levelek nyomán ezen kérdésnek megfejtésére s így ezen Hübncri históriai adatok felvilágosítására, do valószínűleg némelyeknek régi oklevelei elveszvén, mások ezen csekélynek tartott tárgyat figyelemre sem méltatván (dolce far niente) mások végre, mit pedig megyénkből! mivelt férfiúról fel-. teiyii nem akarok, ezen reánk nézve érdekes provinciális Közlönyt nem olvasván s így ezen kérdésnek hírét sem hallhatván, ezen bizalmas felszólalásom, mint vox claiuantis in deserto elhangzott. Miután pedig későbbi tudakozódásom folytán arról győződtem meg, hogy a kanizsai Zala a kemendi urodalom területét el nem kerülhette, melynek régi birtokosi még Hübner munkája kiadása előtt nem csak Zalában, hane...