Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.64 MB
2010-02-10 22:02:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2143
7768
Rövid leírás | Teljes leírás (504.58 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 079-087. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZS4. 1878. október 2-án.
79-lk azám.
Tizenkettedik évfolyam.
Clieiltiil ár : ^
«»r« . . 8 frt. J
érre ....*, ]
negyed érre • a , ;
Egy axám 10 kr. j
Hlrdaténk |atáayma
NYILTTÉRBKK
Zala-Somogyi Közlöny
vr—Tg
I A iap Melleiül részét illeti krtzii\'snetiv.\'k »

anyagi részét ilii\' I kőllewinyek pt:«ÜK kiaöóhos bínneuut! i
Nagy-Kanizsa város hetyhatOoáyának. nemkülönben I ténmMtr
..zalamogyei gazdasági egyesület", a .,n. kanizsai keresketi. s ipamank" ugy a ,Zala Somogy" gőzhajózási rószvónytársulat | saoy.kaniz.sa
________HIVATALOS ÍKTKSnÜIB. "k^^^J
Hetenklnt kétszer, Vasáriiap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
KIFIZETÉSI FELHÍVÁS a
„Zala-Somogyi Közi."
jm-ik évfolyam IV-ik évn gyedére.
Előfizetési ár:
Egész övre 8 frt, félévre 4 frt, s évnegyedre 2 frt.
A soproni kereskedelmi- ós Iparkamara fő Jelen t ése az 18?2-<llk évről. I JP -A. R..
(Folyatás.)
A légszesz fogyasztás kamarai kerületünkben folyton növekszik és Sopron, Pécs és Győr városok már évek óta légszeszvilá- , gitásnak Örvendenek. |
Az 1872. év folyamában Szombathelyen lett a légszesz világítás behozva.
A nevezett városokbani légszeszgyárak, melyek első _ sorban az utczák világítását eszközlik, magán körökben is folytonosan több fogyasztásra találnak, különösen pedig üzleti helyiségekben a légszeszvilágitás nagy világító erejűnél fogva kedvcltctik. Azonban a légszesznek magas ára általános fogyasztását akadályozza.
Gyúáru a sopronmegyci Lajta-Szent-Miklóson, Győrött, vasmegyei Pinkafőn és Szombathelyen, mégis Veszprémben létező gyárakban készíttetik. Említésre méltó a lajta-szcnt-iniklósi, szombathelyi és pinkafői gyárak készítménye, mely már jó hírre kapott. -
Az enyv készítése alig említhető, ellenben kátrány és szekérkenócs nagyobb mennyiségben térmelletik Vasmegyében, de többnyire csak gazdasági mellékfoglalkozásként.
A pinkafői gyántatermény-gyár, mely szekérkenőcsön kívül különnemű illó olajokat készit, kedvező fekvéssel bir és olcsó munkaerő fölött rendelkezik, a szükséges üzleti tőke hiányában nem bir fel vergődni. Kgy részvénytársulat ezen iparágat nem is 1 sejtett pontra emelhetné, de a tőke mai nap még tartózkodik a közlekedéstől teljesen elzárt vidéken beruházásokat tenni. Ks igy az iparé dúsan megáldott Pinkafő vidékén, kivéve a gyúáiu készítést, mely csuk rész-vénytársulat alakulása óla vett lendületet, ugy szólván egészen parlagon hever.
Az iparszerü csout liszt termelés jelentőség nélküli. A czukorgy&rak e ezikkbeni szükségleteket részint maguk termelik, részint pedig Alsó-Ausztriából szerzik.
A keményítőgyártás még csak a soproni keményítő gózgjár létesülése óta, mely 1870-ben építtetett és 1872-ben nevezetes módon nagyobbít tátott, bir jelentőséggel.
tizen gyárnak készítménye jeles minőségénél fogva gyorsan talált Illendőségre, j ugy hogy jelenben már jó hírnek és számos vevőnek örvend.
E gyáron kívül még 7 iparos foglal- j kőzik keményítő-készítéssel.
Az 1872. év folyamában Sopronban < pótkávégyár épittettctclt; a tulajdonképi \' pótkávénak termelése eleve még csak csekély ugyan, miután e gyár most még leginkább a nyersterménynek előállításával foglalkozik, de mindamellett ezen telep működésének kiterjesztésében annál kevésbé lehet j kétkedni, mivel a pótkávék fogyasztása te-tömésen növekszik.
Gyapjubóli szövetek közül első sorban j a Pinkafőn űzött darócz posztó- és pakrócz készítés felemlítendő; ezen kívül közönséges posztó készíttetik Sopron...