Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.42 MB
2010-02-10 22:06:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1624
7453
Rövid leírás | Teljes leírás (569.42 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 088-096. szám november.

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA,\'1878. november 2-áu.
QS-llt sza,m.
Tizenkettedik ívtólyam.
fél «»ra . . • • negyed errí J , Egy »»ám ÍO kr.
ÍHIrditéuk |»táiy«IM
«> MYILTTKRHKN
Zala-Somogyi közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatosagának. nemkülönben a „zalamegyei gazdásági egyesület", a „n.-kanizsai keresked. t iparnank" ugy a .Zala Somogy gőzhajózási részvénytársulat
HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE,
HeteiikliU kétszer," vasarnap- x csütörtökön, megjeleni) vegyes tartalmú lap,
NI j í i« ijiiuiwmi, w
A Up tiellsiai részét ;, illet/ kAtlen«0)r«k t. j uttktMiAltt, — I
»0T*Í\' r«u«; ill«t<J [ köiltm jnjek piáig a ,1 kiadóhoz b/-m«D«í» In-SéMndök:
HAOYKAN1ZSA WlmtMMs.
.A
. Sürgős felhívás Magyarország bortermelőihez!
Hazánkban a bortermelés jövedelme aránytalanságának, egyéb hiányok melleit, melyek bőriparunk előmenetelét gátolják, különösen még azon elszig.eteltségis egyik fóoka, minélfogva boraink a küllőid előtt nagy részben ismeretlenek levén, e miatt nem lehettek azok tárgyai egy terjedtebb külkereskedésnek.
A londoni, párisi, hamburgi, boroszlói és lyoni kiállítások mindannyi alkalmul szolgáltak ugyan boraink ismertotésére; de mégis azon kedvező siker, melyet boraink a jelen bécsi közkiállitáson a nemzetközi bi-ráló bizottság s a nagy közönség előtt arattak, legbuzditóbb lehet reánk nézve, hogy boraink ismertetése érdekében siessünk felhasználni azon ujabb alkalmat is, mely e végre a jövő 1874-ik évben kínálkozik.
A külügyi ministeriumrészérói ugyanis a fóldmivelés, ipar és Ijereskedolemügyi magyar királyi ministeriumhoz érkezeit tudósítás Szerint a Londonban rendezett állandó nemzetközi kiállításon az 1874-ik évfolyamában különös súlya borok kiállítására fogván fektettetni, feutisztelt mi-nisterium az orsz. Magyar Gazdasági Egyesületet felszólítani méltóztatott azon inódo-zatok megállapítására, a melyek mellett borainknak ezen tárlaton kiállítása s egyúttal izloléso is eszközölheti leune.
Egyesületünk e felszólítást hazafiúi ürömmel fogadván, legközelebb f. hó 2U-án tartolt borászati szakülésén abban állapodott meg, hogy egy oly collectiv kiállítást rendezzen, melyben Magyarország jelesebb bortermő vidékei minél számosabb bortermelő által legyenek képviselve, hogy eként borainkat az angol borfogyasztó közönséggel közelebbről is megismer telhessük, s ez által azoknak hitelét olt is megszilárdítani iparkodjunk.
^inthogy pedig a kiállítási programúi szerilit a bejelentések csak f. évi november 1.0-ik napjáig fogadtatnak cl, az idő felelte rövid levén, az Egyesület a szükséges tér lefoglalása végett a collectiv kiállítás bejelentése iránt a/.onnal intézkedett, s az abban részt venni kívánóknak a következóketajánl-ja figyelmükbe:
1) A kiállítás a „Royal Albert Hall« . helyiségeiben 1874-ik évi április 7-kén fog
megnyittatni.
2) A kiállításra és i/.lclésre szánt borokat legfeljebb 1874-dik évi márczius l-jén a kiállítási helyiséf;ben át kell szolgáltatni.
A collectiv kiállításban részt venni kívánók ennél fogva bejelentéseiket a Egyesülethez czimezvo (üllői ut, Köztelek) a mellékelt minta szorint szíveskedjenek a lehetőségig sietve megtenni, hogy a kellő intézkedések az Egyesület részéről idején megtörténhessenek.
A bejelentési rovatokban világosan feljegyzendő a kiállító neve, ezime, lakása az utolsó pósta, a bor\' faja, a termés he: lye, mennyi belőle a készlet, vagy mennyire számithat évenkint
Magát a kiállításra szánt bort pedig legfeljebb 1874-dik évi január 15-kéig be kell az Egyesülethez küldeni.
3) Boraink jó hírneve és hitelének megőrzéso végett nagyon...