Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.08 MB
2010-02-10 22:10:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1498
7129
Rövid leírás | Teljes leírás (600.99 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 097-104. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

N\'AOY-KAM/jSA. IMS. (lcczcBiltcr t-ín.
SV-llt szám.
Tizenkettedik évfoljiim.
\' KQV wrtm 70 fcr.
| HlrdtUitk lattaymi
N Vll/f 1\'KidiHN" loroftim 10 krArt ?*■ II temek fel.

Nagy-Kanizsa város hslyhatosayának. nemkülönben a „zalamegyei gazdasagi agyísület", a „n.-Kanizsai kerasked. s iparnank" ugy a .Zala Somogy- gőzhajózási részvén/
HIVATALOS KRTK8ITŐJK.
A lap szellemi ressei illető közlemenyek * íxcrkctiirthci, —
anyagi. ressét illető koiiemnnyrk pedig * kiadóhoz bérmentve in-tásendék:
NAÜY-KAN1Z8A Wlastloslu. A ...---------- —J&
kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyem tartalmú lap.
A marhavész fenyeget.
A keleti marhavész már hosszabb idő óta a hazánkkal közvetlen szomszédos, csaknem valamennyi tartomány területén dühöng, 8 mégis a magas kormány által elrendelt óvintézkedések foganatba tartása mellett, sikerült az országterületét a vészragály behurczolásától megóvni.
Utóbbi idóben már reménységünk erősbödött, hogy a megyénk területével szomszédos Horvátországban a vész nem í terjedvén s hazánk határszéléhez uem kö-\' zelcdvén, a vésztói menten maradunk.
Anuál sajuosabban vesszük a hírt, hogy néhány nap előtt Horvátország liello-\' vár kerületben a marbavész kiütött s ha-záuk területéhez közelebb terjedőit, továbbá hogy Veszjirémmegye Papa városában s Sopro/jmegye Nugy-Ozenlí községben íTkí-ütött.
tízen vészszel fenyegető körülmények folytán a nuilt. m. kir. fóldmivelés-, iparés kereskedelemügyi ministeriuin I 7 Ü-l 1. sz. a. körrendeletet bocsátott az ország összes törvényhatóságaihoz, melyben azon kiszámithatlan veszteségekre figyelmeztet, melyek a vész terjedése s pusztitasa által az amúgy is anyagi érdekeiben érzékenyen sújtott h.izánkra nehezedne, — savész elhárítására — elfojtására irányzott óvintézkedés! szabályuk szigorúbb foganatban tartását elrendeli, — továbbá-felhívja a hatóságukat, miszerint a lakosságok népszerű oktatások ultal figyelmessé tétessenek mindazon kötelességekre, melyeket minden birtokosnak nemerak saját érdekében, de az országos áUatetjészségi tekintetben nem-, csuk Jelebaráti, de törvényszerű kötelessége is. \'
Ezen ministeri reudeiet alapján csak szolgálatot óhajtok .teljesíteni, midőn iit a keleti marhavész kitörésének s terjedésének
meggátlására s elfojtására előirt a lakosság i korta utáy vízsí s birtokosságot illető úviutézkedési szabályokat rövid, kivonatbau a t. közönség 8 lakosság Ügyeimébe ajánlani; — a következőkben :
Sztibal ff rendeleti kivonat :
2. $}. A marhavész kitörése s terjedése a szarvasmarhának ezélszerü életrendi tartása által, — azaz a marhák rendes etetés, itatás, jó elhelyezés, szóval jó gondviselésben részesittesseuek, — tovaboa a legcsekélyebb betegségi jelek észlelésénél szorgalmas megfigyelés, s miiideu íertóztethou-si alkalom gondos elkerülese által legbiztosabban elhárítható.
3. Minthogy a marhavásárokra a külön vidékekről osszejónuek s külön tájakra széthiijt&tuak, a marhavásárokra különös figyelem Jorditandó. A tulajdonosok \' kötelesek vasaira liajtas elölt marliaikai szorgalmasan uíegtigyeiui, s ha azon semmi beiegseg jele iiij.u eszlelheto, s ha az teljes egészségesnek ; .mutatkozik, bujtható á vasaira. — A/marha vasai ok Itatosagi közegek altal minden idolon szigoruau ellenőrzendők, a vásártérré csak s/abalyszerű igazolvanynyal ellátott marha bocsajthaló, — az igazolványnak az egeszseges s vész-mentes helyroli szarmazasi is tanusilaui kell. A vásártéren a vugomarha küiou és a gazdasági marha szinte külön vásariérfr részre utasítandó s helyezendő.
4. $}. Minthogy u mészáro...