Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.27 MB
2010-02-13 19:53:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1634
5201
Zalai Közlöny 1900. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. február hó 3-án
Előfizetési ár: Egé«* érre . . 10 kor. — fill. Kei érre ... 5 kor. — fiit. Negyedéire . . 2 kor. 50 fill. Egyes szám 20 ílll. HIRDETÉSEK 6 hiiibot pelitiorban 14, m&soriixor 12, i minden tOTábbi sorén 10 fill.
NYÍLT TÉKBEN
pctii Boronként 20 fillérért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 60 fill. fizetendő.
XXXIX. évfolyam.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkeutö nevére, az anyagi réazt illető közlemények ppaig a kiadó nerére címzetten Nagy-Kanizsára bér-mentTe intézendők.
Bérmentetlen leTelek nem fogadtatnak el. ~ -
Kéziratok vlBwanemkUIdetnek.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,■ na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagj^kanizsai kisdednevelő egyesület,*^ .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,- „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,• nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER. SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kőszén.
Nagy-Kaulzaa, 1000. febr. 2-án.
A legmodernebb anyag aktuális jelentőségre is emelkedett. A szénkérdés, bárha állandó, acut jellegűvé az utóbbi évben vált. Kevés a szén. A szükséglet nem fedezhető. Angliában, mely a legjobb szénnel dicsekedhetik s a mely a világ összes hajóit majdnem kizárólag ellátja a becses anyaggal, szénkiviteli tilalomról is beszélnek. A német birodalomban, mely Közép-Európa íötermelóje, minden ismert bányaterületet művelés alá vettek. így járt.el Belgium, Franciaország, Ausztria. A szén azonban még mindig kevés. A munkáshiány két év óta állandó. Az államok idegen országbeli munliaéröt requi-rálnak. A vasutak nem képesek szállítási eszközeikkel a forgalmat rendesen lebonyolítani. Szóval szén-szükség mutatkozik a kontinensen és ezen kivül is.
Az ipar súlyosan érzi ezeket a nehéz viszonyokat. Nemcsak az emelkedő, magas árakkal kell megküzdenie, hanem a mi ennél. nagyobb baj, széuliiánynyal is. És hogy ez állapot meddig tarthat, az iránt tisztába nem lehet jönni, főleg mikor bányamunkások e konjunktúrákat természetszerűleg kiaknázni akarván, egyik-másik szénterületen a munkát boszüntették.
A hazai iparnak az a része, mely a jobb minőségű u. n. porosz szén használatára van utalva, e szinte válságos szénviszonyok hatását elsőül érzik. És pedig annál is inkább, mert iparunk pangó állapota, a különben is kedvezőtlen termelési viszonyok
mellett, nem nyújt kompenzációt a magas áron is alig beszerezhetó~~szén-kalamitásért. Sajnos, hazai szénfajaink minősége nem olyan, hogy e helyzet nehézségeit belföldi széntermelésünkkel leküzdeni lehetne." Szeneink általán úgynevezett gyöngébb fajtájúak, koloriájuk messze elmaradt a poroszé mellett. És habár a szóban forgó viszonyok javítják is szeneink kereskedelmi helyzetét, ezt tartósnak nem mondhatjuk. Mind a mellett is, vagy éppen ez okokból, a fulyossá vált kőszénkérdés helyes mederbe való terelése vagy lokális megoldása érdekében némely intézkedés evidensen sürgős.
A kőszén árára ^egyik fótényezö-ként a vasúti szállítási dijak hatnak. Ezt a tényezőt tehát akcióba kell helyezni iparunk és kőszéntermelésünk érdekében. A hazai vasutak előzékenyek voltak eddigelé is. De ez normális körülményekre vonatkozott. Mostanság azonban állapotaink abnormisak.\'lly viszonyok rendkívüli eszközöket igényelnek. Ezek legfőbbje a szénszállitási dijak jelentékeny csökkentése s a szénforgalom-nak minden rendelkezésre álló berendezéssel való leküzdése.
A szén árának magassága mellett a fuvardijak nagysága természetszerűleg érzékenyen érinti az ipart, mart legfontosabb termetééi eszközt drá-gitja. A széns/.állilási dijakat tehát redukálni kell és ez által enyhíteni a szénárakat és a szénhiányt. Erre a modalitásra hazai különleges viszonyaink közepette külöuösen szükség van, mert — többek között -j- az északi vagy erdélyi részeken termelt szenek eddigelé nagyobb távolságra verseny-, tehát szállitásképesek nem
voltak. De .indikálva van iparunk jelen állapota és fejlettsége mellett. A nagy német, francia stb. ipar mostani virágzása mellett, bármilyen baj-is reájuk nézve a szén . magas ára, elviselik az ebből folyó- hátrányokat, Azonban iparunk éppen most nem képes a fogyasztókra áthárítani a nyersanyag áremelkedését, mert a belföldi szükséglet és a kivitel egyaránt lanyha. Az üzemköltségek emelkedése ellenében, tehát megtérítést nem kap. A szénszállitási dijak leszállítását e szerint a viszonyok erősen követelik és ez elöl elzárkózni nem lehet Ezzel az intézkedéssel lehet remélni, hogy a külföldi \\szén fogyasztására utalt iparágak szükségletüket telhető szabályossággal fedezhetik, főleg most, mikor a téli időjárás folytán a magánfogyasztás is még igen jelentékeny.
A fuvardíj leszállítás szénki vitelünk érdekében indokolt, mert a világpiac árkonjunkturái másképjfen ki nem használhatók. Abból, hogy a kiviteli díjszabások csökkentése iparunkra kedvezótfenül fogna hatni, ez idő szerint tartani nem elehet, mert a belföldi szükséglet iparunk jelzett pangó volta miatt nem. élénk, fölöslegünk van és igy ennek értékesítésére minden eszközt meg kell ragadni. Ily viszonyok állandóságra ugy sem számithatnak s igy vajmi kérdéses, meddig fogja szénbányászatunk ezt a helyzetet kiaknázhatni.
A másik említett követelmény a forgalom gyors lebonyolítása, mely a bányatermelés rendszerességét és a szükségletünk is pontos kielégítését van hivatva biztosítani Ez a szénnél szerfölött fontos kérdés, melyet e cikk természete indokol.
A kőszénkérdéB acut volta érthetővé tenne számos oly intézkedést, a mire rendes viszonyok között szükség fön nem forog. A jelen viszonyokat rendeseknek pedig nem tekinthetni és igy ezek lehető sanálása fontos közgazdasági feladat, melynek teljesítése elől az illetékes tényezőknek elzárkózni nem lehet.
Az ipar és az iskola.
Iparunk hanyatlása évek óta foglalkoztatja az illetékes köröket, miként-lebetue iparunkat a pangásból kiemelni, és helyébe uj virágzó ipart létesíteni. Ezen cél elérésére a cikkek egész sorozata látott napvilágot, a melyek különféle bangón, de egyforma lelkesedéssel sürgetik a hazai ipar támogatását. Ezen cikkek pedig többnyire azon szempontból iudulnak ki, hogy a közönség a hibád, ar. nem törődik semmit milyet kap: hazait-e vagy sem, jobbat-e vagy a\'em, csak olcsóbb legyen bármily parányi részszel íb. És ebbón nom íb. mondanak valótlanságot; hisz magam ia ismerek oly jó hazafiakat, a kik, midöo egy alkalommal — valószínűleg véletlenül — hazai cukrot vesznek és a másik \' alkalommal már ismét osztrák cukorral térnek vissza, a figyelmeztetésre azt a megszokott, laikus választ adják: „ez jobb 1"
De kétségtelenül van más oka íb annak; hogy mért látunk mi úgyszólván kizárólag, idegen iparcikkeket. Ez pedig nem egyéb, mint kereskedőink elzárkózása" a hazai gyárak elöl. Nézzünk csak be egy mindennapi szükségletet kielégítő \'cikkek raktárába :^egy íüazerüzletbe. A .liszten kivül, a melynek termelésében elsők, vagyuuk, fogunk-e találni más hazaí/Víiártmányt? Alig hiszem, hacsak kevéa gyufát nem, azt íb gyakran csak hazai kz i n b e n. Itt a baj, a melyen okvetlenül segíteni kell, ha azt nem akarjuk, hogy teljesen eloyomjanak bennünket. Kereskedőink maguk Dem törődnek .a hazai iparral, mindegy nekik: hazai vagy nem, csak olcsóbb legyen, hogy annyival többet nyerhessenek. Már
most pártolja a közönség a bazai ipart, kérjen magyar gyártmányt, ha nem kap, mert a kereskedők Baját. — önző — érdekeinek jobban megfelel a gyakran selejtes osztrák áru.
De térjünk át más térre és ugyanezt tapasztalhatjuk^ hogy nem mindenben^ a közönség a hibás. diáksereg, a melynek érettebb réaze örömmel vásárolná a bazai írószereket, mért nem vesz ilyet; mért látjuk mindig — és mindenütt az osztrák cégeket diszleni? Azon egyszerű oknál fogva: mert — nincB. Még tintát csak kap valahogy a hazafias diák, de már mást.... "Na, az már csak vegye nyakába a várost és járjon be minden- üzletet, ba még valami magyar Írószert akar kapni. Mert ez már ritkaságszámba megy I
És ha végigjárunk minden szakbeli üzletet az eredmény mindig egy: ami hazai van, annak kizárólagos árusítását nem tartják szükségesnek, még inkább nem azt bevezetni, a mi hazai még raktáron nincs. ^
Ezen a mizérián kell sürgősen, haladék nélkül segíteni. Félre kell tennünk azt az ósdi nemtörődömséget, azt a közönyt, a mely városunk oly sok szép intézményét alapjában megsemmisíti. Fogjunk hozzá már mi is a munkához éa ne várjunk, a Bült galambra, a mely szájunkba repül. Zala-Egerszegeo mult héten alakult egy védegylet az ipar támogatására és megindítói maguk az iparosok éa kereskedők. Tömörülnek, hogy közös orővel segítsék elő a közös érdeket, hogy diadalra\' segítsék a magyar ipart.
Ezt kell követniök a mi kereskedőinknek! Maguknak az iparosoknak és kereskedőknek kell jó példával előljárni, hisz melyik iparos nem érzi az ^sztrák gyáripar lidércnyomását? Határozzák el, hogy a mennyire lehet kizárólag magyar > n^erslerményeket használnak az iparhoz (bőr) és magyar árucikkek elterjesztését minden tekintetben szivükön visélik, hozzák ezt tudomására a közönségnek éa biztosak lehetünk az eredmény felöl.
Székes-Fehérvárott a főgimnázium tanári kara nemrég elhatározta, hogy a növendékek ezentúl kizárólag honi is-
A hozomány.
— Irta: Kállay Sándor. —
A por magasra ezállt fői az országúton. Kocsi, gyalogos ember nagyobb respektussal tért ki Terneyné előtt, mintha a gyorsvonat azáguldana szemközt vele. De ezt van a ki kormányozza, mig a Terneyné paripája c«ak sarkantyút, korbácsütést érez, zabla ugyan nem reszeli száját. 8 ha lecsukva fartaoá Terneyné pilláit, akkor Bem rojna jobban lova szemére bizva, mert szétbomlott szőke frufruja alól úgyis csak akkor villan elő az a pár apró szemecske, mikor a nedves hajszálakat hátra, füle felé tömöríti a szellő. A lovász jó messzi mögötte maradt. Hiába, a Rózái csak Rózsi I Minek üsse, verje azt a szegény állatot, nyomába ugy oem ér annak a veszett paripának.
Az árokból egy Bubanc kendőt lobogtatott a torka szakadtából ordította Terneyné felé:
— Instálom, álljon megl Méltóságon asszony! Instálom, álljon megl
Mikor mellette elvágtatott Terneyné, még szaladt is utána, a mig tüdeje birta; de hiába, a ló már bekanyarodott a kapun.
A tornác aBztalnál ültek az urak. Férje nem volt köztük. ^ gazdatiözt épen átvette a tollat attr I a magaö sovány úrtól, hogy aláírja az elébe teritett ivet.
— Hahó, tiszt url — Az ügyvéd
visszatartotta tiszt közét. — Még volna itt valami 1
A végrehajtó hátrafordul Terneyné felé, tiszteletteljesen megemelte kalapját b ismételve a becsüs szavait, irta á jegyzőkönyvbe:
— Egy hátas ló, háromszázötven forint.
A tornáccal Bzemben kőoszlopos verandán várta Terneynét anyja. Örőköjen mosolygó, apró kis öregasszony, a ki mindenkinek bő mértékkel méri a tiszteletet. De mézes-mázos hizelgő szavaival, gondoskodó jóakarattal telt szolgálatkészségével nem épen úriasszony benyomását teszi. .Olyan a modora, mint valami émelygős cukor, melyet gyermek édesnek talál ugyan, de felnőtt ember félti a gyomrát tőle. Arca különben a tapasztalt szemet is könnyen megtéveszti. Nagyon jól kell, hogy lásson, a ki a ráncolrkőzül ki^tudj^l silabizálni, (ur-fangOB önzést takar-e az a mosoly, vagy pedig _egy második gyermekkorba hajló kedély nyilatkozása.
— Margitl Margit I Jere édes leányom. Ke zavard az urakat, látod Bzivecském, nagyon kényes dologban fáradoznak.
Terneyné ír" veranda felé fordult, ostorát suhogtatva lassan lépdelt föl a három-négy kőlépcső fokon. •
— Igy kifárasztani magadat I Egészen át vagy izzadva ... Ni, csak ugy tüzel az arcocskád. Majd a vér tőr át azon a vékony finom bőrön.
A mint haladtak át a termeken, Bar-tiné hangja hirtelen ingerültté lett.
— Hát s fiával nem találkoztál?
Látva, hogy nem érti lányá, kire, mire céloz, magyarázólag tette utána:
— Igen, elődbe küldtem, egy gyereket, hogy figyelmeztessen/téged arra, mi történik itt. Minek is kellett éppen most jöunödl — sopánkodott az öregasszony. — Késhettél volna egy negyedórát. Most oda áz a drága állat isi Pedig hogy szeretted? Ugy-e nagyon szeretted? Felírták, onnan pedig ki nom lehet törülni. /
— De mi az, mi történik itt? Én még moBt sem értem, anyám. —
Bartiné elővette zsebkendőjét, végig törülte lánya homlokát, arcát, leomló hajfürteit feje búbjára Bimitotta fel.
— Fáradt vagy kincsem. Én nem is értem, hogy.\' bírod azt a hajszát. Ha tudnád, mennyire aggódom érted, nem nyargalásznál olyan eszeveszett módon. Hiszen lovagolj, lovagolj, de igy ...
— Jól van, jól anyám. De hát beszél-jeo, mi történt itt?~Azt szeretném már hallani egyszeri
— No,\' no, de\' ideges vagy ? Mi tőrtént? Hát nem láttad? — aztán igyekezett megnyugtatói lányáL — Baj íb azl Miért volnék én a világon, ha lányomról sem gondoskodnám 1? Látod látod — folytatta szemrehányólag r— soha sem akartál szavamra hallgatni. Még jó, hogy utoljára mégis caak engedett csacsi fejecskéd az okos szónak! Bizony bizonyl
Mutató ujját feltartotta 8- integetett, mint a hogy gyöngéden kis gyermeket •zoktak fenyegetni.
Margit unott mozdulatot tett Kezébe vette lovagló pBtorát s babrálni kezdett vele. \' 1
— Ej, ne csinálj olyan képeket! Mi lolb? Nézze meg az emberi Soha sem látom egy nyájas mosoljodat! Vagy az az ostoba foglalás bánt? Mit érdekel az téged? Mi?
\'— Foglalás? Elvisznek mindent? — kérdezte palástolat jan izgatottsággal.
— Ej, kis csacsim I A tiedet nincs mitől féltened. Jó helyt van az.\' Látod, Ott van, most raktam vissza oda.
— De anyám! t- vágott közbe Margit — ugy. lesz anyám, mintha örülne térjem tönkre jutásának.
Bartiné tudott erélyes hangon íb beszélni.
— Te-pedig túlságos naiv ábrázatot öftesz Margit. Megérem, az abc re kell, hogy tanítsalak! Hát mit érdekel téged férjed (önkrejutása? Legfeljebb most már elérkezett az az idő, hogy válásra gondoljak!
— Válásra? Elválásra?\'
Gúnyosan utánozVa* leányának meglepetéssel kiejtett ezavát.
— Hát csak nem akarsz itt vénülni 1 Aztán mi keresni valónk volna már itt. Vagy a dobpergést akarod még végighallgatni? Csúnya muzsika az.
Szótlanul álltak egymással szemben. Bartiné aztáu közelebb lépett lányához, Búgva, dé érélylyel, mint a ki teljes igazát vitatja, magyarázta Margitnak.
— Qtvenhat éves trotlí elvesz egy tizennyolc évesMányt. No, hát ezt a
veled töltött négy esztendőt nem íb fizette drágán rongyos vagyonkájával I De elélhet még vagy harminc esztendőt. Látod^milyen bzívósI
— Anyám, anyám — szólt keserű baugon Margit — még sem hiszem, hogy reodjéll^volna ez igy.
Megcsóválta fejét az öreg asszony. Váíán rántott egyet b kezének megvetésteljes intésével mintha azt mondta volna: érdemes ia veled vesztegetni a Bzótl Menni akart, de mégis visszafordult 8 epésen támadt leányára.
— Az nincs rendjén, ha te ellenszegülsz az én akaratomnak I Te ostoba naiv gyermek vagy. Mit értesz az élethez 1? Annyit láttál az életből, mint a mekkora ez a talpalatnyi föld a min-denséghez képest. Én megőszültem, megjöhetett az eazem. Csak van valami alap, hogy okosabbnak hihetsz magadnál. Aztán miben bízol, ha anyád jóakaratában nem7! Ki\\ Méret téged ugy, mint én? Há annak idején útját nem állom gyermekes indulataidnak, hol volnál most, mi? Pesten valami Udvari lyukban főznéd az ebédet férjednek. Hallod, főznél 8 zsírosan, maszatosan várnád kopott, de azért erőizakoB uradat, parancsolódat haza a hivatalból.
— S boldog lennék I
— FrázisI Bolond frázis! Boldog lennék .,. A te boldogságodnak ia megjön az ideje. De az nem olyan szurtos ruhába bujt boldogság leszen ... Ej, tudom én mit teBzekl ,
Erős célzattal a ruha-szekrény felé
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR 3-án.
kolaszereket baszuáljanak és felszólította a kereskedőket, hogy eren határozat teljesítését igazolják. Mily hathatós és követendő példa ez I Az a néhány fillér, a melyet egy-egy növendék hetenkiot apró iskolaszerekre kiad, óriási összegeket tesz ki és hatalmas lökést adoa a magyar iparnak. t ! ■
Ne szégyeljük, hogy máshol megelőztek bedfcüoket, hanem kövessük ar.t a mit követnünk kelh Lehet, hogy ejeinte talán csekély áldozatba íb kerül tflrek-vésüuk, de ezt a csekély, számba /alig vehető parányt nem szabad megvonnunk a hazától, a melynek javát előmozdítani mindeukinek legszentebb kötelessége. ___-rp
Gyilkos miazmáki
(A ponyvairodalomról.)
(hj.) Ériem Tóth Bélának azt a kegyetlenül sok keserű kifakadását, a melyben annyiszor síkra száll a pornográfia ellen.
Az obszcén tárgyú novellák és versek annyira lábra kaptak litteraturánkban, hogy azokat csakúgy, in flagranti, ki-eelejtiteui — fájdalom! — nem lehel.
De nem igerp\'esik szó egy másik szörnyű veszedelemről, a mely gyilkos miazmáival kiirtja társadalmunk egyes — főképpen al-óbb — rétegeiben a nemes érzést,\'a józan itélőtehetséget; a mely a kevésbbé müveit osztályra demoralizáló hatással vay h ez: — a ponyvairodalom. — Mit is értüuk tujbj-donképpen ez alatt a fogalom alatt?
Az oiyan sajtótermékeket, a melyek a kiadóknak tisztességes hasznot hajtanak, a melyek kritikát nem láttak » a melyeknek egyedül való célja az, hogy mentől nagyobb mértékben fogyjanak.
Termé-zetesen csak ugy lehet valamely Mijeiről objektív és" tiszta képzelünk, ha azzal tüzetesen, behatóan foglalkoztunk volna már.
Ebből kifolyólag voltaképpen magámat is vádolom akkor, midőn a ponyvairodalom pártolói felett pálcát török.
Azaz helyesebben csak némi felvilágosítással szeretnék szolgálatára lenni azokuak a rajongóknak, a kik a ponyva-. irodalom mellett, (mint mondani szokásl) jobb és magas/iosabb Ogyhöá méltó kitartással és lelkesedéssel kardoskodnak.
Nem ajánlhatók ezek aj sajtóproduktumok először éa legfőképpen azért, inert a/ kritika, az elfogulatlan cenzúra nem Rostálta ki belőlük az inficiálható bacillúsokat. mfrt anyagát nem olvasztotta meg az ó kohójában, abban a ko hóban, a mely átszűri a nemes, a lélekre épüleleseu ható finom ércet a elválasztja a salakot, a kivetni való elemeket amattól.
ív
Ea ez, kérem megszületendő körülmény I \\
A költő leszáll pegázusáról gyakrao a szenny, a piszok fertőjébe, hogy tanuljon; művészi Géniusza megtalálja és kiszámítja a tátongó ürességet, a mely a trivialitást, az ocsmányságot olyan széles Rubiconnal választja el az isteni eszményitől.
A megedzelt, viharpróbált, erős akaraterővel és csalhatatlanul biztos ilélő-tehetséggel felruházott elme, csak az nyúljon\'Tsz üyen darázsfészekbe; a kinek kedélyén nem hagy nyomot a sikamlós-ság és szentimentálizmuB vegyes világában való barangolás, a ki tul van azon a koron, a midőn a rajongó ábrándozás még la tudja bilincselni az öntudatot, a ki nem fakad airva, a főhős, (vagy hősnő, a szerint, a mint férfi, vagy nő olvassa) gyászos - sorsa felett, a kit a koporsók, a csontvázak, az éjféli rablások és vérfagyasztó gyilkosságok nem terrorizálnak atb. ■>
Mondom, csak^ilyeuek merjenek ebbe belefogni.
Ezekben a regényekben nincsen összefüggés, uiucs logikai láncolat, nincs jellemfestés, nincs enztfaetikai szépség, nincs eredetiség; ellenben van olyan érdekesség. a mely leköt^ betekre az olvahót, (s az ember édee.tnámoriió kéjjel szívja a sok oroUkumot;) a mely Bzótalanná, szórakozottá éa melankhólikussá tud tenni műveltet és műveletlent; van\'egy csomó kétes hirü metraisBe, cbansonette-énekesuő stb., a kik.^káprázatos .szemfényvesztéssel manipulálnak. Van bennök szerelmi kaland quaottin/aatis és egyik borzalmasabb a másiknál.
Ilyen eszközökkel lehet csak — sajna I — hozznférkózni a kevéssé intelligens osztályok szelleméhez.-*?
Ezeket szomjúhozzák, ezeket falják naphosszanti éa ha valaki jóakarólag az elevenflkra koppint, akkpr barbárnak, tudatlannak és Jitteraturás inperitus-nak cimezgetik. ,.
Pedíg .mennyi méreg/Van ezekben a füzetekben I •• • /.
A jó izléát "megrontják, a józanságot kiölik, a nyegleséget és a- fouák előítéleteket balóuiszámra\' gyártják és bizarr felfogást szuggerálnak a lélekbe.
És mindezekkel gémben a haszon (természetesen az ö szempontjukból és elveik szerint) az. hogy érdekes és «ziv-. képző regényben gyönyörködhetnek*. És az ilyen naiv hitü«?k milyen negédesen, mily büszke önérzettel és milyen vakmerő cinizmussal moudják ki lesújtó .véleményüket* a klasszikusokra I
De hát az ilynemű .felfogások" éa .elvek" nyomták erre a korra a .fel-világosodottság" biléláját.
HÍREK.
— Kinevezés. Koller Lajos, aöjtöri lakóst a főldmivelésügyi miniszter a zala-egerszegi járáBra gazdasági tudósítóvá nevezte ki.
— Az iskolai gondnokság elnöksége. A helybeli állami elemi iskola gondnokságának elnöki azéké Eperjessy Sándor lemondása folytán betöltetlenül lévén, ezen tisztségre a f. hó i-én tartott gondnoksági ülésen egyhangúlag dr. Bentzik Ferenc városi ügyészt terjesztették fel a közoktatásügyi miniszterhez kinevezés végett. Dr. Bentzik Ferenc lekötelező modorú, higgadt férfiú, kiváló szónok és & város összes ügyeiben otthonos. A tanítóknak és az iskolaügynek lelkes barátja. Kinevezése a helybeli tanitók, valamint a közönség körében örömet fog kelteni.
— Halálozások. Bő aratása vau a bösz halálnak. A inutt hétén kijutott gyászrovaluokusk a szomorú feladatból; a folyó héten ismét fel kell jegyeznünk néhány halálesetet a fekete könyvbe. Az Inkey család egyik légidősebb taeja, idősbb pallini báró Inkey József, a/förendiház örökös tagja m. hó 26-án éiet\'ének 88-ik évébeu Ibáros-Berényben elhunyt A holtlest délelőtt 10 órakor átszállíltatott az ihárosi plébánia templomba. A diszérckoporsó az impozáns pálmákkal körülvett ravatalra helyeztetett és bal magyar díszruhába öltözött őr által őriztetett. M. hó 29-én déli 12 órakor helyeztetett a családi sírboltba örök nyugalomra. A temetkezést az első nagy-kanizsai temetkezési íállalai rendezte. Koszorúkat tettek a ravatalra: 1. Erőst Miriska Plener. 2. Az iháros-berényi évanc. ogyházközség hálája jeléül; jótevőjének. 3 A nemes lelkű emberbarátnak hálás kegyelettel, FesBelhofer család. 4. Hálás unokái: Józsi, Neszi, Pál, Pista. 5. Felejthetlen jó urunknnk, hálás kegyelettel, az uradalmi tisztség. G. A nagy emberbarátnak id. báró Inkey Józsefnek. 7. Felejthetlen szeretett atyjuknak hálás gyermekei, Pista és Jolánta. 8. Szeretett nagybátyának Inkey Antal Béla. 9. Hálás szeretettel a Kendefy család. 10 Kedvos sógorának őzv. Inkey Zsigmondné. 11. Szeretett Józsi bácsinak .László, Zsiga és Lajos. 12. Kegye-lőttel tiszteit nászurának Eötvös Ágnes./ 13 Hódoló bű barátsága jeléül Z. 0. (gróf Zichy Ödön.) 14. Iloun, Menyhért (Gosztonyi Menyhért és.neje.) 15. SzereVt és hálája csekély emlékéül Kauazli Dezső papnevelő igazgató. 1G. A legjobb hazafinak a csurgói járán közönsége. 17. Alapító elnöknek csurgói takarékpénztár. 18. Tarnócai grfSzécsenyi Ferenc. A család a következő gyász-
jelentést adta ki: Pallini báró Inkey István éa neje Bzűjotett vásárosnáméoyi báró Eötvös Jolánta. és gyermekeik József, Ágnes félteit Hoyos MikBa grófné, ennek férje Hoyoa - Miksa gróf, éa Pál, fájdalomtól megtört szivvel jelentik forrón szeretelt, felejthetlen emlékű atyjának, ipának, illetve nagyatyjuknak Méltóságos idősbb pallini báró Iokey József urnák a főrendiház örökös tagjának.^ halotti Bxentségek ájtatos felvétele ntán f. hó 26-án éjjeli 74!2 órakor,-"életének 88-ik évében Ibáros-Berényben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak bűit tetemei í. hó 29-én déli 12 órakor lógnak Ibáros-Berényben beszenteltetni, s onnét az ihároái családi sírboltba, örök nyugalomra helyeztetni. Az engeaztelő szent mise áldozat f. bó 30-án reggeli 9 órakor fog az ihárosi kegyúri templomban az Egek Urának bemutattatni. Iháros-Berér.y, 1900. január 27. Béke poraira 1 Áldás emlékére I
Lakenbacb József terménykereskedő,suéhai Fiscbel Fülöp lapkiadó veje, m, bó 29-én 36 éves korában elbuoyt. A gyászjelentés icy szól: özv. Laken-badb Józsefné szül. Fischel Irén, a saját, valamint az .összes rokonság oevében fájdalomtelt szivvel tudatja felejthetetlen férjének Lakenbacb József urnák folyó évi január hó 29-én éjjel 1 órakor életének 36-ik, Bbldog házasságának 4-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei f. é. január hó 30 án délután
4 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben őrök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsa. 1900. január hó 29 én. Áldás és béke poraira I
Ugyancsak múlt hó 30-án hunyt el Mair József könyvkereskedői. A boldogult Salzburgban született, 18G9-ben Bzakadt Kanizsára és a Wajdita és Fischel-féle könyvkereskedésekben szolgált. 1891-ben önálló \' üzletet alapított, melyet sok\'szakértelemmel vezetett. Reá nézve Kanizsa lett uj hazája és életének határa. Sirját gyáBzos ötvegyéu kjvül
5 gyermeke Á* igen sok jó barátja állta körűi a m. hó 31-éo végbement temetésén. Koszorúkat tettek le a ravatalra: Felejthetetlen drága jó férjnek és Bpá-nak, bánatos neje és gyermekei. Felejthetlen jó barátomnak. Barátság és tiszteletből Konrád Ágoston Szeretett kar-társuknak FiscLel és Wajdita könyvkereskedők és több szalag nélküli koszorúk. — A család a következő gyászjelentést adta ki: özv. Mair Józsefné azűl. Turecky Hormin a saját, ugy gyermekei József. Tinka. Hermin, Rudolf, Margit. Kata és Palí^ ugy édes anyja özv. Turecky Janka, valamint számos rokonai nevében mély fájdalommal tudatja a felejthetlen jó férj.
gondos apa. teje éa rokon Mair József urnák 1900. évi január hó 29-én d. u. 5 órakor életének 57-ik, boldog\' házasságának 26 ik érében a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványa fv.hó 31-én d. u. 4 órákor fog a 8zent-György vári-utca 577. Bzámu gyáBzbázbao a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint Weszenteltetni s a hely-beli Ifőm. katb. Birkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentJ mise-áldozat febr. hó 1 -örakor 1 fog a helybeli szent Ferencrendűek plébánia templomában a Mindenhatónak vjjemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1900. január b\'ó 30-án. Áldás és béke lengjen porai feletti
— .Iskolák államosítása. Keszthely ről irják. hogy a község elöljárósága az elemi iskolák államosításának kérdésével foglalkozik. Az ebben "az^űgyben legutóbb tartott; értekezleten az eszme általános pártolásra _ talált. \'-I
— Ifjnságl bál. ZalavármeRye arany-ifjunág> - nenf~ tudott beletörődni abba a gondolatba, bogy ez idén ne legyen megyebál. Határozatba ment tehát, hogy ifjúsági bált rendeznek, amely ha a büszke vármegyei bál címet nem veszi is fel, mégis vármegyére szóló mulatságnak ígérkezik. A bál február 24-ikén lész Zala-Egerazegen az .Araoy Báráoy" szálloda termében. A főrendezői tisztet egyházasbüki Derváriis Viktor vette magára.
— Közgyűlés. Cterláo Károly ur Zalavármegye alispánjának 1900. jan. 27-én kelt 2094. számú rendelete alapján a megüresedett ,\'városi mérnöki, az elhalálozás folytán megüresedett városi számvevői és a netáni előléptetések loly-tán megüresedő egyébb állásoknak választás utján leendő betöltése tárgyában 1900/évi febr. 6-án délelőtt\' 10_ órakor a városház nagytermében alispán ur elnöklete alatt tisztujitószéki\' közgyűlés fog tartatni.
— Thea-estély. A Ker. Jótékony Nőegylet meghívóján szerényen thea-"feBtálynek nevezte azt a fényes mulatságot, melyet vfolyó hó 1-én rendezett a .Polgári Egylet" dísztermében. Pedig bátran reá fé\'r a bál nevezel, még pedig nagyon «ikcrűlt bálé. melyen a jó kedv tombolt és tombolázott. A Sugár-utca megélénkült az nap este a robogó hintók sokaságától és a vendégek felvonulása még tartott javában akkor is, mikor a láncot már rág megkezdték odabenD. A fényesen feldíszített terem egyik sarkában voliak kiállítva ízléses elrendezésben a remek tombola tárgyak, ezüst tálcák, servicék, virágcsokrom koaarak és számtalan kedves Bpróság. Az elrő
mulatott. Margit is oda nézett, aztán vállat vont.
— Te peraze nem tudod mennyi.
— Akármennyi, pem éri meg azt, a mibe került Nekem boldogságomba 8 az a szegény ember pedig vagyonát is veszté azért.
— Jab. fiam. másként nem lehetett-Vagy tán azzal kellelt tolna előállanom: vőm uram, az ur vén ember, ha meghal, lányomat innen kiebrudalják. Vagy pedig: vőm uram, az ur azivóa ember, elélhet még harminc esztendőig, de lányom érdeke igy b amúgy. Egyszerűen magam oldottam meg a kérdést.
Mikor hozzá adtalak, akkor már igy eszeltem^ki,- Takarítottam. S ^megtaka-rltottam annyit, a mennyi elég ési neked fényes hozományra, há szerelemből akarsz majd férjhez menni.
— Csúnya megtakarítás ez, áoyám 1 Iokább duzzogva, mint undorral mondta Margit.
— Igy? Ezt érdemlom tőled? Még te beszélsz igy? Aztán ne fájjon nekem 1 — Köay tőrt elő Bartiné szeméből, de a mint látta, bogy ozt észrevette lánya, félredobta zsebkendőjét a egészen pórias mozdulatokkal kisérve kiáltott:
— Megtakarítás háti Egész lisztes-, Béges, becsületes megtakarítási Ne lett? volna olyan matia. bárgyú a férjed HLett volna szemes, férfi l Nézett volna dblga/-utáo. Meglopták azt mások elegetI Te nem loptál, te felesége vagy. Megtaka\' ritottam én a te részedre azt, a mit az ő beleegyezésével ... J\'
— Kicsaltunk 1
— Micsoda, kicsaltunk? — pattHnt fel még jobban\'az öreg asszony. — Hát ba az a ruha tényleg hatszáz forintba kerüli volua és dem nyolcvanba I Mi? 0 sohasem ellenőrizte. Miért nem ellenőrizte?
— Mert kisajtoltuk Jjolőle/8 bizott bennünk ... Brrl
— Miért vett fiatal feleséget? Ki kényszerítene rá? Te, vagy én? S nem veszíthettük volna el épen ugy azokat az ékszereket, a mint mondtuk neki? Nem ? Pedig uz teszi ki t leguaayobb summát. A háztartáion a mit takarítottam, ahhoz épenséggel senkinek semmi közel
— Azt csodálom anyám, hogy\' nem tudta megkapáritani annak az embernek a birtokát is.
Bartiné az asztalra kirakott csipkéket rendezgette b igy nem láthatta lánya összeráncolt szemöldökeit.
— Hát persze! De igy be kell érnünk ezzel. Ez is elég szép iey egy rakáson. Ó majd csak meglesz itt valahogy. Tisztje saját magának. Hej, cwk ne volna lekötve az a birtok I
A mint ott nézegette, rakosgatta a csipkéket, szalagokat, lasBaa motyogoft, mintha csak magában beszelt volna\'y / Az én lányom szófogadó, jó gyermek. Ugy biz\'a. Használ is fogja venni. Ugy biz\'a. E«y pár hét múlva szépen utrakelüok, föl-föl abba a szép városbal Berendezünk egy kis paradicsomot. Nem ott, abban a rongyos utcácskában, hol
a régi volt. Minek? Lakbalunk mi akár a legfényesebb utón. Margit, mindenütt csak Margitról fognak beszélni. A szép Margitról! Körülrajongják a férfiak az én kis tubicámet. Színházban ... jaj a azinházbanl Én ott leszek mindenütt vele. Milyen boldogság lesz látni az én \' kis babámat, miut királynét, parancsolni uralkodni. Majd ez.7*] a vén maflával végez az ügyvéd akKoráig, mikorra szabad kell ho«y legyen kezed. Az én kis madaram csinál egy igazi jó pártit. Hozománya is lesz, szép, szép hozományai Hallod, hallod, édes kis angyalom. Milyen-szép hozományt-kap a te jövendő-rbelidJ
L^ Margit meg8uhinlolta korbácsát a levegőben, aztán combjára ütött vele. Bartiné föltekintett -r- Hová?_/" — Átöltözködöm anyám. Lassan bandukolt át a termeken. A - napsugarak csak gyéren törtek át az ablakokon, melyeket a kerti fák levelei takartak. Itt-ott behajolt egy egy ág a szobába s ha szárnyra kelt egy gyönge szellő, megcsiklandozták a hólyagos üvegeket. A .régi, ódon bulorok fakó színei öszhangban voltak á szürke fallal, melyen az ingaóra is álmosan. lystán -ketyegett. Nyomasztó csönd feküdt az egész környéken, annak a néhány madárnak csicsergése is valshonnan a kert közepéről hangzik el idáig.
Margit férje Bzobája elé érve megállt. Előbb tétovázni látszott, do aztáo bát-
ran nyitotta föl az ajtót. Terrieyt meglepte felesége látogatása. Fölugrott a Bzékről, melyen élőbb töprenkedve Olt.
— Édes Margit, milyen szép dolog, hogy itt is felkeres.
— Öljünk le.
Két széket lett Terney egymás mellé s azokon foglaltak helyet
Terney nem mert kérdezősködni. Jó ideig várt, hogy magától szólaljou meg felesége. Közben-közbeit beszédre uyilt ajka, arcizmai meg-meg ráodultak, de mintha jobban meggondolta volna magát. mégitf csak hallgatott. Lelkére valami intenzív fájdalom ömlött s ha lopva feleségére tekintett, lehajtotta mindjárt fejét 8 szemeit összeszorította.
— Margit, Margit, megbocsát-e nekem?
r- Én, én bocsássak meg? Miért?
— Hát nem bántja ez a mni eeet? Ez a nagy csapás?
Arcát tenyerébe temette s ugy könyökölt térdeire.
— Könnyelmű voltam. Rosszul gazdálkodtam, rosszul költekeztem, Margit, mosrönro a lemondás vári Oh, menynyire fáj, ok mennyire fáj nekem I Tud-e lemondani?
— Saját magáért nem aggódik Terney, csak én miattam?
— Édes Istenem I Hogy is kérdezhet ilyent?
Nyelve megoldódotts hosszasan, szépen, igaz ezivböl jövő őszinteséggel beszélt arról, hogy mi okozhat neki aggodalmat 8 mi képezheti az ő boldogságát.
— Ha aggódom, csak Margitért a«-gódhatok a önzésein pedig csak áz, hogy Margit megelégedett boldogságában találhassam boldogságomat. De már végfry. vége. >-
Margit kiejtette kezéből az ostort. Lelkében valami undort kezdett érezni maga iránt. Egy perc\'alatt mintha megvilágosodott volna elméje, most látta csak tiBztán abban a szerepben magát, melyet játszott. Nem merte szemét felnyitni, nern^ mert mélyebb lélekzetet venni, megmozdulni, megnémította, meg-bénitotla az önvád, a bűntudat. Szivéig hatott annak az embernek bocsánatot kérő .hangja, a ki öt magához jobb létbe emelte s a kit ő tönkre tett. Eszébo jűtott az a Bzámtalan gyöngédség, figye-lem^melylyel őt elhalmozta a eszébe jutott az a sanyarú állapot s az a kétséges jövő. mely előtt régente állott. Aztán eszébe jűtott, ha \\ most megint an^rja szavát követi, mily megmérhetetlen fájdalmat okoz aonak az embernek, a ki mást, egészen mást érdemel tőle.
Margit erőt vett magán, fölállott s férje kezét gyöngéden elvonta arcáról.
— Nem kell nélkülöznöm, Terney. Megintvisszaesettelőbbi izgatottságába.
Arcát elfutolta a vér, szédült, szemeit földre Bütötte.s a hangja is reszketett, a mint dadogta:
— Van hozományom. Megtakarított hozományom, önt illeti, igazán önt illeti — férjemet
„Henneberg
Csak akkor valódi, ha kőmtlen tőlem rendelik
fekete, fehér éi ixinei krtól Ufrt«5 krig méterenklnt — egéis ruhák s blooioknik valót — Mindenkinek póltabér és vámmt-n-leien, htihoi izállitra. Mioták póiufordultival kQldetoek.
HENNEBERG G., seimiaros, Zürichben.
Cí. éa kir. udrari-lsillitő.

XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A.-LA I KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR 3 íd.
szünórában történt meg a tárgyak ki-sorsolása kifogyhatatlan vidámság és jókedv közepette. Szóval az est minden tekintetben sikerültnek mondható éa ennek a farsangnak legfényesebb bálja. Az elaő négyest 52 pár táncolta. Jelen voltak: AHszonyok: Á6elnő, Anhoffer Gyuláué, öít. Asztalodé, dr. Bentzik Ferencné, Bartos Béláné, dr. Berecky Viktorné, Bogenrieder Józsefné, Csiga-házy Antalné, Czérna Istvánné, Csóka Náodorné, ÍQ. Deutsch Lajonné, Deák I\'éterné Fohér Józaefné, Faragó Lajosné, dr. Fodorné (Pacsa), Fiálovics Lajosné, Frivisz Károlyné, Geocayné Tassy Mariska, Geial Viktorné, Goldbammer KAiolyné, Horváth Jánosné, Hitzelberger Mátyáané, Jaeger Ferencné, Josipovics Milivojné, Katzenbach Józsefoé. Kohn Adolfné, Ku-hár Ferencné, Király Liazlóné (Kecskemét.) Kálovica Lajosné, Knaflus Mihályné, LlchtBChein Pálné, Leitner Ödönné, özv. Lenkné, Lenk Józsefoé, Mantuano Józsefné, Marzaó Tiborné, Mayer Károlyné, Maároé, Belua Milly, Miltényi Sáudorné, Mikoaa Gézáné, Nagy Dezeőné, Nagy Valérné, Nyuü Györgyné, Ötvöa Emilné..Poredua Antalné, Pongrác Adolfoé, dr. Rothrcbíld Samuné, Riedlmayer Károlyné, Sauer-raann Mihályné, Sebestyén Lajosné, Saller Lajosné. Segercné Fesaelhoíer Paula, Szalay Sándorné, Stirling Sándorné, Staab Józsefné, Török Ambruszné, Tinagl lajosné, dr. Tuboly Gyuláoé, Unger Ullmann liiekné, Valigurazky Anialné, Veber Károlyné, Vidor Samuné, Weisz Emiiné, Weber Pálné. Leáojok: Bartoa Iréo, Bartos Szidike, Czérna Irén, Dávid Irma, Dessewffy Emília (Vése): FarkaB Vilma, Fiálovics nővérek, Fodor Gabriella (Tab), Hitzelberger Károlin. Horváth Mici, Katzenbach Ida, Kraft Nóra Koloisa Ida (Gráz), Köhler Nina, Kaáo Irma, Knapp Erzsi (Nagy-Atád) Mikoss Melani és Hedvig, Mantuano Janka éa Mariska, Maaznyák Roza, Mester k. a., Nagy Ella, Pongrác nővérek, Pirhan Hanny (Gráz), Riedlmayer Emilia, Sauermann Irén, Segerc Kata éa Betta, Sebestyén Kata, Seiler Hermin (Ruszt,) Szalay Jolán, Szabó Gizella, Scbwartz Margit (Péo). Stirling Ella. Tőrök Málvin éa Ferike, Tasay Hona, Varga Gizi, Wirius Karolin (L.-Tomaj), Woiaz Irma.
— Koszorntpótlő adomány. F. évi junuár hó 29-ön elhunyt Lakenbach Józnef kegyeletének jeléül, koszorutpótló adomány befolyt: Fiscbel család 10 kor., Strausz Sándorné 10 kor., Hofmann Gyula éH neje 10 kor. Lakenbach Oszkár 10 kor., Lakenbach Jenő 2 kor., Mark-breiter Lipót 4 kor., K^inor Gyula <2 kor. Öászeaen 48 kor.
— Villamos világítás Tapolcán. Tapolca nagyközség a villamos világítás berendezését tervezi. A Ganz gyár villamos osztályáoak főmérnöke Fiinda Nándor több napig Tapolcán tartózkodott a viszonyok tanulmányozása végett. A közönség lelkesedik ez ügyért, de megvalósulásában amint értesülünk — kevecen bíznak.
— Országos tásár. A hétfőn, január 29-én lefolyt országos vásár a városban a lucskos idő miatt nem okozott valami élénk forgalmat. A mit az a körülmény is bizonyit hogy mindössze egy vásári tolvajlás fordult elő, melynek tettesét nyakon ia caipte a rendőrség. — A Sáncban megtartott állatvásár a felhajtott szarvdBmarhaállományt tekintve nem mondható sikerültnek, mert csupán 1400 drb hajtatott fel, a lóvásár azonban, a trunavali háború befolyása alatt feltűnően élénk volt. A vidéken ugyanis szerte híresztelték, bogy az angolok a burok elleni báborujokra erősen vásárolják a lovakat. A gazdák nem ismervén a hadi fogságba került angol önzrérek esetét, aligha hitelt nem adtak a hírnek. A mennyiben jóval több lovat hajtottak a vidékről, mint a mennyit b téli vásárokra máskor felhajtani azoktak. Körülbelül 800 darabot. Angolt persze nem lehetett látni, a lovak nem is keltek, de a szarvasmarhák körül elég élénk volt a vételkedv.
f — A kereikedelemQgyl miniszter Ullein Józsefoek, a soproni kereskedelmi és iparkamara elnökévé. Lenk Lajos és M eller Ignácnak alelnökökké történt megválasztását megerősítette.
— Csrneral búcsúztatója. Az .Irodalmi éa Művészeti Kör" által rendezendő húshagyó keddi mulatság méltán fog sorakozni azon élvezetes estélyek közé, melyek XX. század elején az emberiség kíváncsiságát fejkelthetik. Mint biztos forráiból értesülünk, a hirea pécsi dalárdának egyik legagilisabb tagja, ki egyszersmind a .Pécsi Napló* belmunka-társa Hakach Lajos, ezen estély aikerá-nek emelésére szintén közre fog működni. Böhm Emil, mint a kör dalárdájá-
nak karnagya, fáradhatlannl buzgólkodik a minél élvezetesebb és változatos müaor összeállításán. Városunkban éB a vidéken is ezen estély iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul és nagyon érthető, mart az állandó női kar, városunk szépei ezúttal önálló számmal fog Bzerepelni.
— KöszÖQotnylívdEltáa. Mindazon egyesületek, testületek és egyesek, kik felejthetlen jó féljem elhalálozása alkalmából, mérhetetlen fájdalmunkat koazoru ajándékaikkal, részvét nyilatkozataikkal, vagy a gyászszertartáson való megjelenésükkel enyhíteni iparkodtak, fogadják ezúton legmélyebb köszönetünket. Nagy-Kanizsán, 1900. évi január hó 24. Ö*v. Krippal Józsefné és családja.
— Köszönetnyilvánítás. A n.-kani-zsai r. k. fógimn. ifjúságának a szegény tanulókat gyámolító segiiő-egye-tü-lete javára január 24-én rendezett hangversenye alkalmával íelülfizetni nz«$eg-kedtek: Karczag Mván 20 kor., X. 20 kor.. Farkas Jó<«ef kegyesrer.di kormány-segéd 16 kor., Belus Lijos, Sebestény LajoB, dr. Pachinger Alajos, Reik Gyula, dr. Rothschild Jakab," Weiser József, alsódömborui Zalán Lipót János 10 — 10 kor., Harkányi Ede, Scherz Rikárd, Wittinger Antalné 9—9 kor., Blumen-scbein Henrik, dr. Tripammer Rezső, dr. Viola Ignác, özv. Zadubánszky Lajosné 6 — 6 kor., Blan Lajos, dr. Hauser Jáno?, dr. Simon György, püspöki titkár 5—5 kor., Asztalos Béla. Éderer Manó, Saller Lajos, Schwarz Sándor, ifj°Wajdit» Jó/sef 4—4 kor., Marton éa Iiuber, Práger Béla 3—3 kor., Mair Józael, Simon Gábor ügyvéd Bognár L-tváu, G.-töttner Géza, Ulentzel Rezső, N. N., Tótb György, 8tirling Sándor. Bettlheim Győző, dr. Rosenberg Mór. Eperjessi Gábor, ifj. Blau Károlyné, Gártner Vilmos, Révész Lajosné,N. Nn Sommer Náthán, Cseszuák Miklós, Ciillag Lajos, N. N., Kaufmann Mór, Bogenrieder József, özv. Fischel Fülöpné, dr. Parányi József 2 —2 kor., Grosz Albert, Blau János, X y, dr. Nagy, Steroeck Zsigmond, Keller Mátyán, Pran-berger Rezső, N. N., dr. Neumann Ede, X N. N.. Rosenberg Ernő, Schless Antal, Magasházy Mihály, Deutsch István 1 — 1 kor, N. N. 20 fill. Összesen 275 kor. A nemesszivü adakozóknak köszönetét nyilvánítja a nagy-kanizsai róm. kath. főgimnázium segiiő egyesülete.
— A temető tolvaja. Sipoa Ferenc balatonfüredi lakói) nagyon szegény ember; nem tellett neki tűzifára. Kijárt tehát zord, sötét téli éjszakákon a temetőbe a a korhadt airkereazteket ellopkodta, hogy befüthesseu velük didergő családjának. A tolvajt már jó ideje keresték, de Sipos ügyesen végezte dolgát; nem tudták rajta csípni. A minap a airáaóunk munkája akadt. Délután megásott egy airt, amelynek lakóját másnap temették. A keresztlopó újra a temolöben járt és\'a sötétben beleesett nz uj sirba. Sipos Ferenc annyira megijedt, hogy önkívületi állapotban reggelig feküdt-a tarban, ahonnét a sírásó húzta ki. A tolvaj ijedtébeo-állitólag megnémult.
— Honoló szolga. Cser ni Józaef háziszolga f. hó 3 án reggel ellátogatott Brüller Albert izr. kórházi fölügyelőhöz és ott cselédjével rettenetes lármát csapott. Brüller kiment, hogy megtudja a lárma okat, s a csendzavaró szolgát rendreutasítván, távozásra akarta bírni. A duhaj legény azonban erre kést rántott éa Brüilert nyakáu éa oldalán két szúrással Bulyoaan megsebesítette. A rendőrség letartóztatta a késelő legényt.
— VlzI cipó. Mangold Gusztáv, a Budapesten bzékelö balatonvidéki kör háznagya, ki már régen fáradozik a vizi aport terén, vizi cipőt talált fel, mely-lyel akár a korcsolyával a jégen, vagy hócipővel a havon, óriá»i rohamban le-bet a viz felületén előre haladni. — A>vizi cipő biztos éa olcaó szerkezeténél fogva rövidesen közkedveltségnek fog örvendeni, miáltal a vizi Bport egy eredeti, nj, kellemes és testedző sporttal fog szaporodni. Egyúttal felemiitjük. hogy Mangold jelenleg egy önműködő mentő öv szerkezetén dolgozik, mely ha beválik, megbecsülhetetlen szolgálatokat fog telje-siteni a bajókon ób a partvidékeken.
— Tüzek. Zala-SzL-Péterur községben f. hó 24-én este 7 órakor kigyulladt Salamon János földmivesgazda lakóháza. A gazda felesége gyermekágyban feküdt éa észrevéve a feje fölött nyaldosó lángokat egy azál ingben kimenekült a hideg estébe. A szerencsétlen asszony annyira meghűlt b az ijedtaég annyira leverte, hogy másnapra meghalt. A tüzet egyébként sikerült lokalizálni. — Tüz ütött ki folyó hó 1-ről 2-ára átmenő éjjel a Rákócr-utcában. Leégett Szabó Ferenc ács zsupptetöa háza, a teljes szélcsend éa a ködös, nyir-
kos idő a tüzet lokalizálta, ugy, hogy a kigyulladt házon kivül semmi Bem égett el. A tüz keletkezésének okát lapunk zártáig nem sikerült megtudni..
—I DnhaJ legények. Január 31-én szállították be kocsin a helyi közkór-házba Tóth Jáno3 szent-péteruri foltozó csizmadiát súlyos fejsebbel. A Bebesült ugy adja elő a dolgot, hogy az országos vásár; napján a Sárszeg község mellett levő „Lapi* csárdában is bangosabb volt áz élet mint máskor éa borközben különféle nézeteltérések léptek előtérbe; Caásizár Ferenc sárszegi béres aztán annyira argumentált kézzel fogható dolgokkal, hogy végre egy tele literes üveget vágott Tóth János fejéhez. A fej léket \'kapván, tulajdohosát azért Rzálli-totta be a község,. hogy itt majd befoltozzák. Folytatása következik a biró-aáguál.
—\' Anyakönyvi statisztika. Városunkban ezeu év első havában a szüle-téc-ek száma 73, mu!t évben 63, ezek közül törvényes házasságból 33 fiu és 26 leány, házasságon kivül 8 fiu éa 6 leáoyj született; a halálozások száma 50, m. évben 56 éa pedig 32 finemü én 18 nőuemü és igy a természetes szaporodás köze| 50%i a ra,*lt évihez képest pedig 22°/J~kal kedvezőbb a születési arány, a halálozás is 12% kai kedvezőbb; házasságkötés céljából 60 pát- jelentkezett, m. éivben 46. bázahságot pedig 46 pár kötött, m. évben 40, e tekintetben is az emelkedés igen kedvező Vegyes házasság csak 1 cselben köttetett éa pedig. róm. kall), férfi izraelita nővel.
A boldog aggkor.
— Szentesi levelezőnktől. —
!
Az élet rendes körülményei között, örömet i boldogságot inkább érez a gyermek, kinek játéknál egyéb gondja nincs, mint akár a* ifjú, ki szomjúhozva keresi korinak örömeit, vagy akár a férfi, ki mnnVáját sxeretí s annak gyümölcseit éUezi. Leginkább sajnálatra méltó bizonyára at, ki elérrn az aggkort, szeretteinek ragaszkodásában is csak akkor gyönyörködbetik, ha egészséges Valóban különösen ebben a korban olyan kincs az egészség, melyre ugyan jól kell vigyixni Ha valamely eset loly-Un elresztjok egészségünket, mily boldngsig, ba, njra föltalálhatjuk ■ tnily megnyugrás ax élet még hitralető napjaira. Vigyáznánk kell, h igy egésiségünk nagy ráxkódtatásoak ne legyen kitéve; a legfontosabb elővigyázat! rendszabály az, bogy rérüok tisztaságát, erejét megőrizzük. Csak akkor tudank a betegségeknek elicntállni, melyeknek nagy hatalmak van ai elgyengült szervezeten. Csak a vér ereje biztosithat, egészséges aggkort gyengeség nélkül. A bánat, szomorúság, mely mindenkinek sorsa nem győz te oly gyorsan s könnyebben elviselhetővé teszi a lelki és testi szenvedéseket, A vérnek egy hsulmas helyreállítója bámulatos eredményt ért\' el gyermeknél, iljunil és öregeknél. Elmondjuk Berényi Istvánné úrhölgy (Szentes) esetét,!ki oly nagy korban is vissza tudta nyerni vir\'ágxó egészségét. I — Jóllehet előrehaladott korú vagyok — irja — a Pink-| llalákat olyan eredménynyel alkalmaztam, a minőt hatvan éves korom mellett már igazán nem reméltem. Ma igen jól érzem magam és boldog vagyok, ha önt fölhatalmazhatom soraim közlésére.
A Pink-pilnlák, mint a vér legjobb helyreállítói, minden a vér gyengesége által létrejött betegséget a legnagyobb sikerrel gyógyítanak. ,Ilyen a vérszegénység, a sárgaság, idegbeteg-,\'égek, gyomor- és bélbajok, reuma és ixom-; gyengeség. A Pink-pilnlák kaphatók Magyarországon a legtöbb gyógyszertárban. Egy doboz ára 1 frt 75 kr. és hat doboz 0 írt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Budapest, Király-atca 12.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— B. L. Köszönjük. Alkalom adtán közöljük.
— 8. I. Sok lud disznót mar, mondja a közmondás. Tessék a harangokat félreverni, ha nagy az égi háború. Nehéz az érdtkpárt győ-selmi szekerét felfordítani, különösen, ha egyedül áll. Azért jó lesz meghúzni a vészharangot.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
Jan. 26-tól íebr. 2-ig.
Magyar József földmives Teréz. Satt-ler Lajos bíztositási-Qgynök Andor. Atrek László földmives Sándor. Snefl György löldmives Rozália. Bolf Károly földmives Katalin. Kamper Ferenc kőmives Gyula. Bagonyai László földmives Julianna. Simon László földmives László. Roseofeld Ede kereskedő Imre. Horváth László földmives László. Szabó Erzsébet caeléd Mária.
Haláloziaok: ^
Jan. 25-tól íebr. 2-lg.
Lőrioc Mária rk. 2 éves difteritisz. .Takács Béla rk. 11 hónapos tDdőhurut. Benkő György rk. 5 hónapos ránggörcs. Kis Juli rk. 65 éves városi szegény, vizkór.
Neubauer Karolin özv. LaBkovlcs Józseféé 75 éves rk. végelgyengülés. Nagy Eroő rk. lő napos ránggörcs. Andrí Rozália Németh Andrásné rk. 75 éves végelgyeagQlés. Lackenbach József izr. kereskedő 36 évea tüdögü-mőkór. Mair József öreg 57 éves könyvkereskedő gégegQraŐkór. Péteríy Ilona rk. 12 napos gyengeség. Fekete Józbbí rk. déli raauti pályaőr 60 éven - agylágyulás. Kálmán Károly koldus\'65 éves flgyszélhQdés. Oláh Kati rk. napszámoanő 60 éve3 szívbaj.
Házasságot kötöttek: .
Jan. 26-tól febr. 2-ig.
Gödinek László szobafestő Gödinek Annával. Vas József napszámos Tóma-^, sích Rozáliával. Marton L,ászló napszá-\\ mos Horváth Rozáliával. Dani Jánosi napszámos SáBvári Katalinnal. Bedenek! János napszámos Vadá*z KataliűnaU Kalouis József napszámos Kosztján Apollonéval. Tomasics János napszámos Horváth Rozáliával. Peteekovács Ferenc bognár mester Kíb Julianna, Mihalec József földmives Imre Julival. Neumayér László földmives Szmodics Katalinnal. Kanetnár György földmives Jámbor Annával. Vajda János kőmives Kálovics Katalinnal. Zigri József földmives Törő Jnlíával. SQtő Imre munkás Virág Erzsivel.. Dr. Biró Benedek Budapestről államrszámellenőr Joung Ilonával postamesternő, Molnár György kőmives Begéd Kahnics Erzsébettel.
Szerkesztőség : Dr. VillAnyi Henrik, felelő* szerkesztő. I Kiadó: ///. Wajdils József.
VEGYES.
— Sok évi megfigyelés. Emésztésgyengesé-geknél és étvágyhiányoál általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-féle seidlitz porok" bizonyultak a legsikerebbeknek a többi szerek (ölött, mint gyomor erősítők és vértisztitók. Egy doboz ára 2 kor. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udr. szállító által, Bécs, I. Tuchlanben 9. A vidéki gyógy, szertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttér*)
Köszönetnyilvánítás.
Boldogult Jérjem .elhunyta alkalmából barátaink és a n. é. közönség nz igaz részvét annyi tanujeleivel törekedtek bennünket gyászunkban megvigasztalni, hogy képtelenek lévén egyenkint köszönetet mondani, ezúton nyilvánítjuk h$lás köszönetünket barátainknak és a n é. tö-zönségnek |\'
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900 jebruár 3.
Özt. MAIR JÓZSEFNÉ és családja.
Vese, hncrybólyat:, hugydora és a köflzvénybíintalinatc ellen, továbbá a légfcó-^és emésztési szervek hurutos bántaltnairiií!,orvosi tekintélyek általa Llthion-forr^s
SALIÍATOR
sikerrel rendelte Ibbz. llnnyhajtó hatóan!
Kellemes iz5! \\ JíuonjeD emésitbető
Kapható áarányvizkereskedéseklien és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
•) Az e rovat alatt közlőitekért nem válla) felelősséget a szerk.
HIRDETÉ S E K

A szőllőtelepek befecslteiulezésélicz,
valamint a ^yfinifilcsfákat Károsító rovarok,
továbbá a szsgecs ós tormánca teljes kiirtására
Mayfarth Pli, és társa fóle
-szabadalmazott -
r ÖMtftKÖBŐ TE3
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
99
feoiktndii a legjobbaknak bizonyultak, a melyek izlvaltyuzá* \'nélkül a folyadékot SonQkBdélig a növényekre permetezik. Ezen fecskendőknek »ár sok ezerre aenó példánya van alkalmazásbaa és tzinei elismerő bizonyítvány igazolia ezeknek elvitázbatlan kiválóságát minden más rendszerrel szemben.
A legjobb vetögépek,.
Mayfartü PIl és ísa Mabb szerkezem
„AGRICOLA"
(tolóvetőkerék-rendszer) vetőgépei. • Mindennemű mag- és különböző, magmeny-[ nyiség számára, váltókerekek nélkül, dom-I bon, ava^y aikon, a legkönnyebb járis, leg-i nagyobb tartósság és mind a melleit a legolcsóbb ár által tűnnek ki. A lehető legnagyobb munka-, idő- és pénzmegtakarítást teszik lehetővé. XOISaleguiégeket széna, éa sxataapréaek- kézi hatználalra, knkorloa ■orzss-lók, cséplőgépek, |árgányok, gaboBaroaták, lrlearök. ekék, hengerek és boro-nákbai a legújabb rendszer éi elismert iepjobb alkotás alkalmazása mellett gyártanak és asátiitanak
MAYFARTH PH. és tsa
ri- éiplür. kix. iubftd.Im.xou mcsöRatdii^gi gép^jirak
l BECS, II. Tiiborstrassc TI., ^fir-—
löbb, mini 400 arany, tnOst éa broivcértmmtt kitüntetve. — Kimeríti árjogyztkak la •llmeri. gklrilik klvámtn Ingyen klldetaek. — üíprleelők t» lemé.teUdok lükolmuUtiiik.

XXXIX. ÉVFOLYAM.
1900. FEBRUÁR 3-án.
ashqjió lalxlac^ai
Epilulák hasonló készit-ményeknél minden tekintetben feljebb becsGlendők; — mentek minden flr-Ulmas anyagoktól, u altesti szerek bajajníl legjobb eredmáoyoye! használtatván, gyengéden basbajtók, Yértisztitók; W gyógyszer eetn jobb, s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
székszorulás a legtebb betegségek (orráaa ellen. — Cukrozott külsejük Tégett míg
gyermekek is szívesen. Efy 15 pllnlát tartalmazó dobói 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlnt tartalmazó, csak 1 frt 0. «.
ív/51 AV k C I Uttailaoklíl kallMlon ó.akodjuok. Kérj»"k bitiroiotlan ífiJ\'UY flo! Xenaieln Flltp Imah^td labdacaait. Valódi ciak, ba jj miodi\'o dobol törvényileg bejegyzett rédjegytlnkkel pirolfeketa nyomta-
Neuatein FM8p ha»hn|tó labdacaait. i törvényileg bejegyzett védjegyünkkel -
tiaban .Sieut-Llpól" éi „ieuateln FÜWp gjogyazeréaa" atUriiial »an ellitva. A kere.kedolmi lórTényaaóklleg ttdcu caomegjaink aláiri-mokka) van elüli*
N E U S%T E I H FÜLÖP
. __________.Sieot-Lipóthoa\' címzett gyógjiaerUra
T"T \' W1K.V, 1., Flankengaaao 0.
Q Raktár Nagj.Kanialin: BELtS LAJOS él ItKIli GSULl gjógylzerílzeknél. oaDoooooaoooooooDooooooQoooDOOűQaaQOOooooDOO
□DooooQcioooocooooooooao^QDOoooooooannooooaoc
8 1
Caak akkor valódiak. ha mindegyik dobol Moll A. vódjogyöt és
alilriaát tünteti fol. A Hiti A..réll Satdlltz-parak tartól gyógybatiia a legmakaciabb gyaaur* al-taatbáatalBBk, gyomorgörca él gyomorliét, rOgaOtt iriknkldáa, mljbántalorn, vér talaláa aranyér él a legknl^oböiöbb aSI betagatgek ellen, e Jelel hfciinerork éitiied.k óta mindig nagyobb vllerjedéat azenett. — Ari egy lapeoattall ara-
datl dilnaik 2 kar Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
SOLr-FÉLE FRANCIA
° akkor v.lódi. Z\'ÜJX\' a\'Ti\',
D v^fraaozlt borszesz éa sö nevezetesen mint fá|dalooíosillapU6 bedörziílfcal - azer 2 jajkösaTény, cíoí és a meghűlés egyéb köretkemóayeindl legiamcretesebb népsxer.
0 £\'_ Egy tnozalt aradat! flvag tr« I kor. 80 flll.____
| MOLL Gyermek szappanja.
01 Legfinomabb, legújabb módirer izeriut kélzilek gyermek él hölgy axappan n a bir ekazarű ápaláiára gyimlkek íi falnitlek ráaiéra. g; Ara darabaaklat — 40 flll. öt" darab — I kar. 80 üli. Oj Minden darab gjermek-iiappao Moll A. védjegyével van ellitva
o; " FI szétküldés:
□j Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szallitö által,
oí Bécs: Tucblaubeo 9. az.
■ ! Vidéki megrendaléiek naponta poitautAavét mellett leljeiiltetaek
o A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával h Q védjegyével ellátott készítményeket kérni.
H Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
5aooűooaöaooo5Qa5aj5o5ia;cK30QOOOonaDoóbaooaaö


r^iS
íraÍ esi
A Kel«tl-féle cs. éa kir. sx&b. aérv-köt6 a legtCkéleic-eebb exen nemben, \' nem csúszik, nem gyakorol kellemetlen nyomást és el-tárolitj* az eddigi sérrkölök biinyit.


Gyárambaa (alapitutott 1878.} kéazDIoek ezaa-klvDI: mölkbak. műkexek, járó- éa nyojtó Répek, pgycnestartók (fleiaiog-féle readaxer). ortbopKdiai fűiök. baakötík, görcaérharjmyik éa mindcofélf gummiiruk urak és hölgyek résiére. Kagreadeliaeket poatoiao éa dlakriten eazkSzSI:
T717T T7TÍ T 0rT0* aebéaxey l\\.LLEi II J. mű- éa kítöaxer ^Lron. Budapcaten, IV., Koronaherccg-utca 17. Nagv kf-jte» árjegyzék ingyen éa bérmentve.

WtjdiU József könyrnyomdájiban Nagy-IUnUsin.
HflGYKAHIZSft, 1900. február hó 17-én.
7-ik szám.
- XXXIX. évfol.a
Elöfizeténi Ari
Egcst é»re __ . .10 kor. — 611. Kél érre . . . í> kor. — fili. N egy filé vre . . 2 kor. í»0 fill. K^\'jrpn scám 20 011. HIRDETÉSEK 5 h««álio* prtiimrban lí.májotlixor 13, i minden loriblii sorén 10 fill.
NYÍLTTÉ RBEN
petit loroüként 20 fillérért »étotneV fel. Kincstári illeték minden egyei hirdetésért 60 fill. fiieiendö.
ZALAI KÖZLÖNY.
A Isp nellemi réixét illető minden kOtlo-mény & felelőt ixerkeiitó nevére, az anjiRÍ részt illető kőt-lemények p--dig a kiadó né»érc címzetten Nftgjr-Kantrsára bérmentve intézend&k.
Bérmentetleri levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok ilsszanem küldetnek.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,- a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,- r .katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,- nagy-kanizsai külválasztmányának-hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
pillanatnyi segélyt, a mely az iparosok részére megrendelés alakjában, kijot, mint inkább annak az elvnek diadalrajutását látom én, mely gyenge lábon álló iparunk támogatását, meg-erósitését célozza. Elég egy ilyen iulézkedés a felsőbb, mérvadé köröktől, a a jé ügy egy hatalmas lökést\' kap elére; felébreszti iparosainkban a munkakedvet, megerősíti a jobb jövő reményébe vetett bizalmat és a társadalomra morális pressziót gyakorol, mintegy utasítva ótj hogy állítsa fel minden magyar ember szivében a vámsorompékat, ha már határainkat elzárni nem lehel 1
A társadalmi akció a maga teljes erejében már kezd megindulni. Az ország kereskedelmi kamarái lázas munkálkodással agitálnak a magyar ipari érdekek mellett. Befolyásuk következtében megalakítják a kamarák területén az „ipari véd-szövet-ségeket" a melyeknek kötelessége hivatalos és társadalmi uton az ipar pártolását, a honi gyártmányok beszerzését, a külföldi iparcikkek ki-kiszorítását, előmozdítani. Oly energiával, mint most, még nem indult meg az ipar támogatását célzó mozgalom, a negyvenes évek óta, midőn nem kisebb ember, mint Kossuth Lajos, lánglelkének varázslatos erejével megalakította az ipari védegyleteket.
Igaz, -hogy akkor .a sovinizmus nagyobb, a lelkesedés minden iránt a mi magyar, intenzivebb I volt és ennek következtében a megindult ipar pártolási mozgalom rövid idő alatt az ipart lábra segítette és istápolta. S bár korunk azóta nagyot változott, a mennyiben minden téren az anyagias szellem, az egoizmus érvénye-
sült — a most megindult társadalmi akciónak iparunkraT.nézye mégis nagy-szreü jövőt jósolok.
Az országos* ipar-egyesület, egyik legutóbb megtartott igazgatósági ülésében, egy .Gclléri Mór által kidolgozott memorandumot tett magáévá, mely az ipar miként való támogatásának, a legapróbb részletekig történt kidolgozása által valóságos olaborá-tuma. „Ugyanis a keresk. miniszter által összeállított termelési statisztika alapján egy törzs-könyv készíttetik, mely a hazai iparosok és gyárosok által előállított összes iparcikkek részletes, sisztematikus feljegyzését tartalmazza a beszerzési források közelebbi megjelölésével. Azonkívül a „Magyar Ipar" cimü lap és esetleg a napilapok mellékletében minden előfizetőnek megküldetik a hazai gyárosok névjegyzéke.
Az egyesület által megindítandó akció, ugy a kereskedelmi és iparkamarák, wint az állami iparfelügyelők, kazánvizsgáló biztosok és kultúrmérnökök, szóval minden arra illetékes tényező bevonásával történik, a kik ugy a főváros, mint a vidék nagyobb városaiban és községeiben az „ipar véd-szövetségeket" megalakítani hivatva vannak.
Ezen szövetségek állandó érintkezésben lesznek az Orsz. Iparegye-sülettel, hogy a szükséges információkat megkaphassák. A szövetségek feladata lesz a közönséget a magyar cikkek bevásárlására úgyszólván nevelni és a kereskedőket minden megengedhető eszközzel szorítani, hogy versenyképes, szolid magyar árukat tartsanak raktáron!
Különös feladata lesz a szövetségnek, hogy az állami és városi
hatóságokat, egyesületeket figyelmeztesse, hogy szükségleteiket magyar cikkekből fedezzék; azonkívül kötelessége a legtekintélyesebb egyéneket felkérni, hogy céljai elérésében támogassák é» hogy ezelí jó példával járjanak elül.
Az Orsz. Iparcgyesttletnek kötelessége lesz, egész erejével odahatni, hogy idegen áruk „hazai gyártmány" elnevezése alatt forgalomba ne hozassanak ; továbbá, hogy uj iparágak meghonosítása végett propogandát csináljon I"
Ölömmel konstatálom, hogy az Orsz. Iparegyesület ezen nagyszabású, következményeiben messze kiható akcióját az egész közvélemény rokonszenvvel logadta. Meg vagyok arról győződve, hogy ennek a mozgalomnak iparunk fellendülésére nézve óriási befolyása lesz. Tudom, hogy kereskedőink nagyrésze eleinte rug, kapálózik a magyar cikkek bevezetése és raktáron való tartása ellen, mert soknak meggyőződése, hogy a mi magyar, az nem is lehet jó; de a szövetséguek módjában lesz majd a renitens kereskedőket megpuhítani, morális és egyéb eszközökkel észre téríteni 1 ,
Zala-Egérszegen is megalakult már a szövetség és működésbe lépett. Jó leuno, ha\' nálunk Nagy-Kanizsán is kezébe venné valaki az ügyet, propogandát csinálna a szövetség eszméjének és megalakulna nálunk is ez a szövetség!
«
Kell-e Nagy-Kanizsa társadalmának miudig és miudenben az utolsónak lenni?
Ái ipar Féd-szöfttek m«r-aMitása.
Nairjr-K&iilzsa, 1000. fobr. 9-én.
Már érek óla figyelemmel kisérem tfz .Országos Iparegyesület- működését és mindinkább arra a tapasztalatra jutok, hogy ezen egyesület hivatásának igazi magaslatán áll. A mióta Gelléri Mór, ez a geniális, agiális nemzetgazdász irányitja ez egyesület hajóját, tagjainak száma meggyarapodott és ezáltal az Egyesület tekintélye felfelé is, lefelé is hatalmas méreteket öltött Az ipar-ügyekben nem történik fontosabb lépés, mig a kormány az Országos Iparegyesület véleményét meg nem kérdezi és mondhatom, hogy igen sok esetben az egyesület inditványa, véleményezése szerint jut igen sok iontos ipari érdek dűlőre.
Az országban megindult nagy arányú iparpártolási mozgalom megteremtésében az Oraz. Iparegyesületnek oroszlán része van. Sajtóban és a eajtóu kivül hirdette ez eszmét; átírt a vármegyékhez, felirt a kormányhoz, hogy mindegyik a saját hatáskörében támogassa azt a magyar ipart, mely eddig az ország közgazdasági faktorai között — a mostoha gyermek elbánásában részesült. Az eredmény örvendetes; a kormány leirt a törvényhátóságokhoz, szigorúan lelkükre kötvén, hogy mindazt a mit magyar gyár előállít, a mit magyar kézműves elkészít, a lehetőség szerint — magyar honosoktól kell megrendelni.
Mint a kiszáradt földre a jótékony eső, oly üdvös hatásában ez a kormány -intézkedés; nem annyira a
YÁRüA. ~
Buzády Bódi.
Emlékezés.
— A .Zalai Közlöny" eredeti Urcája. —
I^azi vas-ember volt. Zömök termetű, elpusztilhatlan idegzetű egyén, ki az idők viszontagságait fel ae vette. S most, amikor testvéröcscae, — ki becsületes hivatalszolga az itteni járásbíróságnál,
— előttem beszéli, bogy Buzády Bódi
éves korában meghalt Cegléden: cs^k a szavakat hallom, mert időbe kerül míg teljesen megértem, olyan való-ötiuütlen az egéaz dolog.
Pedig tudom, bogy az Enyészet nem válogat: itt egy szerencsétlen caá-ozárt ragad a végső megsemmisülésbe, kinek minden percét megkeserítette ex a tudat, bogy fönbatóságát nem ismerte el egy csapat mezítelen néger, — amott pedig valami boldog embernek szakasztja el élete fonalát, kinek csupán az az egy. baja volt, hogy Bobasem lakott jól. — ■ Mindannyian meghalunk, még talán én >a." De legalább is különös, hogy a halál Buzády Bódít ilyen hamar képes volt legyőzni Róla erős hitem vala. bogy Attila ősapánk módjára 124 esztendős korában még azon töri fejét: melyik ifjú szüzet vegye feleségül ?
Kerek, piros arcú ember volt Barády Bódi; szakasztott máaa Neufeld Ödöo idevaló borkereskedőnek.
Valamikor Buzády Bódi neve egy-jeleutésü volt a vidámsággal és jókedvvel. Jobban szeretett mulatni, miut bus-lakodui Emellett talpig ember volt Ő, kinek érző szive az igazságért dobogott.
Éo hibáiért szerettem meg,, mi nem is csodálatos olyan világtól elmaradott embertől, amilyen vagyok. Buzády Bódi t. i. nem volt képes hizelkedésben meghajtani derekát; röstelt kérni a maga Bzámára; adósságot nem csinált; adott szavát mindenkor betartotta; bármibe került is; ha módjában állott: segített embertársán. Szóval rettonotes hibái voltak. A pénzt sem imádta, sőt rendkivül eredeti módon osztályozta az embereket: .ennek kalapot emelek, mert becsületes, azt pedig nem köszöntöm, mert hitvány ember." Micsoda szamár felfogási Okos ember tiszteli a gazdagot és a. kenyeretlenre rá se néz. .Szegény ember disznó-ember."
Buzádyban megvoltak a magyar vérnek azertelenségbe menő hibái is: a jussért kész volt verekedui. de levetette az ingét, ha szépen kérték. Öt perc alatt megivott tiszta abszintból 20 ku-pioSval, vagy pedig acélerőa fogaival szétrágta az ujjnyi vastag üvegpoharakat, ba avval ingerelték:, .nem meri meg-tennil"
Mindezeken felül nem hivalkodott gyönyörű ősi nevével aem, mi pedig okvetlenül megkivántatő ebben a demokrata világban. Igaz, hogy netneéi ármálisa elkallódott, de az is igaz, hogy ősei (,de genere Búzád") éltek már azent István korában.
Mi yen híres ember vált volna Buzády Bódiból, ha néhány száz évvel korábban (teszem föl Mátyás királyunk idejében,) születik e sáros csillagra, azt elképzelni sem lehet. Annyi törököt, németet agyonvert, b annyi asszonyt elszöktetett volna, hogy manapság a diákok könyvből tanulnák vjtéüi tetteit. Mert vakmerő volt ő, s félelmet nem ismert. (Lehet, hogy a félelem-nélküliséghez az is hozzájárult, mit az emberi gyarlóságok szilaj osto-rozőja, Petőfi, mond:
Nincsen annak félelem szírébe, Akinek még binjibao a péuie.)
Ma, az egyenlőség éa testvériség korszakában. Buzády Bódi, ez az Ős-lény, nagyon kicsi ember volt: — csak írnok.
Ugy-e megfoghatlan, hogyan exisztálba-tolt hivatalnok ember ilyen karakterrel?
Csak ugy, bogy akkoriban az erős egyéniség becsülésben részesült még fél-szegsége dacára is. A hivatalos világ teljesen elütött a mostanitól, a a szürke emberek közölt nagy számmal akadtak, kik nem jártak lehajtott fővel.
Mikor Buzády Bódi otthagyta a bánok-azeotgyőrgyi tanítóságot és a nagykanizsai törvényszék elnökénél, Wlaa^ sica Antalnál állásért je\'entkezett, az elnöknek megtetszett a kevésbeszédü, vastagnyaku, keménykoponyáju gyerek; azonnal alkalmazta^ hamarjában ügyészségi írnokká tette.
(Manapság nemcsak írnoknak, hanem még hivatalszolgának sem lehet kinevezni tanitót, mert a vitéz hadsereg kiazolgált
katonáit „muszáj* alkalmazni. .Civil bagázs curükkl*)
Különben Wlassics .Antalban sok volt a régi táblabírák természetéből. Címzéssel például nem törődött, pedig a vaskoronarend lovagja volt. .Elnök ur\'-nak szólították szemben, e .az Öreg" névvel emlegették a hivatalnokai egymás közt. Ha néhanapján valaki a .nagyságos ur* után kérdezősködött a bíróságnál: hirtelenében nem tudták ki légyen az.
(No de alaposan megreparálta elődje címbeli mulasztásait Tamáasy Béla, ki Wlassicsot követte az elnökségben. Ami dukál az dukál. A városi hajdúktól sem elég, bogy csupán közüket sapkához emelve tisztelegjenek az elnöknek, ha-uem szóval is köszöntsék: ,Alászolgája nagyságos eluök ur I*
A pofgármester éa főkapitány persze nem törődtek az egéaz dologgal. De hát volt valaha polgármester vagy főkapitány, ki eltalálta volna mit kíván a közönség?
Akár hiszik, akár nem: magának Tamáasynak kellett mogkérni a város fejeit a szabályszerű köszöntési módnak a rendőrök közötti meghonosításáért.)
Buzády Bódi tehát írnokká lön, s ahelyett, bogy lasnakolta volna a kutya németet, vagy a pogány törököt, hajszolta, esetleg pedig az utazó merkátorok-tól rabolt volna bársonyt és gyöogjöt, vagy asszonynépekkel aólymászott volna, — e fölséges élet helyett reggeltől délig és ebédutántól alkonyatig robotolt egy rozoga fenyőfatákolraánjon, melyet Íróasztal névvel bélyegzett meg a közvélemény. .
A Polgári Egylet közgyűlése.
Megírtuk, hogy a Polgári Egylet válság előtt áll. Tagjainak száma megfogyott. Anyagi ereje elernyedt. Ily állapotban keresi az érintkezést, a fúziót egy más hatalmas egyesülettel: a Társaskörrel. Fog-ö sikerülni, vagy nem, azt megjósolni nem akarjuk, de bizalmunk a fúzió végrehajtásában megrendült. Az erősebb Társaskör, a gyengélkedő Polgári körtől félti életerejét Azért idegenkednek ott a fúziótól.
A Polgári Egylet válságos helyzetét legjobban ecseteli.az évi jelentés, melyet itt közlünk:
!Tiszteli Közgyűlés!
Az alapszabályoknak megfelelően a jelentésben s lefolyt év képét kellene előállítani az önök szemei elé, de ez a jelen alkalommal uagyon nehéz és szomorú feladat. Ismeretes önök előtt nagyon jól azon tény. hogy a lefolyt év a Polgári Egylet egyik legküzdelmesebb éve volt. Annyira küzdelmos, hogy nem csekély azon tagtársak száma, kik bár nem szívesen, de már-már lemondtak az ügy sikerre vezethetéséről. És ez nem is csodálható, mert vájjon kinek nem bo-rnlna el lelke, a midőn látja, hogy a Polgári Egylet 64-ik életéve után nem caak, hogy az évek számához mérten szilárdabb alapot nem nyert, hanem dacára az előző években hozott nem csekély és aokoldalu áldozatoknak az el-merülés Örvénye felé közeleg? Igenl ex így van; de nem ha37nálnánk az Egylet ügyének semmit sem, ha a sivár képet eltakargatva a valót szépíteni akarnánk I Hogy mi e ténynek oka, nein szükséges önök előtt hosszasabban fejtegetnem; egy pár szóval is kilejezhető: részvétlenség és közöny a közönség részéről. Azt hiszem elég e tekintetben csak arra a tényre hivatkoznom, hogy a lefolyt 1899. évfolyamán a tagok száma nem csak, hogy nem emelkedett, hanem az
Az asztal puha fájában szú éldegélt. A két szomszéd, — az írnok ós a szú, — barátságban élt egymással. Az irnok gyors tolla szakadatlanul percegett az asztal külső lapján, s a szú szintén bzű-netnélkül\'dolgozott, furt az asztal belsejében. S ha néha a sors ellen lázongott és cifrákat káromkodott az irnok, akkor a másik féreg, a szú, megvigasztalta a maga módja szerint; nagyokat pattogtatott a fában, mintha kacagna és azt kiábálná: ,Ugy-e teBtvór, mi sem vagyunk utolsó legények? Aztán mindenki nem lehet veszprémi püapök, mi ?"
— Most, amikor tűnődöm a múlton, hirtelen agyamba villan egy esemény, mely jellemzi Buzádyt is, meg az akkori időket is.
Tizennyolc év előtt julius elsején, mint vőíél Langvizen voltam Buzády Bódival. (Igazán nem értem, hogy manapság miért nem Hosszúvölgy, vagy Nagyrét a neve annak a falunak?) Primiciát tartott Szántó Jóska, ki most tanár Rozsnyón.
Langvizre én egy kocáin mentem B á-torfi-val, kinek Emma leánya a ko-Bzorus lányok egyike volt. Megegyeztünk, bogy másnap korán visszajövünk éa vigadozva eltöltjük az egész napot Bátorfi szőlőjében. Tudván, hogy a lakodalmas háztól szöknünk kell, mert máskép «l nem eresztenek, tervünket titokban tartottuk.
(Az óvatosság szükséges volt, példa rá a bakőnaki plébános, ki már előre kibeszélte, hogy hajnalban hazaindul, mert másnap, — 8arlós boldogasszony
XXXIX. ÉVFOLYAM.
óv végén bejelentett kilépések folytán tetemöBen csökkent? Mi volt ennek tulaj-donképeni oka, ezt ép ugy mint az előző évek kilépéseinek okát a választmány magának megfejteni nem ludta. Sokféle cimet és alapot adtak e ténynek; egyik forrás szerint az együvé nem tartozó elemek szétválási processzusa, a másik szerint fináncialis, harmadik szerint személyes okok Htb. stb. képeznék alapját. Lehet, sőt egyes volt tagtársunknál a felhozott okok egyik vagy másikát az ő körülménjeikből kifolyólag el ia kell fogadnunk indító ok gyanánt, mely őt az Egylet elhagyására birta. Oe nem íogadható el a íeoti okok egyike sem a kilépett tagtársak nagy részével szemben. Náluk is találunk okot. de ez az ok az, a mely miatt városunkban Bemmi-léle társasélet nem fejlődhetik, amely miatt városunk közélete a leguzomorubb képet nyújtja a szemlélő elé. Á közöny én részvétlenség minden iránt, arai nem magánérdek. Ila az Egylet 10—14 év előtti jegyzőkönyveit nézzük és a rideg, száraz belükből elédk táruló képűt nézve az akkori állapotokat a mostaniakkal összehasonlítjuk, nagyon szomorú tapasztalatra julunk; arra ugyanis, hogy uáluok a szokásos magyar szalmatüzön kivül még egyébb lehangoló jelenséget is találhatunk, t. i. a társadalmi kötelességek teljesítése iránt való kötelességérzet nagymérvű hiányát, a mely Bajnosl éppen azon elemeknél tapasztalható a iegjobban. akik mind vagyoni, mind -szellemi tehetségeiknél fogva éppen a yi példaadásra hivatottak e^tekintetben is. Nem kell meRsze mennünk, csak a szomszéd városok társas egyesületéit veayük figyelembe és majdnem mindenült épp az ellenkezőt találjuk, mindenhol láthatunk férfiikat, kik a közjó előmozdításán fáradoznak, szóval tettel, vagy áldozatokkal amim azt a szükséglet megkívánja! Nálunk mpg éppen az ellenkezőt tapasztaljuk. E/en szomorú tapasztalaton okulva a választmány is meghajolt a parancsoló szükség kéuyBzere elótt é.< újból felvette a már egyszer elejtett tervet, t. i. hogy az egyleti iugailanok egy részének értékesítésével fogja az évi terheket könnyíteni, hogy a költségvetés egyensúlyát ismét helyreállíthassa. Hosszas tanácskozás többféle kísérletezés előzte m»*g ezen utolsó eszközt, mert a választmány a végső pillanatig megakarta tartani a város közönségének ezen egyedüli üdülő helyet, melyhez hasonlót kevés vidéki városban találunk, de a szükség törvénye bont és igy felkellett adni azon reményt is, hogy az elődök szorgalma és áldozatkészsége által megteremtett szép kertet az utódoknak is fenntarthassa éü átad-
nspján, — bakónaki szokás szerint aratói misét kell tartania, és megkért mindenkit, mikép őt vissza ne tartsák. Megígérték szépen, de azért mindenki igye-kezett mindenféle praktikával viaszatar-/: tani a bazamenéstől: kalapját, botját eltüntették, az indulás idején érdemeit . hosszú folköszöntőkbuu részletesen méltatták. végnélküli bucsupoharakat kellett innia, s mikor már mindenből kifogytak, ekkor elveszett a faluból kocsisa, lova, kocsija. Szóval éppen harmadik napra tudott hazaérni.)
A primicia igen gyönyörű Wlalság, ha vendég az ember, de lessék ott vő-íélkedoi, mindig enni, szakadatlanul inni, szünetnélkül táncolni, rekedt torokkai daoolgatni, zöld tósztokat mondogatni, szóval mindenki mnlattatásáról gondoskodni: gyerek legyen a talpán, aki vé-gigbirja.
A mulatság főrésze az udvaron folyt, de, a szobában, sőt az udvari házban is vigadának és táncolának.
Alkonyatkor erős zápor kerekedett és mindannyinkat bevert a szobákba, hol elképzelhetlen szorosra zsúfolva, türhet-lon melegben oly szorgalmasan táncoltunk, hogy nincs a világon gőzfürdő, mely ahhoz fogható izzaszlást képes lenne eredményezni.
Némi változatosság okáért expedícióra szerveztünk összeesküvést: a je\'gyzöék-hez akartunk néhányan átrándulni egy órai pihenésre. A dolog kivitele-ugy történt, hogy éjféltájban a jegyzőné felállt és azt mondta: .menjünk a szabad
hassa. Döntő ok volt az, & város közönsége a Polgári Egyletet a szándékában a legkevésbbé sem támogatja, igy az Egyletet sem érheti semmiféle vád, ha a már saját létérdeküket fenyegető további áldozathozatalról felmenti magát és a saját jóléte céljából szükséges eladásokat minél előbb keresztül viszi I De nehogy a város közönségének érdeke e tekintetben mellőzve legyen, az 1899. évi december 81«én tartott közgyűlés által az eladások keresztülvitelére adott felhatalmazás alapján az 1900. évi január 2-án tartott választmányi Ülés elsősorban is a városi hatóságot értesítette a kert áruba bocsátásáról, hogy igy a város közönségének alkalma lehessen e közkincset teljesen magáévá tenni.
A fentieken kivül még az előző évek szokásos betegsége, a vendéglőválság Bem kimélte meg az egyletet ez évben, aőt " talán fokozottabb mérvben látogatta. Az 1899. évi fobr. 2-ki közgyűlésnek -már tudomására adatott, hogy az akkori bérlők, akik csak január 1^-je óta1 voltak a bérleiben alig 2 hét • ipulva a bérleti szerződésmódosítását kérelmezték, amibo a választmány az egylet érdekeit károsítva nem látván, bele is egyezeti; ezzel is dokumentálni akarván jóindulatát és előzékenységét a bérlőkkel szemben I De ugy ezen tény mint a későbbi jóakarat teljesen kárba veszett. mert| a bérlők nemcsak, hogy előzékenységet nem tanúsítottak, hanem minden eszközt megragadtak, hogy az egyleti tagoknak minél több kellemetlenséget okozzanpk. Végre is a választmány kéuytelen volt a megtorlás útjára lépni és a bérlőket per utján kényszeritette kötelességeik betartására. Amidőn pedig látta, Ihogy ezek nemcsak erkölcsileg, hanem [anyagilag íh veszendőbe mentek, október hóban felmondott nekik és november 1-től a vendéglő helyiséget uj bérlőknek adta át. De ezen változás telemés anyagi károsodással járt az egyletre nézve, mert a bérleti összeget 1500 írtról; G00 frtra volt kénytelen leszállítani, azonkívül a fűtés és világitási költségek is az egyletet terhelik. Statisztikai szempontból véve az elmúlt év történetét a következő adatok veendők figyelembe: A tagok száma tetemesen apadt, mert uj belépés csak 4 volt, míg ellenben a halálozások, elköltözések valamint a kilépések száma 48 ra rugóit fel, igy tehát az év végén a rendes tagok száma alig 150 et tett ki. A választmány 13 ülést; tartott" a folyó ügyek elintézésére, azonkívül két rendkívüli közgyűlés is volt. az I. 1899. évi május 7-én. melyen a régi kölcsönök konvertálására uj kö\'csönök engedélyezése tárgyaltatott, a II. december 3l-én, me-
levegöre kintié 1* Ez volt a jeladás, mire a beavatottak (oéhány koszorúslány, Bátorfi, Buzády és én.) felkerekedtek. Az eső már elállott, de azért elég puha Bárban érkeztünk Talabér\' Gyula jegy-zőuek lakáBára, hol a késői órák dacára még ébren voltak, mert ott is süiöttek-főztek a primiciás veudégeknek.\' (8zán-tóék gazdagok levén, a primiciai ünnep alatt Langvizen talán még a kutyák is fekete kávét ittak.) A sütő asszonyokra a jegyzőaeeéd ügyelt, kiben kedves meglepetésemre régi iskolatársamra, Cain-csics Alajo-ira ismertem.
A felügyelet nehéz gondjait Noe módszere szerint enyhitgelte Caincsics és, szertelen jó kedvében okvetlenül áldomással akarta megülni váratlan találkozásunkat, még pedig ugy, hogy az egész társaság az ö szobájába voouljoü és vigadjon..
Hiába kapacitáltuk a principálisnéval együtt, Csincsics konokul ragaszkodott az ö pompás tervéhez. Buzádynak már rángatóztak a karjai, (pedig ez nem jót Bzokott jelenteni,) mikor a botrányt elkerülni és kiegyozni sikerült oly módon, hogy Buzády ób én átmegyünk boxtó, de csupán 10 percre, a többiek pedig a jegyző szobáiban maradnak;
Átmentünk és a 10 perc alatt ugy kellett innunk Csincaicsnél, mintha attól függne hazánk megmentésé. A tíz perc leteltével megköszönvén a vendégszeretetet, barátságosan bucsuztunk gazdáuktól.
Ekkor Csiocaica leemelte falra függesztett Ősi fringiáját (sohase láttam
Z A.-LA I KÖZLÖNY
lyen az ingatlan egyes részeinek eladására adatolt felhatalmazás.
Eszerint,abevételazelőirányzatnak nem
felelt meg mert bár egyes tételeknél több bevétel is mutatkozott, de a hátralékos és rendes tageági dijakból jelentékeny ősbzeg maradt fizetetlen, ugy, hogy a választmány kénytelen volt a többszöri sikertelen felszólítás utáu a hátralékosok nyugtáit az egyleti Ügyész urnák kiadni azon utasítással, hogy ezekkel szemben a legszigorúbban járjon el.
A természetes folyománya e dolognak, hogy a kiadásokra a kellő időben a Bzük-Bégea összeg be nem folyván, egyes törlesztési /észletek elmaradtak, illetve az előirányzatnál többet igényeltek.
Végezetül meg kell említenünk azon körülményt, hogy a december 31-ki rendkívüli közgyűlés utanitáfca folytán a Polgári Egylet választmánya megkereste a helybeli Társaskör választmányát a már egyszer megszakított egyesülési tárgyalások újbóli felvételére. Bár nem e keretbe tartozik. de örömmel jelenthetjük, hogy a Társaskör lagjainak az 1900. évi január 21-én tartott rendkívüli közgyűlése egyhangúlag óbnját fejezto ki az egyesülés létrejötte iránt és az egyesülés módozatainak megbeszélése, illetve keresztülvitele céljából egy öttagú bizottságot küldött ki. Ugyanezen okból és haBOoló kiküldetéssel a Polgári Egylet választmánya i$ szintén öttagú bizottságot bízott meg a nevében való el-\' járáasalP Vajba Bikerülne-e két .bizottságnak a szükséges Összhangot meg: találni és a város értelmiségének any-nyira szükséges egyesülését létrehozni 1
Amidőn ezekkel jeleutéaüuket befejei-nénk, kérjük a közgyűlést, hogy^axt vegye tudomásul, nekünk és a szám-víiHgálóbizottsá?nak pedig a felmentvényt megadni, kegyeskedjék.
A választás megejtetvén, a következő tagok korültek\'ki hz urnából:
Tisztikar: Eliiők: O-izterhuber László, alelnök: Dr. Bentzik Ferencz, titkár: Eperjessy, figyész: Dr. Rosenberg Mór, házns^y: Sebestény Lajos gondnok: Tóth litván, könyvtárnok: Erdősi Bálint, pénztárnok: Brandlhofer Antal.
Választmányi tagok: Saller Lajos, Dants Kálmán, Faita Lajos, Lentijei La^ös, Vécsey Zsigmoad, Miltéuyi\' Sándor, Knortzer György, Dr. Triparamer Rezső. Viosz Ferenc, Dr. Orosdy Lajoa, Bartos Géza, Szommer Náthán, Grüuhut Henrik, IMihál Ferenc, Remete Géza, Dr. Kiss Ernő, Csesznák Miklós, Halvái Frigyes.
Számvizsgálók: Reínitz J., Vidos József, Kaufmann Adolf, Horváth Antal, Tripummer Gyula.
olyan széles kardot, -milyen az volt) s mielőtt valami cselvetésre gondolhattunk volna, odaugrott az- ajtó elé és a meztelen karddal veszettül vagdalkozván, azt dörögte: .Innen ugyan ki nem lép reggel előtt semmiféle teremtett lélek, mert szentlélek ucícse levagdalom I*
Nem lehetett hozzá közelíteni. Hasztalan csaltuk szép szóval, nem jött el az ajtó mellől. Neveltünk is. dühösek is voltunk.
Egyszerre csak hirtelen odaugrik Buzády és mielőtt a fegyveres .ember eszmélhetett volna, körülnyalábolja s miut valami macskakölyköf, csodálatos kö»y-nyedséggel felemeli és az ágyra helyezi.
Szives gazdánk menekedni akart, de kárba veszett minden törekvése: Buzády karjaiból nem lehetett megszökni. . Buzády semmit sem szólva, ugy megkötötte kezét-lábát a gazdának, hogy moccanni sem lud,ott.> A dolog elvégzése után pedig bezárja Kívülről az ajtót h a kulcsot mellényzsebébe csúsztatva nyugodtan mondta: „Reggelig ezt az ajtót ki nem nyitja senkii"
Reggel aztán-titokban kilopózkodtunk, a vendégségből és elgyalogoltunk a falu végére, hol már várt a fiákeroa az előleges megállapodás szerint.
Ekkor Buzády egy gyerekkel vissra-küldötte a szobakulcsot, hogy a megtréfált gazda kiszabadulhasson rabságából és hajrái röfögtünk hazafelé.
Utazásunk pompás volt a napfényes reggelen és ozondua levegőn.
Adakozások
a Ker. Jót. Köegyletnek.
Készpénzadományok és Jelülfizetések :
Báró Hornig Károly megyés-püspök 20 kor., Plihál Ferenc 4 kor., Horváth Jánosné 5 kor„ Wágner Károly 2 kor., Leitner Ödön 3 kor.. Segercz RezBŐné 10 kor.i Máyer ftároly 1 kor., Dr. Fábián Zsigmond. Anhoffer Gyulí, Csóka Nándor 2-2 kor. Dr. Lőke Emil 10 kor., Dr. Kiss István 3 kor., Frievinz Károly, Sallér Lajos 6-6 kor., Jerffy Nándor 4 kor., Tinágl Lajos 2 kor.. Elek család 30 kor., Ebenspanger Leó 10 kor., Rerneie Géza 4 kor., Berény József, F9dor Ottokár 1—1 kor.. Unger Ullmann Elek 10 kor., N. N. 2 kor., Dr. Rothschild 8amu 5 kor., Mikos Géza 3 kor, Jozifovics M. 5 kor., Vidor Sa-muné 8 kor., Knafkliks M. 5 kor., Gyu-rica JánoB 8 kor., Miltéuyi Sándor 80 fül., Sebestény Lajos 6 kor., Lubos Endre, HeiBenberger N. 2—2 kor., Fesaelhofer József, István 1 kor., Blau Pálné 4 kor., Kálovica L»jos 70 fill., Mester József 1 kor. 90 fill., Roth Miksa 2 kor., Triparamer Gyula 4 kor., Skicsár Róza Dr. Rácz Kálmán 2—2 kor.. Marton Iítnác 4 kor, Lichtschein Pál, Rosenfeld József 1 — 1 kor., Radnai Jenő 2 kor., Dr Ilüuser Jáno*, Scbercz Richárd 8—8 kor.. Bouenrieder József 2 kor., Fiálovice Lajosné 5 kor., ifj Deutoch Lsjos, Knortzer György, N. N. 2-2 kor., Stern Sándor 8 kor., Dr. Kiss Ernő 2 kor., Tóth László 6 kor. C-esznák Miklós 2 kor., Reik Gyula 8 kor.. Simon Gábor, Keller Mátyásod 2—2 kor., Oltványi Gáspár (Felaő-Segesd) 1 kor, Milhofer Ernő 4 kor.. Eperjesy Gábor 5 kor., Oszterhuber László 6 kor., Alsódomborui Zaláu Lipót János, Alsódomborui Zalán Gyula 10 — 10 kor.. Karcag Béláné, Dom-borui Hir8ch:er Miksáné 20—20 kor., Talabór Kálmán, X. Y. 10- 10 kor.. Clement Lipótué 20 kor., özv. Zadu-bánszky Lajosné 10 kor.. Tóth Antalné ÍBudapost) 4 kor., Liuzer Béla 20 kor. Összesen 419 kor. 40 fill.
Ajándékok :
Dr. Orosdy Lajosné 2 fali tányér, 2 virágtartó. 2 casetta, Lányi Pálné 2 dohány készlet, Stiriing Sándorué I cukortartó, Tinágl Lajoa 1 gyümölcs állvány, Dr. Kreisler Józsefné 1 torta állvány G tányérral, Kövesdi Kálmánná 1 kávés abrosz, 6 szalvéta éB G zsebkendő, Jáger Ferencné 1 asztalfutó, Roth Laura 1 gyermeksspka, Hess Nina I virágtartó. Betti beim és Guth egy pár gyertyatartó, Dr. Szekeres Józsefné 1 ujságtartó, 1 névjegyasztalka 1 munkakosár. Csizmadin
Nyolc óra. tájban értünk Magyar-utca végére, mikor a bakon ülő Buzády szigorúan utasította a kocsist, hogy: ,ne kerülje ki a királyt se, hanem röpüljünk a városon keresztüli"
A kocsisnak ia jó kedve volt, tehát nem igen kellett biztatni. Vágtatva száguldottak az utcákon végig az ostorozott lovak és Wlasaics Antalt, ki hivatalba igyekezve keresztül akart a kocsiúton menni Elek Lipót háza előtt, csak Bu-\' zády erős kiabálása mentette meg/ az elpázoltatástól, ki kezeivel trombitát\'formálva harsogta: .Térjen ki 1 Hej l Félre 1" Az elnök feltekintett éa hirtoleu elug-rott. De még igy is súrolta a hintó.
Mi, a kocsiban ülők, rémülve láttuk a veszedelmet, anélkül, hogy segíteni módunkban*1 állóit volna, (Buzády ia c-sak kiabált, a helyett, hogy a gyeplőt megragadta volna,) 8 elmultával örömmel üdvözöltük kalapjainkkal WlasRicBot.mire ö is visazuintegetett. (Bátorfiék régi ismerőse volt az elnök: Deák-téri házában állandóan nála laktak) A kocsi pedig megállás nélkül rohant egyeneBt a szentgyörgyvári erdőhegybe.
Valóban érdemes lenne elbeszélni, hogyan tölt el a nap Bátorfi kicsi szőlejében, mely moBt Bartos Géza tulajdona.
(Sokan azt. tartják Bátorfi volt szőlő-birtokának, mely 1 jelenleg Hikádi István postatiszté,\'holott ez a birtok Katicának, Bátorfi gazdaasszonyának volt tulajdona. Ezt a körülményt azért részletezem, mert a kanizsaiak erősen
1900. FEBRUÁR 3 íd.
Vilma 1 sótartó, Ötvös Emiiné 2 virágtartó, Hevei Flóra 1 hamutartó, 1 csésze, 1 Írókészlet 1 tálcakendő. Lőwinger Lajosné 1 likőr szervisz, l\'.öhm Emil 1 azivarkészlet, I keztyütartó 3 cukorhintő, Bonc Endréné 1 ivókészlet. M&-gics Ferencné 1 cukortartó, G&rtuer Károlyné tojástartó, Fischer Józsefné ecet-olajtartó, Kattauer Edéné 2 fali-tányér, KovátB Károlyné 2 virágtartó, Frivisz Károlyné 1 hamutartó, 1 illatszer-üveg, 1 disztárey, Goldhammer Károlyné 2 diszszobrocska, Dr. Bartha Gyuláné 1 doboz levélpapír, Kohn L. Lajosné 1 munkakosár, Pra;iger Karolin 1 irómappa Mair JózBefné 2 arckép-tartó Kaan Irma 2 virágtartó, 1 tűpárna. 1 virágkosárka. Weissfeld és Fischer 12 zsebkendő, Berény Józsefi pár fülbevaló, 1 sor kora 1 Ígyöngy, Dobrovics Dömötöröd 1 üveg rum, Strera és Klein 1 üveg pezsgő, Kohn éa Lichtschein 1 Bál. Palkó Zsigmondné 1 casetta, Török Aiubruszné 2 diszszobrocska, Tivolt János 1 üveg pezsgő Első szombathelyi busfüslölő-gyár 1 sonka, Fiálovics La-josud 2 diazazobrocska, 1 gyümölcsállvány, 1 ndvjegyasztalka, Kőhler Anna 1 gyertyatarló, 1 munkakosár, 6 deasert-kés, Knortzer Györgyué G feketekávés csésze tálcával, Tóth Györgyné 1 munkakosár. 2" virágtartó, Weiss Jaques és n«-jo 1 likőr szervit/, Nagy Valérné 4 virágtartó. 1 üveg illatszer, 2 hamutartó, Tuboly Viktorné 2 diszszohrocska. Staab Józsefné 1 dohánytaftó. Caigaházy An-talné 1 vajtartó. Kreiner Gyula 1 hamutartó. Rosenfeld Adolf éa fia 1 névjegyasztalka. Virányi ds Stern 1 kötéüy, Halvax Frigyes 1 napka« Irmler József 1 doboz gallér, 1 doboz nyakkendő, SchlesB Antal 1 doboz levélpapír, Knaf-lics Jánosné 2 dísztárgy, Fantl testvérek I divánpárna, Milhofer Ödönné 1 névjeuytartó, Bogenrieder Józsefné 1 lojáakészlet. özv. Senerc Rezaőné 1 vajtartó, özv. Zadubáuszky Lajosné 1 torta-tálca, az állami ügyészség 1 szervírozó asztalka, a „Keresztény Nőegylet* 2 vírágkancsó, a „Keresztény Nőegylet"
1 feketekávéi készlet, Kugler Antal 1 pár kézelőgomb, Gűrtler Ágoston 3 pár keztyü, Marton Ignác l üveg rum, Dr. Szigetby Károlyné 1 üveg cognac Dau-pcba Ottóné 2 diszszobrocska, Horváth Ferencné 6 desaert kés, Keller Mátyás
2 pár báli cipő, Weiss L. és F. 1 doboz levélpapír. Waligurszky Antalné 1 likőr szerviz,- 3 csésze. Hild Lászlóné 2 fali -tányér, Janda Károlyné 1 virágkosár, Reick Gyula 1 doboz púder, Asztalos Béla 1 virágkosár, Marzaó százados 1 sörös kancsó Hertelendy Béla 1 casetta. Wittinger Antalné 1 torta. Mergenthaler Lajosné 1 torta, Fasciatti Bertalanué 1
kultiválják a kiváló embereik iráut\'valój kegyeletet és félni lehet, miilép buzgó-ságukban más hajlékot jelöluek meg Bá-torfié gyanánt)
Szentgyörgyváron hogyan ettük meg a házi kisasszony készítette fölséges magyaros ebédet, melynek paprikás mivoltától tönkremeul volna a német birodalom Összes népo. — b a kisasszony szivesaégéi hogyan viazooozla Buzády, azzal: .Paraucsoljon bármit, megteszem, még ha az életbe kerül isi* mire n kedélyes kisasszony tele pinteat nyújtván, orra kérte ői: .Igya ki az én kedvemért 1* b Buzády hogyan huzla ki egy szuszra a pint bort. — miudezek leírását most mellőzöm.
Csak akt említem meg, hogy Wlasaics Antal, mikor az eseményt elbeszélte a/, ügyésznek a hivatalban, igy fejezte be: .Kutya gyerek ez a Bódi; de ugy kellett nekem, én voltam hibás, miért kívántam, hogy kivétel gyanánt megállítsa miattam a kocáit I"
Akkoriban ilyen bolond világ járta, hogy az elnök magára vette alantoaa hibáját. Sőt az ia megtörtént, hogy. a főnök felvétette Írnokát a társaskörbe éa fizette helyette a tagsági dijakat. Hiába azok □8IQ tudtak t^szi urak looni. Nézzenek meg minket: biiatalou kiiOl holmi kezeifi személyzettel szóba Be állunk I
Uuli» IHIVAH.
I „ | H|| ^ ■ 8 írt 40 krtól feljebb 1 — H méter — p6s(ab<r é> Timmenleieo.
J H[Y I ^^^ I \'\' I ^^^ ^^^^ _ __ - __Mimik ki.áluititr., nemkülönben iekete.febtr é, lEiDciüeoiieberg-
Jjl ^ I Jl I t ;] fc^ S t \'fi) í r.\' i ÍC\\Í / rj\\ I f 1 r~} WfcjfejJfe B »elyemblon,oké«mIiikr«»lk)űmn4&krtól
■h/ HB nj| ■ p| I1 j ,f| r-i\\\\ | jűa 1 |H Ml A Cs"k *bl">r v*lódl\'h* k5,"t,ei1 »4I«® rond«nit!
m uuiai u"avA j CAiA^runa
X.XXIX. ÉVFOLYAM.
ZAÍX^AI KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR 10-én.
tintatartó, Darád Ágostonná 30 drb. na-. • raiics, Vidor Samuaé 2 tál hal.
A Lotteríához készpénzben adakoztak:
Pfaff Teréz 3 kor.. Simon Gábórné 4 kor., Milfényi Sándorné 3 kor., Orosz-váry Lujza 6 kor., Dr. Bentzik Ferencnó, Jüeger Blanka, Kilik Béláné, Szalay Sándorné, Mantuano Józseíné, Perkó Pé-terné 2—2 kor., Szalay Lajos, Itotb Mikö^né. Dobrovits Milánná 4—4 kor.t Kripác Ignácné, Kflrschuer Igoácné 1 — 1 kor., pr. Tripammer Rezsőné 3 kor, Dr. Neusidler Antalné 2 kor., Mergeutba-ler Lsjoaué 4 kor., Tivoli Jáuos 2 kor., Klein Józaeíné 3 kor., iíj. Feaselhofer JózHef, özv. Szukics Nándoroé 4-4 kór., P/anger Karolin, Bartos Béláué 2—2 k\'or., Schmidtné 4 kor., Kasztl testvéreid 2 kor., Dr. Berecky Viktorné 3 kor., Wusztl Lajoané 6 kor., Venczel Rezaőné, Próbáld Katica, Braodlhoíerné, i)r. Maycr Ferencné, Szauermanné 2—2 kor., Csima ilayden Mária 4 kor., Füs-jiök Józ8eíné 10 kor., Balázsy Győrgyné. íjtrasser KaroliD, Stoinberger Teréz, Bay Győrgyné, Okos, Eger Etelka, Kottler Gusztávné 1—1 kor., Ábrahám Teréz, Ederer Nándoroé, Komlósy Kálmánné,-Mentáik Jánosné, Furtinger Izabella^-X. Y., Székely LajoBaé, SereB Déueanéí—2 kor.. Farkas Vilma 3 kor.,^Pálffy Alajosod 4 kor., Moraudiní Románné G kor.. •Dr. PloBster I-uván 3 kor., Ploaszer Ignác, Szivosoé 2—2 kor., Weina Józaeíné G kor., Raaztic* Rafáel. Treiberics Titusz 1 — 1 kor, Fereocrend 4 kor., Weber Vince 1 kor., Gogl Lajosué, Knortzer Frigyes 2—2 kor.. Leó Józsa 1 kor., Lenk Eugénia.\' IWcí Antalné, Gruber Ferencnó 2—2 kur., Mikos Gézáné 4 kor., Hajek Józaeíné 2 kor., Huszár Sándor, Jozipovics Mária 4—4 kor., Dezső Béláné 3 kor., GyőrfFy Jánosáé, Varga Gizella, Wagner Miklósné, Barta Győrgyné, Dr. Fábián Zsigmondné 2—2 kor., Wagner" Károlyoé 6 kor., Dr. Szi-gethy Károlyoé 2 kor., Vécsey Zsigmondné 10 kor., Eperjeay Gábor 5 kor., Weiss Emilné, Bolier Izidor 4—4 kor., Knaflicsné, Sallér • Lajoané 6—6 kor., Unger Ullmaun Elek 10 kor., Poográcz Amália 2 kor.
HIRBK.
— Uj\'forgalmi ellenór. A déli vaspálya taraaaág igazgatósága Szirovy Géza Kzombathelyi felügyelőt Nagy-Kaui-zsára forgalmi ellenőri minőségben helyezte éL
— UÁZAflaág. Deutacb Lipót ur Zala-Szl-Mihályról í. hó ll-én vezeti oltárhoz Keazler Irén kisasszonyt, özv. Keszlor Lajosué leányát N.-KanizBán.
— Személyi hlr. CHcrtán Káioly vármegyénk alispánja, í. hó 5 én városunkba érkezeit és az itt másnap tartott városi tiaztujitó-közgyülé8en elnökölt, f. hó G-áo a délutáni vonallal viasza utazott székhelyéro.
a .Kaszinó" dísztermében estélyt rendez, melyen Wittenberg Ignác ur a déli vasút felügyelője. íütőbázi főnők .Vasút éa •Kultura" cim alatt felolvasást tart.
— Esküvő. Láb08 Elek. a nagy-kanizHai m. kir. erdőgondookság vezetője f. hó 6-án esküdött ötök hűséget, Czakó Mihály\' uémet-egrcBi kántortanító leányának, Czakó Mariska kisasszonynak a pécsi székesegyházban.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai ipartestület évi reudes közgyűlését/folyó hó 4 én délután 3 órnkef^irtotta róeg saját helyiségeiben. Danta Kálmán elnök megnyitó azavai utáo a testület számvizsgáló bizottsága terjesztette elő az évi számadásokat és a vagyoni állapotot, melyből, kitűnik, hogy a testület jelenleg 7304 írt 61 Tfr. tiszta vagyon feleit rendelkezik. Majd a titkári jelentés felolvasása következett, mely a teatülot évi működését ismertette, einlitvén, hogy ez múlt évben la főkép a tanoucűgy fölött gyakorolt elleoőrkődésből, az ipari munkások éa a mesterek közti viszonyok rendezéséből állt A titkári jelentést az eloökaég éa elöljáróság újból való megválasztása követte, melynek eredményét itt köröljük: Elnök: Varga János, alelnökök: Sallér Lajos, Keller Mátyás, előljáróaági tagok: Danta Kálmán. To-
- polita János, Horváth Józstf, Táncsics József, Csillag-Károly, Németh György, Szántó János, Mihályi István, Koho Samu, Totola Lajos, Steioer Fülöp. Nagy Károly, Varga Imre, Darvas János, Schvarcz Mihály. Rozs Ferenc, Ztmpa Antal, Buksz Ignác. Nováth litván, Tóth József. Sárközi Kálmán, PfeifT Jakab. Póttagok: Locke József, Máyer Károly, Nagy Antal, Mátyás István. Reicheníeld Albert. Sxám-
— Felolrasfts. A Kereskedő Ifjak _ __ ____ _____________
Önképző-EgyesQlete Nagy-Kanizsán ma "í^HOt engedélyese Bart balos István pápai
vizsgálók: Weiazberger Zsigmond, Rozen-berger Miksa, Sápringer Adolf.
— Dr. Szűts Miklós. A király dr. Szüts Miklón, debreceni kir. táblai birót, a debreceni kir. töryéoyszék elnökévé nevezte ki. Városunk közönsége sziveBen emlékszik vissza dr. Szüts Miklósra, ki a helybeli törvényszék nagyműveltségű birája, társadalmunknak pedig közkedveltségnek örvendő tagja volt sok éven át. Uj, szélesebb hatáskörében csak még jobban íogjn érvényesíteni kiváló kváli-lásait a birói kar e kitűnő alakja.
— A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagy-K«ni-zsáo III. évi rendes közgyűlését 1900. évi február hó 18-án délelőtt 10 órakor turtja saját helyiségében. A közgyűlés tárgyainak sorrendje: 1. Igazgatósági jelentéa. 2. Felügyelő ;bizottaági jelentés. -3. A számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása. 4. Az alapszabályok 5. §-a, 14. §-a. 27. §-a, 31. §-a, 34 § 2. pontja, 35. §. 2. pontja, 36* §. 1. boke/déae, 39. § 2. pontja és a 4,1-ik §-nak niódosi-tása. 5. Az alapszabályok 22 ik §-a "értelmében megáilapiíáfa a választandó igazgatósági tagok létszámának. 6. Az alapszabályok 12., 24j, 31. éa 36. §§-ai szerint elnök, igazgatósági elnök, 24 választmányi lap s a tárgysorozat 5-ik pontja szerint megállapitaudó számú igazgatósági tagnak \'"3 évr.e; valamint 3 felügyelő bizottsági tagnak 1 évre megválasztása. A takarékpénztár niult évi tifzta nyeresége 43207 kor. Ebből 20000 korona kerül elosztásra. Egy részvényre 8 kor. tiszta nyereség esik, ami 4°/o-Dtlk felel <neg.
— Nagykanizsai Bankegyesölet. A Nagykanizsai Baokogyesület a f. hó 8-án tartott kö/.eyülés határozata szo-rint a 13828 frt 30 krajcár tiszta nyere-séuból 12000 irtot 67,-03 osztalék kifizetésére fordít, a maradékot pedig uj számlára irja elő; A váltó turca a lefolyt üzletévben 334457 frt, a betéték 306987 Irt értéket képviseltek.
— A Nagykanizsai Takarékpénztár. A Nagykanizsai Takarékpénztár, városunk legrécibb pénzintézete f. bó 8-án tartotta 55-ik évi rendes közgyűlését. 52 részvéoyes jelenlétében, kik 462 részvényt képviseltek. A j mérlegszámla 117 dukát 90 frank 123482 I$fs38 fillér nyereményt tüntet (el, mely kővetkezőképp osztatott fel: Osztalék részvényen-kint 100 korona, vagyis 800 részvény után 80000 korona. Jutalékok 17 dukát 15 frank 18149 kor. 70 fillér. Tartalék alapokra helyeztetutt\' 6 dukát 5 frank 20049 kor. 90 fillér, ,vároai jótékony és közhasznú célokra 2110 korötűp^ado-mányoztatott, a fenmáradó 94 dukál 70 frank ellenértéke és 3282 kor. 78 fillér 8z 1900. évi _ nyeremény éa vöszteség e/ám ára vétetett át. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak választás alá került tagjai mindnyájan újból megváltattak.
— A körmend— muraszombati ta
ügyvéd, zala-lövői nagybirtokos, e vasúti vonalat Zala-Lövőn át óhajtaná vezetni és Zala-Lővöt mintegy gócponttá téve, belőle Baksa én Lenti, vagy pedig CiÖ-uiödér végállomásokkal két más «zároy-vonalat építeni. E végből kérelmet terjeszt elő Zalavármegye törvényhatósági bizottságának kőzgyűléséher, melyben anyagi segítséget kér a megyétől és pedig a kiépítendő vasutak Zalamegyo területére eső rénzénok minden kilo-méterjéhez 6000 koronát. Érdekesen fejtegeti annak szükségességét, \'hogy Zola-Lövőt éa vidékét vasúttal kell ellátni, mert ez a természeti javakban bővelkedő terület a közlekedési gócpontoktól távol oly tűrhetetlen gazdasági helyzetben 6inylődik, melyen segi* teni a megyének kötelessége. Termé-njeit piaci veraenyképességűktől megfosztja a kocbifuvarrzállitás szörnyű drágasága, mert a legközelebbi piacra, Körmendre vasút hiányában kocaio kénytelen azállitani termését a gazda. Ezért vau, hogy a vidék rengeteg erdői kiaknázatlanok és évi tiszta hozadékuk majdnem semmi. Barthalos kérelmének további során egész uj vast/ti1 politikát tár ^a megye közgyűlése elé és tanulságosan bizonyítgatja ennek helyességét. A kérvény felett, melyet előterjoaxtője kinyomatva a törvényhatósági bizottság minden tagjának előzetes áttanulmányozás végett megküldött, a legközelebbi közgyűlés" fog dönteni.
. — A honvédség köréből. A m. kir. honvédelmi miniszter Schubert Ferenc I-bő osztályú honvédszázadost Sátor-.alja-UjhelyrŐl Nagy-Kanizsára helyezte át, népfelkelő nyilvántartó tiaxtnok. Schubert Ferenc Bzázados az itteni társadalmi
életnek köztiszteletben álló régi ismerőse és Tuboly Viktorj lapunk munkatársának vője. v^z ide helyezett százados már ál is vette i^ivatalát.
— A zsidó ezentegylet köigyülése. Ezen emberbaráti ^s lemetkozéai egyesület f. hó 6-án tartotla rendes közgyűlését az izr. hitköhég tanácstermében. Az egyletnek a lefolyt év^en 3525 írt bevételei voltak. Az izr. kórháznak 449 frt deficitje volt.\' A Bécsben elhalt boldogult Schey Antalné szül/ Ilorfchetzky Mária végrendeletileg két ágyalapitványra 5000 írtől hagyományozott. Mivel pedig a kórhazat aráuylag kevés beteg veszi igénybe, az egylet vezetősége & kórházat lassankint sínylődök menházává lógja átHlakitaoi. A ai\'egények támogatására 1171 frtot fordítottak. Ezen felül külön alkalmakkor kiosztottak 346irtot.Grüohut Fülöp és dr. Gerö József elhunyt választmányi tagok helyébe dr. Pollák Ernő és or. Fried Ödön választattak meg. A jelentést, nielyetPGoldmann Samu titkár sok körültekintéssel szerkesztett, a közgyűlés helyesléssel vette tudomásul.
— llüzlezredQnk zenekara. A jövő bét folyamán a 48-asok zenekara Gras-shuer karnBgy vezetése aldtta „Korooá"-ban és a Kasziüóbao, meg más meghatározandó klubbhelyiségekben fog játszani. A katonazene náluuk ritkaság és a kanizsaiak mindenkor az újdonság örömével és kíváncsiságával fogadják derék hiiziezredünk zeneművészeit.
— Tisztújító köigyfllés. Nagy érdeklődés raeílett közgyűlés volt városunkban f. líó 6-án Csertáu Károly alispán elnöklete alatt. Ez alkalommal töltötték bo választás utján ri nyugdíjazás" folytán megüresedett várisi mérnöki — és az elhalálozás folytán megüresedett városi , számvevői álláat éa ha tekintetbe vesz-azük ezen állások fontosságát, a nyilvánult nagy érdeklődés érthetővé válik. A tisztújító közgyűlés következőleg folyt le:. Elnöklő Csertán Károly alispán a szép számmal megjelent városi képviselőtestületi tagokat melegen üdvözölvén és miután a közgyűlést megnyitottnak kijelenti, a közgyűlés tárgyát adta elő és miután a közgyűlés a bizalmi férfiakat és a kijelölő (kandidáló) bizottság két tagját megválasztotta a városi számvevői állásra a kijelölés oszkőzlése céljából a bizottság vissza vonult Rövid tanácB-kozás után elnöklő alispán, a kijelölő bizotUág határozatához képeat a városi szám vevői állásra: Anhoffer Gyula városi képviselőt, Perger Károly, kataszteri nyilvántartót és\'Dobrovica Milánt jelölte ki és mivel egyhangú választás elérhető nem volt/ elrendelte a névszerinti\'szavazást ; majd a szavazás eredményét következőleg hirdette ki: Leadatott 176 érvényes szavazat, melyből Anhoöer Gyula 100-at, Dobrovics Milán 48-at és Perger Károly 28-at kapváo. AnbofTer Gyulát mint Nagy Kanizsa város számvevőjét megválasztottnak\'jelentette "ki. Következett a városi mérnöki állás betöltése\';* ezeo.álláara összesen négyen pályáztak és ezeket elnöklő alispán, a kijelölő bizottság határozatához képest, mind jelölte és pedig: -Erdős Béla, Király Sáudor, Bloch Alfréd éa Ottorai Istvánt. Egyhangú választás el nem éretvén a névB7eriuti szavazást rendelte el. Majd a szavazás eredményét következőleg hirdette ki: leadatott 145 érvéuyes szavazat. melyből Király Sándorra 104 és Erdős Bélára 41 szavazat esvén. Király Sáodort. mint Nagy Kaoizsa városi mérnököt megválasztottnak kijelentette. Végre következett a választás utján megüresedett városi könyvvivői -állás betöltése. Erre az egyedül jelentkező Lenk József v. irnok\' egyhangúlag lón megválasztva, majd ennek helyére a szintén egyedül jelentkező Viola József városi dijook lett egyhangúlag megválasztva. Végezetül pedig az újonnan megválasztottak a-hi-vatalo* esküt telték le.
— Búr-zenokar városunkban. Böhm Emil, mint az Írod. éa Műv. Kör dalárdá-\' játifik karnagya, a kör által rendezendő\' huabagyókeddi estélyére, hogy az ezen. estély iránti oly nagymérvű érdeklődésnek még inkább megfelelhessen, mint/ halljuk, költséget és utánjárást nem kiméivé, a búr-zenekar felléptetésével is a műsort változatossá teszi, illetve a közönség részére egy eddig nem élvezett kellemes meglepetés is tervbe vétetett
— Kereskedelmi 8 Iparkamara. A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége részére az 1900. évben, esetleg 1901. és 1902. években szükséges n a I. kövek és lemezek, II. téglák, IIL faggyú, gyertya és szappan, IV. fa-nyelek és kerekek. V. magvak csoportjába tartozó anyagok szállítására a nevezett űzletvezetőség pályázatot hirdet Az ajánlatok 1900. évi február bó 15.
napjának d. e. 10 órájáig a szombathelyi űzletvezetőség I. em. csoportjáoál nyújtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a pályázati íölhiváa és a szükséglet részletes kimutatása kamaránknál megtekinthető. Sopron, 1900. évi január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Halálozás. Steinitz József, a Zerkovitz A. éa fia bornagykereskedő cég üzletvezetője f. hó 1-én hosszas i szenvedés után elhunyt. Steinitz 43 évig | szolgálta híven a kereskedőházat, melynek alkalmazottja volt. A kötelesség teljesítésében találta meg életcélját, nem törődve azzal, hogy hosszas szolgálatban megkopaszosodott-e és meglelte-e szolgálatának jutalmát? Halálát leginkább azon kereskedelmi báz gyászolja, melynek hű támasza volt és mely az ő munkásságát meRbecsaite és meghálálta.
— KoBzorntpótlő-adomány. F. hó l-én meghalt Steinitz Mór kegyeletének jeléül Zerkovitz család 20 korouát, mint köszorutpótló adományt a helybeli izr. szentegyletnek juttatott.
— Előfizetési felhívás. Vajdai Szabó l8iváu, lapunk munkatársa előfizetést hir-„ det a ..Tövisek Között* cim alatt megjelenendő kötetére, mely a lapokban itt-ott elszórtan megjelent s nagy részben még ki nem adott elbeszéléseit fogja tartalmazni. A mintegy 14—16 ivből álló inü előfizetési ára fűzve 2 korona, díszkőiéiben 4 korona. A gyűjtő iv és előfizetés hozzá, esetleg kiadóhivatalunkba, Nagy-Kanizsára küldendő. Mun-ká|a ápriliü hó elején jelenik meg. Ajánljuk érdekes elbeszéléseit olvasó közönségünk figyelmébe. >
— Köszönetnyilvánítás. "Mindama kegyes adományozóknak, kik a\'.Ker. Jót. Nőegylet" f. é. február l-én tartott tea-estélyhez felülfizetés,, vagy tombolatárgyakkal szíveskedtek hozzájárulni, — nemkülömbou a választmány tagjainak, kik a „butiét"-hoz adakoztak és a rendezés dolgaival fáradoztak, ez uton is bálás köszönetét nyilváuitja az elnökség.
— öngyllko8tannlő. Vukaaaovics Alajoa a helybeli gimnázium II. osztályának tanulója f, hó 8-áo este 8 órakor a Budapestről érkező vegyesvonat elé vetette magát és Bzörnyet balt. Büntetéstől való félelem vitte a gyermékef meggondolatlan, végzetes tettére. A fiu atyja mindenfelé kereale a hazulról eltűnt gyermekét s értesülve az esetről, lélekszakadva sietett a katasztrófa színhelyére, ahol a rendőri bizottságot még ott érte. Megrázó volt az a jelenet, midőn az apa, Vukassovics Vince mozgó-póstatiszt, a szétroncsolt holttestben 12 éves fiára ismert.
— A szabómunkások szakegyletének estélye. A f. hó 3-án megtartott estély nagyon szépen sikerült. A tiszta jövedelem 120 korona volt, dacára annak, hogy a tombolát közbejött akadály miatt megtartani nem lehetett Jelmezben voltak a következő hölgyek: Dervalics Anna aratóleány, Eogel Szidi téli zöld, Farkas Margit baba, Fischel Anna vizirózsa, Geróca Mariska jámbó leány, Gáspár Mariska spanyol \'leány, Kulcsár Mariska téli zöld, Megyesy Terka virágárusnő, Mészáros Róza parasztleány, Polczer Anna vízirózsa, Toroáo Vilma parasztasszony. Urák: Bergatein Samu spanyol, Horváth György bohóc, Welcz Pál csigázó fiu.
, — Magyar Sző. Ez alatt a czim alatt uj napilap indul meg a fővárosban február elsejével. Pártoktól teljesen iügget-lenűl, a legtisztább Bzabadelvüséget fogja szolgálni, jelszavául az igazság szent elvét irta zászlajára, mely körül a magyar újságírók színe-java csoportosul. Naponként este 6 órakor jelenik meg b igy a vidéki olvaeók az ország legtávolabb eső részén íb már korán regge! kezükhöz kapják az újságot Az uj lap szakítani fog a napilapok megrögzött sablonjával s formában ugy. mint tartalmában uj és eredeti lesz. Ponto3, megbízható értesülések, aktuális közlemények, az igazságnak pártatlan kimondása bizonyára hamarosan népszerűvé teszik az uj lapot, a melynek előfizetési ára egész évre 28 korona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hóra 2 korona 40 fillér. Egyes szám ára 10 fillér. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, Sarkantyús- utcza 3. bz.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
Február 1—8-ig.
Rosenfeld Ede kereskedő Imre. Horváth László földinives László. Szabó Erzsébet cseléd Mária. Markulija Anna cseléd Ferenc. Kóró Julianna cseléd Mária. Poszavec György munkás Anna. Szalay József bognár-segéd Irma. Komár
József József. Szecsődy József vasúti csoportvezető Gizella. Fiscber Fanny Cseléd Regina. Vágner József földmives József. Ilokmanii József íöldmives Mária.
Halálozások: Február 1—8-ig.
Péteríy Ilona rk. 12 napos gyengeség. Fekete József rk. vasúti pályaőr agylágyulás. Steinitz Mór könyvelő izr. 03 évee vecelob. Kálmán Márton rk. koldtiB 65 éves agystMhüdés. Csányi Károly rk. 16 napos ráuggörtB. Horváth Anna özv. Magyar Jőzsefné rk. 71 évea görcsöt léurekedéa. Nagy Jenő ács rk. 24 éves t lüdőgümőkór. Horváth Rozália özv. Bolcek \' Emanuelné rk. koldus 50 éves agy?zéi-büdés. Aobalcer Ernő izr. könyvelő 38 éves szervi szívbaj. Horváth László ifjú rk. 6 napos gyengeség. Mák Paula rk. 6 évea gyomorbélhurut.
Házasságot kötöttek: Február 1—9-ig.
Gödinek László szobafestő-segéd — Gödinek Annával. Stróbl Ferenc kőműves — Kálovics Juliannával. Flumbort Károly íöldmives — Gudlin Juliannával. Bognár Adolf géplakatos — Kovács Máriával. Trtkácn Gábor napízámos — Bálás Máriával. Varga András íöldmives
— Sneff Annával. Bolf József íöldmives
— Horváth Rozáliával. Tóth Péter föld roivPB — Sneff Rozáliával. Kis Fereuc íöldmives — Mátéd Rozáliával.
Szerkeaxtöaég : Dr. Villányi Henrik, felelői acerkcsztö. Kiadó: Jff. Wajdits József.
VEGYES.
— KülsS használatra Testrészek fájdalmai, caűioa és köszvényes bajok és mindennemű gyulad&spk a .Moll-fél p francia boriié iz*-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Kgy Öreg Ara 1 kor. 80 &1I. Szétküldés naponként után vételtel Moll A. gyógyszerész a. és kir. ndr. szállító ált&l Bécs, i: Tuchlauben D A vidéki gyógyszertárukban éa anyagkereskedésekbeo határozottan MolUféle készítmény kérendő az ö gyári jelvéuyétel éa aláírásával
Ny ií t tér.*)
Vese, hnejhólyae, Iiugjdara én a köszvénybi\'tntajmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos báotalmainál.oNoHi tekintélyek általa Llthlon-forrns
SALVATQR
sikem-l rendelve lesz. H n ic )• h aj tó h at án a !
Kellemes Ízül I Kőnnjeo emésiibető
Kapható ásványvizkcrcskedésekbun és
gyógyszertárakban. A Sahator-forráa igazgatósága Eperjesen
*) Az e rovat alatt költöttekért nem vállal felelősséget a sxerk.
RDETESEK S
446ltk. 900.
Visszárverósi hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróaág mint tlkvi hatóság l^özhirré teszi, bogy Gyergyák Erzae özv. Lantos latvánné, Gyergyák József, Gyergyák Pál és Adorján Vik-.tória mint k. k. gyermekei gyámja Í\'eteoyei|lakósokoak Gyergyák Mári Busa Ferencné letenyei lakóa elleni közösség megszüntetési árverési ügyében Busa Ferenc éa neje Gyergyák Mári letenyei lakóa késedelmes bírói árveréseni vevők elleni 2338 korona vételári hátralékos tóke, ennek 1899. évi december hó
3-tól járó,!)0/,,késedelmi kamatai, 10 k.ezut-
tali költségek iránti viss/.árverést elrendelte, mely (alkalomból a nagykani-asai kir. törvpzék, letenyei kir. jbiróaág) területén fekvő Letenye községi 672 a/, tjkvben A f lG0|a IL 2 éa 161|b hm. ingatlan és a rajta épült 80ja népsoraz. ház 2338 k. kikiáltási árban a letenyoi kir. járánbiróság telekkönyvtárában
1900. óvi március hó 15. napján d. e. 10 órakor
Sikál Gyula letenyei lakós felperesi Qgy-véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a lentebb kitett becBár. Kelt. Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságoál, 1900. óvi február hó 3. napján.

nunkovits
kir. alj. birö.
WoiilisapLiffpqR
1900. FEBRUÁR \\0-tn.
XXXIX ÉVFOLYAM.
Viktória letenyei lakósoknak, Gyergyák Mári férj. Busa Ferencoé letenyei lakód elleni az 185)5 én áprilin 25-től kezdve a kiel^Kitéaig járó dvi 80 kor. elvont haszootőke, 15 kor. 70 fill. véí-rebajtási, 14 kor. 60 fill. eruítali költségek iránti végrehujtáai ügyében a naay-kaniaiHKi kir. törvényszék (a Jetebyei kir. jbiróaás) területén fekvő Letenye közaégi 482. az. tjkvben A I 1177. brsz. iugatlan 375 Irt kikiáltási árbau
1900. évi március \' hó 2-án d. e. .10 órakor
a letenyei kir. járásbíróság telekkönyv-tárában Zakál Gyula letenyei lakón felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
/ Kikiáltási ár a femitebb kitett becaár.
Kelt Leteoyén. a kir. járáabiró.sás;,, mint telekkönyvi hatóságnál. 1900. évi január hó 11. napján.
NUNKOVITS.
\\ kir, tljbiró.
Csokoládé
M íeusteinjpűlöp jhashajt ó J a bd a csa i
vigyázni
|fl8jaB5gl kéretik!
icsyc t\'SSSS/,.
Z- MÁRIA-CELLI ^ GYOMOR-CSEPPEK
Mindenült kapható
Cncno
J nngyazerflen hatnak gyomor bnjok- C
\\ uál, nélkülözhetetlen és általánosan >
J ismeretea házi és népszer. — A £
£ KyomorbetegHég tünetei: ét vágyta g
í lanság cyomorbetegaéK, bűzös le Q
j hel«t, íelfujtpá\'i savanyu felboffogéa, 8
j hasmenés, ^yotuorégés. felesleges Q
j nyálkakiválasziás.Hárgaí\'ág,undorén §
| hányás, gyomorcörcs, syükülés. - x
í Hathatós uyógyazernek bizonyult fej- Q
í tájásnál, a mennyiben ez * nyomor- ö
j tói származott, eyonjortulterhe.lésnél H
| ételekkel és italokkal, giliszták máj- O
) bajok és bainorrhoidákdái. 0
> Emiitett bajoknál a Márlacelll á | KjomorcNeppek évekóta kitűnők- o | nek bizonyultuk, a mit kz.-íz meg. a
> fzáz bizonyítvány t»»nusit. E«y kis Ő I övegárahaszoálatiutasifá.i8alegyüit Q } 40 kr., nagy üveg ára 70 kr. — X } Kö/ponti szétküldés Brady Károly Q | által Bécs, gyógyszertára .Magyar g
Király" hoz. I. Fleischmurkt 7. g
5 Naay-Katiizsáu: Pr/ger Béla és 8
| Belus Lajos gyógyszerészeknél. — g
> Barcson: Kohut Sándor gyójjysze- o | résznél. — Q \'dooooooooooooooooooooccjoooo
-2-Í-Í-2 Richler-léle * • * * °
Horgony PainExpeller
LIniment. Capslci comp. •
Ezen hírneves liáiiszer ellonlállt az idő ntPKprúb&liisának, inert m/ír több mint 30 év óta tncgbultatö. fáidalom-, csillapító bedörzsölíslcént alkalmajtatlk köszvényncl, csüznil, tnguaggatíiinil ós meghűléseknél os az\'otvosuk által bo-durzsfilósekro is mindíií gyakrabban ron-deltetik. A valú-li lIorxonx-l\'ain-Er-pellor, gyakorta ilorgony-Linimoot elnevezés alalt, nem titkos szer, bonom Igazi népszerű háziszer. melynek egy háztartásban sem küllono hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenki\'-nti ürban majdnem minden gyógy«zcrtíirban kósz-letbon van; ív rak túr: T3rÖk József gyógyszerésznél Budap"»ten. Ilóvásir-láa alkalmával igen óvatosak tfgyünk, mert több kisebl.órtékii utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az miuden egyes üveget „Kor* —
pony" vódjegy és Hlchter CFvy^ czégjegyzé.s nélkül mint nem Yf mi* valódit utasítsa vissza. \'! A \' I 1 IUCHTER F. AD. It llrta. Raiiljtadl lAli
C.ít kir. udi.rl • lilllcók. I^NnT,
védjojiydt é>
MOLL-FÉLE FRÁNCIA
UPnak akknr valódi ba mindegyik tlveg MOIjL A. téJjcgyát tDut«ti leltfÁS ^l/8aK a^Kur vámul, M>11. feIjratu ,,n0Itttal v(in aknA a Mail-féle X
mraaozla bora/esz él ló nevezetesen mint fá|d«lomoilllapltd bed5rzi8le»l ■»er (r-\'Q i/;kö3z»ény, műt a meghűlés egyéb krtvetkexmónyeinól legiiraeretesebb népszer. J^ q r* - Egy "ónozott eredeti üveg tr» I kor. 80 flll.__|___d, q
MOLL Gyerniok szappanja. |
Legfinomabb, legújabb módszer szerint késiitek gyermek és fcölgy szappan Q
a bSr okszerű ápolóién gyernekek ét felnfttek részére. Q
Ara dsrabonl^lnt — 40 flll. őt darab — I kor. 80 flll. G
Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével vau cMAtva Q
FX« z é t k ö l d é. a: | g
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által, □
Bécs: Tuchlauben 9. «7.. q
Vidéki megrendelések naponta poitautánvét mellett teljciittetnck Q
A raktárakban lessélc határozottan MOLL A. aláírásával és g védjegyével\'ellátott készítményeket kérni. . O
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf é8 Fia. g
iücü.,uoooaooaaaoőböoöra^ooooDDoaooaaDaaaaao
155./tk. 899.
Árverési liirdetiiu^iiy.
A Ittenysi kir. járáabiróság mint tlkvi hatóság közhírré (eazi, hogy Gyergyák Krzse özv. Lanton IstvánDé, Grergyák Pál kiskorú, Gyereyák Erzae, György, Mári ős Kati képviaeletében Adorján
hirdetés

A Zsigárdi ménesben következő aögol telivér niéaek állíttattak fel az 1900. fB-deztetési idényre:
Jónak liizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák hurutai ellen, különösen a Jégzö és emészti szerveknél a
ell. 1895. fekete, jegjtélen, 170 ctn.
Apja: Triumph, az oszt. Dcrby éa más számos X)agy díj nyertese. Anyja: Lovely-Tais.
Fedezési díj 40 korona
Constantin-, Emma-. Klausen források és Constantin-sósforrás
mint üdítőital.
MENELAUS
1AMMM
"ell. 1885 aranysárga, 173 cm., számos nagy dij. nyertese.
Apja: Prince-Paris. Anyja: Zebetia.
Fedezési dij 15 korona.
halhólyag
pleöranpii orvosi tekintélyek nrrriiit a ]c|tmcRliizhat6lil) frltétlenltl Ártalmatlan ótKzer urak és hölgyek számára Megrendelőket poutosau é« di»cré-ten eszközöl:
KELETI J.
cl. é> kir. azali. or* tor seliéízeti mű és
kfl\'Air.er Rváros BUDAPESTEN, IV. Koronahfrcefl-u 17. Alat\'ittatott 1878.
Közelebbi felvilágosítással szolgál
DAUSCHA OTTÓ,
intéző. Nagy-Kanizsán.
Ugyanitt eladó:
20 drb. süldő tenyósz kan,
Grf Wenkheim és Balázsbázy keresztezés és
40 darab fiatal tisztán tenyésztett
Arak tucatonként eredeti páriái ctomagolitban:
Gumm hulbólyac eisórendO pyárt
raáiij .....i _ q _ frtig
Capmtc- ntnericans (rövid) . 2 — Ti — .
"tis|iena»rium . 0 60 8. - „
I\'ári-i nfiisri\'Brska(Sa ety-Spougei) J 6.— . Irritratnr ielj< Sun t- Iszerelre . 1 80 5 — . Kreilpii pi*sarium ocl-isivitm (l\'cli-
l>oru«t- Mezinga tanár szeriül) . 180 2 60 „ .Diana-Öv-s..al» linriluj elleni kftt 3 605— , (minden hölgynek nélkttlöiDetetlen,) Gtr Atjegryz- k Ingyen és bérmentrí. 0
RAMBOUILLET,
ugyszinte Marino electorál HÁGÓ KOS.
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
HflGYKAHIZSft, 1900. február hó 17-én. 7-ik szám. - XXXIX. évfol.a
Klöflxcténi ár:
Esjöa* érre . . 10 kor. — fill. Fél ó»re . . . f> kor. — fiii. Ne^edérre . . 2\'kor. 50 fill. Kgjcs iirátu 20 (III. HIRDETÉSEK 5 hasábos pelitsorban 14, másodszor 12, s minden toíábbi sorért 10 fill.
nyíl t te r ben
petit soronként 20 fillérért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 60 fill. fizetendő.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények \'p^dig a kiadó nerére címzetten Nagy-Kanizsára bér-meütve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogad-. tatnak el.
Kéziratok risszanem küldetnek.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,« a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. _
véleményt. Előre\' megfontolt szándékkal éljeneznek, választanak minden tanácsteremben éa a tájékozatlan közvélemény ilyenkor birkanyáj módjára azt követi, aki legerősebben kolompol.
Ebben a köznapi légkörben aztán el is felejtettük, hogy altruizmus is van. Gróf Széchenyi juttatta nekünk eszünkbe az altruizmus eszméjét. Ez az altruizmus nem uj „dolog. Olyan régi mint a kereszténység, melynek egyik hitcikkelye, hogy a gondviselés iránti tartozás érzetében miuden becsületes ember felebarátai javára szentelje életét. Az altruizmus gyakorlására nincs szükség külön!szektákra, annak gyakorlására minden jó indu-latu ember nyíltan szövetkezhetik, nyiltan bevallott célokkal. A segélynyújtás egyik legszebb eréuye bármilyen vallású embernek. Ezt az eréuyt itt a mi városunkban számos egyesület gyakorolja többé kevésbbe nagy eredményny^l. Ha nem, az csak onnan ered, hogy az altruizmus a közönség szélesebb rétegeiben nem vert még gyökeret. Nem ébredt még minden tehetős vagyonos ember annak, tudatára, hogy embcrtársáuak bajából ö reá is ragad baj, hogy a nagy gyámoltalanság a tömegben előbb utóbb a közszabadság elvesztésével jár. Azért ki kell emelni a tömeget lethargiájából, mert a mozgó, munkálkodó, serénykedő tömegből jegecedik ki az egészséges közvélemény Mi nálunk az a közvélemény? Harminc ember véleménye; pénzintézetek igaz-gatótauácsosai, az elöljárók, a városi képviselők, mindenütt egy és ugyanazon személyek. Ha valamely városi képviselőválasztás elmúlt, mintha\' a kötelék képviselő és választó közt széjjel volna vágva. . A .képviselők
nem kérdik meg többé a választókat, nem tartanak fenn élénk érintkezést velük, sót azt a publikumot egyszerűen leszorítják minden térről és megengedik neki, hogy a karzatról kibiceljen. De azon felül egy tapodtat sem. Azt fogják (ölünk kérdezni: Nem elég^kétszá? városi képviselő? Dehogy nem, elég 30 ia, ha a választók akaratát teljesiti k./éi nem sokat ér 200, ha a választó polgárok óhajaival mit "sem törődnek, hanem a maguk \' szakállára csinálnak pár-toskodást. No, de hagyjuk a pár-Loskodást, az ellenzékeskedést 1 E tekintetben a mi városunk valóságos eldorádó. Az ellenzék egy személyből áll. Ebből csak azt lehet következtetni, hogy vpgy miuden a legnagyobb rendben van, vagy nincs közvélemény. Bizony nincs!
A nyomorúság keresztje.
ba tntijd ö a föld alá kerül. — így hát Sípos Ferenc hordta baza a keresztfákat, tűzre rakták őket éa igen boldogok voltak barátságos melegénél. Egyszer azonban pórul járt. — Éjszakának idején belepottyant eey megásott sírgödörbe és ugy mondják ijedtében meg ia némult szegény Sipos Ferenc. — A jozreod pedig rátetto a kezét és moat elfogta. — Segített neki egy nyitott sir, a melybe még nem tették bele a ha-lottaVtt kinek számára megásták. — Ha lett volna benne halott, az nem spicliakedett volna, mert a halottak bizonyára nem haragudtak Sipos Ferencre, a miért nem akart idő előtt közibük sétálni.
Sipos Ferenc nem áll egyedül ezen a nagy világon. — Sokan, nagyon sokan vannak társai, a kik, mint ő, rászorulnának a keresztfákra. — A keresztre i?, de kiváltkép a fára. — A kereszt üdvözít, a fa ellenben meleget ád. — ók pedig fáznak nagyon. — De megtanul lók, hogy a holtak városa szent város;, élő ne háborgasd meg «zentség-telen kézzel őrök nyugodalmát. — És félnek a temetőtől és nem bántják. —
Lám Sipos Ferenc ia megbűnhődött érte, Sipos Ferenc igen szegény- embereiméit néma lett, — Ez az latén bünte-
Ralaton-Füreden. — Sohasem álmodta, bogy róla valamikor hírlapi cikk íródik. — ó csak élni kívánt, ha már a világra jött és védekezni a hideg ellen. — Azt írtAk róla — közöltük mi is — hogy sírkereszteket lopott tüzelőfának. — Igaz, hogy ez által konfliktusa támadt a büntető törvénykönyvvel és megsértette
tése. Az embereké majd csak ezután következik. — S ez talán Bulyosabb leszen, mintha csak az urodalom erdejét dézsmálgalta volnál
Hanem végre ia elég lesz Sipos Fü-rencből. — Nem •ő-\'a nevezetes, csak az ő esete. — Ez íme gondolkodásra késztet. — JobbBn sarkal bennünket a
jogrendet, caakbogy őt meg kíméletlenül I tettre bármily humanizmustól áradozó
sértegetto az Isten hidege. — Keresménye niucs, ellenben felesége éa egy csomó gyermeke didergett otthon anélkül, hogy a jogrend befűtötte volna a buboa kemencét. — Sipos Ferenc tehát a hollak birodalmához fordult, nem kérdezvén meg az élőket. —• A síri világ hidegét -,ugy se melengeti a keresztfa. Szükségtelen is az, annak a ki a föld /alfilt tanyáz. — Ellenben fy- meg a felesége, meg a gyerekei megfagynak, a mi végre ii roppant kellemetlen dolog. Legfeljebb ne díszítsék az Ő sírbalmát se fakeresztekkel az életben maradottak,
vezércikknél. — Mert ordít belőle nyomorúság, az elkeseredés, az ínség-kétségbeesése, inkább, mint a sansculeot-tok vérbe borult, dühös tekintetéből. — Ettől meg kell ijednie a társadalomnak és cito. citÍ8HÍmo cselekednie. — Hangoztattuk egy alkalommal, hogy a jótékonyság ne legyen arcpirító. — Az effé-léről\' olvasva alábbhagyunk. — Nem\'íaj akármilyen, akármi módon cselekszik, csuk tegyen jót és segítsen. — Ay\' társadalom rendezze a szegényügyet. — A betegek, aggok és árvák mellett segítse az atlétákat is, ha ninca munkájuk, vagy
löz?él8iéflF és altruizmus.
Xa&y-Kanizsa, 1000. febr. lG-áu.
A Jászai-afFérben a közönség, a közvélemény a nagy müvészuó pártjára állt, neki adott igazat, őt ótal-mazta meg a hivatalos önkény, a kegyelmes ur túlkapása és közönye ellen, akinek nem konveniálhat, hogy a művésznőkkel levelezzen. Nálunk a közvélemény aligha nyilatkoznék meg ily -módon. Először városunkban nem lakik kegyelmes ur, másodszor nincs olyan művésznőnk mint Jászai, végül közvéleményünk nagyon ritkán nyilatkozik meg, leginkább füst alakjában gomolyog ki a tömjéutartó oldalából, de nem a bolondra száll, hanem azokra, kiket az akarnokság és az .aknamunka" felszínre hoz. Nagyon különös állapot ez a miéuk. A közvélemény, az a nagy tömegben lakozó ősi erő, mindinkább háttérbe szorul. "A bálteremből a középosztály kivonult. A „Polgári Egyletu-et ott hagyták-a polgárok. És az általuk ütött rést betömik egy nagydarab byzantinizmussal. A .Borsszem Jankó" pünkösdi számábau volt látható az a kép, mely a tüzes nyelveket ábrázolja. Ezek a nyelvek mind csak talpakat nyaldostak. Ez a modern pünkösdünk, ez a társadalomban uralkodó eszme. Nem akarjuk az igazságot, nem hallgatjuk meg a látnoki észszel megáldott férfiakat. Talpak kellenek nekünk! Talpak! Az ethikai impulzusok lassankint kivesznek, a tömegből kivesz a lendítő erő, mely azt emberi méltóságára emlékeztető. E helyett cynizmus, miudenütt cynizmus!
Titkos összejövetelek a nagy közvélemény kizárásával csinálnak köz-
A por.
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Irta; Vajdal Szabó látván.
A főidről vettem fei. Még az imént rajta tapostam. Egy lebelletemmel elfújhatnám, kezem egy mozdulatával szétszórhatnám ....
Nem teszem .... I Ki tudja mi volt évezredek előtt, a mi vegyült köré a letűnt idők folyamán?
Útszéli ronda Bzemét, vagy szétomlott emberi csontok?
Talán egy lángoló agyvelő rostjait, vagy egy köznapi lélek porhüvelyét keverte össze földdel a muló idő----?
Lehet, hogy ez a.bely egy nagy caata-sik, melyen egymásra törtek a nagy néptörzsek, egymást gyilkolva, b e porszemeket kiomló vér lestette pirosra, s busán bujdokló árvák éa özvegyek
égető könnyei mosták ismét fakóra----
Lehet, hogy forrón szerető szivek pihennek itt egymás mellett, hideg éjszakákon át, hideg airban----
Vagy egymástól elszakított hamvakat kevert össze vad szeszélylyel a száguldó zivatar.
Meglehet az ie, hogy a kik gyűlölködtek, mig ereikben pezsgett a vér — azok álmodoznak" most itt összeomolva,
békében, gyűlölség nélkül----
Milyen különöa kompánia éa vegyület?l Az uzsorás apa — tékozló fiával; bíboros főúr — koldus rongyaival; nagy
fejű tudós — nagy fülű szamárral; győzelmes vezér — győzött ellenséggel e helyen találkozik.
Költő, ki repült messze a magasba, ide zuhan le széjjeltörött azárnynyal....
Csuazó-mászó féreg, hogy ha feljutott is diaaes, maga3 polcra, ismét visszakerült, honnan jött — a porba.
fiua özvegyek, a kik lebegő fátyollal gyászoltak szomorún négy, vagy őt férjet, ők ia megpihennek, összetalálkoznak ....
Itt azemrehányás nincsen, csak csendes megnyugvás a Borsban ....
Látok két összetapadt porszemet a többi kőzött. Tán szerető testvérek, kik el nem szakadtak enyészet után sem—?
Nem leheti Testvér, rokon ekként nem fér meg egymással,.... még a porban iaszéjjelYálnak őkt
Mindennap van rá sötét példa, hogy kerülik egymást szüntelen, kik egy családjáról szakadoztak el ... .
Népek omlanak össze, mert az őaök
sírján dul a páit csata----- és életük
őrök azétvonáa, melyben elpusztul, elvész mindenik . ..
Sötét képek, búé, rémes árnyak, el tőlem, el.... I Hisren ragyogó homok az, a melyet itt tartok. Mindenik szome ugy fénylik felém, mintha mondaná:
— Nem tapad mi reánk se k ö n y, •e vér..! Tisztán, azüzen jöttünk mi ide a természet puha, lágy öléről, a minket emberkéz meg nem fertőztetett... Nem igasl ... Hazugság I
Nincs a kerek világnak 8^ vize, se földje, bova el uem jutott, melyei meg nem taposott volna az ember.. I
Az északi sarktól a déli sarkig mindénült nyom van, mindenütt járt a föld ura. Felzavarta az evező-lapát a két jeges tenger nyugvó tükörét; Szibéria jégmezője, Szahara forró homokja nem. szűz mar lábaink nyomától, s hova belépünk, szenvedés van ott. ..
.... Igen, por vagy te is 1 Emberi testrészek vannak vegyülve közéd, látom énl
Lehet, bogy egy borda, vagy koponya darab, de van közted ember, az bizonyost Milyen furcsa is, így szétszórva lenni .... I — Feltámadáskor ezek ösaze-hogy tapadnak? . . ...
Sokan állanak majd Isten trónja elé, b így szólnak: .Szivem nem le-lé ml" S az igazbiró reá dörgi: .Nem ia voltl A te.életod bűn, öotboü — kárhozat...I
Egy marék por ... I Milyen Bemmieég, milyen pirányi réaz a nagy mindenségből, 8 mennyit tudna mondani miodenik ... Hátba a föld, fű, fa és vizek megrendülnének és mi megértenénk, mennyi jót. dicsőt zengenének arról, a ki alkotta e forgó földet...
Csak az eímber nyakas éa — hitetlen____Pedig hova lesz a — gőg
és nagyralátá^ .. Itt vao, itt... az én kezeim között.. 1
Búvárkodtál talán éa feltaláltad, mit a természet uagf könyve rejtett? Meg-
fogtad vassal a xlörgö ég villámait?] Vagy biztos gályáu úsztál a hullámok fölött?
MindegyI Por lett belőledl.. mint más köznapi - teremtményből, ki átküz-dötte észrevétlenül a földi pályát lassan, észrevétlen .
Ha zsarnok voltál, nem félnek tőled márl Te dőlsz össze, ha 5zellő leugedez, a az útszélen félre rugdossák gőgös testednek széthullt hamvait.
Ha jót tettél a lelked nemes volt, megsemmisülsz ugy is, de nyugvó porodból — virág fakad és^ipég ott ia mindig. — áldanak.\'...-
*} ■ ,
Porszemekből áll a nagy világ. Onnan fakad az élet, s ott vész az el.
Egy újkor támad, leéli magát és a honnan jött, — oda visszatér. Az erdő is, melyet lassan kiirtanak, ismét csak kihajt és .uj élet kél az odvas törzs felett és újra zeng a madár a lombokon.
Ha elpusztul egy emberöltő, jön helyette — más, frissebb, üdébb. Lehull a virág és a zöld levél ia, ott enyészik el saját gyökerén, de tavaszszal friss élet fakad a régi törzsének akkor tápot ad ....
Nyugodjunk meg ^hát sorsunkon 1
A miből születtünk, azzá leszünk, vérünk, csontunk földdel egyesül....
----- S ti porazamek, hová lettetek? .. . J
Mig néztelek ^^gondolkoztam, sze-meoként hordoit eraz esti szél, ki tudja merr8, hová...?
szerezzen nekik. •— Való, hogy a nagyobb-szabásu közgazdaaági intézkedések is helyesen vivo keresztül, nevezeteseu az ipar, kereskedelem, főldmivelés fejlesztése, valamennyien a népjólét emelését mozdítják elő, de csak azokra nézve, a kik dolgoznak. — A munkaképtelen aggok, betegek nyomora tovább tart és róluk más módon kell gondoskodni. — A mi azegényügyüuk pedig rendezetlen és a mennyiben szabályozva van, intézkedései végtelenül gyarlóak. — Alapja az a pléhtábla a mit a község az ő illetőségébe tartozó szegényeinek a nyakéba akaBzt privilégium gyanánt, hogy már most szabad a vásár, mehotsz kéregetni. Mi megtettük a magunkét — hogy fogsz-e kapni alamizsuát és élbetsz e belőle, nem a mi dolgunk, hanem a tied, meg az embereké. — Nobát ez nem gondoskodási Ez egyszerűen elismerése a koldulási jognak és gyámkodás is annyiban a mennyiben elvonja a községi koldusoktól a más községi illetőségű-társaik versenyét. — De nem ad semmit és miatta akár éhen halhatnak a protegér — is.
Pedig ép oly könnyen megtehetné, hogy maga venné közébe a gondóskodást a szegényügyi adóval. — Leirhatatlanok ennek az előnyei a mostani rendszerrel szemben és ezen felül ideiglenesen azó-. kon is Begiteni lehetne, a kik.nem óhajtanak örökké a község nyakán élni, mert van reményük eor.«uk javulására.
Szűk a helyünk felsorolni mindazokat a reformokat, melyek a nyomor enyhítésére szükségesek lennének nálunk, csak konstatálnunk lehet, hogy mennyire „ar-det Ucalegon"; bogy mennyire sietnünk kell. Mert bizony nagy lehet a nyomorúság, mikor már a sírokról is lehordja a kereszteket — tüzelő fának. .
A kertészet 8 a köznevelés.*)
A nevelés h tanítás eszköze ezután a özépmüvészet losz.
De ha a kultuszminiszter e tényezőt tanítási eszközül a tanrendszerbe bevezeti, akkor, hogy célját tökéletesebben\'
") Különös figyelmébe ajánljuk a sorokat a. nagykanizsai tanítóságnak.
De veletek én — találkozom!..-Leh^t, hogy századok múlva, lehet, hogy — nem soká....
É3 akkor szabadon repülünk, forgószél azárilyán, fellegek felé.....
Mozgó fényképek.
Bálteremben találkozom egy díszesen öltözött hölgygyei. Régóta ismerem, de valahányszor találkozom vele, nem győzöm eléggé figyelni- Hölgyemnek azonban éppen abban telik a kedve, hogy nem veazi észre, bogy figyelek. Ilyenkor modora hideg és olyan, mintha világ nem is volna körülölte, szeme kifejezéstelen, miutha belebámulna a világosságba, vagy az üres térbe.
Gondolom magamban: ez az asszony nem életunt, ez nem ezeretne meghalni, ennek csak levegőváltozásra vao szük-
Bége —ez. hangadó óhajt lenni. * *
Felesége lett egy gazdag urnák. Nem volt azért boldogtalan, mert férje prózai fráter volt, de az édes anyja ia csak ugy ment férjhez, mint a leány. Neki volt azonban egy becsvágya, előkelő nő akart lenni a társadalomban. Azért bzí-• vesen kinált teát és teasüteményt bason-gondoIkodáBU hölgyeknek délután öt órakor, de a nagy publikummal meglehetősen udvariatlanul bánt és ugy forgolódott kőzte, — mint a szobor: merően. ö bámultatni akarta magát éa tündökölni kívánt, mert hát hogy lehetett volna hangadó a társadalomban?

XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR lf-én.
és teljesebben elérje, csatolja hozzá még a kertészetet is, vagyis kapcsolja ösBze a saját működését a ÍÖIdmivelésügyi miniszterétel.
Minden időnek, minden korszak, minden nemzetnek megvoltak a maga, természettől átihletf, fenkölt szellemű fér-fiai. A mieink közül hogy csak egyet említsek, (Petőfit), nemesen és mélyen érző szívről tesz tanúságot. .
A növényeknek az emberi szív- és lélekro való nemesítő hatását a művelt külföld már rég fölismerte. A tanintézetek. nyilvános épületek és magánházak ugy vannak épitve, bocy azok környezetét lehessen növényekkel díszíteni. Éh ez nemcsak egészségügyi, hanem esztétikai szempontból is ngy vannark elrendezve, hogy minden ember gyönyörűségei találjon bennök. Azt mondotta e^y termés/eltudó*: .Mutasd meg. házadat és anunk környékét s megmondom, hogy ki vagy."
Hoey pedig eme célt elérhessék a 87úp iránt vaió érzetet már gyermek korától fogva fejlesztik,- E coiidoB áptíiáa nélkül éppen oly hidegen hagyná ott ia az emboreket, mint azt minálunk szomorúan kell tapasztalnunk,^ tudniillik, hogy áz ifjúság abban leli legnagyobb örömét, ha a nagy faraduággal ós költséggel létesített ültetvényeket megrongálhatja, a fákat öas zofar i c s k á I h a t j a, a virágokat összetépheti a-a füvet öaz-. s z e t a p o a h a t j a.
A\'művelt nyugaton (de még itt sem \' általánosan, csak némely helyeken) a növények iránti .szeretetet már áz óvodákban kezdik a gyermek szivébe cse,-pegtetni.H ezt folytatják az egyeteníig. A gyermekek már az iskolában kezdik nemcsak nevét, hanem gondozását is játszva megismerni; szóvsl mint édeH testvérek együtt, egymás oldala mellett fejlődnek, nőnek.
Uu a tauulóiíjusággal már az elemi/ iskolában megkedveltetjük a virágokat \'és ültetvényeket, akkor majd nem kell szomorúsággal tapasztalnunk azt a vandalizmust, melylyel a város fiatal csemetéit márciustól kezdve késő nyárig.pusztítják.
Főtárgyalás^ a törvényszék előtt.
A modern büopöroek legfontosabb tagozata, a régi büuvádi eljárásban „végtárgyalás\' elnevezés alatt ísmerjf az uj bűnvádi perrend&rtásban azonban .fő-tárftyttlá.s*-uák nevezett ítélkezési aktus, . mert itt dől el az ügy s ebből folyólag
a vádlott sorsa is. _—^Törvényszékünknél az első ilyen fő-tár?yaTS3~oz elmúlt héten (hétfőn) tartatott mee, két eazteregnyei legény ügyé--betT^ a kik esy harmadik társukat még . a.mult dvi .Kisasszony napjáo\'/meg-szurkálták.
A tanács törvényszéki elnökünk: Tóth László eluöklete mellett dr. Kiss István előadó s dr. Eőri Szabó Jenő szavazó, kir. törvényszéki bírókból, valamint Szedne* Dezső aljegyző,\' mint jegyzőkönyvvezetőből állott. AJ közvádlói tisztet dr. Kendi Elemér kir. alügyész -viselte. Séflett képviseletében Varga Lajos, mig vádlottak képviseletében, mint védő \' Oroszvár)1 Gyula ügyvéd voltak jelen.
Tóth .László kir. törvényszéki elnök, mielőtt/ az ülést megnyitotta, egy kis ünnepi beszéde^ tartott, szavait körülbelül a következően vezetve bé:
Mielőtt a mai napon az uj bűnvádi perrendtartás szerint az első ügy fő-tárgyaláBát megkezdenék: engedjék meg, hogy ezen alkalommal birótársaim, valamint a kir. ünyénzség éa az ügyvédi kar igen tisztelt képviselőit néhány szóval üdvözölhessem.
Nehéz feladat vár mindnyájunkra! El kell hagynunk az évtizedek óta meg-Bzokott formaságokat s.- alkalmaznunk kell az uj bűnvádi perrendtartás szabványait.
Kiemeli ezután az uj bűnvádi perrendtartásnak legfontosabb narktételeit b azon reményének ad kifejezést, hogy az" azokban foglalt nagy elvek az uj törvénynyel érvényre is fognak emelkedni.
Majd igy folytatja szavait: A vád elvet Illetőleg \'eljutottunk: f legszélsőbb határig. A kir. ügyészség korlátlan ura a bün-pörnek. Nemcsak indítványokat tesz, hanem ő maga vezeti a nyomozást, 8 ö maga szerzi be azokat a nyomatékos gyanuokokat és bizonyítékokat, melyek a vizsgálat, illetőleg a főtárgyalás elrendeléséhez szükségesek. Nagy hatalmat, de egyutt&l nagy1 felelősséget adott az uj tőrvény a vádhatóságnak b én azon reményemnek 8dok kifejezést, hogy a kir. ügyészség feladatának meg fog felelni hiven és lelkiismeretesen.
Áttér ezután arra. hogy már hosszabb ideje annak, hogy a kőzvád és védelem képviselőivel együtt dolgozik s hogy ez idő alatt nagy munkásságot fejtettek ki egymás támogatása mellett. Megemlíti, hogy igaz ujjyanT^miszerint a felett, a mit tettek és miként végezték feladatukat a döntő Ítéletet nem ők.maguk mondják ki, de a* ő feladata azt konstatálni, hogy e tárgyaló teremben a kir. ügyészség 8 az ügyvédi kar képviselőivel az érintkezés mindig kellemes volt. Kiemeli, hogy egymás jogkörét folytonosan tiszteletben tartották, egymást köjcsönö-Hen támogatták a iparkodtak mindenkor és minden körülmények között az anyagi igazságot felderíteni. .
Majd azon meggyőződésének ad kifejezést,1 hogy ugy a kir. ügyészség, mint az\' ügyvédi kar részéről a múltban, a legnemesebb ambícióval és odaadással teljesített közös munka emléke n jövőben nem fog elhalványulni s nehéz föladatuknak az uj tőrvények alatt is mindnyájak- — egymást támogatva — meg fognak felelui.
Elbúcsúzik ezután a régi rendszertől, köszöuetet mond a nagykanizsai (Ígyvédi karnak,azért, hogy 10,évén át feladata, teljesítésében őt támogatni szívesek voltak, s azon meggy őzőií&ének adva kifejezést. hogy az ügyvédi kar jövőben sem fogja tőle önzetlen támogatását megvonni/ beszédéi ekként végzi: Az uj bűnvádi perrendtartás életbeléptetésével az ügyvédi magasztos működésnek uj terei nyílnak meg. A védelem jogai ezentúl hathatósabban fognak érvényesülni, mert azt ma már törvéuy biztosítja, mely az ügyvédség közjogi helyzetét és tekintélyét emeli s az ügyvédeket, ugy is, mint közvédőket, hivatásuk ezen nemesebb ágának fejlesztésére is utalja. j Midőn tehát ez alkalomból nz uj tőr-Vény alkalmazásának/kezdetén működésünkre az Isten áldását kérném s bíró társaim nevében isjá vád- és sértett fél, valamint a védelem- képviselőjét Bzivé-lyesen üdvözölném: a mai első főtár-gyaíást megnyitottnak nyilvánítom.
Ezután Varga Lajos ügyvéd felolt az elnök Bzavaira, megköszönve és viszonozva az elnök üdvözletét.
A vádlottakat, ifjabb Péti Jánost a törvényszék súlyos testi sértés büotet-teért agy évi börtönre és 20 korona pénzbüntetésre, BorB09 Jánost pedig hat havi börtönre itélte.^Az Ítéletben a közvádló és a sértett fél megnyugodtak, a védők azonban fellebuztek.
A vármegye közgyűlés^
— február hó 13-is. — \\
,^-Dr. Jankovich gróf főispán a gyűlés, megnyitása után megemlékezett dr. Viz-\\ leudvay Józsel biz. tag elhunytáról. A törvényhatósági bizottság részvétét jegyzőkönyvbe venni rendelte.
Ezután a közigazjjatáui bizottságba, 1900—1901. évekre megválasztott 5 tag lepondása folytán megüresedett 5 közigazgatási bizottsági tagsági helyre a választás megejtését a főispán elrendelte. A.szavazás két uzavazatszedő bizottság előtt ejtetett meg. összes 208 Bzavazat adatolt be. Eperjessy Sándor és dr. Gyömörey Vince 191, Ziegiei;- Kálmán 183, Koller István 18 és liertelendy Ferenc 178 szavazattal közigazgatási bizottsági tagokká választattak/^-—-
A .Magyar Agrár és Járadék Bank\' azon kérelmére, hogy az árvavagyon egy része betétkép a\' banknál elhelyeztessék, a kiküldött\' bizottság az árvaszék előterjesztését alapul véve — a közgyűlésnek azt az előterjesztést tette, hogy
600000 korona 47,7,-os kamatozás melleit egy évre, a miodenkori- viaszavooás fentartása mellett betétkép az Agrár banknál elhelyeztessék.,
A főispán a vita után a szavazás^ elrendelvén a bizottság javaslata mellett* csak 28-au szavaztak. Az Agrár Bank kérvénye nagy "Többséggel elutaeittatott.
A vármegyei telefonhálózat létesítése tárgyában a közgyűlés a kiküldött bizottság azon javaslatát, hogy a járási Bzék-helyek a központtal a a körjegyzőségek a járási székhelyekkel kapcsoltassanak össze b az iratok a költségvetés elkészítése céljából a kereskedelmi minisz-teriumboz terjesztessenek fel, avval a változtatással fogadta el, hogy már ezúttal adjon a vármegye azon óhajának kifejezést, miszerint a vármegyei telefonhálózat az-országos bálózatbau ia bele-kapcsollassék.
A veszpréra —balaton-fűred — keszthelyi vasút segélyezése ügyében a közgyűlés kimondotta, miszerint az egész balalonparti vasútvonalnak mielőbbi kiépítését országos érdekűnek tartván, annak csak egy részére (balalon-füred— veszprémi villamos vasútra) segélyt egyáU talában nem ad; ha azonban a vijlainos vasút a teherszállítás lebonyolítására is alkalmas módon az egész vonalon kiépíttetik, annak segélyezésétől nem zárkózik el.
A körmend—őrség—mura-Bzombati és körmend — z>la-lövő—zala-egerazegi vu-But segélyezése tárgyában a vasúti bizótt-aág azt a javaslatot terjesztette a .közgyűlés elé, hogy a vármegye a t emu telt vasútvonalra kilométerenként G000 korona segélyt csak arra az esetre helyezze kilátásba, ha a körmend—mura-szombati vonallal, a melynek 10 klmtr. bosszú szakasza Zalavármegyén fut keresztül, egyidejűleg a za|a lövö—zala-egerszegi vonalrész ia kiépíttetik. A két indítvány felett névszerioti szavazás döntött s a közgyűlés 7G szavazattal 54 ellenében a körmend — mura-szombati vasútnak Zalavármegyén 41 fu\'ó 10 kilóméternyi részére GOOOO korona segélyt az útalapból megszavazott
Naxy-Kanizsa városnak bizományi széu-kéneg raktár kezdésének\'- elvállalása tár-\' gyában hozott határozata, ugyBzintén a kőzkőrház személyzetének egy 1200 koronával javadalmazott írnokkal a egy 1G8 korouával javadalmazott ápolónővel való szaporítása tárgyában hozott határozata jóváhagyatotu.
HÍREK.
— A Nagykanizsai Irodalmi éa Művészeti \'Kör 1900. évi február hó 27-én a „Polgári Egylet" termeiben tánccal egybekötött farsangi dalestélyt rendez. Az estélyen IlakBch Lajos, a pécsi dalárda híres buffója is közreműködik.
_— Jegyzői vizsga. Viola József, a városi tisztikar legfiatalabb tBgja — ki csak a mult héten megtartott tisztújító közgyűlésen lett ilyenül egyhangúlag megválasztva — f. hó 8-án és 9 én a községi- és körjegyzők részére előirt szakvizsgái Zala-Egnrszegeu hetéd magával. u. m.: Bulezn\'ay Mátyás Bárszegi — György Elek nagy-vitai — Hegedűs Károly nugy-bakónaki — Muszlák Béla szent-péteruri — Orosz Eruő zala-lövői és Szentmihályi László kis komágpmi negédjegyzőkkel sikerrel letetlek Gratulálunk.
— Uymen. Strick Leó nagykereskedő. helybeli Inkós, f. bó 11-én kötött házasságot Kondor József helybeli tanító leányával, Klára kisasszonynyal.
Wéber Sámuel gutoríöldi nagykörös kedó, f. hó 14-én kötött házasságot Bród Jetii kisaaszönynyal, Dr. Bród Tivadar ügyvédi karunk tagjának nővérével. \' _
— Eljegyzések. B i n d e r Mihály, fő-hadoagy a helyben állomásozó 20 ik honvédgyalogezredben, eljegyezte H.ild Malvin kisasszonyt.
Gyömörey és tcölvári Gyömörey Sándor, cs. é« kir. huszár-főhadnagy jegyet váltolt Takács Alice. kÍBasszonynyal. Takács Jenő kir. közjegyző és bessenyői éa velikei Skublici Mariska leányával Tapolcán.
— Halálozások. Roaenberg Henrietta, Zala-Egerszegen f. hó 10-én elhunyt A zala egerszegi nőegyletnek a jótékony úrnő 30 éven keresztül buzgóo működé elnöke volt és a szegényügy rendezése körül, valamiut jótékonyságáéval magának elévülhetetlen érdemeket, szerzett.
Rad.OBzticB János, 20. honvéd-gyalogezredben őrmester, f. hó 11-én tüdőlob következtében elhalálozott. Temetése f. hó 12-én katonai parádéval ment végbe. Nyugodjék békében 1
— A postai kézbesítés. A pécsi posta- és távírda igazgatóság felhívja a közönség figyelmét arra, hogy a fővárosba címzett levelek kézbesítése késedelmet szenved, ha a kerület római számokkal kiléve nincs. A közönség tehát saját érdekében a kerület számát és az utca házszámát el ne mulassza pootosan kiírni. j
— Felolvasás. A Kereskedő Ifjak Önképző-Ezyletében — amint lapunk mult számában már előre jeleztük ia — Wittenberg Ignác felügyelő. vaButi fütő-házi tönök Nagy Kanizsán, folyó bó 10 én .Vasút és cűltura* cimmel felolvasást tartott. A kevéa Bzárnu hallgatóság élénk figyelemmel kísérté ax értekezést, melyben egyesülve volt a neveB szaktudós alapos ismerete, a gondolkozó fő eredetisége és megfigyelése. A felolvasó a vasutak keletkezésének és fejlődésének történetéu kezdve, mi közben érdekes példáit-említette fel annak az ellenszenvnek, melylyel az uj intézményi eleintén"fogadták, áttért a jelenben fennk álló nagyobb\'vasút fenntartó társaságok\'; (államok) kiterjedésének, gazdagságának és forgalmi politikájának előadásira^- — Végezetül találó és szemléletes .példákban fejtette ki azt\' a roppant hatást, melyet a vasul az omberi művelődés fejlődésére gyakorolt már ar első esztendőkben is és manapság is. Az estély kőjjönaége kicsiny, tartama rövid volt.
-ügy látszik az egyleti tagok, körében nem tud nagyobb érdeklődést kelteni a komoly tanulmány éa az ismeret, a mi pedig méltán megvárható azoktól, a kik önképzésük céljából egyletet alakítanak.
— Építőiparosok kongresszusa. A
Magyar Építőmesterek Egyesületének kezdeményezésére, — a folyó évben az építőiparosok sérelmeit vaftmint a munkások és munkaadók közötti jogviszonytszabályozzák. Az előkészítő bizottság a kongresszusra fölhívását most bocsájtotta ki. A kongresszus tárgysorozata a következő": építőipari törvény alkotása, országos műszaki tanács fölállítása, építőipari perek gyorsabb lebonyolítását tervező intézkedés, országos építésügyi törvény életbeléptetése, adóreform, építőiparosok érdekének megvédése a köz-építkezéseknél, építőipari követelések biztosítási magánteleknél, munkaadók és munkások közötti jogviszony rendezése, betegsegélyezése és baleset elJeoi biztosítása, iparoktatás rendezése, tanonc-oktatas. pallér-_ éa mesterképesités, a házadó-küdvezinény kiterjesztése uj építkezéseknél, építőipari szövetkezetek léte-sitése állami támogatás mellett,- épitö-. iparosok nyugdíj-ügye, védekezés a tisztességtelen verseny ellen, építőiparosok országos szerveznie. A konuresazuselő-késziió bizottság a Magyar Építőmesterek Egyesületében (Budapest, IV., Ferenciek-tere, Ferenciek bazára, II. em.) tartja üléseit a az érdeklődőknek szívesen ád felvilágosítást.
— Zongoraoktatás. PÓhl Elza a bécsi elaő zeneakadémia végzett növendéke és a hires Póhl Richárd három évvel ezelőtt elhunyt zenetanárnak, a ki Jenő főherceget éveken át tanította — leánya; Kőszegről — legközelebb városunkba érkezik és jeles tehetségét nálunk szándékozik érvényesíteni, mint zenetanárnő. A nagy képzettségű jales zenetanárnőt ajánljuk közönségünk figyelmébe.
— A nagykanizsai Kereskedelmi s
Iparbank f. é. jelentése szerint az 1899. évi osztalék részvényenkint 4 frtban állapíttatott meg. A tiszta nyeremény 12959 frt 40 kr., miből azouban csak 8000 frt forditlatik osztalékra. A váltó tárca a lefolyt üzletévben 296106 Jrt értéket képviselt, a betétek 103140 írtban
vannak feltüntetve. A vagyon mérlegen az adósok (?j 29624 frttal szerepelnek.
— Izr. Jót. Nőegylet jonrjt, A
közbejölt és érthető ajtadály folytán a f. hó 11-ről 14-re halasztott jour a szokottnál éléukebb érdeklődés mejlett folyt le. Ugyanis ezen a napon hangversenyzett háziezredünk Sopronból ideérkezett zenekara. Előadott számai az előkelő szép számban megjelentek tetszését vivta ki. A séta-hangversenyből a .búr-induló* alkalmi előadása a jelen voltak figyelmét különösen lekötötte. Közkívánatra roeg-ismételték, majd a talp alá való számok következtek rendkívüli precizitással. — Hogy ezen sikerült estélyről némi képet adjuuk: az-első négyest 80 pár lejtelte. Azcéstély feszteden kedélyes loíolyását Vidorné — elpőknó leereszkedő nyájai otthoniassága tetőpontra emelte.
— A balaton^berényl fördőogylet alapszabályalt,mini a .Belügyi Közlönyében olvassuk, a belügymin. 133.784/99. sz. alatt megerősítette. A Balaton vidéknek ez a telepe fekszik hozzánk legközelebb és igy hisszük, hogy a nyári évadon át ezen fürdőegyletnek Bok kanizsai ember ia tagja lesz, a minthogy városunkból eddig is sokan kultiválták a balaton-berényi nyaralást.^
— A Nagykanizsai Alt. Munkds-képzó-Egyesület f. é. február hó 25-én jelmez-c8télyt rendez. A tréfás meghívók jó izü humorral indokolják az estély célját.
— Szegény Iskolás gyermekek. A
pölöskei isk.-szék a szegénysorsu iskolás gyermekek számára f. hó 17-éu mulat-uágot rendez. A rendezőség élén ilju Nyáry Kálmán áll.
— Bíró uram hűsége. A szeot-péteruríak bírája, Zab László f. hó 11. reggel hajnalban egy borotvával elmetszette a torkát, s mire a családja észrevette, elvérzett. A végzetes tett okául uémelyek anyagi zavart, mások pedig a község által reá bizott pénzek hűtlen kezelését hozzák fol.
— A pacsal gaídakör a reodes havi gyűlését I. hó 5-én tartolta a tagok nagy száma mellett Pacsán. \'Az elnök betegsége folytán a gazdakör tevékeny alelnöke, Koller Ibtván vezette az ülést s bejelentette mindkettőjük lemondását, mit a tagok el nem fogadtak. Bakó Gyula ezép beszédben fölkérte az elnököket a további maradásra. Az alelnök megköszönve a bizalmat h kijelenti, hogy az állását megtartja, melyet a tagok öröm- -mel tudomásul vesznek. Az ülésen a szőllőtelep létesítéséhez szükséges torület szerződését csinálták meg. A fogy. szövetkezet tulajdonát képező 4 hold főidet 12 évre kibérelték.
— A novalak a vaautórt. Nova és vidékének lakósaága a legutóbbi törvényhatósági bizottsági közgyűléshez kérvényt nyújtott be az iránt, hogy a Zala-Lövő kiindulási ponttal Rédics, vagy^Csömödér irányában tervezett vaBUt Nova érintésével építették ki. Az érdekeltség a legmesszebb menő áldozatokra késznek nyilatkozott: maga gróf Battbiáuy Zsigmond, a novai urodalom tulajdonosa, a vasút segélyezésére 100.000 korouái ajánloti fel. Fájdalom, hogy minden áldozatkészség- dacára ia a novai vasút még csak a messze jövő reménye.
— Felülflzetös. A kis-kanizsai polg-olvasókörnek f. évi február 11-én-tartott táncvigalma alkalmával következő urak fizettek felül és\'pedig: Dr. Hauaer János 9 kor. 40 fill.; dr. Szánó Zsigmond 6 kor., Franz Lajoa 3 kor. 40 fill., Málovec Gyula 2 kor., Csóka Nándor 1 kor., Kovács Lajoa 60 fill., Székely Lajos 1 kor., Halvax Frigyes 1 kor. 40 6)1., Bartos Géza 1 kor. 40 fill., Eperjessy Gábor 1 kor. 40 fill., Anek György 40\' fill., Anek György 60 fill., Kozári Ferenc 20 fill., Bánekovich János, Veisz-berger Kálmán, Orbán Károly 40^40 fill., Hegedűs László 60 fill., N./N. 1 kor. 40 fill.
— Felűlflietések. A fütőházi kézműveseknek folyó hó 4-én-tartott láoc-BBtélyén jótékony célból fe\\űlfizettek: Nagysg. Vittenberg Ignác 15 kor., tek. Vinkler Nándor 10 kor., Ehrlicb Gusztáv 5 kor., Kviton N.. Párr I.. TŐtb Imre, Siilvay Pál 1 — 1 kor., Talafáusz N. 4 kor., Tóth Ferenc, Marvalics József 2—2 kor., Vojnovits I. 30 fill., Koller
elyem-Blonsok
feljebb! — 4 méter — pótubér ét vámmentesen uillitva I Minták kiválasztásra, nemkQlömben fekete, fehér éa axioes Henneberg-selyem blonsok és ruhikra alkalmas 45 krtól 14 frt 65 krig métereokint.
Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
2 frt 40 krlól henneberg g, ma^^ww-
»» II V ni IUI (Cs. kir. adrarí-szállitó.)
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Károly, Mozbamer Károly 2— 2 kor., Khoo Ferenc. Khon Lipót, Uugár N., Nöúg László 1 — 1 kor.. Juh Pál 2 kor. Gulyás Károly, Okos Gerzon, Szommer Ferenc, Geberüng János 1—1 kor., Szetler János 2 kor., Szaváry Sándor 4 kor., Fekecs Károly, Szendrey Károly 1—1 kor., Halvax Frigyes 2 kor., Pu-sofazky Sándor 1 kor. 20 fill., N. N, Sirászer I.. Mison I., Fílipovics F.. Vinkler 1.. Péntek I. l — l kor., Kudicb N. 4 kor., Kudich B.. Szabó A., Fetich R. 1 — 1 kor., Metzger N. 2 kor., Csillag B. 1 kor., Perger János 4 kor., Pollák A. 2 kor., Horváth.N:\'20 fill., Gubicza J. 2 kor., Dobeah*I. 1 kor.. Sveinczger F. 2 kor., Durobftch Csáktornya, Pu-aofazky K., Fischer Fülöp 1 — 1 kor., Mattman N. 2 kor.. Caíotán, Péter L. 1—1 kor.. Rozenfeld N. Pentcz A., Goldfinger I. 2 —2 kor., Goldstein Mariska 1 kor.
— Szakácsnét éa szobaleányok bálja volt folyó hó U-én a Szarvas-szálloda dísztermében, még pedig zárt\' körű bál, mely igen szépen sikerült Rendezőik nevezetesek arról, bogy vula-hányszor mulatnak, mindannyiszor jótékonyságot gyakorolnak. Ezúttal-a liszia jövedelmet a várói azegéuyalapjára ajánlotta fel a rendoző bizottság. Alább közöljük a felülfuetöknek rendelkezésünkre bocsájtott névjegyzékét: Moór Anno. Borda Kati l —1 kor. Véber Berta 2 kor.. Tormási György. Kakas Lidi, Németh Róza, ,Kovács Teréz, Achter Kati, Márkus Máfri, Andri Borcsa, Fatér Juli?, Grünfeld Ida, Tóth Erzsi, Tarabó Mari, Cseh Toré/, Mato.i Júlia, Magyar Anna, Fülöp Ágnes, Nagy Anus. Mauiner Betti, \\ á^entin Janka. Tiszai Katus, Soller Marii, Szelenkó Józefa, Tass Katus, Tóth Tercsi, Balog Erzoike, Krammer Klárika, Niztauer Anus, Füge Julis, Szili Regina, Korcsmáros Fáni, Magapházi Vilma Pintér Katus, Szabó Julin, Dávid Anunka, Veiaz Sziréna, Bö*ze Juliska, Dávid Maris 1 — 1 kor..- Pint Anna 60 fill.. Eibek Pepi, Gelsz É?a 1 — 1 kor,, N. N. C fill., Pereznyák Róza. Vlasics Kázmér, Naey Sándor, Bartol Anna. ílkea Kati, N. N., N. N., Rófcaa Juli* 1 — 1 kor., N. N. CO h\\\\., Danek Anus N. N., N. N. 1 — 1
/kor., N. N. 20 fill., Reicb Gyula 2 kor.,
1 ös«zes bevétel 23G kor. 40 fill., kiadás 172 kor. . Maradt tiszta eredmény a azegényalapra G4 kor. 40 fill.
— Elveszett tárgyak. Folyó hó 10 én egy vörös. sárgás szőrű Bandi névre hallgató és 88. számú védjegygyel ellátott kutya elveszett. Felkéretnek mindazok, kik ezen kutya holléte felül felvilágosítás^ adhatnak, tt rendórkupitányi hivatalnál tegyenek jelentést, hol a tulaj- , donós által illő julafombao réazesittetnek. — Folyó hó 13-án a Szt.-Györgyvári-utcában egy fekete női uallér találtatott. Értesíttetik a károsfái, hogy aunak ót-vételo végett hivatalos órák alatt jelentkezzék reodőrknpitáuyi hivatalnál. Nagy-KanizSán. 1900. évi február hó 13-án. Rendőrkapitányság,
— Hirdetmény. A kereskedelemügyi tn. kjr. miniszter urnák t. évi február hó 3-án 75.690/IX. 1899. szám alatt kelt leirata alapján ez uton értesítjük kerületünk mindazon képzett iparos-segédeit. a kik a párisi kiállítás inbtallac:-onális munkálatainál alkalmazást nyerni óhajtanak, hogy ez iránt Közvetlenül a kiállítás magyar részének berendézésével megbízott hazai vállalkozókhoz forduljanak. E vállalkozók budapestiek éö\' névazeriut a következők: Mahunka Imre. Thék Endre műbútorasztalosok, Stein-üchneider Jakab berendezési vállalkozó, Gelb M. és fia kárpitos éa díszítő, Langer Ignác dekoratív szobrász, Oppenheimer 1. i\'nstalIacio;jáli8 szobrász, Glaser János a retrospektív pavillon díszítője, Forgó és társa a retrospektív pavillon disz-üvegezője, Ganz és társa a villamos berendezés gyártója. Sopron, 1900. évi február hó 15-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
• A maláta-kávé bevezetéséről, a mely körülbelül egy évtizeddel ezelőtt megkezdődött és ma már az egész, müveit világban elterjedve van, mindinkább bebizonyul, hogy azt jótékony hatás kíséri, ugy a nemzetgazdaság, mint az egészség javára. Megbecsülhetetlen az a megtakarítás péozértékben éa a jólétnek az az előmozdítása, a melyet a Kath-reiner cég az ő egénséges honi kávé-italának általános bevezetése által elért. Nem is állunk már messze.attól az időtől sem, a mikór a Katbreiner-féle Kneipp maláta-kávé, mint kitűnő pótkávé a bab-kávélioz, vagy oit, a hol orvosi rendelet folytán a babkávé használatát mellőzni kell, teljesen tisztán élvezve, minden családnál otthonos lesz. Bizonyára öröm-
mel üdvözölhető az a háziasszony, aki mindennapi ozokásitálunk eme egészségi javulását övéinek üdvére bevezet, vagy bevezetett éa. azt előmozdítja.
• Orvosi szaktekintélyek véleménye szerint a Keleti J. budapesti elsőrangú cég által gyártott és feltalált cs. és kir. azab. pneumatikus sérvkőtók, orthopae-diailjáró és nyujló gépek, műlábak, mü-kezék, egyenestartók (ferdenövéaüeknek ) haskötők, a legjobbak és legmegbízhatóbbak.1 Keleti már évek óta azon fáradozik, hogy ezen a téren a legkiválóbbat és legtökéletesebbet nyújtsa, a külföldet és a legelső klinikákat tanulmányozta, miért is a legmelegebben ajánlbaiju* e kitűnő specialistát az érdeklődőknek.
* Gazdák és kertészkedők Qgyel-mébo. Haldck J. magkereskedés*} és beremag kiviteli üzlete a múlt napokban küldte szét főárjegyzékét, melyből, ismételten meggyőződtünk arról, hogy a régi jónevü cég, József kir. főherceg udvari szállilója, minden telhetőt elkövet arra nézve, hogy a~magyar gazdákat kitflnö csira képes magokkal lássa el. A-főárjegyzék ez idéo nom oly vastag (mint^ a mult évben, ennek\'joka abban rejlik, hogy a klisék hiányoznak, de hát Haldek áruit rajzok nélkül is ismeri a közönség, a ez intézkedésével 1250 koronát takarított meg\'a cég, mely összegei a .magyar gazdatisztek és erdőtiaztek* országos egyesületének adta át. A fó-árjegyzéket, levelezó\'apon nyilvánított óhujirA bárkinek iugyen és bérmeutve megküldi a derék cég. (Budapest, VII., Karoly-körut 9. »/..) ,
\' 005,970 koronát fizetett á Irleatl általános biztosító-társaság (Asslcu-railonl Generáli) a Jopron-Ivaui kastély leégett lakberendezési tárgyaién. Ily óriási összeget hazánkban egy lakásban lévő" bútorokért még nem fizettek. Az a körülmény, hogy még egy várszerű kastélyban is lehetséges egy ilyen óriási tüzeset, Jpgjobbnn bizonyítja azt, bogy mily fontos mindenkire, hogy lakás berendezését tüzl^r ellen biztosítsa, kü-lÖDÖseu akkor, midőn a Generálinál az ily biztosításért fizetendő dij oly szerfelett olcsó. Minden bővebb felvilágosítással jjzivesen ízolgál a triesti álialá-uoa ^bittositó-iársaság itteni főügynök-sége: Schertz és Englilnder.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
— 8x.il. Mindet! ogyíb taiiácí bcljett ide iktatjuk Jlókaiuak egy rigmueái:
Volt egyszer egy kövér ember. Ki azért volt olyan kövér, Mert j tok volt az ellensége, Kiknek megette kenyerét. Azok\' szidták és átkozták iS mennél jobban. átkozódtak} 0 meg (fiinál jobban hizott.
Egyszer aztán ellenségig Kihallgattak~és helyettiik Támadának jó baráti, Kik dicsérték, hízelegtek, • S ettiil ugy megsoványkodott Bogy belehalt; tannság ez: Átok hizlal, hizelgés ront.
J. Jf.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
-p Február 8-15-ig. —
Horváth1 Julianna zenész loánya, Kálmán és Ferenc, Kupic* Anoa cseléd, Klára, Kerczs Józaef honvédőrmester, Mária, Dáridovica György főldmives — halva, Heine Keresztély páiyamester, Irma éa Magdolna,. Horváth József főldmives, Jáuoa és Györcy, Kottler Gusztáv adó-tiszt, László. Muczer József főldmives. Józaef, Szokol Ferenc napszámos, József, Tivolt Gyula főpincér, Mária és Matild.
Halálozások:
— február 8—15-íg. —
.Klobász Katalin Torma Mihályné rk. zenész neje, 67 éves, tüdőgümökór. Vukasovics Alajos rk. tanuló, Í2 éves, öngyilkosság.; Vaskó Erzso Lakatos Kál-mánué ev. ref. 35 éves, tüdővész. Acs Já00B rk. rendőr. 39 éves, agylágyulás. Steiner Rozália férj. Sternberger Mórné izr. 46 éves, .kereskedő neje, tüdőgümökór. Radosztics János rk. honvédőrmester, 36 éves, tüdőlob. Savanyu Katalin rk. 22 éves, tüdőgümökór. Öxv. Stern Ig-nácnó Scbapringer Netti ixr.í 72 óres, végelgyengülés-
Z A.-LA I KÖZLÖNY
Házasságot kötöttek:
— Február 8-15-ig. —
Bognár György főldmives — Szokoly Juliannával. Vellák Lajos főldmives — Pulai Annával, Ffllőp János főldmives r— Bence Katalinnal. Weber 8ámuel kereskedő — Brod Jetiivel. Kálovica Jó/.aef főldmives Kálovics Juliannával. Varga Ferenc földmivea — Plander Juliannával. Sohieber Ferenc gyári üzletvezető. Angernből — Jelenica Jo/efával. Stfick Leo tojáskereskedó — Kondor Klárával. Stróbl János ács - Horváth Katalinnal. Gál István kocais — Lováaz Lujzával. Deutsch Lipót állomási felvigyázó, Cegléd — Keazler Irénnol.-Fekete József főldmives — Tislér Te-rézzel.
k ö z ü z öTsTI
A drágaság.
Általános a panasz Kanizsán és az egéaa országban, hogy a használati éa fogyasztási cikkek roppant mód megdrágultak az utóbbi időben s ennek\' következtében a megélhetés viszonyai, mulyuk nálunk amúgy sem voltak kedvezők, még súlyosabbakká váltak.
Hogy e* a panasz mindenképpen jogosult, igen jól tudjuk, mert mindannyian euyaránt érezzük. Semmilyen társadalmi osztály nem vonhatja ki magát a kedvezőtlen viszonyok alól, mert a drágaság általános egyaéges, mindenhova^s mio-denro kiterjedő A nyeraauyagok ára épugy felemelkedett, miut az ipari készitméuyeké; az élelmi cikkek értékét azonképpun felsrófolták, mint a haez-uálati tárgyakét. Mindezek következtében természetesen drágább lett a munka ára is. a mi valósággal betotézi az általános viszonyok kellemutiaa alakulását. Moat már valósággal nehéz" kérdéssé lett a megélhetés egész Magyarorazágon 3a bizony meater legyen az, a ki ezeket a viszonyokat kibírja.
A su!yos_ állapot okait kutatva, bőségesen. válogathatunk az előidéző körülmények tömegében. Elsősorban itt van az évek óla roaszabbnál-rosazabbul alakuló gazdasági helyzet, á maga nagy váliozatniva! s gyors fordulaUival. Egyik, végletből a másikba jutottunkT a mikor már egész gazdasági életünk kényszerü-Leg berende/.kedetl a 6—7 foriutos búzaárak alapjára a a közfogyasztás minden viszonyaiban ehhez az olcaó élethez alkalmazkodott, akkor egyszerre -beütött. a hirtelen fordulat: 14 — 15 foriotig szök-keot fel a -búza ára. A ki már most életviszonyait a 6 forintos búzaárak alapján építette meg, vájjon milyen súlyos dilemmába jutott a nagy változás nyomán. De bát az a magas gabona-ár futólagos volt, egy félesztendő alatt ol-"mult. Ez igaz„ ámde időközben jól megrendítette^ u alaposan kiaknázta a nagy logyasztóközönaég fizetőképességét, — tn is bizonyos. Éi az ámugyis kedvezőtlen viszonyok közepette egy . ilyen (utólagos z8arolés>féle kétségkívül meggyöngíti az emberek zsebét.
Ebben , a gyengeségben, melyet az éveken át tartó rossz gazdasági viszonyok okoztak 8 a mely az emiitett -drágasággal súlyosbodott, — ebben vaa a mostani helyzet • egyik főoka. A dél-alfrikai báborU b az ezzel kapcsolatban támadt viszonyokat lehet másodsorban a mostani drágaságért okolni. Jóllehet a délalrikai li.fiboru meglehetősen sok élelmi és használati cikket élénkebb kereslet tárgyává jítesz^, mert hiszen vagy kétszázezer európa\'K^mbert kell odalenn megfelelően ellátni, mégis ez nem olyan óriási dolog, bogy közvetetlenül általános drágaságot idézhessen elő Európában
A közvetett hatás ellenben, az. már sokkal határozottabb és uagyobbmérvü. Háború idején régi tapasztalás szerint mindig beüt a drágaság s ezúttal a péna reudkivüli megdrágulásában mutatkozott ez a jelenség. A pénz megdrágul — mit jelent az közérthető nyelvöu^-Azt jelenti, hogy a pénz vásárló érteke csökken, vagyis ugyanazért a 100 koronáért, a melyért előbb mondjuk például 50 méter szövetet lehetett kapni, ma csak 40 métert adnak s igy tehát, ha mégis 50 méter szövetet akarunk venni, akkor többet kell érette fizetuüök, mint 100 koronát. Nyilvánvaló ebből a példából, hogy a pénz? megdrágulása az általáuoa fogyasztóközönségre nézve tulajdonképpen az áruk megdrágulását jelenti s igy megérthető az is, hogy\' a pénzdrágaság közelmúlt korszaka, melyhez hasonlót hosszú évtizedek óta nem tapaBztafyunJcr\'azintéa nagy mértékben hozzájárutra mostani általános drágaság előidézéséhez.
És a harmadik ok? Ez tulajdonképpen gazdasági életünk szervezetlenségéből ered. Sehol a világon önös érdekek egy egész ország gazdasági életén oly szabadon és korlátozatlanul nem uralkod-. nak, mint minálunk. S a kartellek sem virágzottak noha olyan általánosan, mint mostanában, a fogyasztóközönség valósággal prédájára, van adva mindep kiszipolyozó törekvéauek; a legelsőrendü élelmi cikkekre éppúgy megegyezhetnek az eladók a vevők ellenében,- mint a nélkülözhetetlen ruházati tárgyakra. Gazdasági életünk organizációja még embriójában BÍncsen kifejlődve; ezt a helyzetet persze kihasználja mindenki, aki élelmes. Immár kartell szabja meg a liszt, a petróleum, a gyertya, a cukor, a szeaz, a bőr, a keméayitő, a papir és tudja az ég, hogy mi minden másnak az árát; mindezeknek a kartelleknek egyetlen célja az, hogy a fogyaszlókőzöuség megsarcolása révén maguknak minél nagyobb jövedelmet azerozzenek. S mivel ebbeli törekvésük érvényesítésének semmi nem áll útjában, természetesen nem ismernek korlátot a fogyasztókőzőnség kiaknázásában.
A Bok egyéb helyí körülményen kivül legfőként az okoknak ez a bárom főcsoportja okozza a jelenlegi nagy éa általános drágulást. Bizony olyan okok ezek, melyeket jórészt el kell tűrnünk, a nélkül, hogy bajunkon segíthetnénk a nyugodtan\'vámunk kell a drágaság természetes elmúlását. De tanulságai is vaunak a mostani helyzetnek, nevezetesen abban az iránybau, hogy gazdasági életünket Bzervezni a az egyes pontokon előretolakodó magánérdekekot megfelelően korlátozni kell. Ha majd elmúlik a mostani drágaság, akkor okvetlenül gondoskodtunk.kell arról, hogy hasonló okok máskor közre ne játszhassanak a a magyar nép sok baját ne súlyosbítsák, tetézzék.
Védekezés a jégeső ellen.
A mozgalom, mely a jégeső ellen való védekezés ügyében Lendván a mult óv nyarán megindult, immár kezdi" meghozni gyümölcseit. A ezükebbkörü bizottság molyet a május közepén tartott értekezlet a további teendőkkel megbízott, ugy a sajtó terén, mint személyes összeköttetései révén .is elkövetett mindent, hogy a kezdet nehézségeit leküzdje, a közönyt, mely minden újításnak elmaradhatatlan kiaérője, megtörje 8 az eszmének mennél több hívet szerezvén, az ügyet diadalra juttassa.
Lankadatlan tevékenysége nem is maradt eredmény nélkül; részben egyes érdekellek áldozatkészsége, részben a magaa kormány anyagi és erkölcsi támogatása folytán a Lendva mellett\'elhúzódó szőlőterületen több lövőállomás állíttatott fel. Ez azonban még nem elégséges; a védekezést sokkal nagyobb területre kell kiterjesztenünk 8 a kísérletezést bizonyos rendszer- és egyönto-tüséggel kell végeznünk, ha az óhajtott sikert elérni akarjuk.
Ezért a szükebbkörü bizottság tovább folytatta az agitációt, s mint a tapasztalat mutatja, nem is eredmény nélkül. Az ő buzgó fáradozásának; a következménye volt azon értekezlet, mely aszó-, bau forgó- ügyben f. hó 1-én Lendván tartatott. Az. értekezlet a Korona szálló nfegytermébetP a lendvai és vidéki érdekeltség óriási részvétele éa érdeklődése mellett folyt le. Az értekezletet Szmodisa Viktor főszolgabíró. ur nyitotta meg, örömének adván kifejezést a fölött, hogy a mező- ós azőlőgazdákra nézve oly nagy\' foutosságu ügyben oly pzép számmal megjelenői szíveskedtek, eRyuttal felkéri az értekezletet, bogy a gyüléa vezetésére elnököt s a jegyzőkönyv vezetésére jegyzőt választani szíveskedjék. — Elnökké Kiss Pál esperes-plébátíos ur, jegyzővé pedig Kiss Dénes választatott meg. — Elnök köszönetét fejezi a személyébe helyezett bizalomért, kijelenti, hogy azt a legnagyobb készséggel elfogadja s egyúttal felkéri CJlicsny Károly Bzőlőezeti és borászati felügyelő urat, hogy a megígért előadást megtartani kegyeskedjék.
Az előadást\' a jelenvolt közönség éa érdekeltség nagy figyelemmel kisérte.
IRODALOM
— A Magyar Könyvtár, a Wodianer-cégnek e nagy népszerűségre Bzert tett vállalata, ismét egy csomó uj füzettel gyarapodott., A most megjelent számok közül a legérdekesebb tán a 158-dik, mint amely Petőfi munkáinak fölszaba-\' dúlása -y ez év január 1-je — óta az első Petőfi-kiadás, amely nom az eddigi kiadóknál -lát napvilágot. A ,M. K."
1900. FEBRUÁR 3 íd.
Petőfi-kiadáaa főkép az iskolákra való "tekintettel készült: • erre vall műfajok szerinti beosztása is, melyet Bánóczi József tervozett, erre vallanak az egyes füzetekhez készült bevezetések és jegyzetek is. Az emiitett 158. szám Petőfi Családi Verseit adja, Szinnyei Ferenc szerkesztésében. A tizenöt krajcáros füzet finom papiron jelent meg, négy igon sikerült képpel, melyek Telegdy László munkái. A Családi Versek-et legközelebb a János Vitéz követi, ugyancsak Telegdy illusztrációival. — Egy másik illusztrált füzet is napvilágot látott a ,M. K.* ex uj sorozatában: Rudyard Kipling hires „Daungel-kőnyve". melynek elbeszélései közül mo3t az elsőket teszi közzé, igen\'"\' jeles fordításban, Mikes Lajoa. ,A kis Maugli története* és ,Kaa vadászata" kétségkívül az ujabb szépirodalom legszebb elkotát-ai közé tartoznak, melyeket mindenki nagy élvezottel fog olvasni. — Ugyancsak Mikes lorditotta le a\'„M. K.* számára egy másik kiváló angol írónak, a fantasztikus Wella-nek, egyik legérdekesebb müvét, „Az időgép"-et: értsd egy olyan gépen való utazást, melylyel az ember a múltba vagy a jövőbe repülhet, tetszés Hzerint. Wells e munkája méltó versenytársa a szintén a ,M. K.k-ban megjelent „Világok Harcá*-nak. — A magyar irodalom régi klasszikusainak Borozatát is egy nagyfontosságú munkával folytatja most a „M. K.a :/Pázmány Péter ragyogó stilü Kempis-fórditásával, még pedig egy kiváló szakembernek, Bellaágh Aladárnak rendkívülxgondos kiadásában. Ugyancsak a régi magyar irodalomnak van szentelve a 148. sz. is: Kisfaludy K. válogatott vig elbeszéléspi, bevezetéssel ellátta Bánóci József. Tol-lagi János és Sulyosdi-Simon históriái, ez örök értéküJpéldái a magyar humoroa genre-képnek, ez oIcmS kiadásban bizony-,nyat igen kapóaak lesznek. — Jó gondolat megtestesülése a 150. sz. ia, mely a legszebb magyar népdalok egy ügyes anthologiáját adja Kováts. Antal szerkesztésében.
— Színház éa Zene művészeti- éa kritikai folyóirat. — Felelős szerkesztő Ilosvai Hugó. Főmunkatárs Bárd Mór. Megjelenik havonkínt háromszor, minden hó l-ső, 10-ik és 20-ik napján. Előfizetési ára egéiz évre 8 korona, félévre 4 korona. Hirdetési dij.: egy négy hasábos petit sor 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. ker.. Magyar utca 1. sz. II. em. Telefon: 58—56. (Bárd Ferenc és testvére.)\'Szerkesztő fogad : d. e. 10 —l-ig. 1
— Előfizetési fölhívás az Anyósok Könyve című illusztrált humorisztikus-szatirikus műre. Irta. nyirta, összeállította, gyüjlötte, fogalmazta, szerkesztette, ollózta, másolta, kapta, kérte, .rendelte, ■ vette, szedte, csente, lopta, találta, kifundálta, elleste; szóval teljes egészszé gyártotta s a t. közönség gyönyörködtetésére kiadta Sirisaka Audor. Van szerencsém köztudomásra hozni,, miszorint jó cboidó anyós viccet, melyek a hazai és külföldi, képes és nem képes, napi éa heti lapokban, havi folyóiratokban eddig, elszórtan megjelentek —8 azonkívül több eredeti hasonló tárgyú el-méaséget összegyűjtöttem 8 mindezt az igen tisztelt olvasóközönség nem kis.
7 mulattatására könyvaukban kiadom. — Müvem megírásánál segítségemre volt néhány tóvárosi jeles irón kivül több vidéki hírlapíró, kik aok kisebb-nagyobb tréfás anyós-beazélyke-félét és verset bocsájtottak rendelkezésemre. Szóval e könyv tartalma teljesen hü tükre lesz az anyóaoknak, s azt nagy élvezettel olvashatja mindenki, a házasulandó éa nőa ember egyaránt. — Az nAnyósok Könyve\' igen izléaes kiállításban 12—14 iv (192—224 oldal) terjedelemmol fog" • megjelenni, — gazdagon illusztrálva, szá-moa müvéiz által készített rajzzal. A mü 1900. április elején fog napvilágot látni s a t. előfizetőknek átadatni, Illetve bérmeutve azétküldetni. Előfizetési ára: fűzött példány két lármás korona, díszpéldány négy csengő korona, mely összeg legcélszerűbben postautalványon, r minél előbb, szerző-kiadó címére, Bog-dása, (Baranya-megye) küldendő be. — Gyűjtők minden hatodik példányt ingyen kapják. Hirdetőknek tiszteletpéldány lesz küldve. Előfizetéseket elfogad minden hazai postahivatal.
Az e rovatban megemlített\' müvek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében, Nagy-Kanizsán.
SxcrkMxtöaég : Dr. ViU&nyi Henrik, felelői merkeaxtö. , Kiadó: Jf). U\'ajdiljt Jőxse/.
XXXIX ÉVFOLYAM.
i
ZALAI KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR 17-én.
VASÚTI MENETREND.
VONATOK ÉRKEZÉSE.
Bfldipilt 3 óra 52 p regg. az V.
11 \'57 d. e. py V.
, 1 40 d. u. 8Z V.
8 05 . eute V V.
12 07 „ éjjfel By V.
Biti [Wien1 3 n 42 , regg. 8Z V.
. .\' 1 35 . d. u. 8Z. V.
4\' „ 08 , d. u. gy- V.
\'1 01 e«te sz V.
Z.-Egsraz. 8 05 . regg. V. V.
PraflírBöl .5 32 . renR. gy- V.
12 09 . d. u. 8Z. V.
4 53 . d. u. gy- V.
. \'1 22 „ éjjel 8Z. V.
Ctiktoraya 8 10 „ regg- V. V.
Biroi (jj Gyékényei! 14 . d. e. sz. V.
1 „ 29 . d. u py- V.
11 - 45 . éjjd sz. V.
VONATOK 1ND0LASA.
Budapest •> óra 47 p. reeg. gy- V.
9 „ 30 , regg. V. V.
2 — \'m d. u. BZ. V.
5 u 03 „ d. u. gy. V.
12 r 15 . éjjel • t*Z. V.
Béot iWIen) Q m 05 , reUií- BZ. V.
12 „ 20 . d. u. gy- V.
2 05 . d. u. HZ. V.
. . 12 45 . éjjel BZ. V.
Z.-Szt.-lván 5 20 . d. u. V. V.
Prtgerhof 4 m 42 „ reug. SZ. V.
. - »12 10 „ délb. py- V.
2 „ 35 . d. u. bz. V,.
12 17 „ eate gy- v-
Csáktornya G n — . d. u. V.
Batos J;4 57 „ regg. bz. V.
6yékényes| 2 22 „ d. u. sz. V.
4 » 25 . d u. SZ. V.
rob\'ummal megöntött máglyarakás meggyújtása következtében a Pavillonbai.uralkodott, melynek ablakai todroDyllregbőJ\'készültek tolt a kísérlet két óra lefolyása alatt az ablakokra semmi mis hatással nem .vólt, mint hogy — a mely magitól értetődik, — "ax üveglapok " megrepedlek. — Mindamellett azon csndálatqi jelenség tflrténtj hogy dacára a repedéseknek, a sodronyüreg tüz és vjt ellenében tömött maradt, míútio az egyes avegdarabok a\' benső sodronysxörcdlk\'a át oly szilárdan oiszeiar-tattak, hogy csodálatképeu a legkisebb szálka í üreg iem eset^ szét: — Az egyik, tüzgyakoi lat | alkalmival -mefptóbál tátott egy 15 mm vastag i "íés 197 tan bossitu és 68 cm széles .sodrony- | üveglapon 2000 kiló négyaxögmétercnkinti súlyt i elbelyezní^anélkál, bogy a sodfonyüveg tágított volna A sodronyQveg ezen ellentállis képes- ! Bégével a legnagyobb csodálatot nyerte el pró." I háltnál, jelenvolt jtekintéljek által: mint » hadügy és" földügyminiszterium magas hivatalnokai, ucy hírneves mérnökök és építészek.
E.-.en kiváló tulajdonság elismerése álul a | sodronyüveg a „Federation des Sapeurs Pompára Belges* alapította, éremmel tüntetett ki.
Kzen sodronyO»eg, mely egy különleges gyártmánya a íscusatteli (Klbogen mellett) üteg-ipar részvénytársaságnak, ezelőtt FriedeSiemens (Csehország) 4-36 mm. vastagságokban kétxil-letik. kiválóan és alkalmas i -10 mm. vastagában ablakokra gyárakban, fűtőházakban, tárházaknál, tovaiibá telső világításra pályaudvaroknál. munkatermekben, viligiló udvarok»ál, ve-reu.IAküál, átjárásoknál stb. és l.r>—35 mm vastagságban, padlózat sterkczcteknél, pince-ablakoknál. (\' a
Örvendetes, hogy ssját Oíeggyirtmányaink egy oly országban, mint Belgium, hol az üveggyárak eddig az Oveganyajj előállításiban az elsőrangút foglaltak el, /elsőbbségünket ily módon matatták be
A neus&ttcli sodrnnyOveg a modern épitészetJ tecbnikáliau nagy éí sokoldalú használatnak ör»ende» es csak kívánható, hogy eztn kipróbált üvegezése, anyag, mely tekintettel kiváló tulajdonságaira egyedül alkalmas minden «\'f>IS tészetuél, az emberi élet es vagyon megőrző-) Bénél egyedül alkalmas és használtatik. ^
Az Echórat-kastóly kocsisa.
A kocsizást bármely társadalmi osztályhoz tartozó ember üti is. nincs veszedelem bijján. | Kitéve az időjárás raindm változás-inak, legyen az szél, eső vagy hó, a nappal vagy éjjel i bírmely órájában el kell viiclni, s igy gyakran áldozata lesz egy netji köunyfn kiheverhető meghűlésnek. Ily eset torzult elő egy\' buszou-három éves Lamant Francois nevű ■ ifjúnál, a ki az Ecnérat kastélyban (Úauie-Vienue) kocsis j Hát hónapig veszedelmesen meg v.ilt tamadva I egészsége. Nagy gyengeség vett erőt rajta és i rossz gyomra miatt roppantul szenvedett. Heves főfájás megfosztotta álmától és étvágyától. Vére | annyira gyengült, hogy ha nem látott volna rögtön egészsége helyreállításához, bizonyosait vérszegény lett volna Mely eszközt alkalmazta, hogy vérét helyreállítsa, s bogy eltüntesse szenvedése okozóját? Leveli* erről beszél.
— Nem lehetek önöknek eléggé hálás kitűnő [ Pink-piluláiért, a melyeket alkalmaztam, s a melyek csudálatraméltó hatást eredményeztek. Több, mint hal hónapig szeuvedtem; toakacs gyomorfájás, s az ehhez járuló sxörujü főfájás 1
VEGYES.
— Megbízható gydgykezílés Závárt emésztéssel eHátutt egyének Kik étvágybiáeybait, a felfúvódásban, \'gyomorgörcsökben és rendetlen székclésben szenve.inek, a ,Moll-féle Kcldlltz por1\' használata által rövid idomulva visszanyerik egészségüket Egy doboz ara 2 kor. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs és kir. udv. szállító által Uűca, 1. Tuchlauben 9. Vidéki gyógy szeri árakban hatá rozoltan Moll féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával- \'
N y i 111 é r.*)
ír\'a\'i - SS SÍ
= Y-7-\\ = iííl
•s 5si Zéiíil
f--lllfll «|°!.l?.
a |.......& Táí\'i-
» ut\'.s
wSá 5 IMf != < Í;> £S í SíJIS 1fslt
; Ricblfr-lilc
o o o o •
Horgony PainExpeller
• Llnlment Capsicl comp. V
Ezon hírneves h/uiszor ollonlállt az idő mecpróbáln5Ín.lk. mert már több mint 30 óv óta mugliishntó, fájdalom-csillapító bedórzsöléskónt alkatmaztatik kUtirvénynel, csúznál, tafluaggatasnál éa meghűléseknél ós az orvosok által bo-dörz-sölösokru is mindi/r gynkrabbnn rendeltetik. A valódi I i o rgony-1 \'ai n - Ex -pellor, gyakorta Horgouy-Líaimont. elnevezés alatt, nem tilkrá szer, hanem Igazi népszerű házímr, melynek ogy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt üvegenként! Árban majdnem minden gyógrszrrtirbán készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosuk legyünk, mert több kisebbürti\' kü utánzat van forgalomban. • KI nem skar megkárosodni, az minden egyes üvegei „Horgony" védjegy és líiehter ezógjegyzés nélkül luiut nem valódit utasítsa vissza-BICBTER F.AD.ít Urw. RndatxUdl
n.i* kir. adorl míIIIIcI,.
Yese, hugjhólyai\', hugjdnra é.s a, köflzvéuybiíntaimak elleo, továbbá a iégzó éa etnmtési szervek ü\'uratos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LlthIon-forrjí8
SALVATOR
xl kerrcl I rendel vo h**z.
Himyhwjtó hatáHo! *
Krllenrs izi! ^m | •^iönojeD eracsilklő
Kapható ásványvizkereskedésekbeu éa
gyógyszertárakban A Sahator-forrái igazgatósága Eperjesen
és általános gyöngeség kiiftott. Nem alud\'am, s nem tudtam enni. Helyzeten olyan fokig súlyosbodott, hogy elvescettnek hittem magam Szerencsémre atyám egy nápon egy a l\'ínk-pilulákról 8 annak kitűnő hatásáról szóló irást kapott. Elhatároztam használatukat, s oly szerencsés voltam, hogy eltűnni láttam minden szenvedésemet, s erőmnek visszatértét kezdtem érezni Már régóta teljesen egészséges vagyok, s mindenkinek ajánlom a Pink-pilulát.
Valóban az álialáoos gyöngeségn"!, gyomorbetegségeknél, vérszegénységnél, sárgaságnál, a gyermekeknél, angolkórnál, a Pink-piíulák bámulatos eredményt értek el. Magyarországon a legtöbb gyógyszertárban ára 03 kor. ő0 fill és hat doboz 18 kor. Magyarországi főraktár : TŰRÖK JÓZSEF gyógyszertárában. Budapest, Király-utca 12.
Cseh üveg Belgiumban.
A múltévben Gentben (Belgium)\'tartott kiállítás alkalmával cseh üveggyártmányoknak alkalmuk volt magukat kiválóan kitüntetni.
Ezen kiállitás alkalmával egy Pavíllon lett épitve tűzmentes Betonból (Hennebiquo Sistema, Brössel,) melynek bejárata é» össxea ablakai sod\'onyüvegből, a hírneves neusatheli Ellbogeo melleit üveggyár-résxvónytár<aságból lettek ké-sxitve atoo célból: hogy a kiállítás bcfárásával tüzpróbákat kísérletezzenek, melyeknél a sodronyüveg épeDséggel csodálatra méltó eredményt mu-atott a tüzmentesaéget illetőleg. — Sodronyüveg alatt értünk, — toint már ismeretes — oly üveget, melynek belseie egy bizonyos módszer szerint készített kiváló minőségű sodronyszövetból .áll\' mely az üreget még az esetben is, ha az üveglapok el volnáoak törve, oly erősen összetartja, bogy »z üvegdarabok nem eshetnek szét.
Gensch ur, GeoV városa tűzoltó főparancsnokának jelentéséből kitetszik, hogy a retteutő mele*iég 1100-1200\' Celsius, mely egr p*t-
*) Az c rovat alatt közlöttikért nem vállal felelősséget j a szerk
HIRDETÉSEK
MincIeuQlt kapható
Cacao
V MÁRIA-CELLI H § GYOMOR-\'CSEPPEK
§-iny>\'s*eiüeu hatnak gyomor bajok-
§uá\\, nélkülözhetetlen éa általánosan isnieretea házi é.1 népszer. — A $ gyomorbetegifég tönelei: étvágytalanság gyomorbetegség, bűzös lehelet, íelíujlsáír. savanyu felbóffögés, hasmoné.\', gyomorégés, felesleges nyál kaki válaszláa, sárgaság, undor é.s hányás, gyomorgörcs, szűkülés. -Hathatós gyógyszernek bizouyutt fejfájásnál, a- mennyiben ez a gyomor-lól származott, gyomoríulterhelésnéi ételekkel italokkal, giliszták máj bajok és hamorrhoidákoál.
Emiitett bajoknál a JlárlacellI Kyomorc»eppek évek óta kitűnőknek bizonyultuk, a mit xzáz meg azáz bizonyítvány fanu*it. Egy kia üvegára használati utasítással együtt* 1/^40 kr., nagy üveg ára 70 kr. —1 Kö/.ponli szétküldés Brady Károly állal Béct, gyógyszertár a .Magyar Király" hos. I-Kieischmarkt 7.
Nagy-Kanizsán: Pr/ger Béla és Belua Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kohut Sándor gyógyaze-réazLél. — .
oocxxxxxsoocooooooooaooxstoDDoooaaaoooooooaooo
n SZABADALMAZOTT DRÓTÜVEG §
Q világos toiőxetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anjag különféle vasUg- Q
O Ságokban egész 1-75 négy«. méter terjedelemig. Q
Q Külöuös előnyei: iehatő legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, Q
Q drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges •repedéinól áthatlanoW, q
O miután a drótbetét ax üveget »zoroB*n tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismeri fény Q
O Íratás Több állami és magán építkezésnél ungy mennyiségben a legjobb eredménynyel Q
O haszuáltatott Számtalan bizonyítvány, prospek us és minta szolgálatra. O
-~ Öntött üvegpadlózat lemezek járható tetőzetnek ~--§
földalatti utjárók és alagutak-megvilágitására vasutaknál kiadott nagyságokban, «<ma, vagy kitlönfélckép miut&zott felületekkel, fehér, félfehér (c*. 307a-kal olcsóbb a közönségei nyers öntött üvegnél) és szines drótfonattal és anélkül.
Üveg tetözsindely és üvegrovátkás téglák
a legkülönfélébb alakok él nagyságokban.
Aktién-Gesellschaít fiir Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens.
Nousaltl bei Elbogen (Höhmen). Tövábbi készítmények; mindennemű ÜTegck, Uregzárok, tábla üregek belgiai és német mód szerint, UregÖntes-és Uregdomborltás, (szab. domborüvegbetük).
ooaoaoooaoDoaDOjDooooooooaoooDOQQoooooooooS
A legszebb karácsonyi és alkalmi J^ ajándék
egy nemes, csodaszépen éneklő ,< ARCZI flANÁRI,
\'—^^Mndárkedvelők forduljanak megrendeléseikkel bizalommal
^ JONE ASSZONY
St. Andreasberg im Harz,
a Harcz hegység leghirnevesebb tenyészdcjchcz.
i . . . . , , . 4 forint 50 krtól egész 15 forintiu, kanari énekesek árai: .... , * • . - »n i.
a tojoka I forint es 20 kr.;
,Számos legnagyobb kitüntetés ós köszönő nyilatkozat. .
BROCHURÁK és ÁRJEGYZÉKEK INGYEN. =--
Ihash^jló labdacsa
acaoaooocoaDcoouaaaDOOGcaaaooaooaaaooaaaaaoa
® - (SECSTEIÜ-lúie ERZStEF.I §
— LABDACSOK) g
Epilulák hasonló készít- Q
^ményekttél minden tpkin- O tetben feljebb becHŰlendök;
— mentek minden dr- q
talnias anyagoktól, az Q
altosti szerek bajainál Ö
u Q
O leejobb oredménynyeí használtatván, gyengédeu hashajtók, vértisztifók; fj
□ egy cyócyszer sem jobb, s mellotte oly ártalmatlan, mint o pilulák a D
□ székszorulás q O a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük "végeit még g q \' gyermekek is sziveseo. q q Epy 15 pilulút tartalmazó doboz 15, egy tokorcs,- mely 8 dobozt, g
□ felnit 120 plloliit tartalmazó, csak l__frt o. é. Ö S ftrmw-ávra í\\\\T k Q I Ut&P*áiokt61 különösun óvakoiljunkAKéfjütik határozottan 2 y iSÍSÖS^SSrV V AO ! N>ameln FUlllp hashajtó .labdacKalt^ Valódi csak, ha g
minden dobot törvényileg.bejeeyzt\'tl védjegyünkkel pirosfekete nyomta- X
táslinn „Szi\'itt-Lipót" é8 „NeuHtetu Füllip, gyogyazoienz" a\'áíráPBal q
van rlláua *A *kcre«kedelmi (örv^nyszékileg vwíett csomagjaink alá rá- q
sunkkal van ellátva! n
NEUSTEIN FÜLÖP g
.Síenl-Lipótboi* címlett gfógyiiertÁri> q
WlhS, 1., l\'Iankci.go«»c 0. Q
Eallii Kuj-KaniK&n: nKLl\'S I.AJOH él KKIK QVUL1 fr6(yiirríueknH. □
oaaaaaaoooogoixaDooooooooooaDODOonoDoaaoooooo
mmmxm
Csak akkor vívódtok, ha ralndogyilc dobox Holl A. vódjogyét éa
aláírását tünteti., fel. •"-A Moll A.-féle Seldlltz porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gytoiar- ál al-I»slbán(al«tk, gyomorgörcs és gyomorltév, rögzött síékrekídsij tnajbautalom, vér talulás. aranyér és. a legkülönbözőbb nSI belegséick- ellen, e jeles házi«zernek éüiitcdvk óm mindig uagyi bb {Herjedéit szerzett. — Ara °egy lepeosétslt sre-dill dsbtznak 2 kor
Hnmi»i,tásokvtörvényilegfenyittetnek.
Jónak bizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák hurutai ellen, különösen a lógző ós emésztó szerveknél a
Constantín-, Emma-, Klausen források és Constantin-sósforrás
JOHANNISBRUNNEN
ü ,p "M, Ü itt!
mint üdítőital.
[MOLL-F^LE\'FRÁNCIÁ1;
7 mGE^mE^sm K
l-C8ák akkor valódi, ha uilnde^rik Ilveg Mor.t, A. védjegyét tűnteti lt-1
-----.A. Moll\' feliratú dnozattal van zárva. A Mali-féle "
traaozla bors/esr él só nevezetesen mint fajdalomosillapitó bedörzsölesl szer ktiszveny, riuz ét a meghaiós ogyéb kftvetke*möiiyeia«ji legismeretesabb néuszer .— Egy óaozstl eredeti üveg ára I kor. 80 flll. H
MOLL Gyermek szappanja.
Lejflaumtlib, lefiyibb tnödner írerinl keltitek gyermek él hifiry itimD .« bir okuerQ ipolíiári gyiraAek-il filaftlik réuíre. ■:■: Ari diriboaklBl — 40 1111. öt darab — I kar. 80 flll. _MJnden\' darab fjerroek-jinppin Hall A. v6d]i,yival *ao elUlu.
:\' j ^ F i a I é t k 0 1 d t a:
Moll A. gyógyszerész, cs. és. kir. udvari szállító által,
Bécs: TncbUaben 9. ai.
Vidéki megreDdelésck oapoata poiUutiovét mellett teijeiittctnck
A raktárakban teíiék határotottan MOLL A. hldirdsávai í; védjegyével ellátott kéazitm\'éuyeket kérni. vRaktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia. s.


Nyomatott Ifj. Wíjdits József kanyviiyomdijibaii\'Nlgy-Kiínizsán,
HflGYKAHIZSft, 1900. február hó 17-én.
7-ik szám.
- XXXIX. évfol.a
Elöfisetiai, ár: Efjés* érre : 10 kor. — fill. Kél évre ... 5 kor. — fili. Negyedévre . . 1 kor. 50 fii!. Egyes szám 20 flll.
HIROETÉSEK 5 hasábos petitsorban 14, másodsior 12, s miod_.cn további sorért 10 fill.
NYÍL TTÉ R BEN
Jietii soronként 20 fillérért tétetnek fel. Kincstári illeték minden egye* hirdetésért 60 fill. íixeteúdö.
részvény-társaság," , nagy-kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,0 a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet," „szegények tápintézete,
A Inp siellemi résrét illető minden köxlemény % felelős szerkeeitö nevére, az anyagi részt illető köx-leoiényfk p.dig-a\'-^iadó ncíére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézeodök.
Bérmentetlen levelek nem farad* tatnak el.
Kéziratok TÍfíáza nem kBldetmek.
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
a ,nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület," a „nagy-kanizsai tanjtói járásktír,"
} \' ^ \' \' -
alkaton ai hádastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,"- nagy-kanizsai külválasztmágyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A verseny féke.
Nagy-Kati tzsa, l&OO. febr. 23-án.
A reformok napjait éljük. Egész sereg_. terv vár megvalósulásra a közigazgatás és a közgazdaság terén. Sok esztendő mulasztásait pótoljuk helyre, ha testet ölt mindaz, a mit a nemzeti vagyouosodás érdekében tervezünk. — A "munkáközvetités, az ipar fejlesztése, á telepítés, a kereskedelemben a tisztességtelen verseny megreudszabályozása alkotják a reformok sorát és kísérletek, ankétek, a szakkörök véleményének kikérése képezik a nagy apparatust, melynek segélyével e reformok me^valósitan-\' dók lesznek.
A tisztességtelen verseny meggát-lásáról óliájtunk néhány szóval megemlékezni, s rámutatni azon üdvös hatásra, melyet annak sikere keres--kedeltnüuk felvirágoztatására log gyakorolni.
A jobb érzésű ember megbotránkozva fordukazon üzelmektól, melyet a verseny a ^kereskedelemben manapság véghez visz. — Egyedül ^ büntetőtörvény könyv nagyon is tág rendelkezései által korlátozva, szabadon dühöng a verseny, semmibe véve az erkölcsiség legprimitívebb szabályait is; kíméletlenül letaposva a gyengébbet és jogtalan eszközökkel tönkre tett exisztenciák testén magasra éraelve az erőst. — őrült reklámok, hazug felírások, tolakodó ajánlatok és örökös csalási szándék sorra szedik áldozataikat, megmételyezvén azt az egész foglalkozást, mely a nemzeti termotés egyik leg-. fontosabb ága, a polgáriasultság leghitelesebb fokmérője és terjesztője. -— A tisztességtelen elem nagy tö-
mege lerántja magával a sárba, a .tisztességesebbeket is és bepiszkítja a kereskedelmét űzőinek sáfárkodása annyira, hogy ez a foglalkozási ág sem befolyásban, sem .tekintélyben,^ becsülésben nem emelkedhetik arra f a polcra,\' mely nagy jelentőségénél fogva megilletné. — Sőt fejlődésében is a legnagyobb-akadályt állítja eléje a verseny imnuvalitása, mert a polgárok jo.bb elemé ösztönszerűleg tartózkodik beledobni magát abba a körbe, ahol ráragad a többiek piszokja, azok- a jobb érzésű emberek pedig, a kik rászánják magukat a kereskedés üzésére, képtelenek a tisztesség korlátai közé szorítani a többiek kíméletlen versenyét, íme Nyugat-Európában a nemzetek legelőkelőbb tagjai nem szégyenlik tó-kéjüket a kereskedés utján gyümölcsöztetni és a születés arisztokráciája érős oszlopa hazájuk kereskedelmének. — Nálunk az ujjon lehetne megszámlálni azokat a mágnásodat
; tekintik, mely meg sem érdemli a bccsülést. mert bisz naponként szem*-- mel láthatók / azok a csúf egzközök, melyek segélyével a kereskedők nagy ré»ze előrejutni akar. — A tisztességtelen verseny megbélyegző hatása tartóztatja tőle vissza nagy részét a tauult és finomabb lelkű \' elemnek ugy, hogy ez inkább proletárja lesz tudásának\' és az értelmiségi osztálynak, tele tömi a diploxnáB pályák útjait, hatványozott arányban szaporítja a hivatalnokok számát, tultöm-vén egyes foglalkozási ágakat, mikor pedig más pályán egymás mellett • kényelmesebb működési tér kínálkozik. — íme a tisztességtelen verseny és általában a kereskedelem rossz iránya ugy idézik elő a nemzeti foglalkozások megoszlásának aránytalanságát, végletekig vitt Önzése nem jön segítségére\' a társadalomnak sem a hazai ipar fejlesztésében és haza-fiatlansága nem lesz faktorává a nemzeti eszmék megvalósulásának. — Az
és a gentry azon tagjait, kik a^a törekvés tehát, hogy a tisztességkereskedelemnek szentelik magukat j tel^n verseny , megfékezése által a és ha egy Brázay Kálmán, vagy \' kereskedelemben diadalra jusson- a Rohoncy*\'Gjda -a főváros kellő- köze- j morál, — első sorban gyakorlati pében üzletet nyit — tárcacikkeket j célt szolgál, mert a gyengébbeket és írnak róla. —- A gimnáziumi érett- j a fogyasztó köz\'önséget védve a nem-
ségit tett fiúnak feje humaniórákkal van tele és nem volna rábírható egy •is, hogy érettségi bizonyítványával a kereskedelmi tanfolyamra beiratkoznék. — Míg pld. Anglia ifjúsága az egéSz ó-klasszikai irodalmaf a kis ujjában hordja és tanulmányai végeztével társul szegődik az apja üzletébe. — Igen, mert nyugaton a kereskedelmet lisztelet é3 becsület illeti, miodenki előtt kidomborodik fontossága és tisztán domborodik ki; nálunk azonban kétes foglalkozásnak
zeti -termelés számára\' a kereskedelmet akarja megmenteni.
A közönség közömbös-e?
(hj.) Ialeoem I be gyakorta ütközik a fülembe ilyenféle szólás: „Minő közömbösség I" .Milyen büuős apáthia\'I* Ezt és ebhez hasonló megnyilatkozását egyeseknek. ugy tekintettem és olybá vettem eleddig, mint valami önkéntelen igazmondást. (mert, tetőik tudni, ar. ember néha .elszólja magát"), vugy miot — tisztesség nem esik, azólvánl felfuvalkodott egyéni kritikát éa, minthogy
ilyesm; mindenkivel.megesik az élet- | beui hát egyszerűen napirendre tértem a dolog felett.
De uztán furdalni kezdett \'valami érzés, ott, belülről . . Töprengeni gondolkozni éa jakrupulózuskodni kezdtem.
Ejnye — mondtam magamban — hátba nem zörög a .haraszt sz^l nélküli És 6gyeíraozni kezdtént^. . Nos én arra n meggyőződésre jutottam-, hogy a kőzöpség ... — nem átgl-\' • lom kimondani — közömbös. \'
Most még csők annkk a kipuhatolása vala\' -hátra, hbgy ennek az.indifferentizmusnak a. közönség bka-e, vagy csak okozatja ..
Éa hát, itt is megvallom nyiltan bűnömet. A közönségben i a van hiba . . De, ha bűnbak ia légyen, miután az az .is" ia ott begyeskedik: ám ki kell, hogy jelentsük, hogy ú nagyobbik hiba a — közönségbeu van,\' nem pedig azokban a: „mái-okban.."1. . Éa most robtivá.\'juuk I Miért közömbös a publikuriTa művészetekkel Hzemben éa ezek közlőimért) ~kerü!i a vidéki RzinházakatTaTíol u. n. müvésiek vannak? 1 •
Nos, azért, mert vagy.jók ázok a társulatok, vagy nem; ba jók, akkor a vidéki közönség, a melynek csekélységem ia tagja, keresi á kákán a csomót; kezd öaazirhasonlitáaokat tenni holmi Novellik-kel, Duaékkal, S. liernhardtokkal, Sal-. ^vinikkel atb. h ennek az összehasonli-~ tásnak az a vége, hogy hát iazen jól jáína^k X nagysám, vagy Y nr,^de m é g aV-olyáíTijól, hogy jobbat tie w-batnánk tölfe^ Éi ez a mégae elegendő ok a - részvétlenaégre. Az alternatíva másik részére jobb reá ee hederiteni. Ki az ördög kíváncsi rossz játékra?
.Most van még máa körülmény ia\', a mely. indokolttá teheti elbidegüléaüuket.
Ne\'vezeteaen a azinésznő, (először felőle essék szó", mert férfi vagyok 1) vagy szép. vagy nem.\' Ha wép, megkiváujuk tőle, hogy legalább is frivol legyen éa legkevesebbet ia mufasaon annyié, miot a bpesti opera mulatós éa mutatós kedvű Labunszkájája . . Ha nem frivol a nem mutatóa, Hkkor a férfi nem nézi meg*^ inert iád éa ,steií*. Ha megfelel Bzerény kivónságuuknak, akkor — természetesen
megtapsoljuk. Csakhogy az a vicc a dologban, hogy a mi a férfinak tetszik, az az asszonynépaégnek nem konveniál,-(jóllehet a szép hőaszerelmeseknek éa tenor-buílóknak sok miodent elnéznek^ A csitnya-arcokat , meg csak adjuk át á .feledésnek . .
Noa hát, tisztelt haza,.így áll a bál. A mi közönségünk, felületes, arropans éa — ezer bocsánat.! — •(tisztelet ""a kivételnek I) — tudatlan ia, mert a külsőségekben keresi .a hatást. \'\' , • Ninca benne kifejlődve a .művészi\'érzék, nem tud örülni az eszthetikailag nzépnek éa mégis közömbös éa mégis mindig gáncsol . .
Ha Jászainak impresszáriói nem csinálnának reklámot, talán nem tudnók (mi aem) élvezni játékát, ném szolgálna gyönyörűségünkre^ az 8 természetesség, erő, energia, közvetetlenség, szóval _ az a virtuóz alakitáa, a. mely egy szigorú Ábrányi Emilt extázisba riogat ...
Mi nem tudunk^fe^em el k edn i a 8/inéazteh8t8éghez és ném megfordítva.
Még legszívesebben látogatja a közön-zég a helyiérdekű dilettáns-előadásokat.
Hogy miért vannak zsúfolva a termek, azt hiszem nem kell magyarázgatni.
A mama^rajong Lillit alakitó leányáért; a papa büszke öntudattal megy arra a mükedveMf-előadásra, a melyen fia szerepel éa, ha- mindjárt olyío komi-bzuI játszik is, hogy a jobb érzékű ember fosszul jár a. látottak hatása alatt: negédesen és,elégedetten fogadja a gratulációkat ázért:a"«tk\'erért, a melyet kedvea magzatja 1—. nem vivott ki aohal Mert elfogultak, részrehajlók vagyunk, .uraimI; mert nem akarjuk méltányolni a tehetséget éa bizony soksaör nem is áll ez módunkban.- I \\
Éa az álszemérem ilyenkor hazugságot csal ajkainkra. így pl. azt sohse mondjuk, hogy azért nem megyünk színházba, mert nincsen pénzünk, á Dieu ne plaisel az istenért Beml hanem azt válaszoljuk a hivónak, hogy — rosszak a színészek.
Fumigáláasal pedig nem lehet a nem szabad Bárba rántani a művészetetI . Hogyan ia mondja Mikszáth Kálmán? , .. mert a köhögést"é\'a szegénységet nem lehet eltitkolni..."
Japán dolgok.
— a .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
,I am a little geisba gey" — még fülemben cseng Misa-Mary Halton kacérkodó nótája, az ő gésaéletéről. Még él képzeletemben Pierre Loti bájos könyve, „Chrisanthemum asszonyaágról" éa az ő szép országáról — mert én most egészen belegabalyodtam a japánizmuaba, amióta a japáni művészet caoportkiálli-tásál láttam az itteni .Seceaszió" e célra berendezett épületében.
Megtanulhatják olt, akik még eddig nem tudták, hogy a modern művészeten végigvonuló áramlat a messze keletről jutott el hozzánk éa- az apró sárga nép művészei voltak a mi legifjabb gardánk-uak példaképei. .
Újból bebizonyul az a tétel, hogy mentől messzebb nyúlnak viBsza a múltba, annál ujabbnak tűnik föl az alkotási-modor. — Mutatták ezt az angol prae-rafaelisták,- mutatták , a divat mesterei éa ezt tanuBÍtja napjaink képzőművéazeti iránya ia. A napkelet orazágának évezredes művészetét hozták be ide az elkoptatott, agyouBlilizált minták fölfria-ttitésére. — s ami ott a másik hamisz-ferán századok hagyománya volt, azt nálunk újítás gyanánt vették át a művészek. Ami jót éa mélyebb értelműt a Becesszió müirányzata produkált, aonak mind á japánizmus volt a szülőanyja, vagy legalább is a keresztapja. A se-
cesazió iráuyzat kinövései éa szerteleu-ségei azonban távol állanak a napkolet müvésztítélől, mert ez a legkisebb részletig éa a legparányibb technikai fogásig mélyen átgondolt munkát produkál.
A japáni stilus jellemzése a műtárgyak látása nélkül vajníi nehéz; az a Bokféle japáni tárgy, porcellán, nippes legyező, doboz, amely mifelénk közkézen forog, nem ad igazi képet arról a Ba-játságOB éa rendkívül fiuom Ízlésről, mely a japán művészetet jellemzi, mert e tárgyak épen á külföld, a nyugat használatára jóval kiáltóbb és fő.\'ületesebb módon kéazitvék, mint a japániak saját külön használatára-szánt műtárgyak. — ők mindent ősrégi hagyományok alapján készítenek éa egész világfőifogásuk, érzelemviláguk, rendkívüli lelkiismeretes munkálkodási modoruk visszatükröződik alkotásaikban.
Az általiik kidolgozott motívumok már tárgyuknáljfogva is, de még sokkal inkább a technikai kivitel szempontjából a mi régebbi művészetünktől merőben különböznek, bár ők is ceak abból a kifogyhatlau forrásból merítenek, melyet Hamlet e szavakkal jellemez: „Az ember igazi tanulmánya az ember," t. i. az ő lelki, énelmi és testi világa.
A japáni művész minden egyes keze-vonáaába beleőhti egész ügyességét, s a legnehezebben megmunkálható anyagok földolgozásában végtelen türelmet tanúsít Náluk nem ismerik az izléarontó olcsó tucatmunkákat, hanem a legkisebb darab is egyenesen a művész kezébőL1 kerül használatba. És a kézi ügyesség
ezen rendkiríjl magas fóka náluk nem vezet Bablonöa, modoros kidolgozásra, hanem minden vonán \' és véset, melyet valamely művön végeznek, uj éa egyéni. Európai Hzem! mely megszokta a mi művéazeink" kiáltó színezését, tokszor tolakodó eredetinégét (éá ez nem cssk\' a .szecesszió úttörőire vonatkozik) — a mi azemeiuk, momlom, aokszor talán egyhangúaknak találják a japáni íöit-mények tárgyait," körvonalaik idegenszerűségét, — de ha több figyelmet szentelünk nekik, láthatjuk azt az igazi művészi egyéniséget, mely nemcsak a művészt, hanem müvét is kiemeli a többi közül. A nyomási és ázinezéji technikák ínémely faját. pl. a színes fametszeteket, már századokkal ezelőtt oly magaa tökélyre emelték, amelyről neküok máig sincs fogalmunk. Az aquarellt nálunk jóval az olajfeatés fejlődése után kezdték művelői, míg amott a távol keleten századokkal ezelőtt már virágzott. A mult században élt a japánok egyik leghíresebb művésze, Hokusai — ki megfestene a japániak szent hegyét, a ,Fuji"-t 36 különböző nézetben. EzSn kartonok akkorák, mint egy fél újságlap és talán 4,—5-jzin van hozzájuk használva, — de óiyan tökéletes 03 fioom hangulatu -képeket, mint ezek, igazán csak japáni művész tud produkálni a maga csöndesen, de mélyen érző lelkével és végtelenül ügyes kézimunkájával.
Amiben \'azonban mi európaiak leginkább föllelhetjük a japáni művészet sajátosságát, az a lakktechnika éa az ötvösművészet.
Amint nálunk a zománcozáat, (email) ugy alkalmazzák a kelet ázsiai művészek a lukkfödéat* a műtárgyak bevonására. Az ő lakkjuk azonban nem oly&u köny-uyen romló anyag, mint a mi fénymázaink, hanetn századokat álló kőkemény és gyönyörű Hzinezéaü zománcbevonat, melyet fényes fekete, tompa vörös, aranysárga, atb. azinekben állítanak elő. A mi hölgyeink keztyütartónak b ilyesminek szokták a japáni modorú lakkdobozokaf hasz-nálni^ többé-kevésbbé finom kivitelbeír, ott azonban apró-cseprő .nippes"-tői kezdve a hitalmaa családi éreklyetartóig minden nagyságban és alakban állítják elő az ilyeneket. A lakkbevonatra\' még ^ djágakóvekből,. aranyzománczból, vagy gyöugyházból remekül összerakott betéteket alkalmazoak, ugy, hogy az alkotó művész éveket szán rá egy-egy ilyen tárgy elkészítésére, melyet aztán ar. ottani mükedvelőji méregdrágán megfizetnek. 4
Az ötvösművészet gyönyörű darabjait csodálhatja az ember a kiállított kard-fogantyúk, késtokok és bonbonni&re-azerü apró dobozok, (orvosaágtartók) kivitelén. ; •
Midőn ezeket a kimondhatlanul fioom és eredeti dolgokat nézzük, újra csak megerősödik bennünk az a bit, hogy nem volna manapság a képzőművészetnek nálunk olyan tíjdonacerü hatása, ha azotínál a aárgabőrü ezermestereknél nem járt volna iskolába a fiatal gárda^ Az itt kiállított japáni gyűjtemény egy berlini műértő japánÍBta, Fischer Adolf tulajdonából való, ki a távol ke-
leten éveken át gyűjtötte a japán művészet remokeit és monográfiákat is irt ezen eszes éa^ügyea nép életéről, müveiről.
Hiába — ha az európai ember a legokosabbnak is tartja magát a föld kerekén, de azért ő korántsem a legügyesebb. A gyárak, a tömegek rontják meg müveink qualitásait, s a nagy, szent Művészet szempontjából többet ér egy kicsi kéz gyönge kalapácaütéae, mint a roppant gőzgép hatalmas pő\'rölyverése.
Bécs, február elején.
y il/«riM Híiitoy.
A yjkis dalárda.a
) — A .Zalai Közlöny" eredeti-tárcája. —
Ki ne ismerné hires Nagy-Kanizsa városában a „kia dalárdáM? Ki ne látoá e „janicsár hadat", e ;farkas falkát* naponkint délután 1 -2-ig, finoman szólva korzózni, nyersen mondva kószálni?
No hát a ki még nem ismeri ezt a bandát, ánnak^ megmagyarázom, hogy honnan vetté^eredetét, mi n célja, miért él és miktír fog mint ,kis dalárda\' kimúlni? Á természetrajz ezerint valamennyien meleg vérüek és nem tartoznak a kérődzők\' csoportjáhozI Szeretik a marbab\'oat, de megeszik a jóféle csibét is. Megisszák a jó badacsonyit, de jobbnak hiányában a kanizsai eört íb. Egyszóval nem vegetáriánusok.
Eredetük nem az Euírát, se nem a Tigris völgye, Jianem uz az országrész, melyet a .Duna és Dráva kőzött elterülő domboa vidék" nét alatt ismer
XXXIX. ÉVFOLYAM.
A Ker. Jót. Nőegylet közgyűlése.
A Nagykanizsai Ker. Jótékony Nőegylet f. hó\'18-án\'tartotta évi rendes közgyűlését. A betegség következtében távollevő Zadubánszky Lajosnét az elnöki tisztségben Segerc Rezsőné helyettesitette. Az évi jelentést Eperjessy Gábor másodtitkár terjesztette elő. Mindjárt az ülés elején felolvasták CBeaznák Miklós tvBzki biró levelét, melyben az egyesületnek tudomására juttatja, hogy a titkárságról lemond. A közgyűlés e lemondást őszinte sajnálattal vette tudomásul és a leköszönt titkárnak jegyzőkönyvi elismerést szavazott odaadó, ügy-buzgó és tapintatos működéséért. Zadubánszky Lajosné is, tekíotettel megrendült egéSz-égi állapotára, más elnöknőnek megválasztását ajánlotta, de a közgyűlés az érdemekben oly gazdag elnöknő szándékát, nem vette tudomásul és őt újból megválasztotta. Sajnálattal hallotta a közgyűlés Segerc Rezsőné visHzavonhatlan lemondását az alelnöki tisztségről én alflnöknőnek Stirling Sándorríet választotta meg.
A ttikári jelentés így t-zól:
Tisztelt Közgyűlési
A Naevkanizsai Iíer. Jótékony Nőegylet 1899-ben 13-ik életévét élte"át Bar óvni az aispiiók által remélt széles mederben és biztos nyugodtságban, de mégis a körü\'mcnyekbe* képest elég jó ■ eredménynyel. Nem szándékom e helyen kutatni azt, hogy mennyiben és mit lehetett volna má.-képpen keresztül vinni, ha a nagyközönség az első évek buzgó-cágával támogatná a Nőegyletét, mert ez nem e keretbe tartozik; de kötelességemnek tartóin íelemliteni, hogy a Nő-egyletnek az alnpitók által elénk festett felvirágzását és tevékenységét csak akkor remélhetjük elérhetni, ha városunk közönsége, főleg pedig hölgyei meggyőződve azon fontos és a csekély erőinkhez mérten igen nagy borderejQ kérdés megoldásának nzükségességéről, a Nőegyletet tehetségeihoz mérten támogatni is fogja I Vigasztalásul szolgálhat e tekintetben azon\' körülmény, ,hogy a választmány majdnem összes tagjai, ugy tagtársaink közül is számosan már eddig is áthatva a nemes misszió mBgasztosságától, a leg-nagyobb buzgósággal és áldozatkészséggel igyekeztek a Nőegyletet működésében előresegiteni. De még nagyon- számosan vannak azok, akik e tekintetben kötelességeiket elmulasztják és megfeled-
a hazai geografia. Szűkebb hazájuk Zala-, Somogy-, -Komárom- és Veszprém vármegyék egy-egy fatornyos falujának szalmazsuppos palotája.
Valamennyien darvinisták és készséggel elismerik, ?őt dicsekoRznek vele, hogy ősapjuk niHjoin volt I (Nem hiszik el a betyárok, hogy a bibliai Ádám és Évától származnak, bárhogy bizonyít-gatoui előttük ebbeli állításomat 1)
Ezeknek előre bocsájtása után meg-moudom azt is, hogy ennek a finom kompániának — melynek büszkén vallom magamat egyik tagjának — miért .kis dalárda" a oe\'ve és mi tulajdon-képeni célja?
A .kis. dalárda" elnevezést akkor vette fel, midőn az írod. és Müv. Kör nagy dalárdája ujjá alakult. A dal szeretet", a művészet iránti nemes hév és lelkesülés forrasztotta össze őket, hogy ue csak a uagy dalárdában elégíthessék ki művészi vágyaikat, hanem azonkívül is dalolhassanak. (Titokban megmondom, hogy valamennyi, uehéz fejű ember éa mert az énekszámokat a rendes órák alatt nem birtnkmegtanulni, — nem ugy, miut a\'többi r&ndea dalárdista — hát külön órák vételéro szorultak. Ha ezek megtudják, hogy én a nyilvánosság előtt elárultam őket, biztos kivernek a „Herberg Pátró\'-ból, vagyis a .Tekintetes szobá"-ból!)
Ja, majd elfeledtem megemlíteni, hogy hol van a .kis dalárda" állandó tanyája! Ezt azért tartom szükségesnek megörökíteni, hogy — ha valamikor az aunalesckben utána lapozgat a jövő évezredek testben és lélekben egyaránt elfajult férfi ivadéka, — nj^mát találja az ltod. é* Müv. Kör nagy dalárdája kebeléből alakult lelkes fiatálomberekből
i
keznek arról, hogy a Nőegylet, humánus feladatát megoldva, a nagyközönséget ia a szegények ellátása iránti gondoskodásában megkönnyíti. Vajha elérkeznék már \'azon idő, hogy b tekintetben sem kellene támogatásért esedeznünk, i Áttérve a mult év történetére a kővetkező esamények említendők fel: A január 5-ki mulatság, mely jelmez-estély cimet viselt, szép anyagi és erkölcsi sikerrel járt, amennyiben tiszta jövedelme 415, frt 10 krt tett ki. A nyári mulatság^ juniális cimmel a városi erdőben; volt Rendezve, a beállott eső a mulatság anyagi slkorét megrontotta, amennyiben a közönséget időelőtti távozásra kényszerítvén, tiszta jövedelemül csak 91 frt jutott a pénztárba. Három nagyobb adomány is érkezett a Nőegylethez, céljai elérésében támogatandó, a Nagykanizsai Takarékpénztár\' 25 forintos adománya, Batthyányi Strattmaun hg. faadomáuyának értéke készpénzben 33 frt éa Eperjesy Stöhr Ró/a úrnő emlékére tett 100 frtoa alapítvány, melynek kamatai % részben a szegények felruházására fordítandó, a többi pédig a fóko nagyobbitáiára szol-/ gal. A választmány minden egyes alkalomból hálás köszönetet és elismerését jegyzőkönyvileg megörökítette éa erről az adakozókat értesítette.
A taeok száma maradt, amennyiben G ki lépé*, 1 halálozás és 12 eltávozás ellenében ugyanaooyiau jelentkeztek uj tagokul. A választmány reude3 havi üléseiben a folyó ügyeket intézte el. A segélyezések ösBzege az év folyamán 1222 frt 80 krra rúgott fel. A bevételek a követke/ők : Mulatságok jövedelme 506 frt Í0 kr. Adományokból 158 írt, tan-dijakból \'590 frt. A Nőegylet tiszta vagyona 1899. évi december*3l-én 2655 írt 17 krt tesz ki.
Végezetül sajnálattal kell felemlítenem, hogy Csesznák Miklós titkár az elnök-nőhőz intézett levelében állásáról nagy elfoglaltsága miatt lemoudott és ezen elhatározását megváltozhatatlaonak jelentvén ki. kéri a közgyűlést, hogy azt tudomásul venni, illetve elfogadni kegyeskedjék. Az elnöknő ezen elhatározást sajnálattal vette tudomásul és kéri a közgyűlést, hogy Csesznák Miklós titkárnak buzgó fáradozásaiért és áldozatkészségeért bálás elismerés és köszönet nyilváníttassák.
Amidőu ezekkel jelentésemet befejezném, kérem a t. közgyüiést, hogy azt tudomásul venni, a választmánynak és a számvizsgáló bizottságnak a felmentvényt megadni kegyeskedjék.
álló „kis dalárdájának, a XX. század elején I
(Ugy e fiuk most megdicsértelek benneteket?!)
No hát a .kis dalárda" énekpróbáít jelenleg "Weisz Nina éa Zsófi úrhölgyek tulajdonát képező, a főtér legszebb helyén fekvő háznak, egyik szobájában (lakásbérlő: Pátró koma) tartja.
Közelebbi utmutatás: kapu alatt balra az első ajtó! (Különben nem is lehet eltéveszteni, mert ott éjjel nappal énekelnek!) Még a süket is odatalál l
Az egyik lakásbérlő szörnyen panaszkodott a kávéházban, (ép az „étlap^-ot tanulta a .kis dalárda", a melynek reputációjának érdekében kijelentem, hogy a nagy dalárda nem is tudja énekelni,) hogy nem érti, a dalárdisták mindig savanyukáposztáról, borsóról éa tudja Isten milyen hüvelyes és nem hüvelyes vetemónyekről dalolnak l Hisz ezek a prózai ételek nem férnek össze a dal ideálizmusával í
Hja kérem, (és itt felébred bennem a kis dalárdista nemes hevülete) gyakran vagyunk kénytelenek énekelni a saját mulattatásunkra! Ha nekünk, mikor .étlap" Bzerint énekelünk, .étlap" szerinti táplálékunk is lenne, akkor az utóbbit caelekednők. De leggyakrabban az előbbit kultiváljuk, mert nincs mindig — Jakab-nap!
Mi a ,ki8 dalárda" célja az éneken kívül?
Ezt is megmondom, önérzettel, büszkén 1 A .kis dalárda", mely circa 15 tagból áll, magva a dalárdának. Csupa fiatal ember, telve tűzzel és a dal iránti lelkesedéssel. Olyan erőnek tekintem, miút voltak a janicsárok a tőrök hadseregben. De a janicbároknak csupán
JL A L A I KÖZLÖNY
A nőegylet tisztikara a következő:
Tisztikar: Elnöknő: Zadubánszky Lajosné, al-elnöknő: Stirling 8ándorné, pénztárosnő: Sebestény Lajoaöé. titkár: Eperjesy Gábor, II od titkár: Pilch Jenő, ügyész: Hertelendy Béla,, orvos: dr. Szekeres József.
\\ Választmány:
. B\'ogenrieder Józsefoé, Deák Péterné, Farkas Vilma. Fialovits Lajosné, Fischer Józsefoé, Franz Lajosné, Horváth ^áno^né, Huszár Sándorné, Jaoda Károlyné, Kaan Irma, Knortzer Györgyoé, Mantuano Józaeíné. Pálffy Alajosné, Plibál Ferencué, Pranger Károlin. Szalay Sándorné, dr. SzekereB Józsefoé, Sallér Lajosné. dr. Tuboly Gyuláné, Tinagl Lajosné, Unger Ullmaun Elekné, Wusztl Lajosné, Wit-tinger Antalné, Segerc Rezsőné.
Póttagok: ■* Dr. Bentzik Ferencné, Jaeger Ferencné. Hevey Flőra, Bartos Béláné. Pongrác Adolfné, dr. Szigelby Károlyné.
A kirakat rendezéséről.
Mikor még az emberek igényei nem voltak annyira .kifejlődve, mint moat, mindenki teljes idejét és tevékenységét életszükségleteinek megszerzésére fordította, időt és figyelmet alig-alig szentelt egyik vagy másik oly foglalkozásra, mely nem tartozott az okvetlenül szükségesek sorába.
Csak később, midőn a műveltség terjedésének hatása alatt mindennapi foglalkozásán kivül más is kezdte érdekelni, a világot, fejlődött ki a művészet, mely ! elemi erejénél fogva megkapta éa lelkesedésre buzdította az emberekot és besugározta eddig Hivár életüket.
A díszítés vágya, szemnek tetszetős dolgok előállítása az emberi természettel veleszületett. Az agyagmintázás, a szobrászat és az örökké lelkesítő festészet megdönthetlen emlékoszlopai az emberiség ama törekvésének, hogy idejét az általános műveltség emelése céljából a művészet fejlesztésére ia fordította.
A kirakat rendezése nem sorozható bár a klasszikus művészetek közé, do mindenesetre a kereskedelmi műrészetek egyik kiválóbb ágát képezi és arra, hogy tökéletes legyen, ép oly tehetség szükséges, mint \' bármely más művészi alkotáshoz. Mint a művésznél, ugy a kirakat rendezőjénél iá a vázlatok képezik az alapot éa itt is megkívántató,
nemesebb tulajdonságaival\' biruak. azok hibái nélkül. Az Irodalmi és Művészeti Kör érdekében feláldozzák idejüket, mindont elkövetnek, hogy" városunknak ez az egyedüli művészi intézménye a dalárda és evvel együtt az írod. és Müv. Kör felvirágozzék, uagy legyen és hogy e kör híven teljesíthesse majdan azt a kulturmissziót, melyet a szomszédos horvát és vend lakta magyar helyiségekben a magyar dal gyakori megismertetése által. Nagy Kanizsa város társadalmától, (mert ennek a társadalomnak a hazafias és lelkes támogatásával, ál-dozatkészKégével áll fenn a dalárda) — a haza megkövetel, vagyis a dallal, mely a 8zivrd, az érzelmekre hat, magyarosítsunk. Ebben segédkezik a „kis dalárda" is lelkes kitartássalI Irt domborodik ki a kis janicsár csapat erénye!
Nehogy azonban a janicsárok hibáival ia vádoljanak bennünket, eleve is kijelentem, hogy miudenben aláveti magát a ,kís dalárda", n nagy dalárda szeretett Bzultánjáuak, illetve karmestere akaratának. Nem lázad fel egyszer sem a hatalom ellen, mert azeutnek tartja az ügyet, a melyuek érdekében vállvetve harcolunk.
Megismertettem a ,kia dalárda* célját is, csupán kimúlását nem nevezem meg; azt még nem is akarom. A kis dalárdisták neveit sem emiitem meg, ha a közönség kíváncsi lesz reá, jöjjön el a hushagyó-keddi estélyr«; ott gyönyörködhetik majd bájos női daltesvé-reink igen azép énekében, az egész programmban és megtudhatja a kisdalár-disták neveit is.
> Jöjjenek csak minél többen I
R. .7.
hogy ez helyosen és előre megfontolt terv Bzerint készüljön. Caak ennek megalkotása után láthat a kirakatmüvész a caoportositandó tárgyak színeinek tanulmányozásához. Mint-valamely festménynél, ugy a kirakat rendezésénél ia a színek hatása, képezi a aiker titkát. A színek harmóniájának ismerete már magában véve tehetséget leitételez és lehet a vázlat bármily jó és tökéletes, lehetnek a kiállított tárgyak a legszebbek és legfinomabbak, a színek helytelen csoportosítása dugáb\'$ dönti a külöuben legjobban kieszelt kirakatot, elrontja a hálást s ezzel meghiusítja azt a tulaj-dooképeni célt. mit a kereskedő kirakatával elérni akart.
A azinösszbang megfigyelésével egyidejűleg a tárgyak helyes rendezésére ia keli ügyelni és mindig arra kell törekedni, hogy mindeu kirakat egyöntetű legyen és a Bzem.léJővel az első pillanatban mecláttassaT^bogy az mit kiván bemutatni. Ügyelni kell arra is, hogy a kirakatban mindig az illető évad jellege lépjen előtérbe éa hogy a kiállított tárgyak- összevéve bizonyos egészet képezzenek.
Túlzsúfolt kirakattal sobaBem lehet a közönség figyelmét lekötni. Minél kevesebb tárgyat exponálunk, annál köuy-nyebben keltünk azok iránt érdeklődést, de ha az üzlet természeténél, vagy az áruk kiterjedésénél fogva kénytelenek vagyunk a kirakatot úgyszólván megtölteni. kell, hogy abban legalább egy-*-két tárgy foglaltassék. mely a figyelmet leköti és ugy, legyen elhelyezve, hogy még a sietve elhaladói ia — ha csak -egy pillanatra — megállítsa. v
Van Kanizsán egy kirakat, mely ennek a követelménynek teljesen megfelel.
Hatásos és vonzó, da egyszersmind művészi becsű kirakatok rendezésében az amerikaiak legügyesebbek. Nagyobb áruházakban nem ritkán találhatni ott a legkiaebb részletekig kidolgozott valóságos látványosságot képező kirakatokat, hová elzarándokol az illető vároa minden lakója, hogy lásson és bámuljon. A míg az amerikaiak bizarr ötleteikkel és költaéget n?m kímélve, nagy pompával rendezik kirakataikat, az angolok finom ízlésükkel adják meg azoknak az érdekességét és értékét.
Nálunk e téren vajmi szerény alkotások láthatók és ha van is néhány üzlet, mely kirakatainak szépségére és tökéletességére nagy súlyt helyez, a legtöbb még _ ma is ott tart, a hol a nyugat kezdte. Mnngold Béla Kuloa. \'
Ez az asszony, tiszteljétek I
— (Roienberg Henriette.) j—
A regények tárgya az a nő, a ki szerelemből téved, vagy pedig a csalódásáért boszut libegve szörnyeteggé válik.
A legendák tárgya az a nő, a ki a csalódás alatt a megadás kőpárnájára hajtja a fejét b könnyeit elsírva, föl-magasztosul: eszméoynyé, angyallá lesz ezen a földön, a ki, mert a maga köny-uyeit nem tudja fölBzáritani, letörli a másokéit. Magában él. de nem magának. Nem magáért szenved többé, hanem a szenvedőkkel. Ugy jár, mintha álomkép volna, h olyan is. mint egy szép álom: öröm, áldás köszönt ahhoz, a kit puha, jóságos kezével megsimogat. \'
Mostanság uem Írnak legendákat: & azt. Erzsébetek, szűz szt. Margitok éaN Brunswick Terézek kora leáldozott.
Ez egyszer azonban.mi mégis legendát írunk.
Legendát,, egy zsidó asszonyról, Ro-senberg Sándorné, bzüI. Stern Henrietterői.
Február 12-éu, 59-ik évében adták hült tetemeit az anyafőidnek, a melyen zajtalanul, de annál önfeláldozóbban munkálkodott a jóság kertjében.
Zala-Egerszeg és a vármegye tisztelete kÍ8érte sírjába, melynek a göröngyeit a szegények hálakőnnyei engesztelték ki a tél fagyától.
Harminc esztendeig volt a zalaegerszegi jótékony nőegyesület elnöke. Ezzel azonban keveaet mondottunk róla.
Különös asBzooy volt, valóságos emi-náriusa a gondviselésnek és a könyő-rületnek.
Atyja .Stern bácsi\'-ja volt egész Zalának, a kit páratlan becsületeaaégeért,
/ 1900. FEBRUÁR 24-én.
nemea lelkületéért barátjául fogadtak Zalamegye nemeB urai. Nagy azó volt ez akkor, mikor a zsidót a törvény ia alig vette emberszámba.
Hogy ez a barátság mily igazi nemes levele volt 8tern bácsinak, mutatja az, hogy a mikor a zsandár éa a rabló lesett a magyarok életére és vagyonára, a zalai urak írás nélkül adták át pénzeiket Stefn bácsinak megőrzésre. És soha senki sem csalódottazőregSternben.
Btero bácsi avval koronázta be tisztes, netaes életét, hogy izraelita kórházat építtetett éa látott el kellő iundációval.
Ily ritka jóságos apának a leánya Stern Heoriette, ^ kiben az apai nemes tulajdonok még tökéletesebbekké vállak.
A mikor jó atyjai megboldogult s ő a maga ura lett, azon kezdette, hogy atyja kórházát nagy arányúvá építtette a azt felekezetnélkülivé lette, mondván: ,a szeretet mindent egyenlősiL"
ösi bitéhez hü maradt ugyan, de szivében jóságos lelke egész melegével ápolta a kereszténység eszméit.
Egyetlen leányát, Vilmát, katbolikus-nak nevelte, a ki Izsó János hitvese lett s boldog anyja négy szép és nemes hailamu gyermeknek, a kiket a veszprémi püspöki nevelő-intézetben a legvallásosabb szellemben neveltet.
Roseoberg-Henriette az egész éleiét a jótékonyságnak szentelte. A hol nyomorról hallott, ő volt az első segiisé-gével a betegeknél, a szenvedőknél és Bzomoruaknál. Összejövetel, bál, estély, J& deficitbe jutott, az ő részvételének Kellett betetőzni. S a mi kevés időt engedett neki az emberi nyomor enyhítésének nehéz muakája, azt csöadeaonj magáuyában a múzsának szentelte. Le-j irta jóságos lelkének gondolatait, könyörületes szivének érzelmeit hangulatos rajzokban és szellemes aforizmákban, így hát méltó volt arra, hogy az irodalom kegyelete számára is följegyezzük az ő legendás nevét, mely sokáig fog élni a nemes szivek tiszteletében.
Nemes szelleme törjön ki a airból, s ihlesse jóra, szépre az utódok szivét.
HÍREK.
— Személyi hlr. Zalavári Zurna Károly altábornagy éa kerületi parancsnok f. hó 19 én Nagy-Kanizsára érko-zett és szemlét tartott a 20. honvéd-gyalogezred helyben állomásozó két zászlóalja felett; megdicsérte a legénység harcászati készültségét és megelégedését fejezte ki a parancsnokló ezredesnek és az egész tisztikarnak.
— A Bopronl kerületi kamara közgyűlése. A ker. keresk. é3 iparkamara március hő l-én tartja saját üléstermében rendes közgyűlését. A tárgysorozat 36 pontból áll.
— Lelkész válaaztás. A nagykanizsai ev. ref. egyház f. bó 18-án tartott közgyűlésén a Somogy-Hatvanba távozó Seregély Dezső utódjául Kuthy Zoltán, jelenleg new-yorki misszionárius lelkészt, egyhangúlag megválasztotta. Az újonnan megválasztott lelkész állomását í. évi március hő idusán fogja elfoglalni. Kuthy Zoltán ulbau van Európába.
— Március 15 Ike. Városunkban íb-mét az Írod. és Müv. Kör fogja e nagy napot legméltóbban megünnepelni. Március 15-én ugyanis a Polgári Egylet "nagytermében ünnepet rendez, melyen dr. Neumann Ede a nap jelentőségét elmondani, a daloskör pedig Lányi Eroö Kossuth-nótáját fogja elénekelni.
— Felolvasások. Harmadéve nagy élvezetet Bzerzett az írod. és Müv. Kör felolvasásaival közönségünknek, örülünk, hogy az idén is rendez ily felolvasó-ciklust, mely március 4-én kezdődik ós április 8-án ér véget. Valóban dicséretes, hogy e felolvasások jövedelmét a Petőti-házra szánja ar, egylet Felolvasásokat fognak tartani: dr. Cirbusz Géza, dr. Kiss Ernő, dr. Perényi József, dr. Ruzicska Kálmán és Winkler Nándor. Azonfelül szavalatok, ének éa zeneszámok is lesznek. A március 4-iki -©leő felolvasás műsora a következő: 1. Szózat. Irta Vörösmarty Mihály. Énekli az írod. és Müv. Kör dalosköre. 2. Vörösmarty Mihály.Irta éa felolvassa dr. KÍ8B Ernö. 3. At uri hölgyhöz. Irta Vörösmarty Mihály. Szavalja Hajdú Gyula. 4. Népdalok. Éoekli a daloskör.
IT^\'I L:|] ja 1 9 frttöl feljebb I — 12 méter — p$»Ubér é« Támmentaien uil«
L \'V^ I __ _ __ __. !■ ___ _ /M lit»a! Minták kiTilustiara, nemkülönben fekete, fehér éi színei
IfUVÜ ffl Hl WM €% (BI WWW _
Roffi $f7 M Hfü IBI\'II tdw U W ü ^ Mm ■ ■ T^ W !■ O Cs»k akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik.
^^•Jf Ull/lIftUllJil ll A Ultll/HENNEBERG G„ swros,Zürichben.
Q£/ * Cl. «, kir. aduri\'BsUllló.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A.-LA I KÖZLÖNY
1900. FEBRUÁR 3 íd.
— Szobor Raraassetternek. Sümeg város háláa polgárai Ramasaetter Vince tetteinek és emlékének megörökítése céljából a megtisztelendő nagy férfiú országos hírnevű jótékonyságához méltó ércszobor felállítását határozták el. Tekintve azonban, bogy Sümeg város polgárai a szobor tetemes költségét maguk kőzött összegyűjteni nem képesek, de másréBzt fehérkőaljai Ramas6etter Vince által alapított emberbaráti intézetek ■ iskolák nemcsak Sümeg város polgárai, hanem a nagy vidék, sőt egész /Magyarország polgárai s ifjai részére
/alapitvák és ezek előnyeit azok is élvezik ték és élvezik: azzal a kérelemmel
^ fordul a szobor bizottság a közönséghez, hogy a szobor-alapra filléreit áldozni s igy a nagynevű jóltevő dicső tetteit megörökítő emlékmű felállítását lehetőség szerint előmozdítsa.
— Névmagyaro»Ud9. Schreiber Béla felső kereskedelmi iskolai tanuló, vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel ,8zántó" ra változtatta.
— Eljegyzés. Dr. 01 lop Mór. Ügyvéd Nagy-Kanizsán, eljegyezte Weisz Lilla kisasszonyt, Weisx Lajos nagybirtokos leányát, Mohácsról.
v^ — Hymen. König Ferenc, bánok-szept-györizyi tanitó — Kolman Terézia várföldi tanítónőnek ma ^esküszik örök hűséget a holybeli szt. f. r. templomában. A vallási szertartási a polgári kötés előzi meg a helybeli anyakönyvi hivatalban.
— Újoncozás az 1900. érre. Csáktornyán március 2. 3, (4), 5, 6. 7 és 8-án,; dr Tuboly Gyula polgári elnök, dr. Krasovecz Ignác polgári orvos. Alsó-Lendván március 10, (11) 12, 13, 14, 15 és 16 áu. dr. Hajós Mihály polgári elnök, dr. Király Mór polgári orvos. Zala-egerazegi járás március (18), 19, 20 és 21-én, Csertán Károly Zalavár-megyo alispánja polgári elnök, dr. Háry litván polgári orvos. Zala-Egerszeg (vá- i ros) március 22 én, Csertán Károly Zalavármegye alispánja polgári elnök, dr. Háry István polgári orvos. Pacsán március 24, (25), 26 éa 27-én, Szentmihályi Dozbő polgári elnök. dr. Fodor Gyula polgári orvos. Zala-Szt.-Gróthon március 29, 30 és 31-én Bezerédy László polgári elnök, dr. Háry Istváo polgári orvos. Sümegen ápriliB 2, 3 és 4-én, Gyömöroy János polgári elnök, dr. Lukonich Gábor polgári orvos. Ta-
- polcán április 6. 7, (8), 9, 10, (11-től 17-ig), báró Putheány Géza polgári elnök. dr. Háry István polgári orvos. Keszthelyen április 19. 20 és 21-éo, dr. Dezsényi Árpád polgári elnök, dr. Háry iBtván polgári orvos. Nagy-Kanizsa (járás) ápriiis 23, 24, 25 és 26-án, Ilerleleudy Béla polgári olnök, dr. Háry litván polgári orvos. Nagy-Karizsa (város) április 27, 28, (29) és 30 án, Csertán Károly Zalavármegye alispánja polgári elnök, dr, Háry István polgári orvo-. Letenyén április 19, 20 és 21-én, dr. Tuboly Gyula polgári elnök, dr. Hajós Sándor polgári orvos. Perlakon április 23. 24, 25 és 26-áu, dr. H«user János polgári elnök, dr. Böhm Sydnei polgári orvos. Nován április 28, (29) éa 30-án, Dervarics János polgári elnök, dr. Kovácsiét Ferenc polgári orvo9.
— Jótékony adomány. S e g e r c Rezsőnó úrnő a Ker. Jót. Nőegyletnek 20 koronát adományozott.
— Halálos érvágás. Magdics György fityeházi lakód földmivaa gazda életével fizette meg bizalmát, melyet Kósom György mura királyi lakós tudományába helyezett, a ki kontár kézzel bele merészelt avatkozni az orvosok mesterségébe. Magdics rosszul érezte magát és elhivatta Kósom Györgyöt, a ki ugylátszik \'felcsapott a környék orvosává. Folyó hó 2-án eret vágott a betegen és három evőkanálnyi vért vett ki belőle. Magdics látszólag megkönnyebbült és még az nap elment a kaproncai vásárra. Mikor haza tért, azonnal ágyba dült és másnapra meghalt. A halottkém azt állítja, hogy ő a hullán semmi gyanús jelet sem vett észre, de az elhunyt neje és János nevű fia bizonyítják, hogy Magdics halála előtti oa-pon az érvágás után állandóan olyan színben volt, mintha veremre festették volna. Minden jel arra mutat, hogy vérmérgezés esete forog fenn és az ügyészség már kezébe is vette az ügyet, utasitváu a csendőrséget, hogy a nyomozást indítsa meg.;8zomoru dolog, hogy népünk körében még manapság is szedhetik áldozataikat a tudatlanság e para-aiiái és a legéberebb figyelem sem képes megszüntetni garázdálkodásaikat.
— Ml újság I Hogy a város már kétszer választott mérnököt — és még siocs mérnöke a városnak, az nem újság I
hogy az idei farsangban- 50%-kal többen kötöttek házasságot, mint a tavalyi farsangban, az nem újság! hogy a szépítő egyesület minden mást tesz, ciak a város szépítésén nem fáradozik, az nem újság; bogy a virágok királynéjáról elnevezett utcában száraz lábbal nem lehet végig menni, az nem újság; bogy a város az alBppal rendelkező színházat uem építteti, az nem újság; bogy a f. évi február hóban öt ikrek születtek ezen városban, az nem újság, hanem igenis az már újság, hogy az Irodalmi éa Művészeti Kör által rendezendő húshagyó keddi dal-eslélye iránti érdeklődés oly nagymérvű, hogy belépő jegyet már csak protekcióval lehet kapni; ezen érdeklődést a köztudomású rendkívül élvdus változatossággal összeállított műsor idézte elő
— FelUlflzetrgek. A nagy-kanizsai sxabók éi siabómunkásnők szakegyletének Tigalom-tendeiő bizottsága 1900. évi február hó 4-én Urtott nagy jelmea-estélyén felQlfiiettek: Eper-jesy Gábor, Ksufmaon Mór 6—5 kor., Braodl Sándor, Tirolt János 4—4 kor., -Távelkotili Ji.no. 4 kor. <0 SÍI, MQller József. Hiatkó János, Scbwartaenb\'erg Zs. 4—4 kor, Weiostein Lipót, Yikos Géza. Németh Lajos. Málovctx Gyula 3-3 kor. C-óka Ferdinánd, Tóth Lajoi, Töllőiy Péter, Kohn L Lajoi, Práger üéla. Lő vei latrán, Iláhn Sándor, Rattmann Gyula, Mágiti János, Srfíder Jenő, Kftrscboer Ignácz, Reik Gyula 2—2 kor.. Eichuer Sándor, N N. 1 — 1 kor., Halra* Frigyes 1 kor. 20 fill., Kován Imre 1 kor 20 fill, Németh Gyula, Bocskai József, Skodák János, 0. E. 80-80 fill, Tidrtch Mátyás, Hnblcss Antal, Kuzsoyák János, Pongrátz Sxaniszló, Szabó latrán 60-C0 fill, Stern Ignáca 40 fill , N. N , tieboer Vilmos 20-30 fill.
" A hol a vétók jubilálnak. Mult évben ünnepelte meg Mauthner Ödön, csász. és ktr. udvari szállító magkíres-kedése Budapesten fenállásának 25 ik évfordulóját. Az idén megjelent magárjegyzékben, mely a gazdaközönségnek egyszersmind szakavatott uimutatóul is szolgál, látható, hogy vevőinek nagy része mint a naponta Bzázankint beérkező elismerő éa dicsérő levelek igazolják, jubilál. Nagy dolog ez most, mikor amerikai here és más alárendelt minőségű magokkal árasztják el a magyar gazdákat. Különben is általánosan ismert, hogy Mauthner Ödön az egyedüli cég, melyhez föltétlen bizalommal fordulhat minden gazda és minden kertészkedő. Évtizedek óta majdnem az összes osztrák és magyar uradalmak, élén a népszerű" József főherceg Ö fenségével, 20—25 év óta állandóan Maulhnernél fedezik magszükaégletüket. De nemcsak n nagy uradalmak éa mintaga/daságok, hanem hazánk nagy és kis gazdáinak, kertész-kedőinek zöme is Mauthner világhírű üzlelénok állandó vevője.
• Kiváló szerencse. Az osztálysorsjáték V. osztályú búzásánál a szerencse által kiválóan kegyelt Törők A. ős Táras bankhátánál, Budapest, Váczi-körut 4. egy 5000 koronás és még több kisebb nyereményen kivül a 30,000 koronás főnyereményt a 38928. számú sorsjegyre, részben vidéki, réazbon fővárosi vevők uyorték 7i V» részekben.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Halálozások:
— 1900. lebruár 15-22-ig. —
Kupica Klára rk. 11 napos, ránggörca. Bagonyai Julianna rk. 1G napos, bőrbaj. Stocker Mária rk. 16 hónapos, hörghurut. Bartb Mária özv. Klemencsica Andráané rk. 67 éves, méhrák. Horváth Anna özv. Bolí Györgyné földmives rk. 74 éves, végelgyengülés. Knau«z György rk. 2 napos, koraszülöUség. 8zokól Teréz Gaal Jánosné rk. 45 éves, tüdőgűmókór. Gerócs Anna rk. 3 éves, tüdőgümőkój*
Házasságot kötöttek:
— 1900. február 15—22-if. —
Neumayer Ferenc földmivea — Furdán Katalinnal. Linalberger József földmives — Gödinek Rózával. Scbrőder Jenő azabó — Babica Szidóniával. Banekovics György betűszedő — Sárec Ilonával. Jámbrovica János kereskedő — Derján Juliannával. Andris Gábor földmives^ — Kis Anna özv. Kálovica Ferencnóvel. Salamon György kocsis - Váró Rizsával. Horváth János kőmives — Kulik Julival. Németh Károly napszámos — Korpica Annával. Dervalics György földmives — Dardovics Annával. Gudlin József földmives — Kotnyek Máriával. Molnár József földmives — Kovács Juliannával.
TÖRVÉNYSZÉK.
§. Nagyon szerette a mézet Zsivkovjca Ferenc miksavári suhaoc, a ki bogy ezen kedvtelését kielégíthesse, nem rettegett viasza attól sem, bogy mások méhesét, akár egy méz után sóvárgó mackó, megdézsmálja.
Négy izben ment el Zsivkovica Ferenc mézért a összesen 23 forint értékű mézet s három méhkast vitt el magával.
A sok édesség után azonban keserűség várt reá, mert tette kitudódváo, e hó 19-én 3 hónapi fogházra s 2 évi mellékbüntetésre ítéltetett.
Ez az itélet nyomban jogerőre emelkedett.
§. Taródi János letenyei koldus már nem a nyalánkságot, hanem a zsiros-falatokal szereti, ezért, ha csak ezerét teheti, egy-egy ludat, récét 8 tyúkot nem átall elcaipni.
F. hó 21-én-ia e passziója miatt\'á^ lott a kir. törvényszék előtt^\\hol^egy" ellopott kacsa, hozzá való kenyér s egykét ruhadarab ellopása miatt hat hónapi börtönre Ítéltetett.
§. A fityebázai méregkeverók: Özv. Sifter Györgyné éa özv. Bogatin Györgyné ügyében, kik patkány-méreggel (arzénes-sav) férjüket elpusztították » kik közül o miatt özv. Sifter Györgyné életfogytig tartó, özv. Bogatin Györgyné pedig tizenkét évi fegyházbüntetésre Ítéltetett, e hó 21-én hirdettetett ki a pécsi kir. ítélőtáblának ítélete, a mely a nagykanizsai kir. törvényszék ítéletét helybenhagyta.
Fííárnalásot és itélettiírdeléset
1900. Jebrtiár hó 26-án (hétjö).
Lopáa büntette miatt vádolt Balázs örzse elleni bűnügyben főtárgyalás.
Gondatlanságból okozott súlyos testi Bérién vétségével vádolt Vadász Pál elleni bűnügyben főtárgyalás.
Hatóság elleni erőszak büntette miatt vádolt Ágoston József elleni bűnűgyben itélet hirdetés.
Hamis tanuzás bűntette miatt vádolt Pléh Antal elleni bűnügyben ítélethirdetés.
léOO. február hó 28-án (szerda).
Hatóság elleni erőszak büntette miatt vádolt Máté Jáuoané szül. Török £rzse elleni bünügyben főtárgyalás.
Súlyos testi sértés \' bűntette miatt vádolt Takács László elleni bűnügyben főtárgyalás.
Kétrendbeli lopás bűntette miatt vádolt Horváth József és társai elleni bünügyben itélet hirdetés.
Az első esküdtszéki ülésszak Zala-Egerszegen.
A zala-ogerszegi \'kir. törvényszéknél február 19-én kezdődött az első esküdt-széki ülésszak.
Ünnepélyes pillanat volt az ülésszak kezdete, a midőn a pezsgő, lüktető élet vonult bo az igazságszolgáltatás termébe s a közvélemény először alakult át itélöazékké.
Az esküdiszéki tárgyalások céljaira tul kicsiny termet a közönség zsufoláRig megtöltötte, a zala-ogerszegi ügyvédi kar a kamarai elnök vezetése alalt testületileg jelent meg az ülésen.
Az esküdtek külön teremben gyülekeztek s 9 órakor vonulták a tárgyalási terembe. A főtárgyalás előtt díszülés volt. a melylyel az ülésszak kezdetét vette.
Az ülést 8 a tárgyalásokat Sztauiaz-lavszky Adolf kir. törvényazéki elnök vezette; szavazó bírák voltak Skóday Aurél és Rohonczy István; jegyző Horváth János.
Az elnök az ülést 19-én délelőtt 9 órakor nyitotta meg s remek beszédben emlékezett meg a nap fontosságáról, a melylyel az uj aera kezdődik, a midőn a törvény az Ítélkezés jogát a hivatásos bíró kezéből az esküdtek kezébe tette le. Üdvözli az esküdteket, mint az igazságszolgáltatás uj faktorait. Az elnök beszéde után dr. Felber Artbur kir. főügyészi helyettes intézett lelkes hangú beszédet az esküdtekhez; majd pedig Hajik István, a zala-egerszegi ügyvédi kamara elnöke beszélt, üdvözölve az esküdteket s kérve, hogy az iganág keresésében • bzív törvényeit emeljék éryénjré.
Az esküdtek és a közönség a szónokokat lelkesen megéljenezték.
Első nap.
---Ezek után kezdetét vette az
első főtárgyalás, Bölecz Mihály bolla-hidai lakós bűnügyében.
Elövezették a vádlottat, a ki 41 éves sánta ember; büntetlen előéletű; négy gyermek atyja; Írni olvasni tud és 350 írt értékű vagyona vau. . ■ »
Az elnök ezután felolvasta az esküdtek neveit, előre bocsátotta azt, hogy Riezner Ferenc sümegi urodalmi pénz-tárnokot betegsége miatt a megjelenése alól felmentette. Megjelentek: Rédl Gusztáv polg. iskolák igazgató (Tapolca), Stolczer Jakah. földbirtokos (Sőjtör), Sibrik Adorján földbirtokos (Háshágy), Grünwald Lajos gabona-kereskedő (Zala-Egerszeg), Sohár Kálmán földbirtokos (Puszta-Kozmadombja), Szabady Géza gazdatiszt i(Ormándlak), Márkua Lajos tanitó (Bellatinc), Viosz József állatorvos (Szent-Grótb), Stadel János földbirtokos (Zala-Egerszeg). Rimmer Lajos körjegyző (Szent-László), Epstein VilmoB kereskedő (Sümeg), Szabó Károly gazdatiszt (Tűrje), Hajik Iatváo ügyvéd (Zala-Egerazeg), Halász Miksa dr. orvos (Zala-Egerszeg), Földes Kálmáa ref. lelkész (Köveokálla), Safifer Mihály földműves (Zala-Egorszeg), Németh Dezső tak^rékp. péuztárnok (Tapolca), Fülep Imre gim-• náziumi tanár (Zala-Egerszeg), Kajdos Károly fóerdész (Ganicsa), Horváth Béla ev. lelkész (Szent-László), Németh Mihály polg. iskolai rajztanár (Alsó-Lendva), Pallér Kálmán tanitó (Nagy-Palina), Vendel János urodalmi erdőtiazt (Sümeg), Wollák Adolf dr. ügyvéd (Alsó-Lendva). Fgleki Alajos tanár (Tapolca), Mojzer József földbirtokos (Sümeg), Magyar? Miklós ev. lelkész (Kapolcs), Koller Ferenc rk. kántortanító (Alsó-Lendva). Sélley Lajos mibályfai földbirtokos igazolatlanul távol maradt.
A megjelent 28 esküdt közül a fő-tárgyalásra kisoraoltattak: Magyary Miklós, Vendel János. Fülep Imre, Kajdos Károly. Mojzer József, Wollák Adolf dr., Horváth Béla Hajik Isiván, Földes Sáudor, Szabó Károly, Szabady Géza és Pallér Kálmán.
A vádhatóságot dr. Felber Arthur királyi főügyészi helyettes képviselte; védő volt dr. Hajós Ignác zalaegerszegi ügyvéd.
A vádlott Bölecz Mihály elmondta esetét. Feleségétől elvált h minthogy négy gyermeke van ée kint lakolt a bollihidai begyen, asszony nélkül nem tudott gazdálkodni. 1896. évben tehát összeállt Józaa Rozália férj. Tótb János-néval, a ki szintén elválva élt\'az urától. Az asszonynyal — a kire birtokát is rábízta — együtt élt 1899. év novemberig, a mikor elhagyta közös vagyoni dolgaira nézve barátságosan kiegyeztek. Józsa Rozi viBszairatta a birtokot, Bölecz pedig adóit neki 150 frtos adóslevelet, a melyet azután a birtokra be is kebeleztettek. Böleczoek újesztendőkor kellett volna megfizetni a pénzt; keresett is kölcsönt, de nem kapott. Ezért aratásig halasztást kért az asszonytól, de az megtagadta. Karácsony után aztán készíttetett egy nyilatkozatot, hogy az asszonynyal aláírassa, beletette a tarisznyájába megtöltött revolvere mellé s átgyalogolt Kerka-Kutasra, a bol Józsa Rozi tartózkodott. December 28 án megszállt Tomecz Antal korcsmájában s másnap reggel a korcamáro| kis leányával magához hivatta hűtlen asszonyát Az asszony át ia ment, a hol Bölecz avval fogadta: .Adjon Isten jó reggelt édes fiam.-Pálinkával kinálta az asszonyt, a ki ivott is egy csöppö\', aztán elővette a nyilatkozatot és kérte, hogy irja alá. Bölecz az asztal egyik felén ült, Józsa a másikon. Az asszony megtagadta a nyilatkozat aláírását. Ügyvéd kezén van már az ügy — mondotta az asszony. Erre Bölecz előkapta a revolvert 8 rálőtt Józsii Rozira. Az első golyó a jobb vállába fúródott. A Bebesült erre menekült, de menekülés közben még egy golyót kapott a hasába. Józsa Rozi végig szaladt a folyosón a az udvaron összeesett. Bölecz a folyosón is e«y golyót küldött utánna, de az nem talált, azután a földön fekvő asszony combjába lőtt kétszer egymáB után.
Erre már oda ért Tomecz Antal is, a ki megfogta Böleczrt, de az kirántotta magát a Tomeczra is ráfogta revolverét, a mely azonban nem 8Ült el. Bölecz elrohant, de Tomecznek a pajtában dolgozó neje, Sárkány Vince éa kocsisa Nagy Mihály utána szaladtak és elfogták. Bölecz azóta vizsgálati fogságban van.
Bölecz Mihály mindent töredelmesen bevallott, azt állítja, hogy az asszonyt nem akarta megölni, "csak akkor jött indulásba, a mikor az kérését megtagadta s azt állította, bogy az első két lövés utáo semmire sem emlékszik, mert nem volt helyén az esze.
A bizonyítási eljárás befejezte után dr. Felber Arthnr főügyészi helyettes szándékos emberölés kísérletének bűntettében kéri a vádlottat elmarasztalni. Dr. Hajós Ignác védő ügyvéd a védelmet ai erős felindulás bizonyítására alapította.
Az esküdtek a védő álláspontját fogadták el s a vádlottat erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés kísérletének bűntettében mondották ki bűnösnek A verdiktet Hajik István, mint az esküdtek főnöke hirdette ki. A verdikt alapján a kir. törvényszék Bölecz Mihályt négy évi fegyházra és hat évi hivatalvesztésre ítélte; a szabadságvesztés büntetésből egy hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltötettnek veit. Az itélet kötelezte meg a vádlott 200 írtnak a sértett részére való megfizetésiére.
A v&iő 8emmi8égi panaszt jelentett be. A törvényszék a vizsgálati fogságot fentartotta.
A tárgyalás este 7 órakor ért véget.
Második nap.
Kedden, 20 áu Nagy Teréz bűnügye került tárgyaláa alá. Gyújtogatás bűntettével volt vádolva a felső lakosi 27 évea kackiás paraszt leány. A legszebb ruháját vette magára 8 ugy állított be az urak elébe. Piros aelyemkendő, rövid ráncos szoknya, Blikkéit c^ipkekötény, a haja leeresztve, végén vastag pántlika. Egyenesen, nyíltan beszélt, csak skkor fogta el a zokogás, mikor bűntettét el-műőélte.
Az esküdtek sorsolás utján a következők lettek: Márku* .Lajos, Rimmer Lsjoa, Feleki Alajos, Hajik látván, Sz&bó Ká/oly, dr. Wollák Adolf, Horváth Béla, Földes Sándor, Vendel János. Sibrik Adorján, Epstein Vilmos Mojzer József. A póteaküdteket az elnök mellőzte.
A vádhatóságot dr. Révffy Zoltán kir. alügyéBz képviselte. — Védőül Bofchán Gyula ügyvéd jelent meg. Szakértő orvosok dr. Háry látván é8 dr. TbasBy Gábor voltak.
A vádlevél szerint Nagy Teréz folyó évi jan. 10-én bosszúból id.^ Horváth József felad lendvai-lakosi lakós pajtáját felgyújtotta; a pajta a benne levő takarmánynyal éB gazdasági eszközökkel egjütt leégett.
Nagy Teréz a cselekményt nem tagadja b egész részletesen meséli el a szerencsétlenség előzményeit.
Hat "év óta szerette őt a károault fia, ifjú Horyvátb József. Mpgesküdött neki ezeraz^rAbogy elveszi; de csalódolt. Nem kérte mar a legény szerelmét, c*ak egy pár forintot kunyorált a pénzéből, hogy elmehesaen szolgálni. Ifjú Horváth József ridegen utasította el a leányt b kiparancsolta a faluból, hogy esküvője napján ott ne legyen, mert különben igy, meg amúgy . ..
Az elkeseredett leány a végzetes nap előtt való estén a fonóból tért haza 8 egy világos ablak mögül ifrfcka hangját hallotta. Hallgatózott. ílallotta, hogy róla beszél a hűtlen. .Nem veszem el azt a rongyot, azt a cédát".
Bemenl a leány és kérdóre vonta a Iegéoyt, de szeretője közönyöaeu felelte neki: ,menj haza. igyál IriaB vizet, mert bizony nekem nem kellesz", Bánatosau ment haza Nagy Teréz, de nem tudott aludni.
Lelkét marcangolta a nagy bánat s elkeseredett lelke bosszút forralt. Eszébe jutottak szeretője szavai: .Gyújtsd fel a házamat mind a négy sarkán". Álmatlanul töltött éjszaka után, kábult fővel kelt íel Nagy Teréz, elindult a friss havon szeretője háza felé. A pajtába égő taplót dugott s aztán rohant baza. A pajta leégett, a leány pedig az önvád súlyával menekült Muraazerdahelyre, Csáktornyára, ahol azonban a caendőrök elfogták.
A Bzakértő orvosok véleménye szerint az indulat é* az erőa kedélyhullámzás, melyet az ilyen, a családi tűzhely megalapításának csalódása kelt, a-cselekvés szabadságot nagy réazbeo korlátozza.
A törvényszék az esküdtekhez intézett kérdést a következőleg állította fel:
1. Bűnös-e Nagy Teréz abban, hogy Felső-Lendvalakoson f. év január 10-én reggel 7,6 óra tájban id. Horváth József pajtáját szándékosan felgyújtott?
2. Ha igen, vádlott az 1-aő kérdésben körülirt cselekményt öntudatos állapotban követte-e el, hogy elméje meg volt zavarodva b e miatt akaratának szabad elhatározási képességével nem birt. Ha igen, akkor a vádlott bűntelen, ba nem, akkor elitéltetik. >
Majd az alügyész és utána a védő ügyvéd beszédje következett.
Emberszeretet, éles jogászi gondolkodásmód járta át mindkét beszédet, ugy, bogy\'ax esküdtek ezek hatása alatt kimondták, hogy bűnös ugyan a vádlott a bűntett elkövetésében, de azt neki nem lehet beszámítani.
A törvényszék rögtön szabadlábra helyezte a szerelmes parasztleáoyt.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. FEBRüAR 24-én.
IRODALOM
— Előkelő Yilág hetenkint (azerdáo) megjelenő szépirodalmi ős társadalmi folyóirat a magyar nemes társaság számára. Szerkeszti és kiadja Lengyel Gizella. Előfizetési ára egész évre 1G kor. Egyes szám 40 fill. Szerkesztőség éa kiadóhivatal Budapest, VIL ker., István-ut 40. szám.
— Eépea Családi Lapok. A legszebb, legjobb és legolcsóbb illusztrált szépirodalmi hetilap a .Képes Családi Lapok", melynek előfizetési ára egy évre 12 korona, félévre 6" korona \\és negyedévre 3 korona. Mutatványszámot ingyen küld a .Képes Családi Lapok" kiadóhivatala: Budapest, VI., Szondy u. 11. szám.
Szerkeattöség : Dr. Villányi, Henrik, felelői aaerkeaxtö. Kiadó: ///. Wajdit.i József.
jság Montrichorből.
(WadtKHolon.)
A cyíkori azivdobogáa fi legtöbb esetben nagyon aggasztja a tőle szenvedőket. Azt hi-azik. hogy valami szívbaj támadta raefr Őket és mionig siomou f-ondolatokkal tannak eltelve, a mi ca-k sulyo*hitja a betegséget. Okvetetlenül szükséges, hogy orvost hívjunk segítségül es j.ontosau me.mondjuk neki a szívdobogás eredetét, mert ezt a bajt sokszor oly jelenítek idézik elő, a melyeknél a szív csak másodsorban jó t-kintetbe. Valóban a szívdobogás Rjakian lep fól idegbajnál éa ityenk-r az idegesség idézi elő anélkül, hogy igazán szívbajról lenne szó A sz mptomák könnyen íölicmerbriók. Az étvágy keres bti lesz, a gyomor csak uehezen tudja megemészteni a táp lálékot, tz egész testet át alános gyöngeség togja el, olykor a szem ereje is meggyöngül, az emlékezés rosstabbodik, a.i álom eltűnik és még az erkölcsi erö is szenved. Az ember renilkivOl ériekcnynyé válik, minden legcsekélyebb okból air és tehernek érti az Hetet Ebben az esetl>en gondozni kell a meggyön-
Uj
gö!t idegeket.\\KrÖ8ödésre van szükségük ét faogy Kjógyulást^alátjon az ember, srokséges, hogy az idegek síámára legjobb crósitö szert
baszi álj.v Morei Zsófia kisasszony Montricher-böl (Wndt Kanton, Svájc) is ebben a bajban szenvedett.
— Nyolc év óla, ett irja leveliben, aziv-bajtól sicnvedtem. amely az utohö évben közbejött komplikációk következtében csak rosz-azabbodott. Folyton szívdobogásom volt és must, mint tejet, nem bírtam "el. Ijedtséget kellően elgyöngültem, nem tudtam többé aludni, látá-som gyöngült, mindent fékeiének láttam t\'s kétségbeestem gyógyulásomon Csak a mikor a Pink-pilulát kezdtem használói, tért viasza reménységem. Étvágyam láthatólag visszatért, jól\'emésztettem éa jóreiö álom pihenést adott fáradt testemnek. Szemem visszanyerte regi erejét, idegeim lecsöndesültek és ismét olyan erős voltam, mint betegségem előtt.
Ebbö) az alkalomból közöljük még Mieg doktor (Versailles) bizonyítványát: Uetegeim egyikét szívbaj támadta meg; megpróbálkozom a Pii.k pilulával, melyet a vérszegénység eseteiben sikerrel használtam Kitűnő eredményt értem cl.
Közismert dolog, hogy & Pínk-pilula az idegek leghatalmasabb eróaitőie és figyelemre méltó a hstá a minden bajnál, melyet az ideg. gyöngeség idéz elő, miuö a nturaa»ténia. a sárgaság, vérszegénység. vitus-táDC és a többi Migyarorszáeon a legtöbb gyógyszertárban ára 03 kor. 50 fill. éa hat doboz IS kor. Magyarországi főraktár:\'TŐRÜK JÓ7.SKF gyógyszertárában, Budapest, Király-utca 12.
V E tl ¥ E S E K.
— Tartós gyitgyidkér. Fájdalmas csútnál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a .Moll-féle francia borszesz és Bó"-val való bedörzsólés sikerrel baBcnáltatik. Egy üveg ára 1 kor. 60 fill. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész ca. éa kír. udv. átállító á\'tal Bécs, I. Tuclilauban 9 Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kércudö az ö gyári jelvényével él aláírásával
— Keleti J. hirneves budapesti ort-hopaediai műintézet-tulajdonos Koroua-herceg-utca 17. nzám alatti üzlethelyi ségét megnagyobbította és oly fényesen, mintaszerűen rendezte be, hogy az egész monarchiában az első helyet foglaljá el. Elsőrangú orvoci tekintélyek is eliamerik, hogy Keleti orthopaediai müiotézete. (Heasing rendszer nzerint,) hol cs. és kir. szab. ttérvkölők mű ábak. mükezek, járó-és nyujtókértzülékek, egyenestartók Gtb. mérték szerint jótállá* mellett készittet-nek, a legkényesebb és legmagasabb igényeket is kielégíti.
VASÚTI MENETREND.
rnrnm
70NAT0K ÉRKEZÉSE.
Budaput 3 óra 52 P repe- 37 V.
11 . 57 d. h. s r- V.
1 . 40 d. u. tz r.
8 . 05 eate V. V.
„ 12 . 07 „ éjjel C?- V.
Béci (Wien, 3 . 42 rege. ar. V.
1 . 35 d. a. sr. V.
4 . 08 d. a. 87 V.
11 . 01 este BX V,
Z.-Egeriz. 6 05 ret-\'B. "V. V.
Pragerbof . 5 . 32 recfi. ti V.
12 09 d. u. 87. V.
4 . 53 d. u. Cí- V.
11 22 éjjel H/. V.
Ciáktaraya 8 10 regg. V. V.
B.ro. |„ . 14 d. e. S7. V.
Gyékí.ye,\'
„ 1 . 29 „ d. u gy- V.
11 . ■ éjj-l sz. V.
■ VON4TOK INDULÁSI.
Budapeil ü óra 47 P- retíg. gy. V
9 , 30 regg. V. V.
2 — d. u. H7. V.
, & . 03 „ d. n. gy V.
12 . 15 éjjel V.
Béoi (Wien] g . 05 regg sz. V.
12 » 20 d. u. sy- V.
2 . 05 n d. u. M. V.
12 45 éjjel H7. V.
Z -Slt.-lyan 5 . 20 d. o. V. V.
Pragerhot 4 . 42 regg. H7. V.
12 10 délb. py. V.
2 35 # d. u. KZ. V.
12 . 17 este •4Y V.
Ciéklarnya 6 — • d. u V. V.
Ba\'Ca 1 4 . 57 regg HZ. V.
Gyékényes} 2 22 d. u HZ. v.
4 25 d u. VI V.
Hirdetések í
! Blckltr-lile !
Horgony PainExpeller
-a Llniment Capslci comp. y
Ezen himevos háziazor ellentállt az idő megpróbálásánnk > mert már több mint 30 év óta megbízható, fájdalom-OBlllapIlóbedörcsöIéskéDt alkalmazta tik. köménynél, estimái, tagazaggatásnál éa meghűléseknél és az orvosok állal be-dörtsölöookro is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi líorgony-rain-Ex-peller, gyakorta IIor^ooy-Lininiont. elnevezés alatt, nom titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem Lellono hiányozni. 40 kr., 70 kr. ca 1 frt üvegonkenti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Tőrök Józser gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mórt több kisobbertt-kn utánzat van forgalomban. Ki nem okar megkárosodni, az minden egyes .üveget „Horgony" védjegy és ltichtcr czépjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
Nyílttól-*)
Vese, liueyhóIyRíí, hugydara és h köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztöst szervek ImrutoR bántalmainál,orvosi tekintélyek általa p Llth Ion-forrás
SALUATOR
elkem-1 i\'rmlrlve írsz
H u u .r b aj t ó határtn\'
ürül\'lCO Ili!
■ (ímm\'
klMi
Kapható ásvátiyvizkere^kedésekbeti és
gyógyszertárakban A Salvatör-forrás igazgatósága Kperje»o«
véd-
vigyazni
kéretik!
jegy" tfSSaj.
S- MÁRIA-CELL! 5 GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan ismeretes házi és népszer. — A «yomorbete«fég tQnetei: étvágytalanság. gyomorbetegség, bűzös lehelet, íelfujt.«ási. Bavanyu felboffögés, basmeué.-\', gyomorégés, felesleges nyálkaki választás, sárgaság, undorés hányás, gyomorgörcs, szQkQlés. -Hathatós gyógyszernek bizonyult fej- i
Hatnatoáiíyogys fájásnál, aTnieii tói származott, c
\') Az e rovat alatt kfijlfitt kéri néni títllftl felelősséget " a luetk
aooaDococonocaooaDOQOoGöDaocoaaaoaoooooaoaoo
■ (NEl\'STElMle
LABDACSOK) 5
Epilulák hasonló készít- Q
ményeknél minden tpkin- O
v tétben feljebb becHÜlendők; g
v — mentek minden ár- q
talmas anyagoktól, az Q
alt esti szerek bajalnfíl Q
legjobb eredmény.nyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; q
egy gyógyszer sem jobb, s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a\' O
székszorulás §
a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végeit még g
gyermekek is szjvesen. q
Epy 15 pllalát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, g
tehát 120 pllalnt tartalmazó, csak 1 frt 0. é. Q
GSS^rrr^l í\\\\T k C i Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan 9
LM^^IU V AO 1 Neusieln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi csak, ha g
»j minden dobó* törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pirosfekete nyomta- g
Htáaban ,3zent-Llpót" és „Neustelu Fülöp gyögy*«eréi«i<4 aláirá#sal g
fl van ellátva. A kereskedelmi lörvADyszékileg védett csomagjaink alá rá- g
\' sónkkal van ellátva. ^ j g
NEUSTEIN FÜLÖP Q
.S,eDl-I.fp6LboE\' cimsett gjdgjiiert&r, q
WIBN, I., I\'lantousai.o C. Q
Etklir Ntuj-Kioliiin: BELB8 LAJOS íi RtIK OYOLA gjígj.ierf.iekaél, \' O
íoQooaaaouaoaoooaaDaooQocoooaoaaooQoootsaoooa
in
cz
s
Um = ül!
" = jíM »
mi
—tíún «ií-n
s
e S
^JljlKlííJs <-3.?f-l
\'-|s o isi/; ■ .8 S t-is
SSsi-\'j \'.|í| = \\ íllfi
j;.......^ S-.5
s ——:-.=•■>\' v-\'i\':
ih mi
Z = = I = :
S.
I1 Ilii

C\'Mokoláilé
SUCHARD
Mindeoail knpbstó
Cncno
ooooaoaaonnoDaooQanDO
doooooocx)ooooo<x>oooooooooooq
Jónak bizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák hurutai ellen, különösen a légzó és emésztó szerveknél a
^KwmwmmEMm ^
Conbtantln-, Emma-, Klausen forrásod ós Constantin-sósforras
JOHANNISBRUNNEN M ü iii v
mint üdítőital.
Oser József,
flépgyár, vai- és fémSnlőda. 20 KITÜNTETÉS
Krems
a Duna
mellott
elvállal teljes malom berendezéseket, átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szillit:
mennyiben ez a «yomor-^itt, uyoroortulterhölésnél q ételekkel és italokkal, giliszták máj- O bajok és hámorrhoidáknál. „
Említett bajoknál a Márl&celll 3 K) omorc8eppek évek óta kitűnők- O nek bizonyultak, a mit szá/, meg g ! száz bizonyítvány tanmit. Egy kis g Üvegáraha8ználatiutasitá38alegyütt O 1 40 kr., nagy üveg ára 70 kr. — ö , Központi szétküldés Brady Károly 8 \' által Bécs, gyógyszertár a .Magyar g 1 Király" hoz. I. Fleischmárkt 7. ö Nagy-Kanizsán: Pri\'gur Béla és ő Belun Lsjos gyógyszerészeknél. — q Barcson: Kohut Sándor gyógysze- o résznél. — O
O
iqcoooooooooooooooocxjocooooo
□aoaooaoocxjoaaooooaaD
m
IS
íjjj Hengariíékeks.t minden i»v nagyságban és tn
ben, tómóröntés és por-
cel án hengerekkel. Francia malomköveket /fii legjobb miaöségben és ^ malomjáratokat, gabo-na-osziályozó hengere-
®ket és fejkoptatókat aa-ját reudizerQeket. ^ Kankolyviliazti. Enre-Qg ka. Tararek, liaxtke-/®i veró gépek, dara ésgőz-JjjíJ tisztltógépék, elevato-rok és szállító csigák, transzmissíók, tengely-
ágyak, perBelyek, Sell" r ( és gyürükeués rendsxo- j rüeket
Gazdasági malmok kézi ^ és járgány hajtásra. / Turbinák éa vízikére- \' kek, keret, köres szál- ) JagfOréazek, fagyaiuló / és csiszológépek kőtő- ! rókkel és zuzó-gépek * mindennemQ érc ís ko- g va, bazalt, mészkő, cba- » motte éa gipsz réazére. ^ Mindenféle szürke él £ fémSotés saját él Ide-gen modellek éa rajzok f szerint. ÍJ
TöiiiöröiitÓMÍi rostélyok s<Ii.
l,eg»tcx{>!>b drtili.\' "Va t^ Árfcguzék ingyen h^rmentve.\'
llengerroválk.ilásuk leggyorsabban és olcsóbban, arálliiás jótállás mellett
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Heiigerrorálknló éa köszőrülö-gépek, villaoy.n.világítási telepek. Tervezetek, köllaéjvetéatk és praktikui tanáosok gyorsan éa ingyen._
hoc o oooonaccoooooooc.\'ot s 000000000000000000000
MOLL SEIDLITZ POR
Moll
védjonyét én
t\'nak akkor valódiak, ha mindegyik dobos alálráaát tüntotl fol. k Moll A.-féle Seldlltz-porok tartóa gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és al-tralbántalmak, gyomorgörcs éa gyomorhév, rögxött izékrekedós, m>ijbánt.\'iloiii. vér találás aranyér és a legkrthnbözőbb nSI betegségek ellen, e jeles háziszernek évtiwdrk óta mindig nagyt bb «lterjedéat szerzett. — Ara egy lepeoiételt ere-dill , d»a»zn«k 2 kor
Hami8itá80k törvényileg fenyíttetnek.
^ |M O Lt - F É4-EFRANCIÁ\'
ÉEsnmsa^^w
Csak akkor valódi. bft «"»ndegYik llveg MOI.I. A. védjegyét tüntní |V1
---,A. Moll- leliratu Auorattal van zárva. A Moll-féle
franozlt borazesr^s «á nevezetesen mint fájdalooioslllapitó bedörzaöloal szer köszvény, csuz éa a m«ü{bnlés egyéb következméiiyoinél legismeretesebb népsier — Egy 600tolt eredeti, üveg ára I kor.,80 fitt. j
MOLL Gyermek szappanja.
I.egfia»mfcbb, legnjibb mortiier iicriot Icűizitek gyermek él hftlgy ,i,nr,«n a bSr ekuerQ ápoliiárt oyeraikek él felilttek rsnére.
Ara d.rafaanklat — 40 flll. öl darab — I kar. 80 fllt. Minden darab permek-szappan Hall A. védjegyével »an ellítra. \' "
F&vx-éckQldéu: Mull A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által, Bécs: Tuchliuben 9. »r..
Vidéki megrendeiéiek naponta poitaulioTél mellett teljeiittetnek
A raktárakban tttiék határozottan MOLL A. aláiráiával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kaniitán Rosenfeld Adolf 63 Fia.
j^aoooopoooóoöobtMOQObooooocxxaaotxxxxxibSööa
sTSk
Nyomatott Ifj. WajdiU Jözwf kAiiyviiyomtlijibao Nagy-Kaoizsin.