Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.95 MB
2010-02-13 19:59:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1774
4735
Zalai Közlöny 1900. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. április hó 7-én.
14-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Elüflzetéai ár: Kgéii évre . . 10 kor. — fílU Kél évre . . . 5 kor. — fili. Negyoilévre . . 2 kor. 50 .üti. Veje* Ktám 20 1111.
hirdetések
5 hííAI)ospptitiorh\'aDl4,raásoil»/.or 12, » midiién (oráblii sorért 10 fill.
NYIITTÉR B en
petit soronként 20 fillérért vétetnek (el. Kincstári illeték minden egyen hirdetésért 60 fill. firetendö.
zalai mm.
A Inp Bzellemi rétiét illető min-ilen közlemény & felelős sierkcsttó nevére, az anyagi részt illető kö*-lemények\' pedig n kiadó nevére címzetten. Naf^-Kft«l*»ára bérmentve intézendök.
nérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlratokvl»8zaii(1tnkllldetnpk.
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,0 .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tüzolld egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tan/tói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai liadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamará," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT JE-GY8ZER, SZÓM BATQN MEGJE LE NŐ YEGY ES; TARTALMÚ HETILAP.
Az ügyvédi pálya. v
Nagy-Kanizsa, 11)00. április G-án.
Azelőtt csendes észre se vett ünnepség volt a budapesti ügyvédi kamara közgyűlése; néhány év óta azonban zajos csatározások színhelye. Panaszok, keserűség, korholások hallatszanak innen is, onnan is. Szinte olyan benyomást kelt ez a közgyűlés, mint mikor a római nép tüntetni ment nyomoruságával a fórumra, csak azért, hogy orvoslást szerezzen uogy nyomorúságára. A római népnek is igaza volt. Belátták ezt a dúsak és a szenátorok és az ilyen nyomortüntetések után dúsabban érkeztek az ingyen kiosztandó gabonaszállit-mányok a világbirodalom tájairól,
A budapesti ügyvédek, a kik panaszkodnak, szintén jogosan panaszkodnak; a világvárossá nőtt Budapesten minden hatszázadik ember ügyvéd. 1200 budapesti ügyvéd olyan rengeteg szám, a melytől megijedhet-a közönség, még iokább az Ügyvédség. És a csodálatos csak az. hogy ez az óriási szám nem hat elriasz-tólag és az egyetemeket és jogakadémiákat egész falanxai lepik el az olyan ifjaknak, a kik az ügyvédi pályát szemelték ki életük hivatásául.
Hogy mi az a C3áb, mely erre a pályára vonz? Első sorban az, hogy az ügyvédi a legfüggetlenebb életpálya. Az ügyvéd senkinek sincs lekötve, nem függ senkitől, nincs senkinek se alárendelve, életének rendjét tetszése, kénye-kedve szerint rendezheti be; ügyeit ugy rendezi be, ahogy akarja, hivatalos óra, napszak nem köti munkálkodásában. E mellett teendőjének legjavát vagy egészét segédkezekre bizhatja s nem
okvetlen csökken a jövedelme, ha maga egyáltalán nem dolgozik, hanem jól-rosszul fizetett alkalmazót-. takra bizza egész munkáját. Számos példája van — kivált Budapesten az olyan ügyvédnek — a kinek sejtelme sincs róla, hogy mi történt irodájában, melyekből ezrekre rugó dus jövedelmet huz.
Ez a kiváltságos állapot vonzza az ügyvédi pályára az ifjakat s azo kat az elemeket, amelyek kevés munkával, de sok összeköttetéssel remélnek boldogulni. Ezért látjuk az ügyvédi pálya felé tódulni azokat is, akik eddig közpálján vagy állam-és mcgyeszolgálati pályán voltak, vagy ezeknek sarjadékait. Mert ezek az elemek is arra a felfogásra jutottak, hogy a közpálya szép volt, de kenyeret nem adott; hogy a sok családi és egyéb összeköttetés jó volt ugyan a közsikerek szerzésére, de elégtelen a megélhetésre és a vagyonszerzésre. Ez elemeknek talán .ölet" volt egykor az akkor is tisztes és derék ügyvédi pálya, most azonban ez elemek .non oletu álláspontjára helyezkedtek és készek elismerni az ügyvédi pályát bármely rangú és rondü egyént megtisztelő pályának.
Ebből ugyanaz következnék, hogy az ügyvédi pályának tulajdonképpen emelkednie kellett rangban, tekintélyben; azonban talán épp az ellenkezője következett be, mert azáltal, hogy az ügyvédek .száma igy megszaporodott, a kenyérharc is kitört. És valamely társadalmi osztálynak hibáit, félszegségeic semmi sem fa-kasztjvki olyan kíméletlenül, mint a kenyérharc,. mert ,a struggle for life* napfényre deríti az óvatosan leplezett és gondosan eltakart hibákat.
A kenyérharc látása vitte bele a nagyközönséget abbá a felfogásba, hogy az ügyvédi pályát szeretik ma puszta kenyérkereső módnak nézni és szeretnek eltekinteni az ügyvédi hivatás emelkedettségétől, magps erkölcsi nívójától.
így került a magyar, de legkivált a budapesti ügyvédi kar anyagi és erkölcsi válságba. Ez a válság hozta meg vagy mutatta ki az ügyvédi kar egyes tagjaiban rejlő anyagi és erkölcsi töke mennyiségének különbözőségét. Az erkölcsi értéknek és a jövedelemoszlás módjának olyan különbözőségei nyilvánultak meg, a milyennek nem lehet helye egy néhány ezer emberből álló karban. Kiváló erkölcsi becsű, jellemben is kiváló stílű férfiak mellett ott látjuk e karban is az erkölcsileg és jellemben nem föltétlenül megbízható embereket, olyanokat, akik ingatagon járnak azon a mesgyén, mely a jellemet a jeliemi megbizhatlanságtól elválasztja. Épp igy dus jövedelmet, tízezreket szinte életjáradékként biztosító irodák mellett\\ott látuuk apró irodácskákat, a mclyelc^a megélhetés legszükségesebb gondjait sem igen képesek eloszlatni.
Mindezek olyan félszegségek, a melyeket leplezni lehetetlen, mert a kenyérért való harcot sohase lehet leplezni. Önmaguktól feltárulnak e .hibák s maguktól megismerszenek a i;uagy stílben, sok-sok pénztszerző egyének és azok, a kik filléreken élősködnek, gyötrődnek.
Ez- a helyzet. Ezt a képet tárta fel ujból^a mult héten a pesti ügyvédi kamara közgyűlése, melynek elkeseredett hangulatát misem jellemzi jobban, mint az, hogy nem
tudtak ott keresztülvinni egy indítványt, mely a budapesti ügyvédi kamara 25 éves fennállását kivánta megüunepeltetni. Nem jubileum, de kenyér kell nekünk! — ez volt a válasz az indítványra. • És mi nem tudunk azok táborához csatlakozni, a kik helytelenítik a kenyérharcnak e nyilt szinrehoza-tálát. Mert csak e kenyérharcban bízunk, hogy ez fogja az ifjúság ujabb elemeit más pályákra vonzani. Az ifjúság félni fog attól, hogy szándékosan részesévé akarjon lenni annak a harcnak/ és előbb-utóbb meg fog csappanni" az ügyvédi pályára való tolongás. Az ügyvédek és a kamarai közgyűlések panem! kiáltása lesz az elriasztó hang, melytől más pályára fognak menekülni az emberek.
lIungiiritH.
I..___ ._
Paraszterkölcsök.
Zalamepyét az igazságszolgáltatási szervezet területének nagyságánál és a népesség Bürüségénél fogva két részre osztotta, két törvényszék hatásköre alatt. Az ország többi törvényszékeinek területéhez képest épen ezért a kanizsai és a zala-egerszegi törvényszékeké külön-külön aránylag kicsiny, mert a megye két részre osztva egynek-egynek nem adhatja az országos átlagot a terület szempontjából. Mi, a kik e két törvényszék működését közelről szemlélhetjük, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy e két kicsiny területen is mily óriási munkát kell kifejteniök büntető bírósági minőségükben. Közbiztonsági viszonyainkra ezomoru világot vet ez a körülmény általában is éa midőn jelen sorainkban a földmivelő nép körében az emberi élet és testi"\' épség ellen elkövetett bűntettekkel óhajtunk röviden foglalkozni, nem hívhatjuk fel alkalmasabb pontra a figyelmet, mint a közöttünk működő két törvényszéknek, mint büntető bíróságoknak roppant leendőire. Nincs hét, melyben hirt ne halla-
nánk egy-egy emberölésről, súlyos, vagy könnyű testisértésről, suhancok korcsmai verekedéséről, mely büntettek szinhelyo majdnem minden alkalommal a falu, tettese a paraszt. Részegségében meg-hicskázza mulatótársát, féktelen szenvedélyében a kaszával fejét veszi szeretője férjének, orozva eltoszi láb alól osztályostársát, ellenáll és verekedik a hatóság embereivel, szóval a büntető törvénykönyv minden, az emberi életet oltalmazó paragrafusa és a vad, fékezetlen lelkületnek minden motívuma ki van merítve a rendőri ís törvényszéki hirek heti krónikájában. Népünk ma is a virtusok elsejének tartja a duhajkodást. Szinte csodálatos ez egy oly népnél; mely annyi századon békés foglalkozást ütött, művelvén a földet. Harcok idején sem forgatta a kardot a paraszt, mert a nemzeti véderő derekát a napoleoni háborúkig bezárólag a nemesi felkelés képezte. Az eke mellett tölti el életének nagy részét, fizikai erejét eléggé leköti a mezei munka terhe és mégis oly hajlamokat árul néha, mint Montenegró felfegyverzett albán hegylakói. Nem kutatjuk a néplélek e sajátságainak okait annál inkább sem, mert vidékünknek, t. i. Zalavárrnegyének népessége irészben idegen nemzetiségű, részben pedig a történet folyamán Bzláv fajokkal egygyé keveredett vegyülék lévén, igen távolfekvő okokat kellene felderítenünk e jelenség megmagyarázására. Bizonyos, hogy a civilizáció nagy hiáhyát említhetjük, mint közvetlen előidézőjét annak a vad barbarizmusnak, mely a paraszt nép között oly gyakran hallatt magáról. A vadság nem tud résztvenni a más ember fájdalmában, mert nem érez felebarátja iránt. Ellenségét andyira tudja gyűlölni, hogy ez a gyűlölet nem ismer korlátokat és azt a kevés önmagát fékező erőt, a mi él benne, legyűri éa szabadon tombol a vérontásban. A más baja iránti közönyös, a fékező erő hiánya éa a csekély belátás, mely nem gondol a következményekre; ezek azok a lélektani raoti-Vumok, melyek nyilvánulnak minden oly tettben, hol a szenvedély bünt\' követel. A szerető hitvestársát, könnyű szerrel elteszi láb alól, pedig a szerelem érzése
Knorizer Frigyes titka.
Rejtelmei történet.
— Irta: 1IALIS ISTVÁN. —
iFolyt. éi vége.)
II.
Almásynak minden mozdulatán meglátszott az uri nevelés és elegáncia, ezenkívül kora is megegyezett királyunkéval. Szóval beváltott.
Én tehát rátértem hamarosan a dologra. Lestük szavaim hatását mindnyájan.
Almásy nem akart a .német szolgája" lenni, kinek rabigája ellen konspirált teljes életében, de lassankint megértette, hogy épen hazaszereteténél fogva kell engednie. Igaz. hogy nehéz jövőnek néz elébe, mert egész életét rá kell szentelni, családalapításról lemondani és minden ismerős részére meghalni.
Mégis beleegyezett. Eddig is kockáztatta nyakát a haza jövőjéért, tehát miért ne lehetne rabszolga a szent célért.
Mikor Idáig jutottunk, akkor hozattunk egy borbély-müvészt, ki Almásy külső formáját a királyéhoz igazitotta ós Királyi Pál ünnepélyesen kikiáltotta Miskát királynak.
De itt még nem állapodott meg Királyi; nem tudta megállani, hogy valami tréfát ne csináljon. A vendéglősnek titokban megsúgta, hogy felséges királyunk szerencsélteti vendéglőjét és egy .királyi" vacsorát rendelt.
A vendéglős annál inkább elhitte a hallottak igazaágát, mert a .Herr von J Deákot" úgyis már ismerte. Királyi megesküdtette, hogy a titkot el nem árulja soha, mert a titoktartást fontos politikai okok követelik.
A kiszolgálás mintaszerű volt. Kndrtzer pincérei zajtalanul dolgoztak s nem kellett pofonokkal móresre tanítani.
Mikor leültünk a vacsorához: elbámultunk. A veudéglős ugyancsak kitett magáért. Az ebédlő-szobánk tele volt rakva gyönyörű virágokkal és minden kigondolható diszszel. Do legpompásabb volt benne az a tizenkét elegáns fiatal leány, kik felszolgáltak az asztalnál. Máig is talány előttem, hogy a vendéglős honnan vette hirtelenében ezt a tizenkét szüzet.
Nem csoda, ha jó kedvünk kerekedett. MiBkát alig ludtuk kordában tartani, raett nagy hajlandóságai valának a leányzókkal tönkretenni királyi méltóságát.
De azért még sem történt semmi különös feltűnő dolog azonkívül, hogy a vendéglős egy uj krajcárt sem fogadott el tőlem, mikor a vacsorát ki akartam fizetni. Ugy óvott meg bennünket Királyi Pál ,a csalárd utoni potyázás" gyanúja alól, mikép tizenkét aranyat adott a vendéglősnek, hogy ezzel jutalmazza meg a felszolgáló leányokat. Aranyakat mindig tartogatott magánál Király i, bogy számtalan sokaságú keresztgyermekeinek ajándékul adhasson.
Mikor elindultunk: lábaink virágokon éB szőnyogeken jártak egészen a kocsiba lépésig. A gyönyörű leánysereg kettőa Borfalat képezett. A vendéglős ott állott
a kocsi előtt födetlen fejjel és mély meghajlással bókolt olyan iábvakarintás mellett, hogy egy táncmester is megirigyelhette volna tőle.
E pillanatban Királyi Pált ugy elérte a nevetés, hogy fejét belenyomta a kocBi párnáiba, csakhogy ne vegyék észre. Megbizonyosodtam ebből, hogy Királyi valami dévajüágot csinált velünk, de talán a vendéglői személyzetben is gyanút ébresztett volna a nevetés, ha Som-sich. .kit a helyzet gyors felismerése jellemzett," el nem kiáltja: hajts kocsisI — és el nem vágtatunk "a vasúthoz.
Ott az indóháznál mondta meg Királyi, bogy tréfából a vendéglősnek elárulta az inkognitót. Somsich komolyan apre-hendált érte.
Én fölmentem Almásyval Bécsbe, és a feltűnés elkerülése végett Somsich hazament; Királyi pedig még egy napot Kanizsán töltött, hol dolga volt a kuruc Bátorfi Lajossal, kit sikerült egy áldomás Ígérete árán megkérlelniei hogy most ar. egyszer adjon pardont a királynak.
Almásyt többé nem látta senki, miután nagy nehezen képes voltam Ő felsége aggodalmait eloszlatni é3 vele elfogadtatni tervünket. Igy halt meg mindenki részére Almásy, jobban mondva elhíreszteltük, bogy meghalt a külföldön, de a nép azt meséli, hogy a német eltette láb alól.
Azóta óriási mennyiségben szállítják ő felsége számára a viminia szivarokat. Almásy t. i. véghetetlenül szeret virzai-niázni. Az alkotmányos uralkodás, hála Istennek, minden bej nélkül megy.
— - Eddig tartott Deák Ferenc elbeszélés?.
Különben ezt a hitetlen történetet följegyezte Királyi Pál is, és bizonyosan megtalálnék leírását hátrahagyott irataiban. Testamentumában (melyben BátorG-tiak is hagyott 200 forintot a megígért áldomás fejében) elrendelto irományainak megsemmisítését, .mert nem sajttakaró nak valók." (A sajt takarónak való iratokat is elolvassák néhai)
Mikor ő felségének Tisza Kálmán kívánságára Belovárra .kellett" utaznia, hogy StroBsmayer püspököt nyilvánosan megdorgálja magyarellenes magaviseleteért, egy percre a király kiszállott Kanizsán is. Nekem jutott a szerencse, hogy őt a polgártársak nevében üdvözöljem, do annyira elfoglalta gondolataimat az előttem ismeretes titok, mikép folyton azon\' töprenkedtem, vájjon nem jobb lesz-e üdvözlés előtt rákiáltani: „Aláz-szolgája Miska bácsi 1" Szerettem volna, ha elárulja magát.
Csakhogy oly fenséges volt minden mozdulata, hogy nem mertem szólani. Azalatt elrobogott az udvari vonat, és a szépen betanult oráció is bennem ro-kedett. Máig sem tudom, hogy a rabszolga királyt láttam-e magam előtt, vagy a királyi rabszolgát.
Hogy a titkot mégis kiderítsem, nem maradt más hátra, mint magához, Knor-tzer hez fordulni felvilágosításért. Dé minden faggatásom hiába volt. Knortzer diplomaták módjára begombolkozott és azt mondta: „Semmitsem tudok 1"
Azaz egyszer mégis majdnem elárulta magát.
Akkor történt, mikor Bánrévi Feri és Szervei Béla pesti pajtásaim meglátogattak és Knortzer szivea invitálására lementünk pincéjébe, hol ötezer akó régi bor állott 50 és 100 akós hordó-óriásokban. Kedvünkért borkóstoló-ünnepet rendezett Frici bátyánk.
Ez az ünnepély olyan misztikus, mint a szabadkőmivesek titka. Négy a-sel kell táplálkozniok elsőben is a résztvevőknek mindaddig,, mig a részökre kiosztott kenyéradagot el nem fogyasztották. (Ez a négy a: sonka, szalámi, sajt és bó.) Azután pedig mindenkinek egyik kezébe égő gyertyát, másikba üres klázlit kell fogni, (.klázliból ÍBzik a magyar Dunán-tul, megöleli a menyecske magátull") s előbb csöndes beszélgetés, majd halk dudolgatás, később pedig Csetevájó riadójának és egyéb harcias indulóknak harsogtatása mellett minden hordó-ko-lOBZszusnál stációi kell tartani.
Közben a kádár lajtorját támaszt minden hordóhoz, aztán egy istentelen nagy hébért teleszív borral és megtölti az üres poharakat.
A többi gyerekjáték. Most már csupán az a tennivaló, hogy a bort egy eugra kibuzzuk a klázliból.
De még van hátra némi formalitás az ünnep befejezésekor. Tudnillik ekkor ugy kell tenni, mintha megbotlanék az ember, esésközben a gyertyát földhöz kell csapni, hogy kialudjék, s aztán négykézláb egyszerűen fel kell menüi a garádicson..
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1900. APRILI8 7-én.
kevésbbé mély a paraszt ember csiszolatlan lelkében, mint a művelt, harmonikusan képzett lélekben. Csakhogy az érzékek uralma oly erős nála, a lelki erők pedig annyira fegyelmezetlenek, hogy képtelen a lemondásra. A te&ivérok versengésének, az örökösök civakodásáoak, a parancsolni akaró apa éa az engedetlen űu viszálykodásának gyakran végét vetik a gyilkolással. A civilizálatlan ember egyéni érdeke, képzelt, vagy valódi joga, ha idegen érdekkörrel összeütközik, értelmiségének gyarló voltában saját maga vesz igazságot az ellenfélen. Há kifejlődik benne a személyes\'gyűlölködés, nem fordul a jogszolgáltatáshoz, hanem eegit magán a legradikálisabban éa mert ily formán önhatalmúlag .járván el nem veszi igénybe a törvényt, ezzel összeütközésbe jö. Es ereken kivül erkölcsi érzésének gyarlósága nem tekinti infamiá-nak a börtönbüntetést. Sem ő, sem társai. Kesereg sorsán, rársai sajnálják, hogy elveszti szabadságát, de nem sütnek homlokára bélyeget. így ez az egy, az embertársak becsQlésének fenntartása, sem buzdítja a paraszt nép barbár elemeit arra, hogy a törvénynyel való összeütközést kerülje.
Népünk ezen szomorú lelki és énbeli botlásain természetesen csak a műveltség terjesztésével segíthetünk. Nem mondjuk. hogy ez paoacea, mert hiszen a legnagyobb tudósok között in voltak már rossz emberek, de bizonyos, hogy a hol rosszaság fészke csupán a vadság, ott a civilizáció nemositő hatása segíthet. A népnevelés az iskolai tanítás szempontjából elég magas nivón \'áll nálunk, cjak az a baj, hogy nem terjed tovább az elemi iskola körénél. Az a kevés máz, a mivel az elemi iskola bevonja a fejlődő, gyermeklelket, csakhamar lekopik az élet durvaságainak dörzsölésétől. Hogy tartós legyen, arra azükségea, hogy az oktatás tovább tartana, természetes nem iskolai eszközökkel, hanem olyanokkal, melyek a fiatalembereknek és férfiaknak jobban megfelelne. Egyedül ez segíthetne a kÖ7biztonsági viszonyok mizériáin. Tanítani kell a parasztot, bogy becsülje meg embertársát, legyen áldozatkész éa tisztelje a törvényt. Mert nem a szappan-fogyasztás a civilizáció mértéke, hanem első sorban az erkölcsök több, vagy kevesebb szelídsége.
Kereskedelmi s iparkamara.
— Hirdetmény. Fölkérjük a t. c. iparosmester és kereskedő urakat, hogy a menoviben üzleteikben hajlandók Bzé-kely fiukat tanoncokként alkalmazni, ebbeli igényeiket kamaránknál bejelenteni szíveskedjenek. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, mely a székely fiuk elhelyezésével foglalkozik, kijelenti, hogy a fiuk szétosztása évenkint egyszer, még pedig julius hóban fog megtörténni, a- mely alkalommal a nagyobb központok (Sopron. Szombathely, Zalaegerszeg, Keszth\'ely, Nagy-Kanizsa, Kőszeg) ipa-
Ennyiből áll az egész. Akárki megcsinálhatja, ha pár ezer hektoliter ó-bora van.
Mikor a vendégszeretetet megköszönvén, bucsuztunk, világosan láttam, hogy Knor-tzer Frigyes nyilatkozni akar. Ujjongtam örömömben: ,A titok fátyola le fog hullni.*
Azonban korán örültem. Másik pillanatban Koortzer ismét megkomolyodott és a régi titoktartó ember volt, ki nem b7.ÓI semmit.
--Két év óta királyunk abban hagyta
ja virzsiniázást és\' (amint önök olvashatták az újságokban), elajándékozta nagymennyiségű • Bzivarkéaxletét.
Ez a körülmény az én eszem szerint azt jelenti, bogy meghalt Almáiiy. Nem virzRÍniáz már többé.
Napról-napra várom a virzsiniázáa elmaradásának következményét: bogy a király lemond trónjáról. Látom azonban, hogy moat íb olyan azigoruan teljesíti kötelosségét és pontosan elvégezi dolgait, mint a szivarzás korszakában. Épen ezért vannak pillanatok, mikor magam is kételkedem a dolog valódisága fölött, és igazán \'nem tudom, hogy a történettol nem tréfált-e meg az öreg ur.
rosainak igényei fognak elaő sorban tekintetbe vétetni. A jelentkező iparos-mesterek igényeik bejelentésénél Bzives-kedjenek nevüket, lakhelyüket, foglalkozásukat, valamint azt is közölni, hogy a tanoncot hány évre és mily föltételek mellett hajlandók fölvenni? Sopron, 1900. évi március hó 29-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Pályázati hirdetmény. Alulírott kereskedelmi éa iparkamara, hogy a folyó évben Páriaban tartandó nemzetközi kiállítás megtekintését és tanulmányozását a kerületében illetékes néhány BzegénysorBu törekvő fiatal iparosra nézve lehetővé tegye, az o célból rendelkezésére álló egy G00 éa négy, egyenként 400 koronából álló ösztöndíjra ezennel pályázatot hirdet. Az alulírott kamarához 1900. évi április hó 30-ikáig benyújtandó pályázati folyamodványnak a folyamodó nevét, korát, lakhelyét, családi és anyagi viszonyait kell (eltüntetni; folyamodó tartozik ezenkívül erkölcsi viseletét, eddigi foglalkozását, jelenlegi alkalkalmazását, előképzettségét, esetleg elnyert kitüntetéseit és nyelvismereteit okmányilag igazolni. Az ösztöndijak odaítélésénél előnyben részesülnek a kamara területét képező Moson-, Sopron-, Vesés Zalamegyékben illetékes oly pályázók, a kik a francia nyelvbon jártasak és szakmájukban önálló iparos vagy segédként több éven át működtek. Az ösztön*-dij az utazás megkezdésekor folyósittatik s az ösztöndíjas köteles^ tanulmányútjáról a kamarához intézendő jelentéiben beszámolni. Sopron. 1900. évi március hó 28-án. A kerületi kereskedelmi éa iparkamara nevében. Ullein Józsefi a. k. elnök. Kirchknopf Frigyes, a. k. titkár.
HÍREK.
— Városi közgyűlés. Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete 1900. évi április 3-án délután 3 órakor tartotta közgyűlését a városház nagytermében. A tárgysorozat első pontját a vallás- é« közoktatásügyi miniszternek az iskolák államosítása alkalmából küldött leirata képezte, melyet a közgyűlés tudomásul vett^ Ezutáu a Polgári Egylet kert-részletének megvételét határozták el; a községi tőkék és árvapéuzek a váro3 \'három takarékpénztárába fognak a jövőben is elhelyeztetni. Az esküdtek alap-lajstroma összeírásához EbeDspanger Leó és Viola József városi képviselők, a lakbérpubatoláshoz Eperjessy Sándor, az építendő uj hQnvéd-Iaktanya építési terveinek felülvizsgálására eljáró vegyes bizottságba pedig Eperjessy Sándor és Plihál Ferenc v. képviselők választattak meg. A vároai adóhivatalhoz két szakértő dijnok felvétWe határoztatott el. Bugyács Ignác VI-^VJI. ker. kántor fizetése az elmaradt óra dijpótlásául 100 írttal emeltetett Vlassils Jáuos v. irnok május 1-étöl saját kérelmére nyugdíjaztatott. özv. Turródy Józseíné részére 20 korona havi kegydij engedélyeztetett. Az izraelita hitközségnek a gelsei Gutt-mann Henrik-féle alapitványróli elszámolása tudomásul vétetett. A köztffgi segélyalaphoz egy véleményező bizottzáeot küldött ki a közgyüléü. Majd kiutalt az árva tartalékalapból Vsxl Vladimír good-nokának 10 frt 50\'krt A földbérleti szerződések jóváhagyattak. A v. kórháznál egy Írnoki és egy ápolónői állás szervezését a törvényhatóság, jóváhagyván, a közgyűlés annak betöltését elhatározta. Végül a kéményseprő kerületek beosztásáról azóló módosított szabályrendelet tervezetet elfogadta illetőleg jóváhagyta a közgyűlés.
— Főigazgatói látogatás. Dr.Schack Béla, a felső keresk. iBkolák országos főigazgatója, f. hó 4-én Nagy-Kanizsára érkezett a helybeli izr. felső kereskedelmi iskola tanulmányi ügyeinek megvizsgálására. Tiszteletére az iskolai bizottság néháuy tagja tárBasvacsorát rendezett a .Szarvas" vendéglőben, melyen igen kedélyes hangulat uralkodott. Pompás menüben éa lelkes felköszöntökben nem volt biáuy.
— Kinevezés. A m. kir. főldmivelés-ügyi miniszter Grunner Lajost a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület titkárát Zalamegye közigazgatási bizottságába közgazdasági előadóvá novozte ki.
— Színészet. Deák Péter, ismert vidéki színigazgató, jól szervezett társulatával és saját zenekarával Nagy-Kam-rsára érkezik éa azinielőadásait húsvét vasárnapján kezdi meg.
— Az Irodalmi és Művészeti Kor április 1-én tartott felolvasásának tárgya dr. Perényi József „Uj magyar nóták\' c. tanulmánya volt, melyben szembeállította a kurucidők eredeti, magyaros dalköltészetét a mai idegenszerűvel. Majd a magyar nóta sajátságait fejtegette o csak azután tért át tulajdonképeni tárgyára az uj magyar nótákra. Két dal-kőltőokkel foglalkozott: Mihalovich Ödönnel és a korán elhunyt Greizin-ger Iváonal. Felolvasás közben dr. Rothschild Samuné urnö énekelte el szép csengő hangján eredeti magyaros felfováiaal éa művészi előadással Mihalovich és Greizinger egyes dalait, melyekkel zajostapsokataralott. Aprogramm második
pontjául lladnai Jenő adta elő nagy derültség közben Georges Loria .Szeretem a nőket* c. víg monologját. Majd a Daloskör 12 tagu szóló-négyese .Szomszédunkban" népdalt énekelte el. Az utolsó felolvasás e hó 8-án lesz a kővetkező műsorral: 1. A szarvasbogár és a rózaa. Előadja az írod. és Müv. Kör vegye8kara. 2 Emlékeimből. Irta és felolvassa dr. Ruzitska Kál-máö 3. Magyar megnyitó. Kéler Bélától. Előadja zongorán Neumann Józsa úrhölgy, Sterneck Zsigmond tanár, hegedűn Szigeti Kálmán, csellón Gürtler Fereoc. 4. Katonakar Gounod Faustjából. Előadja az írod. éa Műv. Kör dalos köre.
— Az nj bonvédlaktanya. A nagykanizsai .pangó építkezési\' ipar egy pár jó hónapnak néz elébe. A vároa közgyűlésén a szombatkai kaszárnya épitéai tervei végre valahára szóba kerültek és azoknak felülvizsgálására vegyes bizottságot küldtek ki. Az uj honvédlaktanya épité3ét az idén megfogják kezdeni éa el fog tűnni a vároa középpontjából a kaszárnya-poézis. A negyven ablakos ház-bój nem fognak elhangzani többé a buzdító szók, ha egy leányzó régig megy az utcán, fegyverzörej éa vezényszó kűljebb vonulnak és a régi honvédkaszárbya békésebb foglalkozásnak, a tanításnak lesz hajléka, mert, a mint halljuk, a város közönsége a gimnáziumot ideiglenesen a bonvédkaszárnyában óhajtja elhelyezni.
— Eljegyzések. Szalay Jolán, oki. óvónő, Szalay Sándor szerkesztő kol-legáuk leánya, jegyet váltott Ti bolt Boldizsár úrral Nagy-Kanizsán.
Szabó Oszkár, a Magyar Állam vasutak forgalmi ti3ztje, Varasdon, el-jegyezto B a u m Malvin kisasszonyt, Baum Samu kereskedő leányát Nagy-Kanizsáo.
— A Bftlaton partjáról. A tavaszelő havában beállott nagy esőzések és hófúvások — amint levelezőnk irja — a Balatonnak somogyi partjait némely helyen elöntötte vizzel ugy, hogy a partmenti villák egy része sokat szenved a talajvíztől és a kiöntésektől. A zalai, de különösen a\' Keszthely melletti partot azoubaíi & kiöntések részint a part magasabb fekvésénél, de különösen a Balatonnak Zalából a somogyi partok felé irányuló áramlásánál fogva teljesen megkímélték és annak egész mentén a talajvíznek még nyomára sem lehet akadni. Talán ezen körülménynek tulajdonitható azon, a.zalai partra, de különösen Keszthelyre nézve örveudetes jelenség, bogy az építkezési kedv az idén fokozottabb mérvben mutatkozik. Keszthelynek mindenesetre kiváló előnye a nagykiterjedésű árnyékos park, az élelmiszerek olcsósága, de főképen az építkezést, illetőleg a: a körülmény, hogy az ott épült villák nemcsak nyáron, do az egész éven át lakhatók. Mindezen előnyök természetes következményekint őrömmel tapasztalható, hogy Keszthely a nyugdíjasok állandó lakóhelyévé fejlődik és nemsokára a magyar .Pensionopolis" nevét fogja megérdemelni. Amint halljuk, egy ott járt ánglius csodálkozásának adott kifejezést, hogy Keszthelyen még egyáltalában léteznek üres villatelkek.
— Tavasz ós járda. A tél nedvea-sége és a böjti hóolvadás megrongálták a nagykanizsai járdákat. Tótágaat álló téglák, süppedékes helyek, mocsarak éa álló vizek tanúskodnak róla. No éa a sáros nadrág se legutolsó ^bizonyíték.
Mivelhogy aárlecaapoló társulatunk mnca, bevárjuk, mig a Biél, a legjobb útmester járhatóvá teszi majd az Ricákat. Éa akkor a főkapitány szigorú rendeletet fog kibocsátani, hogy állítsák helyre a járdákat. Erre szükség vaD, mert önmagától egy járda sem javul meg, a háziurak pedig olyan fukarok I Csak a múltkoriban történt e miatt nagy szerencsétlenség. A Babócbay féle ház előtti tókába esett egy ezt.-miklóni tejes asszony. A fulladozó segélykiáltáaára kisietett Buchs fodrász, de csak az áldozat tejesköcsögöt foghatta már meg. A szegény asz-szony a csatornába esett, hol az ár a Rákócy-utca felé hajtotta és ott szerencséjére, a nyitott árokból kibújhatott. Si\'non e verol ....
— Gyászhír. Egy fiatal életet oltott ki a kérlelhetetlen halál. Nuokovics Iváu műegyetemi hallgató, Nuukovics Vilmos gétyai löldbirtokos 20 éves \'fia hunyt el e bó 3-án.
— Gondatlanság áldozata. Innét egy ártatlan csecsemő borzalmas haláláról értesülünk, melyet a későn történt felderítés tesz rejtélyessé. A csáktornyai csendőrség ugyanis a mult napokban besúgás folytán arról/ értesült, liogy Trajber Ferenc drávavásárhelyi lakósuak Katalin nevű egy évoa leáuya a mult év november 23-áu gyanús körülmények között halt meg. E feljelentés következtében megindult a nyomozás éa Traj-berné kihallgatása alkalmával bevallotta, •hogy november 21-ikéu reggel a szobában levő vasáklyhán tejet forralva, kis leányát rövid időre magára hagyta. Mig künnt járt, az idő alatt a gyermek a tejes kőcaögöt lerántotta és a forró tejet magára borította. Kapott égési sebeiben másnapra meghalt és 25-én eltemették. A halottkém a holtestet meg Bem vizsgálta és jelentésében csak any-nyit irt, bogy a halál oka görcs. Azt is állitja, hogy orvost hivott volna a beteghez? de az kérését nem teljesítette volna. A csendőrség a vigyázatlan anyát, valamint a halottkémet és az orvost- is feljelentette a Csáktornyái járásbíróságnál.
— Szurkáló vasúti raunkáá. Mult szombaton este Szabó István vasúti munkás a Magyar-utcán Koronci korcsmájában mulatott, ugyanott időzött rövid ideig Hencsei rievü közöshadseregbeli kürtös. Szabó éa a kürtös szót sem váltottak együtt a mégis, mikor ez utóbbi a korcsmából távozott, Szabó őt minden ok nélkül egy zsebkéssel hátulról ugy nyakba szúrta, hogy ezen az orvosi vizsgálat ennek gyógyulását 30 napra teszi. A csupa pasaziób\'ól szurkáló vasúti munkás ellen megindították a büntető eljárást.
— A vártnegyeházból. A képviselő-választók fuvardijainak megállapítására vonatkozó megyei szabályrendeletet amit már jeleztük a belügyminiszter átdolgozás végett visszaküldte. A miniszter az egész országban egységes elvek alapján akarja rendeztetni a kérdést. A azabály-rendelet átdolgozása tárgyában dr. Jan-kovich László gróf főispán a hó 19-ikére rendkívüli közgyűlést hivott össze. Az állandó választmány ugyanezen napon tart ülést.
— Ax elkeseredett feleség. Nem miodennapi eezkőzt választott Cseh Gá-borué keszthelyi lakós. bogy részeges férjétől megmeneküljön. Cseh Gábor uram szereti a szőlő nedvét és mondják, bogy heteukint hatszor áldoz uemea szenvedélyének. Ennek a passziónak természetesen az asszonyka adta meg az árát, mert férj uram ihlett állapotában hitvesi szeretetének gyengédségét hatalmas űt-legekkel szokta bizonyítgatni. Folyó bó elsején is egész éjfélig távol volt Cseh Gábor családi tűzhelyétől éa a midőn önmagához ez alkalommal is következetes lévén, alaposan bekapva hazatért, rátámadt a feleségére és ütlegelni kezdte. Az asszony azonban ezúttal kisiklott a férj szerető karjai közül éa a szobából kiszaladt. Férje kábultan az ital élvezetétől, ágjába dőlt éa nemsokára egészséges horkolása jelezte, hogy aluszaza az igazak álmáL Felesége erre a pillanatra várt. Izzó szénnel telt vasalót tett ar ágy alá, abba kénvirágot hintett és az . ajtót urára rázárva. kimenL Cseh Gábor álmában kezdte magát furcsán érezni a fojtó levegőben és felébredvén a halálos környezetből, az ablakon át kimenekült. Mikor eszméletre tért, vizs-
gálódni kezdett és reájött felesége turpisságára. Nem volt reat, nejét feljelentette és az elszáut asszonyt a csendőrök már be i« szállították a nagykanizsai fogházba. A mint értesülünk, a nagykanizsai kir. törvényszéknél ennek az érdekes históriának tárgyalása lenne ae első eakűdtazéki főtárgyalás.
— A pálinka kimérése. A kereskedő^ lemügyl m. kir. miniszter ur ó nagyméltósága, folyó évi február bó 1-én 84.99Ö/VIII. 99. B7ám alatt kelt rendeletével elrendelte: hogy 1900. évi julius hó 1-től kezdőleg a pálinka, azaz az égetett szeszes italoknak nyilt edényekben, avagy poharakban való kimérése, kizárólag korona bélyeggel hitelesített Üvegpalackok és üvegpoharakban eszközöltessék. Mely rendelkezésre oly felhívással hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy a jelzett időponttól kezdve a pálinka, azaz az égetett szeszes italok kimérésénél mértékkint csakis korona bélyeggel hiteleHitelt üvegpalackokat éa üvegpoharakat használjanak, miután különben kereskedelemügyi miniszter ur Ö nagyméltósága 1899. évi március hó 15-én 6523. szám alatt kiadott rendeletének büntető hutározmányai fognak elle- • oük alkalmazást nyerui. Kell Sopronban, 1900. évi márciua hó 26-áu. A kerületi kereskedelmi én iparkamara.
— iiú eseléd megjutalmazása. Ismét egy hü cseléd érdemeit tüntette ki a mezei munkások sorsát annyira szivén viselő földmivesi miniszter gondossága. Német Balázs József cs.-tomaji urodalmi cselédnek nyújtották át a miniszter elismerő oklevelét éa 10(£ korona jutalomdijat. Nevezett már 45 esztendeje azól-gálja a gróf Festetics urodalmat büeu éa szorgalmasan. Ezért érdemelte meg a kitüntetést. Mult vasárnap Cseazlreg-Tomaj községházában ment végbe az ünnepély gróf Jankovich László dr. főispán éa Takách Imre főszolgabíró jelenlétében A főiapán Dezsényi Árpád dr. megyebizottsági tagot kérte fel a jutalom átadására, mely szép elismerő atsvak kíséretében történt meg. A főispán is nagyobbszabásu beszédet tartott. Végül Takách főszolgabíró mondott köszönetet a főispánnak, hogy az ünnepély fényét megjelenésével emelte. N
TÖRVÉNYSZÉK.
Főtárgyaláson és ítélethirdetések.
1900. évi április U 9-én (hétjö).
Csalárd bukás büntette és részessége miatt vádolt Krausz Henrik és társai elleni bűnügyben főtárgyalás.
Lopás bűntette miatt vádolt Máté (Póka) Juli elleni bűnügyben főtárgyalás.
1900. évi április hó 18-án (szerda).
Sikkasztás bűntettével vádolt Kovácn Parti János elleni bűnügyben főtárgyalás.
Gondatlanságból okozott sulyoa lea^i sértés vétsége miatt vádolt Hermann Péter éB. társa elleni bűnügyben főtárgyalás.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal. Születések:
— Márriui tl-tól — április 6-ig. —
Szabó Józeef löldmircs, Rozália, Kumano-ticB Pil zzabóiegéd, Mária, Fickó János főpincér, Gabriella, Szakály Mihály taikezkedő. litván, Mágó Jáuos poitatiszt, Jánoi, Mihalec Gjörgr íöldmWfB,\' László, GrOnbut Henrik k«-reikedő, Erzzébet, Farkas Jenő papirkereikedő, halvaizttlött üu, Bogoár András napszámos, Józef, DolmAnyos László iöldmitei, György^ Sneff György földmires, Erzso, Mihalec Jóáiet íflldmites, László, Szummer Imre lórrényszékf iktató, Kálmán.
. Halálozások:
— Március Sl-151 — április 6-ig. —
Széphegyi József rk. 3 hóoapol, aárguág, Geróca Jáuoi rk 5 hónapoi, tQdóhurat, Farkat Láixtó ilj. rk. 20 napoi, ráoggörca, Herceg Ferenc rk. S0 hóoapoi, tüdöhu\'rut, Varga Anna rk. 8 ó»e». lüdőhurut, Fr»nc«ic« Vilma rk 5 ére«. lüdőhtírut, Ssakály Iitráa rk. 7 napoz. TeleizQletctt gyengeiiég, Fizcbpera Ferenc rk. Tároii azegéDy 51 éret, agywélhüdéi, KonU Anna Bzt. Dukai Jótwfné 89 éréi, TégelgyengOléi.
Házasságot kötöttek:
— Márcim 81-től — áprilii «-ff. —
Solina Jakab pintér, — 8zabó Mária nakáci-nővel.
Selyemdamaszt rnha
ü.ír\'.\'v \'f.1ebí,\',-- 1» "H<r — oóiubér é. TÍmmtnl(Mn uil. lit.it MioUk UrlIu.U.r.. nenkolíüben fekete, lebír t, nln« .Hcaocbcrg leljem* bloniolc robikn ilkilmti a krtól M frt e5 krif méterenkiDt. —
Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik
HENNEBERG G.. S8l?6IB£|JrOS, ZÜRICHBEN
Cl. fi kir. udflrl-iitlHli.

XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. ÁPRILIS 7-ín.
"KÖZGAZDA-SÁG.
Az Első leánjklhárasltnsl egylet
m. ss. márc. hó 25-én tartotta Schwarz Ármin elnöklete alatt számos tag j«len-létében XXXVII ik rendes közgyűlését. Az évi jelentésből kivesszük, hogy az 1890. keielési év kedvező és eredmény-dús volt amennyiben 14271 jutalékrészlett újonnan beirva, mely takintve a mult évi általános rossz gazdasági viszonyokat, kielégítőnek mondható. A belépett tagok, valamint a beirt kedvezményezettek túlnyomó számban a legfiatalabb korosztályokhoz tartoznak. Bizonyítja ez, hogy ar. intézőt az uj beiratkozásokkal fiatal, életerős elemet nyert. Az 1899. év bevételei 2030452 k. 96 fillérrel minden címletnél. tetemes emelkedést matatnak. A kiadások 864882 k. 18 fillért igéuyol tek, mely Összegből külöuö.ieu kiemeljük a nászjutalék fejében tört ttot kifizetéseket 529750 k. 76 fillérrel. Ez összeg 20C tapra 750 kedvezményazutt javára, melyek közt 19 árva volt, oszlik meg. A legkisebb nÚBzjutalék G00 korona, a legnagyobb 10360 korona volt. Az évi bevételi többletből 1000286 k. 76 fill., a matbematikai díjtartalékhoz csatolandó, uielylyel az 5120373 k. 78 fillérre emelkedik. Az alnpszabály8zerü javadalmazásoknak,-eleget téve a nászjutalék felemelési alaphoz 82642 k., a külön tartalékhoz 33056 k. 80 fill. és a hivatalnoki nyugdíjalaphoz -4000 korona utaltatott. A mérleg főösszege 5824S69 k. 20 fill. ez 1610943 k. 82 fill tartalékbetétbeo, 179-281 1 k. elsőrendű záloglevelekben, továbbá két intézeti házban, melyek 15114 k. 48 fill. leírása után 1496353 k. 78 fill. értékben vannak felvéve, végre saját kötvényekre adott kölcsönökben, kint levő díjkövetelésekben és pénzkészletben uyeri fedezetét. A közgyűlés az évi -jelentést és mérleget tetszéssel tudomásul vette, és a felügyelő-bizottság indítványához képest az igazgat6iái?nak a felmentvényt megadta. A jegyzőkőuyv hitelesítésével Steiner Ferenc és ltátfay Károly urak bízattak meg. Miután még Krisztinkovich Béla főmérnök szövetkezeti tag indítványa, hogy az igazgatóságnak, különösen Schwarz Ármin elnöknek, a felügyelő-bizottságnak jegyzőkönyvileg köszönet és elismerés szavaztassuk egyhangúlag elfogadtatott, következett az uj választás. Az igazgatóságba Schwarz Ármin. Kohn Károly, dr. Witt-mann Mór, dr. Reicb József, Eisler Jó-zt<eí. llerzíeld Zsigmond, TBuk Sándor és Kohn Arnold hat évi időtartamra közfelkiáltással ujbó\'l választattak. A felügyelő-bizottságba szintén közfelkiáltással dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi Zsigmond, Héger József, Wertheimer Albert, Weil Dávid I. és Seifensieder József (uj) egy évi időtartamra lettek megválasztva. A közgyűlés kívánságának megfelelve az elnök ajánlatára a visszalépett választmányi tagok ismét a Dietz Miksa. Lachuit János. Leichtner Benő, Pruzsinsky József és Steioer Ármin mint uj t?gok vú\'aszlattak meg.
IRODALOM i
— Szókimondó .újság. Ha minden termelő a saját termését szállította volna; a közvélemény nem méltatlankodott volna annyit a zab fölött. A .Magyar Szó", mely a zabügyet megérlelte az Ítéletre, a saját termését kínálja a közönségnek. A közönség már itélt o termés fölött. Soha magyar lap oly hamar e oly egyenes utón Dem julott a közönség rokonszenvébe, mint a .Magyar Szó*, melyet általánosan magyar szó-kimondó ujeág-uak neveznek. És méltán. Az igazság pallosával áll őrt a magyar közélet kapui előtt, hogy a hipokrita álszeuteskedöá be ne törhessen oda. Kíméletlen, de ösziute szóval rántja le a leplet a hangzatos jelszavakkal dolgozó alakokról, a kiktől félti a magyarság ügyét. Mert nemcsak szavában magyar ez az újság, magyar minden izében, hitvallása a legszélsőbb sovinizmus, a magyarság nemzeti karakterének érvényesülése az egész vonalon. A .Magyar Szó" minden rovata olyan, hogy gazdagságban, frisse-ségben és ötletességben egy laptársa Bem versenyezhet vele, politikai hírrovata pedig valósággal szenzációs minden mámban. A .Magyar Szó* eaténkint 5\' órakor jelenik meg 8 igy korán reggel már a vidék legtávolabbi részeiben ia olvasható. Előfizetési áfa egész évre 28 korona, fél évre 14 korona, negyed évre 7 kqrona. egy hónapra 2 korona 40 fillér. A .Magyar Szó" kiadóhivatala SarkantyuB-utca 3. sz. alatt van.
A magyarig eszméjének terjesztése, a nemzeti érzijk felébresztése ma úgyszólván az egész \'fővárosi napisajtóban egyes egyedül az Egyetértésnek fő és soha szem elől nem tévesztett programmpontja. Ez a harminchárom éve fennálló, nagy magyar lap szerkesztőségének olyan tradíciója, a meíytől sohasem tágított s most sem tagit. Ma pedig — tudjuk mindannyian — olyan időket élünk, hogy egy magyar napilapnak szebb, fontosabb és nehezebb feladata nem is lehet, mint a nemzeti érzék felébreaztéso; mindennek, a mi igaz magyar, támogatása. Régóta nem éltünk olyan időket, mint most, amikor ebben az országban minden nemzetiség fenn hordja fejét, büszke a nemzetiségére, csak a magyar jár lehorgaaztott fővel a tűri, hogy oláh, tót, német idehaza és a kül/öldőn egyaránt lázit, izgfit ellene. Az \' Egyetértés napról-napra küzd a magyarság érdekei melleit s minden erejével támogatja azt, a mi magyar. Az Egyetértés nemcsak a magyar szellem terjesztését tűzte ki, de kiváló goudot fordít jó ideje különösen a magyar ipar pártolására, támogatására. Azt, hogy az Egyetértés a leg-kiineritőbb tudósításokat közli ugy a politikai, mint a társadalmi élet minden mozzanatáról, hogy az Egyetértés a legterjedelmesebb és igy legbővebb tartalmú napilap, szinte felesleges külön kiemelni. Az Egyetértéa>vezére Eötvös Károly, a ■ ki az uj évnegyedben á Bakonyról ir az ő páratlauül magyar tollával regényes, remek cikksorozatot. Felelős szerkesztő: Dienes Márton, politikai főmunkatárs pöcíTfe Kossuth Ferenc, a függetlenségi párt elnöxe. Előfizetések az EgyetértéB kiadóhivatalához. (Budapest, Papnövelde-utca; 8.) intézeudök, mely kívánatra szívesen küld ingyenes mutatványszámot.
— Kalauz — logyen. Az év egyik legérdekesebb, eseménye a párisi világkiállítás le»z. Aki oda készül, annak feltétlenülszüksége vau megbízható kalauzra, amely vezesse, útba igazítsa. Ilyen Kalauz készül most a Magyar Hirlap szerkesztőségében. Mindeure kiterjedő mü ez, amely a Pártba utazóknak nélkülözhetetlen. Kitűnő térkép is van benne. De az itthon maradók számára is sok élvezetet biztosit. A Magyar Hirlap minden előfizetőjének teljesen ingyen kü di meg a Kalauzt, melyet a párisi világkiállítás emlékeképen is érdemes megőrizni. De nemcsak igy kalauzol a Magyar Hirlap. Kalauz maga is, minden irányban. Legjobb. leghívebb kalauza a nagy magyar közönségnek. A Magyar Uirlapnak (szerkesztő: Fenyő Sándor) senkivel szemben sincs lekötöttsége. Sem pártot, Bem egyes embert, sem klikket nem szolgál. Független és szabad. Egyetlen urat ösmer: a közérdeket. Ebbeu is tántoríthatatlan, mint mioden más elvében. Aztán folytatja kalauz-tisztét gazdag rovataiban, nagyszerű hírszolgálatában, mely különösen a vidékre terjed ki éa távhalaiban. Irodalmi és művészeti kérdésekben fáradhatatlan kalauza a Magyar Hirlap a nagy közönségnek. Éppúgy mint közgazdasági dolgokban és közérdekű kérdésekben. Ez utóbbit illetőleg szerkesztői üze-
j netek rovatában áll a közönség szolgala-j tára. A Magyar Hirlap a párisi kalauzon kívül is különös kedvezményeket ad előfizetőinek. Az uj előfizetők .díjtalanul kapják meg a Magyar Hírlapban most folyó felelte érdekes regénynek eddig megjelent közleményeit (könyvalakban). Az Otthon cimü szépirodalmi illusztrált folyóiratot a Magyar Hírlappal együtt évnegyedre nyolc koronáért kapják az elő6zetők. Fél áron, negyedévenkiut egy koronáért és 50 fillérért jutnak egyszersmind a remek Francia Divatlaphoz. A Képes Gyermeklaphoz pedig negyed-évenkint egy koronáért;xA Magyar Hirlap előfizetési ára egy negyedévre csak 7 korona, egy hóra pedig két korona és 40 fillér. A kiadóhivatal Budapesten van az V. ker, Honvéd utca 10. bz. alatt. Az előfizetési ősszeg legcélszerűbben postautalványon küldhető, ugyanarra feljegyezhető, bogy a fentebb emiitett kedvezmények közül melyékre tart igényt az uj előfizető.
— As állatvilág pillauatl fényképekben. Gyönyörű kiállítású, páratlan mü indult mog ezen a cimen, oly munka, a mely a természet minden barátjának lelkét csak örömmel töltheti el. Merőben uj, eredeti és m\'egkapó eszme nyer meg testesülést ebben a könyvben. A természetrajzi és állattani képeskönyvek eddig többnyire csak a typuat, az általános fsji jellemet feltüntető képet állítottak az állatokról elénk; ez a könyv azt lüzta ki célul, hogy a faji jellem mellett bemutassa az állatok egyéniségét is. Körülbelül ugy viszonylanak az eddigi megszokott, Babionos állatképek ennek a könyvnek a képeihez, mint a divatlapok
élettelen, sablonos férfi- és hölgyfigurái | egy életteljes, hű arcképcsarnokhoz. Minden képe e könyvnek élő állatnak a I képmása, a mely fényképezés utján ké- I szült. A maga valóságában, a maga természetességében látunk minden egyes \' állatot magunk előtt. Csupa élet, csupa j igazság minden kép. Mintha csak egy I pompás állatkertben járnánk, mikor e i könyvben lapozunk. Á minthogy csak-ugyan Európa egyik leghíresebb állat- j kertjének, a berlininek az állatjai vonulnak itt fol sorra előttünk. Roppant fáradságba, nagy nehézségek. leküzdésébe került, mig megtalálták a helyes módját az állatok lefotografálásának. Maga a berlini állatkert igazgatója, Ileck L. dr., a jeles zoologus, személyesen működött közre e munkánál. Minden egyes fény- ■ kép az ő utasításai szerint készült. De a fáradsághoz méltó volt a munka eredménye is, a mely általános elismerést aratott. Ilyen élethű, plasztikusan szép és ekkora nagyságú állatfótografiák még nem jelentek meg sehol. Egy-egy ilyen fotográfia sokkal jobban bevésődik bárkinek az emlékezetébe, sokkal jobban megismerjük belőle az állatot, mintha Upokra lerjedő leírást olvasnánk róla. fipp ezért a kopekhez irt szöveg sem terjengős és hosszadalmas, nem száraz adatoknak végnélküli, untató halmaza, hanem röviden, elevenen, élvezetesen irt jellemrajza az illető állatnak. A magyar kiadás szövegét Heck L. dr. nyomán Szterényi Hugó dr. a jeles természettudományi iró irta. Szép éa tanulságos munka ez. a mely számot tarthat nemesik a szakköröknek, hanem az egéaz művelt közönségnek a méltánylására. Haszonnal forgathatják e könyvet maguk a művészek is, a fotográfiák hü és életteljes voltánál fogvást. A hosszúkás album-alakban megjeleni diazmüvet egyik legnevesebb könyvkiadó cégünk: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedése (Budapest, VI., Andrássy-ut 21. sz.) adja ki. Megjelenik 16 füzetben 192 képpel. Egy-egy füzet ára 60 fillér; az egész munkáé disz-kötésben 14 korona. Megrendelhető minden könyvkereskedésben.
— A Kert a kertészet összes ágait magába foglaló kertészeti szaklap. Főszerkesztő é3 laptulajdonos Mautbner Ödön. Felelős szerkesztő Igali Svefozár. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség: VI. Andrássy-ut 23. sz. a., hova a lap tjzell^mi részét képező közlemények kéltnek. Kiadóhivatal: VI. Audrássy-ut. 23. bz.V^l, hova a hirdetések, az előfizetési pénzek, a szétküldésre vonatkozó értesítések küldendők?* a reklamációk éi a lakásváltozások jelentendők.
— Képes Családi Lapok. A legszebb, legjobb es legolcsóbb illusztrált szépirodalmi hetilap a\' „Kép ea Családi Lapok", melynek előfizetési ára egy évre 12 korona, félévre 6 korona és negyedévre 3 korona. Mutatványszámot ingyen küld a .Képe3 Családi Lapok* kiadóhivatala: Budapest, VI., Szondy-u. 11. szám.
— SzólórolvelésI politikánk cimmel Baross Károly földbirtokos és a „Borászati Lapok" szerkesztője tollából egy aktuális tárgyú füzet hagyta el a sajtót, mely a főldmivelési tárca tárgyalása alkalmából felöleli a gazdasági politikának mindanon kérdéseit, melyek a magyar szőlőtermelés felvirágozására, jövedelmezőségére befolyással biruak. Részletesen foglalkozik e téren az állami feladatokkal, a szakoktatás kérdéseivel és mindazon intézményekkel, amelyek a szőlők felujitását vannak hivatva előmozdítani. Kutatja a borértékesítés bajait, beszél a pioceuzövetkezetek létesítéséről, sz értékesítés országos szervezéséről, «z italmérés gyakorlatáról. Bírálja a boritaladó és a szeszadónak a szőlőtermelőket érintő kérdéseit, a közli Magyarország és a Monarchia bortermelési és borfogyasztási statisztikáját Bőven foglalkozik az olasz borok behozatalával, kiterjeszkedve a vámbitel és a tarifakedvezményekkel űzött visszaélésekre. A füzet érdekes/ olvasmánya azoknak, kik közgazdaságunk e fontos ága iránt érdeklődnek. A füzetet az érdeklődőknek díjtalanul küldi meg a .Borászati Lapok" szerkesztősége, könyvkereskedői utón egy koronáért kapható.
Az e rovatban megemlített müvek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében, Nagy-Kanizsán.
Szerkesztősei; : Dr. Villányi Henrik, felelói tierkesztő. Kiadó: //*>. Wajdits Jöxsef.
VEGYESEK.
— Tartós gyóffyftlker. Fájdalmii ciúznil, a derék-, testrészek ét a forgó köményét bintalmsinít! a .Moll-féle francia borueis és tóu-val *aló bedörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg Ara 1 kor. 80 fill. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. ad». szállító á\'tal Bécs, I. Tachlauban 9 Vidéki icyógyszertárakban és aoyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő a* á gyári jelvényével és aláírására!
— S/.Ulok ótf gyámok részérő nagyon fontosnak kell lenni megtudni, hogy Bécibea, IX, Kolingajse 19 gyermekek részére, kiknek egészségi állapota kalönleget orvosi kezelést igényel az egyetemi városban, egy a modern hygienikus követelményeknek megfelelő otthon létesíttetett, — melyben a gyermekek hozzátartozóik nélkül odaadó ápolásban ét gondos megfigyelésben részesülnek. — Olvasóink érdekében véltünk cselekedni, midőn ezen régóta érezhető hiányon segítő kitűnően berendezett ét vezetett intézetre figyelmessé tetztzQk.
< — Hogyan Inlt egy házaspár G gyermekével boldogi Egy & fővároshoz köieli vidéki városban élt férj és feleség G gyermekével. A í>\'rj mindig szorgalmat volt, de mégis csak ritkán BÍkr-rüJt neki valamit keretni, agy, hogy ctaládját alig bírta eltartani. Az autóárnak egyszeri e csak azon gondolata támadt, hogy férje tudtán kivftl részt vesz az otztálytort-játékban. Sokáig takarékotkndott a krajcárokkal, mig egy negyedecske sorsjegyet beszerezhetett volna; ekkor Török A. éi Tárta céghea, Budapesten, Váci-körút i., fordalt ét megrendelt ott \'|4 sorsjegyet. Számát sem az 1-tö, sem a 3-ilc, de a 3-ik és 4-ik osztályban sem húzták ki. ElciQggedve Irt az asszony Török A és Társa cégnek; .még ctak két osztály, aztán veszve vannak a megtakarított krajcárok.* Ea azonban nem Igy volt, mert ax 5-ik osz-
tályban nagy nyereménynyel húzták kt a számot. A Török-cég, mely előtt a család szánalmat helyzete ismeretes volt, azonnal sürgöny-lött ax asszony rétiére megállapított cimre, hogy tortjegjükef egy nagy nyereménynyol kihúzták. Másnap már megjelent tir. asszony férjével együtt Török A. és Társa cég budapesti irodájában, de lérje előtt még titkolta, hogy ml történt. Csak amikor a hivatalos huzási jegyzékből meggyőződött éa miután Török A. és Társa cégtől a pénzt felvette, adta meg urának a felvilágosítást. A szegény ember öröme leírhatatlan nagy volt, reszkető kezekkel és örömkönnyekkel szemeiben ölelte át feleségét ezen szavakkal: „neked köszönöm jó anzony, hogy mindkettőnket gyermekeinkkel együtt boldoggá tettél.*
Nyilttóv.*)
Vese, húgyhólyag, bugydara és a köszvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó éa eméBztbsi szervek huruton bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltblon-forrns
SALVATOR
alkerrel rendelve Iflfr.. Uugyhajtó hat áa u !
Kellemes ízűt I Könnyen emcsitbetö
Kapható áxványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
•) Ax a rovat alatt közlöttckért nem vállal felelőité(et a szerk.
(jvormck-tápiiitczet
Ellenbogen, Bécs, IX., Kolingasse 19.
Távol élő Bzülők gyermekei, kik Bécsben egy bizonyos időre magukra vannak hagyva, szeretetteljes és gondos ápolásban része-8Űlnok. Felvilágosítások szóban vagy Írásban készséggel adatnak.
Ki biztos akar abban lenni, hogy jó és tiszta csokoládét vesz, az\'
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Kzeu régen jóuak bizonyult és hírneves gyártmány, gondosan van készitve, jótállva, tiszta és az egész világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
! flichler-fcte
HorgonyPain Expelier
Llniment. Capsícl comp.
Ezen hiniovps Imziszer dlotnjrllt n-idó nie^priiii:\'tliisiin3!c. niort már tijlh mint 30 «\'v »>tn iii"«l\'Í7.1iiitó. fájdalomcsillapító beáórzsőleskcnt alkalm.iztatik kösmnynél, csúznál, taoszagQAlaHntil és meghűléseknél i-n az orvosokiiiial bo-dörzióle.sekru is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi llorjiytiy-I\'aiu-Kx-pcllcr, gyakorta lI\'jr^oiiy-Liniiiii.\'iit. ol-nevezés alittr. nem ti\'kos .hz<t. liitnnm igtzi népszerű h.-ulszer. inotyiick egy lióztttrt:i-.l>:ui si\'in ktillené Jii:invoxni. 40 kr., 7U kr. As I írt. uv^vük.\'-uti\'úrban majdnem minden gyógyszertárban körletben van; főraktár: Törők József gyógyszni<".znél Budapnsten. lí.-váslr-lás plkalmival ijr^n óvatosak Ii-gyiink, mórt több 1.ist»|ibi\'i,t\'\'*kü utánzat v;in forgalomban. Ki nem akar meQkárosodnl, az mindéi) ogves üveget „Hor-jony" vt-djegv- és l\'i<-hl<<r czÓKjegyzó.s nőikül mint nem valódit utasítsa vissza. R1CBTER F.AÍ.ei llrw. Rgdilttidf
f*. M kir. adnrl •lillllók.

láK
Rwsa 1 1
halhólfag
elsőrangú or»ot> tekintélyek szerint a legmegbiahatóbb é* WtéÜenttl ártalmatlan órszer arak ét hölgyek azimira. Megrendeléseket pontosan és diteré-len eszközöl:
KELETI J.
ct. ét kir. tzab. orvos sebészeti mű ás
kötösser gyáros BUDAPESTEN, IV. Korsnaheroeg-u. 17. Alapíttatott 1878.
o-r i -

tia ^jjüiiffiűS^™!^^^
Árak tooatoakéat eredeti pirit! oionagoláthtn
Gummi és halhólyag\'elsörcnda Rjárt-
„• r - ......
Capottcs amorícant (rövid) . . ■
fiospensorium........
Pinxi női szi»actkk(8aretj-8poaget) trrigator teJjeten feltierebe . . Eredeti pessariuo ocluaivnm (Peli-porus) Mesioga tanár szerint) . „Dlana-ív" szab. baribaj elleni köt. \\minden hölgynek nélkülözhetetlen.)
Arjefyx^k Ingyen bérmejitvf.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
-v-
Keil-lakk
(Glasur)
■V legkitűnőbb mázoló-siar puha padld számára.
1 nagy palack ára írt 1.35 kr. — I kis palack ára 68 kr.
VIASZ-KENÖCS i ARANY-FÉNYMÁZ
legjobb éa legegvarerDbb beerősítő- | képkeretek stb. bearanyozására. sror kemény padló számira. 1 kS- ! 1 kis palack ára 20 kr.
csőg ári 45 kr. !
FEHÉR „GLASUR\'-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajlók, ablakdeszkák nlb. ujjonDaDi beíestíaére. 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. MiodeDkor kaphatók:
HEU és KLEIN cégnél NAGY-KANIZSÁN.
i9oo -Április 7-én.
I LOVÁK-FÉLE HÁZ |
Éj clndú!
|p Bővebb felvilágosítást ad ||
li I ITTHi: IíEXCZI
SM , iSa
Szöllömlwelők ás mezőgazdák számára!
A szollőtelepek befecskendezéséhez,
valamint a Kj\'iiiujilcsfiiknl károsító rovtirok,
továbbá a szegecs és tormáncs teljes kiirtására
Mayfarth Pli. es társa féle
-- szabadalmazott :--
er ö x jw íj k ö d ö
agy hordozható, mint kocsira ftzerell
ii
feotkendfi a legjobbaknak liirnoyultalt, a melyek azlvaltyuzáe nélkül a folyadékot flnműkődilsg a növényekre permetezik Kzen fecakemlőknek aár lok ezerre menó példaaya van alkalmaiéiban és számos eliiuírí bizonyítvány igarolja ezeknek elvitáxbatlau kiválóságát minden mia rrndírerrel axemben.
A legjobb vetögépek,
Mayfarlü Pü. és Isa lenojaiil) szerkezem ■ \\
„AGRICOLA"
(tolóveiökcrék-rendsxer) vetögépei. Mindennemű tnag- éi külöuhöiö magmeny-nyiség axámára. váltókerekek nélkül, dombon. avagy likon, a legkónuyebh járáa, legnagyobb tartósság éi mind a mellett a legolcsóbb ár Utal tűnnek ki. A lehető legnagyobb munka-, idő- ét pénxmegttkariiást tessik lehetővé. KBlSnlegaaiégektt tzéna. éa izatatprések- kézi használatra, kukarloa aurzaa-lék, otépiSgépek. Járgányok, gaboaaraaták, IrieurBk. ekék. hepgerak «» boro-nákbao a legújabb lendszer . éa elismert legjobb alkotáa alkalmaxása mellett gyártanak él sxállitasak
MAYFARTH PH. és tsa
ca. éajtir. liz. stabadalmaiott mexögardasági gépgyárak
BE€N, II. TftliorHÍrftsse 71., ^
több, mint 400 arany-, rzdit én broncéremnid kit (intet ve. — Klmerifó árjegyzékek ea elismerő okiratok kívánatra Ingyen küldetnek. — KepTlxelők ex Ittmételadok Alkalmaztatnak.
m
Ilii
G-3 -
- ísí|\'-= ha sál:
^IJlHSlíiS <-"lifcs I........IfHáí
asssgsssg-sl^sl o sff 2-=
oSfc «2 .-íf-ffc ~ ?3-as| .
3. "=Mj

SIS
i -Ili
Ilii! i\' Éh
Előnyösen ismert, kitűnő gyártmányú
IMI 3LÚBEMT,
divat kelméket; fekete és kék kelméket
tartói mioőségben, firfi. SltVnjSkro szállít
KASTNER ÉS ÖHLER cég POSzió osztálya grácz.
Minták bérmentve. Magyar levelezés.
Jónak bizonyult
ellen, különösen & légzó
3k a nyálkahártyák hurut&í és emésztő szerveknél a
jumt
Con»tantin-, Emma-, Klausen-források és Constantln-sösforrás
JOHANNISBRUNNEN ü ® ü Hü.
mint üditöital.
oooooooooDoocxaooooocaoQotxapooooooooooooooqo
B □
MOLL SEIDLITZ POR
Cuk
Moll
vödj^gy^t árt
akkor Talődlak. ha mtndogylk dobos alilráisát tünteti fol. A Mail A.-file Seldlltz-porak tarlót gyóg/hatána a legmakacsabb gysmor- éa al-ttstbáalalmak, gyomnrgftrcs éa gjromorhév, rögxOtt azékrakedéa, majbántalont, vár talalia. aranyér és a legkfllAnbótőbb ni! betegaégek ellen, e jeles báxiszernek évtitedsk óta mindig nagyebb elterjedést axerxett. — Ari egy lepecsételt vara-• • detl tiaboznak 2 kor \' r
Hamisítások törvényi lep fenyittetnok.
1 M O LL - FÉLJTFRA N C > Aj >\'
C8ak I akkor valódi. h» mindegyik nreg MOI.I. A. véJjegyét tOnUti |,1
M J -:- .A. Mell* feliratú énozattal vau xárra. A Moll-félo
fraaozla hors/esz áa aá nevezetesen mint fájdaloaoaillaplttf bedörzsSléal arer köuvény, cau* éa a megbaléa egyéb kóvetkexmónyoinél légiamereteaebb népszer — Egy ánozatt eredéll Ovog ári I kor. 80 flil.
MOLL Gyermek szappanja.
legfinomabb, legújabb módaxer sxerint késxitek gyermek és hölgy axappaV a bír okazerO ápoláaán gyoraiakek éa falnlttek rétiére. „ ^
Ara daraboaklat — 40 fllL Öt dirib — I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-asappm Mail A. védjegyével van ellátva. Fó a z é t k ü 1 d é h : •
Moll A. gyógyszerész, Ci. ós kir. udvari szállító által,
* . Bécs: Tachlaubea 9. bz. \'
Vidéki megrendelések naponta posUutánvét mellett Uljesittetoek. A raktárakban tessék határozottan MOLíTA. aláírásával és
védjegyével ellátott késtilményeket kérni. r
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Az öazea 60.000 nyeremény
JEGYZÉKE.
K l«fo«ryuhb ny.ruoi*uy l»g»/.reoci*»obb osatbsa:
1.000,000 koro?a
A nyeremények részletet beosztása a körotkezö: Korona
1 jutalom 600000 l nyer, a 400000 a . 200000 3 /lOOOOO I OOOOO
a . 80000
i .„ 70000 3 . . OOOOO i . . 40000
3 .. soooo
I . . 2SOOO 7 .. »oooo s . . 15000
II . . lOOOO (7 . . 5000 s .. 8000
.a »ooo
is . . lOOO is . . SOO *> . . SOO
k> .. aoo
>o .. 170
K> ... 130
;o . . lOO
►o .. . 80
to . . 40
50,000 13.161,000
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyelI
Ai egéez világban a legnsgjobb esélyekkel biró mag;, kir. stabad. osctályaorsjáték legközelebb újból ■megkezdődik.
100,000 sorsjegyre S0,000
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló nyereméuy-jegyzék azennt a sorsjegyek felét pénznyereménynél húzzák ki és egy kolfötdi sorsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket leimutatni, mint a mi magyar osztálysorpjátékuuk. Legnagyobb nye remény szerencsés esetben
egj millió korona.
Kgészben llienliiirom millió 1GO.OÜU korona lesz kihúzva és az egész vállalat nllaml felügyelet alatt áll.
Az eredeti aorsjegyek tervszere árai az I. osztályhoz: egy nyolcsad (Vt) Irt —.75 vagyis 1.50 korona egy negyed (\'/,) ,1.50 , 3.— 88? f« (\'/,) , 3.- . G.~ , egy egész (\'/,) , «.- .12— . utánvét mellett, vagy az ősszeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre
. f. é. április hó 14-ig
kérünk hozzánk beküldeni.
! J
i] iaj«
BANKHÁZ
Builiipest, V., Viíel-köriií 4|a.
Sok és najy nyereményt fizettünk már kl vevőinknek és pedig rövid idő alatt körlilbelll! három millió koronát
Readeltilevél
Kérek részemre
I^vtwdd. TÖRÖK a. És TÁRSA föelárusitók Budapest.
hivatalos tervezettel együtt küldeni. Az összeget — korona összegben
oszt m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
utáuvélelezul bérem 1
postautalránynyal küldöm, j A nem teUző törlecdö.
Nyomatott Ifj. Waj.lila József, kftiiytovuuidájábao NaR)-Kauizs4n.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
vigyázni
vcd-
kéretik!
jegyre
Brády-féle
^ MÁRIA-CELLI GYOMOR-CSEPPEK
nngyazerüen hatnak gyomor bnjok-nál, nélkülözhetetlen én általánosan ismeretes házi és népszer. — A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság. Gyomorbetegség, bűzös lehelet, felfújIfík tHHvanyu felbóffőgés, hasmenés, gyomorégés, felesleges \' ny álkaki választás, Bnrgafág, undor és hányan, gyomorgörcs, szűkülés. -Hathatós gyógyszernek bizonyult fej-lájásnál, a mennyiben ez a Gyomortól származóit, gvoiüortulterhelésnél ételekkel és italokkal, itiliözták májbajok és hátiiorrhoidákuál.
Kmliteit bajoknál a Brády-féle márlacelli gyomorc«eppek évek ótu kitűnőknek bizonyultuk a mit | hzaz meií uzáz bizonyítvány tanult. A hevcHiirláHnál kérjünk határozottan ,Brády-féle márlacelli gjo-morcsoppet és\' ügyeljünk a -f«nti védjegy- és aláirásra és arra, hoRy e rég hírneves valódi íirády-féle márlacelli gyomorcaeppek üve-nenkint 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusíttatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király" hoz. I. Fleischraarkt 7.
Na^y-Kanizsán: Pr/ger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél. Barcson: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
joqooooooooqooooooooo

ÍSZOKLEYEL
AZ 1891-IKI ANYAG-ASZFALT,
ccioBDl s toijar tialliiasroL
IC\'ETAIíIíIQIÍ E-LAP 01,
Pmintás többszerü cementlapok,)
a cementtechnika legújabb vívmánya; az úgynevezett mettlachi-lapok pótlói; Hzet^hfek, tartósabbak b Bókkal oltsóbbak, miut ezek. Csarnokok, folyosók, konyhák s előszobák kövezésére kiválóan .alkalmasak, \'a részben a parquettát helyettesítik.
Mlntakártya szerint szállítok sajtolt, négy kupu, s reczés lapokat, járdák, istállók, kapualjak kövezésére, jótállás melleit, vn-lamint szakszerűen készített, különféle alakú, nagyságú a szinü, közönséges cementlapokat.
Ajáaloro magamat granitó-terazzó, betonburkolat, I. Trinidad aszfaltból való aszfalt járdák készítésére, nedves helyiségek szárazzá tételere, -aszfalt elszigetelő anyag, aszfalt elszigetelő lemez s tetőpép szállítására. — Szállítok továbbá különféle méretű betoncsöveket, köagyagcsöveket, kősgyagkéményeket, kipróbált minőségű I román és portÍan(l-cementettLc;pitómeszet, tűzálló téglákat, s chamottot\'
Elvállalok: szarvasmarha etető jászlak, cement s uiárvány lépcsők, beton-vizát ereszek, hidak, malomfök, medencék, füidókádak, atb. készítését. ^
Mintalapokat, rajzokat, költségvetéseket kívánatra ingyen küldők.
• Tisztelettel "
SARTORY OSCÁR
cementárugyára s építőanyagok raktára, £m NAGY-KANIZSÁN,
■M> m

s
1900. ÁPRILIS T pn.
£mTí-<>-{S-: MM HH HH MW J-5S-: HH HH MM HH Mi-! rtM HH
lllltltuv A. -
mell- és gyomor-balzsamát
(a melyet az egoxzségUgyl hatodig megvizitált) miiinó
egész világ kedvali és miudenütt keresik. Csak A\\ Kurtoíquí
akkor valódi, ha az oldalt látható zöld, a törvény- stvrtje.
C»ak ezzel a BZéknél bejegyzett .apáca"-védöjegygyel van ellátva. A|>ot Lojóaet.
baj. vidVf«oy- Főlülmulhatatlan szer minden mell-, tüdő-, máj-, Nantei
oyei vatídl. gyomorbetegség ellen *lb. külsőleg 1h kltDuóen í?*J\'.ms1cif
LONDON r rt\'di\'l,
Cbieí Office S. hat Í8 96h»t gyógyít. Nápoly.
^ iload1X,0n próbaüveg hérmenteaen 1 korona 40 fillér. ^"i"1
Fűtikunk: Széjjelküldén c«»t dőzelca fizetés ecetén. i\'barmacle
B"r"""\' fram-aiir l\'
An«oi indi.. THIERRY A. centi fólia kenőcse 4 3, li.ee j\'e
\'"„J\' (csodakeoűcáoek nevnzik,) \\ \'\'ö,"\'
Ansterdam. », .«
H Sandprí, utolérhetetlen szívó erejű és gyó^yitóhatásu. Ope- RQ,.(|(,8i:r„[JC\\
rációkat a legtöbb esetben fölöslegessé teszi. E BourgrniH
Sxt-Jáoos kenőcscsol egy 14 éves, gyógyithatatlaonak tartott Prági
^ csontsznt. ujabban pedig egy 22 éves rákszerü bajt Gorj,0 m"prn.
Belgrád, gyógyítottak meg. Antiszeptikus és eyógyitóhatásu xia <kl l\'oli-miaieMÍ* "eb «íul"dá\'4"ál- \'
tt\'tta.\' Próbatégely bérmentve 1 kor. 80 flll. ii..™.d.
s^ri,"\'^ Csak előzetes fizetéa esetén küldjük meg. sJ^i"\'
Bzére■ Aj* r S/eged
Bénin c Óvakodjanak utánzatoktol és kerüljek az ér- Temesvár
Bru\'xe"*«, tókt0,en- úgynevezett házi kenőcsöket s mas JJJJJJ
PharrnacieCh öffeléket. VlCnne. Zilrlch Dflacre Co.
Cím: A, THIERRY, í?ii?szeriar és £yar a VedöannM
Dr. Kgjrer L. I\'r.graila l\'racerhof r.-lp, a llrll-ravul ineutón. J.
cöia*« *Rh ~ Prospektus ingyen és bérmentve. =
Oibraoái E \'lerek "Ohasem romlanak mec á» jő a»okat Cuk aiítl a
Eich, haazoálalra készen a házban tartani. Az ösazea törvényiz h«-
müveit államokban bejeüjzett védSjecjcimnek ntán- l\'!!\'",,v"1"
zatát & törvény üldözi. \'""\'mi
Luxemburg
Stbmi.lt P, KJógyii
j-< w>-c rtH ww mm >-3t-: .--ís-: kk :-:s-: hh >-:>-< wt--
NAGYKANIZSA, 1900. április hó 14-én.
15-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfíxfténi ár:
Kgésc érre . . 10 kor. — fii!. Wl érre ... f> kor. — flli. NogyrdéTro . T 2 kor, bt) üli. Kpye.«- *sám 20 flll.
HIROETÉSE* 5 hasáhni petitsorban l4,másod«*or 13, i mioilou további toréri 10 fitl.
NYIUTTÉRBEN\'
petit soronként üO lillérórt Tétetnek li-l. Kiuritiri illetek minden prji-s hirdetőiért 60" filL fixeteadó.
zalai i0zlöiy.
A lap szellemi réíiét illető minden k\'Oislméoy a íoIpIös erkcíitő ncr^rp, ar, anyagi résrt illető kö*. leményik p« dijf fl kiadft nevére rimerttrii Nasry-Kanizpúra bérmentve intézendnk.
nérmcntetlen lerelek nem fogad-tntnok cl.
Köziratuk vl.«s7.rwiein kllldrtnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," > nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár rtársaság,8 , nagy-kanizsai és a galatíiboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,\' a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony \'nőegylet,\' „n.-kauizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete,\' a „katonai hadastyán egylet,- a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENIvINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Eccc homo.
Nagy-Kanizsa, 1900. április lU\'An.
íme az Isten, a ki megmutatta, hogy milyen légyen az ember. Megmutatta az utat, a mely az iga2ságé s a mely, ha mártirsággal is, de az örök életre vezet. Menjünk vele és utána; mert 5 az eszköz és a cél, a hogy megmondotta: „Én vagyok az ut, az igazság és az élet!"
íme az ember! a kinek az országa nem ebből a porvilágból való; a ki nem azokat a kincseket gyűjti, a melyeket a tolvaj elvihet s a rozsda megemészthet. Tiszta mint a hó, ártatlan, mint a bárány 8 az eltévelye-doltek, a kikben sötétség vagyon és gonoszság lakik, megriadnak és bosz-szura gyúlnak ellene.
És áll az erab.er, némán vádlói előtt, Összetett kezekkel bántalmazói között; inkább tűr és szenved, hogysem ártson nekik a maga védelmével. A mikor kinjai elviselhetlenné fokozódnak, gyötrelmeinek sóhaja nem panaszkónt, hanem imaként röppen el ajkairól: „Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek!"
íme, ilyen- az igaz ember, a ki eltávoztatta szivéből az élet vágyait, a kit nem vonzanak a föld hiúságai, hanem csak az igazság megismerése és követése. \'
Az ilyen embert nem téveszthetik meg az élvezetek és nem tántoríthatják meg a szenvedések; mert lelke mindig a magasságba iát, oda, a hol nem üldöznek a létezés fájdalmai: a kielégítés mulékonyságából sarjadzó vágyakozások, a miknek a tövisei akkor sebeznek a legmélyebben, a
mikor teljesülteknek látszanak; mert keserű csalódás a gyümölcsük.
Az ilyen ember törhetik, de nem hajlik, el nem hajlik a jótól, az Istentől, a kit ö igazán megismervén, szelleme fölülemcli az élet gyarlóságain.
Az ilyen ember nem hal meg, hanem csak eltávozik, hogy í»z igazsággal jobban, szebben éljen.
Azért szállott a földre Jézus Krisztus, hogy megmutassa nekünk az ilyen igaz embert; azért szenvedett ki a keresztfán, hogy feltámadjon s feltámadásával bizonyosságot szerezzen nekünk arról, hogy az igaz embert földi szenvedéseiért az örök élet jutalma várja.
Innen van, hogy az Üdvözítő élete, szenvedése és megdicsőülése a menynyire isteni, annyira emberi is. Ezért remeg ugy meg szivünk az Ö véres teteménél; ezért oly tiszta és valódi az öröm a mit az ó feltámadásának ünnepén érezünk.
„Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja!\'
Mily eget verőn, mily szivdobog-latóan hangzik az öröm ez. egyszerű, de dithyramb szárnyalású himnusza! Érezzük, hogy valóban feltámadott. Hála légyen az\'Istennek! Valóban feltámadott és él bennünk s élni fog mendenha, a inig-az Isten szeretére törekvő emberek lesznek a földön.
Emberek, a kik így éreztek, vigadozzatok ; mert ü veletek van s veletek marad miudörökké! Alleluja!
A hirlapbélyeg eltörlése.
A rideg íiskalitási elnevezés alatt | figyelemreméltó ügy nyer most végelintézést. A régi sajtójog egyik avult rendelkezése* lesz kitörölve a magyar adminisztrációból. Olyan jog, melynek jellemzésére elég talán arra hivatkozni, hogy az ötvenes évek hirhedt korszakából marádt reánk. Abból az időből, melyben. nem volt eszköz kicsiny és méltatlan arra, hogy az ébredezni, ; fejlődni kezdő - irodalmi szabadsagot útjában föltartóztassák. •Csodálatra méltó^szívóssággal megérte a huszadik századot. Kétségtelenül kultur.\'örténeti érdekkel bir, hogy nem mult ki szegényke, hanem élt,-uralkodott a jelen esztendőig.
A gondolat szabadságának és terjesztésének béklyója vqlt, hogy minden nyomtatott hirdetés, minden magánérdekű közlés, mel}; a sajtó hasábjain megjelent, minden naptár, mely kiadatott, me£ volt adóztatva. Hál\' Istennek kipusztul végre ez országból.
A • hirlapbélyeg, hirdetési illeték eltörlése azonban nemcsak elvi jelentő-séggej bír. Megvan: ennek gyakorlati jelentősége gazdasági szempontból is.-Erről az oldalról is kétségtelen haladás tehát á .nyög megszüntetése. A modern élet, a szabad verseny nélkülözhetetlen eszköze a reklám. Szinte külön hivatássá nőtte ki magát. A hirdetési ügy hatalmas fontosságr&_enréí-kedett. A hirdetmény kiállítása nemcsak az elméket foglalkoztató\' leleményesség, Jianem a művészetnek ia tárgya. A sőkszorositó ipar keretében műiparrá fejlődött. ízlést, a szépérzékét fokozva. Létet adott uj kereset-forrásoknak. És ma már hivatalos és nem hivatalos téren mindennapi szük-
séglet a hirdetés, melylyel százezer gondolkozóval ismertetünk meg uj találmányokat, árukat, eljárási módokat. A kereskedelem és ipar modern segítő eszköze a reklám. Kétségtelen, hogy súlyos teher volt az érdekelt közönségre, mert reklámköltségeinek 40—50% át is tette a kincstári illeték. Inferioritásban volt tehát a hazai kereskedő, iparos, Bzemben más országokéval és bizonyára egyik oka annak, hogy a hirdetési ügy nem fejlődött sem dimensióiban, sem leleményességében, sem művészetileg, sem iparilag a külföldéhez képeat, a miről meggyőződhetünk, bármily idegen sajtótermék kerül kezeink közé.
• A tehernek megszüntetése az egyensúlyt helyre fogja állítani és lendü letet ad a sokszorosító iparnak, sajtáruik. És itt érinti aztán a magasabb érdekeket is, a mi a sajtó szabad mozgásának, terjedésének, megkönnyítésének szép munkájában áll. Éppen most, \\mikor a hazai ipar érdekében a társadalom is mozdulni látszik, nagyon helyes és. időszerű az adóztatás megszüntetése. Nem egy ízben hangzott fel a panasz, hogy míg a külföld a legmesszemenőbb .reklámot érvényesiti termékei terjesztése körül, addig a hazabeli kereskedő és iparososztály e téren, a mi pedig a fogyasztás emelésének és az értékesítésnek ha-^ talmas emeltyűje, elmaradt. Elmaradt, nagyobb terhet kellett viselnie, mint külföldi versenytársainak. A hirdetési bélyeg eltörlése tehát közgazdasági sulylyal bir, főleg ez országban. Évek -óta sürgették is a teher megszűntetését, mely jelen nyomott viszonyaink között, mikor a legkisebbet is érezzük, bizonyára^.magyarosan szólva, kapóra jő.
Eltörlik a külföldi lapok bélyegilletékét, el a naptárbélyeget. Az elvek, eszmék kicserélésének akadályát alkotta az egyik, a nép szellemi szükségletének anyagi korlátozását a másik. A naptár-bélyeg eltörlése éppen magyar szempontból bir jelentőséggel. Közművelődési viszonyaink mellett a széles néprétegek fő irodalmi szükséglete a naptár, szinte hagyó-\' mányos ez. Ennek nyomán meglehetős virágzásra\' emelkedett a naptárirodalom, melylyel leginkább hozzálehet férni a nagy tömeghez. Ennek a kuíturmissziónak lényeges akadálya a bélyeg. És pedig nemcsak azért, mert megdrágította a szükségletkielé-gitést," de azért is, mert gátolta a szabadforgalmat; hisz a készáru előbb a kincstári közegekhez volt beszállítandó, mielőbb forgalomba került.
fíiszszük, hogy a terhek megszüntetését nem fogja paralizálni árjölemelé.s, t. i. nem fogja senki kihasználni az illeték megszüntetésével beállott helyzetet .saját érdekei kielégítésére, a mi botorság volna. Azt az előnyt, a mit most nyer a eokszorositó-ipar, a \'sajtó, a maga egész teljességében ! át kell engedni a fogyasztóközönségnek, a miként áthárítás révén eddig is ő viselte az avult, létjogát vesztett terheket. Ezt a sokszórositó-ipar, a sajtó saját fejlődésének, emelkedésének ügye is kívánja, kívánja a szociális és erkölcsi igazság, mely súlyosan sértetnék meg azzal, hogy a törvény által nyújtott előnyöket önzőén kizsákmányolni igyekeznek. Ez egyébként rut következetlenség is volna, mert a terhek eltörlését elsősorban ő ősképpen azért sürgette, hogy a gondolat szabadságára és forgalmára vetett adó saját létét bénította.
Feltámadás.
A megfagyott világra jény derül. Feltámadás, te jársz itten megint: Tavasz bűbájos álma leng körül, A röpke szellő, hogy felém legyint.
A légbe\' fent pacsirta énekei, Zengi) dala idáig ellebeg; Mosolyba öltözik a tar mező, Miként a kórból lábbadó beteg.
Feltámadás, te ülsz ma ünnepet! Halál felett tiéd a győzelem; Sugáros élet, dal, virág kora, Napfényed őrizd meg *oká nekem!
Léi>au MUtálií.
Bródy Sándorról.
— A .Zalai Köalöny" eredeti tircija. — Irta: Haller Jenö.
Tisztelt szerkesztő url Régóta égette lelkemet egy vágy, a mely gyakran emésztő tűsként hatott idegzetemre; egy vágy. a mely élénkebb peiagéube hozta véremet, — az, hogy bemutathassam időközőnkint a mai módom, magyar litteráturának egy-egy fenómenjét, — a vidék közöoaé-génok...
Nehéz, háladatlan éa erűmet fölülmúló vállalkozási Nehézr murt egyéni, erősen Bzubjektiv szerapootokhól kell kiiodul-nom b igy az ut nagyon meredek és sikamlós, a merre járni szándékozom; j háladatlan, inert kritikát gyakorolni a ! világ teremtése óta mindig háladatlan mesterség vala; de merész vállalkozás is, mert avatatlan közében van a toll, a mely először is nem tud ugy irni, a mint kellene, s nem merhet olyant papirra vetni, a milyent talán (?) kellene. De fogyatékosságomat pótolja az elszánt akarat, a szűzies szent cél, a melynek szolgálatába szegődtem.
... Éi most „ad rem" térek 11
Bródy Sándor I
Van-e, ki ezt a nevet nem ösméri? Vau-e, a ki nom bámulja? a a ki nem szerotuó, a név viselőjét, az irót?
Mert nem mint magán embert akarom őt bemutatni, hanem mint a tollnak maestróját.
Bródy elBó sorban költő a csak másodsorban — kritikus.
Foglalkozzunk tehát vele, a költővel; azzal a poétával, a ki prózában rakja le léikének pazar, poétái emelkedettségben gazdag, kincseit.
Bródyt, iró-működésének első eazten-deiben, mikor még a tollnak rabszolgája volt és nem bűvÖ3 forgntója, mint most; mikor még fel kellott küzdenie magát az öameretlenség borongó homályosságából, ugy látszik az a gondolat igézte meg, hogy a naturalizmusnak első úttörője lészen széles e hazában . .
És napvilágot látott az első, Zola-szellemben irott munka, a: Nyomor.
Mélységes érzelmeknek, nagy, sokat felölelő gondolatoknak és mindenekelőlt páratlau meré3zaégnek összhatásából pattant ki ez a novelia-gyüjteméuy.
Mint a prológusban tulajdon maga irja: „szerző inkább elvben hódolt az akkor (1Ó83.) friss irányzatnak."
Diszkréten és mégis ránk vicsorító természetességgel irja meg „Mefisztó barátom" cimen Hajnács Gáspár elszomo-ritóan fájdalmas,\' tragikus végű életét.
Akarom mondani, életének a végét.
Ilogy kifejezze és megfesse a naturalizmus!, a melyDek csak „elvben" hódol, szegény Hajnács professzor életéből ragad ki egy-két mozzauatot b azokban, (mint pastellekbeo) — érzékiti meg Zola tanításait.
Megdöbbentő példa.
De művészi Jérzékkel megáldott bel-letrista müve.
Hosszas megfigyelésen alapszik; felséges benne a pszikhológia és jeltemfeatés.
Ez az egy novella — (igaz, hogy szerző maga is "első helyre tettei}.— magába foglalja Bródyuak, a festőnek, költőnek és naturalista-művésznek öeszes kiváló tulajdonságait.
Rendkívül előnyösen éa plasztikusan domborítja ki Bródy iró kvalitásaira* „Mosóné leányai\' cimü elbeszélés ia, a mely egy moaóné leányának megejteté-aéből veszi cselekvényének megindulását.
A nagyobbik leánynak gyermeke születik. Béni mester taglóval rohan rája, hogy bosszút álljon rajta bűnéért. Kérdi
tőle. ki a gyerek apja? A vézna, aszott leány sirvá pusmogja: „Senki"... Ez még jobban felbőszíti és már-már neki huzakodik, hogy rávágjon a szegény leány-asszonyra, mikor-a kisebb és szebb leány, Lina, azt mondja, hogy bosBzut áll majd a poronty apján s azzsl távozik:
— „Majd hozok npát a gyerekednek!" A „Riska tehén" szállóban (értsd
lebuj I!) „elegáns" társaság van együtt. Az u. n. kanaillel. Flóris, az „apa", a kinek az ártatlan és szeplőtelenségé-\' ben igéző Lina lány felkorbácsolja el-Benyvedt, az érzékiségtől tohonya vérét. De ez a szűzies leány nem amolyan, mint a többi,.. a ki pénzért kínálgatja szerelmét;.. a ki odasimul hozzája szertelen érzékiességlől sarkalva . . .
Mikor a tűuc hevétől kipirultán, ziháló kebellel mennek egy chambre separéoba, a hol a méreg oltja ki mindkettőjük ifjú életét, — Fióris ács megjuhászodva beszél . . Szerelmet vall a leányzónak .. Do a leány még ez előtt önti a méreg* port a poharakba .. .
A lavina megindult; feltartóztatni nem lehet..
v Lina szeretné a megtörténtet meg nem történtté átvarázsolni, de akkor már a halál bennők van ..
Abban, hogy a legény, mikor bekövetkezendő halálát megtudja, a azt mondja: .... a te kezedtől szivesen halok meg.."
— Felc8illanik a paraszt-ideálizmus.. És ezen már sokan megütköztek. Mert
általános felfogás, hogy a pórbao nincs ideálizmus; csak a\' Bzinpad parasztjaiban van ..
De Bródynak igazat kell adni, mert lélektani motívumokon épiti fel meBéit, s ez olyan mese, a melyet az élet, a való élet nyújthatott csak ..
A naturáljzmus azonban csak az elbeszélés végén csatianik ki, mikor az alacsony lelkű, korlátolt esaü\' moBÓné, az anya, a Lina laány holttestétől megválva. hazatér a oem a gyászra gondol, hanem a lét nyügölődéseire. akenyérre, az anyagiasságra s azt mondja: — ,ó, Istenemi Nem tudom kiöblögetni a ruhákat, elvesztem a kuncsaftjaimat mind, ... mind ...
Ez a hamisítatlan nyomor; ez az igazi élet; ez a meztelen uaturálizmus, a ebbe n van otthon — Bródy Sándor.
Van neki egy másik ilyen novella-gyüjtoménye, sub titulo „Emberok", de ebben már Jbbban elmosódik az a drasztikus, de költői uaturálizmus, a moly a „Nyomor\'-ból kiált felénk . .
Bródynak — ha nem túlzok a nem vagyok elfogult — talán legtökéletesebb és a maga nemében legérdekesebb alkotása „Fauszt doktor."
Csupa pszikbológia I Csupa eredetiség I
Csodálatos egy műremek I
Erős éa éber fantázia, biztos megfigyelés, szerencsés válaaztékosság és lélek-ösmerés kellettek hozzá ..
Nem hiszem, hogy van még egy ilyen • génre-u produktum irodalmunkban .. •.
A. mai dekadens világban, mikor Szoma-házytól kezdve fölfelé ia, lefelé ia fel-feljajdulunk, hogy a modern irók nem értenek a meseszöréshez,-— Bródyt meg kell a meg illik becaülnünk.
r,Lapupk mai számához fóliv melléklet van csatolva.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1900. APRILÍ8 U-én.
Turistaság.
(Dr. Cz. G.) A m-kanizsai Irodalmi Kör felolvasó cykluaa annyi érdeklődést, rokonszenvedelmet, pártolást keltett, hogy nemcsak a legjobb kezekben látom e Körnek vezetését, melyet a .Zalai Közlöny" volt néhai szerkesztője Bátorfi Lajos lelkesedéssel létesített, hanem ki Bzeret-néra terjeszteni működését, még pedig a turistaság fölkarolásával.
Dunánlulnak annyi kellemes kiránduló helye, annyi kedves tája van, hogy Bzinte bün özeket figyelmen kivül hagyni. A közlekedés itt eléggé olcsó s ha nagyobb társaság ráDdul valamerre, még több kedvezményt remélhetünk a vasúti társaságtól. vagy az államvasutaktól. Közel Yan p. o. Pécs az ő látnivalóival, Kőszeg magyar Alpjaival, Keszthely Balatonjával, a rohamosan szépülő Zágráb, Fiume Btb. stb. Az ilyenek nagyobb kirándulások. De csinálhatunk kisebbeket városunk környékén, az urak biciklin, a hölgyek gyalog, vagy biciklin(- amint tetszik. A gyaloRláa persze a legkitűnőbb testedzés s ha játéktársaság (p. o. labda) is alakulhatna a Kör t&gjai között, felette vonzók leunének e társas kirándulások és társaa-játékok a szabadban — a hétnek prózai dolgai és fáradalmai után
Más helyeken nagyon beváltak e játék-társaságok h igen kedveltek a májusi, húsvéti, pünkösdi, juliusi kirándulások. Itten sok cBalád vesz azokban részt, mert végtére is, mindegyikünkben él a látni-vágy, a test gyakorlásának, az izmok foglalkoztaiásáiiak kisebb-nagyobb, kedvelése és nem mindenkinek telik a. meleg hónapokat fürdőhelyeken, fenyvesekben, vagy az Alpokban tölteni. Azután ilyen társas kirándulások széttörik azokat a bolond határfulakat, melyeket az emberek önmaguk boldogtflanitására, vagy a túlzott etiquette, rang, vagyoni és egyéb különbségek kö/.énk állítanak. Éppen ezért szeretik mindenütt a turistaságot és megszeretik itt is, mihelyt cBak egyszer is alkalmunk lesz társasau valamely szép vidékre rándulni s élvezni azokat a kicsi, jelentéktelen, de jól eső örömeket, mik az ell\'éle társas kirándulásokat felejthetetlenekké teszik.
Azt csak mellesleg emlitem, ha Irodalmi Körünk belépne a magyar turiBta egyesületbe, vagy annak vidéki osztályába a pécsi vagy kőszegibe, vagy önálló ka.nizsaí osztályt állítana körén belül, némi kompenzációért megkaphatnék a Magyar turisták közlönyét, a gyönyörűen illusztrált Turista Lapokat, melyeket mindenki örömest lapozgatna.
De a íőcél mégis a láreas érintkezés sokoldalúsága, a gyaloglás, hegymászás kellemesen edző sportja marad. .Frisch, frei. frohl" — a német turisták és tor-nászók jelszava, mert vidám lélek csak friss egészségnek örvendő testben, szabadság vágy én letterő csak ép szervezetben élhet. Szidjuk a németet a politikában, ha javunkra tör, de kövessük & jóban, tudományban, társulási kedvében
s a turistaság fölkarolásában, melynek a németek kitartó lábakat, jó tüdejüket és munkabiróságukat köszönik. Ma az ipar és kereskedelem terén is eléjök vágtak a franciáknak — és ezt bizonyára a frisch, froh. frei jelszavak alatt edzett acélizmaiknak, a munkakedvüknek köszönhetik.
Ilyetén formán a n.-lcauizsai Irodalmi és Művészeti Kör^szintéo nevezetes kezdéssel örökítené Wg nevét, ha a kellemest a hasznossal, a theoriát a praxissal, a szellemi okulást a hygeniával fogja összekapcsolni.
A sport, a turistaság tenné Körünk nyári programmját, a mint az előadások és felolvasások annak téli munkakörét teszik.
A diploma.
A diplomára ma robsz világ jár. Szellemesen indokolta ezt egy magyar szociológus azzal, hogy ma roswz idők járnak minden olyan papirosra, melyek nincsenek ellátva kuponokkal. Valamikor a kutya-bórnek volt beCRületo. utána a perga-uiuutuek és cnak azután következtek a löbbi kófic papírok. Ma a velinpapirosok állnak legfelül, a melyekből készítik a szelvényeket. Régebben a diploma birtokosát honoraciornak nevezték, tiszteletreméltónak. Nem volt szükségképpen nemes, mert azzá csak születés, vagy királyi adomány tehetett, de tudományáért kiváltságos állást foglalt el a többi- usm nemesek folett. De nemcsak tisztességben részesült a honoracior, de jómódban is, mert megfizették. Nem proletár volt, de volt biztos, szilárd exisztenciája. Akkor b diploma szerezte a kupout, ha ugyan létezett már ez a mindenható nyomtatvány, ma — nem mondom, hogy a kupon Hzerezhöt diplomát — de a diploma, a tiszta tudós ritkán, elvétve segít gondtalan élethez, annál kevésbbé gazdag-aágboz. A francia forradalom forrongó árja felszínre \'dobta egyébb hatalmas eszméi mellett a szellet^ pozícióját íb. Legfőbb lénynek, istennek deklarálta az észt. Ebben is túlzott. Csak annyit Rkart kifejezni, hogy támogassátok a tudóst és tiszteljétek h Rzellemet. Az utókor, mely vilagboldogiló eszméit megtisztítva a nzenyedély reátapadt Barától a maga javára érvényesíteni tudta, a szellem kultusát nem vette át progmmmjábá:" Ledöntve a nemesség bálványát, nem állitá helyébe a tudásét, de aranyborjút faragott a péuzból. És ma ugy állunk, hogy a diplomának nincsen olyan értéke, a melyet az elnyerésére (ordított munka nehézsége és hosszú ideje megérdemelne; ott állunk, hogy az a/, osztály, mely a modern társadalom épületét tudásával és kitartó munkájával a szabadság és a humanizmus eszméinek hódolva felépítette. elvesztette kezéből a vezető szerepet, általadván azt a vagyonnak, a ,haut finance*-nak. a mely jelenséget általán ugy szokták megjelölni, bogy a lateiner osztály csődbe jutott. Több a passzívája, mint az aktívája. A munkája, a tudása
Hogy többet ne említsek, ott van a „Don Quixotte kisaaBzony". .Éjszakák\', ,Két szőke asszony" b a .Kétlelkű asz-szony*; merő regények; de igazi re-Rények; olyanok, a minőkben drámai erő is lüktet, mint pl. a .Kétlelkű sbz-Bzony\'-ban.
Az ő alakjai — mint mondani szokás — húsból ós vérből valók.
És van valami Bródyban, a mi élvezetessé tudja tenni minden dolgát.
Mint a hogyan a sötét zugokban rejtőző zordon tárgyakat olvadékonyakká, ideálisakká tudja általváltoztatni a hold verőfénye, ba aranyport hint reájuk: épp ugy tudja Bródynak valamije lany-hitó, édes zománccal bevonni a leghidegebb és legridegebb aujet-ket ...
S ez a valami a — sziv, az egyéniség.
Ez az individualitás sugalmazta nelfl a ,F®hér könyv\'-et.
E z teszi vonzóvá azt s ebben a könyvben jelenik meg a legtökéletesebben, a legmegtisztultabb elvi alapon álló Bródy, az iró is, meg "az ember is.
Mert ő benne az ember Bzuggerálja az irónak azt, a mire szüksége van.
Azokat az impressziókat, a melyeket az ember gyűjtött s a me\'yekre mint ember reagált, — akceptálja Bródy, a homme de lettres...
Ebben az egy könyvben jelenik meg ő, mint az összes írói qualitások sze-mélyesitője. .
Ir\'regényt, novellát, croquia-t, klisét, tárcákat, kritikái; jegyez memoire okat atbt
A mit a francia a .bel-iMprit\'-vel szokott. mint fog»lom jpl7Ő szóval illetni, at ebben a müvében Bródy ...
Szerencsére, a ,lex Heintze" nálunk nem üt tanyát.
Bródy érezné meg a legborzasztóbban.
A mit tollahegyére szúr a kritikus, azt mondja és veti papírra a — költő.
A naturálizmus nem ösmer „int-xpres-síbles\'-t — mint az angol nevezi...
0 a sans géne embere . .
Mint kritikussal, hamarosan végezhetünk.
ö n Magyar Hírlap hivatalos recensense R mint ilyen irja meg referádáit a színi előadásokról.
Kicsiny vagyok hozzá képest, törpe, mint egy erdei kobold, de nem átallom, kijelenteni, hogy ő minden inkább, mint kritiku".
Miért?.
Mert erősen szubjektív. Ha romantikus dolgozataibau ez erényszámba megy, a színházi bírálatoknál — gyarlóság.
Hiába vitatja Tábori Róbert, hogy „fittyet hány" az objektivitásnak, — de már ecy kritikusnak — szerintünk — annak kell lennie. Tartalmasak, szellemesek és olvasottságról tanúskodnak ezek a kritikák, de Ábrányi Emilből nincs mess benne az az alaposság és mélység, Bajzából az a válssztékosság és rideg igazsáuszeretés. Pedig Bródy mindenekelőtt igazságos. Szinte hajbászsza azt. — De azért ecy kritikusnak mégis tárgyilagosnak kell lennie,---az igazság
rovására íb .. . — — Ezeket akartuk rövideo elmondani a nagy íróról. Tévedéseinket kárpótolja a tiszta akarat és egyéni meggyőződés. Ut desint vires, laudanda est \\oIuntasl.,
több, mint a jutalmazása. Az anyagi termelés terén tevékenykedők első sorban a maguk javára termelnek ét vagyon lesz az osztályrészük. A vagyon tiszteletet hoz, befolyást, vezérezerepet. Nem természetszerűleg és nem mindenkor, csak bizonyos viszouyok között és manapság. Akkor, mikor ádázabb lest az életküzde-lem és nehezebb az ut, mely jóléthez vezet és e mellett az életigények is növekednek: becsülete lesz annak, a kinek van Tisztelik a vagyon-t és megvetik a nincsen-t. Hajdanában az részesült tisztelet és jó módban, a ki mások javára is munkált. Csak a tudásnak van meg az a hatalma, bogy birtokba cselekedeteinek az önzetlenség látszatát adja. csak a szellemnek van meg az a reflex ereje, mely másokra íb fényt vet, mikor magáért dolgozik. Ennek a szellemnek ■ munkásai valának a hoooraciorok. Ma íb ők azok, de a péoz bálványa polcukról letaszította őket. Közöny váltá fel a régi becsülést, proletariátus és szegénység a biztos exisztenciát orvosok, ügyvédek, tanárok, tanítók, hivatalnokok elégedetlenkednek helyzetükkel. Megdöbbeu lő adatok kerülnek napvilágra és orvosságokat keresnek a bajok sanálására.
Hangoztatják, hogy a tudományos pályák felé oagy a tolongás én több a diplomás ember, mint a mennyire BZÜk? ség volna. Pedig az egy ügyvédi pályát kivéve, a hol valóban túltermelésről beszélhetünk, ecy pályáu sem igazolják ezt a téuyek. Orvosokban, tanárokban nagy a hiány és nem is mutatkoznak olyan jelek, melyekből következtetni lebetue, hogy szaporodás fog beállani. Mások a lateiner osztályt magát hibáztatják, hogy nem hozzá méltó keresetágak felé tör. Ez, a menujiben megfelel a valóságnak, természetes is. de hiszen a diplomás, emberek legnagyobb részének, a hivatalnokok nagy seregének lehetetlenné van téve, hogy mással foglalkozzék, mint választott munkakörével, hogy téhát részt vehessen az anyagi\' termelésben, hogy pénzember lehessen;
Szóval mindezeknek kevés köze van a lateiner osziály sülyedt pozíciójához. Hanem igen is oka ennek az általános materialisztikus irányzat, a vagyon roppant összehalmozódása, mely pótol mindent, a mit tudás, munka és -szellem adhattak valamikor. Még a művészet js érzi ennek súlyát, u bár vagyonilag — .általában véve — mindenütt nagyobb támogatásra talál, mint a hajdaukorban, a tiszteletnek és. lelkesedésnek olyau jeleivel, a. milyennel például Petrarkat elhalmozták kartársai ma már nem találkozunk a művészeknél sem.
Csudálatos ez a jelenbég, ha fontolóra veszazük. hogy a lateiner osztály igeu hatalmas tényezőket tart a kezében. A sajtót, melylyel irányíthatja a tömegek gondolkodását és uralkodik felettük, a közoktatást, az igazságszolgáltatást éi a törvényhozás és kormányziit is az ő vo/etése alatt áll jórészben. A mint a civilizált nemzetek történetének folyamán minden nyitásnak, minden, a baladás feJé törő eszmének és mozgalomnak a lateiner osztály volt felidézője, irányi tója éi« kies/közlője, ugy ma is birtokában vau annak a képességnek, hogy a saját pozícióját újra felemelje a régi polcra és bizonyos, hogy ba önnönmagát el nem adja idegen érdeknek és maga in nem hűsöl az aranyborjú árnyékában, hanem a saját érdekében fejti ki tevékenységét, nz övé lehet ismét a vezérszerep az államban és a társadalomban. A múltban az öiszeség, ma a saját érdekében van szüksége erejéro, hogy tiszteletet és jólétet biztosítson magának. Osztályának minden elemében más irányú orvoslás szükséges, hogy az anyagiakban segíthessen, de hogy tiszteletet parancsoljon és vezető lehessen, meg kell őriznie méltóságát és meg kell mutatnia a tudás hatalmát. Csak a szellem uralma biztosítja az emberiség haladását, az anyag uralma visszafejlődéshez vezet. Ezért van a tudásnak joga arra, hogy uralkodjék.1
Egy mostoha gyermek.
Nem ütött kopott árva-gyerekről lesz bzó, a ki pártfogó hiján nyomorog ezen á vén golyóbison, hauem egy árva városrészről, a melynek szintén hiányzik a pártolója — a város.
A tárházaktól keletre, a Bétatértől délre (a „ szalmagyár"-nál) van ez a városrész, mely mintegy 20 házból áll; lakósai a vasúti személyzetből kerülnek ki. Többnyire két lakásos házak ezek, melyeknek némelyike í fel is tűnik a Csongery-ulca külső részén járó-kelőknek. Csinos kis házak és a ki meguézi udvaraikat, azt fogja mondani: bár oda benn a városban lenne ilyen tisztaság az udvarodban..Maguk a bázak — egy
kivételével, a mely a gazdája Bzemében is mostoha gyereknek látszik - mint mondám csinosak és jó karban tarifák. A járdák — bár nem szélesek — jobbak, mint sok helyütt itt benn a városban és ujabban hárs- és gesztenye fákat is ültettek a régi nyárfák köié. Ennyi. történt a háztulajdonosok jóvoltából. M ez a kis városrész, a melynek tulajdonosai kis paradicsommá alakították azt a kis helyet, a hol néhány évvel ezotőtt még — azt hiszem — kukoricaföld volt, mégsem egészen boldog. Midőn az^utcát építeni kezdték, ugy okoskodtak, hogy egy vonalba essék a vasúti árok túlsó partján levő , Gábor-utcá\'-val (másik nevét utcajelzö táblák hiányában nem tudom). És ime, midőn az utca felnő oldala félig kiépült már, veszik csak észre, hogy: „hóból nem jó, nekimegyüuk. a .vasgyár"-nakl* Et az egyik hiba, a melyen nem lehet másként segíteni, mint, hogy csakugyan nekimennek a ,vasgyárinak, vagy, ha már épenséggel a Gábor-utcával akarják összekapcsolni,\' ugy építik a legközelebb épülő házat — melynek téglája már egy esztendeje ott vau — hogy anuak sarkán, a merész hsjlás miatt nem látván egymást az emberek, néha-néha összeütőduek,
A másik hiba, a melyet csudálatosképen nem akarnak megértepi ott, a hol kellene - a kocsiút jókarba helyezése ós a viiágttás kérdése. Azt fogják némelyek mondani, bogy: ahjBz itt beun sincs a legelső mellékutcákban Bom kocsiút, az-u!áu meg világitásunk sincs valami fényes.\' Igen, ez mind áll (sajnos), de van a mi mellékutcájukban mindkét oldalon járda és csatorna, meg aztán valami derengő világosság. Do itt\'bizony egyebet se látni, uiint sárt. Nem kell nagyon megerőltetui az emlékező tehetségünket, ha vissza akarunk gondolni az utóbbi e.-özésekre. Akkor jártam ott. Korom sötét vau, még sötétebb mint itt benn valamelyik mellékutcában ((eszem fel az óriás-utcában, a bol a sötétség beálltával meggyújtott három lámpa közül kettőt rendesen uyugalomba helyezoek). A helyzettel ismeretlen egyén aligha menekülue meg attól a csekély áldozattól, hogy vagy a cipőjét ott ne hagyná, vagy, ami szintén nem lehet kizárva, esetleg - a lábát ki\' ne törné.
A látogató a Caengery-utca sarkához érve, a hol egyszersmind az utolsó lámpától íb bucsut Tehet", mindenekelőtt egy kis alapos láblűrdőben részesül a .zúgva rohanó- patakban, mely felülről lefolyik. A ki ismerős, az a ,jobb" utat választja magának a „ szalma gyár\'-i oldalon. Jobb annyiban, hogy nem csúszik az ember (kis darabon), mert \'fel ran hintve kőszénsalakkai, téglacserepekkel éa legfeljebb — a meddig az épület tart — csak vizbe Jép bele. Ott aztán vakon kell mennie, — külömben se lát, mertv lámpát ott az utcáu nem ismernek — mert a hol tegnap még volt egy .életmentő* tégla, azt ma már bizonyára elnyelte az iszap. Ugy, hogy a lámpától a „fertőtlenítő epület\'-ig (erről is lesz még szó) teljes öt percig tart az ut, a mi mindenesetre szomorú; mert mihelyt az ember gyorsan megy, rögtőn három lépésnyire visszacsúszik, de akkor még vigyázzunk is, hogy csak a lábunkon kelljen csusznunki Szóval valóságos .úttalan ut", de .a melyen sokan járnak. Szinte hálásan lélegzik fel az ember, ha már feljutott a szűk járdára, a melyeu nem kell csúszni. Olt fenn aztáu odaszorul a kissé jobb húsban levő ember a nyárfa és a kerítés közé, ha csak megint sárba nem akar lépni, ^ mert a háztulajdonosok kérvényük" elintézése előtt nem tartják időszerűnek a járda azélgsbitését. Kivágni pedig, csak kényelem kedveért, dehogy merik! Nagyon borsos ott egy fának az ára, bár valóságos villámfogó ott a házak mellett Csak nemrég tőrtéut, hogy egy ház építésénél szükségessé vált egy nyárfa eltávolítása. Ki is vágták — engedély nélkül. De. fizetett is érte a ház tulajdonosa nem kevesebb mint huszonnyolc koronát. Egy fáértl De a ki — nem ismerve a .külömbséget" — a telek mellett elvonuló utou vagy a Csongery-utcai sorompón tul levő mezői uton akar feljönni, az csak ac akarat mellett marad, mert már az élaő lépésnél ugy, belemegy a sárba, hogy azt ugyan megsínyli a lábbelijei A mely kényelmetlen helyzetet csak növeli az esti sötétség.
Még valami I Az elébb emiitettem a .fertőtlenítő épület^-et. Ezt helyesen .fertőző épület\'-nek kellett volna neveznem, tekintve azt, hogy — ha az épületet csakugyan használják fertőtlenítő , célra — olyan helyen, a hol folyton járnak-kelnek az emberek, a kik még hozzá vasútiak és igy még több emberrel érintkezuek, fertőző betegeket tar-
tani nem lehet és nem szabad. Igaz, hogy midőn azt a gyenge kis alkotmányt építették, még nem volt ott lakóssá^, de a hatóságnak kötelessége a körülményekhez mérten küljebb helyezni az ilyen helyiséget.
Mindezt azon alkalomból tartottam szükségesnek fölemlíteni, mert, mint hallom, a?on városrész lakósai, — a kik külömbeo épugy adóznak mint mi, a mi természetes is, — nem tudom hányadszor ismét folyamodtak a tanácshoz, hogy a fentebbi bajokon sürgősen segítsen. Ez pedig annál is inkább szükséges, mert legalább méltó válasz lenne néhány válasz nélkül hagyott kérvényükre.*)
HÍREK.
— az írod. és Mqt. Kör mult boti felolvasó ünnepsége méltóan szolgálta azt a kulturális missziót, a melyet ezen egyesület városunk életében teljesit Kimagasló pontja dr. Uuzitsks Kálmán, megyei tanfelügyelő felolvasása volt, melynek cimeül a felolvasó ezt adta: Emlékeimből. De a cimnél többet oyujtott. Magában foglalta a Gnóm lelkű éa a "széles körű műveltségű férfi egész életét. S élete hasonlít & ragyogó szépségű a felhőtlen tavaszi naphoz melyet az éltető napsugár tündöklése aranyozza bo. Az ó éltének a napja: ideálizmusa, mely felolvasának minden egyes mondatából kivilágolt. Tanulóéveinek rajza után kedves jeleoetet varázsolt a hallgatóság elé, midőn a munkában megőszült férti fiatalos szentimentálizmussal ifjúkori versoit olvaBia, felirvánjóket egy emberöltővel ezelőtt egy leányhoz — képzeletének titkos alkotásához. Majd ifjúkori tauul-máoyajra tért át, a leírta minő nagy hatással\'volt lelkére akkor Schopenhauer, kinek pesszimizmusa sokáig nyomot hagyott fogékony lelkében. Élei felfogásának komolysága, környezetének elütő gondolkozásmenete volt aa, a mi vele o bölcselőt megszerettette. Azután munkásságának érdekes mozzanatáról emlékezett meg, Scbakpere Júliájáról. Hart-manu ellenében megvédelmezte Júlia jellemét, s ő maga különben is sokat foglalkozott vele, irt is róla, s talán még szerencsélteti körünket e\' lárgygyal foglalkozó fölolvasással. Végre családja körének bájos képével fejezte be felolvasását, melyet zajosan megtapsolt és meg-éljenzett a hallgatóság. A felolvasást megelőzőleg a MQv. Kör. vegyes kara adta elő A .Szarvasbogár és a rózsa" cimü szép dalt. Az ének precíz volt és tökéletes. Ez a dicséret illet meg Ste.roeck Zsigmond tanárt is, ki Neumann Józsa kisasszonynyal és két jeles tanítványával. Szigety Kálmánnal éa űüVtl er Ferenccel Kéler Magyar nyitányát adta elő. Végezetül az írod. és Müv. Kör dalosköre Gounod Faustjának katona karát énekelte el. Ai előkelő közönség között, mely a termel zsúfolásig megtöltötte, ott láttuk dr. gróf Jankovicb László fóispáut.
— Iatenltliztelet. A helybeli ev. ref. mise-egyház imaházában húsvét hétfőjén d. a. 10 órakor az istenitiszteletet Halász Imre galamboki ev. ref. lelkész . úrvacsora osztással fogja megtartani, miután Seregélv Dezső eddigi lelkész Somogy-Hatvanba végleg elköltözött.
— Április 11. A felső kereskedelmi iskolában az ünoepély d. e. 8 órakor az ifjúsági énekkar által előadott Hym- • nusz-szal vette kezdetét. Utána Do-máoy Ármin tanár méltatta a nap jelentőségét. Majd Fein Vilmos I. o. t. szavalta Ábrányi Emil .Mi a haza", Schulh\'of Győző II. o. t. „Rendületlenül\' c. költeményt Arany Jánostól, Pollik Manó II. o. t. .A magyarok istene\'-t Lampárth Gézától. Az ünnepély
a Szózatul végződött.
— Tlzözön. Aggasztó mérveket öltöttek & nagyhéten bekövetkezett esőzések. Az utca mindenütt sáros. A határon a mezei munkák még megkezdve nincsenek, a mezők várják a szántást. Murakeresztur mellett a Mura Kollátszeg községet elöutötte és a lakosság el van zárva a külvilágtól. Benn a faluban pedig dühöngnek a fertőző betegségek. A városi embert az életuntság bizonyos neme fogja el; csak az, aíi eddig gabnáját rejte.--gette, őrül, mort a gabta ára a kedvezőtlen időjárás következtében felszökött, mint minden iparcikk. A tü, a cérna, az iparcikkek ezrei, mind, mind drágábbak lettek éa a hivatalnok meg a szegény ember felberzeokedik a borsos árak hallatára, miket többé megfizetni nem
*) Hasonlóin járlak • iuslniti l.kóiok »« V-ik kerületbea
Melléklet a „Zalai KSzlony\' 1900. évi április hé 14-iki 15-ik számához.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1900. ÁPRILIS 14-én.
képes. Most pedig az iparcikkek áremelkedéséhez hozzászegődik az élelmi cikkek drágasága, mivel szembe,n semmi sem segíthet, csak a lemondás, a visszavonás, az igények leszállítása az egész vonaloö. Vajha a feltámadás Qunepe meghozná a felhőtlen eget — minden családnak. Hozza meg az ájtatos ima a magábatért emberiségnek, azt a mire legnagyobb fizQkséue vau — a békességet, megnyugvást é* életörömei.
— A barátság vége. Nagyot mulatott Bakonyi István mümalombeli molnár-segédrault szombaton, bérfizetés napján, az Otthon kávéházban. Hozzá szegődött Lipovic/ Vendel furfangos csavargó: kivel csakhamar barátságot kötött, ittak is nagyokat a barátság kedvéért. HajonI felé aztáu hazafelé ballagva a tántorgó Bakonyit uj bará\'ja \'szándékos véletlenből ugy találta meglökni, hogy ez elesed, mikor feltápászkodott, a hűséges kisérő ezer bocsánatkérés között elkezdte sáros ruháit tisztogatni és addig-addig tisztogatta, mig ennek zseb-jéből az ezüst órát láncostól és egy 5 frtos bankjegyet ügyesen ki nem tinzto-gatott. Egy darabig még elkísérte, aztán illedelmesen jóéjszakát mondott. Bakonyi, midőu otthon-vetkőzni kezdett, csakhamar rajöltvjj. uj barát turpisságára és reggel jelentest \'tett a rendőrségnél, a hol a furfangos kisérő ellen megindították az eljárást. Az óra és a lánc elő in került, de az 5 >frt felől mit sem akar tudni.
— Folt, a mely tisztit. Egy egész uj rendszerű folttiaztitóról van szó Egy Józaef nevű helybeli szabósegéd bejárja a házakat mint folttisztitó. Az iny összeszedeti ruhadarabokat annak reudje és módja szerint ki ia tisztítja, mikor aztán azép tiszta, nom viszi haza, hanem becsapja a zálogházba. — Jó lesz tőle óvakodni.
— Öngyilkossági kl«érlet. Mult vasárnap egy 23 éves legényt hoztak be Légrádról a helyi közkórbázba. Neve Dujnovics Jáno*. A szerencsétlen fiatal ember a feletti elkeseredésében, hogy szülői nem adlák beleegyezésüket, hogy azt a leányt vegye feleségül, kit szive választott, egy rozsdás egycsövű pisztolylyal mellbe lőtte magát. Bár 6ebe elég veszélyes, mégis gyógyulhat.
— A furfangos rabló. IUc-Kanizsán künt a szőlőhegyen él egy meghibbant elméjű öregasszony Tkalcsecz Borbála. Kovés pénzecskéjét kamatra szokta kikölcsönözni és ebből, meg abból, a mit kis kertje megterem tartja fenn magát. Egy a környéken lakó suhancnak mog-fájdult a foga az elvonulva élő öregasz-szony vagyonkájára és elhatározta, hogy
Megrabolja. Folyó hó 5-én ugy alkonyat felé benyitott a kunyhóba éa leült beszélgetni. Aat mondia az öregasszonynak, ■ hogy legyen a felesége és beszélt neki a pároa életről. Ugy mellékesen szóba hozta a hozományt is. mert hát pénz nélkül még a házasélet is bajos dolog. A hiBzékony néni naivul elárulta, hogy van ugyan egy kevés pénzecskéje, de itthon semmi sincsen, csak adóslevelek, meg mi egyébb. A suhanc, a ki igy megismerkedett a helyzettel, erre rávetette magát az Bizonyra, az ágyba teperte, 8 egy-két ökölcsapással elkábítván, ráhordta a párnákat, vánkosokat és tetejébe a felfordított asztalt. Ezután megkezdte működését. Kinyitogatta a fiókokat, a ládákat, átkutatott a szobában mindent. De csakugyan Dem talált máét. mint egy fertály kiló cukrot és 1000 korona értékű adóslevelet. Ezzel a zsákmánynyal azután odább állt. Az öregasszonynak egyébbként más baja nem esett, mert idejekorán magához térvén, a ránehezülő terheket lehányta. Az arra járóknak elmondta az esetet, a kik azután jelentést tettek a cBecdőrhégnél. A nyomozás még ezideig eredménytelen, mert az elmebajos öregasszony a leítes kilétéről egyébb felvilágosítást nem tud adni, mint hogy az egy 20—2G év\'kőrüli parasztlegéuy. A nyomozás folyik.
— Fósorazás. A Nagy-KanizBa város aorozási járásában az I. korosztálybeli
^hadkötelesek április 27-én, a II. éa III. korosztálybeli hadkötelesek április 28-án az „Arany-Szarvas* szállóban tartoznak megjelenni.
— ÁrTlzek. A hét elején Zalában minden folyó, minden patak kicsapott a medréből. A- Balaton vize víztömeggel szaporodott; a vízállás oly magas, hogy a somogyi partokon az alacsonyabb he-
lyeken álló villákat teljesen alámoata s nagy részben belyrebozhallan károkat okozott A Zala völgye napokon keresztül egyiptomi képet nyújtottitt ott látszott csak egy-két magiaabb zöld föld s a fák a viz közepéből meredeztek ki. Zala-Egerszegen minden csatorna színültig tellett, s a pincék máig is tele vannak iszapos vízzel. Az elmúlt szombattól tegnapig a völgy viz alatt állott A muramenti községeket az árviz veszedelem fenyegette; több helyoken beszakadt a folyó a községekbe. Rotorban hatósági intézkedésre a mérnöki intervencióra vott szükség, hogy a nagyobb veszélynek elejét vegyék. Menta meg uram minket hasonló tavasztól.
— A bankigazgató. A mult héten egy Bán József nevü elegáas uri ember szállt meg Zala-Egerazegen a* rA$any Bárány" szállodában. Földbirtokosnak adta ki macát s jó ideig i(t tartózkodott; járta a közeli falvakat. Szepetken is megfordult majd ügyvédnek, majd miniszteri hivatalunknak. másutt pedig bankigazgatónak adta ki magát, akinek az osztálysorsjálékra akjfora befolyása van, hogy- az nyer, aki neki-jó embere. Akadt ember, aki . felült • neki, persze falun. Az igazgató ur felvett néhány tizoat, felirta az osziálynorajegy számát s a hivő.- nyugodtan várta a főnyereményt. Szepetken még más féle operációt ia végzett. Egy, vendéglősnek miniszteri főhivatalnok képében mutatkozott be a «l itf\'-dicsekqdelt vele, hogy ő Lukács miniszternek jobb keze. A vendéglősnek történetesen. valami ilalmérési Ugye volt b meg is kérte a nagys. urat, hogy segítene rajta. Bán ur mindent ígért, de természetesen.a közbenjárásért jutalmat követelt, amit állítólag meg is kapott. A szédelgő azonban végre rajt veszteit, a rendőrséget figyelmeztették s Bán József földbirtokos, ügyvéd, bankigazgató, miniszteri főhivatalnok, aki egyébként budapesti padlóféiiye/ö, ma már a dutyiban c-ücsül.
-- M. Klr. Mezőgazdasági Muzeum.
Budapestre ptazó olvasóink figyelmét felhívjuk a iw. k>r. mezőgazdasági rnu-zoumra, melynek gyűjteményeit nemcsak a mezőgazdák, hanem mindazok haszonnal és tanulsággal tekinthetik meg, kik a mezőgazdaság, vagy valamelyik ága iráni érdeklődéssel viseltetnek. E mu-zeumbau hasznos éa kárltevó állatok gyűjteménye, növénytermelési, kertészeti, gyü-mölcséBzeti, sző őszeti, állattenyésztési, baromfitenyésztési, méhészeti, Helyemtermelési táreynk, gép- én eszköz-model-lek, talaj- és műtrágya minták, emléktárgyak, épület-modellek. ntatisztikai kimutatások stb. láthatók. A muzeum. mely a VII. ker., Kerepesi-ut 72. számú házban vuu elhelyezve, a hétfői és Ünnepeket követő napok kivételével naponkint d e. 9 órától d. u. 1 óráig van nyitva é* látogatása ingyenes. /"
— Meghívó. A Keszthelyi Katholikus j Legényegylet Vörösmarty Mihály, a „költőkirály" s/ületésének százados évfordulója , emlékére 1900 évi április bó 16 án hus- | vét hétfőn az .Amazon" szálló nagytermében zártkörű ünnepélyt rendez.
— Lóosxtályozá8. Zalavármegye tekintetes alispáui hivatalának 1900. évi január bó 19-én 110. szám alatt kelt rendulete folytán tisztelettel felhívom a lótulnjdonosokat, miszerint osztályozás végett 1900 évi május hó 2-áu reggel 7 órakor a vásár-téren — kőzkórház előtt — lovaikat elövezettessék. Az elő nem vezetelt lovak tulajdonosai, a menynyiben ezen mulasztást kellőleg igazolni nem tuüják, az 1873. évi XX. t. c. végrehajtási tárgyában kibocsátott utasítás 7. § értelmében lovaiknak esetleg valamely szomszéd községbeni uió\'agos elővezetésére utasitaudók és a járási közigazgatási hatóság által a városi szegényalap javára mi\'iden ló után 30 koronáig terjedhető biraággal büntetendők. Nagy-Kanizsán. 1900. április bó 4. Vécsey Zsigmond polgármester.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
— Április 6-161 12-ig. —
Halász István hentessegéd, látván. Raffai Margit bázvezetőuő. Margit. Kis Ferenc földműves, Kati. Vajda Ferenc földműves, Károly. -Dolmányos György löldmüves, György. Piala Alajos géplakatos, Antal. Ring Mór szabósegéd halva született leánya. Balog László löldmüves,
György. Faics János földműves, György. Szabó József napszámos, György. Csertők György földműves, JózHef.
Halálozások:
— AprilU 6-tól 12-ig. —
Szmazainka György ács rk. 77 éves, szervi szívbaj. Kósa Ferenc rk. 1 hónapos cselédleáuy fia, höghurut, Gön-döcs JózBeí nyug. pályamester rk. öl éves, Bzivszélhüdés. Kuzsner Ferenc rk. földműves GO éves, lüdőgümökór. Giün-wald Anna izr. 1 hónapos, házaló leánya, ránggörcs. Bejcer" Náudor rk. cipész, 41 éves, lOdóhurut, Sidó Imre boroély segéd ev. ref. 17 éves. tüdőgümökór. Veber György rk. 27 napoa földműves fia, ránggörcs. Szemán József ifjú rk. 13 napos kádár fia, gyengeség. Farkas Lajos vasúti fékező rk. 36 éves. agyhártyalob. Bobák Karoliua rk. cseléd 50 éven, iufluenza. Weisz Lipót izr. bá zaló 23 éves. vei-elob. Nickmann Rozá lia rk. cseléd 21 éve<, tüdővész. Molnár József ilj. rk. 17 .napos földműves fia, | tűdőhurul. JTislér ^ános vaauti munkás j rk 20 éves, tifusz.
KÖZGAZDASÁG.
— Az első magyar általános bit-tositó-lfirsaság. folyó bó 5 én tartotta I évi rendes közgyűlését gróf Csekonics j Endre elnöklete alatt. A közgyűlésen 27 részvényes volt jelen 299 részvény képviseletében 53 szavazattal -
Az igazgatósági jelentés szerint a biztosítási üzlet, noha az elemi ágak\' eredménye csekély, általában nyereaég-gel záródott. Az elemi ágak nyeresége\' is csak azért szállott alá egy alig szá-mottevő összegre, mert oagy részét fölemésztette az a rendkívüli 1,245,708 korona összegű árfolyamveszteség, melyet az 1899. december 3l-iki általános alacsony tőzsdei jegyzések miatt, a társasági tőkék elhelyezéséro szolgáló értékpapíroknak biztos értékessége sem hárittatott el. Bár az értékpapirok in-gathatlan belső értéküknél fogva a megfelelő árfolyamot ismét el fogják érni, az igazgatóság külön árfolyam különbözeti tartalék megalkotását indítványozza. a melynek növelésére fog szolgálni az árfolyamok magaBabb jegy/ése folytán kimutatandó különbözet. A jelen árfolyamveszteiégnek is csak muló kellemetlen hatása van, a mennyiben tényleges üzleti nyereséget nagy. részben elvonja a felhasználástól, a mi végeredményében nemcsak hogy nem csökkenti a. társaság vagyoni erejét, hanem annak gyarapodására vezet. — A- lefolyt évben 41.7G0.204 korona Cl fillér ujabb biztosításokat kötött a társaság, a mivel az ér\'fréuyben levő biilositások összege 253,652 880 kor. 34 fillérre emelkedett. A biztosítási üzletek közül ezúttal a _tdz^_ és szállítmánybiztosítási üzletek t közül ezúttal a lüz- és szállitmáá)biztosítási üzlet lefolyása volt kevéabbé kedvező. A díjbevétel egyben 13,303 409 kor. 07 fillér összegre emelkedett, vagyis 636,529 kor. 17 filL összegű gyarapodást mutat, de a tűzkárok igen igénybe vetlék a tekintélyes díjbevételt. A jég- | biztosítási üzlet nyereséggel záródott. A díjbevétel 5,054 503 k. 23 f.. vagyis 1,001,925 k. 33 f., a gyarapodás Az életbiztosítási üzletág szépen fejlődött. — Az uj szerzeméoy a lefolyi évben 41,760 204 k. 61 f. volt; a biztosított tőke állománya pedig 253.652.080 k. 34 f. ősszegre emelkedett, — vagyia 12,013 671 k. összeggel haladta tul az előző évi állományt. Az életbiztosításra befolyással biró tényezők ked vezőeu alak ul-tak.a mi első sorban a tartalékok nagymértékű réazeltetósében nyert kifejezést. Az életbiztosítási díjtartalék immár 71559669 k. 67 (., azaz a lefolyt évben 3 738.632 k. 12 fillérrel gyarapodott. A tiszta nyereség 996,786 korona 28 fillér, a miből, az életbizlositottak nyereményrészét és a külőniéle jutalékokat levonva, a fenmaradó 4*2,003 k. 79 fillérből részvényenkint 150 koronát, vagyis 450 000 koronát osztalékul fizetnek ki éa a fenmaradó 2003 k. 79 f.-t külön tartalékra vezetik elő. Jótékony intézeteknek a tiszla nyereségből 11.450 koronát adnak.
A közgyűlést a jelentést tudomásul vette és a felmentést megadta. Miután az elnök kegyelettel megemlékezett Teleszky István választmányi lag, gróf Batthyány Géza és Jekelfalussy Lajos felügyelő bizottsági tagok elhunytáról.
megejtették a választásokat A felügyelő bizottságba miut uj tagokat megválasztották Burghardt Bélaváry Konrád és Németh Tiluszt, a választmányba pedig gróf Kornisa Károlyt éa Turócy Györgyöt.
Szerkesztőség : Ur. Villányi HenrUc. felelős nerkcutő. Kiidö: J/J. tfapdlts József. <\'
VEGYESEK.
— Biztos gjrógjrbaUs. MinJaiokr kik rosi* rméuléi rigy axl-krekedéi kOretkeztében fel-fuvóü&ibaD, szorulásban, folijlsb&o, élvigyhitajr, vagy egyéb bajokbau ixrnTeduek. a valódi „Moll fele soldlltz porok\' baazoálata által biilot gyógyulást érnek el. Kgy doboz ára 2 kor. 8*ét-küldés naponta utáméttel Moll A. gyógyszerét* ci. éa k. udr. szállítótól, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az 8 gyári jelvényével és aláírásával.
* Orvosi szaktekintélyek véleménye szerint a KeMi -J. budapesti elsőrangú cég által gyártott és feltalált cs. és kir. szab. pneumatikus, sérvkötők, orthopae-diai járó és nyújtó gépek, műlábak, ruú-kezek, egyenestartók (ferdenövésüeknek,) haskötők, a legjobbak és legmegbízhatóbbak. Keleti már évek óta azon fáradozik, hogy ezen a téren a legkiválóbbat és legtökéletesebbet nyujtsa.-a külföldet és a legelső klinikákat tanulmányozta miért is a legmelegebben ajánlhatjuk e kitűnő specialistát az érdeklődőknek.
— Tőrök szerencse-eredményei. Amint halljuk, a inoat befejezett 5-ik megy. kir. osilályaorsjátékoál isméi igen sok és nagy nyereményt fizetett ki vevőinek Török A. és Társa, Budapest. Váci\'körut 4. fóárudája. Sok aziv megint feléledt egy nyeremény jelentése által, de mert mégis csak sorsjáték, bizony sokaknak beie kellett lörődniök, hogy ezutlal egy nyereményről lemondjanak. De nem szabad elcsüggedni, mert a szerencse változói Mindenekelőtt egy kis türelem szükséges hozzá éa remélni kell a jövőben. A remény képezi az ember szerencséjét, mert okvetlen az ad buzdítást mindennapi munkásságunkhoz. Mily keserves volua sok emberre nézve a napi munka\'én fárad-ág, ba nem volna azon reményünk, hogy egyszer egy véletlen szerencse folytén gazdagon kárpótolva leszüuk, hogy a későbbi években gondtalan megélbetdsűuk lagyen. Tv hát mindenki nyújtson kezet a szerencsének és ajánljuk az általuok reálisnak ismert éa szerencsés Törők A. és Társé főárudá-ját, Budapest, Vsci-kőrut 4.
NYÍLTTÉRI*)
Vese, húgyhólyag, hagjdara és a Löszrénybántalnialí ellen, továbbá a légió és eramtösl szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrns
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. II u ic y b aj tő Imtásu!
Krlliws. iful I Kiíaaj^n emfózlliet8
Kapbató áaványvizkercskedviekfeu vt
gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Kperjetcn
zÖBség megszüntetési ügyéhen a kaposvári kir: törvényazékpek 9115|99. P-sz. végrehajtást rendelő végzéte alapján a caurgói kir. jbiróság területén levő a szent-miklósi 24. sz. tjkvben A I. 1 sor. 25 hraz. 18 sz. ház, udvar és kerlre 724 korona ezennel megállapított kikiáltási árban, a 9. sorsz. alatt özvegy. Koluyek Lapics Győrgyné szül. Vörös Éva javára bekeblezett özvegyi jog érintése nélkül az árverést elrendelte éa hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1900. évi május hő 1G. napján délelőtt 10 órakor. Sít.-Mikló* községházáuál megtartandó nyilváuos árverésen a megállapított kikiáltási áron,alól ix eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°|o át, vagyis 72 kor. 40 fi.lért készpénzben vagy a* 1881. 60. t. c. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számítolt es az 1881*. évi no^ vember 1-én 3333|I M rendelet § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az fl881 - 00. t.-c. 170. §-a értelmében a báuat pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-smervéoyt átszolgáít*tni. Csurgón, 1900. február hó 12 én. A kir. jbiróság tkvi hatóság.
OSZTENHOFFF.R FERENC.
kir. aljbiró.
•) Az e rovat alatt közlött, kjrt oern vállal
felelőstéget • a izerk
Brády-féle
Sí MÁRIA-CELLI 5 GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen hatnak gyomor bajok-uál, nélkülözhetetlen és általáoosau ismeretes házi és népszer. — A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság gyomorbetegség, bűzös lehelet, felfujtHáü. savanyu Mbóffőgés, hasmené.*, gyomorégés, felesleges nyálkakiválasxtás.Hárgaság.uudprés, hányás, gyomorgörcs, szűkülés. -Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a .mennyiben ez a cyoiuor* tói sjármazott, ityoroortulterheléíoél ételekkel é.« italokkal, giliszták májbajok és bumorrhoidáknál.
Említett bajoknál a Brády-féle márlacelli Kjomorcueppek érek óla kitűnőknek bizonyultak a n^U száz meg **záz bi/ouyitvány tnnüiit. A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-féle márlacelli gyo-. morcsoppet és ügyeljüak a fenti védjegy- éa aláirásra és arr«, bogy e rég hírneves valódi Brády-féle ntárUcelli gyomorcseppek üve-genkint 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított éa érték^lenek olcsóbban, legiukább 36 krérl át usittatnak. ig Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyazerlár a .Magyar : o Király" hoz. I. Fíeischmarkt 7. " Nagy-Kanizsán: Práger Béla éa Belus Lajos gyógyszerészeknél, — Barcson: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
HIRDETÉSEK i.
4298|lk. 1899.
Árverési hirdetményi kivonat.
A cfurnói kir. jbiróság mint tkvi hs-lóság közhírré te»zi. hogr Koloyek La* pica Mari férj. SzukicH Györgyoé vén-rebajtatónak Kotuvek Lapics János kö-
C«. és kir. 8zib déli vanpalya-tarsaság
ad 5435/R.
i A kézbcsithcllen és fölös szállítmányok a vasúti üzletszabályzat 70. § a értelmében
f. é. április hó.93-án d. e. 9 órakor
Nagy-Kanizsa állomás teheráru raktárában Iterüloek eladásra, melyliei a t. c. közönség ezennel meghivatik. Budapest, 1900. április hó 13.
AZ ÜZLETIGAZGATÓSÁG.
feljebb! — ,l,jaíter — pöitabér íi yimmenteíco liillitfa[ Miatik Pl rli királnfxti.ro, oemkalaabea fekete, lehér és uiaci Heuaetwrg-iolyem
JTN ■ « 7 non lltl I»e.i.m ,, , blmiíok (■ mbikn ilkllont, 45 kitól 14 frl 6i krig toíMreoklnl.
■"^t^I y tylsl"! (Ilid 10 ITI 50 lm Csak.akkorvalódi, ha közvetlen tflem rendélik!
<J HENNEBERG G., mmúm, ZÜRICHBEN.
(Ca. éi kir. udrarl-itfcUit6.)
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1900 ÁPRILIS 14-én.
j? Szöllömivelők és mezőgazdák számára I
A sző]lötelepek beiecslceiidezésélíez,
valamint n £ j iiiuölcsfiíknt károsító roríiroli,
továbbá a szegecs és tormirics teljes kiirtására
Muyfarth Pli. és társa féle
-- szabadalmazott =-
EST ft 1 Ifi t li 0 II 6 -QE2)
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
feoskíndói a toriobbakn^k bizonyullak, a melyek -szivattyúzás nélkül a folyadékot Bnműködtleg a növényekre permctt-zik Ezen fecskendőknek »ár lok ezerre menő pétdaaya van alkalmazásban es számos eliiroerfi bizonyítvány igazolja ezeknek elvitAzbatlau kiválóságát minden mii rendszerrel azemben.
A legjobb vetögépek,
Mayíiirlh FIi cs Isii le&iijiibt) szerkezem
„AGRICOLA"
(t(ilóvetökerék-renM»*er>--*elügéppi. Mindennemű mag- és különböző magmeny-nyiseg szamára. vAltókerekek nélkül, doni-bon. avagy siktm. a legkönnyebb járás, legnagyobb tartósság és mind a mellett a legolcsóbb Ar Által tAnnrit ki. A lehető legnagyobb muoka-, idő- és pénzmegtakariiA*t tesaik lehetővé, Különlegesttgekat síént. és Mslmaprések- kéil h«sznál»lr», kukorica morxso-lófc, oaéplflgépek. Járgányok, gaboniroiták, Irleurök ekék hengerek «s boro-nákban a legújabb lemlszer éj elismert legjobb alkotás nlkaltnazAsa mellett 1 gyArtanak és szállítanak
MAYFARTH FII. és tsa
cs. és kir. ki*. »tabadalmazotr mezőgazdasági gépgyArak
BÉC.s. II. Tnlioi-slrasür 71., cQ^,
Ifibb, uilnl -tort úr/íny- pslL.t ti brourfrennuel kitünteti-?. — Kimeríti árjegyzékek ei ellseierö okiratok kivonatra Ingyen küldetnek. — Kqívlselü). i
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lCjo-ít készpénzben vsgy óvadékképos papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1000. iSi márczius hó 12. napján.
GÓZON.
kir. tuéki ilbiró.
Horgony PainExpeller
Liniment. Capsicl corap.
Ezon birrievi\'s li.u:*zor .•ll-niúllt az idő tnegpn\'ibüliisáiíal;. mert már több mint 30 óv óta ij».>»Ii«h«t.\'i. f.iidslom-csíllapUó bedorzjúles^cnt attatmartatik kösxvénynél, cmnál, tagsraggatasnal cá meghűléseknél ei az orvnak «ltal !«•-dörzsöljek re is nürntiir jryiikraMan r<-n-deltctik. A vnii\'xll M--r^-.fiy-Piiin-Kx-pellcr, gyakorta llcir.\'Htyí,!niine:il. el-nevezés alatt, nem titkom wr, hanem igazi népszsril tiazlszer. melynek egy húztart;i>h:tn m\'Iii kelleni) L-iunyozni. 40 kr., 70 Lr. 1 fit ttv.^cnkeiiti úrban majdnem miti.i. ii ^v.\'-^v s/.-rl.irUin kész-jelben van; lóra.t.ír: Török József gyógyszerésznél Budapesten. líevásür. iiis alliHlmával kvii úvítto>.ak legyünk, mert tübb kí*.\'libi\'it<\'kii utiinz.it vao forgalomban. Ki nem akar m°*;kArosodnl, az ininJeii íhvi* üveget „Horgony" vedjegy líitlil-r ezé^)0>íyz« -. nélkül mint nrm valódit ui.T>its,i vi^zr,. P.ICUTER F.AD.é* larta. fivMsbil
TllltlUll A.
mell- és gyomor-balzsamát
(a melyet ar. e^jizsiégllgyl hatóság megilz»gült)
az egéaz világ kedveli és mindenütt keresik. Cáak akkor valódi, ha az oldalt látható zöld, a törvény-s/éknél bejegyzett ,apica"-védójet;yRyel vau ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, tüdő-, máj-, gj omorbclegség ellen Rtb. kQlsóleg is kitűnően hat és sebet gyógyít. lCgy próbaüveg hérmentesen 1 korona 40 fillér. SzéjjelkUldés csak előzetes fizetés esetén.
THIERRY A. centifoliakenöcse
(csodakenöcsnek nevezik,) utolérhetetlen azivó erejű és gyó?yitóhatáíu. Operációkat a legtöbb esetben fölöslegessé teszi. E kenőcscsel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszut. ujabban pedig egy 22 éves rákszerü bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenléle seb gyuladásáuál.
Próbatógely bérmentve 1 kor. 80 fi.ll. Csak előzetes fizetés esetén küldjük meg.
Óvakodjanak utánzatoktól ós kerüljék az értéktelen, úgynevezett házi kenőcsöket 8 más efféléket.
Cii: A. THIERRY, nóiyszerlar és gyár a YÉdöan&rallioz.
l\'regi uda LVagerliof felé, a Déll-Tasut íurntón.
= Prospektns ingyen ós bórmentve. íz
K szerek sohasem romlanak meg és jó azokat használatra készen a házban tartani. Az összes művelt államokban bejegjzett védöjegyeimnek utánzatát a törvény üldözi.

10C9|tk. 900. ArvercsI lilrdclinéiij.
A n.-k«Dimi kir. tizék tkvi osztálya részéről idzbirré tétetik, hogy Bslog Károly gelsei illetóségll kiskorú képv. Tuboly Gyula tb. t. Ogyéaz nsgykioi-zaai lakón végrebajtatónak Balog László végrehajtást szenvedő Igelsei takós elleni 211 korona 92 fillér tőke, ennek és pedig 312 korona 90 filléroek — 1897. november l-töl 1899. május 29-ig, 211 kor. 92 fillérnek pedig 1899. évi májua hó 30. napjától jaró 8"f„ kamatai. 20 kor. 20 611. végrehajtás kérélmi, 17 kor.
90 fillér árverés kérelmi. 4 korona 62 fillér hirdetési, 12 kor. jelenlegi éB a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a gelsei 855 sz. ijkvben L 24G|9, 247|9 és 248)9 brszám alatt Balog László ős neje Koca Viktória tulajdonául (elvett e 834 koronára becsült ingatlanok az 1681. évi LX. tcikk 156. §•& értelmében egészben 1900. évi május hó IO-lk napján délelőtt 10 órakor Gelae községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Az öszea 60.000 nyeremény
JEOrZZKE.
A l-pn.jr. ..\'.l> nyrt.^|...\'..erenrif.eSb .l.lh.n :
korona
A iiy«Tcnuvnyek\'rcszletí» beosztása a következő:

A
I LOVÁK-FELE HAZ | y§ eliMlo!
$ Bővebb felvilágosítást ad |||
Ü IjITXIÍE I.EXCZI É
pezagő g> áros PÉCS. ^
llSM\'liiiM
(jyorniok-tápintézot
Ellenbogen, Bécs, IX., Kolfngasse 19.
Távol élő szülők gyermekei, kik Bécsben egy bizonyos időre magukra vannak hagyva, azeretetteljea és gondos ápolásban réaze-sülDOk. FelvilágositáBOk szóban vagy írásban készséggel adatnak.
g a
oaooaDDaoocDQOOooonoDoaioiooQaoanooDoaDOOQQOo
g SZABADALMAZOTT DRÓTÖVEG g
O világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastag-O sAgokban egész 1-76 négr.z, méter terjedelemig. 1
Q Különös előnyei: lehető tegnagyoltb törési bittonsAg Átütések és törések elleu,
□ drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél Aihatlauok, u O, miután a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon Áttetsző, előbb nem ismert fény Q
□ hatia. Több Állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredméuynyel Q
□ hasxr.Állatott SzAmtalan bizonyitvány, prospeklus és minU szolgálatra. Q
Q .== Öntött üvegpadiózat lemezek járható tetőzetnek == §
□ földalatti uijárók és alagutak megvilágítására vasutaknál kiadott nagyságokban, nima, □ O »«gy killónfélckép mintázott felületekkel, febér, félfehér (ca. 30"/o*kal olcsóbb a közfln- Q O léges uyer8 öntött üvegnél) és\'szioes drótfonattal és anélkül. 0
§° Üveg tetözsindely és iivegrovátkás téglák §
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Ú
□ Aktién Gesellscliaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens. §
Q Nousattl bet Elbogen (Jlöhmen). Q
STóválibi készítmények: rphideiineniU üvegek, Uregz&rók, fuhlu Ily egek belgiai O és német mód szerint, llvegöiilés és Uregdomborltás, (szab. doinbnrüvrgbetllk>.
QoaQaaoaoaooaoQooQaooaaoioiaoaQaaoQaaaooaaoaa
Korona
jutalom 6<M»4>00
sooooo
80000 7ÍMMÍ®
40000
soomio
25000 20000 15000 ÍOOOO 5000
SOOO lOOO SÍP® 3®®
s®»
17© 13®
1®®
Nyujtsunk kezei a szerencsének!
Már sokan iszerencsósek lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel biró magy. kir. szabad, osztálysorsjáték legközelebb újból megkezdődik.
100,000 sorsjegyre 50,000
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló nyereménj-jegyzék Bzerint a sorsjegyek felét pénxnyoreraény-iiyel húzzák ki és egy külföldi sorsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket lelmutatni, mint a mi magyar osztálysorajátékunk. Legnagyobb nye remény BzereDcaés esel ben
Egészben tizenhárom millió 160.000 korona lesz kihúzva és az egész vállalat állami felügyelőt alatt Ali.
Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az I. osztályhoz: egy nyolezad (\'/«). Irt —.75 vagyis 1.50 korona egy oegyed (\'/») n 1.50 „ . 3.— egy fél (V2) , 3.— „ 6.— egy egész (\'/,) „ 6.— B 12.— ntánTbt melleit, vagy az összeg előzetes bekü4-déso ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre
f. é. április lió 21-ig
kérünk hozzánk beküldeui.
) bankház
Builnpesl, V., Vúci-körut 4|n.
Sok és nagy nyereményt fizettünk már ki vevőinknek és pedig rövid idd alatt köriilbelíll három millió koronát.
I
m if
li
II
ll p
1
11
IÉ ^
Si
II
m il

R..j.iai.v« török a. És társa föelárusitók Budapest.
Kérek részemre .............L oszt. m. kir. Bzab. osztálysorsjáték eredeti eorejegyet a
ntánvételeznl kérem poatantalvnnynyal kDIdöm.
A nem tetsző- törlendő.
II
m
XXXIX. ÉVFOLYAM.
4
I
I
kl K,
co kg Cl.
^ I
Qd k; & CÜ
03 t:
cc 2
k.
cc < >0 >
on K
X: ^
C^ CQ
co *
. w
, w
On -ffl
^ je *
sl^S
! - ^ £
^J N
Ci
5
I
I
kJ
11100. ÁPRILIS 14-ÍD.
II;
Sjí II _g 3 8 S íiípi
I III
ill í
i:il í 1 ijiiii:
Ili!"
t ii
3 S
s í
3 I 8S
iSif OHli !:
n-umn JPIij Ilii " 11
il\'i! íii-í ii-i M-í I
k. U4
N
=5S Z J O ; >■

= 5
co

mS
H >
\'Uj w
ffl
hí mi n 1 !;á ííf= ;\'=■" f"
S 5 i
s\'t r n *
t\'i 8 SS
H
|fl
f.\' 1 s 1
«!\'! I
s s
II}
\'"llJKtpjlP
2 1 3

I §
s 2
||| u 5 IMI Ii
JLl i
S i \' * \' s
iiilllll! 11 Ifi II Ili
!
iiili.lt
I
SI § S \' ! I I I I ! I I ! I I! S I II I ? M s ! SSSte C !
Illplllipip iiplíjliplf II
inrag 1. 8 SSgg gsssgíll""
S5 s ? IPSS SS;
íJU\'iM
. 4
■r l.. i m 11.! -H
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
r
i9jo. Április i 4-én.
ALKALOM OLCSÓ BEVÁSÁRLÁSHOZ.
15 év óta fennálló divat-, vászon- és posztó-üzletünket véglegesen feloszlatjuk,
minek folytán teljes YEGELABAST
rendezünk.
Eladás csakis készpénzfizetés mellett. FANTL. TESTVÉREK, Nagy-Kanizsán.
Réfci hírneves kéiifiirdd Horvátországban.
Vasúti állomás
PóiU- ét távírda
a Zagoriai vasút menten (Zágráb-Csáktornya).
jfgT \\tgjelemezre Prof. Dr. Lndtvlg ndr. tanácsos által 1804.
58 fok Cetlim meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van iidtn éi Ízület rheunia, ixOlet betegségrk, gyulladásos és esonttörési összohnzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint iichia« atb. női bajok, bőr é» titkol betegségek, idült vesebajok, hóJyaghurnt, górvélykór, angolkór, ólom é» higany mérgezéseknél stb itb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, máj, gyomor- é» bél bajoknál, aranyérnél, atb.
Villanyosság. — Massage. /S^—
Uyójjlntéiet minden kényelemmel. Hegyi vízvezeték, egész éren At njltva. Idény tartam mJúus 1-től október l-ig. — Pompái nagy park, terjedelmei ülletvé-nyék, szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operabá* tagjaiból. — Zene- é» tánceatélyek itt.
Ki biztos akar abbau lenni, bogy jó és tiszta csokoládét vesz, az vegyen
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Ezen régen jónak bizonyult és hírneves gyártmány, goodoaan van készítve, jótállva, tiszta és az egész világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
Jónak bizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák hurutai ellen, különösen a lógző ós emésztő szerveknél a
^KwmmMBm
Comtantin-, Emma-. Klauten források és Constantin-iósforrás
JOHANNISBRUNNEN ® U H B fi .
mint üdítőital.
ud-toplicai állomáion naponta táriaikocai rárja a vendégeket.
Eolőn fogatok ii reodclkezéare állanak, de ezek odaállitáia előbb a\' fürdő inié-lőiégnél megrendelendő.
Orvosi tudakozódáiokat a fürdöorVoa Dr. I.0N0HIN0 A. ad.
OV l\'rospektuiokat éa hrosrhurdknt Ingyen éa bérmentve kiUd "B
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
xxxxxxxxxxxxxxx:
KeiWakk
iGlauur)
■V lagkitUnöbb mázoló-szer puha padld számára.
1 nagy palack ára írt 1.35 kr. — 1 kis palack ára G8 kr.
VIASZ-KENÖCS | ARANY-FÉNYMÁZ
legjobb és legegyszerűbb beeresztő- ; képkeretek stb. bearanyozácára. szer kemény padló számára. 1 kö- \\ 1 kis palack ára 20 kr. csög ára 45 kr.
FEHÉR „GLASUR"-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-aaztalok, ajlók, ablakdoszkák atb. ujjonnani befest^aéro 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:
NEll és KLEIN cégnél NAGY-KANIZSÁN.
O00OOOOOQOCX3OOOOOOOCiaaOOOOOPOCXX3OCXX?OaOCMI
9 ——-
o
MOLL SEIDLITZ POR
Cuk akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. vódJeRjit éa
alAiriaát tünteti fol. A Mail A.-félt Saldlltz-parak tartói gyógyhatása a legmakacsabb gyaaar- éa al-tsstbáatalaak,. gyomorgörcs ii gyomorhóv, rögzött azékrakedéa, raájbántalora, vér telaláa. aranyér éi a legkfllftnbözöbb oíl betegségek ellen, e jelei báziiseraek évtizedik óta mindig nagyobb átterjedést szerzett — Ara egy lapaoaélalt ara-daII dibaznak 2 kor
Hamlfitájok törvényileg fenyíttetnek.
fMOLL-FÉLE FRANCIA
n«ak akkor valódi. mindegyik üveg MOI.L A. véüjegyét tünteti Jel
--„A. Mail* feliratú rfoosatul ran zárva. A Mall-féla
fraaozla barazssz éa aé nevezetesen mint rá]dalaaoalllaplt6 badirzaittal azar kömény, nux éa a meghűlés egyéb következményeinél Iegismcretcsebb népner. — Egy éMZttt tradtll Bvag ára I kar. 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legniabb módaier nerint káuitek gyermek éa hölgj aaappan a blr .kiz.rO ápalilira gyeralk.k él falnltlak riaziro.
Ára dar.baaklnt — 40 >11. fit darab — I kar. 80 III. Minden darab (yermek-axappaa H.ll A. védjegyével van elUtr*
FI ütlkD J. d é «: Moll A- gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által,
Béca: Tucblauben 9. ez. VidAkl megrendelitek naponta poatautinrét mellett tetjeaittetnek.
A raktárakban tessék határozottan. MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Karnisán Ro86nfald Adolf é8 Fia.
txxaMd^Soöcgööőoooocxx^oa^roööooooáodQ^
Nyomatott Ifj. Wajdila József köoyjoyomdijábao Nagj-Kanizsán.
ftxxio
I ^ ^ \'
A ni kir. államvasutak gép- g gyárának vezéríigynííksége. f
BUDAPEST, Váci-kőrut 32. szám. I
Ajánlja n mag}* klr. nllamva^iitak gépgyárálian készült |
gözc8Óplö készleteit, .Millenium* legújabb szerkezetű: fűkaszáid-, marokrakó- és kévekötő aratógópeit, |
melyek főelőnyei: préselt acéllemez-állvány, tógelyacél-alkatrészek jó és könnyen hozzáférhető. f
elpusztithatlan szerkezet. li
továbbá: a szab. osztrák-magyar.. Állam vasúttársaság resicai mezőgazdasági gépgyárában készült 3, 3\'/, f
és 4 lóerejü fiözcsóplö-kószleteit. Sack-rendszerü. acélöntésü ekefővel ellátott ekéit, „Boni"-féle |
kéttengelyű eketalyigált, járgáriyos ciéplö-készletelt, ^ízecskavágdit és egyéb mezőgazdasági «zközeit. ?
V-rnWT TürL\'7\'PL"PT?a t K,cnDfl közhirr> tentnk. bogy az flsizea ftgynókpinktöl, legyenek azok akár belvi ügynökök, akár utazó S f iuIiLLijn.£<ZjiJJílJ!iö . ügynökök, »z eddig birt meghatalmazásokat f. évi Január bé 31-éval megvaatak éa azokat azanaal
hatálytalanoknak nyilvánítják. Nevünkben iéa megbizái<iiikl>61 tehát ciakis azok járhatnak el,
általunk aláirt megbizáí*al hirnak éi nnpán oly ioakörrel, a melyre ezeu iráibeli megbír ___________OJ _ ________
vezeltaaiék éi nahogy nevünkkel vlaazaéléaek tírténheaaeoek, felkérjük mindazokat, kik retünk üzleti önzeköitetéibe fep\'ni"óhajtanak"
kik 1900. február hó. l-e -után kelt éa melyre rzeu iráibeli megbizái kiterjed. Nehogy a kSzInaég tévot/a
általunk aláirt megbízásnál hirnak éa rsupán oly ioakörrel, zelteaiék és nahogy nevünkkel vlaazaéléaek tSrténheaaeae , hogy mindenkitől, a ki nevünkben eljár; Iráabsll neghalalmazáaéiak felmutatását kérjék a abba betekintést tenni szíveskedjenek.
A Magi/. Kir. Jllamvanutak Gépgyárának Vexérügynökaége.
Cü vn-^a 521-.C.5 ü c-.-n vK S^^SK ÍS-UI K dotí S Süifl Scto* UíoíKbstívK 155 vM svv.-> 3*^su t; csvs>
I MIRDETMENY.
E/eonel közhírré \'étetik, hogy miután a Magyar Királyi PénzOgymlDlízlrrlum ellenőrző kőzrgüi a Magy. Kir. Siab. Oaztálysorsjátélc (VI. sorftjntéb) I. osztályára azóló Borhegyeket felülvizsgálták, azok a ÍŐelárUbitóknál elátusitáa végett kindajtak. — A Magyar Klr. PÓDiögjminisztérium állal jóváhagyott sorsolási terv itt következik:
A M. Kir, Szab, Osztály sorsjáték Sorsolási Terve,
Hatodik Sorsjáték.
IOO.OOO sorsjegy, 50.000 nyeremény.
Első osztály! ltetvt 1-i korona. Duria: 1900. nijua 17. [é. 18. Második osztály. Iletrt ?r> korona. Ilüafca: 19011 juoiua 12 éa 13. Harmadik osztály. Ilrlrt .7 korona. lluiáa: 1900. jul. 10,11c, 12
Nyeremény Korona Nyaranéoy Koronn Nyérrmény Korona
1 á „ 00000 1 á 70000 1 á 80000
1 20000 1 25000 1 30000
1 10000 1 n 10000 1 200Ó0
1 5000 1 5000 1 ■ 15000
3 . 2000 COOO 3 . 3000 9000 3 . 10000 30000
5 . 1000 5000 5 . 2000 10000 5 . 6000 25000
8 500 4000 8 . 1000 8000 8 , 2000 16000-
30 . 300 000 20 . 500 10000 10 . 1000 10000
00 , 100 1 000 60 . 300 18000 70 500 35000
2900 40 116000 3900 . 80 312000 4900 , 130 037000
3000 ny. Kor. 240000 40(10 nv. Kor 477000 5000 ny. Kor. 898000
Negyedik osztály.
ílrUt 40 korona. Huaáa: 1900 augnntul 1. és 2.
Nyeremény
1 á
1 .
I .
I ,
3 .
. 5 .
8 . .
70 . 3900 ,
4000 ti)\'. Koraoa 93« 000
10000 5000
200b 1000 OOjK 170
királji körjegyző jeli valamennyi olrirusitdi Budapest,
■Al « ®\'fl<!í.í.™<*a !,90,t)\' évi S7\' é" 18-án leaI A hulá«!k « «»srar királyi ollenórzó ü.tósig ti lOgyzó J6 6D élében, nyilvinosaa lörlénnek . Vigadó termében. - Sorai.í.ek . Ma bt. Kir. Szab. Oa,tál,»nr.iiat,
Ötötlik. osztály.
Ilrlt1! 3\'2 korona . fluaái: 1900. auguattui 23. éa 23.
Koraaa Nyaramtay Korona
90000 1 á 100000
30000 1 \'a SOOOO
20000 1 . 20000
15000 1 . 15000
30000 3 . 10000 30000
25000 5 a 1000 25000
16000- 8 . 2000 1G&00
10000 10 , 1000 10000 \'
35000 70 . 600 35000
663000 3900 . X200 780000 \\
4000 ny. Korona 1.001,000
Hatodik osztály.
iirtft V4 korona. lluiis: 1900 aaüpttímber 12-től pktóbér 10-ig.
IfjjMgvolli ivewrn) sieffitó fstilifi,-Korona
1.000,000
(EGY MILLIÓ)
III
\'fi
i i i i i i 2 3
50 50 400 720 1000 27800 30,000
i»t. Kor.
nyer.
000000 GOOOOO
400000 400000
200000 200000
100000 100000
coooo
40000 30000 20000
60000 40000 G0000 60000
10000 200000 . 5000 250000
. 2000 800000 1000 720000 Í00 600000 200 65G0000 ny. éa jut. Kor. 9.550 000
nlétében, nyilvánosan történnek iái kaphatók.
1900 éli április hó 15-én.
--------I. tungjn, UIIUUVI.U u.huoag C3
Vigadó termében^ — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Ojztályaorsjáték
Magy. Kir. Szab. \' Osztály sorsjáték Igazgatósága.
Lónyay. Hazay.
w
NAGYKANIZSA, 1900. április hó 21-én.
Kl%tl-x«t**t n r : •/. ttvre . 10 kor. — lill rvr«- . . . k»r — lili. .1 vrr . 2 k r. dl\'.
H I R D ETE U 1t lwSillm* |ipiÍMorl>an 14, inA.mUjwr 13. s iimi.li\'ti tmlüil.j 5»rer: 10 tiIJ
í» si\'p\'itki iii iíü.tí1 t vfii-iiu\'-u-i. Kin«-*uri ilum\'-k iuíu-Iimi •■eyr* hirüfU\'j.Tl liü ull. fixeinitló.
"•■\'is hó 2l-én.~ |S-ik szám.
ZALAI IÖZLÖIY.
XXXIX. évfolyam.
A Inp szellemi réan;t illető min ilon kör.t>\'inH>y a f*-loto\'» azerbcsrtií nevem, b* anyagi rís*t tlli-tfi lomi\'-nyk jii iIik .1 kimlA nevi-ti\' ri«ií(\'t:«*n Nujíy-Kut>im»rri ln»r-me.titve iniPzviitWilc.
It><rni<\'tit)>ili"i levelek 1 Intünk ol.
K<*/.iruli)k visszuiuMiikliltleliu-k.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* na nagy-kauiz>ai Takarékpénztár részvény-társaság,0\'a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai, és a galaniboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai liadasiyán egylet,- a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER\' SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. \'
Nagy-Kanizsa,\' 1000. ápriliti 20-án.
Megbecsüljük-e vájjon öt? Nos, igen, megbecsüljük; de csak a magunk módja szerint. Ki a fórészese ennek a nemzeti munkának? A magyar mesterember. És hát nem mondjuk épen, hogy nálunk a mesterembert nem becsülik meg. de egészen bizonyos, hogy " nem ugy becsülik meg, amint kellene. Ez a megbecsülés, tudja Isten, valami olyan nem becsületes. Nem igazi. Néni az, a minek lennie kellene. Nálunk, az iparos alYéle iparos polgártárs. Jóságosan veregetjük a vállát és a világért sem vagyunk kényesek, sót inkább erőifen hangoztatjuk, hogy nincs kőztünk különbség;, hogy ö is olyan ember, mint mi. Hanem ezt persze csak mondjuk. Csak mi mondjuk. Merje csak a polgártárs is moti-daui, majd meghallja a véleményünket.
Mit, hogy az- iparos akkora ur volna, mint az irnok ur? Az iparos, a kinek szurtos a keze, olyan ur, mint a finom segédjegyzö, a ki kez-tvüt visel? Elvben igenis egyenlők vagyunk és megbecsüljük- egymást, hanem a másiktól elvárjuk, hogy minket mégis valamivel jobban megbecsüljön, mint a hogy mi, boldog fgyikek becsüljük őt. Mivelhogy nekünk jogunk van őt becsülni, de neki kötelessége kellő tisztelettel és alázattal néznie föl mireánk.
Egyszóval, a sokat hangoztatott megbecsülésben nincsen őszinteség. Cifra beszédekben magasztaljuk az iparnak nagy nemzeti jelentőségét, de kicsinyelve "nézünk le az iparosra, a ki ennek a nagy nemzeti oröténye-zőuek a szolgálatára szenteli életét.
A legutolsó ripacsszinész is nemzeti apostol, a kinek a kajászó-szent-heverdeli nemzeti szinházbau való első fellépéséről megemlékezik az egész- magyar suj[tó.
A minap ugyanezeknek a lapoknak valamelyike megírta körülményesen, hogy a kereskedelmi miuisz-ter megnézte egy asztalos legújabb müvét, de az asztalos neve hiányzott a tudósításból. A miniszter kisérete ott volt a legkisebb segédfogalmazóig, de az asztalost nem említette meg.
A tele tüdővel lármázó képviselő, vagy városatya, a ki egész életében tiem tott egyebet, csak szónokolt és kocintott azokkal, a kiknek vállain emelkedett a dicsőség ós hatalom felé; a selypítő, nyávogó, vagy ordító és grimaszokat vágó komédiád a kinek nemzeti kulturmuiíkában való részvétele (ma. az Osztrigás Alicik és Bar-Kochbak fénykorában) legalább is nyolctizedrészuyire képzelő-dés; a XXXIII jótékony asztaltársaság—elnöke/és a bizonytalan foglalkozású nagyságos urak, a kik abból élnek, hogy jelen vannak cs-küvökrtn és temetéseken: mind-mind több jogot formálhatnak a nyilvános elismeréshez, mint a magyar iparos.
Az ipart erősen pártoljuk mostanában. Igazán meglepő erodményuyel folytatja hódító útját. Ennek a hatalmas mozgalomnak, erős a hitünk, maradandó nyomai is lesznek. Bizonyos meglepődést tapasztalunk mindenfelé. mikor lassanként kiderül, hogy mennyivel különb, mennyivel nagyobb, mennyivel értékesebb máris a magyar ipar, mint az elfogultság és tájékozatlanság hitte eddig. Az elfogultság és tájékozatlanság tette jórészt, hogy a hazai ipar sehogy
! senf--tudta \'elfoglalni azt a helyet, a mely a magyar piacon megilleti. ÍV magyar ipar most kezdi meghódi-, tani az ö legitim fogyasztási körét, j A gazdasági téren való elismertetés úttörő harcában ne feledkezzünk meg egészen az ipar lársadalmi recepciójáról se. A magyar ipar pártolását hirdetvén, ne feledkezzünk meg a magyar mesteremberekről, a kik nélkül végre is nincs magyar ipar.
És épen most, mikor a nagy-nemzetközi versenyben szép és értékes diadal előtt állunk, ébredjünk a tudatára annak, hogy a tisztes ipart nemcsak frázisképen kell megbecsülnünk.
A költő \\azt mondja: Tiszteljétek
a közkatonákat; nagvph^bak Ők, mint
a hadvezérek. Talán nom időszerűtlen : ennek a mondásnak ez a kis variációja:
— Tiszteljétek a mesterembereket; nagyobbak ók, mint a képzelődő ál-I nagyságok.
t>r Sof/r\'t* A<lo1f. -
A hazai nyaralás.
.Mikitat a fiumei cápa a holt szezonban, oly elmaradhatatlan! themája a fürdői idénynek azon kérdés tárgyalása, hogy miért nem látogatja közönséfiünk a hazai fürdőket. Valahányszor elkövetkezik a ! szezottaz ö fonó napjaival, mindannyiszor kikapja a maga részét közönségünk, a miért Itojiy ideneu vidékek kellemei után tör, hogy nem elég hazafias arra, hogy pénzével a mi népünk jólétét gyarapítsa és ne az idegenét; hogy a * pénzt a mit üdülésére szán, nem itthon költi \'ej^-Pedig — mondják —■ hazánk természeti szépségekben, kellemes éghajlatával vtvtekedhetiifc a külföld bármely országával én a nyaralást hazai fürdóink ép oly kellemessé tudják tenni, mint a külföldiek.
Mindabban, hogy a közönség, a középosztály lehctő.sebb része szívesebben ke-
resi fel a szomszéd Ausztria nyaralóhelyeit éa hoey hazánk a terméazet szépségeivel, üditö vizekkel ép ugy meg vau áldva, mint a külföld, miudebbeu van igezság. Ausztria fürdőhelyein tényleg iuen nagy számmal találunk magyarokat, viszont a honi fürdók nagy része ven-d.égek nélkül szűkölködik. Db hogy ezért csupán a közönséget hibáztatják, hogy e miatt öt hazsfiatlnnság vádjával illetik, nem állja meg a helyét. A közönség ebben ártatlan, nem lehet mindent reá tolni. A mi fürdőink gyér látogatottságának ^sokkal- iukább oka az egyes fürdók vidékeinek hanyagsága, közönye, vagy élbetet\'ensége, vagy pedig a roppant drágaság
Kultivált, elegáns fürdőink élvezése akkora anyagi áldozatot kiván, a milyent a középosztály vagyoni helyzete el nem birna. A forró nyári, napokban ő is üdülni kiván, egy keveset képes is erre költeni, de ezeknek a magyarországi fürdőknek méreg-drágaságát mégsem bírja el. Balaton-Füreden nyaralni egy szezonon keresztül egész vauyonba kerül. A felső-magyarországi fürdők meg me3ésen sok pénzt emésztenek. Úgyszólván kizárják a maguk köréből a szerényebb viszonyok között élőket, a kik rettegéssel gondolnak arra a borzasztó nyuzásra. a mit véghezviaznek a fürdők igazgatóságai.
A nyaralásra alkalmas kisebb helyek pedig, a falvak, a hol nincs coursalon, park, meg egyébb fényűzés, ismét más hibában leiedzenek. Ausztriában a tavak mentén elszórva egymástól vannak kisebb villatelepek. Rendszerint parasztházakból állanak ezek\', melyek a ház körül megkiváoható minden kényelmet megsduak. Itt nem fejlődik ki fürdői salonélet, a nyaralóember fesztelenül fölti napjait és bátran ignorálja a társasági illem követelményeit. Ignorálhatja, mert ezeken a helyeken egy-két szomszédjával szórnkozbatik, otthonosabb érintkezés fejlődik ki közöttük, mely kizárja .1 feszességet. Szóval ott valóbau piheuni lehet. Ugy élhetsz, a hogyj akarsz, akkor fürdesz, mikor kedved tartja és URy öltözködhetsz, a hogy a magad jóizléi-e, meg kényelme megkívánja. Nem ellenőriz nenki és nem korlátoz Remmi.
Ilyen valóban pihenő helyek akarnak lenni például a Balatonparti falvak is. De milyen más élet van ott és a bizonyos tekintetben fesztelen élet mennyi kényelmetlenséggel jár ezekben a falukban. Mig a fenti ausztriai nyaraló telepek vis8zavonultságuk mellett ÖBSzekottetéa-ben vannak a világgal, posta, vasút, az élelmiszerek piacai közelükben vannak, pormentes tiszta hegyi levegővel dicsekedhetnek, addig a mi e fajta fürdőhelyeink messze állanak a megműveléstől. Sokat elkerül a vasút, másutt posta ainca, a veudéglök piszkosak, az élelmiszerek piacai távol vannak é« a mellett rettenetes forróság és aoba le nem ülepedő por teszi majdnem elviselhetetlenné az ott tartózkodást. Ha a Balaton vizének sajátos bűvös vonzása nem húzná az embereket, ugyan sohasem kapnának fürdővendéget ezek a falvak. Nem is érdemlik meg, hogy látogassák őket. Vannak faluk, a hova már husz, vagy több esztendeje jár a közönség, nyaran-kint hűségeden visszatérő törzsvendégek, és a parasztgazdák közül sokan még u kiadó szobáikat is azoo mód földeB padlózattal hagyták annyi éven át. Nem js hajlandók javítani, . szépíteni, kelle-\'messé tenni a falujukat. Rettenetes élhetetlenség ül rajluk és nem is értik, mennyi kincset rejt magában az ő helységük fekvése.
Mondják, hogy Erdélyben a Margitta tövében, mfeg Csikmegyében vannak olyan kisebb nevü fürdőhelyek, a milyenek Ausztria tavai mellett.-\'Előpatak, Tusnád és Borszékhez közel volnának ezek és az erdélyi közönség szép számmal látogatja is őket. ,Csakhogy ezekről a szép helyekről, viszonyaikról a Nagy-Magyar-ország közönségének nincs tudomása. Valami élhetetlenség aligha ott is nem szerepel, mert csak kevés reklámmal is hirt adhatuának magukról.
Mindezeket pedig azért fejtettük ki, hogy rámutassunk, mennyire nem a közönség az oka a hazai fürdők gyér látogatottságának, ellenben mily nagy mértékben oka ennek a fürdők vidékeinek népe. A közönség hazafiasságát nem vádolhatjuk. Elvégre is tönkre nem leheli magát az olyan drága fürdőkben,
TAB0JL
Levél a mamához.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tircája. —
Kedves mamal
A feleségem két hónap óta egyebet se tesz, mint a gyerekek ruháit késziti, megfoghatatlan szorgalommal; kőzbe-közbe varrónékkal konferál, legiukább olvati időpontban, mikor én hivatalban vagyok.
Az anyósom szintén több uj kelméhől ruhákat készit magának. Közbon napokon át oly titkolódzást visznek mindketten végbe, hogyha véletleuül muszka cár volnék, nem uézném jó szemmel.
Valami komplott készül.
Ilogy mi, nem tudom, még nem is sejtem.
Egy olyan ebéd után, melyen minden kedvenc ételem asztalra került, hosz-azasabban bámultuk a szokottnál egymás üres tányérjait. Egyazer aztán nagy lelki tusakodás után megszólalt az anyósom:
— Bélai?
— Tessék I
Hosszabb szünet.
— Bélai? — mondja a feleségem.
— Bé-jal Bűvölt a Győzi fiam. — Ide hallgasson 1 — parancsolja tovább.
— Hallgatok fiam.
— Épen az fáj nekünk, hogy folytonosan hallgatsz, mintha nem tudnád, hogy utazni akarunk? *
— Hova éde« mama? — kérdem 1 ánglius flegmával — talán Abbáziába?
— Dehogy 1 — zúgják ogyszíne mind a ketten.
J — Bu-da-pest-jo — síófagolja n fiam, bővebb magyarázatul.^
— Igenis Budnpestre — bővíti ki az J anyjuk.
— Budapest re ?!
— Ha nem les/, ellenére . . .
— Neui-e . .. e . . . o ...
— S ha nem sajnálja azt a néhány forintot, a mibe az ut kerül; csak két hétig lennénk ott, hogy megnézzük az uj színdarabokat.
— Dalabotat ....
Itt elhallgatott a diskurzus. Én bambán magara elé bámultam; Győzi fiam a kutyafarkával volt elfoglalva, a miről mindenáron ki akarta aütni, s velem elhitetni, hogy szivar.
így aztán nem vettem észre hamarosan, hogy azj anyósom szepegett, köny-nyeit törölgette. ABSzony^zemo van, könnyű neki a könnyű.
Feleségem a mamát követve, már hangosari zokogott; Győzi pedig azon biszemben lévén, hogy bizonyosan az anyja iránti tiszteletlenségre vallana, ha nem demonstrálna ellenem, ordított, mint egy fia jaguár. Irmuska leányom betetőzte a koncertet.
Vagy legalább azt hittem — betetőzte.
E pillanatban a szolgáló, bizonyára asz-s/onya iránti részvéte kifejezéseképen — valami ételmiiradékkal végigöntötte az ujdooatuj pepita nadrágomat. Én meg aztán képen töröltem Istenigazába, a
mire az, ugy elordította magát, mint egy behemóth. -S mivel a sz\'őknyája alját felfogta a síráshoz a i vele a szemeit törölgette, nem nézett j oda, a hova lép; igy épen a fájós tyúkszememre nehezedett, mely körülményt én magam is egy hosszú vontatott kiáltással adtam környezetem tudomására.
Véletlenül ráléptem azonban a kutya farkára, erre aztán a Sajó is réazt kivánt az énekkar dicsőségéből.
Soha ilyen egyforma akarat egy csa-híduál. — Sírás ... sóhajtozás... fo-nyogetődzés ... kutyavonítás....
— Jaj Istenemi
— Jézuskám I
— Krisztusom 1
— Miért is jöttem veletek? ....
— Miért íh nem váltam el tőle régen?
— Josz papai ....
Az utóbbi gyöngéd megjegyzésen kívül a többi a két asszonytól eredt.
— Adja ki ,téns ur a könyvem! — ordítja az udvaron a dézsa-hölgy.
A legzavarosabb családi konstellációban jön Sanyi barátom.
— Mi bajotok? kérdi részvéttel.
— Tanácskoztunk egy kicsit — mondom én.
— De így? .. .
— Biz\' igy 1
— Jaj végünk vanl... sóhajtja az anyósom.
— A kútba ugröm — kiáltja a feleség.
— Csomagoljunk I mondja az anyósom is, a feleségem ia, meg a szolgáló ia.
Ez volt az első eset, hogy mind a hárman egyet akartak.
No aztán volt mit hallgatni Sanyinak: Hogy én milyen fösvény, roszakaratu vagyok. Hogy csak a jó asszonyok ke-seritésére teremtett az Isten .. .
Hogy igy, hogy ugy, meg apugy .. -.
— De hát szóltam én valamit? Elleneztem a menetelt? Megtagadtam u pénzt ?
— Igaz, bogy nem szóltál — mondja nz anyósom.
— Hát minek az a nagy óbégatás?
— Igaz biz\'al — ismeri be a feleség.
— Az ám t mondja a mama.
— Hml Ilm!... sopánkodik nőm.
— Szoletem papa I áradoz a kis fiam.
— Hogy mrgijesztett a ténsur — szólott a konvbatündér.
■!— Hát megyünk ugy-e kedves fiam?
j- Készüljünk ugy-e kedves férjem?
i- Óh de áldott ember is vagy tel
i- Te jó!
i- Te aranyos .... to drága.
— Te bárányi
• -j-Elég... elégi — nem értettük meg egymást.
— Hogy-hogy? ... kérdik hüledezve az lasszonyok. ) .
— Hát csak ugy, hogy elvileg nincs kifogásom az ut ellen, de nincs rá pén:zetn....
-}- Komolyan beazélsz? — kérdik kétségbeesve az asszonyok.
— Mintha imádkoznám I. ..
— Bű-hü-bül Bü-bü-hül Mondtam én
régen .... hogy nincs____a világon
...!. olyan .... zsarnok .... mint. .... te .i.. férjek---- leg .. .. komi ....
1 azabbja____Te vadállat.....Te gyil-
i .... kos... Te .... tigria I .... I — Jó, jó, de ha nincs, majd Bzerzek. \' — Óh aranyos kis bárányom. Mondtam én régen, hogy nincs jobb ember az én uramnál.
— Az ám. Olyan, mint a falat* ke^ nyérl — ismerr be az anyósom. ^
\' — Gyitél — mondja a fiam. — Jó papai Nem josz papai Viszi Nöngyikét Budapesztje ....
— Megyünk fiam, megyünk, válaszoltam én sóhajtva ....
Aranyos mamám I Boldogságom, nyugalmam érdekében kérem irja. alá az ide csatolt ötszáz frtos — váltót....
A másolat hiteléül:
Vajdai Sxnhó Intván
Ötletek.
Az okosság nagyon drága: az ifjúságba kerül. Mme Lafai/ette.
A birtokunkban levő vagyon a szabadság eszköze; az, a mi után szaladunk: a szolgaságé. .7. ,7, itotisgeau.
Az imádság sokkal tovább tart, mint a hit; a frázisok messze túlélik.a meggyőződéseket. / Kenetli Géza.
Az anyós olyan, mint a sonka: csak hidegen jó. Román kőzmnndfi*.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1900. ÁPRILIS 21-án.
mint akár osztende és port se nyelhet, a mikor ózondua, éltető lovegőt szíhat. Mivel azonban az a pár hónapig tartó absentizmua is, melyet a külföldi fürdőzés maga után von, sok és sürü népességgel megáldott vidéket megfoszt az anyagi gyarapodás hata\'mas eszközeitől és a nemzeti vagyonra" nézve kész veszteség uz, lia a polgárok idegen nép jólétéi segítik elő avval a tőkével, a mit a hazai föld termelt — igen fontos feladat a hazai fürdőknek olyan kultiválása, olyan állapotba való segítése, hogy azok az egész magyar közönség igényeit kielégíthessék, másrészt pedig óriási áldozatokat ne kívánjanak vendégeiktől.
Ha nem is országos, de legalább megyékre kiterjedő akcióktól ezen téren mindenesetre több várható, mint magánvállalkozástól. A mi vármegyénk* ebben a kérdésben eróseu érdekelve van és ha e tekintetben valaha történik valami, ugy helyt íkell állnia neki is világhírű szép belföldi tengerünknek, a Balatonnak érdekében. y. L.
Merre van a Kölcsey-utca?
Ezen a héten kaptuk az alábbi levolet, a melyet, a benne foglalt közérdekű tapasztalatok alapján érdemesnek tartunk közzéteuni.
Tisztelt Szerkesztő Url Emlékezetemben még tisztán él a hely, hol ifjúságomnak legszobb éveit töltöttem. 25 éve annak, hogy befejeztem Nagy-Kanizsán tanulmányaimat és evvel egy uegyed évszázadra terjedő bucsut vettem városuktól.
Ezen hosszú távollét után végre húsvét vasárnapján eljöttem Kanizsára.
D. 11 óra 57 perckor érkeztem meg a Budapest felől jövő gyors vonattal. Amint kijöttem i pályaudvarból, hogy egy bérkocsira üljek, hallom, hogy valaki kiáltja: írási
Körülnéztem, mert azt gondoltam, hogy egy detektív valakit igazolásra szólít fel. Azonban csalatkoztam, mert mikor körültekintettem, a detektivnek vélt ember nagy udvariassággal mondja: Egy fiáker 1
Megijedtem, hogy már • tiakerbu is ültetnek, mert azt véltepi. hogy felcseréltek ptjy gyanús személyiséggel és letartóitatnak. De csakhamar magamhoz tértem, mikor láttam,\' hogy itt bizony még több ilyen detektivvel összetévesztett ember is van, kik tulajdonképpen fiakerosok és felverőst játszottak. No itt már megnyugodtam, hogy a detektív nem detektív és nem is tőlem kérte az írást, hanem a másik kollegájától.
Most beültem egy kocsiba és behajtattam a városba. A Koronáha^szálltam. Miutáu iti\'jóizüen elköltöttem ebédemot, kávéházba mentem, majd pedig a korzóra sétálni Itt eszembe jutott hogy az éu régi szállásadóm raéc életben van, valamint arra is emlékszem, hogy a fia az elmúlt évben említette Pesten, hogy a Kőlcsey-utcábau lakik. No ezt jó lesz meglátogatni l Oda megyek a sarki rendőrhöz: .Merre van kérem a Kölcsey-utca"? kérdem tőle.
.Kölcsey-utca ?... nem tudom* I feleli. No ez azép. ha még ez sem tudja! gondoltam magamban. Tovább sétálok és egy csoportot látok, melyből egy levélhordó bontakozik ki. Oda megyek hozzá és kérdem tőle:
.Kedves barátom! Nem tudná kérem nekem megmondani; hogy merre van a Kölcsey-utca I"
„Jal das wfts i nitl* feleli. Pech! gondoltam magamban. Öt évig voltam nála ellátásban, most még sem látogathatom. Ha megtudja, bizonyára megharagszik érte I
Igy tehát kénytelen vagyok sétálni. Még pedig én is arra mentem, merre a többség
A vasút felé, a hol keresztül mentem az .alagúton".
Bárcsak ne mentem volna keresztül I Ezen azonban mégis szerencsésen keresztül estem.
Mentem továhb. Megnéztem a tárházakat. majd eljutottam Kanizsa egyik legszebb utcájába, melyei mint még emlékestem reá. Csengery-utcának nevez-
tünk. Utca jelző táblát azonban nem találtam. Az utca első pillanatra elég csinos, csupán akkor vettem észre, hogy ez az utca sem külömbözik Kanizsa egyéb utcáitól, mikor egy volt iskola-társam kiáltja át a másik sorról :
.Szervusz Lsjoal*
Megállok éa látom, hogy szegény kollegámnak, a velem való találkozás végett be kellett piszkítani, sározni lack cipőjét, mert Csengery-utcában két oldalt a járda és a kocsi-ut kőzött két méter szélességű sárszalag húzódik végig, melyen keresztül kellett szegény Vilmos barátomnak uazni.
Örültünk egymásnak, majd elváltunk, én pedig folytattam utamat.
Az utcasarokra érve, felnéztem a házakra, hogy megtudjam, most milyen utcák ágaznak el innét. Hát legnagyobb meglepetésemre uem találtam utcajelzőt, caupán néhány házon látható világosan a Biztositó-társaság táblája melleit egy-egy bázazámjelző. Ezen azonban az idegen nem tud eligazodni, mert ha tudtam is volna valamikor a volt szállásadóm házszámát,-akkor sem találtam volna meg, mert ki tud azokon a tört számokon eligazodni.
Amint igy gondolkozom, eszembe jut", hogy ezen utcát még az én időmben Fürdő-utcának hívták, mert benne Gőzfürdő van.
A másik utcának a nevére, mely elágazik nem emlékeztem, oda megyek azon reményben, hogy olt roHjd találok utcajolzőt. Azonban, a leguugyobb sajnálatomra kellett konstatálnom, bogy mikor a házat újra festették vele együtt is az J utcajelzőt is befestették.
Csak most kezd lekopni a házról a festék és ha valaki megerőlteti szemeit, akkor a következő belüket veheti ki:
K f dy-utca a miből arra lehet következtetni, bogy ez KiBÍaludy-utca, hogy azonban melyik Kisfaludy nevéről, az már a mérnöki hivatal titka.
Tovább találtam balra egy másik mellékutcát a következő felirattal: NFő-Tér Utca.
Ilyen elnevezést igazán még sohasem hallottam. Azt tudom, bogy itt ovodn is vati, tehát ez bizonyára Ovoda-utca lesz, gondoltam magamban. Ezt a nevet azonban csak én gondoltam ki, jó lenne elmenni a másik utca-sarokra, ott majd talán megtudhatom ezen utca nevét.
Meglepődtem I!
Nemzetiszínű tábla jelzi, hopy Nádor utca.
Ez bizonyára a háztulajdonos hazafiságából telik ki, mert miért tenne épp a város ezen utcával kivételt. A mely véleményemet megerősítette az ugyanazon házon levő hasonló kiállítású tábla, mely azt mondja, hogy
Kazincy-utca.
Visszafordultam, bogy folytassam utamat. Eljutottam a Nagykanizsai Takarékpénztárhoz.
Itt már csak bizonyára találkozom utcajelzővel I ?
Volt is, de csak egyl
Talán ha nem leune, még sokkal jobb volnal
.Deák-tér", jelzi a tábla, azonban elég elhibázoltan, mert a tábla keze a korzó felé mutat. Értelmezze ezi mindenki ugy, bogy neki tetazikl Most elkezdtem következtetni.
Ez a tábla bizonyára, dacára annak, hogy a keze meg van fordítva, mágia a templom felé menő utat jelzi. Azonban egész jogos valakinek azon állítása iu, hogy ez a korzót jelzi, mert ezt máshol tábla nem jelöli, a „Deák-tér" kezo pedig a korzó felé fordul. *
Még csak egy pillanatig óhajioiu tisz- j telt Szerkesztő Ur türelmét igénybe venni.
Rövid séta után megvacsoráltam éa betértem a .Központ", majd pedig az .Otthon" kávéházakba.
Itt csak bámultam 11
Fiatal kereskedősegédekhől Összeállított kártya-kompániát láttam.
Megelégeltem a sok jót éa a vasútra hajtva felültem a 12 óra 45 perckor $écs felé menő személyvonatra, hogy Szombathelyre utazzam.
Amint kiszálltam a vonatból, felültem a villtfoyosra, (még nem is kiáltották, hogy: írási) és bementem a városba. A városbáz-palola előtt kiszálltam és miután tudtam a házszámot, egyenesen betaláltam nagybácsimhoz.
Este a v.Szabáriá"-bá mentünk, hol egy vasúti liszt is asutalunk mellett foglalt helyet. Elbeszéltem a társaságnak nagykanizsai élményeimet, mire a vaBUtiné őnagysága tapasztalataimat még a következő kis epizóddal gyarapította:
Mikor ő, három héttel ezelőtt Kanizsára érkezett, első baja neki is a fio-kerrel gyűlt meg. Beül egy kocsiba, megmondja, hogy hova hajtson a kocsis. Mielőtt azonbaTi megindultak volna, egy kovésbbé .tetszetősen öltözött fiatal ember is beül mellé a kocsiba. Erre az uri hölgy kijelenti, hogy nem hajlandó a fiatal ur társaságában a városba menni.
Most fellépett a kocsis uram birónak. 6s kijelenti az ítéletet, bogy: .Elősször a lénsasszony út a kocsiba," hál marad-jou ü benne."
A hölgy meg volt elégedve. Mikor a kiváut házhoz értek, a bölgy egy koronát fizetett bér fejében.
.Ez kérem nem elég, egy forént a taksza", szól a fiakkeros.
.Én mindig ennyit fizettem," feleli a hölgy.
.Én meg addig innen cl nem megyek, mig a többit ki nem fizeti, mert ha az az ur is bejött vóna. akkor elég lenne, igy pedig annak a részit is magának kell megfizetni,1 vágja oda hetykén a kocsis. Elkerülendő a kellemetlenséget a hölgy, engedett és a .takszát" kifizette.
A tarifa azt mondja: hogy a vasúthoz, vagy a temetőkhöz megrendelt kocsik dija egy forint.
Most már kíváncsiak vagyunk, ha valaki nom rendel kocsit, akkor menynyit fizet a va\'sutrúl a városig?
Én ugy ballom, hogy a helyi szokás egyéb intézkedés hiányában negyven krajcárt állapit &eg. Azonban arra nézve, még helyi szokás sem intézkedik, ha valaki mellé beül egy toprongyos külsejű idegen, a kivel nem akar együtt utazni, akkor köteles-e annak a részét is megfizetui? |
Ennyit hallottam és tapasztaltam egy félnap alatt Nagy Kanizsán.
Kérem tisztelt Szerkesztő Ur, ne nehezteljen egy percig sem reám, hogy éppen az ön türelmét vettem ennyire igénybe, de azt hiszem, [hogy felszólalásom némi haszonnal fog járui, mert csak ott van bíró, hol vádló is van.
Reménylem. hogy a további huszonöt-évus találkozás már kellemesebb lesz és talán már akkor lesznek uttajelző láb Iák, rendes házszámok éa fnkkerosok is, kiket nem kell detektivekkel összetéveszteni, sőt ha szállásadóm még életben lesz és a Kölcsey utcában fog lakni, akkor biztosan azl is meg fogom találhatni.
Csodálom, hogy Szombathelyen jobban ismerik Nagy Kanizsát, mint Kanizsán, mert ilt meg\'udták mondani, hogy a Kölcsey-utcát ugy kellett! volna kérdeznem: .Hol van a Kiskereszt-utca?"
Ezek után maradok a tisztelt szerkesztő urnák alázatos HzOlgája
Szombathely, 1900. áp
18.
Komáromu Taiío.i.
HIjREK.
— Feltámadás. A feltámadás ünnepét a város bivő közönsége nagy ájtatos-aággal ünnepelte meg f. hó 14 A Szent-János templomból J[t4 arakor délután indult el a meuet. A mounyozetet hotivéd-őrség kisérte. A sxentaéglartót Szabó István szt.-ferencrendi áldozár vitle. Nagy pompával ment végbe a azt. ferencrendiek zárdájából elinduló körmenet, melyhez egy század honvédség és egy század sorkatonaság volt kivezényelve. A körmenetben részt vettek: a városi tanács, a törvényszék a helyben állomásozó honvéd- és közödhadseregbeli tisztek. A tűzoltó- és hadaatyán-egyesűlet zenekara felváltva játszott egyházi és világi darabokat. A körmenetet óriási nagy ájtatos közönség kisérle. A rendet teljes disibe öltözöl városi rendőrök tartották fenol.
—, A vezérkar Kaposvárott. Báró B^ck Frigyes, a vezérkar főnöke, számos tábornokkal együtt katonai tanulmányok eszközlése végett május 11-én Kaposvárra érkezik. , , _ .
— Orvosválasztás. A dr. Gerő József balála következtében megürült városi orvosi állást f. hó 26-án töltik be választás utján. Az állásra fcddig dr. Szabó Zsigmond és dr. Goda Lipót oki. tisztiorvosok pályáztak.
—j Dr. Ituzslcska Kálmán kir. tanfelügyelő .Beszédek a laoügy és társadalom köréből" címmel összegyűjtötte azonj beszédeit, melyeket ünnepélyesebb tanügyi aktusok és társadalmi mozzknatok alkalmával mondott és e
gyűjteményt kőnyvalokbA" közzé leszi. A niogyeszerte ismert kiváló szónok ezen könyvének megjelenését látható érdeklődéssel várják mindenfelé, a gyüjtő-ivek : már szétmentek és a könyv a jövő jhónapban fog megjelenui Fischl Fülöp könyvkereskedőnél.
— j Nóvv&IioztatAsok. Weiller Vilmos felnő ker. isk. tanuló és öcscee Lajosi vezetéknevét belügyminiszteri engedélyijei .Kadó" ra, Hahn József felső kere&k. isk. tanuló és öcscse Vilmos .Ha yas\'-ra változtatta.óhajtandó volua, hogy ja felső kereskedelmi iskolai tanulók e példát mentül tömegesebben követnék.
— Nász Gntmannéknnl. Madarasi Beck Gyula dr. bauktitkár f. hó 24-én eBte jö\'l! órakor vezeti oltárhoz Gütni a n;n Lilly kisasszonyt, gelsei Gutmano Vilmós kir. tanácsos Ipányát Budapesten, h dohány-utcai templomban. A menyaaz-szony szülőhelyéről, Nagy-Kanizsáról bizonyára a szerencsekivánatok özöne fog eljutni Budapestre azou tiszteletnél és szeretetnél fogva, melynek a Gutmann család helyben örvend. Gutmanu Vilmos leánya esküvője alkalmából a helybeli szegények közt 200 koronát osztatott ezét.
— Eljegyzés. Pusofszky Kálmán, Déli-vasúti mozdonyvezető eljegyezte Kristofoletli Joláu kisasszonyt, Nagy-Kanizaán.
— Anyakönyvvezető kinevezése. A sormási anyakönyvi kerületbe helyettes anyaköny wezetőül. a születés és halálozási anyakönyvezésre szorítkozó hatáskörrel Hajdú Lajos sogédjegyző neveztetett ki.
— UonTédelnk ájtatosság*. A bevonult houvéd-póJtartalékoBok holnap, vasárnap teszik le katonai esküjüket. Ezt megelőzi a helybeli ferenciek temp-lomábau \'|,8 órakor tartandó katooai szent-beszéd, melyet Szabó Kálmán szombathely-egyházmegyei áldozár, hou-véd-segédlelkész intéz a kivezényelt had-\' fiakhoz.
— Növendékek liaugverseuje. IIoí-richter Emma hegeitittauárnö 1900. április 22-én délután 7i4 órakora .Kaszinó" termében növendékeivel vizsgabangver-senyt rendez a kővetkező mü-orral:
1. Bellini: Dallam, előadja Pálfy Alajos.
2. Weiss: Induló előadja Kubár Marinka.
3. Rieding: Po\'onaise, előadja Blau Arlhur.
4. Hauser: a) Wiegenlied, b)/Die Launen-hafte, előadja Wittenberg Annuska, zongorán kíséri Bariba Rózsika. 5. Singelée: Romeo el Juliette. előadja Scherz Istváo, zongorán kiséri Práger Margit. G. Herr-mann: PeUt Rbupsoditf előadja Filipich Kornél, zongorán kíséri Blau Margit. 7. Singelée: Oberon, előadja Rothschild Béla zongorán kiséri Blau Margit. 8 Dancla: Le Souvenir, előadja Bariba István, zongorán kiséri Bartha Rózsika. Ő. Singelée: La Traviata. előadja Kauí-mann Jenő, zongorán, kiséri Blau Margit. 10. \'Dancla: Symphonie concertaute 2 hegedűre, előadják Bartha József és Bogénrieder Károly, zongorán kiséri Bartha Rózsika. 11. Singelée: Fantasie Pdstorale. előadja Gogl Vilmos, zongorán kiséji Práger-Margit. 12. Alard: Symphonie concertaute 2 hegedűre, előadják Práger Ilonji és llofrichter Emma. zongorán kiséri Práger Margit. Belépti dij l korqna. Deákjegy GO fillér.
-f Döll vasat. F. évi május hó 1-én a déli vasul magyar vonalaiu uj menetrend lép életbe, mely a következő lénye-gosebb változásokat tartalmazza: Budapest— pragerhofi vonal. Az összes gyorsvonatok Szántód helyett ismét Balaton-Földváron fognak feltételesen megállani és Szárszó megállóhely is a forgalomra ismét megnyittatik. Bécsújhely—nagykanizsai vonal. Szombathely és Bécsújhely
között mindkét irányban egy uj személyvonat hozatik forgalomba. (Indulás Szombathelyről 6 óra 10 perckor este, érkezés Bécsújhelyre 8 óra 47 perckor este. indulás Bécsújhelyről 6 órakor reggel, érkezés Szombathelyre 8 óra 46 perckor reggel;) a Szombathelyről Bécsújhelyre közlekedő uj személyvonat egyrészt Szombathelyen a m. kir. államvasutaknak Fehriog felől jövő 1307. sz. személyvooatával, másrészt Bécsújhelyen a 9 óra 45 perckor este Bécsbe beérkező 3la. sz. gyorsvonattal közvetlen csatlakozásba hozatik.
— Uj temetkezési egyesület. Uj temetkezési egyesület alakult, melynek irodahelysége a .Fekete Sas" cimü vendéglőben van. Jelentkezőket, az eluök-ség elfogad vatár- és ünnepnapokon d. e. 9—10-ig éa délután 3 —5-ig. Hétköznapokon Perkó Péter íesrő és Raffay István rendőrbiztos fogad el bejelentéseket
— Ütazlk-e a párisi világkiállításhoz? Szeretnék bizony, mert a mostani kiállítás sok világcsodát egyesit. Csak h hagy költséget sajnálom és a társasutazás sok kellemetlenséggel jár II Akkor jó tanácscsal szolgálhatok! A világhírű Couk cég a következőket nyújtja: Egyedüli^ ulazás Parisba éa vissza — nem társaságban — második osztályú gyorsvonattal, tlz napi tartózkodás Párisban, egy \' elsőrangú szállodában való kitűnő ellátás,
a francia vasutakon 30 klgr. szabad podgyász, a kiállítás területére naponta egy belépti jegy, tz.Eiffeltoronyra ingyenes felszállás, 10,000 koronára balesetbiztosítás. A menetjegy 30 napig érvényes és az ut tetszés szeriut mindeu állomáson megszakítható Ez mind csak nevetséges olcsó 360 koronába kerül és ezen összeg 50 koronáB részletekben is fizethető. Ez igazán jutányos l Hol kaphatók ily olcsó jegyek? Egyesegyedüi: Fucbs H. váltóházánál (Budapest, IV.. Kecskeméti utca 1). hol kimerítő prospektussal is szolgálnak. Szives lelvilágositását igazán köszönöm és ily körülmények között okvetlenül utazom.
— Jó bor jó egészség. Horvát János nevü ügyes napszámos már évek óta működik, mint pincemester N eu f e 1 d 11. helybeli borkereskedő pincéjében és gazdája teljesen megbízott benne, ugy hogy ő a gazda távollétében néha félnapig is egyedül működött a pincében. Azonban alkalom szüli a tolvajt. Horvát látva s feltétlen bizalmat, gazdája távollétébe* már nappal kikészített egy-egy öntöző kanna bort, melyet aztán éjjel hazaszállította. Ivópajtások csakhamar akadtak és ez volt a veszte." mert ép ezek közül súgta be valaki a rendőrségnek és még Neufeldnek is a bormanipulá-ciót. A rendőrség éjnek idején lesbe állt é* Horvát Jánost ép akkor csípte nyakon, mikor ez a kerítésen kimászva, a borral telt kannát haza akarta vinni. Horvát
[ beismerte, hogy ezt a manipulációt niár régebben folytatja. Az ügyet áttették a . kir. ügyészséghez.
— Kalandos élet. A inult héten beállított a Z. II. szerkesztőségébe egy félig urasan öltözött középkorú férfi, aki állítólag zala-egerszegi születésű és roko-
I nait kereste ott, do nem talált senkit.
aki keblére ölelte volna. A neve Zrínyi ! József, mesterségére nézvo hajóács, aki ] már bejárta az egész világot s jelenltíg j egyeneson Saq-Franciskóból jött haza. Sokáig lakott Ausztráliában: Madagaszkárban koronái szolgálatban állott. Miután nem talál\', rokonra, a legközelebbi vonattal elutazott s emlékül el is vitte magával a .Zalaváruiegyei Hírlap"" muuka-társunk parapléját. Miutáu a kalandos uri ember azt állította, hogy mbst a Harti szigetek felé vitorlázik, a hírlapíró megnyugodott a sorsban, mert olyan messzeségbe nem mehet a parapléja után. n
A boldogulás utján A gazdagságról ait tartották a nevető filozófusok, hogy nem egyéb a szerencse é« a halál versenyfutásánál. Mindenki arra tan rendfltetve, hogy gazdag legyen, csakhogy sokan nem érik meg a vagyon beköszöntét. A dolog attól ftlgg, hogy melyik jut előbb at emberhez: a szcrencae-e ragy az étet vége? Ezen bizony eatkia nevető filoróíusok vigazxtalódhitnak, azok ia kónyek közt nevetve. Az élettel küzködŐ embernek ez & filozófia nem vigasztalás, hanem lemondás. Hanem a haladás, a mely a boldogulás útjait egyengeti, ai 5 számára is talált vigasztalást. Olyan, a mely több a vigasznál: éltető reménység. Ez a találmány az osztilyaomjáték. Vagy azázötven esztendős, nálunk még csak három évea. De
Fonlard-selyem -ruha
8 frt 40 krtól feljebb t —méter — póatabér és vimmeniescn Minták kiválasztáira, nemkülönben tekete, fehír éi szines Henneherg-lelyetn blousok éa ruhákra alkalmas 45 krtól U frt «5 krig méterenkiot.
Csak akkor valódi, ha közvetlen tólem rendelik!
HENNEBERG \'G., selmwos, Zürichben.
(Ci é» kir. udvarl-axállitó.)
XXXIX ÉVFOLYAM.v
ZALAI KÖZLÖNY
1900 ÁPRILIS 21-én.
már nálunk ía meggyökerezett. Mert kielégíti az embernek a szerencséhez való jussát. Mert megadja tniuden embernek a becsületes gazdagodás lehetőségét és mert a nyeremény fogalmit kihámozta rejtélyes hurkából. A nyeremény mar nem vak - szerencse, hanem raloszinnség. Mar nem boloud\' esély, hanciu mathematikai lehetőség. Meit az osztálvsorsjáték minden második résztvevőjének nyernie kell. Ha egyebet nen>, a betétjét usazakajija A mi azt jelenti, hogy a kockázat minimális. A főbb nyere-inenyt\'k saáma is inagy, a summájuk puditr iinjiiuaus fczrek, tízezrek, százexrik, még" millió is nyerhető. Az osztálrsor»játek felszabadította az embert attól "a fatalisztikus megnyugvástól, hogy a gazdagság beköszöntét nem élheti meg. Ezer és ezer ctnb-r jutóit ji> niédboz néhány év alatt éa nagy azoknak a száma, a kik egyenesen gazdagok lettek az i.-ttal)sorsjáték alial. A mely nem babonán alapuló lutri, hanem rendes llzlet n nzereu-CMMI\'I. Kel is fogja ezt a középosztály és fel m karolta az , osztálys-irsjátékot. A uyerők statis/.iikíVjji azt bizonyítja. hogy a középosztály tagjai: kereskedők, iparosok, gazdák, hivatalnokok. lnteiue/vk keresik es raláljík meg beuue » ereDi\'féjüket. A vagyou lilggetleuséget, unalló>ág»t ad, se/tkt ezt jobban nem érzi, mint a szellem és u test munkása, n kinek a vagyonra \\aló vágyakozása nem kapzsiság, hanem a luggetleiiseg felé való törekvés. Kzt a törekvéset kielegiti az osztályjorajáték. a mély a maga tömérdek nyereményével és minimális kockázatával a szerencse lecövekezését jelenti A ködös epekedes helyébe a valószínűségben való bizakodás kerfllt Mindenki számit-bat már a-jólét beköszöni ére. a uéíkrtl, hogy l. li» ft\' rándozó nak tarthattuk.
SZÍNHÁZ.
Húsvét vasát\'nnpjáu kezdte meg előadásait Deák Péter színtársulata a Pol-uári Kgylet nagytermében. Kinő eiöadá-Mtl ifj. Bokor Józ>eí pályadíjnyertes népszínművét, a „Kurucfurlang"-ot választotta; azt a darabot, a melylyel a télen Halmai színtársulata befejezte a!ő-ailásait.
Pállfy Nina, Bözsi személyesitője nagyobb hatást a második felvonásban ért el.
Különben e népszínmű expoziciója hosszadalmas, megoldása pedig naiv.
Pállfy Kínán kivül Lónyai Paula játékát és énekét kell dicsérnünk.
A férfiak közül Deák Péter lünt ki BőgÖsi Lőrinc szerepében. Tukorai, iró deákja is jó alakítás volt. — Ellenben Lomnicy Tetény Gábor szerepében nem tudott belemelegedni.
Itt első. előadásra feltűnt a színház teljes és jó zenekara, mely 13 szentélyből áll, s mely helyét jól meg fogja állni ezentúl is.
Hétfőn ilélutáo „Goldstei n.Számi"-t, este Szigligeti „Cs i k ó s"-át Bdták. Eb ben az utóbbi meghatóan egyszerű, kedves népszínműben a színház egyik legtehetségesebb tan ja, Gyárfás Ödön, ki Andris csikós-bojtár szerepét adta. szép játékában s élvezetes énekében gyönyörködheti Üuk. Gyárfás tökéletes népszin-múlieíi csikós-bojtár volt, de azért csupa élft. természetes és magyar.
I>eák Péter (Kiss Báliut parasztgazda) ejíy egész uj szerepkörét niutatlu be.
Tukorai pedig Vámosi rektor Hzere-péhen tűnt fel játékával.
A nők közill Lónyai Paula érdemel . említést, ki diserét énekével, szépen csengő hangjával ez alkalommal is sikert aratott.
Kedden operetteben mutatkozott be a tán-ulat. Jobnes Siilney dallamos, fülbemászó muzsikáju . darabját, a „Görög rab szol gá"-t választották e célra. A választás ellen nem lehet ki/ogásuuk, de annál inkább van a .színpad és a díszletek ellen. A szinpad már ezen aránylag nem sok személylyel -felépített operettoberi is kicsinynek bizonyult. A táncoló művésznőknek nagyou sokszor a hátukat kellett a publikum felé fordi-taníok. A kardalosok .is mindig uijuk-ban voltak.
A díszletek .— bár ujakat ígértek — épen nem emelték az előadás fényét. A kardalosok pedig máskor ne mázolják olyan rútul av. arcukat. A íöhb nrerepe-ket Pállfy Nína (Aspasia), Lónyai Paula (lris), Dulích Maii.-ka (Antónia). Deák-Péter (Heliodorus), Tukorai (Pomponius) és Iván fi (görög rabszolga) látták el. Pállfy Niaa nagyon szép értékes hanggal rendelkezik, mely a magasabb régiókban finom csengésével jól hat. Szabatos trilláival viharos tapsot aratott. Több énekszámát meg kellett ismételnie. Játéka is kedves volt. Lónyai Paula pajzáu temperatuenlumu. üde játékával, kis terjedelmű, do kellemes timbrejü hangjával ma is a társulat egyik legjobb erőjének
bizonyult
Ivánfi, kellemes, bár nem magas skálájú baritonjával tűnt fel. Játéka még i\'iüyon érdes és merev. Deák éa Tukorai » szerepükben rejlő komikumot ügyesen és karakterisztikusan aknázták ki. A kar-d.tl tűrhető,azenekar.határozottan jó voli.
A szerdai előadáson a társulatnak egykét uj, olőre is jelezzük, hogy tehetsé-
ges tagjával ismerkedtüuk meg. „Tosca" került Hzinre, Sardou Viktornak nagyhatású, leleményes mesoszövéssel megkomponált drámája. A címszerepben ^Murányi Juliska mutatkozott be. Tosca "mély szerelmének tolmácsolásában szépen, érzelmesen játszott és evvel érte el a legnagyobb hatást. Azonban egy kissé gyenge hangja és alacsony test-alkpta nem képesítenék a harag és ádáz gyűlölet lelkében tomboló viharainak hü ábrázolására. Ez ugy latszik túlhaladja erejét. Mindazaltsl meggyőződtünk, hogy értelmes sziuésznö. Lotnntci Béla méltó p\'artnere volt Scarpia báró szerepében. A Foiiché mintájára megalkotott kegyetlen, számitó, valóban jezsuita reudörminiözfor furfangja és erőszakoskodó szerelme teljes igazságául jutott érvényre az ő alakításában és a hatást, mit előidézett, fokozta az ügyes maskirozás. Most Játtuk először <le szép tehetségét már most is méltányolhatjuk. Gyárfás Ödön (Cuvarodotti festő, Toica kedvese) sokszor mesterkélt volt és annyira ki akarta aknázni a hatáeos helyzeteket, hogy a karzat nevetése nem volt egészen alaptalan. Tukorai (Atta-vanli marqfuís) rövid szerepét jó humorral adta és Vadász (Cesare Angelotti) szintén ügyesen játszón.
Meg kell dicsérnünk a ruhatár gazdagságát, az ízléses jelmezeket.
TÖR VÉNYSZÉKT
§ A gyilkos cseber. Gondatlanságból okozott súlyos testi séités vétsége miatt kerültek a vádlottal? padjára. ílerman Péter és Pintér József lasztonyi löld-müvesek, mert egy kutásás alkalmával, a hol a földet kiemelő vödörnek be- és kikapcsolását végezték, a vödör a csigakötélből kikapcsolódott,"a kútba visszaesett s az abban dolgozó egyik munkásra esve, annak lábát eltörte a bár 1 három hó múlva a lőrés meggyógyult, a megsérült munkás iába örökre béna maiad).
1 A dr. Kibs István kir. tszéki bíró elnöklete mellett e hó 18-án megtartott i főtárgyaláson a további eljárás e bűnügyben megszüiitettetett, mert a gondatlanság vádlottak terhére megállapít-i ható nem lóvén, dr. Kendi alügyész a vádat elejtette.
Föfárgyalások és ítélethirdetések.
1900. ápril hó 23-án (hétfő)*
Lopás bűntettével vádolt Kamenics Márk és társai elleni bünügybeu lö-tárcyalás.
Súlyos testi sértés bűntettével vádolt Pintarics József elleni bűnügyben főtárgyalás.
1 Párviadal vétségével vádolt Thaaay : Ernő és Kondor Miksa elleni bűnügyben • főtárgyalás.
1900. ápril hó 25-en (szerda). | Csalás bűntettével vádolt Ilalvax Géza elleni bűnügyben főtárgyalás.
Súlyos testi sértés-bűntettével vádolt Kurdi Ferenc és társai elleni bűnügyben főtárgyalás.
Sikkasztás vétségével vádolt Itodek József elleni bünügyben folyt, végtárgyalás.
C.ialás bünteti is miatt vádolt Konrcz Gizella elleni bűnügyben ítélethirdetés.
1900. ápril hó 2U-áu (wütörtök),
Kétrendbeli lopás vétségével vádolt Kurdi Ferenc elleni büuügyben felebb-yi.teli tárgyalái.
Becsületsértés és könnyű testi sértEs vétsége miatt vádolt Szabó Mihály é.s társai elleni bűnügyben felebbviteli tárgyalás.
Lopás bűntette miatt vádolt Jámbro-,vita Ferenc elleni bűnügyben itélet-hirdotéa. f
Hamis vád bűntettével vádolt Simon-kofics.;Flóriáu én társa elleui bünügybeu itéíelhirdolés.
Lopás bűntette miatt vádolt Horváth Bódi elleni bünügybeu ítélethirdetés
Lopás büntette miatt vádolt özv. Németh Jánosné és társai elleni büuügybett Ítélethirdetés.
Sikkasztás véitége miatt vádolt Szatai Györay ellőni bünügybeu ítélethirdetés.
1900. ápril bó 27-én (néntek). "
Csalás bűntettével -.vádolt Bergl- Vilmos íolleui bűnügyben főtárgyalás.
Súlyos testi aértds büntette miatt vádolt Hábjánecz József elleni bűnügyben főtárgyalás.
Uzsora vétségével vádolt Özv. Löveu-sohn Honrikné szül. Steiuer Johanna elleni büuücyben ítélethirdetés.
Lopás büntette és vétségével vádolt Tóth Lajos és társai elleni bünügyben Ítélethirdetés.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Szfiletéftek:
— Április 12 -20-ig. —
Szekeres Anna mosónő: Lajos, Poled-
nák Antal kertész: Jenő, Szabó József napszámos: Katalin. Dr. Weisz Lajos ügyvéd: Margit, Auek Jóo-ef földmivas: Józsel, Kántás Mihály po-ta- és távirda-szolga: Sándor, Oijbán Bálint csizmadia: Julianna, Munczer György földmives: György, Kele Ant^l munkás: Erzsébet, Furdáu József földmives: József, Ötvös János kőműves: Margit. Stokker István kőműves: halvaszű|lött, Bautnnsrten Károly gépész: László, Stokker Ferenc vasúti fűtő: Juliaunn, Bedők Franciska szakácsné: lmre,;ll)r. Kertész Arnold ügyvéd: Lajos, Blelsö József napszámos: Mihály, I\'ollák Miksa zenetaoitó: Erzsébet, Thurn Lipót\'kereskedő: Katalin.
Halálozások:
— Április 12 -20-ig. —
Dolmányos Anna" Gycrgyák Józsefné
rjí 23 éves; lüdögüniőkór, Németh Antin rk. IC hónapos: tlidőhurÜt, Sebestyén János rk. szatócs. 45 éves: tüdölob, Németh András rk. napszámos. 81 éven: végelgyenKŰIés, Benedek Mária Lázár Jakabné rk. 31 éves: tüdögümökór, Polai Julianna özv. Dukni Kis Pálné rk. föld-mive", G9 éves: véselgyengülés, Német Juli rk. 4 éves: tüdöbutut, Markulya Ferenc rk. 2 hónapos: tüdölob,. Kántás Sándor ev. ref. 7 órás: veleszületett gyengeség, Scbenk Lajos rk. 3\' hónapos: bélhurut Knausz László rk. földmives, &9 éves: tüdőhurut, Vicsic József rk. napszámos, 07 éves: égési sebek következtében.
Házasságot kötöttek:
— ÁprilU 12—20-ig. —
Bárány Zsigmond állomási felvigyázó
Abaligetről — Menc Margittal,
IRODALOM
— Érdekes ajándék. Minden családban szívesen fogadjak az oly ajándékot, melyben férfiak, nők és gyermekek egyaránt örömüket lelhetik. Ily ajándékról goudoskodik a Pillangó, ez az élénken és na^y gonddal szerkesztett, művészi képekkel illusztrált legolcsóbb élc-lap. mely előfizetőinek minden hónapban ingyen adja a Család cimü mellékletet. A Család öröme a nőkuek, mert a divat újdonságait mutatja be leírásokban és rajzokban; öröme\'1 a gyermekeknek, mert beune versikék, talányok vannak. Julius 1-étöl* kezdve a lap színes illusztrációkkal jelenik meg. Csekély negyedévi 3 korona elöiizetési árért ennyit egy lap sem nyújt előfizetőinek. — Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal (llajós-u. 23) Jövő hónapban irodalmi pályázat I Ítészt vehet minden előfizető I Pályázati fettételek a jövő számban.
— líj\'Idók. Azt a titkot, hogy minő szellemi táplálék, kell a művelt magyar közönséguek és minők a művészi igényei, nagy folyóirataink közül az Uj Idők találta ki a legteljesebben. Herceg Ferenc, ugy szerkeszti ezt a finom képe3 hetilapot, hogy az krónika is, de uein unalmas elmondása az eseményeknek, regény- és novella-tár is. de nem össze-h&lmozása a rendes irodalmi termékeknek. ismeretterjesztő in, de nem nagyképű, mulattató is, do diszkrét, választékos. Megérzik e folyóirat minden lapján a szerkesztő előkelő keze, munkatársai pedig a lap \'szelleméhez mérten csak a magyar irodalmi világ legjavából valók. Csakugyan, ilyen lap kell a magyar közönségnek, amely a saját képét, finom ízlését, müvészetszeretetét, magyar lelkét akarja lapjában meglátni. Az u nagy szeretőt, amelylyel az Uj Idők cikkeit, képeit összeválogatja a szerkesztőség, azt eredményezi, hogy a lap minden száma vonzó, lébilincselőn érdekes. Regényeit elkapkodja a közönt-ég és legjobb iróink sietnek nagyobb-kisebb muukáik-
| kai első sorban az Uj Időket, felkeresni. \' A rendes számokon kívül ad ünnepies ; alkalmakkal külön, gazdag, mellé.kletek-i kel díszített számokat, amelyekuek mű-I lapjai magas művészi becsükkel vsló-! aágos szalonékcsflégek. Hat évi pálya-I futása alatt ez a magyar lap lassanként | kiszorítja a külföldi versenytársait s ma már mindeu müveit magyar családnak hűséges,/élvezetet osztogató heti vendége. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. Kiadóhivatala Budapesten, And-rássy-ut 10. sz.
üzcrkcsttöaeg: l>r. ViUAnyi Henrik, teletői aaerkesatő. Kiadó : //>. H ajdits Józtie/.
VEGYENEK.
— E(jy népaier. A Moll-féle francia borszesz I és só által a betegeknek egy.ép oly gyígyba- | tásu, mint olcsó szer nyujtátik köszvényes és csíizoa bántalmakbau. sebeknél éa dagau3inkuál. Egy (tvrg ára utasítással egvtUt 1 kor. 80 011. Szét- j kOldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari ssállitó Al\'al Uécs I. Tuchlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan ! Moll A. féle\' készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával
— „Nem törődöm kiitcxcsel, vagyonnal. : ha megelégedett ragyok.u Ám megelegedctt csak akkor aa ember, ha rendezett viszonyok között él és — ha egészséges. És épen itt hibázunk még legtöbbet. Miuden háziasszony bűnös fény (tzé8nek találná a szomjat pezsgővel oltaei Ks mégis\' oly gyakran tnUlkozunk a családokban ezen tényllzéssel, azt a kávéiialra vonatkoztatva. Nagyon sok háziasszony előtt még iímereilen az, hogy a babkávé télig Kath-roiner-fele Kneipp maláta-kávéval keverve, nemcsak a háztartásban miuden nap megismétlődő nevezttes megtakarítást jelent, haném. hogy ezáltal a kávéital egy k4)l«nes és jóiztt zamatot nyer és az egészségre is kitűnő befolyással v^n. Csak » gy kísérletbe kernl éa meggyőződhetünk arról, hogy az a családok százezreiben bevezetett. é» kiipnöeu bevált kávévegylllet takarékossági 8z.<\'mpontból tnily kedvező és hogy mily nagy tenyéré válik az egészségnek. Ez bizonyára már egy adaiék a megelégedéshez és
\' az egészséghez.
— Keleti J. hírneves budapesti ort-hopaediai müintézet-tulajdonos Korona-.! herceg-utca 17. szám alatti üzlethelyi- ( ségét megnagyobbította és oly fényesen, , mintaszerűen rendezte be, hogy az egész j jnonarchiábau az első helyet foglalja el. j Elsőrangú orvosi tekintélyek is elismerik, j hogy Keleti orthopaediai müimézete, j (Hessiug rendszer szerint,) hol cs. és kir. szab. sérvkötök, műlábak, mükezek, járó- \' és nyujtókészülékek, egyenestarlók, stb. i mérték szerint jótállás mellett készíttet- ( nek, a legkényesebb és legmagasabb igé- I nyeket is kielégíti.
HYILTTÉR.*)
Vese, húgyhólyag, hagjdara éa a köszvényhántalmak ellen, továbbá a légzó és emtaztÖBl szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa. Lltlilon-forrás
SALUATOR
ntkprri\'l rettdelvt leSK.
II na yli »j 16 li a t ft H u !
tfllrtw iii! 1 »» Ki>nnyea raiisillietii
Kfi|ilmló fcsvinyTÜkerckedKieklion iW
gyilgjsiprlif ttkboo A Sftlvator-forrá, igaígatúsica Kpcrjeit-n
At ro.al alall kflitötukért nem Ull.l felclüii^ct » ,Ietlí-
HIRDETÉSEK:
S 8 uiíjí\'
St--rsi-lf! a
.s . ííi=-SÍ,-JU-:
-1x5 .--.-.--c c • c .-. j";" \' 2J s** -

■í. - 2 . í
w — — " t
Jónak bizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák lmrutai ellen, különösen a légzó és emésztő szerveknél a
Conntantin-, Emma-. Klausen források és Constantin-sósforrás
JOHANNISBRUNNEN É M B ® ®
mint üdítőital.

! ^
I\'
Előnyösen ismert, kitűnő gyártmányú \' *
divat kelméket; fekete és kék kelméket
tartói minőségben, fírfi öltönyökre nzállit
KASTNER ÉS ÖHLER cég posztó osztálya
GRÁCZ. V
Hinták bérmentve. * Magyar levelezés. (
^ ^^ Í-Vv/Í\'Í^Í m ^fs./^íS\'í ^^^sj^^t^^fc^^s^/^i íft
. BERCER-tél. GYÓGYÍTÓ KJI
KíSTRflfJ Y-SZAPPfi W HÜ
mSiaclennemü b5rklüitéa
•ll«n. ti»v»«»!c«»n Idolt pfkksIy-iümOr, kotr . i 4lt>*itl küt*srk, usrialotéa orr-r«iMi4r, ■
----- ----\'bm^fl.l
ótY*r. I»»yj»jr, ]*l.ln»dKt korp* (lUn. A B«r(«v-t*
Uj-,
*J>To»Jt 40*.vat •» m _ u k«ra>k»<t*l»mb«n .lOlorduló kit-J
r»UT«.«pp»..ok«i>l linric«irn kUtonbü«ik. A____
Ouslioo* olkor&Ui* rig»U batiroiotUn B*rx«r-tiU katrányaiapyu m..k-r»m!..ií«» ■ »i i«m*rt v«Jj*g)rr* val* Ory.lmr.i.t*. k*ntik. IdSll bitb»Ufig»*xél «(k«rv»i
•Ikaimuutlk » kitr4xix-nappaD b«ly»lt a j
Barger-féle ayóoy-kótrány-kánexappop ,
A vr»n«*bb k4iriny»i»\' p»u u |
AlK ltOII TI.HZTÁTAI.A.\\NÁOAI
•lUroliUiir*. » (T*rm*keko«k vaUir.ronyl (>Jk«t*«ill|t*i
•ll«n r«lülroi\\lh»t»tl»n bfirtiutitö MOadó 4a OLr4i«»»pp*B !
■l"4«mpl ha«s»aiat«J «iol(á) m 1
Berger-féle alyoerin-kútrAny.azappaa »V«.fl*\'»rin UrUlommal «g floom ilUtUJ. 1
Ara mlndan fajnak tiaauáJaU «taalt*ifjltt d»r»booklut 36 kr, a 4arak iMKtr. !
A Ifabbl Uart«-UI« tuppanokbAI kaiOnüaao\'ki^alan-Jfik: Baaxoo acappta a bör flnomlUíira. bt>rai o««ppaj paltankaok atlan. carbal-azapyaa a bftr ifmIUaAra himlft-h»l»«kn«! mini lei tMl.nilft - aiappaa; D*rc«r-f»U f*Dj«-rar48-t(«epna t< f.D»a-i,i».r« aaacran n.rnr-lilt »u-nak-axappan a u»fi kor r4aa4r« (28 kr.)
Bsrger-fél* Potrosulfol-azaippan raa«* orr, kiUt4a, b6rrl«*kata(*<K aravOrötrtc allan, axapli atappam )(aa batbatóS, Borgcr-fétc kénaa tejaacaippan mltatiier 4« aveti«xUttan<i« \'atlan. TuimLa »sapp4ka láb-ti».»i!i» 4a baiklbaUa* ellao.
Berger-féle fogsxappan kfioaUSgben
I a*. foguknak. la. dohinyoioknak. Ára 30 kr.,
a Ugiobh logtlutltö lur. A tObbl Barcav féla axappaao-kat illo:Olojj utalunk a rfiplratokra. Caak B*rr*r-r4t* aaappanokat kall kirnl. tnlntAn axámUlan hatAatalan utániatok vasnak. Ojir 4a lOrakUr ■ Q. Hall k Oomp. Troyyaa. H«j<Ud kilisUlti a aouittiii qhjo«IU1!ÍUmi lioáa ISO.
y-Kanizsao: PRÁGER BÉLA és BBLUS LAJOS ífíiyiBrímttól.

XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1300. ÁPRILIS 21 ín.
ALKALOM OLCSÖ BEMMBMSHOIL^
* ✓ V 15\' év óta fennálló r - . /
DIVAT-, VÁSZON- és POSZTÓ-ÜZLEtfÜNKET VÉGLEGESEN FELOSZLATJUK, minek folytán teljes
végeladást
rendezünk.
ELADÁS CSAKIS
FJLST&.
Ki biztos akar abbau tenni, hogy ■4ó ás \'tiszta csokoládét vesz. az , vegyen
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Ezen régeu jónak bizonyult éa hir ne vert gyártmány, gondosan van készítve] jótállva, tiszta én az ogéhz világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
(jyennok-tápiinózol
Elienbogen. Bécs IX , Koiingasse 19.
I Távol élő szőlők gyermekei, kik Récsben I egy bizonyos idóre magukra vannak hagyva, szeretetteljes éa gondoa ápolásban része-! sülnek. FelvilápoHÍtások czób.tn vagy írásban -Ifészséggel adatnak.
Kégj hírneve* kénliirilö Horvátországban.
1
1 0
8
Vasúti állomás
Varassd-Toplicza
Póita* éa tárirda
a Zafloriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
/Y Vegjelemetre Prof. I)r. Ludwlj: uüt. tanácsos által 1MU. \\\\
58 fok Celsius meleg forrás. a kén iszapnak felfllmulhatailan batása raa izom és Ízület rheuma, izOlet betegségek, gyulladásos és csontlrtrési összehúzódások, koszvény, neuralgikus báatalmak, mint ischias »th. cüi Itajok, bór ts titkos betegségek, idQlt Tticbajok, hólyagburot, gónéljkór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbsjoknál, aranyérnél, stl).
35) Villanyosság. — Massage. (2^,,
Wyújryintétet minden kényelemmel. Hegyi tizrozplék, egéw at nyitva. Idény tartam mAjus 1-től október 1-ír. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények. szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A raraasd-toplicai állomáson naponta táriaskocsi tárja a vendégeket.
Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ex»k odaállitása előbb a fnrdő inté-xüségnél megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a fürdöorrfos Dr. l.ONOHIXO A. ad. <*■ I\'ronpektunokiit éü hro.irhu ritkát Inr/f/en hir mentei\' kii hl
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
R2xxxxxxxxxx>o<xxx:oc<
opaDOQooooooooaoooocacoooonDooonooooooooooo
ai I IHMH....... ■ L u J |0
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mlndogyik dobos Moll A. vódjogyót és
aláírását tüototi fel. A Mell A.-féle Seldlltz-porok tartós gyógyhatisa a legmakacsabb gyomor- és al-tcslbántatmak, gyomorgörcs gyomorliév, rögzfttt székrekedés, májbántalntn, vér tolatás, aranyér és a legknltnbótőhb nSI betegségek ellen, c jeles bámxerflék .évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzeit. — Ara egy lepooaetell tre-dott doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
j MOLL^FÉ LÉ~ F RA N CIA m5brum*****EKM
Ónak akkor valódi, h» mindegyik Öreg MOLL A. VéJjegyét t0nt«tl tel
---- -A. Moll* feliratú ónozattal ran sárva A Moll-féls
ffaooila borszesz á« nevezetesen mint fájdalottiosillapltó bedflrzsStésI azer köszvény, cso* éi a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 80 fill.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer izcrinl készítek gyermek és hölgy szappan a bér okszerű ápolására gyermekek és folnCttek részére.
r Ara dsrabonklat — 40 Ml. Öt darab — I kor. 80 Ml.
Minden darab gyermek-szappan Hall A. védjegyével van ellátva.
_ FőszétkQldéa:
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucbiauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postautáavét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
KÉSZPÉNZFIZETÉS MELLETT.
££, ^AWtmAMmSÁMn
T
laoooooooooooooooooooooooooooonroc
MM 1 J
Az öszoa 60.000 nyeremény
jeoyzeke.
A ti-KUkiool\'ti oyoromfriM l-rf»\'on»nci4»t>bt. roMboo:
1.4»»0,000 koroftt
A ujvrviiiéiiyek részlelös beosztása a követkőző: Korona
fiOOOOO 400000 sooooo
lOOOOO
90000
goooo
70000 600»0 4LOOOO 30000 SSOOO
20000
15000 lOOOO 5000
sooo
200Q lOOO 500 300
»o«
170
- I«Í5 KO 40
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyel!
Aí. eR^sz világban a legnagyobb esélyekkel bíró ni»sy. kir. «r«b«d. osilílytorejéték legkötelebb újból megkerdíilik.
100,000 sorsjegyre 50,000
pénznyeremény jut, tubát sz olüaltálló Dyereméuy-jegyzék arerinl s aorajegyek felét pénanjeremény* nyel búzzák ki éa egy külföldi Borsjáték sem képe* aránylag ily oagy nyereményeket felmutatni, miat a ini magyar oaztályaorajátékunk. Legnagyobb oye remény szerenctéa esetben
borona.
Kgésíbeo llz\'enhnrom millió 1GO.OOO korona lest kihúzva és az egéaz vállalat Miami feliig) elet alatt áll.
Az eredeti Borhegyek tervszerű árai az I. osztályhoz:
egy uyo\'czad (Vi) Irt —.75 vagyis l.&O korona egy negyed .. (\'/,) . 1.50 . 3.—
i-SJ <" (\'/,) . 3.- . 6.- .
egy egé-z (\'/,) , G__ , 12 — .
utánvét mellett, vagy az ősszeg ^előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre
f. é. április hó 28-ig
kérOnk hozzánk beküldeni.
Torok A, és Tsa.
BANKHÁZ
BiulitpcNt, V.; Váei-köeiit 4|n.
Sok és nagy nyereményt fizettünk már ki vevőinknek és pedig rövid idö alatt körUlbelül\' három millió koronát \'
TÖRŐK A. ÉS TÁRSA föelárusitók Budapest.
\' Kérek részemre --------------- L oazL m. kir. arab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
ntánvúteleznl kérem I
Az összeget — korona összegbeu i postantalvnnyuyal küldöm. ) A uetn teUzö törlendő.
ess
H 11

Nyomatott Ifj. W»jdits József kdnyvnyimidijában N\'agj-Kanizsin,
NAGYKANIZSA, 1900. április hó 28-án.
17-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizetési 6rr
Egész érre . . 10 kor.\'— fill. Kél érre. . .\' . ft kor. — fili. Negyedéire . . 2 kor. 50 1111. Klfye* urául 20 (III.
HIRDETÉSEK & hasábon petitsorban 14,másodszor 13, ■ minden további sorért 10 fíll.
NYÍLT TÉRBEN
pciit Boronként \'20 fillérért tételnek lel. Kincstári illeték minden egyei hirdetésért 60 fill. fizetendő.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részit Illető minden közlemény a felelős szerkesztő nerére, az anyagi részi illető közlemények pfdig a kisdó nőiére cimzetten Naify-KanlzuárívJjér-mentve intézendok*.
Bérmentrtlen levélek nem fogadtatnak el.
Kézi rátok vlHszanemkllldetiiek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," "a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete^ a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
, HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nők az iparért*
Nagy-Kanizsa, 1000. április 27.
Életünk rendje, mindennapi szükségleti cikkeink, a körülöttünk levő tárgyak, az egész háztartás a nők gondja. A nőknek van első sorban szavuk abban, hogy milyen eszközökkel és tárgyakkal rendezzük be mindennapi életünket. E tárgyak és eszközök az ipar termékei. így hát a nőknek van föfőbefolyásuk abban és arra, hogy milyen ipartermékek kerüljenek alkalmazásra és fogyasztásra. Vedd még hozzá, hogy a női toalett millió-féle cikkei számos iparágat foglalkoztatnak s hogy a férfitoalettre is épp a nőknek van jelentős befolyásuk 8 nyilvánvalóvá lett, hogy az ipar sorsa női kezekben van.
Kz ki is tűnt mihamar, mikor most országszerte megindult a mozgalom a magyar igar érdekében. Akik az ipar ügyét intézik, be is látták, . hogy ennek a honi ipart támogató mozgalomnak nem lehet sikere, ha a magyar tíók uem vesznek részt az akcióban; ha a mozgalomnak nem nyerik meg a magyar nőket
Az nyilvánvaló volt, hogy a magyar nőket a mozgalomnak megnyerni nem lesz nehéz. A hazafias kérdések iránt a magyar nőknek mindenha megvolt a helyes érzékük és érzésük a nemcsak hogy nem zárkóztak el a magyar nők a hazafias mozgalmak elől, de még ók járták elől jó példával. Nem is az volt a kérdés, hogy meg lebet-e nyerpi a magyar nőket a\' mozgalomnak, hanem az a mód, amelyen a magyar nők csakugyan hathatósan támogathassák a magyar ipart.
Akik az iparpártolási mozgalmat intézték, szerencsés ideával láttak
| munkához. Ez a szerencsés idea az | volt, hogy társadalmi mozgalmat kell | indítani a magyar uök közt, olyan , mozgalmat, amelyben egyesülnek a I társadalom legkülönbözőbb elemei és | rétegei. Ez ideának még az a szerencséje is akadt, hogy e társadalmi mozgalom élére annak a férfinak hitvese állott, aki állásánál fogva intézője a magyar ipar ügyének. A kereskedelemügyi miniszter felesége, Hegedűs Sándorné vezeti a magyaV nők iparmozgalmát s ő volt az, aki veudégszeretó házában maga köré gyűjtötte a székesfőváros társadalmának buzgó nőit, hogy szakavatott ! férfiak vezetése mellett megállapítsák a módozatokat, amelyeken a magyar nők a magyar ipar ügyét Szolgálhatják.
Mi az egész iparakciót — őszintén I megmondjuk — csak ugy tartjuk | sikerre vezethetőnek, ha ez nemcsak ! a szakembereknek akciója, hanem a társadalomé. Azt láttuk eddig, hogy az iparosok iutézték és vezették ezt a mozgalmat, ők tartották benne a lelket. Pedig épp ö érettük volna az egész mozgalom. Bármilyen hatalmas hullámokat vetne is.tehát az ő mozgalmuk, nem láthatjuk benne a siker garanciáit, minthogy épp ők azok, akik a pártfogásra rászorultak.
Hiába volna hát eltelve a magyar iparos a honi ipar jelentőségétől, ezzel még nem szerezne piacot a maga készítményének; hanem épp arról kell gondoskodni, hogy a nagyközönséget, más szóval a társadalmat töltse el a magyar ipar iránt való .érdeklődés.
Az akció helyes irányának *clsö igazi jele tehát a magyar nők mozgalma volt, mely mozgalom azoké, a kik az iparcikkek "líelendöségénck irányitói. És ugy látjuk, hogy e
komoly szándékká\' és hazafias arn- • bicióval eltelt maj^^r nők csakugyan i társadalmi propagandát akarnak ke-\'-! resztülvinni, olyan propagandát, mely- | nek az a célja, hogy a köztudatba ,\' ^átvigye a magyar ipar fogalmát, hogy | a házi tűzhelynél is adjon menedéket i a magyar ipar számára. A mi váró- i I sulikban mindeddig ez irányban nem j történt semmi. Még mindig bécsi ! | mider szorongatja hölgyeink testét. 1 Hiába mindén szivömlengés. Bécsi I ruha a\' divathülgyeink ideálja, frgyéb,-J ként Isten veled iparpártolás. I Bármennyire büszkék is vagyunk, nem téveszthetjük szem elöl azt a | szempontot sem, hogy a magyar nőknek a magyar ipar pártolása némi áldozatukba fog kerülni. Egy s más magyar iparcikk tagadhatatlanul uem oly kiváló kivitelű, mint a külföldi.
De mi a magyar iparpártolásban a fősúlyt nem is a különleges, finomabb kivitelű cikkekre kivánnók helyezni. Mi éppen azt szeretnők látni, hogy a kisebbszerű, mindennapi.cik-.kekben keressék a magyar nők a magyar ipari termékeket. Épp azokat a cikkeket, melyek, nagy mennyiségben, általánosan kelnek, a melyek | közszükségletet képeznek, ezeket a ! cikkeket szereti a külföld szállítani, | mert ezek a cikkek biztosítják a nagy forgalom folytán a nagy nyereséget. Ezért az volna a fontos, hogy a legközönségesebb, legegyszerűbb, talán csak egy-két fillér értékű cikkek készüljenek idehaza s az ezekért való ! pénz maradjon meg idehaza s ne vándoroljon külföldre, mint ezidáig. | Majd ha ilykép meg feg erősödni a | magyar ipar, fokról-fokra ki fog fej-i lödni iparunk odáig, hogy a legfino-! mabb iparcikkek is idehaza lesznek
termelhetők ; egyelőre azonban arra kell törekednünk, hogy a már meglevő iparágakat fogadja a magyar társadalom pártfogásba.
Néfy- mondtuk ezekkel azt, hogy a művészibb magyar ipart ne támogassuk teljes erélylyel. Sót ellenkezőleg : a meglevő magyar Mnűipart tokozott erélylyel kell támogatnunk, de tendenciánk mégis az legyen, hogy azokat a cikkeket állítsuk elő és ter-jeszszük, a melyekre miilókat költünk, vagjis a nagyarányú használat cikkeit.
Akik a magyar nők iparmozgalmát intézik, bizonyára rég felfogták e szempontokat. Nem is kételkedünk, hogy c lelkesen és komolyan megindult mozgalom tartós és eredményes ÍS lesz. llungnrUM.
Városi zenede.
(NJ A zene nemes művészete valóban lelkes ápolásra talál Nagy-Kanizsán. Igaz, bogy ez az egyedüli művészet, melyet pártolunk de nem lehet elvitatni, hogy ebben azéji eredményekkel is~áic8e-kedbetünk. Koucertjeink fényes erkölcsi sikereket érnek el minden alkalommal és a városunkban működő zenemesterek körül a tanítványok oly nagy száma csoportosul, hogy e tokintetben Kanizsa a vidéki városok között előkelő pozíciót foglal el.
Zenei életünknek ez a magas fejlettsége, a7. elért szép eredmények tesíik plauszibilissé előttünk azt az eszmét, hogy zeneművészetünk nivőját még tovább fejlesztenék a szervezkedés erejével, emelniük még magasabb polcra egy zeneiskola felállítása által. Meg -becBÜlhetetlenek volnának az előnyök, melyeket magával hozna a mesterek éa tanítványok ilyen szövetkezése, a hol kiki azt tanítaná, a mihez kedve van, a a mit legjobban ért éa a tanulókra nézve is sokkal könnyebb volna a választás A zene ezeB formában való müvelése hatására nézve is jóval messzebb
terjedő lehetne, városunk, mint igazi muzikális lokusz hírnévre tenne Bzert és az egéBz ország zeneéletében mint számottevő tényező szerepelhetne. Vannak Magyarországon vidéki városnk, múljék fényes eredményekkel, működő zeneiskolákkal rendelkeznek. Közelünkben Pécs, Szombathely, melyek, mint püs-^ pöki székhelyek a nregens-chori"-ban is" már elegendő feltételeit bírják a magas fejlettségű zenei életnek, de ezeken kívül Debrecen, Nyíregyháza és öyőr társadalma önerejéből tett szert zenedékre. Mert mi in csupán városunk társadalmára számítunk egy ilyen irányú akció • megindításában. A városuak nem lehet feladata a mai nehéz viszonyok, között anyagi áldozatokat hozni ^egy végre is másodrendű szükséglet, á zeneművészet fejlesztésére. A társadalomé a kötelesség, hogy gondoskodjék a maga élvezeteiről, szórakozásairól, őt illeti meg a kezdeményezés joga és kötelezettsége, b a mennyiben segítségért fordfll a városhoz, nem kérelmezhet tőle többet, mint csekély szubvenciót, esotleg valamely tulajdonában levő helyiségnek ingyenes átengedését. Sót — hogy tovább menjünk —-a társadalom körében is ép maguk a mesterek a legilletékesebb, de leginkább érdekeltek ez eszme felkarolására. Hiszen épen, mert a város nem léphet akcióba, nem segíthet, felügyeletet sem vállalhat az intézet felett. Nem lehet más ez intézet, mint magánvállalkozás, a mesterek vállalkozása, olyan iskola, hol a tanítói kar a fenntartótestület. Ez az intézmény a mesterek intézote\'volna, az Ő anyagi és erkölcsi vezetésük alatt. S midőn azt állitjuk, hogy épen a városunk-bau működő zenetanitók, kik valóban mindnyájan megérdemlik n művésznevet, anyagilag is leginkább vannak érdekelve zenei kiképzésünknek egy iskolában való eszközlésében, egy szövetkezés létesítésében, megvagyunk győződve arról, hogy a szervezkedés még az eddigiuél is nagyobb mértékben növelné a zenetanulás iránti kedvet és ezzel a tanítványok szá-mát sokkal nagyobb arányban szaporítaná, mint a melyben az egy .tanuló után a tanárokra eső díj a megosztás által csökkenne.
TARCZA.
Táncképek.
— A .Zalai közlöny" eredeti tárcája. — — Irta: Maros Bódog:. —
1. Menüett.
Versailles. — Száz meg .száz gyertyaláng sugara törik meg a nagyúri terem aranyos fali cikornyáin, finom vésetü tükrök lapjain, csillárok apró kristály-díszén. — A levegő buja illatokkal tele.
Széles, suhogó 6elyemrokolyában, kacéran kivágott csipkederékben lejtenek a szép, bünöa asszonyok, csupaszképü, álnokszivü férfiak karján, kik atlasz bugyogóban, rizsporos parókáTal maguk is oly nőiesen elpuhultak, mint a nagy .Napkirály" gyönge utódjának egész asszooyudvara.
Vékony hegedűszó surran át a légen, egy föllebbenő \'fuvolafutam követi, és a párok rendbe állnak.
Menüettnek mondták ók a csapodár-Báguak kifinomult érzékiségének ezt a táncát.
Bók és kézfogás; kézfogás és mosolygó tekintet; három körlépés, ujjak érintése a szemjáték kiBéreteképen; jobbra lépés
— na tekintet azt kérdi: .remélhetek?" balra bók, a egy mosoly ráfeleli: .szívesen." — Fordulat két kézzel: .értjük egymást.- Összefűzött karok: „enyém
— tiéd."
--— Egy végeő begedühaog száll
a magasba, egy fuvola trillája röppen
föl. Vége az udvarlás láncának^\'Kimen-uek a mellékterembe, innen tovább a kert lugasaiba \\— — —
K Pillanaté a jclf-n--a jövő meg:
guillotine. A napkirály utódjáé meg egész elpuhult udvaráé.
Keringő.
A keriogő őshazájában, Bécsben, előkelő bálon voltam; többet néztem, mint táncoltam, mert — Bajna — nem vagyok olyan ideális táncos, aki csak a tánc, az Ütemes mozgás kedveért pörgeti végig a termek összes hölgyeit. Megvallom, engem nem vonz a tánc, ha csak nem kerülhetek össze olyan hölgygyel, aki betölti a tánchoz fűzőit kívánságomat: könnyedséget, 8 az érzékiség-nek azon, úgyszólván esztetikai fokát, mely nélkül a tánc nem egyéb — puazla pörgetésnél.
Megálltam hát egy magasabb lépcsőfokon, honnan végignézhettem a fejek, vállak, lenge szövetek, fehér ingmellek bódító eürgésén. — Többet ért nekem e képnek élvezése, minlha egy ünnepélyesen feszes bakfist kellett volna szép szóval tartani, s végigkormányozni bár-maslépésben a könyökök fenyegető sokaságán.
Középen álltak a .napraforgók." Ezt a nevet a báltermek ácsorgó frakkhősoi-nek adom, kiknek lába a parkettben gyökerezik, fejük meg arra fordul, ahou-nan a női szépség napja süt. Körülöttük a megnyitó keringőro sorakoztak az elő-
táncos párok. — Fölhangzottak Strauss Bzivvidiló zenéjének ütemei. — És lassan^ lüktetve, mint mikor szellő fut át a\' nyugodt víztükrön, megindult a. hullámzás ----ugy éreztem, mintha az Élet
nagy mozgásából látnék egy gyönyörű darabot. —- Előttem forogtak végig a fiatalok — nem a fiatalság, ifjúság maga, egy nagy szimbólum gyanáut. Nem láttam egyes embert, csak mozgást, lejtést, szépséget. Szerettem volna fölkiáltani: ime egy világos, gyönyörű pillanat az élet szürke, borua képei utáni Csak midőn elfoszlott elóttem az elragadtatás köde, midőn bensőui egyensúlya visszatért, akkor tudta megkülönböztetni fürkésző szemem az egyént a sokaságtól. Akkor olvashattam le az arcokról, alakokról, mily módon adják át lényüket a tánc élrezctéuek.
S bizony volt ott megkülönböztetni való elég. — Az a kifent pár amott — csupán körbe sétál, nem táncol, amoly üros, léha módra, mint ahogy az utcán szokás futólag udvarolni. — Karjukkal össze vannak fűzve, de lelkük nagyon távol van egymástól. Másik párl A lány szeme végigtévelyg a sokaságoo, mintha elveszett ideált keresne, u a férfi hiába igyekszik szép szóval ,.egy kis figyelemért"\' esedezni. Megint mások — gépiesen forognak, mert hál csak\' végig kell táncolni a farsangot I A leány jobbaa ügyel fölcsavart hajfonatára, hogy le ne essék, mint az ütemre. — Itt meg egy .jövendőbeli" végzi kötelességét, B^ugylátszik azon tűnődik, hogy jobb feleség lesz e párjából, mint keringő táncosnő?!
De mostl Itt az igazi. — Hajlik a karcsú lenge derék, a finom, hosazu kar élő koszorúként fekszik a férfi vállán, a kipirult fej ütemben iog jobbra-balra, a szem félig lecsukva rejti el a lélek izgalmát, — az ajkak mintha fojtott örömkiáltástól akarnának megnyílni, s a lábak visszhangozzák, igen, mozgásban visszhangozzák azt, amit a zene hangokban fejez ki! S a férfi — nem szól — nem néz, csak táncol, de fogadnék, hogy minden porcikájával érzi a táncot. — Milyen «zép ez I És ez az egy pár, (tán még kettő-három a sokaságban) föltárja előttem a keringő egész tartalmát: lüktető élet, bóditó dallam, s az érzékek hullámzása, föléledéae, — mint mikor szellő fut át a nyugodt víztükrön---
Csárdás.
Ez meg orgiája a kedvnek I Ismerjük ugy-el S ki nem érezte volna a tombolás, az izzó zene közepette, hogy axoi akar benuo szakadni az a kötelék, melylyel a társadalmi konvenció leköti Bzabad érzelmeinket 1 Ki uem gondolta volna az őrjítő, csapongó muzsikálás hatása alatt — ha csak egy futó másodpercig is — .most el tudnálak emészteni a szerelem legvadabb tüzében 1"
És méri rajonganak a lányok a csárdásért! Mert ebben a szabad, kötetlen táncban kiadhatják miud azt az életkedvet, melyet a társadalom rut szokásai a .közönséges" életben beléjük fojtanak,
elégülést szerezhetnek a" visszatartott lelki vágyaknakl A férfi durvává lesz a tánc eme paroxismusában, a nő pedig élvezi azt, amit a világ megtagad tőle; a testi-lelki szabadságot. — De mit szól hozzá a vér? Bizony nem az utolsó szól! Mert a csárdás — hiába mégis csak --tánc.
Danse ecccentrique.
TermÓíöldje< a nagyvárosi élet viruló szemétdombja, az orfeumi deszka.
Ezer szempár szegződik a csipke-gomolyogbao lubickoló lábikrákra, a táncnak nevezett érzéki tüntetésre. Babylon-ban vallás-nak nevezték, amit ma-\' napság ki cs apóngá8-nak mondanak. De a régiek jobban eltalálták a kifejezést! Ha elnézem, milyen mohósággal lest a tömeg azt a kacér, csiklandó, izgatásra szánt táncot, megerősödik bennem a hit, hogy mégis-^csak inkább valláa, odaadás a kellő neve a tömegek ezen érzelmének. Mert ott jfönn — az az ő oltáruk, amelyen az asszony a bálvány. Ezrek végzik itt áhitatosságukat.
És ezen áhítat legalább őszinte. Mert, valljuk meg, ahol az érzékek parancsolnak, otl szívesen tartjuk be a törvényt.
--Fenn az .excentrique" cigánykereket hány.\' Dörgő taps vihar. — A száraz arisztokrata együtt .brávózik" az otromba\' méazároslegénynyel. Csodálatos egyetértés. — Mit nekünk .társadalmi reform I" JSljon a .danse excentrique!"
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1900. APRIU8 28-án.
Az iskola szervezésének éa a tanmenetnek részleteit nem adhatjuk elő e helyen. Hosszabb és alapos tanulmány volna szÜkségesehhez.Deszinte természetszerűleg következik, hogy a tanári kar lenne a fenntnrtótestület és ennek mindegyik tagja egy vagy két zenetárgy tanítását vállalná magára. A mi zenetanáraink már is e\'egen vannak, hogy a tanitváoyok kiképzését teljessé tegyék, legfeljebb a zeneelmélet számára volna szükséges külön tanszéket felállítani. És, ha a tanitó mesterek száma nem bizonyulna is elegendőnek, akad városunkban elég zeneértő ember, a ki mint bejáró óraadó segítene a tanításban és pótolná a hiányokat Megjegyezzük, bogy nem csupán a zene. hanem az ének is művelésre kellene, hogy találjon az iskolában, mert végre is városunk nyilvános életében a dalárdáknak íb fontos szerep jut. Egyébbiránt pedig a részletek megállapítására sokkal hivatottabbak a maestrok. mint mi vagyunk.
Mi csupán az eszmét penditettük meg, az u. n. .szakkörök\' figyelmét óhajtjuk felhívni egy városi zenede létesitése iránt. Meg vagyuok győződve arról, hogy nálunk nem hiányzanak a feltételek ily inté/et sikereB működéséhez, mert zenetanáraink hivatásuk magaBlátán állanak és kö/öiiHégünk élénken érdeklődik a zene éa énekművészet iránt. Társas életünk szebbítéséhez is igen sokban hozzájárulna a zene- és énektanítás ily egységesítése, mert az iskola minden ünnepélye üone-pélye volna a közönségnek is, mely oda-H) ülne, bogy szórakozást találjon. Már pedig a társas érintkezés sűrűsége fejleszti az egészséges viszonyokat a társadalomban.
A fogyasztási, szövetkezetek.
(D\'ór.) Közguzdiii-ági és nem közgazdasági irók megiriák már nagyon sokszor, hogy mikor én mért jó és okos dolog a fogyasztási szövetkezet.
Kivi jogosultságát egészséges észszel nem is lehet ragadni. Az elmélet, mind a legtöbb elmélet, tetszetős. — Ámde az élei maga teremthet olyan konstellációt, a melyre az elmélet nem illik. Bizimyos közgazdafrági helyzet mollett a fogva-ztási szövetkezet is lehet felesleges. sót egyenesen veszedelmes. Sza-biuljon nekünk most uz érem ezen oldalát iá megvizsgálnunk.
Mi a célja a fogyasztási szövetkezetnek? Nyilvánvaló és más nem is lehet, mint hogy hamisítatlan árukat nyújtson a \'szövetkezet tagjainak a lehető legolcsóbb íe\'télelek melleit.vEwel^.a kimondott célzattal alakultak a legutóbbi évükben h mi vidékünkön is Gelsén, Pac\'-án, Vörsön és Kis-Kanizsán a ío gyasztáai szövetkezetek. Volt-e ezen szövetkezetekre szükség? E kérdést fel kell tennünk. Minden intézmény akkor nyugszik egészséges, szilárd alapokon, hu bizonyos szükségérzetből támad. Ha az éiet konkrét alakulásai mintegy provokálják az intézményt. Csak egy tekin-totet kell vélnünk vidékünk közgazda- \' sági viszonyaira és készen vagyunk a j felelettel. Mit is látunk? Az egymáshoz | közeliek vő falvak kielégítő arányú be-népesedétüek A nnn messze fekvő vá- j rosok jó és olcsó közlekedési eszközökkel vauuak összekötve. A községek tulon- j tul el vatioak látva fzatócs-üzlelekkel, kis és nagy kereskedéssel: fogyasztási cikkekben tehát nem volt hiány. Ez tehát nem lehetett ok. Igaz,, a fogyaszt tási szövetkezetek nálunk nem ezen indokokból alakultak. A mi vidékünk fogyasztási bzövetkezetei első sorban is hamisítatlan árukkal akarják ellátni tagjaikát. A szándék szép, de meddő. A fogyasztási javaknak meghamiuitása — tagadhatatlan — kártékony hatású az egészségre. De vajon vétkesek voltak-e ebben a nzatócsok, a kis és nagy kereskedők? Minden elfogulatlan ember tudja, hogy a fogyasztási javak csak gyártási stádiumukban hamisíthatók. Az ellenőrzés ezen a ponton az állam eminens feladata. Itt tehát nem a fogyasztási szövetkezet, hanem a jól szervezett egészségügyi rendészet segíthet.
Da ettől eltekintve, bir-e a fogyasztási szövetkezet, birnak-e a fogyasztási szövetkezet tagjai, igazgatósága olyan szakértelemmel, hogy felismerhetnék az
áruk hamisított voltát? A falusi lelkéBZ, jegyző, kézműves és földmivelő hol\' telhetett volna azért ezen ismeretekre? Tiszta sor, hogy ezen érdekek inkább vannak biztonságban a szatócs kezében, kit jól felfogott érdeke ösztönöz arra, hogy fogyasztói szükségletét a legmegfelelőbben elégítse ki.
A fogyasztási szövetkezet nemcsak hamisítatlan, hanem olcsó árukai is akaf juttatni tagjainak. Nagyban vásárol — gondolja — tehát olcsóbb forrásokhoz juthat. De hÍBzen így tesz a kereskedő is. SŐt, a mennyiben keze nincs kötve a részvénytársulati forma merev szabályaihoz, Bókkal jobban alkalrcazkodhalik a koDjuukturákhoz. Hosszú gyakorlata élénk üzleti szellemmel ruházván fel, e tekintetben is kedvezőbb helyzetben van a szövetkezetnél, leginkább a mi magyar szövetkezeteinknél. A magyar paraszt teljesen agronom typus, híjával minden merkantil téírtjtaéguek
Hozzájárul még, hogy a mi vidékünkön jól benépesedett községek vannak. Mindegyik két, bárom, sőt több szatócsüzlettel. A községek olcsó közlekedési eszközökkel közel feküsznek városokhoz. A szatócsokra nézve a természeti egyedáruságnak még a lehetősége is ki van zárva. Az árak - tehát a legegészségesebb verseny hatása alatt alakulván, a mini" mumou állottak. Sót az öldöklő verseny i nagyon sokszor a minimum alá nyomta őket. Kiszipolyozásról tehát szó sem lehet.
A mikor tehát vidékünkön a fogyasztási szövetkezetek azt tűzték ki célul, hogy olcsóbb árukkal látják el tagjaikat, oly valsmit akarnak, a mire nem volt azükség, s a mi nincs is módjukban.
Nyilvánvaló ezekből, hogy a mi vidékünkön a fogyasztási szövetkezeteket nem okadatolja semmi. Hiányzik minden természetes létfeltétele. Meaternégesen növesztett melegházi növény. Jó lesz, ha tudomásul veszik ezt azok a vezető férfiak, a kik kint a vidéken oly heveden agitálnak mellette és annyi jobb ügyhöz méltó buzgalommal szorgalmazzák ezeket a szövetkezeteket. Mert a káros hatását már id lehet érezni. Becsületes ekzisz-tenciák .tönkrejutását okozzák minden ok nélkül. Epy minden proletánatus-riál veszélyesebb proletáriatust teremtenek. Félő. hogy ez nem csak inciden-talís eredmény. Nem szereljük ezt hinui. de oly igézi ok és szükség nélkül ülik nyélbe ezeket a szövetkezeteket, hogy a gondolat kéznél fekszik. Szomorú azon országnak a sorsa, mely még gazdasági élete berendezésében is nem a természetes viezonjok okszerű ekzigenciáinak hódol II
HÍREK.
— Városi orvos választása. F. hó 2C-án töltötték be a dr. Gerő József elhalálozása következtében megüresedett v. orvosi állást. A választó közgyűlésen Cs ertán Károly alispán elnökölt. Az állásra két jelölt pályázott: Dr. Goda Lipót és dr. Szabó Zsigmond oki. tiszti orvosok; mindketten Kanizsa város szülöttjei. Természetes, hogy mindkettőnek erősen szervezett pártja volt éa minthogy c-sak egy városi orvost választottak, csak az egyik nyerhette el ar. állást, mig a másiknak változhatatlan eseménynyel kell most ezaraben áüuia. A városi képviselők dr. Goda Lipót, oki. tiszti orvost 90 szavazattal választották meg, 163 leadott Bzavazat közül. Ugyanekkor az újonnan izervezett városi közkórházi írnokká Kárlovetz Lajos 55 szavazata ellenében Ituesz Antal 102 szavazattal lett megválasztva. Az újonnan megválasztottak a hivatalos esküt nyom-bau a közgyűlés előtt le íb tették.
— lláxasság. Fényes esküvő volt f. hó 24. d. u. Bpesten a Dohány-utcai izr. templomban; Gelaei Guttmann Vilmos királyi tanácsos leányát Lillyt vezette oltárhoz madarasi Beck Nándor, a Magyar Jelzálog-Hitelbank elnök-vezérigazgatójának fia, madarasi dr. Beck Gyula, a Magyar Jelzálog-Hitelbank titkára. A díszes násznép és vendégek uorában ott voltak: Széli Kálmán miniszterelnök, Hegedűs Sándor ke reskedelemügyi miniszter, Hieronymi Károly, K u b i n y i Árpád, L á n c z y Leó, H e g e d ü 8 Lóránt, Sámuel Lázár és Neumann Ármin orsz.
képviselők, Ludvigb Gyula főrendiházi tag, az államvasutak elnök igazgatója. Széchényi Pál gróf. madarasi Beck Hugó dr. kúriai bíró. megyeri Krauaz Lajos. Kilényi min. tanácsos, B a 11 a i osztálytanácsos, madarasi Beck Miksa, a Magyar Leszámítoló- éa Pénzváltó Bank elnöke, Kob-n e r Zsigmond, az izr. hitközség elnöke, BrűlI Ignác angol és Birnbaum portugál főkonzul, Barta Arnold, az Agrárbank vezérigazgatója, a Magyar Jelzálog Hitelbank tisztikara Kun Akos igazgató vezetése alatt. Fis Cher és Ra i m a n n, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság" igazgatói és a pénzvilág és a társadalom számos más előkelősége. Az egybá*i szertartást dr. Kohn Sámuel főrabbi végezte, aki szép beszédet intézett az ifjb párhoz; a Bzerlartás alatt Lazarus főkántor énekelt. A,, nagykanizsai hitközséget egy küldöttség képviselte, mely dr. Neumann Ede főrabbi/ Scherx Rikárd, Grünhut nenrik, Rapoch Gyuláén Szommer Nátán urakból állt.
— Keform. lelkésaválasztás. Seregély Dezső Somogy-Hatvanba való távozása következtében a helybeli ref. anya-
egyház presbyteriuma K u t h y Gyula, new-yorki ref. lelkészt választotta meg nagykanizsai ref. lelkészszé. De Kuthyt egyházközsége különféle előnyök biztosításával maradásra bírta, miuek következtében ő a. kanizsai" állásáról lemondott. A presbyterium most Kovács .Kálmán ref. theológiai hitoktatót választotta meg kanizsai lelkészszé.
— Eljegyzés, K I o i n f e I d Ignác, a Gazdasági Takarékpénztár főkönyvelője,~ eijegyezte Kaufmanu Sárika kisasz-szonyt, Kauítnatin Samu tőzsdelulaj-donos leányát.
— A római zarándokok. A Rómába igyekvő zarándokok f. hó 24-én utaztak városunkon keresztül. Az 1500 zarándokot céljuk felé három . vonat vitte/ Az oIrő 11 óra 10 perckor érkezeit ide és itt egy óra hosszáig tartózkodott. Utasai jobbára oyitrai földmivelők voltak A második a jobbmődu osztályt yiuéf 12 óra 45 porckor robogott be az állomásra éB az ebéd idejét itt töltötte. 2 óra 19 perckor érkezett meg a harmadik vonat, melynek utasai a zarándoklás vezérférfiai voltak, élükön Császka kalocsai érsekkel, Ben de Imre nyitrai, Bubics kassai, gróf Majláth gyulafehérvári, DeBsewffy csanádi és báró Hornig veszprémi püspökökkel. Városunk nevében a zarándokokat az állomásnál Deák Péter főkapitány fogadta, ki a csanádi püspökkel a perronon hosz-szabb ideig sétált.
— Május 1. A .csodaszép tavaszi hó első napját, még akköris, hogyha fagyos és zord, a városi ember megszokta ünnepelni a természet ölén, különösen az ifjúság. Az idén is, az iskolai ifjúság kivonul Nagy-Kauizaa környékére, hogy élvezze a természet gyöoyöreit, mert .élni, élni, mily édes, mi szépl\' Sánc, Palin, a Kerekes erdő,.a zöld ligetek, e napon benépesednek és viszhang-zannk az örömtől. A felső kereskedelmi iskola felső osztálya kirándul\' Elek Lipót kir. ker. tanácsos ujnépi mintagazdaságának és szeszgyárának megtekintésére. A polgári iskola a Kerekes erdő csalitjuit keresi fel. A kereskedelmi iskola két alsó osztálya Palinba megy. A többi iskolák is Kanizsa vidékének egy-egy Bz.ebb, pontját szemelték ki kirándulások\'célpontjául, ki tudna jobban élvezni e napon az ifjúságnál, a mely kiszabadult a szavak szerinti idomítás alól?
— Kirándulás. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör ia május 1-én reggel Vj6 órakor a sörgyárba kirándulást rendez és ott több énekdarebot fog előadni.
— Hofrlcbter Emma zenetnnárnó növendékeinek hangversenye f. hó 22-én d. u. 4 órakor folyt le a.Kaszinó dísztermében. Nagysiámu és diBzes közönség jött el meghallgatni a tanítványok tudá-sát\'és látni azt a szép sikert, melyet Hofricbter k. a.\'a zenetanítás terén elért. A műsornak minden ezáma tetszett a közönségnek, mely a szereplőket minduntalan hangos tapsokkal jutalmazta. Kiváló sikerrel adattak elő- Scherz Istvántól Práger Margit k. a. zongora-kiséretével a .Romeo el Juliette", Kaufmanu Jenőtől — zongorán kisérve
Blau Margit k. t. által —: .La Tra-viata\', B art ha József és Bogenrie-der Károly begedüjátékábin Bartha Rózsika k. a. zongorakiíéretében .Sym-phonie concertante\' és Gogl Vilmos hegedű és Práger Margit k. ^zongora előadásában a .Fentasie poatorale* cimü zenedarabok. A műsor legutolsó pontja volt Alard-egy symphoniájinak előadása. Hofrichtef Emma én Práger Ilona kisasszonyok hegedű- és Práger Margit k. a. zongorajátékában, melyek már valóban művészi szinvonalou állottak. A hangverseny végeztével a közönség lelkesen megtapsolta Hofricbter kisasz-S20nyt azért a pzép eredményért, melyet zenei tudása és buzgó fáradozása révén növeodékeinek kiképzésében feltudott mutálni.
— Áthelyezés. Az Osztrák-Magyar bank helybeli fiókintézetének személyzetében változás történt, amennyiben Lenk Adolfot Budapestre helyezték át. Az uj bankakta életbeléptetésével az. igazgatóságok hatásköre telemesen kibővült. mi nevezetes Bzemélyzetszapo-ritást igényelt s ez alkalommal Lenket is számba vették. A távozót, ki megnyerő modora révén mint hivatalnok, mint Bportsmau és társalgó egyaránt közkedveltségünk örvend, városunk társadalmának minden köréből a legjobb kivánatok kísérik uj otthonába. Helyébe Német Jánoi fog lépni, ki eddig Bécsben, Győrött és Szegeden működött.
— Lépten nyomon. Tehetséges munka társunk, Maros Bódog e címen egy kötet elbeszélést tesz közzé. Mutatványul adjuk olvasóink! ak mai számunkban a .Táucképek* elmü tárcát. Harmatos, frids és szellemes tárcáit olvaBÓink ismerik. Nemcsak a szellemes invenció vonzza az olvasót ezekben az apróságokban, hanem a tanulságos reflexiók is lekötik figyelmét, néha a pajkos, de sohse sértő guny csillan meg egy-egy elbeszélésben és nem kel) messzire futnunk, hogy magunkho* hasonló alakokat találjunk. A könyv Fisc hl Fülöp kiadványa. Ára 2 korons: Előfizetéseket elfogad a kiadóhivatalunk is.
—r ^évmagyarosltáR. Hirschl Lipót, nagykanizsai illetőségű, ugyanitteni lakós vezetéknevét, belügyminiszteri engedély-lyel .Hűvös"-re, Makonecz Péter Pál légrádi lakós vezetéknevét, , Zalai\'-ra engedte meg.
— A furfangos birtokvásárló. Közöltük egy alkalommal, hogy a féleszű, 63 eszteudős Tkalcsec Borbálát, ki Rác-Kanizsán a szőlőhegyen él a világtól visszavonulva, israeretleu tettes ravasz módon kirabolta és összes adós-. leveleitől, melyekben kis tőkéjét elhelyezte, megfosztotta április . hó 1 én. A. nyomozáa azóta eredményre vezetett. A tettest Ing József csákovai muzsikus cigány személyében sikerült feltalálni. Kiderült, hogy Ing Józsefet felbujtották, még pedig testvérbátyja, Ing Mátyás. Ing Mátyás ugyanis megvett az öreg Tkalcsec Borbálától két és fél hold löl- \' det oly feltétellel, hogy. csak az eladó halála után léphet annak használatába. A vételárról adóslevelet adott. A cigány csak várta egy ideig, mikor megy a másvilágra a vénasszony/de hiába várt. A türelme elfogyott, a földeket szerette volna már egészen az övének látni, de meg a vételártól is óhajtott volna valamikép megmenekülni és . rábeszélte az öcscsét, hogy gyilkolja meg Tkalcsec Borbálát, azután rabolja ki, mert Bok pénzt, meg más értéket kaparithat meg, hanem az adósleveleket el ne felejtse magához veoni. Ing Józief engedett a szónak és kirabolta\'az öregasszonyt. Do a gyilkosságra még aem mert vetemedni, hanem az adósleveleket megszerezte, s köztük a bátyjáét, is. Csakhogy csendőrök ezeket is visszaszerezték és a két jómadarat letartóztatva átadták
a büntető biróságuak.
— Szlropllelsszlmni. Ezen kiváló élclap 5 száma, melynek rajzolója Heine Ph., aki csakugyan megizzasztja irónával a képzelődő német kormányzati köröket, ismét néhány sikerült képet tűntet fel. Ez .a lap harcban találja kedvét. Megtámadja a felülkerekedett militarizmust, a koromszin - reákciót és a gyámkodó, kormányt Ara évnegyedenkint 75 krajcár. Előfizetni lehet Münchenben, Langen Albertnél.
— Kubellk Ján. Kubelik Ján, akinek hangversenyét már a télen egyszer hirdettük, mégis eljött én tényleg ragyogtatta fenomenális művészetét. Deák Péter színigazgató vállalkozott arra. hogy ezt az eseményszámba menő hangversenyt rendezze. Vojjon Kubelik Kanizsán is fellelkesítette vonójával a közönséget? Azt kérdezzék meg azoktól, kik az utolsó darab elhangzásával a nagy termet nem akarták elhagyni, ujjongtak, kendőt leu-gettek éa virágokkal dobálták a fiatal művészt, aki maga a megtestesült szerénység és az óriási nehéz Paganini változatok utáu egy még nehezebb darabot játszott el. A terem félig telt meg, de ha egy második, hangversenyt rendez Kubelik, arra már egész Kanizsa eljött volna.
— Hirdetmény. A m. kir V. honvéd kerületi parancsnokság, a Pápa. Zala-Egerszeg és Keszthely városokban állomásozó m. kir. honvédcsapatok kenyérszükségletének 1900. évi május hó 1 tői 1900. évi december hó 31-ig terjedő időre való biztosítása céljából í. évi május hó 4-éo, illetve 8 án ajáulati tárgyalást fog tartani. Ajáulatok legkésőbben a /jelzett napokon d. e. 10 óráig nyújtandók be. Miről az érdekeiteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes hirdetmény hivatalos helyiségünkben megtekinthető s hogy e hirdetményt kivánatra az érdeklődőknek készséggel megküldjük. Sopron, 1900. évi április hó 18-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. í
— Gyufát Ivott. Varga József sümegi munkás a minap megverte a feleségét, amiért az asszony gyufaoldatot ivott, de az orvosi segély megmentette az éi<tuntat a további verésnek.
— Kútba fulladt. Böczón József csabrendeki fiu Gyepü-Kajánban időzött a sógoránál. A mult béteu a fiu a kúthoz ment mosakodni s mosakodás közben a kútba esett. Mire kihúzták, meghalt.
SZÍNHÁZ.
\\
— Caütörtökön a mult azezoo cassa-darabja, B8ularoithí került szinte. Most is szép azámu közönséget vonzott a imaházba, mely eleitől végig nagy élvezettol hallgatta Pál/Iy Nioa (Sulamith) gyönyörű énekeit éa eröteljps játékát. Abeoloo szerepébea Jósai mutatkozott be. Nagyon tartózkodóan énekel, pedig a hangja elég érces és tiBzta. Tukorai (Zingitang) mókáinak aokit neveltek.
— Pénteken > „Szökött katoná\'-bau Gyárfás Ödön (Gergely kovács), Lónyaí Paula (Julcsa áru) éa Lomnici (Gémeai iparlovag) játazotlák a főbb szerepeket Ügyes alakításban s csak Gyárfás éueke hagyott hátra kívánni valót.
Szombaton, áprilii 21 én adták elöször a „Baba" cimü operettet, melynek meséje elég leleményes mulattaló helyzetekben, zenéje pedig fülbemászó, dallamos. Csak a fölvonások végjeleneteiben utáuozza az opera fioalájainak hatásait.
Hilárius (Deák) ajkairól nemcsak a szöveg sikamlós helyei, hanem a helyi vonatkozások is derültséget kellettek. Mi aem lelünk gyöayört az ilyen beszélgetésekben. Pálfly N\'ina noviciuea igen tetszetős, bájos alakítás volt éa éuek-müvészete ügyesen eltakarta egy kiifoé fénytelen hangját.
Gy. Lónyai Piroska vonzó baba volt. Automataazerü mozgásait, dalait gyönyörrel nézte és hallgatta a közönség. A szOk szinpad és az iogadozó kulissza csakugyan kemény próbára tette a szereplők ügyességét és mozgékonyságát. A zenekar dicséretes precizitással játszott éa a pártiturának hangszerelését tökéletesen adta vissza. A szekrényhez hasonlító szinpsd megnagyobbftását ajánljuk Deák Péter igazgató figyelmébe.
Vasárnap esti előadásul a .Hadak utja* cimü hazafias tartalmú látványosság, hétfóo pedig Szigeti Józsefnek a .Falu jegyzője\' cimü regény után készült népszínműve, .Viola, az alföldi haramia" adatott elő.
Kedden .Gésák1 került szinre szép művészi blrnévnek örvendő földinknek, Huckstedt Irénnek vendégszereplésével. Mimóza szerepét" választott.\' és ennek kedves naivitását szeretetreméltó egyszerű játékával sok igazBátfgal tudta érvényre juttatni. Éoekeit minduntalan
„Henneberg-selyem"
Csak akkor *alódl, ha közvetlen tólom rendelik
fekete, fehér éi ixiaei 45 krtól 14 írt 65 krig méterenkiat — egén rahák i blouioknak T&Iót — Mindenkinek póiubér 6a támmen-Icsen, hixhos utilitfa. Miotik póiUfordultAtal küldetnek.
HENNEBERG G., seiremníros, Zürichben.
tCa. éa kir. ulvarl-siilliió.)
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. ÁPRILIS 28-án.
dörgő taps jutalmazta; szépen csengő, tiszta hanggal rendelkezik, különösen a regiszterekben. — Ügy halljuk, hogy "lluckstedt szerződött tagja lesz Deák Péter társulatának. Rajta kívül még Lónyai Paula (Molly Seamore) ki a megbetegedett Pálffy Niuát helyettesítette, aratott nagy tetszést a nő-szereplők, a férfiak között pedig Deák Péter (Vun-csi) ódon, munnia szagú kupiéi részesültek tapsokban. Gyárfás, meg a többiek gyengén énekellek.
Szerdán a .Sabin nők elrablása* került sziure. A szerzők bohózatos vígjátéknak keresztelték el. bár inkább bohózat, miut vígjáték. Kevés esprit, de aunál több vaskos helyzet, komikum van benne. A hangulat kezdetben hűvös volt, később a közönség is. szereplők is belemelegedtek. A szereplők közül kitűnt L e ö v b y, ki Marosán Bogdán szerepében a nyers, morózus, de alapjában véve a jó azivQ örményt ügyesen állította elénk. Deák Péter (Rettegi Fridoiití) a színigazgatók torz karikatúrájával állandó derültségben tudta tartani a közönséget, jó volt még Vadász éB Gyárfáa. A nők közül leginkább tetszettek Dulich Mariska éB Koronkai, a szobalány szerepében.
Csütörtökön Sugár Arankával, mint vendéggel adták a , Cigánybáró "-t. Ezt 8z egyúttal látványos operettet a színpad gyarlósága lenyomta Mucsa nívójára. Sugár Aranka. Saffi szerepében a közönség gyönyörködött- Sugár Aranka bangja igen iskolázott, mioden regiszterben biztOB, a magasban éles, a mi bizonyára kevésbbé volna érezhető, ha a művésznő mértéket szaboa a hang erősségének. Játék tekintetében is egyike volt a legjobb Saffiik-nak, ,«kiket vidéki színpadon láttunk. — Lórándi, mint Barinkay, minden játék-művészetet megvet, olyan nyugalommal áll a színpadon. Egy pár olvadékony dallamot hallottunk, de egészben véve nem egységes alakítás az ő Barinlfay-ja. l.ónyai Piroska, mint Arzeoia ia kedves volt. Deák Péter Zsupánja megfelelt a disznókereskedő korlátolt felfogásának. Eueke a jobb búitokra emlékeztet. Közönség mércékéit számban volt.
TÖR VJÉ NJS Z É K.
$ Drága kedvtelés. Sonkát akart lopni Herceg Mihály rovott multu orosx-tonyi lakós a ezért mult évi szeptember hó 29. éjjelén bezáratta magát Nagy-Kanizsán a „oagy-udvar\'-nak nevezett hercegi épületbe, bogy alkalmas órában n szombathelyi husfüstöldé részvénytársaságnak ugyanazon házbao levő üz-lotébo a» udvar felöl behatoljon, s a mennyi sonkát s egyéb hust elvihet, elvigyen.
Hozzá is látott e szándéka megvalósításához 8 az ajtó zárját hamis kulcscsal lel is nyitotta, terve véghezvitelében azonban megzavartatott, mert az ugyanott lakó Scbwarcz éa Tauber cég íőnö-kének> Deutsch Mór nevű segédje éjfél tájban hazamenve, észrevette, hogy a lépcsőn valaki azafad előtte b az előhívott házmester\'segitségével ennek holléte után, kutatva. Herceg Mihályt egy oszlop mellett elbújva megtalálták. r Lopás bűntettének kísérlete miatt jutott ezért Ilercég Mihály a bíróság elé, a bol két esztendei fegyházra ítéltetett a már eddig 11 évet és G hónapot fegyházban töltött, javitballan gonosztevő.
Fótárgyalásofc és ítélethirdetések.
1900. április hó 30 án (hétfő.)
Erőszakos nemi közösüléa büntette miatt vádolt Németh Dénes elleni bűnügyben Ítélethirdetés.
1900. Május hó 4 én (péntek).
Zsarolás vétsége miatt vádolt Frass Alaiosné elleni bűnügyben főtárgyalás.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
— Április 20 —27-lg. —
Varga János csizmadia: György, Süle Antal postatiszt: Mária, Sooa László gyári munkás: Sándor, Mátyás István csizmadia: Rozália, Jámbrita Sándor kádár: Mária, Babos György hivatalszolga : György, Horváth Józsel kefe. kötő: Juliánná, Zavilla Adolf postatiszt: Valéria, Horváth György földmives: György,"\'Dukált József cipész: Árpád, Lendvai Samu magánhivatalnok: Reoée, Goldschmidt Ede ruhatisztító f Endre, Czetl István kalauz: Ilooa.
Halálozások:
— Aprilii 20—87-ig. — A
Bolf Rozália rk. 18 évei: caigolyalob. Gelencsér Gyula ifjú rk., 7 hónapos:
tűdőhurut. Dékán György ifjú rk., 4 éves: (űdőlob, Golop Ilona rk. napszámos, 60 éveB: alszárfekély, Antal Anna rk. napszámos, 33 éves: gyomorfekély, Fischer Regina izr. 2 hónapos: bélhurut, Humán Albert rk. kőmüverf, 73 éves: tüdőhurut, 1 Bagó Lajos rk, 3 hónapos: bélhurut, Fischer József rk. vasúti főkalauz, 58 éves: agylágyulás.
Házasságot kötöttek:
Aprilii 20-27-ig.
Kohn Mór cipészmester — Krausz Rozália szakácanéval. Sintár Károly bognár-segéd — Matos Juliánná szobalánynyal, Babágh Jómeí betűszedő — Szólni Annával, Tarsoly Károly Bzolga — Szabó Teréz napszámossal.
IRODALOM
— Magyar Lányok a cime annak a helilapoak, mely a fiatal luányok olvasni valóinak kérdését megoldotta. Alkalmasabb és jobb olvasmányt nem adhatunk a serdülő leány kezébe. Azoknak a nevet, akik tanulságosat és gyönyörködtetőt produkálnak hazánkban* az irodalom terén, csaknem mind megtalálhatók e lapban. A legkiválóbb magyar itók segítik a szerkesztőt, Tutsek Annát — aki a nagy Jeányok legkedvesebb és legszeretettebb olvasmányainak szerzője — abban a nemes törekvésében, hogy a leányifjuságot nevelje és szórakoztassa. — A M. L. miuden számában közöl egy eredeti és egy fordított regényt, több elbeszélést, veraeket a legjobb ismert nevü poétáktól és alapos ismeretterjesztő cikkeket. Külön kézimunka rovata van, melyben képekkel magyarázott hasznos tanácsokat ad olvasóinak. A szerkesztő postájában minden kérdésre készséges fölvilágosítást nyújt. Negyedévre 3 korona. A kiadóhivatal (VI, AndrásBy ut 10) szivesen küld ingyen mutatványszámot.
— Az Országos Iparegyesület a hazai ipar érdekeinek előmozdítása s iparosaink érdekeinek képviselése körül közel hat évtizeg óta hathatósan munkálkodik. Az eredmények egész sorozata fűződik eddigi tevékenységéhez. Nagy része vau ebben az egyesület bivataltp közlönyének a Magyar Iparnak. E kiváló szaklap, a mely közel 30 éves fönnállása óta hazánk közgazdasági irodalmában mindenkor előkelő helyet foglalt el, ma a magyar ipari érdekek legelső képviselője. A legjelesebb szakerők tömörültek arra n célra, hogy a Magyar Ipar az iparosoknak felvilágosító, ismeretterjesztő is tanácsadó közege legyen ugy a testületi életben, mint az iparfejlesztés gyakorlati terén. A Magyar Ipart az Országos Iparegyesület jelentékeny áldozatokkal tartja fönn a kívánja fokról fokra fejleszteni ; ezért a lap netáni jövedelmét kizárólag annak tökéletesítésére fordítja, hogy a Magyar Ipar minél jobban megfelelhessen a hazai iparfejteuztés messzeható fontosságú\' ügyének szolgálatában. E szempontból legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe e lap hathatós erkölcsi és anyagi támogatását. A Magyar Ipar maga, a melynek a .Hazai beszerzési források" ingyenes melléklapja, megjelenik betenkint egyszer 1G—32 oldal terjedelemben. Előfizetési ára egész évre 12 korona, félévre G korona.
— Elókeló Yilág betenkint (szerdán) megjeleuő Bzépirodalmi éa társadalmi folyóirat a magyar uemea társaság számára. Szerkeszti és kiadja Lengyel Gizella. Előfizetési ára egész évre 16 kor. Egyes szám 40 fill. Szerkesztőség éa kiadóhivatal Budapest. VII. kor., István-ut 40. szám.
SxerkesxlCaég: Dr. Villányi Henrik, felelői sinrkesztö. Ki»d6: ///. Wajdits Jöznef.
Ny ílt tér.*)
Vese, húgyhólyag, liugydara és a kőszrénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutod bántalmainál, orvosi tekintélyek által a • Llth ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. UuKyhajtó hatásni
Kelliws izi! | KiinojeD fróillietö
Kapható áaványvixkereskedésokbeu éi
\' gyógyszertárakban. A Sabator-íorrás igazgatósága Eperjesen
VEGYES.
— Sok évi megfigyelés. Emésztésgyengesé-geknél és élvágybiánynál általiban minden gyoniorbajnál, a valódi ,Moll-félc seidlltz porok" bizonyultak a legsikerebbeknek a többi szerek lölött, mlíit gyomor erősítők és vértisztitók Egy doboz ára 2 kor. .Szétküldés naponta utánvétellel Moll A.- gyógyszerész cs. és kir. udv. ixállltó Utal. Béca, I. Tachlaubeo 9. A vidéki gyógy-ncrtárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az 5 gyári jelvényére! és aláírásával.
HIRDET ESEK.
*) Ax e rovat alatt kftzlöttckért nem vállal felelősséget \\ a aierk.
.......
| a2!sss3;|5s|;.:.i a j||í-:
5 ®•>"5 j. a
ŐÍ7|l900Jvégrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó nz 1881. évi LX. t.-c. 102. §-* értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1900. évi V 75|l. számú végzéBe következtében Dr. Hoch-reiter Kornél csurgói ügyvéd által képviselt Goricsánecz György javára ör. Lyubics István és társai légrádi lakósok ellen 302 kor. 38 fill. s jár. er«*jéig 1900. évi február hó 23-án foganatosított kielé gitési végrehajtás utján lefoglalt és 646 korra becsült ör. Lyubits Istvánnál 3 kukorica kaf, 25 drb hasábía, Lyubits Borbála éa Lyubita Kataliunál 1 .ló, 1 csikó, 1 tehén, 2 kukorica kasból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a. nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V. 75|2. azámu végzése folytán 302 kor. 38 fill. tőkekövetelés, összesen 91 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig fiégrádon, a hslyazinén leendő eszközlésére
1900. évi májns hó 5. napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és abhox a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy m* érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c^&7. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is el fognak adatni.
Kelt N. Kanizsán, 1900 évi ópr. 23. u.
Maximovits György.
kir. birósági végrehajtó.
519jl900.Jvégrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hOgy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1900. évi V. -85)1. számú végzése következtében dr. Fr. Rabi triesti ügyvéd által képviselt Portiandi cement-gyár részv.-t. javára Bacbrach Gyula n kanizsai ellen 411 kor. h jár. erejéig 1900. évi március hó 1-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoE-•^htft és 624 kor. 96 fillérre becsült cementlapokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. ]
Moly árverésnek a nagykanizsai ícir. járásbíróság 1900. évi V. 85|2. számú végzése folytán 411 kor. tőkekövetelés, ennok 1899 évi november hó 4. uapjától járó 6*|0 kamatai és eddig öászeaen 41 kor. 38 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig N.-Kanizsán, a helyszínén leendő eszközlésére
1900. évi május hó 1. napjftnak délutáni 3 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ioKÓaáuok az 1881. évi LX. tlc. 107. ás 108 §-a értelmébeu készpénzfizetés mellett, a legiöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900. évi április hó 18 napján.
Maximovits György,
kir. bírósági végrehajtó.
Az őszes 50.000 nyeremény
JEOYZeKE.
A lPBn»jryr>t>b n)«romAny l«ir»»«ranpi*iobb eio\'lian:
1.000,000 kovpfa
A nyeremények részletes beosztása a következő: Korona
.J I jutalom GOOOOO l njer 1 .
IM
W
1
1 1
3 1
5
i; • 3
81
67 S 432 783 1238 \' 0O 31700 30OO 4000 SO
sooo
2UOO
400000 200000 lOOOOO OOOOO SOOOO 70000 OOOOO 40000 SOOOO 2SOOO SOOOO 15000 lOOOO SOOO 3000 SOOO ÍOOO 500 300 SOO 170 130 no®
, V 80
\\ 4:0
50,000 »I3.l6i),000
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel biró magy. kir. szabad, osztályaorsjáték legközelebb újból megkezdődik.
100,000 sorsjegyre 50,000
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló nyereményjegyzék szerint a sorsjegyek felét pénxnyereméby-uyel húzzák ki és egy külföldi sorsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket felmutatni, mint a mi magyar osztályBorsjátékunk. Legnagyobb nye-• remény szerencsés esetben
Egészbeu tizenhárom millió 1GO.OOO korona lész kihúzva éa az egész vállulat állami felügyelet alatt áll.
\' Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az I. osztályhoz: ogy^nyolczad (V») írt —.75 vagyis 1.50 korona /egy oegyed (\'/») „ 1-50 v, 3.— egy fé« (l/a) . 3.— „ G.- , egy, egész (\'/,) . 6.- „ 12.- „ utánvét mellett, vagy az összog elózetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti Borsjegyekre
f. é. május hó 17-ig
kérünk hozránk beküldeni.
BANKHÁZ
Builapcst, V., Václ-körut 4|a.
Sok és nagy nyereményt fízettUnk már ki vevőinknek és pedig rövid idd alatt körülbelül három millió koronát
Be»j»ifii«rti lerágandó. TOROK A. ÉS TÁRSA föelárusitók Budapest.
Kérek részemre .
hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget __ korona összegbeo
é l
. L OMzt. m. kir. szab. ositátysorsjáték eredeti borsjegyet a
nt&zivételeznl bérem poiUntalTiinyiif >1 küldöm.
A nem tet^zfr törlendő.
g: is
fa ill
1
ll i I
m \'fi
■iií
b f|
P li
II íÜ I ■■
Jl m
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1000. ÁPRIIJS 28 áo.
ALKALOM OLCSÓ BEVflSflRLflSHOZl
DIVAT-, VÁSZON- és POSZTÓ-ÜZLETÜNKET VÉGLEGESEN FELOSZLATJUK,
minek folytán teljes végeladást rendezünk.
— ELADÁS CSAKIS KÉSZPÉNZFIZETÉS. MELLETT. -
fjlmyIí, Tssrwtumm, iiOTiiim]
oooo oooooaneBOooooocia oooooooooaooooooooopqp
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mlndogylk dobo« Moll A. védjegyét és
aláírását tüntoti fel. A Moll A.-félt SaldlIU-porak tarlói gyógyhatii* a legmakacsabb gyansr- *» al-teatbáalalnak, gyomorgörcs éa gyomorhév, rógzótt székrsksdét, raájbántatom, vér talalás. aranyér és a legkülönbözőbb ndl betegségek eltoo. e jeles háziszernek évtizedsk óta mindig nagyt.bb vlierjedést szerzett, — Ara fegy lapBOléltlI dttl dobaznak 2 kor )
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Í MOLLT F ÉL E FRAN CIAi
mmz&mttbbm f.
Paak akknr valddi "i\'ndegylk üveg MOLL A. vóJjegyét tOnt«-tl tel
UWK annui—fc|irillu áno„lU| Tt0 s4rTt A Mall-féla
■ fraaozla baraxeai éa aé nevezetesen mint fajdalomosillspitö bedírzsötésl azer köszvény, csuz éa a meghűlés egyéb következményeinél legigmeretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti Qvag ára I kor. 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek éa hölgy szappan a bir okszerű ápolására gyermekek éa falnlltek réaiérs.
Ara daraboaklnt — 40 flll. Öt darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-Biappan Moll A. védjegyével van ellátva -
Kőszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek,
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf és Fia.
Ki biztos akar abban leuui, bogy jó éa tiszta csokoládét vesz, az vegyeu
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Ezen régen jóqak bizonyult éa hírneves gyártmány, gondosan van készítve, jótállva, tiszta é.< az egész világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
Gyormok-tápiiitózot.
Ellenbogen, Bécs IX, Kolingasse 19.
Távol élő s/ülők gyermekei kik Bécsben egy bi/onyoa időre magukra vannak hagyva, szeretetteljes és gondos ápolásban részesülnek. Felvilágosítások totóban vagy írásban készséggel ádatuak.
Jónak bizonyult gyógyeszközök a nyálkahártyák hurutai ellen, különösen a lógzó ós emésztő szerveknél a
Con&tantin-, Emma-, Kiausen források és Constantin-sósforrás
J0HANN1SBRUNNEN ü ü ® Dl ®
mint üdítőital.
□oacxjoooaooaooooooooooooaoaoooajooooooooooaa
CSjoíSI
T1IIEKKY V.
mell- i;s gyonior-balzsiiimíl
(a melyet az egészségügyi hatdság megvizsgált)
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ba az ojdalt látható zöld, a törvényeknél bejegyzett .spáca\'-védójeKygyel vau ellátva. Fölülmulhatatlan szer minden mell-, tQdó-, máj-, gyomorbetegség ellen Hlb. külsőleg 1h kllQnően Iiut és sebet gyógyít, ligy prőb&flve\'c térmenlesen 1 korona 40 fillér. Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.
THIERRY A. centifoliakenöcse
(csotlakenőctsnek nevezik,) utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbb esetben fölöslegessé teszi. E kenőcscsol egy 14 éves, gyógyithatatlnonak tartott csontozat, ujabban pedig egy 22 évea rákszerQ bajt gyógyítottak. meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyuladásánál.
Próbatégely bórmentve 1 kor. 80 flll. Csa-k előzetes fizetés esetén küldjük meg.
Óvakodjanak utánzatoktól és kerüljek az értéktelen, úgynevezett hazí kenőcsöket s más affélékét.
Cini: A. THIERRY, £yó27$zeriar és £yár a VfiflóaDEfallioz.
Pregiada Pragcrhof felé, a Déli-vasút mentén.
zz Prospektus ingyen ós bórmentve.
E szerek hobasem romlanak meg és jó a»okat használatra készen a házban tartani. Az ös-zes müveit államókban bejegyzett védőjegyeimnek után zatát a törvény üldözi.
laalgeaa. Dordogne Kopeohsga.
fabriken far-ma. Miláné, A. Bertoloni Malmö\' Sevriga. Aput Lejönét. Hántsa l\'barmacie C. Krodet, Nápoly. Palermo 1 Pá\'la, l\'barmacie frangaise. 1, íc 3, Plsce de laltepublique l\'barmacie Daprey. 11, Ruedesfrancs Boorgeois. Prága Rima, Corso, Ageu« sia dei i\'oli-clloico. Roubslx Pharmacie F. Gerratb. Sarajawo
Szeged Temesvár Trlaazt Ve\'eoca Vlenne, Zflrloh
iö!

&
iHMi

Ifdtdi


Specialista
SÉRVKÖTÖKBEN.
A K.l.ll-féle cl. éa klr. Iiftb. iflrv-kail . leglökélele-aebb eaeo nemben, Ufm eeusiik, nem gyakorol kellemetlen nynmiat él fi-tárotiija u eddigi Iér,kölök hUnjit:
L^.\'.\'J
SfóxS

jjjgSgj
ítv^í
63
tez-zá
Svári.tu i.lipiiuiolt 1878.) ktuDliX uu. kívül: mlllábik műkeiek, jirö- él cjajlú gépek, eyycDeiurtók (IlciiÍDg-féle rendnerl, orthopldiil fQrftk h«,kölök, (firciérhirliDják él mindenfélp eummikntk urak él hölgyek réiaére. Hagre.deléa.kal pialalan éa dlakrélfl. aaikiiBl: I/ü[ PTI [ orma aebéaietl
l\\ OLiL 11 u. tuú- ős klt\'iater gjáro^. Budapesten, IV., Koronaherceg-utca 17. X"Vvk*iM árjeffyatk\' Ingyen bérmentve.
G^S


A111. kir. álliiravitsiiííik ^ép- A gyárának vezcrö«;yiiöksé«;e.
6
3 BUDAPEST, Váci-körut 32. uám.
» Ajánljii h iiiagj-. Ulr. lilliiiuvnMutnk Képf^árálnui kéHzCIt
| gölcséplö készletelt .Millenium- legújabb szcrkc^tü: fUkatzáld-, marokrako- és kévekötő ara ógépeit. e melyek fóelöuyei: préselt acallemez-állvány, tégelyacél alkatrészek jó és könnyen hozzáférhető. a elpusztlthatlan szerkezet,
I (ovibbá: a szab. osztrák-magyar Sllamvasuttársaság resicai mezőgazdasági gépgyárában készült 3 3"/,
- és 4 lóercjQ gozcseplö-készletelt. Sack-rendszerü, acélOntésü ekelórel ellátott ekéit, „Boni".féle
I kéttengelyű eketalylgált, járgányos c.éplö-ké.zletelt, szocskavágdlt és egyéb mezőgazdasági eszközeit. 3
¥ FIGYELMEZTETÉS I b0!ja"íeva«i0kf,ok\'5\'- w .„aím, .n,UU.Ó
1 f
A Magy. Klr. AllmnvaMutnli attigyAránnk Vntrllmnfikittie. r
Nyomatott lfj. Wajdits Jdisef könyvnyomdájában Nagj-K»nizsáiT \' --