Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.04 MB
2010-02-13 20:02:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1553
3936
Zalai Közlöny 1900. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. május hó 5-én.

18-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizetési ár: Egén érre . . 10 kor. — flll-Fél étre . . . f> kor. — 611. NegyedéTre . . 2 kor. 50 fii). Kgjes Hzám 20 flll. HIRDETÉSEK 6 htiiboi petitiorban 14, mAsodtr.or 12, i minden további sorért 10 flll.
NYILTTÉRBEH
petit soronként 20 fillérért Tétetnek tel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 60 fill. fiietendö.
ZALÁI I0ZL0IT.
A l&p szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesstő nevére, a* anyagi részt yiető köi-lemények ppdig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéz! ratok\\l8szanem küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az életrevaló nevelés.
Nary-Kanlua, 1900. májas 4.
(V.) Wlassics Gyula miniszter ajkáról Hangzott ej a panasz, hogy a tanítók és tanárok nem nevelik az ifjúságot eléggé a gyakorlati élet követelményeinek megfelelő módon. Az ó fiára még egy vasúti jegy megváltását sem bizhatja. Ha közoktatásügyünk feje nyilatkozik, bizonyára elég alappal birnak az ő szavai. Az iskola és az élet nincsenek többé hármóniában.
, Az iskola nem szolgálja eléggé a gyakorlati életet, azon egyszerű okból, hogy az iskola nem tanit gyakorlati tantárgyakat. Nevelésünk alapját az irodalom és a filológia tantárgyai képezik még mindig. Terheljük az ifjúságot régiségekkel, de nem oktatjuk ki abban, hogy az állami szervezet, a társadalom, milyen változásokon ment keresztül a technika és a modern közgazdaság tanainak az életbe való átültetése következtében. Pedig a gimnáziumok nem régiben kaptak uj tantervet. Ennek megalkotásánál mért nem voltak figyelemmel a gyakorlati élet követelményeire? Miért elégedtek meg foldozással, miért nem változtatták meg gyökeresen a tantervet? Azon egyszerű okból, hogy még mindig az osztrák iskolák szolgálnak nekünk mintául. Kaptafát mindig csak Ausztriától kérünk kölcsön és arra készítjük a magyar csizmát.
Nehéz arra nézve utasítást adni\', hogy az ifjúságot életrevalóságra hogyan kell nevelni, megkisérlették azt már a filantropisták a múlt században, de kudarcot vallottak rendszerükkel. A század elején mégis csak. visszatértek a humanisztikus
nevelési rendszerhez, vagyis az im-praktikua szisztémához. Ujabban kísérletet tettek a slöjd rendszerrel, vagyis a kéziügyesség tanítással a népiskolában, de ez a rendszer nálunk "még eléggé elterjedve nincs, különösen városokban, hol a gazdag, elkényeztetett gyermekekre való tekintetből a kéziügyesség tanításában még nagyon tartózkodók az iskolák. A középiskolákban pedig a rendszer abban a tekintetben elhibázott, hogy még túlsókat előadnak — puszta szóval, tankönyv alapján. Az ifjúság nem rándul ki műhelyekbe, gyárakba, csak a dohánygyárak termékeit szereti titokban elfogyasztani a maga módja szerint és ezt élvezetnek nevezi. Az ifjúság nagyon sokat tud a rómaiak hadviseléséről, a föníciaiak tengeri utazásairól, de alig tud valamit a világrészeket összekötő tengeri utakról, a nagy vasutakról, aminek folyománya csak az, hogy csak falujába tudna vasúti jegyet váltani, ha az a falu a vasút mentén fekszik ugyan. Ifjaink sokat tudnak beszélni a szerelmi líráról, Sapphoról, Hora-tinsról, Petrárkáról, sőt Baróti Szabó Dávidról és Ányosról is, de nem hiszem, hogy kutatják a modern utcavilágitás különféle rendszereit. Egy felsőbb gimnázista megír egy jelesre cenzúráit gyakorlatot az epikai költészet fejlődéséről, de aligha tud valamit a világhatalmak gyarmati politikájáról. Addig tehát, amig csak a szó és ismét a szó, csak az írásművek elmélete és a retrospektív irány lesz alapja a középiskolai ne-velésuek, ne várjunk haladást az életrevaló nevelésben sem.
Addig, amig az ifjúságot kizárólag csak az Írásművek szerkezetének tit-
kaiba avatják be, addig, mig syllo-gismusról és definíciókról hall, nem pedig a modern társadalom és az újkori technika szerkezetéről, addig praktikus nevelésről ne beszéljünk. Ennek a kérdésnek a megfejtése volna a Colunbus tojása. Addig is azonban ntazzunk szorgalmasan az ifjakkal, dobjuk ki az. iskolából a rozsdás, ócska vasakat: a régiségeket. Az élet ezerféle megnyilatkozása megkapja az ifjú kedélyt, nem ugy a könyv. Csakhogy utazni, szemlélni nem lehet túlzsúfolt osztályokkal, szegény gyermekekkel. Ezekre a célokra az államnak még sokat, nagyon sokat kellene áldoznia és nagyon félünk, hogy mire a gyakorlati nevelés igazán gyökeret ver a társadalomban, már mélyen benn leszünk a 20-ik században. Mert a gyakorlati tanítás sokkal több pénzbe kerül, mint a latin és görög nyelv tanítása, pénz pedig ez idő szerint csakis a véderönek áll impozáns summában rendelkezésére. A gyakorlati, életrevaló nevelési rendszer az álladalom-nak még hamupipőkéje, vagy ha tetszik, alvó tüskerózsája. Mikor jő az ifjú fejedelem, hogy felköltse az alvó rózsát? - Ki merné azt meg-jövendelni?
De semmi esetre sem fog jönni mindaddig, amig az előítéletek át-hutlan tüskesövényével környékezzük a középiskolát. Az előítélet pedig abban áll, hogy azTifjuság sokat tud a latinból,o\' görögből;—^irodalomból, de a munkára mint szolgai foglalkozásra tejMiir~ie, ellenben mértéken felül becsüli az aktát, mert amint példaképpen látja maga előtt, az ügyvédi akta soknak pozíciót é3 kenyeret biztosit, biztosit •\' előnyt és
zsíros sápot és ez vonzza aztán az ifjakat a jogi pályára is.
Látja az ifjúság, hogy az iparos, sőt a technikus sem képviselő nem lehet, hogy a politikai közreműködésből majdnem minden hivatás, a papit és jogit kivéve, ki van zárva, mi legyen tehát az erő, a csáb, mely az ifjúságot más, életrevaló pályára vonzza? Addig, mig a társadalom nézetei és törekvései a jelzettnél más irányt nem követnek, a nevelés a középiskolában, de még az elemiben sem lesz életrevalóbb a jelen nevelési rendszernél.
Megalkuvás a társadalomban.
A társadalom békéjének alapja a megalkuvás. \'Az az egyezség, mely létrejön a társadalom azon tagjai között, a kik ellenkező irányokban ellentétes enzkö-zökkel óhajtják megoldani a társadalmi feladatokat* Egyezség a többség és kisebbség között, a hol az előbbi diktálja a feltételeket, egyezség a reformer hajlama egyén és az összeség között, a melyben az utóbbi dirigál. Nem következik ebből, hogy a baladás íb csupán ennek a paktumo3 békének áldásai alatt lehet biztosítva, mert abszolúte békés haladá3 nem létezik. Az erők versenye szükséges a helyes irányú fejlődéshez a túlzások közt meglelni az igazságot, a szerteágazó utak között rátalálni a helyesre: ehhez nem tapogatódzás kell, hanem ellentétesen működő erők versenye, melynek eredője legyen egy lépés a fejlődés utján. A haladásnak tehát éltető eleme a harc. Nem egyedül a fizikai erők harca, háborúja a kardnak és ágyúnak, hanem — kivált a mi korunkban — a szellemi erők. versengése, az ész és az erkölcsi világ csendes, de bíívób küzdelme. A mi azután szentesíti a harcok eredményét, az a békekötés, a megalkuvás. Az eszme, mely a verseny forrongásában lassan-lassan kialakul, kidomborul, hogy életképes legyen, testet csak ugy nyerhet, csak akkor léphet ki
a valóságba, ha azok az erők, melyek körülötte küzdelmet folytattak, engedékenyek lesznek, megereszkednek, ha a harcok békére válnak és ez |a béke a háborúskodó felek közös megegyezésének erejével megszilárdítja a megjavított, a módosított ideát, mely a harc jelszava volt, b mely ugy a megvalósulásé lehet. Ezért van fontos szerepe a megalkuvásnak az emberiség haladásában in. A harc az, a mi szül, a béke, a mi felnevel. A harc edz, a béke konzervál és gondoz.
És a társadalomnak is ezért van szüksége a békére, a mely megalkuvás eredménye. Nem a pihenés kell, hogy nyughas-B&nak a harcosok, hogy uj erőt gyűjtsenek egyjövendő küzdelemre,mertegy élniakaró társadalomban örökös a munka, banem szükség vau a béke nyugalmára, hogy meg lehessen őrizni és konzerválni azokat az intézményeket, melyeket létrehozott a harc.
A békének ez a szükségessége adja meg a társadalomnak azt a jogot, hogy azon tagjait, kik alkalmatlan időben zavarják meg a nyugalmat, tehát akkor, mikor ez áldásos működést teljesít, mikor csendben, de kitartóan végezi jótékony funkcióit, ezeket a lagokat a rendelkezésre álló eszközökkel érzékenyen bünteti és megvonja tőlük azt a békét, melyet ők a társadalomtól el akartak venni. Ezek a bünbődő emberek a rafor-matorok. Ha nagy eszme vezérli törek-vésöket, de alkalmatlan az idő az ő megértésükre, mert reformatori munkásságuk teréa még az előbbi harcok eredményét konzerváló békére van szüksége a társadalomnak, akkor tragikus hősei lesznek az életnek, mind egy-egy a sekspiri hős, kikbek a világrenddel összeütközésbe hozván egyéniségüket bukáb és a társadalom részéről a megtorlás lelt osztályrészük.
Hiszen elegen vagyunk, a kik elkeseredve szemlélik az élet sok ferdeségeit, nagy ellentéteit, melyeknek okozója a társadalom és feontartója is ő, mert nem törekszik a megszüntetésükre. Egyik megelégszik e visszásságok konstatálá-sával, a másik morog ellene, de végre íb beléjük nyugoszik, a harmadik a! Beájával kiabál, de. tenni nincs mersze éa csak az ezredik, a ki nem alkuszik, de ha érzi, — hogy egyéniségével
TARCZ A.
Általegyenesben.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tircija. —
I.
(EIbó héten)
Gömbölyű állacska, dus gesztenyeszin hajerdővel takart kerek kis fejecske, s gyönyörűen mosolygó szempár, alabastrom homlok, b picike csereBnyepiros ajkak között; lenge sevillai Manola-termet — ez az én vÍ8-&-vis-m. Ritkán látom. Néha reggelenkint lebbenti szét a kárpitokat egy csókolni való fehér kéz, midőn virágait locsolgatja; aztáo hirtelen kihajol a pipi kendőbe burkolt kíváncsi fej s épp oly gynraan tűnik el a ezoba kideríthetetlen homályába.
Tehát nem kellek nekil^Egyetlen futó pillantást eem vet általegyenest. Pedig miért fukarkodik szeme sugaraival? Mintha tavaszi napsugár lopóznék íróasztalomra, mikor percnyire átlövelli jóságos szemének aether-tiszta sugarát hozzám. A toll megáll sebtében, a könyv lecsúszik tartójáról. Vége tudásomnak I Hiába erőlködöm e balga érzelmek leküzdésével, felfoghatatlan — hogyan engedhet a logika, a tudáa titkait bontogató, hideg analyzis e fel-fel rezzenő érzések bohó játékának?
Vagy csakugyan: Minden érzelem 1 — — mint Göthe állítja a a tudásnak kimeríthetetlen kútfeje értéktelenebb a
boldogeág egyetlen könycseppjénél? Any-nyira talán még sem jutottam.
Csak nem fog ki rajtam a tudomány, a logika pedanB emberén egy mosolygó kis lány szelíd pillantása?
II.
(Egy negyedév múlva.)
Elutazott. Elvitték. De bát miért és hová vitték? Az\'tán mily kecses volt abban a kocsiban. Hugoeskáját szorította magához, hogy ki ne bukjék a hintóból, — azután feltekintett, minth^azt akarta volna mondani: lásd téged Í8 ugy tudnálak szeretni, kicsike babádnak azinl* oly gondját viselném, miut most hugocs-kámnak; de te nem mersz felém közeledni. Különben nem is bánom. Nagy a világ, nagy a válogatás.
Hát hiszen igaza van. Azaz — nekem van csak igazam, hiszen ő egyetlen szót sem szólott, egyetlen jelét nem adta melegebb érdeklődésének. Bolond fantázia az egész. Olvassunk a írjunk tovább.
UI.
(Egy hónap multán.)
Az ördög bújjék minden köuyvbe, tudományba. Mi basznom ez ostoba könyvekből? Hogy egy pár rongyos cikket irjak, vagy összevesszek egy bolond themán nálam okosabb emberekkel, kik külön* ben egymás között bevallják, hogy csak heccből polemizáltak, mert az orvos idegemóciót ajánlt nekik; ők annyit értenek a themához, mint az a sokat emlegetett hajdú a harang öntéshez.
A harnngöntés? Hml Schiller harangja jut. eazqmbe.
,0 zarte Sehnsucbt, süsses Hoffen Der ersten Liebe goldne Zeit Das Auge aieht den Ilimmel ofTen EaiBchweigt dna Herz in Seligkeit."
t
IV.
(Egy évre rá.)
.Talán kimebetnénk? Egyáltalán nem értem kegyetlenségét, miért kell nekem mindig idehaza, lebzselnem" — mondá a drága vis-a-vis,\' most már .aranyos" feleségem, ki egy nagy"" karosszékből villogtatja felém szúrós szeme vaBvilláít
— Azért kell idehaza lebzselnie, mert Bir a babája és.dajkára nem telik.
„Persze, hogy nem telik. De telik ugy e pilzeni Bőrre, kaszinóra, kártyára?" — Az nekem azólt, .mert szeretem a pilsenít, meg a tarokkot. Mióta a tudo-mánynyal fölhagytam: megházasodtam éa pilzeni kúrára adtam fejemet. A poca-koa emberek többnyire kedélyesek. A sok tudományos analyzis és polémia ugy íb elrontotta fejemet, elfásitotta szivemet, hizzék hát most a haa, derüljön a sziv kedélyes meleg otthonbán, aranyos feleség éa jéghideg pilzeni sör mollett Végre kipattantam:
— Hát mit ígért? Nem mondta, hogy ugy gőgicaél majd babájával, ha t i. lesz, a mint szerette hugocskáját a kocsiban, emlékszik rá? Elutazása előtt?
BÉn nem ígértem magának semmit.. Férjhez mentem, mert ugy szokás, meg mivel nem akartam szüleim terhére lenni.
Hogy éppen ön, unalmas vizavim választott becscB oldalbordájának, az bizony elég bBj nekem. Kaphattam volna mást íb, százszor különbet."
(Egy évtizeddel később.)
—■ Apjuk, told a fájós0 lábam alá a zsámolyt, adj ki zBÍrt, ÜBztet és krumplit a cselédnek és hozasa két krigli sört,
meg 18 pár virslit.....
„De édesem a sör megárt neked; felelem én a Bzemben ülő szokatlan méretekben duzzadó oldalbordámhoz, kit hatalmas tömeggé hizlalta pilzeni söröm. Az ég megvert, hogy elhagytam könyveimet és pilzeni kúrára szántam el magam. Nem. én ^hiztam meg, de a feleségem hizott bele a fauteuilbe. Alig bírtuk kelten kiemelni belőle, ha egyezer beléilleszkedett.
— Mit megárt? — rikácsolta élesen. — Hát a 12 gyerek Bzoptatáea nem ártott? Azt a kis sört ia sajnálod tőlem.
Sört nekem! Pótolnom kell a veszteségeket. Te Bzoktattál rá, te vagy oka mindennek. Ha nem megj(ekJiozzád feleségül, nincs 10 fiam, nem/fnegyék tönkre miatlok éa hozzá nem aioktam volna a pilzenihez, akkor el aem hizott volna lenge Manola-termetem, hogy alig birok a karoBsxékböl fölkelni. Vagy nem annak
neveztél hékás? Mi?----
Megadtam magam. Igazi" volt a fau-teuilben sörért kiabáló izmos éa hájas szörnyetegnek, a tucat fiu rettenthetetlen anyjának, ki elvesztett erőit,
nedveit naponkint pilzenivel pótolja, kinek szemsugara valamikor elbájolt, elriasztott könyveimtől, Íróasztalomtól — \'A boldogság könycsnppje sörhizlalta hájban folyt rajta széjjel .. ..
„Zsuzsi, hozzál a nagyságOB asszonynak két korsó sört és főzd meg a fiuk azámára a viralis krumpli-pirét vacsorára ... .r 1
Én meg visszatérek régi pajtásaimhoz: a rideg könyvekhez. Nem kell többé vizavi. Mit is mondott Schiller:
,Achl deB Lebens echönste Feier Endigt auch den Lebens-Mail Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reisst der schöne Wahn entzwoi.*
Minek is pislogtam át általegyenesben
Dr. Cz. O
Ötletek.
Az ember sohasem olyan arcot vág, a milyen van, hanem olyan van, a milyet vág. ,LUi- operettből.
A torony nagyságát árnyéka hosszáról, az emberekét irigyeik számáról lehet megismerni. Kinai közmondás.
Ha a sajtó nagybaiaiom, ugy államformája köztársasági. Ipsiloti.
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
XXXIX. ÉVFíÍLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MÁJUS S-ín.
nincs harmóniában a kör," melynek keretei kört él és élni kényszerül. nagy terveibet kívánja idomítani az őt környező társadalom életér. Küzdeui kényszerül éa ha nem jól választotta meg a kort, elbukik a küzdelemben, ő a tragédiák alakja, az elsők a vígjátékoké, öt legyűri a társadalom, az előbbieket kineveti, söt annál inkább is jobban kedveli, mert ellenkező vélekedésük mellett is simulnak hozzája. És az egyes ember, ha az idő nincs eléggé megérve a reformokra, mindig bizonyos tekintetben hibás, ha ilyen időben kíséreli meg ujitő munkát kezdeni. Az élet igazságszolgáltatása az elbukással bünteti meg őt ekkor, mintegy figyelmeztetésül tán a hasonló gondolkodásúiknak, hogy a társadalom még nem vágyakozik az ő reformjaik után. Megalkuvást kiván az egyéntől akkor, mikor békére van szüksége, ha pedig harcot kiván, akkor követni fogja azty a ki élére tud állani és akaratának erejével szeretni képes.
De megalkuvást kiván a társadalom nemcsak az egyéntől, nemcsak azon törekvéaok alanyától, a melyek az Ö9Z-szenség. érdekét célozzák, hanem azoktól a pártoktól is, melyek nem a társadalom összességének, hanem egyedül a pártnak érdekeiért folytatják a harcot. Az ilyen érdekszférák pártküzdelme, mondjuk a tágabb értelemben vett klikkharcok nem folynak az egész javára; tehát az ellenük fellépő ellenfelek javára is, mint a reformátorok küzdelmei, hanem tormé-szeteseu egy szűkebb körnek rendszerint anyagi érdekeért. A társadalom előtt csak azért nem közönyösek e pártharcok, mert megbénítják a köz érdekében értékesíthető erőket és lekötik a pártérdekek számára. A társadalom ezeknek a versengéseknek le-csillapulását joggal követeli, mert joga van ahhoz, hogy tagjai érte munkálkodjanak. A megalkuvás, az ollenfelek paktuma itt a társadalom érdekében kötelező, mert a msgánvillongások tüze nem emésztheti el az összesség jó voltát.
A pártérdekek harca tohát — ha a társadalom összességének kárára van — el kell, hogy simuljanak a haladás, a fejlődés kedvéért. Az egyének pedig, kik a társadalmi é!etet önzetlenül töre-kesznek más iráuyokba vezetni, kénytelenek a megalkuvás terére lépni, ha vagy erejük kicsiny, vagy az idő nincs megérve eszméik győzelemre juttatásához. Mert a megalkuvás végre is alapja a békének, a mely rontani semmi esetre sem ronthat, ellenben nsgy kérdés, vajon a végletekig vitt. megfeszített erők versengésének tüzéből ki fog-e pattanni a szikra, mely éltetni éa melegíteni fogja a társadalmi élet talaját uj tenyészet és előrehaladás termelésére?
Köztisztaság.
A .Zalai Közlöny" mult számában egy levél jelent meg ismeretlen szerzőtől. De akárki legyen is az irója. az tény, hogy — bár akaratlanul — jól megválasztotta bfc \\itját és az időt. Az útját 8zért, mert a levélben leirt nt a városban még a legszebb (I) és a legtisztább (I); az időt azért, mert nem részesült abbau az élvezetben, a melyet, ba Bzerdán, vagy Bzombaton lett volna itt, aligha kerülhetett volna ki: az utcaseprést.
De kezdjük csak elülről 1 A főutcákat kivéve alig találunk a városban mellékutcát, a melynek egyes helyei már messziről ne intenék az embert, hogy arra ne járjoji... Csalódnék a tájékozatlan olvasó, ba azt hinné, hopy ez az „állapot* "valamelyik kültelken észlelhető. Ellenkezőleg I Ép a város belterületéo fekvő utcákban találhatók ezek a helyek, a melyek megfertőztetik a levegőt. Nem akarok bővebben foglalkozni ezzel az állapottal, csak egy helyet említek: a Koronaherceg-utcát (olt van egy utcajelző tábla). Ez a városnak egyik legélénkebb mellékutcája. Ennek dacára — vagy tán ép ezért — ezen utca alsó részének közepe valóságos dögleletes bűzt terjeszt a jobb oldalon, elannyira, hogy "tisztességes ember már messziről elkerülni kénytelen ezt a járdát.
Már most mi ennek az oka?
Néhány évvel ezelőtt segiteni akartak rajta, természetesen nem tilalommal, mert oz ugy sem használ, hacsak mindjárt fegyveres őrt is nem állítanak oda — hanem felállítottak a-tjötéren (in theoria Erzébet-tér) egy illemhelyet. Állítólag
próbának, a melyhez hasonlót a város több helyén felállítanának. De mit láttuak legnagyobb csodálkozásunkra ? Azt, hogy körülbelül egy heti .fenállás" után szépen újra lebontották — igaz, hogy rossz. helye volt a mészáros-sátrak mögött — és azóta hült helye tan. De hát erre is, mint sok másra, a feledés fátyola borult és vagyunk nélküle.
Nézzük most mit- találunk a főutcán?
Nyári idő lévén: porti De a. por csak por marad és elvégre az sem bánt senkit, ha nem háborgatják. Csakhogy a repülőgépet még nem találták fel és ez az ojta annak, bogy a sok kocsitól néba-néha (!) egy kicsit felkavarodik a homok és keletkezik olyan felhő, hogy messziről nézve azt hinné az ember, hogy az angol-bur háborút itt szándékozzák befejezni.
De mi ez ahhoz képeit, a mikor a sepréssel okozzák a port? — A város tudvalevőleg néhány évvel ezelőtt a tűzoltóságra bizta a por oltását is, megjelölvén egyszersmind a határt, a melyen tul seperni — yagy pláne a drága viz-zel öntözni — ne találjanak. Hogy meddig terjed ez a határ? Addig, a meddig kövezet van a kocsiúton.*) A mi elég kevés, tekintetbe véve azt, hogy nálunk még a legelső mellékutcák közül is sok kövezetlen. Történik pedig ez az úgynevezett tisztogatás aképpen, hogy (az idén mult Bzombaton történt először) három ember egy,öntöző-kocsit egy fél óra lefolyása alatt megtölt Yizzel; ez a kocsi aztán jóformán végigrobog a főutcán és öt perc alatt kiüríti a bordót. Hogy mennyit használ ez az egy hordó viz annyi pornak, azt tudja mindenki, a ki szerdán és szombaton délután végig megy a korzón. Ekkor történik ez a mintaszerű seprés. Miután az egy hordó viz is már eicRgé felszáradt, hozzá fog az a három Bzál ember a sepréshez, véghezvive olyan porozást, a melyhez hasonlót csak még a két Kanizsát összekötő utón okoznak aratás idején a szekerek A ki ilyenkor az utcán tartózkodik, sietve menekül a fojtó légkörből, az üzlettulajdonosok meg sietve rakják be ajtóikat.
Mi ennek a következménye? Az, hogy nálunk óriási azoknak a száma, a kik a külömben is országszerte pusztító tüdővésznek esnek áldozatául. Nincs időm ahhoz, hogy statisztikát állithatnék fel arról: mily mértékben szedi a tüdővész áldozatait városankban egé3z éven át, hanem, épen asztalomon lévén a ,Zalai Közlöny* múltkori száma, olvasom a halálozásokat. Ez a külömben is Bzomoru rovat borzasztó eredményt mulat A mult héten elhalt 12 egyén közül 7 tüdőbeteg volt. a mi körülbelül 58°/o-nflk felel meg. Nem kell ebhez kommentárt fűzni; a s/ámok beszélnek. A belügyminiszter óvóintézkedéseket rendel el, hogy legalább némileg eleje vétessék a tömeges halálozásoknak és nálunk
— benn a hivatalokban megvannak ugyan az előirt porceHáotálak, de künn az utcán tenyésztik a bacillusokat.
Ilyen állapot mellett nem tudom elfojtani véleményemet, melyet a mi tisztogatási rendszerünkről évek óta táplálok.. Gyökeres reform szükséges, mielőtt még
— itten ments! — járványBzerűleg fellép a halálthozó vész. Első sorban el kell törölni a délutáni seprést (nem az öntözést!); végezzék azt a kora reggeli órákban. De nem három emberrel, mert ekkora .személyzet* egész nap se végezhet rendes tisztogatással. A vizzel pedig ne takarékoskodjanak; még kevésbbé hagyják azt sepr\'éa előtt felszáradni.
— Erre az öntözénre eszembe jut egy régebbi terv. A magaméval (vízvezeték) a mai viszonyok mellett, hol annyi aok sürgős munkálatot kellene végezni, minden előnye mellett nem merek előhozakodni. — Néhány év. előtt ugyanin szó volt arról, bogy a főtéren levő kútnál
.motort állítanak fel, a mivel elérnék azt bogy három kocsival öntözhetnének és a „személyzetnek" csak a sepréssel kellene foglalkoznia. Csakhogy ezzel is ugy vagyunk, mint aok mással: terveztek, do — nem végeztek. Eltekintvo attól, hogy ilyen motort esetleg tűzesetnél is lehet használni — ha van viz, milyen mán lenne az öntözés és a levegői De akár igy, akár más módon, valahogy kell segiteni a helyzeten.
-:--Figyelő.
*) Még addig icml
HÍREK..
— Beiktatás. Kovács Kálmán helybeli ev. rel. miss, egyházközség újonnan megválasztott lelkésze f. hó 1-én már elfoglalta hivatalát és amint értesülünk holnap vasárnap fogja őt Kőrmendy Sándor egyházkerületi jegyző hivatalába Ünnepélyesen beiktatni.
— Miniszteri megbízás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Köves-ligethy. Tladó ny. rk. egyetemi tanárt bizta meg á nagykanizsai izr. felső kereskedelmi iskolára nézve a f. tanév végén megtartandó érettségi vizsgákon való elnökléssel.
— A „Zalamegyei ált. tanítótestület" nagykanizsai járáaköre ez évi rendes tavaszi közgyülédét 1900. május hó 10-én (csütörtök) d. e. 9 órakor, Gelsén, a községi népiskola helyiségében fogja megtartani. Tárgyai: 1. Gyakorlati, előadás a „Mérges növényekről", az elemi iskola VI-ik osztályában. Tartja: Selmeczy Imro ur, gelsei rendes tag. 2. Felolvasás a „Nevelés köréből", Hugauíf Edo ur, szentbalázsi. renden tagtól. 3. „A vágyó tehetség képzéséről"-, felolvassa Németh Jenő ur. zaia-szentmihályi rendes tag. 4. .Szükséges-e az egy tanitós, osztatlan népiskolák részére külön tantervet késziteiii ? — Előterjeszti az elnökség. 5. Foljó ügyek, netáni indítványok. Közgyűlés után Selmeczy Imre tanító urnái társas-ebéd lesz. Egy-egy teríték 2 kor. 60 fillér. A kik ezen résztvenni kívánnak, szíveskedjenek őt erről mielőbb értesíteni. :
— Kirándulás. Tanulságos kirándulást tettek május\'1 én dr. Villányi Henrik osztályfőnök vezetése mellett a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola felső osztályának tanulói. Elek Lipót keresk. tanácsos tulajdonát képező Ujnép-re rándultak a gazdaság és a szetzgyár megtekintésére. A déli vasút igazgatósága engedélyével a 110-es özámu őrháznál állL meg a vonat, hol Elek Ernő ur fogadta az ifjakat. Innen a méntelep megtekintésére indultak, majd megnézték a célszerű berendezésű rét-öntözőt, az amerikai szőlőkertet, faiskolát, virág- és gyümölcsöakertet. Az ifjúságot azonban a legjobban a mezőgazdaaági szeszgyár érdekelte. A kalauzolást itt is Elek Ernő vállalta, magára, ki az ifjúságnak szakszerű magyarázatokkal szolgált. Bemutatta a szesz/Őzést. kezdve a legelső, lefolyástól a lepulolaóig. Látták a bur-gotiyamosást és főzést, árpacsiráztatást, cefrézést. eukrositást. a szeszméréut stb., továbbá a tejgazdaságot, a vajelőállitást, a sajtgyárat, hol oz ifjúság Elek Ernő éB Géza urak részéről ugyancsak beható és szakszerű magyarázatokban részesült. Az ifjakat reggelivel és magyaros ebéddel vendégelték meg. A felköszöntők sorát dr. Villányi Henrik tanár nyitotta me\'tf, ki poharát a mintagazdaság tulajdonosára és a ttzives vendéglátóra Elek Lipót keresk. tanácsosra emelte Lukács Aladár tanuló felköszöntötte Elek Ernő és Géza urakat, Paíki Sándor « kirándulás rendezőjét és vezetőjét dr. Villányi Henrik tanárt. Elek Ernő éltette jelenlevő vendégeit a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola jelenlegi és végzett tauu\'óit, annak tanári karát és jelenlevő képviselőjét dr. Villányi Henriket. Ebéd után Farkas Sándor előadta Gabányi Árpád *Az ideges ember" cimü vig monológját, mely csak növelte a jó kedvet. Démtán 3 órakor á társaság Elek Lipót és "fiaitól elbúcsúzott és jó kedvben tért vissza Nagy-Kani;*ár8. Ugyancsak május
1 én rándult ki Keszthelyre az alsó és középső osztály mintegy 25 tanulója Domány Ármin és Müller Vilmos tanárok vezetése mellett.,
— ZaUvdrmegyo törvényhatósági bizottságának I900-ik évi május hó 14-én és folytatva tartandó közgyűlésén felveendő tárgyak sorozata: A vármegyei közigazgatási bizottságban dr. Vizlendvay József elhalálozása által üresedésbe jött tagsági helynek választás utján vaó betöltése. A vármegyei számvevőség, a vármegyei házipénztár 1899. évi zárszámadását bemutatja Ugyanaz a betegápolási, katonabenzállásolási és vasúti pótadó alapokról együttesen kezelt 1899. évi zárszámadást beqiutatja. Nagy-Kanizsa r. tan. város 1899. évi gyámpénz-
l tári Bzámadása bemutattatik. Hertelendy
Ferenc bizottsági tag kérvénye, a tapolcakeszthelyi h. é. vasút segélyezésére megszavazott 80.000 írtnak pénzügyi litása iránt A balatontavi gőzhajózás. Részvény-társaság kérvénye az eddig biztosított 3000 frt évi segélynek a folyó évre leendő folyÓBitása iránt. A vármegyei tiszti főorvos véleméuyea jeleu-tése a csabrendeki fiókgyógytár helye t önálló Bzemélyes jogú gyógyszertár fel-állith&tása iránt. A pécsi posta- és távirda-igaz\'gatóság értesítése a tervezett vármegyei telefonhálózat létesítése tárgyában. Nagy-Kanizsa r. t. vároa tanácsa a városi képviselőtestületnek Hock János kántortanító elbocsátása tárgyában 53|jk. 4781199. szám hozott határozatát Hock János felebbezése folytán beterjeszti. Előterjesztés Balaton-Füred közaégben fogházépűlot engedélyezése iránt; ezzel kapcsolatban u vooatkozó szerződés bemutattatik. A székesfehérvári „Vörös-marty-kör\' Vörösmarty Mihály azületé-hének 100 ik éves fordulója alkalmából rendezendő jubiláris ünnepélyre a vármegye közönségét meghívja. Dr. Pollák József orvoa-iudori oklevelének törvényhatósági kihirdetése.
— Koszorntpótló adomány. F. hó I-én meghalt özvegy Saltler Sándorné iránti kegyeletének jeléül koezorutpótló adomány fejében adakoztak: Slrem és Sattler család 50 kor., azonnali kiosztásra Slrem Vilmos éB neje 20 kor., Slrem Tivadar és nejo 20 kor.Plachte Sándor és neje 30 kor.. Strem Ottó 10 kor., Sattler család 70 kor., Klein Illés és neje 10 kor., összesen 2,10 korona.
— Szdmoa sorsjegy-vásürló előtt ismeretlen azon körülmény, hogy ki nem fizetett, vagy elveszetVRorsjegyek után — mert ilyenek is könnyen forgalomba hozhatók — a nyeremény-összegek nem folyósít tatnak. A Feleki József cég részéről, melynek mai hirdetését különös figyelembe ajánljuk, e takintetben elismerésre mélió intézkedés történt, mi által mindenki a legmesszebb menő biztonságot találja.
— Slfeelném»-Qgy. A kaposvári áll. 8eg. sikelnéma intézet I. osztályába az 1900/1 -ik tanévben 10 siketnéma növendék vétetik fel. Pályázhatnak első sorban dunántuli illetőségű 7—12 éveB siketnéma gyermekek. A kérvények í. évi juuius lj^ 20-áifi a kaposvári siketnéma-intézet igazgatóságához küldendők be. Egyéb felvilágosítással az intézet igazgatósága sziveseu szolgál.
— Anyakönyvi statisztika. Folyó évi áprilid hó folyaináu a születések száma volt 70, melyek közölt törvényes házasságból 42 fiu, 23 leány, házasságon kivül 4 fiu éa 1 leány származott. A halálozások száma 64, melyből 35 eset fineműre, 23 nőneműre esett. — Házasságkötés céljából jelentkezett 28 pár, 13 pár pedig házasságot kötött. Vegyes ház.astág 1 fordult elő és pedig izraelita féifi és róm. katb. nő között.
— Déli vaaut, 1900. évi május hó 1-én a .budapest—pragerbufi vonalon, Tétény és Tárnok állomások kőzött fekvő 182. sz. őrháznál „Érd-Hamzsabég" elnevezéssel személy forgalomra.berendezett megállóhely nyittatott meg, melyuél a 205 207, 209; 211, 20G. 208, 210 éa 212. sz. személyvonatok — utasok fel-vagy^ leszállása céljából — „feltételesenu nK\'gállanak. E megállóhelyen menetjegyek nem adatnak ki éB podgyász expresszáruk, valamint kutyák nem vétetnek fel, hanem az illetékek utánfizetéskép (pótlék nélkü.) szedetnek be. „Érd-Hamzsabég* megállóhelyről az ouilitett vonatok a következő időkben indulnak: Budapeat d. v. felöl Pragerhof felé: a 205. sz.. vonat 7 óra
p reggel, a 207. bz. vonat 10 óra 10 p. este, h 209. bz. vonat 2 óra 11 p. délután, a 211. sz. vonat 5 óra 05 p. d. u. és Pragerhof felől Budapest d. v. íelé: a 206. sz. vonat 7 óra 42 p. este, a 208. bz. vonat 5 óra 43 p. reggel, a 210. sz. vonat: 3 óra 56 p. délután, a 212. sz. vonat 8 óra . 17 p reggel.
— A Borozás eredménye. Városunkban a mult hó végén megtartott íősorozás alkalmával 352 megvizsgált hadköteles közül ez idő szerint csupáu 58-at találtak alkalmasnak a katonáskodásra. 164 et visszavárnak még a jövő esztendőre, 65-öt pedig fegyver-képtelennek deklaráltak. — Kedvezőtlen eredmény bizony ez és sajnos satnyái a nemzedék. Minél több katonát kíván-
nak a magyartól, ugylátszik annál nehezebben adja a keveset ip. E hírünkkel kapcsolatban említjük fel. hogy f. hó 14-én 850 póttartalékos fegyvergyakorlatra vonul be a 48-ik gyalogezredhez.
— KüldüttHég a miniszternél. A
fel bő kereak. iskola tanártestülete f. hó 4-én tiaztelgett Wlasaics Gyula dr. közoktatásügyi miniszternél, e taninté zetnek az országos nyugdíjintézetbe viiló felvételének érdekében. Hasonló colból járt közben a testület dr. Aramethy Lsj\'ob miniszt. tanácsosnál, dr. Morliii-Emil, Klaazál Gábor miniszt. osztálytanácsosoknál éa Scback Béla főigazgatónál ÍB.
— Rémi szálloda (részvény-társaság) előnyös fekvése folytáu a JóíKef-köru\'oti a népszínház átellenében a legelőkelőbb családok látogatják. Az igazgatóság h űzállodáf, költséget nom kímélve a legelegánsabb kényelemmel rendezte be és ennek vezetését egy tapasztalt es szakavatott igazgatóra bizta.
— Sznrkálások. Mult szombaton április 27-én a Teleky-ulca végén levő vörös ökör korcsmában P u t z Pál bacolai kanász éa Leden Márton ih.-berényi cipész holmi véleménykülönbség felett ugy összekaptak, hogy mindkettő kéat ragadott és kölcsönösen összeszurkálták egymást. Mindkét városi orvosnak akadt varrnivalója, a reudőrség pedig beszállította a sérülteket a közkórházba. Azóta már mindkettő gyógyultan elbocsátatott.
Április 29-én este pedig Kia-Kanizsán villaut meg a kés Póka György napszámos kezében, melylyel ez ifj. Takács Güzsü Józsefen három a^urást is ejtott. Mindkét ügyben megindították a bűnügyi eljárást.
— Jóakaró figyelmeztetés mindazok részére a kik éjjel bezáratlau ajtó mellett alszanak. Utóbbi időben ugyanis gyakrabban fordultak elő esetek, bogy a záratlan hálószobákból egyenesen az alvó emberek mellől lopták ki a levetelt ruha-nemüeket. Ez nemcsak a tolvajok vakmerőségéről éa ügyességéről tesz tanúságot. banem lakosságunk vigyázatlanságáról is. Jó lesz tehát lefekvés előtt minden lakást bezárni, mert a kétezeret meghaladó ház mindegyike mellé nem jut egy-egy strázsa, vagy rendőr.
— Hirdetmények. A m. kir. államvasutak igazgatósága f. év végéig 3600 darab utánzott őzbőr, vagy e helyett 1200 darab valódi őzbőr Bzállitására hirdet pályázatot Az ajáalatok f. évi májua hó 8-án déli 12 óráig benyújtandók. A szállítási föltételek az anyag- és leltárbeszerzési szakosztálynál Budapesten, továbbá valamennyi üzletvezetőségüél naponként a hivatalos órákban megtekinthetők, vagy a budapesti máv. nyomtatvány-tárnál a megállapított ár befizetése mellett meg is szerezhetők.
— A fiumei kereskedolmi tőzsde régen érzett hiányt pótolandó, az eJdig csak a hivatalos olasz nyelven megjelent fiumei üzleti szokásokat magyar és német nyelven is kiadte. Midőn erről érdekelt köreinket ezennel értesitenők, egyidejűleg tudatjuk, hogy ezon mű példányonként 1 kor. és a postabér (20 fillér) élőzete3 beküldése mellett a fiumei kereskedelmi tőzsde titkári hivatalánál megrendelhető. Kell Sopronban, 1900. évi április hó 25-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Lőosztályozás/Yolt városunkban szerdán f. hó 2-án délelőtt a felső templom mögötti téren, mely alkalommal 9GG drb elővezetett ló közül alkalmasnak találtatott 280. Temérdek boszusánot okozott a közönségnek az a körülmény, hogy az osztályozást éppeo hetivásár napjára telték. Ugyancsak bangos kifakn-dásokat lehetett hallani, hogy a hatóságok tapintatosabban járhatnának el és a közöuség iránti kiméletből sem kellene ilyesmit . a hét legélénkebb forgalmú napjára elrendelni.
szihházT
Szombat estire a .Baba" volt hirdetve, de a főszereplő Páltfj Nina betei;-aéRe miatt az utolsó pillanatban * ,Gö-röc rabszolRÍ\'-t rántották elő. Sufiir Aranka Aspasia szerepében igazi tnú-éWeietet nyújtott, valamint Lomuici ie, ki Deilf-Pétert boljeitesitotte, jói adta Heliodorus bűrészt. i
„Henneberg-seíyem"
Csak akkor Tslídl, ha közietlen tólem rendelik (ekde, fehér éi biídci krtíl 14 frt 85 krig míterenkint — eg<" rahik b blomokoak tilM — Mindenkinek póatabjr «s .kmraen-iciea, hkihoz iiillim. Mlntü póilalontulUral küldetnek. . i
HENNEBERG G., selrajnras, züricbben.
(Cl. éi klr. Ud>ari-Iiimi6.)
Melléklet a .Zalai Közlöny- 1900. évi májút hő 5-iki 18-lk számához.
i
XXXIX. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1000. MÁJUS 5-én.
Vasárnap este Gécy látván .Leszámolás" cimü népszínműve adatott. A „Gyimeai vadvirág" után negyedik vagy ötödik népsriomüvo a szerzőnek. A ter-m\'fö mennyiségileg kielégít, de nem miuÖBégileg. Az .Anyaföld* is csak nem rég bukott meg a .Magyar szinháx"-ban. —• Ugy látszik, első alkotására rápazarolta minden orejét. Szerzői joggal elmondhatja magáról: BÓh! ba még egy olyant énekelni tudnék."
Pedig routineja van, a afínpad technikáját ismeri, tud hatásos jelöneteket csinálni, ámde hamis a lélektana, és íelQletos az -emberismerete.. A „Leszámolásiban a motiválatlan események egész halmazát látjuk. Egy ember a ki azorgalmasrbecsülotea, dolgos a tönk
szélére jut.
Egy "másik ember, aki tizennyolc éven keresztül a legfanatikusabb boszu gondolatának a rabja, egyszerre a nagylelkűség Krisztusává lesz. Hogy mégis nem minden Hiker nélkül adták, az egyedül a szereplők gondos játékának köszönhető. Sujet je egy régi, de mindin érdekes mese. A szülők ádáz gyűlöletét a gyermekek egymásba hajló szőreimé győzi le. Leginkább Vadász, Gyárfás és Deák alakításai tetszettek. Lányai Piroska mint miudig, most is elragadó bájjal adta a szerelmes és ungylelkü Esztikét Murányi helyett az utolsó pillanatban Havy Rózsik* ugrott be. Ez persze sokat rontött a játék összhangján. — Dicséretet érdemelnek még Louiuici (Ember Mihály) és Percei M. ki, mint bánatos özvegy, derült hutást keltett.
Hétfőn „Sulamith" került színre ezúttal Huckstedt Iréu felléptével. Nem csupán remek éneke, hanem színjátéka is megérdemli dicséretünket mert Sula-mith alakját megkapó igazsággal domborította ki. Sőt az órültségi jelenetben eredetiséget is láttuuk tőle, mert az eszelősig uziololésébeu előnyére váltan eltért azoktól, melyeket eddig láttunk. Szereplók egyebekben ugyanazok voltak, mint az előző előadásokban.
Keddeu fölépülése után először hallottuk Pálffy Ninát a, .Lili" címszerepében. Annyi elragadó kedvességgel és naivitással tudta adni a bakfis leányt, majd a fiatal asszonyt és oly hűen a megtört nagymamát, hogy játékával és xgyönyörű hangjával, mely uiintba csengőbb letf volna ez alkalommal a pi-heués után, magával ragadta a közön-. néget. Lomnici (Pleinchard) a közlegény, a haduagy éa a marsall Tukorai a folyton fiatalodó süket nagybácsi szerepeiben sok derültségei keltettek. Jó volt még vadász (De la Grauge báró) és Havy Lajos (öormpin professor), akinek bőrébe azooban valószínű, hogy Irsai bujt bele, mert a színlap jelzése dacára ott öt láttuk e szerepben, csakhogy a szerepcserét nem jelentették. Ez egyébként a szerda esti darabban ia így történt, a hol jelentés nélkül vette át Koronkay Murányi Juliska szerepét, ez- utóbbi gyengélkedése miattT"A* ilyen csúsztatás zavarba hozza a közönséget \'és ítéletet- alkot rendszerint a helyettesitett színész kárára.
A szerdai darab már előre nagy kíváncsiságot keltett a közönségben. Rákosi Viktor éa Guthi Soma, o két kiváló humoristánk legújabb müve .Napoleou öcsém" került azinre. A mü niocs nagyobb igényekre azánva. Egy derült estét akar bzerezui a hallgatónak éa ezt a célját el is éri. Egy-két ellaposodó jelenetet kivéve, melyek kivált a két utolsó felvonásban fordulnak elő, mindvégig hangos kacagás töltötte be a termet. A mü cselekménye majdnem semmi, -de pompásan megrajzolt alakjai,* a bohó helyzetek biztosítják a hatást. A sipu-lu.*i szellemesiégek a legtöbbször elvesznek ugyan a, dramatizált formában, jókedvű humora azónban mindig megkacagtat.
A szereplők általában jól megállták heljüket. Lomnici .Napoleon öcsém" szerepében ezúttal is megmutatta, milyen pompás jellemszinész éa Gyárfás (Tállyai ügyvéd) elegáns játéka is tetszett. Irsay az in(riku8 mérnököt, a ki mindantalan felsül, helyes felfogással alakította, néhol azonbau kelleténél többet pózolt. Tukorai, a megcsalt férj, színházi súgó. túlzásba vitte a burleszk komikumot és annyira beleélte magát élójhivatásába, hogy nem lehetett megértoni. Szóval jóformán elrontotta az alakot. Murányi Juliska helyett Koronkay volt Lili, Tállyai F. aeje. A csere nem vált elő-uyére az előadásnak. Koronkay szárazan, hidegen játszott. Dulich Mariska elfogadhatóan adta Flóra aterepét.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Esküdtek szolgálati lajstroma. A
nagykanizsai kir. törvényszék, mint es-küdtbiróságnál a februári ülésszakban esküdtszéki tárgyalás nem tartatott, mert értesülésünk szerint a kir. törvényszék olnöke a mult évi december hónapban 6 olyan ügyet fejeztetett be e tárgyalt le, a mely a folyó évben esküdtszék elé tartozott volua.
így a februári ülé&azakra kisorsolt esküdteknek nem akadt funkciójuk. ,
A juniusi ülésszakban szolgálatot teljesítő esküdtek szolgálati lajstroma f. hó 8-án fog a kir. törvényszéknél sorshúzás által megállapittatni, a az erre* vonatkozó meghívót Tóth Láízló kir. tszéki elnök már ki is bocsátotta.
Tudomásunk szerint a most kisorsolandó esküdtek már fognak bíráskodni annak a Keszthely-vidéki leánynak ügyében. ki alvó szeretőjét egy vasalóval agyon akarta Ütni.
§ Fogházra ítélt uzsorás ! Még_az 18BG. évben történt, hogy egy nagykanizsai postatiszt kisebb réazletekbeu 442 írt váltókölcHönt vett fel egy nagykanizsai asszonytól.
Az adós havonta átlag 6 írt GO kr. kamatot fizetett hitelezőjének, bár ugy 1200 korona értékű életbiztosítási köt vényt adva át, avval a hitelező követelését teljesen biztosította.
Mikor a postatiszt elhalálozott, ö/.vogye leszámolásra kérte férjének hitelezőjét, ez azonbau nem leszámolni, sem az életbiztosítási kötvéuyt ki adui-Bem akarta, mire az özvegy a bűnvádi eljárás meR-inditása végett feljolentést tett a hitelező ellen._
Az 1898. évi1 szeptember haviban ez ügyben megtartott vég\'árgyalásou a vádlott hitelező beismerte, hogy a 442 frt után havonként 6 frl 60 kr. kamatot kapott a hogy az adós minden frt után 2 kr. kamatot ajánlott fel minden hóra, mit ő el is fogadott. — S mert a vádlott jól ismerte adósának vagyoni viszonyait, mert a hitelezés az adós szorult anyagi viszonyainak felhasználású mellett történt, a vádlott uzsora vétségében bűnösnek mondatott ki \'s ezért 2 hónapi fogházra, valamint 300 forint pénzbüntetésre, ugy kél évi mellékbüntetése ítéltetett.
Ezenkívül köteleztetett vádlott, hogy az elhunyt adósa örökösei számára az általa már beváltott életbiztosítási kötvény értékét 627 írt 68 kr. tőkét s meghatározott mennyiségű kamat-többletet birói letétbe helyezze.
Ezen Ítéletet ugy a pécsi kir. ítélőtábla, valamint a m. kir. Curia mull hó 27-én kihirdetett ítéletével helybenhagyta.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Születések:
Április 27-151 május 6-ig.
Hirschl Anna halva született fiúgyermeke, Német István napszámos, halva Bzülött fia, Dávidovica László földmives: László, Bedenek -Ferenc napszámos: Antal, Magyar Ferenc földmives halva-szülött fia, Oreudi Anna- házvezető: Ferenc, Vince István oaps/ámoa: István, Kohut Gyula postatiszt: Ernő, Simon Péter béres: Lajos, Kuzsner György földmives: Julianna, Német István ács: Verona, Bay József földmives: József, Ballyány Ferenc napszámos: József, Bedentk János földmives: György, Mec István napszámos: Julianna, Vida Gergely csizmadia: János, Kovács Sándor szabó: Erzae, Nikicser József kocsifényező: Aranka, Plander Mari cseléd: János, Törők György zenész: Lajos, Deutsch Ármin raktárnok: Károly, Fülöp István kocsia halvaszületelt leánya,Böbm Rozália házvezető: Mária, Heocsics József szabó: Erzsébet.
Halálozások:
Április 27-től május 5-ig.
Filák György rk.\' kőműves, 46 éves: delírium, Szabó Erzsébet Horvát Jánosné rk. napszámos, 67 éves: azivbaj, Horváth György ilju rk. 15 napos: ránggörca. Baumsteigér Netti Ladislau Márkusné izr. magánzó, 53 éves: sárgaság, Halvax Ilona rk. 10 hónapos: bujakór, Gál Teréz rk. 14 hónapos: tüdóburut, Imrei Mária rk. 3 éve«iüdőlob, Kobut Ernő izr. 5 napos: ránggörcs, Molnár Rozi Szabó Győrgyné rk. .56 évea: tűdőhurut, Kolla-rics József rk. földmives, 60 évea: tüdőlob, Kollár Katalin Török Györgyné rk. 27 éves, szívbaj, Egri György rk. napszámos, 22 éves: tüdővész. Plander János rk. 5 perc: gyengeség, Beck Auna Sattler Sándorné izr. magánzó, 83 évea: végelgyengülés, Pintér Borbála Unger Gáspárod rk. városi kézbesítő neje, 54 éves:
lépdastanat, Bohár Éva Balog Ferencné rk. cipész neje, 39 éves: méhrák, Babos György ifjú rk. 10 napos: ránggőrcs. Házasságot kötöttek:
Április 27-től május 6-ig.
Singer Izidor mészáros — Kluger Cecíliával, Mitró József építész — Per-bovícs Máriával, Günser Leopold asztalos
— Blau Bertával, Mikő János honvéd
— Bencik Rozáliával, Pulay Károly kir. törvényszéki telekkönyvvezető — Kracn-patica Teréziával. Puklics Jenő posta-szolga — Lázár Rozáliával.
Szerkesztői üzenet.
— Sz. A. urnák. Helyben. Szíves ajánlatát köszftuettol fogadjuk, tlo mivel verset csak kivételes alkalommal közllluk, kérjük, hogy működését lapunkban a próza írás torén gyakorolja. Költeménye egyébbkent megütné a küzöl-hcti-a mértékét.
KÖZGAZDASÁG.,
— X Trlenit Altalano* »lítOKÍló-itti>mt»(f (AtTnrumzioni Generálj) f. é. április hó 7-én tartott 68-ik közgyűlésén terjesztettek bo ax 18119. évi mérlegek.
Az előttünk tekvő jelenesből látjuk, bojy az 1899. december 3l-én érvényben volt élet-blctositásl töke összegek 4f53,873.lG9 korona és 50 fillért tettek ki és az év folyamán bevett »lijak 19,724.336 kor. 18 fill.-re rngtak. Az ölöt-lilxto»ltá»i osztály díjtartaléka 10,003 809 kntona 90 fillérrel 124.7W.S92 korona 59 fillérre emelkedett
A\' tUz-biztosítási ágban a díjbevétel 18.128.170 korona 40 fillér volt, miből 7 7*3 542 korona «4 fillér viszont-biztositásra fordíttatott ugy, hogy a tiszta díjbevétel 10,399.627 korona 70 fillérre rúgott, mely összegből «.4Ö2 000 korona 91 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten, a jövő érre vitetett át. A jövó ívekben esedékessé váló díjkötelezvények Ösz-azege: 74,455.970 korona 8U fillér.
A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 7,780.89.\') koroua 18 fillért, eblől vi»zont-bfztositásra fordíttatott 3,846580 korona, ugy hogy a tiszta díjbevétel 4,384.315 korona 18 fillérre rúgott, mely öiszegbSI 2,549.074 korona 44 fillér helyeztetett tartalékba.
Károkért a társaság 1899-ben 28,174.407 korona C4 fillért folyóiitoit. Ehh.z horzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság aUpiiása óta károk íelébea £81,663\'927 korona és 90 fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből hazánkra 128,180.550 korona 69 fillér esik, mely összeget a társaság ISI,032 káresetben fizette ki. -J
A nyeréséi: tartalékok közül, melyek ösz-azeseu 14,034.239 korona 11 fillérre rúgnak, különösen kiemelendSk: az jilapszabály szerinti nyereségtartalék, melr 5,250.000 koronát tesz ki, az értékpapírok arfolyamlngadozásfcra alakított tartalék, mely a S,607.733 korona 74 fillér klllón tartalék, ugy szintén az évi nyereségből kihasított 413,251 korona 38 fillérlel 8,624.239 korona II fillérre emeltetett fel: továbbá felemlítendő még a 160.000 koronára rugó ketea követelések tartaléka. Kzckon kiyül fennáll még egy 5ÜOOOO koronát kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, *z idei átutalások folytán 163 073.167 korona 61 fillérről ltí2,(J0S.ftlf» korona 18 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog
követelések. . . 29,7*2502 kor. «1 fill.
2. Életbiztosítási kötvé-
nyekre adott kölcsönök .... 14,246324 „ 74 ,
3. Lctéteményezett ér-
tékpapírokra adott
kölcsönök. . . . 1,466.107 „ 99 „
4. Értékpapírok . . . 103,401.469 . 40 ,
5. Tárca váltók ... 814 150 , 26 ,
6. A részvényesek biz-
tosított adóslevelei 7,350 000 „ — ,
7. Bankoknál levő ren-
delkezésre álló követelések, készpénz és as intézet követelései, a hitelezők követeléseinek levonásával . . . . 5,548.364 . 18 .
összesen I62,6u8.919 kor. ld Ml. Ezen értékekből 42 mfltlö- korona magyar írtékekre esik. .
Amint a jelentésből kitűnik, a társaság a betöréses lopás elleni biztosítás üzemét is Jelvetto ügykörébe. Erről a legközelebb szét-küldendő körlevelek fognak bővebb felvilágosítást nyújtani. ■
IRODALOM
— A Budapest a legjobb 48 as független régi napilap. Hazánk állami íüggetlenségeért a gazdasági önállóságáért rendíthetetlen kitartással küzd. Vezércikkírói között ott vao Kossuth Ferenc, a függetlenségi párt elnöke - és vezére. Állandóan két érdekfeszítő regényt közöl, a melyek közül az egyik lapszámozva, könyvalakban jelenik meg. A most folyó angol-bur háborúról kimerítő tudósításokat hoz, a a háború eseményeit eredeti felvételű képekben is Ijemutatja. Vasárnaponként Uj-Budapeat cimü humo-risztikui melléklet van hozzácsatolva. A Budapest alkalomszerű képekkel naponként U—16 oldalon, vasár- és üunBp: napokon 24—30 oldalon jelenik m\'eg. Az ország legelterjedtebb lapja, ra^t\'
naponkint 54.000 példányban hagyja el a sajtót. A ki hive a 48-as elveknek, a ki özoreti a jó regényeket, a ki mindenről gyorsan és híven akar értesülve lenni, a ki képekben ia szemlélni akarja a napieneményeket, az fizessen elő a Budapest képes politikai napilaprs. Előfizetési ára 1 bóra 2 korona, negyedévre G korona. Az előfizetési pénzek a Budapest kiadóhivatalához (Budapest, IV. ker. Sarkantyus-utca 3. 87.. a.) küldendők.
— A záazlő becsülete. A délafriksi csatamezőkön ropog a puska, dörög az ágyú 8 egy maroknyi hős sereg az igazság zászlaja alatt harcol hatalmas ellenével. Mikor megindult ez az egyenlőtlen küzdelem, a világ sajnálkozó részvéttel nézett a CHatasikra, a hol az elszánt bur vitézfk izmait megacélozta, harcikedvét-lángoló lelkesedés™ növelte az igazság védelmének fenséges gondolata. Senkif 8ém kételkedett az eredményben, bizonyos volt benne mindenki, az angol túlerő játszva bánik el törpének hitt ellenfelével De im csoda történik; a hadak istene á gyöngének vélt, de az iga/t-ácért küzdők oldala mellé szegődik, a hadiszerencse is reájuk mosolyog. A törpék lépésről-lépésre visszaverik a hatalmasat. Angliát egyik kudarc a másik után éri . . . Nem folytatjuk. A Vaal folyó mellől visszafordítjuk tekintetünket-a hazára, — s íme mit látunk? Egy kicsi lelkes tábort, mely izzó lelkese-déviael, nem fogyó erővel küzd a hatalom ellen. Egyedül vun a uagy küzdelemben, mindenki a hatalom mellett áll, mert onnan varja boldogulását. Azaz még sincs egyedül. Zászlaján az igazság és szabadéivüség jelszava tüudököl tr a ;tieme8 ügy tetszik a hadak ÍBtenőnek. A kevesek mellé\' áll és a szerencse a kevesekre mosolyog. A tábor a Magyar Szó cimü lap köré csoportosul, innen intézi támadásait és töri meg ellenfeleit. Egy negyedévi fennállása után jelenlős sikerekre tekint vissza a a magyar politikai közélet kénytelen volt elismerni fontos tényezőnek. A mi ter-mészete:j is. Mert maga lobogtatja ma egyedül a liberalizmus dicső zászlaját, miknr a közélet hajóját rossz hajósok a reakció vizébe akarják terelni. A képmutatás és tebetetlensée politikája a jog, törvény éa igazság politikájába burkolózik,\' noha mindezekből semmit sem ád. A .Magyar S/ó" azonban réseo áll és követeli a tőrvényt, mikor azt meg akarják szegni, követeli a jogot, mikor azt ki akarják játszani és követeli ax igazságot, mikor azt ki akarják kerülni. A magyarság eszméjének győzelmeért küzd mindig és mindenben. Politikája a tiszta szabadelvüáég, a mely megalkuvást
-nem ismer; a legszélsőbb sovinizmus; a magyar nemzeti állam kiépítése az egész vonalon. A Magyar Szó a maga táborába szólítja mindazokat, a kik magukat jó hazafiaknak vallják. ElőBzétési ára egész évre 28 korona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. A ezerkesztőíég éa kiadóhivatal Sarkabtyus-utca 3. szám alatt van. Mutatványszámot egy hétig iogyen küld a kiadóhivatal.
-1- ErÓB szüzek. Frida. Irta Marcel Prévpst. Fordította Gábor Ignác. Marcel Prévoat, a Iranciáknak e dédelgetett és gyorsan világhirüvé vált irója, meggyőző tanúbizonyságát adta ez uj, nagyszabású regényével, hogy hirét, kedveltségét nem csak thémái szenzációd voltának köszönheti, hanem igazi, nagy író) kvalitásoknak. A század vége egyik" legfontosabb mozgalmának, a feminisztikus törekvések problémáját tárgyalja benne, tárgyalja az igazi regéoyiró módjárs, ki ügyel arra, hogy alakjai ne váljanak absztrskt eszméknek testetlen hordozóivá. Szüzeket rajzol, kik minden erejüket éa idejüket az uj tan diadalra aegitésére szentelik,\' de a nélkül, hogy megszűnnének nők lenni. É< épen ez a tragikumuk. Ez válik rájuk nézve a szenvedések kiapad-hatlan forrásává. Ha még megemlítjük, hogy Prévost brillians stílusának szépségeit Gábor Ignác nagy bravúrral tükrözteti vissza és hogy a képes boritréku 3 kötetes regény árát mindössze 3 koronára Bzabta meg az Athenaeum, meg vagyunk győződve, hogy a magyar közönség és elsősorban a magyar nőközöoség épen ugy meg fogja szerezni ez> a könyvet, mint a szerző honfitársai,- a franciák.
— TIz év. Az Éa Újságom, Pósá Lijos gyermeklapja, azt tűzte ki céljául, hogy magyar szivet, magyar lelket leheljen a gyermekvilágba, hogy a magyar gyermekvilág magyarul érezzen és magyarul gttidolkozzék. Hogy mennyk^felelt meg tíz év óta kitűzött céljáná*; mutatja az a párját ritkító nagy elterjedés, a melynek örvend. Előfizetőinek száma a tízezret meghaladja. A megküzdött ösvényen halad tovább. Segítségére vannak
nemes feladatának teljesítésében az irodalom jelesei. A szerkefztő bácsi ír dalt, apró történetet, mesét, köszöntőt, imádságot. hazafias verset. Kívüle Sas Ede, Gárdonyi Géza, Sebők Zsigmond, Tábori Róbert. RákoBi Viktor. Gyarmatby Zsigáné, Tutsek Anna, Murai Károly Gauss Viktor stb. irnak állandóan Az Én Újságomba, hogy mennél változatosabb legyeu Nepyed-évro 2 korona. Az előfizetések a következő cimre küldendők: Az Én Újságom kiadóhivatalának Budapest, Andrássy-ut 10. 8Z.
— Elókelö Világ hetenkint (szerdán) megjelenő szépirodalmi és társadalmi folyóirat a magyar nemes társaság-számára. Szerkeszti és kiadja Lengyel Gizella. Előfizetési ára egész évre IC kor. Egyes szám 40 fill. Sierkesztő\'ség éa kiadóhivatal Budapest, VII. ker., István-ut 40. szám.
Az e rovatban megemlített művek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WA JDITS JÓZSEF könyvkereskedésében,
Kagy-Kanizsán.
SserkentiOatfo : J)r. IVMnt/l Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó . Ifi. )VajdU.H József.
Nyilt tér.*)
□□□oooaoaaaooaooooooo
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszrénybnntnlmak ellen, továbbá a légzö^és emésztftel szervek huruton bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrnR
SALVATOR
xlkerrcl remlelve le»z. ,.H n k j h aj tó hatása!
Kellemes ízül *■ I Kíídimö einészllietii
Kapható ásr&nyvizkereskedésekbcu és
gyógyszertárakban. A Sal?ator-forr&s igazgatósága Eperjesen
□□□□ooooaaaaoaaoaoaao
..MARGIT"
GYÓGYFORRÁS.
Marüittorrás-lelep (BEREG-MEGYE-J
A budapesti m kir. egyetem vegyelemzése szerint kérés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok," melyek a hasonló összetételű vizek fólé emelik Kitűnő hatású a légutak s tfldó huruton állapotainál, kaiönfixeit szívó.* váladék esetén; tildő-YÓozeneknél, ha vérzésre való hajlandó-iteff.rart In Jelen, n „Marglt-vlz* megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hurutos állapotainál.- löleg azon esetekben, hol a Jölós mennyiségben képzelíídótt sa» oka a rossz emésztésnek.
a hugysavassók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a hóljag hurutos bánralmainál, ti kó- és homok-képződés eseteiben, miért is a budapesti e* bécxl egyetem orvostanáral, mint az orvoBTlIág egyéb előkelő égel a legszívesebben használjak, előnyt adoak a „Marglt"-íorrásnak a hozzá hasouló összetételű gyógyvizek. fölött.
WF MINT IVÓVÍZ
kiváló Óvdizernek bizonyult Járványos be* teflségek Idején, főleg typhus ellen.
Mint bor tíz általános kedrellségnet ornod.
FŐRAKTÁR:
ÉDESKÜTY L. ásTáojrluagtkereskfdcs
cs. éa kir. udv. szállító BUDAPESTEN. Kapható minden gyógyszertárban, füizer-kereskedésben es vendéglőben.
") Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.
VEGYESEK.
— .Szegény vagyok, de becsületes." Ezt a szálló igét mindenki ismeri és sajnos, hogy a legtöbb ember igazán szegéuy. Mennyivel kellemesebb azonban az a tudat, ha az ember gazdag és becsületes és a fönti mondást igy variálhatja: .Gazdag és becsületes vagyok-. Csakhogy ehhez sok, nagyon sok pénz kell. fis ezt a legbecsületesebb módon megszerezheti bárki, aki egy nagy főnyereményt üt meg. Erre a must kezÜŐdö osztálysorsjáték elég alkalmat nyújt, ha tekintetbe\' vesszük, hogy mily számos fónyeremény vár » szerencsés nyerőkre. Török A. és Társa bankháza (Budapest, Váci-körut 4 ; fiók: Muzeum-kómt 11.) pedig, mely szerencséjéről az egész "országban Ismert, pontos ki-azolgáláta, szigorú üzleti elvei és szolidsága folytán méltán megérdemli, hogy a sor»jeg>-táaárló közönség sorsjegyeit e cégnél rendelje meg.
XXXIX. ÉVFíÍLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
ALKALOM OLCSÓ BEVÁSARLASH0Z1
1900. MÁJUS S-ín.
r
DIVAT-, VÁSZON- és POSZTÓ-ÜZLETÜNKET VÉGLEGESEN FELOSZLATJUK,
minek folytán teljes végeladást rendesünk.
ELADÁS CSAKIS KÉSZPÉNZFIZETÉS MELLETT.
STEVEK
gyógyintézet
TŰBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május—október.
330 raéli-r a tender izine felelt. 2 ru-iiti állom fia Qrácból kocsival egy óra. Poiu- éi távirda állomás.
Rég iimert vastartalmú (akrotherme) acélíurrái £0 fok C. meleg (23 fok R.) Jíénékelt klima 25 fok C. it 20 (11) erői tő erdölevegö, kiterjedt tenyreierdök. Oyógy-javalatok, idegbántalmak, ideggyengeiég, hátgerinc-betegiég, byiteria, görcsök, neuralgia stb. ellen. Kői betegségek: vérizegéoység, bél- él hólyaghurut itb. Igon ajánlható üdülőknek éi gyenge gyermekeknek Qyógyeszköz \'• külön gyógy- ét uizóbazin, kidíttrdök melegvízzel, feoyőíürdők, villaovoi íürdSk, manage. auhanygyó/rykeieléi iát. Olció lakiaok és egyei szobák, viliik, gyógyterem, kitOoö étterem, kitün<> aenekar.
A fürdóigazgatóságnál kimerítő prospektus Ingyen és bérmentTf.
l)r HI.VMAUER SÁSIiOR, orrol tulajdonol.
(Glasur)
7" leokitünöbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára írt 1.35 kr. — 1 kis palack ára G8 kr.
VIASZ-KENÖCS ! ARANY-FÉNYMÁZ
lepjobb és leRűgyszerObb beeresizlö-arer kemény patiló számára. I köcsög ím 45 kr.
képkeretek Hlb. bearanyoráiíára. 1 kis palack ára 20 kr.
K Szpllömlvelök és mezőgazdák_
A szol lö telepek befecskendezéséhez,
valamint a fO\'finiölCMftüiitl kiírosilo rovarok.
továbbá a szegecs és tormáucs teljes kiirtására.
May far th Ph, és társa féle
-szabadalmazott -
ír Ö.VHtuftDÓ
ngj hordozható, mint kocsira
I> »
píréit
„SYPmémm"
faoskondíl a legjobbaknak bizonyultak, a melyek szivattyúzás nélkül a folyadékot SaaiflkSdOeg a növényekre permetezik Ezen fecskendőknek aár tok. ozorro neaó piidiaya van alkalmazóiban éi számot elismiri bizonyítvány igazolja ezeknek elritizbatlau kiválóságát minden mii rendszerrel nemben.
— A legjobb vetögépek,
Mayfartb P!l és tsa Mabb szerkezet!! „AGRICOLA"
(tolóvetókerék-rendszer) vetőgép®!. Mindennemű mag- éi különböző mígiDeny-nyiiég izimira, viltókerekek -nélkül, jdom-bon, avagy likon, a legkönnyebb jirás, legnagyobb tartóiiág éi mind a mellett a leg-olcióbb ár által tQnnek ki. A lehető legnagyobb munka-, idő- éi pénzmegtakarítást teszik lehctőTé. KQIflnlegsuégsket széna. éa azalaaprések- kézi használatra, kukorica ■orzio-lék, oiépUgépik. Jtnjáayok, gaboaarosták, trlourík. akék. hengsrok «■ boro-aákbaa a legújabb tendizer él elismert legjobb alkotáa alkalmazása mellett \' gyártanak él szállítanak
f^AYFARTH PH.
j) ci. éa kir. - kis. •■abadalmazott mezőgazdaiigi gépgyárak
----- BÉCS, II. Tíibor»transe 7i
ftt több, mint 400 arany-, ezüst éa broncéremmel kitűntetve, o* országos mezőgazdasági egylet nagy aranyérme 1899. Szegeden. — Kimeríti árjogyzikok éa alliaer* okiratok kíváaalra Ingyaa kQldeloek. -Képviselők «s ismételadok alkalmaztatnak.
niíi tu Ml. -
FEHÉR „GLASUR\'-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák «tb. ujjouuaui befeatéaére. 1 kia doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:
NEU és KLEIN cégnél N A G Y-K A N IZ S Á N.
Gyermek-tápintézet
Ellenbogen, Bécs. IX., Kollngasse 19.
Távol élő szülők gyermekei, kik Bécsben egy bizonyos időre magokra vannak hagyva, szeretetteljes és gondos ápolásban részesülnek. Felvilágosítások azóban vagy Írásban készséggel ^datoak.
3ii I!i|1 2 IPi
« íS-s « -l-jí
B ■ íi;||Í iíMi-
ca BCöf5aC=?\' -Sí?.5-
si......*
I asss-^ssss-sl^l a tsju „ s.......
S \' W
í mii lüi?! « unt I\' Ah
; Ricbler-Ielc :
Horgony PainExpeller
Llnlment Capsicl comp.
Ezen birnt\'VM báxiszcr ollenlillt az idő inegpróbi\'ilás.-ttmk, mert már több mint év üta in^gbizimtó, fjjüalom-CSillapllő bedorzíölf sként alkslmaztatik kötzvénynél, csúznál, tagizaguntasnál és meghiileieknél wt az orvosok álul be-dőrz.%ölést?kn» m miudin gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-I\'ain-Kx-pellor, gyakorta iiorgony-Linimeut. el-nevozés alatt, nem titkon szer, hanem igazi népszerű bázlszer, melynek egy ■ háztartásban som kellono hiányozni. <Ó kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkónti irban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; iCraktár: TBrök József gyógyKZi-résznúl Budnpeitca. Hevá<ár-lás alkalmával ignn óvatosak legyünk, mert több kiiwbbórtékü utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Hor- -gony" védjegy és HichUr czégjogyzéajiélkül mint acm valódit uta.sitüa viasza, v ElCffTLR F. AD.U llrti. Rids!ita<l
<». í« ilr. adrarl •xillltóh.
Jónak bizonyult gyógyeszközök. a ny.álkahártyák" hurutai-ellen, különösen a légző ós. emésztő szerveknél a
ÍLKMIIÍ
Conitantín-, Emma-. Klausen források ás Constantin-sósforrás
J0HANN1SBRUNNEN ü
m M ü-m .
mint üdítőital.
joaoooaoanoDDoooac^anooooDDoopciaooooooaoao
MOLL SEIDLITZ POR
Moll A. vódjORyót és g
Ca»k akkor valódiak, ha mlndogylk dobo* , alálráaát tüntotl fol.
A Hall A.-félő Saldlltz-parok tartós gyógyhat&sa a legmakacsabb gyasaar- él al-teitbántalmak, gyomnrgnrcs /s gyomorhér, rögzött azékrakodet, majbánulom, vér talaláa. arauyér és a legknhnbfltőbb DÓI betegségek ellen, e jelei hitiszejnek évtizedük óta mindig nagyabb kiterjedést szerzett. — Ara egy lapootiiilt ort-f dall doboznak 2 kor.
Hamiaitások törvényileg fenyíttetnek.
£
MOLL-FÉLE FRANCIA
Csak akkor valddi.
ha mindegyik ílveg MOLI. A. védjegyét- tünteti fel .A. Moll\' feliratú ónozattal van zárva. A Moll-félo
fraaozla bonzeiz éi so nevezetesen mint fájdalomoilllapltd fasdfirziBlial ozer
köszvéuy, rsuz és a ineghftléi egyéb következményeinél legisnH-retesebb néuixcr — Egy énozotl orsdotl űvsg ara I kér. 80 <111..
, MOLL Gyermek szappanja.
[..gSaumabb, legújabb raodíicr lícrint kúizitek gycrmiík é, tiMli1 sittiinn ■• • bir •kinrO.ápoliiári gyermkek ée filn»tt«k riirért.
Ara d.rabonklnt — 40 Ali. öt darab — t kar. 80 \'Cili. Mlndpo darab gyermek-,lappan Uoll A. védJiDyivel van clUtra.
F 6 8 i é t k tt 1 d é n: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által, Béca: TocWíuben 9. n. Vidéki megrendetísck naponta poitaniinvét mellett lelje,íttetnek. A raktárakban tetsék halároioltan MOLL A. aláírásával éi védjegyével ellátott készítményeket, kérni. Raktár,-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
A m. bir. államvasutak gép- A gyárának vézérügynöksége.
BUDAPEST, Váci-körut 32. szám. Ajánlja a tungy. klr. álininvasutnk gépgyáralinu készült
gözcséplö készleteit, .Millenium" legújabb szerkezetű: fűkaszáid-, marokrakó-,és kévekötő aratégépeit, melyek föelönyei: préselt acéllemez-állvány, tégelyacél-alkatrészek ]ó és tónnyen hozzáférhető,
elpusztlthatlan szerkezet,
továbbá: a szab. osztrák-magyar államvasuttámsíg resicai mezőgazdasági gépgyárában készült-3. 3\'/, és 4 Iderejti gozcseplo-készleteit. Sack-rendszerQ, acélOntéstt ekeiével ellátott ekéit, „Boni"-féle kettengelyli eketalylgált, járgányos c«éplö-készletelt, szecskavágdit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.
FlGYELMEZTETES I ^.„^L ^,\'?,\' »ey«»\'ti"kt61. legyenek aznk akir helyi OgjnSkík. ak£r uta.ó
1 I^MMHIMI edd;g b.R m,gh.ul„„s,ok.t f. i,l j.e.ir hi 3I-4..I mg.ul.k ". aaokat .„...l
üiH., lt t ,c"km aiok jirhatnak el, a kik 1900. február b6 l-e utaa kelt e, ....................Nehogy a köiöntég tévútra
hatít,lalaajkaak nyllvkalljuk. Netűukbeö e, megljiaAeu, __ . . ,una 1
l,(irv mindenbiint Ví „ V""""1"*", "^aerjua tniuuaioaat, kik velünk Qilett oeiaeköttet
hogy mindenkitől, a k, ae.Onkben eljár, Iriebdl ■eBhat.l..,á,a..k feltnataláait kérjék e abba bel.kinté.t,tennl lúvnkedjeüek.
A Magú. Kir. átUtmvaMittik Gépgyárának Vttértlovnöksége.

ű ----->s u - • u...wMtiHiivnn um\'iv r [4crii|/yiiun9ci/re »-
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában X^j-Kani/sán. ^
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ÖZLÖNY
1600. MÁJUS 6 éu.
- Kflltf hanailatra. Tetlriitek íáidAlmai, caúiot í* kOiiTéojei bajok ét mindennemű gyuUdiíok a .Moll-féle fraociabor-aaeix\'-uel gjórjlttatoalc blxtoa aikorrel. Ejj öreg ára 1 kor.80fl!l. BaétkOldéa naponként otio tétellel Moll A. gjógjtterítx ca ét klr. ody. axáUitó által Béca, 1. Tochlanbeo 9 A Tidékl f^ógyisertArakbaa éa ajdyagkereakedéaekben hatAroiottan Moll-Ulo kéaiitméojr kérendS u ő gjirí jehényéwsl éa" alálriairal

;hRDEXÉJEK!
C59/1900./iégrh. azám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt birójígi végreh.jtó » 1881. évi LX. t.-C- 102. §" értelmében ezennel kízhirré teszi, bogy • Digjk.nuaii Itir. jíréebirósáRnalt 1900. éli V. 332/1. azámu végzése köretkezlében dr. lnkey Béla győri tlgyvé<l által képliielt Fil\'chrr József győri laltóa javára Lusztig 1. pncs.i lakéi ellen <00 kor. s jár. erejéig 1900. éri áprilia bő 2-án (oganaloailolt Irielégitéai Végrehajtás utján lefoglalt éa 905 kor. 80 fillérre becsült kartonok, kendők, vásznak, sertések, kocái, ló, szobabútorok stb.-bOl álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V. 332/2. számú végzése folytán 4G0 kor. 01 fill. lóké-\'követelés, ennek 1900. évi március hó 20. napjától járó .C\'/i kamatai, éa eddig Összesen 89 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Picsán a helyszínén leendó eszközlésére I9U0. évi májul hó II. napjának délelőtti 8 órája . határidőül kitöretik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1B81. évi IX L-c. 107. éa 108. §-• értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becaáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900. évi április hó 29. napjáé.
Maximovits György,
kir. biróitfi tégrehíjlö
1 RÉMI SZÁLLODA \'
(RÉSZVÉSr-TÁRSASÁU)
Bodijesl, fill. ler., feí-lörol 4. sz.
a néptiinhiztal nemben.
Elsőrangú családi szálló mla den kényelemmel a fóráros központjnn.
Yilllanjuligilij. fiózfults. Lift. fürdők. !
Kávóhíi é^vendégló a hátban. i Mértékeit árak.
A Tillamoa »aiut megillófaeljre a yároa
halhólyag
elaőranjra orroii tekintéljek neríot a lexrnegbithatóbh é* MtétlenOl ártalmatlan t órater nrak éa bölgjek uimira. Megrendelteket pootoaan éi dlicré-ten otxköxől:
KELETI J.
ci. éi klr, izab. ir-toi aebétxeti mű ét
kftfö«»r írjároi BU0APE8TEN. IV. Karcaahtroeg-a. 17. Alapíttatott 1878.
vm TT rTr^tgfíBVi fg^*"*^
Arak hualMkent ered«ll pArill oionafloUiban .
Gutniúl és halhóljag eltörendő gjárt-
uiiny...........1 — 8 - frtlg
Capoltri amrricaoa (rfl»ld) . . . 2.— 6 — \\
Sunieoioriuin . . ....... 0.60 8.— a
Páriái n6ÍBii«ac«ka(Sa elj-Spougt-a) 1 - 6.— . Irrigalnr teljesen l> laxvrelre . 1 RQ 5 — . i
Kredetí pe»tariucu oclutWum (feli-poruat Mi-xiiiga tanár tti-riul) . »Dlaaa-Bv" tiab. karibaj elleui köt
iminden hölgjoek nélkQlöxbetetlen.) ■f Arjftfyxrk ingyen éa bérmentve,
1 80 2 50 3 60 6.—
Ki biztos akar abbau lenni, hogy jő és tiszta csokoládét tesz, az tegjen
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Ezen régen jóoak bizooynlt és hírneves ^gyártmány, Roodoaan van készítve, Jótállva, tiszta és az egész világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
Az iháros-berényi urodalmi erdőkben
00 yVIÉTE^ÖL
ELADÓ.
A fa f hd 12-ÍQ bármikor megszemlélhető, s az ajánlatok az urodalmi föerdészhez adandók bé.

KIADÁS
Triestí általános biztositó-társ ulat.
ASSICURAZIONI 6ENERALI. Nyeraaég- és vasitetéj-számla a; A. mérleghez. Elerol-hlxtosjluai ay (1899 >

________.balaartva ■ rarMv4t.li kSltaáfakat);
>. TOlbulanUa, U»oot» * rl»«onth)tto«Uík rf.i I. SiáIlitmtn*biilo«iU». levonva a vuzooU>i>ti>*it< tUxt) . ....
II. Odatl U«4Uok (l»t»r> • vinoalbilt. UnLtuiu « S»TT«t^l kClUHík (» tolji m
a Juuiuoi
a rolrtj i|U(alUi kfiltji(«k a Ad($k U iflfUkfk .

1. Lctráaok l<Ua k(5»r!<U.«kr«
i hiraUlaokok
V. A MxUcJUtl il«|Kit ADita a uáiiiiil tv vigii •
VI. Ivl OjJ.ll rytrulg
nv«f«»4rtuU3ík
•pírok */füly«ni tr

I. A ktdMltUI alapok átkoxaUM a mm» «vi>W i
1. dtjUrUUk (Uvoova a rUt<mU>Ut«attök rá.iát) .
\' «. T0ké«it«U nyaieWf Urtalík......
a £rl»kpapiroí arfoljura UrUUka . .
i. *4tr% kSydrUMk Uddtka ll\' (0||l károk lartaUka a m»n évrll (Uvoota a tUiodUiii-
tixilók i-Kl):
I. TOtbittuaiU* .......
I. StdlilmásybittoaiUa . - .
la: viaioatbidoubU I. SíüliUoijivblitoalUa la i vtaioalbldodUj
. Kar. tf.lM.I70.4<l . . T.«iHl,M . Kar. 7.7JO,fUi&.It
IV. A IMaktmutliak kiidlU ;
]. Sf.lcfc\'-n- éa iMiimlldlUi kanutnk, vaUraiol hiti\'.ioU-idoknd ta UkarikcxInxUrokail] Uv6 IxUUk kaaiaUI «. ErUkoaplrok kamaUI . . . . . a iDfdbook tinta hotadika .....
V. Iijrék kaptalak:
1. KCIvénv illalákak:
l) TOibiitudU* .........
k) SiáJIitnáojblitoaltia ......
t. UIm kax«Ud btvddtk.......
a EHrtj»plrok után folj\'óaltoUárfoljramoyfrw^g . *. RiUkpapirokoa vald kfioyriiírö irrulyamayaraiif .
ÖMi-*n i .
I. (tdllu kUlaalUiok 4« JiraMkak «j»M»í :
t. lUIUtwin vtJJo *• biiluciUxik. Uvoova
a vIvtonlbitloiHík rá«»*t.....
a EWláa M*tár« atAIŰ bliloaitáaok, Uvonva a vUxoot-
biiloaitök Naiát . . • .
*. Járadákbittoaitáaok .... .
il. FKtláttk vliuaváaáralt kStv«sy*kért. Uvoova a rr atooIbli(a>il<tk r^atát . . . ^ * .
III. Onlaiák.ntaláaak klxlainaltakaak
IV. üxUU klaáálOk lltvonva a vUtontbiit. tárilia4avait| l
t. Sxarvatáal kall»*™k I (a folyó lUnUi taíjaam a Sxarciai kOIUígík J Udantva]
^ a rolyó kftalMl kCHaink ..\'...
C *. Bahajtáli joUlákok......
a Orvoti keitȇ(ik.......
a Adflk II UUUkak
Nyereség- és vaazteiég-siámla a B. mérleghez. Életb ztosltáal ág
BgVÉTEL
ÜL
7IMM4 M16000 WJ7I77
Uiráaok k«(aa kSvataláaakra áa lonUaara . f. Értékpapírokon rali künyvaiarf) áriolj.-vatiUtáif a Arfolramvtaitaa^f pánxn«cn>kb«D U kOlKkfi vdUkbao . .......
VI. Fl||! kártk Urtaltka :
I. Halálraalra rtJIft M v^biito^Uaok. lavoova a -riaiontbiitoaildk rá«i«t ..... a Etdui bixtuntáaok. Uvoova a viiioatbiit. r^aiát a JiruUkblitodtáaok......
VII. SUtadtád ala»«k ánéta a ttáaadád »* Hgia:
1. DijtartaUk
aj Haláln. atólű é« vrgy. bixt,
■ Uv. a vUxontb. ráaxái Kor. 105.ÍM. 101-11 b) EUUai bixtoaiUaok, Uvoova
a viaxontbixtoaitdk ríviíl . 9.476 íl»-:0
t) Járadíkbixtodláaok . ._í.9ít.lt9 ^i
a Dií-ál\'iUUk -
a) Halálca,axdló *• t»gy. blx».,
Uv. a viat«DU>. r«axát Kor. 6.010,076 01
b) Iliiéi bliloaitáaok. Uvoova
a vUxootbiiloaitdk ráatát . 90S.767 ál
c) Járadék blxtoaitáaok Uv.
a viaxontbiatoaildk ti.itt ._I7.W-W
a Kolüii Urtalák a kamatláb aaaÜMaa Uiijallaaanak kiaf^aolitáaára . Tökaailftt nyara*
.. Ertakfapirok irt- ,___
a. Kétaa kSvaUláaaV UrUUka.....
7. A blxtoaltottak oaxtalákalapja a kamatokkal vfjatt
VIII. tvl Uriatl ayarailj ......
O»x»«0: .
VAGYON
IIUUI 1178664 ♦es«58 lTtStO
1031016 1/Í.Í78 lltM
l!MN
6ŰCOOO 1ÍIMXO 603IS"*
doooo l66Wáa
T
I. A khitudtán alt|«k átUuUIa a awlt énS:
í, nljátdtaíak } Pawnra a rUxootblit. ráxtát) t. Kolüo taxtalák a kamaUáb mUwti haoralláiá-nak Uaf7«xiUtMra . . . . . .
«. TtkáaiUtt nyarMáf-UrtaUk.....
a Eriákpapírok árfolyaalart. áa kir«4axit6 tarUUk
t. XáUa kovataláack tarüiéka.....
T. A b!xtoalto<Uk o«xla*ákaUpJa ....
1. Halál tMUn axdld rfj. blxl. Kor. is.6so.loa.71 Uvoava a viaioatbiil. dijat . 1.0«.»6a.«4 ». EláláaJ blxWtáaok . . Kor. l.iM,lU.il
Uvoova a TlaaoatbiiL dyat _16,661.06
a JáradákV iloaiUaok . . ~ |- .--
IV. A UdinliiiHt kaiaMka:
I. KOIcaín- áa laaxámitolád kamatok, vakmiat a hitailnt. 4. Ukarákpáoxt. Uv6 batatak kamatai I. KOtWoyakra adott koltaönök kamatai .
a J.MockdUadodk kamatai.....
a ErUkpapírok kamatai......
6. l"j»tl»nok tiaxU boxadáka .....
V. Í0b> karllalat:
*. CStváoyilUtákak ..... L «|yd> kaxalád bavátdak . .
a Ertálpaplruk után folydaitott árfuly»m-ayaraiá<
SS
A tótel nove
A láaxv. adóaUvalal a lik. b* nain flxatatt ráatár6l KáaxpáoxkáajUc ax int. iratfatda^rd a Bókjainál Baodalkaxáara álld pánxak blUUnt. a Ukarákpáoxt. Ingatlan birtok:
a) Várod lofalUnok
fipitáa alatt____
t) BfciU {F<aUr.lraaaal . J) TríaaUaa (Via CarloUa] . t) Milanóban (l\'utxa CordudoJ .
rola ártákpjpirok b) Tolyd kamatok Válták a lárcxáhao . ídidof-kflkafiaak . KelcaAnOk ártákpapirokra KClcaOaOk aaját álalblitoaltád kfltvaoy.lnkra ----.----... Iáibd\'
Addaok kflUobdxfl cximak alatt .... . «) LatáUk kaxaa*)f áa blxtoalUk jranánl 4) UUt: Ö raUáf* jubilauma alkalmábdl
tatt alapítvány......
c) Latát: tUaao Jóxaaf alapítvány J] . Calabl R. alapítvány . t) . UoldadimUdt aUpitváay Bntorxat áa vaaaxakr. a Ura. Cotim hivatal.,
rakl.
Ublák. papír- áa oyomL ai Saaxaa\'i PMarataü JaUláLik 4a atarraUai IStlMfk
Aa U0*. 4aca- II-a. ajOví, ávakra écríarUa mindi djJkflUIaxv. árláka kor. 7ai66,»70-aá
Az A8SICÜRA2I0NI Q£hERAU_vagyonállá»a 1899. deczember 31-én.
41161
ál\'7St
8-V7B068 669603
3flÍ6000 liSvOÍŰ
MW«1
tUttfl ««M 814160
-ultiui-
42.
r*\'.76ooo
vaisoi
167046
17lOOi>3 T80ŰJ6 1717á.« &J6»;66 4IKUI
IIIÍ70S4
llllMit
8I17J
tum twnt
ÍH704 4*93671
Öaizearn
kor- na
1(335\'/) 6491 47
«Ó0-J4 I7I7UÍ
9J9016 •14160 11197014 1444107 litlUlt t7IOS« 1194444 tMöTö I110U61
ntom
A tétel neve
AUpWka ....
Tflká.it.tl ovarai^lailalák .,\'!"\'
•) Tarlalákalap ax ártákpaplrok árfolyam Inrado\'
xáaának r^UxáMra ... bf K>Ff4«xltö tarlalrk . > . TarUUk kátaa kűvvUl^ak fadaiáaára .\'
a) UljlartaUk folyó bi»tí>dUw kra \\ J. H daca. tl-án a* A má-rUjö . ~ C
4) DijátviUl a I m«rla<rn .1 ! I 5 I c) Kolún alap a kamalláfc aaaUafaa
TarlaUk fOnöbm lavfl kárixaíá^akra <>-\' ll-án ax A mirlagao . .
Oa.UUkaJap ax d.tbl.la^táUc »yTO4.ynyíi
bixtoaltotUk javára . A liivatalnokok alUtád páoatárának tum fon* A UivaUlnokok alUtáxi páoxt. kWfdaritJ tartaléka idaálojhiUlaxík ......
EfyanUf a vlaxontiixtoaitdk aximUian Ejyanlaf ax tntáxat lldkialnxk axámláüu . Cgyanlí* a ■ márlac (oíyó axixnUláa .
HitalaxOk\'ktlIOnMid csitoakan . .
HaUtak kniutf áa bixtoalták rTanint 0 JabiUmaa alkdmábJl UU alapítvány
Baaao Márk alapítvány . . . ... Baaao ;dx»if aUpitváay . . a. . I . Calabl R. aUpitrány
Ooidaduniadt alapítvány . , - . . , Gidoal alapítvány . . . ... * t Olranl alaplt«á«7 .... 0 IffarMfalkMl
áWií-iw]
4vrtl [f ■Ori-i . kor. 4) Rjranaág ax ári ÉiWtbűl .
korora |fi|.
(0000 nsűatt
•4\'141 t*09M7t lM4rtl
muu
B4M01W- ^.c^iio, rr%ru,rrllcur
( Rtcbctti Ódön Macr varoraTA «l
I6»íl&>> I «;
TEHER
1614401 16/7731
a. ooo
Öáizeien
korona [lil.
6703163 1617 ö . 1ÍOUOJ
711C8IÍ
UMIWÍI
611011*
64COOO um »7
íatsáu
144KHJ
aooisor
ItíMJ
1494300 41964 19-U070 611697 43K>tr?
IOŰQOO H800 1W00 aouo
------..... Manó. Vlyaate Fortuoat
vsrórügynöksógi \'
^ 1
A \\H1\\1ZM1I VÓIUXXÜHSÍV
SCHERXZ ÉS ENGLÁNDER.
XXXIX ÉVFOLYAM.
7. AI.A1 K Ö Z I, Ö N Y
1900. MÁJUS 5-én.
Előnyösen ismeri, kitűnő gyártmányú
STIE1M &&&BMT,
<llva( kelmékéi; fekete és kék kelmékéi
tartós minőségben, férfi öltöoyökre szállit
KASTNER ÉS ÖHLER céo fosztó oshtái.ya
GRÁCZ.
Minták bérmentve. Magyar levelerés.

0 I
I
0
8 8
1 ís
I"
^ ■ ^rJ
Kcyl hírneves kénfiirriö Horvatorsxágban. a
Vasúti illőm is
Varazsd-Toplicza,
Pósta- és límrda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
// Vr^yelrmezre Prof." l)r. I.udwlg udr. tanácsos által 1804.
59 fok ^elsius raelojf forrás, a kón iszapnak felülmúlhatatlan hatása v»u icom ós izQlet rheuma, izQlet betegségrlr, pjulladisos és csonttflrési 6sszrbuzó<lisok, kr.siíéDj, iieuralgikui bintalmak, mint iscbiaa stb. nöi bajok, bör i-1 titkos beteg-9(-ge\\c, idült resebsjok, hólyaghnrnt, górrélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél atb stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, melJ, mij, gyomot- és bélbajoknil, aranyérnél, stb.
Villanyosság. — Massage.
Uycigylntézet minden kényelemmel, llegyl Yizrezetéfc, hldep rlz gryogymödok
zubanynyal. Knelpp szerint Kpésr éTen át nyltra. Idény tartam mújui l-töl október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ftlietré-uyek, szép kirindulisok. — Állandó zenekar, a zágrábi kir.\'operabáz tagjaiból. — Zene- é« tánccttéljvk stb.
A Tarazsd-toplicai állomáson naponta társaskocsi tárja-a Külön fogatok i
rcmlégeket. a fürdó
rendelkezésre állanak, dc ezek odaállitása előbb
zőségnél megrendelendő. >
Onosi tudakozódásokat a fQrdőorvoi Dr. LOS\'OIIISO A. ad. j?
rroniteklimokitt ín hrosrhurákat ingyen ts bérmentve ktthl HO )
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG. ?
fi V
JCXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3
és legjobb beszerzési forrás
Magyar osztálysorsjegyekre,
Hogy Qgyíeleimet minden irányban kielégíthessem,
csak oly eredeti sorsjegyeket
adok el* hivatalos áron, melyek egyúttal a
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK Váltóüzletének
(Részvénytőke: 30 millió kor. — Tartalékalap: \'2b millió kor) nyugtatrányozásáral és czimnyumásáTal is el tannak\' látta.\' — Ennélfogva a rendes és előzékeny lebonyolításra nézte & le£-measzebbmení biztonságot nyújtom.
A 1 e g t ö\' b b nyerem é n y
mindig ezen intézet osztálysorsjcgyeire esett. Nyerő-sorsjegyek kifizetés végett a nevezett jutézetnek közretlenQl is beküldhetők és azok folyósítása bármely ö\'szegben azonnal búzái után megtörténik.
A magy. kir. szab. osztálysorsjáték
a legjobb a világon,
mely még a porosz sorsjátékot la felolmulja. 100.000 sorsjegy közül 50 000 darab, vagyis a felé kluorsoltallk. Hat egymás után kótetkező osztályban
- 13 millió és 160.000 korona
készpénzben kerül sorsolás a!á A főnyeremény szerencsés esetben egy millió korona. Minthogy az első osztály búzásai
már folyó évi május 17. és 18-áft
megejtelnek h kí-iiletem a oagjr korellet foljtin csakh»iD»r kimerni, kérem & menrecdelíBeket uilellbb.
Az I. osztályu eredeti sorsjegyek árai:
I egész sorsjegy kor. 18.— I I negyed sorsjegy kor. 3. — I fal sorsjegy . kor. 6.— | I nyolcad sorsjegy kor. 1.50 Játékterveket és huzási lajstromokat
pontosan köldök.
MAGY. OSZTiLTSOBSJEST-
PJ tMH«M Uj y^őőS elárusító.
Budapesten, IX, Qflől-ut 21. sz.
Huj
: fii 1 i = b

3 Jj; ÖJf í ||f JCÍ *J§
te* íi"s
l .r, S *tí JÍ =
■í - - \'I P*; - _ ?
& i""\'§Sisfi ►§B = 3 ? sJS |f|
~ a « ; -3 « 2
fcaíiii
O ÍS-g
"-Ilii -ö\': íl|
"ollí Ó> aií
SÍ 151
- - = 2 i eüe
o a u a
s\'i öl
■a a ®
® n
ff^ >o
->s
il i
jsqmajdjzs joj-i snffai ínjpj


v BEROER.fAla QYÚQYITÓ
kátrAny-szappan
Uklotily.s or.o.nk ijAntiik, Kardpa l»ftöbl) AlUmatbao 14njr» ilk.rr.l alkftlronitk
snlndenuemü bGrklfitéa
•U*b. DKHiliiH IJatt Pikk.!r-s9u6r. kon , ■ ílö.dl kUUcck. ufr.nlnUo orr-r«.<>.»*K, á Attar. »»ryd»f. UMiiadU, t*J-. il «c»kAjl- 9 korp» A B.rc.r-tAU kauioytiappmn 2
Urt*loi««M a fa kitr*D7BOi 40*,, »t él min-1 d.n «(T*b, a k<rMktilalimb«o .lOlvinialó kii-T rány««.pp»D0ktől )«ny«ff*i>o kUJöaböalk. ^ OMlAaok •U.rflU.. Té».tt határototUm kitrAa/aaapyMl m.sr.ndrIAto ■ ai iam.rt »*Jj«*>r« talA flmlm**i«ti« kiratik. tdAIt börb.t«í«*c.k»*I iik.tt.1 aj kálón* tatlk a kilránjr-uappan b.Iji.lt a
Berjjer-fóle ayógy-kátránykéaezappav A ij.nctbk ktlrtijiu^paa u
AHCUÖft TtKZTÁT.t I<.WMÁ(J AI 1 •}U*oliU«*ra. a (T.rts.k.kD.k vat.1n.D07i •ll«i f.lUlmulbat.lUn bbrtlatitA BOaáá «• tUr«i.**.j>*a laladaaaayl haanUlattd (io)Sll a
Bargar-folycarln.kátrány.uappaa
Wfc^yc.rln Urlfttomiukl «i finom IlUluX
Ar« mind.a rajoak kaasBllatl «Uatt*—al inltt dar.kontlnl 38 kr , « darab 1 frt ao kr
AjUJbbl n.rR«r-iai. ai.pp.nokbfll katSaOa.o ki.m.I.n-
bör QnomlUaira, fcOru ii>;pi«


B«aao»-aiappan •


......... -...... .>app.n, n.r(*r.fM. f«nyt-
rardS-.iAppaa A. r.ajra-ptp.r. aaappnn. i\'»rr«r-l*l» KT«\'-m.k-azappao * u&i(« kor réuira (SS kr.)
Borgor-félo Potroaulfol-szappon
r«aoi orr, kiüt*». börrlaik*t»es^R ti arotBrdasig .11.n, asaptá azappaa i(«n balbatós, Bergor-féio kónea tejarappan
mlt.aiacr 4. arctinU^lamie ellen. Tanain azappaa Ub-iziaJaa és bajkibBllia ellen. Bopger-fól« fogsznppan kOoaBgban
I. ai. r.ntl.a loyákoak, \'i. il. dobányoioknak. Ára 90 kr., a legjobb f^RtlvaiitA azer. A tiSbbl B.rc»r-f*la aaappano-kat illMAIe\'c litalnnk a rBpIratokra. Ctak B.r*.r f«te aaappanokat k.ll kirnt. mlulin tiimUUn halAatalan aUnaatok vannak. Oyár is lOraktAr 1 Q. H»U k Cómp. Tropyaa. líimjJld LtiiUUi a HauUiii Q^jmitiULiUiM Hab* OO.
IHen-leniátn: PRÁGER BÉLA és BELüS LAJOS £Tú£Tszer6szekntí.


0 I
3
CD M
A 2 öBzea 60.000 nyeremény
JEGYZEKE. A kgaajyobb nyoremSoy l.jr»*er»nca*aebb oaolhen:
1.000,000 korona A nyereményük részletes beosztása a kővetkező: Korona
1 jutalom GOOOOO
1 n:er a 400000
, soóooo
2 \' \' IOOOOO
00000 §0000
7 OOOO
00000 40000 30000
25000 20000 ISOOO ÍOOOO 5000
N
1
1 1 2 1
>3
k: • a
81
67
3
432
763
*338
®o
81700
3900
4000
SO
35HHO
aiHJO
•Ní
3000
sooo 1000
500 300 soo 170
13© IOO 8©
_ _
50,000 t£ 13. Í61,000
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egé»z világban a legnagyobb eséljokkel biró magy. kir. Htabad. osztálysorajátl\'k legközelebb újból megkezdődik. 100,000 sorsjegyre 50,000
pénznyeremény\' jut, tehát az oldaltálló nyeremény-jegyzék azerml a sorsjegyek felét pénmyeremény-nyel búzzák ki és egy kOllöldi sorsjáték som képea aránylag ily nagy nyereményeket ielmotatni. mint a mi magyar osztálysorajátékunk. Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Egészben tizenhárom millió 160.000 korona lesz kihúzva és az egész vállalat ollanil felügyelet alatt áll.
Az eredeti aorejegyek tervszerd árai az I. oaztályho\'^: egy nyolezad (\'/,) Irt —.75 vagyis 1.60 korona egy negyed (\'/,) . 1.50 . 3.— \' , t W ííl (\'/,) , 3.- , 6.- , egy egész (\'/,) , 6.- . 12.— utánvét mellett, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre, tekintetlel arra, hogy a húzások f. é. májas hó 17. és 18-án lesznek
f. é. május hó 17-ig
kérünk hozzánk beküldeni.
BPÍ
m
B A N K H fl Z ISiidnjicní. V., Váci-kürul 4|c.
Fi6k: MUZEUM-KÖRÜT 11. Sok és nagy nyereményt fizettünk már kl vevőinknek és pedig rövid idö alatt körülbelül három millió koronát
itfBdeir>ifrét larágmnjá. TÖRÖK fl. ÉS TÁRSA föelárusitók Budapest.
Kérek részemre --- I. oszt. m. kir. szab. osztálysorajáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel együtt küldeni. \'
Az összeget _ korona összegben
3 j
utáuTóteleznl kérem postalitalvauynynl kDldötn. J
A nem tetsző törlecdö.
\\
NAGYKANIZSA, 1900. májua hó 12-én.
19-ilc szám.
XXXIX. évfolyam.
Elüflzctiti ár: F.(ín évre . . 10 kor. — fill-Kíl trre . . . fi kor. — II). NepciléTfe . . 2 kor. fto fill.
Kjjf, ««im 20 KII\'
HIRDETÉSEK 5 huiboi petitiorbiQ 14, másod ■ tor 12, i minden toribbi loréri 10 611.
IHVILTTÉR IEI
petif Boronként 2U fillérért vétetnek !rl. Kioritiri illetek raindeD fgjei hlriletéiért 60 fill. fiietendö.
■ ■
ZALAI KOZLOIT.
A lop Kellemi ríi\'xít illető minden közlemény a felelöl sierkentö nevére, az anyagi réa*t illető kön* Icményck p^dij? a kiadó nevére eimzetien Nngj-Kanl/.Hára bérmentve Intézendök.
Ré«nenteLlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kézi rotok rlsszane-ra küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,8 a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a .nagy-kauizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „uagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katoüai fiadastySn egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATONÍIEGJELENÖ VEGYES" TARTALMÚ HETILAP.
Nemesités.
Nagy-KanUna, IdOÖ. májas 11.
Akármennyire hivei vagyunk a magyar demokráciának, kivált a társadalomban nem tagadhatjuk, hogy a társadalom legszélesebb körei bi-zofiyos ^readalmt fölényt látnak a nemesitettekben és a nemesitést magát jelentékeny társadalmi kitüntetésnek tekintik. Ha tehát arra érdemes egyéniségeket ért a nomesités kitüntetése, akkor a mai társadalom szempontjából üdvös példa statuálódik arra, hogy az érdem jutalmat nyer. A ki elvont elméletek szerint nézi a társadalmi életet, az tán nem osztja a mi felfogásunkat, de a ki benne él a benne érez a társadalmi élet .felfogásában, az a mai társadalom szempontjából helyeslendót is lát a nemesités intézményében.
Mégis, félre ne értessünk. Nem ajánljuk mi be a nemesités intézményét; mert tudjuk, hogy a nemesítések végtére mégis csak ellenlábasai a demokratikus irányzatnak; hanem csak magyarázzuk és megértetjük, hogy egy még demokratikus hajlamú társadalom sem vetheti el magától a uemesitésnek középkorból eredő intézményét.
Külömben a mi társadalmi életünk annyi reformra szorul, hogy még korántsem látjuk azt az időt eljöttnek, melybeu a reformok sodrát az olyan, aránylag kisjelentőségü intézményre kellene rábocsátani, mint a milyen a nemesités. Mert a nemesités csak külsőség; ezt megreformálni vajmi könnyű, ha ugyan végét akarjuk szakítani.
De milyen nagyszabású feladat ezzel összemérve az egész társada-
lomnak megnemesitése, az erkölcsi és a lelki erőknek fejlesztése, a közintelligenciának növelése, Ezeket együtt is nemesítésnek nevezi a magyar nyelv szótára, csak ugy, mint azt az eljárást, melylyel a királyi kegy címmel s ranggal lát el valamely arra érdemest. Ez utóbbit külső nemesítésnek mondhatni, mely a szemnek szól; az.-előbbi pedig a belső nemesítés, mély a lélekre vonatkozik. A lelkek nemesítése: ez már fontos hivatás, nagyszabású feladat. Ennek a hivatásnak szolgálatába szegődik a társadalomnak számtalan intézménye. Ezt szolgálja a hitélet, ezt szolgálja a kúria. Mindez intézmények kerete meg van nálunk, tartalmat teremteni e keret számára, valódi, becses tartalmat: ezen munkálkodjanak mindenütt. Különösen társadalmi életünk szorul még nagyon a belső nemesítésre.
A társadalom egyik fontos orgánumában, a sajtóban is mutatkoztak a héten jelenségek, melyek százszorosan sürgőssé teszik a nemesítés művét. Még sok van benuünk. a régimódi legénykedésből; föllépésünk még pusztai, vitáinkban nem birjuk mellőzni a természetadta nyerseséget, szeretünk duhajkodni, akár a más rovására is; szivesen teremtjük félre az utunkból azt, a ki nekünk kellemetlen. Ezeket a jellemvonásokat vetkezteti le rólunk a lelki nemesités. Ezen kell, hogy segítsen a kuItura, erre kell, hogy gondot fordítsanak azok, a kiknek hivatásul jutott a közéletnek és a társadalomnak intézése. És ez intézőknek maguknak is érdekük, hogy közéletünk és társadalmunk belsőleg nemesbedjék. Mert hisz-épp a vezető-elemek érzik meg legjobban a neme-
| sebb gondolkodás hiányainak hatását, j j Épp ők volnának megkímélve számos j I kínos eseménytől, épp ők\' jutnának \' j miuél kevesebbszer abba a kellemet-I len helyzetbe, hogy ellentéteket kell-| jen kiegyenlíteniük. Mert a lelkek ; nemesbcdésével vele fog járni az, hogy a közéletben és a társadalom-\' ban épp a kínos személyes összeütközések kerülnek le a napirendről. \\ Ezek a személyes természetű összeütközések mindig a lelkek és erköl-j csök nemességének hiányát jelzik. A j nyugati államokban, a hol a köz-j értelmiség magasabb fokon.a ájl és az egyénekben a közdolgok iránt neme-
sebb felfogás lakozik, a közéletben nem olyan gyakoriak a személyes összetűzések, mert az emberek felül tudnak emelkedni a maguk egyéni szenvedélyein és közéleti ellenfeleikben nem személyes ellenségeket látnak. Ez is a nemesebb léleknek és a nemesebb felfogásnak a jelensége, mely jelenséget mennél szivesebben üdvözölnénk a mi társadalmunkban is.
Címbeli nemesítéssel magával a lelkeknek ezt a reformját nem fogjuk megteremteni. Jól megválasztott nemesítések kézrehathatnak ugyan jó példájukkal a nemesbítésre, de a lelkeknek, az erkölcsöknek qemesitése csak egy nagyszabású társadalmi és kulturális akció eredménye lehet. S ennek az akciónak az idejét bizony eljöttnek látjuk már régóta. nungaru).
Az Egyletkert.
A folyó hó 7-én megtartott városi közgyQiés, mely az Egyletkert som felett határozott, valóban indokolt aggodalomtól szabadította meg a város közönségéi. Félve gondoltunk arrs, hogy ez a szép kert, mely árnyékos loi^bjaiWl
hosszú időn át majdnem egyedüli üdülőhelyül szolgált a közönségnek, a Polgári Egylet válsága következtében magánkézre fog jutni és a házspekuláció prédájává lesz. És ez az aggodalom alapos is lehetett, mert volt mit félteni az Egyletkerteii. Hiszen jelenleg oly kényelmes közelségben, mint ez, nincs mulatóhelye a közönségnek. A nacy park a temető mellett még a jövendőé. Messze az az idő, mikor benne lomboa fák árnyában üdülnünk lehet és fehér lesz a hajunk, mikor ott teljes pompájábnu zöldéi majd a kikelet. A parkból különben se lehetne mulatóhelyet csinálni. A temető csendje nem tűri meg közelében a zajt és sértené kegyeletünket, ba az emberek\\a Birok mellé mulatni járnának. E tekintetben tehát még a jövőben Fem pótolhatná teljesen az Egyletkerte\'t, hol a közrend és közcsend határai között helye lehet a vigasságnak is.
Kettőjükön kivül arután nincs ia oly üdülőhelyünk, mely a köröuBég szemében értékes volna. E kettő közül is az egyik még nem egészen .a mienk, a jelené, mert aligha mi fogunk részeBÜlni áldásaiban. Egyedül az Egyletkertet mondhatjuk , a magunkénak, mert jelenleg csak ez l^het alkalmas mulatóhely a közönség számára. Nem szükségéé minden előnyét felsorolnunk. Kéznél fekvők azok éa mindenki előtt hamar szembetűnők. A város belsejében, ép a közepén terül el, bár nem nagy, de rendezett és tere van, hogy nővekedhessék. Hatalma^, egészséges fáinak lombkoronái sima, egyenes talaján a Béták a forró nyári melegbetí majdnem nélkülözhetetlenek azokra nézve, a kik itthon kénytelenek keresztülizzadni a kánikulákat. A gyerekek számára a bekerített helység, a kert pázsitja olyan játszótér! a melynél alkalmasabbat kívánni sem lehet Azután a ki nem akar, nem kénytelen kisétálni a Bőrgyárba,- vagy a vasúti állomásra, hogy hüs helyen ürítsen ki egy pohár italt, ugyanezt kevesebb fáradsággal megteheti itt benn is az Egyletkertben és a mellett teljesebb, üdítőbb zöldet élvezhet.
A kellemes idötöltésen kivül közegész-Bégügyi szempontból is hatalmas előny
a városra nézve, hogy a kellő közepén-oly egészséges, impozáns növényzet virágzik. A /ásítás jótékony hatásairól csodákat mfsél a világvárosok egészségügyének statisztikája, mely számokkal mutatja ki, hogy a sürü lakosságú PáriB mennyi-szerte jobb kőzegészségi állapotokkal dicsekédbetik a magyar fővárosnál, vagy Londonnál épen, mert a befásitáat és a terek alkotását jobban a szivükön viselik, mint az utóbbiak. Kanizsa ugyan nem világváros, a hol épü\'letóriáaok zárnák .el a friss levegő áramlását, a szabad tér ia elég nagy területet foglal el, de bün volna megszüntetni bármit is, a mi a város egészségügyi viszonyait csak valamelyest ia még jobbá teheti.
Szóval az Egyletkertet félteni volt oka a közönségnek. Igaz, hogy néha hosszabb időre elpártol tőle kivált - az iutellipeucia én csodálatos indolenciával nem használja fel kellemességeit, de azután csak visszatér hozzája és nyugtalan volna, érezné hiányát, ba elvennék tőle. Ezért aggódott éa ettől ax aggodalomtól szabadította meg a 7-ikén tartott városi közgyűlés határozata, melynek értelmében a város a Polgári Egylet ajánlata folytán a kertet megvásárolja. A határozat a vételárat ia megállapította éa pedig □ ölenkint 44, összesen 5Ö800 koronában. A 3zerződéa részletoí.. nevezetesen, hogy mikor fog a város a megvett terület birtokába lépni, mily módo-zutok mellett fogja lefizetni a vételárat — még nincsenek fikazirozva, de bizonyon már,-hogy. a közgyűlés bölcs elhatározása visszaadta a közönségnek egyik féltett kincsét, a városnak egyik legszebb díszét, melyet kicsiben mult, hogy a Polgári Egylet mizériái miatt el nem vettek tőlük. Sőt visszaadta radikálisabban, mint a hogy eddig az övék volt.-mert már most a mi tulajdonunk ez a kert, mi rendelkezünk vele, szabadon mozgunk benne é8 nem hisszük, -hogy elkövetkezik oly. idő, mikor le kellene róla mondanunk.
A .városatyák ez alkalommal igazán atyai módon gondoskodtak a közönségről, mely sorsának vezetését rájuk bizta. Megmutatták", hogy érdemesek erre a bizalomra, hogy ismerik a polgárok azük-
TARCZ A.
t
Munkácsy Mihály.
.Leesett a mi fejüuk koronája S.* (Ziolt.)
Ki annyi fényt, dicsőséget szereztél Hazádnak éa az összes nagy világnak; Kit Tizián, Rubens, Rembrandt, Murillo Ktíbeltáreuknak büszkén vallhatának; Ki fölemelted szivünk éa az elménk\' A tiszta esimények magaslatára: — Elbűvölő ecseted, ah, kezedből Kihullt; megtört szemed caillagaugára I
S megtört erőd... az ihlet égi lángja Pályád zenitjén tűnt el. — oly korán! Teremtő lelked végzetes homályba Merült tündöklő élted alkonyán. Csodálatos termékeid sorában Ott áll az Ecce Homo-d, a remek Ei ecce homo, így térsz vissza hozzánk I S ajkunk a fájdalomtól ugy remegi
Obi mert hiszen virágok közepette, Te ia viseltél — töviskoszonit. Éj hordozád, ha bár nem is mutattad, Mi azived oltölté: a mély borút. Te, ki szép, balhatatlan ecseteddel A fenségest, magasztost alkotád: Te is végig menél Kálváriádon, Magadnak is volt szörnyű Golgotád I
Kiszenvedél... A Géniusz lerázta Bilincsbe* tartott porló hüvelyét.
Felszáll a győzedelmes szellem diadallal; Szeráf-karok kőzött lelvén helyét. Krisztus, ki ,megkötözve állt Pilátus Előtt", most téged szabadon fogad, ó az: ki ott letörli könnyeinket, Megszüntet minden földi kiuokat —
Mért ia airásEunk\' hát Munkácsy téged? Nem vagy a leendsz te nálunk, mesterünk? Megha:hat-e, ki — mint te: halhatatlan? Kitől mi folyton fényt, vigaszt nyerünk? A sir ölébe jut ma tosti részed; Am» megdicsőült, bár a hant takar: Emléked glóriája műveidben El 8 fenmarad, mig él és lesz magyar I
Oltványi Gátpár.
A ,,virág-énekek"-ről.
Régen hangzottak el Anakreon dalai a már ő szólott a virágokról; régen kezdődött, hogy a hős fejét virág-koszoru ékosité s még ma is így van. Meg volt az a Bzokáa, mióta a világ, hogy kedveseinket virágnak ezeretjük nevezői. Még ma is szól a népdal: .Volt nakem egy virágom.* Petőfi ia eldalolta: .Szeretlek én egyetlen egy virágom." Heine mondja: ,Du biat wio eine Blume, bo hold und schöo uod reinl" Ember marad az ember mindig. Ki érez, gondolkodik, abból ki-kitör a* érzés, gondolat, néha önkénytelenül is.
De azép dalok lehettek azok a virágénekek l Megdalolták régente is a szerelmet. a bút, örömet 1 Tán Európa min-
den nemzete szerencsésebb, mint mi vagyunk e tárgyban, nekünk nincsenek népdal-hagyományaink, elpusztultak, csak következtethetünk rájuk.
A ?virág-ének" uevezet alatt egyszerű szerelmi c^alt értünk. Példákkal nem bizonyíthatjuk lételüket,\' de Erdősi, Bornemisza Péter, Pázmány irataiból meggyőződhetünk, hogy voltak: Ők ia kikelnek a .virág-énekek" ellen. Balassa Bálint Júlia kedvesét .virág-énekek*-ben dalolá meg, nem rég találták fel e azép dalokat. Thaly Kálmán egyik dalát igy bírálja meg: ,. . . ugy lírai formára és bevégzettségre, mint érzelmei ^nélységére és gyöngédségére, nemkülömben megragadó hangulatára nézve, egyike a ge-niália Balassa elméje legszebb gyöngyeinek.*
Nem. maradlak ránk tehát a néptől alkotott .virág-énekek"; ezek okát igen könnyen megmagyarázhatjuk, ha az akkori kor szellemén áttekintünk. Oka volt — mint Szilády Áron is mondja — a szí* goru vallásosság éa erkölcsiség Bzem-pontjából. szükségesnek vélt üldözése ezen költemény-fajoknak. ^
Üldözték a „virág-énekek".. szerzőjét 8 a papok kifakadnak az ilyen elme-termékek ellen. Pázmány Péter esztergomi éraek igy beszél: .Undok virágénekeket irkálnak, melyeket mind gyermekek a mind Ieánya88Zonyok kardéra tudnak!" Vagy: ,AhI mily nagy esztelenség az atyáktul, vagy férjektől, ba virág-énekeket, Bzerelmeskedéaről irt könyveket adnak feleségek, lányok ke-
zébe! a kik szerzik, a kik éneklik a virág-énekeket, országos keritők, közönséges kutakat mérgezők 1*
Bornemisza Péter is bzóI e tárgyban: .Immár csak mint hazugságnak , hallgatására éa hiuságos mulatságra vágyódnak mindennek fülei, tisztátlan és fajtalan beszédnek, hallgatáeára, hazug és: álnok tanácsra, Marnia és eretnek tanításra, rágalmazók, gyalázók, fondorlók sugal-láaira. trágár és peniszes csúfságra, bába beszédre, álnokul költött fabulákra, királyfia Kis Miklósról, poéták óriásiról, Apolloniueról és egyéb Uhiuságról; virág és szerelem-énekekről hallgatására, lant, 8ip, dob, trombitaBzóbeli haja-hujár* és temény ezer csácsogáaokra."
Erdősi ezt mondja: .Az illen beszédvel (képes beszéd) tele a szentírás, melyhez hozzá kell Bzokni annak, a ki azt olvasBa. Könü peniglen hozzá szokni az mü népünknek, mert nem idegen ennek az illen beszédnek neme. II illen beszédvei naponkid való szólásával. II inekekben, kiváltkipen az virág-inekekben, mellekben czudálbatta minden nép az Magyar népnek elméjinek éles voltát a lelisben, mell nem egyéb, hanem Magyar poesis." Azután .... nem azon vagyok, bogy a hitságot dicsérjem. Nem dicsérem azt mirül az illen inekek vadnak, dicsirem az beszédnek nemesen való szervezésit."
Mindhárman elitélik a „virág-éneke-ket.* Erdősi első tekintetre kedvezőleg szól róluk, de később, mintha mindent megbánt volna, mentegetódzik, hogy fel Í8 \'meré említeni őket. Ily megvető el-
itélés súlya alatt nem csuda, hogy pusztulnia, enyésznie kellett a népköltés éa énekszerzók virág énekeinek, i A „virág énekek" \'nemcsak nálunk voltak meg, de mégvoltak s vannak az olaszoknál is .Cante di Fiore" nevezet alatt. Nálunk a népdal első soraiban gyakran olyan dolgok vannak előre bocsátva, melyek te\'jesen összefüggetlenek a t<íttjdonképpeni tárgygyal, például:
, .Kertemben cgj kis eperfa nem l&titik, Minden éjjel tizenkétizer rirágzik : Apró annak tarele és jóazagu, Érted vagjok kedvei róxi&m szomorú "
Az olaszban mindig azonos összefüggés van virág és tárgy között, legtöbbBzör a szerető, a leány van virághoz hasonlítva, vagy annak termete, Bzeme, arca.
Következtetni lehet népdalainkból, hogy a mi ,virág-ének"-eink milyenek voltak; elvesztésük nyelvünknek nagy kárára volt, sújtotta költészetünket; milyen jók lettek volna irányadónak I Midőn a nemzet fölébredt Bzázadokon keresztül tartott fásultságából, a midőn ismét megpendítették lantjaikat a haza költői, idegenekhez kellett fordulniok példánykép keresése végett b zengették érzelmeiket pásztoréhekekben, sonettekben, madrigá-lokban, csak az alakban nem, melyben dalolni az igazi érzés megkívánja.
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MÁJUS 12-én.
ségleteit, vágjaií, a táros csinosításának feltételeit és áldozatokat is tudnak hozni, hogy ezeknek kielégítése biztosítva legyen. Mert 44000 korona adósság valóban oly óriási teher-a mai nehéz viszonyok között, hogy ily áron tenoi tulajdonunkba az Egyletkertet, nagy áldozatot jelent. De tudjuk, hogy szolgálatot tettünk nemcsak magunknak, hanem a jövő nemzedéknek és épen az ügynek ily önzetlen szempontból való felfogása teszi azéppé és nemessé a városatyák ezen cselekedetét. A teher viselése különben sem egyedül a mi váltainkon nyugszik, hanem az utódokén is ép oly mértékben éa okos financpolitika mellett a reánk eső rész Bulya is elviselhető fog lenni.
A város polgársága pedig megköszönheti a közgyűlés határozatát, midőn mBgbagyta neki ezt a S2ép mulatóhelyet, mely az idők folyamán a hatalmas, egész a Sugár-ut sarkáig terjedő hatalmas városerdőből, csekély terjedelmű kertté zsugorodott össze.
De nem kevés érdeme van ennek a határozatnak meghozatalában a tanácsnak Bem. ö készítette elő az utat, agitálva, felvilágosítva, a kételkedőket jobb elhatározásra bírta, az ellenkezőket álláspontjuk helyteleoségéről meggyőzte éa a zHUgoriskodókat áthatva nemesebb felfogással kieszközölte, hogy a közgyűlés egyhangú határozatban dtíutölt az Egyletkert sorra felett, a mi a határozat meghozataláuak formáját is szebbé lette. Ez a határozat azonban incideutalis hasznot is vonhat maga utáo. Tán kimenti a hínárból a Polgári Egyletet és társaféJetflnk egy hatalmas oszlopát fogja megtámasztani, hogy ki ne dűljön.
Jobb dicsérni, roiut Ráncsolni. Ilálá-dalosabb is. könnyebb is. Olvasóink azonban meggyőződhettek róla, hogy sohasem követjük egyéni hajlamainkat. Minden Ítéletünkben a tárgyi igazság a vezérünk. És most is, midőn dicsérő szavakkal emlékezi üuk meg a város vezetőségének magatartásáról, szintén ez vezetett bennünket. És büszkék vagyunk, hogy városunk életében az objektív szemlélő ia találhat dicsérni valót.
A végtisztesség kérdésevagy: Hiiyaa tahit aloiin temitkeznl?
(Dr. Cz. G.) Az ember földi életében anuyi mindenféle bajon esik keresztül, hogy rá sem ér arra gondolni, mikép neki is meg kell baluio, és csak azután gondol a véglisztességre, földi maradványainak .tisztességes eltakarittatására, mikor a szükséges költségek talán gyógy-\' ezerre, orvosra, vagy más felé mentek.
A szegény ember sorsa áll előttem, - nem a gazdajé. A szegény emberé, ki keze munkájával keresi meg mindennapi élelmét, fenntartja kedves családját, kinek niuc-en tartaléktőkéje. A szegény iparosra gondolok, a ki heti 5—10 frt keresményéből nem bir félre teooi. taka-rékoskodui. A szegény özvegyre, kisebb hivatalnokra, ki nagy nehezen küzködik saját és gyermekei élete megtartásáért. A gyárimunkásra, ki arca verejtékével ugyancsak dolgozni kénytelen, hogy be-keresse a kikötött hetibért. A szegény munkásnókre. kik kora reggeltől késő estig vakoskodnak a varrógép mellett, cselédekre, kik éppen a ruhára valót keresik meg.
E szegénység igazán Biralmas helyzetbe jut, ha fáradt keze ellankadt, életereje elfogy, a betegség tönkre tesz;i izmait, idegeit, munkaerejét — mikor szembe kell né/ni a halállal és azt sem tudja, jut-e neki is hely a temetőbeo, .lesi-e koporsóra valója, lesz-e tisztességes emberhez méltó temetése?
Hy szegények és méraékolt vagyoni viszonyok között élő polgártársaink számát^ alakult helyben a .Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesület." — A polgárság legtiszteletreméltóbb képviselői megértették a jó szándékot, tudták, hoey nekik jó példával kell ető-~állani, ha módot akarnak nyújtani a nálok szegényebb embereknek tisztességes temetés eiojerésére és megcsinálták az egyesületei jóakarattal, szeretettel, s avval a reménységgel, hogy at uetn-sokára mind jjzélesebb körben elterjedve, a legszegényebbik tagjának is tisztességes temetést biztosíthat.
Az egyesület tisztára jótékonysági egyesület éa az önsegítés elvén
alapul. Az egyesület nem üzleti vállalkozás, nem tart halottas kocsit, el ne« ad koporsót, drága szemfödőt stb. — azt a családra bízza; az egyesület csak készpénzt nyújt a tag halálára esetében, még pedig 20 frtot, ba 250 tagja van, 35 frtot, ha 500 tagja van; 50 frt 800 és 80 frt 1200 tag mellett. A pénzt mindig hatosonkint akkor szedi össze, valahányszor egyesületi tag.elhal; tehát nem tart készpénzt, nem fiókja semmiféle nagy tőkével dolgozó más egyesületnek; de másfelől arra van utalva, hogy mentül több befizető tagja legyen, mert a tagok számának nagysága szerint fokozódik és nagyobbodik a nyújtott segítség Í3, melyet at elhalálozáskor azonnal az elköltözött hozzátartozóinak, rokonainak, gyermekeinek, vagy megbízottjának kezébe szolgáltat.
Valaki azt kérdezheti, hiszen, ba 250 tag után 10 krt szed, akkor 5 írtja, 500 tag után 15 frtja, 800 tag után 30 frtja marad az egyeiülelnek, tehát mégis tőkét gyűjtenek és pénzűzletekbe bocsájt-kozik ez is.
Nem igy van. A befolyó többletből a pénzbeszedőt kell fizetni, ki 250 tagtól egy napi bérért beszedi a 20 fillért, de már félezer tagtól eltarthat a beszedés 3 oap is. Azután arra is kell gondolni, boxy lehetnek egyesületünk tagjai közölt végképpen elszegényedettek, a kik nem birják még azt a hatost sem pontosan-betízetoi. Ezeket kell eltemetnünk költségünkön, ha egy két évval adósak is maradtak. f •
Azonnal ki kell emelnem, hogy
1. Náluok nincs havi fizetés.
2. Nálunk csak akkor fizet kiki 20 fillért — 10 krajcárt, ha az egyesület valamelyik tagja elhal. Ez pedig egy év alatt 250 tag után egy balost sem teszen ki, 500 tag uláu lehet 4 vagy 5 halottra számítani, tehát évenkiut 40-50 krajcárt kell lefizetni. 1200 tag között meghalhat évenkiut 10. a mi sok, de lehet annyi, akkor fizetünk egy év alatt 1 Irt 20 krt, de kapunk 80 frtot érette.
Azt hiszem jó cserei Megerőltetés nélkül megadhatja azt a hatost még a legszegényebb Özvegy, cseléd, napszámos is.
3. Jogát, könyvecskéjét át is ruházhatja másra, mi nem járja más hasonló-nemű egyesületeknél.
4. Az egyesületi tagok kikísérik a leg-szegényebbiket ia utolsó uijára az egyesületi zászló alatt. Ez is valami.
5. Nem teszünk különbséget a jótékonyság gyakorlásánál ember ^s ember között. Bárki, a ki egy-két hatossal hozzájárul az egyesület fenntartásához," részesedik az egyesület minden jótékonyságában. Nem ismerünk rang, osztály, vagyon h felekezeti külőubséget. Jót leszünk micdenkivel. ki kezét felénk nyújtja.
No hát ez is megszívlelendői Legalább arra jó, hogy elnémítsa azokat, kik, tudja Isten, micsoda hátsó gondolatokat keres-uek, még ily tisztára jótékony-célú egyesület alakításánál is.
Az egyesület helyisége a Szeutgyörgy-\' vári-utcában levő .Fekete Saa\' vendéglő egyik külön szobájábau van. Ott a nap bármelyik órájában jelentkezhetni Csak a könyvecske kiváltása kerül egyszer s mindenkorra egy koronába; de az aztán a legnagyobb kiadás az illetőuek egész életére.
G. Ki most az alakulásnál jelentkezik, ha elérte asi|6 ik évet s nem idősebb CO eszleudőnél, minden. ajánlgaiás és felülvizsgálat nélkül léphet be. Mihelyt az egyesület megerősödik, akkor választ-máuy határoz a befogadás és belépés lehetősége felett
7. Végül a főcélunk nt, hogy a beszedett fillérek többletéből és jólelkű emberek adakozásából később, idővel oly tőkét gyűjtsünk, melynek kamataiból az egyesület minden tagja ingyen, tagsági dij befizetése nélkül temetkez-belik. Ezért nem lehet 1200 nál több tagja. De mivel 22.000 lakosa van Kanizsának, alakulhat .idővel tiz más hozzá hasonló egyesület. Valamennyi jótékony célt szolgál. Egyik a másiknak működését nem zavarja.
A kölcsönös felaegités legjobb módja a szegénység enyhítésének, a jónak minél szélesebb körben való elterjesztésének, de annak is, hogy az ember jelentéktelen kicsi összegnek befizetésével jogot nyer
egyszerre oagyobb segítségnek, ha arra szorul.
Nekem sommi szükségem e segítségre, mert helyzetemnél fogva ax én végtiaz-tességemről gondoskodva van; hogy mégis belépek ez egyesületbe, sőt fölemelem szavamat pártolása, fölkarolása melleit — ez elég bizonyíték magában véve is arra, hogy itt Önzetlenül gyakoxolja a jótékonyságot kiki s jutalmat legfeljebb lelkiismeretében keres és talál, s ott fenn, hol valamennyinek le kell számolnia majd földi tetteiről, arról ii\\ haszonvágy nélkül gyakorolta éltébon a jót, vagy elmulasztotta-e másukkal jót cselekedni, ba neki arra alkalom kínálkozott?
Alkalmat uyujiuok bárkinek, ki rászorul, hogy tisztességes temetést biztosítson magának, vagy felebarátjának. Kár volna tehát ezt a jó száudékuukat közömbösséggel agyonütni és hideg fásultsággal végignézni, mikép földelik el a szegényt szentel étlen ós jeltelen airbau, föstetlen koporsóban — csak azért, mert szegény volt földi életében. Nem volt költsége temetésre.
IR K K . "
— Yárosl közgyűlés. Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete 1900. évi május 7-én kő/gyűlést tartott Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt a városháza uagytermébeo. A tárgysorozat első pontját az 1898. évi gyámpénztári számadás és mérleg megvizsgálása tárgyábau hozott törvényhatósági bizottsági határozni bejelentése képezte, melyet a közgyűlés tudomásul vett; épp ugy tudomásul vet-_ lék az /1899. évi gyámpenztári számadás tárgyában tett tanácai előterjesztést. A belső piaci és heti marbaváeári, ugy áz országos marhavásári helypéuzszedéai jog bérletére vonatkozólag Knufer Józseffel kötött azerződésr, szintén jóváhagyta a közgyűlés. E tárgynál dr. Dick József felszólalt és ax árlejtésnek »?élesebb-körű hirdetését kívánta eszközöltetni. Vécsey Zsigmond polgármester kijelentette. hogy a tanács az árlejtés idejét és helyét oly módon tette közhírré, hogy az érdeklődő vállalkozók arról bőségesen tudomást szerezhetlek. Remete Géza felszólalására a közgyűlés helyeslőleg vette tudomásul a polgármester válaszát. Ezután a lakás és boltbérietek tárgyában kötött szerződések hagyatlak jóvá. A Polgári Egylet tulajdonát képező kertrész megvételének kérdése került végűi tárgyalás alá. A képviselőtestület 109 jelenvolt képviselő egyhangú határozatával a v. tanács javaslatához képest kimondotta a kérdéses kertrészlotnek □ ölenként 22 forintjával leendő megvételét, mi az 1200 D ölért 26400 forintot tesz ki.
— Yörősinarty emlékezete. Vörösmarty Mihály születésének százados évfordulójának alkalmával ez év december havának 1-én Székesfehérvárott rendezendő üuoepélycu Zalavármegye is részt vesz. A megyét dr. Jaokovich László gróf főiapán, Csertáu Károly alispán. B.-Uthiány József gióf. Batthiány Ernő gróf. Otay Ouidó, Hertelendy Ferenc és Hertelendy József biz. tagok fogják képviselni.
— A vezérkar ntazfisn. Á c*. és kir. hadsereg vezérkari főnöke, báró tieck Frigyes táborszernagy, kél tábornok és 19 vezérkari törzstiszt kíséretében f. hó IO-én reggel elutazott Bécsből és délboo Nagy-Kanizsára érkezeit. A pályaudvar éttermébeu a mngan társaság jóízűen költölte el a számukra megrendelt ebédet és 2 óra 22 perckor délután tovább utazott Kaposvárra, hol az idén nagyobb hadgyakorlatokat fog nak tartani.
— A nag) kanizsai tanítók járás köre f. hó 10-én tartotta meg rendes gyűlését Gelaéii. Korán reggöl készültek a nagykanizsai tanféifisk éa tanárnők a kettős célú kiráodulásra. mert e napon nemcsak felolvasásokat kellett tartani és meghallgatni,\'hanem majálisra is kéazülui, melyet bál\' Istennek eső és azél nem tett pocsékká, Hajgató Sándor elnök, szép beszédben üdvözölte a nagy számban megjelent tagtársakat és felszól itotta Hugauíf Ede szent balázsi. tanilót feíolvasásáuak megtartására. ilugauff nagyon érdekesen fejtegette, mikép kell a szülőknek és tanítóknak a* -igazság érzetét a gyermekbon kifejteni - Német Jenő zala szt-raibályi
Foulard-
tanitó a .vágyó tehetség nevelése" cimen tartott előadást Mindkét felolvasóuak a gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Selraecy Imre gelsei tanitó gyakorlati tanítást tartott a mérges növényekről. Minthogy a tanitó gyűlés ideje összeesett a gelsei tanuló ifjúság majálisával, mi sem Jtolt természetesebb, hogy a meg-} jelent tanitók és taniiónök is zászlók alatt az ifjúsággal együtt kivonultak a közeli erdőbe éa ott egy kedélyes.tavaszi ünnepélyt élveztek végig. Felköszöntők és tánc sem maradtak el,
— Miniszteri köszönet. Wiassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter Zalavármegye közönségének köszönetét fejezte ki azért, hogy a kaposvári siketnémák intézetének éveokiot 200 korona segélyt azavazott meg.
— Házasság. H o f f m a n n Izidor kereskedő Szombathelyen f hó 20-án tartja esküvőjét Leitner Irén kis-asszonyuyal,, Leitner Gáspár földbirtokos leányaval Sáncon, Kanizsa mellölt.
— Halálozás, Schwarz Jakab, a fogyasztási hivatal volt alkalmazottja, f. hó 8-án rövid szenvedés után influen-zábau meghalt. Az elhunytban Fekete József, a Phönix titkára édes atyját gyászolja. — A család gyászjelentése a következő: Fekete József a saját, valamint nejének, édes anyjának és nővérének nevében megtört szívvel tudatja felejthetetlen jó atyjának, Schvrarz Jakab urnák, folyó évi május bó 8-án délelőtt 11 órakor, életéoek 60-ik évében rövid szeővedéa után történt gyászos elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei f. é. május lió 9 én délután D órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsa 1900. május bó 8-án Áldás és béke poraira I
— Uőrgel Artúr Balnton Berény-l»en. A .Balatonvidék" irja, hogy Görgei Aitur tábornok e hónap elején Balalon-Berényben járt és n viz partján épüli uj veudéglőben — állítólag — lakást ia bérelt, hogy a nyári évadot a gyorsan fellendülő fürdőhelyen tölthesse.
— Színészet Keszthelyen, Bagi Gyula színigazgató színtársulata f. bó 15-én Keszthelyre érkezik, a hol hojz-szabb időn át fog működni. Dicséretére válik az igazgatónak, hogy uem szed előre bérleteket, hanem ezt akkor szándékozik megtenui, ha a közönség már tudja, minő (ámulattal vau dolga. Ezt a divatot nálunk is üdvös dolog volna meghonosítani.
— Tlllva van! Mesésen hangzik egy magas állású miuiszteri hivatalnok hoc-záuk jutott jelentése, ki Fuchs H. váltóházánál Budapest IV. Kecskeméti-utca 1. vásárolt én Phos Cook & Son által összeállított menetjegygyei a Budapestpárisi kirándulást megtelte. A jelentés igy hangzik: Mindennel, ugy a lakással, mint az ellátással rendkívül meg voltim elégedve. A 3G0 korona árba nemcsák utazás II. osztályú gyorsvonattal, 10 napi lakás és kitűnő ellátás van beleértve, hanem még 10 belépti-jegy a kiállítás területére, továbbá baleset biztosítás 10 000 koronára is. Elutazásomkor a szállodából, különös megelégedésemnek jó borravalóval akartam kifejezési adni. Képzelje meglepetésemet m\'idóu a szálloda íremé yzete azon megjegyzéssel, hogy .Tiltva van,\' a borravalót el nem fogadta. Baráti kötelességet teljesítek csupán, midőn figyelmessé teszem, hogy ily csodálatos menetjegy kizárólag Fuchs H. váltóbázánál, Budapest, IV. Kecskeméti utca 1. kapható. \'
— Talált gyerraekhuTIa. Mult vasárnap éjjel a Cseogory utcai Obhledál-féle házban a sülyesztőgödör tisztítása közben ,egy 6 hónsposnak látszó magzat hullát találtak.
— Ismét laknsfoszlogatók. Mult hétfőre virradóra Kohn Samu helybeli kereskedő Kioizsy-utcai lakásából az alvó garda mellől ennek levetell egész öltözet ruhája, kalap és cipővel együtt és az asztalra helyezett arany órája lánccal eltűnt. Mint a nyomozás megállapította, a vakmerő tolvaj a lazán betett előszoba ablakon át hatolt be és ugyanarra távozott. Rendőrségünk mindent elkövet, hogy a vakmerő lakásfos/togaló burokra kerüljön az orgazdával együtt.
— Kereskedelmi s Iparkamara. Kereskedelemügyi miniszter ur. önagy-niéltóságs folyó évi április hó 13-án 13.332/VIII. B. szám alatt kelt znagas
leiratához képest, a kővetkezőkre figyelmeztetjük heremagkereskedőinket: Lóhere és lucerna magot, ha az nem teljesen arankamentes az 1894. évi XII. l.-c. 51. §-a szerint termesztés céljából forgalomba hozni tilos. Here éa lucerna-magvak forgalomba hozatalánál is beiar-tandók a vető éa fümagvak forgalomba hozatalára nézve az 1895, évi XL. VI. t.-c. végrehajtása tárgyában a földmive-lésflgyi miniszter ur által 38286/1890. szám alatt kiadott rendelet 8. §-áűak G. pontja alatt előlit határozmáoyok, a melyek szerint e magvak csak a származás megjelölése mellett bocsáthatók forgalomba. Here és lucerna-magvak forgalomba becsátására uézve a föntemlitett föltételeken kívül egyéb törvényes intézkedés nem áll fenn és igy ezen magvak állami ólomzárolás nélkül is árusíthatók. Az állami ólomzárolás a mely a lóhere és luceroa-magvak arankamentességének igazolására szolgál, a földmivelésügyi miniszter ur 180G. évi julius bó 10 én 870134/1895. az. a. kiadott szabályzat alapján a m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomások által eszközöltetik. A vetőmag-vizsgáló állomások által foganatosított ólomzárolás alól azonban az amerikai eredetű here és lucerna-magokat a földmivelésügyi miniszter ur 1898. évi március hó 5-én 1984/eln. szám alatt kelt rendeletével kizárta, miután az ily . magok a mezőgazdaságra káros hatással vannak. Természetes azonbau, hogy azéri amerikai heremagok az országba behoz-hatók éa forgalomba hozhatók is, ha a fennálló intézkedések egyébként betartatnak, ugy miut a magoknak arankamente-aeknek kell leuniök éa származásuk meg-\' jelölendő. Különös figyolem fordítandó azonban a kereskedők részéről at Ausztriában eszközölt heremagvásárlásokrá, mert bár Ausztriában az amerikai here-magvak ugyan szintén uem ólomzárolják, mégis oly esetben, ha az amerikai származás gyanúja merül fel, vagyis gyanítható, hogy európai mag amerikaival vau keverve, az ólomzárolfls ugyan foganato-eittattk, az ólomzárolt zsákhoz tartozó bizonyletoo azonban a mag .Amerika verdüchtig* nek jeleztetik. Ez okból ily vásárlásoknál kétségtelenül ajánlatos, hogy a yovő az állami megvizsgáló állomásnak a magra vonatkozó bizonylatát az eladótól az áru kínálásakor bekivánja, a mi által megóvalik az elől, hogy ily magot európai gyanánl vásároljon. Kelt Sop-roobao, 190£\\. évi április hó 28-án. A kerületi kereskedelmi éa iparkamara.
— Köszönetnyilvánítás. Az Irodalmi és Művészeti Kör igazgató-tanácsa f. évi május hó 5 én tartott ülésén jegyzőkönyvi köszönetet szavazott a kör által rendezett felolvasó cikluson közreműködött hölgyeknek és uraknak és pedig Fischer Irén Hofrichter Emma, Neumann Józsa, dr. Rothschild 8amuné. Weiaer Klára urbölgyekuek éa dr. Cirbusz Géza, Gürtler Ferenc. Ilajdu Gyula Kulcsok Leo, Lenk Adolf, dr. Perényi József, Radnai Jenó, dr. Ruzsicska Kálmán, Sterneck Zsigmond, Szigeti Kálraáa uraknak, továbbá a március hó I5-én rendezett nemzeti-ünnopólyen közreműködött dr. Neumann Ede éa I. Horváth István uraknak.
— Alapítvány a tanítók háiára. Zalavármegye állaadó választmánya a tanitók haza javára a közművelődési" alapból 400 korona alapítvány tételét javasolja a közgyülésuek.
— Számos sorsjegy-vásárló előtt ismeretlen nzou körülmény, hogy ki nem_ (hotelt, vágy elveszett aorsjegyek után*\' — mert ilyenek is könnyen forgalomba hozhatók — a nypreméoy-összegek nem folyósít tatnak. A Felek i József cég ré»zéről, melynek mai hirdetését különös figyelembe ajánljuk, e tekintetbeu elismerésre méltó intézkedés történt, mi által mindenki a legmesszebb menő biztonságot-találja.
GYÓGmEltÉSZ a Ü a □ □ GYAKOH\\OK. Práger Béla gyógyszertárában N.-Kanizsán, egy 6 gimn. oszt. végzett
« Y A fii O K ft O K
azonnal felvétetik.

ruha
8 frt 40 krtól feljebb 1 — 14 méter — póstabér éi vámmemeiea Miotik kiviltixtiira, nemkQlöobeo fekete, fehér éi islnei Henneberg;-leljem bloujok\'éi ruhákra alkalmai 45 krtól 14frt65krig méteren* iot.
Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
HENNEBERG G., seiwyáros, Zürichben.
iC» éi kir. udrarr-irtUitó.)
XXXIX. ÉVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MÁJUS 12 én.
SZÍNHÁZ.
A\'SefoJyt héten majdnem kirárólag ai operelte dominált. Szinte unalmas már a közönség előtt ez az egyhangú reportoir és ennek tudható be a» is, hogj a látogatottság az egész héten át gyér Tolt
— Csütőrtökőu est« Konti jubileumot rendezett Deák .igazgató is. Az .Eleven ördőg*-öt adta igen szép erkölcsi sikerrel. Pálfíy Nina volt a* eat hőse, Letorier vicomte szerepében, ó volt az .Eleven ördög". Elevennek elragadóan eleven volt, de nom ördög, inkább angyal. A közönség végeB-végig az ő játékát élvezte. De ez alkalommal Lórándi is igen ügyesen adta a szórakozott fiatalembert, okosan éa pompás megfigyeléssel. Lomnici (Desperies tanácsos), Dulich Mariska (lleruiinj, valamint a többi szereplők ia jól megállták a helyüket, ugy, hogy a cBütőrtÖktíSti előadás összjátéka egyike volt eddigelé a legjobbaknak.
,— Pénteken az .Arany Kakas" bo-hóiagain mulattunk ámbár Sagár Arankáét kivéve, sok\' elhibázott alakitásssl találkoztunk. Sugár Aranka (az .Arany Kakas* fogadósnője) művészete ez eate is azou a nívón állott, melyet Ő tőle tuár \'ntegdzoklunk. Lomnici ezúttal nem elégített ki bennüuket, Irssy játékában is snk a kifogásolni való
— Szombat este egy operába hajló operettel próbálkozott meg \\a társulat, .floffmanu meséi" került színre Huck-aiadt írén felléptével. Tehetséges földink-uek Olimpia, Autonia és Stolla szerepében, ezúttal ia volt része a lelkes tapsokban. A darab főszerepét alakította mindvégig érdeket keltve énekművészeiével. Lórándi játékával meg lehettünk elégedve, de hangja nem képesiti oly lárasztó szerepre, mint a Hoffmanné.
— A vasárnap este megint a uép-azinmünek volt szentelve. Délután .Bánk-Bán"-l adtak, esti előadásban pedig Gécy ujabb darabja, az .Anyalöld" kerültBzinre. Uudupesten megbukott e Bzinmű és nálunk Hem tudta lekötni a közönség figyelmét. Pedig hibái mellett i« néhány klasszikus vonással dicsekedhetik. Az agrár-bzoeializmus keretéből veit eredeti motívum az, hogy a szerelmeseknek a bősz szocialista vexér, a leány apja, Sólyom András áll útjában, a ki nem akarja leáuyát Erőss Mihálynak, a katonának adni, kit fulettes hatósága kivezényelt a föllázadt nép megrendszabályozáya végett, Sólyom András tragikuma határozott, következetesen motivált és meg--térése a ferde uiról halálos ágyán, midőn a/, aoyaföld szeretetére inti körülállóit, oly hatásos jelenet, minőt csak művészi érzék komponálhat. Hibáji a meseszővés darabossága és a lapos, színtelen nyelv. Mellékalakjai között is van egy két jói*ü alak. Zenéje uem sikerült és csak egy igazi népdalt hallottunk.
A szereplők ambícióval játszottak. — Pálfíy Nina (Eszter) természetes játékával hatott; Vadász (Sólyom András) uéba pózolt ugyan, de a szocialista vezért, a ki nemcsak a szájával, de szivéből van meggyőződve a szocialista eszmék igazáról és ebbeí van a tragikuma, általában sok igazsággal tudta ábrázolni. Leövei (Csombók Péter) egy /szs\'jaskodó .cucilista" volt. a .falu hatalmas termetű kovácsa; hangjával, mozdulataival pompás alakítást nyújtott, ugyftzinlén Iváufy, Dulich Mariska és Tukorai is, kik a komikus elemet képviselték. Tetizett Ló-nyai Piroska éa Gyárfás játéka is. Lórándi is elfogadható YOlt. •
— Hétfőn végre\'hosszas vajúdás után ismét színre kerülhetett a .Baba". — Ezúttal Lónyai Piroska helyett Sugár Aranka lépett fel a címszerepben. Midőn
, nagy tehetségét szívesen elismerjük, ex alkalommal konstatálnunk . kell. bogy Lónyai Piroska több igazsággal ludta ábrázolni ezi a naiv alakot, mint ő, dacára hogy volt része tapsokban. Pálífy Nina (Lancelot novicius) most is oly jó volt, mint a múltkor és általában az előadás ez alkalommal ii tetszett. A terem zsúfolva volt.
— Kedden lemét premier volt, Zöldi Márton éa Weiar Tódor darabja került nzinre: .Hámán én Eszter". Unalmasan, lapoian van kidolgozva ez a poétikus história éa csupán Murányi Juliska szép játékának (Eszter) és Lomnici (Hámáo) buzgóeágánalc köszönhető, hogy a közön-bég bevárta a végét. Zenéje aem eredeti, egyszerűen meglevő xaidó templomi énekek más hangszereiéiben.
— Szerdán este .Srép HelenáM láttuk Offenbacbnak ezt a régi operettjét. A színpad kis terjedelme, a személyzej; csekély 8>áma, a díszletek hiányai és a kardalosok gyarló éneke a legnagyobb szépségeitől fosztották meg a darabot A főszereplőket azonban nagyrészben
dicséret illeti meg. Pálfíy Nina. (Szép Helena) a könnyű vérű, szépséges királynét bájjal és művészettel adta. Lomnici (Chalchas főpap) éa Tukorai (Aga-memnon) is jók voltak; Deák Péter, a pipogya Menelaus szerepében, komikai tehetségének ez este valóban fényes jelét adta. Minden mozdulata, minden szava hangos kacagással találkozott. — Lórándiról nem írhatunk Bemmi jót, Paris szerepét játszotta. Éneke nem a színpadra való, játéka Bzintelen, egyhangú eldarálása volt a szövegnek. Sokat rontott az est sikerén.
— Csütörtökön este Gyárfásné Lónyai Piroskának éa Gyárfás Ödönnek volt ecyüttes jutalomjátéka. Az öshzegyült közönség nagy száma tanúságot tesz arról a rokonszenvről, melyre a társulat e két, arép tehetségű tagja rövid nálunk léte alatt szert, tett és ennek bizonysága az a lelkes tapsvihar, a koszorúk, melyekkel azinre-léptüket fogadták." Verő György nagysikerű operettejét .A virág-csatá\'-t választották a julalmazandók és pedig annyiban kevéssé szerencsésen, mert a darab szétfolyó cselekménye miatt számukra kicsiny tér nyílik a szereplésre, vagy legalább is nem nagyobb, mint a-többieknek. De azért a mit kevésben produkáltak, megérdemlik avjutalmat Lónyai Piroska uaiva inüvé-Bzete mai ia elragadóan szép volt Malmos Ilon szerepéi adta, e falusi libát, ki a fővárosban sok furcsaságon megy keresztül; nem tudja, mi az a „profil", nyáron boát kér a divatárukereskodönél és ar. elegáns lakás szobalányának, ki az ajtón előre engedi őt, kedves udvarias, sággal mondja, hogy tessék csak tessék és nem megy előre. Gyárfás (Teszéri Pista) nem sokat beszélt, úgyszólván néma szerepre volt kárhoztatva, de 8 markirozása, a mozdulatai, a ho^y a forde modorú falusi úrfit ábrázolta, pompás megfigyelésre vallanak. A jutalma-zaudókon kívül a többi szereplők ia emelték" az előadás sikerét. Pálfíy Nina (Rózsi, probirmsmsell) sok tapsot kapott, bár a hangja nem volt oly előnyösen dit-zponálva, mint más alkalommal. Lomnici (Roíogi Benő). L. Percei Mari (Malmos Judit) sok derültséget keltették. Lórándi is Ügyesen adta szerelmea koraiszt és Dulich Mariska is kedvos volt, A közönség jól mulatott a második felvonás végén kitört virágcsatának és kedélyes űlközet fejlődött ki a színpad és a nézőtér között. Szóval az egész estén át virágos kedv uralkodott.
T Ó R V E N_Y S Z E K.
% Esküdtek lajitrorua. Lapunk leg utóbbi számában jeleztük, hogy a kir. törvényszékünk melleit működő\'esküdt-bíróságnak f. évi második ülésszakára érvényes .esküdtek szolgálati lajstroma" e hó 8-án fog elkészíttetni. E tárgyban nyilvános ülés tartatott e napon a kir törvényszéknél, melyben Tóth Láazló kir. tszéki elnök, mint elnök, dr. Kiss István és dr. Eöri Srabó Jenő kir. tszéki bírák, a kir. ügyészség képviseletében dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, a a^. ügyvédi kamara képviseletében Hertelendy Béla ügyvéd, valamint Szenes Dezső kir. tszéki aljegyző vettek részt. A szolgálati lajstrom összeállítása sorshúzás utján történt akként, hogy a f. é. íőlajatromba bejegyezve levő mindenik esküdtnek (180) külön papirszeletre irt nevét dr. Kíbb István felolvasta b nz urnába helyezte, melyből az elnök a következő neveket húzta ki: Horváth Károly urod. főszánfv. Keszthely. Vécsey Zsigmond polgármest. N.-Ksnizsn. Kilik Béla mészáros „
Reicheuíeld Albert kereskedő • Eperjeesy Sándor ügyvéd .
Janda Károly kertész „
Lengyel Lajos városi főjegyző , Barna György erdőmester Keszthelyen. Zelenák Antal épitéiíz N.-Kanizsán. dr. Rotachild Samu ügyvéd , • Buday Lajos asztalos ,
Dolmáuyos György földműves K.-Kanizsa. Vágner Károly v. közgyám N.-Kanizsa. Caesznák József Ügyvéd Períakon. Varga Lajos , N. Kanizsán.
Grész Alajos , Períakon.
Ebenspanger Leo földbirtokos N.-Kanizsa. Hoffmann Mór polg. isk. tanár . Forater „Ferenc földbirtokos Keszthelyen. Bayer Qyula korcsmáros N.-Kanizsán. Ledofsky Ernő kereskedő ,
Plihál Ferenc kir. körjegyző , Simon Karoly tkptári hivatalnok Perlakon. Mátés László földműves K.-Kanizsán. Saller Lajos építész N.-Kanizsán.
Scbwarcz Gusztáv kereskedő s Szegő Gjala keroakedő ,
Kiss József gard. intézeti tanár Keszthely.
Thonka Endre városi tanácsos N.-Kanizsa. Gudlin László földműves ,
Ezután kisorsoltattak ugyanilyen módon a helyettes esküdtek, kiknek névsorát a Borshuzáa sorrendje szerint következőben adjuk:
Árkbvics István pék N/Kanizsán.
Frey Tivadar bírósági aljegyző . Lendvai Samu könyvelő ,
Grósz József pék ,
Csolosz Jenő jbirósági aljegyző . Gstettner Vilmos kereskedő , Szummer Imre tBzéki írnok , \' Spanica Pál magánzó ,
Farkas József kovács-mester „ Bognár István kályhás , . , Értesülésünk szerint f. óvj junina hóban fog törvényszékünknél az első^ esküdt-széki tárgyalás megtartatni, a melyre a fent meguevezett esküdtek az esküdtbíróság elnöke által megfognak idéztetni.
§ Egy modern történet. A .Grazer Tagespoat" 1898. évi november 8-iki számában következő birdetép jelent meg: .Közös háztartás, avagy házasság. Élettársat keresek hatezer forint hozománynyal, társadalmi állása, kora, mellékes ténykörülmény. Ezért tulajdonába bocsáj-tok életfenntartásának biztosítása végeit egy a;ép, értékea birtokot, szépen berendezett házzal. Földbirtokos vagyok, takarOB, (fesch) művelt, egészséges, 48 éves, megfelelő komoly ajánlatok ,Z. 99." alatt a Tagespost expedíciójához iulé-zendők. Titoktartás biztosítva. Névtelen levelek figyelembe nem vétetnek."
Erre a hirdetésre özv. Grill Mártonné szül. Ssue Mária gráci lakós jelentkezvén, kiderült, hogy a hirdetést -Meyer Ferenc luxenburgi születésű, vizi-szent-györgyi lakós tette közzé, aki a kölcsönös levélváltás alkalmával ismételte, hogy özvegy ember .(ich^bin sebon seit 1893. Wittwor", később: „meioe selige liebe frau war auch gross, blond, ich weiBs^iesüsBeolchesind" ;) egy későbbi nyilatkozatában pedig megesküdött, hogy minden percben kész arra, hogy ingó és ineatlan v&gyonáuak halála esetén Ssue Marinak kizárólagos tulajdonába való bocsátásairánt a szerződést megköti.
Ezen előzmények után a házasságkötésnek kilátásba helyezése éa értékeB ingatlanainak tulajdoni joggal, való átruházásának megigérése után Meyer Ferenc 3000 frt, utóbb 1899. évi január 17-én ismét 3000 irtot kért é<» kapott Saue Máriától a végből, hogy a birtokot ö reá akadálytalanul átirathassa.
Kiderült azonban, hogy Meyer Ferenc, aki oly hosszú időn át Saue Marinak jegyese volt, házas ember és hogy neki semmi néven nevezendő vagyona niucsen, amennyiben neje Háller Amália még életben van és mennyiben az általa és gyer-mekeiíáltal haszonélvezett csekély értéktl ingatlin nem az ő, hanem nejének és 3 kiskorú gyermekének képezi a tulajdonát. . Meyer Ferencet ezen cselekménye miatt kir. törvényszékünk s az ítélőtábla csalás cimén vád alá helyezte s e hó 7-én tartatott volna meg ez ügyben Véber Károly kir. tszéki biró elnöklete mellett a főtárgyalás. ítélet hozatalra azonban nem került a sbr, mert a vádlott visszaadván a még nála feltalált 4000 frtot b egyéb érték-tírgyakat, sértett magániuditványát visszavonta, a minek következtében dr. Orosdy Lajos kir. ügyész a vádat elejtette a a kir. tpzék a további eljárást megszüntette.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Halálozások: — Május 4-11-if, —
Stock Andris rk napszámos, 64 érés: todő-lob, Ciondor György rk. 23 hónapos: difteritisz, Csondor Fáni ifjú rk. 4 éve*: difteritisz, Gerács Gizella rk. 3 hónapot: bélhuruí; Varga Imrs rk. géplakatos, 30 évei: iicbiii, Schwarx Jakab ixr. kémkedő 60 éréi: tüdölob, Audi János ifjú rk. 2 ítcb: bélburut, Orcndi Ferenc ág. er. 13 napot: gyengeség, Rosénberg Janka ixr. tanuló, 11 éret: difteritiix, Pőcre Anna rk. 14 órái: gyengexég, Beké Iatvia rk. 6 oapoi: gyengeség.,
Szerkesztői üzenet.
— T. 8. Helyben. Sorainak niveien adunk helyt, mihelyt a uérteteniég homályából kilép. Cikke axonbau néraliiráx nélkül ii megjelenhet.
IRODALOM.
— A helybeli és vidéki kerékpárosok ügyeimébe. A kerékpározásnak^ ennek az utolsó esztendőkben magyar földön ia óriási mérveket öltött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét
i kaptuk tegnap, mely megérdemli, hogy ! a kerékpárosok figyelmébe ajánljuk. Cime: .Kerékpár-Sport\'. Megjelenik minden tiz napban váltakozóan négy melléklettel, u. m. a .Karika-Vicc", a .Motor-Sport\', a .Kerékpáros Hölgyök Lspja" és a
.Kerékpárkereskedők Újsága" cimü mellékletekkel. A főlap állandó érdekes tartalmát a vezércikk, szakközlemények, tárca, útleírások, bel- és külföldi hirek, technikai újdonságok leírása sportiro-dalom, mulatságok, versenykiírások éa eredmények, azabadalmi érteaitő, képes levelező lap gyűjtők rovata, táviratok atb. teszik. Különösen kiemelendő\'a .Kerék-pár-Sport"-turadijpályázata is, melynek értelmében a szerkeiíztőaég minden év végén 20 értékes ezüat ós bronz érmet oszt ki a lap előfizetői között A dijakra minden előfizető pályázhat. Az ügyesen szerkesztett csinos kiállítású kerékpárOB újság a legszakavatottabban foglalkozik a sport összes kérdéseivel a igy nézetünk szerint nélkülözhetetlen minden rpágyar kerékpárosra nézve. Kívánatos vóína tehát, ha a helybeli és vidékL-kerékpáro-Bok ha\'hatósan támogatnák o Bok jó célt szolgáló, család nekik szerkesztett Bzaklapot. a mi riem kerül nagy áldozatba, mert a }ép előfizetési ára egész évre csak 8 korona, fél évre 4 korona. — A .Kerékpár-Sport" szerkesztősége Pécsett (Siklósi országút. 20. rz. alatt) van, a honnan kívánatra mutatványszámot is küldenek, mely igazolni fopja annak a néhány dicsérő szónak igaz voltát, melyet e jóravaló magyar nportirodalmi termékről elmondottunk.
Szerkesrtüadg Dr. VUUinj/l Henrik.\' felhős uerkesxtő. Kiadó: Ifj. Wtíjdlls Józsc/.
V E BY ESEK.
— Ffcnyképezö készületek dlletánnok «á-mára. MiűdeukineV.-kik & fínyképexéi ezen kellemes és liárki áltxl könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk &s 1854 ér ÓU fenálló kfllőnösen fényképező készQtékekkel
. foglalkozó A. Moll ci. él kir. udr. nállitó Bécs Tuclxucben 9. céget i ennek illuixtrált árjefy-lékének átnézését, mely ki»áuatr* ingyen küldetik meir.
•^Orvosi szaUteklntólyek véleménye szerint a Keléti J. budapesti eldőrangu cég állal gyártott éB feltalálf cs. és kir. ezab. pneümailkus Bérvkötők, orthopae-diai járó és nyújtó gépek, műlábak, mű-kezek, egyenestartók (ferdenővésüeknek.) haskötők, a legjobbak és legmegbízhatóbbak. Keleti már évek óta azon fáradozik, hogy ezen a téren a legkiválóbbat és legtökéletesebbet nyújtsa, a külföldet és a legelső klinikákat tanulmányozta miért is a legmelegebben ajánlhatjuk e kitűnő specialistát az érdeklődőknek.
— Ax élet és a vagyon. Egyik a másika Idegésxiti, mert az életben rászorulunk a vagyonra, vagyon nélkül pedig nem ér &x élet sokat, nmlt ax is I ironyit, hogy mindenki vagyon-sxerxesre törekszik. Cs&khogy kevés azoknak k száma, akik erre képesek a mindennapi ktserres munka mellett Ennek oka ax, hogy k legtöbben figyelmen kivQl hagyják a sors álul nyújtott szerencsés véletlenek eredményét. Mert aki excel foglalkozik, ax nagyon jól tudja, hogy minS sokan vannak, akik jólétüket csak annak köszönhetik, bogy nem muUsxtották el kiaknázni azt jl párntlan alkalmat, melyet ax osztály-sorsjáték nyújt ax abbán résxtvevőknek Maga e sorsjáték ax életet és pedig a vagyonos életet jelenti a nyerőre nézve, akiknek eddig se ixeri, so száma. Különösen a Török A. és Tsa bankház (Budapest, Váci-körut jutott abba a szerencsés helyzetbe, hogy vevőinek rövid idő alatt több mint három millió koronát fizetett ki, ennélfogva a lorsjegyvásárló közönség figyelmébe ajáoljuk Török A. éi Tsa bankházát, mely megbízhatósága, pontossága és szerencséje folytán amúgy is kiérdemelte a közbizalmat.
KiriLTTÉR.*)
Vese, húgyhólyag, hugydara éa a hőszvénybnntalmak ellen, továbbá a Iégző és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llth Ion-forrás
SALIfATOR
sikerrel reudelvo lesz. 11 u g y h aj tó hatásnt
Kellemes ízű I I Könnjeo einésilbetö
Kapható ásványvixkereskedésekben és
gyógy sxertárakban. A Sabator-forrás igazgatósága Eperjesen
ÍUI
i R-a.
2 o c. **"- 3 -S ,/
s Utt-vii
■Jü Ol c. o e» cnfc B " tűt
Pl
tStfiia
mm
wf
r-gE^
a-" J:1
f"l^S
|lo§ ?sz 2
Ti >:0
£.= 5:0:
•J Ai « ro\'tt alatt IcOiIOttekjrt nem íelelóiiéjet t iierk.
HIRDETÉSEK.
2869/lk. 900.
Árverési hirdetmény.\' •
A d.-kanizsai kir. (őrvazík tkvi oar-tálja ré.izérSI kSzhirré tétetik, hogj Györffy Jánoz □.-knnizaai líkós végre-hajtaténak özvegy Horváth Ágostonná 8zQ1. Gönc Anna, Horváth Ferenc éa Horváth Anna férj. Tahin Miklésué végrehajtást azenvedö galamboki lakosok elleni 1252 kor. 80 fiil. tőke. (meljböl a már kifizetett 231 kor. 20 611. töke levonandó leflz). eonek 187G. évi január hó 21. napjától járó 8°/o kamatai, » a lejárt kamatoknak 1870. október 15-tól 8°/o kéaedelmi kamatai, 35 kor. per, 24 kor. végrehajtás kérelmi. 23 kor. 40 611. és 22 kor. 70 611. árverés kérelmi ás a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a Íentneve2elt kir. törvényszék területéhez tartozó a galamboki 81. sz. tjkvben I. 1—16. sorsz. alatt felvett ingatlanoknak özv. Horváth Ágostonná, Horváth Ferenc éa Horváth Annát illető s 1204 koronára;,továbbá u. azon tjkvben t 1908. braz. a. felvett rigóhegyi azölő és kaszálónak u. azokat illető 70$ koronára; mégis\'a f 1912. hrsz. a. (elvett rigóhepyi szőlő, kaszáló és pincének ugyanazokat illető s 892 koronára becsült része Hertelendy Béla ügyvéd utóajánlata következtében
1900. <ivl június hó G-lk napján d. e. 10 órakor Galambok községházánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár az I. 1 — 16. sorsz. ingatlanoknál 112 kor. 20 611. -,lt 1908. hrsz. ingatlanoknál 35 kor. 20 611. ,— a t 1912. hrsz. ingatlanoknál 29 kor. 70 611.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|D-át készpénzben, vagy óvádékképes papírban a kiküldött kezéhez letenm.
A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság.
N.-Kanizsán, 1900. évi május 1-én.
CÓZOS1,
kir. törvényszéki albiró.
; Richler-lélt I
Horgony PainExpeller
r LinimenL Capsici comp.
Ezon liirneves hií/.iszor ellonlillt az idő megpróbAlúsárink. inort már"több mint 30 év óla nu-sbizliMÚ. fájdalomcsillapító bedörzsölcsicént nlkalmaztatlk kOménynél, csuxnál, tag faggatásnál ós meghűléseknél os az orvosok állal be-dörzsölésokre is miüdi^ pj-nkrabbau rendeltetik. A viüótli lli.r^iny-pAia-Ex-poller, gyakorta Horgony.l.itiimetit. el-nevozés alatt, nem titkos szűr, hanem Igazi népszerD házlszer, melynek egy háztartásban sem k«lleno liianyoztu. 40 kr., 70 kr. és 1 írfüveRenLr-uti árban majdnem minden gyípy.szi\'Piárli.in ki\'az-1 etbén van; \'főraktár: Tűrök József gyógyszprészDfil Budapesten. Bevásárlás rdkalmival igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértökii utáuzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az minden ogyes üvegot „Horgony" védjegy és Iticlitvr czépjogyzós nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. I1CBTER F. AD. ti lirti. Rodihlidl
tuti kir. »tJ»»rI aiilllldk.
SXEl\'EIl
gyógyintézet
TÚBEL-FŰRDÖ
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: májút—Október.
830 méter a tenger szioe felett/ 2 vaauil állomás Grácból kocsira! egy óra. Posta- él tArirda állomis.
Rég ismert vasUrUlmn (akrotbermc) acélforrAs 30 fok C. meleg-(23 fok R.) Mérsékelt klíma 26 fok C. és SO (R.) erós tő erdölevegő, kiterjedt teoyveserdők. Gyógjr-javalatok, idegbáotalmak, ideggyeugeaég, hitgeriDC-betegség, bysteria, görcsök, neuralgia stb. ellen. Nöi betegségek: vérszegénység, bél- és bólyagburut stb. Igen sjinlhstó GdQlfiknek és gyenge gyermekeknek. Oyógyeszköx: külön gyógy- és uszóbazin, kAdfttrdők melegvizzel, fenyőfQrdök, vilfanvoi fQrdSk, m&ssage, zohanygyó#ykezelés sat. Olcsó Ultisok és egyes uobik, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitQn<5 zenekar.
A fUrdönftutfalósáffnál kimerítő proepektas ingyen bénnentfe.
Dr. BLVMAUER SÁNDOR, orrol tulajdonos..
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1000. MÁJUS 12-ín.
g* (3 01 AjlnWa: a g6ge a téga5 t* aa emtaatéai itmrk megbplegedíafcníl G?
Cl B Et!eoj»T»lT»: sorvadásait. Q ÍU B Oji,ye»iköeOk: Égríuye. ifutu forrlsok. CoDauotln éa Kmnia-\'orri.ok. Éf.éoy.s |A 61 tuuiu (orriiok JobiDDiibrcDDco üitu >uuin *ii. KltiiMDquelle, »a»6. tej,
- s (ixirax etctéi) keljr íorria-aó inbalació egyei kabinokban, feaj6ragaa, fnhalaelA g
B
I LMekaíll ké.iOlík, pQeomadkua k.marik. Mei íitíojií. ét babai neleglordSk. fenyS 8 él atíHOnJSk. íiegy bydro Ibéripeulikua intétei talajkurs Koyhp. Derltei meleg pnr é> ■xélmeotei leTegí, rnlőa dombtij. Tengeri roafiaisig 900 neler.
—--Tudakozódások és prospektusok ingyen.------
| Lakásmegrendelések • fDrdó Igazgatóságnál ÜLEICIIENBEROÜEN.
Ki biztos akar abban lenni, hogy jó és tiszta csokoládét vesz, az vegjen
SUCHARD CSOKOLÁDÉT.
Ezen régen jónak bizonyult és hir-oeves gyártmán/, gondosán Tan készítve, jótállva, tiszta it az egész világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
MOLL SEIDLITZ POR
Cwk akkor valódiak, ha mlndogylk doboa Moll A védjogyót és
alilránat tünteti fel. A Moll A.-féli Saldlitz-porak tart\'ós gyóg/hatása a legmakacsabb jy«««r- éa al-tsitbáeUlauk, gyomorgörcs *> ^yomorhór, rögzült nékrskldés, raajbántalom, vér találta, aranyér és a legkülönbözőbb nól betegségek ellen, e jeles háziszernek évtisedsk óta mindig nagyobb w\'lezjedést szerzett. — Ara egy Ispsosétilt «r«-dill dabsxaak 2 kar- .
Hamisítások törvényilog .fényittatnak.
SOLL-FÉLE FRANCIA
ha mindegyik tlveg MOl.l/ A. védjegyét lűut^tl Irl .A. Mail* feliratú rfnozattal van sárra. A Mall-féli
Csak akkor valódi,
fraaozla bormix éa a6 nnv«zotesen mint fájdalinotlllapitó bidírzsBlisl szer köszvény, csuk él a meghűlés e<yéh következményeinél legistupreieiebb népszer. — Egy ónozott eredeti Qvsg ara I kor. 80 fllf.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint készítek gyermek ói hölgy szappan a hír akuerO ápoliaára gyaraiekek éa felnlltek réizére.
Ara darabeoklat — 40 flll. Öl darab — I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-szappan Mell A védjegyévil van ellátva
F~ö k r é t k ü I <1 ó h :
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. hz.
Vidéki megrendelések naponta poitautánvét melleit teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
íjc^qööoooodöo a
és legjobb beszerzési forrás
Magyar os/iálysorsjegyekre. "^ar
Hogy ügyfeleimet minden irányban kielégíthessem, .
W&- csak oly eredeti sorsjegyeket
adok el hivatalon áron. melyek egyutul a
PESTI MAGYAR.\'KERESKEDELMI\' BANK Váltóüzletének
(Részvénytőke: 80 millió kor. — Tartalékalap: V6 millió kor) nyug\'tatrányozfo&Tal és czímnyumásával is el vannak látra — Ennélfogva & rendes és előzékeny lebonyolításra nézva a legmesszebbmenő blztonnágot nyújtom.
A legtöbb nyeremény
niindlfr ezen intézet oiztAlysorijejzyeire esett. Nyerő-sorsjegyek •kifizetés végett a nevezett intézetnek közvetlenül is beküldhetők és azok folyósítása bármely ö\'szegben azonnal búzás után megtörténik.
A magy. kir. szab. osztálysorsjáték
a legjobb a világon,
mely még a porosz sorajátékot is felnlmuljs. 100 000 sorsjegy közQl 80 000 darab, vagyis a fele kloorsoltatlk. Hat egymás után következő osztályban
13 millió és 160.000 korona
készpénzben kerül sorsolás a!á A főnyeremény szerencsés esetben egy mlllié korona. Minthogy az ellő osztály hozásai
már folyó évi május 17. és 18-án
mcgejtetDck él ké.zlelem . .agy kereilet folytán c.ikbamir kiméről, keren a megrendeUiekel loleliüb.
Az I. osztályú eredeti sorsjegyek árai: .,
I egóíi sorBjeQy kor. 18.— I I negyed sorsjegy kor. 3. — I fal sortjegy . kor. 6.— | I nyolcad sorsjegy kor. l.SO Játékterveket és huzá.i lajstromokat
pontosan küldök.
MAGI. OSZTALYSORSJEQT-ELARUSITŰ.
Budapesten, IX, Ű\'löi-ut 21. sz.
REMI S/ALLODA
(it ftsz v fcx y-T a us as.hl»
Budapest. VIII. Ur., iozsef-kűrut 4. sí.
a népsunházcal ssembeu. Elsőrangú családi szálló minden kényelemmel a főváros központján.
YilJhimilágili*. Gozlatés. • Liíl. Fürdők.
KíréhAz ós rendégló a házban.
Mérsékelt árak. A villamos vasút megállóhelye a vároa bármely irányába.

3ÜI
Séppir, vas- i;s fnőilüdt. 20 KiTfSTKTES.
a Duna mellett

elráüal teljes malom berendezéseiét, átalakításokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállít: N
ágy ak, perselyek. HelUr ésgyűrQkenésreodize- í rQekct. )
Gazdasági malmok kézi ^ éa járgány hajtásra. Torblnák és viaikere- j kok, keret, kör es ml-lagfOrészek, fagyaluló \' éa csiuológépek kőtő- j rőkkel éa znzó-gépek \' mindennemű érc ís ko- \' ta, bazalt, mészkő, cba-motte és gipsz részére. \' Mindenféle síűrks él 1 fém intés aajél éa Ida- l gen modsllek éa rajtok , szerint.
Keogarazékeket minden nngyságbsnéiminűség-bon, töcnördalés és porcéi án hengerekkel.
Francia malomköveket legjobb minőségben éa malomjáratokat, gabo-na-osztályozó hengereket és fejkoptatókat aa-ját rendsserQcket.
Ksnkalyválaszlé. eure ka. Tararek, liszikc-verő gépek, dara és göz-tiízütógé|>ek, elevátorok éi szállító csigák, transzmissiók, tengoly-
Töniöröntésii rosíéljok Ntb.
Legnfcsb\'ib ttrak \'. Ariegyzf-k ingyen bérmentve! V llengvrrovátkoláiok leggynrsabban és olcióbban, szállítás "jótállás mellett
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Heogerrovátkoló\' és köszörUlö-gépek, villany..s-világítáji telepek. Tervezetek. kBllséjvatések és praktikai tanáosok gyorsan éa lagyatt.

Az Őszes 60.000 nyeremény
JEGYZÉKE. A l«po»CTof<b or.r.ulnjr lí/«foMoc«4<»bb etítb.n:
1.000,000 korogj
A nyeremények részletei beosztása a kővetkező: ; Korona
1 Jutalom GOOOOO ■ nyer 4 400000
<é= c
1 SOOOOO
2 ÍOOOOO
1 OOOOO
1 SOOOO
1 70000
X 60000
1 40000
s 30000
1 25000
7 • * SOOOO
S 1SOOO
SÍ » ■ ÍOOOO
«7 » » 5000
8 • O 3000
05
k
2000 1000 500 800 200
170 ISO lOO §0
__áO
50,000 ™ 13.161.000
Nyujtsunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyel í
Az egéaz Világban a legnagyobb esélyekkel biró magy. kir. stábod, oszlálysorsjáték legközelebb újból megkezdődik.
100,000 sorsjegyre 50,000
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló nyeremény-jegy7ék szerint a sorsjegyek felét pőnxnyeremény-nyel húzzák ki éa egy külföldi norsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket lelmutatoi. mint a mi magyar osztálysorsjátékunk. Legnagyobb nyeremény szerencsé* esetben
Kgéozben tizenhárom millió 160.000 korona lesz kihúzva és uz egész vállalat nllimil felügyelet alatt Ali.
Az eredeti sorpjegyek tervszerű árai szI.osztályhoz: egy nyo!cz«d (\'/,) Irt —.75 vagyis 1.B0 korona egy negyed (•/,) ,1.50 , 3.— egy fél (\'/,) . 3.— „ 6.— . egy egé-z (\'/,) . C.~ . 12.- „ utányét melleit, vagy tu összeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre, tekintettel arra, hogy a húzások f. é. mhjus hó 17. éa 18 án leaznek
f. é. május hó 17-ig
kérünk hozzánk bekQldoni. ,UI_ 01
mjmv m
BANKHÁZ
Budupest, V., Václ-kJirul 4|c.
Fiók: MÜZEUM-KÖRUT 11.
Sok és nagy nyereményt fizettünk már kl vevőinknek és pedig rövid Idö alatt körülbelül három millió koronát.
Hendeitiif.ét TOROK A. ÉS TÁRSA föelárusitók Budapest.
Kérek yéaiamro ______:------I. o«zt. m. kir. azab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a
hivatalos tervezettel epyütt kQldeui.
) utániételeinl kérem (
Az összeget _ korona összegben ) poatautalTnnjnjal kDIdöm. | A nem tetsző tSrlecdí.
Nyomatott Ifj. Wajdite József kOiiyvnyomdijábaa Nigy-Kiniisán.

cfV Melleidet a .Zalai Közlöny- 1900 evi május hó 12-iki Ijj.-IV szamához.
1900. MÁJU3 12-én.
■sxxix. évfolyam.
A I, A I KÖZLÖNY
(Glasur)
EP3ST legkitűnőbb mázoló-szer puha padló szamára. ™
1 napy palack ára írt 1.35 kr. — I kis palack ára 68 kr.
VIASZ-KENÖCS ARANY-FÉNYMÁZ
lepjobb éa legegyszerűbb, lieereaziö-szer kemény padló számára. 1 kö-cvög ára 45 kr.
képkeretek stb. bearanyozására, ^ 1 kis palack ára 20 kr.
FEHÉR „GLASUR"-FENYMÁZ
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablskdeszkák sto. ujjonnaoi befeatésére.. 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók: NEU és KLEIN cégnél NAGY-KANIZSÁN.
fki
lit-Hl lilriicvcs kénluriln Horvátországban
évi
V.sut, \\íj jtllotnis
PÓlU- f8 lixirJa
U
ft
V l*
h
V
8 fi

a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
Vepyrtemexte Prof. l)r. I.udwlg udr. tanáctO* által IH1M. "^íw.
58 fok Celsius mi\'if\'c forrás, a kén iszapnak felQlmulhalatlan hatása vxn izom és izülct rhrumn, izillet betegségt-k, gyulladásos és csoottórési Összehúzódások, köszvény, Leuralgikus bántalmak, mint isebias stb. női bajok, bór »s titkos betegségek, idillt wrrliAjok, bóly&ghurut, górréljkór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb itb.
IVÓKÚRA, lorok, gége, mell, máj, gyomoi- és bélhajoknál, aranyérnél, atb.
-= Villanyosság. — Massage. =-
tíyúgylnlézn minden kényelemmel. Hegyi >lzrexeték, hideg víz gyógymódok
zuhany nyal. Knelpp szerint Egész erén át nyitva. Idény tartam május 1-tól október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes altetré-nyek, szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A varaxsd-toplicai állomásou naponta társaskocsi Tárja a vendégeket.
Kolöo togatok is rendelkezésre állanak, de ez>*k odaállitása előbb a fürdő inté-zőségnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fünlöorfos Dr. LONOUINO A. ad. l\'ro*pekt unokát én hronrhurákut ingyen én bérmentve küld
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
Brády-féle
! MÁRIA-CELLi | GY0M0R-CSEPPEK
1 nagyszerüeu balnak gyomor bnjok-) dói, nélkülözhetetlen és általánosan
> .ismeretes házi és népszer. — A j-gyomorbetegeég tünetei: étvágytalanság gyomorbetegség, bűzös le-
í hpl«t, felJujtság savanyu felbőffogés,
j hasmenés, gyomorégés, felesleges
| uyálkakiválasatás.sárgaság, undorén
> bánvas, gyomorgörcs, szűkülés. -
| Hathatós gyógyszernek bizonyult fej-[ fájásnál, a mennyiben ez a gyomor i lói «7.ármazotr;Kyoroortulterhelésnél I ételekkel és italokkal, giliszták májbajok és bámorrhoidáktiál.
Emliteit bajoknál a Brády-féle márlacelll nyomorc»eppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg nzáz bizonyítvány isnunit. A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-fele márlacelll gjo-morcseppet és ügyeljünk a fenti . védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-fóle márlacelll gyomorcseppek üve-genkiut 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs. gyógyszertár a .Magyar Király"-hoz, 1. Fleischmárkt 7.
Nagy-Kanizsáu: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kohut Sándor -gyógyszerésznél.,
1900. MAJÜS 12-én.
niiiiiun v.
mell- és gyomor-balzsamát
(a melyet az egettznégUgyl hatónál meg*lz»gált)
az egész világ kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor valódi, ba az oldalt látható zöld, a törvény-\' széknél bejegyzett „apáca"-védőjegygyel van ellátva. . Fölülmulhatatlan Bzer minden mell-, tüdő-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít. 1 Egy próbsüveg .bénnenteeen 1 korooa 40 fillér. Széjjelküldés csak előzetes fizetés esetén.
THIERRY A. centifoliakenöcse <
(csodakenőcsnek nevezik,) utolérhetetlen szivó erejű és gyógyitóhalásu. Opo- . rációkat a legtöbb estben fölöslegessé teszi. E kenőcscsol egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszut, ujabban pedig egy 22 éves rákszerü bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhalásu mindenféle seb gyuladásáoál.
Próbatégely bérmentve 1 kor. 80 flll. Csak előzetes fizetés esetén küldjük meg.
Óvakodjanak utánzatoktól vés kerüljék az értéktelen, úgynevezett házi kenőcsöket 8 más effeléket.
Cini: A. THIERRY, £yó27szcriar és gyár a Vedóanmmoz.
■ Pregt ada Pragerhof fele, a Déli-rajtul mentén.
= Prospektus ingyen ós bórmentve. =
E szerek sohasem romlanak meg és jó azokat <
használatra készen a házban tartani. Az összes 1
müveit államokban bejegyzett védőjegyeimnek után- \\
zatát a törvény üldözi. 1
20-ilc szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizetési ár: Kgéaz érre . . 10 kor. — fill. Kél évre ... 5 kor. — fili. Negyedérre . . 2 kor. 50 fill. Kgyes szám 20 fill. HIRDETÉSEK 5 h»8áliospetitiorlian l4,wisoils*or 12, * miuiioD toTÍbl>i soréri 10 fill.
NYI LTTÉ R B E N
petit soronként \'iO fillérért tétetnek tel. Kincstári illetek minden cjíy«•» hirdetésért C0 fill. fixetendő.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lnp szeílemi részét illető rolnilen közlemény a felelős szerkear.tö nevére, nx anyagi részt illető köz« leményfk p-\'dip n kiadó nevére eimtrtten Na^y-Kanl/.xura bérmentve intézendók.
Rérm^ntetlen levelek -tatnak cl.
icm fogad-
Kéziratok rhszauemkUldctnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület," na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és^a galamb\'oki öukéntcs tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ál
Xftgy-Kanltía, 11)00. május IS.
A mi korszakunkat papiros-korszaknak lehetne nevezni. Az a boldog emlékezetű III. Béla király, aki oc-hozta az Írásbeliséget a szóbeliség helyett, dehogy hitte volna akkor, hogy majdan évenként százezer, holdakra terjedő papírlapokat" és tengernyi tintát\'fognak elfogyasztani. ^-"
Minden emberi dolognak megölője lesz, ha valamely rendszert túlzásba( veszünk. A túltengés a legjobb rendszert hasznavehetetlenné teszi. A hivatalos munka túlnyomó része az irásba foglalásra pazaroltatik. Az elintézés néhány szó, néhány perc lenne, mig ellenben a jegyzőkönyvbe vezetés már órákat vesz igénybe.
Nagyon jól tudjuk, hogy a jegyzőkönyvek a panaszok, és a hatósági intézkedések megörökítésére szolgálnak. Mert hát „seripta manent.* .Erre különösen nagy szükségünk van fontosabb ügyeknél. Az emberek feledékenyek, főként, ha ezer és ezer ügyről van .szó. De még-a,.feledékeny*, séguél is többet árthat az emberi furfang, mely mindenütt kibúvót, mentességet keres. A vallomásokat és nyilatkozatokat ezért szükséges jegyzőkönyvbe venui, nehogy azt kósőbb letagadhassák. A hivatalos közokiratok-fontosságát mindenki elismeri. Józaunl -tagadni sem lehet. A telefonos, szó-. /béli hivataloskodás még rosszabb lenne a bürokratikus hivataloskodásnál, mivel az. a legcifrább visszaélésekre szolgálna okul. Nem is a mostani jegyzőkönyvi rendszer eltörlését kívánjuk, hanem annak egyszerűsítését. A bürokratikus, irodai munkának apasztását
sürgetjük, mert igy a dolog érdemére több gondot lehetne fordítani.
Első kérdés leune, hogy mennyiben lehetne apasztani az Írásbeliséget a hivatalos eljárásban. Ez az apasz-tás vonatkoznék általánosságban ugy az ügyfelekre, mint magukra a hivatalokra. Az Írásbeliség apasztására szolgálna továbbá a munkafelosztás a felek és a hivat? lok között. Mert folyton annak a célnak kell szemünk előtt lebegui, miként a hatóságoknak minél több idejük maradjon arra, hogy az ügy érdemével foglalkozzanak és ne pazarolják idejüket a sok irkafirkára. Az írást részben végezzék a ügyfelek, amint az reájuk nézve előnyösebb. Igy mindjárt az első beadvány, a kérvény, a panasz irásba foglalása a felek dolga leune. Élő szóval előadott panaszok jegyzőkönyvbe foglalása sok időt rabol el. A kérvényre, a beadványra kellene aztán szóbeli tárgyalást elrendelni, hol az eljáró tisztviselő kérdései és a felek részéről azokra adott válaszok utján sokkal gyorsabban és jobban tisztába lehet hozni az ügyet és nyomban végzést lehet hozni.
A tényállást szóbeli tárgyalás utján alig néhány perc alatt meg lehet állapítani. A tisztviselő maga is közre-müködhetik az Ugy tisztába hozatalánál. Utasíthatja, kitaníthatja a feleket, hogy hol szerezzék be a szükséges bizonyítványokat, adatokat, atte-lyekre szükségük van és igy a felek a saját érdekükben közreműködhetnek, maguk eljárhatnak, hogy minél gyorsabban, minél alaposabban döntessék el a vitás Ügy. Mig ellenben, ha a mostani hatósági megkeresés, az áttétel, jelentés, bizonyítvány, véleménykérés rendszerét .követjük,
egyegy ügydarab irodáról-ircdára, hatóságról-hatóságra, vándorol évek hosszú során keresztül. Minden hatóságnál, minden hivatalnál külön-külön igtatják, külön szóm alatt, külön iratcsomóban kezelik az ügydarabot, mely ekként száz- és száz . kézen megy keresztül. Kz az irodai kezelés kilencvenkilenc százalékát teszi ki a munkának, melyet most egyes ügyekre pazarolnak. Ezt a kezelést pedig szintén egyszerűsíteni lehetne.
A szóbeli tárgyalási rendszer behozatalával fokozni lehetne az eljáró-| tisztviselő felelősségét, ki felelőssé tétetnék azért, ha az ügy tisztába hozatala hiányos és igy végleges eldöntésre éretlen maradna.
Ezek felelősek lennének azért, hogy az ügy eldöntésénél minden lényeges szempont kellő világításba helyeztetett. Olyan inkvizitórius hatáskört kellene nekik adni, mint a minő van most a sommás eljárásban, hol a bíró addig nem döntőmig a kéráés minden oldalát a felek előadáaai - alapján tisztába nem hozták.
Mennyivel gyorsabb, de ezen felül alaposabb elintézésben réazesülne egy-egy ügy, mint most a hosszú huzavona mellett, mikor, az idő legnagyobb része mellékes kezelési dolgokra fecsé-reltetik el. Valóban többször a sok-bába kezén elvész a gyermek. Gyorsaság, alaposság egy üttvévenem boszorkányság.
Egyik a másikat ki nem zárja. Nem zárja ki a mi általunk ajánlt rendszer mellett. Sőt inkább az eddig lassú, vontatott ügyek szoktak többnyire hibásak lenni. Igenis kívánjuk és követeljük mi is,) hogy az ügyek • minél szorgosabb gondozásban, az alsó hatóságok minél hatályosabb
ellenőrzésben részesüljenek. A felületesség és könnyüvérüség büntetendő a hivatalokban. De mi a gyorsaságot nem a felületes átnézésben, hebehurgya,. hamari eljntézésben, hanem az időmegtakarításban keressük, hogy ekként több időt fordíthassunk egyes ügyek érdemleges eldöntésére.
Tulajdonképpen a mi rendszerünk mellett több idő fordítható az érdemleges intézkedésre, tehát alaposabban is lehet elintézni az ügyet. Ez a bürokratizmus javításának egyik titka. Ezt az elvet kell keresztülvinni az egész vonalon. Többet dolgozzunk észszel, mint fizikai, írásbeli munkával, mely untató) lélekölő, fárasztó. Az egyszerűsítés és-szóbeliség érvényesítése lehet csupán a mostani nehéz állapotokon segíteni. ^ • .
A reformot már azért is örömmel üdvözöljük, .mivel az a tisztviselők fizetés-javitásának kérdésével van kapcsolatba hozva. A bürokratikus munka apasztásával apasztható lesz a tisztviselői kar létszáma. Ez alapon megtakarított összeget pedig a hivatalnoki fizetések javítására fordíthatjuk.
Myári színkör.
Közeledik a eaison morte az ó kánikuláival és unalmaival. Sokan elfognak menekülni előle, mások keresztül törtetnek rajta. Azok. a kik hűa fenyvesek árnyékában, üditő vizek partján várják, nem törödnek vele, mi történik idphaza az itthon maradtak jóvoltára a nyári kellemetlenségek ellen való védekezésben, ók jól el vannak látva és élveznek. Mi azonban, a kik Kanizsán koptatjuk majd az aszfaltot, akkor is, mikor olvadni kezd a talpunk alatt, nagyon is érdekelve vagyunk ebben. Mi megérdemeljük, hogy enyhítsék a forróságunkat és,, űzzék el az unalmainkat. Ha a gazdag fecskék messze repülnek egy „hűsebb" hazába,
mi szegény verebek, kik hűségesen idehaza ragadunk, lokalpatriocizmusunk jutal-maképen jogosan követelünk némi morzsákat a hüselésböl és a szórakozásból. Caak keveset, annyit, a mennyit mi meg- . birunk. Mert, ha sokat bírnánk el, nem volna kedvünk itthon maradni.éa most nem volna hajlandóságunk kunyorálni. \\Ilyen elhullott morzsa, a mit kérünk, hogy szórakozhassunk a korzó sétáin kivül is: a nyári szinkör. Egy nem épeo nagy terjedelmű aréna, csak a mekkora a kánikulai Kanizsának elegendő volna, a város közelében fekvő valamelyik téren, beléje jó Rzintáraulat, mely vonzó eróvel batna a közönségre és készen állana a nyári színkör, igen jó alkalmatosaág kellemes szórakozásra. És e^ terv nem utópia. Hiszen nemrégiben majdnem megvalósult. Őszszel járt nálunk Tiszay Dezső színigazgató és ajánlatot tett a városnak, hogy engedjen át neki iogyeu tőiket, arra ő arénát épit és a közöuaéget nyaranta el fogja látni színészettel. Ez az ajánlat azonban nem tetszett és a szinügyi bizottság nem javallotta az elfogadásra, minek következtében el lön utasítva. Hogy mely indokok -késztették erre a várost, az ismeretlen előttünk, de a konklúzió határozottan arra vall, hogy helytelenek voltak a praemissak. Mert, hogy ártani nem ártana, ha nyári színkört kapunk: az bizonyos. A közönség igen szívesen látná, mert uekl csak hasznára lehet, a város Bem vallhatná kárát, mert sz ingyen telek átengedését csak nem veszi annak, s így legfeljebb a vállalkozóé lehet a \'kudarc, de hát ez az ő dolga, nem a mienk.
Lehet azonban, hogy az ajánlat elutasításában\' a bizottság szeme előtt tartotta azon körülményt, hogy a felépítendő állandó 8ziubázzal egyidejűleg nem volna célszerű a városra nézve szerződésileg lekötni magát egy másik társulatnak, me\'y az előbbinek konkurrenciát csinálhatna. Éá ez a felfogás mindenesetre helyes, csakhogy ennek az értelmében határozni már oiost, időelötti. Az állandó azinbáz alapjára eddig mindössze tán 34000 frt van együtt. A mig ez az alap akkorára szaporodik — évenkiut 1000 frt\' hozzáadásával — hogy egy
TÁRCZ A.
Individualitás a tolvajvilágban.
Senki se mondja, hogy a lopái nem .foglalkozás". Éppen olyan az, miut a többi mesterség, a molylyel kenyerét azerzi az ember.
A megrögzött tolvaj csak annak tekinti éB legfeljebb annyit vall be. hogy nehéz „foglalkozás", mert sok nehézséget éa akadályt gördítenek eléje. Da hát kiuek nem kell az éleiben küzdeui? Megbarátkozik minden tolvaj anokkal a bizonyos nehézségekkel s akadályokkal és a nyomában járó \' nyakoncaipést a büntetést amolyan „szükséges rossznak" tekinti. Természetes, hogy igyekszik a szükséges rossz ellen furfanggal éa leleményesség-, gel küzdeni.
Más „foglalkozásnál" ia C3ak azzal boldogul az ember, miért ne állna az éppeu a tolvajláa neme* metier-jénél? A leleményesség főképen az- optrálási mód agyafúrt kieszelésében áll: rókaravaszság- éa hiuz-élesazemüséggel kell bizony itt-ott eljárni. Annyi körültekintés és óvatossággal működnek néha a már e téren professzionátusok, a mely jobb dolgokra volna érdemes*. Mint minden foglalkozásnál, a mely ügyességet, aöt művészi nivót megkíván, ugy itt is az eredetiséguek, az individualitásnak tág tere nyilik. Annyira igaz az, hogy 0gy-ogy lopás módjáról a rendőrség akár rögtön rátalál szerzőjére is. Sokazor ép-
pen annak az individualitásig vitt ügyessége válik árulójává.
Az individualitás azonban nemcsak a módban nyilvánul; nyilvánulhat az a lopá8 tárgyában is, a melyhez aztán a megrögzött tolvaj csodálatosan.állhatatos következetességgel ragaszkodik.
-Azt lehetne mondani, hogy szinte a különcködésig menőleg.
Az egyik csak télikabátokra, a másik csak ékszerekre, a harmadik csak pénzre és igy tovább pályáznak b ettől a fél világért aem térnének el.
Annyira igaz az a tétel, hogy a kri-minálistának ezzel a bűncselekmények nyomozásánál, a melyek elvégre nemcsak ténybeli adatokon, hanem sokszor, főképen pszikológiai momentumokon épülnek fel, számolnia kell.
A kezdő tolvajnak például ép- ugy, miut minden kezdőnek, még nincs iudi-. vidualitása. Kapkodó, féléak az, sem a lopáa módjábao, sem annak tárgyában még nincs rendszere. Az alkalom hajtja a befolyásolja rendszerint, a^ adja meg neki egy-egy lopáa módját és a szerint választja meg a tárgyat is.
Épp azért az alkalmi tolvajt csak kezdőnek kell venni, a tolvajvilág ia csak kontárnak nézi. Ha aztán határozott tehetsége •> rátermettsége, elég furfangja éa leleményessége van hozzá, kiemelkedik a „vacakok" köréből a bizonyos rendszerre, azaz „individualitásra" teáz szert. Lesz belőlo zsebtolvaj, télikabát-tolvaj, betőrótolvaj, vagy összeköti az „üzemet" csalással, szélhámoskodással,
emberek együgyüségét s könnyelműségét
játszva ki.
Nézzük most röviden, hogy mik azok a tényezők, a melyek egy-egy ^tolvaj individualitásának irányára a kifejlődésére különösen határozó befolyással vannak.
Mint másnál, ugy ennél is minden főképpen azoktól raz életkörülményektől és életviszonyoktól függ, a melyekbe a „species" beleszületett és a melyekben él éa mozog.
A közöoséges zsebtolvajok, a kocsi-áru tolvajok, a kik „amorikai tolvajok" néven szerepelnek, a rubatolvajok, általában jóizü fővárosi jargonnal „csibészekének nevezve, többuyire szegény muukáanépnek az utcán felügyelet éá ellenőrzés nélkül lődörgő vásott gyermekeiből kerülnek ki. Szülőik nem foglalkoznak velük, a megélhetés és napi kenyér küzdelmében nem érnek rá gyermekeikkel foglalatoskodni — az utcán kóborolnak tobát azok, a magukhoz hasonló aorsbeli társaikkal. A kültelkek táborozási helyük s bátran „az utca gyermekeinuk" keresztelhet nők el őket
Eleinte csak játékból lopkodnak imitt-amott. Egy-egy felügyelet nélkül hagyott teherkocsi, a kertből csábítóan kikandikáló gyümölcs, szóval az alkalom teszi őket tolvajokká.
Megízlelik a tiltott gyümölcsöt. Aztán kóstolják egyre-egyre, egyezerre caak valóságos szövetkezetekké verődnek Ö88ze b most már nem várják meg többé az alkalmat, maguk keresik föl. Azt lopják természetesen, a mihez legkönnyebben
féjtíek, a mihez legnagyobb ügyességre tettek ezert, a tapasztalat b gyakorlat huzamosBágával; és igy fejlődnek ki zsebtolvajokká, kocsiáru-tolvajokká, ruhatolvajokká stb.
Akadoak aztán bátrabb, vállalkozóbb szelleműek, a kik már az „erőszakot" is bele merik vegyíteni: zárt ajtókat felnyitogatnak, ha kell, betörik, — azokból a bátrabbakból, vállalkozóbb Bzelle-müekből 8 tegyük hozzá, hogy még rom-lottabbakból valamikor félelmes betörők válnak.
A büntetéstől nem riadnak viaBza, csak először esik zokon, aztán már „szükséges, néha elkerülhetetlen rosez\'-nak tokintik.
Mindegyikre azonban áll aZ a tétel, hogy a mihez éa a hogyan legelőször tanult fogni, annak nyoma későbbi pályafutásán is meglátszik. Előszeretetté s rendszerré válik az, a mihez sokszor különcködési hajlamok járulnak.
Vannak tolvajok, a kik csak ruha-nemüeket lopnak a a mellette heverő ékszert nem bántják, egyesek esak üzleteket dézsmálnak s idegen lakásba be nem mennének, akármennyire kínálkoznék rá alkalom.
Vannak tolvajok, a kik az éj sötét leplébea működnek, viszont mások, a kik a nappalt szokták meg s éj idején akárcsak tisztes családapákként nyugosznak.
Itt nyilvánul individualitásuk. Majd olyan az intelligens ember tolvajpálya-futáaa is. Annak is meg vannak a maga megrögzött hajlamai, a melyeknek eredő
oka szintén az ő\' életkörülményeibe viBBzanyul. ,
Termé^zetoB, hogy nagyobb értelmiségi foka bűncselekményei módjának éa tárgyának megválasztásában erősen befolyásolja, Okosabban, nagyobb bravúrral végzi dolgát, jobban választja meg tárgyát a meg van benne az óvalojság. félelme is.
A városligeti suhanctolvaj belenyúl boldog-boldogtalannak zsebébe a akár egy pár krajcárért ia kiteszi magát annak, hogy a rendőrség megeaipjo.\' Az utazó, finom ruhába öltözött, elegáns zsebtolyaj előbb óvatosan kipahatolja kÍBzemolt áldozatának tárcabeli állapotát a csak akkor, ha már meggyőződött, hogy érdemea lesz hozzáfogni, próbálja kiemelni pénzét.
És ilyen külön-külön individualitás majd minden tolvaj, csak összefoglalni kell a hasonlókat, vagy hasonlóknak látszókat b megadja az végeredményképea a tolvaj-Bpecieseket. Döntő az sok/nyomozásnál, mert „rokonlelkek" s „r^kon-érzésüek" még a tolvajvilágban ia egy-máara találnak a Bzeretnek „vállvetve" munkálkodni.
Egy-egy ilyen species-sel könnyen el lehet aztán csípni a többit is.
Végelemezésben természetesen ez a tolvaj Individualitás is csak azokáB: hosszú évek szokása, a melyhez mindenki ragaszkodik. Mintha itt ia csak az a tétel válna be, hogy az ember a azokáa rabje.
Sxfikett/ Vladimír.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MAJÜS 19-én.
Bziaházi épület felépítésére elegendő lesz és a mig Kanizsa annyira fejlődik, hogy egy állandó színházat fenn tud tartani a pártolásával, addig — hogy sokat ne mondjunk — utcajelző táblákat is kapunk, sőt a kövezet is meg fog javulói. Szóval addig sok víz elfolyik a Dunából, legalább is egy félszázadra való. Már pedig sem színigazgató nem találkozik, a ki ennyi időre szándékozik szerződést kötni egy oyári színkör fenntartására, sem nem hiszszQk, hogy a város ilyen időtartamra akarta volna kontemplálni — ha létrejön — a azerződést.
Elég, ha egy ily nemű kontraktus néhány esztendőre, legfeljebb két tizedre szól egy vállalkozóval szemben, mert hiszen a lejárat után mindig akad más, a ki átvenné a színkört ugy„ hogy ily formán a város csupán addig tarthatná fenn ezt az állapotot, a meddig az állandó színház felállíttatnék.
Ezek ellenére azonban, még sem kaptunk nyári Bzinkört. És így a kik itthon maradunk a nyáron át, unatkozhatunk annyit, a mennyit ebből is megununk. Mondják, hogy Kanizsán a nyári hónapok alatt nincsen évadja a színészetnek. Hát mikor van? Télen is kong a színház az QreBségtől, tavaszszal is. Valódi szin-■ pártolást, hathatósai soha sem látunk. De azért a társulatok csak eléldegélnek mindig. A moonyi épen szükséges, bejön. És ez elég arra, hogy el ne szökjenek. 5—6 hetet mindig kihúznak, ha többet uem is. Ennyi idő pedig a nyári hónapokban is van az ó számukra való. A nyaralni járó publikum száma nem uagy nálunk. Azok között, kiknek módjukban állana a nyaralás, sokat itthon tart foglalkozása, a kik elmennek, nem egyidőbén vannak távol ugy, hogy a távollevők száma nem nagy. A színház meg sem igen érezné. Látogatottsága nem igen CBÖkkenno. sőt van egy körülmény, mely még növelhetné is. A fővárosi művészek nyáron végezik vendégszerepléseiket. Ekkor vakációjuk van, a mit szeretnek hasznosan értékesíteni. Szívesen engednek a vidéki igazgatók meghívásainak, szívesebben, mint a saison közepén, télen vagy tavaszszal éa megelégesznek kevesebb honoráriummal is; mint máskor. Az igazgatóknak tehát nem kerül nagy áldozatokba lehozni őket néhány estére, hogy a közöuségnck igazi műélvezetet szerezzenek. A publikum pedig meune, mivel a belyárakat Bem kéne olyan borsosán felemelni, mint most ia divatban van. így heiyrepótoltatnék a közönség távollevő részének kimaradása következtében beálló hiány a helyben tartózkodók nagyobb pártolásával.
Nem áll tehát, hogy Kanizsán nincs nyári Bzini évad. Soha sincs és nyáron ts ugy van, mint máskor. T. i. valami ilyesféle nyáron íb van.
Nyáron azonban nincsen Bzinházunk és ezért téuyleg színi saison sincsen. De igen üdvös dolog lenne, ha volna. A közönség óhajtja, mert különösen ilyenkor szükségét érzi valami szórakozásnak. Bizony jó volna, ha a város ebben is ugy gondoskodnék, mint a nyár másik kellemetlenségének elhárításában. A forróság ellen adott a közönségnek hüs helyet, árnyékot, mikor megvette az. Egyletkertet. Egy állandó szinbáz.-fejépitése még igazán a jövő század zenéje. Annál indokoltabb, hogy a szinéazéletet a tél kirekesztésével Nagy-Kanizsán egy nyári színkör felépítésével állandósítsuk, hogy az unalom ellen adjon majd szórakozást.
Kereabed. a iparkamara.
— Hirdetmény. A folyó 1900. évi április hó 3 áu tartott minisztertanácsnak ebbeli határozata alapján értesítjük érdekelt köreinket, hogy Magyarország és az 1901-ben Glaegow-ban rendezendő nemzetkőzi kiállításon, tekiutettel egyrészt a kiállítóknak a párisi kiállításon történt nagymérvű igénybevételére, másrészt az ily részvétellel járó tetemes költségekre, réBztrenni nem fog. Sopron, 1900 éri május hó 6-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur a vámtarifa 354. száma ezerint vámmentes korpának a 27. tarifaszám alá tartozó liszttől való vámkezelési megkülönböztetése tárgyában körrendeletet agott ki, melyet az érdekeltek
kamaránknál\' megtekinthetnek. Sopron, 1900. évi május hó 8-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur a szerződéses forgalomban hordókban behozatalra kerülő sárga és zöldes szioü ricinus olajnak, valamint a villanyos áramvégeknek mikénti vámkezelése, továbbá a vámtarifához kiadott hivatalos betüsoros árulajstrom .Szücs-áruk" és .Fehérnemű" vezérszavainál levő határozmányok módosítása, végül a -tartánykocsikban behozatalra kerülő szaláiák-Bzesz göngysulytételének megállapítása tárgyában rendeleteket adott ki, melyeket az érdekeltek hivatalos helyiségünkben megtekinthetnek. Sopron, . 1900. évi május hó 9-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Pályázati hirdetmény. Kereskedelemügyi m. kir. mioiBzter ur Ónagyméltó-sága f. évi május hó 3-án 29.045/1X. szám alatt kelt magas leiratával, kamaránk területére három törekvő iparoa részére egyenkiot 400 (négyszáz) és négy muokáa (segéd) részére egyenkint 300 (háromszáz) koronás utazási ösztöndijat engedélyezett a párisi nemzetkőzi kiállítás tanulmányozhatása céljából, mely utazási ösztöndíjakra ezennel pályázatot hirdetünk. Felhívjuk ennek következtében kamarakerületünk ezen utazási ösztöndijakra pályázó iparosait és iparos segédeit, miszerint szabályszerűen bélyegzett pályázati folyamodványaikat legkésőbb f. évi május hó 25-éig ezen kamara elnökségéhez nyújtsák be. A folyamodványnak a folyamodó nevét, lakhelyét, vagyoni viszonyait, erkölcsi magaviseletét, foglalkozását, előképzettségét, esetleges tanulmányait és nyelvismereteit kell, megfelelően okmányolt felszerelésben, fel-tüntotni. Megjegyezzük, hogy első Borban ezen ösztöndijakra olyan fiatal mesterek, illetve ipari munkások tarthatnak igényt, kik sajátjukból a szóban levő kiállítást meg nem tekinthetnék, az oda való kiküldetésre azooban kiváló szakismereteiknél fogva alkalmasak és oly iparágat űznek, melynek fejlesztésére ily tanulmányozás befolyásBal lehet, tehát elaő eorban a műipar körébe tartozó iparosok éa munkások. Kelt Sopronban, 1900. évi május hó 9-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében. Ültein József s. k. elnök. Kirchknopf h. k. titkár.
— Pályázati hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a pesti magyar kereskedelmi bank által 1892-ben létesített és külföldi tanulmányutakra szánt ösztöndíj alapítványnak az 1899. évre esedékes, de akkor kiosztásra nem került 4 Va°/o"0s kamatait, vagyis összesen 1350 korouát a folyó évben egy kiváló készültséggel végzett kereskedelmi akadémiai, illetve felső kereskedelmi iskolai tanulónak kívánja kiadni. A pályázati föltételek a következők: Az ösztöndíj elnyerése iránt folyamodhatnak oly iljak. kik valamely hazai kereskedelmi akadémiát, illetve\' felső kereskedelmi iskolát sikerrel végeztek, mely körülmény iskolai végbizonyitványnyal igazolandó. — A folyamodványban szabatosan megjelölendő azon speciális ismeret, melynek elsajátítása, vagy tovább tanulmányozása végett az illető a tanulmányutat megtenni szándékozik. Fölemlítendő a folyamodónak eddigi gyakorlati működése, továbbá föl-említendők a folyamodónak esetleges szak-munkálatai az illető ismeretkörben, nemkülönben folyamodó nyelvismeretei, aton-fölül a tervezett tanulmányut programja és időtartama. Végül megemlítendő, hogy folyamodó miként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a tanulmányut befejeztével itthon értékesíteni. Oly pályázó,-ki jeles iskolai képzettség mellett a tanulmányozandó, vagy elsajátítandó speciális ismeretek körében már elméleti, vagy gyakorlati irányú tanulmányokra hivat-kozhatik éa azt igazolni képes, valamint kellő nyelvismeretekkel is bir, az ösztöndíj odaítélésénél előnyben fog részesülni. A pályanyerteB a tanulmányut lefolyásáról és tanulmányozási eljárásáról, valamint elért eredményeiről a keresk. ügyi m. kir. miniszter úrhoz jelentést tartozik tenni. A föntiek figyelembe vételével szerkesztendő folyamodványok a kereskedelemügyi m. kir. minÍ37ter úrhoz cimozve, kamaránknál f. évi junius hó 30-ilig benyújtandók. Sopron, 1900. évi május hó 14 én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
A temető megszentségtelenítő!.
Ott, hol lehajló árnyak alatt nyugosz-nak a holtak, azentségteienitő kezek megfosztják a sírokat ékességöktől.
Panaszos levelet kaptunk e miatt női kéztől, melyet itt közzé teszünk:
Tisztelt Szerkesztő.Úri
Engedje meg, hogy egy szomorú, de egyszersmind megbotránkoztató dologra hívjam fel figyelmét, a minek talán a 1 közönség és sajtó együttesen, vállvetve, végét vethetne. A temetői viszonyokat értem. Szomorú ós szégyenletes dolog, hogy nálunk valamire való virágot, koszorút a temetőbe vinni lehetetlen, mert biztosak lehetünk benne, hogy a virág pár nap múlva eltűnik, a koszorúk legszebb virágait kiszakgatva találjuk. Más városokban a temető szent, virágai sértetlenek. Mindenütt illatoznak, uyilnak a szeretet áldozatai, a melyeket szerető hálás szivek ültetnek kedveseik sirbal-
.mára. A romlottság minő mély fokán áll az az ember, a ki nem átallja meglopni a halottakat? •\' ~
Szivünk fájdalommal vnn lelve, a legszebb virágot is kevésnek találjuk arra, hogy annak, ki olyan édes volt nekünk életében, sirhalmát díszítsük velel Nincs semmi sem, a mivel kimutathatjuk szeretetünket, csak az a néhány szál virág, melylye! emlékének adózunk 1 IIísz ajka elnémult éa nem kér többé semmit, semmit Bem tőlüukl És ezt a csekély jelét szeretetünknek, melyet könnyes Bzemmel, fájó szívvel ültettünk sirhalmára, pár nap múlva nem látjuk ott többé. Kitépve, néha eldobva, elszáradva hever lábainknál, vagy pedig üres helye néz felénk. Ha koszorúnkat a fejfára tesszük, azt megtaláljuk, de legszebb virágaitól megrabolva. Egy rokonom küldött egy lém koszorút, porcellán virággal, hogy leány-, kája sírkövét ékesítsem vele. Pár hét múlva utána néztem, a virágok\'kivágva, csak a pléh levelek maradlak ott. Szeretném tudni, vájjon a siráBÓ sohasem látja, mi történik körülötte? Tiszta lehetetlenség, hogy ő, a ki mindig a temetőben van, egyszer se lássa mikor ilyen aljasságot elkövetnek? Csakis párszor kellene lehetővé tennie, hogy a törvény szigorát alkalmazzák a sirok megrablóira, hogy e" szomorú esetek kevesbedjenek. Vagy pedig rendeljen ki a városi törvényhatóság előre meg nem határozott napokon egy-egy hajdút, a ki jelenlétével elria8zsza a sirok fosztogatóit. Azok pedig.-fiJtiknek kedvesei künn nyugosz-nak, tekintsék az egészet sajátjuknak és ha utjok kivezet, egyiket sem, még a legegyszerűbbet so engedjék megrabolni. A Bsjtő pedig, a kinek olyan szent a feladata, tegye magáévá ezt a szent Ügyet éa harcoljon rnindep megengedhető fegyverrel ezen gyalázatossá* elleni Akkor talán majd mi is eljutunk oda, a hol a többi városok állanak, a hol a szeretet és hála nem fordul el könnyes szemmel, fájó szívvel a megrabolt, feldúlt sírtól 1
\' \' T. 8.
HÍREK.
— Józb«T királyi herceg. József királyi herceg ö fensége, a honvédség főfelügyelője, f. bó lG-án délután 4 óra 48 perckor Braun alezredes, vezérkari főnök kíséretében Nagy-Kanizsára érkezett. A pályaudvaron Füspök ezredes térparancsnok jelentését, azutáo pedig gróf Jankovich László főispán éa Vécaey Zsigmond polgármester üdvözlését fogadta, kikkel a kir. herceg kezet szorított. Ugyancsak József főherceg fogadására érkeztek meg zalavári Zurna Károly altábornagy, kerületi parancsnok, Nemes Ede alezredes, kerületi vezérkari főnök, Pa noa Alajos ezredes, dandárparancsnok éaGuggen-berger Károly cs. és kir. utász-száza-dos, továbbá Leogyei Lajos v. főjegyző és Deák Péter főkapitány. A kir. herceg kíséretével, együtt a .Korona\' vendéglőben szállott meg. F. bó 17-én reggel 8 órakor a katonai gyakorlótérre hajtatott és a helyben állomásozó két honvédzászlóalj felett Bzemlét tartott. A legénység harcászati kiképzésével ő fensége meg volt olégedve. Délbeu a .Korona" vendéglőben 18 terítékű ebéd volt, melyre a katonai kíséreten
és méltóságokon kívül hivatalosak voltak: gróf Jankó vi ch\' László főispán, Tóth László kir. táblai bíró, törvényszéki elnök, Vécaey Zsigmond polgármester, Knortzor György tűzoltó-parancsnok ós Nith Norbert szent-ferenc-rendi tartományfőnök. — Ebéd után a katonai kiséret magánfogatokon, József főherceg pedig a főispán kíséretében négyesfogatu kocsin a pályaudvarra hajtattak és a 2 óra 5 perckor induló bécsi vonattal Körmendre utaztak. József kir. főherceg tiszteletére a városi rendőrség teljea díszben vonult ki. A rend fentar-tására Deák Péter főkapitány, Bay György, Farkas Ferenc kapitányok és Jutasy fogalmazó ügyeltek. Rendzavarás sehol sem fordult elő.
— Zalavármegye közgyűlése. Hétfőn — május 15-én — tartotta Zalavár-megye törvényhatósági bizottsága ez évi második rendes közgyűlését. Az érdeklődés a szokottnál kisebb volt: Élénkebb vita nem volt; csak a gyámpénztári számadások a a mura-csányi ovoda ügye szolgáltattak anyagot néhány felszólalásra. A tárgyaort a közgyűlés délután \'/a órára letárgyalta. Dr. Jankovich László gróf főispán a gyűlést 10 órakor megoyiloita s a tárgysor előtt Munkácsy Mihálynak, a nemzet nagy művészének elhunytát jelentette be a törvényhatóságnak szép beszédben. A tárgysorozat elaő pontja volt a Viztendvay József elhalálozása folytán megüresedett közigazgatási bizottsági tagsági helynek betöltése. A két szavazatszedó küldött-Bégnél beadott 148 szavazatból, gróf Batthiány József 8G, Deák Mihály 47, Farkas József 10 szavazatot kapott. — Gróf Balthiány József ez év végéig tartó mandátummal a közigazgatási bizottság tagjává választatott
— A közigazgatási bizottság ölése. Zalavármegye közigazgatási bizottsága május havi ülését e hó 15-én tartotta dr. Jankovich László gróf főispán elnöklete alatt.
— Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a zala-egerszegi állami felső keresk. iskolánál Udvardy Ignác igazgatót a VlII-ik fizetési osztály első fokozatába, Schmidt József. BalaaBa Benő és Kiss Lajos rendes tanárokat a
IX-ik fizetési osztály első fokozatába; továbbá Margitai József Csáktornyái tanitóképezdei igazgatót a VIII ik fizetési osztály első fokozatába, Dékány Mihály csáktornyai tan. képezdei s. tanárt a X-ik fizetési osztály első fokozatába, Rséfy Géza caáklornyai tan. képezdei e. tanárt a X ik fizetési osztály második fokozatába léptette elő; továbbá a vármegyénk területén levő polgári iskoláknál Biró József keszthelyi, dr. Bartba Gyula nagykauizsai, Redl Gusztáv tapolcai, Pálya Mihály Csáktornyái polgári iskolai igazgatót, Iványi Andor alsó-lendvai állami polgári iskolai rendes tanítót a IX-ik fizetési osztály első fokozatába; HofTmann Mór nagykanizsai polg. isk. igazgatói címmel felruházott rendes tanítót, Bődy József rala-eger-szegi állami polgári iskolai reudes tanítót a* IX-ik fizetési osztály második fokozatába; Físcher Ede csáktornyai, Németh Mihály nagykanizsai, Pataky Kálmán alsó-lendvai, Posch Zsigmond keszthelyi polgári iskolai rendes tanítót a
X-ik fizetési osztály első fokozatába; Paatinszky Józaef Csáktornyái, Bencáák Stana csáktornyai polgári iskolai rendes tanítót, illetve tanítónőt a X ik fizetési osztály második fokozatába léptette elő.
— Gnttenberg emléke. A nyomdászat feltalálója születésének 500 éves évfordulóját^ nagykanizsai nyomdászszakegylet karöltve Zala- és Somogyvár-megye hasonnemü köreivel pünkösd elaő napján ünnepli meg.
Érettségi vizsgálatok. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskolában az írásbeli érettségi vizagák f. hó 20-án kezdődnek éa tartanak 28-áig. A szóbeli vizsgák junius 10-én és következő napjain tartatnak meg. Érettségi vizsgára jelentkezett 34 tanuló.
— Csányl László mellszobra, amelyet Püspöky Grácián ajánlott fel a tármegyének, a közgyűlés határozata szerint a közgyűlési terem egyik sarkában lesz egy magasabb oszlopra felállítva. A szobor „csinos kivitelű és jól sikerült; ntff gyénk nagy fiát férfi korának delén ábrázolja.
— KoigjQlés. A nagykanizsai .Pol-gári Egylet* f. évi junius hó 10-én vasárnap d. e. 11 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart
— Ker. Jót. Nőegylet. Amint illetékes helyről halljuk, a helybeli Keresztény Jótékony Nőegylet jövő hó 13-án igen érdekes programmal nyári mulatságot rendez. Felhívjuk már előre is közönségünk figyelmét
— Öngyilkosság. — Nemepodhrágyi Szamec Károly, megyei árvaszéki ülnök, e bó 16-án este 7a9 órakor Zala-Egerszegen, \'Kossuth Lajos-utcai lakásán, a mosókonyhában egy revolverből a torkába lőtt A golyó összeroncsolta a gégefejét s ütőereket is Bértett. Sebével Szamec még bemeot nejéhez, akinek egyetlen gyermekét gondviselésébe ajánlotta. A város mindeo orvosa összejött a sebesült ágya mellett de már nem tudtak segiteni; a szerencsétlen ember 17-én reggel Va8-ig kinlódott. Tettének közelebbi okát senki sem tudja; de valószínű, hogy más ok, mint nagyfokú idegessége, nem vitte a végzetes tettre. A múlt hétfőn tartott megyegyűlési alkalmával öt heti szabadságot kért, hogy valamely bidegvizgyógyintézetben gyógyíttassa magát; sógorának, Dr. Tbasay Gábornak, halálos ágyán is azt mondta, hogy nem akart az őrültek házába jutni, azért lőtte meg magát. A megboldogult rendkívül munkás és nagyon pedáns ember volt; hivatala mellett sokat tanult; vizsgákra készült A rokonszenves és becsült ember 35 éves volt. özvegye, Thassy Magdolna és két éves kis fia gyászolják. Temetése f. bó 18. d. u. volt. A megye és az árvaszék koszorút tettek a ravatalra., Az árvaszék külön gyászjelentést is1 adott ki.
— öngyllkoa leány. Abenor Antónia kamacsi fiatal leány, gyufaoldatot ivott s hosszú kínos szenvedés után meghalt.
— Uj gyógyszertárak. Csabrendek község az eddig fenállott fiók gyógyszertárrá leendő alakítása, SÖjtör pedig gyógyszertár felállítása iránt1- kérvéoyt nyújtottak be a törvényhatósághoz. A törvényhatósági bizottság e hó 14-én tartott közgyűlésén Csabreudek község részére az önálló gyógyszertári jogot megadható-nak találta, mig Söjtör kérelmének teljesítését nem véleményezte.
— Hangverseny. A Csáktornyái m. kir. állami tanitóképzó-intézet folyó évi május hó 2C-\'án a .Ferenc József Tani-. . tók Háza" javára, a .Zrinyi\'-szálló nagytermében zártkörű táncvigalommal egybekötött hangversenyt rendez, melynek igen érdekes műsora van.
— Dlfterltlfli. Ez a szörnyű betegség ismét szedi áldozatait a városban. Borzongással emlegeti a szülő a beteg-Bég nevét. Csak a,mult héten balt el .3 gyermek e bajban, dacára a szigorú elkülönítésnek és a- szerűm gyógymódnak. Szigorú tisztaság és szorgalmas torok-öblítés tarthatják csak távol ezt a féltett vendéget, mely neki esik a kisdedeknek és letöri a liliomszárakat kegyetlenséggel.
— Halál a kerekek alatt. Türk Bálint hemu80veci lakós trágyát szállított a mezőre s paraszt szokás szerint a szekéroldalon lóggatta le a lábait. Mindent meglátott, csak az uton játszó gyerekekre nem vetett ügyet A kocsi aztán keresztülgázolt egy Seliutor Elek novü 22 hónapos gyermek fején, amelyet teljesen összelapított.
— Szélhámosok. A dunántujj váro-Bokat két urasan öltözött szélhámos látogatja, akik gyanútlan parasztokat fosztogatnak s dacára anuak, hogy módszerük már eléggé ismert, eddig nem kerültek létre. A legutóbbi körmendi országos vásáron egy egyházasbükki ember eladta a tehenét 60 írtért s mint aki jól végezte a dolgát a vásáros sátrak felé tartott. A ballagó atyafival egy uriforma ember eredt szóba: .mit veit, mit adott el." Egyszerre egy ur siet el mellettük, aki tárcát ejtett el, amelyet a barátságos ismeretlen felvett. Alig tesznek néhány lépést, szalad vissza a vesztos s egyenesen a parasztot támadja meg. A paraszt védekezik a maga módja sze-rint: .vizitáljou meg iz ur\'. Az ur aztán ügyesen kivizitálta a lajbi zsebből a tehén árát. Eközben a másik ur meglép, s a vesztes gyanúja most már arra irányul. Utána szaladd tolvajnak s a szegény paraszt pénzét is viszi magával. A két szélhámost nem tudták elfogni.
JH - flfli (H feljebb 1 — 4 méter — póitabér és vámmentesen szÁllitra I Minták
l Ék — — - IHN) « - ____ _ ■)__kivAlaiítáart,nemkülönben fíkete, tehéréaaainet Henneberf-eelyem
^SyX /\'TN ■ L jk J / OTrtl W I /rr\\H jftl I SP bkm,ok iS rahAkr" »lkAlmu> 45 krtó1 14 fn u krl* néterenklnU
rrNi\\ II W fUí III m lm | llll m 11 UM —\' Csak akkor valódi-ha közvetlen tőlem rendelik!
Mvlj Vlll\'lllUUSVA2 Irt 40 kríól HENNEBEE£^SsSZÜRIcaBEN-
XXXIX. ÉVFOLYAM.
— Anyabönymzelés. Zalavármegye közigazgatási bizottsága a csesztregi kerületben dr. Nagy Lajos lemondása folytán megüresedett anyakönyvvezetőt állásra SzmodicB György nyug. tanitóuak, a muravidéki kerületben Halász Károly-\' nak, a zala-szent-balázsi kerületben Orosz Ernőnek, a csonkahegyháti kerületben Tóth Kálmánnak helyettes anyaköuyv-vezrtőkké leendő kineveztetése iránt a belügyminiszterhez felterjesztést tett.
— Jótékonyság. Oroszváry Gyula az iparos osztály iránti moleg érdeklődésá-aek ismét szép tanúságát adta e napokban. Az ipartestületnek 50 koronát adományozott azon célbői, hogy az összeg Űrnapján a legérdemesebb iparoe tanoncok között szétosztassék.
— Mulatság, A nagykanizsai azabó-munkáaok é* munkásnők 8zakegylete évi junius hó 3-án, Pünkösd vasárnap, Bayer Gyula (ezelőtt Pintér Sándor „Petőfi"-hoz címzett) vendéglőjében teke-veruenynyel egybekötött zártkörű táuc-vigalmat rendez. A tekeverseny kezdete d. u. 2 órakor. Nyereméoytárgyak a következők : I. nyeremény 1 élő borjú. II. nyeremény cognac s*ervisz. III. nyeremény 1 sonka. IV. nyeremény 1 hordó «ör (25 lit.)
Egy 20 óv óta működö ^ 7IA JOKGAZDA, SS
ki az összes gazdasági teendőkben jártas, nos, róm katholikus, mielőbb
állást óhajt nyerni. Ajánlatok „Lelkiismeretes" cím alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
GYÓGYSZEIIÉSZ □ o o □ □ GYAKORNOK. Práger Béla gyógyszertárában H.-Kanizsán, egy 6 gimn. oszt végzett
GYAKORNOK
azonnal felvétetik.
SZÍNHÁZ.
— A szombat esti előadás telt házat hozott a direktornak és élvezetes estét n közönségnek. Pálffy Nina jutalomjátékául került színre „Fatinica", a cim szerepben a jutalmazottnl. Pálffy Nina Vladimír hadnagyot ép oly könnyed kedvességgel alakította, mint a mily erővel az- ál-Fatinicát. Nálunk elért BÍkereinek legszebb dokumentuma volt az a virágcsokor, melyet a kanizsai ifjúság nevében második felvonás végén átnyújtottak neki. Ehhez csatlakozott a többi koszorú és a sok virág, melyet a karzatról lábaihoz dobáltak, bizonyítván a közönségnek a művésznő iránt érzett rokonszenvét.
Pártnere Huckstiidt Irén (Lidia hercegnő) szintén sok tapsban részesült, játéka kissé Bzintelen volt, de énekével hatást ért el. Deák Péter (liancsukoff tábornok) pompásan kezelte a kaucsukát és a fülig szerelmes durva tábornok özerepében sok derültséget keltett. Lo-rándi (Golc német hírlapíró) alakítása igen Ügyes volt, köanyedén, természetesen mozgott és éneke ezúttal tetszett.
— Vasárnap a „KurucfurfdDg\' ot láttuk. Pálffy Nina (Orzsi aBBzony) igazán elemében volt. A kuruc-nótákat lelkesülve hallgatta a közönség és élvezettel szemlélte a táncoló párokat, kiket Deák Péter tanított be igen ügyesen. LÓnyai Piroska (Becsky Ilon), Murányi Juliska, Deák és Tukorai sikerült alakításokat nyújtottak. »
— Hétfőn Lomnici várt jutalomra, „Napoleon öcsém\'-et választotta, a mely-beu az első alkalommal oly szép sikert aratott Most nem aratott, mert a közönség nem vetett. A bevétel t i. 11 írt, azaz 22 korona volt. Jó volna, ha az ilyen balesetek ellen biztosítást csinálnának a direktorok.
— Kedden Sulamith párja, Goldfaden másik nevezetes darabja ,Bar-Kochba.* került szinre elég szép számú közönség előtt.
A műben több a cselekvány mint Sulamith-ban, a csodáa elem nem szerepel benne, de mégsem tud ugy hatni, mint Sulamitb. Hiányzik belőle « poézis, a fő hős alakja színtelenül ran jellemezve, a mű szerkezetének a beosztása látványos képekre helytelen éa ellapositja a szépaógeit. Zenéje azonban felette áll a Sulamith zenéjének. Több benn a világi elem, sőt itt-ott könynyed, ope-rette melódákkal is találkozunk.
A szereplők köxül egyedül Pálffy Ninát illeti meg a dicséret. A szenvedélyesebb Bcenakban.azonban néha ő is gyenge volt. Dina szerepét játszotta és partnere-volt IrBai (Bar-Kocbba). Néhol igazán megrázó hatással ábrázolta a zsidó hőst, de. a legtöbbször szertelen-ségekbe csapott. Kezeivel badonázutt, mint eey szélmalom, a lábaival pedig majdnem keresztül lépte a színpadot. Szóval több jóizlést ajáulunk figyelmébe. Ivátifi (Eleázár) játékában egy helyes vonást eem láttunk, darált és morgott. A szöveget sem ő, sem egyik szereplő Bem tanulta meg; akadoztak, miut az iskolás gyermekek.
— Szerdán Verő bájos zenéjü ope-rette-je .A szultán■ került szinre a címszerepben Huckstádt Irénnel.
Sajnálattal kellett azonban konstatál-nuuk, hogy a művésznő bucsufellépte éa jutalomjátéka oly időre esett, mikor a közönség egy része már- kimerült a, sok egymásra következő jutalorajátékban, máj-része pedig Újházi Ede fellépte miatt tartotta magát távol a színháztól.
Huckstiidt kisasszony énekéről most ia csak n már sokszor hangoztatott jót írhatjuk.\'Játékával azonban nem sikerült eléggé kifejezésre juttatui azt a nagyobb és hevesebb érzelmet, mely Szelim szultán szivében élt.
A közönség azonban, kit legnagyobb részt az ő egyénisége vonzott/ hálásan tüntetett mellette és szép koszorúval lepte meg. Felirata: „Á legkedvesebb szultánnak — fehér rabszolgái."
Roxeláuát Gyárfás né játszotta az 6 szokott kedvességével
J\'.imbasi (Irsoi), Bülbül (Lomuiczi) basáktól jobbat vártunk.
Ali {Deák) azzal akart komikai hatást elérni, hogy állandóan macska módra nyávogott
Az öltözékek bizony nem voltak disze-sek, inkább \'szegényesek.
— F. hó 17-én Újházi üde lépett fel egyik legjellemzetesebb. szerepében a Constantin abbé-ban. Halevy és Crémieux falusi naivitással telitelt darabját eljátszotta a mester talán már hazáuk minden nagyobb városában. Nálunk ö még nem lépett feli talán ember emlékezet óta nem, miért isi csak helyeslései fogadhatja a város színházi közönsége, hogy Deák Péter a magyar,színészet mesterét körünkbe hozta. A terem teljesen megtelt oly közönséggel, melynek a mester már régóta jó ismerőbe, mert ki ne ismerné Újházi Edét? Az abbé szerepét azzal az egyszerű természetességgel játszotta, mely az Ő művészetének jellemző vouása. Hogy a milieu, melyben mozgott, játékának hatását nem emelte, annak nem u művész pz oka. Murányi Juliska folyékonyan játszotta Scottué szerepét, Dulich Mariska eleven . mozgásai temperamentumra vallanak. — Gyárfás csinos katonatiszt volt, egy Bzerepéhez nem illő jelmezben. Tukorai,. mint Bemard kertész emelte a derült hangulatot. Lomnici, mint de LavBrdeus ugy fogta fel a szerepét, mintha a falu rosszát játszotta volna.
Crampton mester-ben Újházi egy alkoholista, zülött festőt mutat be, aki elvesztve állását, régi hírnevének maradványaiból csapszékben tengeti életét, de egy nemeslelkü volt tanítványának nemes-szivüsége megmenti őt még az utolsó percben a .meuedékteleuek. hajlékának igénybevétele alól. Újházi Cramptont valódi plaszticitással játszotta msg, különösen a második és negyedik felvonásban. Az érzelgős bucsu működésének színhelyétől, a kezdődő paralyzis ábrázolása mindmegannyi remekei voltak a színművészetnek. Az összjáték ez alkalommal is jobb volt a szokottnál, közönség azon-bau nem volt elegeudő számmal, legalább nem aunyi, mint a mennyit Újházi elvárhat.
A magyar klr. anyakönyvi hivatal.
Születések:
— Május 11—IB-ig. —
Holl Boldizsár kőműves: Teréz, Pálfi 8ándor vaButi munkás: Gyula, Szakos Antal tégla-muukáa: László, Auer László földműves: halvanzűlött fia, Fülöp Ferenc földműves: László, Guzsirnec János napi számos: Mária, Szántó János erdőőr: Lajos, Dekner László kalauz: Imre, Milei Ferenc földműves: József, Hitl&oder Gyula kalauz: Sándor, Tálosi István földműves: Erzsébet, Caernoga Franciska házvozelő: Gyulo, Málék Katalin házvezető: József, Horváth Juliánná házvezető: Géza. Körmendi Anna varrónő: •Mária, Bali György földműves: Borbála, ■ Ilardy Gyula gyámi ellenőr: Béla.
ZALAI KÖ2LÖNY Szerkesztői Szenetek.
— M. B. A nappali utcaiepréi ellen már néhányszor kikeltünk, de most nem folytathatjuk, mert mikor a multkoi egyik cikkírónk rásütötte ax utcarendező Kinizsire jó tanácsokkal megtöltött pisztolyát, a golyó vissza
fiattant és "homlokon találta a hetvenkedő ikrib-ert. llja, a keményfejQségnek még a golyó sem ártt
— F. L. Kacorlak. Az utcajelző táblák iránt megindított mozgalomra már megérkezett a végzés; az. volt rajta; .Dobzse, dobzse.*
— K. L. Pölöskefő. Drakula, kegyetlen ember. Mikorou követek jöttenek egyszer hozzá, hogy siettetné a sok instánciázó emberek ügyeit és fői hajtottak elölte, minden köveinek három vassxeget veretett a fejébe
— IL S. Kányavár. Az csak tovább áldoz pogány módra a molochnak él a muc8.il nmbicló oltárán. Nc bántsuk, elég szegény és jelentéktelen hoizá, hogy megtehesse.
— 0. (». Verset csak nagy, komoly alkalomkor közlQnk. Köszönet és üdvözlet
IRODALOM
— A Magyar Géniusz e heti Munkácsy száma szenzációs tartalmával válik ki a többi lapok közül. Jókai Mór, Széli Kálmán, Hegedűs Sáodor. Tisza Kálmán, háró Dániel Eruő, Percei Dezső. Kossuth Ferenc. Hegyi Aranka, Bencur Gyula s kivülök a művészi, irói és politikai világ kitűnőségei írtak emléksorokat a nagy halottról. Rendkívül érdekesek a megemlékezések éa \'azt hisszük, hogy a közönség a legnagyobb érdeklődéssel fogja olvasni őket. Ha még hozzá vesszük, hogy sok intim vonást jegyzett fel Munkácsyról a Magyar Géniusz friss száma és a mester mintegy hatvan müvének reprodukcióját adja — elmondható, hogy szebb és érdekesebb olvasmányt kívánni sem lehet. A Magyar Géuiusz b száma 20 krért kapható minden könyvkereskedésben és Budapesten Schenk Ferenc bizományosnál (Újvilág utca 17.)
— Yan-e most aktuálisabb kérdés, mint a párisi világkiállítás ? Nincs. jTermészetes is,1 hogy o körül összpon-Irosul. motjt az egész világ figyelme. Ugy \'Írásban, miht képben élénkeu foglalkozik ezzel a „Képes Családi Lapok", e» az ügyesen és élénken megszerkesztett szépirodalmi képes hetilap. Legutóbbi számaiban mutatta be olvasóinak a párisi
\' kiállítás látképét, az iparcsa^nokot, a körhajót, a nagy tornyot etb. stb..Általában a .Képes Családi Lapok" mindenkor a legaktuálisabb képeket tárja olvasói elé. Cikkei, regényei, elbeszélései mindig a legelőkelőbb irók tollából erednek. — Mindennek dacára előfizetési ára egy évre csak 12 korona, félévre G korona éa negyedévre 3 korona. Mutatványszámokat kívánatra ingyen és bérmentve küld a »Képes Családi Lapok\' kiadóhivatala Budapest, VI., ó-utca 12.
Szerkesztősig : Dr. Villányi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó: ///. WajdUs Józnef.
Nyilttér.*)
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS.
Maralförrás-telep (BEREG-MEQTE-)
A budapesti m. kir. egyetem\'vegyelemxéie szerint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és iithiumot tartalmaz. Ezen tulajdonságai azok, melyek & hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatáiu a légutak s tüdő huruton állapotainál, különösen hzIvós váladék esetén; tDdfi-véuzeseknél, ha vérzésre való hajlandé-»ág van la Jelen; a „Marglt-vlx* megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés ssa-bad szénsavánál fogva. Kiváló hatást látni töle a gyomor és belek hurutos állapotainál, főleg azon eletekben, hol a fölös mennyiségben képzelődött sav oka a rossz emésztésnek.
A hugysavas sók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a nélyag hnrutos bántalmainál, a kfr- és homok-képxidés esoteibefl, miért t* a budapesti és bécsi egyetem orvostanárai, mint as orrosvilág egyéb elíkelőégei a legisive-sebben használják, előnyt adnak a „Margit"-forrásnak a hozzá hasonló összetételt! gyógyvizek fölött
iv mint ivóv.iz -mm
klv fc\\4 óvűizeroek bizonyait Járványos be tegségek Idején, ftteg typhns elten.
Mint borriz ilUlíoos MelMpick onend.
FŐRAKTÁR
ÉDESKÜTY L. fcTiBjrizngjtoeskedcs
cs éi kir. udv. szállító BUDAPESTEN\'. Kapható minden gyégyszsrtárfaai, fOizer-kereskedésben és vendéglíbin.
Yese, húgyhólyag, kugjdara éB a köszTénybántaíraatt ellen, továbbá a Iégző éa emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltblon-forrns
SALVATOR
tdkerrel rendelve lesz. Hutcyhajtó hatású!
Kellemes izü! I Kőnnyeo emcszllifló
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Sabator-forrás igazgatósága Eperjesen
1900. MÁJUS 19-én.
IRDETESEK 1
*) As a rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a izerk.
VEGYESEK.
• — Mükedvelók fínyképezéiéhez ? Elismert legjobb szslon és utazási féoyképezó készülékek uj felülmúlhatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképezőkellé-kcÜ A. Moll cs. és kir. udvari szállitónál, Bécs, I. Tuchlauben 9. Fényképező kellék tlzlet alapíttatott 1854. — Kiv&natra nagy képea árjegyzék injyen.
— „X ki korán kel, aranyat lel", nemcsak azt jelenti, .hogy koráu kezdjük meg munkálkodásunkat, hanem azt ia, hogy az jó kedélyhangulatban és edzett testtel történjék. Hogy örülünk már a reggelinek 1 Senki sem szerét\' kávéja előtt munkáját megkezdeni. A ternfészetnek egy uj^mutatása ez, ho^y az emesztőképes test első szükségletének egészséges, kellemcseü ható, könnyű tápanyaggal bíró italt nyújtsunk. Kísérletek és tapasztalatok után a csaláuok százezreinél erre a legjobbnak a babkávénak keverése félig Kathreiner-léle Kneipp maláta-kávéval bizonyult. Ezáltal egy igazán hamisítatlan, valódi családi kávét nyerünk, a mely mindenkinek egyenlő arányban megfelel, javára válik és mindig nagyobb előszeretettel élveztetik. Kathreioer Kneipp maláta-kávéja mindenütt kapható, de valódi csakis az ismert Kathreíner-csomagokban, a miért is kizárólag csak ezeket kérjük és fogadjuk el.
BIZTOS KERESET
kínálkozik jó beszélőkópességgel biró, tisztességes személyeknek, kik állandó lakhelyükön az 1883. évi XXXI. törv.-cz. értelmében sorsjegyeknek, állampapíroknak részletfizetésre való eladásával foglalkozni kívánnak.
„M E R C U R"
\' váltóUzle.tl részTÍnylársapatT
UlJ 11.11* EST, Arany János-utca 31

IláMI
! Richler-ÍÉlc :
Horgony PainExpelier
Liiilment Capslct comp.
Ezen hirnovos hiiziszer ellentiíllt az idő megpróbi\'dásánftk, mert már több mint 30 óv óta inv^liizlintó, fájdalomcsillapító bedörzsöli- sként alkalmaztatlk kSszvénynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél m nz orvosol- iiltal be-dörz-iijlÓBokre is mindig pynkmbban wn-doltotik. A valódi llorjfOny-rain-Kx-pellor, gyakorta II.orgotiy-IJninH\'nt elnevezés alatt, nem tifkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, mclynok egy háztartfisban nem k\'-llono hiányozni. .40 kr., 70 kr. es 1 írt. iircgrnkroti árban majdnem mindén ííyópyszi\'rtArlmn készletben van; iöraktár: Török József gyógyszoríszncl Budapesten. Hevásúr-lás/aikajmávnl i^on úvatósitk legyünk, mórt több kisubbórtókü utánzat van forgalomban. Ki nem akBr megkárosodni, az mindenegyes üveget,.Horgony" védjegy At Kichter czegjogyzés nélkül mint nem valódit uta^itsa vissza. RICHTÉH F. A0.it lirti.Rndtlilidl
ti. í, klr. idtmrl ■•állítok.
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
1 nagy palack ára frt 1.35 kr. — 1 kis palack ára 68 kr.
VIASZ-KENÖCS í ARANY-FÉNYMÁZ
legjobb éa legegyszerűbb beeresztő- képkeretek Btb. bearanyozasára. szer kemény padló Bzámára. 1 kö- 1 kis palack ára 20 kr.
csög ára 45 kr.
FEHÉR „GLASUR\'-FÉNYMÁZ
Legjobb szer mojü6-a»ztalok, ajtók, ablskdeszkik aib. ujjoonnDi befestéeére. 1 kis dobot ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók: HEU és KLEIN cégnél NAGY-KANIZSÁM.
A\'. • ay
\'^-^gi Fürdőidény i május—október, ifi!*—
ÁSVÁNY ÉS# ISZAPFÜRDŐ, D A R U W Á R SLAVOH/ÁBA,
a cs. és kir. Bzab. Déli-vaspálya állomása.
== Vustiirlalmu forrás, hőfok 42—50c

Porcellán-, kő-, tükör-, iszap- éa moór fürdők. Sikeres gyógyhatással bir az összes női bajoknál. Már a római idők óta réghirű jóhatáau fürdő a alavoniai középhegyek gyönyörű völgyében, erdős magaslatoktól körülvéve. A gyógyhelyiaégek egy remek árnyékos Bétány közepén fekszenek.
k íttrdöpart, ftlrdöiszállola és az összes lakhelyiséget Acotylen-iégszeszszel YílóEítlatn.k. — Királó elözéteny kiszolgálás. Az elő- es utóidény alkalmával tetemes árengedmény.
Prospektusokkal és felvilágosítással szlvsssn Ingysa és bérmentve szslgál a
FÜRDŐIG MG A TÓ SÁG.
XXXIX. ÉVFíÍLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MÁJUS S-ín.
Réyl hírneves kénfttrtlő Horvátországban.
#9
a Zagoriaí vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
/y VegjelemezTe Prof. Dr. Lodwlg üdv. tanácsos által 1894. "TQk.
38 fok Celsius meler forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása Tan izom és Ízület rhcuma, Ízület betegségek, gyulladásos és csonttörési összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias stb. nói bajok, bőr és titkos betegségek, idült vesebajok,"fcólyaghurot, górvélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. _
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, toáj. gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél, stb.
Villanyosság- — Massage.
gyógyintézet minden kényelemmel. Hegyi rlzvezeték, hldeg tlz gjógymódok
znhanynyal. línelpp szerint Kgész éren át nyitra. Idény tartani május 1-tfil október l-ig. — Pompás nagy park, teijedelmes ültetvények, szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- é» táncestélyek stb.
A varaxsd-toplicai állomáson naponta társaskdesi várja a vendégeket.
Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállitása előbb a fürdő intó- _ ■őségnél megrendelendő. < j
• Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr. I.ONOIIINO A. ad. f=y Prospektusokat is hrosrhurtikat ingyen bérmentve küld
A FÜRDÖIGAZGATÓSflG.
xxxxxxxxxxx
ö

s

F^i

jsgggS
iarast^
Gyáranbin (alapíttatott 1878.) késrülnek ezeo-kívül: műlábak, mükezek, járó- és nyujtó gépek, egyenestartók (Hessing-félc rendszer). orthopKdtai íCiök. haskötők, görcsérhari»nyák és mindenféle i gummiáruk urak és hölgyek résaére. Kegreadetésekel pontosan és dlskréleo eszközöl: I/rT PTT I orron sebészeti IvIIjLíLi 11 u. mű- (•» kStünxer gyáros. Budapesten. IV., Koronaherceg-utca 17. 1 Xngu képes árjegyzék ingyen\'és bérmentve.
rt3pooooooooooooocx3oc\'asooonoooocx?oooogoQOPoo
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha miodogyik doboa Moll A védjogyót és
aláírását tünteti fel. A Mell A.-fél* Seldlltz-porsk tartós gyógybatása a legmakacsabb gyooor- is al-testbástalatk, gyomorgnres ás gyOmorhév, rögzött székrekedés, májbáutalora, vér tslifás, aranyér és a legknlAnbözőhb níl betegségek ellen, c jeles\' báziszernek évtizedek óta mindig nagyf.bb ultetjedést szerzett. — Ar« egy tepeosétslt aradét! dobeznak 2 ker
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL^FÉLEFRA N CIA
Csak akkor valódi.
ha mindegyik üveg MOl.L A. védjegyét tünteti lel ,A. Mell* feliratú ánozattal van zárva. A Mail-féle
fraiozta borszesz és ai novezetesen miut rájdalomosillapltó bedürzsSléel szer köszvény, csus és a meghűlés egyéb következményeinél legisinrretesebb népszer. — Egy éioxttl eredeti üveg ara l kor. 80 1111.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb mödarer nerint kéaiitck gyermek él hölgy nappan > blr •kllirO ipaláaára jyariaakek «■ f.laltluk riaitra.
ira darikaoklat — 40 III. öl darák — I ker. 80 III. Uinden d.rab fyermek-aiappan Hall A. védjegyével van ellitra
~~ ~ ¥~6 8 I é l k Q I d é »:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Béca : Tucblaubon 9. az.
Vidéki tnegrendeléeek oapnou [iost.utiii.it mellett teljoeittctnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf é8 Fia.
ScxiQfldüöBöőöooboooOD^
é,
Ki biztos akar abban leoui, bog; jó é« tiszta csokoládét vesz, vegyen
SUCHARD CSOKOLÁDÉI.
Ezen régen Jónak bizonyait éa bír-neveit gyártmány, pondoaao tan készítve, jótállva, tiazla és az egéaz világon kedvelt.
Mindenütt kapható.
m\\
-Zii\'

- ri\'í 3
■S
i||3:
B =
______________
aí.......If-iJát a m"Ús ■
S Zn-**. "í ••iis\'i I-JÉJJ
I 1-V?" S •1 itt = ii\'J.-J - H=il
•véd-
jegyre

\'wm
vigyázni
euiuütp
kéretik I
Brády-féle
7 MÁRIA-CELLI í GY0M0R:CSEPPEK
nagyszerűen batnnk gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általáuoRan iBmeretes házi éa népszer. — A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorbetegség, büzőa le-belet, íelfojtrág, savanyu felbőÉRigéa, \' hasmenés, gyomorégés, felesleges 1 oyálkakiválasztás,sárgaság, undorés ] báoyés, gyomqrgörcs, szükülés. -Hathatós gyógyszernek bizonyult fejr | tájáénál, a mennyiben ez a gyomortól származott, gyomortul terhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták májbajok éa bamorrhoi\'dákoál.
Emiitett bajoknál a Brády-féle raárlncelll Kjoniorciteppek évek óta kitünökoek bizonyultak, a mit j száz meg t>zóz bizonyítvány tanuait. i A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-féle márlacelll gyo-morcseppet és Ogyeljüak a íeuti 1 védjegy- és aláírásra és arja, hogy e rég hírneves valódi JBrády féle ! márlacelll gyomorcaeppek Üve-genkint 40 krbu, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusiItatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar ] Király"-hoz, 1. Fleischmarkt 7.
N»gy-Kanizsáu: Pr£ger Béla éa Belua Lajos gyógyszerészeknél. — 1 Barcson: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
Előnyösen ismert, kitünö gyártmányú
vnt kelméket; fekete és kék keliuéket
tartós minőségben, férfi öltönyökre arállit
KASTNER ÉS ÖHLER cég posztó osztálya GRÁCZ.
Minták bérmentve. Magyar levelezés.
S 0 03 Ajánlva: a gége a légx\'ő és at emésztési szervek megbetegedésénél. 0 tP .5 Q ED Ellenjavalva: sorvadásnál. Í3 Í3
3 Oyógyestköiök: ÉgTényes sósaves források. Constantin és Emma-források, flgvéoyes só •^és vassavas források Johannisbrunnen tis*U vassavss vir. Klansenquelle, savó. tej, 5 (szárat etetés) kelyr ínrri»-»6 inhalacíó egyes kabinokban, fcnyöfagos, inhalació.
MJ5
\'U,
s Lélckzéai ké.iOlék, porumatikui ksmsrík. édea iiríoyiii éa babió mdfglordők. ftoyS B éa acéllürddk. Nagy hydro thrr.ptutiku. intéiet Ulajkura. Knyhé, ned.ea meleg pnr éa S aiélmectca Ic.egö, eniőa dombláj. Tengeri tnagaaaág 300 méter.
- ; Tudakozódások és prospektusok ingyen. ------
1 Ltltilaniegreadolések a fDrdó IgaigatÓBtigniil GLEICUENBEROUEN.
DocxxxjaoocoaooooooaoDoaoiaoooaocooocxjoaooooo
§ SZABADALMAZOTT DRÓTÖVEG
§ világos toiözetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1-75 négyiz. méter terjedelemig.
Knlönös előnyei: lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, O drótráca nem szükséges, tűzbiztos jgen nagy fokig, esetleges repedésnél áthatlanok, Q mintán a drótbetét a* ftveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény O hatás. Több állami és magán épitkezésnel nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel ~~ használtatott. Számtalan bizonyítvány, prospektus éa minta szolgálatra.
HZ Öntött üvegptdlözat lemezek járható tetőzetnek ZZ-
földalatti uijiTók As alagutak megvilágítására vasutaknál kiadötf \'nagyságokban, níma, vagy kdlöníélckép mintázott felületekkel, fehér, félfebér (ca. SO\'/.-jkal olcsóbb a közönséges uyers öntött .Qvegnél) és színes drótfonattal és anélkQl. .jl
Üveg tetőzsindely és üvegrovátkás téglák q
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Ű
Aktién-Gesellschaít fiir Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, o
• Meusattl bei Elbogen (Höhmtn), Q
További késiitmények: tulndenuemU üvegek, IWegzárók, tábla üvegek belgial O és német mód szerint, ilregBntéa éa Uregdoniborltás* (szab. domborOvegbetflk.t. C
SnooaoootxaooooooDacxxioooaicxioooDoooonooooooS
, BERBER.(éle QYÓQYITÚ
M3 KÁTRÁNY-SZAPPAN


V. -..,-S

r«o*ok AjAntiAk. KarAp* UjtObb álUmaibM Uny— alkarral tlktlatiul
mlstdonnensa bfirklfltéa
•U*n, im»ti»t.i,B liláit pikk*lj.iOm<>r, kom ■ AlfíJI kOl»g«li, utxnlotíu «rr.muii(, Alvar: iM/du. IAI.U«»dá«, |«j- 4( saakáll. _ korpa .11.0. A B.rzT-UI. kitrányitoppan fcy» tartalmaiaa • fa-kAtraajruOc 40\'/,-it min. F Aai
d.o •cylb.a i«.".k.0.l.mb»n elörorduló kit. J
«ln/»«appiit.oklAÍ Unyar-ioa kütOnbOalk * , Oaali.ok alkarBUaa rAj.tt batiroiolUo Bar^ar-IAla kktrkayaiapyui m.|randrU«» a u limtrt vidjaarra való a«ratm»n«.íi, Uratik. Xdfttt b»rbatara*Kak»41 llkanai alkalmuuiia • katrAnr-acappan b.ly.it %
Baroor-íéla 0*óar-hátróny-kénM«ppoi» a a/aiigább kAtrinyaxk» p»n aa
ARCUŰK TliSXTÁTitI.A\\MAGAV •
ii r0;lfíf4r*.V* CTartnakaknak vataraannyl lajbata<««(al allvn relulmulbauilan börltiaUté mos A A Aa fftrdiaz*BB*a ntadoanapl haaaaálatd «aol|il a
Borg«r-féle |)lyoerli>-MtrAss<

oorger.reie giyoerlr».KAtrAny.sxappaia
55*/».ftjoarin larlalomtral Aa finom UtatAal.
Ara mind.a fyjnak haaaaUaU «UalUa*U •rr^tt daraboaklnt SA kr., « (mk 1 frt »o kr. "
* "------- tappanokbAl kaiflnSaaa kl.o.Un-
bOr finomíUaAxa, korajc asapptta

A többi Uararar-....
dflk: Baaaea-aiappai _________
pajtaniaok allén, earbej aaayya* a bflr 7lmíÜaAÍ» buL., hílv-knél Aa mini UrtOUanltA aaappan, Dar«ar.rtla ftiirt-(SrdS aiapp.M A. r«BjrS P^aara-aaappan. H.rpr.lAla r/ar-


nak-azappan a zaonja ,kor rAazAra (25 kr.)
Bergei«-féle Potrosulfot.Bxappase
vaaai orr, klQtAa, börTlmkctcgíig Aa arovSriaaAc allaa, azapli oaappajj igao batbatAa.
Boroor-fólo faénaa t\'eissappan
mltaaaaor Aa arotlaxUltanaic ollan. Taaala auptMa lib-liaadka éa hajklbnllka allao. Borgor-fóJo fognxappan kOoafigbon
,logaknak. S. aa. dobiovosoknak. Ára SO kr., i .\'\'lii , 0\'11"114 A áarrar-MU ai.ppa.a
kat lU.t&leg Diaiunk a röpiratokra. Csak Bargar-féla axappanokat kall kArnl. mlnUn uimUlan baUaUUa uUniatok vannak. Oykr As töraktlri O. Hall * Ooap. Troppaa. _ Iríajiiy kiUaUtn s smuUHI q^tomUÍIHUm uoáa B& __
^NagT-Kaüízsan: PRÁQER BÉLA és BELUS LAJOS oöiyszerésieKüél. j^i

I^
f A m. kir, államvasutak gép- ^ gyárának vezérütrynöksése.
BUDAPEST, Váci-korui 32. szám. 5 AJtiiilju u niafj, Itlf. lillniiivatiiilnU Kcpgryúrnbnn kcar.filt
| QÖzcséplő készleteit. .Millenium\' legújabb szerkezetű: fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő aralógópsit. íj melyek föelóujci: préselt acéllemez-állvány, tégelyacél-alkatrészek jé és kínnyen hozzáférhető, | elpusztithatlan szerkezet,
| továbbá: a szab. osztrák-magyar állomtasuttársasíg reaieai mezígazdasági gépgyáriban készült 3, 3\'/,
g és 4 lóerejtl gözcaéplö-kéazleteit. Sack-rendszerí, acélOntésü ekelörel ellátott ekéit, ,,Boní"-féle
| kéttengelyű eketalyigáit, járgányos cséplö-kéizletelt, szecskavágóit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.
W 17TRVPT M177TPTlja I f1"\'™\'1 khkln" Icaaitllc, bog; ai 6.a<ea tlgjroOkeinlttál, logjenek aiok •ktf hclji Ogvníktlk, iklr utaió
B f.., »«y»»k»k. " eJJIg Un mcgtutalnuáaokal f. é>l juttir bt 3l-(»el tn»gv««liik ti .adkat aiaasal
" if. , *»yllv«ll »k. Ne.Qukbca fa mcgbiaáai.ukMI tcUit c.ilii uok jlrbatnak cl, > kik 1900. íebruir bó 1-a útin kelt éa
a ilultjok aláirt mcgbia&a.al bírnak éa ratiiiáo oly ioakOrrel, a tne\'.jrc í.cn Iráabfll utégblala kiterjed. Nehogj a kiitaat, tlrutra
3 veialtaaaék é. nehogy aavlakkal vlin.Hínk llrliakaaaaaak, (elkérjük nlodttaokat, kik iclo.k a.leu oaiarkotteléabe lépol ébajuoak, | bogj mindenkitől, a kl oemnkken eljir, Irálball aeghilalBlláatlak fllaiatatiitt kér|«k a abba beteklntéal tonnl uire.keíljenek, fi
A Ma\'jtj Kir. ÁUnmvtuutnk GtpguárAiink l\'fitrílaviifíknéffr. \'r Nyouiattui llj. W.jdita József küuyvuyomdájibao Nagy-Kauiisin.
NAGYKANIZSA, 1900. május hó 26-án.
21-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Elöfizeté»i ár:
Egéír. évre . . 10 kor. — fill. 1-VI érre . . . f> kor. — fili. Negyedövre . . 2 kor..50 fill. Kgjra- urain 20 flll. hirdetések 5 hi.ifclmip<>tjttorliaa 14, másodszor 12, a uiindou további sorér: 10 fill
HYILTTÉ R 8 E N
petit soronként \'20 fillérért vétetnek tel. Kincstári illeték minden egyen hirdetésért G0 fill. fizetendő.
mm
A lop szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő ncrére, az anyagi részt illető közlemények p-\'dig a ,kiad6 nevére címzetten Xajry-Kanlr.nára bér-mentre Intézcndök.
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENIvINT
ZALAI lOZLOIT.
A nagy-kanizsai „Ipar-TestOlct," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár a galamboki Onlijíntcs tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskor," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „sic^éjiyck tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,",a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztraányának hivatalos lapja
E6Y8ZBK, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Rérm^ntetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézi rátok vissza nem kDldelitck
Nagyjaink tisztelete.
Kagy-Kanlzia, 1900. méjua 25.
A mindennap szürkeségét felváltja néha -az ünnep verőfénye. Ez a fény mindig jól esik szemünknek, az ünnepi hangokon gyönyört talál a fül. Mikor a jelenért való sivár küzdelembon emésztjük erőinket és . a magunk én jét emeljük az áldozatuk bálvánvává, lelki üdülésünkre szolgál, ba\'ünnepelhetünk nagy embereket, a kik a múltnak valának munkásai ugy, hogy felebarátaik jó-voltára ünzetlen harcokat vívtak a jövőért. A nagyság ünneplésének -zeuöjébu mindig belevegyül a mi liymnuszutik, akkor is, ha az ünnepelt nem a mi jövonfcért fáradt, nem—a mi ósbiuk munkatársa volt, hanem idegen nemzet boldogságának volt a harcosa és a mi csodálatunk s tiszteletünk hozzá csak, mint az emberi nagyság, a tökéletesebb ember személyében való megnyilvánulásához járulhat. De a mikor mi rendezzük az ünnepet, mert a mienk a nagyság, mert értünk küzdött, a mi multunkban, a rní jövőnkért, mikor azt ünnepelhetjük, kinek lelke láugja nekünk nem hideg fény, miként az idegeneké, hanem életet adó melegség, termékenyítő hő folyam — ekkor kétszeres a tisztelet és hatalmasabb, mert szeretettel párosul, hatványozott az öröm, mert a büszkeség emeli és imádó\' hymnuszaink hangja a hála-énekek zsolozsmáival vegyül egybe. \\ Ünnep nekünk, valahányszor nagyjaink tiszteletének megnyilvánulását látjuk. Haszon, erejét fejlesztő, önérzetét emelő mozzanat a nemzetre nézve, ha ez a- tisztelet minél tőbb-\' szőr ünuepi alakot ölt, vagy ha min-
den lépésnél, minden tetténél.szemébe\' ötlik az a forma, melyben nicgtisztel-1 tük nagyjainkat, ha minduntalan előtte lebeg a kép, előtte áll a szobor, az \' emléktábla, avagy más jel, mely hirdeti neki, hogy a nagyság, a ki itt elölte megjelenítve van, az ő köréből került ki és az ő számára ragyogtatta nagysága fényét. Kettős ürön^ ünnep tehát, valahányszor emléken állítunk. Megörökítettünk valakit, -á ki eddig szivünkben, élt és leróttuk a tisztelet adóját, másrészt a nemzet erejét fejlesztettük, mert emeltük önérzetét: gyakorlótért adtunk a jövőnek, hol izmait megacélozhatja. , — Megyénk imc megérti, mit jelent tisztelni nagyjainkat és ennek alakot adni. Csányi Lászlónak, a szabadságharc egyik vezérének, ki Zalavármegyét nevezte az ő szűkebb hazájának, szobrot állit a gyűlésteremben, ott hol a közérdeknek\' kell dominálni, melyért a nagy szabadsághős feláldozta magát. Megyénk e nagy fia azon a helyen I kap emléket, hol összeér az .egész I vármegye szivének érhálózata: a rne-! gyei élet küzdő palesztrájában^ I — A megye elhatározása figyel-! műnket\' városunkra fordítja. Váljon j nem kötelessége-e Kanizsa városának, hogy kifejezze tiszteletét azok iránt, a kik körében éltek, s a kiket a magyar nemzet nagyjai közé számlál? Hiszen a vidéki városok között nem egy van olyan, mely emléket állított a nemzet azon nagy fiainak is, kiket semmi különösebb joggal sem tekinthet szorosan a magáénak, mert se nem szülöttei, se nem neveltjei, s csak épen annyiban tiszteli meg emléküket, mert a magyar nemzet nagyjait tiszteli meg bennük. Ez a hazafias érdem, tiszteletreméltó, nemespatriotiz-
mus megnyilatkozása. De megjelölni I emléküket azoknak a nagy emborek-nek, a kiket szorosabb kötelék füz valamely, községhez, ez annak a község-| nek kötelessége. Kanizsa városának j vannak ilyen le nem rótt kötelességei, melyeket jóvá kell tennie. Deák Ferenc, a kit Kossuth és Széchenyi nevével emiitünk egysorban, a magyar nagy emberek legfőbb trium-1 virótusának egyike, nálunk sok időt töltött és nevelésének elemeit a kanizsai gimnáziumban nyerte. Az ő ■ emlékét .-nálunk nem jelöli semmi. Nevéről nevezve van ugyan egy terünk, de az csak az autochtonok előtt ismeretes, hogy ez a tér az ó nevét viseli. Idegen nem tudhatja, mert nincs megjelölve. Ez a köztudatban élő emlékedet pedig még\' nem elég. Annak ki [kell tűnnie, annak hirdetnie kell a mi kegyeletünket, s az ő nagyságát. Valamikor, ezelőtt néhány esztendővel mozgolódtunk, hogy Deák Ferencnek szobrot állítson a város. A gyüjtőiv megszerkesztéséig jutott cl ez a mozgalom, de a gyűjtést el sem kezdték. A papirost belepte a por, az irás megfakult és a haza bölcsének Nagy-Kanizsán ma sincsen emlékszobra. Wlasiics Gyula, közoktatásügyi miniszterünk szintén büszkesége váro<« sunknak. Az Ő -lakóházán sincs emléktábla, holott. például \'Zala-Egerszeg Szülőházát megjelölte már régen. Királyi Pffl, ki szintén megyénk fia, sehol sem kapott jelet emlékezetének. És mások, kik ebből a szűkebb hazából indultak el . arra az útra, melyen meghódították az egész hazát, csak a sírjuk kőkeresztjében birják nagy érdemeik megörökítő szignumát.
A magyar nemzet nem készülhet fel méltóbban a XX-ik század jövő-
jére, mintha múltja nagyságainak emlékét megörökíti e jövő számára.
A mi városunknak e törekvéshez sorakoznia kell, mert az ő jövendőjének is egyik biztositéka a nagyok iránti tisztelet ós kegyelet érzéseinek hü ápolása az emlékezet megörökítése által.
Aggodalom a termésért.
A legutóbbi hetek kodvezötlen időjárása, igen kellemetlen hangulatot keltett .országszerte s általában olyan felfogás mutatkozik széles körökben, a mely pesszimisztikus várskozással néz az ez-idei termés eredménye elé. Egyes részről meg éppen olyan véleményekot is hallani, mintha az ország termwe máris veszendőbe ment volna, illetőleg mintha már bevégzett dologuak látszanék a ked-vozőtlen termés-eredmény bizonyos bekövetkezése.
Mindenki tudja Magyarországon, nincs tehát szükség itt a részletesebb fejtegetésére annak, hogy init jelent nálunk a termés sikere, nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az egész közgazdaságra, sőt ugy-ezólváu közéletünk minden ágára nézve. Tudjuk jól, hogy öttől függ s ez után igazodik uz ország minden tényezője egy egész esztendő tartamán belül, teljesen érthető és természetes tehát az az izgalom, a melylyel a kedvezőtlen termésviszonyokról szóló híreket az ország valamennyi részében, a lakosság minden rétegében s a társadalom összes osztályaiban tárgyalták. És kétségkívül nem felesleges, hogy mi is foglalkozzunk ezen a helyen ezzel az ügygyei, mely mindannyiunkat oly igen közelről érdekel.
Hogy a magyar föld természeti, geolo-giai és földrajzi viszonyai következtében melyik időszaknak van meg a mérvadó befolyása a termés miként való sikerére, azt ugy a gyakorlati, mint a tudományos vizsgálat már régen s egybehangzóan megállapította. Az őszi vetéseket a télidő, a tavasziakat pedig a március—áp-rilis meggyökerezteti a földben s éppen,
hogy kikelti, életképességüket megadja; szóval: dönt a lét vagy nemlét kérdésében. Ezeknek az időszakoknak tehát csak éppen arra van befolyásuk, hogy a magot előreviszik a fejlődésben addig, a mig csiráját a föld felszínére hozza, ám. hogy milyen legyen a hozama, illetőleg á kikelt mag milyen termést nyújtson : erre nézve csak á későbbi időszakok viszonyai lehetnek, befolyáspal h döntő hatással.
A május hónap: Msgyarorszácou -ez tereli a gabonanövényzet fejlődését a válBSZtó-utra, ez adja meg a növényzetnek azt az erőt, a melyből a légjobb gyümölcs származhat, ez fejleszti ki azt a képességét, a mely a későbbi eredmény alapjául szolgálhat. Azonban még a inájuB bónap sem dönt véglegesen a termés sorsára nézve, mert a májusi fejlődés nyomán még éppúgy bekövetkezhet a teljes visszamaradás, mint a tökéletes siker. Csak május utolja és juuius olső fele, da általában junius hónapja mondja ki az utolsó szót obben az irányban, ugy, hogy méltán lehet mondani: junius-tól függ minden, nem értve ezzel természetesen azt, hogy \'bármily kedvezőtleu előzmények után a junius hónap viszonyai mindent helyreüthetnének — avagy fordított irányban hasonló befolyással lehetnének a végső eredméoyre.
Azonban legfőképpen mégis junius bónap a mérvadó. És ez a tudat ad némi megnyugvást annak a kedvezőtlen véleménynek, mely az ezidei termés várható eredményére nézve általánosan elterjedt Mi is azt hisszük, hogy egyrészt koraiak, másrészt túlságosan sötétlátók azok a nézetek, melyek máris kedvezőtion termést prognosztizálnak. Ma még májuB végén vagyunk s igy a rendszerint junius végére avagy julius elejére eső aratás időpontjától még kereken jó 5 hét választ el bennünket, — oly nagy idő, amely már tartamának hosszú voltával ia százféle eaetiegeBség bekövetkez-hetésére ad még^módot a alkalmat. Miért siesBÜnk a- vélemény-nyilváuitással? Hiszen még meg sem kezdődött az az időszak, amely — mint. fentebb emiitettük — véglegesen megadja a termés eredményének képét, iráuyát és egyéb döntő
, TARCZA.
- A kétszívű\' asszony.
A .Zalai Közlöny" számira irta: Halltr Jeni.
Serkedzö tavaszi rügyek és felpattogó yirágkelyhek mámorító illata feküdte ;neg a nzalout, a melybe az alkony sötét árnyai kezdtek beszökdösni az ajtón, ablakon keresztül. \'\'
Minden rejtettebb smgból egy-egy alattomosan settenkedő árnyék lomba teste bujt elő.
A szerelmes lélek, a mely édes ábrándjairól való álmodozása közben csak ogy fixa ideá-val foglalkozik, az ideál képének, alakjának, tulajdonságainak megrajzolásával, érzelmeinek variációival: ez a bohókás.lélek nem vet ügyet e fekote vázaknak nyurga testére .. .
De aunál inkább az a szegény vergődő, a halállal viaskodó, a felismerhetetlenségig összeaszott ember, Darvany Elemér, a ki a másik szobában küzkö-dik h a ki retteg ezektől az otromba manóktól.
Pedig .szegény, már ő maga íb csak árnyék ..\\ .
Alaktalan öntudatlan árnyék; árnyéka a hajdan daliás, pozsgás férfiúnak, kiben duzzadott az őserő.
A hűs lovegő-áramlat szükségessé tette, hogy az ablakot az asszony behajtsa.
Még sötétebb lón.
Csak a lassan bódorgó hold sáppadt fénye öntött el egy kis ragyogást a rokokó-bútorzaton.
A beteg szobájából ide hallszik a vonagló beteg nehéz, hörgésszerű lélekzése. És a szép, csillogó tekintetű asszouy vágyakozón sóhajtozik ott a kauapén.
A kicsorduló könnyekben a fájdalom, részvét és boldogság reflexe tündöklött.
Hogy is ne?l
Hiszen kétszívű volt. A sorvadozó fér-, jét i 8 szerette, mert a társadalmi konvenciók és a törvény rideg paragrafusai hozzá fűzték. De ezt csak. amúgy . . . megszokásból;:, de azt a másikat, a ki mintha a lelkéről lelkedzett volna,., odaadással, elszánt szerelemmel rajongta körül ... é3 elrévedezott
Vájjon bün-e ideálisan vonzódni ahoz, a kivel lelkűnk összeforr és; hűtlenség e megcsalni egy derék,\'becsületes "férfiút, a kit csak — opportunizmusból szeretünk . . Da hisz\' nem íb csalta meg másképpen, csak gondolatban,.. mikor szá-molvetett lelkiismeretével és erkölcsi érzületével.
A fiatalember, a ki egy hintaszékben gunnyaszt, félbalkan suttog.
— Mariannel
A bűbáj hatalma a megszólításra szétfoszlik. — Az asszony felrezzen.-
— Mit kiván?
— Mondja meg igaz lelkére, ugy-e maga most ó reá gondolt? Ne ellenkezzék! .. Miért is tagadnál Meghazudtolná a saját én-je.
A menyecske türelmetlenül vág vissza.
— Ugyan, mit faggat 1 A maga érzelmeire uem fogok, nem tudok,... és nem akarok reagálni.
És, azt hiszem, hogy szabad elhatározásom elé , a maga erőszakoskodása akadályt nem gördíthet.-.. Lássa, megvallom, ma is irtam neki. Azt táviratozta, hogy erre utazik, menjek eléje ..
— Nos és eléje ment volna? .
— Hová gondol 1 és a férjem?.. — Nem hagyhatom.
—. Menjen be, Mariannel — Figyelmezteti az ifja, — laligbanem akar valamit Elemér. ;
Az asszony, a hitvestárs repülve futott az ágyhoz és a legtermészetesebb és legőszintébb gyöngédség hangján kérdezte:
— Akarsz valamit, édes? .
A beteg lázban égő szemekkel meredt \'Deje. arcára. Vézna, csout-kezével végigcirógatta aunak selyem-puha, finom kaCBÓit és elfojtottan, mintha föld alól beszélne, pusmogta:
— Nem akartam 1.. Bzeretsz.. még?.. Nem .. va-gyok ... ter-hedre? . . *
— Dehogy, dehogy, aranyom I Hogyan is vonhatod kétségbe szeretetemet... Ugyani. Talán megint incselkedel?I.
Pedig, Bzegény, tudott is az már enyelegni l A beszéd, az az egy-két szó lehetetlenné tette. Hadonázó karjai megbicsaklottak s kissé felemelt feje a ván-kosba* a pelyhek közé süppedt .. erőtlenül, . . elcsüggedten.
A bágyadtBág jótékony szeodert csalt a pilláira. —- A szép asszony visszatért a szalonba . . /"
Szendroy csendesen kérdezte:
— Mit akart megint?
— Eh l semmit I
— De hisz\' maga azt mondta neki, .szeretlek, mint az életemet" ...
— Kérem, ... ne .. . ne izgasson.
— Tehát mégis érzi büoo súlyát?! Mégis tudja, hogy legalább íb lelketlenbég — hogy erősebben ne fejezzem ki magam.
— És érdesebbeo. — Vágott szavába Darvasyné. — De, mondja csak, nagy-tekintetű uram, milyen alapon és milyen jogon merte ön átlépni családi szentélyemet, ha más célja nincs, mint az, hogy bosszantson? . Nekem ne tartson kukli prédikációkat. Nem tartok számot azokra ..
— De mikor én ia szeretlek... Lehelte fájdalmasan Szendrey.
— És, ha ön „is" szeret, vájjon az nem válik bűnömre?. Az nem von le erkölcsi méltóságomból? Lássa, lássa, Ernő. ön még gyermek,. . a ki vakon indul, hamiajiziüben l^tja a világot..
^JSgy kis felhevülés még- nem szerelem. És ne bigyje, hogy a ki kettőt szeret, az hármat ia tud szeretni. Ioduljon helyesebb nyomokon. Itt rossz helyütt kocog.
A fiatalember ajakába harapott.. Szédült vele minden tárgy a szobában.
— No, de ne legyen kegyetlen 1 Hisz\' ö most távol van.
Az asszony fohászkodott.
— Hej 1 be rosszul őBmeri a szerelem, a lélek titkait Hát csak addig szerelem a Bzerelem, a míg gyönyörei kőzött dus-kálunk; a mig az élvezetek nedűjét szürcsölgetjük mohó ajakkal?! Ó, nemi nemi
A távolság a legbiztosabb próbája a plátói szerelemnek. A ki mértföldekre ideáljától Í3 ugy érez,\' mint melleito; a ki a távolban is olyan hű, mint a leg-közvetotlenebb közelscgTíon. barátom, az özeret igazán, szívvel-lélekkel. . Mert, jegyezze meg, nem az szeret, a ki folyton hajtogatja, de azinból; hanem az, a ki aohsem mondja ki, de érzi — szivében ..
A szobalány bebozta a lámpát. Meggyújtotta és mielőtt kiment, két képes lapot telt az asszony elé. Egyiken sem látBZOtt semmi.
Darvasyné kést vett elő és felfejtette a bélyegeket, a melyek csak szegélyükkel tapadtak a papírhoz.
Alattok pici, filigrán betűk.
— Fel merek fogadoi, hogy ezeket is Aladár küldte. Jegyezte meg Szendroy.
— Sohse fogadjon; megmondom én azt ugy is. 1
— Nos, mit ir?
— Kíváncsi?
— A férfiak BObsem kíváncsiak. — Felelte száraz hidegséggel.
— Annál jobb;.. legalább n?m nézi meg.. Ugy sem látna rajtok sommit.
— Ugy is gyanítottam. — No, do most már elmegyek én is. — Hallja? . Hívja Elemér. .
Nehéz, fuldokló köhögés vegyült a suttogásba ..
Az asszonyka készségesen futott férje ágyához. Mialatt ő hitvesi kötelességeit teljesítette: Szendrey idegesen kapta fel a lapokat
XXXIX ÉVFOLYAM.
tényezőit. Minthogy tehát ekként mindeddig még csak előttünk sincsen az a faktor, amely az eredményt megteremteni fogja, vájjon lebel-e alapos az a vélemény, mely ennek hiánya dacára *máris nyilatkozik?
Ezek a kérdések vetődnek fel, szemben azzal a ténynyel, hogy. máris pesz-szimizmussal ítélik meg ezidén leendő termékünket. A maguuk részéről — ismételjük — kellő alap hiányában korainak, megokolatlanoak s ezért egyszersmind megbízhatatlannak tartjuk ezeket a véleményeket, sőt úgyszólván megtagadnék "tőlük a komőly vélemény gyanánt való minóaitést, hanem egyszerűen kombiná-cióknak mondhatnók valamennyit.
Az eddigi időjárás kétségkívül nem vált hasznára a növényzetnek. Abban a stádiumban, amelyben Magyarországon a gsbonauemüek május hónap ,folyamán fejlődnek, tulajdonképpen melegebb napokra r bőséges, de enyhe csapadékokra van azflkeég. A hűvös eső a a hideg időjárás csak ártalmára lőhet a növényzetnek, már pedig — hiszen alaposan tapasztaljuk az elmúlt hetekben — ezidén csupán az utóbbiakból volt részünk. Hát semmiképpen sem mondható ez a dolog hasznosnak és valami igen biztatónak a termés leendő eredménye szempontjából, ámdu sok esetet tudunk viszont arra, hogy hason\'ó előzmények után a kedvező juniusi időjárás teljesen lábraálli-tolta, erőhöz juttatta s igy jó végeredményhez vitte a gabonanövényzetet.
Miért ne lehetne ezidén is hasonló -eset? Persze, a természetet nem lehet előre meghatározott útvonalra kényszeríteni. h igy a viszonyok jobbrafordulása éppen csak reménység gyanánt áll előttünk. Egyrészt tisztába jöve azzal, bogy egyelőre nincsen alapos ok a komoly aggodalomra, h még kevésbé a jó eredmény lehetőségének kétaégbevonására, másrészt remélve a május hátralevő felének b főként június hónapnak a vetésekre nézvo kedvező lefolyását: várjuk nyugodtan a bekövetkezendőket s bízzuk magunkat a természet kegyére, annál is inkább, mert ezen a téren embert erőukkel a terméuzet alakulásait feltartóztatni, elősegíteni, módosítani, avagy valamely nekünk tetsző irányba terelni amúgy Bem birjuk. Kétségbeesés és a jövendő sötétrefestése, a magunk nyugtalanítása éa alaptalan izgatóan : mindez hiábavaló s haszontalan dolog, amelyre \'i<e ok, se szükség nincsen, amelyet tehát feltétlenül mellőznünk leg-okofabb dolog. S mivel pedig ez idő Bzerint egyebet ugy sem tehetünk, hát csak tegyük ezt a Jegokoaabbat
-la.
Meglesz!
Látom, milyen kíváncsian kérdik nyájas éa nein nyájas olvasóim: mi lesz meg? Nos, hát megmondom. Tudtul adom mindenkinek, akit illót — éa annak is akit nem illet — hogy meglesz a motor! Mától kezdve — remélem — nem leszünk
Csak egy-két összerovott betűből állt az egész. Az egjiken ez: „A te életed az én bolddgBágom, a te bánatod az én halálom. A" —
A másik vers volt. Juci-finci versike. E\'ég rossz ial
.Ciupa keserv ez az élet; Mit is érne te nélküled. A te csókod az éa üdvöm, Minden imám\' érted kQldöm Az egek Úrihoz." — Idem."
Egy irónt vett- elő b ezt kapta az egyikre kuszált vonásokkal. „Te kétszívű asszony.\'
Aztán észrevétlenül loholt el.
— És mikor Darvaay Bzémei örökre lecsukódtak, felesége mély gyászba öltözött. De nemcsak a külsejében gyászolt. Sajgott a szive kimondhatatlanul. Mikor a férje sírjánál imádságra kulcsolt kezekkel térdelt, az olvasó szemei között Csókolgatta Aladár miniator-képét is.. — És mikor mint j Aladár neje a bol-dogBág Ölén kéjeleghetett, eiő-előazedte amulette-jét, a mely első férjének arc képét rejtegette és melegen, hevesen szorította ajakához; .. közbeu könnyeket morzsolt ki sromeiből ..
—.Igy szeret egy kétszívű asszony.
kénytelenek porban fürödni. Áll a motor ós szívja a vizet teljes erejéből, másfél hektolitert petconkint. Tehál mégis\' teljesül — a aok közül — egy kivánsá-gunkl Csakhogy meg lesz!
Teljes örömmel fogadhatjuk tehát ezt a — jól megérdemelt — ajándékot, mely megvált bennünket a portól. A kot ott a főtéren (közgyűlés Bzerint Erzsébet-tér) elég vizbő, hogy a mi szomjas utcáinkat megitathassa. A főutca tehát remélhetőleg, mindig nedves lesz. Ez azonbau még nem elégi A mellékutcák épugy rászorulnak egy kis „fllrdő\'-re, mint mi. Ne azért öntözzenek — és ne is ugyl — mert kérik éa nem azeretik a sok kéregetést, hanem azért, mert a tisztaság és közegészség megköveteli; ugy, hogy miudeu „kritikát" kiálljonl A fótéreu legjobb lenne külömben direkt a kútból az ismert öntöző csővek segélyével öntözni, akkor legalább a piac ia kapna öntözést, mert oda a fák közé kocsi aligha járhat be. Olyan porfelbőket pedig már megelégeltünk!
A tisztelt végrehajtó urak azonban még most sem határoztak a fölött: vajjoo gázmotort hozassanak-e, vagy villamosat? Jó lesz sietni, mert majd elmúlik a nyár a sok tanácskozással éa akkor már nem lesz szükség motorrn se, vizre se.
Az öntözéssel külömben az idén a rendesnél is rosszabbul állunk — eddig legalább. Későn kezdték meg, ezen a bélen pedig a kut átalakítása miatt alig öntöztek. A legfrissebb hely volt minden évben a déli vasút ulja, a majortól a vasútig; az idén azonban — ugy látszik — a város példáját\'követik és eddig még egy csepp vizet sem pazaroltak az öntözéare. Ha nem változik a helyzet, hát megfordított állapotok lesznek az idén. Itt\' benn majd — hisszülra legjobbat — szorgalmasan fognak öntözni, „a vabut felé" pedig, a közönség legkedvencebb sétahelyén,- még nagyobb por uralkodik, mint a Principális csatorna mellett De illetékes helyen megfogják hallgatni panaszunkat és lehetővé teszik, hogy a vasút felé ia sétálhassunk pormentes levegőben. Mert hát — hogy ia mondta csak egyik napilapunk — .mégia csak ér valamit az a sokat megrágalmazott sajtói*
HÍREK.
— Miniszteri megbízás. Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter megbízta H.eltai József nagykanizsai lakóa, gabnakéreskedöt a kereak. miniszteri biztos-\'teendőivel a nagykanizsai izr. felső kereak. iskolára nézve. Heltai József mint a magyarországi tarifaügy alapos ismerője és a kiviteli kereskedelem ügybuzgó munkása, kereskedelmi körökben ia elismert szaktekintély.
— Névmagyarosítás. S c h w a r z Zoltán felső kereskedelmi iskolai tanuló vezetéknevét belügyminiszteri engedély-lyel 8om!yó-ra változtatta.
— Felvétel tanítóképzőbe. A csáktornyai állami tauitóképző-intézet első osztályába az 1900/J90I. tanévre felvételnek, kik életük 15-ik évét f. évi szeptember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyernek, testileg épek éa egéazaé-. g\'esek b a polgári-, vagy középiskola" 4-ik osztályát elvégezték, vagy esetleg kivételesen felvételi vizsgálatot tesznek. A felveendő első-éves tanító-növendékek közül 25-eo államsegélyben részesülnek. Még pedig: elaő sorban mind a 25 növendék az intézet internátusában ingyen lakást és mosást kap; ezenkivűl közölök előmenetelükhöz éa anyagi viszonyaikhoz képest ingyen, vagy mérsékelt áron (havi C korouának, 12 koronának, 18 koronának, 24 koronának az intézet pénztárába történő befizetése mellett) az intézet köztartásán reggeli-, ebéd- és vacsorából álló élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények f. jnnius hó 10-ig a csáktornyai állami tanítóképző-intézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez csatolandó: a folyamodó születési bizonyítványa, múlt tanévi osztálybizo-nyitványa, 8 a jelen tanévi időszaki értesítője, továbbá .tiszti orvosi bizonyítvány a tanuló egészségi állapotáról és testi épségéről; hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskorú családtagok szá-
| máról és életkoráról 8 a családfő polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi
I bizonyítvány csatoltatik, a kérvény a mel-
ZALAI KÖZLÖNY
lékletei bélyegmentesek. — Csáktornya, 1900. május 22. Margitai József, igazgató.
— Veterán-énekes halála. Láng Fülöp, a magy. kir. opera nyug. baritonistája, Badapesten, 65. életévében elhunyt. A boldogult Nagy-Kanizsán született éa add)mig aktiv tagja volt az operának, minden évben ellátogatott szülővárosába, melyhez nagy kegyelettel ragaazkodott. Láng Fülöp, mint Wágner énekes, nagy hirben állott. >y
— IparklAIIUds Baján. A bajai ipar testület SchmauBz Endre főispán ur ő méltósága védnöksége mellett, folyó évi juníua hó 10 tői 24-ig bezárólag helyi iparkiállitáat rendez, melyen csakis Baján előállított ipartermékek versenyezhetnek. Kiállitáai helyiségül a hazafias cél elő mozdítása végett a közoktatásügyi magks minisztérium az állami tanítóképző intézet nagy-arányu, impozáns épületét engedte át. :
— . Gutenberg!-ünnepély. A Nagykanizsai Könyvnyomdászok Szakegyeaü-lete 1900. évi-juniua hó 3-án, Pünkösd vasárnap a palini nagyvendéglőben Gutenberg Jáno3 születésinek 500-,ik évfordulója alkalmából Gutenberg-Ünnepélyt rendez, melyre a sajtó muu-kásait éa barátait tisztelettel meghívja •a rendezőség. Kezdete délután 4 órakor. Szíves adományok a azakegyesület könyvtára javára köszönettel\' fogadtatnak. ^A műsor a következő: 1 Ünnepi megnyíló beszéd. Tartja: Hirschl Alajos. 2.. 500. év. Költemény Moróc Jenőtől. Szavalja: Kakas Ágoston. 3. Gutenberg élete és működése. Felolvassa: Kircbknopf Károly. 4. A sajtó és a betűk. Költemény. Szavalja: m * + 5. A nyomdászat fejlődése Magyarországban. Felolvasna: Zálesi János. G. Bűnbak. Humoros költemény Tanay "Ödöntől. Szavalja : Banekovích György.
— Ludovlka Akadémia. A katonai nevelés bárom évig tart, melyből a uö-vendék kívánságához képest a honvédség vagy közös hadsereghez a hadnagyi rendfokozatban léphet be, még pedig, miután az intézet ugy a gyalogsági, mint a lovassági szolgálatra egyformán kiképezte: akár egyik, akár a másik fegyvernemhez. Az akadémia tehát három év-alatt fényes pályára ingyen • Bcgiti az ifjút, a kinek aztán 20—21 éves korában évente 2400—2600 korona a jövedelme. Mivel pedig megvetette az intézet nála azt az alapot is, mely a tisztet a hadiiskola eredményes hallgatására kép$ siti, nyitva áll előtte az ut a vezérkarba .8 ezzel a legmagasabb rendfokozathoz.
Ha már most azt tekintjük; hogy májj pályán csak 25—-28 évea korában. 80k anyagi áldozat árán, csekély kezdő-fizetéssel juthat kevésbbé fényes állásba az ifjú, n hogyha hátooának való, a hadi srolgálat kötelezettsége alól meg nem szabadul, ez pedig nemcsak hopy a választolta pálya elérésében akadályozza. de anyagi áldozatot is követel tőle, lovábbá, bogy a szolgálati kötelezettség hosszú tartama miatt esetleg még 40 éves korában is fegyvert kell fognia a.ott hagyva állást, vagyont, családot, báboruha vonulnia: éppen nem érthető tehát, hogy a katonai pályát oly kevésen választják élethivatásul. Vájjon oly nagy aulylyal nehezedik-e az összehasonlító mérték serpenyőjébe a kényelemszeretet, hogy teljeseo lenyomja a kötelességek RUlyát? A Ludovika Akadémiáról 32 illusztrációval bővített iamertetéa jelent meg, mely az Intézet alapításáról, fejlődéstörténetéről, mostani \'szervezetéről, berendezéséről és működéséről, a rendszeresített alapitványos helyekről, továbbá a pályázatok és felvétel körüli eljárásról minden tekintetben kimerítő tájékozást nyújt. Az érdeklődők a füzetet az akadémia-parancsnokságnál 1 koronáért megszerezhetik.
— ZongoranÖvendékek vizsgája. — Po!Iák Mikin, Blau Margit, Kancz Juliska, Molnár Irma, Neumann\' Elza, Neumann Józsa, Neumann Vera, Sauor Margit,flfrípammer Izabella, Fischel Victor, GBtettner Géza, Révész Jánoa, Schwarz Gyula és Scbwjrz Károly növendékeivel 1900. május hó 27-éo, vasárnapba Caaino diaztermébeu bemutató hangversenyt rendez. A hangverseny pontban 5 órakor kezdődik.
— Tűzoltók mulatsága. A bajcsai őnk. tűzoltó-egyesület 1900. évi május bó 27 én felszerelési céljaik javára a községi erdő területén zártkörű mulat-ságot rendez. Kezdete délután 3 órakor.
— Tanulmányi klránduláa. A helybeli róm. kath. főgimnázium mintegy 35 tafrilőja f. hó 21-én Kalcaok Leo éa Vándor József tanárok vezetése alatt Zágrábon át Fiumébe éa Abbáziába rándultak ki. Diákjainkat ugy a horvát fővárosban, valamint Fiumében ia szives előzékenységgel fogadták a hasonnemű intézetek tanulói és tanárai.. A tanulók éa tanáraik f. hó 24-én érkeítek viasza.
— Elveszett értéktárgyak. Folyó hó 15-én az Arany Golyóhoz címzett kereskedés tájékán ..elveszett egy kávé-színű bőrből készült erszény 3 drb 10 márkás arauy éa 2 drb amerikai p<nz tartalommal. — Folyó hó 21-én este pedig a Batthyányi-utcától a Polgári Egylet épületig ügy úrnő elvesztette aranynyakláncát, rajta lóggó aranyba foglalt kis Mária képpel és egy jzerencae-kerékkel. A károsultak kérik a becsületes találókat, adják ezeket át.illő jutalom ellenében a kapitányságnál.
—-Ev.ref. Istenltlaztelet. Zala-Eger-azegen alig lakik 80 kálvin valláau lélek. Czebe Károly árvaszéki ülnök, Tuboly Sándor éa Papp Ferenc árv. jegyző urak felhívást intéztek most a Zala-Egerazegen lakó reformátusokhoz, hogy egy alapítandó fiókegyház, valamint reform, iaten-tisztelet megtartása iráut Írjanak fel A utal Gábor püspökhöz.
— A színielőadások vége. A Nemzeti Színház bárom kiváló tagja. Márkus EmÜia, Újházi Ede és Ivánfi Jonö. kik mindhármau a művészgárda etiljéhez tartoznak, a lefolyt héten befejezték vendégszereplésüket Nagy-Kanizsán, Deák Péter színtársulatánál. Mi kanizsaiak, akik évek óta, csak nagyon közepes tehetségeket láttunk a helybeli szinpadon,- mohón szívtuk magunkba az igazi művészet megnyilvánulását. Igaz, hogy miudeu érdeklődésünk a vendégeinkben összpontosult, mert biz* sem a Deák Péter színtársulata, aem a gyatra bútorral éa\'díszlettel nem járultak hozzá, vendégeink játékának hatásához. Deák Péter, eltekintve nőszemélyzete néhány tagjától, csak gyenge, vérszegény tagokat mutalott be, olyan természetes tagokat, kik nem tanullak.é8 nem felejtettek semmit. Deák Péter hibáját jóvá tette azzal, hogy fővárosi vendégeket hivott meg, elsőrangú művészeket, kik ugyan nem magas díjért, hanem ámbicióból játszottak közönségünk előtt. Ez az ő főérdeme és ezért legyen meg az Ő akarata: a közönség jó emlékezetben fogja őt megtartani, nem a remek kiállítású színdarabjaién, hanem azon népszerű művészek kedveért, kik pezsgő művészetet mutattak be a világjelentőségű deszkákon.
— Temetótobaj. Ismételten panaszolták a zala egerszegi rendőrségnél, bogy a temetőben a sírokra kiültetett virágokat ismeretlen egyének ellopkodják. Hiába leate ezeket az enyveskezü latorokat a temetőőr. hiába állított föl nekik csalétkeket, sokáig garázdálkodtak a profán-1 kezek, amelyek nem átallották a sírdombokat virágékességüktöl megfosztani. De adifig jár a korsó a kutrt, mig eltörik. A minap átkerült Berta Istvánnak, a római katbolikua temető őrének, Gáspár Mari zala-egerszegilakóat tetten érni, a midőn ez uéhái Czukelter József volt vármegyei főszámvevői sírjáról, a szerető özvegy állal nagy gonddal éa még nagyobb szeretettel kiültetett virágokat felbuzogalta. Berta átadta a tolvajt, a a rendőrségre kísérte, hol méltó módon megbüntettetett. Nálunk ilyesmi meg nem történhetnék 1 mert,a temelőre rendőrségünk nem gondol.
— Lövészet. A helyben állomásozó cs. és kir. 48. gyalogezred póttartalékos legénysége folyó évi május bó 25-én reggeli 6 órától kezdve Kia-Kanizaa, Bajcsa. szepetneki major éa a Principális kanális által határolt lőtéren harcszerű céllövéazetet tart. A kapitányság felhívja a közönséget, hogy a jelzett teiűletet 6000 lépés körületben ezen napon annál inkább ia kikerülje, mert az olt tartózkodás életveazélyea.
SZÍNHÁZ.
w Ujhítzl CB Ivánfl vendégszereplése.
— Szombaton, f. hó 19-éo lépett fel két vendégünk Voas Riktfrd bárom felvonásos drámájában, melynek cime .Bűnös." A terem- ez alkalommal megtelt előkelő
1900. MÁJUS 26-án.
közönséggel, mely fokozódó érdeklődéssel nézje a két szereplő művészi játékát Maga a darab_elég "gazdag, megkapó jelenetekben, caak a végkifejlett okoz kinoa hatást a szemlélőre, mert I^hr Tamás (Újházi), aki hosszú fegyházbüntetést ártatlanul szenved el és feldúlt családjában akarja végnapjait ellölteni, felesége kitarlóját gyilkolja meg és mint igazi bünős kerül vissza börtönbe. Erőszakos vég ez, különösen, ha meggondoljuk, hogy egy pár perccel a gyilkosság megtörténte előtt fiát, Károlyt (Ivánfii, akit nem ismer, bölcs tanácsokkal arra ioditja, hog^fizándékától, mely Bzintén Kramer (Vadász) meggyilkolására irányul, álljon, ol. Újházi nagy reálizmussal játszotta\' Lehr Tamást. Nem volt szerepében egy erőltetett mozdulat, egy erő-szakoB kifakadás sem. Csupa megfigyelésen alapuló természetes játék, mely a meggyőződés erejével hat a szemlélőre. Ivánfi heves temperamentuma már kevésbbé tartja be a szépség vonalait, de ott, hol a drámai feuzültaég heves jeleuetekben tör ki. játéka mégkapó és elragadó. Igen jó volt Deák, Schmidt Vilmos epizód szerepében, de véleményünk Bzerint csak az egészségesek, nem pedig a haldoklók Bzoktak annyira kiabálni, mint Deák. Murányi Juliska rokonszenvesen és Bok művészi intelligenciával játszotta Lehr Márta, a szerencsétlen asarony szerepét. Dulich Mariska érdes, kevésbbé vonzó alak volt.
— F. hó 20-án délután Újházi a .Lengyel zsidó* főszerepében mutatkozott be, mint Matiiz polgármeBlgr. Bár Újházi ez alkalommal az ifjúságnak játszott, mégis művészi komolysággal adta Bzerepét. csak az ajtók folytonos nyikorgása éa hörghurutban azeuvedő gyermekek köhögése zavarták őt meg néha-néha. Az ilyen rendzavarást az igazgató talán egy kis erélylyel megakadályozhatta volna? Mert végre nem élünk Szicíliában, hol pénzeért mindenki kedve Bzerint lármázhat a színházban.
Márkus Emília Nagy-Kanizsán. f
— Márkus Emília, a Nemzeti Színház oszlopos tagja. f. hó 22 én délben érke-\' zett Nagy-Kanizsára. Deák Péter aziu-igazgató fáradozásának BikerÜlt a müvéaz-uőt bárom fellépésre megnyernie. Közönségünk érthető érdeklődésééi éa örömmel vett tudomást erről a művészi eseményről éa bár nagyon sokan látták már Márkus Emma megkapó, elragadó játékát a Nemzeti Színházban, ott, hol ő igazi elemében van, mégis Nagy-Kanizsán a művésznő még nem lépett fel éa azért tisztelői és művészetének bámulói mindamellett, hogy ÍBmerik. a színház termét színültig megtöltötték. — Hogy Márkus Emma ragyogó művészetével és megindító. megrázó játékával óriási hatást ért el, felesleges bővebben fejtegetui. A közönség a művésznőt, aki szép virágcsokrot is kapott, Bokszor hivta ki a nyílt
• szinre, különösen a harmadik és noRye-.dik felvonás végén.
— Márkus Emília második fellépése alkalmával is óriási közönség szorongott a terombefirSokao^kereBték ülőhelyeiket, melyeket olyanok foglaltak el, kiknek talán arra igényük nem volt. A „Kame-liás hölgy* került szinre, oly darab, melynek irányzata a tartüffeskedő, szemforgató mamáknak netn tetszik ugyan, de a\\ darab még sem került le a színházak műsoráról, mint oly azáraos erkölcsös, de nagyon is unalmas darab. Márkus Emília aok oldalú, finom és változatos művészete elfelejtette velünk a ,Kamé-liás hölgy* elnéző morálját, melyen a filiazténsok meg szoktak ütközni, akik Margitnak nem bocsátanak meg — mióta a lex Heintze mogbukott. A művésznő elragadó volt a fájdalom jeleneteiben, a azivjóság megnyilatkozásában és a viszontlátás feletti örömkifejezéBében. Alkalma volt színpompás toaletteket bemutatni, melyek a hölgyközönség nagy tetszését vívták ki. Virágcsokrokban és koszorúkban sem, volt hiány.
Minden felvonás végén a közönség szűnni nem akaró tapsokkal hivta a művésznőt a njil( szinre, aki igazán nagy hírnevéhez méltó ámbicióval éa tudással játszotta el szerepét.
— Bucsufellépteül f. hó 24-én Márkus Emília Echegaray hatásoa drámáját .Mariánát* választotta. A terem ismét megtelt előkelő közönséggel sr. utolsó zugában íb. A függöny felgördült. Éppen Don Caatullo régész magyarázgatta fénü-
/M _ _ ^ -____ _ ^ __© ■ n feljebb! — 14 méter — póstabér éa vámmentesen szállítva 1 Minták
Meny asszony i-selyem-ruha mmwSSSKSEESSE
HENNEBERG G., selMjáros, Zürichben.
(Cl kir. uimi-uttlIM.)
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. MÁJUS 26 áo.
gyűjteményének régiségeit, nem is nagyon éitbetőeó, midőn egyszerre az Egyletkert felől a nagy dob és a trombiták harsogása hangzik fel a terembe. A Bziné-szek akadoznak, a közönség nyugtalan* kodni kezd. Felkiáltások hallhatók: rendőrség! hallatlan\' eljárási A lárma egy ideig csak\' tart éa sokan kemény kritikát gyakorolnak a rend őrein. Végre leereszkedik a függöny, Deák Péter (sziaigazgató I) kilfp és.tudatja a közönséggel, hogy a müvészvendég mindaddig nem léphet a pzinre, mig.a pokoli zene mec aem szűnik. Harsogó éljenzés követi Deák Véter (színigazgatói) szavait; aztán a publikum felugrik helyéről és a kijárathoz tódul. A teremben nagy az izgatottság. Végre a rendőrség a direktorral együtt elhallgattatja, a zenét éa az előadást folytatják.
Alig lép Márkus Etnilia a színpadra. három óriási babérkoszorút nyuj tatmk feléje Ar. eeyik .síálagon az „írod. éB Művészeti Kör" nevét olvashatjuk, a második babérkoszorút a művésznő tiszte-jói adták, a harmadik koszorú Deák -színigazgató adománya. A közönségnek ezúttal is volt alkalma Márkus Emília páratlan művészetében gyönyörködni, a mely nemcsak bevégzett szép a drámai jelenetekben. hanem tökéletes a társalgásban ís. A Fcertikai kiállítás hiányossága miatt a drámn negyedik felvouását nagy rövidítéssel adták elő. A közönség a művészet mellett Márkus Emília
kiválasztott szépségű öltözékében is \'J gjönyőrködhetett. Az első felvonásban 1 n művésznő egy fehér moirée antique ! liimzett ruhát, a másodikban egy kék jmstell ruhát hímzéssel, h harmadikban j egy fekete csipke ruhát gyöngyökkel, a negyedikben e«y guvrirozolt dumaszk \' ruhát viselt. Av. előadás végével a közön- | i\'ég nem akurt megválni a művésznőtől il« vagy tizenkétszer tapsolta ki a nyílt j színre. . v. h.
TÖRVÉNYSZÉK.
% Eskndlszúkl tárgyalás. Több oldalról hozzánk intézett azon tudakozódásokra, hogv a n.-kanizsai kir. Iszék előtt megtartandó első eskQdibirósági főtárgyalás csakugyan már a jövő hónap 5. iiopjún lenr.-o. abban a helyzetben vagyunk, hogj biztos forrártból eredő értesülésünk alapján az érdekelt esküdtekkel közölhetjük. miszerint az első eeküdlbirÓ3ági tárgyalás nálunk c<ak juniu.s hó 12. ée II). r.ajija közötti időben log megtartatni.
Vidéki esküdt\' polgáraink tehát nem lusznek kénytelenek pünkösd másnapján családi körükből távozni. j
Fótárgynlások és lléletlilrdolések.
1900. május hó 30 áu.
Gyermekőléa büntette miatt vádolt Korona Karolin elleni bünügyben fő tárgyalás.
Magánokirat hamisítás büntette mialt vádolt Kia Istváu elleni bünügyben főtárgyalás.
í-VÓf- I S/I KI S/ a o □ □ □ G VVIiOlt\\Oli.
Práger Béla gyógyszertárában N.-Kanizsán, egy 6 qimn. oszt. végzett
G 1 A li O II \\ O 14
azonnal felvétetik.
A magyar kir. anyakönyvi hivatal.
Halálozások:
ipoo mjuí is—sw-ig. Kovács István rk napszámos, 19 éves: tüdővész. Pintér Anna özv. Balázs Jó-zsefné rk. napszámos, 74 éves: tüdő-, hurnt, Ileine Magda rk. \'/» éves: bél-hurut, Papp József rk. cipész, 32 éves: Bzivbaj. Pető Margit rk. 13 hónapos: görcsök, Németh Lajos ev. ref. szolga, Cl éves: tüdőhurut, Kiss József rk. 19 hónapos: angolkór, Papp József ifjú rk. 2 hónapos: gyengeség, Gaál János rk. napszámos, 71 éves: tüdőlob, Selem Anna özv. Csicsa Józsefnó rk. 79 éves: végbélrepedés, Nagy Ida rk. 15 hónapos: tüdőhurut, Szalai Ilona rk. \'/» éves: görcsök, Flumbort Katalin férj. Hajdú Istvánné rk. földmives, 46 éves: veselob, Szmodicfl Éva rk. 2 hónapos: hörghurut.
Házasságot kötöttek: Kovács Gusztáv ügynök, (Kaposvár) — Reinitz Zelmával, Hováth Lajos földmives — Sánta Máriával, Varga Dezső , m. kir. adótiszt — NovákJ Józsával, Törő József földmives — Bregonics Hozáliával, Horváth Mikó Ferenc földmives — Németh Annával.
Vese, húgyhólyag, hngjrdara és a kübzvénjbantalmau ellen, továbbá a légzó és emésztösl Bzervek Imrutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrna •J
SALVATOR
nlkerrol rcndelre lesz. H u u y h aj tó h a t áa n !
Kvllcmes izűI ím I Kúdiwd ecii:>iUiftű
Kapható ásványvizkereskedésektien és
gyógyszertárakban. A Sitlvator-forrás igazgatósága Eperjesen
•j Az c rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a "erk.
HIRDET ESEK.
r Hl l | l-l
s M = ~ ° ■ -
i--s^sili
ínirs.U?;
.....s-^J-*s %;u
1 - a a - « £ fc j 0 j|í i-, s.......as» i- sö ■< iüs\'S
r iil!« mt
\\ m "ital
.3 -5 a ü -*C 53 \'jjJ
*fc * Iliit ír illi
IRODALOM
— .Előkelő Világ hetenkint (szerdáD) megjelenő szépirodalmi és társadalmi folyóirat a magyar nemes, társaság számára. Szerkeszti és kiadja Lengyel Gizella. Előfizetési ára egész évre 16 kor. Egyes azám 40 fill. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII. kor., Istvánul 40. szám.
— A „Pillangó" legújabb száma ismét telve vau érdekes olvasnivalókkal, a mulat- | tatő tréfák, humoros apróságok egész sorával, s a kiállítása szines nyomású képeivel a diszitő rajzokkal minden tekintetben elismerésre méltó. Az ügyesen
• szerkesztett lap teljesen beváltja adott programját: A legjelesebb irók novével találkozunk minden számában és a mulaL-tetó tartalom mellett a komolyabb poétikus irány is helyet talál, .Rajzai elsőrendű művészek munkája. A gonddal összeállított lapot, mely aikerrel állja ki a versenyt a hasouló irányú külföldi lapokkal, a legmelegebben ajánljuk tisztelt olvasóinknak, mert a lap;a ráellett, hogy páratlanul áll, egyszersmiud a legolcsóbb hetilap is a mennyiben előfizetési ára: Egész .évre 12 korona, félévre1 6 korona, uegyedévre 3 korona. Mutatványszámot készséggel küld a .Pillangó" kiadóhivatala: Budapesteu, VII. Amazonutca 6. szám.
Szerkesttőscg : J)r. Villányi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó: J/J. Wajditx József.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlle\'tánsok számára. Miildeukinek, kik a fényképeiéi ezen kellemes és bárki által ktttmyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 185* év óta fenálló kölönöseu fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir udv. szállító Bécs Tnclaucbcn 9. céget s enuck illusztrá t árjegj--tékém\'k ámézését, mely kivínalra ingjen kQlde-tik meg.
Nyilttér.*)
803/végrh. szám.
Árverési lilrtletinény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1900. évi V, 254/1. számú végzése következtében dr. Fnrlan József laibachi ügyvéd által képviselt F. P. Vidici !c Co. laibachi" cég javára Bachrach Gyula n.-kanizsai lakós ellen 200 kor. 8 jár. erejéig 1900. évi április hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 900 koronára becsült 5 kő-kutválu és 80 zsák cementből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V. 254/2. számú végzése folytán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1899-évi augusztus hó 15. napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 44 kor. 60 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagy-Kanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1900. évi június hó G. napjának délutáni 4 órája határidőül - kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében . készpénzfizetés . mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul .íb el lógnak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900. évi május hó 22. uapján.
Maximovits György,
kir. bírósági végrehajtó.
Gyermok-tápintézet
Ellenbogen, Bécs, IX., Kolíngasse 19.
Távol élő szülők gyermekei, kik Bécsben egy bizonyos időre magukra vannak hagyva, szeretottoljes és gondos ápolásban részesülnek. Felvilágosítások szóban vagy írásban készséggel adatnak.
Ki biztos akar abbau lenni, hogy jó és tiszta csokoládét vesz, az vegyen .
SUCHARD CSOKOLÁDÉI.
Ezen régen jóaak bizonyult éa hírneves gyártmány, gondosan van készítve, jótáliva, tiszta és az egész világon kedvelt.
Mindenütt kaphaió.
! Ricltler-fcle
o o « Ü a
Horgony PainExneiler
Llniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ollontiillt « idö un-pprúb\'ilúsinak. mert imir több mint 30 év óta mestóshntó. fájdalomcsillapító bedörzsiüesként nlkulma:tntik köszvenynét. csínnál, tagszagna\'.asnál és meghűléseknél ls nz orvo«<iL áltjil bo-dÖrttiilt-hckre is mindig gyakmMtau rendeltetik. A v.i!.,h Horgony-l.\'ain-Ex-poller, gj-aloita ttorcony-Linimnnt. elnevezés alatt, nrrn titkos szer, liannin Igazi népszerű haziszer, melynek egy háztartásban sem kelleno hianvozni. 40 kr., ÍDkr.es 1 frt.fivegcnkéntiarlun majdnem minden gyö^sz^rtárlian készletben van; főraktár; Tűrök József pógyszorésznél Budapesten. l!evásárlás lükalmúval i^cu ovnlu-nk legyünk, mort több kisiditw\'rfékii utj»nz:tt van forgalomban. Ki nem skar meijkároíodnl, az mindeji egyes üveg* \' „Horgony" vodjogy és UI.-IiHt ezégjogyzi\'-s it-\'-lkiil mint nem valódit ntiLsiisa vissza. RICHTER F. AD.ít tirxa. Bodokfadl
Cl. i* klr. adtarl wiHlluV.
Vasúti állomás
farazsd-foplicza
Posta- és távírda
iDí. . ,1
} ^ Kcgl hírneves kéiifiirrtö Horvátországban. ® l í
8
í q q q
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
jtJT Vegyelcmczrc Prof. Dr. Ludwlg udv. tanácsos áltat 1804. \\\\
53 fok Celsius mclpn torrás, a kén iszapnak felalmulhatatlan hatása van izom és izQlet rheuma, izület betegség, k, gjulladásos és csonttőrési ÖBSzehiizódások, kSszrény, neuralgikus bántalmak, mint iachias stb. nöi bajok, bór <s titkos betegségek, idült tesebajok, bólyaghurnt, górrélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, máj, gyomor- é« bélbajoknál, aranyérnél, stb.
-= Villanyosság. — Másságé, =-
(«J«gylntctet minden kényelemmel. Hegyi vlxrczetck, lildeg riz gyógymódok
zuhauyjjyal.-Kneipp nzcrhil Kgé»z ércir át tiyltra. Idény tartam május 1-től október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások. —» Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- éa táncestéljek stb.
A varazsd-toplicai állomáson naponta tá^saskocsi várja n vendégeket.
KQlön fogatok ii rendelkezésre állanak, dc ezek odaállitása előbb a fürdő 1 inté-zőségnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat & fllnjőorvos Dr. LONOHISO A. ad. WW Prospektusokat t\\* hroschuráknt iinjyen r» bérmentve küld 1
j A FÜRDŐIGAZGflTÓSflG.
8


fii 3 Ajánlva: a gége a légző.és a* emésztési szervek megbetegedésénél, ti\' »r •< Ei □ Ellenjavalva: sorvadÚHiial. fii
3 Gyógy eszközök: Égvénycs sósavas források. Constautin és \' Emma-Torrások. Kgvényes só ■j? és vassavas források Johannisbrunrien tiszta vassavas víz. Klaiisenquelle, eavó, tej, » (száraz etetés) keíyr forrás-só inhalació egyes kabinokban, fenyőfagöx, inhaladó.
{ Eleichenberg fürdőhely
n Lé1t:kzési készülék, pneumatikus kamarák, édes ásvinyviz ób babzó melegfQrdök, fenyő B.C8 acélfürdök. Nagy hydro therapeutíkus intézet talsjkura Enyhe, nodves meleg\'por és 5 szélmentes levegő, erdős dombtáj. Tengeri magasság 300 méter.
^ = Tudakozódások ^s prospektusok ingyen, • • Lnliá8inegrendelé8ek a furdó Igazgatósiigniil (ILEICHENBEKOBEN.

i__á__j

halhólyag
elsőrangii orvosi tekintélyek szerint a lejrmeghizhatóbb és feltétlenül ártalmatlan óvszer, nrak és hölgyek; számára Megrendeléseket pontosan és diseré-tea eszközöl:
KELETI J.
cs. és kir. szab. orvos sebészeti mű és
köifiszer gyáros BUDAPESTEN, IV. Koronaheroeg-u. 17. Alapíttatott 1878. ■
Arik tacttookéot eredeti párisi oiomagolásban =
Gummi éshalbólyag elsőrendű gyárt-
• mány....., ... .
Capottes americans írfivid) . . .
Suspensorium . .....
Pári*i nöi Baracska (Safety-Sponges) lrrigatoc--feOwtín felszerelve . . Eredeti pe»sarium oclusivum (Peli-pörua) Mezinga tanár szerint) . , ,tílana-övu Bzab. bavibaj elleni köt. /• ^minden hölgynek nélkülözhetetlen.) W Árjegyzék Ingyen és bérmt*ntre.

1 — 8 — frtig
2 — 6— , 0.60 8.— „ 2-6.- , 1.80 5.— .
1.80 2.50 „
3.50 fi.— M
h km* s ia sssrs ej ossssg íksí
f 4 in. kir. államvasutak gép- ^ gyárának vezcrii»;ynOksccre. |
BUDAPEST, Váci-körut 32. szám. Ajánljii n íungy. kir. államvnsiitnk gépgyárálinn készült
gozcséplö készleteit, .Millenium\' legújabb szerkezetű: fűkaszáló-, marokrakó- és kévekötő aralógépeit. melyek fóelúnyei: préselt acéllemez-állvány, tégeíyacél-alkatrészek jó és könnyen hozzáférhető,
elpusztlthátlan szerkezet,
továbbá: a szab. osztrák-magyar államvasuttirsaség \'résicai mezőgazdasági gépgyárában készült 3, 3\'/, és 4 lóerejo gözcséplö-készletelt. Sack-rendszertt, acélöntésü eketórel ellátott ekéit, ,,Boni"-féle kéttengelyű eketalylgált, járgányos ciéplö-kéizleteit, szecskavágóit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.
riTnlTnT immiiTimnc, , Eicnoel kflihlrrfi teaizQk, hogy ta öüits ÜEjDftkeiuklöl, legyenek Mok »ktr helyi ügynökök, akár utaiú
f lUIi/LMJiZ.ií.iJtb I ügynökök, u eddig hin meghat\' -.......... —..........\'
hattlytili \' \' ...........
általunk i
ax eddig birt meghatalmaiiaokat f. évi január hi 31-ível megvaatak ts azokat eianDel la ayiiTaaiiiaK neTuuaorn tt megbiliíooktól tehit caaki, aaok járhatnak el, a kik 1900. február bö 1-0 után kell éa ^ megbiaáiial biniak éi eaunán oly jöíkörre!, & melyre eien iráibeli megbizáa kiterjed. Nrbogy a küiöoiég távúira
fveietteliák éa nehogy nevünkkel vllizaálálek tirtinhixMlk, feikérjak miodaeokat, kik relünk ü.leli öaaaeköttetélbe l$pni öliajtauak, -hogy mindenkitől, a ki neTűnkbco eljár, IrálbáN mefltiBtaloinláiának felmutatáiát kérjék a abba betekiotést tenni atiTcekedjenek. ra H
| A Maay. Klr. AUiimyamltik (Jtpotiáránuk VrsírilgynGkityt. r
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1300. MÁJUS SS-ín.
VI BitADAS
ALKALOM OLCSÓ BEVÁSÁRLÁSHOZ!
DIVAT-, VÁSZON- és POSZTÓ-ÜZLETÜNKET VÉGLEGESEN FELOSZLATJUK, v minek folytán hatóságilag engedélyezett teljes
•i r
m- VEGELADAST rendezünk.
— eladás csakis készpénzfizetés mellett.
FJLMY3L TKST¥£E£&, IIOTIIIISII,
STE VEK
iry Óyyilltézet
TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május—október.
330 méter a tenger ixine felett. 2 vciMtUl AUomát Qrácból kocsival cg; óra. Posta- éi távírda állomis.
I Rér ismert vastartalmú (akroth<*rme) acélfurria 30 fok ! C meleg (23 fok It.) Síéraékelt klima 26 fok C. í» 20 i lK) eroa ló erdölevegö, kiterjedt teoyveierdók Gyógy-javalatok, idrxbáulalmak. ideggyengcség, bitgrrinc-betegség. byiteris, RÖrcsftk, nruralgia itb. ellen. Női \' betegségek: vérttejjéüyiég, bél- é. bólyaghurut síb. I Igen ajánlható üdülőknek éa gyenge gyermekeknek. Oyógyeszköz: külön í)VJgy- é» uizóbazm. kádiOrdok melegvízzel, frnyófardók, villanyos fúrdGk, massage. zuhmij 6e) kezelés aat. Olcaó Ultisok éa egyes arobák, viliik, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő zenekar.
A nird\'ilKazffatÓHágnál kimerítő prospektus ingyen és bérmentre.
Dr. IlLUMA UKH SAS DOH. orvos tulajdonos.
Y ÁSVÁNY ÉS# ISZAPFÜRDŐ, 0 A R U V Á fí SLAVOHIÁBA,
a cs. és kir. szab. Déli-vaspálya állomása.
— Vastartalmú lorr ás, h^fok 42-50° C _
Porcellán-, kő-, tükör-, iszap- és moór fürdők. Sikeres K)ógyhatás*al bir az összes oöi bajoknál. Már a római idők óta régbirü jóbatásu íördő « slavoniai ("középhegyek gyönyörű völgyében, erdős magaslatoktól körülvévp. ^A gyogyhelyiségek egy ramek ároyékos sétány közepén fekszenek.
k Mópart, fDrdöiszálloda és az összes latttelYiségrt Acetyien ié£szeszszel TildEittatn-k. — Kirdlő elözéieny kiszolgálás. Az elő- és utóidóny alkalmával tetemes árengedmény. §>
Proipeklatokkal és felvilágosítással szlveseo Ingyen és bérmsatve izatgál a
n FÜRDŐIG AZG A TÓSÁG.
fii
■ ^■■■Wfr.i .g? fiv ■ w - w? -. »i>. -a i—nv —w™^ „B.1Í2
BIZTOS KERESET
kínálkozik jó beszélóképességeel biró, tisztességes személyeknek, kik állandó lakhelyükön az 1883. évi XXXI. törv.-cz. értelmében sorsjegyeknek, állampapíroknak részletfizetésre való eladásával foglalkozni kívánnak.
„M E R C U R"
valtöllzletl részvénytáraság
UUniI\'EMT, Arany János-utca 31.
w m


opOQPOOooonooooocxMgioicoooannoQooooooooaoonq i
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak. ha mindegyik dobo* Moll A vödjogyót é?
aláir&aát tünteti fel. A Moll A.-féla Ssldlltzporak tartós gyÓK/batisa a legmakacsabb gya«»r- és at-testbáatalaak, gyomorgftrcs is gyomorhév, rögzött székrsksdés, niájbáotalmn. vér tslolás. aranyér éa a legkülönbözőbb nil betegségek ellen, e jeles biziazernek évticedak óta mindig nagyibb elterjedést szerzett. — Ara egy lopsasélslt ara-dali dabaznak 2. kor
HamigitásQk törvényileg fenyíttetnek.

MOLL-FÉLE FRANCIA
Csak akkor valódi. b»
lindegylk tlveg MOI.L A. védjegyét tQnl-ti lel Mtll* feliratú dnozattal vau sirva. A Moll-féla
fraaozla barszssz és aé nevezetesen miut fajdalaausiilapltó bsdírzsBlésI szer köaxvény, rsnz és a meghűlés egyéb kflvetkHZ\'néayeinél legnra.tretesebb nftpazer. — Egy ésozott sradetl üvsg ára l ksr 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
I.fgfluumabb, legújabb modsier itfriut kéititek gjcrnek íi bölgj aaappan a bir akaiarO époléaára gyaraakek éa falaSttak réaiéra.
Jra darabaaklat — 40 flll. öt darab — I kar. 80 011. Mlodeo darab írjermek-aiappaij Hall A. védjegyével »eo ellátta.
nutlkúlléi: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblallbea 0--»\'•
Vidékii megreodeléiek n.pouta poat.atiD.ét mellett teljeiittetoek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 88 Fia.
oóöaoob^öaBbooc^o5bo6otMöoö& ooooootxaöoooo
vigyázni kéretik!
Brády-féle
Sí MÁRIA-CELLI S GYOMOR-CSEPPEK
a nncyszerüen hstnak nyomor bnjok-
8° uál, nélkülözbetetlfn és általánosan , ismeretes házi és népszer. — A | 8 gyomorbetegfég tünetei: étvágyta- , | 0 l«nság gyomorbetegség. büzö< lo- C i helet, folfnjtpáa savanyu felbofifögés, ! hasmenés gyomorégés, felesleges [ nyálkakiválasz(ás,Hárgai<ág,undorén i hányas, gyomorgörcs, szűkülés. -i Hathatós gyógyszernek bizonyult fej-\' lájásnál, a mennyiben ez a uyomor-tói szárma/ott, RyoroorlultíThelésnél ! étetekkel és italokkal, Kílisziák máj-; bajok és blinorrhoidákiiál. |\' Említett bajoknál a Brády-Me márlaceJli Kjotnorcneppek évek ! óta kitűnőknek bizonyuitnk, a mit | Hzáz meg «*záz bizonyítvány tanusit. A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-fél^ márlacelli gyo-( morcseppet éa ügyeljünk a fenti i védjegy- éa aláirásra és nrra. bogy i 6 rég hirneve* valódi Brády fdle Diárlacrlll gj oraorcseppek üv«-genkinf 40 krba, uagy üvegje 70 [ krba kerül, holott a nem vntódi, hamisított és értéktelenek -olcsóbban. leginkább 35 krért árusittatnak. Központi szétküldés Urády Károly , | által Bécs. gyógyszertára .Magyar Király" hoz. 1. Fleischmarkt 7. Nagy-Kanizsán: Préger Béla és ( Belus Lajos gyógyszerészeknél. — i Barcson: Kohut Sándor gyógysze-! résznél.
A szöllötelepek befecskendezéséhez, •
valamint a ftmülcHriíliut károsító rovarok,
továbbá a
szegecs és tormáncs kiirtására
teljes
Mayfarth Ph. és társa féle
- ■- sznbadalniAzott 1-
zr ö \\ ii ii IÍ ft D 6 t
tigy hordozható, mint kocsira szerelt
feosksndfil a legjobbaknak bizonyultak, a melyek szivattyúzás nélkül, a folyadékot Bnmflkfidileg a nöiényekre permetezik Eten fecskendőknek aár aok •zerra aneaí példasya van alkalmaziabao és számas eliamerfi blzsayllváay igazolja ezekqek elvitiabatlau kivilósigit minden más rendszerrel szemben.
A legjobb vetögépek,
Mayfarlö Pl. és isa Maöti szerkezem „A GRICO LA"
(tolóvctékerék rendazer) vetögépei. MiodenaemQ mag- és kűl&nböző magmeny-nyiség szimira, viltóketekek nélkül, dombon. avagy sikon, a legkOnuyebb jiris, legnagyobb tartóssig és mind a mellett a legolcsóbb ir által tűnnek ki.
A lebetfi legnagyobb munka-, idő- és pénzmegtakarítást teszik lehetővé. Különlegességek!! azéaa. és szslaaprések- kézi használatra, kukarloa merzse-lék, oséplógépek. |árganyok, gaboaarasták, trleurSk. ekék. hengerek és boro-nákbsn a legújabb rendszer és elismert legjobb alkotia alkalmaziaa mellett
gyártanak és szállítanak
MAYFARTH PH.
ós TSA
.cs. ésjdr. kiz. ««abadalmazott mezőgazdasági gépgyárak
BECS, VI. Taborsfrnsse 71.,
töttb, mítU 400 arany.t tzO*t é/t broncércmmel kitüntetve, az ortzágoa
tiiezüguMdasdffi egulei nagy aranyérme 1899. Szegeden. — KlmeritS árjegyzékek ss elismerő okiratok kívánatra Isgyen küldetnek. -Képviselők és ismételadok nlkalmaztatnak.
Igtpgiár, ras-«féuiőiiliije. , • 20 KiTCSTETES.
a Duna J mellett \\
elvállal teljes malom berendezéseket, átalakításokat, minden ronüszer és terjedelemben gyárt és szállít:
Hengirszéksket minden nagyaigbauéaminőíéK-boo, tOmOrOntés éí porcéi. io hengerekkel, Fraacla malomköveket legjobb minőségben és malomjiratokat, ^abo-na-oaztilyozó heogere-ket és fej koplalókat saját rendszerOekel.
Koakalyválatztó. Énre-ka. Tararek. liszlke-verő gépek, dara és gőz-lisstitógépek, elevátorok és axállitó csigák, transzmissiók, tengely-
ágyak, perselyek. Heller > és gyQrOkenéa rendaza- 4 rOeket-6azdaságl nslaisk kézi ! és járgány hajtásra. L Turbinák és vitikere- í kek, keret, kör es szál- | lagfOrészelc, -fagyaluló v éa csissológépek kötö- ( rőkkel és zuxó-gépek \' mindennemft érc és ko- I va, bazalt, mészkő, cba- i motte és gipst részére. 1 Ulndinfífa azlrkl él 1 fémíotés ssjst és Ida- | Qen ■■dillik éi ra]z«k , •zeriat.
Nyomatott Ifj. WajdiW József könyvnyomdájában Nagy-Kanixsán.
Tüiuöröutésft rostélyok stb
T^golobbb (trák! Árjegyzék ingyen bérmentve!
m\' nengerrovátkolások leggyorsabban éa olcsóbban, szállítás jótállás ^ellatt
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
flengerrovátkoló éi köszöralő-gépek, vilUnyoi-világítási telepek. Tervizetik, killiégvitéisk éi praktikai taaáosik tyirup éi Isayas.