Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.04 MB
2010-02-13 20:19:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1378
5656
Zalai Közlöny 1900. 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. október hó 6-án.j ,
40-ife szám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizetési Ar:
Egísz évre . . 10 kor. — fill. Egl évre ... 5 kor. — Üli. NpgyvJévre . . 2 kor. 50 fill. Kgjea 8r.ám 20 nil. HIRDETÉSEK 5 hasábos potitiorban 14, m&aodf *or 12, b niiudcn továblii soréri 10 fill.
NYILTTE R B EN
petit soronként 20 lillérórt vétetnek fel.
ZALAI IÖZLÖIY.
A Isp szellemi részét illető minden közlemény a feleifis izerkesitŐ nevére, az anyagi réstt illető köx-lemények p\'-dig a kiadó nevére címzetten Naiíy-KanUiiára bérmentve intézendőlc.
Dermentetlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok rima nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,- „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,■ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,u Bnagy-kanizsai ,éé a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagj-kanizsai .tanítói járáskör," a anagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," ^szegények tápintézete,* a .katonai hadaátyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
i HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON. MEGJELÉNÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A biztosításügy reformja.
Nagy-Kanizsa, 11HX). ott. 5.
A kereskedelmi törvény revíziója közgazdaságunk egyik leglényegesebb téuyezójét, a biztosításügyet is szabályozni fogja és alaposnak látszik azon remény, hogy az uj biztosítási törvény — mely nemcsak ki korrigálása, hanem .gyökeres átváltozása lesz a réginek meg fogja szüntetni a közönség ellenszenvét a biztosítás ügye iránt.
Tagadhatatlan és magyarázatokra . nem szorul a biztosítás szükséges , volta. A legszegényebb parasztgazda sem meri ma már épületeit; takarmányait a tüz, lábon álló gabonáját a jég ellen biztosítatlan hagyni. Orvosok, ügyvédek, s más nyugdíjjal nem biró állású emberek közül nem egy tapasztalta már az életbiztosításnak nemcsak szükséges, de áldásos voltát is. A baleset-biztosítás előnyeit pedig legeklatánsabban a munkásokra immár nálunk is kötelezővé vált, tömeges baleset-biztosítás bizonyítja.
És a biztositásnak megmérhetetlen előnyei dacára- is a társadalomnak azon rétege, melyet a biztosítással csak a falukra járó, lelkiismeretlen .mozgó ügynökök" ismertetnek meg, irtózik a biztosítástól, mint akár — az államtól, mert az előbbit csak az ügynökök, az államot pedig a fináncok és az adó-végrehajtók révén ismeri. Az ügynökök rendszerint percentben kifejezett provízióban részesülnek a szerzett üzletek tiszta dija után s igy természetesen érdekükben áll, hogy minél több biztosítást létesítsenek a lehető legnagyobb díj mellett. Bebiztosítanak ezek az urak fűt-fát, soha nem létezett személyek vagyonát
és létező Bzemélyek nem létező birtokát. A parasztember pedig, bár huszonötször megforgatja a váltót, hogy tényleg sárga-e a 3zine, i legnagyobb lelki nyugalommal firkantja három jelzővel ellátott nevét asj üres blanquetták alá és várja a szllretet, a fizetés idejét. Akkor aztán azzal a panasszal fordul a tekintetes szejkurá-cióhoz, hogy ötet cudarul becsapták, kétszer annyit követelnék tőle. mint a mennyire kötelezte magát, pe a váltó beszél, ö meg fizet., I
Ez az inkorrekt eljárás keltette aztán az egész biztosításügy Reszelt liirét, melyet nem tud tisztára (mosni a társulatoknak a károk alkalmával tanúsított lelkiismeretes magatartása sem. ,!
Amit eddig az ügynökök íjissza-.éléaeiről mondtunk, az kizárólag csak a tűzbiztosítás eme apostolaira yonat-kozik, mert baleset és életbiztosítások szerzésével rendszerint maguk a társaságok hivatalnokai, vagy a öjirekte e célra szerződött intelligens, ipűvelt külhivatalnokai foglalkoznak, kiknek részéről a csalás és visszaélés már csak azért is ki van zárva,\' mert nem irni tudatlan, műveletlen emberek közt, hanem a társadalom kiözép-, sőt gyakran legkiválóbb osztályai körében, nyílik működésükre téjr.
A tüzakquiziteurök hallatlan szédelgéseit eddig csak ritka esetekbenjtorol-hatta meg a büntető igazságszolgáltatás 8 csakis azon esetben, mikbr — mint már nem egyszer megtörtént, az ügynökök a felek aláírásait;! meghamisították: ■
Mikor azonban a felek tudatlanságuk miatt károsultak meg, nagyobb összegeket írtak alá, mint a mennyire kötelezni szándékozták magukafy vagy
egyáltalában kitöltetlen váltóürlapokra aláírták nevüket, bajuk ellen jogorvoslatot eddig nem találhattak, mert a társaságok nem lévén felelősek ügynökeik eljárásáért, az ügynökök Ígéreteit magukra nézve kötelezőknek nem ismerhették el. \\
A biztosítás ezen s még más említésre nem érdemes mizériáit fogja orvosolni az uj törvény. Azáltal, hogy az ügynököket a társulatok meghatalmazottjainak tekinti, az általuk kötött ügyletek a biztosító társulatokat teszi felelőssé, s kötelezőknek mondja ki reájuk né?ve .az ügynökök csábító ígéreteit. Megakadályozza ezáltal azt a sok visszaélést, melyeknek oka az volt, hogy a társulatok az ügynökök által szerzett üzleteknek előnyeit ugyan élvezték, do a szédelgésekkel szemben ugy viselkedtek, mintha azt egy tőlük független és teljesen idegén személy a saját hatáskörében követte yolna el. Nagy fontosságú és szerfelett üdvös a biztosítási törvény ezen uj rendelkezése, mert hivatva van a társulatok s a Közönség közt fennálló viszás állapotot megszüntetni, s előmozdítván a korrekt s tiszta ügyletek létrejöttét eléri azt a célt, hogy a közönség érdeme szerint pártolja a biztosítás ügyét.
Azonban az uj törvényjavaslat nemcsak a közönségnek, hanem a biztosító-társulatok érdekeit is kellőképen szem előtt tartja. Erre mutat nem egy célszerű intézkedése. Méltányolja azt a nagy kockázatot, melyet a társulatok aránylag nagyon csekély dijért viselnek Is az eddiginél hatásosabban biztosítja részükre a biztosítási dijakat. Szóval, a mit j eddig a társulatok mindkét részre nézve káros kartellek kötése által értek el, ezen jogos
előuyök egy részét biztosítani fogják azámukra a törvény uj rendelkezései.
Mig Német, Angel, Francia országokban s különösen az „Egyesült Államokban a biztosítást oly-szükséges és áldásos intézménynek tekinti a közönség, melynek előnyei felett még gondolkozni is feleslegesnek .tartja, •nálunk még igen sok akadályba ütközik ezen ügy fejlődése és hódítása, nem mintha a magyar emberben nem volna annyi tapintat, hogy a maga és a más kárán okuljon, hanem hiányos • kereskedelmi törvényünkön annyi kibúvót találhatott a szédelgésre hajló ügynöki csapat, hogy úgyszólván megutáltatott a közönséggel mindénnemü biztosítást.
Ipari ós keresk. oktatás reformja.
Aránying csendben és az Qgy komolyságához méltó módon, olyan reform vált most valóra, mely nagy befolyással és igen messzemenő hatással lesz a közgazdasági szakoktatásnak ama főcsoportjaira, melyek a kereskedelem és az ipar körébe tartóinak. Ez a két főcsoport mindeddig a legtökéletesebb rendetlenségben és szervezetlenségben leiedzett, • minek következtében is tulajdonképpeni feladatát nem tölthette be, sőt olyan állapotra veretett, amely csakis az ügy érdekeinek legnagyobb Béreimével volt tartható.
Néhány szóval jellemezni lehet az eddigi állapotot. Az ipari oktatás minden logika és rendszer nélkül két részre szétosztva, egyrészt a kultuszminisztérium, másrészt a kereskedelemügyi minisztérium alá volt rendelve, s mindkét minisztérium a maga intézeteit külön-külön vezette, kezelte, irányította, anélkül, hogy a másik tárcával egyetértésbe lépett voln^. A kereskedelmi felső oktatás pedig egiészen a közoktatásügyi tárcához tartozott a a kereskedelemügyi minisztérium semmiféle beleszólással sem élhetett ennek ügyeibe. Mindkét minisztérium közvetetlenül rendelkezett a maga
intézeteivel; nem volt tanácsadó, közbeeső, illetőleg közvetítő fórum, amely az elleutéteket kiegyenlíthette, illetve az egységes eljárást létrehozhatta volna. Ez az organizáció, amilyen zavargásnak tűnik is fel, igy elméletben némiképpen mégis fenntarthatónak látszik; de aki a tényleges állapotokat ismeri, szomorúan tapasztalhatta, hogy a rendszertelenség mily óriási mértékben akadálya a fejlődésnek, az eredmények érvényesülésének, sőt általában a hasznos munkának.
Ncm\\.csupán ax oktatásügyi szakkörök sürgetése, hanem a gyakorlati életnek immár el nem utasítható követelése teremtette meg a reformot s valóban általános az öröm mindenek körében, akiket az Ügy illet, hogy a reform végre bekövetkezett, sőt az uj Bzervezéa már életbe is lép, ugy, hogy előreláthatóan kedvező hatását már a most kezdődő iskolai évadban érvényesítheti
Az egész reform alapeszméje abban csúcsosodik ki, hogy hz eddig kettéválasztott intézmények guvernementáli8 beosz- , tásuk megbolygatasa nélkül egységes Bzellemi vezetés alá a, igy egyértelmű működés keretébe vétessenek, söt az ipari éa kereskedelmi oktatás is mint egymással rokoaügyek, lehBtŐleg egymás mellett haladó, egymást kiegészítő irányzat útjára tereltesBenek. E cél betöltése, végett királyi jóváhagyással megalkotja a kormány az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási TanáCB intézményét, melynek alárendelendők as összes ipari és kereskedelmi iskolák tanfolyama, s általában az ipari és kereskedelmi szakoktatás ügyei. A tanácB két osztályban működik az egyes ágak külön ügyeinek ellátására, de a közösen érdeklő teendőket plenárisan intézik. Tagjaiul nem- . csak pedagógusok neveztetnek ki, hanem agyakorlati ipar é3 kereskedelem vezetőemberei közül is olyanok, akiknek közreműködése hasznára válbatik az ügyeknek. Az érdekek két minisztérium egyenlő részszel járul hozzá a tanács egybeállításához a mindkettőnek egyenlő is a reá való befolyása.
Ez a szervezés mindjárt első percre szerencsésnek látszik annak az elvnek logikus keresztülvitelével, hogy az erők -
TÁRCZ A.
Te vagy az oka!..
. . . Már mint én? No már ezt a vádat aem hittem yoIüb, hogy valaha megérdemeljem.-
És pedig annál Bulyosabb volt az a vád, mert a ki ezt mondta nekem, egy kivsíló, derék gentry asszony, kitűnő gazdasszony, önfeláldozó anya, szerető feleség, szóval, az ő véleménye határozott értékkel bír.
Hát ugy történt \\ dolog, hogy ezolőtt valami hat hét évvel iskolánk internatu-sába beadtak egy kis tizenhárom éves gentry leánykát.
Volt már a kis leány több városban, több iskolában ia, de biz ő sehol Bem lelte helyét Nálunk azonban megmaradt egész Öt évig.
Velem együtt kertészkedett tehát öt ösxö\'Dj öt tavaszon, mig a húsvéti és a nagy szünetidei két hónapot otthon szüleinél töltötte.
Nagyapja szabadságunk egyik előharcosa volt és ennek következtében elzá-ratáat, Bzámüzetést szenvedett. Fia, az én kis tanítványomnak atyja, az ő apja iránt érzett kegyeletből, nem vállalkozott Bemmiféle nyilvános Bzereplésre, hanem megvonult a birtokán levő tanyán, családjának élt, örökségén gazdálkodott; maga látott cselédei után és jövedelméből élt, a mely városon tán elégtelen lett volna, itt a tanyán bőségesen elég volt és jutott számos gyermekének taníttatására is, sót
jutott némi fényűzésre, esek között elaő helyen könyvekre, lapokra jí
Tehát Mariska, nevezzük az én kis növendékemet ezen a néven, taláqlugy is bivták, — itt kertészkedett velem qt éven át. Volt neki azonban külön virágágya íb, gyakran mosolyogva néztem, a mint fehér kezecskéivel szivattyúzta tele kis | bádog locsolóját és cipelte a vizet virágágyához. Néha bizony Bárosak is lettek ezek i gyöngéd fehér kacsók, a mikor eaő utári ültet-getett, gyomlált De volt is látszatja! Virágos ágyán azok a bohó növények] olyan dúsak, kövérek\' voltak és csupa bálából remek virágpéldáriyokat hoztak, j
De Mariska csak kedvtöltésnek kekintette a kertészkedést, a komoly szellemi munka után. Tanulmányait kitűnő sikerrel végezte. Társalgása könnyed, értelmes és mindig tartalmas volt és sohasem) fajult üres fecsegéssé. Színházba járt gyakran, szerette a komolyabb, nemesebb darabokat ób megértette a magasztos gondólatokat, hálát érzett az előadó színész! iránt, ki azokat a nemes eszméket Bzép alakban hirdeté. I
I Nos hát megvallom, én ia büszke voltam e derék tanítványomra, a mikoif jtizen-hét éves korában távozott tőlünk.!
Hát még Bzülei, azoknak volt még csak a büszkeségük a derék leányka, ki jterme^ tére nézve karcsú, magaB, bájoá arcú leánynyá fejlődött
Mariskának kis huga van most intézetünkben és egy alkalommal, a midőn éden anyja meglátogatta a kis Rózsikát ragyogó szemmel dicsekedett vele, hogy Mariska
mennyire aegiti őt és felváltja a háziasz-ezonyi teendőkben,; természetesen az ő utasításai szerint.
— Hanem, a miben Mariska csakugyan remekel, az már aztán a kertészkedés, nem is álmodnád, hogy mi mindent alkotott az, csak ezen az egy nyáron, mondá nekem.
— Tudod lelkem, folytatá az anya, hogy nekem! nem volt alkalmam .fiatal
\'koromban kertészkedni, mikor férjhez mentem, akkor meg már ott találtam a tanyán egy paraszt kertészt a ki ugy, ahogy, elegyengette az udvart, a konyhába val.ó főzeléket és zöldséget beszolgáltatta; többet aztán mi sem követeltünk tőle.
— De bezzeg másként van most I
— Mariska már ké£ évvel ezelőtt kérte az apját, hogy vadrózsa csemetéket hozasson neki az erdőből, sokat, Bokát, azután azt a nagy kertet, tudod ott a ház mögött, szépen felosztotta; először papíron megrajzolta, kaoyargós utakkaij különféle zöldséges táblákkal. Azután a kertészszel, láttad volna szegény öreg paraszt hogyan bámult, mikor a kisasszony vagy bárom bérest mellé állított és parancsolta, hogy mi módon osszák fel azt a nagy kertet.
— Apja persze megtekintette a rajzot, talán igazított ia rajta egyet-mást, és kiadta a rendeletet, hogy Mariskának föltétlenül engedelmeskedjenek.
— Szegény Mariska! a húsvéti szünetidőt egészen a kertészkedésre fordította, mikor a kort föl volt osztva, akkor a jó széles utak két oldalán két méternyi távolságra elültette a vadrózsákat és meghagyta
a kertésznek, hogy azokat a legnemesebb fajú rózsákkal oltsa be, ha pedig valamelyik nem loga\'mzanék meg, azt rögtön cserélje ki, oltsa - be újra, azonnal, hogy mikor ő hazajő a nyáron, egyetlen rózaatő ae hiányozzék. (
— Apja csak ugy , nézte,\' hallgatta mosolyogva.
— Azután a zöldöéges táblákat, ágyakat vetette be, babot, burgonyát ültetett.
— Korán lesz még, dörmögött a kertész, elfagy.
— Hát akkor beveti kelmed ujra.nem^ lesz más kár belőle, mint az a pár zsák burgonya, ellenben, ha sikerül, akkor meg nacy lesz a haazon, mert május végén már uj\' burgonya lesz,
— A kertész dörmögött rá még egyet.
— És most következett az udvar, pedig az is jókora.
— Bizony eltűntek a trágyadombok az istállók mögé, a paréj, dudva gyökerestől kiirtatott.
— Kirajzolt egy óriási Chrysanthemum virágot Ezt kiméregette az udvar közepére. A virág, értem az udvarra rajzolt virág közepére ültetett Mariska ötven darab oltott, rózaát A CbryBanthemum szirmainak alakjait különféle virágokkal beültetett tojásdad alakú ágyak képviselik, a közök, valamint a nagyméretű kör pedig finom, sürü pázsittal van födve.
— Mily remek látvány ez egy-egy nyári reggelen 1 Jöjj ki hozzánk, kedvesem, egy pár Bétre^. bizony nem bánod meg. Ott reggelizünk éa uzsonnázunk az udvaron.
Hát már hogyne mentem volna ki e szíves meghívásra I Hiszen álmomnak egy
paránya megvalósult; legalább egy családba bevitték az én eszmémet, az én tanításomat. A parányi mag kikelt, és sokkal hatalmasabb lombos fává fejlődött, mintsem remélni mertem volna.-
A legközelebbi szünetidőt felhasználva, csakugyan kimentem a kedves családhoz. De pompásan izlett a reggeli és az uzsonna azon a gyönyörű, rendes, tiszta, virágos udvaron 1 Azon a jó egészséges levegőn. Nem győztem eléggé dicsérni az én volt tanityányomat. A kedves, szerény leányka csakúgy irult, pirult örömében, mert tudta a múltból, hogy én csak megérdemelt dicséretet szoktam nyilvánitaui.
Beszédközben szóbajött, hogy a szomszédbirtok tulajdonosa, egy özvegy asszony meghalt és most fia, honvédfőhadnagy, kilépett a katonaságból. Hazajött és otthon fog gazdálkodni.
— Lesz is ott okezerü gazdálkodás; mondá a háziúr finom mosolylyal. Éppen hatonaságnál tanulják meg a földnek helyes mivelését, azt a szorgos figyelmet, melynél fogva a gazda mindent látí, mindent intéz. Ide örökös felügyelet, gondoskodás munkáBság kell, a miket a katonai tétlen .életben bizony nem sajátíttat el senki.
E pillanatban kocsisok futottak a kapuhoz és, kinyitották, mert a kapu előtt ostor cserdités vendég érkeztét jelezte..
Könnyű kis homokfuió perdült be, gyönyörű két fekete lóval. ,A kocsiról houvédtiszti egyenruhába öltözött ) fiatal ember ugrott ki s hozzánk érve tisztelgett Földes Elemér, szabadságolt főhadnagy. mint legközelebbi szomszédbirtokoa,
Lapimk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
í
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 6 áo.
szétforgácsolása megszűnjék a egyesített tevékenység lépjen helyébe az egész vonalon. Örvendetes különösen, hogy ez a megoldás az eddigi kötelékek megszakítása nélkül s igj minden rázkód-t&tás mellőzésével válik lehetővé. Az ipari oktaláa ügyeinek elintézésére eddig is illetékes iparoktatási tanács rendszerét kiterjesztik az összes ipari .iskolákra 8 \' a kellően szélesebb alap megteremtésével hozzáfűzik a kereskedelmi szakoktatást is: ime, ezt jelenti pure et simple a reform. Az autonom tanács rendszere, mely ugy az általánoB közoktatás, mint az ipari oktatáB terén évek hosszú során át bevált, ezúttal kiterjeszkedik a kereskedelmi oktatásra is, mely miudeddig teljesen nélkülözte minden ilyesféle fórum közreműködését.
Kiváltképpen az utóbbi Kzempont az, atnely mód felett örvendetessé teszi a reform bekövetkezését Nem titok ugyanis, hogy a kereskedelmi oktatás egyik sötét pontja a magyar közoktatás ügynek. Sem a teória, sem a gyakorlat emberei nincsenek megelégedve vel«, mert rendszerében. működésében s irányzataiban egyaránt hiányzik, az, arai a modern oktatásügynek ja elsőrendű feltétele: a céltudatosság. Jól tudjuk, hogy kereskedelmi iskolák csak ott nem létesüllek, \\ ahol nem akarták; mert ahol akarták, v ott\' — bármily célszerűtlen, felesleges és haszontalan lett légyen is — az ittkola tényleg létrejött. így lett rövid -évek alatt vagy három tucat felső kereskedelmi iskola az országban, ami egyrészt sok, másrészt a kedveíőtlen elhelyezés révén rossz irányba tereli az egész kereskedelmi oktatánt, sőt kereskedelmileg képzett proletariátust terem.
Kulturáltamban ilyonminek fejlődnie nem szabad, do ha már meg van, feltétlenül helyen és mielőbb mederbe terelendő. A.rossz fejlődés megakadályozása, a már móglevő bajok helyrehozása: ez lesz első feladati az uj tanácsnak. Ha pedig ezenfölül be tudja tölteni azt a hivatását is, hogy kezeiben összpontosítván az ipari és kereskedelmi oktatás szellemi vezotésének minden ezálaií, a szakoktatás ügyének modern irányait megalapítja éa a halsdó kor követelményeivel együtt előreviszi: akkor a tanáca működése korszakos lesz nem csak a hazai szakoktatás terén, hanem eredményei révén a magyar közgazdaságban is.
Szezonttépek.
A BzOrt\'t. — Utciöutörís. — Kettészeli kiálli-tá«. — Erdősi Hálint. — Franz J.&jos. — A riliar&gyu és a rendőrség — Ziszlóazoutelés.
Tuboly Yictor
Az idei ősz méltó utódja az idei. nyárnak. A legöregebb emberek sem .emlékeznek arra, hogy valaha ilyen melegben szüreteltek volna, ha ugyan volna elég azőllö, hogy szüretelni lehetne. A mint hajlom, a hegygazdák nagyon takarékoskodtak a mi kerületünkben a rézgálic-oldattal és ez volna az oka az idei gyenge termésnek. A sok takarékpénztár helyett ilyenkor üdvösebb volnB egy réz-gálic-takarék-szövetkezet, hol ezt a kristályt elólegezuék kamat nélkül. Eunek
kívántam tiszteletemet tenni. — A szokásos udvariaskodás és bemutatások után csakhamar helyre állott az előbbi bizalmas hangulat.
— Éppen az imént mondtam, szólt a házi ur, hogy főhadnagy urnák nehéz lesz a gazdálkodásba beleszokni.
— Tudom, habár a katonai pály:t után a gazdálkodást tartom a nemes jmber legméltóbb foglalkozásának, kard utáu az ekevas. És megvallom, azzal a szándékkal jöttem, hogy öntől, a kitűnő gazdától, tanácsot én utaBitást kérjek mindenkor, ha nem tudok eligazodni.
— Nagyon szívesen.
—.Íme itt van mindjárt ez a-gyönyörű udvar, hanem bizonyosan drágán fizetett kertészt tarthat ön. Ezt már az éu körülményeim nem engedik meg; pedig nálam id hatalmas nagy udvar vaní
— Igaza van főhadnagy ur, nagyon drága kertészünk van, mert az a kertész az én leányom, Mariska.
A leányka mélyen elpirulva, szó nélkül hajtotta még magát, mig a főhadnagy arca nagyon kellemetlen érzéBt fejezett ki.
— No, ezt a kertészt már csakugyan nem hívhatom napszámba, hogy rendezze el udvaromat.
a bizalomnak meg volna a gyümölcse, nem mint annak a sok bizalomnak, amit a mi közönségünk sokszor egészen idfej-geneknek előlegez. Ezt aztán a kitüntetett személyek -szépen zsebre vágják és tovább állnak, anélkül, hogy csak ai előlegezett bizalomnak kam&tjiit is visz^ Bzafizették volna. Ilyen túlhajtott bizaloménak örvendett egy ideig az elektromoi motor, mely a vizet emeli ki a várp* kutjábóL Igaz ugyan, hogy most a főutcU sokkal intenzivebben öntözik, mint valahai de a szegény mellékutcák, hol a spricj cerrel nem lehet tüntetni, azok csalj szárazak, porosak, maradnak. De ha! a Sugár-ut alsó vége garat volna, arra már réges-régen annyit őntenének, hogy megszűnnének a folytonos panaszok taq elhanyagolás miatt No. de hagyjuk, ez csak egy utcarészlet, de tmkor a kerLé-Bzeti kiállításra, hol szintén szorgalmaiban öntöztek, nem találtak emberre, a ki megnyissál így (örtéut aztán, hogy; a! város baklövése után a viharágyu, hatalmas lövései nyitották meg; a kiállítást. hol gyönyörű virágokat, pálmákat, uborkákat és gyümölcsöt lehetett látni.
Sajnálatra méltó tény, hogy Zalarir-megye tanítói nem igen vettek részt a kiállításban, talán azért, inivel a taoitók rendesen csak gyereket szoktak kiállítani?
Dicsérendő kivétel Erdősi Bálint, a ki az egyszer beállott kiállítónak is és nagyszerű paprikát meg szőllőt mutatott be. Az ő nemes ámbiciója a paprikában és gyöngysiőllőben lel kifejezést, rnigj más tanító urak, a helyett, hogy gyű-! mölcsöt mutatnának be. inkább tanfelügyelőknek és miniszteri tanácsodnak mutatkoznak be, kiknek árnyékában sok j kai szebb gyümölcs terem, mint a lugas\' vagy a körtefa árnyékában.
így az életnbk árnyoldalát kiki más szempontból tekinti és fényt lát ott is, hol csupa Bötétség van. Ilyen áldott ember Franz Lajos, a mi kedves Lbuis; barátunk, akinek bizonyára aoha so |üu-tek fel azok a sötét pontok, raelyfjköt nem égő vagy rosszul égő lámpák okoztak. Ó ott is csupa fényt és derűt i lát, hol más ember a nyakát szegi. Mjünek is égjen annyi lámpa, hisz ezer csillag ragyog az égen 1 |
Az ég mostanság azért olyan csillagos és felhőtlen, mert a viharágyu az Egylet-: kertben, a város kellő közepében olyan mennydörgést vitt végbe, hogy a felhők rémülve széjjel futottak. Mentül jobban futottak a felhők, annál inkább csődültek a gyerekek és az Egylelkert olyan orgiáknak volt színhelye, amilyeneket csak a legrezesbaudásabb napokon lehet ésplelní éi mentül többet észlelt az Egyletkert szegény szomszédsága, annál kevesebbet lelt eszével a rendőrség kifogásolni valót az ilyen lövőldözési kihágáson, melynek semmi haszna a város belterületéoj. még kevesebb a haszna, mint némely Mihasznának.
Alig némultak el a viharágyuk, pár is ujabb mozsarazásra készül a Yárós: h Muukásképzö-Egyesület zászlajának felavatására. Ez a legbeszédesebb egyesülei
Én, a szótlan szemlélő, mint nyitott könyvbeu olvastam a főhadnagy gondolatát
— Milyen kár. hogy ez a kedvei, szép fiatal leány itt a tanyán igy elparasztOBtf-dott, éa nem részesült finomabb: nevelésben.
Én még pár hétig ott időztem a kedves családnál.
Ez idő alatt a legközelebbi vá-rosbau lüzoltó-ünnepély volt. Zászló-anyáól a mi Mariskánkat hívták meg.
Természetes, hogy a rendezőség egyik tagja, Földes Elemér főhadnagy volt és neki jutott a kedves kötelesség az ifjú zászlóanyát a Rákóci induló hangili mellett bevezetni.
Csakugyan leesett a főhadnagy; ur álla elámulásában, a mikor meglátta azi aranyhímzésű fehér atlaszruhás szép ifjű leányt és felismerte az „elparasztosodott és nevelést sem kapott" leányt.
Hát még\'mikor az üunepély folyamán tapasztalta a leánynál azt a finom köny-nyed modort, azt a szellemes, tajrtalmas társalgást. , h
Az Ünnepély titán harmadnapra,! megint cserdüit az ostor a kapun kivül, és most már Mariska kiáltott a kocsitoknak, hogy hamar nyiBsák ki a kaput 1
a városban. Agilis vezetősége mindig készül valamire: kiállitáara, felavatásra, mulatságra, egyfolytában. Sokkal szorgalmasabb a diáknál, aki csak arra. az alkalomra kéazül, mikor a tanár felelésre hívja. Az ünnepség egyik legmagasztosabb mozzanata a Bzegbeveréa lesz vasárnapon, amikor egyébként csak fejbeverések szoktak végrehajtatni a városi orvosok és a rendőrség rémületére. A szegbeverések az egyesületnek némikép meg fogják téríteni a költségeket, mert egy-egy 3zeg felajánlása a rendezőség részéről maga után vonja az adakozást annak részéről, aki a szeget elfogadja. Eunek aztán fejére is üthet a publikum egy-egy találó mondás.kíséretében.
Aranyszájú tanfelügyelőnk, Dr. Ru-r. Bicska Kálmáu fogja az ünnepi beszédet tartani.„A rendezőség nagyon ügyesen osztotta fel a szerepeket, Gróf Jan-kovi eh Lászlót kérte meg védnöknek. Dr. Ruzsicska Kálmánt ünuepi szónoknak; az egyiknek, a Bok arany a zsebében, a másikDak a szájában I Ennyi ezermesterség csak RévéBZ Lajostól az összes kanizsai egyletek titkárától telik ki. akire még Tuboly Viktor, az Inkeyek házi-poétája sem neheztel már. mert külömbén özv. pallini Ink ey Kálmánné Bem fogadta volna.el a zászlóanyai tisztet, ha Viktor haragudnék. — Viktor pedig nem haragBzik éa ha ő nem haragsziK, akkor nemsokára nemzetüuk valamely költői nagyságát fogjuk Kanizsán megünnepelni. — Vörösmarty Mihály szüleléíének századik évfordulója nem sokáig kése) trtur az éjji homálybap! Hogy is lehetséges ez, Tuboly,Viktor munkatársunk sem önmagáról, sem Vörő.jmarty-ról megfeledkezni soha ri\'ero fogl
Az Uránia színház nálunk.
Az elmúlt tél óta minden fővárosi lap hasábjain nap-nap után lehetett olvasni, hogy az Uránia színház előadásai az egész fővárosi közönség pártolása mellett minden tekintetben kiválóan folynak le.
E fiatal kulturális, nemeB célú intézmény iránt érdeklődött azonban nemcsak a látványosságot kedvelő publikum, de azok is. kik az elvont tudományod terén működve, nem igen- szeretik a nagyhangon hirdetett, amerikaiauan reklami-rozott dolgokat.
Az Uránia szinbáz azonban ép azért érdemel dicséretet, mert a reklám nagydobját kerülve, a müveit és tudománykedvelő közönségre támaszkodva óhajtott népszerűséget szerezni a tudománynak.
Annak a lelkes csapatnak, mely ezért munkált lankadatlanul, az egész ország fejezi ki köszönetét. — Már ezzol sem vagyunk hátrább a művelt nyugat álla mainál.
Szerencsésnek tartjuk az Uránia színház igazgatóságának azon ötletét, hogy most vidéki körutakat rendez és Nagy-Kanizsára is ellátogat.
Megismerteti igy az Uránia színházat azokkal, kiknek nincs alkalmuk a fővárosban megtekinteni\'ezt a derék színházat.
Hisszük, hogy Magyarország müveft közönsége minden uagyobb vidéki város-
Elemér ur annyira nem értett a gazdasághoz, hogy ezután mindennap akadt kérdezni valója, és a mi kedves házigazdánk nagyon szívesen adogatta az útbaigazításokat.
Da végre is kisült, hogy nem lud mit csinálni sem az udvarával, som a kertjével. Már csak engedje ál neki azt az ügyes „kertészt," de örökre. Mert aki a házban, kertben, udvarban ilyen rendet tud teremteni, annak jó szive, a szép iránt kiválói érzéke éB, művelt szelleme lehet... és ő rá is nagyon ráfér, ha egy kicsit rendben tartják.
— Te vagy az oka mindennek 1 támadt reám az édes anyja. Azt hittem egy pár évig enyém marad leányom, élvezhetem gondoskodó szeretetét, mivelt társalgását és ime ... (
Esős fellegen szivárvány, áz anya szems könyezett, ajka megelégedetten mosolygott ...
. — Hiszer. nő számodra a másik lányod, l^ezdém vigasztalni..
— I^en, meddig hagyják azt is nekem
. Te vagy az oka.
De ez elleu már tiltakozom!
Kalocsa. Hósa
ban a legmelegebb pártolásban fogja részesíteni.
Az Uránia élén Molnár Viktor kultusz-
miniszteri osztálytanácsos áll.
Látni fogjuk Spanyolországot, az izgató bikaviadalokat. Ezeket oly élethűen fogják bemutatni, hogy a gyengébb idegzetű ember bá^borzongással fogja nézni.
Színre I kerül a „Vas." Bemutatják annak minden fázisát, továbbá .Más világok, mint a mienk," .Mikor a levegő csppíolyód lesz\' s a .Női ,szépség" stb.
•Felhívjuk a közönség figyelmét jó előre az Uránia színházra. A ki érdeklődik szép, jó éB nemes iránt, az ne mulassza el, hogy a jelzett napokön elmenjen megnézni az elmúlt fővárosi téli szezon legszenzációsabb ^újdonságát.
Kereskedelmis iparkamara.
— Hirdetmény. Az, érdekelt köröket figyelmeztetjük, hogy a hadügyi kormányzat legújabb rendelkezései értelmiben azon állitiakőtelesek és a hadsereg, haditengerészet és honvédség nem tényleges állományába tartozó azon tegyének, a kik Európáu kiVüli országokban — a EŐld-közi és Fekete tengerek partvidékeinek kivételével — a hont kereskedelem érdekében (akár kereskedelmi utazói minőségben, akár állaudóan letelepedve, akár mint kereskedelmi szakértő a cs. és kir. képviseleti hatóságoknál) huzamosb időn át működnek éa ezt hitelt érdemlően igazolják. az allitaskötelezettaég, valamint a katonai szolgálati kötelezettség telje-Bitese körül a következő kedvezményekben részesittetnek:
. Íj a aorozó bizottság előtt való megjelenése kötelezettsége alól fölmentetnek, ha a cs. kir. képviseleti hatóság előtt történt orvosi megvixsgáltatásuk alkalmával „alkalmas^-pak, vagy .kevésbé alkalmas\'-nak taléftatnak;
2 az^ily módoo besorozottak a rájuk háramló tényleges Bzolgálat elhalasztását kérhetik addig az évig, a melyben 24-ik életévüket betöltik;
3. a fegyvergyakorlatok teljesítése, valamint az ellenőrzési szemlén való megjelenés alól fölmenteinek.
B -kedvezményekből kizárvák, a kik idegen országbeli kereskedelmi vállalatoknál vannak alkalmazva, vagy pedig idegen országok kereskedelmének érdekében működnek.
Az erre vonatkozó 4235/eln. sz. a. kiadott keresk. miniszteri leiratot- az érdekeltek kamaránkuál a bivatakw órák alatt megtekinthetik.
Sopron, 1900. évi szeptember hó 26
4 keresk. és iparkamara
hirekT
— A király nevenapja. A király no-venapját szokott módon Ünnepelte meg f. hó 4-én a város közönsége. A hálaadó misét a >zt. ferencrendiek zárdájában tartották meg a közös hadsereg, a honvédség tisztikaranák és a városi tanács és kir. törvényszék tágjainak jelenlétiben. Az állami elemi, a városi polgári iskolák, valamint a főgimnázium ifjúsága számára külön istentiszteletet tartottak. A város fel volt lobogózva.
— Ottóber 0. szüreti víg dal idején lordul elénk az időjárásában az a nap, melyet 13 bitófa felnyúló iga jelöl meg a mugyarok történetében, mely örök időkön át tanúja leszen .a szabadság fenségének éB a tyrauuizmus aljasságának. A mit erővel vettek el tőlünk, annak emléke örökké a mienk marad és a vérbe fullasitott szabadság ama bitó, melyeket az aradi hóhér vert október 6-ikának véres munkájára, a szabadság lombosodó, terebélyes fiivá magasztosultak az évek folyamán. A ,ma" megteremtésében nagy réaze vau az aradi Golgota eseményeinek, tnelyeknek emlékét a lezajlott félszázad aulya sem nyomta el nemzetünk szivéből és ünnepelni fogjuk mindaddig, mig az emberiség és vele magyar imidkozva fordul a szabadság és hazaszeretet oltára felé.
— A kcrtéaxetl és gyümölcsklálll-tis. Az orazágos kertészeti egyesület nagykanizsai váodorkiátlitáBa m. hó 29 én tiz órakor nyilt meg. Három mozaár-lövés jelezte az ünnepélyes pillanatot. Az egyesület elnöke Mayer Mihály megérkezése után azonnal elment Lengyel
Lajos városi íöjegyzőhez és mondá: Legyen segélyére a mi kiállításunknak éa nyissa meg azt szeretettel. Ez az egész kérelem, melyei előhozok. Lengyel Lajos főjegyző válaízolá: Nagyon őrvondek. hogy arra vagyok kiszemelve, hogy uémi szolgálatokat tehessek önöknek, de rövid az idő, sajnálom, kérelmüknek eleget nem tehetek. Igy maradt ela megnyitó beszéd és szólt helyette a viharágyu. Csüggedésre azért ok nem volt, mert kiállító volt elég [ éa a közönség is elég fogékony volt. Azzal a meggyőződéssel távoztunk az Egyletnek kiállítási célokrakiváló alkalmas hajiékából, hogy városunk közgardasági viszonyainak és idegenforg&lmáoak emelésére ilyen vidéki kiállítások kiválóan alkalmasak. A kiállítok küzOl a következők kaptak kitüntetést: Egyesületi díszoklevelet nyert: Festetics Tassilogrél uradalmi kertészete Keszthelyen ; a város 1-ső diját, 3 ca. és kir. aranyat Nietsche Gusztáv keszthelyi uradalmi főkertész kspta meg; arany érmet: Janda Károlv, Msuthner Ödön (Bpest), Niemetz W. é» F. (Temesvár), Fabick Tivadar; ezüst érmet: Dózsa József (Sorok-Djfalu), Bed-narz Károly (ÓKsnizsa), Horváth Károly (Szeged), Asztalos Béla; dicsérő oklevelet: keszthelyi gazdasági tanintézet, csurgói áll, tanítóképezde, Iokey László (Nagy-Récie). Szalacsy Farkasné (Vente) és ennek kertésze Bayer Ferenc l cs. és kir. aranyat, Csárics Sándor (Stridó). Inkey Kálmánné (Rigyác), éa kertésze Vaszek Ferenc 2 drb. aranyat; elismerő oklevelet: Günsberger Üdőn, berceg:Sul-kovszky Viktor, Poleduák Antal, Szusz-koff Henrik, Somogyi Oyuláné. (Palin), Leropek Jáuo. pusztanjnéjii uradalmi kertész; Parcsetics Oltóné (Palin). Krozió Lsjos (Zsarnó.) Konrád Ágoston; kiállítási oklevél. Szoromer Ieoác (Csapi,) Höci BoldiZBár (Garabonc), Tshin Mihály (Gs-lambok), azonkívül Étek Géza adományozott 1 drb. aranyat, Buzásy László (Mi-háld), Csillag Lajos. Megyeri Lajos (Siófok), Pesti Lajos (Nagy-Récse). Mala-tinszky Ferenc (Zala-Csány), Gáspár Ferenc. Erdősi Bálintué, Killer Henrikné, Kalóci Mátyás (Galambok), Keller János, Verbovec Ferenc, a zalakoppioyi gazd. ismétlő iskola kaptak. Ele.lt Lipót kir. tanácsos és fia versenyen kivül gyönyörű melegházi\' növényeket állítottak ki. Figyelemre és fogyasztásra méltó Elek Lipót burgonya gyűjteménye ie, mely vagy tiz fajtából átl. A magyar kincsnek keresztelt faj kiváló nagy keményítő tartalmánál loxva nagyon alkalmas a szeszgyártásra. Tehát nemcsak a gyöngy száll fel a borban, hanem a krumpli la az ember fejébe szállhat, ha szesz leni belőle. F. hó 3 án délelőtt árverezték el a kiállított gyümölcs és növények egy részét. A mi eladó volt az miud elkelt. A melegházi növényeket a tulajdonosok nagy részben elszállították, de a gyümölcsöt megvették a helybeliek és a megvesztegető szép fajtáknak sok kodvelője akadt. Vájjon a megismerés fájáról szakított gyümölcsök (elnyitották 0 közönségünk szemét? A dologban az lebec baj bogy ez alkalommal nem Évák hanem Ádámok kínálták azt. A belépődijakbői befolyt pénz födöz-te a kiállítás költségeit. | ,
— Herényiét a vonat ellen. Vasárnap és hétfő közötti éjjelen Jákótól nem messze iBtneretlen tettesek felszedték a síneket és a vasúti töltést kivágott sürgöny póznákkal éa hógátul szolgáló gyékényekkel rakták tele. Történetesen épen tehervonat volt, mely a megrongált hely felé közeledett. A gépész, észrevette a bajt e megállította a vonatot antikot, hogy akár emberben, akár anyagban kir esett volna. Nincs kizárva, bogy ezen merényletet le a szerte-Biéjjel garázdálkodó rablóbands követte el. A csendőrséget mozgósították, a nyomozás szigorúan folyik.
— Zíízló«v«Ul.aHolosp svatják fel a Munkásképző-Egye\'sület zászlaját gróf Jankovich László főispán védnöksége alatt. A zászlóanyai tisztet özv. pallini Inkey Kálmánné azül. Szemző Lujza vállalta el. Az ünnepi beszédet dr. Ruzsicska Kálmáu kir. tanácsoB tanfelügyelő mondja. Az ünnepségre lejín Gelléri Mór kir, tanácsos ís.-A zászló-Bzegeket már eloBztották > város nota-bilitásai közt. Az ünnepély Borrendjo a következő: Délelőtt 8 és fél 10 órakor a testületek és az ünneplő közönség gyülekezése > Polgári Egylet kertjében, illetve a Munkásképző-Egyesület ott levő
HCaik akkor valódi, ha közvetlen tólem rendelik
fekete, fehér é, siiaca krtót 14 írt 85 krig raéterenkint — egíii nibált a bloaiokntk Talól — Mindenkinek pöilabír .iomen-leien, hlibol ufclUttt. Minttt póiUlordulUul küldetnek.
HENNEBERG G., selfcm£7Sros, Zürichben.
(Cl. él kir. udTiri.uUlitö.)
XXXIX. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1900. OKTÓBER 6 án.
heJyiséfíébeo: 10 éa íél órakor a Védnök tf a Zászló-anya megérkezése éa fogadtatása. Ünuepélyea felvonulás az egyesületi helyiségből a Sugár uton. Koronahercegutcán, Erz6ébet-léreo, .Fő-utcán, éa Deák Ferenc-téren át a városi róm. kath. felső-templomba. 11 órakor ünnepi mise. Tartja fót. Horváth György főgimnáziumi igazgató ur. Miso után: Kedvező időben a Deák Ferenc-tér^u, kedvezőtlen idő esetén a Polgári Egylet nogytermébeu : a) Ünoepi beazéd, tartja dr. Ruzaicaka Kálmán, kir. lanácao? ur, Zalavármegye tanfelügyelője. Az ünnepi beszédet ének, illetve zeneszámok előzik meg éa követik, b) Szegbeverés: az ünnepély napján délután i óráig és a következő napokon (október hó 15-ig) ai egyesület helyiségében d. u. 1—3 óra közt. Délután 4 órakor felöl vaBáa éa hangverseny. 1. Ének. Előadó a Munkásképző Egyoaület dalárdája. 2. Felolvasás. Tartja Golfén Mór kir. tanácsos ur, 8z Országos Iparegyeaület iga*-catója. 3. Dal-kettős. E\'óadók: Ledofaki Mici éa Práger Ilona úrhölgyek; löt. dr. Perényi József fógimn; tanár ur zongora-kiaérotévul. 4. Melodrama. Előadók: Bar-tos Szidike úrhölgy éa. RiJbm Emil ur. 5. Ének. Előadó az Irodalmi és Művésseti Kör dalárdája. Este 8!/i órakor tánc-
\' mulatság.
— Wortúiann S. Ii. f. Városunk szülöttje, Wortmann S. B. mult hó 18-án
| New-Yorkban hirtelen elhunyt. Wortmanu 18G4-ben az Éjazakamerikai szecesazió-háboru után kivándorol! New-Yorkba éa ott megalapította a Wortmann éa II e I l e r céget, mely a magyar borok importálásával foglalkozott. Ó volt az első. aki a mi borainknak nagy piacot Bzerzett az Unióban éa nem csekély mértékben járult hozzá e magyar termék népszerűsítéséhez. New-Yorkban majdnem minden magyar egyesületnek diuztagja . volt. Néhány évvel ezelőtt egy önműködő órát szerkesztett, mely egy hónapig járt. Az amerikai lapok nagy elismeréssel •irtak akkor e találmányról és a feltaláló nevo nagyon népszerű lett az Unió legnagyobb városában. A helybeli Wortmann . család három fiát naját költségén neveltette az Újvilágban éa özek.vezetik most halála után a mai napig is a nagy hirv névnek és bizalomnak örvendő Wortmann éa Iloller céget\'.
— Il&zasság. Fi sehol Arthur, a soproui serfőző főhivatalnoka mult hó végén vezette oltárhoz Walloratein Sarolta kisasszonyt.
— A fliegeny gyermekek érdekében. A .Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet• fennállása óta minden erejével arra törekedett, hogy vároauuk szegényeinek nyomorát lehetőleg enyhítse. Egyik ez iránybani ténykedése, a szegénysorsu iskolás gyermekek téli ruhával való ellátása; közeledvén az idő, midőn e nemes eszme tőnynyé válik, már most. azon gondolat foglalkoztatta áz egyesület választmányát, hogy minden intézkedést megtéve ezen emberbaráti cselekedetet minél nagyobb mérvben cynkorolhasaa. Ezért a 1. évi azept 29 én Urtott választmányi ülés egy f. évi december 8. éa 0-én tartandó kézi muuka kiállítás rendezését határozta el, a melyeri városunk nemes szivü. minden szép éa jó iránt érdeklődő hölgyei által kiállított kézi munkák lennének kiállítva, csekély a fenti cél javára szolgáló belépő| dij mellett. A választmány tehát ez. uton is\', felkéri városunk hölgyeit, hogy a kiá/litás céljaira, kézi munkákat bejelenteni, illetve annak idején beküldeni kegyeskedjenek, uzon tudósittfaaal, hogy a kik a kiállított kézi munkáikat eladui, vagy a Nő-egyletnek odaajándékozni nem akarják a kiállítás bevégezte után tárgyaikat rendelkezésükre visszakapják. A Nőegylet választmánya.
— Az Ositrák-magyar bankfiók forgalma Rzeptember havában. Leszámítolt váltók: 952 drb. 764 ezer korona.
■ Pénztárforgalom: 11.197,000 korona. Giro-forgalom: Átutalások más helyekről 1,786 ezer korona. Átutalások máa helyekre 257 ezer korona. Átutalások számláról-azámlára helyben 17 ezer korona. Bevont 5 frtos államjegyek 14,000 drb. 70,000 forint. Forgalomba hozott 5 koronás ezüstérmek 28 000 darab. Forgalomba hozott 20 koronás bankjegyek 7600 darab. A kaposvári fiókintézet 3zeptem-ber 17-én megnyílt. Megnyitásával a helybeni fiókintézet elvesztette kerületének fölét, az egész Somogy-megyét. Ennek hiánya a fenti számokban már észrevehetően talál kifejezést. >A pénztár-forgalomban kevéabbé, mivel a Homogy-megyei hitelvevők ar. a. i. ide telepitett váltókat még itt váltják be, míg ujabb beuyujtásaikat már Kaposvárra küldik. A mult havi leszámítolás volt 1778 drb. 1,384 ezer korons.
— A bépTl8elótestület gy&lls$. Nagy Kanizsa táros képviselőtestülete t. hó 4-éc közgyűlést tartott. Az orazágoa községi törzskönyv bizottsága javaslatok tett Nagy Kanizsa város hivatalos nevének megállapítása iránt. A gyűlésre 3j) képviselő jelent meg. Azt hisszük, a képviselők nagy réaze tisztában voltjwj-zal, hogy a mi szeretett városunk-nevéh változtatni nem lehet. Változik az idő, változnak az emberek és az általuk létesített rendszerek, — de Nagy Kanizsa város nem változhatik. Volt idő, amikor kötőjel választotta el kanizaát a nagy-tói igy ni: Nagy-Kanizsa; de mostauába.Q Kanizsa éa a nagyság fogalma egy és oszthatatlan, azért mondja a földink : „én nagykanizsai vagyok,* egy szuszban. Va(n melletünk KÍ9 Kanizsa is, de ez u^y belénk olvedt, hogy éles ezem legyen az, mely megtudja külömböztetni Nagy Kanizsától. Csak olykor, olykor vasárnapokon, mikor a városháza előtt elhaladunk, jut eszünkbe, hogy van Kis Kauizéa ia, no, meg a képviselőválasztások alkalmával. Egyébként teljos összhangban élünk Kis Kanizsával és egymás vizét nem zavarjuk. A képviselő testület is ezen ja nézoteo volt és ,Nagy Kanizsa" nevét meghagyandónak véleményezte kötöjel nélkül. Ezután nem mondhatjuk többé: .Nagy, el ne hagyj, mert ez a jel: 4-, mely idekőt*. Az ingatlanok megvétele iránti tárgyalást nem kezdték meg, mért a képviselő-urak oly gyér számban voltjak jelen, hogy a törvéuy értelmében a névszerinti szavazáát megtartani nem lehetett.
— Anyakönyvi statisztika. Folyó iév első háromnegyedében születések szájua Cl 1; melyből 329 tiu éa 282 leáuy; ikíek 10 esetben születtek. Halálozások száma 494, melyből ii rutin (1 205 és uönemü-2Í9. Házasságkötések száma 194. Tavalyihoz képest 37 szaporulat. Vegyes házasiág \'15, izraelita és keresztény 8 esetben\'
— Ünnepély a helybeli csendőröknél. Folyó hü l-én szép ünnepély folyt a helybeli csendőr szakasznál. — Kőrútjában városunkba érkezett rajnai és kórösladáiiyi Stesser György, csendórségi felügyolő-helyettes, cs< és kir. tábornok, liögy megszemlélje csendórségünk . működését ! és ugyauez alkalommal ülte Bernsclíötz József, a kanizaai őrs parancsnoka,, j -— c.sendőrőrmesteri működésének 25 értés •jubileumát. A leérkező felügyelő tábornokot Hegedűs (iyula esendőrhadnkgy fogadia és a szemle megtörténte íjtón Bernschütz őrmester jubileumi ünnepélyén ,,vett részt a tábornok. A jubiláló őrmes-j tért, ki negyedszázados szolgálata alatt több szolgálati érmet és a koronás eiüst érdemkeresztet vívta ki, magasrangu elól-> járója további kitartó működésre buzdította, és megelégedését fejezte ki edjligi működése felett. A szemle és jubileumi Ünnepély az egész napot igénybe vijtto, ugy, hogy Stesser (Syörgy felügyelő csak másnap reggel távozott Kanizsáról /jala-Egerszegre, körútját folytatandó A tapasztaltakkal\'meg volt elégedve. A hel)V»li szakasznál már három esztendeje nem történt látogatás a felügyelőség résziről. Utoljára volt itt Jobláncy Sándor felügíjelő, altábo.rnagy.
— Az újoncok. Mozgalmas élet ivan most a kaszárnya udvarán és mindamejlott nagyobb a esend mint éjjel az utezán. A külömben ujjongó iljuság szűkszavú Jelt. Hisz megkezdődik a rekruta élet, ez pfedig mindenkinek elég gondot ad. aki joda kerül az udvarra. A káplár ur talán imái1 pofonokat ad. de a kantinos még nem ad kölcsön. Kezdetnek elég rossz élet. j
—^Huszonnégy óráig tartó tűz pusztított irIsó-Rajkon a mult héten. Szeptember 2S-án délután 2 órakor kigyulladt Németh Imre udvarán a pajta, a látjgok csakhamar belekaptak a lakóházba, iijnen tovább terjedt a tüz oly rohamosan iís a nagy szélben oly szeszélyesen, hogy a legnagyobb crŐfeszilésscl sem tudták lokalizálni Nem is hagyott fel másnap délig, folytonosan pusztítva a lakósok vagyonát. Emberélet szerencsére nem esett áldozatul, do annál nagyobb a vagyoni kár, i 3000 korona érték lett a lángok martalékává\\ és ennek csak csekély része fog megtérülni a biztosítás által. A tüzet gyújtogatás okozta, de a tettest a legszélesebb-körü nyomozás sem volt fcépes étidig ( kézrekeriteni.
— Njilvános köszönet. A magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-Egylete ez uton is köszönetet mond nagys. Peller Pál murakereszturi apát urnák, a* általa küldött tiz koronáért, melyet fiókintézetünk saját alapja jaVára adományozni méltóztatott —■ A magyarországi Munkások Rokkant- és Nyu^dij-l Egylete n.-kanizsai fiókjának vezetőséeg.
— Zongoraoktatóe. — Egy heJyben lakó, tanítási módszere által elismert ügyes zongora-tanítónő növendékeket a
zongöra-játékban való oktatásra jutányos óra-díjak mellett elfogad s tetszés szerint délejőtt, vagy délután lecke órákat ad. Bővebb felvilágOHitáu a kiadóhivatalban.
— Ismét jelentékeny a párisi világkiállításon nyert kitüntetésről számolhat be a Slnger Co. cég, mely mindenütt, hol gyártmányait kiállítja, elismerésre is [talál. Gépeinek kiváló szerkezete, töké-jletes kivitele, legnagyobb fokú munkaképessége és azok sokoldalú használhatóságáért, ugy házi ..varrás munkáknál, [mint az ipar terén, a párisi viláukiálli-táaon a nemzetközi zsűri által, három órmen blvöl\'a „GRAND PRIXM leg magasabb dljjnl lelt kitüntetve. Szakértők fóruma által újra ki lett mondva, hogy a Sínger Co. ceg varrógépei utóiérheti ének ugy a házi varrásmunkáknál, mint n/.olgálatában az iparnak, melynek miut egyik legmegbízhatóbb segédeszköze sok irányban támaszul szolgál.
IDEGENEK NÉVSORA.
.Korona" Szálló.
Uühriiijcr Olló kercske-lö\' Hics, Tohmacsek J. uia/u, Ucc-i, Kőim Simon kereíSicJü, Nagy-Alid, \'Uatió J. ul.-uú, Iljuevt, Wcílcr I. uiaiú, Ilpest, .I-\'i-chcr KAroly uta*<>, lJ4cs, Kul>ovy Olga esr.ter-Ju»ly.»siiC-, KOcj,-l-W. lirnti uúió, Kassa, Schönherr 1/i.lor kctcskcil\'i, U;ic»l, ürcincr J. üt.txfi, Stékcs-Jl\'ehcfvif, Mark->vic» Marton kerejkedü Itpesl, •Ko«enfel«t M. uiaxo, JJécs, ISudaskiu J. utató. Ilíócs, l.íeke Lőrinc Cuatú, I\'iScs, Uorsa SL utnió, j Hj\'cst, tJhkitchner J. Uinró, Kcc;, llsrnauer\'J. uinzö, l!écs \'iália J»n>cf utatö. Becs, Klujjer J. | k\\vc<kc.5i5, M.-Szerdahely, Soly N. fümérnök, | Kajioivir, IWUschbcrner j. (JaiiUtkodd, Kis-Fakos, Kiichor .S. kcrcskciW, Jtjic>t.
„Szarvas\' Szálló..
Lúfflcr Simon Ulazú, Kecs, Flcischmann Ari na ló, IWcs, Schlcsisiycr I. S. ularó, "Becs, Krausr Wu^ó karmester, Itjiest, Hellcr Ilcitholil urazó, Bécs, Schuller Kde utató, (WMí, J\'tivaH Jakah , | uia/.ö, Hécs, Adler Félix" utaxó, I(|tc»i, l\'aiai \' Henrik uia/.ó, l:|.e,t, Uctczeg Mónié Somodor- : A^íaló, L.\\szlú Károly utazó, Üpcsl, ifj. Megycry I.ajos mii-kertész, Siófok, Kájjg Károly ügynek, 1 Slatiua, Troiig Arnold utazó, llecs, Ilatschck Jímil ! Ulazó, liudveis, Günsbcrger Kichird utazó," Hécs, j\'Salamon Imre birtokos, Süjtör, Tornái I.ajos 16. | ezr. hadnagy, Zágráb, SUveg,Mihály kertész, Szeged, Farkas Imre öukcrfte», H|icst, Knhn Salamou Ügynök, Z.-ligerszeg, Adler Emil utazó, Jlpest, Orley üéza utazó, Hpest, Liebman *Samu uiazó, Ilpest, Deucberg S. utazó, Kies, Goldárbcilcr. Sándor utazó, llécs, kclter Manó utazó, Ilalasy János kertész, lijiesl, Rauschcr Miksa i| nvu-kertész, Szombathely, Verép Ferenc utazó, llitiísó, Schwartz Jci|i borkereskedő,\' l\'écs, Krik Aladár m.-fc. áll. fdlagyelw, Ilpest, Zboray lléla ligyvéd, Rpesi, Wfclrel I.. utazó, Hécs, Pollák Thódor utazó, líéc«, Ilitó Akos mngánzó, Petiin, HorossI Henrik fodrátz, Klagenfurt, Koloorát Guidó utazó, Uécs, Frank Gyula kercsk., íiécs. Gl Jckmann Lipót Ügynök, llécs, ÍCohn Emil rendezü, Márburg, Hergl József utazó, ISpest, Goldschmíd Lipót gazdász, Sávoly, Spiegel Géza kereskedő, M.-Keresj.iur, t^pitr Jiuos tilzSr, Eszék, LObl Imre kercsk.. Csáktornya, Körmendi Viktor jogász, Ilpest, Schulhofí. Arnold utazó, Hécs, Merberg Gyula kereskedp, Bpest, Dénes István kir. alj.-biró Kapuvár.
Szerkesztőség í
Jür. Villányi Henrik, felelóa sierkcsitc";.
I Kiadó: Jfj. Wajdits József. . , j
VEGYES.
|i - Külső haizn&l\'atra. Testréizek fájdalmti,
!csúc08 és kösETéoyes bajok éi miodenocmQ gyul&disok a .Moll-féle ír&ncitbor-■ x e »z*-»zel gyógyíttatnak biztos sikerre). Egy ii üreg ára 1 kor. 80 fill. Szétküldés naponként után, Tétellel Moll A. gyógyszeréi* ca. éa kir. ndr.
II azállitó által Béca, I. Tuchlauben 9 A ridéki | gyógyirertár«kban és anyagkereskedéíekben jj határozottan MolMóle készítmény kércnd6 ; az ő gyári jeWéayérel éa aláírásával
hirdetesek.
6425/tk. 900. \'
ArvercNl liirdctuiéiiy.
A n.-kanizsai kir.\' törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtatnak, Tuboly Viktor ügyvéd végrehajtást szenvedett, n.-kanizsai lakó* elleni 59.kor. 10 fillér tőke, ennek 1898. évi márc. hó 16. napjától járó 6°/0 kamatai, 7 kor. 80 fill. végrehajtás kérelmi," 11 kor. 30 fillér jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti .végrehajtási ügyében, a fentnevezett kir. tőrvényszék területéhez tartozó a börzőncei 92. ez. tjkvben f 531. hm. alatt felvett s 990 koronára becsült azőllő, présház s kaszáló a kövecses dülöbeo* és u. azon tjkvben f 555. hm. alatt felvett s 100 koronára becsült azőllő a szerelem-völgyben 1900. évi október hó 26. napján d. e. 10 órabor
Bőrzönce község .házánál Thasav Kristóf megyei \'t. t. főügyész felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános, árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár t0°/o-át készpéuzben, vágy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a jkir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál," 19Q0. évi szept. hó 7. napján.
Dr. Neusiedler Antal,
kir. tszeki bíró.
NAHY MELLÉKKERESET!
C5- SOK JP\'ÉMZT -W
keresetnek bármely foglalkozású személjek minden költség 63 rizikó oélkfil, ba hajlandók tőlem etív ügynökséget átvenni. Ajánlatok a következő címre iotézendők: "Hermann Sachse, Leipzlg Lindenau.
□OCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOCXlOOOOtXlO(X)0CXXX3000CXXX»00C30000C>0p
<p íp <P tp <P ty ip
NYILTTÉH.O)
Az e .rovat alatt közlőitekért nem válla) felelősséget a szerkesztSség.
Yese, hngyhólyat:, hugydara és a köszvénybnntnlmak ellen, továbbá a légzó és emésztési Bzervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forriig
salvator
sikerrel rendelte lesz,
Huttyh ftj tó hat ás u 1
Kelleoes úű! <** | Kősajeo emészthető
Kapható ásváijy tíz kereskedésekben és
gyágyszertArakban.\\ A Sahator-forrás igazgatósága Eperjesen
Boflanesíi m- és Mi-m
Nagy-Kanizsa és vidéke részére KÉPVISELŐT
keres. Ajánlatok „X. K. 7942.* jelige alatt
HAASENSTEIN és VOGLER,
(Jantis ca Tárta) céghes
BUDAPEST intézendök.
Gyümölcs és szöllő bor készítési gépek.
k szöllő sajtók,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel. és nyomerő szabályzóval.
A munka képesség 20% nagyobb, mintjjjbármely sajtónál
SZÖllÓ
és bogyó morzsolób. Teljesen felszerelt Hxiirelelö késziilckck. Szilló és gyümölcs örlök, aszaló készülékek gyümölcs ós főzelék aszalásra, gyUmolC8-vágo és hámozd gepek, legújabb szerkezetű szabad, önmiikodó ,,Syphonia" gyümölcs ós szöllövesszo permetezők gyártatnak ós szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA
Cd. kir. kizar. .-Ho[;a[i, ^a/.daragi gépgyáruk, vaaöntőde és gőzhámor.
BÉCS, II Taborstrasse 71.
KltüntetTO 400 arany, e«iist és bronz éremmel.
At „omzápos Inicrigazitaságl egylet nagy aranyérme 13!W. Stcgedeil.*\' Árjegyzékek Ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontánisitók felvétetnek.
4>t
<$5 ♦Í
<í>s
vl
:QDQOooaocoDDoaocaaccooaoooocooooocx30oc>ooocooo


és
halhólyag
elBÖrangti orrosi tekintélyek szerint a legmegbízhatóbb és feltétlenül ártalmatlan \' ÓTSier urak és hölgyek számára. Megrendeléseket pontosan és diseré-ten eszközöl:
KELETI J.
cb. éi kir. szab. nr-vos sebészeü" mű és
kötöszer gyáros BUDAPESTEN, IV. Koronaheroefl-u. 17. Alapíttatott 1876.
Árak tuoatoBként eredsli párisi osomagoláiban:
Gummi és halhóly&g elsőrendQ gyárt-
\' | mány .... | .... I . 1.— 8.— írtig Capottes americani (röfid) . . . 2.—6.— „
Snspensorinm.....0.60 3.— „
Pánti női szÍTacska(8afety-Sponges) 2 — 6.— ,
Irrigator teljeson felsxerelre . . 1.80 5.— „ Eredeti peisariura oclusiTum (Poli-
poras) Mezinga tanár szerint) . 1.80 2.60 B
„Dlana-öv" szab. bavibaj elleni köt. 3.60 6.— , \\minden hölgynek nélkülözhetetlen.)
■V Irjofyiék Ingyen ég bérmentre.
íiaHI
^HiXXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 6-án.
£t:pejár, Tas- h fémŐDlode. 20 KITtNTETES.
a Duna a mellett a
elvállal teljes malom bercmlezéieket, iCilalriiáiokat, minden rendszer és terjedelemben gyárt és szállít:
Hengerszékeket minden nagyságban és minőség ben, tömöröntés és porcelán hcugcrckkcl.
Francia malomköveket legjobb minőségben és /malomjáratokat, gabo-na-oSitályozó hengereket és fejkopl&tókat saját rendszerüeket. Konkolyválasztó. Euro-w ka. Tararek, liszike-fflj verő gépek, Jara ésgőz-tisztítógépek, elevato-gj* rok és szállító csigák, qJj transzmissiók, tengelyig TömöröiitéMfi rosféljok wtli.
jg-\' I^gotcsbbb fi rak ! o*^- Árjegyzék ingyen bérmentve.\'
Sj? eay HcngerrovAtkoliiiok leggyorsabban és olcsóbban, szállítás jótállás mellett -Tp
|!j LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
jjjjá Hengerrovátkoló és kószörülö-gépek, villanyos-világítási telepek.
Tervezetek, költségvetések és praktikus taaáosok oyorsan és Ingyen. ,
nooaooooobaoaooc300Öc anooooooooooooooooqoo^o
ágyak, perselyek. Peller 1,3 és györükenés rendsze- ifí rüeket l;5
Gazdasági malmok kézi ■ ft és járgány hijtásra. ű Turbinák és vizikere-. £f kek, keret, kör es szal-\' g lágyrészek, fagya uló Qf és csisrológépek kőtő-: gt rókkel és zuzó-gépek i ft mindennemű fcre és ko- lg va, bazalt, mészkő, cha- a motte és gipsz részére. ^ Mindenféle szűrka és tt fémöntés saját és Ide- & gen modellek és fájlok 5 szerint.
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak, ha mjndofcytk dobos Moll vódjogyöt én
aláírását tüntotl fol. A Moll A.-féle Seldlltz-porok tartós gyógybatása a legmakacsabb gyomor- Ós al- j testbántalmak, gyoinorgrtrcs gyomorbév, rögr.fln azékrskedas, m Aj bántalom, vér ; toluláa. aranyér, és a legkilhnbózfihb níl betegségek ell«>u, e jeles háziszernek , évtizedek óta .mindig nagyi.bb elterjedést szerzett. — Art egy lepsosétslt sre-dsll doboznak 2 kor
Hamisítások törvenyilen fenyíttetnek
fMOLL-FÉLE FRÁNCIAi
C8ak akkor valódi. ha, mindegy\'\'\' "veg MOI.I, A. vóJjegyél mufti |c| j
-------- ,A- Moll* feliratú ónozattal vau zárva. A Moll-féle
fraaozla borszesz és ts opvihcíííoroii mint fájdalomosillapltó bedörzsfileol szer köszvény, csuz és a meghűlés- egyéb következményemül legismoretesebb nétiszer i — Egy ónozott eredeti Qvsg ára I kor. 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
l.egfinumabb, legújabb módszer szerint készitek gyermek és hölgy szappan \' a bír okszerű ápolására gyermekek és felnőtlek részére.
Ara darabonklnt — 40 fllUÖt darab — I kor. 80 flll.
Minden darab- gyermek-szappao Moll A. védjegyével van ellátva
o
o
_ F:6 ll é t k D I d é i:
a Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállitó által,
B \' Bécs: Tuchlfluhen 9. n.
Viiléki mrgreoilclé.eV o.potiu po.tauláD.ét mellett Lutjeiiuetnek A raktárakban tessék, határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott\' készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
3baoooQQuaaocxMaacx30oaoaaaMooajaoaaaaaMK)a

1
$

58 8
A föltaláló rir. Meldlnger tauér ur által\' kizárólag jofioaitott gyártmányú
MEIDIHGEfí-KÁLYHA

HEIM H.
cs és kir. udv szállítónál ^JLÍJL^JM. MJU.0, k a p h a í ó.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. az. a PRAG: Hyb8rnerga88e 7
Minden államban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számára a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszé\'szerinti égési időtartam szénpírral való intésnél és 24 óráig terjcdS égés kószénneli tüzelésnél
60.000 kályha forgalom ha hozva.
Egy kályhával több szoba la fűthető.
„M EI Dl N G E R"-kál y hák,
óva intünk az utánzatoktól utalva a kályhaajtókra öntött következő védjegyre:
MKIOINGER-OFEN
ÉJL
nHESTIA"-kályhák.
llelm nagy égési időtartamra berendezett FÖSTENIÉSZTŐ KANDALLÓK. ~M
FŰ ST E M ÉSZTŐ CALORF FÉREK.
Központi fűtés minden rendszer szerint.
Szárító készUlékek gazdasági és ipari célokra. Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
JlIRDETESEK l felvétetnek e lap kiadóhivatalában NAGYKANIZSÁM.

RUHASZÖVETEK
1_ Öltönyöknek. <
o- Felöltők K =
jDARQCZSr^Si
I jvréek „ 5.
modern és legjobb micöségQ
URI RUHÁKNAK
í^T Télikabátoknak
gzövfftekbeu
fekete és kék kammgarnok Chftlottok 3 koronától felfelé.
MIXTAK ixdYKN.
Posxtó-<mláljn
KASTNER & ÖIILEB,
firáczl cégnek.

, BEROER-féla SVÓSVITÓ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
UkloUtrM orvoiok áJAnljik, Kurópa UvtSbb államaiban
tényoa ilk«rr«l atkalmatiik
máaadennemA b5i*kIfli^B
•lUo. ii>TM*t«>«n idolt pikk4l/-iSaUr, ken . * 41S»Ji kUUctk. o£7«»lntin orr-raiMiic. A
ítvar. faerdaf. libluadis, f j- 4* Makifl-1____
korpa •Uao. A B«rf er-télo kátr&oy«upp>n Sri UrUlmm*. > f»-k4lf 40\'/,-í» *» min- W d»Q ((/4b, a k«roikodolvnib»n •löfünloló kit-rln)r*i»ppanoktAI Unj-rffi\'icn kUlünbütlk. \'____
a«Ji»ok •tkéZflUaa b»Uro«oltan B«rror-l*U
tri-ny»t»p»»ti ia*ffr*mUI6«* a «i Umcrt. TÍdJ»j>r» tkld
fli7*lm.n.t4» k4r*tlk. Zd&It börb.t«c»í»«k»él ilkarral •ík&lmiistatlk a kátriny-toppan b»ly»tt a
Bargar-f4l« oyéor-ká(rA<iy>kéatiappa» A C7*nj4bb k4tri»7ua>-pan ««
AHCBŐH TlflZTATAT/AIVSAGAI 1
. •ItAvolUáJiAnk. » «r»rro«kekD.V val»m#niiyl tvjb«U(«<t*t \' alUn feluImtilbauTUn börtlnUtó mosdó 4a fttzdlaaayyaa

laayyus
Coroer-félo glycorln-kótrAajr-Baappata
nlDdaanapl haauAJatal iaol(U
___ . _________ _,jAs»W<
cl/eor-.n Urtalomjjial í« finom Illatul.rof^fi-acappam r«BrO plti«r» «*aBpan. Hr\'riar.tiU | , taak aaappan • aa&nff* kor réu4r«.(9S kr.)
, Borfler-lélo Potrosúlfol-sxappan
raiei orr, kiut4a, bOrvlliket»isAt ím arovSr8is4c alias, asapti aaáppaa Igán hatliatAt, , Barger-féle kónoo tojoaappnn cnltaatsar 4s arotluUtlantlg allan. Tannln «**ppan 14b-iatadi* 4* haj kihall A> .llen.
Bergor-félo fogoxappan kSosfigban t. ii. r«m1r* logaknak. 2. tt. dobin.voioknak. Ara 40 kr., a Ujiubb fújctUititd ■■ »r. A tObbl 9arr«r-f41o asappaoo-kat illtftAIrc maiunk a rSpIratokra. Cfak BtrftrNl* asappanokmt kall k4rni. mlutAn iiimtalan batAatalaa utinratok vannak. Oyár 4* I6r»ktir ■ O. Hall k Oomp. Troppan.
Ir/Ntjlllfl UUlUitl S SMflUi CjájjRífUaJlitiiai Ii<úm !U1
Nauy-Eanizs\'dD: PRÁGER BÉLA és BELUS LAJOS irófSzerMBél.


Az öazee 60.000 nyoremöny jsontn.
A kcD.ryutit) nyorooitay ! \'.\'..nrtiic.iobb ...Ib.n;
1.000,000 leorofa
A nyiTOirtiiiyek rőatlotes bcosiIAsa a kOvetkeiö:
Korona
:o ■a c
03
a <f= c
CS
rsi C
N
(O
K13
i
1 jautlom (SOOOOO
1 nyer. 4 j 400000
i ,sooooo
3 " ÍOOOOO t \' OOOOO
l §0000
1 7OOOO
a . . 6O0OO
1 . . 40000
5 . . 30000
1 . . 2SOOO
7 , . SBOOOO
3 . . 15000
81 ÍOOOO
67 • m 5000
8 3000
432 2000
9S3 ÍOOO
isas S a • 500
eo • 0 300
81700 • 0 SOO
3900 • m 17©
4900 o ISO
50 • 0 io©
80OO « 8©
3JMH) 4©
50,000 13.160,000
Nyújtsunk kszet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
Az egéai világban 1 legnagyobb eíélyekkel biró magy, kir. atabad. ositily-. eomjáték legközelebb újból megkezdődik.
ÍOO.OOO sorsjegyre 50,000
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló Djereményjegyzék szerint a Bors-jepyek felét pénznyereinénynyel húzzák ki és egy külföldi aorajáték sem képea nráuylag ily űngy nyereményeket felmutatni, mint a mi magyar osz-tályBor»játékunk. ^
Legnagyobb nyeremény BzerencséB esetben
EGY MILCIÖ KORONA
Egl.ubcn tizenhárom millió 1GO,OUO korona leaz kihúzva éa az egéaz r*. vállalat illlaml relORjelet iilatt áll.
Az eredeti sornjegyek tervazerö árai az 1. osztályhoz: egy nyolcad (\'/,) frt. —75 vagyis I.GO korona rgy negyed (\'/,) . 1.50 , 3.— \'gy fél (■/,) . 3.— „ «.-
egy egész (\'/,) . G.- , IS.— utánvét mellett vagy az összeg elózeles beLilldísn ellonébeu Hivataloa tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredati sorsjegyekre f. é. október hó 14-ig kórOnk hof.zábk beküldeni.
\' JőRÖK Jk, ÉS JSA, BANKHÁZ
i JBüdapest V. ®//ici ,Köhut 4/a.
| IV., Muzeum-körul II. • VI., Erzsébet-körűt 54.
Sok és nagy nyereményt fizettllnk m4r ki vevőinknek és pedig rövid Idó alatt körüibelül három és fel millió koronát.
Rendelölevél^ levágandó. fÖRÖK A
Kérek részemre___
hivatalos tervezettel együtt küldeni. \'
ÉS TÁRSA föelárusitöv\\ Budapest.
-• I. • oszt m. kir. szab. osztálj-sorsjáték eredeti sorsjegyet a
Az összeget
korona összegben
ntiinvótele£nl kérem )
postautalványnál küldöm. [ A nem tetsző törlendő.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsin.
fS- Melléklet a ^ajai_K8jlSny^l900. evi okt hó 6-iki 40-ik tzámához^
XXXIX ÉVFOLYAM.
n I, A I KlUlöKY
ooooooooooooaocoi
jegyre
C,rtuuíY
Brád^-féle
S MÁR1A-CELL1 2S GYOMOR-CSEPPEK
uanwiTÜeü halunk gyomor bajok nál nélkülözhetetlen éa általánosan isnieretes házi éa népszer. — A p_>oi)iorbeieReéfi tünetei: étvágytalanság. uyomorbeieg><ég, bűzös lehelet, íelfujt^ág, savanyu felböfföges, bssmi\'üé\', gyomorégés, felesleges nyálkakiválasztás, sárgaság undor és hányá-i. gyomorgörcs, szükülés. — Ilstbatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál. a meunyibea ez a gyomortól származott, gyomortulterhelésuél éielekkfl és italokkal, giliszták máj-bajok és h^tnorrhoidáknál.
EmliteU*"bajok nál a lirády-fóle miirlucelli gyomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit siáz meg száz bi/onyitvány tanu-ot. A l-eváfárlásriál kérjünk halározot-tau Brádyfelo mürlacelll gyo-morcseppet és ügyeljünk a fenti védjegy- es aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-féle márlacelll gyomorcseppek üve-geokitit 40 krba. nagy üvegje 70 krlia kerül, holott a oem valódi, hamisítót: és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatnak.
Központi szétküldéö Brády Károly állal Bécs gyógyszertár a .Magyar Király" hoz, I Fieischmarkt 7.
Nagy-Kanizsán: Práger Béla éa Belus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kobut Sándor gyógyszeréinél.
. 1900. OKTÓBER 6-án.
jKeiMakk |
(Glasur)
puha padló számára. "VI
— 1 kis palack ára 68 kr.
\' ÁRANY-FÉNYMÁZ
képkeretek stb. bearanyozására. 1 kis palack ára 20 kr.
WW- legkilUnöbb mázoló-szer
1 najjy palack ára írt 1.35 kr,.
VIASZ-KÉNÖCS
legjobb éa legegyszerűbb beeresztő-Bzer kemény padló számára. 1 köcsög ára 45 kr. • { . ,
FEHÉR „GLASUR\'-FÉNYMÁZ
Legjobb szer wosdó-aaztalolt, ajtók, ablakdeszkák h!b. ujjoonani befestésére 1 kia doboz \'ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. . \' Mindenkor kaphatók:
NEU és KLEÍH cégnél NAGY-KANIZSÁN.
ii§l vuaginauuas
A nemzetközi, zsűri-,által
veurrógépek
a kiállítás legmagasabb dijával lettek kitüntetve, c^
SIIIIB Cq,. varrógép részvénytársaság,
Nagy-Kaiíi/sán, Deák Ferenc-tér 460.
xxxix Évfolyam.
/. A L A 1 KÖZLÖNY
1900 OKTÓBKIt C-áo.


i t
" N TE
■J !__ C i* f _ - B - rr — — B - c « w * « ^ o » hí-\' « m
« 2 ~ 5 í iMllssjíf.fí .. , « « ÍS „ g g.
sssss-jj, |,gj
E-cSásíi-l __L _ ..
C :—=3 Jíjí-0 ___ ii \'i ____o
» S-sjii v/^f^^C?!^^
a
» s;
• i
iv.-. ■» . • e aa o.* vau »
>.a
Ö -i E
• s
-ü g » ® a
tsS ÓSiój o \'
S-O-Pi


■a -s-s-SS - ►
B a u. » „ «\'1 Sf5
l o -o M a
2 ^ ;© a —
K> O
•o a 2 !
■ - i o ** 17 ca o aj xu — _ - _ w
* * = i r i |!:sHiiu!:II
"■\'a*- Zl-Slsl "3l3as\'S5
o >——\'
2 PC
a> _
Q-<
l/eglegesen feloszlatjuk,
alknlmat nyujtunk í. vevőinknek az őszi és téli idényre szükségleteit olcsó áron fedezni annál is inkább, ininthojry a végeladás csak
s a még vissza maradt áruk olcsó áron adatnak el.
Visszamaradt nyári cikkeket bámulatos olcsóért

NAGYKANIZSA, 1900. október hó 13-án.
41-ik szám.
XlöfizettKi Ar: Egíat cvro . .10 kor. — fill. FM évre ... 5 kor. — flli. Negyedévre . . 2 kor. 50 fill. Kuryos Rx&ni 20 fill.
hirdetések
5 liasáüos rclitsorlian l4,mfor><l\'r.or 12, s minden toviblii soréri 10 fill
NYÍL T TÉ n BEN
petit soronként 20 fillérirt vétetnek fel.
XXXIX. évfolyam.
A lap szellemi résiét illető minden közlemény a felelős sierkesitG
r.crére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Kagy-Kanizaára bérmentve intéiendók.
B\'érmentetlen levelek nem fogad-Utnak\' el.
Kéziratok vlsszanom küldetnek
„nagy-kanizsai keresztény jótékony
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,■ a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," nőegylet,\'" „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,- a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos Iapjí».
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A munkások ünnepe és a demokracia.
Nagy-Kanizsa, 1900. oki. 12.
A vasárnapi ünnepségeket ezeknek utóhangjaképen oly oldalról akarjuk megvilágítani, mely azoknak becsét valóban maradandóvá teheti. Az utca féuyes díszítései, a pompázó menet, az ügyes és érdekes programm valamennyi együtt nem adott a munkások ünnepének akkora jelentőséget, mint az a jellége, melyet ki akarunk domborítani, melynél fogva érdemes arra, hogy elmélkedjünk felette. A demokrácia sikere volt az Ált.fMunkásképzö-Egyesület zászló-felavató ünnepélye. Megyénk I főispánja, vidékünk egyik legelőkelőbb nemes úrnője,1 közéletünk egyik fővárosi jelessége, tanügyünk egyik legbuzgóbb harcosa és városunk társadalmának szine-java odasorakozott a munkások közé, az ő kérges kezeiket megszorították, az ó egyszerű beszédüket érdekkel hallgatták és \' részvételükkel kitartottak az ünnepségek elejétől végéig.
A demokrácia a XlX-ik század egyik legnagyobbszerü vívmánya a vén Európában.
Éppen a magyar nemzet egyik jellemző sajátságául Bzokták felhozni -az arisztokratikus felfogást. És ebben kétségkívül igazság van. Nálunk a parasztemberek is osztályozzák a maguk fajtáját a telkek száma és nagysága szerint és a nemesi íg társadalmilag aja is\' külön rend, sőt némi előjogok birtokosa. Tér tehát azok számára, kik a magyar demokratikus társadalmat meg akarják teremteni, van elég, sok bástya ledönteni való, sok szép elem felemelni való, s ha értéke szerint mérlegeljük a
kanizsai munkások-vasárnapi ünnepélt, elmondhatjuk, hogy az a demokráciára nézve szükkörü és nem . nagy jelentőségű bár, de határozott diadal volt.
Mert meg kell jegyeznünk, hogy a demokrácia érvényesülése nem azt jelenti, a mit ellenségei fel szoktak emlegetni gunyképen ennek hivjei ellenében. Nem jelenti mindenkinek cimboráskodását mindenkivel, ncim. jelenti a társadalmak egyhangúságát, melyekben csoportok ne alakulnának az érdekek és hajlandóságok különbözősége szerint, de jelenti a társadalmi és lársasélet teljes simaságát, mely törvényszerű jogokban és társadalmi jogokban emelkedések |és sülyedések nélkül való és jelenti az egyének külöufélesége szerint alakult különböző csoportoknak a közérdekében való együttes működését és egymás önzetlen támogatását.
Midőn tehát a kanizsai munkások zászló felavató ünnepélye alkalmával társadalmi életünk kiválóságait"" lőtt láttuk az ünneplő munkások sorában, midőn az anyagi munka zászlóját a szellemi munkások részvétele mellett oly impozáns módon avattuk fel a mult vasárnap; akkor az ünnepély notabilitásai mintha igy szóltak vojlna a gépek, a szerszámok embereihez: „Ti egyesültök zászlótok alatt haladástokért és mi segítünk benneteket, hogy haladhassatok és a mi csoportunk, mely csak ép olyan faktjora társadalmi életünknek, mint a tiétek, számit reá, hogy ti is mellettünk lesztek a szükség idején. Nem szalonjainkat adjuk nektek, do erőinkkel együtt állunk mellétek, ha szükségetek van reánk 1"
Az „Ált. MunkásHpzö-EgyeaQlet" ünnepélye.
Impozáns ünnepélynek volt színhelye városunk f. hó 7-én, midón a Munkás-képző-Egyestllet felavatta uj zászlóját. -4 Az ünnepélyt megelőzőleg már napokkai megkezdődtek a fó-utcii díszítési munkálatai\'s midőn, szombat eítére befejeződtek:, a tetszés általános volt á közönség között;. A fő-utca két során líceummal befuttatott rudakon lengtek a zászlók s középen a díszkapu állott üdvözlő feliratokkal.
Az ünnepély maga vasárnap reggel kezdődött a Polgári Egylet kertieben való gyülekezéssel. Dr. Jankovíeh László gróf, főispán, a felavatandó zászló védnöke és Dr. Ruzsieska Kálmán, kir. tanfelügyelő, az tlnnepi szónok, inár szombaton\' este megérkeztek. • Gelléri Mór, az Országos Iparegyesület igazgatója; vasárnap reggel jött. A zászlóanyáért, özv. palliui Inkey Kálmánné, szül kamjonkai Szemző Lujza úrnőért pedig a védnök vezetésével egy küldöttség ment ki Rigyáera és a zászló-anya Batthyány Iltfna grófnővel együtt 1D óra felé Kanizsára\' .érkezett. , >-
\' A menet 11 órakor indult meg a felső\' templom felé.
A felső templom előtt felállított oltárnál \'/2 12 óra Uiján kezdődött az ünnepi mise, melyet Horváth György főgimn. igazgató celebrált, beszentelvén a zászlót* A mise végeztével a zászlóanya, la az oltár jobb oldalán foglult helyet, ogy fehér selyem szalagot tűzött a zászló nyelére, l „A nagykanizsai Alt Munkásképző-Egye-j sületnek özv; pallini Inkey Kálmánné, ■ szül. kamjonkai Szemző Lujza" ardny-i betűs felirattaL A zászló négyzetalaku, vörös selyemből készült, arany rojtokkal szélein. Közepén az egyik oldalon egy kövekkel díszített, hímzett korona és ez a felirat: .Altalános Munkásképző-Egye-I sülét" — a másik felén dolnboru him-| zéssel a munka jelvényei: kalapács, furó, fürész és más szerszámok, körülötte jelmondatként Kölcseynek e sorai: „Hass, I alkoss, gyarapits!" — A zászló beszen-telése után a Munkásképző-Egyesület a jelenlevő egyesületek zászlóit sorban megkoszorúzta. Ez aktusok után dr. Ruzsicska Kálmán lépett a szószékre, s a következő
lelkes, eszmékben gazdag beszédet mondotta el:
Méltóságos Főispán Úr!
Mélyen tisztelt ünneplő közönség I
A „Nagykanizsái Altalános Munkásképző-Egyesület" tagjainak lelkét áthatotta a szent elhatározás, hogy testületi életük és hatásuk közérzésénok örök jelképet állit — ma felavatott zászlajában.
Mindenekelőtt tartozom magamnak azon kijelentéssel, hogy nem hiúság vonzott ezen jobb erőkre érdemes, díszes helyre, do az életviszonyok valamely lelki rokonsága azon egyesülettel, melynek kegyes bizalmából, e zászló történetének első lapját betöltöm.
Jól sejtették; hogy már születésemkor hullott reám is munkában görnyedő szülőin verejtéke: hogy majdnem gyermekjáték nélkül lettem ifjúvá, munkában férfiúvá: kéhe Isten kegyelmét, tegye boldoggá aggságomat is a inunka költészetével I
Ezen a jogcimen állítottak ide Önök engemet ifjú barátira!
Ezután szónok ecseteli a hamis jelszavak romboló hatását, majd a munka diadaláról szólva, igy folytatja:
Mélyen tisztelt ünneplő közönség l
A munka diadalának mai ünnepén Istenhez szállt első fohászunk.
S méltán!
Senkinek nincs több joga tekinteni az égre, mint az izzadó munkásnak.
A munka nemesítő hatását azonosították a lélek legtisztultabb megnyilatkozásával.
Egy mély elme hagyta ránk a.szép mondást: a ki dolgozik, az imádkozik.
Hát csak fel a hívekkel iíju barátaim az élet nehéz küzdelmei közt!
A büszke szkeptikus elmék két ezer év alatt nem adtak annyi enyhületet az emberiségnek, mint\'a szegény, de boldog kunyhók szép háziáldása.
... A hol az Isten, ott a szeretet, ahol a szeretet, ott a megelégedés! . . .
Most pedig meghajtom zászlójukat nagyságos özvegy pallini Inkoy Kálmánná úrnő, zászlóanya előtt, kinek\' emléke örökre egybe lesz forrva egyesületük történetével.
Mindnyájan ismerik a kedves legendát, egy párisi szalon asszonyainak versenyzéséről, kinek volna legszebb keze kőztük.
Asszonyom 1 — szólt á háziúr egy emberszerotete és fenkölt szelleme miatt akkor általánosan ünnepelt hölgyhöz — a pálma az Önéi Az Ön keze tesz legtöbb jót!
No hát mélyen tisztelt ünneplő közönség én a szivek közt azt tartom legnemesebbnek, a melyik a társadalom azon osztályáért dobog legmelegebben, amelynek legtöbb szüksége van a társadalom szivére.
Fogadja Nagyságos Asszonyom a pálmát. Honleányi erényeinek tiszta ragyo- . gása világítsa be mindenkor.\'szelid fényével az egyesület útjait.
Hogy a ki feltekint e zászlóra, ne csak lelkesedni, de épülni is tudjon . . .
A Nagykanizsai Munkásképző-Egyesület örök háláját fejezem ki Méltóságos Dr. \' Jankovich László gróf urnák, Zalavármegye főispánjának, ki állásának tekintélyét, nevének fényét adta az egyesület mai ünuepéhez.
A demokratikus arisztokraták s az arisz-tokra^kus demokraták társadalmi határvonalairól egy egész könyvet lehet teleírni.
De midőn Dr. J&nkovich László \' gróf, Zalavármegyo főispánja, épp oly készség-\' gel, mint valóban mindenkit megindító gyöngédséggel tiszteli meg a szegény munkások zászlaját, erre csak azt lehet , mondani, hogy érzésben egy nemes lélek arisztokratája nyilvánult. ^
A példa és tanulság pedig, melyet ma nekünk adott, s?ól domokratának s arisztokratának egyaránt.
Mert az állás magasságát, az előkelő név fényét csak egy ragyogja tul — az egyéniség! . . .
Végül önökhöz fordulok igen tisztelt .tagjai a Nagykanizsai Általános Munkás-képző-Egye\'sületnek!
Fogadják igaz hálámat, mert alkalmat nyújtottak nekem ahhoz, hogy ebemet is egy kedves drága emlék fűzzön e zászlóhoz. Legyenek meggyőződve, hogy a mily kedves ós drága nekem ez emlék, oly hiven fogom azt mindenkor megőrizni.
Most még csak ogy szeretetteljes intelmet! . . .
TARCZ A.
A munka ós a munkás dicsősége.
(Ünnepi beszéd & nagykanizsai Általános Mun-k&aképző-Egyesület záizlóavató-ünnepéo, 1900. október 7-éu elmondotta: Gclléxi Mór)
A munka ünnepén üdvözlöm a munkásokat
A maihoz ha30oló ünnepek ugy tűnnek föl lelki \'szemeim előtt, mint egy-egy fehér galamb, mely magasau röpül a tuázadvégi éa azr uj századelei szecesszió és dekodenciai özönvizének zavaros hullámai fölött.
Mert mi. akik melegen érdeklődünk az élet békéa fejlődése, az emberi boldogság ideáljai iránt; a szivünkben egy-egy bárkát, egy frigyazekrényt emelüuk azoknak aezeot eszméknek, a melyek megérlelése majd a szociállis kérdés békés és humánus megoldását hozza magával.
És ezért szivünknek minden dobbanása aV.t eugja, bogy ezt a megoldást nem vérrel, nem bárrikádokkal, nem lármás forradalmakkal és nem az őrjöngök orvul gyilkoló fegyverével fogjuk biztosítani, hanem a szeretet általános érvényesítésével, azon a nagy széles mezőn, melyet a praktikus humanizmus virágokkal és dus gyümölcsöket termő ideákkal ültetett tele.
A mostani párisi világkiállítás megnyitó-Ünnepén az iparosminiszter sjkairól hangzottak el e szavak:
•.. Eljön az a nap, amelyen a világ csak a békés, gyümölcaözőveraenyt és a
munka diadalmas küzdelmeit fogja elismerni. Munka, fe\'szabaditó éa gyütnölcköző muuka, Te nemesítesz és Te vigasztklaz, a Te nyomdokaidou eltűnik a tudatlanság és Előled elmenekül a rossz. Te azhba-ditod fel az emberiséget a szolgaságból és az éjszaka elszáll a/okba a fényes éj tiszta régiókba, ahol egy napon meg fog valósulni az eszmény, az igazság és a jóság teljes harmóniája . . .
íme a francia nemzet kiválasztott miniszterének márványra méltó szavai találkoznak a mi nagy költőnk diadalmi énekével, ki fönnen hirdeti:
A munka az imádság utána legszentebb isteni tiszteleti A munkáskéz sikere a ^világon a legszebb diadal 1
Dicsőség legyen tehát a mai ünnepnapon a munkának és üdv, háromszoros üdv a munkásnak, aki a Bzent igéket megtestesíti és a való életbe viszi át.
Az ipar fejlődése nem lehat ötletszerű, rapszodikus. Miként az épü\'etek teíjvein majd minden téglának meg van a ipaga helye, azouképpen figyelemmel kell ljenni az iparfejlesztésnél a nagyipar mellett a kisipar érdekére, az iparosok mellett a munkásokra.
A mai nap a munkásoknak lévén szentelve, nem érintjük az iparfejlesztés többi nagy kérdéseit, melyek nap-nap után amugyis foglalkoztatják ez ügynek szentelt egész valónkat. Maradjunk ma jegé-azen a munkások érdekei mellett, raeilyek nemcsak az övéké, hanem a munkaadókéi ia, az államé, az egész világé.
Sokat dicsérik és sokat emlegetik még ma is a régi patríárkálís időket éa epzel
a/t, hogy milyen jó dolga volt akkor a legéuynek. Nem is bántjuk, sőt kegyeletesen tiszteljük a régi idők kedves emlékeit. . j
Do más idők más igényeket, más embereket neveltek. A vasút, a villám és az ipari haladás mai modern korszakában más irányt vett az ipari termelés, mások a kereseti. viszonyok, modernebb az iparos nevelés és más igénye ran| e mosternek-legénynek egyaránt
Többen is vagyunk. Maga a meéter nem tudná kielégíteni azokat az igényeket, melyeket az uj ipari generáció fejlődése támaszt. A mübelybeli szaktáni-tást ki kell egészíteni és rövid idő alatt az állam éa a községek nagyszámú kitűnően szervezett szakiskolákat létesítettek az országban. A szellemi és gyakorlati képzés fejlesztésére szolgálnak .\' az iskolákon kívül az iparmuzeumok, a min-tagyüjtemények, ösztöndijak és a modern kiállítások.
Az anyagi érdekekről is történik intézkedés. A pihenésről gondoskodott a vasárnapi munkaszünetről azóló törvény. A betegség ellen való biztosítást elrendelte az állam, a - műhelyek és gyárak megfelelő berendezését egészségügyi szempontból ellenőrzi az iparfelügyelet, a bal-eset-.rokkant-és nyugdíj biztosítás tervezete .készen van s érvényesülése már nem le-bet távoli idő kérdése. - Részben állami, réözben hatósági támogatással indult rúeg a munkaközvetítő iutézetek létesítése, a munkanélkülieket foglaltoztató éa biztosító intézetek srer-vezése; ezek köz,ől ismeretesek az utas-
fogadók. az ellátó állómásoki az .otthon" éa munkás-gyarmatok, a párisi munkásbotol; ujabbak a.munkáskamarák, a munkástitkárságok, melyek a munkások tudakozó irodái éa minden jó dologban megbízható tanácsadói: a munkások javára létesített takarék intézmények-s a munkanélkülieket biztositó-intézetnkkel még mindig folyamaiban vannak a kísérletek.\'
Fölemlitendők még a nálunk is ismert békéltető bizottságok, a külföldi ipar-biróságok, melyekben a munkás is biró társainak vitáa ügyeiben.
De nemcsak az állam, a munkaadók éa a társadalom is1 megteszi kötelesaé-geit a munkások javának biztosítása érdekében. Ezek alkotásai közül fölemlíthetjük e helyen a munkásháztelepeket, melyekkel kapcsolatban a munkások gyermekei számára iskolák, a felnőttek jólétének biztosítására szórakoztató intézetek és hasznos szövetkezetek létesülnek. Londonban áll a néppalota, melyben kaBzinó, hangversenyterem, Bziuház, könyvtár, olvasótermek stb. állanak a munkások rendelkezésére. Berndorfban a munkásoknak külön díszes színházat épített a munkaadó, melyet nemrég nyitott meg ő felsége, a király.
Egyes telepeken vannak munkáB-kony-hák, a melyben a munkásnak hazulról hozott ételét megmelegitik, megfőzik. Fraukfurtban 1^00 gyermek kap ingyen meleg reggelit Berlinben oly társalgót létesítettek, a melyben a női munkások esti Bzabad idejöket tanulással, szórakozással és házimunka végzésével (varrógép ia van) tölthetik és olcsón meg-
vacsorálbatnuk. Ezeken kivül létWülő-félben vannak: mindenféle apepiália kórházak (tüdőbajosok stb. számára), népfürdők, " gyermekmenhelyek, vakokháza, népkönyvtárak és olvasótermek, népkertek stb.; sokfelé vannak továbbá munkás-kórházak, szünidei gyermektelepek, ■taunkáskaszinók, munkatermek munka nélkül szűkölködők számára, stb. Másutt a munkásoknak a nyereségben való résztvevősének elve van gyakorlati alkalmazásban. Krupp, a híres ágyugyároa, a telepén a munkások -. javára mintaszerű művelődési-, eegélyezéai-, biztosítási- ée az aggkor esetén való ellátásra berendezett intézeteket létesített-
Mindez itt csak szórványosan van följegyezve. Éa természetes, ha a mit felsoroltam, csak ritkaság volna, nem sokat érne. De éppen arra akarom a súlyt vetni, hogy mindenütt megmozdul a tárbadalom szive a mankások érdekeinek felkarolása érdekében éa a jó példa, a bevált humanitárius intézmények terjednek mindenfelé. Sőt rendszeresen terjesztik is őket. Alakultak már intézetek, például a Musée Social Párisban, melyeknek az a főcélja, hogy a munkások jólétének biztosítására vonatkozó összea mintaszerű intézkedéseket összegyűjtsék és utánzás végett az iparosoknak figyelmébe ajánlják a bel- és külföldön egyaránt íme tehát a társadalom örömest teljesíti föladatait a munkásokkal szemben és a Bzeretet, a könyörületes emberbaráti tevékenység ez alkotásokat figyelemmel kíséri és tetemes áldozatokkal fejleszti évről-évre, fokról-fokra ,..
Lapunk mai számához negyediv melléklet és a Török A. ós Tsa. cég. budapesti bankház osztálysorsjátók \'körözvónye van csatolva.
XXXLX. ÉVFOLYAM.
A inai nap dicsősége az Önöké; Önöké a jövő felelősége is.
A mi ma csak egy elhatározás nemes kísérlete, az kell, hogy a jövőben társadalmi erények szülőanyja legyen.
A mi ma csak jelszó a zászlón, az kell, hogy a jövőben szilárd és semmi viszontagság által meg nem ingatható életszabálylyá csontosodjék.
Mert csak ha mindnyájan leróttunk mindent, amivel szent hazánknak tartozunk, • csak akkor fog ez a haza fényre derülni.
Csak akkor megy rajtunk teljesedésbe 3 legnagyobb magyar látnoki jóslata, hogy feltámadunk hamvainkból s diszére leszünk az egész, emberiségnek II! ...
-A templom előtti ünnepély tartama alatt ,a tűzoltózenekar játszott, ugv fel-. váltva\'uz Írod. és Műv. Kör, ugy a Mun-káskppző-EgyesüIet dalárdái énekeltek.
Á menet ezután megindult a Polgári Egylet felé, melynek kertjében a zászló-szegek\' beverése ment végbe.
Jankovich László gróf, a védnök mindenekelőtt kijelentette, hogy az első szeg beverése Horváth György igazgatót illeti, mint a zászló felszeutelójét, s minthogy ő nincs jelen, az első szeg helyét üresen hagyják. A zászlóanya beverte ekkor az első\' szeget e szavakkal: „Adja ég. hogy o zászló alatt érjen el az egyesület nagy célokat." —4l>r. .Jankovich gróf védnök: „A tisztes munka nemesítse az egylet minden tagját." — I)r. Kuzsicská Kálmán: „A munka igazi nemzetgazdasági jelen-, tősége nem attól függ, mennyit szereztünk rajta, de hogyan szolgáltuk vele a hazát?-— Gelléri Mór: „A_ munka az imádság után a legszentebb" isteni tisztelet." — A szegek beverésö tfi-éig tart és eddig már vagy 200 szeg veretett be.
A zászlószegek beverése után I)r. Jankovich L/íszló gróf, főispán, Gelléri Mór, az Országos Iparegyesület igazgatója. Dr. Kuzsicská Kálmán, kir. tanfelügyelő, Lengyel Lajos, városi főjegyző, Nagy Dezső tanácsos, KperjeSsy Gábor, Fesselhoffer József, a ker. kamara kiküldöttje, Szalay Sándor szerkesztő, Fischel Lajos, a Mun-kásképző-Egyesület elnöke l)eak Péter főkapitány, Révész Lajos egyes, titkár, Dobrovics Milán igazgató, Dr. Villányi Henrik szerkesztő, Rosenfeld Miksa és Golenszky Nándor társas-ebédre gyülekeztek a ..Szarvas", ve.udéglőbpn. A társaság \' csak ugy véletlenül került össze és az ebédnek nem is volt sommiféle hivatalos színezete. Hivatalos tósztok nom voltak, ennek következtében nem hivatalos, fesztelen jó kedv uralkodott. Felköszöntőkel mondottak: Fischel Lajos a főispánra, Révész Lajos Gelléri Mórra és Dr. Ruzsicska Kálmánra. A főispán a Munkásképzó-kör tagjaira és a zászlóanyára, Dr. Ruzsicska Kálmán Gelléri Mórra, Gelléri Mór a város képviselőire.
Délután 4 órakor a társaság a hangversenyre ment, melyről „Szezonképek" eiiníi cikkünk bővebben referál. — Este fényes bál volt a Polgári Egylet nagy-
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 13-án.
termében, melyen Dr: Ruzsicska Kálmán is részt vett. A jelen volt hölgyek névsorát a holy szűke miatt csak jövő számunkban közölhetjük.
Szezonképek.
A záízlóíeltTttis. — Dr. Rtmicik* Kálmán beszéde. — A taroltók *enek»r». — A tÁrsa*-ebéd. — A hangverseny. — Gelléri Mér fel-
olrasisa. — üoehm Kmil mint karmester.
A Munkásképző Egyesület zászló-avatási ünnepélye lefolyásának láttára feltárult a szemlélő szive, de a rendezőség számára bizonyára még a mennyország kapuja is teltárult, mert a siker oly teljes volt, hogy bátran a hetedik mennyben képzelhette magát örömében. Szabályos sorokban indult el a gyönyörű menet az Egyletkertből kétszáz koszorús leáüy kíséretében. A menethez az indulót a tűzoltók zenekara fújta, a nap pedig annyira letüzelt a közönségre, hogy ez is szörnyen elkezdett fújni és égni, ugy hogy a tűzoltók közelsége nem vok indokolatlan.
Mise után a zászlóanya: özv. pallini Inkey Kálmánné, szül. Szemző Lujza urasszooy kötötte fel a fehér, aranyhímzésű szalagot , a felavatott zászlóra. A szalaggal együtt odakötötte a munkások zászlajához aranyazivének egy nemea megnyilatkozását is, malyet a helyi krónika meg fog örökíteni a késő nemzedékek számára.
A helyi krónika fel fogja jegyezni dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő ideális azép beszédét iá. Költői mezbe öltöztetett igazságokat mondott az iparosoknak é3 a képviselve volt szabómunkások szakegylete példát vehetett róla, hogyan kell öltöztetni. Igen talaló volt az adoma, a melyet ékesszóló tanfelügyelőnk a legszebb kézről mondott, legszebb kéznek jelentvén ki azt, mely a legtöbb jótéteményt követi el. Erre a kijelentésre minden jelen volt hölgy a saját kezére nézett és találva érezte magát, de nem sértve.
Az ünnepély befejeztével a közönség gyorsan elBiélledt, ami talán a tűzoltók kürtjei hangzavarának volt tulajdonítható. Ezer szereucse, hogy a közönség vattát dugóit a fülébe, külömben a sok fülbemászó oly károkat okozott volna, hogy külön beteg osztályt kellett volna Kanizsán létesíteni. Tisztelt Knobloch barátunk azt fogja mondani, hogy ez a fül-biatória durva füllentés, de hivatkozzunk a jelenvolt fültanukra, a kiknek még fül tölcsérre szükségük nincs, bogy igazolják állításunkat.
Az ünnepi ebédhez már fvagy .csak húszan ültünk. Ha valaki gyotqor-gyenge-aégben szenvedett, ezt az ebédet köny nyen megemészthette, mert a^tóoztozók az ételeket erősítő szellemi sz:porkákkal fűszerezték. Csak Szalay Sándor hallgatott álhatatoean; sokáig nem tudtuk-az okát, míg - végre kisült, hogy bor helyett szódavizet iszik és azzal oltogatja a kipattauó szíporkákat.
Négyre járt az óra, mikor a társaságot a Ikezdődő hangverseny feloszlásra szólította. Ha az ember ingaóra volna, akkor bankett után is pontosan járna még ha inog is. De minthogy az ember csak eszes léoy egy két percnyi késés neki megbocsátható. A társaság tebát egy-két perccel késett.
A műsor első pontja a Munkásképző-Egyesület dalárdájának éneke volt. B a n e-kovich János dirigált. Ha tekintélye ép oly nagy Kia-Kanizsán mint a dalárdánál, a jövő képviselőválasztásnál le-Bzaraztatja egész Kis-Kanizsát a kormánypárti jelöltre, de félő, hogy ő olt nem üti a taktust, de még a gyerekeket sem. A! derék dalárdát zajosan megéljenezték, de részvéttel hallgatták Révész Lajost, aki szónoki hévvel kijelentette, hogy bárom közreműködő megbetegedett. Helyiettük Bouybády kisasszony lépett fel. Az urleány bölcsóje aionban nem reueett Percei.Dezső választókerületében Bonyhádon. hanem Zágrábban, hol néha nem-dak a bölcső, hanem a íöld is reng. Bpnybády kisasszony földrengésszerű síikért is aratott énekével; a Polgári Egylet elnöksége pedig 50 korona kártérítést kért a megrepedt falakért.
Illusztris vendégünk, Gelléri Mór, kir. tanácsos rendkiv.ül érdekes felolvasást tartott a társadalom feladatairól a munkássegély ügyében. Meggyőződtünk arról, hpgy mi bizony még nem tartunk ott, hol "a külföld, de felolvasásának-éle sem v&lt még valóvá nálunk: hogy t. i. az intelligens ember legyen- munkás és a níunkás legyen intelligens. Ez ép óly jámbor kívánság mint az, hogy a Mun-bjásképző Egyesület rendezzen kiállítást és az Ipartestület záBzlófelavatást. Még ep a dolog is menne, ha Gelléri Mór végezné M u r ^ö z y helyett az ipartestület ügyeit, de az ügykezelést a) tisztikar kivégzésével kellone kezdenie; minthogy erre azonban kevés kilátásunk van, az /intelligens ember is ckak ugy mint eddig a „munka" barátja marad és\' inkább páholyban élvezi a munkát, semhogy végrehajtsa; Murakőzy díszes állását sem eogedi át Gellérinek, sjk*< még nem olyan elismert politikus mint Murakőzy, a csizmadia céhben. A politikában van ellenzék és akadékoskodás. de a dalárdában kell, bogy teljes összhang legyen. Milyen könnyen lehetne ógy.orszéggyüléKt dirigálni, ha az dalárda volnál Akkor Boehm En^il kétségtelenül magas álláshoz jutna, mert elvitázbatatlan <|olog, hogy az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdáját ő nagyon jól dirigálja. Erről a dalárda közreműködése az ünnepi haog^ersenyen tett tanúságot. A kardalt Faustból adták elő nagy precizitással. Kz összhangból rendkívül előnyösen vált ki Meraica mesterdalnok hangja és Vidos fényes fejtenorja, mely a partitúra magas ha-ját könnyedséggel.vágja ki.
Boehm Emil nemcsak jó karmester, nanem diszkrét kisérő is, mert a Barlos Bzidike urleány által előadóit melodrámát oly szerényen kisérte, bogy az előadó
De a célt csak ugy érjük el, ha á munkások is^ megteszik a magukét. Ha művelődésüket önképzés utján is előmozdítják, ha tanulnak a oda törekednek, hogy a társadalomnak hasznos tagjai legyenek. Ne induljanak a rajtuk élősködő hamis próféták hazug jelszavai után. És erre nézve a nagykanizsai Általános Munkásképző Egylet jó példával jár elől, a mikor tagjait művelődésre ösztöuzi és a társas .együttléttel az összetartozás érzetét fejleszti beDnük és éleszti első sorban a hazaszeretet szent érzetét, tudván, hogy a ki hazáját nem szereti lángoló honszeretettel, a lélek nemesebb érzés uélkül való kétes exisztencia. És bármiféle téves tanokat hirdessenek a nemzetközi ágens *k, a magyar munkás a hazája után a vallásának is hive és hódolattal imádja Istenét, kiki hite szerint, a nélkül, hogy az. a mód, melylyel Istent szolgálja, elválasztaná őt fe.ebarátjától és bármely valláson levő embertársától Az önök egyesülete hirdeti továbbá a munkaszeretet igéit, neveli tagjait az iparos erényeire, a kitartásra, türelemre, rend-az.eretetre, takarékosságra, mértékletességre és józanságra 1
Mert a munkásnak is ambícióval kell betölteniohivatását. Ne robotoljon, hanem dolgozzon észszel ha kell, erővel ha
muszáj. Legyen gondja rá, hogy muuka-adója készítményeit tökéletes és művészi, versenyképes formában állítsa elő. — Azután művelje eszét, érzését, lelkét és szivét, tökéletesítse tudását és gyakorlati képzettségét, hogy megállja a helyét polgártársai között, és méltó legyen embertársaioak becsülésére.
így járulhatnak a munkások a maguk részéről is az iparfejlesztéshez.
És ez annál könnyebb, mert itt, a hol túlnyomóan a kézműves ipar van elterjedve, a kézműves munkásnak az érdeke ugyanaz, a mi a mesteré; hiszen a munkások jó $íze bizonyos idő multán önálló lesz, a kezébeu és a tudásában van meg a biztoaitéka az önállóságnak és a jólétuek, főleg ba szem előtt tartja a mesterségek aranyszabályait.
Ne hederitsünk a külföldről becsempészett idegen jelszavakra, mert a\'mun-kás csak békés eszközökkel érhet célt sorsa javításában ; erőszak, gyűlölet nem fogja eszményéhez közelebb vinni soha.
A szó nemesebb értelmében segitaük a munkádkérdés békés és humánus megoldását tőlünk telhetőleg; de forduljunk el annak — fájdalom — ma még BŰrün jelentkező ferdeségeitől. Ezeket Is ki fogja egyenlíteni a haladó korszellem és a világot fejlesztő nagy szeretetnek a folyvást érvényesülő hatása. Mert elvégre
is nemcsak a muukaadó\'ól követelünk \'humanitást, hanem magától a munkásosztálytól is.
I És igy a munkások is érezni fogják, hogy a magyar állampolgárnak a magyar ipart nemcsak szóval, de tettel is elő kell mozdítani. Szeretni kell. ami itthon [nő, itthon terem és itthon készül. Tőre-jkedni kell arra, hogy termékeink meg-i üssék a külföldiek színvonalát, hogy magunknak neveljük a termelőt és a fogyasztót.
Jólét, becsület és biztonság csak munka és tanulás árán jöhet. Ne várjuk azt csupán a jó szerencsétől, mely gyakran cserben hagy.
És am:képpen kívánatos, hogy intelligenciánk munkás legyen, azonképpen követeljük, hogy a munkás intelligens legyen. t
A maihoz hasonló Ünnepek az intelligencia és a munkás együvétartozásának érzetét elő fogják mozdítani. Egyik tauul a másiktól és kölcsönösen buzdulnak a közös föladatok ügybuzgó teljesítésében. Ezek az ünnepek végre közelébb visznek bennünket a mindnyájunk . előtt lebegő legszentebb cél tudatos megvalósításához, melynek határán munkánk árán boldognak kívánjuk látni az idők végéig hazán-, kat, nemzetünket.
úrhölgynek a legfinomabb árnyékolása is előnyös világításba helyezkedhetett Hogy Boehm Emil jó előadó is, arról a közönségnek van alkalma meggyőződni, ha meglátogatja őt üzletében.
Tenni kell <
Egy hosszú évtizednél több, hogy a magyar szőlősgazda szive nem volt olyan örömben mint jelenleg, midőn e/őlőjére tekintve látja annak bő hozamát s minőségileg is, má& évekhez hasonlíthatatlan jobfe — termését. Midőn végre-valahára látja véres verejtékével szerzett fáradságának gyümölcsét, szorgalmának, kiapadhatatlan türelmének a anyagi áldozatának eredményét. Beszél is széltében-hosszában leendő jó boráról, ujabb sikert igérő törekvéseiről, anyagi áldozatokat nem kímélő befektetéseiről, melyek mind hivatva volnának termését ugy minőségileg, mint mennyiségileg továbbra is biztosítani, anyagi jólétét előmozdítani. Mert maga is be kezdi látni, hogy az anyagi jólét az, mely erőssé teszi *z egyeseket, mely erőssé teszi vele a nebzetet, minthogy megadja azt a mire ugy az egyénnek, mint a nemzetnek egyaránt szüksége van: az önérzetet. Arra ip kell tehát mindenkinek teljes erővel törekedni, hogy e törekvését a magyar gazdának lehetőleg még fokozzuk; ne váljék öröme ürömmé. Hiszen ha annak jóléte biztosítva van, biztosítva van egyúttal a mi jólétünk íb. Okvetlen s a legnagyobb ► szigorúsággal s erélylyel kell tehát egy oly áramlat ellen fellépnünk, mely átkos manipulációjával tönkre tenni óhajtja mindezen törekvéseket, tönkre óhajtja vele tenni a gazda közönség anyagi jólétét, elvéve intrigájával annak türelmét a szorgalmát, melynek vége: erkölcsi és anyagi tönk.
Egy olyan parspektive ez, mely okvetlen beáll, ba ,megálljt" nem parancsolunk neki. Ha nem iparkodunk ellensúlyozni az egyes községekben lakó kiskereskedőknek alattomban kötött kartelljét, melynek célja, az elmúlt érek amúgy is alacsony borárait még alacsonyabbá tenni b saját árszabásukkal arra kényszeríteni a gazdát, hogy az adó fniatt esetleg lefoglalt borát ugy engedje át nekik, a mint ők akarják, minthogy előbb nem szándékoznak venni, megvárván a nagy adófoglalásokat, a az akkor vett bor ára volna és lenne az irányadó ár. És itt is \'konkurencia nélkül dolgoznának, ameuy-. nyiben kikötötték egymás közt, hogy egymás határába boryevés céljából át nem lépnek:
•I)e kérdem, hogy hová vozet ez? Megmondom. A lermelő látva, hogy jobb anyagának ára gyengébb, alacsonyabb, mint az elmúlt évek silány anyagáé, arra kénynzerittetik, hogy azt ugy és olykép hamisítsa, hog^ legalább az előb-beni évek hozamával egyenértékű legyén, miáltal azon veszélybe jöo, hogy hamisított borát konfiskáljak, kihágásért megbüntetik 8 igy laasanként az anyagi a erkölcsi tönk felé vezetik. Ehhez járul, hogy az egyea bortermelő vidék elveszti ez által eddigi jó renoméját, nem szá-mitva azt, hogy a nagykereskedők már mind meghamisított: auyagot kapnak, még pedig a kiskereskedők révén. H* ez igy tart, elveszti végre a termefő türelmét 3 az anyagi és erkölcsi tőnk szélén álló ember nemtörődömségével vonszolja életét mindaddig,-míg a jelenlegi reud felbontóinak kezeibe nem esik a erejének tudatára nem ébred, habár ezen ébredés rettenetes, boszuálló s mindent felforgató lesz.
Sokan azt fogják hinni, hogy nagyon is sötét színben rajzolok. Korántsem. A ki ismeri a népet, a ki ismeri annak baját-buját, tudni fogja, hogy hasonlít ai a puskaporhoz, mely b látszólagos ártalmatlan külseje alatt, mindent pusztító és tőnkre tevő feszerőt tartalmaz; hasonlít egy vulkáuhoz. mely látszólagos csendeaségével, oldalán termő szép flórájával oda csalogatja\' a kiváncsi vándort, mig bensőjében minden háborog 8 az elrejtett erők egy feltörő szikrája hiányzik csak, hogy tőnkre tegye mindkettőt. Igy van ez a népnél ial- Habár a mi népünk türelmes, -szorgalmas és józan gondolkodó nép, mégis, ha a belsejében rejlő szenvedélyek: a külső behatások által tápot nyernek, kitör az mint a vulkán, ereje robbanó lesz mint a puskaporé, éi boszuja féktelen, mely elseper mindent, mi útjában áll;
Ezt megakadályozandó tenni kell valamit I S pedig állítsunk fel először pinceszövetkezeteket, melyek hivatva volnának a pillanatnyi aavarban levő népen, bora ellenében adott előlegek által Begiteni, hogy ne legyen az kénytelen a manipuláns kiskereskedőknek ugy adni oda termeszt-ményét, a hogy azok előre elhatározták és kikötötték; másodszor: az ilyen machinációktól távol álló nagykereskedőink csak akkor vegyeuek a kiskeres- -kedők által vett anyagból, ba teljesen meggyőződtek annak hamisítatlan voltá-ról: ezzel tartozik hirnevéuek b jót tesz a néppel; s végül minden borkis-kereskedő áruját vizsgálja meg egy bizÓttság b hamisítás esetén, ne csak az,/ eladó termelőt, hanem az őt hamiskásra kényszerítő kereskedőt\' is sújtsa a törvény teljes szigora.
Ha ez csak néhányszor történik is meg, meg fog szüoni a magyar bort fumigáló kiskereskedők ama hencegése: .Bor, bor; ha jő is, bor; ha rossz is, bor; ára egy; a jó helyre üti a rosszatI* e helyett be fog állani megint a szabad versenygés, mely biztosítani fogja a bor értékét, vele — habár lassan, de biztosan — emelkedni fog újra a magyar bor hírneve, a nép pedig kedvet kap a munkához, szorgalma, előrelátása s anyagi áldozata biztosítani fogja jövőjét b igy megelégedetté a boldoggá lesz.
Hugauff Ede.
Selyem-Blousok
HÍREK.
— llal&lozás. Schwarzonberg Zsigmond, Schwar/.enberg Ignác fia f. hó 8 án hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. A holttestet Nagy-Kanizsára szállították és a helybeli izr. temetőben f. hó 11-én helyezték örök nyugalomra.
— Kofizorutpőtló-adomnnyok. F. hó 8 án elhunyt Scbwarzenberg Zsigmond iránti kegyelet jeléül adakoztak: Luaztig Viktor és neje, Scbwarzenberg Alfréd, Dr. Sándor Móritz 10—10 kor.. RoBen-feld Alajos és családja, Rosenfeld Sándor 5—5 ,kor. Öa8zeaen 40 korona.
— Házasság. Fleiscbhacker Jakab szeszgyáros f. bó 18-áu tartja esküvőjét Sternberg Ida . kisasszonynyal, Grácbun.
— A Munfcá8kt5pxó-EgyeBÜIet köszönete. Elmúlt záazlófelavatásunk" fényes, dicscsel telt napja; de az ennek emlékét megörökítő lopók még nincsenek lezárva, mert még folyton és fc/lyton érkeznek hozzánk a rokonszenv megtisztelő bizonyítékai, melyekről később fogunk beszámolni. De nem késhetünk ama hála nyilvánításával, mely egéez valónkat eltölti azok iránt, a kiknek első sorban köszönhetjük ünnepélyünk fényes sikerét. — Köszönet és bála nagys. pallini ínkey Kálmáuné úrnőnek, az áldozatkész zászlóanyának, köszönet és elismerés méltóvá-\' gos dr. Jankovich László gróf urnák, az ügyünkért lelkesedő védnöknek, nemkülönben nagyságos dr. Ruzsicska Kálmán ,kir. tanácsos, tanfelügyelő, Gel-. léri Mór kir. tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója éa főt: Horváth György\\főgimn. igazgató uraknak azives közreműködésükért. Ugyanezért fogadják köszönetünket Bartös Szidike és Bonyhádi Antónia kisasszonyok, az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája, Böhm Emil éa Pollák Miksa urak. Igaz hálával emlékezünk meg1 Batthyány Pál grófné őméltóságáról, nemkülönben méltóságos Batthyány Ernő gróf úrról, kik annyi szeretetreméltósággal és kitüntető figyelemmel voltak irántunk. De köszönettel tariozunk városunk hatóságának is, mely bennünket munkánkban jőskaratilag támogatni szíveskedett. Végül köszönet azon egyesületeknek, kik az ünnepélyen résztvettek. köszönet a koszorús leányoknak, városunk egész közönségének és a helyi Bajtónak, hogy ünnepélyünket oly élénk érdeklődéssel és rokonszenvvel kisérték. Az Alt. Munkásképző-Egyesület elnöksége.
— Magyar Palzs. E cimen Borbély György, ztla-egerszegi állami főgimnáziumi tanár uj lapot indított meg, mely a magyar ipar védelmét tűzte ki célul. A lap" alapításáról a szerkesztő következőképpen nyilatkozik: A „Magy&r Paizs" megindulásának első igazi oka az, hogy az ezelőtt egy évvel kezdődött magyar ipar pártolás mozgalma itt-ott már kezd csendesedni, b az a-célja, hogy ne csendesedjék és ne alugyék el
feljebb I — 4 méter — pósUbér és vámmentesen siállit** I MintAk kiválasztásra, nemkülönben fekete, tehér éa ssinea Henoeberg-selyem blousok és ruhákra alkalmas, 45 krtól 14 Irt 65 krig móterenkiat. —
Csak akbor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
I Irt 40 krtól HENNEBERG G., J.ly^áro., Zürichben.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
r
1900. OKTÓBER 13-án.
s mint elszokott aludni a Bzalmaláng. A közlöny hetenként mai alakjábau, legkevesebb\' nyolc oldalon fog megjelenni. Hirom hónapra 1 korona, egy évre 4 korona az ára; egyes példány 8 fill.
— Népfölkelés. Az 1893. évi 37. j.-c. alapján\' mindazon Nagy-Kanizsán Urtóíkodó katouailag kiképzett nép-jölkolésre kötelezettük, kik a közös hadseregben, a hadi tengerészetben, a hon-védíégben, ezek póttartalékában vngy a csendőrségnél szolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képzettek, kik nép-fölkeléai rózsaszínű ajánlati lappal el vannak látva éa még a 42-ik évet be nem töltötték és pedig az 1807—1863 ig születérti évfolyamok; 1900. évi október hó 19-én, hz 18G2-1858. siületéai évfolyamok 1900 évi , október 20 án miudenkor "reggel S órakor az Arany Szarvas szállodában személyesen megjelenni, vagy Írásban jelentkezui tartoznak.
v— Katonai szállítás. F. évi október hó 15 .én délelőtt 10 órakor a soproni-cs. éa kir. katonai élelmezési raktárnál (uj telep, Flandorfer-utca 20. az.) a ca. cs kir. hadsereg részére a nagykanizsai, kőszegi és martonvásári állomásokon szükséges kenyér- és zab-szükséglet biztosítására 1901. évi január—december időtartamra vonatkozólag nyilvános aján-lattárgyalás tartatik.
— Néppárti gyűlés. Néppárti gyűlés vo\'.t f. hó 7-éu délután 3 órukor, Pacsán. 400—500 főnyi hallgatóság elölt. Z\'Chy Aladár gróf elmondta beszámolóját. Utinna Farkas József élesen kikelt az ullatorvosok államosítása, marhalevelek drágulása b a pótlékok ellen. Szentiványi Károly pedig felszólított mindenkit és lelkére kötötte mindenkiuek, hogy a jövő választáson csupán csak a néppártra szavazzon. Végül Kálmán Károly,\' a néppárt legvérmesebb tagja beszélt a néphez és ösfzetartásra buzdított*.
— FhIusI tragédia. Zala-Pákán történt, hogy Grál József, keresk. alkalmazóit udvarolt Ilirsch Henrik kereskedő csiuos leányának Gizella kisasz-, szonynak. Miaden gondolatával makacsul1 annak a leánynak alakján csüngött. De ugylátszik volt a szerelmes párnak egy közös ellensége — a leánynak szülője, aki nem óhajtotta, hogy a leány Gráf József alkalmazottat szeresse. A fiatalok elismételték édes reménységöket egymásnak. amivel már pár hónap óta bíbelődtek. De mostanában, mikor a letarolt földek ü-upaszon terüllek el, némán mint epy kifosztott kirabolt világ, sokat járt a pár a temetőbe, hogy az. ősznek hangulatát magába szívhassa. F. hó 5-én reguel is olt volt a leány elhunyt anyja sírjánál a temetőben, Gráf József kíséretében. IlallgataROu meghúzódtak egy bzo-moru fűi lombja alatt. Előttük minden csupa ősz. Hirtelen két lövés hallatszott. Az egyik n leányt, a másik az udvarlót érte és mindkettő holtan rogyott össze. F. hó 7-én temették el a közős halált szenvedett párt. Az egész falu népe ott volt a temetésen és nemsokára majd mesébe szöyi a szerencsétlenül járt fiatal pár szerelmi históriáját
— Öngyilkosságok. Sali bábosnál munkában volt Napy Pál helybeli azö-
,letésü, 25 éves báhossefiéd, 1. hó 9-éu virradóra hálószobájában a gerendára felakasztotta magái. Mire reegel ráakadtak már meg volt merevedve, öugyil-kosbágáuak oka szerelmi bánat.
Ágoston Rozi. 60 éves örpg asszony MBgyar-utcai lakásáu önxyilkossági szándékból kést szúrt a haaába, de mivel az ejtett seb nem volt halálos, felakasztotta niágát. "Nyomor vitle az asszonyt a végzetes tettre. Két öngyilkosság egy héten!
— V^res találka. Folyó hó 9-én volt a tartalékos katonák ellenőrzési ezemleje, melyre sok vidéki ifjú is be-ráudult a város falai közé. Sok régi kutotiapajtáa és jó barát találkozik ílyeu-kor, tie megesik ez haragosokká if. — így történt, hogy Acs József kápolnapusztai csikós "és Kálóci János kólóin-pnáztai kocsis, kik még a katonai szolgálatból régi haragosok, a szomlo alkalmával találkoztak, olt azonban katonai fegye\'em van, nyugodtak maradtak, később azonban ismét találkoztak Knorc«r Károly korcsmájában, itt csakhamar kitört köztűk a háborúskodás, miközben Ká óci kést rántott és ugy azurta haBba Ács Józsefet, hogy ezt életveszélyes sérülés-Bei szállították a kórházba, hol valószínűleg sebeibe belehal, Kálóci ellen pedig megindították a vizsgálatot.
-- Boazuból gyújtogatás. Domioa János ujudvari Jakósuak a mult hó 27-én leégett 20 kereszt gabonája. A tűz keletkezésének okát mind máig nem fitkerült kiderítem, b csak a napokban tudták meg, hogy a gyújtogató egy PiBta
nevű csavargó szolgalegény volt, ki a tüzet megelőző napon a károsnál csépelt és elkeseredett a miatt, hogy napszám fejében csak 60 fillért kapott. Elfogui még nem sikerült.
— Tűz cigaretta mlact, Egyedután Mészáros György gazda 16 éves fia a napokban korán reggel kiment a szérűskertbe cigarettázni. Nagyban fújta a füstöt, élvezvén \'a tiltott gyümölcsöt,\' mikor meglátta apját közeledni. Ijedteu dobta az égő cigarettát egy szalma-boglya töv.ébe s eltávozott. A tűz egy negyed óra múlva kitört és elhamvasztotta a gazdának összes terményeit.
— A Nagykanlznal Kflreikedök T6r sulata (Ker.-8-tedelmi testület) hohap, vasárnap, délelőtt 11 órakor a városház tanácstermében tartja ez évi rendes \' közgyűlését, melynek napirendje a következő: 1. A választmány jelentése. 2. A zárszámadás és 3 a költségvetés előterjesztése. 4. Netáni indítváuyok tárgyalása, a melyek azonban október 12-ig az elnöknél Írásban benyújtandók. 5. Uj választás és pedig választandó: a) a sorreud szerinti kilépés folytán: hat választmányi tae: B au Lajos, Rosenfeld Adolf. Weisz Tivadar, Scherz Richárd, Grünhut Henrik választmányi tag urak, kik azonban újból megválaszthatók és az elhunyt" Ledofsky Ármin ur helyett egy választmányi tag. b) három taglói álló számvizsgáló hizottság.
•— Uj fényképész; Vértes Antal, ki a Stnger Sáudor.-féle fényképészeti műteremnek huzamosabb ideig vezetője volt\', azt most tulajdonjogilag átvette lés teljesen újonnan berendezte. , .
— Ismét jelentékeny a párisi világkiállításon nyert kitüntetésről számolhat be a Singer Co. cüg, mely mindenül^ hol gyártmányait kiállítja, elismeréare^si talál. Gépeinek kiváló szerkezete, tökéletes kivitele, legnagyobb fokú munkaképessége és a/ok sokoldalú használhatóságáért, ugy há/.i varrás munkáknál* mint az ipar terén, a párisi világkiállításon a nemzetközi zaüri által, három érmen kívül a „GRAND PRIXtt leg magasabb dljjnl lott kltüntetTe. Szakértők, fóruma által újra ki lett mondta, hogy a Slnger Co. císg varrógépei utól-érhetlenek, ugy a házi varrásmunkáknál, mint szolgálatában, az iparúik, melynek mint egyik legmegbízhatóbb segédeszköze sok irányban támaszul szolgál.
— Ki akar egyéves önkéntes leírni l Bizonyára vau olvasóink közö\'t akár hány fiatal ember ki annak idején tanulmányait félbenhagyta. s így a 3 éNJes terhes katonai szolgálatnak néz elébe. Debrecenben már evek óta sikereaen működik az országszerte kitűnő hirnév-
| nek örveudő Lichtblau Albert-féle minisz-i terileg engedélyezett katonai elökészilő j tsnfoiyam, tanbizottság: eddei Draugentz : Jáuos ny. m. kir. honvédezredes éa Mayer Adolf ny. cs. és kir. őrnagy, melyben azon ifjak, kik még eddig sor alatt nem állottak, foglalkozásukra és | előkészüliségükre való tekintet nélkül rövidesen megszerezhetik az egyéves önkéntesi jogot. Felvilágosítást és prospektust készséggel küld Lichtblau Albert igazgató Debrecen.
— Vásároljon osztálysorsjegyet Lukács Vilmos bankházában Uudapest V Fcidó-utca 10., egy \'gész 12 kor., egy fél 6 kor, egy negyed 8 kor, egy nyolcad 1 kor. 60 fill.
— Osztálysorsjegy érdekelteknek. A .Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaság" Budapesten (Gizella-tér, llaas-palota) az ország legnagyobb osztálysorsjegy elárusító helye, jelentékeny elő-uyöket és messzemenő biztonságot tinije. Az intézet sorsjegyeket eredi ti árakon (alánt éttel is) küld szét teljesen költségmenteseit. Ezen előnyöknél fogra a* intézet sorsjegyei a leggyorsabban fogynak el; ajánlatos tehát, hogy a megbízások mielőbb az intézethez beküldés-■enek.
— MárlacellI gyomorcseppek. Kipróbált kitűnő étvágy-gejjesztő és erősítő^hatása következtében gyomor-gyengeségnél és emésztési zavaroknál nagy és folyton növekvő kedveltség-nek örvendenek minden néposztályoál. A Mária* celli gyomorcseppek, egy jónak bizonyult vdjoy után a legjobb nyers anyagokból készítve, minden gyógytárban kaphatók. Ajánljuk t. olvasóióknak megrendelésnél a hirdotési rovatunkban közölt védjegyre és aláírásra ügyelni, melyekkel a valódi Máriacelli gyomorcseppek cl vannak látva.
— Szerencse a szerencsétlenségben. Az
életben már közmondássá vált, hogy ahol legna-J gyobb a veszély, ott Isten keze legközelebb, ügy srcrencjétlen kereskedő ugyanis jójzivllsége alap-jin annyira lekötötte jótállásokkal n nevét, hógy a rokonainak adott szívességi váltók lejárván, azokat kénytelen volt beváltani s mivel a mostani rossz llzictviszonyuk mellett tlzleli hitc!ét mégvonták, megakadt; egy szóval tönkrement. Es pedig annyiia, hogy cgGdöt kértek ellene hitelezői, süt ínég vizsgálati fogságba Is helyeztélu A viizi-gálat kiderítette, hogy a V8gyonbukott kereskedő ártatlan s a sokat zaklatott ember alig várta, hogy a fogházból kiszabaduljon. Éppen aznzpj midiin kiszabadult volna, meglátogatta felesébe; aki összekuporgatott pénzén Török A. és Tsa bankházában vásárolt egy osztálysorsjegyet s szerencséjére egy nagy nyereményt U:ött meg. A szegény, mások hibája folytán .tönkrement családapa, visszanyerte becsületét, vagyonát, jievét és Török bankházínak köszönhetie mindezt. Kien bankház, melynek V., Váci-körüt -Hk sx. alatt
füüzlete és IV., Muzeum-körut II., továbbá VI., Ürzsébet-körut 5 t-ik »z. alatt fióküzletei vannak, amúgy Ji ismerete* szerenésejéröl, figyelmességéről éJ pontosságáról vevőivel szemben. E cég inai mellékletére felhívjuk a figyelmet.
— Humor és vigasztalás. Régi hires magyarázata a | főnyereménynek aj, hogy olyan nyeremény, a melyet mindig má? üt meg. Van ebben a definíció.mn lemondás Is, dc több benne a bumor. KiUönbcn Is sokat foglalkozik a humor a fönyere-ménynycl. Hiszen nem is kerülhette ki. Annak a nagy epekedésnek nyomában, a mely r főnyereményt várja, okvetetlenül meg kélle\'it jelennie a j maga vigasztaló tréfájával. Hiszen nem mindenki Uti meg a főnyereményt, mint a hogy nem is Ütheti meg. Vannak melléknyeremények in, azoknak , Is kell} hogy gazdájuk akadjon. Sőt vannak olyan sorsjegyek j,, a melyekre egy»zcr-má«ki>r nem jutott nyeremény. Hiszen azért a valószínűségnek Üzlete la .sorolás és iicrn a bizonyosságé. Nos, azóknalk a mcgvig.vztalására, a( kik ugyancsak reméltek a főnyereményt, de nian ütötték meg, siet a (tréfálkozó humor. Az, a mely mosolyogva tnókár.ik a csalódáson és nem teiceti el a remény-séget.
hnnlek .1 sorsolási humornak elébb idézett mon-dis.1, az t. i., hogy a fönyexemény olyan nyeremény, a melvet mindig más.üt meg, ujabban valamelyes móduijuJisra szolgált rá. Azóta t. í., a mióta az emberek már nem a telj-sen vafc kis lottón, és r.e.n ik a szeizélycs igérr^nynycl koresik a sze-reucsct, hanem a.- tizsierül.b, kU^iinlhutó osztály-sorsjegyre várják a maguk főnyereményét. Igenis, más nyeri meg a főnyereményt, de igen gyakran c>ak olyankor, ha ez a más türelmes ember. Mert a türelem mát .nemcsak rózsakerté**, hanem a szereii|c.-.e kőtára is. Akárhány olyan ember van, a ki ijjal mutathat arra h.»más«-ra, a ki az ö főnyejemi\'nyét megütötte. Igenis az övét és nem a T.u\'riolásli,in résztvevő tólibi szíuczcrit is. Mert a főnyeremény az\'ő sor-jegyiro jutott, csakhogy a soi jjcgy már akkor nem az öye volt. Vissza-kUlthíj, a miért a megelCző Horsjátékban még nem \' nyert | rajta. Éjipc\'n akkor Iőkce el magától a* nyereményt, a mikor ez várakozott reá. A sorsjegy tehát más kézbe kerüli, odakerült az a vagyon is, á mely már a küszöbünket súrolta. Mi csaptuk be el itté az ajtót.
llá igenis, olyan nyeremény volt a főnyeremény, a melyet más nyert meg. Nem a főnyeremény ált alá jan vdt "\'ilyen, hanem a direkte nekünk szánt főnyeremény. Vájjon van-c az ilyen speciális e>etí)|:j is vigasztaló halasa a tréfának, a sorsolással mókázó humornak ? Vájjon elíogadja-c azokat a victc&ct it, a melyek a valamennyink remény-séges; főnyereményét tréfáljak, az az ember, a kit nem jlyen kVlös, messzeségben járó főnyeremény kerülgetetl, hanem az igazi, a kéz/el fogható? Ha igazán rúifát tcrcm\'a tarelem, micsoda kegyetlen líjvist termelt neki az a türelmetlenség! Ulyant, a. melynek a sebeire nem termett gyógyítgató lwinotr. (^uirinus.
NVILTTÉR.O)
Az e rovat alatt közlöttfkért nem vállal felelőssécet a szerkesztSséc
IDEGENEK NÉVSORA, j
„Korona" Szálló.
Frinkehstein Mór utazó, Uccs, I)esia lluesz utazöüő, llécs, Kuss Sámlor gazdatiszt, Daruvár, Písky Zoltán utazó, lludapest, lfenkey Eniö utazó, Kaposvár, Uuriau József segédjegyzö, IJccsehely, ! Kotá ly M. gazdatiszt, Döhönye,1 Mathíás Saudler c\'. ét kir. őrnagy, Iglau, Kermaun József ügynök, Stridp, l-\'uchs Samu kereskedő, Zala-Kgerszeg, Schör.durf Samu utazó, Uudapest, Pápai Ignác lókerleskedő, Clyőr, Katisek ;Viiolf utazú, Pécs, dr. líernáth JJéla ügyvéd. Marcali, Hajdú Uczső nv. kir. erdő-gondnok, Sókolovac, Lakos Gábor utazd, Uudapest, Dreisack József utazü, Hécs, Grn\\fald J. utazó, Uécs, IVulícsek Samu utazó, Itécs, Pecker Ágoston utazó, Hécs, Gosler József utazé, Uécs, liáyer Rezső utazó, Grátz, Fulop Sam« utazó, Uécs, Uraun József utazó, Hécs, Ifoclksihger Rnza utazónő, Bécs, Vuck Anna utazónő, Uráiz, Frank Adolf utazó, Uécs. Hohuenfeld Gyula uuzo, Uécs.
„Szarvas" Szálló.
!, Kiütő Erzsi utazónő. Kassa,\' Vértessy Kálmán utazó, Dcbreczen, KastI Géza! kereskedő, Szeg-szárd, Lőwingcr Gyula hivatalnok, Halaton-Szt.-í\'-y^rgy, gróf dr. Jankovich I.ászló főispán, Zala-lEgerszeg, grof Zichy Aladár orsz. képviselő, iHudapeüt, gróf Uatthyányi Ernő földbirtokos, Huslyáuy, (Jeliéri Mór kir. tanácsos, Hpest, Dávid l.aju. utazó, Uudapest. Neumann Sámlor utazó, lUpeit, Srégner Gyula utazó, Uudapest, Herier |Mór utazó, Uudapest, Ton József utazó, Uudapest, Ftlrédi Uéla lapszerkesztő, Szombathely, Hittaller ÍEde szállodatulajdonos, Hzt.-Goithárd, Uraün Lajos («tazi3, IJpest, Nóvák József Ügyvéd. Sindorfalva, lUngár Zsigmond nagykereskedő. Szombathely, Adlér Jakab utazó, Uudapest, Steiner J. utazó, Eszük, Hald János utazó, Apáttn, Vass Imre utazó, , Hpest, Meller Rudolf és neje földbirtokos, IJal.-[Szt.^Gyórgy, Stesjel S. utazó, Keszthely, Kalmár lRezi.ő kcrcske«|{i, Uudapest, I-ájzló I.ajos utazó, Huilapest, Íizelííl Samu atazó,\' Sojirou, Vurnifeld GyuJa k«yeskedö, Kőszeg, Schlesinger Max utazó, llpdst, Kaufmann\'J. S. ntazó, Hécs, Rciner H, magánzó, Uécs, Popper Villnos ulazó, \' Uécs, Sachseubaus Jatjues utazó, Uécs, Singer Adolf utaló, Hécs, SchafTer Erzsébet utazónő, Hécs, líeifec. Gyula hadnagy, Uécs , Meider M. utazó, UéCf, Tszlcrne János ntazó,\' Uécs, Ledermann Nol1 utazó, Hécs, -Klein Hermann utazó, Hécs, Uaiiii Tétcr utazó, Hécs, Pick Emii utazó, Hécs, lier^er Lipót utazó, BéC3, Klein Oszkár utazó, Hédi, Hausen P. mérnök, Hécs, Spitz L. mupka-1 vezfctő, Hécs, Steinhardt József utazó, Hécs, Veis-barth Frigyes utazó, Hécs, Scheiber Fülöp utazó, Hé|s, Skazel Károly utazó, Hécs, Vol Ede utazó, Hécs, Kohn Károly utazó, Bécs.
HUOYl\'KMÍ Kövérek folytatják a tanítást az idegen nyelvekben. — Lakás: Vasúti utca
hltköz^ég-báz.
SxcrkeaxtOatfu : Dr. VUUtnvl Henrik, feleli, i.erlctulC. HUJJfí. WaldUa JOiael.
Mareilíarrás-tfilen (BERES-MÉGTE.)
, A bndapesti m. kir. cgyeteim veKyelcmzése szerint kérés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot és lfthiumot tartalmaz, Ezeu tulajdonságai azok*, melyek a hasonló összetételű vizek fölé emelik. Kitűnő hatású n légutak 8 tüdő hnrntos állapotainál, különösen szívós váladék esetén; tfldó-véazeseknél, ha rérzésre talö Iiajlandó-Hág vnn ím Jelen, a „Mar-glt-rlz* megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz kevés szabad szénsavánál fogva Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek bnratos állapotainál. főleg azon esetekben, hol a lölös mennyiségben képzelődött aav oka a rossz emésztésnek.
A hugysavas sók lerakodását akadályozván, becses szolgálatot tesz továbbá a hólyag huruton bánialmaioál, a kő- é.s homok-képzfldés eseteiben, miért i» a budapesti én bécsi egyetem orfostaiiáral, mint az orvoHvIIág egyéb előkoló étrel a legszívesebben használják, elÖDyt adnak a „Marglt"-forrásDak a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek , fűlött.
MINT IVÓVÍZ
kiváló óvószernek bizonyait Járv&nyos betegségek idején, főleg typhus ellen
Mint borviz ál [alános kedreliségoek örvend. ,
r Ö K A I T A It:
ÉDESKUTY L. ásfátrrizDagjkeresiedes
cs. éa kir. udv. szállító BUDAPESTEN. Kipbaló minden gyftgyszertá-bsn, fűszer-kereskedésben es vendéglőben.
Vese, hngyhólyae, hagjdara a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó éa emésztöal szervek htinitos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Ltthlon-forrnB
salvator
alkorrel rendelve heaz. tlnnybaj tó hatásai
Kflhips izű! KŐDDjfD emészthető
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyígyBzertárakban. A BaWator-forrás igazgatósága Eperjesen
VEGYES.
— Megbízható gyógykezelés Zavartemész-I téssel ellátott egyének Kik étvágyhíányban, a I felfúvódásban, gyomorgórcsöklcn és rendetlen székcléshen Bzonvednek, a .Moll-fólo scldlltz por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 2 kor. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll téle készítmény kérendő az 6 gyári jelvényével és aláírásával.
I
HIRDETESEIii
Kukorica-morzsolók "^f
kéz- és erőhajtásra, egjrazerü és kettős szerkezetlel, szelelővel és szelelő nélkül, Gabona-rosták, Konlcolyozók (trieurök);
kézi kezelésre való
Széna- és szalmasajtök
fekvően vagy komcsira szerelve,
Takarmány-fSÍlesztők,
mr Szállilhatd takarék-fdzö üstök takarmány stb. részére -«■
\' zománc bevonattal, vaRy snélkQI, szállitókészUlékkel, vacy unélkQl. Szecskavágók, szabadalmazott kenógyürüs görgő csapágyakkal igeo konnytl járással, körülbelül 40*/, erómegtakaritás mellett, \' Répa- és burgonyavágók, Darálók
„Agricola" sor-velögépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű veleméey számára, váltókerekek nélkül, Egy-, két-, és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
MAYFARTH Ph. és \' Társa
csász. éa kir. kiz. szabad.
_ gazdasági gépgyárak, vasöntöde ós gózhámor Jgtjf) BÉCS, II., Taborstrasse Nr. 71.
Kitüntetett több mint 400 arany, bzQst brono éremmel ét első dijakkal.
\' Árjegyzékek es számos elismerő levélek lugyen és bórmentve küldetnek. Képviselők és Tlszontárnsltók felTétetnek. -^a
CXX5
ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Csengeri utca i. sz) Singer Sándor féle
tulajdonjogilag átvettem, és azt a modern kor követelményeinek teljesen megfelelően újonnan-berendeztem.
Sokoldalú e\' szakmába vágó tapasztalataim azon kedvező helyzetbe juttatnak, liogy a n. é. \'közönség legmesszebb menő igényeinek, mindenkor, és minden tekintetben a legjobban és leg\' pontosabban megfelelhessek.
Késziték művészies, Ízléses kivitelben mindennemtl fény-, plátin-, porcellán-, selyem- és üvegképeket, azonkívül kis képek után életnagyságuakat rendkívül mérsékelt áron.
Alidon ínég szolgalmimat ujólitg lelajinlom, mu-adok a n. é. kOlOaaég nagybccin pártfogását kérve
Nagy,Kanizsán, 1900. október 8 án.
Kitűnő tisztelettel
if ÉRTÉS ANTAL
FENKÉPÉSZ
XXXIX. ÉVFOLYAM.
8r VEGELADAS.
15 év éti fiaaállé divat, és posstó
véglegesen feloszlatjuk,
alkalmat nyujlunk t. vevőinknek az őszi és téli idényre szükségleteit 1 olcso áron fedezni annál is inkább, minthogy a végeladás csak
s a még vissza jmaradt áruk.olcsó áron adatnak el. Visszamaradt nyári cikkeket bámulatos olcsóért
FAITL TISffÉBII lagj-Iaskgás.
öltönyökre ^
köpenyekre »
há»elokra ~
iport Alt. a
.zoltó ru- -o hlkra, tálam. -
loden;
L,"li\'"0"1"\' POSZTÓ Ili
éí legjobb _
m SZÖVETEK
uri ruhák részére
irautTéli Mátok részére
Fekete és kék kammgarnok
cheviot 3 k.-tól felfelé. Mintákat ingyen és bérmetve küld a Kasztuer és öhler Gráezl cég
poistó OIZtáljA.
A nemzetközi zsűri által
INGER
a kiállítás legmagasal)b dijával lettek kitüntetve.
SlIBII O®. varrógép
Nagy-Kanizsán, Deák Ferenc-tér 460.
■ , &
A feltaláló dr. Meldlnger tanár ur állal kizárólag jouositott gyártmányú
me/d/nger-kályha
HEH H.
cs ós kir. udv. szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRA6: Hybernergasae 7.
Minden államban Bzabndalmazva.— Az első éremmel minden kiállításon\' kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett \'
kormányzó és szellőző kályhák
lakisok, likolik éa irodák tzámlra a legegyazerübb éa Icgclegáatabb kiálliiijbao, tetjzénxerinti égéti időtartam ixínpirral »aló lQtéinél *^éa 24 óráig terjedS égéi köizéoneli tfizelétoél
60.000 káljlin forgnloiuhp hozva.
Egf kályhával több szoba la fűthető.
„MEIDINGER"-kályhák,!
óva intünk az utánzatoktól Utalva a kályhaajtókra öntött következő védjegyre:
mridincerofen ^ H- H E I M ^
HESTIA -kályhák.
Hflm nagy égési időtartamra berendezett
fOstemésztő kandallók, -m FÜSTEMÉSZTŐ CALORÍFÉREK.
Központi fűtés minden rendszer szerint.
■W Szárító készülékek gazdasági és Ipari célokra. ~M
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
;;*\' .v.sv..■•»:-: .-.--.a;.; inswrassossB
MIÉRT I
van annyi utánzat?. |
MERT
valódi ElHen*l2dter-féIe g
gpno DDOOOOSDOOOOOOOC q nooooDoooooooooooooooa
a
MOLL SEIDLITZ POR
a tör* bej. .vaalayag\' védjegygyel a legjobb éa legUrl^tabb fényméz puha padlóknak ér konyhabútoroknak bemAroliiára.
Bejegyierl
Ax Elseneládler-féle Linóleum padló zomáDe
egy éra alatt keményre íiarad. — báanlatoian
azép fiiynyel blr éi tartéiaig takiiUlébes eddlfl fSlQInolhatatlaa.
a köf«tk«*xő riltozatok-ban kapható: 1. »*. tirgiabarna, >. az. iö-tétbarna é* 8 az mahagonibarna. Nagy elterjedtségénél Védiecv foK\'* különböző haaou-,v5si0v8c^ 6rlikte]en utinlatokat
hoznak forgalomba, miért ia kérjoo mindenki k!záriU| caak ElaeaíISdter-y fel« LInoleom padlé-zomáaoot, a tör*. | bejegyzett .Yailovafl\' védjeggyel.
| Eisenstadter Testvérek
* lakk- éa festékgyára, Béc«. i Kapható: Strera él Klein, Ken 8 ósKlein cégeknél, Nagy Kaoizaén.
B ania g i
l\'aak akkor valódiak, ha mindegyik dobol alitriaát tünteti fol.
Moll A. vódjogyót éa
A Hall A.-fila Sildlltt-par.k tartói gyftgybeUaa a legtnekaeiabb gyeaer- él il-
tilttalalelaak, gyomorgarca \'I gyomorhér, rfliríAU uékrakedéi, majbintalnm, vlr tataiéi. aranyér él a legUolftnbfl.öbb atl beteglégak ellen, o jelel bkil.iemek éttleed.k óta mindig nagytbb elterjedéat nercen. — Ara agy \'aaéc lé11íI ara. dall dateiaak 2 kar
Hamisítások t iir vé n y 11 eg f e nyittatnék.
moll-féleTranciá]
ms^Ms^Esm
Csak akkor vilddl, b» mindegyik a.at moi.l a. .éjjtfjéi mot.u iái
-- ,A. Mail* feliratú ^aoaatul xan <ir,i A Mail fila
fraaaila karuaat él aé aefaieteien raint fájdalea^llllaplt! badirilllaal aior kíiarény, caoa éa a\' mejbílléi egyéb kSritkeaméoyeluil legiamoreleiebb néoi.Vr - Egy iieiatt ^radetl ■>•) A" I kar 8Q >11. p "r\'
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb médner iierint kéultek gyermek él hölrr nann.n a kir akaiarD ipiláiára gyaraakak ia ralilltak riuéra. . " ppu
Ara dirabelklat — 40 III. fii darab — I kar. 80 tll. _Minden darab gytrmek iaappan Kall A. védjegyével raa ellétva.
FöiíétkQldéa: Moll A. gyógyszerész, c«. és kir. udvari szállító által,
[ Béc«: Tacbltrabeo 9.
Vidéki megrendelőiek naponta poitautinrét mellett teljeiittetnek. A raktárakban teisék határozatlan MOLL A. aláiráiával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fit.

Nyomatott Ifj. Wajdits József kOuyvnyomdijiban Nagy-Kaiiizsiu.
í
W Melléklet a ..Zalai Közlöny 1900.
xxxix Évfolyam.
NAGY MELLÉKKERESET!
sor SOfil 5\' É \\ % T -W
kereshetnek báriuely foglalkozású személjek minden költség és rizikó nélkül, ha hajlandók tólom t»;*y ügynökséget átveoni: Ajanlatok u következő cimre iutézendők. Hermann Sachse, Leipzig-Lindenau.
Specialista
SÉRV-KÖTÖKBEN.
A Keletl-Í\' lc cs. I-D kir srak sérv-\' kötő a li-gtftkéU-ie-í< l)b cit-ii nemben.
csúszik, nem Bjakornl kulimét-1 lón nyomást éa el- ■ jftvoliljíi o* eddigi fírvkötók hiányát
Gyáramban (alapíttatott 1878.) kéezDtnek ezenkívül: miilftbak mükezek, járó- és nyújtó gépek, rgyoriesiartók Ifíessing-féle rendszer), ortbopUdiai írixök. baakótök, gOrcaérbariioyák és .mindcnfíle gummiáruk urak éa hölgyek rés«ére. Megrendeléseket pontosan éa dlskrétea eazklzBl: t/t-it t^rp* r orros sebészeti
IyIIiLIj 11 J. mű- kítönzer gyáros. Budaptatcn, IV., Koronaherceg-utca ij. Sugy kt-pca ár}rguz£k ingyen éa bérmentve.
Árak : egyoldalú 6 frt. kétoldalú 12 frt.
XXXIX. ÉVFOLYAM. 2823/lk. 000
Árverési hirdetmény.
A telenjei kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság közhírré leszi, hogy a kir. kincstárnak, Haszon István és Haszon József erdósfai lakósok elleni 104 kor. 36 fill. töke, ebből 90 kor. 8G fill. utén 1900. évi március 19-től járó 5°/„ kamatai, 9 kor. lejárlkamat, 4 kor. 50 fill. behajtási illeték, 18 kor. 30 fill. végrehajtási, 19 kor. 30 fill. ezúttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (lebenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Erdösfa községi 15. sz. tjkvben A L 1 — 12. sorsz. iocatlanoknak és a 15. hrsz. iouatlanon épült 12. nép-sorszámu háznak, Haszon István és Haszon Józsefet illető a/a réaz s 861 kor. kikiáltási árban, ErdŐsfa közaégbiró házánál
1900. évi november hó 9. napján d. u. 3 órákor Dr. Tuboly Gyula nagykanizsai lakós, felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilváuos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|o át készpénzben, vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Leteuyéo, a kir. járásbíróság mint telekköny^- hatóságuál, 1900. évi aug. hó 1G. napián.
; Előadó h.:
Filipich János,
kir. járásbiró.
CSOKOLÁDÉ
suchard
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.
iŐZLftJT,

1900. OKTÓBER 13-án.
X
t» a
\'Cl
a
0 0 0 0 0 0
o o o o o o oooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo
OOO©O-^<0OO»«OO»OO Cl \'fl 03 N O O
ooooo-ooooo o.o o o -■■ o o co o o o o o o o o o c
OOOOOOOOOOOOOO o o\\o OOOOOOOCS»-< o oto O O CO CN ~
O PJ -H. -2.
• Cl CO o o .O © o o c* o o es o o " rt» O CO
•JIHI|«JB[ i ifrftq
*H q|)iznq noj|Djn luitntJiXu qqv uizi.^|í|*u y
i o o © o o o o o © ö \' O O C O © © o o © o !o©oo©©©©o© \' © © © o o >•-: o c. o tr 1 x r. « - n c< - - rc K
o o © © c © £
* — .-4 CC 0
1 O o o o . o o
O O
© o o o
o o © o c-. o
© © o © © © © ©
© © © © co o co c»
O O O O C C 1 o © © © © oo
© © © O CC \' MM-
©ooooooooc . o o o o o o o-o o c. ■oooooooooo
lOOOWUlűifOWp
O O O o O o m o o o © o t o o o M n :
■„„H^noojoob o
J; K Ű p O
~ g-2
•oooooooooo ;oooooooooo -oooooooooo
» O O o o tO O O líí ©
c n n rt m oi-I-< m co
© © © © © © t; © © © o o © JS
© © © O\'.O Cl
>00000 0
JOOOOOOOOOO .OOOOOOOOOO -OOOOOOOOOO iOOOkOOOtOOOCO OCOtN-COO-HmO
OOOOOO © © © © © t— o O O o IÍ3 —
0>OMH
SH.H M H crj mco
ooolc
""Ili:
í 3
I"
E\'f
SZ \'—
■-■SS
fi
d N
w
e3 fefl
•Cí .
Sf
í* &D N d fefl H
Mm
>»\'CÖ
d u 0
w >>
rH
+>
N
03
o
H
l^ő
<£ Sf.
•"s
3 »
3DOO
NAGYKANIZSA, 1900. október hó 20-án.
zám.
XXXIX. évfolyam.
Előfizet éti ár:
Égési évre . . 10 knr. — fill. Fél évre ... 5 knr. — fili.
Negyedévre . . 2 "k»r. f>i> fill. Egyes "ty.úni 20 llll. KIRDE 5 h.iKáhoí |ieiJt«orl»U) 12, i uiinden lovAhli
NYILTTÉRBEN
petit sörünkéin 20 ÜllOrórt vétetnek fel.
téseh/
l»\\n N,ni.iíioR-tor .blii uirért lb*fill
A l.i p szellemi ré«é{ fllutS minden kÖKlpmény a felelős ííerkesrtí nevére, az atiynpí rés^t illető Vöt-\' Icménytk ji-\'dig a kiadó nevére cnuzt\'tton Nni;}-Kanizsára l>ér-meutve inlézendnk.
Hcrmentilleii levrlck ui-m fogadtat u.nk el.
Kéziratok TlKK7.a nem k Ilidéinek
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testület, • .„aj nagy-kaoizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet,a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „o.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,"- a l„katonai hadastyán ..egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmáuyának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEÍJELENÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A középosztály.
Nagy-Kanizsa, 11)00. oki. 10.
A nagy problémák nálunk is fölvettetnek. Ez csak természetes. Elvégre mi is ben vagyunk, .sót benne lenni akarunk az európai eszmék körforgásában. A mi érdekes és bizonyos nemzeti izt ad a problémák fölvetésének, az az, hogy melyik oldalról illesztik fel a közvélemény hirdető oszlopára a vonatkozó felhívást.
A középosztály helyzetének sorsa bizonyára nagy és kimagasló kérdés, mert egyúttal magában foglalja az egész társadalom sorsát. VE réteg a nemzet, törzse, melynek gyökerei a nép nagv tömegének kiapadhatatlan, meg-megnjuló hatalmas elöforrásaiból táplálkoznak,\'mig ágai fel-felnyulnak a társadalmi öröklött vagyf hivatal--beli réteg legmagasabb sphaerájába. Bármely radikális nézeteket valljunk is, a leszármazás és történetileg előállott tagozat tényével, mint politikai és társadalmi valósággal meg kell barátkozni. Elvégre ia egy nemzet története sem áll másból, mint a társadalmi osztályok harcából. Ez is tény, melyet el kell ismerni mindenkinek, ki az osztályok sorsával törődik. Akár a klasszikus, akár a renaisszance, akár a nagy forradalmi, akár a modern szociális korszak, tulajdonképpen küzdelem az egyes osztályok hégemoniája-ért. S a történet tényei is ^a szeriot alakulnak, a miképp uralomra kerül •az osztályok egyike vagy másika. Ebben, mint a szociális organizáció élö mivoltában,jniucs nyugvás, nincs pihenés. A miként hogy nem is kiváuatós, mert az egész test meg-kövesedését. az állami és társadalmi lét elhanyatlását teremti meg. A
kifejlett kasztreudszer kétségbevonhat -lan példa. A mi az emberiség fejlődésének szempontjából a fókövetel | méuy, az nem a maradiság, hanem i egészséges, fokozatos átmenet. Nem erőszakos forradalom, sem irtóháboru, I a minek szégyenteljes és szomorú | adatait a história nyújtja. Az osztályok eme küzdelménél az a cél, hogy a társadalmi ösazérdek által\' megszabolt kereteket ne lépje tul,1 ne váljék az egyoldalú osztályharc, auyagáyá. A középosztály uralmának — pedig ez is vajmi részleges! — jogosultsága a modern kor szükség-képpi folyománya. A történeti fej-) lödés ez osztályt nagygyá, műveltté és vagyonossá tette. Meg volt a jogá) de meg a kötelessége és telierbirásá is ahhoz, hogy társadalmi vezetés és intézés súlyos feladatát végezze, a mire egymagukban az u. n. fölötte vagy alatta álló rétegek egyedül sem képtelenek.
I A megizmosodott középosztály alatt mindenütt és rendszerint a polgári elemet értik. Azt, a melynél az egyéni arravalóság, képesség és becsületes munka az érvényesülési alap. Azt, mely uem hivatkozhatik • „öröklött"■> jogokra, egykori kiváltságokra. Ez a réteg e század második fele óta nehéz viszonyok közé került. Egyfelől mind több a Jölfelé való kiválás, a nagytőkék akár mozgfik, akár lekötöttek — gyülemlése folytán. Másfelől mind sürübb és ez különösen az, a Jölfelé való hanyatlás a megélhetési föltételek nehézségei, de a miatt is, hogy a 19. század a középosztály nyomában egy nagy, hatalmas és uj réteget teremtett: a munkásosztályt, melynek érvényesülése és jölfelé való mozgása mind erőtelje-
j sebb és azon élefatandardnak meg-I felelő, a minő airjp- n. középosztályé. | Ám a polgári elem megőrzése és fentartá^a hatalmas álltfmi és társa-| dal mi követelmény. Ezzé teszi főleg összekapcsoló mivolta, mert a tár-| sadalom avitikus s soha ki nem irtható fölfogása az, hogy a főijeié való haladásban kell átmenetnek lenni. Ezt-az átmenetet képviseli és teszi lehetővé a középosztály. És mind az, a mi e réteg gyors elporladását előidézni ..alkalmas, veszélyes, mert e tömeg főként a társadalom Önálífi és jiiggetlen elemeinek foglalata. És mivel ily elem konzerválása, nemzeti és kulturális mivoltunk érdekében áll: keletkezett a középosztálykérdés, melynek célja e nagy érdekek megóvása és pedig ugy a mozgótőke, a nagybirtok, valamint a munkásrétegekkel szemben is.
Nekünk az a bajunk, hogy nem sikerült máig még eléggé nagy, erős városi réteget, nevelni, • a mely társadalmi föladatok reá eső részét, viselje, azt a részt, mélyet az ujabb-kori fejlődés, az ipar é^ kereskedelem térfoglalása szükségképpen megköveteli s a melyet immár a földbirtokos-osztály egymagában, ha még egyébként intakt is volna, ellátni nem képes. Ez utóbbi tény az, melynek el nem ismerése annyi zavar, félreértés és igazságtalanság melegágya. Az éppen a hiba és ugy látszik, hogy sokan nem akarnak mást elismerni, mint a régi Magyarország földbirtokos osztályát. A történet által igazoltak ellenében ném célunk felszólalni. Csupán azt tartjuk szükséges-inek hangsúlyozni, hogy ez ország \'jelen részesedési, tsgpltsági és gazdasági, helyzetében a középosztály egy
rétege képtelen a jövő nehéz kérdéseit helyesen megoldani. A közép-birtokos osztály éppen az általuk kiválóan respektálni szokott történeti viszonyok folytán uem kizárólagos képviselője immár a magyarság törzsének, hanem ő is oly integráns alkateleme annak, mint a városi polgári elem.
Ez igazságnak kplleoe kidomborodnia mindenütt, a hol a középosztály sorsa tanácskozás tárgyát képezi. Ha a földbirtokos-középosztály hivatalok és állások után való emésztő munka helyett a kereskedelem, az ipar, s a\' kapcsolatos honorácior-pályákra veti magát, ez ország a haladásban s megizmosodásban egy századdal legalább élőbb volna.
Ajz, ha szakítás történik az avult nézetekkel, melyek ma is kizárólagos jogként követelik a vezetést,\' a középosztály többi régéitől elváltán való ^ szerepet, a közösség megtagadását.^^ Az ujabb magyar társadalom kialakulásának ez a leguagyobb fogyatékossága, ez magának a földbirtokos-középosztály érdekeinek a mellőzese, ez az, a mi előidézi azt,; hogy felszivatik felölre, elporlad lefelé. Nem akar érvényesülni azon a téren, hivatáson, melyet a fejlődés, .részére kijelöl, melylyel egykori pozícióját bizonyára jotban megerősíthette volna. A középosztály egységén kell tehát ez oldalról legerőteljesebben és legkövetkezetesebbén közremunkálni., h sí.
Fogyasztási szövetkezeteink.
I (sz. b.) Manapság már úgyszólván „\'mindennapivá* váltak a különféle felhívások, melyek a honi ipar felvirágoztatására, a munkások helyzetének javi-lására, utb. irányulnak, mert az ország
minden zugából lehet hallani a buzdításokról, mindenütt alakulnak társulatok és egyesületek,, a létezők pedtg o cél elérésére hatáskörüket mindjobban kiterjesztik, vagy pedig teljeseu megváltoztatják, hogy csak a honi ipar, a munkás-nép és általában a magyarság érdekeinek minden terén való előmozdításával „hazafiúi kötelességüknek eleget tehessenek."
Mi mint modern nemzet minden áron arra törekszünk, hogy iparunkat és kereskedelmünket a külföld mintájára fejlesz-szük és felvirágoztassuk, és megfelelő újításokat léptessünk életbe, a munkás-nép helyzetének könnyítésére éa javítására.
Éppen ezen célból alakulnak a különféle iparvédő és fejlesztő, munkásegyesü-letek és szövetkezetek, de ez is egyúttal az, mely alkalmat nyújt egyeseknek\'arra, hogy az ilyen egyesületek zászlajára kitűzött cél mellett, a saját érdekeiknek is szolgálhassanak.
Tény az,1 hogy bizonyos intézménynek előnyös alkalmazása nagyon sok körülménytől van függővé téve és ez esetben, ha az illető mindmegannyi tényező nem játszik előnyösen közre, akkor hiába is Jorszirozzák azt, mert eredménytelenné válik, és oly rossz előítéleteket szül, -hogy idővel, mikor már a viszonyok megváltoztak, a körülmények mások, éa az egykor akár közömbösen fogadott, • akár pedig az egykor korai intézmény csakugyan helyén való lenne, akkor már nagyon fáradságos az ilyen Intézménynek megvalósítása és létesítése.
Valóban ezen kort érjük ma mi is l
Németországban és Angliában sikeresen működnek a szövetkezetek. Ezt nálunk is utánozni kívánják. Folyton alakulnak ilyenek és egyes vidékeket gomba módra való szaporodással elárasztanak.
A szövetkezetek nagyon különfélék lehetnek. E helyütt, azonban csupán azokról kivánok szólani, melyek napjainkban mindinkább szaporodnak, t. i. a fogyasztási szövetkezetekről. Az ilyen fogyasztási szövetkezetek célja, hogy általa a tagok szükségleteiket — miután árucikkeiket közvetlen a termelőtől szereznék be — minél jobban és olcsóbban kielégítsék.
TASCZ A._
Az utolsó percben.
Irta: Lányi Ernő.
Szobájába lépett, leült íróasztalához s elkezdé irományait rendezni, midőn azemo önkénytelenül az átellenben levő tükörre eseit.
Keserűen mosolygott.
— Itr az ideje a távozásra. Öreg vagyok.
Igen, öreg 8 egy nehéz szenvedésekkel telt élet után. Oly szenvedésekkel, melyeketlegnagyobb részlőnmaga okozott. Nevét ugyan mindenki ismerte, mint ahogy ismerik ama porlepte borbély címert az utcasarkon, mort emberemlékezet óta ott csüng. Sokat teremtett, de Bemmi nagyot, semmi maradandót. Ama kazánt, - melynek neve hírnév, fűteni és fűteni kellett Bzellemének elforgácsolt darabjaival, ügy, hogy soh\'ae maradt ideje egy komoly, nagy munkához, melynek kör-vanalai lelke mélyében hosszú éveken át szunnyadtak, mig végre egészen elaludtak. Ea most oly üresnek érzi magát, oly szegénynek éa amellet halálos fáradtnak.
— Igenis — mormogá — meg kell halni l
Mit is keresue még e főldöo aláásott egészséggel, tovaröpült reméoyekkel ? Ne -jétől, gyermekétói elváltán élt. Vagyont nem Bzerzett, hazájában szellemi munkával lehetetlen. Mit várjon még? ó,jól ismerte a végét a szegény, öreg, divatját mult íróknak I Hányszor irta alá ő is nevét bizooyos gyüjtőivekre. . ;
Megremegett..Görcsösen szorirá kezében a pisztolyt, mely hetek óta föladatára várt az asztalfiókban.
Kopognak.
Leieszi a pisztolyt.
— Szabadi
Egy fiatal leány Iépott a szobába. Szőke hajú, kék szemű; gyászrubája dacára sugárzó, mint egy fénylő napsugár.
— Mivel szolgálhatok kisasszony?
A leány eléjo lépett, szemébe nézett b beszélni akart, de ajkai görcsösen mozogtak csupán. Egyszer csak fölzokogott.
Meglepetten nézett rá:
— Mi baja?
— Atyám I — kiáltá a lány.
A férfi fölugrott, megragadta kezeit s szemébe tekintett
— Ilonkái?
A leány igeulőleg intett.
— És anyád?
— Meghalt I — mondá s újólag fölzokogott.
És apja karjaiba zárta leányát.
— Nyugodjál meg, kis leányom és mondj el mindentl
S a mig a leány beszélt, a férfi lelki szemei elé állott annak anyja, az a j njő, _a_ kit \'ő. valaha annyira szeretett a a kitől mégis — válnia kellett. Hiába, jellemek külömbsége túlságos nagy, áthidalh\'atat-lanul nagy volt. Neje elszegényedett, de büszke patrícius vér volt: ő pedig bohémé. tetőtől talpig ...
Hej, pedig hogy szerette valaha s mily küzdelmek árán tette magáévá! Két évig tartott a boldogság, azaz, hét hónapiig csak, a többi időt folytonos perpatvar közt töltötték. Végre elváltak, szeretjet
nélkül, mély haraggal i szivükben. Még apró alig pár hónapos Kis leányuk, rövid szerelmük édes záloga sem tudta őket kibékiteui. Az asszony szüleihez ment, a férfi ki — a nagy világba. Elfeledte őket: nejét a gyermekét ia.
.Most előtte állott saját vére . . . S mily szép, mily kedves, mint egy viruló liliomszál I Magához vonta őt s apa és leány ezer forró csókot váltottak, kárpótlásául a sok elveszett éveknek.
Mindent megtudott. -
Alig két hete, hogy meghalt. Utolsó percéoeu igy szólt leányához:
— Ha eltemettetek, keresd föl apádat. Mond meg neki, hogy harag nélkül váltam meg az élettől; hogy mégbocsájtot-tam neki, amint hogy ő is bocsásson meg nekem, azaz emlékemnek. Maradj nála u légy öreg napjaiban vigasza.
S az apa és leány elfojtott zokogását talán meghallja annak szelleme, akit siratnak.
* í.
Mikor magához tért a férfi, csak eonyit szólt:"
— Szegény kis leányom, rossz helyre jöttél. Apád szegény lett, öreg lett.
Fölkacagott a leány, még kőnuyel szemében.
— Dehogy öreg, apuska legszebb korú férfiú. S aztán vegye tudomásul: én gazdag vagyok! Tanítónői diplomám, sőt állásom is van. Jövő héten elfoglalom azt Hársfalván. Egy kedves kis fészek, mélyen a hagyek között. De egyedül oern, megyek, azt, kereken kimondom: apuska velem jfljql
I — De —
1 — Semmi „de" I — csicsergett a leány, i mint egy madár. Velem jön 8 mily büszke leszek én hires apámra I
— Hagyd el gyermekem.
— Miért? Az igazság igazság marad. Apuska hires ember a még híresebb lesz; mert goadoskodni fogok minden kényelméről a nyugodtan fog dolgozni I
S Ő sirva nyakába borult leányának.
— Igenis gyermekem, dolgozni fogok. Hány éves is V8gy? Hallgass . . . magam ekarom kitalálni .. . tizenkilenc? Nos, ha Isten segit. négy év múlva meglesz a [hozományod I
Szomorkodó fák.
A fájdalom súlya alatt önkéoytelen pa-naBzhangok törnek elő . .. még a fásult bzívü is elerőtlenedik, görnyedezik-roska-dozik az egyenea tartáa ... főidre szegeződik a búslakodó fő.
A báukódó ember jelképe a szomorú fa: él, zőldel-örül az életnek, mint a többi uövény és mégis azt mondjuk róla, hogy szomorú .. . olyan, mintha ránehezedett volna ágaira a halottak napja bánata: hajladozik, ingadozik mindenegyes levele, virágja, olyan, mintha kívánná, hogy elszakadjon az élettől, hogy a rot-hadásé legyen mielőbb ...
Olyan, mintha még a csicsergő madárseregnek is csendet akarna parancsolni., nem való környezetéhez semmi egyéb, csak a rigó szomorú fuvolája.
Minden fába, virágba más-más jelképet oltott a teremtő ... a gyászt beleoltá a szomorú fákba/
A diszkertekben,temetőkben akimagasió büszke fenyő, a komoly tölgy és a remegő nyárfa oldala mellett a búslakodó köria és a szomorú füz: a mulandóságra emlékezteti az embereket. Arra, hogy bármely magas polcon legyen is valaki 8 legyen bármily erős: mindent eltakar a mulandóság.
A virágos kert legszebb dísze a piroa rózsa, az égő szeretem\' lángját fitoktatja ; oldala mellett búslakodik a fehér rÓzs* szomorú fája: inteni látázik az ifjúságot, bogy szivére vigyázzon, mintha bizony figyelmeztetni akarná, hogy mulandó a Bzerelem öröme, hogy igen közel áll a szerelemhez a szomorúság és hogy a vig nevetés éa boldog kacagás gyakran vált már siralomra.
A temető kiáltó szomorú fűzfája b a kedvesünk sírkeresztjére boruló szomorú kőris: elköltözöttűnk után érzett mély keserűségünk maradandó emlékeivé lesznek. A ki ültette, mintegy arra törekvék, hogy bánata tul élje őt még holta után ia.
A hősök beszakadt sirja fölé lekonyuló fekete nyírfa hosszú ágaival söpri a földet, mintha a porladozó hősök után hátra maradt özvegyek éa árvák bánatkönyei hullottak volna reája.
A ciprus komoran, büszkén állja helyét, holott a legnagyobb azomoruságnak, a lemondásnak viseli jelét: az elfojtott keserűségét, melynek enyhet adó köny-csepje kiszáradt.
Krenedlca Ferenc
Lapunk | mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 20 áo.
. Mint a gyakorlat ia bizonyítja a fogyasztási -szövetkezeteknek a legnagyobb létjogosultsága egy gyár — bánya — és ezekhez hasonló vállalatok munkásai és alkalmazottai között van. Ezeknél a vezetőség a vállalat fenntartói, alapítói, és hivatalnokaiból, vagy pedig egyáltalán fizetett hivatalnokokból kerül ki, kikben "V. meg van a kellő szakértelem, a tapinta-\\ tosság, a körültekintés, kik eléggé módot nyújtanak, hogy a szövetkezet — mint ilyen — szükségleteit közvetlen a ter-ínelőtől szerezze be, és miután a kellő tőkével rendelkeznek, alkalmat találnak, • hogy nzf a legelőnyösebben felhasználhassák.
Hasonló szövetkezetek sikeres működése áldás ugy az illető vállalatra, mint . magára az államra- nézve. Áldásos pedig azért, mert általa egyrészről a vállalat a saját munkásai helyzetén hathatósan segített, másrészről pedig sikeres működésük által a munkáskérdés mindjobban -"a megoldás felé közeledik.
Miután a fogyasztási szövetkezetek létjogosultsága a munkásnép körében tényleg bebizonyult, általuk nagyon Bokán annyira elkapatva érzik magukat, hogy ilyeneket a parasztság, a földmivesnép és a polgárság körében napról-napra alakítanák. Az ilyen törekvéa azonban nem más mint pillanatnyi népszerűség hajbáízáa, mely mögött még bizonyos •elvi cél is lebeg, légvárakról beszélnek a tudatlan népnek és csak mikor megalakult a szövetkezet, akkor .bújik ki a szeg a zsákból" és akkor tűnik ki, hogy félremagyarázva a szövetkezet célját és felkorbácsolva a kereskedők ellen a népben a kedélyeket/és egy olyan intézmény helyett, mely ivalóban a parasztság helyzetén némiképp segített volna, — korteakfedési egyesületet alapítottak.
Pedig a Hzövetke?etjjk működése csak akkor jehet áldásos és; sikeres, ha szók a tagok anyagi helyzetén igyekeznek segíteni, a tagságból nem zárnak ki senkit, ergo nem terelik azt elvi útra.
Mert ugyancsak \'mi is a szövetkezet? ■ A szövetkezet egy olyan meg nem határozott számú tagokból álló társaság, mely tagjai hitelének, keresetének, gazdálkodásának, —a közös Üzlétkezeléa, illetőleg a kölcsönösség alapján való — előmozdítására irányul.
Sajnos azonban, a mi ujabb irányú szövetkezeteink nem érik, de nem is érhetik el ezen, — a Bzővetkezetek elé kitűzött célt. Mert azok nem alakulnak tagjai bitelének elömozditáaára. hanem igenis, alakulnak azért, hogy általa egy párt egyesületet létesítsenek. Azok nem alakulnak tagjai keresetének és gazdálkodásának előmozdítására, hanem azért, hogy általuk egyea vidékeken sikeresen működő kereskedéseket tönkre tegyenek I
Azouban az ilyen törekvésnél — mint azt már több példa is bizonyítja — csupán a cél marad fenn, az eredmény pedig Boh\'s\'e jő meg, hanem füstbe megy.
Mig a munkásnép körében alapitott szövetkezetek vezetői szakavatott egyének, addig a polgárság által alapitott fogyasztási szövetkezetek vezetői — kik ugyancsak egyazon néprétegből kerülnek ki — nem értenek a vezetéshez, az üzletkezeléshez, kik nem képesek az olcsó .forrást felkeresni, hanem áruikat kereskedőktől veszik, kik — nagyon természetes — ha ugyan nem ia kar-tellirozva, dt) mégis minden törekvésükkel oda igyekeznek, hogy az ellenük harcoló és megrontásukra siető éa törekvő szövetkezetek sikeres működését mindenáron megakadályozzák. Ezt pedig azzal igyekeznek elérni, hogy a szövetkezetek náluk hitelt nem élveznek, azonkívül az árak semmivel sem mérsékeltebbek^ mint más detail vevővel Bzemben. Igy tehát a szövetkezetek áruikat a kereskedőkénél olcsóbban nem adhatják tagjaiknak, a mellett a kereskéÖBk — kik ekkor már a reményeikben csalatkozott népet felvilágosítva — magukhoz édesgetik a Bzövetkezet tagjait ia, a szövetkezet pedig, miután nyereségre nem tehet szert, kény-teleu a felmerült költségeket sajátjából fedezni és végre a továbbműködést beszüntetni.
Ebből pedig igen egyszerűen felállíthatjuk. hogy a főldmives maradjon föld-míves, ne igyekezzék az kereskedő lenni, & mert mint a hogy a koldus nem ért a
kardforgatáshoz, épp ugy a főldmives sem ért a tollforgatóhoz, a kereskedéshez.-Ha a fogyasztási szövetkezetek létjogosultságukat a polgárság körébén is beakarják bizonyítani, még akkor, sem szabad a tagságból a más felekezetűéket kizárni, hatáskörüket szükkörre szorítani, nem lehet a vezető elemeket a saját rétegéből előállítani, hanem igenis, szervezzék azt minden mellékirányok mellőzésével, azonkívül alkalmazzanak a Vezetéshez olyan elemeket, kik biztos garanciát nyújtanak a vezetés illetékeseégére, és igy akkor képesek lesznek a jő és olcsó árut közvetlen a termelőtől beszerezni és azt saját tagjainak olcsón eladni.
Világításunk.
Ha valamiben előrehaladt Kanizsa, ugy bizonyára a világításban és ezt a hétfő esti sötétség ellenére is elmondhatjuk. De valamikép semmiben sem tökéletes a haladásunk é3 minden a félbenhagyott-aág jelét mutatja, ugy világitásunk \'íb sok kívánni valót hagy bátra. Évi tizezer forintért ugyanis lehet kívánnunk Bokát, még akkor is, ha ez a sok több is annál, mint a mennyi kívánságainkból tényleg kielégíttetik. Rendszeressé válnak nálunk a kritikus napok, a mikor villanyosaink tüntetnek az elektrotechnika kifejlett tudománya ellen és csődbe juttatják tudományágat a kanizsai főtéren, kilőtt az egyébként minden más téren csodákat mivel. Miként a naptárakban tud$sokj által kiszámilva előre kilüntetik a náp fogyatkozásait, a mi éjjeli világító fórrá-: ennk azeszélyei azerífit késsitsünk a| magunk számára külön naptárt, melyben) az óvóintézkedések megtétele végett\'előre jelezve legyenek a részleges vagy teljes fényfogyatkÖzáBok. ,ÁI)andó, -krónikus bajbau íb szenved utcáink néhány világító teste, mint pld. a\'fő-tér és a Yáro a házutca torkolatánál függő Ívlámpa, mely örökös piazmogásával. olyan, mintha csak bálui járna belé a létek és ez a lélek a mechaujkus, kineíc talán\' semmi Bem ad dolgot, mint éjjelenkint néhányszor, feltámasztani halottaiból ezt az ivlámpát, mély — nem tudom — hány ezer gyertya erejével pislogat. Nem szenvednek ugyan idült bajokbaq, de akut jellegű betegsé-j gektől a többi ívlámpa sincs megkímélve, még az sem, a mely a Deák-téren függ, s a melyről azt mondják, hogy valamennyi közt a legtökéletesebb. Az izzólámpák csak az általános kórságokban vesznek: részt, akkor, mikor megáll a nagy mű,! valószínűleg azért, mert az alkotó pihen és a sötétség uralma üt tanyát, mint ái Tartarosban. Ezek a napok — ilyen volt\' a mult hétfő estéje is — a mi világitá-l sunknak szégyenfoltjai, melyek nem tisztítanak és sötétek. Ilyenkor szeretetreméltó és kedves őszinteséggel jelenti a mi uagy technikai telepünk és tisztelt! tulajdonosai, hogy van szerencséje egy éjjelre nyugalomba tenni magát, mert elvégre néki is nyugodnia szükséges, mint más teremtésnek.
Megállt az áram I — Futotta be hétfőn este a hir Kanizsát Érdeklődve tárgyal-! ták az áramáé csökönyös magatartását, a Centrálban a petroleumlámpásoki mellett és miodenütt, csupán Slrem és Klein cég folytatta rendes esti munkáját, büszkén mosolyogva mi apró emberek bajain,) kik a kanális melletti malomból várjak a fényt és e tekintetben gyakran kény-j telenek vagyunk reményeinkben csalódni, csalódni sokkal jobban a muzulmán igaz hívőnél, ki a hullámos tengerparton haj-, nalban földre borulva, imádva köszönti] a kelő napot, mely csakhamar megjelen. Szkutarinak halmai mögül, sokkal pon-j tosabban, mint Franzék villanyfénye azo-j kott megjelenni esti alkonyat után. j Megállt az áraml — Ez tudományos: nyelten bizonyára a villanyos potentiál-j nak a volt-mérőn valamely csekélyebb ( számát jelenti, közönséges értelemben pedig Kanizsán annyit tesz, hogy ilyen- i kor este ne menj az utcára, mert \', elesel és kirabolnak; jelenti továbbá\' azon házakban/és hivatalokban, hol vil-ij lany4pparattra van bevezetve, hogy gyertyát, petroleumot, szóval némileg tökélet- ! lenebb világító szereket kell beszerezni, j! mert ezek megbízhatóbbak.
E mizériáktól eltekintve mondhatjuk, hogy Kanizsa világítása fejlett és a vidéki városok közölt előkelő helyen áll. ]
Csak éppen az az évi 10000 » mi az uj érték Bterint már megkétszerező dött, fúrja az oldalunkat és egyre azt hajtja, hogy ezért a rengeteg pénzért, meg azért, a mit a magánemberek külön beszolgáltatnak, nem volna sok az Bem, ha napsugarakból kapnánk világítást éj idején is. Mert ez igen sok pénz, a miért lehet követelnünk világosságot, a mi luxusunkért lux-ot
Igaz, hogy Franz úréknak joguk van ki nem gyulladni éa ezért Ők megfizetnek, de ha azzal, hogy ők fizetnek, nem adnak világosságot, nekünk pedig azért a pénzért, a mit világításra szánunk, világosság kell, még pedig villanyfényből, nem pedig ismét pénz, mert ez ostobaság volos. Hogy villanynyal a világítás szabályosabban szolgáltatható, mint a hogy azt mi kapjuk, azt következtetjük onnan, hogy a világvárosok világítása szintén villanynyal történik, a mi nem volna lehetséges, ha ott is ismertek volnának a hétfőihez fcasonló kritikus napok, melyeknek éjjelén azt az óriási kocsi- és személyforgalmak tömeges veszedelmek nélkül lebonyolítani és közbiztonságot annyi bűnre éhes elem főzött fenutartani lehetetlen volna. Kanizsa forgalma — sajnos — ily aggodalmakba okot nem ad. valamint — ez már nem sajnos —v a közbiztonságnak sincs annyi ellensége, — de ba áldozunk a jó világításért, akkor erre bizonyára szükségünk" ia van és ha szükségünk van rá. ugy nálunk is baj, ba csődöt mond a villanyosaink tudománya. Jó hogy tartalékban megvannak még a régi lámpáink és elő lehetett Őket venni azon a:kritiku3 napon.\'1 Ugy pislogtak, a sötétséggel küzködve, mintha mondották volná: „Lám, lám, mégis csak jó az öreg a háznál."
Hát szeretnők, ha az ,öreg lámpások nyugodhatnának már ér az elektrotechnika tudománya reánk is tökéletesebben árasztaná fényét. Pboebuk Apollo kivette rakoncátlan fiának, Phaelonnak kezéből a nap ménejuek gyeplőit, mert fölégette az egész földet, nagyon alacsonyra szállván, — kérjük mi Frank úrékat, hogy a várost kíméljék a meglepetésektől és szedjék ráDcba. az áramaikat, komoly akarattal határozzák ^IJ hogy .legyen világosság."
„Tenni kell . . . . .«
E lapok mult számának hasábján Ilugautf\' Ede barátom fájdalmas hangon jajdul fel a kiskereskedők között kötött kartell ellen, hogy ezek. ez alapon kihasználva a termelő közönség anyagi szorult helyzetét, mesterségesen nyomják le a bor árát (ő ugyan speciálisan csak. a jelen évi bortermelésre utal, de általában mondhatjuk ezt minden évre is,) kényszerítve a termelát terményének potom áron való értékeBitésére.
Részemről a mondottakat teljesen aláírom, csak a kartelikötés okát akarom egyúttal megvilágosítani.
Aki a nép között él, áki nyitott szemmel észlel, lehetetlen, högy szive össze ne-szoruljon, látva naprŐl-napra a mezei gazdálkodó embernek áz anyagi lönk felé jutását. Oka ennek pedig nem any-nyira az emiitett kartellkötésben. mint inkább azon okban keresendő, mely arra alapul szolgál. Ez pedig az adóvégrehajtás. \'
Szüret előtt 2 héttel minden reggel, vagy este szól a dob, kérik az adót Me\'gjélenik a szegény ember réme: a végrehajtó, és foglal. Ezüláu csend I Megjön a ezüre^, a szegény gazda egyetlen reményei Egész évi keserves munkájának gyümölcsét beszedve, a bor meg Bem forrott-még, már csendőr fedezettel jíír a végrehajtó, a-, hol-előbb foglalt, most végrehajt Hajtják a szegény ember egyetlen fejőstehenét, vagy sertését, viszik párnáját, b igy kényszerítve van, hogy egy évi kesbrves munkájának gyümölcsét potom áron dobja piacra. Megy ide, megy oda, kínálja borát fűnek fának, s ba előlegei kap rá, olc*ón kénytelen azt eladni, hogy adóját lefizetve, vkia lábaB jószágát a dobraütéstől meementse. . íme kérem a kéuysfcer eladás képezi alapját a kartellkötéenék!
Én is mondom. Hugauff barátommal 1 .Tenni kell!".....Do első aórban számolni kellene népünk termelési v iszony a i1 vall A mi népünk tudja, hogy adóját meg kell fizetni, 8 ha
pénze van, meg is fizeti azt, mert fél a kamatfizetéstől és végrehajtótól. Caak adjanak neki időt, hogy termését a kellő időben, tisztességes áron értékesíthesse 1 De mikor a szüretet még be sem végezve jól, már kénytelen azt az adó miatt potom áron adni el, hogy arra előleget vehessen, akkor kérem a kartell magától születik.
Gelse, 1900. október 17.
Solmeactf Imre,
=HIREK.
— Sötét város. Október 15-én éppen-a sok váaárbódó tulajdonosa alkonyatkor csomagolni kezdte portékáját, — mikor a lomtárba került petróleum lámpákat kezdték előszedni az ócska vas-kamrából és felagatták az oszlopokra. Mi ez? Kérdezte a vásár népo ámulva. Miért nincs áram? zúgolódtak az üzletemberek. Csilingelt a telefon, mindenki kiváucsi volt, miért jutottunk bele mi felvilágosodott kanizsaiak a sötétség áramába? Miért Bötétedett el Franz, a város fényforrása? íme látjátok, feleli Franz, minő kötelékek fűznek engem várostokhoz, ba ezek a\'kötelékek csak 24 órára megszakadnak, nem láttok tovább mint a meddig orrotok ér. Ezentúl ne panaszkodjatok sötét izzólámpák miatt Neálljatok mindig fotométerrel kezetekben. A kéz nem arra való, hogy fotometert fogjon, hanem csizsmadiát. Jegyezzétek meg, hogy valamint csont mellől jó a hus, ép ugy viliarafény mellől jó a petróleum világítás is, mert hát végre nekem íb, meg szegény, Schwarz éa Taubernek is valahogy meg kell élni. És Franz eltalálta, mint Balázs pap a vecsernyét. Árnyékától oz este nem félhetett aeo\'ki, mert senkinek bö volt árnyéka és végre az oroszlánt árnyékkal ijeazteni ugy sem lehet, oroszlán pedig nálunk igen sok van az utcán; de a bizottságban csak szelíd báránykák vannak; azok a sötétségre szörnyen megijedtek, mert azt, hitték, hogy az ördög elvitte a világosságot.
— Halálozás. özv. Tripammer Gyuláné szül. Winklehner Vilma, f. hó 14-én 73-ik évében elhunyt. Az áldott lelkű úrnőt nagyszámú családján kívül nagy rokop-ság is gyászolja. A "gyászjelentés igy bzóI : Tripammer Etelka, Vilma, Rezső, Gyula, József és Károly a maguk, mint alább felsorolt rokonok nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik feled-hetlen jó édea anyjuk, nagyanyjuk s rokonuk özv. Tripammer Gyuláné szül. Winklehner Vilmának f. évi október hó 14-én d. u. 5\'/a órakor hosszú Bzenvedés és a halotti szentségek ájtatos fölvétele után életének 73-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tetemei folyó évi október\'hó 16-án d. u. 4 órakor fognak Széchényi-tér 413. az. házban a róm. kath. bitvallás szertartásai szetiut beazenleltetni éB a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. engesztelő szent miae-áldozat f.Jttő 17-én délelőtt 8 órakor fog a helybeli szent Ferenc-rendűek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsa, 1900. évi október hó 15 én.- Áldás és béke bamvainl Dr. Tripammer Rezsőné szül. Darás Jozefin, Trifmmmer.Károlyné szül. Kovácsfy Vilma, menyei., EckenBberger Károly, Matolay Alajos. Tj5(.h János, vők. Eckeusberger Margit, Tripammer Jenő, Jolán, Bella, Margit. Matolay Etelka, Rezső, Tóth János, Jolán, unokái. A ravatalra a következő feliratú koszorúk helyeztettek: Szeretet Jeléül: Fesaelhofer család, A felejtbetlen jó Anyának: gyermekei és unokái, A Drága jó Anyának: Jozefin és Rezső, Igaz részvéte jeléül: Unger Elek, Felejthetlen Anyjuknak:. Károly és Mimi, A felejthetlen nagyanyánknak: Eckenabergerék.
— Városi közgyűlés. Nagy-Kanizsa város képviselőtestületé ma\' délután 3 órakor közgyűlést fog tfttani a következő tárgyaorozattal. 1. n.-kanizsai 659. sz. tjkvben felvett ingatlan megvétele fölött tárgyalás. 2. Halmai Imre azinigaz-gató szubvenció iránti kérelme. 3. Zala-vármegyp törvényhatósági bizottaágának határozata a n.-kanizsai gyámi pénztár 1899. évi számadása felett
— A király és aeernza. A .Crida Pária- királyunkról,a következő kedves adomát terjeszti lápjában. A ,Burg" nagytermében, hol kiráíyunk kihallgatásokat tart, egy paraszt is jelentkezett. Hoszu a fogadandók sora,,melynek végén
egy szegény földész ia bebocsáttatik. A paraszt nagy zavarban van éa sapkáját törölgeti kabátja ujjával. Mit akarsz? Kérdi azeliden a király. íme, fehség, megvettem fényképét és nagyon szeretném, ha felség egy pár Bzót irna a hátára. Ésaparasztodanyujtegyszerényfénnyoma-tot melyet valamely bécsi bazárban vehetett. A király elveszi a fényképet: De nincs ám ceruzám, mondja. Van nekem, felség feleié a paraszt És odanyújt egy ácsplaj-bászt: A király ráírja a nevét és az atyafinak viasza adja a lényképet. Nos, meg vagy elégedvp? Aztán a ceruzát gépiesen zsebébe teszi. A paraszt hálásan megköszöni a király, szívességét, de nem mozdul helyéről. Hát még mit akarsz, beszélj. Felség, várok mig visszaadja a ceruzámat Az igaz. Ferenc József mosolyogva visszaadja a ceruzát. Ez a jelenet egy hónappal ezelőtt történt, mondja a Cri de Paris.
— Egyházi zeue. Vasárnap, f. évi október hó 21-én délelőtt 11 órakor a városi felsőtemplomban helybeli műkedvelők közreműködésével zénés mise lesz, mely alkalommal néhai ÉrzBébet királyné emlékére emelendő Örök imádás templomra gyűjtést rendeznek.
—• A járdák ds a fjöl. Lapunk egy barátja a következő sorokat közli velünk: Egy idegennel beszéltem, )aki előszőrjártNagyKanizsán.Uram.m^iidöttaí ő, sok szép van itt, de a legnagyobb^ szépség mégÍ3 az önök járdája. Jj^ogy egyhatalmas nagy városban egész vjazin-les házfalak nőjjenek ki a főidből, az egyszerűen páratlan dolog Európában. Önök igazán nem is tudják, mijük van. De kérem, felelém, én az idei nyarat, Páris-ban töltöttem és ott azt tapasztaltam, bogy az utcák aszfalttal faragott kővel és Mak-Ádámmal vannak burkolva. Mit ér az őnÖk|nek? viszonzá az idegen. Nézze csak, az aszfolton sok a betyár; a faragott kövön sok faragatlan ember jár és Mak Ádámnál sokkal többet ér a makk ász. Kezdtem félteni a mi köngójárdán-\' kat, annyira meghatott az idegen ur érvelése. De nemcsak engem hatott meg, hanem a háziurakat íb, akik mostanában érősen javíttatják a házak előtt a járdákat a főkapitányság felsyólitáaa nélkül ia. Nálunk tehát uincs kongó kérdéa. —
— Színházi viszonyaink. Cáfolattal kell; felelnünk a Pécsi Napló október 13-iki számának vezércikkére, mely a vidéki 8zinészettel foglalkozván, Kanizsa szinügyi viszonyait ia tárgyalja. Váddal illeti a kanizsai rendőrfőkapitányt éa azzal vádolja, hogy öokéoy£sen jár el a színészet ügyeiben és egyedül azt tartja szeme előtt, hogy basáskodhatnék. — A rendőrséget szidni mindenütt, hol a rendőrségnek szerepe van és a létező bajok okát reája hárítani, bizonyára oly régi hírlapírói tradíció, mint a mily régi maga a hirlapiráa mestersége és o hosszú idő alatt Bzinte Bzokássá vált A rendőrség sokszor ludas és ezért fogják rá, hogy mindig az. A Pécsi . Napló ezúttal azonban tul lőtt a célon. A kanizsai renclórlőkapitány. legújabban teljysen a szinügyi bizottság tanácsát követi min-denj szinügyi kérdésben, küjönösen pedig az előadások engedélyezésében éa Kanizsa szinéBzetőt igen helyesen — reábízta arra a fórumra, melynek ez iráut hivatásszerűen érdeklődnie kell. Igazi ugyác, hogy az plőbbi években engedélyt kaplak nálűnk kivetni való truppok íb, do rendőrfőkapitányunkat ezért önkénykedéssel épen nem lehet vádolni, legfeljebb ki* logáBOlnl lehet azt, bogy nagyon szabadelvűén járt el e hatáskörébon. Pécsi lap-táruljak cikke, mely egyébként szinügyi viszonyainkról figyelemreméltó dolgokat is mond, téves kritikát gyakorolt rendőrfőkapitányunk eljárása ellen.
— Öngyilkosság. Rőfid idő alatt ez már a harmadik eset városunkban. Baján Dániel 74 éves tisztességes elő-, életű aggastyán, huzamost) ideig a kórházban volt, a honnét végre is gyógyít-batlan gyomorbajával f. hó 15-én kiküldték. Haza érvo fia Baján Ferenc kádár-segéd Gőzfürdő ulcai házához,\' hol neki ia örökös lakása és Bíerettei. hözt elég jó ellátása volt, — nem talált otthon Benkit, mert fia családjával együtt lakodalomban volt. Elkeseredvén az öreg a kórháibsu hallottak felelt, hogy baja immár gyógyithatlan, felhasználta a magányt és a kerti ház gerendájára felakasztotta magát Mire rátaláltak, már megfásult.
Báli-sely emruha 1
feljebb I — < méter — péiubér él vimmooteieB liUlitva I Hintik UvU.litáíra, nemkülönben fekete, fehér él uinti Henoeberc-itltcm bloiuok éi rahikr. alkalmai, <5 krtOl 11 Irt 65 kri, métereokiot -
Cenk akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
6írt 30 krtÓlHENNEBERG G., Mwv^ Zürichben,
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 20-án.
— Az Alt. Mnnkásképzó-Egyeaület koréból. Felkérettüuk a következő sorok közzétételére: .Egyesületünk jóakaróitól még folyton, érkeznek hozzánk szeg-meg-váltás cimen adományok, melyeket noha mindeu adományt külön is nyűg-\' iázunk, a helyi lapokban is nyugtázni" fogunk. Ezen nyilvános nyugtázás azonban ne legyen pusztán laptöltelék, hanem bizonyítéka annak, ki mennyire méltatta egyesületüuk törekvését éa^ki-ki ipennyire rokonszenvez a munkás-osztály fiHtal generációjával. Könnyebb tájékozás és áttekintés végett az adakozások lajstromát nem óhajtjuk részletenkint •ismertetni, hanem f. hó végén lezárni
\' fogjuk az adakozások lajstromát és azt külön lenyomatban ia\'megküldjük mindazoknak, akik egyesületünk iráot pártoló -Jóakaratot tanúsítottak. Addig is tudatjuk,\' hogy folyó hó 18-ig 305 adakozótól 2803 koronát kaptunk, a zártkörű ünnepség bevétele pedig 520 korona volt. Nagy-Kanizsán, 1900. október hó 19-én. Az Alt. MunkásképzŐ-Egyejület elnöksége.
— Hadkötelesek. Nagy-Kanizsa város területén tartózkodó és a legközelebbi ujoncállitásra megjelenni tartozó hadkötelesek felhívatnak, miszerint f. évi november havában összeírás végett a városi tanács katonai ügyosztályában munkakönyvvel, igazolványnyal, vagy ille-
\' tőségi bizonyitványnyal jelentkezzenek.
— Esküdtszék} tárgyalás. November hó 5. napján lartatik a 3-ik ülésszak első esküdtszéki tárgyalása kir. törvényszékünk emeleti főtárgyalás: termében. E tárgyalás reggel 7a 9 órakor veszi kezdetét b ezért kívánatos, hogy a kisorsolt esküdtek, kik az idézést már miudnyájan kézhez kapták, a tárgyalás napján reggeli 8 órakor mind együtt legyenek. Minden esküdt köteles ugyanis az idézésben kitett időben pontosan megjelenni, mert az, ki elkésve érkezik, 200 koronáig terjedhető pénzbirsággal büntethető. Hogy mily ügyek kerülnek tárgyalásra, azt jövő Hzámunkban közölni fogjuk.
— A tél közeledtére. A tél közeledtére, inety annyi szükséget idéz elő a szegény néposztályban, melynek nincs ee élelmi, se fűtőanyaga, a jótékony közönség kötelessége a szegény uéposztály irányában, nottön nő. A kanizsai jótékony intézetek különösen a népkonyha éB a nő egy letek rá vannak utalva az adakozók fillérjeire. A jótékonyság Kani-zsátt jó szokásBá vált, egy évszázadra vezethető vissza és lakosságunk jó tulajdonságát ez évben Bem fogja megtagadni. Akinek jut, annak marad is, ha mindjárt egy pár forinttal hozzájárul a jótékony egyletek költségeinek gyarapításához. Az igazi szegény pedig megérdemli a támo gatáBt. Kaparj kurta, neked is lesz, ez a szűkkeblű ember mondása, aki már kapart,
- de mábt megkárosított. Ne nézzük magasról a szegényeket éB adjunk ezeknek kanalat kezükbe, hogy, levest ehessenek. Végre magunknak is keresünk, ha jót teszünk a szegéuyekkel, mert akinek már nincs mit veszítenie, könnyen válik ellen-Bégévé a társadalomnak.
— Gazdag zsákmány reményében törte fel Matynsics Ferenc Serta Simonné martiuoveci lakósnak ablakát és mászott be a szobába folyó hó 8-án este, mikor a gazdasszony távoí volt. Reményeibeu azonban csalódva mászott ismét viasza az udvarra, elkeseredésében magával vivén azt a darab túrót, melyet az asztalon talált. Es ezenkívül még az a szerencsétlenség íb érte, hogy elfogták, h majd a büntető biró.iág fogja tőle számon kérni az ellopott túrót.
— Ügyvédi irodát nyit Dr. Havas Hugó Nagy-Kanizsán. A jeles képzettségű ügjvéd a gyakorlatot három évig Kollár Lajos kir. tanácsos, budapesti ügyvéd irodájában folytatta.
— Tüzek gondatlanságból. Inraét hanyag szülők és tudatlan gyermekek okozta tűzvészekről értesülünk. Szeleni-cén Ferenczeca Ferenc 4 éves fia 8-án délután Nóvák Pál szomszéd telkén
. gyufával játBzott és játék közben felgyújtotta a Bzénakazalt. A tüz gyorsan továbbterjedt és rövid idő alatt elhamvasztotta a lakóházat és az összeB gaz-. daBági épületeket. Számos lábas jószág a tűzben veszett. A kár 3500 írtra rug.
— Letenyén a napokban hasonló okból támadt a tüz Boha Istvánné udvarában, Kia Mari nevü leánya játszott ott gyufával és a pajtát felgyújtotta. Leégett 2 lakóház, 2 pajta éa 2 istálló. — A csendőrség mindkét helyeD megtette a feljelentést a gondatlan szülők ellen.
— Veres kakas. Mogyoró-völgyi pusztán, irja levelezőnk, borzalmas szerencsétlenség történt az elmúlt napok egyikén. Egy szegény béres hajléka kigyuladt, ahonnan aztán néhány vakmerő, ember életük meggondolatlan kockáztatásával egyet-njást megmenteni iparkodott — I
Midőn már teljesen felszedelőzködtek, menekülni igyekeztek az izzó zsarátnokok tüzteugeréböl, de lehetetlen volt. Ugyanis, az amúgy is gyenge lábon álló ház égő gereudázata leszakadt, maga,alá temetve Nyulaa Jánost, ennek nejét éa 10 éves fiát; özvegy Nagy Györgynél, menyével, Nagy Lajosuéval együtt, valamint Nagy Teréziát is. A szerencsétlen teremtéseknek csak elszenesedett holttesteit találták meg szomorú, bánatos hozzátartozóik.
— Veres kanyaró. Az áll. el. iskolák I. és II. kerületi igazgatóinak Vécaey Zsigmond polgármesterhez benyújtott előterjesztése alapján — - mivel az I. éa H. igazgatósági kerületből körülbelül 600 tauulőt kell az iskolától távoltartaui a ragály miatt — a városi hatóság az elemi iskolákat november 1 ig bezártja.
— Az „Uránia." Az „Uránia" tudományos színház I. hó 23-áu kezdi meg előadásait a .Polgári Egylet" nagytermében. |
—_A gyermekek védelme. Veszprém város jóval kisebb, mint Kanizsa, mégis előbbre van. Ép most olvassuk, hogy e városnak azon szabályrendeletét, mely a 15 éven aluli gyermekeknek a korcsmák, sör és pálinkamérésektől való távoltartását szabályozza, a belügyminiöZter 94,101/1900. az. a. megerősítette. Nálunk akár 8—9 éves gyerekek is fetrenghetnek a butikokban. Miért? Mert nibcs szabályrendelet, de ha volna is, ki ellenőrizné?
— Tisztességes tolvajok. Ilyenek is vanuak, mert ezek Boha sem követnek el betörést, hanem mindig csak olyan helyen működnek, a hol erre • önként kínálkozik" az alkalom, például a már annyiszor megénekelt nyitva hagyott lakásokban. Ugyanily eset történt f. bó 18-ára virradóra; a katonai lóavató bizottságnál megszállt.idegen katonák is nyitott ajtónál aludtak és reggelre eltűnt esy uhlánus katonának egész öltözete. — A tolvajláa elég vakmerő és a rendőrség erőaen őyomoz.
— Ismét jolentékeny a páriái világkiállításon nyert kitüntetésről számolhat be a Slnger Co. cég, mely mindenütt, hol gyártmányait kiállítja, elismerésre is talál. Gépeinek kiváló szerkezete, töké-\' letea kivitele, legnagyobb fokú munkaképessége és azok sokoldalú használhatóságáért, ugy házi, varrás munkáknál, mint az ipar teréu, a párisi világkiállításon a uemzetközi zsűri által, három érmen klvftl a „GRAND PRIX* legmagasabb díjjal lett kitűntetve. Szakértők fóruma által újra ki lett mondva, hogy a Slnger Co. cfcg varrógépei utól-érhetlenek, ugy a házi varrásmunkáknál, mint szolgálatában az iparnak, melynek: mint egyik legmegbízhatóbb segédeszköze sok irányban támaszul szolgál.
— Uj fényképész. Vértes Antal, ki a Singer Sáudor-féle féuyképészeti műteremnek huzamosabb ideig vezetője volt, azt most tulajdonjogilag átvetté éa teljesen újonnan berendezte.
— Vásároljon osttáljBorjjegyet Lukács Vilmos bankhazában Budapest V j Fürdő-ktta 10.. egy fgéBS 12 kor., egy fél Í6 kor,I egy negyed S kor, egy nyolcad 1 kor.\'60 till. |
— Csak 4 koronáért 200.000 korona nyerhető. Különösen kedvező nyerési esélyeket nyújtanak az ő Felsége által engedélyezett uj államsorsjáték sorsjegyei, minthogy 18,122 sorsjegy 418 f}40 koroöa készpénzben kerül egyszerre sorsolásra és a főnyeremény 200,000 koró\'pa. Átjárni felügyelet és kezesség. Minthogy p. 4 koronás Borsjegyek előreláthatólag gyorsan elfogynuk, ajáulatos, hogy ily sorsjegyekre szóló megrendelések a Neolzeti Pénzváltó Részvénytársaságnál (Budapest, Gizella tér, Haas-palota) mielőbb, de legkésőbb 8 napon belül beküldessenek, -r-A nevezett intézetnél osztálysorsjegyek id kaphatók eredeti árakon éa megjegyezzük, bogy ez egyúttal az ország | legnagyobb osztálysortíjegy-elárupitó helye, mely a sorajegy-vevőknek a legnagyobb előnyöket éa biztonságot nyújtja. I
ÜHO^FELl) Kövérek folytatják a tanítást az idegen nyelvekben. — Lakás: Vasúti utca hitközség-ház.
TÖRVÉNYSZÉK.
Esküdtek szolgálati lajstroma.
Folyó hó 16. napján d. e. 9 órákor ült öaaze a nagykatiizBai kir. törvényazék kia tanácstermében az a bizottság, mely a f. évi november hó 5. napján kezdődő harmadik 8 ez évben uíolsó ülésszak szolgálati lajstromát egybeállította. |
Az e célból tartott nyilvános ülésben Tóth László kir. tazéki elnök elnökölt 8 dr. Kiss István és dr. Eóri Szabó Jeuó
kir. tszéki birák, dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, az. ügyvédi kamara képviseletében Hertelendy Béla ügyvéd, továbbá Szenes Dezső tanácsjegyző vettek abban részt. ,: .
A szolgálati lajstromba sorshúzás utján következő rendes esküdtek\'kerültek:
1. Keller Mátyás cipész N.-Kanizsa.
2. dr. Villányi Henrik tanár ;
3. Szilágyi Gyula ny. urod. titkár Csákt.
4. Stieder Lajos ügyvéd Keszthely.
5. ifj. Fesaelhofer József keresk helyben.
6. Reichenteld Gyula .keresk. „
7. dr. Schwarc Zsigm. ügyvéd Keszthely. . 8 dr. Bród Tivadar ügyvéd helyben.
9.\'Hametmeyer Lajos eótárnok „
10. Bclus Lajos gyógyszerész „
11. dr. Benczik Ferenc ügyvéd „
12. Szántó János építész\' „
13. Práger Béla gyógyszerész „ 14 Giünbut Alfréd kereskedő .
15. Somosi Vilmos tanár
16. Ilictelberger LajoB gbndnok „
17. Csóka Ferdinánd v. tanácsos „
18. dr. Fábián Zsigmond ügyvéd „
19. Babosa László „ „
20. Kottler Gusztáv adótiszt ,
21. Vizlendvay Sándor földbirt. Duzsnak.
22. ifj. Hegedűs László földm. K.-Kauizsa. 23- Mátyáa István csizmadia helyben.
24. dr. Kreisler József ügyvéd „ (
25. Szukita Zsigmond magánzó , .
26. Próbáld Károly magánzó ,
27. Linzer Béla haszonbérlő „
28. Irmler József kereskedő ,
29. Gzakó Béla tanár Keszthelyen.
30. dr. Hauser János ügyvéd helyben. Helyettes esküdteknek pedig a következők sorsoltattak ki:
h Fantl Mór kereskedő helyben.
2. Schweizer Józáef fodrász „
3. Halvái Gyula v. pénztárOB „
4. Rottmann Menyhért kéménys. „
5. ifj. Fischer Ferenc kereskedő ,
6. Fürst Sándor állatorvos „
7. Horváth Ferenc kir. tszéki írnok „
8. Fehér József kir. tszéki aljegyző ,
9. Gstáttner Vilmos borkereskedő „ 10. Goldstein Jakab fakéreskedő „
IDEGENEKNÉVSORA.
„Korona- Szálló.
Schlcsingcr Miksa utazó, Budapest, Üóddsy József utazó, Hudapest, Szoyka Ágoston utazó, lludapest, Rrcwer Sándor utazó, Budapest, Károlyi Sáudur kir. mérnök, Pécs, Zsíros - Lajos törvényszéki biró, Budapest, Schw"arz Kálmán borkereskedő, Sistniir, Jankovili József utazó,,Pécs, Bekodi Gyula utazó, Budapesti Audrehczky János hivatalnok, I\'écs, Tausig Zoltán Itató, Budapest, Stepák Rezső kereskedő, Pécs, I\'ercse Ernő utazó, Budapest, Várady Bertalan a\'.azó, Budapest, Silbermann Yilulós utazó, Aianyos-Maróth, Schwarz Ármin utazó. Builapes:, Klein Adolf utazó, Bécs, Unter-berger József utazó, Bécs,. Rubiuer Rezső utazó, Béc.«, Poschinger Anial utazó, Bécs, Le<íhner Oszkár hivatalnok, Bécs, Klotzer Miksa kereskedő, Asch (Csehország), Strasmann Ernő utazó, Barmen (Preussen), Chenker Ede utazó," Bécs, Welsc Albert utazó, Bécs, Scbiebacbi Uszkár utizó, Bécs, Kona Itenrich utazó, Bécs, Horváth Dezső utazó, Bécs, liléid Jakab utazó, Bécs, Johan Klampferer utazó, Bécs, Leopoldf Fried utazó, Bécs, Julius Stellám utazó, Bécs, I.eopuld Keschuer vendéglős, Grác, Grabner János! vendéglős, Grác.
„Szarvas" Szálló.-Bittner Gusztáv utazi>, Iiéify, Unger Mór utazó, Bécs, FUchl Mór utazó, Bécs, Imre Antal kereskedő, Pcttau, Falk Gábor kereskedő, Bécs, Löw Samu kereskedő. B.-Szt.-GyörRy, Mittler l.ipót utazó, Várasd, UQlmer János ninuinzó. Szombathely, Schutz I.ij.ót utazó, Bpest, Weisz Mór utazó, Bpest, Jelűnek Antal utazó, Bpest, Weber Guszti utazó, Bpe»t, Wagner Gyula utazó, Bécs, Milkovits Viktor utazó, Bécs, BIAu Gyula utazó, Bécs, Gráf Miksa utrzó, Jíécs, Weiner Adolf utazó, Bécs, Steril I). utazó, Bécs, tj»esterrefcher R. utazó, Bécs, Knaul líermann utazó, Bécs, Rosenthal Rudolf utazó, Bécs, Kubic Zsigmond utazó, Bécs, Ungár Gyula utazó, Bécs, Lagu» W. Rudolf utazó, Prága, Poll.ik Albert utazó, Bécs. Phllipp József utazó, Bécs, ROíner. Márton utazó, Bjiest, Szatmári J. . .kárbecslő, Bpest, Barna En.tre jegyző, Kunhegyes, | Stcni Jakab kereskedő; Z.-Egersxcg, Szitár Adolf utazó, B)>est, Kfcude I.ajos gazdász, Iháros, Mand-ler József mészáros, Borsfa, Reh Samu utazó, Bécs, S\'.eincr Emil ulázó, Becs, Krey Franz utazó, Bécs, Mcixels Mór uutó. Becs, Füredi Béla hírlapíró, Szombathely, Tóth Jó*scf utazó, Bpest, Nofajiek Ignác utazó, Bpest, Gaiis Oszkár utazó, Bécs, Ungár Ridiárd utazó.. Bécs, jWciss Ármin utazó, Bécs, Juzoin Lajos utazó, Bécs, Blumengranz Max utazó, •Bécs, Katz.Lajos kerelkedő, Prága, Loidl Gyula kereskedő, Ebensec, Szofka Géza utazó, Bécs, Lü«y Berta utazónő,1 Bécs, Lejjuschiti Thomas utazó, Bécs, Braun Sándor utazó, Bécs, Vámos Béla utazó, Bpest, Freud Mór igazgató, Bpest, GObel Henrik utazó,. Bpest, Silberberg Károly-kereskedő, Sz.-Fehérvár, Hirschl Ignác kereskedő, Pákn, Rónai Miksa utnzó, Csurgó, BerkoWta N. utazó, Bpest, Wertheimer Imre földbirtokos, Enying, Neumann Miksa utazó,: lípest, Mittler Rezsi utazó, Bpest, Simanoesk József utazó, Bpest.
Szerkesztötéff Dr. Villányi BeúrUc, felelős szerkesstö. Kiadó : Ifj. Wajdits Jóx»ef.
VEGYES.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas csáxoAI, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bint&lm&inil « ,Moll-féle francia borai09z és sóu-Yal való bedörzsölis sikorrel haszniltatik. Egy üveg ára 1 kor. 80 fill. Szétküldés uaponta utánvétellel Moll A. gyógysterés* cs. és kir. ndr. sxillitó A\'tal Bécs, I. Tnchlauban 9 Vidéki jryógywortárakban és anyagkereskedésekben batirozottan Moll-féle készitménr kérendő az • gyári jelvényével és alUráí&val.
NYÍLTTÉRI)
. Az e rovat alatt közlöttekért \'nem vállal felelősséget a, szerkesztőség,
Vese, hagyhőlyag, hngydarn éa a kÖBzvénybántalmak ellen,f továbbá a légzó é3 emésztö&I Bzervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Ltthlon-forrá8
saluator
sikerrel rendelve lesz.
Haityh.jtó hitfigp!
KelleuíS iiil -»■ I »» Sömjti emésillielö
Kapható ifT&n\'jriik^reikedéiekbea íi A S.lvator-forrii igfligilósiga Epeijeiea
Köszönctnyilvániiás.
Mindazok, kik\'felejthetetlen jő édes anyánk, öív. Tripammer Gyuláné elhunyta alkalmával fájdalmunkban osztoztak és részvétükkel azt enyhíteni iparkodtak, fogadják ezúttal is hálás köszönetünket.
N.-Kanizsán 1900 okt. lS-án.
TRIPAMMER CSALÁD.
II I II I» E T E S E K.
SZŐLŐVESZSZŐ ELADÁS.
180000 drb. 2 éuei immunus homokban termett, hazai, dus gyökér-zettel, 3 szor < permetezett i-
J^SZÓLÓY.ESZSZÓ
eladó. Ezercnként c.wmagolásral és Mária-telepi vasúti állomáson Jeladva; ezere 24 korona. Őszi ültetésre több vételnél engedmény. Szerémi zöld Oiiorto, Burgundi rizling, Jehér mézes és kitiinö caselesz Jajok.
\'. Kapható:
SKUIILICS MIHÁLY umál Vlaria-fct<\'|i.
u. p. Foriyod .fürdőtelep.
-i ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a n. közönség b. tudomására hozni, hogy a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Csenged utca i. sz) Singer Sándor féle
tulajdonjogilag átvettem, és azt a modern kor követelményeinek teljesen megfelelően újonnan berendeztem.
Sokoldalú e szakmába vágó tapasztalataim azon kedvező helyzetbe juttatnak, hogy a n. é. közönség legmesszebb menő igényeinek, mindenkor, és minden tekintetben a legjobban és legpontosabban megfelelhessek. - v
Készítek művészies, Ízléses kivitelben mindennemű fény-, platin-, porcellán-, selyem- és üvegképeket, azonkívül kis képek után életnagyságuakat rendkívül mérsékelt áron.
Midőn siolpálatttimal újólag telajioliini, maradok a n. 6. k&ióeiffg nagybecsQ pártfogáaót kórve
Nagy-Kanizsán, 1900. október 8 án.
Kitűnő tisztelettel
VÉRTES ANTAL
FÉNKÉPSSZ
MMI
elsőrangú orvosi tekintélyek szerint a legmegbízhatóbb és feltétlenQl ár-úlm&tlan óvszer nrak és hölgyek számára. Megrendeléseket pontosan és dlscré-ten eszközöl:
KELETI J.
cs. és kir. uzab. orvos sebészeti mű és
kötőszer gyáros BUDAPESTEN. IV. Koronaheroeg-u- \'7.
Alapíttatott 1878.


a

Árak tuoatooként eredoti párisi osomagolásbaa:
Gumml és halhólyag elsőrendQ gyártmány ..........1 — 8.— írtig
Capottea americana (rövid) . . . 2.— 6.— „ 8uBpensoriam ....-...,. 0.60 8.— „
Pán«i női szivacska (Safety-SpoDges) 2-6.— ,
Irrígator teljesen fclszerelvo . . 1.80 5.— n Eredeti peisariutn •oclttslvum (Peli-
porus) Mezinga tanár szerint) . 1.80 2.60 „
„Dlana-öv" szab. bavibtj elleni köt. 3 60 5.-— , (minden hölgynek nélkülözhetetlen.)
OST Árjegyzék Ingyen és bérmentve, itn
ü=3

i-mi
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 20-án.
IT VEIIEIiAIIAS.
W év éta fannárllö divat, -vásson is pesstó M
iéblegesen feloszlatjuk,
| alkalmat nyújtunk I, vevőinknek az őszi és téli idényre szükségleteit olcsó áron fedezni annál is inkább, minthogy a vedelő
i
s a még vissza maradt áruk olcsó áron adatnak el. Visszamaradt nyári cikkeket bámulatos olcsóért
FáITL TISffÉBII H&gy-Ba&issfa.
| öltönyökre „
I köpenyekre « hávclokra ~ sport ölt ,c tűzoltó ru-hákra, valam. .2
loden
\'-t^- POSZTÓ !lüi .I.s.\'M §ÜSZÖVETEK
uri ruhák részére
Teli kaüátoKTészére
Lcgnagyob rak tár szövetekben,
Fekolo és kék kammgarnok CHEVIOT 3 K.-tól FELFELÉ. Mintákat ingyen és bérmetve küld a Kasztner és öhlor Gr&czI cég
posztó osztálya.
s Párisi világkiállítás 1900. A nemzetközi zsűri által az Eredeti sin (jer varrógépek <1 JL PBIX &
a kiállítás legmagasabb dijával lettek kitüntetve. 8IIII1 Co. varrógép részvénytársaság, Nagy-Kanizsán, Deák Ferene-tér 460.#
gooa aaoaooooaoooooociaaoooooDoooooooooooex>Dg
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindogylk dobos Moll A. védjegyét éa
aláírását tünteti fol. A Moll A.-féle Seldllti-porok tartón gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és al-testbántalmak, gyomorgörcs \'S ^ynmorhév, rögz^U székrekedés, mijbáutalom, vér tolulás. aranyér és a legkülönbözőbb nfll betegségek ellen, e jeles liáziszernck é\\ti*ed*k 6ta mindig nagyobb kiterjedést szerzett. — Ara egy lepeosétslt ere-detl doboznak 2 kor .
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. m O L L - F ÉLÉFRÁ N C IÁ]
Csak akkor valódi,
ba mindegyik Oveg MOLL A. védjegyét tontuti tel
__, »A. Moll* felirata inozatul Tan zárva. A Holl-féfo
franozla borszesz és só nevezetesen mint fájdalomosillapitó bedörzsöleil szer köszvény, csuz és a meghnlés egyéb következményemül legisracrétesebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg Ara I kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legujibh mó.lsicr írerint kénitrk gyermek él béigy líappio a bér okiierü épeláiára gyaraakek él falnéllck raliéra.
Ara dirabonklat — 40 KII. Öl darab — I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-nappan Hall A. védjegyével van ellitva
FóazétkQldés: Moll A gyógyszerész, Cl. és\'kir. udvari szállító által,
Béca; Tncblanben 9. bt.
Vidéki megrendelések naponta poiUntinvét mellett teljeiittetnek.
A raktárakban tevék határozottan MOLL A. aláírásával éj védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R08enfeld Adolf és Fia.
icxjodöbauoaaoaaooaOooaQaapBbooauaooaaaaoooo\'a
Ki\'-\'-\'-*ic-.vivv.\'.-. Í_C>..\'. ".^o;.; BBssfsatsnsiS
MIÉRT \'j\'
van annyi utánzat?
MERT
valódi Eisensiadterféle
a törr bej. „vasloyag* rédjegygyel a legjobb és legtartósabb fénymáz puha padlóknak éa kgoyhabatoroknak bemizolasára.
As Elsensliidter- . félő Linóleum padló zománc
egy óra alatt keményre szarad, — bámulatosan
szép fénynyel fclr- és tartásság tekiotetébea eddig fSlQlmalbatatiao.
A következő változatokban kapható: 1. sz. sárgásbatna, 2. az.\' sötétbarna éa 8 sz mabagonibarna. tNagy elterjedtségénél fogra különböző hason-hangzású netek alatt értéktelen utánzatokat hoznak forgalomba, miért is kérjen mindenki klzárélag csak Elseaslidtsr-fele Linóleum padló-zománcot, a törr. bejegyzett ,vaslovag• rédjegygyel.
Eisenstádter Testvérek
lakk- és festékgyára, Béca. Kapható: Strem éi Klein, Nec ésKleln cégeknél, Nagy-Kanizsán.
[S
A feltaláló dr. Meldlnger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KÁLYHA
VédJajy „Vasloi/aq*

heimi.
(A cs it kir. udv szátlitdnál
L-/ A X-*-JL AXa ^iflj^ kapható.
BUDAPEST: Thonethaf. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. «z. a. PRAG: Hybernergaue 7.
Minden államban azabadalmazva. — Az eleő éremmel minden kiállításon kitüntetve. — LegkitOnCbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
1 lakáiok, iikollk éa irodik izámira a legegyiierobb él legelrginiabb kiilliiáabaa, tetixéuierloli égéii időtartam nénpirral való lotéioél él 24 ériig terjedő égéi kélténoeli lőréiéinél
60.000 kálylin forgnlouilm hozvn.
Egy kályhával több tioba la félhető.
„METDING ER"-kályhák,
Óva inniuk az ulánzatoklól.
utalva a kálybaajtókra óntól! * kOveikezó védjegyre:
MF.tDINCEROFEN
fo, H. H E I M ^
„HESTIA"-kályhák.
Utlm nagy égési időtartamra berendezett
FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK.
FOSTEMÉSZTŐ CALORÍFÉREK.
HSzpontl fűtés minden rendszer szerint, a"*" Szári to készUlékek gazdasági él ipari célokra.
Prospektusok és árjegyzékek ingyen, és bérmentve.
Nyomatott Ifj. Wíjdita József könyvnyomdájában Nagj-Kanixsán,
m~ Melléklet a .Zalai Közlöny 1900. évi okt. hü 20-iki 42-ik számához.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
CSOKOLÁDÉ
suchard
Párisi világkiállítás 1900.
\'GRAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.
APRÓ HIRDETÉS.
Két egész uj Hablts-féle pedltl-
CIHBALOin olcsó írért eladó, vagy havi 4 forintért bérbe vehető. Bővebbet ifj. Wajdits Józsefnél, Nagy-Kanizsán.
Kukorica-morzsolók ■
kéz- r- erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiövei és szelelő nélkül, Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalmasajtók
tekvöeo vagy kocsira szerelve, Takarmány-fSllesztők, sár Szállítható takarók-fózo üstök takarmány stb. részére
zománc bevooactal, vagy anélkül, szállitókészülékkel, vagy anélkül. Szecska vágók, szabadalmazott kenögyürüs gőrgö csapágyakkal igen könnyű járással körülbelül 40\'/. erömeglakaritás mellett, Répa- és burgonyavágök, Darálók
„Agricola" sor-vetögépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, vóltókerekek nélkül, Egy., két-, és több vasú ekék
jótállás mellett eli»mert legjobb szerkezettel készülnek
MAYFARTH Fh. és Társa
csász. és kir. kiz. szabad.
vasöntöde és gózh&mor
lQnn BÉCS, II., Taborstrasse Nr. 71. 10(1 millllfácj lölú. Kitüntetett tóbb mint 400_ iriay, ezOat IJU IUUUMIŰ.
entre küldetnek.
brono éremmel éa elán dijakkal
árjegyzékek el azámos ellamorő terelők Ingyen é« beimen Képviselők éa rlaxontáraaltdk felvétetnek. -r"™
eliUlal teljea malom berendeaéaeket. álalakiUiokat, minden rendizer é, terjedelemben íj irt éa azfclUl: ;
Brády-féle
-CELLI 3! GY0M0R--CSEPPEK
nagyszerűen balöak gyomor bajok- j nál. nélkülözhetetlen és általánosan j ismeretes házi éa népszer. — A i gyomorbetegség tünetei: étvágyta- \'! lanság. gyomorbeteghég, bűzös le- | belet, felfujtság, savanyu felböffögéa, j hasmenés, gyomorégés, felesleges, i nyálkakiválasztás, sárgaság undor és | hányás, gyomorgörcs, ezükülés. — j Hathat ós gyógyszernek bizonyult fej- i fájásnál, a mennyiben ez a gyomor- J lói származóit, gyomortulierbelésnél \' ételekkel éa italokkal, giliszták máj- , bajok és hámorrboidáknál.
Említett bajoknál a Brády-féle j márlacelll gyomorcseppek évek i óta kitűnőknek hizonjultuk, a mit | száz meg száz bizonyítvány lanuait. A bevácárlásuál kérjünk baiározot-tan Brády-féle márlacelll gyo-morcseppet és ügyeljünk a fenti védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rés hírneves valódi Brády-féle márlacelll gyomorcseppek üve-qenkint 40 krba. nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított és értékleleuek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatuak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Maityur Királyihoz T. Fleipcbmarkt 7.
Nagj-Kat, • Práger Béla és Belus Lajos Kyo részekbé). — Barcson: Kohut S* > gjógysze- j résznél.
ÖOOOOOCXXraOOOOOOCXXXXXXDOOOQÖ
Hengerizékeksl minden D»gys ágbin éiminőiég ben, tömöröntés é» porcéi ia hengerekkel.
Fraacls malomköieket legjobb minötégbea ét malomjántokat, gabo-□a-oistályozó hengereiket éa fejkoputófckt iáját rendixerfieket.
KinktlyválaazU. Eare-ka. Tarirek, liiztke- \' térő népek, dara és gőz-tiiztitógének, eterato-rok éi szállító csigák, tranizmitiiók, tengely-
ágyak, perielyek.Reller ■ és gyOrükenés rendsze- I rOeket
Gazdasági milmok kéli ! és járgány hajtásra. | Turbinák és riiikere- , ke|r, keret, kör es azal-lagfflréazek, fagyaluló ! és,caiazo!ógépek kőtő- . rfikkel éa zazó-gépek mindennemű érc éri ko- I Ta, bazalt, mészkő, cba- , motte és gipas réizére. \' Mindenféle szürke éa fém önt éi aajit ét Idegen mtdellek éa rajtok szerint.
Tömörciiilésu rostéljok s<l>.
Legoteabbb drak! ^a Árjegyzék ingyen bérmentve.\'
WSC HeogerroTatkolisolc lepgyoraaiihan ég olcsóbban, siállitai jótállás mellett -^r
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
liengorroTátkC\'ló éa köszörülő-gépek, Tillauy»a-világítási telepek. Tervetetek, kSltiéjvetések é« priktlkui tanáptok gyoraan éa Inoyen.
XJÍX1X. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÖBER 20-án.
(XJ "3

■ © <ZJ
g
®
OJ
CO
t
o
00
0 0 0
0 ló
c g s
■lel
CJ \'
M .— a
tg 2 01
%
BZS
1 a
0 tó 0
tói-
a a a -
I 2 I I I-
n rs
o
<c
t>
ii— I-no~:
*c3
ö
©
» 6"
0 0 0
0 0
M
•o
H
iJ ||
J 25 B-.^-
□ =a
H E- o
:a
b
V J3 ■O
2,1 IS-


> O
E
L_ -
-ra -m B
~r ^ a 3
.= =. s
E« E

» §
a
r M
Y* I

<0 0® M
v a a « — «
-C3
a.

.2
1 _ I
;f 0
J**! s ! g!
E | 03
£ I ~ « " «
M© g
§21 ©i Oh X « Ox?Q 3
slíéí I ig! < 1*1
.©©©©©©©©.©© ©©©©©.©©©©©©©©©©© S©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©!*®®©®^
| ©©©©©©©©©©©.©©©© © ©© BMMrtMrt .
«©©©©© ©©©©©».©#©«M$tH ©©©©©®
CD
CO
1

•ppu9;8zij uaqzu^dzs^
s © ° S S\'e S S § 1 S
* a B «
. j. ■*
g
1
II
° f
X S -o <=
a s
U "
"ü 3 ■a
- a
CO M
CC s E-
CO
■£ 3 a —
.c n
p a
:0 CC
=o _ E-
M
■Ui|J S0]B0J
1}
NAGYKANIZSA, 1900. október hó 27-én.
43-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Kiőrtmcf,■ < a r: Kgén érre . . 10 kor. — áll. Fél érre . . . í kor, — 61c. Negyedévre . . 2 kor. 50 fill. Egjos síim 20 1111.
HIRDETÉSEK & hii&boi petitsorban 14, mi.odltor 13, « minden toribbi sorért 10 fill
NVILTTÉHBEN
petit auruukeut At fillérért Tétetnek (el.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi rétiét illető minden köxlüméuy a felelői szerkesztő nevére, nxl anyagi részt illető közlemények p-dig a kiadó nevére címzetten Nagj-Kanlr.súra bérmentve intézeodók.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visszancm küldetnek
A nagy-kanizaai .Ipar-Testület,\' na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Eotori takarékpénztár részvény-társaság,« .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,- a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,• „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápíntézete," a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
. HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
,Feltámadunk.
N&pj-Kanlzsa, 1900. okt. 26.
A keresztény hit az ég lámpásaivá tette a csillagokat, a melyek sugaraikat boldogabb, el nem múló élet hónára ragyogtatják.
Ezeknek a sugaraknak a viszféaye itt a földön az a remény, a mely szivünkben a sötét koporsónál fellobog.
A mikor az ősz hideg szele az utolsó nefelejtset is betarolta, ezek a szelid, szép virágok keblünkben nyiladoznak s mi velük leborulunk porladó szeretetteink sirhalmaira.
És a mikor a hideg, sötét göröngyökre bámulunk, az emlékezet vilá-. igot gyújt a sir éjszakájába, hangot ad- a sírkereszteknek.
Érezzük, szinte látjuk kedveseinket, a mint a magasságból ránk tekintenek s lelkünk felfogja hangtalan beszédüket a viszontlátásról, a túlvilági lét örömeiről.
Ilyenkor nem félelmetes nem zordon a temető, uem sötét, feneketlen szakadék, a mely mindent elnyel, mindent eltakar; hanem a felhőkön túlemelkedő bércorom, a honnan a hit szemeivel a mennyekbe látunk.
Temető, néma kapuja az örökkévalóságnak, titokzatos helye a jobblétre támadásnak, üdvöz légy az t emlékezet napján.
Minden virág, a melyet néma hantjaira hord a kegyelet, egy egy szeme a láncnak, a mely bennünket a magassághoz köt s majdan — ama nagy és nehéz órában — oda emel.
Minden mécsesláng, a mely bus kereszteidre fényt és meleget sugároz,
egy-egy szikrája a magasságnak, a melyet hitünk hozott magávd az örök élet glóriájából.
Csöndes temető, virágaid el ne hervadjanak, lángjaid ki ne aludjanak 1
A mártyrok sírjain dicsőítő | ének zendül, a nagyok hamvainál a dicsőség tüze ég, csak egyre borul | néma megilletődéssel a fájdalom, mintha a szót nem találná, a könyet keveselné a maga kifejezésére.
Mintha eleven sirszobor volna, ősz férfin áll a zord koporsónál. Fenséges homlokán magasztos a ború szemeiben a hit világa.
A magyar király emlékezik,1 emlé kezik fájdalommal, emlékezik szere tettel — két koporsónál.
Az egyikben boldogsága, a másik ban reménye, büszkeség? hamvidozik Nagy lelkének, nagy dicsőségének nagy a gyásza: két koporsóban az egész élet, az egész világ; 6 mégsem roskad\' össze e roppant veszteség alatt, mert erős a hite s & ki erősen hisz, annak egykor az ég mindent visszaád, mindent vissza — szebben, boldogabban.
A ki búsongva áll egy-egy sir-halomnál, lelki szemeivel lássa a magyarok királyát hitvese és egyetlen fia koporsójánál imádkozni.
Ah, mennyi gyász és siralom van e földön, högy, viselnék el ezt, ha te nem segítenél Jézus, uzetiden biztatva: a ki bennem hisz, az1 örökkön él!
Városi Ügyek.
Dr. Dick József rendreut&sítása — A fcöxrágó-hid. — Utcatáblak — Színészek szubvenciója.
Régi dicsőségen lelkesülő poéta ékes rigmusokban zenghetné és BÍrathatbá a régi időket, mikor a nyilvános életi porondján a retorika művészetével éa a közögyek iránti lelkesedés lángjával ment gyűlésekbe akár az országhoz, akár a megyéhexjakár a községhez — a magyar. Kőnyezhetue, ha a mára néz éa ríhatna, ha a kanizsai városi kőzey ülésekre! veti tekintetét A mi városatyáink mint be-, csülettudó mamelukSok valóban kevés vizet zavarnak. Mikor összegyülekeznek, valamennyiük arcán valami savanyu kel-letlouség ül, unalom, fásultság, mintha szabadulni szeretnének egy nyűgtől, melyet a nyilvános élet vállaikra rakott. Igy hát csendesen helyeselnek, éljeneznek és szavaznak. A nyüléaezéa e módját ugy hívják, hogy .lemorzsolják az Ögye-ket-." A mi közgyűléseinken is BOba sem tárgyalnak, csak m o r z\'ao I n a k , éa ez az egyhangú morzsolás nem kelt visszhangot, a közönség körében, mely Vend-szerint tudomást sem vear. a közgyűlésekről, annál kevésbbé érdeklődik irántuk. Néha napján azonban kitűnik egy é|e3ebb vooás, előre tolul egy rész, melyen megakad a szavazógép, kihallik egy haog, mely diszharmóniát csinál a helyeplések éa éljenek egybehangzó árjában. lEz a vonás, e hang, e bzó az egyedüli ellenzéke a mi közgyűléseinknek.
Mi nem vitatkozunk, váljon melyik igaz. de jól esik, ha ellenzékieskedést szemlélhetünk közgyűléseinken, mert akár igaza van, akár nem, érdeklődésre vall a közügyek iránt éa ez nálunk erény, a mi kevesek tulajdona. ,
A mult Bzombati közgyűlés rendjét ia zavargatta egy keveset ez az ellenzék. Dr. Dick József kiifogáBolta, hogy tárgyalás alá vették az utcajelzéseket éa igy fejezte ki magát: .becsempésznek napirendre ki nem tűzött tárgyakat." A polgármester rendreutasította, mert e kifejezés nem parl.smeutária. Dr. Dick-ben pedig megérlelődött a revmebe eszméje, tartogatta, konzerválta, becér-gette, a mikor a polgármester kérte a
képviselőket, hogv a bizottságnak, mely utcaelnevezések végett kiküldetik, .játszanak kezére" — akkor felhasználva e nyelvbotlást nagy örömmel megtestesítette kifogásolván a polgármester azon kifejezését, .hogy .kezére játszani," mint a mely Bzintén nem parlamentária. Hát nem tekintve azt, hogy Kanizsa vároa kőzgyüléae nem parlament éa igy ez a disztinkció „parlamentáris" és .inparla-mentáris" nem egyéb, nagyzolásnál. Ehhez az incidenshez, a mely egy betea már — nincs több szavunk.
A vágóhídnak, meg az utcajelzésnek azonban nem. is az a bája, bogy a napi-^ rendre kerültek. Ez inkább szerencse. Hanem az előbbit az bántja, bogy van ia, meg ninca ia, valamint az utóbbi is ilyen félbenhagyott állapotban leledzik. Mindakettő egy-egy hybridum, a milyen sok vagyon Nagy-Kanizsáti. Van jó vágóhíd, a mi a mienk éa van egy roaaz, a mi nem a mienk és e keltő közül azt használja a mi "provinciális bölcsességünk, a melyik rossszabb éa a melyikért fizetni kell. Használja pedig azért, mert a mienkre és ^jobbikra vonatkozó szabályrendelet még nincs jóváhagyva. Szabályrendelet nélkül pedití tudvalevőleg nem lehet semmit lenni. Minthogy pedig a szabályrendeletet iktatói számmal kell ellátni, irattározni, kicsomózni, becsomózni éa végül kiadványoztatni, addig, mig a bürokrácia mindeme graduaain keresztül nem ment, tilos mindenféle reodelkezéa és a régi vágóhíd akár összedűlhet, a mészárosok kötelesek mégia, odajárni, mig a szabályrendelet iktatódik Most aztán jelentették, hogy az uj vágóhidat ideiglenesen használatba kellett venni. Ez meg aztán egy külön hybridum. Ujat épiteni az ideiglenesség kedvéért, a mi arra enged következtetni, hogy az uj vágóhíd még mintlig nem lesz a mienk. Pedig elvégre szabályrendelet\' nélkül is használatba lehetett volna venni az ujat, jobb állapotba kellett volua helyezni az odavezető utat De három esztendeig kamat nélkül parlagon hevertetni a belefektetett tőkét és még e mellett bért Is fizetni a régiért, ez egy kissé fonák dolog. \'
Az utcajelzések napirendre hozásáért ia hálát kell adni. Sokat hangoztattuk mi is ennek a szükségességét, a hogy teljesedésbe készül meoni, csak örülhetünk. Ezen . a téren is van nálunk elég furcsaság. Tábla, a melyen az uj más utcára mutat, mint a mit jelezni akar, utcák, melyeknek ötféle neve van, táblák, melyekről lekopott a félszázados iráa és névtelen utcák, melyeket.csak a népszokás kereaztelt el tetszése szerint. Rendezett várostól az első követelmény,, hogy utcái elnevezése rendezve- legyen, mert különben falu és nem város.
Az utcák után taláo jönnek majd a házak is. Az ő neveik a\'számok. Ezek a számok pedig vagy nincaenek. vagy törtek,\' a melyek ma, midőn a közigazgatás egyszerűsítése hangzik jelszóként mindenfelől, kiálltó ellentétben vannak a korszellemmel. A házszámok tehát ne legyenek rébuszok, hanem világoa jelek.
A szombati* közgyűlésnek egy sziné-szeti ügyben Í8 alkalma nyilt határozni. Halmai Imre szubvenció iránti: kérelmét Utaeitotta el, mert ninca e célra alap. Hát az bizonyoB, jhogy ezük időket élűnk, nem igen jut művészeti célokra is é3 a közgyűlés helyesen ia határozott
Végűi Halmai Imre társulata nincs olyan jeles tagokból összeróva, hogy ő mint színigazgató a város szubvencióját megérdemelné.
Bölcs bolondságok, bolond bölcsességek.
Pangái. — a kishivatalnok. — Divat a korzón.
Végte hullunk egy igazán szivből fakadt hangot. Elég utalni a .Zala\' f. hó 4-iki számának .Pangáa" cimü vezércikkére. Igazán örvendetes esemény, hogy-moat, midőn társadalmunk hanyatláanakj indul, közönyöseégébeu szinte megdermed, az önérdek elfojtja a\'közcél iránti érdek* lődéet, akad valaki a ki fellebbenti a fátyolt, bemutatja — ugy ahogy van — vadhajtásokkal ékeBkedó társadalmunkat, mely várja a Messiást, ki a közügyek, megfeneklett azekerét kihúzza a kátyúból — utána a szentlelket galamb alakjában — csakhogy sülve. Ha akadna egy
TÁRCZ A.
Mindenszentekre!
A piAriita-Birbolt lakóiról.
- A ,Zalai Közlöny" eredeü tárcája. —
Csörögve ..rezdül odakint A megfakult avar, Amit az ősz bitang Bzele Koronkint felkavar. — Nem zsémbelés e vijjogás, De, — altató dana, . . Miként-ha a természetnek Egy .jóéjt" mondana. .
Mivel azunyadni tér minden, Kibeo lüktet a lét . . • S lehajtja méla álomra, Küzdés után, fejét. Míg odakint csak télen van Merőben nyugalom: — Emitt örök-békét hirdet: Fagally, fűszál b halom . . .
E kőfal, itt, a kánaánt Karolja, im\'l körül . . Ahol -az elcsigázott .én" Uj létre Hzend^rül. A sejt rezgése megszűnik, A bzív ia megszakad . . . S egy Bzép, derengő hajnalon Másnak látod magad . .
8 e .máa\'-cak szörnyű tudata Fáj, — mert tudattalan, Mert véges-ész nem éri fel,
Kutapaa uotalanl . . ... És a való mindenkoron Sebejtő (őr vala . . . A büszke ész, b hiu negéd i Sérült meg általa . .
S e zord helyet, a z ávatá 1 Szentté talán csupán. Hogy itta vég; b nem Í8 uejted, Mi jó e vég után . . , A végnek itt a kezdete, S a kezdet vége ia; Hol szárnyaBzegve hódol meg Az elme, végre ia . .
Szentelt legyen é föld rögei Habár már ezerek Bűnös agyavelőivel . Fertőzött e berek I . . j S derit8en fényt e rideg sir ! Mogorva éjiben, A kegyelet szövétneke Habogy itt megiibben ...
A többinél Bzentebb e sir, | , Amelynek boltj\' alatt, *
Hőa vértanuk porhüvelyét \' ,
Emészti pudróhad Mulandó szer a hus, a csont, Elposhadt is talán, De fáradalmuk hajt rügyet, Bő termés volt a ftu . .
A Gond tövise elfocyadt, S a Hála is megholt ... Amazt megölte a halál, S kizárta ezt — e bolt . . | De martiroknak földi kincs
Kevés; a érte a bér — Mi vólna más: rut feledés, Szomorú egy babér I . .
De nem vágyott babérra, nemi Közülők egytksém, Hiszen a pompa, csillogás Ma, holnap elveszen . . — — — De kik feledni nem tudnak, — S van bennünk keg\'yelet: Cseppentsünk e hideg Birra Egy forró kőnyBzemet . . .
Emlékezetni: Haüer Jenő.
A temetőben-
Irta: Vajdai Szabi litván.
A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája.! —
Hulló levél, bánatos virág hirdeti a mulandóságot.
Fázós szél rohanja meg a fák koronáit virágok levelét 8 az hull,....[ hull betegen, elsárgultan, nem törődve wzal, hogy mely tájra ragadja magával a vihar és hol lesz belőle sár, hol\'borul rá hideg .fehér Bzemfedél". . . . |
De im a hatni készülő nagy természet fölött valami édes, megszokott hang üti meg ezivünk. Tudjuk honnan jő iamerős elöltünk; hol örömet okozott, hol fájdalmat, midőn sírásra hív.
Szelid, fájdalmas e hang, c minti bá-natoB bugással rezeg a nyirkos I őszi légben, b mélán, elhalóan suhan keresztül • haldokló táj fölött. Harangoznak I
És felőlijük a gyász színét; arcunkra komor felhők vonulnak, szemünkbe köny, szivünkbe fájdalom lopódzik.
JSalottak napja van 1, . . .
-Amint\'itt bolyoogok a halál birodalmában a eljut hozzám egy—egy sebzett ember szivének jajongása, a mit eltemetett kedveseiktől erőt esengenek a Golgotha járás folytatására: 47. én szivemet ia fájó zsibongás járja át.
Fellebben előttem a mult fátyla.. . . Sírt látok az én menybe röppent imádot-tai\'m airhalmát.. És a mint lassan végig peregnek arcomon a jól e8Ö, a fájdalom által meg8zentelt forró könyeaeppek, két kezem önkénytelenül ia imára kulcsolódik 8 imádkozom, de olyan buzgón, olyan áhítattal. ... . Esengve kérem a fehér márvány obelistkre hintett virágokat a sirra gyöngéden ráhajtó azomoru-füz Buttogó lombjait, hogy jól vigyázzanak aí alattuk nyugvók álmatlan álma felett.
Halottak napja vanl . . .
Nem az egyház ünnepe ez, hanem az emberiségé, az emberi sziveké, mely Bzeret megtisztulni a felfrissített fájdalomban is.
Mélabús z8olozamákat énekelget a tömeg. ezernyi gyertya láng lobog a airok-fölött, egy—egy élő-jelképe a — megemlékezésnek.
Mily fájdalmas elhagyatva látói ezt és azt a sírt.... Annak lakójáról nincs aki megemlékezzen.... Elfeledségl
Hát lehet elfelejteni airt? . .
Az ember küzd egész életében. Nincs egyéb gondolata sokoak, mint a társa-
Lapunk mai számához negyediv melléklet és a Török A. ós Tsa. cég. budapesti bankház osztálysorsjátók körözvónye van csatolva.
dalom gyürQitíen az előbb valók közé emelkedni. Hajlandó lassanként áldozatul dobni szivének, lelkének alkotó elemeit csakhogy önző vágya kielégiteaaék, terve megvalÓBulhassou. A kit útjában talál, b gyengébb, mint ő, könyörtelenül félredobja.
És kit ugy dobott végzete a verseny küzdelem terére, hogy érvényesülni uem tudott, mert nem volt benne elég tfagy akaraterő, vagy viasza riasztotta nemesebb érzelmének tiltakozó szava — az elmerül, 8 lehet, bogy társainak kacagás lett jutalma. Mig az, ki taláo kevesebb tehetséggel, anoál több érdek ömetar-tozandósággal volt körül bástyázva, játszik az élet bajóján, evezőt sem tart kezében, dagadó vitorláit kedvező szél futtatja biztos révpart felé. ...
De hát hol az a;révp$rt?v
Hiszen ime, nem fér a gyászolók serege a halottak szük birodalmába? Jer*, tekl Legalább minden évben egyszer jertek ide a temetőbe. Itt eszetekbe juttatja a könyörtelen valóság, hol a révpart?
• Nem tűrtél életedben magad mellett vetélytársat? íme, érdeketek többé ödBze nem ütközik, megfértek egymás mellett csöndben, békében. . . .
Ha a lélek halhatatlan 3 bir tudattal visszagondolni az elhagyott földi világra, bizonyára látja felülről, hogy a vetélytársak közül melyiknek Birján fakad a Bzeniekből igazköny.
Mert ha meg nem érdemelted életedben ja tiszteletet, a szivből jövő szeretetet; hullhat e napon könyözön hantod
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
ilyen megváltó, ki szájaakodás helyett igazi lelkesedéssel venné át a vezérlő Bzerepet, vagy csak akarná, elmehetne kórházunk megfigyelő osztályába, rosz-szabb esetben őrültek házába — mi - bozzáteszszQk, hogy kiterjesztett karral dalolhatná a uzomoru épületnek — „Tied vagyok, tied leszek koporsóm bezártáig."
Felesleges megjegyzést fűzni az emiitett cikkhez, legfeljebb részletezhetjük, vagy bővebben foglalkozhatunk esetleg azzal íb, mit a cikk irója helyszűke miatt kihagyott.
Menjünk a korzóra. Naponkiut hat óra felé nyüzBŐg ott az embertömeg. Még hétköznapokon is láthatjuk a divat különféle változatait, b gyönyörködhetünk a szebbnél szebb öltözetekben. 1 Ha a korzóról Ítéljük meg Kanizsát, egy darab a fővárosból, külső részérő) — akkor falu világitáfáról — akkor börtön. Hagyjunk mindent későbbre, esősorban vizsgáljuk meg alaposan a koreót Suhogva lebbennek el mellettünk a szárny-nélküli földi angyalok, szeszélyes frizurákkal, virágos, csíp és, tolla*, szárnyas, mindenféle alakú és sokféle diszité.-Q kalapokkal. Miért van ez iuy? Mert Bálunk divat Ob divat 1 Jó bory eszembe jutonái. Minek nevezzelek ? Táu a kanizsai korzón kedvező talajra találó bucii-iuauak? Pedig oie-8*e van ide Parin. Az emberség vaiibajlaca az utánzás, nifUel a mi híres várni-unk lenjobban iiiMKaeuak mondhat. a temérdek varroda, zt-ur, elegancia, fényűzés mind bizonyít állítanunk mHleit.
Mindenki tovább nyujtó/ik mint a takarója ér, a egegyn/erübb áHásU biva-taluuk neje is pánzxi keziyűl, soliugeni acélpanlos midért, reggeli, kimenő, ün-mpt, fogadó és korzói öltözéket akar. Nyáron okvetlenül fürdőbe kell mennie, ott (kü.önösen ha eladó leány van) nagy vagyonról, palotáról beszémi. Ebhez pénz kell. A fizetés nem elég. A férj vesz kölc&önt. Fut a kereset után. Hogy törleszteni lehessen, szűkebbre szabják a kosztot otthon, krumplileves, kukorica-gáni ca, kelkáposzta, sárgarépa-főzelék, vöröshagyma kenyérrel stb. az ebéi
A kisasszony korzóra jár, a mama gardírozza, este vacsora nincs, ha \'tan, nincs benne köszönet. A kisasszonynak . nincs kedve főzui, a mamájának detto, ennek következménye a savanyu téli ugorka, romlott befőtt, kozmás lencse, égett ráufáa, túrós megaludt tejü kávé, megtímsózott mákosrétes. A férjnek föl a feje, rossz a gyomra, kényes a leánya, házsártos a felesége, türelmetlen a hitele-
fölé, do igazság nem fog rejleni abban, legfeljebb őoérdek, melyet szolgálnod tovább mások javára immár nem lehet.
Hangosan hiv e nap mindenkit a temetőbe.... íme még ott minden zöld, caak a remény sárgult el a sir tövében.
Ez a nap a tisztító tüz, melyben az embor lelke még életben megtisztulhat. A halottak napja az áldozati hely, hol nagyjaink, halhatatlanaink érdemei előtt meghajolni kel és lehet s a hol a szeretet tanulni, lelkes déat meríteni bő mértékben van alkalmunk.
Ha ezekkel lelketeket megtölteni nem tudjátok ne jöjjetek ide!
Méltóságos ez a nap, és szent annak a ki tiszteli halottjait.
Minden sir lakója láthatatlanul ott lebeg hajléka felett és várja övéi.
Fázós szél alakjában megreszketteti az érdemetlenek ideigeit; \'jól eső kőny alakjában fö lm elegi ti az önzetlenül emlékező szivett
Nem oly félős, nem oly rettentő a sir. Az itt e nap kiszáll szellemek keze nem oly fagyos. . . .
A koszorú, mit lakásaik fölé helyez* tünk, elhervadt ugyan, de benn csendes álmot alszik lakója, ágya puha, azzá tették a leszivárgó, igaz érzelmekből faka-dott megemlékezés könyei. . . .
... A baraugok szelíd, fájdalmas accordjai elhangzottak, a fényosen lobogó lángok kihaló félbea misticus homályba burkolják\' az álmatlanul — alvók birodalmát és csendes, rémesen csendes lesz újra minden, csak az esti hűvös szél imbolygatja még a lerakott virágok ezreit ... ■
. . RequieBcát in pácel
tője, sárkány az anyósa, — menyországa az alsózó kompánia — enoyi baj és sürgős ögy mellett kinek lenne kedve a közügyekkel bajlódni, mikor minden városatya és nem városatya, valamint nős férfi együtt mondja Gabányi: Ideges emberével: hogy .mindenkinek megvan a maga keresztje, de az enyém * legnehezebb.\' íme az egyik ok: a fényűzés okozta baj nem engedi meg azt,\' hogy másokén segitBÜnk. Csak tovább. Nem szabad elmaradni a világtól, haladjunk, mint a rák — hátrafelé.
Utánozzuk a gazdagabbakat, riíwaarad-juok el a haladó modern világtól, oe érjünk rá mássál törődni, hagyjuk a közügyeket. Imó az első bolond bölcsesség.
Huziuk meg magunkat, ne imádjuk a korzót, ne fussunk a divat után, szálljunk szembe ha kell az egész világgal, ne feledjük Boha, hogy városáért és szülőföldéért mindenkinek munkálkodni, dolgozni kell. Bolondság, de bölcs bolondság.
Kereskedelmis iparkamara.
— Hirdetmény. Dr. Bárdossj Jenő miniszteri oMziá\'ytitnácnoa. m. kir. keres-k^delnmügy mini-ter megbízásából ,Az állatok, állati nyerstermények és ragály-fon/ó \'láruyak Ausztria és Magyarország közötti kölcsönős forgalmának szabályozása tárgyában 1899. Bzeptember 23-án 75. 500 *z. alatt kiadott s ezt kiegészítő fö dmivelé.sügyi ministeri rendeletek jruagyararata\' cimen valójában hézagpótló művet irt, mwly egy korona árbau Nagel 0 tó. bizományos könyvkereskedőnél (Budapest, VHI. Muzeum-kőrut 2 sr.) és minden nagyobb vidéki köujvkoreske-désben megkapható a melyre ez uton is felhívjuk érdekelt köreink figyelmét. —
Sopron, 1900 évi október hó 15 éo.
— Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir, minister ur a m. kir. posta és távírda intézet részére az 1901. érben szükséges 1546 drb. 10 méter, 24 009 drb. 8 méter és 25.736 drb. 6*5 méter hosszú telítetlen, továbbá 1400 drb. 10 méter 5800 drb. 8 méter és 10.400 drb 6 5 méter hosszú telített faoszlop mennyiséget írásbeli ajánlatok alapján kiván biztosítani.
Erről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a jelzett laoszlop — mennyiség egy vagy több részletéoek szállítására vállakozni óhajtók ajánlatainkat legkésőbb f. évi október hó 25 én déli 12 óráig a kereskedelemügyi m kir. minÍ8ztorium segédhivatali igazgatóságánál oyujtaák be.
A pályázati föltételek a kereskedelemügyi minisztérium VH. szakosztályában (Pósta éa távírda vezérigazgatóság, Budapest, Albrecht ut \'/»• sz.,-ÜL emelet 6. ügyosztály), valamint a soproni pósUi és távirdai igazgatóságnál tekinthetők meg.
Sopron, 1900. évi október hó 17-én.
A keresk. és iparkamara.
HÍREK.
— Az Ipartestület köréből. A nagykanizsai Ipartestület október hó 21-én rendkívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgyát a szeptember 2-iki közgyűlés határozatából egy helyi iparkiállitás rendezése érdemében kibocsátott felhívás eredményének bejelentése képezte. Az e tárgyban okt. 14-ére összehívott közgyűlés részvéthiánya miatt nem volt megtartható. Az ipartestületi. tagok ez alkalommal is csekély számban jelentek meg. A kiállításban való részvételre 53 aláíró jelentkezett, holott a minimum 150-ben volt megállapítva. A közgyűlés tekintettel a jelentkezők csekély számára, az érdekeltek által hangoztatott üzleti pangásra; s a nyomasztó anyagi viszonyokra, mi a kiállítással járó költségek viselését is alig engedi meg, egyhangú elhatározással kimondotta, hogy a tervezett iparkiállitásra a jelenlegi viszonyokat nem tartja alkalmasnak, s annak megtartását elhalasztotta.
I — Búcsúszó. Dr. Czirbusz Géza, főgimnáziumi taoár, jelea munkatársunk, byilt levelet intézett & temetkezési társulat elnökéhez. Elbúcsúzik az egyesülettől. melynek elnöke volt, de nem anélkül, hogy egy szájból ne fújna hideget is, meleget is. Szívesen hagyta el Kanizsát, de ragaszkodik az általa létesített intézményhez. Jó tanácsokkal látja el az ifjú egyesületet, melynek virulásán örvend ^s a jó gondolatokat jó tauácscsal is érősiti. Mi őszintén sajnáljuk, hogy dr. Czirbusz Géza Kanizsából elkerült Temesvárra, mert benne buzgó, önzetlen munka-\' társat vesztettünk el. Dr. Czirbusz ázereti uj pozícióját, hol becsülik és tisztelik. Tehetségét itt ia felismerték. De minthogy a tudomány nem istene a kanizsaiaknak, azt nem is imádják, hanem csak ugy távolról élvezik, mint a turista a havasi kürtöt. Azért azonban tisztelt munkatársunknak nincs oka, hogy lapját élére fofditsa és közönségünket vagy titkos ellenségeit korholja érte. Szolgáljon neki megnyogvásul, hogy el van ismerve nagy tudósnak és kitűnő tan* könyvirónak és tartsa meg Kauizsát is jó emlékben.
— Megint sötétség. Már előre féltünk tőle, hogy ép az Uránia előadásán fog a villamos áramon szakadás történni és balsejtelmünk sajnos nem csalt meg. Szerdán este az Urániában A vasat adták elő. A második szünetben a lámpák egyszerre sötétedui kezdtek, a mi nálunk ázt jelenti, hogy: „nics áraml" Csodálatosképpen senki se nyugtalankodott nagyon, főkép miután Deák főkapitány türelmet kért a mit meg is kapott\' ó (maga aztán azt tpondják egy gesztenyés (asszonytól — lámpát kerített, mások gyertyával kezükben siettek vissza az emeletre.
A sötétség ok8 az volt bogy a malomban a kőtél azijj elszakadt, melynek kicserélése után — mely körülbelül ÍO. Ipercig tartott — a lámpák ismét a szokott fénynyel világitoltak. És habár Franz úrékat ez esetben a pillanatnyi zavarért okozni nem leket, mégis kívánatos lenne, ha — nem leune már ki-j vánni valónk.
— Rémes rablóblatórla. Fehér |Józsefné sánci cselédasszony homu. időn át összekuporgatott 50 frtnyi kész-
| pénzét rábízta BÓgornőjéro Divián Gáborné helybeli mosónőre, hogy azt tegye be a takarékpénztárba. Hétfőn f. hó 21-én (reggel megjelent Divián Gáborné a rendőrségnél és keservesen panaszkodott, hogy vasárnap este 8 és 9 óra közt a , mint a Magyar utcán haza felé ment, egy magas termetű férfi megállította és 20 krt kért tőle, mire ő kijelentette, hogy Bzegény mosóné, neki pénz? nincs, de ez nem hitte el neki, hanem őt karjánál fogva megragadva kést rántva elő és azzal fenyegette, hogyha kiáltani mer. Az idegen ember kirántotta kebléből azt a selyem kenőt melynek egyik sarkában a sógorasszony 50 frtja, másik Barkába pedig saját megtakarított 7 frtja volt kötve, őt pedig a legközelebbi nyitott kapun oly erővel lökte be, hogy elesett, a rabló pedig elillant. Bay al-kapitány mosolyogva vette jegyzőkönyvbe a rémes rablóhiatórát és megindította a vizsgálatot ó fátum a panaszos ellen éa csakhamar kisütötte, hogy Divi-ánné rablóhistoriája légből kapott mese. Szerette volna a rábízott 50 irtot megtartani. Mikor aztán ráolvasták, hogy panaszjelentésének minden betűje hazug-zág, végre magába szállt és előadta séa-tetlenül a rábizott összeget.
— Uránia! Ez a szó volt a héten táu a leghasználatosabb. — .Mégy az Urániába?.* Ez volt az uton-utfélen hallható megszólítás. És tényleg, az Uránia előadásai elégaé látoga»ottak voltak. Az első előadás, amelyen .Spanyolország" került szinre, kedden volt, a Polgári Egylet termében. Hajnal ur felolvasása oly értelmes volt, a milyet felolvasótól alig hallottunk. — Tudósokat érdeklő tárgyú volt a második, a szerda esti előadás, A föld regénye és A vas tartották fogva figyelmünket. Szinte elképzelhetetlen, milyen volt földünk évmilliókkal ezelőtt, de ime képzelt képét láttuk szerdán, minden \' rétegével, növényeivel és állataival, melyek a tenger mélyében keletkeztek. — A v a ő, szebb magyarázatot alig nyerhet a melylyel azt szerdáu este ismertették szóval és
képben egyaránt. Éa ezen pestéből aok | tanulságot vonhatnának Itf^ előkelőink: \'az ipar szeretetét — A harmadik estét Cbinát mutatták be. A tárgy aktuális fokozott érdeklődéssel. nézte tehát a közönség ií Weias Róbert eredeti felvételei után vetített képeket Az Üránia erősségét ép ezen eredeti félvételei, a* ügyeaen megszerkesztett siöveg és az ügyes reklám képezi. Az .Uránia* kiemelte a legérdekesebb eseményeket, tájakat, embereket a, homály ködéből, a vetítésekkel azokat népszerűvé lette. Ez pedig hasznos munka. Mert az arany is, csak ugy használ, ha kiemelik n föld gyomrából. »
— Elfogott rabló. Annak a bandának egyik tagját mely hónapok óta bizonytalanná\'tette 8omogymegyét és sokfelé félelemben tartotta a lakosságot,-végre BÍkerűlt a csendőrségnek elfognia. Moat már kőnynyebb lesz ezután a többi hatamiáuak is a nyomára akadni és a megingott közbiztonságot helyreállítani. A baranyamegyei Sárok községben történt az, eset a hol kora reggel a korcsmárosnét egy fegyveres, gyanús külsejű
\' ember keltette fel azzal, hogy pálinkát akar iuni. A korcsmárosné" rosszal sejtve, kis leányát rögtön elküldte szomszédjához, hogy azt bivja át. — Mit keres •kend itt? szólott a zsivány a belépő szomszédhoz, a ráfogta fegyverét. — Palinkat innám, szólt hideg vérét megtartva Kutyaazánovics — igy bivják a korcsmárosné szomszédját — Takarodjál ki kutya, rögtöni Erre a fenyegetésre a hatalmas erejű szomszéd rávetette magát a rablóra, fegyverét kicsavarta kezéből, ugy a tarisznyájából előránlott pisztolyt is. Ekkor a zsivány menekülni akart, de Kutyaazánovics utolérte, földreteperte, a mikor azonban a vakmerő zsivány késével mellbe Hzurta és elmenekült. — Ott hagyott fegyverei éa batyuja,-melybenruhák voltak, azonban nyomra vezették a \'csendőrséget, akik \'folyton üldözve őt, el is fogták. Ember Lászlónak bivják, b ő az, ki a-somogyi rablásoknak legnagyobb résiét elkövette. A mint halljuk, már egyik társa is a csendőrség kezében van.
— Haláltokozó virtus. Folyó hó 20-án, — mint, levelezőnk értesit, — Haj.iu István, dencsházai posta-kocsis márijól fölbörpentvén a korcsmába, midőn oonét átment a postára, a postaépületben találkozott Kakas Bukó János szigetvári sürgönyhordóral. Hajdú állítólag csupa betyárságbőt elővette forgó pisztolyát, célba vette Kakast ezen aza vakkal:..nem félsz?" — E pillanatban a fegyver elsült Kakas nyomban Összeesett és pár perc múlva kiadta lelkét — Hajdút azonnal elfogták és most folyik a vizsgálat, mely hivatva lesz azt is kideríteni, vajjou vétkes gondatlanság vagy bűntényről van e szó?!
— Mulatság. A .Polgári Egylet* vigalomreudező bizottsága f. hó 22-én tartott ülésében elhatározta, miként eUő mulatságát 1900. november hó 10 én fogja megtartani.\'
— Gyilkos kutya; „Kutyaugatás nem hallatszik a meny-országba." Ez a közmondás a kutyák azon tulajdonságán alapszik. hogy ugatnak harapás nélkül és folyvást marakodnak — anélkül, hogy komolyan vennék a dolgukat. Egyszerűen 8vihákok. Csütörtökön azonban halálos volt egy ebverekedés, melyben egyik fél a Korona vendéglóbeli nagy fehér ujfuodlandi, a másik fél pedig egy pincsi volt. Délután két óra tájbau\' összekaptak a korzóu előttünk ismeretlep okból és Góliáth — a nagy. ujfundlandi — ezúttal legyőzte Dávidot — a pincsit, kinek nem volt parittyája. Megfogta hátul a nyakán és a kövezetkoz verdeste oly erővel, hogy mire egy inasgyerek elválasztotta Őket, a kis pincsi már végsőket vonaglott, oda-vánszorgott az aszfaltra, egy kirakat elé és nagy tömeg néző előtt kiadta páráját. A kutyák bűntetőtörvénykönyve nem fogja jűldözni a gyilkost, s ha ebuek eb a legfőbb ideálja, akkor a kanizsai kutyáké bizonyára a győzelmes ujfundlandi leszen.
I
* Naponta egy kis megtakarítás rövid idő alatt azép ösizegre növekszik\', a mely minden háztartásnál figyelemre érdemes. Ilyen megtakarítást elérhetünk, i ha a családok százezreiben kipróbált és kitűnően bevált kivékeveréket: babkávé i félig Kathreiner-féle maláta-kávéval hasz
nálunk. Ezáltal a kávéiul szép, étvágy-gerjesztő szint kap és különös jó izt nyer egyúttal pedig az egészségre is űdvöasá válik. — Mindenütt,-a hol ez a; kávé-keverék bevezettetett, a legjobbnak\' be- . vált és az igy készített kávé is mindinkább fokozódó előszeretettel éheztetik. CsaJk ne használjunk mást. mint a Kathreiner-féle Kneipp maláta-kávét a mely egyedül babkávó izzel bir. Ez mindenfiit kapható, nyitva soha sem lesz árusítva, \' b a valódi csak az, a melyet az ismert Kathreiner-csomagokban adnak.
— OiztAlysoraJe&y-érdekelteknek. A .Nem-xeti Pénzváltó Részvény tártaság- Budapesten (Gizella-tér, llaat-palota) az ország legnagyobb otztilyiorajegy elárusító helye, jelentékeny előnyöket éa meitzemeoő biztonságot nyújt. Az intézet torijegyeket eredeti Arakon (utánvéttel i») kaid szét teljetea kOlUégmeoteien. Ere a előnyöknél íogTa az Intézet tortjegyei a leg-gyortabbao fogyni k el; ajAolatot tehát, hogy a megbízások mielőbb az intézethez beküldet-•enek.
— Vásároljon osztálysorsjegyet Lukáct Vilmot baakhizá.b*n Bndapeit V. Fürdő-utca Í0-, egy rgön 12 kor., egy fél fl kor, egy negyed 8 kor, egy nyolcid 1 kor. 60 üli.
• Régi péaioktt a legnagyobb árakért Tesz Maximili&a Álaii Wormier,, Béci Karntner-itrxjse Sl.i
* Nea azükiégot & padló bemázolásával a tavanig tárni, hanem /rondoikodbatuok erről az EISENSTÁDTEFUféle lineleum-padló-zo-mánc legiuégerel a hideg érizakban ii, mert az a legnagyobb hidegben nyitott ablakok mellett ii gyonan izárad. Kérjen mindenki tőrré-ny- zen bejegyzett „»a»lorag» rédjegygyel.
* K5oyvelétl oktatta, dok ót óta gyakorlati téren műkQdŐ kOnyTTezetS arra vonatkozó Jöt-állái mellett, hoey megfelelő helyeiiráz ét izámt&ni iakolazottiággzl biró fiatal hölgyek Tagy makát az egyszerű Tagy kellői könyr-ritelben 8 hónap alatt tökéleteieo kiképezi, Ttllalkozik egyes személyek,\' fagy cso, ortok oktatá«ár». A eddig kiképzett tanulók izáma már a izázakat is meghaladja Az oktatási módszer a lehető legegyszerűbb, loindenki által kóanyen megérthető és teljesen biztos eredményre rezet. A gyakorlat alatt feldolgozandó Qzlet-terr, kereskedelmi lerelezés ét részben keresk. siámtannal kapcsolatot. A fizetendő dij aránylag mértéicelt és a ctoportok nagyiága szerint fokozatoian iuzállittatlk. Rendelkezésre álló Idő este 6—6, 6—7-ig, torábbá «• 8-9 ét 9-10 óráig. — Bővebb fehílágoiitái nyerhető e lapok kiadóhiratalában.
• Budapeit vllágvárot. Ert mondjuk ml IJe-hxu, de ez a véleménye a világlátott idegennek Is. No menjünk messze, csak néiillk a nagy körút forgalmát, mely kaleldoskopixerll képével a leg- , élénkebb benyomizt gyakorolja a szemlélőre. Ar élelmes kereskedő, szállodás, bankár mindmeg-annyían ax ujabb technika vívmányaival iparkodnak a köifigyelmel Üzlethelyiségükre téríteni és meglátszik, ax Igyekezetükön, hogy a hatás elérésére nem riadnak vissza anyagi ildoxatoictól sem. Ez a kis elmefuttatás pedig abból az alkalomból jut eszünkbe, hogy az Erzsébet-körút 64. s;ámu ház előtt állandóan sok a szemlélő közönség, amit egy hölgy okoz, ki a kirakatban sorra mutogatja mikor lesi ax osztálysorsjáték húzása stb. Igazán érdemes megnézni ezt az elmésen összeállított aulomatát| melyet vlllamáram tart működésben s
a toilettjeit is a legelőkelőbb műteremből kapja, sőt a frlturija is a legmodernebb. Hazánkban ez az első ilyfajta mozgó alak a Török A. és Társa Hrzsébet-körut 64. sz. alatti íiókbankjiban van felállitvo jés Igazán látványosságszimha ,megy. Ez a szolid £ég minden! elkövet, hogy a^lüvárosban levő és ide utazó vevőkörét minél inkább tágítsa és a nagy közönségtől már kiérdemelt bizalmát fokozza.
HKOlVFELU Kövérek folytatják a tanítást az idegen nyelvekben. — Lakás: Vasutl utca
hitközség-ház. Varga Ferenc vincellér, Zala Lenti, ki az amerikai szőlő-tenyésztés és mindennemű fa oltásban jártas, jó bizonyítványokkal bir, családos, állandó állást keres.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— Október 19—a6-Ig. —
Robimon Albert kereskedő: Jolán. Aur György földmives: József. Weisz Zsigmond mészáros: Hona. Knorr Kálmán trvszéki biró: Mária. Weisz Tivadar kereskedő: Ecutt. Nagy György földmives: György. Mu8zii Antal cipész: Lajos. Mandicö Karolin cseléd: Teréz. Peti György földmives: Katalin. Bolf Mucer György földmives:\' István.
Halálozások :
Armuth István izr. 9 hónapos: agy hártyalob.
Viola Ferenc rk, 16 hónapos: vörös. Tichi László rk. )7 napos: bélhurut. Ehrlich Rozi izr. varrónő, 17 éves: tüdő-. gümőkór.
Selyem-damaszt -ruha
9 frttdl feljebb 1 — I! mét«r — píiubír tt rimmentcieo t«á|. IIK.I Htotkk klfUmlian, Ecmkolönbco Ielefc, fehér éi uloei Hconeberg leljem" bírjatok é> rahikrt i\'kilmu 45 krtói írt 15 krí( mílercnkint. —
Csak altkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik.
HENNEBERG G., selyemgráros, Zürichben.
Cl él kir. udrtri-ltilliló.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900. OKTÓBER 27-éo.
Resch Rozi rk. 3 éves: vörös.
Horváth István rk. 12 napos: ránggörcs.
Vlasios László rk. I éves: kanyaró.
Schnater József rk. 2.éves: kanyaró.
Vass -lózscf rk. 15) hónapos: kanyaró.
Karkas Józsefné Fajcs Anna rk. 39 éves: szívbaj.
Németh Mária rk. szakácsné, 69 éves: szívszélhűdés.
Poszavec Katalin rk. 11 éves: tüdő-gümökór.
Tóth Györgyné Horváth Anna rk. 56 éves: májzsugor.
Gyűrök Mária rk. 15 hónapos: kanyaró.
Csizmadia Gizella rk. 1 hónapos: bélhurut.
Németh Mária rk. 13 hónapos: kanyaró.
Ilnter J. utató, Bpest. Zsengey Ferene hivatalnok,1 Bpest, Schumachcr J. fömérnGlc, Bpest, Gtóí drJ Jankovits László fi>lspin 4s kisirete, Zala-Egcrsieg, Clement huitirhadnagy, Igrice, Clement,\' Lipót Igrice, Wieber honv. alezredes, Körmend,- WolfT Albert utazó, Roscnheim, Mess ing Lco utazó, Bécsj Wozasck Emánuel keresk, Amstcilcn, \' Honig Gracour keresk, Bologna, Ulvir Ferect utaxó, Bécsj Stelnbach Imre utazó, Bécs, Piskl Zoltán m^tgánzój Bpest, Schwari Jakab utazó, Bpest. Dr. Sindoc Mór Ügyvéd, Bpest, Pallos Zsigmond kereskedő. Bpest, Ekstein Kezsö utazó, Bpest, Steiner Rezső utazó, Bpest, Uruckner Rezső u\'.axc, Bpest, Drl Schrcyer Lajosné magánzó, Bpest, liackl Kiírnia mechanikus, Bpest, Jókai Rozika az .Urániái tagja, Bpe3t, Hajnal az .Uránia* tagja, Bpest\' Englander Dezső utazó, Bpest, Srécsenjr Dani utazó, Pécs, Schvrarx Z>igmond ieresk;, l\'écs, Hukoluvszky Kiroly lisztviselö, Pécs, Messer Gyula tisztviselő, Szbmbathely, Schnabl Ignác utaz*\'!, Rovinya, Grliowald Kiutazó, Bécs, Ellinger Béli utazó, Bécs, G. Ruszhing keresk: Pöltschaci, Kovács Dezső utazó, Bécs, Steiner Antal\' ulax<, Béss, Spitz Simon utazó, Bécs, Keller Zsigmon 1 utazó, Bécs, Fucks József utazó, Bécs, Frohlic v Adolf utazó, Brilnn, Zuckermann Kiroly utai<, l\'riga, KolFler Gyula utazó, Bécs, Bende Albe t író, Nagy-Enyed, Gross Sándor .Uránia" igazgt;, Bpcit, Kondor Marton építész, Bpest, Deutsch Mór utazó. Bpest, Stadlcr J. keresk., Szombathely, Scblesinger Mór keresk., KIs-MartO=, Schlesinger Mór keresk., Marcali, Guth Samuét ke.-eskedí, Kéthely.
IRODALOM
— A Tisztllóboly (Purgatórium.)
Irta Louvet cochiuchinai hittérítő. — 432 lap. — Előadja a megholtak lelkeinek szenvedéseit a tisztítótűzben s a kiszabadításukra szolgáló eszközöket; -f- \' Ara fűzve öt, kötve hat korona. — Mee-rendelbelő Görgényi Jenő plebánosná\'1, ■ Rézbáuya (Bihar m)
— „Az Én Újságom," Pósa Lajos gyermeklapja immár közeledik tizenkettedik évfolyamához Diadalmenethez hasonlított eddigi utja Is. mert teljességgel meghódította magának a magyar gyermekvilágot pompás meséivel, kedves költeményeivel, érdekes, haza6a"3 elbeszéléseivel és csinos képeivel, de mint a beköszöntő uj évnegyed első száma mutatja, szerkesztő éa kiadók nem pihennek babéraikon, hanem vállvetve azon vannak, hogy sikerüket még fokozzáik. Nincs is jobb barátja, mulattalója lés tanitója a gyermekeknek Az Én Újságomnál; bele lát a szivükbe és a lelkükbe és olyant nyújt nekik, a mi a hazafias, nemes érzést, a jóságot és a tisztaságot fejleszti bennök, de a mellett kellemesen is szórakoztatja őket. Póia Lajossal. | a szerkesztővel a magyar iróvilág szine-java komolyan és tréfásan, érzelmesen és buzditón ír Az Én Újságomba. A mlel-lett a legolcsóbb gyermeklap is, mert előfizetési ára csak 2 korona negyedévre. Elő lehet fizetői Az Én Újságom cimén Budapesten. VI., Andrássy-ut 10 sz. a.
— Uj formák. Egy egész korszaknak jellemző adnta lesz az, hogy mikoi^ a .Magyar Szó" lelkes csapata össszeállott a Szabadelvüséguek, az Igazságnak és a Magyarságnak erősszavu riadóját megteremteni: uj formákat kellett megalkotnia. Az ujságiráunak meglévő ezernyi sablonjait a megalkuvás, at elferdíJtés, a talpuyaló dicaőitös és az aggódó meg-juhásj-odás foglalta le magáoak; ám! az igazmondásnak nem volt taposott ösvénye Magyarországon. Forrongó erővel kel\'lett tehát a „Magyar Szó*-nak utat törnie a kietlen sziklarétegen át. — Irnel jigy született meg a .Magyar S-ó* mai i uj, szokatlan, friss formájában. — A .Magyar Szó* Magyarországnak legagilisabb ; éa legmagyarabb lapja. — Budapesten este 6 órakor, a vidéken kora reggel ott van minden olvasó kezében, tájékoztatva] őt a nap eseményeiről 8 megadva neki, az információkat ama nézetek felől, a helyek az ország fejlődésének irányiira nézve a közönséges mértéken felül kiló hazafiak goodolkodásában kiképződnek. A .Magyar Szó" előfizetési ára egy évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., egy hóra 2 kor. 40 fill. Előfizetéseket legelőnyösebb postautalványon közvetlen a kiadóhivatalhoz, Budapest, IV., Sarkantyus-utca 3. sz. alá küldeni, j
HxcrkcBttöatfg : Dr. Villányi Henrik, IclelCi laerkesztö. Kiadó: Jff. Wajdits József. 1 .
VEGYES.
— Biztos grjógrrhaUtó. Mindazok, kik rom emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvánrbiíny, egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll fel© soldlltz porok* használata által biztos fey6" gyuláat érnék el. Egy doboz ára S kor. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. uyógyazé^sa cs. és k. udv. szállítótól, Bécs, I. TuchUiben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő as 6 gyári jelvényével é* aláírásával.
NVILTTÉR.*)
Az e rovat alatt közlöttokért nem vállal felelőssége\', a szerkesztőség.
VeBe, húgyhólyag, hugydara és a köszvéuybrintalmaK ellen, továbbá a légzó és emésst&sli szervek horutoa bántalmainál.orvosi tekintélyek által a Lltblon-forrás
salvator
sikerrel rendelve lesz. Hnttyhajtó hatású!
Kellemes iiől ^ I ** KőoDjeo emészthető
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-forrái igazgatósága Eperjesen
MmW rom- és likőr-gyár
Nagy-Kanizsa ét vidéke részére KÉPVISELŐT
keres: Ajánlatok „Z. P. 7995.\' jelige) alatt
HAASENSTEIN és VOGLER,
(Janin* és Társa) cégbex
BUDAPEST Dorollyi 2. klrataik. IIIUDÉTÉílEHi
IT BÉRBE-ADÁS.
A .Sopron" utcában levő
Ö&ÖRHO&
cimzett korcsma november i-től előnyös feltétolek mellett bérbevehető Közelebbi feltételekkel szolgál,
TÓTH JÓZSEF
s&uci. korcsmáros.
CSOKOLÁDÉ
suchard
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.
2826/tk. 900. Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság által közhírré tétetik, hogy a kir. kincstárnak Málék Ferenc erdősfai lakós elleni 173 kor. 66 fill. tőke, 149 kor. 58 fiil. után 1900. évi márciu3 17-Cől járó 57, kamatai, 17 kor. 80 fill. lejárt kamat, 7 kor. 40 fill. behajtási illeték, 15 kor. 90 fill. végrehajtási. 20 kor. 30 fill. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (letenyei kir. járásbíróság) teiü-letén fekvő Erdősfa községi 76. ez. tjkvben A f\' 84. braz. ingatlan és a rajta épült 61. népsorszámu ház 1523 kor. kikiáltási árban Erdősfa közaégbiró házánál
1900. évi november itó 14. napján d. e. 10 órakor t
Dr. Tuboly Gyula n.-kanizsai lakós felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°Jo át készpénjben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.;
Kell Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatí.\'ágnál, 1900. évi aug. hó 16. napján.
Előadó b.: Filipich János,
kir. járáabiró. \' ,
behajtási illeték, 18 kor. 30 fill. végrehajtási, 19 kor. 30 fill. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék (letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Tót-Szent-Márton községi 231. az. tjkvben A f 125|b hraz. ingatlan és a rajta épült 61. népsom. ház 932 kor. kikiáltási árban Tót-Szent-Márton közaégbiró házánál 1900. évi november hő 16. napján
d. e. 10 órakor Dr. Tuboly Gyula nagy-kanizsai lakós felp. ügyvéd ,v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Ezen árverés által a fenti tjkvben C 3159|t 98. a. Kaczeoy Mári őr.?. Vlasica Mártonná javára bekeblezett holtiglant lakás, élelem ollátásból álló szolgalmijog nem érintetik, ha azonban az ingatlan 180 koronát meghaladó árért el nem adatnék, az árverés hatálytalanná válik és ezen ingatlan a fenti időben éa alkalommal a szolgalmijogra való tekintet nélkül újból árverés alá bocsájtatik.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"/q-át készpénzben: vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén," a kir. járásbíróság mint telekköpyvi hatóságnál, 1900. évi aug. hó I6.1 napján.
* . Előadó h.:
Filipich János,
t kir. járáabiró.
2824jtk. 900. \'
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság által közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak. Kéri JózBef és neje Vargovics Kátalin erdősfai lakósok elleni 156 kor. 02 fill. tőke, ebből 150 kor. 42 fill. után 1900. március 17-től járó 5°|t kamatai, 51 kor. 60 fill. behajtási illeték, 18-kor. 30 fill. végrehajtási, 22 kor. 30 fill. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény-Biék (letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Erdősfa községi 122. 8^ tjkvben A I. 1—7. Borsz. ingatlanokra 711 kor. kikiáltási árban Erdősfa község biró házánál
1900. évi november hó 12. napján . > d. e. 10 órakor
Dr. Tuboly Gyula n.-kanizsai lakós felp. Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilv. árverésen eladatni fognak. Ezen árverés alkalmával a fenti tjkvben G 2645|t 98. ikisz. a. Vargovics Remus és neje Haszon Mári javára bekeblezett holtig tartó haszonélvezet szolgalmijoggal bocsájtetnak az ingatlanok árverés\' alá, — ha azonban a jelzálogos követelések fedezésére szolgáló 600 kor. vételár be nem igértetvén, az árverés hatálytalanná válik és ugyanazon időben éa alkalommal a szolgalmijogra való tekintet \'nélkül bocsájtandó uj árverés alá.
Kikiáltási ár a\'fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°lo-át készpénzben vagy óvadékképes
papírban a kiküldött kezéhez letenni \' Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. évi aug. hó 16. napján.
Előadó b.:
Filipich János,
kir. járáabiró.
4498|tk. 900.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Nyári János zala merenyei lakós végrebajtatónak Megáld József s neje szül. Kőbán Juli végrehajtást szenvedő zala-merenyei lakós elleni 140 kor. tőke, ennek 1899. évi február hó 1. napjától járó 7°fo kamatai, 27 kor. 60 fill. per, 15 kor 40 fill. végrehajtás kérelmi, 19 kor. 20 fill. jelenlegi éa a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a merenyei 316. sz. tkvben f 788. hrez. sáribegyi kaszálónak Megáld József s neje Kőbán Julit illető 11 koronára becsült réísze. u. azon tjkvi f 790. hrsz. sánhegyi kaszálónak u. azokat illető 41 koronára becsült része, u. azon tjkvi f 795. hrsz. sáribegyi szőlőnek u. azokat illető 68 koronára becsült része, u. azon tjkvi f .797.. hrBz. sáribegyi szőlőnek 56 koronára becsült *|la része, u. azon tjkvi f 799. hrsz. sánhegyi szőlős kaszálónak u. azokat illető 38 koronára becsült *|„ része, u. azon tjkvi f 801. hrsz. sárihegyi szőlős kas?álóaak u. azokat illető 98 koronára becsült 4J„ része, u. azon tjkvi f 804. hrez. sárihegyi szőlős kaszálónak u. azokat illető 120 koronára becaQlt része, u. azon tjkvi f 837. hrsz. sáribegyi kaszálónak u. azokat illető 60 koronára becsült 4Jia lédze. továbbá a merenyei 413. sz. tjkvben f 92|c hrsz. alatt felvett s 20 koronára becsült házhely a merenyei -414. sz. tjkvben I. 114-hrsz. alatt felvett 65. népsorsz. ház s pajtás kertnek Megáld Józsefet illető 8 682 koronára becsült »|8 réaze; végül a merenyei .61. ez. tjkvben L 3—5. b 7—10. aorsz. alatt felvett úrbéri birtoknak Megáld Józsefet illető b 630 koronára becsült *|6 réaze
november hó 29. napján d. e, 10 órakor
Merenye község kőzségbázáoál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésén eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár ~ 10°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a.kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. évi szept, hó 17. napján. ,
CÓZONY,
kir. tizéki albiró,
Házasságot kötöttek : Ardélyi György állomásközeié, Mura-Keresztur — özv. Salerius Károlyné Ritter Gizellával. . . — Simon Géza kereskedő Boglár — Krausz
Jozefinával. Mágics János szabó-segéd —. Fiscbl Annával.
Krausz Simon ftiszerkereíkedö Győr —
Káder Szerafinnal. Flinger József napszámos — Knausz Juliannával.
T Ö R V É N=Y S Z É K.
A nacjkaDizsai kir. törvényszék mint eskUdtbiróaág a köretkeió bOnüKjekben foc f. éri november M5 5-én e követkelő napjaio főtargyaláHt tartani: —
Kovamber hó 5-én.
Halált okozó suljos testi aértéa bűn-lette miatt vádolt Nagy János ban-Oüjében. Az ité!6 biróság tagjai: Tóth László kir. törvényszéki elnök, Csesznák Miklós és dr. Eőri Szabó Jenő kir. tszéki birák, Szenes Dezsó kir. tszéki aljegyző. Védő: dr. Weisz Lajos ügyvéd.
November 6-án. s
Gyújtogatás IQutette miatt vádolt Horváth József bQnQgyében. Az Ítélő biróság tagjai: Mikos Géia kir. ítélő táblai biró, dr. Kiss István é« Knorr Kálmán kir. tszéki birák, FMkei Ödön kir. tszéki aljegyző. Védő: dr. Bencik Ferenc Qjjyvéd.
November hó 7-én.
Gyújtogatás bOntette miatt vádolt Vizel; Józíef elleni bOnQgyben. A biróság tagjai: Tóth László,elnök. dr. Neuaiediir Antal és Eőri Szabó Jenő birák, Ssmil-ely Ottó aljegyző. Védő: Oroszvári Gyula.
November h6 8-án.
Gyújtogatás büntette miatt vádolt Kis János és Szuopek Oyőrgy bűnügyében. A biróság tagjai: Mikos Géza kir. tábla biró, dr. Kiss István és Knor Kálmán birák, dr.\' Kondor Jenő aljegyző. Védők : dr. Schwarc Adolf és dr. Fried Ödön ügyvédek.
November hA 9-(n.
Halált okozott sulyoa testi sértés büu* tette miatt vádolt Simon József bünügy-ben. A biróság tagjai: Tóth László eloök. dr. Huszár Sándor és dr, Eőri Szabó Jenő birák, Berlin Ágoston aljegyző-Védő: dr. Veisz Lajos ügyvéd.
November hó 10-én.
Kabléa és erőtzakoj nemi közösülés büotetéoek kísérlete miatt vádolt Kir-busz Márton elleni bünOgyben. A biróság tagjai:\' Mikos Géza tábla biró. dr. Kiss Istváo és Eőri Szabó Jenő birák, Pilch Ernő aljegyző. Védő: Oroszvári Gynla.
IDEGENEK NÉVSORA.
\' ..Korona" Szálló.
Bcnhara Lipót uluó, IluüapMt, El.cni.pf ]í>-tiel uLiö. Tikit, I\'ichi I.ipí.1 ut.tó, Hudipcít, Ujf.luJi Gt:i ulu., I\'íci. Stem Mikia kereilítdö, llonyli.J, Grimm Jöi.ef utiiö, ttudapeit, Sairy Akui m. kir. borfelUgyelü, Kapot.ir, Frka Gyula Ütaiö, Uudapeu, Ailler K&lmiti keteikedö, Kíl-ini.icia, Kuvic. Jinoi ul.16, Uudape.tj Flicher Jlertalan ulaiö, Uíc., Fticdmann Mikia ulaxú, Uíc, Bergcr Gyula ulaiö, lldc., Berger Jöttíf uiaaó, Déc», tlir.chbergef Ernő utaiű, Bíc, ll.yekk Jlugö kerekedő, Bíci, Wciibacbcr Mlk.a utaió, Biea, Kcícb Maní. utaiö, Bícs, Fcldmann Jónel utaió, Bíci, Frclbi.check Giilir ulaii, Bíc. Lauír.ldír Manö Ularö, Bí«, P.ut Jótací ulaaö, B*c., tUri-nunn Gyula utaló, Bíc), WemM J6nef ulntó, Uíc, Neur.th Kiroly ula<4, Bíc. Ur. Kuil.ckka KÍTmin lanWIlgyelS, Zah-Egtr.rtg, Jatnjlír utó ulaiö, Budapeit.
„Szarvaa" Szálló.
Plckcr M^r keroik.dö, Budap.il, Spluer Samu uiaiú, Bíc., Wllbelm\' Oltó gy.ro., Stlria, Har-/koTlt. Ignic utaió, Bíca, .Spicli Sconhardl üilet-tteteiíi, Bíc., Frcund Lipót utaló, Bíc, Itagu Gyula Utaló, Bíc, Scbwan Gyula utató, Bíca, Kívíu Jóticf utaló, llíc, Zíni Gyula utaió, Bíc., Luaac. SMdor gyógy.rcríu, helyben, Fucb. Vllmo. utaló, Bpc.t, 1 leli JenS ulaió, Bpct, Priger Jóiaeí ulaió, Bpe.1, Zótahelyl Jenő ulaió, Bpeit, Aber-
HIRDETMÉNY.
A nagykanizsai VI. VII. kerületi keresztény fogyasztási szövetkezet 1900. november hó 4-én délután 2 órabor
saját helyiségében, (Kíc-utca)
Rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az Összes tagokat hiratalosan meghívja a
Felügyelő bizottság.
TÁRGY:
Az igazgatóság megválasztása.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1900. október hó 27-én.
2829/tk. 900. Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tlkvi batóság által közhírré tétetik, hogy a kir. kincstárnak Kaezeica József és neje Vlasica Apollonia tA-szenl-mártoni lakótok elleni 1U kor.\'70 Ell. tóke, ebből 106 kor. 72 SÍI. titán 1900. március 27-től járó 5\'/, kamatai, 7 kor. 98 fill.
Nagy-Kanizsa város közkórházi igazgatósága részéről az 1900. évre szllkiéges fehér váizonnemllek és konyha edények beszerzőiére versenytárgyalás hirdettetik.
FOlhivatnak a helybeli kereskedők, kik a versenytárgyaláson részt venni óhajtanak — hogy zárt ajánlataikat
f. évi november hó 15-éig a közkórházi igazgatóságnál adják be.
A beszerzendő tárgyakra vonatkozó feltételek a kórházi gondnokságnál hivatalos órák alatt betekinthetek.
Nagy-Kanizán 1900. október 23.
DR. SZEKERES JÓZSEF,
igazgató
XXXIX. ÉVFOLYAM.
1900 OKTÓBER 27-én.
var regépek
a kiállítás legmagasabb dijával lettek kitüntetve. íp^*
Síiül 0®. varrógép rész?ényíi
Nagy-Kanizsán, Deák Ferenc-tér 460.
^^mmmmmmmmmmmmmmmm^.
ÜS »
A feltaláló ilr. Meldlnger Unár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
m e ! d ! n g e r - k á ly h a
heim e #
cs ós kir. udv szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybernergasse 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az elaö éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égéfii tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lakésok, iskolák és íródik számára a legegyszerűbb és legelegánsabb ki&llitáaban, tt-tszé»szerinti égési Hőtartam szénpirral való lülémél éi 24 óráig terjedő égés köszénnell lüzeléioél
60.000 kály lia forgalomba lio/.va.
Ksy kályhával Wbb axoba la rúthetö.
„MEIDINGEÉ."-kályhák,
óva intünk az utánzatoktól
utalva a kályhaajtókra öntött köve\'kezö védjegyre:
HESTI A\'
MR1QINGER0FEN H. HEIM
kályhák.
llelm ua(:y égési idötsrtamra berendezett
FÜSTEMÉSZTÖ KANDALLÓK. TPO
fű st e m észtő caloriférek.
Központi füles minden rendszer szerint.
Szárító készülékek gazdasági és ipari célokra. ~MI Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve
a l___Z. K. "/„. 900. ^
Kukorica-morzsolók íp®
kéz- és eríhejtáara, egyszerű éa kettős ezerkezette], azelelóíel és szelelő nélkül. Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalmasajtók
fekvően vagy kocsira szerelve. Takarmány-fűllesztök, mr Szállítható takarék fözB Üttök takarmány stb. részére -mm
zománc bevonattal, vagy anélkül, szállitókészülékkel, Tagy anélkül. Szecska vágók, szabadalmazott keoógyürüs gOrgó csapágyakkal igen kónnyQ járással körülbelül 40\'/. erőmegtakarttás mellett, Répa- és burgonyavágók, Darálók
„Agricola" sor-vetögépek (tolókerék ezer kőzettel) -
mindi-un.mü veteruéoy számira, váltókerekek nélkül.
Egy-, két-, és több vasú ekék
jólilli* mellett elismert leejobb szerkezettel készülnek
MAYFARTH Ph. és Társa
Y, ceisz./a kir. kit szabad.
^ gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gózhámor
AidpiUalDU 1812. ^."i^rr^:; 750 rakás.
-—" brooo érrcael H alsl jakkal -—
■V áij.fyi.k.k r. ...no. rtl.arr. l.v.l.k t.cyem é. bérmentve kBldetnek. , (.pilléink >■ vlu»Urm>ll<k felielet.rk.

MIÉRT
| van annyi utánzat? |
MERT |
0 valódi ElnenstEdter-félo fi
& törr bej. „vaslovag* vétijegygyel a m
legjobb és lep tartó abb fénymáz puha £[
pidlikoak él konyhabútoroknak 8
bemázolására. g
Az ElsensIUdter- S
féle Linóleum jj padló-zománc
egy ért alatt keményre g
azarad. — bámnlatosan »
szép fénynyel bír és a
tartóéiig tekintetében á
eddig Í3l01nalhatatlaq. 8
A kóve.kpző változatok- J
l>an kapható: 1. ex. jj
sárgásbarna, 2. ss. ső- C
tétbarna é« 8 sz b
mabagonibaroa. S
Nagy elterjedtségénél \' g
fogva különböző hason- 2
í*-.haugzáíu netek aUit 8
..VaslevB^\' ér,jtlt|„ ulín„„Wlt i
jj{ hoznak forgalomba, niért is kérjen |
2 mindenki kizárélag csak Eiseaitidicr- \'5
g fele Linóleum padló zománcot, & tör*. K
■ bejegyzett . vasioyag- védjejjgyel. §
! Eisenstadter Testvérek \\
» s
2 lakk- éá festékgyára, Bécs. >
1 Kapható: Strera éa Klein, Nen §
Éj ésKlein cégeknél, Nagy Kauizaán. |
a *VCft S fcíssssssrtassicia
KALDQR E.
«Elsó pécsi fűiőkészilö"
Király utca 19..(gf
Sslvea figyelmébe, ajánlja a nagyérdemű hölgyközönségnok pröba teremmel ellátott műtermét, hol a mérték a án megrendelt fttxök, csak francia drill, batlsxt, aelyenböl éealegkőny-nj«bb bálnacaonttal készQ\'.nek testhez simuhin és SkitOnő saját, szzbásaik izírint.
Különösen ajánlom legújabb kQÍfőldön is ismeretlen Maraclialle, Xarqnlae, Medea, Yolalre, Izabella és Danlta nevQ szabásaimar, melyek kiváló alakot kölcsönöznek anélkül, hogy a test egészségére a legcsekélyebb mértékben kártékony hatással lennének.
Raktáron csakis saját készítményeimet tartom 5 koronától 50 koronáig
Igen aok pénzt takaríthatnak meg a t. hölgyek ha a rég 1 ■Axfket alakítás, javítás éa tisztítás végett hozzám kai-"tfek mert «zeket a fellsmerhetetleneé-plgT annyira ujjá alakítom, hogy t, megbízóim meglepetésben részesülnek.
Készítek mindennemű báteg7cnegltö éa orthopéd a tüzökcl, valam\'<nt haa-kötöket minden tyatea szerint
Vidékre a legnagyobb készséggel vá-laazolob és kívánatra próbára. lObb
farit kfildök.
MeirtadeJteaél, elég a derék, nell éa csípi kíiég bekQidlue, ejy Jól Allé ruhaderék fSUtt véve.
szőlőveszsző eladás.
j 180000 drb. 2 é»es immutius homokban termelthazai, dus gyökér-zettel, 3 szor permetezett
^SZÓLÓYESZSZÓ^
eladó. Szerenként cspmagolásfal és Mária-telepi vasúti állomáson Jeladva, ezere 24 korona. Oszi ültetéare több vételnél engedmény. Szerévii zöld Oportoy Burgundi rizling, Jehér mézes és kitünÖ caselesz Jajok.
Kapható:
SBilllLIC* U1IIÍ1V umál j?Iiírla-telep,
u. p Fonyod fürdőtelep. v
í^?. .•A-. .c^?. jAb.

5 .!S í £ N
2 í 5c r
5 g i2o >
£ ü f- M v
K 5 S oe C.
O - U
£ i f- M V
w 5 E OÉ ^
" ^ <r C
SlL - -
n r
lAJ \'
co UJ T
J* Jw U s^ lí S O
ÍS-ui *
Sí C £ M
:S > 5 *
IL. S-UJ
1W
C
2 <B T3
o u ®
N J3 © IS
c £
C ao a o
* £ **
>>"■2 c *
* »
« w a
Sí SÍ áx
S-s
nooaoraaoaoaooonooociacoooooonpoooooooooaonn gl: "
Qjj Z. K. >7ri.900 l
s
Moll seidlitz por
Csak akkor valódiak.
lia mlndORylk dobos aláírását tüntotl fol.
Moll A., vódjegydt éa
A Moll A.-l
teatbánlalsiak, gyomorgörcs ís gynraoriiév, rögzött arékrekedee, nfa^báotkl«ia,v Vér-teluiáa. aranyér és a legkflhubözfibb n6l betegségek elleu, e jelés,. háziszernek é\\tized*k 6u mindig nagy bb vlierjedóst szerzett. — Ara egy lepcaiétalt ere-dell doosznak 2 kor
Csak akkor valódi,
.. féle Seldlllt perek tartós gyóicyhntása a legmakacsabb igyoraer- és al-Istak, gyomorgörcs gynmorliév, rőgzött arékrekedée, níajbáutaloia,, vér
, . -------- -„ . . hkt.
iasjli
Hamisít ások törvényileg fényi ttetnek.
I MOLL-FÉLE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
ha mindegyik 0»cg MOI.L A. ívéJjegyét lünteti tel ,A. Moll" feliratú áiiozatta) van zárra. A lioil-féle
fraaozla borszesz éa aé nevpzetoaen mint fájdaloraoaillapcló bedörzsílesl ezer köszvény, csuz és a meghűlés egyéb köveikexinéuyoin<>l legieincrotesebb néu&zer. - Egy in«zat» eredeti üveg éra I kor 80 flll. j *
MOLL Gyermek szappanja.
Ltfflaum.bb, leifnjsbb médsier nprint kéizitek gyeráck íi hölay sz.DDftn m bir .knirQ áp.lálára jysraiskek ál f.loittsk résiira.
ára daraboaklnt — 40 flll. öt darab — I kor. 80 flll. _Mlbd.n dint penpek-szappag Moll A. vtdjijyivsl vao ellltva
Föszétköld és: . A. uyógyízerész, C8. és kir. udvari száilitd által,
liéca: Tuchlaubeo 9. er.. Vidéki mejrendoJéick naponta poiUntáovét melleit teljesíttetnek. A raktárakban teník határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. .1 Raktár: Nagy-Kaniztán Ro8enf8ld Adolf és Fia.
Nyomatott Ilj. Wajdití József kteyvnyomdijibm Nagy-Kanizsán,
ioooooooooDoOoooöa6áooaoo6öSBö5B5Bo