Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.78 MB
2010-02-13 20:22:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1278
3966
Zalai Közlöny 1900. 044-047. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. november hó 3-án.
44-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
Elófixcténi ár:
Kg\'íst é»ro . .. 10 kor. — fitt. F*l érre ... 5 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 50 fitt. Kgyes Híára 20 flll. HIRDETÉSEK 5h»sil)ospctitífirbiD l4,tDÍaod«*or 13, i ruindcü további soréri 10 fill.
K YI L TTÉ R BEN
petit soronként 20 fillérért Tétet-"nek fel.
A lap nzollcmi részét
den közlemény & felelt b Bzerkemtő nevére, az anyagi réflit illető köi^ leméuypk pi\'dig a kfadó nevére cimzotten Nngy-Kan zsára bérmentve intézeúdók.
Bérnjpntetlen levelek tatnak cl,
illető mio-
i fogad-
Kéziratok rlBSzanew küldetnek
A nagy-kanizsai „ Ipar-Testület, • „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,*: a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,lnagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,■ a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet^\'^-tótífesai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválaaztmányának hivatalos lapja.
HETENKINTJEGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ1 VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az a helyi sajtó!
(Y&lasz Dr. Sz. Zs.«nak.)
N\'agj-Kanlxsa, IPOO. nov. 2.
(V.) A közszellem hiányát lobbantják szemére közönségünknek. A helyi sajtóra meg azt mondják, hogy minden kérdéshez ugy szól hozzá, mint á politikus csizmadia. Sybilla se mondott bölcsebbet ennél.
A mi közöDségünk, igaz, nem boszankodik semmin, nincs meg benne az a szent.. tüz, mely a nemes felháborodás okozója. A gazdag ember nem . törődik kuszált közügyeink rendbehozásával azéct, mert nem . érdemes neki másokért veszekedni; a szegényebb polgári elem pedig neui mér vitézkedni, mert az ó bőrére meg}*. Félti anyagi érdekeit; az egyik fél, hogy nem kap megrendelést, a másik, hogy felemelik adó-^ ját, a harmadik, hogy kibuktatják. Mindenki tehát attól tél, hogy fejére sulykot rak. Ez a kisvárosiasság átka. \\A sok\' ügyvéd, aki helyet foglal a képviselőtestületben — és méltán, mert jogtudó emberekre ott szükség van ~ nagyon szük szavú. Aki ott van közülük, az nem igen beszédes dr. Dick József kivételével. Nem beszélnek pedig azért, mert vagy egyetértenek a dolgok menetével, vagy pedig azért, mert látják, hogy hiábavaló volna itt már felszólalni és néma tompaságbán kell tűrni azt, amiuek jönni kell. \'
Az első okról nem nyilatkozhatik a sajtó, nem feladata puhatolózni, • hogy iyüle vagy Füle miért nem ellenzéki és miért van megelégedve a ifcnálló viszonyokkal. A másik-okra nézve megjegyezzük, hogy az ügyvéd urakat se fatalistáknak, se

\'félénk katonáknak, kiknek hátul van a szemük, nem tartjuk. Amit azonban szomorúsággal kell tapasztalnuuk, az. hogy sok képviselő-ügy véd soha közgyűlésre el se megy. Azért még mindig szivesebben látjuk dr. Ollop Mórt az egészségügyi bizottságban, mint közgyűléskor a társaskörben. És a sajtó? Attól követelik, , hogy folyton tüzet rakjon. De nem olyan tüz kell ám, mely világit és melegit, hanem olyau, amelyik nagy füstöt ereszt!
A mi lapuok hétről-hétre Városi ügyekkel foglalkozik. Megrakja a világosság tüzét, mely lángot vet, de nem füstöl. Azt a tüzet évek óta csak dr. Dick veszi észre. A többi 185 képviselő, mintha mind egy lében sózna, észre se veszi, hogy a város közönségének fáj valamije. Mert nem tehetjük fel, hogy felszólalásainkat a szerkesztőség önérdekeinek, istápolására vezetik vissza? Az év 52. hetében minden áldott szombaton nyilvánosságra hozzuk bajainkat, nemcsak azokat, melyeket a városi adminisztráció hiányossága okoz, hanem társadalmi bajainkat is. Vergődünk, mint hal a harasztban, de mit tapasztalunk a közönség Részéről? Azt, hogy az újságot csak akkor szereti, ha személyeskedik, ha lúggal forráz, mig a higgadt, tárgyilagos felszólalást cszre sem veszi. Ha ellenben valami botrányt szimatol, akkor felébred, mint a gyerek a béles szagára.
A sajtó vegye hát magára az ódium súlyát, legyünk mi a vitézek, legyen a mi kenyerünk véres, • mi fogjuk lakni, amit az urak aprítanak?
Még a Winkelried szerepére is vállalkoznék a sajtó, ha mögötte
volnának lanzknechtek. De mi meg azt mondjuk a városi képviselő uraknak: Ha felvettétek a tisztet, járjatok el benne.
, Mert kávéház előtt, vagy kávéházban a sajtót leszólni, a vároBt leszólni, az embereket megszapulni, rossz hírnevet gyártani, még nem .eljárás a tisztségben.
Tessék, képviselő urak, kiállni a piacra és ott a tanácsteremben megmondani, mi nyomja a mi-lelkünket, erős okokkal, nem pedig fegyverrel, mely személyt érint! Nem ugy lábbal fel, fővel alá. nem ugy, hogy a gondolatokát eltakarjuk hallgatással, hanem őszintén, magyarán, amint Kanizsán solíse volt szokás.
Vagy ha nem tetszik a felszólalás, ott a városnak két lapja, ;tessék megfogni a tollat, mi helyt adunk minden jogos felszólalásnak! j
E helyett azonban mit tapasztalunk? Az urak. dúdolnak nótákat és a sajtó embereit unszolják táncra. Vajh, ki ravasz ezért? írjuk meg mi, hogy. mit gondol Péter és János, veszekedjünk mi? De nem tudják \'az- urak, hogy az iró ember is csak szeleken horgász, ha nem áll mögötte a közfelfogás, ha nem nyer buzdítást az olvasóközönségtől magától.
Az sz olvasóközönség azonban e helyett mit mivel? Elolvassa a lapot, tart ez egy óráig, aztán azt mondja: üres a.lap, nincs benne semmi. Tessék irni 1 Tessék jobbat irni! Vagy ha már derogál a „Zala" vagy a „Zalai Közlöny", ott vannak a fővárosi lapok, tessék ott egy-egy kérdést felvetni! Azzal, hogy folyton megrágjuk ezt az önzetlen, anyagi zavarokban 8inlődő sajtót, csak magunk alatt vágjuk el a fát.
A társadalmi kérdések ^megvitatásában csak jött tartunk, hol a többi kérdéssel vagyunk.\' Bármilyen sűrűen vetjük a társadalfai kérdések magasabb felfogásának magvát, az bizony csak -nagyon vékouyan kel. Ha a malomkerék csikorog, esőt kiált, ha mi megpetaditüuk egy-egy kérdést, elvész a végtelenségben, de a termé-kinyitó eső be nem áll.
. A társadalmi, kérdések megvitatásában nincs köszönet, mert a klikk rendszer megköti a társadalmi élet fejlődését.
Ne bántsuk a helyi sajtót, az megteszi kötelességét. Nem tollal irják a társadalom törvényeit, ezeket a közgazdasági viszonyok szabják meg. A sajtó csak tükre lehet annak a társadalomnak, melyet képvisel. És végül, ha mindenkor nagyon mélyen ásnánk, ásónk bele is törne. ?Mi á jót csak \'tudhatjuk, másoknak kell azt megcselekedni. De ha felszólalásainkra mindig csak azt a választ njerjük: „egyik fülem bal, a másik nem hall," akkoí nem a sajtón múlik, hogy a közszellem nem ébred, hanem a tisztelt képviselőkön. Bizony, mi sajnáljuk legjobbaq, hogy kevés a magyar, de elég az ember.
Deákkisasszonyok.
Csúnyán visélkédtek a budapesti deákok. mikor lehurrogatták uői kollegáikat. 8ehopyf<em illik a magyuríág „lovagias" jelzőjéhez az ilyen eljárás, a még sokkal lurcíább, hogy épen-„művelődéstörténeti" órán tőrtént. Ez a tüntetés azt jelenti, bogy a hallgató urak a művelődéstörténet ,egyík jellemző momentuma ellen lépnek föl és a helyett, hogy hivatásukhoz képest a kulturhistőriát előbbre vinnék, még ő{c maguk szegülnek ellene. Mert tagadhatlan immár, hogy a női diákok kulturténye-zővé fejlődtek, 8 egészen komolyan kell
őket venni. Ha a íérfihal Igalók vetélytársakat látnak bennQkj, akkor ne ilyen nemtelen eszközökkel igyekezzenek velQk felvenni a versenyt, bahem annál jobban nézzenek a tanulmányaik után és Így iparkodjanak megmutatni, bogy ők az „erős nem.\' Mert a deálíkisas^zonyok igen nagyon 1 szorgalmasak &m, és többnyire igen tehetségesek is, mivelhogy nem megy lány tudományos pályára, ha eleve nem fegyverkezik föl erŐ3 \' szorgalommal és rátermettséggel. A férfi deákok között pe$g elijesztően csekély a boldogulók szama, | akik igazi igyekezettel mennek neki az egyetemi harcnak. Ilyen körülmények között jobb volna talán szégyen-" kezni, j— semmint demonstrálni.
Egyelőre nem láthatjuk még a nők tudományos foglalkozásának eredményét, mort még c\'sak kezdetén vagyunk ezen mozgalomnak. Kérdés az is, vájjon a női kenyérkereset egyéb fajaiban jelent\'-kező eredmény következtetést enged-e a nők tudományos törekvéseire? Mutatkozik-e\' majd a tudományos, pályákon.az a jelenség, hogy a nők devalválják a munka árát, Bőt önmagukat is, amennyiben alacsonyabb rendű munkásságra vállalkoznak?
Mindezen kérdésekre csak egy nem- 1 zedéle múlva jön majd meg a felelet. Hirea és nagytekintélyű tudósok nem mernek még határozottan uyilatkozni a női atudiumról. Megnyitották nekik az egyetemet, de aztán teljoaen magukra hagyjáir őket. Különösen a tudós orvostanárok, 8 ezek közül is a nőgyógyászok némi skepszissel bestéinek a női deákokról. Köhintsem a szellemi képességeikben és tehetségeikben kételkednek, hanem a fizikai, testi rátermettségükben. Tagadhatlan, hogy a női deákok rendkívül szorgalmasak jés gyakran könnyű felfogásúk is van, de vÍBzont nem lehet elvitatni, hogy a női szervezet gátot vet a tudományos pályák némelyikén való boldogulásnak. .
A társadalmi élet mai rendje még nem igen határozta meg a többé-kevéabbé önálló női deákok helyét. A férfi deákokban la „haza reményét" látjuk, a deák-kisasBzotíyok iráuti még némi idegenkedéssel viselkedünk. (Lásd a budapesti
tarcz a.
Régi ri ó t a, • ■ •
Irta\' Vajdal Szabó látván.
— A „Zalai Köxlöny" eredeti tárcája. —
Hegyekkel koszorúzott ki és, vadregényes tájou, — a hol az én bölcsőmet is. ringatták — a Dökkben van egy kis kápolua.
Egy dombon^ áll, körülötte illatos rét, ezer szinü virágaival,előtte kis csörgedező patak, melynek vize .talán a hősök oldalából kifolyt vértől lett pirogra festve—
A magas bércek mintegy véd övezve kerítik körül e helyet, melynél a paradicsom eem J.eheteit felségesebb.
A vadrózsák oly szeretettel Bimulnak a mohos/sziklához, mint a szerető apa gyermekei. És hogy van az, hogy ahhoz a hidiíg, kopár kősziklához, a mely dermeszt, a félelmet kelt az emberben is — annyira tud ragaszkodni egy illatos, azép virág, a mely talán egy ösázetört 6ziv porából támadt a szikla mélyén,, hogy figyelmeztesse a halandókat:
— A rózsa nincs tővia nélkül 1
Te fájó kebel, te sokat hányatott 8ziv I
Ha nem tudsz megnyugvást, irt találni sebeidre, jöjj ide!
És ba majd elsírtad lelkednek fájdalmát, ha szived már betelt a virágok illatával, tekints szét e kápolnábao. . .
Látni fogsz egy lázas szemű, átszellemült alakot, kinek homlokára rá van vésve a azenredéi bélyege, a kinek eaz-.
méje volt e kápolna, és a ki minden nap ide jön imáját\' végezni, a bűnösökért ősszetéve kis bókezeit.
És látni fogod, a mint aötét szemeiből lassan szivárog a köny. . . . •
Milyen boldog volt ez az asszony két-év előtt. ...
É-i milyen fájdalmos Madonna most!
Akkor ínég nem tudta az ő tizennyolc éves szivével, hogy őt képes megcsalni az, a kit ugy imádott, mint egy bálványt.
.... Két éve, hogy Kabos teéza elvette Rétby Emiliát Oltárhoz vezette azt a mélabús teremtést, ki ci&k a boldogságra látszott teremtve lenni.
.... Ha tudtad volna te lázas szemű azép asszony, hbgy a férjed nem téged szeret, hanem egy másikat. . . . óhajtottál volna-e tovább ia élni a bálványozott férfi szerelme nélkül?
Bizonyára nemi
óh akkor még nem voltál oly erős lélekben, mint ma I . ...
Házas életűk látazólag boldog volt. »
.... Szerették egymást, még sem. lettek, egymáséi.
Régi nóta, de mindig uj marad!
A leány Bzép volt, de nagyravágyó, elkényeztetett A férfi — Kaboa Ede \'— imádta a leányt Bzivének egész hevével, de nem vehette el, mert még egy évet végeznie kellett\'az egyetemen.
Egyszer csak a leány szülei elhaltak.
Tőnkre mentek előbb teljesen éa Matildnak férjhez kellett mennie.A szeretett
férfi nem vehette el. Rokonaihoz menjen? | ó, kegyelem kenyeret enni?
SohaI Erre büszke volt!
De hiszen ott van egy másik, kinek j vagyona, állása van, c*ak melegen érző ■ azive nincs. .... \' \'
Ahhoz hozzá mehet I
. . . . Él hozzá ment I
És mikor ő, az irigyelt menyasszony eljegyzése napján az első csókot kapta j jegyesétől, uudorodva futott be szobájá-! ba. Levetette magit a pamlagra, zokogott j éa tépte Bzög haját .
Aztáa mereven bámult maga elé, mint j egy oroszlán, ha kidühöuRte magát, éa I rágondolt arra a másikra. .. .
Elgoodolta, hogy mily boldogok voltak \' ott künn a szabadban, .a tó vizénél, még nem íb oly rég, midőn kéz a kézbe kérdezték egymástól: • >
— Szeretsz? \' j
S mind-kettő azt mondta rá:
— Örökké!
Óh miért nem változtatta őket Isten akkor kővé, hogy ott maradtak volns örök, időkön át?I . . . . f
Egy estire a menyasszony irt Kaboa Gézának:
— „Holnap este 6 kor legyen a termelőben I" /
A férfi eljött, a leány is.
Ránéznek egymásra hosszan, némám fájdalmasan.
— így \'kell lenni 1 rebegte leány szava. j
— De Bzerelmünk örök! — hangzott tompán \'a férfié. —
Egy fehér rózsát adtak egymásnak kölcsönösen és utoljára volt kéz a kézben.
A leány másnap oltár elé állott b hazug ajakkal mondta)\'el az „igent".
Rá egy évre Kabos Ede ia oltárhoz
vezette Rétby Emíliát. — *
Egy napon Kabos Géza Matild férjének halálát olvasta a lapokban. Ah! tehát Ő most már szabad lehetne, ha nem volna itt ez a — másik, övé lehetne az a nagy, fekete szemű asszony. . . .
És feljajdult az erős férfi, mint egy megsebzett vad. Rohant haza. A kitárt kis szalon ajtaja előtt pedig karjait kitárva önfeledten kiáltott fel:
— óh Matild, ha te lennél itt!
E pillanatban lépett ki neje, halotthalvány arccal.
— Tehát Matild?... S ön nokem hazudott akkor, midőn azt mondta, bogy Szeret?... rebegé fuldokolva a martyr asszony......
.....E7. volt a perc, melyben az
asszony szivének bálványa összeomlott..
S ma, midőn előmbe képzelem azt a Bokát szenvedett partyr asszonyt, a mint ott a kápolna hideg\' márványán térdepelve fejét dicasugárral veszi körül a nap glóriája 8 halvány arcán a könyek peregnek le fájdalmának nemes gyöngyei, azt kérdem én:
— Hogy lehetnek azok ketten boldogok, mikor ez az egy, oly kimondhatatlanul — boldogtalan?...
Uj könyvek.
Irodalmunk hárotn, könyvéről van szó, melyeknek Bzerzői Nagykanizsán működnek. Az első Dr. Kiás Ernő „Vörösmarty Mihály "-a. "Nagy olvasottsággal és meleg szeretettel dolgozta fel, a szerző a nem egészen uj tárgyat Az kőnynyen megbocsátható ha eredetiségre nem törekszik. Nem is célja, vagy tán csak netja kifejezett célja a Bzerzőnek az eredetinek megalkotása, hanem csak az: hogyanagy költökü|sŐéletét vázoljas ennek kapcsán munkáit a róluk mondott jellemző bírálatokkal megemlítse. Az egész mű a középisk. növőndékei-számára Írásba foglalt előadás., A [meglevő anyag ügyesen van összegezve nBgy gonddal alkalmazott idézetekkel ellátva. A középiskolák növendéke|nek melegen ajánlható ez a most aktuális munka
„Mephiató és Lucifer" a másik.
Dr. Perén yi József az emberiség problémáját fejtegető két fönséges mű, „Faust" és „Az ember tragédiája" intri-kÚBait állítja egymással szembe. A párhuzam gondos kommentárja e két alak Bzérepkörének. Az érdekes könyv a"" középisk. ifjúság és a nagy közönség kezében haBzno3 szolgálatot tehet a két emiitett mű tanulmányozásánál.
„A költészet paedogogiai jelentősége" a harmadik, meljjnek érdemeB szerzője Hoffmann Mór. Benne a tanítók, tanárok ésí szülőkhöz szólj bizony sok megszívlelni valót mond. Teljes elismerés illeti meg a szerzőt jelen münkájaért, Mi teljeseQ magunkénak vall; uk nézését, melylyel a
Lapunk mai számához negyediv melléklet és a Török A. és Tsa. cég, budapesti bankház osztálysorsjátók körözvónye van csatolva.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
I 1900. NOVEMBER 17-én.
tüntetést.) Vannak társaságok, ahol a női tanulók már állandó alakokká váltak, így például Oroszországban. Az orosz regényírók műveiben sokszor találkozunk • igen szép nöi deákalakokkal, Turgenyev ,Uj Föld\'-jében, s Tolstoinál ia gyakrabban. A zürichi egyetemen az orosz deákleányok Dagy Bzerepet visznek, és a szocialisztikus eszméknek íb nagy szolgálatokat tesznek. A bécsi egyetem . orvostanhallgatói közt gyakran találkoztam már amerikai meg angol deák-kisasszonyokkal, és mint kollegáik mondják, ők a legszorgalmasabbak valamennyi halfgató között.
Én sohasem veszem tobsz néven, ha egy deákkisasszonyról azt hallom, hogy morál dolgában elüt. a rendestől. Azt vélem, hogy egy oly leány, aki tehetség és munkásság tekintetében elüt a többitől, méltán léphet tul a közönséges szűk morál-korlátokon. E tekintetben a női művészekkel egy színvonalon állanak. S/óval nem kellőket annyi óvó morál-köpenyegcel körülvenni, mint a íajfentar-tási célokra fölneveli női nemzedéket. A szellemnek mindenütt előjogai vannak, s a női deákok ezen előjogokkal lerázhatják az előítéleteket
•Nagyon mulatságos és szellemes módon humorizál Wolzogeo Ernő, egyik bájos könyvében a női deákok fölött A könyv cime .A harmadik nem" (Das dritte Gescblechi) és ezen szóval épen a deák-kisamonyokat s általában a férfimunkával foglalkozó nőket nevezi, — vagyis hogy sem egészen férfiak, sem egészen nők. hanem valami harmadik, meghatározatlan nemhez tartoznak. Nőalakjai minden extravaganciáik dacára hus- éB vár-asszonyok, kik semmibe se veszik a ,s<p,lszpurger,\'-morált és élnek a maguk belátása szerint. A szerző aranyhumorán keresztül beláthatunk ezekbo a1, szabad érzésű asuzouylelkekbe és — — megirigyeljük őket. Ajánlóm* ezt a könyvet mindenkinek olvasásra, aki jó .modern korregényt akar olvasni, s amellett mulatni. A gyöngébb Jelküek kédveért megjegyzem, hogy egy egész csomó házassággal végződik a história, amelyek közül legérdekesebb az, amelyiknél a menyasszonyra két óra hosszat kell várni a násznépnek és a professzor-vőlegénynek, mert épen egy érdekes — sebészeti műtéttel van elfoglalva, b minthogy épen rigorozumra készül és nincs hiábavaló ideje, egyik idősebb barátnőjét küldi frissensült férjével platonikus nászútra, nehogy a jegyek elvesszenek.
--De félre a tréfával, ne mulassunk Bokát a diákkisasazonyok fölött Nemsokára kitűnik majd, hogy melyik félen van a nevetés sora, a remonstráló fér6akon-e, vagy a türelmes deákkisasz-szonyokon-e? Akik pedig már kezdettől fogva .elitélik a tanuló nőket, azok gondolják meg, hogy ők maguk okaik a nők tudományos munkásságának. Ha jobban
hasznossági elvet (utilitarismust) követő ^mai nevelést kárhoztatja, állításai valók, példái igazak, s a mód melylyel a baj orvoslását követeli biztos, a mellett a hang, melyen cselekszi meglepő szép. A költészet isteni forrásához küldi az ifjúkat, hogy a példák által buzdítva .jellemre" tegyenek Bzert, máskülönben a könyv igen érdekes éKánulaágoss méltán megérdemli, hegy könyvtárainka helyet kapjon.
A nagy költő ezen szavaival .Járjátok be minden földet", egy kis utazásra bivja fel a kalandvágyó ifjúságot Bellosits Bálint
S aki követi a felhívást az nem is igen bánja meg; mert a forditó egy diazea könyvben elvezeti az ausztráliai aranyásók közé, onnét a vad kabyokhoz temiszta, a majd a fókák szigetéről a malájok rabló vezéréhez a .bolygó hollandihoz. A tárgy igaz, hogy nem fantasztikus de, annyira a menyire érdekkeltő, a hang sem valami költői, de legalább folyékony. S a mai reális ifjúságnak pedig az ellenkezőt kellene nyújtani. így hát a forditó jobban is válogathatol t volna. De ha megvan az Bem baj, 8 — 12 éveB gyermekek Bzámára, annál inkább is megfelel, hagy kis elbeszélésben, (16a 3) erkölcsi eszme ia van. Dicsérettel adó-zuuk, a mű ízléses ízléses kiállításának és a csinos éa szép térképek, valamint az illusztrációknak. A müveket Fischel. Fülöp és fia Nagykanizsán adta ki.
nőket az egyetemen m kívánkoznának az
megbecsülnék kivűl, akkor egyetemre. i%
Elvégre nem lehet minden láoy milliomos partiéi
Xiltf.
Búcsúztató az iparkiálli-tástól
Az Ipartestület mult valárnapi határozata nem lepett meg senkit sem. Előre tudta mindenki, hogy ez az Ipartestület ilyen elöljárósággal aoha sem fogja az iparosság érdekeit oly magas szempontból megítélni, hogy elhatározza magát egy iparkiállitás rendezésére, Ez a vezetőség nem vezetésre való, mert haladása kullogásnak ia lassú. Ez nem üzleti azellemü iparosok egyesülete, hanem nyárspolgárok^, kik a reudes napiteendők bürokratikus lemorzsolásán kivül az iparosok anyagi jólétének és szellemi nívójának fejlesztését önállóan vezetni nem képesek.
Az iparosokat azon a közgyűlésen, melyen az iparkiállitásról lemondottak, Benki nem világosította fel. Határozatuk indokául a jelenlegi szOk pénzügyi viszonyokat és pangó közgazdasági állapotokat hozták fel, a mivel azután kiállították magukról azt a szegénységi bizonyítványt, hogy ók, az iparosok, minden kiállítások fő-főfaktorai, nincsenek tisztában a kiállítások jelentőségével. Igaz ugyan, hogy a kiállításokon való részvétel közvetlenül áldozattal jár, de közgazdasági jelentőségük ép abban kulminál, hogy a pangó üzleti életet felfrissítse, és a hozott áldozatok árán nagyobb jólétet adjon. Az arra költött pénz nem áldozat, hanem, befektetés, mely kamatozni fog. Ali ez külöuösen ma, és külöuösen a kisiparra, mely a nagy ipar elleni küzdelmében erőhöz újra C3ak ugy juthat, ha fejlesztésére minden eszközt, köztük egyik legfontosabbat, a kiállításokat, felhasználja, 8 általuk régi erős ekzisztenciáját újra megalapítja. Ezen a téren korlátolt.észjárással, kbpf-fal semmire sem lehet mqnni, ide az ügy iránt lelkesedés szükséges és körültekintő szakértelem, mely az ipartestület vezetőségében hiányzik. Neki kellett volnavlelkesedést önteni az iparosokba és meggyőzni őket arról, hogy a mai nyomasztó helyzetet csak raedikális reformok és áldozatkész akciók változtathatják meg.
Mert nem frázis az, hogy a helyi ipar fellendítésére igen jótékony hatással volna egy kiállítás, melyet az Ipartestület alighanem csak luxusnak tekint. FelBzokták említeni, hogy a jó iparost kiállítás nélkül is felkeresi a közönség, a rossz pedig kiállítással sem boldogul. Hát ez nem egészen igy van. A jó iparos, ha uzégény, reklámot nem csinálhat magának, az üzleti életben pedig nem igen veszik észre a szerény ibolyácskát A kiállítás reklám. Előforduló esetekben szerepet játszik a .pech" is. Kezdő iparos első megrende-lőkül kap szeszélyes embereket, kik nem értenek az ő szakmájához. A fiatal iparo3 ambícióval kezd munkájához éa qredetit kéizit, a laikus és szeszélyes megrendelő pedig niucs vele megelégedve; otthagyja, másuknak nem ajánlja, 8 így lappangva terjed a rossz renomé, melyre érdemetlen a kezdő iparos, ki jó munkás( de nincs szerencséje. A kiállítás azonban a nagyközönség elé viszi munkáját és szeszély helyett az általános izlés fog róla bírálatot mondani, mely rehabilitálja [ az iparost és munkásságát megrendelésekkel honorálja. Minél szűkebb körre \'terjed valamely kiállítás, minél kiiebb helyre, minél kevesebb szakmára — egyesekre annál több haszon háramolbatik belőle. Az országos kiállításokon | egy nemzet bemutatkozik, hogy kalturáját megismerjék éa műveltsége őt a Jöbbi államok szemében magasabb piadesztálra emelje, a helyi szakkiállítások azonban nem pompázni valók, de a szakma érdekeinek, képviselőik jólétének előmozdítására. j
Régi dolgok ezek, de az Ipartestület előtt ma íb ismeretlenek. Nem ia azért mondottuk el, mintha tán reményűnk volna ahhoz; hogy velük az Ipartestületet más határozatra birjuk. Merész vállalkozás volna ez, éa hiábavaló. Mertlnagy csoda, ha a kopf uj eszmét felvese, de még is előfordul. De hogy elejtett; eszmét ismét elővegyen, az lehetetlenség.
Az Ipartestület a kiállítás rendezésén többé nem fogja törni a fejét legalább addig nem, a mig azok állanak élén, a kik ma, a mig az a szellem uralja, mely manapság. Éa ez az oka, hogy bucsut is veszünk a közönség nevében a kanizsai iparkiállitáatól, mely mint eszme, megszületett, egy ideig vergődött, 6 hónapon át foglalkoztatta a Bajlót éa a közön-Béget éB végre hat hónapi hánykolódás után az Ipartestület karjai közt kiadta lelkét
Kereskedelmis iparkamara.
— Hirdetmény. A, m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége a hatásköre alá tartozó vonalokon az 1901. és esetleg az 1903. év végéig szükséges különféle anyagok, u. a>. kőnemü anyagok, téglák, faggyú-gyertya éa szappan, kályha éa takaréktűzhely-alkatrészek és fedéllemezek, fanemü anyagok, magvak szállítására pályázatot hirdet.
Az ajánlatok f. évi november hó 15 ikéig a föntnevezett üzletvezetőség általános (I.) osztálya . anyag- éa leltárbeszerzéai caoportjánál nyújtandók be. f
Mire az érdekelt kSrOk figyelmét oly njegjegyzéssel hivjuk föl, hogy az általános éa különleges föltételek az üzletvezetőig ugyané csoportjánál (Szombathely, üzlet-vezetőségi épület L emelet, 4. bz) telítDt-hetők és szerezhetők meg.
Sopron, 1900. évi október hó 1,7-én.
— Hirdetmény. A zalavármegyei m. kir. építészeti hivatal a törvényhatósági közutakon alkalmazót: utkaparók részére 1347 korona 40 fillér értékben szükaégea szerszámok szállításának biztosítása céljából f. évi november hó 5-én d. e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalást tart Az ajáfflatok ugyanez időpontig nyújtandók be.
A részletes föltételek a nevezett m. kir. államépitészeli bivataluál tekinthetők meg.
8opron, 1900. évi október hó 20-án.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége a vonalai részére 1901-ben, esetleg 1903. végéig szükséges pályafentartási fák szállítására pályázatot hirdet. Szállítandó \\ különböző mennyiségű deszka, léc. osz-l lop, szálfa, zsindely, palló stb. puha, illetve keményfáiból. Az ajánlatok benyújtási határideje f. évi tovember hó 22-iké-í nek <L e. 10 órája.
A részletes feltételek a nevezett üzlet-f vezetőségnél tekinthetők meg. i
Sopron, 1900. évi október hó 27-étj.
— Hirdetmény. A m. kir. állarn,-vasutak igazgatósága az 1901. év folyál-mán (esetleg a rákövetkező 2 évben) szükséges 650 métermázsa gyapotfonál, 900 klg. fehér gyápc.tfonál és 600\' klg. fehér gyapjufonái .szállítására hirdet pályázatot. Ajánlatok legkésőbb f. évi november hó 24-én déli 12 óráig nyújtandók be.
A részletes pályázati fölhívást az érdek-\' lődöknek — ez iránt kifejezett óhajra — készséggel megküldjük. j
Sopron, 1900. évi október hó .30 án.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága az 1901. év folyamán a budapesti központi szeitárbian összegyűlő és fölöslegként rendelkezésre álló mintegy 2510 drb. 0laj0B hordót eladni szándékozik. Az ajánlatok, melyek részmennyiségre is iszólbatnak, szabályszerű űrlapon legkót-őbb november hó 17-ikébek déli 12 .órájáig nyújtandók be a m. kir. államvasutak aoyag- és leltár-beszerzési szakosztályánál (Budapest, Andrássy ut 73. bz. II. em.)
Kívánatra kamaránk a részletes pályázati hirdetményt készséggel megküldi az, érdeklődőknek.
8opron, 1900. évi október hÓ 30-án.
A k\'eresk. és iparkamara.
HÍREK.
•— A novemberi előléptetések. Ó
felsége a király a házi ezredeinknél kinevezte vezérőrnagygyá Csanádi Artúrt, a 48-ik sorgyalogerred ezredes-parancsnokát; a honvédségnél Weiss József őrnagyot alezredessé, Horváth Géza azá-
zadost őrnagygyá; nemesbocsári Svaa-ti cb Elemért másod osztálya századossá, • Cbathó Egon és Nóvák Gézát főhadnagyokká, Gábry Andor és Mayer Istvánt hadnagyokká:
— Az Oeztr. magy. bank főnöke. Mergenthaller Lajos, az Oáztrák-magyar bank helybeli fiókjának elöljárója Bécsbe helyeztetett át Helyét Himeach Lajoa, a szegedi fiók főhivatalnoka foglalja el. Szigorú pontosság a hivatalban, békülékeny modor a felek irányában éa szeretetreméltóság a társadalmi érintkezésben Mergenthaller Lajoa ;bankfőnök azon tulajdonai, melyeknél fogva a vároa közönsége őt megszerette. [Távozását, mely rá nézve \'előléptetést jelent, őszintén sajnálják a bank hivatal-\'nOkai és ügyfelei.
— Uj kanonok Pécseit. A király |WajditB Gyula pápai káplánt a pécsi papnevelő intézet spirituálisát, címzetes kanonokká nevezte ki. A kinevezett jeles egyházi férfin Nagy-Kanizsa azülöttje éa nagybátyja lapunk kiadójának.
— Elnevezések. A király dr. Kendy Elemér alOgyészt a budapeati büntető törvényszékhez albiróvá nevezte ki. A jelea alügyéaz jogi körökben nagy elismerésnek örvendett.
Az igazságügyminiszter dr. Kondor Jenőt, a nagy-kanizsai kir ügyészséghez beosztott törvényszéki aljegyzőt a. helybeli kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottnak rendelte ki. | — Djoncok esküje. A helybeo állomásozó 20. számú honvéd gyalogezred-, heztn. hó 6-ánbevonult ujjoccok m. vasárnap d. e. letették az ünnepélyes esküt Reggel 8 órakor templomba mentek. A misén az állomáson levő összes tiaztek Fttspök József ezredes ur vezetése alatt teljes díszben részt vettek. Mise után üonepi beszéd volt Azután bevonulás a 1 laktanyábe, hol zászló alatt a legénységet megeskették. A legénység az napon teljes pihenőt tartott.
— Vörösmarty ünnepély. Még élénk emlékezetünkben van, mily lanyhasággal ünnepelték városunkban Petőfi halálának 50-ik évfordulóját Sehol a^ eső nem mo8ta el a nemzet nagyjainak hirét oly hamar mint nálunk, Kauizsán. De az elmúlt dolognak felejtés a vége. Most azonban, hogy az egész ország meg-
. mozdult a .Szózat" költőjének meg-ünneplésére, mi sem tartjuk hiábavalónak megkérni éa felhívni az Irodalmi b Művészeti kört, hogy idejekorán tegye meg az előkészületeket Vörösmarty sjületése századik évfordulójának méltó megünneplésére. A készülődésre rá kell érnünk, a „Szózatot* el nem felejtjük \'és a majdra nem adnok.
"t- A temetó látogatói. PárÍBban Minden-Szentek nspján 99 860 ember látogatta a vároa temetőit
— Áthelyezett vezérügynökeóg. — Mint megbízható helyről értesülünk, a .Nemzeti\' Baleset-Biztositó Részvénytársaság igazgatósága a helybeli vezér-ügynökséget újévtől fogva Pécsre helyezi át, mig Nagy-Kanizaán csupán főügynök-a^get tart
— Hirtelen összeeaett. F. hó 1-én este egy közkatonát szállítottak be a honvédkaszárnyába. Szegény legény valamelyik korcsmában mulatott, kackiásan pillantott az összesereglett fehérnépre. Egyezerre csak hideg borzongás szaladt végig a legényen, egyet oóhajtott éa lefordult a székről. A kezében levő pohár csörömpölve esett a földre és a katona csöndes lett. Társai beszállították a laktanyába. Hatottak napján már a börtönben ébredt fel — de már kijózanodva.
— Meghívó. A .Znlamegyei ált. tanítótestület" nagy kanizsai járáskőre ez évi rendes (őszi) közgyűlését 1900. évi november hó 15-én (csütörtök) d. e. 9 órakor Nagy Kanizsán, a községi polg, fiúiskola rajztermében, fogja megtartani. Tárgyai: 1. Mult gyüléa jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentés a járáskör három évi működéséről. 3. Gyakorlati előadás a magyar nyelvtanból (az elemi iskola IV osztályában). Tartja Almási János ur nagy-kanizsai rendes tag, 4. ,A nő az iskolában" — felolvasás Kertészné Grűnbaum Sarolta úrnő — nagy kanizsai rendea tagtól, ő. Vegytani kisérlotek; — folytatólagos gyakorlati előadás — tartja: Waligurszky Antal ur, nagy-kanizsai rendes tag. 6. Folyó ügyek fl netáni indítványok. 7. Tisztújítás.
— Két munkás halála. A kaposvári cukorgyárban nagy szerencsétlenség történt Két munkás leány a padláson dolgozván, az óriási halomba rakott ezukoranyag megcsuszatolott a mind a két leányt eltemette. Mikor a cukortömeg alól őket .kiásták, már mind & kettő halva volt A kórházba szállították őket boncolás végett
— Mulatság. A N.j-kanizsai Polgári Egylet Vigalomrendezó iBizottsága 1900. november bó 10-én családias jellegű táncestélyt rendez. Személyjegy 1 kor., -c^aládjegy 2 kor. 40 fill. Kezdete 9 órakor.
— Szemétbe fnlladott. Szülői gondatlanság áldozatáról veszünk ismét ér-tesitéat. — Kia-Récsén Rajkó Ferenc földmives gazda felesége a napokban reggel elment hazulról a szomszédba és 15 hónapos kia fiát az udvaron egy lócára ültette, mely mellett a szemét-gödör volt A kicsike sokáig sírt, fészkelődött a helyén, mig nem legurult a padról, beleesett a ezemétgödörbe és belefulladt. Visszatérő | anyja kétaégbe-eave látta kia gyermekét hoítan a szemétben, de már nem aegitbetett és gondatlanságáért a csendőrök fel ia jelentették.
— Az Ált. MunLáskőpzó-EgyesQlet ünnepe. Az Ált. Munkásképző Egyesület csütörtökön, .Mindszentek napján\' kegyelettel emlékezett meg egyik derék, küzdő éB kitartó harcosáról Szalay Lajos-ról, ki egyike volt azon buzgó embereknek, ki lankadátlanul küzdött az egyesület érdekei mellett, hogy azt olyau riiveaura juttathassa, mely méltó legyen arra, hogy keblére ölelhesse a munka é8 a küzdés embereit lés a mely kedves éa békéa otthonává lehessen azon ifjaknak, kik a nyomasztó munka közepette is gondot viselnek a szellemi továbbképzésre, az önművelődésre. Hálás lett érte az utónemzedék is, mihelyt az egyesülőt jobb napokat ért, síremlékkel örökítette meg nevét [lelkes agitátorának, melylyel mintegy fennen hirdeti, hogy munkád termékeny talaj-ra talált, egyesületünk virul és fejlődik. Délutón al\'l, órakor vette
l kezdetét az ünnepély, Jmelyen a külöm-ben is a temetőbe gyülemlett néptenger tetemes része a sirhalom körül foglalt helyet, hogy ők ia hálával adózzanak a munkások egyik volt, lelkes éB érdemekben megboldogult vezérének. Az ünne-
árdájának éneke >. Az ünnepi be-
Meg nem enge-tiaztea polgári Graut Jakab, ki tben vegyeskeres-ihoz elvitt 8 drb. akarta, hogy a a mérleg nyilá-legyen. A kovács
pélyt az egyesület da é nyitotta meg és zárta szédet az egyesület élnöke Fiachel Lajos mondta.
— Mérleghamlsitó. dett eszközökkel akart haszonra szert tenni Szlakovecen, a Muraközi kedő. A falubeli kovácsi bolti mérleget és azt mester rakjon aörétet saiba, hogy súlyosabb nem értvén a dolgot s! a munkát el is végezte volna, do épp jakkor csendőrök jártak a faluban éa ezek értesültek a Graut Jakab manipulációjáról. Megcsip-ték, elvették tőle a mérlegeit, meg a söréteket és a ozolgabirói hivatalnak feljelentettéi. \'
— Uj lap. Szigetvápott f. évi október hó 21-éo|uj lap indult meg. Névy Zoltán szeiatasztése alatt. .Délsomogy" cimmel. Áz első Bzámról itéive az uj lap megállja helyét
— Elégett gyermek. Szörnyű halállal mult ki a napokbab Stridó mellett Kernyakovcsmán Dvanjiceák József parasztgazdának Z«ófi nevű 6 éves leánya. Szülei eatefelé eljnentek a szomszédba almát törni, áÜfy foglalkozás Stridó környékén, hol nagymenuyiaégben kéazi-tik az almabort, igy lőaz táján azerte dívik a falvakban, — [éa a kis leányt uagyobbacska testvéreivel együtt otthon-hagyták. A gyermekek valahonnan gyufát kerítettek elő és evvel a szobában játszani kezdtek. Egyuerre csak láng ütött elő az ágy alól és rövid idő múlva egy tűzben állt a ház is. A gyermekek kiszaladtak az utczára csak a 6 éves Ziófi nem tudott kimenekülni, bennégett és csak Bzenesedett holttestét lehetett feltalálni az űszkök köz szülőket a csendőrök azzal védekeztek, hogy egéaz nap, mert almasx egész fala részeg* A feljelentés e furcsa védekezés daczára is nár megtörtént.
zött A gondatlan elé állították, s részegek voltak züret idejében az
„Henneberg-selyem"
Csak akkor valódi, ha közvetlen tólem rendelik
fekele, íehér éi azioes 45 krtól 14 írt «5 lcrig méterenkint — egói* ruhák a blomoknak raló! — Mindenkinek p< a Ubér éa rimmen-lesen, hixbot uilliUa. Mintik póiUfordultiTjd küldetnek.
HENNEBERG G./seifemnJros, Zürichben.
Ci. «■ kir. odTiri-iiilIili
XXXIX. ÉVFOLYAM.
— üj fényképész. Vértes Antal, ki a \'Singer Sándor-féle fényképészeti műteremnek huzamosabb ideig vezetője volt, azt-most tulajdonjogilag átvette éa teljesen újonnan berendezte.
• Forduljunk mindig\' ax első forráshoz. IU valahol, ugy bizonyára helyén van o« osztály-ior»jcgy«k beszerzésénél. — Habár ogyaols az osztályaorsjáték rendkívül nagy nyeréai eaélye-kct nyújt éa — mint ez be tan bizonyítva — ezreket jólétre, sőt nagy vagyonhoz is jnttatott, a jorijátúk intézméoyo mindennek dacára föl -tétlenül megkívánja. hogy a sorsjegyek teljesen megbízható helyről azerezteaaenek be A sora-jpgyvásárlónak megnyugvással kell birnia arra uéxre hogy ax \'flaH6 rétiéről törtéuő hibákért — a mi kulönté\'e okból könnyen előfordul — a* eladó nyeremény esetén bármely összegű káréri képes legyen teljes szavatosságot tál-lalni; az ily tévedésekért t. i. első sorban ax eladó felelős. Hogy tehát a vevő minden tekintetben megnyugvást találjon, ajánljuk mint n Icgmrgliixbatóbb beszerzéai forrást, a .Nemzeti l\'énx váltó Részvénytársaságot" (Budapesten, llaas palota), mely ax ország legnagyobb oaztály-sorsjegy-elárusító helye K társaság osxtálysors-jegyeket eredeti árakon (utánvét mellett Is) ad el, meg pedig teljesen költségmentesen; sorsolási jegyzékeket ingyen küld szét; nyereményeket axonnal, titoktartás mellett bármely összegben kifizet. K mellett a legnatyobb biztonságot, tehát minden irányban előnyöket nyújt, a mi egy oly előkelő >ntéxet:ől, mint a .Nemzeti Pénzváltó Készvénytársasftg," vájható is
— Vásároljon uaztályaoriijegyot Lukács Vilmos bankházában Bqdapeat V. Fürdő-Utca 10, egy \'gésa 12 kor., egy fél 6 kor, egy negyed 8 kor, egy nyolcad 1 kor. 60 flll.
• Régi pénzeket a legnagyobb árakért vesz Maximiliau Alals Wormser,, Héca Karntner-strasne 31.
Varga Ferenk vincellér,
Zala Lentí, ki az amerikai szölö-tenyésztés ós mindennemű fa oltásban jártas. jó bizonyítványokkal bír, családos, állandó állást keres.
Lender János vincellér,
családos, jelenleg Tapolcán működik január ho I töl kezdve állandó állást keres. Esetleges levelek címzései Csapira kéretnek.
Fiatal ;uri ember
bármiféle Írásbeli teendőt otthoni elvégzésre jutányos árért elvállal, esetleg zongora-oktatást is. — Bugyács, Kis-Kanizsa.
HltOSFBMI Kövérek
folytatják a tanítást az idaaen nyelvekben. — Lakás: Vasúti utca hitközség-ház.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések :
— Október a6-t6l november 2-ig. —
Vas Teréz caeléd: Teréz\'. Szabó József napszámos: István. Mersits Lajos kádár: Erzsébet. Miilei (iyörgy földmives: Katalin. Keich József napszámos: János. Dolmányos József földmives: György. Horváth Gyula cipészsegéd: Nándor. Henkö Katalin cseléd: István. . Szabó Ferenc napszámos: Juliánná. Vinco János gyári napszámos: Anna. Modrovics Imre napszámos: Imre. Szokol György munkás: Anna. Sommer Ferenc mozdonyvezető: Károly. Gábor Ferenc napszámos: Mária.
Halálozások :
Sipos Ferenc rk. 17 hónapos: vörös. Uobinsohn Ilona izr. 22 hónapos: kanyaró. Özv. Tibol Józsefné Lován Éva rk. gazdaasszony, 45 óves: epekó. Nagy István rk. 2 hetes: kanyaró. Kálovics Anna rk 10 hónapos: vörös. Hiltinger Margit rk. 9 hónapos: vörös. Androvics György rk. 1 éves: vörös Jakab Juli ov. ref. 66 éves: kéthegyü
billentyű elégtelensége. Mikó Anna, Mueer Józsefné rk. G3 éves: tUdóhurut.
Szemlics Mária rk. 8 hónapos: ránggörcs. Molnár Anna rk. 18 hónapos: kanyaró. Özv. Grönv^ld Adolfné Klein Eleouora
65 óves: szívszélhűdés. Neme/ Pál .\'rk. 8 éves: általános gümókór. Ritter Frigyes ág. ev. 10 hónapos: kanyaró.
Házasságot kötöttek :
Proszonyák Ferenc cserepessogéd — Molnár Terézzel. Pongrác Jakab magánzó — Dómján Julival.
Mudrák Ferenc sütósegéd — Herky Etellel.
Munkácsi József fodrász — Andris Mari-val.
Tüko József vasúti munkás — Kovács Juliánnával.
I - - ■!----------
ZALAIKÖZLÖNY
1900. NC
IDEGENEK NÉVSORA.
„Korona" Srálló. .
Franki Henrik utazó, Uéc*, Rotschlld Ede utaió, Manheim, Jokich Ferenc utáni, Béca, M«rgetuleln Ign&c utazó, Bics, Xcumarkt Utv&n igazgató, B4c», Stelnlnger Ferenc hivatalnok, Bécs, Sonnenschcin Jen5> utató, Bécs, Dlllhwein Henrik utiuri.\' Meran, Putscher József utaró, Béc», Eismodel .Zsigmond kereikedö, Bécs. Schwán Frigyes utazó, Bécs, l-övy Jónef utazú, Bécs, W\'icterHeln József utazó, Bécs, Bemhard Hugó utazó, Bécs, Uergjcr Sindor utazó, Bécs, Ferber Arthur utazó, Teplju (Csehország), Schrelber Károly utazó, Bécs, Cr.Unn József utazó, Bécs, Budaspits József utizó, Bécs, Graner Henrik utazó, Bécs. "L6bl Hugó utazó, NUrnberg, Schutz Sándor kereskedő, Zala-t-gerszeg. Weszely Ferenc bankhivatalnnk, Gyyri-Stl.-Mirton, Bemhard Béla utazó, Budapest, Bartoll Emü utazó, Budapest, Munkácsy Jcnö utazó, Budapest, Luger Karolina keretkedü özvegye, Kapronca, Barics GyuU titkár, Somogyvir, Gellért Sindor utazó, Budapest, Boskovitx József utazó, Budapest, Gulyás Ferenc kir. tanfelügyelő, Kaposvár, Schrauz Géza vállalkozó, Zala-Egerszeg, Droszll Uypzö utazó, Zala-Egerszeg, Spluer József utazój Dobrl, Tyuika Mihály kereskedő, Alsó-Lendva. Bakos Imre utazó,\' Szombathely, Berger Ede utazó, Budapest, Pataky Emi! hivatalnok, Budapest.
„Szarvas" Szálló.
Kofler Gyula ulazó, Bécs, Fechner S. utazó, Bécs, Fröhllch Adolf utazó, Bécs, Lich ig Gusztáv ulazó, Bécs. Weiner Károly utazó, Béck, Schostal Ftllóp utazó, Bécs, Mitkolczy Iguác ukazó. Becs, Topf Leo utazó, I.emberg. Schick Arlulf ulazó, Bécs, Ullmann Frigyes ulazó, Bíc>,| Boskoritz Adolf kereskedő, Budapest, Kovács Géza utazó. Budipest, von Pfister Wen.er magánzói Keszíhely, Mayer József ulazó, Budapest, dr. Mesterháty Iván főorvos, Érsekújvár Csanádi Géza utazó, Pozsony, Nagy A. ügynök, Pécs, Maják Cyula tiszttartó. Iván, Tóth Ulván ügyvéd, Szigettár, Balogh József városbíró, Szigetvár, Kopáry Cyula ■ plébános, Szigetvár, Astodál Gusztáv\' kereskedő,1 Szigetvár, Duchon Ödön Ügyvéd, Szigetvár, Vargha Sándor jegyző, Szigetvár, Gruben. Arthur utazó, Bécs, Panilzer Henrik magánzó, Lindán, Volfer Frigyes kereskedő, Berlin, Steinbeck Henrik utazó, Bécs, Szabadi Gyula utazó, Becs, Gruner |Ede ulazó. Bécs, Goldheim J. ulazó, Becs, Kalmár J. utazó, Budapest, I.ukács Miksa =Uzó, Budapest, Szálai Mór u\'.azó, Budapest, Atlasz Ernő ulazó, Budaj\'cst, N.-xdler Ernő utazó, Budapest, Kechfntzér Béla kereskedő. Szombathely, Slllingei Ferenc hivatalnok, Budapest, NVeiu Géza uUzó,j Budapest, W\'eisz Izsó utazó, \'Budapesí, Skuletzky Ede utazó, Bécs, Appel Vilmos utazó,, Bécs, Levita Gusztáv utazó, Béc«, John Ottó utazó, Münchch, Waldner Mór ulazó, Bécs, Gegetnalm B. ulazó, Bécs, Bichol Jakab utazó, Prága; Schiller József és fia kávés, Pécs, Kövesi Jenő utazó, Budapest, Gallus Ferenc utazó, Budapest, Neumann Lajos utaxó, Zala-Egerszeg, Szüts Józse/ állomiakezelő, Kisbér, Csáki Gábor utazó, Budapest, Clerich, II. utazó, Clronenberg, Stauzel Gusztáv utazó, Bécs, Biró Ignác utazó, Bécs, Duneitz Emil utazó, Bécs, Wieder Gusztáv utazó, B6:s, Grflnhut l^illöp utazó, Wansdorf, Blau Ede utazó, Prossnlu, Lubek Leonhanl utazó, Brünn. !
irodalom
— A „Pillangó" társadalmi és müvé-Bzeti élclap előfizetési ára: egjész évre 12 korona, félévre 6 korona, nejgyedévre 3 korona. Legcélszerűbb postaütalvány-nyal előfizetni. A .Pillangó* kiadóhivatala Budapest, VIII ker., Kerepesi-ot 69. hz. Iogyen küld matatváojBzámot mindeukiuek, a ki erre felsróütja egy levelezőlap uiján
— Elóflxeiéfll felhiTÁs. BoRiti Hajdú G^u\'a, uagjkaoizsai fiatal"író előfizetést hirdet Első Fecskék című kötegére. Az iró az igazság, természet éa faló v jelszavakunk hódol és az előfizetési kérelmet eleő Borban a hölgyekhez intézi. A kötet ára 2 kor. A1 mű Ftacblel Fülöp könyvnyomdájába!* kerül sajtó alá.
— „A* állatok Tilágá". Brehm hatalmas müvéből, amelyoek magyar kiadása most indu\'.t meg, a második fűzet is napvilágot látott. Ebben\'iziotért a majmok recdkivűl érdekes életét , festi a szerző azzal a báaulatos közvetlenség-
gel éa azzal a mesteri leírással
amely a
lltfl fizetnek elü (tőzsdében, papirkereskedésben. csomag-szillitónál), akik ily módtn a | Magyar Hírlap tirzikilfTfiblil nem fordulnak elő, azok természetesen •!■ részes Ölhetnek ebben alkedvez-ményben Ez már csík azért is természetes, mert ft kiadóhivatalnak nitcs is módjában máskép ellenőrizni valakinek előfizető voltát, mint csakis a iáját, hiteles tőrzskötyvel aíapján.
A könyvek kiosztása, illetőleg szétküldésie olykép történik, hogy:
minden féléves vagy egészéves előfiketá (Iz költi rigéijt kap,
-minden negyedéves előfizető öl kötll rigipjl kip.
minden hónapos -elófizetö két kitlt riginjt
kap.
E megállapított rendszer alól a kiadóhivatal semmiféle kivételt bem tehet. Minden előfizetőnek e szabály alapjáx. járnak ki az ajándékkönyvek.
Erre pedig a dec«mbeii előfizetői lajstlrom lesz az irányadó. így tékát aki most az oMóber-de-cemberi évnegyed kezdetén félévre vagy| negyedévre előfizet, már ejeu az alapon t^x, illetőleg öt kötet regényre tarihat számot. Ugyancsak megkapják a liz vagy öt kötet regényt azok, akik post mint uj előfizetők félévre vagy negyedévr^í-belépnek. Azok, akik decemberben egy bónipra fizetnek elő vagy ujilják meg tx előfizetésüket, kél kötetet kapnak.
Mindenkinek módjában van tehát már most kiválasztani azt a kategóriát, amely neki és visxo-nyainak legjobban megfelel.
.Még csak axt kelL mondanunk, hogy a küldött régények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fűtött könyvek lesznek, amelyek^nemcsak pillanatnyi öröme: szereznek, de minden\' könyvtárnak díszére és becsillcierc válnak. Tisztelettel a Magyar Hírlap kiadóhivatala Budapest, V., llouv^d-utta IO.
— Világhírű munka magyar nyelven. Brehm Alfréd nek hz állatvilág ritka tehetségű megfigyelőjének kiváló zoológiai .Titrleben" cimű tiz kö tetes muükája legközelebb magyar nyelvű kiadást ér. A vülághirQ mű, mely gyors egymásutánban angol, francia és olasz átdolgozásban látott napvilágot, a Lég-rády testvérek kiadásában, az ertdeti-*el azonos terjedelemben a ugyanolyan diszep kiállításban fog megjelenni. A kiadó cég a műnek átültetésére egyik legjobb szakerónket, Műhely Lijoa tanárt é« akadémikust nyerte meg b a hazai olvasó kő;Öhség bizonyára örömmel vesz tudomást a nagy nemzeti vállalkozásról.
munkát az egész világon kedveltté tette. Ennek a második füzetnek a szövegét kilenc kilünö rajz illusztrálja.. Adva van még a füzethez egy fekete nyomatú mű-lap éi egy színes nyomatú műmelléklet. Az állatok világa Légrády testvérek böuyvkiadóbivatalálaü (Budapest, váci-körűt 78.) jelenik meg s minde|n könyvkereskedésben megkapható. Egy /űzet ára 80 fillér Tájékoztatót a kiadóhivatal ingyen én hénneutve készségesen kflld.
— A Magyar Ilirlnp ajándéka. A Magyar Hírlap karácsonyi ajándéka, a mely eszten-dőről-esztendöre meglsn^tlüdölt, ezutiallgazdagabb és bőségesebb lesz minden eddiginél, már csak azért is, mert éppen a tizedik karácsony, hogy alkalmunk és módunk van rá olvasóinknak: külön 1« örömet szerezni.
Egész kis könyvtár, leijei Ili regény lesx a karácsonyi ajándékunk; tix érdekes könyv, a hazai és külföldi szerzők legjelesebbjeinek munkái. A regényírók, kiknek munkáit előfizetőink megkapják, a következőit: I
Hazai irók: Külföldiek:
Jákal lér llkizítk Gnrgu Qhkit Ealli Iáinál Iréil fiiiir lár- Zala >arcil|Préi«it ni; liliái Harcig IKáir li||iri Lié
Firuc. TilitrJ.
A könyveket & év december közepén küldjük szél, ugy tehát, hogy karácsony ünnepére már mindenkinek a kezében lesz, akit megllielt. Erre vonatkozólag pedlk a Lövetkoxoket kell kz olvasók axives tudomására hoznunk:
Könyvajándékra csakis ax előfixetők [tarthatnak számot, akik killlllllíl a l«|jar lllrlap előfizetői. Akik egyenkint vásárolják a lapot, Vagy kil-
SierkttirtöaéQ : Dr. Villányi Henrik, felelő* ícerkeajtö. Kiadó: Ifi. WajdUs József. . \' (
VEGYES.
— Efly népizer. AMoll-féle francia borszesz él aó iltal a betegeknek egy ép oly gyAgyha-t&iu, mint olcaó szer nyujtatik köszvényei éa c8Úzo* báatalmakbau. aebekoél óa daganatoknál. Egy Qvfg ára utaaitáasal együtt 1 kor. 80 fill. Szét-kQldéa naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. é» k. Udvari acállitó állal Bécs I. .Tuchlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. féle kéizitmény kérendő az ő gyári jelvényével éa aláiráaával.
Nyilttér. V
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelőaaéget a azerkeaztSaég j
Veae, hqcyhólyas, hógydarajéí a kŐ8zvénjbniitaImak ellen, továbbá a légzó és ennésztéM szervek hurntofl bántál mainál, orvosi tekintélyek általa Llthlon-forriís
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. llutt; haj tó hatású!
Krllümpí iii! •«■ I Kooojea eoészltieto
Kapható áaványvizkereakedéaekbeo éa
gJ^g7|ZCrtárakban. A Sabator-lorráa igazgatósági Eperjeaea
Ji
IRRETESEK í
ChiBÍ-omcB 48, BriitaB-Bnai, London, S. W_ THIERRY A. oyóoyszerész
Tírki\'psó és tápláló lalódl
HAMATIN PASTILLÁI
a legbiztosabb azer & vérazegéoyaég meg-azQntetéaére, a airgaaág éa utókQvetkeamé-nyeíre. — Kerüljük a gyomoridegeket tol-izgató, kábító noüéz vaaborok baaxnáJatát és b&aználjut csak ezen enyhe, könnyen baaooalható paaüllákat. — Mioden doboznak a késsiti aláírására! kellel látva .lenni. — Egy dobozt poatán bérmentve 4 korona elfire bekoldéie ellenében küld
AptMer A. (THIERBI\'S Balsam-Fabrlt
In Pregrada bel Rohltach\'Sanerbrnnn.
|$IRDETÉSEK
FELVÉTETNEK
E LAP
kiadóhivatalában
■NAGY-KANIZSÁN.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.
MIE
van annyi
VEMBER 3-án.
RT
utánzat?
ME^T
valódi Elacnalüdter-féla
Linolei paald-zománc
a törr bej. „vaaloyag" védjegygyel &
lejegyzőt^
bej. „vaaloyág* védjegygyel _ legjobb és legtartóiijbb fénym&z puha padliknak él konyhabútoroknak bamázoU8ára.
Ai; Elsenstildter-fele LInoloum padló-zománc
egy |&ra alalt kímértyre azarad, — bámulaloaan azép fénynyel bír éa tarfóaaág tekintetébea eddig fölQIraulhatatlan. 1 A következő változatokban kapható: I. sz. aár^áabarna, 2. az. aö-télbarna é« 3. az. i mahagonibarna. Nagy elterjedtaégénél • fogVa különböző hason*
.Sl \'értéktelen utánzatokat
Védjegy
hoznak forgalomba mindenki kizárólag fele Linóleum padli
bejegyzett .vaalo
Eisenstadte
n lakk- é$ festi S Kapható: Strc § ó8Kloin cégekní HíssttRíöfisusesscS M:
miért is kérjen csak Elaenatadter--zomáacot, a törr. ag\' védjegygyei.
1 Testvérek
kgyára, Bécs. g ni és Iíloln, Noa 2
\', Nagy-Kanizsán. |
gQoaoQGOGcooaooooaoűooüöooaoooQoaoQooQaaDaoo a a
LABDACSOK.)
Epilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becaülendők; — mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainál
lecjobb eredménynyel használtatván, gyengédeu hashajtók, vértisztitók; _ egy gyóeyszer sem jobb, s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a o ozékszorulás
ö a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végett még q gyermekek is szívesen.
q Epy 15 pllnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmazó, csak 1 frt o. é.
AVÁQI UtAnxiaoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan W V HO! Neuaieln Fülöp hashajtó labdacsalt. Valódi csak, ha minden doboi törvényileg bejegyzett védjegyűnkkel pirosfeketo nyomtatásban „Szent-Lipót" éa „Nenfetein Fülöp ^yógyazorész." aláiráaaal tan ellátva. A kereskedelmi törrényazékileg védett csomagjaink aláirá-annkkal ran ellátva.
HEUSTEIM FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* cimzett \'gyógyBzertára WIEN, I., Plankengasse C. Raktár Nagy-Kanizsán: BELUS LAJOS éa RBIK GYULA g^gyszeréazeknél.
SaaQooQooooooaGooooooaooooaoDooaaaaaoooooaQC
típíjár. Tas- és férnoniode. 20 KITÜNTETÉS.
a Duna mellett
elvállal teljea malom berendezéseket, átalakításokat, minden rendszer éa terjedelemben gyárt éa azállit:
Hengerazékekel minden nagyságban éa min3«ég-ben, tömöróntés és porcéi án beugerekkel. Francia malomköveket legjobb minőségben éa malomjáratokat, gabo-na-oaztályozó hengereket éa fejkoptatókat saját rendazeröeket Kaokalyválasztó, Eurc-ka. Tararek. liazlke-veró gépek, dara és gőz-tiaztitógépek, elevátorok éa azállitó csigák, transzmissiók, tengely-
ágyak, perselyek. 8eller és gyQrQkenés rendszerűt ke t. Gazdasági malmok kézi és járgány hajtásra. Turbinák és vizikere-kek, keret, kör es szal- \' lagfOrészek, fagyaluló I és csiszológépek kőtő- | rőkkel és znzó-gépek mindennemQ érc és kova, bazalt, mészkő, cha-motte és gipsz részére. Mindenféle szürke éa fémöntéa saját ét Idegen modellek éa rajzok szerint.
Tömöröiitésü rostelyok stb.
Legolcsóbb árak! w^ Árjegyzék ingyen bérmentvel
V üengerrovátkolások leggyorsabban és olcsóbban, szállítás jótállás mellett.
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Hengerrorátkoló éa köszörttlÖ-gépek, rillanyfia-világitási telepek. Tervezetek, kSltségvetések és praktikus tanácsok gyorsaa éa Ingyen.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nagy:
Balogh:
Nagy:
Balogh: Nagy:
Balogh: Nagy:
Balogh:
Mondd csak kérlek Balogh, vettél már magadnak egy osztálysorsjegyet ?
Még nem, mert nem\'tadom melyik a legszerencsésebb föáruda.
A legszerencsésebb főáruda
BIHARI EDE
Budapest, IV., Városház-utca 14.
Gondold csak kedres barátom, minő szerencsét ember, rövid idő alatt már kétszer nyerték nála a jutalomdijat Mi az a „jutalomdíj"?
Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény
600,000
korona. Én ebben a főárudában játszom és mondhatom,
hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonnal
lakásomom van a huzási jegyzék.
Mikor van az I. osztály búzása?
Az már fi évi november 15 és 16 án van és
\'A sonjegj 12 tor. V. tOrsjegr 6 tor V. Mrijtgj 3 tor. \'/. ioryg; tor ÜO
De nem ajánlatos sokáig késni, meit közel a húzás
előtt szörnyű nagy nála a kereslet.
Ugy, akkor azonnal rendelek magamnak egy sorsjégyet
BIHARI EDE f«=lárusitónál
Budapest, IV, Városház-utca 14.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
lOooooaanooooaoooociaaDoooooaoooooQoaoooooo z. k. \'/u.300 ITMIWJJMIL.J.T.M □
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobot Moll A., védjegyet
aláírását tCLntotl fel.; A Mell A.-féU Seldlltz-porok lartós gyógyhatin a legm&ktcuabb gyomir- él al-teolbántafraak, gyomorgörcs it gyomorhér, röRzött MákraliBdót, mAjliinnloia. vér\' tolulái, aranyér él & lcglcnl\'>nl>Öx5bb ail betegté^ek ellen, o jelei laáiiizcrnek é?ti*ed»k óta mindije nagyobb wHooedéit itenctt. — Ara egy lepeotélelt sro-dill dobolnak 2 kor
H amit i t á 8 o k törvényileg fenyíttetnek. M OLL-FÉLEFRANCIÁ]
Csak akkor valódi,
ha raindeuylk 0»cg MOI.L A. véJjegyét tünteti 1*1 .A. Moll\' feliratú <5noxattal van *ir»a. A Moll-féle ,
franoila barazeiz él i& nevezeteien mint fájdaloaoslllapltó bedörzsöloil izer kösttény, cinx éri megbüléi egyéb köretkexmenyeinél legiameroteiebb nóp««er. — Egy ónozott oredotl Ovog Art I kor. 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módixer ixerint kéixitek\' gyermek éi kö-lgy irappan • bör okizerB ápotáiára gyermekek óo felölitek réeiére.
Ara dtrabonklnt — 40 flll.. Öt darab — I kor. 80 flll. Minden darab gyermek-sxappan Moll A. védjegyével van ellitra
Moll
Fflszétk (kidén: A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari száílitd által,
I 1900. NOVEVBUR 3 ín.
Bécs: Tachlauben 9. sz.
Vidéki megrendeléaek oapoau poat.atáorél mellett teljeiittetcek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia. I
iboooüoooáaooáofráoöoooooooáoáoo 3ooáo5BB5&öb a szőlőv eszsző eladás.
180000 drb. 2 évei immunus homokban termett, haiai, dus gyökér-lettel, 3 szor permetezett
^SZÓLÓYESZSZÓ ^
eladó. Ezerenként csomagolással és Mária-telepi vasúti állomáson Jeladva, ezeré 24 korona, őszi ültetésre több vételnél engedmény. Szerémi zöld Oporlo, Burgundi rizling, Jehér mézes és kitűnő caselesz Jajok.
Kapható:
SHIIBIilCN nillil-Y urnái Mnrln-tclrp. |
SÉRVKÖTÖ
batkStő, gSroiér elleni oonnlharlinya, ortohpae-diai kéazfllékok, bú ábak a kézek atb.
Valódi francia kalönlegmégek F. Beríuerand flla párfal gyárából.
OsT RÍBxletei kípei árjegyzék ingyen éi bérmentve. "WC
r-r&H kéretik!
jegyre
e, niZufy
Brády-féle
E- MÁRIA-CELLI -3.-GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen haltak gyomor bajok nál. nélküldzhetellea éa általánosan ismeretes házi éa népszer. — A gyomorbetegség lüuetei: étvágyta- g lauöág. gyomorbetegség, büíöa le- 0 helet, felfujteág, savanyu felböffögés, hasmenés, gyomorégés, felealeges nyálkakiválasztás, sárgaság, nndor és hányás, gyomorgörcs; szQküIés. — Hathatós gyógyszernek bizonyultíej-fájásnál, a mennyiben ez a gyomortól származóit, gjomortulterhelésnél ételekkel éa italokkal, giliszták májbajok és hamorrihoidáknál.
Emiitett bajoknál a Brády-fóle márlacelli gjomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz b zonyitvány taousit. A bevásárlásnál kérjÖDk halározot-tao Brády-fele márface|ll gyo-morc8eppet és Egyeljünk a fenii védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-félé múriacelll gjomorcseppek Qve-geukint 40 krbt, nagy üvegje 70 krba kerül, hobtt a nem valódi, hamisitott és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért írusittotnak. ° Központi szétküldés Brády Károly 0 által Bécs, gyógjszertár a .Magyar 8 Király\'-hoz, I. Fleischmarkt 7 g Nagy-Kanizsán: Práger Béla éa 5 Belus Lajos Ryögyszerészekiíél. — R Barcson: Kohut Sándor gyógysze- B résznél. o
o
ooooooooooooo
KALŰOR E.
»Eliö pécsii razőkészltű"\'
Király utca ig ^^
Szíves figyelmébe, ajánlja a nagyérdemű bOlgykOxómégnek próba teremmel ellátott műtermét, hol ^ méttfk u ón megrendelt\' fülük, csak francia di 111, batlíxt, s\'píjrenböl éialegköny-nyebb bálnacxoittal készülnek teitbex limulrán él kLUnó iáját \'sE»b&»aik axerinu
Kűlönöien ajAtlom legújabb külföldön ii iimerctlen Miarschalle, Maiquine, Medea, Volalre. Izabella éi Danlla nevű izabáiaima-, melyek kiváló alakot kölciönöxnek anélkül, hogy a teit egóix-légére .a legciekélyebb mértékben kártékony batánal lennének.
Haktáron csaiii iáját kéixitményei-mel tartom 3 koronától 60 koronáig
Igún lok pénxt takaríthatnak meg ~a t. hölgyek ha a! régi füxóket alakítás, Javítás és tisztítás védett boxxám kül. dik mert ezeket a felismerhetetlenségig annyira njjá alakítom, hogy L megbízóim meglepctéaben réixeittlnek.
Kéixitek mindennemű bátcgTrenesltö éi orthopéd a lüxöket, valam-nt. haskötöket minden tjstem ixerint.
Vidékre a legnagyobb kéaxaéggel »á-laaxolok és kiránatra próbára Ifibb fDzót küldök.
Megrendelésnél, elég a derék, rell és oalpi bliég bsküldéie, agy j<l állá rohaderék föiöll véve
-A ÉRTESÍTÉS! —.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozrii, hogy a Nagykanizsai Takarékpenztar X. palotájában (Csengeri utca i. sz) Slnger Sandor fola X
\' O
műtermet
.tulajdonjogilag átvettem, és azt a modora kor követelményeinek teljesen megfelelóeo újonnan berendeztem.
Sokoldalú e szakmába vágó tapasztalataim azon kedvező helyzetbe juttatnak, hogy a u. é. közönség legmesszebb menő igényeinek, mindenkor, és minden tekintetben a legjobban és legpontosabban megfelelhessek.
Készítek művészies, ízléses kivitelben mindennemű fény-, platin-, porceílán-, selyem- és üvegképeket, azonkívül: kis képek után életnagyságuakat rendkívül mérsékelt áron!
Miilöo még aiolpM.taimat ujölag tclajáol n, m.rtdolc & n. é. kflxóolég utgjbfcQ pirifogiíit kérre
Nagy-Kanizsán, 1900. október 8 án.
Kitünó tisztelettel
vértes antal
FENKÉPÉSZ
l»cx»oöccaxxxxxxxxxxxxxxxr
Pártoljuk a magyar
ipart l fr^
Legjobb Csontlevélpapir
A

HAZAI CYARTUANrt •
Versenyez a külföld elsőrendű készltraényelrel
Rigler JÓZ5EF Ede
papiriiiQqvA.i RtS:v£.rr*H3Aí\\J
budapestgnI :
Kaphxé:" ilj. WajdiU József, Fuchel \'. Fülöp, b Uaír Józief cégeknél N.-Kaoizsán
K feltaláló ár. Meldinger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KÁLYHA
HEH E #
cs és kir. udv szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybernergasse 7.
Minden államban Rzabadalmozva. — Az eis5 éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, najiyobl) égési tartamra berendezelt
kormányzó ém szellőző kályhák
laVfcsok, iakolák és irodák sziraira a IcgegjsicrQbb Irgflrgini.bb klAHttAíban, Uíní\'iiormii égíll irtötarum tiícpirrat való IQtéiDól éa 84 Aráig terjedS égéi kóaiéaneli tnreléinél
60.000 káljlin forgaloailin lio/.va.
ESJ kiljbiral tübb >iob> I« rúthitö.
„MEIDINGER"-kályhák,
Ó^a intünk az ulánzaloktól. utalva a kályhaajtókra öntött kövoikezö védjegyre:
ME10INGER0FEN
fc, H- H E I M ^
„HESTIA"-kályhák.
Uelm nagy égési időtartamra berendezett
füstemésztő kandallók.-m
fOstemésztő caloriférek.
Központi fütes luindeii rendszer szerint,. W Szárító készülékek gazdasági és Ipari célokra.
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Z. K. ■/.,. 900. í!
NAGYKANIZSA, 1000. november hó 10-én.
ElöfIxetéai ár; Egéax érre . . 10 lrt»r. — flll. Fél érre . .. . 5 kor. — fili. Negyedévre . . 2 kor. 60 flll. Egyes szám 20 flll.
H I R0£ TÉSEK 5h«»ábo»peiiUorb«n 14,má»od»*or 13, ■ minden további torért 10 fill
NYILTTÉRBEN
petit soronként 20 fillérért vitot-nok fel. i v,
"I"
részvény-társaság," „nagy-kanizsai \'és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékbhy
XXXIX. évfolyam.
A lap izelletol xéiiét illető minden közlemény a felelői izerkeulS nevére, it anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok rlsszanem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-TestQlet,■ „a .nagy-kanizsai Takarékpénztár\' részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár egylet," a „nagy-kánizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör,
a galamboki önkéntes tüzolló nőegylet," „szegények tápii
HETENKINT EGYSZER,
KSfrj-Ktuilisa, 1000. nor. 0.
A magyar magántisztviselői kar harminc év alatt számbelileg is, bel-tartalmilagis hatalmas réteggé fejlődött. Knnek kapcsán bizonyos mérvű osz-tálylrulat,keletkezését konstatálhatjuk pár év óta kebelében. A célok, törekvések ma még nem eléggé tisztázottak s igy nem mindenben érettek akár törvényhozási, akár kormányi akciéra. És ez érthető. Előbb jelentős társadalmi munkát kell elvégezni, közszellemet és közvéleményt teremteni, a társadalmat áthatni tudni a célok helyességéről, az inditó okok igazságáréi. És ha ez megtörtént, lehet és kell a hivatalos kapukon zörgetni. Ám nálunk a társadalmi erőkifejtés munkája nem ebben a természetes sorrendben megy végbe. Nálunk előbb kopogtatnak a hivatalos ajtókon s hivatalos parancstól várják a megoldást. -
Ebből nem csinálunk szemrehányást a magyar magántisztviselői karnak. Csak mint hazai jellegzetességet emeltük ki és pedig annál is inkább, mivel a magántisztviselői kar, bár többrendbeli életképes alkotás dicséri társadalmi erejét, saját osztályának teljes szervezkedését, a mi minden siker föltétele, mai napig nem fejezte be. Pedig ez az clsö.
A kar társadalmilag éppen azon osztályhoz tartozik, mely \'osztály az összes rétegek között legautonomabb, legfüggetlenebb: a kereskedelem és ipar nagy csoportjához. Ennek soraival azonos a vele és tőle élő magántisztviselő sereg. S már a mai helyzet, felfogái és elbánás mutatja, hogy
, katonai hadastyln. egylet,\'
, nagy-kanizsai keresztény jótékony a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kQlválasztmányának hivatalos lapja.
MBATQN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
a magyar társadalom e fontos, kiegé-sziíő alkatelemónek meg fülelő súlyt ad és biztosit. Bár viszonyait, ugy a hogy, csak a kereskedelmi törvény szabályozza, tényleg a gyakorlatban a magántisztviselő jogi helyzete nem szokott a rideg (örvényszakaszok szerint mérlegeltetni. Mutatja a tár-> sadalom felfogását az, hogy a részvény-társulatok a magántisztviselők aggkori és munkaképtelenségi ellátásáról auto-nom igyekeznek gondoskodni. Sőt magánvállalatok is követik itt-ott a jó példát.
Hogy szociális törvényhozásunk e vonalon is kiépítendő, kétségtelen. De ne feledjük e), hogy ez — a magántisztviselők különleges érdekei szempontjából — még külföldön sem következett be. Éppen ez osztálynak kell a nálunk oly hézagosan fejlett társadalmi önerő és tevékenység mezején szilárdan lábat vetni. Egyetlenegy osztály sem jogosultabb és kötele-zettebb erre. Ez nemcsak az ő érdekük, hanem az egész társadalomé 8 főként a közgazdasági élet elemeié. Ez utóbbinak nélkülözhetlek kiegészítő alkatrésze. A kereskedelem és ipar lendülete, virágzása van itt érintve, a melyben a magántisztviselői \' karnak eddigelé is nagy érdemei vannak. Az egyéni munka érvényesülése, az önerőből való boldogulás éppen ez osztály anyagi ós társadalmi emelkedésének alapjai s igy nem kívánatos, hogy az állami tisztviselők mintájára ez osztály a való élet jelenségeitől különleges törvényes intézkedésekkel el-vonassék.
De ha még képezhetné is a magántisztviselők számos életviszonya ily beavatkozás tárgyát, az élet fontos, de szubtilis részeibe,— mely azonban
reájuk nézve !\'d\'agy horderejű — való beavatkozás nem vihető keresztül. Ez csakis az ö szervezkedésük, munkájuk tárgya s, mi vagyunk oly any-nyira optimisták, hogy bizunk igy is a sikerben. A magántisztviselők nyug-dij-intézetének megteremtése és máh eddigi eredményei is mulatják, mit leliet társadalmi erővel elérni. S ha a magántisztviselői kar minden tagja át van hatva Ügye igazságától* az aggkori és munkaképtelenségi ellátást biztosító intézetnek hatalmassá, nagy-gyá kell kifejlődni, annális inkább,\' mert ez felmenti a magántisztviselőt azon nagy függőségtől, melyben; e fontos életkérdésre nézve — saját vállalatával szemben van.
A magántisztviselők a. jkeletkezőben levő független magyár középosztály értékes elemei, | kiknek e szerepére szükség van 8 jövőben bizonyára még inkább lesz s igy e függetlenségüket íeláldozniok nem szabad. Ha tennék, végzetes társadalmi hiba. volna, a mi közgazdasági fejlődésünket is erősen megviselné.
A vidéki színészet rendezése.
Aki azt hiszi, hogy a vidéki színészet ügye csak azinügyi kérdés, nagyon téved. A vidéki színészet \'rendezéséről, a színházi rovatban Bzoktak írni, mi szándékosan iiuak róla a társadalmi rovatban. Társadalmi kérdést old meg az, aki a magyar vidéki Bzioéözet ügyét öülőro viszi.
Hogy miért társadalmi kérdés a vidéki színészet dolga? Azért, mert. a vidéken a társadalomnak legfőbb szellemi tápláléka a színművészet. Azért, mert,a vidéki társaságban a színészek is helyet foglalnak. Azért, mert egy-egy »áros\'intelligenciájának fokmérője a színészet niVója. Ahol nincs társadalmi élet, j ott nincs színészet a vidéken. Ahol jóravaló vidéki
színészet vaii, ott kereken rámondhatni, hogy társadalmi élet is van.
Persze nemcsak\' társadalmi flgy a vidéki 6zio|azöt ügy6, hánem
legelső eorban mégis csak művészeti Ogy. Faiskolája a vidéki színészet, a magyar színművészet csemetéinek. Ha szépen fejlődik a csemete a talajban, átplántálják a fővárosi azinészet földjébe. A törekvésnek oda kell irányulni, hogy mennél terebélyeaebbeo kerüljön át ebbe a végleges talajba a plánta. Minél magasabb >nivóju a fővárosi színészet, annál nagyobbra kell nőniők a csemetéknek a vidéken. Ne várjuk azt, hogy bár mely színművésznek az legyen az ambíciója, hogy vidéken arassa sikereit; az ambíció végcélja mindig csak a székesfőváros elismerése lesz. A minthogy az.Íróember sem érheti be a vidéki irodalmi társaságok koszorúival, hanem az Akadémia babé-raita vágyódik. Valaminthogy a szolga bírónak is áz újdonsült ambíciója a központi igazgatás egész a miniszterségig vagy a joggyakornoknak a kúriai tanács-elnökség.
Nem Bzámol a1 való helyzettel az, aki mikor a vidéki azinésiet állandósításáról vagyon szó, azt akarja, hogy a vidéki Bzinházak olyan állandó szinészgárdát kapjanak, mint a milyen gárdája a budapesti Bziuházaknak van. Ha esztendők aoráu összetartható is egy-egy színész-társulat a vidéken bármily nagy anyagi áldozatok árán is, mindig meg lesz benne a (jentripetális törekvés; Ibrz benne egy állán<l£ széthúzó anyag: az egyes színészek ambitiója.
Ilykép tulnjdonképen paradoxonnak lát~ szik, ha mégis lándzsát törünk a melletti bogjy állandó ^otthont akarunk a vidéken is a színészetnek. Nom művészeti célok vezetnek bennünket erre. Mert hisz a művészet célját pókkal jobban szolgálja a folytonosan váltakozó truppok rendszere, az olaBzok ismert staggione-rendszere, melyben a színésznek egyre ujabb meg ujatyb helyen, ujabb meg ujabb keretben, ujabb meg ujabb partnerekkel kell megszerezni a sikert, ami a színészt állandóan munkára,, buzgalomra ösztökéli b tehetségét lankadni nem engedi.
De épp mert táraadalmi kérdést is látunk a vidéki ezinéazet ügyében,\' azért ragaszkodunk mégis a vidéki szinészjet állandósításának eszméjéhez. Mert csak állandó Bzinházak mellett számíthatunk arra, hogy a színész végleg megszüoik a vidéki társadalom (ürt alakja lenni: \' hogy a vidéki Bziuészt a vidéki szük- ■ látókörűség ne lássa parazitának éa a vidékies kicsin) esség\' ne irtózzék a társadalomban a színészektől.
Továbbá csak állandósított vidéki Bzinházak mellett számíthatni arra, hogy a vidéki közönség a színészet révén jóra- • való szellemi táplálékot nyert b szellemi igényeit nem kell túlságosan leszállítania a fővárosi közönség szellemi igényeihez képest.
Szóval csak állandósított Bxinházak mellett lehet a színészet a vidéken tényleg kultúrintézmény.
< De állandósítani a vidéki Bzinházakat csak ugy lehet, ha Avileg garantálhatunk a vidéki Bzinházi vállalatok anyagi sike-rességeért. Nem biztosítani kell a jövedelmet a vidéki színházi vállalkozónak, de lehetővé és valószínűvé kell tenni, * hogy vállalata jövedelmező lesz. Ez pedig csak ugy lehet, hogy ha az évek sorára e az év egész tartamára biztosítják számára a színházat s járulékait, miqt erkölcsi és anyagi támogatást stb. Igy az egyik év nyeresége kárpótolhatja a vállalkozót a másik év veszteségeért; ha már arra nem számithatunk, hogy vidéki városok magukra vállalják a NemzeÜ Színház mintájára színház anyagi , rizikóját.
A színházak állandósítása persze szükségessé teszi, hogy numerus klauzua keretébe szorítsa a vidéki színészetet. Feladata tehát annak, a ki a vidéki színészet ügyét rendezi, hogy megállapítsa, hány társulat működhetik Magyarországon éa hol. Ne legyenek vidéki helyek szabadjára hagyva szedett-vedett művészprole: tárok csoportosulásainak. Legyen vége annak, hogy Bzioésztruppok, ha még oly kis fészekben is diszkreditálják a magyar azinészet ügyét J \'
Ám tiltakozhatnak ez álláspont ellen \'. — melyet örömünkre a színészet orszá-j
tarcz
a.
Eötvös Károly munkáinak közreadásáról.*)
Irodalmunkra nézve rendkívüli szerencsének tartjuk, hogy ez az iró, akinek a nagysága, kiválósága és különössége benne élt a köztudatban, bár nem voltak könyvei és értékét a jelen meg nem foghatta, hogy élvezvén, megőrizhesse a jövendő számára, — a megközelíthetetlen magyar lángelme, aki laza ésmuló ujságha>ábok közé torlaszolta el magát — ime előtérbe\'lép, megmutatja egész hatalmas alakját, összeszedi és a köznek általadja minden kincsét. És a magyar olvasó, bár sejtette e roppant gazdagságot, képzelete a valóságot nem közelíthette meg mégBem: összeszedve, egybefüzve, kialakítva, kiegészítve az Eötvös Károly írói munkásaága gazdagságra, változatosságra külömb, mint amilyenek leghevesebb rajongói hitték. Benne, a régi iróban uj klasszikusra lelt az irodalom, még pedig olyanra, akire áhitva áhítozott, akiben a magyar ész 08 aziv, tehát maga a magyar szellem megvan a legteljesebb gazdagságban.
Boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy az Eötvös Károly munkái, a már meglévők és a még most készülők, a mi
•) Kaphatók Ifj. "Wajdiu Jówuf könjTkerei-^cdéiében.
kezeink utjáo jutnak el az olvasóhoz, még pedig abban az előkelő és ízléses formában, amelyet e müvek megérdemelnek, de megérdemel az a közönség is, amely mindig megismerte a- maga emberét éa erra Eötvös Károlyban rögtön rá.r talál és nyomban megállapítja: ez a miénk, a mi íelkünkből fakadt, multunk, szokásaink és virtusaink ismerője, minden történetüuk tudója, nála van letéve ami filozófiánk, lelkünk a lelkében tükröződik, álmodja álmainkat, érzi érvéré-eünk, a belülről látó. a vesénkbe néző.
Mégis az olvasó, újmódi virtnoz csodákat ne várjon e munkáktól. Eötvös Károly minden kötete maga a természetes közvetetlenség. És békéljen meg az is, aki gyanakodva kérdi, hogy mi dolog ez, hogyan lehetett e remekmüvek összegyüj tésével máig várni V Ugy lehetett, hogy ebben a tényben, e késlekedésében ia benne foglaltatik az Eötvös Károly igaz magyar karaktere: ő alkot, de nem gyűjt, ha csak nem nagyon bizgatják rá- Aztán még volt idő, hogy az élet és a politika durva szükségei elfoglalták, leszerelték, nem engedték meg, hogy legigazabb énjének, legtüzesebb ambíciójának; az irodalomnak éljen. Magyarországon aooyi volt az ügy, a| baj, — és valamennyioly előszeretettel kereste az ő erős kezét, — hogy nem maradt- ideje a maga gyönyörűségére, mindig másnak kellett élnie.
Míglen csendesebb idők éa szerencsés véletlenek belevitték a legerősebb, i éa leglázasabb , poétái munkába, amelynek
közepette támadt az az alkalom, amelyet megismertet ez á levél, melyet Eötvös Károly a Révai Testvérek Irodalmi intézet Részvénytársaság igazgatójához, Révai Mórhoz intézett, A levél igy hangzik:
Tisztelt barátom!
Azt kérded mit irtam eddig . a mit akarok iroi ezután ? TJiin jobban <<rdekli barátainkat 8 műveim olvasóit: mit adjunk sajtó alá, mit tárjunk\'a közönség e!é?
Összegyűjtött és aájtó alá adott műveim első csoportját jól ismered. Hiszen a te szíves baráti figyelmed éq buzdításod birt rá ennek kiadására. }
.Utazás a Balaton körül\' két kötet. Mikor Írásába kaptam: tervem az volt, hogy légföljebb tégy öt nyomtatott ivre fog terjedni. De munka közben nem tudtam lemondani a munka gyönyörűségéről. Lett tehát négy iv helyett negyven iv; töredék helyett két nagy) kötetes egész mű. S mégj igy sincs talán egészen befejezve. - ! V • \' j •
„A ki örökké bujdosott és egyéb elbeszélések\' egy kötet. És
„A két ördög vára\' és egyéb elbeszélések egy kötet. E két kötet besíélyekböl áll. Nagy részét régen irtam, talán busz év előtt. Van olyan ia, melyet harmincöt év előtt adtam.1 sajtó alá. Egyikben-másikban a magyar, goodolkQzás vidám komolyságát, valameunyiben az elbeszélés egyszerű magyar modorát s irodalmi nyelvünk természetes tisztaságát akartam közönségünk előtt felmutatni. Nem én
vagjíok egyedül, ki érre törekedett, de hizonyos, hogy én is erre törekedtem.
.Alakok és emlékezések\' — két kötet. Ez apró müvekben az elmúlt B/ázad férfiáinak fénye sugárzik nemzedékünk olé. ,A mint én ismertem őket s a mint életűk és működésűk fénye az én emlékezetemen át szűrődik felénk. Kicsiny müvek, de igazsággal telvék. Együttvéve bennük van a magyar erények szín-pompája.
, A nazarénusok* — ogy kötet. Gondosan megvizsgáltam, hogy számitó, munkában görnyedő s jogokért viaskodó társadalmunkban miként támadhat uj vallásfelekezet?. Vizsgálódásom eredménye e műi Nem bölcselkedés, hanem hü leírás
„Gróf Károlyi Gábor főijegyzései" — két kötet. Korrajz és emlékirat; regény-szerű, de szigorú történeti igazság. Alak-| jai éltek és élnek s nagy részük ma is ott dolgozik a nemzet állami életének avar mezején. Kossuth egyéni alakját is itt akarom megörökíteni.
nagy per, mely ezer év óta folyik s maaincsVége\' — három kötet. Főtárgya az eszlári vérvád, öt ilyen pöre volt a; magyar társadalomnak négyazáz éy óta. Mindegyiket elbeszélem, 8 nem a szaktudósok számára beszélem el. A történet . éa a tudomány igazságai szentek éa sérthetetlenek e munkában, de azért ugy irom meg e mdvet,hogy ezrek és milliók érdekkel ol-vasliassák. Mint regényt, mint hőskölteményt.
Íme e tizenkét nagy mű van Bajtó alatk.
De várja még a sajtót az .Alakok éa emlékezések\'-ből vagy négy teljes kötet. Várja közéleti „Beszédeim* ama része, melynek a magyar költői nyelv és-szellem gazdagítására van valamelyes értéke.
S ba élek, a ha egészségem is ugy akarja, meg akarom még iroi:
„A bakony" cimű müvemet. A költői, történelmi és természeti magyar szépségek kimerithetlen kincses tára a Bakony. Egy-egy kötetet szentelek ebből Deák Ferencnek Kisfaludy 8ándornak és Szegedi Rózának. Deáknak\' egyéniségét akarom itt megörökíteni a Szegedi Rózában a világirodalom legelső asszonyalakját akarom feltüntetni\' szerelmének bus küzdelmeitől kezdve/ Bírja zárultáig.
Hat kötetet szánok e műre. De végül meg akarom írni
„Nagy-Kőrös határain* cimű munkámat; is két kötetben. Az alföld duna-tiazaközi\' erős büszke magyar faját akarom ezzel irodalmunkba bevezetni a idegen nemzetek előtt ismeretessé tenni.
Gyűjteményes munkáim második csoportját képeznék mindezek tizenöt kötetben.
íme megfeleltem kérdésedre.
Adjon latén erőt, egészséget nekünk, a kik dolgozunk. S boldogságot és dicsőséget nemzetünknek, a kiért dolgozunk.
Budapest, 1900. október lö.én.
± Eötvös Káról)/.
Z Lapnilk maTszámálioz negyediv melléklet ós a Török A. ós Tsa. cég. budapesti bankház osztálysorsjáték körözvénye van csatolva.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
1900. NOVEMBI5R 10 én.
gos felügyelője is elfoglal — azok, a kik elvképen, de inkább csak frázis képen a művészei szabadságáról prédikálnak. A mi országunkban a való élettel számolni kell annyira, hogy ne engedjünk az ilyen elvi követelőzéseknek akkor, mikor a színészet művészeti és . társadalmi érdeke tiltakozik ellene. A társadalmi szempontok magukban is elegendók a vidéki színészet ügyének szigorú rendbentartására; ba vannak is művészeti motívumok, a melyek a szigorítás, mint numerus klauzus stb. ellen Bzólanak. De meg a művészet szabadságának elvén sem esik csorba akkor, ba gátat vetünk anuak, hogy erkölcsileg és művészileg teljesen megbizbatlan elemek a köz min* den ellenőrzésétől menten apró cseprő helyeken azzal áltassák a hozzá nem értő közönséget, hogy ők a magyar színművészet.
A magyar művészet és a vidéki lár-sadalomnak fontos ügye a vidéki színészet rendezése. Reméljük, hogy azok, a kiknek feladatul jutott-ez ügygyei hivatalosan foglalkozni, nem fognak visszariadni a radikális eszméktől rem.
llungoriui
A kanyaró járvány.
A felnőttek elszigetelése. — Hogyan keletkexik a járvány? — JirvAoy-kórhát.
Az ovódákat és elemi iskolákat november 1-től számítva 10 napra bezárták, mert a kanyaró-jáivány még mindig szedi áldozatait. Nagyon helyes intézkedés a gyermekek elarigotelése, de csak fél intézkedés. Mert némely családban nemcsak csupa apró gyerek van. aki elemi iskolába jár. hanem van felnőtt is, aki magasabb iskolát látogat Ezek mégis csak azéjjelbordják a betegség csiráit az iskolában és az\'epideuiia marad továbbra is epidemia.
Jó lesz tehát a felnőtt ifjakat is szemmel tartani az iskolában, uehogy ők vigyék Bzéjjel a kanyarót A orvosok bizonyára nemcsak a betegek, hauem az egészségesek közt is keresnek barátokat, ők mondhatják meg legjobban, mely iskolalátogatónak szabad iskolába járni.
A halál ereje ellen ugyan nincs orvosság a kertekben, mert minden óvatosság mellett a járványos betegségek áldozatokat fognak szedni, balállal áldomást még az orvos urak se ittak és mi kénytelenek vagyunk, ezt az éltfeködő kaszáit köztünk megtűrni, de az egészségügyi szabályok alkalmazásában lehetünk szigo ruak, oly szigorúak, hogy ar. inficiált ház népét távol tarthatjuk minden ember-gyülekezettől. Körülfalazni egy házat sem lehet, erre nézve nincseu törvényos alap. de lanyhasággal alkalmazni a fenálló törvényes egészségügyi szabályokat, annyi mint ajtót tárni a járvány terjedésének.
Nem illetüuk senkit vádakkal, a közegészségügyi bizottság megtelte kötelességét, csak a magánorvosok figyelmét akarjuk felhívni arra, hogy megakadályozzák a járvány széjjelbordását felnőttek által. Nem kívánjuk légmentesen elszigetelő készülékek felállítását, de szigorú óvintézkedéseket társadalmi uton. Ma még sokan vaunak, kiknél nincsen baj1, de lehet nemsokára jaj és aki pénteken nevet, va*árnap sírhat. A járványban megbetegedettek ügye nem magánügy, hanem mindnyájunk ügye é3 mindaddig míg a járványos betegségek a.földről le nem mennek mint Sütő ur kutyája, mindaddig jobb nagyképűsködni és protestálni, miut hallgatni. Protestálni mindeneseire szabad, no meg korcsmába menni is.
Ilogy ez a protestáláa mennyire indokolt, mutatja a következő eset:
Egy magyar-ulcai pékmester házában egy vörheny-eset íordult elő, a vörheoyt megkapta a cseléd is. Alig, hogy felgyógyult, abbBn a reményben, hogy helyet fog kapni, elment Deutsch Regina hely-szerzőnéhez és amint az már nálunk szokás, ott lakott egy pár napig. Da a skarlátbetegség következményei a szegény cdelédleányt csak újból ágyba kény-szeritették és az, aki reménységben élt, ispotályban balt meg ezelőtt három héttel, örökségül hagyva Deutsch Reginának a vörhenyf, aki 37 éves asszony létére szintén megbetegedett K. helyszerzőnénil azonban bárom leány volt ideiglenesen elhelyezve.. Mikor a hatóságnak tudomására jutott az eset, a három leányt megfigyelés alá akarta vétetni. De a leányok
is meggondolva a dolgot, egy-kettőre elhatározták, hogy nincs mit tenni, el kell menni ée elszéledtek, hogy a skarlát (vörheny) betegség csiráit terjeszBzék a városban. így kerülünk majd cseberből vederbe, vörösből vőrhenybe, kanyaróból himlőbe.
Kis-Kanizsán is terjed a kanyaró járvány. ügy látszik, nincs szabadulás a pokolból és a télen már csak megmarad nálunk kéretlen vendégnek. A kis kanizsai ovodából már 14 gyermek kibetegedett. Most bolyén volna, hogy ojt megtegyék a legszigorúbb intézkedéseket
És minthogy jó lesz résen lenni és fegyverkezni más járvány ellen ia, azt a kérdést vetjük fel: a járvány-kórházat mikor épitik fel? A közgyűlés ezen célra már régen megszavazta a költségeket!. Az építészeti ipar igy is pang. jó leoue foglalkoztatni. Vagy váru ik, hogy a sárga föld megszijja betegeinket? . \'•
hírek. \'
— Személyililr. Szel estey Károly csendőralezredes, a Vl-ik csendőrkerület parancsnoka folyó hó 1-én és 2-án a Kanizsai szakasz megvizsgálása vegett városunkban időzött.
— Yárosl közgyűlés. Nagy-Kanizsa; r. t. város 1900. évi november hó 10-én délután 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tartott, melynek tárgy sorozata a következő volt:
1. A nagym. M. kir. Belügyminisztériumnak 32190)900. bz. a. III; fokú határozata utáni tauácii javaslata v.számvizsgáló bizottsági tagok újból választása érdemében.
2. A város 1899 évi záró számadásának előterjesztése.
3. A város kerületeinek, utcáinak és tereinek beosztása és a házak újbóli számazása iránti javaslat és az ezzel kapcsolatos szabályrendelet tervezet előterjesztése.
4. A rendőri bejelentésekről alkotott szabályrendelet - tervezet előterjesztése.
5. A polgári iskolai tornaterem kibővítési munkálatainak átvétele iránti jeleutés.
6. A helypénz díjszabások iránti tárgyalási mód megállapítását magában foglaló miniszteri rendelet bemutatása.
7 A városi pénztár féléves megvizsgálása eredményéről jegyzőkönyvi jelentéa.
8. Hári Ferenc által a v. közönBÓge ellen 1404 kr.fill. erejéig iaditottkereset bejelentése.
9. A v. kéményseprési iparról alkotott és jóváhagyott szabályrendelet bemutatása.
— A „Keresztén*- Jót. Nőegylet" f. é. december 8. és 9-ik napjain a .Polgári Egylet* nagytermében a Bzegény gyermekek felruházási költségeire kézimunka kiállítást rendez, melyhez a n. é. közönség szíves közreműködését kéri azon tudósítással: hogy a kiállított kézimunka azon része, melyeket tulajdonosaik a Nőegyletnek ajándékozni nem akarnak, a kiállítás bezárása után\' rendelkezés sükre bocsáttatik. Bejelentések a .Nőegylet" Elnökségénél bezárólag december l-ig eszközölhetők.
A .Keresztény. Jót. Nőegylet kiállításához az eleő becses adományt\'(6 drb. kézimunkát) özv. Knsusz Boldizsárné /úriasszony küldte be Gyula Fehérvárról.
A ,Ker. JÓL Nőegylet\' kézimunka kiállitásáboz bejelentéseket — az elnökségen kivül — még következő hölgyek mint a v. biz. tagjai elfogadnak: Farkas Vilma, özv. Fiálovics Lajosné, Kaan Irma, Pranger Karolin, Dr. 8zekerea Józsefué és Wusztl Lajosné.
— Az Izr. Nőegylet estélje. Márkus Emília a Nemzeti színház legelső művésznője november vége felé Nagy-4 Kanizpára eljön, hogy közreműködjék az. izr. Nőegylet által rendezendő estélyen.\' A művésznő jelenleg a .Bölcső" oimü premiére tanulmányozásával van elfoglalva, mert ebben a darabban ő kreálja" a főszerepet. Ezen darabot a Nemzeti színházban 16., 17. és 18 ikáo adják elő. Az eltő előadások után Márkus Emília elmegy Szombathelyre és onnap látogat el hozzánk. Márkus Emma ra; gyogó művészetét, melyet a színpadon bámultunk, mindenki iameri, de estélyen közreműködni a vidéken nem igen szo-
kott. Ez alkalommal a művésznő mégis eltért elvétől, viszonozni óhajtván ama rendkivül szives fogadtatást, melyben tisztelői őt Kanizsán utolaó felléptekor részesített ók. Közönségünk ez alkalommal is a legnagyobb érdeklődéssel néz a művészi esemény elé; és egy helyet sem fog üresen bagyail « teremben, hol Márkus Emília játszik: A n.üíor még végleg megállapítva ninca, de Márkus Emilián kivül még egy jó hírnévnek örvendő zongora-mű vésiuö is közre fog működni. Az izr. Nőegylet a februárban rendezendő jótékonysági estélyét az idén ia február 2-án vagy 9 \'én tartja meg.
— A népkonyha klmntatnsa. A népbonyha 12 ik kimutatását küldték meg a tagoknak e napokban. E/en emberbaráti intézmény, mely ifjú és öreg. szegényeket ingyen ebéddel lát el 23.G59 ingyen ebédet adott túlnyomó részben iskolásgyermekeknek, kik bizony mula-tással, vig beszéddel költik el , az ételeket meleg Bzobában. OIceó ebédekből \'3000 adagot szolgált ki szegényeknek. Minél több szegény éhezik, fázik, annál inkább szorul reá a népkonyha, könyör-adományokra. Minden ember láthatja, mi történik ott a népkonyhában, hacsak akarva el nem fordul a szegényektől. Mindazok, kik jó reményekkel néznek a tél elé, könyörüljenek az éhező iskolásgyermekeken.
A népkonyhának ingó vagyona 9446 k. 29 fill. Kiadása a lefolyt iévben 5171 k. 65 fill. volt.
-r Öngyilkosságok. Cim mer ina nn Antal, a zaigárdi major öreg gazdája a műit Bzombaton felakasztotta magát. A cselédek találták meg a pajtában; aiet-tek megszabadítani a zsinegtől, de már halva volt. Tettét állítólag azért követle volna el, mert elbocsátották a szolgálatból, minthogy öregsége miatt nem volt képes munkáját elvégezni.
Budapestre ment meghalni Qrüufeld József zala-8zent-balázsi vegyes kereB-kedő, ki valaha szebb i napokat látott. Valamikor gazdag ember volt, de a sora mostohasága következtében tönkre meut s ezt nem tudta elviáelni. A mint családjának b valamennyi hitelezőinek megírta, a Dunábn ölte magát Özvegyét a 7. apró gyermeket hagyott hátra.
— Halálozás. Z^lavármegye egyik ősi családjának sarja névedi Dotka Ferenc,Zala vármegye főszolgablrája s megy\'ei bizottsági tag f. bó 4-én Zala-Ujfaluban elhunyt. A család a következő gyászjeleutéet adta ki: Névedi Botka János és neje bxüi. gyulai Gaál Matild szülők, özv. Botka Míhályné szül. Botka Paula éa Gulyás Miklósné azü\'. — Botka Ernesztin nővérek, — Nagy László és Gulyás Miklós" m. kir. honvéd százados eógorok, Botka Lijos, Andor, Nagy Kálmán é3 Gulyás Piata anokaőcsék, ugy mányik miut a számos rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik az egyetlen fiuknak, felejthetetlen fivé.rnek illetve sógornak és nagybátyjuknak névedi Botka Ferencnek Zalavármegye fószolgabirájának és megyei bizottsági tagnak Zila-Ujfaluban folyó 1900. év november 4-én,\' hosszas, kínos szenvedés után, életének 44-ik évében történt gyászos elhunytát. — A boldogultnak földi maradványai folyó hó 6-án délután 3 órakor fognak Zala-CJjfaluban beszenteltetni és a családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni.— Az engesztelő szent .mise-áldozat Bókaházán folyó hó 6-án reggel 10 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Zala Újfalu, 1900. évi november 5 én. Áldás és béke poraira I j
— Utcareudezés, A legutolsó városi közgyűlés korszakot alkotó Kanizsa vártjának külső rfiiidezW\'éré nézve. Hosszú vajúdás, merev stagnatio kora után meg-mozdult végre a városi tanáct és képviselőtestület lelkiismerete elhagyott utcáink rendezését valahogy nyélbe ütötték. A tévedések vígjátékai,és e vígjátékok kellemetlenségei talán\' megszűnnek valahára ós a bizonyos idegen, ki a Kölcsey-utcát kereste, ha ismét Kanizsára velő-\'dik, nem leHz kénytelen rendőrt, hordárt, levélhordót interpellálni az iránt, van e tudomásuk arról, merro felé létezjk a Kölcsey-utca. S ba megsegít bennünket az Isten, nemsokára megfogjuk érni, hogy a Battyány-ulca csakugyan Batthy-ány-utca lesz és nem Gábor-utca, amely ismét az ismeretlenség homályába van beleburkolva előttünk és általában az
uiegauiuua
elnökségem
utcák neveit nem az ingatag, 8 nehezebben felismerhető közszokáu, hanem az utcajelzőtáblák fogják meghatározni, melyek Kanizpá,t kivéve mindenütt erre a célra szolgálnak éa nem arra, hogy lekopjanak lés bemeueltessenek.
— Köszönetnyilvánítások. A vallás éi közoktatásügyi miniazter Elek Lipót kir. keresk..tanácsosnak, ki a nagy-kanizsai állami elemi fia éi leányiskolák ta-nhlói! jav|ára 500 koronát, továbbá a nagy-kanizsai főgimnázium éa izr. felső kereskedelmi iskola tanulói részére 500 korona lökével alapítványt telt, a tanügy érdekét oly hathatósan előmozdító hazafias \'áldozatkészségéért őszinte köszönetét nyilvánította. _ (
— Mérgezén. Kaposvárott hétfőn este Juhász Kálmán úszómester, lelenége gyu-fjoídattal megmérgezte magát Véletlenül •egy Bzomszédja bement hdzzá ós a mint a földön \'fekve látta, rögtön lármát csapott Orvost is kerítettek, megjöttek a hatóság közegei is, a kik aztán a helyett, hogy orvosságról gondoskodtak volna, előbb jegyzőkönyveztek és csak jó sokára szállították be a kórházba.
— Pőrsölypőnz. Halottak előestéjén a temetőben tudvalevőleg rendőrségünk betiltotta a koldulást, felállítottak azon ban egy\' pörsölyt, hogy ki-ki jótékony adakozásai gyakorolhassa. Ezt este bizottságilag felbontották és ar. igy összegyűlt pénz 27 korona 36 fillért tett ki. Ebből a szegény-ház szomorú lakói és egyéb nyomorultak közt 23 korona kiosztatott, a fennmaradt 4 korona 36 fillért pedifc megküldte a főkapitány a népkonyha
\'nek.
Á gazdátlan kocsi. Baj esett meg f. hó 6 án este két Somogy-szobbi emberrel.\' tízek a szerdai hetivásárra gaböát és kukoricát hozva, már kedden este beérlek á városba, kocsijukat beállították a Hattyú vendéglő udvarán levő fészer alá éi. bementek vacsorálni, iddogálni; midőn lcimentek a kocsihoz, arról egy jó nagy jzsák kukorica eltűnt. Elszomorodva péntek le a városházhoz, hogy a rendőrségnél jelentést tegyenek, mely most a kukorica tolv&jt keresi.
— Téres verekedés, sziuhelye volt a mull hó 25 én Búzás község korcsmája. Együtt | idogáltak ott To p I ek Imre felsőpus;ztafai éa Hajdinyák István drá-vaóhidi ifőldmivesek és a bortól felhevült állapotbán szóváltásba elegyedtek. Szórul szóra njeutek, majd pedig ököljel is argumentáltak. Toplek hamarosan a földre került, ellenfele pedig a csizmasarkával fejbe veregette, s mikor megelégelte, elszalad-t. Toplek részeg és véres fejjel utána ment, de nem érte el, mert a vasúti töltésen oleBett és a nagy kimerültségtől elaludt Egyszer csak arra ébredt, hogy motozzák a zsebeit Ellenfele Hajdinyák völt olt megint élőről kezdvén a játékot • melyet rövidesen ugy fejezett be, hogy mikor ^oplek védekezni kezdett, késével ugy fejbe szúrta, hogy nem tudott többé ellenállást kifejteni. Ennek alapján Haj-dinyákoi feljelentették.éa szurkáló kedvéről a bíróságnál fog felelni.
— Qynjtogatással akart nyomorúságán segíteni. Juk István Tót-szerdabelyi gazdaember. A borsfái hegyen vau egy pincéje, mely 400 koronára biztosított A mult hó 23-án késő éjjel kiment & hegyre éa tűzfsórát dobot a zsuptetÖbe. A szalma csakhamar tüzet fogott és az épülőt már egy lángban állt, mikor ! Bzomaréd pincék tulajdonosai észrevejlék a bajt Juk ís v á n azalatt iiamodqtt hazafelé, de szerencsétlenségére útközben emberekkel találkozott a kik a nyomozó csendőrök figyelmét feléje irányitatták. Igy derül ki a turpissága, mely miatt le is tartóztatták.
* Prorau (Morvaország.) F. évi szeptember! hó 26 án Prerau városán borzasztó jégverÓ3 vonult át, melyhez hasou-lóra még a legrégibb lakósok sem emlékeznek. Husz percig tartott a jégverés és tyúktojás nagyfádig estek jégdarabok. Egész jPrerauban minden tető ablak betört közönséges üvegből, ellenben Weigl J. cs. j és kir.\' udv. kocsigyárában, hol Siemeos-féle drótüvegek vannak — a Neusa^tl üveggyárból Elbogen mellett Csehorezág — alkalmazva,\' nem tett kárt. Ismét jbe lett bizonyítva, milyen ellentálló és törésbiztonságu .a drótüveg s mennyire magához vonzzai az általános érdeklődést melyet megií"érdemel.
—I Csak 4 koronáért 200.000 korona nyerhető. Különösen kedvező nyerési esélyeket nyújtanak az ő Felsége\' által engedélyezett uj államsorsjáték sorsjegyei, minthogy 18,122 sorsjegy 418 640 korona készpénzben kerül egyezerre sorsolásra -éa a főnyeremény 200,000 korona. Állami felügyelet és kezesség. Minthogy e 4 koronás Borsjegyek I előreláthatólag gyorsan elfogynak, ajáulatos. hogy ily\' sorsjegyekre szóló megrendelések a Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságnál (Budapest, Gizella tér, Haas palota) mielőbb, de legkésőbb 8 napon belül beküldessenek. — A nevezett intézetnél osztálysorsjegyek is kaphatók eredeti árakon és megjegyezzük, hogy ez egyúttal az ország legnagyobb osztályaofejegy-eláruBittf helye, mely a sorsjegy.vevőknek a legnagyobb előnyöket és biztonságot nyújtja.
— Vásároljon!. oíztálynorsjegjet Lukici Vilmos bankházában iBudapest V. Füi|dö-utca 10, egj rgétt 12 kor., egj fél 6 kor, egy negyed 8 kor, egy nyolcad 1 kor. 60 fill.
— KI akar egyéves önkéntes lenni ? Bizonyára van olvasóink között akár hány fiatal emberj ki annak idej\'éu tanulmányait félbenhagyta a igy a 3 éves terhös katonai szolgálatnak néz : elébe. Debrecenben már évek óta sikeresen működik az országszerte kitűnő hírnévének örvendő Lichtblau Albert-féle miuisz-
terileg engedélyezett katonai előkészítő tanfolyam, tanbizo^l6ág: eddei Draugentz. János ny. ra. kir. honvédezredes és Mayer Adolf nyJ cs. ós kir. őrnagy, melyben azon ifjak, kik még eddig sor alatt nem állottak, foglalkozásukra és előkészültségükre j való tekintet nélkül rövideBen megszerezhetik az egyéveb őnkénteai jogot. lfelvjilágQ8ÍtáBt és prospektust készséggel küld Lichtblau Albert igazgató Debrecen.
* A kitartás.! Az életben már sok, nagyon sok kísérlet eredményre vezetett, ha kellő kitártáé j támogatta a kísérletezést. A mindennapi éleiben a legtöbb vállalkozás többnyire azért nem sikerül, mert ha nem mutatkozik azonnal eredmény, a vállalkozóknak még akkor is kifogy a türelmük, ha azt látják, hogy csak a jövőben lesz meg a biztos siker. Igy vagyunk az osztálysorsjálékkal is. Sok, nagyon sok a nyeremények\'száma; csakhogy mindönki egyszerre nem nyerhet főnyereményt, azonban, ha a kitartásra is súlyt helyezünk, akkor az eredmény nem fog elmaradni. Bátran állíthatjuk, hogy a mi magyar osziíílysors-játékunk az egész világon a legjobbak közé tartozik. A húzások már uovember hó 15. és 16-án kezdődnek és a sorsjegyek árai a következők: \'I, sorsjegy 75 kr., \\ Horsjegy 1 írt 50 kr., r|a sorsjegy 3 írt, "J1 Borsjegy 6 írt A Btirejegy-yásárló közönségnek ajánlatos, hogy sorsjegyeit megbízható helyen vásárolja. A Törők A. és Tsa bankháza Budapest, Váci-körut 4la miudama előnyöket biztosítja vevőinek, melyeket egy szolid, reália éa megbízható cégtől elvárhatunk és igy bátran éí bizalommal vásárolja e különben is szerencséjéről ismert cégnél sorsjegyeit.
T Ö R V É N Y S Z\'.É K.
Esküdtszék! tárgyalások.
§ F. hó 5-én kezdődött ai eskadtazáki bíróság Oléaeioek mínodik idósíaka. Tárgyalásra kerüli Nagj János bdnOgje emberhalált okozó súlyos testi sértés miatt. Az esküdtszék a következő tagok-bór alakult meg: Ciakó Béla, Fantel Mór, Csóka Ferdinánd, Irmler József, Kottler Gusztáv, Fesselhofer József, Mátyás István, Keller llátyás. Práger Béla, Hametmeyer Sándor, Szántó János, GrQn-hut Alfréd. Póttagok: Próbáld : Károly, dr : Bencik Ferenc. Az ülésen Tóth László kir. táblai bíró elnökölt. Szavazó birák voltak: Dr. Huszár Sándor és Csesznák Miklós. A vádhatóságot Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész képviselte. A vádlottat Dr. Weisz Lajos Qgyvéd védte. Mint orvosszakértók meg voltak idézve: Dr. Szigetby Károly, dr. Hanpy József és dr. Sándor Béla.
A bűntett Bziutere Nemes-Boldog-Asszooyfa Keszthely vidéki falu.
Kelemen György és József testvérek régi ellenségei Nagy Jánosnak, mert ez hugukkal viszonyt folytatott, melynek következménye lett, s vádlott vonakodott
feljebb I - 14 méter - póiubér és Yíimoateien s<lllit<al Minták aitaiMztiira, nemkülönben leketó, lehérlés szinel Hconeberj-ncljem ; bloosnk él ruhákra alkalma., « krt61 ti trt 65 krig métereíkint -
Csnk akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
\' \' ■ . vaioai, na közvetlen (ölem rendelik!
igirtoökrtölhenneberg g, seiyemfitáros, zürichben
i : Ci. «■ kir. udrari-Jzállitó.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
b\'ibáját jóyútetiiii. a a leányt elvenni. Ei az oka, hoc; 1900. május 20 áa a testvérek a a vádiolt a korcamiban öiBieazólal-koiváo, [vádlott fejszéért rohant, hogj Keleinenéken boizujál kitöllae. A verekedés vége az lett, bőgj Kelemen Györ-gyöt ugy ütötte fejbe, hogy ei tii nap múlva meghalt
A bizonyító eljárás befejeztetvén az ügyész 1, a védő 5 kérdés feltevéjét indítványozza. Mire a kérdések megállapítására visszavonult tvszék mint esküdtbíróság 7 kérdést állapit meg. Ezt követték a vád- és vádbeszéd.
Az ügyész beszédében kifejti, hogy az eljárás folyamán , arra a meggyőződésre jutott, hogy csak egy főkérdés teendő: bünös-e vádlott abban, hogy szándékosan oly Bulyua testi aérlést ejtett Kelemen Györgyön, mely halálát okozta. Szerinte az erős felindulás ki van zárva.
A védő vitatja, hogy védence egyréazt erősen fel volt indulva, másrészt jogos védelmében sújtott halálosan. Végül hivatkozik az esküdtek könjörületességére.
Az ügyész erre válaszol, hogy könyörületes csak egy lehet, s ez a király.
Az elnök útmutatást ad az esküdteknek, mire visszavonulnak a l/» tanácskozás után Práger Béla elnök hirdeti ki az eredményt, mely szerint erős felindulásban olkővelett halált okozó súlyos testi sérlés bűntettében találtatott vádlott bűnösnek.
A tvszék ezen verdikt alapján 3 Vi évi börtönbüntetést szab ki beszámítva az 5 hónap vizsgálati fogságot.
Ügyész, vádlott, védó az Ítéletben megnyugszanak. A tárgyalás este 7,10 óra" kor ért véget.
S Gjnjtogatissal volt vádolva kedden az esküdtbíróság elölt Horváth József tilsji molnár, mert malmát felgyújtotta. Az esküdtszék a kövelkező tagokból alakult meg: Szilágyi Gyula, Stidder Leo. FeBselhofer Jözsef. Reichenfeld Gyula, líolus Lajos, Somosi Vilmos, Csóka Ferdinánd, GrQnbut Alfréd, Irmler József, Práger Béla és Keller Máljáí. Az esküdtbíróság elnöke Mjkos Géza kir. táblai biró volt, szavazóJbirák: Dr. Kies István és Knorr Kálmánílőrvényazéki birák voltak. A vádhatóságot Dr. Kendy Elemér alügyéaz, a védelmet Dr. Havas Hugó ügyvéd védte. Az esküdtszék megalakulása után vádlott és neje hallgattattak ki. Vádlott bevallja teltét* de indokolja ezt azon elkeseredettséggel, melyet a mklorn hasznavebetetlensége okozott; neje ezen vallomást csak avval egészili ki, hogy a malom lakható nem volt.
Az ügyész és védő meghallgatása után a tvszék felieszi a két kérdési:
1, Bűnös e vádlott abban, bogy oly malmot gyújtott fel szándékosan, mely emberek lakául is szolgált.
2. Bünős-e abban, hogy gazdasági épületnek lekiutendő malmot gyújtott fel.
A kir. ügyész vádbeszédében utal arra. hogy vádlott a bűncselekményt azért követte el, mert a biztosítási összeget szerette volna felvenni.
Védő a törvényre állapítja beszédét s kifejti, bogy itt gyujtogatásról nem lehet szó, mert a törvény csak oly malom felgyujtását bünteli a gyújtogatás aulyos bűntettével, mely egyszersmind emberek lakául is szolgál, továbbá a gyujlogatás-nsk közveszélyesnek kell lennie. Gazdasági épületnek pedig a malom a törvény értelmében uem tekinthető.
Festi még védencének lelkiállapotát s kéri felmentését.
llövid . órai tanácskozás ulán az esküdtek a védő nagybalása beszédének közvetlen hatása alatt felmentő verdiktet hoznak. Ennek alapján a trvszék is kimondja a nem bűnöst. Az esködti intézmény behozatala óta ez az elsó felmentő verdikt Nagy-Kanizsán.
§ F. hó 8-án Krss János és Snopek György gyujtogatással vádoltak felett Bit törvényt az esküdtbíróság.
Kiss János felbujlalta Snopek Györgyöt, hogy a tilsji határban fekvő pincehajlékát gyújtsa fel. Snopek 10 frl jutalom fejében ezt mégis cselekedte. Kiss János pedig a Magyar Altalános Biztosító társaságtól lőO frtot vett fel. F. é. augusztus havában Lód JózBefnek szalmakazla, mely Kiss János házával Bzomszédos, gyulladt ki. Ezzel a gyujtogatásBal ia Kisa János volt vádolva.
Az esküdtbíróság mindkét vádlottat csalás bűntettében mondta ki bűnösnek és Kiss Jánost 2, Snopek Györgyöt pedig 1 évi és 9 hónapi börtönre Ítélte » vizagálali fogság beszámításával. Az ügyész és védők semmiségi panaszt jelentettek be és kérelmükre « törvényszék mindkét vádlott ellen megszűntette a további vizsgálati fogságot, elrendelvén szabadon-bocsájtásukat.
A vádlottakat Dr. Fried Ödön ás Dr. Scbwarz Adolf ügyvédek védték. A vádhatóságot Dr. Kendy Elemér képviselte. A \'tárgyaláson Mikos Géza kir. táblai biró elnökölt. Szavazó birák voltak Knorr Kálmán és Dr. Kisa István.
ANYAKÖNYVI HÍREK. \'
Születések :
— Novembcp^Si9-Jg. —
Beke József napszámos, .József Horváth Verona takarító, János MoIIer Károly mechanikus, Jozefina Mathea Károly fényképész, Mária óötz Lajos állomásvezctÓ, Anna Tomasics János napszámos, Teréz Balázs Péter napszámos, Anna Bencekovics Gábor nszlalos, Károly Bakonyi I&tvnn molnár, Rozália ■>■ Kis For^nc földmives, Rozália Varga József munkás, József Ruffay Rezsó fogyaszt, adóellenőr,\'Julianna Kálovics László íoldmivoá, János Mát és Uyőrgy földmivnsi József Faics György földmives, Juliánná Kubát József cipész, Lajos Joachimstadt Ignác lakatossegéd, Maria Szokolics József munkás, Gizella Giessmann Lipót-pályamester, Anna Gerencsér Mari cseléd. Mária Göllesz Ferenc mozdonyvezető, József Varga István kocsivizsgúló, Anlal Pacsics Lajos kalauz, Gizella.
Halálozások:
— Xo»«n»bcr a——
Kósz János rk. 2 éves, kanyaró Horváth Mari rk. napszámos, 42 éves,
. mágos küteg Szerdahelyi György rk. 2 hónapos, bélhurut Özv. Hofuiseher \'Andrásué rk. gazdasszony,
45 éves, hashártyalob Pollák Erzsébet izr. féléves, tüdÓlob Pál . Mária rk. 10 hónapos, kanyaró Nagy György rk. 14 napos, gyengeség Nagy Mária rk.\' 13 hónapos, kanyaró Málék József rk 5 hónapos, béjhurut Scbf arc Magdolna ,rk. 3 éves, kanyaró Máté Mária rk. 3 eves, vörös \' Gyurkovics Ilona rk. 15 hónapos, vörös Szili Béla rk. 17 hónapos, vörös • Gyurics József rk. 18 hónapos, kanyaró Mélies Olgark. tanuló, 13 év\'., agyhárlyalob Özv. Kuausz Károlyné rk. magánzó, 68
éves, végkimerölés Kijinkó Rozália rk. cseléd, 27 éves, méhlob Kiíinkó Anna rk. 18 napos," gyengeség, Sághy István rk. 1 hónapos, veleszdletett bujakór
Sipos Boldizsár rk. 19 hónapos, vörös Kristóf Józsefué rk. 2G éves, medencetályog Kiss Rozália rk. 4 napos, gyengeség.
Házasság-kötések : .
—\' November a—9"\'g« "T|
Ruisz, József molnár — Horváth Annával Klein Vilmos pék — Kosztólic Gizellával Major Jáuos földmives — Horváth Annával.
I 1900. NOVEMBER 17-én.
Béct, Nikolojevlc György utazó, Héci, Löwy E is Utazínö, Bééi, Klemann Károly képviseld. Ne Vorlc, llardlo JíUsef tar*, hadnagy, Sümeg, Cseley Jórsef lart. hadnagy, SrcgsiArd, FUrst Ödön tart. hadnagy, M.-Siómba!, Nusal József tait. hadnagy, Gyula-Kísil, I)r. SxUc* Antal ügyvéd, Tapolca, Schmldt í»goi,ton-igaigaló, Debrecen, Cerű Anial magini\'ó, Hpcst, Kövy Verenc uUtó, Bppst, Hidiisi Ignic és neje gyógyjierész, Kadihiza, Belbositi Károly főhadnagy, N\'.-Kaníisa, Dr, Simon Sándor orvos, Keszthely, Etlingliausen .Ödön tart. hadnagy, Szl.-Gotthard, Dr. Herger Béla ügyvéd, Z.-Egersiz., Itahn Gyula műszerész, Bpest, Aranyosi Róza inagúnzónO, Zágráb, Loufer SÍg. utazó, \'/ÖpcSl, NVechsner Kugcnia utazónö, Bpetl, Gross l^ajos utazó, Bpest, Fürst Adolf kereskedő, Gráz, Dofler Emil utazó, Bécs, Neustadter II. K. utazó, Stuttgah, Schwarz Sig. utazó, M.-Ostrau, Steiner Emil utaiió, Bécs, Gibitz Alajos gazdatiszt, Veszprém, Deutith Miksa kereskedő, Pápa, Eiszler Lajos kereskedjö, Pápa, lIoíTuiaiin Sándor utazó, Bpest, Grossmann Jakab utazó, Bpest, Polgár V«lmos utazó. Bpeit, Flsche.- Bcla utazó Debrecen, Skrabanek Ad4lf orvos, Babócsa, Fabianits Gyula földbirtokcls, (^rbánfalvs, Ileilig József utazó, Csáktornya, Crilp-vold József utazó, Upest, ÜrUohut Károly keresk., Bécs, Fiscbel Samu kereskedő, Bécs, Gerlich Vilmos utazó, líécs, BonJi Ilerm. utazó. Skali r, Grossner llerm. utazó, ,ü*cs/p.Weiss Jak/íb utaíló, HéCs, Hnjek Kmánuel utáló,tfiécs, ílirsdh Henrik utazó, Becs, Leipeit Haqs utazó, Bécs, Dr. Franki Dávid Ügyvéd, Hecs, l.öfflcr József utazó, JJéis, Fuch* Miksa utazó, Hpest, Fischer Ferenc utaió, Upest, Kutu S. A kereskedő, Bpest, Ivancy JóMef plébános,-Csurgó, Grciszler Vilmos utazó, Bpest, Fischer Vilmos kereskedő, Polgárdi, Von Martpu kereskedő, Polgárdi.
SzerteesTtőség : Dr. Villányi Henrik, felelős •«erkcntői Kindó : Jfj. Wajdltn József.
X
vegyes!
— Sok évi megflgytlél. Emésstédgycngcsé-1 gekuél és étvigybiáDyuil általában minden i Rjromorbsjnál, a valódi .Moll féle teidlltr porok* J bitonyulrbk a legsikerebboknek & többi szerek I fölött, mint gyomor erő»itök é9 vértiaztitók. Egy | dobot ára 2 kor. Szétküldés napouU utánrétellel .Moll A. gyógjpxtréíz rs. és kir. udv.jszállító által, Bécs, I. Tuchlauben *9 A ridékj gyógyszertárakban hntározottan .\'Moll A. késéitmétiye kérendő az ő gyári j el tényével-éí aláírásával.
IDEGENEK NÉVSORA-
B Korona" Szálló. 1
Melicha(^Gusztáv utazó, Bpest, Walterédorf Albert kereskedő, Üroszliry (Horvátország , J-\'a^kas Aranka tanítónő, Bpest, Schönberger Iíugó-\'utazó, Bpest, Dr. DeuUch Miksa ügyvéd, Kaposvár, Allbert Károly utazó, Triest, Ündrényi Gábor polg isik. igazgató, Kőszeg, Witál Jótscf utazó, Bpest. Títth Albertné főtanitóné, Tolna-Ozora, Dr. Wollák Jójjsef Ügyvéd, Alsó-Lendva, Blau Arnold utazó, Upiest, Polgár János szolgabíró, Körmend. Seregély Djávid segédtanító, Felső-Lövő, Deutsch Izsó keresliedö, Bpest, Dr. Uuziicika Kálmán tanfelügyelő, Zata-Egerszcg, Dr. Stleler I^ijos Ügyvéd, Keszthely, Clrünn Gyula utazó, Bpest, llerz Ernő utazó, Bpest, Nlüllcr Zsiga kereskedő, Zágrib, Barta Sándor utazó, Bpest, Forstner Jenő utazó, Bpest, Frank \' Albert utazó, Bpest, Hartmann József utazó, Eperjes,ISchlesInger Jakab vendéglős, Kh-Bajom, Hollend\'er ÍLajos utazó, Bpest, Ilabenfcld Fülöp kereskedő, Dob ború, Pol-lacsek Ignác utazó, Bpest, Breuer Karoly utazó, Bpest, Weisz Adolf utazó, Bpest, HSrmlt József utazó, Szeged, Semberger József utazó,jBéci, Siffer Sándor kereskedő, Szent-Lorenzen, ?\'élner Miksa utazó, Bécs, Silberberger Sándor utazij Bécs, Steln Emil utazó, Bécs, Kobilschek Miksa utUzó, Toplit* (Csehorsz.), Risenfeld Gusztáv ntazó, Béct, Ilaló-hlavek Berta magánzónö, Gráz, Sch^art Gyula cs. kir. százados, Marburg, Bruckner Ignác utazó, Bécs, Bachmann Gusztáv utazó, Bécs\'. Spilar Sándor kereskedő, Károlyváros, Pick József atazó, Bécs, Reisinger Ferenc utazó, Bécs, Steinerl Mór Bécs, Dostál Zsigmond utazó, Bécs, Jaeger Gyula utazó, Bécs, Wertheimer Zsigmond utazó, Bécs, Stockl Miksa utazó, Bécs.
„Szarvas* Szálló.
Herceg Sülkovsky Viktor földbirtokot Kamahara, Adler Félix kereskedi), Bpest, Sugár Sándor könyv-velő, Körmend, .Schwarz Samu Ugvvéi, Kaposvár, Pollák Alex utazó, Bpest, Rosos Jóí^cf gaxdász, Alsó-Dőrgény, Rokensteln Károly\' jjtazó,\' Bécs, Dvorsák Gynla utazó, Béci, Salzer KÍlmán utazó, Bécs, Maltován Károly utazó, Bécs, ICasper József és neje hivatalnok, Kis-Péterfaiva, Klantlsch Winxeny kereskedő, Darmsladt, Spiess I. L. hir.atalnok, Bécs, Plaschkesi B. ulazó, Bécs, Ambroi Frigyes utazó, ZwitLau, Hajas József gazdiszj S.-Csurgó, Bergcr Miksa kereskedő, Marcali, Hoth Tóbiás utazó, Szabadka, Dr. Sándor Mór Bgyvéd, Bpest, Mahrcr Lipót mérnök, Bpest, Csusner József utazó,
j Nyilt|ér. j
Az cj rovat aUtt kÖzl&Uikért nem Tállal felelősséget a szerkesztőség
Yeae, hagyhóly«g, hWgjdaraj és a köszTénjbnntalraaK ellen, továbbá a légfeó és emé8ztöftl szervek hurntos bántalmai,nál,0ry08í tekintélyek \'által a Lllh Ion-fór r»8
SALVATOR
sikerrel rendelve less. Huny haj tó hatásul
Kellemes izil 1 KŐDDjeo emészlbelő
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A Sahalor-forrái igaigatósága Eperjesen
|$IRÖETÉSEK l
2052j900.|yégrh. Biám,
Árverési hirdetmény. \'
Alulírott \'bírósági végrehsjtó az 1881. évi LX t. c. 102. §•& értelmében ezeoeel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1900. évi V. I001|l, 101611. 863(1 számú végzéae következtében Itasis Berkovila, priedi; ch Rslzera dorfer Havas és Weliz cégelí javárí GrQnfeld József és neje ellen 2044 kor. 91 BH-, 104 korona és 160 kor. ■ jár. erejéig foganatosított kielégítési végre-hajtás ulján le- és felQlfoglalt és 1G11 koronára becsalt bordó, kocsik, lovalt,, aiódavizgyár teljes felszereléssel, liszt, szobabútorok Btb.-ból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V. 10I6|2 számú végzése folytán Zala-Szent-Baláxeon a helyszínen leendő eszközlésére
1900. évi november hó 20. napjának
délelőtti 8 órája határidőül kitQzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul tar el fognak adatni.
Kelt Nagy Kanizsán] 1900. £vl november hó 8. napján.
Maxiníovits éyörgy,
kir. t>Mfiki\'v«trthsjfó.
■ k - -.\'"\'! i\'1"* f
Cbíuf-Oföce 48JBiixlon-Roafl. LonioiiJ
% MaNsyrup
kellemes izü szer felnőttek is gyermekek rí*. szére, Görcs, fullasztó 4s ziháló köhögés, ttldő-hurut, elnyálkásodás és minden mellbetegség ellen. Köpetet elősegíti. irH DIEtTK/i 1 üveget 3 kor. 30 Ilii. —■■■ beküldése ellenében kllld ScKul2 íiUrbíV Apotheker
- A. T H I E R R Y\'S Balsam-Fabrik
In Pregrada bel Rohltsch-Sauerbrunn.
Vigyázzunk á kupak ezálrásra, beégetett cégre:
I. Tklsrry\'s ScbitzM|il-«pilhiks.
Egy pár igen szép alakú hibátlan Jucker 16 markos 5 — 8 éveselr kerestetik megvételre. — Ajánlatok ármegnevezéssel
■-Biró LÁZÁRI, Graz
Parksirasse 17. iniézendói
—- .2 "
GD _ — A e/3
M JK 2 KS oo
\'CD o
J2 *
CD _ Li_
■a o
CC3 5 ü a
=E cc

38 I ragy- éa ezüst éremmel és elismerő irattal kitüntetve.
Z\\
dismerve a legtökéletesebbek a világon.
zenélő dobozok,
Automaták, Nacesairek, Svájci házacskák, siivárállványok, Fénykép-albumok, Irókóazletek, KeaztyQtaridk, Lsvélnehezilők, Virágvázák, munkaasztalok, Sétabolok, ttvegek, SőröJpoharak, D333zer-tá»yérok. Széket Blb.
Minden zenével. — Mindig a: legújabbat és legkitűnőbbet Kará-. csonyi ajándékul nagyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. II. KELLEK, BEKX (SVAJC.F
zenélőművek gyára. — Caakis közvetlen megretideléa — kezoikedik a valódiságért. — ^ K^pes árjegyzéket bérmentve küldök.
ŐRNAGY ÁRMÉRSÉKLET. **■
W W W W W W W W
IIlllTlIif.
A m. kir. igazságllgyminiszter 1900. évi Október lió 4 én 57417/1. M. 1900. I. szím alatt elrendelte, bogy a nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatósághoz tartozó Szt.-Jakab kOzség telekjegyzökönyveibe felvett, mindazon ingatlanokía nézve, a melyekre 188G. XXIX., az 1B89. XXXVIII. és az 1,691. XVI. . torvénycikkek a /tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését réodelik, az 1892. XXIX. t.-cikkbcn szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a tjkvi bejegyzések helyesbítése foganatosittassék.
E célból a\' helyszíni eljárás a nevezett községben 1900 ávl december hó 13-án fog kezdődni. Ennélfogva felhívatnak:
1. mindazok, a kik a leiekjegyzökönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatölt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje előtt
kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;
2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. XXIX t. c 15 — 18. és az 1889. XXXVIII. t.-c. 5., G , 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átrnházó telekkönyvví tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekeblezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek, és
3. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyébb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy
j törlési engedély, nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
\' A hp. tszék mint tkvi hatóság.
Nagy-Kanizsán, 1900. évi november 7-én.
gó zo ny,
kir. tfizfkt nlhiró.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Pirio!juh a magyar ipart I
Legjobb Csontlevélpapir p?
HAZAI GYÁRTMÁNY! -C3
Versenyei a külföld elsőrendű készítményénél
* MH»I »
\\ KÉSZÍTI..
Rigler József Ede
rAmataosvAn atizvtarrAiisAsAj \' BUDAPESTEN. \'
Kaphaló: llj. Wdjtlita József, Fischei Fülöp, s Mair József cégeknél N.-Kanizsán
m
ZALAI K QVZ L ö S T v
1900. NOVEMBER 10-én.
. K. "/„.000
MOLL SEIDLITZ POR
C«ak akkor =valódlak. ha mindegyik dobos Moll A., védjegyét éd
aláírását tünteti foL \'
A Mail A.-féla Seldlltz-parak tarlós gyógyhatisa a legmakacsabb oyanior- él al-testbintnlasak, gyomorgörcs i* gyoraorliév, rögzött székrekedés, mijbintaloin, vér1 talotáa, aranyér és a legkobobözőbb nSI betegségek elleo, e jeles bájziazernek éttiiedtk óta mindig nagycbb elterjedést axerxett. — Ara egy lopaoséfslt ara-dail dabaxoak 2 kor {
Hamis i tá 8ok t őr vé n y i I eg f en y i11 e t nek. • MOL L - FÉLÉTRANCIÁ
ÍBORSZESZvES SO\'
C8ak akkor valódi. ha mindegyik flveg MOI.L A. véJj egyél ! tftnl«tl tol
--.A. Mail" feliratú ánoxattal van zirva. A Mell-féle
fraBOzla borazesz él aé nevezetesen mint fájdaloaotiltapitó bedörzsdlésl azer köszvény, csuz él a meghűlés egyéb következményeinél legiimeretesebbj népszer. — Egy éaozalt aradell Ovag ára i kar 80 (III.
. MOLL Gyermek szappanja. I
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hölgj szappan a bír •kaxerflápoláiára gyeroekek ét falnittek réazéra. 1 í\'
Ara dsrabonklnt — 40 fii\'. Öt darab — I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-azappao Moll A. védjegyével van ellátva
F ő a z é t k Ü,1 d é b: Moll A. gyógyszerész, cs. ós klr. udvari szállitd által,
Bécs: Tochlaaben 9. bz. | •
Vidéki megrendelések naponta. poatautáovét melleit teljesittetnek|
A raktáraltban tessék határozottan MOLL A. aláírásival és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán R088nfeld Adolf ÓS Fia\'
A feltaláló dr. Meidlnger lanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KÁLYHA
HEIMI. #
A cs és kir. udv szállítónál

kaphat ó.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybernergasse 7.
Minden államban fizabndalni8zva. — Az első éremmel nr-nden k kitüntetve. ^r— Legkilüuőbb, nagyobb égési tartamra beret
\' kormányzó és szellőző kályhák
iáliiláson dezeit
lakisok, iskolák éí irodik számára a legegyszerűbb éa legelegáusabb kjállitáibao, tetsxéiaserinti égési Motarlam axénplrral való lütésnél éa 24 ériig terjedi égéi kdszéunelí lüzelésoél I
60.000 kiiljlm forgalom ha hozva.
Egy kályhával tobb szoba la futiatö.
„MEIDINGEB."-ká]y|iák,
Óva inlüiik az utánzatoktól utalva a kályhaajtókra öntött
MF.IDIKGEROF & H. HEIM
FEN
köveikezö védjegyre:
„HESTIA"-kályhák
Hflm nagy égési időtartamra berendezett
FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK 1
fo st e a észtő calqrifér
Kfiy.poud füles minden rendszer szeriül, aw Szárító, készülékek gazdasági él Ipari célokra.! *»
Prospektusok ós Árjegyzékek ingyen ós bementve. I__" Z. K. "A,..900.
EK.
\' A vm. 1019/00. Hirdetmény.
A ca. k. bécsi jóínefvárosl járiablróaág VIIL osztálya réazéről közzé létetik. hogy Magyarországban Pozsonyban illetékes, Bécsben VIII. Bllndengasse 18. sz. a. lakó, be nem jegyzett kereskedő WOTT1TZ KÁROLY 1000. julius 29-én végrendelet hátrahsgyáaa nélkOl balt mdg.
Felszólittatik lebát fenoevezett minden örököse, hagyományosa éa hitelezője, a kl osztrák állampolgár, vagy a birodalmi, tanácsban képviselt királyságokban és tartományokban tartózkodó\' idegen, és a ki a hagyaték ellen igényt emelhet, hogy ebbeli igényeit a lent jelzett naptól elámított 6 hét alatt ezen bíróságnál anrál inkább jelentse be, mert különben a hagyaték az illetékes külföldi halóságnak, vagy azon egyénnek fog kiszolgáltatni, a ki a nevezett hatóság részéről ehbez jogosíttatni fog.
Kelt Bécsben, 1900. október 27-én.
5737,\'tk. 900.
Árverési hirdetmény.
A u.-kanizsai kir. törvényszék telekkvi osztálya részéről kőzhirré tétetik, hogy Dr. Dick József Ogyvéd mint Pátri Katalin hagyatéki követelésének érvényes.tésére kirendelt ügygondnok n.-kanizsai lakás végrehajtatásak, Pátri József végrehajtást szenvedő komárvárosi lakós elleni 350 kor. lőke, ennek 1900. évi .áprilia bó 5. napjától járó 8°|0 kamatai, ai eredet) 1160 korona lőke ntén 1805. junius 1-től 1898. május 21-ig járó 6°|„, továbbá 710 korona tőke ulán 1898. méjiB 21 tői J900. április 5-ig lejárt 8% kamatai, 70 kor. 10 fill. per, 20 kor. 90 fill. végrehajtás kérelmi, 1B kor. 90 fill. jelenlegi\' és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területékez tartozó a komárvárosi 31. az. Ijkvben L 1—2., 6.,\'8.. 10. és 13. söröz. alatt felvett a 1207 koronára becsült 25/b népaoraz. ház és külsőség j
1900. évi december hó G. napján d. e. 10 órakor Komárváros közaégb&xánál Dr. Dick József felperesi ügyvéd.vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becaár.
Árverezni (civ^QÓk tartóinak a becaár 10%-át készpénzben, vagy1 óvadékképea papírban a kiküldött kezéhex letenoi.
Kelt N.-KanizsÁn, a kir. tvszék, mint (elekkönyvi bslóa\'ágnál, 1900. évi azept. bó 15. napján.
GÓZOftY,
, kir. tsiéki alblrö.
J3gyre erms* . o
Brády-féle
SF MÁR1A-CELLI 5 j GYOMOR-CSEPPEK g
nagyszerűen halnak gyomor bsjok 8 nál. nélkülözhetetlen éa általánosan K ismeretes házi éa népszer. — Á\' g gyomorbetegaég lüoetei; étvágyla- g lanság. gyomorbetegrég,\'. büíös g belet, felfujteág, aavanyn felböfíögés, ö hasmenés, gyomorégés, felesleges, g nyálkakiválaszlás,sárgaság uodorés g hányás, gyomorgörcs, azüküléa. — a Hathatós gyógyszernek bizonyalt fej- q fájásnál, a mennyiben ez a gyomor- y lói azármazott, gyomortullerbelésoél 8 ételekkel és italokkal, giliszták máj- g bajok és h&mprrhoidáknál. Q
Emiitett bajoknál a Brády-féle R márlacelll gyomorcseppek évek g óta kitűnőknek bizonyultak, a mit □ szár meg aráz bizonyítvány tanúsít, n A bevásárlásnál kérjünk balározot- g tan Brády-féle márlacelll gjo- ^ morcseppet és ügyeljünk a fenti védjegy- és aláirásra \'éa arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-féle márlacelll gyomorcieppek Ove-geokint 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított éa értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árasittatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király- boz, I, Fleíschmarkt 7
Nagy-Kauizsán: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kohnt Sándor gyógyszerésznél.
looooaoooooooono o
MtlöMlen ís MiDjMlat, JMMai\'í
yilíoitt,Ml ffliiii orszáiDa,
jChlef offloe 48, Brixton Road, London S. W
A Iremrebiibatóbb, legjobb él aa egéaj világon birei fa ktrtstlt hiilizer
Thierry A. gyógyszerész balzsama.
FelOlmulhalatlan mell, tüdő, mij, gyomor és mindeo bel»ö bcleg-légnél. — Külsőleg a legjobb
EflT Sebgyógyitóozer. H
Valódi csak az összei knllnrillamokban zöld apáca Tédjegygyel
__éa a kapák hüvelyen bepréielt céggel: Alléin echl.
Évi készítés beblxonyithalólag 6 millió Uvegcio. — Póitin \'bérmentve 12 kisebb, vagy-6 nagyobb Qreg 4 korona. Próba-üvegcse proipektussal éa a vilig minden oriziga raktirinak felsorolisiTal 1 kor. 2fill. — Szétküldés csak a pénz elSre küldésével.
Tlilerry A. Centlfolla kenőcse
(csodakeoficinek nevezve) eí nem érhelÓ vonzó eróvel éi gyógyító hátánál. — Operációkat lé\'gtöbbször feleslegessé tesz. — Ezen kenÓcscsel egy 14 eves gyógyitbatlannak tartott caontszó, njabban egy 22 évei nagy rikszerü betegség lett meggyógyítva. — Antilep(iktiian hal, bűsit, könnyebbít és gyorsan gyógyít mindennemű gynladásbál és sebnél. — Gyorsan pubit-éa.ixétoBxIat, éa megszabadít íalndenoemü tdecen, még oly mélyen behatolt tárgytól. — Kgy tégely bérmentve 1 kor. 80 fill, csakis előre alfinyoxia rllenében. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. — Bebizonyítható évi gvirtis 100,000 tégely Mindkét szerről egy egétx lcróltir ill bi*onyitvínyokból eredetiben a vilig minden részéből rendelkezésre — Kerüljük az utinzatokat és ügyeljünk az összes jtégelyre bt égetett cégre: Apothéke znm Schntzenget dea A. Tiit*>rry. Hol uincson raktár, ne hagyjuk ma^nDkat utánzatok vagy állítólag hasonértékü Rzerck megvételére ribeszéíai, hanem rondeljünk kOzvetlea éa cimezzQnk:
AjOltCter A. Thlarry\'j ,Fabrlk In Prograda RütlítSCh-Sanerbmnn Uellíll. .\'
(A CL kir. oszlr. illamvasutak tisztviselői szövetségének azillitója.)
-(Contraclor of the War.OIflce and tlie Admlralty, London.) -
Kukorica-morzsolók "TP®
kéz- éa erőbajlásra, egyszerű és kettős rzerkezettel, szelelővel és szelelő nélkül, Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurök) ;
kézi kezelésre való Széna- éa szalmaaajtók
fekvően vagy kocsira szerelve, Takarmány-fQllesztök, mr Szállllhatd takarék fózö Üstök takarmány $tb. részére -aa
zománc bevonattal, vagy anélkül, saállitókészülékke), vagy anélkül. Szecakavágók, szabadalmazott keoögyürüs görgó csapágyakkal igen köonyll járással körülbelül 40\'/, erömeglaknrttás mellett, Répa- és burgonyavágök, Darálók
„Agricola" sor-vetögépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, vállókerekek.nélkül, Egy-, két-, és tSbb vasú ekék
■ jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
MAYFÁRTH Ph. és Társa
csász. és kir. kiz. szabad.
gazd&Bági gépgyárak, vasöntöde ós .gózhámor
Alapíttatott 1872. Í50 mKás.
- \' . ~ braao érrnnel éi aliS dijakkal =—;-
. Árjegyzékek es Bxámoa elismerő lovélek Ingyen éa bérmentve kllldetnnic. Képviselők és vIsxonUraBltók felvétetnek. tPOhalhólyag
elsőrangú orvosi tekintélyek azerint & legmegbízhatóbb és Mtétlenül ár talmatlan óvszer urak él hölgyek számára. Megrendeléseket pontoian éa diicfé-len esxköxöl:
KELETI J.
ca. ék kir. izab. nr-voi sebészeti mű !él
kötéiz^r gyáros BUDAPESTEN IV Korsnaheroeg-n. 17. Alapíttatott 1878


Arak taoalaaktat aradul párlal oaoiagaláibaa: Oumml él halhólyag alaSrendQ gyártmány ........ . .
Capoltea amerioana (rövid) . .
Buiptnioriam.........
Párisi női ativaaka (Sa\'ely-Sponges) Irrigator teljesen Mazeralve :. . Eredeti peiaarlura ocluiircm (Pell.
porua) Mealnga tanár azerint) . 1.80 2 ÍO .Olaaa-lv1 aiab. havlbaj elleni kőt. 3 60 s.— imlndan hölgynek nélkülözhetetlen.)
W Árjegyzék lagyen^éa^hérmentre.
1-8 - fnlg 2 —s— , oíoa.— ,
2-6.- . l.SO 5.— .
gSjjjj

ni .i


DCM
gg ÍF=Í.
[Nyomatott llj. Wajdits Józs«f könyvnyomóijábin Nagj-KAnosáo.
Melléklet «~Hlíl KSzIBny* 1900. évi nov. hó iQ-lki
1900. NOVEMBER 10 én.
1— o oo
<o a 03 i-ü >■ 2 S2. c= o CO
O 7 CJ o
cr tr ö eo ar SL\' ^s o t—
c: a 5T- w r->
<s CD- 50 CD O 3D tn-
se X
á>
Nagy-Kanizsán i
QQnsberger Jakab, FeBselhofer József, Strérn éa Klóin, Marton és Huber, valamint Neu és - Klein cégek kereskedésében.
1900. NOVEMBER lo-én.
fizetendő.
Készpénzben
M»wc*©&i©e<©©©© ©©©©©©?
,k® ©Sí ©©©©©©©©©©©©©© ©©«©«©©£ §©ii©©i®©©l©©©©©©©©©©©©©©©
XXXIX. ÉVFOLYAM.
NAGYKANIZSA, 1900. november hó 17-én.
Et6fizeléMÍ ft rs Egéix évre . . 10 kor. — flll. Fél évre . . . f> kor. — fili. Negyed -vre . 2 kor. 5j flll. KgjM arám 20 flll.
HIRDETÉSEK
& huábospetitsnrhan 14, rtiá*o<t*7.or 13, i minden, további sorért 10 flll
NYILTTÉRBEN
petit soronként 2U filléré t vétetnek fel.
I
XXXIX. évfolyam.
A lap szellemi részét illető minden Köziemén)* & felelői szerkesztő nevére, ax. anyagi részt illető közlemények p>dig a kiadó nevére cimxotien Nagy-Kanizsára bérmentve ihtézendők.
Bérroentellcn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok TlHStancny kUldelnek
A nágy-kanizsai „Ipar-TestületJ" „a nagy-kanizsai. Takarékpénztár részvény-társaság," „Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,", a „nagy-kanizsai kisdedneveíó egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nap-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a „katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
\\ HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENÓ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az iparművészet.
Nagy-Kant esi,~ Í900. nor. IC.
Az újkori művészi mozgalom maholnap félszázados lesz. — Vájjon alexandrinizmus vagy renaissance-e ez a mozgalom, arról ma még nem záródlak le az akták.
Elvégre a renaissance sem a maga ujjából szopott; Brunelleschi és Michel Angelo is tanult, tanulni pedig annyit tesz, mint élni azok tapasztalataival, a kik előttünk éltek. Az alexandriniz-mus csakis kategorizál és arhaizál, a modern művészet pedig tagadhatatlanul többet tett ennél. Hogy renais-sancenak nevezzük, annak inkább az szól ellene, hogy sem oly egyetemes nem volt, sem oly nagy egyéniségekben nem csúcsosodott ki mint a renaissance. Az építészet, valljuk meg, alig vette hasznát, s ha a szellemes Olbrich a bécsi bankárokat egyiptomi sirokban nyaraltatja s az elmés Ottó Wagner gazométert épit templomnak, ez még nincs akkora lépés, mint a gót templomtól a ílórenci palotáig való
A művészetekben a roppant reformok és revoluciók azzal válnak gyanússá, hogy, mint a tengeri vihar, ma törnek, zúznak, egekig korbácsolnak és örvényekbe sülyesztenek — másnap azonban a mosolygó viz tükrén nyoma sincsen sem a tisztító, sem az alkotó hatásuknak. Az egyedül üdvözítő naturálizmus, plain air, szimbolizmus és modernizmus a festészetben inkább divat dolga, mint meggyarapodásé s a Lenbachok, ,a Böcklinek, a Puvis de Chavanne ok, Segantinok és Burne Jonesok a modernségnek éppen a legnagyobb nevei, vajmi kevéssel mutatják, hogy,
mikor ók festettek^ körülöttük mi volt a festészet aznap egyedül üdvözítő evangéliuma. Egyszóval: stitus alig marad meg a mi napjainkból, mint ahogy megmaradt, nyomon követhetően, a reiitísanca nagy\' emberei után. A mi időnknek már az ó művészi érdeme, s ebben vetekszik a renaissance nagyságával, az, hogy az életet ismét elvegyítette a művészettel, egyiket megtermékenyítette a másikkal 8 mint a protestanizmus a Szentírást, a papok 8 a boncok titkos kabbalájából mindenek érthető közkincsévé tette a szépséget.
Ebben a jegyben született ujjá az iparművészet, vagyis a mesterség, mely a mindennapos életet szépséggél akarja átitatni. Ez az, amit mint a régi időknek holt értékét:az uj művészet kiásott és uj életre keltett. A barbárnak kikiáltott középkor volt alapjában a történelem legművészibb korszaka. A középkor fossziliái: a mai keleti népek mutatják ezt, kiknél a tánc, a szőnyegszövés, a meae mondás s a cserepesség,jnind csupa népies mesterség, vagyis a szépség az a.lélekzö levegő, mely nélkül e különben világtól elmaradt népek nem tudják elgondolni az életet Az élet fájdalmát, a munka kényszerűségét szépséggel megédesíteni: a modernség ezt tanulta a középkortól, s ez a pszihológiája annak, a\'Morrisok s a Cranelc mért izennek hadat a gépmuukának, mely az embert is géppé alacsonyítja. A munka legyen élvezet, élvezetet pedig csak a kézi munka adhat, melyben kiki átérez-heti a szinte testi kéjt:.az egyénisége megtermékenyítő átömlesztését az élet-
telen matériába. Mint az elhalt Morris, Crane is a ncaga ^ódja szerint ir, rajzói, fest, cserepet éget, kárpitot sző, az élet minden vonatkozásába beviszi művészetét a a szocialista újságok május elsei ünnepi számainak\' ó rajzolja az első oldalát , Ek nem sport, nem szalón filantrópia nála — ez egységes és rendszeres tudományos meggyőződése ezeknek a férfiaknak, \' kik azt tartják, hogy a középkor a máig némely tekintetekben nem haladtunk, hanem hanyatlottunk, s mikor a mai emberiséget meg akarják váltani, a középkor legerősebb/paoacéáját adják be néki Ostyául: a szépséget.
I * j . I
Mit szóijutik az\'iparművészeiről, mely városunkban meghonosodott? Csak annyit mondhatunk, róla, hogy a legtöbb ember elmegy messziiie Bécsbe vásárolni és csak; azután jön eszébe, hogy amit vásárolt. ugyap ipar, de nem művészet. Volt nálunk ezelőtt 10 évvel egy miiasztalos, aki a legfinomabb butormunkát igazi műértelemmel készítette, nemi tudott
nálunk mi
ott a Horvát fővárosban élsó\' rangú
műiparossá műipar
igélni. Elment Zágrábba,
küzdötte fel magát. A eghonositásának kiaérlete
is balul ütött ki. Azóta se ipar, eo művészet aem mutatkozott: A jövő évben kellett volna meglennie a helyi iparkiállitájsnak. Ez alkalommal láthattuk volna a mi iparművészetünk fejlődését. Fájdalom .csak a patkózolt csizmák sarkait láttuk, a hogy áz Ipartestületből kirúgták az jparkiájl-litás eszméjét tervével együtt. >
Modern törekvések.
A1 magyar társadalom élete fordulópont felé közeledik. Két olyan természetű mozgalom indult meg napjainkban és halad előre diadallal, .mely a magyar társadalmat, életének tartalmát meg fogja változtatni, uj eszméket, eddig elhanyagolt törekvéseket hozván beléje. E két mozgalom egyike a közgazdasági kérdések előtérbe nyomulása, a közvéleménynek feléjük való irányulása, a másik a képzőművészetek propagálása.
A körjógi kérdések merítették ki társadalmi életünk tartalmát, akkor it«, mikor még rendiségoii alapult o társadalom és előkelő elemei szükségképen az aktiv politika részesei voltak és ma íb, midőn a társadalmi képviselők küldése által politikai funkcióit jogilag be-, végzi. Dacára annak, hogy bibái mellett is nők előnyös gazdaeági tulajdonnal van felruházva a mngyar faj, a közgazdasági kérdések mindig kevésbbé mozdították meg társadalmát, mint a közjogiak, iparunk fejlődése, ny\'erstermények számára piaenk biztosítása sohasem érdekelték aunjira, miut a közjogi institúciók. Nem nehéz ennek a magyarázata, ha meggondoljuk, hogy a magyarnak a történelem folyamán mindig a nemzeti létért kellett küzdenie miközben a gazdasági kérdések csík másodrendű kérdések lehettek. A biztosított nemzeti ekszisztencia íme manapság megengedi, hogy közgazdaságunk fejlesztésére! fordíthassuk figyelmünket és az a na^y energia, ^melylyel a társadalom hatni tud, ezen nágy gazdásági érdekek ápolására vezettessék\'
Aí emberiséget annyi század küzdelme megtanította arra, hogy mindenekfölött áll a kenyér és minuciózus jogviták előtt tisztázni kell a tömegnyomort és a gabonapiacot. A magyar társadalom szintén tudatára ébredt a valódi érdekeknek. Teremteni akar boni ipart, szövetkezik a kis emberek felsegélésére," a középosztályt, mely vára a nemzetiségnek, erősíteni törekszik, csoportosul merkantil is és agrarius érdekek köré, szóval gazdasági életet él és az anyagiak fejlesztése köré tömöríti törekvéseit, érdeklődését és hatni tudó véleményeit.
És e mellett más téren máskép formálódik. Művészeket Begit, s művészetet propagál. A képzőművészet mind máig távol állt a magyar társadalomtól. Mostoha gyermeke volt és félreismert laktora a kulturának. íróinkat dicsőség éa néha vagyon jutalmazta munkásságukért, a featők éa szobrászok ott fenn Budapesten uzük körükben egymásnak éltek csupán, s ők, "kik a nemzeti géniusztól ihletve dolgoztak, nem találtak pártoló közönségre a magyar társadalomban. Az általános izlés kifejezője a képzőművészet és viszont formálója is az általános ízlés-1 nek. Idegen nemzetek előtt a legérthetőbben és a legjellemzetesebben képes kifejezni a nemzeti sajátságokat és ba ismertek akaruuk lenni a külföld előtt, a mi bizony anyagi érdekék miatt is nagyon kívánatos volna, csak művészetünk utján lehetünk azzá, melynek kifejező organumai internacionálisak, de tartalma nemzeti éa jellemző. Más szellem leng ma — természetes a .tegnap" még igen közel van — a magyar társadalomban a művészetek felé. Ápolásukat részben magára vállalta a magyar társadalom felismervén oagy kulturális jelentőségüket. A művészetek terjednek és o terjeszkedés eszköze a decentralizáció. A vidék városai képkiállitásokat rendeznek, a versenyre kel Szeged, Nagy-Várad, Debrecen, Kassa, a hiBSzűk, hogy utánuk a többi magyar város. Végül táu Kanizsa is közéjük sorakozik, de természetes, bogy akkor e művészeti mozgalom, mely nemrégindultmeg,8 mamég pozitív eredményekkel nem dicsekedhetik, már diadalmaskodott a magyar társadalomban, a célját elérte, mert a művészet iránt általános szükségletet tudott teremteni.
örüljünk, hogy közgazdaság és művészet kezdi áthatni társadalmi életűnket örüljünk ennek, mert haladásunk beleterelődött abba az irányba, melyben a nyugati népek mennek előre, s örülhetünk, hogy oly szerencsésen párosulva történt e két mozgalom megindulása. Az anyagiasság ridegségétől megóvja társadalmunkat a művészetek poezise, hogy oly önzővé b rideggé ne fejlődhessék, mint e század elején az \' angol társadalom, mely gazdasági életének üj korszakán sokáig durva materiálizmusba eülyedett.
TARCZ A.
Erxsébet királyné emléke.
— a .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Miért keseregtek? Minek e nagy bánat? Tán, hogy elvesztettük szerető anyánkat ? Meghalt ö a földnek, n gyáva göröngynek, l)c feltámadott a tiszta, magas égnek.
i Isten angyal* volt, küldve yuli az égből: Szerelni tanuljunk szerető szivétől. Nagy lelke hevétől meggyógyult egy ország, Mihelycst érezte szive dobbauásit.
Gy Agyi tolt, vigasztalt, a teltre buzditott, É.Icn betegéirt kOnnycket hullatott; S mikor a kórágyböl felkelt a nagy beteg, I.egelsö jártában ő segítette meg.
Aztán egyiltt\' ötült, együtt sírt mt vélünk, Csodás rajongással környékezte népünk, it-dcs anyanyelvünk bűvösen szólt ajkán, így jelt királyasszony ez imádott hazán.
Aztán jött n bánat, a gyásznak tengere; llelefult ax öröm keserűségébe. Megtépett szivével hegye\', völgyet jira, S nem talált enyhülést anya fájdalmára.
Szeretet és hiiség, a mit nem adhata, Egy világ részvéte, vallás hit balzsama, A mire nem termett nz egész földön tr: Adott nyugodalmat a csöndes néma sir.
S hogy itt lenn sötét lett, kigyuladt ax égbolt.
Egy fényes csillaggal immár ott fenn több volt.
Világit a földre, szép Magyarországra,
Örökön-örökké tart a ragyogása.
Szélvész zugásában, szellő lengésében, l\'ülmile bujában, harmat rezgésében, Ilonfi keservében, honlány bánatában Erzsébet emléke él e szép hazában.
Kertész Józtrf.
Őszi illatok.
A kenbeu nagyon régeu eluyilottak az őszi liliomok. — ,ószi liliomok", a Funkiákat neveztem igy el, önkénytelenül jött e nem tudom. .\'A Kert" tisztelt olvasói elfogadják-e majd e szomorú édes illatú, fekérkelyhü virág uj msgyar nevét. Ó jaj, hiszen olyan sok erőltetett, szerencsétlen magyar virágnevet ismerünk! A réti 8 erdei virágtűudérkékisbizonyuyal elfintorítják bájos orrocskáikat, ba azokat az elnevezéseket hallják I Azt hiszem nem is volna érdektelen, ba a mi kedves .Kertünk" felhívást intézne munkatársaihoz b olvasóihoz, megmagyarositott virágnevek beküldése végett ...
D«j csitt, elég, ijedten veszem észre, hogy mibe kaptam; majd, bogy nem nyelvőrködni kezdtem, pedig nagyon jól tudom, hogy ez legkevésbé sem az én terem, nem nekem valói .
Nekem való ellesni a fákjsóbajtozó neszét, a Bzöcskék meg az őszi bogarak csiripelő nótáját, a szél enyhb,suhogását, a mint most átcsap a levelüket szóró akácok felett és nekem való belélogzeni azt a sok illatot, ex ősz leírhatatlan illatait.
Mert nemcsak a színek, a hangok változnak meg ősz jöttén, dé az illatok is. Más a rezedák szaga nyáron és.-más októberben éa ki ne érezné a nevető ragyogó pompás juuiusi rózsák diadalmas parfümje a az utolsó, lankadozó rózsa buctuzó leheléso közt a kűlömbséget?
Hát még ide a mi hegyünkbe hány sajátszerű füazert hint az ősz. Szép napfényes idő van, az idei gyönyörű ősz
egész Bzineu szépségét ráborította a tájra. A levegő csodálatosan meleg, nem oly perzsolőn, tikkasztón forró mint nyáron, de tele valhmi enybe, édes melegséggel, mely bár üdén hagyja a lila vadméntár, de kicsalja a fürge, barna gyikocskákat^ a partos domboldalokra, bogy léli alvitr előtt még jól kisütkérezhessék magukat.
Bejárom a hegyet 8 a merre megyek gyöngéd és kedves köszöotés: a rét,ja völgy, a íáV, virágok éa füvek ismerős lehelete sz^lí felém. Lenn a völgyből félvezető utoo, közel a sötét Taxusok, az ingó dísz-fű vek sűrűsége s a korállnyilásu, lángoló Sahviákboz különös mámorító, szinte LitokzatQJ illat leng, hasonló kisBé a Gardéniákhoz, a tuba-rózsáéra ia emlékeztet. Olt a sötétszürke kő-gruppkajk-tuszai között nyilik egy csodavirág, sokszor néztem már nagy, fehér, napfényés-sárgán átvilágított kelyhébe, de ma elö-azör érzem, hogy illatos is éa a gyorsau elhalt tündéri kelyhek Bzaga még aójká kísér Bétánion. Tovább baladva, elnézem a fákat, a bokrokat. Nagyolt nőttek, Sűrűsödtek tavaly óta.Egyik sajátsága a m\'fhe-gyünknek, hogy bizonyos [ideig segj ved ve 8 lassan nőnek földében a fák, de azután, ba gyökereik a kedvező talajt elérik, rohamosan terebélyesednek, ágasodnak b évről-évre szemlátomást magaiabbra emelik lombkoronáikat
Ánv séta; közben néha döbbenve állok meg; egyik-másik kedves fánkat hiában*, keresemj A cseresnyés domboldal sem olyan mint azelőtti.. ,A bizony" j— mondta a régi .vincellér — ,A bizony, valami veszély ért bennünket az idén, én
csak a\' mondó vagyok, hogy beteg a föld."
Beteg a föld I ismétlem magamban ijedten, beteg a földi Ki tudja mennyire igazak ezek a szavak s nem-e a betegség okozza, hogy számtalan évszázadokon át ismeretlen, pusztító rovar, féreg s pusztító gomba,"penész, elsorvadás ugy erőt vett a növényeken ? Ki tudja mily ismerétlen, •tcsodás ellentálló erőt öntött az egészség, ősérős föld a gyökerekbe b nem-e ez az erő fogy, bágyad most ia. A sorvadó sző* lők, bzáradé fáknak azért kell a tudomány eszközével b keserveB küzdelemmel, nehéz
•adságos munkával segítségükre siet-
nünk, mert édes anyjok már nem a régi; beteg a föld I
... Ara az útfélen vadkatánk nevet, az ég kéken tündököl, friss fuvalom Burran a elviszi, elhoVdja a töprengéseimet,
Szinte kimelegszem, mire felérek az én kedves kis nyiresembe. De jó is lesz leülni a könnyű árnyban 1 Ez az én helyem b oh milyen étfes felsietni ide reggelenként, hallgatni a nyires üde, vidám neszét, látni mint keringél egy-egy hulló levél 8 mint perdülnek, hajlangnak a nyirfa-ga-lvak. Itt a pad, a kis asztal, a fatörzs ülőhelyek, meg egy nagy sátras piros fonott Bzék. A fák között Hortönsiák meg őszi liliomok 8 az öblös sátras szék mellett 8Ötétzőld Aspidistrák terjesztik széles sis leveleiket Az Aspidistráknál, karcsú nyírfához támaszkodva áll egy pompás kis törpe>.
| Oly eleven ennek a furcsa, mesebeli kis emberkénekl\'az arci és sokszor, ha hirtelen rátekintek, rajta kapom a mint
magában mosolyog. Igen, te kis buncut, hiszen jól tudom bogy éjjelente, mikor a teli hold fénye átszűrődik a nyires ingó lombfátyolán, nagy, bolyhos pillékjárnak s ébredeznek a lehelletkönnyü eltek, a .Borostyános\'-ból meg kihallatszik az ezüst bangu erdei tündérlányok kacagása, jól tudom, hogy olyankor to Bem állBz ily mozdulatlanul a helyeden, de csúcsos . piros sapkádat a levegőbe hajítva, vig táncra kerekedsz apró pajtásaiddal. Csakhogy mindez már nem eoká tart, törpe-táac, vilii lebbenés, tündér kacagás és levélperdülés ideje lejár. A késő ősz itt a küszöbön. Előre lát, mátyásmadarak, mó-kuskák sietnek elhordani az utolsó gesz- ( tényékét a az okos verebek csapatostól ülnek a bokrokra, sövényekre a nagy haragos csiripeléssel vitatják meg, hogy bizony jó lesz kőjzelebb húzódni céürök-höz, padlásokhoz és beköltözködni mielőbb a városba. A kis törpét ia bevisszük majd télre a virágházba; de, most még itt áll a fán és mBgába Bzivja a Bzázféle fűszert, mely ide árad. Az egyik fatörzpön ülőke fejemet egy kedves nyirfa fehér törzséhez hajtom, felettem hajlongva játszanak a nyirágak meg a napsugarak b éa belóleg-zeni az illatot. A padlás tele van almával, annak is ideérzik falusias édessége, a dinye-földön is ukadhat még pár elkésett Cantaloup meg Tiszagyöngye, ez az erős őzig meg onnan jön a lugasról, hol a bársonykék Izabella fürtök szintű meg-töppednek már az érettségtől. Éi az a
friss ár vééz, ez
Lapunk, mai számához negyediv melléklet van Csatolva.
idat, mely most fellebeg és körül-a rét feledhetlen lehellete l\'A bors-
füé, vadraéntáké, kakukfüveké; és frissen
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
I
1900. NOVEMBER 17-én.
Utcarendezés.
Nagy Kanizea váro3 képviselőtestülete már október havi közgyűlésén elhatározta, hogy tekíutettel a közelgő népszámlálásra utcáinak neveit és házainak számát végleg megállapitja.
A mit a közgyűlés elhatározott, annak alapján elkészült egy szabályrendelet-tervezet, mely a^város és az utcák rendezését szabályozza. Ez a tanulmányozás végett szétosztogatott tervezet ugy kontemplálja. hogy a 7 kerület neveket kapjon, s ite számok szerint, hanem tulajdonneveik szerint jelöltesseuek, pld. Zrínyi város. Elrendeli továbbá az utca-jelző táblák kifüggesztését. A táblák az utcanéven kivül az illető keiület nevét éa számát is megneveznék.
Minden házszámjelző táblán rs ki lenne irva az utca neve, a mi szükséges is. A táblák épségének megóvása végett kihágásnak minősíttetnék ntiuden oly cselekedet, mely azok épségének árthatna és pénzbirsággal volna büntetendő.
Az utcák megjelölése mellett hasonló rendezési kontemplál a tervezet a házakra; nézve is a házszámok precizirozásával." Nem_Jiisszük, hogy akadna Kanizsán csak 100 mond száz háztulajdooos, ki . pontosan megtudná mondani házának szárnál. Nem is lehet ily számolóképea-1 séget kívánnunk normális agyvelejű em-bérlői, mert h mostani törtszámok megjegyzésére Franki Móricok kellenek. Ennek a visszás állapotnak is végét akarja vetui a tervezet. A házak csak egy számmal jelöltessenek meg és pedig igen helyesen conlemplálja ezt oly formáo, hogy az- utcák egyik oldalán levő házak a páros számokkal, a másik oldalon levők pedig a páratlan számokkal jelöltetnének. Még az üres telkek is láttassanak el Hzámokkal. s az ő számuk lesz később a rajtuk épült házak száms, eseileg — ha egy számú telken lőbb ház épülve, mindegyik megtartaná a telek közös számát, de az abc betű által megkülönböztetett törttel, igy:v> 17/a, 17/b stb. Az oly utcákban természetesen, melyekben ma még sok a telek, idővel sok lenne ez a törtszám, h ezért a városi tanács felhatalmazást nyerne arra, hogy az oly utcákban, hol idővel ilyenforma zavarok állanának be, az utcarendezést a saját hatáskörén belül újból fogauato-sitpa. Lényegükben ezek azok az intézkedések, melyekkel restaurálni akarják utcáinkat. Mindenesetre egy lépéssel előrehaladtunk és ugy vagyunk, mint a vándor, aki nagy nehezen feljutván a dombr.i igy sóhajt: „No, hála Isten, ez is meg van." Nagy nehezen, csigalépé-aekkel, mintegy nyögve eljutottunk mi i« ehhez az újításhoz, mely jóformán már esztendők óta az első, a mely városunk valódi é3 fontos .közszükségletének kielégítésére szolgál, amely nem cHupán fészkelődés, haDem munka, reform. És most, hogy itt vagyunk, szeretnők ha mihamarabb befejezve lenne a terv. Most még csak a szabályrendelet tervénél vagyuuk, «2ükséges, hogy a közgyűlés enuek alapján megalkottassa magát a szabályrendeletet. Ehhez elég volt egy gyűlés is, mert aa utcarendezés szükséglete oly érett, annyi -idő óta sürgetett, hogy a terv készítői "már tisztában vol-lak feladatukkal, a nem tapogatództak, hanem miudjárt jót alkottak. A megye és a belügyminisztériumnál sem fogunk elvileg kifogásokra találni, a részletekben színién aligha, mert az ily kérdésekben a feleőbb hatóságok jóváhagyása mellett tényleg a legnagyobb a községi autonomia. Csupán n bürokratikus lassúságtól tar-lunk és ép ezért jónak látjuk előre is
kaszált széna is száradva lehel a napon 8 a napfénytől oly álható és lelséges a fenyők, Thujják 8 Juniperusok illata is, s halkan vegyül bele a sok eok lehullott fenyőtű, fenyőtóboz h érezhetőbben a még fenleugő ritkás lomb üde harmatos lélegzete s az avar kissé fanyar,de oly kedves Bzaga.
És még valami megnevezhetetlen ve-/pyül belel Tan a bHrmat hozza, tán az őszi szél, tán a hűvös reggelek aranyos sugara, vagy a lenge fehér pára onnan az. erdőről, vagy mindez együtt hozza, hintegeti szél ezt a leírhatatlan őszi illatot I
Szalav Friizina.
szavunkat emelni az iránt, hogy mikor oly régi óhajunk lép a megvalósulás Btadiumába, rniut az utcarendezés, akkor óvakodnunk kell attól, hogy a hivatali pedanteria éa csigalassúság óhajunk beteljesülését ok nélkül hosszú időre kihúzza. De ennek sürgetése és gyors elintézése, sajnos, nem függ tőlüuk. Néha napjáu mégis csak meg lesz az utcáknak a neve.
"hírek.
— Erzsébet napján. Sírboltja csen-des mélyiben pihen nagyasszonyunk; kinek nevenapját hétfőn ünneplik a falu legszerényebb iskolájában ép ugy, mint a főváros fényes tanintézeteiben \' a falu templomábau ép ugy, mint a legfényesebb székesegyházban. Áldva emlegetik nevét Szt.-Erzsébetnek, a magyar nép nemtőjének és a mit a gyermek-ajak talán még öntudatlanul elmond Nagyasszonyunkról, az már régóta a nemzet imájává vált: Tőlünk hiába zár el a bécsi kripta-házi Vitám sempiternam habeas!
A boldogult királynénk nevenapját, a hatóságok és tanintézetek hagyor mányos kegyelettel fogják megünnej-pelni a hétfői napon.
— Kinevezések. Vörös Eudrét, a nagykauizsai kir. törvényszék volt aljegyf zőjét, a pécsi kir. törvényszék albiróját, a király a pécsi kir. törvényszékhez alügyészazé nevezte ki. I,
A m. kir. igazságügymin. Dr. Stolzer László, nagykanizsai kir.. törvényszéki joggyakornokot aljecyzővé nevezte ki.
— Eljegyzés. Roth Jakab, a Weiser-féle gyár főkönyvelője, lapunk muukaj-társa, f. hó 11-én eljegyezte PolláK Ilermin kisasszonyt, Pollák Lipót szappanos leányát
— tíyászűnnepély. Az izr. Nőegyleit alapító tagjainak kegyeletes rüegemléke-zésére november 18 án d. e. 11 órakor az izr. hitközség tanácstermében gyászünnepélyt rendez. Az izr. Nőegylet \'legidősebb alapító tagja Lőwemtein Leo, ki 1831-ben hunyt el.
— A fogadalmi templomra eszközölt gyűjtés eredménye. Templomban gyűjtetett 120 korona, képekből befolyt 44 korona, összesen 1G4 korona, mely elküldetett Bogyai Elemér titkár urnák. ,
\' — A városi közgyűlést folyó bó 10 én tartotta városunk képviselőtestülete a polgármester elnöklete alatt. A gyűlésen meglehetős számmal j-lentek meg a képviselők. Napirend előtt Tuboly Viktor interpellációt intézeit a polgármesterhez a villamvilágitás gyarlósága miatt és kérdezte, mi volt az oka aunak, hogy Bzepi. 15 óu az egész városban elaludtak a villanylámpák. Legfontosabb volt és bosszú vitára adott alkalmat, az utcák elnevezéséről szóló tanácsi javaslat. Most, midőn végre megszűnik a névtelen állapot, melyben eddig éltünk, akkor néhányan szőrszálhasogatással hát-, ráitatják e fontos terv megvalósítását. -Azt nem tudjuk hogy hol készülnek el az utcajelző táblák, ezt kár titokban tartani, reméljük azonban, hogy a táblák magyar cégnél lesznek megrendelve. A bejelentő hivatalt levették a napirendről,\' mit helytelennek tartunk, mert nálunk ilyen intézményre égető szükség van. A város valóságos gyülbelye a falukról bejött idegeneknek, kiknek létezéséről a rendőrség csak későn vehet tudomást. Erős vitára van kilátás ez ügyben, ligy hogy jó lenne ez ügybeu egy külön Ülést tartani. A többi ügyek kevésbbé voltak fontosak.
— A város költségvetése. A városi lanácB e napokban küldte szét a város jövő évi költségvetését. A ki a számok közt oIvbb, megtalálja a költségvetésben a városi közigazgatás történelét a lefolyt évben. A városi hivatalnokok fizetésébea a jövő évben sem áll be változás. A főgimnáziumi kiadásokban a játéktérre az idén csak 500 k. irányoztatott elől a mult évi 2000 k. val szemben. A kiadások a \'polgári leányiskolában a tanárok fizetésemelése következtében is emelkedtek, de minthogy a leányiskola a jövő év elején állami kezelésbe megy át, a többletkiadás nem igen fogja térhelní a
város költségvetését A járványkórház építésének költségeire 480 k törlesztés, van felvéve, de a kórházat még mindig nem épitik. XJj tételek a Polgári Egyletkert 54000 k. vételárának törlesztésére felvett 1080 k." és kamatai, a katonai kórház vételáráuak törlesztése és a Kis-, és Nagy-Kanizsa közti útszakasz áthelyezési költségeire fordítandó törlesztési összeg. A közkntakra az idén 500 k.-val\' többet fordítanak, mint tavaly, a fasorok. fentartása a jövő évben 2000 k.-ba fog kerülni. Bo!d. Erzsébet királyné arcképét a város 1000 k. költséggel megfesteti. A népszámlálási költségekre 3000 k.; van előirányozva, aránylag nagy összeg, tekintve az eredmény hasznát. A főgimnázium újraépítéséhez készítendő tervek pályadíjai 2000 k.-val, vannak beállítva. Tudiunkkal a Tandor Ottó müépitő-tanár terveinek kÖltBégei még kifizetve nincsenek és emiatt Tandor Ottó pert indított a város ellen. A .fedezetleu hiány 173 019-81 k. EztTa 29078G k. állami adó után fizetendő 59 5% pótadó fedezi.
— Meghívó közgyűlésre. N.-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestülete 1900. évi, november hó 20-án. esetleg a kővetkeíő napokon — naponkint délutáo 3 órakor kezdődőleg — a vároB-ház nagytermében rendes közgyűlést tart. A, tárgysorozata következő: 1. Az 1901. évi városi költségvetési előirányzat. 2. A v. rendőri bejelentésekről alkotott azabály-reudeleti terve/et. 3. A közvágóhidról és busvágásról szóló — ara. kir. Belügyminisztériumnak rendelete alapján -j— a v. tanács által módosított szabályrendelet! tervezet 4. A legfőbb adótfi elő v1. képviselőknek — lpOl. évre érvényes — kiigazított névjegyzéke. 5. Taudor O.tő műegyetemi tanárnak, a főgimnázium építési tervek után járó tiszteletdíja. 6. A piaci elővásárlásról szó\'ó szabályrendelet érdemében, a m. kir. Belügyminiszternek leirata, j. A város közönségének állami nzakiptfriskola felállítása iránti felterjesztésére, aj kereskedelemügyi m. kir. miniszternek leirata. 8. A nagykanizsai izr. hitközséentk jelentése,\' a •Gelflei Gutmaun Henrik féle alapítvány kezelése érdemében, j).. Az 1900. évi gubacstermés árverés utján történt értékesítéséről jelentés. 10. Az aj kórházi orvosi állás, valamipt a kórházi személyzet fizetés emelése tárgyábau hozott közgyűlési határozatnak, a törvényhatóság állal történt jóváhagyásáról szóló határozat bejelentése.
— Az írod, ós Műv. Kör válsága.
Az Irodalmi és Művészeti Kör, melyet a. .Zalai Közlöuy" szerkesztőségének tagjai alapitoltak ezelőtt 10. évvel, válságba jutott. Vécsoy Zsigmond polgármester, a ki, mióta Sümegi Kálmán Kanizsáról eltávozott, állt az egyerület élén, beadta lemondását,: a dalárda már régóta külön akar válni a körtől, mert az alapszabályok a" dalárdát csak működésében feszélyeztették, az irodalmi szakosztály elnök nélkül vao, szóval az Lod. és Művészeti Kör Bzervezetén a feloszlás tünetei mutatkoznak. Szivünk;, soha se forrt össze a körrel, melynek, nehézkes szervezete megbénította működését. Oy nagy apparatussal nem lehet a parnasuzua hegyet megmászni, mint a milyen apparatussal a kör dolgozott A dalárda már rég válni akart, hogy siijAt hatáskörében önállóan működhessék, az irodalomuak pedig a kör nem volt ott-houa. Attól a pár felolvasástól eltekintve, a mit télen, a íőgimnázíum tanárai tartottak, a kör irodalmi szakosztálya életjelt magáról nem adott. Népszerű az irodalmi szakosztály sohse, volt, nem volt az irodalom mivelése közszükséglet nálunk sobz, látszik már arról is, hogy a bejyi sajiónak milyén kevés munkatársa van Kanizsán. Ily körülméuyok közt az irodalom szent Irigyének köteléke nem képes többé összetartani a művészetet az irodalommal és nem képes odakötni a közönséget az Irodalmi Körhöz. Vécaey Zsigmond polgármester nehéz viszonyok közt lépett néhai 8üroegi Kálmán örökébe, áldozat volt tőle, hogy eddig megtartotta elnöki tisztét. Ha nem tette volna, már ezelőtt 3 évvel állt volna elő. a válság. Nemsokára rend kivüli közgyűlése lesz az írod. és Műv. "Körnek. Rendezzünk neki legalább méltó temetést! Ez a pompa már ugy sem log költséggel járni I
— A* utalványok kifizetése. A kereskedelemügyi m. kir. Minister ur megengedte, hogy a magyar poata bellorgal-mában a postautalványok feladói kiköthessék, jhogy az utalványozott összeget a rendeltetési hely postahivatala ezüst pénzjkészlete erejéig e z Q .8 t pénzben fizesse ki.
E; célra elégséges, ha feladó "a postautalvány cim oldalának felső részére ezen szavakat: B Ezüst pénzben* fizetendő szembetűnően feljegyzi és Bzines irónnal . aláhúzza.
Ha ezen rendelkezés hiányában címzett kérné az utalványozott összegnek ezüst érmekben való kifizetését ezt a hivatalóknak ezüst pénzkészletük állományához jmérten teljesíteni kell. —
— Ai Osztrák-magyar bank. Az Oszílrák;-magyar banfiók vezetésében változás állt be, a mennyiben Mergenthaller Lajos e\'llenőrt a bankfióktól Bécsbe szólították; hol a központban fogja működését folytatni. • :
A táVozó banklőnök 1895. szeptember havában vette átl a hely ben i - fiók intézet vezetéaeL Feladata nehezebb volt mint elődeié,\' kik még a régibb, a valuta szabályozása megvalósításától távolabb eső évekbeá folytatott régibb alatt működhettek.1 Azóta megváltoztak a viszonyok, a jegytjank azon van, kogy-magát és a közönséget a készfizetések felvételére, előkészítse, természetes tehát, hogy szervezetében és nyilvácos szolgálatában is többé-kevésbé érezhelő változások állót tak be. A légerezhetőbb változás abban állt, hogy a bank a hitelnyújtásban és a betétszámok megállapításában- aokkal bzí-goruabb és visszatartóbb lett, mint valaha, megfelelően alapszabályainak, melyekben, feladatai a következő sorreudben vannak [felvezetve : „a pénzforgalom szabályozása, a fizetések kiegyenlítésének megl<öQpyité8e, a kereskedelmi, nagy- éa kisipari és a mezőgazdaság hitelszükségletek kielégiléséról gondoskodni mindenekelőtt azonban a törvényhozás intézkedése folytán felvett készfizetések fentar-tását biztosítani". —
Mint látjuk, a hiteligények kiegyenlítése ulohó sorban áll a bank feladatai közt, termédzetes tehát, hbgy a bank a közvetleo kitel megszabásánál ez idő szerint nem gyakorolhatja azt az igen nagy előzékenységet, mint akkor, mikor legmagasabb feladataihoz még uem állt oly közel, mint mostanában.
Minden átmeneti idő nehézségekkel jár, éa — hogy visszatérjünk jelentésünk tárgyához, — Mergeuthaller bankfőoök állt a helybeli fiókiutézet étén, midőn ezen átmeneti idő javában járta az országot. 4 Hogy miképpen felelt meg a távozó bankíönők^kényes feladatának erre a kérdésre legjobb feleletet ád az a két tény, hogy egyrészt magasabb hatá*kőrbe szólítják, másrészt fezinte sajnálattal búcsúznak el tőle a hulybeni pénzintézetek vezetői, -valamint a kereskedelem ée ipar képviselői.
Helyébe Hiemesch Frigyes számvizsgálót nevezték ki. a ki f. hó 8-án a szolgálatot a helybeli fiókintézetnél meg-kezdtel Az uj banklőnök eddig Bécsben, Kassái}, Koloisvárt éa legutóbb Bzegeden működött.
A z 1 0 szt rák-ma gy a r bankliók forgalma október havában. Le-Bzáinitolt váltók; 1175 drb. 949 ezer kor.; Ifén/tártorgalom: ilí 527 ezer kor.. Giroíorgalom: átutalások más helyekről 20G7 ézer kor., Giroforgalom: átutalások más helyekre 174 ezer kor., Giroforgalom: átutalások helybeu számláról Bzámlárá 1 ezer kor.
Az \'0 ztiák-Magyar bank összes pénztáraiul ö-frtósállamjegyjíkből álló kötött és szabad készletének ^már oly nagy őszegát semmisítette mog és adta át\'az osztrák kormányuak, mint a mely ösz-szegbin 5 koronás ezÜBtérmek ki lettek vezetne. Ennél fo^va m» már akár mi ilyen pénzjegy ellenében^lehpt 5 koronás darabokat becserélni, melyek kivált munkások! kifizetése cé\'jából mindinkább ked-velltéj válnak. —
— A polgáregylet vigalma. A f. hó 10-énj megtartott figalmon 7 pár táncolta az elíő négyest; emellett a mamák is
1 glédában voltak. Az egylet vigalomren-dező ,bUottsága talán egy kissé korán kezdtB a mulatságok rendezését? Annyira már még s® remeték családjaink, hogy ilyen ihár.las jellegű összejöveteleket kellő időben el ne fogadnák.
—. Köxgyölé8. A nagykanizsai izr. hitközség foljó évi november hó !25-én, vasárnap d. u. 3 órakor ja\\ hitközség tanácstermében rendes közgyűlést ; larr, melyuek tárgysorozata az 1901. évi költségvetés megállapítása és indítványok. A költségvetés a hitközségi tag urak által a hitközségi irodában betekinthető. A közgyűlésen csak szón indítványok tárgyalhatók, melyek három nappal előbb Írásban* beadattak. I /
— A zalamegyei tanltő-egyesnietnek n.-kanizaai járáskőre f. hó 15 én tartott évi rendes őszi közgyűlést Ilajgaló Sándor elnöklete alatt azi áll. polg. isk. rajztermében. A népes gyűlést Hajgató azép beszéddel nyitotta meg, visszapillantva a régi időkre, a mikor a falusi segédtanítói állás olyannak tekintetett", mint a mesternek és plébánosnak inasa, mindenese. Első felolvasó Kovács Miklós helybeli áll. tanitó volt. a ki n „Tanitó-ma8Ínáról* (fonográf) beszélt jóízű hu mórral. — Azután Kertéazné Grünbaum Sarolta, helybeli izr. tanilóuő feszült figyelem és érdeklődés kö/.t olvasta fel „A nő az iskolában" cibü dolgozatát, a melyben a tauitóuői foglalkozást a oő legBzebb hivatásának tünteti fel.; Mindkét felolvasónak jegyzőkönyvileg mondott a gyűlés köszönetet. Majd WalijjuVszky Antal polg." isk. tanár érdekeB Vegytani kísérleteket mutatott be. Dr. Bartha Gyula igazgató pedig a fonográfot rnu tatta be szakszerű előadással kisérve. Azután a tisztújítás következett. Elnök ismét Hajgató Sándor lett, alelnök Kertész József és Sáringer Károly. A tavaszi közgyűlés főtisztelendő Berkovits plébános ur barátságos meghívása | folytán Szepetneken lesz.
— A ki rézg) őrükben utnzik. Horváth Lajos, helybeli illetőségű nagyreményű szédelgőt rézgyűrűkkel való manipulációk miatt Aradról hazatoloncolták. Itt, szülővárosában, midőn uti fáradalmait kipihente, első dolga volt kédveuc foglalkozásához visszatérni. Elzálogosított egy értéktelen csinos rézgyűrűt Berger zálogházában 2 frlért, s mire a zálogházas a turpisságra rájött, Horváth már a zálog-cédulát is eladta és pedig lnegint 3 frlért.
" A világvége, mely sok-félős kedélytől ezelőtt egy évvel lett várva, nom következett be és a Leonidák, melyek az idén ismét eljönnek, a földgömböt aligha gyújtják fel. Ez miudeuesetro kiadós melegítés lenne, mely a mostani magas kő?zé;n-áruknál, az olcsóság el-vitázhatian é\'őnye lenne. így azonban még egy darabig a régi, Ide kevésbé életveszélyes inethodus8al, küiömböző kályhákból venni a Rzükséglendő ^melegel^ keljt megelégednünk. Külömben a kályhák néhn oly sok bos/.u ágot okoznak, hogy sokszor a pokolba kívánjuk. Egyszer oly hőséget adnak, mely a félve-félt főld-gömbégésről ad fogalmat, majd máskor oly hidegek, dACára a leggondosabb ápolásnak, mintha a jégkorszak akarua ismét kitörni. Ezen kellemetlen váltakozásokat kikerülendő, lássuk el magunkat egy Helm-fé]e Meidinger kályhával. Ezen legjobbnak elismert kályha, melyből már több mint 60 00Ó van használatban. A téli időszakbau folytatólagos és igen-kei^\' lernes temperaturát szolgáltat, anélkül, hogy embert vagy bútort a kelíemetleuül ható hőséggel kínozna, iljetve sértene. A majdnem teljes felhasználása az égési anyagnak, ennek egyidejű takarékos elégése, a melegség pontos Bzabályozhaló-Bága hőfokokra és tartamra, párosulva a szellőztető készülékkel, mely önműködőlég folytonos levegő újításról gondoskodik, oly előnyöket biztosítanak a Heim-féle Meidinger kályháknak, melyek azt a legkedveltebb fűtési eszközzé teszik. — A Meidinger kályhagyár Heim H. ca. és kir. udv. szállító, Bécs I. Kohlmarkt 7.,.Prága, "Iíyberuergaa8e 7. és Budapest, Tlionet-ndvar, kívánatra készséggel adnak bármily felvilágosítást és ingyen küldik tanulságos, gazdagon illusztrált nyom-\' talyányait.
* Hasznos és célszerű hészifményt talált fdl Dobó Gyula és azt most DURATOR tör. védett név alatt hozza forgalomba. A Duratorral ugyania a cipőtalp bekenve ötször oly. tartós és vizáthatlan lezs. Nagy megtakarítást érhet el tehát , mindenki, és sok szegény ember áldani fogja nemsokára a Durator feltalálóját.
-ruha
8 frl 40 krtól feljebb! — 14 méter — póstabér é, fimmenleien. Minták kiiUititátra, nemkülönben lekete, fehér éi lílnei Hennelicrg-teljem blonsok és nibkkr* nlkklmu 45 krtól 14 frl 65 krig imélcrenWnt.
Csak akkor valídi, ha közvetlen tőlem rendelik!
HENNEBERG G., seiiemnáros, Zürichben.
0«. cs kir. udvari-szalliró.
xxxix évfolyam.v
ZALAI KÖZLÖNY
1900. NOVEMBER 17-énl
* „Becsüld a- nőt," mondja a költő, mert az ő gondosaiigára van bizva a család testi és szellemi java. Épen, a hivatását egész odaadással kővető férfi, nem gondoskodhatik saját testének táplálékáról, a mely asztalára jön. Da a háziasszonynak ia nehéz feladat mindig a helyest találni, felelőssége már a reggeli kávénál kezdődvén. Bizonyos tehát, hogy közérdekben áll arra utalni, hogy a legkitűnőbbnek, az egészségre legtldvö-sebbnek és kiválóan kellemes izQ kávéitalnak.a babkávénak félig Kathreiner-féle Kneipp maláta-kávéval való vegyülete bizonyult. Százezerszeres megfigyelés és tapasztalat ajánlja ezt a legjobb kávékeveréket, nevezetesen minden háziasszonynak és anyának egy igazán valódi családikávé készítésére, a mely a megkívánt kellemes gerjesztés mellett, bizonyos mennyiségű tápanyagot és erősítőt is szolgáltat. A Kathreiner-féle Kneipp maláta-kávé mindenütt kapható, valódi aionbau csakis az ismert eredeti csomagokban.
— Keleti J. hírneves budapesti ort-hopaediaai müintézet-tulajdonos Koronaherceg-utca 17. szám alatti üzlethelyiségét megnagyobbitotia és oly fényesen, mintaszerűen rendezte be, hogy az egész monarchiában az első helyet foglalja el. Elsőrangú orvosi tekintélyek is elismerik, hogy Keleti orlhopaediai müintézete, (Ilessiug rendszer szerint,) hol cs. és kir. szab. sérvkötők, műlábak, mükezek, járó-és nyujtókészülékek, egyenestartók stb. mérték szerint jótállás mellett készíttetnek, a legkényesebb és legmagasabb igényeket is kielégíti.
Báró Spaun 6 excllencziája a tengerészeti szakosztály elnöki irodájának főnöke által legmelegebb köszönetét küldte a Rohitsch Sauerbrunni fürdő kutkezelóségnek, azon bőkezű adakozásáért, hogy tengeré3zetünk Kelet-Ázsiában állomásozó hajó legénységének egy nagyobb küldemény kitudó R o h i 18 c h i .Templomforrás vizet" küldik.
\' ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— xS\'OTembcr 9—16-ig. —
Herjanec Ferenc Íöldmive8: Teréz Bíró József íöldmives: József Tóth Lídia házvezető: Mária Csöndes Fereoc munkás: AndráB Málék József napszámos: Anna Vellák János földmives: István Dávid György földmives: István Magyar Anna cseléd: Mária Nyakas Ferenc kömives: Gyula.
Halálozások:
— Norember 9—16-ig. —
Hollarics Jánoa rk. földmives, 73 éve3:
végkimerüléa Bogád Anna rk. 15 hónapos: kanyaró Vugrincaics Ferenc rk. ozabó. 49 éves: májlob
Pavics József rk. 26 napos: bélburut Gábor Mária rk. 14 napos: gyengeség özv. Oswald Györgyné Takács Teréz rk.
73 éves: végelgyengülés Hegedűs Lászlóné Plander; Anna rk. 45
éves: tűdőgümőkór " Németh Györgyné Gábor Rozi rk. 39
\'éves: vízkör Witek Mária rk. 8 hónapos: tüdőhurut Szécsényi Kálmánné Ábrahám Mária rk.
50 éves: tűdőlob Ti bolt Lajos rk. pincér, 40 éves: szívbaj Dezsényi Rozália rk. 1 éves: kanyaró Vadlek István rk. tanuló, 13 éves: veselob
Weisz László izr. 13 hónapos: angolkór Klausz Magdolna rk. 11 hónapos: tüdőhurut
Juranics Gyula rk. járási írnok, 47 éves:
Bzervi Bzivbaj Chinoráuyi Lajos rk. 21 hónapos: vörös.
Házasságot kötöttek :
Norember 8 — 10-ig.
Varga Péter géplakatos i— Magyar
Máriával .»
Födő János nBpszámos — Vojkovics Máriával.
Lukasi József posta- és távírda-gyakornok,
Varasdról — Ilorák Rozáliával Scbwarz Adolf mészáros — Slovák Irénnel
Szűcs János poBtaazoIga — Gerencsér Katalinnal
Jandrosec József földmives — özv. Bence JózBtfué Varga Annival.
IDEGENEK NÉVSORA.
„Korona" Szálló.
Schwart Jötsef ulazó, Ilpest, Lfttadlcr Izidor Utazü, lijjcst, Klein Jakab kereskedő, Kaposvár, lioutJUóiseí utaíó, Hpcst, Milch József utuil,Triest, Kirxchner Ignic utazó, Késmárk, Kuhn M<ír kereskedő. Kaposvár, Kohn Zsigmond uixxój Ilpest, Lcchter Rezső utazó, Bpest,\' Bergorore i Mihály lelkész, Ügerág, (Ilar.-m.) Deutsch Ignicutajjó,Ilpest, BUrgner Pál kereskedő, Belovár, Hertfejd Lipót utazó, Ilpest, Schwarz Antal utazó, Triest, Gori-esanaz György vendéglős, Légrid, G^ricsanaz. István vendéglős, Helovár, Ulau Henrik; kereskedő. Tormaföld, Gross Zsigmond kereskedőj Keszthely^ Haris Gyula titkár, Soinogyvir, Weitcr Izidor sertéskereskedő, Ilpest, Mozsi József VfMdéglöí, líeleg, Werlheimer Sándor utazó, Ilccs, Sockl Afttal Utazó, Bécs, l\'ollák Józrcf utazó, BétesJ Kittner Józjef utazó, Bécs, Schvvartz Jonii u^azó, Bécs, GOber Jenő utazó, llécs, Mllller Jenő iilizó, llécs, Sláger Lipót utacó. Bécs, Geringer Adolf utazó, liécs, Mayer Mátyás utazó, Bécs, Knipkji Sándor utazó, Béc«, l\'reund Ignic utazó, Béqs,,Stelmtzcr Adolf utazó, Bécs, Auspack Róbert utazó, Bécs, Weisz. Károly uinzó, Grác, Jurisovi>ch Aulai utazó. Bécs, Deutsch Zsigmond utazó, Bécs, Krank-manu József utazó, Bécs, Fieischerj (Ede utazó, Gric, SchöíN Samn utazó, Bécs.
„Szarvas" Szálló. 1 !
Kanders Gottlicb utazó, Prága, Winárski Gusztáv utazó, Bécs, l\'udler Rudolf utazó, Becs, Metzger En\'iil utazó, Triest, Shicr Vilmos -utazó, Bécs, Rybioka József uiazó, Skucs, Schmeller Adolf utazó, Bécs, Bciler Hugó utazó, Bécs, MUller Henrik utazó, Triest, I.ocli Bernhard kereskédő, Frankfurt, Kappoporl Lajos kereskedő, Bécs, Fuchí Alex utazó, Prcrau; Tsorkotovics -Stefin főhadnagy, Vurnsd, Kolin J. utazó. Zágrál>, Freisager Ignic kereskedő, Bécs, Grilnvald Vilmos utazó, Prosnilz, Tűiket Krnö utazó, Wisshan, Mayer Ármin utazó, ■ Bécs, Gieker Emil utazó, Soluigen, Stern Izidor Bécs, Mitzky B. kereskedő, Grac, Ellmann Adolf utazó, Bécs, Klein Dániel utazó, Bécs, Wilcck Lipót kereskedő, Slntína, Weisz Ignác utazó, Baden, Hcitler Ignác utazó, Bécs, Braun Mór kereskedő, Szeged,TeltschMó:kereskedő, Bpest, Telegdi Ármin utazó, Bpest, Szenes Henrik kereskedő, Bpest, Neményi Jakab utazó, Bpest, Sinkei Gyula • földbirtokos, Somogy-Etulrcd, Haninann Üízkir utazó, Szouiliathely, Jeszenszky Andor földbirtokos, Csik-rék, Krausz Géza utazö, Bpest, Mfcrey Sándor utazó, Bpest, Mauthner Mór malom tutajd., Kányavár, Keleti Béla kereskedő, Bpest, Braun József utazó, Bpest, Kölgyesy Aladár utazó. Boroka, Benedek Adolf utazó, Györ, Bcttelheim Bódog, utazó, Bpest, HofTmar.n Mihály. Utazó, Bpest, Kántor Kálmán Ajtaió, Bpest, Neményi Géza utazó, Bpest,. Schwarz\' j.lpót utazó, Bpest, Stobcrfcld Károly utazó, Zotnbor, Was Salamon" utazó, Gyür, Shilhöfer Vilmos utazó, Bpesl,\' Tráub Emil hadnagy, M. Vásárhely, Tóth István tiszttartó,) Csáktornya, Kauschmantt Jenő honvéd százados, Pozsony, Zsup-inal L. utazó, Bpest, Reis I.ipót; fakereskedő, Osztopó, Sármár József fakereskedő, Zágráb. Gross Győző, utazó, Z.-Egerszeg, Krausz Ferenc utazó. Ilpcát, Matyko IC. szillo.lás, T. Teplic, BIeier József utazó, Bpest.
ÍRODAUOM
Almanach I90l-re.#
i
Megvolt immár ar, irodalom azöretjo is: kissé később mint a hegyaljai meg a badacsonyi, de bízvást mondhatjuk, hogy a mustja forróbb, a bora zamatosabb, iníut eddig. Öröm megkJóstol,ni\'-: az irodalombarát talál benne fajtákat, araik megízlelése után egyet csettint a nyelvével. A legfinomabb próbákat-most kQldik azét a piacra: az évenkínt pontosan megjelenő Almauach vignettájává. Mikszáth Kálmán a Singer és Wolfnerék Almauachjának szerkesztője, mesternek mutatta magát e próbák összeállításában. Csupa zamat, tűi éa LőrülmelsieU tartalom. Tizennyolc kilünö magyarjiró java muokáját válogalta egjbe, sőt [szedett hozzá uj neveket is. a arelyek edldig nem szerepeltek az Almanachban. Eá a szép kötésű éa vastag könyv csakugyán mérlegét adja az idei magyar elbea/éfö iroda*, lomnak. C5upi kerek egyéniségi mutatkozik be: vidám temperamentumok, majd hangulatba ringató poéták, fürge elbeszélők, könynyed causeurök, mélyen szántó, borongó, misztikus lelkek. Az Almanach, az irodalmi BzQret e próbakóatolója, azia, zamat, erő és tűz szériát válogatta öBsze ezt a Bok csemegét, a melyek jbasooli-latiak a jó magyar borfajtákhoz abban is, hogy hol vigasságra hangolnak, hol merengésre csalogatnak, hol megrezditik érzelmeink húrjait, vigadunk. rajtuk s el-elmélázunk. Ebben üs teljesen magyar ez a szép könyv: magyar taléntuih teremtette a mi földünk, a mi egQrjk, a mi kicsiny és nagy embereink örömének, bánatának hatása alatt. Ajfőváiros és a vidék levegőjéből vették ki mind azt a Bok 87áz alakot, a kik itt az Almanach novelláiban szerepelnek. Sokoldiitu, teljes világitásban látjuk meg a magyar íöld tájajt és embereit. Gazdag gyüjieméoy, a melyet, ha valamel.v külföldi nyelven jelenik vala meg, beísŐ értékénél fogva menten lefordíttatnánk magyarra.
Ilyen válogatott éB finom tartalommal jelent meg ezidén a jövő év legszebb időmutatója: az Almanach. Ez az életének immár tizennegyedik éve B;e hosszú
idő alatt szívesen várt pontos vendégo ez a könyv minden magyar családnak, a mely a finom irodalmat élvezetnek tartja. A szerkezeténél fogTa nem csak kalendárium az Almanach, nem csak a lepergő napok mutatója, hanem irodalommutató é3 irodalom mérő is. Volt idő nálunk Magyarországon, a mikor hasonló évkönyvek voltak a mi literatúránk egyetlen mentsvárai. Aíóta gazdag s erős lett a magyar irodalom. Most az Almanach nem menedékhely többé, hanem a legnagyobb irótehet8égeinknek nehezen megközelíthető szalonja. Látni való, hogy a Mikszáth Kálmán Almanachja ma még jelenlősebb, mint az egykor híres éa történeti nevezetességű Almanachok, -j-Akkor ez évkönyvekben egy gyermekkorát élő irodalom gyűjtötte egybe szárnypróbálgatásait,\'most kiforrt, nagyrk fejlődött kitűnő szerzők adnak benne egymásnak találkát.
Mikszáth Kálmán régi szokásához hiven | ezidén is elmés bevezetést irt tizenhét irótáraának munkái elé.__
Szerkesztőmig : Dr. Villányi Henrik, feleJös iterkcsitö. i Kiadó : Ifi. Wajdits József.
VJEGrYJES.
— KUlsí használatra. Testrészek fájdalmai,\' csúzos és kft.sgréoycs bajok és mindennemű gyaladisM a .Moll-fólc fraucia boríts esz"-szel gyógyittatnftk biztos sikerrel, Kgy üveg ára 1 kor. 80 fi!!. Szétküldés naponként utáo Tétellel Moll A- gyógyszerész cs. és kir. ud». szállító állal Bécs, 1. Tuchlanbeu 9. A vidéki gyógyszertár, kban éB anyagkercskcdésekbcn^ határozottan MolMéle készítmény kérendűi az ö gyári jelvényétel és aláírásával
Nyílt tér.

roTat alatt közlöttekért nem vállal . felelősséget & szerkesztőség
Ycse, húgyhólyag;, liugydarn és a kÖ8ZTénybnntalraak ellen, továbbá a légző és,etné8ztösl szervek ímrutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltlilon-forrna
SALVATOR
,.7
aikerrel "reiidelre lesz.
Huny h aj tő h a t ás n !
Kellemes izül \\ »* Könnyen emeszlieló
Kapható ásváDyvizkereskedésekben éá
BJ^FJ^er^akban. A Sahator-forrki Igazgatósága Eperjesen
ff
xrdeteseks
1 \' A VIII. 1049/00,
Hirdetmény.
A cs.. k. bécsi józsefvárosi járásbíróság VIII. osztálya részéről kö/.zé tétetik, hogy WagyarorBrágban Pozsonyban illetékes, Bécsben VIII. Blindengasse 18. sz. a. lakó, be nem jegyzett kereskedő WOTTITZ KÁKOLY 1900. juliui 29-én végrendelet hátrahapyása nélkül balt meg.
Felazólittatik tehát fejnnevezett minden örököse, hagyományosa, és hitelezője, a ki osztrák állampolgár, vagy a birodalmi, tanácsban képviselt királyságokban és tartományokban tartózkodó idegen, és a ki a hagyaték ellen igényt-emelbet, hogy ebbeli igényeit a lent jelzett naptól számított C hét Blatt ezen bíróságnál annál iukább jelentse be, mert különben a hagyaték az illetékes külföldi hatóságnak, vagy a>on egyénnek fog kiszolgáltatni, a ki a nevezett balóság részéről ebhez jogosíttatni fog. ;
Kelt Bfcíhen, 1900. október 27-én.
* Almanach az 100\'. évte. Sserketz^i Mlkizálh Kálmán Egyetemes Regénjtár.1 XVL évfolyam IV—V. kötete, öinger és Wolfncr kikdáial Ara diszkötésticn 2 korona. Kapható IfJ. Wajdits József könyvkereskedésében.
FONTOS MINDENKINEK!
Kiváló hazai készítmény. \'Vn
Törv. védve. j
DU R AT 0 Ft
által a cipőtalp egyszerű bekenéssel ötsztír
oly tartói és vizálbatlin le»z Ára 1 bidogpalacknak használati utasítással Cfjütt 1 korona, nagyobb palack 2 korona-Pistán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve.. 1 ; Kaphaló minden (Qsterkereskedésbeo, drogné-riákban, cipészeknél atb.
FöizélkOldés r DURATORGYÁR
Budapest, V. Ltpót körút 8. azdni. Yissontelárnsitók
. ■ mindenütt kerestetnek. •
ÖÓ04/lk. 900. Árverési lilrdcluiciiy.
A n.-kanizsai kir. törvényszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. államkincstár végrehajtatónak Dr. Szigelhy Elemér ügyvéd, mint ismeretlen tartózkodása Szabó György s neje szüL Kis hajdinás Rozi részére kirendelt ügygondnok végrehajtást Bzenvedő z.-eger-szegi lakós elleni 16 kor. 32 fillér tőke, ennek 1896. évi március hó 20. napjáig már esedékes 21 kor. 50 fill., ugy 1896. március hó 20. napjától tovább járó 6°|0 kamatai, 9 kor. 90 611. végrehajtás kérelmi,-15 kor. 60,611. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a kerecaenyi\'115. az. íjkvben f 475. hm. alatt felvett Erzsébet-hegyi szántóföldnek Szabó György s neje Kis hajdinás Rozit illetett, de időközben Kis József (nős Tar Terézzel) kerecsenyi lakós tulajdonába átszállott s 865 koronára becsült fele része 1900. évi december lió 14. napján
d. e.JIO órakor . Kerecseny községházánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyetteso közbejöltével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becaár-
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. évi szept. hó 25. napján. (
c-ózow,
kir. tszéki albiró,
593|l900.)végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági\' végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102 § a értelmében ezennel kÖ2hirré ifcpzi. hogy a perlaki kir. járáB-birófág 1900 évi V. 202|1 azámu végzése következtében Dr. Ollop Mór n.-kani-?sai ügyvéd által képviselt KaufTmann Mór n.-kanizsai lakós javára Grész Alajos perlaki lakós ellen 206 kor. a jár. erejéig 1900. évi május hó 31-én foganatosított kielégítési végrehajtás uiján félQI-foglaltéa 736 koronára becBÜlt következő ingóságok, u. m.: 1 pajta, 1 Wertheim Cassa és Hzobabutorok nyilvános árverésen eladatnak\'. J - Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíróság 1900-ik évi ,V. 202)2 számú végzése folytán 206 kor. tőkekövetelés, ennek
1899. évi oklóber hó 5. napjától járó ö°lo kamatai, és eddig összesen 54 kor. 80 fillben bíróilag már megállapított költ-eégek erejéig beazámitásával 170 koronának a helyszínén, V8gyia Perlakon leendő eszközlésére
1900. évi november hó 19." napjának
délutáni 2 őr Aj a
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzései hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881; évi LX. t. c. 107J. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség edetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezeudő ingó-fágokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árveréa az 1881. évi LX. t.-c.; 102, §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Peilakon, 1900. évi november hó 4 napján.
SÓS M. kir. bírósági végrehajtó. .
\' —>1 ÉRTESITES! — j
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Csengeri utca i. sz) Singer Sándor fele
bw műtermet
tulajdonjogilag átvettem, és azt a modern kor követelményeinek teljesen megfelelően újonnan berendeztem.
Sokoldalú e szakmába vágó \' tapasztalataim azon kedvező helyzetbe juttatnak, hogy a n. é. kOzdnség legmesszebb menő igé-| nyeinck. mindenkor, és minden tekintetben o legjobban és legpontosabban megfelelhessek.
Készítek művészies, Ízléses kivitelben mindennemű fény-, plátin-, porcellán-, selyem- és üvegképeket, azonkívül kis képek után életnagyságuakat rendkívül mérsékelt áron.
MiJGu ínég siolgil.ltlm&t újólag icl.jtiil jm. m.rldok & n. é. köiöniíg nagybfeta pirtfoglsát kérve
Nagy-Kanizsán, 1900. október 8 ín.
KitUnő tisztelettel
vértes antal
FENKÉPÉSZ
Kukoricá-morzsolók "99
kéz- és erühajlásra, egysserü és keltös fzerkeietlcl, sielelőyol és szeleié aélkOl,
Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurSk");
kézi kezelésre való l Széna- é> szalmasajtók
fekvóeo v&gy kocsira szerelve, Takar mány-fülle>ztők, •r Szálli tható takarék-fdzö üstök takarmány stb részére
zománc bevonattal, vsrj anélkül, szállitókészalékkel, «(!}\' anélkül. • Szecskavágók, szabadalmazott kenögyürüs górgö .cupágyakkal igen kOnnyü járással körülbelül 40\'/, erömegtakaritás jneillett, Répa- és burgonyavágók, Darálók
„Agricola" sor vetögépek (tolókerék szerkezettel)
miodenatmü veteméuy számára, váltókerekek nélkül, Egy-, két-, és több vasú ekék
jótállás mellett elismert lepjobb Kzerkezettel készülnek
MÁYFARTH Ph.. és Társa
• csász. és kir. kic. szabad.
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gózhámor
Alapíttatott 1872,
BÉCS, II., Taborstrassa Nr. 71. >jg|j
Kllünletfltl tibb a\'nt 400 «noy, riDit brono éremmel él ellO dljikkat
Arjeg/eékek éa Bxámos elUmertl levélek Ingjen és bérmentre küldetnek. Képviselők és TiíronUrUBltók felveletivok.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
I 1900. NOVEMBER 17-én.
(HKSTElMlí F.RZSÉBST LÍBD1CS0K) i .
Epilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becs Illendők; — mentek minden Ártalmas anyagoktól, az nllosti szerek bajainál legjobh eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztilók; egy RyógyBzer sem jobb, s mellette oly ártalmatlan, mint e piluük a
székszorulás a legtöbb botegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végett még ■
gyermekek is szívesen. Efy 15 pllulát tartalmazó doboz 15, egy lekeres, mely 8 dobozt,
tehát 120 pllulnt tartalmazó, csak 1 frt 0. é. Wam-JITU* n\\r Á C I Utantálnkial kftUnOsea «r>ko<ljimW. Kérjmk hstiroiot\'an ■gSg^jUV ÁS)! Seu.\'eln Ftllltp ha.liajt\'\' labdacsalt. Valódi. c.ak, l» 3 minden dobos Iflrréuyileg bejegyzett rédjegyankkel pirosíekete nyoftnta-Jj tisbsn „Síent-LtpAt" 6a „Xeustrln Fülöp erogyszeiVnz" i\'iirR.ssl * »an ellátva A kerckedelmi tOrT*nylzékilcg\' »fdeu eaoaagjaluk ali rá-■ nnkkal rati ellátta.
NEUSTEIN FÜLÖP
.Sícot-Lipóthoz\' címzett gyógyozertár*
WIEN, I., FUuktiiffusa 0. |
Raktár Nagy-Kanizsán: BKLL\'S LAJOS és REIK GYULA gyógyszerészeknél!.
A m. kir. igazságügy miniszter 1900. évi Október hó •l ón 57417/1. M. 1900. I. szám alatt elrendelte, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatósághoz tartozó Szt.-Jakab község telekjegyzőkönyveibe felvett mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 188C. XXIX., az 1889 XXXVIII. és az 1891/XVI. törvénycikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a tjkvi bejegyzések helyesbítése foganatosíttassák.
E célból a helyszíni eljárás a nevezett községben 1900 évi decembar hó 13 án fog kezdődni.
Ennélfogva felhívatnak:
1. mindazok, á kik a telekjegyzökönyvekbea előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje elolt
, a kitűzött határnapon kezdődő eljárás * folyama, alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igizoló okiratokat mutassák fel; •
2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanák, (le telekkönyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. XXIX. . t. c 15 — 18. és az 1889. XXXVIII. t. c 5, G. 7 és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni ipar-
\' kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkflnyvvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekeblezésére. engedélyét nyilvánítsa, mprt különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és\' illelék elengedési kedvezménytől is elesnek,; és
3 azok, kiknek javáfa tényleg már megszűnt" követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyébb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdouosai, hogy a bejegyzett jognak törlését > kérelmezzék, - illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg. mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
A kir. fazék mint tkvi hatóság.
Nagy-Kanizsán, 1900. évi november 7-én.
öltönyökre , *
köpenyekre 2
hávelokra "
aport\'ölt, a
totol\'ó ra- 4J bikrs, Tttlam
LODENi
Ugdi.ato.abb PAC7TA éa legjobb rUOZj \'.y
--« SZÖVETEK
Diuöiéír

LcgosgyoV rak-lár izöretekbeo,
úri ruhák részére , j
; Teli Mái m
Fekele és kék kammgarnok
CI1EV10T S í.-tól FELFF.l.É. Mintákat ingyen ée bérmetve kaid
a Kaszlner és Öliler Grítczl cég
_rpolaló oattálya._i
vigyázni
jegyre
kéretik!
e, r/ííuly
Brády-féle
Sf MÁR1A-CELL! 35 GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen batnBk gyomor bajok nál. nélkülöfhetetlen éa általánosan ismeretes házi . éa népszer. —\', A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság. gyomorbetegtég, bü^ös lehelet, felfujtbág, savanyu felbőSÖgós, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkaki választás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs, szükülés. j— ÍIathat(ós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a.mennyiben ez a gyomor-\' tói származott, gyomorluiierhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták májbajok és h&morrhoidáknál.
Említett bajoknál a Brády-féle márlacelll gjomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit siáz meg száz bizonyítvány taouiit A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-féle márlacelll gyo-morcseppet és ügyeljünk a fenii védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-féle márlacelll gyomorcseppek üve-genkint 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisított és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király" boz. I Fleischmarkt 7
Nagy-Kanizsán: Práger Béla \'és Belu3 Lajos gyógyszerészeknél. .— Barcson: Kobut Sándor gyógyszerésznél.
IXXXXÍOOODOOOOOOOCXXJ OOOOOOOÖ
MIÉRT
| van annyi utánzat? £
MERT
va\'ódi Elsenslftdter-féle
& tör* bej. „vállövig* véájegygycl a legjobb H legt^rió-Alij) fénymáx puha padlóknak\' él tionyiiabutoraknafc \' bemázolására.
Az Elsensiadtor-féle Linóleum padló zománc. j
egy óra alatt keményre •zárad. — bámulatosan •zÉp fénynyel blr ét tartósság tekintetében eddig fölűlmulhatatlan. a következő változatokban kapható: l. s i. sárgásbarna, 2. ss; sötétbarna éi 8 sz inabagonibarna.
__Nagy Elterjedtségénél
Védjegy fogT* különböző hason. VaslovAfl* baD8lA,u >»e*ek al.lt .vastove^ ért4ku,ea utánzatokat
hoznak forgalomba, miért is kérjen ■tndeokl kizárólag csak Elseastltfter-fele Linóleum padló-zominoet, a törv. bejegyzőit .vaslovag* védjegygyei
Eisenstádter Testvérek
lakk- és festékgyára, Bécs. Kapható: Strem él Klein, Neo ésKleln cégeknél, Nagy Kanizaán.
,A feltaláló dr. Heldlnger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmány
i MEIDINGER-KÁLYHA
MIM I.
cs és kir udv szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a PRAG: Hybernerga88B 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az .első éremmel minden kiállításon kitüntetve, -r- Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számára a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, Utszóiszerinti égési Motortani szénpirral való IQlóouél és 24 óráig terjedő égés kőszéAueli tOzeléioél "
ÖO.OÖO luíljlin forgalomba hozva.
Efy kályhával tölib szoba la fűthető.
„M EI Dl N G E R"-kál y-há k,
Óva inttlnk az utánzatoktól.
utalva a kályhaajtókra, öntött
MEIDINGER OFEN
kövei kezó~Téd]egyre: ^ H. H E I M
,HES TI A"-kályhák.
Hrlm nagy égési idótsrtamra berendezett
FÜSTEWIÉSZTŐ KANDALLÓK.
FŰ STE MÉSZTŐ CALOR! FÉREK.
KBipoull füles mliiileii rendszer szerint. ■V Szárító készülékek gazdasági és ipari célokra. "»■
Prospektusok és árjegyzékek ingyen, és bérmentve.
Z. K: \'\'/,,. 900.
áSfö && ® á
28 arany- éa ezüst éremmel és elismerő iratul kitüntetve.
elismerve a legtökéletesebbek a világon.
ZENÉLŐ DOBOZOK,
Automaták, Nacesairek, Svájci házacskák. Síivaréllványok, Fénykép-al-bumok,írókészletek. Kesztyűtartók. Lsvélnehezitök, Virágvázák, munkaasztalok, Sétabo\'.ok, Üvegek, Söröspoharak. Djsszer-tányérok, Széket stb.
Minden zenivel. — Mindig a legújabbat és legkitűnőbbet Karácsonyi ajándékul nagyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. II. IIELLEIt, Ki;K\\ (SVÁJC,) \'
zenélőművek gyára. — Csakis küzvetleu megrendelés — kezeskedik a valódiságért. - j Képes itrjegyzúket bérmentve küldök.
NAGY ÁRMÉRSÉKLET. |S
anQoaoosooooogoooaoooo ooooöoooo ooapoooaoop
Z. K. "A,. 900 \'
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódlak. ha mlodogyik dobos Moll A. vódjogyót é*
aláírását tünteti fel. A Mell A.-féle Seldlltz-porok tartós [gyóg/hatásA a legmakacsabb gyomor- és at-testhántalmak, gyomorgörcs 4a gyomorhé?, rögaött azékrakedás, májbánuUiíu. ver tolatás, aranyér és & legknhnbözöbb nflj betegségek elten, e jeles háztuzeriiek . évtixedek óU mindig nagyibb elterjedést szentelt. — Ara egy lepeosételt eredeti debszaak 2 kor
H amis I tá sok törvényileg fen y i 11 e t n e k.
IMOLL.-F ÉLE~FRA N CIA]
Csak akkor valódi,
ha mindegyik Ot*,; MOI.I. a. .éjjc(,ót touut. tfl ,A. H.ll- feliratú éuozallal vau lírra. A Vdl-fill
fraaozla baraioz éa ló ne.eiotejco miut fá|daUiaa,illapita bedSriiBllit izer kfisi.éoy, r.oi íi a mscbOléa cnyéti knielkomíojoioál le,,ila,creicl,bb aóiiKCr. — Egy éioiatt •radatl 0v>| ára I kar 80 Itt.
MOLL Gyermek szappanja.
I-ejBoumibb, lejiyabb mbdiicr iirrlot kinltak gyermek é. hstev >1.1,1,10
a bir akiiartl ápaliaira gyaraiikik is rslaitUk riizérs.
ira daraboaktat - 40 01". Öt darab - I kar. 80 tilt. _Minden darab üyermek-iaappaa Mail A. vtdj»ayév>l >aa ollitva
Moll A.
Fóazétküldés:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Béca: Tuchlaubeo 9.\'az. Vidéki megrendelések naponta poiUntioiét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tették határozottan MOLL A. ■ aláirátával ét védjegyével ellátott kétiitményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanht&n Rosenfald Adolf és Fia.
Nyopatott Ilj. Wajdits József kOüyvnyomdijibiD Ntgj-KínUsin.
igoooaoooaiioooaoooooOQOooooDiaaaqao
í.
1900. NOVEMBER \\7-fn\'.
Pártoljuk a magyar ipart /
Legjobb Csontlevélpapir
B ??
"\'in orÁfíruÁf/n -va
Versenyei i küllőid elsőrendű készítményeivel
,, _ J^fek
1 -
Rigler József Ede
fAPiiHEiQavAR KMVUYTAHIAUB
: BUDAPESTEN. :
Kiphnló: iíj. Wujditu József, Fisctlöl Fülöp s MairJóiíefcégeknél N.-Kacizíáu
mm Melléklet a „Zalai Közlöny 1900. évi nov. hó 17-iki 46-ik számához.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
1;
HANGJEGY
Árjegyzékeket Zongorára Harmoniumra Hegedűre Gordonkára Citerára , 1 Kamarazenére Zenekarra\' Gitárra Dalokra Humoristikára ; Énnekkara , Kettősök és Hármasokra Tanulmány művekre atb. szétküld
és bérmentve
OTTO MAASS
Muiikverks u. Soriimcnr W1£N, Vl/a, Mariihilfcrsirassc Ol,
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900 NOVEMB1ÍR 17-én.
november hó 24-én.
47-ik szám.
XXXIX. évfolyam:
Előfizeti,i ár.: Égési évre . . 10 kor. — fii). Fél\' évre . . . i kor. — ni. ■ Negj-cdévro . 3 kor. 50 flll. ■ Egyes siám 20\' flll.
HIRDETÉSEK
5 hosálios petitiorban 14, miL.oiii.or . 13, í raloűeo toviblil lorcn 10 flll
N V I t TTÉ.R BEN
petn Boronkéül 20 fillérén vétet-nek fel.
■ ■
ZALA KÖZLŐIT
A nagy-kanizsai \'„Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár rész\' iái és a galambok! öukéntes-tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kiBdedneveló egy, klny nőegylet," „szegények tipintézete," a .katonai hadastyán egylet," a ,sop i
T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEN
A lap ezellemi részét illető min-; den közlemény a felelői izerkeotó: nerére, az anyagi részt illető köt- j lemények p>dig a kiadói nerére! címzetten Nagy-Kanlxa&ra bérmentve intézendök..
Bérmentctlon levelek nem fogad-; tatnak el.
Kéziratok rUsza nem küldetitek
;yény-társaság," a .Kotóri takarékpénztár esület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony oni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai ktllválasztmányának hivatalos lapja.
Ó VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
építésére kölcsönt fog felvenni a város, hogy mihamarabb tisztességes Állapotba legyen helyezhető ez a fontos közlekedési vonal. Ezeken kivíll a bizottság igen fontos, égetően sürgős ügyek szabályozását kéri a közgyűléstől. Sürgeti a tiszti fizetések szabályrendeletének elkészítését,- a szegény-ügynek humánusabb rendezőiét és erélyesen szót emel a\' szegényügy jelenlegi tarthatlan állapota ellen, biztat, hogy a városház belső újjáalakítása csakhamar bekövetkezik, s a csatornázás szükségességét hangsúlyozva megsürgeti ezt is, tekiutve, hogy a terv munkálatai már két esztendeje húzódnak. Mind hasznos és rég óhajtott újítások, ujelyek tán a megvalósulás stádiumába fognak jutni a jövő esztendőben." Ez a jövő esztendő már ki van készítve muukák tervével, meghatározott feladatokkal. Nem lesz szükségünk\' a levegőbe dolgozni gyümölcatelenül, j de éél-tudatosau, űxirozott politikával, rendszeresített munkálkodással. És azt hisszük a tervszerűség energiát önthet a munkába. A kapkbdás lanyhává, erélytelenné teszi a legjobb munkaerőt is, csak a tervszerűség biztosítja az energia helyes felhasználását. Sajnos a kivitelben való\'gyen-geség az, mely miatt még ma is függő állapotban vau sok üdvös, régen elhatározott reformunk. Ha mindig tett követte volna az elhatározásokat, ha a lelkesedés lángja a kivitel előtt le nem lohadtj. volna, mint a szalmatüz, ugy már régeu állanának díszes középületeink} melyeket tervbe vettünk, hatályban állaua sok hasznos szabályrendelet, melynek szükségességét már hivatalosai] konstatálták.
A jövő évi költségvetés mintfez^n függőben levő reformok megvalósítását előirányozza és tevékeny esztendőre nyújt kilátást. Ideje is immár á munkálkodásnak annyi < esztendő üres, tétlen napjai után. Á. városok hivatása nem merülhet ki a bürokratikus teendők naponkinti, egyhangú lemorzsolása által, de előrelátó tervez-getéssel, leleménynyel, . uj eszmék, reformok megindításával kell valósítania a jó közigazgatás feladatait. Az élet változatos, mezejéről nem szabad félre . vonulni a hivatalo|k négy "fala közé, s poros akták között élettelen tevékenységben emészteni az .erőket, de az élet magt^ legyen az az aktacsomó, mely a Teendők iratait magában foglalja. Reméljük, hogy az új költségvetés terveinek kivitele is erős, életteljes munkával fog mihamarább megvalósulni.
A városi közgyűlés.
F. hó 20-án délután 3 órakor kezdő dött meg a közgyűlés a képviselők élénk érdeklődése mellett. \' j
A tárgysorozat első ponlját a jövfi évi költségvetés képezte. Elek Lipót indítványozta, hogy az 591/* fillér póladót 60 fillérre javítsák a számítás .(megkönnyebbítése céljából.
Nith Norbert sit.-ferencrendű főnök kélte a képviselőtestületet, hogy a/vasárnapi hittantanitásért utaljanak ki a róm. katb. lelkészeknek 150 korona I pénzösszeget. í
Mikos v. képviselő ajánlotta, hogy azon pénzösszeget forditEák a felső-templomra. Ez teljesen indokolt volt. Vasárnapi, hittan-oktatás nincs városunkban, a a felső-templom helyett ujat kellene építeni, a gyűjtés szünetel, a: adakozás megszűnt, azért miodenáron arra kell törekjednünk, hogy e nemes célra pénzt szerezzünk.
Következett a bejelentő ^ivatalfól szóló szabályrendelet tervezet tárgyaiága. Deákj
A városi költségvetés.
Nagy-Kanizsa, 1900. nor. 23.
Előttünk fekszik ismét az a munkálat, mely városunk jövő esztendei teendőit, munkálkodásának tervezetét tartalmazza beszédes számokban, melyekben életet talál a gondos tanulmányozó, a ki megérti a benne nyilat kozó törekvések mivoltát és bírálhatja az eszközöket, melyeket a város vezetősége contemplál a kitűzött célok elérésére. Midőn a költségvetést, s a pénzügyi bizottság hozzáfűzött jelentését átolvassuk, eíénk tárul városi ügyeink vajúdó állapota. Gondoskodás történik abban mindenről, a mit óhajlttuk, a mi javára lehet a viros közönségének, a mi közjólét fokozására, a táros szépítésére, kegyeletes emlékek állítására, kulturális célokra szükséges lehet. Ha idegen ember veszi kezébe, maga előtt látja egy .törekvő város képét, melynek vezetői körültekintők, ambícióval eltelvék a közügyek iránt, 1 oly városét, mely haladni akar energikusan, s okos tervszerűséggel. A jövő esztendei költségvetés nem szegény eszmékben és reformokbau. íme csak néhány adat: az u n. Szombatkai földek nem fognak bérbe adatni, mert a jövő év folyamán megkezdődik a rég várt uj honvédlaktanya építése, az uj lőginináziumi épület tervének elkészítésére a pályázat ki fog Íratni és a terv elkészítésének költségeire 2000 koronát irányoz elő a köUség-retés, boldogemlékezetü Erzsébet királyné arcképének megfestése is megtörténik a jövő évben előirá-. nyozva 1000 koronával, mely ö^zeg esetleg fel is emelhető, ha illó diszszel ezen összegért nem völna kiállítható, akkép, a ítét Kanizsa közti ut meg-
tárcz.a7
A fahitö-gép.#)
Irta: Koyáts Miklós.
— A .Zalai K&zlóny" eredeti tárcája. — Mélyen tisztelt Közgyűlési
Őszintén Bzójva, szándékom volt egy igen háladutofl tárgyról .szellemeskedni," ha ugyan ilyen képességet méltóztatnak bennem föltételezni és elfogadni. Mert a humor örök mécse pislog nálunk az elemi iskolák kormányzatában, a paedagógia templomában.
Akinek ezekben csak csergedezik a dévajkodáa vénája, azt zugó tengerig uövesztik meg a őgurák eme rengetegének láttára. Csak egyet választok ki a szerencsétlen ostromlóját ezen intézménynek: a tanítót.
De hát voltaképen mit is akarok én a tanítóról ujat írni, kérdik önök Hölgveim és Uraim ?l
, Hiszen már annyit és annyiszor irtak-e hálás és hálátlan tárgyról, hogy Bzinte óhajtauók olyan ujabb alakjában bemutatni ezt a Bokát zaklatott funkcióoáziusát az államnak, a minőben meglepetés számba menne.
Csak legújabban volt szerencsénk a .Pesti Hírlap" egész hétre szóló egyik vasárnapi számának verBes zöngeményében
") Felölraitatott a nagy kaninai tanító jköruck 1000. oovembai 10\'én tartott közgyaléaén.
Kozma Andor poétának ránk keresztelt .Taubetyár" disz nevét kiérdemelni. Eddig ilyen sütet aem volt. Gyönyörködhetünk benne. Az. uj század kezdetén .legalább is illett, kogy a régi kopott jbörüuket uj mezbe öltöztessenek, b ezen elnevezés alá foglalva folytassuk a század nagyobb dicsőségére alapvető n.u^kiiukat.
Nem elég jól kezdődik hát a XX-ik azázad?
Az elmúltban ázulai állapotok voltak, csak mo3t kezdődik az igazi humánus század. A múltban barbár módon ütöttük, pofoztuk, rugdostuk a csemetéket, csakhogy nem jött rá Benki, de egy poéta kiszimatolta ezt éi méltó felháborodásában ránk keresztelte ezt a diszköznevet .Tanbetyárok". Ez ia meglepetés volt.
Ezt a dicsőségét a fent nevezett tisztelt urnák megirigyelte egy másik toll forgató nagyság, s hogy"őt is emlegette a közvéleméuy, de különösen az a 27 ezer tanító, hát kapta magát, és kiszólta azt a bölcs és okos tanácsot az ifjú nemzedék, valamint a szülőknek ia, hogyha .Tanbetyár" megüt \'^üsd vissza" nem apád. A kedves ssülőket kitanította, hogy gyerek egész bátran azálj szembe a .Tanbetyárral" üsd, ne hagyd magad, m$rt hiszeu ez a jogos, ez az jgazsáRoa. Hát nem meglepetés ez ismét? II Hát nem elég uj ez is. Tehát i3e jutottunk I OH tanítói tekintély ! Ki eddig is a homályban derengtél, hova sülyédsz ezek után a XX ik század végén. Di jó, hogy mi nem érjük azt meg. Hanem hát majd eltérek tulajdonképeni tárgyamtól, amiről beszélnem kellene. Kegyes engedelműkkel
tehát rá térek. Épen a fentebb, elmondottak felett gondolkodtam, midőn ajtómon kopogást hallok. Lehet 1 mondok. Hát egy régi kedves kollegám tolja roagát be hozzám — ugy hívják, hogy.... micsoda nevet is mondjak, hogy s^nki magára ne vegye? ugy hivják, hogy Kari.
Ő mindeohol és mindenütt tóindig jelen szeretett lenni, csak az iskolában nem.
Nem volt bncsn, vásár, bankéit, összejövetel, ahol látni ne lehetett volna.
Szívesen fogadtam, a elbeszélgettünk délután 2 óráig. Minthogy pekem|iskolába kellett menni, elkezdtem fészkelődni; ő azonban nyugodtan és rendületlenül ülve maradt. Miután én a gyerekektől pontosan elvárom, hogy ott legyenek az iskolában, ök is elvárják azt tőlem.
— Szerencsés és boldog ember vagy te Kari, akkor adaz szünetet, mikor neked tetszik. j
—- Az már igazr De hát te is megteheted, miért nem rendelsz te is magadnak egy tanító maainát.
Mi a tatárt?
Tanitó masinát. Elvégzi az ugy a dolgot, mint akár te magad.
Kari barátom hires volt a nagy mondásairól; kíváncsi voltam, mit fog kihozni-ebből. j . ,
— Ugyan hát már ilyen masina is van?
— Hogy van-e? Meghiszem azt! igen okoB találmány az. Az egész nem más mint egy kis szekrény: abban van egy óramüvei összekötött fonográf. Mármost ezt a gépet magam elé teszem, a a töl-
Péter rendőrfőkapitány szép beszédben magyarázta meg a bejelentő hivatal szükségességét. Fölsorolta a törvényeket, melyek a rendőrségnek temérdek munkát adn-tk. A legtöbb munkát az uj bűnvádi perrendtartás szolgáltatja, ezenkívül a sok miniszteri rendelet még terhesebb kötelezettséget ró a rendőrség vállaira, ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a helybeli reudőrség ügyforgalma 1887-ben 4000 ügydurab volt, b — mig folyó évben már most — tehát az év vége előtt — több mint nyolcezer. Tehát az ügyforgalom megkétszereződött. A közbiztonság éidekében kéri a képviselőtestületet a szabályrendelet tervezet elfogadására.
Eperjessy Sándor v. képviselő kérdezi, bogy a bejeleutő hivatalhoz nem kell-e uj muuknerő, a igy nem szaporodik-e a kiadás. v
Deák Péter főkapitány szerint csupán egy dijnokra van szűkség, ki egy kapitány ellenőrzése mellett a hivatalt vezeti. Szűkség esetén a kormánytól lehet segítséget kérni. *
Varga Lajos ajánlja hogy a város írjon fel a belügyminisztériumhoz a bejelentő hivatal ügyében, mert a miníaztwrkisérlet-képpen husz bejelentő hivatalt állit fel az országban, intézkedjék a képviselőtestület Nagy-Kanizsa felvétele iránt.
Dr. Rotschild; Jakab fontosnak tartja & bejelentő hivatalf. Ellenzi, bogy kísérletképpen állítsák fel. Tekiutettel a közelgő népszámlálásra szükség van annak azonnali felállítására.
Tuboly Viktornak nincs tudomása a belügyminiszter, kísérletéről, nem fogadja el Varga Lijos indítványát.
Mikos tekiptetfel a 420 bűnügyre, melyet a rendőrség ez évben elvégzett, elodázbatatlannak tartja a bejelentő hivatal azonnali felállítását.
Lengyel Lajos v. főjegyző felolvassa a szabályrendelet tervezetet. Ilalvax Frigyes kifogásolja azt. hogy az iparos jelentse be segédét, neki kell úgyis az ipartestületnél és a betegsegélyző pénztárnál bejelenteni, az iparos a Bok teher alatt összeroskad. Indítványozza, bogy az ipartestület jelentse be az érkezett segédeket.
C8érjén bele darálom az aznapra való mondanivalómat. \' -
— Figyeljetek... I aő osztály ir, H-ik osztály számol, Ul-ik és IV-ik osztály aleczkét mondja fel.
— Itt az óramű gépezete egy másik tölcsér nyílását is kinyitja. Ez a tölcsér arra való, hogy az i8kolában elmondott Ösaze3 beszédeket felfogja, a lármázók zsibongá-át, a veszekedók felemeléseit, b a felelők feleleteit.
Van még a gépen ezenkívül egy .zajmérő, ez összeköttetésben van az óramű szerkezetével. Ha a zaj már tűrhetetlen, egy rugó, segítségével mozgásba hoz egy különben nyugvó hengert; arra már előrelátásból külöuböző bangókat karcoltam".Csend 1" micsoda lárma ez itt? Azonkívül pilca csattanást az asztalra: csitt, csatt, csitt,, csattl S mig a raj csak tart, folyvást ez hangzik a gépből. Épen annyi mintha magam volnék az iakolában. Ha azután a csend helyre áll, a zajmérőnek feszereje is Bzünik s az . emiitett henger is megszűnt működni.
Aztán köaben-közben hangzik az én hangom is; Nal hogy I hüm.heml Tovább, folytassa a másikI. ülj lel
És igy egy fél óra hosszan szedi a gép magába hűségesen a felelők beszédeit, s fél óra elmultával ismét megszólal belőle az én bangóm: .Vigyázzatok, most uj leckét fógok föladni." Itt azután bele darálok a gépbe egy igen elmés mintaleckét, a mit valamelyik szaklapból olvastam: töviről, hegyiről megvilágítom b megértetem; példákkal illusztrálom, szabályokba bevonom az az napra szánt
Deák Péter főkapitány nem tartja megbízhatónak az ipartestületet, melynek vezetése rossz.
. Mikos szintén nem tartja illetékeinek az ipartestületet a bejelentésre nézve. * A szocialisták és anarchisták legtöbbnyire iparossegédek. Gyakran csupán izgatás / céljából keresnek munkát, kell, hogy ( ezekről a rendőrség tudomást szerezzen.
A bejelentő lapok ügyében ugy határozott a képviselőtestület, hogy a rendőr-! Bégnél ingyen, a kereskedésekben 1 fillér árou legyenek kaphatók. Ki a bejelentést elmulasztja, büntetést fizet, a büntetések-i bői befolyó összegek a\'városi szegényalap javára lesznek fordítva. A szabályrendeletet jóvábagyáa végett felküldik a belAgyi .minisztériumhoz.; ,
Utolsóoak került az uj vágóhidról szóló szabályrendelet, mely a belügyminisztériumtól visszajött. Lengyel Lajos főjegyző felolvasta a minisztérium véleményét. A szabályrendelet lényeges változásokat szenvedett, L i. a felügyelőnek az állatorvos vizsgálata után, vizsgálati joga * nincs. Vágások csakis szabályszerű marhalevélre eszközölhetők, csakis nappal. Éjjeli vágásnak csakis kivételes esetben , van bolyé, s akkor is nappali világítás mellett. A minisztérium ajánlotta a jtul-magas dijak leszállítását. Lengyel ljajos fplolvaBta a dijak les/állitására vonatkozó tanácsi javaslatot, a képviselők a levonást kevésnek tartották, csak akkor fogadták el, midőn a főjegyző kijelentette, hogy az uj díjtételekben bele van számítva n vágás, mosás, pácolás, valamint a hűttő és forrázó kamarák használatának joga -is, vágóhidra kimenő, kocsik után nem kell kövezetvámot fizetni, j
A polgármester az üléa folytatását 21 ére, szerdára tűzte ki. j- 1
Az ovodák segélyezése ügyében felszólal Hegedűs László és kéri a tanácsot, bogy a segélyezés hováforditá-sára gyakoroljon felügyeletet, mert a • kÍ8-kanizsai ovodábau a gyermekek fűtés hiányában fáznak és az óvónő nem kapja rendesen fizetését. Dr. Fried ait vitatja, hogy a tanácsnak ellenőrzési joga ;vao. A város közönsége 5000 k.-val járul hozzá a kisdedovók fentartásához.
tananyagot. Ezzel aztán kvitt Úristen; - eleget tettem a magam dolgának.
S van ennek a gépnek gyakorlati alkalmazhatósága?
— Pompás I A gép állandóan ott van az asztalomon, ha valahová el akarok menni, akkor csak felhúzom minta zsebórát, azzal a gép működni kezd.
Azt mondom a gyermekeknek; Én most kimegyek az iskolából, de lélekben itt leszek köztetek. Nem láttok, csak a hangomat halljátok. Csak egy kicsit megcsalom őket és a buta nebulók azt; hiszik, hogy csakugyan ott vagyok köUük. Hallják a hangomat, BZÓIok, hozájuk; : másnap aztán azámou kérem tőlük elkövetet huncutságaikat, mert az egész nap folyamán történtekről az én gépem hűségesen beszámol.
Mikor e&te haza megyek, csak felcsavarom a rugóját a amit magába azedett, azt újra elrecitálja nekem a gép: a gyerekek feleleteit, a civakodók versenygéseit még a zaj fokait is megmutatja |ujra a zajmérő készülék.
Sőt, hogy információim a távol tétem alatt teljesek legyenek, van a gépen egy gyors fotografáló készülék is, az mioden másod percben egy-egy fölvételt eszközöl az iakola gyerek csoportjáról.
Azokat a felvételeket a hozzá preparált üveglapon a megfelelő szavakkal előhívom a igy a szemeimmel ia látom,1 mik történtek iakolámban távollétem alatt. Néha igen érdekeiek fölvételeim. Lálom a Csűri Jancsit, amint szamárfüleket mereszt a szomszédjára, látom a harmat MiBkit,
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1900- NOVEMBER 24-én.
Vécaey Zsigmond polgármester előadja, hogy a segélyezés fokozatos fel-. emelését csak azon feltétel mellett engedélyezték, hogy ba az ovodaegyesület a kiadásokról nyilvánosan elszámol.
A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a kisdedovó egyeBÜlet az 5000 k. Begély igénybevétele mellett a szubvenció nyilvános elszámolására köteleztessék.
Tandor Ottó építész tanárnak a közgyűlés 3000 koronát szavazott meg. A Rzakipariekola felállítását a kereskedelmi "miniszter nem engedélyezte. A piaci elővásárlásról szóló szabályrendeletet a miniszter helybenhagyta. .A tárgysorozat 8, 9. és 10-ik pontjaiban foglalt jelentéseket a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette.
Az ánzix-kártya.
A magán ipar által gyártott levelezőlapokon alkalmazható felírások tekintetében felmerült kételyek és félreértések megszüntetése végett ée a postát igénybe vevő közönség lájékoztatása céljából a kereskedelémügyi m. kir. Miniszter ur önagyméltósága a következő szabályzatot adta ki:
1. A magyar korona országainak postaforgalmában (belíorgalom) csak oly levelező-lapok használhatók, a melyek címoldaluk homlokzatán szembeötlő b e t ü\'k k e 1 magyar nyelven
1 ,L e v e I e z ő -1 a p" felírással vannak ellátva. A magyBr felírást követheti a „Levelgző-lap" kifejezésnek egy vagy több más nyelvű fordítása is, de e más nyelvű jelzések csak külön sojban és csak a magyar nyelvű .iTevel oző-la p" feliráB alatt állhatnak. A sorrend, melyben más nyelvű jelzések egymást követhetik, nincsen korlátozva.
2. A nemzetközi szerződés megkívánja, hogy a külföldi (nemzetkőzi forgalomban használandó) levelező lapok a magyar nyelvű „Levelező-lap" feliráson kívül ar. 1. poulban jelzett módon a magyar /elirás alatt a francia nyelvű aCarte Postaié" felírással is el legyenek látva. A francia felírás mellett természetesen a .Lovelezőlap\'-nak megfelelő más nyelvű kifejezés is alkalmazható.
A külfölddel való forgalomban különben el kell fogadni a magán ipar utján előállított oly levelező-lapokat íp, a melyek csupán csak a francia .Carte Postaié" felírást viselik.
Ebben az egy esetben tehát a magyar nyelvű .Levelező-lap* felirás elmaradhat ugyan, de ily levelező-lapokon e felírásnak a francián kívül más nyelven sem lehet helye.
3 Kívánatos továbbá, hogy a külföldre küldendő levelező lapok a .Levelező-lap" illetve .Carte Postaié" stb. felírás alatt .Egyetemes postaegyesület — Union postaié universelle* felírással iö legyenek ellátva Ennek a felírásnak a hiánya azonban nem kifogásolható.
Az .Egyetemes postaegyesület" felirás kifejezhető különben a francia nyelven, kivül más nyelven is, de ebben az esetben a magyar kifejezés használata is kötelező, s ennek elől kell állania.
4. A magán ipar által gyártott válaszoa j levelező-lapoknak magyar nyelven .Leve-! lező-lap," a válaszlapoknak pedig .Leve-! lező-lap" (.Válasi")feliratot kell viselniök.
E felírásnak valamint ennek a felírás-, nak francia (.Carte Postaié") illetve (.Carte postaié reponse") vagy más nyelvű fordításának az alkalmazására nézve az 1. és 2. pontban fogaltak érvényesek.
A magán ipar által előállítóit „Válaszoa; Levelező-lapok" egyébként .Egyetemes postaegyesület" felírással vagy — a 3 \' pontban foglalt feltétel alatt — e kifeje zésnek más nyelvű fordításával is lehetnek ellátva.
5. Ugy a belföldi, mint a nemzetközi1\' forgalomban tilos \'a magán ipar által gyártott levelezőlapokon a ,M. kir.! posta" feliratot éa a magyar cimert vagy koronát alkalmazni.
6. Nem esnek kifogás alá az olyan levelező-lapok, a melyeken a felirás hozzá-! írással vagy mechanikai módon a fönti határozatoknak megfelelően helyesbíti tetett, vagy a melyeknek előoldalán bí meg nem engedett feliráfok tollvonássá} törűltettek vagy más alkalmas módon eltávolíttattak.
Ezeket szem előtt tartva a m. kirí posla- és távírda hivatalok a magán ipar által gyártott levelező lapokat csakis abban az esetben fogadják el a levelezőlapokra érvényes díjszabás Bzerint bérmentesítve, ha azok alakra, nagyságra és a papír minőségére nézve a posta által forgalomba bocsátott levelező-lapokkal megegyeznek és ha azok a felirás tekintetében a fönti szabályoknak\' megfelelnek. i
A befásitás.
184. Tétel: Fasorok éa befásitott terek fentartására 2000 k. táros! költségvetés.
Nevezetes história, a r fülemile, pör. Azért lámadt ez a pör mert az udvarra ültetett fa a szomszéd telkére is átnyújtotta gályáit. A fülemile Péter Iájára szállt, de Pál telkén énekelt Nem jó tehát a fát az udvarra ültetni, banem jobb azt az utcára tenni, hol mindenki élvezheti árnyékát, virágainak illatát, oxygénjének üde.cégét. Ezt a körüJménjt szemmel tartva, most már minden jó adminisztrációval ellátott városbán az utcákat befásitják.
Nagy-Kanizsa .város költségvetésében is találunk egy 2000 k. tételt az utcák befásitáeára. Hát ez biz üdvös intézkedés. Nagy-Kanizsát nem lehet egészségtelen városnak mondani, csak véghetetlen kellemetlen város nyáron, télen meg sáros.
A város terjedelmű igen nagy, a szomszédok respektábilis távolságban laknak egymástól, a legtöbb ház kúttal van ellátva és ezért nem igen terjedhet a fértőző betegség, csak éppen a miazmá-tikus betegségek terjednek.
Egészségügyi viszonyaink javulása jó részt a befásitásnak is kőszönheő. Ha a pótadóból 2000 k. fordítunk a jövő évben e célra, közegészségügyünk c«ak elő fog mozdittatni. A kinek módjában van tavaazszal Bajátkezüleg ültetett fája illatát élvezni, nyáron fürdőbe menni, ősszel fáiról gyümölcsöt szedni, íz talán
nem igen fog törődni a város befásitá-sának terjedelmével. De a város népe nem cfupán uri család, hanem nép, dolgozó, néha lézengő nép, & mely a váróiból ki nem mozdul, itt él, itt hal, itt mblat, itt szenved szegénységben, lakik azQk hajlékokban. Ezeknek caak meg-vájtás a séta a városban, árnyas fák alatt, üde levegőben, mely még üdébb volna, ha az utcaöntözés a városnak nemcsak kövezetvámos utjjűra, nemcsak b pécs varasdi útra, hanem\'mellékutcákra iaj kiterjedne. ■ \' « |i
Ha a főforgalmi helyeket öntözik, jól va;n, azoké az elsőbbség,- de a mellékutcákat közegészségügyi szempontból kell öntözniv Mert a por terjeszti a tüdővósz bacillusait, a fertőző betegségek bacillusait és a ragályos fertőző betegségek épjpen a szegények városnegyedeiben, jött tehát, hol nem fáaitanak és nem öntöznek, törnek ki. Már pedig a fertőző betegségeket nem l\'ehet megállítani a Kínizsi\'ütca vagy a ílunyady-utca sarkán! A szegény nép betegsége idővel a gazdag ember ostorává is válhatik.
lAzért csak helyes, hogy a közterek befásitására a jövő évi költségvetésbe 2000 k. van beállítva. Nem ismerjük a tervet, mely szerint ez. a befásitás történni fog, de felteszszük, hogy észszerűen fonják azt végrehajtani. A befásitott város ciak igazán szép! É tekintetben mi nagyon el vagyunk maradva Magyarországban. A befásitott város mintaképe Grác, a szomszéd Stájerben. Tanulni oda mehetnének kertészeink. \'Reméljük, hogy. mi Bem fogunk nyáron árnyék után kapkodni 1 Kétezer korona tekintélyes őszszeg ám 1 .
hírek.
— Erzsébet királyné emléke. Nagyasszonyunk névünnepének évfordulóján kegyelettel áldozott városunk közönsége és/ifjúsága. A kath. templomban gyászistentisztelet tartatott, a melyen a hatóságok képviselői mellett a közös hadseregbeli éa honvéd tisztikar veitek részt. A közoktatásügyi miniszter rendeletéből az összes tanintézetekben iskolai ünnepélyeket rendeztek.
A főgimnázium ünnepélyén Incze Ist-ván tanár mondott emlékbeszédet; a polgári fiu- éa leányiskolában Hoffmann Mór c. igazgató, az izr. polgári iskolában Kettész József tanár, a felső kereak. iskolában Dukász Mikea és £ein Vilmos tanulók dícsőitették Nagyasszonyunk emlékét. Az ünnepélyt istentisztelet előzte mBg. A növendékek szavallak és hazafias éa gyáazdalokat énekeltek. . i
— Öyő8zünnepély. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet elhunyt alapító, tagjai emlékezetére november hó 18-án a hitközség tanácstermében gyászünnepélyt tartott. A tágas tanácsterem az alkalomnak megfelelőleg gyászdiazt öltött. A terem\'felső végén déli dísznövények közepette állt a szószék és köröskörül a gyertyák szárai égtek. Az oldal-terem-beu volt elhelyezve a kórus. Dr. Neu-maon Ede főrabbi lépett a Bzószékre és dicsőítette a Nőegylet elhunyt alapító tagjának emlékét és végezetül imát roon-
atnit. a táska szijjával a Csukli Palkót fojtogatje.
Azok aztán másnap megkapják a dór-gatóriumot tőlem. A jámboroki el nem tudják gondolni, hogy honnét tudom én az ő huncutságaikat?
Annyi eszem van, hogy sem a fonográf, sem a fotográf titkait el nem árulom. Parasztnak minek az ?
Gyerek koromban még én sem tudtam felőle, hogy miért legyenek ezek okosabbak, mint a tanítójuk volt az Ő korukban?
— De barátom, ez mind csak égy napra szól b én téged gyakran látlak Kanizsán, a vidék metropolisában csa-varogui.
Kari barátom kicsiolő mosolylyal bajusza alól nézett rám, a ekép szólt:
— Be naiv va«y, nem akarod a gépem pzerkezetét megismerni. Előkészitettem én azt egy egész esztendőre, nem szükséges egyéb, mint naponkint a hengereken levő viasz lemezeket változtatni, azokon a viaszlemezeken föl van edzve bz egész évi tananyagom, napról-napra, óráról órára beosztva. Amely napon nem leszek otthon, csak beillesztem az az
napra való viaszlapot a fonográf hengerére, a megy minden, mint a karikacsapás.
— 8 mibe kerül ilyen tanító-masina. I
— Nem is Bókba, csak 300 frtba, épén annyi, mint a mai tőrvényesen megállapított minimálÍB fizetésünk. Egy [évi jő-vödelemedet rá szánod, a másik évben már behozza; te meg addig más alkalmas foglalkozások után láthatsz, i Gyüjt-hetsz lepkéket, kőrisbogarakat, piócát; eladhatod jó pénzen, több lesz jövödel-med belőle mint a tanítóságból. ;
Vagy geseftelbetsz kukoricával, raala-lacokkal, sorsjegyeknek részletfizetés melleti elárusitásával, vagy Mautper féle magvakkal.
Eddig tartott barátom szakszerű elő-N adása. .
\\ Távozása után elgondolkoztam a mondottak fölött. Minő korszakalkotó átalakulások leunéoek ezentúl, ha a tauitó-gépet alkalmazásba vennék, mennyi sok jó fogna ebből ránk háromolni.
Először is ha helyettünk a tanító gép fog tanítani, nem-kell a tüdőnket kop tatni és a port beszini; következéskép sokkal hosszabb életre lehet kilátásunk.1 Másodszor nem kell többet mérgelődni,
vesződni, boszankodn:, a mi természetesei csak ártott egészségünknek elvégzi szt majd. helyetlünk a tanító gép.
< Harmadszor, ba nem kell mérgelődnünk, n^m is kell büntetnünk, ami eddig együtt jairt, b íigy nem lesnünk kitéye esetleg aonnk, hogy visszaüttetünk; tehát a tekintélyünk sem szeaved csorbát 8 meg-nilarad az. Ha a gép fotografáló lemeze oWy&\\\\ kriminális cselekedetét tárja elénk valamelyik" oébu\'ónák, ami a legvégső büntetési eazköz alkalmazását tenné szükségessé, akkor egyszerűen kicsapjuk az iskolából, hogy1 a többinek megrontója ne lehessen, 8 az ilyen mehet és felcsaphat Kánizsa nevezetességének mint pereces gyerek, vagy Frisa újság árulónak. Hát nem\'remek dolgok ezek I nem elmés kitalálási Ez csak meglepetés ÖnöknekI Sj igéretemet be ia vállottam. Ha eszmém megszívlelésre lógnak találni, kíváncsi leszek, háuy kollegám viszi be ezt a masinát iskolájába, s működteti azon hiszemben, hogy háromszázforintért ez is elég amit az a masina végez. 8zÍves •türelmüket megköszönve ajánlom a masinámat. j . ,1 •-
dott az elhunytak lelki üdvéért- Az ünnepély magasztosságát emelte Kartamaroff Leo főkántor éneke.
— Vörösmarty ünnepély. Vörösmarty Mibály. születésének 100-ik .évfordulóját minden városban megünneplik, hoj a hazaszeretetnek csak mécavilága ia ég. Gyenge viszhangra talált j az országos mozgalom a mi városunkbau, hol caak az önképzőkörök foglalkoztak eddig az előkészületekkel Mert .lenézik a szegény költőket az elbízott kevély urak*. Ha a költő született és meghalt, ez az ő privát-malőrje. Minek tette. A költők jubileuma csak az apró napi esem\'éoyek mulandó pájztorlütfe éa a holt költőnek, hideg holt hamva van?!
A sivár köznapiság eme felfogása ellen az írod. s Művészeti Kör igazgatótanácsa f. bó 19 én tartott ülésében állást foglalt és elhatározta, hogy Vörösmarty Mihály születésének 100 ik évfordulóját december 1-én megünnepli, ha e célra közreműködőket nyerhet. Nem házi ünnepe ez a körnek, hanem a közönség ünnepe. Reméljük, hogy nem valósul meg atnép lantosának a magyar politikusokhoz intézett feddő szava: „8zégyon ba elfelejtettétek! Még nincsen tul fél századon"! . — A „Ker. Jót. Nőegylet" által dec. 8. és 9 én rendezendő.kézimunka kiállításra több oldalrój jönnek bejelentések Bzebbnél szebb tárgyakról, b igy nemcsak szépnek ígérkezik a kiállítás, de remélhefő\'eg — a tömegesen jelentkező szegény gyermekek örömére!— anyagilag is kielégítő leend. — Újból felkérjük a p. é. közönséget Hzives pártfogásra.
.— Az írod. és Műrészei! Kor igazgatótanácsa Szalpy Lajos elnöklete alatt f. hó 19-én Ülést, tartott, melyről az Irodalmi szakosztály tagjai tüntetőleg távol maradtak, lehet hogy érdeklődés hiáuyában is. Felolvastatott Vécsey Zsigmond a kör elnökének lemondó levele, melyet az igazgatótanács legnagyobb saj-nálattel vett tudomásul és elhatározta, hogy a lemondásról a január . havában megtartandó közgyűlésnek fog beszámolni. Addig is Szalay Lajos a művészeti szakosztály elnöke fogja az ügyeket vezetni. Dr. Villányi tag indítványára elhatározta a tanács, hogy Vörösmarty Mihály születésnapjának évfordulóját megünnepli, há erre az ünnepélyre a köireműködóket megnyerheti. A kör SzilVeazter estéjén az idén is mulatságot rendez. Végül a tanács elhatározta, hogy a rendes közgyűlésén indítványozni fogja egy rendkívüli közgyűlés egybebivását, melynek célja lesz a kör további fennállása, vagy feloszlása ügyében határozni.
— Névmagyarosítások. Gottrei ch Aladár éd Antal n.-kanizBai illetőségű, pesti lakÓBOk, nevüket miniszteri enge-délylyel .Gáspár"-ra változtatták át.
Joachimstal Ignác devecaeri illetőségű, n.-kanizsai lakós. valamint kiskorú gyermekei Margit, Ferenc, Lajos és Lujza, úgyszintén galamboki illetőségű A1 a j z i a nővére vezetéknevüket belügyminiszteri engedélylyel „Jászaidra változtatták.
— Halálozás, özv. Pulay Károljné Szül, Miskey Máriának, folyó évi november hó 19-én este 6 órakor életének 70-ik évében, hosszas szenvedés után Felső-Hahóton meghalt. A boldogultnak tetemei f. évi november bó 21-én délután 4 órakor helyeztelek örök, uyugalomra.
— Lesz-e színházunk ! Nekünk biz* nem lesz. Egyelőre csak minden ^évbeu félté rakjuk a 2000 k.-nát egy állandó azinház építésére. De lehetne azinházi előadásunk? Az lehet, mert amint halljuk, három igazgató is reflektál a. tavaszi engedélyre. Az igazgatók jó társulatot ma már nem igen farthatnak együtt... mert a fővárosi színházak a jobb jagokát elszerződtetik. Olt, hol az igazgatók a városoktól szubvenciót kapnak, ott a városok joggal tarthatnak igényt jó társulatra. Az állandó szinház pedig módot njújt a díszletek kifejtésére,.
Itt nálunk az igazgató felelősségnélküli vállalkozó. Eugedélye van a belügy-.miuisztérlől és a azinészegyesülettől. A tagokat ide nem lehet meghiyni vendégszereplésre,. közönségünknek tvhát- nincs módjában előre bírálatot mondani a társulatról. \' . .
Ha Dobó jönne hozzánk és elhozná győri társulatát, ez némi garancia ledne, hogy a közönség nem fog csalódni. Dobó már egy ízben volt nálunk és akkor olyan tagjai voltak, kik később a főváros-
ban ia jó hírnévre tettek szert. Hettyei Aranka és Aranyoséi Janka ma már számottevő azinésznők. Hogy Dobónak vannak-e ma is számottevő színészei? ez más kérdés. Ennek eldöntése, fáj-" dalom, ez idő szerint még a rendőrségre vau bízva.
y— Postafiók. F. évi december 1-én végre megnyílik a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában Ger.stoer Adolf dohánytőzsde tulajdonosnál a fiók-posta, ajánlott levelek és csomagok feladására, mely intézménynyel a közönségnek\' régi óhaja teljesül.
— A malomban. Sipos Ferenc komárvárosi legény Kollár József vizes malmában őrletett Ott találkozott egy mézből való menyecskével, kivel Bzivesen tréfálózott, annyira tréfálózott, hogy egészen megfeledkezett a kerekekről, a melyeken az ember szerencséje fordul meg. — Rejtett boldogságra gondolt szegény Sipos-Ferenc;1 elbújt a nagykerék möKé, mely megragadta kabátját és ugy odaszorította a legényt a malomkőhöz, hogy mellkasa egészen behorpadt. A malomkerék megállt, felébredt a molnár és Sípos Ferenc holttestének roncsait szedegette elő a kerekek mögül.
— öngyilkosság. Halász Erzse pete-házi születésű. 20 éves cselédleány még a mult bét végén öngyilkossági szándékból gyufaoldatot ivott, rosszullétét azonban titkolva, csak <f. hó 20-áa vitték kórházba. Kihallgatása alkalmával elpanaszolta, hogy hosszabb ideig nem tudott Bzolgálati helyhez jutni és igy a feletti elkeseredésében, hogy Petebázáu édesanyjánál levő törvénytelen gyermeke tartására mit sem küldhet, 3—4 csomag gyufát feloldva, azt megitta, A szegény leány 21-én délután a kórházban meghalt.
— A bnzgó betörő. Csehoyecen a . Muraközben nem csekély rekordot ért el\'Goradek Regina murocsányi illetőségű csavargónő a betörés terén. Ugyanaznap — f. hó 15-én —. öt parasztgazda éléskamaráját dézsmálta meg és különösen nagy előszeretettel vette magához a ruhanemüeket, nagykendőket és a véndely zeirokaf. A lopott dolgokat Zsébec Bálint perlaki lakósnál helyezte el, ki vagy megvette tőle aiokat, vagy Begitettőket elrejteni. Garázdálkodásaikra csakhamar rájöttek és Goradek Reginát, a csendörök le fs tartóztatták bekísérvén őt a nagykanizsai kir. ügyészséghez. Orgazdaság miatt Zsébec Bálintot is feljelentették.
— Gazdaangi téli tanfolyam Csáktornyán. A nagyméltóságú földmivelés-ügyi m. kir. miniszter ur> a gazdasági ismeretek terjesztése céljából Muraköz , és a közeli környék gazdaközönrége számára két egyenkint hat hetea gazdasági téli tanfolyam tartását engedélyezte, mely tanfolyamon a gazdaság míoden ága, — igy az állattenyésztés, talaj mivelés, növénytermelés, kertészet, különösen a Bzőlőmivelés, baromfitenyésztés, méhészet — lehetőleg könnyen érthető népies nyelven ndalik elő. Ez alkalommal megöamertelnelrs mezőgazdasággal kapcsolatos a azt támogatni hivatott törvények. Ugyancsak e taufolyamon ahhoz értő mester a kosárfonás és a seprű-kötést is fogja tanítani. A tanfolyam Búzáson, Ciáktornya külkőzségében tar-tatik erre alkalmas helyiségben a hol a tanulók nappal és éjjel is elhelyezést nyernek. A tanulók élelmezést a 6 hétre ingyen kapnak, mely élelmezés egyszerű ebéd, vacsora és reggeliből áll.,A szükséges tankönyveket a nagyméltóságú miniszter ur adományozza. Az előadások
a háziipari oktatással együtt reggel 8 órától este 7 óráig tartatnak, mely idő alatt a tanulóknak a tanhelyiségből el-, távozni nem szabad. Szombat éa vasárnapokon előadások nem tartatnak, e két napra a tanulók haza mehetnek éá ellátást nem kapnak. Az első hathetes tanfolyam folyó évi novemher hó 26-án kezdődik 8 tart 1901. év jaonár 12 ig; a máaodik pedig január 15-től február 23-ig. Ezen tanfolyamra felvétetnek 18 évestől 30 évea gazdálkodók, akik magyarul tudnak. A jelentkezni óhajtók Gyulay Károly gazdasági tanárnál jelentkezhetnek íolyó hó 20-ig °
* Egyéves önkéntesség. Sokan vannak ifjaínk között, kik érettségi vizsgát nem tettek 8 igy nincs igényük- arra, hogy katonai kötelezettségüknek mint egyéves
ruha
í> frttM feljebb 1 — IS méter — póstabér és vámmentese^ szállítva l Minták kiválasztásra, nemkülönben fekete, fehér és\' színes .Hennoberg seljem* blonsok és ruhákra alkalmat 45 krtól 14 frt 65 krlg méterenkint. —
Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik
HENNEBERG G., seliem^yáros, Zürichben
C,. ér kir. ndurl-uimtft.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ\'LÖ N Y
1900. NOVEMBER 24-én.
önkéntesek tehessenek eleget. Megszerethetik azonban az önkéntesaégi jogot bárrailyen előképzettségű ifjak, kik még sor alatt nem állottak, egy vizsga letétele által Ezen vizsgára vonatkozó részletes felvilágosítást nyerhet minden érdeklődő Gerő Ferenc jónevü katonai előkészítő isko\'ájától, Budapest, VI Nagy Jánosutca 3. Egyébkéut utalunk nevezett iskola mai hirdetésére.
* Klemm éa Now&k Acetylen készülékek gyárának Kolozsvárt számtalan elismerő nyilatkozat bizonyítja, hogy készülékeik manapság legjobbak e téren, miután ezek egyré8zt szerkezetük következtében teljesen robbanás-biztosak másrészt megbízható automatikus működésük folytán gazdaságos gázfejlesztőd, tiszta és egyszerű kezelés és Bzolid kivitelűk állal tűnnek ki. ^
• A 11 EL LEIt-féle zenélómüvek. Elismert legjobbak a világon éajoljton n legalkalmasabb a legkedveltebb ajándéktárgyak. A Heller-féle zenélőmüvekkel a zene az egész világon szélvitetik, hogy n boldogok örömét növelje és a szerencsétleneket vigasztalja és minden honfitársnak üdvözletet hozzon a hálájából szép melódiáival. Szállodák, éttermek ben atb. egy zenekart pótolnak 6a nagy vonzerővel birnak; fentieknek még az automatikus hangszerek is kű\'önösen Hjánlhatók, melyek egy pénzdarab bedobása után játszanak, mikkel a kiadások rövid idővel fedeztetnek. A műsorok nagy gonddal vannak egybeállítva éa az opera, operett, tánc és dal zenegyöngyeit játszák. Tény az, bogy a gyáros a kiáliitásokon a legnagyobb érmekkel lett kitüntetve, az összes európai udvarok szállítója s Fzámos ezer elismerő irattal lesz évente kitüntetve. A Heller-féle zenélőmüvek kitűnő voltuknál fogva legalkalmasabb karácsonyi, ndv- ós születésnapi ajándékok, a miut ilyenek lelkészek, tanitók és betegek, valamint azok résrére is, kik ilyenekkel nem birnak, melegen ajánlhatók. Kellemes meglepetést nyújt a gyár vevőinek a közelgő Karácsony alkalmával nagy árleszállításokkal. ug>, hogy mindenki egy valódi Heller-féle zenélő mű birtokába juthat. Érdeklődők egyenesen Bernbe forduljanak még kis rendeléseknél is; miután a gyárnak nincsenek rak tárai. Javítások más gyártmányoknál ia legjobban teljesíttetnek. Kívánatra részletfizetések engedélyeztetnek és árjegyzékek ingyen küldetnek.
o Egy jó házból való leány If]. Wajdits József könyvnyomdájába azonnal felvétetik.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születések:
— NoTember 16—28-ig. —
Sattler Károly Bzobafeatö: Aranka Qroazner Ilona esőléd: József C»nták Ferenc vállőőr: Marcit liter József főldmives : Sándor Madarász Imre kádár: Károlina Némoth József vaeuti munkás: Rozália Dani János főldmives: Katalin itodek Antal Tasuti kovács: Ferenc Dobeach József mozdonyvezető: Erzsébet.
Halálozások:
— November IC—21-ig. —
Na&y Marsit rk. 16 bónapos: vörös Brüll Igoácné Roseoberg Regina izr. 38
éves: ttzivbaj Gerócs Kamiin rk. 0 éves: vörös Csík József rk. 4 bónapos: bélhorut Bolla Rozália rk. 2 hónapos: ránggörcs Raspotnik Mária rk. 2 hónapos: bélburut ReicbenfoM Ilona izr. 16 hónapos: kanyaró Babján Ferenc tk. koldus. 62 éves: IQdólob Günser Sándoroé Reicbenleld Katalin 68
éves: szívbaj Kodek Ferenc rk. & napos: veleszületett
gyengeség Horváth Antal rk. 2 éves: tOdöbnrut Halász Erzse rk. cseléd, 20 "íven: foszfor-mérgezés
Gerencsér Mária rk. 21 nspos: bélhurut Horváih György rk. \'/> f\'oggórcs
Özv. Farkas-Józaefné Sipos Verona rk. 68 éves: viikór.
Házasságot kötöttek:
November H-83-lg.
Szakony Ferenc rendőr — Blaskovich Máriával
Takáca János ia — Némelh Annával Kovács János kocsis — Gézárd Teréiiával Czetboffer József háziszolga — Kocaéber Annával.
IDEGENEK NÉVSORA.
„Korona" Szálld.
Hruckner Samtf\'utaió, Bpest, Mölto Divjd utazó, Tricst, Adamecz Imre gaidalisxt, Vitya,; liaujeh István gazdatiszt, Gárdony, NVerther Józief utaxó, Iipest, Kohn Atberi kereskedő, D.-Utiholyác, Kócai V Gábor utazó, Bpest, KotschUd Albert marhakerei-kcdíl, Sllmeg, Dr. Kaldovits Géza ügyvéd, lipest, HofTraann Jakab utazó, Somogjr-Szobb, lfoffmnnn Josephine utaiiMiii, .llpcst, AugenfcSd Móritz utazó, Hics, Nöthig Jótsef bérlő, Lenre Károly Vjor-kereskedö, t.aibacb, Stera Kirolf utazó, Bécs, Materin József utazó, Bécs, Í)eu:sclt Zsigmond utazó, Bécs, Zwierner RezsO mérnök, Bécs, Krnusz Gyula utazó, Bécs, Schermann Józsel4 utazó, BÍcs, I.icbofzky Gusstáv utazó, Bécs, John György uUzó, llrannau (Bohmen , Mayer Jórscf gardatiszt, Bécs-Ujholy, Scbmidt Gusztáv utató, Bécs, Freud Mór utazó, Bécs. •
„Szarvas" Szálló.
Telkes Dezső tisztviselő, Bpest, Nyitrai Andor fő ügynök, Pécs, Hirsch Mór utazó, Bpest, Eiigel Zsigmond utazó, Bpest, Achsebath Dezső utluó, Bpest, Kohn Albert utazó, Bpest, Dezsényi Sándor utazó, Bpest, WeUx Gyula és neje tpugató, Zágiráb, UofTiiwx, Uéla. Keszthely,..S<shreii*el..5ipiá.
utaió, Bpest, IIofTinann Simon utaxó, Bpeit, \\Veiu Josefin Vukovir, AYelsz Frigyes .főtiszt, Zágráb. Lausch Gyula keresk , Belovár, Kreulzer j, kerJsk., Kclovir, Klein Jakab keresk., Kis-Czell, Piincz Izidor utazó, Bpest, KasztellU- Mór utazó, Sipm-bathely, GlUck Jakab hivatalnok, Bpest, Gráner Dávid utazó, Bpest; llandler Kálmán utazó, liécs, Mückc Gusztáv utazó, Bécs). .Schubert Zfignjond utazó, Bécs, Kcis Lajos utazó^ Bécs, Schlcsiogcr I.ipót utazó, Bécs, Kahn Agostiutmio, Bécs, Wakzen Adolf uiozó, Lnitiach, Steiner Ferdinánd utLozó, Bécr, Buchbinder Lipót utazó, Bécs, Flandpalh Károly utazó, Bécs, Grünwald Albert utazó, frécs, Relch Bernát utazó, Bécs, Keiss Bernát utazó, Bécs, Nóvák János urasági inas, Gráz, Strohl Lijos utazó, Bécs, Lausch Lajos kereskedő, Csuki Strauss Samu utazó, Bécs, Findcisz G. ffnykéj Bécs, Almády Gyula utazó, TriesC SenH>ergct utazó, Bécs, D-imann Ignác utazó; llrBnn, Cie Vince utazó, Damzale, Goldarbeltcr Mór ul Bécs.
irodalom
— A Kert a kertészet összes ágii magába foglaló kertészeti szaklap. Főszerkesztő és laptulajdonos Manthner Ödön. Felelői szerkesztő Igali SvetOJ\' Megjelenik minden hó 1-én és 15-&L Szerkesztőség: VI. Andránsy-ut 23. sz.V, hova a lap Bzellemi részét képező közlemények kéretnek. Kiadóhivatal: VI. AudrásBy-ut 23. sz. a., hova a hirdetések, az előfizetési pénzek, a szétküldésre-vonatkozó értesítések küldandók, a reklamációk én a lakásváltozások jelentendŐk.
Sxerhcsttöaég-. \'!• V-Dr. VillAnyt Henrik, felelőn szerkesztő. , Kiadó :. Jff. Majális Jőxse/.
vegyes.
— Xegbliható gyöpykezelrs cmé«*-i léssel eüitott egyének kik étrigyhiioyban^ \\ felfuródiaban, gyomorg&rciökbea és rendetien-székeiéiben szenvednek, a .5toli-f<Ie seldlllz por*\' használata által rövid idó mülva;Tissxanye-rik egészségüket. Egy doboz, ára 2 kor. Ssét-. kaidét naponta utánvéttel Moll A.i gyógyszerész, ca éa kir. udv. szállító álul Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban hatá-rozottan Moll féle készítmény kérendő az: ő gyári jelvényével és aláírásán!. j>
Nyílttól\'.!
rovat alatt közlött.kért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
Yeae, húgyhólyag, hagjdara éa la kŐ8zrénybántalmak ellen, továbbá a Iégzó és emésztési szervek liurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrns .
SALVATOR
sikerrel rendelTe le»x. H u h j h aj tó hat á»n!
Kellemes izül ím | Kónnjen emészlb^li
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazgstósága Eperjeaen
Ji
IRDETESEK S
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kítQntetós.
Doctor Krlegl József valódi, angol
Böróvó-pomádéja és Boraxszappanja
A teljesen meo-tea minden tiltott, vagy ártalmat drasztikus agyagtól. A legjobb ke-nóca mindenféle üőrtisztáüanság ellen. — Egy tégely kenőca egy darab Boraxszappannal . 3 korona 30 fillér = előre bekQldve a* összeget ... , ChleT Offlce 48, Brlxtoa-Read, London S. Wj
APOTHEKER A.THIERY\'BALSAM-FÁBRIK
in Pregraia bei Rohitich Nagybani vevőknek nerezetei engedmény.
Before .
..........a\'V\'IÜ.\'Í\'ÓÍ9/Ö5\'.\':
Hirdetmény.
A cs. k. bécsi józsefvárosi járásbíróság VIII. osztálya részéről közzé tétetik, hogy Magyarorarágban Pozaonyban illetékes, Bécsben VIII. Bllndengasáe 18. az. i*. lakó, be nem jegyzett kereskedő WÓTTITZ KÁROLY 1900. juliua 29-én végrendelet hátrahagyása nélkül balt meg.
Felazólittatik tehát fennevezett minden örököse, hagyományosa és hitelezője, a <ki osztrák állampolgár, vagy a birodalmi, tanácsban képviselt királyságokban és tartományokban tartózkodó idegen, és a ki a hagyaték ellen igényt emelhet, hogy ebbeli igényeit a lent jelzett naptól számított 6 hét alatt ezen bíróságnál ant ál inkább jelentse be, meri különben a hagyaték az illetékes külföldi hatóságnak, vagy azon egyénnek fóg kiszolgáltatni, a ki a nevezett hatóság részéről ehhez jogosíttatni fog. , „ Kelt Bécsben, 1900. október 27-én.
LODEN
öltönyökre ^ köpenyekre m bávelokra -3 ■port ölt a tűzoltó ru- -S hákra, valam. £ egyenruhákra. c
Legdivatosabb ét legjobb
poszró mm
»SZÖVETEK
m i qős ég Q
4\',1 uri ruhák részére
LegPlyob rak tár - szövetekben.
Téli Mali
\'Fekete ós kék kátnmgarook
CIIEVJOT 3 É.-IÓ1 FELFELÉ\'. Mintákat ingyen ÍS bérmetve küld
• K.azlnor és Ühlcr Oráezl ctig
posztó osztálya.
gasng grajg avvgo g mats vsta^a 8
l MIÉRT
| van annyi utánzat?
MERT
•i va\'ódi Elaensl&dter-íéle
a törv bej. .vaalOYag" védjegygyel a legjobb és legtartó\'abb- féoymáz poba padlóknak ét koayhabatorokDak benáztlátára.
Bejegyi«r|
Védje f,
Az ijlse\'nstadlei;-:. féle Linóleum padlózománo .
egy ára alatt ktményrt •zárad, — báaalatatan tzép fénynyel bir ét tarlésaág tiklatatéban tddlg fölülmulhatatlan. A következő változatokban kapható: 1. az. sárgásbarna, 1. sz. sötétbarna éa 8 sz mahagonibaroa. Nagy elterjedtségénél fogva kQlöoböző hason-hangzású nevek alatt
„Vas.\'Ovaq. értéktelen utánzatokat hoznak forgalomba, miért it kérjea mindenki klzárélag esik Elieaalldttr-fele Linóleum padié-zománcot, a törv. bejegyzett .vaalovag\' védjegygyel.
Eisenstádter Testvérek
lakk- éa festíkgjíra, Bfcs. Kapható: Strem <5. Kiold, Nen -csKleln cégeknél, JJigy-KinizBÍn.

A m. kir. igazsigűgyminiszter 1900. évi Oktíber hó\'4-én 57417/1. M. 1900. I. szára alalt elrendelte, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatósághoz tartozó Szt.-Jakab kOzség telekjegyzökOnyveibe felvett mindazon ingatlanokra nézve, a melyekro az 1880. XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. törvénycikkek a tényleges birtokos talajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t. clkkben szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a ijkvi bejegyzések helyesbítése foganatosittassék.
E : célból a helyszioi eljárás a nevezett községben
1900 évi december h6 13-án fog kezdődni. Ennélfogva felhivatnak : j ( .
\' 1. mindazok, a kik a telekjegyzókönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kivánnak. tenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje elolt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutass ik fel; ■
2. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekeblezésre alkalmas okiralaik nincsenek, hogy az átirásra az 1886. XXIX. ,\'t. c 15-18. és az 1889. XXXVIII.! L-c. 5., G , 7. és 9. §-ai: értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje cl és a tulajdonjog bekcblezésére engedélyét ^nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utou nem érvénycsithotik .és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek, és
3\' azok, kiknek javára tényleg követetere vonatkozó zálogjog, vagy jog von nyilváukönyvileg bejegyezve, bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tultjdouosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert elleoesetben a bélyegmentesaég kedvezményétől elesnek.
A kii^tszék mint tkvi hatóság. v Nagy-Kanizsán, 1900, évi november 7-én.
0 Ó Z 0 HY,
kir. tsxékl nlbiró.
már megszűnt megszűnt egyébb úgyszintén az ily
W-S
IS
M
Ü bJ3 o C B
N I
I
X O
fc « £ 2
3 B -S \'5 isii c 3 ^ g
u Q B
2 a o 2
> a
E = c a
! «
M (H
H
00 5 -aj 5
■< 8 S-l á
o j-

acetylen
KLEMM ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
oly actíylen késtlllékel siállltanak, mely minden kívánalomnak megfelel. Ezzel miniden hiányt megszüntettek:
Robban áabiztonság,
Automatikus éa gazdaságos- gázfcjlesztés, , i Elérhetetlen tiszta éa gyors utántöltés, | Solid kivitel és egyszerű kezelés.
k Saját zzaba<lalmak Európa é* Amerika legnagyobb illamaiban. Ajáníjik magukat továbbá Acetylen telepek létealtéséro minden kivitelben ét nagytágban, i (Prospektusok, elhmerü-iratok, költzégterveietcW ingyen é* bérmentve.)
EIiptimIB Carbid f0ly,0BC>f"n?;.!í?1 k
__izállttutik.
Fímnfomdal munkák bármilyent I«, vörö», sárgaréz, horgany, alpacca J stb. rajrok vagy minták szerint gyorean it olcsón
elkészíttetnek.
Az Inatallatlókban jártat, tlsztességea képvltelflk kerettetnek.

XXXIX ÉVFOLYAM.
1900. NOVEMBER 24-én.
A Riohter-féle
Horgony-Kőápitöszekrény
a gyermekek kedvenc játéka és a legjobb, a mit "nekik játék- és foglalkoztató-szerül ajándékozhatunk.
A Klchter-féle Horgony-XCépilüizekrényjek mindenkor kiegészit3szekrények állal tervszerűen nagyobbíthatok és azért kétszeresen értékesek. A Klchter-féle Ilorgony-Köépitőszekrények 0.75, l\'|„ 3.3\' • - 4". , 6—10 kor. és iuou felUll irón a világnak minden finomabb játókszerUzletébenkaphatók ; hanem a Ilorgony-gyárljegyrc ügyelni kérünk éi minden köépilöszekrény .Horgony* nélkül mint utinxat és nem valódi visszautasítandó.
Ujl Klchter-féle türelmi játékok: Hidegvér, Mind a kilencet Sphlnx, Manó, Villámhárító, Ha-ragtórü »tb. At: 7o fillér darabonként. Valódi\' csak a .Horgony* gyárijegygyelI
A ki gyermekeket akar\' megajándékozni, hozassa ineg maginak azonnal az alant jegyzet cégnek uj, gazdagon illusztrált árjegyzékét, melynek beküldése ingyen és bérmentve eszközöltetik.
Rlchter F. Ad. és társa, Főhercegi udvari szállítók. ElsiS osztr. rnagy. cs. és kir. szab. kőépitíiszekrénygyár. Iroda és raktár: 1. Operng. 16 Béca (Wien) gyár: Xllll, (Hietiing). Rudolstadt, Nürnberg, Ölten (Svájc Rotterdam, New-York, 215 Pearl-Street.
A feltaláló dr. Meldinger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
ME /DlNG£R-KÁÍYHA
HEIM I.
cs és kir. udv szállítónál
kapható.
I. Kohlmarkt 7. sz. a.
BUDAPEST: Thonethof. — BECS
PRAG: Hybernergasse 7.
Minden államban szabudalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és .szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számán a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tt-tszérszcrinli égési időtartam szénpirral való lütésnél és 24 óráig terjedő égés köszéunelí tüzelésnél
60.000 hiíl}Iiu forgalomba hoxvn.
Egy kályhával több szoba Is fútfaetö.
„ME I DIN GE iT-kályhák,
óva intünk az utánzatoktól utalva a kélyhaajtókra öntött kővetkező védjegyre:
MEIDINCEROFEN £ H. HEIM ^J
HESTI A"-kályhák.
llflm nagy égési időtartamra berendezett
FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK. "M
FŰ S TE MÉSZTŐ CALOR! FÉREK.
Központi fiitcs mliiileu rendszer s/.ei:lnt.
aw Szárító készíllékSk gazdasági ós ipari célokra.
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. __Z. K. "/,, 90CK
gaooonnocooooaaoooooaoo oooooooooiooapoooooop
□| Z. K. "/,,.900 ^
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mlndogylk dobos Moll A. vódjogyét és
aláírását tünteti fel. A 11*11 A.-féle Seldlllzporak tartós gyógyhatás* a legmakacsabb gyomor- is al- \' testbáatalmak, gyomorgörcs -\'s gynmorhév, rögzött székrekedés, inájbántalom, vér tslulás. aranyér és a legkülönbözőbb női betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagy*bb -\'terjedést szerzeit. — Ara egy lepsosételt aradéi! doboznak 2 kor
H a m i 8 i t ások törvényileg fenyíttetnek.
mmzm
Csak akkor valódi,
ha mindegyik Oveg MOLL A. véJjegyét tontftl lel .A. Mail* feliratit ^nozattal van zárva. A Moll-féle
franozla borszesz éa só nevezetesen mint fajdalamosillapltd bedörzsöli»l sjter köszvény, cauz és a meghűlés ogyéh következményeméi Iflgisraoretesebb népszer. — Egy ároiolt oredetl üvsg ára I kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
I.pgfiunroabb, Icgujabti médaaer vaerint "kéaaitek gyermek íi hölgy axappan • bír akaiarS (paláéira gyermekek él falntllek réaiére.
Ari d.rabonklnt — 40 HM. Öt darab — I kir. 80 <111. Minden darab gyermek-aiappan Hall A. védjegyével van ellátva
FóBzétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaabea 9.
Vidéki megrendelések naponta poetantinvét mellett leljeiitletnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával él védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Roserlfeld Adolf 08 Fia.

sorolt esetben nyújt
Legjobb a
Dr. FORTl-féle sebtapasz.
Fortl László oredetl {gyártmánya. „
Legkitűnőbb hatása van és biztosan segít\' mindennemű sebnél, fcgési sebeknél a fájdalmat rögtön csillapítja, megszünteti és rövid ihasinálat után meg Is gyógyítja. N3I\' emlöbajoknál,
mindennemű gyuadáls\'ok. megkeményedések, csúzos és rheuinatlkus bántalmaknál, daganatok- és sérüléseknél, söt még a legldültebb sebeknél Is\' a legslkeresofjben hat. A gyűléseket megérleli felfakasztja, és rövid idö alatt begyógyítja. Ezeken - kívül még számtalan, itt fel biztos gyógyulást.
A dr. Forti-féie lapasz már 8<> é* óta nagy elterjedettségnek örvend, mely idö alatt érkezett számtalan háVa-elismervény és köszönő irat mind annak kitűnő gyógyhatásáról tanúskodik.
Minthogy az utóbbi időben sok értéktelen hamisítvány is került forgalomba, szives figyelembe ajánlom a csomagon lévő aláírást, védjegyet valamint a pecséten látható F. L. betűt. Csak a Fartl láizíé líílráaiil és védjegyével ellátott tapasz a valódi. Az utánzatok \'használatától mindenkit óva Intek, mert ezek Inkább kárára, mint hasznára vannak a szenvedőnek.
A ki egy olyan csomagot bekOld, mely a fenti aláírással és védjegygyei ellátva nincsen, jutalomban részesül, mart a hamisítókat folytonosan (törvényileg üldOzöm.)
Arak: nagy csomag I frt., középnagyságú 50 kr„ kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Fortl László Rudapesl, II. ker., Iskola-utcza 2-1.\' Seldl-féle háx. Főraktár: Török József gyógyszertára és dr. Egger gyógysz., Váczi-ícörut 17. Kapható továbbá valamennyi budapesti cs minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.
Políár saniiir
m kir, ssab syert urvosi műéi kötszerész BUDAPEST, VII. Erzsébet-körűt 50. Ajánlja dúsan felszerelt rak tárát saját gyártmánya orvosi sebészi és betegápolási
tárgyakban Saját talámányu m ki szabadalmaz. Polgár-féle
SÉRVRÖTÖ
haikstő, görotér elleni ouHlbarliayi, srtahpae diai kétiülékak, mO ábik a kélek itb.
Valódi francia kulöalegetiégek F. Bergoerand «>■ pirlll gyirábil. Réaalete, képe* Arjegvaék ingyen 6a bérmentve. "W 3000000000000C0000000030000
jegyre
vigyázni
kéretik!
e.nia&f Brády-féle
S- MÁR1A-CELLI GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerilen balnak gyomor bajok nál. nélkülözhetetlen éfl általánosan ismeretes házi és népszer. — A gyomorbetegség tQuetei: étvágytalanság. gyomorbetegfég, bűzös lehelet, felfujtság, savanyu felböilögés, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkakiválasztás, sárgaság undor és hányás, gyomorgörcs, szQkülés. — Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a mennyiben ez a gyomor-lól azármar.ott, gyomortull terhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták máj. bajok és h&morrhoidáknál.
Emiilett bajoknál a Brády-féle múrlacelli gyomorcseppek évek óta kitQnőkuek bizonyultak, a mit azáz meg száz bizonyítvány lanu-.it. A bevápárlásnál kérjünk határozottan Brddy-féle márlnceltl gyo-morcaeppet és ügyeljüuk a fenli védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brádj-féle uidrlacelll gyomorcseppek Qve-genkint 40 krba, nagy üvegje 70 krba kerül, holott a nem valódi, hamisitott és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatnak.
Központi szétküldés Brády Károly állal Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király ■•hoz, I. Fleiüchmarkt\' 7
Nagy-Kanizsán: Práger Béla éa Belus Lijoa gyógyszerészeknél. — Barcson: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
OQQOOOQQOOOQQQOOOOOQOOOOOQ
HDÍEff illelc ecbUrBálua
l.tüimn.lnphctktl • \'.W WltMl-UwWW^-
jlétMieljeii ti felOiinnthatlaii, áimaradttatlan a talütán.
"Ü5Í felvitel fflinüen műéi
Chief offlce 48, BrIxton Road, London S. W
A legmrgbisbatóbb, legjobb és as egész világon bires, és kcrcselt híxiszer
Thierry A. gyógyszerész balzsama.
Felülmúlhatatlan mell, lüdő, máj, gyomor és minden belsfi. betegségnél. — Külsőleg a legjobb
Sebgyógyitószer.
Valódi csak as összes kulturállamokban zöld apáca védjegygyel
__és a kapák hüvelyen bepréselt céggel: Alléin echt.
készités bobizonyilhatólag 6 millió üvegcse. — Póitán bérmentve 12 kisebb, vagy 6 najryobb üveg 4 korona. — Próba-üvegcse prospektussal és a világ minden brszága raktárának felsorolásával 1 kor. 2X flll. — Szétküldés csak a pénz elórc küldésével.
Tiilcrry A. Ccntlfolln kenőcse
(csodakenöcsnek nevezve) el nem érbetó vonzó erővel és gyógyító hatással. — Operációkat legtöbbször feleslegessé tesz. — Ezen kenöcicsel egy H eres gyógyitbatlannak (ártott csontszú, ujabban egy 22 éves nagy rákszerü betegség lett meggyógyítva. — Anliseptikusan hat, hűsít, könnyebbít és gyorsan gyógyít mindennemű gyuladásnál és sebnél. — Qyorsan pnhit és szétoszlat, és megszabadít inindennemü idegen, még oly mélyen behatolt tárgytól. — Egy tégely bérmentve I kor. 80 flll, csakis előre utalványozás ellenében. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. — Bebizonyítható ^vi gvártás 100,000 tégely: Mindkét szerről egy egész levéltár áll biaonyitványokból eredetiben a világ mindea részéből rendelkezésre — Kerüljük az utánzatokat és ügyeljünk as összes tégelyre beégetett cégre: Apotheke zum Schntzengel des A. Thierry... Hol nincsen raktár, ne hagyjuk mag unkát utánzatok vagy állítólag hasouértékü szerek megvételére rábeszélni, hanem , rendeljünk közvetlen éa címezzünk:
ApotllCler A. Thierry\'8 Fabrlk In Pregrad\'a RobllSCll-SaiiertirM
(A cs. kfr. osztr. államvasutak tisztviselői szövetségének szállítója.)
^Hí (Contractor of the YVar-Offlco aud tlie Admlralty, London.) :írai
A Kelatl-féle cs. és kir. szab. aérv-kőti a legtökéletesebb ezen nemben, nem csúszik, nem gyakorol kellemetlen nyomást és eltávolítja. az eddigi sérvkötök hiányát.
páramban (alapíttatott 1878.) kéizOliuk eze«-•tlVUl: műlábak, miikezek, járó- és nyujtó gépok, egyeneslartók {Ilessing-féle rendszer), orthopKdiai fűzők, haskötők, görcsérbari«nyák és mindenféle gummiáruk urak és hölgyek réssére. Megrendeléseket pontosan éa dlskrélea eszközöl: IZUT PXÍ T 0rT0" "ebészetl
IvCjLiEj 11 0, mü- és kötiiszer gyáron. Budapesten, IV., Koronaherceg-utca zy. Xugu ktpea árjcguxék ingyen éa bérmentve.

állami főlüutelrt alatt.-Oerő Ferenc előkéHzitő-lskoláJa az
Oerő Ferenc előkéHzttó-lskoláJa az
EGYÉVES ÖNKÉNTESSÉGI KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA.
Iroda i nudaptsl. )\'/., Nagy János, utca 3. ssám Eien bknla elükéatit Ifjakat, kik Unulmlnyalkat birmily kírtlmény miatt abbanUngjlik, kiváló föglmniviuml tanirok küiremOkődéiévcl ai Sakéaleaiégl vlngára. Aa uj kurtua ja-nnár S-in keidMIk éa 6 béra terjed. - Praapeklua Ingyaa éa bérmeatva.
BeinttAs naponkint délután 4—7 6ra között. \'

- ui <r
0 ■<£ S D lt 5 5 0; S
1 § p
y íí u
S N 5 =
^ _ ca UJ r
S ^ «
O —* • v-1 Í: - tn
Oű >- 0 3|:oH5
0£ C ts U
<1 C í"il«o

<z i—
00 L ^
fS-M* 5C
c s N
M D
43\' 2 -S
Nyomatott ífj. Wajdits József könyvnyomdájában Nigy-Kanixaán..