Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.41 MB
2010-02-13 20:24:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1784
4915
Zalai Közlöny 1900. 048-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. december hó l-én
.Előfizetési ár:
Egén étre . . 10 kor. — fill. Fél érre . . . 6 kor. — fiti. Negycdivre . . 2 kor. 50 fill. Esje» szám 20 flll.
HIRDETESEK
ft luoáboí petitiorban 14, másocUzor 12, b mindco további soréri 10 fill
NYÍL TTÉ « BEN
pctil soronként -20 fillérért vétetnek fel.
XXXIX. évfolyam.

A lap szellemi réisét illető minden közlemény a felelős izcrkcittó nerére, ax anyagi részt Illető közlemények pedig a (kiadó neVére címzetten Nupj-KánizHüra bér-mentre intézendők.
Rérmentetlen lerelek nera fogadtatnak cl.
Kéziratok TÍH»zanein küldetnek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület/ részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tüzoltti Jgyl< nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézeie,*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ .VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

a nagy-kanizeai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a .KotAri takarékpénztár \' a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai\' keresztény jótékony „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külváiasztmányának-hivatalos lapja.
Nagy-Kanizsa, 1000. nor. 80.
Álljatok meg egy pillanatra utai-tokban és lelketek teljen meg emlékezéssel e mai napon! Szűnjön meg rohanásotok, üljön el az élet versenye, küzdése és egyesüljetek Vörösmarty emlékezetében! Petőfi és Arany mellett egyik tagja ő ama nagy triásznak, mely irodalmunk történetében mint három pyramid emelkedik ki az alanti környezetből, mint háhom világító torony, melyek fényt hintenek a hazaszeretet ösvényeire, mint három sugárzó nap, melyek meleget árasztanak a honfi-szivekbe mindaddig, míg\'a magyar nemzet élete tart.
Örök emlékezés annak, ki faataziá jának káprázatos fényével tárta fel előttünk honszerző eleink hadi dicsőségét, költészetének ragyogásával íedte be nemzeti történetünk legszebb emlékeit, örök emlékezés annak, ki megteremtette a magyar költői nyelvet, s a durva anyagot csiszolva műremeket formált, örök hála, soha el nem muló hódolat annak, ki eldalolta legszebb dalunkát, a Szózatot. A Szózat ! Örök forrása nemzeti lelkesedésünknek, örök zenéje a mi magyar lelkünknek. Vigasztalója bánatunknak, éneke vigaszságunknak, ke3ergője meg aláztatásunknak, hirdetője bü«zkesé-.
günknek. Vörösmarty lelkéből fakadt e fenséges költemény, a hazaszeretet ihletésének egy magasztos órájában.
A nyéki gazdatiszt 6a 26 eszten-> dós korábau már országos nevezetesség volt. Az ország melyik zugában ne ismerték volna Zalánt, e lelkes eposzt, mitiőt addig ,nem zengett el magyar lant." És a reformkornak első esztendejétől 1825 tói kezdve élete végéig résztvett Magyarország újjáalakításában; Rövid néhány év alatt Kisfaludy Károlynak 1830 ban bekövetkezett halála után átvette, azon kicsiny irodalmi körnek vezetését, mely akkor élén állott a magyar litteraturáriak. E vezérszerepet megtartotta egész a forradalomig; s mig maga is örökszép remekművekkel gazdagitá hazája irodalmát, uj tehetségeket fedezett fel, buzdított a munkál-1 kodásra, segélyezett anyagiakkal, s erkölcsi jókkal és eme maecén\'ásí működésének köszönhetjüje, hogy a mienk lett ama másik költőkirály: Petőfi Sándor. ,
Hatása a magyar kulturára örökké fog érzeni, mert Széchenyi és Kossuth mellett benne \' valósult nagyrászben az a hatás, melylyel az egész reformkorszak nemzetünk életére befolyt. Isten kegyelméből való költő volt, a ki elmondhatta Horaciussal: Est Deus in nobis! Isten van mibennünk 1
Mint emberről, számos apró adoma beszél. Mindegyik bizonysága határtalan szerénységének, nemeséb érzőt szivének. Természeténél fogva magába zárkózott. Nem volt u n. társaságbeli ember, a ki mulattatni tudott volna, s; szórakoztatni, ... de ha nemzetéhez szólt, ugy szólt, hogy lelkesedve hallgatták; szerény volt, de olvassátok költeményeit, hogy lo-
bog bennük a magyar fáj önérzetes büszkesége ; viharos szenvedélyek nélkül való volt élete, mert melancholiává simult el benne minden, a mi korlátlan szenvedélylyé fajulhat más természetben, de nézzétek a mélységet, mely költeményeiben elénk tárul, midőn énekel hazáról, szerelemről, -s az emberiségről.
A XIX ik század bölcsőjénél született, s most születése századának haldoklásánál újra éled emlékezete. Nem érhette meg a jobb kort, melyről lelke álmadozott, elköltözött közülünk a nagy temetés idején, melyet jós lelke szintén előre sejtett. S a „ hazádnak rendületlenül" fenséges szózatot ránk hagyta nagy örökségképen, s ha méltók akartok lennjj emlékezetéhez, őrizzétek meg azt ugy, hogy sértetlenül adhassátok át utódaitoknak.
A Vörösmarty ünnepély.
-MTöröBmarty Mihály .születésnapjának századik évfordulóját az Irodalmi és Művészeti Kör közreműködők i hiányában nem- ünnepelheti meg. Az igazgatótanács álta! kiküldött hármas bizottság a roŰ3or egybeállításával egjr bélig foglalkozott, de mindeji fáradozása hiábavaló volt. Közelről és távolról az ünneplés eszméje, oly kevés részvétre talált, hogy a kiküldött bizottság célszerűnek látta azt elejteni.
Tir8Bdalmi életünk hervasztó légkörében nem virul bahér a költő számára, de nem virul babéraz-Irodalmi és Művészeti Körnek sem. Mert ott, hol egy kiküldött bizottság egy hétig verbuvál sikertelenül közreműködőket\', ott még oem érett meg a talaj az jlrodalmi szövetség részére. Pedig Kanizsáo se kevesebb az intelligens, tudós .ember, mint máB hasonló kicsike városban. A kalmár szellem az önhittség, az önérdek azonban azon jellemtulajdonságok, melyek
a mi légkörünkben szabadabban fejlődhetnek, mint uiásutt: Nem igen elterjedt a noblesse obiigei az az igazi genllementike-ság, melynek képviselői megragadnak egy ilyen alkalmat, mint.a\'minő a hazafiság költőjének ünnepe és nem engedik elposvá-oyosodui az eszmét, hanem buzdítják a babozókat, a félénk embereket mindaddig, •mig a tehetségesek mégis előállanak és a közérdek \'szolgálatába bocsátják azt, a mit lUdnak. Do látván a rnnzsafiak, hogy azok, kik a társadalmi pirámid ciúcsáu állnak, nem törődnek a nemzeti eszme ápolásával, vagyis közönynyel viseltetnek iránta, ők is felmentve érzik magukat a kötelezettség alól, hogy közreműködjenek. Ámde ez a felfogás bomlasztó hatással van a közérzületre. Nemcsak akkor kell egymást keresnünk, ha előnyökről, anyagi érdekekről van szó, hanem akkor is, ha a hazafias kegyelet ápolását kell istápolnunk, melyért nem jár bér, mely azonban kötelesség, mely kultusz, ép ugy mint a vallás, az Í3ten-imádás, habár más formában. Valamint a templom oltáránál találkozunk, ép ugy a haza oltáránál is kell találkoznuk. Ez nem frázis,\' ez a társadalmi élet metafizikája, melynek, fájdalom, náluük nincs mivelŐje. Aki társadalmi befolyás kedvéért szolgálja a közt, az még mindig ubilitárista. Aki minden ténykedéséért bért vár, az önző. Aki csakis akkor működik, ha megfizetik, az kalmár vagy kereskedő. Bár menuyire szükséges ia, hogy kalmárok is legyünk, ép oly káros, ha mindig azok vagyunk. Iiönnan fogunk erőt meríteni faji jellegüok, alkotmányuuk, nemzeti javaink megvédelmezésére, ha minden alkalommal cserben hagy a lelkesedés .Bzent tüze? No, de ha az aranyborjut, nem a költőt istenítjük, hogy imádjuk őt?
Vörösmarty Mihály emlékezete nem fog szenvedni, ha Kanizsa város közönsége nem is ünnepli meg. Szenvedni csak mi fogunk, kik nem ünnep-lünk, részint azért, mert ujjal mulatnak reáuk az országban, részint azért, mert minden közöny a közerkölcsökre bomlasz-tólag hat éa mert a példáuk megmutatja utódainknak, hogy kell az ideális javak-
kal nem törődni, ax érdemet fitymálni, nagyjainkat semmibe se venni, a azob- : rokat ledönteni éa aztán feTtéttf kalappal elmenni mellettök. j .
Nők az utcán.
Lehet, hogy külön véleménynek fogja jelezni e sorokat még e lap t szerkesztője is. Lehet, hogy az olvanók javarészo vagy közülök sokan el fogják távolítani maguktól azokat,; a miket elmondok. Anélkül, hogy a nőket az utcán ostromló 1, csoporthoz tartoznám, vngy e csoportba kívánkoznám, nem ájlhatom meg, hogy j. az. audiatur et altéra pars elvénél fogva „egyelmást el ne mondjak. .
A kérdés sokkal kéuyesebb, semhogy , derékon lehetne ragadni, körülírások nélkül ilyen témával bíbelődni nem lehet. A ki irtózik a kényes témáktól, az ne foglalkozzék vélük; én nem irtózom.
A kérdést a másik párt, a nőket az utcán védő párt ugy vetné fel a cimbeli tétel helyeit, bogy „aszfaltbetyárok az utcán.* Én megfordítom a tételt, és a cimbélit tartom a helyesnek. Mert a 1 bonyodalmak nem abból támadnak^ hogy aszfaltbetyárok lézengenek az utcán, hanem hogy nők járnak kelnek az utcákoo. A mivel azonban a világért Bem mondtam azt, hogy a nők ne járjanak-kelienék az utcákon. J
Da tegye kezét a szivére akármelyik férfi, az is, a ki társaságban vagy lapban leghangosabban ágál az aszfaltbetyárok ellen és miután kezét akármelyik férfi a szivére tette, vallja be őszintén:1 nem lakozik-e benne ia valami az aszfalt-betyárból. Nemi őszinte az a férfi \'a ki erre nemmel felel. Persze a fő a mérték: kiben mennyi lakdzik. S valljuk megj :\' mi férfiak, hogy mikor írunk 8 beszélünk az aszfaltbetyárok ellen, tulajdonkép a haruspekszek módjára ösBzemosolygunk és megértjük egymást, hogy bizony, sok alakoskodás van abban, mikor olyan riadósan dörgedelmeskedünk az aszfalt betyárjai ellen és nagyon is számítunk a közönség naivitására.
Ezzel mindenekelőtt rendbe kell jutnunk, ha az aszfaltbetyárokról tárgyalunk s meg kell vallanunk, hogy bizony első
TARCZ A.
Az engesztelés rózsája.
Irta: Ralph lron
— A .Zalai Köxlörij* eredeti tárcája. —
Van nekem egy régi, barna, faottrag szelencém; repedezett fedelű, spárgával átkötve ócska jószág. Hajszálakkal bélelt papírtekercseket tartogatok benne, egy parányi festményt, mely a bátyám ágya felett függött a mikor még gyermekek voltunk, b egyéb aprólékos dolgokat. Egy rózsa is van benne. Más asszonyoknak is van ily ósdi szelencéjük, a hol e fajta holmikat tartogatnak, de az éo rózsámnak egyikbeu sincs párja. Ha szemem olykor megnedvesül és a szivem nehéz lesz, ha jó hitem az asszonyokban megfogyatkozik? s jelenük keserűséggel tölt el, jŐvSjük meg töprengésre készt: a tiz esztendeje hervadó rózsának tavaszi illata újra lelkemre száll. Lesz még tavasz, tudom; oly biztosan tudom, mint a madarak, mikor megpillantják a bó felett a kankalinnak nyiló zöld levelét. A tavasz nem csalhat meg bennünket soha.
Egykor más virágok is voltak a szelencében. Egy hófehér akácvirág-bok-réta.. erős férfikezekszakitottáfcjnikor \' egy\' rekkenő nyári délután lefelé BentOuk a falun és a hirtelen megeredt eső csepjei reánk hullotak az útszéli akácok leveleiről. A virágok elszáradtak; kisajtolt nedvük rozsdaazin foltos nyomokat
hagyott a papiroson, a melybe beleta- j kargattam őket. Néhány év múlva azián kidobtam őket a szelencéből. Ma már nincs is ott belőlük egyéb, mint a préselt akácnak erejefogyolt, mégis kábitóan átható illata, nyomában legott félidézvén annak a perzselő nyári délutánnak tűnő emlékét; de a rózsa még mindig ott van a szelencében.
Jó néhány esztendeje már; tizenöt éves gyermekleány voltam, éa látogatóba mentem egy messzeeső vidéki városkába. Keletkezőben levő helységecske volt, két napi járóföldre a legközelebb eső falutól; lakossága túlnyomó részben férfiakból á\'lt. Egynéhánya házas volt már,\'és feleségük, gyormekeik is\'voltak, de a legtöbbje mégia csak legénysorban élt még Akkortájt, mikor én odakerültem, fiatal leány, eladó leány csak egy volt a faluban, Csinos, jól megtermett, tizenhét év körüli hajadon volt; tágra nyilt kék, álmodozó szemei voltak, és hullámos szőke haja; telt, mondhatnám duzzadt ajka, a mig csak mosolyra nem nyilt; mert ekkor orcájának nyomban Bzámtalan kia gödröcskéje támadt, s alabástrom fogai mind láthatókká lőnek.
A fogadóinak is lehetett égy leánya, j sőt a faluvégi farmernek két hajadon \' leánya is szóba került olykor, de ezeknek mi soha a színét se láttuk, ó volta falu egyeturalkodó királynője. Minden férfi imádta, ót tartották az egyetlen, igaz értelemben vett\' asszonynak. Bója I beszéltek a boltban, a piacon, a fogadóban; ő miatta ácsorogtak as utcasarkokon ; halálos gyűlölettel néztek minden*
kire, a kinek karját leereszkedőleg elfogadta, a kinek hódolatteljes kíséretében a falu főutcáján végigsétált Ablakait, ajtóját virágokkal árasztották el; felajánlották neki hátos lovukat; s ha lett volna merszük, térden csúszva esedeztek volna a kezéért, önállólag tekintve\' a dolgot, volt bizonyos nemes éá hősies ebben a tömjénezésben, a melylyel e tiszteletreméltó férfisk az ő hölgyüknek, szemükben a tökéletesség élő inkarnació-jának, áldoztak; másfelől azonban természetes is volt, hogy ezek a világból mintegy kitaszított, közönséges emberek mindazt a hódolatot, mely egyébként húsznak is sok lett volna, ennek az egyetlen nőnek a lába elő rakták ; b be kell vallani, hogy nem volt bizonyos aljasság hijján sem az a féktelen, sanda irigység, a melyet egymással szemben tanúsítottak. Ha csak a kis ujját is fölemelte volna, azt hiszem, legott busz sóvár vetéltáre között lett volna nehéz választása.
Akkor jöttem én. Nem gondolnám, hogy csinosabb voltam; nem gondolnám, bogy csak oly cbíoos is lettem volna, mint ő. Kétségkívül oem voltam olyan megnyerő. De fiital voltam, nő voltam, a mindenekfelett aj, ő pedig már régi volt, és mindnyájan feledték.őt, s hozzám csatlakoztak. Engem bálványoztak; az én ajtóm elébe i özönlött a virág; nekem ajánlottak busz paripát is, ha lovagolni támadt kedvem;, jón miattam\'lett népes; az utcasarok; az lén szavaim, az én dolgaim tenórja volt szünetlenül szóbeszédnek tárgya. & én részben örültem ennek. Eleddig egész
életem gyötrő magányosságban telt el; nem súgta soha senki a fülembe, hogy szép vagyok, hogy nő vagyok. Éo hittem nekik. Nem jutottam soha arra a tudatra, hogy ennek az egész lordulatnak pusztán \'a Bzokás az eezközlője, a melyet egy ember megindít, a többi pedig követi ész nélkül. Örömem telt benne, ba feleségül kértek, a én mindegyre csak azt feleltem: Nem. Lenéztem őket,\' Az anyai sziv . az ő mindent átölelő érzéseivel, nem vetett még bennem, hullámokat; még nem tekintettem, az egész élő univerzumot a magam gyermekéiiek, mint az asBz\'ony, áz anya, mikor életet érez. 8zi»er alatt Sokkal éretlenebb voltam, hogysem gyengéd lehettem volna.. Tetszelegtem az én roppant hatalmamban. Hajszállal Bem yoltam külömb\' a gyermeknél, a ki nem győz betelni vadonatúj játékostorával, és minden egyébről meglelédkezve, se jobb-íja, se balra nem tekintve, egyre csak azt pattogtatja. Nera volt bennem elég stoi-cizmos, bogy elutasítsam őket, s minden tömjénezéa elől hidegen kitérjek. . j Csupán egy dolog volt, a mi kedvemet síegte; rosszuj esett, hogy őt én miattam oly rövidesen és durván a faképnél hagytak Szerettem az ö álmodozó, nagy kék7 fizemeit; szereltem\'az .0 méltóságteljes Ikssu járását; mikor el elnéztem, a bogy a maga módja szerint a férfiak kőzött forgolódott, megannyiszor értem, hogy c|ála senki sem érthet jobban a velük V|aló okos, józan elbánáshoz; széptevöim összes bókjairól szívesen- lemondtam vplnn, ha csak\' egyszer is felém fordul il a iugársó mosolyával, a melylyel
Lapunk mai Márnához\' negyediv melléklet van cpatolva.
-1- • i.-iil llí -1 /i. . Jri-i
a körülötte valókat lágyan simogatta, gödrös arcocskájával, meg azokkal akáp» ráztatós fehér fogaival. Ü9 én meg voltam TÓla győződve, hogy hiábavaló erre még csak gondolnom is. Éreztem, hogy ő gyűlöl engem, hogy jobbj szeretné,\' ha nem volnék, ha. BOh\'sem vetődtem volna ebbe a faluba.
ö nem tudta azt, hogy mikor egyszer reggel kilovagoltunk, és egy férfi, aj ki éddig mellette lovagolt, hozzám az , én társaságomhoz szegődött,! elutasítottam őt; bogy mikor egyszer egy pártos sze-ladon azzal remélt a kegyeimbe jutni, hogj nevetségessé próbálta tenni előttem áz 6 vontatott, lassú lépéseit, oly szembetűnő hidegséggel fordítottam neki hátat, hogy mindörökre elment a kedve kíséretemben mutatkozni. Én tudtam, :Eogy neki is van tudomása arról a sokat hánytól gatott esetről, mikor a vendéglőben két , ember arra fogadott, bogy kettőnk közül, ki szebb csinosabb, b minden belépőtől szavazatott kértek, s végre is annak javára dőlt el a fogadás, ki az én ügyem mellett lépett sorompóbaj Ezért az o|t-vetetlenkedésükért éo mindakéttipperre komolyan megharagudtam,- de ennek dacára is mindent elkövettem, hogy valamiképen meg ne sejtse, mily érzékenyen érintenek engem az irányomban táplált érzelmei.
ő és én sohasem váltottunk szót egymással. Ha szembe találkoztunk a főutcán, könnyű főhajtással haladtunk pl egymás mellett; ha épen kikerülhetetlén volt, némán kezet szorítottunk, de sotj\'- !; sem pillantottunk, fél egymás szemébe, /jí
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
Borban a temperamentum dolga, menynyire tör ki valamelyik férfiből az aszfaltbetyár és mikor tör ki belőle.
Téved, a ki azt hiszi, hogy mindezekkel az aszfaltbelyárokat óhajtom pártfogásomba venni. Mielőtt ezt tenném, még ha akarnám is megtenni, első sorban meg kellene állapodnom abban, hogy ki íb az az aszfaltbetyár.
Nos hát a közkeletű felfogás szerint az, a ki az utcákon járó-kelő nők megszólításában leli passzióját egyéb elfoglaltság hiján. Más szóval az, a ki az utcáu keresi a kalandokat. Hogy leli-e az utcán a kalandokat az az ember, az nem éppen bizonyos, de valószínű, hogy csak akkor lehet aszfaltbetyár, ha a nő az utcán jár. Füzzük hozzá azt is, hogy: ha egyedül jár.
Kísérőt adni minden nő mellé lehetetlen dolog; megkívánni azt a nőktől, hogy\' egyedül éppenséggel ne járjanak, még lehetetlenebb. De el kell fogadni azt a véleményt, hogy az a nő, a ki egyedül jár az utcán, legyen felfegyverezve mindazon Hajátságokkal, a melyek a háborgatókat elriasztják. Mert elvégre a férfiak társadalmi felfogására is tekintettel kell lenni. Prüdéria nélkül be lehet vallani, hogy elvégre kínálkozik a férfiakénak alkalpm az utcán kalandokra. Tudja jól mindenki, hogy a féi fiakat provokálják is kalandokra az utcán. Nem goc-dolunk ép a legalacsonyabb fajta kalandokra. De elvégre vannak nők is, a kik nem irtóznak • az utcán kötött ismeretségtől. És sieive még azt is mondhatjuk, hogy az utcai kalandokat ha nem is kereső, de elfogadó nők gyakorta nem tüntetnek külső momentumokkal a mellett, hogy ők kalandra áhitanak és csak meg-• szólittatásuk után tűnik ki — sit venia verbo, — hogy grattez le russe . . . , Merem hát én odaállítani a pendantot ^ és\'kereken ki merem jelenteni, hogy a férfi aszfaltbetyárok csak pendantjai a \' > női aszfaltrabszolgáknak. Egyik a másik következménye, egyik a másik kiegéazi-tője, ellenképe. . •
így állítva oda ezt a kérdést — s aki az élet realizmusával mer gondolkodói, az így állítja is oda — nem láthatni benne valami nagy társadalmi züllést, hogy aszfaltbetyárok graeazálnak az utcákon. A női nem szerencsétlenei is ott bolygauak az aszfalton a nap éB éj óráiban, nem csoda hát, ba a férfinem vak-merőjei keresik az aszfalt soráa a női nem vállalkozóbbjait.
Nem védem az aszfaltbotyárt, de magyarázom. Nem a fölháborodásé bennem az első szó, "hanem a felvilágosításé. Nem támadom a nőt, de értelmezem vele a férfit. *
Persze a diagnózis megállapítása mellett orvosszerről is célszerű taoakodni. Tény, hogy a női nem legválogatottabbjai
Mindazonáltal én ugy gondolom, hogy ha történetesen egy szobában voltunk, ő minden esetben érezte a jelenlétemet épp ugy, mint a hogy én is megéreztem az övét.
Végre eljött az idő, hogy utaznom kellett. Másnapra volt kitűzve az elindulásom. Ez alkalomra tisztelőim bucsu-ünnepélyt rendeztek, melyre az egész falu hivatalos volt.
Nyár derekán voltunk. A kertekbeu már csak néhány dahlia éschrisanthemum diszlett, és én esküdnj_mertem volna, hogy nincs ember, a ki ebben az évadban kerek husz mérföldoyi területen ca&k egy rózsa szálat is elő tudott volna teremteni akár csókért, akár pénzért. Csakis egy tisztelőmnek rengeteg gyümölcsösében, annak is egy napos, bekerített zugában, akadt egy háromágú, szerény rózsafa, meynek lombja kőzött ott virított az egyetlen feslő rózsabimbó. Fehér volt a színe, 8 ugy beszélték, hogy szőkehaju vetélytársara lesz a viselője az ünnepi bucsuestén. \' Eljött az est. Midőo megérkezem, 8 köpenykémet letenni ax előszobába léptem, a leányt már ott találtam^ Tiszta fehérben volt. Szabadon hagyott, hófehér karjai, gömbölyű, födetlen váPa és csillogó szőke haja pompásan festettek a pazar gyertyafénynél, és a rózsa, a szép fehér rózsa ott diszlett, ott hivalkodott a keblén, a szive fölött. Ugy állt ott, mint egy királynő. „Jó estét*, Bzóltam, 8 ezzel sebtiben a tükörnek fordultam, hogy , megigazítsam ócska, fekete válicaokromat régi fekete öltözetemen.
■ is ki vannak téve az utcai ostromnak; ez mégsem járja, akiben nincs semmi a kihívóból, arra nézve sértő, ha mégis kihívónak nézik. S ez az orvoslás nem is olyan könnyű dolog. Mert valakinek kihívó vagy ki nem hivó volta nem objektíve bírálandó el. Én láthatok valakit kihívónak, te talán ugyanazt azen-dének látod. Talán azért látom annak, mert szeretem annak látni, te pedig azért nem látod annak, mert ninc9 benned vágy arra, hogy kihívónak tudd azt a nőt
Mértéket, sablont szabni az ilyesminek nem lehet; kinek-kinek a társadalmi érzékére van bízva, hogy megtudja ítélni, kihez lehet vakmerő.
Akinek társadalmi érzéke rosszul működik, az megadja az árát, ez már a társadalom büntetése, a mely büntetést kiszabja a társadalom anélkül, hogy bírói széke elé idézné a vádlottat. A társadalom a pádló. a társadalom ítél. Jaj annak, a kit rossz csillaga a társadalom ítélőszéke elé visz.
Mert a társadalom az ítélkezésben kíméletlen és kegyetlen. Kegyelmet nem ismer és nem ád. Ha a társadalom elitélt, nincs fórum, a hol Begitnek rajtad I Azok a szerencsétlenek, a kiket állítólagos aszfaltbetyárságuk miatt megítélt a társadalom, azért, mert talán ügyetlenebbek voltak másoknál, sajnálom. Még ha vakmerőségükben tul is mentek a határon, még akkor íb. Mert a szándékuk, ha nem volt tiszteletreméltó, de konvencionális volt, olyan, a milyen a férfiak ezreit eltölti. Szándékai nem voltak rosszabbak, mint a másoké, de a kivitelben nem volt sikerük. Talán ügyetlenek is voltak. Ugy jártak, mint a spártai tolvaj, a kit rajtakaptak. Letaszították a Tajgetosz hegyéről. Az ismert, de tetten nemiért --tolvajok ezrei pedig tisztelten, becsüllen és büntetlenül futkostak Spárta téréin. A társadalom is letaszította az ügyetlen aszfaltbelyárokat a maga tajgetoszáról, kivetette őket a társadalomból. Szánjátok őket, bár szánalmat nem érdemelnék )
Ilungartit.
Éjféli párbeszéd
vagy
Az uj városrendezés.
Idő: késő éjszakán, villamos lámpák szundikálása idején.
Hely: valahol messze kint.
Személyek: egy barátságos, de boszan-kodó idegen, aki eltévedt, éa egy barátságtalan és álmos rendőr azonkívül senki a közelben, csak a távolban egy pityókás ember hangja.
E pillanatban éreztem, bogy hajamat egy kéz gyengéd érintése illeti „Maradjon nyugodtan\', így szólt.
A tükörbe néztem, ö levette kebeléről a fehér virágot és a hajamba tűzte.
Mily azép sötét haja van; oly kedve-sen áll rajt\' a virág*. Hátralépett, a ugy szemlélt végig Bzeliden. komolyan, „Ott sokkal jobb helyen van." \\
Megfordultam. ,ön oly kedves hozzám.* ,Igen,* válaszoltaz ő lágy, gyaima^iaaan vontatott hangján; „Oly boldog vagyok.* Egymás szemébe néztünk és ugy álltunk ott némán, boldogan.
Akkor bejöttek és táncra vittek be-nűnket. Egész este nem nyit alkalom közelednünk egymáshoz. Csak egyszer, a mint táncközben ellebent mellettem, mosolygott rám bájos kedvességgel. Máenap odahagytam a kis helységet. A szőke ozépséget sohse* láttam többé viszont.
Étekkel ótóbb értesültem, hogy férjhez ment éu Amerikába költözött Akár így volt, akár nem, a ró/sa, az engesztelés fehér rózsája még mindig ott van a szelencében. Ha lelkembe aggodalmak szálnak nemem sorsa miatt és hinni kezdem, hogy szerelem és nőiesség hijján csak közönyt és üdvtelen sivárságot igér számunkra a jövő: a foszladozó, hervadt rózsának tavaszi illata meg meg a lelkemre Bzáll----. A tavasz nem csalhat
meg bennüuket soha.
Angolból. Lukici Károly.
Idegen. (Monologizál.) Hol vagyok I? Fölséges egek hogyan kerülök házal Jertek árkangyok segítsetek haza — — óh — óbl
Rendőr. (KŐzbecsörtet) Mit káromkodik az Ur? Mönjöa haza, mer\' terem-túccsek\' bekiaéröm. IiL Én káromkodom? Ren. Hát mi a féazkes f,. .. emlegette az árkangyalokat? Id. Hívtam őket, hogy hazasegítsenek. . Ren. A\'nneraigazl Id, Esküszöm a; égre. hogy hazamén-nék, de nem tudom hová, hovál Reo. Hát nincs a zurnak lakáso? jd. Ö dehogynem, télen-nyáron pusztán az én lakásom, csakhogy most vendége vagyok e városban egy családnak és nem találok baza.
Ren!- Ammá\'más. — Mellik uccába lakik ?
Id.iNem utcában,.— téren lakom, a Kossuth Lajos-téren. Ren. Hállammög hun van? Id. A Szentgyőrgy-városban. Ren. A SzengyÖrvári hegyen ? Hü 1 Ammessze van innejdl ,
Id. Nem hegyen 1 A Szentgyörgy-városrészben, a Kossuth Lajos téren 1245/684. szám alatt. . Ren. (önmagában) E\'vvagy . bolond va\'rréazeg. (Hangossn.) Nacsak gjüjjön velem majd én elkisérem. | Id. Hová ? Haza ? Ó derék jó barátom. Ren. Csak gyüjjön, jó hűvös lesz ott Id. Dd kérem 1 Én pontosan megmondtam lakáscímemet és ön be akar kisérni? j\' Ren. Tartea bolonddá a . . . . maj\'-mondtam valamit I Nincs itt Be Szengyör-város, se Kossuth Lajos-tér, neriT vagyunk ám Pe8tönl
Id. Kérem itt a lakásadóra névjegye, ezen pontosan rajt áll az adott ciml
Ren. Hásze\' igaz. Hanem én bizony nem* tudom merre vanl Miilen báz az, amellikbe lakik?
Id. Sajnálom nem szolgálhatok, mert ma este jöttem,, de azt tudom, hogy egy tornyos épület van előtte.
Ren. Talán a főső-templom, vagy a cintóriom, vagy a lutránus templom? • Id. N^m\'templom az kérem, nem olyan a formája
Ren. Akkor talán áz ispital Id. Igen, igen, kórház, az lesz. Ilon. Deja gimnázijom is lőhet. Id. (Kétségbeesne.) Uram teremtőm, hát itt még a rendőrök se találják meg »z utcákat?
(A távolban egy részeg ember énekli: „Kossuth Lnjos azt izente* ... .)
Id. Hallja kedves rendész ur, ott van valaki, aki Kossuth Lajosról mond szép meEét, talán a?, majd él is vezet bennünket e dic8Ő férfin nevére keresztelt tér felé ?
Ren. De őszi a f. .. . maj\'elkisérem én azt a részögembört jó helre I Mostmá* uem érek rá magáva\' beazégetnyi, talájja meg maga amit keres I (Elszalad az éneklés irányában.)
Id. (Még jobban kétségbeesve.) ó uram teremtőm, elhagyott a szeretőm 1 Hogyan találjak hua!
(E pillanatban a villamos lámpák álomba merülnek és a BŐtélség átveszi csöndes birodalmát)
Id. A lámpák elaludtak — és én itt állok a rónaközépen — közel távol semmi fény sincs, csak cigarettám a honszerelmem ég---(tovább tapogatódzik,
mig egy „Szépítő egyesületi* padba ütközik) óh egy padi Kénytelen vagyok
meghálni rajta......(Lefekszik rá és
kis vártatva álmában fantáziál) „Szent-győrgy-váro8---Kossuth Lajostér--- 1245/684.---.hol
késel az éji homályban. —. —--
(Utóirat: Később kitudódott, bogy ezen úriember a tízen háromvárosban lakott az ispítatéren. Óh azok az uj elnevezéseké)
XUrf.
BlIREK.
—- Vörösmarty ünnepély. Már fővárosi napilapban is olvashattuk, hogy Nagy-Kanizsán az írod. éa MűTé8r..Kör fog emlékünnepélyt tartani Vörösmarty születésnapjának mai századik évfordulója alkalmából A kör tervezte ia az ünnepélyt, de szereplők hiányában — sajnos — .el kellett ejtenie a tervet A nevezetes évfordu\'ó azonban még sem fog nyomtalanul elmúlni nálunk, mert a mit a hivatott, körök .közönye elmulasztott, meg fogja tenni az ifjúság, a helyben tartózkodó egyetemi hallgatók kicsiny; do!lelkes köre, mely holnap délután fog ünnepélyt tartani. Vörösmarty emlékezetére ,a Polgári Egylet nagytermében. A részletes \\ műsort csak \' az ünnepélyen fogják tudomásra hozni de annyit közöl hetünk m&r most is, hogy az írod. és Műv. Kör dalárdája éa Farkas Vilma k. a. po\'g. isk. tanítónő fogaafe közreműködni.] íJT— 4
— Elónóv-adományozás. Ó fölsége a Bzemélye körüli magyar miniszter előterjesztése folytán Nagy Valér ezredesnek és tÖrvényeB utódainak, régi magyar nemességük épségben tartása mellett, a „szent-kjrályi" előnevet adományozta.
— Eljegyzés. SomoBi Vilmo", felső keresk. iskolai tanár, eljegyezte Varga Sarolta kisasszonyt Marionvásáron, Fehérmegyében.
— Márkus Emília. Márkus Emilia, t a Nemzeti színház művésznője f. hó 5-én
fog fellépni az izr. Nőegylet estélyén. Márkusj Emilia művészete elég biztosíték arra néive, hogy a nőegylet ezen ealélye fényesejn sikerüljön. Márkuá Emilia Vörösmarty (Szép Ilonkáját fogja előadni. Kürt JMela úrhölgy, a berlini konzervatórium volt növendéke az estélyen zongorázni Is énokelni fog. Dr. Hevesi Sándor, a jeles aesAetikus és fővárosi tanár, Hoffmfnn Mór c. igazgató fia pedig felolvasást tart. A zongorakiséretet Ollop Ernő ur vállalta el. .
— (Kinevezés. A király Nunkovich Sándór letenyei aljárásbirót, Lstenye Bzékbelylyel járásbiróvá nevezte ki.
— j JKözgyülés. M nagykanizsai izr. hitközség 1901. évi költségvetésének megáílapitása céljából f. hó 25-én Gelsei Gutnjann Vilmos kir. tauácaoB, hitközségi elnökj vezetése alatt közgyűlést tartott. A hitközségi ügykezelés alig mutat fel némi! eltérést Nagy áldozatkészség jele, bogy] a hitközségi tagok, az óriásinak mondható közvetlen adón kívül különféle közvetett\' aüók cimén is készséggel áldoznak a hitközség különféle emberbaráti céljaira E rovatban találjuk, hogy a hitközség országos célokhoz is tetemes összegekkel járul; igy pld. az országos közalaphoz évi 500 koronával. A hitközség által fentartott iskolákon- kivül bolyben levő tanintézetek izr. növendékeinek bitoktatásáról is a hitközség gondoskodik a e tétel 1590 kor.\'kiadásban van jelőirányozva, . Az iskolák költségvetése külön-külön és nagy részletességgel yan kidolgozva. E szerint az elemi fiúiskola fentartása 10744 kor., az elemi leányiskoláé 8535 kor., a polgári iskoláé 11010 kor., a felső ker. iskoláé 17052 kor.,\'Összesen mind a négy iskola kiadása 47341 kor.-ban van előirányozva. Erre fedezetül szolgát -27027 kor. 68 fill. bevésel, a hiányt, azaz 20313 kor. 32 fid.-éjrt a hitközség fedezi. A jótékonyság ól tárán a hitközség állandóan meghozza áldozatát Segélyekre előirányoz-tatik.,3000 kor. raegjegyeztetvén, hogy e hely ült a jótékonysági egyletek e nemű kiadásai nincsenek feltüntetve, mert ezekkel qgyütt a hitközség évenkint mintegy 20000 kor.-át áldoz kizárólag emberbaráti és jótékony célokra. "A templom gazdásági üéyei 2184 kor.-ában irányoz-tatnak elő. Az összes kiadás 106475 kor. 74 fill., ezzel azembén előirányoz* tátik 78105 kor. 74 fill. bevétel, a mutatkozó 28370 kor. hiány a hitközségi tagokra kivetendő közvetlen adóval fedeztetik. A legkisebb adótétel # kor., a legnágyobb 1600 kor.
—r\' Helyreigazítás. Mult számunkban közöltük, hogy » képviselőtestület a piaci elővásárlásról szóló javaslatot elfogadta. Ez iévea. A kereskedelemügyi miniszter egyetértve a belügyminiszterrel, a felterjesztett javaslatban a kereskedelem korlátozásának esetét látván fenforogni, a javaslatot nem hagyta helyben, hanem
egy vásárszabályzat kidolgozását javasolta a városi közönségnek, melynek értelmében a piaci vásár megkezdése 7 órára tűzetnék ki.
Az izr. polgári iskolában nem Kertész József tanár tartott beszédet Erzsébet napján, hanem Bűn Samu igazgató.
— Tür a városházán. Kedden, november 27 én este 8 óra után a tűzoltóság kürtöse riasztotta fel a sétáló közönséget. Csakhamar szárnyra kelt a hir, hogy a városházán ég valami, de bizonyosat senki Bem tudott. Sietett tehát mindenki meggyőződni, hol és mi ég? I$y aztán csakhamar nagy tömeg verődött ö«sze a városház udvarán és a városház környékén. Kasztl testvérek divatáru és norin-bergi üzletében volt a tűz, mert ennek az udvarra néző ajtaján erősen tódult ki a füst. A bolthelyiség mögötti raktárban égett egy állvány 8 mikor a tűzoltó ság kinyittatta az ajtót, kicsapott a láng. Innét intézte a tűzoltóság a támadást és bezuditotta a hatalmas vizsugarat. Ekkor meg olyan gőz fejlődött, hogy mit sem lehetett látni. A tűzoltóság azonban nem tágított, petróleum fáklyákkal világitolt magának és folytatta az oltást 10 órára ez t?e volt fejezve. A tűzoltóság-elvonult és a boltajtókat bezárták. Reggel, midőn a tüzviz8gálatot megtartották, akkor lebetelt csak látni egészeu meztelenségében a pusztulást,:a mit a tüz megkímélt, azt pocsékká telte a víz, füst és gőz. Szak értők véleménye szerint a kémény,alján összegyűlt és meggyúlt koromnak egyik kémény-riyiláaon kitódult szikrájától fogott tűzet az egyik állvány éB terjedt tova. A felbecsült kár mintegy 36.000 koronára rug. A bolt bizlósitva volt
— A Keresztény Jót. Nóegjjct kézimunka kiállításának megnyitása a „Polgári Egylet" nagytermében dec. hó 8-án d. e. 9 órakor lesz, 40 fill. belépti dij mellett. A nemes célú kiállítás megérdemli a közönség pártolását.
— Esküdtek az 1901. évre. Az 1901. évre szükséges esküdtek m. kó 25 én délelőtt választattak ki <&á8zló kir. törvényszéki elnök éln&Kiete alatt egybegyűlt bizottság által, melynek tagjaik voltak: Csesznák Miklós kir. tszéki\' bíró, dr. Rotacbild Samu ügyvéd. Tripam-mer Gyula és dr. Fábián Zdgmond, valamint Szenes aljegyző. A névlajstromot a jövő számunkban fogjuk közölni.
— A szent őv utolsó zarándoklata, melyet Kálmán Károly plébános és országgyűlési képviselő vezet Rómába s onnét a Brindisin-Alexandria-Kairón át a Szentföldre, napról-napra növekvő érdeklődést kelt egyházi és világi körökben. A zarándoklat vezérei, úgymint: Kálmán Károly országgyűlési képviselő. Cíiklay L^jos hírlapíró a a Budapesti újságírók egyesületének 8 a kalh. ifjak Pázmány-egyesületének alelnöke, Propper N. János keresk. akad. igazgató, a zarándoklat technikai rendezője, együtt tisztelegtek Vaszary Kolos bibornok-hercegéráeknél, iigyszin-tén Császka György kalocsai éraekttél. Mindkét egyházfő szivesen fogadta a küldöttséget, melegen érdeklődött a zarándoklat ügye iránt b főpapi áldását adta a vezatőkre. Mint értesülünk, dr. Kohl Medárd pünpök már mai napon Olaszországba utazott s Rómában jelen lesz azon a lélekemelő történeti mozzanaton, midőo az országos adakozásból készített nemzeti lobogót az ezeréves keresztény Magyarország fiai elhelyezik II Sylveszter pápa BÍremléke fölé a Laterani székesegyházban. A zarándoklat Budapestről december 20-án indul; . egyesek ugy, miként katbolikun körök és egyesületek jelentkezéseiket Propper N. János igazgató „Keleti utázási irodájához" küldhetik". r .
* Hasznos ésj célszerű készítményt. találtfelDobóGyqlaésaztmosl DURATOR tör. védett név alatt hozza forgalomba. A Duratorral ugyanis a cipőtalp bekenve ötször oly tartós és vizáthatlan lesz. Nagy megtakarítást érhet el tehát mindenki, éa sok Bzegény ember áldani fogja nemsokára a Durator feltalálóját.
* Egy jó házból való leány Ifj. Wajdits József könyvnyomdájába azonnal felvétetik.
Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik
fekete, (thér uloei 4* kftAl 14 írt 65 krig méterenkíot - egétt robák a bloaioknak v&lól — Mindenkinek pkubír éa »imnieo-teten, bábhős axilliua. Minltt pőiUtordoltiral küldetnek.
HENNÉBERG G., selyemzjáros, ZÜRICHBEN.
" r- (Cl. ér kir" udTKi-uUllií.)
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
SrQleté^ek:
— Norcmber 23-80-íg. —
Kiss litván íöldmivea: József Beflenek Ferenc ÍÖldmivea: István Kállovics Józaef földmivea: József Si:emlic9 József tégláa: Mária Áca Iatváu földmives: Jánoa Kállovics László földmives: Ferenc Horváth György zenész: Rozi Cimmermaun Rozália: Gizella Krausz Lázá? honvédörniester: Iuire Ferency Gyula postatiszt:. Margit Stern Ignác vasúti alkalmazott: József Weber Ferenc cipész: Maliid Belső István magánzó: Gizella Lajpzig Antal kir. aljáráabiró: Erzsébet Wirth Teréz cseléd: János Lusztig Viktor kereskedő: István Sukel Lajos liázmester: Vilma Schröder Jenő szabó :_ Katalin Ékes Katalin cseléd: "Mária Iváncsics Józsa varrónő: Rudolf Dani József vasúti munkás: Katalin Valérián Gáspár téglás: Ferenc.
Halálozások:
— November 23 - 80-íg —
Németh JózHef rk. 2 éves: sárgaság Cziráki Antal rk. 4 éves : tüdölob Vaner Rozália rk. 5 éves: vörös Özvegy Trautmann Ignácoé Dreissiger
Johanna izr. 80 éves: tüdőlob Gíuzl Géza rk. vasúti kalauz, 39 évea:
gyomorrák Vadász György rk. napszámos, 31 évea: tüdőlob
Csőgör György rk. vasúti éjjeli őr, 69 i éves: végkimerüléa özv. Pávica Józsefné Furdán Erzsébet
rk. 78 éves: tüdőhurut Maitz Gyula ifj. rk. 8 hónapos: vörös Csertők Mihály rk. 2 éven: kanyaró Borbély János rk. napszámos, 52 éves: vizkór.
Házasságot kötöttek:
November 28—SO-ig.
Ladislau Jenő kereskedő — Herzíeld
Borbálával \'
Verhár Ignác csizmadia — Gyurmáuzi Máriával
Aluvaty Ferenc vasúti kalauz — Rothganz
Henrikával Saltler Móric magánhivatalnok — Deutsch Linával
Kovács Imre napszámos — Szabó Magdolnával. ,
IRODALOM
— Pierre Louya Idyllek. Á kik
farizeus szemforgatással sopánkodni szeretnek az irodalom elzQllésén és bizonyítani igyekeznek, hogy — különösen a modern francia — irodalom alig termel egyebet finom köntösbe bujtatott pornográfiánál, azok bizonyárá\' ejképedve fogják kezükbe venni Pierre Louys-nak ezt a legújabb kőtelét, melyet Idyllek cim alatt bocsátott közre magyar fordításban a Sacbs és Pollák könyvkiadó cég Budapesten. Mert a ki ezt a tiszta, színarany poézistől áradozó könyvet a kefébe veszi, az ugyan nem ismer rá az .Aphrodité" és ,Az asszony bolondja" szerzőjére 1 Mintha az örökre letűnt klasszikus világ újra megelevenednék Bzemeink előtt a maga földi szerelmek u\'án jáió istenei vei, csintalan faunjnival a meztelen nympháival, de annyi és olyan exolikua költészet mezében, hogy meztelenségüket épp ugy uem vesözük észre, akár a Vatikán szobraiét. Szelíd gúnyja, ártatlan malicfája csak mosolyt csal ajkainkra, de nem tölt el Iszonyattal, mint a modern naturalisták kegyetlen leleplezései, humorának bája pedig olyan elragadó, hogy meg uem mételyezi még a legártatlanabb leányszivet sem. Több apróbb idylli novella van a kötetben; köztük szépségre éó bizarr erudetiségre tán legkiválóbb az ,Uj gyönyör" és a .Niluaparti kunyhó." De a többi is mind exotikua és pittoreszk olvasmány, melynek azép-eégét teljesen viasza adja a Rózsa Miklós gyönyörű, költői fordítása. A fényesen kiállított kötet bolti ára: 1 kor.
Kinek leli ingyen egy szép naptár? Mostanság, igy újesztendő előtt kétségtelenül a legkapósabb - könyv: a naptár. Csáknem minden ember igyekszik beszerezni magának e hasznos könyvet, amely az egész bosszú esztendőn át tájékoztatója sok mindenben. A „Budnpest," ez a közkedveltségei fürge uapjlap már régóta azt a szokást léptette éleibe, hogy előfizetői egész ingyen juthatnak egy tartalmas szép naptárhoz. A ki ugyanis egész vagy fél
évre előfizet: az a „Budapest^ nagy képes naptárát kapja, sőt ezenfelül még egy falinaptárt is. A negyedéves előfizetők a nagy-naptárt, a hónapos előfizetők pedig a kis naptárt kapják egész díjtalanul. Megjegyzendő, hogy ugy a nag);naptárhoj|, min-a kisnaptárhoz, művészies: kivitelű műmelléklet van csatolva, a mely berámáztetván, bármely szobának.diszére válik k, „Budapest" előfizetési ára egy évre 24/ korona félévre 12 korona, negyedévre G, korona, egy hónapra 2 korona Az elóliietések a „ Budapest" kiadóhivatalához (Budapest, IV., Sarkantyus-utca 3. sz) intézeudők.
— A Kincses Kalendárium. Kedves és okos házibarátunk, a Kincses Kalendárium az idén is idejekorán^bekopog-talott a magyar családhoz. Azt hiszsxük, már nem kell bemutatkoznia. Hiszen a kö/.önség ismeri, szereti, állandó helyet biztosított s/ámára tűzhelyénél és nincsen nap, hogy tanácsért ne folyamodjék, valamint hogy üres óráiban is haszonnal fordul szórakoztatásért a Kincses Ka-lendáriomhoz.
Az uj kincses közli a világ mindeu birea szobrászának és építőművészének életrajzát, n nem kevésbbé érdekes Operar kalauz pedig valamennyi opera-Bzerző életét, hires müvének tartalmát, még szin-lapját is. A történelem, köréből tavaly Magyarország történelmi iábláját közölte a Kincses Kalendáriom. az idén Auszriáét-így fog végig menni a Kincses valamennyi nemzet történelmén.
Ebből a rövid ismertetésből is kitűnik talán a Kincses Kalendárium tartalmának gazdagsága, holott sok közérdekű olvadni valójáról meg sem emlékeztünk. Válogatóit, változatos és lebilincselő az a tartalom mindvégig.
Az uj Kincses Kalendárium kiállítása, szedése, nyomása és papírja éppen oly kifogástalan, mind a régié.
— Stanjpay kath. ének- és imakönyve VIL bővített kiadásban jelent meg a jelképes ministració érdekes újításával. E kiadás már most nem csupán az ifjúság, a nép és kántorok kézikönyvé, hanem a ftdő papságé is. 2-10 o!dalra terjedi Ára csinosan kötve most is 16, angol vászonban 25 kr. Il ik könyv é» kották ingyen. Kapható Kőbölkuton, Esztergommegyében.
— KarAoitny. Már csak rOrid : idő választ el bennünket Karicaonjtól, a keresztény világ legszentebb ünnepétől. 8 ahogy közeledik Karácsony, a Megváltó születésének Iflnnepe, agy
gyarapodik a citládfök gondja, mit hozzon Jézuska a családnak. Az aj&ndék csak akkor lesz igazi jéxusi ajándék, ha nemcsak pillanatnyi örömet okoz, de egyúttal £ lélek nameiitéséra való, a jó erkölcsökre hat. Ne díiak anyagi.de szellemi haszna it legyen a karácsonyi ajándékoknak. Exzel ünnepeljük meg legméltóbban a legszebb öjjnepet. A könyv, a szellemet mivelö, lelket nemesítő, erkölcsöké tisztító könyv a legméltóbb karácionyi ajándék.. Ez vezette a Magyar Hírlapot is, mikor elhatározta, hogy fennállásának tizedik évfordulójára egéz kis könyvtárt juttat olvasóinak. Teljes tíz regény lesz a Magyar Hírlap karácsonyi ajándéka, iíz érdekes könyv, a hazai és külföldi szerzők legjelesebbjeinek mnnkái. A regény\'rók, kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a következők: Hazai írók: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Bársony Isváo,HercegFerepc,Külföldiek: Georges Ohnet, Emilé Zola, Marcel Prévoit. Bidder Haggard, Leo Tolstoj. A könyveket az év december közepén küldik szét}, ugy tehát, hogy Karácsony ünnepére mindenkinek a kezében lesznek. Erre vonatkozólag pedig ajkövetkezóket tudatja a kiadóhivatal: Könyvajándékra csakis azok az előfizetők tarthatnak számot, akik közvctletQl a Magyar Hírlap előfizetői. Akik egyenkint vásárolják a lapot, vágy közvetve fizetnek elő tőzsdékben, "papirkéreskedésben, csomagszállítónál, azok nem rőezcBü hetnek ebben a ke Jvezményben. A könyvek kitjsztása, illetőleg szétküldése olykép történik, lipgy: minden féléves vagy egészéves előfizető tizlköteiregényt kap, minden negyedéves előfizető löt kötet regényt, minden hónapos elöfiicta két\' kötet regényt. E megállapított reudizer alól a kiadóhivatal semmiféle kivételt nem ltohet. Minden előfizetőnek e szabály alapján járnak ki az ajándék könyvek. Erre pedig á decemberi előfizetői lajstrom lesz az irányadjó. Így tehát aki moit félévre vagy negyedévre [előfizet: tíz illetőleg öt kötet regényre tarthat számot. Azok, akik decemberben egy hónapra fzetnek elő, vagy qjltják meg az előfizeltéiQket, két kötetet kapnak. Mindenki&ek módjában van tehát inoit kiválasztani azt a kategóriát, amely neki és viszonyainak legjobban megfelel. Ezt mindenki maga határozza meg, a kiadóhivatalnak csak a kérése lehet a közönséghez, hogy a döntést ne halaszsza sokira, nebogy a könyvek kellő számban való kinyomatja -és szétküldése zavarral járhasioo, ami a sok-sok ezer könyv mellett könnyen megtörténhetnék. Még csak azt kell mondanunk, hagy a küldött regények teljesen aj, cainos kiállMaa, szépen fűzött könyvek lösznek, amelyek nemcsak pillanatnyi örömet szereznek, de minden könyvtárnak diszére és becsületére válnak. Előfizetési ár: félévre 14 korona, nejjedévre 7 korona, 1 hónapra 2 k. 40 f. Tiszteíer.tel a Magyar Hirlap kiadóhivatala Budapest, V, Honvéd-utca 10.
— ElókelóNYilág hetenkint (szerdán) megjelenő szépirodalmi és társadalmi ÍQlyóirat a magyar nemes társaság számára. Szerkeszti és kiadja ^jengyel j Gizella. Előfizetési ára egész éjre 16\'kor. Egyes szám 40 fiII. Szerkesztőség ét kiadóhivatal Budapest, VII.\' kjr., Istvánul 40. siám.
— A Kert a kertészet összes ágait magába foglaló. kertészeti ^zaklapi Főszerkesztő és laptulajdonoá Mauthner Ödön. Felelős szerkesztő Igalí Sveiozár. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség: VI. Andrássy.-ut 23.jsz.-a., hová a lap szellemi részét .képező közlemények kéretnek. Kiadóhivatal: VL Audrássy-ut 23. sz. a.t hova a hirdetések, az előfizetési pénzek, a szétküldésre vonatkozó értesítések küldendők,/a reklamációk és a lakásváltozások jelenjtendŐk*
Az e rovatban megemlített mű: megrendelhető és kapható IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében, Nagy-Kanizsán.
Szerkesztőség : Dr, Villányi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó: Ifi. Wajdits Jözst/.
VEGYES.
-- Tartós gyógyslker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvéoyes bántalmainál a .Moll-féle francia borszesz és só\'-val való bedörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 1 kor. 80 fill. Szétküldés naponta utánvétellel\'Moll A. gyógyszerész cs. és kir. ndv. szállító á\'tal Bécs, I. Tuchlauban\' £>. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-léle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Nyilttór.
Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszYénjbántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Litk Ion-forrás i
SALUATOR
sikerrel rendelve leazj
lluttyhajtó hat ásn!
Kellemes ízül Köonjeii eme\'szthetö
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága -Eperjeson
jílRDEXÉSEK!
poooooc XJOOOOO QOOOOOOOOOOCO □
jegyre
vigyázni
kéretik I
Brády-féle
MÁR1A-CELLI « GYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen hatnak gyomor bajok- 8 nál, nélkülözhetetlen és általánosan R ismeretes házi éa népszer. — A g gyomorbetegség tünetei: élvágyta- o lauság. gyomorbetegség; bűzös le- ° belet, felfujtság, eavanyu felböffögés, g hasmenés, gyomorégés, felesleges o nyájk&kiválasztás, sárgaság undor és § hányás, gyomorgörcs, szűkülés. — g Hathatós gyógyszernek bizonyult fej- o fájásnál, a mennyiben ez a gyomor- g lói származóit, gyomortulferhelésnél g ételekkel és italokkal, gilisztákmáj- p bajok és hámorrhoidáknál. §
Említett bajoknál a Brády-féle. fi máriacelll gyomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít A bevásárlásnál kérjünk határozottan Brády-féle máriacelll "gyö-raorcseppet és ügyeljünk a fenti védjegy- és aláírásra és arra, hogy e rég hírneves valódi Brády-féle máriacelll gyomorcseppek üve-genkint 40 krba, nagy üvegje 70 ! krba kerül, holott a nem valódi, bamisitott és értéktelenek olcsóbban, leginkább 35 krért árusittatnak.
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király" hoz, I. Fleiadimarkt. 7
Nagy-Kaiiizsán: Práger Béla és Belus I>jos gyógyazeréazekiiéí. — Barcson; Kohat 8ándor gyégyizó-réstnél.\' • , 1 \'■ ; :
)——\\ ^S 1
a
II tiSJelS
V, sts
X a \'
M
i ő » « 2 « "C v
g 5 q I g
r f
Ja X o 1) s >• B ? Jr g
» >, ^ rvi ^ r1
•8 .g a B
I S tS t-<
H
co z-
OOh . <<í
^ I fi S| I & s
0 J 31 E-- fi E- s "I
01

ACETYLEN
KLEM M ÉS NOWÁK KOLOZSVÁRT
oly acctylcn készüléket szállítanak, mely minden kivinalomn.ik megfelel. Ezzel mimlen hiányt megszűnteitek: \' Robbanásbiztonság, Automatikus éa gazdaságos gázfejlcsztés, Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés. Saját szabadalmak Európa és Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat továbbá Acetylen telepek létesítésére minden kivitelben és nagyságban. (Prospektusok, elhmerö-ira\'ok, költségtervezetek ingyen és bérmentve,)
Elsőrendű Garbid foiyt°»°san»4«kért
—-----szállíttatik.
Fémnyomdal munkák l,iru,il>\'orit ^s^, horony, aipacca
1 stb. rajzok vagy mint&k szerint gyorsan is olcsón
elkésiittetnek.
Az Installatlókban jártas, tisztcsaégea képviselők kerestetnek.
safe gae&- && ^ sm && s^s
38 arany- és ezüst éremmel é3 elismerő irattal kitüntetve.
elismerve a legtökéletesebbek a világon.
ZENÉLŐ DOBOZOK,
i \'
Automaták, NicesMrek, Svájci házacskák. Siivarállványok, I\'énjkép-al-trnmok, IrókéiilMok, Kesztyűtartók, Livíloohezitík, Virágriiák, munka, asztalok. Sétabotok, Üregek, SSröspoharak, Dísszer-táojérok. Széket mb.
Minden zenével. — Mindig a legújabbat éa legkitűnőbbet. Karácsonyi ajándékul nagyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. II. IIEIiliEK, BÜKS (8VAJ5C,)
zenélőművek gyára. \'— Csakis közvetlen megrendelés — kezeskedik a valÓdif^\'-.\'t. — Képes árjegyzéket bérmentTc köldök. v
•i«ff WA.GY ÁRMÉRSÉKLET. j
I^OC^JC^JOOOOOOOOOOOOOOC^^-SOOC^
-1 ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a n. 4. közönség b. ■ tudomására hozni, hogy a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Csengeri utca i. sz.) Singer Sándor féle

SW MŰTERMET
tulajdonjogilag itvettem, és azt a modero kor követelményeinek teljesen :megfelelöen újonnan berendeztem.
Sokoldalú e szakmába vágó tapasztalataim azon kedvező helyzetbe juttatnak, hogy a n. é. közönség legmesszebb menő igényeinek, mindenkor, és minden tekintetben a legjobban és legpontosabban megfelelhessek.
Kéázitek művészies, Ízléses kivitelben mindeonemü fény-, platin-, porcellán-, selyem- és üvegképeket, azonkívül kis képek után életnagyságuakat rendkívül mérsékelt áron.
Midán még iiolgilataimat ujaiig telajial ,m, m.r.dok a n 6, kOcOmég nairjbrcea pirtfogksát kírro >
Nagy-Kamuin, 1900. október 8 in.
Kitűnő tisztelettel
VÉRTES MUTÁL
... \' .t\'ÉNKÉPÉSZ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
I \' I. í \' Kukorica-morzsolók "W
kéz- és eröhsjliísra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelővel és a telelő nélkül Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurök);
kéti kezelésre való Széna- és szalmasajtók
fekvőén vagy kocsira steretve. Takar mány-fOlleaztök, ■v Szállítható takarékfözö Üstök takarmány 8tb. részére -mm
zománc bevonattal, vagy anélkül, BtállilókéstOlékkel, vaRy anélkül. Szecskavágók, szabadalmazott kenőgyürüs görgő csapágyakkal igen könnyű járással körülbelül 40\'/, erömegtakanláa mellett, Répa- és burgonyavágök, Darálók
„flgricola" sor-vetögépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű veteméuy számára, váltókerekek nélkül,
Egy-, két-, és több vasú ekék
jótállás mellett elismert lesjobb szerkezettel készülnek
MAYFARTH Fh. és Tájrsa
csász. éa kir. ki*, szabad. \\
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor
Alapíttatott 1812. isojifo
--brono éremmel él elaB dijakkal --.
■V* Árjegyzékek ea számos elismerő lerfelek Ingyen és bérmentTe\' küldetnek. Képviselők és rlszontárusitdk feltétetnek. TKJ
llleln fcblerBdiim
Wéltttl6zbetlen és felttlmplhatlap, thaaraótattai aJatásbaD.
WtM, Ml minflen műül
Chief-Office 48, Brixton-Road, London S. W.
A legmegbízhatóbb, legjobb és ax jegész világon híres ésl keresett üártiuér
Thierrv A. gyógyszerész balzsama.
Felülmúlhatatlan mell, tüdő, máj, gyomor éa minden Bfclsö betegségnél. — Kflliőleg a lejtjobb
Sebgyógyitószer.
Valódi csak az összes knlturállamokban zöld apáca rédjegygyel éa a kupak hüvelyen brpréselt céggel: Alléin eclil.. Éri készítés bebízonjithatólag 6 millió Övegese. — Póitán bérmentre 12 . kisebb, vagy 8 nagyobb üreg 4 korona. — Próba-Qvegcae proai ektuísal és a világ minden országa raktárinak felsorolásával 1 kor. 2». fill. — Szétküldés I csak a pénz elSre kildésérel, j
Tlilcrry A. Ceiitifolln kenőcse
(csodakenScsnek nerezre) el nem érhető vonzó erővel é» gyógyító hatással. — Opíerációkat legtöbbször feleslegessé teáz. t- Ezen kenőcscsel egy 14 tvea gyógyithatlannak tartott ciontszú, ujabban egy 22 éves nagy rákszerQ betegség lett meggyógyitra. — Antiapptikusan hat, büsit, könnyobbit éa gyorsan gyógyit mindennemű gynladásnál éa sebnél. — | Gyorsan pubit éj szétoszlat, és megszabadít mindennemű ideien, még oly mélyen behatolt tárgytól. — Egy tégely bérmentve 1 kor. 80 fill. csakis előre utahányozás •■llenébeo. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. — Bebizonyítható éri gyártás 100,000 tégely Mindkét szerről egy egész levéltár áll bizonyítványokból eredetiben a világ iminden részé-, bői rendelkezésre — Kerilljük az utánzatokat és ügyeljünk az összes tégelyre b\'égetett cégre: Apotheke zum Hchutzengel d««s A. Thliny. Hol nincsen raktár,• nei hagyjuk magunkat utánzatok vagy állítólag basonértéktt szerek megvételéro rábeszélni, hanem\' rendeljünk közvetlen éa címezzünk: . | ,
ADOlÖCter A. Thierry\'s Fabrix ín Pregrada RolllISCHaifirtrililIl mellett.
(A ci. kir. osztr. államvasutak tisztviselői szövetségének szállítója.) j -(Contraclor of the Wor-öfílce and tlie Admlralty. London.) ZZZ !
Állami fölüuyelkt alatt: y
(Jerő Ferenc előké^zltő-lskoliiijalaz
EGYÉVES ÖNKÉNTESSÉGI KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA.
Troila : Jludtipe*!. )\'/., Nuyy János, utca ,\'{. szám. Ezen iskola előkészít ifjakat, kik tanulmányaikat bármily köiülmény miatt abljanbagylák, kiváló fógimoáziumi tanárok közreműködésével az önkéntességi vizsgára. Az uj ,kurzus január 2-án kezdődik és 6 hóra terjed. — Prospektus ingyen és bérmaatvo
— Beiratás naponkint délután 4—7 óra között. —
A Riohter-féle
Horgony-Kőépitőszekrény
a gyermekek kedvenc játéka és a legjobb, a mit nekik jiiék- és foglalkoztaló-szcrUl ajándékozhatunk. |
A Kichter-félc lIürgony-KőépiiŐszekrények mindenkor kicgészilBsxekrínyck f által tervszerűen nagyobbíthatok ós tlzórt ketszcrcseo éUékeick\'. A Rlchter-íéle II^rgony-Kűépitősze^rényíkc 0.76, i\'|t, 3.3\'\'-.\' > 6— »o kor.\' és azon feIU.ll áron a világnak minden finomabb játéktierUiletibcn kaphatók; hanem a Ilorgony-gyárljegyre jügyelni kérünk és minden köcpitSsrekrényj.Horgony" nélkil^ mtnt utánzat 6* nem valódi visszautasítandó.
UJI Richter-felc türelmi jiiékokí Hidegvér, Mind x kilencet Spbinx, Manó, Yillin)Lh&ritó, Ila-. ragtörö stb. Ar: 7o (illír darabonként. Valódi csak a .Horgony* gyárijcgygyel! I
i A kl gyermekeket akar megajindíékoxni, ho-> zassa meg magának azonnal az ialant jegyzet cégnek nj, gazdagon illusztrált árjegyzékét, melynek beküldése ingyen és bérmentve eszkötóltetik.
Richter F. Ad. éa társa, Főhercegi udvari, szállítók. Első osztr. nagy. cs. ésj kir. sztib. 1 kőépitösxekrénygjrár. 1 Iroda és raktár: L Operng. 16 Bécs (Wien) gyár: XUH,. (lüetzlng). Rudolstadt, Nürnberg, Ölten (Svájc Rotterdam, \'
New-York, 215 Pearl-Streét. |

Legjobb a.
Dr. FORTI-féle sebtapasz.
Fortl László eredeti ^gyártmánya.
Legkitűnőbb baiasa van*.és biztosan segit mindennemű sebnél. Kgisl sebeknél a ftjdal-.nvat rögtön csillapítja, megszünteti és rövid .használat után. meg is, gyó-\' gyitja. N31 etnlöbajóknil,
mindennemű gyuadilsok. megkenrényedéiek, csúzos és rheumatikus bintalmaknál, daganatok- és sérüléseknél, sűt még a legidültebb sebeknél ís a legsikeresebben hat. A gyűléseket megérleli felíakasxtja, ,->L és rövid idö V L alatt begyó-gyitja.L"xeken kívül még
számtalan, itt Tel nem sorolt esetben nyújt biztos gyógyulást.
A dr. Forti-féle tapasx már 8\'\' év óta nagy elterjedettségnek örvend, mely id3 alatt érkezett számtalan Jjála-elismerrény \'és köszönő Irat mind annak kiíűnő gyógyhatAsáról tanúskodik.
Minthogy az utóbbi időben sok értéktelen hamisítvány is került forgalomba, szives figyelembe ajánlom iá csomagon lévő aláírási, védjegyet valamint a pecséten látható F. L. betűt. Csík a Ferti László aláiráital és védjegyével ellátott tapasz 1 valódi. Az utánzatok használatától mindenkit óva intek, mert ezek inkább .kárára, mint hasznára vannak a szenvedőnek.
A ki egy olyan caomagot beküld, mely a fenti aláírással és védjegygyei .ellátva nincsen, jutalomban részesül, mert a hamisítókat folytonosan (tSrvényilflg üldözöm ) Arak: nagy csomag I frt., középnagyságú 60 kr., kisebb 36 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Fortl László Budapest, II. ker., Iskola-utcxa 24.\' Seldl-féie ház. Főraktár: Török József gyógyszertára és dr. Egger gyógysz., Váczi-körut 17. Kapható továbbá valamennyi budapesti éi minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.
MIÉRT
van annyi utánzat?
, MERT í
valódi KlienstUdter-féle
a törr bej. ,va»lov«o" védjegygyel a legjobb és legtartósabb fénymA* poha padlóknak ér konyhabútoroknak bemazolására. [
Ax El80U8lUdter-Me Linóleum padló zománc
Baj egyiet^
# V^Jayy
egy éra alatt keményre ezarad.— bimolatosan szép fénynyel, bír ét tartósság tekialelében eddig fSlOlmolhatallan. A következő változatok-| bau kapható; 1. sz. sárgásbarna, sz. sötétbarna ti 3 íz niftlingoniharna. Nagy elterjedtségénél fogvn különböző hason-l/«\'e bangzisu nevek alatt
.VeslOvő^ értíkteleu utánzatokat hoznak forgalombal miért is kérjan mindenki kizárólag ciak Elaeailldltr-fela Linóleum padló zománcot, a törv. bejegyzett .vasltvag- védjegygyei.
Eisen^tádter Testvérek
5 lakk- és festékgyára, Bécs. 8 ; Ksphstó: Strem éi Klein, Neu 8 § CfiKlein cégeknél, Nagy Kanizsán, g
Chiff-OTOce 48 Brhloa-Road. Moi. S. \\?
Thlerry A gyójyeza-ész
HICiESTIT
valódi angol egyetemes ét és emésztő pora, hatálban mindenooma gyomorbajnál .felül-mulhatlao Étrájgyfejlesztő és emésztés elő-segítő. > ,
Minden doboznák a készítő aláírásával kell ellátva lenni. Egy dobozt bérmentve előre péna beküldéssel
3 koronáért küld
APOTHEKER A THIERY\' BALSAM-FABRIK
In Pregradoj bel Rohltsoh-Sauerbruat. .
-t-
. CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND P.PÍIX
Legnagyobb kltdntétés.
DoaoonoaccModoaoooödnaoaaoooDaaoooooooooqijg
laaoaoaaooaooQoaoooaooaooDOOOQOoaoaoGOOOQQo
(MSTElKlí WMl S
\'*•>• ^ gykrozsí
- -----^ _____k »
||yhashajtó labdacsaífl
LABDACSOK{
Epilulák hasonló kés2it-ményeknél minden tekintetben feljebb becn Qlendök; — mentek minden ártalmas anyagoktól, nz altosti sierek bajainál legjobb eredméoyoyel haszDáltatíán, gyengéden basbajtók, Tértlsititók; W gyógysier sem jobb, a mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
■ zékszorulás a legtöbb betegségek forrása elleo. — Cnkroiott külsejűk végett még
gyermekek ia szívesen. Eery 15 pllnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmazó, csak 1 frt o. é.
wl Av X Q I UtAüli,októl kalOQOteD ófftkoitjank. Kérjünk btUroiotltD gK w V rto ! Nom\'rln FnlOp haihsjtó labdacsait. Valódi ciak, ha ffllnden dobos tOr»éojileg bejpjtyxctt tédjegjQokkel plrosíeketo njomu-liibín .Sient-Llpót" ís „Stoit«ln Fnlíp jjogjutrísi" aliirtwsl »ao ellátva. A kereskedelmi lOrrfnyszókileg Tédett etonugjaink ali\'ri-* luokkal ,an ellitva.
EUSTEIN FÜLÖP
.Sient-Lipótboi\' cimietl gjógynertAra Z. K. \'/,,
WIEN, ll, FlarkCngasso 0. Italaié Kagj.Kaot.ain: BEI.IIS LAJOS ia BEIK CVUI.il Kjóg,,ierí,!eki,il.
iüppaaopoaQDaposüoooooQooaoooooaoooooai
z. K. \'/„. 900
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vódjogyót és
alálráaat tüntotl fol. A\'Moll A.-féla Seldlltz-porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyornsr- *és al-t\'estbintalmak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzótt székrekedés, májbáotalom, vér tflaláf, aranyér és a legkülönbözőbb nfll betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óu mindig nagyob"b elterjedéat szerzeit. — Ara egy lepaosétslt ara-datl doboznak 2 kor.
HamitItások törvényileg fenyíttetnek.
I MOLL-FÉLE FRANCIA] blrMdbMbK^SBER-
Cöak akkor valódi, ha nlnVjtylk nvog MOLL a. Téjjegyét tontflli lel
-----,A. Mail\' feliratú ónozattal van zárva. a Moll-féle
fraaozla borszesz él aó nevezetesen mint fájdalamoiillapltó bedörzaSléal azer \' köszvény, canz és a meghűlés egyéb következményein ól legismeretcsebb népszer. — Egy icozolt oradall Qveg ára I kor. 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyormek és hölgy szappan 1 a bír okszerű ápolására gyermekek és felnittek részére.
j Ara darabonklnt — 40 flP. Öt darab — I kor. 80 fin. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyéval van ellitva
Fötsé. tkftidé*: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
, Bécs: Tuchlaubeo .9. az.
Vidéki megrendelések naponta postaatánvét mellett teljesíttetnek.
# A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és i védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Nagy-Kanizsán Rű88nfeld Adolf 08 Fia.
laüooaoooDaaQOoqpaapiaaOüaoaoDDaqooaaqi\'Boaoao
A feltaláló dr. Meldlnger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KALYHA t
cs és kir. udv. szállítónál
LU^aiaKKaL Jiaie "Qjy ^kapható.
BUDAPEST: Ttionathof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. PRAG: Hybernergaase 7.
Minden államban szabadalmazva.\'— Az elsó éremmel minden kiállításon kitQntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lakijok, iikolák ca irodák az&mlra a legegyaaerfibb Éa legeleginaai.h bi&llitáabap, tttnéii,érinti ógóai iitőurum aaéapirral faló iQié.oe] ós H óráig teljed* ógéa köiaónueli toaelétoól
OO.OOO kiílylin forgnloiulia lio/.vn.
Egy kdlfháral tdbh aaoba Is fűlhető.
„M EI DIN G E R"-kályhák,
Ova intOnk az ntánzatoktól. utalva a kályhsajtókra öntött
köveikezó védjegyre:
MRIDINCEROFEN
jj H. HE.l\'M^
,,HES!riA"-kályhák.
Helm nagy égési idötartamn berendezett
pOstemésztő kandallók.-M
F0 ST E fíf ÉSITp CALOR/FÉREK.
HSzpoutl fűtés minden rendszer s/.crliit. aw Szárító készülékek gazdasági és ipari célokra. Prospektusok és árjerózékek ingyen és bérmentve.
Z. K. \'/,, 900.
] Nyomatott Uj. Wujdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
,8-lk számához.
Melléklet a „Zalai Közlöny 1900. évi dac, lm l-lki
XXXIX. ÉVFOLYAM.
1900. DECEMBER 1 éo.
/*\\.K. ECVETEn V/ECYTArtl IPITÉZETE:
ÍZT LUKÁCSFÜRDOI
^g^HECYIFORRAS
IC EH TISZTA BICARBOriAT
ÁsvÁnvviz
KAPHATÓ : FÚSZERKERESKEDÉSEKBEH
venqéclökbem
ÉsmtiDErt VASÚTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több Bzáz kiváló orvos által ajánlva A legízletesebb é.b legolcBÓbb ásványvíz Kapható minden jobb fűszerkereskedésben én vendéglőben.
XXXIX ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
NAGYON MAGAS HASZON
I
ESETLEG MELLÉKKERESET
icsi njujlri tArckTÍ!, beíiélóképei,é|0, arlkatk, aludta tlztllybli könnyen ulilhufi érdeklődök, megnyeilie eielín cfj p4n» IzOtotljg réiiért, A|t«UI«k I P 8953 illlt RUDOLF MOSSE, BERLIN S. W intízendólc.

$

halhólyag
elsöraogu orvosi tekintélyek szerint & legmegbízhatóbb és feltétlenül ártalmatlan ót urak és hölgyek axámára. Megrendeléseket pontosan ét discré-ten eszközOl:
KELETI J.
c». és klr. izah. orvos sebészeti uiü és
kötftszer gváros BUDAPESTEN IV Koronaherceg u. 17. Alapíttatott 1878; ;
Arak taoatoakéat eredeti pária) csomagolásban:
Gumral és ha]bólyag elsőrcodQ gyártmány ..........
Capottes americans (rrfVidj . . .
Suspensorium........
Pári»i női szivacska (Sa\'ety-Spongea) Irrigntor teljesen felszerelve . . Eredeti penarium oclusirutn (Peli-porusl Mezioga tanár szerint) . „Dlana-Sv* szab. havibaj elleni köt. tminden hölgynek nélkalözhetetlen.)
t^y Arjegryxek ingjen es bérmentte.
LODEN
öltönyökre
Jcöpen/ekro I
háveiokra
sport ölt. "n*
tQcoltó ru- ■n
hákra, vftlam. a
egyenruhákra.
POSZTÓ ------a SZÖVETEK
uri ruhák részére
Téli kaöálofc részéra
Legnagyob\' raktár szövetekben.
Fekete és kék kammgarnok CHEVIOT 3 K.-tól FELFELÉ. Mintákat ingyen és bérmetve küld ^.Knszlner és Öhler GrftczI cég posztó osztálya.
I.RDETESEK
FELVÉTETNEK
E LAP
KIADÓHIVATALÁBAN
NAGY-KANIZSÁN.
APRÓ HIRDETÉS.
Két egész uj Habltí-féle pedtíl-
CIMBALOM
olcsó árért eladó, vagy havi 4 forintért bérbe vehető. Bővebbet ifj. Wajdits Józsefnél, Nagy-Kaalzsán.
1800. DF.CEMbEU l-í„.
§
íi\'ptur, réz- (í féíöllWe. / PORIO a Duna ? -jVmtiJtTfS. |\\i DlllO mellett
elvállal teljes malom berendeaéselrtt, átalakításokat, minden rendizer és terjedelemben,gyá,rt és azállit:
Heaaafliékekflt tniuden perselyek. Heller
nagyságbanésminBség M^ó \\\\llT™\'
ben, tömöröntés és por- cV,a..\\~i _ i » , , .
cel kn heugerekkel. "\'J1!,k
« Ifff fM^SBgSBBtSW járgáuy hajtásra.
FrMolt malomkóreket Turbinák és vízikere-
« ásBHBa taxa-
s3«a ifiBUW* üsmExt*
ját rendsaerfleket. H^HÜflBl mindennemfl érc <s ko
va, hazaír, mészkő cha- Sz motte ét gipsz rétzére. 38l Mindenféle szürke és ® féniönlés aaját és Ideijén modellek és rajtok mrint.
T5m5r5ii1ésG jrostclyok híU.
Legolcsóbb Urak/ \'Vn Árjegyzék ingyen bér meni ve
tT Ilengerrorátkoiáiok leggyorsabban és jjlcsóbban, szállítás jótállás mellett -j
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
HengerrovAtkoló és köszörű lö-gép*k, Tillanyoi-világítási telepek.
Ksnkolyválaazt*, Eure-ka. Tararek, Jisztke-verő g£ptk,dac»ésgő«-tisatitógépek, elevátorok és szállító-csigák, tranizmissiók, tengely-
1
NAGYKANIZSA, 1900. deoember hó 8-án.
I \'
49-ik szám.
XXXIX. évfolyam.
w
1.1
Elöfinetiai ár: Egén irre . .10 kor. — flll. Fél é»re . . . 6 kor. — flll. NogjodtHre . . 2 kor. 50 flll. Kgjrs sí ám 20 flll.
HIRDETÉSEK
6 liisáboRpetitsorbtD U,má«odir.or 12, « minden torábbi lorért 10 flll
NYILTTÉRBEN
petit soronként 20 fillérért vétet-dcV fel.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár
A lop Bzellemi réuét Illető minden közlemény i felelői »xerke»xt5 nerére, az anyagi réaat illető költemények pi-dig & kiadó nevére cimxetten Na^j-Kanlzaára bérmentve intéxendpk. ,
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok rlBBzanem küldetnek
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és
nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egyjet," a .spproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
a galambpki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai\' tanitói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
HETENKItNT/ EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kereskedelmi alkalmazottak mozgalma. \'
Nwlulin, 1600. díc. f.
A kereslted, alkalmazottak munkaidejéről már nem egy ízben szólaltunk fel mi is. Minden humánusan érző #nbernek szemébe ötlött már ez-át^abnormitás, mely ezen a téren uralkodik. Hogy egész napon át munkában álló emberek késő este sem pihenhetnek, s a mi az ipari munka-ágakban rég meg van honosítva: a teljes vasárnapi munkaszünet, a kereskedelemben . máig sincsen- keresztül-vive. E természetellenes, visszá3 állapotok megszüntetése végett több izbín hangsúlyoztuk a kereskedelmi alkalmazottak szervezkedésének szQitséges-ségét és rámutattunk azon okokra, melyek útját állják eonek.
Néhány hónappal ezelőtt íme megmozdultak a kereskedelmi alkalmazottak. Már Kanizsára is eljntott a mozgalom és díszes falragaszokon olvashatjuk a kérelmet, a melyet az érdekeltek a nagyközönséghez intéznek. Megpróbáltak már minden lehető utat, módot — mondják a kereskedelmi alkalmazottak — hogy a munkaidő szabályozására, a teher köDDyi-tésére vonatkozó jogos kívánságaik teljesüljenek, folyamodtak a munkaadókhoz, folyamodtak a kormányhoz, kísérletet tettek a törvényhozásnál, kívánságaik jogosságát mindenütt elismerték, de a munkaadók érdekből, a két utóbbi tényező pedig — ismeretlen okból — megtagadták kérésüket. Megpróbálják tehát ez utolsó eszközt, melytől sikert remélnek és apellálnak a nagyközönséghez. Kérik, ne vásároljon az üzletekben esti 8 órán tul és ne látogassa &z üzleteket vasárnapi napon\'.\' \'
Nagyon naivnak tűnik fel előttünk a kereskedelmi alkalmazottaknak ez az eljárása. Hogy a nagyközönség segítsen az ő bajukon, melynek minden tagja a maga gondjaival vesződik, segítsen egy szervezetlen tömeg, melynek fele el sem olvassa a plakátokat, minthogy sürgős az utja\', melynek \'/i.-etle örül, ha van miből vásárolni, semhogy arra is figyelne: mikor! Hiszen igaz, minden jóérzetö ember méltányolja az alkalmazottak kívánságait, de tessék meggondolni, ki gondol minduntalan reájuk? — 9a vasárnap délelőtt szükségem van egy pár keztytlre, dehogy jut eszembe szombaton, hogy jó lesz előre gondoskodni, mert holnap vásárolván, megsértem a kereskedelmi alkalmazottak érdekeit s kívánságaik ellen\', cselekszem s vasárnap délelőtt 15 megfeledkezem ezekről az érdekekről. Gondolják treg a kereskedelmi alkalmazottak, kihez fordultak, midőn a nagyközönséghez terjesztenék elő kívánságaikat? A nagyközönségnek más a lélektana, mint az egyeseké, kik alkotják. Mikor Budapesten ez a nagyközönség azt a borzalmas zugligeti katasztrófát rendezte, sokat foglalkoztak a lapok az ő pszichológiájával. Hogy bármilyenek Is az egyének, a tömeg mindig önző és erőszakos, vagy közönyös. Mondják, minden ember átváltozik, mikor tömegben látja, vagy nagyközönségnek érzi magát. Ez a nagyközönség a keres kedelmi alkalmazottakkal szemben is közönyös fog lenni. Mi viszi, mikor vásárolni megy? Hogy olcsón, minél jobbhoz jusson, s mikor megy vásárolni, mikor pénze van és szükséglete van. E kéttő oly hatalmas vezető motívum, hogy a kereskedelmi alkal-
mazottak kérelme eltörpül mellette és maguk között\' á kereskedelmi alkalmazottak között sem fog érvényesülni. A nagyközönség tud bog-kottálni, de a maga kedvéért. Elitéli a főnököt, ha durva alkalmazottjaival szemben és fukar, de ha olcsón árul és jót, nem tekinti j mindezeket j és üzletébe megy.
A kereskedelmi alkalmazottak nem jó helyen tapogatóznak, mindenünnen elutasítva, miért kopogtatnak a nagyközönségnél.- Sikert remélnek tőle? Csalatkozni fognak. S ha szórványosan, itt-ott meghallgatásra találnák, a közönség lelkesedése a jó ügy irányában nem lesz egy^b szalmaláríg-nál, mely kialuszik, mert az eg<jsz dolgot egyszer kezdi unalmasnak találni. Ismételjük tehát; a kereskedelmi alkalmazottak aj nagyközönséghez öles falragaszokon intézhetik kérelmeiket, eredményt el nem érhét-nek, vagy ha igen, az csak idéig-óráig tartó eredmény lesz, mely minden biztosíték nélkül szűkölködik.
Szervezkedés, erős, összetartó orga-\' nizáció: az lehetne á bajok reme-diuma. Tanuljanak azl ipari .munkjá-soktól, tanuljanak tőlük energiát és összetartást. A kereskedelmi alkalmazottak mai szervezkedése egy üres, szétfoszló organizmus. Á központi egyesület „A kereskedelmi alkalmazottak országos egyesülete" nem felel meg a nevének, nem levén tényleg országos egyesület, mert alig akad vidéki tagja. A vidéW kereskedelmi alkalmazottai rendszerint visszavonulnak önképzőköreik falai mögé és az egyetlen évenkinti kongresszus alkalmán kivül a központi egyesülettel szolidárisán sohasem cselekeszriek, mert egyáltalában mozdulatlanok., A
körök és egyesületek élén pedig kiket látunk ? ^Munkaadókat; a társadalomban is tekintélyes főnököket. Reájuk bizzák az alkalmazottak érdekeik vezetését, 8 azt hiszik dűlőre jutpak. A munkaadó — az alkalmazottak gyülekezetének élén — bármennyire szivén viseli is ezeknek jóvoltát, nem fog részt venni oly mozgalomban, mely az ő és kartársai megkároso-dását .vonja maga^ után. Az alkalmazottak szervezkedjenek a maguk körében, szervezkedjenek egész országra szólóan, erŐ3 .szervezetük bástyái mögül ne kérjenek, de követeljenek, s szükség esetén a törvény megengedett eszközeivel támadjanak. A kormány, s törvényhozás előtt is impo-nálóbb fellépés szükséges, folytonos kitartó agitálás, hogy az illetékes tényezők fülét — úgyszólván — tele kiabálják kívánságaik szakadatlan hangoztatásával. A nagyközönséggel szemben ez a módszer haszontalan, mert a közönség könnyen elzárkózhatik előle, de azok a tényezők, \'a melyektől -a kereskedelmi alkalmazottak helyzetének szabályozása függ, előbb-utóbb megfognak mozdulni, mert megindítja -őket az alkalmazottak nyomasztó Helyzetének örökös szemlélete és a lelkiismeret szavaként a saját megnyugtatásuk végett teljesitik a jogos kívánságokat.
A kereskedelmi alkalmazottak jövőjét c^ak a szervezkedés alapithatja meg.
Az elővásárlás.
(V.) A mi piacunk a Dunántúl egyik legjobban ellátott piaca. Éti mégis újból és újból hangzik fel a panasz, hogy a kofák és közvetítők előre elvásárolják házigazdáink előtt a csibéket, sőt az
alkuvó nagyságok füle hallatára ráígérnek az élelmi cikkekre ée ha ex ellen a nagyságok felszólalnak, még gorombáskodnak. Cz ellen a visszaélés ellen a városi tanács, eltelve a legjobb intencióktól elővásárlási, illetőleg piaci szabályzatot dolgozott ki, melyet a képviselőtestület elfogadott, de . a belügyminiszter, egyetértve a kereskedelemügyi miniszterrel nem hagyott helyben, mert az elővásárlás korlátozá-. Bábán a kereskedelem szabadságának i korlátozását látják feoforogni. Hát, a városatyáknak igazuk volt, mikor a javaslat mellett szavaztak, érthető igyekezet, <. hogy tojás, zöldség, csirke a kelleténél ( drágább ne legyen.
De mondott a miniszter egyet: Csináljon a város vásárszabályzatot. Csakhogy ez meg vásárcsarnok nélkül nem ér semmit. Ha van vápárcRarnokunk, szépen kimondhatjuk: a vásárcsarnokban a vásár-l.ís csak. 7 órakor reggel kezdődhetik és csakis a vásárcsarnokban szabad árulni.
Nagyon jó és üdvös volna, ha az ügyet igy lehetoe elintézni. Dj a ki levest akar enni, annak kanál legyen a kezében; Ha vásárcsarnokot akarunk épiteni, pénz , legyen hozzál.
Tegyük fel, hogy volna vásárcsarnokunk I . Még akkor sem lehetne az elővásárlást teljesen megszüntetni, mert még mindig j találkoznék ügynök vagy kofa, kik a termelőket a város területén kivül is meglesik, ott, hol a kanizsai rendőr nem parancsol? De ilyen éber kofa, vagy. ügynök kevés van.
Van a dolognak még egy másik oldala is. Kérdés, uem-e célszerű, hogy a termelő . jó áron adhbsa el termékét? Kérdés, ~ uem célszerű-e, hogy a szegény ügynök vagy kofa is szerezzen valamit, ha már Kanizsán lakik? De akkor tessék ezeket / is megadóztatni, miért ne fizessen az • ügynök, a ki szerez, adót?
A bejelentési hivatalnak,; illetőleg a rendőrségnek azonban gondoskodnia kel- * lene arról, hogy faluról szegény ember be ne özönöljön, hogy itt nálunk fel-csapjon alkusznak és piac-uzsorásnalr.
Minden terméknek ára kereslet és\' kínálattól függ. Többet a város nem tehet közönsége érdekében mint\' annyit, hogy Bzabályozza a vásárt, vásárcsarnokot épit,
TARCZA,
Berlini levél.
— A .Zalai Köílönjr" eredeti tárcája. —
A arodáldemokráda. — A azinbáx. — Ax éitaki Germán államok omellcedéíe irodalom éa népoktatái terén. — A népoktatáa uj irányai Németoraiágban. — A népkönyvtárak.
A német viszonyok alakulására nézve jellemző az a választás, a mely néhány héttel ezelőtt Berliuben folyt le, b a melylyel az elhuuyt Liebknecht helyére 40.000 (mondd és írdd negyvenezer) szótöbbséggel "választolt szociáldemokrata képviselő jöu a német parlamentbe. Németország jövő fejlődésének előhírnöke tán e lény, azé a Németországé, a mely már olhagyta a katedra szociálizmus fehér liliomokat termő talaját, b halad azon ufón, melyet az elmúlt évtizedeken kér-lelhetien küzdelemmel elfoglalt. Nem a romanticizmus világa többé, a mely a kedélyeket melanche-idealiaztikus érzelemmel tölti el, mint e század elején volt, a mikor gondolkozóban Schel 1 inge t,J Fichtef, Hegelt, költőben Heinét teremté a német Genius, nem ia az az egységesítés világa, a mely a nagy északnémet Bundból megteremtő a .DeulBcbea Reich"-et, mely egységesítés gondolata egy Bismarckot tudott teremteni. Az uj irány, a mely a mai Németországból kibontakozik; elhagyta-már a német határt és az internacionáli s-mus zászlaját készül kitűzni. A mai Németországot ama szociális olaj-
csöpp nélkül el nem lehet képzelni. A szociálizmus, melynek terjedését nemcsak a tudósok é.* művészek magas színvonalon álló. mozgalmaiban, nemcsak egykét politikái Lasalle utánzó agitátorban láthatjuk, hanem a mely ma már belopódzott aHömegek lelkébe, a melynek komoly újságjai — néhány millió szavazata és ez a legfontosabb — reális, pozitív alapja van.
A szociáldemokrácia küzdelmében magasztos szerep jutott: — tán furcsán is hangzik — a- színháznak.
Ma ugyanis a színház Németországban egy-két nevesebb iró hatalmában van. Ezek: Ibsen, Hauptman, 8uderrcan, ujabban Hartleben tűnt fel, kőztük van Tolstoi is. Ritkán gyakorolt a színház mélyebb és tartósabb hatást a közönségre, mint az a társadalmi tendenciákat analizáló. De színház aligha állt magasabb színvonalon, mint ma — különösen Berlint értem — aligha volt jobban áthatva attól a nemes feladattól, a melyet a kultur-élotben betölteni hivatva volt, mint épen ma.
Egyszóval a komoly német Thalia Bzociálistává lett Ibsent, Sudermant, Hauptmant nálunk is ismerek már. Legújabban Tolstoi aratott darabjával mély sikert A Sötétség hatalmát nap-napután adják, b a zsúfolásig megtelt színházban a közönség áhítattal hallgatja az orosz mester apostolkodását Részleteiben csupa realizmus, szinte undorító képe a férjét meggyilkoló inőnek, a gyermekgyilkos apának, Tolstoi! moralja — mint az orgona tiszta akordja — a darab végén
jut kifejezésre, a midőn a borzalmas tragédia egy ideális\' eszmével fejeződik be, a melyet az egyszerű paraszt fejez ki a kőzBég népe előtt.
Az emiitett irókon kivül figyelmüket az északi irodalomra akarom figyelmessé tonni.
Az északi irodalom — értem alatta a Svéd, Norvég, Dán stb. irodalmakati — igen magas fokot ért el,;8 ma már nemcsak a maga nyelvén, hanem a művelt világ nyelvén is elterjednek termékei. Eme irodalmakról ná\'unk kevés szó esik, s leszámítva — Ibseut,\' Brandest, nem igen olvassák. Annál többet baljani Németországban az,északi szomszédokból, a kik az utóbbi időben nagy haladást mutatuak fel ugy a szellemi, mint \'az anyagi téren.
De, a miben mindezeknél is joboau kitűnnek,\'sőt mondhatnám Anglia mellett legélBŐ belyen állnak — az a közoktatásügy.
Németország közoktatásügye korántsem áll olyan magas szinvonalon, mint például Diniáé. 8ok szociálpolitikai intézmény, a mely ma Németországban meg-bonosult, Dán minta szerint alakult nVeg. Lássuk ezt közelebbről. Dánia népoktatása a Holsteini hadjárat után emolkedett leginkább. A midőn Dánia Holsteint elveszté, a veszteséget pótolni a tökéletosobb népiskolai berendezéssel akarta. Erre nézve az első lépéseket német minták után tette, b nemsokára felülmúlta mesteíát, ma már közelebb • áll az Augolhoz\', a melyhez nyelvé is hasonlatos- 7
A felnőttek.oktatása Németországban sok tekintetben hasonlatos a Dánhoz, a
melytől nem egy intézményt vettek át. Olyan tér ez. a mely Magyarországban még a legkezdetlegesebb állapotban van. A mikor nálunk az University extension intézménye lassan csigaléptekkel halad a megvalósulás felé, addig Németországban, még inkább Dániában és Norvégiában rég felismerték ama intézmény fontosságát és Oxford és Cambridje mintájára ilyent rendszeresítettek.
Ma már Amerika áll ezen intézmény élén. Ghikagóban \'Ugyanis ez egyetem alapításakor, mint ötödik fakultást szervezték az egyetemi tanítás kiterjesztését, a bogy magyarul az University extensiont elnevezni akarnám, áll pedig ez abból, hogy egyetemi tanárok és tanulókból álló egyesület a munkásoknak, 8 más férfi-és nőballgatóknak ingyenes előadásokat tart olyan tárgyakból, melyek részint a hallgatókat praktikus szempontból érdeklik, részint pedig olyan tárgyakból, a melyek c*upán az egyetemes műveltség céljait szolgálják.
Ma mindenben az egyetemes népoktatás eszméjét viszik keresztül; mig nálunk a miniszter rendeletet bocsát ki, hogy a gimnázisták, ha a megszabott napra le nem fizetik az egész, vagy a félévi tandijat, az iskola padjaiból kegyelem nélkül kikergetendők. Tehát a gimnázium is a gazdagok privilégiuma. Nálunk nem az jut az elemi iskolából a középiskolába, a középiskolából az egyetemre, a kinek tehetsége. van, hanem a kinek apja pénzzel birjt\' a sok évi tanulást, Németországban a pedagógusok oly irányban fejlesztenek ki tevékeny-
séget, hogy a szegény tehetséges fiuknak biztosítsák a tovább tanulás lehetőségét.
Posenban például az Ochenkovrszky féle alapítvány arra szolgál, hogy a szegény néposztály tehetséges fiainak a tovább tanulás lehetőségét az elemi iskola elvégzése után lehetővé , tegye. (A Gróf Pálfy Jéle alapítványban jó lenne, ha ezt a szempontot figyelembe vennék.)
A kiaipír emelkedésére nézve nem egészen érdektelen az iparos, vulgo inasiskolák szervezete. Nálunk ama szempont az uralkodó, hogy a tanulók a gazda érdekében szolgálnak, a ki tehát azt teheti velük, a mit akar, arra a célra használhatja fel őket, a- melyre akarja, csupán az ő fegyelmi hatalma alatt állnak; .8 hogy tanulnak-tr, nála valamit, az a kérdés Bzámitáaba ném jön.
Este hét órakor pedig a fiuk — már csak az, a kit a gazdája elereszt, vagy a ki a maga jószántából eljár —- az iskolába mennek, , hol a napi munkában kifáradt testre és lélekre bármi jobban hat, sem mint a tanár szava és tánitáaa,-Eunek az ósdi elvnek eredménye\' aztán az, bogy iparosaink olyan alacsony fokon állanak. Németországban Bzigoruan ellenőrzik, hogy az iparos a tanitáa Céljából nála tartózkodó fiút ne csak verje, ne csak küldözgesse, hanem tanítsa is, hogy néoyleg \'gondot viseljen testire, erkölcsére, egészségére. Kifejezésre jutóit az az elv ia, hogy a tanuló a napnak első. 8 nem utolsó óráiban látogassa az iparos-iskolákat
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
heljpénat szed, megadóztatja a kofákat és csavargó elővételezőket és megakadályozza a. koldus tép letelepedését a városban.
A vásárcsarnok árát is csak ismét a közönség fizetné meg.
Tebát, vagy javítjuk a régi piaci rendszert, vagy építünk vásárcsarnokot. A javítás röviden abból ál\'na, hogy piaci szabályzat helyett vásárszabályzatot alkotnánk, idegen alkuszoknak a letelepedést meg nem engednők, a helybelieket pedig jövedelmük után megadóztatnék. Ila vásárcsarnokot építünk, ez felelne mcR legjobbau a modern rendszernek, de akkor elvesztjük a réven, amit nyerünk a kompon. Akkor pótadóban kell megfizetni azt, amit a zöldségen és egyéb élelmi cikkeken megtakarítunk. De bármilyen irányban határozzon a város közönsége, rendszert alkotui kell. Mert bár igaz, hogy vásár nélkül és szabályzat nélkül is elkél a jó áru, de ha az elővételeiknek vásár előtt van eszük, akkor üres marad a gazdaasszony kamarája, már pedig Üres kamarának bolond a gazdaasszonya.
Az izr. nőegylet Vörösmarty Ünnepe.
Mikor egy ismert orvost a Vörösmarty szoborra való adakozásra kértek fel, azt felelte: ,A mig éhező emberek vannak a városban, nem adakozom a szoborra. Ennek az orvosnak oly hatalmas emberbaráti érzelmei vannak, hogy elnyomják benne a hazafiságot. Mikor az izr. nőegylet választmánya a Vörösmarty ünnepélyt tervezte, bizonyára a humánus orvosra gondolt, akinek alkalmat akart adni, hogy sem hazafi-aága ne szenvedjen, de az éhes emberek it> jól járjanak. Mert lehet, hogy igazán sok nálunk az olyan ember, ki ugy gondolkozik, hogy, minek adakozzam a Vörösmarty s;oborra, mikor nálunk olyan Hok a szogény? Az éhség a farkast is kihajtja a nádasból. Vörösmarty már 45 év óta vár szoborra, várhat még egy ideig, de az éhes embernek nehéz vára-komi. Mindazonáltal, hallottam olyan véleményt, hofjy Vörösmartyt Ünnepelni cnak ugy tehet, hogyha az Üunepélyek jövedelmét az ő szobrának szánják. Saj-náloln, hogy e kérdésben külön véleményt kell bejelentem, habár nem osztom a fentemlitett orvos barátom nézetét, mert én azt vallom:v A haza mindenek előtt. De nem tartom a humnnumus gyakorlását összeférhetetlennek a Vörösmarty emlékének üuneplésével. Mégis az izr.
Az elemi iskolai tantervét ia nagyobb revízió fenyegeti Németországban, ami már Norvég éj Svédországban .régen bevált és szociálpolitikailag fontos rendszer, hogy tudniillik már az elemi iskolában ne C3ak irni és olvasni tanítsanak, hanem o mellett a kézi ügyességet ia ápolják. (
A munkás fiára nézve határozottan előnyösebb, ha a kézi ügyességben és a rajzban nyer nagyobb kiképzést, mintha hibátlanul ismeri az orthografiát A német orthografia nehézsége arra ioditott egy némely szociálpolitikust bogy az elemi iskolában az orthogrtfia kimerítő tanítása helyett, annak kisebb óraszámban való tanítását indítványozzák,, a helyette a rajztanitásra, s a kézi ügyeséig fejlesztésére, a tornázásra és a beszédgyakorlatra fektessenek nagyobb súlyt.
Legújabban angol és amerikai minták szerint honosították meg a népkönyvtárakat.
A könyvtár a nap legnagyobb részében nyitva áll a közönség előtt Helyiségében olvasni is lehet, nemcsak könyvet, baoem a napilapokat, még pedig minden politikai párt lapjait.
A főcél az, hogy mindenki megkapja azt a könyvet, a melyet akar. Ezért nem is kérnek biztosítékot, csak a kölcsönvevő novét és lakását jegyzik be. Ha 100-adik kikölcsönzésnél a könyv tényleg elveszik, már megfelelt szolgáltatásának, s bizonyosan megtermi a gyümölcsét. (Ilyen könyvtár már Anstriábau is létezik Zwittaunban.)
Ilyen könyvtárak már 10—12 ezer lakóssal biró városokban is vannak, b ritka már az a város, hol legalább 5—10 ezer kötetből álló könyvtár ne találtatnék.
nőegylet vállalkozása némely körökben ellenkezésre talált.Én azzal vigasztalódom, hogy Vörösmartynak méltó szobrot ípg-uak állítani az izr. nőegylet hozzájárulása\' nélkül és örülök annak, hogy a tiszta jövedelem jelentékeny részét ^ tél közeledtére szegény afewonyok lógják élvezni és nem vétett a nőegylet Vörösmarty szellemének sem, hogy dicső emlékét felhasználta arra, bogy jótékonyságot gyakoroljon. Bár éa jobban szeretném, hogy ha a szegényeket pem kellene felekezetek szerint osztályozni, mert a szegénységet nem a vallás, hanem társadalmi bajok okozzák, mégis nem látom veszélyeztetve a humanizmus ügyét akkor sem, ha a jótékonyságot a felekezetek gyakorolják, legalább a Begély mellett ott van mindjárt a vallás malasztja, melyre a szegény annyira rászorult: mióta a többfelekeietüség lótpzik, ez így van, hogy miért van így, annak felderítését átengedem a bölcselőknek.
A jótékonyság gyakorlása minden vallásnak követelménye.
A nőegylet estélye méltó volt ajihoz a Dagy névhez, melyet í. hó 5-én megünnepelt. ^ |
A Nemzeti Színház nagy művésznője, Márkus Emilia a magas belyjárak dacára szép számú közönséget vonzott az ünnepélyre, melynek műsora valóban a szellemi élvezetek meaueje volL Dr. Hevesi Sáador felolvasása képelte a programra első számát. ,A divat filozófiája\' volt a felolvasás cime, tartalma egy Bzellemes \' aperszükkel gondosan összegyűjtött adatokkal és érdekes filo zofiai borssal megrakott értekezés k divat történetéről főbb vonásokban. A felolvasó ekszkuzálva jelentette be a közönségnek, hogy osak későn vett\' tudomást arról, hogy az ünnepélyt Vörösmarty emlékének szentelik, s igy afatua-lia tárgyú felolvasást az idő rövidsége miatt nem készíthetett. A közönség elfogadta a mentséget és a felolvasások egész tartama alatt élénk figyelenimel, helyeokint jóízű kacajjal kísérte, I s a végén zajosan megtapsolta. Kürt Mela kisasszony zongora játéka kivette az első számot. Liszt Ferenc E-dur polo-naÍ8e-t adt8 elő. A zeneértőket bámulatos technikája ragadta magával, az a hihetetlen könnyedség, mölylyel aj leg-szövényesebb komplikációk nehézségeit legyőzte. Ugyanaz a virtuozitás jellemezte második előadását, mely a programra 4-ik száma volt, b mely hasonló lelkes tapsokat aratott a közönség körében, mint az első. A művésznőt az ünnepélyt rendező nőegyleti választmány,
Egyetemi könyvtárak, a melyek áltudományos kutatásra miudenkiuek nyitva állanak, külöoösen alkalmasak Németországban, hogy az egyetemi hallgatók köDyvet otthon is olvashassanak. Nálunk a budapesti egyetemi könyvtár gyarló viszonyai szinte tarthatlannak tűnnek fel. Olt uf^anis egy napi tanujlmány szükséges, mig a halandó megérti, hogyan lehet könyvhöz jutni. A hivatalnokok és a könyvtáros mindenkibén egy rablóbanda tagját sejtik. Ezek az urak azt hiszik, hogy őket azért fizeti ar. állam, hogy módot találjanak az olvasó emberiségtől a könyvet megtagadni. Azt persze, hegy valaki otthon olvashasson könyvtári könyvet egészen kizártnak lehet tartani. Még pénzbeli biztosíték mellett is alig jut az ember hozzá.
A mi a magyar embert Németországban leginkább meglepi, az kétség kivül a népoktatás, melynek tökéletesítésén folyton folyvást fáradnak.
Egyáltalában az az impressziója támad az embernek, hogy a népoktatás nem\' mostohája az államnak, mint n^unk, hanem ez nagyobb áldozatoktól sem riad vissza, mert a népoktatás óriási kulturális fontosságát rég belátta. Erre nálunk kétszeresen szükség lenne. Egy részt az általános műveltség emelésére legalkalmasabb fegyverül szolgál, 1 mölylyel a felvilágosodás üdrözitő erejej együtt járna, másrészt ott, hol a magyar kuliura idegennel találkozik, alkalmas lenne a magyar eBzmét és kulturát az idegenbe belopni, ezzel a magyarságot emelni, egyszóval nemzetiségeinket a magyarnak
megnyerni. Berlin.
ZerkatvUz Zsigmond.
a kanizsai fiatalság és Vidor Samuné 3 díszes csokorral lepték meg. Márkus EmiHi lépett ez utin az emelvényre. Falrengető tapa fogadta a nagy művésznőt, midőn csillogó smaragdkövekkel gazdagon kirakott, halvány rózsaszín ruhában az emelvényre lépett, hogy a .Szép Ilonka" olazavalásával megadja az ünnepélynek Vörösmarty-emléküonep jellegét, melyet egyebekben ogy is nélkülözött. Ollop Ernő kisérte zongorán a szavalatot, melynek nagyszerűségéről a Márkus Émilia neve elég jellem zően referál. A szűnni nem akaró tapsviharrá egy kedves poétikus költemény előadásával kedveskedett a művésznő, elszavalván Kozma Andor .Idyll* cimü költemény versét, A Márkus: Emilia hatalmas jellemzőerejö táiult fel előttünk ez apróság előadásában is, melyet még lelkesebben fogadott á\' közönség, mint az első szavalatot. A műsor befejezésénél is Márkus Emiliát-élvezte a közönség. A .Feltámadás" Oimü költeményt szavalta el oly megrázóan, annyi hatással, bogy a közönség ÍBmét a pódinmra hívta, hogy művészetében tovább gyönyörködhessék. A művésznő a lelkes kívánságnak engedve Hugó Viktortól adott elő egy drámai s.tragikai elemekkel bővelkedő kőlteméuyt Percekig tartott az éljen és taps, midőa a művésznő lelépett az emelvényről. Nem tokkal ez után el is távozott és még az éjféli vonattal visszautazott Budapestre. Rj-mek csokorral fejezték ki hódolalukát a művésznő előtt a rendező nőegyleti választmány, Vidor Samuné éa a kanizsai ifjúság. Az utóbbiakon nem volt felirat, a legelső szalagján ez a felírás állott: ,A nemzet nagy művésznőjének."
Az ünnepélyeu jelenvolt hölgyek a kővetkezők:
Vidor Samnné elnök. Árvái Adolfné, Alt-aUdterné, öxr. Aixtalosné, Bauer Adolfné, Berger Adolfné, Blan Lajo«né, Blaa Alice, dr. Bl&u Siraonné, Blau Margit, Bettlbelm Győxő-né, Bettlheira Arankn, Broch Aiolfné. Broch Malrio, Bartos Béliné, Öxr. Bartoi Sxidike, Deutacb Lajomé, Deák Péterné, Deulach Li-noaka. Englánder Ottóné éi nöróre, Eiiinger üenrikné, Fiicber Ignácné, Fiicber Irén, Karkas Vilma, Grüobut Alfredoé, Grünhut Lucxy és Elxa, Grünhut Henrikoé, Ooldharpmer Ká-rolyn*, Qoldhammer kiiaaixony, Gutmaon A ice (Zalabér), Heimler Jóxiefné. He mler Anny, Heltai Jóxiefné, Hoffmann Móráé, Hoffmann Jóasa éa Lili, Ualpbcn Móroé, Halpbeu Térés, Ilönigiberg kiiaaitony, Jelipek Gynlá\'né Klein lilémé, Kaixtcr Mikiiné, Kert-\'ix Jóxiefné, Kürichner Ignácné, Kaldi Irén, Kin Ziigmond-oé, KóTCidi Jenönó, Kanffmann Mórné, Lich-temtein Jenöné, Lengyel "Bernátné, Lengyel Margit, Löewy Arnoldaé.Lengyelné (Oroattony), Nea\' Albertné, Neu Karolin,| 0«xterreicher Bernátné, Oesterreicher Elxa, Píáger Béláné, Prágc-r Margii, Roacnfeld Adolfné, Reichtafeld Edéné, t>xv. Koienbergné. Rolhichild Ziig-mondcé, Roihicbild Samuné, dr. Rothichild Samuné, Ré»éix Lajomé, Bómmer Ignácné (Ciapi\\ Sommcr Sándorné, Sc jwara GuMtátné, Stretn Titadirné, Sauer Ignácné, Sauer Margit, Schalhof Adolfné, Sattler Jóxiefné, dr. Scbwarz Adolfné, Tamóéy Gusztimé, Tar-nócr Idnska, Weiier Jóneíné, Welaer Klira, Weíaxmayer Lipótné, Wein Tirádámé. Wein I. H.-né, Weiix Olga, Weiis jLajoané, Weiia Ferencné
Az esküdtek.
Ács József városi aljegyző Antanovies József mészáros Csák tor. Baán Barnabás ur. erd. Nagy-Récse BaudisErnőnyug. tiszlartó Keszthely Baumann Zsigmond takarékp. könyvelő Csáktornya i Beck Miksa segélyegyJ igazgató Belas Lajos gyógyszerész Bence Ferenc földműves Benkő Ferenc magánzó Blankenberg Vilmos kereskedő Bozzai Pál földbirtokos Keszthely Bronner Hermán kávés . Bnrkovics Lajos fóg. ianár „ Csakathurner Hermán kereskedő
Csáktornya Csepregi Henrik vasúti mérnők Csorba Gusztáv intéző Keszthely Dervarics Ákos fölbix-t. Kilimán Dervarics Imre ,, ,, Deutsch Lajos „ Bocska Dezső Béla bizt. int titkár dr.. Dick József ügyvéd Eisinger Henrik takarékp. pénztár. Eperjesay Gábor i„ „ \' Farkas Sebesty. fő kertész Keszthely
Fejér József mérnök Csáktornya Fischl Lajos könyvkereskedő Freijler Adolf ügyvéd dr. Frted Ödön „ Geleta István ispán Kis-Komárom Geisi Viktor épitő mesfter Gógl Lajos bizt. becslő és felügyelő Graner Miksa kereskedő Csáktonya^ Grohmann Károly ny. gazdatiszt
Keszthely Grünhut Henrik kereskedő Győrfi János ügyvéd Hajdinyák János földmives Perlak dr. Hajós Ferenc ügyvéd Csáktornya Halis István városi tanácsos Halvax Frigyes kalapos Harkányi Ede épitk. vállalkozó ifj. Hegedús László földm. K.-Kanizsa Hertelendy Béla ügyvéd Hettyei Géza nyug. isp. Keszthely Hirsohler Miksa s nagykereskedő
Alsó-Domboru Hirschler Ödön . nyug. számtiszt
Alsó-Domboru Hoffmann Soiiia ügyvéd Keszthely Honerla Hermán földbir. Palin dr. Hochstádter Sándor Ügyvéd
Keszthely Horváth Antal takarékp pénztárnok Horváth János nyug. államgépgyá-
Jerffy Adolf nagybérlő Nagy-Récse Jeszenszky Árpád irod. intéző Palin JoÓ8 Lajos Csizmadia Keszthely Josifovics Milivoj magán hivat. Kálóozy János gymn. rajztanár Keizer Lajos gazdatiszt Csáktornya Keller Ignáo cipész mester dr. Kemény Fülöp ügyvéd Perlak Kenyeres István birt. Keszthely Kómive8 Izidor magánzó Király Sándor városi mérnők Kondor József háztulajdonos Keszt-
hely.-Polgárváros Kottler Gusztáv adótiszt Kovács Emil gazdatiszt Csáktornya Köhler Antal vas-kereskedő Kóhler Gyula , ,.. Kramarics Viktor kereskedő Perlak Laskovich József esztergályos\' Lasfcai Emil épitómester Kesztholy Lasky Ferenc magánzó Lendvay József ny. pénzügyi főbiztos Keszthely Lendvay Samu könyvelő Lenk József városi könyvelő Linzer Béla bérlő, Lodner Ferenc sütő-mester Logár Ferenc magánzó dr. Löke Emil ügyvéd *> Lővvy Adolf kereskedő Magics Ferenc bizt. int. könyvelő Major Fonenc földműves Malovec Gyula vendéglős Marton Ignác kereskedő Matea Károly fényképész Mátyás István csizmadia Mátyás István bérkocsis Mayer Károly kelme-festő Mesteri Ferenc szatócs Mihályi István sütő-mester Miltényi Sándor cipész-mester Móger Károly szabó Molnár Gáspár iparos Csáktornya Morandini Román épitő mester Nagy Dezső . v. tanácsos Németh János .magánzó ifj. Neumann Miksa keresk.Csáktor. dr. Ollop Mór ügyvéd Oroszvári Gyula ügyvéd österreicfíer Bernát kereskedő Oszmán Pál kereskedő Keszthely Pállfy Alajos főerdész Párkányi József könyvtárnok Keszthely
ifj. Péceli László gazdász Kis-Komáröm
ör. Péceli László magánzó Kis-
Komárom Perzsa Nándor bizt. hivatalnok dr. Plosszer István ügyvéd Próbáld Károly magánzó Pimmer Imre mérnök Rapoch Gyula ügyvéd Reick Gyula gyógyszerész Reinic József takarékpénzt, főkönyvelő
Remete Géza ügyvéd Reisohl Imre serfőző Keszthely Reischl Vendel birtokos „ Riedlmayer Károly ny. körjegyző Rosenberg Manó kereskedő Keszthely
dr. Rosenberg Mór ügyvéd Rosenberg Richárd kereskedő Rosenfeld Adolf, kereskedő \\ dr. Rotschild Jakab ügyvéd\\ Rutisoh Béla Kasznár Kis-Komárom Sebestyén Lajos ügyvéd Séllyey Pál földbirtokos Gelse Sebestyén József földbirtokos Gelse Simon Gábor ügyvéd Sipos Károly gyógyszerész Perlak SoÓ8 Pongrác anyakönyvi felügyelő Somogyi Elek kereskedő Keszthely Somraer Sándor magánzó Spitzer József földbirtokos Perlak Stefaics Miksa gazdatiszt Csáktornya Stefics Imre földbirtokos Alsó-Domboru
Stern Sándor tégla-gyáros Stieder Kálmán magánzó Keszthely Stirling Sándor nyng, őrnagy Strahia Károly Keresk\' Csáktornya Strém Tivadar .„ , . Sável János lakatos Scherz Richárd kereskedő Scleiffer Izidor kereskedő Keszthely • Schmal János ny.-.-tanító-Szabó István magánzó Szabó József lakatos Szabó Pál ügyvéd Keszthely dr. Szabó Zsigmond orvos
Szaíay- Lajos ügyvéd -:r« • • r.....
Szeles János gazdatiszt Keszthely-.
polgárváros Szerdahelyi Jenő gépész Keszthely Szmodics pongrác Vendel földmives Szoíoly János földmives Takács Péter magánzó dr^Tamás János ügyvéd Perlak Thassy Miklós ny. árvaszéki elnök Tinágl Lajos szállodás Tivolt János Kávés Tollé Gyula számtartó Kis-Komárom Tóth Sándor isk. igazgató Perlak Török Ambrus magánzó . Tretter^íihály ny. c. őrrnagy Tripammer Gyula tkpénzt. igazgató dr. Tripammer Rezső ügyvéd Tuboly Gyula ügyvéd Unger Ulraann Elek vaskeFeskedó Vadalma Pál kereskedő Légrácí Wajdits Józsof könyvkereskedő Vamberger Sándor ügynök Vasvada János kasznár Komáromv. Verli Ernő tkpt. igazgató Perlak WeÍ8er József vaskereskedő Wei8z Emil kereskedő Weisz József papírkereskedő Weisz Tivadar gabonakereskedő -Weismajer Márkus borkereskedő Vidos József bizt. int. hivatalnok Vidosfaly Ernő számtartó Keszthely VVilde Ferenc pénztárnok Wittenberg Ignác füttőházi főnök Wollák Rezsó ügyvéd Csáktornya Wuszti Lajos ny. pénztárnok dr. Zákál Lajos ügyvéd Csáktornya Zerkovitz Lajos borkereskedő.
Az alaplajstomokból kiválasztott ós az 19U1. évre szükséges esküdtek évi főlaj8tróma a bizottságnak
feljebb I — 14 méter - póiUbér ét vámmenteieo axillitral Minták klráUittáira, ccmkQlönbea ickete, fehér éa ixlnei Henneberf-adyem blootok él ruhákra alkalmai, 4b krtól U irt 65 krig méterenkint -
Csak akkor valódi, lia közvetlen tőlem rendelik!
6frt 30 krtÓlHENNEBERG G., jeaerÜRICHBEN
XXXIX. ÉVFOLYAM.
I \' .
ZALAI KÖZLÖNY
1900. DECEMBER 8-íb.
mai napon tartott zirt ülésében hitclosittetelt.
Nagy-Kanizsán 1900. évinnv. \'26-én. Tóth Usiló s. t. Dr. Itotscbild Samu
kir. lOrvinyuékl elnök i. k. blialm! fíiliu. Szenes Dezső s. k. Trip&mraer Gjlas.k.
jegyiu. biialinl férfiú.
Cseszoitk Mikláa s. k. Dr. Fábiin Zsignoud
kir. t.\'.rvínyiríki bíró biulmi fírfiu.
mint a liiioltslg ■■&}■•
HÍREK.
— Vörösmarty ünnepély. A nagykanizsai Vörösmarty ünnepélyt a belyben tartózkodó jogászok kicsiny köre rendezte. Vasárnap délután a Polgári Egylet nagytermében folyt le a minden tekintetben impozánsnak mondható ünnepély, melyen a rendezőség — az ünnepély hazafias karakteréhez Ttépest — nem szedett belépő dijakat. De nem is yoU még annyira zsúfolásig meglelve az az ősi ünneplő, a mulató terem, mint ez alkalommal. A rendezőség mind a látogatottság mérvére, mind a műsor előadásának jó sikerére nézve nagy erkölcsi diadalt aratott. A műsor öt számból állott. Az első Rapoch Aladár joghallgató alkalmi bepzéde volt, ki oly hatásosan és annyi szónoki lendülettel emlékezett meg Vörösmarty munkálkodásának a nemzeti öntudat felébresztésére és a reformkornak előkészítésére gyakorolt hatásáról, hogy a végén megérdemelt zajos tapsokat aratott. Majd Farkas Yilma kisasszony, polg. iskolai tanítónő, kit az Qünépély megkezdése előtt a rendezőség diszes csokorral lepett meg, lépett az emelvényre és elszavalta a .Merengőhöz" cimü költeményt. Szavalatában teljes mértékben nyilvánult a mély érzés és bensőség, mely a költeményben megnyilatkozik. Éljenzés éa taps kísérte a szép szavalatot .— Vörösmartyról Doutsch Mór joghallgató tartott fel-\'olvabást. A költő magánéletéből beszélt el néhány érdekes éa nem közismeretü apróságot mindvégig szellemesen. A közönség élvezettel hallgatta a felolvasást, a lelkes tapssal jutalmazta. Hasonló jutalomban részesült ihászi Horváth István anyakönyvve^etőnek ezután követ* kezd szavalata. Nagyobb dicséretet a szép szavalatra nem mondhatunk, minthogy a ,Vén cigányt" értelmesen tudta előadni áttanulmányozva éa átérezve. Terjedelmes éa hajlékony hanganyaga jó segítségére volt a hatásos interpretációban. VégQl az írod. és Müv. Kör dalárdája elénekelte a Szózatot és ezzel befejeződött a szép ünnepély, mely egyszerűségében ia lelkes hódolat volt Vörösmarty emlékének.
A gimnázium Vörösmarty ünnepélyén B a r t h a István V. Oszt. tan. igen hatásosan elszavalta Vörösmarty ,Kis gyermek halálára" c. költeményét. Gyönyörű, igen tartalmas emlékbeszédet tartott Varga Jenő VIII. oszt. tanuló, ki a legnagyobb dicséretet érdemli Bzép tanulmányra valló munkájáért és a kitűnő előadásért. Oártoer Antal VIII. oszt. Un. ,A vén cigányt" és Kozáry Jenő V. oszt. tan. .Az emberek" cimü költeményeket szavalták el igen lendületesen. A fcirályhymuusszal záródott az ifjúság szép ünnepe
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola Önképző köre íb tartott december 1-én Vörösmarty Mihály születésének 100 éves évfordulója alkalmából disz-Qléat.
— A kereszténység ünnepe. A nagykanizsai romai katholikus főgimnázium a magyar kereszténység és királyság 900-ik évfordulója alkalmából 1900. évi december hő 8-án iskolai ünnepélyt tart, melynek műsora a következő: 7*9 órakor szent mise szentség kitétellel. \'I3II órakor a főgimnázium rajztermében: 1. Fápai hymouaz. Énekli a főgimn. énekkar. 2. Szentelt víztartó Garay Jáuostól. Szavalja Krátky látván III. oszt. tanuló. 3. Ünnepi beszéd. Tartja Nyilasay Károly főgimn. tanár 4. Ah hol vagy magyarok tündöklő csillBga. Énekli a főgimn. énekkar. 5. Ave Maria Várady Antaltól. Szavalja Süle Antal VII 0. t. 6. A kevlári bucsu. Melodráma. Szavalja Varga Jenő VIIL 0 t., zongorán kíséri Tóth István VI. 0. t. 7. Szózat. Énekli a főgimn. énekkar.
— Esküvő. JRolIák Zsigmond folyó hó 9-én tartja esküvőjét Schwarzenberg Malvin kiaasszonynyal Nagy-Kanizsán.
— Meg van a Kölcsey-utca. Eddig nem tudtuk merre van, cisak.Kaschmetter levélhordó tudta. Ezentúl azonban minden kételyt kizárólag a IV. kerületben leledzik. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy mostaná-
ban szögezik fel az utcajelző áblákat meg a házszámokat Rá se ismerünk szülőföldünkre, olyan nagyvárosias jellege vaui Utcajelző tábláink betűi karcsúak mint a zsiráf? nyaka és azt mondják, hogy HaliB István tanácsop, a mi jeles történészünk, el se tudja olvasni a neveket, de vajon ki kérdezi, hogy a betű karcsu-e vagy kövér? örül mindenki, hogy már van, liz évig tarló epedés után. j
— Szerencsétlenség és jótékonyság. Sümegen nov. 30-án több munkás egy partot akart ledönteni, aláásás {közben a part lezuhant, közülük négyet eltemetett, 8 most örökre elnémulva, irészvét mellett a temetőben pihennek. I
Dec. 1-én Dernay Kajetácoéi vörös kereszt egyesületi elnök buzgólkojlásából a lelkes nők igen Bikerült tkombola estélyi rendeztek, melynek tiszta jövödel-méből azonnal 60 koronát a szerencsétlenül járt családok közt kiosztották, 300 koronából pedig árvák és szegény isko lába járó tanulókat ruháznak fel. |
— Kézimunka UnJIItás. A Ker. Jótékony Nőegylet kézimunka kiállítása iránt, mely mai napon megnyilik igen nagy az érdeklődés. Mint velünk a tevékeny elnökség tudatta, gyermekek részére a kiállítás 20 fillérért lest megtekinthető.
— A Balatoni Muzeum-EgyesüIet dec. lG-án d. ú. 3 órakor a keszthelyi városház nagytermében tartja évi rendes közgyűlését a következő1 tárgysorozattal: 1. titkári jelentés az egyesület első évi működéséről; 2. a pénztári számodások bemutatása s a számvizsgáló bizottság jelentése; 3. a jövő évi költségvetés megállapítása; 4. az üresedésben lévó alelnöki és igazgatósági helyek betöltése; 5. az alapszabályokra vonatkozólag a belügyminisztérium által megkívánt pótlás szövegének megállapítása; G. netáni indítványok.
— Tanfolyam dadogók ős hebegök számára. A vallás éa közoktatásügyi minister rendéletileg intézkedett aziránt, hogy a Biketnémák váci kir. országos neveló-éa gyógypaedagógiai tanárképző intézetében dadogók és hebegök részére beszédgyógyitó tanfolyam létesíttessék s ennek vezetését az intézet egyik 1 szakképesített tanárára bízta. A tanfolyam a jövő 1901. jan. 3-án kezdődik és egy-huzomban 6 hónapig tart. Felvétel végett mindkét nembeli hibás beszédűek Biamé-. lyesen, vagy leniben jelentkezhetnek az intézet igazgotóságánál a hivatalos órák alatt d e. 10—lOig éa d. u. 3-ö-ig. A felvett növeudékek igazolt szegénységük esetén tandíjmentesek, ellenkező esetben havonként tiz, esetleg öt. korona tandijat fizetnek. Vidéki hibás beszédűek elemi-, vagy középiskolai tanulmányaikat Vácon megszakítás nélkül folytathatják, mert a tanfolyam óráit .este 6—7\', órai időközben tartja meg; ezeknek azonban a városban való elhelyezéséről és ellátásáról a szülők tartoznak1 gondoskodni.
— Az nj-bor hatása. Nagyj sort végeztek Polai Gyuritz László és Szmodics László kiskanizBai atyafiak vásár napján, a mire természetesen áldomást kellett inni, melynek színhelye a Magy. Király vendéglő volt. Mikor már az uj-bor mindkettőnek a fejébe szállt, összesetek,, ekkor előkerült a bicska és a dolog; vége az lelt, hogy Polai Gyuritz Lászlót mienlő-kocsin szállították a kórházba. A győztes Szmodics pedig megugrott a csatatérről. Polai sebei — mint értesültünk — nem életveszélyesek. • j
— Vakmerő sertéstolvajok. Mult vasárnapra virradóra elhajtották Chinqrányi Bódi két derék hízóját. A nyomozást mindenfelé megindították,, míg egyszer csak hire jött, hogy a Jbcrényi országút ós a bagolai szőlőhegy töve közt elterülő réteu egy friss disznófej ;és belek bevernek. A helyszínén aztán megállapította a rendőrség, hogy a bízót, mely ralószinü-leg nem tudott tovább menni, a tolvajok leölték és húsát elvitték. Csakhamar ráakadlak olt közelében a párjára, mely egy árokban pihent élve. Ezt visszaszállították Chinorányihoz,* ki nyomban le is ölette. A leölt hízó busát a s. sz.-miklósi csendőrség erélyesen nyomozza, mert mindeu jel arra mutat, hogy az e feletti tort a bagolai szőlőhegyekben tartják meg.
— Hlratalvésztett orvos. Zalamegye közigazgatási bizottsága\' Dr. Hajós Sándor, letenyei körorvost hivatalától felfüggesztette.
— Anyakönyvi statisztika. November havában a születések száma 67, ebből törvényes 26 fiu, 32 leány, házasságon kívüli 4 fiu, 5 leány; halálozások száma 67, melyből 30 finemü, 36 nőneműi 1 fiu halva született; házasságkötés céljából jelentkezett U pár, mig házasságét 18 pár kötött; vegyed házasság 1 vo|t, és pedig róm. kalhl férfi izraelita nővel.
— Gyilkosság. Kegyetlen boszút állt Kósa József bocskai szolgalegény Bíró
Józsefen. Mult hő 25-én este Bíró József éa egyik jóbarátja együtt voltak Domina litván istállójában, hql Kósa József a kocais. — Jó ideig békességben voltak együtt, mint jó pajtásodhoz illik és midőn elváltak, Bíró betért Domina Terézhez, ki ott lakott az udvkrban. Kósa nem nézte jó szemmel, hogyla barátja viszonyt folytat a leánynyal és az ablak alá ment, hogy ballgFBsa mit beszél a pár. Amint hallja, őt szólták meg,, s-meggyalázó szavakat beszéltek róla, ezért fejszét vett magához, s mikor Biró József a leánytól távozván, kilépett a pitvarajtóbó), oly hatalmas csapást mért fejére; hogy menten meghalt A gyilkos ezután lépteket hallván, a padlásra szaladt, ott bezárkózott, \' de tettét észrevették, s keresni kezdték. A csendőrök ép jókor jöttek, Kósát elfogták és a nagykanizsai ügyészséghez bekísérték.
— Tűz. Zala-Szt.-Balázson mult hó 27-én Gódor János kanizsai lakósnak oltani háza elégett.— A felgyújtásával Jakab Ferenc és neje szent-balázsi lakó sokat gyanúsítjáll, mert sok jel mutat arra, hogy a tettet\' ők követték el boszuból.
— Mentőszekrónyek. A nagyméltóságú m. k. kereskedelemügyi minisztérium 76271|99. számú rendelete sierint minden kisebb vagy nagyobb ipartelep tartozik esetleges baleseteknél az első segélynyújtáshoz egy mentőszekrényt tartani. Ily mentőBzekrényok. valamint betegápoláshoz szükséges összes cikkek beszerzésére legjobban ajánlhatjuk Keleti J. ehőrangu orvos Bebészi müizer- és kötőBzer gyárost, (Budapest, IV. Kofona-herceg-u. 17.) ki kívánatra készséggel Bzolgál részletes prospektussal.
\' A U EL LER-félo zenélóművek. Elismert legjobbak a világon és folyton a legalkalmasabb s legkedveltebb ajándéktárgyak. A Heller-féle zenélőmüvekkel a zene az egész világon szétvitetik," hogy a boldogok őrömét növelje é* a szerencsétleneket vigasztalja ós minden honfitársnak üdvözletet hozzon a hazájából szép melódiáival. Szlállbdák, éttermek ben atb. egy zenekari pótolnak éa nagy vonzerővel birnak; fentieknek még az automatikus hangszerek is különösen ajánlhatók, melyek egy pénzdarab bedobása után játszanak, mikkel a kiadások rövid.idővel fedeztetnek. A műsorok nagygonddal vannak egybeállítva és az opera, operett, tánc és dal zenegyöngyeit játszák. Tény az, hogy a gyáros a kiáliitásokon a legnagyobb érmekkel lett kitüntetve, az összes európai udvarok szállítója s Bzámos ezer eliemerő irattal lesz évente kitüntetve. A Heller-féle\' zenélőmüvek kitűnő voltuknál fogva legalkalmasabb karácsonyi, né?- és születésnapi ajándékok, 8 mint ilyenek lelkészek, lanitók és betegek, valamint azok részére is, kik \' ilyenekkel nem birnak, melegen ajánlhatók. Kellemes meglepetést nyújt a gyár vevőinek a közelgő Karácsony alkalmával na*y árleszállításokkal, ugy, hogy inin-denki egy valódi Heller-féle zenélő mű birtokába juibat. Érdeklődők egyenesen Bernbe forduljanak\'1 még kis rendeléseknél is; miútán a gyárnak nincsenek raktárai. Javítások más gyártmányoknál ia legjobban teljesíttetnek. Kívánatra rész-lelflzetések engedélyeztetnek és árjegyzékek ingyen küldetnek.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
agyszélhüdés, Német Ferencné Dara Éva rk. 57 éves: tüdőlob, Szűcs Erzsébet rk. 19 hónapos: tüdőhurut, Varga Juliánná rk. 6 hónapog,: tüdőhurut, Kálmán János ifj. rk. 2 éves: kanyaró, Stern Salamon izr. kereskedő, 76 éves: szélütés. Foki Mária rk. ö hónapos: tüdőhurut, Magyarosi József rk. G napos: ránggörcs;
Házasság-kötések :
— November 30-tói december S-ig. —
Kircheuhoff Zsigmond vasúti napszámos — Greif Máriával, Tizedes Antal kereskedő — Sárközy Máriával, Gödöllei János vasúti raktáros — Fekete Rozáliával.
Dr. Villányi Henrik, fidelös sxerkcsxtő. Kiadó: //;. Unjdits József.
ződik s az ily edényekben főzölt ételek élvezete után egész család életé ver áldozhat. Éppen igy történik ez az email vagy nickelezett edényeknél, melyek közül áz előbbi lepattog, az utóbbi lekopik ésroz\'s-dásodik. Ezért igen ajánlatos a nikkel főzőedények használása.
VJUGrYJES.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágybiány, A-agy egyéb bajokbau szenvednek, a valódi „Moll fele soidtltz porok* használata illat biztos gyó-pynlást érnek el. Kgy doboz ára 2 kor. Szétküldés najoola utAüYéltel Moll A. gyógyszeréi* ci. éa k. udv. szállítótól, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mo)l A. készítmény kérendő az ő gyári jclTé-nyévcl és aláírásával.
\' 5 Születések:
—i Novembfrr 30-tól december 7-lg. —
Pintér Zsigmond kőműves: halva született fia, Moáhammer Károly mozdonyvezető : llonaí, Hojrváth Mária cseléd: Ignác, Schlcsinger Mária házvezetőnő: János, Tóth István) vasúti munkás: Teréz, Gödinek György földmives: Kati, Jámbor György földmives:! Juli, Magyarosi István béres: József, Brúder Mór házaló: Rozália, Gyümölcs Lajos csizmadia: Margit, Nagy János mozdony fűtő : Ilona, Klement Péter mozdonyvezető: Károly, Nagy György földmives: Fereno, Balogli István napszámos: Anna. j
Halálozások :
i — November 30-tól december 3-íg. —;
Dávidovics György ifja rk. cipészsegéd, 19 éves: tüdőgüraőkór, Horváth Ferenc rk. 7 éves:" tüdőhurut, Bedenek György rk: takács, 68 éves: gyomortágulás, Práger Borbála izr. 31 éves: belső elvérzés, Schukel Vilma rk. 4 napos: ránggörcs, Auer József ilj. rk. 2 éves: kanyaró, Moshammer Ilona rk. 9 napos: görcsök, Günsberger Bernátné Tauss Teréz izr. 68 éves: szélütés, Klement Mária "rkl 23 hónapos: bélburut, Kripác Ignácné Pávics Katalin rk. 52 éves: végbólrák, Vas Andrásné Vince Mária rk. 58 éves:
Budapesti levél.
A közeledó karácsonyi ünnepek ismét alkalmul szolgálnak, hogy a vidéki közönség figyelmét egyes oly szükségletre hívjuk fel, melyeket csakis a fővárosban lehet legjobban feltalálni. Első helyen Kertész Tódor műiparáru raktárát (Kristóf-tér, gr. Teleki-palota), mely legujaban a magy. kir. kereskedelmi múzeum magyar czik> keinek, nugjar majolikák torontáli, kalotaszegi stb. hímzések, varottasok, szőnyegek slb. eladásával lett magbizva, karácsony estére alkalmas játékszereit és a kará-•csonyfá-diszitóseket ajánljuk, melyek 2.50, 5 és lu frtos összeállításban, egy dobozban a legszebb és leggazdagabb választékot tartalmazza. A társasjátékok ós játék-asztal kellékei, rouIett-játé.k, sakk, dotnino sat.; a társasjátékok könyve, leírás és utasítás ,100-nál több társasjátékhoz, kívánatra 25 krért bérmentve meg-küldelik. — • Legújabban megjelent a „Lawn-tennis" társasjáték 1 frt „Foot-ball" társasjáték 2 frt. „Sal ta" társasjáték 2 frt. Lotto-és egyéb játékok; nyereménytárgyak összeállítása 5, hi—20 frt. Fröbel oktatva mullató játékai, a leggazdagabb válaszlékokkal. Játékszerek kis gyermekekuek. A sport-és tofnaczikkek. Részletes képes árjegy- I z\'éketaz aonyíra kedvelt valódi olasz, I veronai v i v ó szerekről a Magyar Athletikai szövetség állal, hitelesített sport czikkekról, ingyen és bérmentve küld. Vadászfegyverek és a vadászat egyéb kellékei. Lovagló eszközök. Finom bőráruk Bronz és porczellán díszműáruk. íróasztal-kellékek. A varróasztal kellékei Háztartási ozikkek. Toilette-czikkek. Kedélyderitó, meglepő tréfás tárgyak. Könnyen előadható bűvészmesterség; mind a leggazdagabb váiasztékokbau van. raktáron és van bemutatva Kertész Tódor legújabb árjegyzékében, melyet kívánatra ingyen és díjmentesen küld.
A villamvilágitás terén általános nagy feltűnést keltett, hogy a párisi világkiállításon a, Siemens és Halsk czég mily óriási mérvű kitüntetést nyert: 12 grand prix, lu arany érem, 12 ezüst érem és 7\' bronz érem jutalmazta azon érdemeket, | melyeket e világhírű czég méltán ki is | érdemelt, mert\' létesített villámvilágitási müvei mindenütt a legnagyobb elismerést vívták ki. A Siemens éa Halske czég hazáuk számos városában rendezett be villám világítást csőátviteli telepeket, melyek kitűnő rendszerüknél fogva mindenütt zavartalan világítást és munkaerőt szolgáltatnak. Legújabban ismét Szerbiában az Uziczai szövőgyár részvénytársaság részére rendezett be a Siemens és Halske c?ég villámvilágitási és erőátviteli művet, mely az ottani roppant nagy mérvű gyapjuter-melés előnyösebb feldolgozására szolgál." Hajtóerőül a Djetina folyó — mely a várostól egy kilométer távolságra folyik — használtatott fel. Az elsó terv szerint csak a szövőgyár üzemének villamos haj-, tása czéloztatott azonban a vizerónek teljes kihasznál hatása c2éljából a villamvilágitás is berendeztetett, mi a vizerónek értékesítése által rendkívül jutányos s a modern villamtechnika egyik legszebb eredménye.
A Berndorfi fém áru-gyár díszesen kiállított képes árjegyzéket adott ki alpacca-ezüst, kina ezüst, alpacca-asztali-készletek-, evőeszközök-, tea-készletek- és nickel fó-zö edényekről, melyet kívánatra díjmentesen megküld a czég Budapesti raktára (Váczi utcza 4^. a Kristóf-tér sarkán.) Különösen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe a Krupp Artúr Berndorfi fémárugyárának tiszta nickel foző-edényeit ugy egészségi mint gazdasági\'szempontból, mert azok nem oxydálódnak, tehát betegséget nem okozhat. Tadvalevőleg a rézedény, mely belül czinezve van, a folytonos használatban a czinezés többé kevésbbé az ételbe olvad, mely után a már sok esetben előforduU rézméreg (Grünspan) kép-
NyllttéiV
Az e rovat alatt közlöttekért\' nem vállal felelősséget a szerkesztőség
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALUATOR
sikerről rendelrc lesz.
11 u it j h aj tó hatásul
Kellemes hü I Könnjen emészthető
Kapbaló isvinyvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A Sabator-íorrás igazgatósága Eperjesen
Tisztelet a tiszteletremelt^nak!
Wihem Fereno gyigyuerész urnák Neuaklrchen, Bécs mellett.
Alulirt rokr "0 éves vágyók és tiz év óta izlllet, fcstiz és aranyeres görcsökben szenvedj tem és nem tudtam gyósyulist találni. — Csakis az Ün Wllhslm féle antiarthrltlkus antirheainatlkus theája gyógyított meg szenvedéseimtől teljesen. — A legforróbb köszönetemet nyilvánítom Önnek, ugysiintén a grófnőnek, kinek nyilatkozatit az újságokban olvastam. KitQnő tiszteletül
Aokermann Kereiit,
járadék élvező Allooiban Hamburg mellett Heicbenstrasse 6.
Miuden gyógytárban kapható.
HIRDETÉSEK.
a sró* VXSÍKSSTÍS &S33«SSSSS»SS£aflg
t MIÉRT
P van annyi utánzat?
MERT
valódi Elsenstadter-féle
a törv bej. „vaslovag" védjegygyei a legjobb és legtartósabb féoymáz puha padlóknak és kpnyhabutortknak bcmázoláiára.
Az El8en8tüdter-frltf. Linóleum padló-zománc
egy óra alatt keményre szarad, — bámulatosan gztp fénynyel blr és tartósság tekintetében eddig fSiaimqlbatatlan. a következő változatok-ban kapható: 1. sz. sárgásbarna, í. sz. «ö-tétbarna és s sz mahagonibarna. Nagy elterjedtségénél fogva különböző hason-" 4 hangzású novek alatf
,-.-a Slovaq^ értákuleo utániatokat hoznak forgalomba, miért is kérjen K mindenki kizárólag csak EIienitBdter-| fele Linóleum padló-zománoot, a törv. 8 bejegyzett .vaelovag\' védjegygyol.
Eisenstadter\' Testvérek
Ü
« lakk- és festékgyára, Bécs. í Kapható: Strem és Kloln, Non $ ésKleIn cégeknél, Nagy-Kanizsán.
5 BTOíissseBssiS asssaa ssssa a!
Vcdjegy

XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY"
1ÍOO. DECEMBER 8 ín.
A Rlohter-féle
Horgony-Kospitoszekreny
a gyermekek kedvenc játéka és a legjobb, a mit nekik jkték- ét foglalkoztató-szerül aj indik ózhatunk. , I - J
A Richter-féle Horgony-Köépitöuekrdnyek mindenkor kiegésritőszekrínyek által "<epr»xerüen nagyobbíthatok ti azért kítueresen értékesek. A
Richtcr-félo Horgony-Köépitősaekrények á.jb, l
3.3\'/,. ■*\'/,. 6—IO kor. és tuOrt felüli\' áron a világnak i^nden finomabb játék^erllilelében kaphatók; hanem a Horgony-gyáujegyre Ogyelni kérünk és minden küépitöszekrény .Horgorty nélkfil mint utinzjit és nem valódi vtózautasitandó. j
UJ1 Richter-féle tUrelmi játékok: Hidegvér, Mind a kilencet Sphinx. MáW, Villámhárító, Há-ragtörö stb. Ar: 7o fillér darabonként. Valódi csak 0 .Horgony1 gyárijegygykl I I
A ki gyerrockekeiatar megajándékozni, hozassa meg magának\' azonnal azí alant jegyzet cégnek uj, gazdagon illusztrált árjegyzékét. I melynek beküldése ingyen és bérmentve eszközöltetik,. | Richter F. Ad. éa táraa, "Főhercegi I udvari szállítók. Első osztr. xftagy. cs. és kir. na.b.
k5épitöszckrénygyár. i 1
Iroda és raktár: I. Operng. iC Bécs (Wien) gyár: XUI|, (Hietzing). Rudolstadt, Nürnberg, Ölten (Svájc 1 Rotterdam,
New-York, 215 Pearl-Street. i |
|lOH D1EN Alltlc tcblerBiltia
•M 11
A.Thisrr/lc ProptCa
Ntltlllzkellti és [elllmnltiallai, tlmaradballaii a balisban.
VilágcM, kivitel miniéi miül
Chlef-office 48, Brixton-Road, London S. W
A legmegbízhatóbb, legjobb éa ax egéjz világon hirea éa IkereseU háziszer
Thierry A, gyógyszerész balzsama.
Felülmúlhatatlan mell, lüilö, máj, gyomor éa iriuden belső beteg-ségoél. — Külsőleg a legjobb
OW Seb gyógyító szer.
Valódi csak az Összes kulturállamokban zöld apáca TédJ^gygyel és a kupak hüvelyen bepréaelt céggel: Alléin ecltt. Évi készítés bebizonyitbatólag 6 millió üregcso. — Póitáo bérmentre 12 kisebb, vagy 6 nagyobb üveg\'4 korona. — Próba-üvegcse prospektussal és a világ minden országa raktárának felsorolásával 1 kor. 20. fill. — Szétküldés csak a pénz előre küldésével.
Tlilcrry A. Cciitifolia kenőcse
(csodakeoócsnek nevezve) el nem érhető vonzó erővel és gyógyító hatással. — Operációkat legtöbbször feleslegessé tcsx. — Ezen kenőcscsel egy 14 eves gyógyithatlannak tartott csontszú, ujabban egy 22 évea nagy rákszerü betegség lett meggyógyítva. — Antiseptíknsan hat, hÖBit, könnyebbít éa gyorsan gyógyít mindennemű gyuiadásnál és aebnél. —1 Gyorsan puhít és szétoszlat, és megszabadít mindennemű idegen, még oly mélyen behatolt: tárgytól. — Egy tégely;bérmentve 1 kor. 80 fill, csakis előre utalványozás ellenében. —iNagyobb
rendelésnél olcsóbb. — Bebizonyítható évi gyártás 100,000 tégely I Mindkét szerről egy egésx levéltár áll bixonyitványokból eredetiben a világ minden részéből rendelkezésre. — Kerüljük az utánzatokat és ügyeljünk az ösa*es tégelyre b égetett cégre: Apotheke zum Schntzengei des A. Thlarry. Hol uincsen raktár, nej iagyjak magunkat utánzatok vagy állítólag hasonértékü szerek megvételére ribesxéíni, hanem rendelJUak közvetlen és cimezxünk:
ApOthCker A. Thierry\'s Fabrik in Pregrada EoMISCll-Sajertrüít MllSlI.
{A Cl. kir. oiztr. áJlainvaluUk tiiitTÍielöi növetlégéoei izilUtija.)
-—— (Contractor of tho War-Ufllro aud ttie Admlralty, London.)
DnaooaaooaooooooGQDODoOOOGCjoocoQaQnQQDOoono
eustein
MUtíJ-t^VII
ashajtó Tabd
LABDACSOK)
Epi\'ulák hasonló készítményeknél mindég tekintetben fpljebb becRÜlendőlí; — mentek minden ártalmas anyagoktól, nz altesti szerek bnjalnál íeejobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb, s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végett míg
gyermekek is Bzivesen.\' Efry 15 pllulát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, melj 8
tehát 120 pllDliit tartalmazó, csak 1 frl o. é. IWiíSV k Q 1 Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kéljünk határozol •SSSiV Nens-eln Fülöp hashajtó labdacnalt. Valódi caak,
minden doj)oa törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pirosfeket« tásban „Szent-Lipót" és „N\'ensteln Fülöp gyógyszerész" van ellátva. A kereikedelmi (örvényszékileg védeti csomagjaink alá rá>
sunkkal van ellátva. | q
EUSTEIN FÜLÖP g
„Szent-Lipóthoz* címlett gyögjitertira Z. K. •/,, q
WIHK, I., IMankengasse C. \' Q
IUktir Nagy-Kaniilia: BKLUS LAJOS él KKIK GYULA gyógyizcréueknéj. 6
oaooooDooooaoooas^ooaaoaDOoaoaooooDoooao
dobozi,
■OíOti.n bt nyotntn-iliiriHll
NAGYON MAGAS HASZON
W ESETLEG MELLÉKKERESET
leiz Qjujtii torekvű, bcsrétöképe.sóga, urzknik, minden aiztitybaa könnyen lililhitó érdeklődők, megoyeréie eletén e|y péni uöretaég rélióre,
AUnlilok I P. 8953 »l»ll. !
• RUDOLF MOSSE, BERLIN S. W. intézendök. ^
ALLAHI PÜLÜBTELET ALATTI. GerS Ferenc el6k»uItS-lskalá]> u
EGYÉVES ÖNKÉNTESSÉGI KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA,
Irodai Budapest. VI., Hagy János, i Ucn 3. szám Ezen iskola előkésxit ifjakat, kik Uuulmányaikat bármily köiülmény miatt kiváló főgimnáziumi taoárok közreműködésével az Bakéatenégl vizsgára. Az nuár.2-án kezdődik és 6 hóra terjed. — Prospektus ingyen ét bérmaitve
~ Beiratis naponkint délután 4—7 óra köpött ZZ
abbanhagyták, aj karxas ja-
1
Legjobb a
Or. FORTI-féle sebtapasz.
Fort! László\' íredeti gyártmánya.
Legkitűnőbb hatása v?in és biztosan segít mindennemű sebnél. ISgési sebeknél a fájdalmat rögtön csillapítja, megszUnteti é« rövid használat után meg is gyógyítja. Női emlöbajoknál,
mindennemű gyuadálsok. megkeményedések, csúzos és | rheúnutikus bántalmaknál, j daganatok- és sérüléseknél, söt még a legidűltebb sebeknél i* a legsikeresebben hat. A gyűléseket megérleli felfakasztja, és rövid idö alatt begyó- .. . gyitja. Ezeken kívül még
számtalan, itt fel nem. sorolt esetben nyújt biztos gyógyulást.
A dr. Forti-féle tapasz: már 8 1 évi ótá nagy eltcrjcdettségnek örvend; •mely jdö alatt érko-zett számtalan hál^-elispiervény és kOtzönö irat mind annak liitünC gyógyhatásárúl tanúskodik.
Minthogy az utóbbi időben sok iértéktelan hamisítvány is került forgalomba, tzjves figyelembe ajánlom a csomagon lévő aláírást, védjegyet valamint a pecséten látható F} I- betűt. Csak a Fsrtl Láizíé aláírással és védjegyével ellátott tapasz a valódi. Az utánzatok használatától mindenkit óva intek, mert ezik inkább-kárára, mint hasznára vannak a srehvcdönek.
A ki egy olyan csomagot beküld, mely a fenti aláiráasai és vádjegygyei ellátva nincsen, jutalomban réazesQI, mert |a hamisítókat folytonosan (törvényileg üldözöm) Arak: nagy csomag !l frt., középnagyságú 50 kr., kisebb 35 kr. Kapható a készilünél a gyárban: Fortl László Budapest, 11. ker., Iskola-ulcza 24. Seidl-félc ház. Főraktár: Török József gyógyszertára és dr. Egger gyógysz., Vaczi-körut 1.7. Kapható továbbá valamennyi budapesti cs minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.
FONTOS MINDENKINEKI
V9- Kiváló hazai készítmény.
Tör*/, védve,
álul a cipőulp rgyszerfl hekenéasel Ötször
oly tarté« és viráihatlan lesz Ára 1 bádogpalacknak baaználati ntasitáaaal együtt 1 korona, nagyobb palack 2 korena Ptfltáa 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve.
Kapható minden lüsxerkereskedésben, drogué-riákban, cipészeknél slb.
Föszétkoidéa: DURATORGYÁR
Budapent, V. Lipót kArat 3. srdm.
VIszoBtelároaitdk
; —mindenütt kerestetnek ===—
Gttief Office 48, Briiton-H oa J, Lan teii, S. ff. THIERRY A. gyógyszerész
TÍrkripió és IdpUió Talódi
HÁMAT1N PASTILLÁ1
a legbiztosabb szer a vérszegénysétf megszüntetésére. a sárgaság és ulóltőretkrxmé-nyeire. — Kerüljük a gyomoridegeket tol izgató, kábító neliéx vasborok használatát éa basxoáljuk caak exen enyhe, könnyen hasonulható pastillákat. —\'Minden doboz-uak a késxitő aláírásával kell ellátva lenni. — Egy doboxt postán bérmentve 4 korona előre beküldése ellenében küld
ApolMer A. TBIEBEÍ\'S Balsam-Falrit
In l\'i-efrmda bel Rohilach-Kaaei brunn.
lulkBtS.iBreiir elleni gfm.kArlliyi ertekpil. dlii kiuDléklk, mfi Abtk « ktnk ,tl.
Valódi (rmcla kolftniegenégek F. Bargvarald flll páHll gyáribii.
ft^* R\'illetea ■ képel árjefyzék Ingyen ÍM bérmentTe.
3308 S462|lkf. 900. Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járísbirísíg mint Ikvi bilóiág köthirré lesil, bogy • kir. kincstár »éi[robijt«tóiiak Síkodi Lukira illetve ennek igátolt SrökOee Skoda Mihály (gyoriffO kotori lákós elleni 76 kor. 60 fillér tőke, 65 kor. 2B fill. után . 1894. évi november hó 16-181 jlró 5"t, kamat és 13 kor. 96 fill. végrehajtási, 13 kor. 26 fill. er.utt<ll költségek iránti végrehajtási\' Ogyébeo a nagykanizsai kir. törvényszék (a\'letenyeí kir. járásbíróság) területén Íekv6 Becsehely k6iségi 303 az. tjkv. A II. 574. hrsz. alatt Skoda Lukira tulajdonául bejegyzett váltság köteles ingatlan 2004 kor. kikiáltási árban Becsehely kSzségblnS bá\'ának 1901.\'iStI január hó S.\'napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árva-résen eladatni fog.
Kikiáltásiiár • fenntebb kitett beraár.
Árverezni kívánók tartoznak\'« becsár tOV«-f készpéuiben, vsgy óvidékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kell Lelenyéo, • kir. járásbíróság mint telekkönyvi hitóságnál, 1900. évi október hó 13. napján.
NUNKOVITS,
kir. aljblró.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Páriái világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitUntetir
A feluláló dr. Heldlnger tanár ur által kizárólag jogositott gyártmányú
HE! DIN G^n -KÁL f HA
Ilii H.
cs. és kir. udv. szállítónál
; JJ-J\'a^x. MÍJim TSif kapható.
BUDAPEST: Thonathof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybsrnerga8se 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — LegkitQi.öbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
takiiok, fikolik is Íródik isimira a tegegyeierobb 6$ legeteginubb kiillitiibiD, tbtnénierinli fgéai idSUrUm nénpirral viló IQlémél \' él i< óriig terjedi igéi kSiiéenell tOieléicél
60.000 kiiljlin Tor^nloiaha lio/.va.
Efj káljbáral több szoba la rúthatö.
„M EI DIN Q E R"-kál y hák,
óva intQuk az utánzatoktól. utalva a kélyhaajtókra öntött következő védjepyre:
MEIDINGEROFEN H- H E I M ^
,HESTIA"-kályhák.
____/ Uflm nagy égési időtartamra berendezett
FflSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK. FŰSTEMÉSZTŐ CALORtFÉREK.
Hözpontl Tütes lulmleu rendszer sacrluf. ■W Szárító kászlilékek gazdasági és ipari célokra. ~9m
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
__Z. K. •/,, 900_ífs
13

lOOQOPOOIJOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOÜO ooocooooonc
Z. K. ■/„. 900
MOLL SEIDUTZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. védjogydt és
aláiráaát tüntotl fel... A Mell A.-féli Seldlltz-persk tartói gyógyhatáaa a legmakacsabb gytasr- 01 at-testbintalnak, gyomorgörcs éa gyomorhév, rögxött székrekedés, inájbántalom, vér talalál. aranyér éa a legkülönbözőbb női betegségek ellen, e jeles háziszernek é\\Uxed*k óta mindig nagy<bb alterjedést szerzett. — Ari egy lepecsételt ereded debezaak 2 kor .
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
SOLL-FELE F^rTCÍAl
lEEEasÉ^sai
Csak akkor valódi. mindegyik üveg MOLL A. véJjegyét tüuU-ti I«1
—:- „A. Mell" felirata dnozatUl van zárva. A Mell-féle
fraaezla berezeez ée eé nevnxetesen mint fájdaloMoelllapIté bedörzsölesl ezer köszvény, caux ée a meghűlés egyéb követkexméayeiaél legiimeretcsebb népsxer. - Egy ónozott eredeti 9ve| ára I kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb midner nerint kéiiitek gyermek éi halgv iiipnan a bir akizerD ipoliiira lyaraiakak ii r,l>lttek riazira.
ára dirabeaklat — 40 fill. ót darab — I ker. 80 fill. Minden darab gyermek-uappan Hall A. vM|Hyivsl Van ellátva
F 6 e > é t k Q I d éTT Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, Bécs: Tochlauben 9. sz.
■ Vidéki megrendülitek naponta poiUatin.it mellett teljeilttetnek.
A raktárakban tették hatániottan MOLL A. aláiráiával ii védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktári Nagy-Kanizsán R086nfeld Adolf ÓS Fif

Nyomatott Ifj. Wajdiu József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1900. december hó 15-én.
Előfizetési ár: Egész évre .\' . 10 kor. — flll. Fél évro ... 5 kor. — fiit. Negyodévro . . 2 kor. 50 fill. Kffyes szám 30 mi.
HIRDETÉSEK , 6 hasábos petit«orban 14, míwodMor 12, ■ minden további sorért 10 flli
NYÍL T TÉ R BEN
petit soronként 20 fillérért rétetek fel.
I
XXXIX. évfolyam.
A lap szellemi réaiét\'illető minden közlemény a felelős szerkeastd nerére, az anyagi részt\'illető közleményt k p-díg a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanlzaára bérmentve intézendők.
Bérmentétlen lqvelek nem fogadtatnak cl. .
Kéziratok t issza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a ".Kotori takarékpénztár
„nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
/
részvény-társaság,\'
nőegylet," „o.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a „katonai hadastyán egylet," > „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYED TARTALMÚ HETILAP.
A bürokratizmus.
Nagy-Kanízsa, 1900. dec. 14.
(I\\—e.) A hivatalos értesítések szerint lázasan foly a munka oda fönt a közigazgatás egyszerűsítésének kérdésében. Szak és laikus intéző tényezők tanácskoznak, auquetteiroz-uak annak a módszernek kitalálása felett, mely hivatott lenne a mostani szövevényes, ágas-bogas, tekervényes útjait a közigazgatási életnek járhatókká, ..könnyen a célhoz vezetőkké tenni. Mindenesetre méltó a fáradságra ez a törekvés, írért a helyzet tarthatatlan, a tömérdek intézkedést, "rendeletek útvesztőjében eltéved az osztó igazság s mire egy, a közigazgatási útra tartozó eljárásnak vége szakad: arra a „meritum" összezsugorodik, csak dz akták szaporodnak. no meg nagyobb mérvűvé válik az eddigi mizéria Ponciustól Pilátusig a, járkálás, egyik ajtón beeresztés, a másikon kilökés, törvényesen szólva a közvetlenség hiánya, a hatáskör fel nem ismerése s ebből támadt összeütközések elbírálásával járó hosz-szadalmasság alaptörvényeink hiányos s a bifurkációt szerető lényege miatt megöli [magát a kérdést, hát\'érbe szorítja a felek érdekeiből származott jogeset méltathatási kötelmét, az objektum megszűnik, mellék s a fő-dologra nem tartozó körülmények domborodnak ki, telik a folians, nő az iratcsomó, szaporodnak a bábák, elhal a gyermek. Ne adj\' Isten, hogy munkásaiddal, cselédeiddel konfliktus legyen, vagy mezórendóri, vízjogi, adminisztráció jellegű ügyed, közigazgatásilag behajtandó követelésed akadjon: mert ott és akkor szakad a hivatalos eljárásnak igaz kereseted-
nek megérdemelt vége, amikor aratód | már a második aratást eszközli] cseléded másnál a harmadik esztendőt töiti, földed azóta többször megszántódott, követeléseidet önként kifizették s azt el is költötted, vagy — éhenhaltál. Hisz a rendszer, a fokozatosság elvének érvényesítése a közigazgatási életben dehogy tűri meg azt, hogy ott végezzenék ügyeddel sommásan, röviden, ahol panaszodat beadtad. Hát akkor mire valók volnának a íelebbezési fórum, az iktató, a kiadó, a referkusz, a leírd, az expediáló retorták ? egy kis illetékességi csetepaté, jogi magyarázatok tartása, kapacitások versengése, hírnév 8 elismerés szerzés, stbbli . . ? Az, hogy munkásod otthagyott, cseléded megszökött, mesgyédet elszán-tották, vizárkodat betömték, járulékaidat nem egyenlítik ki: mind me léked dolog 8 csupán alapanyag, fő papirpusztitáB, az ügy-vándoroltatás, a bürokratikus felfogás urrátétde az egész vonalon . .
Nem épen szerencsétlen gondolat volt, hogy a közigazgatás, egyszerűsítésének kérdése körül megindított tanácskozásokba szakemberekét is belevontak. Nevezetesen megkérdezték az/országoi jegyzői egyesületet s ez véleményét megadtam
Kevés ugyan a kérdés tisztázásához, de mégis hozzájárul az eddigi állapotok sanálásához azon föltett -esetben, hogyha a véleményt meg is hallgatják. Mert nem szokták. A vármegyei főtisztviselők, kik a szak-tanácskozásokhoz meghivattatták, de sót maga az országos jegyzői egyesület is csupán a helyzet megváltoz-
tatását célzó törekvés köpönyegét képezik oly felfogással, hogy elég a beteg testet a külhatásóktól bejödés-sel megóvnit doktort odahívni szükségtelen, felesleges, süt kissé \'önérzetet sértő dolog is . . . Pedig bizouy, orvos kell cda, a ki a bajt ismeri, a betegség alaptüneteiből következtét; a rothadt részeket kivágja, az egészséges taghoz azonban nem njul, egyszóval nem kuruzsol. hanem gyógyít. Ilyen orvos a vármegyei jegyző egyesületek meghallgatása, a törvényhatóság által véleményük pártoló mélta •" tás8, annak illetékes [helyen meg-szivlclésc, útmutatásainak elfogadása, gyakorlati érvényesítése. Ha ez meg törtéuik, ami még nem késő, akkor nem a theoriák magaslatain való, de a gyakorlat,! nehézségeken keresztül ugrani nemi tudó nyargalás, nem a vármegyék különböző viszonyait számbavenni képtelen egyoldalú szakvélemény, hanem egyetemes, a betegséget megszüntető, az üszkös részeket kiirtó . gyógyszer. fogja az átalakulás processusát lehető gyorsan s a nem-zeti élet vérkeringésének egészséges nyilváuulását elősegítő módon véghez-
Nem akarjuk e cikk szük keretében felsorolni mindazon teendőket, melyek elvégzendók, ha ^ bürokratikus eljárás egyszerűsítését elérni akarjuk. Hisz akkor, amidőn a kérdés tárgyalás alá kerül, bizonyára, minden ahhoz értő hivatalnok elmondaná saját véleményét 8 a kölcsönös megvitatás kohójából kikerülne az az anyag, melyen az egyszerűsítés erős várát felépíteni lehetne. Mindenesetre azonban két szempontot felemlíteni mér
is elmellőzhetetlen kötelmünknek tar-. tuak. Ezek nélkül minden fáradság, kivált az eddig tett — meddő marad. E két szempont érvényesítése hijján csak a régi állapot mizériái szaporodnak napról-napra. Az egyik.: visszaadni a községi jegyzőt a községi élet vezethetésének s felruházni azzal a jogkörrel, amit állása, elökészilüsége az uj alapon megkíván, elvonni hatásköréből mindazt, ami az állam gépezetének más alkatrészei működéséhez tartozik, — ebből kifolyólag a másik: a közvetlenséget biztosítani jogkereső publikumunknak a jegyzői, il etúleg községi~ elöljárói hatáskör kiszélesbitésével Jeleslegessé vált, most J csupán quázi közvetítő hivatalok megszüntetése melleit! . . . Mindjárt vége lesz a bürokratizmusnak, gyorsabb jogsegélyt kap a közönség, temérdek haszontalan eddigi kiadás takaritŐ-dik meg..
Minő előnyök ezek? — azt könnyű kitalálni. Tegye meg tehát Zalavár-megye jegyzői kara a kezdeményezés által az első, Zalavármegye törvényhatósága tárgyalás, a többi megyékhez- pártoló körirattal való küldés által a második lépést a nagy munka felépítésénél 8 ezzel nemcsak a közdolgok kinövéseinek meggyógyitáeát célzó képességéről 8 fogékonyságáról tesz számot, hanem egyúttal Deák Ferenc* vármegyéje méltó leend régi hírnevéhez. A jegyzők pedig? Hát ők ^ tanúságot tesznek arról, hogy ismerik-e latin közhely értelmét: „aalus rei publicae suprcma lex esto ._. Elvégre a mai gáncsoskodó, elismerésben fukarkodó világban ez is csak valami!.. ..
Államosítások.

(N.) Kanizsa városa nemsokára teljesen átengedi az államnak azt a helyet, melyet eddig a közoktatásügy terén betöltött. A népiskolák már egy esztendeje az- állam kezében vannak és újévkor létesülni fog az a 8zer/.öiés«, mely állami iskolákká íogja tenni a két polgári iskolát is. A polgári iskolák különben eddig is messze terjedő állami gondozásban részesültek, a fiúpolgárinál »z összes, a leánypolgárinál pedig két taosrőt az állam alkalmazott, de a jövő évtől kezdve ezen iskolák fenntartásáról Kanizsa városa egyáltalában nem fog gondoskodoi. Pedagógiai szempontból nagy különbséget az iskolák municípális és állami kezelései között nem igen lehet felfedezni, főleg,\' h hol az állami kezelés amúgy is.eléggé ki vau terjesztve. A felekezeti ickolák az államiakkal szemben természetesen más elbírálás alá esnek, de a municipálié iskolák és az államiak lényegileg ugyan* azon pedagógiai szempontból itélendók. Jelen esetben is elednek a pedagógiai szempontok, b jóformán csak a város pénzügyi viszonyai jönnek tekintetbe. Az elemi iskolák államosításával évi 4000 korona nyeresége jut a városnak, a mely ezentúl az állam terbévé vált!. Hogy a polgári iskolák államosításának minők a viszonyai, azt megitélnijegyelőre nem tudjuk, mert a szerződést — amely még niuca meg — réózloteiben nem ismerhetjük.
Városunk fejlesztésének politikája szempontjából azonban az iskolák államosítása tán messzehatóbb következményeket is rejt magában. Az államnak mostoha gyermeke a mi városunk. A legszükségesebbeken kívül, semmit se juttat nekünk éa ha választani kell, mely városban legyen székhelye valamely uj állami intézménynek, hát akkor miaden a körülöttünk levőknek jut, s oly tervszerűen kerülnek el bennüoket, mintha városunk jelentéktelen falucska volna, b nem egyik közlekedési és kereskedelmi gócpontja a Dunántuloak. Ez a kerülgetés tart már vagy egy évtizede és e hűvös viszony megszűnésének jelét látjuk mi az iskolák államosításának eme mozgalmában; köze-
TARCZ A:
A gyerek.
— Irta: Iiarak8zy Ilonka. —
Irén ott állt a nyitott ablaknál a Gkuszt nézegetve a virágkosárban, a melyik már nyolcadik levelét hajtja október óta Szokatlanul meleg tavaszi délután volt; az este közeledtével fokozatosan kábi-tóbbá lett a virágillat, taláo az késztette, hogy a fikusz fejlődésében is a szeretet kifejezését födözze föl. A mult nyáron, mig ők távol voltak, egy levelet sem hajlott, mintha C3ak rájuk várt volna; mióta itthon vannak, miudeu hónapban hozott egy-egy szép nagy levelet. — Igen, januárban, mikor az a „gyerek" először volt náluuk, a negyedik levél készült buckából kibújni. Majd elcsodálkozik, ha meglátja, hogy azóla négy levele nőtt. — Irén elnevette magát. Ostobaság 1 Mintha az tudná, bogy nekik virágjuk ia van, hiazen ha hozzájuk jött, nem látott semmit, csak őt nézte mindig. Irén olyan jól tudott mulatni azon az éretlen külsejű, busz éves gyereken. kinek olyan hóbortos gondolata támadt, hogy egy" magánál idősebb leányba szenvedélyesen beleszeressen. No, majd kiábrándul, hiBien ugy szökött az lenni. Ilyen korbaD legjobban láogolnak a fiuk, készek reá, hogy minden nehézséggel megküzdjenek az imádottért, de később belátják, hogy nzegény leányt feleségül venni nagy meggondolatlanság. Jó, hogy nem bázosodhatik még most, kűlönden
nem tudna Bzabadulni. Milyen szenvedélyesen sürgette, hogy tegyen Ígéretet, mikor annBk a Bzerélme úgyis csak szalmaláng. Pedig nagyon kedves, eszes^ye-rek; ha egy pár évvel idősebb ílenne, nem utasítana vissza, bizonyosan bele ia szeretne. Csakhogy hs idősebb volna, már nem is udvarolna neki. S még hogy udvarolt Ki sem lehet állani a tüzes tekintetét, ha reá szegezi. Boszantó, hogy milyen hatalmat akar fölötte gyakorolni a nem tagadhatja, hogy néha sikerül neki. Ezt, tudja is, azért olyan elbizakodott s nem hiszi el, hogy nem szereti. — „Majd ki fogomN vivni, hogy BzereBsenl* azt mondja. Mintha bizony olyan könnyű dolog volna és minden tacskónak sikerülhetne, hogy egy higgadt, okos leánynak, ki már tul vau a két X-en s & szerelmi bohóságokon, még bakfis korában átesett, elcsavarja a fejét.
— Szabadi — hallatszik a mama hangja a másik szobából.
Irén kisiet, hogy megnézze, ki az. de a nyitott ajtóban megáll, mert érverése is megszűnik, ^tatkor meglátja á „gyereket" Az majd elnyeli Bzemeivel az 6 alakját 8 csak gépiesen válaszol a mama üdvözlő szavaira. Ezalatt Irén összeszedi magát s boszankodik, hogy annyira meglepte a látogatás, hiszen tudta, hogy májusban feljön vizsgát teuni. Még azt hiszi, hogy csakugyan szerelmes vagyok bele, — villan fel agyában 8 errejköny-nyedén, nyugodt, határozott mozdulattal nyújtja kezét Bélának.
Habár belsőleg most ia remeg egy kicsit, nyájas és jóakaró haogon kérdezi:
? — Már feljött? Még nem is vártuk; no, de ann.íl kellemesebben lepett meg.
A „gyerek0 különös mosolylyal hagyja válasz nélkül Irén megjegyzését b a mamának felelget, ki apróra elkérdezi;hogy mit csinált eddig otthon, tanult-e sokat, mikor fog vizsgázni etb.
Irén elégedetlen a hatással, melyet jóakaró modora előidézett b elhatározta, hogy nagyon keresetlenül, egyszerűen és barátságosan fogja magát viselni a\'nnak bebizonyítására, hogy a Béla megérkezése őszinte örömet Hzerez ugyan noki, de legkevésbé sem izgatja fel. Sikerül is neki köuynyen; hogyne, hiszen egész természetes a dplog. Közben azt találja, hogy Béla megférfiasodott külsőleg, mióta nem látta Furcsa kéuyelmetlenséget;érez, mikor a mama kimegy 8 ketten maradnak.
— Mikor is lesz a vizsgája? — kérdezi, hogy időt nyerjén, mig valami okosabb jut őszébe. • v
— Huszonharmadikán — feleli Béla b Irén kezeit, melyeket az hiába igyekszik kiszabadítani, mialatt a má.iili eró-8en szemébe nézve folytatja: — ha sikerűi, azzal is közelebb leszek magához. ha megbukom,-maga lesz az oka.
— Ugyan ne gyerekeskedjék már — moudja Irén ideges nevetéssel — eresx-eze el a kezemet s beszéljünk okosan. Hagyjon föl azzal a hóbortos gondolattal, bogy én reám számítson, hiszen csak nem képzeli, bogy az öcsémhez megyek férjhez? ,
Az évok hiányát kipótolja a szellemi fejlettség — feleli Béla tréfás el-
bizakodottsággal — b csak nem áldozza föl a boldogságot egy élőitéletért ? — teszi hozzá komolyan.
Irént egy pillanatra elnémítja e néhány szó, de makacssága győz.
— Miféle áldozatról beszél maga? Éa nem áldozok föl semmit, én nem Bzeretem magát, hát az lenne áldozat, ha lekötném magam, de csalc nem any-nyira önző talán, hogy így akarja?
Az utolsó szavakat már halkabban mondta, mert Béla ismét megfogta kezeit b egészen közel hajolva, rászegezett tekintettel lefegyverezte. Irén remegve igyekezett kiszabadulni, de Béla erősen tartotta kezeit 8 szenvedélyesen susogta:
— Igen azt akarom, mert maga szándékosan. . .*
Nenyfolytalbatta tovább, a mama bejött a mögötte egy ujibb látogató, kit Béla boszusan "méregetet végig. Pedig az újonnan jött igen .rokonszenves fiatal ember volt a a mama észrevehetÖÍeg igyekezett Öt szívesen látni.
Irén fölindulását még nem bírván leküzdeni, szó nélkül nyújtott neki kezet. A férfiak bomutatkozása alatt -azonban földerítette a Béla boBzus arca a egy hirtelen támadt gondolattal barátságos beszélgetést kezdett az, uj látogatóval. Béla egy ideig hallgatva ült helyén. Minél tovább figyelte azonban a leányt, annál rohamosabban változott boszanko-dása gyanakodássá. Pedig Irén tem is nagyon kacérkodott udvarlójával, .mert hogy dr. Dömötör ügyvéd ur az, még pedig a mama részéről nagyou szívesen látott udvarló, az nyilvánvaló. De
Irén magaviselete is azt árulta el, hogy tetszik neki annak a komoly, megállapodott embernek a figyelme, E gondolatok közben olyan arckifejezéssel nézett a leányra, hogy az megdöbbenve, hirtelen ellhalgatott. Béla látta, hogy a figyelem reá irányult, összeszedte magát 8 fölállott, hogy elbúcsúzzék. De itt hagyja\' . most, a nélkül, bogy beszélne vele? Hiszen az a makacs leány még képes valami meggondolatlaságra, csakhogy „elveihez" hü maradjon. Ez a föltevés arra birta, hogy engedjen a mama marasztalásának. Leült a zongorához.Tudta, hogy mennyire szokta élvezni az ő já-. tékát, hát arra számított, bogy odacsalja magához s vált vele néhány azót. A leány azonban semmi hajlandóságot sem mutatott arra, hogy az ügyvédet ott hagyja, Bőt még jobban belemelegedett a beszélgetésbe. Béla nem tűrhette tovább ezt a helyzetet b kérte Irént, bogy énekeljen. Minthogy indítványához ■ Dömötör ur is örömmel csatlakozott, átkerült a leányt közeledésre bírni. ,De azért Bokáig nem jutott idő a beszélgetésre, mert az ügyvéd elragadtatással figyelt, a mama is közel volt, Irén pedig kerülte az alkalmat.
— Ez az uri ember rendelkezik az évek szükséges számával? kérdezte Béla, mig Dömötör a mama elótt szavakkal ecsetelte gyönyörűségét.
— Igen — felelt Irén, dacosan fordulva faléje — ez hozzám való \'Udvarló.
Bélát hirtelen elragadta indulata b fogai közölt dühösen mormogta: Lelövöm 1
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ledést Jálunk, melyből jó első sorban városunkra hárulhat.
Az államot— mondják — a kanizsai iskolák átvételének kérdésében az a törekvés vezérli, hogy a magyarságot támo-i gas8a ott, a hol au attraktív erőt képvisel. Kanizsa magyarságának a geográfiái helyzet ily attraktív erőt ad. Pécs után a legjelentősebb város Nagy-Kanizsa, itt a drávamenti végvidéken a félidegen Muraköz határánál. A magyarság ügyét erősíteni kell és nincs jobb erősitő 37er az állami támogatásnál. .Ezért van meg a készség az államban srra, hogy iskoláinkat államosítsa és eziel kezébe vegye a kanizsai magyarság attraktív erejének irányítását.
Ha már most mindez áll — a minthogy áll — nehezen érthető, miért vonakodik az állam egyik legfontosabb tanintézetünket kezelése alá venni? Ez a jelentékeny iskolánk a kereskedelmi iskola. Róla nem akar tudni az állam, a húzódozik átvételétől. Pedig a magyarság erősitésének szempontjából a kereskedelmi iskola sokkal alkalmasabb médium a népiskoláknál. Az elemi oktatás csak a helybeliekre szorítkozik mindenütt és működési köre még a legközelebbi vidékre sem terjedhet ki. Egy öly szakiskola azonbao, mint a kereskedelmi, természeténél fogva távolabb vidékekről vonz tanítványokat és a magyarosítást nagyobb körben mozdíthatja elő. Kereskedelmi iskolánk ma. egy felekezet kezében - bármily szép eredményeket mutathat is tel tanügyi tekiotetekben — elláiása nagyon Ryenge lábon áll éB korántsem oly jeleutős közoktatásügyi tényező, mint lenne akkor, ha állami ÍBkola volna. Nagyobb spparatussal felszerelve, állami kezelésben oly intéz-ménynyé fejlődhetnék Kaniz3a kereskedelmének alkalmas légkörében, s ini-\' lyen -a Dunáatuli kereskedelmi iskolák között alig van. Igen, a mi városunk fejlett kereskedelme oly kedvelő milien egy kereskedelmi szakiskolára nézve, amilyent a szomhathelyi és zalaegerszegi iskolák nélkülöznek. Ha e két városban állami kereskedelmi iskolákat uz állam jónak látott felállítani, ugy Bókkal inkább érdekében állana ezt Kanizsán megcselekedni annál ia inkább, mert nálunk a kezdet nehézségei már le vannak küzdve és járt csapásokon kellene továbbhaladni
Lebef, hogy a viszonyok kényszerítő ereje nemsokára itt is államosítást fog követelni éa ez nekünk mindenesetre előnyös lesz. Egyideig azonban várnunk kell és a mennyire lehet helyettesítenünk az államot.
Sok bajunk van a kisdedvédelemmel is és ugy látszik nem is fog megszűnni, ba csak az állam közbe nem lépi Erre azonban nem igen számíthatunk, mert akkora város, mint Kanizsa, a kisded-
védelmet maga is elláthatja, s köteles is ellátni. Most folynak a tárgyalások ebben a dologban, nehéz a megegyezés, b — ngy látszik — ideig-óráig tartó szabályozásnál egyéb nem fog létesülni. A cauaa finalis: a pénz szűke.
Az államosítás ügye mindazonáltal azé-pen előre haladt Kanizsán és minden egyéb előnyei mellett a fő az, hogy városunk fejlődésének; egyik utja nyitva áll.
A kézimunka.
A Ker. Jót. Nőegylet kézimunkakiálli-táfia teszi aktuálissá a következő sorokat:
A nőkézimunkát müiparrá kell fejlesz-; teni, bogy megfeleljen feladatának.
Hogy a nőkézimunka alapja a rajztanítás, arra mindeddig nem igen gondoltunk. De hogyan kell a kettőt összekötni\'?
Ne jbigyjük, hogy azzal, ha hölgyeink kézimunkával foglalkoznak, már a nők speciális művészetét lerjoízlik, Ugy, ahogy nálunk a női ipariskolákban tanítják a kézimunkát, ebben még nincs művészeti Nem tesznek ott egyebet, mint egyes idegen vagy hazai miutákat másolnak, a legjobb esetben pedig régi stilek motívumait kombinálják. Ehhez több nem kell, — csak egy kís ízlés, meg bizonyos foka technikai . ügyesség. De művészet itt még nem kezdődik.
Egy árva szóval sem kicsinyeljük a \'technikát. De citáljuk azt a törvényt, mely minden idők művészeti alkotásaiból levonható, 8 mely az idők végezetéig életképes marad, dacára minden kárász-életü hamis tbeóriának, hogy: a művészet a technikánál még nem kezdődik. A technika csak eszköz, de nem cél. Az igaz, hogy olyan eszköz, melyet semmi képen sem tehetünk sutba, hanem ellen kezőleg: minél fejlettebb, annál tökéletesebben fejezheti ki a művész, amit érez vagy gondol. A cél tehát nem egyéb — mint a belső erőnek, a léleknek kifejezése, szép külső formában. S ennél a grndusnál születik meg a műtárgy.
Játszhat valaki bámulatra méltó futamokat pl. a hegedűn, ismerheti a hang. szerelés minden csínját-bínját, a zenekari hatás különböző fogásait, ba nincs alkotó erejo, fantáziája, eredetisége — akkor nem művész.
S hogy a nöfkéíimunkát művészetként gyakorolja valaki, arra szükséges: a magát közvetlenül kifejezni tudó művé szeli lélek, önálló tervezéc, nem pedig ügyes másolás, vagy a régi sokszor felhasznált motívumok ösBzevetése.
Ha a női kézimunka nálunlr a külföldinek szolgai utánzásába sülyed, ezzel erőaen megkárosítja ugy iparmüvészetün-ket, mint kereskedelmünket. Már csak azért is, mivel minden, a mi a nőtől jön és hozzá tartozik, erősen befolyásolja társadalmunk ízlését. Ennélfogva: nagy
Heressége azonban Irénnek adia vííz-nza Önuralmát b tudta a megkezdett játékot folytatni.
— Ugy akar magának megszerezni, hogy tönkre teszi boldogságomat? kérdezte balkan, de nem nézett reá.
— De maga nem szeretheti ezt a jámbor filisztert, hiába, velem nem hiteti el.
Még többet is akart mondani, de a mama hozzájuk lépett,, mire Irén elmenekült.
Bélának most a mama kedveB nótáit kellett játszania, melyeket ax olyau élvezettel hallgatott, bogy majdnem egé-Bzeu elfödte a .gyerek* elől az ifjú párt, csak annyit láthatott, hogy Dömötör ur megfogja a leány kezét 8 egy csókot nyom reá. A .gyerek\' kissé sápadtan állt fel a zongorától és rögtön bucsut vett.
— Gratulálhatok? — kérdezte keserű gunynyal Iréntől, ki kötelességszerűen kisérte a másik Bzobába b kérdésére hátravetett fejjel igent intett. Béla erre ugy megszorította kezét, hogytAmajdnem fölkiáltott
t- Irén, ne tegyen igy velem, maga sem lesz boldogi
A leány emelt fővel állotta ki tekintetét moat, mikor amaz veszteni kezdte önbizalmát, aztán ezó nélkül otthagyta. Visszanézni már nem mert, de mikor az ajtót csukódni hallotta, megfordult a olyan mozdulatot lett, mintha utána akarna menni. Mégis megállt, tétovázott egy kissé, végre visszatért a szalonba. 8okáig azonban nem tudott maradni b
valamely intézkedés ürűgye^-alatt ismét kijött. Később az ablakhoz meni* 8 fújó fejét odaszorította az üveghez. A szemközt lévő, kivilágított kávéházból áthallatszott a cigányzene. Olyan szomorú nótát hnzlak 1 A kávéház függönyén egy árnyék látszott, mintha valaki az asztalra könyökölve, állát kezeire támasztaná. Most az árnyék felegyenesedett b intett, mire a cigányok odajöttek mellé s a fülébe húzták.
Irén nézte egy darabig a mozgó, alakokat, fülébon ciengett a zene a nélkül, hogy figye|t£volna reá, pedig az odaát kesergő alak most már vígabban mulatott azon a nótán: . . . gombház, ha leazad Ikbz más! . . .
Egyszerre csak, mintha fölébredt volna, hirtelen megértette a felhangzó dalt. Vére arcába szökött s villogó szemekkel fordult a hozzá lépő Dömötörhöz., ki már különösnek találta távolmaradását s neheztelve vonta kérdőre.
— A fejem fáj — felelte Irén, hal vány moso\'.ylyal, mire a fiatal ember részvéttel vette kezébe kis kezétj majd majd jhirtelen átkarolva, magához szorította. A leány mégriadva szakította ki magát karjai közül, aztán keserves sí rásra fakadt. Szegény Dömötör zavartan igyekezett csitítani: :---
— De Irénke,, hiszen én nem akarom megbántani, azt hittem, bogy a megy-asszonyomnt csak megcsókolhatom I
Irén fölemelte könyes arcát s meg-megcaukló hangon kezdett beszélni:\'
-- Bocsáaon meg . . . hogy ftldbiz-tattam . . . most látom, hogy . . .
1 - /
ZALAI KÖZLÖNY
_L_!--------
súlyt kell fektetni eredetiségére, ugy kell {fejleszteni, bogy a sablon ne verhesse békóba b megtarthassa nemzeti karakterét.
Ahhoz, hogy valaki önmaga tervezze a kézimunkához való mintáit, első sorban rajzolni kell tudnia. Csakhogy a rajztanítás nálunk .casus belli,\' s leány-nevelésünknek éppen ez az egyik gyenge oldala: a rajzolás elhanyagolása. Ehhez járul még az a vélemény, mely ax anyák részéről különös dédelgetéanek örvend,
— hogy az iskolai tanításban a rajz a legkevesebb értékű tantárgy.1 Pedig mjnd-nyájan tudjuk és folytonosan hangoztat juk,^hogy a helyesen tanított rajznak roppant nagy a fontossága, olyannyira, bogy mindenkiben fel kellene kelteni a rajz .iráafc való ambíciót, kiben egy szikrányi érzék lappang.
Nem utalok a rajznak etikai erkölca-pemesitő fontosságára, csupán arra, a mi annak legléoyegesebb hatása t. i. hogy megtanít látni. Ez nagy dologi Sokan néznek képet, de kevesen látnak bele. Néznek egy ornamentel, de nem látják benne a mozgató er£t, mely a formákat sorakoztatja, nem értik a vonalak nyelvét. A laikus néző 1 sokszor elcsodálkozik azon, hogy műértők hogy ludnak — sokszor tenyérnyi nagyságú
— képnek hozsannát zenguni. A dolog nyitja pedig olyan egyszerű,) hogy nem kell hozzá semmiféle bravurkulcs. Abban a teoyérnyi nagyságú képben tucatszor több Bzépség lehet, mint egy plaíon-nagyságu vászonban, csakhogy el Ivan
— rejlve a profán szemek felől. A műélvezet tulajdonképen abban áll: ugyanazt látni, mit a művész látott. A rajz hatása tehát: fejleszti a látást, s megadja a nézőnek azt a képességet, hogy behatoljon a formák világába,, megértse és igazán élvezni tudja azt, a mi művészi..
Manapság Bok mindent beszélünk a n.űvészi oktatásról. (Sajnos, a prédikátorok még mindig csak beszélnek. Mikor jön a cselekvés ideje?) A művészi oktatás keretében az az egy már lul van a megbeszélés vajúdásán, — hogy a rajzot reformálni kell. Alig várjuk, hogy ez a reform teetet öltsön, felkeljen és járjon a maga fontos utján. A legújabb módszer, a mi kipattant a nyilvánosság elé, a .rajztaniláai felügyelők* intézménye. ;E reform üdvösségének a megvitatásával most nem foglalkozunk. Csak azt a- kis dolgot jegyezzük meg: elég baj, hogy a rossz rajztanítás) rendszer idáig fejlődött, hogy művészeket akarnak kinevezni, azt — ellenőrizni. Bizony sokkal Bzebb7 dolog volna a rajztanítás — felügyelők nélkül.
De akár igy, akár máskép, a rajztanítás reformját halogatni nem szabad. Mert a milyen hasznot bajt a kulturának egy jó rajztanár, ép olyan kár a rossz
nem azeretem eléggé arra . . hogy J felesége lehessek. j
A fiatal ember egynéhány pillanatig í ugy bámult Irénre, mintha nem érte|:teí volna, a mit mondott, de laaankintmin-! den vér elhagyta arcát. Szó né kül meg-; hajtotta magát s\'kiielé\'indult. Útközben a mama mentegetődző szavai tartották föl, ki az Irén sírására kijött a másik Bzobából a mindent halott: , !
— Rendkiyül \'sajnálom, hogy igy történt, örömmel biztam volna ilyen déréit emben-e a leányomat,
Dömötör mégegyBzer meghajtotta magát, de aztáo elsietett. 1 1
Irén édesanyjának szemrehányásai elöl a legelső szobába menekű\'t s ott egy nagy karOBBzéfcbe ülve, átengedte magát fájdalmánaki !
Sokáig ült olt, éazre scrn vette, hogy. vacsorához hívták, sem arra nem ügyelt hogy valaki bejölt, csak a Béla mosolygó szemeit látta, a mint föléje bajiolt. Ellen!-állái nélkül hagyta, hogy könnyeit följ-csókolja s azon tűnődött, bogy álmodik-e, vagy ébren van, mig végre egy széket húzva ax övé mellé, megszólalt: ,]
— Szegény Dömötör, igazán jó,.becsületes ember, sajnálom,, hogy most neki jutott az éu szerepemi j \' \' j
Irén önkénytelenül az ablak felé nézett, honnan egyenesen a kávéházra láthatott.
— Ott van — felelt Béla a néma kérdésre — csak csendesebben raulait, mint ,holmi tacskók szoktak.
Moat már érezte Irén, hogyjnem álmodik.
rendszerű rajztanár. ElroDtja egy egész •generáció ízlését. ^ |-;
A rajzoktatád reformja a leányiakolá-• ban Is fontos szerepet töltene bé Előbbre vinné a női kézimunka művészetét, s nj korunkat jellemző formákat1 hozna létre. A rajz az ízlés \'nevelőereje. 8 ugyan mennyire megy egy nő, szép ízlés nélkül? Nem tnd öltözködni, mert ruhája formájának és színeinek* megválasztásában nélkülözi az egyetlen helyes tanácsadót : a jó ízlést. Ugyanígy jár sí lakása berendezésénél. S mikor valami uj divat támad, képtelen lesz abból azt kiválasztani, a mi szép és Ízléses. Mindenütt nagy hiányát érzi majd annak, bogy nem tanították meg helyesen látni, hogy nem fejlesztették kellőképen ízlését.
Az a nő ellenben, kinek egészséges a müizlése, gyermekeibe íb beleoltja azf S| mivel nem mindenütt állnak rendelkezésére a művészi ízlésnek nagy példái, legyenek rajta a nők, hogy a kis példákban: az otthon készülő női kézimunkákban fejezzék ki\'ízlésük finomodását. Törekedjenek \' művészi munkára, eredetiségre, kerüljék a sablonos, unott dolgokat; ne roáso\'ják az idegen mintalapokat szolgai módra, hanem inkább a magyar motívumokat fejlészszék szabad, modernebb irányban. A \'természetből vett fj-iss motívumokat dolgozzák fel modern felfogásban, de ugy, . hofey megérezzék rajta a magyar íz. Ne hódoljanak meg semmiféle extravagans hóbortnak, melyet á dekadencia kitalált. | Mert a mi művészetünk ma még fiatal és gyenge,\' b könnyen^.magába fogad idegen hatásokat, könnyén elhajlik, mint a nád. őrködnünk kell tehát, hogy a dekadencia ne üssön rajta kóros sebeket. 8 az nem is fog megtörténni, ba a nők maguk io terjesztői lesznek a müizlés-nek, s belenevelik gyermekeikbe a-szép kultuszát. *
Dömötör István.
Figyelmeztetés
•!a postát ItfnytiG wö tfzönséí érMében.
A karácsonyi postacsomagforgalom ifökozott mérvben veszi igénybe a postai alkalmazottak tevékenységét 8 oly rend-ikívüli mérveket szokott ölteni, hogy ha l\'a fennálló postai-szabályok a. közönség áltfl szorosan nem tarlatnak be, a kir. | poata a legkiterjedtebb intézkedések és I a legnagyobb erőmegfeazités dacára sem 1 volna képes a közönség minden igényé-I nek eleget tenui, minek következtében a közönség m iga szenved kárt, ha küldeményeik vagy nem érkeznek meg rendeltet éuök helyére, vagy ba megérkeznek, nem kézbesíthetők, vagy végre ha kézbesíthetők 1b. a tartalom meg van sérülve, romolva, stb. \'
A tapasztalat azt mutatjs, hogy a szabályoknak a közönség részéről való pontos betartása a csomag sorsát biztosítja, ennélfogva a postát igénybe vevő közönség figyelmébe a következőket annál nyomatékosabban ajánlom, mert ezeknek figyelmen kívül hagyása az államkincBtár-nak kártérítési kötelezettségét megszünteti:
Minden egyes küldemény a tartalomnak megfelelően, de minden esetre jó anyaggal és tartósan csomagolandó.
É\'elmiszerek, játékok, gyümölcs, szövet, kalap, ruha, lehérnemü külön-külön bur-kolandók.
Ezüst és aranynemüeket, továbbá pénzt a fennebb felsorolt tárgyakkal együvé csomagolni nem tanácqos, mert esetleges kártérítésnél figyelembe, nem vétetnek, s már a nyomozásnál is a tényállás kiderítését hátráltatja.
A csomagoknak általában ugy kell göngyölve lenni, hogy egyrészt a gön-gyölet (burkolat) a küldemény tartalmát külső befolyás ellen megvédje, illetőleg, hogy tartalmukhoz a burkolat éa a pecsétek megsértése nélkül hozzáférni ne lehessen,, másrészt, hogy a tartalom más küldeményeken szállítás közben kárt ne tehessen.
A csomag tartalmának minősége, természete a hosszabb vagy rövidebb szállítási ut, a vizén vagy szárazon, vasúton vagy kocsin való szállítás majd egyszerűbb, majd erőaébb és tartósabb csomagolást igényel.
Bécs városba és annak kerületeibe szóló halküldemények göugyöletére — könnyű felismerés céljából egynegyedrét
\' 190a DECEMBER lö én.
vörös papiros ragasztandó — a címzett lakásának pontos megjelölésére (kerület, utcaneve, házszám, emelet, lakásszám) annálinkább kell kiváló gondot fordítani, hogy az ily gyors romlásnak alávetett küldemények lehetőleg gyorsan kézbesíthetők legyenek.
Fődolog, hogy a cím oly szabatosan, tisztán és olvashatóan legyen magán a csomagon lehetőleg jó nagy belükkel kiírva, hogy a. címzett azonossága a tartózkodási helyére nézve minden kétséget kizárjon, s a helyes irányítás céljából az első pillantásra a reudeltetési hely kivehető legyen. A Budapest és Bécs fó- és székvárosokba szóló élelmiszereket tartalmazó küldemények fogyasztási adó alá esnek. A bor és húsfélét tartalmazók pedig bárhová szóljanak, utólagosan fogyasztási adóval terheltetnek, szükséges tehát, hogy a szállítólevélén ós csomagon a fogyasztási adó alá eső küldemény-minősége és mennyisége kilogramm, darab, .-vagy liter azerint mecjelőlve legyen. (Például: 1 pulyka, 2 klgr. szalonna, 3 kacsa, 2 klgr. özhus stb.) mert különben a küldemény a rendeltetési helyen megadóztathatás céljából felbon-tátik, ami a kézbesítést felette késlelteti.
Végre még felemlítem, bogy a torlódás lehelő csökkentése céljából, de még azért is, hogy a küldeményeket még az nap biztosan tovább küldeni lehessen, igen kívánatos, hogy a küldemények feladása a délelőtti időben történjék, e célból intézkedtem, hogy kerületem nagyobb hivatalainál f. év december 20—24-ig bezárólag a küldemények a déli órákban ia felvétessenek.
Pécs, 1900. december 4.
; rosta és távírda igazgatóság.
A közönséghez.
A jövö század első napján negyven éve lesz annak, hogy a „Zalai Közlöny" mint „Zala-Somogyi Közlöny* napvilágot látott. A vidé/ci hírlap-irodalom akkor még gyermekkorát élte, mint az alakuló, modern magyar társadalom, mint a mi kezdetleges állapotokból kibontakozó városunk.
Hogy lapunk derekasan közremunkált, hogy részt vett ki magának a haladásból, azt 40 éves kora bizonyítja,- mert ha kötelességét nem teljesítette volna, nem érhetett volna meg oly magas kort.
Helyünkön leszünk ezentúl is; nem a mindent JelJprgató harcban látjuk a haladás biztositékát, hanem a békés munka védelmében,, a közérdeklődés felköltésében. A mi célunk: terjeszteni a szeretetet a közérdek,-a közügyek-iránt, segíteni mindazokat, kik Nogy-Kanizsát virágzó várossá akarják tenni, kik társadalmunkat ki akarják ragadni az elposványo-sodás veszélyéből.
Mindenki, aki ebben a munkában bennünket támogat, a mi barátunk; mindenki, aki jillérjeivel jenállásunkát biztosítja, a mi pártjogónk. Irántuk hálánkat ugy Jogjuk leróni, hogy -aggodalmas lelkiismeretességgel igyekezünk majd közönségünk igényeinek megjelelni.
A „Zalai Közlöny" előfizetési ára: egy évre . . IO kor. félévre 5 „
N.-Kanizsán, 1900. dec. hóban. L A .Zalai Közlöny"
szerkesztősége és kiadóhivatala.
HÍREK.
— TlsilnjlU.. F. hó 15-én délután 8 ónkor >1 elhalálozás folytán üreae-déaben leió rároai kdlUnácsoii állás éa njDgdíjuái folytán üresedésbe jatt r. Írnoki álláa yálisitáa uljin fog batSltetni. A« (lléajra Gaertán Klrolv alispán fon elnökölni
— t Chlnyorányl Brfdl. A mi a Thorn és Taxis caalád iclt Németoraiág-btn, ti a ezerepe volt a Cbinyorányi caalidnak Nagy Kanizann. Ai olló nagy-
HB SB B IB 8 frt 40 krtól Feljebb I — 14 méter —pósUbér éi Timmcnteieo.
V ^^^^ ^k^H — ■.\'- ■ __ _ _ _ __Hintik klviluxtáirm, nemkülönben fekete, fehér 61 nlooi üeDocberg-
—^BB^B^B ■ _ leljemblouoké. ruhiknalkalmu 45 krtól 14 frtas krij
■F ■■■■■^■1 I II ■ «f A| ■Wl Mnlf jk Csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendelik!
m VUAllI Ife OVlj V|||-I illlCl HENNEBERG.G,JS^os,Zürichben.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
„1900 DECEMBER.lfi-éo.
kanizsai postamester Chinyorinyinak egy őse volt és a tisztség átöröklődött spá-ról-fiura. Ilyen örökség uljáu lelt postamester Chinyorányi Bódi is. Ma Kanizsa városnak 43 állandó postatisztje van, a mozgópostának 82. Az 50-66 évek végén 3 ember győzte a postai forgalmat. Ezeket Chinyorányi igazgatta onnan, a, hol most . az Kisinger féle ház áll. Mikor a postát az állam vette kezébe, Chinyorányi nyugdíjba vonult ós mint kedélyes cimbora, mint a régi, táblabíró világ egyik hive élte napjait A régi Kanizsa szerette ót, az uj Kanizsát ő már meg nem értette. Ebbe a távbeszélő világba már nem igen illett bele. Csended lakója lett az nnya-fóldnek. F. hó 14 én buoyt el.
— Halálozások, özv. Tioágl\'Józseíné, Tinául Lajos, az Arany Szarvas szálloda tulajdonosának édes arrjja í. hó 7-én elhunyt. J
özv. Augenfeld Jónásné, a város legöregebb szülésznője. 93 éves korában elhunyt. Augenfeld Fülöp körorvos az elhunytban édes anyját veszitette el.
— A kereszténység felvételének 900 ik évfordulóját nagy kegyelettel ünnepelte meg a gimnázium ifjúsága f. hó 8 áo. Az ünnepi beszédet Nyilasiíy Károly főgimnáziumi tanár\' mondottig
— Magyarország orvosaihoz. Dr-, Hajós Sándor, letenyei járásorvos, ma Magyarország orvosaihoz cimen közleményt küldött be, melyből a következőket adjuk közre: >
A uapokban több hirlap azt a közleményt hozta, hogy engem hivatalomból elmozdítottak, sót kuruzslással, gyilkossággal és sarlatánsággal vádoltak. Igazolásomra csak azt hozom föl, hogy járásomban tizenkét év óta működöm s igaz, hogy a külső községekben lakó betegeknek irtain receptet, a nőikül, hogy láttam volua óket 8 ámbár igaz az is, hogy személyes gyűlölködés folytán ezért bevádolva lettem és hivatalvesztésre Ítéltettem. E határozat ellen azonban feleb-bezést nyújtottam be a belügyminisztériumhoz s e helyről várom ügyem elbírálását. Az igazságos emberek véleményének felfüggesztését kérem mindaddig, inig az ügy befejezést nem nyer.
— A nól kósimnnkakinIlltia. A nóknek is van egy speciális művészeink, melyben ők a mesterek. Ez: a női kézimunka. Kiss József meséje-a varrógépről megható képet állit elénk a szegény varrónő sorsáról. ,A kézimuukakiállitáa alkalmából nem a szegéoy nők, hanem a vagyonosabb, de könyörületes nők vették kezükbe a varrótűt hogy látványosságokkal gyűjtsenek a szegényeknek. Az az édes tudat vezette a gyengéd kezeket, hogy könnyeket szárítanak fel, ébBéget csillapítanak munkájukkal. És a nők emberbaráti szeretete ^megtermelte a gyümölcsöt egy nagyon figyelemre méltó kézimunkakiállitáa alakjában. A kézimunkakiáilitáB f. hó 8 áo nyilt meg a Polgári Egylet nagytermében. A nőegylet választmánya derekas munkát végzett a kézimunkák összegyűjtésében és elhelyezésében. A kiállítók száma 486. Nagyobb tárgyat vagy kézimunkát állítottak ki: | \'\' •
Berényi Mariska hímzéseket, Fiá-lovics testvérek hímzéseket és quipur-munkákaf, Gleim Anna-bútorokat fa-\' égetéssel, Győrf.fy Jánosné szalon bútorokat gobeliu-himzéssel, Kálóczy János olajfestményt éa aquarelleket, Nyuli Mariska hímzéseket és porcelláa festményeket, Lővry Arnoldné kályhaelőzőt festéssel és olajfestményt, Sebestyén Lajósné hímzéseket, özv. Somogyi Gyulánó Bzmyrna szőnyegeket, dr. Szekeres József é hardanger munkákat, Szervei Gizella spanyol falat tűfeslmé-nyekkel, özv. Gencayoé Tassy I ona faldiBzt spanyol hímzéssel, Vécsey Ziigmoudné himzett zsebkendőket és ölet-qu\'pur téritől.
A kiá\'lítás rendezése körül kiváló tevékenységet fejtettek ki: Zadu-banszky Lnjosnó elnök, Stirling 8ándornó alelnök, Sebestyén Lajouoé péoztárnok, Farkas Vilma, Fiálo-vi18 LajOBoé, Kaán Irma,. Pranger Karolio, dr. Szekerea Józaefoé, Wusztl Lnjosnó választmányi tagok ós Eperjesy Gábor titkár.
— Házasság. 8omoBÍ Vilmos felső kereak. iskolai tanár f. hó 23-án köt házasságot, Vargs 8arolU kisasszony -nyal Martonvásárt Fehérmegyében. .
— Nagy-Kanizsa—Bécs. E két város is teljesen égyraéa mellé került, nincs már köztük távolság. F. hó 14 iker-óta Nagy-Kanizsa, Budapesten keresztül telefonon beszélgethet Bécncse), mely uj intézménynyel a kereskedővilág és a közönség régi éj kedves óhaja ment ■teljesülésbe és várjak, hogy a közel jövőben már kényelmesen diskurálhassunk mindazon városokkal, melyekkel
Budapest bekapcsolva nit. A távbeszélő, három percre járó két korona dij előzetes lefizetése után vehető igénybe, mindazok azonban, kik a helyi telefonba bekapcsolva vannak, 60 korona deponálása mellett a fenti feltételek épségben-tartásával, saját lakáfak, illetve irodájukból beszélhetnek.
— TáneeBtély. A nagykanizsai Casino 1900. évi december 31-én, saját helyi* ségeibeu zártkörű tánceatélyt réndefc. Kezdete \'9 órakor. Belépti-dij: szémé-lyeukint 2 kor., családjegy 4 kor A tiszta jövedelem a könyvtár gyarapítására for-dittatik. " f
— Rendkívüli közgyűlés. A nagykanizsai „Polgári Egylet" december hó 10-án, vasárnap d. e. II órakor rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: ingatlan eladása, illetve elcserélése. ,
— Gyilkos dohányc8empéBz. Farkas \' József patai lakós híres a dohánycsempe-szetről. Hordta is bátran az ó állandó vevőinek a jó illatú magyar szüzdohányt s nem félt semmiféle fínáucztól. Megesett, hogy imitt-amott elcsípték, elvették lólo a dohányt és meg is büntették. Ő azonban\'csak azután is folytatta mestereógót. A napokban elfogyott a pénze. Elment ipához, öreg Szabó Istvánhoz és kért tőle.
—" Már mondtam, hogy ;nem adok szólott az öreg.
Szó a szót követto, annyira, hogy Farkas — ki kissé boros is volt - ipát botjával fejbe vágta. Az öreg védekezett. A kezében volt egy ásó a azzal sújtott támadója feló. Farkas azonban kezébe kó-ritette valahogyan a szerszámot és ugy fejbe vágta az öreg embert, hogy ez rögtön szörnyet halt. A gyilkos dohánycsempészt behozták Kaposvárra, a hol most folyik ellene n vizsgálat.
— Elveszett óra. Folyó hó 11-én az utcán elveszett egy egyfedelű ezüst női óra; hátsó fedelén virágok vésve egy kihagyott ürea helyijei, a számlap üvegje négyszög alakban fedve és a számokon kívül kék nefelejcs koszorú. A becsületes találó adja át a rendőr-\' kapitányi hivatalnál.
— Bolti tűz. Hirachel és Lusstgarten norinbergi üzletének az Elek-féle házban levő boltjában tegnap éjjel tűz ütött ki, mely a raktáron levő készlet nagy részét elpusztitot\'a. A tűzoltóságnak sikerült hosszas munka után a tQzet elfojtani. A kár jelentékeny.
— Betörések. F. hó lí-én éjjel egy bicegő alak állt meg a Weiser-fóle gyár kerítése előtt ós köveket hajigált át a kerítésen. A kutyák szörnyen kezdtek ngatni. Áz alak látván, hogy ez a jele-; net • semmiféle feltűnést nem okoz, elment a Király-Pál utcáig. ÖU a villamos lámpa ótálma alatt behatolt Barabás László nyűg plébános lakásába és ott a pjneó-ben és a padláson alapos vizsgálatot\'tartolt. Volt-e fegyver az éjjeli látogatónál azt nem tudni; de mikor elfogták; kalapácsot és vésőt találtak nála. Megkérdeztetvén, hogy mit akart a kalapácsosai
és vésővel, a betörő azt felelte, hogy özek az ó szerszámai, mert ő kőmiveB. Miután erre a kérdésre, nagyon jól i felelt meg, átadták a rendórséguek. .
Ismeretlen tettesek ugyancsak a lefolyt héten betörtek Kaufar József Teleki-utcai lakásának pincéjébe és az ott levő alraakészletet alaposan megdézsmálták. A tulajdonos akarata ellenére elvitt almákat eddig nem sikerült kézre-keriteni, a tetteseket Eem. j
érmek, valamint a császári sasnak adományozása kétségtelenül | bizonyltja. E cég, melyek ugy a bél-4 mint a külföldön megérdemlett biropvo van, csak valód j, a c*. kir. fémjelző hivataltól hitelesített arany- és ezüstárakat szállít, és Írásban kezeskedik az arany és ezüst finomságáért, valamint a jjó és megbiz-ba\'ó járásért. Gazdag képes árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve.
— Alapos zongora oktatásban részesíti jobb házból való | növendékeket fiatal uri hölgy mérsékelt! díjazás mellett. Címe megtudható a kiadóhivatalban.
ANYAKÖNYVI! HÍREK.
Születések \\ ^
— December 7 —14-ig. — • j
Mikó György íoldmives: Mária, Sándor István urod. szolga: Gábriella, Modrovics Juliánná varrónő: Jenői Dell Rózália cseléd: Gyala, Farkas • János .asztalos: Mária, Schwarz Matild szakácsné: Mária, Golencki Ferenc művezető : Ferenc, Vince Ilona szakácsné: Mária, Scherz Ödön magánzó: Rudolf, Hamburger Géza pék: Győző, Raffay Károly kalauz: Erzsébet, Horváth János kocsis: József, Tóth Péter asztalos: Sándor, Kuzsner József napszámos: Sándor.
Halálozások:
— December 7—14-íg. — j
Grossner József rk. 19 napos: gyepge-ség, özv. Tinagl Józsefnó Kramaszta Borbála rk. 73 éves: végkimerülés, Király Katalin rk. napszámos, 53 éves: vérszegénység, özv, Augenfeld Jánosné Neu-manzi Teréz izr. szülésznő,190 éves: végelgyengülés, Bán János rk. cipészsegéd, 48 éves: szivbaj, Bicsák-Teréz rk. 2 éves: tüdőhurut, Poszavec József ik. 21 napos: tüdőhurut, Török Ferenc rk. városi rendőr, 43 éves: vizkór, Szentgyörgyi Ilona; rk. 8 hónapos: bélhurut. Marton Juliánná rk. 2 éves: tüdőlob. \'j ,j
Házaaság-kötések :
— December 1 -11-lg. — j
Pallos Zsigmond magánhivatalnok, Budapestről — Schwárzenberg Malvinával, Magi József Ügynök—■" Sjeiner Sárával.
Szerkesztői üzenet.
— Nádat J. New-York. Állandó ixint-rem-oek a Polgár-Egylet nagytermét használják. A szini-évad Virágvasárnapján kezdődik és rendesen eltart 6 hétig.\'A szezonban Dobó társulat* íog játszani. f - I • j ,
üzei\'/íesttősc\'ü : Z>r. Vtílánvi Henrik, felejős s«erkes«tő. Kiadó: ///. WajdUa József.
VEGYES. s
— Egy aép.zer. A Ifoll-Íölaífrancia fconjcii é. ló Alul a betegeknek egy ép olj gyógjha-t&aa, mint olcó lier njujutilt kOutécTci é. csúzoa bint.lmakb.u, .ebeknél él dlgtn.ioknil. Kg 1 arrg Art atulttaaal egyfltt 1 knr.80 flll. 8xét-kOldél naponta alAn.éteHíl Moll A. grögyucriii cl. él k. udriri I.Uliló Alftl Béci 1. Tachllu-ben 9. A lidéki gyógy,zertArtkbAD fcallrotoUan Moll A. féle kéizitnény kérendS ftx fi gyirl jelfényé.el él AlAlrAlA.il. , 1
NYILTTÉR.
Ai e ro.at alatt koilütekért nem .Állal felclS.iéget a aaerkelitSiég
* Haszdos és crlaserD készilméojt tAláltfsl Dobó Gyula és azlmost DURATOR tör. védett eúv alatt hozza forgalomba; A Duratorral ugyaoin a cipfitalp bekenye ötször oly tartós él máthatlan lesz. Nagy megtakarítást "érhet el tehát mindenki, és euk szegény ember áldani fogja nemsokára a Durator feltalálóját.
* A Horgon; Paln-Kipeller igazi népszerű háziszerré lett, mely számos ciiUdban már több mint 82 ét óla mindig készletben Tan. Hátfájás, csipifsjdalom, fejfájás, kö.zTénjr, esuzná! stb.-nél a Horgonj Ftin-Expellerrel raló bedörzsö-lések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek els, töt jíriánykórnil, mini: > kolera is háityóhas-folyás, az altestnek Paln-Ezpellerrel való bedörzaöléae mindig igeo hasznosnak bizonyait. Ezen kitllnö háxlazec jó eredménynyel használtatott az inüaenza ellen ii éa 60 f., 1 k< 40 L éi 2 k. árban • legtöbb gyógyszertárban kapható, de beTáaárlás alkalmául mindig hátározotUn: .Richter-féle Horgooy Paln Eipellert* Tagj .Richter-féle Horgony-Linimeat\'-et tessék kérni éj m .Horgony" tédjegyro figyelni kell.
* Figyelmeztetjük tisztelt olyanokat a Hans Konrád óragyára éa azáltitó-báza hirdetésére (Brtl Ciéhorazág) és ajánljuk e cég gyártmányait, melyeknek jóságát agy arany- éa ezüst kiállítói
Vese, húgyhólyag, hagydara és a köszvénybnntalmak ellen, továbbáa légzó és emésztési szervek hurutot bánulmainál, orvosi tekintélyek által k Llthlon-forráé
SALUATQR
sikerrel rendelve lesz. \'
H n < y h aj tó batásn?
Kellemet izül I ^ Kóujea emésztbeld
Kapható isványvlikereskedésckben és —7 gyígyszertirakbaa.
A 8ahator-forrái igazgatósága Eperjesen
IIIRDETENE Ki
CMar-Offlce 48. Briilon-Hoai, Lonimi, SW.
lalédl ZIIIIUI
Mellsyrup
kelleme* üü iter fel-nSttelc 6* gyermekek ré-nirc. Görcs, fullaiztó ziháló\' kahflgéi, tüdö-hurnt, elnyálkáiodás it minden mellbetegiíg ellen. Köpetet elösegUL t Öreget S ktr. JHII.
beküldése elíenébenkOld Apothokor
A. THIERRY\'S , , Bllun-Fabrlk
1 ln: Pfograda bel Rohiticb-8auerbruhn. ^ Vígyáirank a kupak exálrisra, !b«ígctett\' tégte: 1. Tkisrry s S(hitzii|it-ly>tliki.
A Borászati Lapok Zsebnaptára az 1901. évre.
Éppen most hagyta el a sajtót * Borászati Lapok zsebnaptárának II. évfolyama. Esev zsebnaptár, mely valóban szőlőbirtokosainknak egy rég érzett szükségletét oK-giti -ki, tcljesrt alkalmai arra, hogy a különféle n<»mot és francia hasontárgya zsebnaptárakat, melyek mükT jobban tért kezdtek hódítani, hazánkból teljesen kiszorítsa, mert tartalma sokkal bŐTebb, mih« dot-ro — ami a szakmába vág — kiterjedő éi amellett %t egyetlen, mely a mi speciális magyar viszonyainknak megfelel. Nincs a szőlőmirelésnek és borkezelésnek olran detall kérdése, melyre a gyakorló szőlő gazda ragy pincemeslcr azonnal meg ne U\'álja a kollő feleletet. - Kiterjed ugyanis a könyv tartama az összes tírvényekre és rendeletikre, melyek a bortermelésre vonatkoznak, ismerteti azon állami, törvényhatósági, társadalmi szsrvezetekot, melyek a izőlómivelésre vonatkoznak, a mellett pedig a sxőjőmivelés és borkezelés minden mnnkáját, összes ellenséfltit és azok ellen irányuló védekezést bár röviden, de oly siabatosan ismerteti, hogy a kezdő szőlősgazda első oktatást, de a már gyakorlottabb gazda is sok hasznos utmutatásl meríthet belőle. A zsebnaptár végéhez Jeuyxék-napló van fűzve, mely a azőlő- és pincoQzem minden fontos f eljegyzésére kellő táblázatokkal bir. A zsebnaptár ára tetszetős vászonkötésben irónnal és no\'etz-szel ellátva 3 kar. 20 flll. Megrendelhető;
a „Borászati Lapok", kiadóhivatalában,
Budapest, IX., Üllői-ui 25. (Köztelek.)
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI AJÁNDÉKOK
beszerzésére rendkívül alkalmas
1HTAL
fényképészeit műterme a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Cseogeri-ut 1) ki mindennemű művészi éa\'jJ izléBes kivitelű fény,-i platin,- és üvegképeket azonkívül kislépek után életnagy-ságuakat és felvételeket fényirodáján, kívül is a legszebben, Ifgelónj-ösebbeti és legpontosabban teljesít.
Vasúti és postai alkalmazott 10*/, engedmény.
Vai
ACETYLEN
KLEMM ÉS HOWÁK KOLOjZSVÁRT
j olj* acetylen készüléket szállítanak, mely mlndea kivinalomnak megfelel. V Euel minden hiányt megíiOntcttek:" Robbanásbiztonság, \' i
Automatikus és gazdaságos gázfejlesztés, ^ "Elérhetetlen tiszta és gyors utántöltés, Solid kivitel és egyszerű kezelés. -
Saj&t szabadalmak Európa é» Amerika legnagyobb államaiban. Ajánlják magukat további Acetylen telepek létesítésére minden kivitelben és nagyságban. (Prospektusok, elitm^tf-iratok, költíígtcrvezetek ingyen és bérmentve.)
El8Őr8ndQ Carhld folyto"osfln a napi árakért
y sUUittatik.
Fómnyomdai monkák birml|yem is, Vörös, sárgaréz, horgany, alpacca
------ *th. rajtok vagy mfnták szerint gyorsan és olcsón
• elkészíttetnek.
Az Inatallatlókban Jártas, tlazteaségea képviselők kerestetnek.
21252 1900,
IIIIITIIII.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré tészí, hogy a v. felső erdőben s a fás legelő területen 565 koronára becsült 123 drb. szárazfa & f. évi december hó 15. napjín, a békástői területen 254 kor.^80 fillérre becsült 930 drb. ritkítási fa a f évi december hé 18. napján, az alsó-nyiresi fás legelő területen 540 kor. 80 fillérre becsült 237 drb. szálfa a f. évi deczember hé 20. napján, az alsó-nyiresi erdő területen 487 kor. 80 fillérre becsült 2109 drb. szálfa a f. évi december hé 22. napján, az alaó-ordőben az erdei területen 1176 kor. 80 fillérre becsült 292 drb. szálfa a f. évi december hé 27. napján, a felső-erdőben a (ás legelő területen 794 kor. 60 fillérre becsült 159 drb. szálfa a f évi december hé 29. napján, az alsó erdőben a fáslegelő területen feól kor. 20 fillérre becsült 215 drb. szálfa az 1901. évi\'január hó 3. napján és a felső-erdőben az erdő területen 749 kor. becsült 124 drb. szálfa az 1901. évi Január hó B. napján mindenkor délelőtt 9 órakor kezdődő nyilvános szóbeli árverésen legtöbbet ígérő részére azonnali készpénz fizetés mellett a helyszínén eladatik.
Mire venni szándékozók meghívatnak azial, hogy az árverés alá kerülő fák becsáron alul el nem adatnak.
Nagy-Kanizsán, 1900. évi december hó 7 én.
K városi tanáé*.
XXXIX ÉVFOLYAM.
•|PT
ZAUI K ö Z L
ö n ír
1900. DECEMBER 15-ín
A feltaláló dr. Heldlnger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
UE /D/MGER■KÁLYHA ;
III, #
C8 és kir. udv szállitőnál
k a p b a t ó.
BUDAPEST: Thonethof. — BECS: I. Kohlmarkt PRAS: Hybernergasse 7.
7. az. a.
Minden államban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, .nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lekliok, ilkolilc él irodák iiitnira a legegyszerűbb él legeltginaaSb kiiilitisban, tetiiéfizerimi ígéil Métartam nénpirral viló lotéinél éi 24 úriig tarjadS égéi kéiiéandl tnielé.aél
OO.OOO kúljlin forgalomba Iiozya.
Kfy kdljliirlű Itibb szoba Is Mthet6.
„M EIDING ER "-kályhák,
óva iniütik az mániátoktól ntalfa a kályhaajtókra SntOlt következő védjegyre:
Mr.lDINGER OFEN
és, H. H E I M ^
HESTI A"-kályhálí.
Helm nagy égési időtartamra berendezett
ÜSTEMÉSZTÖ KANDALLÓK. "»■
fOstemÉSZTŐ calori férek.
Központi füles minden rendszer H/.erlut.
W Száritó készlilékek gazdasági és ipari célokra. Prospektusok, éa árjegyzékek ÍDgyen és bérmentve. __Z. K. "/„ 900.
3
qooooDosoooDoooodoöaoo ooooooouo ooáoöoooon
2
Z. K. ■■/,,. 900
MOLL.SEIPLITZPOR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik .dobos Moi: A. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Mail A. fil. Seldlliz por.k Ifcrlói zrÓRjhatkii . legm.kacubb fv.n.r- ál .1-ttitbástalaiak, gjomorgarei •• gyoraorlié*. ragxbtt .zékr.kid.i, rakjblaulom, vir tllilál, aranyér él a legVQMobOi&bb all betigiégek slleo, e jelel bilissernek é.tiicd.k éta mindig o.gjribb .Kerjedéit aierxeit. — Ara syy I sp Sé S é IS11 art-daII dslazaak 2 kar
Haml»ltá«ok törvényileg f en y i tt e t ngkl
IMOLL-FÉLETRANCIA]
Csak akkor valódi,
b* mindegyik Öreg MOI.L A. téJjegyét I0nt«ti tel „A. Moll" feliratú önoxaiul van xárta. A Moll-féle
franozla barazeez éa .eé nerexeteson mint fijdalomoaillapité bedöru5lftal azer
köaxrény, raux éa a megbfttés egyéb kflTetkexmóuyeinrjI l«Jf\'«merateiöbb nlépixer. — Egy ónozott eredeti üveg ám I kor 89 fill. i
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb móditer izerint kéizitek gyermek él hölgy uappao a bér skiilrU ápslálára gysrsilksk ás fslaittsk részéra.
ára dirabaakfat — 40 (II\'. öl darab — I kar. 80 «ll. Minden darab gyermek-uippao Hall A. védjegyévii van ellátva
FőszétkQldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tocblauben 9. az. Vidéki megrendeléiek napnnu poiUutánvét mellett teljeifttctnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával It védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniisán Rosenfeld Adolf és Fia. j.
JOOooooooQooooooooooraoooaogooooogoooaooaoo o gaaoaoaaoaooaaQaaaaaaoaaaaooocooDaooooooaao
(NilJSTElMle ERZStJET LABDACSOK) 1
Epilulák fassonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendók; — mentek minden ártalmas anyagoktól, u ^ aileati szerek bajalníl
legjobb eredménynyel használtatván, gyeogédeu hashajtók, vértisititék; "87 gjógyazer sem jobb, a mellotte oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székszorulás
ti » leglóbb betegségek (orráss ellen. — Cukrozott külsejük végett még q gyermekek ia sziveaeo.
Q Effr 15 pilnlát tartalmazó doboz 16, egy lekeres, mely 8 Idobozt, □ tehiU^ 120 pllDl.it tartalmazó, csak 1 frt o. é.
<| Utániáioktól kQlönőien évikodjnnk. Kérjünk hitirozotlaa j - .- -J! Nem\'eln FSlöp ha.bajtó labdacialt. Valédl iciak, ba minden dobo, tírví„,||ef bejegyzett védjegyünkkel piroifekete1 nyomta-B .Inr °.\'"t\'p41" KSlOp Eiosyazsréa*\'4 laláiráiiil
il "látva. A kere kedelmi lírvínyizékileg vldett ciemaíjaink alá\'rá-■nnkkal vao ellátva. I
NEUSTEIH FÜLÖP
. „8xent-Ltpólhoz\' cimxett gyógjixertAru Z K. \'*/ . WIKN, I., PUükenjaase C. RaktAr Nanr-Kaoixaia: belu8 lajos éa beik oyüla ryógyaxertixeknél.
ŰOOOaODOOpDaOO^ODOOOODCXX>OObODCXX300aC
6570/tk. 900.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai, kir. törvényszék telekkönyvi osztálya réBzéről közhirré jtétetik, bogy ifj. Golecz József 8 neje jHimler Mári szepetneki lakóá végrebajiatónalr, Farkas Katalin férj. Benke Györgyné végrehajtást szenvedő esssteregorei lakós elleni 28 kor. 80 fill. eddigi, 13 kor. 90 fill. jelenlegi éa a ,tnég íelmerQlendó költségek iránti ügyében a íent-n-jveaett kif. törvényizék \\ területéhez tartozó, a rigyáci 626. sz. tkbeJf 1890. hraz. alatt felvett s 784 koronára becsült Ferenc-hegji szőlő
1901. évi jannir hó 7. napján d. e. 10 órakor I
Rigyác község házánál Imegtartandó nyil-\' vánOB árverésen eladatni fog. \' - ^
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznají a becnár 10°|0-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kikQfdőU\' kezéhez letenni.
• Kelt Nagy-KanizHáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság, 1900. évi október hó 20. napján.
6250/tk. 900. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy a m. államkincstár végrehíjtatónak, Varga litván végrehajtást szenvedő sra-bari lakód elleni £3 kor. 44 fii), tőke, enuek J900. évi február hó 15. napjától járó 5°Jo\' kamatai, 9 kor. 40 fill. végrehajtás kérelmi, 14 kor. 70 6IL jelenlegi éa a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvs^ék területéhez tartozó, a szabari 100. tjkvben f 108. hr«. alatt fele részben Varga litván végrehajtást szen-vi-dő s fele részben Barátb János a neje Hermán Anna tulajdonán! felvett a 684 koronára becsült. 100. népsoraz. ház h belsőség az 1881. évi LX tcikk 156. §. d) pontja alapján egészben 1901. évi jannár hó 5. napján d. e.
« : 10 órakor
Szabar község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fentebb kitett befesár.
Árverezni kivánók tartoznak a becaár 10°|o-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez; letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság, 1900 évi október hó 3- napján.
tieny.
Ó az 1881.
2025|900. végrb. szám,
Árverési liírdcti
Alulírott birósá«i ivégrehaj évi LX. t.-C.102. §-á értelmé ien ezenuel közhirré teszi, bogy a nagyk inizaai kir. járásbíróságnak 1900. évi V.1001., 1016. 868., 1146/1. számul végzései következtében Riea s Berkovitn -- Fried a Ri8zersdorfer. Havas s Weist és Roseq zweig Sámuel javára Grüufold Jó/sef és neje elleu 2044 kor. 91 fi l.» 104 kor., 160 kor. éi 100 kor s jár. erejéig 1900 évi október hó 5-én, foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felül foglalt éa 1611 koronára biecsült kocsik, lovak, szódavizgyár teljes f-ílszereléaüel, szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. !
Mely árverésnek la nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V. 1001|2. srárau végzése folytán Zaía Szent-Balázson, a helynzinén leendő eszközlésére 1900. évi december hó 18. napjának
délntiinl 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni bzándékozók oly megjegyzéssel hivatnak m6g, hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. L-c. 107. és 108. § a értelmé ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsároo alul ia el lógnak adatni.
Kelt Nagy-Kanitaán, 1900. évi dec. hó 6. .napján. |
Maximovit8 György,
kir. bir. fhajtó.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi világkiállítás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitDntstéf.
Kukorica-morzsolók \'W
kéz- éa eróbajtáara, egyszerű éa kettős szerkezettel, szelelóvel és szelelő nélkül Gabona-rosták, Konkolyozók (irieurdk) j
kézi kezelésre való Széna- éa azalmaaajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve, Takarmány-fiilleaztök,~ mr Szállítható takarék fózö üstök takarmány itb. részére -mm
zománc bevonattal, vagy anélkül, azállitókészOlékkel, vagy anélkül. Szecskavágók, szabadalmazott kentgyUrlls gdrgó csapágyakkal igen könnyű járással körülbelül 40\'/, erómeglakaritás mellett, Répa- és burgonyavágók, Darál6k
„Agricola" sor-vetögépak (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek délkOl,
Egy-, két-, és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb azerkezettel készülnek
MÁYFARTH Ph. és Társa
csász; éa kir. kic. ázabad. gazdasági gépgyárak, vasöntöde ós gózhámor
Alapíttatott 1872. U^STSZfi* 150 rakás.
, breno érítamel «a aleB dijakkal \' "-
■V Árjefyiékek ea axámos elismerő lOTöIek Ingyen éa bérmentve küldetnek. KrpTlaetök és Tlazontárnsitők fclretetnek.
A KeUU-féle ca. éa kir. axab. aérv-Vöt8 a legtökélete-aebb ezen nemben, nem cauixlk, nem gyakorol kellemetlen nyomtat éa el-távolítja ax eddigi aérvkötók hiinját
Árak:
fly*raa»baa (alapíttatott 1878.) kéazOfaek azea-klvOl: műlábak, műketek, járó- éa oyujtó gépek, rfrycoeatartók (fleaiing-féle rendnrr). oithopXdiai fQxftk. baakötók, görcaérbarUnyák éa mindenféle Bummláruk urak éa hölgyek-réaxére. Meoreadatieeket pontosan is dlikréten aizk5z5l:
T/17F ITTI í 0rT0S sebésxetl ív Ej L/í-j 11 J. mü- és kBtöster gyáron.
Budapesten, IV., Korónaherceg-utca 17.
Naffi/ ktpea árfeguték ingyen én bérmentve.
elvállal teljea malom berendexéaeket, átalakitiiokat, terjedelembea gyárt éa aziUii:
Heaflarazékekat minden n\'agyaágbanéam nőiég ben, tömöröatés éa porcéi An hengerekkel. Fraaela malomViivekct legjobb minőiégben él malomjiratokat, gabo-na-oaxtály^xó hengereket él fej koptatókat saját rendaxerüeket. » Keakalyvilaaztá, Earo-ka. Tararek, litatke-verí gépek, dara éa gíx-llaxtjtógépek, elotato-\' rok éa axállitó-calgik,
transzmieaiók, tengely-
minden rendazer éi
ágyak. peraelyek.Pellír 1
éi pvürükenéa rendere- (
rOeket 4
Gazdaiigl mtlnok kézi !
éa járgány iajtáara. 1
Tarblaák "éa tixikere- 1
kek, keret, kör ea axal- j
lagfOréaxek, fagya uló (
és csis\'ológépek kőtő j
rÖkkel és zuzó-gépek ■
mindennemn érc ts ko- I
Ta,haaalt,méizkő. cba- 1
molte éa gipaz réaxérc. \' Mindenféle ezBrke ét fémlatie aajit ét \'<•• Ben Madtllek éa rajiok-szerlat.
Tömöröiitéstt rostélyok stl>.
LegoJcMÖbb drakllm Ar)egu*ék ingyen bé,rmentve-\'
1^\'HcngerroTátkoláaok íeggyoraabbaa éa olcsóbban, szállítás jótállás mellett "9*
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK, nengerrorátkoló és köízöraió-gépek, viUany-f-világltási telepek. Tarvazetak, kUtaéjvatések és praktikae taaáoaak avoraaa éa taiyea.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdijában Nagy-Kanizsán,
m- Melléklet » „Zalai KditCny- 1900. évi dec. hA 15-lki 50
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Ik számához.
(ZALAI K ö Z L i
sági sSöa áSRa ájfö
38 «rany- és ezüst éremmel és elismerő irattal kitontetve.
elismerve a legtökéletesebbek a világon.
ZENÉLŐ DOBOZOK,
Automaták, Naceaairek ,Svájci házacskák. Szivarállványok, Fénykép-albumok, Irókéázletek. Kesztyűtartók, Levélnehezltők, Virágvázák, munkaasztalok, Sétabotok, Üvegek. Söröspoharak. Dasazer-táuyérok, Széket stb.\'
Minden zenével. — Mindig a legújabbat éa legkitűnőbbet. Karácsonyi ajándékul nagyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. II. IIELLEII, BÜKiV (SVÁJC,)
zenélőművek gyára. — Csakis közvetlen megrendelés — kezeskedik a valódiságért. Képes árjegyzéket bérmentve köldök.
W NAGY ÁR MÉRSÉKLET.
w"" sas? Tssriári
üLegjobb a
Dr. FORTl-féle sebtapasz.
Fortl László ared^tl gyártmánya.
Leglcitilniibb batáoa v»n t% biztosan segít ralndepnemü. sebnél, fcgéál sebeknél |a fájdalmat rigtön csillapítja, ^íegtzünteti használat után meg is gyógyítja.1 N31- emlöbajokáál,
mindennemű gyuadálsok. í megk«!ményedések, csúzos éi f rbeumatikus bántalmaknál, | da^nÁtok- és sérillciekhél, Y söt még a legldültebb jse-beknél, is a legsikeresebben -bot. A gyűléseket megérlelt ■ felfakasztja, - \'
és rövid Id5 alatt , begyó- h gyltja. Ezeken V <3 klvill még
számtalan) ;itt fel nem sorolt esetben nyújt blztop gyógyulást. j ,
A <lr. Porti-féle tapasz már 8 \' év óta nagy elterjedettségnek örvend, mely idü alatt érkezett számtalan hála-ellspervény és köuönö Irat mind annak kttOnci gyügyhatásáról tanúskodik.
Minthogy az utóbb) Időben sok értékrelín hamisítvány is kerlllt lorgalomba, szíves figyelembe ajánlom a csomagon lévő aláírást, védjegyet valamint n pecséten látható F. L. betilt. Cilk a Ftrtl László aláírással és védjegyével ellátott tapasz a valódi. Az utánzatok\' használatától mindenkit óva. intek, mert ezek) inkább kárára, mint hasznára ,\'vaijpak a sienvedSnek.
A ki egy olyan csomagot boküld, mely a fenti aláírással éa védjegygyei ellátva nin-caon, jutalomban részesül, mert a hamisítókat folytonosan (törvényileg üldözöm.)
Arak: nagy csomag I frt., középnagyságú 60 kr., kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Fortl László Budapest, 1L ker., Iskola-utcza 24. Seldl-félo ház. Főraktár: Török József gyógyszertára és dr. Egger gyógysz., Váczi-körut 17. Kapható továbbá valamennyi budapesti és minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.
APRÓ HIRDETÉS.
Két egész uj Hablts-féle pedál.
CIIHBALOM olcsó árért eladó, vagy havi 4 forintár bérbe vehető. Bőrebbet ifj. Wajdita Józsefnél, Nagy-Kanizsán.
1900. DECEMBER 16 én.
s1! ál (2 Üi
Mii 111 2SS
íz
Jet Jj__..
~J*\\IlJtfiS^I
fslll U-sá\'i
illelc Mhter Balsam
nl GO>Uta{»;
A.ThierrylnPregritíi
WeltniOzheHep és feiaimnljiatlan, llaiaraillanaj aJalSsta
Muiil HíM minden orszáíía, [
Chlef Office 48, Brixton Road, London S. W
A legmegbízhatóbb, legjobb és az egész világon bires és keresett háziszer
Thierry A. gyógyszerész balzsama.
Felülmúlhatatlan mell. tüdő, maj, gyomor m. irindeu belső betegségnél. — KQlstilcg a legjobb
MT Sebgyógyjtósier.
Valódi csak az összes knltarállamokban zöld apáca védjegygyei ét a kupak hüvelyen bepréselt céggel: Alléin echt. Évi készítés beljizonyithatólag 6 millió övegese. — Póitán bérmentve 12 kísebt?,\' vagy 6 na«yóbb Qveg|4 korona. — Próba-üvegcse prosi ektniaal és a világ minden brszága raktárinak fel sorolásival 1 kor. 2 fill. — Szétküldés csak & pénz előro küldésével.
Tlilerry A. Ceiitifolln kenőcse
(csodakenőcsnek \'nevezve) el nem érhető vonzó erővel és gyógyító hatással.\' — Operációkat legtöbbször feleségessé tesz. — Ezen kenöcscsel egy 14 >v<8 gjógyithatlannak tartott csontozó, ujabban egy 22 évea nagy rákszerQ betegség lett meggyógyítva. — Antíseptikusan \' hat, hűsít, könnyebbít és gyorsan gyógyít mindennemű gyuladásnál és sebnél. - Gyorsan pnbit és szétoszlat, és megszabadít mindennemű idegen, még oly mélyen behatolt tárgytól. — Egy tégely bérmentve 1 kor. 80 fill. csakis előre utalványozás rllenében. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. —^Bebizonyítható évi gyártás 100,000 tégely. Mindkét azerről-egy egé»z levéltár áll bizonyítványokból eredetiben a világ minden részéből rendelkezésre — Kerüljük áz utánzatokat£és ügyeljünk az összea tégelyre beégetett cégre: Apótkeko znm Schutzengel de» A. Thierry. Elöl nincsen raktár, ne hagyjuk magunkat utánzatok vagy állítólag hasouértékü szerek megvételére rábeszélni, hanem [ rendeljünk közvetlen és címezzünk:
ApotMer A. Thierry\'s Fabriu In Pregra\'da RohiiSCÜ-SaueríirilDIl
(A esi kir. outr. államvasutak tisatvlielfil szövetségének szállítója.) -(Contractor of the War-Offlce aud the Adnilralty, London.) E
XXXIX. É\\FOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
A Riohter-féle
Horgony-Kóepitöszekróny
a gyermekek kedvenc játéka é• a legjobb, a mit nfckik játék- és foglalkoztató-szerül ajándékozhatunk.
A Kichter-féle Horgony-Xöépi<3s«skrények mindenkor kicgé<xiii5j*ekrények álul tervszerűen nagyobtiithaiók és átírt kétszeresen értékesek. A Kichler-féle Horgony-Küípitőuekrépyék 0.75; l\'|„ 3,3\' , 4\'/ , 6—IO kor. és aiou felüli áron a világnak minden finomabb ját<\'kszcrü»letébcn kaphatók; hanem a Horgony-gyárljegyre ügyelni kérünk és minden kCtpilöszckrény .Horgony" nélkül mint utánzat is nem valódi visszautasítandó.
Ujl Kichter-féle türelmi játékok: Hidegvér, Mind a kilencet Sphinx, Manó, Villámhárító, Ha-ragtórö stb. Ar: To fillér darabonkén:. Valódi csak n .Horgony* gy*rij«gygyel! I .j
A ki gyermekeket akar megajándékozni, hozassa meg magának azonnal at nlant \' nek uj, gazdagon illusztrált árjegyzék* beküldése ingyen é» bérmentve esxkótöl\'.ctlk.
Richter F. Ad. és társa, Föberctígi udvari szállítók. El«ö o.sztr. tnagy. cs.
köéj> i t őszeit rí ny gyár. lioila és raktár: I. ü|»erng. 16 Bé( gyár: XIII , (liietzing). Kudnlstnui, Nürnberg, Ölten (Svájc Rotterdam, New-York, 215 i\'earl-Sireet.
jegyxet cégét, melynek
szab.
(\\L«)
5 2 {? £
£ £ c
K K ** ír
30 20
ü. ü f- 00
" UJ uj <T
o 5
iw

N 5
mm
>. O\'S:!
~ h UJ
c $5;
<4< a.uj .
:» sí
LQDEN
öltönyökre köpenyekre 2 bárdokra •port Olt. a tűzoltó rn- £ bákra, valam. .5 egyenruhákra. 8
posztó ii®
■ ül SZÖVETEK
uri ruhák részére
I.egnagyob rak-tár szövetekben.
í Téli Mátok Fészere
Fekete és kék kammgarnok
GHEVIOT » K.-tól FELFELÉ. Mintákat ingyen éB bérmetve küld a Kasxtner éa öhler Gráczl cég
1 posztó osztálya.
Polgár Sándor
m kir. stáb •yert orvosi mű-éa kötszerén BUDAPEST,
VII. Erzsébet-körűt fiO sz. Ajánlja dusso felszerelt rak tárát saját gyártmányú orvosi sebészi és betegápolási
tárgyakban Sajáttal ám ányu m ki szabadalmaz. Polgár-féle
SÉRVKÖTÖ
haakötő, görosér elleni guHlharls ny a, ortohpae-dlai készülékek, műlábak • kezek stb.
Valódi francia különlegességek F. Bwguerand flli párisi gyárából.
tW Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. "VC
•J ■
3W
" V -1
1900. DECEMBER 15 ío
NAGYON MAGAS HASZON "»•
tW ESETLEG MELLÉKKERESET
len nyújt.! tarektf, b»u61íképe>ié|0, orAknik, mlndsn ilzttlybio könnyen uli|i«ij ír. dcklöd&k," megnyeréie eletén egj pé<u HÖreuéf rétiére, Alt.l.l.k I P. 8953 illll
RUDOLF MOSSE, BERLIN S. W. intézendök. __
(t illa*! röloötílut alatti GerS Ferenc\' elökéíxltfi-lekoláj. Rt
EGYÉVES ÖNKÉNTESSÉGI KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA.
Iroda s liadupr*t. VI., Nu\'uu János, lUcu .?, máin Ezen iskola elSkószit Ifjakat, kik tanulmányaikat bármily körülmény miatt abbaabajfvták kiváló fógimoásiami tanárok közremQkódósórel az Bnkénteilégl vizsgára. Az uj kuriui ja-\' nuár 2-án kezdődik és 6 hóra terjed. — Proipekfq* ingyen és bérmentve ~ Beiratás naponkint délutón 4-^7 óra között -
1 HAZAI IPAR !
v WEIN KÁROLY ÉS TÁRSAI
szövöflyír, Késmárk
elismert hírneves 1
SZEPESSÉGI VÁSZON
és
DAMASZT ÁRU/
minden nagyobb üzletben kaphatók.
Gyir.iból . exen »é<l-
.xkrmxxó ----- l\'Sy\'V-\'
minden di- f^jrp*^——\\ rao
rab Ara i| xJatx ellAtt*.
_^rTTSÁ\'
I HAZAI IPAR I

NAGYKANIZSA, 1900. december hó 22-én
Klöfizeíritl ár:
Egést -.évre . . 10"kor. — fill. Kél évre . . . f> k -r — fili. Nr.gyul trc \'/ t kor. f>« fii\'.
H l R\\D ETfSEK 6 li ■ lábos pciiUorlian 14,má«otl»*nr 12, ■ nimlen további (őrén 10 fill
NVILTTÉHBEN
jiotli soronként 20 filléré t vétetne fel.
XXXIX. évfolyam.
A Ii.p szellemi réssél illető min-, den köxli-méiiy a felelős szerkeszti; nevére, az anyagi résát illető lö<«\' leményi k p- dig a kiadó nevére <-. luxét eu Nngy-KaiiIzsára bér^ mentve, inlézendnk.
nérmrntetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok tlmanem küldetnek
A nagy-kaniz3ai , Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,■ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisűcdneveió egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „n3gy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „u.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézjete," a .katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai klllválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER-SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Karácsony ünnepén.
■au-IiiliM. Ilii. áa«. II.
Királyok gyülekeztek a jászolhoz és szegényes pásztoremberek, hogy imádkozó zsojozsmákat énekeljenek a\' Megváltó hólesőjénél. Szent karácsony ünnepén egyszor esztendön-kint egyesülnek az omberok a szeretet ünneplésében Királyok, pásztorok, a rongy, a bihor, a nyomor sötétsége, a gazdaság fénye egyenlőknek érzik magukat, mikor Karácsony napjának örök ünnepi áhítata rezgeti meg szivük húrjait. A szeretet ünnepe egyetemes e nagy yilágon. Egyetemes, épen mert a szer etet n ok van szentelve. Kit a hit erejével, kit a poesis ihletésével érint, hogy ki ne aludjon az a láng, mely az embersziv legtisztább tíize: a szeretet lángja. ■ Az akszojut szeretef uralma: titka az emberiség tökéletes boldogságának. A tllozofus kuiatasainak örök célja: a végök az anetomus az emberi test tökéletes megismerésére tör. a fizikus az erő mibenlétét kutatja, a nemzetgazda a tökéletes jövedelem eloszlás titkait keresi, s az emberiség előtt minnyájunk előtt -örök ideálként, mint hivó csillagfény, ott lebeg az abszolút szeretet. A szeretet, mely földi szennytől megtisztult, ombori önzéstől levetkezett.
imádva gondolunk reá tés néki szenteljük legszebb ünnepünket.
Holdas, csillagos éj a szerelmes párnak!
Zöld lombú erdő és üditő forrásvíz a kifáradt vándornak!
Csendes magány a világgal meghasonlott léleknek:
A tiszta szeretet meleg, I boldogító érzéso a szenvedélyek\' viharától tépett emberi szívnek I;
Mi, kik örökkön-örökké a magunk számára kaparunk, vesződünk á magunk jóvolláért verekedünk érdekeinkért. Nékünk, , kik, így tele vagyunk önzéssel, mily üdítő, mily megnyugtató, ünnepelnünk la szeretet ünnepét. Mily boldogító foglalkoznunk azzal az eszmével, mely egyedül képes megváltani a {világot.
0 az a hatalom, mely teljesítheti az emberek meg nem szttnŐ kívánságait, mely itt e földön megvalósíthatni a tökélotes boldogságot.
Ó eszménye az emberi sstv érzéseinek, mort minden erénynek ösz-szeségc is egysége is^
Karáesony^ánnepén róla. álmodozunk, s a mennyire gyarló lelkünk engedi, öt gyakoroljuk. És szerencse reánk, hogy imádni tudjuk őt és ideálnak választottuk. Midőn az egészséges önzésre, s mérsékelt altréizmusra alapítja a társas együttlét biztosítékait a szo-ciologia és a nemzetgazdaságtan, a hit. taxija férni számunkra:1 e legnemesebb eszme kultuszát.
Az a csillog, mely a három királyokat a jászolhoz vezette, ott ragyog ma is felettünk, a szpretet csillagaként, elérhetetlen távolban, de erős fénynyel,- hogy szemünk elöl el ne téveszszük, hogy vele foglalkozzunk, s csztendőnkint egyszer feléje is törekedjünk.
A Megváltó szülelése napját a szerelet \'eszméje teszi egyetemessé. A legfőbb jó. mely Krisztus Jézusban testet öltött itt e földön, hogy kultuszát beültette az emberek szivébe, örök ideálnak elébük, állítsa,
Íiogy cszelekedeteíkben, gondola-\' aikban ezt kövessék.
Mi célja az embernek, mi a rendeltetése? Aj skepticizmussal szemben. mely tagadja, hogy o kérdés homályát eloszlalni lehetne valaha, a materializmus ridegségével szemben. mely 0 világ tovább forgásának eszközévé teszi az embort, a babonák ostobaságaival szembon mily felemelő a hit magasztossága, hogy célunk, rendeltetésünk folytonos haladás az ^abszolút szeretet uralma felé, tökéletesedésünk tárgya s ideálja a szeretet abban a földi-ségtől megtisztult alakban, melyben azt Jézus Krisztus hirdeté.
Karácsony napján a téli fagy idején ez a hit melengeti az emberek szivét, mely felolvad o napon a szoretet tüzében és az élet vásári zajától félrevonulva a csendes családi körben talál hozzá méltó keretre.
Az üdvözlések, az ajándékok, a jótékonyság aktusai, az imák ég felé száló hangjai valamenynyien a szeretet kulturának szolgálva fennen hirdetik a vágyat, mely él az emberek szivében^dicsőifik az örök ideált, mely a legfőbb boldogság forrása az emberek között: a Krisztusi szeretetet.
lyoraor.
A hivatásos szegények. — A falu szegényei. — Dologhitak. — Vnn-e orvoslás.
(v. h.) Az építészeti ipar valamint minden iparágnak pangása, a gabnakivitel-nek teljes szünetelése nyomort hozott az egész országni. Az (Ízlett pangásnak hálását a mi városunk lakossága is érzi, sulyo-j sabban nehezedik rá a nyomor mint talán más vidék lakóira. A mérnökökről, akik neki mennek az országutaknak, azokról | nem sokat moudhatunk, nem ismerjük
azok számát, kik e nemes foglalkozásból élnek meg. A sok koldust és kolduló gyermekeket azonban már jobban vehet4 jük szemügyre. Ifészben a város, részben a felekezeti jótékonysápi intézetek gondoskodnak szegényeinkről. Vájjon elég hat-hatósan-e, abban kélelkedünk? Ami azonban főleg a szegénységnek ismerve, mértéke, az nem a koldulás, hanem a játékos, iszákos, henye, tétlen, dologtalan embernek sokasága, mely kávéházakban, lebujokban tanyáz, kártyáz, tivornyáz, dőzsöl és abból élősködik, amit nz alkalom elé-jök dob.
Nem akarunk azon szerencsétlen nő-személyekről megemlékezni, kiket lelketlen kufárok az erkölcstelen élet örvényébe sodornak. Tudunk azokról, kik rendőri felügyelet alatt állnak, de hányan vannak, kik felügyelet nélkül űzik szemérmetlen •iparukat, aláásva százaknak egészségét?
A jótékonyság kétélű fegyver. Némely embert kisegíti a nyomorból, de a legtöbb embert tétlenségre szoktatja. Legalább az a módja a jótékonyságnak, a rae lyet Nagy-Kanizsán gyakorolnak, azt eredményezi. A pénznek kézreadása a jótékonyság legkezdetlegesebb módja. A munkaalkalom megszerzésére egy jótékony egyesület se gondolt soha Nagy-Kanizsán. Ks mi az eredmény ? A támogatott szegények legtöbbje hivatásos szegény és munkakerülő. Sőt, mi több, a falvak szegényei és ido özönlenek hozzánk, mert a szegénység oly kényelmes hivatás nálunk! Falun persze, hol az ember a lakosság ellenőrzése alatt áll, hol a rendőri felügyelet felesleges, olt sokáig koldulásból élni nem lehet. Megy a szegény Kanizsára, bejelentésre itt egyelőre senki se készteti, a letelepedés tehát könnyű. Ha aztán az első éven keresztül vergődött, akkor kanizsai nyomorgó lett - belőle, aki igényt tarthat a segélynyújtásra.
Az állásnélküliek száma is egyre szaporodik. Szomorú statisztika az a munkanélküliek statisztikája. Száz munkakereső közt 4t~5 kap foglalkozást. A kivándorlás nálunk nem szokás és az állásnélküliek szívesen kapaszkodnak a szózat igéjébe:
A nagyvilágon e kivül
Nincsen számodra helyi
Ezekből is csak szegény ember lesz, még pedig a szegények becsületesebb faja, kik éppen ezért járnak rosszul, mivel nem tolakodnak, nem szemérmetlenek, nem döngetik a jótékony egyletek ajtait. Dologházaink nincsenek. A munkától iszonyodó henyéket munkára nem foghatjók. Ebben a tekintetben a nyugoti államok intézményeit • nem utánoztuk. Elmaradtunk teljesen, ki hallott Magyarorsiágban dologházról. • Pedig, milyen szép konkurenciát lehetne csinálni némely iparágban Ausztriának I
A koldulás egy másik kényelmes neme az országos kéregotés leégett templomok, felépítendő iskolák, vizkárosultak részére hamisított engedélyek alapján. Szép leleplezésekről hallottunk már az ilyen esetben.
A szegényekhez sorolhatók végül azok is, kik közköltségen élnek, uri tempóval hitelt csikarnak ki és aztán nem fizetnek. Ezeknek száma légió.
A szeretet ünnepén vetettük fel ezeket a kérdéseket, melyeket mindenki ismer. A bajokon segíteni nehéz, mert könnyű kibújni az emberbaráti Szeretet kötelessége alól. „Mindenki magáról gondoskodik, Isten mindnyájunkról," ez az önzők vigasza; de nem fogadható el a társadalom részéről, mely hivatva van, bajait orvosolni és ha másképen nem, a törvényhozás vagy a közigazgatás utján teheti azt meg. amire önerejéből nem képes. A mit a társadalom vét. azt a társadalom jóvá is teheti
A kereskedelmi alkalmazottak.
- A Kereskedö-lfjak Őnképxő-Egyeaülfltének fcözgyGléae. —
A Kereskedő-Ifjak Ünképző-Égye6űlete f. hó 15-én tartotta, évi rendes közgyülór sét, melyen oly eszméket, oly bajok orvoslását vetették felszínre, melyek a- keres-kereskedelmi alkalmazottak törvény által biztosiiott jogait a gyakorlatban tényleg alkalmazni, túlterheltségüket enyhíteni, a viszonyt a főnök és alkalmazott között szabályozni, illetve azokat egymáshoz közelebb vinni akarják.
A Keroskedő-Ifjak Önképző-Egyesüle-tének ezen közgyűlése annál is inkább
T A R C A.
Karácsonyfa a temeteben.
Szomorú borongós a karácsony éjjel, A havas zimankót szél kavarja széjjel Szörnyű táncra hajtva . . . Ifjú nő bolyong künn, küzdvo a viharral, Kis fenyűsudárkát visz remegő karral, Tántorog sóhajtva.
Meg-megál a fénylő ablakokba nózvo. Lát diszes karácsonyfát dúsan\'tetézve . Száz csecsebecsével.
„Hajh, tavaly ez estén boldog anya voltam, Hogy örült a fának drága kicsi holtam, Ól a menny vevó fel. ->
Most a hó takarja kofa siri halmát, Szép kacsója nem tart bábut, aranyalmát; Mily sötét az álma.
A halál hónába most ugyan ki menne? Élet a karácsony fénye, földi mennye, ürömünnep van ma.
Do a bús anyaszív zajba nem vegyülhet. Kis szerette nélkül ünnopet nem ülhet. Olt lesz a karácsony! Ki a temetőbe viszi fenyőágát, Látogatni megy ki elhervadt virágát. Átsuhan a rácson.
„Itt pihen a gyöngyöm- 8 leborul a BÍrra. Lágy keze a galyat oda\'tűzi, sirva, . A fagyos rögökre.
Rajta cukor, alma, tarka gyertyák lénye; Mintha gynlna égből boldog üdvreménye g hívná föl örökre.
„Itt vagyok fiacskám. jÓJj szegény anyádhoz, Ki neked karácsony alkonyára fát hoz. Rajta tört szivem függ, Üljük újra együtt a malasztos estét, Tiszta lelked öltse földi gyönge testét, Újra keblemen csüggj."
Szóla s fényözönen ragyog a sír idombja. Fia jön mosolyogva, mint a rózsa lombja. ^Jőjj velem anyácskám, Egi Bethlehemben vígabb a karácsony, Csillag a világom, manna mézkalácsom, Cédruság a fácskám.
Nézi... teste dermed... bűvös édes álom Átröpíti lóikét földi bus homályon Gyermekét ölelve. . . A fenyőn elveszik már a gyortya| lángja Angyalok vitték föl oda, 6zebb vtjlf \' Egi lángra kelve.
Mikulás ur zavara.
Zavarba jött jó Mikulás ur I Karácsonyeste az idén. — Midőn kommissióit végzé Szép városunk területén: Az égi adros egyse passzolt, S az égi hordár fennakadt; A régi uteák mind letűntek 8 ház számokat lát ujakat.
Az Alt és Bőhmnél megrakodva Dolgához fog, mint rendesen. I S. elővevén a régi lisztát I Olvassa halkan csendesen: ; „X" úrhoz szép hajas baba kell, : A doklorékhoz kard dakál.
Szubvenciót az ovodáknak S jobb sodronyokra vár a gyár".
S szét hordaná ám, hogyha tudná, A mit Jézuska rábízott, Do utcasarkon ház kapuknál Bámulva áll meg itt, s amott: Uj számot kaptalc mind a házak, S uj név az utca szögleten .—. Mit szerkesztett,az égi liszta. Batkát sem .ér már ideien, i
S egy arra járót félve kérd meg: -\'„Uram! ha meg nem .sérteném, De információt könyörgök, Mert nagy zavarba jöttem én: A Zrinyi-utca nincs o liszíán, S egy táblán mégis olvasám, — S mely Kölcsey nevét dicséri Mi volt az utca hajdanán?
És általán és különösen Lesz szíves és elmondja még, Mi minden nem történt azóta, Ahogy utolszor itt válók? — Szólt Mikulás, s a kérdezőit ur Felelt mosolyogva szívesen - • „Nincs semmi kétség; és világos: Uraságod itt idegen.
Hallja tehátI Mi soh\'sem állónk És városunk folyton halad — . A haladás minálunk régi, ö eszme már és ó divat; Gyakran csak szóval, néha-tettben, De hát -haladni csak muszáj. — Mert egy helyen az álladogálást Tiltja szörnyen a polícáj.
S előre azzal rugtattunk mi, A mi most önnek oly nehéz — Megszültük a tiz ,éves iíjut. — S vagyon már utcarendezés. A rendetlenség volt jó önnek, S zavarba ejti most a rend, Jöjjön tehát vezetgetem majd, S eligazítom idelent! —°
És Mikulás s a jóltévő ur A fagy s a télnek idején Ketten barangolálc a várost, Karácsonyestve az idén, S midőn már elvégező a dolgát, Nehéz hordári szerepét — Köszöntve társát Mikulás a Magas mennyekbe visszatért
És igy szólott kis Jézuskához, Midőn útjáról referált: „Ördög vigyen minden reformot, Az ördög hordja K a n i z fi á t; Az égi adress egyse passzolt, Az ó helyett kell liszta más. Szépen felültetének téged, Óh égi hordár Mikulás!"
KRÓNIKÁS
Hópelyhek.
Táncolnak, keringenek, hullanak a hópelyhek. Pedig az ég nincsen is nehéz sürü szürke felhővel belakarva, csak amolyan édep, könnyű, lehér fátyollal melyen szinte átlátszik fagyos, kék tüudöklése s átszűrődik a hideg, aranyos, téli napfény.
Téli napfény ! Igen ez már az és ez már téli nap, a tél csakugyan itt van s hópelyhek repkednek, szállnak csillogva mint egy sereg gyémántos szörnyű pici pille. Keringenek, libegnek az alsó barna erdők felett, behintik a hegyet, a réteget, beomolnak a völgyre s rásuhannak a kertre is, a mi kertünk egyszerre gyönyörűséges téli díszben kezd tündökölni. Habos, fehér ruhába öltözik minden; karcsú fenyők, sudár thuyák és guggoló, tömzsi thuya-bokrok. Ki sűrű, puha bundát, ki lehe-letszerü hattyuprémet, ki meg csak hamvas, könnyű fátyolt vesz magára. A kismadár etetőház tetejét is befogta a hó. A házacska most ott áll — egy csupasz dúcon, melyre a torkos, garázda macskák ugyancsak nehezen tudnának felkúszni,-7-a nagy grouppo közepében, ö, de szép is volt nyáron át ez a nagy grouppe! Julius elején hogy virultak, lángoltak, benne a szebbnél-szebb teljés mákok, később meg a csodauagy, tömörszinü, óriás georginái s a kacér, sokszínű szimpla angol dah-liák ....
De most mind alusznak, alusznak a kertünk uj lakói is: a bájos, gyöngéi,.\' fehér polyantha >ózsák, melyek késő őszig nyillottak s illatuk, még a hervadt dérverte levelek szagába is belevegyült. Eltűntek a mindig nyíló sárga violák meg a bársonyos, •\'sötét \' scabiosák Is, melyekből még november végén nagy csokrokat kötöttünk, minden nyári virág behúzódott, aludni téri,. a többi pedig onnan bólongat felém, a kié virágház párás ablaka mögül. A kisvirág-házba alig lehet belépni az idén, bizony itt az ideje, hogy kissé nőljön és terjesz-
Lapunk mai számához fél ív melléklet van csatolva.
-
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
;i nevezetes • mozzanat az egyesület belső életében, mennyiben több mint negyedszázados pályafutása alatt úgyszólván ez az első alkalom, hogy megmozdulni látjuk", hogy meg8okalta azt a nagy terhet, melyet j az eddigi rendezetlen viszonyok, a társa-• dalmi rangkórság és az erre vonatkozó törvények végre nem hajtása a kereskedelmi alkalmazottakra ró.
A kereskedelmi alkalmazottak Országos-egyesületének előnyösen ismert elnöke és a kereskedelmi alkalmazottak érdekeinek lelkes agitátora, Z e r k o w;i t z Emil lejött hozzánk, hogy a nálunk uralkodó viszonyokról értesülést szerezzen és szép szavakban hallottuk ajkairól elhangzani a legközelebb megvalósuló reformokat. Hisz-szük mi is, hogy megszűnik a kereskedelmi alkalmazott — mint azt tőle hallottunk — „róíoslovag" stb. lenni,, tekintélyük, bekövetkezendő jogaik által elfogja érni azt a pontot, hogy a társadalomban a nekik megülő helyet elfoglalják.
A vasárnapi munkaszünet, a záróra szabályozása, nyugdijkérdés, mind olyan dolgok, melyeknek megoldása már régi szükséget pótolna, keresztülvitele pedig meg-könnyitené azon osztály helyzetét, melyben á jövő nemzedék részben kereskedőit és a társadalom hasznos tagjait látja.
Nagy küzdelembe kerüli a vasárnapi munkaszünet törvényes keresztülvitele. — Általa azonban — elég baj — hogy ez ideig csak az iparos-segédek nyertek helyzetük javításán, a kereskedelmi alkalmazottakén pedig o tekintetben bizony sok helyütt még visszaesést is tapasztalhatunk.
A könyv velő, segéd, gyakornok, inas, kik egész héten keresztül, reggeltől estig dolgoznak az irodában, illetve az üzletben, ínég vasár- és ünnepnapokon is, mikor még a napszámos és favágó is megnyugszik, pihen, templomba megy, hogy hálát adjon Istennek és erőt kérjen tőle a további munkálkodásra, a kereskedelmi alkalmazott nem, még akkor sem szabad, még akkor is dolgozik. A főnök néni roapek-tálja a törvény oine intézkedését. Látjuk é? sajnáljuk, hogy a kereskedelmi alkalmazottak a munkaszünet jogát zárt ajtók mögött az iroda fülledt leyegŐjében élvezik. Borzalommal kell némely helyén a nyitó- és záróóra közötti aránytalanságot tapasztalni. A kereskedelmi alkalmazottak országos egyesülete kivitte ezt az eszmét az utcára. Piros, fehér, zöld plakátjain a fogyasztó közönséghez fordul, hogy legyenek kímélettel irányukban, méltányolják szorult helyzetüket és ne vásároljanak a késő esti órákban. Örömmel hallottuk a vendégelnöktól, hogy e téren az ország különböző helyein, sót részben már magában a fővárosban is kofikret eredményre jutottak j
A mily mohón élveztük szavait a" leg-" közelebb törvény által biztosítandó eredmények érdemében, épp oly sajnálattal kelle hallani, hogy a nyugdijkérdós még mindig csecsemő korát éli, életerős működése nagy áldozatokba kerül.
Hogy kereskedelmi törvényünk menynyire\'nélkülözi a kereskedelmi alkalmazottak érdekeit szolgáló intézkedéseket azt eléggé bizonyítja azon indítvány, melyet a nevezett közgyűlésen tárgyalás alá vettek; Kereskedelmi törvényünk nem teljes és a kereskedőt, mint ilyent, két törvény: a"* kereskedelmi és az ipartörvény igazgatják. Természetes, hogy kölcsönös alkalmazásuk nem egyszer idéz elő zavarokat. Hiányzik belőle azon első fórum, mely az iparosnak munkaadó ét segéd között a jogszabályózó. A kereskedelmi törvény revíziójával azonban alig hisszük, hogy a bajok orvoslásra lelnek, mert nem lesz a revízió végeredményében olyan, mint a minőnek várják. Pedig milyen lépés lenne, ha a kereskedő és alkalma-
a nagyra nőtt ficus alighanem megemelintik a tetojét jövőre. Pedig a virá&báz-ban még helyet kell ma csinálni egy sereg tüneményesen bájos vendégnek: a Chrysanthemumokuak. Ez ideig odakünn voltak egy nagy,-mély molegágy biztos üvegtetője alatt, de most az idő nagyon is hidegre fordult és igy be kell vinnünk őket. Délfelé, mikor a hideg kissé enged, felemeljük a melegágy tetejét. Ó, mily bájos látvány. Egy darab eleven, mosolygó kert, tündéri virulás a télben! A párás ablakokról nagy cseppekben hull le a harmat a virágokra s üdén, nedvesen ragyognak a gyönyörű Chrysanthemnmnak 6záz féle szinei. Néhol egy tŐ mintha virágcsokor volna, oly gazdagon njilik másikon valódi raffneraenttel csupán egy vagy két virág van meghagyva a tövön, de ezek a virágok aztán oly nagyok, akár egy napraforgó.. És ezek a tzinekl Itt bronzbarnák, amott.olyanok, mint az ódon • hamvval befutott arany, azlán Eiffel pirosak bársonyos sötét-vörösek s pompás ragyogó-sárgák, melyekre mintha a nap csókolta volna aranyát, amott meg a halvány rózsa
zott épp ugy fordulhatna a törvényes kereskedelmi testülethez, mint az iparos az ipartestülethez. Ezt a hiányt a legjobban érzik a kereskedelmi alkalmazottak, kik mindannak dacára, hogy a kereskedelmi törvény módosítás alatt áll mégis szükségesnek találták még azt megolőzőleg a békéltető bíróság fórumának létesítését. Valóban egészséges eszme, egészséges gondolati Az alkalmazott a főnök részéről a felmondásidó tekintetében bizonyos zaklatásnak van kitéve. Ha a főnök akarja, ugy a gyakornoknak van felmondásideje, ha nent, ugy nincs. Ha ugy tetszik neki, akkor a komptoárista, könyvveló, levelező stb. felmondásjdeje hat hót, ha ugy tetszik, akkor három hónap stb., a szerint, hogy a főnök vagy az alkalmazott a felmondó. így tehát nagyon is helyén való lenne ezen első fórum létesítése és hisszük, hogy á városi tanács is majd az egyesület ezen érdemben előterjesztendő kérelmét, illetve indítványát méltányolni fogja és mihamarább már működésében látjuk a főnökök és alkalmazottakból létesítendő békéltető bíróságot!
Vannak már az országban helyek, hol az ilyen békéltető bíróságok nagyon, szép .eredménynyel működnek. Hisszük, hogy nálunk sem fog az meddő talajra lelni és hozzá fog járulni ahhoz, hogy kiegyenlítse részben a differenciákat a főnök és alkalmazott közölt. Reméljük, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos-Egyesületének 1902-ben Nagy-Kanizsán megtarUndó kongresszusán ehhez hasonló eszmék! kerülnek tárgyalás alá és örömmel látjuk, hogy a kereskedelmi alkalmazottak is jogot vindikálnak maguknak és „élet" után nyúlnak.
Sr.
Madarak pusztulása.
" Miről ilmoilunk ? - A gumtnípuska — — Milyen rolna a séiaifr? —
Ismeri mindenki a sas és-n bagoly meséjét. A sas és bagoly szövetséget kötöttek, hogy egymás iránt barátságosak lesznek, sőt a sas esküvel Ígérte, hogy a bagoly fiait nem fogja bántani. Mi történt. A sas akaratán kívül megszegle esküjét, mert a bagolyf elragadó szépnek irta le nyomorult porontyait.
Mi is igy vagyunk városunkkal. Nagyítva látjuk szépségeit, kicsinyítve hibáit. Mint anya a bölcsőbén szendergő gyermekét nézi, szivét a remény tölti el, hogy gyermekét dicsőség fogja környezni, s egykor anyai szivének legdrágább kincso és büszkesége lesz, ugy mi is nagy reményékkel eltelve nézzük lassan fejlődő városunkat. Lelki szemeink előtt látjuk a sétateret, melyet szép gyaloghíd . köt össze a Batlhányi utcával. Vasárnap vau. A közönség ünneplő ruhában- sétál a kígyózó utakon. A fák összeboruló lombjai hűs árnyékot adnak. Egy csalitban hadgyakorlatot tart egy honvédtiszt, ostromolja erősen a várat,-imádódja szivét. Odább a tisztáson víg gyer-meksereg eteti a madarakat. A verebek szemtelenül láb alatt settenkednek. A távoli padról fürge sárgarigók szedik fel az ottmaradt morzsákat. Este a sétálók . a cpa\'ogány bu3 dalában gyönyörködhetnek.
Nagy képzulótehetség kell ahhoz, hogy madarakat lássunk — álmunkban — a \'sétatéren. Hiszen erdőinkben sincs Nyáron oly csendes az erdő. Alig lehet itt ott egy madárfüttyöt hallani. Régebbi időkben annyi volt a madár, hogy pusztítani kellelt. Ma oly kevés van, hogy szaporítani kell. Városunkban élő öreg emberek tán emlékeznek gyermekkorukra, midőn egész város hangzott a csiripeléstől, s ma kiig látni mást mint verebet Veresbegy, ^ír-
s mályvaszín egymásba olvadó árnyalatai. 8 mily szépek ott a nagy tollas, bolyhos fehér virágok, s. a kissebb leheletszerű, gyöngéd fehérek s a graciózus krémek.
Könnyű, kedves illat száll fel aChrysan-themumok közül, de hirtelen feléjük libben néhány hópehely, ó, siessünk, siessünk gyorsan be a bűbájos virágokkal. Odabenn már várnak reájuk a szép, ernyős pálmák, a furcsa 6ok kaktusz, a kis törpe narancsfák, a lombos citromfa, a sötél-levelü, jószagu rozmaring 8 a többi k -d-ves ismerős. !
Odakünn pedig szállnak, libbenek, ko ringének édes halk suhanás\'al a hópelyhek . . Igen, Babettekám, nézd csak ójket drága, nagy kék szemeiddel, igen, kicsi Pannám, nevess csak rájuk édes névelős kis száddal, hópehelykék izenetet hoznak és mintha aranypor, ezüstpor ia bulllna velük és mintha fenyő illat" íb szállna velük a a tiszla, téli levegőben, mintha megcsendülne sok, sok zengő h«ng; Jön a karácsonyi Jön a karácsonyi
Hzalau Fruzhui
mány, ökörszem ifjuságúnk előtt ismeret-I jen, hol ott idősebb embkek\' oly mada-I rákról tesznek említést, melyeket a középiskolai állattani könyvekbon említve 6em találunk.
Honnét e változás? Mi idézte előszár-ínyas barátainknak rövid id,ő alatt ily | nagymérvű megfogyatkozásai. Nem máá 1 mint a suhancok vadsága. A külrárosi gyermekek kifosztják az erdei fészkeket 8 jaj annak a szegény szárnyasnak, mely a városba jön, minden , udvarban guini-puskával fogadják. Ez az oka annak,-hogy elhagy bennünket a tzegény pára, elmegy más boldogabb vidékre pld. Ausztriába El is feledem, hogy nyári szünidő alatt IA—18 éves tanulók kimennek flóberozni, selégszer rálőnek a fecskére is.
Felesleges bővebben íoglalkozui a madarak hasznának bizonyításával Mindenki tudja mennyi hasznot hajtanak a hernyók és egyéb rovarok pusztításával. Ólc természettől adott kertészeink. S mi a köszönet. Hogy ok nélkül üldözik hajszolják, elfogják őket örökös rettegéásé változtatják életükét.
Városunkban a madarakat az izr. leinp-lom galambjai képviselik. Igazán kedvei látvány, midőn a Fő utón és Erzsébet téren szedegetuek. De próbáljon csak egy is más\' utcába menni. Már jaz első háztetőn kavics köszönti:
A madarakat ugy csalogathatnánk városunkba, ha megakadályoznánk a gum mipuskához való gum mi eladását. Télen eunivalót lenne ki minden házigazda kertjébe. Az elemi i»kolákban a tanítók minden erejűket megfeszítenék, hogy tanítványaikat a madarak szeretetére buzdítsák. A sétatéren néhány madárházikót állítana : fel a szépítő egylet, s a közönség feladata lenne feljelenteni a\' legelső suhancot, ki felmászni akarna fészekrablás végeit, vagy célba venne egy mádarat.
Igy lassankint-benépesitenék városunk környékét a madarak 8 hozzánk is belá-. lógatnának, hálájuk dal lenne, mely felvidítaná szivünket, lelkünket
Az idegenre kellemes benyomásQenne daltól hangzó sétaterünk. Valóságos jellemvonása lenne Kanizsának a madarak sokasága, ugy—hogy feledtetnék velünk, a nyári port a tavaszi és őszi sárt, a téli síkos járdákat, a roskadozó felsó templomot, sugár-uli illatot, és, a nem létező uj gimnáziumot. A íöbbi városok, követnék példánkat, s büszkék lehetnénk; hogy egyszer mi cselekedtünk először okosat.
Ha jelen cikkünk visxhaogra talál a közönségben, s a szépiló^ egylet elfogadja indítványunkat, bizonyára visszahozhatjuk a madárdalos régi időket, s- szárnyasaink hálaadó éneke lesz a köszönet és ^mlékünket áldani, fogja a nemesebb szivü késő utókor. -Mindezt jó Elmondani már télen, tavaszkor már késői volna.
Utcai kiállítások.
Ilyenkor december közepe t2jáo még a sarki gesztenyesütő is azzal biztatja vevőit, bogy .Tessenek vásárolni, karácsonyi alkalmr eladási" A trafikos kín-asszonyok is,cifra szalagokkal kötözgetik csomóba a szivarokat, s minden csomag tetejébe még egy szál szopókát is dugnak, — mert hát közelednek a karácsonyi alkalmi vételek. — Igy megyen éz a nagyváros minden zugában, ahol csak .alkalmi vevőkre" les a kereskedő, a | kalmár, a kofa. Ezt kiabálja a tűzfalakj meg palánkok rikító plakát halmaza. Ugy I fogdossák a vevőközönséget, mint a rovar- í evő virág a legyet: szinpompával magához csalogatja, s aztán elemészti min-\' denestül.
Némely plakát, ha nem ia haszoál a hirdetőnek, mindenesetre; javára válik a csinálójának, meg a közönség ízlésének, mivelhogy ezt az üzleti l épirást ia szár-i nyai alá vette a modern művészet. Alig! egy évtizede még az u cai hirdetések valóságos rémmázolmáoyok gyanáut, nemhogy vonzották volna, d^ ijesztgették a1 közönséget 8 meg kell nézni, hogy ma\' iniképen dolgozik a pia ka to gráfia.. Nevezetes művészek adják fantáziájukat1 és ecsetüket az üzleti hirdetések szol-, gálatába, és a nyomdatechnika legfejlő-döttebb b legdrágább módszerei sokszo-rositják egy-e^y fűszer, vagy bajnövesztő-i szer hírnevét A plakát eredeti rajzáért jobbnevü művésznek annyit fizetnek] amennyit némely becsesebb célo s örökké? valóságnak azánt müveért is kaphat. Él a jámbor közönség alig sejti, bogy • azép plakátkép igazában az ö zsebéből telik, ■ ezért kell a kávé kilóját drágábban fizetnie, azért ke\'l a világkörüli művészoő Sarah Bernbard előadásain egy zártszékre félnapi jövedelmét költenie, mer a divatos hősnő színes hirdetéseinek ter, veiért 10000 mondd tízezer frankot fize-tett a rajzolójának. Némely kritikus a*|
1 tartja, hogy a plakátográfia hatása nagyon ia meglátszik a műcsarnokok kiállításaiban, mert -némely modern kép olyan, mint a rikító plakát. Nem kerestük, Igazuk vkdyb ezeknek a csipkelődő kritikasz-tereknek. de tény az, bogy sokkal többet mutat, sokkal célszerűbb is egy. mflvész-rajzolta birdetéx, mintha valami nyomdai fametsző csinálta volna otromba vésőjéval. Különleges kedvtelése a nagyvárosi közönségnek a karácsonyi ulcai kiállítások szemlélése. Mert ez a sok szépség és \'szép Bokféleség már uem mondható kirakatnak, hanem egyenesen utczai kiállításnak. Bizonyos titkos örömérzet futja át az ember bensőjét, ha elgondolja,, .hogyha ez a sokféle gyö-nyörüwég mind az enyém volnál" Azt hiszem ebben a passzív örömben több ar. emberi igazság, mint annak az örömében, akit ilyenforma gyönyörűségekkel megajándékoznak. Hiszen mily elenyésző csekély számúak ezen utóbbiak amazokhoz képest 8 vájjon melyik az őszintébb, naivabb tehát emberiesebb boldogság? Azé-e, akinek csak zsebébe, kell nyulüa, bogy megfizesse magának a boldog birlokláat, — avagy azé-e, aki elálmélkodik a sok uzép holmin és örül a fénynek, ragyogásnak, mert olyan gyönyörűség mindezt ingyen láthatni 1? Aki pedig kedvteléssel szemléli a ezépaéget, az bizonyos értelemben lelki birtokába veszi azt, — és talán több élvezete van belőle, mint az igazi birtokosnak, aki csak azért őrül neki mert az övé. — (A szigorú Tolstoj azt olvasta ki az Apostolok Könyveiből; hogy az asszonyok biiloklácával is hasonló módon vagyunk 1) Némely remek .ajáudéktárgy" szinte csekélyebbuek lünik föl előttÜDk, ha rajt áll az ára. Nem azért talán, mert olcsón adnák — oh EŐtl — hanem maga az ármeghatározás már elveszi a remekmű jOÍmbuszát Igy például, ha művészi élvezetlel szemléljük a modern keramika \'vagy bronzöntéd apró remekeit, 8 a tárgyat tisztán esztétikai oldaléról szemléljük — mily zavarólag hat az a táblácska, melyen ki van irva, hogy „1000 | korona." Ez mintegy provokálólag azt | hirdeti, hogy .neked szemlélőnek ez a tárgy műremek, nekem meg csak \'árucikk." Jellemző, bogy az ilyen táb-í lácskák caak a nagy ajándékozási időszakokban tünedeznek föl, például mos-j tanság karácsony felé, — az év többi | szakában pedig \'a műtárgyak eme cégér nélkül, csupán a maguk individuális mivoltukban csalogatják a kirakatok elé a nézőt vagy vevőt j Vagy másfelé, az ékazerárusok kiraka-I tában egy-egy solitair-gyémánton díszeleg az ármutató .1000 korona," vagy több íb, sokkal több is. Fogadui mernék, bogy Bzáz néző közül legalább 90 arra gondol, hogy megveoné-e ezt a csillogó követ, ha megvolna hozzá az ezer, vagy több\' koronája. És ezen 90 sóv^gó néző közt bizonyára akad vagy 2—3, aki azt gondolja, hogy ő inkább ama apró, művészi fantáziával csinált modern ékszert venné meg a solitair helyett, — ha pénze volna. S ez a 2—3 ember a „művészi élvező," akit a kereskedők aunál kevésbbé szeretnek, mentől fejlő-döttebb az izlé e. Mert a jó vevő nem kritizál — hanem fizeti Amint igy őgyel-günk az utcák kiállításában, még egy kirakaton akad meg r szemünk a sok száz közül.
,§zépen kettesével, ötösével, mindenféle cicomával földíszítve — pezsgős üvegek állanak szittyókosarakban. Hit ex bizony a föntemlitett műtárgy- és gyémánttulajdonosoknál caak „csekély figyelmesség" számba megy, ha karácsonyra nekik ajándékozzák. — A bámuló lömegnek pedig a JegmaRaeabb ideáljai közé tartozik egy ilyen flaakó. Vájjon lemondanának ezek a drága habról, azon okból, amelyet a multkoribau hallottam egy finnyás . pénzeéembertől:\'. A pezsgő már nem divatI" Nem divat? Adják hát-oda annak a számtalannak, aki nem tart a divattal, vájjon nem fogyasztanák-e el ép annyi élvezetlel, mint a legdivatosabb pástétomot?
Valamit kellene a könyvek kiállításáról is mondani. Dj bezzenkedik a tollúnk olyan könyvekről Írni, amelyek karácsonyi1 alkalmi áru gyanánt fitogtat^ ják kiáltó :címeiket.: Az irodalomban ke-\' resni, kutatni kell a kincset, nem pedig ablakba tenni: nesze ez a jól Hisz épen ebben a keresésben, a rejtett gyöngyök meglelésében találja az igazi olvaső az élvezetet. Ilyeneket pedig nem találhatni a karácsonyi kiállításokon — vagy csak igen Titkán. Olt a könyv, — ám, 8 az irodalomban as üzleti szellem tulterje-déee olyan, mint a földmivelésnél a rablógazdaaág. 1 --Egyébiránt boldog ünnepeket 1
Maros Bódog.
A közönséghez.
A jövö. század első napján negyven éve lesz annak, hogy a % Zalai Közlöny" mint n Zala-Somogyi Közlöny\' napvilágol látott. A vidéki hírlapirodalom | akkor még \' gyermekkorát élte, mint az alakuló, modern magyar tártadalom, mint a mi kezdetleges állapotokból kibontakozó városunk.
Hogy lapunk derekasan közremunkált, hogy részt vett ki magának a haladásból, azt 40 éves kora bizonyítja, mert ha kötelességét nem teljesítette volna, nem érhetett volna meg oly magas kort. •
Helyünkön leszünk ezentúl is; nem a mindent JelJorgató harcban látjuk a haladás biztositékát, hanem a békés, munka védelmében, a közérdeklődés /elköltésében. A mi célunk: terjeszteni a szeretetet a közérdek, a közügyek iránt, segíteni mindazokat, kik Nagy-Kanizsát virágzó várossá akarják tenni, kik társadalmunkat ki akarják ragadni az elposványo-sodás veszélyéből.
Mindenki, aki ebben a munkában bennünket támogat. a mi barátunk; mindenki, aki fillérjeivel Jenállásun-kot biztosítja, a mi pártjogónk. Irántuk hálánkat ugy Jogjuk leróni, hogy aggodalmas lelkiismeretességgel igyekezünk majd közönségünk igényeinek megjelelni.
A .Zalai Közlöny\' előfizetési ára:
egy evre. félévre
ÍO Kor. 5 .
N.-Kanizsán, 1900. dec. hóban. A .Zalai Közlöny;
szerkesztősége és kiadóhivatala.
HÍREK.
— Egyházi kinevezés. Huber Gyula somogyvári segédlelkészt Barcsra nevezték ki plébánosnak.
— Kinevezés. A m. kir. földmivelés-ügyi miniszter Fürst Sándor, állatorvost a nagy-kanizsai járáa éajS zen te Ferenc, állatorvost bTagy-KanizHa város területére m. kir. állami állatorvosokká nevezte ki a Xl-ik fizetési osztály VII. fokozatában.
— Állategészségügyi felügyelő. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szombathely azékhelylyel szervezett állategészségügyi felügyelői kerület ügyeiuok ideiglenes ellátásával Trombitán Ignác főállatorvost bizta meg.
— Az állami állatorvosokról. A m. kir. földmivelésügyi miniszter megengedte, hogy azok a m. kir. állatorvosok, a kik a mái tőrvényhalóság területéről, vagy, egyáltalán más székhelyről osztattak be m. kir. állatorvosi székhelyükre s a kik újonnan kijelölt m. kir. állatorvosi székhelyükön működésük megkezdésében 1901. évi jan. 1-én akár caaládi körülmények, akár egyéb figyelembe vehető okok folytán akadályozva vannak 1901. évi január 16-én kezdjék meg működésüket Felhatalmarla a vármegye első tisztviselőjét, hogy atok részére, akik e halasztást indokoltan kérik saját hatáskörében megadhassa. Értesíti továbbá a törvényhatóságot mely szerint a m. kir. állatorvosok hivatalos teendőik közben rendszorint egyenruhát viselni, kötelesek, egy évi halasztást engedélyezett
— Ingatlan eladása. A Polgári Egylet f. hó 16-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy kölcsey utcai Ősi házát eladja. Az ingatlan eladására okot adott a Polgári Egylet váltBágos pénzügyi helyzete; de szemmel kellelt tartami azt in, hogy az eladott ingatlan olyan kezekbe kerüljön, melyek a vároa valamely erkölcsi vagy kulturális testületéhez tartoznak. Ilyen testület az Ipartestület, mely a házat 14000 k. ért vette nieg, bár volt ajánlkozó aki 200 k.-val többet adott volna. A közgyűlés határozatit I megnyugvással fogadhatja a. közönség.
— Ozsonna ünnep. Az Izr. Jótékony Nőegylet a Chauuka ünoep alkalmiból 52 azegény leánygyermekuek ozsonnát adott a Népkonyha helyiségeiben. A nőegylet választmányának tagjai terileltek a leányoknak és szolgálták ki őkeL Neumann Ede dr. főrabbi beszédet intézett az ifjú leányokhoz, dicsőítvén a Chanoka emlékét és a nők jótékony-ságát Bon Simu, az izr. iskolák íja*-gatója. megköszönte a nőegylet elnökének Vidor Samuné úrnőnek az iskolás
m- Melléklet a „Zalai K5zlöny\' 1900. évi dec. hó 22-iki 51-lk számához.
> : \' ^ XXXIX. ÉVFOLYAM. > !
ZALAI KÖZLÖNY

1900. DECEMBER 22 én.
gyermekek iránt mindenkor érzett könyö-rliletét Miután egy leányka még imát mondott, a várakozásukban már kifáradt hányok ozsonnához ültek, melyet jóizQen költöttek el. Megcselekedték ezt a választmány tagjai is, már azok, akik otthon ia o nemes ezokáanak hódolnak,
— Nőegylet! felfllflzetések. A dec. 8. 9 én tartott kézimunka kiállításnál tellllfizetések: Wu«tl Lajosné, Wusztl Lajos 2—2 kor., Stirling Sándor 60.fill., Segercz Rezsőné 80 fill. GyuritB János 60 fill, Dobrovics Dömötörné 2 kor., özv. Iukey Kálmánné 20 kor.,1 Csima Jánosné 2 kor., Vécsey Zsigmond 3 kor. 20 fill., dr. Hauser János 1 kor. 60 fill., Dobrovics Milán 60 fi.l., Dezsényi Géza 1 kor. 60 fill., Glement Lpót 1 kor. 60 fill., N. N. 60 fill, özv. Szekeres Jó/sefoé 2 kor., N N. 20 fill., C óka Ferdinándné 80 fill., Fíálovics Lnjosné, N. N., Sauer íguácné. Obál Jolán 2—2 kor., Jiieger Ferencoó 60 fill., Fiedler Antalné 80 fi\'l., N. N. 20 fill., Be!% Lajos 20 kor., Marzsó Tibor 3 kor 20\' fill., Tecbeik Ilona 20 fill., Marton Iguác •10 fill., Schmidt Frigyesné 6 kor., Külley János Soós Pongrác 60 - 60 fill., Pá ff/ Alajos 1 kor. 20 fill., Neuleld Ölön 60 fill., Ivöbler Gyula 40 fill, ifj. Fesse\'.hofer József 1 kor. 60 fill. Nencsik Izabella 4 kor., Fü*pök I\'ona 20 fill., Tripammer Etelka 40 fill., Tóib Liszlóiíé 2 kor. 20 fi|l., Fűspök Ilona 80 fi.l., dr. Fábián Zsigmondné 1 kor. 20 fill.. ifj. Wajdita József 1 kor. 10 fill.; Köbler Anna, Daucha Ottóué, Knorczer György. Pá.ffy Alajos 60—60 fill.. Piihál Ferencné, Glement Lipótaé 10—JO kor., Knausz Boldizsárüé, Nagy Vajérné, Dobrovics Milánné 6--6 kor.. Éjísrjésy Gábor 5 kor. Összesen 141 kor. 90 fill.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak,-akik n kézimuukakiállttás fényes anyagi és erkö\'csi sikeréhez akár kézimunkák kiállításánál, akár a rendezés fáradságos munkájában való részvétellel, akár felülfizetésekkel, kézimunka vagy készpénz adományokkal hozzájárulni illetve azt elősegíteni kegyesek voltak, ezen az uton is hálás köszönetet mond a Keresztény Jótékony Nőegylet választmánya.
— Meghívók. A ntgy-kanizsai „T.írsas-kör" 1900. december hó 31-én saját helyiségeiben könyvtára javára tombolával egybekötött sylveszter estélyt rendez. Belépti dij 2 kor. Csalidjegy 5 kor. Kezdete este 9 órakor.
A nagy-kanizsai Ált. Muukásképző-Egye-sület vigalomrendező bizottsága 1900. évi dec. hó 26-án, azaz Karácsony másnapján a .Polgári Egylet" dísztermében hangverseny nyel éa tánccal egybekötött jóté-konycélu zártkörű karácsonyi estélyt rendez, melynek műsora: 1. Szózat. , Énekli a férfikar. 2i Die Fiiegenden Uhlauen, Cirl Hause-tól. Előadják: Bine-kovics Jánosné urnő és Zsubory Erzsike k. a. 3. A gyáva. Drámai monolog Rudnyácszky Gyulától. Előadja: Halvax Frigyes up.-4. We\'rner bucaudala. Énekli: 8chertz Emma k. a. Zongorán kiséri: Banekovics Jándsné urnő. 5. Magyar népdalok. Zougoráa előadja: Dirázs Vilma k. a., hegedűn kiséri: Sárközy János ur. 6. Népdal-egyveleg. Előedja a vegyes kar. 7. A társadalmi élet. Költemény. Előadja: Tuboly Ida k. a. 8. Norvég matróz-dal. Énekli a férfikar.
A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör 1900. évi december hó 31-én a .Polgári Egylet" összes termeiben haug-versenynyel és tánccal egybekötött zártkörű szilveszter estélyt rendez. A hangverseny kezdető 8 és fél órakor.
— Közgyűlés. A Nagykanizsai Ctsino folyó évi december bó 26. napján d. e. 10 órakor aajiít dísztermében tartja évi rendes közgyűlését, melynek tárgyai: 1. A választmány évi jelentésé. 2. A számvizsgáló bizottság jelentése. 3: A költségelőirányzat előterjesztése és megállapításit. 4. A tagsági dij megállapítása. 5. Netáni indítványok. 6. Elnök, alelnök, 19 választmányi rendes, 4 póttag és 3 számvizsgáló bizottsági tag választása.
— Öngyilkosság tévedésből. Tapolcán folyó hó 13-án Zsobár Ferenc tapolcai lakós mostoha apjával Enzsöl Jánossal civakodásba bocsátkozván, revolverrel reálőtt 8 abba a hiedelemben, bogy talált k a lövolvernek egy másik golyójával magát lőtte agyon, moBtoha apja pedig sértetlen maradt.
— A Kereskedő-Ifjak önképzó-Egyesülete f. bó 15-én tartotta {évi rendea közgyűlését, melyen Zerkowitz Lajos egyesületi elnök megnyitójában üdvözölte az egyesület nagy számban megjelent tagjait éa bemutatta a közgyűlésnek Zerkowitz Emilt mint a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos-Egyesületének elnökét. Ezután Hirschler öjiőn titkár jelenté, ében terjedelmesen vázolta a lefolyt év történetét.\' Az általános érdeklődés közepette örömmel szolgált a közgyűlésnek tudomásul, hogy a kereskedelmi alkalmazottak Országos egyesülete legközelebb 1902-ben Nsgy-Ksniz^án tartja meg kongresszusát Z-rkqw\'tz Emil központi elnök tartalmas beszédben ismer-tetto n kereskedelmi alkalmazottak helyzetét, beHzámolt az eddigi, munkálkodás eredményéről. A hosszantartó éljenzés után Révész L\'jos ar. egyesület nevében köszönetet mondott Zerkowitz Emilnek ugy a kereskedelmi a\'kalmazottak, mint pedig ezen egyesület érdekében kifejtett munkásságáért. Az indítványok során Mondfcbein Béla hivatkozva a kereskedelmi törvénynek a kereskedelmi alkalmazottakra vonatkozó hiányos intézkedéseire, indítványozza, hogy az egyesület tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a főnök éi a\'kalmazott közölt íel-tneiü ő ellenlétek békés elintézé.-\'ére jegy békélte\'ő bíróság létesíttessék az ipar-törvény alapján. A közgyűlés Zerkowitz Emil és Révész Lijos hozzászólása után az indítványt tetszéssel elfogadta Wéiss Bódog háznagy a választás eredményét n kővetkezőkben olvasta fel: elnök Zerkowitz Lajos, alelnök E\'ek Ernő, igaz galó Bő hm Emil, titkár Hin-chler Ödön, ügyész Ur. Rosenbere Mór, pénztárnok Pollák Ernő, háznagy Weiss Bódog, könyv-tárnok Schwirz Dezső; választmányi!tagok: Fucbl Lajos, Frank Manó. Fríed-lánder Miksa. Dr. Goda Lipót, Hir*ch\'.er Józsof,. Iloffmann Bernát, Linzer Béla, M<ttán ÖJön, Mond ebein Béla, Morgen-slern Gyula, Neufeld Ödön, Radnai Jenő Révé<ii Lajos, Sch\'esinger Ernő, Sjeiner Jó/8e(, Z-írkowitz 0«zkár. Ezután a1 közgyűlés Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisztert a következő meleghangú táviratban üdvözölte: „Egyesületünk1 mai közgyűlésén Zerkowitz Emil központi elnök megemlékezvén azokról a nagyszabású reformokról, amelyekkel Nagyméltóságod a kereskedelmi alknlmaRot-tak kulturális éB humanisztikus törekvéseit jóságos atyai védelmébe vette, határtalan lelkesedéssel emeltük határozattá azt az indítványt, hogy Nagymél-lóságodat, kit egyesöletüuk amúgy is már ho.-szu évek óla büszkeséggel tiszteletbeli tagjának vall; mai közgyűléséből hódolatteljes hálával és tisztelettel üdvözöljük" Nagykanizsai Kereskedő Ifjak Önképző-Egyesülete. Zerkowitz Lajos elnök, Elek Ernő alelnök, Hirtchler Ödön titkár. E\'en üdvözlésre az egyesület a kővelke/ó táviratot kapta: „Zerkow.tz Lajos urnák, Kereskedő • Ifjak - Egylete Nagy-Kanizsán. Szives üdvözletüket igen köszönöm. Hegedűs Sándori"
— A ktkosarazott szerető. Letenyén történt folyó bó 9 én. hogy Oyergyák Károly, népiesen Lila, özv. Peller Károlyné szolgálójának udvarolgatott. A lány az ablakon keresztül beszélgetett imádójával, kit Amor isten, a holdvilágos éj sejtelmei, a mámorító borital és a csikorgós hideg arra birtak, hogy a leánytól bebocsátásért könyörögjön a meleg konyhába, és ottan az ő meleg ölében. Ékesszólása azonban eredménytelen volt, mert Irma, ez volt a lány neve, mosolyogva bár, de határozottan kijelenté, bogy> az ablBkon át folytatott beBzélgetésoél tovább menni uem hajlandó. Gyergyák Károly, a kö tői nevü Lila még Bokáig erőskö dött, de látván, bogy a legválogatottabb szavuk sem képesek megingatni a lány szilárd elhatározását, nagyot ütött két öklével az ablak párkányára éa betört három üvegtáblát. Miután igy lehűtötte hevét, meglehetős Bzapora sétalépésekkel tovább állott. A hatóság azonban kérdőre vonta s ámbár Gyergyák tagadott, mint egy tolvaj lakáj, Irma leányzó vallomása alapján megbüntették. Hjab I a kielégítetlen szerelem ne ablakokat tördeljen, hanem fegyvert ragadjon a kezébe. |
— A veazélyes rö. Medved Lajos, dráva-Bzt.-mihályi lakós egy báztartásbao él ipával b napival, Nóvák Bálinttal és nejével. Folyó hó 9-én este valami caer
kélységen összeszólalkoztak és a vő apósát a széklábával B\'uiyoskn megverte; ezzel azonban nem elégedett meg, hanem késsel támadt az őregekjre, kik csak nagy nehezen tudtak a községházára menekülni. Vejük utánuk ment és egész reggelig ott ólálkodott késsel kezében; folytou hajtogatva, hogy megöli ipát és napát. Az öreg házaspár az !éjjelt kényj telen volt a községházán tölteni és csak akkor szabadulhattak veszélyes helyzetükből, mikor másnap reggel odaérkeztek a csendőrök és a veszélyes embert elfogva. Csáktornyára bekísérték.
— Egy lótolvajbanda felfedezései Még 1898 ban történt, hogy a horvát: ors/ági Lancsuk község jegyzői irodáját-ból ismeretlen betörők többek közt 92 drb lójárlatlevelet és a községi pectéte); lopták el. A napokban derüli ki, hogy kik a tettesek cinkostársai. A Bomogy-rnegyei Miháld községben Beznicza Jánosinál a csendőrség kutatni kezdett éa talált nála 4 drb lovat Beznicza jó járlatlevoleket tudott felmutatni de a\' nyomozó csendőrök a l\'evek-k nyomán tovább kutattak, nyomozásuk Rzálait lé, egész Szlavóniáig követlék és sikerült is kideríteniük a lovak származását. A lancsuki betörésből származó jsrlatlevelek és községi pec>ét segélyével jól szervezett s kiterjedt tolvajbanda űzte a ló lopisokat, s a lopott lovakat kézről-kézfB adták, mig jó járlatlevelekhez nem jutottak, b igazolt tulajdonuk bizonyítékaira tettek szert. Több \' mint 15 lopott ló tulajdonának bűnös származását derítette ki a szorgos nyomozás, melynek alapján négy miháldi embert tar:ó/.tattak le. |A naponkint tartó nyomozást Be.rnBchütz József helybeli csendörórmoster vezelíe, 8 az elért eredmények az ő ügyességét dicsérik.
— A részeg- muzsikus. Kovács István muisikus cigány folyó hó 14-én ugyancsak sokat szedett a jóbó1. Reggel, meg hajnal tájban betért Perlakon a korcsmába h pálinkát kért. A pincér látta róla, bogy pálinkát már jóval többet ivott, mint például az a piliukakereskedó, ki csak a mustrát ízleli meg, mikor veini akar, s ezért nem adott neki Kovács személyes szabadságának ily flugráns megsértése ellen azzal tiltakozott, hégy a pincért combon s?urla. Ezért aztán elővették a csendőrök másnap, 8 a cigány .így vallott: „Engem is összevert valftki, do nem tudorn ki, meg én is ütőttpm valakit, de nem tudom, kit?\' Miután egy kicsit felvilágosították, feljelentették.
— Az ero\'ljeB éjjoli órök. A puszita-mogyoródi korcsmában folyó hó 9 én este vigan mulatoztak a legétiyek. Záróra idején az éjjeli őrök Parti Istvánj éa Fábián Ferenc távozásra szólítottál^ a vendégeket, de Balázs Károly és lljigó tovább rendetlenkedtek, s nagy lármát ütöttek az utcán. Az őrök figyelmeztetésére sem hallgattak el, mire az erélyes biztonsági közegek ugy elrakták Őket a kezükben levő vasbotokkal, hlogy a garázdálkodó legények másnap is [jajgatva, jelentették be a csendőröknek szomorú éjjeli kalandjukat. A csendőrök nyomozása azonban kiderítette, hogy Balázs Károly és Hugő is megtámadták az őröket, b igy mind a négyük ejleu meglőtték a feljelentéit.
— Megakarta ölni az nrnt, Szerencséje volt Hajdú József kiskomárbmí íöldmiveBgazdának, a kit a felesége meg akart mérgezni, éles BzaglóképességéVel. Neje valószínűleg szeréimi\' história folytán gyufaoldatot tett a paradicsomos burgonyába melyet folyó hó 9-én vacsorára elébe tálalt. Hsjdu megérezte az étel szagáról, hogy .valami I nem jó lehet benne és ^zoonal "nívóihoz vitte, hogy megvizsgáltassa. Az orvosnak sikerűit -megállapítani, hogy az étel\' gyújtóméreg-gel van keverve és ennek alapján az asszony ellen megindult a nyomozás A nő eleintén tagadott, de a csendőrök egyik fazékban egy fél decilitert talált á méregből. A felsült mérgető feleség ellen a vizsgálatot megindjtották. j
— Érdekes lolet. Géróca János Attila-utcai földműves\'a kertje végében luvő kazal (övében f. hó 19 én szalma-szedés közben egy utazó bőröndöt talált elrejtve, melyet azounal bevitt a rendőr-Bégre. Midőn itt- a bőröndöt felnyitva átvizsgájták, abban bői ruha, férfi Öltöny darabokat, óraláncot, üres pénztárcát — mind olyan tárgyakat tuláltak, melyek a
lefolyt nyáron oly Bokát emlegetett éjjel nyitva levő lakásokból történt lopísokból származnak, sőt már az egyes tárgyak tulajdonosait ia megállapították. A titokzatos tolvaj valószínűleg neszét vette, hogy a rendőrség folyton kutat és alaposan nyilvántartja az ellopott holmit, azokat értékesíteni n^ra tudván, magánál tartani sem tartotta tanácsosnak, ily módon igyekezett a veszedelme* corpus delictiktöl megszabadulni. A tárgyak egy része tehát megvolna, talán kézrekerül a titokzatos tolvaj is.
— Változások: a korona értékű Trankójegyek tagozűsalbnn. A korona pénzértékuek megfelelő tagozatokban eddig kiboc átott posta távirdai értékjegyeken kívül még húsz (20) és harmincöt (35) fillér, továbbá\' két (2> és őt (5).korouás értékjegyek forgalomba hozatalát rendelte él a keresk miniszter. Ezek közül az 5 kóronás értékjegyek — melyek főkép a magasabb dij alá eeő csomag éi< pénzküldemények bérmentesítésére szolgálnak — csakis kincstári hivataloknak adatnak ki: A posta (távírda) hivatalok az uj értékjegyeket már most megrendelhetik. A\' jelenleg forgalomban levő , három (3) koronás értékjegyek érvényességét ellenben 1901. évi március hó 31-ével megszüntette. Ezen időn tul a közönség a 3 koronái értékjegyeket — ha azok valódiak, épek és használatlanok — 1901. évi június hó 30-ig bezárólag a posta (távírda) hivataloknál a bemutató által kívánt mefcfelolő értékű más frankójegyekre cserélheti be. 1901. óv julim.hó l-:ől azonban 3 koronás frankójegyek becserélésre sem fogadtatnak el.
— Uölcsészethallgalók mint neve lók. A Budapesti Magy. Kir. Tudomány Egyetem Bölcsészethallgatóinak (tanárjelöltek) Segítő Egyesülete az első harmadév elmultával kedves kötelességének ismeri, tudomására adni a nagyközönségnek, hogy tagjai köréből nevelői, tanári, korrepetitori. irodai, másolói, rajzolói, fordítói, zeneoktatói állomásókat ugy a fővárosban, mint vidékre közvetít. Ez eljárása által alkalmat igyekszik nyújtani az ország nagy közönségének arra, hogy gyermekeik mellé nevelőkül képzett, érdemes,\'tehetséges és megbízható ifjakat nyerjenek. S midőn e körülményre felhívjuk a nagyközönség figyelmét, egyúttal tájékozás végett megjegyezzük: 1. A közvetítés a bejélenlőre nézve díjtalan. 2*. A bejelentett állomásokra az igényeknek megfelelő egyén ajánltatik. 3. Ki a nagyközönség köréből egyesületünket igénybe venni óhajtja, ebbeli 87ándékát személyesen vagy levélbeu (A Budapesti Királyi Tudomány Egyetem Bőícsészet-hallgatók Segítő Egyesület másod titkári hivata\'ának Budapesten, IV. Központi Egyetem II. em.) tudatni szíveskedjék, közölvén az állomás időtartamát, az igényeket és javadalmazási feltételeket. 4. Esetleges kellemetlenségek kikerülése végeit a bejelentők csakis azokat fogadják el, kik másodtitkárunk által hivatalosan kiállított Bjánló levéllel jelentkéznek.
— Munkácsi Mllinly két remekművének „a falu hőse^ és „siralomház" kitűnően sikerült aquarell modorú reprodukcióit hozta forgalomba, Egy-bázy Ágoston és társa kiadó "vállalata. Ugyanezen kiadó cég két kiváló Petőfi képet adott ki és pedig „Petőfi a csárdában" éa „Petőfi a táborban" címűeket, melyek Révész Imre festményei. E?en négy mülap egyenlő méretekben (80X62 cm.,) remek kivitelben hazánkfia Kádár Gábor műt^rmébeU készült s azokat a nagy közönségnek 10 cm. széles arany-antik keretben, üveg alatt felszerelve, valamint bérmentesen az ország bármely vasúti vagy hajó-állomásig egyenkint 48 korona bolti áron B^állilják b hogy ezen mülapok megszerzését mindenki számára lehetővé tegyék, a vételár csekély havi részletekben is törleszthelő. A képek megrendelhetők Egyházy Ágostoa és tír8ánál Budapesten VI. Eötvös utca 44. | — Épületes pofozkodás. Szt.-Balázs-ról irja levelezőnk: Kedves mulatság volt f. hó 15-én este Papp Ádám házában. Egyik ember valami csekélység miatt összeveszett a feleségével, mire ez ugy Vágta pofon az urát, , hogy a saját mondássá szerint olyan szikrákat hányt á kzeme, mint\' akár egy malomkerék. De nem azért férő ő,, hogy ezt eltűrje, azért
6 is fogott egy husángot, hogy kamatostul^ fizesse vissza az előlegezett pofont ;i de ebbe megakadályozta Péter fia, ki hátulról megfogta apját, 8 ugy tartotta átkarolva, hogy anyja kénye-kedve szerint pofozgathassa. Élt is az asszony a kedvező alkalommai. s jobbra-balra csattant — nem a csók, hanem k magyar szeretetnek kézzel érezhető kifejezése, mig csak meg nem unta a mulatságot s az öreg zsobjébe nem nyúlt késért, mit elővéve, olyat hasitolt a fia kezén hogy azt menten elborította a vér. Sebét az orvosnak jkellett bekötöznie. Egyéb baj nom történt. Most pedig szent a béke.
— Gondatlanság áldozata lett Csurgón, Kovács Sándor vendéglős kis leánya. Dec. 17-én szeles idő voltf. ez azonban nem akadályozta Kovács Sándort abbaní hogy az udvaron disznót pörköltessen. Kis leánya is odament nézni a tüzet A szél a lángot majd erre. majd amarra terelte, mig egyszerre csak a közel álló kis gyerek ruhájába belekapott és a szerencsétlent annyira összeégette, hogy másj-nap belehalt.
— Hirdetmény. Folyó évi Karácsony másnapja szerdára esvén, a szokásos betip vásár elölle való hétfőre folyó hó 24-ére tétetett át: e napon frg a heti állatvásár is megtartatni. Miről ugy a helyi mint a vidéki közönséget ezennel értesítem. Nagy-Kanizsán, 11100. évi december, hó 14-én.
.Deák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— Alapos zongora oktatásban részesiti jobb házból **aló növendékeket
\'fiatal uri hölgy mérsékelt díjazás mellett. Ctme megtudható a kiadóhivatalban.
* A karácsonyi asztalra. A legkedvesebb ajándékok közé tartoznak elvitázhatlanul a; Suchard Pb. csokoládégyár által (Nquchatel) piacra hozott karácsonyi tárgyak. — Nem gondolhatnak kedvesebbet mind ezeket a gyönyörű dobozok, kosárkák, virág vázák, játékszereket Btb., melyek nemcsak, édes tartalmúak, finom pralinék és fondantok által pompásan izlenek, hanem később is maradandó btcsü tárgyakat képeznek. — Ezen kedves tárgyak ezen évben is biztosan — ezer és ezer szivet fognak megörvendeztetni, szegényekét és gazdagokét, miután minden árban kaphatók, egy nevü és legfinomabb kivitelben.
* Felhívjuk t. olvasóink figyelmét az egész országban előnyösen ismert Wein Károly és Társai késmárki szövőgyár hirdetésére. E hazai gyár készítményei: szepességi vászon, damaszt-asztalnemű, törülköző, kávés-teriték, zsebkendők stb. stb. nemcsak a belföldön, hanem a külföldön is nagy elterjedtségnek és kedveltség-nek örvendenek. | r
— Somogy-Miháldon-. Szép
cserépzsindelyes lakóház, istálló, pajta és kert, azonkívül 1600 □ öl jó szántófölddel olcsó árért eladó. — Bővebbet ifj. Jakabfi Istvánnál Szent-Jakab u. p. Nagy-Récse.
* Á falragasz művészet fokozódó mérvben kezdi magára kelteni a közérdeklődést; s annyi speciális kiállítás után végre az idei párisi világkiállítás már megfelelő nagy helyet szentel neki. A monarchia nagyipatfábau e téren első helyet foglal el a Kathreiner cég a mely azt évek óta mélyrehatóan és előkelő módon ápolta, eredeti, kiváló művészies kép-tárgyak felhasználása által. _ Bizonyítéka ennek az utcákon ujabban kiragasztott és minden kereskedőnél látható Kathreiner hirdetés: vörös ernyővel egy mosolygó leánykakép a melynek fényhatása épen-6éggel meglepő, s a szemlélőre serkentő művészies benyomást gyakdrol. Kivánjuk<-hogy az a rendkívül kedvesen meginvitáló leányka, a ki a szecessziós zöld findzsát magasra tartja, az oly általánosan kedvelt Kathreiner kávénak igen hathatós terjesztőjének bizonyuljon. \\ |,
* Gyermekáldási Hat leány és négy fiu I Most már elhiszem, kedves barátom, hogy I a küszöbön lévő üunepek Önnek nagy gondot okoznak és mind\' a mellet
feljebbI — 14 méter — |i<>st.bár ét vámmentesen aiálliWat Minták kiTálaaatiara, nemkülönben Ic-kute, tehír éa axinea Uemicberg-aeljem blouaok éa ruhákra alkalmsa, krtól U Irt 6> krig mőterenkiot —
Csak akkor valódlJ hn kö/.yotlon tólem rendelik!
m 30 kftÓlHENNEBERGjG., Zürichben,
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1
1900. DECEMBER 22-én
tengerpénzt akar c nehéz időkben törékeny játékszerekre költeni 1 Nem, ezt ön •uom telicti. ennél sokkal jobb tanácsot adhatok. Menjen VII., Erzsébet-körnt 3l ik szám alá, vagy bármely bankházba, vagy dohánytözsdébe és vegyen- 1!101. január lS-iki íiutáshoz mindegyik gyermekének csekély 40 fillérért egy-egy sorsjegyet. 40 fillérért a 10.000 koronás fö nyeremény, vagy más 1000 koronás stb. nyereményt csinálhat, gyermekeinek pedig igen nagy örömet szerez és a mellett egy nomes Ügyön lendített, mivel ezen sorsjátékot szegény diákok javára rendezik.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Szllletésok:
— Dcccmbcr 14-al-ig. —
Ziefor Antal cipész: Antul MotnAr Ferenc bognár: János fíolub Zsigmond házmester: KArolin Szmodics László földmivcs: Katalin Molnár József napszámos: József Poci) Anna szaká«>ué: János (.íerócs János kőmives: Mária Lábas Klek m. kir. erdógondnok: Izabella Szijj Dániel kovács: István Kovács Gábor földmives: Mari. Szititr Antal mozdonyvezető: Teréz (iergál István bérkocsis: Rozália Wellák Anna szakácsné: halvaszületett
. leánygyermeke Juhász (íyörgy napszámos: István Özv. Donnán Károly né Marinat Anna
cseléd: Erzsébet Zsuponics István-vasúti munkás: Ilona Dtíutacli Hermina házvezető: Szidónia Lengyel József földmives: Katalin Pásztor. János postaszolga: Anna Dlask Ferenc kalauz: Ilona.
Halálozások :
- December I4 21-ig.
(Janii József rk. 10 éves: tífusz Chinorányi Boldissár rk. magánzó, 72 éves:
szívszélhűdés I András Gyula rk[. 2 hónapos: tlldöburnt Vzalió Anna rk. T hónapós: ránggőrcs Kovács Mária rk 1 napos: ránggörcs Suefl\' József ifjú rk 13 hónapos kanyaró Osvald Sándor rk. 9 hónapos: tüdőlob üzv. Horváth Jiiuosné -Maucsek Anna rk.
\' 70 éves: végkimerölés Auer>Juliánná rk. 5 hónapos: hörghurut özv. Kovács Józsefnó Lackonits Katulin rk. magánzó, 73 evek: végelgyengülés Nyújtó József rk. takácsscgéd, 4tí óves:
Brightkór *
Budai József rk. napszámos, fiO éves: tüdőlob
Bedenek József rk. 2 éves: hörghurut Plander József rk. földmives, Gf> éves: tüdőgümókór. I
\'IRODALOM
-r Budapesti Napló Az az újságíró gárda, mely a maga erejéből minden vállalat mellőzésével a szerkesztőig saját tulajdona gyanánt megállapította a Budapesti Napló-t, mesés sikert ért el A lelkes csapat, a szabadelvű magyar közönségnek legkedveltebb ujságszolgáltatója lett. Magával hozván fényes és jóhirü írói neveket, bámulatos szorgalommal és kitartással gyűjtvén mindennap össze mindazt, ami e szerkesztőség, c lap szabadelvű és független politikájának, nemzeti érzületének és magas Ízlésének minden huszonnégy órában ismétlődő bizonyságát adja: — A Budapesti Napló nemcsak keletkezésének történetében uj és eredeti, de a közönség szimpátiáinak gyors felköltésében is eddig nem látott példát mutat. És minden szám arfa vall, hogy a Budapesti Napló megérdemli ezt a támogatást. A Budapesti Napló nak friss és megbízható értesülései, lelkes, temperamentumos, komoly, tartalmas, hatásukban valósággal szenzációs politikai cikkei, a melyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra döntő jelentőségű újság véleményét, tárcarovatának magas irodalmi színvonala, gazdag informatív anyaga, kitűnő értesülései, .kimerítő, ötlete*, változatos, eleven rovatai s mindennemű közleményeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: naprólnapra ékesszólóan tanúskodnak arról, bogy ha a Budapesti Napló fényesen megfelel a legvérmesebb várakozás- !
nak is. A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasó-közönsége közt páratlanul meleg és szives viszony fej: lődött ki. Naponkint jelentkezik ez a Sz-erkesztói üzenetek rovatában.
A „Budapesti Napló" valósággal szenzációs meglepetést hoz előfizetőinek azzal a meglepetéssel, hogy kivétel nélkül valamennyiüket biz tositja a Mannheimi Biz-ositó Társaság magyarországi képviselőségénél baleset ellen, ugy az elhalálozás mint a rokkantpág esetére 2000 korona \'erejéig. Ai biztosítás egész költségét maga a lap fedezi és ugy a .Budapesti I^ápló" régi előfizetői, mint az újonnan belépők jogéryényes biztosítási kötvényt kapnak 2000 korona erejéig.
Karácsonyra díszes és tartalmas naptárral kedveskedik a „Büdapesti Napló" előfizetőinek. A képes naptárt, amely hatalmas kötet, ngy a régi, mint az újonnan belépő előfizetők megkapják.
A Budapesti Napló szerkesztősége, amelynek belső tagjai: Vészi József, főszerkesztő. Braun Sándor, felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Fái Béla, Goda Gé/a, Gergely István, ílajdu Miklós, Holló Márton, Hor vath Elemér, Janovics Pál, Kabos Ede, dr. Kovács Jenő, Laczkó Andor, Lyka Károly, Márkus Józs« f, Molnár Ferenc, dr. Soltész Adolf, Sváb Tivadar, Thury Zoltán naprólnapra egész erejét, egész lelkesedé íét, összes hírlapírói kvalitásait viszi u harcba. Hűséges szövetségese ebben a külső munkatársak díszes serege. Ez a rugója a Budapesti Napló., eddigi páratlan nagy sikerének és biztositéka jövendőjének. Olvasóink, figyelmét újból is felhívjuk a Budapesti Naplóra és ismételve a legmelegebben ajánljuk ez ujségot. — Olvasásra az újdonságok iránt érdeklődőknek és való ágos lelki épülésükre azoknak, akikneV a magyar hírlapirodalom magas, színvonalában és magyar írók és újságírók hangjaszorgalmában kedvük telik.
— A „Magyar Szó" előfizetési felhívása. A „Magyar Szó" újévkor lép második évfolyamába. Tizenegy hónapos élete beigazolta, hogy a haza ellenségeinek a „Magyar Szó" a legveszedelmesebb ellensége. Minden társadalmi, politikai és művészeti kérdésben a „Magyar Szó" függetlenül foglalt állást. Csakis a ".Magyar Szó" lehetett független minden irányban, mert függetlenségét nemcsak prog-rammjába vette, hanem meg is valósította. A „Magyar Szó" semmiféle politikai pártnak, semmiféle tarsadalmi érdekcsoportnak nem áll szolgálatában. Ez a teljes függetlenség biztosította a .Magyar Szó"-nak azt a nagy hatást, melyet a közéletre gyakorolt. A „Magyar Szó"-ról ugy beszélnek, ugy fogják fel, ráint az egyetlen ellenzéki újságot, melynek van bátorsága mindent megmondani, mit a közjó javára szükségesnek talál megmondani. A „Magyar Szó" olvasása nélkül senki sein lehet eléggé tájékozott a közviszonyokról, mert a „Magyar Szó" az egyetlen újság, mely semmit el nein hallgat, semmit el nem tussol, molygek szókimondását csupán az irodalmi jóizlés szabályozza. Mindezeknél a legmelegebben ajánlhatjuk olvasóinknak, hogy fizessenek elő a „Magyar Szó"-ra. Az oi\'őfisetési árak a következők: Egész évre 28 kor, félévro 14 kor., negyed évro 7 kor., egy hónapra 2 kor. 40 fill.
Szer/cesitösto :
Dr. VlllAnyl Henrik, felelőt sierkesztő. Kiadó : ///. Wajdlts József.
VEGYES.
— Sok évi ncsflgyelii. Emtoxiéngyengeié-geknél ét étvágybiányoal álulábaa mludeu
. gyomorbajnál, a valódi .Moll féle seidU-z porok\' bizonyultak a legsikcrcbbeknck a tfll.bi ite^ek fölött, mint gyomor erőaitók é« vérifixtitók Egy dobot ára 2 kor. SxélkQldéa naponta uiáuvételiel Moll A. fyógjss*ré»z rí. f-t kir. udv. aziQfiö által. Béca, 1 Tuchlaubeit 9. A vidéki gyLy-szertárakban határozottan Moll A. kéázita&ye kérendő as ő gyári jelvényével és aláírásával
NYILTTÉR.
Ax e rovat alitt köslöttekért nem Tállal felelősiéget a szerkesztőség. , ;
Yeue, liugybólyafc, bugydara és a , köezvénybántalmak ellen, továbbá a |légzó és eméaztösl szervek burntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltblou-fotrns
SALVATOR
| sikerről rendelve lesz.
Hun jhaj tó hat ásu I
Kelte izil KÖDBjfo emésztheti
Kapható ásványvlzkereskcdésekben ;és
gyógyszertárakban A 8al7^tor-forrás -igazgatósága Eperjesen
H7H I>ITti;SJEH.:
kéretik I
ittuiíy-
Brády-féle
rr MÁRIA-CELLI 3 § i GYOMOR-CSEPPEK |
q itagyaierüen falnak pyomor bajok 8
p uál. nélkülözhetetlen és általánosan R
g ismeretes bázi éa népszer. — A g
Q ByomorbeleRség tüuetei: étvápyla- u
§lanság. Rjomorbetegfég, bü-ös le- §
helet, felfujUág, savanyu felbölTögés, g
O hasmenés, gjoinoréRés, felesleges o
u nyálkakiválasztá^.Bárgaaáp, undor és q
g hányás, gyomorgörcs, fzükülés. — g
O Hathatós gyógyszernek bizonyult fej- o
g fájásnlál, a mennyiben ez a gyomor- q
o jól származott, gyomortulferheléitiél g
q ételekkel éi italokkal, giliszták máj- o
q bajok és hümorrboidáknál. q
8 Emiilett bajoknál a Drády-fóle g
mdrlacelli gyomorcseppek évek O
óta kitűnőknek bizonyullak, a mit u
a/.áz meg Bzáz bÍ70nyit»ány tanu-óL g
A bevásárlásnál kérjünk határozol- a
tan Brádyfélo márlncelll gyo- ^
inorcseppet és ügyeljünk a femi g
védjegy- és aláírásra én úrra, hogy o
e rég hírneves valódi Brády-féle u
máriacelll gyomorcseppek üve g
genkini 40 krba. nagy üvegje 70 a krbai kerül, bólott a nem valódi,
hamisított és értéktelenek olcsób- g
ban, legiukább 35 krért árusittatnak. ~
Központi szétküldés Brády Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar Király" hoz, I Fleitchmarkt 7
Nagy-Kanizsán: Práger Béla rs Belus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kobut Sándor gyógysze-_ részdél.
8oOOOOOOOOOaOOOQQOOOOOOOOOOO
6042. tk. 000. j
árverési hirdetmény.
A nagykanizsai .kir. törvszék telekkvi osztálya rtkszéról közhírré tétetik, ibogy Dávid Péter, efcztregnyei lakos végrehajta-tónak, özv. íjani Jánosné szül. Kovács, Katalin végrehajtást szenvedő esztregnyci lakós elleni 200 kor. tőke, ennek és pedig 1(50 koronának 18*J8. május l-tól. 40 koronának 1S!Í8. május 20-tól járó b°.w kamatai, 4 ti kor. sif. fillér per. lö kor. 30 fill. végrehajtás kérelmi. Ü2 kor. 30 fill. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti ügyében a fentnovezelt kir. törvszék területéhez tartozó a rigyáci 524. sz. tjkvben f 1758. hrsz. ingatlannak, Kovács Kati özv. Dani Jrtnosnét il|etó s 514 koronára becsült \'.3 részére i
1901. január hó 14. napján d. e. 10 órakor
Bigyác község házánál Dr. Dick József felperesi ügyvéd svagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
\' Kelt N.\'Kanizsán, a kir. tvezék mint telekkönyvi hatóságnál, 1900. évi október hó 13. öapján.
GÓZONY,
kir. tszéki albiró.
] 922j000. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági -végrehajtó az 1881. óv; 1ÍX, t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1900. évi V. 872(2. számú végzése következtében Dr. Kovács Pál :|budapésti ügyvéd . által képviselt Atbönaeum irod. ós nyomd, részv.-társ. {javára Pischel Fülöp n.-ianizssi kereskedőcég ellen 1078 kop. 31 fill. s jár. erejéig 1900. évi március hó 1 ón foganatosított kielégítési végrehajtás uljáu le és felül foglalt ós 2900 koronára becsült 2 gyors-sajtói, l tégelynyomó és l papirvágóból álló 1 ingóságok nyilvános árverésen ol-adatnnk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1900. évi V 872\'2. számú végzése folytán 1078 kor. 3t fill. tőke-kövótolés. ennek 1000. évi március hó I. napjától járó 5"|„ kamatai, \'30|„ váltó dij es eddig összesen 99 kor. 40 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig fizotelt 500 kor. levonásával Nagy-Kanizsán a helyszínen leendő eszközlésére
1901. évi január hó 2. napjának délelőtti 9 órája
határidőül kitüzetik. és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett iogóságok az 1881. évi iLX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében; készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek bécsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán, I9U0. évi december In ifl. napján.
\\ Maximovits György,
kir. blr. v^ieliajlu.,
Doktor Kriegl József valódi angol
Tannochininpomadéjii
A megakadályozza linj és siakAl korai kihulis&stét j siOrkülésct és f elősegíti ezek nö- !] vésér. tjjy tfgely -,, Ara bérmentve és
8 cfofc költség néikut .After. - pénz előre beküldéssel
3 korona Chllt-Otlci 41. Irlitn-Riiri, Liidu. I. V.
A* utalvány czimzendő:
HPOTHEKERA.THIERRY\'BALSHH FABRIK
li Prigridi btl ÜaliltscIi-laiirkrBia.
Nagybani vevőknek nevezetes engedmény.
CSOKOLÁDÉ
SUCHARD
Párisi vllágkiál itás 1900.
GRAND PRIX
Legnagyobb kitüntetés.
A Kiohter-féle
Horgony-Köépitöszekrény
------\' • • " ■ ~-—, — V
a gyermekek kedvenc játéka és n legjobb, a mit nekik játék- és foglalkoztató-szerül ajándékozhatunk."
A Kichter-féle Uorgony-Köcpitöszekrények mindenkor kiegészitoszekrények által tervszerilen nagyobbithatdk és aiéri kétszeresen értékesek. A Kichter-féle Ílorgony-Köépitőszekrények 0.76, 1, 3,3\'/., 4\'/ , C—10 kor. és azou felüli áron tx világnak mtndeu finomabb játókszerüzlet^ben kas>-kal6k; hanem a Horgony-gyárijegyre ügyelni kú-jünk és minden kUtpitöszekrény .Horgony" nélkUl mint utánzat és nem valódi visszautasítandó.
Ujl Ktchter-félo türelmi játékok: Hidegvér, Mind a kilencet Sphinx, Manó, Villámhárító, 11a-\' ragtOrö stb. | j^t: 1o fillér darabonként. Valódi csak a .Hoígony* gyárijegygyel!
A ki gyermekeket akar megnjándékozni, hozassa meg magának azonnal az alaul jegyzet cégnek uj, gazdagon illusztrált árjegyzékét, melynek beküldése ingyen és bérmentve eszkózóltetik.
Rlchter F- Ad. és társa. Főhercegi udvari szillitúk. Első osztr. magy. cs. és kir. srab.-kőépitCszekrénygyár.
- Iroda és raktár: I. Operng. lö Bécs (Wien)
gyár: Xllll, (Hietzlng). Rudolstadt, Nürnberg, Olt«» (Svájc, Rotterdam, New-York, 215 Pearl-^lreet.
Mlelc ecbterBaltam
III tm fcK.llWfX.ÍM^m
__ tn J
K. Tb\'.trry lnPrc^eCi
MB*Uiw».|uarf .:%
Nélktlözlelleí es^ fe 1 n^m n Iba n an^kl m Hra d B a t|a n a üatásban.
Söi kivitel miien országa,
Ch!e,f Office 48, Br xton-Road, London S. W
A legmegbízhatóbb, legjobb éi aa egén riligon bires éa keresett hSiiwer i
Tlfterry A. gyógyszerész balzsama.
FelOlmulhatitlan mell, lOdő, máj, gyomor és miuden belio beteg-ségaéj. — KfilSdleg h legjobb
tgSgT Sebgyógyitószer. ^M
Valódi csak ax önzés knllurillamokban zöld apáca rédjegygjrel
__és a kupak hüvelyen b-préselt céggel: Alléin echt.
Évi készítés bclizonjithatólag 6 millió üvegcio. — Pó*tán bérmeotve 12 kisebb, , vagy 8 naeyobb Ovrg 4 korona — Próba-Ovegcie pros. ektnssal és a világ minden országa rikiáráoak felsorolásával 1 kor 2 \\ üli. — SxétkOldéa ciak a péni e,lőre kü\'désével.-
Tlilerry A. Cditifoliu kenőcse
(ciodikeoScmok neretTP) el nem érhető vonzó erővel és gyógyító hatással. — Operációkat legtöbbizOr feleijegessé tcsx. Ezen kenőcscsel egy 14 < ves gyógyithatlannak tartott csontszú, ujabban légy 22 éves nagy rikszerü betegség lelt meggjógyitvá. — Antiseptikusan bat, bflsit, könnyebbít és gyornn gyógyit mindennemű gyuladásnál és sebnél. — Gyorsan pnbii és szétoszlat, és megszabadít mindennemű >do?en. még oly mélyen bohatolt tárgytól. — Kgy tégely bérmentve 1 kor. 80 öli. csakis előre utalványozás .-llenében. — Nagyobb
rendelésnél olcsóbb. - Bebizonyítható évi gvártái 100,000 tégely. Mindkét szerről egy egé.z levéltár áll biaonyitványokból predotibeo a világ minden részéből rendelkezésre — Kerüljük az utánzatokat és ügyeljünk as összes tégelyro b égetett cégre: Apotheke znm Schntzengel dea A. Thl>*rry. Hol nincsen raktár, ne hagyjuk ima,uukat utánzatok vagy állítólag hasonértékd szerek megvételére rábeszélni, hauem rendelJQuk kötretlen éa cimezzQnk:
ipotbeter A. Th\'erry\'g kabrlk in Pregrada RoMlSCl-SaErliniíl lelltll.
(A cl.!kir. olitr. il^itnvaiuuk Ifictviiel6i itöTctiécénck ixilUlAji.) -1 3 :l\'oatr.clor ot ihe W.r.Oíflce .cd the Admir.ltj, London.) !
Eloflzelesl ara: negyedavre 7 kor. egy hdra
Mm m m m 2 kor.«a 40 i á m
s: « a " 5 « K a a s MnutTiíprilSi £ ttu, Rüür
\' J. _ I Mulslvlnjuimot rgy li«it kf.ldouk.
ejjr.ilea, mindin (ajgetleii, uíklmondó (ítítoií nipll.;
Szerkesztii »r. PA11I EDE.
Vuérakkd » lesi.leiebbek. E,,íb cikkel . • noliilk. t, 11 "í, ? í1" "\'P\' Jí,e">flcl \'ogl.tkoioik Hirro.it, . [legjobl, él llftökéletíiebb, KMIOId! ronu • mjttili, ur-a £V lUS\'\\.\'U- T"cU é" \'«\'»íei i liijobb Írók nü.el B B--- ~
S^rkciitSifg «. kl.dnblTftl. l: RCK;
Bnflapestso, 17., Sarltaatyas a-3.si IH
XXXIX. ÉVFOLYAM.
Z ú i I KÖZLÖ

m
I A PALLAS
§5? NA GY LEXIK( 31\'™
áj j ji.\'J
1 VB i kész!
sk mmwmtm^ m
N Y
1900, DECEMBER 22 én.

Megjelent 16 diszes félbórkötésü kötetben;
i ■ .
ii teljem iiiik ura 90 IVt. — DU/.es l\'nll n II vanj hu/.za cnoniAgolnitanl egj fitt 31; frt.
A magyar lélek mindennapi kenyere a PALLAS NAGY LEXIKONA; el nem lehet nélkille\'senki. ------.
Kell: a gazdagnak, szegénynek, tudósnak, tudatlannak.
Kapható: Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében Nagy Kanlzsín, esetleg havi 8 koronát részletfizetésre isi
Csak^O fillérért már 1901 Január hól2én á
#10.000
® tooo 500 5fb stb
beszerzésére rendkívül alkalmas
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI AJÁNDÉKOK
IITIL
féii) képőszeii műterme a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában (Cscngcriut 1) ki mindennemű művészi és Ízléses kiviteltl fény,- platin,- és üvegképeket izonkivül kiak épek után életnagy-ságuakat és felvételeket fényirodáján kívül Is a legszebben, ligclóiijoscbben és legpontosabban teljesít.
Vatulí és postai alkalmazott 10\'/, engedmény.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
1900. DECEMBER 1-én.
gooooooogcoopooooooQpooocggggoggaagB
O Z. K. "/„.000 c
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ba mindegyik dobos Moll A., vódjogyot éa
aláiráaát tüntet! fel. A Moll A.-féli Seldlltz-porok tartói gyógyhatisa a legmakacsabb gyotnsr- ét al-(eilbántalaak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrskedés, májbántalom, vér tslalás. aranyér és a legkülönbözőbb nW betegségek ellen, e jelel háziszernek évtizedek óla mindig nagy(bb ^terjedést szerzett. — Ara egy lepiosételt aradét! dobeznak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
I moTl^fél efrancia!
BORSZESZ ESSO
Csak akkor valódi,
ba mindegyik üveg MOI.L A. véJjegyét tüntntl lel .A. Moll\' felirata <5nozattal vau zárva. A Moll-féle
franozla bors/esz ét si nevezetesen mint fijdaloasoalllapitó bedőrzsölésl szer köszvény, rsuz és a meghűlés egyéb következményeinél legisraorctesebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, Icgqjabb múilster iterint készítek gyermek és hölgy szappan a bőr oksterü ftpoláaira gyermekek éa felninek rétiére.
ira dtrabonklnl — 40 «H. Öl darab — I kor. 80 flll. Miuilen darab gyermck-sinpp&n Hol] A. védjegyével van cllitra
i FiuflkiliKi:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béca: Tucblauben 9. 87..
Vidéki megrendelések naponta pnsEaulénvét melleit teljetiltetnek.
A raktárakban lessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
5oooooODOoonoooooooa 0000000000ooooooninoooqo oaooooaaaanaoocoooooaoOooooooDoononaoaooooo
feusíein

jjhashajló labdacsai
(NEiSIElMle ERZSÉBET
Epilulák hasonló kószi ményeknél minden tekii tőiben feljebb becsQléndóJi; — mentek minden ártalmas anjngoktöl, az allosti szerek bnjalnál leejobb eredménynyel használtatván, cyeogéilou hashajtók, Tértisztitólj; egy gyógyszer sem jobb, 8 mellette oly ártalmatlan, mint e\' pilulák a □ székszorulás □
a legtöbb belegségejí forrása ellen. — Cukrozott külsejük végett m<}g g gyermekek ia szivearn. ^
Eg-y 15 pilnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely S doboz*, Q tehát 120 pilulnt tartalmazó, csak 1 frt o. ő. S
(\\\\f í Q [ Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan S \\J Y HO ! Xeusiela Fülöp hashajtó labdacsalt. Valé-di csak, ha g minden dobos törvényileg bejegyzett védjegyüokkel pirosfekete nyomta- n tásban „Szent-Lipót" és ..Neusteln Fülöp grögyszerész." aláiráml q van ellátva, a kere-kedelmi lörvényszékileg védett csomagjailik alá rá- q suukkal van ellátva. q
NEUSTEIN FÜLÖP g
„Szent-Lipóthoz\' cimzeit gyógyszertára Z. K. "I,, q WIKN, L, Platikeugasse (1. □
Raktár Nagy-Kanizsán: IJKLUS LAJOS cs KEIK GYULA gyógyszerészeknél. \' g
öQaaaaoac3oaoDDnoDnao22aaaDaaQOOoaoaoDoaoQoao
\' " K
A feltaláló dr. Meldlngor tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KÁLYHA
HEIM H.
>v cs ós kir. udv szállítónál
l .JD—<JU MLMÍQ> -QiMv kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybernergasne 7.
Minden államban nzabadalinazva. — Az első éremmel minden kiállításon .kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb égési tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
^grSa?, lakások, iskolák és irodák számára n legegyszerűbb és legelegánsabb - kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szénpirral való lütésnél és 24 óráig teijedő égés köszénueli tüzelésnél
tfO.OOO káljlin forgalomba hozva.
Egy kályhával több szoba Is fűthető.
„MEI DIN G E R"-kályhák,
óva inlüok az utánzatoktól, utalva a kálybaajtókra öntött kőveikező védjegyre:
MF.ID1NGER OFEN é H- H E I M^
„HE\'STI A"-kályhák.
Ilflrí impy ^géai időtartamra berendezett
FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK, "W
FŰ $ TEMÉSZTŐ CALORIFÉREK.
Uüzponti füles iiiimleii rendszer szerint.
W Szárító készülékek gazdasági és ipari célokra. Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Z. K. "/„ 900-


súrolt etelbcn nyújt
Legjobb a
Dr. FORTI-fele sebtapasz.
Fortl Oszló eredeti gyártmánya.
Legkitűnőbb hatása van és biztosan segít mindennemű sebnél.-fc-gésl sebeknét a fájdalmat\'rögtön csillapítja, megszünteti és rövid használat után meg is gyöp gyitja. Nöl emlöbajoknil, mindennemű gyuaJálsok.j megkeményedések, csúzos és rheumatikus bántalmaknái,| daganatok- és sérüléseknél, söt még a legidűltebb sebeknél is a legsikeresebben hat. A gyűléseket megérleli felfakasztja, és rövid Idő alatt begyógyítja. Kieken
kívül-még számtalan, itt fel biztos gyógyulást.
A dr. Forii-féle tapasz már 8 \' év óta nagy ellerjedeltségnek örvend, mely Idő alatt érkezett számtalan h&la-clUmervény és köszönő liat mind annak kiiflnő gyúgyhatisárúl tahuskodik.
Minthogy ai utóbbi időben sok érlckleltit hamisítvány is kerSlt fotgalnmlia, nlvc* figyelembe ajánlom a csomagjai lévő aláírást, védjegyet valamint a pecsétet* látható F. L. betűt. Csak a Fortl László aláírással cs védjegyével ellátott tapa«.z a valódi. A* utánzatok használatától mindenkit óva intek, mert ezek ipkálib kárára, mint hasznára vannak a srenvedőnek.
A\' kl egy olyan csomagot beküld, mely a fenti aláírással és védjegygyel ellátva nin-csín, jutalomban részesül, mert a hamisítókat folytonosan (törvényileg üldözöm )
Arak: nagy csomag I frt., középnagyságú 60 kr., kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Fortl László Hudapest, II. ker., Ukola-utcza 21. Seidl-féle ház. Főraktár: Török József gyógyszert|ára és d\'. Egger gyógysz., Váczi-körut IT. Kapható továbbá valamennyi budapesti és minden mgyobl» vi-dí-kl gyógyszertárban.
FONTOS MINDENKINEK
w- Kiv.ilü hHznl L\'i-/IImeny.
Törv. védve.
DURATOi
által a cipötalp egyszerű! bekenéssel ötször*
oly tartdo.és vizálhatlan tesz Ara 1 bádogpalacknak használati utasítással együtt 1 korona, nagyobb palack Z korosa. Pistán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve;
Kapható minden (üsterkereskedésben, drogué-riákban,,cipészeknél stb t
Fősiétküidés: DURATORGYÁR
Hndnposl, V. Lipót körút 3. szám.
Viszontclái usitök ^ j . —-----mindenütt kerjstetnelr .:.....j-
LODEN
.QeeaK öltönyökre
köpenyekre 5 hávelokra
sport ölt e
tűzoltó ru- -S
hákra, valam .S rgyenrubákra 6
POSZTÓ M
ül SZÖVETEK
részére
uri ruhák
Lejnagyob rak- m.\'lj Ur axévetekben, [|j||
Pekclo és kék kamnigarnok
j CHEVIOT 8 K.-UI FELFELÉ. , Mintákat ingyen és a Kn8zlnor ós öhli
bérmetve kaid 0r Grüczl cég
posztó osztálya.
Polgár Sánűor
ra kir. szab «yert orvosi roti-éa kötszerész BUDAPE5T, VII. Erzsébet-körút 50. íz. Ajánlja dúsan felszerelt rak tárát saját gyártmányú orvosi sebészi és betcgápolási
tárgyakban Saját talámányu m ki szabadalmas Polgár-féle
SÉRVKÖTŐ
haskötö, Qöroiér elleni flUMsIharlsnya, ortohpie diai készülékek, rafl ábak a kezek stb
Valódi Irancia külöalcgességek F- Bergoe\'and flls párisi gyiribél.
CW Részletes képei árjegyzék ingyen és bérmentve. TK3
ir állami fölügyelet alatt: -^e
OerS Ferenc előkészítő-Iskolája az
EGYÉVES ÖNKÉNTESSÉGI KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA.
Iroda i Budapest. VI., Nagy János, utca 3. szám. Ezen iskola.előkészít ifjakat, kik tanulmányaikat bármily köiülmény miatt abbanhagylák. kiváló főgimnáziumi tanárok közreműködésével az önkéntességi vizsgára. ai uj kurzus január 2-án kezdődik és 6 hóra terjed. — Prospektus Ingyen él bérmentve
— Beiratás naponkint délután 4 — 7 óra között. —

Pártoljuk a magyar ipart /
Legjobb Csontlevélpapir
tr HAZti eriRTMÁHri -a Versenyei 1 küllőid elsőrendű készítményeivel
Rigler József Ede
rApmicuDarAR RíGzvtarrARSAaia BUDAPESTEN. :
Kapható: ilj. Wajdita Jóíaef, Fiacliel Fülöp s Mair Jóitefcígekudl N.-KanizBdn/A.K. EGYETEM
VECYTAríI imtézete: uh ^ ,
ÍPkristaly
-ÉWjf szt. lvkácsfOrdoi
jBWroí ^^ííecyiforras
"^fitó^ ICEhTISZTA Mm^^ BICARBOriAT
ÁSVÁHYVIZ
kapható: F\'ÍSZERKERESKEDÉSEKBEn VEMDÉCLÖKBEM
ÉSrtlMBErl vasúti
ÉTKEZŐ KOCSIBAN-
Több száz kiváló orvos által ajánlva A legízletesebb és legolcsóbb ásványvíz Kapható minden jobb fűázerkeresked&iben 6t vendéglőben.
ÍRJ
a Duna mellett ^
s
SI1
elvállal teljes malom beren lezéseket, átalakításokat, 1 terjedelemben gyárt és szállít:
Hengerizékeket minden nagyságban és ra n5<ég b»?d, tömöröntés és porcéi áu hengerekkel.
Francit malqrakóveket legjobb BJinöségbcu éi malomjáratokat, gabo-na-osstilyozó hengereket él fej koptatókat iáját rendszereteket.
Ktnkolyválsizti, Eurc-ka. Tararek, liszt keverő gépek, dara és gői-tlsxtltógépek, elevátorok éi uállitó cilgik, transzmissiók, tengely-
Q\'len rendszer
ti* I
ÍP e
ágyak, perselyek. Sellír éa gyürükené8 reodsze-rOeket
Gazdasági malmok kézi
él járgány hájtásra. Turbinák és vizíkert\' kek, keret, kör fi szál lagfüréizek, .fsgyalnl" «if? és csilro\'ógépek kíitö fgl rfikkel és zuzó-gépek & mindennemű érc ts ko-Ta,bazilt,méfzkö. cha- ^ motle él gipsz részére Mindenféle szQrki és » fémBntéi uját ld« ^ geo modtllek ei rajtok q. •zerint.
Ttimoröiitcsü rostélyok stli.
Legolcsóbb árak! lm Árjegyzék ingyen bérmentve!
HT ncngerrovátkoliiok leggyorsabban él olcsóbban, szillltás jótállái mellett
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
nenge:rovátkoló él köszörQlö-gépek, villányii-világítási telepek. Tervezőiek, MUiégviléiek éi praktikus tanácsok gyorsan él Ingyen.

Nypmatott Ifj! Wíjdita József kftnyvnyomdijiban Nagj-Kaniisán.
NAGYKANIZSA, 1900. december hó 29>én.
52-ikszám.
XXXIX. évfolyam.
ElSflzeUti ár:
Kgóii ííre . . 10 kor. — 611. Kél írre . . . f» k..r, — 811.
Nrcfi-dirre . . 2 kor. 5 i fill.
Kb\'jri .rám £0 flll.
HIRDETÉSEK \' fi lueálioi f>clitBorl>an 14, md.oil.r.or 11, * mitlilco további loréri 10 fill
NYI LTTÉ fl B EN
IH\'lii soronként JU lilli-ró t Tétetnek fel.
I
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,• a .Kotori takarékpénztár
A l»p szellemi részét illet* min ápn közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető köz-Irciéuyt k p-dig a kiadó nevére CDiztfen ^ngy-Kanixaára bérmentve intézendők.
Bértunitctlei. levelek nem fogadtatnak el.
Kczlr\'ulok vissza nem küldetnek.
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdcdneveló egyesület,- a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEjjYES TARTALMÚ HETILAP.
A XX. század küszöbön.
Kagj-Kaulzaa, 1Ö00. dec. 29.
Egy század perdül le szines-boly-gónknak homokóráján. Egy porszem a föld életéből; súlyos darab a nemzeti épület kőfalában; egész végtelenség az egyénnek szükreszabott idejében.
Hegygerincről az utas mindig visszatekint. Mi az, a mit elhagyott? Mit küzdött le, mi fárasztotta el, mi adott bátorságot a haladásra? Elmereng a vidék szépségein, s szakadékok ha voltak, örül, hogy kikerülhető.
A leperdülő homokszemet nagyszázadnak mondják. Ha kérkedés ez a jelző: nincs ok vitázni fölölte. Ha jellemzés akar lenni, azt kérdezem: szaporitotta-e a boldog emberek számát? Mert minden vívmánynak* minden fölfedezésnek, .minden államalakzatnak és minden tudomáuynak kétes az értéke, ha nem viszi közelebb az embert az általános boldogulásnak eszményképéhez.
Ki ne lálná a szédületes arányú változást? Száz év előtt — forgalmi szempontból — a csúszók-mászók rendjéhez tartozott az ember. Ma felölti a gőznek szárnyait, s napok alatt országokat repül ár. A. ezont-szovetség kovás puskával fékezte meg n népek jogait, vágyait, lelkiismeretét, kötéllel fogott katonaság által. Ma hadköteles minden ifju. s gyilkos fegyveréből hatvan golyót küld egy peic alatt háromezer méter távolságra. , A mi rejtély volt és babona: ma tudományos alakot ölt és számtani biztossággal dolgozik. Mikro-organizmusok. sokasága kerül a-górcső alá; szemmel nem látható légnemüek bontatnak alkatrészeikre a lombik öre-
gében ; súlytalan erők töraérdeksége -hódol meg az -ember -akarata jelótt.
Idegen csillagzatok anyagát ,ludja meghatározni a színképek vegyelem-zése a megtudják mérői azt a híófok-emelkedést, melyet . a virág kelyhe mutat, midőn nászlakoma foly a szirmok között s a himpor megtermékenyíti a bibét.
Ismerik a napnak súlyát s a hangyának agyvelejét; a föld képződésének fokozatait, rétegeit; a fűszál életének föltételeit, szinének, növekedésének. magzásának és hervadásának okait. Tudják, hogy mennyi sótömeget tartalmaz a tenger és hogy a félhók viztömegébeu mekkora terhet hordoznak a levegőnek könnyű szárnyai.
Majdnem mindent tudnak, mért a\' legtudóíabbak még azt is tutlják,, hogy semmit sem tudnak. i
Addig tördelik, szitálják, oldják, bontják, sűrítik, higitják, hűtik és melegítik á matériát, mig eljutnak, a semmihez. Ennek a semminek, a mely sem nem látható, sem meg nem mérhető : parány a neve. És azon veszik észre, magukat, hogy ez a parány, voltaképpen maga a Minden. Hu az Istent keresnék, könnyebben mog-\'tnl&lnák, mint a molekulát.
Eközben morajlásokat halljunk, mintha földalatti őselemek vívnának (itáni harcokat. Egy uj ré.\'cg tör fölfelé vulkánikus erővel. Elaszott karok nyúlnak kenyér után. Kérges öklök döngetik a jognak elzárt (bástyáit: Évezredek diadalmas zászlóit tépik rongyokká, mert nem\' várnak áltól sem oltalmat, sem meleget,^sem dicsőséget. Isten és egyház, király és haza, becsület ós csalid vannak e zászlókra irva.
Egyenlőség kell, de olyan, hogy ^üly*djen minden -véteg oda a hol ők vannak. Szabadság kell, de rend nélkül, hogy győzzön a törvény fölött a nyers erő s a jog fölött a durvaság.
Néhány óra múlva leperdül az idő végtelenében egy ^homokszem. E homokszemre a mafeyar nemzet is fölkarcolta a magaj képét. . Vajha csodálattal állna meg, előtte az utókor.
Visszaemlékezés.
— A „Zalai Közlöny" 4C| érea. fennállása. —
(V.) Negyven évvll ezelőtt jelent meg Nagy-Kanizsán á megye terűidén az első újság: a mi lapunk, a , Zala-Somogyi Közlöny\'. Első szerkesztője, Robor. Istjrán még má is szerkeszti a „Somogjy" cimll újságot Kaposvárott. Lapuiig cimet változtatolt, a mennyiben elhagyta a Somogy szót akkor, \'a midőn a szomszéd vármegye székhelyén első szerkesztője is lapot alapított. Kanizsa 1860-ban a Dunántúl délvidékének főforgalmi helye volt. A vidék maradi, fejletlen viszonyai kbzt akkor nagy vállalkozás volt még< egy belyi lap meginditáse is. A politikai élet, hullámverései nem igen jutottak el hozzánk. A pártélet cégérét iicm tűzhette ki homlokára ez\' az i újság. Minden szubvenció nélkül, vagyontalanul indult "világgá; ünnepi tort nem Qlt és borostyán .nem övezte versszerző szerkesztőinek homlokát.
Mikor hazánk & Bach-rendszer temető helye lett. ,ai magyar kultúra és kOzélet sziporkái magas lobbot vetettek. Akkor illutt elő annak szükaégQ, hogy a megyének és ennek legnépesebb városának közlönye legyen. Sir-vcrseket kellett irni a régi
TARCZA. .
Mild Károly nyulcsontjai.
írta: Lupa Sándor.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — Vulahányazor végigmogyek- a Főúton, eszembe jutnak a régi idők, látom a sártengerrel megtelt utcát, az átjáró gerendákat, melyen hatatmaa ugrásokkal igyekeznek át az emberok. :
Mindenki Biereti az országot mélyhez tartozik, de igazi hazája a szülőfölde az a város, falu, ház hol először\' látta meg a napvilágot, szent annak minden rőgf, fűszála, minden röghöz, bokorhoz egy szent emlék fűződik.
A mai közönyös nagykanizsai alsózók ia élvezettel m.oudogatják eh a még gyermekkorukban történt eseményeket.
S büszkék vagyunk mi is, ha látunk egy jó gyomros, hosozupipás magyaros alakot, egy emlékét a régi időknek, kinek élete estéjét a« orrán megjelent alkonypír lelzi.
- Ha behunyjuk szeműnket, 8 lelki nemeinkkel kezdünk látni, feltűntek előttünk a .Zöldfa" frlé ballagó magyar ruhás atyafiak, deli\'kolcsagos ifjak, kik értették a tréfát, nem mint a mai ifjak, kik cilinderben, monoklival a szemükön, hegyesorru cipővel, eltakart tyukszemes lábbal, kezükben két bottal kakaskodnak a korzón, a ha valaki hozzáér az egyik bothoz. - kihívják párbajra — de BürQ kőny harmatozik, szemükből, ha
megisznak egy pohárka magyar sziilvo-riumot.
Eszembe jut egy nem is oly régi történet, melynok hőse Mán inger tjr ma is egyik legszebb ílő ereklyéje Nagy-Kanizsának.
Máninger urambátyám kora recgel ballábát kilővén az ágyból, felőliözkodés után\'jó paprikás Bzalonnát reggelizvén, puskáját vállára vetve, mert az idő alkalmatosnak mutatkozott, elmenti vadászni. s » .,
Deres hideg novemberi nap volt.
A jóféle körtepálioka bár forrott a vadász\' gyomrábau, mégis vacogott a foga. Hosszú gyaloglás után vadászunk megtöltvén puskáját, Bzumlélni és fülelni kezdett Egyszerre meglát egy szürke mezei oyulRt futni. Máninger uram főikapja puskáját lő, V egyszerre hanyat esik a négylábú szörnyeteg. !
Örömmel .Bzalad oda. Akkor látja, hogy vérében fetrengve utolsó sóhaját balkan súgja az őszi szélnek, .egy haldokló ......... macska.
De azt a szörnyeteg, bagolyfejü, i-ezes orrú, görbelábú, fecskefarkú, spenóton megbizlalt, 48-ban kikergetett, ókulás fütfán fütyülő, jégen\'kopogó, lovoni jajgató, cinegetalpu^. kifényesített láncos^ lobogós ragyogó csillagát annak az akasztófáravaló németuek, ki legelőször macskát hozott Kanizsára. (Máninger uram hazavitte volna a macakát. de félt, hogy Mild Károlyijai találkozik.) \'
Kitört a vadászból a harag, 8 olyanokat dörgetett, hogy az erdó összes mókusai keresztet vetettek.
No de Máninger uram Is lecsendesült és továbbá llagott, csak a cicuskát sajnálta, szerotto volna rpegsütni és megkínálni vele a feleségét. így töprengett magában,, míg végre nieglátott egy igazi nyulat. Máninger bátyánk lőtt, s a nyul egy bukfenc után elesítt, mint a nyil ugy hasította hősünk a levegőt, mert a repülő uyilnil is gyorsabban azáguldotta halál jsr.inhelyére. Ez j már njul, még pedig derék. Meghívom a Karcait éa a többi apostolokat nyilpecsenyére. így gondolkodott a mi ajranyos Máninger bátyánk. Gondolatál kezdte megvalósítani mert amint hazaért jpirancsot adott, hogy másnapra a nyulai, vadasan éa ízletesen készítsék el. A gazda maga pedig meghívta cimboráit nyul vacsorára. Vala-menyien elmentek, meijt Máninger uram nyulat, lőtt, mivel ilyen, még nem fordult\' elő a város történetéiben; engedve a pillanat s a történtek nagyszerűségének, követték a meghívást; Ma bizonyára falragaszokon tudatnák az ily csodás eseményt a közönséggel.
Elérkezett az idő, aíjó barátok seregesen mentek Máninger apánkhoz, leghátul ment Mild Károly a bires és nevezetes telekkönyvi hivatalnok, kinek tréfáiról nemcBak Kanizsán; hanem három vármegyében is beszéltek. A jókedvű csapat alig lépett a foljyosára. Mild Károly azonnal bement a [konyhába, látta, bogy ott nincs senki, aj nyulat felkapta éa kabátja alatt haza Ivitte. M. úriam szívesen fogadta a kompániát, s jó bo~: rocska meljett várták ai ritka pecsenyét. Nemsokára megérkezett^ Mild íb, — hol !
rendszernek. Segélyforrást kellett teremtett}, melyből elzsibbadt
közélet uj erőt merítsen. Mert a cseh hivatalnokok sáska járása megfeküdte av testet, melyből kiszipolyozta az életet.
Negyven év óta uj geueráció tá-madft, mely megalkotta az uj Magyarországot. \' Azóta több hetilap jelen meg a megye területén, mint a menynyi ezelőtt 40 évvel megjelent a fővárosban. Hogy a megjelenő hírlapok közül hány tengeti nyomorogva életét, azt nehéz volna megmondani.
A mi lapunk győzedelmesen megállotta helyét és vénsége dacára uem omladozott rommá, hanem szilárdan áll mint a kőszirt, melyet az idő hulláma nejn yolt képes alámosni. És ezt talán annak a körülménynek köszönheti, hogy nyelvféket meg nem türt. (Legszókimondóbb volt, mikor Szalay Sándor szerkesztette a 80-as évek elején.) A tiszta opportunizmus melegágya soha nem volt, a lógós szerepére nem válfalkozott és hivatalos Iáttamozásért soha nem folyamodott. A kulapsk^pü nyárspolgárok kegyeit nem áhítozta és a társadalmi élét körforgásában a legmagasabb helyre igyekezett. Protekcióért magát a lap nem törte soha*; kegyekért nem Írdogált és a kapaszkodás kergekórsága nem pusztította szervezetét. Hitlevele az igazság szeretete volt. A hamis pénzt mindig megkülömböztette a valóditól és báf mindig jobban és jobban elnéptelenedik ama lelkes tábor, különösen e városban, mely az élet magasabb felfogásáért, a közérdekért küzd, mégis a megmaradtakat többre becsüljük fel, mint azokat, kik kényelmesen pihennek az opportunizmus árnyában.
A szerep, melyre vállalkozunk, csak a mi bisonfoyvnir, de nem-
kizárólagos tulajdonunk. Voltak, vannak és lesznek mindig hírlapok, melyek szükségből vállalkoznának e szerepre.. Mert az igazság, a közérdek szeretete az emberek szivéből, ki nem hal, az néha szunnyadozik, alélt állapotban van, dé ki nem vesz soha. Az egy olyan .ereklye, melyet az" ember el nem dob magától és*\' ha egyik másik el Í9 dobja, mindig lesznek olyanok, kik azt felveszik és szeretettel őrzik.
A mit elmondtunk, nem öntetszel-gésból tettük, Bem azért, hogy népszerűségre tegyünk szert. Az igazság szereteteért, a közérdek szenvedélyes istápolásáért nem kérünk sem babért, sem mirtust. Mi csak segíteni akarunk azoknak, kik a tertyedt gondolkozás, az érdemtelen kapaszkodásnak meg akarják ásni sírját. Síremlékül aztán szivesen odaillesztjük a sírdombra lapunk múltját, mert akkor\' munkánk be vau fejezve. Mikor lesz az?
Köszöntjük olvasóinkat a XX század Jtüszöbén. Üdvözöljük munkatársainkat, kiket arra kérüuk, hogy ujult erővel támogassanak bennünket.
Ipar és arisztokrácia.
Iparpártolási mozgalmunknak legna-nagyobb fogyatékossága az egyoldalúság. Iparoakőrökből indult ki s még eddig nem igen volt képes lénjlegea érvényesülésében a társadalom többi osztályában tért hődilani. Különösen az arisztokrácia túlnyomó része . nem törődik velünk; szükségletei javát a külföldön szerzi be n ott két kézzel szórja a pénzt, mig a magyar iparosnak csak morzaákat juttat, — s ezek árával ia évekig marad adóss. Ha véletlenül pesti boltba teszi a lábát.
a nyul? még nefiK^cezdtétek meg? ezekkel a azavakkal-köszöntött be.
Azonnal jön, most BÜtik a konyhában, felelt a pzives házigazda. Beszélgettek egy kis ideig, mig végre a gyomrok oly hangokat kezdtek adni, mint mikor a tűzhányó kitörni készül. Már nem várunk tovább, ide ázzál a nyúllal, zaklatták a vendégek a káros urambályámat.
Már magam is türelmetlen vagyok, azólt M. éa kiment a konyhába. Keresi a nyulat, nincs. Mégnézte még az ágyak alját ts, de nyulat aranyért Bem lehetet voloa találni. Több uem kellett M. uramnak, megugratta a feleségét amúgy magyarosan. A cimborák pedig elkezdtek zsörtölődni. Ugyan ne tetesd magadat. Sohasem lőttél nyulat Fösvény vagy eldugtad készakarva, mert megbántad, hogy meghívtál bennünket M. uram zavarban volt, sóhajtozott egyre, dicsőítette ékes szavakban a konybatündéreket. A vége az lett, hogy nyul nélkül ették meg ~a vacsorát. ^
Néhány hét múlva Csáktornyáról M. ur kap utánvéttel egy nagy csomagot Kiváltja, mint érték tárgyat, otthon kíváncsian bontja fel,. s egy Bzép levél kíséretében megtalálja benne az eltűnt nyul csontjait .Ha az a teknősbéka formájú, német kápo&ztagyaluló famíliából származott Mild KSfcroly, mégegyszer betolja hozzám aztaBodronyhajjal betetőzött fejét, olyan szegedi paprikával fűszerezett nyaklevest adok neki, bogy a pokol ieg-mélységesebb fenekéről sem tudják kibányászni"
Ilyen magánbeszédet mondogatott M. uram, de másnapra már lecsendesült E\'menl hozzá töbször is Mild Károly, nem kapóit nyaklevest,adecék házigazda értette a tréfát megbocsátott hanem az ő konyhájába más ember fia nem telte be a lábát, mert el lehetett rá készülve hoRy a cseléd leönti egy Hajtár vizzel.
Oiy jól esik a mai közönyös, világban visszaemlékezni az ilyen régi eseményekre, különösen Kanizsán, mert a mi életünket Petőfi kővetkező mondáival lehet jellemezni:
.Annyit sem ér az élet Mint a fazék melyet a Konyhából kidobtak 8 melynek oldaláról Vén koldus nyalja a rászáradt [ételt."
Ötletek.
A jó férj olyan, mint a svéd gyufa: csak a saját skatulyáján gyullad meg.
Az emberek között azok a legerősebbek, kik legtöbben vannak, az állatok közölt a leggyengébbek azok, kik legtöbben vannak.
Mikszáth. :
\' . \' .7
A káromkodás a lélek izzadása, mikor ^ megtisztul a szennyeB indulatoktól.
Eötvös Károly.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZI
>N
1900. DECEMBER 29-én.
ott ia a külföldi portékát keresi s a magyar iparkészitméuyt csak ugy veszi meg, ba külföldi mezbe burkolva tálalj ik fel. Szívesen szidja a magyar iparost, de egy lépést sem tosz molylyel segíthetne rajta Pedig, ha ezek a nagy urak, kik életük javát a V alföldön töltik, ott nem csak lovak és balettáncosnők iránt érdeklődnek, hanem angol éa német osztálytársaik példáján okulva, abból a sok tapasztalatból, melyet utazásaikon oly könnyen — szerezhetnének, egyet-mást hazahozva, a magyar iparosokat jóakaró támogatással, útbaigazítással, magyarázatokkal igyekeznének az ő szükségleteik kielégítésére nevelni; ha külföldi készítmények utánzására adott megrendelésekkel adnának módot, arra, hogy a sok szakmában máris kitűnő képzettségű magyar munkás anyagilag is boldogulhasson — kimoudbatlanul nagy szolgálatot tehetnének gazdasági fejlődésünk nek. Oú óriási lendületet adhatna a vidéki nagy-, kis- és háziipar fejlődésének, ha mágnásaink és a latifundiumok egyéb birtokosai saját nyersterményeiknek a hetyHziuén való feldolgozására adnák magukat; mert mondjuk ki őszintén, a mi nagyuraink nagy része idegenkedik az ipar gyakorlásától, mert nem kénytelen vele. A rengeteg birtokok még mindig többet hoznak, mint amennyit el lehet költeni; minek tehát gondot és munkát vállalni mely nélkül ir.eglehetnek?
Az a pár gróf és báró, akinek nevével részvénytársulaUink igazgatóinak uév sorában találkozunk, ebben az irányban nem számit, mert a legtöbb ecetben tényleg csak a név szerepel; azt az iparvállalatot nem ők teremtették, vezetésében részt nem vesznek; megalakult volna, fennállana az nélkülök is. Hanem azok a gyárak, azok a közműhelyek, azok az ipari szövetkezetek, melyeket egy jókora német tartomány területével felérő birtokaikon abtiól a pénzből mely nekik mindig rendelkezésükre áll, építhetnének, létesíthetnének, óriási módon emelnék földjeik terményeinek értékét, s a mig egyrészt a haját jövedelmüket éa vagyonukat nemcsak hogy aránytalanul növelné, hanem eokkal biztosabb alapra fektetné, másrészt kimondhatatlan áldás lenne a népnek, melynek mindig volna munkája,és kenyere, télen, nyáron, jó és rossz termés után.
A cseh máguásokat a* ipar tette gazdagokká\'! hatalmasokká és lüggetlenekké; de Q. cseh mágnások munkája vetette meg alakját Csehország virágzó iparának, a nép kqresetképesBégének és jólétének; pedig Csehország földje rossz és terméketlen a mienkhez képest. Angolország éa Németország főurai vetélkednek a munkában és a tudásban.
Elragadó, varázsszerü gondolat lehetne, mit ebben a természetes kincsekben bővelkedő országban elérni, ha az a ren-geteg hatalom, az az óriási tőke, az az örökölt prestige, mely a mágnások kezébe van leiéve, a magyar ipar fejlesztésének állana szolgálatába I
XeuacMoaz M arcél.
A borkereskedők helyzete.
(ry.) A kereskedelmi és iparkamarák ez évi jelentése bizonyára hű tükre lesz azon tífm épen fényes helyzetnek, a melyben hazai borkereskedelmünk leledzik. A közönség — a legáltalánosabb fórum -- különösen a konkrét esetek ijesztő hatása alatt állván, gyanús szemmel nézi a borkereskedőt és mihelyt ilyenről szó esik, csak hamisítót látnak benne, a mi néha — ha tréfa alakjában is — Bzuvakban is megnyilatkozik. A kereskedő bóra csak „pancsolt" bor lehet és elveszett lenne az a korcsmáros, a kiről kitudódnék, hogy kereskedőtől veszi a borát.
Pedig mig egyrészt bortörvényünk magában véve is elég szigorú, másrészt — különösen a mi vidékünkön — az idei- borok rendkivüli silánysága valósággal kétségbeejtő helyzetbe juttatják borkereskedőinket.
A szüret előtt valóságos aranybányának látszott Zalamegye. A bortermés rendkívül kedvezőnek ígérkezett, mert az időjárás — kevés és csak kis területekre szorítkozó jégesőtől eltekintve — fölötte kedvező volt Sajnos a csalódás nagy volt, mert kiderült, bogy a szőlősgazdák — csekély kivétellel — nem
védekeztek sem a peronoepora, Bem az oidium ellen és ez az oka, hogy a borok, a tulajdonképeni, balatoni boroktól eltekintve, valósággal minimális szesztartalommal bírnak. Sőt, hogy a borok milyenségét még jobban ismerjük, saj-nosan kell tapasztalni, hogy a borok extrakt-tartalma nem üti meg\' azt a mértéket, a melyet a törvény megkíván és így a-boYokat a vegyi vizsgálat alkalmával kifogásolják.
Itt a bökkenő, a mely nagy kárát okozza borkereskedőinknek. A vegyi vizsgálat ugyanis nem ajánlja ezeknek a boroknak a forgalomba hozatalát, noha ezek a 6zó legszorosabb értelmében is természetesek, mert arra hivatkozni lehet ugyan, hogy az illető vidék bortermése ilyen minőségű volt, de ennek bizonyítása nebézRégekbe ütközik. A törvénynek tehát el kellene rendelnie, hogy az évi bortermés minősége hivatalosan meg-ál lapi tth8sék, hogy igy a borkereskedőt ne illethessék olyan váddal, mely teljesen hamis. Mert helyesen irta egyik bor-szaklapunk, hopy még a tényleges borhamisítók kibarangozása is minden alkalommal az egész hazai borkereskedelem hirét támadja meg; a kő/.önség pedig kapva-kup még a hamis híreken ír, mert kedve telik másnak a rágalmazásában.
Másrészt az osztrák bortörvény kevésbé ezigoru volta, illetőleg a tiroli és dalmát vidékeken elterjedt petiot-rend-szer oly konkurrencia a magyar borokra nézve, a melyet buzamosb ideig ki nem állhatunk. Mert a mig a petiot-rendszert szigorú rendszabályok és felügyelet híján szabadon űzik és termékeit, mint természetes bort, Bzubadon hozba\'ják be hozzánk és mAsbová is, addig Magyarország borkereskedelme nemcsak belfő di fogyasztóinak\'; hanem a külföldiekuek is tetemes részét kénytelen veszve látni.
Ujabban még más zaklatásnak is van kitéve a borkereskedő. A tőrvényben ugyrnis nincs teljes határozottsággal kitűntetve, mennyi ideig van érvényben a hordó hitelesítése. A szokásban levő 3 év azonban szintén nem helyes a mennyiben az abronc-ok elmozdítása, megszorítása, a hordó űrtartalmát mindenkor megváltoztatja, csökkenti; hasonlóképen a hordó javitá«&.; Ezen a bajon nagykereskedők ugy segítenek, bo^y a bort sulyszerint adják-veszik annál is inkább, mivel még a teljesen újonnan hitelesített bordók sem fogadnak be annyi bort, mint vizet a mennyiben a bor (szeszes ital) térfogata - kisebb a vizénél. Ezen szokást a borkereskedők a gardáktól vett bor átvételénél is alkalmazzák. már azért is, mert artapasztalás szerint nemcsak, hogy még egyik évről a másikra íb csökken a fent említett oknál fogva a hordók Űrtartalma, hanem, mert előfordulnak esetek, a midőn a hordó, tulajdonosa a literszámot úgyszólván a felismerhetetlenségig jó előre meghamisítja (pld. 639-et 589-re.) Ily esetleges tényt pedig máskép n.int lemé-réflsel konstatálni nem lehet. Mégis — miniszteri rendelet értelmében —\' Deák főkapitány a mult héten felhívást intézett a város borkereskedőihez, melyben a bor árának letnérés utján való megállapítását megtiltja, utasiiván őket a vidékről érkező hitelesítetlen hordók bitelesilésére; másrészt a szállításra használt hordók tüzetesebb ellenőrzésére.
Hogy ez utóbbi mit jeleni? Azt, bogy literezetlen és idegen (osztrák) literezé6Ü hordókban Beállított borküldeményt a vasút nem vesz fel. Ilyen eljárás nem egyéb, mint a felek bo-szahtása és gyakran megkáro-HÍtáBa. Mert nem egyszer tiJrtéuik n.eg. hogy a külföldi ve$ő a hordót asját lak-helyéu megliterezteti; már mo.it ha nsgy számmal vannak egy kereskedőnél ilyen — uj, de idegen literezésü hordók, melyeket egyelőre külföldre nem küldhet, kénytelen vagy még egysz.er itthon meglitereztetni a hordót — vagy ujakat csináltatni.
Ezeket a szabályokat mielőbb még kell szüntetni, ha borkereskedelmünket, melynek amiigyis sok nehézséggel kell kűídeoie, emelui akarjuk. A hitelesítő hivatal nem arra való, hogy adót képezzen, hanem bogy hitelesítsen. De n e forszírozzák ezt ott, a hol az evvel járó és Bűrün ismétlődő költségek el-
kerülhetők és a midőn ugy a vevő, mint az eladó fél kökös megegyezései folytán történik a bordó, illetőleg a ,bor lemérésel |j
A kösönségSiez.
A jövő század első napjÁn negyven éve lesz annak, hogy a „Zalai Közlöny" mini „Zala-Somogyi Közlöny* ■ napvilágot látott. A vidéki hírlapirodalom ! akkor még gyermekkorát élte, mint az alakuló, modern magyar társadalom, mint a mi [kezdetleges állapotokból kibontakozó városunk.
Hogy lapunk derekasan közremunkált, hogy részt vett ki magának a haladásból, azt 40 éves kora bizonyítja} mert ha kötelességét nem teljesítette volna, nem érhetett volna meg oly ma^aí kori.
BelyüÁkon leszünk ezentúl is; nem á mindent Jelforgató harcban látjuk a haladás biztositékát, hanem a békés munka védelmében, a kot-érdeklődé^ felköltésében. A jmt célunk: terjesztem a szeretetet a közérdek, a közügyek iránt, segíteni mindazokat, kik Nagy-Kanizsát virágzó Várossá akarják tenni, kik társadalmunkat ki akarják ragadni az elposvá\'nyo-sodás veszélyéből.
Mindenki, aki ebben a munkában bennünket támogat, a m\\ barátunk mindenki, aki fillérjeivelljenállástin-kot biztosítja, a mi \'pártjogónk. Irántuk hálánkat ugy jogjuk leróni, hogy aggodalmas lelkiismeretességgel igyekezünk majd közönségünk igényeinek megjelelni. ;
A .Zalai Közlöny előfizetési ára:
e^y évre • • IO kor.-félévre . . 5 ,
N.-Kanizsán, 1900. dec. hóban. A .Zalai Közlöny8
szerkesztősége és kiadóhivatala.
, Tudnivalók.
Másolat.
Kereskedelemügyi m. kir.\' miniszter —
pósta távírda vezérigazgatóság. 890l8|szím 1900.
A .Kaiserin und Kőnigin Maria Thereaia* — .Kaiserin Elisabelh" — .Aspern" és .Zenta" hadihajókból álló keletázsiai hajórajhoz tartozó egyénekhez intézett s Azoktól eredő nem ajánlott levelekre és levelező-lapokra portó-mentességet engedélyezek.]
Az egyes levél rulya aj 70 grammot meg nem haladhatja. A magyar korona országaiból eredő ily leveleken és levelező lapókon a címzett nevét, szolgálati rangját, vagy szolgálati ! alkalmazását, valamint\' a hadihajó nev^t, melyhez a címzett tartozik, poutosaniki kell tenni, azonfölül a címoldalra a .Tábori posta" szót kell szembeötlően feljegyezni.
— Eljegyzés. W e r t jh e i na Imre enyingi földbirtokos eljegyezte Weiser: Klára kisasszony, Weiser jJ. C. gyárosj leányát.. ... 1
— Meghívó. A nagykanizaai Keresztény Jótékony Nőegylet 1901. évi janaár hó 5-én (szombaton) a Polgári Egylef, nagytermében, n székesfehérvári magyar királyi honvéd-zenekar közreműködésével tánccal egybekötött séta haugversenjt rendez. Kezdete fél 9 ótakor. Belépőd-jegy 2 kor., családjegy ö kor., páholy 12 kor., karzati Ülőhely 2 kor. Felülfizetések, tekintettel a jótékony célra, köszönettel fogadtatnak és hirlapilalg lesznek nyugtázva.
. — A Ca8lno közgyűlése. A Caaiqo az idén tartotta meg 64-ik közgyűlését karácsony másodnapján saját dísztermében. A tagok létszámában apadás nem állott be. Jelenleg van 222 rendes és 23 kültag. A szórakoztató összejövetelek
iránti indítványok az idén v viszhangra nem találtak. A ház tatarozására elő-irányoztatott 1200 kor. A Casioo az Osztrák-Magyar banknak 34229 k.-val tartozik. Tartozik ezenkívül a Nagykanizsai Takarékpénztárnak 55000 k.-val. 84 drb kötvény sorsoltatott ki. A függő adósságból most még 42300 k. áll fenn. A tagságdij marad a régi. A bevételek 12242 k. mennek, a kiadások 12)01 k-ra. A jövő évre 14064 k. irányoztatott elő. Az elnököt « választmánynyal újra megválasztották. Csak Lőwinger Ignác helyébe mint uj választmányi tag Zerkowilz Lajos lépett be-
— Kinevezések. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke a nagykanizsai kir. törvényszéknél működő esküdtbíróság elnökévé a jövő érre .Tóth Láezhó kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökévé, Mikro Géza itélö táblai cimmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki bírót nevezte ki.
* Babos Ármin Balomvári lakóst a m. kir. főldmivesügyi miniszter a zalaegerszegi járásra gazdasági tudósítónak nevezte ki.
— Névmagyarosítások. Fein Vilmos nagykanizsai lakós vezetéknevét,Fenyő re, Kohn Ödön nagykanizsai lakós vezetéknevének .Kis"-re kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Jóváhagyóit alapszabályok. A nagykanizsai fütöházi kézművesek önsegélyző egyletének és a zala-egerszegi kath. legény egyletnek alapszabályait a belügyminiszter a jóváhagyási záradékkal ellátta.
— Táncestély. A magyarországi könyvnyomdászok ós betűöntők Bzakegyesületé-nek nagykanizsai fiókja és a nagykanizsai szabómunkások és szatómnnkásoők szakegylete könyvtáruk gyarapítására 1901. évi február hó 2 án (.-zombaton), az .Arany Szarvns" szálloda nagytermében világ póslával egybekötött zártköiű tánc-estélyt rendeznek. A három legtöbb világ-póstai levelező-lapot kapó hölgynek diszes emléktárgygyal kedveskedik a rendezőség.
— Általános MnnUÁsképző-EgyesŰ-let f. hó 26-iki eat^fye nyitotta meg az idei bálok sorát, mondhatni szép eredménynyel. A. bált, a mely a Polgári Egylet emeleti nagytermében volt, hangverseny előzte meg:-* Elsőnek a Szózatot adta elő a férfikar, utana Banekovicb Jánosné úrnő éa Zsnbory Erzsike k. a. adták elő nagyon kedvesen zongorán Carl Hause: ,Dle íliegeaden Uhlonoa«: c. darabját. Szavalatb in is volt részünk, Hal vaz Frigyes igyekezett megbirkózni Rudnyánszky Gyula i.A gyáva" c. költeményével, s az interpretáció helyenkinl sikerült is neki. Igazán gyönyörködtető volt a következő pont: Werner híres b\'ucaudalát, .Sáckingeni trombitásából énekelte Scherz Emmák.a., Banekovich Jánosné urnő preciz jongorakiséretében. Hogy azonban a Magyar népdalok le.ke Bitettek mégis legjobban, az természeten, tekintve, hogy Darázs Vilma k. a. játszott zongorán Sárkőzy Jancsi hegedü-kiséretében A vegyes-kar adott elő egy népdal egyveleget; majd Tuboly Ida k. a. szavalta Tuboly Viktornak, a helybeli társadalmi életet szaturáló költeményét melyből helyszűke miatt csak a három utolsó versszakot közölhetjük:
T>Qljön le már tehát aa akadály l . Éljen, ki ezért a aikra kiszállt A Munkáaképző-Egylct iránya Tárna élttüok legsrebb winánya!
A KoDkásképső-EgjIetnek köre, A demokraciinak talpköve; Nem iimer sehol válaszfalai, S a ha(a javira él éi halad!
8 mert igy él a lámaláa javára. IlelyczsQnk koszorút záizlajára I £b araoybetakkel legyen azon : Éljen a hü magyar társadalom!
Végül egy norvég matróz dalt énekelt a férfikar, a meiy minden tekintetben kitűnő volt. A látogatott hangversenyt tánc. követte. Az ifjúság derűs kedvben táncolt reggelig. Moat még cjak az a megjegyzésünk: vajba az Egyesület, a mely oly kitűnő eikerrel rendezi báljait, hasonló sikert mutatna fel a mun-kásképzéB terén isi A vegyeskarban közreműködő hölgyek: Adlovica Mariska, Balázs Mariska, Cserép Tetta, Bedekovica Mariska, Halasy Mariska. Heffer Margit, Heflfer Etelka Kulcsár Mariska, Kollarica Mariska, Műller Marisks, Metz Margit, Németh Mariska Teperica Mariska, Schertz
Emma, Stocker Annuska, Szummer Anna, Purger Ilona, Purger Aonuska, Weisz Irma és Wegele Karolin kisasszonyok.
— Az | orvosok dijai. Az orvosok könyviteléb>en országszerte a teherlap volt mindig tele irva, vagyis a betegok tartoztak mindig, nem fizették, vagy rosszul díjazták az orvosokat, d8 nagyon követelők voltak, mig az orvosok h-ába követeltek jobb díjazást, ellenben tartoztak elmenni a betegekhez. Az egyenleg eemmikép sem volt az orvosok javára, a számla veszteséggel zárult, minek az lelt a következménye, bogy az orvosi pályát keresők száma ijesztő módon apadt. Az orvosok 60káig szorgalmazták az országos akciót. Végre a belügyminiszter raodeletileg szabályozta a díjazás ügyét, hogy az anyagi gondoktól szorongatott orvosokon segítsen. A szenvedő emberiség ezenlul nemcsak szenvedői fog, hanem kell, hogy jobban is fizessen. Felszállt a kutyabőr becse. Azonban most már talán nem igen futnak majd orvosért, ha egy cnintalan gyerek, órott esik, vagy ba kólika gyötri a zabolátlan evőt, mert nRpp&li látogatásért Nagy-Kanizsán 3 kor., egy éjjeli látogatásért 4 koronát kell fizetni. A ki nagyon jajveszékel és második orvost is hivat konzíliumra, az orvosi tanács-kozmányéit Nagy-Kanizsán, mely a harmadik fokozatba tartozik, fizet nappal 12 koronát, éjjel 16 koronát, a kezelő orvosnak nappal 6, éjjel 8 koronát. Igy intézkedik a rendelet, moly sohasem lesz nálunk népszerű é3 nagyon fogja apasztani, különösen a konzíliumokat fogyasztó közönség 8/ámát Most már csak a sírkereszt, mankó és koportó árát is fel kell verni, akkor többé se élni, se halni nem lehlet a szenvedő emberiségnek. !
— Megmérgezte magát. Horváth Juliska betegápolónő f. hó»26-áu délután morfiummal megmérgezta magát. A leány, aki nagyfokú idegességben szenvedett, nem tudott megviaskodni a szerelmi bánattal, mely lelkét pusztította. Egy őrizetlen pillanatban nagy adag morfiumot vett be. Holtan találták meg az ágyban. Holttestét elszállították a róm. kath. lemetó hullaházába.
— Megszökött jegyző. Ka\'rlocb Lászlót alig egy esztendeje, bogy sár-szegi jegyzővé megválasztották. Sok&t vártak az ambiciózus fiatalembertől, de a remények meghiúsultak. Karloch Lász\'ó ugyanis b mult hátén nyomtalanul eltűnt Sárszegről. Állítólag a Talabér-féle hagyaték gondnoksága körül, mely állásra ő volt kirendelve, szabálytalanságok nyomai mutatkoztak volna, b a következmények e ől akart menekülni.
— Egy nj iskolaépület baja. Hogy mily égető sxükség volt polgári leányiskolánk felállítására, mutatja ez iskolának rendkivüli népessége. Pedig a gyenge bizonyitványu tanulókat felvételi vizsgálatnak vetik alá és igy -sokat vissza is utasítanak. A tanulók száma oly nagy, hogy az első osztályt már két részre kellett osztani és mindegyikben 40—45 tanuló vao. A második osztályban pedig egy teremben 69 van összezsulolva. Mi szülők, kik gyermekeinkel oda küldjük, aggodalommal kérdhetjük, micsoda eredményt lehet elérni ennyi gyermekkel egy osztálybhn? Hogyan ellenőrizheti kellőleg a tanár a gyermek szorgalmát? Hogyan Ítélheti meg icazságcwan, alspos tárgyilagossággal növendékeinek értelmi fejlettségét éa hogyan győződhetik meg tanításának eredményéről ilyen viszonyok kőzött? Hát az öaszezsuloltság miatt támadt rossz, élvezhetetlen levegő nem teBzi tőnkre a gyermekvilág idegeit? És még hány károB eredménye van ennek az állapotnak? 40 tanuló unos-unlig elég egy osztályban és csak szükségből, pénzügyi szegénységből Bzokott előfordulni falusi iskolákban, hogy ennél több van egy tanító keze alatt. De Nsgy-Kanizía rendezett tanácsú városa, a ki nemrég oly szép épületet emeltetett éppen a polgári leányiskola céljaira, nem nézheti azt közönyösen, hogy pl a rajzteremben 45 tanulónak van helye és 69 kénytelen oda beszorulni. A fölösleges számú tanu\'ók L meggörnyedt testtel, térdén tartva a rsji- I tömböt, igyekszik valamit rajzolni. P^dig világos, hogy ez a szám a jövőben még szaporodui fog.\' Ezen az állapoton azonnal kell segíteni. Elodázhatatlanul íe> kell állítani egy párhuzamos II. osztályt
Foulard-selyem -ruha
8 trl 40 IrlM feljebb 1 — 11 méter — póíUbér él Ttanuntcsf Mimik klfll.istiin, nemkülönben lekete, felír í i tiinei Oennebers-leljera blouiok él rublkn llkllmu 45 krlól 1< frt «5.krij métercnkinL
Csak akkor valódi, ha közvetlen tólem rendelik!
HENNEBERG G., iEiíemcTúros,ZÜRICHBEN:
Cl. él kir. iidTirl-imllilé.
XXXIX. ÉVFOLYAM.
I,
ZALAI KÖZLÖNY
1900 DECEMBER 22-én.
Tudtunkkal az iskolaszék ennek szükségét belátva, intézkedett i.«. Felhívta a városi tanácsot, hogy álllitsa /el a párhuzamos II. osztályt. írjon ki pályázatot egy tanerőre. A pénzügyi bizottság a költséget megszavazta, a képviselőtestü let az 1901. évi költségvetésbe felvette. Mire vár tehát még a városi tanács? A polgári leányiskola államosítása küszöbön van. Kendezzünk be nerdülő leányainknak arra az időre ojyau iskolát, a milyen igényeinknek teljesen megfelel. Mert a milyen* az állam átvesz tőlünk, olyan lesz. Áz államnak sokfelé van gondja iskoláira. Nagyon nehezen hallják meg ott a mi kőnyörgésflnket éa elkésett panaszunkat. A városi polgárság megkívánhatja, hogy legyen olyan iskolája, melybe leányait kiképeztetéi végett küld-besne. A kinek csak módjában van, a mostani viszonyok között, ha drá^a pén zen is, mégis otthon taníttatja leányait.
— Népszámlálás. Tegnapelőtt kezdődött meg a 14 napig, jövő év január 10-ig tartó népszámlálás. A biztosok hivatásuk fontosságának teljes tudatában adják meg az utasításokat, híven referálván a hamis bevallások büntetőjogi következményeiről, ök igen jó kedvre! végzik munkájukat, hiszen naponkint 5 korona üti a markukat. Szegény, családos hivatalnok embereknek jó keresmény ez a mai Bzük pénzvilágban. Nálunk, Kani/sán egyúttal más üdvös célra is felhasználják a népszámlálást és az ő biztosait. A lskásnyilvántartás keresztülvitelére Boha jobb alkalom nem kínálkozott volna, mint a mostani. Azok a niros és hófehérszinü lapok a város Szolgálatában állónk én nem az államéban és mi dicsérjük is a rendőrség eszét, hogy egy csapásra két legyet üt agyon. Tán azért nem csináltunk eddig is lakásnyilvántartást, mert vártuk a népszámlálást. Kikl azzal a tudattal írja fel magát az összeíró lapokra, hogy ő állapotaiban és viszonyaiban egy adata lesz annak a rengeteg nagy, de őrökké befejezetlen tudománynak: a statiszti-
. kának.
— Öngyllkoság. ;Hajdu Györgyné Atilla utcai lakós f. hói 24-én azon jelentéssel ment a rendőrségre, hogy ezelőtt rövid idővel egy Pap József nevü ember vett fel nála egy szobát és ezt már negyed napji nem látta a bezárt lakásból kijönni, a mi gyanús. Kinyitat-lák az ajtót és ott feküdt Pap József ágyában íelmetszett erekkel elvérezve éa teljesen megmerevedve. Az orvosi vizsgálat .megállapította, hogy a halál már ezelőtt mintegy 3 nappal beájlt Az ajtó belülről volt bezárva és a halott mellett feküdt a véres borotva, melylyel ereit elvágta éa igy az öngyilkosság feltétlenül konstatálva van. A szerencsétlen ember összezördült feleségével és szolgálat adóival. Mint felesége mondja igen iszákos volt
— Élelmes szereié. Jó családból való fiatal ember, aki a Lipótváros egyik legnagyobb bankházában volt alkalmazva, megismerkedett az Andrássy-ut egy fiatal szépével aki nagybátyjával együtt lakott és fülig beleszeretett a leányzóba.
A fiatal leány bátorította udvarlóját, aki meg íb kérte a kezét Ez volt szerencsétlensége. Nemcsak, hogy a modern Barloló megtagadta a fiatal ember kérelmét, hanem a leányt is szigorú vessteg-zár alá helyezte és a Szeladonnak Bohase volt többé alkalma a leánynyal találkozni.
Elhatározta, hogy minden áron meglátogatja azt, akit szeret, eót azökletéí-től sem riad víbszs, ha a szükeég ugy. kívánja.
Tegnapelőtt dé!után a fiatal ember bérkocsit fogadott és a leány nagybátyjához hajtatott. Mielőtt ezt telte, hamis szakállt ragasztott arcára éa egy méazároslegény kosztümjét vette fel, de, balsors, cipőt nem változtatott és ez volt az ő veszte. "Mert a finom cipős henteslegény feltűnt a házmesternek, aki őt még jókor megállította a lépcsőn. A bár cerberus éles szeme megismerte a hamis szakállt íb és meggyőződve arról, bogy rossz szándékú emberrel van dolga, átadta őt a rendőrségnek. Az élelmes Alraaviv grófnak alighanem baja lesz, mert fe\'jelentették szöktetési kisérlet miatt.
— Mentőszekrények. A nagyméltóságú m. k. kereskedelemügyi minisztérium 76271199- számú rendelete szerint minden kisebb vagy nagyobb ipartelep tartozik esetleges baleseteknél az első segélynyújtáshoz egy mentőszekrényt tartani. Ily meptŐsz.ekrények, valamint betegápoláshoz szükséges összes cikkek beszerzésére legjobban ajánlhatjuk Keleti J. elsőrangú orvos-sebészi műszer- és
kölőszer gyárost, (Budapest, IV. Korona-
_______\'
herceg-u. 17.) ki kívánatra készséggel szolgál részletes prospektussal.
• Egyéves önkéntesség. Sokan vannak ifjaink között, kik érettségi vizsgát nem tetiek s igy nincs igéoyük arra, hogy katonai kötelezettségüknek mint egyéves önkéntesek tehessenek eleget. Megszerezhetik azonban az önkéntességi jogot bármilyen előképzettségű ifjak, kik még Bor alatt nem állottak, egy vizsga letétele áltfll Ezen vizbgára vonatkozó részletes felvilágosítást nyerhet minden érdeklődő Qerő Ferenc jónevü katonai előkészítő isko\'ájától, Budapest, VI. Nagy Jánosutca 3. Egyébként utalunk nevezett iskola mai hirdetésére.
♦ DURATOR által a cipőtalp egyszerű bekeuéssel ötször oly tartós és vizát-hatlan lesz. E kiváló hazai készítmény nagyon sok takarékos embernek szerez örömet és bizonyára kevés családnál log hiányozni nemsokára. Ára 1 ÓS\'2 korona. Postán l kor. 20 fiII. beküldése ,után bérmentve küldi a Daratorgyár, Budapest, Lipótkörut 3. Kapható azonban mindenütt.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Születésok :
— dcc. a i—28-ig. — \\
Horváth Anna házvezető Lajos
Kálmán Mór honvédórmcster Elemér
(iuttentag József könyvkötő Károly
Fürdős György lakatos György
Knausz Lajos ács Anna
Benedek György fóldmives Forqnc ^
Horváth János vasúti munkás Apollonia
Tóth Iinre csikós Imre
Vas József napszámos Katalin
Német János béres Mari
Baksa lános cipész Mari
Gyorfy Anna cseléd István
Nagy Károly járás bírósági hív. Einma
Tamasovits Lajos cipész Mari
Halálozások:
— December 21 - a8-Ig. -
Peti Ferenc k. 3 éves agyhártya\'ob Horváth Katalin 8 éves r. k. bashártyalob Tomasics Györgyné Horváth Katalin r. k.
2!) éves idült gyomorhurut Knausz Anna r. k. 3, órás koraszülőttség Bander László ÍQ. 2 éves r. k. veselob Vadán Anna r. k. 2 éves gyomorhurut Skorianec Gyula r. k. napszámos 11 éves tüdővész
lloloer Samu Itr. 11 öves torokgyík Gudlin Györgyné .Auer Eva r. k. 52 éves
tüdőgümókór Mikó Mária r. k. 21 napos ránggörcs Keszey Károlyné Molnár Lujza r. k. 25
éves tüdőgümókór Papp József napszámos ev. ref. 51 éves
öngyilkosság Igri József r. k. földmives 68 éves tüdőlob Málék Anna r. k. 1 hónapos gyengeség Bartol György r. k. 7 hónapos kanyaró Bőhm Mária r. k. 7 hónapos görvélykór Horváth Juliánná r. k. betegápoló 24 éves
önmérgezés Dávid Imréné r. k. 09 éves szívszélhűdés Baranyai Lajosné Gálisz Rozália r. k. zenész neje 40 éves tüdóvész. ,
.Szerkesztőség : Dr. Villányt Henrik, felelőt sserkesxlő. Kiadó: Ifí. Wajdils József.
V JEGYES.
— KOlsJ haiz«álitra. Testrészek fáidalmai, csútos és köszvényes bajok és miodenneraü gyuladásck a .Moll-féle francia borsi esz"-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy Qvegára 1 kor. 80 flll. Bzét küldés oaponkéotntán vétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. ndv. szállító által Bécs, 1. Tnchlanbeo 0 A vidéki gyógyszertár, kban és anyagkereskedésekben határozottan MolUUle készítmény kérendő az 6 gyári jelvényével éa aláiráaával
NYILTTÉR.
Az e rovat alatt kóslóttekért nem vállal felelősséget a szerkeiztSség
Vese, húgyhólyag, hngydaraléa a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó éB emésztési szervek kurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llth Ion-forrós
SALVATOR
sikerrel rendelve le»z. . H n k J h aj t ó hátáéul
Kellemes iií! I Kooojeo emészlhelő
Kapható ásváoyvizkereskedésckben és
gyóg) szénáikban A Sabator-forrás Igazgatósága Eperjesen
Nyilvánoajcoszonet.
Wilhelm Fe-jcnc gyógyszerész árnak Neinklrcherf A. Au«trla. Feltalálója az tVntlrhrnmallkuB éa Antlathrlttkua Tértlsztltó teának, kftsxvénf és , rlicumátíál.
Mid\'n én a nyilvánosság : elé lípck, csakis azért lörténík, mintái* kötelességeidnek tartom, Wilhelm gyógyszerész urnák Neaukirchcnben legmélyebb kO ssónetemet fejezni azon szolgálatokért, melyedet az ö vértisztiló teája fájdalmas rheumatikns szcnvedéieimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó szenvedé-töl felkerestetnek, figyelmessé tegyems Num vagyok képes azon öldökló fájdalmakat leirnl, melyeket már 3 év óia mioden időváltozásnál tagjaimban érez* lem, r melyektől sem gyógyszerek, sem a baderi (Bécs mellett) kénfilrdök hasznalata szabadított meg. Álmatlanul hány- I kódtam éjjelenkint ágyimb»n, étvágyom ! napról-napra fr.gyotr, kihézésem szem- | látomást roiszabodott es egész testi erőm ! veszített. Négjho i használata után fenti | teának fájdalmaimtól nnn-.sak hogy meg-szabadultam, a vagyok megszabadítva, ! mintán már bat bét óta nem iszom e | teiból, de egész testi hogylétem javult. J Szbros meggyőződésem, hogy mindenki, \'.ki hasonló fájdalmakban szenved és ezen j ea használatához folyamodott, szintúgy ogja Wilhelm Ferenc nrat áldani, mint én. j
Őszinte nagyrabecsüléssel
Butschin=Streitfeld grófnő j
alezredes neje.
lllltneTEMEH:
ooocxx»ooooooocxxiooaoooop
.vigyázni
kéretik!
Brády-féle
MÁRIA-CELLI
T 8
itr> o
ft ü í S
_ GY0M0R-CSEPPEK| §
8 nagyszerűen halnak gyomor bajok;- 8
g oál, nélkülözhetetlen éa általánosan g
g ismereten házi és népszer. — Ág
ű gyomorbetegség tünetei: étvágytal- u
g tanság, gyomorbetegség, bűzös ler g
g belet, felfujtság, savanyu felböffögésl, g
u hasmenés, gyomorégés,j felesleges u
g nyálkakiválasztás, sárgaság, undor és g
g hányás, gyomorgörcs, szűkülés. — ü
u Hathatós gyógyszernek bizonyult fej;
g fájásnál, a mennyiben ez a gyomoi ^
g tói származott,^gyomortulterhelésnél o
u ételekkel és italokkal, giliszták máj- g
g bajok és b&morrhoidáknál. j g
g Említett bajoknál a Brédy-fele o
u márlacelll gyomorcseppek évek g
g óta kitűnőknek bizonyultak, a mit g
g azáz meg száz bizonyítvány tanúsít u
u A bevárárlásnál kérjünk határozol;- g
g tan Brády-féle márlacelll gyo- g
g morcseppet és ügyeljünk a fenti 5
u védjegy- és aláírásra és arra, hogy g
g e rég hirneveB valódi Brády-féle g
g márlacelll gyomorcseppek üve ö
u genkint 40 krba, nagy üvegje 70 g
g krba kerül, holott a nem valódi, g
u hamisított és értéktelenek olcsób- o
u ban, leginkább 35 krért árusittatnak. 8
g Központi szétküldés Brády Károly Q
u által Bécs, gyógyszertár a .Magyar o
0 Király- hoz, I. Fleischmarkt 7 8
g Nagy-Kanizsán: Práger Béla éa H
u Beius Lajos gyógyszerészeknél. —-
ö Barcson: Kohut Sándor gyógysze-
H résznél.
OOQOOOOOOO OOOOOO CCOGGCG
8 a
8
ICO°
LODEN
öltönyökre -köpenyekre "2 bárdokra ~ sport ölt. a tűzoltó ru- ^ hákra, válam. 5 egyenruhákra. B
POSZTÓ BÉl
m I n ő s é g 0
; S SZÖVETEK
uri ruhák részére
I.egnagjob rak- | tir iiOTCtckbcD,
Fekete és kik kimmgarook
CITEVIOT 3 E.-tíl FF.LFELÉ. Mintákat ingyen éB bírmetve 1 Uíd a Kiiszlúer és ühler GrScii cég poutó oa,tilj*.
Jó é8 olcsó örak, 3
6.1 jíltilH.i.l pri.it .crSloek
KONRÁD JÁNOS
óragyára arany, ezüst éa ékszer árok szAllltó-háza BRŰX (Csehország) Jó nicke!-rem-ór« trt 8 75. Valódi eiOat-rem.-óra frt. 5.80. Valódi ezüst lánc frt. 1.20.
Nickel ébresztő óra frt. 1 95. Cégem a cs. ér k. birodalmi címerrel van kitüntetve, számtalan arany, ezüst kiállítási érem valamint ezernyi elisme-rő-levél van birtokomba. t ? Kagy képes árjegyzéket iogyen ésbérm.
6844[tk. 900.
Árverési hirdetmény.
A n -kaniz9ai kir. törvszék telekkvi OBttálya részéről közhírré tétetik,- hogy a m. kir. államkincstár végrehujtalónsk Némelh János és neje Vurgtt Viktória végrehajtást szenvedő bocskai lakósok
elleni 17 kor. tőke, ennek 16 kor. 6á filj. után 1900. április 3 tói járó 5*1, kamatai, 6 kor. 40 .611 végrehajtás kérelmi, 13 kor. 50 fill. jelenlegi éa a még felmerülendő költségek iránti ügyében a fentnevezett kir. törvényszék \'területébe* tartozó a bocskai 202. sz. tjkvben f 330. brsz. alatt felvett a 708 koronára becsült uj szt-hegyi hzőIŐ s kaszáló 1901. évi január hó 15. napján \' d. e. 10 órakor
Boc-ka községházánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Kelt Nagy-KanizHán, a kir. tvszék mint telekköuyvi hatóságnál, 1900. évi október hó 30 napján. ,
GOZOiW,
kir. tuéki nlbiró.
oas,
/A.K. ECYETEM VECYTAm IMTÉZETE: anthiii A »
^KRISTÁLY


:m
L
SZT. lukacsfvrdoi
hecyiforras
CEli TISZTA
BICARB0I1AT
ÁSVÁnYVIZ
kapható :
FÜSZERKERESKEDÉSEKBEtl VEMQÉC.LÖKBEM ásmtiDEn vnsuTi ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
Több száz kiváló orvos által ajánlva A legízletesebb és legolcsóbb ásványvíz Kapható minden jobb füszerkereykedésben" [és vendéglőben.-
Pályázat erdőciri állomásra,
885/900 8Z. Zílavároiegye törvényhatósága tcrttletdn az 1898. évi XIX t. c. alapján állami kezelésbe vett erdők törvényszerű őrijeiére szervezett, évi S00 kor. bérrel, 120 korona lakpénzzel és 80 kor. átalánynyal javadalmazott karos i erdőőri állomás megüresedvén, annak betöltésére nézve — egy évi próbaidő kitöltése mellett — ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt és 1 kor. bélyeggel ellátott, mi\\gyar állampolgári jogukat anyakönyvi-, fedhetlen előéletüket hatósági-, szakképzettségüket erdóóri szakvizsgálat!\'-, egészséges testalkatokat, hibátlan beszélő, látó és halló képességűket közhatósági orvoii-bizonyitván>nyal igazoló kérvényeiket Zalavármegye közigazgatási erdészeti bizottságához rimezve alulírott m. kir. állami erdőhivatalhoz legkésőbben 1901. évi január- hó 30-ig nyújtsák be.
Kellőleg nem okmányolt és a kitűzött haláridőn tul érkező folyamodványok .figyelembe vételni nem fognak.
Zala-Egerszcg, 1900. évi december 27-éo.
M. KIR. ÁLLAMI ERDÖHIVATAL.
ad. 20941/R. sz.
Cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság.
i .. -/ A kézbesithetlén és fölös szállítmányok a vasuíi üzletszabályzat 70. § a értelmében 1901. évi Január 8-án d. e. 9 órakor Nagy-Kanizsa állomás teheráru raktárában eladásra kerülnek, mihez a t. cz. közönség ezennel meghivatik. ~ .
Budapest, 1900. évi december 15-én.
Az DiletigaigiU^.

XXXIX. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY1
A feltaláló dr. Meldinger tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEIDINGER-KÁLYHA
HJL «■ é«kir\'
\'. udv szállítónál
p h> 11.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS: I. Kohlmarkt 7. sz. a. PRAG: Hybernergasse 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az elaű éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb, nagyobb \'égési, tartamra berendezett
kormányzó és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számára a legegyszerűbb és legelegánsabb ifcs.5^7 kiállításban, tetszé»szerinti égési időtartam szénpirral való lOtésnél és 24 óráig terjed3 égés kőszénneli (Qselésoél
60.000 kályha forgalomba hona.
Egy kályhával ttibb szoba Ii fűthető.
„M EIDING ER"-kályhák, "■"\'■\';, f T\'Tl I MF.idinger OFEN
utalva a kálybaajtókra öntött
következő védjegyre: ^ H. H E 1 M
„HESTIA"-kályhák.
HeJni tiagy égési időtartamra berenderelt
FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK. ~M
FŰ S T E M ESZTŐ CALOR! FÉREK.
Kli/.ponli fűtés minden rendszer szerint.
W Szárító készülékek gazdasági é» ipari célokra. "»■
Prospektusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
&__Z. K. »/„ 900.
^□□ooaaDDQnooonocaDOOoOcxiDDoaűDaaaDQoaoaDDa
(HEüsiíiMi! mm §
LABDACSOK) \' g
Epi\'u\'ák hasonló liéazit- O
ményekni1! minden tekin- O
tétben feljebb necBÜlpndök; °
— mentek minden ár- q
lalmaa anyagoktól, ax; ö
allealt szerek bajainál tj
hash.jlók, vértisztilók;
legjobb eredménjnyel használtatván, gyengéder. .......,.................
egy gyógyszer sem jobb, a mellette oly árlalmatlon, mint e pilulik a
székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott kulijuk végeit mrg
gyermekek is szívesen. Efy 15 pllutát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dotiozlj
tehát 120 plluliit tartalmaié, csak 1 Trt 0. 6. mirny^xT ílV k Q I Utáuaiiaktél kOlAnöien óvikotljuuk. Kérjünk hatiraiotila y V «k> l Xeia\'tlit FlIOp hashajtó labdacsait. Valódi csak, ba ^^^tji niioilen dolioz torré.ryileg bejegyzett védjegyünkkel plroiínketo uvornraJ j, \'M\'ian .Srr.nt-L.ip6!. él „Neusleltt Fülöp gyógyszeres*" i iirl.iol ..... C\'l^tra A kerekedelmi lörvínyizékileg védett crtomigj.iuk »li fiiunkkal rin ellátva.
HEUSTEIN FÜLÖP
(Szent-Lipótboz\' címzett gjégyixertira Z. K. WIEN, I., Plankengasie 0. kUc Nagy-Kiriii.in: BKLltS I.AJOS él ItRIK OÍULt gjójys=eré.reknél.
pooaoooocooopooooooaaoo ooooooooomoocooooocp 8>
Z. K. "/„.900
MOLL SEIDLITZ POR
t
védjegyét ÓH
Csak akkor valódiak. ba mindegyik dobói Mo
aláirdant tünteti fel. A Hall A.-fél* Seldlltz-porsk l&rtós gyógyhatisa a legmakacsabb gyomor- és al-| testbántalaak, gyomor^nres ft gyomorhév, rögsött székrekedés, tnájb&auüora, vér! talatáa, aranyér és a legknlinbözőbb nil betegségek ellen, e jelet háziszeraek évtizedek ÓU mindig nagyi bb elterjedést szerzett. — Ara egy lepaoaéltlt art-, ------------dotl datazaak 2 kar
H a mit i tá sok törvényileg fenyíttetnek.
|M O L L - FÉLE FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
ba mindegyik flveg MOLL A. véJjeryét tönti-ll lej \' Htll* felirata dnozaItal vau zárva. A Moll-félo,
franozla borszesz éa só nevezetesen mint fájdaloaosillapitd bedlrzsSléal szer köszvénv. csuz és a mogbtllés egyéb következményeinél legiameretesebb népszer. — Egy ésozait credót! flveg Ara I kar 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legojabb mOdazer iserlnt kénltek gyermek éa hftlgy sxappas . a bir akazerll ipolliiri gytraiakak is falalttek réazira.
ára d.rzfaaaklnt — 40 «H. öt darab - I kar. 80 flll. Minden darab gyermek-axappan Halt A. védjegyével van ellátva
K ő a z é t k 0 I d é a: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béca: Tuchlauben 9. sz.
Yldékí megrendelétek osponU posuntáa.ét mellett telje,ittetnek.
A raktárakban ttuék határozottan MOLL A. aláírásával ét vMjegy(vel ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniaán Rosenfeld Adolf éi Fia.
Doetor Krlegl József valódi angol
BöróvA-pomádéja és . Boraxszappanja
A teljelen racn- 2
tel mind tt yC f /yXU). tiltott, vagy /íjam V^ítojA ártalmai L \'-j .^jO draizükn* íg^^T anyagUl 4
Beforc. irld^\'Afte\'
féle bőrtiBztátlanság ellen. — Egy tégely kenőcs egy darab Boraxizappanual = 3 korona 30 fillér = előre bekQldve az összeget Chlsf-Office 48, Brlxtoa-Raad, London S W
APOTHEKER A.THIERY1 BALSAM-FABRIK
in Pregrada bei Robltsch Nagybani vevőknek nevezetes engedmény.
haskötő, gSrosér elleni guaniharjsnya, orlobpse diai készBlékak, a>ű ákak a áazsk atb |
Valódi francia különlegességek F. Bargaei and fils párisi gyárábéi.
OkT Részletes képes áijegjrzék ingyei bérmentve. Qi||
jae and <
reij
A Riebter-féle
Horgony-PaiD-Expeller
LinimenL Capsici comp.
egy régi kipróbált háziszer, n mely már több mint 30 év óta megbízható be-dörzsölésül alkalmaztatik kőázvénynél, csúznál & meghűléseknél. Intós. Silányabb ufcinzatok miatt be-vásárláskor mindig figyelemmel IcgYtluk n „Horgony" védjegyre és a .^Ichter" cz%jegyzesre.
80 f., 1 k. 40 f. és 2 k árban úgyszólván minden gyógyszert árban kapható. Főraktár: TSrök József gyógy-__ szerésznól,Budapesten. <
3 Richler FJAd. ti láru.
Legjobb a
Dr. FORTI-feie sebtapasz.
Fortl László eredeti |gyártmánya.
LegkitUnübb hatása van 4< liiilo»nn sejjti inindeunemtl sebnél. Égési sebeknél a fájtlnl-mat rögtön c*lllaj>itja, inegsiQntetl é* rüvld hasznilit után meg U gy6-gyiija- Nül emlöbajoknal, mindennemn gyuadiUok. megkeményedéick, csutos és rheumatikus binlaliniknál,) daganatok- és sérüléseknél, sőt még a legidültehb sebeknél is a legsikereiebben hat. A gyűléseket megérleli felfakasztja,
él rövid itlS ,
atatt begyógyítja. Eteken kivQI még
számtalan, ilt fel nem sorolt esetben biztos gyógyulást.
A dr. Forti-féle tapasz már 8 év óla nagy elterjedettségnek örveuil, mely Jdo alatt érkezett számtalan hila-clijmervéoy és köszünö liat mind annak kitűnő gyógyhatisiröl tanúskodik.
Minthogy az utóbbi Időben »ok értékieUn haraUiiviny Is került forgalomba, »zlves ligye-lembo ajánlom a csomagon. Iév3 aláírási, védjegyet valamint a pecséten látható F. L. betilt. Ciak a Fortl Láizlé aláírással és védjegyével ellátott tapjsz a valódi. Az útihzatok halzná-laiától mindenkit óva Intek, mert ezek in káráxa, mint hasznára vannak a szenvedi
/ V ÍX/
ayujt
A kl egy olyan csomagot beküld, mily fenti aláírással és védjegygyei ellátva )nln
ek inkább inveditnek. Id. mily a
jnln-ami-
caen, Jutalomban réaiceaai, mert _ sltókat folytonosan .(törvényileg üldözöm ) Arak: nagy csomag I frt, középnagyságú 60 kr.. kisebb 35 kr. Kapható a készítőnél a gyárban: Fortl László Budapest, 1L [ker^ Iskola-útcza 24. Seidl-Jélc ház. Főraktár: Török József gyógyszertára "és dr. Egger gyógywL, Váczi-körut i7. Kapható továbbá valamennyi budapesti.\'és minden nagyobb vidéki gyógyszertárban.\'
1900. DECEMBER 1-én.
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI AJÁNDÉKOK
beszerzésére rendkívül alkalmas
fényképészeti műterme a Nagykanizsai Takarékpénztár palota-jóban (CseDgeri-ot 1) ki miudennemü művészi és izlóícs kivitelű fény,- platin,- és üvegképeket azonkívül kisképek után életnagy-ságuakat és felvételeket fényirodáján kívül is a legszebben, legelőnyösebben és legpontosabban\'i teljesít.
Vasúti éa postai alkalmazott 10\'/, engedmény.
Kiakorica-morzsolók "TPi
kéz- éa erőhajtásra, egyszerű éa kéttűs szerkezettel, azelelővel ^a szelelő nélkül1 Gabona-rosták, Konkolyozók (trieurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalmasajtók
fekvőeo vagy kocsira szerelve, Takarmány-fQllesztök, mr Szál II iható takarék fdzí Üstök takarmány stb. részére -mm
zománc bevonattal, vagy anélkül, szállilókésztllékkel, vagy anélkül. Szecskavágók, szabadalmazott kcnógyürOs görgő csapágyakkal igen kOnnyü járással körülbelül 40\'/, erómegtakaritás mellett, Répa- és burgonyavágók, Darálók
„Agricola" sor-vetfigépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül. Egy-, két-, és több vasú ekék
jóiálláe mellett elismert lepjobb szerkezettel készülnek
MÁYFARTH Ph. és Társa
C\'áiiK. éa kir. ki*. pzab«d. v
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gózhámor
AlapUtatott 1872.150 mmiKás,.
-----brono irearmei ta alal dijakkal. ---
mm" ArJegjtékek es számos ellimarö levelek Ingyen ís bérmentve kBldeluek. Kepvlseltik éa vlnionlanr.ltrjk feltétetnek, -mm

K
K>
Ö. W H fi
f bs« rí í-hi

LÜ a 3 « s
UJ ftft-s:
Li_ | \'• £
tAaí "-» a 1
S .5 -S5 1 -3 O
^^S o RC 1 S i < 1 ! > s «

CD is J S
DC
W»jdíts József kötiy>nyomdájában Nagj-Katiizsán