Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.77 MB
2010-02-26 19:55:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2559
8230
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1927. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

57. évfolyam, 25. azím
Nagykanizsa, 1927 február 1, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség <• kiadóhivatal Fául 5. sz. Keszthelyi ffókldadóhlvilal: KIsfaMy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Naí-ykantzsa 78 szám. Előfizetési in egy thjra 2 pengó 40 lillír.
A polgári ellenzék kizárja a pártból Pakots Józsefet
A Rassay-párt bomlása — Lovagias Dgy égy mandátum miatt
Budapest, január 31 Ugy az ellenzék, mini a kormánypárt oldalán (lénken tárgyalják azt a nagy ellentétet, ami a polgári ellenzék egyrészét u|abb darab|a!ra fog{a osztani. A Pakoli—űll Jenő— Hi|du Marcdl-Ogy kcrQlt ma lamét szőnyegre abból ai tikalomból, bogy az érdekeltek lovagias útra terelték a mandátumtól való lemondáa Ogyét.
Hajdú Maradt azzal vádol|a Pakots Józsefet, bogy megizegle szavát, viszont Pakots azt illtt|a Hajdúról, bogy nem mond igazai. Ai Igazmondásnak egymás részéről történt kölcsönös kétségbevonása miatt Hajdú Marcell provokálta Pakots Józsefet, aki szintén megnevezte segédélt: A két tél legídel holnap Ölnek ős\'sze.
A Rassay-párt az ügy lovagias részétel nem kíván foglalkozni és larlja magát ahhoz, bogy Pakots a páftbatározat értelmében a déli kerület mandátumáról mondjon le. Ameny nylb.\'n ezt nem lenné meg és a budai mandátumáról való lemondás állal Gál Jrnönek juttatná mandátumát, akkor mozgalom indul meg ellene, bogy zárják >kl a pán voralból. Pakolt azonban — ugy látszik — nem törfdlk azzal, hogy Riasayék mll határoznak és kész arra Is, hogy leljeicn különválva Raasa, éklól — tekintettel aira, hogy még a demo-kralapárl elnöke — srját belátása szeiInt cselekedjék.
Beathoven-oentennórium
Budapest, |anuár 31. Ma délben aailóértíkezlet voll a kullutzmlnisz-tériumban Beelboven halála százéves évlordulójának megünneplése tárgyában. — A 10 lagu budapesll hangverseny sorozatot az Opera diszelóad isában, mticiui 26 án nyll-iák meg. itt Klebelsberg Kunó gróf és Apponyl Albert gróf fognak beszélni. A befejező ünnepség májusban M^rtonvásáron lesz. ahol Beethoven olyan sok kedves órát <01-tötl, Itt is a megnyitó ünnep szónokát beszélnek a martonvisári park tavának szigetén felállltoll Beethoven-szobor leleplezésekor. A vidék minden városában leaz Beclhoven-Unnep, összesen 40 haogverseny.
A felsőház megválasztotta elnökét és tisztikarát
ii* felaftház nem enged som fölülről, ism alulról jöv8 nyomásoknak11 — * jogfolytonassighox ragaszkodó fela&házi tagok deklarációja
Budapest, lanuAr 31 A felsőház és a kípviselőház ma délelőtt párhuzamos üléseket tartottak A felsőház ülését </<12 órakor nyitotta meg Berczelly Jenő korelnök. A felsőház tagjai nagy számban |e-lentek meg az ülésen. Bethlen Pál gróf az Igazoló bizottság jelentéséi terjesztene be. Ennek elnökévé Cse-konlcs Endre giófol választották meg. A felsőház elnökévé egyhangúlag Wlasslca Qyuta bárót, alelnökké Széchenyi Bertalan
Í[rófot és Thaly Ferencet v*-aaztották meg 163-163 szavazattal. Rövid szünet után a megválasztott elnök tailotla meg nagy székfoglalóját, kijelenve, hogy a felstház nem fog engedni sem alulról, sem felülről |övö nyomásoknak.
Dessewffy Aurél gról beszéde keretében a felsőháznak a jogfolytonossághoz ragaszkodó tagjai nevében deklarációi olvas fel: .A magunk részérói készséggel veszünk tiszt C^onkamagyaror-szdg felsőházának munkájában, de szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy ezzel nem aka-
runk prejudlkdlnl a Jogfolytonos-sdg folyldn fennálló alkotmányos
fényezik Jogainak." Szmrecsdnyl Lajos egri érsek után Bethlen Islván grófva deklarációval széniben ulal a kormánynak a fel sóháil javaslat során kifejlett állás ponljára és teljes ...