Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.17 MB
2010-02-26 20:16:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2355
6581
Rövid leírás | Teljes leírás (1.62 MB)

Zalai Közlöny 1927. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 98. sziro
Nagykanizsa, 1927 méjus 1, vasárnap m*
Ara 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP

tt kU&bjTxti] Fík.1 5. u. .....: Kbblndy-o. 1$.
Felelős szerkesztő: Barbarlfs Lajos
Interurtun-tetefoar NigykuLut 7*. utm, Elóliictbi lr» egy húrt 2 puijí +0 Hllir.
A lefegyverzés csődje
Irta: OVEROYÓI-vAkAR P. ARTÚR v. miniszteri b!zto», kormányfőUnicíoa
A hágai békepalota oszlopsorai recsegnek-ropognak s a paiola belsejében meghúzódó békeangyalok riadva röppennek szél, meri az emberiséi békéje csak az angyalok és álmodozók lelkében él, - egyébként a háború quadrigijin őrölt vágta-tással járja be a világot, keresvén egy talpaiattnyi helyet, ahol pillanatra bár, — megpihenhessen. Az emberiség békéjét — bármilyen pa-radr xonoak látszik is — megölte az emberiséget gyülölö béke. A vérszomjas fenevadakká vedlett győző hatalmak békéje!
A vallástörténetem megemlékszik az Isten békéjéről, de annak a békének alanya az istenség fogalma volt s tárgya, az isteni elgondoláson és akaráson nyugvó valóságos béke. Hol van ez a béke az Isten békéjétől s bol van ez az emberiség a valóságos béke gondolatától?
Tudj* a jó Itten, de a magyar nemzet sohasem hitt a minden nemzetek lefegyverzésében. Végigélte saját lefegyvereztelését, de ugyanakkor érezte, hogy sa|át fegyvertelensége ellenszernek felfegyverzését jelenti. A magyar nemzet minden tényét tisztult becsületességgel hajtotta végre. Harcolt, ha nem Is tudta kiért, utolsó vére hullásáig: a becsületért. Aztán lerakta a fegyvert, odaadta: becsü-letiel I Akárcsak a világosi csatasikon lelte 48-ban, amikor a huszár sirva búcsúzott el lovától s utolsó golyóját paiipáj* homlokába röpítette s a vörös csákós bonvéd lérdén törte el kardjál a törte ketté puskáját, hogy még a lefegyverzésben Is megfeleljen a magyar b:csalctnek.
Tudja a jó hten, bogy a magyar nemzet cselekedctt-e rosszul, vagy Európa mai urai üzenlek e hadat az emberiességnek s a becsaielnek ?... Biihojytn Is van, az már Európa szégyenére Igazság lett, hogy nem minden kimondott szó szent Eutópi mai urai előtt. így volt igaz ügy a békekonferencia, mint ahogy igy igaz a Genfbe összehívott leszerelési konferencia. A békekonferencia gondoskodott a leszerelés végrehsjtásáról s ime, a leszeieléil konferencia nem tudja végrebajtani a minden nemzetek lefegyverzését. Mi, magyarok nem Ami juk magunkat, de miért ámilják önmagukat Európa mai urai, amikor nem kell egyebet tenniük, mint azt, hogy belenézzenek saját arcukba. Európa arcáról a „furorbelli", — a háború ördöge vigyorog reánk. És ha igy van, már pedig igy van, akkor miért hirdetjük álnokul az emberiség békéjének megváltó gondolatát? ...
Hajóóriások szelik ál az Óceánokat s vasbordájuk közölt fegyverbe öltözött embereket szállítanak idegen világrészekbe, hogy a kilenc eszten-
dős bazug béke bekatombáin újra fellángoljon a háború. Európa különböző részein még alig süppedlek le a kstonasirok, már lővészárokásók csákánya éhesen akarja felszaggatni az alig pihent anyaföldet ... Ne kérdezzük, hogy mindez hol van, merre van. csak becsületes szemünkkel nézzünk bele az álnok Európa arcába s akkor látni fog|uk a lefegyverzésről tárgyaló Európa igazi arcát. Az emberiség békéje nem jön el másként, csak a vallás ünnepein s akkor Is csak azok számára, akik az embe-tieég békéjét becsületes uton, az Isten
békéje árán akar|ák elérni.
A hazugságnak nem lehet templomot emelni, már pedig az emberiség mai békr je a hazugság temploma. A leszerelés, amely az emberiség békéjéhez vezet, ciak akkor lehet igazán végrehajtani, ha a népek vezetőinek lelkéből kiüldözzük a hazugságot. A genfi leszerelési konferencia csődje a békeszerződések csődjét is ]elentl. Európa...