Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.32 MB
2010-02-26 20:23:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2841
8367
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1927. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

67, évfolyam, 123. szám
Nagykanizsa, 1927 junlus 1, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
i éi UMlóUntel PM 8. sx.
Felelős szerkesztő: Bar bari ts Lajos
laKmrDu-UMoii HMMH Ti. a4h EUÜuUsI líiwbóni pwgB 40 BE
Kray István báró óriási szavazattöbbséggel győzött Zalaegerszegen
Kray báró 7327, Farkai Tibor 5644 szavazatot kapott — Zalaegerízei polgársága lelkesen ünnepelte a/bál megválasztott képviselőiét — Kray István báró fogadalmat telt, hogy ezentúl míg Jobban fogja szolgálni kerületinek érdekeit
Az Egységespárt ujabb fényes diadala
Zalaegerszeg, mijua 31 (Kiküldött munkatársunktól) Miután a köi Igazgatási bíróság formai okok miatt megsemmlsilelle a zala-fgcriicgl választás decemberi eredményét, újra kiírták Zilamegye székhelyében a képviselőválasztást május 31-ikére. Erre a napra az egész óraiág politikai érdeklCdíse Zilaeger-szeg (elé fordult, ahol Kray lslván báró ét dr. Farkas Tibor állotlak ki Isméi a kürdőlérre, hogy megvívják a harcol a kerület mandátumáért, melyről meg lehel állapítani, hogy elejétől végig felülemelkedett minden személyeskedésen és kicsinyes szempontokon és az alkotmányos keretek óllal megengedett mederben mozgott. Természetes, heves kortézia Indult meg, a mull hét elején főleg, mindkét párt léazéról és mozgalmas gyűlésekben nem volt hiány a választókerület 71 községében. A szokásos plakát háború ezúttal elmaradt és Inkább az egész választási mozgalom a zalamegyei sajtóban és a tóvárosi lapokban juloll a nyilvánosság előtt kifejezésre.

Az az idegen, aki nem tudná, hagy Zalaegerszeg ma milyen napra virradt, himerosan tisztába Jón ezzel, bogy ha utazása közben a bumli-vicinálisra várakoztában betér az át-acállóáUoroás: Zalaazeoliváu miijébe, ahol a pincér azzal az indokolással, hogy:
— Kérem alássan, szeszes Italt nem szolgólhatok Jel, mert szesztilalom von — elárulja, hogy ez-a község. is az egerszegi kerülethez tartozik és mert ma tartják meg a kép-viselőválaszlást, a rórvéoy szerint tegnap este bat órától holnap reggelig lilos minden szeszes ital.
Pedig bizony elkelne egy pohár jó hideg sör ebben a melegben, mely az egerszegi választás OrOmére Ugyancsak bőven özönlik a népes zaJáopuazcgl utcákra.
Nem lehet itl azt mondani, hogy a város lalp*n van, vagy hogy túlontúl nagy az izgalom, de tagadha\'at-lanuL kiérzik a kiváncal. érdeklődés és .feszült ^rakozás a benuBtötlek arc4Ml.
Különösebb képe nincs a városnak. Olyan, mint máskor, de az Is-
kolák környékén, ahol a szavazat-szedő küldöttségek székelnek nagyobb ember-csoport tanyáz. Vegyesen. Polgárok, divatos urak, kötényes asszonyok, kshpos hölgyek. Szavazni jöttek. Mert
ma reggel nyolc órakor a zalaegerszegi választókéra letnek 72 községében 77 választókörzetében (ebből öt esik Egerszegre) megkezdődött a szavazás. A legnagyobb rendben és példás fegyelemben járulnak a választópolgárok ezrei az urnák elé, hogy teljesítsék alkotmányos kötelességükéi. A Kray-párt klllon is gondoskodolt arról, hogy a táborukba tartozó bivek minél méltóságteljesebb rendbeu vegyenek részt a szavalásban. Az egész városban a legkisebb Incidens nélkül megy
végbe a követválasztás. Kray István báró győzelmét Zalz-egerszegen mindenki bitlosra veszi. M\'.st már aion fJylk főleg a vita a kisebb beszélgető csoportokban, hogy mennyivel jön be a nípizerü jelöli, aki igen rövid hónapok alatt jobban megnyerte a választok tetszését, szeretetét, mint más képviselők évek hosszú során sem tudják. Sokak tud-Jik, hogy mit tett eddig is a kérőiéiért és élénken emlékeznek a parlamentben a göcseji szegény vidékek megsegítése érdekében mondott nagy beszédére. Egy f;lől tehát ei, mlg másfelöl a Bethlen-politikónak sikere járulnak hozzá, ...