Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.56 MB
2010-02-26 20:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2014
7386
Rövid leírás | Teljes leírás (1.73 MB)

Zalai Közlöny 1927. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

67. évfolyam, 146. szám
Nagykanizsa, 1927 Jullus 1, péntek
Ara 14 fillér
ItaiilnaWata fc klattUntel ru In.
SSÜ BUMM: KW»ludy-o. IS.
Fdelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
UiUmftaa-Ulaloa! Kautafacaa n. ariak ElMlitli.1 ántfj M" > p.aj4 40 537
Byrd kapitány sikeresen halad célja felé
Péntek virradóra várJAk leszállását Le Bourgctban — Hlrck a többi repülők felől
Ncwyork, juniui 30
Molland hadnagy San Franciscó-ből Honoluluba sikerrel megérkezcil. : Budapest, Junlus 30. A kormányzó i táviratára, melyei az amerikai elnök-. \' höz Intézett, Ckambtrlln és Levine III jázla alkalmiból, ma meleghangú válasz érkezeit.
Newyork, |unlus 30. Byrd kapitány, aki Newyorkból indult repülő-tfU gépin is leszállás nélkül Európába V akar repülni, szikratávírójának jelentése sieiint szerencsésen halad célja
Vfflé.
New-York, junlus 30. Fokká repülőgép. lervezfl, aki az eddigi oceár.-repülőgépeket tervezte, egy olyan tervet készilell, melynek alapjln a gép 72 órái maradhat a levegőben, léhát San Franciacóból Toklóig lehel vele repülni.
Pirh, junlus 30. (Éjszakai rádii-Jelentés) Chamberlln és Levln Baselből |ő\\et a Columbiával leszálltak a Le Bourget-i regulölércn.
Párls, junlus 30. (Éjszakai rádió-Jelentés) Byrd rádlójelenlése szerint dtlulán 3 óiakor Corrwald partján közvetlen közelében haladtak cl a tenger lelett.
Párls, (Éjszakai rádiójelenlés) A következő szlkratávirró jelenlést lógtak lel Byrdtól. 7 óra 5 perckor. Legkésőbben egy órán belül esle \'áljuk a száraz földet. A gépen minden rendben van.
Pdrij, június 30. A Le bourge i repülőléren lázasan készüli díiek Byr-dék fogadására. Byrd csütörtöktől péntekre forduló éjjel 3 órakor fog Le Bourgelben leszállani.
Pdrl\', lunius 30. (ÉjszakaI rádlá-jelenlés) Byid 7.55 perckor a Bresltól nem messze fekvő Sln-sziget feleli keleti irányban elrepült. — Tehát Pitislól mindössze 500 kilométerre voll.
Főispán-változás
Budapest, junlus 30. A kormányzó Almássy László Jász-Nagykun Szolnokmegye főispánját az eddig viselt biharmegyei fJlsplni állásától felmentette és helyébe Felllsch Berthold volt kamarást Bihirinegye főispánjává nevezte kl.
A felvidéki tótság népszavazás elrendelését kéri
Memorandumban az angol és amerikai kormányokhoz fordultak támogatásért angol és amerikai kormányokhoz
Pozsony, junlus 30 Jelicska tót népvezér elnöklete alatt, a felvidék lólsága gyűlést tartod, melyben memorandumban az
lordulnak támogatásért, hogy a lei-vidéken népszavazási rendeljen el a Népszövetség.
........................................
A főváros aranytollat kiild lord Rothermeernek
Az angol sajtó a lord Hothermeerhez Intézendő magyar halanyilalko:,..
Budapest, junlui 30 A (óváros holnapi tőrvéoyhntósági ülésén Ugrón Oábor és Oalelta bizottsági lagok javaslatot fognak előterjeszteni, a kérik, hogy a főváros üdvözölje lord Rothermecret. Egy tollat fog a főváros a lordnak adományozni.
Hódmezővásárhely, junlus 30. A város közgyűlése táviratilag üdvözölte lo:d RulhtrmKrel.
London. juniu6 30. (ÉjszakaI td-
diójelentés) A Daily Mail hosszabb cikkben foglalkozik a lord Roiher-meréhez intézendő magyar hila nyilatkozattal és kiemeli annak nagy jelentőségét. Hangsúlyozza, hogy ezl a nyilatkozatot a magyar nép spontán szeretete és lelkesedése váltotta ki és abban együtt van az egész lakosság vallásra és lársadalmi állásra, poliiiktl fellogásra való te--iu.c: nélkül.
Vass József népjóléti miniszter felavatta a tapolcai tüdőbetegpavillont
Fényes ünnepség közepette adták át a miniszternek Tapolca díszpolgári oklevelét
Tapolca, június 30 (Saját tudósítónk lele/onjel...