Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.04 MB
2010-02-26 20:30:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1545
40181
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1927. 196-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 196. szám
Nagybanim, 1927 szeptember 1, csütörtök
Ara 14
fillér
mm
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztésig és kiadóhivatal Fö-ut 5. sz. Keszthelyi (íólckladöliívatal: Rákócii-t6r 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszcí Elitlzetési I
I szetk. is kladóhlv. Kinizay u. 14. ra: egy hóra 2 pengő 40 (illír.
A miniszterelnök megszakítja Inkei pihenőjét Budapest, augusztus 31. Bethlen István grőf miniszterelnök szeptember ele|én néháoy napra megszakítja inkei pihenőjét és rövid tartózkodásra Budapestre fon, hogy elintézze a legsürgősebb ügyeket. Ezután újra visszatér Inkére, bot október elejéig marad. — Scitovszky Béla belügyminiszter holnap, Hermáim és Bud miniszterek pedig a jovfl hét elején veszik át hivataluk vezetését.
Vass miniszter dr. Rott
megyésptispöknél Budapest, aug. 31. Dr. Vass Jó-zsel miniszterelnök-helyettes ma Veszprémbe utazott, ahol dr. Rott Nándor püspöknél résztvett a római Oermanico Hungarlcum-ban végzett egyházi férfiak OsszejOvelclén. Az Egységespárt üdvözlő sürgönye Berzevlczyhez Budapest, aug. 31. Atmdssy László az Egriégcspárt nevében üdvözlő táviratot küldött báró Berzev/czy Albertnek , mint a párisi Interparlamentáris konferencián szereplő magifar csoport elnökének. Nagy cseh tiltakozó gyűlés a Rothermere-akcló ellen Prága, augusz\'us 31. (Éjszakai rádlöjclentés) A cseh nemzeti demokrata-párt szeptember 6-ára hirdetett nagy tiltakozó gyűlést Prágába, lord Rothermere akciója ellen. Ei az cls5 eset, hogy hivatalos politikai kOrOk lépnek akcióba lord Rothermere ellen. Egy gőzös segélyt kérő
jelzése Viktória, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelentés) Egy szikratávíró állomás felfogta a „Princessa Ctiarloüe" gő-iös S. O. S. jeleit, melyekben a gózOs segélyt kér és 150 utasának megmentését kéri sürgősen, mert súlyos veszedelemben vannak.
Megcáfolják a francia-olasz határlncldenseket Budapest, augusztus 31. (ÉjszakaI rádiójeleníés) A budapesti olasz kO-wtség megcáfolta azokat az európai ssjtóban kolportált híreket, melyek "eiint ujabb francia-olasz határln-.ddensek történlek volna és ezeknek \'során olasz vezérkari lisztek esküt tettek, hogy azokat a területeket, melyeket Franciaország 1860 b»n megszállolt, visszafoglalják.
Az Interparlamentáris ünio bucsuösszejövetelén Berzeviczy rámutatott arra, hogyan tették lehe-: tetlenné, hogy Florescn beszédére válaszolhasson
Dr. Kállay Tibor kiemelte Berzeviczy Albert nagy érdemeit
f\'Arlfl, auguiztus 31
(Éjszakai rddiójelenlés) Az Interparlamentáris Unió magyar csoportja szerdán a Lukrécia szállóban nagy bucsu Összejöveteli lartotl, amelyen Berzeviczy Albert, a magyar delegáció elnöke telkes szavakkal köszönte meg a magyar delegáció taglalnak a hathatós közreműködését és méltatlankodva mondta et, hogy az Unió ülésén milyen ravasz takllkáva! tették lehetetlenné, hogy Florescu román delegátus beszédére válaszolhasson.
Kdllay Tibor dr. felszólalásában hangsúlyozta, hogy a magyar csoport addig nem mehet szét, amíg köszönetet nem mondott Berzeviczy Albert a delegáció elnökének, aki
bölcs Irányításával és emelkedett tudásával vezette a magyar delegáció munkáját. Ezután a magyar csoport lelkesen ünnepelte B:rzc-viczy Albertet.
Pár is, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelent/s) A PirJj-Mid! dmU lapban De Waleff tollából cikk jelent meg, mely kulissza titkok az Interparlamentáris Unió üléseiből címmel azt Írja, hogy
a trianoni béke még betegebben került kl n konferenciából, mint n hogyan
oda belekerült. A cikkíró megállapítja, hogy a büszke, szenvedélyes magyar nép joggal ellensége a románoknak.
Egyre több súlyosan terhelő adatok gyűlnek össze Erdélyi ellen
A hi...