Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.17 MB
2010-02-26 20:39:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2437
7757
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Zalai Közlöny 1927. 248-272. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fí. évfdyam, 248. Mám
N«gyk*nlis», 1B27 novembtr 1, kedd
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SuitcuaM* H kUdóiilnUJ l\'ó-ul 5. ■ Keszthelyi fiókkUdótilnül: Rikócii-tir I
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos iSSS^T^ w^c^bÍÍ:
MURAKÖZ ÉS A BÉKEREVIZIÓ
Irta: dr. Szabó Zsigmond
Az országgyűlés összeüli és meg\' kezdle tanácskozásait. A oégy hónapig lartó szünet alatt a közgazda-■ágl állapotok nem lavullak és a folytonosan erősbödő pínzszüke nehézzé tefizl a polgárság helyzetéi. A lord Rolbtrmcre-léle akció e!ó-léibe helyezne a revízió gondoláiét és ma Csonkamagysrország nép: türelmetlenül vli|a a trianoni rabssg-ból való kiszabadutást. A P..leo!ogu:-féle levél éf a Foucbet által aláirt üiplomáciai okmány nyilvánosságra hozatala u án sem az a vi ás többé, hagy autenlikiuak c ezek a diplomáciai akták, hinem a kérdés súlypontja az, bogy a nagy- és kisantant már évek elótt foglatko:o\'t azzal a gondolattal, bo^y trianoni börtönünk szak határait kiszélesítse.
Ma már látjuk, hogy a kegyellen béke szűk határai kózotl megélnünk nem lehet és hogy csupán a szomszéd államokkal megkötött vagy meg-kólendó gazdasági szerződések sem fogiák csonka országunkat életkép:ssé tenni. Mindenoek d cára a kisantant és Fraidiország még mi is azi btr-delik, bogy a trianoni szerződés megváltozhatatlan szentség és lényegesebb területi engedmények Európa békéjét veszélyezlellk.
Hi a klsaotanl és a francia lapokat olvassuk, akkor talán azt is elhihetjük, hogy a revízió még messze távol ül lőlünk és még mindig annyira el vagyunk hagyatva, mint a Millerand által beígért határkilga-zltás idején, amelyet annyi rossz akarattal a mi jogos igényeink figyelmen kívül hagyásával hajtottak végre. Még élénk emlékezetünkben él Alsó-lendva és a szomszédos 28 magyar kózség határkiigazitási ügyr, smelyet a bizottság többsége Magyaroiszág-nak itéll, de a szerbek a francia befolyással semmivé telték jogos követelésünket.
Akkor még egyedül, jóakaró barátok nélkül állottunk, lelje:-™ elszigetelten ellenségcink közepette. Ma baráti szerződésben állunk O.\'asz-országgal és kétségtelen igazunk mel\'ett az angol kózélet és az angol sajtó legnagyobb korifeusa, lord Rotbermeie emelte fel szavát. Neki köszönhetjük, hogy ma a trianoni béke reviziójtnzk kérdése, amelyról eddig beszélni sem volt szabad, ko-zépeurópai kérdéssé nőtt, amely az egész világot foglalkoztatja.
Ma már a kisantant is kezdi belátói, hogy a revízió kérdése számukra is aktuális és Benes és Massa-ryk is ki|el:ntik, bogy a béke nem volt tökéletes rtíi és annak revíziójáról tárgyalni lehetséges.
Nagykanizsa városát a revízió kérdésében erósen érdekli volt Hinter-landjának, Muraköznek és a Muravidéknek hazánkhoz való visszacsatolása. Ha az SIIS királyság belpo-
litikai viszonyalt figyelemmel klsér-|0k, akkor azt látjuk, hogy a horvát autonómikus vagy mondjuk inkább szeparasztikus mozgalom sokkal erősebbé vált, mint volt valaha. A horvát aulonómpárt deklarációja nyíltan követeli a horvát Önkormányzatot és a horvát országgyűlést, hrngsulyozva, hogy a horváiság ma míg a magyar hegemónia alatt ildőknél is kevesebb ónállóságol élvez ét a pírt burkoltan Horvátországnak az 5HS államból való kiválásával fenyegetódzik az autonómia meg nem ad\'.sa esetén.
Szerbia hatalmon levó tényezőinek és különösen a szerb katonai pártnak a Pasics Niko\'a által örökül bl-gyotl egységes Nigyszerbia a programja, mely semmiféle hjrvál vagy szlovén önállósági törekvést el nem ismer és ilyenek megadásába sóba bele nem megy. Szerbia tehát soha sem fogja a horvátok önállósági törekvéseit honorálni, teljesen távol áll a horvátok állal óhajlott lllyrii fellimasziámsszláKálól és nem fog olyan politikát iiznl, mely a horvátságot...