Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.41 MB
2010-02-26 20:41:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1533
4514
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1927. 273-297. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

n. évfolyam, 273 Mim KnryluwUsa, 1927 december I, csütörtök Ara 14 miér
POLITIKAI NAPILAP
K^fi^m^ófRJtaMb Í& Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos ^„^ u: ^ ^ , „^ u ,
Magyarország nj barátja
Bjrah szenátor, az amerikai Egyesüli Államok szenátusi külügyi bizottságának elncke lépeil újra Magyar-ország önzetlen barátainak torába, i hogy az igazságtalan békediklátumok 1 ellen nagy tekintélyét és vllágpoll- : likai súlyát a revízió szolgalatába I állítsa.
Borah szenátor, aki mint a Külügyi | Bizottság elnöke, nagy befjlyátu egyéniség az Unió külpolitikájában, most nyilatkozatot adott kOzre, melyben ki!e|ezéire juttatja, hogv nem csak teljes egészében helyesli Rolher-mere lord akcióját, de ebbeli felfogásának hangot is szándékozik adni. Az Unió külügyminiszteri székének egykotí jelöltje kijelenti, hosyapir-lamentben legközelebb ki fogja lejteni a revízióról való nézetét, melyet hosszas és lelkiismeretes tanulmányozás ulán alkot meg magának az igazságtalan és veszélyes békeszerződésekről. Európa legnagyobb veszedelmének tartja az amerikai szenátor a Páiis köiQli békediktátumokat s helyeslésével találkozik lord Rolber-mereuek a trianoni határok megváltoztatását kívánó akciója, melyet tel-
Jes részletességgel Ismer, A trianoni latárokat tarthatatlannak bélyegzi a parlamenti felszólalásában arra fog részletesen rámutatni, hogy miképen lehet ezeken változtatni. Az igazságtalanságok reparálására
— mondja Magyarország uj barátja
— annál Inkább szükség van, mert Európa keleti felét éppen a békeszerződések logikátlan és rosszhiszeműen osloba rendelkezései tették az európai békét leginkább fenyegető tűzfészekké.
Az igazság mellé sorakozó amerikai szenátornak — aki ne feledjük el — az Unió külpolitikájának egyik nagylekictélyü é» súlyos szavú egyénisége. Ilyen kemény ér határozott véleméoyt vall a magáénak a trianoni dikiálumok teremtette európai helyzetről és ebben a nyilatkozatában méltán sorakozik az angol feliőbázi viták szónokaihoz, ahol N.wlon lorddal és egy egész sereg angol politika! kiválósággal, élükön a Daily Mail vezérével, lord Rothermere-el igazságot követelnek Magyarország számára s mind erőteljesebben hangzik a revízió szükségességének szava, amelynek ma már világtekiniétyek és kimagasló politikai egyéniségek a meggyőződéses és szilárd hircosai.
Az angol-szász világ hova-tovább izmosodó s mind napyobb körben terjedő barátságos érzülete és őszinte szimpátiája rövidesen meg fogja törni a francia irányitátu csalárd propagandát, mely csak arra irányiija tevékenységét, hogy az igazságtalan békéket fenntarthassa azoknak a pi-piros államoknak a segi\'ségével, amelyek a megrabo\'t Magyarország rovására lettek a wilroni (heoriák höáös légkörében .önálló" államokká. A magyar Igazság átütő ereje már olyan
nagy s annyira feltartózbalatlan, hogy ellene hiába vonul sorompóba minden cseh propaganda-pénz és benest rágalmazás Magyarország ellen. Hiába próbálkozik a Nyugat államaiban a román félrevezet ellenséges szándék
a magyar igazság ellen, Anplia, Olaszország és sz Amerikai Egyesült Államok politikai faktorai és közvéleménye tisztában van vele, bogy Magyarország olyan brutális és rosszindulatú nerényleln;klett az áldozata, melyet
az igazság és a világbéke érdekében Jóvá kell tenni és rövidesen egyetlen sarkpontja kell, hogy legyen a vi ágbéke egyensúlyának — a kikerülhetetlen, a megoldásra váró probléma : a revízió 1
A szovjet Genfben az összes szárazföldi, tengeri és légi haderő megszüntetését javasolja
Az orosz delegáció a leszerelési értekezleten a szovjet békés szándékát hangoztatta
Genf, november 30
(Éjszakai rddló/elentés) Ma nyitotta meg Landon pirisl belga követ elnök a népszöv...