Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.41 MB
2022-11-24 10:02:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
213
Rövid leírás | Teljes leírás (642.78 KB)

Zalai Közlöny 1875. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XIlGY-KAIïIZSà, 1875. január 3-án.

1-BŐ szám
Tizennegyedik árfolyam.

□iftzstisi ár
,f
e?e*z err« . • 3 ÍTt
;él eTT« . • • • * J
^eto-00 éTre • '' 1 K<7V 10
Hlrd«tsa«k
6 haaábos petitaorDan 7. máaodazor 6 » minden '' további Borért 6 kr.
SY1LTTÉRBK* toronkiot 10 arert Tértnek feL . Kincstári illeték minden egyea hirdetésért külö S0 kr. fizetendő^
arr*"
Nagy-Kanizsa város
KOZLOIi
rgTk ■ — --»
^ A lap ueliemi ét » Janyagi retz«t illető kőz-l
iap ueliemi ét anyagi részit illető köz íj lemenye* , elófixeté&ek. reclamatiók Ul a &zer-keszt6-kiad6hoi b*r-meurve mtásenádk SAGY-KANlXtiA Takarékpénztári épfllet, földszint. Bérmentetlen levelek CJiak ismert munkatársaktól fordulnak el.
előbb
-SOMOGYI K Ö
Ö3ST
Kéziratok viasza nem küldetnek.
i
helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet4'', a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy" gőzhajózási részvény társulat 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
líetenkint kétszer, vasárnap- * csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
aw Lapunk t közönségét bizalommal frikfrjttk az riófliftéaek mtettrbbi megtételére, hogy a szétküldésben fennakadás ne
történjék.
Előfizetési ár:
Egész évre.....8 fii-
Félévre ...... * [rt-
Évnegjedre.....-
E lap szerkesztőségi s kiadóhi-vatall irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot illető minden közlemény, előfizetési pénz, rerlamatio sat. küldendő.
9392. sz. n. i. 1874. A megyebeli képviselő választások vezetésére hivatott központi , választmány az 1874-ik évi XXXIII-ik t.cz. 17. skövetkező szakasza-ínak érteimében a folyó évi deczember 21-én tartott megyei közgyűlésben megalakittat-ván annak első ülését jövő 1875-ik é v i január 7-ik napján reggeli 10 órakor Zala-Egers zegen a megyei nagy teremben határoztam, mint annak törvényes elnöke megtartatni, melyre t. cz. uraságodat mint annak egyik megválasztott tagját ezennel tisztelettel meghívom.
. Kelt Zala - Kgerszegen deczember hó 23-án 1874 ik esztendőben.
CSUTOR IMRE m. k.
alispán éa központi választmányi elnök.
Boldog uj évet!
Midőn ez uj évre jót kívánunk édes hazánknak, nem kívánhatunk jobbat, mintha a nemzeti bank felállítását kívánjuk ; sok mégis számlálhatlan azon indokok száma.
» TÁRCZA. •
«
A virágok átka.
— F reili g r at b után. —
Setét szemének pilláit lezárván, Pihent á lányka 1 ágy párnára dőlve, Elszenderfllt — ■ a hajnal fénye arczán Bíbor lepelként oly ragyogja ége.
Ékes pohárka mfivéazin diazltve, Díszéig amott azalmafonáau »zéken, 8 virágok vannak, caaknoro régen azedve, A ki« pohárba elhelyezve »zépen.
Olv kábitó, oly enyhe iUat árja, Folyt a azobának Hét minden zugába ; — Kern lenghet itt a azélnek lenge azárnya, Mert ám az ablak gondoaan bezárva . . .
Mély czeud honol, halotti hallgatáa van, De mégis, mintha. hallanék beszélni ! ... A kia levélkék hallga auttogásban Szállnak egynulahoz végeaókot caerélni.
Az illat árnak millió parányi Szerte lebegnek a köd fátyoléban, Virág kehelynek kiaded azellcm-árny i Paizat viaelve lengnek a azobában.
Emelkedik bájoa ríni kebelybő...