Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.41 MB
2022-11-24 10:02:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
147
282
Rövid leírás | Teljes leírás (642.78 KB)

Zalai Közlöny 1875. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XIlGY-KAIïIZSà, 1875. január 3-án.

1-BŐ szám
Tizennegyedik árfolyam.

□iftzstisi ár
,f
e?e*z err« . • 3 ÍTt
;él eTT« . • • • * J
^eto-00 éTre • '' 1 K<7V 10
Hlrd«tsa«k
6 haaábos petitaorDan 7. máaodazor 6 » minden '' további Borért 6 kr.
SY1LTTÉRBK* toronkiot 10 arert Tértnek feL . Kincstári illeték minden egyea hirdetésért külö S0 kr. fizetendő^
arr*"
Nagy-Kanizsa város
KOZLOIi
rgTk ■ — --»
^ A lap ueliemi ét » Janyagi retz«t illető kőz-l
iap ueliemi ét anyagi részit illető köz íj lemenye* , elófixeté&ek. reclamatiók Ul a &zer-keszt6-kiad6hoi b*r-meurve mtásenádk SAGY-KANlXtiA Takarékpénztári épfllet, földszint. Bérmentetlen levelek CJiak ismert munkatársaktól fordulnak el.
előbb
-SOMOGYI K Ö
Ö3ST
Kéziratok viasza nem küldetnek.
i
helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet4'', a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár'' a ,Zala-Somogy" gőzhajózási részvény társulat 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
líetenkint kétszer, vasárnap- * csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
aw Lapunk t közönségét bizalommal frikfrjttk az riófliftéaek mtettrbbi megtételére, hogy a szétküldésben fennakadás ne
történjék.
Előfizetési ár:
Egész évre.....8 fii-
Félévre ...... * [rt-
Évnegjedre.....-
E lap szerkesztőségi s kiadóhi-vatall irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot illető minden közlemény, előfizetési pénz, rerlamatio sat. küldendő.
9392. sz. n. i. 1874. A megyebeli képviselő választások vezetésére hivatott központi , választmány az 1874-ik évi XXXIII-ik t.cz. 17. skövetkező szakasza-ínak érteimében a folyó évi deczember 21-én tartott megyei közgyűlésben megalakittat-ván annak első ülését jövő 1875-ik é v i január 7-ik napján reggeli 10 órakor Zala-Egers zegen a megyei nagy teremben határoztam, mint annak törvényes elnöke megtartatni, melyre t. cz. uraságodat mint annak egyik megválasztott tagját ezennel tisztelettel meghívom.
. Kelt Zala - Kgerszegen deczember hó 23-án 1874 ik esztendőben.
CSUTOR IMRE m. k.
alispán éa központi választmányi elnök.
Boldog uj évet!
Midőn ez uj évre jót kívánunk édes hazánknak, nem kívánhatunk jobbat, mintha a nemzeti bank felállítását kívánjuk ; sok mégis számlálhatlan azon indokok száma.
» TÁRCZA. •
«
A virágok átka.
— F reili g r at b után. —
Setét szemének pilláit lezárván, Pihent á lányka 1 ágy párnára dőlve, Elszenderfllt — ■ a hajnal fénye arczán Bíbor lepelként oly ragyogja ége.
Ékes pohárka mfivéazin diazltve, Díszéig amott azalmafonáau »zéken, 8 virágok vannak, caaknoro régen azedve, A ki« pohárba elhelyezve »zépen.
Olv kábitó, oly enyhe iUat árja, Folyt a azobának Hét minden zugába ; — Kern lenghet itt a azélnek lenge azárnya, Mert ám az ablak gondoaan bezárva . . .
Mély czeud honol, halotti hallgatáa van, De mégis, mintha. hallanék beszélni ! ... A kia levélkék hallga auttogásban Szállnak egynulahoz végeaókot caerélni.
Az illat árnak millió parányi Szerte lebegnek a köd fátyoléban, Virág kehelynek kiaded azellcm-árny i Paizat viaelve lengnek a azobában.
Emelkedik bájoa ríni kebelyből : Gyönyörre hívó, lengő fllrtü lányka ; Rajfürtein, rengő-gyémánt diszéból Gyöngysort a harmat szívesen ajánla.
Ékea lovag, kivonva kardja készen. Fején aiaakkal, — a a iaak v i rág-b<<l Kilép a azépen zöldelő levélen, El-el takarva a sok galyas ágtól.
A büazke kócsag jugadoz'' sisakján, Ezüst azinévei röpkén hajladozva, Majd meg a 1 i 1 j o m hófehér virágán Egy lányk* lép ki fátyolba taka''.va.
melyek'' a bank felállítása mellett döntő kö-rülménj-ekkel küzdenek.
A nemzeti banknak felállítását és létesítését fennen kivánja nemzeti lételünk, mert ha körültekintünk hazánk aggasztó sorsa felett, látni fogjuk, mikép az a legsúlyosabb beteghez hasonló, ugy állunk hazánk sorsa felett, mint a sulyös beteg ágya körül környező érdeklettek, mély mind a nemzetre, mind a kormányra, de magára az uralkodó családra nézve is veszélyes.
Hogy egy ország és annak uralkodója boldog legyen, kell. hogy azon ország polgárai magukat boldognak érezzék, minő boldogságot élvez hazánk lakossága? azt mindenki tudja, érzi ezt a haza minden rangú lakosa, mert a mostani nyomott pénzviszonyok közt, midőn az 1868. évi XXXI. törvény alapján az uzsora törvény eltöröltetett, ezzel a pénz embereinek a kiadandó töke után követelendő kamatlábra a szabad tér megadatott, ekkor azon osztály, melynek vállain a haza jú és balsorsa nyugszik, azon osztály, mely a trónnak egyedüli támasza, az uzsorának oda dobatván, raár-már a végenyészet örvényére tereltetett, igaz ugyan, hogy lehetnek oly egyének, kik azt mondják, mikép szerte-szét az ország egész területén felállított bankok es részvény társulatok. takarékpénztárak ezen aggodalmat eloszlaiják, nem kell aggódni, lehet ugyan, hogy ez némileg igazolt azzal, hogy felállitattak, hogy működésben vannak, de mindezen intézetek és pénzalapok a nemzetnek baját csak pillanatra enyhítik ; szerintünk ezen óriási bajon a nemzeti bank minden adóhivatalt annyi mennyiségű pénzzel ellát, hogy ez képes legyen a keretébe osztott földbirtokot illető földbirtokra be-
kebiezett követelést tisztára törleszteni és a kifizetett tartozást az állami, vagyis nemJ zeti bank javára bekeblezni, még pedig leg-magasb s/ioo kamatláb mellett, valamint az ezen biztosított tőkét a fél a gyarapitott birtok jövödelméből törleszteni képes lesz, ugy képes lesz «zen olcsóbb kamatláb mellett annak jővödelmét nevezetesebb befektetéssel gyarapitni, ezzel productuma szaporodván, a fogyasztó közönségnél is az olcsóbb ár mellett könnyebb megélhetést és jobblétet idézhet elő. \
Vannak, kik azt mondják, hol van a bank alapja, hisz államadóságunk oly magasan felszökött, mikép a létező összes állami vagyonunk annak törlesztésére elégséges sem lesz. •
Lehet, hogy ezen körülmény fent áll, lehet, hahogy hitelezőink megszoritnak és a kölcsön adott tökét vissza követelik, hogy mindezen tartozásunk fedezésére állami vagyonunk összege igénybe vétetik". Tíe midón a lét és nem lét közt kell választánuuk, bi-zonyosan inkább az áldozatliozáíalt válasz-szuk, inkább azt mondjuk a haza birtokos osztálya biztosítja összes vagyonával a németi bankot azért, hogy ea-^haza polgárait viszont biztosithatja, a ^birtokos osztály biztositéka úgysem áli másban, mint a jót állónak szerepében, ar^y szerep csak oda terjed, hogy a nemzeti bank által kibocsátott pénznemek a kellő árfolyamot vagyis értéket képviselhessék.
Midón így a nemzeti bank felállitatik, ezzel a nagyobb birtokosnak alkalom szoi-gáltatik arra nézve, hogy ez akár birtokát gyümölcsözötté tegye, akár azt részben telepíthesse, de mivel ezen telepítés nemcsak hogy nehezséggel jár, sőt még a mostani
viszony közt majdnem lehetlen, mert a birtok tulajdonosa nem hogy a telepítendő térséget házikókkal ellátni képes, de igen sok esetben még azon birtoknak adóját sem képes viselni, holott ha oly tőkéhez nyúlhat, melylyel mindezt teljesítheti,be áll azon körülmény, mikép nem csak saját részére az eddig miveletlen állott birtokot miveltté s így hasznossá tette, de sőt az azon téren megtelepített lakosságban egy uj adótfizetó osztályt állítván fel, midón saját magának jövödelmet szerzett ugyan ekkor, az államot bevételében gyarapította, de még ennél többet is tesz, mert a vidék munkás erejét szaporítván, a már miveiés alatti úgynevezett majorsági, vagy járt birtokot a munkás erő felhasználásával gyümölcsözőbbé tette, ezen előny elnyerhetését fényesen igazolja azon vidék gazdászata, melynek közelében mun • kásnép lakik, ott látjuk, hogy minden mun kára, minden időben a kellő számú munkás eró a gazdaközönség rendelkezésére állván, annak gazdászata mindig virágzóbb és gyümölcsözőbb, ezzel az ily birtokos az állam iránti kötelmeit mindig jobban és jobban képes teljesíteni.
Mi tehát ismételten a hazának, midőn a legboldogabb uj évet kívánjuk, ezt csak a nemzeti bank felállításában véljük elérhetőnek.
1867. száza.
1874.
Szabályok
a városi vágóhídon történő eljárásra nézve:
/
I. Általános szabályok.
1. §. Köz ¿« állategóazaégi szempontból minden mészáros, ki Nagy-Kanizsán hust árulni akar, köteles a városi vágóhídon ót az előirt
A baaa-r<Szsa terjengő ölében Zöldea «inakban egry néger siet i>n, Fényea ruhája caillám''ik kevélyen, Ezüst félholdja tündöklő angárín.
Királyt látnnk, jogart tartva kezében : Király virágnak tarka koronáján, S'' vadáazcaapat száguldoz az i r i i t.bso, Régi azokáaként azerte-zzét zajongván.
Egy kia fin aetét náre ziaz levélről, Mogorva arczcsal száll a nyoazolyához Éa a lányka nem álmodra erről : Forró ajkára csőkot, csókra halmoz.
Caendea danákat énekelve halkan Körtllrepeanek lejtve éa lebegve, Kört járnak, majd meg azért« a azobában Az alvó lányka mellett lengedezve.
— „Miért, miért tépél le lányka minket ! Szirtelentil e diaz pohárba zárva; Senyvedve itt veazitadk életűnket
Hogy hervadozva itt váljunk balálra ?
— Anyánk » föld meleg keblén tenyéazve, hi''i boldogok valánk ! — Az alkonyatkor MidSn a nap a hegy mögé letűnve : Ajkunkra hinté csókjait utószor.
— „MidŐn lebbent a viliik szellem-árnya. Virág kakank&t elhagytuk mi sorra, —
S a langy fuvallat könnyű játszi szárnya Keblére vont, szelíden átkarolva.
—vKörUltt<luk harmat gyémánt cseppje rezgetty-S e langy pohár via»*4nost leve lakásunk! Elhervadunk ! — veszitfiuk nemcsak éltet, Szél íjon reád hát, kia láoyka átkunk !u —
Nem hangzik mér az ének laasu hangja, — Az árnyak sorra arczára hajolnak, Majd meg az éjnek néma csend hazája Relvt ád a nappal ébredő zsivajnak.
Az illat ismét lengett azerte-azéjjel 8 a láuyka arczát éré tfiz-Iebeilet,
Kigyullad az forró, lázas azinévei. — — Moraj támadhat éa mi lárma kelhet ?
A nap sugára fényesen világit S eltűnik az árny röppenve amottan, — S ágyán a lányka mélyen azendereg itt, Itt fekazik ő halványan éa h a 1 o 11 a n 1
Letört virágainak testvéri csókja Megölte őt t Ott fekszik hervadozva Éa ő maga virág illat halottja, Szép arc=a njra meg ki van pirulva
_KŐVÁRY BÉLA.
Államférfiak és néptanítók.
— Tárczaczikk. —
A néptanítók nyugdíjaztatásának ügye e napokban került a képviselőház tanügyi bizottsága elé.
Molnár Aladárnak a néptanitás eme buzgó apostolának a nyugdijak iránt beadott törvény javaalatát a pónzügyministerium a jelen körülmények között kivihetetlennek találta, arról maga Molnár Aladár is bevallá, hogy jobb körülményekhez volt készitvp., mint a milyet az ország pénzügyi viszonyai a jelenre megteremtettek. Trefort közokt. minis-ter egy második tervezetet készíttetett, mely a napokban szintén a tanügyi bizottság elé kerül ; de melyről azt hiszem, hogy nincs arra szánva, hogy rögtön keresztülvihető legyen, — ha igy l*nne, annál jobb.
Minden mozgalom reámnézve, ki ez eszmével szintén régi idő óta foglalkozom, nem tagadhatom kellemetlen hatással volt; valami olyannal, mint midőn valamely társaság oly eledel elfogyasztásához fog, mely sehogysem akar izleoi s a társaság minden tagja, mint mondani szokták foghegyen nyal hozzá.
As eszméknek ós érzelmeknek egész rohama támadta meg lelkemet: mert megvallom, hogy az ezen ügy körül csoportosalt szellemi erők egy róezónél sok jóakaratot i§ lelkesült buzgóságot látok a gyakorlati és kiviteli képesség hiányában: a másik részénél gyakorlati képességet, de ingadozást ós kétkedést a kivitel sikerére nézve.
£z az elleniét — fájdalom egész parlamentünkben, sőt ha nem csalódom, legalább ez ügyre nézve az egész országban meg van.
Legbölcsebb statusférfiaink — kiválóan azokat értem, kik az ország anysgi ügyei körül a józan gazdálkodás elveit követik, sehegysem akarják felfedezni azt s szoros logicai összefüggést, mely bármely nemsetnek s igy nekünk is nemzetgazdasági emelkedése és közművelődése között létezik. A legtöbben a népoktatás javára szolgáló intézményeket amolyan későbbre maradható áldozatoknak tekintik, melyek tulajdonképen az állam fényQaósi kiadá-. saihoz tartoznak s melyeket csak akkor kell teljesíteni, ha az állam pénztárában feleslege« kiadni való pénz van; távol vannak attól, sőt némelyiknek eszébe sem jutott soha, hogy ez gyümölcsözőbb befektetés minden vas éa kő-utaál s minden más az ország anyagi emelkedésére Hzánt intézménynél.
Egy rajongó lelkesedéssel,de kevés gyakorlatiassággal és bátorsággal bíró közokt. minister az országgyűlés szine javának erkölcsi pressioja alatt keresztül vitte, hogy a közokt. költeégvetés legalább annyira {elemelkedett, mint az amerikai statusok egy némelyik provinciájáé ; keresztülvitte azt is, hogy egy igen szerény igények alapján megállapított közoktatási törvény hozsssék meg: de már

tm
-
szabályok megtartása mellett husmérésre szánt
marháját, borjúit, juhait levágni, annyival inkább, hogy ily módon ugy a hatóaági felügyelet a marha tulajdon és járiati levelek tekintetében, mint a murhák és az elárusítandó hus egészséges volta tekintetében kellő sikerrel gya torolható legyen, mégis a varos lakott halárán kivül történő marhavágás álul eddig a városban szétszórUn történt vágás által a közegészségre veszélyes állapot és ez iránti folytonos aggodalom megszűnjék.
2. A mészárosokra nézve ez a vágóhidra vonatkozó vágási kötelezettség 1*75. évi januar l-én kezdődik és érvényben marad, ha-oár valamely mészáros által felebbeztetnék is mindaddig, mig a felsőbb hatóiág által végérvényesen feloldva nem lesz.
3. Minden mészáros köteles :iz 1*74. évi XX. t. cz. 22. §. értelmében, amint valamely idegen községből származó szarvasmarhát Nagy-Kanizsára haj;, a behajástól számított 12 óra lefolyása alatt, erről a jegyzői hivatalban jelentest tennie; a vet: én behujtott marháról szabályszerű járiati levelét egyidejűleg bemutatni, mely bemutatás igazolása a jarlat levélen alairással megjegyeztetik.
A ki ezen bejelentési és bemutatási kötelezettségnek eleget nem tesz,vagyazt kijáígzsná, esetról-esetie 10 frt.-<ól 100frt.-tig ter jedő pénzbírsággal büntettetik, mely kiszabott birság lefizetéséig az elmarasztalt mészáros ujabb szarvasmarhát le nem vághat, hanem a fizetés ter-jesitéséig vágató tilalom alatt álland és mindeu az ily büntetést és birságoláat megállapitó hatósági határozat csak birtokon kívül lészeu fellebbezhető.
4- Az, ki oly esetet jelent fel, melyből kiderül, hogy valamely mészáros az előző szakaszban foglalt kötelmének meg nem felelt, 1 frt.-tól 10 frt.-ig terjedő jutalmazásban részesül.
5. §. ,Semmi oly szarvasmarha, mely marhaigazolványnyal, a jegyzői hivatal által láttamozott járiati levéllel nem bír, senki által le nem vágatható, minek megtartására első sorban a hatósági állatorvos tartozik felügyelni.
6. Ha valamely mészáros oly szarvasmarhát vágna le akár a kijelelt vágóhídon, akár másutt, melyről a szabályszerű bejelentést igazoló járiati levele, vagy a tulajdont bizony itó igazolványa nincs, az esetben a szarvasmarha csempészetnek tekintetvén, annak husa és tartalékai elkoboztatni fog, sót a mészáros ezen-íeiül a 3. ij.-ban érinteti módon pénzbírságban is elmarasztal tátik az 1874. évi XX. t. cz. *>9 és 60 alapján, ezen télül miutáu a jogszerű tulajdon igazolva nincs, elleue a büovádi eljárás meginditása iránt a kellő intézkedések megtétetni fognak.
7. Minden mészáros köteles mielőtt valamely marhát, borjut vagy juhot levágna, erről 24 órával előbb a városi pénztárnál jelentést teuai éf a közvágóhíd hasíuahi''.áért járó dijat letizetni. miről fizetési bárezát nyer.
ci. sj. Semmiféle szarvasmarha, borjú, juh le m»m vágható mindaddig, mig azt a hatósági állatorvos közvetlen meg nem. vizsgálja, ezeu vizsgálat azonbtin c-ak ugy érvényes, ha kcizveileu a vágás előtt és alatt történik meg előző vizsgálat, tehát ugy tekintetetik, mintha az nem is teljesíttetett volna.
ü. Ha vnlamely mészáros marháját vizsgálat nélkül vágnák, a ineunyiben a 3 és
ban e''óirtak megsértve nem lennéuek,esetről esetre 5 frt -tói 50 frtig büntettetik, ha pe-
dig a levágott marha hasát is elvinné vizsgálat nélkül, ezen bQntetéaeo felül a szabálytalanul levágott marha husa elkoboztatik.
10. §. Minden mészáros tartozik magát j cselédjei és szolgáival együtt a megszabott vá- ( gási rend és szabályokhoz alkalmazni és azt akár maga, akár hozzátartozói szegnék meg, ; esetről esetre 1 frtuSl 5 írtig büntettetik, mit ínég cselédei és hozzátartozóiért is a mészáros tartozik megfizetni.
II. Házi rend.
11. §. A vágást megelőzőleg minden mészárosnak joga van azon arányban, amily arány-bao egyik » másikához marhát vág, a vágóhídi istállóban marháit 48 óráig tartani,melyek a város által tartott és a vágóhidnál lakó szolga felügyelete alatt állnak. Ha e tekintetben a mészárosok közt vita támad, a városi tanács végzésíleg állapitandja meg azon számot, menynyit egy-egy mészáros az istállóba helyezni jogosítva van.
12. Minden mészáros köteles a tiszU-hágra feiűgyelni, ennélfogva minden vágás után vágóhelyét azonnal a vértől és a rondaságtól megtisztítani, ellenkezőleg a 10. szerint elmarasztalva lesz.
13. Mielőtt valamely marha, burju. juh I< vágatnék, az állatorvos álta! megvizsgálandó és nm -nyiben egészségesnek jelentetik ki, vágható le. a levágott marha, borjú, juh, husa szintén megvizsgálandó és csak az egészségesnek kijelentett hus használható elárusitásra.
14. §. A mennyiben a vágásra szánt marha, borjú vagy juh betegnek találtatik, a levágás tilos, hacsak a betegség közelfogható-lag nem olyan, hogy a levágást nem gátolja, más esetben, ha a betegség'' az állategészségre és közegészségre nem ártalmas, a levágás csak télies gyógyulás után történhetik, káros vagy veszélyes betegség, vagy gyanuság esetén az 1874. XX. t. cz. határozatai lépnek érvénybe.
15. §. Beteg és egészségtelennek talált hus azonnal megsemmisítendő.
16.§. Ha valamely mészárosra bebizonyul, hogy beteg és egészségtelennek kijelentett hust megsemmisítés helyett csempészve elárusított, 24 órától 4 napig terjedő rendőri fogsággal ezenfelül 100 frttól — 500 frtig terjedő pénzbirsággal büntettetik, sőt hatósági hirdetmény által ezen tette a torkosság tudomására hozatik, sőt mind a közegészség elleni merényletet elkövető büntető eljárás alá vonatik.
17. A vágási időnek a mészárosok meghallgatása után a vtanács által fog egyszersmin-denkorra kijeleltetni, mit mindegyik mészáros megtartani köteles.
18. §. Az állat és husvizsgálatot teljesítő állatorvosnak a vágóhidhoz vitele a fogattal biró mészárosok által felváltva és sorrend szerint teljesíttetik.
19. §. A vágóhíd és hozzátartozó épületek rongálása tilos, a kártevő kártérítéssel tartozik és a aegéd munkások, vagy a cselédek által okozott kárt a mészáros térité meg.
III. A fizetésről.
20. Minden levágandó darab szarvasmarha utan tekintet nélkül azon körülményre, vájjon az üszó-e vagy tinó-e, vagy kifejlett szarvasmarha 70 kr. azaz hetven krajezár, minden darab borjú után pedig 15 kr. minden db. juh után 10 kr. vágási díj fizetendő a városi pénztárba, mely összegekben az állatorvos dija is ben foglal lati k és ez»-n összegen felül a városi pénztár semmi czim alatt vágási pótlékot nem
követelhet, hanem ez által a vlgóhid használatának minden dija leróva lesz.
21. §. A vágási dij a 7. §.-ban előirt jelentés alkalmával mindenkor előre lefizetendő.
22. §. Semmiféle marha, borjú vagy juh mindaddig le nem vágható, mig a vágási dij le nem fizettetett.
23. §. Ennek ellenőrzése tekintetéből az állat orvos a vágás előtt a fizetési bárcsátelőkivinni köteles és azt magánál meg is tartjs és havi kimutatásai beterjesztésekor sorrendben a városi tanácsnál henyujtjs.
24. §. A mennyiben valamely mészáros marhát, borjut, juhokat fizetési bárcza átadása nélkül vágna le. nerfcaak a vágási dijat, de annak 10 szeres öaszegét az ily n»óHon történt levágást meg nem gátló állatorvos tér;ti meg, sőt ez elmozdításának 2. §. oka is lehet.
IV. Az állatorvos.
25. §. A városi állatorvos a városi közvágóhíd közvetlen felügyelője a vágómarhák és árulásra szánt hus egészségi állapotának megvizsgálója.
26. §. E czéiból intézkedéseit,mind a mészárosok, mind a vágóhídi szolga szorosan megtartani tartozik.
27. §. A városi állatorvos felügyel :
a) hogy a vágóhidak és istállók,általában tisztán tartassanak.
b) hogy a levágandó marha, borjú, juh egészséges állapotban legyen ós beteges marha le ne vágaasék.
c) hogy a levágott marha husa csak akkor vitethessék el kivágásra, ha az teljesen egészséges, ellenkezőleg ha a hus beteg, vagy egészségre árulmasnak találtatik, annak megsemmisítését rendeli el és lehetőségigezen megsemmisítés végrehajtására felügyel.
d) ellenőrzi, hogy a mészárosok marhái tulajdonilag, marhai és járiati levelekkel ellátva legyenek, hogy a behozott marhák szabályszerű jelentése megtörtént-e? és felügyel arra is, hogy a felmutatott járiati és marhai levél a kijelelt és levágandó marhával teljesen egyezik, gyanús, tolvajolt va^ csempészetnek látszó marhát lefoglal és jelentését a tanácsnál azonnal megteendi.
e) a levágott marhákról egyidejűleg jegyzéket vezet és ezen jegyzék havi kivonatait minden hó 3-ig a tanácsnak bemutatja.
f) a vágóhidnál szükséges intézkedések vagy javításokról jelentést, illetőleg javaslatot tesz.
g) felügyel éa ellenőrzi a vágási dijak szabályszerű befizetését és ezen szabályok szoros megtartását.
28. §. A fizetés ellenőrzésére tartozik az állatorvos a vágás előtt a fizetési bárczát előki-vánni és azt átvenni.
29. §. Amennyib n hatáskörében oly kérdés merülne fel,melyek sem ezen szabályok, sem rendelet, vagy törvény intézkedése alá nem esnek, utasításért a tanácshoz folyamodik.
30. §. A városi állatorvos tartozik minden marhat, borjut, juhot a levágás előtt és levágás után megvizsgálni, evégből a vágó hi-don mindennap, ha szükséges többször is megjelenni.
31. §. Ha az állatorvos a vizsgálat teljesítését távollét,vagy betegség miatt nem tehetné, tartozik magát, és muihatlanul helyettesíteni, annyival inkább, mert vizsgálat nélkül semmi nemű levágás vagy a hus elárusitásaa 3 — 6 — 9
arra nem bírt elég lértia* bátorsággal, ho^y e törvény előtt a gátokat elgördítse s Magrvaror szág tömeges közművelődésének jövendőjét szilárd alapokon megvesse.''
Ks pedig e törvény s annak végrehajtási ideje a legszerencsésebb időre es"tt; midőn pénziigyministereink még fényes beszéd« ke: tartotuk az ország anyagi állapotáról s büszkén mutattak a főváros emelkedő palotáira, a közlekedés gyarapodó eszközeire s kereskedelmünk, iparunk emelkedésére.
Most, midőn a szomorú anyagi viszonyok beállottak, megcsappant az eddig lelkesedók buzgalma is s a „nem leh.-r jelszóval amazoknak adják át a tért, kik a közművelődési kér désekről akként gondolkoznak, mint egy némely régi jó lábl a biró, ki ha szűk évet lát gyermekei nevelését hanyagolja el vagy saját magától vonja el az önművelődés eszközeit.
Másik oldalon ott áll a követelők nagy Berege magok a néptanítók — igaz, hogy nyomorban, de egyszersmind összedugott kézzel.
Az egyik rész ugyanakkor, midőn a nemzet szellemi és erkölcsi fejlődésének eszközei elvonásával meggazdálkodásokat hisz elérhetni e^ugy csalódik nézetem szerint, mint a máaik, mely előtt az állam, a haza egy óriási fejős tehén készségben tűnik fel. melytől minden közreműködés nélkül kell és ''ehet az or szág boldogitását várnia, — meg nem gondolva, bogy az az állam senkisem más, mint nemzetünknek, társadalmunknak összesége, mint mi magunk. Következőig ha az államtól várónk nagy áldozatokat: akkor tulajdonképen saját magánktól kérünk s e hosszas időt pazarló módnál sokkal egyszerűbb volna maguk-
nak mozdulni meg és saját zsebünkbe nvul-uunk.
De erre azt mondhatja valaki, mi haszna nyulunk saját zsebünkbe, midőn az üres; ha az. ha h polgárok öszszesége semmitse képes e •••/«• ra fordítani, — akkor az állam sem képes, mert v7. sem követelhet máshonnan áldozatot, mint saját polgáraitól.
De a dolog nem igy áll. Csak tekintsünk körül 8aját háztartásunkban saját társadalmi életünkben, a kártya asztalok, az ivótermek ma sem állanak üresen, a kis és nagy lottería felsőbb és alsóbb köreinkben folyton nagy forgalmat üz ; éhetünk, ihatunk és öltözetünkben még foly vástsok ez elhagyható, sőt elhagyni ; való, mulatságainkba egy este több kiadást teszünk, mint heti háztartásunkra; a keresztelők, menyegzők és temetés költségei pedig a legszerényebb polgárnál is háza negyed évi költségvetésével érnek fel.
i
Az államnak fontosabb befektetése az ország jövendőjére nézve nem lehet mint a közoktatás emelése; mert értelmes gyermek és ifjúból lesz az ügyes gazda, iparos, kereskedő, szóval a pontos és jó adófizető.Ugy de a közok-j tatás emelésének első kérdése, hogy a néptanító ha szegénységgel igen is,de legalább nyo mórral ne küzdjön. Azt várni valakitől, hogy a leguemesebb hivatásért lelkesüljön akkor, midőn önmaga és gyermekei éheznek, képtelenség : az államnak egyetlen tényezője sem teheti ezt.
Meg kell tehát tennie az államnak e legelső befektetést még akkor is, ha más szükségesnek látszó, de osak is látszó elmaradna.
De a társadalom sem maradhat ez ügynél közönyös néző, mert az ő fillérei könnyebben gyűlnek össze az államéinál.
Kisértse meg csak mindenki, hogy mulatságaiban, vigalmaiban elvonva valamit a felesleges kiadásokból, forditsa e czélra : gyermekei és hazája jövendőjének felvirágoztatására. A felesleges borból egy pohár a túlságos életekből egy fogás vettessék a Frsnklin perselyébe ; legyen egy forinttal olcsóbb az öltözet s egy órával rövidebb a vigalom, — hogy gyermekeink és hazánk annál vigabb lehessen egykor.
És pár év alatt megfogjuk érni, hogy fél slspot társadalmunk, a másik felet az állam nyújtva, néptanítóink sorsa biztosítva lesz; biztosított állomásokra jobb néptanítókat nyerünk ; gyermekeink jobb nevelésben részesülnek, ügyesebb és áldozatképesebb polgárai lesznek a hazának.
Községeinkben Isten háza atán nem a korcsma, hanem az iskola s az óvoda lesz a legcsinosabb épület.
A karácsoni és nj évi ajándékok idejét éljük, melyen gyermekeinknek, hozzánk tartozóinknak kedves ajándékokat szoktunk adni......
Adjuk ez ajándékok felét a néptanitók nyugdijának biztosítására,— ekkor is gyermekeinknek, hazánknak adjuk, csakhogy több haszonnal.
P. SZATHMÁRY KÁROLY.
sai szerinti büntetések ttitte mellett nem
történhetik.
32. §. A helyettesítés vagy előre bejelen tés folytán szóval vagy a helyettesítőnek adandó Írásbeli megbízás álul történik, a meghatalmazás azonban általános nem lehet, hanem csak pootoasn kiteendő időig érvényes.
33. Amennyiben az állatorvos mulasz táaa vagy* szabálytalan eljárásai miatt károk okoztatnsk, ezért felelős és téritéisel tartozik, sőt e szabályok áthágásaért tanácsi végzéssel állomásától végkép elmozdítható.
34. §. Az állatorvos felügyeleti és vizsgálati dija minden levágott darab szarvasmarha után 20 krban, egy darab borjú vagy iuh után 2 krban állapittatik meg, mit havonkint utólag fog a városi pénztár által részére kifizettetni havi kimutntasának, melyhez a jár'' -/i é- marhai levelek, úgy fizetési bárczák csatolandók, beterjesztése után ; a kimutatása beérkezte nélkül a felügyeleti és vizsgálati dijak ki nem fizettetnek, evégből a havi nyugták a beérkezés igazolásául a jegyzői hivatal álul láttama-zandók.
35. §. A megállapított vágási sorrendet az állatorvos eajátkezülcg aláirt kimuutásban a vágóhídon kifüggesztve tartani köteles.
36. Jelen szabályok megtartásának ellenőrzésére a vtanács esetről esetre egyes Ug-jsit küldi váratlanul ki.
Nagy-Kanizsán, 1874. deczemb. 30-án.
A városi tanács.
Helyi hirek.
— Jelen számunk az első levén, ki jelentjük, kogy lapunk újult erővel, törhetleu erélylyel s hazafias odaadással küzd minden hazai intézmény mellett, nevéhez hiven min denek előtt a megye s vidéke érdekeit képviseli; felhívjuk azért a megyei értelmiség becses figyelmét, hogy mind szellemileg, mind anyagilag működésünkben erősíteni szíves kedjék.
— Hivatalon. A foldmivelés , ipar és kereskedelemügyi minister, miután Zslame-gye nagy-kanizsai kerületében a keleti marha vész megszűnt, ennek következtében a kérődző állatoknak és állati nyers terményeknek f. é. 16,020. 8z. leiratában Nagy-Kanizsától Kis-Ko-máromig bezárólag terjedő vasút állomásain elrendelt felrakodási tilalmát beszüntette s a szállítást az 1872.évi 11,063. sz. a. kelt szabályrendelet szigorú alkalmazása mellett újból megengedte. Zalamegye csáktornyai és perlaki járásában azonban,hol a marhavész még foly tonosau uralg, a fennhivatkoaott leiratban foglaltak továbbra is érvényben maradnak.
— „Sylvester-estén'' a „nagy-kanizsai dalárda" álul alaptőkéjének gyarapítására rendezett dalestély sikerültnek jelezhető és igen látogatott volt. A kardalok közül a „Corpu ral und Freivrilligen" és a .Május-éj" (quiu-tett) nagy tetszést aratuk. A közreműködők : Rózsavölgyi Szidónia, Wolheim Szelina kisasszonyok, — Bischitzky Miksa, Mihály J. Endre, Ollop Imre és Rosenberg urak többszörös Upsban és kihívásban részesittettek. Minthogy a dalestély 9 óra után vette kezdetét, a tánczolni akaró közönség türelmetlenségének még eddig nem ismert módon adott kifejezést t. i: nem várU végig a progrrmm lejátszását, hanem az utolsó darabot, melyet a dalkar volt elénekelendő — elengedte, megbon-totu a rendet s igy akarva, nem akarva az ülőhelyektől meg kellett szabadiuni a táncz-tért. Éjfélkor tűzijátékot rendeztek, melynek ropogása közt a zene és dalkarok a ,Hymnus* -t hangozUtták saszinpsd háttérében kivilágítva állott nagy betűkkel .1875". — Az első négyest 80 pár lejtette, a tánczkedv hőmérője oly magas fokra emelkedett, hogy csak & reggeli órák álul előidézett bágyad »ág volt képes 0 fokra leszálliUni. — Ily dalestélyek rendezését hőn óhajUnók mindig, ha s nemzetiségek felhagynának az ilyeneknél leginkább érezhető harczczal s egymás érdekeit együttesen kívánnak előmozdiUni. Adja az ég, hogy amit az elmúlt évek nem tuduk létre hozni, az 1875 létesithease!
— A közlekedés a nagy hófuvatag miatt megakadt; a budai posU 5 napig elmaradt, a trieszti 3-ig, a bécsi két napig.
— Az üffi/védi kamara szervezése megtörtént, Összesen 27 van. Vidékünket érdeklő Zala- Egerszegen állíttatik fel, s a csáktornyai, kaposvári, nagy-kanizsai és zala-egersze gi törvényszékek kerületeire terjed ki.
— Tárgyalóterem. Á nkanizsai kir. törvényszék bünfenyitő osztályának 1875. évi január havában UrUndó nyilvános ülésein, a következő bfinperek vétetnek intézkedés alá : Jan. 21 én Bogdán Ajidor elleni gyilkossági bücperben végtárgyalás, (Előadó: Gózony Ferenc« kir. tőrv. biró.) Kiss Antal Ferencz elleni tolvajláai bűnügyben kir. táblai ítélet hirdetés. (Előadó: Gabeiics Imre kir. törv. biró.) Bali Simon Péter és társa elleni betöréses tol-▼sjlás miatti bünperben kir. táblai itélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz.) Jan. 22-én Hatvani János elleni súlyos, illetőleg könnyű testiaértás miatti bűnügyben vág tárgyalás.
(Elóadó: Gówmy F. k. t. biró.) Siern Jón ¿a ó elleni etsldiffi bün perben végtárgyalás. ^Előadó : ugyanaz.) Kirner József elleni súlyos, illetőleg életveszélyes testisértés miatt indított bünper-ben curiai ítélet kihirdetése. (Klóadó: előbbi.) Jan. 28-én Horváth István és lársa elleni emberölési bünperben végtárgyalás. (Előadó : Ga-belics I. kir- törv. biró.) Farkas Anna - elleni gy ermekgyilkoesági bünperben coriai ítélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz.) Jan. 29 én Svagei Tamás és társai elleni csalási bünperben vég tárgyalás. (Előadó: Góxony F. k. t, biró.) ZALAY.
— Megjelent a .Néptanítók Évkönyve" 1875. í>zerkeezti és kiadja: Róoai Ferenc« budapesti polg. isk. tanár. — A változatos, tömött tartalmú művet ajánljuk t. tanitóink^figyelmébe. Megrendelhető Hajgató Sándor urnái is Xagy-Kanizsán ; ára 1 £rt, 20 kr.
— Tanügy. A magy. kir. egyetemi nyomd* könyvarai tigyeiősége Budapesten ezeouel köztudomásra hozza, miszerint a magas vallás és közoktatási magy. kir. ministerí-uuí ahal kiadott, a népiskolák számára előirt Bzemleleti képek első szállitmánya már megjelent, és minden tanügy barátnak melegen ajanita.uk. Ezen szemleleti képeknek, melyeket a leguagyohb szorgalommal a hazai kitűnő h eisú raugu művészek áliittottak Össze a uepia-kolai tanítás számára, éa művészi kivitelt illetőleg minden követelménynek megfelelnek, egy tanodában sem szabad hiányozniok, mert a gyermekok a szemléleti oktatás által nemcsak a legkönnyebben és legkellemesebben ta-nittatnak, hanem mert ez által a gyakorlati életbe már korán bepillanthatnak. Ezen csinosan színezett képek négy szállítmányban jelen uek meg, minden szállítmány 10 képet foglalván magában. Minden 10 képből allú szállítmány bolti ári, daczára a csinos kiviheteinek, 6 frt. 50 kr. o. é., de a tanodái igazgatók- és elölj róknak, nyilvános tanintézetek- és községeknek, ha ezek a nevezett képeket egyenesen a magy. kir. egyetemi nyomdából rendelik, lUü/o engedtetik és minden szállítmány 5 frt, fii) krt>a kerül. Ezen kepék gazdag tartalma világos áttekintéséül szoigáljon a következő tartalomjegyzék. Az első szállítmány tartalma. 1) Az emberi test részei. Székely B. 2) A házi allatok és néhány kutyafaj. Jakobey K. 3) A tölgyfa es makk termése. Keleti G. 4) Az iskola udvara. Orlay S. 5) A falusi piacz. Gre-guss J. 6) A földműves őszi foglalkozáaai Orlay S. 7) A földműves téli foglalkozásai, Jakobey K. 8) A vásár. Ujháty. 9) Marhaváaár. Than M. 10) Sertésvásár. Irinyi. A második szállitmáy tartalma. 1) Légi tünemények. Székely B. 2) Alma- és körtefák. Ujházy. 3) Paraszt szoba belseje. Ujházy. 4) Juhászat és sajt készítés. Szemlér. 5) A földműves tavaszi íoglalkozásai. Than M. 6) Konyhai életkép. Orlay S. 7) Dió-, mogyoró-, gesztenye-és nás-poiyafák. Ujházy. 8) Esti kép. (Temető,) Székely B. 9) Ló-istálló belseje. Jakobey K. 10) A falu környéke 6 közlekedési eszközök. Than M. A második szállítmányt, mely e. é. Karácsonyra megjelent, azonnal a harmadik és negvedik, nem kevésbbé gazdag tartalmú szállítmány kövevendi. Alulirt könyvárui ügyeló-ség tehát e kitűnő tanszereket melegen ajánlja, és számos megrendelésnek néz eléje. Budapesten, 1874. évi deczember hóban. Tisztelettel: A magy. kir. egyetemi nyomda könyvárui ügyelősége.
— Az alsó-le tidvai, „polgári-egylet" folyó hó 20 án, az egylet helyiségében zártkörű tánczvigalmat rendez ; melynek tiszta jövedelme az egylet könyvtárának gyarapítására fordittatik. — Belépti személy jegy 2 frt. csa-ládjegy 5 frt; — jegyek előre válthatók Veczkó Alajos egyleti pénztárnok urnái. Január 19 és 20-án d. e. 10—12. d. u. 2-5 óráig, a takarékpénztár helyiségében, este a pénztárnál. — Kezdete 8l/» órakor.
— „Hymen• Mild Gyula járásbirósági írnok, f. hó 11 én tartja esküvőét Balogh Emma kisasszonynyal Alsó Lendván ; az ég áldása legyen a uj frigyen.
— Figyelmeztetés szőlőbirtokosainkhoz! nem lehet fájdalmasabb a gazdára nézve mint oly csapás, mely nem csak egy évi termését veszi el, hanem egyúttal tönkre teszi
minden további reménységét if. Pedig ilyen veszedelem fenyegeti most szőlő-birtokosainkat és mitől az Isten mentsen meg. de ba kitör, vége less hazánkban a bortermelésnek e még szegényebb lesz a magyar földműves gazda. Ezen veszedelem pedig egy kicsiny rovarka, mely a szőlőgyökereken él és oly szapora, hogy egy pár ''év alatt egész szőlő-hegyeket tőnkre tesz s még hozzá a mi legrosszabb — nincsen oly szerünk vagy módunk a mivel kiveszteni lehetne. A rovar neve phylloxera (olvasd filokszera) s oly kicsiny, hogy szabad szemmel nem is látható; — de mivel 10—20-an egy csoportban szoktak lenni, azért mintegy sárgás-zöldes folt látható a Bzólógyökéren. Az ily tőke levelei korán sárgulnak, hajtásai gyengék. szóval külsőieg is látszik, hogy beteg s végre kivésr. Igen sok helyen az cuyhültebb idővel — folytatják a döntést s ez a legjobb alkalom arra nézve, hogy a munkás a gyökeret megvizsgálja; — a miért is figyelmeztetjük szőlőbirtokosainkat — ha ilynemű jelet észrevennének, azonnal jelentsék be a gazdasági egyesületnek; - mert ha ideje korán még észre lehetne venni, oly nagy bajt háríthatnánk el, a mit későbben százezernyi károkkal kellene megfizetni. Kelt Pécsett 1874, deczember 12-én Nádasy István, egyesületi alelnök Liebbald Beni, egyesületi titkár.
— Veszprémiből irjak nekünk, hogy ott decz. 23-án egy 60 as bizottmány választatott mindenrendű s rangú polgárokból. Veszprémmegye székvárosa rendezett tanácsú várossá emeltetik. A városi képviselőség e szerint 60 virilista és 60 választott, ösazen 120 tagból ál-land. — Ugyanott a budapesti „Nemzeti dalkör" karácson másnapján a Veszprémi caaino könyvtára javára tánczczaj egybekötött hangversenyt tartott.
— A déli vasúttársaság csikvári állomása január 1-től kezdve ,Szabad-Battbyán* nevet vett fel.
Rövid Mrek. A kir. körjegyzőkről, az 1875-dik év első negyedében viselendő közterhekről és a jövödelmi adó hatályának meghosz-szabbitásáról trvezikkek szentesittettek. — A városi főispánok állásaiktól felmentettek. — Asbóth Jánoa a „Magyar konservativ politika irója (?) hivatalából elmozdittatott. — A ¿ali-cziai orosz határon átkelő osztr. alativalóknak az útlevél szabályzatban könyitések fogn*k adatni. — A délnyugoti m. vasutak fusiója iránt a párisi Rothschild ház is érdeklődik. — As északkeleti vasút földmunkásai a szathmári és vasvári határ közt egész halmaz római pénzt ástak ki. — Shiptonnál egy vonat lesiklott a vágányról s több waggon a csatornába dült. — Győrött a német korházban egy ravatal a gyertyáktól lángot kapott és a holttest a koporsóval elégett. — A »Győri Figyelő* megszűnt. — Amerikában Cincinnati városban német színház létesítésén buzgólkodnak. — Lucca Paulina tegnap tartá a fővárosban hangversenyét. — Liszt Ferencz legközelebb vissza fog térni Budapestre. — A tető alá került m. népszínházát ideigl. operaházzá fogják átalakítani, míg a herminatéri felépül.
Szállítmányából alig valamit menthettek meg. Egy hollandi szénhajó „Arésnál« merült alá. Személyzete, kettőt kivéve, megmenekült A „Phare de la Loire4 szerint, az osztrák gőzös .Risano" is a morvili sziklák köst lelte halálát. Szállitmánya elveszett, személyzete életben maradt, a fűtő kivételével, ki a hajó fedélzetéről egy csónakba ugrott
Papírszeletek.
Najy falragassok igazságosan hirdetik, hogy Dal«*-tál le»», saidó nyelten „páoatelen", teljes tökéletes igazság, a maira csak as amber nés nemde mindenfit : Dal«* is tál van.
— A cieUdek levei eiéit. Az amerikai cselédek egymást kölcaönöaen informálják ieu-ládi körülmények felSl, nehogy ax aj cseléd még előbb tapaaztalatokat legyen kénytelen «xen-zni. A» információk rendeaen a konyha falán, vagy a konyhai edények alján találhatók titko» ¡elekkel felírva. Legközelebb San-Franciac óban egy nri ember nj azakácaut fogadott ; a asakáca megjelent és — alig rett kesébe egy fazekat, már tarkón fordult éa sebesen eltávozott a nélkül, hogy csak azt ia mondta ▼olna: befellegzett 1 A bázi nr e külön«« búcaázáson dühbe jővén, utána szalad a már »zintén futásnak eredt szakácsnak s galléron csipve kérdőre vonta a távozás oka fel31. A tzakác* először nem felelt, de látra, hogy másképen nem szabadulhat röviden oda dobta „Me no wantet stop here — ne go !• Mi magyarul körülbelül anynyit jelent, hogy .»emmi azük-«ége in tincs tovább ia maradni — eretzszen* _azután röviden még oda rété : „Az aaazony nagy nyel-vü, -- egéa» nap dolgozni kell — a méj aem fizet pontoaan, én tehát megyek !• Azzal ott hagyta a bámuló gazdát a faképnél, ki nem todta elgondolni, hogy honrét iameri a szakára az 5 kedve« nejének tulajdonságait ily körülményesen.
Jsssár 3-tél jaaeár 9-ig. 1875.
Vegyes hirek.
— Aföldmiveléti minuter a philloxera szőlőpusztitó rovar behurczolásának lehető megakadályozása czéljából egy körrendeletet menesztett szét, melyben szigorúan megtiltja ugy a gyökeres, mint a sima vesszőknek az összes külföldről, valsmint az osztrák tartományokból és Horvát-Szlavonországból való behozatalát. A tilalom áthágói a behozott szőlővesszők elkobzása és megsemmisítése mellett 50 frttól 100 forintig terjedő birsággal fognak közigazgatási uton büntettetni.
— Vihar. A mult hót végén egész a legutóbbi napokig oly iszonyú orkán dühöngött Francziaország nyugoti partjai hosszában és a biscayi öbölben, mely rettentő pusztításokat vitt véghez, és számos ember életébe került Bayonneban a tenger zajló árja egész az , Allés-Marines" negyedik tolujt, elönté a Nive és Adour sikot, és több helyütt áttörte a gátokst Arcaihon mellett hétfőn este hajótörést szenvedett az angol .Admirai". Személyzetéből hatan elvesztek. Ugyanott egész közel a parthoz egy másik hajó a „Niger" is elsülyedt.
Rd- ét hetl- Katholikm nap-; Protettána nap , tár j naptár (í otj.
Íj h., s Pr. Et. Mintán Heredet meghalt. Máté 11.
¡3 | Vasárnap 4 Hétfő 5 | Kedd 6 Szerda 7 Ctütörtök 8 Péntek 9 8zombat 1 C. Genovéva -Titnt pútp»"-Teletfor pápa Vízkereszt Bálint 8zörény ap. Julián vért. C. Dániel lzab Simon Vízkereszt Bálint Fodor Erőt •• 2 m A
— Egy marhalevél: „Katona istrán egéazaégea volt egy darab ökör Németh finoa hely-ség Bírája tizenhetedik acám alat Ondódi biró _
Érték- ós váltófoiyan) január. 2.
5*/t metaiiques 69.85; 5% nem«, kölcsön 74.70; 1860-kí álladalmi kölosön 111.50: bank-réssv. 1001. ; hitelintézeti részvények 227.50; London ÍJ0.50; magyar földtehermentósi kötvény 77.25; temesvári földtehermentósi kötvény 76.—; erdélyi földtehermentési kötvény 70.—^ knrvát-slavon földtehermentési kötvény 80.— ; ezüst ÍOA CA. ^ kir. arany 5 30-Napoleond''or 8.89
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfi Lajos.
Zala-Apáti, deczember 28-án 1874.
Tekintetes szerkesztő ur!
Becaes lapjának 103-dik számában foglaltakra következőket válaszolom : a 100-dik számban közlött vádakat egész terjedelmükben fenntartván, — s a 103-dik számban caáfolatnl felhozottakat, mint a tárgytól egészen eltérőket, s aljat gorombaságokk*! ilius''tráltakat egyszerűen visszautasítom, de ismétalt feleletre nem is érdemesíteném, ha csak egy betűje is igaz volna, vagy ha a válaszban némüleg is igazolná magát s cbirurgua.
Elég egyflgyüen azt állítani bátor, hogy én nevemet nem mertem kiírni, — nagyon primitív álli-tás, — hát hogy szagolta meg. hogy honnaa ■ kitől ered a méltányos támadás, — • minek irkált magát mentegetődzöleg ipámhoz ? —
Igaz, hogy bonexolt a t. ur azon napon, ■ hogy ázott hazáig — de ez legkevésbbé sem ok arra,
hogy az orvot kötelezettséginek Meg se filsíhcineii. hitzen ezeren kénytelenek hivatásokat még aordoaabb
időben is teljesíteni, s daezolva idővel kötelességüknek megfelelni, vagy tán nem rendelkezik több száraz ruhával kedves nr mint a mi akkor a testén volt ? — Lenn az érdemekben megőszült 76 éves Dr. »ediáne Schütz eltudott s zordon időben jönni és pedig ngyan azon orrori^dijért, melylyel a falusi chimrgus nem elégedett meg, s alig szerénytelen még a valótlant hírlapi -lag terjesztem — minek következtében kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint ''2 frtotsoha sem adtam— hanem mindenkor legkevesebb 3 frtoL
Továbbá azt elég szemtelen állítani, miszerint én volnék felelős ha betegem meghalt volna, és hogy helyben az apátsági orvos, azon esetben, ha a betegség heveny? — bizonyára senki nem hivna soha orvosi, ha maga «elismerné a betegséget s annak gyógysaerét, ily silány védelem csak snlyotbitja Sipos nr hstyiatét, bozaá téve még azt a közelfogható valótlanságot, hogy Paesa Zala-Apátihoz 5 éra járás t hogy a betegnél 5 órát mulasztani kellett, a legrosszabb útban Pacsa Zala-Apátihoz ll|, óra — megköszönné s beteg ha az orvos 5 órág időznék körében l — ugyan mikor jutna akkor a patikából gyógyszer a beteg segélyére? lássa uram mielőtt az ember leír valamit, kitsé meg kell előbb gondolni, ha nem czá-folják-e meg saját hátrányokra.
A murczizáara csak azt felelhetem, jiiaserint Sípos orvost az *gész vidék nem agy ismeri, mint finnyás embert, lianem ki sem a minőtéget, sem pedig a mennyiséget nem igen szokta megvetni, különösen ebéd után.
Végül, a kiollózott rosz verset, ha Ui.
bad csúfolni, velem együtt senki sem érti, miért is annak alkalmazása a kiollózóttal szerzőt dicsőítheti csak. Amen.
Figyelmeztetem továbbá a Sipos urat, miszerint eddig tisztán megőrzőit becsületembe ne gázoljon, mert kénytelen les* tőlem félal, valamint én in kénytelen lezzek holmi Gétyei, 8z.-Andrási s a t eseteket szellőztetni.
szidnay péter,
kir. póstamester.
*) E rovat alatt köalóttárt felelősséget nem vállal a Baark. -
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógvszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Mióta számtalan orvoei tekintélyek snyil vános gyógyintézetek a Revalesciére du Barry hasznát, úgyszólván csodatevő erejét elismerték, nem fog találkozni senki sem, ki annak gyógf-hatását tekintve, hozzá még olcsóságát is el ae ismerje.
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, vonatkozva ^6° S^gjitáasal dacoló köretetekre''
73,877-ik bizonyítvány.
Nagyvárad, 1872. febr. Í8.
Huszonhat nap óta canpán az Istentől küldött du Barry Revaletciérejéből élek. Ezen isteni adománya a termétzetnek elstomorodott állapotomban valóban csodatevő volt, azért ezen gyógytápasert as emberiségre nézre üdrözitőnek nevezem. Engemet megtzabaditott e gyógytáptaer egy igen nehés tüdí-ét torok-térvüléa. továbbá nyaktséd filét és asükmel. lüaégtől, itzonyatot kórok, melyeknél eddig minden gyógyaaer hasztalan volt. A termétcet ezen csodatáp-gyógy«zere azért a legnagyobb dicséretet érdemű, éa a azenvedó emberiaégnek legjobban ajánlbáté. önnek holtomig kötzönettel tartozó ssolgájs
Köller Flórián, ct. k. nyugalmazott katona-tiizt.
TaplaLÓbb levén a hiúnál, 50~*sereim msy-kíméli a gyógyts«r árát, felnötteknil ugy, mini gyermekeknél.
Pléhtzelenesékben 7, font 1 frt. 60 kr., 1 foát 2 frt 50 kr., 2 fonté frt 60 kr., 6 font 10 frt., 12 foat 20 frt., 2é font 36 frt. Revaletciért piskóták szele»* czékben 2 frt 50 ét 4 frt 60 krral. Revaletciéra Ch®-coladé táblákban 12 esétsére 1 frt 60 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 etéasére l frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt , 576-ra 36 frt.
MegrendelhetŐ Barry du Barry 4 Comp
által, Wien, WalHIsctigasse Nr. 8.,
N.-Kaniztán Lovák Károly gyógyszertárában] DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf éc Vall« Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél ; Nagy-Becskerek Goldberg J. M. nél; Káros vásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskoloi Eszáthy István gyógyszeréesnél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyMeréeznéf} Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József vároei gyógyszerésznél \ Verseczen Fischer Móricxnál.
A bécsi czég minden vidékre küld poéta utalványra vagy utánvétre.
Kaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorinm migömlések, ön fertőzés és ágybavizellések ellen. Ára utasitágsal 6 ft
2. Ruggny«« snspensorinm, kisebb s n&gyobbmérvü erszény (tök) gyulladások és sérvek ellen. Ara 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór ellen. Egy csomag ára 10 ft, A pénz előleges beküldése mellett vagy
postai utánvét mellett.
Czim: Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Eotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért:_ (1532-3)
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden fajú asztalos és kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkosarak, aranyozott rudak, padlószőnyegek minden nagyságban sat. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor- és iroda beszerelésok elfogad útnak és legjutányoeabbsn számittatnak, ugy nemkülönben a csomagolások í«. Mintalapokén árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bécs, Stadt Bráunerstrasee Nro. 10.
Ethofer P-
(1526—4) bútor rak tárában.
Technische Gummiwaaren,
wie Gummiplatten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen- und Man-nirch Packung, Kautschuck-Kitt, Wein-, Brauer und Wasser-schläuche, Hanfschläuche, roh uud pr&parirt, Seemaschinea-SchlÄuche ; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, WftschausWindmaschinen, echtes Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
(1524—3)
Henry Sachs, Wien
Stadt, Giselastrasse 3.
(IOO-W) A legnagyobb
YASBßTORßlíß
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel eltófcott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Tenyészkos eladás
Nmhgu. gróf Károlyi Alajos ur Stomfai torz* jahá-szatában 1875 ik évi J a n u á r 15-én veendi kezdetét. Stomfii a pozsonyi vasúti állomáshoz efly ét fét óra távol fekszik. (1536-1)
£ 50 kr.
1000 Ducaten effectiv in Gold.
als Preis eines Loses sind zu gewinnen
OiM« rom Magistrate der Stadt Wien min Basten de« Armenfondes veranstaltete Lotterie, enthilt Treffer ron 1£)00, 200, 200, 100, 100 Ducaten in Gold, 4 Treffer U KOfl Silber, 1 Original Creditlos, 2 Treffer mit je 6. 100 Wiener Communal Präm^nlos
3000 Treffer imvIerthe 60.000 fl. "VI
(1509 - 3)
und viele andere Knnst- und Werthgegenstände, zusammen
Di« Ziohung erfolgt unter Controle des Magistrates der Stadt Wien am 9. Februir 1875.
Bei soswirtigen Anftrlgen ersucht man nm gefällige frankirte Einsendung de« Betrage» nnd Beischlnss ron 40 kr. für Franko-Zu-eendnng der Lose u. ». Z. der Ziehungsliste. -
Wechselstube der k k pr. Wiener Handelsbank, vorm. Joh. C. Sothen, Graben 13.
Loa« sa dieser Lotterie i 50 kr. pr. 8tfick sind anrh tu beziehen dnreh : Herrn Beni Dobrln 1« 6r.-Kanlzsa.
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e cxélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivánnák szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbizható cxég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — fixen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek mindeu, a női toilette s a bízi szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
«r
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a póstapalota átellenében!
h ö lg ydivatáru-rakt árából
rendelnek meg.
'' Fennebbi cxégem, fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy ason hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmeltartása «* legméraékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menó száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiránynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
Nil rabaMaék, legdúsabb választékban, rőfönkint 30, 40. ""
■g,__x_imiMi- ■ oausztban rófönkint 25, 30, 85—40 kr.
Peaxté-, fiassll-» ripszgyspjukelnék, rőfönkint ft 1, 1 50, 2—2.50,
1.50.
a báiiruha-sza vetek, rőfiWikiut 60, 80
tafota, Faille s Gro«grain, rŐfftnklnt frt
Ú, 2.50—3.
Sdysafazír-, IUosion-kr, frt 1—150.
Psapaáoar Csobeairok. reggeli pongyolákra, rŐfónkint 80 kr, frt L—I.*0.
Aa«el hársosysk, ieketék * ssinesek, rőfönkini frt 1, 1.50, 2 -2.50.
Ssiysafcársaaysk, mindeu színben, rófönkínt frt 3, 4. 5-10.
Rsteparkatok, színesek* mintázottak, rőfönkint 30, 35, 40 - 50 kr.
Syászkaiaék, luatre-, csrhemir-, terno- stb. szeretekben, bármely árban.
Uszir, berlini gyapjú- s moir-aleóseoknvák, (juponok) dara-boukint frt 3, 5, 6—8.
HSlflykalapok, fejkötők * baslikok. darabonkint frt 3,5. 8 -10.
Bsdslask és burkolók, ^legújabb divutozikkj darabo nkint írt 10, 12, 15—20
NagykSftdffk, Ix>ng»hawlok s Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10—15.
Rsezéskeadék, berlini gyapjából, darabonkint frt 2, 3, 4 5.
Byapjaksadik,kicsinyek * félnugyok, darnboiikiiit frt 1, 1.60, 2—3.
Sslysekeadök, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, S -4.
Eeksrps-ok, * brochekrndők, gyapja és selyemből, darabonkint 50, 80 kr, frt 1—2
ll«U Flobs-k, csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint fet 1, 1.60, 2—3.
Áfy- S asztalterítők, bármely szin- és minőségben, darabonkint frt 6, 6, 8-10.
Nap- és esé-ersyők nemkülönben legyezők minden árban..
Fsaál- 4a sziléziai >yászsak, 30 rőfösek, végenkint frt 8, 9, 10 — 1*.
Oiwr ea BSTVáSZSSk, fehérítettek, 30 rófösek, végenkint frt
10, 12, 14—15.
Raalwgi Visznak, legfinomabbak, 30 r<5fősek, végenkint frt 15,
18—20. .
Irhonj és bsllasdl vásznak, 50 rófösek, végenkint frt 20, 22, 25—80. Rmbargi vásznak, kézifonálból, 64 rőfösek, végenkint frt 25,
30, 40—50
Lea- S pstest-csisvstok, fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12—16.
Czérnakaasváazsk, ágynemfiekre, 30 rőfösek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
Naskiag, ágvnemfiekre, sárga és fehér szinü, rőfönkint 30, 40, 45—50 kr.
Cfaiffoaok, fehémemfiekre, (1 vég körülbelül 70 rSf,) rőfönkint
25, 30. 35 40 kr. Lepedftvásznak, */« é* *\t ««élesek, rőfönkint frt 1, 1.20,1.50-
1.80 kr.
Plkét ós bordás psrfcetok. fehérek, rófönkint 40, 60, 60, 70 kr. Derekai]- s butor-csinvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabrossok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. Lss asztal és tlrfl&izi kendők, tuczatonkint frt 6, 8, 10-12. Ceeaege-aszta!kssd6k. bármely szinl.en,tuczatonkint frt 2.50, 3-4. Csipkefüggönyök, páronkint frt 8, 10—15, rőfönkint 60,75 kr, frt 1. Bátor ripszek és cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 150—2.
Mollok, crépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orfastissk, fehérek éa színesek, végenkint frt 1, 1.20, L50, 2. Les-zsebkesdők, fehérek és színesek, tuczatonkint frt 2, 3, 4,6—8. Ffizidsrskak,
hölgyek számára, derékbőség szerint, darabonkint frt 3, 4, 5—6.
Fehérnetu&ek, arak, hölgyek és gyermekek számára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon.
Hölgy ruhák, bármely kívánt kelméből, választékosan, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerin^ké-szittetnek el. "
W* Megrendelitek. » bárminemű lavélbeli megbizdtok, minden, habár ifi nem jegytett csikkre, a legcsekélyebbtől a ,}egmaga»b értékűig, az áröttzeg po-t ,i utánvétele vagy előleget beküldése mellett — csomagolásidij felszámítása nélkül — a legnagyobb figyelemmé.'', haladiktAilnnul eszközöltetnek. W Minden ethetöleg meg nem feleld áru visszavetik t legkétztégeeebben becseréltetik.
Levélbeli kivánatra minták, a rőf ár 8 kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486—8) Ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendó, ) árengedmé-léshez: ( 50—100 frtig egy szép kelmeroha, ) nyül.
* * * » * $ * * * * *
Pályázati hirdetmény.
Hirdetmény
A győri székes káptalan tulajdonához tartozó Ztla-
Zalamegy^C^dny k&zeég kántor-Unitdi állomásra pálvázat hir- I _
^''"X^l^HL^ me«yei "enm-Káptalan-Tóthl isi''v, hold birtoka, mel
üSS fí*4?''.''*£íi!l*kf,?1 J *!* "ki! """"" 60 fr*-. ''"»í«5 i-koü. kapcsolatban az ottani korcsma bel só telki épületekkel és a
^t1 , ^^n jSvődelemmelegyüttihaszonvételek 1875-ik
zZssus: rrsi-ssr ^.tríi !l\pÜlJ:t6JJ.-ik ér!,April k8™«
Örökeladási hirdetmény.
i nagytnéluSságti vallás és közoktatási magyar királyi minist..-riumnak 27706/1874. h. számn maga. rendelje folytán a somlyóvátór helyi vallás alipitványi uradalomhoz tartozó s Za.aaenreba kebele « t dobon puszta határában lev5 : 138 cat. hol - e. 1436 Q « ,ru,t legelő s rajta találtató faállománynyal együtt, örökáron» eladása hatá roztatván el ^ «i-n alapitváuyi részbirt-.k ny.lranos «obeh árverés ST^Viániat ntján 187£ik évi január hó 12-én déMfttt. 10 érakor Somlyóvásárhelyen, az alapítványi tisxtartói hivatalna fog a nagymel-mioiaterium helybenhagyása fenntartásával - eladatn,_ -Áriiesni óhujtók a kiállítási ár lO^-val, rap«: M, l„r.ntul ellátva, sziveikedjentjk a f.-nntjelzett helyen es idóhe. merjcl-tnni. -Zárt ajánlatok a kösalaB«tványi aradalmi tisztarto.a-.nal 8omlyovi,ar-helyen (n. P r>evecser) 1875-ik évi Január ho ll-en dél. 12 óráig elfő-eadtatnak - A zárt ajánlatokhoz a kikialltasi ar 10° „-je, vagyu : 327 forint meUéklendó azon nyilatkozattal : hogy az arverezesi feltételek az ajánlattevő előtt ismeretesek s magat azoknak kotelezóleg aíáveu.
Az eladási részletes feltételek Somlyóvásárhelyen, az uradalmi tiszttartói hivatalnál s Padragon az alapítványi erdészen »rodában^ meg-
tekl0ÜUtóajánlat, vagy a feltételektől eltérő ajánlat tekintetbe nem fog Tétetm*Kelt GySrött, 1874-ik év decsember 2l-én.
a somlyóvásárhelyi kerületi alap-gazdászatí főtisztsóg
Utánnyomat nem dijaztatik.
, , _ , , , ----- ------számítva ax is-
kola f&tését, m..Jyre a tankí5to!esek álliunak ; a hegjségbSl minden e-y hold szOTÍhirtok után két iteze bor, v*Ky muat; azonkival úrbéri »«•«¡o tiszta jOrSdelme, a munkáltatás és adózás a Unitét Uíetréu; hozzá számítandó */, rubérx sessio utáni legelS járandóság ; — lakhár mely áU két szobából, konyha, kamra, istálló és konyhakerti» ,1 s véirUl a ,to-láris jövödelem.
r Vályáxn^^ ki táaók fel hivatnak, hogy kérvényüket 1875. évi ja-nnár 13-if alnlirt iskolaszékhez adják be.
Keh Ccánybao, • 1874. decz. 18. n. p. Zala-Apáthi.


Az iskolaszék.
é>fre bérbe adatnak, a bérleni szándékozók ajánlataikat 10% bánatpénzzel ellátott és lepecsételt levelekben a jövő 1875-ik évi február hó 15 ig adják be; a bérleti feltételek Győrben a káptalani, Kónyban a tiszti irodában, ngy 8ü-meghen Pintér Pál ügyvéd urnái előre is megtekinthetők.
Kóny, deczember 22-én 1874.
(1533-1)
Németh Péter,
korm. tiszttartó
Csak a 15 év óta fennálló (1493—8;
Friedmannbazárbai^
Bécs, Prater8tras8e 26. szám alatt
o»zi éa téli idéuyre.
LEGÚJABB a téli idényre!
Csak 5 frtba kerül egy teljes aitgol egészség«ltr,zék, melyek amerikai természetes gyapjúból vannak szőve és gouuni-szerüleg tágíthatókt a t«et»t gyorsan megmelegítik » folyton k&nnyd kigőzölgésben tartják. Kzeu ölt&xuk védeszköz a meghalás s másnem fi betegség ellen. Ily öltözék férfi, ragy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár kézelő, 1 pár esipőbetétből. Miudössze ez csak 5 frt.
Meleg és jó téli ruhák.
Kesztyik gyermekek, hölgyek és araknak 20, 30, iO, bélelve 40, 50, 60, 70, 80, 90 kr.
Szarvasbír kesztyik 8ü, 90 kr,
1 frt, bélelve 1 Irt 80—2. frt 20 kr.
Séta- vagy atl shawlok 40, 50,
70, 90, kettős hossznak 1.50, — 1.80 kr.
Kézelftk gyermekek, hölgyek és férfiak azámára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
Efészségajjasek gyapot, vagy jnh-
gvapjnbol gyermekek, hölgyek ós férfiaknak gyapotból tíu, 70, 80, VO kr, 1 frt, l .20, 1 50, jnhgyapjuból 1.20, 1.50, l.bO, 2, 2.50 kr.
Nadrág ugyanazon minőségből 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.&0, 3 frt.
Kapszák és barisayak gyermekek, hölgyek és térfiakaak 20. 25, 30, 3ö, 40, 50, t>0, 70, 80 kr.
Téli iaflek a legfinomabbak juh-gyapjn szövetből elegánsán rabázott mellel 2.50, 3, 3.50.
Nagy választék posztó-baschük-ból leányok és nők számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.b0, 3, 3.50 kr.
NŐI és lánykanaastyuk 80 kr, 1, 1J20, 1 80, 2 frt.
Egész szefélyzet karmantyú csomagból 3.00, 4.50. 6 frt
Női s lásykesdők minden szin-ben 60, 80 kr, 1.20,1.80, 2.20, 2.80 kr.
KHMagesaégek ingelőből a legfinomabb gyapot, gyönyörűen hímzett mellel férfiak számára 1 db. «0 kr.
Kaaásifk kicsik és nagyoknak 60, 70, 80,90 kr, 1,1.20,1.50, i.80 kr.
eytraskrahácskik 60,80 kr 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Eageaia. vagy szinhásfőkötők a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.60 kr.
Czlpőbéi, a lábakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiak-nsk 20, 25, 30 kr.
Férfi- és női cachenez a legtisztább jnhgyapjuból dbja 80 kr.
KBlislegességek hölgyek számára ez idényben a legújabb, MHgy-derékek 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonat»t*?»*ebb vá-———i laszték s színben, egy rőf hosszú, igen buja,
fésülésre .ilkxiiiias, a saját hajtól ismerliriftlrii s a divatos frizurákhoz liA9.''.uúlbató, mig a készlet tart csak 1.50 kr. dbja. ,£Q.lönös kéuyelemre, a tentne-vezett hzjból chignonok minden azinben a legszebb s leg-divatosb frizurákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 és 3 frt.
Valáál hajfouatok minden srin ben 1 rőf hossza 2.60 kr.
5000 db. petróleum lámpa
▼égeladása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.60 kr, nagyok 1.80,2, 2.60, 3. frt. FQggő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 6, 8, l2, 15 frt. A lámpák árában dveg, golyó és lámpaernyő ben/og-lalvák.
Eső ellen. »»goi
köpeny vízmentes asövetből varrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8, 9, 10, 11, 12 frt, ka-pnce hozzá 1 frt. Kocais-kö-peny vastag szövetből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására
sürgősen ajánlandó egyjó véd-fegyver, ez egy ujonan javított biztosító revolver, amerikai modorú legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt. hozzá 100 töltés 3.60, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 frt.
Sz&kácshós az ebédlő asztalon.
Ezen ujonan módosított főző-kályha petróleum ffitésse! Amerika- és Angolországban már több ér óta elterjedve -ran, minden körben kdlönös elismerésben részesül Minden háztartásban nélkülözhetlenné válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midón a tüze és azonnal kéznél van. 2 e Vén«-© 5.60, 6.60, egész 12.50-krig. 6 egyénre 7 frt tói 9 fitig.
Valódi végeladásu igszl angol-korosolyáksak fából 1.20,1.50.
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt. Halifai legújabb divatú 6 50. 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 frt.
Minden Mvsapra, kázlsMlstsáfok, bálák és stssyegzőkre, röviden : minden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot bámulatos oUmó áron s mindazon tárgyakat, melyeke mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben a olcsóbb áron
megvehetni. A nem telezők készséggel viaszacserílt-tnek
Képes árjpgysék 100,000 tárgyon felül, kivánatra ir.in-denki bérmentve s ingyen kap.

«^Áug. 1 tói kezdve a nagy üzlet kisebb részosztályokra w megnyittatván, iamételadók illendő jutalékot kapnak.
W*jdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos ^orss*jtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
1,1
------!--- —■ .. r ,i-
5 AGY-KANIZSA, 1875. január 7-én.
3-llc
Tizennegyedik évfolyam.
€ hasábos petitsorba« 7, másodszor 6 • mindan J
további torirt 6 kr. 1
THLTTÉRBKK
•oroniriot 10 rrért *4-
veme* fel. Rinmtári illeték minden I egyes hirdetésért kfllöi " 30 kr. fizetendS.
KOZLOIN
jiemények, előfizetések J reclamatiók Ul a ntér kesztő-Jdadéhos bér-
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
mentve
XAöT-KAifl28a | Takarékpénztári épfllat. földszint. Bérmentetien levelek csak ismert nrcnkitár-saktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem f küldetnek. |
£
Nagy-Kanizsa várat hdyhatéaágának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet4, a .,nagy kanizsai kereskedelmi % iparbank", a .nagy-kanfcaaT takarékpénztár*
a .Zala-Somogy gózhajézasi részvénytársuiat s több negyei és városi egyesület hivatalos érteaitéje.
Heten ki ni ketszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom lap,
Lapnak t közönségét bizalommal felkérjük az előfizetések mielőbbi megtételére, hogy a szétkfiMésben fennakadás ne
történjék.
Előfizetési ár:
Egész évre.....8 frt
Félévre ...... 4 frt
Évnegyedre.....2 frt
tosan és vagy felette nagy kamattal jövedelmező, betáblázható hitelre fordítják, Et által a kereskedelmi forgalomból sok pénz vonatik el s daczára, hogy a gazda kezébe kerül, annak még sincs belőle kiváoatos haszna; mert ahelyett, hogy kész eladásra szánt termények jó ára fejében kapná, csak mint drága kölcsönt veszi fel; vagy ha ezt nem akarja tenni, akkor poton áron kell terményeit eladni — mert nincs aki nagyban vásárolna, jó árakon szedné össze a terményeket.
Attól kellene tehát tartani, hogy megmarad a gazda terménye ? Nem marad az meg, mert meg van a fogyasztó kfeftoség, melyet a kereskedelemnek el kell látnia ; csak az a különbség, hogy s mostani gyors közlekedés mellett — lehet a napi szükség-■ letet minden irányban fennakadás nélkül gyorsan ellátni ^pródonként is. A fogyasztó is megkapja a kivánt czikket apró részletekben. a gazda is eladja termékeit, de szintén csak részenként; ezért nem lehet az árakat fentartani, hanem engedői keli, hogy bár keveset.de pénzt láthasson a gazda; mivel a vevő néni nagyon töri magát vétel végett, tehát ó sem kinál és nem ád nagyobb árakat, minthogy nem kénytelen adni, nem kénytelen pedig azért, mert az ő vevője, a fogyasztó szintén csak a napi szükséglet fedezésére vásárol (talán mondhatjuk, vásárolhat.)
Hogyan segíthetne tehát e bajon a gazda ? A vevőt. a kereskedőt nem kényszeritheti, hogy sokat és drágán vásároljon. Meg kellene tehát az üzérkedés természetének azon törvényét tartania: hogyha az árut nem nagyon kérik — nem igen adni. Majd ha nagyobb szükség lesz reá, nagyobb
E lap szerkesztőségi s kiadóhivatal! irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot Oleté minden közlemény, előfizetési pénz, reclamatio sat küldendő.
A gazdasági termények árának hanyatlása alkalmából.
Több vidéken fordultam meg az őszi hónapokban s mindenütt azt« panaszt hallottam, hogy a gazdasági termények ára általában hanyatlott anélkül, hogy nagy termés lett volna ; tehát azon aggodalom merült fel: vájjon nem-e mesterségesen iparkodnak az üzérek az árakat letörni, lehetséges-e ez, vájjon meddig tart és minű
vége lesz ?
Az bizonyos, hogy a kereskedő minden időben iparkodik vétel alkalmával az árakat törni, hogy eladáskor — több nyeresége legyen ; ugy van az most is ; de hogy a gazdának ilyen középszerű termés mellett is. az árak emelkedése helyett azok hanyatlására kellett volna előkészülnie — egészen szokatlan jelenség se szokatlan jelenségnek, mint többektől értesültem'' s a körülményekből következtetem, szintén szokatlan oka van
A gazdasági terményekkel való üzérkedés helyett, mely elvégre koczkázattal jár, a pénz emberei pénzkészleteiket a biz-
árát is megadják azok, akik kénytelenek mogveani.
Igen, de hogyan tegye azt a forgalmi, -8 általában a pénztőkében szegény gazda ?
Azt mondhatnák egyelőre, hogy rögtön máskép nem lehet, minta kiadásokat megszorítani, elkerülni a kölcsön felvételét s elkerülni az olcsónvaló eladást. Ezt azonban kevés gazda teheti meg, midőn már is erősen zaklatják a fizetés teljesítése végett.
Van azonban jövőre nézve lehetőség, hogy a gazda terményét kitarthassa — a jobb árakig, a melyek szükségkép bekövetkeznek, minthogy az ő fogyasztói ha nem is asaporodnak, de legalább nem fogynak s igy a kereskedőknél meglevő spródonként összeszedett készlet elfogyása után - venni kell a m inő árakon kapnak.
Ez a mód pedig abból állbat, vagy állhatna, hogy — a mennyiben mostanában szó lehet a tőke szerzésről — ha a gazda a minduntalan várható és bekövetkezhető eshetőségre már előre elkészülne, az az : mikor jó termése van, iparkodnék magának tartaléktőkét tenni félre, hogy szükségese tében legyen mire támaszkodnia s ne legyen kénytelen termékeit eladni azon a potom áron, melyek csak ugy aprózva s immel ám-mal kínálnak neki.
A mennyiben pedig ilyen tőkét nem tehet félre; de sót azon esetben is, ha már ily segítsége lenne, mindenkor erős és biztos támaszt talál nemcsak az olcsó árak, hanem az uzsora ellen is a gazda, ha egyoldalú szemtermelés helyett több irányban termel, többféle kereskedelmi czikket képes a píaczra állítani s csak azt is akkor adja el, a melyiknek illő ára van — a többit mint mondják, érni hagyja.
Ilyenek az állattenyésztés (mesterséges tahei wámj termeié—l);iiy—*ka kgrt i
vetemények, kerti termékek, kereskedelmi növények, magvak, gyümölcstermesztés, méh- és baltenyésztés sat. 8 hogy e gazdasági ágak czikkeinek jó és biztos kelete van nálunk, elég annyit mondani, miszerint hazánkat, főkép a nagyobb városokat ezekkel a kereskedés a külföldről kénytelen ellátni, mert a hazai gazda csak szemtermeléssel foglalkozván, „nem szolgálhat-* velők j> pénzért sem ; s hogy minő jó ára van e czikkeknek, meglehet győződni a lapok kereskedelmi tudósításaiból s a kereskedők árjegyzékeiből.
Végre, hogy az elmondott nézetek értékkel birnak és a gazda által értékesíthetők, minthogy a kereskedőkkel érintkezik, s termékeit a kereskedelem fizeti, meg kell ismerkednie a kereskedelmi úgynevezett „kereslet és kínálat" természetével ; ez pedig azt tanitja: hogy amit nagyon keresnek, azt jól fizetik ; amit nagyban kínálnak, azt olcsón adják, mert máskép nem kél el.
Ezek szerint azt s akkor kell termeszteni — és píaczra vinni, a mikor s a minek biztos tevője és JŐ ára van.
RÁKOSI LÁSZLÓ.
Elmélkedés hazai erdészetünk fölött,
Pötréte deczemb. 29-én 1874.
Régi közmondás, hogy az apa bűneit a gyermek negyedíziglen megsiratja — ét köny-nyelmüség vagy tudatlanság volt — e hiba tsil lője, as a dolgon mit sem változtat.
Ha ma végig tekintünk hazánkban pusx • tolásnak indult érdeinken agy ast tapasztaljak,
TÁRCZA.
Ha minden .. .
Ha minden minden elveszítve van. 1 .ehetne még veszítni? — nem hiszem ! . Jelent, jövSt ki tud beszélni még : Feleljen erre nyíltsággal nekem . . .
Ködíátyolábdl mnlt időknek oh '' Titok leiével áll eld a sors . . . Adnátok tölt pobárt kezembe, ugy Meghallgatnám, bár nyelve lenne gyore.
I>* mit beszelne, mit még i.em tníok ?. . . A sors komoly s én halljam józanon?!.. Inkább ha durva flldözéae tart : F áradjon végre ki a síromon ...
¿n biztam és szerettem egykoron, Keblem mwlejr volt mint a \estatiz; Oh. bory kióge lángja nyomtalan, Áx/tx bánat oly aötéien fiz !
Ha volt, ki ÍBlherSlt nemesre — Nem volt beveab, a milyen én valák ; Dicsőség 1 bogy rajongtam érted ab!.. É * mindenért, mi férfinál az ék!
Hittem, reméltem és szerettem ngy: Köldöu szeretni jobban nem lehet ; Koldogságom meuynye] versenyre szállt, 8 ax ég haragja szörnyen bfintetett!
Most. . . meggyűlölve minden ... és viszont : £ogem gyillöl : világ, ember a mi él .. . Oh. csak t e r e m tó lennék perezre . .. vagy Isten! t^'' mindent elsfllyesztenél!!.
Ne ob ! ne mondjatok vigaszt nekem ; Elvált örökre már ami atnnkl.. £ 1 é g magában a kétségb''esés, Hogy már ve «zi t ni sem m it se m tndnnkJ!
BARKADY ISTVÁN.
Zrínyi Péter és '' Frangepán Ferencz levelei.
— 1671-ből. —
Ismeretes, naponta használt frásisa a magyarnak: „....ne higyj a német-n ek.- Mellőzre minden egyebét, melyek a német részről tán okol szolgálhattak, miként az iskolás gyermektől elkezdve föl egész alegcon-servativabb államférfiakig, habár némi visszatartással, de mégis kicsusztatják ajkaikról e szavakat:... „ne higyj a németnek."
Nem szándékunk akár Austriát gyalázó-lag népeinek jeliemét festeni, akár pedig a trón iránti hftiégüket kétségbe vonni, legke-vésbbé arról vádolni, hogy velünk, érdekazonos testvéreikkel Kain módra elbánni akarnának.
Isten ments! mi mindig jó szándékkal vagyunk még ellenségünk irányában is, annál inkább azok iránt, kiknek karjaira, életére és vérére ép ugy rászorulunk, mint ók a mienkre. Csak eme könnyen véve is gyanús s óvásra intő, — a szó szoros értelmében pedig roszul jellemző kifejezés eredetére akarunk reflektálni, midőn a történelem könyvében följegyzett s minden igaz magyar szivében élő két hősnek Zrínyi Péter és Frangepán Ferencznek szomorú napjaikban történt dolgaikról elmékedvén ugy . látjuk, bogy leginkább az ezekkel történt igaz-ságtalan elbánás szolgáltatott okot már 2 századdal ezelőtt, miszerint a magyar mindig önmagát figyelmeztetve igy kiálltaon fel:... „ne higyj a németnek."
Gróf Nádasdy Ferencnek Bécsben, Tif-fenbachnak Grácsban, Bónis Ferencnek Pozsonyban, gróf Zrínyi Péternek és gr. Frange-
pán Ferencinek Bécs U j h e 1 y e n egy időben történt igazságtalan ¿¿végeztetésük, — látszik a fő okot nyújtani arra, hogy a magyarok mindig kis hitűek, kétkedők legyenek a német iránt, mert mint Cserei Mihály históriája (50. 1.) megjegyzi: „Soha semmi dologa magyarokat ugy el nem
idegenité...... mint azoknak a
nagy uraknak megöletése; ugy annyira, hogy a mai napig, e j e-len való 1710-ik esztendeig nem szűnik, sót napról napra nő a magyarok motusa.
Mindenki tudja azt magáról, hogy ha egyszer megcsalatott valakitől, nem egy kőny-nyen hisz többé annak, hanem ugyancsak megválogatja az illető szavait, melyek érdemeinek hitelt adnak. Pedig olyan megcsalottak, minta magyarok lettek a fönt nevezett napok ban, még a történelem lapjain is gyéren találtatnak. Nekik lépes méz gyanánt mosolyogtak a császári levél szavai, gyönyörködtető hangok voltak a ministerek Ígéretei, hogy csak megadván magukat jelenjenek meg Bécsben a császári ud-varban, a bocsánat mellett még magas kegyben is részesUlendnek ; azonban a szép szavak, a mutatott jó indulata barátság, mind csak csapda volt, hogy igy a magyarok fő arai elfogatva, banditáknál is alábbvaló módon minden igazságoe védelem és védelmectetés nélkül, a fönnálló törvények ellenére meggyilkoltat-haasanak.
Tehát a csalás eme finoman simuló bűne az emberiségnek volt 2 századdal előbb — véleményem szerint — ama visszataazitó szörny, mely mai napig is gyanakodóvá teszi a magyarokat, hogy vigságban agy, mint ko-
molyan társalgók között csak est mondják : „ ... ne higyj a németnek.u —
Különben, hogy ne láthassam csapán légből kapott fantasiával untatni akarni a t. olvasó közönséget, hanem, hogy legalább némi alapja van okoskodásomnak, lássuk a fönt idézeti férfiaknak leveleit, melyeket fogságokban irván a császárhoz szólani akartak, előadva megcaa-latottságukat.
Zrínyi Péter levele a börtönből a csá ■zárhoz.
Igy kezdi Cserei Mihály históriája a 42. lapon, ő ugyanis Zrínyi deák levelét magyarra fordítván más a történelemben tartozó okmányokkal együtt közli ezt is, amennyiben a történelemnek szükséges forrásai szolgál.
Mi közöljük szintén mint nevezetes iratot, mely ha nem is Zrínyi irályáról, de mindenesetre Cserei Mihály történész magyarságáról 1710 körül tanúskodik. Úgyszintén fényt vet az oly röviden előadott Zrínyi életére, mit cs&k alig hallhatunk tanárainktól, vagy olvas hatunk a magyarok történetéből is.
„De ámbár — agy mond Zrínyi — nekem elmém lett volna is a rebellióra, mindazáltal a felséged szavának szentnek és váltós-hatlannak kell lenni. Még a töröknek és pogányoknak adatott hitssegéstis Isten gyakorta keményen megbüntette; a maga szavának as aostriai hás mindenkor oly szoros megtartója volt, hogy inkább akart gyakorta magát nagy romlásra kitenni, mintsem hitét megszegni. Ebben fundál tátik minden nemzetiségek jasa és az egész emberi nemzetnek társasága s • egyesülése. A hit és kegyelmesség két erős osz-lopi a felségtek méltóságos hásának, mely is addig el nem romolhat, -valamíg a hitadás fel
hogy azok zárt ¿.Irományaikból tökéletesen kivetkeztettek, es azok berkjében roppant kopárság egy oly nagy uyi.''ás támadott. inely-n át megláthatjuk a maga-« eg lathatarao rag\ogó csillaguk millióit, — másként volt uz c«k ötven év ezelőtt, és nem ugy volt akkor, midőn dédapáiuk a dicső honfoglalók számunkra hazát és "törvényt alkottak, — ott állottak akkor ó«, közép, es fiatal állományú erdeink, mig ma fajdalom oly csekély pártolás es figyelembe részesül, pedig ez egyik legdrágább kincse a nemzetnek, mely a mai mostoha körülmények közepeit a viiag kereskedelmi piaczán az első tért fogKlja el. Did>ó őseink a labor erdők rengetegében tar lak összejövetelüket, oda épiték sas lakta váraikat, éa csak akkor jutottak onnét a nyiít mezőre, ha csatát fogadtak el, — csak akkor láttak az rget az ő teljes pompajaban mindannyi csillagaival, a méla üoldat, a ragyogó nap uralmát, ha sikra szállottak, hogy onnét dicsőségé« győzelemmel térjenek vissza ; — másként állottak akkor erdeink és ha egyes tereken talaltatuk is törzsek, melyek megsemmisültek, ugy azok helyébe ujabb nemzedék keletkezett nyomi ól-nyomra — és ott díszlettek erdeink, mig ma a letarolt térek helyei, mint a sírok keresztjei figyelmeztetik az arra utazót, és ez egyenesen a jele, a kor vétke, - melye; utódaink negyedíziglen fognak megsiratni.
E világon azonban minden fejlődésnek szülő anyja a szükség, kezdem erezni magam is, miután bérletemben a korhadt tűzi fanak ölét 6—10 frtért kell ms már fizetnem, hat az épületi és szerszám fának köblábját!? Ez fog minket a jövőben megtanítani arra, hogy mint kellett volna a multoan, valamint a jelenben az erdők kezelését, azok tenyésztését eszközölni ; nincs tehát e téren késői valónk, hanem minden irányban* legnagyobb erőmegfeszitést kell nyilvánítanánk erdeinket és taiskolainkat a lehetőségig rend beszedni, — ellenkező esetben okvetlen koldusbotra jutunk azon gazdaaági elvünkkel, melyet ez ideig követtünk Szükséges tehát, hogy teljesen átértett erdőtörvény al-aottaasék, melyet erdőgazdaságunkra helyesen alkalmazhassunk, — és ami e teren homályos, azt a lehetőségig és mielőbb földeríteni iparkodjunk, — oda kell törekednünk, mikép birtokosának az erdő lehető legnagyobb tartós jövedelmet biztosítson ; és az a lehető legbelterjesebb kezelésben részesüljön. — E tekintetben egy kidolgozatot nyújtottam be Zalamegye bizottságának lb74-ik évi május ho 4-én tartott közgyűlésében, melyoeu fejtegettem, hogy az erdő gazdaságok köreben megoldandó kerdéseknek el in lésesere a megye negy kerületeden szakértő egyének neveztetnének ki, kik elméletileg és gyakorlatilag merített tanácsokkal szolgáininak, valamint a községek, ugy egyes magan-birtokosoknak, hogy mindezekkel összefüggően ismernék az erdótenyéaztés, a fahaaználat, és faértékeeités terén általánosan szükséges módokai és viszonyokat. — Azonban igen csodálom, hogy a zalai gazdasagi egyesület is ezen lényeges ügyet figyelmeu kívül hagyta; és mint már sok más legszentebb ügy, bogy elodáz tátott, igy ezen álialam benyújtottelauora-tum, mely úgyszólván nemzet életkérdése szintén ad acta lett »éve, — de reményem, hogy közelebb itt Zalamegyében czéit érünk ; — es a megyei gyűlésekben, mint a legtöbb adót
•-; "rr
nem fordittatik, maga felséged az előszűri nekem küldölt levelében a zágrábiai pöspök által, csalhatatlanul ígérte elóbbeni kegyelmességének contíinálását, sőt afelett ujabb favorát, a riiely bizonyára nagy és igen kiterjedő engedelmesség, és minden meglett dolgoknak elfelejtése, Lobkovicz fejedelem, felséged első ministere és császári udvarának főhopmestere, nagyobb megkülönböztetéssel és magyarázattal felséged neve alatt Magnus Marcus Forstal augnstianusi barát által tett nekem arról ígéretet, hogy engemet semmiképen rebellisnek nem tartauának vagy hitetlennek, semmi bántódásom nem lenne sem életemben, sem javaimban, becsületemben, szabadságomban, tisztemben, hivatalomban, méltóságomban vagy privilegiumimban, ha idején engedelmeskedem, ha a fiamat zálogul, ha charta biancámat kezemmel aubscríbálván, az én felségedhez való hűségemnek és engedelmességemnek bizonyos jeíeül, felségedhez sietve elküldöm ; Ígéretet tett nekem a váradi vagy carlstadieusi generálisságról ugy, ha a bánságról renuncíá-lók; ígéretet tett, hogy az én házamnak adós ságát negyven ezer forintig megfizetteti ; azt ígérte, hogy az én familiám dolgai a felséged udvarában szerencsés előmenetellel folynak ; és ujabban azzal biztatott, hogy ő engemet, mint kedves atyafiát soha el nem hagy, mivel minthogy akkor Krisztus urank szenvedéséről irt históriában az olvastatik vala, hogy szent Péter háromszor megtagadta Krisztus urunkat, mégis poenitentiát tartván, semmi ő tőle el nem 1 vétetódék, hanem inkább az apostoloknak feje- '' delmének tétetett ; ugy lenne az én dolgom is ha megtérnék. Hozzá adván előbbeni szavai- ! hoz azt is ^Lubkovics csak egyszer fordul elő,
fizetők egyikének, fér fog nekem is nyittatni,
ezen égető kérdésé vált ügyet reformálhatni.
Az ujabb erdőtörvény, hogy miért nem jóit ekkorig létre, el nem gondolhatjuk ; azonban folyton azon reményben élünk, hogy annak torvény alkotása n»>m fog soká késni, mert ő felségének a királynak a jelen onzággyülébt megnyitó trón beszédében szintén kifejezést nyert az erdők ügyének előmozdítása, de ez ideig fájdalom e téren sem történt mi sem, — azonban szeretjük hinni, hogy a várva várt gyermek mielőbb és pedig épségben, erőben megszüietend, és hogy jövőnket biztositó és csekély gondozás mellett századokon át tekinté lyes jövödelmet szolgálandó termelési ágát fenntartani törekedni fogunk.
NEUSZIDLER.
Pályázati fel divta
az országos magyar iparegy**ület diszér-
meire.
I. Versenyképességi érem.
Az orsz. magy. iparegyesület feladatául tűzvén azelőretörekvő hazai iparosoknak elismerést szerezni, s ezáltal telepeik versenyképességét emelni, ezennel pályázatot hirdet ezüst diszérmekre, melyek oly iparosoknak fognak kiadatni, kik üzletüket korszerű berendezés és okszerű ügyvitel által oly fokra emelték, miszerint a külfölddel való versenyképesség feltételeivel birnak.
Akik ez érmet elnyerni akarják, pályázatukat 1875. évi február 15-ig adják be az „Orsz. m. iparegyesület igazgatóságához" ^Budapest IV., országút 7. sz.) Kik előbbi években pályáztak, dekitüntetve nem lettek, újra pályázhatnak.
A pályázati iratnak magában kell fog lalni azon adatokat, melyekből a versenyképességet megítélni lehessen, nevezetesen :
1. A műhely vagy műhelyek hiteles le írását,ha lehetséges vázlatos térképpel, továbbá kimutatást a ne talán i hajtóerőről v agy gépekről, — a dolgozógépekről, vagy készülékekről és eszközökről; — végül ahol szükséges, a termeiéinél követett netaláni nj eljárási módnak megismertetését amennyiben az közhírré tehető.
2. A munkások számát és azok viszonyainak ismertetését; mire nézve különösen nagyobb gyáraknál, ha lehetséges, következő kérdésekre adandó válasz:
a) Hány munkás foglalkozik az ipartelepnél, hány férfi, nő, gyermek (segéd, tanuló).
b) Mi a munkások átlagos bere: férfiaké, nőké, gyermekeké.
c) Milyen származásúak a munkások.
d) Mily miveltséggel és ügyességgel birnak.
e) Vannak-e a munkások anyagi és szellemi jólétének előmozdítására szolgáló intéz-mények vagy intézkedések, és mi be a állanak azok ?
3. A termelés terjedelmét, ha lehetséges, következő kérdések megfejtésével:
a) Mily és mennyi nyers anyagok használtatnak fel ? ''•<,
b) Bel- vagy külföldiek-e V
c) Körülbelül mennyi a termel vény vagy mennyi termolvéuyek állíttatnak elő évenkmt ^darsü v. mázsa). /
d) Mennyire becsülhető azoknak értéke.
Nagyon azivescu fogadutik, ha a pályá-
j--------
így Lubkovicz többször Lubkovicznak iratik, Csereinél fejedelem,) hogy ő soha senkit meg nem csalt és mindenkor maga szavának állott, az ausztriai kegyelmesség véghetetlen. Ezeket többire hittel erősítette nekem báró Hocher uram, a felséged udvari cancellariusa, a conle-rentian beszédét elkezdvén, az én igaz érde inemnek megújulásától azt mondván, hogy az én esetem nekem semmit sem fogna ártani, és nem csak jutalma adatnék az én mostani megtérésemnek s engedelmességemnek, de még a következnék, hogy az én megtérésem után a Zrínyi szűz és meg nem fertéziett hűség, és; mind az én famíliámnak dicsőséges érdemei, mind az enyém, melyek mintegy elnyomattak vala, ujabban megelevenednének és nagy jutalmat nyernének ; a mint Isten is szokott a bűnösökkel cselekedni. Ezeket s ezekhez hasonlókat, melyeket rövidségnek okáért elhallgatok, sok szókkal magasztalta előttem a fennevezett páter Forstal.Melyhez képest egymással igy beszélgetvén és kezünket egymásnak beadván, mind a fiamat, mind a charta bian-cát kezébe adtam, azt mondván utoljára neki: hogy én kész volnék őket Bécsbe követni, ha felséged ugy parancsolja. Ugyanazt ígérte nekem a maga bzájaval a méltóságos fejedelem Lobkovicz báró Hocker jelenlétében, mikor Bécsben nála voltam audientián, csakhogy a felső magyarországi háborúságot az én levelemmel lecseqddsiteni segéljem. A melyet meg is cselekedtem a vejemnek midőn Ii-ik Rákóczi György, neje Bátori Zaófia fij áve 1 Rákóczi Fe-renczczel a kathoiika hitre tértek, Zrínyi Péter a már katholikus Rákóczy Ferencznek nőül adta leányát, írván levelet. Az Isten azoknak szívókét ugy meglágyította, hogy az sn együ-
zók termeivényeik bői mutatványt küldenek
be az egyesület mintagyüjteményei számára, vagy a szakosztályokban leendő bemutatásra.
4. Az eladási piaezokat, ha lehetséges, a kiválóbb fogyasztók me^nevezesével, továbbá netaláni árjegyzékek közlésével. Czélszerü, megrendelési leveleket vagy más oly okiratokat is mellékelni, melyek a czikkek kelendőségét ignrolják.
5. Értesítést srról, vájjon bir-e a pályázó már más érmekkel vagy kitüntetésekkel.
Budapest területén lévő pályázók az 1. pontban kivánt telep leírása helyett arra hivat kozhatnak, hogy telepök szakértő küldöttség által megszemlél tessék. — %yébkent hiányosan felszerelt pályázatok tekintetbe nem vétethetnek.
Az érmek odaítélése az illető szakosztály által kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján történik.
A pályázat eredménye az egyesület 1875. évi közgyűlésen hirdettetik ki és a nagyobb hazai lapokban közaé fog tétetni.— Ugysncsak e közgyűlésen szénnek és ahoz járuló okmányok is ünnepélyesen fognak kiosztani.
A jutalmazott telepek leirásai az egyesület közlönyében közzé fognak.¡tétetni.
II. Munkás-érmek.
Miután ez ipar előmenetele nagyrészt a munkásosztály jelessegétől függ, az orsz. m. iparegyesület czéljául tűzte ki mnnkásaink szorgalmának, kitartásának és előre törekvésének fokozatát.
E czélra az egyesület jutalmazó elismerésben akarja részesíteni azon gyári szakvezetőket, kézműves segédeket és kiválóbb gyármunkásokat, kik hosszabb ideig egy munkaadónál dolgozván, szorgalmas és buzgó maguk-viselete álul, vagy elismerésre méltó jelességük álul, vagy a közvetlen felügyeletük alatt levő munkásoknak vagy tannlőknak okszerű vezetése vagy okUtáaa által, a hazai ipar körül érdemeket szereztek.
Nők is pályáshatnak, valamint azok is, kik a mult években már pályásuk, de kitüntetve nem lettek.
A juUlom részint ezüst, részint bronz disséremben és azzal járó elismerő okmányban áll.
Akik az érmet elnyerni akarják, pályázatukat 1875. évi február 15-ig adják be as „Orsz. m. iparegyesület igazgatóságához" (Budapest IV., országút 7. sz.)
A beadandó palyázatnak nem szükséges egyébből állani, mint egy egyszerű levelből, melyet a pályázó gyár igazgatója, mestere, szóval munkaadója as iparegyesüiethez intéz, és melyben elő vannak aidvaaz illető munkásnak jutalmazázra méltó jeles tulajdonságai. Oly munkaadók, kik az iparegyesületnek nem tagjai, s ezért aláírásuk az egyesületnél nem ismeretes, a pályázati levél aláírását hitelesíteni tartoznak. Azonkívül nagyon szívesen fogad U-tik, ha a pályázók ügyességének feltüntetésére, egy általuk készített darab muUtványul beküldetik, magától értetődvén, hogy azt a pályázó annak idejében, miután az illető szakosztályban bemuututott, és esetleg a mintagyüj-teményben kiállitutott, visszakapja.
Az érmek kiosztása az egyesületnek 1875. évi rendes közgyűlésén fog megtörténni, s a pályásat eredménye a nagyobb hazai lapokban közhírré tétetik.
gyü írásomra mindjárt felségedhez meghódolU-nak, és azonnal gróf Scarenberget elbocsátották a rabságból. Ezeket, úgymond a fejedelem, édes bátyám uram, ha véghez viszitek, ígérem én is nektek szentül minden vétketeknek egész bocsánatát, szabadulástbkat, ő felségénél a császárnál levő előbbeni grátiátokat, minden jó-vatoknak egészlen visszaadatását, becsületet, tisztességet, az először vacans generalatust egy szóval, még titeket nagy emberekké teszlek. A kik tudják, mely kevés számú volt a felséged hada, akik tudják, hogy téren azon szoros utón eleibe állhatnak száz embernek:- nem tagadhatják, hogy én azzal a levelemmel annyi érdemet szerzettem magamnak, amennyi a magyar dolgok iránt szerencsés előmenetele felségednek nagy hasznára vala. A charu bianca adásban megvallom, egy keveset kételkedtem, hogy igazán megvalljam, holott az mind életemnek, mind halálomnak sententiáját, mind pe^g a nekem tett ígéreteknek visszamondását magában foglalhatná, és csudálom vala, miért kívánják azt tőlem. De midőn páter Forstál azt felelné: nem kellene aemmit gyanakodnom, mikor olyan kegyelmes császárral volna dolgom, mert a charta biancát azért kérik tőlem, hogy az álul a nekem tett ígéretek annál erőseb ben confirmálUtnának: én minden haladék és félelem nélkül kezébe adum. Annak uUnna, midőn páter Forstál itt Bécsben a velem való beszélgetésre hozzám bocaátUtott volna; kérdezgetni kezdém a charU bianca felől és arra mit irUk volna; azt feleié: a maga tulajdon kezével ő a fejedelem belső házában azt irU volna reája, amit neki a fejedelem parancsolt; a fejedelem (mindig p e n i g és nem pediget használ) peaig egyebet nem kiránt, hanem hogy
■ Az iparegyesület azt hiszi, hogy a kitűnő
munkásoknak ilynemű juulmazása buzditólag fog hatni hazai munkásaiuk összeségére; ben Dük ébreszteni fogja a kitartást és lelkiismeretességét, az önbecjiülést éa előbbretörekvést.
Ezen tulajdonfágok az ipari előmenetel megbecsülhetlen tényezői: s ezérl minden ha zafi bizonyára támogatni fogja az iparegyesu-letet abban, hogy eme kitűzött czélját minél teljesebben érje el.
Ez okból bizalommal forduluuk a haz iparosmunkás- és legényegyletnek elóljároihuz az ipartársulatok mestereihez, a gyártelepek vezetőihez és még nagyobb körben a városok közönségeihez és a hazai ipar mindenrendü barátaihoz, kérvén őket, miszerint az iparegye sülét jelen közleményét minél tágabb körben megismertetni szíveskedjenek.
Kelt Budapeston, az „Orsz. M. Iparegye sülét" igazgatóságának 1874. évi decz. 1;. én tartott Üléséből.
MUDRONY SOMA,
igaxgoirf.
Helyi hírek.
— Újévi üdvözlet Deák Ferenc* nél. Újév reggelén a Deák-pártnak a fővárosban időző valamennyi tagja — mintegy száz képviselő s mindenik minister — impozáns me netben vonult Deák Ferenczhez, megteendő ízj-kasos újévi tisztelgését. A párt nevében Bánó József, a Deák-kör alelnöke, a kővetkező üdvözlő szavakat intézte a párt vezéréhez: „Mélyen t. képviselőtársunk és barátunk! Mentül régebben fosztott meg bennünket a sors azon örömtől, hogy tégedet a mi körünkben tisztelhessünk, snnál élénkebb volt bennünk a vágy, a távollevő képviselőtársaink nevében is, azok, a kik itt jel«n vagyunk, személyesen fejezni ki előtted az uj év első napjának »««.almából legőszintébb szerencsc&ivánatinkat; kifejezni ez alkalommal is hódoló tiszteletünket b ragaszkodásunkat személyedhez; kifejezni legforróbb óhajtásunkat, vajha a mindenható egészséged állapotát mielőbb jobbra fordiuná, mert a te egészséged az országnak drága kincse. Fogadd tehát, kérlek, t. barátunk, szívesen tiszteletünknek ezen csekély, egyszerű, de szívből fakadó és őszinte nyilatkozatát. Tarts meg mindnyájunkat ezentúl is migyrabecsült barátságodban. A mi legalsó, legforróbb óhajtásunk pedig, hogy visszanyerendő egészségben as úristen sokáig éltessen !" Az e szavakat követő hosszas éljenzés lecsillapultával Deák meghatott hangon e néhány szót váiaszolU: „Bocsássatok meg, hogy csak röviden válaszolhatok üdvözlő szavaitokraj de tán nem kell hosszasabban elmondanom, mennyire becses nekem a ti barátságtok és ragazkodástok, hisz ugy is tudjátok, hogy as volt életemnek legfőbb kincse. Éljetek sokáig boldogul!" E szavakra, melyeket Deák egy szék karfájára támaszkodva mondott, ismét felharsant az éljenzés, mialatt az „öreg ur" szívélyesen kezet szorított a jelenvoluk mindenikével.
— A ministerium felhivU a hatósá gokat, hogy a vasút és távírda rongolásra vonatkozó tilalmakat hirdessék ki, s erélyesen intézkedjenek az e téren ujabban nagy mérték ben ielmerült visszaélések ellen. Vannak egyes távírda vonalok, hol a porczellán elszigetelőket 100 — 200 számra verték le roes akaratból.
köesem arra magamat, hogy személyem szerint Bécsbe jövök, és ha kik társaim voltanak, azokat kimondom, és a császár prefiliumát beveszem. Melyeket már én mind megcselekedtem. Hogy ha azért a maga véghetetlen kegyelmes sége szerint én velem irgalmasabban bánni nem akar: ugyancsak meg kell maradni a charU biancának, úgymint a császári felséged utolezori végetésének. Hallom ugyan, hogy ezekre az én rátióimra némelyek ugy felelnek, bogy t a 1 á m páter Forsul a maga különös hasznáért gondolu és költötte azokat a nekem szóval tett ígéreteket; Lubkovicz fejedelemnek paníg-len és az udvari cancellariusnak szavai nem elégségesnek volnának, nem is Urtoznék a csá szár azt mind megteljesíteni, a melyeket a ministerek ígérnek; végezetre, a charU bianca álul köteleztetem én, nem *penig a császár. De az ilyen subtilitások professorokhoz illenek inkább a scolákban, és még az emberséges kereskedő rendek között sem szokUnak prácticál-tatni, annál inkább a császári udvarban, vagy midőn tractalnak fejedelemmel, királylyal és császárral. Páter ForsUlnak hiteles levelei vol-Uk a fejedelemtől, melyeknek nekem hitelt kellett adnom ; ha páter Forstal rosszul csele lcedett, ha vétkezett, ha maga jurisdicliójának határán tul lépett, melyet nem hiszek, lássa ő; as ő vétke nekem romlásomra nem tulajdonit-hátik, midőu megcselekedtem a mivel tartós-Um.
(Vége köv.)
HDMOR GÁBOR,
Hála istennek, a mi vidékünkön ilyen v&Dda-lismus nem történik meg.
— Lapunk előbbi számának nyílttéri rovatában közölt czifcknél nem Szidnay Péter hanem Szxdnay Antal értendő.
— Hitelsor 9jegyek január 2-ki sorsolásánál a következő sorozatok húzattak ki : 132, 239, 389, 475, 655, 1150, 1319, 2046, ¿208, 2287, 2374, 2693, 2859, 3757.
— „A Zala*, melyet Fischel Fülöd ad ki sHoffmann Mór szerkeszt, elárasztja az egész megyét, nyakára küldik boldog s boldogtalannak, ez érdemben hoszánk több rendbeli panasz érkezik, mosolyogva félre tesszük, tudván : jó bornak nem kell czégér 1 Mezriczky Péter tisztelt bátyánk idevonatkozó sorait azonban a tisztes agg iránti figyelemből közöljük : . . . szíveskedjék Öcsém a ,Zalau szerkesztőjének értésére adni, hogy mivel en-g-m közlönyünk, mint megyénk helyesen és kielégítőiig szerkesztett provincziaiis lapja, tökéletesen kielégít, „Zalá" ja többszöri küldözgetésével kíméljen meg, miután már több száma szalagján is reá írtam „Nem fogadiatik el'' és miodannyiszor vísaza is küldöttem sat. A helybeli posián alig bírják visszaexp*diálni. K<s5í-ihofler uruál pedig iont szamra kapható. (Jurn^uuj K\anánt egy fél fontot mi is hozat-
tuuk.
— Bálanyául a főgymn. ifjúság ja iiuáí 16-ki jótékonjczélu tánczvigaimára Mar-tinkovics Karoly né sz. Gy őry Vilma úrhölgy kéretvén tel. ki azt azivélyes készséggel el is fogadta. — A helybeli tüzultó-egylei febr. 6-ki lácczvigalman pedig Heucz Antalné úrhölgy volt szive* elvállalni a balanyai tisztet.
— Bőrőndy János keszthelyi szám tartó ur a nagy-kanizsai íőgymnásium gyűjtemény tára részére 1 búvárt, (^Mergus Mergan-er), 1 nevető sirályt, (L''atus K.dibundus), mindkettőt helyesen kitömve éj 1 csörgő kacsát. (Anas Ciangula) vol; szives kü;deni, ez utóbbinak kilóinkét t. Pintér illek tanar ur eszközölte.
— Pöltz Pál keszthelyi tanító ur je-lenti lapunkban, hogy a: .Balaton és Vidéke* ezimü lap szerkesztésétől a közte és a ki»dó kö xótt támadt súrlódások mi*tl visszalépett.
__ A .keszthelyi női dalkör" folyó hó 3 án délután 2 órakor tartotta ez évi alakuló közgyűlését. A tisztviselőség megválasztása következőleg történt: Dr. Csanády Guaz-táv elnökké, Preiaach Lipótné umő elnöknóvé. Pöltz Pál titkárrá, Bauer Mariska úrhölgy pénz tárnokká, Kayser Irén, Király Vilma, Preisach Ernesztine, Weltner Berta, Weltner Hermina, Luperszbek Emília és Gróber Lujza úrhölgyek választmányi tagokká választattak. A közgyűlés elhatározta, hogy a dalkör nem fog feloszolni, hanem inkább azon leend, miszerint mindinkább nagyobb és nagyobb virágzásnak örvendhessen. A múlt évi számadások megvizsgálásával Kaiser Irén, Király Vilma, Weltner Berta úrhölgyek és titkár bízattak meg.
— A „keszthelyi dalegylet* Sylves-ter estéjére tervezett dalestélyét a kellemetlen idő miatt meg nem tarthatván, azt keddeu, e hó 5-én tartotta meg, mélyről jövő számunkban
fogunk irni.
— Mult hó 23-án d. u. 3 órakor pötré-
tei lakós szőlő tulajdonosok közül négyen a rajki hegyről hazafelé menendók valának, ut rövidítés tekintetében Rajk és pötrétei határt átszelő déli vaspályán akartak tova haladni, de a vasúti őr álul a pályáróli lelépésre hivattak fel azon figyelmeztetéssel, hogy a gyorsvonat közeledik, hárman engedelmeskedtek, de s negyedik Simán Vendel, noha a gépész folyton vészt jelzett, a legközelebbi sorompóig eljutni törekedett, futásnak eredt és épen midőn h pályáról lelépendő volt, a vonat alul fel-taszíttatott s rögtön maghalt— Az oldalán levő tarUzuya a hullától több lépésnyi távolságra esett anélkül: hogy az abban elhelyezett pálinkával telt pintes üveg szétzúzott volna, teljesen épen és sértetlenül mnrudt.
— Zala-Apáti berekben, Keszthelyre vezető utvonslt átszelő nagy jármot» fahid kijavítása mult hó 24 én árlejtés alá bocsájutván, a kérdéses híd kiigazittatása Zalamegyének 2V»93
frtjába kerül.
- Nagy- és Kis-Rada községek együttesen folyamodtak Zalamegye alispáni hi-
ra''alhez az 1875-ik évi országos közmunka elengedéseért, indokul azon körülmény hozatott fel, hogy a zalavári apátság a reá hozott kötelezettségnél fogva a jövő nyáron N. Radán megkezdeti a templom és plébánia lak építését, mihez a hivek szekeres és gyalog napszámmal hozzájárulni kívánnak. A pácsai hivek hasonló mód tolyamoduk az 1875. évi országos közmunka elengedéseért, ezeket a canonica visitá-ban foglalt rendelvény kötelezi a templom épi tés körül felmerülendő napszámok ssolgálására. A most nevezett községbeni plébánia templom még a mult ószszel leromboltatván, az újból építendő templom f. évi september végén fog az ájutoskodó hivek használatába bocsájt%tni.
— A b. szt. lászlói plébániabeli hivek is kísér- I letet akarnak tenni, hogy a f. évi közmunka-eró a villám álul sujcott templom felépítésére fordiitassék, folysmodó községek kérelmének minő eredménye leend egyelőre nem tudhntni.
— Orosztan községben bizonyos takács iparos rögeszmei «sugallatát követve, a napok-bnn felakasztá magát, de a gondviselés nem törölte ki ót az élők sorából, éleibe maradt, beült a szövőszékbe s folytatja rngódozásait.
— Rövid hirek. Alpbons, a proklamált spanyol király Madridba utazott. — Mintegy száz képviselő s a min is terek újév reggelén Deák Ferencz nagy hazánkfiánál tisztelegtek. — A m. kir. Curia semmitőszéki osztálya 23424 ügy-darabbói a mult évben 21293-at intézett el. — Király ő felsége a budapesti szűkölködők részére 2000 frtot adományozott. — Gf. Széchényi Béla a Fertő Uvának birtokába eső kiszáradt részén régészeti ásatásokat eszközöltet. — Df-ssoir Lajos berlini híres színész meghalt uj év napján. - A mult héten 248 szüietés és 198 halálozás fordult elő a fővárosban. — Zi- j chy Jenő gr. mfiirodalmi munkán dolgozik. — A valtóhamisitó Barkóczy Pál báró önkényt t jelentkezeit a fővárosi kapitányságnál. — Val-dek festő a napokban ünnepelte meg 109-ik-szer születésének évfordulóját Pánsban ; bot j nélkül jár és 21 nyelvet beszél. — Borsódban ■ 11. Rákóczy Ferencz ifjú és férfikori koponyáit j mutogatja egy éleimes iparlovag (Szerencse, : hogy egy harmadikra nem akadott.) — Lele- j menyes ötletre jött egy falusi tani ló, hogy a j gyermeksereg azalatt csöndben legyen, míg Ő , közottök nincs, mindegyikének tele kell venni t a száját vízzel. — Jász-A.''só-Szt. Györgyön a tanítók évek óta nem kapják fizetésiket. — Halason oly erős földrengés volt, hogy kémények is hullotuk Je. — A .Magyar Állam* arra ösztönzi a papságot, hogy az akadémiának ne hagyjon semmit. — Dr. Kepes Gyula bon-védezred orvost törzsorvossá nevezték ki a szab. állományhoz. — üllőn 300 gyermek tanitásá val egy szál kántortanító kínlódik. — A eág- ; rábi műegyetemen egy 17 éves tanuló remény- ] telen szerelme következtében agyonlőtte magát.
— A budapesti egyetemi könyv Ur pompás épületét nemsokára audják rendeltetésének. — A kamat biztosítás maga, mely. az államot a vaspályák irányában terheli, 15 millióra rug.
— Schlippenbach grófné Zágrábban három egészséges gyermeket szült. — A magán nevelő intézetek, nemcaak Budapesten, hanem Bécsben is egymásután buknak. — Espartero, Spanyolország híres államférfia és tábornoka m. hó 21-én éres korában meghalt. — Scutari-ban a villám egy lőportoronyba ütött, a sebesültek és meghaluk száma 200 embernél többre megy. — Baszler hadnagyot, ki a bécsi Al-
j eerkaazárnyában egy ezred pénztárából 27 ezer frtot tolvajolt el, New-Yorkban elfogták.
pán azon módosítást indítványozta, hogy Garibaldinak 50,000 frk évi járadék adassék s esenkívül egysser-mindenkorra ezen öszszeg-hez hasonló nagyságú tőke bocsáttassék a tábornok rendelkezésére. £ törvényjsvaslat a kamrában viu nélkül elfogadtatott. Azonban alkalmasint az egész javaslat csak javaslat marad, mert Garibsldi aligha fogja azt elfogadni.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi deczember havi forgalma.
r.tar ssArala 17. Hitelezőnek. Betét s támlának
Válté
Kölcsön F.lftlp geséai Bél/egületák . Kntvénj ás váltó kamat «* Beiratasi dij Késedelmi kamat Költség Százalék
HáajOvedelem .
Hár.bér óva.lék Kltit)»v6 kamat . kOlcsftn kamat, apir iir. szel vén j. Betát arany Betét frank Aranj és frank LejefjrséJ dij
i
I
[so! 1079y '' 138 502 60
KIADÁSOK : 12 Adós Pénztár számi.
Betát »zárnia
Vált6
K&csOa M
Beté; kamat „
Kölrsíg
Kötvény és ráltó kamat n. Béljef
HásjBvedelem »támla
Tutti Aseié* Iláxbér óvadék £15le>:e«ési
Stá*alék „
Arauj és frauk .
Betét arany „
Bátor
"28 —
í '' -
35*72 08 47 27t» — 6,800 —
26,5a
68
4807 2242 38
7
359
19
20

320 —
33,400 — 6i63 380 38
i) —! -. I -i-
— , 127,457 ''56 l! '' j Ösaaes íurealot.». ¡j78 loT9».J ¿65,960 ¡06
Vegye» hirek.
— Haldl a tzinpadon. A bécsi burgszin-ház egyik régi tagját Paulmaunt Schiller Haramiáinak vasárnapi előadásakor az ötödik felvouásban szélhűdés érte s pár perez alatt meghalt. Barátai és rokonai már csak hűlt ^tetemére borúlhatuk. Paulmann 60 évea volt, és negyven éven át volt a burgszinház tagja.
— OUiuzortzág ajdndoka Garibaldi részére. Az olasz képviselőházban egy törvényjavaslat terjesztetett elő, mely szerint Garibaldi tábornoknak százezer frknyí évi járadék volna az államkincstárból fizetendő. A kormány örömmel járult a javaslathoz s csu-
Papirszeletek.
- - Hogyan fér meg két dndá* egy csárdában ?
E^y élcxe< fráter a „Korona- vendéglőbe
ment, hol Gábor gyerek a rajkó fiukkal majd bele-fáradtak as nj eompositió hutásban, azon kérdést intérte hozzájuk : fink ! nétsétek ezen kóser ludmá-ját, ki tud köztetek egy árva »«ót németül, azé less, a fiak ösaseaéstek egyet dörmögve, de német szó nem hallatszott. Erre a* élezés fia a .Szarva«" vendéglőbe ment, bol (irünbanm atyus a többi őszben borult fejekkel borzasztón fújta a hobszászá ¿a drál-lilá polkákat. Atyntok'' ki ért köztetek csak egy sxót is magyarul, az megeheti ezen r5fö« d»«znó burkát. Az atyusok ÖMzeuéztek én fejüket ugy hintegették, mint a bajdankori hiz^k, de magyar sz<i n»»m hallatszott. Ugy fér meg tebát két dudás egy csárdában, ha egyik i másik nyelvét nem érti.
— Érdekes adomát beszélnek Wenck-heim miniaterről. A mult napokban .Kornélia* ezimfi ssindarabot nézU. Egyik jelenetben a szoba-cicus aranyat kap s nagy örömmel mondja, hogy magyar pénz. „Akkor csodálom, hogy nem papiros-mondá nevetve a miniszter.
Német ember volt s még hozzá nem is genie a gy ... i tanitó-képeadei zenetanár. MidSn kezébe adják a névsort — mely a szokásos nevekkel kezdődött, elkiállga : alsó möge uns vorspielen dieser . Nevek !•
Olyan praeparaudisU nincs köztünk, mondják neki a körülállók
De 8 még baugosabban követeli „Nevek" orgonajátékát.
Nincs itt 1 nyugtatják meg hát nevetve a ta-
aulák.
As már máa,-ugy kezdje el a következő.
Történeti naptár.
Január 1. 104. Kr. e. Marius nagy diadalát ünnepli Jugurtha fölött — 17. Kr. u. Ovidius Naso halála számkivetésben a fekete-tenger partján. — 1362. Amurath zultán a jsnrtám kat alapítja. — 1706. Sopron Mf-kóczy álul keményen bombátia-tik. — 1823. Petőfi Sándor születésnapja. — 1841. A „Pesti Hír lap* Kossuth saerkeestéee alatt megjelenik.
. 2. 1320. Róbert Károly magyar ki rálylyá koronázutik. — 1820. A testgyakorló intésetek Poroszországban el tiltatnak. — 1849. Kis Ernő csatája Pan csóvánál.
„ 3. 106. Kr. e. Cicero születésnapja. — 1521. Luthert a pápa másodszor kiátkozza. — 1839. Thaly Káí mán születésnapja.
p 4. 1643. Newton születésnapja. — 1786. ''Mendelssohn 1849. és Gabels berger halálozáaa.
5. 64. Kr. e. Catilína első öosseeskü vése a római köztársaság ellen. — 1292. Békeszerződés IV.Béla király és fia látván közOtt — 1548. Oláh Miklós pöspök Egervárát adományul nyerte. — 1849. Windiscb-grátz Budapestet megszállta. — 1858. Radeczky tábornagy meghalt Msjlandban.
„ 6. 104. Kr. e. Jugurtha a börtönben megfojtatott. — 1410. D* Arc Janka
— as orleansi szűz — születésnapja.
— 1821. Lényei Menyhért, volt miniszterelnök született.;
7. 1611. Báthory Erzsébet, a csejtei szörny, örökös fogságra Ítéltetett, szolgája lefejeztetett s a két nőcseléd« megégettetett.
. • 8. 1422. Zsizska, husziU vezér megveri Zsigmond királyt Kémet Brod-nál. — 1849. A nagy-enyedi mészárlás.— 1849. Gr. Batthyány La jos elfogatása, gr. Károly György né termeiben.
„ 9. 1356. Nagy Lajos királyunk véd-frigyet köt Albrecht osztrák her-czeggel. — 1623. Daud pasa, nagy vezér, II. Ozmán sultán gyilkosa a héttoronyba megfőjUtik. _ 1658. As erdélyi országgyűlés II. Rákóczy Györgyöt megfősztá a fejede-lemségreí igénytől.
Piaczi árak.
— Seprős decz. 28. Busa 3 frt »0 4.70 Rozs 3,-
— 3.60 Árpa 2 frt. 20 kr. — 80 kr. Zab 1 frt. 75 kr.
— 2 frt. 15 kr. Kukoricás 2 firt. 76 kr. — 90 kr. Széna mázsája 80 kr. — 1 frt. Szalma — frt. 70 kr.
— Pécsett decz. 81. Búza 3 30 kr.—4 frt - kr. kétszeres 2 frt. 90 — 3 frt. — kr. Boas 2 frt 8 ) — 90 kr. Árpa 2 — kr. 2 frt. 15. — Zab 1 frt. 75 — 80 kr. Kakoricaa 2—20— 26 Széna máasája 1 f.t. 90 kr. Szalma mázsája 90 kr. Hajdina 1 frt 70 kr.
— A gyári plsozss jan. 2-dikán. Buza p m 83—90 fns. 4.30— 7ü. Roas 76—80 ins. 3.1» — 50. Árpa 70—72 fos. 2.60—3. fr». Zab 48—¿J fos. 1.70. — 2írt.l0. Kukoricza 86—88 fns. 2.40 -80. Köles 85 fns 2.80 -2.70. Bab 90 fn«. 4.10.—50.
— Pápa, decz. 29. Buza 3 frt 70—4frt 4« kr.
— Bozs 2 frt 40—3 frt 20 kr. — Árpa 1 frt 8u— S frt 30 kr. — Zab 1 frt 60—80 kr. Kukoricza i frt—2 frt 40 kr.
r. Lottohuzás.
Brünn, decz. 30-án 21, 32, 75, 82, 78.
Érték- és váltófojyua január. 5.
o*/e meUliques 70.— : 5% nemz. kölcnöu 75.20: 1860-ki álladalmi kölcsön 111.40; bank-részv. 998 ; hitelintézeti részvények 225.50 ; London 110.80; magyar földtehermenlési kötvény 77.50; temesvári földtehermentési kötvény 76 —; erdélyi földtehermentési kötvény 75.90; horvát-slavon földtehermentési kötvény 80.—; ezüit 105.— ; cs. kir. arany 5.24 — Napoleond''or 8.91
Felelős szerkesztő s kiadó : Satorfl Lajos.
Technische Gummiwaaren,
wie Gummiplatten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen- und Mau-nirch Packung, Kautschuck Kitt, Wein-, Brauer und Wasser-sehläuche, HanfschlÄuche, roh uud präparirt. Seemaschinen-Schläuche ; ferner Weinpampen, sog. Werkel, W&schauswmd-maschinen, echtes Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
Jó és szép
ZONGORÁK
és
(1524—4)
Henry Sachs, .Wien
SUdt, Giselastrasse 3.
PIAJS1NOK
a leghíresebb gyárakból jutányosaa kaphatók
BISCHITZKY M.,
zongoraraktárában
(6114—4)
Nagy-.
, Fő-tér, Újvári házban.
Kacz&nder orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, önfertózés és ágybavizellések ellen. Ára utasítással 6 ft.
2. Ruganyos sus pensorium,kisebb s nagyobbmérvü erszény (tők) gyulladások és sérvek ellen. Ara 3 — 8 ft.
3. Legbiztosabb szer bujakór ellen. Egy csomag ára 10 ft. A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Czim: Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532 -4)

(1480—20) ^ legnagyobb
YA8BUT0RaYÍ«|
Bécsben. III.Marxor ufcza 17, sz aiatf van, honnan képekkel ellátóit ár j eg v z é k kívánatra in-gyen bérmentve jtfild"tiiek mindenkinek.
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr PoppJL 6. udv. fogorvos úr (Bécsváros, Bogneigasse Nr. 2.) f o g 6 ff j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghueaal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. Gr. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bogiiergasse, Nr. 2.
üvegekben I írt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logf^jdalmak-ban. gynladá«oknál, a foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingd fogakat a fogbna erősítése által szilárdítja ; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540-1)
Anattterlnfogpasta
Dr. POPP J.G.cs. k. udv. fogorvosiul Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisses^-ít é* tisztaságát fentartja. azonkívül a fogaknak hófohérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust srósbití.
Dr. Pópp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szép»* tisztítja, hogy annak naponkénti hasz-nálata által semosak a közönséges iogkő eltávohttatik, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: Kagy-Kanizaán : Belus József gyógysze., Rosenberg. Eosenfeld, Welisch, J. és FesselhofTer J. kereskedésében. — Pápán : Tscbepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Sínger M. Weiss A».Zala-Egerszegen : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán: Werli gyógyszerész. Varaadon : flalter gyógyszerész. Sümegen : Oorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidék! Sz.-Györgyön- Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Outhard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Macbleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzeurend gyógysz Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és Schröder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógyaz. — Baján : Michitach St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánssky gyógysz, Marczaliban: Kiss gjrógysz. — Tolnában : Oraff gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács gyógysz. — ijzent-Gy5rtryí»n : Nflthig — AIsó-Lendván Kiss ifyógyas. — Rohonczon: 8imou gyógyszerész uraknál.I
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden fajú asztalos és kárpitoa munkák, ugj képek, tükrök, csillárok, falkosarak, araayotott rudak, padlószrtnvegek minden nagyságban »at. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bijjor- és iroda beszerelésok elfogadtatnak és legjutányosabbau számittatnak, ugy nemkülönben a csomagolások is. Mintalapoké« árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bécs, Stadt Braunerstrasse Nro. 10.
Ethofer P.
bútor rak tárában.
(1526—5)

Üres hivataloknak

különféle szakban, egy forint előleges beküldése mellett azonnal betöltése eszközöltetik
Central- Versorgung»-Bureau által Breslauban, Neusche-Strasse 20.

l\ i. Állástadók az alkalmas égyéniségek névleges kimutatását ingyen megkapják (1518—4)
S
200 frt fogadásul!
Minden Zala-, Vas-, Somogy-, Fehér- ás tolnamegyei, de kivált-kép a nagy-kanizsai órásokat és öreg művészeket ezennel felhívom áa tudomásokra adom, miszerint ha a tisztelt arak közül valaki act a mnn-kát éa művészetet egy órán képes előállítói oly pontossággal, számítás-aal éa csínnal, mint alulirt és azon gépeket képes felmutatni, melyek az óra káazitéséhez okvetlen szükségesek, az óramfivéssetben egy peres alatt kápes kéazrtni annyit, mint ások nélkül 4 óra lefolyása alatt, agy alulLrt kötelezi magát a vállalkozónak 200 frtot fizetni. Díjjal, ki « tekintetben legyőzni fogja ás kérném az érdekelteket minél elább magukat, ha kedvük támadna fógadni, nálam jelenteni. Nagy-Kanizsán, január 6. 1875
Kopfmahler Károly,
(1539—1) óramfivéaz.
Alsérvben szenvedőknek
felette jő gyógyszer a Starzenegger Bottlieb által Htrisaabaa (Helveczia) készített keaőot Számtalan bizonyítvány ás bálairat a használati utasításhoz van mellékelve. Egy tégely ára 3 ft. 20 kr o. é, mely akár egyenesen Starzenegger O.-től, akár Fwvigyl I. gyógyszerésztől Budapestről, Mltlbaoh Zsigaond-tól Zágrábban és Psofaer J. gyógyszerésztől Temesváron kapható. (.1483—8)
laeöb ]£l
o n a t a
(1494—5)
a már 15 év óta fenálló FRIEDMANN-féle Bazár árjegyzékének. Csakis Praterstrasse 26. «2. a.
Haj és szakáinövesztő, K< véssél Finom vésetü pecsétnyomók csi-
ezelőtt sikerült egy hírneves orvosnak egy tisztán ten \ ¿szne-müekből készített szert feltalálni, melynek használata által meglepőleg rövid idő alatt a legzopaszabb helyeken is hul-
nos írással, darabonként 2 be-t''tvel, ízléses fafoganytyaval 50 kr. Korona ára 50 kr. Egéss nevek jutányosán számittatnak. Stampiliák, pléhdoboz, festék s ecsettel 4 frt 50 kr. lámzatos hajzat növeszthető. ''. Nincs fogfájás többé, ha a nálam Kcpasz fejűek 6 hét alatt a leg- kapható tinctura ntaaitás sze-, szebb és leghullámzatosabb ha- ■ rint használutik. Árt egy üveg-jat növeszthetik. Az elárusitás nek 80 kr. jótállás mellett történik. Ezen Három perez alatt f. bér fogak, kitűnő szer ára üvegenkint 1 a es% k. szab. tenyész-fogpasU
használata mellett. Egy porczel-lán tégely ára 30 kr. Csuda szappan, gyógyít minden bőrbetegséget, kiütést, sajgást stb. gyermekek s felnőtteknél. Egy darab ára használati -utasítással 20 kr. Cs. k. pat. szoptató palaczkok 40—80 kr.
frt 50 kr Herkules «zesz. Ezen szesz a haj-talan és hajhagyma erősítésére szolgál, miért is már első használata után megszünteti a haj kihullását, eltávolítja a korpa képződést s annak tovább fejlődését hátráltatja. Egy üveg ára 80 kr. Perzsiai hejfestőszer, mely által a már egészen ősz hajzat egy pillanat alatt tetszés szerint szőke, barna, vagy feketére festhető s amellett természetes üde-fényt kap. Ezen szer malátából készül s teljesen ártalmatlan. 1 doboz ára használati utasítással 2 frt. Pompadour Pasta, egyedül hatásos szépitőszer. Raktára az eredeti a r c s-p a s tá n a k, mely mindennemű bőrkiütéseket eltávolít, ugy szeplő, májfoltot stb. a kiválóan a bőr szépülését eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr. Hajtalanitó szer. Ezen szer al-, Vjjrtisztitószer, Seidlicz-pornak is kalmaxása által pár perez alatt nevezve, egyetemes gyógyszer bármely helyről a hajzat töves-1 minden betegség ellen. Egy dótól kihull, minden káros hatás boz 12 nagy pohárra elégséges, nélkül. Egy üveg ára 1 frt. Ára 60 kr
Franczia levélpapír. 100 drb. nyol- l Terem-Órák fényezett szekrény-czad alak, fehér s finom 4y kr. . nyel, két napi járképesaég a bordázott és vonalzott angol két évi jótállással drbja 5 frt. 1 frt 20 kr. szinea 80 krtól 1 Urak és hölgyeknek nélkülözhet-frt egész 1 frt 50 kríg. 1(>0 db. len az egyetemes csinosító doboz, mely mindennemű házi és
Minden háztartásnál szükséges kellék a kétkarú mérleg, melynek mérképessége 10 font. Darabja 1 frt 80 kr.
Petroleum tisztító, mely a robbanást és gyulladást hátráltatja. Kiasbb 2ó kr, nagyobb 50 kr.
Bőrtárcza látogat > jegyek számára, nagyobbak nrptárral ízlésesen kiálliiva 40 kr.
Franczia china • ezüst gyengén ezüstözve s mégis csinniű kiállítva. 1 tuczat evőkanál nehezebb fajú 5 frt, 1 tuczat kés ¿a villa 10 frt., egy tuczat kávéskanál 2 frt 80 kr., egy drb tejföl-raer« 1 trt 40 kr.
Kitűnő ajánd-jk a bársonynyal bélelt dobot, melynek tartalma 6 db villa, 6 kés, 6 evőkanál a fentebbi china-ezüstbői, ára 10 frt 50 kr.
As emberise* javára
találtattak M .-»r. angol Britannia-érczből készült evőeszközkészletek, melyek tulajdonsága : semminemű méreganyagot magukhoz nem venni, miért is fényük mint az ezüsté megmarad. Csak 10 frt egy teljes készlet i; sremélyre s 34 drbból áll: 6 drb. evőkanál, 6 drb. kés ^Britannia) 1 drb. levesmerő. 1 drb. kávégép, 1 drb. bors- és sótart>, 1 drb. ezukor-esip-pentyü, 1 drb. ezukorhintő, 6 drb. kávéskanál, 6 drb. villa (Britannia) 1 drb. tejmerő, 1 drb. tbeagép, 1 drb. th^a-szürő, 1 drb felszolgáló táleza, 1 drd. evőeszköz-tartó kosár. S mindea csak 10 frt. 12 személyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyarosztrák birodalomban.
negyed alak finom a fehér 85 krtól egész 1 frt 65 krig. 100 db. bíríték nyolezad alaknak 30, 40, 50 kr. Két csinos betű koronával, divatos színnyomat-tal 100 papiron (monogramm) 30 kr. 100 borítékon 30 kr.
Angol aczéltollak minden fajai, kívánat szerint 12 db. szám.-a 10, 15, 20, 30, 40 egész 80 kr.
Domborsajtők névvel csinos kiál lilásban 2 frt 80 kr.
ntasási használatra. Ára urak
részére 3 frt 80 kr., nők részére 4 frt 80 kr. '' Broncs író készlet 10 darabban,
csínnal kiállítva ára 3 frt. Időjós, mely 24 órával előbb már jelzi az időváltozást. Ára 1 frt. 20 kr.
Vízmentes ágybavalók, ára darabonként 60, 90 kr. 1 frt 20,
1.40—1.75—2.20.
Legújabb Hnnedvesitő stampiliák, melyekkel egyszeri befeatéiael 100 nyomat készíthető, nagyon czélaserű hivatalok éa irodák szamára, egy darabnak ára finom véaéaael 6 frt 50 kr. Örök ifjúság nélkűlözhetlen azé-pitőaaer hölgyek számára. Egy '' dobos ára jótállás mellett 1 frt. Költő-Órák jól járók nehezékkel
1 frt 30 kr. Urí gomb-készlet 5 drbban 10 kr. Hölgy éksser készlet a legfinomabb 10—20 kr. Hagy festett virág csupor üregből
20 kr Harisnyák pária 8 kr. Valódi angol étkészlet 20 kr. 100 drb. finom varTÓtfi 10 kr. 100 drb. levélbori''ék 20 kr. 1 szivarszipka Untból metszett alakokkal 20 kr.
Egy kosárka sssgos vízzel töltött szől lő fürtöt tartalmazva 20 kr.
I drb. zsebben hordozható lég-sűrmérő 20 kr.
Kézi kosár 30 kr.
Egy ampola üvegből 25 kr.
Egy jól járó fali óra bronezlap-pal 90 kr.
Le vél bélyeg-album 45 kr.
Husvágógép, mely a hőst rövid idő múlva s legapróbb darabokra Tágja, ára 5 frt
Alma s burgouya héjzó, mellyel egy perez alatt 30 drb. horgonyát, vagy almát le lehet hé-jazni. Egy darab ára 4 frt.
Az egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafóző is. Ara 1 frt 50.
Tojáskémlő 60 kr.
Csitromznzó 50 kr.
Főszer szelencze 1 frt 20 kr.
Egérfogógép 80 kr.
Evőeszköznek való kosár 1 frt 20.
Pohárhordosó 90 kr.
Sardella-kés 50 kr.
Utí-óra keltővel 5 frt
1000 drb. peeaétjegy 1 frt 60 kr.
500 . „ 1 frt 20 kr.
1 Bécsi emlék 20 kr.
. Kézi lámpa 30, 40, 50 kr.
Báli legező nagy 10—20 kr.
1 pár nagy kávés findzsa 10 kr.
« drb kávés kanál ezüstözött érczből 15 kr.
6 drb. evőkanál 25 kr.
Mosó táblák 40 kr.
Mosópor 1 font 20 kr.
Varázs tűtartó 85 kr.
Befűző gép 5 kr.
1 biztonsági lakat 10 kr.
1 kávéstáleza nagy 10 kr.
1 lámpaüveg-védő 5 kr.
1 kötőkosár 10 kr.
1 tárcsa nagy 10 kr.
1 szemernyó 25 kr.
1 diótörő 25 kr.
Cs. kir. szab. tejazívó 60, 70 kr.
Valódi angol görcsharisnya 2 frt. 50 kr. 3 frt.
Valódi angol alvó s ülő vánkos 3 frt 60 kr. 4—5 frt.
öt kr. ára ég anya«, egy egéss napon vasalni Az Uy vasalógép álványnyal együtt 8 frt 50 kr.
Egyedüli gyógyszer tfldSbetegek számára as úgynevezett respi-rator, mely minden időben tiszta, meleg levegőt kéasit, darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. ezüstben.
Képes árjegyzékek 100,000 tirgjakról mindenkinek kívánatra ingyen b bérmentve küldetnek. *. évi augusztus elsejétől fogva nagyérudám külön helyiségbe helyeztetett át, hol iainételadók árleengedéaben részesülnek.
Örökeladási hirdetmény.
A nagyméltóságú vallás és közokntisi magyur királyi ministe-riumnak 27706/1874. h ssámu ma^as r*-nd*lete folytán a somlyóvásár helyi vallás alapítványi uradalomhoz tartozó s Zatamugyéh n kebelezett dobosi puszta határában levő:" 128 r.it. hold its U:i6 H OÍ legelő, a rajta talahitó faSllomáu} nyal «''gyűlt, örnkúroni eladasa liua-roztatván el; — ^z.-n nlapitványi részbirtok nyilván«.k szóbeli árvoi«» és zárt ajánlat mján 1875-ik évi január In''» 12-én déleltUl lu órakr.r Somlyóvásárhelyen, az alapítványi tiszurtúi líivataluái fo* a nagyniH-tósigii uiinistfríum helybenhagyása fenntartásával — nladatni
Árverezni óhajtók a kiállítási ár 10o|0-ral, vagyis: 327 foríiKt-il ellátva, sziveskeJjonck a fenntjelz«tt helyen és időben me:jc«runi Zárt ajánlatok a közalapítványi uradalmi tisztartósá^nál S .¡ni) á. ,i»ar-helyen (u. p De^erser) 1875-ik éri Január hó ll-én déii 12 óráig elf.>-gadtatnak — A »árt ajánlatokhoz a kikiálltási ár 10°y-jr\ vagyis 827 forint melléklendő azon nyilatkozattal: hogy az árv.-rezési Mtét"-lek az ajánlattevő előtt ismeretesek s magát azoknak kötelezóleg aláveti.
Ár. eladási részletes feltételek Somlyó vásárhelyen, a2 uradalmi tiszttartói hivatalnál s Padragon az alapítványi erdészeti irodában megtekinthetők. (1535-2)
Utó-jánlat, vagy s feltételektől eltérő ajánlat tekintetbe nem fog vétetni.
Kelt Győrött, 1874-ik év deczember 2l-én.
a somlyóvásárhelyi kerületi alap. gazd&szati főtisztsóg.
Utánnyomat nem dij&ztatik.
rvAr\\f/l?tt I Biztos sikerű, amit ezer U1UUI MLÍi; bizonyítvány tanusit.
NEÜSTEIN FÜLÖP,
gyógyszerész „SZ.-LIPÓT"-hoz
Bécsben, (Stadt, Ecke der Planken und (1490-4) Spigelgasse)
egy egész sorát terjeszti s t. cz. közönség elé azon gyógyszereknek, melyek akár orvosok, akár mások álul használtattak, még mindig sikereseknek bizonyultak, még pedig minden esetben, tan ósága ennek a mindig emelkedő fogyasztás 3 a bizonyítványok ezerei, melyeket meggyógyultak állitottak ki, miért is acokat a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk. A iz.-Erzsébet-féleczokros vér- tők a-következő különlegességek:
tisztító pilolák gyenge széket okoztak, tisztítják a várt, s a mellett teljesen-ártalmatlanok; kitűnő hatásnak az altesti szervek betegségetben, váltéláa, mellbaj, bőrkiütés, szembaj, agyvelő, száj, gyermek és nőbetegségekben, ellen áll a dugulásnak, mely minden bsjnak forrása.
Kárjftk a megrendelésnél a ezokrozott sz.-Erzsébet-féle pilolák határozott megjelölését, mert csak azoknak van a fenntebb leirt hatása. Aki egyszer e sz.-Erzsébet-féle pilulákat használta, az sohasem fog más hasonczélu szerhez for
Romerhansi szemvis, 1 frt 50 kr.
Tömörített sveiezi tej, 36 kr. Dr. Gőlis étpora 84 kr. Popp anathe-riu szájrize, 1 frt 40 kr s Popp után 40 kr. Liebig huskívonata, i 8-ad font, 85 kr. Dr. Faber Puri-tás-a 1 frt. Dr. Pfeiffermann fog pastája, 1 frt, 1 frt 25 kr. Poltre-seda-bodor hajkenője, frt, 1 frt 60 kr. Dr Hrowa hajfenntartó po-mádéja, szőxe, barna és fekete haj számára 1 frt. Dr. Heider fogpora 85 kr.
Van szerencsénk egyúttal illatszereink, szappanaink s hajke-
iog mas uuoBCZoiu uciuc> iui- ■ uiucmuu, tw^auiiu m u»j»c-
dúlni, hanem a ezukrozott sz.-Er- I nőink sat. raktárát a n. é kösön-
zsébet-féle piluláknál marad s azokat fogja is sjánlani. Egy tekercs 8 skatulyával, melyekben 120 pl-lula van, csak 1 frt.
Mell-szörp, minden köhögést, meüfájdahnat azonnal enyhit, ára 70 kr.
Sirga-répa - bons-bons, kitűnő enyhitó s nedvesítő szer, ára 10— 20 kr.
Fenyőt&-fogpilulák,minden fog-fájdalmat azonnal megszüntetnek. Ára 25 kr.
Gerome-balssam, egyedüli szer fagyás ellen, ira 60 kr.
Fenyetü-czigarette, nyálka és mellbajok ellen, 25 db. 1 frt.
Meuthin, hasznos az egészség s a toilette-re nézve. Legjobb szer minden roszullét, émelgés, gyomorfájás, emésztetienség s fogfájás ellen. óvszer a ragályos betegségek ellen. Egy-két csepp egy fól pohár visben azonnal javulást ad. Ara 50 kr.
Homöopathikus kávé, kitűnő ital gyenge gyermekek számára. Fontja 40 kr.
Kropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
Köszvénv - szesz, csudahatásu köszvény ésrneuma ellen; ára 70 kr.
Párisi tapasz, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék befecskendezésre, biztos és gyors szer férfi baj, magömlés, fehér folyás ellen, ira 1 frt 60 kr s a hozzá való utasítási füzet ára 50 kr. feleslegessé tesz minden egyéb tanácsot.
Gandien. Legjobb szer ragadós nyavalyák ellen. 1 frt 50 kr.
Narancs és ezitrea-ssess, mely-lyel azonnal jé limonádét s narancsitalt lehet készíteni. Minden pa-laczkban 75 pohárra való van. Ara 1 frt.
Oreillon. Egyedüli szer a nehéz hallás a minden fülbetegség ellen. 70 kr.
Fremont orvostudor-féle Önsegély, egyedül való szer férfigyengeség ellen 2 frt.
Storaz-kenőos T bőrkiütések, májfoltok ellen. 80 kr.
Antispygloma, szeplő s as orr vőrössége ellen 1 frt 50 kr.
Warburgi hideg-láz cseppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen, ira .1 frt 60 és 60 kr.
Antisutin, bistoí szer láb és hónalj izzadás ellen a a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr.
Ebumin. A legjobb sser nátha ellen. 70 kr.
Mindig friss készletben kapha-
ség figyelmébe ajánlani, ezek a legjobb páriái és londoni házaktól valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidéken. Ilyen Dr. Colimán hajfestője minden színben, elég 1 évre, árs 3 frt. Arsnyszőke hajhoz 10 frt Ajánljuk franczia cho-coládénkat, mely a kiállításon a''haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—3 frtig fontja. Orosz thea fontja 4 frt; ''(« font szelenczében l frt
Ven minden mfitevő szer a gyógyításhoz, mint önkristély-esskös, fecskendő, kötelék. Küldünk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 frtig ; Czukor kákát chocoládéval 1 —10 frtig; van nagy raktárnak fogkefék és pipere szerekből.
Kérjük a közönség bizalmát Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbízást, habár Pá ria, London, Berlin, vagy bárhová sióinak, ugy mint helyben azonnal teljesítünk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy késspénz fizetés, vagy posta ntánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul; a csomagolást csak annyiba számítjuk, a mennyiben msgunknak kerül. A legkisebb megrendelési összeg szétküldésnél 1 frt. Nagyban vásárlók előnyben részesülnek.
A fenntebbi gyógyszertár elfogad megbízást
. CONSULTATIÖRA
egy orvos tudorral, as orvosi kar tagjával, ki mindennemű bajt fájdalom s a hivatásban való akadályozás s utókövetkezések nélkül gyorsan és alsposan . meggyógyít. Gyógyít bőrkiütéseket, szorulást, sárgaságot, magtalanságot, magara lést,
férfi gyengeséget
s mindennemű daganatot Levelekre válasz. Gyógyszer olcsó. Titoktartásról keseskedik. Tiszteletdíj 6 levélben történő tanácskérés után 5 frt Elfogad á fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-, ssem- s torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt
Ason hölgyek és nrak részére, kik hajuk, arexak, fogaik, vagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkosólag tanácsra szorulnak, consultál a nevezett gyógyszertár az e szakbeli legjelesebb tekintélyekkel. Bővebben levélben 1 lehet értesülni.
Wujdits József Lap- éa nj0m<Utalajd0Q06 gyorssajtó ayoavasa, Nagy-
Főraktára minden ismert bel- és külföldi gyógyszertári illat* s kendőző szereknek,
XAGt-fcANlfcSA, 1875. január 10-én.
Tl*eii negyedik évfolyam*
ItlrlltuM
% batáboa petitsorben 7 másodszor 6 • minden '' további torért 6 kr-
XTTLTTÉBJBEK »oronkist 10 krért fi-
-.emek feL Kincstári illeték minden

Jiemények , e] reclamatiók nt a
3AGT-KAJBXSA Takarékpénztári ópfliet, | földszint
•aktól fogadtatnak aL
előbb
-SOMÓ6
ö 2\r
Magy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai Ogyvéd-egyÜf , a nagy kanizsai kereskedelmi s ipartumk", a ,nagy-lcanizsai takarékpéeztár*
a , Zala-Somogy gózhajózáai pészvéaytársuiat a több megyei ós városi egyesölet hivatalos értesitije.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
- ---^^——--—-■----• _'' ''
fl^ Lapank L közönségét bizalommal rjük az előfizetések mielőbbi megtéte*
a szétküldésben fennakadás ne
lelké
lére, hogy történjék.
£lóflzetési ár:
£gész érre.....8 frt
Félévre......4 frt
Évnegyedre.....2 frt.
E lap szerkesztőségi s kiadóhl-vatall Irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot Ölető minden közlemény, előfizetési pénz, reelamatlo sat küldendő.

• 31 arak Oz, deczember 31.
Egy kellemetlen évnek vonultak el végső napjai felettünk, mely bucsuzóját is havatrepító fószéllel, fagyos haraggal zúgja el ; m8ga után hagyva a hótorlaszokat közlekedésünk megakadályozására, mintha Magyarhonban nem volna amugvis fennakadás. — De maradjunk félszigetünkön, melyen a marhavész is rombolt, nemcsak marháitól fosztván meg sok szegény gazdát, de az államnak is költséget okozván, minthogy a kiküldött orvosok, vészbiztosok és katonák sok pénzbe kerültek. Hálásan kell említenünk A magas kormánynak és tek. megyei alispán urnák gyorsintézkedéseit; remélik is sokan, hogy e baj megszűnik; mi kívánjuk Istentói, de nem nagy reményünk van hozzá, sót attól tartunk: uj nyavalyákat is érünk, mert p. o. Podtornyán 150 hulla oly csekélyen ásatott el benn a faluban, hogy az első meleg napokkal büdös kigózölgést várhatunk. A kiküldött orvos urak consta-tirozták: váljon a marha vészben esett-e el ? és szépen fejlődött-e ki a kór ? de hogy a kór megfnjtásának vagy az újnak megakadályozása tekintetéből a hullát mélyen el-
TÁHCZA.
Az én anyám háza.4'')
''Fehér fala azép zöld Lombok közül látszik, A napsngár rajta Oly vidáman játazik. Azt hinné as ember, Hogy mosolyog rája: Hej, pedig beWlről •Mély gyászt rejt magába, As én anyám háza.
Kis kert Tan előtte, Kis kertben Tirágok ; Szegény hngom oly nagy Gondot fordit rájok, Szép virágaidból «Fűzz kossornt rája — Hiszen tndod mire — Atyád sirhalmára,
tyád si Szegéi
ny, szegény árra.
Fehér fala háznak Barnult a fedele, (Syájasan takarja Diófák levele. Mintha azt akarnák Lombjai a fáknak, Hogy ne legyen kedves Képében e háznak Szine se a gyásznak.
A háznak fedelén A galambok bágnak, Egymásnak oly szépen Tán szerelmet sngnak.
ásatták volna, arra nem gondoltak, „tam quam re bene gesta'' tovább mentek. Nem tudjuk kinek köszönhetjük, hogy ngyan a fent emiitett faluban a később elesett marhák hullái a falun kívül ásattai* el, de köszönetet érdemel. Közönségünk a nagy félelem mellett hust se kapott azon falusi mészárszékekben, hol a mészárosok vonakodtak a 2 —3 forintot, — melyeket a kiküldött orvosok követeltek minden vágó marhának''megvizsgálásáért — lefizetni; de hátráltatott abban is, hogy eladván vágó-székre szánt marháját, pénzhez juthatna. Hisz e közönség ngyan oda fizeti minden néven nevezendő adóját, a honnét a magas ministerium által ide küldött orvosok húzzák fizetésüket: miért nem vizsgálhatnák meg a levágandó marhákat ingyen ? vagy nem azért húzzák rendes fi/.etésük mellett a napi dijakat is, hogy a bajt elfojtsák ? bízón azért; már pedig — orvosolni saját mondásuk szerint — nem tudnak, orvosolni nem lehet; tehát csakis vizsgálva és őrködve akadályozhatják a szerencsétlenséget; és hogy : az baj, ha pénzért sincs hus ; ha pénzért se lehet marhánkat eladni, de az még nagyobb baj, ha velünk beteg marhát etetnek: akkor a napidíjjal ellátott orvosoknak feladatuk a vágómarhát is megvizsgálni.
Minden szorgalma mellett is : nagyon szegényedik Muraköz népe azért, mert folyvást osztozkodik. Amig 5/« és ''/, helyes gazdák 3 — 4 szép erőteljes lovakat tartva, jól művelhették földeiket; most, miután a legkisebb parcelláig szabad az osztály: kevés dolgozik lovakkal, többnyire gyenge tehenek végzik a mezei munkát, de sok tehenet se tarthat. Ezen törvény a pór népet
felére már szegénynyé. tette ¡ csakis ez együtt ■ de jeles elm$& éa. ssozgabnatML mvskfiri maradt volt urbarialis telkeken vannak a I fiúnak magyar nevelésére és iskoláztatására 1 híres muraközi lovak, melyek Kárintiából és Hatalmában áll a magas kormánynak,%''de Olaszhonból pénzt hoznak be.A szerencsétlen tán a nemes megyének is. Tisztelettel, *ds osztozás által nemcsak a földbirtok,de a mun- j komolyan kérem fel erre az illetők figyel -káskéz is kevesebb; mert mely házakban előbb : mét; annál is inkább, mert tavai a fefcségek egy gazdaasszony volt, ő maga maradt ház- j biráinak lévén e szegények pénze tpró ősz-nál a gyermekek, túz és márkák gondozá- j szegecskékben kezelésül átadva ; félni lehet, sára, a többi mind a mezőn dolgozott; most '' hogy az irni, számolni nem tudó birák közt
idővel az egész elmáliik. Hogy ez évben is mennyi jött be birság és zene-engedélybói ? lettek-e jó kezelve és ki által átvizsgálva a
ugyanazokban 3-4 asszony marad hon, mert mind ga/.iia.isszony ; magok a féljek dolgoznak a mezőn, kínozván magákkal gyenge gyermekeiket. „
Még egy törvényezikknek látjuk itt szomorú eredményét, melyszerint t. i. az atyát és anyát, ha nem sajátjuk a birtok, özvegységükben elutasítják a nagykorú gyermekek azon fészekből, melyet többnyire magok raktak és melyekben Önfeláldozással nevelték fel gyermekeiket. — És viszont az atya vagy anya, ha sajátja a birtok: mind elpazarolhatja és apró gyermekei szolgálni kénytelenek. Mennyire jobb lett volna az elsó esetben csak a pazar szü''ókre alkalmazni a törvényt ; ez utolsó esetben pedig a pazarló, részeges szülők vagyonát gyermekeik részére biztosítani. Hiszen van özvegyi tartás! sgondolja a tisztelt olvasó. Van igenis, de hogy mily keserű szemrehányásokkal adatik az ki a szegény öreg szülőnek : azt mi látjuk, kik a nép között lakunk. Megtágítottuk, sót feloldottuk ama családi kötelékeket, melyeket az elsó törvényhozó : maga a természet szabott.
Muraköznek van körülbelül 20 ezer forintnyi úgynevezett szegények pénztára, mely a Bach systhema alatti rendelet folytán bírságokból és zeneengedélyekből nőtte ki magát Mily kínálkozó alap ez 4 szegény,
^számadások, erről a tek. szerkesztő árnak engedelméból utóbb szólandunk.
Községi életünk. Midőn a községeknek ama szép ahtomia adatott, akkor súly fektetett a bizalom vagyis becsületességre ] és a birtokra, vagyis az intelligentiára, mert a nép közt a birtokosa bbak, intelligensebbek. Azonban többnyire az egész népség összedoboltatik a birő házhoz, hol a fiuk, a vők és zsellérek, tehát a tapasztalatlanság és birtoktalanok határoznak; a megválasztottak és virilisták becsülettel elmaradnak a küzdtérról. Innét: utaink rosszak, hídjaink még rosszabbak, éji őröket nem. látni; de biráink boroznak elannyira, hogy tok jó gazdából lett bíró 3 év alatt tettoe emberré válik; miért is nő és gyersMkek félnek, hogy családjuk atyját bírónak ne válasszák. ■
Iskolaügy. É községi és nemzeti életnek alapja miképen áll megyeszerte : azt olvasták e lapok t. olvasói a tek. megyei kir. tanfelügyelő urnák oktoberi jelentéséből, mely tanügyünk maga: átvive életből papirra. — Muraközben három iskolában nincs előadás, mert nincs tanító. Egy nj és csinos kemény anyagból épült tanteremben
Mutatványai az ifjú költenek legközelebb megjelenendő költeményeiből« elűzethetni ''1 tnin
r ^áSiTLapok- «erkAztőséféaéi. Ajánljuk ax ifja ¡ró mfiveic olvasóink pártfogásába. Szerk.
És az eresz alatt Kis fecskepár fészkel, Fölkelti a lakóit Hangos csevegéssel,
Mikor a nsp kél fel.
8 mintha látnám a nap Cseades alkonyában Szegény jó anyámat özvegy fátyólában. Kiz pad van bagómnak Virágos kertében, Leül rá — s aztán Gondolkodik mólyen; — Talán rólam épen.
Fehér faln ház a Zöld loabkos somban, Oh ón olyan sokszor Gondolok rád búsan. De mégis azt mondom Akárki sxavára : „Nincs oly kedves ház, mint Az én anyám háza I"
PAP KÍLMÁN.
Zrínyi Péter és Frangepán ¡Ferencz levelei.
— 1671-ből. — (Vége.)
Volt dolgom Lubkovicz fejedelemmel éa udvari cancellarius arammal, amennyiben közönséges személyek és a császár reprezentálják, s ő felségének legelsőbb ministeri; árért ax ő szarok énnálam a császár szara gyanánt vagyon. Hasonlóképen a carta bianca álul való kötelezés kölcsönös és egymással egyenlő ; miért ugyanis különben a csássár csak ason puncto-
mokat iratta oda és nem másokat, hanem hogy ! azokkal megelégedni akart. Aa ilyen subtilitá-! sok utat nyitnak mindenféle hitnek megszegé-{ sére; a császári sas nem fog legyeket, és a csá-| szári szent szókat szentül és helyesen s kegyelmesen kell magyarázni, nem penig olyan sub-tilitások szegletébe szorítani. Hogy a nekem tett Ígéretek, a nekem sdott bocsánat és hit mellett nincsenek ragasztva olyan formalitások . vsgy olyan jósnak helyei, a melyekben sem én soha nem forgottam, sem penig as olyanokkal a királyok és császárok, kik a törvényt csinálni, változtatni és megjobbítani szokták, nem sokat gondolnak, bizonyára nekem, aki igazán folytattam a dolgot, nem prajudicalhatnak, és soha semminemű dolgot, agy meg nem bánta Caralas V., semmi dolgáért agy nem is taxái-taték, mint azért, hogy sző minis terének Gran-vellanásnak álltató szavaira a hsssisi landgra viosnak hite alatt adott engedelmét kétségben hozta.
Qondolja meg azt is felséged kegyelmesen, hogy senki kettős büntetéssel nem büntettethetik ; én pedig annyi nekem tett Ígéretek után, annyi é< oly terhes büntetéseket szenvedek, a halálnál nekem nehezebbeket, becsül etemben, híremben, javaimban, szabadságomban éa ebben a hosszas rabságomban minden vigasztalás nélkül,hogy a magam igaz mentségemet is felséged eleibe már nem terjeszthetem, sem egy értelmes emberrel is a magam állapotáról nem beszélhetek. És nem csak én szenvedek egyedül, hanem az én egész házi famíliám és két ártat lan gyermekeim: a fiam, aki a felségedhez való nagy hivségeért, midőn hallotta >olna rozs híreket, jatalmat érdemlett volnainkább, sokáig raboskodott, és igy mind a tanulástól, -mind
*
egyéb virtusok gyakorlásától elmaradott Továbbá szenvedünk országunks édes felségedtől szentül confirmáltatott törvénye ellen, mely azt tartja: hogy senki meg ne fogattassák, senki jóval ne oonfiscaltassanak, semmi büntetés addig ne legyen, migannak rende szerint citáltatván, meg nem sententiastatik, meghallván elsőben annak maga mentségére való szarait Azt is tartja ami hazánk törvénye,hogy a fia ás szenvedjen atyjának gonoszságáért, hogy ás egéss família ne fosztassák meg egysek vétkeiért minden Ős jószágától; de mi eddig mistá ezeket szenvedtük, és mi velünk ezecutióvai,-confiscatíó val kezdetett a procesus; és igy amely törvény másoknak használt, azoknak semsti köoyebbségére nincsen, akik hűségeknek^* giségével és ssolgálatjoknak érdemével senkit magoknál feljebb valót, magokhos hasonlót nig igen keveset találnak. Méltóztatták ged kegyelmesen megtekinteni, hogy mi gyarok as imperiambeli és más törvényéhes kötelesek nem vagyunk, felségé pedig a magyar törvények megtartására magát kegyelmesen hittel kötelezte, a melyek sseréat igazságos és illendő dolog, hogy as éa ügye$ ¿ecidaltassék azok által, kik azokat a törvényi-két tudják és nem idegenek által.
Ennekelőtte hat esztendővel megvették volna a tatárok Styriát, ha as én bátyám meg nem oltalmazza; Szokolcz basa Carniolát Croatiát hamuvá változtatta volna, ha én, elhagyatván generál Averlpergtől, aki bátorságnak okáért Labacumba szaladott, a törököt msg ns verjem, elfogván a harcson a basa testvér atyafiát. Már pedig ennyi faradságunknak, hűségünknek as e-a jutalma, hogy gyöksrsstől kivágattassunk ? hogy ami vérünkkel keresett
A tolvajlási hajlam okai.
I.
Mielőtt a kérdés lényegibe ruélyeduék, szükségesnek tartom, hogy a tolvajlás fogalmával először bölcsészeti, másodszor szigorúan jogi, harmadszor pedig, és ez e kérdésnél a legfőbb, neveléstani szemponttól tisztában legyünk.
Ami a tolvajláa bölcsészeti szempontból
jószágainkkal idegenek tóltözzenek ? Ha az én gonosza karóim attól félnek, hogy kiszabadulván boszut állanék rajta, noha az baszootalan félelem, kész vagyok akárminemű cautiót és kezességet állitani, és én Ist nemtől nem is kívánom bűnömnek bocsánatát, ha azoknak keresztényi módon meg nem engedem ellenem való vétkeket, és ha csak megemlékezni is akarok róla--" — »Mindezeket felséged meggondolván, alázatosan könyörgök felségednek, hogy magát a maga természete szerint való kegyelmes állapotára vigye vissza, tudniillik irgalmasságáról, és mind az ón hivséges szolgálatomról^ mind a maga felséged nekem tett Ígéreteiről és s^ent szavairól megemlékezvén, kegyelmes szemeit fordítsa reám ; ne gyalázza míg annyira az én felséged házához mindenkor hiv famíliámat, sót nekem engedjen az alatt szabadulást, a melyben az én ügyemet hazám törvényéhez értó magyarok előtt oltalmazhassam, és találhassak eszközöket, melyek által felségedet hozzám megengesztelhessem és több kegyelmességét is velem közleni méltóztassék, melyeket felséged tud ilyen nyomorult állapotomban nekem szükségeseknek. Kiért Isten felségedet boldogítsa.* IííV irt Zrinyi Péter. Azonban — irja tovább Cserei — .noha mind a ratiok. mind a sifép könyörgő beszédek olyanok azon levélben, akik könnyen, akármely tyranusuak elméjét is keiívelnmségre hajthatták volna, annál inkább a jámbor Leopoldus császárt megengesztelhetek vala: de az istentelen Lobkovicz és más mrnisterek, tartván attól, ha a császár kezébe akad a levél, könnyen grátiát nyerhetne, Zrínyi Péternek a levelét eIsikkaszták."
.Nincs-e hát nekem igazam, midőn, mint
olyan pór ember robtja a gyermekeket, ki torokra öntve birtokát, saját gyermekeit is lénkre tévé. Ajánljuk a pöre gatyás tanárt t. szolgabíró árnak, kinek s7X>rgaluia és jó akarata ismeretes. Tanit pedig e magát tönkre tett ember lvánoveczen. -Muraközben legnagyobb előmenetel éretett el Csáktornyán, mert legtöbb tanári erővel is bir ez iskola. Egy tanitó mellett igen jó a tüskerszt. györgyi iskola; a légrádi nőiskola. Nemzeti nyelvünkbeu a falusi iskolák között legjobb elóhaladást találhatni Pod-tornyán, IiolGuzmics István sajátságos modorával rövid időn tanitja meg tanítványait nyelvtan szerint magyarul. Itt nem mulaszthatjuk el az 1868-iki népiskolai törvényeknek azon hibáját feltöntetni, melyszerint ¿zéles Magyarországban a magyarnyelv nem kötelezett tantárgy. Értjük az elemi népiskolát. Horvát szomszédaink legújabb népnevelési törvényeikben Horváth-, Sziavon- £s Dalmátországok határain belül a horv^tnyelvet kötelezett tárgynak mondák ki. Vagyis az olasz és német községekben: olasz és német az előadás nyelve, de a horvathnyeivtant kell tanulni.
Taoitóink, kivéve a mezővárosokat, nem .kapjak rendesen dijukat, és az iskola részére.igért tűzifát. Nem is lesz ez másképen, JU^g csak a tudatlan falu.birája fizeti a tanítót,- kinek olyan ivánoveczi féle tanitó kell, ;ki 60 frttal megelékszik és még biró uraiméknak is juttat belőle áldomást; nem ugyan a múzsák, de igen Bachus termében. Muraközben jelenleg 30 okleveles tanitó és segédtanító működik az elemi iskolákban. Polgári iskola létezik egy Csáktoruyáu.
A hiányok őszinte leleplezése után legyen szabad dicsekednünk a jó Isten bő áldásával. Négy silány esztendő után e haldokló 1874-ben oly bőségben termett itt a kukoricza, hogy legöregebbjeink se emlékeznek hasonlóra.
Adja Isten, hogy e mogorva ó évet, mely valságban hagyá létünket : egy jobb váltsa fel. Leunének ehon fiai egymás iránt elnézók, türelmesek, a há/.a és nemzeti becsület megmentésében összeolvadok, mint voltak oly soká s oly ncbez időben, midóu kifejtett morális erejük becsületünkre vált Európában !
M.
való fogalmit illeti, általánosságban természetellenes tettnek mondhatjuk azt Minthogy azonban természetellenes tett nemcsak egy van, hanem épen annyi, amennyi a természetes cselekmények száma; mert minden egyes természetes cselekménynyel. mindenkor természetellenes cselekmény áll szembea : ennélfogva arról is hatarozott tudomással kell bírnunk, hogy a tol vaj i ás mint észjogi szempontból természetellenes cselekmény, azaz bün erkölcstani szempontból, pedig mint erkölcsi, kötelesség ellenitett, azaz vétek mily mértékben tudható be annak, ki ama bünt vagy vétket elköveti.
Minthogy ugyanis a természet, illetőleg erkölcsellenes lettek sem az észjog- sem az erkölcstannak, mint a szellemi törvények részleges tárházának értelmében megrovás nélkül nem maradhatnak ; meri ellenesetben a tudományok komoly művelői által tölfedezett szellemi, illetőleg erkölcsi ós értelmi törvények egytől egyig romba dőlnének: nagyon természetes, hogy a fentebb említett mérvekkel tüzetesen meg kell ismerkednünk, hogy annak alapján a vétkest, illetőleg bűnöst épen oly mérvben szorítsuk alább, mint amily mérvben egy megfontolatlan pillanatban megsértette a természet jogot.
Ebez képest a bünt mindig az erények mérlegébe vetjük. Miuél jobban zavarja ae e mérleg egyensúlyit, annál nagyobb megrovásban részesül a bűncselekmény alanya az ész törvényszéke által hozandó részrehajlatlan ítélet alapján. Azaz a bün mint természetellenes cselekmény annál súlyosabb, és eszerint, annál is inkább terhelik a büntevőt, minél erősebb volt a szándok, érettebb az ész, nagyobb a kor, furfangabb a kiszámítás, aljasabb a mód, borzasztóbb a kegyetlenség, melylyel ama cselek ményt a tett alanya elkövette ; vagy pedig minél gyakrabban, minél gyengébb ok bői, minél több ellen, s minél több által végrehajtva jött létre ama természet- vagy erkölcsellenes tett; végűi minél nagyobb összeütközésbe jött az a természettel, erkölcscsel, éezszel, illemmel sat.
Ezek röviden ama fokok, melyekhez képest a bün lehet súlyosabb vagy kevésbbé az. Épen ezen mérvek szerinti ítélet alá esik a kérdés alatti tolvajlisis, mely abban áll, hogy a cieiekvő alany másnak tulajdonát képező ingó dolgot anélkül eltulajdonít, hogy személyes erőszak alkalmasására szorulna. Széles értelemben a tolvajlás £ vagyonsértésnek egy neme. Mint ilyen alattomos tett igen rokon a sikkasztás és rablással. E három között azonban mégis van bizonyos különbség, araeny-nyiben t. i. a sikkasztásnál a bűncselekmény tárgya az elkövetés előtt is a büntevő birtokában volt vagy legalabb őrizetére bízatott; hoi lott a rablás más javának erőszak alkalmazása melletti eltulajdonítása; mig a tolvajlás ugyanazt erőszak nélkül, azaz alattomban teszi.
Ami feladatunkon kivül esik a másik kettőről körülményesebben szólani. És igy miután a tolvajlás fogalmával, ugy jogi s bölcsészeti tekintetben tisztában vagyunk; átmehetünk a dolog paedagog oldalára.
II.
A tolvajlás úgyis mint bün, úgyis mint vétek, nevezetes tárgyát képezi a pedagógiai ügyességnek. Mert ha egyszer szokássá nőtté magát az embernél : tősgyökeres kiirtása a legnehezebb nevelésügyi cselekmények egyike.
közleményem elején állitám, ugy vélekedem, hogy ha adott talán több igazságtalanság is okot, de leginkább eme lelketlen csalás volt, mégis a fő, mely a magyart most már önkény-
telén is e szavakra figyelmezteti:.......ne
higyj a németnek. Különben higyjen ki ki, mint neki tetszik, én csak a magam véleményét szellőztettem. De lássuk Frangepán levelét is.
Frangepán F. sógora volt Zrinyi P.-nek, ez utóbbi birván nőül, előbbi testvérjét.
Frangepán Ferencz levele a börtönből a császárhoz:
„Tekintse meg kegyelmesen felséged irgalmas szemeivel az én virágzó ifjú időmet, melyet ilyen éretlen koromban kell elvesztenem ; tontolja meg felséged» kegyelmesen, hogy én szánakodásra méltó módon egyedül vagyok csak az én régi nagy famíliámból, mely számlái-hatatlan időktől fogva,mind felséged császári házának,mind az e^ész kereszténységnekjnagy hiv-séggel szolgált.És amennyiben mind az én dicsőséges eleimnek nagy érdemei, mind az én felségednek tett személyes szolgálatim elégségesek nem volnának, azt a fogyatkozást pótolja ki a felséged minden országokon dicsérettel kiter-jedett nagy kegyelmessége, és engemet immár megholtat, az életre visszahozni méltóztassék. A felséged szolgálata mellett bizony meghalni soha nem irtóztam, mert kész voltam mindenkor a felséged parancsolatára utolsó csepp véremet kibocsátani, de irtózom és reszketek annak meggondolásában, hogy hóhér kese által gyalázatosan fo&yassék el életem. Oh én szegény és boldogtalan ember! avagy soha nem születtem vagy ennek előtte haltam volna meg !•
Az első tolvajlás! cselekmény után még
könnyű a gyógyszereket neveléstani uton a gyermek javára vegyíteni. Mert az első ily tett még nem fajul szokássá. De ha az elsőt észre nem vévén, a szüksége:, tanácsokká'', nevezetesen szelíd feddéssel nem hathattunk a gyermek kedélyére, csakhamar a másik hason-.?^cü csíny következik utána, ez pedig már szokás, a harmadik még inkább az, és igy minél több ízben itmétlödott, annál mélyebb gyökerei ver a mások java utáni vágy az ifjú -kedélyben, honnan aztán ugyancsak nevelő legyen az, ki sikeresen ki akarja irtani.
-Eltekintve ettől, miután a kitűzött kérdésre az eddigiekből levonható határozott feleletet nem mondhatunk, a tudományok egy ujabb ágához kell folyamodnunk, tuelyuek alapján, illetőleg ségélyével tehetségünk mérv-fokához képest vizsgalat alá vehetjük az emberi lélek fejlődésének azon fokait, melyekről az, mintegy le hagyja magát ránUlni az öntudat magasságáról, s kezdi elkövetni a természet, és erkölcsellenes tetteket.
Hogy az ész kapcsolatban a kedélylyel, ily tettek elkövetésére vetemedjék, okvetetlenül kell bizonyos indító okokkal bírnia. Ugy a kis, mint nagyobb korban hatalmas egy indító ok a tolvajlásra az é h, vagy rósz, élvezhetetlen és ki nem elégítő táplálék. Ily eeetben a kisebbkoru azért lopogat alattomban, hogy a természeti növéséhez megkívántató tápanyagokat ne nélkülözze ; a nagyobbkoruak pedig azért, hogy az első erkölcsi kötelesség szempontjában önfenntartásukról gondoskodnak. A kisebbeknél ez a természettől ösztönözve, de tudatlanságból történik. De hogy a nagyobbaknál a tudatlanságon kivül még más indokok is hatással vannak a tolvajlás elkövetésére akkor is, midőn nem bántja őket az éh, az bizonyos. Ilyeneknél,jelesül a nagyravágy ás, hir- éa uralomvágy,elkeseredés,irigység, indula-toskodás, valamint a roszakkal való czimborás-kodás, s párosalva as elvetemültsóggel az értetlenség szoktak lenni azon hatalmas inditó okok, melyek az emberbe a tolvajló nemtelen sajátságokat becsöpögtetik, szerencsétlenségére a társadalomnak, veszedelmére önmaginak.
„A tolvaj, mikor lop, azt véli, hogy használ lopásival mind magának, mind házanépé-nek, ha éhező gyermekének kenyeret nyújt; nem gondolván meg a bajokat, s veszélyeket, melyek őt s hozzátartozóit gonosz tetteiért érni fogják, s nem sejtvén előre a szivbeli gyötrelmet, mely öt egész életében fogja érte büntetni.''
Aki csak azért lop, hogy nagyravá-gyását kielégítse, az a legveszedelmesebb lény az emberiségre, egyes nemzetekre különösen oly roppant káros következményei lehetnek egy ily nagyravágyó által elkövetett lopásoknak, hogy századokra teheti a nemzetet boldogtalanná, de még meg is semmisülhet miatta. A becsületes Ruy Blas idejében a ministerek osz takoztak a háttérben az állam vagyonán, s utána hosszú ideig szegénységben sinlett Fran-czíaország.
Ugyanezt bizonyítja még számtalan történelmi példa. Ilyen tetteknek következménye a jelen nyomorultsága is. A speculatió behúzta saját várába a becsületes munka gyümölcsét, v telhetetlennek kezdé mutatni magát, megzavarta az egyensúlyt itt, tönkre tette "k hitelt ott, s lett sírás, jajgatás, melyre a keserűség hangját a börze harangja iraszti, És e nemtelenség legnagyobb áldozata mégis a becsületes.nép lett
Azonban e levél is elsikkasztatott, nehogy olvasván a császár, kegyelmet adhasson azoknak, kik őseikhez méltón, dicséretesen s hősiesen harczoltak török, tatár ellen. Elkellett veszniük, mert a német ministerek ravaszsága már megélesítő számukra a hóhér pallost.
Mielőtt azonban kivégeztettek volna, Zrinyi Péter még egyszer tollat vett kezébe, még egy levelet irt; de nem könyörgött többé semmi földi hatalomhoz, csupán szívből Istenéhez, —
rhanem irt annak, kit, mint lelkét szerette, kiül nehezebb volt megválni^, mint minden vagyonától, dicsőségétől és rangjától, irt kedves szeretett nejének. Tőle, élte boldogságától búcsúzott el ez írásában, a síralomházból is megakarta ót még ölelni, csókjától kérve erősítő szikrát, mely a gyalázatos halál közeledtekor bitorságra villanyozza,
Zrinyi Péter levele a siralomházból: nejéhez.
Nem mondok njat, de hiss nem is mindig az u j s á g ad éltető tápot a léleknek, hanem mindaz, mi a mindennapiassig silány Játékán fölelemelkedve, majd viharként rázza föl alu-stékony kőzömbjéből, majd csendes szellő fuval-makiint játszodoztatja édes emlékekkel, vissza varázsolván a mu.lt nemes s nagy tüneményeit.
Hogy Zrinyi Péter ki volt, mi volt, nincs a mivel t közönség között, ki fölvilágositáaomra szorulna, megtanulták azt már a történelem lapjaiból, ugy hogy elég csak nevének említése 8 már lelkesedik, majd megszorul az ember szive, mert elméjébe tűnik mindjárt ama kegyetlen zsarnokság, a ravaszság és gonoszság netovibbja, mely ki végeztetése alkalmával minden cselszövényt felhasznált, ugy a nemes
Ily kegyetlen állapotot hozhat Utre a tolvajlás, mely szokássá nőtte ki magát, történjék az akár alattomos uton, akárhogy a szokásos kifejezéssel éljek «tisztességes rablás" utján.
Az elkeseredés, mint a kétségbeeséssel Latáros állapot, szintén egyike azoknak, & nem irigylendő helyzetnek, melyekben az embe'' tolvajlásra vetemedhetik. Meg kell azonban j->l jegyeznünk, hogy itt csakis azon nemét értem az elkeseredésnek, mely a szegénységből kinőtt nyomornak gyermeke.
A harag és hirtelenkedő*, valamint a féltékenység és heveskedés némi részben, ugy a tudatlanságból származó hírvágy szintén lehelnek a tolvajlási hajlam fejlesztői. De még nagyobb mértékben termeli e bünt az i r i g y a ég. Aki valakire irigy azért, mert oly tulajdonai vannak, melyekkel ő talán sohasem rendelkez-hetend : vagy elrontja benne ama tulajdonokat, vagy ha azok a tulajdonok nem szellemiek, hanem anyagiak, alattomos uton ellopja, vagy mitöbb ellopatja tőle, ha mindjárt nyíltan nem is decorálhatná fel magát a tolvaj azokkal. Épen ezért, valamint az átkos nagyravágyás, agy az irigység gyökének elfojtása a nevelői feladatoknak legnagyobb áldásthozó terméke.
Ezért keli óvni a növendéket, valamint a meglett cselédeket oly kis gazemberektől, illetőleg czimbóráktól, kik nélkülözvén a nemes irányban haladott nevelést, bennök ugy a nagyravágyás, mint az irigység egész borostyán fává nőtte ki magát; mely ha szerét teheti, ha az alkalmat megragadhatja, körülfutja nemcsak a kis csemetéket, de a már kifejlett növényeket is, hogy megfojtsa azokat. Mindeu bűnnek, minden véteknek, épen ilyen tulajdona van az erényekre vonatkozólag.
Aki nélkülözi azon alapigazságok tiszta ismeretét, melyeket a tudósok századok lefolyása, évezreddk legördülése alatt a legnagyobb szorgalom s a legkitartóbb munkásság mellett fedeztek fel: az a tudatlanság vakságában azt hiszi, hogy csak ugy boldogulhat, ha az ő tudatlanságinak megfelelő eszközökkel vívja ki a fenntartására nélkülözhetetlen szereket. Mintán pedig az egyszer elvetemült ember egyedüli óhsja sajat nézeteinek megnyerni azokat is, kik az erény tövises útját tapossák: nagyon természetes, miszerint e vágya betölthetése czéljából a saját elvei, s nézeteinek megfelelő társaságokon kivül, ha csak teheti, mindig betolakodik oly társasigokba is, ahol a bün még nem bur-jánzik gaz gyanánt, ahol az emberiség boldogi-tását csak a tudományok álul kiderített megdönthetetlen igazságok, szellemi, illetőleg értelmi és erkölcsi törvények ismertetése áital tartják elérhetőnek.
Már mo6t, mintán tudjuk, miből származik a tolvajlási hajlam, s mily íokok szerint kell annak mint bűnnek súlyát fölvennünk, még csak egy kérdés érdemi földerítését látom szükségesnek azokra nézve, kik mint nevelők akár nyilván, akár magán uton, akár a családban, akár azon kivül oda irányozzák legfőbb törakvésöket, hogy az emberiség kertjéből kigyomlálják ama gazokat, melyek a tolvajlási hailamot mindig szélesebb körben engedik elteijedni, hogy az által saját tekintélyűknek megőrzése végett maguknak minél nagyobb többeéget biztosítsanak.
Es e fontos kérdés az, hogy a szellemi törvények, melleknek értelmi és erkölcsi faját ismerjük, hogy mondom, ezen épen most érintett törvények közül, melyek erősebbek,
magyar, mint a jólelkű király körül, hogy előbbit a királyhoz való jathatástól zárja el, a királyt pedig szivének szelíd sugallata ellenére a zsarnok és kegyetlen kivégeztetés aláírására bírja, megelőzvén az akkori magyar főpapnak Széchenyi György az esztergomi érseknek a honfiakért tett könyörgését, az ártatlanok ügyében való fellépését, ugy hogy hiába önté ki szive fájdalmát eme szavakkal: „Miért kel l felségednek ártatlan vért ontani? nem fél-e az Istentől?41... *Szárad-tak volnameg ezek az én kezeim akkor, mikor a magyar coronát a felséged fe i é b e n t e 11 é k v al a ;• mert ekkor már a halálos ítélet aláírva levén, a felség , csak ezeket mondá: „A pá m uram, ne szóljon kegyelmed többet, mert nincsen haszna. **
Azért nem is szándékozom Zrínyi Péter életrajzát adni, hanem csak halála előtti estén, a siralomházban saját kezével irt levél tartalmit akarom szórói-szóra közleni, hogy igy akik még talin nem olvaásák, lássák őt ama nagy lelket soraiban lündökleni, ki végső perczeiben is megnyugszik a kikntathatlan isteni végzésben, sőt iparkodik szeretett nejének is vigaszt szerezni ugyanattól, kiben ő oly határtalanul bízott még akkor is, midőn a gonosz ármány már, feje fölött sohogtatá a bakó pallosát.
De lássuk a levelet sző szerint.
»Anna Catharina, én gyönyörűségem. Midőn ezeket olvasod, a sírástól magadat megtartóztassad. Holnap tíz órakor nekem s a te bátyádnak fejünk elvétetik. Ma egymást megölelgetvén, egymástól elbucsuztunk; azért tőled is e világon örök bncsumot veszem. Megbo-
Folytatta a mellékleten.
Melléklet a „Zalai Közlöny- 1875. évi 3-ifc számához.
Folytatása a főlapnak.
v.iZj melyek hatnak biztosobban a tolvajláai hajlam megtörésére.
Az emberiség mivelődésének történetírói e kérdést már megfej tettéi .Hosszas buvárlataik tökéletesen igarat adnak a szentiiat eme szavai-aak: .Elvész a nép, mely tudomány nélkül való." — Azaz az értalmi törvények mindig eröaebb és biztosabb hatásnak, mint as erkölcsiek, tudván,miszerint az erkölcsi törvénynyel mindig változatlanok, tehát ujabb fölfedezés e tekintetben lehetetlen, holott az értelmi törvények az emberiség fejlődésével fejlödnek, vagyis megfordítva: minél több és minél ujabb értelmi tőrvénynek jutunk birtokába, annál iukább ós annál biztosabb irányban tökélye-s ulnők a nemzedékek.
És igy a tolvajlási hajlam elfojtása is többet köszön az értelmi, mint az erkölcsi tör-\ényeknek.
SZERENYI ENDRE.
Helyi hírek.
— JHivatalos. A vallás és közoktatásü-jrji m. kir. minister Helyes Lajos, azalsó-lend-vái polgári iskolánál s torna tanításával ideigl. minőségben megbízott segédtanítót, állomásán végleg megerősítette.
— A nagy-kanizsai fiatalság több
által f. hó 7-éu rendezett s vidékünkön
mar eveken át oly kitűnő hirti 7-ki bál az idén a legfenveaebben sikerült. A briliánsán kivilágított és kitűnő izlésssl díszített pompás teremben. meglepő képel nyújtott a hölgyek "legnns csoportozata, mely az ember figyelmét mar eisó belépésénél megragadta & hosszasan lek ói vi.- tartá. A hölgyek oly pompa&an e o.y .zié.~ *en voltak öltözködve hogy jogtalanságot kovt-''cénk el akkor, midőn a királynői koro-uái »-gvnek. vagy rgyeseknek itéioók oda; inert » hölgyek mind megannyi bálkirálynők voltak s azért a koronát az egéaz hölgyc^okor-nak t-gyiittes vívmányul ítéljük. 0;t láttuk Gelirh Richárd ezredesné ő méltóságát, bájos leánva Emma kisasszony uy aI, báró RiffiHor^ áth Gabriella ő nsgat, bajos két leányával, Martin-kovits Károlyné ő nsgat, kr a balanyai tisztet oly kedvesen oldá meg, Blau Eugénia, Hencz Antalné, Dauschané, Vesztemé, Kochné, Chi-norányi Gézáné, Rosenfeld Adoltné, és Plihál Fcrencznéó usgaikat, — Takács k. a. iiümeg-ról, Vizlendvay, M. Ujváry, I. Mattosh V. Fes-»elhotfer Pau iina, Godina nővérek, Molnár V. k. a. Kaiser Irén k. a. Keszthelyről, Hanuy Gizella k. a. B.-Magyarodról; Csesznák Ilka k. a. P. Magvaródról, Szij Laura k. a. Csáktor-nvárói stb. A vigalom a legjobb kedélylyel a reggeli órákig tartott.
— Tersánczky József orvos'' s tevé-kenv irótól a következő hasznos mű jelent me£ : A jó gazdasszony kod ás alapelvei. Űtmu-tatá- a közép haztariás vezetésére. Nép- és polgári lányiskolák, iskolán kívüli leányok számára tan- és olvasó könyv. 7 ábrával bir s ára kemény kötélben csak 40 kr. E bő tapasztalat és sok jó akarattal irt müvet ajánljuk a tanügy barátok, iskolaszékek s tanítók figyelmébe.
— Kitűnő puska-müves és oki. gépész Hercz Józsei ur telepedik le Nagy-Kanizsán közelebb, ki Bajái találmány^ folytán képes
—r-
csa&s, ha (melyet tudom, hogy megtörtént) tégedet megbáuto''tlalak. Legyen Istené a dicséret. a halaira mind bátor, s mind kész vagyok és hogy semmit ne irtózzam, az Istenben való erős bizalom munkálódja,aki nekem életet adott, nekem meghatónak irgalmasságát nyújtja. Ú szent felségét én, a kihez holnapi napon menni bizom, szüntelen azon kérem, hogy a boldogult lelkek dicsőségében veled együtt az ő látásával örökké gyönyörködjünk. Egyebeket, vagy az édeí fiamról, vagy a mi javainknak rendelése felel, hogy mit írjak, nincsen ; mindeneket én az Isten akaratára bíztam. Mégis azon kérlek, a sirástól megtartóztassad magadat, ezt a kénte-lenség parancsolta. Bécsújhely, az én halálom előtt váló ni^oo, die 29 április estvén 7 órakor lti71-ik esztendőben. Neked Isten éaa^ én édes leányomnak AurőH Veronikának minden jóval légyen \u
Még csak annyr mondok ehhez, hogy midőn a vesztőhelyre kérték volna őket Zrínyi Péter nagyot fohászkídva mondotta: „Vajha bárcsak most egy kard akadhatna kezembe, hogy kezemen halnék míg g n" kellene hóhér k«ze alá mennem. Odaér ¿n pedig: ,leüle a hzékben és szemét 8em engedvén, hogy bekössék ve-é a halálos csapást Frangepánnal együtt, kiv.) tgy sirba is temettetett, hol a siremlékre ej szavak Írattak : A vak vereté a vakot, ^mindketten a v e-rembe eséne k."
^UMOR GÁBOR.
az egyszerű kapazlis fegy vérből gyutüsöst, a le-fauxeből pedig lancastert készíteni, ugy, hogy egy lőfegyverben kétféle szerkezet mellett ¿ét nemű patront lehet alkalmazni.
— Kovács Gábor kitünőleg szervezett zenetársulatát ajánljuk a farsangi idényben rendezendő tánczvigalmak alkalmára, mint a mely társulat jelenleg minden zenemú igénynek megfelel; a legújabb darabokat tanulták be a szabatosan adják elő.
— A „nagy-kanizsai torna egylet* folyó hó 6-án este közgyűlést tartott. Elnök Valbach Mór érdekes megnyitó beszédében sajnálatát fejezé ki egyfelől íz iránt, hogy ugy a gyűlések, mint a gyakorlati íjrna-órák n«:m voltak eléggé látogatottak, — másfelől, hogy a működő és pártoló tagok száma jóval csökkent • hogy az oly szép virágzásnak indult s szép reményekre jogosított torna egylet a mult évben a kitűzött czélhoz nemhogy közeledett volna, de — fájdalom! — attól messzetávozott. Reményű azonban, hogy az lb7ú-ik év kétszeresen fogja kárpótolni a multat s a zászlóra irt jelszavak: .Erő, épség, egyetértés* megfogják hozni szép gyümölcseiket. Kéri a tagokat, hogy lelkesedjenek s ne engedjék nyolez évi fennállás után az egyletet megbukni, .mert — úgymond — ha egyszer megszűnt az lenni, bajosan fogjuk azt másodszor életrehozni.'' Végre saját és tiszttársai nevében beadja lemondáaát és felhívja a közgyűlést uj tisztviselők választására. A választás következő eredménynyel ejtetett meg : — Elnök Valbach Mór 29 — alelnök : Weissinayer Mór 29 — titkár: Hoffmann Mór 28 — pénztárnok : Rosenberg Rezső 27 — mű-felügyelő: Halpben Mór 2ó — szertárnok: Goldstein Fülöp 26 szavazattal; Választmányi tagok : Rothschild Samu 25, — Milhofer Ölön 24, — Ebenspanger Leo 24, — Welisch Adoif 11 szavazattal; póttagok : Engländer ^.rmiu 9
— Kohn Ödön 6 szavazattal. Mi is óhajtjuk, hogy az uj tisztviselők ernyedetlen buzgósaga, szorgalma és kitartása hozza meg azt lb7ó-ben, mit a műit 1874. elmulasztott!
— Györffy János t. munkatársunk a •dunántuli ág. ev. egyházkerületnek zalai espe* ressége részéről a zalamegyei iskolatanácsba felekezeti képviselőül megválasztatott. Örvendünk a választás felett!
— Baán Kálmán szabari birtokos urnák lapunk mai száma hirdetési rovatában foglait szőlővesszők eladására felhívjuk a szőlősgazdák ügyeimét s egyszersmint megemlítjük, hogy kitűnő boraiból Fesselhofler József urnái palackozoitan raktár lesz felállítva.
— Gyászhír. A hazafias szellemű Jo-sipovich családot ^yász érte, ugyanis Josipo-vich Antal turopolyai gróf, 1848 ban nagy szerepet játszott, 71 éves korában Jalkoveczen mégha11. A temetéa Varasdon decz. 31 én nagy részvéttel ment végbe.
— Uj zenemű. Táborszky és Parsch nemzeti zoneműkereskedésében Budapesten megjelent: »Favoritchen polka franciaisc.* für das pianoforte componirt von Phiiipp Fahrhach junior. Capellmeister in 23 kk. Int. Reg. Báron Airoldí. Ara 50 kr.
— WA magyar hivatalnokok lapja* ez évvel a negyedik évfolyamba lepett s folyton küzdve tartotta fen magát, pedig az összes állami, hatósági s magán tisztviselők érdekeit képviseli, mint úttörő s jelesen szerkesztett lapot ajánljuk. Ara egész évre 6, félévre 3 frt. Szerkeszti s kiadja Tamássy Gyula, Budapest, IX. Nagy főuteza II. sz.
— Keszthelyen, 1875. évi február 7-én az „Amazon* czimü szálloda nagy termében fényes álarezos bál fog tartatni. — Alarczok és jelmezek az „Amazon'' szálloda 5 ik számú szobájában nágy választékban kaphatók. — Belépti dij 1 frt.
— „ XJj Idők" czim alatt Benedek Aladár ismert nevű költőnk uj szépirodalmi hetilapot indított meg, a lap első száma érdekes tartalommal s csinos kiállítással megjelent. Ara egész évre 10 frt., félévre 5 frt., s évnegyedre 2 frt., 50 kr. A hölgy előfizetők számára külön divat értekezést közöl. Ajánljuk a szépirodai1 mat kedvelő közönség pártfogásába.
— Tűzoltó egyesület van alakulóban Csáktornyán, — as aláírási ivre 62 pártoló és 51 működő tag jegyesteté fel magát: első gyűlés január 6-kára volt hirdetve, de minthogy kevesen jelentek meg, a gyűlés egyelőre csak néhány tagu bizottság választásában állapodott meg, melynek feladatává tétetett az aláírások végleges megállapítása, a tagok szaporítása.
— Sümeghröl f. évi jaa. hó 5-én távolt Veszprémbe nagyságos Kádas Rudolf kir. tanácsos és főigazgató ur, ki mult 1874. decz. 2U óta szerencséltette becses jelenlétével városunkat. Ezen időközben meglátogatta a helybeli reáltanoda osztályait, hol as első időszaki előmenetelről kedvezően nyilatkozott; 31-én
— a legzordonabb idő sem tartóztatta vissza a tevékeny tanférfiut a munkálkodástól, akkor értekezett az iskola bizottsággal, melynek tagjait szinten a legnagyobb elismeréssel bátran lehet felemlíteni, — ók * tanügyi résért kö-
vetve, a mondhatni szibériai időben igen azép számmal jelentek meg ezen gyűlésen. Nem is késtek egyes — a tanügynek hő pártolói mindent elkövetni, hogy a közszeretetben levő férfiú emlékében kettőzötten éljenek ezen viharos téli, általában utast marasztaló napok. Ez alkalom szülte axt is, hogy nekünk jutotta rész dunántuli tankerületében őt az uj év reggelén üdvözölve elmondhatni: .Boldog újévet"!
«• • • • r ♦ • i • •
— Tüzeset furdalt elő a napokban Sen-koveczen, — a kár mennyiségéről és mi módon lett keletkezéséről tudomásunk eddig nincs.
— Nem régiben azon hir terjesztetett Csáktornyáu, hogy az I. h. k. GJobokó község ben ismételve kiütött a marhavész ; ujabb értesülésünk ezerént azonban e hir alaptalan.
— „Életmentés és Egészséga czimű hetilapot ad ki Dr. Dudits Miklós, mely az emberbaráti és életmentési eszmék közlönye, ára egész évre 4 frt., félévre 2 frt., néptanítók fele áron kapják.
— Csáktornyán a jótékony czélra rendezett Öylveszter-éji tánczkoszoru szépen látogatott és élénk volt.
— Nyilvános köszönet. Alulirt kedves kötelességemnek ismerem az utóbbi tűz alkalmával károm enyhítésére történt szíves figyelemért s emberbaráti áldozatkészségért főtisztelendő Muraközy János felső hahóti plébános ur és Bakonyi Mihály alsó-hahóti gyám urnák hálás köszönetemet nyilvánitani. Hirschler Mózes pacaai lakás.
— Rövid hírek. Az uralkodó pár HOOO irtot küldött a bécsi ázegényeknek karácsoona.
— Ledru Roliin, a hirneves vörös franczia republikánus meghalt. — József ffag. uj év napján Deák Feren cznél tisztelgett. — A turóczi közp. választmány ból a pánszláv izgatók mind kimaradtak. — Gráczban a papirendből kilé pők segélyezésére egylet alakult. — Asboth János & »Magyar Poluiki • munkatársa lett — Kis Ázsiában a népséget éhhalál fenyegeti. — Budapesten a váczi-uti boulevard és a nagy mező utcza sarkán a szabadkőműves páholyok palotát építenek. — Guizott díszkardja« Jfáady Péteraaemz. múzeumnak adta. — Bukovinában 5 magyar rom. kath. és egy református pap van. — Hontmegyében évek óta nem mutatkozott annyi orv vad, mint az idén. — A moóri csata emlékszobrát nagy ünnepélyességgel leplezték le decz. 30 án. — Munkácsy Mihály művészünk mesterét, Coror festéazt Párizsban a művészek elismerési érdemével disziték fel. Barsmegye főispánjául Majláth Istvánt emlegetik. — A bécsi keleti pályaudvarban egyik raktár leégett, a kár 25 ezer frt. — Csipkés La j<H képviselő eimebeteg°égben szenved. — Vic-tor Emánuel király 500 arany lirát küldött a budapesti olasz segéJy-egyletnek. — Nagyszebenben egy hadapród fő belőtte magát, mert a tiszti vizsgára nem érzé magát képesnek. — Esztergomban muzeumot állítanak feL — Joeipovich Antal fc8/%9ki honvéd meghalt Varasdon 71 éves korában. — Kemény Ferón cz erdélyi volt országos elnök elhunyt. — Pécs város 180 tanulót ruházott fel, mi 1800 frtba került. — Széchenyinek Döblingben írott »Önbírálat1 czimü könyve a napokban megjelenik. — Szegeden iparmuzeumot állítanak fel. — Bécsben a mult évben 216 öngyilkosság fordult elő. — A fővárosi orvostanhallgatók bálbizottsága a f. hó 19-én tartandó estélyre a felséges királyi párt meghívta.
— A budapesti rendőrség a mult évben 17353 egyént tartóztatott le. — Aradon uj év napján egy köztiszteletben álló család majd minden tagja csődöt mondott. — Egy koldus asszony Debreczenben a szegeny-ápoldának 40 frtot hagyott. — Az ezüst árkeletpótíék januárban 5%-kal fog számíttatni. — A magyarországi legrégibb lap: a „Pressbur^er Zeitung" 114 ik évfolyamában van. — „Életmentés és egészség" czimen uj lap adatik ki Budapesten.
Történeti naptár.
Január. 10. 590. Kr. e. Nabuchodoaosor babi-.
loniai király Jeruzsálem ostromát.
megkezdi.-- 1783 gr. Amadé:
Tádé, Liszt kiképestetője született Pozsonyban. —- 1849. Guyon sikeresen védi Ipolysághnál Görgey hadteatét. — 1866. Gr. De-zaewfff Emil halálozása.
„ 11. 1348. Nagy Lajos királyunk Be-nevent városba ér hadseregével. — 1848. Osztrák rendelet a czen-sura felállítása ügyében. 1853. A franczia császárság Ausztria és Poroszország által elismertetik.
12. 630. Mahomed próféta Mekkát elfoglalja. — 888. Vastag Károly császár nagy ínségben meghal. — 1746. Pestalozzi híres nevelő szü letésnapja Zürichben.
13. 1174. III. Béla király koronázta-táaa. — 1422. Kamnicai caata Zsigmond király és Zisks hadai közt — 1811. Somasich Pál nagy publicistának azületéanapja Saár-don Somogy megyében. — 1813. Az inquisitio eltörlése Spanyolországban. — 1*47. Főkercseg Jó-zaef nádor meghalt. — 1849. Aszódi csata.
Vegyes hirek.
— Á postagalambok alkalmazása többszöri kísérlet után hadi csélokra annyira megfelelőknek bizonyult, hogy minden nagyobb katonai állományoknál életbe fognak léptettet-ni. A hadügyministerium a kassai hadparancsnokságot bízta meg a tárgyban folterjesztendő költségvetés és véleményezés kidolgozásával.
— óriási rablás. Tomszk sriberiai kormányzói városból az a hir érkezett Sst.-Pétervárra, hogy birodalmi bank ottani filiálja teljesen kiraboltatott. A rablók földalatti utat ástak s ugy törtek be a bank pinczéjébe, honnan az egész készletet (340,000 rubel) elvittek. A rablóknak eddig még nem lehet nyomára akadni.
Papirszelet.
Egy iscnredvl/ci kártyás csakis axért : hogy játékvágyát kielégitheiae a pénz/e Mert tebw MB, szakállának felét 1 frtórt árusiterta el, a megvásárolt szakáll fele részben azonnal le is nyirbáltatott.
Szerkesztői üzenet.
lóőS. Kr. Kottori. Szivä*«u küldjük. örr«o-dflnk hazafias ér*GI*téa !
1559. P. Kesztfcéiy. A kérdéses csikkre caafc átolraai* atáu f-leliietüuk.
1560. S i. Kaposrár Azoaaai inléakedtiink. Választ raielö''.l, küldök
löd.. A. Budapest. Rég ehaiértOk; a hat napig tartott kOalek«ri«3i fennakadás sok hátráa/t ide-zc-U elS.
166.''. H Topouár. KészséggJ kOld«ttak Lottohuzáft.
Lincz, jan. 2-án : Buda, „ Prága, . 5 éu: Lemberg, . Szeben, ,
8, 9, 67, 23, 4.
4S, 21, 16, 34.
64, 53, 31, 62, 1*.
2, 56, 10, 25, 3.
50, 51, 16, 4, 43.
Érték- es váltófolyam január. 8.
6*/, metaliíjaes 70.— ; 5*/. nemz. koleaóte 75l30: 1^60-ki álladalmi kölcsön 112.-; bank-részv. 1002 ; hitelintéaoti részvények 228.— ; London 110.70; magyar földtebermentési kötvény 77.40; to-neavári fóldtehermentéai kötvény 77 — ; erdélyi fóldtehermentéai kötvény 76. — : horrát-alavon fóldtehermentéai kötvény 80.— ; ezüat 104 80; ca. kir. arany 5.24l/t Kapoleond''or 8.90
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-tól 1874. A kanizsai időtmutató óra szerint,
indái Kauizwnrol
(Kanizsai vaspályán sz ¿rák pontosan a helyi íd6t
matatják ; Vonat hova:
óra Perc. Idő
205 Eszék, Mnnfcc*,Domborár s Fiaméba 6 2 reggel
215 Mouacs. Zágráb és Domborárra 2 32 délnt
2í2 Budára..........6 17 reggtl
202 , . . .......i 62 ¿¿tat.
• .......... . 10 37 estre
318 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 porcakor Bécabe) . . 5 37 :
301 Béc*b« (Szombathely, Bécsujb felé) 2 7 délnt.
311 ^ '' „ „ 10 47 e.tr« íOli Pragerhof felé Triesztbe ... 4 42 reggel 2<M „ „ „ Grácz és Bécsbe 2 Sí délnt. ¿M - „ „ 11 37 estre
Érkezik KauJiaára honnét:
216 Mohács és Zágrábból .''...48 taggal
206 Esték. Mohác*, Fiume s Dombóvárról 1 23 délnt. ti 18 Fiume és Dombóvárról .... 9 46 estr®
203 Budáról .........4 17 reggal
201 „ .........1 51 dálat.
211 „ ......... 9 23
314 Szombathelyről....... 10 25 regg«l
302 Bécsből (Bécsujh. Sxombath. felől) 4 29 reggal
312 m M 10 10 ttrm iU „ OritesbŐI, (Pragerhof felől) 4 44 regga
202 Trieszt- Bécs Oiáezból „ „ . I 13 délut-i
204 „ — — „ . lü 18 «ír«.
itJMár 10-tli jccvár 16-ig <875.
Hő- és heti. Raritolikaa nap-
nap
tár
ProUatáns naptár
2. Vizk. ut. v. I. _ Kat. ev. Mikor. Jéatu 13 eizVndös lett. Lnk. I. I 42 — 52. — Prot. Ep Kom- XII. 1—5. Er. Luk. II. 41—62.
lü Vaiárnap C. 1 Agathon p C 1 Ernő â
11 Hétfő Matild Tilda
12 Kedd Krne*t püspök Jámbor S
13 Szerda Vi-ronika sz. Vidorka se
14 üaütörtök Bódogh hitr. Mór
15 Péntek Eemete Pál,M. Rem. Pál M
16 8zombat Márczel, Gáza Győző *t
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátarf Lâ|ts.

E9BBP
ffffli
Tenyészkos eladás
Nmlsgu. gróf Károlyi Alajos ur stomfai tőrzs-juhá-szatában 1875 ik évi J a n u á r 15-én veendi kezdetét. StOmfá a pozsonyi vasúti állomáshoz egy ét fél óra távol fekszik. (1536-2)
Örökeladási hirdetményt
Av ua*yméltósigu Tstiás és közokutáni ro «ryar királyi miwste-nui&uk 27706/1874. h. ssámu taagas renoelete folytán a somlyóvásir-helyi vállai alapítványi uradalomhoz tartozó s Zdlamegyében kebelezett doboii puszta határában levS: 138 cat. bold és 1438 Q öl «dei Ugeló, a rajta találtató faállománynyal együtt, örökáron! eladása hátá-roztatvin el; — e*en alapítványi részbirtok nyilvános ««Abeli árveré« és «irt sjánlat u-.ján 1875-ik éri január hó 12-én délelőtti 10 órakor Somlyováaarhelyeü, as alapítványi tisztartói hivatalnál fog a nagyméltóságú miui»terium helybenhagyása fönntartásával — eladatni. —
Árverezni óhajtók a kiállítási ár lO°j0-vai, vagyis: 327 forintul ellátva, szíveskedjenek a fenntjelstítt helyen és iduben megjelenni. — Zárt ajánlatok a közalapítványi uradalmi tisztartóiágnál Somlyó vásár-, helyen (n. p. Devocser) 1875-ik évi Január hó 11-én déli 12 óráig elfogadatnak. — A sárt ajáulatokiiox a kikiálltáai ár 10%-je, vagyis: 327 forint melléklendő axun nyilatkozattal: hogy az árverezési feltételek as ajánlattevő «löu ismeretesek s magát azoknak kőtalezóleg aláveti.
As eladási részlete» f«itételnk íjomlyóvásárhelyen, as uradalmi úsattartói hivatalnál s Padragon as alapítványi erdészeti irodában megtekinthetők. (1585—3)
Utóajánlat, vagy a feltótelektől eitéró ajánlat tekintetbe nem fog vétetni.
Kelt GjSrött. 1874-ik év deczember 21 -én.
a somlyóvásárhelyi
. kerületi alap. gazdászati főtisztsóg
^« . - .
Utánnyomat nem dijaztatik.
m
Az 1873-ik évi világtárlaton érden-éraoUMl kitüntetett.
V''
Schmidt Ludmilla
Selmeczb&nyai pipa-gyára
legfinomabb valódi selmeczi pipák posta utánvét melletti megküldésére e kővetkező árak mellett ajánlkozik : XU tQ" czat fedetlen 36 kr, »/« tnczat ezüstös rézzel fedett 90 kr, ''/4 tnczat packfonggal knpagolt 1 frt 50 kr, china ezüsttel fedett ''/« tnczat 1 frt 80 kr. o. é.
Kívánságra a pipák s fedelei mintarajza bérmentesen megküldetik. (1541-1)
o _ _ ____,
/ * - - - - -- -
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden f^ju aszulos éa kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkosarak, aranyozott rudak, padlóazőny egek minden nagyságban sat. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor- és iroda beszerelések elfogadutnak és legjutányosabban számitUtnak, ugy nemkülönben a csomagolások is. Minulapok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.
A
valódi
orom. aaab. UgSjabbaB 5 Felsége által kiváluá?. gal kitCLotelett, aa ervesl kart« MfViZSflált, • »ikereiu.k uláli •»•rfélekép«n kipróbált titkos raer a patkiiyok. házi * nszsl eg« rsk, írstsrinfr «• SVáhek telje« kiirtására, (melyet sokfelé te«^-prcbáltak hamisan utánozni ■ árnlni,) bamisítlsi miüöíégbes
Nagy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
Pécsett Z s o l n a y Imre és V i I ffl o s Kaposvárott: POLTTZER R. úr
ketMkedánéhen, P • ■ t • o
urak
SCHNEIDER G. Lip4tutrcai kertikcd* •ében kapható. ,1644 — ! >
Egy »Agy bádog I frt. kis bádog 80 kr.
Egye« bádog megrendelés i« ntánvét*! mellett gyoroar, teljeaittei.i
Bécs, Stadt Bräunerstrasse Nro. 10.

¡(1526—6)
Ethofer P.
batorraktárában.
Technische Gummiwaaren,
wie Gummiplatten, Schnüre,Flanschen, Stopfbüchsen und Man-nirch Packung, Kautschuck Kitt, Wein-, Brauer und Wasser-Schläuche, Hanfscbläuche, roh uud präparirt. Seemaschinen ■ Schläuche ; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, Wäschauswind maschinen, echtes Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
(1524—6)
Henry Sachs, Wien
SUdt, Giselastrasse 3.
Elsó s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye
AUER JÓZSEF
m. kir. szabadalmazott cbrooooeter ós müorasnáJ
SZEGEDEN.
Midőn es alkalommal leszállított árakkal ellátott árjegysékemet a t közön-Végnek bemuUtom, remény lem, hogy a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egéss sorozata, melyeket egy magyarhoni hason üzletQ sem birt ily rövid idő alatt felmuutni.
Czáfolatára ama számos szédelgő reclamnak, mely a valódi művészet rovására-és a L közönség károsítására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törekszik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemei, ki álliúsait igazolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A legközelebb megtartott bécsi világtárlaton kiállitott uj találmányú óráim mint fejlődött korunk művészeti színvonalára emelkedett versenyképessége által va-lamenuyi hason nemű kiállítva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottságtol haladási érem, mint első kitüntetéssel — az 1871. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. orsz. kiállításnál ezüst diszérem, ő felségétől arany érem s. a. t. által ettek jutalmazva.
A r
t
Órák urak részére:
Finom hengeróra . . " . $ _ frt
tízüst hengeróra 4 rubinnal. 10—12
, krist. üv. . 16—18
p , d. tokkal . 14-16 .
horgonyéra 15rubinnal 15 — 18 .
„ * dup. tokkal 21 — 37 „
• \^valódi kulcsnélküli re-
montoir horgony óra . 28—34 „ ugyanaz dupla tokkal 54—3» [ Arany horgonyóra 15 rub. 35—58 „
* ugyanaz dup. tokkal. 54 —100 ,
'' * valódi kulcsnélküli
remontoir horgony óra 55 —80
j e g y z
é kr
órák h&lgyek rémére:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 12—17 írt-Arany hengeróra „ „ .24— 29 „ „ . zománezozva 30— 35 „
. , dupla tokkai 44—47 .
„ horgony óra 15 rubinnal 43—48 , „ , d. tokkal 48—55 „
„ valódi kulcsnélküli re-
montoir horgonyóra . 54 —60 n „ ugyanaz dup. tokkal 75—180 „
|nga órák :
Inga óra 8 napi felhúzással . 21—31 » , „ óra s félóra ütéssel 37—42 „ „ negyed s óra ütéssel 59—69 , Havi regulátor. • . ... 35—38 „ évig kezeskedem. —
00
«N
(A>
HOFHERRM.
gazdasági gépgyaros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint :
o
8 O
o
8 o
- ugyanaz dup. tokkal 82-150 , , lllfcVI reguiator. . » ^adásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 _
U^enkivül felszerelt Üzletemben kaphatók zenélő-, serkentő , bronz és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüst-ulmi-és aczéllánczok alegjutányossbb árak mel-tett. — Orák becseréltetnek és javításra elfogadutnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön dij számíttatik. — Egy inga óra csomagolása 1 frt. 50 kr. -loronyorák — valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legu-• jabb rendszer szerint készíttetnek.
Segédek és Unonczok az óramüvészetbeni kiképzés végett kedvező feltételek mellett
felvétetnek. _ (1543—1)
Ezüst diszérem 1872.
aj bérház eladandó
Eladó haz.
A Csengerv-utczábaa egy nagyobb, még nyolez évig adómentes
(1546—1)
hal adási és érde m-é remmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlacbgasse 22.
ajánlja ki tűnd szer keze tü
Garett-fóie sorvető-gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
Járgányok és járgány-cséplőgépek. Horn8by-féle gabonarosták.
Lhuillier-féle iegczélszerűbb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pernolletféie szerkezettel.
•4
Richmond & Chandler-féle, ugyszinte eredeti angol Bentall-féle szecskavágó-gépek, kilkortcza-morzsolók, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágó és répazuzó gépek.
urlő és daráló malmok gőzzel,járgánynyal vagy kézzel bajthatók, ZUZÓ-maimok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér L sz. a,
(1505—6) lévő gépraktárban.
Bővebb tudósítást e lapok .kiadóhivatalában nyerhetni.
,(1648-24)
Ajánlja gazdagon felszerelt arak-, hölgyek és gyermekek számára való topánrak-tárát'' a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron*
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor va-! gyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy '' megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányosabban számítom.
As én raktáromban vásárolukat kijavításra elfogadom.
i
Empfiehlt sein reich assortir.ae Lage/ aller Gattungen H^1*61*-? Damen- und Ki&-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen lreisen.
Ferner mache das k. k. Militkr und verehrungswürdige Publikum aufmerksam, daas ich alle BestelQQgen vom besten In- und Auslinder*Leder vrfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird on mir gekaufte Waare zu reparieren angekommen.
5)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általáiiON
meiy rendkívüli gvógyereje, elválasztó, érlelő ¿» fájdalmat csillapító hatása áltai löggyomabb, legbizto-»abb i egyezerminc gyökere« gyógyulást eszközöl különnemQ bajokban. — Ily bajok a toroagyuLiadás-légcsőhurut, b S r k é s-barság, hártyáegyík (Croup-augina) mindeuemü megnértéeek, harapás, uarú, rágás vagy égés áitaJ támadható sebek, megforrá-/áaok, darái»- vagy méhszurások, konok-fekélyek, i uratok (eontosiók)— meglepő győri fájdalom csílla-.itással — rögxött daganatok, güraők. tályogok, pokol-ai ^carbunrulus pustula maligna), megkemónyedósek. ^enyodótek , vérkelósek, mniudeu mirigy betegségek. ►•örrélye« fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, k.irömméreg, •. adhns, tagszivacs, csonUzá, kificzamitá* és niegrác-dnláaok, helyi czúz; továbbá a szülés folytát:» láb-telfakadáAok és sebek, fájó* fekélyze-tt vagy inár genyes női mell. — Sok «¡0 már csiraban volt emlo-_ » különben elkerülhetien életveszélyen
• t>t*ni mfitétnuk mellőzésével — egyedül ezen jeles
• eb:apasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű tzálkx, vsgy darázs- és méhfulánkja csnpán ezen •ypasznak rö^id idei használata folytán annyira előtűnik, ftogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül kOnuyen Kihúzható, mire i seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ef<n megbecsülhetlen gy^gy««*»", melynek jelesté g* eghitelwebb egyének számos s különös kivi-sátra bármikor felmutatható bizonyítványai által már
.''•''jjfcn * legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s
*) E rovat alatt közlóttért felelősséget nem
vállal * Wk-
legkülönnemübb esetekben megpróbált hatáfárál és ieltünC sikerdúa eredményeinél fogra, melyek használ-lata álul még elárult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirétV kéiségbevonhatlanul (gazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, ¿o«tán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb azállitmány nom teije?iUetik.
Központi küldeményezŐ raktárt Pestei Török Jézsaf gyógyszerész urnái király-utcza 7-ik szám \laU.
Továbbá kaphatók : Hafly-Kan.zui : WAJDITS JÓZSEF urnáL Pakson: Malatínazky 8. — Pécjett ; SipŐcz J. — SiatfM: Stamborszky. — Sz.-F«berva-rott: Braun J. — Szaabatfceiyec: Pillicb F — Vetzpréabia s Ferenczy K. — Zágrábbal Mitlbach Zs. Soproab&JI : Bock ^
A t. ct. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FQRTY LÁSZL0H0Z r,.,mezre t Budára, (Rárz-va.ro» főotcxa, 590. szxm) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljeait
py- Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbení beküldése, vagy poata-ntalvány vagy utánvét mellett tüstént és Upontosabban teljesíttetnek.
'' Utik a Bevalesciére du Barry által, mely or- j
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Valamenayi szenvedőknek egészség nyuj-
voBság használata és ktfltségeaicedéa nélkül a következő betegségeket gyógyitja: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, hurut-, hártya*, lélegzés-, hólyag- és vese-bajokat, gümő-kort, aszkort, fulladozást, köhögést, emészthetet-lenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, 7 ízi betegséget, hideg-[ leléat, fülzugást, émelygést és hányást még a terhesség idejében is; a mélakórt, elsoványo-| dást, csúzt, köszvényt, sápkórt —
I Kivonata a 76,000 bizonyitrányoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
75.851-ik bizonyítvány.
Töri«, Erdély, 1873. szept 6. Legyen oly jó nekem egy f»nt kitűnő Kf»r«. lt-eciéreből posta utánvétellel küldeni Megjegyzem, hogy azt egy újszülöttnél akarom alkalmazni. Az el-fogyoU azer a gyermek egészségét a sző szoros értelmében vissza adta Ezen tápláló azer használata minden dajkáuak ajánlatos; tisztelettel
Tóth Lajos.
72.268-ik bizonyítvány.
Trappaní, Szicziliában, 1870. april 13. Nőm borzasztó idegea szenvedéseknek áldozatja, egész testén dagadt, szivütés, álmatlanság és lépkórság által gyötörtetve, az orvosok által már elveszettnek tekintetett, midőn elhatároztam magam a megjutalmazhatlan Revalesciére du Barry-hoz fordult-i. Ezen kedves szer, barátaim csodálkozására, rövid idő alatt azon borraaztó bajokat oly tökéletesen meggyógyította, hogy nóm jóllehet 49 éves, a tánezmulatsá-» gokban ii részt vehet még. Ez önnek ezt nyilváno-
san közlöm a szenredí emberiség érdekében , legforróbb köszönetemmel együtt.
Barbara Atanaaio.
Táplálóbb Uvén a hxitnál, ÖO-utrum n*g-kimili a gyógytzer árát, félnöttéknil ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenezékben ''/ font 1 frt. 60 kr., 1 foní 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelencékben 2 frt 50 éa 4 frt 50 krral. Raraiaaciér» Obo-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 60 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., por alakban 12 csésaáre 1 frt 50 krn 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50kr., 120-ra lü írt., *88-ra 30 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Cosnp
álul, Wien, WalHlschflasse Nr. 8.,
tf.-Kai\is*án Lovák Károly gyógytirriárdban; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Valle Antalnál ] Eszéken Dávid Gyula gyógyszerész nél; Nagy-B«''cskerek Goldberg J. M. nél; Marosvásárhely tt Fogarasi Dömötörnél; Miskolci Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó zsefnél; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél ; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
(uso—211 ^ legnagyobb
YÁSBÜTÖEGYÁE
RelotLárd & Tétrsa-é,
Béc«beií. IÍI. Mnrxor ntcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen "bennemküldetnek mindenkinek.
'' * __ A 4
Faj szerint rendezett szőlőmből
következő faj szőlővesszők kaphatók:
Tisztogatottan csomagoltan a vasúti állomásra állítva :
Fejér bort termik: Szi^u vagy Furmin ] 000 sima vesazó VelltB vagy olasz Riszling 1000 sim«i vessző Rajnai Riszling 1000 sima vessző .... Piros oporiót homokos taUjban is jó termő) 1000
Tót szőlő 1000 sima vessző ......
Fekete bort termők: Karaj vagv f«kete Rag 1000 sima vessző . .
BjrK''Uüdi loOO sima vessző.......
Kekete Kadarka 1000 aima vessző ....
Opnrtó Burgundival kevert ......
Kevert jó fejér vagy fekete jeles bort termő fa
jóknak ÍO00 sima vessző......
Helyben, azaz Szabarban által véve ültetésre tisztogatás nélkül minden faj 1 frt 50 krral olcsóbb. Megrendelésnél ''/3-adas beküldése kéretik. A
8 írt. — ki
8 . - .
8 , - ,
8 „ - ■
5 . — .
7 „ -
G . -
3
. 50 ,
szükségelt
megrendelt
faj nem létében a küldött pénz aaonnal vissza küldetik, miért ib a megrendelésnél az utolsó posta, vasútállomás és lakhely pontos
(1542—1)
te.¡•''¡ryzése kéretik.
Aiulirt leveleit Zala-Apáthi posta állomásról veszi A küldött fajokért kezeskedik
Baan Kálmán.
Das beste Mittel zur Conservirung und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeachiere etc. etc. ist das
Russische Leder-Oel.
r)iPbe9 Oel zeichnet «ich vor Allem durch sein Aroma aus, so dui ni&n wh Stiefeln, welcho mit demselben bearbeitet sind, ohne An-"tOb-i zu erregen, im Salon erscheinen kanu. Durch die Behandlung mit L ''der-Oel erhklt das Leder Schatx gegen die Einwirkung von Luft. Hitxe and Feuchtigkeit aller Art; von Zeit au Zeit damit getränkt, bSe-.bt (iai Leder stets sammtartig weich, »*ird w^aserdicht und erhiit • :a<- besondere Elasticität. Der Fnssschweiss wirkt auf das so behan-ilelt»? Leder nicht mehr nachthetlig ein, letatere« bleibt weich und ge -erDmeidig nnd erlangt dadurch vi .o grössere DaunrhaftigkeiL Nach der Ht-hacdlung mit Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackirt »••rden und erhalt dann einen schönen dauerhaften Glanx.
Flaschen zu 1 fl. nnd 2 fl. ö. W.f sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
-r i.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausscfcl- priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal • Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist e« endlich gelungen, einen vortrefflichen Stisfel-Lack etc. su erßnl*n, wodurch das Wlohsea #«f Stfcfel ganz uu-
liotbiff wird Nur mit eitem Pinsel beitröicht man die Stiefel etc. und ''iTnnen wenigen Minut«- \linzen dieselben tiefschwara. Das Leder leidet •Urunter dnrchauinichwudern wird im Gegeotheile weicher, geschmeidig und wasserdicht. *J
FlaHcben xu • ^ an<1 ^ fl. 0. W. versendet
n die
Engros
Fabríkund Haupt-Niederlage
Rabatt
Wien, Kohlmarkt \r. 5,
vis a vis dem Cafe Daum, im Hofe lioks. Provinz-Aufträge wenden per Cassa oder Postnachoahme (1478—11) sofert ausgeführt.
Csak a 15 év óta fennálló (1493—9J
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt
önzi és téli idényre.
LEGÚJABB
a téli idényre!
Csak 6 írtba kerül egj teljef angol egészaÓKnltözék, melyek «.merik*.; teraiészete« grapjnbii rannak acőra ci gtirami-tserQleg tágithitók, a testet gjroraan megmelegítik • folyton könnyű kigőrCigésbin tartják. Esen OltOxek véde«tköi a meghűlés s másnemfi b«tegség ellen. Ily 8lt8zék férfi, ▼agy hQlgy számira áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár kéz«15, 1 pár csipSbatétből. Mindössze ez csak 5 frt.
Meleg ós jó téli ruhák.
KetZtyŰk. gyermekek, hölgyek és orianak 20, 50,.40, beleire 40, 50, So, 7ü, 80, 90 kr.
SzarvasMr kesztyfifc 80, 90 kr,
1 frt. bél el re 1 irt ÖO— 2. frt
20 kr.
Séta- vagy sti shawlok 40, 50, 70, »0, kettS« hossznak 1.60, — kr.
Kézelők gyermekek, hölgyek és férfiak Stimára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
EBeszségaljasek gyapot, vagy jnh-gvapjuból gyermekek, hölgyek ós férfiaknak gyapotból 6o, 70,
30, sü kr, 1 frt, i .^0, 1.50, juhgyapjuból 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Nadraf ugyanaaon mino»égből 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.50, 3 frt.
Kapezák él haritayak gyermekek, hölgyek és iérfiakn&k 20. 25, 30, 80, 40, 50, 60, 70, 80 kr.
Tsli Ingek a legfinomabbak juh-gyspja szövetből elegánsán ruházott mellei 2.50, 3, 3.50.
Nagy választék posztó-baschlik-ból leányok és i:5k számára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.60, 3, 3.50 kr.
N8I és láaykaraaatyHk 80 kr, 1, 1.20, 1 80, 2 frt.
Egész azegélyzst karmantyú csomagból 3.50, 4.50. 6 frt
Női s lásykendők minden szin-ben 50. 80 kr, 1.20,1.80,2.20, 2.80 kr.
KBltnlegeSSéfek ingelGből a leg-finomsbb gyapot, gyönyördea himzett mellel férfiak számára 1 db. 60 kr.
Kaaáftlik kicsik és nagyoknak 60. 70, 80, 90 kr, 1, 1.20,1.50, 1.80 kr.
Gyeraekndúosfctk 60,80 kr 1.20, 1.50, 1.80 kr.
Elfeala, ragy szinhá*f8kötSk a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.50 kr.
Czlpobél, a lábakat ssárazon tartja, gyermekek, n5k és férfiak» ask 20, 25, 30 kr.
Férft- és n6i caeheuez a legtisztább juhgyapjuból dbja 80 kr.
KQlSalSfesaéfek hölgyek számára ez idényben a legújabb, Mlfy-deréktk 1^0, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonatm ,®fm6bb
laszték s színben, egy rSf hosszú, igen buja,
fésülésre alkalmas, a saját hajtól ismerbetetlen s a diratos tri-zúrúkhoz használható, mig a készlet tart csak 1.60 kr. dbjx Különös kéuyelemr®, a fentne-rezett bajból chignonok minden szinben a legszebb s leg-diratosb frizórákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 és 3 frt.
Valéél hajfonatok minden szin-beu 1 rőf hosszú 2.50 kr.
5000 db. petróleum lámpa
végeladása, kicsinyek 35, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.50 kr, nagyok 1.80,2, 2.60, 3. frt. Fággő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 5, 8, 12, 15 frt. A lámpák árában fiveg, golyó és láinpaersyS benfog-lalvák.
Esó ellen, v*10«1« eso-
köpeny rizment^s ! sxövetbSl Tarrás nélkül, igen tartós. Darabja nagyság ne-I rint 8, 9, 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szövetből 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tu-lajdon biztosítására
»ürgSsen ajánlandTTgyjTr^d^ f«gyr«r, ez egy uionan javított biztosító rerolrer, amerikai modorú legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db fl Mm. 9 frt, hozzá 100 töltés 3.60, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 <
Szakácshós az ebédlő asztalon.
Ezen ujonan módosított f5z5-kályha petróleum ffitéssel Amerika- és Angolorsságban már több ér óta elterjedre ran, minden kOrben különös elismerésben részesül Minden háa-tartásban nélkülözhetlenné válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midón a tüxelés azonnal kéznél van. 2 e vénre 5.60, 6.60, egész 12.60-krig. 6 egyénre 7 frt tói 9 fitig.
Valódi végeladásu tfaxi aafOl-korossíyákaak fából 1.20,1.60,
2 frt Vasból 2.60, 3 frt. Ha-lífax legújabb diratu 6 60, 7, 7.50. Jacson haines 7, 8 frt.
Minden aévnfra, kazlai la tsá«ek, bálok és ■Myegzökrs, röviden : miaden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni. A nem tetszők készséggel víaszacser-ílt-tnek.
Képes Árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve s ingyen kap.
GYÖGYSZER!
NEUSTE
Biztos síkerii. amit ezer bizonyítvány tanúéit.
IN FCLÖ
ß^" Aug. 1-től kerdve aDagy üxlet kisebb részosztályokt* is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
gyógyszerész „SZ.-LIPÓT*-hoz Bécsben, (Stadt, Eeke der Planken und Spiegelgasse.)
egy egesx sorát terjeszti a t. cz. köxonicg eic axou gjógy^seroknek mo-lyek akár orvotok, akár mások által használtattak, még mindig sikereseknek bizonyultak, meg pedi^ miaden esetben, Unasága ennek a mindig emelkedő fogyasztá« s a bizonyitrányok ezerei, melyeket meggyógyultak állítottak ki, miért is azokst a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk.
A sz.-Erzsébet-fele ezukros vér-tisztitó pilulák gyenge széke; okoztak, tisztitják a vért. t a mellért teljesen ártalmatlanok; kitfiuő ha-táb ak az altesti szervek betegségeiben, váltóláz, netlhsj. bőrkiütés, szembxj, agyrelö, száj, gyermek es aöbetegségekben, ellen ail a du^u laanzk, mely minden bajnak forrása
Kérjük a megrendelésnél a ezukrozou za.-Erzsébet-feie pilulák határozott megjelelését, m»-rt csak azokuak ran a fenntebb leirt hatása.. Aki egy^ser e sz.-Erzsébet féle pilulákat használta, az sohasem fog mát hasoncxélu szerhez fordulni, hanem a ezukrozott sz.-Erzsébet-féle piloláknál marad n azokat fogja is sjánlani. Egy tekercs ő skatulyáral, me''.yekbm'' i20 pi-lula van, csak 1 frt.
Mell-szörp, minden köhögést, mellfájdalmat azonnal enyhít, ára 70 kr.
Sárga-répa - bons-bons, kitűnő enyhitó s nedvesítő 6zer, ára 10— 20 kr.
Fenyótü-fogpilulák,minden fogfájdalmat azonnal megszüutetnik. Ára 25 kr. /
Qerome-balzsam. egyedali szer fagyás ellen, ára 60 kr.
Fenyetü-czigarette, nyálka ét mellbsjok ellen, 25 db. 1 frt.
Meathin, hasznos az egészség s a toilette-re nézre. Legjobb szer minden rotznllét, émclgés, gyomorfájás, emésxtetlenség s fogfájás ellen. óvszer s ragályos betegségek ellen. Egy-két csepp egy fól pohár vízben azonnal javulási ad. Ára 50 kr.
Homöopathikus kávé, kitQuő ital gyenge gyermekek számára. Fontja 40 kr.
Kropfgeist, kitttuö szer a golyva ellen 70 kr.
Köszvény - sse*z, csudahatásu kötzrény ésrheuma ellen; ára 70 kr.
Párisi tapasz, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék bcfec«ket.dczéare, biztos és gyors szer férfibsj, magömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr s a hozzá raló utasítási füzet ára 50 kr. feleslegessé tesz minden egyéb tanác»ot.
Gaudicn. Legjobb sz''r ragadós nyavalyák ellen. 1 frt 50 kr.
Narancs és czitrem-szesz, mely-lyel azonnal jó limonádét s narancsitalt lehet kéiziteni. Minden t>a-laczkban 75 pohárra való van Ara 1 frt.
Oreillon. Egyedüli szer a nehéz hallás s minden fülbetegség ellen. 70 kr.
Fremont orvottudor-féle önsegély, egyedül való szer férfigyengeség ellen 2 frt.
Storax- kenőcs , bőrkiütések , májfoltok ellen. 80 kr.
Antíspygloma, szeplő s az orr röróssége ellen 1 frt 60 kr.
Warburgi hideg-láz cseppek. Csalhatatlan sxer minden hideglelés ellen. Ára 1 frt 60 és 60 kr.
Aütisutin, biztos szer láb és hónsljizzadás ellen s a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr.
Rhumin. A legjobb saer nátha ellen. 70 kr.
tók a következő különlegességek Romerliauki szemviz, 1 frt 5o kr Tömörített sreiezi tej. 36 kr. Dr. Gölis etpora 64 kr. Popp anathe-rin száj.ize, 1 frt 40 kr $ Popp után 40 kr. Liebig hujkiroa.ua. l 8-ad font, 8j kr. Dr. Faber Pun-tás-a 1 frt. Dr. Pfeiffermsnn fog-pastája, 1 frt, 1 frt kr. Poltre-seda-bodor hajkenője, i frt. 1 f. i 50 kr. Dr. Brown hajfenntartó po-máiléja, iző<e, barna és feket ''haj szamára 1 irt. Dr. Heidar fogporu 35 kr.
Van szerencsénk egyúttal íl-latazereínk, saappanaiok s hsjke-nőink sat. raktárát a n é közbe-ség figyelmébe sjánlani, e«ek a legjobb párisi és londoni házaktól vz-lók s s világkiáliitáson az erdőm érmével jutalmaztattak • olcsóbbak mint a ridéken. ilyen Dr. Colimaa hajfestője minden szinben, el''ig 1 érre, ára 3 frt. Aranyszőke h&j hoz 10 frt, Ajánljuk frtnezis ciio-coládénkat, mely a kiállításon s haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—V írtig fontja. Ü.-oaz thea fontja 4 írt, ''!« font szelenczébec 1 frt.
Van minden móterő szer z gyógyításhoz, mint önkrittéiy-eszkox, fecskendő, kötelék. Küldünk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 Crtig ; Czukorkák&t chocoládéval 1 — 10 frtjg ; ran nagy raktárunk fogkefék és pipere szerekből.
Kérjük a közönség bizalmát Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbízást, habár Paris, Loudon, Berlin, vagy bárhová szólnak , ugy mint helybén azonnal teljetitünk, még pedig mindon pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy késapénz fitr-tét, vagy posta utánvét melleit adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul: a csomagolás: csak snnyiba számi-juk, s mennyiben magunknak kerül. A legkisebb megrendelési összeg szétküldésnél 1 frt Nagyban vásárlók előnyben részesülnek.
A fenntebbi gyógyszertár elfogad megbízást
CONSULTATIÓRA
egy orvostudorral, as orvosi kar tagjával, ki mindennemű bajt fájdalom s a hivatásban való akadályozás g utókövetkesések nélkül gyorsan és alaposan meggyógyít. Gyógyit bőrkiütéseket, szorulást, sárgaságot, magtalanságot, m&g-ür ülést, 0*90-5)
férfi gyengeséget
s mindennemű daganatot. Levelekre válasz. Gyógyszer olcsó. Titoktartásról kezeskedik. Tiszteletdíj 6 levélben történő tanácskérés utáu ö frt. Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-, szám- s torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt.
Azon hölgyek és urak részére, kik hajuk, arexuk, fogaik, vagy s szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozólag tanácsra szorulnak, consultál a nevezett gyógyszertár aa e tzakbeli legjelesebb tekintélyekkel. Bőrebben levélben lehet értesülni
Mindig friss készletben kapha-
Főraktára minden ismert bel- ós külföldi
gyógyszertári illat- s keudfoó szereknek.
1 ■ "


T"*"-
^--

4 ,
OLL a. se iDLiTZ-POR a . j 200 frt fog adásul!
E porok reudkiröü i * legeltérőbb cetekben bebizonyult gyógy- I ^^
M
■VB £ porok reudkirűli « a legeltérőbb netekbeii bebiaonyult gyógy lllhatáauk álul mioden, »ddig elismert .háai »Berek kömött, Ufadhatatl*-nnJ az .1.5 balrot foglalják el ; mit a« «ok «er, a caáaaári birodalom minden ráa«4ből kaseinkbes küldött bála-iratok a lefráaalaUaabben tanu-ütjik, korr • porok lögrött 8íaralá«akaál, aaúsztkatattaaaéfakaél, ay«-uorfcivaél további fórctik, vese ás We« lajakkaa, tzi^tbtfásoál, ide »MM okost* flffijás. vártalalas, vég.u hy«tariara, kikér éa huiMi
¡¡úyún hajUmnál a legjobb «ikerrel alkalrosr. tatnak, a a legt*rtósb k*jr^gyb«uUt «rtdményestek. (1547-21)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
cranczia borszesz sóval. ^ ^
J ▲ lafmofbiabatóbb orroaaaor a i*en»edo emberiség segedel-
mére minden belaß ás kílls« fyuladáa, legtöbb betegség, nxindenne-■kfi aab-, faj-, flll- és fogfájás, régi sérrek és nyitott ael«k, rák, fene, esemg#nM*di«, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb. stb.
I paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
Dorsch-halmaj-zsirolaj.
A legtisztább én leghathatósabb orvosi s*er Norrégia begyeiben mam cserélendő fel a mrsterségeeen tisatitott haJmájxsir-olajjal.
A ralódi Doracb-kalasájzslr-olaj mell- és tüdfi-bajakaál, soropbo
l«t- áa rMWUt-betegségekben legjobb gyógyhatással van ; meggyógyítja a lefidDitabbkiazvéay- ésoeázbajakat, valamint a* időszaki bórk. ütegeket
Ara 1 üvegnek használati utasítással I frt
Baktárak JTagy-KanUtaán: Bel ob J. gyógy b* Lovák K. gyógybz. Feaaelhotfftr J. ée Rosenfeld F. araknál.
Leteayaa Kalivoda J. gyógya*. HarozaJibaa Isrtl Nándor Báaak-Szt-fyirfyia Fibica J. gy. Szeaibatbelyea Pilieh Ferenci gy. Sapraaybaa Uesey András gyógy»*. Zágrábbaa Mittelba eh Za. gyógy''*.
Ceyleck J. J. gyógy««., lTrweiaa Fr- gyógy«».
TÓTH SÁNDOR
Lak o rics Q.
Csák tara yáa Káráas H. Caaryéa Kr aislar Dávid ftaH*Várett Kohn Jakab fcapraaezáa Werli Sáud. gy>gy«. KaaxtfcaJyaa Wtu.cb F. Karaaztaa Breyer Jakab fiai KStZaaaa Caacainoriis Lstr. gy Agysa.
Minden Zala-, Vas-, .Somogy-, Fehér- és tolnamegyei, d* kép a nagy-kanirsai órásokat és öreg mfivésteket «zennel feli.; v-m és tudomásokra adom, miaierint ha a tiaatelt urak kötül valaki aat a munkát éa m fi vészetet egy órán képes előállitni oly pontossággal, számítással és csinnal, mint alulirt é* aaon gépeket képe« felmutatni, melyek at óra kéeaitéaébex okvetlen saflkaégesek, at óram«vés«etben egy perc* alatt képes kéesitni annyit, mmt ások nélkül 4 óra lefolyáaa alatt, ugr alolirt köteles, magát a vállalkozónak 200 frtot fiaetni. Dijjal, ki e tekintetben legySani fogja és kéeném ax érdekelteket minél elébb magukat, ha kedvük támadna fogadni, nálam jelenteni. N''agy-Kaniasáu, január 6. 18<5
RAKTÁR saját készítmény & KAKTÁR
asztalos és butor gyári rak tár rug*"-vos ,
kárPÍtos SZOMBATHELYRŐL * J * J ,
bútorokban, (164S_n " matráczok,
hSj,:i:j"" WY''-KANIZSAN 1 ''¿J¿k
székekben. vasút utcza, a városhazbau. tartókban.
Kopfmahler Károly,
(1539-2)
óraművész.
Hirdetmény.
Kaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, Ön fertőzés és ágyba vizellések ellen. Ára utasítással 6 ft.
2. Ruganyos suspensorium,kisebb s nagyobbmérvü erszény gyulladások és sérvek ellen. Ára 3—8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft^ A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utáávét taellett.
Czim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532 -5)
A győri székes káptalan tulajdonához tartozó Zala-megvei Nemes-Káptalan-Tóthi I8l3/t hold birtoka, ezzel kapcsolatban az ottani korcsma belső telki épületekkel és a Józsefnapi vásári jövödelemmelegyütti haszonvételek 1875-ik évi apríi I tői, 1881-ik évi Apríl l-ig 6 egymást követő évre bérbe adatnak, a bérleni szándékozók ajánlataikat 10% bánatpénzzel ellátott és lepecsételt levelekben a jövő 1875-ik évi február hó 15 ig adják be; a bérleti feltételek G-yórben a káptalani, Kónyban a tiszti irodában, ugy 8Q-meghen Pintér Pál ügyvéd urnái előre is megtekinthetők.
Kóny, deczember 22-én 1874.
Németh Péter,
(1533—2) korm. tiszttartó.
Hamburger A.
BUDAPEST.
MSKTÁK
levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Hamburger A.
BLDAPES!
1
ö
M.
2
<9

«
§ .
® 5 •s ©
t ''S
n
w
s.-
O 0
~ a
eo t;
1-3
" S
£ a 5 ,2
o
fe» S ta
o
£ as
a i
0» i, p ''—''
•i
: i 2
cB O
a
1
II
11 m «
2 »
•M
JZ¡ -c
a á
f
„ B
'' §

00 ~
ja g
o S á XJ
a
a
o
A czég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
hamburger adolf
Hölíydlvatá.r u-r alttára Budapesten, IV, uri-utcza 8. sz. alatt a pöstapaiota átellenében.
ajánlja a t. c« vidéki k&zSnsé«rnek tnindenaemü szép, Jé éa oloaé
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús választékát a következő ki vonati árjegyzék szerint:
9k
M H
Öl
\3
S I
t fi
s
H
>o o
I
X3 •o
s:
4 ;
K I £ :
c
c «
M
•5
«
-o
HS
^5 "5
•o
■5 íí
X3
I
i *
£
S
^r
I s
iC 5
QO
Mi rahakelaiék. legd - abb rál*í«tékban, rSfönkint 30, 40, 50
kr. — frt I.
«•»Ó-ruhakelnek, perkil- • baii«tban r6fönkint25, 30, 35—40 kr. Potzté-, flaaell-» ripsz gyapjaketaék, rSfönkint ft 1,1 50, 2—2.50.
Selyaaiszfivetek, Ufou, Fai 11« S Groagrain, röfőnkiut frt. 1.50. 3,2 50-3.
Sdywagazir-. Illunion- « bÁüruha-Köretek, rSfönkint 60, 80 kr, frt 1—1 50.
Pwapadonr Cacbealrok. re£gí<n ponpjoIAkra, rSfönkint SO kr,
frt 1 — 1.20. »
Aaga! biraoayak. teketék * «zinesek, rSfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. SdyflBbÍr$oayok. minden »«inben, rófönkint frt 3, 4, 5 — 10. Rabaparketak, »sinMekn minúaotuk, rSfönkint 30, »5,40 — 50 kr Gyiazkaéaiék. Inatre-, cachemir-, terno- stb. szövetekben, bármely árban.
L« »2ér. b«rliui pyapju- n moir-alsószoknyák, (jnponok) dara-
bonkint frt 3, 5, 6—8 H5lgykalapok, fejkötSk n baiükok, darabonkint frt 3,5, 8-10. Eetfaiaak és horkolók, ^lejftjj.abb divatozikk,) d*rabonkint írt 10, 12, 15—20
Na.-ykeadék, LongMhawlok s Plaidek, darabonkint frt 8, 8, 10 -15. Reczéskeadők. berlini (fvapjaból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. 6yapjike>áők,k iosinyek » féluagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2^3. Selywakeadók, mind«n sziliben, darabonkint frt 2, 2.50. S 4. Eobarpe ak, » brocbekendSk, evapju és selyemből, darabonkint
50 80 kr, frt 1-2 IUI1 Ficba-k, oaip .ékkel va^y himzeltek, darabonkint frt 1, 1.50. 2-3.
A|y- • asztalterítők, bármely azin- és minSséeben, darabonkint frt 6, 6, 8-10.
Map- és es6-erayik nemkülönben legyezik minden árban.. FeeáJ- és azilézlal ''viazaak, M rSfösek, végenkint frt 8, 9, io -l* Creaa- és bérvászaak, fehérítettek, 30 rófösek, régenkiot frt 10, 12, 14-15.
Raabargl vátzaak legfinomabbak, 30 rőfösek, régen kint frt 15, 18—20
Irbaal éa hollandi vásznak. fx> rófftsek. végonkint frt 20, 22, 2''.—sO. Raabargi vátzaak. kézifonálból, 54 rSf.»»ek, vógenkint frt 25, 30, 40—50.
Lea- s pateat-OSiRVatoK. fehérek, 30 rőfösek, végenkint frt 10, 12-15. ''
Czéraakaaaviszek, á?y nemfiekre, 30 rSfösek, végeulcint frt 8, 10, 12-15.
Naakiag, ágynemfiekr*, sxrg* éa fehér szinti, rSfönkint 30, 40, ^45-50 kr.
CWfffcsok, fehérnemflekr«, (1 yég körülbelül 70 rfif,) rSfönkint 25, 30, 35 - 40 kr.
Lepatfváaaak, •/« é« «éleaek, rSfönkiüt frt 1, 1.20.1.50-1.80 kr.
Plkét és bariét partetok fehérek, rófönkint 40, 60, 60, 70 kr.
Barékal)- • bator-cainvatok. aaineaek, rSfönkint 80 kr, frt 1.
1.20-1.50.
AtZtal* • kávésabroszok, szineaeL*, minden nagyságban, darabonkint frt 3. 4. 5—6. Lea aaztaJ és tőrOlköző keadék, tnczatonkint fn 6, 8, 10 12. Ceaaafe-aaztafkaadik. bármely színben,tnczatonkint frt 2.60, 3-4 Ctipkef9fgisy5k, páronkint frt 8, 10—15, rSfönkint 60.75 kr, frt 1. Brtar^-rijazrtl é» cretonok, színesek, rSfönkint 50, 80 kr, frt
■attak, erépe-lissek éa tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orgaatiiak. fehérek éa aainesek, régenkint frt í, 1.20, IJO, 2. Lea zsebkeedék, fehérek és aaineaek, taematonkint írt 2, 3, 4,6—8. FizMerakak, hölgyek számára, derékbSség azarint, darabon-kint frt 3, 4, 5-6.
o-
I |
St.
c:
a
Cr-
<2 &
te
M
O
tu
o
lo ° j
M
£ S <2 j
I w
^ M
W
; ^ I o ö*
o-
1 &
« a
a
ä
2. s.
I
Hamburger A.
BDDAP^T.
R.
ingyen mellékletek adatnak
minden megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyezó, 25 —50 frtig egy berlini gyapjú kendő, 20 — 100 írtig egy szép kelmeruha, aránylagos árengedményt.
B B
?r 5*
sd o
§ 2. a
90 7C-
^ a
S Q,
- g
© t3 (
§ g.
r Z
CO a«3
B
a
cw p
® B
W*
ot
"1
0» <
S*
n
I
Hamburger A.
BUDAPEST
linarr n & (Dfifäifliaitsipiflr
i:t geforgt für jebef tinb, ob iaitg obtr oll, ob r«i<b ober iirm; man fittbft in E>trit fein jrptttrt ®ffriiäit, wo eine b*r«irtig monnigfüifct «uinwbl »¿rr onb )u fold) biQigen $ reifen Pfriau''l tpirb. 8rrr.ineient inlfrcftante wifffafduflüd)« €piele für bie Cdjuljiiflenb. (o audj eine immrnft fcuf-»ab! oon nei-.n interefTanlen ffltfeüföoftifpieleti für Äinber jebei «Uert ic. ic.
30, M, «e.
to^p» "Pf-.rtT>or; gcldbctc íurpea. 1 €t¿d tr. W,
60, Sü. »1. t, 1, 3, 4.
U |c leitete Rappen, 1 «tfltftc. 10, SO, 30, 40.
50, SO. » 1, t.
TOf<iflnif4t iar.fi-nrpCT alt Ctiaimt, bmcgtn »opf, ^>4«t< imí &J6e- X €tätf fc, *0, »a
R. 1.30.
Í»ft». sab icr.''-i^la.epifU, ja fr. >0,
? am Brr bbv tr. 10. 10, SO.
e-nlao. tr. 10. 30 5o, 90. e<k«* feia. Kit Sigurra, f. 1.30, IM, «. Htgtl. tr. 10, *>, 40, «0, 30. «cítileiptele, 20, »o, «0, «0, SO, JL i. S^at: lltoi, fr. JO, 40, 60, 80, (L 1, 1.50, 3. RabuCiritlt, tt. », 60, To. »0, f. l.JO, «. «rbrit<-*aft::«:, tr S«. 8". f. 1. 1.60, X. Qiaut*. in |L 1.50, 3, 3.
Mtf*'' fr annm, Zro»pf!tn, Ironnnct", ftblben
®uit rrra, JRttobimni, d''eji.
«cnilal, O^Kiivniwtlt nnt anterr 3rtftninea:c ft^r fttflig.
ic wurca fftr na»o^2nbig( fttsber, an« Ra :-rbeli oi*r ÄantfAst, tr. 16, 35, 30, ¿0. jR^K*- Srrii-icbcTif suf 0*1«, fr. 5, 10, SO
M rt. 1.
■Mg HinC gac) nattrtw» sa3g(f«»rt 50 tc^ fL 1
ai n
anrtrt £pirt|o4«: ia lovOfa4<.rK0«tM|t. 10 tr. He «. 4.
ZßOT* &Ora<*¡rttfp dt 90U 30, Srt tr. W3 t.
i;tBsPt SilmNito, für RSitbcn. mit ob« ober lau » tr. 10. 15, 35, 46, «5, Sfi. I.
Cfctit leba Untarier fesaea Älabrr ipiefrab kfai feram t.rri HC staen eck* asb 8iH*rfaftrn. t Ctttf R. I. €pir(esb Tann man'' brn flfabent crrj^itbcae 5anbarit»!ci Irrnrn bort» Me tac* arbeiMf^aks- i ért ff 90 tr. 11. 1.3C S. 3. «tebnfit, ha« Stütf Cr. 60, SO, f. 1, 1.60. t.
H^P* Lauras aafic«, grsaaat 3«aber''8aimic, btr sitgtBf^mflí nattrHlt fftr uab Vit, 1
e Btf mit 13 ©ilt<rn Ir. 36, 86, n. 1.6o, », 3. < ttt fL 6.
jMj^^ 1 Hriccf 9IaS - SvftzumtXL , »rnanst brr BllIlKlDOJfi, bsra*d4<«aaa ben OMaag Hat« teb« 8o*U táa(4enb aa(M«ca taza; bitK« fc^c tmtr-ttffaate 6p¡dirug fofto Hot 35 !t.
m^r^ «ngUM« SeztKBiIlM, gcfOt aiü aflea i»
■ * fias fe braoObart» Ocxt^áutx, 1 tiftl 1. i, 1.50, 3, S.Í9,3. 4, Mekfbn Hete ffcttaber, te. 15, M.
SO, IL^l.
Í>U tu«g-)riff actra ^rSbeV^n «rttit nr e^bfrWff-a tigMig, ta grdfter la««ra^, ftr « ¡abea aab SRiNben toca Kttrt, ) ©piel »o tr.. f. « 60» 3,1^0, J, a 60.
- ©Kbbrntfetetea, fomptrí wtí ílp^obrtrn nO n tro filien, ffr ensa^fcac «taba. tr. S''>, |L uto.
i.aa, a, 4 w» n. 6.
(Ha acttcf Kerf'' aab ^iTrlbn« mit 3o acaen W«1*em ffr 6 h. «nbett b^rrek»« 6|Krt la Ctótter Ha»**«.
¡tkri^irtrnr 6rtcí»«ara, ta «Críela cerpatft, ta 10 íaArr Ka«»obl, fír Rlb^ca aab toaba, m «tStf
tr. M. 30, 40 60, AL i. t.
l''eberrsscbaag iad üaterhal
ßl^rea bie neuen fcsIcs-JJearrwcrfe, o^nr etaea BNen *J" W* a^aaliMer laftaa^l. trr
Wik I, 6, 3, 10, 16,
_ £«bbertr, «<><n, etaür. eaben. Stanaer, €atra«,
» atte« mit uat o^ne «inricbtst)». «¡aber-2Va:er, fr J6, 60, fl. 1..0. €rcrtaffer, fr. H>, io. 30. IR.lamerrbe re-6rirte, fr. 20, 40 60, 80. Roalcttc.epieU. tr. 35, JO, tó, (. 1 Wónfc mit ían;tperf, fr. 30 Siienba^n mit íanimal, H- 1.60, «. 3.80. •inbcr-tttrea fetue, atit 6<W«8»«rt, tr. 34. «ttben éenea, fr. 10, 1$, 30, 30. «0.
SHft lei«. Karabiner aab ®t»ebn mit ftnaQ. «fftft, 1 et. fr. 30,40,30, fL 1, 1.30, 1.50 «¿td, m 81e4, fr. to, 90, 40, von 6uM, fr. 90, (L 1».
Ctaegrvle Sní«MÍÍ eer. aagnrtlfiVa jarrrf,
bte la Safkr ¡ia<b ber «idtcrg be« iMagnr:«« {♦trlnmrn, 1 «Oa^tel ft 1», 30, 30, 3
Jcrj.-ll.in*. «sffrt», t^ee- a. ©óeife-Cerrier« }« na« ®rif^e. fr 60, 80. fi J. 1 »0, i, 3.M). ^«bft in''crrikat nnb amüfam ftaí fúr ¡<t<* Bíttr bit hflnj ntc )af«tunirsgtftc3!rn Sacbtr-toffettea. 2« ift rine >übí<t« ffsfkt''e mi: nrrfíblítenrn áut-rrfl ''emplijirtcn 3*nb<r Bpracstcn, SOrf mit «¡-naser aaleitatig. (o mí 3rber mit gréCtrr íítUbt fnt tie f^onftm ^jabcüuffc (4 is f rnfcffst éefTe) maOen facn 1 <íaf eat i< n«b XkhH ber Rt-twratt ft. 1 40, 1.80, 1.80,
3 >0.
Ct íxrx nnb ffct ©roobner, fftr r rfJ^Bbigt fii >b.T e^r «■ rmpfe^Un ; e# ift ris vitn mit 3r:g''.obn«. t.ge-rciu «sfgcturrt aab ele ©ncobafr ber Sri ii ¡bt r 9!st • ;al» T > a<tt cotcrirt anAg.-fJto. ¡¡atrr ictaa in 3 e.ta4<s Kt Raae: fr« t W « ü tr.
I^trrr, mit gcfl übn-^oftn.feK baaaML J «< tr. 30, »o, w, fl. j, i.to. J.
beat %Jfien, ml: aatftrt^er ettaraK. fr no. ft. l, i.?o, í.so, l, 3.50 íla« SIe4 fe|t toarrt-''fl trnftnrinr aab IQhfa bcmaltt 4-inipagrn. fiabnolei«, €trCrjgra, ni»-ere«, tamfonsMe aab anbert cn, sfle mit Jfert«n, fr S>, - 0. ft. l, i.*o.
Diner f erbcba(n, «ifrnbabner. aab fedifft Ul ft. 60 SO, %. I. LM). SDrr Jbetegropb, eia nnterb*!(rr.br« 6pir!, irc man »Irftioe $$:tö3rup|len erjeugn fson. 1 Ct. (a matt V fceifujw tr. 40.
©4rrib* aab .Sef4s(a«KppaTat( C| ir itbe V^F ©ertcoalntf Un jebe« SUb {ibaeS i''tffaeR •job t^rribea ert tnen. Sic Vparst fftr irkea ftmb jer ara: tr. 4", Sö, 30. *''t:rrípicl fr. 50. 80. ©rttre airtel ft 90, R. 1.90.
Írs4< aab Snttsorrfrld. \:ír rml|4, ft. 10, raeftr 8uft fiftclta tr. So. 3«. 70. Otnterisber ARcwebrt fr. 40. 80, f l 30 6< el sn« ©Ir^ fr ro, se« C.stf tr i \ mgg^ Z<r fletn« ftne^er. 4íac fo-:pLU. febt t^W *a«ríjbtag, teffe''yab a«« 1 ©ibel art topre''., 1 vScsebr Bit ©aioaart. I Jatrents''cbe, l C^í». KBr« jafamwen ft. l.JO, friijlt eerte ft. 3.40, » 50
Rcarfttí .>»7. Jrcba.''U 1 Ctüff nib^enfin^er ^^ 5 fr — Ora e« aíf!, ber fra»t 34 i ©t 8affei''r«|rt «tt ©rirgcf to ''r
fitar (£fl.ieiir»»C''-tjM mit He<ta»i««B«. I«r flrist «rber fc^r uatabsttesb, l ©iftff mtttel-grej ft 35. 4 , gte&e ©oite t5 fr. f/É^" Xlt 3a:»li<wrreaipi.e. batfteOrnb rlaen 4 feufltt fd feiarai firbeitfttf^e, «cc.der, mena ann Parcal raa^t, kis ana« asb ka« taU berregi. 1 ©tflff 30 tt.
Der kleine Zauberer
aa<Hct«ab« SaabaoVptaraH tarn «aa ciaic nc «trfaoen obet an« g«t|t «efenfAsftea a«f bs« © «aienbfk .. ttr^ali a. Die Brparat« lab betart (Uarei« fomblatr, b«8 asr ber »t .»er berte bes bie eb^-as t geu i- ftu va ttfea im ©Unke tjt; ein VLutiyemtxUa fona feabenloai aa<V%.-a(en, ebrejem 3fcfniutt ja gelogen. -
Ut tfbsratr Sab mit ©clctnmg r rjtbn.
i ira 5inger bar« itbea frat «a fttffea, IMe uajqibra fiartea 4>i fr
'' ^1 *Ltävf_ «in« Corte aab bo* ftaat ft« «it.
X*« 9crfc*»iabra daet Wia,U ft. aisab, 13 It. I« .äaabctftaaaer. D*r£ ttben Die iaaKt-!«»« obet bU sn»Tuj«
6<bUg »erf^wtabet daeeeisNa». bate Caeüe, kard »elibe maafap-
, "0 fr- fettet »Ctrlofc aa«*:aTta foan.
i«f(ke^§eiier|eag; »«r «tWfaet, le> l ©tfttf ft. tM). (e««t diea l>a''atta, 45 tt. ©et Äerea.*Jrfer, In »c''*t« äffet 13 ©c &<t; biet lejt ió «f |iacta, ta ictMea aab ®erai<ttd wirb, » ©. nxl«eni ií et? Salt. h|tca. ©»irr k. d. i »0.
r-a« Senr.«irt«Jtcssalc, tamctaeC »er Baabet''ffl&H.f, aH#c <sf ftwn. . ©cfb ebet immer leer. SO tr. I msaio, SO tr © e »ertr^tgsmstafd«, «k ift Mc »ctfdiK Mit ®opjeI*©tpr fr. l^o.
üiJiaete ? 43 ft. Sa« ©«a«.-te«r.ttal. M VBH ret.
I Da« *.lnm>u«-«L »e^taaa e« aaf- M»iabct aab aaf «taen ffaf «te.
fteCei? $*. ft. bet romait, ft. 4.
I «ta tottenfr eL Bo fa( bie forte Da« ©aab^itagaiis Im Raab« ?6 fr rr^eineaT «5 tt. -Der Senaefratf« «rpatat 1>0
W Äak a»4 actMiekm ankett Kpparatr, febc<| «reg« JRsrgd ob Saarn fsaz a «int We»gi «aberer 6pieIn».iomi sab ®efeOf<l)oft«fp.elc ble öde Riebt b ftnr JU Íiefen Artifes einjij uub oQcin nur in btt geftrttßtfn »i^ttlage in bab íebr mrerreffont ftnb, roerben qratil D«rf[jeilt
04»t.btrt«*«rt.-a uäkiI Ltrn 50: Dtr Bit''tl.urar e:rt ral ■Äeb''imnii« |n rrr¿ti«a, T ■ fr
Der Ba:bcr»©aS« ©«♦• ^ei^ßtev.
©alea fönan Ut «tnea 4<a<irt
® rbfn, R t ttis t^id>j«*j, ae Ift «bei bit
IIa:«? JO fr. E<r = tlbjhncrf tarabea De 14, ?0 tr Bs« fßt ->artd i*« r »ettj mi ¡trftn ;
ße''etyt, fetnél v n »: b«a, fO rr. Di« un>jerai|»l>t €«nar; man jrr-
'' " PST bex V-ub ifan:
sab bc^nr4 Der iwrtn.2 i>4- míg:: Dte ©rortüi ts ft
¡ñe gsnj, <6 fr. r, eb-r b*« ctsík a Í0 fr «iK: ae 10 NU ®tl> ''
ftfie« leaanil aereen tnnf »erben Tönnen. 9rtt*blötter. roeldjr
BAZAR Friedmann, »feit, prierflni&r 26
8

Wajdits Jdmf Up- ós nyomdAtaiajdoDM ^orsnjtó nyomást, Ni«y-BjLxujs8iii.
5AGY-KA5IZ8A, 1875. Janiikr 14-én.
Ttaemiegyeűlk évfolyau.
□tftzstési ár

«jeu
fél . . negyed • 2 t
Egy Mám 10
HtrSsts»«*
6 hasábos petitaorbaa
7, Dúoúr.or 6 a minden tovább» soréri 6 kr.
SYU.TTÉRHKN aoronaiut 10 zrön v*-
•.»•uie* fel Kinrutári illeték minden
I
■ egye» birdatéeárt kfll
30 kr. fizetendő
isdtD'' külön/
T
Janyag
! iomon

előbb
-SOMOGTI KÖZLÖN
lap csalimat éi anyagi r«twi illettí tb. ■ ieaenyek , elófizetétek reclamatlók ut a szer-kezzt&kiadáboz GBeiltVM
NAGY-kanosa
Takarékpénztári épSlet földszint Bérmeotatian levél ok eaak ismert maakatár-saktól fogadtatunk el
| Kéziratok viaaaa nem kSldetnek.
iMiyhat«iá0in«k. nemkülönben az „et«6 zalai ügyvéd-egylet", a „aaay-kuizsai kereskedelmi s iparbank ,
a ,Zala-Somogy" géztutjézáMi rétzvéoytársoiat o tü* »ofyoí éo városi ogyooüot hivatalos órtooitéjo.
1 Kézi
a »nagy-kanizsai takarékpénztár
i
Nagy-Kanizu varas
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap<
_____ ——————————^——
__Lapunk LtósBeségéU>isslo*m*l
felkérjüTaz előfizetések mielőbbi megtételére, hogy a szétküldésben fennakadás ne
történjék.
Előfizetési ár: Egész ér re . . . . . 8frt
Félévre......* frt
Évnegyedre.....2 frt
E lap szerkesztőségi s kiadóhivatal! irodája a takarékpénztárt épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot illeti minden közlemény, előfizetési pénz, reclamatio sat küldendő.
>yilt levél méltóságos
Hertelendy Kálmán
z&l&megyei főispán úrhoz.
Méltóságos főispán ur!
Midőn tiszteletteljesen felhívom méltóságod becses figyelmét az alább közlött „Ismét a szomszédból" czimü czikkre, lehetetlen hazafia« bizalmamat eltitkolni, melyet méltóságod önzetlen tiszta éreelme, nemzetiségünk iránti törhetlen buzgalma
folyton táplál.
E lap 14 évan át őrködék e határszéli megyében, nyíltan, férfiasan matatott a bajra s minden hazai, de főleg megyei sérelem orvoslásaért ernyedetlenül küzdött a hírlapirodalom fegy verével,ezek egyike volt a „Zalavári apátság kérdése," melynek óhajunk szerinti megoldása lapunk győzelmének önérzetes s el-vitázhatían jele; a másik azonban, mely a „Muraközi kérdést" tünteti
elő, eddig 29 czikkben fejtegettük s kiadványunkat, férfias küzdelmünket kivétel nélkül az összes magyar sajtó elismeréssel fogadá, de sikert — fájdalom! ec ideig teljes mérvben — nem arathattunk.
íme ujolag a hazai, főleg megyei területi épség van megsértve, megsértve pedig egy nemes irányú társulat oly kiadványa által, mely nem ephemer -értékű, hanem egész éven át naponta közkézen forogván, tartalma, iránya ugyszólva a közönség vérébe megy át.
Méltóságod ismeri a kor szellemének vívmányát, az irodalom hatását, mely lassú parázs; az élet hideg közönyében jótékonyan melegít, de a vigyázatlanság szövevényes halójában éget és sebet üt... a czikk ily sebzést jelez, tiszteletteljesen felkérem méltóságodat, hogy ezt főispáa^ hatalmával mihamarább gyógyítsa. Nincs szándékom bővebben körülirni, méltóságod tapintatos el járása ismeretes és megvagyok győződve, miszerint a közelebbi megyei bizottmányi közgyűlésen e sérelmet újból tárgyaltatni fogja.
Mély tisztelettel vagyok méltóságos főispán urnák Nagy-Kani-zsánjan. 12-én. 1875.
BÁTORFI LAJOS.
bnéta szomszéd bél.
Loyalis a magyar ember, loy&Hs volt az apja, Öregapja s minden ivadéka, — ebben született, ebben nevelték, ebben élt és máködött, erre tanitá gyermekeit s ebben halt meg; — ha ót nem bántják, miért bántson ó mást ? ha szükség van, odaadja a kabátját is, csak az ingét hagyják rajta, neki ez is elég!
Mindenki sepeijen a saját háza alótt — hallotta édes apjátólrngy is tett; hacsak tüzet nem kiáltottak, bizony édes kevés gondja volt a szomszéd komám uram háztartási autonómiájára, az akarata ellenére háza tájára kerülőt puskájával s rezes frin-giájával biztatta, fenyegette s megélt szépen. —
Hja 1 szép dolgok voltak biz ezek hajdanában !! De mai napság ? — az öcséd, komád, sógorod s Ádámról származott isten tudja hányadik izbeli rokonod éles szemeível fürkészi hol maihat fölül, melyil. a gyenge oldalad, mikor nevethet késő sopán-kodásodon 1!
Nálunk a szomszédban szervezkednek, kavfcfc, ugrál sokat végesnek» mindennap szép csendesen nagyot lépnek ; — mi pedig hogy ne mondjuk — aluszunk meleg fekhelyünkön, a feledés, a könnyelműség párnáin ; kívül már-már morog a vész, az orkán haragja ; no de mi szépen álmodozunk testvéries, nemes barátságról, szeretetről, isten tudja miról .... s az élelmes ellenség meglopja álmainkat; hej! ébredjünk. „Fel, fel a bajt megelőzni korán 1"
E szerény lapunknak is van feladata, van czélja, s ez: ami kedves sajátunk. Zalamegyénk érdékeinek hú s minden oldalú támogatása és védelme; mivel pedig Zala-
megye édes hazánknak nem jelentéttelen része, Zalamegye bqa, panasza kell, hogy az egész haza baja és panasza is legyen, — tényeket, megdönthetetlen bisonyitékokat sorolnak fel azon horvát üzelmekról, melyek a legérzékenyebben sértik államjogilag fen-álló törvényes kapcsolatunkat, midőn a tényleg és jogilag létező területi viszonyainkat egész közönynyel ignorálva, egyszerűen félrevetve, talán sokak előtt csekélységnek látszó oly tanokat hirdetnek, melyek százados ellenség, de nem testvéries nép prog-rammjában találhatnak méKó helyet.
Nekünk van Sz.-István társulatunk, Zágrábban Szt-Jeromos társulat áll fent magyar hazánk szülöttje Mihálovics József érsek ur védnöksége alatt; — czéljok a vallásos műveltségnek jó és olcsó könyvek általi terjesztése; eléggé ismerjük ami Sz.-István társulatunk nemes iránya hatásos működését, erről itt nem czélnnk száláni, de igen annál többet a Sz.-Jeromosféle egyesületről.
Ez minden évben bocsát ki jelentőségteljes „Danica* (hajnalcsillag) czim alatt egy naptárt, tartalma: az idő ¿elosztása, elbeszélések, költemények, vallásos s mindenek felett behízelgő ülyr szellemű irányban ,s vásárok; — no ugyan — mondják talán — lehet-e ez ellen egy szót is szótanunk ? Igen, igen, nemcsak lehet, de elmn-laszthatatlan kötelességünk és pedig azért, minthogy ily szelídnek látszó köpeny alatt — hol nem is sejtjük a rosz lelket — egy álnok szellem szövi alattomosan messze terjedő, óriási hálóját — egyenesen ellenünk, oda rejtőzik, a hol legkevésbé gyanítják sajtó kezeit.
Ugyanis ezen Danica czimü naptár-
TÁRCZA.
Yégin a czime.
'' L
Gazdag a oh'' a* Toltam igaz ; No, de nam »olt baj nekem aa : Ha nyilt kedvem, mint a virág, Enyém volt a fel* világ.
Bánját, kincset ott leltem ín A titkos aaiv legköaepéa, Hóra latén egybe áldott Láng szereim*, barátságot.
Szép lány a sem, ás öUlC kar... . Szírét, lelket tfisbe zavar ; Azt hittem úgy néha napján : Égbe szili a nap sngario.
8 látva, hogy a axép azó sem hajt, Kifogtam, áa OXtOk a bajt : Vitt — mikép bölca Pauatot vivik — Paripám a könnyolmttség.
J 5 czim borik vfe körében, Új remény, tarv özönében, 0b 1 be könny«9 boldogultam: „Mikor én «lég logény volta
1>.
Sapka.. . papoc». ... § rokon fajú ! Hova lett a szilaj So? Horgon akadt C kagyelmz: Hymen asiaony • tóiért«.
Kezét, lá - gyan öMsakSté, Bevitt® az .«r*-»'' kösá;
fcrát kapott..... seakár* jár.....
Valóaágoa ta-ta, lytár. —
Szin-bor a la kijut S«tf, As az dgynavaaStt ,SaJtH j* 8 paripája f fcámgott már, Eaaambe Jut: „»segáoy Tatár!*...
Van muaaika .... terv.... és ramény . . Kinn az idö hideg, keasány ; Szépen itthon dorombolek : aÁ mid ta házas vagyok!"
HÚGA TÓ SÁNDOR.
Ml a gyermekkert
és mi a kisded-ovoda ? Idegen források nyomán. — fim érteti:
As a Un ügy ¡mozgalom, mely a hatvanas évek végén Pécsett megindult • később oly országos mérvet öltött, hogy a népoktatási törvényeken kívül is igen sok üdvös dolgot ssült; helylyel-kössel a népiskolák javitását, nagyobb mértékben ajak építését és stervesését is. — Vetélkedve igyekvék egy-egy józanabb felfogása kösség iskolájának aj sserve«etet adni, sót hogy a követeléseknek megfeleljen — as újra sservesett népiskolák mellett — aj tsnin • téseteket is állitott fal. ••
De bármennyire is terjeszkedett e mozgalom, bármennyi üdvös dolgot ssült légyen as, — mégis mindig éreste minden nevelésbarát, minden tanitó; éreste mindeaki, aki csak egy-sser fordalt is meg valamely népiskolában : valamely oly dolognak a hiányát, oly dolog nem létasését, ml as iskolárts szülői kását egymás-hoa köselebb hona; a tanitó, növelő és ssülő kSsfttti vissonyt oly. egygyé alakítsa, mintha maga a ssülő végezné a tanitó tisstét és a tanításban a kívánt eredményt felmatathassa.
Hogy áHitásom való: imel Statiimáry
Károly urnák M.-Kanissán esen ügyben mondott bessédéből a követkesőket idésem.
„De a politika és a nemsetgasdássat terén igen ross vizsgát tettünk le a o emsét előtt s nagy kérdés: hogy ha már hitelt adunk ason állításnak, hogy a corrupcio nemzetünk minden rétegében el van tefjedve: nem kell-e a javítást egéssen alant kesdeni ?''
„Én különben is ason véleményben vagyok, hogy politikai és állaungasdáasati betegségeinknek kóranyaga társadalmi életünkben létesik s onnan kdl azt eltávolitanunk, ha ast akarjuk, hogy amasokban is egéssséges megállapodott vissonyokra tegyünk ssert.-
Mindesekból azután ast hossa ki: „a javítást a kisdedeknél kell kesdeni8 és kimondja, hogy es által lenne a rég érzett hiány pótolva és hogy a moetani országos bajok kösött, ha a kormánytól e csélra nincs mit remény leni, tehát alakítson a város, vidék, kösség »kisded ▼éd-egyleteket,* hogy as embersseretet nemes munkáját végrehajtsák.
Asas állítsanak fel oly kösvetitő intésetet, melynek hiányáról ssóltam.
Ilyen intését kettő van — kisded-ovodaés gyermekkert — Melyik áll a nevelés föls^aén, less elmondani czélja soraimnak.
I.
Gróf Brunswick Térés volt hsainkban aa első, ki 1820-ban állított föl a saját költségén oly intésetet, melynek as volt a csélja, hogy a ssenge gyermekeket „megvédelmezne. * Eleinte csak bejártak, hogy otthon ne lábatlankodjanak. A lelkes grófhölgy asonban nemsokára észrevette, hogy ha as egybesereglett kisdedek minden foghdkosás nélkül töhék idejöket, nagy
kárukra van a gyermekeknek. Gondoskodott játékesskösökrŐl.
Később belátta a nemes grófnő és segédje, hogy fölállították ugyan ast as intésetet, mely után epedve vágyakoslak, de ha a gyermekek ssenge tehetségeit nem fejlesstik: as egész mü értéke nagyon kevéa. Megkísértették tehát időkőzben as oraság több helyén felállított ovo-dákban a kimondott csélt érvényesíteni Asonban tálsásokba estek 1 A kisded bebő élettevékenységével nem hosták összhangba • külső phisikai viszonyokat. Betüismertotést, gépszerű asámolást, térképekről való tanítást, a gyenge tagokat veasélyestető tornássatot, beem-lézést tanítottak. Sót tanítanak még ma is. Fő csétjok a felfogást erők kifejtése, hogy vizsgálatok alkalmával a szülők és hallgatók ssemébe „port hinthessenek." As így képsett gyermek fölvétetik a népiek. 2. oastályába, itt astán ssé-pen megbukik s less végig ross diák. Csélja továbbá, illetőleg eredeti rendeltetése a kisded-ovodának: a kisdedek testi és lelki megóvására való törekvés.
íme es a „kisded-o voda!'' Lássuk
pedagogikai értékéti--
Akik neveléssel, különösen a józan éss követelte emberneveléssel foglalkoznak s kiképezték magukat oly tanítókká, hogy rájok a tanitó elnevezést bátran alkalmazhatni: ismerik a kisdedovodák neveléstudományi becsét s én nem is aa ő számukra igyeksaem kimutatni a „gyermekkert" s as imént isims hitetf Uuiin-tézet közötti különbséget, hanem a nagy olvasó közönség résaérs, aki épen is dslogbas, miat-hogy uj dolog tán kívánja k a felvilágosítást Említettem, hogy oly taaintént létesítését óhajtja minden nrrslésbarát, mely a szülői-
Koránk vivmányfci a hadászat... j terén.
n. |
Mult alkalomul ¡rt csikkemből kifogó- t lag jónak látom egy es>adi szerek, ugy fegy verek bővebb ismertetését, melyek a jelen évti aed vívmányai ugyan; de a ezé aau csak részben, vagy éppen nem. felelnek meg s ex utóbbiak kísérleti combínatió folytán ismét más csélra vélemény estettek előnyösnek, — mely ről asonban biztos meggyőződést ismét csak a tapasztalat nyújthat.
A mult év folytán rendszeresítetett a közös hadsereg gyalogságánál az úgynevezett gyalogsági ásó. (Infanterie-Spaten) melynek feltalálója Lynnemann svéd kapitány. E kis ásó, nyéllel együtt nem egészen két láb hosszú, három czélra alkalmas, u: m: ásás; vágás és fürészelésre. Alsó része ásásra, jobboldala vágásra s baloldala, mely íürészfogakkal van ellátva, a fürészelésre alkalmas Ezen ásóval minden, a második sorban levő közetnber szereltetik tel. Czéljn első sorban az,hogy a csapat magának oly sikságon, melynek talaja nem köves s melyen természetes fedezet a golyó ellen nincsen, általa ezt mesterséges uton eszközli. az egész munkálat nagyon könnyen és gyorsan eszközöltetik még a golyózápor közepette is a következő módon : Az első sorban levő legénység pár lépést előbbre vonul s heve sen tüzel az ellenre, — a második sorban állók azonban helyben térdre ereszkedve, lőfegyvereiket maguk elé a földre fektetik s az ásókat oldalfegyvereikről, hová csatolva van, leoldják s az úgynevezett mellvédeket felhányják, mely által a védvek hátsó részén árok támad. Az egész munkálat az eddigi kísérletek szerint legfelebb 10 percznyi időt igényel. Midőn a munkálat elkészült, az első sor legénysége is e földhányások mögé vonul s igy vállig fedezve folytathatja a tüzelést. Ez nagy előny napjainkban, midőn a kézi lőfegyverek oly gyorsan kezeibe -tők, hogy egy perez alatt a katona 10—15. •őt az ügyesebb húszszor is lőhet. Megjegyzem azonban, hogy e védvek csakis a kézi fegyverek golyói ellen fedeznek; ágyulövegek ellen asonban gyengék. — Ebből kifolyólag láthatjuk, hogy e vívmány nagyon cxélszerü s kedvező teltételek mellett tekintélyes tényeső a csata megnyerhetésére s mégis ha ez oly terepen vivatik, mely köves, ugy csak hátrányára van az amúgy is túlterhelt katonának s legfelebb hármas czéljánál fogva kisebb utászmun-kálatokra használható a hadjárat alatt.
e • •
Van még egy más vívmánya is es évtizednek, mely a közelmúlt frsnczia-porosshábo-ruban oly nagy sensatiót keltett Európa népeiben s melyhez a büszke franczia oly szorosan fűzé a győzelmi babért, hogy azt ki sem bátorkodott kétségbe vonni, csak a tapasztalat, mely a hiu reméuyeknek ugy, miként a győzelemnek is oly keserű, oly mély sírt ásott. Ezek az ugynevesett golyószórók (Mitrailleua.) Ha az ember e fegyver czélját s hivatását mérlegeli, kezdetben csakugyan helyesli, bámulja s méltán, mert keselése oly egyszerű s könnyű, hogy az általa okozható nagymérvű pusztítás valóban meseszerűnek látszik. Töltése ugyanannyi időt igényel, mint a kézi lőfegyveré (há-
tultöltő fegyvereke) s míg eme« c. egy g<> lyfctj ktoaz 36 ot sodor egy lövésre s^ ellen soraira; lőtávola ugyanannyi, minta Wernrll-féle fegyvereké, t. i. 1200 lépés, mely távolban a golyó még öl. — Ha azonban megfontoljuk a szerepet, mely a csatában számára kijelölve van, csakhamar belátjuk azon képtelen, éget, mely egyedüli oka volt annak, hogy miuden.m már használaton kivül helyeztetett.
A golyószórókuak felállítási vonal* a harezban egy és ugyanaz a gyalogságéval, tehát ugyanazon homlok vonalban áll. Ha tekintetbe vesszük, bogy a gyalogságnak álláavál-toztatása kivált Jmllámzatos terepen, hol többé kevésbé ledezve van, nem jár nagy nehézséggel, mert térden csúszva, vagy guggolva meh^t előre s nem nagy czéltáblát mutat az ellennek, — addig a golyószóró Dagy súlyánál fogva^kü-lönösen a mi honvédeinké) emberi kezekkel, kivált egyenetlen talajon nem mozdítható majd előre, majd pedig hátra, mint az állás (Positin) kívánja ; igy tehát lovak segítségével történik, a hely változtatás. Gratulálhatnék azon szerencsés embernek, ki-ezt kivihetoé oly helyen, liol a golyók oly nagy mennyiségben repkednek ; azt hiszem, hogy még jóformán be sem fogh <t-nának, már egy két ló s ember golyó által találva heverne. Ezen nagy fontosságú hátránya e fegyvernek már magában is elégséges let-n-dene annak bebizonyítására, hogy fő hivatása nak megfelelni képtelen s ha még tekintetbe vesszük azon körülményt is, hogy: ha egyik kereke csak kissé beljebb balol a talajba 16-készállapotában, mint a másik, — a találás többé — kevésbé bizonytalan. Kár volt teháia magyar kormánynak e fegyverre költségeskedni s épen azon időben, midőn czélszerütlensége a franczia-poross háború befejeztével bebizonyult a midőn látta, hogy a porosz kormány a hadi zsákmányul esett golyószórókat mindmegsem-misitteté. Két eset merülhet csupán fel a har-czászatban, melynél tán előnyösen alkalmai Ubthateék s ez : az utczai harczoknál, további erődökből aselősánczok megszórására (Beatreu hung) egyébként azonban már elavult „m:i mussá" vált, melytől ki sem ijed meg korunkban.
ZALAY LAJOS.
Jegyzék
a zala-egerszegi kir. törvényszék büntc! ''> osztályának 1875-ik év január havi nv''.-vános üléseiben előadandó biinügyekrö''.
Január 14-én:
1606/B. 874. L. t. Horváth Ferencz kóbor czigány ló tolvajlás miatt vádalá helyezett elleni ügyben szóbeli végtárgyal ás.
1607/B. 874. Sz.. I Smercska Vencel sikkasztással vádlott elleni ügyben saóbeli vé^-tárgyalás.
1628/B. 874. Sz. 1. Kocs^György köuy-nyü testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1629—1414/B. 874. Sz. 1. Marton Li-pótné végrehajtási lag lefoglalt tárgyak elsik-kasstásával vádlott elleni ügyben vég tárgyal^.
Január ló-én :
1617/B. 874. Sz. ]: Balogh Imre és tán m tol vaj lássál vádlottak elleni Ügyben szóbeli végtárgyalás.
nak 1873. és 1874.évi folyamai tartalmoknál fogva, arányzatnkat tekintve érdekesek a betekintésre, — ezen magyar kir. bélyeggel jelelt naptár a vásárokat ezen rovatok alatt sorolja elő: I. Horvát-Sriavon városokban, II. Muraközben (U medju muiju) — III. Murán tul (Preko Műre) — IV. Stájerországban, V. Krajnában, VI. Trieszti kerületben és VII. Istriában; már az 1874. évi folyamban fentebbi rovatok után VHI. alatt a magyarországi városokat sorolja fel.
Ila ezt látjuk s már tárgya, iránya és czélzatánál fogva kis figyelemre méltatjuk, h8jos teljességgel eligazodnunk ; mert vagy azt kell feltételeznünk, hogy a sz.-Jeromos naptár készítője avagy kiadójának földrajzi és állam jogi tudománya absolute nincs; vagy hogy ezen alattomos uton oly nézeteket s oly gonoszul elferdített ismereteket akarnak becsempészni a népek gondolkozásmódjába, melyek legegyenesebb ellentétben állanak a kiegyezési törvényekkel s legélesebben ütköznek tényleges és államjogi életünkbe; legérzékenyebben sújtják a legközelebbről érdekelt Zalamegyét. — Furcsa kis dolog ez uraim! Muraköz ez urak elterjesztett gondolkozásmódja szerént nem tartozik Zalamegyéhez ! nem tartozik Magyarországhoz ! körülbelül oly önálló tartományként tüntetik fel, minő Stájerország, Istria, Krajna stb. s a Mnrán tuli (preko Műre) azon vidék, hol hű vend népeink laknak, oly valami, amit e horvát atyafiak zsebjeikbe szeretnének felejteni.
Mondhatja ugyan valaki, hogy vannak törvényeink, nevezetesen: az 1868. évi 30. t. cz. ott van szabályozva a területi kérdés, más ügyekkel egyetemben, mit nekünk ez alacsony, sötétben lappangó cotterialis agi-tatio ? — De uraim! nem csekélység ez; nem akarjuk ugyan félreverni idejekorán a »rangot, de nagy és fontos következmények előhírnökei lehetnek azok! egy-egy szál azon óriási hálóhoz, melyet készítenek az óriási halfogáshoz a szomszédok, — veszedelmes, mert alattomos, ott és akkor támad, a honnét nem is vártad, a mikor nem is vélted.
Ezen Danica főkép a nép jobb, értelmesebb rétegeiben nagy kelendőségnek örvend, nagy tért foglalt, Magyarországban nálnnk ugy, mint Dráván tul ismerik ; már pedig elterjedettségénél fogva nagyon is alkalmas közeg államjogellenes nézetek elterjesztésére oly számító párt kezeiben.
És hogy mily téren van elterjedve e Danica, mutatja azon körülmény, ho;y e kedves naptárból maga a nagy hazafi Hay-nald Lajos kolocsai érsek ur is kapott hallomásunk szerént vagy 40 példányt az ér-
hát és népiskola köst álljon. Ebből az következik, hogy a gyermeket már akkor kell feladni ezen tanintézetbe, mihelyt beszélni tudnak, — ''de adatnak fel még korábban is; mindkét esetben ápolásra szorítkozik egyelőre az intézet czélja.
Azután elmondanak karban,—de ugy ám, hogy a kimondott szóknak semmiféle értelme nincs — Bok sok imádságot, szent éneket, hülye verset; (ahol apácsák a vezetők) eszel akar-/ ják az e m 1 é k ező t eh e tsége tgyakorolni. Mozngiatbató abc segítségével megtanítják ezt a fejletlen gyermeksepeget olvasni anélkül, hogy rajzolni és irni tanították volna előbb. Mi-több számolni is tud a már 6 — 7 éves növendék, anélkül, hogy a számrendszert alaposan ismerné. Szóvsl a tanintézet rendszere: valóságos butítás. 6
Mennyi ennek értéke, ítélje meg maga az olvasó.
Mert az bizonyos, hogyha szülői szeretetből származott gondos ápolást tapintatosan öss-sze nem kapcsoljuk a gyermek minden érzékének rendszerea kifejtésével: a nevelés hézagos marad.
Már pedig oly tanintézet, melyben az emiitettem rendszer uralkodik: nem lehet as a keresett ea rég óhajtott kapocs. — Ott, hol a gyermekaereg magára hagyatik éktelen zsivaj, >irás-rívás között, ott, hol a rendezett játék, tanulás sat-ben nincs meg az alapfejlesztő rendszer keresztülvitelé: annak neveléstudományi be<*e alig valami, igen közel áll a semmihez.
Ilyen Un intézet létesítéséhez pedig, azt hiszem éa remélem — nem fog hozzájárulni senki 1
Bizonyára nem akarja egyik szülő sem gyermekét, kiből az életelevenség sugárzik ki, az ovodák rendszere által hülyéyé, az ott gya-
, sekiseminárium bunyevácz ajkú növendékei 1 közt leendő kiosztás végett, hogy eltanul-t ják Trnski Iván erős összzamatu pánszláv költeményeiből ismerni s terjeszteni az ö nagy czéljokat; tehát nem elég e jó uraknak állam jogi kapcsolatunkat megtámadó tanoknak saját hónukban most már akadálytalan terjeszthetése, hanem átcsempészik Dráván innen is, sót oly elismert s kétségtelen magyarérzelmü nagy hazánkfiát Haynald Lajos kalocsai érsek urat is tudta s beleegyezésén kívül felhasználni akarják. — Hazafi által hazafiatlanságot elkövettetni ! !
Letűnt azon idó, mikor ily műveleteket nevetségesnek lehete mondani, napjainkban mindennek meg van a maga súlya.
Talán szólhatunk egy másik illustra-tióról is ?!
A varasdi gymnasiumban ugyancsak festegetnek ám bennünket vadaknak, farkasoknak s több fel sem emlithetó indivi-diumoknak ; — a gyermek fejlődő gondolkozásába ily elveket, nézeteket csepegtetnek be; ily gondolatok irányítják a serdülő ifjúságot! Gratulálhatunk a jövőnek, gratulálhatunk a jövő nemzedéknek ! ! igy lazítják napról-napra a kapcsot ....
De még a varasdi gymnasiumnak is mit Magyarország? Láttunk egy magyarországi fiu számára a varasdi gymnasium által kiállított bizonyítványt, melyben azt mondja: N . . . N . . . . született Csáktornyán Muraközben ... bizonyára ezen bizonyítvány kiállítója olvformán járt, mint az egyszeri nagy gombóezokat evő, fele részét is mondani valójának ott bent felejté; hát valóban oly nehéz lett volna a bizonyítványba foglalni: . . „születettCsáktornyán, Zalamegyében, Magyarországban, ám ha tetszik, tegye oda .Muraközben, de ne egyedül.
Röviden jeleztflk e tényeket; e rövid foglalatból is — eltekintve ama nagyobb a napi lapok által is közölt eseményektől — tisztán látható a czél, melyért sóvárognak s látható a pálya, melyre léptek, láthatók a czél eszközei; veszteni valónk talán nagyon is kevés van már !
Az összes világ, a föld minden népei megünneplik az uj évet; vajha hozná meg ez uj év sokat szenvedett hazánkra a megérdemlett, de mostoha testvérek által irigyelt és akadályozott boldog felvirulás korszakát, a béke áldásait; hogy e hazának minden népei félrevetve az egyes önzók által szitott gyűlöletet karöltve, egyesült erővel. hévvel buzogva munkáljanak közre a közös haz3 boldogitására ''
TÖRÖK ERNÓ.
korolni szokott — Ugtöbbnyire felügyelet nélkül — tornászás által gyermekét bénává, vagy a rósz rendszer következtében a kora érettség veszélyeinek kitenni.
Én a magam részéről azt álHtom, hogy a kisdedovodák, mint ilyenek álláspontjukat réges régen túlszárnyalta a nevelés tudomány, melynek »»gvik leghatalmasabb vívmánya a gyermek kerti!
Miiyen ez a tanintézet: elmondom alább ! * ♦
*
II.
Én, mint tanító, ki lépést tartottam mindig s tartok mn&t is, a neveléstudomány óriási haladásával : azt hiszem minden emberről, hogy tisztában van azzal, mikép minél korábban kezdik el a nevelést — annál több az eredmény. De hiszem ám azt is, hogy erre a gondolatra ugy kellenék nekem, uiost rávezetni a legtöbbet Álljon a dolog Urmikép, az is eléggé ismeretes ma már, hogy nevelővé senki sem ssületik, hanem az igen sok előismeretet igénylő neveléstudomány elsajátítása által lehet azzá.
Ezen két elv által lett olyan nélkülözhet-len, olyan vágyak központja, sőt az a tanintézet, melyről alább szólni fogok, hanem addig is festek egy kie gyermek életet Azt is jó less jaegnézni.
* » *
Addig, míg a gyermek járni s beszélni nem tud, vele bánni nem nehéz; s bár a néve-lést már a születés peresétől kezdve bizonyos természet szerinti szabályok szerént kell intézni, s bár ennélfogva a csecsemő nevelése is terv-szerüleg hajlandó végre; mindazáltal nem volna helyes kívánni, hogy a szülők már ezen korban mákokra bízzák gyermekeik nevelését, sőt azok, kik as anyai tápláléknak a csecsemő testére i
az anyai szeretetnek a csecsemő lelkére nézve oly jótékony, semmi által nem pótolható befolyását ismerik, határozottan követelik, hogy as anya legszentebb kötelességét, t. i. járni, beszélni még nem képes kisdedét másra ne bizza, hanem ő maga tanulja meg s alkalmazza azon nevelés és egészségtani szabályokat, miket a nevelés első fokának körébe e tudomány alkalmaz.
Nemsokára el jő azonban az az idó, melyben a kisded lelkének akarat-erejét fejezé ki. Egyidejűleg a járni tanulással kezd a gyermek kezeinek is rendes foglalkozást keresni ;azazacselekvésvágy, az ember rendeltetésének betöltésére vezető eme végtelenül becses lelki tehetség élénken kezd működni. Ez a vágy nemsokára as embert a föld legnemesebb teremtményévé tevő a 1 k o-tásvágygyá fokozódik s a gyermek nem éri be többé azzal, hogy folytonosan csuszkái, a bútorokra fölmászik, hanem alkotni óhajt; s hogy est tehesse eszközöket keres, öss-szetöri legdrágább játékszereit, hogy alkosson, hogy t u^d.j a meg: milyen a belseje. A tudványas ember tökélyei b ülésének eme nélkülözhetlen tényezője, s amint a gyermek beszélni kezd, folytonos kérdesőaködésben, sőt a tud vágy kielégitesére irányuló .kutatásban nyilvánul. A cselekvésvágy folytonos cselekvésre ösztönzi a gyermeket s mivel érzi a gyermek ösztönszerűleg tagjainak folytonos gyakorlás által való ügyesités szükségét A cselekvés vágy nagy mérvben önkéntes testgyakorlatok végrehajtására irányul; fut, ugrál, mászik; orrát, fejét betöri, érző szervei folytonos veszélyben vannak s egy élénk gyermekre két dajka sem képes felügyelni.
Ennyi mindenféle vágyat kell helyes útban vezetni.
Minden máskép van ott, hol oly egyén a nevelő, aki tudja, miképen kell azt a nagyszer.. CBelekvésvágyat helyes irányban vezetni.
Az alkotásvágy által ösztönzött cselekvésvágy valameiy készitmény létrehozására készteti a gyermekeket, ennélfogva ront; zuz, tör, hogy anyagot nyerjen, amiből valamit készithessen. Kikutatja, hol tartja a papa a toll kését, a mama az ollóját, tűjét, mert észrevette, hogy ezek segítségével darabolni, de összeállitni is lehet játékszereit, — pedig ugyancsak drágák voltak — összetöri, hogy darabjaiból ő alkosson valamit. Szóval örökös a baj a háznál! Ezt a gyereket oda kéne adni valahová, hogy ne lábatlankodnék itthon ! Csak nagyobb volna!--Igeo? de hová adjam ? ?
Majd megmondjuk mi!
Hát még a tud vágy! no ennek ösztönzésére meg épen nincsen nyugodalom a háznál; mert folytonosan kérdezősködik majd erről, majd arról. Jaj azon szülőnek, aki durván vísí-szautasítja kérdezkedő gyermekét.
(Vége köv.)
Emléksorok.
(BarátaSmhez )
Néhány nap..«, i a rálaeztottal
Tiszta hó szerelmi tfix, Hymen rózsáé lánca* állal
Örökre egjtvé flU; Kéjben ftrdS nép lelkednek
8oh'' ae legyen éjszaka, Frigyed fölött lebegjen a
Bók'' maisért» angyalai —
POZgOGáfi GYULA.
1678/B. 874. 8«. I. Dömötör Zsiga éíHor-váth Antal sárnyitással párosait tolvajlással vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Január 20-án: 1673/B. 874. Sz. 1. Puly Ignác« és társai csalás, és zsarolás miatti ügyökben curiai Ítélet hirdetés.
1668/B. 874. Sz. 1. Rózsa Józaef nyilvános erőszakoskodással vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1675/B. 874. Sa. I. Horváth Adám és leánya-Rozi veszélyes fenyegetései vádlottak elleni ügybnn szóbeli végtárgyalás.
Január 21én : 1637/B. 874. 8*. I. Leky István tolvaj-láa miatt vádalá hely esett elleni ügyben szó bel.'' végtárgyalás.
1642/B. 874. Sz. 1. Csorba György emberöléssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
Január 22-én: 1G51/B. 874. Sz. 1. Gyenes Mózes vétkes gondatlanságból okozott gyújtással s életveszélyes fenyegetéssel vádlott elleui ügyben vádalá helyezés, esetleg végtárgyalás.
1G49/IJ. 874. Sz. 1. Molnár György tea tibizlon&ág elleni vétséggel vádlott ügyében szóbeli végtárgyalás.
1G55/B. 874. L. t Kertész György s sz. 1. Kertész Mihály tolvajlással vádlottak elleni ügybeu vádalá helyezés, esetleg szóbeli végtárgyalás.
Január 27-én: 1728/tí. 874. L. t. Gaál János minősített tolvajlással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Január 28-án : 1657/B. 874 Sz. 1. Ádám Antal ós társai nyilvános erőszakoskodás s könnyű testi-sértéesel vádlottak elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
1690/B. 874. Se. J. Lengyel András súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
Január 29-én : 1700/B. 874. L. t. Németh vagy Burka Ferencz betöréssel párosult tolvajlással terhelt elleni Ügyben szóbeli végtárgyalás.
1702/B. 874. L. t. Kovács Juli sikkasztással vádlott elleni Ügyben szóbeli végtár-gy falás.
MUZSIK KÁLMÁN,
iroda igazgató.
Helyi hirek.
_ Elismeréssel közöljük mi is Nagy-Kanizsaváros tekintetes polgármesterének kővetkező iratát, melyszerint a derék műkedvelők nemesczélu törekvésének ily szép eredménye lőn : 3744/1874. as. Nsgy-Kani-zsaváros tanácsától. Tekintetes Mihály J-Endre kir. távirdatiszt urnák Nagy-Kanizsán. a műkedvelői színielőadás tiszta jövedelmekép bemutatott 99 frt 50 kr. tiszts jövedelem átvételét tekintetességednek nyugtázva a város tanács mult decz. 19 ód tartott ülése határozatából van szerencsém ugy tekintetességed, m;nt a műkedvelői előadás főrendezője és tevékeny tagja, szinte a közreműködők szives fáradozásáért a legszívélyesebb köszönetünket kifejezni s a nemes éa szent czélra tett közreműködésért hálánkat a kisdedek nevében is leróni. Szíveskedjék ezt a műkedvelők minden egyes nagyrabecsült tagjával közölni. Hazafiúi üdvözlettel Nagy-Kanizsán jan. 12-én 1875. Belus József m. k. polgármester.
— JSyilatkoxat. Alólirottak kijelentjük, hogy a „Zalai Közlöny" mult évi folya-máo&k 101-dik számában közölt ,Nyiltszámadás"-t, valamint az ugyanazon czikk végén dr. Freund Zsigmond úrra vonatkozó megjegyzést a mi felhatalmazásunk folytán bocsátotta közre Mihály J. Endre tagtársunk. Dr. Freund Zsigmond urnák e becses lapok multévi 103-ik számában megjelent és a fenntemlitett megjegyzésre irt válaszának csáfolgatásába nem ereszkedünk ugyan, de ama kitételét, hogy megszűnt a névleg fennátió műkedvelő-táraaaág elnöke lenni, — miután nem mi választottuk — egyelőre csak tudomásul veszszük,
A nagy-kanizsai műkedvelők.
— Utolsó haj tó vadászatát e téli idényen a nagy-kanizsai vadásztársaság ma, csütörtökön tartja.
— Kovács Gábor jeles zene társulata - mint halljuk — Margit-Szigetre 5000 forint díjjal szerződtetett az idei nyári idény tartalmára.
—f A nagy-kani*sai segély-egylet közgyűlése mult vasárnap tartatott meg, amér-i eg 215,282 frt. 88 krt mutat.
— Lapunk mult évi 102-dik száma teljesen elfogyván, igen kérjük mindazokat, kiknél még található s nem gyűjtik özaze, hoz-zánk beküldeni szíveskedjenek.
— Hymen. Pusstay Jósaef vaspályai tiszt január 18-án tartja esküvőjét Hősek Karolina kisasszonynyal vasmegyei Kovácsiban. Isten áldása frigyükön 1
— Babochay} János as „Amazon* szálloda fáradtatlan bérlője Keszthelyen 1875. évi február W 7-éo .«Mtt** »aiUoda
termében fényét -álarcios báli fog tar-tanú Belépti Bzemélyjegy 1 frt. Kezdete 8 órakor. Alarcsok és jelmezőkről valamint eddig, ugy most is rendező fog gondoskodni s ezek a tánczvigalom előtt & nappal az „Amazon" szálloda 5 számú szobájában nagy választékban kaphatók lesznek.
— Zala-egersxegi hirek: január 16-án az iparos segédek betegsegély-egyhste javára tájaczvigalom tartatik, febr. 1-én pedig a tűzoltó egylet tartja jótékonyczélu báljáL A torna-tűzoltó-egyletnek január 17-én évi közgyűlése less. Az iparos és'' munkás osztály egy általános betegsegélyező társulat létesítésén fáradozik, alapszabályait szentesítés végett a magas ministeriumhoz legközelebb terjeszti fel. — Bogdán Lajos járásbirói írnok ur, a felnőttek számára egy ingyenes tanfolyamot szándékozik nyitni a gyorsírászati szaktani-tásra. Már többen jelentkeztek hallgatókul s a tanfolyam megkezdése legközelebb létesül.
— Uj zenemű. Táborszky és Farsch nemzeti zeneműkereskedésében megjelent: „G''wehr''raus! polka-francaiae" Ifjabb Fahr-bach Fülöptől, Ara 50 kr.
— Rövid hirek. A brazíliai császár ellen meréuyletjkövettetett el, mi azonban idejekorán megsemmisíttetett. — A kerepesi temetőbe tavaly 9253 embert temettek. — A „Deb-reczen* nevű gőzhajó több napig állott a Duna közepén befagyva. — Horn Edét proponálják terézvárosi képviselőjelöltnek. — Rónay Jácint püspök a királyné kegyes meghívására, meglátogatta Mária Valéria fhgnőt. — A kolozsvári színházban egy lámpa eldűlt s az égő folyadék egy színésznő ruhájába kapott, nagyobb veszély nem történt. — A horvát országgyűlés 1000 frtot szavazott meg régésze ti czélokra. — Szt.-Gerliczen egy 19 éves ifjú baltával agyonütötte bátyját, mert anyjára pisztolyt fogott. — Fehér-Templomon egy gőzmalom tökéletesen leégett, a kárt százezerre teszik. — Magyar királyi muzeumot terveznek Budapesten, melyben az ó felségétől nyerendő Bécsben levő, de magyarországi eredetű műkincsek is elfognak helyeztetni. — A galambpostákat a kormány nagyobb helyőrségi állomásokon hadi czélokra 1 befogja rendestetni. — Kovásznán (Erdély) régi emlékeket találtak. — Budapesten az ussó jégtáblák egyikébea egy embert találtak befagyva. — Winburg és Palmkrans svéd mérnökök oly ágyét találtak fel, melyből egy perez alatt 500 lövést lehet tenni. — A veronai zálogházat tűz emészté fel, a kár 200,000 líra. — A turócz-ssent-mártoni gymnaaiumot f. ho végével járják be. — Frigyes Vilmos választó fejedelem meghalt. — Anglia és Franczia ország közt megköttetett a szerződés a csatornai alagút iránt. — A franczia ministerek beadták lemondásukat — Garibaldi as olasz kamra által megszavazott nemzeti adományt visszautasíts. — A pozsonyi koronázási egyház styl-szerű átalakítása szépen halad. — Gr. Széchenyi Gyula titkos tanácsos és kamarás Klinkosch bécsi iparoa leányát jegyeste el. (Pedig hol terem több jó bor és több szép leány, mint itt belől Magyarország határán I) — Szepesi Imre k. r. áldozár, bölcsészettudor stb. f. hó 10-én meghalt Budapesten. — Mult évben 16,880 egyént száműzött as orosz-kormány Szibériába.
— Napoleon herczeg Woolwichben utolsó vizsgáját letette. — A nemzeti szinház intendánsának a hir b. Podmániczky Frigyest emlegeti.
— As elhunyt Josipovich kufsteini fogságáról érdekes tárczaczikket hoz a „Magyar Újság" Lövei Klára tollából. — Warga János a m. tud. akadémiának egyik legrégibb tagja N.-Kőrösön elhunyt 72 éves korában. — A jászberényi muzeum őrzi a Lehel huszár-ezred zászlójának darabka foszlányát. — A m. kir. állam vaspályától takarékossági szempontból, 40 hivatalnokot bocsátottak el. — A pénzügy minis ter a Szabadka városi pénztárt adóbátrálék miatt lefoglaltatta. —- Az államnyomda és egyeteminyomda összeolvasztására vonatkozó tárgyalások a befejezéshez közelednek. —
Vegyes hírek.
— A király JOrutja. A „Nemseii Hírlap« szerint ő felsége az őszszel Erdélyt meglátogatja és Vajda-Hunyad várát is megfogja tekinteni.
— Albrecht fökercteg bécsi palotájából a mult hetekben, jelentékeny értékű ékssert loptak el egy nyitott szekrényből; a tettesnek még nem jöttek nyomára.
— Liszt Ferencz felfedezője f. h. 5-én halt meg Sopronban 84-ik évében Neumanné, Lackenbach israelita kereskedő leánya, ki első fedezte fel a gyermek Lisztben hivatottságát és bistatta őt a senetannlásra.
— Sserencsés rendőrség. Az utolsó húzás alkalmával Ssegeden egy csendbiztos 6000 frtot; egy rendőrségi napidijnok 700 frtot, két hajdú 4 —400 frtot, Gombás másodkapitány pedig 16.000 frtot nyert Ez utóbbi össsesen már 40.000 frton felül nyert a kis hitrin. A számokat egy üreg asszony álmodta a hűvösön.
— Vasúti sserencsétlenség f. h. 9-én Washington kötelében két vasúti vonat öesse-ütkösött, aztán meggyúl ad t, a rajtok levő *géss levélposta 7QÖOŐO dollár értékű bankjegy-
— As 1874-ik évi folyamában megnyi tolt uj vasutak as osstrik-msgyar monarchia egéss területén Összesen 67,18 mértföldre rúgott; ebből Magyarországra csak 23.,t mfld jutott, mig s többi az osztrák tartományokba épült Az uj magyar vonalak névszerint: Tótmegyer-Su-rány l.w mfld, Bánréve-Rozsnyó 6.^, Rozsnyó-Dobeina 3.^ Feled-Tiszolcz 6. 60, Vojtek-Bok-sány 6 mföld. Ha összehasonlítjuk e számokat a megelőző évekével, midőn 224 — 286 mföld épült évenként,e)éggé szembe ötlik a nagy pangás, mely e lefolyt évben e téren is uralkodott
— Oummi-czipők lovak számára. Dean J-New-Yorkban nem régiben ssabadalmat nyert gummi-czipőkre lovak számára. Ezeket ép úgy készítik, mint as emberek által használt gummi-czipőket, és pedig a legjobb kautsukból. A patkókat helyettesíteni lennének hivatva,és általuk sok pata-betegség lenne elhárítható. A feltaláló állítása szerint már sok beteg patáju ló lón meggyógyítva ezen czipőknek a patkók helyetti alkalmazása álul. A gummi-czipők könnyen feltehetők és levehetők, úgy hogy a ló asokat az istállóban s a mezőn nem kénytelen hordani, esen csípők ára egy harmaddal magasabb mint a patkóké, ellenben 40 percsenttel köny-nyebbek, mint a patkók. A gummi-czipőkl6. különböző nagyságban készülnek, úgy hogy ások teljesen megfelelőleg választhatók ki.
— Tragödia a tenger est-életéből. Singa-puréból a következő borzasztó esetet jelentik: „Az „Euzine" hajó, mely szénnel volt megrakva, aug. 1 én Shielas és Aden közt meggyúlt. A legénység 8 napon át küzdött a vészes elem ellen, de 9-ed napra kénytelen volt a hajót otthagyni: csónakokra menekült és Sst.-Ilona felé evezett. Nemsokára a csónakokat elválasztotta egymástól a vihar, kettőről mai napig mit sem tndnak. A harmadikat 22 na£ múlva találta meg egy hollandiai gőzös. E csónakban 8 ember menekült, kettőt a hullámok a tengerbe söpörtek, egy Schuíus Francesco nevü olass fiu sorsáról pedig a következő vallomást tették a singapun angol konsul előtt a menekültek: Augusztus 30-án éhségünk és ssomjnnk iszonyú voh, — tengeri vizet kesd-tünk inni. Egy Müller nevű társunk, ki többet ivott a tengerből, mint mi, másnapra dühöngni kezdett és arra kért, hogy mészároljak le és együk meg; késével egyre hadonásott és elakarta vágni a nyakát. Mi arról kezdtünk beszélni, hogy ideje volna már, hogy egyikünk meghaljon a többiért; sorsot huztunk különböző hosszúságú fadarabokkal. Mindannyian rááüottak a tervre és Schufus húzta a legkur-tább forgácsot ki. Nem vettem észre, hogy a gyermek arcsa megváltosott volna; egéss nyugodt maradt. Nem tudtuk, hogy egy órával később mihez fogjunk. Az olass letérdelt és imádkozott; e szavakat ismételgeté: „Ave Mária!" Öt órával később segítség érkezett, de a mentő gőzös kapitánya egy darab máját és vérfoltokat láthatott a csónakban.
— Roll and-féle stitőkemenczének köra-laku s forgatható sütőtalapzata van,mely a tűzhelytől elkülönített térben mozog. Kezelése igen könnyű ; fűtésére bármily anyag is használható, tiszcitani soha sem kell, a sütemény hamu vagy szénpiszkot nem kap s mindenütt egyformán sül. Munka- és tüzelő snyagban 50%-ot kiméi meg,
— Új levélboritékok lesznek kaphatók febr. 1 tői kezdve a postahivataloknál, melyekbe nagyobb pénzösszegeket lehet kényelmesen rejteni. Minden darab ára 1 krajezár.
Paplrszelet
Lángész. Egy lábmfivój* lángész ¿hajtott lenni, de mirel azt máskép nem érheté el, lángos látványosságot tett s fejér« és ugy sétált a város ntezáin, most aa a kérdés, mintán a lángot a fején csakugyan láttnk, de bol volt az ész, a lábban, vagy a fejben ? azt a tudósok még nam fodexték fel.
Pacaai szolgabírói járás székhelyén Pácsán a sorshúzás dsezember 29-én megejtetett, mely alkalommal össze jött községi bírák közül többen kifa-kadással éltek a pacaai pék «Uea. hogy kicsiny a két-krajezáros zsemlye, nem ér agy uj pénzt.
Hetés községben egy leány a karácsoni ünnepekben környezőivel elhitette, hogy lelkek dinek a faján, a rokonok jónak látták a Ulkektőli szabadítást a szentlászlói saersstes atyákra bisni, kik a megré-mült rokonokat a betegség némáról megismertetvén, iparkodtak azoknak megnyugvást szerezni.
Bizonyos férj nejét azért, mert karácson bojtján lencsét ás nem baboakáposstát fSzött, rendesen elpányváha, másnap, vagyis karácson napján betállal s nő egy tál bab főesl éket, a férj hozzá nyúlt a váratlan eledelhez, de a nő jónak látta as ebéd végé. bsnem várni s egyidőre bossus férjét magára hagyni.
A pacaai ás sst-mlhályi plébános arakat a vihar, szomszédos községbe torlaszolta, a mult év temetésé* s aa uj ksrsssteiéjéa egyik sem lehetett hívei közt.
Hogy jutott mágia Jéztu az apoitalukhoz, ha bevohak zárkózva T Kérd ék bizonyod sgjrttgjtt tanulótól a viaagán. -
Kulcslyukon 1 feleié ez savarában a eséda súgás után.
(IhuoDBái) Goldmárk, az ismeret«» zeneköltő, kinek .Saba királynője* czimfi dalművét k«-«•lebb fogják sitmám a bécsi ilahaisháslua. arra *
meggyőződésre jutott, hegy valamely hasonmás (D«.,.^ pelginger) fizi vele játékát. A közelmúlt napok eg> k; ••tájén épen a Sene egylet terméből lépett ki, Bee -thoven nagymiséjének meghallgatása után, midőn epy •sflst csengésű hang''zendfl! meg mögötte: .Jó n»-pot Goldmárk ur*. A költő vizaza fordult z egy di-szeaen öltözött, de ismeretlen n5t pillantott meg t meglepetésébe Urtózkodva, hidegen fogsdu a köszöntést. A hölgy, kit e hidegség sérteni éa boszanta-ni látszott, hevesen intézte a költőhöz e szavakat ,Ugy tetszik, hogy ön nem akar engem többé megismerni ?" Valóban asszonyom,válásáéit a megszólítótt, nekem níaca szerencsém önt ismerni." »Ah 1 ab! tehát nem ismer csakugyan ! — eseadftH ismét a ka-esagó, dallam os-tiszta női hang — én Lneea vagyok.* Goldmárk tennéezetsssn rögtön boesáaatot kér •suttal bátor megkérdezni Luccátél, hegy honnan ismeri 5t .Különös! felel Lueca honnan ismerem önt ? Várjon caak.* Ezzel odssaóUtja szobalányát. .Ki «r. as úr?* kérdi tffle. aKi lenne más, asiat Goldmárk úr!4« A mfivézz zavara még nagyobb lezs s Lccea asszony kissé neheztelve mondja „ön nagyon gyenge emlékező tehetséget bir, uram! hisz tegnap déloUn lakásomon nálam volt a Grand hotelbéh s egész dalgyűjteményt hozott magával, melyeket el is r<„,K,>. rázott előttem" Goldmárk erre kinyilvánítja, h..gy ű tegnap ki sem lépett szobájából. Lueea asszonyi lá«j» először s hogy mfivéssnő bizonynyal valamely mv»-tiükáció áldozata. Ax élelmes hasonmás egy kelletne« órát töltött el Luccánái, Goldaaark nevével és álai--cza alatt.
Történeti naptár.
Január 14. 484. Hunnerich vandal király 4966 keresstényt kegyetlenül kivégeztet — 1162. II. László királyunk meghalt — 1301. III. Endre királyunk olasz szakácsa által megmérgeztetett s benne as Arpádvér kihalt — 1688. Zrinyi Ilona Munkácsvárát árulás folyua átadta Kar alfának.
15. 1682. Tökoly Imre egybekelése Munkácson Zrinyi Ilonával. — 1815. BorossMihály születésnapja. — 1849. A bakonybéli apátság megrohanása a császáriak álul.
, 16. 1387. Erzsébet királynénkat No-vigrádon a horvátok Mária leánya szemeláttára megfojtották.
Piaezi árak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kanizssváros piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi január hó 7-én.
Gabonamttek: egy alsó ansst. mér 5 szerint, Búza 87 - 90 fontos 5 frt. — kr, 86 — 86 fontos— frt — kr. 83 — 87 fontos 4 frt. 60 kr. Rozs 74—7t fontos 3 frt 60 kr. Árpa serfőzésre 68—70 fonUs 2 frt 75 kr. eUtéare való 2 frt. 60 kr. Zab 2 frt — kr. Espcze - frt — kr. LisztnemQek: egy béesí mázsa sserint. Liszt legfinomabb 18 frt. — kr Zsemleliszt 11 frt. — kr. Fehér keuyérlisst 9 frt. — kr. Fekete ktnyérliszt 7 frt. — kr. Búzadara 14 frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Biss 17 frt. — H ü -velyesek: égy alsó auszt. mérő szerint. Borsó 9 frt. _ kr. Bab 5 frt. 50 kr. Lsncse 9 frt. — kr Kö-les 6 frt — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ku-koricza 2 frt 70 fa. Burgonya 1 frt. 10 kr. Ha»: egy bécsi font szerint. Marhahús 28 kr. Dissnóhas 32 kr. Juhhus — kr. Borjúhús 82 kr. Zsirfélék: Disznózsír 60 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonna 40 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. Stearin-gyertya 5ö kr F»«gya-gyertya 32 kr. Bor: egy alsó auszt. akó 40 pint szerint ó bor 10 frt. — kr. Uj-bor 8 frt — kr. 8 ö r: egy alsó austr. sörakó 42 pint szerint. Legmagasabb 10 frt. — kr. Legalacsonyabb — f"- — kr. T ü z i f a : 1 bécsi öl 36 hüvelyk hossza. BOkkfa 14 frt — kr. Tölgyfa 8 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén sgy mérő 70 kr. 8 z é n s egy bécsi mázsa szerint lfrt.60kr. Szalma 1 írV" " a p s s á m: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkOl 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nő 60 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmseéaeel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 60 kr. Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
v. aljegyző.
Érték- ét váltéféfya» Január. 12.
5*/. metaliques 70.30; 5•/• nemz. kölcsön 75.70; 1860-ki áUadalmi kölestosll».-; bank-ráazv. 1003- ; hitelintézeti réasvények 228^5; London 110.60 ^ magyar földtehermentési kötvény 78.25; temesvári földtehermeatésí kötvény 77.—; erdélyi földtehermentési kötvény 76^5; horvát-slavon földtehermentési kötvény 80.50; ezüst 104.75; cs. kir. arany 5.24 V, Napoleond''or 8.89''/t
Felelős azerkesitó a kiadó: Bátari Lajt t.
T. ez. FQrst
állatorvos urnák

A Muraközben dühöngő marhavész id^ jére orvosol kirendelve lévén, szerencsémnek tartom önnek nyilvános kössönetem kifejesm, mivel hivataloskodása alatt megismerkedvén, a szakértők által keselt s már Jebonkéstatni rendelfdrága lovamat súlyos bajából csakugyan kirántván, ismét hassnálhatóvá tette. As öss* szeforrni akart isftletek rendes állapotba jutottak s lovam ma a legvidámabban, bár sikamlós az ut, húzta a terhet, önnek tudománya méltó as elismerésre általán és én szívómból kívánnám, hs megyénkben bírhatnánk önt.
Perlak, január 11-én 1875.
Üdvöslettel. LISZIAK FERENCZ, l __ügyvéd.
•) £ rovat alatt kOsldttárt felelősséget nam vállal a Sssrk» 4


I
Ezen k r a j c z á r-h i r d e t é s
mutatja, hoer minden versengésnek eleje van véve. Daczára annak, hogy az áruezikkek hallatlan árakon hirdetvék, mégis minőségükre
* ITÍ-a m /___ - 1___»__<___l-L /.Ml__l_.k
tn • "''tar »
" (iao-22)

(1489—7) 5
oéxve minden várakozást íelölmulnak.
H
kr 5 db jó ácséitól! kr 2 db tolltartó kr 1 db irka
2, 3, 5 kr mindenféle illatoa
szobatfis játék
kr 1 kávéskanál érezből, ezfls-
t«sve i
kr 1 db finom pipereszappan kr egy czélszerü kulcaiogó kr egy bekenőkefe kr 2 csomó finom bavannah sz ivar pap iroa S kregy patent c*ip5- éa keztyflfBző kr egy radirgnmmi kr egy örök naptár kr egy finom jegyzőkönyv kr egy finon jóillatu pecsétviasz kr egy plébtálcza kr egy fisom zsebgyufatartó
naszgyertyácskákkal töltve ^r egy palaczk bécsi haladás-tenta
kr egy divatos fényképkeret kr egy festékszekrény 12 szin-
nel éa ecsettel kr egy rőf gyújtó (Lnnte) kr egy ezüstözött gyűstfl kr egy zsebtdkör kr egy szájharmonika kr egy pár harisnyakötő kr 1 evőkznál ércből, ezüstösve kr egy zseb tlzelő szer kr egy lánykafogó kr egy csinos óraláncz kr 1 lámpamancbette öv égből kr egy ezüstgolyó, legjobb tisztítószer érez számára kr különféle játékazerek kr kfilönféle táraaaági játékok kr 1 azép képeskönyv szöveggel kr 1 finom női melltfi (Broche) kr egy csinos gyürü kr egy ezélszerü keletmatató kr egy kávétáloza
kr egy finom késalj (raaatli) 5 kr egy finom gyertyakörző 5 kr 1 glicerin- v. nörényszappan
5 kr egy finom viaazkenőcs
6 kr egy körffcfi katrtsehukból
5 kr legjobb növény fogkenőcs
6 kr egy takarékperzsely pléhből 5 kr egy pár nadrágóvó
5 kr csinos pléhtrombiták
6 kr vadáss- vagy jelzŐsap
5 kr 1 asi vartárcza nj és csélszerfl 5 kr egy dobos S db finom pe-caétviassszal
5 kr 12 db irón
6 kr egy foldozófa (8toppholz) 5 kr a legszebb fénykép
5 kr egy szivarvég fosztó
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr különböző hölgyek, nrak, fiak éa leánykák számára ajándéknl alkalmas tárgyak.
6 kr egy taczat haj fod ró tek eres
jó bőrből 8 kr egy gyermekóra lánczcxal ■0 kr egy finom ari selyemesokor |T) kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom ssinnel JO kr 1 valódi tajték szivarszipka JO kr egy finom garnitoir, melltfl
s fülbevaló 10 kr egy övegese legfinomabb
illáin hajolaj |0 kr egy oUólánez 10 kr 1 feltűző fésű bivalszarvból 10 kr 1 jó lakat böröndök számára |0 kr egy fokmérték, bécai és
franczia mérték azámára |0 kr egy azép legyező 10 kr lpár kávéfindzsa porcellánból 10 kr 1 desserttáuyér porcellánból 10 kr egy czélszeril szívargóp 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó pénz tárcsa
|0 ki egy pár gyermekharianya
|U kr pipa szárral
(0 kr egy szivarszipka tajtékból
J0 ka egy cznkcrssóró
fO kr egy függő gynfatartó
fO kr agy ör bőrből
|0 kr 1 fia. aranybronz medalllon
|0 kr 1 csínos óratartó bársonyból
fO kr egy eárkefe
(0 kr agy finom gosabösslet ing-
elő, mell és gallér számára |0 kr egy csélazerü dngaazhuaó 10 kr egy tizedes mérték 10 kr egy bnrnótszelenese 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr egy zsinór valódi korál 10 kr egy üvegcse legjobb folt-
tisxtitó víz vagy szappan |0 kr egy szépen feöhözött baba 40 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrásxfésfi 10 kr egy pár divatos fülfüggő 10 kr 1 bödönke hajerőaitő kenőcs 10 kr egy .kötőkosárka • fO kr 1000 db jó fafogpiazkákS |0 kr egy ruha poroló 10 kr egy fodrozófa (0 kr egy divatoa óralánc* 10 kr 1 album 12 bécai tájképpel |0 kr egy toll kés 2 kéaael J0 éa 20 kr finom aétapálezák 1& kr 1 pár nagy erős ari kapcsa }5 kr 1 pár nagy erős női harisnya 16 kr 1 pár czérna kestyfi nőknek |6 kr egy plaideaij bőrből |5 kr egy evőkészlet, villa éa kés 15 kr egy üvegeae finom illataser |5 kr 1 öregese valódi kölni vis |6 kr egy finom olló 20 kr egy pár ari csórna k«etyü 30 kr egy ttveg folyó enyv, hidegen használható 20 kr egy nagy vonó harmonika kr egy kenyérkosár drótból
20 kr egy fejkefe, jó minőség
jól az
20 kr egy balhafogógép kr egy zsebhévméró,
20
bályozva 20 kr egy esélsserü keztyütágító 20 kr egy finom zsebkefe fóeü i tükörrel
20 kr 1 pár virágváza porcellán 1: 20 kr egy jó optikai látcső na
gyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hosaza női harisnya
20 kr 1 csinoa varrópárna aróffa 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész evőeszköz, kó»,| kanál ós villa
25 kr 100 db finom levélpapiroa
26 kr 1 napóra jól szabályozva 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 onrzzenttveg, optikai üt 30 kr egy váaárió koaárka 30 kr egy patent kössörükő minden vágóesskös számára
30 kr legújabb angol szoptat üvegek, melyek által mindi \ dajka nélkülözhető 35 kr egy földgömb a föld min-j
den népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekazinház figur 35 kr egy nagy erős iskola szíjjjJ
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó eserni 1 ft 30 kr 1 azobaóra, jól
lyozva, két évi jótálláa mell 3 frt egy teljea iróasztal-összlc bronz'' Öntvényből, 10 dbb^ állván : i tentatartó, 1 levél nyomó, 2 magaa gyertyetartó| 1 kési gyertyatartó, 1 bi mérő, 1 gynfatartó, 1 óra tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó]
A legnagyobb
Y A S B 0 T 0 E <8 Y A B
Heíonétra & Tóxsa-ó,
Bécsbfcii, III. Marxer utcza 17. 8z. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Kaez&nder orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, ön fertőzés és ágybavizellések ellen. Ára utasítással 6 ft.
2. Ruganyos suspensorinm,kisebb snagyobbm érvü erszény gyulladások és sérvek ellen. Ára 3 —8 ft
3. Legbiztosabb szer bnjakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Czim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532 -6)
étái cza | 10 kr egy jó pénztárosa | 20 kr egy kenyérkosár drótból tartó, 1 tolltartó, 1
Ingyen és bérmentve kap bárki egy kia képekkel ellátott áralsjetromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIE DMA NN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
moly minden fajú asztalos és kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkosarak, aranyozott rudak, padlószőnjegek minden nagyságban sat. ván beszerelve, ugy nemkülőnbeo mindennemű bebútorozások és másnemű megrendelések, bútor és irods beszerelések elfogadtatnak és legjutányosabbsn számíttatnak, ugy nemkülönben a csomagolások is. Mintalapok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Bécs, Stadt Br&unerstrasse Nro. 10.
Ethofer P.
(1526—7) butorraktárában.
Creas- éa Mrvászaak, fehérítettek, 30 róföaek, végen kint fit
10. 12, 14—15.
Rsab«rfl vászaak, legfinomabbak, 30 rőföeek, végen kint frt 15,
IS—20
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezni, dee szándókról — megbízható czég ismevetének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — ,£zen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. cz. vidéki hölgyek minden, a női toilette 3 a há» szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ík szám alatt, a pdstapalota átellenében!
hölgydivatáru*raktárából
rendelnek meg.
Fennebbi cségem, fennállttá óta folytonosan oda m&ködött ós működik, hogy azon hölgyeket, kiket lak-bel vük távolsága a fóvárosbani szemelyes bevásárlásbangátol, a legszigorúbb becsületesség s pontosság szemmel tartása s a legmérsékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, zn-lyeket a jó ízlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. cz. állandó vásárlóim ezerekre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy esen üzletiránynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
ARJEO
Nél rshskelaék, legd^ abb választékban, rófönkint 30, 40, ¿0
kr. — frt 1.
Mssé-ratakstawk, perkál- a batiaztban rófönkint25, 30, 35—40 kr. Psazté-, AmsH-s ripsz gyapjskelaék, rőfönkint ft 1,1.50, 2—2.50. Selyesnzivetek, tafota, Faille s Grosgraín, rŐfönklut frt. 1.50. 2 50—3.
Selyemfaor-, ninsion- s bálirnba-szövetek, rőfönkint 60, 80 Wr, frt 1—1 50.
PeapadMT Caoheairek, reggeU pongyolákra, rőfönkint SO kr, frt 1 — 1.ÍO.
Asgsl bársonyok, teketék s színesek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 -2.50. Seiymbársssysk, minden aainben, rófönkint frt 3, 4. 5-10. Rshaparkstek, asineaeka mintáaottak, rőfönkint 30. 35, 40 - 50 kr. 6/átZketaék, lostre-, cachemir-, terno-stb. szövetekben, hármely irbsn,
L< SZér, berlini gyapja- a moir-aleószoknyák, (japonok) dara-
bonkiut frt 3, 5, 6—8. Hitiykalapsk, fejkötők s baslikok, darabonkiat frt 3, 5, 8-10. Bséslaek és bsrkslék, (legújabb divatezikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Na* ykesdik, Longshawlok s Plaidek, darabonkint frt 6, 8, 10—15. Reezéskesdék, berlini gyapjából, darabonkint frt 2, 3, 4 5. Syapjskssdilt,k i osinyek s félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Selyeikesdik, minden azinben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4. Echarpe-sk, a broebekendők, gyapja éa aelyemből, darabonkint 50. 80 kr, frt 1—2. 1 IMI FJelm-fc, csipkékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, 1.60, 2-3.
Agy- s aaxtaKsrftfk, bármely ezin- és minőségben, darabonkint
írt 6, 6, 8—10. Nap- és esó-erayók nemkülönben legyezik minden árban.. Feai- és sziléziai ''vászaak, 30 rőfösek, végenkint frt 8,9,10-42
Frhéruemüek, urak, hölgyek és gyermekek ssámára, a legjobb minőségben, dús választékban s rendkívül jutányos árakon.
llölayrobák, bármely kivánt kelméből, választékosan, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint ké-
__szittetnek «1.
Megrendelések $ bárminemű Uvilbeli megbi&isok, minden, habár itt nem jegytett etilekre, a legcsekélyebbtől a Ugmagasb értékűig, at áröuteg postai utánvétel« vagy előleges beküldése mellett — csomagolási dij feletámitáta _ nélkül — a legnagyobb Jújyelemmel haladéktalanul estkötöketnek. ■V Minden eshetöleg meg nem felelő áru visszavitetik s legkéeteégesebben becseréltetik.
Levélbeli kivánatra minták, a rőfár s kelmeszélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérmentve küldetnek.
(1486~9> ingyen mellékletek adatnak:
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyező, ) aránylagos megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendő, ) árengedmé-
Üres hivataloknak

kftlönféls szakban, egy foriat előleges bekQldési* inallett azonnal betöltése eszközöltetik
Central- Versorgungs-Bureau álta l Breslauban, Neusche-Strasse 20. fm
ü. L Állástadók az alkalmas egyéniségek névleges ki matatását ingyen megkapják. (1518—6)

Technische Gummiwaaren,
wie Ghimmiplatten, Schnüre, Flanschen, Stopfbüchsen - und Man-nirch Packung, Kautscbuck-Kitt, Wein-, Brauer und Waaser-Schläuche, EUm&chläuche, roh uud präparirt. Seemaschinen-Schläuche ; ferner Weinpumpen, sog. Werkel, Wäschaus wind ■ maschinen, echtes Moufalioner Wagenfett empfiehlt billigst
Henry Sachs, Wien
(1524—7) Stadt, Giselastrasse 3.
Irhoal és hsllaadl vásznak, 50 rófösek, végenkint frt 20,22,26—30. Rsm&srfl vásznak, késifonálból, 64 rŐfósek, végenkint frt 25,
30, 40—50.
Les- s pateat-esiavatek, fehérek, 30 rófösek, végenkint frt 10,
12-15.
Czérsakaasvászsk, ágynemfiekre, 30 rőföaek, végenkint frt.8, 10, 12-15.
Naakinf, ágynemfiekre, aárga és fehér szinö, rőfönkint 30, 40,
45-50 kr.
ChiflToBOk, feliérnemfiekre, (1 vég körOlbelOl 70 rőf,) rőfönkint
25, 30. 35 - 40 kr. Lepedivászaak, •/« *U azélesek, rőfönkint frt 1,1.20, L50— 1.80 kr.
Pikst és herdás parkstsk, fehérek, rófönkint 40, 60, 60, 70 kr. Derekaif- s butor-csinvatok, színesek, rőfönkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroszok, színesek, minden nagyságban, darabonkint frt 3, 4, 5—6. Les asztal- ¿s tirfilkizi kendik, taezatonkint frt 6, 8, 10 -12. Csemege-ssztalkeadik, bármely színben,taezatonkint frt 2.60, 8-4. CaipkefBniayik, páronkint frt 8,10—15, rőfönkint 60,75 kr, frt 1. Battr-rinszek és cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt 1, 1 50—2.
MoNek, evépe-lissek és tarlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Oryaatinek fehérek és színesek, végenkint frt í, 1.20, 1*0, 2. Lee zsehkestfők, fehérek és szinestdc, taezatonkint frt 2,3,4,6—8. Ffiziasrsksk, hölgyek számára, áf kint frt 3, 4, 5—6.
IJres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Pspp J. 6. ndv. fogorvos dr (Bóeaváro«, Bogaergaaae Nr. 2.) fogón ja, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel éa foghaasal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Bvegekbe« I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdalmak-ban, gynladá*oknál, a fogboa daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak aj képződéaét; az ingó fogakat a fogbaa erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és fogbast minden ártalmas anyagoktól megtiaztitja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönös és már rövid használat után eltávolitj a
a kellemetlen szagot (1540- 2)
íerékbőség szerint, darabon-
léshez: ( 50—100 frtig egy sxép kelmeruha,
nyül.
ÜL
foffpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv- fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet friaaeaégét ós tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghtut erősbiti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A. fogakat oly ssipea tisstitja, hogy annak naponkénti hass-aálata által nestosak a közönséges togkő eétávokttatík, hanem a fogak zománcea és finomsága is mindinkább tökéletesbal.
K^hatók: Nagy-Kanizsán : Belas József gyógysze., Roaenberg " td, Welisoh, J. és Fesselhoffér J. kereskedésében. — Pápán n Keaathelyenx Pfisstem gyógyszerész, 8inger M. WeUs i-Egerszegen- Itóó PJ, gyógyszerész, fcapronczán : Werli gyógy k. Varsadon: Halter gyógyszerész. Sümegen: Domer Kajet. Bsom »elyen; Pülich Ferencz és Bndotf gyógyszer. Határőrvidóki Sz^öyör ftfn: Flbic E. C. Veszprémben: lfeyr Tnszkau, agy Qnthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Lermann A. Braun J. gyógy az. Lovaa-irényben: Heislsr gyógyss. Kalocsán j Horváth K. gyógyszerész. Keca-ceméten : Milhofer éa MaeUeid gyógy az. Pakson : Flórián J. gyógysz Cörmenden: Horváth J.Somzenrsad gyógysz. Kaposvárott: Kohn J, Jögl, Belus ós Schrőder gyógy»s< Bzegszárd: Brahsay gyógysz. -íonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz. — i: Michitsch Bt. is Herzfeld fiai, agy Herzog Ignácznál. — Pécsett : ay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádoa: Zadnbánszky gyógysz. - Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában ; Qcaff gyógysz. — Danaföld-rárott Lukáca gyógysz. —- Ssent-Qyörgyön: Nötkig. — Alsó-Lendván: gyógyaz. — Eoaonczon: Simon gyógyazeréss araknál.
Wajdits József lap- ós nyomdatul^dtsos gyoraajtó nyoaáss, Nagy-Ksaiaáiu
SAGY-KÁMÍfcA, 1875. január 17-éii.
Tt^eniiegyeiálk évfolyam,
6 basiboa pstitaorbaa
| 7, máaodsxor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRKEK •oroaJnnt mtrt *».
vitnnk íeL Kincstári illeték minden :í /m hirdetésért kfll '' I SO kr. SzetendS
linden H kfllöní 8. |
¡reclaaatiók ut a szerkesztő-kiadóhoz rw-
előbb:
-SOMOG
Ö Z L O NT.
NAGY-KANIZSa Takarékpénztári épfllet, OUuint Bérm enteilen levelek
Mktól fogadtatnak el.
Késirstok riuu nem küldetnek.
■ ''«Uj''
teQy-Ksmm vár., belytató^á^ nemWlönb«,« „^rf zaJ^ód-e8yl«t'''',a,fJ1afly.ltMiMaí kr^MM , ipartank..( a .naoy-kan««i
a .Zala-Somogy gozhafozas. rssKMytarsolat s tdbb negyei és városi agyétflet hivatalos értesítője ^^ ttMrtkpéwtár
HetenkInt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
£ lap szerkesztőségi s kiadóhivatali irodáját takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében Tan, hová e lapot illető minden közlemény, előfizetési pénz, reclamatio sat. küldendő.
7 Válasz
a „Zalai Közlöny''1 3-ik számában ,,3/'''' betű alatt Muraközből megjelelt czückre.
Tagadhatlan az, rnikép a keleti marbavész egyes vidékeket, ezzel a vészlepte községeket legérzékenyebbül sújtja s ezzel az államnak, melynek fó feladata a vész elfojtását hovahamarább lehetővé tenni, tetemes áldozatába kerül, mert ott, hol nagy a vész, nevezetesb erő öszpontositása szükséges annál inkább is, mert bekell vallanunk, mi kép népünk közönyössége és némely elfogultaknak azon biztatása : ezt Isten adta, majd az el is hárítja, a baj noha tovaterjedését méginkább elősegíti, népünk hitét nég közönyöebbé teszi, innen van az, hogy a kormánynak gondoskodnia kell oly közegekről, kik a pép közönyösségét oszlassák s azok beteg marháinak feljelentését foganatosítsák ezek az úgynevezett vészbiztosok, kik Muraköz területén dühöngött vész alkalmával kötelmüket férfiasan be is töltötték. Hogy az orvosok miként jártak el, azt a csáktornyai vészbizottság fényesen igazolta, midőn Klima Miklós és Fink János állatorvosoknak bizalmat és köszönetet szavazott, hogy a másik orvos Grasányi Gyula eljárásait roszalta, az sem titok, mert ez a sző szoros értelmében nem felelt meg hivatásának, így tehát igen helyén lett volna, hahogy czikkiró ur, ki felszólalásáért köszönetet érdemel, megnevezte volna azon orvost, ki a mészárosokat zsarolta, annál inkább is, mert 1874. évi october 21-iki Ölésben hozott határozat-
; hoz képest az orvosok napidü követelésétől
eltiltattak és ez végzésileg velük közölve is I lón, valamint az illető szolgabiráknak szabályos körözés végett kiadatott, igy a bizottság nem mulasztott, de panasz nem létében nem is intézkedhetett, tessék az or-vost és időt, melyben a visszaélés elkövettetett, megnevezni, mjjd orvoslást szerzünk, mert nem akarjak engedni, hogy az oly hűn működő vészbizottság működése miatt még be És szennyeztessék.
Hogy oktober 18-ika előtt a hullák mikéül takaríttattak el, arra felelni nem tudok, de azóta hogy szabályosan lett az eltakarítás, azt szeretem hinni, mert minden egyes hulla a közös temetkezési helyen temetteteti el felügyelet mellett, igy e téren aggodalmam nincs, de intézkedés történt az előbbi eltakarított hullákra nézve is, hogy ujolag földdel feltöltendók és betflskézenddk, ami már a mennyire csak lehetett foganatosíttatott is.
Ennyit kívántam czikkiró urnák felvilágosításul feljegyezni.
Kanizsa, jan. 12. 1875.
KOVÁTS JÁtfOS.
kikDldOtt véssbiztos. - -4
Körlevél
az összes hazai segélyzö-egyletekhez.
Mindannyian. sajnálattal tapasztaljuk, hogy a magy. kir.^éazügyi hatóságok az 1871 -dik évig követett eljárástól eltérve, as „önsegélyző,* .kölcsönösen segélyző* és hasonló nevecetek alatt fennálló egyleteket, melyek saját vagyonnal nem bírnak, hanem egyedül tagjaik hetenkénti rendszeresített betételeit kecelvén, azokat olosá kamat mellett kizárólag egyleti tagoknak adják ki kölcsöokép és igy egyleti nyereméayre ssert nem tesznek, — a bevétele-
/ •
lett kamatok egéss összege után a4» S nélkül, hogy a betevő tagoknak alapszabályszerüleg biztosított kamatok a bruttó jövedelemből levonatnának, mint állítólag nyereményre alakult pénzintézeteket, jövödelmi adó alá vonják.
Miután ezen eljárás által a fennálló se-gél/ző egyletek létezési alapjaikban meging*t-tatnak, — miután nálunk jelenleg a még fennálló egyletek megadóztatásán kívül azon eset is fenförog, hogy amár 1872-ik évben feloszlott gyór-szigeti kölcsönös segélyzési egyletnek ösz-szes tíz évi kamatbevételé utih a 10%-oe jövödelmi adó as egylet volt tagjaitól végrehajtás utján behajtatni szándékoltatik, és a győri kölcsönösen segélyső pénztáregyletnek 18 74-ik évben feloszlatot I só osztályától hasonlóképen az ötsses tis évi bruttó kamatbevétel 10%-tólija jövedelmi adó fejében behajtás alátt áll; — miután végül a nagyraélt. m. kir. pénzügyminisztériumnál tett előterjesztések siker nélkül maradtak ; uény telenitve éreztük magunkat a Győrváros kerületi országgyűlési képviselőt, Kautz Gyula urat, az emiitett sérelmeiknek a múltra nézve: orvoslása és a jövendőre nézve: meggátlása iránt a magas országgyűlési képviselőházhoz intézett kérvényeink benyújtására és ügyünk kellő módoni támogatására és képviselésére felkérni.
Minthogy pedig jelzett ügyünk elvi jelentőséggel bir, és kérvényeink eredménye az összes hasonló, banküzletekkel nem foglalkozó segély ső- egy leteltre is kihatna, eszerint tehát feoforgó ügyünk — közös Ügy: ügybaráti bizalommal felkéljük a tisztelt társegyietet,
hogy választó kerületének országgyűlési képviselőjét sürgősen, — esetleg tekintetbe véve, miszerint kérvényeink a magas országgyűlés képviselőházában legközelebb tárgyalás alá kerülendnek, távirati uton megkeresni szíveskedjék, mikép a győri válasstó kerület ország* gyűlési képviselőjét, Kautz Gyula urat ez ügyben követendő eljárására nézve támogatni és hozzá csatlakozni méltóztassék.
Ezen ügyben csakis az összes érdekeltek vállvetett együtt működése biztosíthatja a sikert ; és hogy a tisztelt társegylet csatlakozását nem fogja megtagadni, erre nézve ügyünknek
igazságossága és a köztünk létező érdekazonosság szolgál biztosítékul.
Egyúttal felkérjük a tisztelt társegyietet, hogy tekintettel a legközelebb tárgyalás alá kerülő uj adótörvényjavsalatokra, a bankügyletekkel nem foglalkozó segélyső egyietek adómentességének törvényesítése végett hasonlóképen kérvényezőleg a magas országgyűlés kép viselőháza elé járulni szíveskedjék.
Maradtunk ügybaráti tisztelettel és üdvözlettel.
Győri kölcsönösen segélyző pénztáregy let Id. PEREGI MIHÁLY s. k.
'' igazgató.
A feloszlatott győrszigeti kölcsönös segélyzési egylet volt tagjainak küldöttsége
STIRLING TÓBIÁS a. k. VEIDMAN ADOLF a k. WOTTICZ KAROLY s. k.
ügyvéd.
Győrvárosi és megyei takarékpénztár önsegélyző egylete
SCHLOSSER IGNÁCZ a k
igazgató.
^ i • *
A szappan és készítéséről.
— Máday Isidor által szark- „Magyar Qaada* ntáa. —
A szappan felhasználásáról akarják némelyek népek és vidékek műveltségét mérni
— és sem egészen helytelenül, mert műveit séggel emelkedik a szépség iránti érzek, min -denekelőtt tehát, az emberak tiszteiig irányában i hajlama nagyban és egészben. A régi hellének értettek hozzá, magukat és fehérneműiket szappan nélkül tisztán tartani, azonban ránk nézve titok maradt, miként sikerült as nekik. De a próféta óta a szappan Keleten már szokásban volt s a chinaiakról ős idők óta megírva van a finomabb szappanok késs&dse, olajok és sziktartalmu növényekből. A hajdani egyiptomiak tetf&frket és Bissus-ingeíket egy gyökérrel tisztították, mely langyos vízben könnyen habzón. Nekünk szintén van egy növéuyünk (Sápon a r i a), mely kertekben tenyésztetik s a szekfüvesek családjához tartozik, tulajdonké-
x TÁRCZA.
Atyámnak.
Hasa, haza repül rágj6 lelkem, Oda vonzz a forró szeretet; Ott Tan atyám — a jó édes atya, Ki engemet oly annyira szeret ; — 8 kit vad dfibvel, kérlelhetetloodl üld fis a sors és a rósz emberek : Bir a lelkem, hogyha meggondolom Mennyit szenved a szegény jó öreg.
Mig mosolygott a ozerencae rája Jó barátja özönnel Tolt neki; De mikor a sort üldözni kezdte, Akkor fntott t5(e valamennyi Maga maradt, mint a paszta fája. Melyet sokszor megráz a fergeteg: — Sir a lelkem, hogyha meggondolom Mennyit szenved a szegény Jó öreg.
Már hanyatlik, test« már legörbül. Sok esztend? térbe nyomja vállát; Oh, nála már ószre jár az id5, A dér kezdi lepni hajassálát. Homlokára mély redSt vont a gond, — Ugy áll ott, mint egy tövis-koszorú, 8 mint őszi köd, lelke komor aetét... Sxcgéoy öreg oly bos, oly szomorú.
Egy reménye \«»lt még — s as én valék, Engem a leggondosabban ápolt; Bennem remí''t, bennem a jó suya '' Végső napjaiban bfi- „is tápot* Haj, de már e remény se biztatja, Aggódva néz kétes jövSm felé ; Látja, miként hány-vet durva sorsom Vem juthatok bistos rév-part elé.
Ob ! de asért 3« csüggedj jó atya. Ne altasd «1 biztató reményed; Hagyjsn bár el as ég és föld, de én 8ska, soha asm hagylak el tégsd.
Él keblemben kiolthatatlanul, Él még a mindenható szeretet { Nincs efelett hatalma a sorsnak.
Érted, ha kell, ez mindent megtehet !
KELEFY OY.
Ml a gyermekkert
és mi a kisded-oroda ?
— Idegen források nyomán. —
Ismerteti: Secamor Károly.
(Vége.)
Es csak kis, de hü képe volt, mit leirtam, annak, hogy a háznál mennyi a baj a kisdeddel, a gyermekkel 2—3 éves koráig. S aztán egy némely szülő nyalánksággal, csecsebecsékkel, elkényeztető, rontó kedveskedésekkel — néha, meg ha a patientia fogytán van már, — durva eljárással igyekeznek as imént említett vágyaknak, illetőleg tehetségeknek útját állani, sőt el i* fojtani, pedig azt fejleszteni kellene.
Ezzel, amit fennebb elmondék, egyúttal bebizonyitám — azt hiszem, hogy az a rég óhajtott gyermekkert lehet az az intézet egyedül, mely a szülői házat összeköti az iskolával s hogy ilyen intézetek létesitése mennyire szüksége«; mert ezen intézetekben „a nevelés alap fokánzk gyakorlására kellő képzettséggel biró nevelő a 3—7 éves gyermekek cselekvés* és alkotásvágyát kifejti, de egyszersmind helyes irányban vezeti, tudv ágyakat kielégíti s azt a szel* lemi tehetségek fejlesstésének ess* kösévé tessi."
Van még egyéb ok is az intézet szükségességének és hasznának bebizonyítására!
A születéstől a 7. életévig, amiben s gyermek rendszerint komoly foglalkozás körébe vezettetik, az ember életében igen hosszú, ne velési szempontból a legjelentékenyebb korszak folyik le. Ezen kor a testi és lelki tehetségek leggyorsabb fejlődésének kora. Ekkor kezdi a gyermek tagjait használni, érző szervei lételének tudatára jut, megtanul tökéletesen beszélni, s a phisicai világ köréből oly sok ismeretet kell gyűjtenie, hogy ennek mennyiségét nem igen múlja fölül később, as egéss életen át szerzett ismereteinek mennyisége.
Nevetnek önök es állításokon?
Pedig nincs mit nevetni rajta!
Tessék csak gondolkozni!
Hiszen ebben a korban a belső élettevékeny sóg körében is nagy dolgok történnek. A külbehatások fölébresztik érzelmeit, elégültség, panasz, részvét, gyűlölet, hála, dacz, öröm, szomorúság gyorsan s gyakran váltakoznak. Érzelmi világa lassankint alakot nyer s öntudatlanul a külhatások minősége által, föltételesve alakul meg a — jellem (character).
Most a gyermekkertek hasznának egyik igen nevezetes indokára térünk!
As ember társaséletre van teremtve. A családban, as államban, a társadalomban él s valóban csak addig él, mig ezekben élhet Meg van a rendeltetés betöltésére szükséges benső ösztön mindenik emberben, csakhogy nem egyenlő mérvben, s nem egyenlő fokig kifejlődve. Azon ösztön neve: a társulási vágy, mely már a kisded gyermekben k nyilvánul, midőn őrömrepesve tálja ki karjait a közeledők félé. Később e vágj mindinkább élénkül • ; ... i
s a játszótársak keresésében tűnik föl. De hát adhat-e a család játszótársakat a gyermeknek? Nem! A testvérek rendszerint különböző kornak levén — egymás körében nem találják föl hasonmásaikat. Innét ver ixn az, hogy s gyermek otthon oly hamar megunja magát. As az apróság ép Ugy vágyakozik, sőt megvárja, hogy társadalmi kört alakítsunk neki; mert különben elvesz benne egy nemes vágy, mely majdnem ót s társadalom körébe kebelezve, sa mely később alapjává lesz az emberi szeretetnek, s eszközévé a szabadságérti küzdelem- s^tökélyeabűlésre törekvésnek. Más okok is parancsolják, hogy a gyermek társaságba jusson 1 Nevezetesen az ö n-becsérset csak ugy ébred föl as emberben, ha versenytársra akadt s azt legyőzte. A munkásság, rend, tisztaság, szeretet, engedelmesség sat. mind csak akkor ébrednek föl a növendékben, ha példát lát maga előtt s tehetségeit érvényesítheti. Csak akkor veszi észre a gyermek, hogy neki a szépre, jóra képes tehetségei vannak, ha önbecsérzete a verseny terére kilépni készteti.
Ilyen kis világot, ilyen társadalmat vájjon hol is lehetne találni ?
» *
Szükségesnek tartottam mindezeket mind elmondani azok kedveért, akik az ügy iránt érdeklődnek. Ezzel az egy dologgal eleget véltem tenni azon czélomnak is, melyszerént megmutattam az olvasó közönségnek, igaz kissé száraz alakban, — azt, mennyi és hányféle vágya, tehetsége van az embernek; mely vágyakat, ha helyesen nem vezetüak nagy kárál
És mindem tehetségeket és vágyakat
peo egén Európában diesük is patak s folyó-melléi* réteken vadon található. Gyökerei vízben nabzó anyagot tartalmasnak. Spanyolországban a szappanszerü gypssfü, Amerikában a közönséges szappan fa, valamint a borostyán* levelii ssappanfk gyümölcseit használják szap-pan helyett a fehérnemftek mosására. Már a puni baboru korszakában a rómaiak a mesterséges ssappant Galliából szálliták és az idósb Plinins értesítése szerint, a szappan már az első században Kr. n. Germániából jött, s így «■zen nagybecsű tisztítószer közös feltalálását legkisebb furdálás nélkül a német ősöknek tulajdoníthatják.
Napjainkban a szappan nélkülözhetlen kelléke minden mosdóaaatalnak, minden háztartásnak tágasabb kiterjedésoen ; sajnos azon- •'' ban, hogy a kényelmesség háttérbe szorította |
azon hajdani jó szokást, melynél fogra a nagyobb háztartásokban a ssappant gazdasági-hulladékokból otthon készítették vala. Os- és nagyanyáink, sót anyáink is még, szappant \ nagy tömegekben késri lének és leányaik nász- | ajándékához tetemes mennyiségeket csatol- '' uk. Csak iti-ott a régibb szabású vidéki ház- j tartásokban találhatnak még hon készült szappant, mely mindig csekélyebbe jő és a fehér- i neműek mosására, valamint zsurolásra is ép ( oly jól használható, mint a vett szappanok. A régi jó szabású háziasszonynak gondja volt rá, '' hogy bármely hushnlladék, kivált minden zsi rsdék — mit jobbra fordítani alig lehetett '' volna, minden csont, inak s több efféle ösz- ! szegyüjtetett és szappanfőzésre használtatott fel
(Vége köv.) í
A naj^y-kaoizsai kir. törvényszék ügyforgalmi kimutatása
1874-ík évről. ''
Az figyek neme Mult évi hátralék A f. évben érkezett Óí .5 a — • —« J3 • A f. évben elintéztetett A f. évről hátralékban maradt Jegyzet
I) Polgári ügy . . 11) Telekkönyvi ügy . III) Büntető ügy IV) Fegyelmi ügy V) Elnökségi ügy 633 1168 72 6359 8016 1766 11 839 6992 9184 1838 11 839 6580 7555 1758 11 839 412 1629 80 A rendszeresített birok száma 6, — egy állás oktober hó óta üres.
Összesen . 1873 [16991 |18864 (16743 | 2121 1
i !
Kelt Nagy-Kanizaán, 1874. deczember 31 én
Kiadu: BARTHA IGNÁCZ,
kir. törv. jegyző.
Helyi hírek.
— Kovács Zsigmond pécsi püspök ur ő exellentiája, megyénk szülöttje, e hó 11-én általános kihallgatás és fogadás előtt tette le ó felsége kezeibe az esküt,mint valóságos belső titkos tanácsos és aztán hódolatát tette ő felségének.

— Az utolsó haj tó vadászat a nagy ka-n;zsai vadásztársaság részéről jan. 14-én megtartatván, réazt vett 29 vadász, 60 hajtóval s ötszöri hajtásban 22 nyul esett.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgyronasiumnál 1874. év, deczember havában. Közép légnyomás: 740*9 millimeter; legmagasabb légnyomás : 754 2 mm. 31-én reggel 7 órakor; legcsekélyebb légnyomás: 727 9 mm. 21-én reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: -f-0*13* C; legmagasabb hőmérséklet: -[-17.6* C 2 án délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: - 11-5® C 25-én reggel 7 ^ órakor. — Közép páranyomás: 4 27 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 91 •/• ? legcsekélyebb nedvesség : 53*/« 2-án és 8 án délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10 ig számítva): 81. Egészen derült ég észleltetett 5-sxör, teljesen borult (10 el jelölt) : 59- ! sr.*r — Közép szélerősség (0 tói 10-ig számítva) 2 3.-93 észlelet közül jegyeztetett összesen 81 **él. és pedig: északi 39, északkeleti 8, keleti 3, dé;keleti 9, déli \3, délnyugati 5, nyugati 0, északnyugati 4; szélcsend pedig 12-szer. — A ! légkör b<*li csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 147*1 millimeter. Eső esett 8 napon, havazott 13 napon, köd volt 7 napon. A hónap három
helyesen ossz hangzatosan és tapintatosan egyes egvedül csak a gyermek-kert képes megoldani.
De hát mégis mi az a gyermek kert? Először is nem olyan apró kertecskék, ahová a gyermekek virágokat ültetnek, de nem is gyülbelye a dajkák és pesztonkáknak, sőt kisded óvoda sem, hanem oly tanintézet, melyben valamint a kerté« a kertben figye lemmel ápolja növényeit, azok fejlődését terv nzer ü hatás álul elősegíti, ép úgy a gyermek kertben is a tanító czéltudatos ápolás, szoktatás és fejlesztés által neveli a gyermeket s fejleszti annak minden tehet »égét.
Hadd lássuk már most azt iá : mit tanul -nsk a kisdedek a gyermek-kertben s melyek azon eszközök, melyek segélyével az emiitett tehetségeket fejleszti.
A gyermek-kertekben az a főelv uralkodik, hogy s kisded mindenik tehetsége megfelelő természetszerű eszközök által fejlesztendők. Jelszava: »az érzés az akarásban, a gondolat a cselekvésben.*
Ez *z irányadó elv a gyermek-kertekben, melynek feladata munkásságra serkenteni a gyermeket s benne a tetterőt kifejtve tevékeny embereket neveim a társadalomnak.
a. * ■ - a
A gyermek kertbe 3 éves növendékek vétetnek föl; t. i. olyanok, kik már járni és beszélni megtanultak. A 7 éves átmegy az előkészítőbe, honnan az elemi iskolába tér.
a gyermek kertekben 3 osztály van. Az elsőbe jár a kísebbkorű, s másodikba a fejlettebb és sz előkészítőbe az olyan, akit népisko lába akarnok adni. Hogy ez igy yan, annak is ■M^rao a maga.oka! A tapasztalat bizonyi-
első hetében az időjárás rendkivül enyhe volt ; ellenben 21-től végig határozottan télies, a föld hóval födve. F.
— ,A képviselő választásról„ egy kis füzet jelent meg Vodianer F.-nél Budapesten. „Ki lehet választó- ? — „Mire kell ügyelni a választásnál* ? és »Szabadé korteskedni?* kérdésekkel foglalkozik. A hivatalos választási törvény nyomán a magyar nép számára irta Murai. Ara 16 kr.
— JDolinay Gyula által oly jelesen szerkesztett »Hasznos Mulattató" czimü folyóirat első füzete a.Pestikönyvnyomda-rószvó^y-társulat" kiadásában díszesen megjelent. Ara 32 füzetnek 6 frt, 16 füzetnek 3 frt. Ajánljuk az ifjúság barátainak pártfogásába.
— Nagyszerű tervek. A Semaine financière párisi közgazdasági lap: »leleplezései* szerint: a duna-drávaí, mohács-pécsi, pécs-barcsi, zágráb zákányi, zágráb-károly városi, zágráb-sziszuki, és zákány barcsi vasúti vonalok fuuioja, úgyszintén egy Sziszek-nevű vonal kiépítése fölött uz alkudozások már nagyon előre haladtak ; — fóazerzódóknek nevezett lap a „Credit foncier* és a : »Société generál* c oportozatokat mondja. Ezen: ,dél-magyarországi vasúthálózathoz a bpest-záká-nyi és a károly város-fiumei vonalok is hozzá-csatoltatnáoak. A P. Lloyd szerint mindebből csak anynyi igaz, kogy a »Credit foncier* és a »Société generálajánlatot nyújtottak be kormányunkhoz a magyarországi délnyugoti vasutvonalok megvásárlása és fusioja iránt.
— JEljegyzés. Némethy Antal ur, grót
totta be, hogy a kisebb nagyobb kornakatnem lehet sikeresen együtt foglalkoztatni. Ez okból kell az apróbb népet elkülöaiteni.
A gyermek-kert rendszeres vezetésénél épen az imént említeti apró nép foglalkozik elóazór játékkal. De ezen játékok alatt noot kell ám biuczkézésés, pitykezés, vagy fg\él> hz utczáról ismert közönséges játékok érteiendök, hamm olyanok, melyek, mint egyéb gyermek-kerti foglalkozások, fejbsz-tőleg hatnak nemcsak a testi erő s ügyességre, hanetu <-z ér /.el m; s értelmi tehetségre is. Akarok, k<zok, újj.«k gyakorlására szolgáló já tékok, sétajáiék, katonai menet, körjá-• ;ék sa t.
Ezután következik a lapdajáték. Ez különféle sziuú zsinegre felfüggesztett lapta ruszint a színek megtanítására, részint a jelen és múlt elsajátítására, de egyébre is. Aztán jön a teke. henger és koczkajáték; ez fából van az ellentétek és ezek közvetitése. A munkaszer ü foglalkozások ilyenek: építés, (nyolez koczka) táblarakás, (négyszög, majd derékszögű háromszög alakú lapok) veszszó alakitál (különböző hosszúságú gyuf*-f») fonalmunka rajzolás, pa-pirfüzés, pa pi rhaj toga t ás, a g y ág-mintázás, gyöngymunka, kertész-,kedés. Beszéd, értelem gyakorlatok, egy sajátságos módja. — A 2. osztályban hozzá jön a szilánk fonás, vesző k-bői alakítás, körkirakás, borsó munka. Rajzolás, papirfüzés és fonás, gyürés és hajtogatás, kimetszés és ragasztás, kitűzés és k ¡varrás, agyagmintázáa, gyöngy munka, kertművelés. Beszéd, értelemgyakorlat.
Hanem tisztelt olvasó közönség míQdezt
Sflépkenyi ispánja Segesden közelebb váltott* jegyet ístóczy Elize kisasszonynyal Vasmegyéből.
— ''Eljegyzés. Grullich József budapesti ügyvéd f. évi jaaraár hó 16-dikán tartá Zala-Szt>lfihályon eljegyzéséi vidékünk egyik szép ée k«dves hölgye Skublios Gabriella kisasz-•zonnyal.
— Gyászhír. Raj ki László zalamegyei árvaszéki jegyző,tevékenysége és szelíd modora folytán közkedvességü ifjú, élte virágában jobblétre szenderült.
— Rövid Mrek. A „P. és T. K.* ben olvassuk, hogy az idegen ajkn posta- és távírda-tiszteknek meg van engedve a cs. km létszámba való átlépés. — A pétervári osztrák fö consul megőrült. — A stettini (Poroszország) kir. törvényszékhez magyar tolmácsot neveztek ki.
— A m. tud. akamedia vállalatéból, a m. történeti emlékekből megjelent az okmánytárak 23 dik kötete. — Szarvas és Mezőtúr között s szarvasi posta-legényt meggyilkolták s a postai küldeményt elrabolták. — Magyarországon a lefolyt évben 750,000darab nyulatejtettek el, minek fele Bécsbe vándorolt. — Man-heimer Salamon nyug. tanító a napokban tartá gyémánt menyegzőjét nejével; előbbi 101, utóbbi 94 éves. — Hirszerínt a tanfelügyelők Budapestre összefognak gyűlni a tanfelügyeletről tanácskozandók. — A győri és beregszászi pénzügyigazgatóságok márczius végével felfognak oszlatni. — Toscanai János fhg. egy röpiratba az osztr.- magyar tüzérség szervezéséről értekezik. — A budapesti ügyvédek az ügyvédi kamara elnökének Horváth Boldizsárt akarják. — Svájzban 7000 népiskola van. — Sina Simon br. 1000 firtot adott a budapesti szegényeknek. — Hóolvasztó géppel tesznek kísérletet a főváros utczáin. —a Vezuvra gőzsiklót terveznek. — Az első udvari bál f. hó 9 ón nagy fénynyel ment végbe. — A fővárosban a fenyegető árviz miatt árviz-bizottság alakult. — Párisban a legújabb divatú kalap : „chzpeau á la Nógrád" Zubovics híres lovaglása óta van fölkapva. — Putnokon egy asszony annyira ölelgette és csókolgatta gyermekét, hogy ez végre megfulsdt. — Tornamegyében 3 frt s néhány krért egy birtokot ütnek dobra.
— Dunaföld váron a toroklobb már-a felnőttek közül is szedi áldozatait. — Egy moldvaországi tőkepénzes a küküliőmegyei petrolenm-forrást megvette. — A Drezda melletti papírgyárban papírból mesterséges beleket gyártanak hurka-és kolbásztöltelékeknek. (Jó étvágyat hozzá!)
Vegyes hírek.
— Szerelmi tragotdia. Kecskeméten egy fiatal ember belészeretett egy ottani birtokos leányába, és szerelme nem is maradt viszonzatlanul. E hó elején az ifjúnak néhány napra el kellett utaznia és a midőu visszatért, azon hírrel lepték meg, hogy imádotlja -mással váltott jegyet; kétségbeesésében e fölött f. h. 9-én kedvese ablaka alatt magát főbe lőtte. A szerencsétlen azonnal halva rogyott össze.
— ÁUgssebb leányt Csák váró tt f. h. 11 én temették el. — Szülői egy gazdag emberhez akarták férjhez adni, holott szive másért dobogott. A mint a menyegzőre kitűzött nap közeledett, szegény leány mindinkább hervadt s a menyegző előestéjén örökre elasenderült. Menyasszonyi koszorúja halotti koszorúvá vált.
a sok dolgot, amit én hamarosan elmondtam: látui kellene! Mert igy újságban leirni, hosszú lenne és még se vezetne czélhoz. Hej mennyi sok szép dolgot készít az az apróság, olyan csinosát, hogy sokszor drága pénzen vesszük meg !
Állítsuk föl tehát azt a gyermek-kertet t
Midőn nemrég ...
Midőn nemrég Ös»zej8vénk, Te remegve, én lángolva — Hogy. férjnél ragj, bogy megszegéd Szavadat, ba tudtam volna! Midőn hévvel elmondám még Szebb napjaink emlékével, • Mit ártatlan szived igén, Azt mondád, hogy : n«m emlékszel. Midőn ezt a jegyet, melyet A airba is elvisz ujjam, Ezt a gyűrűt megran tatám, Földre néztél, eipiraltan. Midőn hites tanok gyanánt Ölelésid-, csíkjaidra, 8 több mindenre szorítkoztam -Megvetés szállt mosolyodra. És távozál — elrohantál, Azt »^cd mondva : Isten veled I Szegény asszony l hogy az vagy már, Megvallani nem is mered. .
_NŐTTEK AHTAL.
Dalok.
IX
Ugy vágytalak Ütni téged, Bár előttem volt a képed, — Hogy szemednek láng tüzében Leljem édes üdvösségem.
I
Megláttalak, te nem szóltál, Temetőből csak bút kostál.. . ▼aljon nem-e azt jelent «s : Temetőig szivünk egy tm|: -

IS744**. tokgyar
¿irodalomban 1874-ben összesen 1331 czég hirdetett csődöt, ebből 632 Magyarországra esik. Köztük több pénzintézet, részvénytársulat és Mgyobb*rig. Bécsben 258, Bpesten 91 csődöt mondottak kn- vidéken Aradra 16, Zágrábra 16, Brassó» 14, Pozsonyra 13, Temesvárra 11, Kolozsvárra 10, Kassára 9, Újvidékre és Sze-gödre 7 — 7, Miskolczra 6, Debreczenre, Pécsre, Esztergom ra,Kapos várra, Ny iregy házára, Győrre 5—5. Eperjesre, Makóra, N. Sze ben re, Nyit-rára, Pápára, Varasdra 4—4 csőd esik. a többi kisebb helységekre oszlik el.
— A lottojövedÁk azon egyetlen jövedelme az államnak,melyet a kedvezőtlen pénzügyi viszonyok nemcsak hogy nem csökken tettek ; de sőt, — szomorú tapasztalat! — minél nagyobb az általános pénzszűke, annál inkább szaporodnak a lotto belételek is. — Az ezek utáni bevétel 1871-ben 285.000 frttal haladu meg az 1870-ikit; 1872-ben pedig 325.000 frttal az 1871-ikit. 1873 ban és 1874 ben az eredmény ismét oly kedvező volt, hogy a folyó évi költségvetésben ismét 470.000 frt. növekedést praeliminalt a\ pénzűgyminister, a ki ez évben a lotto betételek után 3.500000 frt.. bevételre számit. Ezen öszszegnek 561/,8/o"ka> az eddigi tapasztalatok szerint, a nyeremé nyekre megy fel, 43''/a ** államnak marad.
— A nöi hangról a hires Halevy igy vélekedik : Minden korban, mondja a jeles zeneszerző, szt veték szemükre a nőknek, hogy so kat beszélnek. Ez állitásbsn, mely oly régi, mint maga az emberiség, kell némi igazságnak lenni. A beszédben lévő könnyüség, természetes eredménye hangszerüknek; mozgásra alkalmas ruganyos torkuk, s gondolatoknak még inkább engedelmeskedik mint a tenoristáé, a szavak a nőknél sebesebben, kellemesebben hangzanak. A nők sokat beszélnek, mertsopran, alt s mezzosoprán hangok felett (nem ritkán a férfi-hangok felett is) rendelkeznek, szóval mert nők. Ki haragudhatnék ezért ? Beszédük nem a föld legédesebb harmoniája-e? Az isten nekik kellemes hsngot adott, megparancsolva azt, hogy beszédükkel bennünket szenvedéseink bon vigasztaljanak, munkáknál buzdítsanak, szabad óráinkban pedig vidítsanak.
— Indus mese. Az Epyesült Államok egyik bájoló, romantikus vidékén, lllinoisban, van egy keskeny sziklahasadék, melyen át habzó patak ömlik a Missisippibe. A patak neve: Piasa, mi szószerint annyit jeleni: „Embermarczangoló madár." A patak torkolatához közel, ember által látszólag elérhetetlen magasban, a sima, függőleges sziklafalon egy nagy madár kiterjesztett szárnyú alakja van bevésve. A mese e madárról még most is szájról szájra száll a Missisipi partján és hz Illinois völgyben lakó indusok közt, s igy szól: „Sok év előtt, még mikor az óriási ragadozók léteztek, melyeknek csontjait még találhatni eföld ben, volt egy roppant nagy madár, mely köny -nyedén elvitt magával szarvast is. £ madár egyszer emberhúst ízlelt meg s anynyira megszerette, hogy azóta nem érte be mással, mint emberhússal. Száz meg száz harezos szövetkezett, hogy megöljék, de a legjobb akarat mellett sem bírtak túltenni csalárdságán és erején. Végre rászánta magát Quantaga; a hires törzsfőnök, a harezra ; elvált övéitől s egy hónapon át böjtölve, előkészítő magát a nagy munkához. A böjt utolsó napján megjelent neki álmában a nagy szellem, és megparancsolá, válasz-szón ki buszát legjobb harezosai közül, adjon mindegyiknek ijat és mérgezeti nyilakat és szállásolja be őket valahová. E helyhez közel pedig egy mánik harezos Piasa martalékául álljon, s mihelyt Piasa rárohan, az elrejtőzött harezosok lőjék rá mérgezett nyilaikat. Quan-taga magát hozta áldozatul; a szikla közelébe állt, a hol a madár fészkelt, mereven rászegzé szemeit s rákezdé a halotti éneket. Erre a madár rárohant, de még mielőtt elérte volna, 20 nyíl vonult testébe. A borzasztó madár iszonyú kiáltást hallatott és halálra sebezve zuhant le.u Ennek emlékére a nagy madárnak képét a sziklába vésték; de nem tndják, hogy bírták azt olyan széditő magasságban megtenni.
— Nem jó a boros Üvegeket söréttel tiszto • gatni. A aöréttel való tisztítás altal ugyanis az üveg oldalán olom-éleg . rakódik le, melyet a savak tudvalévőleg föloldanak. Miután a bor savat tartalmaz, ilyen üvegbe öntve, a benoe lerakodott ólom-él eget föloldja, mely oldat, bármily csekély méregtartalmu is, kártékony hatású lehet.
— A mormoltok, kiknek Boknejüsége ellen. az egyesült államok kormánya erélyesen kezd felléfmi, hír fserint tömegesen szándékosnak Mexikóba kivándorolni,
— Uszony* kegyetlent gr Sl értesitik az »Alföldet* Pankotáról j az azon vidéken garázdálkodó rablók m. h. 27-én egy a'' butyini vásárról hasatérő szegény Zsidót nemcsak hogy minden nála levő vagyonától megfosztották, (egyebek közt 107 frt. készpénztől is) hanem e mellett még egyik karját és egyik lábát eltörték, valamennyi fogát és egyik szemét is kiverték. A szerencséden, kinek felgyógyulásához nincs remény, hat gyermek atyja..
—— Hajmeresztő öngyilkosság. Bonyhay
Kálmán a debreczeni ref.főgymtiáaium 5 ífe ojz* táljának kitűnő szorgalmú b tehetségű növendéke, tegnap d. u. 1 óra tájban véget vetett életűnek. A szerencsétlen fiatal ember a Pestfelé induló vonat elébe vetette magát, s az által iz-re-porra zúzatott. A fej tökéletesen le lett metszve a törzsről, karjai 4 — 4 helyütt vágattak át, v alamint lábszárai is, ugy hogy a szerencsétlent Isten tudja hány darabban kellett összeszedni a sínekről. A vonat személyzete részéről minden lehető elkövettetett az öngyilkosság megakadályozására, mert a vonatvezető észre vette a vo-Dattal szemben a pályára fellépett ifjút. A vész tútyölés megszólalt, a vonat laasitotta menetét, de a tiatal ember keresztbe egyenesen elébe feküdt a mozdonynak, s egy másod perez alatt ki iftt oltva egy szép jövőre jogosított élet. Az öngyilkosság oka felől talán majd a szerencsétlen tiu apja, a böjti jegyző fog fel világosi tást ad-hatui, kihez az ougyilkos tegnap ajánlott levelet intézett. A hulla kalapjában egy czédula volt,a következő szavakkal: Kérem holttestemet a kollégiumi kórházba szállitni. Bouyhtiy Kálmán 5 ik gvuinanialis növendék. — A hulla csakugyan oda ia lelt szállítva.
— Hajdan Ztinyi, Batthyányi sat vWeí-tastták Zalát élet- és vérrel, most Fáchel és Hoff-mann tartják fenn a ,Zalá*-t tintával és tollal Cse-kélj kftlönbséf!
I
Placzi árak.
— Német nyugta magyar laptól. Collsgtslitásnak mondják azt, mikor a „Zalai Közlöny - vjlakitftl elSfiaetési pésat átkfild a „Zalá -nak, sxóml szóra ezt kaptok : Erhalten Administnx-lion „Zala." Ebez aztán nem kell commeotár. £s a germanisatio el!en kCzd a magyar nemzetiségért annyira lelkesülő szerkesztő Roffmann Móri SöpörjOn egy kissé maga kflrOl, mielőtt a megye érdekeért küzdeni akarna, mert a tisztát is beszemetezi.
— Bálkrónikájában a „Zala« (peraae az utókor számára) egy kisasszonyt „szellemes-* nek irt, bát a többi csak „anyagos* rolt ?
„ jan. 8. Boaa 8 frt 80—4.70 Rozs 3,—
— 3.70. Árpa 2 frt. 30 kr. — 90 kr. Zab 1 frt. 75 kr.
— 2 írt 15 kr. Kukoricxa 2 frt. 70 kr. — 90 kr. Széna mázsája 80 kr. — 1 frt. Szalma — frt 70 kr.
— Staeffa, jan. 11. Busa 3.40.—50. Eoas 2-
20.-80. Árpa 1.80—2. Zab 1.50.—60. Kukorieaa 2. 10. Ujbor 4.50, 5.50- 7-ig — óbor 7—10 frt — Marhába» fontja 26 kr. — Birkahús 16 kr. — Borjúhús 34 kr. — Sertéshús 28 kr. — Burgonya m. 40—50 kr. — Fa öle 10—11 frt.
Papirszelet.
A »Zala* {»Kőtárából : pár szót" mond
a .Zala* ujdon<ági rovata nekünk, e pár szóban ívg-Ixlvák : Józan gondolkozású ember* — .józan olrasó közönség* -- , józan it«lfit«hetaég* sat. bizonyára becsípett állapotban volt az újdondász, mert Hoffmann Mór nem szokott becsípve lenni.
— Minden oldalról (előlrSl és hátulról is persze) értesül a .Zala*, hogy a gymna-s i u m i (hát a: f 6 hova maradt ?) 4 f j u s á g táncz-vigalma rjövS héten" 16-án lesz letartva. (A „Zala"* e száma január 13-án jelent meg, s még« „jivf hétre* hívja tel a nagy publicum figyelmét; alkalmasint a jövő esztendőre akarta felhívni 1 No ez dicséretes törekvés és ebbeli jóakaratát mi is megdicsérjük „minden oldalról*. Különben a legszebbet „irha-tand" a .jövő héten* Várjuk tehát a jövő hetet. Addig tisztelt közönség : böjtöljünk ....
Három számadási feladvány, a megfejtő száz aiauyat velet fel a Tribsdrdlle bankban, de caak agy ha azt előbb beletette.
I. Ha egy hivatalszolga évenkint kap két öl fát ebből négyet elád és mégis egész télen meleg a szobája, hogy van az ?
II Egy csinos aaol aieány, ki a Zöldfában bá-ioaui is szokott SO frt. évi Esetése van, ebből két százat éveukiut a takarékpénztárba t«sz és egész éven selyemben öltözik és mulat.
III. Egy megöregedett szakácsné, ki asszony* comoditá&a végett naponta a piacai bevásárlásokat eszkörji, évi fizetése 100 frt., ebből éveukiut jol ruházkodik es fiát a p.-sti egyetemben járatja. Ismétlem e számadásokat megfejtő 1O0 aranyat kap. E feladványok ngyau furcsák, de mégis igazak.
Göcsejből: X. Komé ! Hallotta ke ? Y. Mit no ?
X. Hát a zala-egcrszegi tánczvigalmak számadásait a .Zala'' hozza.
Y. Hiszen be van fagyva,
X. No, nem a Zala vize, hanem Hofmony újságja.
Y. Hit as már meg mi ?
X Tudja ke, minden faluba kfidi valami Fisli. Y. No hiszen meg is f e s I i k, mig ide ér.
Szerkesztői üzenet
1563. H. Merenyén. Jövő számunk hozza.
1564. Szeged, örvendettünk szíves sorainak, de a csikket aligha használhatjuk.
1665. P. Véged. Azonnal intézkedtünk lapunk rendes küldésére nézve. Ax előfizetést L évre irtuk.
1566. J. Győr. Jövő számunkban közöljük.
1567. ▲. Budapest. Tudomásul vettük.
1568. P. Hahóton. A hír már elavult. Olyan frisset frissen kérOuk, mint amilyen friss ön.
1569. V. Z. .Csak csendesen . .• viszhan-gozzuk.
1570. T. A. .Zaládnak. Nem közöljük, sem ciceró, sem garmond, elég annak petit betűkből is. Hadd képviselje Zala-EgerssJ''get Nagy-Kanizsán !
1571. L. Budapest. Köszönjük. Nem mi, hanem könyveink mutatják, hogy nem várt mérvben asapo-frodtak előfizetőink.
1572. .A muraköziek* gratulálását köszönjük, résen állunk mindig. Szarénységünk tiltja a közlemény kiadását; eltettük.
1573. B. Alsó-Lendva. Sajnáljuk, hogy nem lehet szerencsénk találkozhatni. Jó mulatást 1
1574 Sz. Kaposvár. Lapunk rendesen küldetik, légy szíves az ottani póstán kérdezősködni. Többire nésve intézkedtünk. Arczképed nincs meg ná-lunk.
1575. EL „Tanügyi tapasztalások Észak-Amerikában* nem ami lapunkba való; mert a helyiérdek az elaő, és térünk ily nagyobb közleményekre kávés. Küld tanügyi szsklapba. Ujabb munkámat alkalmilag adom át. ''
.•) -
• Békiildftett.
Minden betegnék erő és egészség
gyógyszer és költség nélkül.
gyógvszer és ]
Revalesciéi
— Gyermekem csakugyan szereted Ffilesit.
„Nem én egy cseppet sem, kedves nagynéni.*
— Hát akkor miért adsz neki rrményt ?
, Nem adtam cn semmi reményt. Én caak axt mondtam neki, hogy beszéljen a papával; * nagy néni is tudja, hogy a papa szava nem jár. Mikor azt fugom mondani valakinek : hozy ,beszéljen a mamával,* az már egészen más lesz.
— „Z a I á"-ban olvassuk : Mindazokat,(!) kik előfizetéseikkel (! 1) hátralékban (!! !) vannak (voltak ea- 1 eszűek) tisztelettel kérjük előfizetési (tán n t ó-uak is jó lesz ?) pénaeik beküldésére. Kiknek pedig az első péMAnyok(?) küldettek a »Zalából* (az igazi Zala vizet ellehetett volna rekeszteni velők) s a lapot megtart ani neui szándékoznak, ne terhel te* ve nek axt visszaküldeni, különben
......... előfixntőiiík (1 ?!) gyanánt tekintetnek. (Ez
ukázt kiadta) A kiadó hivatal. Ez ukáz szerint benne vau Zalamrgye a mnszkaisátió — germanízat o — kaucsukaizatiu s mindenféle uatio tömkelegében.
I
— Heuczeg a „Zala*, de nem a megye, hanem az a Zala, amely Hoffmann Mór tulajdona, melyet per .lapom* á la Hans Jörgl vedelnie*, össze hadarván mindent az áitala annyira olvasott .Borszem Jaukó*-tól a ueki oly kedves aAllgemeine"-ig Nem irigylendő állapot! -
Történeti naptár.
Január 17. 1607. Franklin születésnapja. — 1764. A m&défalvi öldöklés — 1848. A magyar országgyűlés eltörli a nemesek adómentességét.
„ 18. 1251. Szent-Margit, IV. Béla leánya meghalt Margitszigeten. — 1595. III. Mohamed trónra lép, 19 testvérét megfojtatja, 17 viselős nőt a tengerbe dobat. — 1831. Népfölkelés Krakóban. — 1849. Czuciort az osztrákok elfogják. — 1849* Klapka győzelme Schlick tábornokon Hidas-Némethinél.
. 19. 15tl. I. Fardinand Magyarország szabadalmainak fon tartását ígéri. — 1849. Theodorovics seregének vérengzése Verseczen. — 1858. Leadvay halálozása.
„ 20. 106ó. Salamon király békét köt Béla fiaival. — 1407. Zsigmond kir. a jobbágyok azabadköltözési jogit mondja ki.
I
Érték- ót váltófolyan január. 15.
5"/# metaliques 70.25 5 ő*/« nems. kölosnu 75.40: 1860-ki illadaimi köloeön 112.50; bank-réesv. 9 94; hitelintézeti réasvények 228.50; London 110.65; magyar földtehermentési kötvény 78.— ; temesvári földtehermentési kötvény 77.—; erdélyi földtehermentési kötvény 76.40; horvát-slavon földtehermentési kötvény 80.50; ezüst 104.85; cs. kir. arany 5.25 >/, Napoleond''or 8.8*1/,
^ 17-tÜ jaaaár 23-* 1875.
I
Lnftohuzás.
Bécs jan. 9-én: 72, 85, 4, 12, 14.''
Hrt- és heti- Katholiktu napnap | tár Protestáua naptár UtjJ
3. 11. t. »wk. a tán. — Kat. er. Henyeg*6 16n ea-l liliai Kánaánban. János IL 1—11. . prot.Ep Rom XII. 6-16 Ev. Ján. H. 1—H
17 IS 19 20 21 23 23 Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péutek 8sombat C.2 Jéx.ax.neve Péter r. sxék Máriás Fáb. és Sebest. Ágnea «rüx Anastáz B. utt. elj. C. 2 Bem. A. Piroska Mária* Fáb., örséb Ágnes Vincxc Imrike lirtf m* m ik
Londonból. 4
A kedves gyógytáplálék fievaleaciére du Barry eltávolít minden betegségeket, melyek az orvosságoknak ellent állanak u. m : Gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, harcit-, hártya,- lélekzés-, hólyag- és vesebajokat, gumókért, aazkórt, ful adózást, köhögést, emészthet-lenséget, dugulást, hasmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, viai betegséget, hideglelést, szédülést, vérkeringést, fülaugáat, émelygést és hányást még a terhesség idejében is, a mélakórt, elsoványodást, csúzi, kösasvénvt, aáp-kórt. —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak,
melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
68,471-ik bisonyitvány.
Prnnetto, (Mondovi mellett) okt. 26. 1869.
Uram 1 Meggyőződheteso, hogy mióta a csodateljes Bevaleseiére du Barry-t használom, azaz két év óta, öregségem terheit nea érzem, jóllehet 81 éves vagyok. Lábaim iámét élénkek, ssememvilága oly jó, hogy szemüvegre nincs szükségem -, gyomrom oly erős, mintha 84 éves volnék, — röviden, ifjodva érzem magam. ,Én prédikálok, gyónást hallgatok, betegeket látogatok, jókora utat megteszek gyalog, essem tiszta, gondolőtehetségem friss. Kérem ezt nyilvánoaan közölni, akkor és ott, koi önnek tetszik
Abbé CastelU Péter, Bach- Thool. és prunettói pl bános f mondovi kerületben.
76,705-ik bizonyitrány.
Bécs, Praterstrasse 21. májusban. 1871.
K5saönettel tartozom önnek ason sikerért, melyet kitűnő Bevaleseiére du Barry-ja által rajtam tapasztalok. Én ugyanis többszőr gyomorgörcs-,"köhSgés-és hasmesésben szenvedtem, melytől kitűnő gyógyszere által msgsaabadnlUm.
Grcsmann L.
Táplálóbb lévén a húsnál, 50-szsrssen kiméli a gyógyis&r árát* felnőtteknél ugy, mint gyermekeknéL
Pléhazelenezékben ''/, font 1 frt. 50 kr.. 1 font 2 frt 50 kT., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt^ 12 font 20 frt-, 24 font 36 frt. Bevaleseiére piskóták szeles* czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Bevaleseiére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-rs 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50kr., 120-ra 10 frt., 288-ra *0 frt. 576-ra 86 frt.
Megrendelhető Barry du Barry db Corap
által, Wien, Walffischgasso Nr. 8.,
Felelós szerkesztő skiadó : Bátorfi Lajos.
Hirdetmény
____I _ vuvt , jL^jcr x acnecy Adolf és Vaile
Antalnál; Eszéken Dávid Gtyol»gyógyszerésznél; Nagy-Becskerek Goldberg J.M. nél; Ma-rosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskolcz Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Józsefnél ; Győrött Némethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te-mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricánál.
A bécsi czég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt köaldttért felelősséget aet vállal a Seerk.
A győri székes káptalan tulajdonához tartozó Zalamegyei Nemes-Kaptalan-Tóthi 1813/s hold birtoka, ezzel kapcsolatban az ottani korcsma belső telki épületekkel és a Józsefnapi vásári jövödelemmelegyütti haszonvételek 1875-lk évi april I tői. I88i ik évi Aprii l-ig 6 egymást követő évre berbe adatnak, a bérloni szándékozók ajánlataikat 10Vo bánatpénzzel ellátott és lepecsételt levelekben a jövő 1875-ik évi február hó 15 ig adják be; a bérleti feltételek Győrben a káptalani, Kónyban a tiszti irodában, ugy Sü-meghen Pintér Pál ügyvéd urnái előre is megtekinthetők.
Kőny. deczember 22-én 1874.
Németh Péter,
(1533 — 3) korm. tiszttartó.
| Kaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, ön fertőzés és ágybavizelléseh ellen. Ára ut&sitásjal 6 ft-
2. Ruganyos suspensorium,kisebb s nagyobbmérvö erszény gyulladások és sérvek ellen. Ára 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft. A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Czim : Dr. Ka jzander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Botmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 írtért. (1532 -7)
Technische Gummiwaaren,
wie Gumraiplatton, Schaüre, Flanschen, Stopfbüchaen- und Man-nirch Packuog, Kautschuck-Kitt, Wein-, Brauer und Wasser-schláuche, Hanfschláucho, roh uud prapsrirt. Seemaschinen-Schl&ache ; ferner Weinpampen, sog. Werkep Wftschauswind-maschinen, echtes Monfalioner Wagenfett empfiehlt billigst
Henry Sachs, Wien
(1524—8) Stadt, Giselastrasse 3.
Faj szerint rendezett szőlőmből
következő faj szőlővesszők kaphatók:
Tisítogatottan és csomagoltan a vasúti állomásra áliitva :
Fejér bort termók: Szigeti vagy Farmin 1000 sima vessző . . . Vellis vagy olasz Biszling 1000 sima vessző Rajnai Riszling 10<K) sima vessző .... Piros oportó(homokos talajban is jó termő) 1000 Tót szóló 1000 sima vessző ......
Fekete bort termők Karaj vagy fekete Rag 1000 sima vessző . .
Burgundi 1000 sima vessző.......
Fekete Kadarka 1000 sima vessző ....
Oportó Burgundival kevert ......
Kevert jó fejér vagy fekete jeles bort terosó fajoknak 1000 sima vessző..... . « a WV m
Helyben, azaz Szabarban általvéve ültetésre szükségelt tisztogatás nélkül minden fsj 1 frt 50 krral olcsóbb.
Megrendelésnél ''/3-adas beküldése kéretik. A megrendelt fsj nem létében a küldött pénz azonnal vissza küldetik, miért is a megrendelésnél az utolsó posta, vasútállomás és lakhely pontos feljegyzése kéretik. ^ (1542—2)
Alulirt leveleit Zala-Apáthí posta állomásról veszi. A kü1dött fajokért kezeskedik
Baán Kálmán.
(i44o 23) a legnagyobb
YASBÖT0BSTÁB
8 frt. —
8 . -
8 , -
8 * -
5 . -
6 ,
7 . -
6 n -
6 . -
50
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz. alatt vau/hoo. nan képekkel ellátott á rj e g y z é k kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
| Nagy raktára a legújabb és legszebb
-cotillion -jelvényeknek
alakzatoknak és t&nczrendeknek
»*___i—í. . - - - —

legolesóbb árért található
A N I T Z C.
- - - - — —f
papir és galanterianemüek kereskedésében, Budapesten, Dorottyautcza 12. sz. (1551 — 1)
Jó és szép
ZONGORÁK
és
PIAJNINÓK
a leghíresebb gyárakból jutányosán kaphatók
BISCHITZKY M^
zongoraraktárában (1514—5) Nagy-Kanizeán, Fő-tér, Újvári házban.
** 50 kr. ^ÄtÜST 1000 Ducaten effectiv in Gold.
sar xxz.e find su gewinnen
„ der Stadl Win «um Bert«. das Armenfondas veranstaltete Lotterie, enthält Treffer ron 1UW
100, 100 U TOÄÄS1 Silber, 1 Original-CreditU», 2 Treffer mit je fL 100 Weener Communai Mmumlo.
W/T 3000 Treffer ta 60.000 fl.
Die Ziehung erfolgt unter Controle de« Magistrate« der Stadt Wien am 9. Februir 1875.
Bei auswärtigen Auftrlgen ergeht man um gefUlige frankirte Einsendnng de. Betreg*. nnd Beischluss ron 40 kr. für Franko-Zn-Sendung dar Loae n. s. Z- der Ziehungsliste.
Wechselstube der k k. pr. Wiener Handelsbank, vorm. Joh. C. Sothen, Graben 13
Lose xa dieser Lotterie ä 50 kr. pr. Stück aind aneb an begehen dnreh: Mem Beel Dsbrio 1s Gr.-Kasfcsa.____
(1609-4)
Az 1873-ik évi világtárlaton érdem-éremmel kitüntetett.
Schmidt Ludmilla
SelmeczbAnyai pipa-gyára
legfinomabb valódi selmeczi pipák posta ntánvét melletti megküldésére e kővetkező árak mellett ajánlkozik : y4 tu-czat fedetlen 36 kr, ''/« tuczat ezüstös rézzel fedett 90 kr, »/« tuczat packfonggal kupagolt 1 frt 50 kr, china ezüsttel fedett ''/« tucat 1 frt 80 kr. a é.
Kívánságra a pipák 8 fedelei mintarajza bérmentesen megküldetik. (1541-2)
FXhCXWMVUl Biztcs sikerű, amit ezer UI Uu I MLIIJ bizonyítvány tanusit.
NEUSTEIN FÜLÖP
gyógyszerész „SZ.-LIPÓT"-hoz Bécsben, (Staét, Eeke der Planken und Splegelgasse.)
egy egész sorit terjeszti a t. cs. közönség elé aaon gyógyszereknek, melyek akár orvosok, akár mások által kssználtattak, még mindig «ikereteknek bizonyultak, még pedig minden esetben, tanúsága ennek a mindig emelkedő fogyasztás s a bizonyítványok ez erei, melyeket meggyógyultak áliitottak ki, miért is aaokat a legjobb lelkiismerettel ajánlhatják.
A ss.-Krzsébet-féle ezukros vér-tizztitó pilolák gyenge saéket okosuk, tisztítják a vért, s a mellett teljesen ártalmatlanok; kitűnő hatásnak az altetti szervek betegségeiben, r ál tó lá«, mellbaj, bőrkiütés, saembaj, agyvelő, száj, gyermek és üőbetegségekben, ellen áll a dugulásnak, mely minden bajnak forrása.
Kérj Ok a megrendelésnél a ezukrosott sz.-Erzsébet-féle pilnlák határozott megj síelését, mert csak azoknak van a fenntebb leirt hatása. Aki egyuar e sz.-Erzsébet-féle pilulákat használta, az sohasem fog más hasonczéln szer he« fordulni, hanem a ezukrosott sz.-Ér-
ték a következő különlegességek: Romerhausi szemviz, 1 frt 50 kr. Tömöritett sveiezi tej, 36 kr. Dr. Oölia étpora 84 kr. Popp anathe-rin szájvize, 1 frt 40 kr s Popp ntán 40 kr. Liebig huskivonata. 1 8-ad font. 86 kr. Dr. Faber Puri-tás-a 1 frt. Dr. Pfeiffermann fog-pastája, 1 frt, 1 frt 25 kr. Poltre-seda-bodor hajkenője, 1 frt, 1 frt 50 kr. Dr. Brown haj fenntartó póznád éj a, szőke, barna és fekete haj számára 1 frt. Dr. Heider fogpora 35 kr.
Van szerencsénk egyúttal il-latszereink, ssappanaink s hajke-I nőink sat raktárát a n. é közön-
Bútor- és zongora
RAKTÁR,
mely minden fajú asstalos és kárpitos munkák, ugy képek, tükrök, csillárok, falkoaarak, aranyozott rodak, padlóssőnyegek minden nagyságban sat. van beszerelve, ugy nemkülönben mindennemű bebutoroaáaok és másnemű megrendelések, bútor- és iroda . Q53g_3) beszerelések elfogadtatnak és. legjutányoeabban zsámittatnak,'' ugy nemkülönben a csomagolások is. Mintalapok ás árjegysékek bérm«ntvK küldetnek.
Bécs, Stadt Braunerstrasse Nro. 10.
Ethofer P.
Eladó ház.
A Csengery-utczában egy nagyobb, még nyolez évig adómentes uj bérház eladandó.
(1546—2)
Bővebb tudósítást e lapok kiadóhivatalában nyerhetni.
200lrt fogadásüíT
Uinden Zala-, Vas-, Somogy-, Fehér- és tolnám egyei, de kiváltkép a nagy kanizsai órásokat és óra művészeket esennel felhívom és tudomásokra adom, miaserint ha a tisztelt urak közül valaki ast a munkát éa művészetet egy érán képes elSállitni oly pontosaággal, számítással éa cainnal, mint alnlirt é« azon gépeket képes felmutatni, melyek az éra készítéséhez okvetlen szükségesek, aa óramfivészetben egy peres alatt képea kéaxitoi annyit, mint aaok nélkül 4 óra lefolyása alatt, ugy alulirt kötelezi magát a vállalkozónak 200 frtot fizetni. Díjjal, ki e tekintetben legyőzni fogja és kérném az érdekelteket minél elébb magukat, ha ked-vük támadna fogadni, nálam jelenteni. Nagy-Kaaiaaán, január 6. 1870
Kopfmahler Karoly,
óramfivéez.
Válasz
(1526—8)
butorraktárában.
««ebet- féle pihiláknál marad sazo- I ség figyelmébe ajánlani, e«ek a leg-
a f.. Ml A itm A BI A >M St* M A — 1— — -----I t A L V MkX M M Ált 1 MM <1 MMk W A MM
kat fogja is ajánlani. Egy tekercs 8 skatulyával, melyekben 120 pi-lula van, csak 1 frt
Mell-ssörp, minden köhögést, mellfájdalmat asonnal enyhit, ára 70 kr.
Sárga-répa - bona-bons, kitűnő euyhitó s nedvesítő szer, ára 10—
20 kr.
Fenyőtű-fbgpilnlák,minden fog-fájdalmat suonoal megszüntetnek, ára 25 kr.
Qerome-balssam, egyedüli szer fagy ás ellen, ára 60 kr.
FenyetS-czigarette, nyálka és mellbajok ellen, 25 db. 1 frt.
Menthin, hasznos az egészség s a toilette-re nézve. Legjobb szer minden roszullét, émelgéa, gyomorfájás, emésstetlenség s fogfájás ellen. Chszer a ragályos betegaégek ellen. £gy-két csepp egy fél pohár vizben azonnal javulást ad. Ára 60 kr.
Homöopathikus kávé, kitűnő ital gyenge gyermekek számára. Fontja 40 kr.
Kropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
Köszvény - szesz, ezudahatásu köszvény ésrbeuma ellen; ára 70 kr.
Párisi tapasz, tyuksxem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék befecskendezésre, biztos és gyors szer férfibaj, magömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr s a hozzá való utasítási főzet ára 60 kr. feleslegessé tesz minden egyéb tanácsot
Gaudien. Legjobb szer ragadós nyavalyák ellen. 1 frt 60 kx.
Narancs és czitrem-szesz, mely-lyel azonnal jó limonádét z narancs-italt lehet készíteni. Minden pa-laczkban 75 pohárra való van.Xra 1 frt
Oreillon. Egyedüli zzer a nehéz hallás s minden fülbetegsés ellen. 70 kr.
Fresaont orvostudor-féle önsegély, egyedül való szer férfigyengeség ellen 2 frt.
8torax- kenőcs , bőrkiütések, májfoltok ellftL 80 kr.
Antispyglema, szeplő s ss err vörössége elles 1 frt 60 kr.
Warbnrgi hideg-láz czeppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen. Ara 1 frt 60 és 60 kr.
Anthutin, biztos szer láb és hónaljizzadás ellen a a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr.
Rhumin, A legjobb szer nátha ellen. 70 kr.
Mindig friss készletben kapha-
jobb párisi és londoni házaktót valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidéken. Ilyen Dr. Colimán h^jfestője minden színheu, eljg 1 évre, ára 8 frt Aranyszőke hajkos 10 frt Ajánljak franczia cho-coládénkat, mely a kiállításon a haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—3 frtig fontja. Orosz thea fontja 4 frt; \ font aaeienczében 1 frt.
Van minden műtevő szer a gyógyításhoz, mint önkristély-eszkóz, fecskendő, kötelék. Kűld&nk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 frtig; Czukorkákat chocoládeval 1—10 frtig; van nagy raktárunk fogkefék és pipere sxerekből
Kézjűk a közönség bizalmát Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbízást, habár Pária, London, Berlin, vagr bárhová szólnak, ugy mint helyben azonnal teljesítőnk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy készpénz fizetés, vagy posta utánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azonnal útnak indul; a csomagolást csak annyiba számítjuk, a mennyiben magunknak kerül. AU»gku«-hli megrendelési összeg szétküiil*siiét 1 frt Nagyban vásárlók elöa\b « részesülnek.
A fenntebb i gyógyszertár elfogad megbízás»
CONSULTATIÖRA
egy orvostudorral, az orvosi kar tagjával, ki middennemft hajt fájdalom s a hivatásban való akadályozás s utókövetkezé»<*k nélkül gyorsan és alaposan nu-irgyógvit. Gyógyít bőrkiütéseket, szorulást, sárgaságot, magtalanságot, mag-ürülést, (1490-6)
férfi gyengeséget
« mindennemű daganatot Levelekre válasz. Gyógyszer olcsó Titoktartásról kezeskedik. Tiszteletdíj 6 levélben történő tanácskérés után 5 frt Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-, szem- s torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt
Azon hölgyek és urak részére, kik hajuk, arezuk, fogaik, vagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozólag tanácsra szo-ru''nak, consultál a nevezett gyógyszertár az e szakbeli legjelesebb tekintélyekkel. Bővebben levélben lehet értesülni.
Főraktára minden ismert bel- és külföldi
f , gyógyszertári illat- s kendfoó szereknek.
Csak a 15 év óta fennáUó (1493—10;
Friedmann bazárban
Bécs, Praterstrasss 26. szám alatt
¿saf és téli idényre.
LEGÚJABB
a téli idényre!
Csak 5 frt ka kerül egy teljes angol egéasaégöltözák, melyek amerikai természetes gyapjúból vannak szőve ós gnmmi-szerűleg tágithatók, a testet gyoraan megmelegítik s folyton könnyű kigősölgésben tartják. Szen öltözek védeszköz a meghűlés s másnemű betegség ellen. Uy öltözék férfi, vagy hölgy számára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár harisnya, 1 pár kézelő, 1 pár ezipőbetétből. Mindössze es csak 5 frt
Meleg és jó téli rohák.
Kesztyűk gyermekek, hölgyek és uraknak 30, 80,40, bélelve 40, 50, 60, 70, 80, 90 kr.
Szarvas**- kssztyft 80, 90 kr,
1 frt, bélelve 1 frt 80—2. frt 20 kr.
Séta- vagy sti shawtek 40, 50,
70, 90, kettős hoaasaak 1.50, — 1.80 kr.
RézsMk gyermekek, hölgyek és férfiak számára 15, 20, 25, 30, 40 kr.
Efészséfljjsssk gyapot,vagy juh-grapjuból gyermekek, hölgyek és férfiaknak gyapottól 60, 70, 80, 0 kr, 1 Ért, l .20, 1.50, jnhgyapjuból 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50 kr.
Nadrág ugyanazon minőségből 80 kr, 1.20, X50, 2, 2.60, 3 frt.
Kapezák és harisnyák gyermekek, hölgyek éa térfiakaak 20.
25, 30, 35, 40, 50,60,70, 80 kr.
Téti ingek a legfinomabbak juh-gyapju szövetből elegánsán ruházott mellel 2.60, 8, 3.50.
Nagy választék posató-baschük-
Uol leányok éa nők számára
90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 «A, legfinomabb 2^0, 3, 3-50 kr.
Női és lázykanaastyak 30 kr, i, 1^>0, 1 tw, 2 frt
Egész szsfüyzst karmantyú csomagból 3.ÓO, 4.60. 6 frt
Női s lásyksadők minden stia-ben 60. 80 kr, 1.20,1.80, 2J0, 2.80 kr.
K8l6sisgessé§sk ingelőből a leg-tiuomabb gyapot, gyönyörűen hímzett mellel férfiak azámára 1 db. 60 kr.
>MÍ«it kicsik éa nagyoknak 60, 7U, 80,90 kr, 1,1.20,1.50, 1.80 kr.
fiyeraekraháoskák «0,80 kr 1.90, 1.50, 1.80 kr.
La§mis, vagy azinhásfőkötők a legelegánsabb és selyemmel bélelve 4.60 kr.
Czipőhéi, a lábakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiaknak 20, 26, 30 kr.
Féri- és női cachenes a legtisztább jnhgyapjuból dbja 80 kr.
KilMegessSfSk hölgyek saámárá ez idényben a legújabb, Mlgy-derékok 1.50, 2, 3, 5 frt.
1000 hajfonat * uf"«i>b vá-_ laszték s szin-ben, egy rőf hosszá, igen buja,
fésűlésre alkalmas, a saját hajtól iamerhetetlen a a divatos fri-eúrákhoa használható, míg a kéaslet tart csak 1.50 kr. dbja. Különös kényelemre, a fentnevezett hajból chignonok minden ssiabeo a legszebb a leg-divatosb frizdrákban kap hatók-
dbja 1.40, 1.80, 2.60 éa 3 frt.
Vnléái hajfonatok minden színben 1 rőf hoaazu 2.60 kr.
5000 db. petróleum lámpa végeladáaa, kicainyek 85, 70, 85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.60 kr, nagyok 1.80, 2, 2.60, 8. frt Függő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt CaUlárok 6, 8, 12, 15 frt A lámpák árában üveg, golyó éa lámpaernyő beafog. lalvák. "
Esó ellen. V4l6di ««r»1
köpeny vizmentea szövetből varrás nélkül, igen | tartós. Darabja nagyság sze-| rint 8, 9, 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt Kocsia-kö-peny vastag ssövetből 8, 10, 12 frt
Az egyén védése- és a tulajdon biztosítására
^Türgose^íjantanS^gyj^''éd-fegy ver, ez egy nionan javított biztosító revolver, amerikai modora legjobb gjárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hoszá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt, hozzá 100 töltés 8.60, 1 db 12 Mm. 11 frt, 100 töltés 4 fit
Szakácshős az ebédlő asztalon.
Ezen njonan módosított főző" kályha petróleum ffitéaael Amerika- éa Angolországban már több év óta elterjedve van, minden körben különös elismerésbea részesül. Minden ház tartásban nélkülözheti enné válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midén a tüzelés azonnal kéznél van. 2 e vénre 6.60, 6.60, egész 12.60-krig. 6 egyénre 7 írttól 9 fitlg.
Valódi végeladása igazi angsl-korcsetyákaak fából 1.20,1.60,
2 frt Vasból 2.60, 3 frt, Ha-Hfaz legújabb divata 6.60, 7, 7.60. Jaeaeff haines 7, 8 frt
Mindeu aévaapra, kázl*Miatsft«ek, bálek éa swysgzikrs, röviden : minden alkalomra találhatni ez óriás bazárban ajándékot bámulatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, sokkal jobb minőségben s olcsóbb áron
megvehetni.
A nem tetszők kéasséggel viaazaeaeréltetnek. ''
Képes árjegyzék 100,000 tárgyon felül, kívánatra mindenki bérmentve s ingyen kap.
Aog. 1-tól kezdve a nagy fislet kisebb réssosstályokra is megnyittatván, ismételadók illendő jutalékot kapnak.
a 200 forint fogadásra.
Részemről emlékezem, hogy Nagy-Kanizsán egy Kopfmahler Károly nevezetű órás czég volt, de ez megszűnt és most Kopfmahler A I nevezetű czég létezik csak, hihetőleg az előbbi czégtulajdonosnak neje ; annál nagyobb tehát meglepetésem, hogy Kopfmahler K. ismét phöaix-I ként életre kapott és pedig annyira összeszedte magát, hogy angol hord tódon fölfogadásra bijja föl minden Dunántúli órásokat 20Ó frtot ígérvén annak, ki oly gyorsan és oly jól tudna munkát elkészitni, mint ő. Hó es tq neme a szédelgésnek, mit talán csakis a túlvilágon tanulhatni ! Nincsen szándékomban véleményt adni ezen nagyszerű száj hős művészeti tudománya fölött, de még kevésbé volna hajlamom vele vetélykeJui vagy valami polémiába bocsátkozni, de el nem mulaszthatom az igazság kedveért és a tiszt, közönzég tájékozására a következő tényeket a nagyszerű bűvész leleplesésére fölsorolni. Aki K. K. ur tudománya fo-llött fölvilágosítást kívánna, szíveskedjék a Nagy-Kanizsa városának tettes elöljáróságánál megtudni, miért volt az illető ott oly számtalanszor bevádolva, vájjon tudománya vagy tudatlansága miatt; miért vo!t kénytelen a városi elöljáróság a városi órákat kezelése alul elvenni, és megfogja hallani, hogy a városi toronyórák, melyek oly jó állapotban voltak, hogy legalább is 10 évig költség mentesek lehettek volna, most czi-gánymódon drótozott, foltozottak, bogy alig haszonvehetők, miről minden szakértő meggyőződhetik most, mielőtt kijavíttatnak. Miért i 9 polgári kötelességemnek tartom a tekint elöljáróságot tisstelettel felhívni, méltóztatnék az órákat neg becsültetni és az általa ejtett kárt rajta megvétetni.
Mi Kopfmahler Károly ur ügyességét és tudományát az órás művészetben illeti, visszaérni ékezem, hogy néhány évvel ezelőtt munkád állott nálam, de csak egy pár óráig, miathogy n-m lehetett aemmir.; használnom; nevetséges volna tehát tőlem vele munkára kiállanom. ami pedig a tőle felhozott gépeket illeti, arról nincsen ugyan tudomásom, ugy hiszem a gép munkája nem is lehet a művésznek dicsérete; de mi-kép is szolgálhatnának gépek as olyan művésznek dicséretére, ki azokkal bánni nem tud. Egyébiránt ast tartja á régi közmondás: .A munka dicséri a művészt" és hanem is volnának nekem — vagy talán sehol — oly nagy dicséretre méltó gépek, azt minden túlbecsülés nélkül merem allitni és bebizonyítja az én jó hírben álló üzletem, hogy gépész nélkül is képes vagyok egy t c. munkaadó közönségnek megelégedését kiérdemelni
Végre kijelentess, hogy én csakis a kihívásnak szándékoztam ezzel megfelelni és nem fogok többé ezen ügyben sem polemizálni, sem válaszolni és elóre visszautasítom minden netalán ellenem felhozandó vagy reám vonatkozó sérelmeket Már a kis gyermekek is megtanulják a verset :
,A ki magát igen nagyra tartja, Annak fejét nem nagy elme lakja.*
Nagy-Kanizsán 1875 január 12-én. (1562—1)
A nagy-kanizsai órások nevében:
Wajdits József lap- ós nyomdatuiajdonoe gyorasijtó nyomása, Nigy-gjuixsin.
Jack Frigyes,
remekült óraművész.
Das beste Mittel zur Conservirung und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
Rossisehe Leder-Oel.
Dieses Oel zeichnet sich vor Allem durch sein Aroma ans, so dsss man mit Stiefeln, welche mit demselben bearbeitet sind, ohne Anstois so erregen, im Salon erscheinen kann. Durch die Behandlung mit diesem Leder-Oel erhilt das Leder Schutz gegen die Einwirkung von Luft, Hitze und Feuchtigkeit aller Art; von Zeit zu Zeit damit getränkt, bleibt das Leder stets sammtartig weich, wird wasserdicht und erhält eine besondere Elasticität. Der Fnzzschweiss wirkt auf das so behandelte Leder nicht mehr nachtheilig ein, letzteres bleibt weich nnd ge -schmeidig und erlangt dadurch eine grössere Dauerhaftigkeit Nach drr Behandlung aüt Leder-Oel kann das Leder jederzeit gewichst oder lackirt werden nnd erhält dann einen schönen dsuerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen 5
fl. 10 Pfd.
Mit Medaillen ausgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. ausschl. priviligirt für Oesterreich-Ungarn.
Universal • Salon - Spiegel - Fettlack
für Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten ist es endlich gelungen, einen vortrefflichen Stiefet-Lask''ate. zu erfinden, wodurch das Wlohseo der Stiefel ganz uu-nöthig wird. Nur mit einem Piuse! bestreicht man die Stiefel etc. und binnen wenigen Miauten glänzen dieselben tiefschwarz. Das Leder leidet darunter dnrehaoznicht, sondern wird im Gegentheile weicher, geschmeidig nnd wasserdicht
Flaaehen ra fl, 2 und 3 <1. 5. W. versendet
Engros
die
Fabrik Ml Htupt-NiedeHage
Rabatt
Joktai Groaar''s NaebMger
Wies, Kohlmarkt Nr. 5,
vis-k-vis dem Cafd Daum, im Hole links. Provinz-Aufträge werden per Oassa oder Postnachnahme (1418—12) v sofort ausgeführt.
3AOI-KA51Z8A, 1875. Január 21-én.
6-lk azátm
''a ''
Qétretásl Ér:
*rr« . . 8 fr*.
|
?egyaa evr*
f
/o Jer.
j 6 haaáboa patitaorbaa i 7, máaodacor 6 • aaiadaa további *orirt 6 kr.
5YILTTÉRBKN »oronfctot 10 krért *«-
u»u»e* ffi. Kiorvtári illaták minden egyaa hirdetésért kai 50 kr. fiaetandS.
Tizennegyedik értől?»*.
A iap axeüami éa •gi ráazét ülte*
elő Etetések. rylMMmk ut a
HA8T«gJJDgm
előbb:
-BOMOG
ÖZLÖN
aaktdl fogadtatnak «1 | Késiratok riau BMB
Nagy-Kanizsa vártt Ittlyhatéüágá/uk. nemkülönben az „első zalai flflyvéd-egylet"<f a „nagy kanat* kereakedelai & iparűazk", a ,nagy-kanizsai takarékaénztár^
a ,2aia-SMMgyA gézhajézási részvénytársuJat s töt* negyei és vártsi egyesület hivatalos értaaitéje.
ileteiiklni kétszer, vasarnap- s csutórtflkőn, megjelenő vegyes tartalma lap.
238/11. i. 1876. ▲ törvényhatósági bizottság rendes közgyűléseinek az ügyrendi szabályzattal megállapított határideje szerint az ezen éri elsó évnegyedes rendes közgyűlés február hó 1-én lenne ugyan tartandó, azon ban nehogy a február 2-án közbe eső Qnnep miatt a közgyűlésnek több napot igénybevevő tárgyalásai félbeszaki tassa-nak, szükségesnek látom ez alkalomra a közgyűlés megkezdését február b ó 3-ára kitűzni; miről is a t. cz. bizottmány! tag urakat, a közgyűlési tárgysorozat közzététele előtt eleve tisztelettel és oly megjegyzéssel értesítem, miszerint a fentebb emiitett okból az ezen évi rendes évnegyedes közgyűlés folyó 1875. február kó 3 ik napján fogja kezdetét venni.
Zalar Egerszegen, 1875. január 13-án.
HESTELENDY KÁLMÁN s. k.
főiapán.
I
68. »rám.
A mészárosok a vágóhídi szabályok
némely pontjait -módosítani kérik.
Végzés. Ugy a mészárosok kérvénye, mint a tárgyaláskor felhozott indokokból a következő és csak birtokon kivül fellebbezhető módosilások és oj szabványok állapittatnak meg: v
a) a szabályok 1-ső §-hoz a következők toldatnak: .ugyancsak a köz- és állat-egészség szempontjából korcsmárosok, vendéglősök és étkezde tulajdonosoknak tiltva van borjut, juh, bárányt másutt, mint a városi vágóhidon vágni,* sót a jelen szabá-
lyok mindazon intézkedései, melyek eddig csrt-yniéadUuiufcia runatkuztak — mordén kötelezettség és következménynyel együtt a korcsmárosok, vendéglősök és étkezde tulajdonosokra kiterjesztetntk.
b) a 17. §-ban e szavak után „* város tanács által fog,« teendő „az időszaki viszonyokhoz mérten* az „ egyszerminden-korra szó pedig kihagyandó* a 18. §. pedig egészen kihagyatik, ehelyett pedig 18. §-nak következők iktaUndók be :
, Mindenki tartozik külön hushordó kocsiról gondoskodni, mert 5 írttól—50 frtig terjedő büntetés terhe alatt tilos — a hust más, mint hushordó kocsin szállitani — és ugyanazon büntetés terhe alatt tilos a hushordó kocsit bármi más csélra használni.*
t
,-c) a szabályok 20. §-nak e szavai után .minden darab juh után 10 kr. teendő* „minden drb. juh, bárány után 6 kr.*
Ezen módosítások azonnal életbe lép-tetendók és a kapitányi hivatalnak, az érdekletteknek leendő kihirdetés és megtartása feletti felügyelet végett kiadatik.
Miután pedig a sertések és az élelemszerek árulói, hentesek, korcsmárosok, vendéglősök és étkezde tulajdonosok által felügyelet nélkül ölettek — az egészségügyi viszonyok oltalmazása pedig a felügyeletet parancsolja — birtokon kivül kőtelező szabálykép kimondatik, hogy minden hentes, korcsmáros, vendéglős és étkezde tulajdonos által levágandó sertés a városi állatorvos által a levágás után azonnal megvizsgálandó, mely vizsgálatért neki egy darab sovány sertés után 5 kr., egy darab hizott sertés után 10 kr, azonnal lefizetendő — az ez ellen vétók a szabályok 9.§-ban kitett módon bűn tettetnek.
TÁRCZA.
Felségem emlékezete.
E g y ¿ve mait, hogy eltemettelek!..
Aaóta meunyi baj ! . . éa meoayi bú 1! . .
Miért axdletni annyi kin gyanáot,
Ha élatam egy folytonoa ború f. .
A* lateo is hoaxám oly mostoha !
Vagy tán halálodnak nem G o k a ? I
Te eltemetve.....• földi teáiéra ab !
Ragaaxkodík sm ereire rongy porát ...
Todom, bogy agykor semmivé leaaek,
Hogy m e n n i kell egy máa világba át...
Nem félelem tart rimt jó agak !
Da Ȓrja paaata laaa, ha oem lettek!!
8irodnál álmodozni jó nekem, Habár tndom, bogy nem tart hoaaxaaan ; Fölébred és aa álom vége ... ax !.. Éa tünde álmot Oaní haexttúa .. . Való éa álom mindig ellenek; Ax eat, a valókat álmák flldenak.
És mágia ik>m éa való közé, Mért anayi ktxdalam ékelve lati ?.. Ax álom ébreaxt. . . fáraaxt a való, S együtt axftlék a bot, a keserveket! . .
Ó rolt: ax álomi., airja : aa való ! .. Éa mindenik csak axiv éa éax caaló f ...
Miért adott ax latén hát oekam T
Hogy ismerjem aainrffl mag angyalit ? ...
A poklot kflldta volna baaaad «1,
Ne a meoyorsaágot, — ha viaaaahitt! ..
Akkor mntatta volna meg mi jó,
Mi bölcs, s hatalma, hogy mindenható 1 . .
Vagy már, ha végsatje randáié :
Halál a a sir, hogy elraboljanak,
Én lettem volna airáaója... én,
Temetőbea, hol holtak aleaanakt . .
Kivájtam volna csöndes, pnha sírt, —
X e m véraenák moat már aa árva • a i v 1
Kern tárna tőled el hitvány göröngy, — Sxivem sxolgálna édes fekhelyül, 8 saent álmaidnak lennék Sra hfin Mig föld a agéaa világ meg»«mmiaül . . . 8 ka aemmi lett minden — mint írva van A semmiségben nyagnánk boldoganl
De igy eaak gyilkol egyre a való, Nincs bánatomban angyal vigaaxnl, 8 a torzsai nincs dácsolni mar erÖm, — — Egy puszta én, mii véas viharja dal 11 .. Sxívemben gyáaxéagyáaxban mindenek Mióta téged eltemetteleki 11
8AMADV ISTVÁN.
Kisvárosi életképek, ii. AbáL
— Irta Jenvay Géaa. —
Eljött aa őhajtrn várt nap, itt a bil 1.....
Hány fiatal leányka nve aorárgott titkon, as öröm • aggódáa kettőt éraelmei kötött, e tokát igérő eat a tán, hány gsrsllér epedett e nyiit „légyott*-ért, hol magáhos ölelve mire válssitottját, tárol a mamák argót nemeitől, gyengéd kézzsoritáaok kitéret ében oly tokasor el lehet mondani e rövid; de mégis oly sokatmondó >savakat: „naretlek ! imádlak* ! hány papa Takargatta fejét a báli kiad átok toka-tága miatt, hány mama örült már előre kedvet ieáaya „bisonyos* eroberungjs felett, hány garallér toiletteja készült hitelre? — mindest nehét Tolna megmondani; de nem it ragyánk rá kiráncaiak, hisz farsangon — amikor min-deaki, még a legkeményebb taivü papa it,'' meggyőzre a mamának a bál hord erejét támogató érvei t a kit leány könnyei által, meghajol Caroeral hercseg hatalma előtt ét net a mulatók sajába — ily kictinytt dolgokkal
Jelen pótló intézkedések az érdekel-xvtmm iiDiruemiMiojL
Nagy-Kanizsa város tanácsa 1875. évi január 9-én tartott ülésében.
BELÜS JÓZSEF,
polgármeater.
Válasz Gézooy ur ujabb czikkére.
Mielőtt Qórony ur 2-dik csikkére réttle-ttten felelnénk, asívünk mélyéből üdvösöljük öt ama higgsdságért, melylyel e lereléi iroi tsi-ret rolt. Eten már megláttsik, hogy habár as epe kötni rolt is tinta tartójá hot, abba m égtem mártá tollát, ét anoyira iparkodott ssive nemesebb értelmeinek engedni, mitserint többé nem haasnálta a tsireket ét rátákét tépő tőrt; . . . átért mitem fogunk f arkót boto t önvédelmünkre, előbbenit it — mit igy tettsett elne-resni — nem as agyoadorongolátra szántuk, csak a már kilőtt nyil rimtnttpisára voltunk kénytelenek alkalmazni.
Hasserencsénk rolnassemélyeten ia merni Gósony urat, a Legelső tlkaimat hatsnálnók fel tsóval is elismerésünket, töt némi tekintetben hálánkat, nyilvánítani eme másodszor köslött 8 pontból álló Télemény nyilvánításáért. Azonban mivel némely éasrerételeink es alkalommal is vannak, kötelességünknek tartjuk aso-kat előadni.
Ast mondja Gósony ur, bogy velünk nem
czikkeiben mondottaknak akarjuk igasí értéküket kimutatni; mert talál kosnak könnyen-hivók, kik minden gondolkodás nélkül indulnak a szép ssavak csábjai után, ahelyett, hogy az éltető igazságot köretnék. Azért nem tehetünk róla, ha tán nem tetstenék is, szólunk és pedig pontonkint taglalva levelét.
A berezetés rövid releje ez: Nem idézünk ssóról szóra csak azon mondatokat, melyek ellen kifogásunk ran. Ugy is, kit érdekel, láthatja a 103-dik ssámot. .Azt kellene iga-solni, hogy as ünnepek ssükségesek." — Ennek bebisonyitása nem nagy fáradaágba kerül. Annyit, mott már hittünk, hogy Gósony ur
nem illő bíbelődni; mert itt a bál, eljött as óhajtra várt est! —
At égést várotbtn szokatlan élénkség uralkodik. Tarka-barka falragaatok, rőffel, oltárai felfegyverkezett ide-oda futkosó ssabók, varrónők, stobaleányok, vidéki fogatok robo-gása hirdetik a kedvet rendég megérkeztét.
Skatulyákkal megterhelt equipageok, ki-borotráltállu fertály mágnások rögtönzött négyes fogatai robognak fel t alá, lármájok ab-lakhot ctalja a bekötött fejű ssépeket s a mosolygó mamákat
Fricsi ur nyájaaan kössönt azután lovai kösé durrantva megelégedett arcsesal vágtat tora.
Blanka motolyogra hagyja el at ablakot i könnyebb kit ttivecskéjének, ha a kedvet mamát a folyton érkeső elegáns dandykre figyel met te thetí.
— Oh nagyon jól fogas ma mulatni aranyom I — hangsik a bistató válaaz, — ctak atután igyekess, hogy.....
-Hogy?
— Not ? — hogy ralami gasdag, mi veit, elegáns gavallér ssirecskéjét hálódba ke-ríthesd.
— ó anyuskám én ma nagyon ssép fogok lenni.
— Gyönyörű, bájoló létts kedres gyermekem ! Es az ártatlan kis arca, as az elegana fehér aeJyem toilette mosolygó kék üefelejttek-kel, gyönyörű nyakéked 1 —
Blanka e dictéret után meg nem állhatja, hogy a tükör elé ne stökeljen; mert bár ma már t^t^* meg ttáttsor it megpróbálta, hogy jól áll-e es a kamelia csokor, jól reesik-e ki magokat a fehér ruhán a kék nefelejtsek ? de
katholikus, mert ast JLgestoer* hirttkosik, — anaál kMmmjibkmtk -f^ik a nw^gjflnáw
Anyagilag tsüktégstek as űnaepek,
mert a kimeritö fáradalomban pihenést nj ojtanak a munkásnak, nem levén ember, ki a folytonos, ssakadatlsn tárté munkát kibírja, mit igasol ason körülmény, hogy ka vasár« át Ünnepnap dolgonk a munkát, mát, hátkötnap kell nyugodnia. Jól mondja asért Rwrrtndo Franco : .Nyugalom es, moiy a aáp agéaa éle« tére erkölcsi befolyást gyakorol.«— Oormsoin ügyet tolla pedig kimutatta mik aa ünoepsk a faluti népre; de bisonyot tekintetben elmondhatók a városi népre >t. .A munkába elmerült kés- és fÖldmives egéat héten^át nem gondol Önmagára, éa *e tette, te lelkére knUő gondot nem fordít Ünnepnap titsta öltönyt rees magára, a ez tiattsaág ét illemre ssoktatia őt. A nő szakadatlanul ssorgalmasUtik a munkára, meri nem akarja, hogy gyermekei másokéitól hátra maradjanak, a fiatal leány tsorgalmat, mert társai köst nem akar ntólső Itatni. E napokon meglátogatják egymátt a rokonok és barátok s es áiUű megtsűárdulnak ugy a ntelédi, mint a tártadalmi kötelékek.- — Etek tények, miket eltagadni nem lehet, a agy hiattflk) hogy a tártadalomra raló üdröe voltukat te vonja kétségbe senki.
Hs pedig magasabb asempontbői tekintjük, aa as, ha as ember lelkére nősre keressük as ünnepek haasnos voltát, ugy nemcsak ki-ssámithatlan, de kimondhatlannak találjuk. Secondo Fraaeo, Hmm fi—Iái áov> dítáaa 128. lap, H-ik kőt, As ünnepek ások, melyek az embereket; nem akarom mondani jámborokká és vallásosakká,hanem mondhatnám emberekké tessik.*—aAs élet, melyet s nép közönségesen fslun ugy, mint városon él, mindenek fölött képes őt eláilatiaaitani. Á fold göröngy éhes, s s műhely törzsökéhez láncsolt élet megfoestja őt minden alkalomtó^melylyel lelkére kellő gondot fordíthatna, a ast s fónnlevőkhes emelhetné. A népnek asüksége ran kenyérre, de ép oly nagy asüksége ran ason igsnságok ismeretére, melyek Istenre vonatkosnak, vallási hitesikke-lyeire ; szükséges hallani a, tanulnia: miként kell at igasságokat gyakorolni, a becsületet meg-
még mindig talál magán valami nésni s iga zitani valót, azután a mosoly égést hálója vonul el a tsép ajkon, nyájat, epedő, bütske, asi* rélyes, leereszkedő, gúnyos, mig s tsép szemek ezerféle alakban ragyognak a türelme-tükör felé.
— De kedreaem talán ideje rolna már as öltösködéshes kezdeni — folytatja a mama — tudod, hogy apus mindig türelmetlenkedő! szokott, ha toka kétsül a toilette, tít órakor pedig már ott kell lennünk; mert as első négyesre engagirosrs ragy.
Tis órakor a fogat elő robog. A mama s kedres leánya kényesen helyet foglalnak a puha vánkosok kösött, as udvarias papa pedig a kocsis mellé telepedik.
Jancsi lorai kösé suhint s a felctengőzőtt állatok büaskén ragadják tora a hintót.
A fényárban utsó teremből meaarire hallatszik s sene ctábitó hangja.
Ottbenn a csillárok fényénél ssebbnél ssebb ssőke, barna, ae »esőke ae barna* angyalkákkal találkosik a belépő. ^
Mindenütt ünnepim disz, drága toilet-teok, csillogó éksserek kápráztatják a szemeket, ámde leghőbb tűs, legfényesebb csillag ott ragyog a ssépek csillogó ttemeiben, melyeknek gyújtó tugára szivet tebet, boldogságot igér: de at igért üdröt nagyon mottonán oaz-togatja.
▲ terem ajtajánál etboquett, millefleur, mellitta parfümétől illatosé rendesők Tárják a vendégeket
— Ssabad karomat ajánlanom drága nagysád ?
— Engedje meg édes nagysád, hogy karomat ajánlani bátorkodjam! — hangsik egy-
szerre több felől és a mama s kedves leánya a rendezők karjain a terembe suhognak.
Most a főrendező, Friczi — egy nyúlánk divatos szakállú fertálymágná* — rohan a belépők felé, követve a „bolygók," egész seregétől.
— Lehetek azerencsés angyali nagvsádat az első négyesre megnyerni? — esedezik a vor linzer.
— Nagyon sajnálom : de az első quad rillera már .engagirozva vagyuk.
— Oh én ezerszer szerencsétlen —sóhajtozik Fiiczi.— ugy tehát a masodikat kérném.
— Szabad kórnemi Lehetek oly b*tor! Szab»d könyörögni, esedezni! hallatszik most Öt—hat torokból egyszerre » a kis leány alig képes egy-egy kecses fejmorduUttal megadni a könyörgöknek a boldogító ¡geut.
De eközben egy másik szépség jelenik meg h nz arxzlán sereg mo*t őt kezdi ostromolui kéréseivel.
Azután rákezdik a czigányok a csárdást, a tánezosnők a mamák mellé vonulnak, a gavallérok pedig a terem közepét foglaljak el.
Friczi mint afféle vortauzer — bár nem nagy barátja a csárdásnak — kezdi meg a tánozot. Mindinkább több és több pár lejti a csárdást. A közfigyelem azonban csakhamar Muki ra, Friczi legveszélyesebb veszélytáraára, irányul, ki ugyancsak aprózza a magyart s jókedvének néba-néba egy hangos kurjautásban ád kifejezést.
— Újra! hogyan volt! — hangzik minden felől, a ismét szól a zene, tánczolnak - a párok.
— Hogyan volt; három a táncz! — kiabálnak a szenvedélyes s fárad hatlan csárdás tánezosok, a zenészek már-már engednek a hangosan nyilvánuló köskivánalomnak, midőn
őrizni, gyerttoeVeit nevelni, ssenvedélyeit meg-gvőzni. De hol hallja és kitől tanulja ő mindezeket, ha elveszik ünnepeiket'' ? !
Bövidség okáért esik *nn\ít első levelem pó''lásaul és Gózony ur 2-djk levelének kezdetéhez. Most lássuk a <s pontot !
1-ször „Midőn az ünnepek... meg-szüntetéséból eredő hasznot 100 millióra számítottuk, nem bizonyos eredményt.... csak a szembetűnő haszonnak akaltunk adni ki feje téal." No, lám mily hamar megadja magát Gózony ur! Maga is bevallja, hogy nem bizo-nyOS eredményt mutatott ki. Kár volt hát azt a nagv számol kilenni, mert hátha ?okun elhiu uék, hogy "gaz, m i v eJ ki van nyomtatva. Azt tudjuk, hopy költőknek még szó-nokokuxk is sok szabad, de hogy Gózony ur minő licentiával éit —V
''2-szór „Azon nemzet, melynek sok ünnepe van, az ipar, kereskedelem ... t e r é u, egy mái nemzettel melynek ünnepei gyérebbek, nem is v ersenyezhet." Szeretuők bebizonyítva látni, mert mi ugy tudjuk, hogy hova a kalho- ! licismus eljutott, mindenütt, nemcsak mint tul világi boldogságra reményt nyújtó, de mint orszagokat és nemzeteket boldogító mennyei adomány működött. Különben a kathoiieismus-nak sincs töob ünnepe, miut az izraiitakuak és mégia ók ugyancsak tudják e materialista világban a materialéknak hasznát venni.
r A z ü a n « p e k k é r d e s ó t a p r a x i s már oldogatja...proximus ardet licalego-n — ki fog terjedni a fa-1 u k r a i s." Es a baj, ez ellen küzdünk mi, mert azt akarjuk, hogy a munkában kifáradt emberek, ne dolgozó, hétköznap, hanem az Isten és anyaszentegyház által rendelt napokon pihenjenek, és mig testileg visszaszerzik erejüket, Jeikileg is erősitessenek. iBten tiz parancsolata mondja: „Megemlékezzélró''u.hogy ünnepe-ketszenteij." - E törvény mindenki ajtai természeti törvénynek is elismertetik, mert n?m tarts tik hát meg ? Jobb az. ha kiki saját tetszése szerint választja a nyugnapokat és így lelki tá pot, erósitest senkitől sem nyer, mintha a kiszabott napúkon mindkettőben részesülhet? Vagy az Isten és képmasa a lélek, most már nem is jön számításba ''? Sajnos, bogy — legyen szabad nyíltan és őszintén szóllanom — vigya-zaían, vagy önző. vagy vallástalan (materia-lihiai haiósagok mindenkép arra bitazanak törekedni, hogy a népet ünnepnapokon a temp iorntól s az isteni tisztelet gyakorlásától visz-azaiari>ák. A capite íóetet piseia.
Francziaorazagra különösen kár volt hi-vatkozui, mert miudenki előtt tudva v»n. miszerint a szerencsétlen hadjárat után a uaroiás ideje aUtt országú» bucsuj.írások rendeztettek; ha nem hit:ek volna ist< u: vigaszt nyerhetni, semmi esetre sem teszik ezt, hanimi dolgoznak, hogy « milliárdok kikeru.jenek. Vágyhoz is babouaság, fogadott dologtalanság volt''?
„Váljon nem okszerűbb e a fegyelmi ügyekben tágítani, mint a naponta szaporodó áthágásokat szemlélni? —Megvalljuk, e mondatot többszörösen elolvastuk, soiumikép sem akarvan hinni, hogy még igy is lehessen beszélni. Mire visz igen tisztelt Gózony ur ezen kívánsága ?
Ugy nem kell semmi törvény, mert mindén
törvény ellen vétenek, el kell törölni a törvé^ nyeket. Minden nap lopnak, tehát ....
3 *zor. Ezen pont első soraiért köszönetünket nyilvriuitjuk. D<; itt — #A S üdvözítő r.-ak aztmondotta: kérjetek,'' — de nem mondotta .kérjetek és ne dol g ózza tok" meg keli jegyezi.üuk Krisztus eme moudáaat is: „Keressétek előszOr Isten or szágát éa az ő igazságát- Mi se értessünk félre! Mi azt kívánjuk, hogy — mert joga van Istennek az emberek által dicsőíttetni, — hagy assék meg az embernek is joga Őt imád* hatni. Kinek a fennsóbbek iránti nemes buzgalma, magasztos vonzódása, — niásokjogú-uak tiszteletben tartása mellett — uéini anyagi áldozatot is kész hozni, ne korlátoz-tassék meggyőződésében. Ha pedig a szeu-teltekkel is visszaélések történnek, egyedül az egyháznak hagyassék meg joga az árnyat, mi küldetésében gátnl .szolgálna, eltávolítani. K/.''-kft ha Gózony ur meg nem támadja, butaságnak, babonának czimezvén a katholikus ünnepek megtartását, egyetlen szavunk sem lett volna ellene.
4-szer „Megért és örök" igazságokat különböztet meg Gózony ur. mi csak egy igazságot tudunk, mely nem érik, az örök igazságot, veritas enim mauet in aeternum.
5 ször „Meg van irva: lesz egy akolésegy pásztor, — deezt a ca-tholicisoi usajelen apparatussal el nem fogja érni." Hogy minő apparatussal'' fogja ezt a katholicismua elérni, se mi, se Gó-z >ny ur nem fogja kitalálni, a szt. lélek, kiről hisszük, hogy mindig sz egyházzal van, tudni fogja a dolgokat ugy intézni, miszerint csakugyan létesüljön az egy akol és egy pásztor.
6-szor. Ezen éles kitételei: „előítéletek, sötét fogalmak, szolgai erkölcsök sat. mire valók ? Igen köny-nyen visszamondhatok lennének, ha a f ur-k ó s b o t o t rni Bzeretnők használni.
T-szer „Azélő hit jellegzi a catholicismu8tu Igen helyesen Go-zony ur ! csakhogy élő hit nincs ám jó cselekedetek néikül. Azt sem tagadjuk, mit szt. Pál apostolról állit eme mondását idézvén: „tejet adtam'' t. i. hogy körülményekhez mért módot követett; de azt még is merj..k állítani, miszerint nem a hívőkre bizta a módositást, mert akkor nem irt volna igy Timotbeusnak : „Feddj, dorgállj, ints, . . . mert oly idők fognak következni, melyben az igaz tudományt nem szenvedik. Te pedig ébren vigyázz, minden körül meny bon kötelességednek eleget tégy"!
8-szor. E pont előtt meghajtunk. — Különben nemcsak itt, de több poutb&n is mondott Gózony ur szépeket s jókat, melyekért őnzinte kebellel gratulálunk neki, de elő nem soroljuk, mivel azön meggyőződésben vagyunk, hogy kik érdeklődnek, úgyis olvassák Gózony ur közlött sorait, igy is kissé hosszura nyulott már levelünk.
Ezeket láttuk szükségeseknek Gózony ur leveli ire megjegyezni. Most letesszük a tollat szt. Pál apostol ezen szavaival:
Veriiatem autem fucientes in charit&te, crescamus in jllo, qui est caput, Christus.
HUMOR GÁBOR.
A szappan és készítéséről.
— Máday laidor álul stsrk. „Magyar Oaxí«- ntán .—
(Vége.)
A kinek csak némileg módjában ált CSen előnyökre szert tehetni, annak házi szükség létre való otthon készített szappan okvetlen ajánlandó éa pedig következőmódon: 3<.)vfont-nyi zairgyüjtelék vagy lő vfont faggyúhoz veszünk 10 vfont szappankövet és mintegy 4b iteze folyamvizet, mindezt hidegen egy k.-Uó nagyságú üstbe te»zs»ftk, alá gyujtunk a gou doskodunk, hogy gyorsan felfőj''ín. Miután a tömeg közel *gy jó óráig iőti ¿msh«u lassan mintegy 241/2 itcze vizet adunk hozzá, in.íly-lyel együtt az egésznek még néhány ''in
ugysncsak főnie kell, mielőtt az e!\-:.lásra szükséges 7 latnyi só 1 vfoutra számítva, hozzá tehető. Ha as megtörtént, egy további főzésről gondoskodunk, mig a szappan jól kiválóit ; aztán az üst a tűzről leveendő, a tömeg rostán, dézsák, vsgy puttonyokra öntetik, hagyjuk ki hülui b másnap a nekikeméuyedett szappaut hasábokra daraboljuk. Szellős helyen szárazon eltartva, minél régibb, annál jobb a szappan. Ajánlatos tehát jóval előob gondoskodni a készlet iránt s belőle mindenkor a legrégibbet használni fel legelőbb. Állati hulladékokból (tehát mészárszékekben, szarvasmarha- és ju-hoknál előforduló vész s más szerencsétlen esetekben) igen jó szappant lehet házi szükségletre késeiteni ekképen: a jól kitisztított beleket, csontokat stb. egy mészluggal teli szapulóba teszszük, melyben minden használható arotha-dástól megóva, fekve marad. A lug mennyisége s haliadékok minőségéhez mérendő, mindenesetre el kell szoknak lepve lenci és több ízben felkavartatniok. Ha a lug majdnem bs-pilledzett és részleg már szappan képződés történt, ugy a hulladékok ogyanceak tisztára öblíttetnek e< k-menedéken kiszáríttatnak. Ezen anyagokbeli 50 vfontra 30 vfont marólúgot veszünk, s mindezt fél óráig erósen főni hagyjuk, aztán 6 font konyhasót teszünk hozzá a még mintegy 2—3 perczig főni engedjük, az üstöt a tűzről leve8zszük, a tömeget szitán áteresztjük, az áteresztettet ismét tüz fölé teszszük, hozzáadunk 55 vfont tisztított faszenet, még tiz perczig főni hagyjuk s végtére a lúgba 4 vfout búzalisztet adunk s hoszá 1 font hamu-zsírt, mire az egész mintegy l/k óráig a tűsön marad és aztán szitán keresztül mpghülés végett kádacskákba Öntetik. Nagyon fődolog a szappan főzésénél,hogy az üsteleg nagyiegyen, mert sohse szabad, hogy az anyag majdnem teljesen megtöltse, minthogy a szappan iősés közben emelkedik. Ha azt akarjuk, hogy a szappan különösen fehér és kemény legyen s még hozzá olcsóba is kerüljön, ugy 20 százalék finoman eldörzsölt sikport (Federweisz) kell hozzá adni. Egy kevés pálmaolaj hozzáadása altal kellemes illatúvá is tehetjük.
A lug készítése ekkép történik : kemény fábóli hamut (a puha fábóliból több szükséges) szitán áteresztünk, halomra öntjük pinczevagy mosókamra földjére, közepében egy mélyedést csinálván, ebbe oltatlan meszet teszünk. 4 rész hamuhoz 2 rész mész veendő. Ez most vízzel megnedvesittetik, a mészszel beboríttatik s igy a beoltást bevárjuk, aztán az egész derekasan átdolgozandó. Ezen kevéreket hordóba teszszük, melynek fenekén egy csaplyuk, rajta
Friczi hatalmas szemeivel egyet pislant s a primáe már tudja, hogy most „der Venzel kommt"
A szédítő p.ilku csalogató hangjai újból magokkal ragadják a párokat, csak itt-ott látni egyik vagy máaik ablnk — mélyedésben egy-egy szerelmes párt turbékoloi. amott egy boldog mama öröm''öi sugárzó arczczal igazgatja pihegő keblű leánykájának barna fürtjeit. „Hogy kifáradt szegényke, de nem csuda, hisz moet vau először bálban, én is csak ilyen voltam!.* gondolja mngában. Ama két fiatal ember biztatgatja egymást a tánezra s az egyik már egy szép nő felé siei; de elbangzi* az utolsó üteny s a polkának vége. Most a fe»-cherek munkája v«-szi kezdetét. A kifáradt dá mák ideálisán legyezgetik magukat, a hegvke gavallérok aléltan düledeznek, csak a kitartóbb rész bókol a nők körül.
Mindenki nyugszik,pihen a fáradozó táncz után csak Friczi futkos, repked mint egy pillangó, mert nem kell feledni, hogy most négyes lesz s Friczi a rendező !
A czigányok eljátsxák a nyitányt, a párok sorakozni kezdenek. Friczi mindenütt van és — sehol <»inc8.
A zenészek újra türelmetlenkedni kezdenek. Friczi bozzájok"rohan a egyszerre mély csend lessz.
— Lehetetlen kezdeni — suttog tánezos-nőjének — hisz Tini, Mili, Fíni nagyaádoknak nincs tánezosuk! — azután a mellék terembe repül s a kártyázók közé ront s három -öreg fiatalemberrel", kik közül as egyik épen a pagát ultimot szándékozott elcsípni, diadalmasan tér visssa s Fini, Tini és Mili kisasszonyokhoz, bár nekik a láncz .orvosilag tiltva van", mégis affectált vonakodás után a párok kösé vegyülnek.

j
i
! Ismét megpendülnek a hurok : de Friczi
ujolag csendet parancsol.
— Nem kezdhetjük, hisz Fini nagysád-'' nak nincs „vis á-vis-''ja ! — suttog újra. De
nem azért rendező Friczi, hogy rögtön ne te-i remisen. Egy tisztes Öreg ur felé irányozza lép-I teit; miközben torkaszakadtából kiái ózza, ! hogy: „vis-á-vis* kerestetik.
— Károly bátyám, kedves Kari bácsi, J — kéri s jókedvű öreget — segítsen ki ben-: nünket a zavarból.
Kari bácsi bár eleinte szabódik ; de ; végre mégis enged s egy tisztes matronát ka-, ronfogva Finiék „vis-á-vis-''ja lesz. j— — Alsó doch 1 sóhajt a vortànzer s jelet i ád a kezdetre.
A czigányok njra rák esdik a négyest.
— Chaîne angolaise ! — kiabál Friczi — Bal anse ! Tour de main !
— Kitűnően megy — mosolyog a vortànzer — Károly báoai ugy belejött, hogy majd minden fignrát kétsser akar megcsinálni.
Köveikesik a hatodik figura.
— Rrrront ! double été 1 Changer de dames ! Petite chaîne 1 Muki azonban, igen el lévén foglalva, táncsosnőjével es utóbbit rosszul akarta hallani s jobb kés helyett balját nyújtja. Van most rendetlenség, savar 1
Muki kárörvendve mosolyog, hogy Friczi francziáját elronthatta. Friczi dühösködik s „compliment-"t kiállt.
Az első négyesnek tehát vége. Utána csárdás, polka, mazurka, újra csárdás, ismét polka, mig végre eljött a ssünóra.
A pírok s a mamák as étterembe vonulnak. m - ^
Vsn lárma, saj, pohárcsengés, tányér-sörgés, durrognak a pezsgő palacskok, szól
A*
egy fiikeréssts esen fakereistett-mé^''egy második fenék vsn, mire szalma s felül rá a hamu teendő. As edénynek oly magason kell állni, hogy a folyadékot le lehesseu ereszteni. A ha mura annyi vis öntendő, a mennyit magáim fölvesz, a lug íehuzatik s a hamura uj viz töltendő. Ily módon oly lúgot kapunk, mely -egy friss tyúktojást okvetlenül fönn bírjon tartani, csak i^y lévén szHppünfőzésre használható : ovakodni kell tehát a tulsok víztől sfélreteemiö a legélesebb lug, bogy előbb próbát teheaaüi»L. mennyi jöhet a későbbi lúgból hozzája.
A finom mosdószappanhoz alap gyanánt a fent irt módon nyeri szappant alkalmazhat juk. Ez vékony azeletekre aprittatik, sárgaréz edénybe kevés vizbe tétetik s épannyi marséi! lei szappaut adónk hozzá, mint a lagg/u-szap panbói es sz-lid tűznél Összeolvasztjuk ; illatos olajakat adunk hozzá s ha leiszik egy kevéa mézet. Ezen tömeg még kissé főzetik s falapá tocskával kavarandó; végre aztán mandula olajjal bekent mintákba eresztetik a a kihü lés után kiborittatik.
Helyi hirek.
— A nagy-kanÍM*ai fógymnaaium if -
jusága álul f. hó 16 án rendezett tánczvigalom minden tekintetben a legsikerültebbnek jelezhető, Az izlésteljesen díszített s fényesen kivilágított teremben kilencz óra felé perczenkint uj éa uj, szebbnél ssebb alakok jelentek meg. Izlée, szépség, báj, kellem váltakoztak \ mindnyájan és együttesen oly meglepő szép koszorút képéztek, milyent még láthatni alig volt szerencsénk. Az a megszokott szivélyesség, nyá jasság, melylyel a bálanya, t.Martinkovits Károly né ő nagysága tisztét megt^dá s környezőit lekötelezé, a főgymnasiami ifjúság tisztelete , köszönete- és örök hálájával viszonoztadk ! — A tiszta jövödelero, mely a „segély-egylet" javára volt szánva 200 frt. felé van. Oly Összeg ez, mekkorát még ez ideig városunkban nem matattak fel s mely fényes bizonysága annak, bogy ugy a helybeli, miit a vidéki közönség az ifjúság Ügyét szívén hordozza. Ez nemcsak dicséretet érdemlő, de oly tulajdona lehet közönségünknek, melyre egy érán t büszkék lehetünk. Az ifjúságban él a jövő nemzedék, ettől vár legtöbbét a haza s ha törekvéseikben segédkezet nyujtunk: szép kötelezettséget rovunk le mindannyissor.
— Halálozás. Hlatky Richárd vasú i, mérnök t bó 17-én 52 éves korában szélhűdés-ben meghalt. Temetése tiszttársai, a helybeli kir. hivatalok-, honvéd- és kösöe hadseregbeli tisztek és nagyszáma kősöaeég részvéte mef3 lett f. hó 19-én ment végbe. Béke poraira!
— Véletlen. Egy köskatonának, N.-Ka-uissán ssékelő Főh. Ernest esredből, puskája vaaárnap elsülvén, a golyó egy másik katonának kaiját zúzta össre.
— A ,Centrale'' biztosító társaságjan. 17-én rendkívüli közgyűlést tartott Horn Ede elnöklete alatt, tárgy az é 1 e t- és esetleg a j é g-bis to sí t ásn ak működési körébe való felvétele volt. Febr. 1-től kezdve az elaö szelvény 5 irtul válutik be. Rendes közgyűlés aprilban lesz, mikor a mérleg is bemuUtUtik. Elnök beszédében kedvesőnek testettea társaaág helyzetét.
Mindenki mulat,pihen, caak szegény Fri-czinek nincs nyugalma. Fáradalmait egy mellék-asztal mellett akarU kinyugodni, midőn hátulról vállát egy baráti kéz bizalmasan
érinti.
— Kedves Friczim, Virág Bettinek nincs a cotilionra tánezosa, tedd meg kedvemért, szerezz számára egy gavallért 1.
Friczi egyet sóhajtva felugrik s a fiatal emberek közé vegyül, hogy bsrátja kívánalmának eleget tehessen, asután, hogy as ily-féle szerencsétől menekülhessen, egy msma mellett foglal helyet; kinek leánya már enga-girosva van I de vesstére; mert alig, hogy el -helyezkedett, bizalmasan hajol feléje a dáma.
— Kedves Friczi ur — kéri a vortánzert — igen szépen kérném, tegye meg kedvemért, szerezzen annak a kis bania nőnek^fc, tán-csost a cotilionra. % 1
e.
-Oh ezer Őrömmel! — válaszol az udvarias rendező s ismét a fiatal emberek kösé siet, hogy ujabbi megbízását teljesíthesse.
(Vége köv.)
Dalok. V
Félv* néstél a szemembe, Mfat aaa elStt a kis ferl«. Psdif oh ka tudtad volna. — Sspftlss kis leásy, tárt karomba. — Hogy ily peresben boldof vagyok 8 baijaid kfist as maradok.
I
— locvények 4»iva<aloS li-aü*sa Vodianer F.-nél Bndap«aten m*gj-»l»-.nt
pe.iig: az 1874 ik évi XXX11I. t. cx. »z 1648. V. t. cz. ét as erdélyi ii. t. cz. módosításáról ét kiegészítéséről szóló választási törvén y. Ára 30 kr. XXXIV. t. cz. az ÜgyvMi r. udtartás. Ara 20 kr. XXXV. t. cz. A kir. Közjegyzőkről. Ara 30 kr. Valamennyi sseb-kiadasu alakban jelent meg.
— jDeák Ferencinek szánt album.
Tudvalevőleg az országgyűlés deák-pártja elhatározva vult.. hogy Deák Ferencznek valameny-nyi deák párti képviselő arczképét magában t''.»gialó albumot fog felajáulani. A fényképek tgj réa»ze. (^mintegy 200) már elkészült t az al-umoi (iorove István éa Kovách Láazló e napokban adták át az,öreg urnák.'' A még hiányzó leny képeket a napokban togják az ünnepelt
hazafinak átnvujtani.
— A magyar Uéiayngoti vasút-ronaluk egyesítése agyében a közlekedési miniatűr megbízottat küldött Belgiumba, hogy ttr ajánlatottiívő OaDkcauportozattal egyouea ériuikeiéttbc W-pjen. A „ Közérdek-szerint akozl. minister e megbízottjától igen előnyösen hangzó jelentéseket kapott, melyek alapján valószmü-Ug közelebbről megkezdetnek az alkudozások, (¿röf Zichy a it guiobbi ministeri tanácsol már értesítette ia az ügy jelen állásáról.
_ Uj uenemü. Taborszky é< Parach íencmüker<*kedéaében Budapesten megjelent: .Alpengiühen* polka-maiur ifj. Fahrbach Fülöptől. Ara 50 kr.
— „ Siket-némák Lapja- czimü ba vifolvóirat jelent meg Atyimovíts Péter S7er ketzíése alatt Váctott. Ara egéaz évre 2 frt., télévre 1 frt.
— A magyar nyelv barátaihoz tőbo szerkesztő és író aláírásával felhívás intéztetik, hogy a magyar nyelvbeli hibák megjavítását czéíró tanácskozásai kon akár személyesen részt venni, akár észrevételeiket Írásban közölni szíveskedjenek. A lanácákozmány minden hónap utolsó szombatján e*te tartatik az ,Akadero»*i kör" helyiségeben. Az első tanácskozmányról lapunk jövő szám» bővebben rzol. J£ nemes irárivu törekvést hazafiúi örömmel üdvözöljük !
— Veszprémből írják nekünk: f. b. 12 én a városi tiszti újítás Vermes Illés aliapán ur elnökbte alatt megtörtént é. p. olykép, hogv a pártvezérek egyezkedése folytán az új tisztikar jobb, és balpártiakból áll u. m. Dunst Ferencz, volt polgármesterünk, egy han~ulag ugyanezen minőségben, Kenesey £iór°főügyész, Sóót Lajos *lü/;yósz, Végehelyi Dezső volt iújegyzó, ugyanezen minőségben, Zsolnav Karoly aljegyző; Pintér József, Kovács Imre, Weisz Ed« belső tanácsosok, és Kovács Elek, Balo-h Károly, Pintér Mih. Altstater József póttanacsosok ; — Kiss István pénztár nok, Stenger S. ellenőr, Suly Antal volt v. kapitány ugyanezen minőségben, Fejes Antal rendórbiztos, Brenner Lőrincz gyámatya, Kovács Iguácz szállásmester és Csolnoky Fer. orvos. — E sikerült választás és a polgárok ki egyezkedése 13-án a „Koronaavendéglőben barátságos díszvacsora által ületett meg, mely alkalommal városi szegényeink részére 40U frt. g\ üjtetett.
— A veszprémi korcsolya-egylet legelső nagyobb gyakorlatát bemutatá, és az elsó czigánybanda kísérete mellett egy négyest el is jártak.
— SMékesfejérrárról irják nekünk : A napokban itten ablakon át betörés történt egy özvegy emberhez, 500 frtot és 2 gyűrűt elvittek tőle csak ugy lopásképpen, maga nem ott aludt, hanem hátrább a másik szobában. 2-azor a Fejérvárról Kanizsa felé a vasútvonalon az ut melletti első órháanáJ, mely Sz.-Fejérvárra vezet, a vasúti őrt éjszaka mert a tehenét ellopó tolvajokra rálőtt, e három tolvaj betörte ajtaját s lefogták, a feleségével pedig kést vetettek s nagy tálat elő, az őrnek torkába szúrtak, feleségével pedig a kifolyt vért kevertették ; azután hajtották el a marhát. Egy s^ent-miklósi ember kocsin ment hasa Fejér-várról éjszaka, egy egészen papi öltözetbe bur-
kolt em ber kérte, hogy ür<* kocsijára vegye fel
ő is oda megy, amint ez hátul Ölt, egyszer azt veszi ésvre az ember, hogy őt nyakon fogta, ez friss kapást tett, a kocsiLuu elhelyezett bottal ugy megütötte, hogy mire hazaértek meghalt, pisztolyt és késeket találtak nála.
- Rövid hírek. Tárkányi Béla a vs tikau levéltárában néhány hazánkra vonatkozó okiratot talált — Klöker Gy. pénzügy-igazgatósági fogalmazó Pécsett megőrült.— Az izlandi ssigeteken egy ssázad óta most fordult elő gyermekgyilkosság, a nép izgatott. — Mexikóban minden ünnepet eltöröltek, a vasárnap is csak pihenő nap. — A déli vasúttársaságnak a hó el tiszti táaa 40,000 frt. kia dást okozott. — A főváros utcsáit magyar feliratú uj czimtáblákkal látják el. — Darwin „Rovarnyelő növények'' czimü uj müve nemsokára megjeleutk. — A német birodalmi gyűlés elaű olv »sásban ellogadia a polg. hátu*aagról azóló lúrvéuyt. — Kleczkovazky kiaasszouyt, ki Budapesten is vendégszerepelt, Lembergben elfogták, mert Béosben 10 ezer frt. adóaaágot csínált. — Ministeri tiaztviaelók politikai lapok munkatársai nem lehetnek, azt határozta a mi-uistertaoács. — Purkáaz faluban (Erdély) egy oláb asazuny annyi puliszkát evett, bogy meghalt bele — Temeavárott az ottani ifjuaág magyar dalárda alapításán fáradozik. — F. hó
K i m u
9 én a franezja bonapártisták közül sokan rán- | dúltak Chiselhunitba, III. Napoleon halálának | évfordulójára. — Than Mór a király arczképét festi,még pedig ő Felsége megbízásából. — A népnevelők pesti egylete Péterffy Sándort vá-laartotta meg elnökének. — A museum könyvtárát deczemberben 1050 egyén használta. —A „Kárpát-egylet" küldöttsége már átnyújtotta ő Felségének a pompás diszalbumot. — A ka posvárí műkedvelők , Ham let-" et akarják adni. (Sok lessl) — A hírlapiról egyesület alakuló közgyűlését f. hó 17-én tartá Debrecsenben. — „ Komárom"csimmel lapot indítanak Komáromban. —- Eugenie caászárnéról ast írja egy angol lap, hogy folytonosan varrögépével dolgozik. — Budapesten minden reggel 17 lap adatik ki. — A m. óvári fhgí uradalom naponkint 16 ezer iteze tojet azállit Bécsbe, mi egész évre 365 ezer frtot jövödelmez. — Az < !ső ügyvédi kamura az országban Kolozsvárott megfakult. — Koburg hg. menyegzője Heléna belga hgnővel e hó végén lesz Brüaeelbea s aztán Budapestre teszik át lakásokat. — A temesvári magyar társaskörnek 338 tagja Tan. — Ugyanott a főjegyző a vásártér közelében farkast lőtt. — Az Afrika belsejébe induló expeditiához Lmt közös had .eregbeli tüzérhadnagy te csatlakozott.
tatás
& nagy-kanizsai kir. törvényszéknek l#74-dik óvi telekkönyvi érték forgalmáról.
▲a évÁik. tart. menoyiaége
Változások
As ál> 6 összegek mennyisége
. c vQ © * £ >t •o g ® n £ a Ausztriai értékbe« 0 li-£ ij ll "S.
fr.j krffr.jkr fr. jkrj drb. tr.ikrj
1
I. A birtokban 1. élők között a) Szerződések áltai . .
2'' b) Vegrehajtáa által 3 c) Haláleset következtében
Oázvesen
II. A terheknél
1. uj terhek keletkezése következtében
Az elők között
A) Szerződések bekebelezése.
B) Igazolt előjegyzés . . .
C) Végrehajtás utjáni beke
beltzés ......
D) Hagyaték át szolgáltatás által .......
Öszvesen
2. Terhektőli felszabadítás következtében
8 a) A hitelezők kielégítésére szolgáló bejött öszveg elégtelensége miatt .
9 b) A dologi jognak más mó-doni megszüntetése által .
Öszvesen .
10 Egyszerű előjegyzések
11 A végrehajtási zálogjognak már fennálló követelések*
néli bekebelesése . . . 12, Már betáblázott öasvegeknéli átruházás . . . . . .
Öszvesen .
1061 103 340
1663 103
405
69
6
449
174
21
16
786677 18 7ill5ll4 405986129 1263778*61
—r
552466 94 92678l21
84654 56
26082 99 755*82 70
2554
193499 196064
104282
8602
12303 125187
1260
1260
61
54 15
60
60
I
1486
I
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztály a 1874. évi decaember 31.
__WLASSICS ANTAL,
kir. törv. elnök.
üzleti szemle.
(S. 3.) Nagy-Kaaiaaa, 1875. jan. 14-én. I ti 5 j á r á a: Derült, engedékeny, Gahnaflaleti forgalmunk egy id5 óta kia élénkaéggil bfar; a beszállitáa nagyobb meny-njiaéf^ket matat fel «undan trabnanembSl ; a rótel-k«dr keváaael álánk ; árak aailárd állást tanúsítanak ; a hangulat egyáltalában kedvexőbb axlnt mutat.
Bnaa nahesebb minóaéfbeo kereaeU csikk; könnyű uéf oem jutoU aserepléare.
Honn |< |yaránt akadnak vevők ¿a még Mindig jó árnak Örvend, • tyrolnak nynjt leginkább kedveafí oonvenianaiát.
árpa aerfőaéare alkalmas minóaáfban safiken van képviatdva ; ára ssilárd ; «totáare gyenge a axdk-aáglat.
Kukoricta jelenleg fóeaerepet viael a. behosatal tnlbalad majdnem minden egyéb gabna-
nemat, é* ára a rJiErymérvü kivitel melle»t mindinkább erősebb álláat foglal. — Axonban kevés bi*o. dalommal úlüak e csikk jövőjére néave. — Trieat-ben jelenleg állomásozó néhány gűtöá SS% aeu -nyiaégeket veai fel Angoloraxágba való aaátntlsra, > ea okozza a pillanatnyi álénkaéget^ de a aaűkaégle: fedeatével — nézetünk aaerint — nagyon 1a rftgtAu caend fog beállani.
Mai jegy tétet nk als.-anastr. mirt aaerint: Bnaa ainSségkas képest 3.80—4.60—?0krig. v. at. fio" , . 2.80—3.50 kr. 80 fontja.
Árpa . . 2.50—8. 75 fontja.
Zab . . 2 frt. 50 tontjS.
Knkorícaa nyara S 40— 70 kr. asáraa 2.86-^80 kr
▼áaa máaaán k ént. Bab fehér 4.60—80 kr., tarka 3.80 kr. vámmásaája Hajdina 2.10—2.25 kr. 72 fontja. Lendekatag 3.30 50 kr. vámmásaája.
Papírszeletek.
— Zala-RgerazegrSl trják, hogy ott egy nyilváno« helyeu a Zala" l«p rrlmhetfljének felaS karimáját I. vakarták a lett méltó caime .Lala " Már porixe hogy méltó, mert mottója: Hopaaaaa« tral a I a t elhopaxaatárvás Kgaisatgie, m&t o« tabb anyagi aegélyt ígértek, mint Kaniaaán ~ ^
A .Lala" második taámn fiiapjának muPék 1. tén e* olvaabató . .Egy fél (ergo máafét, no M , .Magyar Timea--nak nem sok,) Melléklet ide «-««k mágia ,fél Ív«) a .Zala« lST&-dik évi Janni. m * neki bPlyaairáa, nyelvtan i a j lagyen narv J. L*. tftr azabályt.) 13 2-dik asámihos. (Ez a^
méter«rendaxemél le; kSatadomáa aaerint 13 egé»» éa • 2 tized aaám, mely a logarythaaabos tartozik bit itt lóg a rythmoa !) 1
Nagy baj törté nt. áa atolaá hóaivataroa időben Bombardon kOaaég Furngia puazta k&rnvékán v Habaknk Piata aa nton megfagyott. Iasákoa Kint^''r Péter ntaaó, kolbász kéaaití mmtm*gény válUtl..«? reábnkkant a fagyoa testre, a melyen egy pár saibe rial kordovány börWl kéaaftlt nj eaicma volt bár hogyan te rnOkUm Iasákoa ffahi 9étm S oalauti övéivel felcaerélni, de a bideg nea angedu, alóreU, tebát bicskáját éa s megfagyott Habaknk Péter mini-
kát lábát levágá és eslaaával együtt la«barf.n köa-
Ug takán istállójában éjjeli iráUáat ulált az iatáüó melege felolvaaaU a fagyoa lábakat, a r,ismit lebnama éa övével kicaerélte, Iasákoa Kántor Péter kajaal elótt megillaat, reggel Bombardon bSzaév biró faleaága tehenet fejni kéasült, rémülve látá a mezj telén lábakat, lélekaaakadtan fot. Bombardon kö.aér birájáhoa kedve« férjéhez, aa Istaaárt gaada aram a Sári bom tshaaOak aa éjjel agy vándorló legényt megérett.
Lja a .Lala" X aala-ageraaefi
tűzoltó . caapat.*. . . Viaxhang Göcaejböl : .Ily ti tolnáért, vigyázz Hofmonj, elcaapat*
önkáataa az agyiét
Marylandben történt, hogy egy vádlottat, kioak nem volt vfd5j<>. mc ellenfél ügyvede azörnyen lop.»/ kolt. .Van-e önnek valami mondaui valója?" kér-lé végre a biró a foglyot. — MÓlott ekkor u
addig szótalan vádlott — .kérem az ügyemet <-Iüa-laaatanl mindaddig, a mig nam találok egy goromba disanót, bogy feleljen annak ott."
Loftohnsás.
Grata, jan. 9-én: 30, 3, 59, 2*, 60.
Temesvár, „ B 48, 20, 90, 33, 31.
Brünn, . 13-án: 6, 44, 37, 56, 65.
Innsbruck,, , 29, 31, 81, 56, 33.
Szerkesztői ttzenet.
157«. K. Csáktornya. Rendben van. Átért :unc« fennukadáa, caak jelezni kivántuk.
1577. Sa. B.-Magyaród. Az 6 frtot megkaptuk. Máaikra nézve : igen 1
1578. 8z. Caány. Üdvözlünk; a Uvaj£«zal, vagy a nyáron — okvetlen.
1679. B. Keszthely. Bocaánat. Bögtöa puatára
tettük.
Érték- és váitétayin Januar. 19.
5"/a metalianes 70.—; 5#/t nemz. kölcsön 75.30; 1860-ki álíadalmi kölcsön 111.90; bank-réssv. 9 46 hitelintézeti réssvények 224.50; I»ndon 111.10; magyar földtebermentéai kötvény 78. —; tennesvári földtehermentésí kötvény 77.—; erdélyi fóldtehermentési kötvény 76.25; borvát-slavon fóldtehermentési kötvény 79.50; ezüst 105 60; cs. kir. arany 5.25— Napoleond''or 8.91 —
l^lelós szerkesztó s kiadó : Bátor fi Laias.
r
< .480-24) a. legnagyobb
YÁSBCTOBQYÁR
Iiécsbeii, III.Marxer utcza 17. 8z. alatt van, honnan kénekkel ellátott árjegyzék kívánatra in« ¿ryen bérmentve küldetnek mindenkinek.
^ Üres hivatalokiiak ^
h illón féle szakban, egy forint előleges bektUdése mellett azonnal betöltése eszközöltetik
a , MORDSTBRIV''
Central- Tersorgungt-Bureau által Breslaubaa, Nentche-Strasse 20.
ü 1. Ánástaiók as alkalmas egyéniségek névleges kimutatását ingyen megkspják (1513—6)

6
200 frt fogadásul!
Minden Zala-, Vaa-, Somogy-, Fehér- áa tolnám egyei, a nagy-ka-akat kivéve (akik már fogadni nea mernek és nem érzik magokat alig erősnek velem a ér késni) órásokat éa óramfiváaseket ezennel felbi-vom ás tudomásokra adom, miszerint ba a tiaatalt arak köstl valaki aat a máskát áa mfivéaseiet egy órás kéfaas alSálUtnl oly pontoasággal. amámítáa-aal éa osinaal, mint alnlirt ás asoa gépeket kápea falmutstnl, melyek as óra kéesitésébez okvetlen ssflkságeask, aa óramfivéssetben egy peres alatt képea kásaltni annyit, mint ások nálkfll 4 óra lefoly áss alatt, ugy alnlirt kötelezi magát a vállalkozónak 200 frtot fizetni díjul, ki e tekintetben legjfSsni fogja áa kérném aa érdekelteket minél elébb magukat, ha ked-vttk támadna fogadni, nálam jelenteni. Nagy-Kaniaaán, január 19. 1876.
Kopfmahler A.,
üzlettulajdonos.
Kopfmahler Károly,
(l56o— 1) óramüvész.
Nagy rak tára a legújabb és legszebb
cotillioD -jehények nek,
alakzatoknak ós t&ncsrendeknek
a legolegébb árért Ulálkstó
KAN1TZ C.,
papir ésgalanteritnemüek kereskedésében, Budapesten.
Dorottyautcza 12. sz. (1551—2)
Tenyészkos eladás
Nmlsgn. gróf Károlyi Alajos ur ttOMÍai törzs-jahá-szatában 1875-ik éviJtnnár 16-én vette kezdetét, StMDfft a pozsonyi vasúti állomáshoz egy ét fél óra távol fekszik. (1536-3)
A
valódi
or»x. >ub Ugajafcfcaa ő Feieége által kiváitaág-gal kitüntetett, u erveal kartél bih>lllitl<, a aikeresnek talált ezerféleképen kipróbált titkon szer a patfcáaytk, kid a mezai aft rak, rakiráair éa tvákak telj«« kiirtására, (aaelyet aokfelé meg próbáltak kamisen atáonani a árulni») kaarfalttál minőaégben
Nagy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolna y Imre és Vilmos arak, Kaposvárott: POLITZER R. úr
k«déaéb«n, P • a t e u SCHNEIDER G. Lipól-utczai kereakedé
lében kapható. (1544—2)
Egy nxfj bádog i ftrt, kia bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendeléae ia utánvétel mai lett gyoraau teljesíttetik.
Kaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, öntertőzés és ágybavizellések ellen. Ára utasítással S ft.
2. Ruganyi* sospensormm,kisebb s nagyobbmérrfl erszény gyulladások és sérvek ellen. Ára 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Ozim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában Irt szakkönyv 1 frtért. (1532 -8)
Moll a. seidlitz-por a.
E porok rendkívüli a a legeltérőbb eaatskben babizoaynh gyógy-háti*ok által minden, eddig elismert háai aaerek kösött, Ugnihatatla-ncd as első helyet foglalják el; mit a« tok eaer, a esássári birodalom minden részéből keseinkbea kftldat hÜa-iratok a lagi IssIiIsmbhe» ta*a-eitják, kogJ e porok .«(»*» azeralaeekeál, Méaztbatatknaét^aa^ fya ■¿firaél, továbbá giniék. vaae U i** kajahka», aaaaéa okoau »ftiás, vértaWáa, régai ky startéra, Mkér éa miibii kányáéra hajlamnál a legjobb «ikerrel alkalmaztatnak, a a legtartAab ayógy hatást eredményeetek. (1647-2)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással t frt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL 7 _
B A legmegbízhatóbb orvsstser a szenvedő embsrieég aegedel-
L mére minden belefi éa külaő gyuladás legtöbb beteg.ég, mindenne-mfi aeb-, fej-, fül- éa fogfájáa, régi aérvek áa nyitott ael-k, rák, fene. azemgyolladás, bénnláa éa mindennemű aérttléa ellen, atb atb.
I paiaczk ára használati utasítással 80 kr.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DA legtiaatább éa leghathatósabb orvosi aaer MorvégU kegyeiben nem cserélendő fel a meateraégeeen tiaatitott halmájzztr-olajjal.
a valódi DaFaoi-hafaBijzalr>aiaJ aafl- éa tiái-kajekaái, toraiba lat- éa raoMtla-betegeégekben legjobb gyógyhatáaeal vaa; Meggyógyítja a legidöltebbkittvéay- éaeaáxfcaj^ka^ valamint as időszaki btrkltagakst
Ara I üvegnek használati utasítással 1 frt
Raktárak Nagy-KaT*ÍM*án: B« las J. gyógytt Lorák gyógyaa. Feaeelhoffer J. ia fioaenfeld F. oraknáL
K.
tafaráratt Lakovics G. Csáktsrayáa Kárán a Caarféa Kreisler Dirid Kapaaváratt Kohn Jakab lapraaciáa Werli Bánd. gyógya». Kaaxtfcaiyaa Wonach F. Mraaxtaa Breyer Jakab fiai Kőaz^aa Csacsin o rits latr. gyógyss.
Lataayéa Kaliroda J. gyógyaz. JLaatl Nándor i-Szt-fyirgyi« Fibica J. gy. MtMyaa Pilieh Ferenca gy. Sapreayfcaa Meaey Andráa gyógy«*.
Mittelba eh Ze. gyógy«*. Ceyleok J. J. gyógy«« , l''rweias Fr* gyógyaa.
£ 50 kr. 1000 Ducaten effectiv in Gold.
Diese tob Magistrate der Stadt Wien ram Beaten dea Armenfondea veranstaltet« Lotterie, entbilt Treffer von 1000, 200, 200,
100, 100 Ducaten ia Gold, 4 Treffer k 100 fl. Silber, 1 Original Creditloa, 2 Treffer mit je ft. 100 Wiener Communal Primiealoa
WtT Werthgeg«Mtknde^an«immen 3000 Treffer ^ 60-000 fl.
Dia Ziehung erfolgt anter Control« dea Magiatratea der Stadt Wien am 9. Februir 1875. (1509 — 5)
Bei auswirtigen Auftrigen ersucht man am gefUlige frankirte Einsendung dea Betrages and Beischluss tob 40 kr. für Franko-Zu-aendnng der Lose u. ». Z der Ziehungsliste.
Wechselstube der k k. pr. Wiener Handelsbank, vorm. Joh. O. Sothen, Graben 13
Los« an dieser Lotterie i 50 kr. pr. 8töck sind auch ea beziehen durch : Harra Ba«i Oabril la ttr.-aaalzaa-
1 b e t> t» kivonata (1494-6)
a már 15 év óta fenálló FEIEDMANN-féle Bazár árjegyzékének. Csakis PrateTstrasse 26. sz. a.
Flaj é« »rakálnöve»stő. K- vé«*el 1 Finom véíetil pec«étnyomók csi-
ezelőtt sikerűit egy hírneve« orvosnak egy tisztán ten ¿«meri.(lekből késsitett mert feltalálni, melynek hassnálst.i által meglepfíl -g rövid id5 alstt s legkopataabb helyeken ia hal limcatos hajtat uövear.thető Kopási fejflek 6 hét slxtt a legszebb és li>gballámzat08abb héjat növésxthetik A* elárnsitár
no« Írással, darabonként 2 be-t ''vei , iaiéaea fafoganytyuval 5<) kr. Korona ára 60 kr. Kgéss j nevek jutányosán ssimittatnak.
Stampiliik, pléhdobot. festék s ecsett-l 4 frt 50 kr.
Nincs fogfájás többé, ha a nálam kapható tinctura otaaitás szerint használtatik. Ara egy üvegnek g''J kr.
Minden háztartásnál aaiikségO« kellék a kétkarú mérleg, melynek mérképeasége 10 font. Darabja 1 frt 80 kr.
Petrolean. tisztító, mely a robba-
Egy kosárka saagoi risael töltött aaSllőfUrtöt tartalmasra 20 kr. 1 drb. zsebben hordozható lég-
sürmérS 20 kr. Kési ko»ár 30 kr.
náat 6« gyulladást hátráltatja, i Egy ampoLa üvegből 25 kr.
jótállás mellett történik E*en 1 Három perez alatt fehér fogak,
kitün5 szer ára üveg^enkint 1 írt 50 kr.
Herkules »zesz. Ezen szesz a haj-talan é-< hajhagyma erősítésére szolgai, miért is már első használata után megszűnteti a haj kihullását, eltávolítja a korpa képződést s annak tovább fejlődését hátráltatja. Egy öreg ára 80 kr.
Peraaiai hejfeatősser, mely által a már egásaeu őss hajzat egy pillanat alatt tetszés «zeríut szfike, barna, -vagy feketére feat-hető a amellett tarméaaetes üde-fényt k*p. Ezen azer malátából kéaaül a teljesen ártalmatlan. 1 dobos ára haazuálati atasi-táaaal 2 frt.
Pompadour Pasta, egyedd! hatásos szépitőszer. Raktára az eredeti arc s-p a s t á n a k, mely mindennemű bőrkiütéseket eltávolít, ngy ezepiő. májfoltot atb. a kiválóan a bőr •aépQláaát eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 60 kr.
Hajtalanitó aaer. Ezen azer alkalmazása által pár perrs alatt bármely helyról a hajzat törea-tSl kihull, minden káros hatás nélkül. Egy üreg ára 1 frt.
Fra:.czia levélpapír. 100 drb. nyol-czad alak, fehér a finom 4f> kr. bord ázott éa Tonalsott angol 1 frt 20 kr. ssinea 80 krtól 1 frt egésx 1 frt 50 krig. 100 db. negyed alak finom a f-hér 85 krtól egész 1 frt tó krig J00 db. biriték ayolezad alakúak 80. 40, 60 kr Két caian* betű koronával, dvvatoa szinnyomat-tal 1Ú> papiron (monojframm) 30 kr. löu borítékon SO kr.
Angol acxéhoilak minden fajai, kiriaat azeríot 12 db. asimra
a cs. k. szab. tenyész-fogpasta baaználaLa mellett. Egy porcael-Lán tégely ára 30 kr Csuda szappan, gyógyít miuden bőrbetegaéget, kiütést, sajgást stb. gyermekek a felnőtteknél. Egy darab ára használati utasi-taaaal 20 kr. Ca. k. paL szoptató palaexkok 40—8U kr.
Kiaebb 2d kr, nagyobb 50 kr.
Bőrtárcaa látogató jegyek számára, nagyobbak nrptárrai ízlésesen kiállítva 40 kr.
Francaia china - ezüst gyengén ezüstözve a mégis csínnal kiállítva, 1 tucsat evőkanál nehezebb fajú 5 frt. 1 tuczat kés éa villa 10 frt., egy tuczat kávéskanál 2 frt 80 kr., egy drb. tejföl-merö 1 tri 4U kr.
Kitűnő ajándók a bársonynyal bó-
Egy jól járó fali óra broncxlap-'' pal 90 kr.
Levélbélyeg-album 45 kr.
Husrágógép, mely a huat röTid idő múlva a legapróbb darabokra vágja, ára 5 frt i Alma s borgouya héjzó, mellyel ®K7 perez alatt 30 drb. burgonyát, vagy almát le lehet hé-jazni. Egy darab ára 4 frt.
Az egyetemes éji lámpa, egyszersmind theafóző ia. Ara 1 frt 50.
lelt doboz, melynek tartalma 6 I Tojáakémlő 60 kr.
db villa, 6 kés, 6 evőkanál a fentebbi china-ezüstből, ára 10 frt 50 kr.
Ax <n>beri«éft javára
találtattak (el az augol Britannia-ércaből készült evőeszközkészletek, melyek tulajdonaága : semminemű méreganyagot maguVhoz nem veuni, miért is fényük mint az ezüsté megmarad. Caak 10 flrt egy teljea készlet 6 személyre a 34 drbból áll: 6 drb. evőkanál, 6 drb. kéa (Britannia) 1 drb. levetmeró. 1 drb. kávégép, 1 drb. bors- és aótartj, 1 drb. czukor-caip-pentyü, 1 drb. ezukorhintő, 6 drb. káréekanál, 6 drb. villa (Britannia) 1 drb. tejmerfi, l drb. theagép, 1 drb. thea-azürS, 1 drb felszolgáló táleza, 1 drd. evőeszkOa-tartó koaár. 8 mindez csak 10 frt. 12 személyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osztrák birodalomban.
Vértisztítóazer, Öeidlicz-pornak ia nevezve, egyetemea gyógyszer minden betegság allén.Egy doboz IS nagy pohárra eláoégea. Ára 60 kr. Terem-órák fényeaett saekrény-nyel, két napi járképeaaég a két évi jótálláaaal drbja 6 frt Urak éa hölgyeknek nélkülözhet-leu as egyetemea csínositó doboz, mely mindennemű házi és utazáai használatra. Ára urak réazéie 3 frt 80 kr., nők részére 4 frt 80 kr. Broncz író kéazlet 10 darabban,
cainnal kiállítva ára 3 frt. Idojf-a, mely 24 órával előbt már jelzi ax időváltoxáat. Ára 1 frt.
____ 20 kr.
10 15, t^ 30, 40 egész 80 kr. I Vízmentes ágybavalók, ára dara-i->omboraajtók nevvel cainns kiál- bonként ®0, 90 kr 1 frt 20 litáabaa % yy 80 kr. ] 1.40-1.75-^20 ''
Legnjabh Annedveeitő stampiliák, melyekkel egyaaeri befeatésael 100 nyomat készíthető, nagyon
czélszerü hivatalok és irodák számára, egy darabnak ára finom véaéasel 6 frt 50 kr.
Örök ifjuaág nálkClüzketlen szépitőszer hölgyek azámára. Egy doboz ára jótállás mellett 1 frt.
Költő-Órák jól járók nehezékkel 1 frt SO kr/
Uri gomb-készlet 5 drbban 10 kr.
Hölgy ¿kaaer készlet a legfinomabb 10—20 kr.
Nagy festett virág eaupor üvegből
Harisnyák párja 8 kr.
Valódi angol étkészlet 20 kr.
100 drb. finom varrótű 10 kr.
100 drb. leTélboriték 20 kr.
1 szí varasipka tajtból metszett alakokkal 20 kr.
Csitromsuzó 50 kr. F-fiazer axelencxe 1 frt 20 kr. Egérfogógép 80 kr. EvŐeaaköanek való koaár 1 frt 20. Pohárhardoaó 90 kr. Sardella-kés 50 kr. Uti-óra keltővel 5 frt 1000 drb. pecaétjegy 1 frt 60 kr. „500 , . 1 frt »0 kr. ''Bécsi emlék 20 kr. Kézi lámpa 30, 40, 50 kr. Báli legező nagy 10—«0 kr. 1 pár nagy kávás findzsa 10 kr. 6 drb kávés kanál ezüstözött
érczbŐl 15 kr. 6 drb. evőkanál 25 kr. Mosó táblák 40 kr. lCosópor 1 font 20 kr. Tárása tfitartó 35 kr. Befüaőgáp 5 kr. 1 biztonsági lakat 10 kr. 1 káréstálcza nagy 10 kr. 1 -lám paüveg-védő 5 kr. 1 kötőkosár 10 kr. 1 tárcza nagy 10 kr. 1 aaememyő 25 kr. 1 diótörő 25 kr.
Ca. kir. szab. tejszivó 60, 70 kr. Valódi angol görcaharianya 2 frt-
50 kr. 3 frt. Valódi angol alvó a ülővánkot 3
írt 60 kr. 4—5 frt. öt kr. ára ég >aayag, egy egész napon vasalni Az ily vasalógép álváaynyal együtt 8 frt 50 kr. Egyedüli gyógyaaer tüdőbetegek számára az úgynevezett reapí-rator, mely minden időben tiasta, meleg levegőt késeit, darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. ezüstben.
. Kéí*« irjegytékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kiváoat» ingyen s bérmentve ktlldpinek.
én auguaxtna elaejétól fogva nagy irodám külön helyiségbe hevertetett át, hol iamételadók árleengedóaben rémülnek.
Pályázat
Zalamegye Sormás községén-k r. k. tanítói állomása ttreaedéabpn lévén, erre pályázat hirdettetik folyó évi april 24-ig. A tanítói flzeté.. rendes lakhely 8 aaaba, egy konyha, belső telek becsárban 40 frt., a ®<-aóben 1 kold föld 16 frt, egr éa fél hold rét 20 frt.. 26 mérő gabona, fele basa, rnéreje 4 írt., 8 öl tíUifa öle 5 frt, 20 akó bor.akaja 4 fit., kéaspéna fizetés 114 frt ; lélekpénz 14 fre, a stóla 14 frt és fél saes«!., utáni lefelő ; harangozáaért 14 mérő gaboa, méreje 4 frt., esekrenexvr a földeket, réteket készpénzzel számítva, agy a gabnanemfieket, — te«r összesen 491 frtot. — Felhivataak tehát a tisztelt pályázni kivácó urak. líogj fölró évr april 24-ig magokat rendes okmányokkal ellátTa alulírottnál bejelentföt. ''
Kelt K>ns»áaoo. jacaár hó í7-én 1875. (156.H—1)
Bokán Fark
iskolaszéki elnök.
a s,
mm
üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb éa jobb saer, mint dr. Papp J- fi. adv. fogor-roa úr (bécsváros, Bognergaase Nr. 2.) fogónja, melyet mindenki köanyea éa fájdalom nélkül bebelyesket odvaa fogaiba, mely aztán a fogréazekkel és foghassal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja a a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. Gk cs. kir. ad?, fogorvostól Bécsben, St*át Bognerg«sse, Nr. 2.
I frt 40 kr., a legkitűnőbb azer a csúzos tog ölj dalmak-bau, gyuladásoknál, a fogbns daganatai - éa sebeinél; fölolvasztja a létező fogköret és megakadályozza anaak aj képsŐdését; as ingó fogakat a foghu* erőaitáse által szilárdítja; s midőn a fogakat és fofhaat minden ártalma« anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes friaasaéget kölcsönöz éa már rörid használat''trtán eltávolítja
a kellemetlen azagot. (1540- 3)
AnatlierlnfOffpaBt a
Dr. POPP J. G. cs. k. ndv. fogorvostól Bécsben.
Esen készítmény a lehelet friaseségét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófekáwégst kölcsönöz ások romlását meg-akadályozza és foghust eróabió.
Dr. Popp J. G. Dövény-fogpora.
A fogakat oly ssápea tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemesak a közönséges togkő eltávolíttatok, hanem a fogak aomAncsa és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: K agy-Katii saán : Belus József gyógy az«., Kosenberg a fold, Weiiech, J. és Fesaalhoffer J. kereskedésében. — Pápán seb epe n J^ Keszthelyen: Püazterer gy ógyaaerésa, Singer M. Weiss . Zala-Egerszegen: lsóó F:, gyógysaeréaz. Kapronczán : Werli gyógy-réaa. Varaadon : Halter gyógyaseréss. Sümegen : Dorner Kzjet. Ssom
elyen: Pillich Farencz éa Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki dz.-Qyör-ön. Flbic E. C. Veszprémben: Meyr Tnaakau, agy Outkard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógy az. Lovas ényben: Heialar gyógysa. Kalocsán : Horváth K gyógyszeréaz. Keca-kesaáUn : Milhofer ás Maehletd gyógy az. Pakson : Flórián J. gyógyaa örmenden : Horváth J.Somsenrsad gyógyss Kaposvárott: Kohn J. ögi, Belua és Schröder gyógyaa. Saegsaárd: Brahaay gyógyaa. -onyhádon : Kramolin J. Sziget vár ott:Barwarth, Salamon gyógyaa. — zján : Michitsch 8t. éa Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécaett : olnay W. éa E. Zách, Sipőcz gyógyaz. Kárádou: Zadubánszky gyógyaa Marczaliban: Kiaa gyógyaa. —Tolnában : Ghraff gyógyss. — Danaföld-várott Lukácagyógyaz. — Szent-Györgyön: Nöthíg. — Alaó-Lendván: Kím gyógyaa.'' — Rohonczon: Simon gyógyaaeréas arakaál.
Hirdetmény. Jack Frigyes,
a remekült óraművésznek !
Előre gondoltam, hogy nagyon magasan lóg a saólló és eaaeriat nagyon savanyu, as egyszeri róka allitása sxérint és igaza van — a azőllü savanya.
Igaz, Kopfmahler Károly órásezég volt és jelenleg KopfmahJer A. nevesetü czég létezik, de Kopfmahler Károly óramdrész vezetése alatt. Ami a 200 frtot illeti, Kopfmahler A. kész letenni azon bizonyos összeget, ha valaki a felhívott órások közül fogadni merne. De savanyu a saólló. Az ar aat moadja, hogy a gépek segélyével készített gyors munka szédelgés és cxélt nem éró és hogy azt csak a tol világon tanai-hátai meg; igaaa van, az arak caak akkor fognak gyorsan éa jól dol-goani, majd mikor a túlvilágon aat megfogják tanulni, eszerint bátorkodom szerény ajánlatomat tensú, hogy minél elébb a nevezett világrész-szel érintkezzenek, akkor talán nem lesz oly savanya a sző 11 ö.
Száj hősiességgel lessek vádolva, kell-e anaál nagyobb száj hós, mint aki oly szemtelenül mer hazudni, mint Jack Frigyes ur, ki azi meri 4Uit*nit hogy éa ezelőtt néhány érrel tőle kértem volna muakát és én axt elfogadni nem mertem, vagy nem tudtam, jegyezze meg as ar maginak, hogy egy kontártól egy Kopfmahler Károly aoha munkát nem kért és kérni nem fog, tanúságai merem állitani Mariencxeller udvari órást Bécsben, Braunswettert Szegeden, Térfi Antalt Pesten, Polátxek Ignáczot Pesten, Schieich és Mark arakat Drezdában, Bl&tterbaaert Pécsett éi újra Marieacaellert Bécsben, a hol mindig huzamoab ideig mankábau levém és elég létén as óramúrészettel közelebb megismerkedni
ügy annyira, hogy nem kell a túlvilágra mennem annak megszerzéséért. És ha kffBtánrtgánfi^ ellenkezőjét merte volna bizonyitni, ugy nem mélyedet! volna oly mélyen a polémiába, hanem egyszerűen azt mondta volná; elfogadom, mi aaon manka ? Jah, de savanyu a szóllő. Térjünk a toronyórákra. Eselőtt bárom érral .azért jrétottek «1 ások Keich Gott-friéd órás ártól, mert nem jól jártak, én tőlem pedig azok nem vétettek el, mert önkényt adtam át őket, mert meggyőződtem, hogy nem leket az órákat a Táros egy bixonyos elöljárójának az órája szerint igazi tani. Térjünk aa ar tadoaiánjána és remekére 1 Az ur remekült igaz, de núnő remek volt az, aa Ur nem is teremtett oly szörnyet, mint a minő az lett volna, ha saját maga készítette volna, tudtommal ugy készítetik egy mii, mint például egy óra, több órás ellenőrzése mellett és ki volt aa urnák remek készítésénél jelen ? talán az édes apja, — no meg taláii a Szent Péter, ha a szobában egy keretben kép gyanánt volt, de ezek sem, mert az amint délelőtt a póstán a remek megérkezett, délután az b«mutattatott az órásoknak és készen '' volt a remek. Figyelmeztetem továbbá az arat, mielőtt saenvedélylyé vált volna esen tette, a zsebórákból a köveket ki nem szedni, mert az fából vaskarika, mikor a kő helyett réz lesa pótolva, (Das iat eine kOnstliche Pfnscherei) és ha netalán állításomat kétaégbe vonja, betadom 9 darab zsebórán bizonyitni és azok tolsjdonoaával és saját segédjéve], ki, midőn kérdém tőle, ki csinálja est • vaskarikát, aat aoadá Jack ar. Jah, nem hiába aavaayu a saőüő. Azon 9 darab óra tal^jtlonosát szembe tudom állítni bármikor.
Tehát felkérem 1-ör többet szemtelenül nem hazudni.
2-or aem kontárságit bebizonyitai.
3-or minél előbb a túlvilágba á(rándulni és azon tudományt megszerezni és akkor — taláa édes lecz a szóllő.
Vegye ezen vilaazt mint nagy •kanizsai órások pártfogója.
1(1664-1)
Wajdíta J^aef Up- éa njomdituUjdoBoi gyorssajtó nyomást, Ragy-Kanisán.
&opfmahier Károly,
óramAváas.
NAOT-KAH128A, 1875. Január 24-én.
tizennegyedik évfolyam
6 hasábos petitaorbaa
7, másodssor 6 • minden további sorért 6 kr.
5YILTTÉEBKK
soronkint 10 krárt vé-
»toak fal. Kincstári illetik minden )egyes kirdetéeért kftl 90 kr. fisetendS.
Iá«T4AIBBá Takarékpéastári épilet, földszint Bérmeatetíen levelek ! csak ismart mnnkatár- j eaktól fogadtatnak «1. I
1 Késiratok vissz* mmm f * - kfildetnek. k
" wirM heivhatésáflának. nemkülönben u „M zalai űgyvéd-wM''a Icaaiztai kereskedelmi a iparüaak", a .nafly-kanUaaí takarékpénztár*
¿rtaláiiM tanfté-twtfflaf, a ,Zaia-S«M«y- «ézHajézas« réazvéoytártulat t tibb «egyei ós, vártai agyaittat hivatalit értatrtéja.
Heieiikini kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartaimy fajK
előbb:
-BOMOG
ÖZLÖN
Meghívó.
„A nagy-kanizsai takarékpénztár" az alapszabályok 51. §-a értelmében folyó 1876. éri február hó 11-ik napján a délelőtti órákban saját helyiségében közgyűlést tartand, melyre a részvényes tagok ezennel tiszteletteljesen meghívatnak.
A közgyűlés tanácskozási tárgyai:
X. Számadási jelentés.
2. A tartalékalap, nyugdíjalap és jótékonysági czélokra, a mérlegben felsorolt tételek jóváhagyása, ugy a részvény osztalék meghatározása.
3. Az 1875-dik éri üzlet iránt felülvizsgáló bizottmány választása.
4. Az alapszabályok 58. §-a értelmében a 3 évet kitöltött igazgatók, valamint s 61. §-a értelmében a választmányi tagok sorából kilépő Weiss Samn, Rosenberg Izrael, Ebenspanger Manó, Wellermann János, Weiss Man ö, Mayer József, Plosser Ig-nátz, Löwinger Isr a e 1, Berényi
i, József és YalbachMór urak helyett ajak választása, vagy ezek újbóli megvá-
5. A sanlt évi kftgytttsben Ebenspanger Lipót ur által tett azon indítvány, hogy a közgyűlésben részt venni akaró részvényesek, a gyűlést megelőzőleg részvényeiket a pénztárban letenni köteleztessenek.
6. Nctaláni egyéb indítványok megtétele.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. éri január hóban.
A n.-kanizsai takarékpénztár igazgatósága.
Jegyzet. A t cz. részvényes tagok szavazó lapjuknak átvételére a takarék-
TÁRCZA.
Vissza! vissza!
- Wnller. —
Vágyva, vágytam mindig a magasbs, Föl törekTŐ lelkem késztetett; -Azt bivém én esalfs álmaimba'': Ott lehet csak zengni énekel.
áj. igyekvés végre fclsegitett, $ én elértem régi csélomst : . Öltönyöm a paszomántól fénylett," Palotákban sengém dalomat.
Hejk! de mig a káaiké szobája, EésxtvevSleg visshaagsá a dalt; — Lantom a fény és öröm hónába'' Nem nyárt mást, mint: gúnyoló kacsajt.
8 én is, mint as ntas, aki egykor Vágyón ment a béres sxikláh-a És as óijás, jégtakarta begysor, Jégleplet vont 6 b«jtá*»ra.
F-nn a bércsen szerte áttekintve : kéglitá a nyájas völgyölét; Ormot, sziklát, begytetet feledve Báaat tölté el fájó esivét.
t* is, én is caifira bérrohában, KUeogém a terméeset dalát! Hej b 1 de fenn a gasdag csillogásban : Meg nem érték egysserfl szarát !
Vissza hát, a knnyhó bfi ölébe, Hol a költót értik a szivek 8 merüljetek végetlen setétbe : Dúr csalódás, — Volga szerepek !
KŐVlBT BÉLA.
pénztár helyiségében folyó évi febr. hó 10-dik napján megjelenni felkéretnek.
Pénzintézeti taggyűlések.
A »nagy-kanizsai takarékpénztár'' 1875. évi fsbruár 11-án Nagy-Kanizsán, saját hárábsn
A .keszthelyi takarék-pénz t á r* január 31-én, 4élntán 2 órakor Keszthelyen.
A .szigetvári takarékpénztár* február 28-án délelőtt 9 órakor Szigetvárott.
A „M a r c z a 1 i takarékpénztár« február 10-én délelőtt 9 órakor Marczaliban.
A „Somogymtgyei takarékpénztár* Kaposvárott, január 31-én, délelőtt 10 órakor.
A .Sárvári hitel és lesz á m i t o 1 ó intézet" február 16-án, délelőtt 10 órakor Sárvárott.
Figyelmeztetés.
171. ssám. 1875. Miután a magyar korona területére csak oly mértékek
nálhatók a közforgalomban, melyek a törvény alapján felállított mértékhitelesítő hivatal által lettek megvizsgálva és a magyar koronát mutató bélyegnek ráütése által lettek hitelesítve, minden más bélyeggel, mint a magyar koronával bélyegezett mérő eszközök és készülékek mint érvénytelenek elkobzandók, azok pedig, kik ily mérőkészülékeket árulnak, vagy használnak, még azonkívül 100 frtig terjedhető pénzbirsággal büntetendők.
Legújabban azonban egyes ügynökök
Kisvárosi életképek.
ii.
A bál.
— Irta Jenvay Géza. —
(Vége.)
A szünóra után a walzer hangjai tudatják, hogy a cotiliion kezdődik.
A tánesosnök a tánczoeok egymás mellett helyet foglalva, füzért képesnek.
Blankának egy magas fiatal ember tán-ezosa, ugyan a*, kivel as első négyest lejtette. Nagyon bisalmasan társalognak. A fiatal ember mosolyogva angyalnak „kis magádnak nevsaí tánesoanőjét, Blanka fecherjével fenyegeti meg a kedves vakmerőt, ki táncsosnőjének buquettejából egy nefelejtset ssakit ki s ast frakkjának gomblyukjába tüsi, oda a mellé a ssép ksmeiia mellé, mit előbb kapott Blankájától.
— Ejnye maga roes, hiss egéssen összetépi boquetteomat, esért még megfogom büntetni ! tréfálódsik a ssép aő.
— Oh eser örömmel kiállóm a büntetést, csak asutáa jó legyen kis angyal!
Blanka hamisan mosolygott s tagadólag ráata ssép fejét.
— De ha nagyon saépen kérném 1 — esedesett as ifjú.
Blanka mosolygott s ss ifja ssép esem étből olvasta ki as igent.
, jttisslmss társalgásokat Encsi saakitá fél be, ki egy ootillion ordokkal s bouquetteokkal terhelt kosarat csipelt egyik dámától a másikhoz. -
Blanka három borítékot válasatott s sgyik kesében n elei ejts koszorút, baljában egy nyilat tartó Ámort tűzött Bélája dobogó ssi-vére, asatán a boldog pár a táncsolók törne-I gében tova repült.
| bécsi és ausztriai gyárosoktól származó '' mértékek eladása iránt jelentek meg váro-súakben és baUoaát szerint kereskedőinkkei szállítási megrendeléseket fogadtak el.
Figyelmeztetjük ennélfogva a t. kereskedő urakat, hogy megrendeléseiket visszavonják és saást, mint magyar hitelesitésa mértéket el ne fogadjanak és ausztriai hitelesítéssel ellátott mértékeket annál kevesbé használjanak, mert az elkobzáson kiml-külön 100 frtig terjedő bírsággal fognak büntettetni.
Nagy-Kaninán, 1875. január 17-én. A Táros tanács.
nem férők a g y t ft 1 agyig hely'' t e 1 e n a k.
A rakpart tadvalevölsf a franczia q u a i ssónak fele* meg.. A taojúpskozmáay, egyik elvéhes hiven, asidége* mé. íslsatésér nem véve figyelembe, ssuj megnevesd ben ősapán csak a hslyi vissonyokból indolt ki, mivel asonban Budapesten a folyó msUékénak több ré-
MA in r.. --1—- - ------—- ''
A magyar nyelv barátaihoz.
A magyar nyelvbe becsosaott hibák, ide-gensserü szók, ssólásmódok stb. kiküszöbölése és helyesekkel valö pótlása cséljából f. h. 2-áa tartott első értekesésbea kösmegállapodáasal, a megjavítandó hibás ssók, asójelentések, ssólá-sok, saóeserkesstések és idegenszerűségek sorát a követkesók nyitották meg: ■ 1) Rakpart s as efféle szó Összetételek hely tel *iek, tesek, mert merőben ellenkeznek nyelvünk természetével. A német „Esslöffal" ma-* „evőkanál"*, ScUa&immer: hálóssoba,.
tudja egéss serege, raja áll rendelkesésünkre as idevágó példáknak; amelyek kétségtelenül tanúskodnak ama nyelvbeli téuy mellett, hogy a magyar nyelv as igetős compoeitiótól idegenkedik, s helyette igeneves sserkesetet használ. Hogy milyen fonák, mennyire vissás az ilyen német utánzó igetős össsetétel nyelvünkben, készelfog ha tói ag bizonyítanák, ha a rakpart mintájára használnék, a következő példák: mos-teknő, szapul kád, futbolond, aselellik, forgszél, irt háború, melskés, verfény, főzkanál, ivpohár stb. stb. — Tehát: as ujsbban alkotott igetős összetételek, mint a magyarnyelv természetévelmeg
sse is vsa annál, melyei nevesnek; a követkeat ajánlásra méltóknak:
1. A folyóval érintkeaő p a r t, pl. budai part, »ak eg
qua
taláha
részek neve
2. A partnak egyes, hnsssábau elnyúló le»« ugyancsak a p a r t saóval s a megfelelő jelzővel különböstetendök mag; pl. slso part, felső part, Rudolf part. stb.
5. A házak előtti kővel saegélysett réss; a tulajdonképen való fraaema quai, k ő p sr t-nak neveatetik.
4. A kőpart alatti, mélyebben fekvő réss amelyen a hajókból ée a hajókra való rak adás munkája megv végbe, es sajátságáról a r a-k ó d o nevet " kapja. Minden egyéb e'' czélra használt tér is rakodó; pl. vasúti rakodó.
5. A rakodó ason pontjai, ahol a hajók rendes állomásukat tartják: állomás.
2) Raktár.
Helytelenségét s r a k p a r t nái mutattuk ki; különben sem volt ssükség megalkotására, mert már a legrégibb irodalombul Megvolt jó aquivalense, a t á r h á s.
Minthogy saonban a yytwpUmiia, Bi^ gazin* megfelelőjének az ujabb irodalom a kifogás alá nem eshető tár ssót fogad ta el: könyvtár, levéltár, pénztár stb.) a tanácskozmány a tár ssót e f unctiójában meghagyandónak tartja, azonkívül pedif a raktár helyébe is elfoga* dandónak ajánlja. E szerint:
1. Tár a neve minden oly helyiségnek, melyben gasdasági, kereskedelmi stb. esikkek és eszközök tartatnak ; pl. magtár, vásson tár, fejérneműtár, óratár, ékszertár, papírostár. stb.
2. A kereskedelmi világban a , magazin'' azon helyiséget is jelöli, ahol tartalékképső csikkeket s e mellett egyéb ideiglenes hass-nálatu, vagy már elhasznált eszkösöket tarta-

<
A párok nyilsebeeen repkedtek. | Feri huszár hadnagy s legmerészebb figurákkal ezifrázte a keringőt s a mamák nem győzték eléggé dicsérni ügyességét, mig nem s sarkantyú beletévedve az ussályok tömkelegé be, táncsosnőjével együtt s padlóra suhant.
— Eser bocsánat IMille pardon! — hebegett a hadnagy; de ssámára nem volt bocsá-nat; mert — Mili elájult! A mama egy kétségbeesett ugrással leánya mellett terem. Fri-czi ecsetért rohan!
De lassan-lassan magához tért a dáma, első tekintete aa esdeklő huszárra esett. „Mit se tess, semmi bajom" ! suttogott a kedves tán-csosnsk s a következő perez ben már ismét s táncsolók kösött látjuk őket.
A ootilliont csárdás követte, ezután pedig polka jött.
Tini, Mili és Csili mamái asonban öesze-dugták fejeiket s késsülődni kezdtek.
— Az istenért! csak nem akarják nagysádtok becses jelenlétüktől megfosztani társaságunkat ! ? affectált Fricsd.
— Már öt óra! mentegetődzött Tini mamája.
— Nagyon ki vagyok fáradva! pihegett Tini.
— Roppant gyenge vsgyok, sóhajtott
Mili.
Fricsi asatán még " néhány marasztaló ssót koczkáztatott a késsülődőkhes, melyek asonban eredmény nélkül hangoztak s Miliék, Ftniék csakugyan elhagyták a termet, hol reményükön felől — sok petresselmet árultak.
Miliék, Finiék távozta után asonban ritkulni kezdett a tömeg s mire Phoebus kikelt ágyából, a repkedő angyalkák már elhagyták ábrándjaik hónát,bogy a puha vánkosok kösött édes álmaikban visszatérhessenek oda.
De a gavalléroknak még nem volt I elég a jóból! a „barna fiukat" magukkal vive, as étterembe vonultak.
ITjra ssólt a sene, volt saj, lárma, melybe a felreppenő dugsssok pattogása a kedv, öröm s mámor kurjantása! ss össsekocsintott poharak csengése vegyült s as ifjak mulattak, feledve a pezsgő mellett s »lélek s a test baját:" mig nem as „édes lé." Morpheus karjaiba nem juttatá as est hőseit.
Csak Muki nem ásott el s gunymosoly-lyal nézte végig Fricsit, kit a pezsgő édessége, a rendezői fáradalmak, a kedves mosolyok emléke, boldog álomba ssenderitettek.
* a *
Néma csend lön másnap a kis városban. Csak a lefüggönyözött ablakok tudaták, bogy még mindenki alusssa a tegnapi nap táradalmait.
Cseod volt! hogy azután annál dühösebben tötjön ki a pletykák vihara. Legelőször is as X. álnév alá rejtősött báltudósitó lőa hevesen megtámadva.
„Minő kösnapi stylus!" hol maradtak a mosolygó, bájos, angysli, aranyfürtös, nefelejts szemű, bogárhaju s más hasonló udvarias jelsók ? Miért éppen Blanka van első helyen említve, hiss as ő toilettaja Málvinének árnyékába sem ért? QiseUa neheztelt a kis Mariskára, mert ót jobban kiemelték, Liaka Tin-kára, mert aa ő neve előbb van említve. Dma különösnek taláha, bogy Béta minden első tonrt Blankával táncsolt. Fricsi dühösködött, hogy ügyessége, melylyel a ootilliont rendeste, még csak nseg sincs említve, csak Muki meeolygott, mert — megsugjuk — ő ▼olt a X.
nsk. E helyiségnek nevezetére ajánlja a forgalomból kimeot a tárház szót.
3) Idény.
Helytelen szó mivel id ö szóból van képezve n y képzővel, mely * magjar nyelvben uiocs meg, • ha megvolt is régente, mint dimi-nutiv képző, ma már megmerevült, meghalt. Holt képzővel pedig többé nem képezhetni szavakat. E tételt a nyelvtudomány, mint többé vitatás alá sem es-heiót, végkép eldöntötte.
Az idény (saison) helyébe az általános jelentésű idő, szak, időszak s a régi egyszer»mind tájdivatos i v a d vagy évad ajánltattak. A három első ellen különösen sz volt a kifogás, hogy részben geoerikus jelente sück, részben pedig más fogslmak kifejezésére lovéu lefoglalva, elfogadásuk némileg a szaba tosság kárával járna. Ehez járul, hogy az egy áltatában uem, vagy csak kevéssé ismert szavak, a legalkalmassbbsk valamely uj fogalom kifejezésére. Ennélfogva a saison «quivalen-seül az i v ad szó ajánltatik, mint a s a i a o u-nak ielentésiieg teljesen fedező kifejezője. E szó eíék-rúl párszor a régi nyelvemlékekben éi máig is él Komáromm -gyében és Szeged vidékéu*) e kifejezésekben: erdőirtás i v a-d á n, gyapjunyirás i v a d á n, éjszakának i v a d á n."
V 4) Vigarda. Szálloda.
Nagyon messze vezetne annak kimutatása, hogy d a, d s helynév jelelő képzőt, a mely p«r eminentiam ezt a functiot végezné, a magyar nyelv egyátalában nem ismer.
Mi ezúttal csak annyit állitunk, s ezt teljes biztossággal, hogy a da de álkép-zővel alkotott szók kivétel nélkül mind helytelenek.
Hogy minő eszközöket használ nyelvünk a hely kifejezésére, annak kimutatását más alkalomra hagyjuk, annál inkább, mert a czim-beli két ssó póflasára nincs is szükség uj kifejezések választására; csupán asokat kell elfogadnunk, a melyeket egy részben a józanabb irodalom, máaréezben a köz nyelv régtől fogva haazaál. E két szó »vigadó ésfogadó. E szerint redoute: vigadó; hotel: fogadó. Ezekkei kapcsolatban még fölemiitjük : res tanra ti oa: vendéglő ; restaurateur : vendéglős ; Herberge: szálló.
A kővetkaső tanácskozás tárgyai lesznek: járda, menhely, szivélyes,ssel-lerndús, kenetteljes, élethű, miután (da, quum) miszerint, (dan,) valamit ural, valakinek véleményét o s z t j a. A szenvedő alak haaz-nálata. -
Ha valakinek egy vagy más szóra s kitételre nézve alapos kétségei vagy eltérő nézetei volnának, ezeket, valamint ajánlatait is a Nyelvőr szerkesztőség utján Írásban is közölheti a tanácskozmánynyal.
(Kivonat a'',Magyar Nyelvőr*-bői.)
Jegyzőkönyv. .
Felvétetett NagyKanizsán a zalamegyei tanító-teatület központi válaaztmányának 1875. január hó J9ikén tartott ülésében.
Jelen voltak:
Elnök: Hajgató Sándor, Rózsavölgyi Antal, Teeaz János, Horváth Pál, Morgenbesz szer János, Kosenblüh Lajos, Boronkay Károly, Juhász Péter, Tóth István, Schulcz Károly, Berec* Imre, Páros Endre, Eiehberg Adolf, Goldscbmid Dávid, Venczel Rezső, Lisztner József é-» Németh Ignácz választmányi tagok.
, Elnök ur bejelenti a központi választmánynak, miszerint a lefolyt évben hozzá beérkezett 39 d*rab ügyirat és kibocsátott 128 at ezután rövid,4e lelkesítő szavakban a választmány tagjait további működésre buzdítván, az ülést megnyitja.
1. pHVer Jenő a szepesi tanitó-egylet elnöke bírálat végett megküldé Egner és Barta-lus énekUnitási munkáit. — Tudomásul vétetik, és mindkét mű bírálat végett Berecz Imre, Rózakvöljgyi Antal és Teeaz János uraknak kiadatík.
2.. A magyarországi népUnitók Il-ik egyetemes gyűlésének nevében Simay István, f Pgyot-.orsz. tan. gyűlés 50-es bizottságának '' elnöke által a tanítói hivatallal járó évi fizetés minimuma a törvényben 400 írtban leendő megállapítása tárgyában a képviselőházhoz ter jeszf»U kérvénye hozzászólás végett tanítótestületünkhöz beküldetett. Tudomásul vétetik ál a választmány a kivitel iránti meleg óhaját fejesé ki.
, 3. Elnök jelenti, miszerint Pulay Károly felső-hahóti néptanító ujolag panaszt emel a plébánosa által előidézett súrlódások miatt, tu-dntja egy szer* mint azt is, hogy ő ezen ügyet lógott tek. Nucsecz József tanfelügyelő úrhoz, mint a megyei iskolatanács elnökéhez tette át. — Jóváhagyó tudomásul vétetik. **
r 4. Udvardy Ignácz tantestületi fójegy-sőnek részére 3 db. arany, Németh Ignács és Juhász Péter aljegyzőknek pedig 2 db. arany elnök ur által utalványoztatott és pénztárnok áltsd nyugta mellett kifisettetett.
Erdélyben is.
5. Eluök bemutatja a nagy-kanizsai járáskör jegyzőkönyvét. Tudomásul vétefik.
6. Olvaatatik a baksai járás kör eluöké-nek évi jelentése. — Tudomásul vétetik és azon kérdésre, váljon as eddig befizetett 20 fct tagsági dij fele részben beküldessék-e a testület pénztárnokáhos vagy nem ? Pénztárnok utasitta tik a beküldés iránti nyilatkozatra.
7. Elnök bemutatja a keszthelyi járás kör jegyzőkönyvét, melyből kitűnik, hogy a központi választmány utolsó jegysőkönyvének azon pontját, hogy N.-Kanizsán egy nótánitó képezve felállitása üdvös volna, ők is pártol ják; de egyúttal Keszthelyen is egy férfitanitó-képezde létesítését óhajtják. A központi választmány, tekintettel a mostani zilált péuzvi szonyokra és tekintettel, hogy a megyei iskolatanács ez ügyben ugy is tett már és még fog tenni lépéseket a mínüteriumnál, egyelőre a maga részéről függőben hagyja.
8. 01 vas tátik a sümeghi járáskör jegyzőkönyve, tudomásul vétetik, azon pontja azonban, hogy a tagok jövőre a tagsági díjnak csak felét és csupán a járási kör pénztárába fizessék, miután ez által mind az alapszabályok, mind a nagygyűlés határozata mellőztetnék, sőt az általános testület, egyik összetartó kapcsa lá-zittatnék meg, a központi választmány nem helyeslésével találkozott.
9. A zalamegyei tani tó-testület hivatalos lapjául a „Zalai Közlöny" valasztatík.
10. Az 1872. deczember 31-ikén tartott ülés határosata folytán Bátorti Lajos szerkesztő urnák a „Zalai KözlöuyJ 103-ik számában a tanügy erdekében kiadott költsége utalványoz-tatik.
11. A „Tanügyi Lapok" czimü újságra a központi választmany olvasó-helyiség hiánya miatt a további előfizetést beszűntette, erről. jegyző a szerkesztőseget értesiti.
12. A váiasxunany egy behívása, és egyéb irományok szétküldése czeljaból egy szolgára levén szükség, a választmany jón»k látta Molnár István polg. iskolai szolgát li1 frt. évi fizetéssel e czélra alkalmazni. —
13. Felhivatnak a járási körök, hogy tagsági-dijukat fele részben Kosenblüh Lajos tantestületi pénztárnok úrhoz mielébb küldjék be, egyúttal a kör elnökei fölkéretnek, miszerint a tagok létszámát nevezett péniiárnokkal tudassák.
14. Zajos indiguatio közt olvastatik a képviselőház tanügyi albizottsága által a „nép-tauitók ny ugdijazasára" elfogadott torvényjavaslat s eonek főleg azon pontja, mely a nyugdiját 40 évi szolgálat után állapítja meg. —
Minthogy ezen ügykérde* a tanítok ugy jelene, mint jövőjére kihatólag oly érzekenyen fontos s általában nagy horderejű, a választmány egy 7 tagu bizottságot, névszerint: Téesz János, Hajgato Sándor, Holfuiann Mór, Kosenblüh Lajos, Juhász Peter, Boronkay Károly és Schulz Károly urakat bizza meg ko moly hozzáazólás és eVre vonatkozó egyéb teendők eszközlésével.
15 Elnök felhívja a választmány tagjait a legközelebbi gyűlésen tartandó valamely gyakorlati előadásra. —
Roseublüh Lajos polg. iakclai tanár ur a méterrendszer ismertetésére vállalkozván, a gyűlés befejeztetett.
HáJüaTÓ SÁNDOR s. k.
tantestületi elnök.
K. m.
Jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ,
tantestületi jegyxS.
Polgári ügy 1873. óvről hátralékban^ maradt 81, 1874. évben érkezett 3927, lett összesen 4008, ebből 1874. évben elintéztetett ülésben 3022, ülésen kivül 940, hátralékban maradt 46, pertári kezelés alatt lévő tfeyek : 1878. évről hátralékban maradt 109. 1874. évben érkezett 163, lett összesén 872, ebből ítélet alá terjesstettek rendes eljárás szerint zőköny vi tárgyalás sserínt 5, egyezségiig 8, folyamatban maradtak: ÍM, gyámsági és gondnoksági ügyek : 1874. évben érkazett 3, elintéztetett 3, örökösödési ügyek : korábbi évekről folyamatban maradtak 1()6, lb74 ben érkezett 520, le*t összesen 626, ebből 1874. évben elintéztetett 566, folyimatban maradi 60, hitbizományi ügy érkezett 1874. évben 1, elintéztetett 1, csöd ügy korábbi évokról folyamtt-bai» lévők 14, 1 §74-ben érke«*tt 5, «bböl 1874 ben befejeztetett s folyamatban maradt 16.
Urbériügy korábbi évekről folyamatban maradt 19, 1874-ben érkezett 2, ebből*, elintéztetett 6, folyamatban maradt 15.
Bűnügy 1873. évről hátralékban maradt 73, 1874 ben érkezett 1759, lett ösazesen 1832, ebből 1874-ben elintéztetett 1801, hátralékban maradt 31, bűnügyi vizsgálat 1873. évről bátralékbsn maradt 73, 1874-ben érkezett 314, ebből 1874-ben elintéztett 356, folyamatban maradt 31.
Telek kő ny vi ügy 1873. évről hát ralékban maradt 1746, 1874 ben érkezett 6946, lett öessesen 8692, ebből 1874 ben elintéztetett ülésben 6902, üiéien kivül 533, hátralékban maradt 1257.
A z;i la-egerszegl kir. törvényszék
ügyforgalmi és ttvtkenységi kimutatása 1874. évre a váltó, polgári, úrbéri biivtetÖ és telekkönyvi ügyekben.
Váltó ügy érkezett 112, ebből 1874-ben elintéztetett 112, czégbejegyzési Ügy érkezett 3; egy egyéni és 2 társas, ebből elintéztetett 3, váitó óvás felvétetett 29.
A kaposvári kir. törvényszék ügyforgalmi kimutatása
1874-ik évről.
Xyiit számadás
a nagy-kanizsai főgymnasium. ifjusága-által jan. 16-án saját segélyegylete javára ren -• dezett tánczvigalom eredményéről. — A) Kiadások : terem fűtéssel és világítással s egy szoba három napi bérlete 100 frt, a terem földiszitése 138 frt. 43 kr, zene 95 frt, cotillon jelvények 51 frt. 48 kr, nyomtatványok 30 frt, egyéb kisdásokra 51 frt. 29 kr. A kiadások összege: 4ö6 frt. 20 kr. —B) Bevételek : agymn. ifjak részéről 123 frt. 70 kr, személyj egyek bői 312 frt, családj egy ékből 100 frt, karzatjegyekből 50 frt, fölülfizetés 86 frt. 50 kr. és 2 arany. Összes bevétel 672 frt. 20 kr. — C) Tiszta jövedelem a gymnaaiumi segély-egy let javára: 206 frt. és 2 arany.
Mellékesen meg kell itt említeni, hogy a „Zala" jan. 20-iki számában közlött „zárszámadás" még korai volt és hibás.
Fölülfizettek: Martinkovichné Győry Vilma úrhölgy 2 aranyt, Nucsecs József 3 frt., Ekier N. 1 frt., Rappay Ignácz l frt., 50 kr. Pap József 50 kr., Szilvágyi Gyula 1 frt., Mar-tinkovich Károly 1 frt. 50 kr., Méhes Vendel 1 frt., id. Sólyomy Lipót 1 frt., ifj. Sólyomy Lipót 1 frt., Karcsagh testvérek 7 frt., Horváth Láazlóné úrhölgy 1 frt., Viosz Pál 1 frt., Eben-spanger Leo 2 frt. 50 kr., Legény János 1 frt., N. N. 50 kr., Dr. Schreyer 1 frt., Vizlend-vayné úrhölgy 2 frt., N. N. 50 kr. Tala-bér Kálmán 3 frt. 50 kr., Simon Gábor 1 frt, 50 kr., Oszeezly Antal 3 frt. 50 kr., N. N. 50 kr., Botto N. 1 frt. 50 kr., Rutich N. 50 kr., N. N. 50 kr., Sirovics N. 50 kr., Skublics N. 50 kr., Kisfaludy László 50 kr., Hoffmann Mór 1 frt., Rácz Antal 3 frt. 50 kr., Belus József 3 frt 50 kr., Savalt N. 50 kr., Kohn Gyula 50 kr., Ollop Imre 50 kr., Betti-heim Győző 50 kr^Bogyay Ödön 50 kr., Eisinger Henrik 3 frt. 50 kr., Hauser János 3 frt. 50 kr., Pintér Elek 50 kr., Fekete Endre 50 kr., Berzay Elek 3 frt. 50 kr., N. N. 1 frt. 50 kr., Veszter Imre i frt; a „Zalai Közlöny" szerkesztőségében: Lendvay Józsefi frt.,Kovács János 5 frt., Wajdits József 1 frt., Györffy János 5 frt., Bátorii Lajos 2 frt.; továbbá Beré-nyi József 5 frt. és Fischel Fülöp 2 frt.
A t fölül fizetőknek s kivált Mártinko-vichné Győry Vilma ő nagyságának, ki a bál-anyai tisztet oly szíves készséggel vállalta el és teljesítette, ezennel legmélyebb köszönetét nyilvánítja
Az Igazgatóság.
• Az ügyek neme -r M ^ - a ® «-» n — ► 9 -« s . -M —- k < ^ ö Is « »5 -TH- Z | zl o w? Jegyzet
I) Polgári ügy . . II) Telekkönyvi ügy . '' III) Büntető ügy . . IV) Fegyelmi ügy V) Elnökségi ügy 117 92 10 8016 10018 2705 16 1879 8133 10110 2715 16 1879- 8063 10097 2715 16 , 1879 •70 - 13 A rendszeresített birók száma 9. - «k
Összesen . j 219 |22634 22853 |22770 | 83 |
Kelt Kaposvárott, 1874. deczember 31-én.
i

• • - Helyt hírek.
— Czéybejegyzén. A nagy-kanizsai ke reskedelmi és iparbank ujonan választott Hirschl Ede, GffcnfatttJTüiöp, VVelssmnyor Mór igaz-gatótanáeiosbky mégis Eiehberg Bertalan titkár és Ottop Imre pénztárnok cziinvezető alá-irássik bejegyeztettek, valamint Zerkowitz Zsigmond, Eogl&nder Lajos, VVeisz H. J. é* Welisch József volt igazgató tanácsosok, ugy Stolzer Gusztáv volt czitnvezetői aláírásaik töröltettek.
— Lapunk mai számához mellekéivé vau Wajdits Józset ur „Mag>ar kolesón könyvtárának* czimjeg/zéke. Az olcaó ár inettotti''kölcsönzést az a körülmény íh aj*nljn hogy a bevétel folyton ujxbb könyvek vásárlására fordat aik. A füzet ára 15 kr. T. rlőti-zetóiuk díjtalan v<*zik. Ajánljuk a t. közönség pártfogásába. A német könyvek cziiujegyzéku közelebb jelenend meg.
— Sajtóhibák. Lapunk 6 dik »tárná ban a költemény czime : Felségem helyett :„Ftí leségem,w — a veszpremi városi tisztujitásaál : Végehelyi Dezső hely ett „Véghelyi Dezső" ér tendő.
— Panaszkodunk folyton, hogy dldcö üzletforgalom ; e pangást nagyban előmozdítja azon sajnos körülmény, hogy a belföldi termel -vényeket mellőzve, külföldi után rajongunk. Persze a külföldiek járnak-kelnek, ajánlatul, ígérettel lépre kerülünk. így legközelebb Nagy Kanizsán és vidékén, az élelmes gráczi serfózO Schreiner Ferencz maga járt-kelt, vendéglóról vendéglőre, korcsmáról korcsmára seréoek ajánlása végett és roppant mennyiségű reudel tetett meg, igy a pénz hazánkból, városunkból kiszivárog, holott ép itt a kanizsai serfózódé-ben is oly jó ser készül, mely a gráczival kiállja a versenyt és olcsóbba is kerül, a kő-bányai pedig túlhaladja. Mért nem maradunk tehát itthonn ? Egyetenve, válvetve igyekezzünk lehetőleg belföldit használni min ''enben és így mind egyesek, mind az állam gazdászata önerőnkből emelkedni fog, mert hizon a külföldiek régidő óta szivattyúzzák körünkből az élet- és vsgyoneróu
— A zala-egerszegi önkéntes tüzohó-egylet felszerelési költségeinek gyarapítására az „Arany bárány" czimü vendéglő termébeo febr. 1-én tánczvigalmat rendez. Belépti dij 80 kr. Családjegy 2 frt. IC humánus intézmény kiválólag megérdemli a pártfogást, főleg ha a nemesczél kedélyesnek jelezhető mulatsággal is összekötve van. Ez alkalomra bálanyául a nemes érzelmekben tündöklő Skublics Ist • vánné úrhölgy nyeretett meg.
— Zala-Egerszegen L hó 17-én éjjel a pandúrok, kik őrjáratra kivalának küldve, egy huszárt meggyilkoltak. A tényállás, váljon mindkét fél mennyiben volt hibás, még teljesen nincs kiderítve. Annyi áll, hogy a meggyilkolt egészen fegyvertelen volt s ez sulyosi -tó körülmény a két pandúrra, kik ke t tea levén, egyébként is letartóztathatták volna a rendzavarót. A pandúrok bezárattak s a vizsgálat a kir. ügyészségnél folyamatban van.
— Álarczos bál. F. évi február 2-au, Zala-Egerszegen a Zöldfához czimzett fogadóban álarczos bál leend.
— A zalamegyei általány tanítói tes tület zala egerszegi járási köre f. hó 13-án Csá-cson tartotta gyűlését — Az egerszegi unitókat kivéve, — kik teljes számmal megjelentek — a vidékről, daczára a nagyon is kedvező időnek, igen gyéren jelentek meg. — E gyülé sen ejtetett meg a tisztválasztás. Ugyanekkor Udvardy Ignácz polg. isk. igazgató a méterrendszert ismerteié. — E gyűlésen határozati -lag kimondatott, hogy levél utján kéressék fel kerületünk képviselője, méltCsillagh László ur, hogy a tanítói nyugdíj ügyében az országgyü lésen Molnár Aladár képviselő ur ismert elabu ratuma mellett szíveskedjék szólani a annak elfogadására szavazatát adni. — Egyúttal kimondatott, hogy a testűlet központi hivatala hason irányú eljárssra ssóiliUseék fel. A jövő gyülé» heiyéül Söjtör választatott, melyen Udvardy Ignács ur a méterrendszer ismertetését tárgyaló előadáaát folyUtandja.
— Háborúval fenyegetődzik a török-montenogrói viszály. Az .Agramer Zeitung41-ban olvassuk: Zára, jan. 20. Miklós fejedelem az össses montenegrólakat fegyverre hívja. a hadüzenet okvetlenül megtörténik. Az izgatott-aág roppant nagy.
— AiSbóth Jánosnak „Magyar con-servativ politika" czimü könyve III-dik kiadásban megjelent s beküldetett hozzánk. E kiadás előszóval van ellátva, mely egyszemű int nyílt levél Szende Béla minister úrhoz, melynek végén szerző így ir: „Mások véleménye utamon buzdithat, de uUmról leterolni nem fog soha. Hiszek elveimben, as eszmékben, melyekért kiáltottam, hiszek önmagamban és hiszem, hogy tiz év alatt miodaz, ami könyvemben terv és indítvány, Magyarországon intézmény lesz. Hiszem, mert különben nem tudnék hinni Magyarországban* A könyv ára 1 firt, 80 kr. Kiadták a Légrády testvérek. Budapest, Náder-utcza 6. sz.
— JRagy-Aiádone holnapban már kétszer tapasztaltak földrengést
— JRögtöni halál. Egy NeufeM Lipót z.-f''persiegí szabó, vásárra menvén, midőn Lö-v«m kora reggel az egyik fogadó kocsiszíne alá rubogott a kocsi, az nagyon is alacsony levén, a kiálló fába fejét anyira megaérté, hogy rögtön meghalt. Hogy mily veszélyes lehetett a »eb sértés, kitűnik, hogy a mellette levő nő a íogadóba bement, ott jó ideig időzött, s midőn a koczihoz jőve, az illetőt folyton egy helyben találta, felkelteni akárá, de választ nem kapva, akkor látták, hogy meghalt. A szerencsétl-n hat élő gyermek atyja volt.
— ''Baksábán febr. l-ső 3 ik és 4 kén lesz a sorozás ; a baksai sorozó járásban 27 ujoncz katonát kell előállítani.
— Emnszt Kelemen Vaamegye főispánja saját kérelmére állásától felmenteteti a érdemei elismeréséül ő felség** a Lipót rend lovagkeresztjével diszké föl.
— A keszthelyi halászok elkéuzülőd-nek körükből, mert Beck bérlő nr előbb felébe udla nekik, most harmadába akarja adni a hu-lastato: Egyéni szabadságában áll persze, de rzáital alkalmasint Keszthely s vidéke drágábban kap halai a Balaton parton, mint Bécsben
a halpiaczon.
— Vettük az „Apollo* zenem Afo 1 v ó i r a t negyedik évfolyamának első számát. Tartalma egy szép pályanyertea polka ^Melanie polka) Hoffer Károlytól, egy csárdás Hova csikós olyan szaporán? Ki volt itt?éz Volt nekem szeretőm? legújabban teJkapott népdalokból Tisza Aladár jeles csárdás szerzőnk által ügyesen szer keaztve és egy Mazurka Nagy Bélától. Ezen három .tánczdarab közlésével ugy látszik a farsang« idényre számított a szerkesztő s hisszük, hogy e részben előfizetői óhajával találkozott. Van ezenkívül e füzeiben egy igen érdeke» nagyobb szabású salondarab, „Impromptu" a korai: elhnnyt nagy tehetségű Feigier Vic-toriól, ki a nemzeti zenedében a zeneszerzés tanára volt 8 ugyan attól egy dal : .Píros a te kendőd lobog is." Ez utóbbi mult évben a budai társas kör 6gy estélyén már előadatott a nagy tetszésben részesült. Végre a dalárdáknak is jutott egy darab Bognár Ignácz »A szellőhöz" czimü, Vörösmarty szövegére irt férfi-négyesében. A borítékon a többi között Kapi Gyula a zene történelmét (jelenleg Bach Sebestyén feleiét és működését) tárgyalja. — Eb-búi látszik, hogy a jelen füzet is teljesen meg ielel azon mngaab kívánalmaknak, melyeket ezec nálunk e nemben egyetlen közlönyhöz kötni az eddigiek után szokva vagyunk. — A jövő számokban Beliczayiói egy albumlapot, Dopplertől egy sálon zeneszerzeményt. Állagától egy Talány-kariugőt, Vachteltől Bihari, Cdermák, Lavotta, Ruzsitska és máa régi magvar zeneszerzők műveinek átiratait, végre sok jó tá n cz zenét, legújabb o p e r á k es operettekből kivonatokat, ábrándokat, igér a szerkesztő d hogy igeretét beváltandja, arra nézve a zenemüfolyóirat eddigi hason szellemben összeállított kötetei elég kezességet nyújtanak. — Jó lélekkel ajánlhatjuk tehát minden zenekedvelőnek ezen jó és olcsó zene-mőfolyóiratot, mely sok oldaluaágánál fogva csaknem minden zenészeti igényre kiterjeszti ügyeimét s müárusaink németes irányával szemben kizárólagosan magyar szerkesztéséért is dicséretet érdemel. Előfizethetni egész evre 6 írttal, félévre 6 írttal, Budapesten, a kiadóhivatalnál (vizivároa, iskola-utcza 68i.)
— Szent György völgyéről a .Zalai Közlöny" nek. Királyi Fái köztiszteletü képviselőnk által ajándékoztatott és Nagy József .sz. biró urnák küldött 50 frtból, a most emiitett bíró ur ref iskolánk részére, 8 frtot kézbe sitett, — mely összeget Tóth Pal helybeli lelkész űr 22 tanoncz között tapintatosan ki is osztott. A miért fogadja a mélyen tisztelt képviselő ur egyházunk és tanitványim, valamint részemről is nyilvánított köszönetünket. Gózon Imre ref. tanító.
— Gyászhír. Nagy tiszteletű Lőwy Samu csurgói rabbi ur, ki egykor Nagy Kanizsán is, mint lelkész köztissteletet vívott ki, f. hó 22-én meghalt Életrajzáról jövő számunk bővebben szól.
— Légrád/tn f. hó 20 án volt a városi tisztújítás s oly bírót választottak, ki se irni, se olvasni, de még magyarul beszélni sem tud. Felhívjuk az alispáni hivatal figyelmét s erélyes intézkedésit
— Rövid hirek. A cseh követek a bécsi reichsraihban nem akarnak megjelenni. — A török uralma alatt levő kisebb tartományok zugnak, Podgoricza községben véres vereke dés volt. — Az 1875-ik évre Magyar- és Erdélyország 35979 ujonezoí és 3598 póttartalékost állit ki. — Egy férj nejét azért, mert többet talált vááárolni, mint a mennyire felhatalmazta, a debreczeni kapitányságnak adta át nzon szavakkal, hogy őt meglopta. — A honvéd menházra ujai»í>an 1158 frt. 80 krt. ajándékoztak. — A Károly kaszárnya 2-ik emeletéről egy teljes díssbe felöltözött katonatiszt ugrott le s halt szörnyet. — Hauck Minníe k. a. a nemz. színháznál febr. 2-án ismét megkezdi vendégjátékait. — Blajaza Lajos budapesti telekkönyvi hivatalnok eltűnt — Maros-Vá-
Mai számúakhoz
rsshelyt a roncsoló toroklob kegyetlenül ssodt áldozatait. — A debreczeni ref. főiskola néhány tanárának ablakait éjente beütögetik. — A szombathelyi prater mellett egy felre eső helyen két csecsemőt találtak meghalva. —
Vegy es hirek.
— Magyar kivándorlók. Egy híres .kivándorlási czég* nagyszámú felső-magyarországi lakóval ssersődést kötött, melysserínt őket több eser német kivándorlóval együtt Hamburgon át Brasiliába fogja szállitni. A kivándorlókat a nagy birodalom minden réssébe szállítják, csak Rio grandé del Gab''rs nem; pedig ez az egy etlen réssé Braziliának, melynek éghajlata az európaiaknak nem veszedelmes. Az ország többi réssében többnyire nyomorú ságos veget érnek. Az emlitett .kivándorlási czég" Hamburg és Portó Allegro, valamint Porto-Lauaolo közt egyenes gőzhajózási összeköttetést akar lé''j-e hozni, tehát ugylátazik üzletét kiterjeszteni szándékozik.
— Pompá$ meteort láttak f. h. 9-én esti 7 óra tájt Szegeden. A meteor keletfelől jött és fénylő ivet irván le, éjszsknyugoti irányban tűnt le. Mintegy 10 perczig volt látható; az útját jelző sziporkák a szivárvány minden színében játszódtak.
Papírszeletek.
Vasirnap két pór »sbír a n -kani—si vaSnti nt Kellett ment, mire as egyik a következő kérdést int élte a másikhoz :
— Ugyan kié Uhet es a vasat ?
— Én legalább art hallottam sok embertől, bopr s társaságé
— De mi a neve a társaságnak ?
— Art nem tadom.
Ezután tovább haladtat, kérés időre reá az egyik p->r egy völgymutató táblát e felirattal ..H o-riiontal* pillantó« meg, s kezdte azt olvasni:
— Ha ha-haris. —
— Ahá '' most tndom, hogy kié a vasút.
— Kié ? — Kérdésé a másik. —
— A Hsris Antalé !
— Igaz, hogy nagyon gazdag, de nekem még nem szót semmit, hogy az övé a vasat.
— Persze, hogy azé, esek akik itt vannak, -fik legényei.
Szert észtől üzenet
1680. EL Pasztakozaadnajaaaegen. 8sives ígéretedet váron.
1581. B. Sárvár. Mielőbb küldöm.
1582. S. As a lelki beteg leány s pár komoly sxó. Nagyon ia komoly. As elejét — már t i. a csikknek — elhagyva, később közöljük.
1589. A—y. Egy kis módosítással — igen. 1584. E. Kezdi-Vásárhely. Köszönjük a ügyeimet A kérdezett 1874. apr. 1-sője óta —. 158&. F. Budapest. Hassnáljok.
1586. Sz. Berlin. A hangjegyet megkaptak. A hirdetésekre nézve később intézkedünk.
1587. B. Sz.-Lászlóra. A névtárt köszönettel : vettük, s papirszelet he t é s i vagy h e n y e i lány-'' ról szól-e, nem sok különbséget tesz, mert papirsze-S let, csak papirszelet; esen a festék egyiknek bar-'' nóttal, másiknak paprikával, némelyeknek rózsaporral van behintve n azért sokfélekép prüsszentenek töle. Különben ezt a rovatot t munkatársaink kezdik élénkíteni.
1Ő8S. H. Róma. Lapunkat rendesen küldjük, de megjegyezzük nagyságodnak : hogy az előfizetés Olaszországba drágább egész évre 2 frt tU krrral.
168Ő. Tisztelettel felkérj ak a letenyei kir. postamester arat a ,,Zala" helyett tévedésből ne küldje a mi lapunkat ia vissza, mint egyik ratkai tTelőfizctőnk lapjával történt
169© Keszthelyre. Az érdekes hirek megkéstek Legyen rsabad jövőre korábbi beküldését kér nünk. Az „Apollo" számát azonnal postára tettük.
Érték- és váltéftfyaa januar 22.
5*/e metaliques 70.— ; 5*/» nemz. kölcsön 75.40:1860-ki áUadalmi kölcsön 111.50; ban k-réaav. 9 42} hitelintéaeti résavények 224.75; London 111.15; magyar földtehermeniési kötvény 75.— ; temesvári földtehecmentési kötvény 76 50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 75.70; horvát-slavon föld teher mentési ^ötvény 80.—; ezüst 106.65; cs. kir. arany 5.25»/, Kapoleond''or 8.91 Vs
— Gyatra éa z j á r á a. (A .Zala» mfiazava) A .Zalai Közlüny''-uek aemmi köze a „Zzla''-boz, igaz. de a közönséget szekírozó • tolakodó eljárásához — igen. Már ia kiugrasztottuk a nyolat a bokorból : tetszett a szerkesztőnek nyilatkozni — papíron, hogy ft neki ainca a lap expediálásához ,« e m ai i k ö z e." oh 1 obi I oh ! ! 1
A szerkesztő »égek gyakran kapnak olyan é r-teái tért, mely h a so n I i t a következőhöz :
Legyen azivea közleni nagytekintélyű lapjában a mellékelt gyászjelentést Bátor vagyok est kérni, mert miot a család meghitt embere, tadom hogy az elhunytnak számos barátai és iamerősei vannak országszerte, kik örömmel fogják venni az értesítéet.
Kérdés Hova lett Tőváry ? ^az y-mos) Válasz • Mivel a czigleniczeí, vagyis .Kanizsai Lap" átvedlett „Lalá''-ra, 15n a Tóváry .Zalaváry* (saint* y-mos). Factum, teasék a BZalá"-t olvasui !
.Vereté" nevű ügyvédet keresett a paraszt ember de nem találta; a hivatalszolga figyelmexteté : talán Sas* ügyvédet k«reai?
Igen-igen, ennek kell lenni, emlékszem, hogy ragadozó madarat mondott a biró.
Lottohuzns.
Buda, jan. 16-án: 32, 5, 75, 19, 15.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai idótmutató óra szerint, Inda! Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán aa órák pontoaan a helyi időt
matatják ) Vonat hova:
szám óra Perc. Idő
205 Esaék, Mohác*,Dombovár s Kiaméba 6 2 reggel
215 Mohaca, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Bndára..........6 17 reggel
202 . ..........I 52 délut.
204 „ ..........10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 percakor Bécabe) . f> 37 regg«l
301 Bécsbe (Szombathely, Bécanjh felé) 2 7 délut.
311 „ „ „ lo 47 estve
203 Pragerhuf felé Trieaztbe .... 4 42 reggel 201 „ „ „ Grácz és Bécsbe * 22 délut.
213 „ , „ - „ „ „ 11 37 estve
Krkesik Kauizsára honnét:
216 Moháea éa Zágrábból.....4 8 leggel
206 Eszék, Moháea, Fiume a Domborárról 1 23 délut. 218 Fiume és Dombovárrol .... S 46 estve 203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délut.
211 „ .........9 28 eatve
314 Szombathelyről....... 10 25 reggel
302 Bécsből (Bécanjh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ „ „ 1Ü 10 eatve
214 „ Gr icabői, (Pragerhof felől) 4 44 regge
202 Trieaat- Bóea Giiczból „ „ . 1 13 délut.
. 10 18 eatve.
— Csernátonit a hideg leli, hogy aa ellene irt Hoffmann Mór-féle röpirat második iper sze javított) kiadása nem érkrzik hozzá. Wartapiazli !
— Zala-Kgerszegről négy hirt hoz a „Zala" második száma egymásután, hjah ! igy t 5 b b, mint egybe véve, neki nem „Oaazetartáa,* hanem „különválás* kell mindenben. Egy kia eztrawurat. Ktllön-ben .semmi közQnk buzzá."
— Mörgea a .LaJa," hogy nem jártunk utáua : miot jutott Feaselhoffer nr specerei-kereake-déaébe font számra való eladáara a .Zala," biztoait-juk, hogy Fesselhoffer ur nem lopta, hanem aa ia vette — mázsa számra pénzért, a eladta fent«sám aziute péoaórt — És ez g''esch&ft-dolog.
Plaezl árak.
— Szsmbathely.jan. 19. 1875. Buza 4—4.40 kr. Rozs 2.80—3.20 kr. árpa 2.10—20 kr. Zab 1.60 - 90 kr Kukoricaa idei 2.70 — — kr. Marhahús fontja 30 kr. Borjuhua fontja 40 kr. Sertvéahos fontja 52 kr. Óbor akaja 12 frtig. Ujbor 6 — 7 frtig. Keményfa öle 10 — 12 frtig.
— Xfszegen 1875. jan. 16-án a buz«4frt — kr. 4 /rt. 3o kr. Rozs 3 frt 30 kr. 3 frt 50 kr. Árpa 2 frt. ÍO kr. 2 frt. 40 kr. — Zab 1 frt. 80 kr. —frt.
— kr. Kukoricaa 2 frt. 75 kr. S frt, 10 kr. — Liazt >egf. 13 írt., mundliaxt 12 frt., rosaliast 9, barna lisst 8 frt. —, dara mérője 15 frt. — Lencse 10 frt. Bab 4 frt. 80 kr. Kása 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt. 20 kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt. Marhahús 28 kr., tebénzair 60 kr. diaai ihua 32 kr., diaanózair 5i kr. borjúhús 40 kr. birkahua 20 kr. — Saéna m. 1 frt »0 kr. Szalma m. 1 frt. 10 kr.
— Tafc, jan. 20-án. Busa 4 frt 20. — Rozs 3 frt.
— Árpa 2 frt 30 kr. — Zab 1 frt 60 kr. — Kukoricaa 2 frt 30 kr.
— Siófsk, jan. 18. Basa 4 frt 55-90 kr. — Rozs 4 frt 40 - 50 kr. — Zab 2 frt 15—20 kr. — Árpa 2 frt 80—3 frt 10 kr.
— K.SZtWy. jan. — 22. \Bu*a 4—450. kr. Rozs 2^0—3.10 kr. Árpa 2.15-75 kr. Zab 1.76— 80 kr. Kakoricsa 2.20— 40 kr. , Köles 2.40 kr. Hajdina 3.40 kr. "
jKatholikus nap-] tár
Protestáns naptár
4. Hetvened vas. Kat. ev. Hasonló mennyeknek ''országa a családos emberhez. Máté XX 1—16.
— Prot.Ep. L Kor. IX. 24- X. 5. Ev. M. XX.l—16.
24 26 26 27 18
29
30
Vasárán*
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8aombat
C. Timót Pál forduláaa Polikárb pápa Aranyas. János Nagy Károly 8aat Farsncs Martina ar&a
C. Hetvenedv. ^
Pál fordulása Polikárp Krisosatom Margit Valér Adelganda
M &
rs
Felelő« szerkesztő s kiadó: BátaHI Ujat.
Nyílt levél Szldnay postamester úrhoz.
PStrSts, jan. 20. 1875.
A „Zalai Közlöny'' m. évi 100-ik számában Szldnay postamester nr tisztátalan ujakkal czáfolgatja tíipos Imre paeaai járás orvoa nrnak társadalmi életét és mintagy sziszegő kigyó azöri a rágalom hálóját, hogy a vidékünkön a becatleteaaég éa tevékeny-aóf terhei alatt megőszült családatyának kiérdemelt tekintélyét aliássa!
Nem vagyok barátja a jogtalan felszólamlásoknak s nem osztom ások helytelen nézetét, kik az itészet sokiétü köpenyébe illetéktelenül burkolódzva lesik a martalékot — melyet kiki gondolatainak vagy akaratának nem ép«n az Ő inyük sserinti — kifejezésében tolmácsol, mint mohó kapzsisággal fölkapván, életlen vak körmökkeli bonczolgatásában találják kedvöket
Valamint a sajtó hivatása a kösjó rovására elkövetett mindennemű hibák vagy visszaéléseket rendreutasítani, javítani, — agy egyúttal szigorú kötelme is egyesek nyilvános beesfllete ellen Intéseit olynemfi támadások ellenében tért nyitni, melyek aljas rá fogás, vagy tévea falfogáson alapéinak 1
Hy aljas rágalommal párosalt támadás intés• letett ismételve a nyilttérben Sipoa Imre járás orvos
nr ellen a .Zalai Közlöny*-ben, mely rovatbam közlésért agyán senki más, mint egyedül a közlő felelős, de minthogy abban a nyilvánosság jogérzete ia arczul caapatik, nemkülönben 8ipoa Imre nr privát élete oly kim él etlen ssenuyeztetik, — gondolom, hogy esen Kain boszat nem a higgadt megfontolás, hasam a b áránybőrbe öltözött éa farkas modorral felruházott Zala-Apáthi intim barátai dictálhatták gaidn^ ur faragatlan tolla alá, — azért is e vidék GiaiH értelmisége nevében kénytelen vagyok Sípos Imre nr érdekében a kesztyűt felvenni éa az ely rakonczátiaa modort éa nyilatkozatot viaazantasitani, egyelőre e lapokban nyilvánosan tiltakozom éa többek nevében kijelentem, hogy én — annak idejében az értelmiség 25 tagjaival aláirra bizonyítom — kik a társadalmi életben folyvást találkozunk Sipoa Imre orral, aoha nem láttuk, hogy tnurezít, akár a mennyiséget akár a minőaéget tek''atv«, azon mérvben kedvelné, miut a minőben őt Szidnay ur oly poatakocaishos hasonló czélzatoa gyanúsítás éa rágalommal a közvélemény előtt megburezolva kisebbíteni akarja, — mely tnlzö állítása az ildomatlansággal határos éa tanulja"tndai• Sz. ur azt, hogy a legpractícusabb reformer és pki-lantroppal ia megtörtént hogy élve temették el aggodalmait — v*g.v olvaata-e az. ar azen meeét, melyet Szent Ágostonról írnak, midőn a tenger partjáa sétált — éa ha nem, agy rövides csak annyit mondok, hogy ne miveljen on ae aoha oly dolgokat, melyeket saját erejével befejezni nem képez, — asert a fentem litettem támadásra vonatkozólag még annyit mondhatok, hogy nem szándékom ezen felszólalásomat életrajznak czimezni, azonban annyi bizonyos, hogy Sipoa orvoa urnák valamint múltja, ugy jelen* szilárd alapon nyugszik, — hivatalos működése pontos, találó és több esetben nagyszerű; társalgási modora öröm és fájdalomban férfias és mely nem vágy hírnév után, — ő mint orvos vagy mint Szidnay nrnak tetszik chirurgus — keresett éa nélkülözhet-len éa bizonyoa időben hőn óhajtott egyéniség és fajdalom, hogy pályája vele együtt mégis az üldöztetésnek v»n kitéve egyes henczegők által.
Ami az odavatstt gétyei és andráahidai szerelmi históriákat illeti, ahos önnek, mint illetéktelennek semmi köze; de annyit hallok, hogy azok is a tényállást elferdítve, oly színben tüntetik fel, a* lyek a valóság s as igazsággal ellenkeznek.-Ajánl*m Szidnay urnák, órizza meg honfiai becsületét és ne engedje a végietekig menni, hogy még ason Ievtiek is prodnráItassanak, melyek ön részéről Sipoa orvoa úrhoz intézve mai napig annak birtokába vannak, — ajánlom 8zidnay urnák, hogy családja körében tar-jeeeze a jónak ée szépnek elemeit; melengesse aaive lángjával magvait az egyetértéa, szeretet, polgárosodás és közműveltségnek, legyenek ezek pótlékai közéletének. • -
A jövőben és pedig mielőbb .óhajtom e téren a találkozást, hogy tér nyíljék a Zala-Apáthi életről, a papi javak szecularizatiojáról éa több árra kezelésről írhatni.
NEUSZIDLER JÁNOS.
L aUbhaimer József telekkönyvre-zető nrnak Csáktornyán.
Mielőtt önnek irányomban! illetlen visstste miatt kelló Jépésoimet megtenném, kérdem: Tudja-e, hogy a hivatalnok a fél irányában higgadt és elő-zékeny bánásmódra köteleztetik. Tadja-e, hogy a telekkönyvet máskép nyilránkönyvnek is nevezik s abból folyólag bárkinek szabadságában áll azt méc-tekinteni a magának abból a szükségeaeket kiegyezni.
Ugylátazik, hogy a tisztelt telekkönywsastő urnák mindezekről még csak közel fogalma sincs , vagy ha igen, nem tadom mily állapotban találhattam akkor, a midőn as elibém tett telekkönyvet előlem elkapta s a terem másik oldalán kezdte meg dictálgatásait s azon kijelentésemre, hogy én eszel nem elégedhetem meg, azt megtekinteni is óhajtom : dürva s a műveltség legparányibb fokán álló egyénhez sem illő állati as hangon rám rivalkodott: hogy ,no hát mi arra nem érünk rá.'' .j-
Mondhatom, nagyon díszére válik az illető törvényhatóságnak a csakugyan hivatva van ily előzékeny bánásmóddal az idegen ajka népben a kormány iránti jó indalatot táplálni.
Keit Csáktornyán 1875. évi január hó 17-én.
ÉHEN JÁKOB, _végzett jogász.
Óvás.
Ezennel figyelmeztetem a t cz. közönséget hogy Lajos nevü fiamnak semmiféle hitel ne aáas-aék, mert én — fiam által csinált adósságokat — ki-nem fogom fizetni ; a miért U a jelen óvást a t cz. közönség becses figyelmébe ajánlja
KBJBPSZ ANTAL IGNÁCZ, Peűérden.
•) B rovat alatt közi áttért felelősséget nem
vállal a S^ark.
Nyilatkozat
Alulírott, ki ellen azon rád terjesetetett, mintha EL M. ur ellen egy bizonyos állás elnyerésénél aljas vádokkal izgattam volna, az ason állás betöltése a ital megürülendő máaik állásnak személyem által való elnyerhetési szándékból, esennel komolyan kinyilatkostatom, hogy esen állitáe rosz nyelvektói eredt koholmány és a szó legnemesebb értelmében nem igaz; mert először: én fennérintett K. M. urnák abbeli szán dókát sem tudom, hogy ő esen állást elnyerni óhajtja, de másodszor, esen as egéss vidéken köztiszteletben álló K.M. urnák oly tisztelője vagyok, hogy ast akarva is, ellene ingatni képes nem volnék; ée végressándékombansem volt egy olyan állás elnyeréseért folyamodni; tehát a midőn ezen aljas állításon alapult vá-dot vísssautasittanám, esennel mindenkit felhívok, hogy aki ilyest ellenem bebizonyítani képes, lépjen fel nyiltan, és én nyugodtan fogom szemébe mondhatni, hogy állítása rosaleDcü-ségből eredt rágalom, de miután határosottan tudom, hogy senki a síkra velem es ügybe kilépni nem meréssel, tehát; as igen tisztelt terjesztőket is felhívom, hogy ilyen alaptalan állításokat tovább ne terjesssenek.
A.-Lendván, 1875. január 19-én.
Vrestts Elek
birtokos és a.-lendva> lakóé.
van mellékelve: FROMMER A. HERMANN magkereakedésének nagy árjegyzéke.
a
. s 50 kr. ^T^r 1000 Ducaten effectiv in Gold.
Di«»4 tob M»ri»trat« der 8tádt Wien zum Bosttm du Armenfondes veranstaltete LotöHe, enthllt Trtf« tob 1000, 200, 200, 100, 100 Dacaién in Gold, 4 Treffer * 100 fl. Silber, 1 Original Creditlos, 2 Treffer mit je fi. 100 Wiener Communal Prämienlos
WUT w3000 Treffer 60.000 fl. ^H
Die Ziehung erfolgt unter Controle des Magistrates der Stadt Wien am 9. Február 1875. (1609- 6)
Bei auswirtigen Auftr*gen ersucht man um Refill ige franki rte Einsendung 4m Beträfe« nnd Bwciluu tob 40 kr. ftr Franko-Zusendung der Lose o. t. Z. der Ziehungsliste.
Wechselstube der k k pr. Wiener Handelsbank, vorm. Joh. O Sothen, Graben 13
Lose so dieser Lotterie i 50 kr. pr. Stack sind anch zu beliehen durch : Hsrrs Baal Debril Is Sr.-KaaiXSS.
A1 ] 873-ik évi világtárlaton érdem éremmel kitüntetett.
Schmidt Ludmilla
Selmeczbányai pipa-gyára
legfinomabb valódi selmeczi pipák posta utánvét melletti megküldésére e következő árak mellett ajánlkozik : l/4 tuczat fedetlen 36 kr, ''/« tuczat ezüstös rézzel fedett 90 kr, V« tuczat packfonggal kupagolt 1 frt 50 kr, china ezüsttel fedett l/4 tuczat 1 frt «0 kr. o. é.
Kivánságra a pipák s fedelei mintarajza bénnentesen megküldetik. (1541-3)
Csak a 15 év óta fennálló (1493—11;
Friedmann bazárban
Bécs, Pntsrstrasss 26. szán alatt
éstl ét» téli idényre.
LEGÚJABB a téli idényre!
CMk 5 frt ka kerti egy teljes angol egésaeégöltözék, melyek amerikai teroióezetes gyapjúból vannak szőve és gummi-sserftleg tág ithatók, a testet gyorsan megmelegítik s folyton könny« ktgőzölgésben tartják. Ezen BltOsek védesiköz a megbttiéa s máraemfi betegség ellen. Ily öltözék férfi, ▼agy hölgy «simára áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár barianya, 1 pár késeK, 1 pár empőhetétbíl. Mindössze es csak 5 frt.
Meleg és jé téli ruhák.
KéSttyfk gyermekek, hölgyek ós uraknak 20, 30, 40, béléire 40, 50, 60, 7u, 80, 90 kr. fearvasMr ktszty* 80, 90 kr,
1 frt, bélelte 1 Irt 80—2. frt 20 kr.
Séta- *»gy a ti shawlek 4*, 50, 70, 90, kettős hosszúak 1.50, — 1.80 kr. UzsMk gyermekek, hölgyek és férfiak a vámára 15, 20, 25, 50, 40 kr.
Cfstraéfsflasak gyapot,ragy juh-g> apjubol gyermekek, hölgyek éa férfiaknak gyapotból 6u, 70,
8t), 0 kr, 1 frt, 1 .20, 1.50, juhg/apjuból 1.20, 150, 1.80, 2.50 kr.
'' Had ráf ugyanazon minőségből 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.60, 3 frt. Ka)M£ák éa karisayák gyermekek, hölgyek ée »érfiakaak 20. 25, 30, 35, 40, 50,60,70, 80 kr. TM iat«k a legfinomabbak juh-gyapju »*örétből elegánsán rubáxott mellei 2.50, t, 3.50. Hagy választék posztó-baschiik-l>ó 1 leányok és cŐk saámára 90 kr, 1.20, 1.50, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.50, 3, 3.50 kr. Nőt éa láaykamaatysk 80 kr, l,
IjV, 1 ÖO, 2 frt Egész s2s|étyzst karmaiitya csomagból 3.50, 4.50. 6 frt Nr4 s láaykaadík minden szin-beu 60. 80 kr, 1.20, 1.80, 2Ü0,
2 80 kr. • KlHsli|>iaÍ|lk inge lő bői a legfinomabb gyapot, gyönyörűen hímzett -mellel féffiak smámára 1 db. «0 kr.
ftSBÉalfll kicsik éa nagyoknak 80, 7u, 80,90 kr, 1,1.20,1.50, ,1.80 kr. iytnsskrabásskak 60,80 kr 1.20, • 1A>, 1.80 kr. Eapsaia, vagy salaké* főkötők i legelegánsabb éa selyemmel bélelve 4.60 kr. Crifőbél, a labakat saárazon tartja, gyermekek, a6k ée férfiak, nak 20, «&, áO kr. Fért. ée oőt cachenez a legtisztább juh gyapjából dbja 80 kr. iBílaly''iiinkhölgyek saámára ea idényben a lágyabb, MtfV étrtkák 1.40, fi, s, & frt.
1000 hajfonat« W»«hb rá-
i, r laeaték a aain-
beu, egy rőf hoaezá, igen buja,
fóeUésre alkalmas, a saját bajtól iamerbetetlen a a diratos tri-adrákhos használható, mig a kéealet tart csak 1.50 kr. dbja. Különös kényelemre, a íeatne-Teaett hajból ehignonok minden szioben a legszebb s leg-diratoab fr is érákban kaphatók-dbja 1.40, 1.80, 2.50 éa 3 frt. Vaiédl hajfooatok mindea ssinben 1 rőf hosscu 2.60 kr.
5000 db. petróleum lámpa
végeladása, kicainyek 35, 70, -85 kr, nagyobbak 90 kr, 1.20, 1.60 kr, nagyok 1.80, 2. 2.60, 3. frt. Fttggő lámpák 80 kr, 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 6, 8, 12, 15 frt. A lámpák árában üveg, golyó éa lámpaernyő beafog. lalvák.
Esó ellen. v»l<sdi e«ő-
köpeny vismentoa szövetből Tarráa nélkül, igen tartóa. Darabja nagyaág aae-I rint 6, 9, 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt. Kocaia-kö-I peny raatag szövetből 8, 10, ) 12 frt.
Az egyén védése- és a tu-lajdon biztosítására
sürgősen ajánlandó egy jó réd-fegyrer, es egy ujonan javi-tott biztosító revolver, amerikai modorú legjobb gyárbeii
1 db. 7. Hm. 7 frt, hozzá 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. 9 frt, hossá 100 töltéa 3.6«), 1 db 12 Ma. 11 frt, 100 töltés 4 fit.
Szakácsból az ebédlő asztalon.
£xen ujonan módosított fSsS-kályha petróleum ffitéasel Amerika- ée Angolomágban már több ér óta elieijedTe ran, minden körben különös elismerésben résses&l Minden bás tartásban nélkOlöxhetlenné rá-lik, katonáknál, tanulóksál, ée rendéglfikben, iparoaoknáL, midén a tflzeléa aaonnal késnél Tan. 2 t yenre 6.60, 6.60, egéaa l2.60-*rig. 6 egyénre 7 Érttói t frtig. Valódi Tégeladáau ifui aa|SÍ-
keresetyákaak fából 1.20, t.60.
2 frt. Vasból 2.60, 3 frt Halifax legújabb divata 6 60. 7, 7.60. Jaeeon bainea 7, 8 frt.
Mindea névnapra, den : mindeu alka!
----alkalomra találhatni es óriás beaárban ajándékot
bámulatos olceó áros s mindason tárgyakat, melyeket mások buiapban hirdetnek, sokkal jobb minfiaégben s olcsóbb áron
megróhatni. A nem t*tss8k kéaaeéggel Tieesacserélutnek. képes áíjpgysék 100,000 táigyon felül, kívánatra min-deiÉki bérmentve s ingyen kap.
TTT
^ Aag. I -tói kesdve a nagy Oalet kisebb réssoestályokra megnyittatván, iamételadók illendő jutalékot kapnak.
Nagy raktára a legújabb és legszebb
coliliion-jelvényeknek,
alakzatoknak és t&nczrendeknek
a legolcsóbb árért található
K A N I T Z C.,
papír ésgalanterianemüek kereskedésében, Budapesten, Dorottyautcza 12. sz. (1551—3)
GYÓGYSZER!
NEUSTE
Biztss sikerű, amit szsr bizonyítvány tanusit.
IN FÜLÖ
gyógyszerész „SZ.-LIPÓTa-hoz Bécsben, (Stadt, Ecke der Planken nnd Spiegelgasse )
egy egess sorát terjesati a t. cs. köxónaég elé azon gyógyszereknek, melyek akár orvosok, akár mások által használtattak, még mindig sikereteknek bizonyultak, még pedig minden esetben, tanúsága ennek a mindig emelkedó fogyasztás s a bizonyítványok eserei, melyeket meggyé-gyultak áliitottak ki, miért is azokat a legjobb lelkiismerettel ajánlhatjuk.
A sz.-fe>zsé be t-fele ezokros vér-usztitó pilulák gyenge széket okoztak, tisztítják a vért, s a mellett teljesen ártalmatlanok ; kitdafi hatásúak az altesti szervek betegségeiben, váltóláz, mellbaj. bőrkiütés, ssembaj, agyvelő, száj, gyermek és uébetegsegekben, ellen áll a dugn-láanak, mely minden bajnak forrása Kérjük a megrendelésnel a ezokrozott as.-Krzsébet-féle pilulák határozott megjelelését, mert csak aaoknak van a fenntebb leirt ha-táza. Aki egyszer e sz.-Erzsébet-féle pilolákat hasxuAlta, az sohasem
fog más hasonczélu szerhez for- . latszereink, saappana dúlni, hanem a ezukrosott sz.-Er- I nőink sat raktárát a &. é közön-zsebet fele piluluknál marad s azo- I ség figyelmébe ajánlani, ezek a leg-
. i__: v_ .„i—„ i :„vk ám i..j..1 ...
tók a következő különlegességek : Romerhaoai szem»iz, 1 frt 50 kr. Tömöritett sveiezi tej, 36 kr. Or. Gölis étpora 84 kr. Popp anatbe-rin száj fize, 1 frt 40 kr s Popp után 40 kr. Liebig huskivonata, 1 8-ad font, 85 kr. Dr. Faber Pari-tás-a 1 frt. Dr. Pfeifferaaann fog-paatája, 1 frt, 1 frt 25 kr. Poltre-seda-bodor kajkenője, 1 frt 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajfenntartó po-mádéja, tzőke, barna és fekete haj számára 1 frt. Dr. Heider fogpara 35 kr.
Van szerencsénk egyúttal il latszereink, szappanaink a haj ke-
ka t fogja is ajánlani. Egy tekercs 8 skatulyával, me yekben 120 pi-lula van, c^ak 1 fi t.
Mt-ll-sxörp, minden köhögést, mellfáj''lalmat azoanal enyhit, ára 70 kr.
Sárgz-répa - bons-bons, kitűnő enyhitó s nedresitő szer, ára 10— 20 kr.
Fenyőtü-fogpilulák,minden fogfájdalmat azonnal megszüntetnek. Ára 25 kr.
Gerome-baUsam, egyedüli szer fagy ás ellen, ára 60 kr.
Fenyetü-czigarette, nyálka és mellbajok ellen, 25 db. 1 frt.
Mcuthin, hasznos az egészség a a tuilette>re nézve. Legjobb szer minden roszullét, émelgéa, gyomorfájás, emésztetlenség s fogfájás ellen ó-szer a ragályos betegségek ellen. Egy-két csepp egy fél po^r vizlicu azonnal javulást ad. Ara 50 kr.
llomöopathikus kávé, kitűnő ital gy(''»£e gyermekek számára. Fontja* 40 kr.
Eropfgeist, kitűnő szer a golyva ellen 70 kr.
Köszvény - szesz, csudahatásu köszvény ésrneuma ellen; ára 70 kr.
Páriái tapasz, tyúkszem s minden seb ellen, ára 35 kr.
Folyadék befecskendezésre, biztos és gyors aser férfibáj, »ag-ömlés, fehér folyás ellen, ára 1 frt 60 kr a a hozzá való ntaaitáfi füzet ára 50 kr. feleslegessé tesz minden egyéb tanárnői
Gaudien. Legjobb szer ragadás nyavalyák ellen. 1 frt 50 kr.
Narancs és csicrem-sseez, mely-lyel azonnal jó limonádét s narancs-italt lehet készíteni. Minden* na-lacskban 75 pohárra való ran. ¿a 1 frt.
Oreillon. Egyedüli szer a nehéz hallás s minden f&lbetegség ellen. 70 kr.
Fremont orvos tudor-féle önsegély, egyedül való szer férfigyengeség ellen 2 frt.
8torai-kenőcs , bőrkiütések májfoltok ellen. 80 kr.
Antispygloma, azeplő a az orr vörösaége ellen 1 frt 50 kr.
Warburgi hideg-láz caeppek. Csalhatatlan szer minden hideglelés ellen, ira 1 frt 60 éa 60 kr.
Antisutin, biztos aser láb és hónalj izzadás elles a a kellemetlen szag eltávolítására. 50 kr.
Rhnmio, A legjobb aser nátha •Ueac.70 kr.
Miadig friss készletben kapka-
Főraktára minden ii
jobb párisi és londoni házaktól valók s a világkiállításon az érdem érmével jutalmaztattak s olcsóbbak mint a vidéken. Ilyen Dr. Colimán hsjfestője minden azinben, eldg 1 évre, ára 3 frt. Aranyeső*.e hajhoz 10 frt. Ajánljuk francaia cho-coládénkat, mely a kiállításon a haladási érmet nyerte. Ár : 60 kr—3 frtig fontja. Orosz tbea fontja 4 frt; *|4 font szelenczébec 1 frt.
Van minden mütevő szer a gyógyításhoz, mint öakristély-eszk&z, fecskendő, kötelék. Küldünk szét illatszer skatulyákat is, 1—10 frtig; Czukorkákat cboco Iádéval 1 — 10 frtig; Tan nagy raktárunk fogkefék és pipere szerekből.
'' Kéijük a közönség bizalmát Minden kérdésre azonnal válaszolunk. Minden megbízást, habár Pá-ris, London, Berlin, vagy bárhová szólnak, ugy mint helyben azonnal teljesítünk, még pedig minden pro-visio nélkül.
Áruinkat vagy készpénz fizetés, vagy posta utánvét mellett adjuk. A megrendelt tárgy azoanal útnak indul; a csomagolást caak annyiba számítjuk, a mennyiben magunknak kerül. A legkisebb megrendelési összeg szétküldésnél 1 frt. Nagybaa vásárlók előnyben réase-
rógyit rulázt.
A fenntebbi gyógyszertár elfogad megbízást
C0N8ÜLTATIÓRA
egy orvoetndorral, as orvosi kar tagjával, ki mindennemű bajt fájdalom a a hivatásban való akadályozás a utókövetkesések nélkül gyorsan éa alaposan meggyó Gyógyít bőrkiütéseket, azor sárgaságot, magtalanzágot, ftrüléet, (Í490—12)
férfi gyeogeséget
a mindennemű daganatot Levelekre Tál asz. Gyógyszer olcsó. Titoktartásról kezeskedik. Tiszteletdíj 8 le-Tétben történő tanácskérés utáa 5 frt Elfogad a fenntebbi gyógyszertár tudakozódásokat fül-, szem- a torokbajokban a fenntebbi feltételek alatt
Azon hölgyek ée urak részére, kik bajuk, arczak, fogaik, Tagy a szépség fenntartását gátló akadályokra vonatkozólag tanácsra szorulnak, eonzultál a neveseit gyógy-saertár ss e taakbeli legjekMbb tekintélynek el. Bővebben levélben lehet értesülni.
tért bel- és külföldi
Hertelendy Kálmán
bídacsonyi szőlészetéből,
az 1875-ik évi ^íisri metszésig, L.-Tomai gazdatisztjénél V. Kastens urnái, u. p. Tapolcza a következő egészséges, minden betegségtől ment rakni való sima vesszők ren
delbetők meg; u. m :
Muskotály ..............ő frtért.
Olass Riesxling (Tels.^) erere......5 r
Rajnai riesaling .............O „
.Legjobb kevert asatali fajok név nélkül esere 5 r
Burgundi ...............4 ,
Tramini ...............4 „
Ssagos sárfehér esere .......4
Világos (rag. v. rátok) ezere .....3 ,
Fekete kadarka ezere........3 „
A megrendelések pontosan eszközöltetnek, becsomagolás mohában és zsuppban a kiállítási áron számíttatik, a vesszők. Keszthelyig Huffman vasúti szállítóhoz ingyen küldetnek.
Kelt L -Tomsjon, 187Ö. január 18-án. ^1557 — 1 j
Ház eladás
>
Marczaliban a főtéren, a templom átellenében, mely áll négy lakásból, ugy szinte két utczai bolt miD-den üzletre alkalmas, hozzá mészárszék és egy nagy konyha-kert ; a venni szándékozók jelentkezhetnek személyesen, vagy pedig levélileg Geitz József urnái Nagy-Kanizsán. Kereszt-utcza. — Az eladásra irt ház évenként mintegy 700 frt jövedelmet ad. (1560-1*)
(1480—85) A legnagyobb
YASŐÜTOBSYÁE
gyógyszertári ilht- s kendőző szereknek.
Wtjti*
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árj e gy z é k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Kaczander orvostudor találmányai:
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, önfertózés és ágybavizellések ellen. Ára utasítással 6 ft.
2. Ruganyos suspensorium,kisebb s nagyobbmérvü erszény gyulladások és sérvek ellen. Ára 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft. A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
Czim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532 -9)
Hirdetmény.
Jaek Frigyes urnák közlótt hirdetményemben sietek azou sorokat, melyek igy vannsJi:
(Figyelmeztetem további az urat mielőtt szenvedélylyé váltvoloa ezen tette, a zsebórákból a köveket ki nem szedői, mert az fából vas karika, mikor kó helyett réz lesz pótolva;) erre kiegészíteni, ahogy slsn-tabb áll.
Figyelmeztetem továbbá az urat mielőtt szenvedélylyé vált volna ezen tette, ha önhöz zsebóra javításba jön és törött kő van benne, axt ne rézzel pótolni, hanem kövei.
Nagy-Kanizeán 1875 január 21-ón. (1559—1)
Kopfmahler Károly,
óramúvéss.
Eladó ház.
A Csengery-utczában egy nagyobb, még nyolez évig adómentes uj bérház eladandó. (1546—3}
Bővebb tudósítást e lapok kiadóhivatalában nyerhetni.
Faj szerint rendezett szőlőmből
következő faj szőlővesszők kaphatók:
Tisztogatottan és csomagoltan a vasúti állomásra állítva :
Fejér bort termők:
Saigeti vagy Formin 1000 sima vessző ... S
Vei Iis vagy olasa Riszling 1000 sima vessző 8
Rajnai Riazling 1000 sima vessző .... 8
Piros oportó(homokos talajban is jó termő) 1000 8
Tót szőlő 1000 sima vessző ......5
Fekete bort termők:
Karaj vagy fekete Rag 1000 sima vessző . . 6
Burgundi 1000 sima veesaő.......7
Fekete Kadarka 1000 sima veaszó .... 6
Oportó Burgundival kevert ......6
Kevert Jó feiér va*v fekete jeles bort termő fa
. . 3 ültetésre
frt. - kr.
rt jó fejér vagy jóknak 1000 sii Helyben, azaz Szabarban általvéve
, 50 ,
szükségek
tisztogatás nélkül minden faj 1 frt 60 krral olcsóbb.
Megrendelésnél ''/,-adas beküldése kéretik. A megrendelt faj nem létében a küldött péna azonnal vissza küldetik, miért it a megrendelésnél aa atolaópoeta, vasútállomás és lakhely pontos feljegyaéae kéretik. (1542—3
Alulirt leveleit Zala-Apáthi posta állomásról veszi. A küldött fajokért kezeskedik
Baán Kálmán.
Sronaajtó syeataa, Kagy-Kftnisán,
JA01-KAHIB3A, ím. jámAr 88-án
Tizennegyedik évfolyam.
1 I lap szellemi ét Janyagi részét Hlutó tót |j leaények , elóñxetés«k reclamatiók ut a szer kesztő-kiadóho* onr-
■Sntr« mtésetxiák:
Takarékpénztári épQlec j; fóldsaint Bérmcntetlen lerelek || csak ismert munka.tár- 1 saktól fogadtatnak el ü
| Kéziratok riasaa om küldetnek.
ttúy-tfaitizsa váras Mytutéuginak. neaküiiobin az „ftlsé zalai ögyvéd-egyfet",a „nagy kanizsai kareskadelmi s iparbank", a . a ,nl>«lfp'' áttsUuiM taníté-tastiBft*, a .ZaJa-Sowagy gézhajezáti rétzvsnytársulat s ttob »egyei és városi egyesület
Hetenkliu ketszer, vasarnap- x csűtorttkOii, megjelenő vegyes tartalma lap.
nagy kanizsai takarékpénztár* hivatalos értesíti)*.
sas.
r. 1 875.
Zalamegye alispáni hl?atalátél
a megyei állandó választmány tagjainak.
A folyó éri február hó 3-án tartandó bizottsági évnegyedes közgyűlés tárgyalásainak előkészítése végett acnegyei állandó választmány ülése folyó 1875. január hó 28-án Zala-Egerszegen a megye termében d. e. 10 órakor fog megtartatni, melyre az állandó választmány tagjait van szerencsém tisztelettel
meghívni. ■
Z.-Egerszegen, 1875. jan. hó 16-in.
OSUTOR IMBE
aliapán ás állaadó ráiasst-mányi elnök.
Egyleti közgyűlést tart:
A „nagy-kanizaai takarék-
p ó/n ztár* 1875. évi február 11-én Nagy-Kanizsán, saját házában.
A .keszthelyi takarék-pénz tá,r* január 31-én, délután 2 órakor Keszthelyen.
A .rziget-ré**— pénztár* február 28-án délelőtt 9 órakor Szigetvárott.
A .m a r c z a 1 i takarékpénztár* február 10-én délelőtt 9 órakor Marczaliban.
A .somogy megyei takarékpénztár'' Kaposvárott, január 31-én, délelőtt 10 órakor.
A .sárvári hitel és leszámítoló intézet* február 16-án, délelőtt 10 órakor Sárvárott.
A .zalamegyei gazdasági
TÁRCZA.
Hol van a kor
?
Hol ran a kor, oh bora, merre tOut Életemnek dicső aranykora ? Midőn a b i t ▼•sárss&vétneke Klóttem oly fénylőn riláfola, 8 midón a remény bűrői csillaga Hinté reám tfindöklS sugarát, 8 tőlem a bú, a bánat dsemona Pironkodva tobU rissaa magát 1
Hol ran ama kor, midőn szivemet A szeretet édenkértté téré, 8 benn a jókedr s ártatlan örömek Bájrózsáit oly ddsan tormaié T Mi roh e kor ? tündérálom Után ? Igen, az Tolt; biazen olyan kérés Időn tartott s m ómban kÖTette a Caalódásteljes, kinos ébredés.
ámde ilyen az ember élete; Ma má£; boldog, hisz, remél és iseret ; De már''holnap a csalódás miaU Rorében búbánat foglal helyet. És • komor rend ég lopósra jő, Zajatlanal s mi több : hirást se rár, 8 ha csalódás kalanaolja őt Nineaen akkor előtt* Mami sár.
Nem bántana a nyomor K/«s rongyokban h dús aaoa kebel, tát a
Hol magát a bit, remény i ««»rőtet Hármas szövetsége helyezte »1 ; De anélkül életem oly sivár! 8 régig aa is marad alkalmasint; Vifetom tőle »em is loend nebéz, Ha msjd sírom békás nyagalma int
ERDÉLTI KÁBOLY.
egyesület* febr. 3-án délután 5 órakor Zala-Kgerazegen.
Az »alsó-murakőzi takarékpénztár'' febr. 2-án, délelőtti 9 órakor Perlakon a városház termében.
A.dnnántuli lóverseny-eg y-le t'' febr. 2-án délután 2 órakor Sopronban a casino helyiségében.
A .devecseri takarékpénztár* január 30 in d. e. 9 órakor Deve-caerben.
A »győri Lloyd* részvény-táraa-ság febr. 8-án d. e, 10 órakor Győrött
Hát az a uraköli kérdés ?*
— Harminczadik közlemény. —
A magyar országgyűlés vége felé közeledik.
Mily sok szép remény köttetett hozzá s mily gyér az eredmény !
Végtelen a panasz pénzügyi nyomoraink fölött s a kiknek legelső, legszentebb feladatnk volna hazafias bölcs tanácscsal, jó példával bajainkon segíteni, a milliókba kerülő országgyűlési szak legnagyobb részét hiu személyeskedésben vesztegetik el.
Aa ülésszak alkonya*, képviselő J*,.
zat ziláltabb alakban matatja, mint bármikor.
Csupa pártoskodásból sok közügy i tárgy szóba sem jött, sok más félbe szakadt ; csupa pártoskodásból nem értek rá követeink a legsürgósbeket elintézni.
így maradt el a többi közt a .Mara-közi kérdés'' megoldása is.
Mily általános érdekeltség kísérte a hazafias értekezéseket, mily édes remény fonódott hozzá a kies félsziget és az egész Zalamegye részéről, mily népszerűvé vált
4ujra?yadó lelkes értekezónek azon mondata : , ne nyugodjunk előbb, mig az egyik
Szabó Imre interpellatióját a másik Szabó Ioire püspöki kormánya föl nem váltja* ? s fájdalom, mind hiába !
.Yiribus unitis* kezet fogva kellett volna lelkesebben velünk sorakozni, haczélt akartunk érni — nem várni, míg valaki onnan felülről számunkra kiszedi a parázsból a gesztenyét
A Csáktornyán fölállítandó horvát-magyar tanítóképezde ma sem lépett életbe.
Simogattuk, czirógattuk az illyreket, mig elül, hátul jól megcsaltak. Megtagadva a háladatosság, az észszerüség követelményeit, feláldoztak régi hű barátainkat, az unionistákat. hogy szövetkezzünk a magyar név esküdt ellenségeivel, Strossmayer és Voncsina dragományaival, a Mazuranicsok-kal, kiknek első hős tettók az volt: hogy a hatalomra kerülve minden unionista, tehát a magyar anya haza iránt csak félig med dig jó érzelmű hivatalnokot, a főispánoktól le az utolsó írnokig állásától, konyeröktól megfosszanak és földönfutókká tegyenek.
Oh ! vajha ne riasztana ezen szerencsétlen bánásmód minden job^ érzelmű horvátot tőlünk vrésza! "Vajhane legyen okunk Szlávy ezen politikáját még busásan megbánnunk 1
A lefolyt év utolsó óráiban egy nemes szív törött ezen mostoha viszonyok fölött meg Jálsoveczen, Varasd mellett. Egy hós szív, mely egy emberkoron át példaképe volt a horvát-magyar testvériségnek, mely ezen szent névért föláldozta mindenét, családi nyugalmát, vagyonát, egészségét, szemevilágát, életét !
Még előttem áll, mint vezette 1844-
ben, mint taropolyai gróf, a férfiú szépség, ezen ideálja JosipovicfrAntal 5 —SOO fóny i nemes híveit a zágrábi megy egy ülésre — hogy a Gáyok és Nugen''tok — magyarellenes conspiratióit szétoszlassa; — a zágrábi káptalanban ül mauap egy süket kanonok, Milasinovich, aki mint akkori hittanár pán -szláv ingerültségében egy diák gunydallal örökité meg e nap dicsőségét. — Jellasith s híveinek egyik első áldozata Josipovicb lön — fogságból fogaágba hurczoltatott -itt veszté el szemei világát ii — vagyona, jószágai elkoboztattak — s ime midőn évek molva kiszabadulva, a jobb kort, mely otán buzgó szive annyi nyomorok közt esengett, megérte volna — most egy félszeg politika által elvbarátival együtt keresztre feszíttetik, élte alkonyán föláldoztatik ! —
Joaipovich Antal élete egy félszáaados történelme a magyar-horvát uniónak — a .Magyar Újság* közű — mint hallom — néhány élményeit, — e név arany keretet érdemel!
Melegen érzett, melegen ^ vert hós horvát szív a magyar-horvát testvériségért — nyugodjék áldva békében a varaadi temetőben, hová m. é. deczember 31-én letétetett!
íme még az érsek ur protectiója alatt éldegélő Szt. Jeromos társulat is pánszláv propagandát Qz 3 Muraközünket s a Ván-dáliát s Bunyeváczainkat fenyegeti elnyeléssel, hát még a többi alattomos és nyilt támadások !
Mi is csatlakozunk a .Zalai Közlöny* szerkesztőjének „ nyilt leveléhez* s fölkérjük Zalamegye főispánját — s föl zalamegyei országgyűlési képviselőinket, fóleg Királyi Pál, Szabó Imre, Osengery Antal
A két őrült
Sok őrültet láttam már; nagyon sokat, ax ártatlan eszelőstől, a gyógyíthatatlan kötöznivaló bolondig. Hol kezdődik az óriiltaóg ? és hol végződik ? Oly kérdés ex, melyre a tudomány eddig adóa maradt a felelettel.
Nem akarunk itt azon jogról vitatkozni, melylyel a törvény az orvost felruházta, kinek véleményt kell adnia valamely egyén elméjének állapotáról. De anélkül, hogy e kérdés érdemleges tárgyalásába bocsátkoznánk, legyen szabad annyit megjegyeznünk, hogy aa órültaég megitélhetése nem tartozik a sebészet hatáskörébe, hogy azt kezdetben igen nehéz valakire rábizonyitni, egyrészt, mert aa agyre lót nem Ishet ugy megvizsgálni, mint a tüdőt, a szivet, a májat; másrészt pedig, inert a tudomány emberének ítélete csak föltevéseken alapulhat.
üa ehhez még hozzávesszük azt az ezer meg ezer okot, a melyek a rokonokat arra késatelhetik, hogy valakinek, ha nem ia phy-sicai, de legalább erkölcsi halálát óhajtaák; köonyen beláthatjuk, hogy néha lehet ok aa aggodalomra.
Semmi esetre se szándékom azon fölte-vóare adni okot,mintha oly tiaateletre méltó testületnek, minő as orvosi, megbízhatóságában kételkedni akarnék; de, nem tudom honnan.^ van, a hány elmebetegséggel foglalkozó orvossal csak találkoztam, aa mind legalább is eszelősnek tünt fel előttem.
Száz ember között, mondá egyszer előttem gy ilyen, — kit, be ugy tetszik, e specialitás illustratiojának tekinthetünk, — ssáa ember között talán egj sipoa a kinek agyve-
leje tökéletes egyensúlyban volna. — Hagyjanak csak egy óráig a legelsővel, aki utamba akad és ráfogom bizonyitni, hogy legalább is eazelőe.
A jó doctor nem vevó észre, hogy állításával épen saját esselősségét bizony itá legjobban és, hogy ennélfogva szükségképpen illetéktelennek nyilvánitá magát, mások elméje állapotának megítélésére. —
Egyik kartársa valami éaarevételt kocz-káztatott....
— .Bocsánat. FogUlkosott ön már e kérdéssel ?" ssakitá félbe aa első.
„Igen keveset" viszonzá a másik.
.Az nem elég. Ha ön nem adta rá ma gát testestől, lelkestől hosszú időn át, akkor nem illetékes."
.Annál jobb, annak caak örülök."
„Ez pussta szó, de nem bizonyiték."
.De ha bizonyítékaimat nem akarja meghallgatni"
„Szabad-e nekem szólanom ?" Kérdé egy ur.
.Orvos ön ?" veté ellen as őrültek orvosa.
.Épen nem."
.Akkor hát csak mint világfi akar saólni."
.Nem bánom, legyen ! Azonban.... De mégis 1"
.Tehát rajul"
* e *
.Uraim, volt a műegyetemen egy tanuló-társam, aki valamennyi osstályát kitűnő bizony itványnyal végeste. Igaza volt é vagy sem, azt sem tudom, elég as kossá, megvolt győ-sődve, hogy m&ssaki oskoláink nagyon töké*
letleuek; ás hogy az azokon nyert hid- vagy bánya mérnöki diplomák nem valami sokat érnek.
„Tanulunk tanulni," mondágyakran, .de nem tudunk semmit. Sőt ami több, mai napság már minden bányamérnöknek, egyszersmind képzett gyakorlati gépésznek is kell lesnie, s e tekintetben Chalonsból a a központi oskolából is akárhány kerül ki, aki legalább is fölér velünk."
— .Esselőaség" szólt közbe ss őrültek orvosa.
.Persze, hogy az," folytatá aa elbeszélő, .magam is ugy vélekedem: de teasék csak a végét megvárni.''''
Tanulótársamnak nem volt több rokona egy nagyon öreg nagynénjénél, kinek agglegény fia, — irodai aligazgató valamelyik mi-nisteriumban, — gyámja Jvolt.
Barátomnak hatszázezer franknyi, tiszta adósságtól ment vagyona volt; rokonai arány • lag szegényeknek voltak mondhatók.
Gyámja igyekezett rábeszélni, hogy lép jen s hadseregbe, ő határozottan és következetesen vonakodott est tenni; ami nem egy öasse ssólalásra adott okot; rokonai talán, hogy valamely dicsőséges véletlenre számítottak ?
Midőn as egyetemből kilépett, huss éves volt; és egészen késs tervvel tért vissza nagynénje házába.
Mint mondá, hat hónapié egy Páris kö-selében fekvő nagy gépgyárban akart mint munkás dolgosni; e gyár egyik tanulótársunk atyjának igazgatóaága alatt állott ; a hat hó letelte után majd meglátja, hogy mihez fogjon gyakorlati ismeretei öregbítése végett.
Nagynénje és unokabátyja, eleinte maga-
és Molnár Pál urakat — vegyék erélyesen ez ügyet kezökbe s juttassák végre valahára a .Moraközi kérdést" kivánt megoldáshoz.
ANTALFAY.
a
- ^ K i tón* a t á a
zala-egemegi kir. törvényszéknek 187 4-dik évi telekkönyvi ügyforgalmáról.
Az álló összegek mennyisége a« éránk. tart. mennyi» ga
----------— r _ i i _ • - a i /í
Zalaiuegye blzotí s&sanak
J. ÍS75. évi február hó 3-án tartandó évnegyedes küzgyiiléséfien Jeiveendö tárgyak sorozata :
Alispáni évnegyede» jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Az elhalálozás folytán üresedésbe jött szent gró''hi járási szolgabírói és megyei árvaszéki jegyzői állomásoknak választás utján betöltése. —
A nm. m. kir. belügy min isten um leirata h cselédrendtartns tárgyában.
A nm. Földmivelés ipar és kereskedelmi uj. k. ministeriumnak m. é. 2<>U9l. szám alatt kibocsájtott rendelete, :i mért. khiteleitő hivatalok felállítása tárgyában. —
A nm. fóldmivelés- ipar és kereskedelmi in. kir. minísteriumnak leirata, mely mellfitt a mértékhitelesítők vizsgálatára szóló szabályrendeletet tudomás végett megküldi.
A megvei mérnöki hivatal, a?. I87f). évi utfentartási koli»égveté*i iratokat jelentése mellett bemutatja
A megyei mérnöki hivatal :.z 1*7.). évi országos közmunka felosztását óli kimutatásokat jelentése mellett felterjeszti.
A megyei mérnöki hivatal, a nagyméltósága magy. kir. közmunka és közlekedési miniateiiumnak mult évi deczeinber hó 2-án 12965. sz. a. kel! leirata folytán. a malmok szabályozására vonatkozó véleményes jelentését bemutatja.
A megyei mérnöki hivatal véleményes jelentése Goricsán közaégnek a ternovai hídtól alsó-krályoveczi vasúti állomásig vezető községi útnak, 8 megyei utak sorába leendő felvételét — ugy TVrnovától számítva az első hidnak megyei költségen leendő megépítését kérő folyamodványára.
A megyei mérnöki hivatal véleményes jelentése Kottori község azon folyamodványára, melyben a Mura folyó által elazakitott rév helyre állítása végett, mult évi hátralékos közmunka napszámok átengedését kéri.
A megyei mérnöki hivatal véleményes jelentése Hetée és több község azon folyamodványára, melyben a Zala Egerszeg — bozsoki útszakaszt, a megyei u''.ak Borába felvétetni kérik.
A megyei mérnöki hivatal, Bakóuak községnek közmunka átengedése: kérő folyamodványát, véleményes jelentese kíséretében felterjeszti.
Kis- és Nagy-Rada községeknek, 1875. évi természetbeni közmunkájuk elengedését kérő folyamodványát a mesyej mérnöki hivatal, véleményes jelentése kíséretében bemutatja.
Kovács Károly zalaegerszegi lakós nvi-latkorata, melyben a biráló választraáovi tag-ságróli lemondását tudatja.
(Vége köv.)
kon kívül voltak ; később, lassan-lassan belenyugodtak különczködésébe.
Mindennap elment a gyárba kézművesként dolgozott, aztán hazatérvén nagynénje házába, szobácskájában angol ée amerikai szak-művek tanulásával foglalkozott.
Azonban, kevés idő multával titkos, alattomos harcz indult meg ellene: csípős megjegyzések gyámjától és nagynénjétől; rosz akarat a szolgák részéről; valóságos rendszere az üldözésnek.
Eleinte csak tűrte békén a boszantásokat, gondolván : e*y év múlva nagykorú leszek, átveszem birtokomat, és valamennyit pokolba kergetem.
Később azonban a szünet nélkül való kötekedés kezdte kihozni sodrából s néha néha valóságos düh rohamai voltak. Végre beteg lett.
Orvost hivattak, a ki figyelmesen meg-vissgálá, néhány lépést tétetett, egy lapot elolvastatott vele, minden mozdulatát a legnagyobb figyelemmel kisérvén, és még hangja csöngését is, hogy ugy mondjuk megmérlegelvén ; végül elkezdett tőle kérdezősködni.
.Lássa kedves fiam- — szólt, — „»% orvost miodenek előtt jó barátnak kell tekinteni, nem szabad előtte semmit is eltitkolni. Gyakran a testi betegség csak a lélek szenvedésének él lenhatása. Nincs-e valami buja, boszusága?«
„Lássa orvoe ur," felelt a meggondolatlan, „e házban mindenki terhemre van, nagyon sze renesetlennek érzem magamat e helyen."
„Ugy van, elhiszem. Nemde önnek i»t ellenséear vannak, üldözik önt?« 1 n^gy van orvos ur.u
Változások
Íj 2|
3
I. A birtokban
1. élők között
a) Szerződések álta! . .
b) Végrehajtás álul . .
c) Haláleset következtében
r • •
Öszvesen
8Í 9
10 11
12
11. A terhekuél
1. uj terhek keletkezése következtében
Az élők között
A) Szerződések bekebelezése, j 1382 —
B) Igazolt előjegyzés . . .
C) Végrehajtás utjáni bekebelezés ......
D) Hagyaték átszolgáltatás által.......
Öszvesen
2. Terhektőli felszabadítás következtében
a) A hitelezők kielégítésére szolgáló bejött öszveg elégtelensége miatt csődökben .
b) A dologi jognak más mó-doni megszüntetése által .
ósivesen
Egyszerű előjegyzések . .
A végrehajtási jognak már fennálló követeléeeknéli bekebelezése .....
Már betáblázott öszvegeknéli átruházás . . . . . .
Öszvesen
Kelt Zala Egerszegen, 1875. évi január hó l én.
A zala-egerszegi kir. törvényszék telekkönyvi osztálya.
Helyi hírek.
— Gyászhír. Nagy Kanizsaváros szülöttje Szomor Károly, kinek sz< p tollából lapunk folyó évi 4 és 5 ik számában a „Gyermek kert''-ről oly szakavatott czikket s egyízers-mint életében az utolsót közöltük, január 24-én délben megszűnt élni. A boldogult rajongva működött a népnevelés ügyeért, több tankönyvet irt is, melyek szép kelendőségnek örvendenek, a szépirodalom terén szinte elismeréssel találkozott, czikkeiben, társadalmi fellépésében észlelhető volt ugyan az elkeseredés s világ gyűlölet, de kik az ifjú lelkületét nem egyoida-luiag itélék meg, tudhaták, -hogy mindezt testi baja idézte elő, mert szeretett volna élni kedves családjának, a hazának, az irodalomnak. Azonban a végzet csak 32 évet engedett élnie; az őszszel szülőföldjére jött, hol mig tehette, munkálkodott. Szülőföldjén több nemeskeblü emberbarát vigasztalta, segélyezte őt s hisszük, hogy hátramaradt bus özvegye s három kisded
árvájáról sem feledkezend el és megvagyunk győződve, hogy as elhunyt atyának, mint iró-nxk utolsó czikke dtán egyik árvája lesz e 1 s ő az épen létesülő gyermek-ovodábani felvételre. Temetése nagy részvéttel ment végbe ; elismeréssel emiitjük meg a nagy-kanizsai főgymna-sium 8 a helybeli községi iskolák igazgatóságának azon nemes intézkedését, hogy az összes tanuló ifjúsággal vettek részt a végtisztesség tételen. A kibocsátott gyássjelentés igy hang'' zik : Szomor Károly né, született Kondrád Hermina a maga és kiskorú gyermekei: Vilma, Margit és Miklós ugy'' számoz rokon nevében elkeseredett szívvel jelenti szeretett férje s illetőleg édes atvjok Szomor Károlynak, ki a magyar irók es művészek , a budapesti gyorsírászati egylet-, a természettudományi társulat sat. tagja volt, 16 éven át buzgó tanárnak hosszú, kinos szenvedés után tüdővétzben január 24 én délben 12 órakor történt gyászos elhuny lát. A boldogultnak hűlt tetemei január 26-án délelőtt 10 órakor tétettek a nagy-kani-
Hm. Hm. És nem hali-«) néha hangokat maga körül, midőo egyedül van?"
„Valóban nem, nagyon nyugodt vagyok, midőn egyedül vagyok. Azonban mégis, — hallom néha unokabátyám dünnyögő és nagynéném rekedt hangja», midőn a kertben egymásai beszélgetnek s ez mindannyiszor felizgatja idegeimet." —
Az orvos valami áltatlan decoctumotrendelt és távozott.
Barátom jobban lett és ismét hozzáfogott előbbi életmódjához.
Egy este, midőn a szokott időnél később tért haza, — az nap a gépgyárosnál ebédelt a ki neki műhelyét megnyitotta volt, — fiatal lánykával találkozott, a ki na-ynénje házánál mint varrónő volt munkában.
A nők jószivüek. Lehetfc hogy e lányka az ifjút komolyabbnak találta a vele egykorúak nál, lehet, hogy az üldöztetés, melynek ki volt téve, felk^kp jobb érzését; elég az hozzá, hogy megszólitá: ,
. Uram," szólt, .őrizkedjék mindenkitől nagynénje házánál. Valamennyien azt állítják, hogy ön őrült, még az orvos is, ki önt, midőn beteg volt, meglátogatá. Unokabátyja valamennyi szolgávsl elhitette, hogy as életmód, melyet az önre déző vagyon mellett folytat, elmebetegségének kétségbevonhatatlan jele
Ma végre az orvosnak egy H____ úrhoz, az
X. .. i őrültek házának igazgatójához intézett levelével jött haza, melyben önt, mint veszélyessé valható monomaniában szenvedőt írja le. Én, a ki önt tökéletesen ép elméjűnek tartom, kötelességemnek tartottam e cselszövényre figyelmeztetni. Önt két vagy három nap uralva,
azon ürügy alatt, bogy L... úrhoz, bátyja X-ben lakó barátjához mennek ebédre, az őrültek házába akarják vezetni."
„Köszönöm gyermekem," felelt az ifjú , .sohase fogom elfeledni a velem tett szolgálatot. Gondom lesz rá, hogy elejét vegyem a dolognak."
Felesleges volna megkisérleni annak leírását, miként tölté barátom az éjjet Eltorlaszolta szobája ajtaját, pisztolyait megtöltve és egyetemi kardját az ágya előtti asztalra helyezte 5 a legcsekélyebb zajra felrezzent, attól tartván, hogy rajta ütnek és erőszakkal hur-czolják el.
Mire megvirradt, késs volt tervével, mely általnaemcsak, hogy menekülni remélt a neki vetett hurokból, de még magát ellenein meg is boBzulhatá. —
Ugy tett, mintha most is, mint mindig a műhelybe menne dolgozni, este a zzokott órában, mintha mi sem aggasztaná, nyugodtan haza tért. Ebéd közben bátyja a legártatlanabb arcz-czal megssólitá:
„Mi szándékod van holnap estére öcsém ? Eligérkeztél-e már vslshová?"
A fiatal varrónő, ki szintén az asztalnál ült, a mint az régente a polgári hásaknál szokásban volt, nem állhatá meg, hogy össze ne rezzenjen és halvány arczát az ifja felé fbrditá.
„Nem bátyám," felelt ez, „nem igérkes-tem sehovsse."
„Akkor hát jer velem L... hez, kinek gyönyörű nyári laka van X ... ben és a ki rég óta óhait veled megismerkedni" — „Nem bánom, menjünk.''
„Jól van l" szólt gyámja, győzedelmes
_ köztemetőbe örök nyugdotnra. Kelt Nagy-
Kanizsán. január 25 én, .1875- Aldáa emlékezetén ! Béke hamvsin 1
— Megjelent é* Wajdits József könyv-kereskedésében kapható az 1874. évi törvéDv. különféle kiadásban.
Mellékletül veszik tisstelt olvasóink Föl.ibssy Lajos ur elismert jóhirü _magkeresk.--ééaének legújabb árjegyzékét, melyet kiválólag ajánljuk a t. gazdaközönség figyelmébe. Föl dessy ur évenkint külföldre utazik, hogy az o t nyert tapasstalatokat érvényesítse hazánkban, mely körülmény minden esetre közelismeréi-t érdemel és a vevők bizalommal fordulhatnak kereskedéséhes.
— Nyilvános köszönet. Mindazok kik boldogult férjem iránt hosszas betegeske dése alatt részvétét s elhunytával s végtiazte« ség megtételével áldozatkészséget tanúsítottak, fogadják szomorú szivem legőszintébb köszönetét, különösen a fógymnasiumi főtisztelendő tanári- s községi iskolák tekintetes tanítói kara azon becses intézkedésért, hogy az összes tanulóifjúsággal jelentek meg, nemkülönben a helybeli hivatalok mélyen tisztelt több tagja s :i t. polgárság fogadják ismételt hálám a lesújtó fájdalmamat enyhitő részvétért Nagy-Kani zsán, jan. 26 án 1875. Szomor Károly özvegye
— Nyilatkozat. A „Z»lsi Közlöny ''3-dik számában M. betű alatt Muraközből meg jelent czikkben az orvosokról is volt szó, hogy s mészárosoktól 3 frtot szedtek minden drb. marha megvizsgálásáért. — Kényszeritve látom magamat, az igen t. czikkirót tiszteletteljesen felkérni azon orvos megnevezésére, a ki ezt tette, nehogy ezen aljas cselekedet, olyan orvos nevét is érintse, ki Muraköz érdekében működött é. a reábízott teendőket föláldozással végezte. Én
.részemről senkitől egy fél krajezártsem vettem eL Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. jsnuár ho 22-én. Fürst Lajos perlaki véazker. állatorvos.
— A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, f. évi február hó 6. án, a „Zöldfa* vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmm rendez. Belépni cfij : 1 frt, karzat első sor 2 frt. második sor 1 frt. Jegyek előre válthatók : Wajdits József és Halphen Lázár urak kereskedésében. Kezdete 8 órakor. Minthogy a tiszta jövedelem uj beszerzésekre fordittatik, szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak és biriapilag fognak közöltetni.
— Hytnen. Szánt hó fai ur Letenyér''.l jsn. 24-én tartotta menyegzőjét Erős József b-csehelyi körjegysó ur művelt és szép leány*, Gizella kiszsszonynyal. Áldás frigyökön !
— A ,marczali polgári dalkör" által folyó évi február hó 1 én a „Korona" vendégK-nagy termében tánozkoazornvai ösazekötött jo-tékonyczélu dalestély tartatik*. Belépti díj 1 frt.
— A . Vasárnapi Újság* január 24-diki száma következő tartalommal jelent meg : Ledru-Bollin (ar czké pp el). — Merengés. (Költemény.) — Egy német ember magyar leánya. (Elbeszélés, Rét hí Lajostól.) — Szepesi Imre és Szigethi Warga János (ircz-képpel). — Az egyetemi könyvtár palotája (képpel). — Utazás a föld közepébe. ("Verne regénye, két képpel.) — A magyar hírlapirodalom 1875-ben.(Részletes kimutatás S z i n y-nyey Józseftől.) — Közintézetek, egyletek, sat rendes rovatok és sakkfeladvány.
— Vörösök helységében egy horvát ajkú egyén január 23-án annyit ivott a hegy le véből, hogy gutaütés következtében hirtelen meghalt.
pillantást vetvén anyjára, .hivatalom bezárta után indulhatunk. Jer értem a ministeriumhoz, négy órakor."
Ebéd után barátom vevé kalapját, s egy kis séta űrügye alatt kiment.
Megállott az utcza szögletén, hol a varró nővel találkozott volt, és bevárta ezt:
.Kedves gyermekem," szólt hozzá, mé^ szükségem van szívességére. Legyen ma este tizenegy óra és éjfél közt az utczára nyiló ablakom alatt, de mindenesetre, hozzon kocsit is magával, mely ott kösel várakozzék. Földszint lakom, ablakom félig nyitva lesz, kopogtasson rajta csöndesen; egy kis utazóládát fogok ki adni néhány darab ruhával ós fehérneművel. Rejtse el magánál, holnap este tíz óra felé érte megyek."
A leányka kissé elpirult, de beleegyezett.
Ugy történt minden, ahogy megbeszélték. * » *
Másnap délután négy órakor a két unoka testvér a kitűzött helyen találkozott, kocsit f»-gadtak, a gyám pár ssót váltott a kocsissal éj elindultak X. . . felé.
H. . . . orvos tagyuzerü intézetébe hajtattak, ki vendégeit egy teremben fogadá.
As orvos és a fiatal ember egyetértő pillantást váltottak.
„Uram," szólt a gyám „szegény betegé vezetek önhös, ki F.. . orvos által különös figyelmébe van ajánlva. íme F... orvos levele.*
„F. . . orvos ur,® felelt nyájasan az igazgató, „már értesített, uram." Csöngetett
Izmos ksmass lépett be.
„Antal,* szólt az igazgató, Vvesesse ezen
— A dunántuU vasutak ellen Általános a panasz a szállítók részéről. Nem elég, hogy már a feneketlen szekérut&kon a szállítás rendkívüli nehézségekkel van összekötve,de ha sikerül is 14 napban egyszer az árut a vasúthoz szállítani, azákány-dombovár-báttaszéki. barcs-pécsi és pécs mohácsi vasutvonalakról még se szállítható az tovább, mivel e vasutaknak nincsen elegendó kocsijok; e mellett még megfelelő tárházaik sincsenek, sa nagy nehézséggel és áldozattal oda azállitott áru, a feladó rovására esónek, hónak kitéve a szabad ég alatt hever. Hogy ily körülmények mellett a kereskedőknek lehetetlen a kikötött határidőket megtartani, s ennélfogva gyakran a legnagyobb károkat szenvedik, magától értetődik. — Ha ez már oly csekély forgalom mellett, minő az idéni igy megy, minő fennakadást fog szenvedni a forgalom akkor, ha jó termés és jelentékeny kivitel lesz e vidéken?
— Goldmann Lajos keszthelyi lakós vezetéknevének „Gyarmati" ra kért átváltozta-táat, a Leliigyministerium megengedte.
— Keszthely, jauuár hó 1875. E hó lÓ-án tartatott meg ama tánczvigalom, melyet városi tanácsunk a kisded-ovoda javára az „Amazon" szálloda nagy termében rendezett A tánczvigalmi rendezőség bár minden lehetőt elkövetett, hogy »z estély minél fényesebb és sikerültebb lehessen, s gondoskodott mindenről úgyannyira, hogy vendégei igényeit tökéletesen kielégíthesse. Várva várta mindenki a napot, órát és pillanatot, melyben a vigalom kezdetét veendi. Kijött végre az oly óhajtva várt időpont a zene megharsant s táncz után vágyódó fiatalság sóhajtva tekintgetett szét s kerdezte mindenik szomszédjától, vájjon hol késnek a hölgyek ? A táncz 2/s 1° órakor vette csak kezdetét. Az estély, habár hölgyeink közül igen kevesen jelentek is meg, sikerültebb tánczestélyeink közé sorozható. A vidékből csupán a Kacskovics családot Boglárról volt szerencsénk körünkben üdvözölhetni. A kodé-Íves mulatság reggeli 4 óráig tartott s az ovoda részére 233 frt. 61 kr. tiszta jövödelem maradt, melv összeg részint felülfizetésekből, részint beléptidijak és sorsjegyekből folyt be. X.
— Nyilvános köszönet. Azon igen tisztelt úrhölgyeknek 6* uraknak, kik az ovoda javára rendezett tánczvigalom alkalmival részint kisorsolandó tárgyak, részint pedig felüi-zetéseikkel voltak szivesek a jövedelemhez járulni, legbensőbb köszönetet mond Keszthelyen 187;). január 19-én A rendezőség.
— Keszthely város képviselőtestülete e hó lö-áa d. u. 2 órakor közgyűlést tartott. Kz alkalommal Keischl Venczel ur, keszthelyi városbíró az ovodA részére 200 frt alapítványt tett. Mint halljuk, a takarékpénztár az ovoda részére az évi osztalékból 130 frnyi össteget ajánlott fel.
— Singer Samu keszthelyi vegyes kereskedő boltjából e hó -1 és 22*ike közti éjjel a padlá«ról egy kötélen leereszkedve egy vakmerő a pénztartó fiókot feltörte s 3 ezüst kanalat, egy gyürüt, 8 — 10 frt. apró pénzt, egy hajfürtöt és különféle irományokat eltolvajolt.
— Táb''/rsxky éfl Parsch nemzeti zeneműkereskedésében Budapesten megjelent legújabb zenemű: „Brankovics," Erkel Ferencz legújabb eredeti 4 felvonásos dalművéből, zongorakivonat. Ara 2 frt. FBrankovicsu dalmű a sajtó és a legilletékesebb zenészeti tekintélyek ítélete szerint, legjelentékenyebb müve a genialis mesternek, mely rövid idő alatt bizonyára minden elsőrangú operaház műsorán fog állani. Erkel e legújabb s hét dalmüve közt legszebb, legértékesebb opftrája 1874. május 20-án került legelőször szinre Budapesten a
urat szobámba, a mig ezen ifjú urat kikérdezem. A 107 esbe, tudja.". . .
A gyám követé a szolgát, néhány másod-perez múlva barátom azivszakgató kiálltásokat hallott.
Fölkelt.
„Ah!" szólt, .csaknem elfeledém megmondani kedves orvos ur, bogy szegény betegünk eszel ősségében annyira ment, hogy valószínűleg ac első évnegyedre járó tartásdíjat is-magával hozta."
.Épen most motozzák meg," szakitá félbe az orvos, „különben mindjárt utána né»»k.Legyen szíves csak öt peresig várakozni."
Öt perez múlva visszatért:
„Teljesen kifejlődött dühös monomania. K pillanatban teljes erejéből ordit, ast állítván, hogy ön az örült; s hogy ő vezette önt ide, miután megvizsgáltatta. Sietek jeges zuhanyt adatni neki.. . Félek, nagyon komoly eset.«
.Kiváló figyelmébe ajánlom kedves orvos ur, szegény anyja annyira ssereti.*
Aztán lrtissönt és elindult
Azelőtt való nap személyesen jött as orvost értesítni, hogy másnsp különös beteget fog intézetébe vezetni, kinek az a rögeszméje, hogy mindenkit őrültnek tart, az őrültek hásába akar vezetni.
* 0 *
Harmadnap barátom már Scbwetsban
volt; s onnan indított pört nagynénje és gyámja ellen.
leghatározottabb s nagyszerű sikerrel s acófa minden előadása alkalmával ujabb és ujabb
hódításokat tesz a közönség és kritika körében. A zongorakivonat a legszeLb és leghatásosabb dallam részleteket tartalmazza. Nevezetesen: a nagyhatású indulót, a ritka érdekességü ko lo-t; a gyönyörű ábrándos Homance-ot; a „de te sírsz" kezdetű megható dallamot; a sajátságos eredetiséggel bíró törölj női kart ó végre : az 1 só és 2 dik finálét, mely részletek ellenáll-hatlan hatású fénypontjai az egé.«z dalműnek. Fölhívjuk a zenekedvelő t. cz. közönség méltó figyelmét e korszakot alkotó dalműre s annak Bzóbanforgó kivonatára, melyet Erkel Sándor inesterileg eszközölt a vezérkönyv alapján.
— Letenyéröl írják : Mint bizton forrásból értesültünk a lelenyei kir. adóhivatali pénztárnok ellen a magas pénzügyministerium által — többrendbeli feladás folytán — szigorú vizsgálat rendeltetett el s ejtetett meg; örülünk a kormány részérőli minden oly intézkedésnek, mely a közhivatalok feletti példás ellenőrzés által a közönség megnyugtatására szolgál.
— Al-só-Lendváról a „Zalai Közlöny" -nek : Folyó hó 20-án az alsó lendvai .polgári olvasó-egylet" javára rendezett bál sikerültnek mondható s igen látogatott volt; mely ben Nagy -Kauizsarol Kovács Gábor jeles zenekara működött, a helyi, valamint a, vidéki intelligentia nagy számmal jelen volt A briliánsán kivilágított és kitűnő ízléssel diszitott teremben, meglepő képet nyújtott a hölgyek elegáns csopor-tozata, mely az emberek figyelmét már az első belépéinéi megragadta s hosszasan lekötve tartá, a hölgyek pompásan és ízlésesen voltak öltözve; a bálkirálynői koronát méltán ítéljük: Kovács Jánosné ő nagyságának, kinek nemcsak dísz-öltözete, de meglepő bája köték le a figyelmet; jelen voltak: Lendvay Mátyásné, Hajós Mi-hályné, Kelcz Gyuláné, Stein Antalné, Isoó Ferencz né ő nsgaik ; Prey Vilma és Szeredy Julcsa kisasszonyok. — Lentibél: Dany Jó-zsefné,Hruska Nándorné, Horváth Lászlóné bájos leányával, Riedl Irma és Emília kisasszonyok : Varasdról: Mintachek N. né bájos leányával stb.y — a négyest 30 pár lejtette, a vigalom a legjobb kedélylyel folyt s a tánczkedv hőmérője oly magas fokra emelkedett, bogy csak a reggeli órák által előidézett bádgyadt-ság volt képes azt végképen megszüntetni.
— Rövid hirek. Berzenczei László, volt orsz. gyűlési képviselő megőrült. — Eugénia excsászárné fia számára negyedfél milliónyi kölcsönt vett fel sngol bankároktói. — Oroszországban még csak most kapták meg a katonák azon engedélyt, hogy színházba járhassanak. — Bécsben az öntöttvasból készült síremlékeket kezdik rabolni. — Athénben az orosa és olasz követek párbajt vívtak. — .Budapesti iparos ssövetséga alakítását határoztáK el s fővárosban. — A bécsi udvari színház a jövő évben tartja meg fönualla»ának századik évfordulóját — Haynald érnek anyja Szecscnyben meghalt — A bécsi Bchmalci temetőben egy ifjú nő elb&lt férje sírján mérgezte meg magát. — Havre közelében a Szajna torkolatánál egy jól bedugaszolt palaczkban írott tudósításokat találtak azon ejszaksarki kirándulásról, melyben Napoleon hg. is részt vett. — A gyógyszerészek azon panaszkodnak, hogy ker^-setok egy év óta csökkent. — A Győrben állomásozó huszárezred parancsnoka megtiltotta a tiszteknek .Kornélia" előadását megnézni. — Komában a jövő hónapban egy szabad kő míves templomot avatnak föl. — A párizsi .Figaró" fájdalom-mal jegyzi meg, hogy nőink a magyar historikus öltözékről lemondottak. — Bécsben még .Menyasszonyi ruhák kölcsöu is adatnak." — Általános táv. congressus fog a f. év május vagy
junius havában tartatni Szt.-Hétervárott — A levelező lapok valósainttleg meg fognak nagyob-
bittatni. —
Vegyes hírek.
— A déInyuyoti vasutak egyesítése mellett a „Société generál des chemins de fer belgsa társulattal állítólag egy Budapest-simonyi-vasutvonal kiépítése iránt is foly as alkudosás; hogy a Duna jobb vagy bal partján fogják-e épitni ez uj vonalat, még nem tudhatni.
— Iszonyú bűntényt követett el f. b. 14 én Kerepesen egy^ napszámos. — A pesti vámsorompó és Besnyő között folyamatban levő úttisztításnál számos munkás van alkalmazva. Ezek egyike említett napon este hazamenet közben társainak azon ígéretet tette, hogy másnap reggelire „meglepetésük neje orrát fogja bemutatni. A munkások jót nevettek ez élezen és nem vették számba társuk beszédét. — Ez azonban komolyan vette a dolgot és miután Kerepesre haza érkezett és va-cáoralt, hirtelen feleségére veté magát és orrát levágta. Ennyivel azonban nem elégedett meg, hanem nejét tőidre terítvén, karjain a bőrt fel-hasitá és elkezdé a szerencsétlent s z a b á 1 y-szerűen nyúzni. A nő kétségbeesett kiáltására a szomszédok összeszaladtak és sikerűit a férjét, erélyes ellenállás után legyőzniök és megkötözőiök. Másnap a gödöllői járásbírósághoz szállították be.
— 118 évésnö. A pPokrok" szerint Prágában sz úgynevezett Kleinseite-n egy 118 éves öregasszony ól, születésére nézve magyar, neve Suhay báróné, 1757-ben született, legidősebb fia 1809-ben mint törzstiszt esett el Wag-rumnál. Régebben egy kis dohány trafikája volt, később Ciam Gallas gróf közbenjárása által évi kegydijt kapott. — Még eddig mogle-hetőa egéssségnek Örvend.
___ Nagyobb mennyiségű makkot szán-
l dékosik egy magkereskedés venni, kiknél eladó makk van, szíveskedjenek e lap kiadó hivatalában jelentkezni.
PUcziárak.
Hivataloaan jegysetf piacsiárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi január hó 20-án.
G a b on a m ü e k: egy alsó„anszt mérő «»érint. Bnaa 07 — 90 fontos 4 frt. 60 kr, 85 — ÓS fontos— frt — kr. 83 — 87 fontos 4 frt. — kr. Rom 74—78 fonto« 3 frt 26 kr. Árpa serfSzésre 68—70 fontos 2 frt 80 kr. «Ütésre való 2 frt. 20 kr. Zab 2 frt — kr. Repoze — fn — kr. Lisztuemüek: egy bécsi mázsa «érint. Liszt legfinomabb 15 frt. — kr. Zsemleliszt 14 frt. — kr. Fehér keuyérliazt 8 út. — kr. Fekete kenyérliszt 6 frt. — kr. Búzadara 14 frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Biss 16 frt — H 0 -v e 1 y e a e k : egy alsó ausst már5 szerint. Borso 10 firt. — kr. Bab K frt. W kr. Lenese 10 frt. — kr. Kö-le« 6 frt. 50 kr. Hajdins <j>ohánka) 4 frt. — kr. Ka-koricza 2 frt 80 ki. Bnrgonya 1 frt. 10 kr. Hsr egy bécsi font szerint. Marhahns 2b kr. Disznóhús 32 kr. Jnhhni — kr. Borjúhús 82 kr. Z s i rf é 1 é k : Disznózsír 60 kr. Marhazair 60 kr. -ásalonna Ab kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 35 kr. 8taaria>gyertya 65 kr- Fsfgyn-gyertya 32Ikr. Bor: egy alsó auazt. akó 40 pint szerint ó-bor 8 frt. — kr. Uj-bor 6 frt. — kr. Sör: egy alaó auatr. sörakó 42 pu.t szerint. Legmagasabb 9 frt. —kr. Legalacsonyabb -frt. — kr. T a ■ i f a : 1 bécsi öl 36 hűvel yk hosszú. Bükkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 6 frt. — kr. KÓszéu egy bécsi máaaa 70 kr. Fasaén egy mérő 70 kr. 8 a e u a egy bécsi mázsa szerint 1 frt. 70 kr. 8 z a i m a 1 írt-,_ Nap az ám: Élelmezéssel egy férti 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt. - kr. Élelmezéssel egy n6 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. Élelmssésael egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 60 kr.'' Kiadta : (P- h-) Maninger József,
v. aljegyző.
Papírszeletek.
— Uj felfedezés. A. L*la* újságolja S-ik számában .konrtanlinápolybau (kin k-p«dig na g y város) 3 fek''-te ratmsolganS p i r .» kék én sárga JeilMtoa volt jelen. Mi eddig csak két«z infiségrŐl hallottunk s itt-ott ismertünk.
Kgy helységben az elöljáróság megtiltotta a sírkövek emelését, az okot keresőket egy polgár igy világosítá fel: Elöljáróink még életben eléggé terhelik az embereket, igy nem akarják, hogy holtuk után is nyomassanak.
— Bliktri. A .Lüa coinpact bet>i* bűében árért irta a nagy-kanixati fljjymnasluin ifjúságának tánrzrigalmát „gymnaainmi ifjn ¿ágénak,- mert „f(f-fcre x .Lala" azerkeaztőjénc-k *zük»ége vau, a megtartotta magának
Sunyi Pista ur egy sötét este kótyagos fővel botorkálván hasa, medvének nézte ijediében a havou maradt darab fát a egyszerre kijózanodott.
Máskor ismét ngyanily állapotban megölelte a lépcsőn fekvő sfidődiaznót, ast hívén, bogy barátja.
Kitett magáért a ,Lala* ; utóbbi bálkróuiká-jál.an ol vanok neveit ia kitette, kik egész éijel o t t-bou aludtak; kár a békéit alvók álmait zavarni !
Sunyi Piata ur, ki a minap pofa- és tokakza-kállának egyik falét epy forintért eladta bogy kártyázhasson jelenti • miszerint most meg lutriba akar-vau tenni, de a lutrigyüjtö nem vár, — hát a másik j felét is ar.ivesen áruba bocsátja, miután amaz már ngyia hatalmasan kibnrjánzott. De egyu''.tal fenye-getőrlzik ia, hogy maga vágja le, ha nem akad vevője
Ami ez utóbbit illeti, nem csekély fáradtságba került öt H. . . orvos körmei közül ki-szabaditni, ki határozottan állitá, hogy őrültsége a legnehezebb esetek közé tartozik s hogy előbb utóbb visszakerül intézetébe.
„Eezelósség" szakiiá félbe gépiesen az az őrültek orvosa, ki karos székében szunyado-sott
.Ami pedig a legkülönösebb, hogy ezelőtt három évvel caakugyan az őrültek házában halt meg. — Néhány napi ott tartózkodás elég volt arra, hogy eszét megzavarja."
.Hát a másik, a másik, az if]u őrült ?" türelmetlen kedék az orvos.
,,A másiknak soha semmi köze se volt as őrültséghez, ő jelenl eg főmérnök a csehországi bányáknál. ... És önöknek legalázatosabb szolgája."
As őrültek orvosa fölugrott karos székéből.
.ÉsNht azt hissi meggyógyult, nemde ?a kiálliott lol, „minő eszelősség, Istenem, minő eszel ősség! *
Sirbccker után ''
(franex iából)
rrr
Ldt tobozán.
Prága, jan. 20-án: 49, 71, 41, Lemberg, , „ 12, 3, 75,
59; 15,
Történeti naptár.
Január 26. 1622. Bethlen Gábor királyi ünne-pélylyel vonul be Lőrére. — 1802. Debreczeni Márton költő születése napja.
, 27. 1528. II. Soliman Zápolyát magyar királynak s testvérének ismerte el.
— 1712. Bécsben Szent István templomában a 337 mázsás harang először megkondul. — 1756. Mozart ssülelésnspja. — 1810. Gyarmathy János hittani író születése Kis Gör-bőn, Zalam. — 1848. a nápolyi forradalom kezdete.
„ 28. 814. Nagy Károly római csiszár halála. — 1738. Rákóczy József, II. Rákóczy Fer. fia Widdinból szózatot intés s magyarokhoz. — 1805. Csokonai halálozása. — 1849. Lü-ders oroastábornok betörése Erdélybe. — 1850. A menekült magyarok óváaa Éssak. Amerikában Ferencz Jóssef császár rendelvényei ellen. „ 29. 275. Áurelianus római császár meggyilkoltatása. — 1664. Pécs visssa-foglaltátik rohammal a törököktől.
— 1824. A Stuart királyi ház utolsó tagja is kihal. — 1837. Puschkis halálozása. — 1858.
LeadvayMájrton halálosáss__1866.
Ferencs Jóssef csássár és neje Pesten nagy örömmel fogadtatnak.
26. 77.
Érték- és váltéfelyan január 26.
5*/t metaliques 70.05 ; 5*/® nems. kolcs*>u 75.45; 1860-ki álladalmi kölcaön 111.30; ban k -részv. 9 57; hitelintéseti részvények 222.— ; London 111.— ; magyar föld tehermentés! kötvény 78.25; temesvári fóldtehermentési kötvény 76.75; erdélyi 4''óidtahermentési kötvény 75.70; horvát-slavon fóldtehermentési kötvény 80.—; ezüst 105.90; cs. kir. arany 5.26-Napoleond''or 8.91 —
Kelelós szerkesztős kiadó : Bátorfi Lajos.
Óvás.

Ezennel figyelmeztetem a t cz. közdaságit, bogy Lsjoa nevü fiamnak semmiféle hitel ne ada**éK ( mert én — fiam által csinált adósságokat — kinem'' fogom fizetni ; a miért is a jelen óváit a t. cz. közönség becses figyelmébe ajánlja
KREPSZ ANTAL 1GNÁCZ, Pellérden.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő áa fájdalmat csillapító Hatása által leggyorsabb, legbiztosabb a egyssermind gyökeres gyógyulást eaaközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torozgyulladáa-légeaSbnrnt, b 5 i k é s-barság, bártyáagyik (Croup-angina) mindeneaü megsértések, harapás, asnráa, vágás vagy égéa által támadható sebek, megforrá-záaok, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyfek, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fajdalom csillapítással — rögzött daganatok, gilrnők, tályogok, pokolvar (carbuncnlns postula maligna), megkemányedéaek, genyedések, vérkelések, mninden mirigy betegségek, görvélyea fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömiaáreg, vadlma, tagszivaos, esontszd, kificaamitás és msgiráu-duláaok, helyi rsúz; továbbá a azflléa folytán! láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyea női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülheUen életveaaélyes sebéssi mfitétnek mellőzésével — egyedül ezen jelea sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljeaea bemélyedt bárminemű ssálka, vagy darázs- éa méhfulánkja csupán ezen trpasanak rö>~id idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azutáu a testből közönségesen aaabad készei, sebészi m fiiét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbrcaülhetlen gyógyazer, melynek j>-les-sége egbitelesebb egyének azámoa a különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivüli, a legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyak használ-lata által mág elavnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított ás elterjedett hirét kéUégbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeaS raktár : Psstss Török Jézssf gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Na«y-Ksslzsás : WAJDITS JÓZSEF árnál. Psksss: Malatinazky S. — Pécsett; Sipőcz J. — SflSMfSB: Stamborazky. - Sz.-Febérvá-rstt: Braun J. — SzSSlUttetySS: Pillicb F. — Vcszpréakes: Ferenczy K. - Zágrábbas Mitlbach Zs. Soprssbas: Bock J.
A t es. gyógysserész ás kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felázólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat eaen gyógyszer készi-tőjéhez F0RTY LÁ8ZL0H0Z caimezve . Budára, (Eácz-város, íŐntcaa, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak kéazpénabeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
Mai szamunkhoz van mellékelve: FÖLDESSY LAJOS magkereskedósónek árjegyzéke.
♦) E rovat alatt köslóttárt felelősséget nem vállal a fisorr.
3BS
(iwo-86) a legnagyobb
fASBCT®R8YÁR
Bécsben, III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Háztelek-eladás.
A Osengery utczában van egy ttres háxtelek, mely 16 öl széles és 65 öl hosszú. Szabad kézből eladó. Bővebben értekezhetni a tulajdoüos Bacbracb Gyula urnái Nagy-Kanizsán. (1562—1)
H1RDKTMENY.
Mintán egyrészről at általam m. é. dfczeubrr hóban 500 és 100 darab
Bécs város
(tléc« váron dlj-kölcsöne 1874-ik évről)
álló társat csoportulatokon a njnjtott előnyök miatt oly számos rolt a részire rés, hogy legjobb akaratom mellett sem Toltam képes valamennyi beérkaaatt jelentkeaésnak eleget ieniu és miv^l másrészről foljtonosan kérdéaek intéztetnek hozzám, vájjon lehetséges-e még egy csoporttilatba lépni, elhaiározám magam, ez álul xzárooa réazről nyilatkoiott óhajtásnak it eleget téré caak a nagyobb nyeremény! reményre jogosító
100 darab Bécs város sorsjegyeiből álló társas csoportulatokat
alakítani. . C1588"^
▲ caoporuilatok (társaságuk) olyké|> nlakitUtuak, bogy minden raoportulat 1(X> résxletbtTÍ''áll és mioden ré«le»-jegy birtokosa nem egy sorsjegyre, hanem a caoportulethoz tartozó összes, MM) sorsjegyre, a befizetés tartima alatt történő 8 bnzásoo-játszik ea a cioportalat fel-osaláaa után minden rétzlet-jegyért egy d*r«bot a csoportn''Utluo foglalt 100 aorsjegy köxfll kap.
Jelentketéaek e es''oportuUtokra I. é. január 15 kétől a köretkezó feltételek aUtt fogadtatnak el.
py* Egy részlet-jegy ára u. é. 125 frt.
melyre a jelentkezésnél 5 frt fitetcudö, n. bátrale\C 1*<» frtnyi összeg pedig, 1675. márcxiustól küzdre 24 egymásután következő havi részletben 6 írtjával törlesztendő, sgyattsi azon elúnyös iatezkedés törtéat. bogy siisdsa résztvsvó s jsiestkszés beérkszte stás s részl*t-is|y|ysl SfyBtt 24 drk. hérsseetss. magyar pssta staivanyt kap artyek már egeszei kiállltvák és esspás s péstaklvatalaál 5 frt Isfzstese BMllstt sfy-sfly rész-Istysfyért átadatsak, ■taital a résztvevő mindea kiadástól és gssdtél ■egklBéltetik Minden 5 fit. beküldésénél nyerendő postai verény (B*ee-pisse) nyagtani szolgál.
A fő-nyeremény s 4 évi-húzások mindegyikénéi 2000.000 frt, vannak továbbá 50.000, 10.000, 5 á 1000 frtos stb.
melléknyeremények.
Minden nyeremény, mely a befizetés tartama alatt történendő 8 húzáson a csoportú latban foglalt sorsjegyekre eaik a 100 részletjegy birtokosai közt aa aj onnan megszerzendő sorsjegy árának levonása titán osztatik szét. A befizetés tartama alatt történendő 8 huaas következő :
L 1875. április l-jén, 3. 1875. oktober l-jén, 5.1876. április l-jén, 7.1876. oktober l-jén,
2. 1875. jnlius l-jén, 4.1876. január 2-kán, 6.1876. julius l-jén, 8. 1877. január 2-kán.
ltí nincs szo ojy egyes sorsjegy megkzerze»éről, melynél a ráró a nagy nyeremónyi reményért valamit fizet, hanem egy a szó szoros értelmében legnagyobb biztosságot nyújtó értékpapírról, miután e sorsjegyek játéktérré nemcsak bogy minden veszteséget lehetlenné tesz, hanem azáltal, hogy a legkis bb nyeremény már most 130 frtot tesz és 2<X) írtig megy a tőkét is kellően kamatosaa. A. mondottak bebizonyítására caak megjegyzem, hogy a 100 frtos 1864-iki sorsjegyek ugyanazon játéktervvel már a 140 frtnyi árt a szintén 100 fr;os hitel aora jegyek már a 165 fxtnyi árt fölülmúlják.
Hiadss t ez. résztvsvé, kJ t&hb részlttjefyst szásdtkszik vsaat, szívssksdjék kljséastssl, vajjss a részistjs«yskst S|y éi sfyasazss sispsrts^tm klvsajs-s.
Miután a képzett caoportaiatok száma korlátolt és lehetséges, hogy a jelentkezési határídó nemsokára bstárra leend, felkéretnek a t es. résztvevők a jelentkezések minél előbbi beküldéséért.
Jelentkezések kizárólag alulírotthoz Bécsbe intézendők.
Ferdinánd F. Leitner es. kir. udv. váltó-iizér
Wien, Bőrsenplatz 3, und fisslinggasse 1.
I8et}l3 ]£ 1 v o n a t a
(1494—7)
a már 15 év óta fenállő FRIEDMANN-féle Bazár árjegyzékének. Csakis Pr*tftrttraSS8 26. SZ.&.
Minden háztartásnál szükséges Egy kosárka aaagoa riszál töltött kellék a kétkarú mérleg, mely* szőllőfürtöt tartalma«*« 20 kr. nek mérképeaaége 10 font. I)a- 1 drb. aeebben hordozLató lég-
Haj éa saakálaOreeztő. Kevéssel ezelőtt sikerűit egy hirneve* or-▼oanak egy tisztán ten^észne-müekből készített szert feltalálni, melynek huználatt által ar«glap51eg rörid idS alatt a legkopasxabb helyeken is hul-lámsatos hajzat növeiztbető. Kopást fejűek 6 hét alatt s legszebb éa l«gbuUámzatoa*bb hajat nöreezlibetik. Az elárusitás jótállás mellett történik. Exen kitűnő aaer ára üvegenkint 1 ttt 50 kr.
Herkules szesz. Ezen szesz a hnj-tal an és hajhagyma erősítésére szolgál, miért is már elsS használata után megsxtinteti a haj klbnlláaát, eltárolitja a korpa képződést a annak tovább fejlődését hátráltatja. Egy Öreg ára 80 kr.
Perzsiai hejfeatősxer, mely által a már egészen £sz hajzat egy 1 pillanat alatt tetszés szerint asőke, barna, ragy feketére fest-heti s amellett természetes üde-fényt kap. Ezen szer malátából '' kéezfll ■ teljesen ártalmatlan. 1 doboz ára használati ntaai-tásaal 2 frt.
Pompadour Pasta, egyedai hatásos azépitSazer. Raktára az eredeti arc z-p a ■ t á n a k, mely mindennemű bőrkiütéseket eltávolít, ngy szeplő, májfoltot stb. s kiválóan a bőr azépflléxét eredményezi. Egy tégely ára 1 frt 50 kr.
Hajtalanitó szer. Ezen szer alkalmazása által pár perez alatt bármely helyról a hajzat törea-tSl kihall, minden káros hatás nélkül. Egy öreg ára 1 frt. Francai a levélpapír. 100 drb. nyol-czad alak, fehér a finom 45 kr. bordáaott éa ronalaott angol 1 frt 20 kr, színes 80 krtól 1 frt egész 1 frt 50 krig. 100 db. negyed alak finom a f<-hér 85 kftél egész 1 frt 65 krig. 100 db. biriték nyolezad alaknak S0, 40, 50 kr Két csinos beid koronával, divatos azinnyomat-tal 100 pap irón (monogramm) 30 kr. 1Ö0 borítékon 30 kr.
Angol aczéltollak minden fttjai, ktvánat szerint 12 db. számra 10, 15, «0, 90, 40 egéez 80 kr.
Domborasjtók névvel csínos kiállításban 2 frt 80 kr.
Finom vésetü pecsétnyomók csinos írással, darabonként 2 be-t ivei , ízléses fafoganytynval 50 kr. Koroua ára 50 kr. Egész nevek jutányosait számittatnak. Stampiliák, pléhdobos festék s
ecsettel 4 frt 50 kr. Nincs fogfájás töbl>é, ha a nálam kapható tinctura utasítás szerint használtatik Ara egy üvegnek 8Í> kr. Három porc* alatt f.-hér fogak, a cs. k. szab. tvnyénz-fogpasta használata mellett. Egy porczel-lán tégely Ára 30 kr üsnda szappan, gyógyít minden bőrbetegséget, kiütést, sajgást stb. gyermekek a felnőtteknél. Egy darab ára használati ataai-tassal 20 kr. C«. k. pat. szoptató palaczkok 40—80 kr.
rabja 1 frt 80 kr.
Petroleum tiaztitó, mely a robbanást és gynlladáat hátráltatja. Kiaebb 25 kr, nagyobb 50 k-.
Bortárcza látogat i jegyek számára, nagyobbak nf.ptárral ízlésesen kiálliiva 40 kr.
Francaia china - ezüst gyeagéa ezüstözve s mégis csínnal kiállítva, 1 tuczat evőkanál nehezebb faja 5 frt. 1 taczat kés és villa 10 frt., egy taczat kávéskanál 2 frt 80 kr., egy drb tejföl-mero 1 Irt 40 kr.
Kitűnő ajándék a bársonynyal bélelt doboz, melynek tartalma G db villa, 6 kés, 6 evőkanál a fentebbi china-ezüstből, ára 10 frt 50 kr.
Ax emberi*«1* javára
találtattak fel az angol Britannia érczből kéazült evőeszközkészletek, melyek tulajdonsága : semminemű .méreganyagot magákhoz nem venni, miért is fényűk mint az ezüsté megmarad. Csak 10 frt <»gr teljes készlet G acemélyre s 34 drbból áll: 6 drb. evőkanál, 6 drb. kés (Britannia) 1 drb. levesmeró. 1 drb. kávégép, 1 d.b. bors- és sóurt''), 1 drb. czukor-csip-pentyü, 1 drb ezukorhintf, 6 drb. kávéskanál, 6 drb. villa (Britannia) 1 drb. tejmerő, 1 drb. tlieagép, 1 drb. thea-azür3, 1 drb felazolgáló táleza, 1 drd. evőeszköz-tartó kosár. 8 mindez csak 10 frt. 12 személyre 15 frt. Egyedüli raktár a magyar-osztrák birodalomban.
Vértisztitószer, Seidlicz- por,nak is nevezve, egyetemes gyógyszer minden betegség ellen. Egy doboz IS nagy pohárra elégaéges. Ára 60 kr.
Terem-órák fényezett azekrény-nyel, két napi járképeaaég a két évi jótállással drbja 6 frt.
Urak éa hölgyeknek nélkülözhet-len az egyetemea csinosító doboz, mely mindennemű házi és utazási használatra, ára arak róazére 3 frt 80 kr., nők részére 4 frt 80 kr.
Broncs iró készlet ¡0 darabban, cainnal kiállítva ára 3 frt.
Időjós, mely 24 órával előbb már jelzi as időváltozást Ara 1 frt. 20 kr.
Vízmentes ágybavalók, ára darabonként 60, 90 kr. 1 frt 20, 1.40—1.76—2.20
Legújabb Annedveaitő stampiliák, melyekkel egyszeri befeaté»ael 100 nyomat készíthető, nagyon csélssarü hivatalok éa irodák számára, egy darabnak ára finom véséaael 6 frt 50 kr.
Örök Ifjúság nélkülözhetlen azé pitSeaer hölgyek számára Egy dobos ára jótállás mellett 1 frt.
KöltS-érák jól járók nehezékkel 1 frt 30 kr.
Uri gomb-készlet 5 drbban 10 kr
Hölgy ékaaar készlet a legfinomabb 10—20 kr.
Nagy festett virág c*npor üvegből 20 kr
Harisnyák párja 8 kr.
Valódi angol étkéaslet 20 kr.
100 drb. finom varrótfi 10 kr.
100 drb. levélberiték 20 kr.
1 azivarszipka tajtból metszett alakokkal 20 kr.
sürmérő 20 kr.
Kézi ko*ár 30 kr.
Egy ampola Üvegből 25 kr.
járó fali óra bronczlap-pal 90 kr.
Levél bélyeg-album 45 kr.
Hasvágógép, mely a hast r$vii idő maivá a legapróbb dara-btfttra vágja, ára 5 frt.
Alma a horgonya héjzó, mellyel
. egy perez alatt 30 drb. burgonyát, vagy almát le lehet hé-
» jazni. Egy darab ára 4 frt.
Ax egyetemea éji lámpa, egyszersmind theafóző ia. Ara 1 frt 50.
Tojáakémlő GO kr.
Caitromzuzó 50 kr.
Főszer szelencze 1 frt 20 kr.
Egérfogó gép 80 kr.
Evőes sköznek való koaár 1 frt 20.
Pohárhordozó 90 kr.
Sardella-kéa 50 kr.
Uti-óra keltővel 5 frt
1000 drb. pecsétjegy 1 frt 60 kr.
500 „ 1 frt «0 kr.
Bécsi emlék 20 kr.
Kézi lámpa So, 40, 50 kr.
Báli legeső nagy 10—20 kr.
1 pár nagy kávé« findzaa 10 kr.
6 drb kávés kanál ezüstözött érczből 15 kr.
6 drb. evókanál 25 kr.
Moaó táblák 40 kr.
Moaópor 1 font 20 kr.
Varázs tűtartó 35 kr.
BefüzŐgép 5 kr.
1 biztonsági lakat 10 kr.
1 kárástáleaa nagy 10 kr.
1 lámpaüreg-védő 5 kr.
1 kötőkosár 10 kr.
1 tárcaa nagy 10 kr.
1 szemernyó 25 kr.
1 diótörő 25 kr.
Cs. kir. aaab. tejaaivó 60, 70 kr.
VjUódi angol görcsharianja 2 frt. | 50 kr. S frt.
Valódi angol alvó s ülő vánkos 3 frt 50 kr. 4—5 frt.
öt kr. ára ég anyag, egy egéss napon vsuuüni. Az ily vaaalógép álványnyal együtt 3 frt 50 kr.
Egyedüli gyógysaar tüdőbetegek számára az agyaereaett respirator, mely minden időben tiszta, maleg levegőt késait, darabja 1 frt 50 kr. 2 frt 2 frt 50 kr. ezüstben.
Képes árjegyzékek 100,000 tárgyakról mindenkinek kívánatra ingyen s bérmentve küldetnek. F. évi augusztus *)«gét6i fogva nagyimdám külön helyiségbe helyesteiett át, hol ismételadők árleengedésben réssesülnek.
20,000 forint
érték körüli oly birtok kerestetik vételre, mely egy tagban s vasnt-állomásboz közel van.
A vételár aranyokban fizettetik. Értekezhetni a „Zalai Közlöny* szerkesztőségében.
Tenyészkos eladás
fliiilagu. gróf Károlyi Alajos ur stomfai törzs-juhá-szatában 1875 ik évi j a n u á r 15-én vette kezdetét. StOffifa a pozsonyi vasúti állomáshoz egy 08 fél óra távol fekszik. (1536
Kaczander orvostudor találmányai :
1. Az úgynevezett Compressorium magömlések, önfertözés és ágybavizellfeek ellén. Ara utlsitással 6 ft.
2. Rugany<»s suspensorium,kisebb s nagyobbmér víi erszény gyulladások és sérvek ellen. Ara 3 — 8 ft
3. Legbiztosabb szer bujakór elleni használatra. Egy csomag ára 10 ft. A pénz előleges beküldése mellett vagy postai utánvét mellett.
w Czim : Dr. Kaczander, az orvostudományi szakosztály tagja Bécsben, Stadt Rotmessergasse 4. Ugyan itt kapható az elgyengült férfierő gyógyithatása tárgyában irt szakkönyv 1 frtért. (1532 - 10)
Jó és szép
ZONGORÁK
ós
PIAIS 1NOK
a leghíresebb gyárakból jutányosnn kaphatók
(1514-6)
BISCHIT/Iv Y M.,
songorara k u r á b ao Nagy-Kanixaán, Fő tér, Újvári házban
Hölgyeknek nélkülözhetlen !
A VISSANT
i
Félre silsdsoféle ártslsus arozfsstékksl! Félre a rizaperrai 1 Ezek el ár alják aspikat! Csak s nérsfasstss, Wvstalssas asgyizstált, tisztái és tsljssss ártalsiatiao (15 H—1) RAYI8SANTE, Dr. Lejossetól Párisban,
bir azon eróvel. az emberi bórt minden sérüléstói megmenteni, ntóbajoktól megóvni és szépségét s örök ifjúságot biztosítani. Már az első kísérlet meg fog I bárkit győzni arról, ho*y minden dicséret fölösleges.
Kapható nagyban és kicsinyben Bodapesten: Dr. Lsjssss főraktírában, Király atexa 15 sz. I. 19.1
Egy üvegtok ára 1 frt 50 kr. Vidékre utánvéttel.
Pályázat.
Zalamegye Sormás községén, k r. k. tanítói állomása üresedésben lévén, erre pályázat hirdettetik folyó ári april 24-ig. A tanítói fizet és, rendes lakhely S szoba, egy konyha, belső telek becsárban 40 frL, a mezőben 1 hold föld 16 frt, egy és fél hold rét 20 frt., 25 mérő gabonz, fele buza, «éreje 4 frt., 8 öl tűzifa öle 5 frt., 20 akó bor, ak^ja 4 frt., késspéax fizetés 114 frt; lélekpénx 14 frt., a stóla 14 frt és fél szem io utáni legelő ; barangozásért 14 mérő gaboa, méreje 4 frt., esekre nézve a földeket, réteket készpénzzel számítva, ugy a gabnanemOeket, — tesz összesen 494 frtot. — Fel hivatnak tehát a tisztelt pályázni kívánó nrsk, bogy folyó éri april 2i-íg magokat rendes okzainyokkal ellátva alulírottnál bejelentsék.
Kelt Sormáson, január hó 17-én 1875. (1553—2)
Bokán Farkas,
iskolaszéki elnök.
A t. cz. háirendezőknek
legnagyobb raktáromat
cotilloD-jelvényekben,
legújabb
eotillon-játékokban,
valamint
bohócz sapkákban
leszállított árak mellett, van szerencsém ajánlani.
Nemkülönben mindennemű tánezrendek csinosan és igen jutányosán készíttetnek el.
K&nitz C.
diszmú éspapirraktárában (1561 — 1) Budapeit, Dorottya-utcza 12. az.
Wajdita József lap- ói nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-tLanissin.
VAGI .KANIZSA, 1875. janpàr âl-én.
_ P "p -, t» n
!
Oitntáti ár
efosz erre . . 8 frt. íél erre.... * t aecyea «^re . 3 , RffV szam JO kr.
MtrZstsssfc
. 6 hasábos petiUorbaa 7, mánodnnr 6 s minden további sorért 6 kr.
JíYILTTÉRBKíf loronriDt 10 fcrtrt »4-
ij ;etn«k fel.
, Kinrstxri illeték minden legyes hird«t4<*rt külön 30 kr fiietcndő. ''
m
f
i
Tizennegyedik évfolyam.

előbb:
-SOMOG
Oisr
A lap ïjrafi részét Oiecó ¿etnények , eUfiaetésekl réclama tiók w( & nv kezztö-kiadóhoz bét-1—mii ietésendók:
5A8T-&àinZ8A Takarékpénztári éptlst, | fíldwint. Bérmeetetlen levelek csak isssart jukstáf-saktól fofadtatsak el.
Kásiratok tímu nem ktlldetnek.
— —'''' "w** — ^^ • | kfliái
Nagy-KanÉsa var.. b.lylttté^^ na«kjB^ az aW zslsi Igyvéd-egylefa „nagy kaniaai tarasksAiM , ipartank", a naay-kanizS^^Z? a .zalanwgyei általam. tamté-tmtHaf, a .ZMasar |fataj.za.i réméaytármiat . több »egye. ¿s várni egyest ZltalTé^^^^
lletenklnt ketszer, vasamap-.s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
810. szám.
Hirdetmény.
Az országgyűlési képviselők választóinak összeírása Nagy - Kanizsa városra nézve folyó évi február hó 5 és 6-ik nápján fog Nagy-Kanizsaváros tanácstermében teljesíttetni ése czélból az összeíró küldöttség ott az nap reggeli 9 órakor megjelenend s működését megkezdendi.
Miről is Nagy-Kanizsaváros lakosai azzal értesíttetnek, hogy mindazok, kik az összeírásba ni felvételre magukat jogosítottaknak tartják, jogosultságok igazolása vé gett az összeíró küldöttség előtt személyesen is megjelenhetnek, minden esetre pedig az összeírásban felveendők adójuk mennyiségének s a törvény által megkívánt lerovásnak igazolása végett adókönyveiket a küldöttség elótt felmutatni tartoznak.
Nagy-Kanizsán, 1875. január 28-án.
j Avárostanács.
Ad 60
elu. 875.
Meghívás.
Az 1874-ik évi XXXI V-ik törvény-czikk 110-ik § a szerinti meghatalmazásnál fogva a nagyméltóságú magy. kir. igazságügy ministeriumnak 37960./L M. 874. számú utasításához képest a hivatkozott törvény végrehajtása tekintetéből a Zala-Egerszegen fölállítandó ügyvédi kamara alakulási gyűlésére határidőül f. 1875-ik évi márczius hó 6-ik napját tűzöm ki, mely napon délelőtti 10 órakor Zala-Egerszegen a nagy megyeház nagy teremében leendő megjelenésre a zala-egerszegi , nagy-kanizsai, csáktornyai és kaposvári kir. törvényszékek területein állandóan lakó azon ügyvéd urakat, kik az idézett törvényczikk i 10. §-a értelmében az alakulási gyüiéseni részvételre jogositvák, ezennel meghivom s egyúttal fölhivom, hogy igazolási okmányaikat f. 1875-ik febrnár hó 28-iknapjáig hozzám (elnöki iroda, nagy megyeház) benyújtsák; különben az alakulási gyűlésen részt nem vehetnek.
Kelt Zala-Egerszegen, január hó 24-
én 1875.
HORVÁTH JÁNQS,
kir. törrénjsxékI elnök.
Egyleti közgy űlést tart:
A ,nagy-kanizsai takarékpénztár'' 1875. évi február 11-én Nagy-Kanizsán, saját házában.
A »szigetvári takarékpénz t á r ^február 28-án délelőtt 9 órakor Szigetvárott.
A „marczali takarékpénztár« február 10-én délelőtt 9 órakor Marczaliban.
A ,sárvári hitel és le-számit oló intézet* február 16-án, délélőtt 10 órakor Sárvárott.
A »zalamegyei gazdasági egyes-CLLet* febr. 3-án délután 5 órakor Zala-Egerszegen.
Az „alsó-murakőzi takarékpénz tá r* febr. 2-án, délelőtti 9 órakor Perlakon a városház termében.
A,dunántuli lóverseny-egy-
| let* febr. 2-án délután 2 órakor Sopron ban a casino helyiségében.
A „győri Lloyd* részvény-társaság febr. 8-án d. e. 10 órakor Győrött.
Kereskedelmünk pangásának okai.
Nagy-Kanizsa város kereskedelmi viszonyai jelenleg — a mult évekhez hasonlítva, — szomorú képet mutatnak annak, aki e kérdést szorosabban veszi, illetőleg veheti bonczkés alá.
Virágzó kereskedelmével még néhány év elótt lényeges súlypontot képezett a du-nántuli részen és piaczának gazdagsága hi-ressé vált messze távolban.
Kanizsaváros ily auspiciumok közt szép jövőnek örvendhetett és birta a szükséges kellékeket egykor még nagyobb mérvben szerepelhetni részint földrajzi fekvése és jórészben azon körülményben, hogy tapasztalt s feladatukat jó! felfogó kereskedőknek lón mindinkább gyülhelye.
Egy jó darabig tartottak ugyan az aranynapok ; a kereskedő lassankint iparkodott, gyűjtött verítékkel saját és a közjó érdekében, gondosan őrizte és támogatta a termelő érdekét is; az ipar is jól érezte magát és a helyzet egyáltalában meglehetős volt.
Napjainkban azonban változtak a körülmények L!
A kiváló gazdag »aranybánya," ,ki-fogyhatlan forrása az iszonyatos nyereségeknek* nemsokára idegenek özönét csábítottak hozzánk, goqdolván magukat az „ezer és egy éj* boldog korszakába.
Nem osztjuk kifejezésünkkel bizouyo-sak nézetét, hogy vidékiek tömeges letelepedése valamely városnak hátrányára szolgálhatna; mert egy város csakis azáltal nyer és nagyobbodik, ha kereskedői és iparosai mindinkább szaporodnak és mindinkább versenyre serkentetnek.
Kifogásunk egyedül azokat illeti, kik polgári, társadalmi állásukkal egybekapcsolt kötelezettségeket nem akarnak elismerni, a társadalmi, hazai érdeket személyes érdekeiknek alárendelik.
Egy idő óta itt kiskereskedő minőségben számtalan egyén telepedett le.
Ott látjuk hetivásáronkint egész csapattal ostromolni az országutat, piaczot, feltartóztatni mindegyik bejövő pórgazdát, kit addig táplálgatnak szép szavakkal, míg jó barátunk, csábittatva az igért jó árral, kezökbe kerül.
Szegény gazdánk házhoz vive a gab-nát — tudatlanságában mítsem sejtvén — a mérésnél, vagy mázsálásnál egyformán meg-csalatik, ugy, hogy a kifizetésnél veszi csa k észre, miszerint a képzelt összeg ellenében mennyivel kevesebbet kap kézre.
De hol is venné az ilyetén üzérkedő nyereségét, mindennapi kenyerét ? Hogy a nagykereskedőnél kedvezőbb feltételeket nyújthatna, szó sincs róla, hisz ennek önmaga is kénytelen eladni! így tehát a reálértékcél magasabb ajánlattal kell élnie.
Kiváló Ügyessémi űzik e mesterséget és hogy törekvésük mindinkább nagyobb hatáskört foglal h« tnai^a^ból magyarázható ki, hogy sietve éivánják biztosítani anyagi belyzetöket
L Di „ _____ -
•Tíciisuierettel, nem gondolnak azzal, hogy '' szegény pórnépünk véres voritéke ragad I az elsikkasztott gabna mindegyik szemén.
De kövessük e garázdálkodásnak még további káros befolyását.
Nem egy eset, hogy a kereskedelmi ; világot egyáltalában — különbség és kimé-let nélkül— minden uton-módon elitélik, hamis mértékek és a termelő közönség meg-I csalatása vádjavai; de az ember mindig haj-j landóbb a roszat még sötétebb színekkel festeni és a jó attól való gondos elkülönítésének némi időt szentelni, nem mindenkinek kedvencz foglalkozása.
így aztán az általánosság szenved a \ vád súlya alatt, szenved kereskedelmünk tekintélye, hitele, szenved piaezunk, ipa-■ runk; mert ma-holnap oda is jutuuk, hogy 1 hetivásárainkat meg se látogatják, piaezun-kat kerüli az eladó, mert megcsalatástól tart minden oldalról stb.
Kiszámithatlan horderejű következményeket várhatuiík, há ily tffom»knek tovább tért engedünk.
Pedig sokan foglalkoznak nálunk a kereskedelmi kérdéssel, sokat beszélnek, so-karírnzk, csak haöiatós orvoslást hiába varunk!
Reméljük azonban, hogy a város atyái ezen igénytelen sorainkat figyelembe veszik.
SINGER SAMU.
Zalamegye bizottságának
J. 1875. évi felrruár hó 3-án tartandó évnegyedes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata: iVá*«)
Király Lajos szolgabíró ur a m. é. november 2-án s folytatva tartott közgyűlés 6458./241. szárau határozata folytán beterjeszti Szent-András község képviselő testületének ingatlan községi birtok eladhatása iránti kérvénye tárgyában felvett jegyzőkönyvet.
Kánaán József alsópáhoki község birájá-nak folyamodványa, 300 Q öl belső térségnek a község tulajdonául csere utjání megsze-rezbetésére vonatkozó törvényhatósági engedély megadáaa iránt. —
Alsó-Páhok község folyamodványa, 400 frt. kölcsön tőke felvehetésére vonatkozó törvényhatósági engedély megadása iránt.
Vrantsits Károly szolgabíró ur jelentése Vratiainecs — Krístánovecz és Felső-Krályo-vecz községek réméről foganatba vett községi erdő felosztás és erdő pusztítások tárgyában. —
Kovács János szolgabíró ur a mult évi 5762-/236. jk. szám alatt kelt közgyüléai határozathoz képest beterjeszti Bakónak község képviselő testületével a községi iskola alsp javára eszközlött ingatlan birtok vásárlása tárgyában felvett jegyzőkönyvet —
Krosecs János megyei tiszti ügyész ur véleményes jelentése, Ctéri István volt Kottori községi jegyző által Kollay Rókus szolgabíró, ur ellen emelt panaszok iránt teljesített vizsgálat tárgyában.
A megyei igasoló választmány jelentése, a válaaztás alá eső bizottsági tagok felének kisorsolása folytán eszközölt ujválasztások s as időközben üresedésbe jött. tagsági helyekre eszközölt pótválasztások igazolása tárgyában.
A megyei állandó választmánynak a tör vényszabta 3 évi időtartam letelte folytán esz közlendő újbóli alakítása.
A Bodorfai közös malom fejének hitel esi -téséré mult évi május 4 én s folytatva tartott bizottsági közgyűlés 2551./123. ez. a. kelt végzésével kirendelt küldöttség jelentését bemutatja.
A gániczai híd megvizsgálására mskán 1 november 2-án s folytatva tartott bfsnit—Ézj i
közgyűlésnek 7581.,248. jk. sz. a. kelt végná-»ével kireudeJt küldöttség jélentézét bemu-
UljR- ~~ . .. X
A megyei mérnöki hivatal vélemény ks jelentése Felső Bísstricse községnek közmanka napszámok átengedése tárgyában benyújtott folyamodványára. ~
Erdélyi Mihály Szentgróti lakét folyamodványa, melyben az úgynevezett Bödör Malom megvizsgálására egy küldöttség kirendelését kén. t<
Király Lajos szolgabíró ur jelentése, mely mellett Meszes-Györök kápvizsfó testületének, legelő eldarabolás ás koresmahác Vásárlás megengedése iránti kérvényét bemutatja. • - <j
Palkóvics Károly ur, mint as Eszter házy herczegség zárgondnoka,'' a SzeatAder-jántol — Kányavárig terjedő utréez átenge dése iránti nyilatkozatát m. é. augusztus 3 án s folytatva tartott közgyűlés 5686./188. jk. számn végzés folytán bemutatja. > •
Komlóssy Eereacz nagy-kanizsai lakóénak kérvénye, a felálliUndé mértékhitelea^ő hivatalok kezeibe léséhez megkívántató lezseretek tanulmányozása végett a budapesti központi mértékhitelesítő bizottsághoz leeadő kiküldetése iránt.
Trsztyánszky Lajos keszthelyi lakós kiküldött megyei erdófelügyelőnek jelentése, a

döttség kirendelése iránt.
Pest, Pilis és Solt törvényesen egyezet vármegyék kösönségének átirata, mely mellett a Bukovinában élő s elpusztulás veszélyének kitett magyarok hazatelepitése iránt as orsság-gyüléshez intézett feliratot pártolás végett megküldi.
Dr. Háry István zalaegerszegi lakóspak
kérvénye, melyben 4 db. oklevelének kihirdetését kéri. —
Udvarhelyszék közönségének átirata, mely mellett az egyenes államadó tartozásoknak ö°/0-tel tervezett emelése ellen a képviselő házhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi. —
Budepest í főváros tsnáosának átirata, melyben az ¿száki sarkexpeditio tagjai részére megszavazott nemzeti tisztelet ajándék gyarapítása végett az adományok gyűjtését a megye területén elrendeltetni kéri. —
Kükül ló megye kösönségének átirata, mely mellett a rendes ujonczállitás időszakának január hóról — május havára való áttétéle kieszközléseért a honvédelmi mínisteriumhoz intézett felterjesztését pártolás végett megküldi. —
Mészáros Sándor t. szolgabírónak kérvénye, melyben ügyvédi oklevelének kihirdetését kéri. —
'' A jászkun kerületek közönségének átirata, mely mellett a választási törvényjavaslat 12. §. 5-ik pontjának a legközelebbi válsnz-tásoknál leendő alkalmazása ellen, .a képviselőházhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi.

Jegyzőkönyv, ;
mely Dekánoveczen folyó év jaauár 25-én a * észbizottság által a dekánoveezi helység zár és gondozás alóli felmentése érdemében tartott gyűlésében felvétetett, jelen voltak: Horváth György vészbizottsági elnök, Kollay Róchuá, járási szolgabíró,GrataányiGyula kiküldött állatorvos, Molnár László kerületi véssbiztos, Jan-kovics József polgári biztos, Kallivoda Gusztáv 16-dik ezred bel i parancsnok föhadnagv.
Horváth György vészbizottsági elnAk élénk örömmel üdvözölte a jelenlevőket, mert alkalma van kijelenteni, hogy Isten kegyelméből as egész M jrskös területén a dekánoveezi helység fölmentésével a rettegett keleti marhavéss teljeeen elfojtva van. Mintán n beterjesztett éz ide •/. alatt mellékelt járvány tábla hí-telesített kimutatása szerint as 1874-ik évi

XX. tör. 46. §. a. b. c. kivánal mainak kifogástalanul elégség tetetett t. i. 21 nap lefolyása alatt egy nj beteg nem fordult elő, az átvizsgált marhaállomány rendben, és egészségben találtatott, istállók, udvarok, trágyákéaaletek kellően fertőtlenítve lettek, a dekanoveczi helység katonai aár, éa gondozás alól mai napon felmentetik, mely végett megkerestetik a megyei központi vész bizottság, eazkőaölje ki a magas ministeriumnál, hogy Dekanovecz helység országszerte véazmentesnek hirdettessen ki, ée hogy Dekanoveca fölmentjéével egész Muraköz, és igy egész Zalamegye teljesen véazmen-teamek mondasson ki, kötelmét becsületesen teljesítő Gratsányi Gyula mini»teri kiküldött állatorvos visszahívandó, a járá« szolgabírói hivatal pedig megkerestetik, hogy lezárulás végett alkalmazott katonaság ezredéh-z vi-o^a-rendelte&sék. Megkeresi továbbá a vészbiz.Ut-ság ft központi vészbizottságot, min ián etfész Muraköz vészmentes, a Mura folyó inentóben alkalmazásban lévő katonai őrséget vonja be, és kíildje visaza ezredéhez.
Miután azonban a szomszéd Horvátországban a keleti marhavész folyvást nagy kiterjedésben pusztít, a Dráva folyó parti éa Sta-jerország határ Drávától Ráczkanizsaig fenot álló katonai őrség ezentúl is a vészbizoits.óg véleménye szerint szigorúan fentariandó lenne:
Mennyire sujUtik a kényszerűség által a népesség ott, hol a marhavész miatt a szarvasmarha vásár hosszabb időre betiltatik, nem kell indokolni, a vészbizottság megkeresi a központi véasbizoftságo.t, aziveskedjék a magas ministeriumnál odahatni, bogy betiltott szarvasmarha vásárok megt&rtáaaegész megyében, igy hát Muraközben is, mint egészen vészmentes vidékben felszabadittasaek, ée pedig itt annyi-yai is inkább, mivel a muraközi nép tav..szi vetemény t, legfőkép kukoriczát termién, a vásárok betiltása, ée a vész által megfogyasztott földműveléshez megkívántató vonóimarhát, annak idejében beszerezhesse.
Horvatb Gvórgy véazbizottaági elnök előadja. habar Muraközbe > a marhavész teljesen megszűnt, miután szomszéd Horvátországban a ra*sly foty vastpusitii, a muraközi nép figyel-Mezietietné az isméi bealihato nagy veszélyre, azon okt-ó> niar*kozi nep nyelven *zerke»ztett igeu iovid „Fig; e.mez.eiesi- ajanlana közhírté tétetui, mn niteg\ar és horvát nyelven •/. •//. aialt beterjeszt.*)
A veszbizotisag eli.Ök urnák gondoskodá sut helyesedén, m<-gken a kuzp<-uw veszbizoit-sag<»t, szíveskedjek az ide /.''//. alatl beti ijesz-teW,horv*t n v elvre ait''oruiiou. Figyelmeztetést" leg«taub 2uü peidáuybau lenyomatai és kiuaz-taa, kifüggesztés végett a járás szolgabírói hivataloknak megküldeni.
Horváth György vészbizottsági oluök még előadja: Midőn isten segiiaégev el, — legkivált a Muraközt rettegesbe hozott keleti marhavészt, — mely miatt egy 30,000 főre menő szarvas-marhaállományv végpusziitásaal fenyegette; — mai nap megszűntnek kijelenteni szerencsés vagyok — nem mulaszthatom megemlékezni azokról, kik a vész nagyságát feltogva, annak el-fojtáaára segédkezei nyújtottak,— en azoknak, mindnyájoknak a nép nevében mondok hálás köszönetet.
Amint múlt év september hó 7. és 8-án minden embert rettegésbe hozott keleti marha-véaz kiütésének hire Muraközt átrezgé, azonnal a magas miniaterium atyai intézkedésével a véaz helyen termett, küldvén szakképzett állatorvosokat, kik egész véaz lefoiyáaa alatt fáradságot nem kiméivé, a ragály megszüntetésére szakértelemmel, ügy buzgalommal, remek kitartással működtek, ezen urak Klíma, Grataá-nyi Budapestről küldött és Fink megyei, járási állatorvosok ; — maga Zlamál Vilmos országos állatorvos ur ő nagyaága többasör megjelent ós páratlan szakavatottsiggal oktatott, buzdított minket; — kiküldött Kovács János véezbiztos ur a legbuzgóbb tevékenységgel, szigorú rendszeretettel és arakértelemmel sietett a reábizotr fontos kötelemnek eleget tenni. — Az ide érkezett katonai paranoauokok példás és szigorú rendtartáaaal, nemkevéabé szerepeltek a ragály elfőjtáaa körében.
T. Cautor Imre megyei aliapán ur, ugy ia mint köaponti véazbizottaági elnök, Gréaz János megyei főorvos ur többször meglátogatván a vészes Muraközt, a legnagyobb buzgalommal tették meg a ragály elfojtáaára czél-szerü intézkedéseiket. —
Nemkülönben a járás sxolgabirái Vrant-aica ée Kollay urak a véezee helyeken ugy szólván naponkénti megjelenésükkel a népet oktatták, szükség esetében büntették, azóval hivatalos állásukat fáradhatlan buzgalommal haaználták föl az egyesek vagyonát,ugy a közvagyont vészszel fenyegető ragály elfojtáaára.
Meggyőződésem szerint csakis az illető közegek egyetértésének, szabályszerű működésének Bikerült a rettegett ragályt "szétterjedó-•ében gátolni és Istennők hála! végképpen kiirtani. . r
Én tehát midőn a nép nevében az illető mélyen tiszteit uraknak mindnyájoknak háláa
•) Lapunk legközelebbi nksáksm
köaőljük. Szcrk.
köszönetet mondok, kedvea kötelmemnek tartom mély köszönetemet kifejezni azon kéaz-ségea jóakaratért, melyiyei véazbizottaági el-nökaégemben engem foly tonoaan segíteni, támogatni szíveskedtek.
Ezen jegyzőkönyv fölolvastatott éa aláíratott K. m. í. HorváthGyörgy véazbiaottsági elnök a. k. — Kollay Rochua szolgabíró s. k.— Grataányi Gyula kiküldött állatorvoa. — Molnár László vész biztos, Jankovics Józaef polg. biztos s. k. Kaliivoda s. k. főhadnagy parancsnok. _
Jegyzék
a zala-egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának 1875-tk Jebruár havi nyilvános üléseiben előadandó bűnügyekről.
Február 3-án: 1719./B. 874. Sz. 1. Horváth Mihály tol-vajlási kísérlettel, továbbá Samu Imre önvédelem közben emberöléssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Február 4én:
1688./B. 874. L. t. Rácz Menyhárd csizma tol vaj lássál vádlott elleni ügyben szó-, beii végtárgyalás.
1697./B. 874. Sz. I. Pap-Sári Ferencz sikkasztással vádlott elleni ügyben, vád alá helyezés, esetleg szóbeli végtárgyalás.
Február óén:
1689./B. 874. Sz 1. Dómján György sert-vés tolvajlással vádlott elleni ügyben szóbeli v égtárgyalss.
1709./B. 874. Sz. 1. Simon-Gombár-József súlyos lestisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
Február 11-én: 1544./B. 874. Sz. 1. Biró György fatoi-vajlásbani bünréezeaséggel vádlott eileni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1691./B. 874. Ss. I. Kordik József és neje Csűri Zsuz»ánna hamis esküvéssel vádlottak elleni ügyben vád alá helyezés, esetleg szóbeli végtárgyaláf.
1723./B. 874. Sz. 1. Lipics Mihály és társai súlyos tesiísértéasel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
Február 12 én: 1744./B. 874. Sz. 1. Einbeck Samu hamis esküvessel vádlott elleni ílgj ben kir. táblai ítélet hirdetés.
1 75U./B. 874. L t. Kocsis Pál emberöléssel vádlott elleni Ügyben szóbeli végtárgyaláa.
1752./B. 874. L. t. Horváth Babi pénz-tolvajiáftsai, továbbá sz. 1. Balogh Kati bűnrészességgel vádlottak elleni ügy ben azóbeli végtárgyaláa.
1753./B. 874. L. t. ifj. Kovács Antal és Lendvai László vandorczigányok tolvajlással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
Február 17-éd: 1326./B. 874. Sz. 1. Sáry Mihály emberöléssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1549./B. 874. Sz. 1. Káli József zártöréssel vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1555./B. 874. Sz. 1. Dér János és Matus-Arvai-Antal ta tol vaj lássál vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1558—1725./B. 874. Sz. 1. Mátés János tolvajlással vádlott elleni ügyben curiai Ítélet hirdetés.
17./B. 875- Sz. 1. Boncz Györgyné, Boncz Sándor és István nyilvános erőszakoskodással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
26./B. 875. L. t. Madár Mária s sz. 1. Németh v. Gyolcs István toivajlásaal vádlottak elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetéa.
27./B. 875. Sz. 1. Pujcsek Józaef súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
29./B. 875. Sz. 1. Orosz István fatolvaj-1 ássál vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Február J8-án: 1729./B. 874. Sz. I. Dezaő Józaef súlyon teatiaértésael vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa. - ■
1751./B. 874. L. t. Glavák József, Kia-Dandi Ferencz és Pap Jánoa fa és lótolvajláaaal vádlottak elleni ügyben szóbeli, végtárgyaláa.
Február 19-én: 5./B. 875 L. t Kürthi Lajos erőasakos nemű közösüléesel vádlott elleni ügyben vád alá helyezés, esetleg azóbeli végtárgyaláa.
16./B. 875. Sz, I. ifj. Lakatos Józaef eljárás közben biróaági végrehajtó megsértése miatti ügyben szóbeli végtárgyaláa.
Február 24én :
28./B. 875. Ss. 1. Emmer István talált vagyon elaikkasstásával vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
41./B. 875. L. t. Ács v. Fealéa János s az. 1. Takács v. Csutkó István fatolvajláaaal vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Február 25-én: 47./B. 875. Sf 1. Sovorica Sándor hivatali visszaéléssel, pénzealevél elaikkaastáaával éa az államkincstár megkároaittáaával vádlott elleni ügyben ssóbeli végtárgyaláa.
K i ma taté« a csáktornyai kir. törvényszéknek 1874-dik évi telekkönyvi osztály , • *" ■ / án&k értékforgalmáról.
Változások i AZ 3Í H auo oi ÍM € s kssege* műn « Y''V • r 1- '' • " Attsstnai értékben ujfm ¿1 Cl !§i .Íí AB C» sj > c a iJ 1 S . § « í ao M a < z -c
fr.j ki ■|fr.|kr fr. |kr drb. fr. kr fr.|kr fr.kr fr. ; kr
, I. A birtokban
1. élők kőzött
a) Szerződések által . .
b) Végrehajtás álul . .
c) Haláleset következtében
Öszvesen
II. A terheknél
1. uj terhek keletkezése következtében
Azélők között
A) Szerződések bekebelezése.
B) Igazolt előjegyzés . . .
<C) Végrehajtás utjáni bekebelezés ......
D) Hagyaték átszolgáltatás által.......
Öszvesen
2. Terhektőlí felszabadítás következtében
a) A hitelezők kielégítésére szolgáló bejött öazveg elég-telenaége miatt caődökben .
b) A dologi jognak más mó-doni megszüntetése által .
Öszvesen .

Egyszerű előjegyzések . .
A végrehajtási jognak már fennálló követeléaeknéli bekebelezése .....
Már betáblázott öszvegeknéli átruházás . . _ . . . .
Öszvesen
1606 116
407
2129
33 33
106
88 5
199
153105 901 23142 42704 218952
22
l Ti
29''
364850, 4u 21224 99
41320
6''/a
427395 457,
9718 9718
19262
11 11
18687 39
I
; 112391 -j 3907330
A kir. törvényszék telekkönyvi osztálya Csáktornyán, 1874. deczember 31 én.
LAUBHEIMER JÓZSEF., telek könyvvezető.
Helyi hirek.
— Király ő felsége a leégett bucsu-szent-láazlói zárda s templom építési költségéhez magánpénztárából 300 forinttal legkegyelmesebben járulni méltóztatott.
— Emlékiratot terjeszt az országgyűléshez a zalamegyei általános tanitólestulet központi válaaztmánya az ismeretes néptanítói nyugdíj kérdés tárgyában, hogy a Molnár Aladár- téle javaslat minden váltosutáa nélkül fogad tasaék el.
— Syrnen. Bursics Antal vaspályai tiszt a nagy kanizsai állomáson, febr. 4-én tartja esküvőjét Szekeres Lujza kisasszony nyal Somogy megyéből. Áldás frigy ökön !
— Gyásxhir. Siskovics Jenő m. kir. nagy-kanizsai adóhivatali főnök ur tüdőgyula-d ás ban január 30-án reggel meghalt. A boldogult jó hazafi, kitűnő tisztviselő és nemeslelkü emberbarát volt. Fájdalmasan jelezzük halálát.
—■ Kovács Gábor jól szervezett zenetársulata, mint már lapunkban emiitettük, Margitszigetre csakugyan szerződtetett 1875. május i-sőtól 1875. szept. 30-ig 5200 frt általányért, melyből 3000 frtot ő fensége József főherczeg, 2200 frtot pedig a margit szigeti vendéglős fizet.
— Nagy-Kanixsán a toronyórák javítás alatt vannak, eszerint a toronyórák járásához most nem lehet alkalmazkodni; mihelyt kéaz leasnek a javítással, a közönség lapunk utján értesíttetni fog.
— Tek. Tárnok Alajos ur a főgy-mnaaiami segélyegylet javára rendezett bál jövedelméhez utólagosan 5 frttal járult, melyért az ügy nevében háláa kössösetét nyilvánítja
az igazgatóság.
— A marhavés» Zalamegyében teljesen megszűnvén, a marhavásár tartása Nagy-Kanizsán megengedtetett.
— Kis kanizsai nagy községben az országgyűlési képviselő válasstáara jogosítottak jan. 29-én öaszeirattak s 111 válaastóképes íratott fel, mult izben 154 volt.
— A kisdednevelök országos egylete kiadásában s a titkár Kobány Mihály szerkesztése alatt két igen szép kiállitásu havi füzet jelenik meg »Nevelési ssakköslöny" és „Gyermekbarát" cximekkel, kisdednevelők és szülők számára válogatott a szakismeretet tanúsító közleményei folytán igen alkalmas és hasznos kiadvány, melynek egy családból sem volna szabad hiányozni. Dus tartalmát emelik a szöveg közé alkalmazott arcz-, tárgy- és tájképek csinosaága is. Ára csak 4 frt, egész évre, s 2 Ért félévre, mely összeg Komjáthy György egyl. pénztárnokboz, Budapest, Sip-utcza 13. ss. küldendő.
I - Mellékletül restik t. előfizetőink >| tek. Dervarics Ákos kilimani birtokos
urnák, széphirnek örvendő , Pogány vári* sz«''» lészetében található nemes fajok czirn és árjegyzékét. örvendünk, hogy t. szólóbirtoko-saink kezéhez ily figyelmesen összeállított ki adványt nyújthatunk lapunk mellett, jele ez annak: hogy s tömörülés mellett egyesitett erővel, szilárd akarat-s önzetlen jószándékkal nagy mérvben emelhető a nemzeti közvagyon a egyesek nemes törekvése közelismerésben ré szesül.
— Erdészeti viszonyainkat mily figyelemmel kíséri a német aajtó, kitűnik azon körülményből ia, hogy Neuszidier János munka-táraunknak lapunkban megjelent .Elmélkedés hazai erdészetünk fölött'' czimű czikkét átfordították 8 tartalmát magukévá tették a ,Frem-denblatt", „Wiener Vorstadt Zeitung" és a ,Holz und Kohlén Verkehrs Zeitung." Migsaj-noaan észleljük, hogy a magyar lapok az ily közlemények felett átsurrannak.
— A letenyevidéki urak több tagja 1875. február 6-án Letenyén, a „nagy vendéglő'' teremében a tót-szerdahelyi égettek javára zártkörű tánozvigalmat rendez. Belépti díj : Személy-jegy 2 frt. —: Család-jegy 3 frt. Szálláaokról gondoskodva leend. Felüliizetések köszönettel elfogad Útnak. Kezdete 87a órakor.
— Veszprém, január 25-én 1875. F. hó 23-án a veazprémi kereskedők által rendesett tánosestély fényesen sikerült és igen kedélyes volt, az 1871-iki mérnökök bálja óu ilyen nem is volt és mint a látszat muUtja, az idén ez lenne atánczvigalmak legsikerültebbje. A fÜzértánczban 60 pár tánczolt és elmondhatjuk, hogy ennek rendezése is helyes volt. Minthogy a táncsestéiy a helybeli kereskedelmi be-tegsegélyső egylet javára rendeztetett, feiűlti setések is voltak, nevezetesen : Buchvaldné 3 frt, Wurda M. 5 frt, Wenczel 4 frt, Rothauser M. 5 frt, Ruttner ur 18 frt, ezeken kivül több kisebb felülfizetés is folyt be.
— Kaposvár, január 26-én. Az ideiglenesen Kaposvárott elszállásolt katonai lovas oskola összes tiszti személyzete által, folyó hó 23-án a megyeház nagy termében tánczvigalom tatUtott; melyre nemcsak a városi és vidéki, de a szomszéd megye előkelő cs a ládái is meg-hivatUk, de meg ia jelentek, — azonban fájdalom, a fényűzés annyira szem előtt tartatott, mintha anyagi viszonyaink legrendezettebb körülményei között élnénk. Nincs szándékomban neveket említeni, de nem is tehetem, mert ugy a jobb módú, mint a szorult viszonyok által látogatotuk, a fényűzés szódelgős utain járva, feledék a tátongó mélységet magák előtt, mely minden ''pillanatban készen várja saját áldozatát. Higyjék meg tisztelt olvasóim, hogy a fényűzés a ssépaégnek legnagyobb ellensége, míg az egyszerűség legőszintébb barátja, — hiszen ha egy szép nő csipkével, virágokkal, fénylő ékszerek-
r«5

'' ,.V - —.n --
; . ^ÍJI''l/T^»;1" X.- ■—-VT-
kel, • aszályoe selyem, vagy bárminő drága kelméből készült ruhával, bárhol megjelenik, az arca szépsége, a test bája, kelleme nem vivja ki a helyes elismerést az igazi értéknek, mert a felrakott ékesség fogta el a szemlélő figyelmét, s ennek adja az elsőséget, de nyiltan bevallva, veszti eredetiségét, mig az egyszerű,csekély értékű, de tiszta ruhában öltözött nő, — vagy férfi — minden ékesség nélkül a természet adta szépség, báj és kellemében, lelkünk tiszta önzetlen elismerését vivja ki igari értékének elvitázhstlan eredetiségével; — vegyük hozzá még ehez számtalan család, s talán a nagy többség anyagi helyzetét, kiknél kevesebb az anyagi erő, a megmérhetlen vágynál, & mégis naponta viszi áldozatát a hiúság oltárára mindaddig, mig nem annak súlyon terhe nlatt összeesik, — mig ha az egyszerűség utján hosszú lépést tartva halad, habár fáradtan is,
• de eléri a biztos czélt, melynél reá a remélt siker vár. Ila nem érhet, vagy nem akart megérteni a tisztelt olvasó, engedje meg. hogy röviden és ugy mint azt én értettem, fejezzem ki iua«janiat: Szerelném szegény nemzetemet a leuvuzes daetnonától szabadulva látni, ezt azonban csak ugy érjük el, ha egyesült akarattal űzzük, el korunkból, s öltjük tel az egyszerűséget, állítsunk védegyletet, mint volt a 40 es években, hordjunk hazai iparunkból készült kelméket, g megérjük azt, hogy aranyaink sokkal bájolóbb fényűek lesznek szekrényeinkben, mint nyakunk, karunk és ujainkon, s azon uszályok rongyai helyett, melyek ma a táncz termek padjai alá kerülnek, lesz otthonunkban elegendő fehérruha, s kevesebb számla. Erdélyi.
— A „keszthelyi dal-egylet'' folyó hó 24-én tartotta ez évi rendes közgyűlését, melyen a tiaztviselőség leköszönvéa, az a jelen evre következőleg alakult: Biró József elnökké, Uppenheim Ede ¿ oá elnökké, Pencs Ferencz 1-ső és Oberschal Kálmán 2-od titkárrá, Pöltz Pál pénztáraokká, Hoffman Arnold levéltárnokká, Riersch József bázgondnokká lőnek megválasztva. A választmány bs rendes tagokai: Mester János, Eperjessy Sándor, Hafner Lajos, Pleszky Antal, Nagy József, Riersch József, Zitterbarth Kálmán és Szalay Pál, póttagokul : fíaidu János és Böhm Endre választattak.
— A keszthelyi magy. kir. gazd. intézet hallgatói által segély-egyletük javára rendesett táoczestély folyó hó 23-án tartatott meg az »Amazon* szálloda nagy termében, mely-
t, nek ékességét nagyban emelte a különféle gaz-K dasági eszközök, — s a gazdászok czimerével való diszités, csak &z kár, hogy a teremben a szükséges világitás kissé homályos, nem tudván t. i. a petróleum lámpák oly nagy világosságot kölcsönözni a teremnek, meonyi egy ily fényes tánczvigalom alkalmával megkívántatik. A terembe lépók figyelmét a meglepő ízléssé^ öltözködött hölgykoszorú egéazen magára vonta, oly at.nyira, hogy közölök bálkirálynót választani képtelenek vagyunk s a koronát az ott levó hölgyek mindegyikeoek ítéljük oda. A bál -anvsi tisztet özv. Hertelendy Lásziónéő nagysága viselé ; ott voltak még Kronos Károly ez-redesné ő méltósága, Ka\ser íren k. a., Öárger Kárulio k. a., Cseezaák nővérek, Topich Emi-lia k. a., Péczely Flóra k. a., B.-Hidvégról, Lázár nóvérek, Nagy nővérek, Özalos Erzsi k. a., Hanuy Gizella k. a., B.-Magyaradról, Bö szörményi Laura k. a., Simon Júlia k. a., Szabó Janka k. a., Galba Kmilia k. a., PethÓ nóvérek. — A kedélyes mulatság reggeli ti óráig tartott. Végül a rendezőségnek s illetőleg T. O. és P. A. uraknak, mint oly egyéneknek, kik az estély rendezése körül oly ta-
pintatosságot tanúsítottak, elismerésünket nyilvánítjuk.
— Sümegben f. évi jan. 20-án tartatott meg a helybeli lövöioe javára rendezett tánczvigalom. A mondhatni fényes bálnak tiszta jövödelme, akarom mondani deficitje, nem engedé, hogy a lövölde cassa ebből gya rapodjék. Azonban ne legyünk oly anyagiasak; elég annyi: a rendezőség elkövetett mindent, hogy a terem, valamint a sok — ily díszes vigalomhoz megkívántató együtt legyen; hogy több a kiadás a bevételnél ?! ja — ez a mai divattal jár, mely eaetleg ide is szivárgott. De télre ily kicsinységgel, nézzünk a terembe; az ugró kut körül oly koszorút látunk fonva lenni, melynek látása eszedbe juttatja boldog halandó a hymen szent kapcsát, édes rózsa láuczát; de az egyszer ugy jártál volna, mint az ártatlan gyermek karácsonyfája körül; ki tiszta érzetében a sok csecseségtől elragadtatva, mind tulajdonul óhajtva birni, nem tud szakítani, hogy a disz teljessége lebegtette röpködő gondolatait; ugy itt is: az élet ibolyái, a terem valódi ékei — gyönyör koszorújából választani alig lettél volna képes ? ! Mind szépek ők, midnyája kedves; miért ezen éden kerti virágcsákat, ha jobb botanicus volnék : emlékkönyvedbe névszerínt írnám be; mindazáltal ha oda jegyzem Pataky Mariska kisasszony — Keszthely, Takáts Ilona és Vilma, Pintér Luiza kisasszonyok Sümegh, továbbá Forster Mariska kisasszonyt Csányból, ugy hiszem, ha disz kön/ved lapjai betelvék is, el nem bo-csájtanál addig; mig ahoz papirt fűzve nem folytatnám ily virág nevek sorolását. A női öltözék is a legizlésteljesebb volt; mégis nem tudom, nem támad-e — valami adó combina-tor, behozva a tul hosszú uszály — luxus adóját? A lelkes magyar fiatalságról, kik frakkban, ruganyos cilinderrel kézben, a táncéban is kitartósággal iparkodtak a szépnem ''megjelenését viszonozni, csak elismeréssel lehet nyilatkozni. A vigalom általában édes emlékeket hagyott maga után. X.
— Türjén az .Arany Koroná''hoz czimzett vendeglóben f. é. január 23-án a szt. gróthi zenekor működése mellett tánczvigalom tartatott. A szép számmal megjelent hölgy vendégekből alakult kecses koszorú bűvös bája mentsen ki bennünket, ha annak gyönyörtel-
< jes szemlélésébe merültünk. Említsünk egyes : bálkirálynékat ?... Nem ! Hiszen fölöslegessé I válik ilyesmi ott, hol a bálkirálynét megillető korona, oly kifogástalanul illett a jelen volt szépség legtöbbjének hódító szép fejére. Midőn őszinte nyilatkozatunk oda nyilvánul, hogy az ezen táncz vigalom ban leélt felejthetlen per-ezek emlékeivel örökre csak kedvesen fogunk foglalkozni, szívesen emlékezünk meg -M. J. derék vendéglős úrról is, ki a jelen voltak igényeinek mindenben a legkielégitőbb pontossággal igyekezett megfelelni. P......r.
— Rövid hírek. A mezőtúri postarabiókat a szolnoki rögtöni itélőbíróság felakasztatta. — Jankovics Gyula gr. daruvári birtokát egy német ezég 1.300.000 Értért vette meg, — A chinai császár meghalt, utódja még csak 5 éves. — Hunfalvy Jánostól .Magyarország népisméje" czimfi munka fog megjeienui. — Te-meevárott .Fáklya" czimmel szépirodalmi lapot indítanak. — A királyné lady Dudleynek egy magyar stylü négyes fogatott ajándékozott. — A párisi lapok Reményit a „hegedű Liszt jé* nek nevezik.
Yegyea hírek.
— Udvarias gróf. Különös jelenet folyt le f. h. 14-én a pesti korcsoly ásótér női termében. Egy igen ismert nevű magyar gróf a terembe lépett, helyet foglalt — és valóasinü-leg s jelenlevő hölgykoszorú szemlélésébe merülve, — elfeledte kalapját levenni Pár perez múlva a korcsolyázó egylet egyik szolgája hozzálépve, figyelmez te té mulasztására. A nemes mágnás visszautasító taglejtéssel felelt.
— Kalapja tovább is fején maradt. — A szolga ismét hozzálépett: „kérem gróf ur, tekintettel a nőkre ... .* .Engem ne tanítson, hogy mit tegyek" mordult rá s megszólított. — Kalapját mintha caak odaszögezték volna. Két peres mulvs a szolga a zavarodottság világos jeleivel azután ismét a grófhoz lépett. .Gróf ura,
— szólt halksn, — .kétszer voltam már bátor felkérni, venné le kalapját, kérelmemet harmadszor is kénytelen vagyok ismételni és figyelmeztetni önt, hogy határoson utaaitásom szerint nem szabad tűrnöm, hogy arák e teremben kalappal fejükön jelenjenek meg." A nők kezdetlek figyelmesekké lenui e mindinkább kellemetlenné való jelenetre. — A gróf .kiugrott, heves léptekkel — kalapjával még mindig f«jén, •>— az igazgatóság irodájába sietett. — öt perez múlva ismét a terembe lépett Ez alkalommal nyilván boszusáfa feied-teté el vele, hogy kalapját levegye azonban mulasztását ezúttal csakhamar jóvátette és fedetlen fővel boszankodott tovább. — Ekkor nyilik az ajtó és belép — a gróf ur bátyja, kalapjával kezében. A jelenlevő nők szemeiket mind rászegzik. Kissé meglepetve, egy lépést tesz előre, midőn egy ismert nang megszólítja: .Szerencséd, hogy levett kalappal léptél bel* ! .Ugyan miért" .különben megeshetett volna, hogy felhívnak, vennéd le kalapodat" „Venném le kalapomat? — Hisz ez ugyhiszem msgától értetődik." A közelebbi perezben a nemes gróf ur ismét fejére csapta kalapját, hanem most már csak künn a szabadban.
— A porosz költnégveUtben 1875 ik évre 2 millió mark van a lelkészek, 3 millió az elemi tanítók fizetésének javítására előirányozva. Az evangelicus papok fizetése 800, a rom. katholi-cusoké 600 forintra fog emeltetni.
— 60,000 »sivárt loptak el a selmeczí dohánygyárból. A tolvaj tettében leli büotelé sét, mivel az ellopott szivarok a .rövidek* hírhedt osztályába tartoznak. A gyanú, mint mondják, egy kezelő tisztviselőre esik.
&t — kr. T fi s i f a: 1 bácsi 51 3« hfivelyk hossza Bükkfa 14 frt — kr. Tölgyfa 6 frt — kr. KSszén ®Z7 b*«« «ássa 70 kr. Faezán egj sU 70 kr. 8 % é n s egy bécsi mázsa szerint 1 frt 60 kr. 8 za l m a l írt. — kr. Nae ss ám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt — kr. Élelmezéssel err 06 60 kr. Élelmez** nélkül 70 kr. éuimenéesel e«y gyermek 80 kr. Élelmeséi nélkfll 60 kr. Kiadta: (P- h.) Maninger József,
v. aljegyzS.
Lottohnzós.
Bécs jan. 23-án: 39, 3, 71, 44, 1.
Szerkesztői üzenet
1691. X. Badapest. Jót aevetttnk a verseset-nek. Megtesszük!
1692. P. Ás .Emléksorok" — igen, de a másik nem kSsBlhetS.
1693. L. Pécs. Végre valahára.
1694. T. Nem lehetett most, két számbaa egy mára tán egy tartalma csikket nem kBsBlhstflnk, eltettük késSbbre.
1595. H. I. A .légrádi kBsleméayt- lapunkban nem zdbztjnk ki.
1596. 8z. Kaposvár. Megsürgettem, mátikzt nem tudhattam ki.
1597. L. Sxeged. Visssakttldöttem
1598. B. Sásvár. A könyveket postára adtam
1599. B. Boglár. OrOlftnk, hogy a .te« tflxelt. Lapunkat megindítottuk.
1560. „Paesa* Ujlaky plébános barátomnak. Megkaptam ason privát, de becses leveledet, melyben kijelented hogy Sipos Imre arat ugyau becsalod, és niaes kifogásod az ez irányban! tollbarc* ellen, de csak addig, mig as tisztán tárgyilagos marad ! — de egyúttal mégis felj^dalea EL J. ur levelében foglalt antiklerikális esxmék ellen, milyen a a pspi jsrak secolarisatiója stb. és kijelented, hogy ily elvekre nézve V. J. orral részedről se ha semmiféle solidaritá«t el nem vállalsz, hanem határozottén vissraataútass.
Érték- ét váltéftfyaa jaauár 29.
5f/, metaliquea 70.16; 5-/# neme. köWn
75.60:1860 ki álladalmi kölcsön 111.40; bank> részv. 9 59 ; hitelintéaeti réasvények 216.76 ; London 111.— ; magyar földtehermentési kötvény 78.25 ; temesvári földtehermentési kötvény 77.—; erdélyi fóldtehermaatéai kötvény 75.70-, horvát-slavon földteheraaantési kötvény 80.—; ezüst 105.85; cs. kir. arany 6.24V, Napoleond''or 8.91 -
-i
Placzi árak.
Hivatalosan jegyzett piacúárak Nagy-Kan iza* város piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi január hó 27-én.
Uzboninemflek: egy alsó n»*t ra. »»érint Buzs 87-90 fontos 4 frt. 50 kr , 85 — 86 fontos 4 frt 2 > kr. 83 — 87 fontot 4 frt — kr. Rozs 74—78 fonto« 3 frt 60 kr. Árpa *erf5zé*rt 68—70 fontoa 8 frt — kr. etetésre való 2 frt 80 kr Zab 2 frt. — kr. Repcse - frt — kr. Lisstnemdek: egy bécsi má«ss »serint Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. ZsemleUszt 12 frt — kr. Fehér kenyérliszt 9 frt. — kr. Fekete kenyérliszt 8 frt — kr. Búzadara 15 frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Biz* 17 frt. -Hüvelyesek: egy alsó zuszt. mérő szerint. Borsó 10 } frt. — kr. Bab 4 frt 60 kr Lencse 10 frt. — kr. Köles 6 frt 50 kr Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Kukoricás 2 frt 80 ki. Burgonya 1 frt. 10 kr Hu s: egy bécsi font szerint. Mzrhzhus 28 kr. Disznóhús 32 kr. Jahhus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózxir 60 kr. Mzrhazsir 60 kr. Sz*lonuft 45 kr. Szappan 24 kr. Lámpiolaj 86 kr. Stearin-gyerty* 56 kr. Faggyú-gyertya 32 kr. Bor : egy alsó ausst akó 40 pint szerint ó-bor 7 frt — kr üj-bor 8 frt. — kr. Sör: egy zlsó austr. »Araké 42 pint szerint Legmagasabb 9 frt — kr. Legalacsonyabb —
laaeár 31-tfl ¡¡njf Hf. «7».
HÓ- és heti-;
aap
tár
naptár
6 Hatvanad vas. — Kat. ev. Midfta nagy sereg gyflh egybe. Luk. fin. 4—16. — Prot Ep Kor XI. 19—XII. 9. *Ev. Lak. 7III. 4—16. — G5r! ev. Lak. XVUL 86—43.
81 Vaaáraaa
1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 CsOtartCk
6 Péntek
6 Beombat
C. Noioskai P. Ignáes ptUpök 8yerty.u k a. Balázs püspök Izidor, András Ágota
Dorottya szflz
C. Hztvzaadv.jf Brigitta
Gyertya sz. h.a.-
Izidor
Modezt
Dorottya
felelős szerkesztő s kiadó: Bátarfl Lajt*.

6 V & 8.
Ezennel figyelmeztetem a t cs. kftzfinséget, hogy Lajos nevfl fiamnak semmiféle hitel ne sdsssflr, mert éo — fiam által csinált adósságokat — kiaem fogom fizetni ; a miért is a jelen óvám a t ex. közönség becses figyelmébe sjánlja
KBEPSZ ANTAL IGNÁCZ, t Pellérden.
•) E rovat aUtt közlóttárt felelősséget
vállal a 8zerk.
32 L sr.ám_
7875"
Pályázati hirdetmény.
Nagy-KanÍE*aváros hstó áginál a város tanácsa álul kinevezendő és kálón szolgálati és alkalmazási utasítás alatt álló állatorvosi állomásra pályázat nyittatik.
Ezen állomással évi 100 frTÍzetés, agy a lerágandó szarvasmarhák, sertések vizsgálatiért külön zxemledijak vannak egybekapcsolva- j-.
Pályázóktól mrgki%ántátik :
a) a magyar nyelvbeni tökéletes jártasság,
b) állatorvosi oklevél,
c) legalább egy évi állatorvosi gyakorlat
A kellőftn felszerelt kérvények a város tanácsához czimezve, legkésőbb 1875. évi márexius bó 1-ső napjáig nyújtandók be.
Nagy-Kanizsán, 1875. január 29-én.
Belus József,
polgára erter.
(1573-ÍJ
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
AVISSANT
Félre miadsaftls ártalmas arszfsabkkall Félre a
rfaspsrral I Ezsfc etáraiják magakat! Caak a a^rspsastaa, WvatSiasas ■agvbs(Éiftt titrtt és tsjlssa ártatasttaa (I5i5—2)
RAVISSANTB, Dr. Lejossetól Páriaban, Wr ason erővel, az emberi bőrt minden sérftléstSl seateni, utóbajoktól megóvni és szépségét s i^nságot biztosítani. Már as alső kísérlet meg fog it győzni arról, hozy minden dicséret fölösleges. Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten: >r. Lsjesse főraktárában, Király ntcza 16 sz. I. 19.
Egy üvegtok ára 1 Irt 50 kr. Vidékre utánvéttel.
^ 50 kr. 1000 Ducaten effectiv in Gold.
DieM vom Magistrate der 8tadt Wien zum Beeten de« Armenfondes veranstaltete Lotterie, enthllt Treffer von 1000, 200, 200,
100, 100 Ducalen in Gold, 4 Treffer k 100 fl. Silber, 1 Original Creditloa, 2 Treffer mit je fl. 100 Wiener Commnnal Prämienlos
3000 Treffer * 60 000 fl-
Die Ziehung erfolgt unter Controle des Magistrates der Stadt Wien am 9. Február 1875. (1609-7)
Bei auswärtigen Aufträgen ersucht man um geflUlig« frankirte Einsendung des Betrages und Beisehla« von 40 kr. für Pranko-Zn-
seuilung der Lose u. s. Z. der Ziehungsliste.
^^ "— *»
Wechselstube der k k pr. Wiener HandelsJ>ank, vorm. Joh C. Sothen, Graben 13
oeo zu dieser Lotterie á 50 kr. fr. fltflek sind auch zu besiehe» dareh: MSffS Baal Pefcria im gf.-Kzalzsa.
Jelen számunkhoz van mellékelve DBB
20,000 forint
érték körüli oly birtok kerestetik vételre, raely egy tagban s vasut-állomáshoz közel van.
fijf A vételár aranyokban fizettetik. Értekezhetni a ,Zalai Közlöny« szerkesztőségében. (1570-2)
(1671—1)
A legnagyobb
YáSBUTQRGYÁR
Bécsben, III. Marxer ntcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Ház eladás
t ■
Marczaliban a főtéren, a templom átellenében, mely áll négy lakásból, ngyszinte két ntciai bolt minden üzletre alkalmas, hozzá mészárszék és egy nagy konyhakert ; a venni szándékozók jelentkezhetnek személyesen, vagy pedig levélileg Geitz József urnái Nagy-Kanizsán, Kereszt-utcza. — Az eladásra irt ház évenként mintegy 700 frt jövedelmet ad. (1560—2)
czioajegyséke
■.14 »-rí

Háztelek-eladás.
A Osengery utczában van egy üres háztelek. mely 16 öl széles és 65 öl hossza. Szabad kézből eladó. Bővebben értekezhetni a tulajdonos Bachrach Gyula urnái Nagy-Kanizsán. (1562—2)
Soeben erschien und bei Herrn Josef Wiydlte Buchhandlung in
Gross- Kanizsa zu haben : Für Schüler des Maschinenbaues und Techniker überhaupt.
C. C«. WEITZEL.
Ingenienr-Dirpctor des Technicum Mittw«-i<la-CliPmnitz.
Unterrichtsfcefte für den gesammten Maschinenbau
mit zahlreichen in Farben ausgeführt «i Co»stnictiou&z»''ichoHi<g»''n Zweite Auflage. 1-12. Lieferung á 5 Ngr.
Sie beute vermehrte Auflage. Musikalischer Hausschatz.
(1572-1)

Anthologie elastischer Volkslieder
für Piano forte und Gesang I—12. Lieferung ä 5 Ngr
I>ies(; Sammluug. deren Al>»nt/. für i .ro (M-di-genh''-j t bürgt, enthalt ilbpr 1200 iiuserer herrlicbeu Volkslieder und bietet allen Freunden *olksthümlich*r Mu*ik eine willkommen^ liai».''.
Der kleine Kunsttischler
Eine Reichhaltige Sammlung von gy* Laubsägearbeiten. Dritte Asdaie I - 9 Llefersag à 5 Sgr
Enthält nur praktisch eiegaut ausgeführte Leubsägevorlag^n. Leipzig, 1874. loritz Schüfe r.
A t. ez. bálrendezőknek
legnagyobb raktáromat
cotillon-jelvéiiyekheD,
legújabb
cotillon -játékokban,
valamint
bohócz sapkákban
leszállított árak mellett, van szerencsém ajáulani.
Nemkülönben mindennemű tálICZrendek csinosan és igen jutányosán készíttetnek el.
Kanitz C.
diszmű éspapirraktárában (1561-2) Budapest^ Dorottya-utcxa 12. az.
Megliivás.
A csabrendekl takarékpénztár folyó évi mirctiai hó lén délelőtt 10 órakor saját helyiségében rendkívüli köZK) ölé*t urt, melynek egyedüli teendője Jesz a lemondott igazgató ur helyett más igazgatónak választása.
Kelt Cs.-Rendeken, 1875-ik év jannár hó 26 án.
Barcza Sándor,
(1574-1) elnök.
IOLL A. SE IDLITZ-POR A.
E porok rendkívüli s » legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy-[batáauk által minden, eddig elismert házi «zerek kBzStt, tagadbzUtl.v nnl zz el»6 bolyét foplzlják el; mit az sok ezer, a osásziri birodalon-minden rézzébSl kezeinkhez küldött bála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok lögzött sztraiásskaÜ, 8Bé82tbet«tIesaegeknél, gy0. ■srhevaél, továbbá görosök, vese ó» Idefl-UJskhas, szivdsbsgásaál, ide L ég oh-«t» fifájás, vsrtsiulás, végül bysteriára, báltér ós bszamos __ jirjL ifijlamoál a legjobb «körrel xlkalmaztatoak, b a legUrrÁO, ryígyhata»v eredményeztek. (154?—
Ara 1 eredeti doboznak használati utasítással I írt.
_______________SÓVAL. -W
A legmegbízhatóbb orvosszer * azen>etl<j tjmberi"ég segcd>.-m niére minden bel»5 én külső gyuladái, Jegtijbb betegaég, mind»-i>u.-mC seb-, fej-, íül- é* íogfájás, régi sérvek és uvitott selwk, rák, i^j,,-«emgynlladia, bétiul-ís és mindeunemft íérüléz ellen, stb stb.
i palaczk ára használati utasítással 80 kr.
-HALMAJ-ZSIROLAJ.
K.
A legtisztább éa leghathatutiabb orvos» nzer iSorvegia begyei i..,. Jnem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dsrsch-halssájzslr-slsj sisll- és tiidő-bajsknal, scropúo
ÍSS- és raoMtiS-betegségekbeu legjobb gy ógybatáasal vau; meggy ogyjij» a legídültebbkiSZVéay- ésOSKZlMjskst, valamint az időszaki bőrkötegeket
Ara I üvegnek használati utasítással 1 frt
Raktárak Nayy-Kaninsán: Belus J. gyógysz Lovák gyógyss. Fessel hoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Ssisvárstt Lakorics Q. Csáktarayaa Káráss 1L CssrféB Kreizler Dávid topesvárstt Kohn Jakab UpriHril Werli fiánd. gyógytx. Kesztfceiyea Wün.ch F. Ksresztw Breyer Jakab fiai (fiszSfM Csacaiaovita Is tv. gyógysz.
Lsteaysa Kalívodz J. gyf>gy** Maroialifeaa Iszü Nándor Bá»sk-SrL-iylrfyit Fibiez J. Szsabatbelysa FiUoh Ferec Sefrssybas Mezey András gyógy.i Záfrtbbas Mittelbach Zs. gyógy«». , Ceyleek J. J. gyógysr , , Hrweisz Fr* gyógys».
gy-g)
Hamburger A.
BID.4 PEST.
MINTÁK
levélbeli kívánatra ingyen és bér-1 mentve küldetnek.
Hamburger A.
BUDAPEST.
o>
x "Oi
0
JJ.
ü
00 a. ac a*
X jx.
íj Z
X 2
t c
> K
- c
■5 15
c l
5 *p
CO —
o m
be Z
« ^
oc es t «
K
CJ
. S
£ S
JJC
u OC
Z, «
* £ M ja
>> o
«r bc
^ eo
a &
» a,
ß — ^ «
•: \
Ä «3
I
I a = *
•I5
B *-"
il JM 2
S "â>
N ■•-»
•mm
II
1 I
.2 © s S h »
2 s «
« 22. « ©
1 e
"S a
A czég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
IIÀMIMlëÈK ADOLF
hôlgyûlvatar u-r alitàra
Budapesten. iV. un-uteza 8. sz. alatt a postapalota átelleneben.
ajánlj» t l ri v.d-ki Közön <aiudenuemu szép jé és OlCSÓ
yjij>..i-, szor-, c/Arim-, selyem sac. hol^yruha-kelraéi du* váLsztekát a következő kivon»ti árjegyzék szerint:
5
m-p
a> 9
B
6
cr
a
T3
«
M H
S
H
t «
fi m
H
h
c v.
•o
O
X3
»
S «t £
î: 52
•O «
•5
I
S
fi •o
•o
c
rO 1
HS
5
HS î?
2
-Je

o a
00
Női rahakeiaiék, legd4 »bb v»iasttékb»n, rőfóukint 3U, 40, bO
Kr - ff. 1
Mosó-rskakelnék perkál- * batisztban r..föukint ¿6. 30, i5—40 kr. Po rto-. flaaell- s npsz gyafjakslaiék, rőfönkmt tt 1, 1 50, 2—2.60. Se*ye«szdv«tsk, Utjw, Faiit« s Uroagrajn, rőtonk.ut frt. 1.50. J. Z ¡XJ
Selyeaifazir-. Illasion- s báliraua-szOretek, rőfOnkiut 60, HO
Kr, trt 1 — 1 5«».
Pompadosr Cachemirok. reggeli pongyolákra, rőfonkint 80 kr,
frt t — 1 íU.
Asf«l bársonyok, teketék s srineaek, rőfönkint frt 1, 1.50, 2 —2.50. Seiywabársesyok. miadeu sziuben, rut''öukint frt 3, 4, 5—10. Ralutparketsfc, színesek s miutázottak, röiOnkiat 30, 35, 40— 50 kr. QyáazkSlaiek, luatre-, caehemir-, terno- stb. szövetekben, bármely
ái bau. k
L'' SZÖr. berliui gyapjú- s moir-alsóazoknyák, (jnponok) dara-
boi.kiut frt 3, 5, ti— S. Hőlfly kalapok, fej kötők a boalikok, darabonkint frt 3,5, b-10. Beduinok éa bsrkolók, ^gujabb divatezikk,) daraboukint Irt 10, 12, 15—2U
Na -ykeodék, Longshawlyk s Plaidek, darabonkint frt6, 8, 10 —15. Reozeskes.ldk, berlini gyapjúból, darabonkint frt 2, 3, 4 5. Syspjokssddk,kicsinyek « féluagyok, darabonkint frt 1, 1.50, 2—3. Selyesikeadók, minden sziliben, darabonkint frt 2, 2.50, S 4. Ecbsrpe-ok, « brochekendők, gyapja és aelyemből, dar.ibonkint
5o. 80 kr, frt 1—2 Kell Fiebs-k, csíp.ékkel vagy hímzettek, darabonkint frt 1, l.&O, ^ — 3.
Agy- ■« asztalterítők, bármely szín- éa minőségben, darabonkint
frt 6, 6, »- 10. Nap- és eas-ersyök uemkdlönben Isgyszdk minden árbau.. Fsaál- és aziléziai ''vászaak, 3o rőfösen. végenkint frt 8, y, lo—l* Crsas- és kérvászaak, fehérítettek, 30 rofösek, régenkínt frt 10, 12, 14-15.
Rsaborgi vászaak, legduomabbak, 30 rőfösek, végenkint trt 15, 16—20.
Irketi és Mtatadl Vásznak. 50 rdlSsek, végenkint frt 20, 22,2ó—»0. ■Mfearfl vászaak, késifonálból, 54 r''ir.jaek, véirenkínt frt 25,
30, 40—50 *
Les- s pateat-csinvatok
12—15. Czéraakaaa vészek 10, 12 -15.
ágynemfiekre, sárga és fehér színű, rőir.rkint 30. 40, 45 - 50 kr.
CWffoaek, fehérneműekre, (1 vée körülbelül 70 25, 30, 35 - 40 kr.
LS^M.I«*, ''/4 é. X szélesek, rőfBnkint frt 1, 1.20,1^0-
Plkét és kordát parketsk, fsbérek, rófönkint 40, hO, 60, 70 kr. Dertkalj- s bntor-csinvatok, szinoaek, rőfJJnkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50.
Asztal- s kávésabroszok, színesek, minden nngyaágban, darabonkint frt 3. 4, 5-6.
Les asztal ós térülközákesdék, taczatonkint frt 6, 8, 10 -12. Cseiieje-SSZtaJkesMk. bármely szinben,tcczatonlontfrt 2.60, 3-4. Csipkeíiggésyík, páronkint frt 8, 10—15, rőfSnkiut 60,75 kr, frt 1. Bator-ripszek éa cretonok, színesek, rőfönkint 50, 80 kr, frt
lf l .00*2.
Mollsk, crépe-lissek éa tarlatánok, végenkínt frt 4, 5, 6 8—10. ünjaaüsek, fehérek és sainesek, végenkint frt I, Í.20, 1.50, 2. 8H!5<,,dék'' f®kérak Cs színeset, tncaatonkint frt 2, 3, 4,6-8. ruziderekak, hölgyek számára, derékbőség szerint, darabon-k«nt frt 3, 4, 5-S.
cr Os
•C íS
»X
S
Cb
•ö o s
s
OB
o p
ao oo
S -
S1 w
II
PT
OD
to
CP
<t>
3 &
« a

î
S
s
fehérek, 30 róíüsek, végenkint frt 10, ágynemfiekre, 30 rőfÖ^ek, végenkint frt 8,
r.rkint 30, 40, rőf,) rŐfÖakint
«
0
IQ
N
£ SA d S
i >
f M a" W
cr
O ^
o-cr O 3
Hamburger A.
BUDAPEST.
Ingyen mellékletek adatnak
míndeu megrendeléshez :
10—25 frtig egy elegáns legyezó, 25—50 frtig egy berlini gyapjakeodÖj 20—100 frtig egy szép kelmeraha, aránylagos árengedményül.^
2. s
r-k
3
cb
Hamburger A.
BUDAPEST
Keller Ig''iiácz
(1548 - 2)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl-íjek és gyermekek számára való topánrak-tárát'' a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron-
Ug^szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőr-bél elfogadok és készítek, az árt legjutányo-aabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir. i Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualitüt und zu möglichst billigen Preis.m.
Ferner mache ich das k. k. Militär un i verehrungswdrdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- un<i Ausländer*Leder verfertige und prompt um«1 billigst berechne.
Auch wird von mir gekauft«. Waare su reparieren angenommen.
CO «
» ® OFQ P
ir ®
N CT. œ ce
oq
S ^
a a
p B
a 5''
- B
a> » S. P
S" B
»—î N*
S
® a cKl B
S''%
CC (___
O O^
a> » »
O < P © p =
sl p
« 35
~ p
p 2. S: »
N
e* ® CD Í-*
P
CO ^ g"
CO r* O»
a> OFq
E
a>
CR p
«
3
£L
o>
p. <t
ce'' N
OODOOOOOOl
HOFHERR M
gazdasági gépgyaros
az 1873. bécsi világkiállításon & legnagyobb úgymint:

haladási és érdem-éremmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja ki tünő szer kezetü
Garett-féle forvető-gópeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi Cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
Járgányok ét Járgány-cséplőgépek. Honwby-fóle gabonarosták.
Lhuillier-féle legczétszerübb konkolytitztitó gépek és ilyenek Pernollet-féle
szerkezettel.
Richmond & Chandler-féle, ugyszinte eredeti angol Bentall-féle szecska-vágó-gópek, kukoricza-morzsolók, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágó és répazuzó gépek.
uriő és daráló malmok gőzzel, járgány nyal vagy kézzel hajthatók, zuzé-malmok
sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
(1575—1)
Szombathelyen, főtér h sz. a.
lévő gépraktárban.
B ■
Wajdits József lap-ét nyomdatulajdonos gyonsAjtó nyamáaa^

k. A. A. .a.iv.A V A. A. J