Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.68 MB
2022-11-24 10:05:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
111
214
Rövid leírás | Teljes leírás (525.67 KB)

Zalai Közlöny 1875. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGI-KANIZSA, 1H75. február 4-én.
Ttiennegyedtt Mafettfc*

MtrSstasst
€ hásábofl petitaorbaa 7, siásodssor fl a minden torábW sordrt 6 kr
SYILTTÉRBK* soronmnt 10 kzért Ti-
) U>IMk fal Hwttári illeték minden *fj*t hirdetésért kOl 30 kr. fiaatendő.
elóbb:
ntzsa várót helyíiatosaganalc. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-eflylet<<, a ?ftafly kmizMi kere.kedelmi « ¡aaröanlc''« a naov kHnai tilm lír a .ztlamegyei *ftalánW tanító-testület«, a .Zaia-Socnogy gözhajozasi reszvénytársulat s több megye, es M^yesüíet SíT^^
Hetenktrit keiszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Egyleti ülést tart:
A „nagy-kanizsai takarékpénztár" 1875. évi február 1 l én Nagy-Kanizsán, saját házában..
A wcsab-rendeki takarékpénztár" márczios 1-én d. e. 10 órakor Osab-Rendeken.
A «kőszegi takarékpénztár* íebr. 14-ón d. e. 9 órakor Kőszeg-város tanácstermében.
A .pápai takarékpénztár" febr. 22-én d. e. 9 órakor Pápán, a virosház nagy termében.
A „szigetvári takarék-p é n lit á r" február 28-án délelőtt 9 órakor Szigetváron.
A „marczali takarékpénztár'' február 10-én délelőtt 9 órakor Marczali ban.
A .sárvári hitel és leszámítoló intézet" febrnár 16-án, délelőtt 10 órakor Sárvárott.
A „gy ó ri L loy d" részvény-társaság febr. 8-án d. e. 10 órakor Győrött.
A zalamegyei
általános tani tó-testület központi választmányának felirata az országgyűléshez. Mélyentlsctelt Képviselőház!
Midőn az 186 7-iki alkotmány hazánkra felvirradt, nemzetünk minden osztálya, s így a néptanítók testülete is örömmel hitte, hogy évszázadokon át borongó sorsát egy jobb, egy méltányosabb kor hajnala válta ndja fel.
S hite nem volt alaptalan, mert elér-
| koeettnek látta az idópontot, melyben a nyers : erőhatalom letevén fegyverét, a világ-culüira tűzte ki fehér lobogóját. — Reméltünk, tudva azt, hogy tma már csak oly nép biztosithatja jövőjét és annak boldogságát, mely alapmunkául a köznevelés felvirágoztatását tekinti; reméltünk emberi jogszempontból, s mi lett hosszas várakozásunk, lelkesült reményeink jutalma? Keserű csaló-dás! . . . . Mert amellett, hogy 300 frt évi fizetés „éhenhalásra sok, megélhetésre kevés," magasztos hivatásunk anyagilag a legszolgaibb állások színvonalára degradáltatok.
Nem akarjuk itt e sebet ujolag mélyebben érinteni, eléggé ismerik azt nagy-rabecsült honatyáink a néptanitók általános feljajdulásából. — Leverő fájdalmaink közepette egyetlen, némileg vigasztaló pont maradt fenn egyedül: a nyugdíj-kérdés mentő szigete, melyen a rögös pálya nehéz hányattatásai után eltöródött tanító, ha pálmára nem, de megnyugvásra mégis csak számított.
Nem szólaltunk volna fel ez ügyben sem, ha az országgyűlés tanügyi albizottsága, Molnár Aladárnak, a magyarországi néptanitók Il-ik egyetemes gyűlése által is elfogadott, kedvezményeiben épen nem túlzó, sót mondhatni teljesen szerény s az ország pénztárát jelentékenyebb kiadással sem terhelő nyugdíj-javaslatán, illetőleg annak ránk nézve legérzékenyebb s így a tanügyre is kiható fontosságú pontjain oly változtatásokat nem tesz, melyekről önérzetünk s a jövő nemzedék iránti tekintetből is hallgatnunk lehetetlen.
Mélyentisztelt Képviselőház! A zalamegyei tanítótestület azon nézetből indulva
<...