Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.99 MB
2022-11-24 10:07:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
119
210
Rövid leírás | Teljes leírás (530.84 KB)

Zalai Közlöny 1875. 018-025. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Egyien kus^utcsí sarc:
A ,nagy- kanizsai kereskedelmi 8 iparbank" márczius 7-én <L e. 9 órakor.
A ,q & g y - k a n i 7, sai bank-egyesület* márezius 14-én délután 3 órakor.
Az ,a 1 s ó - 1 e d d r & i takarékpénztár* márczius - 18-áo a polgári olvasó egylet helyiségében d. e. 9
órakor.
A .csáktornyai takarékpénztár* márczius 8-án d. e. 1 ü órakor Csáktornyán.
A,szombathelyi leszá rnitoló társulat* márcz. 7-én d. u.2 órakora Táros ház tanácstermében Szombathelyen.
A .pécsi egyesült külvárosi takarékpénztár* márczius 7-én d. e. 10 órakor Pécsett, Király-utcza 41. m. alatti házban.

A szegedi országos ipar- aa termény kiál Utáni bizottmánytól.
, Zalai Közlöny« tekintetes szerkesztőségének Nagy-Kanizsán
Hazánk mostoha iparviszonyain és gazdászati rendszerünkön javítani, kereskedelmünket emelni, nyersterményeink, gyári és kézmüáruinknak piaczokat teremteni .szóval czikkeinknek tökéletesbbé tétele által ezek versenyképességét fokozni volt a vég-czél, midőn a szegedi ipartársulat Bartal György földmivelés, ipar és kereskedelmi minister ur ó őméltóságának f. évi 438. eln. sz. engedélye alapján a hazai összes iparos- és gazdaközönség részvéte mellett
öZegeden lorO-nt erí'' aOgUHZtdS ÍIuutTT
megnyitandó orsz. ipar- és termény kiállítás réndezését határozatba hozta.
Ezen kiállításra óhajtjuk a tekintetes szerkesztőség figyelmét már is felhívni, i remélve, hogy kiindnlási vezérelveink általános méltatással találkozandnak ; bizton számitva az iparos- és gazdaközönség részéről már is tapasztalt nagymérvű érdeklő- , désnél fogva azon eredményre, melyet az országos kiállítás czéljául kitüztünk.
Szeged város földrajzi fekvése, a keleti tartományok közelsége, a mindenfelé elágazó közlekedési vonalok előnyei mindmegannyi biztosítékok részÜDkre, hogy a . kiállítás uemcsak erkölcsi hasznokat helyez kilátásba a kiállítókra nézve,liánéin egyúttal anyagilag is hálásan fogja jutalmazni ugy az ipar és gyár készítményeit, mint a nyerstermelók kiállitmányait.
Hazánkban eddig rendezett vidéki kiállítások mindmegannyi emeltyű volt hazánk fejlődő iparának emelésére, annyival inkább számíthatunk a hatásra, melyet az általunk rendezendő országos kiállítás kimaradhat lanul teremteni fog.
E kiállítás tervezetét óhajtjuk itt bár általánosabb körvonalakban bemutatni, 8 az érdekelteket jó eleve is a következőkről tájékoztatni.
A kiállítás a szegedi foreálianodai kétemeletes polotábau 1876 ik évi augusztus hó 20-án fog megnyittatni, s ugyanazon évi szeptember 8-án befejeztetni s a kiállítással egy rendkívüli országos vásár fog egyidejűleg megtartatni, mely a kiálli-tás egész tartamára kiterjedend.
A kiállítási palotában ugy ennek mellékhelyiségeiben a kiállítási tárgyak el-
heiyezéíére« a szabad terek fentartásában
10,000 négyszög méter terület fog rendelkezésre állni, s a kiállítás .a földmivelés, ipar és kereskedelmi minister Bartal Görgy ur ó őméltósága fővédnöksége s ezen fölül sz. kir. Szeged város fópáitfogása alá helyeztetett.
A kiállítási tárgyak térdijai a legmér-sékeltebbekre irányoztattak elő, s ezek meiiett a kiállítási tárgyak szállításainál a szokásos árraérsékletek agy a teherszállítmány mint s síemélyjegyek kibocsájtásánál elmaradni nem fognak.
A kiáHitá*i ügy egy helyi nagyobb válasz...