Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.49 MB
2022-11-24 10:08:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
121
231
Rövid leírás | Teljes leírás (719.5 KB)

Zalai Közlöny 1875. 026-035. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAQ\ -KANIZSA, 1875. április 1-én.
TUeaiiegyeglk évfolyam^
{ EMtzitéii Ér
■íte«» •
''.e; errt . . . ;efjeü erre
Rw
é trv
10 kr.
I
HiriatMtfc
6 buáboi petiuorb&o I 7, muoúior 6 » minden
további iorért 6 kr.
3 YILTTÉRH K N
it
»orouKint 10 íren vétetnek fai.
KincMtiri illeték minden
Íegyei hirdeténért különf 30 kr. fixetendS. I
19S

előbb
-SOMOGYI KÖZ
O KT
ieaenye* , előfizetések, jreclaaatiók ut a axer-fc»*Ziő-kiadóho« bérmentve intásadók:
XAGf-triLtejA -Takarékpéaatéri épttlst, íöldasint Bérmentetlen levelek ! euk ismeri muakutár-j aaktfl íofadUtö*k el.,
Káxiraiok tíiui a k&ldetnek.
!
i xoga<uasiaK »i.^
í Káiiraiok tíiui nem ( j küldetnek. \
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „eisó zw!ai QgyvédegylefS a.nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", a , nagy-kanizsai takarék pettttr* a .zalamegyei általános tanitó-testfliet*, a ,Zaia-Somogy gózhajózisi reszvenytársulat s tébb megyei és váresi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenkint kétszer, vasariiap- a csuiőrlőkön, megjelenő jegyes tartalmú iap6
Az országgyűlési Deák-párt feloszlás« és * két nagy országos pártnak azai tadel vü
párttá lett átalakulása tekintetéből, a zaia-megyei Deák-pártnak is szükséges jö^ó pártállás« iránt határozni.
Ennek eszközlésére folyó évi april hú 7-ére Zala-Egerszegre reggeli tiz órára a párt helyiségébe deákpárti közgyűlést rendelek és a párttagokat tisztelettel .kérem, bog}'' ezen fontos tárgyban a közgyűlésen minél számosabb ad megjelenni szíveskedjenek.
Kelt Palin, márezius hó 20-án 1875.
tiLAYINA LAJOS,
zalamegyei Deákpárt elnöke
A bakwai választó-kerület Deák-párti tagjait tisztelettel értenit«* in, mi szerint a jövő pártalakulás érdemében Baksán, april ö-én értekezlet tartatván, arra a kerület t. válásitól minél számosabban megjelenni szíveskedjenek, annyival ¡s inkább, mert Királyi Pál nagyérdemű képviselőnk uj pártállására nézve uyilatkozott m e nyilatkozat ez alkalommal fel fog olvastatni.
Kelt Szentgyörgyvölgyén, márcz. «4. 1876.
Dr. BERÍbER IGKÁCZ,
baksai kerületi Deák-párt elnöka
Korunk és liazáuk.
(Vége.)
Igen ám, de a tények egész halmaza, melyről minden czáfolat tehetetlenül pattan vissza, bizonyit amellett; hogy napjainkban, midón az élet-verseny oly rendkívül élénk, a si ker utja nem vezet virágszónyeges talajon keresztül, nem visz enyhe sugárárban uszó vidékeken átal, hanem oly tekervényes ösvényen kígyózik végig, melynek kemény rögeit sértő tövisek borítják, mely hideg szelek metsző fagyával fogadja gyakran li-
hegő vándorait. Rég lejárt már a mükec velő kísérletek törpe kora s mai időink ko:noly munkát, szigorú rendszerekhez kötött tevékenységet követelnek, miáltal folyvást nagyobb mérvben teszik az egyént az emberiség egyetemes küzdelmeinek részeséve a vallás, társadalom és természet beláthatatlan terén ; mert vannak elfőjthatatlan szükségeink, melyek szünet nélkül kielégítésre várnak s innen erednek létünk összes nehézségei, innen folynak örök harczaink, melyek változatlan czélja s rendeltetése, hogy a babonák, előítéletek s elemek konok ellenállását megdöntve, a hit, a törvény, az élet rejtélyes kérdéseire választ ...