Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.51 MB
2022-11-24 10:11:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
100
215
Rövid leírás | Teljes leírás (525.82 KB)

Zalai Közlöny 1875. 045-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>A«1-KANLÖU, 1875. junius 3-án
iSfcy -=*=
Qéftzstssi v : .
J sfew nrn . . 8 frt.
fél err«.... * , eTT* '' 2 t ftyy tiAtn 10 kr.
Hlrsstessfc
S buábo* petiuorban 7. roijoáaxor 6 ■ minden jovibbi sorért & kr.
SYILTTERHKN
joroucmt 10 krert * fejtnek fel Kincutári illeték minden
f

hirdetésért kül«

iV kr. fisetendő.
Tizennegyedik évfolyam«
-SOMOG
O 3NT
a lap szeflemi ét
rásM ületó köt _ ddflsetéaek, [ recUmatiók nt azaer-j ketxtó-kiadókox ber-BUtTQ íntésflfldók: SASÍ-KANIZSA I Taka*ékpéu«tári épfllet, földszint. Bémwntetlen ler«Uk euk ismert mnnkrtár-saktól fogadtatnak «1.
K4nntok róua küldetnek.
Nagy-Kanizsa varos helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egyiet". a „naay-kanizsai kereskedelmi s loarbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a „zaiamegyei altalanos tanitó-testület'', a ,Zala-Somogy gőzhajózási reszvenytársuíat s több negyei és városi egyesület hivatí
Heieiikint kétszer, vasarnap-
hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
S9Ö3 **._ n. i. löíó.
Ő csáaaári ée apostoli királyi felsége a kormány javaslata alapján folyó évi május hó 25-én kiadott legfelsőbb elhatározásával a jövő országgyűlést ezen é\i kisas»zoiiyhava 28-ik napjára egybehívni méltóztatván, az erről szólló kegyelme!* királyi meghívó levél kihirdetésén« k eszközlése végett folyó évi junius hó 7-én d . e. 10 órakor Zala Kgerezegeu rendkívüli bizottHági közgyűlés fog tartatni, melyre a törvényhatósági bizottság t. rz. tagjait tisztelettel s azon megjegyzéssel hívom mrg, miszerint ezen ad hor közgyűlés tüzetes tárgyát kizárólag a fentidezett legfelsőbb királyi meghívó levél kihirdetése képezendi.
kelt Zala-Kgerszrgen, 1875. május «6-án.
IIKKTELEMM KÁLIIÁ.N s. k.
főispán.
Folyó évi junius hó 7 éu megyei reudkivűli közgyűlés hivatván öszve. az ezt megelőző napon junius 6-án délutáni 5 órakor Zala-Lgerszegen a szokott helyiségben Zalamegyei szabadelvű pártnak gyűlése is meg fog tartatni, melyre a párttagok tisztelettel meghívatnak.
Az elnökség.
A zalamegyei ált. tanító-lest ül et
központi választmányának.
{Vége.)
A nagy szünidőnek julius és augusztus hónapokra leendő áttétele, mint kivonatos közleményemben emlitém, ujolag kérvényeztetni fog. Valóban különös, hogy ma, midőn a czélszerü reformok korát w éljük, egy ily óhajtott csere, mi mellett miu-den s ellene semmi körülmény nem szólhat, éveken át vajúdik a buieauxban. Úgyis tán
mag gyanánt tartogatják a huszadik század tanügyének ? ! Ezzel röviden végeztünk,, j valamint azzal is, hogy a 300 forint mi- \ nimum a felekezeti iskoláknál szintén tör- '' vénynyé emeltessék : kérelmeztetni fog. A zsidó tanitók helyzete; a tankönyvek és taneszközökről szóló javaslat; a tanterv-kérdése- s a tauitó-egyletek <!gyesitésé-rol általában alig van több mondani való, mint a mennyit róluk a mult alkalommal megemlitettein. Simay István „felnőttek oktatása"-ra vonatkozó művére, pedig mielőtt komolyan áttanulmányoznám, illetéktelennek tartom nyilatkozni, s különben is érdemleges megvitatás végett a t. választmánynak szándékom benyújtani. Kár, hogy mindez, mind az iskolai takarékpénztárak eszméjét fejtegető könyvecske, jóval a gyü lés előtt ki n...