Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.51 MB
2022-11-24 10:11:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
142
280
Rövid leírás | Teljes leírás (525.82 KB)

Zalai Közlöny 1875. 045-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>A«1-KANLÖU, 1875. junius 3-án
iSfcy -=*=
Qéftzstssi v : .
J sfew nrn . . 8 frt.
fél err«.... * , eTT* '' 2 t ftyy tiAtn 10 kr.
Hlrsstessfc
S buábo* petiuorban 7. roijoáaxor 6 ■ minden jovibbi sorért & kr.
SYILTTERHKN
joroucmt 10 krert * fejtnek fel Kincutári illeték minden
f

hirdetésért kül«

iV kr. fisetendő.
Tizennegyedik évfolyam«
-SOMOG
O 3NT
a lap szeflemi ét
rásM ületó köt _ ddflsetéaek, [ recUmatiók nt azaer-j ketxtó-kiadókox ber-BUtTQ íntésflfldók: SASÍ-KANIZSA I Taka*ékpéu«tári épfllet, földszint. Bémwntetlen ler«Uk euk ismert mnnkrtár-saktól fogadtatnak «1.
K4nntok róua küldetnek.
Nagy-Kanizsa varos helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egyiet". a „naay-kanizsai kereskedelmi s loarbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a „zaiamegyei altalanos tanitó-testület'', a ,Zala-Somogy gőzhajózási reszvenytársuíat s több negyei és városi egyesület hivatí
Heieiikint kétszer, vasarnap-
hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
S9Ö3 **._ n. i. löíó.
Ő csáaaári ée apostoli királyi felsége a kormány javaslata alapján folyó évi május hó 25-én kiadott legfelsőbb elhatározásával a jövő országgyűlést ezen é\i kisas»zoiiyhava 28-ik napjára egybehívni méltóztatván, az erről szólló kegyelme!* királyi meghívó levél kihirdetésén« k eszközlése végett folyó évi junius hó 7-én d . e. 10 órakor Zala Kgerezegeu rendkívüli bizottHági közgyűlés fog tartatni, melyre a törvényhatósági bizottság t. rz. tagjait tisztelettel s azon megjegyzéssel hívom mrg, miszerint ezen ad hor közgyűlés tüzetes tárgyát kizárólag a fentidezett legfelsőbb királyi meghívó levél kihirdetése képezendi.
kelt Zala-Kgerszrgen, 1875. május «6-án.
IIKKTELEMM KÁLIIÁ.N s. k.
főispán.
Folyó évi junius hó 7 éu megyei reudkivűli közgyűlés hivatván öszve. az ezt megelőző napon junius 6-án délutáni 5 órakor Zala-Lgerszegen a szokott helyiségben Zalamegyei szabadelvű pártnak gyűlése is meg fog tartatni, melyre a párttagok tisztelettel meghívatnak.
Az elnökség.
A zalamegyei ált. tanító-lest ül et
központi választmányának.
{Vége.)
A nagy szünidőnek julius és augusztus hónapokra leendő áttétele, mint kivonatos közleményemben emlitém, ujolag kérvényeztetni fog. Valóban különös, hogy ma, midőn a czélszerü reformok korát w éljük, egy ily óhajtott csere, mi mellett miu-den s ellene semmi körülmény nem szólhat, éveken át vajúdik a buieauxban. Úgyis tán
mag gyanánt tartogatják a huszadik század tanügyének ? ! Ezzel röviden végeztünk,, j valamint azzal is, hogy a 300 forint mi- \ nimum a felekezeti iskoláknál szintén tör- '' vénynyé emeltessék : kérelmeztetni fog. A zsidó tanitók helyzete; a tankönyvek és taneszközökről szóló javaslat; a tanterv-kérdése- s a tauitó-egyletek <!gyesitésé-rol általában alig van több mondani való, mint a mennyit róluk a mult alkalommal megemlitettein. Simay István „felnőttek oktatása"-ra vonatkozó művére, pedig mielőtt komolyan áttanulmányoznám, illetéktelennek tartom nyilatkozni, s különben is érdemleges megvitatás végett a t. választmánynak szándékom benyújtani. Kár, hogy mindez, mind az iskolai takarékpénztárak eszméjét fejtegető könyvecske, jóval a gyü lés előtt ki nem került a sajtóból. Sőt, hogy valaki egy egész testületet correct képviselhessen, pár héttel előbb birnia kellene a gyűlés teljes programját, különben vagy hallgatásra szorittatik, vagy csak felületesen beszélhet. Egyébként jövöre határozottabb eljárás igértetett. — A harmadik országos tanítói nagygyűlés színhelyének meghatározásánál a szavazatok megoszlottak, egyik fél (helybeliek) a vidéket (Szeged), a másik Budapestet ójhajtá kijelöltetni. Tagadhat-lan,»hogy ily országos nagygyűlés arangiero-zása nem kis gond- és fáradsagba kerül, mondhatni, elég kellemetlenséggel jár. S a fővárosiak meg is tették e részben magukét, mindamellett ugy vélekedőn!;, hogy csak egyedül Budapest, akár mint centrum, akár a mellék szempontokat tekintve, sza-mithat tömegesebb látogatásra, mi épen nem valami alárendelt föltétele, ugy az anyagi siker reménye-, mint az erkölcsi
hatás tekintélyének. Erősen hiszem, hogy hazai egy leteink óhaja osztatlanul a főváros mellett fog nyilatkozni.
S most szóljunk valamit az »iskolai takarékpénztárak*-ról. — Eszméje Belgiumban született s mert mottója „takaré kosság.* kívánatos volna, hogy azt az egész emberiség megszokná. Ideának kifogástalan, nagyon szép, de általános kivitelében kétkedem. Laurent F. fordításban nálunk is megjelent múvecskéje ugyancsak melegen ajánlja.
Déli bábos érvekkel iparkodik meggyózni a tanítókat és tanítónőket, miszerint iskolájukban a pénztárak meghonosítását emberbaráti kötelmüknek ismerjék. Hogy a gyermek, összerakott filléreiből némi tőkét alapítson, szokjék le a nyalánkságok nélkülözhetó kiadásairól, váljék belőle ember és pedig helyesen gazdálkodó.
Mintha bizony eddig nem is lettek volna hasonló irányban oktatva ! Csakhogy ezzel se vagyunk különben, mint egyéb erkölcsi tanítással, t. i. a mit az iskola épit, lerontja sokszor a szülői ház. ... — Nálunk Weisz Bernát ur indítványozta ; a lapok nagy részben, felkarolták. Majd meglátjuk : mit szól hozzá a gyakorlat! Részemről Lakits Vendel budapesti tanitó barátomnak, a „Nemzeti Hírlap" egyik közelebbi számában elmondott nézetével tartok, ki — többi közt „divat-czikknek" állítja, „melyről ma mindenki beszél, holnap már csak kevesen." Kivihetőnek véli leánvnö-
m
vendékcw-nél, kézi munkájuk után; továbbá a falusi iikolaban, hol a gyermek gyomlálás, kavicsszedés, tollfosztás, libaórzés, sat. által kereshet pénzt magának. „De a városi gyermek, hacsak szülőitől nem kér, ku-
nyorál, csaA, vagy — végső esetben lop néhány krajezárt: mivel kereshet pénzt? S ha kap is, nem becsüli kellően, mert nem fáradt érette." Nem kívánhatjuk azt se, hogy a gyermek egy kis ezukor v, gyümölcs élvezetétől magát teljesen megfoszsza, mi neki kétszeresen jól esik, ha szabadon választja és veheti meg. A tanitó elégszer gyanúsításnak volna kitéve, mi az iskola és szülők közt annyira szükséges lázaimat megingatná. A gyermekek közt pedig, lát-ván, hogy egeiknek gazdagabb tőkéje, mint a másiké, irigységet, elkeseredést s tán nagyobb roszat is okozna,és — ugyancsak ar-czul csapná a paedagogiát. De tol téve mindezeken magunkat, honnét vegyen időt — ki önképzésre, s hogy élhéssen, mellékkeresetekre van utalva, — ily nemű naplók rendszeies vezetéséhez, a becsurrant, csöppent összegek pénztárbani elhelyezésére ?! Sat.
Az 50-es bizottságnak (helyesebben 15-ös töredék) ezen uj jelenség huzamos vitára adott alkalmat; nem is hiányoztak a hosszú (idem per idem) dictiók, melyek végre abban összpontosultak, hogy munkaalapra fektetve,próbatétel végett ajinltatik. Már t i. hogy a tanitó, ki eddig csak harangozó, ostyasütó, orgonista, temető (parti cipium) papölteztetó, tornász, gazdász és Isten tudja még mi nem volt, legyen jövőben székcsináló, kefekötő, kosárfonó, szóval mesterember is. Hát erre kérdem, honnét kerítse idejét, hajlamát a szegény tanitó és boldog tanítvány ? hiszen mai systemánk úgyis annyira túlterheli az iskolát tantárgyakkal, hogy egy szorgalmas tanuló akár bele őszülhet. Bizony pedig rá férne a takarékosság kissé könnyelmű (bonviran)
TÁKCZA.
Regényes vidék.
«.Vége.)
Füred mulatságok hiányában épen nem szenved: minden héten tartatik dalido igen gyakran összekötve tombolajátékkal; igy tehát kellemességeket is lehet itt tölteni. Mulatságai közt legjelesb és leghiresb az Anna-bál, erre messze vidékről sereglenek a kedvtöltők es éivezetkeresók. Ez mindig fényesen sikerül.
A mi a kirándulásokat illeti, ezek több helyre terjeszkednek ki; úgymint: Rezi,Tátika, Csobáncz, Badacson, stb. általán azon regényes helyekre, melyeket koszorús költőnk oly gyönyörűen megénekelt; továbbá Veszprémbe, Tihanyba s több völgyre, mint a nosztori, arácsi, füredi és még többekre. Ezek közül kiemelendő-nek leginkább a „nosztori* völgyet találom, megvallom egyszersminu, hogy mindennek vonzereje az utató ízlésétől és felfogásától függ leginkább: nem tagadom, mikép e helyről talán más ítéletet hoznának, azonban azt bátran ki merem mondani, hogy csak kedvezőt. Ez nem díszeleg tán valami kitűnő szépségekben, hanem azért találom oly eiragadólag — bájolónak, mivel egyszerű természeti szépsége által, — mely minden részein feltűnik, vonzza magához a szemlélőt; igen a természet legremekebb műve ez ! Beérve e kellemes fekvésű és annyi természeti kincsekkel megrakott völgybe, üde lég veszi körül az utast; szabadabban és oly mohón lélek.zik kiki, mintha egy lélekzeitel akarnák beszívni az éltető levegőt. Mily kellemese lepi meg az embert a sötétzöld bársonyrét száz mag százféle virágaival, melyek üditő
- i
illatot árasztanak körül, a madarak dallama, a kis csermely caörgedezése a szikla köveken mindannyi meghatóan érinti az emberi kedélyt; az embernek nincs nyelve — néma, — de dobogó szivében magasztos érzelmek titkos nyelve ébredez és végtelenül boldognak tartja magát. Ide alkalmazhatók Petúü sokat mondó szavai: Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni veled ? Mily nagy vagy te,mennél inkább hallgatsz, Annál többet, annál szebbet mondasz!
A természet az, hol imádkozni, magaszto-san érezni ás dalolni képes a még meg nem romlott síiv. — Igen, regényes hely, melynek ezarféle szépségeit szemlélgetni és élvezni oly kedves valami,mit én csak főbbvonásokban sem vagy tó V. képes leírni, azonban bátorkodom újra állítani, hogy mindegyik látogatóban maradandó kedves emlékezetű benyomást tesz és hagy maga után. Itt lehet látni egy forrást, melynek vize bugyborékolva szökik fel a szikla repedésből.
A hegyekre felmenvén, oly nagyszerű képben látja maga előtt a még nem oly magas pontokról is a Balatont és a messze vidéket, melyek megragadják a szemlélő figyelmét és nevelik élvezetét, hogy csak bajosan válik meg e meglepő látványtól. A gyönyörű kilátás és leírhatatlan szépségű panorámák megállítják és mintegy varáas erővel vesztegléare kényszerítik és mély gondolatokba merítik az embert: mig feljutván a legmagasb álláspontra, oly terjedelmes, oly bájoló s nagyszerű látványt élvezhet, oly tájképekben gyönyörködhetik, a melyekhez hasonlókat még Magyarországban nem láttam: »Templom van itt I" igy énekel V áradj Guaztáv:
„Templom van itt! Imára nyílik ajka Még annak is, imát ki nem tanult; Oltár a bérez s az est felhője rajta,
Oltára szép, mely áhítatra gyújt____
Feltámad itt, ha már kihalt a hit, Remény s öröm a szivbe visszatérnek; Édesdeden csendül s elandalít Az esti légben szálló szellemrének." Egy szóval, mindazon változatosság talál-; ható itt fel, mely nélkül a legszebb vidék lehet '' nagyszerű, de ritkán tesz kellemes édes hatást ! reánk. Azért ki utaibau Füredet érinti, ne mu-laszsza el a természet e csodáját megtekinteni! , Kocsin mintegy három negyedórányira van Fii-'' redtől; fekszik a veszprémi országút mellet«, és Csopak és Kövesd helységekhez tartozik. Nem kevesebb gyönyört nyújtanak az arácsi és füredi völgyek. Magasztos élvezetre talál minden lépten, nyomon az ember és kitörülhetetlen nyomot hágy lelkünkben, ha a helyek és tájak külképét tekintjük.
Úgyszintén vízen is lehet kirándulásokat tenni. Mig vizén 35—40 perez alatt érünk a tihanyi parthoz és nincs a nagy pornak, és bőségnek kitéve, addig kocsin legkevesebb háromnegyed óra kívántatik az alkalmatlan áthoz. Én társaimmal, kik magunk kormányoztunk és eveztünk 30 perez alatt tettük meg ez utat, pedig csak hárman voltunk.
De nemcsak Tihanyba, hanem mélyen be a Balatonon is lehet ladikozni és vajmi gyönyörű a hab ezüst fénye alatt szélcsendben a szárazról zenei hangokat hallani, melyet a tó egyhangú zúgása még fokoz. Ez valami kimondhatatlan ! A Balaton vize szép csendes időben távolról kékes, közelről aztirkéa. Sik tükrén ma-gasb pontokról különböző nagyságú és alakú
fényes foltok láthatók télen nyáron. A nép ugy vélekedik, mikép ezek meleg helyek — források — mit az orvosok véleménye, különösen pedig azon tapasztalat is bizonyít, hogy e helyek csak a legnagyobb hidegben fagynak be. S mint a nép regéli, történt egykor, midőn egy lakodalmas kocsitor a Balatonon át akart kelni; mert télen, ha befagy, minden közlekedés a jégen történik, már mélyen behatoltak, de nem lévén óvatosak e helyeken, a jég beszakadt és az uj házaspár kiséretök nagyobb réssérel a tó jege alatt lelte sirját. A Balatont sivataro« időben látni a legszebb és legmegrenditőbb látványok egyike; czikázó villámok hasítják a tó visét, a felhők a tavon úsznak. Sajátságos az, hogy gyakran minden szemlélhető ok aélk&l egyszerre csak Somogy részéről zúgás, morgás hallatszik és láthatni, midőn a viz haragos zöld színe az északi parthoz közeledik; és ha ilyenkor valakit künn érne, a veszély nam kevésbé nagy, mint egy hajó* kapitány mondá, mint a legnagyobb zivatar alkalmával.
Halai: a fogas, mindenki előtt ¿ameretes ízletes husa miatt; a garda stb. itt megemlítem, mit egy tekintélyes és hitelt érdemlő nemélyi-ségtőlhallottam, hogy t Ls garda mindenéven épen ugy, mint a hering, nagyobb rajokban egyik végről a másikra szokott vándorolni, ilyenkor a tihanyi népet, ki már tudja körülbelül, mikor történik a vándorlás, sőt őröket is állit, mondom, ilyenkor akár hol legyen, még ha az ur házában ájtatoskodnék is, ha a kiállított őrtől e szavakat hallja: jön a garda, nem lehetne visszatartani. Külónesen ez évben igen gazdag fogásuk volt.
A cseresznye rákot csak annyiból tartom megemlitendőnek, mivel igen kioainy — ak •
nemietünkre! mondják elegeu, kik népünk beléletét közelebbről nem igen ismerik. Gazdálkodik biz az két kézzel, a mi aztán a szélsőségeket illeti, voltak mindenkor, vannak és lesznek őrökké. Vagyoni elvéznu-lásának oksi pedig inkább kivüle keresendők, melyekről ezúttal, (nehogy a dolgot elmér-gesitsem,) hallgatni kivánok. Sapienti paaca. A. Az iskola lehetőleg megteszi kötelmét, int, oktat, példákkal iliuitrál. Tegye meg a szőlő is. Bozditsuk (fauiiuk, lelkészek, vagy bárki más) a népet arra. hogy takarékpénztári meggazdálkodó kezdeményezzen, fejtsük ki előnyeit. A szülők pedig betétüket eszközöljék a gyermek által, így látva a jó példát, megszokja és ellesz érve az eredmény. Az iskolai takarékpénztárak-eszméjéhez még csak annyit jegyzek meg, miszerint eddig is már több tanitó egylet
ellene nyilatkozott.
Yégül, intra parenthesim, szabadjon
megemiitenem, hogy alkatomszerüleg a a nemzeti szinházba is betekintek. Kpen a ,Faln roszsza* czimü egyik legújabb, sikerült népszínmű adatott. Mondhatom nem hazudtolja meg a kritika dicséretét. ízetlen beharczolt jelenete van csak olyan, melytől minden jobb izlés elfordul: midőn a kántor násznépe élén betántorog, s a színpadon hever részegen, mig az öröm-apjuk, mint hasznavehetetlent el nem távo-litUtja. „Cantores amant humores.* Régi dolog, de mindég összefüggés nélkül, ily lealázó alakban pellengérre tenni ma napság, mégis csak absurdum ! - - íls ez/el vé
geztünk.
„Fiat justitia, aut pereat mundus!" Nagy-Kanizsán, máj. hó 26. 1875. HAJGATÓ SÁNDOR.
Elmélkedések a eatasteri törvény 37-ik §-ához.
Igaz ugyan, hugy nem czélunk ezen el mélkedés által a hivatottak elmélkedését és teendő intézkedését se megelőzni, se pedig annak irány eszméket adni, hanem tisztán azon öntudat vezérli tollúnkat, melylyele nagyhorderejű műnek, a cataszter létesítésének előter-m tésére mint közvetítők utalva vagyunk, noha bár a hivatkozott szakasz azt mondja, hogy a járások leírása nem lesz irányadó a tiszta jövedelem kiazámilázára, de szeretjük hinni, ha nem tudjuk, hogy miről dolgozunk, nem ismerjük a tarét, melyen működünk, nem lehet igazságosan annak tiszta jövedelmét ki sem számitani, igy tehát nem lesz tán felesleges, hahogy azon testet, mely bennünk legközelebbről érdekel,hahogy vizsgálat alá veszszük, az ezen testet biró lakosság munkaszorgalmát, az anyag képességét kissé megvilágítjuk, lehet tan, bogy egy porszemet teszünk azon balomhoz, melyen átha-toltan a Kanaán völgyébe érünk.
Czélunk mint fentebb is érintők, saját érdekünk és járásunk leirása, miért is, ha netán '' a tisztelt olvasó várakozását ki nem elégitettük, mindenekelőtt szives elnézéséért esdve, bővebb
felvilágosítását kérjük.
^ »
I. Atalánosságba.
Kanizsai járás nyugatról a Mura folyam •árkától majdnem egyenes vonalban éjszaknak felfelé egész iakosi pusztáig hatol — éjszakról
kora mintegy makk- és élve is piros szinfi. £ Vidék jó bort is termeszt és a kereskedésben e mér alatt fordul meg: Füreder Seewein." Már is keresett a balatonmeiiéki bor, de hát ha még borcsarnoka volna, mint azt Czigány ur a ,Zalai Közlöny" 27. számában kívánja,-as export nagyobb volna s igy a biztos jövőt ideiglenes nyeremény miatt nem kellene elveszteni.
Befejezésül azt mondom, hogyha valaki » nyarat vidáman akarja tölteni, itt fogja azon bolyét feltalálhatni, mely kívánalmainak teljesen megfelel. Ezere k re megy már most azok •zárna, luk e bájvidéken élvezetet, gyönyört, de sőt egészséget is keresnek és találnak is. Fájós szívvel gondolok azon azép s vidám napokra, melákot ott töltöttem s azért mostani magányomból és kényszerű elszigeteltségemből a költővel ily panaszos hangokra fakadok ; Csak akkor lel vigasztalást Lelkem, ha néz felétek: — Honnan régen elköltözém — Távol kéklő vidékek! Pár a nap ott ragyogna rám,
Szellőd felém fuválván.....
De messziről látlak csupán Az emlékezés halmán.
TORONTÁLI.
egyenes irányba keletnek át Balaton-Magyaródig, ott is a Zala folyam innenső határáig nyomul, — keletről Somogymegy ével, valamint
délről is ezzel határos.
Ami fekvését illeti, ast váltakozónak jelezhetjük, mert benne éjszakról délnek le — a hahóti, ezzel kapcsolatosan a szent-balázsi, homok komáromi, mely elágazva eszteregnyei és rigváczi hegyeket vonja magába, ezen hegy-láncz.tövében találjuk — alsó, felső Hahótot fakosi pusztával — Szent Balázs, Berzencze -Bocs ka — Magyar Szerdahely — Németh-Szt.-Miklós — Fűzvölgy — Langviz — Homok Komárom — Obornok — Eaztereguye és Rigyácz községeket, melyek köst azonban Obornok és Berzencze községek a legkietlenebb vagy zor-donabb helyen vannak beékelve egészen a hegyek közé, mindamellett mégis ezen községek a hegyláncz keleti oldalán vágynak elhelyezve.
A 2-ik hegyláncz, mely a pogány várihegy-láncznak folytatása — a gelsei, gelse-szigeti, uj-udvari és förhéuezi hegyeket vonja magába,
— ennek nyugati oldalán fekszik — Kilimán _ QeUe _ Gelse-Sziget — Uj-Udvar és Pal-lin község — nyugatról pedig mintegy beékelve Bakónak.
E két hegyláncz közt elvonuló völgyben fekszik Korpavár, ujnépi major, Kaczorlak — Duzsnak és Pölöskefő község.
A 3 ik hegyláncz, mely szinte a pogány -vári hegyláncznak majdnem folyamánya, a sza-taxi hegy kapcsolatos része — amerenyei hegy, mely elágazik újlaki — karosi — behiáki — galamboki, csapi, bakónaki és a récsei hegyekre, hova raczki és cserfői puszta is szétágazik, — éten hegyek közt mintegy eldugva van Újlak
— Merenye — és Csapi község, ellenben a hegy -láucz keleti részén — Garaboncz — Karos — Galambok községeket találjuk, mig ettől jobban keletre mint egy rónán a balaton magya-ródi, kis-komáromi es komárvárosi községek Orniánd és más pusztákkal.
Ezen hegylánczok déli végében nyugt''ik
— Szent-Jakab, Sárszeg — Kis- és Nagy-Ré cse — Nagy-Kanizsa — Kis-Kanizsa — Sormás
— - Szepetnek — Bajcsa — Fityeház ós Mura-Keresztur Koilátszeggel.
Midőn ekként átalánosságban nézeteinket elmondottuk, iparkodtunk hű tükrét adni kanizsai járás fekvésének, mely mindig éjszaknak emelkedve, alig észrevehető oldallejtőben fekszik, mit tanusit az úgynevezett Kaiisnicza patak, mely kanizsai járás nyugoti völgyében folyván, Kolláiszegnél a Mura folyamba adja nedvét s ezen folyam csak egyetlen 3 kövü mai mot, azt is a bajcsai határban hajtja — ellenben a jaras keleti része, vagyis Kis-Komárom vidéke, ez már inkább éjszakkeletnek hajlik, mit tanúsítnak a körülötte levő patakocskák, melyek már nem éjszakról délnek, hanem igen délről éjszakra hajtják a habot, itt már több malom találtatik, minő a komárvárosi két malom, mint a pusztai malom és a jó keleudőségnek örvendő ormándi malom, mely már nagyobb réizt Somogvmegye gabnájával koptatja kövét.
Most átmegyüuk a földmivelési ágainak leírására.
(Folytatása köv.)
Jegyzőkönyv
a zalameyyei iskolatanács 187ő. évi május 3-án Zala-Eger szegen tartott évneyycdi rendes üléséről.
Jelenvoltak :
Nucspcz József tanfelügyelő ur, mint elnök, Krób Pál másodtautelugyeló ur, továbbá Hajgu;ó Sándor, Udvardy Iguácz. Dr. Gráner Mihály, I*"ó Ferencz, Pöítz Pál, Babochay János, S/ily Dezső, Bessenyei Ernő, Nóvák Ferencz Liaziák Ferencz, Modrovics Gergely, Kupr • cImre iskolatanácsos urak és alulírott.
Einök tanfelügyelő ur szívélyesen üdvözölvén a jelenlevőket az ülést megnyitja.
1. A mult ülés jegyzőkönyve felölvas-
tatván. IHtelesirtetik.
2. Olvastatik a nmeit, vallás s közoktatási magyar királyi ministerium 1875. évi feb. 27 én 4686 sz. a. kelt leirata, mely «érint a zalamegyei iskolatanácsnak a második cyk-lusra történt megalakuláaa és szervezete hely-benhagyatik. Tudomásul Tétetik.
3. Olvastatik Hajgató Sándor számvizsgáló bizottsági tagnak a tapolczai 1873/4. évi iskolai számadáaról beadott jelentése.
Ax 1868. S8. t. csikkben köreteit kellékeknek megfelelő számadás b520 frt 63 kr bevétellel éa 5618 frt 77 kr kiadással helyeinek taUltatik s Az 1 frt 88 kr. többlet nyilvántartás végett » 1874/5-iki éri számadás javára jegyzőkönyvileg előjegyeztetik.
4. Olvastatik Hajgató Sándor számvizsgáló bizottsági tagnak a''bakónaki 1871, 1872, 1873 es 1874. évi iskolai számadások megvizsgálásának eredményéről beadott jelentése.
Az 1868. 38. t- csikkben követelt kellékeknek megfelelő azamadáaok a nevezeti évekről helyeseknek találtatnak • a legutóbbi 1874. évról azóló iskolai arám ad ás 55 frt 76 kr. bevételi többlete a következő 1875. éri számadás javára nyil vántartáa végett jegyzőkönyvileg előjegyeatetik.
5. Elnök tanfelügyelő ur, mint a Sormás község és tanitója köst felmerült viszály elintézésére a mult febr. 3-iki évnegyedes Üléséről
V
A. 186». 38 t. es 120 é. 186 §-a értele ben lefolyt rálaaztás helyben hagyatván, megerősme. tik a Sséphegyi Gáspár aonnáai községi Umtó mtlf. er5aitett dijlerele kiadatik.
15. Olvastatik Zala Egerszeg város k«i-zönségének folyamodványa, melyszerint & tfer. '' vezett zala-eger* zegi felső leány nép:skoláhuZ '' tanítónőül néhai Réfy Lajos volt zala-egersz _M
vezetett jegyzőkönyv 7. pontja értelmében kiküldött bizottság «gy''k tagja jelenteit te« arról, miszennt a vizagálat elrendeléséről az idézett jegyzőkönyvi pont hiteles kivonatának mellékelésével mind a panaszló község, mind a beyádolt tanító dőre értesittetvén, vádlott ta •„itó azonnal írásban bekttldötte lemondását kijelentve, hogy ő a vizsgálat megtörténtét be ! tanító leányát jelenleg tanitónőképezdef növ<^. íem várva, állomásáról eltávozott, m; által az déket kéri kineveztetni ügy befejeztetvén, a vizsgálat teljesítése feles- 1 legest vált. Tudomásul vét«tík.
6. A mult február hó 3-iki ülésről szóló jegyzőkönyv 11. pontjára vonatkozóiaga megbízott Krób Pál máaod tanfelügy elő ur jelenté, hogy a zala-egerszegi elemi tanítók fizetési hátralékának bah-jtáaára általa felhívott közigazgatási szbiró ur mindeddig semmi választ nem adott, nevezett tanítók azonban fizetéseiket máig sem kapják rendesen. Erre nézve határo«-tatott a zala-egerssegi járáai asolgabiróaár^ps ügy-ben Krób Pál másodtanfelügyelő ur által i^blag éa pedig tton határozott kijelentéaael kereateaaék meg, hogy a mait február bari ülésről szóló jegyzőkönyv V+—pontja értelmében a tanitók fizetési hátrálékát szük-aég esetében azonnal alkalmasaudó végrehajtsa erejével is a vároabiró ur által kisaolgáitatandó névjegyzékből kitüntetendő hátrál ék oaoktAl legfelebb 14 nap elforgáaa alatt behajtani *siv«akedjék, felhatalmaz-Utván, aőt határoxotUn felhivatván Krób Pál másod-tanfelügyelő ur, bogy a kitűxött 14 nap elteltével általa neulán tapaaxtalandó kedvezőtlen eredmény ?a*-tére a xalainegyei tek. alispáni hivatalnál keres-arri orvoslást.
7. Olvastatik Papp Gábor belv. hitv. ev. superintendens ur átirata, melyszerint a zalamegyei ref. hitfelekezet az iskola tanácsba képviselőjéül tek. Győrfíy János tapolczai kir. já-ráshiró urat választotta meg. Tudomásul rétetik.
8. Olvastatik rnélt. Nóvák Ferencz kiküldött megyei iskolatanácsos urnák az alsó-csányi tanító-választás eredményéről beadott jelenté«e, melyszerint nevezett községbe, községi iskolai tanítóul «Simon József tanító lett megválasztva.
Ax 1868. 38. t. cx 120 és 136. §§-nak meg-felelőlfg lefolyt Tálaaxtaa helyben hagyatik, Simon Juxaef alaó-caányi köxségi tanitó állomásáu végleg megerőaitetik a megeróaitett dijlevele kiadatik.
9. Olvastatik a nmélt vallás- s közoktatási m. kir. minister ur magas leirata, melyszerint Odvardy Ignácz igazgató és Paukovics György tornatanitó a z.-egerszegi polgári iako Iánál eddigi állomásaikon véglegesen megerősíttetnek. Örveudetes tudomásul vétetik.
10. Olvastatik a nmélt. vallás s közoktatási ministerium magas leirata, melyszerint a zalamegyei iskolatanács abbeli kórelme, hogv Zalamegyében egy férfi tanítóképezde államköltségen létesíttessék, ez idő szerint nem te''Je-síthető. Sajnálattal vételik tudomásul.
11. Olvastatik a nmélt. vallás sközokta tási m. kir. minister ur f. é. apr. 6-án 8191. sz. a. kelt magas leirata, melyszerint felhivatik a tanfelügyelőség, hogy az országos törvényhozó testület, szem előtt tartva a viszonyok által követelt taksrékosáág elvét az iskolatanácsosofc napidíj- s útiköltségéit az egész ország területére összesen csak is 8000 frtban állapítván meg, találjon módot arra nézve, hogy a zalamegyei iskolatanács ez összegből reá esendő részlettel beérje. Bessenyey Ernő, Nóvák Ferencz, Szily Dezső stb. iskolatanácsos urak köz-tetszéssel s általános lelkesedéssel fogadott hazafias felszólalásával egyetértve, egyhangúlag elhatároxya, miszerint a xalamegyei iskolatanács ax or-axágoa állampénztár javára napidíj- es útiköltségeiről, ugy ax iskolatanácai évnt-gyedea ülésekre, mint a tamUiválsbXtáaok vezetésű alkalmára az 1072. évi apr 24-én tartott iakolatanácai illésről vezetett jegy-zőkftnyv 15. pontjában foglaltak fentartása, illetőleg ismételt awguiitá*a mellett egész készséggel lemond s mmdegjik tauacsiag a népoktatás felvirágoztatásán tehetsege szerint minden dij és anyag: elismerés nél-k> 1 közre buzgalommal munkálkodni, valamint eddig, agy ezután is basafiaa kötelességének tartja.
12. Elnök tanfelügyelő ur jelenti, miszerint Auerbach Paulina és Roenig Mária nagykanizsai lakósok zugiskolája a nmélt. vallás s közoktatási magyar királyi minister ur f. é. márcz. 19 én 5262. sz. a. kelt magas utasítása folytán bezáratott. Megnyugtató tudomásul vétetik.
13. Olvastatik Petőfi István hetési tanitó abbeli panasza, hogy a közaég eredetileg megállapított s évek óta háboritlanul élvezett rendes fizetését azon ürügy alatt, mert a tanítók számára állam költséggel rendezett tornászati tanfolyamon részt vett, önhatalmúlag megcsonkította. Ha tároltatott :
Miután nemcsak az 1868. 38. t. ex főkép köxségi iskola tani lókra alkalmazható 144. §-a, de különOaen a felekezeti iskola tanitőkra nézve máig ia érvéu) beu levő ,Ratio Educationis* ide vonat-'' kozó rendeleténél fogra a tanítok megállapított előbbi ; fizetései a községek által önbatalmolag alább nem szállíthatók, annál kevésbbé teheti pedig est 3etés község a fenforgó jelen esetben oly ok miatt, melyért a tanitó tem fisetés levooásrs. hanem inkább fizetéajavitáara, jutalmazásra vulna érdemea : felké-1 rétik az illető járáai aaolgabiró ur, hogy Hétéi köz-aéget Petőfi István tanitó eddigi fizetésének pontos
• kiszolgáltatására, szakáé« esétébeo még végrehajtás ; rögtöni alkalmazásával is kényszerítse s e mellett ( komolyan figyelmeztesse, bogy jövőre ily jogtalan
önbíráskodástól különbeni büntetés t«rh« alatt óva I kodjék.
14. Olvastatik Hajgató Sándor kiküldött
• megyei iskolatanácsos jelentése, melyszerint Sormás község tanítójául as iskolaszék által
; Széphegyi Gháspár végleges minőségben meg-válaas tátott.
Illetékességi szempontból ez ügy a megve'', , kolatanáca tárgyalá&ának alapját nem képtziirt. folyamodó város közönségének azzal adatik ki. hJ,'' pártfogó ltját as annak idejébén kihirdetendő páivV xatra figyelmextease.
Olvastatik Isoó Ferencz megyei ú. kolatfnácsos urnák a botfai tanitóválari*tá« eredményéről beadott jelentése, melyszerint botfai községi tanítóul végleges minőségben Czeder József lelt megválasztva.
Ax 1868. 38. t. cx 12(i és 136. mébeu lefolyt választás belybenhagyatik, Cxedcr Jó. xsef bottaí tanitó állomásán végleg megerősíttetik , megerősített dijlevele kiadatik.
17. Pöltz Pál megyei iskolatanácsos ur abbeli jelentése folytán, melyszerint a készt-helyi községi iskolai elemi péptanitók ^fizetése nem szolgáltattatik ki rendesen, jelenleg ís tetemesebb mennyiségű fizetés van hátralékban. Határoztatott:
Midőn a zalamegyei iskolatanács m keszthelyi községi iskolaszéket, még inkább a városi hatóüágot terhelő ezen panaszt zajuos tudomásul veszi, e^y-szersmint az első tanfelügyelő urat felhívja, hogy » nevezett váronnak mind iakolaszéki elnökaégét, miud pedig városi el ljaróaág^t aaon komoly figyelmerto-téssel értesíts''-, l ogy a hátralékosok névjegyi^ic^t összeállítván, axt az illető járást szolgabíró árnak átszolgáltassák ki is szinte ax első tanfelügyelő ar által egyidejűleg felkérendő, hogy a fizetéai hátralékokat, azonnali végrehajtás alkalmazásával is behajtani s az eredméuyról a jflvő iskolatanácai üléteo teendő jelentés előierjeszthetése végett elnök tanfelügyelő urat érteaiteni szíveskedjék.
nucsecz józsrf s. k.
tanfelügyelő éa tanácselnök.
Jegyzette : gyórffy JaNOS s. k.
iakolatanácaoa és tanácsjegyző
Helyi hírek.
— Királyi Pál Zalamegye érdemes szülöttje 8 kitűnő publicistánk a baksai kerület székhelyén Baksán, mint e kerület volf országgyűlési képviselője május 31-én tartotta me^ nagyszámú válasstópolgárság jelenlétében beszámoló beszédjét. A lelkesedés és szívélyes fogadtatás jolezé, bogy a nemes férfid iránt kiváló tisztelet- s őszinte vonzalommal viseltetnek. Alsó-Lendván, Zala-Lövőn, Zala Egerszegen sat. küldöttségek üdvözölték, ¿léazletes le írást s ax érvelő, s nagy hatása beszédétlapunk jövő száma hozza.
— Zala-Egerszegen május 26 és 27 én Csillagh László ministeri tanácsos ur ő mgát, mint e kerület volt országgyűlési képviselőjét nagy kitüntetésekkel fogadták.
— A Balatonban junius 1-én kezdetett meg a halászat.
— S»ent-László-Egyháza meliett két helyen május 30-án este 10 óra előtt ismét leütött a villám, egyik a közbirtokosság vendéglőjébe, néhányan el is ájuHak, de komoly baj nem történt.
— Szabó Imre szombathelyi püspök ur ő mga a „Uévvizen" tölti a fürdői idénjt, mely gyógyvíz egeszségére igen jótékonyan hat.
— Stridórólértesülünk hogy alapunkban emiitett egykori állam tisztviselő hullája a temetőn kívül ásatott el, a zágrábi érsek ur ó excja kegyes intézkedéséből hivatalos uton tett rendelet folytán a csáktornyai szolgabíró ur jelenlétében május 24 én a köztemetőbe belvex-tetett át.
— Meghívás. A vasmegyei régésteti egylet IV. rendes közgyűlését f. é- junius 6 án, vasárnap délután 4 órakor tartandja meg a püspöki palota nagy termében, a melyre a vssme-gyei régészeti egylet minden tiszteletbeli, alapító és pártoló rendes tagja ezennel tisztelettel meghivatik. A közgyűlés tárgyai: a) Elnöki megnyitó beszéd, b) Titkári jelentés, c) egylet tisztviselőségének és igazgató válssit-mányának megválasztása, d) Tiszteletbeli tagok választása, e) Pénztári k ím utatás és a számvizsgáló bizottság megválasztása, f) Netáni indítványok tárgyalása. Tekintve ezen, sz egv-letre nézve nagyfontosságú tárgysorozatot, kéretnek a t tagtársak, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. Kelt az ig. választmánynak 1875. april 7-én megtartott ülésében. Ab igazgató választmány nevében: Szabó Imre s. k. elnök.
— Dr. Csanády Gusztáv k^ztbelji tanár egyik gazdászati könyvét az akadémia80 darab aranyos pályadíjjal tüntette ki.
— Alsó-Rajkon mult vasárnap oly nagy felhőszakadás volt, hogy az ungi hegyről egy asszonyt lesodort és meghalva as árokban találtatott Ugyan ekkor a sormási, eszteregnyei és rígyáczi határokat a jég elverte.
— Kapronczán az ottani tűzoltók zászlójának felavatási ünnepélye nem 15 én mint a ,Zalai Közlöny* 43 ik számában értesi-tetik, hanem junius 13 án tartatik.
Alulírottak Zalamegye „gbadelTÜ körinek elnöksége ilul felwóütut-tunk, hogy a bakaai válawtó kerületben a két volt párt egyesülését és a saabadelvu párt megalakulását eszközölnénk. — Ezen felsxóllitL folytán bonfiui bizalommal hívjuk fel a bak&ai választó kerület volt jobb, ugy volt baloldali választóit, miszerint f. é. j u n i u s hó 14-én reggeli 10 órára Baksáo a szokott helyiségben tartandó közös értekezletre minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Ezen értekezlet tárgya ieszen : a két párt egyesítése, a szabadelvű párt megalakítása és annak szervezése. Kelt Baksán, 1875. május hóban. Dr. Bereer Ignácz 8. k. Thassy Miklós s. k. 6
— Muraközből kővetkező sorokat vesz-wuk. Az eddigi országgyűlési képviseló Remete tféza ur helyett letenyei választó kerületben t. Kollay Rókus földbirtokos és szolgabíró urat emlege''-ik, nemcsak hogy emlegetik, hanem a
megválasztását is bizonyosnak tartjuk, _
igy tebát letenyei táviró ne dicsekedjék t. Tu-boly Viktor szélső baloldali ügyvéddel, — mert örömmel Kijelentjük, hogy Kollay Rókus képviselőnek megválasztatni t g, és amennyire sajnáljuk kedves saolgabiránkat, oly annyira üdvözöljük őtet az elvállalt képviselői pályáján.
Muraközi.
— Uj törvények. A magyar kereskedelmi törvény ára 80 kr. Az uj földadó 1875 ki VII. törvényczikk ára 80 kr. Cataster törvény kis kiadas ára 24 kr. Törvényczikk a vadászatnak és vadászatra ára 20 kr. Kaphatók Waj-dits József könyvkereskedésében N.-Kanizsán, kívánatra postán is szállíttatik.
— A n Vasárnapi Ujaág* május 30-diki száma következő tartalommal jelent meg: Petóh Sándor Aszódon (ax aszódi evang. gym-násium rajzával.) — „A hűtlen fia.* Göthe balladája ; förd. Szász Károly. — A sugárut (kép-peljPosta Sándortól.— „A Balaton vőlegényei." Elbeszélés Jókai Mórtól (képpel.) — Az állatok a bajdankorban. — , A rejtelmes sziget." (Verne Gyula regénye, képekkei.) — fÁ nap hősei" Fővárosi tárcza, Borostyáni Nándortól. — A Duna partján. Hermán Ottótól. — A sport kinövései, Berky Gusztávtól. — A hétről. — Irodalom és művészet, köziutézetek, stb. rendes rovatok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára évnegyedre (apr.—jun.) 2 írt ; a „Politikai Uj doQságok"-kal és „Magyar Gazda"-val együtt 3 frt.
— Rövid hirek. R é t h i Mihály,
a m. színészet ifjú kedélyű veterán harczosa, elhunyt Budapesten m. hó 28 áu. — Az u j országgyűlés f. évi aug. 18-ra fog összehivatni. — A nemz. színházhoz egy bécsi Suchert nevű karmestert akarnak szerződtetni. — Rudolf khg. Komáromban ezrede felett szemlét taru —A „Közérdek" a juniusban megindulandó „Kelet Népe" czimű lappal egyesülni fog. — A bécsi uj Duoaágat tegnapelőtt nyitották meg ő felsége jelenlétében. — P a u-I í a é hangja anynyira javult, hogy nemsokára énekelhet. — a ,P. J." nyomdájában a napokban gázrobbanás történt. — F i 1 a k i nevű csavargó Korizmicsra lőtt nappal a Sina-féle ház előtt; sérülés nem történt. — R i-b u. r z, az osztr. nemz bank alkormányzója, főbe lótte magát; veszteség 800,000 frt. — A fővárosban a mult héten 284 születés és 242 halaiozás fordult elő. — A magyar vasutak ügyeinek rendbehozatala végett egy 12 milliós kölcsön fog felvéte ní. — I t s ó Miklós hazai képzőművészetünk legismertebb
tagja meghalt f. bó 28-án 45 éves koriban. — Báró Baloácsy Antalt nélh&dés érte, felgyógyulásához van remény. — A gyógyászatban a grammsuly-rendszer alkalmazását elrendelte a belügy min ister. — A ca rlis-t á k amnestiát kérnek. — Hont megyében a megyei bizottmányi gyűlésen meg nem jele nők 2 ) -150 frttal büntettetnek. — A szerb congreasus szombaton nyittatott meg.— A v ö-rös csikós harisnyáknak mérgező sajitságot tulajdonítanak az orvosok. — a b é c b i székesegyházban a pünkösdi napokban 19.678 egyén bérmál tátott. — ó Felsége nem megy Emsbe. — A .Szegedi Közlöny-megszűnt.
r _________
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi május havi forgalma.
BEVÉTELEK. >» s c — < je C m w h ft. kr
Pénztár maradvány 187Ő. apr. t& 1
30-án........ 84 356 5.0,467 9ü
Péuztár számla
16. Hitelezőnek.
Betét számiénak 56,423 98
Váltó 43.f>07 16
Kötelezvény . 6.771 —
Előlegeiéi» . 2,262 t—
Hélycgilleték . 3 40
Kötvény éa váltó kamat sz 7,9a.í 47
Beiratási dij , 83 85
Késedelmi kamat „ .1 136 67
Köluóg 11 10
Százalék 25 —
Házjövedelem „ 200 —
KintlevS kamat l,88ó - 05
Kamat hátralék —
Lejegyzési dij , 1 41
Beiét arany „ 19 — — —
Betét frank , - 40 _ —
Arany kölcsön „ 1 6 — —
Frank , „ 1 1 — —
; »i
|109 396 119,294 09
KIADÁSOK : 1 1 !
14 Adós Pénztár számi. I 1
Betét számls 62.610 06
Váltó „ . 29,730 —
KöteUzvény „ 16,970 —
Betét kamat „ 1 1 1,477 04
Költség 1,070 *0
Kötvény és ráltó kamat sz. 450 72
Bélyeg 13 ¡35
Házjövedf lem számla . 144 30
Tiszti tisecés „ 355'' —
Előleíetési M 200 —
Százalék •16 25
Adományozási p 2 —
Értékpapír „ 4,125
Értékpapír szelvétiy a I:.S
Kölcsön arany B — — - j —
Kölcsön frank , — — !—
117,289 05
i» 1
Pénskésxlst 1876 május 31 -én 109 »0 396 57,473
össses forgalom. 218 792 349,524 1 10
Vegyes hirek.
— Verekedét egy rabbiért. Snyatinban Galicziában, ''mely várost csaknem kizárólag zsidók laknak, nem régiben a rabbi választás alkalmából utczai zenebona kel tkezett. Az ortbodoxok a haladó pártiak jelöltjének ablakait beverték, a haladó pártiak e megtiszteltetést a másik párt jelöltjének ablakain viszonozták, a miből aztán oly verekedés kerekedett, a
haladék reze tője életét veoté és igen sokan nehéz sérülést szenvedtek. A csendőrök csak nehesen tudták a zendülő ssidóközségben a ren
det helyreállítani
— Itsonyu tserencsétienség történt f. hó 18-án Indendorf közelében 134 búcsújáró akart a St. S te tan és Strassengel közötti kom pon a Murán átkelni, midőn a komp a folyó közepére ért, a láncz elszakadt s as ár a kompot magával ragadván, a weinzirli híd czöiöpjein szétrázta, a szerencsétlen bucsujárók nagy része a vízbe veszett, eddig piinfeg^ 90 hullát fog tak ki és szerencsétlenség hii^rsr segítségre sietett partlakóknak saját éltük~ veszélyeztetésével is alig sikerűit 15 egyént znegssabaditniok. Szemtanuk hajmeresztő részleteket beszélnek el e szerencsétlen eset felől. Egyetlen családból hiányzik az anya 5 gyermekével. Egy ifjú leány a habokból kiemelkedve segélyért kiáltott, pár perez múlva a víz alá hanyatlott s a folyam árjai tova sodorták. Egy anya mind két kezével igyekezett gyermekét a habok fölött tartani, de segélyt nyújtani nem lehetett s mindketten a Mura habjai közt veszték éltüket. Egy fiúcska, sirva futott a part mentében és látván, hogy atyját a folyó tova ragadja, utána ugrott s atyjával együtt ott lelte halálát. Még sokan hiányoznak az átkelők közül, kikről nem tudni, ho»y megmentettek-e vagy odavesztek.
— A rtpetét jnuztitó rovarok ellen. Wachsmann L. tisza-szt.-imrei számtartó kö vetkező eljárást ajánlja: .Az egész országban „Honvédbogár" név alatt ismeretes rovart, a mely tavasz kezdetén a legerősebb repezetermést is képes tönkre tenni; évek óta következő módon pusztítom ki a legjobb sikerrel. Mihelyt Uvaaazal a repezeföld annyira tel szikkad, hogy rá lehet lépni, az igen könnyen feltalálható fészkeket felkeresem és kis fácská val megjelölöm. Aztán szükséges számú napszámossal az egész együtt levő fészket, melynek férgei még nem tudnak odább mozogni, lábbal széttipratom. Ily módon, mintegy 50-* 60 krnyi költséggel holdonként néhány nap alatt az egesz repczeföldet megtisztítom e csapástól, a mint az idén is tettem; és roppant értéket mentek meg az elveszéstől, miről nálam mindenki meggyőződhhetik.
— London kiterjedéte. London 30 mérföld átmérőjű körben 700 négyszög (angol) mérföldet foglal magában s benne összesen négy millió ember él. Londonban több a katholikus, mint Romában, több a skocziai, mint Edinburg ban, több az irrlandi, mint Dublinban és több a zsidó, mint egész Palestinában. Kikötőjében naponként 1000 hajó, 9000 matrózzal tartózkodik ; minden öt perezben születik és minden 8 perezben meghal valaki. Átlag minden évben 28 mérföld hosszúságú uj utczát nyitnak meg, és 9000 uj házat épitnek benne. A postán éven kint 238 millió levél érlcezik; és a rendőrség nél 120,000 rendes gonosztevő van bejegyezve, melyeknek száma évről évre szaporodik ; az egész Angliában elkövetett büntettek */, da Londonra esik. Ha valamennyi kocsmatár és sörházát egymás mellé állitnak, 73 mfldnyi hosszúságra nyúló utczát képeznének.
Papírszeletek.
— Mnrska kisasszony híre a énekesnőről, a ki jelenleg Brashear-ban van Tendégsxerepeken, következőleg ir egy amerikai lap: „Hangja bámulatos; az égést hanglejtőn oly ügyességgel szaladgál le • fel, mint valami jól begyakorolt macska a hátak tetején. Énekének hallatára a hallgatók vére egy
pere* alatt Sí 2 fahreínkeit foktt hSségre emelkedik, > hogy a kSvetkeső perez ban iámét a fagypont alá 1 süiyedjen ngyannyira, hogy ax ember még csontjai* ban ia borzongást érea.
— Washington emlékoszlopát <. kapitoliom kúpjáról tekintve következőleg irja le Twain Mark amerikai iró : — Meglehetős tárol. de még innen a ▼izen emelkedik ki a hasa atyjának emlékoszlopa a ■árból, ... de nem szentelt föld a megszokott kifejezés Ugy néz ki. mint gyár kéménye, melynek léteiét letörték. Omladozó vérpad váza veaai körüJ emelvényként, és a monda axt beszéli, t">gy Washington lelke gyakran leszál rá éhreseodó a tisztelet, melylyel neki tt * nemzet adózik. Még ax is lehetséges hogy az emlékoszlop egyszer, valamikor elkészül, de akkor már Washington a nemzet nagyrabecsülésének magasabb fokán álland, és mint „a haMt nagyatvja" lesz ismeretes. Az emlékkémény csöndéi», a nyngalom kifejezését magán bordó marta legelő közepén áll. Jó mesazelátóval még ax anyag csere eredményeit is láthatni, melyeket a tehenek ax emlékoszlop talapzatához potyogtattak ; éelgült juhok harapd alják e sivár magányban a bokrok rfl gyeit, és fáradt malaczok szenderegnek az emlékoszlop Kenteit árnyékának UditÖ hüsében.
Szerkesztői üzenet
? 1699 P Sümegb. A harmadik évnegyedre jegyeztük elő.
1700. Sz. TVmesvár. Egy hónap óta rendes«a
küldjük.
1701. Ő. Kis Komárom. Köszönettel vettem.
1702. A szerkesztőm k néhány napi távolléte miatt összegyűlt halmaz levelekre csak később történhetvén intézkedés, elnézést kérünk.
Érték- és váltófolyia junius l
5*/c metaliques 70.15 ; 5% nemz. kttcsöft 74.50; 1860-ki álladalmi kölcsön 11 J^kaak-rénv. 9 60; hitelintéseti részvények 23&ÖQ>
London 111.35; magyar földtehermentéli köt* vény 81.75 ; temesvári földtehermentósí köt* vény 79 75; erdélyi földtehermentési kötvény 78.60: horvát slavon földtehermentési kötvény 82.75; ezüst 102.— ; cs. kir. arany 5.*61/, Napoleond''or 8.89—.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-tól 1874. A kanizsai idótmutató ón szerint,
Indul Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi ldfit
mutatják.) Vonat hova:
szám óra Perc. Id5
205 Essék, Mohics,Dombovár s Fiaméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 déint.
212 Budára..........6 17 reggel
202 , . . „.......I 52 délut.
204 , .......... 10 37 eatve
313 Szombathelyre (innét délatán & óra
25 perezkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bée»be (Szombathely, Bécsnjh felé) S 7 délac
311 „ „ 10 47 estre 803 Pragerhof felé Triesatbe .... 4 42 tffl 201 „ „ „ Grácz éa Bécsbe 1 21 délat
213 „ . „ - „ „ H 37 ettT.
Brkésik Kauizsara honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 tegge{
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23 délut 218 JTiuu»e és Dombovárrol .... 9 46 estve
203 Budáról . . .......4 17 reggel
201 „ ......: . . 1 51 délut.
211 „ .........9 23 eatve
314 Szombathelyről....... 10 25 reggel
302 BécsbSl (Bécsujb. Szombath. felöl) 4 29 reggel
312 „ 10 10 satre
214 „ Griczbol, (Pragerhof fel51) 4 44 reggel 21« Trieszt- Bécs Oiáczból „ ., . 1 13 délut.
204 - - „ „ • 10 18 "tv..
Felelés szerkesztő s kiadó : Báttrfi LljM-
A legnagyobb Helctiára & Társa-ó, Bécsben. lII.Marxer nrcza 17. sz alaft van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1667~
Agenten
<»« is Ikres frsfss Stssdss sbss VemSgss und Rlsiks sis gatss GeseUft ■teben woHss sii«ss ihrs |(iim Adrssses ssgsbsa and tsleb«
■ater L. II. potttlagerod ll«niburg sssdss. (1686-2)
Uj balatoni fiirdő
tészült Keszthelyen egészen aj, meglepően sajátságos és kényelmes berendezéssel
sziget alakban.
A Balaton vizének kellemes és gyógyító hatása ép ugy, raint Keszthely városának kényelme és szépsége eléggé ismeretesek és csak az ujabbkori igényeknek megfelelő fürdőház hiánya gátolta eddig a t. cz. fürdő közönség tömegesebb látogatását. Most az uj fürdőház elkészülvén: ennek
ünnepélyes megnyitására junius 6-án
és további látogatására meghívja a t. cz. közönséget (1689 -2) i részvény társulati
igazge választmány.
Csak egy
kísérletbe kerttl,
hogy áraim kitílüőségéről a bámulft-tna olcsó ár mellett:
127 kr!
miudenki meggyőződjék.
Vásznak.
1 JVO-röfö» Yég, •/« »*éle8. frt- 13 50
1 80* . » V4 «éra»
váíxon „
1 30 - „ „ „ CSÍCT»t-rásxoo „ 30- „ „ „ kreáw-
▼ ágion „ ▼*g7 bécsi rSfönként 27 kr.
Selyem- és bársony-szalagok.
Fail- Tugy nobletse-aelyem, minden «ima, legdiratosabb színekben, tti-set fonákká] öt ajjnji szélesség, bécsi rőfe 27 kr., két ujjnyi né-lesek két bécsi rőf 27 kr. ''
fcgy pár
febér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdharisaya, a legjobb fajtából.....27 kr.
í^y pár férfi félhariiuya . . 27 kr.
Egy pár harisnya-kötő, széles •elyempántiika-csokorral di-
tsitve.......27 „
Továbbá
fehér damasxt-tOrOlk&r.ők, vásson
ágyuamüt-k, nehéz lábssőnyegek, bo
8.10 8.10 8.10
tor-csiuvat, háló- és eziezfüggönyök, valódi szind percalinok, török háló-köntös-kelmék, barchentek, rófön-ként 27 kr. (1597—12)
G_v apj a-ruhak el mék. V« széles nehés ripazek, Lasxtredi ginalik. tibetvk, gasterek, sima és csikpa. mindenféle színben bécsi TÓfe
a 27 Kr. =
Egy legyező akármilyen szind 27 kr Egy késsiet fej- és m*»Ucsokor bársony-pántlikákkal és rizsákkal diszitve .... 27 kr. £gy pár kéxelö gallérral egy Ott 27 kr. Egy pár fejre Taló v*gy zaeb-
kendó, tartós szind . _ . 27 kr. £fj vássonss'' bkendő . . . 27 kr. Egy vászOD-ssztalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékahéj -fé&® legújabb fajU......27 kr.
Egy kétféle fésfl.....27 kr.
Egy vászon- és slingelt olló . 27 kr Egr magol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel himesve,
a legojabb......27 kr.
Egy bőr-Dénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál ckacjk-exflstből 27 kr.
Meg biz ások az összeg bekdUkése után vagy postai utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habnsás nélkdl visszavétetnek
Beck Grand bazárja
Becs, Adlergasse 4.
kéretik a czég csimét eltenni, és azt lehetóleg jól emlékezed>en tartani.
Tarcsa.
E ftlrdőbely s magvar-osztrák-stajer batár közelében Vasmegyében fekszik, öt órányi távoU&gban Szombathelytől. Vasat tartalmazó forrásai éa fdrdője kitdnő hatásúak, kdlönösen nói betegeknél, a vérasegénv-ségból származó minden betegségek, idegrendszer zavar nőknél éa férfiaknál, a lélegzési és emésztési szervek iddlt hurujya stb.
A fdrdő orvosa: Dr. Thomas; a fBrdSIeirása mindez könyvkereskedőnél kapható. As idény megnyílik május 23-án
(164u—4)
A fürdői felügyelőség.
Pályázat
A pórszombati njonan épült s a nmélt. vallás s közoktatási m. kir. ministerinm f. é. májas hó 11-én 10667. sz. a. kelt magas intézvénye értelmében államivá nyilvánított elemi népiskolaUnitói állomás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással a csinos lakáson kivtll évi 300 frtnyi fizetés 100 frt. helyi pótlék, tehát összesen 400 frt. készpénz élvezete van összekötve.
Kik ez állomást elnyerni óhajtják, szíveskedjenek tan-képe8itó s erkölcsi bizonyítványokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriamhoz czimzett folyamodványaikat folyó évi julias hó 1-só napjáig alulírott megyei tanfelügyelőhez beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. május 26-án.
Nucsecz József
(1692—1) salamegyei tanfelügyelő.
Fehér Miklós
angol, franczia és amerrkai gépgyárosok vezérügynöke
ajánlja
■JP aiánlja
R. Hornsby és fiai legnjabb szabadalmazott fűkaszáló gépét
továbbá a legjobb amerikai szénagyüjtét,
(Sulky Rake)
mely kiváltképeu könnyűsége. tartóssága és munka-'' képessége álul felette kitűntette magát.
Ennek «élessége 8 láb 9 htlv. kerekei 4 láb fi hüv magasak és az egéix ama elkorhadtlansága által hirueves amerikai „Hickory-diófábol" van készítve.
Kgy gvönge ló által könnyen vontatható és naponta 15-20 holdat gyűjthet.
üj Angliában éten gyűjt«" a legtöbb aranyéremmel tűntettetett ki.
(Paragont)
felette könnyű vonhatóságánál fogva, valamint azért, mert ennek vágó késaüléke nemcsak egyenes, de ervenetlen és rendetlen talajhoz is alkalmazta magát és ennélfogva a füvet tökéletesen vagja. le. A legközelebb Manchesterben tartott verseoy-kisérlet alkalmával a legtevékenyebbnek bizonyult s az angol kir. gazd. egyesület aital az első díjjal
koronáztatott. _ _T . ,T
Kiállítási csarnok Béc,ben: III. Pragerstras-e 1.1. .Hotel Hungana
és műhely Budapesten IX. Ollói nt 12. szám .Köztelek« .országos gaz-" . (íoí y—á) dasági egyesület." ____
Ö " H andle r Mór
orvos-. Kthésztudor. színei és szemész
gjogyit gyökeresen fénye« és tartós siker b xtositá»» mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az ö n f e r t Ő Z é S II e k minden következményeit, agymint
magömléseket,
az ingerlékeny nv«iiK«*»én«*í. az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt); ness-^
2)hui5.vc8Őfolyá»okHt ^még oly idülteket is), a nemzői é*iek bujakóros fekélyeil
és másodrendű bujakórt ininden alakjaiban és elcsafitásaiban ; ■ó) hugryosőszükülés©l£et:
4) friss és idült nyakful vásokat iiokiH''l.az ugy nevezett,fehérfolyá*t, és az onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket; . . .
6) a húgyhólyag betegsége t és mindennemű vizelesi nenezsegeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig. délután 3 órától 5-ig és estve 7 órá
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a. ki-gyó- és városház-utcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Oijjaí ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek.

i
ÍEI M.
íazdasá<ri gépjryáros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és ér de rn-é remmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlacligasse 22.
ajánlja kitűnő szerkezetű Eredeti angol gőzmozdonyok és gőzcséplőgépeket a legújabb szerkezet szerint. Garett-féle sorvető-gépeit, melyek legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak : -Kézi Cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgány nyal, vagy anélkül.
járgányok és járgány-cséplőgépek.
Hörnsby-féle gabonarosták, fű kaszáló gépek, széna gereblők. Ltiuillier-féle legczélszerübb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pernollet-féle
szerkezettel. \
Richmond & Chandlér-féle. ugyszínte eredeti angol Bentall-féle szecska vágó gépek, kukoricza morzsolok, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágó és répazuzó gépek.
urtó és daráló malmok gőzzel,járgányával vagy kézzel hajthatók, zuzó-malmok
sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanéiküli szerkezetért kezesség \állaltatik. • Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
(1626—11) lévő gépraktárban.
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház udvarába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Czukor, kávé, thea,
rum, újili gyertya, petroleum, táblaolaj,
buMia borok és likörök, valódi franczia ptfagó és minden fűszerek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-zsákok, gyapjuzsákok.
Porczellán edény,
üve^nemüek, tükrök, lámpák, evfazerek
chia« ezüst óa paktong kanalak, tálezák, muraar^, kávépörkölök, kávódarálók, kávéfözőgépek
fagylaitkósiitő, szodavizkészitő, varrógépek, vasbútorok,
ntaző bőröndök gyári-áron.
AZ épitési idényen át a visszahurezolkodás könynyeb. bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
(1666—9)
O Felsége legkegyelmesebb elismerésével.
Bécsi világkiállítás
1873.
érderajeilel
k i tüntetett
1873.
Budai Rákóczy keserűvíz forrás,
A continenseu legtartalmasabb és leghatásosabb keserű viz, a budapesti m. k. egyetem laboratonu->, valamim köl- és belföldi hires tanárok által elemezve, egy bécsi fontban 370.773 tömör ásvány
»I-
sierint a term*-
mában. vaiamiui aui- es oeiioiai mres tanárok sital elemezve, egy katreazt tart Almai.
A szt. Rocbus kórház főorvosa Dr. Walla. és L>r. Frenreiax buda Táros főorvosa szetes Rákóczy ásványvízzel következő betegségekben tétetett kiaérlet a legjobb sikerrel
1. Az altest betegsegeinél t. i má. és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál
2. Cbronicus gyomor és bélnatbáknál ; sárgasagnál.
3. Yérkeringésbeli zavaroknál, nehéz lélekaésnél, különösen, ha azok a "Térne* különböző szervekhez vaiő tolulasat okozzák
4 Koszvénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván. Cbronicus bőrkiütéseknél s a scrophulosis csekélyebb fokainál. # A sziv elfajulásnál kövérség által.
Atalában túlságos kövérségnél. (1681-3)
A nók nemi részeinek betegségeiben.
müncheni álulanos kórház orvosa Dr Seítz tanár álul is nagyszámú betegségben és korban szintén igen hatásosnak találtatott es 187®». február 12-érői ilyennek bixonjrittatik, miért is ezen kitűnő ásvány-viz, melynek a legkisebb adagokban véve is gyors es biztos hatása van; a szenvedő és segélyt keresi t. cz közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapható e* m.-greudelhető minden neTezetesebb fűszer és átványoB tíz kereskedésben es a legtöbb gy^gy szertárban. Fő raktár és szállitás a forrás tulajdonosainál Loser tMtvérekael Budapesten.
o. 6.
7.
8. A
Soeben erschien und bei Herrn Josef Wajdit8 in Gros» Kaniz&a
zu beziehen :
Principien der Kriegskunst.
Vollständiges Handbuch der
Kriegführung der Gegenwart
in deu Lehren d«?r grös»t»-n Meister wie v Clausewit*. Friedrich IU Erz-
I I I I I I I I I I I I I I I I»»t^»»
Hirdetmény.
A lakóc^ai Dr¿v* meutén fekvő királyi aUpitvxnyi ¿a a sientbí-kí„ftB „ y.UL„ ^_______ „ ncdeki prépostsági uradalom részéről közhírré tétetik, miaienut folr-
herzofl Karl, » Moltke Napoleon, v év juoius a(Ulin éf,.deci€mber
Scharnhorst, v Valentini v v. Brandt, v Decker, v. v. Waldersee. v. Zastrow etc etc
dargestellt. Zweite Auflage. 1. Lieferung Pf. eleg. broch. L e i p r i g, 1875.
Rianark ''------ — ----------" lejárandó 3''i, és 3 évig tartó idő-
R :P«>hftl« ''szakr* kövelkez5 korcsmák italmeresi joggal ét mw bérlemények fog-"ne,"-|nak a lakácsai uradalmi bértárgy akra nézve Lakócsán, a tisxttártói íro-
dáb
an,
többi Bzent-Jakabon ajánlattal kapcsoiatos nyilvános
(1691-1) üoritz Schäfer
í-tői
Éppen most jelent meg magyar fordítása a hírneves, igen tanulságos könyvnek:
Az önmegóvás
tanácsadó minden körbe li férfiaknak, Uuirentkistól
Uoritékba lepecsételT«.
Számtalanszorbebizo-nyúlt segély és orvosi á-s a (2t> éves tapasztalás
folytán!) a (1655—61
Gyöngeségi
állapotoknak a fi nemz tagokban ideges bajokban r a t. mint a rongaió önfer tözés és fajikicsapoagások követ kezményének. — Minden könyv árusnál, jelesül KŐkay Lajosnál^ Károly utczában. Ára 2 frt 30 kr A közönség 6 v a t i k bizonyon utánzásoktól és majmolásoktól könyvemre nézTe, melyek a kö-
t-s
és Szent-Benedeken a helyazinén »árt
-------- —o szóboli árverés utján bérbe adatni, ne-
veretesen :
Lakócsán, junius 1-én reggeli 10 órakor.
l-ör. A szent-borbáíi korcsma italmérési joggal folyó évi jnliui 1878. érdt-czember 31-í^ tartó időszakra, vagyi« 3''y, évre, 64t3,tvW hold beUőség és szántófölddel f>32 frt évi bér kikiáltási ár mellett
Lakócsán, junius 10-én reggeli 10 órakor
v 1876. évi január 1-től 1878. évi deczember 31-ig íartó időszakra
és kikiáltási árral.
2 or. A lakácsai veudéglő italméréai joggal 9 hold bel»ő»ég és szántófölddel 2.18T, frt 55 kr.
3-or A tót-njfalui korerma én lankai csárda italmérési jogg»'' ho,<J belsőség és szántófölddel ll(íO frt.
4-er. A fotonyi korcama iUlmérési joggal 23 iWlIOÜŰ hold belsősé* szántofMddei 1060 frt.
5-ör. A lakócsai boltház 10 hold belsőség és szántófölddel 420 frt.
Szent-Jakabon, janius 24-én reggeli 10 órakor.
6-or. A szent-jakabi hold térmértékben 920 frt. 10 órakor.
T-er. A szestbenedeki korcsma italmérési joggal 11 ,,4/tooo bel" sőség. szántóföld és réttel 227 frt.
8-or. A pacxsi korcsma italmérési joggal 10 t""'' hold belsőség, szántófold és réttel 215 frt.
9-eor Szent-benedeki uradalmi neőllő, paszta malom fundus ¿s m*-lom jog 1 «/ltt0 hold rét és 3 hold szőllő és sxollŐ lá»bal 174 frt
majorsági berekföld, rét és legelő 92 *** s végre SZMt-btMdekea junius 25-én reggel;
évi bér, illetőleg kikiáltás; árral; — az árverelni kivánók 15% báo* pénzzel ellátva^ a fent kitűzött napokon az iliató helyekre ezennel hi Tatnak.
látTa,
IrLrbeh'' zárt afánlatok 50 \ros bélyag ax árverés előtti nap esti 6 óráig beaáf
is 16°10 bánatpénzzel el rólag a lakócsai | tiszttart" feltételek ismerete és m-g" tartáaa világoaan kijelentve lészea; a »Mnt-jakabi és saent-benedeki bértar-gyakra nézve pedig a zárt ajánlatok az árverés előtti napon szintén «ti 6 óráig a helyszínén megjelenendő nradalmi tisitviselőnek átadhatók.
Bukott egyének, vagy az uradalomnál hátralékban álló, ngy \>": alatt volt vagy jelenleg is levő bérlők ax árverésből kizáratnak. — O ajánlatok tekintetbe vétetni nem fognak
A feltételek ugy a l*kócaai tiazttartóaági, mint a pécsváradi f«i-tiszt: irodában mogtekinth''-tők
Kelt Lakóciác, 1875. évi május hó 22-én. (1607—3-
zönség elámitása tekintetéből még •ágni'' elfogadtatnak, ha abban az árverési hirdetményem szószerinti leírásáig is terjeimvk Azért figyeljen mindenki arra, hogy köny Tem eredeti 35-ik kiadását
LaureotiastáJ kapliassa, mely egy 8 ad rét 208 lapos kötetet képei
60 boaoztaal ábrával aczélba meuzve és a saerzó név-bélyegéTel van pecsételve Laurentius tanár
Az urad. tiszttartóság.
Wajdits József lap- és nyomdatulajdonos gyoraaajtó nyomasa, Nagy-Kanixsin.
IUI Ulli

Tizennegyedik évfolyam.
''«} erre . • •
j^y gtarn 10 kr. Nirot«"*
petiUorbaa - juoáwor 6 t minden "tovább! «őrért 6 kr.
«IY11.TTÉRKKK ^„„it.ut 10 ir«rt Teltnek fel Kine«Úri illeték minden
hirdetésért kftlö«/ | JO kr 6«etend5. t
I

előbb
ÖZLÖ3XT
A lap laeUemi ót anyagi résrét ille''ó kőa-l '' lemenyek , előfizetések, reclamatiók sat a saer-kettt6-kiadók>z It-
menrre in tévéadók:
JÍAGY-KANIZHa | Takarékpénztári épület, földiaint. Bérmentetlen levelek caak ismert aunkatár-taktől fogadtatnak el.
Kéairatok mai nem küldetnek.
nagy-Kanizsa váras hely hatóságinak, nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tani tó-testület", a ,Zaia-So«ogy
Hetenklnt kétszer,
1 Kéaii
SOMOGYI 1
ügyvéd-egylet" , a .nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
vasárnap- s csutort<)kon, megjelenő vegyes tartalmú lapc
^Irályi Pál

nek beszámoló beszéde.
— Hakt«, május 31 én 1375 —
A család egyik távollevő tagját az örvendetes viszontalálkozás alkalmával őszinte benső örömmel üdvözlik, alkotmányos életben az országos képviselő a kerületnek, mint egy nagy családnak több mint tagja, több mint atyja; azért van az a leirhatlan örömmámor, lelkesedés, melylyel választottjai üdvözlik.
Az országgyűlési képviselő a bizalom csillaga, melyet ha tetteinek sötétsége elhomályosít, kimondhatlan bonyodalmat, bizalmatlanságot és közönyt idéz elő nem évtized, de századokra kihatólag, ellenben az, ki nem a névleges szereplés epbemer látszatában, hanem tetteinek őszinteségében keresi, és leli örömét, hervadhatlan babérkoszorút nyújt neki a bizalom, a tisztelet és hódolat.
A honpolgárra nézve e legméltóbb kitüntetés érte Királyi Pált a baksai kerü-letbeni megjelenése alkalmával.
A kerület volt deákpárti elnöke a nemes buzgalmu s törhetteo hazafiságu Dr. Berger Ignácz plébános ur a rezneki derék biróval közel Csáktornyához fogadta a volt képviselőt. Alsó-Lendván az intelligentia diszestélyt rendezett tiszteletére, hol a leg-szivélyesebben lett fogadva. Innen Nagy József szolgabíró ur s többek társaságában Baksára érkezett május 30-án este, ahol már a kerület választó polgárai szép számmal fogadták. — Másnap kora reggel gyülekeztek a választó polgárok a legtávolabbi vidékről is, hogy a szeretve tisztelt volt képviselőnek beszámoló beszédét meghallgassák.
Május 31-én délelőtt 10 órakor Dr. Berger Ignácz ur ékes s keresetlen szavakkal üdvözölte a köztiszteletü férfiút Királyi Pált, melyet harsogó éljenzés követett s ennek csillapultával a nagynevű publicista következőleg szólt:
Hazafiak ! Érdemes barátaim ! Fogadják legmélyebb köszönetemet polgártársaim, h°gy jelen nagy munkaidőben is szíveskedtek ide fáradni, hogv meghallgassák a lefolyt országgyűlés eredményéről előadandó jelentésemet, számolván azon megbízatásról, melyet 1872. évi november hó 12-kén kezeimbe letettek.
A dologra térve, hogy meddő volt-e a kfoly t Wmadféléves küzdelmes országgyűlés, avagy nem, azt megbírálni önök hivat-v*k; én csak a megalkotott törvényeket sortom fel egész rövidséggel s szólok először is megkötött nemzetközi szerződéseinkről; 1867-ig az osztrák császár követségei által voltunk ugyan képviselve a külföld előtt, de csakis mint Aus-triának függeléke, tehát csak képviseltetek, de a mikénti képviseltetésbe be nem folyhattunk ; az 1867. évben visszaállított alkotmányos viszály, ezen viszásállapot megbüntetvén, megkötöttük Portugál-, Svéd-és Norvégországgal azon nemzet-^ ö z i szerződést, melyszerint a mi kereskedelmi hajóinknak ezen országok tan-Serein és kikötőikben ép azon szabadalom
és jog van biztosítva, minőt ezen országoi ker. hajói élveznek otthon és viszont.
Ily vívmányok Montenegro, Német-és Oroszországgal megkötött postai szerződésünk, mely biztosítja először a küldeménynek a rendeltetés helyére megérkeztét, másodszor ezen tartományokkal ezen szerződés megszünteti a nehezségeket, melyek ekkorig a postai közlekedés pontosságát gátoltak. Tekintve azon ferde viszonyt, hogy a bűntettesek a határszélig üldöztethettek, azon tul teljes biztonságban voltak a büntető igazságszolgáltatás ellenében, ezen bűntettesek kiadása tárgyában már érvénybe lépett törvényt alkottunk, mely a jogbiztonság, a közbátorlét egyik alapja — megalkottuk pedig ezen kölcsönös egyezményt Belgiummal, Montenegróval, Oroszország -és Nagy-Britanniával; Északamerikával az iparvédjegy törvényt, hogy oda netán kivándorló, vagy onnét hozzánk jövő iparos üzletének szabad gyakorol hatásában akadályozva ne legyen, hogy ipar védjegye mindkét helyen érvényes legyen.
Kereskedelmünk biztosítására és fejlesztésére irányuló törvényünk a Német birodalommal kötött távirati egyezmény, ugy a keresk. consulság Portugáliával, valamint Romániával az orsovai vasúti csatlakozásra vonatkozólag érdekeink kiváló előnyére szolgáló egyezmény.
Közjogi kérdéseinkben az 1868. évi XXX. t. cz. habár egyfelől a magyar, másfelől a horvát- szláv- dalmát, három egy királysággal megköttetett is az egyezség, folyton és folyton meg leit támad tat va ez a nép részéről; revidiálván e törvényt, az ellentéteket a két nép igényeinek megfele-lóleg egyenlítettük ki.
Iíabár az 1848. évi Y. t cz. országgyűlési képviselő választási törvény csak ideiglenes volt, innen gyökeres átalakítása és végleges megállapítása szándékoltatott is, a pártok éles helyzete folytán keresztülvihető nem volt, csupán a választói minőség tekintetében volt eszközölhető a módosítás.
A városok emelése tekintetéből a törvény azon rendeletéhez képest, ha a város önmaga a köztörvényhatósági terhek viselésére képes, a belügyminister engedélyezheti annak önálló köztörvényhatósággá átalakulását — ez alapon Baja és Hódmezővásárhely önálló köztörvényhatóságokká emeitetttk; épen ily nézpontból egyéb kiváló tekintetek méltánylásával egyesitetett Budapest is.
A törököknek másfélszázados uralma megszűnése után az onnét még folyton fenyegethető veszély elhárítása tekintetéből ni: Károly által 1714. évben megkezdett s utódai folytatása alatt Erdélytől Ottocsá-nig az adriai tengerig elnyúló déli részeken szervezett katonai végvidék, a katonai szervezet megszüntettetett, mert napjainkban nem fenyegetvén onnét veszély, a haza Jri-vánata volt a végvidéki részek polgárosítása annál is inkább, hogy ne legyen soha alkalma semmi esetben senkinek testvéreinket, egy hazának fiait egymás ellen csatába vinni, mint ez történt 1848-ban ; így tehát ók is oly polgárai most a magyar honnak, mint vagyunk ml
I
A közigazgatás tekintetében az eddig valóban árva árvatgyet egyelőre is ideiglenesen rendeztük, mi jótékonyan hat eddigi zilált viszonyainkra; — gondoskodtunk a hadseregben kiszolgált s magukat altisztekké kiképzett egyénekről, alkalmat nyújtván nekik más velők egyenlően képesítettek ellenében elsőbbségi jogukra tekintettel biztos helyzetet, állást elnyerhetni.
Fontos lépést tettünk előre a méter-mérték behozatalával, a mi kereskedelmünkre kétségtelenül emelóleg hat, minthogy eddig a külfölddel vitt kereskedelmünk folyamán a nálunk divott különféle mértékeket, nevezetesen : köböl, véka, pozsonyi mérő, akó, csöbör, 51, rőf, hüvelyket stb. előbb át kellett változtatni e méterrend szerre, ahol is rendesen mi huztnk a rövidebbet; e törvény életbe lép 1876. évi január 1 én, alkalmazása kezdetben nehéz, mint minden változtatás, de csakis a mi javunkra szolgál.
A közgazdászat terén hoztunk ipar-törvényeket, melyek által a szabad ipart honosítottuk meg ; nem kell most az iparosnak hosszú időn költségeskednie, várakoznia iparának megkezdéseért, nem kell a czéhek bírálata alá vetnie magát, ha képességet és tehetségei érez magában valamely iparűzésre, akadály nélkül léphet fel, nyithat üzletet, csupán a rendőri bejelentés szükségeltetik.
Hogy ne legyen kitéve a jóhiszemű laikus mindenféle gründolók szeszélyeinek, hogy megtakarított filléreit gyakran oktalan vállalatok részvényeibe ne fektesse, hogy az állam az ő polgárait ily megcsalatások-tól megóvja, megalkottatott a kereskedelmi törvény is.
A telepitvényesekre is hozatott törvény azon indokból, hogy a kik nem úrbéri, de más szerződésen alapuló birtokok használatában voltak, főkép a Korpátokon, Erdélyben és a Bánságbán, nemcsak birtokkal, de teljes tulajdonnal ruháztassanak fel, s birtokuk kétségessége, ugy ideiglenessége megszüntettessék.
A mezei gazdaközönség biztosítására a legfontosabbak egyike a marhavész meg-gátlására vonatkozó törvény ; eddig a marhavész kiütése esetében minden megye úgyszólván más és más rendszabályokkal élt; most van az egész országra kiterjedő egységes törvényünk, melynek rendelkezése szerént a bárhol kitörő vész színhelye körülzároltatván elfbjtatik.
Igazságügyünk egyik vivmánya a vál-tóhamisitások körül követendő eljárásról szőlő törvény; hogy korunk e valóságos betegsége lehető szüktérre szorittassék, hogy a hamisítás büntetésének minő- és mennyisége ne egyes birák önkényére bi-zassék, hanem törvényileg állapittassék a büntetés tartama, ezt foglalván magában e törvény, kihatása felette jótékony.
A vaspályák által okozott testisértés és károsításokra vonatkozólag, hogy a személy és vagyonbiztonság egyes vasúti tisztviselők vétkes gondatlansága folytán veszélynek kitéve egykönnyen ne legyen, szigorú büntetést szabott ily esetekre a törvény.
A nők teljes koruságáról hozott tör-
vény meghatározza azon időpontot, Melyben a nő is férj bet nett inHH tlcfftéSelöu vagyonáról szabadon rendelkezhetik, mi az eddigi viszás helyzet javulását idézi elő.
A vétkes gondatlanságból származott hamis bukás tekintetében, hogy a jóhiszemű hitelezőt követelése elvesztésétől, a megcsalástól megmentsük, hogy a vagyonnak más nevére csalással történő átíratását megakadályozzuk, törvényt alkottunk.
A gyakorlati bírói vizsga ugy az ügyvédi rendtartás, valamint a közjegyzóségról hozott nagy fontosságú törvényeink előha-ladást tanúsítanak igazságügyi reformjai»* terén, az kívánatos, hogy a községi iskellK tanitók, és jegyzők e törvényeket koronként olvassák fel a népnek, hogy főkép az utóbbinál ne legyen soha oka panaszkodni veszteségről, mit a törvény nem ismerése okozhat,
A vadászati jogról szóló törvény fen-tartja az egyesek, és községek jogait, a károsításokat megakadályozni, a sérelmeket eltávolítani van hivatva.
A első folyamodásu bíróságok leszállítását, 104 törvényszék közül 40-nek 3 év alatti megszüntetését indokolják pénzügyi viszonyaink; Buda és Pest közti összekötő vasút kereskedelmünk elengedhetetlen kívánalma, ugy szintén a marmarosi, szlatinai stb, iparvasutak s azok, melyeket magánosok építettek, de kamatbiztositás nélkül.
A véderőt tekintve a polgárosított határőrvidéken 8—9. honvéd zászlóalj szer-veztetett, így a megadott polgári jogok élvezete, a polgári kötelességek viselésével kapcsoltatott egybe s teljesült a magyar nemzet azon óhajtása, hogy a Ludovika-Akadémia rendeltetésének, a magyar hadsereg kiképzésének átadassék.
A közoktatás terére térve, Kolozsvárott állítottunk egyetemet, igy jelenleg már két egyetemünk van, ha pénzügyeink tisztázva lesznek, talán egyéb nagyobb városainkban is állithatunk jogacademiákat; úgyszintén berendeztük sebészeti kőrodánkat is.
A pénzügyi munkálődás majdnem két évet vett igénybe, jobbára a közvetlen adók körül, — az adó igazságosabb, arányosabb kivetésére vezet a kataszter, mely annyiban különbözik az előbbitől, hogy itt a törvény a felméréshez osztályozást az adózókra s nem állami tisztviselőkre bízza; kívánom, hogy a nép védje a magáét, de egyszersmintmeg ne rövidítse az államot.
Ezek a főbb szabású törvények, eredménynek szép volna ugyan, de nem teljesen kielégítő ; mert pénzügyi bonyodalmaink az önálló magyar bank felállítását akadályozván, a pénzt kölcsönzőktől vagyunk kénytelenek függni; mert az éles pártállások miatt végleges adótörvényeket létesíteni nem lehetett; mert az ország aránytalan felosztását a költségek kevesbitése, az adóhivatalok, ujonczállitás, törvényszék stb. egy helyre való Összpontosítása keresztülvihető nem volt.
Az országgyűlés elején gr. Lónyay. Menyhért és Kerkápoly Káról/ a kormányt. elődeik hibái- és erényeivel átvévén,nem tekintették, mily különbség van a kiadás és bevétel közt, a mig a kölcsönök visszafixQ-,
tési törlesztése bé* nem állott, még csak kormán) ózhat uk, de 1872. év elején előáll a péuzügymínister s 50 milliós kölciöiit kiván ; meg volt lepetve a ház, e gondatlanságot a jobboldal nem védhette, a balnak köteles-ségszerüleg támadnia kellett. Lónyay látva ^ helyzetet, nem a házat, de a fölségél *érdezte meg. van-e bizalma ily körülmények közepett hozzá ? a válasz igenlő volt; azonban ministertársai jelentették be lemondásokat, Lónyaynak is mennie kellett; Szlávy József addigi keresk. minister bízatott meg a kormány alakításával, a kinek elnöklete alatt ministertársai tárczájokat ismét elfogadták; mely válság nem a parlamentben idéztetvén föl, palotai revolutió-nak neveztetett; ekkor jött először a jobboldal bomlásba, a magát 13 próbás Deákpártinak valló néhány képviselő kiválott a zömből s vacsora pártnak neveztetett ; ez után nem volt egység, mindegyik a maga feje után mert; Deák F. betegeskedése által távol tartatott, a szászok, a horvátok, a nemzetiségek, a volt baloldal támadása törésre vitték a dolgot; ily körülmények-közt áll elő Kerkapolyi a 153 milliós kölcsönnel ? jöttek a kölcsönös szemrehányasok, jött az ujabb válság, Szlávy lelép s a ház volt elnöke Bittó István lesz az uj kormány alakitója, pénzügy mi nisterré Ghyczy Kálmán a baloldal legképzettebb munkabíró pénzügyi lérfia ; a 153 milliós kölcsönt ó is kivánta, meg is szavaztatott s találkozott egy Rothschild, aki 5 évre az összes képzelhető állami javak lekötése mellett kölcsönt adott; azonban kölcsönökkel egy ideig igen, de folyton kormányozni nem lehet; mit tegyünk ? az adót emeljük-e? vagy re-ducáljuk kiadásainkat ? .iz adót emelni nem lehet a nemzet törzsvagyona megtámadása nélkül; tel kelle hagyni tehát a közjogi alap bolygatásával, Ghyczy Kálmán megértette e szükséget, 34 társával kilépett a balkö-zépbol, egy más rész pedig a függetlenségi pártba olvadott; igy oszlott meg a baloldal; ekkor állott elő Sennyey Pál saját pro-grammjával, ekkor lépett elő Tisza Kálmán bölcs államférfiú beszédével, kijelentvén elvei veszélyeztetése nélkül meg nem állhat, bár 1867. óta folyton kfizdött a bihari pontok mellett, de több neki a haza, mint programmja, bár az 1867. évi XII. t. cz. nem is felel meg kívánalmainak, de meghozza az idő annak módosítására is a kedvező alkalmat és szerencsés megoldást, e nyilatkozatával kormányképessé válván, előbb a központban, aztán az országban is szerencsésen létesült, a fúzió így szabadelvű erős pártot létesített,mely hivatva van viszonyaink rendezésére. Isten éltesse e pártot!
Enmagamról szólva ezek voltak tetteim, a fúziónak nemcsak őszinte végrehajtója, de előmozdítója is voltam s annak tántoríthatatlan ''fcive is vagyok. Bírálják meg ezek szerint tisztelt választóim tetteimet! Óhajtom, hogy Baksakerület választói részesüljenek oly szerencsés képviselőjelölt megválasztásában, ki önök érdekeit legközelebbről ismeri!
Isten éltesse önöket uraim !
(FoIyUtáí küv.)
Zala-Egerszeg, május 29.1875.
Az 1872— 5. országgyűlés ma már a történelemé. Lezajlott az s eltűnt viharaival, hogy egy ujabb aeranak utat nyisson. A parlament volt tagjai sietnek választóik-körébe, hogy hú tükrét adjak a lefolyt országgyűlés minden egyes mozzanatának ; felderítsék azon cselekvési kört, melyben a három év lefolyta alatt mozogtak ; feltárják, minő siker kisérte müködésöket s igy mily mérvfjen feleltek meg ama bizalomnak, melyet választóik beléjök helyeztek, midőn legszentebb honpolgári jogaik képviseletére megváUszták ! Kinek mintegy talizmánát képezé pályáján a polgártársai részéről be-léhelyezett bizalom magasztos volta; ki a tiszta ^hazafiság világító fáklyájától vezéreltetve, lelke egész odaadásával iparkodott eme hazafiúi kötelmét betölteni; ki a hon-szerftet lángjától áthevülve, választói érdekeit saját érdekeinek tekinté s azok megvalósítását tűzte ki vezérel7eül: az ily kép-
viselő várva-váija a napot, midőn a fárasztó muíika után választói korében megjelenhet; az ily képviselő élte legboldogabb napjai közé számithatja ezen napot, melyen vála^-tói arczából csak az öröm és boldogság sugarait látja tündökölni! Öröm s boldogságot lát mindenütt, melynek alkotója ó vala !
Egy ily örömnapja volt Zala-Egerszegnek is m. hó 27 én, midőn is mélt. Csillag László képviselőnk városunkba jött, számotadandó a lefolyt országgyüléseni működéséről. Nehezen vártuk e nap eljöttét, melyen körűnkben üdvözölhettük azon férfiút, kihez Egerszeg városának minden polgára a legfőbb tisztelet, legőszintébb hála s határtalan bizalom érzelmeivel viseltetik; mert városunk részéről oly érdemeket szerzett magának a lefolyt időszak alatt, melyekről hálával emlékezik meg nemcsak a jelen polgárság, hanem ezt teendi a késő unoka is.
Délután 4 órakor érkezett meg ó méltósága Szent Ivánra, hova városunk részéről többen fogadtatása és üdvözletérc mentek. Városunkban érkezvén, távol attól, hogy a hosszú ut fáradalmait csak némileg is kipihente volna, sietett választói körébe s a városházán tartá nagy szabású beszámoló beszédét, melyből mint tükörből sugároztak ki a lefolyt országgyűlés egyes momentumai. — Szavait feszült figyelemmel hallgatá végig a közönség s lelkesült éljenekkel üdvözölte képviselőjét, ki a benne helyezett bizalomnak oly nagy mérvben megfelelt.
Este p órakor városi polgárság fáklyászenével tisztelte meg az ünnepeltet. Dr. Czinder István ügyvéd ur tolmácsolámeleg szavakban a város polgárságának érzelmeit, kiemelte az ünnepeltnek érdemeit, kifejezte egyúttal a vesztességet, melyet érez városunk, hogy az imcompatibilita;>i törvény alapján városunkat többé nem képviselheti ; felkérte azonban, hogy habár tényleg nem lesz is e város és kerületének képviselője, hathatós pártfogását ne vonja meg városunktól továbbra sem s legyen szüntelen Egerszeg tündöklő csillaga ! Mélyentisztelt képviselőnk válaszában ékes szavakban s meghatóan fejtegeté .az Isten és állami, társadalmi, családi kötelmeket, mint melyek alapján várható egy ország fel-virágozása s midőn ezek alapján egy szebb jövőt jósolt a hazának, akkor az állambölcsészt látták szemeink előtt, kinek látnoki szelleme a napi eseményeken tul emelkedve az ész szövétnekével a haza jövőjét törekedett felderíteni.
A fáklyászene után az „Arany bárány* fogadóban bankett tartatott, melyen mintegy 200-an gyűltek egybe. * Felesleges említenem, hogy a társaság a legvidámabb kedélyhangulatban volt. A pohárköszöntések sorát ftdó Dr. Horváth Károly esperes ur kezdé meg, köztetszést aratott beszédében, éltetvén az ünnepeltet. Skub-lits László ur élteté hazánk bölcsét Deák Ferenczet, majd a szabadelvű pártot s ennek kifolyását a jelenlegi kormányt, Kro-setz Jdnos ur a nemzeti nyelv felvirágozá-sára, majd a jelenben legnagyobb magyarra Deák Ferenczre emelt poharat. Szóltak még Háry József, Sanits Mihály, Udvardy Ig-nácz Krób Pál, Rabovszky,Hanthy László, Meskó József, Arvay István urak. Szeretve tisztelt képviselőnk válaszában megköszöné a több oldalról személyét ért szives üdvki-vánatokat. Figyelmeztette a jelen voltakat, hogy ha szilárd, erős kormányt akarnak, kell, hogy maga a polgárság honpolgári kötelmeit legszentebben teljesítse. Azért a jó s szilárd s egyúttal üdvös hatású kormány első feltétele, hogy maga a polgárság józan, erélyes s polgári kötelmeit hiven megőriző legyen.
Volt végül valami beszédében, mely városunk minden igaz keblű polgárát kell, hogy átvillanyozta, midőn t. i. figyelmeztető városunk polgárát, hogy az résen álljon, lépjen a cselekvés üdvöt hozó terére; mert egyébként a szép multu városnak jövőt sem jósolhat Mintha Catot hallottuk volna a romai curiában szóllani, azzal a különbséggel, hogy mig Cato az ismeretes
.censeo Oarthaginem esse detendam* szavaival Carthago elpusztítására hivá fel
szüntelen az összegyűlt atyákat, addig városunk Catója arra inté városunk polgárságát, hogy a szabadság üdítő lege alatt lépjen az activitas terére, vezérelje czéljai megvalósításában szilárdság, egyetértés és erős akarat, melyről a költó oly szépen zengi, hogy „előbb vagv utóbb, de borostyánt arat. „Hisszük, hogy városunk jelen volt polgárságának keblében visz hangra találtak ünnepelt képviselőnk szavai s e buzdító szavak nyomán móködend! Itt van mindjárt egy kedvező alkalom. A választások küszöbén állunk. Oly 5írfiut iparkodjunk megnyerni, aki városunk érdekeit mél-tólag képviselhesse; mert mit használ, ha az ünnepelt férfiú által megkezdett mú oly kezekbe lenne letéve, aki a tovább építésre nem lenne képes.
A végtársaság éjfélig együtt volt, mikor is szeretett képviselőnk körünkből tá-'' vozott 8 vele egyetemben lassankint szétoszlott az egész társaság.
Igy végződött ez örömnap városunkban. Ez örömnapot csak az szomoritá el, hogy kedves képviselőnktől bucsut kelle venni! Kisérje a távozót azon öntudat, hogy Egerszeg városa őt sohasem feledi, hanem mindenkor hálával fog róla megemlékezni: Lebegjenek szemei előtt választóinak öröm-és boldogságtól sugárzó arczai, mely öröm s boldogságnak teremtője ó vala, ez érzés — hisszük — pályáján boldogitólag fog keblére hatni; most, mint a koszorús iró mondja : „Az emberi szívnek boldogitóbb érzete nincs, mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk !*
ü. L
Elmélkedések a eatasteri törvény 37-ik §-ához.
(Folytatás.)
II. A szántóföld.
Miuthogy fentebb már jeleztük mi kép a járás egéez területe hullámzó, ép annak földtalaja váltakozó, tehát az osztályok felállításánál különös gond s alapos áttekintés és vidékünkön levó okszerű gazdáink közreműködése less igény be veendő; mert nem lehet, de nem szabad, hogy akkor, midőn ön adóstatásunk alapjának megvetéséről van a szó, hogy akkor közreműködéseit és s kellő felvilágosítását bárki is megvonhassa.
Igy tehát gazdaközönségünk tapintatos eljárásába vetett bisslomhos fellebbezve, elmondjuk mindazt,mit földünk talaja tárgyában csak tudunk.
Kanizsai járásnak van homokkal kevert agyagos — van erős kötött agyagu — van éles és laza homokos — van dudvás talajú földje
— sz erős kötött agyagos s legtöbb, es leginkább Obornok, — Bocska egy réssé, — egész Berzencze, — Hahót magaslatain, — Kilimán,
— Gelse, — Bakónak, — Újlak, — Merenye, Sárszeg, — Kis és Nagy Récse és Nagy-Kanizsa nyugati részén található.
A homokkal kaveri agyagos előfordul Nagy-Kanizsa déli és keleti — a keresztúri,
— szepetneki, — rigyáczi, — eszteregnyei, — sormási, — pallini, — korpavári, — magyarszerdahelyi egy rész, — Gelse, — Gelse-sziget,
— Uj-udvar Morgán-puazta, — Kaozorlak, — Dussnak, — Pölöskefő, — Szent-Balázs egy része, — Hahót és Fakos egy réssé, — Galambok, — Karos, — Garaboncz községekben.
Éles homok van a homok-komáromi, — bajcsai, — fityeházi, — langvizi, — fözvölgyi,
— kis-kanízsai, — németh-sz.-miklósi magyar-szerdahelyi kösségek egy réssében, — valamint található részben a kis-komáromi, — komárvárosi, balaton-magyaródi határakban, es utóbbi, vagyis kis-komáromi, b.-magyarődi és komárvárosi határokban, azonban homokkal kevert réssek is vágynák, valamint dudvás lasa talajnak.
A mi a mivelést illeti legssabatosb a váltó gasdászat, mely leginkább a nagyobb uradalmak, minők a n.-kanissai, — pallini, — uj-népi, — asent-balássi, - és kis-komáromi, agy a réesei uradalmak, melyek kiváló road-dal kezeltetnek. — Általában véve a termet* kiterjed, — őszi és tavaszi busa — '' őszi és tavaszi rozs — árpa, — sab és rep-ezé vetésekre, e kisebb gazd ántatokban ason-ban csak őesi busa, — rozs, — árpa és sab termeltetik; — a kapás növényekben as sgéss járásban kukoricza, burgonya, — bur-goadi répa és kápossta termeltetik, — hüvelyesekben, bab átalában — lencse ssórványo-san bükköny szinte átalánosaágban, mely nagyobb Pé*t takarmánynak termeltetik, ezen felül luezerns és veres lóher takarmányul szinte termesztetik.
-11 vissoayok nem ritkán
s gazda egész terményeit megsemmisítik, el*,, roíjuk azon helyeket, melyek leggyakrabban h jégverésnek kitétetnek, ezek a bahóti, azeat-}*. lássí, gelsei, réssberi a bakónaki és csapin ¿t a galamboki határ egy réeze, hol a jégvoréa \J gyakoribb ss gazda reményeit mentem miaui! ss alsó és homokos részek és talajn köxaégek a nyári forróság által szenvedvén, a güzdTV-ménynit teszik tönkre.
A földek mivelése leginkább ökrök álul 8 hely enk int lovakkal foganatosittatik, egy-tí v vonós napoz; m két vonós erővel naponta 3 in
— «rós kézi napszám l trt 20, közép 80 kr » gyenge munkás erő 50 kr.
A szalmás gabna kaszával éa kézi erőval takaríttatik le éa a helyes szokáshoz képest 21 kévés kerestek be rakatván, gardáink aratoré-szitl miudt-ü IU ik keresztet adják, ott, hol a v{: dékről szállítóit aratók vágynák, ezek a teljes eliátftttOü felül minden 12 ik keresztgabnát kap
A cséplés a nagyobb gazdáitokhoz c*épl6 gépek segélyével vitetik véghez, hova agaboa. tulajdonos adja a napszámosokat többnyin» 15 számban a fentebb irt napszám fizetés mellett azonfelül a gépészt tartja, azt naponta 3 frt bér! rel ellátja, a caépléahez szükséges fát éa vicet állítja, és a géptulajdonosnak minden 30 ik mérő szemet sdja.
Kisebb gazdáink azonban a szalmás ne-müekból a szemet cséppel verik ki és minden 10-ik mérőt sdják, a zsupp készittéstől pedig minden kéve «uppért 2 krt. fizetnek.
A termés átlagát véve a — homokkal kevert agyagos talajú földnél 7 szem, » kötött agyagnál 5 szem, az/ éles homoknál pedig 4ya szemre tehető. — Árpában 10 azem -zabban 12 szem vehető, — kukoricza holdan-kint 50 mérő csutás kukoriczában, burgonja 60 mérő, burgondi 100 mázsára tehető (Vége köv.)
Helyi hírek.
— Szerdán f. hó 2-án reggel sok fiatal szív dobogott tel, hogy bárcsak eső ne lenne. az éltesebbek is — kik az uiuságot, a haza szebb jövőjét, nagy reményét féltett kincs gyanánt őrzik s azujjongásíg fokozódott örömeiben önelégülten és s multakra visszagondolva mindannyiszor osztozni óhajtanak, valahányszor ez által ragaszkodásukat, szeretetöket ''es nagyrabecaülésöket kimutatják, — a megelőző napokról következtetve s a felhők csoportulását látva: aggodalommal gondoltak arra, hogy az ifjúság legszebb ünnepélyét s a serdülő leánykáknak Mekkájekba való zarándokiásat az ég csatornáiból alásuhanó eső megfogja zavarni. Egy réssé és pedig a nyomósabb része azok nak, kik megssoktak jelenni a nagy-kanizsai főgymn. ifjúság tavaszí mulatságán, azzal vigasztalták magokat, hogy hiszen ,A fiatal-ságotmégss Isten is szereti!'' -Már d. u. 4 órakor, ha még annyi kocsi lett volna is városunkban, lefogkltatott volna. Özönlött a városerdőbe Nagy-Kanizsa város éa vi déke összes szépsége. Az ifjúság sz érkezőket a már megszokott előzékenységgel, szívességgel és lelkesedéssel fogadta A táncs helyiség
— mint mindig — most is a rendezőség jó ízléséről tanúskodott, az első franczianégyeai 174, — a másodikat 192 — és a harmadikat 140 pár lejtette. A kaposvári zenekar közre működése mellett vígan folyt a táncz egész fél 12 óráig. Akkor azonban a csö pörgő eső meg zavarta a díszes és kitűnő hangulatban levő társaságot és sietett kocsi után nézni mindenki s haza hajtatni. A kik kaptak kocsit, elmentek, a többiek várták a jó akaratot. Félegy óra táj ben as eső elállott, az ég kitisztult, csillagos lett s azok, (tik as elébb koesit nem kapva, aggodalommal várakosuk a kínálkozó alkalomra, most jókedvvel perdültek ismét tánozra s dicsekedtek, hogy ők nem szoktak az esőtől meg ijedni. Három óra felé szétoszlott a társaság, köszönetet szavazva a nemes ifjúságnak s főkép a rendezőségnek a kedélyes eeteért. Isten éltesse őket! ~r- Megkell említenünk, hogy s kiszolgált ételek- ée italokban ott is Schmidt ur konyháját ismertük fel, ki a várakozásnak mindenben igyekezett megfelelni. — Apropos! Volt eset az eső által okozott zavar alkalmával, hogy egyik s másik olyan ur, ki a városi hajdúkkal rendelkezik, kiküldött ezek közül egyet a visssajövő kocsik eleibe, ráparancsoltatott a kocsisra, hogy est és est kell hasavinni s mikor megérkesett a kocsi, a hatósági közeg kiabálja: »Le van már foglalva!" — Ssjnos, hogy ilye nek is ssoktak történni, ml által soksn rövid séget szenvedtek; ép azért figyelmestetjük ss illetőket, hogy jövőre hatalmukkal vissza.ne éljenek !
— A képvfaelőválasztási „Ssabad elvű párt* bizottságának elnökségétől. T. vég rehajtó bizottsági tag nrt Ö felsége által s jövő országgyűlés 1875. aug. 28-ár* ö»zehivatván • igy a képviselő választásnak f. évi július hó elején megtörténni kell, ennek következtében a »Szabadelvű párt« részéről értekezlet tarts** válván ssftkségessé, hazafias tisztelettel felhív jak U bízottsági tsg urat, hogy a f. évi'' junioi
Folytatás a mellékleten.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 18*5. évi 46-ik számához
Folyta táaa a főlapnak.
¡3.áa délelőtt 11 órakor a nagj -kanizsai városház nagy termében tartandó pár térte kezle-megjelenni szíveskedjék. Nagy-Kanizsa, június 3. 1875. Inkey László m. k. Mártinko riuj Károly m. k. elnökök.
— A calasterhez. A kanizsai járás földadó bizottsága Séllyey László bizottsági el- í QÖk felhívása folytán f. évi junius 3 án Nagy- | Kanizsán tartott értekezletében megalakult, a választott bizottsági tagok közül csak három tag I hiányzott, mig 27-en megjelentek, a rendes tagok közül Blau Pál pedig ugy tudjuk, hogy . hon volt, mig a póttagok közül Ujváry Illés és '' Tóth Ferencz hiányoztak, — a bizottság magát ¿lakuknak kimondotta, a járást 5 aljárásra fel-osztván, a bizottságot aljáíáaonkint beosztotta, »gJ> hogy az 1. aljárásba Etl István keresztúr .
- Mártinkovits Károly Nagy-Kaniaa, Blau '' i''al N.-Kanizsa, rendes tagok. Hegedűs László, hánder László K. Kanizsa, Póós József szepet-ueki, póttagok, a beosztott községek pedig —
N -Kaüizsa, K.-Kanizsa, Szepetnek, Bajcsa, — Fityehaz, — Keresztúr és Kolláiszeg. II. aljárásba :Hayden Mihály Rigyácz, Pálfy Elek Pö-loakefó,- Petrica András Kaczorlak, rendes. Varga József Szt. Balázs, Major János esztereg-uye, Somogyi Bálint Pölöskpfő, a beosztott köz-segek — Sormás, Eszteregnye, Rigyácz, — Oboraok, H. Komárom, Langviz, — Korpavár,
- Pallin, — Fűzvölgy, — N.-Szt.-Miklós, — .Wagjar-Szerdahely, — Bocska, — Berzencze, Szt.-Balázs, ós Kürtös, — Pölöskefő, — Duzs-nak, — Kaczorlak. III. aljárásba : Svastics Károly lakik Gelsén, Dervarics Akos Kilimán, Kajky Lajos Rajkon, — póttagok : Dervarics Imre, Rajky Zsiga, Botka László. Beosztott községek: Hahót, Fakos, Öelse, Kilimán, Geise-Sziget, Újudvar, — Alsó és Felsó-Rajk, Sárkán sziget. IV. aljárás : Modrovits Gergely, — Bááu Kálmán, Sommer Sándor rendes. — Bekő József, Farkas György póttagok, egy hiányzik.
- Beosztott községek: Baksaháza, Galambok, Garaboncz, Jakabfa ós Ung, Karos, — Kerecsen, Orosztou, Rada, Kis- és Nagy Szabar. V. nijárás: Inkey László, — Talabér Zsigmond, Tóth Imre — rendes. — Gzifra László, Bokán Farkas, póttag egy hiányzik. — Beosztott községek : Bakónak, Csapi, Újlak, Merenye, Szeot-Jakab, Sárszeg, N.-Récse, K.-Récse. — ü.Zek után a bizotság tovább ment, vagy is as 1875. évi VII. törvény 27. § sa is végrehajtatván akként. hogy titkos szavazat utján a kerületi bizottságba megválasztott Inkey Lászlót rendes és Svastics Károlyt póttagnak. — A törvény 36 § sa pedig akként hajtotta végre, hogy a járási becslőül szinte titkos szavazat folytán megválasztott Talabér Zsigmondot rendes, és Hay-dtn Mihály urat póttagul — ezzel a járási bizottság ülése befejeztetvén, mint első ülés jegyzőkönyvileg is felvétetett.
— Lapunk tároszerkeMtője Mihály J. Eudre barátunkat neje junius 5 én reggel egészséges figyermekkel ajandókozla meg. Sok örömet kivánunk a szülőknek s boldog életet az uj honpolgárnak!
— A kaposvári czigányok, azaz hogy
- zenészek mult vasárnap egyenruhá-jokka! sok közvitézt és honvédet, közülök még altiszteket is zavarba hoztak. A lack-csiznja, aranyzsiuoros piros nadrág, világos kék attila, nemzeti kokárdás, kócsagtollas kalpag a tájékozatlanokat „szalu tál ásra" kénysze-rité, mire a zenészi urak csak mo olyogtak. \ asárnap este a »Koronában" és szerdán a fógyrn. ifjúság tavaszi mulatságában tetszéssel működtek. Hogy hová utaztak; nem tudjuk.
— Veszprémből irják nekünk: m. hó 30 án esti 10 óra 30 perczkor jégeső által láto-gattattunk meg, veszprémi határunkban ugyan kevés kárt okozott, de a kárdátai határ termését ugy elvágta, hogy még nem is lesz lekaszálható a kalász vetemény, 31-én és f. h, 1 én gyenge,meleg eső volt és 2 án tiszta napos idő, mely termésünkre még némi segélyt nyújthat. Balaton vidéke ismét kissé szépülni fog, Scbmerczítog báró nyaralót épített ott, as építő mester, veszprémi Horváth Sándor fog lenni.
— Az 1864-diki állami sorsjegyek közelebbi húzásán következő sorozatok nyertek: 151, 186, 612, 1146, 1402, 1624, 1658, 2039, 2263, 2298, 2699, 2810, 3398, 3326 és 3672.
— Vízlendva 8zent-Györgyröl fco-gasócz mellől (Vasmegye) irják nekünk, hogy mult szerdán a villám az ottani templomba leütött, a tornyot nagyon megrongálta, de nem gyújtott.
— Értesítés. Tisztelettel felkérem az alsó lendvai kerület választó polgárait, hogy junius hó 10-én délelőtti 10 órakor beszámoló beszédem meghallgatásira Alsó-Le odván megjelenni legyenek ssivesek. Kelt Bagiád, junius 2-án 1875. Molnár Pál volt országgyűlési képviselő.
— Zala-somogyi gőzhajósásr tárrolat forgalom hiányában a gőzös badacsonyi menetét további intézkedésig felfüggesztett«.
- I
— Gyakorlott körjegyzői segéd kerestetik, az állás azonnal elfoglalható. Értekezhetni személyesen vagy levélileg VehofaiU Adolf körjegyző urnaJ Ssent-Balázson u. p. Gelse.
— Keszthelyen e kerület deák párti köre egyhangúlag fuzionált, máj. 31-én volt gyülé&p, melyről lapunk jövő száma hoz közle ményt.
— Tre/ort val. és közokt. ügyi m. k. minister ő excellentiája dr. Hegedűs Lajos min. tanácsos ur kíséretében e hó első napján B.Füredre érkezett. — A minister ar legelőbb is útjában álló „Szeretetházat" lepte meg becses megérkezésével, — honnan ugyan még délelőtt az ottani felső-népiskola megtekintése végett érkezett be Füredre. Délután a hajóval viszsza indult Buda-Pestre.
-- Sümeg he n, május hó 30 áu már reggel élénkebb mozgalom mutatkozott a szo-kottinál; a város egyik részén díadalkapn Isten hozott" felirattal, a városházáu nemzeti lobogó, a fő ntczán a templomig zöld galyjak; tolongás a 25 — 27 krajczáros és más boltokban, repeső öröm az ártatlanok szivében, — egyszó- I val kettős az ünnep. Délután — miféle bande- '' rium száguldoz föl és alá szilaj méneken V hova, merre vágtatnak ők díszlobogoval kezökben V Itthon maradt vitézeknek termett ifjak ők, követik a már a határra indult elöljáróságot. Igen a város határán van a küldöttség, fogadni Nyi-rád községből érkezó püspököt, méltóságos Pribék István urat. Az emiitett helyen a küldöttség élén Szakmáry József váró« bírája altai a várt — körülbelül ezen szavakkal üdvözöltetett: Méltóságos és főtisztelendő püspök ur, kegyes urunk ! Városi lakósságunk lelkészsége utján értesítve levén, miszerint méltóságod magas látogatásával városunkat — és ez alkalommal a bérmálás szentségének feladásával híveinket szerencséitetendi ; miért vallás érzelmeitől át hatva, csekély személyemet elöljáró társaimmal örömnyilvánitá8ának kifejezésevei és fogadtatásával hitközségünk megbízott, — midőn eme kötelességünket teljesítjük, azon óhajunkat fejezzük ki: miszerint tartsa meg a mindenható méltóságodat, vallásunk hö őréül, a szegény-sorsú szűkölködők kifogyhatatlan jótevőjéül még igen-igen soká s legjobb egészségben ! Erre ő méltósága, (emlékezetünk után), a méghatás benső érzésteljas hangján ekként volt szíves válaszolni : Köszönöm e szívélyes fogadtatást, ez álul tolmácsolva látom a város lakosságának vallásos buzgóságát; tudósítsák a t. városi oi-zottmányt köszönetem kifejezéséről. Én pedig ő excellentiáját, a megyés püspök urat fogom értesíteni, ki engem ebbeli kötelességem teljesítésével megbízott, kiről megvagyok győződve, hogy ezen vallásos buzgalomnak felette örvendeni fog. Isten bő áldásáért fogok imádkozni} éltesse az Isten önöket szerencsésen. Ezután a fogatok, — elöl a lóháton levő legénység, a kocsik egyikén t. Bogyay Antal szolgabíró is, robogtak be a városba, az érkezőket taraczk lövöldözések jelezték, Sümegh romladozó várából. — A templom előtt a tanuló ifjúság, leánykák, a tanári kar és számos nép fogadta ő méltósága áldását; a helybeli plébános és több vidékbeli pap kíséretében az ur oltára előtt imáját végezve, ismét a népet megáldva vonult ő méltósága a közel plébánia lakba, hol később a helybeli összes tanszemélyzet tisztelgését kegyes és szívélyesen fogadta. Hétfőn, 31-én volt a bérmálás, kedden, jun. 1. Rendekből bejött diszki-| sérettel távozott ő méltósága Rendekre, 2-án ismét a sümeghi plébánosnak jutott a szerencse magas vendégét üdvözölhetni, azonbau ez nap | délután 5 órakor már a csehi küldöttség által ! lón ó méltósága ismét fogadva, eszerint 3-án I Csehi községben, ezutáu Kis Görbő, Gogányfa, 1 Tűrje stb. helyeken osztotta áldásait. Isten vezérelje a nemes lelkületéről ismert fó pásztort !
— A szombathelyi fógymnasium ifjúsága saját segély-egylete javára f. 1875. évi junius hó 15-én a prateri kertben ünnepélyt rendes. Belépti díj: személyjegy 50 kr. Család-jegy 1 írt 50 kr. felüiásetések köszönettel fogadtatnak. Kezdéte d. u. 4 órakor.
— üt a Balaton körül. Boglárról, honnan utolsó tudósításunkat irtuk, május 21 én reggeli''9 órakor indultunk el Fenék felé, mely a nagy Balaton délnyugati határát képezi. Gyenge, de keHimes és folytonos északkeleti szél mellett haladtunk Fonyódnak; a viz nyugalmasan viselte magát • a hullámsás oly csekély volt, hogy vitorlázva főzhettük meg ebédünket a petróleum tűzhelyen. Eközben a Kisfaludy Sándor által megénekelt hegyek egéss pompájukban húzódtak el szeműnk előtt A háttérben Tihany látképe mindjobban elmosódva • körülbelül hétmérföldnyi távolságban már éles vízvonal jelölte helyét. Fenék alól a legszebb tenger látképek tűntek elénk: jobbról a közel Balaton-Berény, balról pedig Bada-csocy vonta-keletbe
a gyönyörű ptoóríLmát. Kilencz óra folyásig vitorláztunk egyhuzamban s esti 6 óra 7 pereskor a Zala hidjánál vetet-
tünk horgonyt. Itt le kellett a hajót szerelnünk, hogy a hid alatt átmehessünk. Azt hittűk, hogy a Zala hajózható i lehaladhatunk rajta Hid végig: de alig eveztünk néhány száz ölnyire, csónakunk megfeneklett A halászok fel világosi totuk bennünket, hogj ^aroie marokra mélyedő csónakunkkal a Zalán nem lehet tovább menni. Visszafordultunk s a gyönyörű fenéki nádas közepében éji tanyát ütöttünk A vízi madarak egész serege röpködött körülöttünk. A három mérföldet elfoglaló kis balatoni nádas egyike e vidék legszebb, legpoétikusabb pontjainak. Másnsp reggeli hat órakor ismét ki eresztettük csónakunkat s szsbad vizre s 9 óra kor Keszthely ajonsn épített uszodája mellett kötöttünk ki. Innen aztán több napra terjedő szárazföldi kirándulás váltotta fel vízi utunkat; megnéztük Hévvizet, Fenekét, Balaton-Magya-ródot, Nagy-Kanizsát s a sok barátaágos est, éj, nap után vasúton visszatértünk Keszthelyrr. Május 26 áa raggeli 9 óra 15 perczkor kibon tottuk a vitorlákat s kitűnő északnyugati szél mellett suhantak ki a messze vizre. Esti »/%6 órakor Badacsony alatt kötöttünk ki. Az éjszakát a hajóban töltöttük. Keszthelytől Badacso nyig: ez volt legtarkább. Utunk jó széllel kezdődött, utána Szent-Mihály alatt már szélcsend állott be, következett rendkívüli forróság s csakhamar erős vihar, kemény záporral, mely elől hiába menekültünk Szigliget *lá; másfél óra hosszig áztunk derekasan; a zápor után változó széllel egy ideig ismét jól haladtunk, majd megint szélcsend jött, melyet a szigligeti malomöbölnél egyszerre gyorsan támadó erős északi szél váltott fel. A hajó egészen oldalt hajlott s a szél oly erővel rázta a nagy vitorlát, hogy csak a vitorla gyors beszegésévei (reffe-lés) vehettük a veszély elejét A fokvitorlát is leeresztettük s a megfogyott vitorlák daczára a szél oly nagyszerűen vitt bennünket, hogy ez öböl átvágoját (ami csendes időben egy órai utat tett volna ki) befutottuk 7 perez »»att. Másnap (május 27-én) reggeli 5 óra 1 perez kor Badacsonyból Fülöp felé vitorlástunk s nem győztünk gyönyörködni a zalai partok ündéri szépségeiben. Fülöp alatt fél órát horgonyon töltöttünk, majd egyenetlen széllel tovább folytattuk utunkat, S/412 órakor befutottunk a Szepeszd alatti nádasba s ott ebédet főztünk; utána rögtön tovább mentünk s eleinte evesve, msjd ismét vitorlázva esti 8 órakor a tihanyi révháznál kötöttünk ki. Az éjszakát a tihanyi klastromban töltöttük, másnap kora reggel indoitank • a remetebarlangok alatt pihentünk meg. Konyhánkat tüzhelyestől felvittük a gyönyörűen fekvő barlangok sziklaterasz szára s ott készítettük el ebédünket Délután az utolsó ut következett, át Füredre, hova 5 óra 55 perczkor érkeztünk s hol barátaággal, lelkesedéssel fogadtak bennünket.
Házhelyek eladása.
A nagy-kanizsai fürdő részvény társulat részéről közhírré tétetik, hogy a nagy-kanizsai 390. sz. tjkben 877. b. hrsz. a. felvett 172° 3''6" kiterjedésű , ugy a 877. c. hrsz. a. bejegyzett 198* 3'' 4" kiterjedésű, végre a 877. d. hrsz. a. felvett 180Q0 nagyságú házhelyek, melyek közül a két első a Csengery utczábsn, az utóbbi pedig a fürdő utczában létezik, önkéntes magános árverés utján eiadatni szándékoltatnak.
Ezen árverés megtartására határidőül : 1875. évi junius hó 13-ik uapjáaak d. u. 4 órája a helyszínére van kitűzve, a hová a venni kívánók oly hozzáadással hivatnak meg, hogy az első és utolsó házhelyre 150 frt., a másodikra pedig 200 frt bánatbér előre leteendő, és hogy az árverés eredményének jóváhagyása az alulírott igazgató választmánynak fenntartatik, mely azonban 48 óra alatt a vevő nek tudomására fog adatni. A közelebbi árverési föltételek: as árverés megkezdése előtt bár mikor a társulat elnökségénél betekinthetők.
Kelt Nagy-Ksnissán, a nagy-kanizsai fürdő régz vény-társulat igazgató választmányának 1875. évi május 28-án tartott ülésében.
Nyilt kérelem e lapok n. t. munkatársaihoz !
Több év előtt félben hagyott népnaptár vállalataimat ismét ujbó! folytatni szándékozom, ezennel felkérem e lapok mélyen tisztelt munkatársait a szíves közreműködésre, kérek a népnyelvén irt hasznos és mulattató rövidebb közleményeket, verseket, balladákat, népdalokat, meséket, éleseket és adomákat, élezés rajzolatokat és torzképeket
A munkálatok beküldésének határideje folyó évi julius *1 je.
Nagy-Kanizsa, május 5. 1875.
Tiszteletté WAJDITS JÓZSEF, könyvkiadó.
Történeti naptár.
Junius 1. 1552. Győr árulás következtében törökkézre kerül. - 1485. Mátyás ki
rály Bécset elfoglalja. - 1819. Gör-g-y hadügy minister.
2. i591. Coloquium a Ix>ther • Kálvin vallástudósok közt a c< ncordia czél-jából, mely azonban el nem éretett.
3. 1849. A bán Surduknál a Dunán átmegy.
4. 1741. szül. Rajnis József magyar iró s nyelvész Kőszegen.
5. 1656. szül. Aixbsn (Francziaország) Turnefort József, a tudományos boncs-tan megalapítója. — 1849. Kossuth ünuepéíyes bevonulása Pestre.
6. 1809. Győrnél csata. — 1849. országos böjt
7. 1848. Első összeütközés a szerbekkel. — 1808. halt meg 78 éves korában Sinay Miklós, magyar tudós, Debre-czenben. — 1660. halt meg II. Rákóczy György, erdélyi fejedelem, Nagy-Váradon.
8. 1832. Sestiní Domokos, nagy regi-ségtudós halálozása Flpreaczfeea. rr: 1851. Hamburgnál véres összeütközés a tengerészek és a megszálló osztrákok közt.
9. Hamburgban lázadás a senatus ellen.
10. 1683. Eszékuél Tököly Imre meg jelen Kara Mustafa táborában s a törököt Bécsig kalauzolja. — 1848. Jellasics hivatalából letétetik. — 1864. Miksa fóherczeg bevonulását tartja Mexioó fővárosába.
I 1. 1834. A bosnyák lázsdók kísérletet tesznek Czettin erősség meglepetésére, de visszs verettek. — 1848. Hrabovszky Karlovicz ellen megy. 1848. Pesten véres összeütközés a Ceccoperi olaszezred és s magyar önkéntesek közt.
12. 1848. Munkások nyugtalansága elleni rendelet Pesten.
Placzi árak.
— Gyér, máj. 29-én. Boss 4.10 — 4.50 kr.
Rozs 3 fn--. 3.40 kr. Árpa 2 trt. IÜ—80 kr.
Zah 1.95—2.16 kr. Kukoricsa 2.60 - 80 kr. Költs 2 80—3.2U kr. Bab 4.80—5.20 kr.
— Pápa, május 28-án. Buta S frt 60—4 frt 40 kr - Rots 2 frt 50—3 frt. 20 kr. — Árpa 1 frt 80 —2 frt 20 kr. - Zab 1 frt 80—2 frt — Kukoricás 2 frt. 30—50 kr.
— Keszthely, jun. 2-án. Buts 3.60—80 kr. Rots 2.60—2.70 kr. Árps 2.—2.10 kr. Zab 2 frt. — kr. Kukoricás 2.50 kr. Burgouys 80 kr. —
Lottnhuzás.
Lincz, május 22-én : 68, 66, 76, 23, 81.
Triest, • 12, 47, 57, 90, 63.
Lemberg, „ 26-án : 28, 29, 73, 59, 79.
N. Szeben,. • 43, 38, 48, 53, 88.
Bécs, 29-én: 78, 75, 55, 30, 4.
Grátz, n 38, 35, 66, 45, 41.
Temesvár, , » 22, 53, 39, 8, 71.
1703. H
den
1704. U. válaast azonnal
1705. B. axoniial nem is.
1706. T *en advözftljük.
1707. R. uem tudjuk.
1708. J
be tjük.
1709. V.
Szerkesztői üzenet.
Letenvc. Sebaj! Rendben van min -
Zals-Egersteg. Stives leveledre a megírtam.
8ilmegh. Persse, hogy van tér, ha Cxiffer Köszönettel vettflk ; «tivílys-8. Vesxprém. Ha j<S, igen ! E15re R. és O. £. Csak kivonatosan kötöl-Bpest Nem helyi érdek fi.
JbdIss 6-tól jMBiss 124«- 1875.
U<>- és heti- ;Katholikus nap-j nap__tár___j
Protestám j $ naptár ;ntj.
23. III. v pflnk. ut. — Kat. ev Köteledének Jé-tuahos a vámosok és büaöiök. Luk. XV. 1 —10. — Prot. Ep 1. Ján. III. 13—18. Ev Luk. XIV. 16—24. - Qör. ev. János XVII. 1—13
G | Vssárssp
7 i HétfS | 8 Kedd 9 Sserda
10 Csütörtök
11 Péntek
12 Ssombst
| C 3 Norbert Robert Medárd Felicián vért. Margit kir. ; Barnabás Johanna
C 2 Pálka
Pulcheria
Medárd
El»6d
Margit
Barnabás
Tóbiás
1 m
át
Felelős szerkesztő s kiadó : Báttrfl LajflS.
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt .Kaufmarin & Simon Hamburgbana-féle hirdetésre. Oly nagyszámú főnyereményekkel fölruházott pénzkisorsolás eredeti sorsjegyeinek el árusításáról van itt szó, hogy s mi vidékünk részéről is igen élénk részvétre számithatni. Ezen vállalat teljes bizalmat érdemel, miután a legjobb állami garantiákon nyugszik.
•> E rovat alatt kftslóttárt f«ls!8»»ás«t
vállal s
4
SI
Hirdetmény.
Koltay Kálmán okleveles gépész felső-hahóti lakós cséplésre és gőzmalom vezetésére ajánlkozik, értekezhetni vele vagy levél által, vagy személyesen (1698 — 1)
u. p Gelse Felső-Hahót.
Pályázat.
Házbérbeadás.
Nagy-Kanizsán, a Báthori-utczában 162. sz. alattegy 5 utczai s két udvari szoba-, két konyha-, magtár-, két piucze- a kerttel biró ház 3, esetleg 6 évre haszonbérbe adatik, azonnal átvehető, esetleg az idei rendes kAltözködési
időben. Bővebben értekezhetni a .Zalai Közlöny" szerkesztőségi irodájában. (1683 — 3)
A pórszombati ujonau épült s a-nmélt. vallás s közoktatási m. kir. ministerium f. é. május hó 11-én 10567. sz. a. kelt magas intézvénye értelmében államivá nyilvánított elemi népiskolatanitói állomás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással a csinos lakáson kívül évi 300 frtnyi fizetés 100 frt. helyi pótlék, tehát összesen 400 frt. készpénz élvezete van összekötve.
Kik ez állomást elnyerni óhajtják, szíveskedjenek tan-képesitó s erkölcsi bizonyítványokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási ra. kir. ministeriumhoz czimzett folyamodványaikat folyó évi julius hó 1-só napjáig alulírott megyei tanfelügyelőhez beküldeni.
ííagy-Kanizsán, 1875. május 26-án.
Nucsecz József,
^¡£92_2) xalam»*gy«»i Uufelílg/elS.
A
valódi
oraa. lub. l''gajafcfeaa ő Felsége álul kivájtug -gal kitüntelett, ar srvssj kartál *0|vJzSfáIt , • sikereinek talált rserféleképru kipróbált titkos szer a patkasysk, kád ■ MZlI f$ rek, vakaadok és SVÉfcok teljes kiirtására, (melyet sokfelé meg-próbáJtak hamisan utánozni « árulni,) baaisltlan minőségben
Nagy-Kanizsán #
ROSENFELD ADOLF ar
Pécsett Z s o ljLa y Imre és Vilmos urak, 1 Kaposvárott: POLTTZER R. úr
kereskedéséhen, Pesten 8CHNEIDER G. Lipót-atesai kereskedé
sében kapható. (1644—9;
Eg7 nagj bádog I frt, kis bádog SO kr.
Egyes bádog megrendelése is ntánvéUl m«lleUgyorsan teljesíttetik.
kel 1er l»*nácz
(1548—11)
rvTagry-
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való typánrak. tárát a legjobb iniuóségüeket a lehetű jutáuyu» áron.
Ug} szinte figyelmébe ajánlani- bátor vagyok a cs. k. katonaság s l. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi borból elfogadok és készitek, az árt legjutányo-sabbau számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt »ein reich assortir.as L*ger aller Gattungen Herren-, Damen- nnd Kin-der-Stifletten von baster Qualität und in möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten lu- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Arany eres Beos Ii
öl r
Első s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye
AUER JÚZSEF
m kir. szabadalmazott chroncmeter és műórásnál
SZEGEDEN ^^^
Midőn ez alkalommal leszállítóit árakkal ellátott árjegyzékemet a t. közönségnek bemutatom, reménylem, hogy a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egész sorozata, melyeket egy magyarhoni hason üzletü sem birt ily rövid idő alatt felmutatni.
-Czáfolatára anyi számos szédelgő reclamnak, mely a valódi művészet rovására és a t. közönség károsítására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törekszik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemel, ki állításait igazolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A legközelebb megtartott bécsi világtárlaton kiállított uj találmányú óráim mint fejlődött korunk művészeti színvonalára emelkedett versenyképessége által va-laraenuyi hason nemű kiállitva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottságtól haladási érem, mint els<" kitüntetéssel — az 1871. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. orsz. kiállításnál ezüst diszérem, ó felségétől arany érem s. a. t. által e tek jutalmazva.
Ár j eg
Órák urak rémére:
Finom hen^eróra ... 8— frt
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 10 -12 „ w „ kri8t. üv. . 16—18 „ „ „ d. tokkal . 14—16 „ „ horgonyóra lő rubinnal 15 —18 „ „ „ dup. tokkal 21 — 37 „ „ valódi kulcsnélküli remontoir horgonyóra —r"28 — 34 „ , ugyanaz dupla tokkal 34—38 „
Arany horgonyóra 15 rub. 35—58 „ jt ugyanaz dup. tokkal. 54—100 „ „ valódi kulcsnélküli
remontoir horgony óra 55 —80 „ . ugyanaz dup. tokkal 82 — 150 „
y z é k :
Órák hölgyek réaiére :
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 12—17 frt Arany hengeróra 9 . . 24— 29 „ „ m zománezozva 30—35 , . dupla tokkal 44—47 „ „ horgonyóra 15 rubinnal 43—48 , d. tokkal 48-55 n a valódi kulcsnélküli remontoir horgonyóra . 54 —60 n ugyanaz dup. tokkal 75—180 „
Inga órák :
Ingaóra 8 napi felhuaással . 21—31 „
, , óra s félóra ütéssel 37—42 „
w „ negyed s óra ütéssel 59—69 „
Havi regulátor.....35 — 38
Uj órák eladásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 évig kezeskedem. —
Ezenkívül felszerelt üzletemben kaphatók zenélő-, serkentő , bronz és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüst-talmi-és aczél lánczok a legjutányosabb árak melylett. — Órák becseréltetnek és javításra elfogadtatnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön dij számitutik. — Egy inga óra csomagolása 1 frt. 50 kr. Toronyórák — valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint készíttetnek. Segédek és tanonozok az ó ram ü vészét ben i kiképzés végett kedvező feltételek mellett
felvétetnek. (1543—6)
(eskórt) gyógyít Isvélbes ír. KÜlisch specaia-lista Drezda, Wilhelms platz 4 (eselött Berlinben). Sok száz sikeres ersdmeay !
Herr Gust. Stolzer
Gr.-Kanlxsa.
Um Verwechslungen vorzuhängen. erkJkre ich, dass die im Nr. 44. dieses Blattes enthaltene Anforderung Nr. 1690—1 nicht an 8ie gerichtet ist.
A. K a u f e r,
1,1693—1)_Wien._
30-
»t M
Csak egy
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitűnőségéről a bámulatos olcsó ár mellett:
127 kr I
mindenki meggyősődjék.
Vásznak.
1 50-rőfbs vég, »/4 széles frt. 13.50 1 80- „ „ */4 czérnt
vászon „ 8 10 1 30- „ « n csinvat-
vászon M 8.10 , kreász-
tásxou „ 8.10 vagy bécsi rSfönként 27 kr. Selyem- és bársony-szalagok. Fail- vagy nobiesse-selyem, minden sima, legdivatosabb színekben, színes fonákkal Öt ujjnyi szélesség, bécsi rófe 27 kr., két ujjnyi szélesek két bécsi röf 27 kr. iCgy pár fehér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdhariiinya, a legjobb fajtából.....27 kr.
Egy pár férfi félharisnya . . 27 kr. Kgy pár harisnya-kötő, széles selyempántlika-csokorral díszítve .......27 „
Továbbá fehér damaszt-törülközők, vásson igynemürk, nehés lábssőnyegek, bu-tor-csinvat, háló- és exiezfüggönyök, valódi szína percalinok, török háló-köntös-kelmék, barchentek, rófön-ként 27 kr. * (1697— IS)
Oyapju-ruhak elmék. 7« »téles nehés ripazek, Lusxtredi ginalik, tibet k, gasterek, sima és csikós, mindenféle színben bécsi rófe
Egy legyesö akármilyen szína 27 kr.
Egy késsiet fej- és mellcsokor bársoay-pántl ifc áfckal és rózsákkal diaaitve .... 27 kr.
Egy pár késelő gallérral együtt 27 kr.
Egy pár fejre taló vagy zsebkendő, tartós ssinü . . . 27 kr.
Egy ▼ ászonzsebkendő . . . 27 kr.
Egy vásaon-asztalkendö . . 27 kr.
Egy tekesősbékahéj-fésa legújabb fajta......27 kr.
Egy kétféle fésQ.....27 kr.
Egy vászon- és slingelő olló . 27 kr.
Egy angol fsj-disdám, egészen fekete gyöngyökkel himeave, a legújabb......27 kr.
Egy b5r-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china-esflstből 27 kr. Megbisások
as öeszeg bekaldéce után vagy portai utánvét mellett pontosan ¿ajÚtnak
végre, Ámde, nem tetszenek,
minflen habozás n4
vissza vétetnek.
Ezflst diszerem 1872.
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergaste 4.
Ív éretik a czég czimét eltenni, és azt ''lehetőleg jól emlékezetben tart:mi.
$ c h t f t «- Anzeige: ^
Die Leinen-n. Modewaaren-Fabriksniederlage in Wien. Josefstadt, Kochgasse Nr. 36, Eingang durch die Alserstrasee
Wieoer Cattondruck-Fab" "''h " riksniederlage.
Wir erlauben uns nachstehend billigst .gestellten Fsbrlks Prels-Coarsst für die Saison 1875. ergebenst vorzulegen ; wir verzeichnen sämmtliche Erzeugnisse in awei Qualitäten und bürden fOr vollkommene Güte derselben, mit der Versicherung, dass jeder Auftrag auf daas Reellste so ausgeführt wird, als wenn er persönlich gewühlt würde. Auf geehrtes Verlangen senden wir hluster und ausfQbrlichen Preis-Courant. Indem wfa- unser Unternehmen anfs Beste empfehlen, zeichnen wir Hochachtungsvoll
Die < :<>«rbfift»leituog. Preis-Courant:
Elisa, Waare
Eigenes Erzeug-niss in Percaün«? u. Hemdstoffon p Elle fl. . Cosmanoser Er-seugniss in Per caline, Cretons und Hemdstoffen pr. Elle fi Nennkirchener Erzeugnisse in Battiste u. Jaco-net p. Elle fi. Französisch esEr-xeugniss in Ja-coneu u. Mous-seline p. Elle fi fiirofls-Girofla, d. Nsssste la Ball nnd Sommerklei iarstofsa p.Efl TOrkiacneSchlav rock-Cretons in d. neoest. Mus tern p. Elle fl Möbelpercails iu allen Farben u Dessins p. E. fl Gemusterte fr an zösische Brillan tine pr. Elle fl Weisse nnd glatt färbige Brillau tine pr. Ell« fl Weisse u. gemusterte Kleitfer-Köper p. E. fl Cosmanoser Leder fOr Frauen-und Kinderklei der per Elle fl EagilaoM LsIsm Kleiderstoff» fir Hassklsidsr per EUe fl. . . . Weisser Chiffon, ¿chirting und Hausleinwand p EUe fl. . . . Hemden- Chiffon od.Hemden-Per-cail pr. Elle fl. Weisser Damast-gradl u. weisser od. gelber Nau-king pr. EUe fi Handtücher inJa-quard o. Damast per EUe fi Schwarze^rlesns per EUe fl Schwarze LOsier per EUe fl. . Schwarze Seiden lOstrin p. Elle fi engl, schwarxi-Kleiderripse s Kleider od. Dol ma per Elle fl Kleiderstoffe in glatten od. gemusterten Far ben pr. EUe fl EJusIm Sifick-
waare Rum burger Leintücher ohn.Math 2lU Ellen breit. 3 EUen Lang pr. Stück fl. . Färbige Caffeetü-cher in alln.Far-ben pr. 8tack fl
1 Stück Kinder-piquetdecke, w oder firbig pr Stück fl. . . .
Eine Garnitur Bettdecken in Piqnet, färbig, p
2 Stück fl. . . Tischtücher in Leinen - Damast
1* "U "L "

L II. 1. 11.
(¿ual QU*!. Stiiok-Waars mW 30. 50, ML54E1. Qual Qual

*i4 30 elUg Garn-
_.2r - 2« leinwand p.Scfl 8- 7.—
rl» »0 eilig gewa-ftCheueCreaslein-
wand pr St. fl. 8 — 7-
7* 30 eilige ge- «
—.30 -.25 waschene 8tuhl-
waare pr. 8t. fl 74 30eUige gewaschene Stuhl • 10.- 9.—
—.30 —.25 waare pr. St, fl. 12. 11.-
*L 50 elUge Hol-{änderLe inwand
pr. St. fl. . . 14.- 12.—
—.85 50 eilige Bel-
faster Leinwand
pr. St. fl. . . 16.— 16.-
^ 50 ellige Irlän-
-.45 —.40 der Leinwand p
Sl fl. . . . V. Rumburger inur Maj u.Hol- 25.-
-.30 —.— feld) in 6 Sorten fl. 25 bis 3L 40 -50—60 -70
—.35 —.3t per 8tück, 54 Ellen. . . . Dstzsad waare
-.36 —30 ■it 12 St. Kiuder-Taschen-tüchel m. Bilder
-.30 -.30 oder färbiger Kante per Dut-
zend fl. . . 1 - - 8;
-.25 M ä d ch e n -Taschentücher mit färbiger Kant>
-.45 -.40 und g<^säumt pr.
Dtz. fl. . . . Damen • Bauist-od. Jaconet-Ta- 1.05 —.9f
-.30 schentücher mit V
färbiger Kanteu per Dtz. fl.
1.60 1.3t
Herren-Taschen-
—.25 -.20 tüchel mit &rb. Kante und ges.
per Dtz. fl. . . 3.- 2.50
—.36 -30 Rumburger Lei-nentüchel per
■ Dtz. fl. . . 3.-'' 2.-
Irlä.ider Leinen-
— .34) —.25 tüchel in fünl
Sorten fl 4, 5,
6, 7, 8 p. Dtz Eigenes Erzeug-niss Cittuo-
-30 -.25
-.60 —.40 Kopftüchel per
Dtz. fl. . . . 2.50 •> _
-.70 —.60 Cosmanoser Er-
«eugniss.Cattun-
1.20 1 — od.battiit-Kopf-
tüchel p. Dtz. fl. Foulard- Kopftü- 3.80 3.20
chel pr. Du. fl. 3.50 3.—
1.60 1.30 Cosmanoser Fou -lard-TaschentU-chel f. Herren
per Du. fl. . . 4.- 3-
—.40 -.30 Eigenes Erzeugnis TaschentU-chel f. Herren
pr. Du. fl. . . 3 — 2.50
Leinen - Serviet-
ten in Jaquard
pr. Du. fl. . . 4.- 3 —
4 — 3.— Leinen - Servietten iu Damast
pr. Du. fl. . . 6 — r, —
-.80 —. — Leinen • Handta-cher in Jaqmrd
pr. Dtz. fl. . . 5 — 4 —
Leinen - Handtü-
1.3c 1.10 cher in Damast
pr. Du. fl. . . 7.- 6 —
Dessert - Serviet-
ten, weiss oder
6.— 5 — färbig, in Da-
mast pr. Du. fl. 3.60 2.60
TWüschs Hags
- HasdtBofcer
pr. Du. fl. . _ 4.- 3.-
| fl.3,3Ä),4 60,6.00
Garnituren, w. od. 6Pers. 12 Pers. 18Per«. 24 Pers.|e JflLrb. in Jaqoard, fl. ö fl. 10 fl. 15 fl. 20
w. od. 6 Pers. 12 Pers. 18 Per«. 24 P färbig, in Damast,
Versendung mit Nachnahme, Packung sum Selbst kostenpreis nnd bitten wir auf Firma und Adresse genau sn achten, am nicht von missgünstigen Concurren-|ten getäuscht tu werden.
Wiener Cattun Druck-Fabrikt-NiederUge
Stadt, Raprechtsplatx Nr. 3, nur Nr. 3. | rückwärts der Ruprechtskirche, us-i vis dem Eingange
zur Sacristei.
sciilosken, ihreErz«ug nisse statt w»e biihfr nur au jie 27 kr. Ge. schäftt- x\j zugeben,i0. wohl den En groki-sls den De-tail-Verkauf selbst «n besorgen und für all» Artikel den Einbeits-preis per 8t0ck mit 30 Ellen um fl. 7.50, pjr Duuend 128t(lck ntn
fl 8.— fo«.
zusetzeu, o. ■ zwar-folgende Artikel in 30 ¿llige echt-farbige«Per-caline. Bai-tiste, Jaco-neu und M.ouselinu, moderne Kleiderstoffe, sowohl schottisch als auch glatt-iarbig,ü*;u Hol linder -Belfaster-und Hausleinwand,
weisse Schirting und Hemden-Chiffon Schnür! u. färb. Kleiderbar eben te,englische Leinenstoffe für Hauskleider, weisse Zwilch u. Damast-gradl, färb. Bett - Cana-vasae, wei». und gelbe Nanking, bunte M6-bel-Ziu u
Möbel-Gr^adl, weis Sp tzenvor-bauge, U»«-mast und
Zwilch
Handtücher Kerner per Dtz. mit 12 St. weisse Kumburg er
Leinen-tücbel, leiu Batuotta-
(Scbentuchel mit farbig. Kaut., Ser vietien in Zwilch und Damast, w. and färbige Reinleinen -Dessert, tttrk. Pi-quett^an.!-tücher, Bat-üst- n. Cot-lon-Kopftil-chel.farb. u. blaue Her-reutascheu-tücher uud alle in die ses Fach eiuschlageu de j Artikel.
Aufträge aus derPro-vinz werdeu ebenso ge-wisseuhaft, ais reell ausgeführt. so als wenn persönlich gewähl würde u.Nicbt-conveuiren-des an-sundslos retourgenommen. Adresse
An die Fabriks-Niederlage, Kochga&ne
36 in Wien.
NB. Als Probeaufträge versenden wit auch halbe Stücke im 15 Ellen und halbe Dutiepde mit G Stück. _(1586 9,
Uj balatoni fürdő
készült Keszthelyen egészen Uj, meglepöeü sajátság.« és kényelmes berendezéssel
sziget alakban.
A Balaton vizének kellemes és gyógyító hatása ép ugy mint Keszthely városának kényelme és szépsége eléggé ismeretesek és csak az ujabbkori igényeknek megfelelő fürdőház hiáDya gátolta eddig a t. cz. fürdő közönség tömegesebb látogatását. Most az uj fürdőház elkészülvén: ennek
ünnepélyes megnyitására junius 6-án
és további látogatására meghívja a t. cz. közönséget
(1689 - 3) a részvény társulati
igazg. választmány.
K A NIT Z
papírkereskedés* Budapesten, Dorottya utexa, 12. a.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl u. m
- frt 50 kr. 50 .
50 ''
100 drb finom levélpapír névvel
• • « színes monogrammal 1— 1
U*> . legfauom. . , „ 1.20— a
I0<> „ ünom horiték „ p j_ 2
« legfinomabb , " <>
100 „ látogató jegy csinosan kiállitv^. ! - '' 60
luo , levélpapír fekete nyomattal _ " an "
[000 „ lenboriték . '' . 8tintén " 8 _ ''
lOOu pecsétbélyeg......2.50.3-3 , 50
1 telj es íróasztali berendezés . . . . 5, 10, 18 —
Úgymint nagy választéka legfinomkbb irodai és levélpapír 8 borítékoknak, úgyszintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzsze rek, váltótárczák, dmea pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—13)
Levélbeli megrendelések utáuvét mellett pontosan szközöltetnek.
A főnyeremény ssrtleg 3*5.000 márka
uj német állam értékben.
Szerencsejelentés.
Meghívás a
Hamburg állama által biztoaitott nagy pénzkisorsolás
Á nyeremények
az ¿Ham által biztoaitv ák.
melybeu több
7 millió 772,000 márkánál
bizonyosan kihuzatik.
Ezen előnyösen berendezett ét tervBzerüleg csak tt2,50O-at tartalmasú pénzkisorsolás nyereményei a kővetkezők -m n. m. 1 nyeremény eseti. 375,000 márka,oev«zetesen pedig ífcfiU.OOO 125,000, 80,000, 60,000, 40.000, 36,000, í-szer 30,000 és 24,000, 3-szor 20,000 és 18,000, 29 «zer 15,000, 12,000 és 10,000, 34 szer 6000, 45 szőr 4800 és 4000,206 szor 3600 ée 2400,418 szór 1800, 1500 és ltoo, 1121 szer 600, 360 és 300, 19320 szor fc40, 131, 1*0 és 60, 213314-ezer 48, 24, 18, 12 és 6 márka, ezek
néhány bő leteltével 7 sorsolásban bizonyosan kihúzatnak.
A legközelebbi búzás hivatalosan
f. é junius 16 és 17-ikére
tűzetett ki Ára
as egéex eor-jeK) nek cnak 3 frt. • tfl „ 1 . 50 kr.
a negyed „ - 72 .
Ezen az áIImih által biztosított eredeti sor*je-gyek (öpm betiltott ígérvények) tólem a legtávolibb vidékre is asetküldetnek ax ár előleges beküldése vagy utánvét melleu.
A résztvevők az eredeti sorsjegyeken kivfll ae állampecséttel ellátott eredeti tervezetet is megkapják és a húzás megtör-téolevel azonnal a hivatalos kimutatást iugyen megküldjük.
A nyeremények kifizetése általam sürgősen é« titoktartás kötelezettsége mellett eszközöltetik, érdekelteimmel szemben.
A megrendelések legjobban posu-uulváuy \agy ajanlott levél által történhetnek
Szíveskedjek tehát bizalommal fordulni (1696—1)
id. Heckseher Sámuelhez
Bankár és váltó-iroda Hamburgban
Cséplő M
legnjabb Stiftrendszer szerint felöl-mulhatlan szerkezettel és kíáUitiasal. melyekből már több mint 22,000 példány adatott el jótállás mellett, pró baibóre jelentékenyen lejebbszállitott
kézi-és szij általi forgatásra ^^ dér" * t£%eDte*°D
Ph. Mayfarth és társa gépgyára Majna melletti (1659-4) Frankfurtban.
Ott, abol még nincsenek, ügynököket alkalmazunk.
Allerneueste grosse
Capltallen-Verlcx>Bunff
deren erste Ziehung am 16. aad 17. Joai d i. staufindet. In dieser vom Staate garantirten Verloosung »erden in wenigen
Monaten
7,772,040 Reichsmark
gezogen, welche unter die Theilnehmer an der Verloosung ausgezahlt w-rden. Ausser 42500 Oeldgewiaaa ist der grösstc- Treffer
376,000 Reichsmark.
Zu dieser besonders soliden Ausloosung kann ein jeder Orlgiial-loose (keine Promessen) erhalten nnd kostet hierzu
Eiu ganzes Loos 6 Rrnk. od. 3 fl. 30 kr. ö. W. „ halbes „ 3 „ » 1 H. 65 , , , » viertel , 1 l/in . — fl. 85 . „ „ Aufträge werden gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme, selbst nach den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen ausgeführt, amtliche Gewinnlisten und Gewinngelder sofort D&cb Kntarheidung zugesaudt und Prospecto gratis vertheilt
Ein jedes Hamburger Haus ertheilt Auskunft über unsere Firma.
Man wende sich deshalb vertrauensvoll an die unterzeichnete *eltbekaante Firma, welche mit dem Verkauf dieser so vorteilhaften Loose betraut i«t.
(1685 — 3)
Gebrüder Lilienfeld
Staatspapieren Geschäft
HAMBURG.
Export Flaschenbier
__aus der
Rautienstelner
Ton iak. & Si{j. Gross mann
(1694-1) Baden bei Hl««.
Das vorzüglichste Wiener Virzea Bier direkt aus Lagerfass im Lagerkeller gefüllt (nicht wie die meisten . ____________
aus kleinen Gebünden abgezapft) sohin die dem Fassbier eigene Frische nnd Geflrhmackhaf''igkrit enthaltend wird zum Preise vom 14 kr. pr. Flasche (inklussive Verpackungsspesen) franko Bahn-Station Bades bei Wie« gestellt. Bestellungen werden nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme ausgeführt. Einsau pr. Flasche TO kr.
Aufträge werden nur direkt an die Brauerei-Direction gerichtet Preise der Lagerbiere? pr. Eimer 7 fl. 50 kr. „ Abzagbiere: . . 4 , 60 . Franko Station Baden. Einlage pr. Eimer Fas« . . . . 3 fl — kr.
dem eros^en Flascheubiere
Pályázat.
A dél-zalai takarékpénztár gyüjtó- s önsegélyző Hók-egyleténél Üresedésben jött Il-od pénztárnoki állomásra évi 5U0 frt fizetés- és ennek kétszeresével megfelelő biztosíték letételének kötelezettsége mellett ezennel pályázat
ayi tutik.
Pályázni óhajtók kellőleg felszerelt folyamodványaikat f. évi junius hó 26-ig ax alólirt igazgatóságnál benyújthatják.
Kelt N.-Kanizsán, 1875. junius 2-án. (1695-1) A dél-zalai takarékpénztár igazgatósága.
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését teszi lehetővé kedvező esetben a leg ujabb nagy péazklsorsolss, mely a magas kormány álul biztosítva van.
Az uj tervezet előnvös berendezése olynemü, hogy néhány hó letelte alatt 42.500 nyeremény kerül 7 hnzásban okvetlen kisorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. vagyis 218,750
e. é. forint, egyenként pedig
1-szer
1 ,
1 .
1 .
1 .
1 .
1 r
3-szor 1-szer
2 „ 1 .
van megállapítva.
{■Ízen, az állam által biztosított legközelebbi elsó nagy pénz-kisorsolás ,
már t óvi junius 16. és 17-én lesz
és ehet *
1 egéaz eredeti sorsjegy in csak 6 márka vagv 3*/, frt. 1 . - . . 3 » n '' .
1 "Wd - . . - l''U - 90 kr.
Minden megrendelés, mely as összeg beküldése, posta ut-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorajegyet kapván tőlünk kézhez szolgáltatva.
A megrendelésekhez a hozzá tartozó hivaUlo* terveket in> gyen mellékeljOk, minden hnzás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állaa Jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb piacszin leró összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte. hogy abban Mk efyébb teklatélyet lyeraaéeyek Uzttt «yakrai az elt< fJ-■yereaaéayek nyerettek. melyek az illető nyerőknek közvetlen kifizettettek.
Ezen, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre számíthatván, kérjük,
250,000 8-szor 15 000 ■..
125.000 - 8 , 12.000 .
80.000 12-szer 10 000 ,
60.000 -s^l 34 . 6000 .
50 000 i « 40 „ 4 000 „
40 000 „ 203-szor 2 400 ,
36 000 • 412-szer 1200 „
30 000 1 * 512 B 6 00 \
24,000 i 597 . 3,00 .
20.000 m 19,30: "szor |,3I . •
18 000 • márkányi stb. nyeremények
vannak.
rendelés essközClhetése végett, a minál előbb, kószánk juttatni. {
minden meg-awgrendeléseket egyenesen és
Kaofmano ¿s Simon,
bank- é« váltóQzlet, llambarg.
Mindennemű államkötvények, vasnti részvények és kölcsön sorsjegyek adás-vétele. (1671—8)
s
Hölgyeknek nélkülözhetlen !
RAVISSANTE
Dr. I^ejoaee-tól Párisban.
Csak a hivaUlosan c egvizsgált, méregmente«. ti »''¿ta én teljesen ártalmatlan
RAVISSANTE
bír azon erővel, az emberi bórt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni 6« szépséget s örök ifjúságot biztosítani. Ha a Ravlssaate naponkint egyrzer az ujjhegygyei az arezra., vagy más testrészre dörzsöltetik, már a törülközés otán tapasztalható a majd-i.em csod.-Üatos hatás. Az arcson támadt rán-<-zok és himlőhelyek elsimítutnak. — A Ravlssaate ifjú arcz&zint idéz eló. a bórt fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt sxeplőt, májfoltokat, orrvörOsséget » a bőr minden tisztátalanság ait.
Már az első kiserlet után elhatározzák a t. hölgyek, jövőre csupán csak Or. LEJOâSË világhírű „Ravissante"-ját használni.
Egy üvegtok ára 1 irt 50 kr.
Kapható nagyban é« kicsinyben Budapesten:
Dr. LRJOSSE fóraktárában, király utcza 15. I. 19.
Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartás mellett, utánvéttel eszközöltetnek. (1569—íó)
Alpesí-nOvéuy gyomorerősítő.
(Magenbitter.)
(165ti—J»)
A fizámtalan gyomoresitű közt a
Dennler Ágost F.
álul készitftt alpeti növény keserű gyomorerősítő a legnagyobb tekintetbevételt érdemli meg, mert nemcsak hogy szerencsés ösz-szetételéiiél f»gva megbw.fülbetetlen gyomor-gyógyitó szer, de még tiszta vagy selti-vizzel vegyítve kávéházakba, fogadókba, vendéglőkbe, sörháx&kbA stb. miut legkellemesebb és legegéssségesebb üditő lUl helyet foglal.
Denuler gyomorerősítője kitűnően pótol mindennemS étvágy-gerjesztG és ar. emésztést elögcgitő liqueuri is.
PV* Az utánzások elkeriléteért, melyek ezeá vagy *át ozla alatt a keretkedesbe jönek a gyári bélyegre, agy az Eti-qaette, »int peeséten külöoösen flgyele« fordltaadá.
Kapható N.-Kanizsán Richter & Sattler uraknál.
Figyelemre méltó!
(1604—2) A valódi
W I L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theának
orvosi és általános hatása világosan előállítva.
Csakis a sok bizonyság esen fennevezett kitüno theának hatásáról a csúszós és köszvényes bajokban indított arra, hogy mellette szóljunk. — Sokan vannak, akik évenkint kénfürdót használnak, hogy csúzos vagy köszvényes fájdalmaikat enyhítsék. Tehát kétszeresen fájdalmas azokra nézve, a kiket vagyoni állapotuk, vagy nagv elfoglaltságuk akadályoz, a természet ezen gyógyerejét élvezhetni ; örökös szenvedésre vannak kárhoztatva. — Ezen esetben tehát e thea mint üdvhozó muUt-kozik és azért nagyrabecsülendS is. Ezen theának specificus hatása van, a beteg vizelletére, az izzadttágra és vérre, a melv észrevételt a hngy és izzadtság vegytani elemzése álul tettQk és minden csúz és köszvéuy-ben szenvedő, aki ezen theát használja, maga észre veheti a változást a vizelleten. amely néhány nap múlva mindig zavarosabb less és végre leülepedik, a melyben a beteg izgékony anyagok tarul utaztatnak ; — e mellett tapaaztalja, hogy fájdalma naponkint kisebbedik és végre egészen megszűnik.
Épen igy viszketést okoz ezen thea a testbórön ; (ha alvás elótt vétetik) és lassú kigózölgést, amely a szenvedőnek nagy könyebbséget okoz.
Ezen thea élvezete semmi esetre sem kellemetlen; nem akadályozza az emésztést, sót némely egyénnél még ssékelést idéz elő. — Tehát elég okunk van ezen theát, mint nagybecsű gyógyszert csúz és kösa-vény ellen különösen kiemelni.
Nyilvános köszönet,
Wilhttlm Ferencz gyógyszerész urnák, a csúz és köszvény elleni vértisztitó thea feltalálójának Neunkirchenbeu.
Kötelességemnek tartom a nyilvánosság utján köszönetemet kifejezni W i 1 h e l m Ferenci gyógyszerész ornak Neunkirchenben, — azon hasznos szolgálatokért, a melyeket nekem köszvényes bajomban az ő vértisztitó tbeája tett ; ezt azért teszem nyilvánosan, hogy as ezen rettenetes bajban szenvedőket ieutnevezett theára figyelmeztessem. Nem vagyok képes leírni azon rettentó fájdalmakat, melyeket három éven fct szenvedtem, minden időváltozáskor és a melyektói sem a gyógyszerek, sem a kénfürdők Badenben, Bécs mellett nem voltak képesek megszabadítani. Álmatlanul hánykolódum ágyamban egész éjeken át, étrágyaas szemlátomást fogyott és eróm kevesbbedett. Fennevezel t theát 4 hétig használván, nemcsak fájdalmaimtól szabadultam meg, hanem testi állapotom is megjavult. Én megvagyok győződve, hogy minden e bajban szenvedő, aki e theáhos fordul,'' annak feltalálóját Wilhelm Ferenc« urat áldni fogja.
B udschin-Streitfeld grófnő, alezredes neje, Bécs Wihringer Hanptttraase.
óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wilhelm-féle antiarthritis, antirheumatikus vértisztitó-thea csak az első nemzeti Wll!»el«-féle vértisatitó-theagyárban Neunkirchenbea Bécs mellett, vagv általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felotztva, orvosi haaználat- és utaaitással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-díj 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a valódi Wllheia ftle aatfartfcrttte és aatirbeaaiatikss vértisztitó tbea kapható :
Napy-Kaslzsaa Roaeaberg Ferencz urnái. Zágrábban : Mittibach Zsigmond: Kőszegen Csacsinovits N, Keszthelyen: ttosenberg Erna* nuelnél; Kaproncaán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky; Szombathelyen: Pilíich Ferencz gyógyszerész, Szatmárit:'' J. Boaaia gyógyszerész és Szigetváron: Grünhut Miksa uraknál.
\ helyi és vidéki olvasó
3000^ kötetből álló magyar-német
ajánlja WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedése Nagy-Kanizsán. *
Olvasási dij havonként könyvek kicserélésével együtt csak 50 kr. ''
$ A ház építése végett
Bosenfeld Adolf keresk<Ml<íse ideiglenesen a szomszéd ház udvarába. a Korona száJJothínak átellenébe tétetett.
(1596-4)
A legnagyobb YáSBUTOBGY''Xa
Bécsben,
III. Marxer ntcaal7. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. <1667-io,
Czukor, kávé. tliea.
ruin, híili gy«rtya, petróleum, tábla«»laj,
but''li« borok és likőrök, valódi franczia pezsgő é* minden fűszerek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-zsákok, gyapjozsákok.
AZ épitési idényen áta visszahurczolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. ^-w)
Porczcllán edény,
iivegnemüek, tükrök, lámpák, ev''»szerek,
rhina ezüdt és paktoog kanaluk, tálczák, mozsarak, kávéporkölók, kávódarálók, kávéfőzógépek,
fagylaitkészitő, szodavizkészitő, varró gépek, vasbutorok, *
utazó bőröndök gyári áron.
s z.
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor, sziilé<z és szemész
WÓgyil gyökertijien fényes és tartós siki-r h''z(o*itá*a mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az 5 II fertőzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az jiiK«TÍékf*uy gy<»iif(t''Néget, az ondórolyást, különösen a
tehetetlen séget
(elgyengült ferlierot); (1688-3)
2) huj() r*űfoiyáunkát (még-rtfy idülteket is), a neiiizőréftxek bujakúro* fekélyeit és má*iodr<widö bujakórt minden alakjaiban és elcsufitás&iban ;
3) liugTCsöszttl£ülésel£et:
4) frisi éh idült oyákfoly ásókat nőknél, az ugy nevezett^fehérfolyánt, és az onaan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 őrá
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a, kígyó- és városház-uteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megkűldetnek.
Ö Felsége legkegyelmesebb eiismeréaével.
Bécsi világkiállítás
1873.
érdemjellel
kitüntetett
18?:-í
Fehér Miklós
egyedüli képviselője
Hornat>y s flalnalt
ajánlja ezeknek világhírű
gőzmozdony
és
gőzcséplőgépeikeí,
- melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a becsület oklevéllel tüntettek ki. Kéri továbbá az ezekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán sziik-aéglendő egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. gazdaközönséget ideje koráu kiszolgálhassa. Május hó 23/24 és 2ő-én ft.-Atndoii Somogy megyében tartott gazd. kiállít, és verse nven H o r n s by legújabb Paragon tűk&azáló gépe, Wood, Johnslon, Champion és Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rake*
szénagyüjfőm is az első dijjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. ,Hotel Hungaria "
és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám „Kőztelek* .országos gazdasági egyesület." (1679—3)
Iroda és ki&llit&si csarnok: Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó u t 1 2.
„Hotel Hungaria* „Köztelek-
(168U — 3J orsz. gazd. egyesület.
Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A continensen legtartelmasabb 6« leghatásosabb keserű rix, a budapesti m. k. egyetem laboratoriu. mában, valamint kül- és belföldi hires tanárok által elemezte, egy bécsi fontban 370.773 tömör ásvány katrészt tartalmai.
A szt. Rochns kórbáa főorvoaa Dr. Walla, éi Dr. Frenreis* boda város főorvosa aterint a természetes Rákócxy ásványvízzel következő betegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikerrel
1 Az altest betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Chronicus gyomor é? bélnátháknál ; sárgaságnál.
3. Vérkeringésben zavaroknál, nehéz léleksésnél, különösen, ha azok a vérnek kttlbnböiS szervekhez való tolulását okozzák.
4 Köszvénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmosditván
5. Chronicus bőrkiütéseknél s a scrophnlosis csekélyebb fokainál.
6. A aaiv elfajulásánál kövérség által.
7. Átalában túlságos kövérségnél. (1681—
8. A nők nemi résseinek betegségeiben.
A müncheni általános kórház orrosa Dr. Seite tanár által is nagyszámú betegségben és kórban szintén igen hatásosnak találtatott és 1876. február 12-éról ilyennek bizonyittatik, miért is ezen kitüoó ásvány, víz, melynek a legkisebb adagokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenvedő és segélyt ketesó t. cz. közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapható éa megrendelhető minden nevezetesebb fűszer és ásványos viz kereskedésben és a legtöbb gvógy. szertárban. Fő raktár é* szállítás a forrás tulajdonosainál Loser testvéreknél Budapesten.
f r
O csász. és kir. apostoli felsége a
IV. állam-sorsjátékot
közös katonai jótékony czélokra
megparancsolni és 1874. évi deczember hó Mri legfelsőbb elhatárosáseal elrendelni méltóztatott, hogy e sorsjáték tiszte haszna a katonaképezdei és katonaaereló-ietóaetaiiben alapítványokra fordittassék
Ezen legmagasabb parancs folytán t cz. k. lotto-igaagatóság megnyitja ez
áliami sorsjátékot,
moly kiválólag előnyösen van berendezve és 5258 nyereményt tartalmaz és pedig -
....... 1000
1 főnyeremény 70,000 frttal 1 , 25,000 . 1 „ 6,ü00 ,
papirjáradékban 1875. évi ang. 1-tól számítandó kamatéi/esettel. 10 nyeremány 1860-as sorsjefyek 500 írtjával.
1875. május 1-től számi Land ó kamatozással. •40 nyeremény 1860-as ötödsondegyek 100 frtjával.
1875. májes 1-tól számiteMÓ kamatozással. 50 nyeremény Dnnaaaabályozáai sor^j. 100 fiijával. 1875. jalius 1-től számítandó kamatozással.
6 nyeremény kétspénzben
10 , „ .500
20 , .100 30 . .80
, .60 50 . .40
1000 sorenatnjrsreinéa y Rudolf-
sonjagyekbea, névérték 10—10 1000 sorozatnyeremény készpénzben 20 3000 . . io
frtjával.
A kisorsolás visstavonhatlanul 1875. éri janira 15-^n történik.
Egy sorsjegy ára 2 forint 50 krajezar osztrák értékben.
A es. k. lotto-jövedéki igazgatóságtól.
FőrMer Ignácx,
Bécs, 1875. márczius 25. cs. k. udvari tanácsos és lotto-igazgató.
A sorsjegyek Bécsben, a cs. k. lotto-igazgatóságnál: Stadt, Eiemerstrasse Nr. 7, Jakoberhof. a jótékonysági állami sorqátékosstály által ugy- egyenkint, mint tömegesen is kaphatók, vagy irásbelileg az érte járó összeg hozzácsatolása mellett rendelhetők. Továbbá kaphatók ugyanezek Bécsben minden cs. k. lotto-gyűjtődében és cs. k. dohány tőzsdékben; a cs. k. és m. k. országokban minden lot-to-hivatalban és lotto- gyűjtőknél, az adó- és postahivatal okban, dohány-tózsdékbea, vasúti és gózba-jóállomási hivataloknál, úgyszintén a sok város és nagyobb községekben létesó sonyegyáruló köze-
geknél. (1653—3)
CHARLES BURRELL
Bt Klohelas Works, Thetford. Kerfelk, Anglia
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek rak tói''a e«» javitA^i műhelye
t O /a</<+>ua - u/cra 0. ¿p.,
Tükőry-féle palota melleit.
Gőzmozdonyok túl 7iem haladt működéssel. Gőz- cséplőgépek. Járgány- és kézi cséplő gépek. Vető-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztító-rosták.
s
Szecska uá-jó-gépek.
Trieurs (konkoly és büll dny-választ^b)
Fa m üvelel i-gépik.
Hajtószijak.
r
Arjtgynikek kivhratT* po*tnfordnli(íool kWd*.tntk
Wajdits Jóxsef Up-és ayomdAtulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-KAniöin.
——

VAGI-KANIZSA, 1875. Junius iö4n.
Tizennegyedik évfolyam.

4: Utb~*-^ ,
QftzitéaJ ar:
1 «fett «»re . . 8 frt fél erre .... 4 t aegyeó évre • 2 , Egy txítm 10 kr.
HlriitnH
6 hxsáboR petiuorban 7, másodszor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
STILTTÉRBFrN
loronctnt 10 trfan Tértnek fal. Kincstári illeték minden egjes hirdetésért külöi S0 kr. fisat*nd5.
!
linden | külön/
I
elóbb:
-somog
özlön
A iap txetltuni ét jigi retx^t iJleui kök iemanyek , <>]ófizetések. ! reclamatiók iát. a iser kcutő-kiadóhoz b«r-t «atve mtémtmáék: XAöY-XAXJZiJA Takarékpénztári épület, ! földszint Bérmentetlen lévaiak csak ismert munkatársaktól i >gadtatuak el.
1 Kéziratok vissza nem (
Nagy-Kanizsa várót helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet, a „nagy kanizsai kereskedelmi » iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanitő-testüiet*, a ,2ala-Somogy* gőzhajózási részvénytársalat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Metenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
A képviselőválasztás! .Szabadelvű páM* bizottságénak elnökségétől.
0 felsége által a jövő országgyűlés lö7.). aug. 28-ára összehivatván s igy a képviselőválasztásnak f. évi julíus hó elején megtörténni kell, ennek következtében a .Szabadelvű párt* részéről értekezlet tartása válván szükségessé, hazafias tisztelettel felhívjuk t. bizottsági tag urakat, hogy a f, éti junius 13-án délelőtt 11 órakor a nagy-kanizsai városház nagy termében tartaná-''» pártértekezleten megjelenni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsa, junius 3. 1875.
LNKEY LÁSZLÓ m. k. MÁRTINKOVITS KÁROLY m. k.
elnók ök.
Királyi Pál
lo ksakerületi volt országgyűlési képviselőnek beszámoló beszéde.
— A közlemény folytatása. —
Hatásos beszédének phrazis nélkülisége, a tények kérlelhetlen logicája, s a helyzet hű rajzolása osztatlan elismerést aratott
Díszebéd alkalmával lelkesebbnél lelkesebb pohárköszöntések mondattak, sajuos hogy a helyiség szükvolta miatt számosan távozni valának kénytelenek.
A pohárköszöntések hosszú sorát Dr. Berger Ignácz szentgyörgyvölgyi plébános ur, a volt Deákpárt elnöke kezdette meg a következő tapsvihart aratott szójátékkal:
Alkotmányos országban a nép ur, a követ sáfár, kit elküld ura, reá bizván kincseit, hogy azokkal ne saját, hanem ura hasznára kereskedjék és számot adjon sáfárko dásáról. Alkotmányos polgárok levén mi iSj ugy küldöttünk követet az ország házába és nagy kincset biztunk reá, a nép fonségi jogát, hogy kamatoztatván, azt a haza javára szintén számoljon eljárásiról ; ugy történt, megjöt- és ura előtt számolt a követ, arany szavakba foglalva vissza hozott nekünk oly drága követ, melyen a kaján irigység karezot soha el nem követ s szóval az általunk küldött követ derekasan kiál-lotta a próbakövet ; azért most urad, a nép nevében szólok hozzád követ:
Mivelhogy te nem fújtál kigyókövet, hanem a csábitóra hajitál követ és a haza ellenségére sujtál menykövet; — de az országházban sem hengeritél sisyphusi követ, hanem megtalálád a bölcseségkövet, melyet a testvéri egyetértés és nemsokára a haza boldogsága követ; tehát örülj és örvendezz jó követ, mert a te urad a nap hálája követ, még az ellenfél is követ és az egész kerület kivétel nélkül, sőt sokan megmozdítanak érted minden követ, hogy elragadjanak tőlünk, mint drága gyémánt követ; azonban uraim tudván azt, hogy reánk a jó követ kenyér helyett nem hajthat vissza kemény követ, ráteszem szavamra én is a zárkövet, újra éljen Királyi Pál, mint baksakerületi követ!
A harsogó éljenzés és taps csillapultával felemelkedett az ünnepelt férfiú Királyi Pál s megszokott emelkedett szellemű, megragadó s mély hatást előidéző pohár-
köszöntést mondott a kerület választó pol gáraira, kivánva, hogy *z alkotmányos-ténykedést szivök sugallata s lelkük vonzalma szerint teljesítsék, lengjen telettük a nemzet geninsa, mely jóléttel, megelégedés- és boldogsággal áraszsza ei. Háromszoros éljen követte a királyilag tartott pohárköszöntést. Szóltak ezután Nagy József a vidorsag s barátság e kifogyhat lun fenköltje, Vasdényey Lajos, Molnár Pal alsó-lendvai négyizbeui volt országgyűlési képviselője, Sáska Imre, Farkas Sándor, plébános, Török Ernő, Balatoni János plébános, Czigány Bertalan, Horváth Lajos káplán, Csótár György, Bátorfi sat. Eredetiségénél fogva közöljük még Pogány Gábor alkalomszerű névgyüjteményes to-asztját.
Éljen Nagy és Farkas, Czigány, Sós, Királyi, Baka, Pogány, Simon, Jankó, Vasdényey, Lendvay és Egerváry. Berger, Tomka, Bátor, Sáska, Balatoni és Palicsa, Gózon Imre, Puchofszkyval Mind éljenek & hazával. A szabadelvüség e diadalmas napján nehéz volt a válás, estefelé Királyi Píl számosok kíséretében Zala-Lövő felé vette útját; Z.-Lövón Egerváry G-yula földbirtokos ur vendégszerető házában szállt meg; itt ismét gazdag és választékos diszestélyt rendezett a szives házi ur, hol a pohárköszöntések hosszú sora ismét alig ért végét, melyben az oroszlányi rész Királyié volt, de nemkülönben kedvesen hatottak Thassy Miklós földbirtokosnak, a baksai kerület ezelőtti országgyűlési volt képviselőjének hazafias pohárköszöntései, melyekben jele-zé álláspontját, tiszteletét, vonzalmát Királyi iránt, szinte gyújtottak Dr. Berger Ignácz plébános alkalomszerű lelkes beszédei"" ugy, hogy egyik haza íróval elmondhatjuk : Lehetetlen, hogy e kis kör jókedve Valaha még ellehessen feledve !
Zala-Egerszegre érve, ameddig Thassy Miklós Kiráhi Pált saját fogatán elkísérte, Isoó Alajos ügyvéd a város tisztikara s számos polgárai, nemkülönben Horváth Károly esperes úrral tisztelegtek nála. Isoó ur körülbelül következőleg üdvözölte: Mélyentisztelt hazafi ! Örvendve hallottuk, hogy városunkat személyes megjelenéseddel tiszteled meg, Zala-Egerszeg város polgárai e kedvező alkalmat felhasználni eluem mulaszthaták,hogy nagyérdemű személyed iránti tiszteletök, szeretetteljes vonzódásokat ne tolmácsolják s ne tanúsítsák, kérve ismert országos tevékenységedet, mint megyeszülöttnek e megye székhelye iránti hathatós pártfogásodat s mivel a jövő országgyűlésen egyes városok életkérdése felett fog döntetni, tudva továbbá, hogy Zala-Egerszeg érdekeiért eddig is szót emeltél, kérésünk hozzád az, hogy e város hagyományos múltját, tekintve sírban porladó őseink és élő megyei nagy férfiak kivánatát Zala-Egerszegváros emelését, ennek érdekeit hatalmas befolyásoddal előmozdítani kegyes légy ellensúlyozva ama törekvést, mintha Zala-Egerszegről a megyeszékhely és törvényszék máshova he-
lyeztetnék, miáltal minden igaz hazafinak <jrök hálája kisér. Zala-Egerszeg polgársága osztatlan érzelemmel kívánja, hogy e megye aisze s országunk javára az Isten sokáig éltessen! A zajos éljenzés lecsillapultával Királyi Pál következőleg válaszolt: Elérzékenyülve köszönöm a központon irányomban nyilvánult eme szives megtiszteltetést, mely őszinte és becses; egy közpolgár ha véletlenül szülúmegyéjében megjelenik, a tisztelet ily nyilvánulása a legnemesb és legbe-csesb minden felett. A megye és Zalaegerszeg valódi érdekeiről nem feledkezem meg soha, történeti emlékei a históriáé s ez iránt kegyelettel viseltetem. Arról, hogy Zala-Egerszeg centrum ne maradjon a megyében, komoly szó az országházban nem volt. Ismételt köszönetet mondva biztosit á a tisztelgóket érzelmei s tiszteletéről. Érze-lemdus válasza éljenzéssel fogadtatott. Következett a küldöttség egyenkinti bemutatása. Alig egy órai időzés után a Szent-László-egyházi hazafias szellemű zárdafóuök ur kíséretében a leégett templom és zárda megtek intésére Szent-László- Egyházára u(a-zott, hol a legelózékenyebb vendégszeretettel fogadtatott. Itt idózése alkalmával Árvay István ügyvéd ur a vidék küldöttségével tisztelgett nála. Junius 1-én este még Sél-lyey László barátjával Gelsére utazott, hol rövid pihenőt tartva, másnap Palmbau Glavina Lajos jószágkormányzó urat meglátogatva, Nagy-Kanizsára érkezett. Itt is, mint egész útjában legmelegebb rokonszenv és tisztelettel üdvözöltetett. Körében láttuk a számos helybeli s vidéki tisztelgő közt Inkey László, Wlassics Antal, Baán Kálmán, Hayden Mihály, Belus József, Modrovics Gergely apát, Nucsecz József és Krób Pál tanfelügyelőket, Kovács János szolgabírót, sat. Junius 2-án a déli vonattal Keszthely-Szt.-Györgyre utazott, honnan főispán ur lakására Lesencze-Tomajra távozott. Hordozza ég szerencsésen!
Nagy-Kanizsa, jun. 7-én 1875.
Ismét egy intézmény van kilátásban, mely fényes jelét adja helyhatóságunk korszerű haladása legszebb, legüdvösebb törekvésének. Nagyszerű kórház fog épülni városunkban a szenvedők számára, épülni fog tehát oly oldást hozó ház, mely ezerek testi és lelki szenvedéseit enyhitendi, milliók sebeit hegesztendi és annyi lelket buzdít imára, geijesztend hálára. És ez leend örök tanu-sága nagybecsű hatóságunk legszebb, legüdvösebb törekvésének.
Isten millió áldását érdemli a szép. az üdvös törekvés, Isten adjon a kivitelhez nagy segélyt, hogy ezerek viszhangoztathas-sák a legméltányosabb elismerést, a hálás köszönetet.
Van a városban egy épület, melynek magasra emelkedő jelvénye azon szent kereszt, mely torony csúcsán állva imára kelt ezereket, legkivált oly szenvedetteket, kik annak védelme alatt voltak szerencsések megtarthatni életüket, egészségüket. Eddigi kicsisége elegendő tért nem adhatván s nagy számú betegeknek, a tegnap tartóit orvosi értekezlet kifolyásából határoztatott:
1. Hogy a jelenlegi kórház ezentúl a
mostani helyen meg nem maradhat, részben közegészség}, részben közrentiészeti szempontból. Tehát
2. oly kórháznak építése hozatott javaslatba, mely berendezése által a kor igényeinek telyjesen megfeleljen. E czélból az épület a tizenháromvárosban levő azon városi birtokra tog áthelyeztetni, mely »városi pajta" név alatt m ndenki által ismeretes. E tér szellős, világos, nagy és elegendő ahoz. hogy ott egy izlésteljesen berendezendő kert közepén diszeskedhessék.
3. Külön osztályrészt fognak kapni % férfiú és nő betegek, a betegségek természete szerint pedig külön szobát. Magán-s rendkívüli betegeknek is külön szoba fog építtetni, lenni fog abban mű-, bonezterem, lakhelyiség az igazgató- és szolgaszeméi yzetnek, fürdő szoba, élelmi és mosókonyha, szóval a szó legszorosabb értelmében a kor igényei szerint fogaz felépülui és berendeztetni. 100 ágy felállítása hozatott javaslatba.
Bel betegek számára . . . 27 ágy Sebészeti betegek számára . 22 . Bujakórosaknak . . . 30 . Egyéb ragályos betegeknek 10 . Szembetegeknek . . . 4 » Magán betegeknek .... 6 í Rendkívüli eseményekre . 1 szoba.
Gond fog fordíttatni arra is, hogy e helyen egy külön épületben a város elag-godt szegény polgárai illetékes menhelyet kapjanak.
Az épület nagy fontosságú természete szükségessé fogja tenni, hogy az technikai létrehozatalában jól képzett, izlésteljes építészek működjenek, nem is képzelhető, hogy az más, mint emeletes, téres, világos, műléghuzatos; zárt, széles, világos folyosó» val ellátott épület legyen. Olyannak is kell lennie, hogy országszerü, jó legyen.
Midőn egyenlőre jónak láttam örömöt hozni értekezletemmel, vigaszul mondhatom, azon kanizsai polgároknak, kiket a költségviselés féltékenysége hozhatna aggodalomba, hogy azon kor háznak leendő felépítéséhez és felszereléséhez egy polgár sem fog kényszeríttetni a hozzá segélyezéssel, mert van az építéshez alap és kilátás olyan, mely mellőzhetővé teszi a kényszer hazai segélyezést.
Mily nemes tulajdonság, mily magasztos jellemvonás a lélekből erőt meríteni oly vállalatra, mely mint fénylő nap millió sugárral igyekszik hatni a nagy természet teremtő életereje fenntartására, a szenvedő népre, hogy ne szenvedjen élete, hogy tulajdona maradjon az annak, akinek adatott.
Soha nem tudtuk kétségbe vonni helyhatóságunk nemes érzületét, azon buzgó törekvését, melyet annyi viszály, annyi küzdelem közepette minden jóban teljes odaadással igyekezett előre haladni és ma épen annak tanúságát voltam szerencsés a közönség kebelébe letehetni, értesítésem által méltó elismerés és hálás öntudat jutalmazza mindezekért példátlan igyekezetü helyhatóságunké, hogy folytatva tartó működésében szerencsés lehessen.
TERSÁNTZKY.
Elmélkedések a catasterl törvény 37-Ik §-ához.
(Vége.) IIL A kaszálóréiek. A rétek a mivelés alatt illó szántóföldekbe* képest nincsenek a kellő arányban, miért is nem ritkán gazdáink a lábas jószág tartása miatt aggodalomba jönnek, bárha a rétek hiányát iparkodnak mestersége« takarmány termelésével pótolni, — ami a termő képességet é« a termény táp értékét illeti, azt átalánosság-ban a közép minőségen alulinak osztályozhatjuk, mert az egész járás mint átalánosságban már érintők — három oldalról átsze»ő begy-Jánczczal körül van elhelyezve, igy tehát a megmaradón rétek a begyekből leömlű viz<-sések alul semmivé tétetnek, de talajok is a viz tor-iásóknál fogva nem kedvező, igy sem minőség, sem mennyiségre nézve a gazdát ki nem elégítheti, azon rétek, melyek nincsenek a völgy fenekén, azok többnyire olyjkopárak, hogy aiig hozzák meg a gazda munkáját a letisztítás tárgyában, igy majd a helyszínelés is tanúságot ti az, bogy már eddig ie mennyi rét kopársagá-uál fogva földdé feltörötten mint ilyen haszoál-utik. — Mázsánkint a széna 80 kr vagy 1 frt.
IV. a legelő.
Mivel réteink nincsenek, következve legelőink sincsenek, mert e téren utalva vagyunk az erdei legelőt igénybe venni, mi azonban vadBagánál. kopárságanál fogva a gazdát kötélről sem elégithoti ki, innét van az, hogy marhatíByéaztésünk naponta a nagyobb és na gvobb hanyatlásba jön, mert földesuraink a legelő és erdő elkülönítés folytán a volt úrbéresek birtokait legelő és erdőre nézve elkülönítvéu mind egyik saját illetményére utakatik és a feleslegbe mutatkozó, de az egy legelőnél értékesebben használható térséget más mivelés alá véve iparkodik azt gyümölcsösebbé tenni, csakhogy saját,ugy az állam iránti kötelmének megfelelhessen.
V. A szőllők.
Szőllőhegyei e járásnak a már előbb jelzett hegylánczokon van elhelyezve, a bortermő tőkék leginkább a helyi elnevezés szerint, az úgynevezett fehér tóth szőllő és kadarka, mely zöld ée fekete válfajokra oszlik, — a szőllóhe-gyeken qpég szórványosan más nemesebb fajta
• szőllő tőkék találtatnak ugyan, de a túlnyomó többség mégis az általunk előbb jelzett válfaj-beli szőllő.
Népüuk a szőllőmivelésre nem a kellő gondot forditja, mert a bortermés fokozatos előállítására vagy a bor minőségének javítására épen aemmi gondot pem fordít, miből folydjag eladásra nem igen alkalmas bort termel, — a szőllőmivelés körül szokásos munkája,a metszés, háromszori kapálás, — bojtás, — kötés, szüreteié«, némely helyeken a tőke betemetése és ki-kapálása, — arra azonban, — hogy szőllőtői karóval elláttassanak némú gondot fordít, mert a szőllő karók 1000 darabjáért a 25 frt. osztr. pénzt szívesen fizeti, sőt mí(^>n maga késziti a karót, az ennek alkalmas tölgyfáért 40—50 ftot is fizet, s nem ritkán csak 1000 és egy pár száz karót is nyer belőle.
Egyik fő bűne népünknek az is, hogy azerfölött korán szeret szüretelni, mi is abban Jeli meg oldását, hogy a hegységek túlnyomó többsége csekély birtokkal bírván, szőlleje keveset tarem, igy az idő előtt elfogyván, alig várja, hogy üres hordaiba a szőllő nedvét betölthesse, bogy ismét legyen, miért a hegyre feljárnia, holott ha a szőllő kellő érését bevárná, sokkal jobb bort termelvén, előnyösb eladást eredményezhetne.— A must ára 3 és5 frt.közt váltakozik.
VI. Az erdők.
Erdeink a végpusztulásnak indultak, itt e téren a legnagyobb hátramaradás észlelhető, mert az erdő cultura fogyasztással sehol párhuzamban nincs, ós fáink már az utolsó pusztulásnak indultak, mindennap a megsemmisüléssel fenyegetnek, holott ha az erdőtulajdonosok az erdészetre nagyobb gondot forditnának, ugy nem kelleue arról aggódnunk, hogy 50 .év múlva csak azt mondhatjuk, erdeink voltak, de most uinca, innét van, hogy a fának öle 8 és 12 frt. közt váltakozik.
Nádasunk nem levén, arról nem is szólhatunk. íme tehát tisztelt olvasó iparkodtunk Kanizsa járás leírását eszközölni, hogy mennyire feleltünk meg a valóságnak, azt az olvasó bölcs belátására bízzak, és végtelenül örülnénk, ha-hogy a netáni mulasztást pótolni szíveskednék. Kanizsa, junius 2. 1875.
KOVÁTS.
— A „kanizsai dalárda'' szombaton, azaz e hó 12 én tartja ez évi első kerti-dalesiélyét az „Egylet kertben* tánczkoszoru-vsI egybekötötten. Belépti dij nem tagok számára 40 kr. o. é. — A mult évben tapasztaltuk, hogy a dalestélyck e neme minden tekintetben a legsikerültebb. — Igen kívánatos a választmány abbeli elhatározása, hogy a jelen ív ad alatt a körülményekhez mérten több ily mulatságok tartassanak a közönség és az egyleti pénztár kedvére. X — X.
— A letenyei képviselőválasztási kerületben mult vasárnap egyszerre három helyen tartatott párt beszéd. Koch Adolf kir. járásbiró Tóth Szent-Mártonban impozáns bandérium s kocsisorral tartva bevonulását, Remete Géza volt képviselő Kottoriban és ¿íimonyi EfíŐ Le-teuyén tartottak népgyűlést. Koch Adolf megválasztatását „bizonyosnak" halljuk, Remete Géza újbóli megválasztatását a „Qon"-ban szinte „bizonyosnak" olvassuk, Simonyi Ernő Tuboly Victor ügyvédet ajánlta képviselőjelöltnek s ennek megválasztatását is az , Egyetértés s Magyar Újság" számára „b i-zonyosnak táviratozták.
— Tapolczáról irják nekünk, hogy ott Kerkápoly Károly volt képviselőt nagy kitüntetéssel fogadták, vasárnap délután 50—60 kocsi által kísérve a város utczáit zászlóerdő boritotta a nagyszámú, mintegy másfél ezerre menő választók előtt harmadfél óráig tartó beszédét zajos helyeslés és szűnni nem akaró él-jenzéssel kisérték; este nagyszerű kívílágitás-és fáklyásmenet volt rendezve. Megválasztását bizonyosnak jelzi levelezőnk.
— Benedek Aladár .Uj idők* czimfl szépirodalmi, társadalmi s d>vat lapjának 22-ik száma a következő gazdag és válogatott tartalommal jelent meg: „A színpad és titkai "ból, Molnár Cíyörgytői: „A vizén* (eredeti költemény} Kuthentől; „Genovéva, vagy a puritán házi nevelés tökélypéldánya" Lauka Gusztávtól ; „Búzavirágok" (Hugó Viktor költeménye) Prém József fordításában ; „Szerelem és szenvedés" (Polko Eliz elbeszélése); „Canova első és utolsó szerelme", Szőllósy Sándortól: „Egy nap a Plútó bolygón" (regényes utazás) báró Sternberg A.-tói „A boldogság utja, irta Z chy Géza,a Reviczky Gyulától; irodalmi, társadalmi és művészeti hírek ; a borítékon: előfizetési felhívás „Milyenek a nőku czimú munkára, divattárczaüzenetek, vidéki élet, hymen, szó-rejtvény, sakktaiány (hármas jutalmakkal), a szerkesztő nyílt válaszai, vegyesek. E valóban az uj idők igényének teljesen megfelelő s avató* t tapintattal szerkesztett csinos hetilap előfizetési ára félévre csak 5 frt s évnegyedre 2 50 kr. Kiadóhivatal: Budapest, Krístóf-tér, 2, III. emelet, 10. ajtó.
— Tüx. Baiaton-Vörsön a mult hét utolsó napjaiban tűz ütvén ki, 18 lakházat s igen sok gazdasági épületet hamvasztott el. A kárt roppant nagyra teszik. Tűzoltó-egy let a vidékben sehol sincs 8 igy a veszélyben levők segélyére 8 a szerencsétlenség állal sújtott emberek vagyona megmentésére segély ugy szólván sehonnan sem érkezett.
— Keszthelyről irják nekünk : Nyári színházunkat nem vesztettük el egészen, mint ezt az előtt hittük volt, mert találkozott egyén, ki azt megvette s újból felfogja építtetni. Igaz ugyan, bogy a színháznak nem lesz oly kényelmes és tágas helye, minő a „Gőzös" vendéglő nagy kert helyiségében volt, de azért ugy bisz-szük, hogy nem annyira a hely, mint inkább a társulat tagjai milyensége és tehetségétől függ inkább, vájjon a közönség minő pártolssban részesíti az ide érkezendő színtársulatot. Ajánljuk Polátsek ur, ki a színházat megvette és most az , Amazon'' szálloda udvarán épiteti újból fel, figyelmébe, hogy a szinházat padlóz tassa ki, nehogy közönségünk ismét a majd nem fél lábnyi homokban legyen kénytelen taposni, mert ez valamint a színházat látogatni szerelő, műélvezethez szokott közönségre kellemetlenséget-, ép ugy a színtársulatra, sőt magára a vállalkozóra is rövidséget bozand. Reményijük, hogy Károlyi színigazgató ur iparkodni fog s azon leend, hogy a közönség tigy»-f-mét magara vonandja; ezt pedig csak azou esetben nyeri el, ha társulata tehetséges, azor-galmas és iparkodó tagokkal rendelkezik. Erre még visszatérünk.
— Hy men. Hevesi József tapolczai kir. pénzügyőri szemlész junius 14-én vezeti oltárhoz Hoppan ur tapolczai Iakós bájos és szellem -dus leányát, Emilia kisasszony t. Tartós boldogságot kívánunk!
— A pécsi növendékpapság „Szent-Pál-T.''rsulatának* ez évi tagjai nemes buzgalmu tevékenységűknek adják jelét, midőn két nevezetes müvet rendeznek sajtó alá. Egyik Pachtler G. M.-nek „A szabadkőm i-vesség titkot harcza a trónok és az egyház ellen* czimű magyarnyelvre fordított mü, előfizetési ára 1 frt; — másik; Bauer J. A. nak „Gyakorlati utmutatása breviárium keze-lé s éb e z" czimű németből fordított, a magyar viszonyokhoz alkalmazott munkája. Ara
X-X. ! 30 kr. pannon- ! — A keszthelyi járás Deákpárti
'' közgyűlése. Mult bó 31 ere egybe hívott ta-
X
Helyi hírek.
Ollop Imre ur szerkesztéséből meg-
Í''elent és Wajdits József ur könyvkereskedéséin kapható:„Neu Kanizsa,"„Scholera Lechem-polka* éa „C''alospintechromochrene" czimű hu-xnoristicus couplette-ok. — Mindegyiknek ia-rabonkinii 10 krnyi csekely ára a helybeli kisded-védő egylet czéljának szenteltetik, miért is a t. közönség réftzérőli nagy kelendőségre szá- j mitunk. v v
— Zala-Apáthiban van halmi főapát ő nmga mint vendég.
gok közül számosan jel-ntek meg é« a járás alá tartozó községek mind képviselve voltak. Elnök Koller István ur, tudatja a jelenlevőkkel, miszerint az országos jobb- és balpárt között fusio jött létre és ennek következtében ezután országszerto más politikai irány követése vált szükségessé: eczélból fölkéri a gyűlést, miszerint szíveskedjenek becses nézetük™* nyilvánítani. Erre Nóvák Ferencz ur emelt szót, először feltüntetvén a jobb- ée balpárt által eddig követett politika hátrányait; örömmel üdvözli az ország bal ée jobbpárti férfiai-ból alakult nj kormány kinevezésével létrejött fusiót, melyhez ő is kész csaftakozni éa indit-ványózza, miszerint a keszthelyi járás Deákpárti köre is fogadja el a fusiót és csatlakozzék az ország székhelyén alakult szabadelvű párthoz ! (Ezen indítvány éljennel fogadtatott.) És fogadja el a mostani Deákkör czim helyett a szabadelvű czimét. (Elfogadtatott.) Végül még indítványozza, hogy hazánk nagy és dicső fiának, Deák Ferencznek, kerületünk szülöttjének a kör részéről ez alkalomból küldessék egy elismerő és ugy személye, mint elveihez való határtalan ragaszkodást nyilvánító távirat. (Helyes!) Ezen indítványokhoz pártolólag többen hozzá szóltak, melyek egész lényegében elfogadtattak és jegyzőkönyvileg fölvétettek. Végre a fusiú létesithetése tekintetéből azon kérdés merült föl, miként lenne legczél-szerübb a kerületi balpárttal való egyesülés?
Ezen czélból Koller István elnök, Nóvák Fe-
»
rencz és Bálás Árpád urak személyéből álló három lagu bizottság választatott meg, kik a kerületi balpárt fejeivel magukat azonnal érintkezésbe teendők legyenek és az eredményről a gyűlést délután 2 órakor értesítsék; e végeit a gyűlés pont két órakor ismételve megnyitta tott és a kiküldött bizottság értésül adja, miszerint az ellenzéki párt két elöljárójával értekezve, azon eredményre jutottak, hogy azok a fusió elfogadására czélzó határozott nyilatkozatot a párt részéről bár nem adhatnak, de hi szik, hogy azt az ó pártjuk többsége is elfo-gandja, mely czélból 14 nap alatt egy gyűlést fognak egybehívni.
-. Életismeretek tárházá*-nsklll-W. füzete megjelent, ára 40 kr. Szerkeszti s kiadj« Obermayer Lajos. Megrendelhető a szerkesztő-kiadónál Budapesten, Nagy-körút-utcza 16. sz.
— A keszthelyi választókerület „szabadelvű pártja" vasárnap f. hó 6 án reggeli 9 órakor Keszthelyen az „Amazon'' szálloda nagy termében értekezletet tartott, mely alkalommal a párt elnökeivé Nóvák Ferencz nyug. hétszemély uök és Vértessy István urak, jegyzőkké Kugler Nándor és Hencz Antal urak lőnek megválasztva. Az értekezletről felvett jegyzőkönyvet hozandjuk.
— A keszthelyi magyar kir. gazdasági tanintézet hallgatói f. bó 15-én a „balaton-vörsi" tüzkárosultak javára a „Hévviz''4 fürdőnél zártkörű tavaszi mulatságot rendeznek. Belépti Bzemélyjegy 1 frt, családjegy 3 frt.
— Zágrábi tartománygyülésben jun. 6. Jagics plébános interpellálta a bánt, hogy a tartományi kormány illetékessége által megengedett teljes erélylyel visszafogja-e utasítani a magyar kormány azon jogosulatlan óhaját, hogy a Muraköz a zágrábi egyházmegyéből magyaregjházmegyébe kebeleztessék ? — A bán válaszát még nem tudjuk.
— A keszthelyi uj balatoni fürdő f. hó 6 áu lett ünnepélyesen megnyitva, melyről lapunk jövő számában bővebb közleményt hozunk.
— Bókaházáról irják nekünk a következő gyilkosságot: Bóka József ottani közbirtokos szólejébe vejet Német Sándort, ki 3 gyermeknek atyja, f. hó 6 án reggel 5 órakor kiküldé, hogy pinczéjéból a cselédek számára pálinkát hozzon, a szerencsétlen amint oda ért, a pinczében levő fegyverrel hasba lövetett s egy óra múlva meghalt. A tettes nyomoztatik. Az orvosi bonczolás 7-én délután történt
— Saáry Vincze ügyvéd urat és családját súlyos csapás, veszteség érte közkedves-ségű Rózsa leányának hosszas szenvedés utáni elhunytával junius 6-án téletett, a kiszenvedett számos részvevők kísérete mellett örök nyugalomra. Béke hamvain!
— Légrádon mult vasárnap a nagykorcsmában zeneszó mellett széles jókedve volt a fiatalságnak, kint pedig víbar dühöngött, egyszerre a villám a kéményen beütött, egy fiatal legény azonnal meghalt • az ezzel tán-czolt leány pedig szemevilágát vesztette el.
— A kursáneczi ujonan az állam által épített községi iskolának felavatása, megnyitása és rendeltetésének lett átadása e hó 5-én mozsárdurrogás mellett Vrancsics Károly vid. szolgabíró ur jelenlétében ment végbe. A haladás, a korszellem s a tud vágy elégült öröme sugárzott az ünnepélyen jelenvoltak arczáró!, midőn Nóvák Károly esperes t. kanonok ur ő nsga meleg, hazafias szavakban tolmácsolá e nép őrömét; figyelmezleté a községet, legyenek törhetetlen hivei a magas kormánynak, kinek atyáskodó bölcs intézkedéséből származott ez iskola létesítése. Nucsecz József megyei tanfel-'' ügyelő ur emelkedett szavakban fejté ki ez uj iskoh hivatását, kötelességét, czélját; intve a szülőket törvényszabta t*«ndőik pontos teljesí-
tésére, bemutatja a nagyszámmal megjelentél nek a nmgu m. k. közoktatásügyi minister n által kegyelmesen kinevezett Horváth Jíq f tanítót, akit hazafias magyar érzelméről ré% óta ismertek, a kinek kineveztetése mindenü nen helyesléssel fogadtatott. A beiktatást ,D" szokás szerént toasztokkal fűszerezett jókedv'' ebéd követé. Részünkről azon ohajtásunkn t adunk kifejezést, hogy Horvátország szélén tesitett emez iskola legyen egyik védfaU magyar nemzetiségnek, a magyar államnak* hogy a secdűlő nemzedék fogékony keblébe '' magyar bonért éini-halni tudó magyar nolei* eszméje, a magyar alkotmány s törvény irá^ tisztelet s ragaszkodás vétessék be; b legyen korszellem követelte haladásnak oly pontja honnan a tudomány áldása minél széle*^ körre sugározzék ki!
— Rövid hirek. A~ „Természet Gvó gyász" czimfl lap részvéthiány miatt megszűnt
— A magyar jogászgyülés az idén nem uru tik meg. - Győrött „Seprű" czimű »atiricus hetilap keletkezett. - Rév-Komáromban e?v félj nejét, mivel katonát fogadott szivébe ét szobájába, - űrnapján megülte. — Az an2.,l északsarki expeditió elindult. - Moeonvban szegény leányokat kiházasitó nőegylet alskult
— „Baja",czimű lap megszűnt. — Oroszom^ ban hivatalos adat szerint a farkasok 213 „er rubel értékű kárt tettek 1874 ben. - Szeberé nyi Lajos meghalt. — Baján a törvényszék be lyiségeit kirabolták, sok periratot összetéptek
— Szőreghen egy tojásból kettős csőrü s i szemű csirke bujt ki. — Budapesten lesz lelenc» ház. — Az iskolai takarékpénztárak eszméjr hódit. — Gróf Zichy János egy komornyikiá nak végrendeletileg 20 ezer forintot hagyott
— Dobos rabló már kétszer akarta magát kivé gezni. — Párisban 29 foknyi, melegségről irnak a lapok. — Valporaiso mellcÉt 4 hajót sülv^-z tett el a vihar, 50 ember elveszett. — Petöti szoborra eddig 43 ezer frt. gyűlt össze.
Vegyes hirek.
— Gyalogséta Arruterdaviból Bécsbe. Egj amsterdami milliomos fia de Wíte Dudok ur négy barátjával fogadoit, hogy 30 nap alatt Amsterdamból Bécsbe gyalogol. M. hó 1 ¿D reggeli 4 órakor el is indult és 26-án este, tehát 4 uappal előbb, mint kellett volna, Bécsbe épen a egészségesen megérkezvén, a fogadást megnyerte. Összesen 231 óra hoszat gyalogolt 26 nap alatt s a podometer, (lépésmérő) melyet maga-val vitt, közel két millió lépést számlált ez id6 alatt. Legnagyobb utja volt Delbrückből War-buvgig (12 óra) a legkissbb KarseJtől Eiterha-genig (4 óra). Utazó táskájában csak egy remi beli fehérneműt, melyet maga mosott ki időnként és pár czipőt; egy füvészszelenczében p*--dig az utazandó vidékek pontos térképeit vitte magával; ingeujjának egyik gombjában kompasz, a másikban barometer volt, az el*ő tájékoztatóul, ha az útra nézve kétségben volt, a másik figyelmeztetőül, ha eső közelgett. Barát-jai, a kikkel fogadott, részint gyalog, résziut kocáin kisérték, vagy a vasúton elibe kerültek.
— A legidősebb nö Msgyarországon két Bég kívül Rogicsné, született Mannixics Angéla volt, aki a napokban halt meg Szabsdkán; 1755. márczius havaban született, tehát midőn meghalt, a 120 évet meghaladta volt Mindig a legjobb egészségnek örvendett és éltének alig pár napig tartó betegség vetett véget. Másod unokái is már idős emberek.
Papírszeletek.
^ gatetLberek rangsorosatát egy amerikju lap következőleg állapítja meg: 1. aki egv mill.it lop, az cwak financ*kapacxitáa ; 2. aki félmilliót, «* törvénytadó; 3. aki 100,000-et, az .„Ár gazember; 4. aki 50.0U()-et, az tolvaj; 5. «ti p^.lig kenyérit vagy ©try pár czictnát lop, az baazont.ilan, aljas, *etu-mirekello, aki (jályit vagy akaaxtOf.it érdemel.
— Amerikában tőrtéut. Egy elbocaátoti vaiuti vonatvezető ujrafelvételért folyamodott. — Nem le-het - válaizolá felebbvalója, — mort ön- vonatjxt inár kéUzer hozta öMzeütkózésbe a szembejövőre!. — Hi« épen azért vagyok bátor njrafelvételért folyamodni. — Hogy, hogy ? — No, ha előbb nett-Ián kéuégxm volt az iránt, kitérbet-e egy vagánTou egym/* elöl két azembejövo vonat, mojt, mintán mar kétwer siker nélkül megkíséreltem minden kétségem eloszlott s harmadszor bizonyára nem teszek ily kíséretet. Kérését teljesítették.
Érték- és váltófolyam junius 8.
5*/, metaliquee 70.25; o\ nemz. krtlcsou 77.50; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.50; bank réezv. 9 63; hitelintézeti részvények 234.- ; London 111.55; magyar földtebermeniesi kötvény 82.10 ; temesvári földtehermentési köt vény 80.—; erdélyi földtehermentési kötvénv 79.25; horvát-slavon földtehermentési kötvéov 82.75; ezüst 102.— ; cs. kir. arany 5.2 6 Vz Napoleond''or 8.89—.
Egy szántogató reflexiói.
Sisyphnsi fáradalmakká vált mezei munkáságnak körében fBrkészsxflk agyán az okozatokat, mely a naponként nagyobb mérvben fejlődő bsjókat oly aggasztó sainben tünteti «lénk. Alig nébány hete meg győződtünk arról, hogy Sszi vetéaaink ''L a kegyetlen tél által tönkre tétetett, ma már njból arról kell sto ■ moro lapaaxtalást vennünk, hogy a tavasziak ii «
főleg aa irpa, mt\y hSrtti. k8r«tk eitében oa*ymérr. ben stenved, ctekély reményt nynjt a eaadának — „ |,ükk«ny héragoaan kelt, a kok. riei. i. a ^po. té.ekeu kiveszett, réteink mirerabel állapotban — é, mi még a legaggaaxtóbb, hogy prodoctnmainknak ,emmi érteke Állapotaink — « me.5- é. erdőgaa-da-ág terén - .aomoritók, aggaaztők. Fájdalmas ér-xet fog el, ha közelebbről riMgáljQk földé«etünk bármely ágának áüáaát. Caaknem kétségbe kell eani
ha ateirfigyre Tetrszük a «ok hiányt, hibát é* mnluz-tá*t, mely flJMünk meffel«-lŐ jöredelmexéiét et idá »•érint akadályona. Cnfiggedés aujt le. látván, miként apa 1 évről évre ason forrás, melyből egy nagy nemzet vagyont, jólétet, hatalmat meríteni utalva van !
N.
Felelős szerkesztő 8 kiadó : Bátorfi Lajos.
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt „K a u f m a n n & Simon Hamburgban"-féle hirdetésre* Oly aigyaeámu főnyeremények -
vállal
•) E a
rovat alatt köalőttért
felelősséget nem Sserk.
kel fölruházott pénzkisorsolás eredeti sorsjegyeinek el árusításáról van itt sső, hogy a mi vidékünk részéről is igen élénk részvétre számithatni. Ezen vállalat teljes bizalmat érdemel, miután a legjobb állami garantiákon nyugszik.
I A ház építése végett
I Fosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház tld-
I varAba, rt Korona szállodának átellenébe tétetett. I
| Czukor, kávé, thea, Porczellán edény,
i rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, ilvegncmüek, tükrök, lámpák, evőszerek, | butclifl borok ehlna «xűmí
P és likörök, valódi franozia pezsgő és minden és jmktong kanalak, tálc/ák, mozsarak,
1 fűszerek, kávéporkölők, kávéilnrálók, kávéfőzőgépek,
I kufsteini és valódi Portland cement, fagylaltkészitő, szóda vizkészitő, varró-
I paraffin, kocsikenőcs, gépfaolaj, gabna- '' gépek, vasbutorok,
| zsákok, gyapjuzsákok. ! utazó bőröndök gyári áron.
I AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-I bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen I leszállított árak mellett. <ieo»-ii)
I
Pályázat.
Petri és Vente iskolailag egyesült községek elemi népiskolájánál üresedésben levő tanitói állomásra ezennél pályázat hirdettetik.
m
Ez állomással az uj és csiuos lakáson kivül 300 frt készpénz évi fizetés van összekötve, melyet alulirt iskolaszéki elnök biztosit; azonkívül szép mellékjövedelemre is vao kilátás. (1701 — 1)
Ez állomást elnyerni óhajtó tauitó urak tanképesitési s egyéb bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat alulirt iskolaszéki elnökhez f. é. julius 15-ig sziveskedjenek beküldeni.
Kelt Ventén, u. p. Nagy-Kanizsa, 1875. jun. 7-én.
Szalacsy Farkas s k
iskolaszéki elnök.
Üres fogak kitöltésére
ninrs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Popp J. 6- udr. fogorvos úr (Bécaváros, Bognergaase Nr. 2.) fogét uj a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghusaal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromláatól óvja > a fájdalmat csillapítja -
■ Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos iogfájdalmak-ban. gynladá<oknál, a foghns daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezó fogköret és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghnst minden ártalmas anyagoktól megtisztitja, a szájnak kellemes friaseséget kölcsönöz és már rövid haszuálat után eltávolít) a k a kellemetlen szagot. (1540-14)
Anatnerln-fosrpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ksen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja. azonkívül a fogaknak hófchérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghost erősbiti.
Dr.''Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly sxépea tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges logko eltávohttatik, hanem a fogak zománcaa és Bnomsága is mindinkább tOkéletesbül.
Kaphatók: Xagy-Kanizsáu : Belns Jóasef gyógysze., Kosenberg" Rosenfeld, Weliach, J. és Feaselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen : PAszterer gyógyszerész, Singer M. Weiaa A. Zala-Egerszegen : Isóó Fi, gyógyszerész. Kaproncaán : Werlí gjógy-•*erész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferenc* éa Rudolf gyÓCT"er-^"Györgyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkau, ugy Guthard Tivadai fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógy«. Lovas-erényben: Heialer gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Ifilhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógy*«. Körmenden: Horváth J.8omzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és 8chrŐder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysa. — Bouybádon ; Kramolin J. 8«igetvárott:Barwarth, Salamon gyógysa. — B*ján: Michitsch St. ás Harafeld fiai, ugy Herzog IgnácanáL — Páeaett : Zsolnay W. és E. Zách, 8ipőca gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
Marczal-ban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gtfógy«*. — Danaföld rárótt Lukács gyógysz. — Sz*nt-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lend< Ki*» gyógysa. - Kohoncaon: Simon gyógy—rów nwümál
Éppen inoit jelent meg «agyar fordítása a hírneves, igen tanulságos könyvnek:
Az önmegóvás,
tanácsadó minden korbeli férfiaknak, Lasrentinstil.
Borítékba lepecsételve.
Srátr. talanssor hob« x"-® íi > alt segély c h orvoslása (26 éves tapasztalás folytán!) a (1655—7)
Gyöngeségi
állapotoknak afinemző tagokban, ideges bajokban sat. Biet a roagáió ön fertőzés és faji kicsapoagasok követ:
kezményének — Min :en könyvárusnál. jeliül Kókay Lajosnál. Károly utciában. Ar* 2 frt 30 kr A közönség óvatik bizouj"* utánzásoktól és roajmolásoktól kőnyvewr«- nutve, melyek a k<>-zönség elániítái.i tekintetéből raé* híjd»''tmény^m szószerinti 1 Írásáig is terjednek. Azért ti gyeljen mindenki arra. bogy köny ▼eir. eredeti 3-r>-ik kiadását
Laurentiustól kaphassa, mi''ly e«y 8 ad r»''»t lapoi kötetet képez
60 bosoztani ábrával aczélba metszve a sz<tző név-bélyegével van pecsételve.
Laurentius tanár
Nagy
tőkepénz-kisorsolás
engedményezve és biztosítva Hamburg szabad város magas kormánya által. \ kisorsolás alájövő összeg egészben tesz :
7 millió 772,040
bírod, márkát
s kevés hónapokon át (7 osztályban) bizonyos eldöntés alá ki-ríll ; benne foglaltatnak főnreremétn i-k
eseti. 375,000 b. márka.
kilősSsea : 250.000 — 125,000
- 80,000 — 60 000 — 50.000
- 40,000 — 36,000 — á 30.000 — 24 000 —2 ¿20.000
- 18 000 - 8 a 15,000 9 á 12,000 — 12 á 10.000 — 34 á 6000 — 5 á 4800 — 3 a 3600 203 á 2400 - stb stb.
Ezen nyeremények kifizetne pontosan »7. állam jótállási melleit tortéuik.
Az első uvereménvbuzáMa, moly hivatalosan
f. ó. jun. 16 es 17-re
van kitiUve, az ára
''/, ered. sorsjegy frt 3 30 o e.
M, » - . 165 „
Postai utalvány vagy az ösz-szeg hekflldésn mellett minden megrendelea pontossn teljentte-tik. még a legtávohbb vidékekre is és megküldöm a hivaUilos hti-zási lajstromokat és terveket in-gy«>n.
Az ép most befejezett r.ár-huzásbau nálam ismét szerenrses sikerek arattattak és igy joggal újra meghívást intézhet-k, hogy a közelgő húzás végett a kelló mi greudclésekct nálam közvetlenül mielőbb megtenni szíveskedjenek. (1697—1)
Jacob Báruch,
St.iats-Kffecten-Handlung. Hamburg
HDFHERR M.
gazdasági g^p^ryáro.s
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
haladási és érd em-ér e mmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlacligasse 22.
ajánlja kit Q nős 7. erkezetfl Eredeti angol gőzmozdonyok és gŐZC8éplŐgépeket a legújabb szerkezet szerint. Garett féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy. anélkül. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Homsby-féle gabonarosták, fű kaszáló gépek széna gereblők. Lhuillier-féle legczélszerübb konkolytisztitógépek és ilyenek Pernollet féle
szerkezettel.
Richmond & Chandler-féle. agyszín te eredeti angol Bent all-féle szecskavágó gépek, kukoricza-morzsolók, kézi-, ló- és gőzerőre. Répavágo és répazuzó gépek.
urlő és daráló malmok gőzzel, járgánynyal vagy kézzel hajthatók, zuzó-malmok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
(IG26-12) lévő gépraktárban.
4) frias éa idült nyákfolyásokat uőknt''l, az úgynevezett (VhérfolyÁnt, éa az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
b) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegsége t és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 óri
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a, ki-gyó- és városház-uteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek._
Guhicz László
gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677—3) Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő-rosták
jutányos áron kaphatók, ngyszinte
kitüntetésben részesült, jó hiro évben álló
Gubicz-ekék/VJÜ
porhanyitúk (exúrpator) kapáló és hataszé ekék készletben találhatók
Árjegyzéket kiváuatra bérmentve küldök.
Dr. Haiidler Mór
orvos-, sebésztutlor, szüié>z és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker b:xtoHÍ(á<*a mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny jcv<''fige»éj{et, az ondőfoly«**!, kíiloníisen a
tehetetlenséget
(elgyengült Merőt); (1688-4)
2) hugi <-*öfolyáMukiit (még oly idülteket is), a üeniAÓrétizek'' bnjnkóros iekélyeit I , és másodrendű bujakórt minden alakjaibau éa elcanfitiaaiban;
Pályázat
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister ur f. é. márczius 31-én 6373. sz. a. kelt magas intézvénye folytán az államilag segélyezett alsó-lendvai polgári fnskolánál megürült torna regédtanitói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. ^
Ez állomással 400 frt. évi melyet az illető tanitó a m. kir. havi előleges részletekben.
Az állomást elnyerni óhajtó tornatanitó urak okmányokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister urlioz czimzett folyamodványaikat f. é. jalius 15-éig alulírott tanfelügyelóbez szíveskedjenek beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. junius 7-én.
Nucaeci József,
(1700 - 1) zalamegyei tanfelügyelő.
fizetés van összekötve, adóhivatalnál vesz fel
\
TÓTH SÁNDOR
V
RAK.TÁR saját kcszitményü RAKTÁR
asztalos b u t o r gyári raktár ''"ga^os
káfPÍU)S SZOMBATHELYRŐL. * * * J f k
bútorokban, --^k r^k és
"NAGY-KANIZSÁN ^
széketbeD. ^vasut-utcza, a városházbau. tartókban.
Nyújtsunk kezet a szerencsenek !
375,000 R. m á r k a vagy 218,750 forint
TA°x ni tervezet előnyös berendelése olynemú, hogy néhány hó letelte alatt 42,500 lytrwéay We^l 7 húzásban okvet en_k,-•orsolás alá, melyek kötött esetleg 375,000 R. •• ragy», 218,750 e. é. foriut, egyenként pedig •____
Csak egy
kísérletbe kerül,
hogy ¿mim kitüufiségéről a bámula-toi olcsó ár mellett :
!27kr!
F e h ér Miklós
angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezérügynöke aiáulja V^''J»
R. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépét
1 80-1 30-30-
l-szer 250,000
1 , 125,000
1 „ 80.000
1 , 60.000
1 . 50 000
1 . 40 000
l * 36 000
3-stor 30 000
l-szer 24,000
2 . 20000
1 » 18 000.
8-s»or
« , 12 -szer H 4 „ 40 203-szor 412-sser 52 „ 697 r 19.30 >-szor
15 000 12 000 10 000 6000 4 000 2 400 1200 6 00 3,00 I 3!
nyeremények hivatalosan
márk.tnyi bth vannak
A nyereményhuzások eszkÖzlese tervszerűig
van mefíiiapitva.
ilsen, az állam Utal biztosított legkoz lebbi első ua-y penz-
kisor&olúh „ _ .
már f. évi junius 16. es 17 en tesz
ét ebez .
1 egész eredeti sorsjegy ára csak *> márVa vagy 3 , frt.
1 fél . . . . 3 " ,SI«
1 negyed
1
„ r r » - ti ''
Minden megrendelés, mely az összeg b-küldése. posta ut-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legjmifco-»al.ban eszközöltetnek, mindenki az állam czim.-rével ellátott eredeti sorajegyet kapván tőlünk kézhez szolgáltatva
A megrendelésekhez a hozzá tartózó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden húzás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeijeinknek.
A nyereméuvek kifizetése mindig az állán jótállás« mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb piaczain levó összeköttetésünk folytán
u^vanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte. hogy abban sak egyébb tekintélyes nyeremenyek között gyakran az első fö-■yerwieayek iiyerettek, melyek az illető nyerőknek közvetlen kifizettettek.
Ezen, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre szamithatván, kérjük, minden megrendelés eszközölhetése végett, a megrendeléseket egyenesen és minél előbb, hozzánk juttatni.
Kaufmann és Simon,
bank- ém váltóüzlet, llau bur«.
Mindennemű államkötvények, vasnti részvények és kölcsön -sorsjegyek adás-tétele. (1671—3)
9<> kr.
mindenki meggyő*ődjék.
Vásznak. 1 50-rőfb« vég, »/. széles frt 13.50 „ */4 czérna
vászon „ 810 „ csinvat-
vászon 8.10
„ *i kreász-
vászon „ 8.10 vagy bécsi rőfönként 27 kr.
Selyem- ée bársony szalagok. F ail- vagy noblesse-selyem. minden sima, legdivatosabb színekben, színes fonákkal 0t ujjnyi szélesség, bécsi rőfe 27 kr., két ujjnyi szélesek két bécsi rSf 27 kr.
Kgy pár — fehér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdharisnya, a legjobb fajtából.....27 kr.
Egy pír férfi félharisnya . . 27kr. Egy pár barisnya-k«t5, széles selyempántlika-csokorral díszítve . ......27 „
Továbbá
fehér damaszt-törülközők, vászon-ágynemü-k, nehéz lábszónyegek, 1>U-tor-csínvat. háló- és eziezfriegönyök, va''óili szinü percalinok, torok hálóköntös-kelmék, barcbentek, rőfönként 27 kr. (1*97—14)
Gvapjn-ruhakelmék. */« széles nehéz ripszek, Lnsztredi gínaUk tibetek. gasterek, sima és csíkos, mindenféle színben béc»í rőfe
Egy legyező akármilyen szinü 27 kr Egy készlet fej- és mellcsokor bársony-pántlikákkal és rózsákkai díszítve . . . . 27 kr. Egy pár kézeffi gallérral együtt 2/ kr. Egy pár" fejre való vagy zsebkendő, tartós színű . . . 27 kr. Egy vászonzsrbkendő . . 27 kr. Egy vászon-asztalkendő • . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésü legújabb fajta ... . . . 27 kr.
Egy kétféle fésű.....27 kr.
Egy vászon- és slingelő olló . ''.''7 kr. Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyüngjökkel hímezve,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . , 27 ki*. Egy kávéskanál cbina-ezüstből 27 kr. Megbizások
az öitszeg beküldése után vagy postai , utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszeuek, minden haborá.s nélkül visszavételnek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlerga88e 4.
kéretik a czég czimét eltenni, és azt lehetőleg jól emlékezetben tart:mi.

továbbá a legjobb amerikai szénagyüjtöt,

V
(Paragont)
felette könnyű vonhatóságánál fogva, valamint azért, mert ennek vágó készüléke nemcsak egyenes, de egyenetlen és rendetlen talajhozjfis alkalmaira magát és ennélfogva a füvet tökéletesen vágja le. 4 legköaelebb Manchesterben tartott verseny-kísérlet alkalmával a legtevékenyebbnek bizonyait s az angol kir. gasd. egyesület által az első díjjal koronáztatott.
I
(Snlky Rake) mely kíváltképeu könnyűsége, tartóssága és muai.. kepeaaége által felette kitüntette magát Ennek szélessége 8 láb 9 hüv. kerekei 4 uh 6 hüv. magasak és az egész ama elkorhadtlansáea áu.i hírneve, amerikai ,Hlckory-dl«fábél" van kéazitre
Egy gyönge ló álul könnyen vontatható naponta 15—20 holdat gyűjthet.
Uj Angliában ezen gyűjtő a éremmel tflntettetett ki.
et
legtöbb srsuy-
Május hó 23, 24 és 25-óu N.-Atádon Somogym egyében tartott gaxd. kiállít, és verse nyen Hornsby legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnston, Champion és Hofberr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rake4
szénagy üjfóm is az elsó dijjal jutalmaztatott.
Ő Felsége legkegyelmesebb elismerésivel.
Bécsi
világkiállítás
1873.
oi''.lein jt-ilel
k ¡tüntetett
18 7
Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A continensen legtartalmasabb és leghatásosabb keserű víz, a budapesti m k. egyetem laboratoriu-mában, valamint kűl- és belföldi híres tanárok által elemezve, egy bécsi fontban 370.773'' tömör ásvány al katrészt tartalmaz. ''
scenut a term -
: i X
Britannia-ez üst
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst ;
Angolonzágban csaknem minden előbbkelő háznál található, mert ol^jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britannia ezüst az alább kimutatott ársklian kapható
csakis
M. Bressler angol fémáruktáraban,
Bécs, belsóváros Schottengasso 9. sz : Kávéskanál darabja 10, ÍR, 20, Kézi gyertystsrtó «>0. fci> kr, 1,
1
A szt. Eochus kórház főorvosa Dr. W''alla, és l>r. Frenreisz buda város főorvosa szetes Rákóczy ásványvizzel következő betegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikerrel :
1. Az altest betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Cbronicus gyoopor és bélnátháknál ; sárgaságnál.
S. Vérkeringésben zavaroknál, nehéz léleksésnél. különösen, ha azok a vérnek különböző szervekhez való tolulását okozzák.
4. Köszvénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván. Cbronicus bőrkiütéseknél s a scrophulosis csekélyebb fokainál A szív elfajulásánál kövérsé-. által.
ÁUlában túlságos kövérségnél. * ^ggj
A nók nemi réazeinek betegségeiben.
müncheni álulános kórház orvosa Dr Seiu tanár által is nagyszámü betegségben és kórban szintén igen hatásosnak találtatott és 1875. február 12 éról ilyennek bizonyittatik, miért is ezen kitűnő ásvári)-viz. melynek a legkisebb adagokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenved^ és segélyt kereső t. cz. közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapható és megrendelhető minden nevezetesebb fűszer és ásványos viz kereskedésben és a legtöbb gyógyszertárban. Fő raktár és szállítás a forrás tulajdonosainál Loser tsstvérekael Budapesten.
5.
6.
7.
8. A
kr. - V, tn-
t, 1.20, 1.50,
25, 30, 40, 45 czat 60. 80 kr. •2, 2.ft0, 3 frt. Evftkasál darabja 30, tó, 40, 45,
f»0 60 Kr. - turzat 2, 2.50, 3, 3 50. 4, 4.50, 5 frt.
Kés és villa párja cssk 80 kr.
(ezüstnyelű).- — ''/»tnczat bérlőié c « a k 4 frt. Theaszűrő darabja 30, 40, 50, 60. 8«) kr. 1 frt nyéllel \agy nyél
nélkül.
Támaszkak evőeszköz alá *lt tu-czat c s a k 2 frt 50 kr.
Tsjástsrtó pohnrkák «L tucz. 2 ft. Asztilkendó tsrtók M, tucsat 2
frt 50 kr. Beraszéré databja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
Czükorblsti dbja 80,90 kr. 1 frt.-
1.50 kr
6yertystsrtók finom, nagv párja 3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt."
Cseaege (des«ert) evőeszköx M, tucsat 3 frt 50 kr.
Gyenaekksnál ''/, tuczat 1.5o, 2, 2/)0 kr.
Tejaerd darabja 60, 80 kr. 1,
1.20, 1.50 kr.
Levesaerő daraiga 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2 50, 3 frt.
FeszBIetek valódi aranyozásai és ezüsttel kirakva darubja 12 15. 18, 20 frt. talapzattal.
TalCZt darabja 8" 90 kr, 10" 1.20, 12- 1.50 14- 2,16-2.50, 18- 3, 20" 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű
Thesterlték 2 személyre 15, 4 személyre 18, « személyre 21, 8 személyre 26 frt.
S Valaaeanyi czlkk basiulatos slc é. ™
Megrendelések a vidékről czimzendők
t a,
T
(1699 — 1)
angol fém&ruk tá Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megrendelések a vidékríl posUfordiltávaJ atáavéttct eszközöltetnek.
Ha valaki ngy kívánja, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék •T 100 frt értékű íru vételénél 10°jo árleeegedé*. —
A fónver«mény esetleg 375.000 márka uj német á 11 a m é r t é k b e n.
Szerencsejelentés
Á nyeremények
az állam által biztositvák.
Meghivás a
Hambnrg állama által biztositoU uagy pénzkísorsolás
melyben több
7 millió 772,000 márkánál
buouyosan kihuzatik.
l<jen fflónyftsen bercnJezett és b-rvazerüleg csak 82 5fjO>At tartalmazó pénzkisorsolá«! nyereményei a következők : u. m. 1 ny- reménv es. tl :i75,000 uinrka,nevezetesen pedig 250 000
125.000. 80.000, 60,000. 40.000. 36,000, 4-szer 30.000 és 24,000, a-s/or 20,000 és 18,000, 29 szer 15.000. 12.000 és 10,000, 04 s*er 6000, 45 ször 4800 és 4000,206 szor 8600 és 2400,418 szór ISOO, 1500 és 1«00, 1121 szer 600, 360 ét 300, 19320 szor 240, 131 120 és 60, 213314-szer *S. 24, 18, 12 és 6 márka, ezek
uóbány bó leteltével 7 sorsolásban bizonyosan kihusitnak. A legközelebbi húzás hivatalosan
f é junius 16 és 17-ikére
tűzetett ki. Ára
ax egéM sor jel nek ónak 3 frt.
41 f«1! n - 1 . 54» kr.
a ne«yed „ „ - 72 .
hzen az állam állal bizto«it<»U eredeti nor^je
Kyek (u,*m betiltott ígérvények) tőlem a legtávolibb vidékre is szétkűldetnek az ár előleg. a beküldése vagy ntánrét mellett.
A résztvevők az er.-deti sorsjegyeken kivül az állampecsét-tel ellátott eredeti tervezetet is megkapják és a búzás megtörténtével azonnal a hivatalos kimutatást ingyen megküldjük.
A nyeremények kifizetése általam sürgősen és titoktartás kötelezettsége mellett eszközöltetik, érdekelteimmel szemben
A mi*rendelések legjobban posta-utalvány vagy ajánlott levél által történhetnek.
Szíveskedjenek tehát bizalommal fordnlni (1696—2)
id. Heekscher Sámuelhez
Bankár és váltó-iroda
A legnagyobb YASBöTOESYÁE
Bécsben,
III.Marxer nrcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ¡ügyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1667~n
Os. is kir. *a*W<UlBuou.
H«r.lrt4sser. BgjU,
doploboi àr» l ftt, e do-.
bwtnOftt. Os. «• kit. — tjok»n—D hAU polo*.
a fw u v *** «• kr- •
^ FSlSlatll»^ bitln poloska lrtauM« iklsnt PMtteUl, »mmM^.I vmc7 fcUk márolértaál a «MCikb. jy »JoImU km«<« «l^eii. Err pimUm a ve* érm 1
1 pi»»«« BT«g slégaéfM êfj k»-
rSr (SéuLchrn) Irta-por. 1 bw àn SQfrS as kr.
+
t
Î +
«
prtimiu ke<4
aa la
» bolMk moly*.. W. ktnçjAk .0,. H^M^Kürar,, ^ M *. 49ÍZ.71/,
CWIh&taiUa bú_
bárhol Ubm-
légj "rtaüSÍ "l«
« areftMk 40 kr..
t Bs or^c as kr.
* » ^ ■«BksreniHrttam. sw
BM.aU - «lU—rtei _ .rai,u b«onj1tr4OTX«^ki ,
- »to« m ^jT.^motojurslootoé,: » a''^u «.kir. b^a*y«ici»-
m
ár» 1 frt.
«•rimáitól ;

kar« BeeholSUl. Bonobu (Pc M«r mrtél Karén]hásáa ; > es. kir
»délitait
X); kár« DltfBrtk
ir^''fl. 4*— - --
-e—» , _ raaipwo —|em [ a
ip-pt^
á* »
OtAiu LMk..
*C7 forinton »iali readel*6ey*k
BelwB.
a * kir. mtk rtpiémütkjt Pta kirttlstT mw-k kűitútn kiràljr-utosa 44.
coealutaak.
FőrstktAr:
Saager W. «n
.- -------- Bée», III Heumartt 3.
Fiók-raktár Bn ape tea: Heyek Adoll or fl6k-•r leu ben, 3 koros »-«tas 9. sz
w»jdits József iap- óe nronMUtiilaidonos çyoïwjtô Ha^Kamzsin.
NAGI-KAMZ8A, 1875. junius 13-án.
Tizennegyedik évfolyam.

1
Qltzitiil ár
>gesx evre . . B írt fél erre.... 4 , eTTP • - i gffy gtóm 20 kr.

Hlrdatsssk
6 hasábos petitsorbao 7, múodjsor 6 ■ minden további sorért 5 kr.
ítyilttérben
loroDkint 10 .krerx »*-
•.cinek fel Kincstári illeték minden legyes hirdetésért külfti J '' 30 kr. Étetendő
fái" ''■ ■
linden j kölftn^
^ ni|
ií és P
előbb :
-SOMOG
özlOn
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanitd-testiilef, a ,Zala-SomoQy*
Heceiikint ketszer, vasarnap- s
L lap Mellem igi rétrét 31eu5 <6t i myek, előfizetések, -eclamatiók ut a szerkesztő-kiadóhoz bérmentve intósenuók: NAÖT-HANÍZÖA Takarékpénztári épület, földszint. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
1 Késiratok ristsa u«m f i küldetnek. 4
ügy véd-egy let, a ..nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", a , nagy-kanizsai takarókpénztár* gőzhajózási részvónytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap«
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérjük a \ Zalai Közlöny" t. pártolóit} akiknek évnegyedes, vagy ftléves előfizetési idejók e hő végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi félévre 1876. jul.—decz. folyamra 4 trt. Kegyedévre „ „ - szept. „ 2 „
3 darab arany
pályadijt tűzött ki a „ Zalai Közlöny * egyik Zala-Egerszegen lakó jóakarója oly czikkre, mely e lapban jelenik meg a folyó év folya-man és a következő pályakérdésre legjobban megfelel.
„A jótékony intézetek mily módon hathatnak a társadalmi életre, hogy az annyira elterjedett cast-szellem ereje gyengítessék. avagy kiirtassák.*
E lap szerkesztőségéhez beérkezendő pályairatok a »Zalai Közlöny41-ben sor szerint közöltetni fognak f. évi november végéig s deczemberben 3 illetékes egyén által megbírálva, a 3 arany pályadijt odaítélik.
Tapolcza, 1875. juuius 7.
Kerkápoly Károly ur ó uméltósága a tapolczai választó-kerület képviselője tegnap délután érkezett választói körébe, hogy képviselői működéséről számot adjon, személyéhez méltó és érdemes fogadtatási ünnepély rendeztetett a város részéről, a fó-utcza sarkán egy diszes diadalkapu „ Isten húzott" és „éljen Kerkápoly Károly* feliratokkal lón készítve, az egész fóutcza zöld* galyjakkal, a házak pedig nemzeti lobogók, szőnyegek és virágokkal vala díszítve; délután 11/2 órakor mintegy 50 diszes fogat robogott Köveskálla felé ó excellentiája eleibe, — honnét képviselőnk szépszámú választók kíséretében jött és hozzánk K.-póti határban csatlakozva vonult be sze-rénvke városunkba, hol 1500 választó által már türelmetlenül várva legnagyobb lelkesedéssel fogadtatva, a városházánál szállt le.
A városháza előtt számára egy csinos állvány készíttetett, hol nemsokára érkezte után összegyűlt választói előtt ő nméltósága 2''/a óra hoszaiglan beszélt és működéséről számot adott, beszédje nagy lelkesedéssel és viharos éljenek kel fogadtatott.
Este 9 óf-akor a város teljes kivilágítása és zeneszó mellett diszes fáklyás menet tisztelgett képviselőnk szállásánál, mely alkalommal Árvay Lajos városi jegyző a városi polgárság nevében üdvözlé ő excellentiáját, — tolmácsolván a város lakosságának vonzalmát és szeretetét.
Kerkápoly ur a megindulás rezgő hangján rövid átható beszédben megköszőné ezen ót ért megtiszteltetést — és szűnni nem akaró „éljen KerkápolyKároly * felkiáll-tások mellett a fáklyásmenet visszavonult, ó excellentiájának njonnani megválasztása több, mint bizonyos.
H____h.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Csáktornyán, 1876. évi juniv* hó 9-én a polgári-egylet helyiségében a szabadelvű kör végleges megalakulása, a tisztviselői kar megválasztása és a képviselője-* lölt iránti megállapodás érdemében.
Mindenek előtt közfelkiáltás utján Horváth György jószágkormányzó ur korelnöknek és Török Ernő korjegyzőnek megvalasztatváu, helyöket elfoglalják ; korelnök ur hazafias szavakban fejezi ki örömét a két országos nagy pártnak egybeolvadása felett és felhívja Lisziák Ferencz ügyvéd urat elnök kijelelesére, a kinek ajánlatara lelkesült öröm közt Ko-nyáry Mihály ügyvéd ur elnöknek megválasz-tátik.
Konyáry Mihály ur kijelenti hálás köszönetét, de tekintettel több oldalú elfogialtságára kéri, hogy felmentessék; Horváth György korelnök ur határozott irányú felhivására a vá-lasztóközönség ismételve lelkesülve kiáltja: „Konyáry Mihály elnökünk éljen !• Konyáry Mihály ismételve szót emel, védi magát, védi előbbi kijelentését, hogy az elnöki tisztet egy-átaláüan el nem fogadja.
Lisziák Ferencz ügyvéd ur felszólalván Deurbányi Elek ügyvéd urat ajánlja (nem fogadhatja el.) Közkívánatra Lisziák Ferencz ügyvéd ur éliettetik elnöknek! (Köszöni), Horváth György korelnök ur ujabbi kijelentésére Konyáry Mihály ügyvéd nr a többször iránta, nyilvánuló közbizalomnak fejet hajtani polgári kötelességének nyilvánítja és tartja (általános éljenzés). Közfelkiáltás utján jegyzővé Török Ernő megválasztatik (köszönettel fogadja.)
Ezek után korelnök határozatképen kimondja, miszerint a csáktornyai választókerületi szabadelvű part elnökének Konyáry Mihály, másodelnökének Lisziák Ferencz s jegyzőjének Török Ernő urak megválasztattak; mielőtt elhagyná a korelnöki széket, indítványozza, hogy Deák Ferencznek és a magaa kormánynak bizalom szavaztassék és az érte-tekezlet részéről táviratilag nyilváuitassék. (Altalános helyesléssel fogadtatik.)
Elnök, helyettes elnök és jegyző helyeiket elfoglalják.
Konyáry Mihály elnök a hazafias hit bizalom szavaival sd kifejezést örömének, nogy a hazában a haza boldogitáaára a két nagy párt uniója létesült; kifejti szükségességét azon elvnek. hogy a többség akarata előtt" az egyes meghajoljon, szóval a párt fegyelem szükségét és egy végrehajtó bizottság felállítását javasolja (helyeslés); az eshetőségekre a netáni kiadások kezelésére pénztárnok választását íb indítványozza. (Elfogadiatik.)
Pénztárnokká közfel kiáll tás utján Csesznék Sándor ügyvéd ur megválasztatik.
Elnök — Molnár István esperes ur által felvetett kételyre kihatólag magyarázza a fegyelemre vonatkozólag tett indítványát, hogy ő ugy értette a pártfegyelmet, miszerint a kör minden egyes tagjának szabadszólási és szavaz-hatási joga fentartatik, kiki csak azon esetben tartozik a többség előtt meghajolni, ha a szabadelvű kör egy más párt részéről megtámad-tátik.
Az országgyűlési képvisélőjelölt iránti megállapodásra térvén, előzetesen egy kijelölő bizottság küldetik ki, nevezetesen: Molnár István, Pokomándy Elek, Horváth György, Deurbányi Elek, Vizmathy Sándor, Loncsárics János, br. Knezevich Konstantin, Konyáry László Tislér József, Jurász Lénárd, Nemecz József. Kornfeind Nándor, Márczius Pál, kik is a szomszéd terembe vonulván, megejtett szavazataik után Horváth György ur jelenti, miszerint Szabó Imre urnák 7, Konyáry Mihály urnák 3, és Molnár István urnák 3 szavazat adatott.
Konyáry Mihály elnök kijelenti, hogy magát vagyonilag tönkretenni nem akarván, képviselőként fellépni egyátalában nem teheti.
Molnár István esperes idézi as értekezletet megelőzőleg tartott képviselői beszámoló be-
szédet, arra vonatkozó nézeteit hosszasan fejtegetvén, lemondása éljenzéssel fogadtatik. -
Elnök olvassa Deák Ferencznek és a magas kormánynak szóló táviratokat (elfogadtat-.
nak.)
Elnök felszólalván, kimondja a kör határozatát : melyszerint a csáktornyai országgyűlési képviselő választó kerületben a szabadelvű kör részéről tekintetes Szabó Imre képviselőjelöltként felléptettetik.
Tekintetes Szabó Imre képviselőjelölt urnák a körbe leendő meghívására egy bizottság küldetik ki, aki is megérkezvén, elnök a körnek fentebbi határozatát tudomására juttatja.
Szabó Imre képviselőjelölt köszöni az is-mételve belé helyzett bizalmat, okát adja többszöri meg n- m jelenhetésének választói köré ben majd ismételve megköszönvén a bizalmat, azt elfogadni polgári kötelességenek tartja (éljenzés.) Elnök óhajtja, hogy egységgel, vállve tett buzgalommal működjék a kör czélja elérésében 8 ezzel az értekezletet ós gyűlést bezárja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth György, Pokomándy Elek és dr. Klein Sándor urak kérettek fel. Kmí. Horváth György s. k. Pokomándy Elek s. k. dr. Klein Sándor s. k. Török Ernő s. k. jegyző.
1345. szám.
Kagy-Kanizsa város tanácsától.
A folyó évi april 13-án és 23-án volt tüzesetek állal károsultak felsegélyezéaére kibocsátott felhívás folytán 245 frt 55 kr. adomány gyűlt össze, melyhez járultak: a takarék-pénztar részéről 100 frt, Tóth Lajos 2 frt, Guttmann 3 frt, Löwinger 4 frt, Weiss Manó 3 frt, Blau I. P. 2 írt, Ebenspanger 3 frt, Blau Lázár 2 frt, Tárnok 1 frt,Plosszer 1 frt,Dr. Pressburger 2 frt, Jack Frigyes 1 frt, N. N. 1 frt, Blau Pál
1 frt, Wellisch Samu 1 frt., Stern L M. 1 frt, Darás 1 írt, Maschantzker 1 frt, Fesselhoffer
2 frt, Babóchay 1 frt, Sanveber 2 frt, Axenti György 1 frt, Berényi József 1 frt, Valbach Mór 1 frt, Belus József 5 frt, Czápáry József 1 frt, Goldschmidt D. 50 kr, Spitzer Lajos 50 kr, B. Deutsch 50 kr, Ábrahám Károly 1 frt, Illés S. 50 kr, Hobinka Vilmos 1 frt, Knöpfler Miksa
kr, Magócsy Imre 2 frt, N. N. 40 kr, Dob-rin Gyula 1 frt, Mayer József 1 frt, Sommer Sándor 1 frt, Schiffer Vilmos 1 frt, Török Teodor 40 kr, Keichenfeld Ignácz 50 kr, Físchel Fülöp 50 kr, Ba''chrach 50 kr, Hauser 2 frt, Bettlheim 1 frt, Sommer Mór 50 kr, Singer Lipót 50 kr, Schvam és Tauber 40 kr. Fleis-mann Károly 1 frt, Neumann testvérek 1 frt, Rosenberg Ferencz 1 frt, Neumann Yilma 30 kr, Weiser József 1 frt, Laky Gabriella 2 frt, Györffy János 2 frt, Kocsis Ferencz 1 frt, Ha-ragosné 40 kr, Hencz Antal 1 frt, Koch 1 írt, Kis József 3 frt, Mikulasch Samu 50 kr, Barát 2 frt, Ráky Ferencz 1 írt, N.N. 40 kr, Horváth Lajos ügyvéd 50 kr, Blümlein Klára 30 kr, Engel Adolf 1 frt, N. N. 1 frt 10 kr. Simoncsics Antal 40 kr, Horváth József 30 kr, N. N. 14 kr, N. N. 40 kr, N. N. 40 kr, N. N. 40 kr, Nagy Károly 50 kr, Knöpfler Móritz40kr, JáckEde 40 kr, Geiszl Mór 2 írt, Komlósay Ferencz 1 frt, Varga János 50 kr, Scheiber 1 írt, Benczik Ferencz 1 frt, Benczik J. 50 kr. Tóth 30 kr, Dávid J. 40 kr, Varga Imre 20 kr, Zvetko Tamás 10 kr, Eperjessy 1 frt, Dr. Schreyer l frt, Varga 2 frt, Manneberg 1 frt, Horváth István 40 kr, Plánderné 10 kr, Vogta 10 kr, Ben-dekovics 10 kr, Nagy Ferencz 30 kr, Rathmann ifj. 20 kr, Imrei István 30 kr, N. N. 30 kr, Stettler Salamon 1 frt, N. N. 50 kr, Stern 50 kr, Veber 20 kr, Berdin 40 kr, Peksz Antal 1 frt, Scherz 50 kr, Zadubansky 1 írt, Rothman 30 kr, Hegetiz 40 kr, Berger Sándor 20 kr, Gűnzbarger János 20 kr, N. N. 5 frt, Móritzné vendéglős 30 kr, Máninger József 50 kr. Schle-sínger Gyula 2 frt, N. N. 50 kr, Stepanek 50 kr, Pickler 1 frt, Geitz N. 50 kr, Veber Mihály 20 kr, Csemits Károly 1 frt, N. N. 20 kr: Knorczer Károly 1 frt 50 kr, Ungár M. 50 kr. Roeenberg & Welisch 1 frt, DobroviU Döme 1
írt, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, Tídrik Mátyás 10 kr, Csertók József 20 kr, Koslyák Mihály 40 kr, Turekné 10 kr, Slesinger 10 kr, Mikóné 10 kr, Feichtenberger 20 kr, Mólnárné 20 kr, Kengyel 10 kr, Horváth György 15 kr, Czá páriné 10 kr, Milhoferné 20 kr. Topiák Pál 40 kr, Dávidovicsné 20 kr. Zemlák 10 kr, Vass Károly 20 kr, Meskó 20 kr, Baranyai 30 ki, Herczeg József 10 kr, Gregoricsné 20 kr, No-váczki 20 kr, Csiszár 10 kr, Dallosné 10 kr, Pál Sándor 20 kr, Grünbaum 10 kr, Horváth János 20 kr, Hodics 20 kr, Kohn 20 kr, Trój-kóné 10 kr, Sárecz József 10 kr, Róbertnő 60 kr, Horváth József 40 kr, Skergula 10 kr, Benczik 20 kr, Zsigáné 20 kr, Trojkó Péter 20 kr, Bettelheim Samu 1 frt, Mersné 50 kr, At-muth 10 kr, Fullér József 20 kr, Rosenstock 20 kr, Matasits 20 kr, Steiner Salamon 20 kr, Strém & Klein 30 kr, Matulnik 1 frt, Bauer20 kr, Walbach 30 kr, Weiss Miksa 20 kr, Tauss 30 kr, Kasztner János 20 kr, Petrovics 10 kr, Blau Károly ifj. 2 frt, Scherz Vilma 20 kr, Guttmann S. H. 1 frt, Kovácsics 20 kr, Blau 1 frt, Stern I. Mór 1 frt, Zerkovitz Zsig. és társa 1 frt, Horváth 40 kr. Scherz Irén 40 kr. Kreis ler Samu 20 kr, Weiss M. 20 kr. Szűcs Ferencs 1 frt, Steinitz Arnold 10 kr, Singer Amália 10 kr, Kohn Móritz 20 kr. Milhofer S. 50 kr, Brück Ferencz 20 kr. Pollák 10''kr, Apfelbaum 40 kr, Berger Adolf 20 kr, Szídnay Mihály 20 kr, Kilik Péter 40 kr, Pollák Fáni 10 kr, Pollák Jakab 10 kr, Lackenbacher Klára 30 kr, Máy Mátyás 40 kr, Sohr Lipót 20 kr, Schert Lipót 50 kr, W. Miksa 20 kr.
Ezen összeg következőleg osztatott fsl : Tollár József 20 frt, Kolongya 15 frt. Petrovics né 15 frt, Peti 15 frt, Farkas György 15 frt, Horváth And. 15 frt, Gerencsérné 15 frt, Bedenek 15 frt, Bődi 10 frt, Kálmánná 10 frt, Rada Bódi 8 frt, Horváth Pál 5 frt, Dellovita Erzse 5 trt, Megyimoretz Györgyné 5 frt,Rein-vetter István 10 frt, Varga Péterné 8 frt, Sipos Szalai 5 frt, Maritsné 10 frt, Pefrovics István 8 írt, Takáts József 5 frt, Farkas Vincze 5 frt, Németh István 5 frt, Kálovics János 8 írt, Molnár János 5 frt, Pety Imre 3 frt, Magyar Józsefné 5 frt 55 kr.
Midőn a nemes adakozók közzétételét tisztelettel kérjük,— ugy a segélyezettek, mint részünkről is ez uton — hálás köszönetünket fejezzük ki.
A város tanács !
Nagy Kanizsán, 1875. junius 6-án.
BELUS JÓZSEF,
polgirm«*t«r.
i
Jegyzék
a zala-egei''szegi kir. törvényszék büntető osztályának 1875-ik évi junius 27-tői azon hó végéig tartandó nyilvános üléseiben előadandó bünperekröl.
Junius 17-én 1875.
627./B. 875. L. t. Tomor Imregahonane-mfiek tolvajlásával vádlott elleni ügyben ssó-beli végtárgyalás.
J u n í u s 18-án 1875.
690./B. 875. L. t. Nagy Ferencz és Belecz József liszttolvajlással, illetve bűnrészességgel vádlottak ellent ügybén szóbeli vógtárgyalás.
J u n i tf s 23-án 1875.
663./B. 875. Sz. 1. Sóós János és társai tolvajlással vádlottak elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
1671./B. 875. Sz. 1. Albert Mihály és társai hamis okmány felhasználás általi kísérlettel illetve, abbani bűnrészességgel vádlottak elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
679./B. 875. Sz. 1. Gódor Jáoos és társai súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
Junius 24 ón 1875.
689./B. 875. L t. LuWcs" József gyújtással vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hír-detés.
665./B. 875. Sz. I Németh János sikkaas-
táasal, ilJetölfcg bű 4, n posta kezelésül vádlott elleni tigybep szóbeli végtárgyalás.
Junius 25 én 1875. 661./B. 875. Őz. 1. Bedeg József súlyos testísértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. 1 .
685./B. 875. Sz. Horváih Bödör Eva éa
társai tolvaj.ás és bűnrészességgel váci lottók elleni ügyb jn szóbeli végiárgyalás.
703/B. 875. L. t. Kamarás István s sz. I. Gárdonyi Mihály zarnyítással párosult tolvaj-lással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Junius 30-án 1875. .^621. 647./B. 875. L. t. Farkas János és
tára« vándor czigány ok lóról vajlássai vádlottak
elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
>
jVnzés.) MMőn Cruczor emlékét üljük meg, nem *z»bad megfeledkeznünk arról, bogy 6 egyike volt szoknak, kik megmutatták, miként lebet a szerzetesnek is a civilisatióval egy szinvona-Ion baladni. Ó, mint martyr léjjett fel ez irányban, mert régi vlőítélet ¿Hu el arját; de bebizonyította, hogy a szerzetes is ép ugy használhat hazájának, mint bármely más hazafi, ki családi körben ¿1. Szükségesnek tartottam ezt felemlíteni, mert meg kell vallanunk, hogy hazánkban a szerzetes rendek szt. István idejetői kezdve a civilisatió harezósai voltak s hivatásuk: ak és hazafias kötelességüknek megfeleltek, (El j< nzés) és mindenha össze tudták egyeztetni állásukat a "üaza iránti kötelességekkel. A sz.-Benedekrend különösen még a Monté Casino idejétől a tu !o-inány őre volt: hazánkban p^dig eJévülhetlen érdemeket szerzett magának a közművelődés t« rén, d*- egyéb tekintetben is. Midőn a magyar szabadságharcz fellobbant, ott voltak a hősök soraiban a benczék közül: Czuczor, ltó nay, Hómer s teljesiteiték kötelességüket a csatamezőn. Kegyelettel kell megemlékeznem a szt.-Ferenczrendről is. Jól tudjuk, hogy a rend alapitója, szt. Ferencz, saját idejében a I e g-első modern férfiú volt; legelső volt, ki hazájában nemzeti nyelven irt költeményeket^ És nálunk a azt. Ferenc* rendje valóságos barátja volt a nemzetnek; barátnak ismerte minden tagját a nemzet s azért „barátnak" nevezte őket. (Zajos éljenzés.) Ama gyáBzos napokban e rend volt az, mely szóllani mert. Koldusrend volt, nfem volt veszteni valója, és szólt akkor, inidőn félelem és rettegés fogta el mások kebleit. És itt lehetetlen meg nem emlékeznem Dank Agapiusról, a fővárosi szt. Ferenczrendiek hazafias főnökéről. Ó ment Czuczor érdekében a vértörvényszék elé, midőn nem volt szabad senkinek szólania, éa ő védelmezte őt. Tiszteletfel hajlunk meg emléke előtt a valóban örvendek, hogy szt-ferenczrendiek voltak azok, kik azon mozgalomnak, melynek ez ünnepély eredménye, élére állottak. (Éljenzés.) Ez az az ut, ez az a mód, melyen a szerzetesek hazánk-, ban mindig popularisok lesznek éa fognak maradni, mert ezzel megmu atják, hogy ők a nemzettel egy hus és egy vér, hogy ugy dobog szi-vök. mint bárkinek e hazában." ("Éljenzés.)
— „Reform158 ik számából: Sümeg, junius 4. A sz. gróthi kerületbői. mely kerületnek mindenkor a sümegiek képez|ék zömét, mint akik legtöbbet nyomtak a latba, most mintha nem is akarnának a jövő országgyűlésre képviselőt küldeni, oly hiányával vagyunk minden választási mozgalomnak. Pedig máskor a választási évadban javába járta a korteske-dés faluról falura, házról házra. Most meg alig beszélnek arról, hogy ő nekik rjussuk" is van. A volt képviselő Batthyány Zsigmond gróf még nem számolt be s igy alig kalkulál a jövőre ; róla különben szó sincs. Mint múltkor irtam, Barcza Sándort, Zalamegyének sokáig tevékeny alispánját rebesgetik a szabadelvű párt jelöltjéül, de csakis rebesg-tik, miután nem hiszik, hogy elvállalja a jelöltséget. Mindenesetre gondjuk legyen az iránytadóknak arra, hogy oly képviselőt küldjenek a jövő országgyűlésre, ki tehetséggel munkásságot párosit, ki tud és akar dolgozni, mert ott minden emberre nagy ós sok munka vár. Ha tehát Barcza Sándor nem vál lalja el a jelöltséget, félretéve minden komaságot, sogorságot, jó barátságot, hívjanak meg valami érteim««, tetterős tehetséget a központból, mint tett töi»b kerület, hol elég okosan a nag) czélnak feláldozták az atyafias politikát.
Helyi hirek.
— Zalamegye rendkívüli bizottsági gyűlésében junius 7-én felolvastatott a legfelsőbb királyi leirat, mely az országgyűlést aug.
ara hivja egybe, mely is hódoló tisztelettel vétetett tudomásul. Felolvastatott egyúttal a nmlt. bel ügy ministerium leirata, a választások alatti rend íentartását illetőleg. Végül Cautor alispán ur jelenti, hogy megyénkben nagy terjedelme miatt a kitűző'' t batáridőre a választások szükségelt ügj iratok nem készülnek ej, igy nálunk augusztus hóban lesz minden kerületben a követváíasztás.
— Dohány- és szivarkülönlegekből — raktárt nyitott Schwarz & Tauber urak kereskedése Nagy-Kanizsán. Rég érzett hiányt pótoltak e nagy forgalmú városban.
— Ma vasárnap tartja a hely oeii önk. tűzöl lóegy let tavaszi vig&lmáta „Práter* nevü ligetben, melyen a cs. kir. 48 ik Ernő ezred zenekara fog közreműködni. Kedvezőtlen idő esetén a vigalom másnapra, azaz héifőre halasztótik.
— A keszthelyi választókerület szabadelvű pártja szerdán f. hó 16-án Keszthelyen az „Amazon" vendéglő nagy termében — a leendő képviselőjelölt ügyében értekezletet tart.
— Krób Pál ur zalamegyei 2-od tanfelügyelő, csütörtökön Keszthelyre érkezett, & itt pénteken d e. a polgári fiiakolát, d. u. a felsőleányiskolát, szombaton pedig a községi elemi iskolákat látogatta meg. Keszthelyről 2-od tau fel ügy elő ur hétfőn reggel utazand el Tapol-czára.
— Benedek Aladár „Uj idők" czíroü tartalmas szépirodalmi, társadalmi s divat lap -
Lapszemle.
__ ^ Jffonu junius 9-ki számában olvassuk: A magyar kisdedóvodák állapota. P. Szathmáry Károly titkári jelontese dunántuli körútjáról az orsz''. kisdedévé egyesület'' előtt. Május 2-kán értem N.-Kanizsára, hol az általam mult őszön megindított mozgalom már a siker küszöbén áll s a kisdednevelés ügye a legjobb s buzgóbb kezekben van. A kanizsai igen tevékeny nőegyesületet épen egy nyári mulatság rendezésénéi találtam, mely a már gyűjtött ezrekhez későbbi tudomásom szerint szintén százakat csatolt. A nőegyeaület épen most van azon ponton, hogy állandó és örök helyiségül Szláby, pécsi kanonok ur házát magáévá tegye s a végleges megszerzést csakis pár száz frtnyi különbség tartá még fenn. Különben a mint e telek meg lesz vásárolva s a rajtó levő épület némi javítást nyer, az óvoda azonnal megnyitható. Egy sajnos jelenségnek fölmutatását azonbin nem mulaszthatom el. Itt Kanizsán, a tősgyökeres magyar városban találtam a már győri és pécsi működéséről hires Korn kapitányt, ki Isten tudja, honnan vándorolva be, való^gos amerikai humbuggal akarja boldogítani a kisdednevelés t>-réu ezt a szerencsétlen barbár Magyarországot. Minden képesítési okmány nélkül, sőt a magyar nyelv tudása nélkül is nejével és leányávai művészi Frőbel-téle munkakat állíttat össze; azokbol — mintha gyermekek müve volna — kiállításokat rendez s nagyhangú német felolvasásokat tart, tele szédelgő dicsek véssél. Hogy a nevelés ügyről fogalma sincsen, mutatják épen a kiállított mestermüvek ; meri ha a gyermeke ket csakugyan ilyek készítésére kényszeríti, melyekkel az ahoz nem értőket átaitja: ez egyetlen eljárása miatt is érdemes lenne, hogy a kisdedek nevelé&éiól eitiltassék. De Korn ur nem oly könnyen megingatható férfiú; sót a polgármester és tanfelügyelő határozott tiltakozása daczára a .Zöldfa* vendéglő egyik szobájában intézetet nyitott s mini a nőemancipa-* tiónak — saját mondása szerint.— Stuart Mill után ekő apostola, néhány eyengébb leiküleiii nőt reá beszélvén, vagy 8 —10 gyermeket össze szedett s ezekkel megkezdette hazánk honbol-dogitó mivelését. Személyesen érintkezvén mind a tanfelügyelő, mind a polgármester úrral, azon határozott Ígéretet nyertem, hogy hazánknak ezen Stuart Millje, mint kisdednevelő él fog utasíttatni Kanizsáról s valószínűleg Eszéket, vagy Zágrábot fogja boldogítani. Május 3-án Zala üigerszegre mentem át, hol már többen izben voltam meghiva az ottani kisdedóvó-intézet és annak viszonyai tanulmányozására. — Mint égészen hiteles forrásból értesültem, az ottani kisdedóvó intézet alapját Jákum nevezetű lakatos mester hagyománya képezi, mely mintegy 15 ezer forin''ra becsültetik, az óvoda alapitasa után mostam fővárosi kisdednevelő, Boér ur vezeté.-e alatt igen virágzó állapotban volt, de azóta folyton hanyatlik s je-. lenleg igen mostoha sorsban van, a mennyibea ugy látszik, hogy a város által kezelt alapítvány egy része rendeltetesétől elvouatott, az óvoda egy istállóból átalakított helyiségbe tétetett át s jelenleg egy bár jóakaratú, de alárendelt qualificatióju idős óvó Simonfy vezetéke alatt áll, ki a kisdedek kei csak reggé! 8—10 ig foglalkozik, azontúl a gyermekek egy égészen képzetlen dajka felügyelete alatt maradnak. Az intézetet Nucsecz és Krób tanfelügyelő urakkal vizsgáltam meg, kik közül az utóbbi, min: helyben Jakó megígérte, bogy ez elhanyagolt intézetet figyelme tárgyává teendi s abban-állapod-tunk meg, hogy egy kisdedóvó egyesületet hozzunk létre, mely ez intézetet támogassa, ellenőrizze 8 az elaggott óvó mellé, kinek fizetése amúgy is csak 250 frt, egy rendes éa okleveles kertésznőt hozasson.
— ,*Telenkora junius 9-iki száma a „Czuczor-ünnepély*-t figyelmesen leírva közié, e hatásos leírásban plvassuk Pulszky Ferencz következő beszédét: „A magyar akadémia értesül vén-arról, hogy Érsekújvár és Audód közönsége kegyeletes emléket emelt Czuczornak azon nemeslel-ttt férfiak egyikének, kiknek oly sokat köszön e haza, megbízott engem és társaimat, hogy megjelenésünkkel tónusitauk az ő részvétét ezen ünnepélyen. Ugyanezt tette a Kis-faludy-iársaaág, melynek Czuczor oly jeles tagja volt, b elküldötte képviselőit, hogy a társulat rokonszenvét fejezzék ki ez üonejSly iránt (Él
iáoak 23-ik száma a következő érdekes tartómat hozza: „A dela Bastie-féle ruganyos üvegéről, A-d tői; ,Régi dana* («■ edetiköltemény) Paphalmitól: „Genovéva, vagy a puntan há*» nevelés tökélypéldánya" (eredeti v,g beszély/, l^uka Gusztávtól: „Aequam mementó* (Ho-rácz költeménye) Szülik József fordításában ; .Szerelem és szenvedés« (Polko Eiiz elbesze lése); „Heine prózáiból;" „Egy nup a P utó bolygón* (regényes utazás) báró Sternberg A.-tól: Irodalmi, társadalmi éa mfiviszeti bireK : A borítékon: előfizetési felhi\Á« a „Milyen k a nők ? czimű munkára; divat tárcza üzene-tek; Hymen, szórejtvény, sakktalány (hármas jutóimakkal); a 8Zerkes«tő nyílt válsszai, ve-evesek, hirdetések. Előfizethetni e jó lapra ju ],"ug—szeptemberi évnegyedre 2 frt 50 krral; július—deczemberi félévre 5 frltal. Budapest, Kristóf-tér 2. sz. kiadóhivatalban. Melegen ajánljuk e hetilapot a közönség s különösen a művelt hölgy-világ méltó figyelmébe.
— Szabó Imre volt ciáktoruyaí választó - kerületnek képviselője a polgári egylet helyiségeiben f. évi junius hó, 9 kén tartotta beszámoló beszédét nagyszámú választóínak jelenlétében ; tárgyilagos, bíráló szavait él-jenzéssel fogadták.
— Zala Egerszegröl irják nekünk: Junius 5-én Czifrák József sorházi kertjében »•ikerült mulatság tartatott A tanulóifjúság junius 16-án, szerdán, — mig a tornaegylet julius 3-án tartja már nem tavaszi, hanem nyári
mulatságát.
— A keszŰtelyi gazdasági tanintézet "zőllótelepei azakértóleg megvizsgáltatván, azokban a phylloxera vestatrixnak nyoma sem fedeztetett fel.
— Kivonat a „keszthelyi dalegylet*-nek 875 ik évi junius hó 6 án tartott választmányi ülése jegyzőkönyvéből. 1-ső pont. Eluök az ülést megnyitván, meleg szavakbap ecseteli a f. évi május hó 16-án, az az pünkösd napján tartott kirándulás alkalmával tortént azon szíves fogadtatást, melyben a „keszthelyi dalegylet* a nagy-kanizsai dalárda, torna- és tűzoltó-egyletek által részesitetett s indítványozza a választmányi ülésben, hogy az említett dalárdának, és egyietekuek jegyzőkönyvileg köazone tet csávázzon. A választmanyi ülés eluökének lelk-s szavakbau előadott felszólalására kedves kötelességének tartja a uagy-kanizsai dalárdának nagyrabecsült hazafias figyelmét inegkö azönni és óhajtja, bár ama dalártestvéri kézszo rí la», ine.lv a két dalárda tagjai közt a közös talslkozás alkalmával történt, szoros és oly ösz-aretartó kapocs lenne, melyei semmiféle mostoha körülmény szét ne rombolhasson. Adja az ég, hogy ama nemes eszme, melyet dalárdáink a dal művelete által előmozdítani óhajtanak, mindinkább valósuljon, mert egyedül a dalárdák vannak hivatva arra, hogy az életnek dall s a dalnak életet adjanak. Midőn tehát a választmányi ülés köszönetét fejezni a nagykanizsai dalárda által szerzett s dúsan fűszerezett találkozásért, valamint a torna és tűzoltó egyleteknek is a szives fogadtatósért, óhajija, vajha a nagykanizsai testvér dalárdával többször lehetne alkalma ily együttes előadásokou közreműködhetni. Dalártestvéri üdvözlet éa ha-zafiaa tisztelettel maradván: A „keszthelyi dal-egylet* igazgató választmánya nevében, k. m. f. Bíró József dalegyletí elnök, Oppenheim Ede dalegyleti al-elnök, Pöltz Pál ideigl. titkár dal-egyleti pénztárnok.
— A képviselőház 1875. évi május 22-én tartott 398 ik ülésének jegyzőkönyvi kivonatában olvassuk : 5577. Zalauiegye felirata a muraközi kerületuek egyházi tekintetében a szombathelyi püspökséghez caaiolása iránt. (Tanulmányozás, illetőleg felhasználás czéljáből kiadatik a közoktatási ministernek.) 5584. Zalamegye kérvénye a marhalevelek ki állítása tárgyában kibocsátott kereskedelmi ministeri rendelet által szenvedett sérelmének orvoslása iránt. (A háznak hasonló tartalmú kérvényekre hozott határozata értelmében a ház irattárába tétetik le.)
— Rövid hirek. W indischgrátz her-czegnó Don Carlosnak ügye sikeréhez 300 ezer forintot ajánlott fel. — Gróf Széchenyi Béla egyik magyarországi birtokán lelt nevezetes régiségekről a bécsi muzeumot értesítette. — A máltai lovagrend Prágában jun. 7-én tartotta hétszázados ünnepélyét. — Kehrer József a magyar muzeumnak 74 drb. régisegi tárgyat, Ma-téffy Pál pedig 480 drb. érmet hagyományozott. — A varasdmegyei kőszéntelephez vas uiat építenek. — Beszterczebánya vidékén ró zsaszinü seregély rigóit mutatkoztak. — A bajai törvényszék kirablója elbocsátott hivatalszolga volt. — Alföldön miliószám jelentkeznek a sáskák. — A kéméndi templom szentsége ellopatott, a tolvajnál összetörve megtaláltatott. — Tárkányi Béla a vatikáni levéltárból értékes okmányokat hozott, hazai történeteinkre vonatkozót. — A színészed tanoda évkönyve megjelent. — Gróf Remusat Károly franczia nagy államférfi jun. 6-án meghalt. — Jun. 1-én nyittatott meg Budapesten a „ Cselédmenedékhelv." — Gróf Festetics Géza 57 éves korában jun. 7-én meghalt. — Kassán ligroinrobbanás volt, 4 ember meghalt. — Csernátonyt Jászberényben léptették fel. — A keleti vasutazelvény ha-
misitók bünperének régtárgyaláaa folyamatban van. — Az uj találmányú vészjelző fáklya hi keresnek bizonyult. — A terbetei templom vít. lámgyujtáa következtében leégett. — Hatvan város határát a jégzápor elverte. — Pinczehe-lyen Kardos János 104 éves korában meghal — Fidschi szigeten 50 ezernél több benszűlött halt meg az uralgó járványban. — ó felség« it kolozsvári nemzeti színháznak 15 ezer fr:o; adott.
i
Vényét* hirek.
— Uj nevie tíz amerikai párbajnál. Oroszországban két- gazda? fiatalember e^v színésznő felett, kinek mind a ketien udviklo* tók, Összeveszett, az egyiknek sértő szavai k, hivást vontak maguk után. Mind a ketten er tét lék a fegy vérrel való bánáshoz, és bátor*» gukut uem egyik alkalommal bizonyították be : de ifjak voltak és szerették az életei; ezért sorsot húztak oly kikötéssel, hogy a vesztő haza-járói, állásáról, a társadalomban, összes vagv., náról lemond, hogy külföldön vesse meg lét".* hetésének uj alapját.* A sorshúzás megtörtént és a vesztő összes vagyonát jótékony czélra ajándékozván, egy kopek nélkül zsebében, elutazott, a vidéken nevelői állást vállalt, melyben reményli, hogy az Amerikába való kivándor-lásra útiköltséget szerezhet. — ''Aunyi igaz. hogy ily elhatározáshoz több bátorság kell, miut, ahhoz hogy valaki golyót röpítsen agyába, vagy egy adag ciankaliumot igyék.
-r- Mesterséges drágakövek készítése Archer tanárnak a Gociety of arla előttt Edinburg-ban tartott felolvasása szerint már jelentékeny iparágat képez. Smaragdokat, saphirokat, éa rubinokat készitnek agyagból, a jegeczaU-kot létrehozni legelőbb egy párisi chemicusnak sikerült; a ezin tudvalevőleg fémoxidok csekély nyomaitól származik. Amerikában a borsavi-ól mesterségesen - készült gyémántokkal jelentékeny kereskedést űznek.
— Tetszhalott. Nagy-Mihályban a napokban egy ottani polgár fogadásból egy iteze pálinkát egy hajtásra kiivott. Pár perez* múlva élettelenül összerogyott s minden orvosi kísérlet felélesztésére sikertelen maradt. Haza vit ték tehát és öreg anyja szivszakgató sirásainel lett koporsóba helyezték. A temeti órája már ki volt tűzve és c*ak a papnt várták még, hogv a koporsót leszögezzék. Ekkor a haloh-nak hu, a koporsó mellett, mely bánatban im idko/ó anyja rémületére felült elcsodálkozva körültekintett: aztán mondván, hogy ily hosszasan és jól már rég nem aludt, kiugrott a koporsó-ból éa üdvözölte a temetésére megjelenteké». A szoká>OH tor vidám lakomává ¿áltozott.
— Egy hös leány emléke. Egy mezőhe-gyesi születéaü Pfiffner Károlina nevü leánv a magyar függetlenségi haicz idején férfi ruhába öltözvén, a honvédségbe lépett a oly vitézül ví selte magát, hogy rövid idő aiati hadnagygyá léptették elő. A fegyver lerakás után egy csendőrszázados kezei közé került, aki nemét felfe dezte. Hogy az üldözéstől meneküljön, szuronynyal vetett véget éltének, és holttestét a gyu lai sírkertbe .temették el. Beliczay István békési birtokos gyűjtést rendez, hogy e hősnőnek méltó emléket emeltethessen.
— A kik válni óhajtanak, forduljanak Corisme ügyvédhez Utahban Amerikában, a ki a cbigagói lapokban következő hirdetési tett közzé: rHázas felek elvállósa 25 nap alati keresztülvitetik; a nyilvánosság nincs megengedve; nem kell előre fizetni; az elválás a ví lág minden részében érvényes; az Utah-ban való tartózkodás nem kívántatik me?; az elva-lási törvény rendkívül szabadelvű. A kölcsönös megférhetetlenség elégséges oknak tekintetik. A költség nem túlságos nagy.
Papírszeletek.
— A szerelem Pattagoniában Ha a pattannia! ifjn «sereimen — irja egy amerikai lap — «em látogatja meg kedveaét hétk&zbcn hatszor, va»árn*p pedig kétszer; nem hizlalja cznkorkákkal ; s nem i« pazarol rá nagyon sok szeretetreméit<-Bágot, banem lovon ölve lanaoját (hurok, a melylyel a vad lovakat fogják) * választottra lOki n maga mSgCtt haz* hurczolja, ennyiből áll az egész báansaági cxererooio«.
(N.) Értették a háztartást.
— Tenaasszony kér<>m, a mosónénak egy v*i¡y két tojást higitaak-e vacsorára ? Kérdé a szakácsuk-fiatal úrnőjétől, ki csak pár nappal előbb került f«>-köt5 alá, — mert, úgymond, az etéle mosóaaszony-ik sokat esauek ám 1
— Csak főzz neki kettőt Kati; ha felpuff» 1, hát felpoffad
— Budapest Terézváros rénzében Falk «-» Horn a kÖTetjelölt, * egyik -párt Falkista, másik Horuista.
Két ily választó utaxott egyíttt. A Faikis«* telhivja a Hornistát: itt egy forint trombitáljon egyet, mert Qn horniata
— Bocsánat, én majd csak ingyen trombita lok, de majd a maga helyén.
Üzlet
— Medárdi gyapjúvá sár Budapested. A Jóasef napi vásár óla mintegy S500 mázsa gvapi" adatott el s igy a régi gyapjú késaiet meglehető««-» megritkult A kedvező időjárás következtében azon ban idei gyapjúból sokat hoztak piaezra é- kétny-reti gyapjúban nagyobb választék volt, mint rendesen : egynyiretü gyapjú is meglehetős bőveu volt kész-
iiUlibAn ««bbcn ran m0trt, «okott »«M s e»ért u Axtik is 6—6
£¡¡1 oagaasbbak Tolt»k * mult rásári áraknál Ve-
,5k flegeadŐ számmal róluk jelen; de a külfcld
Tolt erősen képnselve. EUdatott mintegy 10 OlX)
¿^j ebből 2,000 m. egyuyiretü, 6,500 m kétiiyi
1500 m. bőr éa timárgyapju. 4nűc e követnők: középfinom posztó gyapja 110—120 frt, kö-¿pBÍflóségü posztógyapju 88 — 105 frt-, homokos egy-Sretfl finom 86-98 frt, közép 72-82 frt, finom he-L kétnyiretü 110—116 frt, közép 100-108, kékes htfíi 90-98, tuzavjdeki 88—92 frt, heresi 86-90-¡kÍdvxí 82— 88 frt. köxépminőségü bőrgyapju 75_86'') .¿BÍrg>''aPjQ 76 7,1 cxikk&J*pjn 46-50. A
legközelebbi itt helyben tartandó rásár jnn. 23-ikán
jetdődik.
Üzleti szemle.
>ig7-K»nií»a, 1875. junius 10.
I d 5 j a r & a : meleg, derült; a molt napok-no felváltra heves esőzések Által. A vetésekre na-^űO keuvező benyoraásu. a gabnaárakxa nézve nagykő deprimáló.
Üjbn»(lt lft. Ex érdemben ngyan már ré-p«n nyugszik tollúnk; de a forgalom ín axóti egy-»nin: nyngvó alakú azon egyedüli változatossággal, j,0?y az árak egyaránt lefelé való varriatiónak van-
ki''éve. — Minden a külföldre való combíuati-,,0k cswfírtököt mond, mert keptelen vagjnnk olcsó u*ink mellen is fokozódó kívánalmaival lépést tar-ani-
A* ilyetén" módon szüleailett lanyhaság az uj ,rJtfá*l''*ui jó kilátások által még inkább nAgyoK-todik v-< aggodalmakra srolgálut okot készleteink
rendkívüli tömegesürgénél fogva
U u z á r a ritka a kérdezősködés, csak ettvc-¿.I bnomabb, uehczebb fajok találnak vevote nyomott xr mellett; könnyebb minőségek < gészen elha-
utjgoitak;
Rozs hátrálő irányt követ ; nehezebb kissé tobban k«-len«ir». könnyű potom áron kinálutik.'' Szerep»-! niégi^ mindeddig annyira birU képviselni. hogy j/a — búzáéhoz magasságánál fogva semmi viszonyban sem áil.
. Á r><* a legelhanyagoltabb cxikk ; készletek tí>aie^esek ; á sör lassú fogyasztása a foxíiket tartózkodása kényszerit — Egyéb czélokra sefc kerestetik már hdnapojc t t* és tulajdonosoknak legtöbb resxtessfgeket okoz. — Mindinkább csökkenő ár-leté^e.
A kukoriczávali üzérkedés az idén leg-halatlanabbá vajt; a torgaiom csak annyira volt
lehetséges jobb riszonyok közt is, hogy a kereskedő igénytelen haszonnal elégedett meg. — Az ár leenged s azonban oly mérveket öltött,hogy a* egyensúlyt is megrontotta a legtöbb esetben.
Ma verők tartózkodók a vételtol. — Fogyass-tók a legszükségesebbeket fedezik. — ira gyenge lábon áll.
Zab főszerepet risel gyenge behozatal és élénkebb »ételkedr mellett. Arából csak kereset rew-tett. _
Uj aratás. A vetések állásáról országszerte érkeaő tudósítások általában véve középszerű jó aratásra nyújtanak kilátást. — Csak egyedül r e P c t é t hibainak constalálják, . - mire különben árának 1 frttali feljebb menetele is mntat
M»> jegyzéseink: Basa minőségéhes képest 8 50—4.20 krig 90 b. fnt.
*OM > , 2.50—3.25 . 80 b. fnt.
Árpa vevő nélkül.
Kukoricza minőségéhez képest 2.40—60 kr. 90 b. fnt. Zab 1.80—90 kr. 50 bécsi fontja.
__X-X.
Szerkesztői üzenet.
1710. P. Balaton-Füred. Jó, csakhogy mostanában nem közölhetjük.
.1711. 8. Kottori Azonnal elküldött?m.
1712 SzentgyörgyvKlgj-e. Az trtot köszönettel rettük s bejegyeztük.
1713. H. Tapolcza. Jövőre is kérjük Fogadja üdvözletünket.
Junius 13-tól janios I9-Jq. 1875.
Lottohusás. •
Brünn, jun. 2-án : 69, 20, 9, 44, 15.
Lídcs, * 5-én: 26, 63, 2, 39, 58.
Buda, 7) tf 42, 6, 56, 24, 70.
Tnest, W . 33, 61, CO <M 49, 21.
Érték- és váltéfolyam junius 10.
5*/t metaliques 70.20 5 5*/, nem». kölcsön 74.50: 1860-ki álladaimi kölcsön 112.25; bank-réezv. 9 65; hitelintéseti részvények 231.25; London 1)1.65; magyar földtehermenléoi kötvény 81.75 ; temesvári foldtehermentési kötvény 80 50; erdélyi földtehermentési kötvény 79.—; horvát-slaron földtehermenténi kötvény 82.75; esüst 102.40^ ca. kir. arany 5.26*^ Napoleond''or8.89Vr --
: II«— <.* IíkZi- KatliolikuM H*}. _j_ tár
l''iotestána » naptár Utj
24. IV. v pünk Jézushoz tódult
ut. — Kat. ev. Midfin a sereg Luk V. 1 —11. —Prot. Ep. Pet V. 6—11. Ev Luk. XV. 1—lti ÍJör ev. János VII. 37—f.2. és Vili. 1.''
13 Yaaarnap |
14 Héttő
15 Kedd
16 1 Szerda
. 4 Csütörtök
18 Prlttck
19 { Szombat
C 4 Páduai Aut. Vazul püspök Vitus, Vid Be idő
Adolf. Kainer Marczellián Protás. Gyárfás
CS. PádnaiAnt. EÜ7.ens pi
Kre-c Lybia dg Judith« '' dg
Adolf
Marcsel jM
Gyárfás
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfl Lajos. NsniXX^T*)
— Ma szamunk hirdetései közt levő Cohn Lázár Sámuel-féle hamburgi bankház hirdetményét különös figyelmébe ajánljak t. olvasóinknak. Nevezett ház tudvalevőleg a legrégibb és leg. szerencsésebb. így a mult érben is a hamburgi kisorsolás alkalmával a főnyeremény egy nála rásá-ro!t sorsjegyre esett azonkívül pedig sok más egyéb kisebb-nagyobb nyereményt fizetett ki érdekeltjeinek. Kinlitett bankház még azon oknál fogva is leginkább ajánlandó, inert széleskörű összeköttetéseinél fogv a nyeremények a nyerő fél lakhelyén fizettethetnek ki."
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást^eszköxftl különnemű bajokban. — Ily bajok a toroagyulladás-légcsőhurut, b ő r k é a-barság, bártyáagyik (Croup-angin.il mindcnemU megsértések, harapás, ssurás,
*) E rorst alatt köxlóttért felelősséget nem vállal a dserk.
vágás vagy égés által támadható sebek megforrázások. darázs- vagy ménsrurások, konok-fekélyek, zúzatok (eontoaiók) — meglepd gyora fájdalom csills-pitással — rögsött daganatok, gflmők, tályogok, pokol-rar (carbancalas pustala maligiia), megkeményedések, genyedéaek, rérkelések, mninden mirigybetegség.-k, görrélyea fekélyek, fagy daganat, njjfáreg, körömmérejj, vadhús, tagsxivacg, csontsxd, kificsamitás és megrán-duláaok, helyi csúx; továbbá a ssülés folytáni láb-felfíkadások és sebek, fájóa fekélysett vagy már genyea női mell. — Sok nő már csirában rolt emlőráktól, — a különben elkerülhetan életveszélyes aebeesí mfitétnek mellőzésével — egyedül ezen jSttw sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bármineafl asálka, vagy darázs- és méhfalánkjs csupán acac trpasznak rövid idei használata folytán annyira affi-tünik. hogy azután a testből közönségesen ssabad késsel, sebészi mfitét és fájdalom nélk .1 könnyen kihozható, mire a aeb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
• T
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, aelynek jeles-sége eghitelesebb egyének ssámos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen s legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál is teltünő sikerdús eredményeinél fogra, melyek hassnál-lata által még elavult bajokban is eléretuek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségberonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldre 10 krral több. — E^y frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küideményexő raktár: PttttS Tirik József gyógyszerész urnái kírály-utexa 7-ik szám alatt.
Torábbá kaphatók: Nagy-KaaJzsáa : WAJ0ITS JÓZSEF urnái. Paksoa: Malntinsxky S. — PécSStt ; Sipőcx J. Sünegen: Stamborsxky. — Sz.-Fefaervs-rott: Braun J. — Szombathelyen: Pillich F —» Veszprémben: Ferencxy K. - Zagrábbaa: Mitlbach Zs. Sop ónban Bock J.
A t. cx. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennéuek, felssólittatnak, miszerint c részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁSZLOHOZ czimezve : Budára, (Ráes. város, ioutcza, 5H0. szám) beküldeni szireskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesítik* Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak késxpénzbeni beküldése, vagy postautalvány ragy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
CHARLES BURRELL
Bflcholaa Work*, Thetford, Norfolk, képvlselÓHége.
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek raktái-a javitAM műhelye
¿Í^tdz/ítrj/ , Cí /hs/sM /a- ¿p.,
Tüköi-y-féle pa/o''a mellett.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssd. Goz-cséplőgépek. 1 Jói-gong" ás kézi cséplő-gépek.
Vetö-gé.pek, könnyük, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztító-rosták. Szecska váz?-gépek. r Trieürs (konkoly és bükköny-választók) > Famüveleti-gépek. I Hajtószijak.
Árjegyzékek ki''vínatra po*tafordul fával küldetnek
G Felsége legkegyelmesebb elismerésivel.
[>i:fSj
! világkiállitás
5 1H7S
érJfinjtíilel
k i t ü nt e tett
1 ht:^.

Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A contincason legtartalma jabb és leghatásosabb kesorfl víz. a budapesti tn. k. estyet.''m laboratóriumában. valamint kül- és belföldi híres tanárok által elemezve, egy b^csi fontban 370.773 tömör ásvány alkatrészt tartilcnaz.
A szt. Kochus kórház főorvosa Dr. Walla, és I>r. Krenriíisz buda város főorvosa szerint a termé-ssetes Rákóczy ás\ányrizzel követkexó betegsé¿ekb•-•n tétetett kísérlet a legjobb sikerrel :
1. Az altest betegségeinél t. i máj és vesi* .lugul isoknál. aranyérnél, szorulásoknál.
2. Chronicus gyomor és bélnátbáknál ; sárgaságoál.
». Vérkeringésben zavaroknál, nehéjt lélekzésnél, kOlönösen. ha azok a vérnek különböző »tervekhez való toluláiiát okozzák.
4. Köszvénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a trsthen előmozdítván.
5. Chrnuícus bőrkiütéseknél s a scropbulosij csekélyebb fokainál.
6. A sziv elfajulásánál kövérség álul.
7. Átálában tnlságos Wvérségoél. (l^öh 8)
8. A nők nemi részeinek betegségeibeu.
A müncheni sltalános kórház orvosa Dr. Seiu U.iár álul is nagyszámú betegiégbeo és kórbaa ssin-
176. február \1 éról ilv.-nn-k bizourittatik. miért is ezen kitűnő ásvány-
a szenvedő és segélyt kereső t.
tén igen hatásosnak találtatott és 18
viz. melynek a legkisebb adagokban vévp i* gyors é> biztoi hiU^a van rz. közöuségnek a legjobban ajánlható.
Kapható és megrendelhető minden nevezetesebb fűszer és ásványos viz kereskedésben és a legtöbb fy^fj • szertárban. Fő raktár évszállitás a forrás tubjdonosamál Loaer teátvérekiel Budapesten.
A szenvedő emberiség javára
köziünk több alább következű elismerő iratokat, mely a legtöbb bizonylatok az előnyös hatású
^602-S) A valódi
W I L li E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theáról.
Wllhelm Ferenoz győgjszerés* urnák Neunkircnenben.
Hainburg, nov. 21-én 1H74. I «-kiutetes ur! Kötelességem önnek köszöuettel tudtul adni. hogy öir.ül való Wilhelm-léle kössvéuy és csdz elleni rértissti ó ihea en-•••niet oly betegségből g>ó*yitott ki, melynél már semmi ma* orvosság
'' ",,> ha-znáit. •. •
Az igazság bebizonvitáháta nevem s pecsétemmel ellitotun adom iratomat, hogy 8 hónapon át naponui egy adag hasxaálaUval 7
»U syötrött
nehéz nyavalyámtól
»eKttfihaditoU b már 14 hónap óu semmi visszaesést nem érzek.
Má,ok jóvoltjáért szíveskedjék ezen nyilatkozatomat közztí tenni, (p. H.) Ber ger I gnéc*.
ü- Z. 4218. „ . . . D
Bizonjitoru, hogy ezen iratot előttem. a*emelyefcen is ismert Ker-ger I?n4ri „ kir távirda-osst''ilyvezetó fUiuburgbaa, ssjátkezüleg írU •li- Hamburg, nov. 30. 1874. .
(P. H.) p a r a r i c i n i- A n t. m. k. cs a. jegyző.
Wllbelo Fsresoz gyógyaserész urnák Neunkirchenben.
Alíenfeld, felső Ausztria, nov. iiÜ. 1874. Az ön Wilhela-féle kössrény és csásellw rértiaztitó tbeája, me-
lyet Hofstátter August ur linczi gyógyszertárából veszek, nálank igen sok jót tesz, maga Xi*kl bámulja e tliea hatását, éa »^gr év óta használom és köszvéuyemtől megmentett s ideggyeng*ségemet meggyógyítá, 3 paket használat* egészségemet vissza adta. vtlóban fogadja exért bálámat
K r am I Júlia, háztulajdonos.
WílhslH Ferenoz gyógyszerész árnak Xeankirchenben.
Komárom, nov. 30. 1874. Tekiutetes ur! Legmélyebb köszöucteiaet fejezem ki, hogy oly szerencsés valék az ön Wilhelm-féle köixvény éa csúz elleni vértisztitó theáját megismerni A mindeuható Isten segített e szerrel. 12 év óta szenvedtem. S érig fürdőket használta», minden kenőcsöt használtam, de a sok peuz ús sok szenvedés nem segített semmit. <
Még egyszer ezerszeres kőszöset a Jé tbeáért melynek egy házból te« szabad biáayzaal. Kert sz maga az srvos.
Sokan kérdezték: mitől gyógyultam meg oly hamar, tekintetes ur czimét soknak oda kelle adnom.
Kérem még, ssiveskedjék 4 pakétot ezen Wilhelm-féle köszvény és csúz elleni vértisztitó theából küldeni, melyet a városi kapitány ur használand Kérem posu utánvéttel küldeni. Tisztelettel
Scbartner József, építőmester.
Viz-atcxa 1196 sz
Óvá8 a hamisítás és felcserélés ellen.
A ralódi Wllbslm-féle antiarthri''iv antirheumatikas vér tiszti tó-tbea csak az első aemzeti Wllbelm-féle rértisztitó-tbeagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy álulam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással i ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kénveimére a valódi Wllhol« föle aatlartbntls és Mtlrboaaatikas vértisztitó" tboa kapható :
Nafy-Kaaizsáa: Rossabori Feroaoz uruáL Zágrábban : Hittloach Zsigmond: Kőszegen: Csacsinovitt N, Keszthelyen: Eosenberg Ema-onelnél; Kanronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky ; Szombathelyén : Pillich Fercncz gyógyszerész. Szatmárit: J. Bossin gyógyssert-ss ás Szigetváron: örünhat Miksa araknál.
Hölgyeknek, nélkülözhetlen !
RAVISSANTE
Dr. Lejosse-tól Párisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált, méregmeotes, ti»r.;a és teljesen áiulmatlan
ravissante
bir azon erővel, az emberi bőrt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni és ssépséget s örök iljuságoi Jiiztotitani. Ha a Ravissante naponkint egyszer as ujjhefygyel az arezra. ragy más testrészre dörzsöltetik, már a törülközés után Upaaztalható a majdnem csodálatos hatás. Az arezon támadt rán-ezok és himlőhelyek eUimitUtnak. — A Rs-vissaote ifja arezszint idéz eló. a bőrt fehéríti, frissíti és finomitja ; eltárolit legröridebb idő alatt szeplőt, májfoltokat, nrrrörösséget s a bőr minaen tiszUulanságait.
Már ax első kísérlet után eihatArozzák a t. hölgyek, jövőre csupán csak Dr. LEJOáSE rí-láchírü ..Bavlss—tO'' -ját használni._''
Egy üvegtok ára 1 írt 50 6é 2 frt. 50. kr.
PosUi küldésnél SO krral több. Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten:
Dr. LKJOSSE fóraktárában, király utcza 15. I. li*.
Kanizsán : Bachrsob J. H. urnái. _ Vidéki rendel vények a legszigombb titoktartás mellett, utánvéttel eszközöltetnek. « 26j
■TS.*
Fehér Miklós
egyedüli képviselője
or nst>y é b flalnat
aj ánlja ezeknek világhírű .
^ gőzmozdony
és
gőzcséplőgépeiket,
melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal, ugy
legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a becsület oklevéllel tüntettek ki. Kéri továbbá az ezekre történendú mielőbbi megrendelésekel, yalamint aifetán szük-•églendő egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. gazdaközönséget ideje korán kiszolgálhassa.
Máiua hó 23 24 és 25-én ft.-Atádon Somogy megyében tartott gazd. kiAllit. és versenyen H o r''n 8 by legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnston, Champion es Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rake«
Bzénagyüj''őm is az első dijjal juUlmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben . III. Pragerstras.se 13. „Hotel Hungaria *
és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám „Kőztelek" „országos gazdasági egyesület." > , (1679—3)
• Iroda és kiállit&si csarnok : Bécsben * : Budapesten
m. Pragerstrasse 13. sz. • Ü 1 I ó u t 1 2. s z.
„Hotel Hungaria- „Köztelek-
(1680—4J orsz- £azd'' egJ''esölet-
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor, szüléaz és szemész gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker bistoaitása mellett mindennemű
titkos betegségeket
l)az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny KyenRí néget, az oudóToly á*t, különösen a
tehetetlen séget
* (elgyengült férfierőt); (1688_5)
2) hugyrsöfolyáMokat (még oly idülteket is), a nem tó: éftzek bujakor»* fekélyeit és má*odren4fi bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban ;
3) liugryosősztUstUéseket:
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyátt* éa az onnan ered<3
MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket; • ^
6) a húgyhólyag betegsége t és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és est ve 7 órá.
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a. kígyó- és városház-utcza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek.
A főnyeremény esetleg 375.000 márka aj német állam értékben
Szerencsejelentés
Meghívás a
A nyeremények
az állam által b i 7. t o s i t v á k.
Hamborg állama által biztosított nagy pénzkisorsolás
melybea több
7 millió 772,000 márkánál
bizonyossá kibuzatik. ''
Ezen előnyösen berendezett es tervszerüleg csak 82 500-at tartalmazó pénzkisorsolás nyereményei a kővetkezők : u. m. 1
nyeremény eseti. 375.000 márka,nevezetesen pedig 250.000 125,000,80.000, 60,000, 40,000, 36,000, 4-szer 30-.000 és 24,000, 3-szor 20,000 és 18,000, 29 szer 15,000, 12,000 és 10,000, 34 szer 6000, 45 ször 4800 és 4000,206 szór 3600 és 2400,418 szor 1800, 1500 és 1200, 1121 szer 600, 360 és 300, 19320 szor «40, 131, 120 és 60, 213314-szer 48. 24, 18, 12 és 6 márka, ezek
néhány bó leteltével 7 sorsolásban bizonyosan kihuzstnak. A legközelebbi ^uzás hivatalosan
f. é. junius 16 és 17-ikére
tűzetett ki. Ára
az egé*z «or-jeg* nek e*ak 3 frf. a fél „ 1 - 50 kr.
a negyed „ * „ — 72 „ Eaen az állani által biztosított «T«''deti M<»r»je-• gyek (nem betiltott ijrérvények) tőlem a Iegtávoühb vidékre ir
szétküldetnek az ár előlege» beküldése vagy utánvét melleit.
A résztvevők az eredeti sorsjegyeken kívül az álUmpecsét-tel ellátott eredeti terveztet a megkapják és a húzás megtörténtével azonnal a hivatalos kimutatást ingyen megküldjük.
A nyeremények kifizetése általam sürgősen es titoktartás kötelezettsége mellett eszközöltetik, érdekelteimmel szemben.
A megrendelések legjobban postautalvány vagy ajánlott levél álul törtéuhetnek.
Szíveskedjenek tehát bizalommal fordulni tl69G—3)
id. Heckscher Sámuelhez
Bankár és váltó-iroda Hamburgban
Nagy
tökepénz-kisorsolás
engedményezve ós biztosítva Ilnm-bttrg szabad város magss kormánya áltnl. A kisorsol.''i« alájövő ö«s«eg egészben tesz :
7 millió 772,040
bírod, markát ''
s kövén hónapokon át <7 osztályban) bizonyos eldöntés alá kerül; benne foglaltatnak főnyeremények
eseti. 375,000 b. márka.
kOltfntfsen : 290,000 — 125,000
- 80,000 - 60 000 — 50,000
- 40,000 - 36,000 - 3 á 30.000 — 24 000 - 2 á 20,000
- 18.000 - 8 á 15,000 - 9 4 12,000 — 12 á 10,000 - 34 á 6000 — 5 á 4800 — 3 á 3600 203 á 2400 - stb stb.
Kzen nyeromények kifizetése pontosan íz állam jótállása mellett történik.
az eleó nyeremény Im/jUra, mely hivatalosan
f. é. jun. 16 ós 17-re
van kitüzvo, as ára
V, ered, sorsjegy frt 3 30 o. é.
''I, n - - 1.65 „
Postai utalvány vagy az ósz-szeg beküldése mellett minden megrendelés pontosan teljesíttetik. nu''g a logtávolibb vidékekre is és megküldöm a hivatalos hu-zási lajstromokat és terveket ín-
gyen. ^
Az ép most befejezett ».ár-huzáhbaii nálam ismét szerencsés sikerek arattattak és igy joggal újra meghívást intézhetek, hogy a közelgő húzás végett a kellő megrendeléseket i\álain közvetlenül mielőbb megtenni szíveskedjenek. / (1697—2)
IJacob líaruch,
Ntaats-Ktfectonllainlhing, Hamburg.
Hirdetmény.
A lakócsai kir. alap. uradalom részéről közhírré tétetik, miszerint 1800 mérő 1874. évi termésű szemes kukoriczája f. évi junius hó 1 7 én Lakócsán a tiszttartói irodában délelőtt 12 órakor tartandó zárt ajánlati árverésen, — felsöbbi jóváhagyás fentartásával — elfogadatni. - Az 50 kros bélyeggel ellátva szerkesztett zárt ajánlatok csak ugy — fogadtatnak el, ha azok — mellékelve a beigért összes árnak 15%; az árverési feltété lek ismerete és elfogadása kinyilatkoztatva, — folyó hó 16-án esti 6 óráig a tiszt tartósági irodába beadatnak. — Az árverési feltételek, valamint a kukoric.za addig is Lakócsán megtekinthetők.
Kelt Lakócsán, 1875. junius 7-én.
(1702-1) Az urad. fcisztt&rtóság.
Allerneueste grosse
Capltalien- Verloosung
deren erste Ziehung am 16 and 17. Jual d J. stattfindet.
In dieser vom Staate garantirten Verlobung werden in wenigen Monaten
7,772,040 Reichsmark
gezogen, welche unter die Theftfiehmer an der Verloosunj ausgezahlt werden. Ausser 42500 Geldgewinne ist der grösste Treffer
375,000 Reichsmark.
Zu dieser besonders soliden Ausloosung kann ein jed-r Orlghul-Loose (keine Promessen) erhalten und kostet hierzu
Ein ganzes Loos 6 Rmk. od. 3 fl. 30 kr. ö. W. „ halbes „3„ „ 1 fl. 65 „ „ „ „* viertel „ l1/*». „ — fl. 85 „ „ „
Aufträge werden gegen Einsendung des Betrages oder gegun •Nachnahme, selbst nach den entferntesten Gegenden prompt und ver-ichvriegen ausgeführt, amtliche Gewinnlisten und Gewinngelder sofort nacb Fatscheidung zugesandt und Prospecte gratis vertheilt
Ein jedes Hamburger Haus ertheilt Auskunft über unsere Firma,
Man wende sich deshalb vertrauensvoll an die unterzeichnete weltbekannte Firma, welche mit dem Verkauf dieser so vorteilhaften Loose betraut ist.
Alpesi-növény gyomorerősítő.
(Magenbitter.)
(1656—6)
A számtalan gyomoresitó közt a
Dennler Ágost F. inter,a«"LgJógy''
által készített alpesi növény keserű gyomorerősítő a legnagyobb tekintetbevételt érdemli meg. mert nemcsak hogy szereucaés ösz-sxeté telénél fogva megbecsülh tétlen gyomor-gyógyító szer, de még tiszta vagy selti-vizzel vegyítve kávéházakba, fogadókba, vendég-Ifikbe, sörházakba stb. mint legkellemesebb és legegészségesebb üdítő ital helyet foglal
Dennler gyomorerKsitGje kitűnően pótol miudennemfi étvágygerjesztő és ax emés«tést elősegítő liqueurt is.
BV Az ntánzások elkerüléseért. melyek ezen vagy aás czim alatt a kereskedésbe jőnek a gyári bélyegre, ugy az Etl-quette, mist pecséten különösen figyelem fordítandó.
Kapható N.-Kanizsán Richter & Sattler uraknál.
A legnagyobb , 14SMIYÜMYÁR Relclaara & Táraa-é, Bécsben,
ÍÍÍ.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (166&-i2''
A 246.000 b. márkás
uagy sorsjegy 1074-ik ! évben nálam nveretett. COHN LÁZÁR SÁMS.
A 246 000 b. márkás
nagy sorsjegy 187-t-ík évben nálam nveretett COHN LÁZÁK SAMS.
Pályázat.
(1685—4)
Gebrüder Lilienfeld
Staatspapieren Geschäft
HAMBURG.
A pórszombati ujonan épült s a nmélt. vallás s közoktatási m. kir. ministerium f. é. május hó 11-én 10567. sz. a. kelt magas intéz\éaye értelmében államivá nyilvánított elemi népiskolatanitói állomás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással a csinos lakáson kivül évi 300 frtnyi ; fizetés 100 frt. helyi pótlék, tehát összesen 400 frt. készpénz élvezete van összekötve.
Kik ez állomást elnyerni óhajtják, szíveskedjenek tan-képesitó s erkölcsi bizonyitványokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási m. kii*, ministerinmhoz czimzett folyamodványaikat folyó évi julius hó 1-só napjáig alulírott megyei lanfelügyelóhez beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. május 26-án.
Nuesecz József,
(1692—3)__zalamegyei tanfelügyelő.
.4 450. hx á in
tudvalevőleg 1874. évben ismét
elnyerte a
246,000 13. márnás
uagy nyereményt
„Szerencse és áldás Cohnnál"
jelige alatt; az e számú sorsjegy pedig, mint már oly sjakmn. ismét nálam vétetett; különben is a mult és j»-len évben, a hivatalos nyereményjegyzék szerint, tisztelt ügyfeleimnek több. mint
450,000 tallér, vagy I millió 350,000 b. márkát
fizettem ki nyereményekben.
a hamliurg által biztosított érdeken és általán Í9mert nagr pénzkisorsolás
7 millió 770,000 b. márka
értékben, jelenleg Ismét rendkívül nagy és számos nyereménynyel van szaporítva; csak 82,500 sorsjegyet tartalmsz. és rövid pár hónap alatt 7 osztályban a kővetkező ny^reménvek biztosan kihozatnak : I nagy főnyeremény : esetleg 375,000 "b. márka, részlegesen 250.000,125,000, 80,000, 60,000, 50,000. 40,000, 36,000, 3-szor 30,000, 1 szer 24,000, 2 szer 20,000, 1-szer 18,000, 8-szor 15,000. 9-szer 12.000. 12 szer 10,000, 34 szer 6000, 5 -ször 4800, 40 sz ir 4000, 3-szor 3600, 203-szor 2400, 5 ször 1800, l-szer 1500, 412 szer 1200, 5l2-szer600,12-szer 360, 597-szer 300, 4 szer 240, 19,300-szor 131, 21,330 szor 120. 60. -18, 24, 18, 12 és 6 b. márka.
Az 1-só osztály nyereményhuzása hivatalból
f. évi junius 16. és 17-ére
tüzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt o. é. sgj - . „ 1'' „ 50 kr.
egy negyed „ . " , . — „ 75 .
Exen aa állam czimével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár bérmentes megküldése után még a legtávolibb vidékekre is azonnal megküldöm a t. megrendelőknek, s napyszámu egyéb szerencsés számokon kirül ajánlom a következőket: 2999 3995 338 8993 22515
2888 . 57973 . 2777 4030 11611
21211 8666 «999 46144 • 19779
13713 11553 8778 8811 337
i kérem a becses megrendeléseket mielőbb hoszám juttatni A hivatalos nyeremény lajstromot és ayereaéaypéueket búzás után titoktartás mellett azonnal portosai megküldöm tisztelt érdekelteimnek. Széleskörű Összeköttetéseimnél fogva mfadea nyeremény a nyeri fel lakhelyén is kifizethető.
am^p» Minden megrendelés ezen eredeti sorsjegyekre egysze-APV rüen postautalvány nyal is eszközölhető.
LAZ. SAMS« COHN
(1703-1) ¡n Hamburg-
_Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft
m
Wajdits József Up- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
SA6T-KAMZ8A, 1876. Jnnlns 17-én

]
EJéflzeteíi ar
egetz evre . . 8 frc. fél erre.... 4 , 3e*7®ó eTre * 3 » Eçy azácm ÍO kr
A
Hirtfstsssk
6 ba*ábos petiUorbao 7, másodszor 6 • minden további sorért 6 kr.
yYILTTÉRBÉTN
loronkxnt 10 krért véltnek fel. Kincatári illeték minden egyei hirdetésért külö: 30 kr. fizetendő
Tizennegyedik évfolyam,
rsr^
6 kőz-l
J "* *> kr. fizetendő._| elóhb
Kg»-*-
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a „zalamegyei általános tanitó-testület'', a .Zala-Somogy-
Heienkirit ketszer,
IKÖZLÖN
A lap uellemi
''anyagi rácsét illeti___
iemenyek, előfizetések,); reclamatiók sat a tter-ke*tő-kiadóho* Mr-mentre intésendók: NAGY-KANIZSA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok vissza nem í i küldetnek. k
ügyvéd-egylet",a..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár" gőzhajózási rószvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
vasamat s csûtortoko», megjelenő tegyes tartalmú iape
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal felkérjük a ,Zalai Köz-
lony" t. pártolóit, akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési ide jók e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi
Félévre 187Ő. jul.—decz. folyamra 4 frt. Negyedévre „ „ - szept. „ 2 „
Jegyzőkönyv,
felvéve, a nagy-kanizsai választókerület szabadelvű párti végrehajtó bizottságának Nagy-Kanizsán 1875. év junius 13-án tartott üléséből.
Elnökök : Inkey László, Martinkovics Károly. Jegyző: Wlassics Gyula. Jelenlevőt: A végrehajtó bizottság tagjai.
Martinkovics Károly elnök nr üdvözölvén a végrehajtó bizottság szép számban megjelent tagjait, az ülést megnyit ott nak jelenti ki.
A f. é. márczius hó 31-én tartott értekezlet jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
Elnök nr jelenti, hogy Csengery Antal, szeretett képviselőjelöltünk a hozzá érkezett távirati értesítése szerint jelenleg fürdói gyógykezelés alatt levén, akadályozva van valasztói körében megjelenhetni, de f. h. végén beszámoló s programmbeszédjének megtartása végett a választó kerület székhelyét, Nagy-Kanizsa városát meg fogja látogatni. Köztiszteletben álló képviselőjelöltünk értesítésének ez utóbbi része harsogó éljenek közt örvendetes tudomásul vétetik.
Továbbá elnök ur jelenti, hogy a f. é.
: márczius hó 31-én tartott közgyűlés hatá-i rozata értelmében a végrehajtó bizottság tagjai elnökileg megkerestettek azon választó | polgárok aláírásainak gyűjtése végett, kik, mint a szabadelvű párt hivei Csengery Antalt óhajtják a jövő országgyülésre képviselővé választani és egyúttal tudomásra hozza, hogy több községből be is érkeztek az aláírási ivek. de megjegyzi, hogy az aláírások gyűjtése a választási mozgalom czélszerü foganatba vétele nem bizonyult alkalmas eszközül s igy fölkéri az értekezletet valamely czélravezetóbb inód kijelölése fölötti tanácskozásra.
Erre Glavina Lajos ur inditváuvozza, hogy a választási mozgalom helyes megindítására s folytonos ébrentartására legczél-ravezetóbb mód volna, ha a végrehajtó bizottság bizonyos tagjai elnökileg megkerestetnének, hogy a községekben koronkint népgyüléseket tartsanak s biztos tudomást szerezzenek arról, hogy kik s hányan fogják választói jogukat Csengery Antal jelöltünk érdekében a képviselőválasztás alkalmával tényleg gyakorolni és működésük eredményéről a központi elnökséget időről időre értesítsék.
Ezen indítvány egyhangúlag el fogadtatik s foganatosításával az elnökség megbi-zatik.
Erre Kovács János szolgabíró ur indítványára Zalamegye törvényhatóságának a legszebb alkotmányos jog, a képviselőválasztás gyakorlása alatti rend s fegyelem fön-tartása érdemében közzétett 4150/875. sz. hirdetménye fölolvastatván, tudomásul^éte-tett s ennek terjesztése s magyarázata a végrehajtó bizottság tagjainak feladatává tétetett.
Utána Belus József polgármester ur indítványozza, hogy a végrehajtó bizottság tagjai gondoskodjanak arról, miszerint minden község a f. h. végén tartandó beszámoló s programuibeszéd ünnepélyén legalább néhány bizalmi férfiú által képviselve legyen, mely indítvány Kovács János szolgabíró ur pótinditványával, hogy t. i. a választók is minél számosabb megjelenésre szóllitanának fel, elfogadtatott s foganatosításával az elnökség megbízatott.
Ugyancsak Belus József polgármester ur indítványozta, hogy a pártjelvények községenkiut a körjegyzőségek szerint küldetnének szét, mi azon módositással, hogy előbb a szükségletre nézve a végrehajtó bizottság tagjainak jelentése elvárandó, elfogadtatott. i
Azután elnök ur jelenti, hogy a jegy- \ zői teendők halmozottsága tobb jegyző tevékenységét igényli, ennélfogva fölkéri a végrehajtó bizottságot, több jegyző választására, mire még jegyzókül közfelkiáltás utjáE Oroszváry Gyula, Varga Lajos s Ta-labér Kálmán urak megválasztattak; egyúttal elnök ur a vidéken megindítandó párt-mozgalom érdekében szükségesnek találván több vidéki alelnök működését, kiknek föladatuk lenne, a vidéki népgyűlések vezetése, indítványozza több alelnök választását, mire közfelkiáltás utján Svastics Károly, Ujlaky József, Baán Kálmán, Dervarics Imre a végrehajtó bizottság alelnökeivé meg választattak s területkörük kijelölése az elnökségre bízatott.
Baán Kálmán ur azonban föl kéretett egy minél előbb Pacsán tartandó értekezlet összehívására s vezetésére.
Végre a pártjelvények költségeinek
fedezése végett Glavina Lajos ur indítványára aláírási iv nyittatott s azonnal köröztetett, pénztárnoknak pedig Herteleidy Béla ügyvéd ur közfelkiáltás utján megválasztatott.
Ezzel a végrehajtó bizottság ülése szeretett képviselőjelöltünket, Csengery Antalt éltetve, feloszolt.
K. m. f.
Elnök urak megbízásából: < WLASSICS GYULA,
jegyző.
Követ választási mozgalmak.
A Z&la-Szt.-Grót kerületi szabadelvű párt Sümeghen f. évi ju''n. hó 13. tek. Barcza Sándor ur elnöklete alatt közgyűlést tartott.
Elnök sajnálatát fejezé ki afelett, hogy ez alkalommal többen nem jelentek meg.
Olvastatott: a múlt köz- és a kiküldött bizottmányi ülés jegyzőkönyv®, mely utóbbi szerint azon előterjesztés tétetett: miszerint neveztessék ki egy 101 és 20 póttagból álló választmány, mely választmány értekezése után ajánljon -a közgyűlésnek követ jelöltet; de az egyetértés végett mondassék ki, hogy ha az ajánlandott jelöltet a többség elfogadja, választassák meg az illető képviselőnek — a -kisebbségben a viszály elkerülése végett nyugodjék ezen határozatba bele.
Ezen előterjesztést a választók legtöbb része ugy értelmezte, mintha 121 tagu bizottmánynak lenne ez által a választási jog is át adva, holott caak jelöltségről volt szó, miért a felolvasásnál már észre lehetett venni az ellen batást, mit ezen előterjesztés keltett.
Erre ahelyett, hogy, ez a nép nyelvén tétetett volna érthetővé — Bessenyey Ernő alelnök azon esetre, ha ezen 121 tagu választmány-féle eszmét a közgyűlés határozatra emelné indítványozta: hogy az emiitett 20 póttag szintén rendes tagnak választassák, továbbá legyen ezen választmány ban minden osztály képviselve; ne mellőztessenek a községi jegyzők,
TÁRCZA.
Utolsó gondolat.
— T/t un grófnő —
Üreg-anyó (¡1 ott a sziklán,
Koromtetét, bús éjszakán, Fölötte : huhogó bagolyraj,
Mellette : a vész-terhelt» zsivaj, De S nem mozdul a két sz>-u>éu Könnycsepp ragyog, jól lá.om ¿11 ; — Olykor, olykor megnyílik ajka, S keserves hangon azt sóhajtja -Fiam ! Fiam !
1
Zúg a vihar és vad rohammal
Meg ing a baszk« vzikla fal ; Az ár znhogva majd le indul,
S a begytetőn rombolva dúl — Az agg-nő arexa földerül, Ajkán a vágy mosolyban (11 ; — Fia, ki pásztor volt a bérczeu : Ott lelte airját lenn, a melyeu Alant! Alant!
Majd rmberek jonek s mogorván
Szidják : — Te itkoa boszorkány! Kiverte földeinket a jég, —
8 te kfildted azt, tudjuk mi rég ! Kemény láncz caördül két kezén; bíró elé kötözve mén. — — Szól az Ítélet : tüz-halálra, S sóhajt az agg máglyára állva : Fiam 1 Fiam I
KÖVÁ&Y BÉLA.
A csók.
— Efly kis vasstl »albever. —
Irta: Jenvay Géza. Harmadszor csöngettek. Sietve foglaltam tehát helyet a coupéban. nehogy a déli vonatról lemaradjak.
Egy öreg ur, egy régi időkből maradt években gazdag hajadon, egy ügyetlen siheder s egy csinos fiatal nő voltak útitársaim. Az öreg ur, bodor füstöket eregetve pipájából, valami politikai lapot betűzgetett, a fiatal nő regényt olvasott, mig szomszédja a siheder zavarában körmét rágicsálta, majd az ablakhoz ugrott s bámulva nézte a pompázó természetet, majd egy ügyes fordulattal agyontaposva az öreg kisasszony tyúkszemét, előbbi helyét foglalta el, azután engem szerencséltetett becses szomszédságával, én azonban sokkal inkább elvoltam merülve, hogy sem a szerencsének örvendhettem volna; mert egész figyelmemeta fiatal szépség köté le, ki egy csinosan kötött könyvecskét tartott piczi kezeiben s olvasott, csak néha-néha pillantott ugy lopva rám tüzes fekete szemeivel s mintegy örülni látszott, hogy bájai annyira elvarázsoltak.
A könyvecskéből rózsaszín selyem olvasó jegy fúgött alá, melyre a virágok közé e név volt"üiraezve: Vilma.
Vilma tehát olvasott. Hogy mit olvasott, azt ugyan nem tudom, de hogy miért olvasott, azt sejtettem, már többször tapasztaltam ugyan is, hogy a nők a vasúton csak azért szeretnek olvasgatni; hogy valami érdekes utazó a könyv czime után tudakozódva, a társalgást megkezdhesse.
Miután tehát keresztül estem a „hová utazik nagysád?" „honnan utazik nagysád?" „kivel utazik nagysád?* „kihez utazik nagysád ?u s más hasonló vasúti utazások alkalmával szokásos kérdéseken a regény czime után tudakozódtam.
— Szabad kérdeznem a könyv czimét, mely nagysád figyelmét annyira lekötn« képes ?
— Ponson du Terrail „Les fils du Judas" czimö regényét olvasom, felelt kis utazótársnűm s azután ismét tovább olvasott.
r
— Ponson du Terrail, — folytatám — bár képzelmének merész szárnyalása néha-néha
valóság határain tul csapong, elismert iró s különösen a nők kedvencze. Olvasta nagysád már többi munkáit is ?
— Igen !
— Vagy talán kegyed is, mellőzve a hazai irókat csak idegen szerzők müveit kedveli?
— Ó épen nem ! — volt a laconicus válasz.
„Igen" és „nem!" rövid: de mégis sokat mondó szavak. Nyelvtanilag „igen" állitó „nem* t&gadó — a szerelem sintaxisában „igen" boldogító „nem" kétségbeejtő szócska, a társalgásban egymás után kiejtve p«dig azt jelentik, hogy a társalgást nem tudjuk vagy nem akarjuk folytatni. Én csupa udvariasságból ez utóbbit hittem Vilmáról, nem is háborgattam tehát többé olvasásában, hanem az öreg úrral kezdtem conversalni, azonban itt is kevés szerencsével, mert az öreg, miután elmondta politikai nézetét, eldicsérte a szép időt, a vetések állását, ismét a politicai újság lapjai közé temette magát, most tehát kettő közül lehetett választanom vagy az agg szüzet megszóllitani, vagy hallgatni, lertium non datur; mert a kamaszt, kit divatos karmai egészen elfoglaltak,nem akartam, háborgatni. Én azonban ismerve a párta alatt maradt hajadonok nyelvének veszélyes voltát, az utóbbit választottam s szivarra gyújtva a csoupé egyik szögletébe helyezkedtem s a gomolygó füst figurák különféle alakjainak szentelésével űztem az idő unalmát, magamban azonban folytonosan Vilmának hideg, visszautasító modorá-
ról gondolkoztam. „Különös kis lény ! Szeszélyes leányka ! Szeszélyes? de hát nem szeszélyes-e minden nő?az egyik szeszélyességből teli beszéli fejünket, mig a másik csupa szeszélyből hidegen s elutasitólag válaszol. Vagy talán ő is azon nők közé tartozik, kik eleinte hidegek, közönyösek, hogy azután a hiúságában megsértett s győzelmét minden áron kivívni akaró férfit később annálinkább magukhoz csábítsák? Ilyen s ehez hasonló gondolatok foglalkoztattak, midőn a vonat robogása lassan-lassan elnémult. A conducteur valami állomás nevét kiáltotta. Az öreg ur s Vilma készülődni kezdtek. Szép uti-társnőm valamit súgott fülembe s én önkénytelenül követtem őket.
Mily nagy volt azonban meglepetésem, midőn az egyszerű vasúti indóház helyett egy tornyocskákkal díszített, örökzölddel befutott nyári lakút láttam magam előtt, a kastély körül park terült el, melynek tekervényes utacs-kái árnyas hftselők s virágos lúgosokba csalogattak, a tündérlak előtt márvány szobrocskák s virágos ágyak pompáztak, melyeknek illatos növényeit a magasra szökő ugrókut ragyogó cseppjei öntözték.
Egészen elvoltam bűvölve, ugy éreztem magamat, mintha csak nem is a földön lettem volna. Oly sok mindent akartam kérdezni szép kalauzomtól ; de ajkamat egy bűvös hatalom elnémította.
« Vilma mosolyogva nézte elfogultságomat, azután karonfogva a kastélyba vezetett.
Drága szőnyegekkel bevont lépcsőkön haladtunk a legnagyobb fénynyel s elegántiával butorzott termekbe, melyeken át egy gyönyörű kis szobába jutottunk. Perzaa szőnyegek némi-ták el lépteink zaját, a parketirozott falakat je-
helyet foglaljanak ott as érteimiséghez tartozó néptanítók, jobban; a kerületben létező két tanítói járás körből is választassanak b* azok küldöttjeik. Mielótt ezen igen méltányos indít vány fölött a közgvülés nyilatkozott volna, nem kis csodálkozásra fel áll Hátzky Kálmán ur, ki mind ezt úgyszólván feleslegesnek nyilvánította ; ó az iparos .osztályt kívánja minél inkább képviseltetni.
Ugy látszik a fönti indítványból ki feledte hozzá szóló, hogy Bessenyey ur nem mondotta, miszerint ezen — vagy azon osztály ne, — ő csak hangsulylyai emelé ki: nem elég, csak a sümeghi tanári karból legyen ben valaki, hanem & néptanítók, mint a tanügy **en képvi-
fdói közöl is. — Miért különösnek tűnik a niST orban, midőn még egy művelt ember is kimu tatja, hogy a tanitó csak maradjon a/, iikolában, pedig épen ezen zajos — egyetértés zászlója alatt egyesült gyűlésben is elégge kitűnt, hogy még a néptanítók nem nevelnek uj — a hazaszeretetben egyesülő nemzetet: addig annyit fogunk végezni, hogy majd a jövő gyűléskor
határozunk.
Hozzá szólott még Páli János plébános is, ki csak a jegyzők ellen szólalt fel; ezek ne választassanak be úgymond, mert ők hiva''a-loe utasítást kaphatnának stb. felemlité tovább, hogy oly képviselő ajánltassék, ki a kerületben van; kit a nép ismer! A* elősorolt hevesen folyt nézet-nyilvánítás után, a föltett elnöki kérdésre a közgyűlés elejté a bizottmány irányzatát, nem nevezett ki választmányt, hanem e hó 20-án ismét Sümeghen közgyűlésre jő össze, melyben a leendő követ felöli értekezés lesz a főtárgy. A jegyzőkönyvek után olvastatott még a budapesti szabadelvű párt központjából — a ♦bizottmány felszólítására vonatko7Ó levél is, melyben Hegedűs Sándor ur ajánl tátik hozzánk képviselő jelöltnek — tudomásul vétetett. Ezek után lássuk, miként állunk? A mily ha mar kimondotta a mult gyűlés, hogy szabadelvű párttá alakulunk: épen oly gyorsan vehető már is észre, miszerint az egész nem más, mint takaró-név. Alakuláskor már szóba hozatott: ki legyen a képviselő? hagyjuk jövőre!
Most ismét: ki legyen? jövőre határozunk, nem vagyunk elegen, tehát nem illetékesek !
Miért ne lehetne proponálni? hiszen még nieszsze van augusztus; addig ne korteskedjünk, hanem fontoljuk meg az ajánlottak közül, ki érdemli bizalmunkat, ki hordja szivén közös érdekünket, ki előtt szentebb a haza, mint a párt és önérdek ? Miért a dolog által kifáradt a tehertől eléggé sajtolt népet minduntalan nyugalmas tűzhelyétől elhiva fá>*a8ztani ? hiszen elegen kialtozák : „jelöljünk most egyet* ! Nem vagyunk elég számosan? ha többen vannak otthon, jelöljenek egy mást — s ha érdemesebb reá, mint békés hazaüak egyezzünk a választásba.
Nem ugy van az, mondjuk csak ki: a szabadelvű párt czim a köpeny ; ha az egyik fél kimondaná: éljen Szili Kálmán Budapest-
ről, rögtön tudnók: ahá! meg van a Deák párt! ha a másik fél Hátzkyt éltetné Rendekrő; no értjük már hol a balpárt. Arob*r igen tisztelt elnök ur kijelenté, hogy meghasonlás esetében, tisztét tovább nem viseli éa mégis e köz-becsülésben levő férfiú szava után sem látszik a párt egy $ézetb;-n Összpontosulni.
Befejezésül: adja hazánk védője, hogy e választói kör a haza szeretetben egyesülve, az összetartásban lássa nemzetünk boldogságát!
Egy Tálasztó.
les festmények disziték, a kis mohagoni fa aszúit, melyen arany kötésű könyvek, szebbnélszebb albumok, virágcsokrok, féuyképek elszórtan hevertek, ibolyakék selyem bútorzat vette körül, az ablak előtti álványon külföldi virágok illatoztak.
— Ez az én szobám — mosolygott Vilma s miután mindent elmutogatott, az ablakhoz vezetett, honnan gyönyörű kilátás nyilt az egész vidékre. A háttérben kopár sziklák emel kedtek az ég felé, itt a park lombos fáival, közepén romokban heverő vár, alatta kristály patak csörgedez, melynek csillogó cseppjei a »zomoru füzektől árnyékolt tavacskába ömlenek.
— Ott van az én kedvencz lúgosom — szólt Viliül, a tó felé muUtva.
— Boldog! sóhajtotum.
Vilma hangosan felkaczagott.
— Boldog! — azt hiszi talán, hogy efény pompa engem boldogítani képes? De jöjjön csak még, kedvencz olvasó helyemet nem mutattam meg — folytatá szép kalauzom s azután ismét karon fogott s elhagytuk a szép kastélyt.
A nap épen nyugodni készült. A hegyeket kékelő homály boritá el, a lemenő nap sugarai megaranyozák az ég boltját, azután lassan -lassan eltűnt a bi bor fény a kopár sziklák mögött, az egész természet hallgatott, csak a kis csermely egyhangú csattogása zavarta némileg azt az ünnepélyes csendet. A lombok szárnyas lakói is elcsendesültek már, csak lépéseink zaja zavarU néha néha nyugalmukat.
— Tehát itt volnánk. — Szólt a kis tündér, amint a tó melletti virágos lúgos padján helyet foglaltunk.
— De most már csak nem haragszik rám, kérdé nyájas mosolylyal, — hogy a vasúton ply hideg oly udvariatlan voliam irányában?
— Én s kegyedre haragudni! ? — dadogtam, de möSdja csak szép angyal, hol vagyok én tul^jdonképen, hogy hívják e tündér hont, nol minden virág szerelemről suttog, minden madár szerelemről dalol.
'' — Boldogság, szerelem! — sóhajtott Vilin*, mik&zben előbb még mosolygó arcza egé-
A
A keszthelyi sziget alakban épült uj balatoni fürdő űnuepéiyes megnyitása.
%
A keszthelyi „balaton fürdői részvénytársaság" alakulása ''óta nem ült oly ünnepet a fürdő megnyitásakor, mint mult vasárnap, f. hó 6-án, esti 6 órakor.
Gyönyörű verőfényes nap volt, mit városunk közönsége felhasználni óhajtván, már d. u. 4 órakor megszámlálhatlan sokaságban sietett le a Balatonhoz, látni akarta azon művet, mely Hencz ur vállalkozó szelleménél fogva épült.
Pontban 6 órakor taraczk lövések tudatták r közönséggel, hogy a megnyitási határidő érkezett s az ujonan épült sziget fürdő, mely valamint a vállalkozó ur és részvény társulatnak dicséretére, ugy városunk díszére válik — a közönség használatára átadatott.
Tömegesen vonult be a közönség a szigetre. hogy az uj épületet megtekinthesse. Sajnos, hogy a megnyitásnál az elébbi siri szélcsen det iszony u szélvész váltá fel, az égen minden oldalról sürü fellegek kezdének tornyosulni s igy az igen nagy számú közönség, — félvéu a keletkezőben levő zivatartól, — hazafelé vette útját.
Az ünnepélyes megnyitást társas vacsora követte, mely esti 8 órakor vette kezdetét s vagy 60-an — köztük vidékiek is — vettek ezeken részt.
A lelkes pohárköszöntések sorát Sailer Ármin gymnasiumi igazgató s a társulat jelenlegi elnöke kezdé meg, éltetvén a feiejthetlen emlékű nmlt. gróf Festetics György urat és utódját nmlt. gróf Festetics Tasziió urat. Ugyan ő poharat eínelt Hencz Antal építész úrért is, éltetvén őt, kinek vállalkozó szelleme jelenlegi nagyon csinos fürdőnket létrehozta. Beszédét több ízben zajos és szüni nem akaró éljenzés szakitá meg. Hencz ur erre rövid, d-s élczekkel teljes felköszöntésben ecseteié, hogy a főérdem az uj fürdő építésében nem az övé, hanem a részvény társulaté s ő az építésnél csak végrehajtója volt a társulat kívánsága és óhajának.
Engedje meg Hencz ur, hogy állítását e lapok hasábjain megczáiolhassuk s a főérdemet és dicsőséget neki s illetőleg az ő vállalkozó szellemének tulajdonithassuk, annál is inkább, mert ha ő nincs, akkor a társulat ez évben is ugyanazon fürdőt épittette volna fel, mely a
szen elkomolyodott — boldogságot, szerelmet itt soha nem fog találni; mert e fény, e pompa, a természet nagyszerűsége még nem elégségesek arra, hogy boldoggá tegyenek, oda sziv kell, mely szeretni tud, hogy lehetnék én tehát boldog, ki soha nem szerettem, kit még soha senki nem szeretett!
— S ha mégis volna valaki, ki kegyedet az első látás óta imádja, boldogíthatná e szerelem ? Vilma, tudna-e igazán szeretni, tudna-e engem szeretni. Eddig a szerelmet csak nevéről ismertem, szeretni nem tudtam senkit; mert önzetlen lelkek helyett, anyagi érdekektől elcsábított sziveket találtam ; de mióta kegyedet ismerem, tudom, mi a szerelem, tudom, mit tesz igazán szeretni! — Vilma, akar-e boldogi tr.nni ?
Vilma gyönyörű fejecikójét gyengéden vállamra hajtva hallgatott. Soha nem ismert érzemény, lázas izgatottság fogta el egész való mat, fejem szédült, szivemet szorulni érzem, beszélni akartam, de ajkam néma maradt só — oly szépen, oly szemérmesen ült mellettem, mint a íoldnak legszendebb angyala, hallgatott, csak piczi szája suttogat valamit. Sokáig bámuium a gyönyörű arezot, a lázasan pihegő kebleket a merengtem szép azemének tüzénél, mig végre legyőzve izgatottságomat, gyengéden megfogom bársony kezecskéjét a magamhoz szorítva boldogságom tárgyát, hosszú forró csókot nyomtam annak rózsapiros ajkára.
Hangos kaczagás ébresztett fel boldog álmomból. A kamasz majd megpukkadt nevettében. Csak most kezdtem észrevenni, h)gy én bizony nem az álmodott tündérország virágos ligetében, hanem a vasúti coupé bőrpamlagján ülök, karjaimban Vilma kedves alakja helyett Izraelnek félszázados hölgye, fejét vállamra hajtva, édes hortyogás között aludta a boldogok álmait. Forró csókja még most is csak ugy égett ajkamon. Sségyenletemben szerettem volna a föld alá bújni, szerencsémre a vonat épen e pillanatban állt meg, villámgyorsan ugrottam tehát Vi a coupéból a megfogadtam, hogy vasúton többé soha nem csókolódom.
mult években fennállott, • igy a fürdót élvezni szerető közönség ismét ugyanazon kényelemben részesült volna csak, mint as elmtüt években; mig az uj fürdő az elébbit, miod ké-nvelem- és belszervezetre, mind pedig ö^tnos-Jgn nagyban felülmúlja. De lássuk a fürdő-
háiat. . • . .
Az uj fürdő kör alakú szigetre van építve;
a vízbe t. i. kavics és kő hordatott mindaddig, mig ez a viz felszínére ért; ez azután cementtel rakott kőfallal vétetett körül. Az 58 fürdő szoba körül a sziget szélétől vagy 3 lábnyira van. A sziget széle egy tágas udvarhoz hasonlít, melyet jövő évre kertté alakitnak át.
Végül nem mulaszthatjuk el, hogy Hencs urnák e nemes vállalatéért a sajtó utján is köszönetet és elismerést ne szavazzunk, mert elvi-tázbatlan az, hogy balatoni fürdőnk jó karba hozása első sorban neki a azután a társulatnak köszönhető.
Óhajtandó, hogy a társulat, (melynek Hencz ur is tagja) ezen a kor igényeinek megfelelő tettét a mult évieknél nagyobb siker ko-
V
ronazza.
Helyi hírek.
— Meghívás. A Nagy-Kanizsa városi képviselőség 1875. évi junius hó 11 ón délután 3 órakor közgyűlést tart. Tárgyai: l. Évnegyedes jelentés. 2. A bizottságok újra alakítása. 3. Az iskolaszék előterjesztése párhuzamos tan osztályok felállítása iránt. 4. A kisdednevelő intézet költségeinek viselése. 5. Az 1874. évi magán zárszámadások.
— Kővetkező sorok közlésére kérettünk fel: A „Zalai Közlöny* jun. 13. 41. számában Szathmáry Károly urnák a ,Honu-ban megjelent ellenem s a helybeli kisdedovó-egye-sület női választmánya néhány tagja ellen intézett támadását közölte. Kérem egyelőre e pár sor közlését becses lapja legközelebbi számában azon kijelentéssel, hogy szándékom Szathmáry urnák nevelési működésem fölött mondott indokolatlan ítélete és zavaros jelentése ellenében egy a .Hon"-hoz küldendő válaszomban helyreigazítani. — Fogadja nagyrabecsülésem kifejezését. N.-Kanizsa, jun 14. 1875. Korn Fülöp Antal.
— Királyi Pál a népnevelés iránti láng buzgalmának egyik fényes jelét tanusitá, midőn 30 frttal az alsó-lendvai vidéki népnevelési egylet alapitó tágjául beíratta magát, ezáltal is előmozdítván azon vidék nemes irányú egyletének működését; ugyanezen egylet kibocsátott aláírási ivét Szabó Imre szombathelyi megyés püspök ur ő méltósága visszaküldé azon kijelentéssel, hogy állásával nem egyez meg tagaul beíratni magát, mig ellenben Kovács Zsigmond pécsi megyés püspök ur ő excellentiája szinte 30 frttal alapitó tag?a lett.
—Ax alsó-lendvai kerület képviselővá-lasztói f. hó 13-án gyűlést tartottak s képviselőjelöltül Hajós Mihály kir. aljárásbiró kiáltatott ki. Ez erdemben vett közleményt lapunk jövő száma hozza.
— Balaton-Füreden a fürdő megnyílta május 15-ke óta junius 6-ig 143 folyószám ban 210 fürdővendég jelent meg.
— Kis-Komáromban szombaton este a villám egy pajtába ütvén, kigyulladt s egészen leégett, de a tűz tovább nem terjedett.
— Szigetvárról irják nekünk: Nem lesz tán érdektelen Szigetvár, és vidékéről is néha atek. szerkesztőséget értesíteni,''különösen a jelen időszakban, mely nem csak politikai mozgalmaknak, de társadalmi életünknek és a haladásnak gyupontja; — Elszigeteltnek látszó s a művészet iránt fogékony, s azt méltányolni tudó közönségünket felkeresik gyakran különbféle művészek és nem művészek, kik mindig képesek magoknak telt házat csinálni, — igy legközelebb 4 hó lefolyta alatt két ízben és pedig másodszor Kecskemétről kereste tel falainkat Völgyi György színtársulata, nyomban ezt követé a jó névre szert tett népéuekes Müller, társulatával, — itt volt a mennyezet járó Kátskay tanár, — továbbá Ling Loock chinézer atyafi, ki tán Chinát csak a gyógyszertárból ismeri s a híres czimbalmos, ki királyunktól gyémánt gyűrűvel tisztelteté* meg, — jelenleg Dobai Ödön szép készültségü fiatal táncz tanár, rendez apróbb táncsestélyeket, mig a mai reggeli vonattal érkezett körünkbe a 12 éves Rácz Gyula hegedümüvéas. — A tavaszi mulatságok közül mint legelegánsabbat felemlítem a junius elején tartott zártkörű juniáliat Salamonná ő nagy aága hoboli pusztáján, hol Szigetvár intelligencziájának zöme együtt volt, a fesztelen jó kedvvel másnap reggelig mulatott \s hogy as élvesetekből kine fogyjunk, a helybeli nőnövelde müveit tulajdonoanéja a köztiszteletben álló Puchmanné asszonyság felügyelete alatt gyermek színészet kezdeményezte tett, mely által mig élvezetet nyújtanak, egyssersmint s gyermeknevelés és művelődés körül is azon bizonyos társadalmi finomság elsajátítása könnyítetik, mely egyik legtöbb szükségessége társss életünknek, — adatott is már egy darab, „A kis árva- czimmel, és pedig zsúfolt ház előtt; mondhatlan jól esett lelkünknek ez ártatian gyermekeket naivságukban látni, — de a tzülők örömükben csaknem a j
:olni.
— Togadja tekintetes szerkesztő ur őszinte tiasteletem kifejezését, a engedje meg, hogy városunk mozzanatairól korunkint érteaithes-sem. (Igen szívesen vesszük. Szerkó S.....y.
— Tűzvész. Csáktornyán f. 1875. évi junius hó 14-én délutáni 4 órakor eddig tudomásunkra nem jutott okból a Legelő-utczában Sztrahi Ferencz ur pajtája kigyúlt,, a hozzá legközelebb álló pajtát és két szalmafedelü házat egy perez alatt lángba boritá. A hirtelen ott termet*, most alakult tüzoltósereg s lehetőségig mindent elkövetett a vész tovaterjedésének megakadályozásában s méltó elismerésünket, o&z-tatlan köszönetünket érdemlék ki fellépésök leg-első alkal mával is, mely érdemöket szavakkal is fényesebben igazolja azon fáradhatatlanságuk, hogy a tűzhöz pár lépésnyi szomszédságban álló
házat 8 vele az utcza legnagyobb réazét meg. mentették a biztoa enyészettől; emberbaráti nemes tettökérc fogadják forró köszönetünket ók, de egyszersmind Nedelicz mezőváros derék polgárai, akik könnyen kezelhető fecskendőjükkel váratlanul a vész színhelyén megjelentek. Éljenek az emberbaráti derék nedelicziek ! — k.
— Rövid hirek. Gr. Szápáry Imréné
ez. B. Hudics Nella, pinczébe esve meghalt._
Buda város és polgárai 94 eser ft adóhátralékban vannak. — Rudolf trónörökös a komáromi szegényeknek 200 ftot adott. — Szaivert K. bécsi lakós „Érdemesi"re változtatta nevét.
— Haynaldérsek a lipiki jódfürdőbe megy. Kossuth Lajostól ujabban az „Abauj Kassai Közlöny* szerkesztőjéhez irt levele jelent meg.
— Szombathelyen és Kőszegen polgári iskolák felállításán buzgólkodnak. — Az olasz kormán; 45 millió lírával tartozik a déli vasúttársaságnak. — A német császárság tartományaiban a lókivitel megtiltatott. — József fóhgnek a hondvédség főtisztikara diszalbumot nyújtott át. — A nemzeti muzeumot május hóban 19,522 en látogatták. — A bukaresti magyarok uj iskolát építenek 16 ezer frank költséggel. — Don Aifonzó ós neje Sárvárott Esztei főhg birtokán időznek. — Bismarck bukását jelezik Berlinből. — Margitszigeten 130, a Császárfürdőben 182 család lakik. — A budapesti operaszínház 200,000 ftba kerül. A bécsi 9 millióbs került. — Enyingen „Bolgó-egylet* alakult; társas össsejövetelét előbbkelőbb házakban tartja. — A Császárfürdőben oly ^atal özvegy nó van, ki sírásban megvakult. New-Haven városában 40 tanuló 40 előkelő höígygyel megszökött. — Ssstmárvidékén a kanyaró-vörös-himlő oly erősen dühöng, hogy az iskolák bezárattak. — A nédervári uradalom majorjában 1900 birka bennégett, a tüzet villám okozu.— A mult országgyűlés 3,264,538 frtba került; átlag egy ülés 5818 frtba. — Somssich Pál a közpályán 44 éve működik. — .Kelet népeu uj politikai lap oly alakban jelent meg, minő a .Közérdek* volt. — A .Reform" a .Pesti Napló"-ba olvadt. — Gr. Khuen Károly tagosítás alkalmával zámolyi birtokán a plébánosnak 18, a tanítónak 11, iskolaalapra 20 hold földet ajándékozott. — Száaz-Lud végen 35 ház égett el. — A magyarországi vasutakon csak magyar szállítólevelek használhatók.
Irodalom.
* Franklin-Tár aulát kiadványában megjelent. .Az iskolai takarékpénztárakról." Szózat a tanítókhoz és tanitónőkhez. Francziául irta Laurent F. fordította —y—t. ára 20 kr.
* Az . Apollo" czimű zeneműfolyóirat negyedik kötete legújabban megjelent hatodik számának tartalma : 1. Talány keringő szerzé N. N. 2. A király mondta, ábránd Deslibes Leo hason czimű operettéje kedvelt dallamaiból szerzé kiskomlósi Hölzl Lőnncz. 3. Bordal, férfinégyes, szövege Losonczi Lászlótól zenéja Bognár Ignácztól. 4. Záporeső csak ugy izakad, dal, szövege Petőfi Sándortól, zenéje Mihalovich Ödöntől. — A borítékon: A zene történek»» Kapi Gyulától. — Kritikai szemle. — Vegyes. — Zeneműjegyzék. — Előfizetési ár egész éVT« (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt., félévre 3 frt. A jelen szám 1 írtért külön is meg szerezhető. Az előfizetés vidéken legczélszerii-ebben a postahivataloknál poatsutalványozás utján eszközölhető. Budán,az .Apollo" kiadóhivatalában iskols-utcza 681. az. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
* Vettük a Divat Nefelejts előfizetési fölhívását a második félévre. Örömmel látjuk ezen előfizetési fölhívásban a szerkesztő által megemlítve azt, hogy a Dívat-Nefelejts a két lap egyesítése óta, mind nagyobb érdekeltségnek és elterjedésnek örvend a müveit magyar női közönség körében. Meg is érdemli az, mert a mellett, hogy diazes divatmellékiete kitu nóek, béltartalma ia oly gonddal van összeállítva, hogy nemcsak a nsgy közönség igényének felel meg tökéletesen, de a kritikát is ki elégíti, miről eléggé tanúskodik jeles irodalmi és kritikai szaklapunk, a Figyelő, melynek f-évi 20. számában, a lapszemlében többek közt ezeket olvssauk : „A Divat-Nefelejta egyesült szépirodalmi és divstközlőny néhány ujabb azáma fekszik előttünk a jónak tartjuk ról* megemlékezni, mint oly vállalatról, mely szer-kesztőjének becsületére, as irodalomnak pedig
1
&t«égért rálik. Ha u egy «alt köalöny jjime kii»é idegenazerünek hangúk ia, mi nem ^tótunk »»ok közé, kik a tuvak .egérfar-yba'' kapaszkodunk, de szívesebben nézzük a ártalmat, mely ez idő szerint jobban megfelel fényeinknek, mint a hasonló vállalatok irányoznál összehalmozott közleményei A mi a Divat-Nef el ej tan él először is kellemesen lepi meg w olvasót, az, hogy e lapnak iránya van; tisztán állanak előttünk törekvései s a köny-nyebb szépirodalmi közleményeket oly ügyein keveri komolyabb hanga csikkekkel, hogy a jóformán hadi cselnek tetazik a jobb ialés ¿rdekében.A rendszer, melyet Friebeiaz Ferenci » szerkesztőség kivül megállapított, nem chab-loosserü, nem pedáns éa ép oly kevéaaé onalmaa rzgy fárasztó. Ha van jó vagy alkalomszerű ¿rinjczikk: kőzöl iránycsikket, többnyire olyanokat, melyek kell, hogy műveltebb lelkű nóinket érdekeljék ; igy ismertette a vezérczikk ujabban ac angol high life életét otthonn és a ''ursaságban, továbbá több csikkben Stuart Millt, a nő kérdés egyik legjelesebb előharcsoaa.
lap tárcsa rovata változatos a midőn Bu-Ivovszky Gyulától könynyedes és azellemdu-jaű irt hetitárczákat közöl, ugyan akkor gonddal es tanulmánynyal késsitett mútörténelmi, zenei, aesthetikai, irodalmi tárcsákat stb. Szépirodalmi közleményei alatt, a jobb irók neveit uláijuk, atb. atb.« . . . ,Ha a Divat-Nefelejts azt a iáradiságot venné magának, hogy az el-maradbaüan talányokat s divatközleményeket » borítékra szorítaná, oly tartalmú lap lenne, melyet jelen irodalmi viszonyaink közt, a divatlapok előtt mint mintát lehet fölmutatni. L>e igy is jó az éa megérdemli a női közönség partfogását, valamint a kritika méltatáaát ia." Mi is aláírjak e sorokat, mert a Divat-Nefe-lejtsröl elmondhatjuk, bogy szépirodalmi ée divatlapjaink között rítkitja párját, nemcsak hazánkban, banem a külföldön is, mert az ily drága mellékletekkel kiadott lapok, rendesen csak havonkint 2- szer jelennek meg s épen azért, mert mellékleteik tetemes költséggel járnak, a lap béltartalmára, a szépirodalmi részre csak kevés gondot fordítanak. A Dívat-Nefelejts egv tökéletes hetilap, mely 12 írtért egy éven át csekély kivétellel mindazt nyújtja előfizetőinek. mit eddig egy ssépirodalmi hetilap és egy .Bazár* féle kéthetes divatlap együtt 22 írtért aduk. A Divat-Netelejta egy éven át 24 Bazár féle képes számot éa 52 szépirodalmi számot ad, e mellett 24 pompás, azinezett, acfcél-Djomásu divatképet, 12 nagy mellék lelet szabásokkal s egyéb mintarajzokkal, természeti nagyságban kivágott, eredeti szabás mintákat es időnkint rendkívüli mellékletet gyönyörűen izioezett női kési munkák rajzaival. A Divat-Nefelejts megjelen minden vasárnap válogatva izépirodalmi részszel ée dus melléklettel. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal, Budapesten a kiadóhivatal Sebestyéntér 1. szám, félévre 6 frt, negyedévre 3 frt.
Vegy es hirek.
— Szerelem bolondja. M.-Apáthiban egy jómódú gazda, kinek első neje egy éve meghalt, másodszor is élvezni óhajtván a házas élet örömeit, csinos özvegyre vetette szemét, kitől az igent és vele a jegygyűrűt meg is kapta. Örömében a korcsmába sietett, hol vidám társaságban annyit öntött a garatra, hogy csak oagy nehezen tudott hazatalálni; jegyese, a kinek első férje szintén nem irtózott volt a kan-tsuiól s a ki ennélfogva a férfiak eme speciesééi elegendőleg ismerte, hírét hallván az esetnek, visszakérte a jegygyűrűt, amit emberünk
Tarcsa.
olyannyira asivére vett, hogy felmenvén a padlásra, magát felakasstotta, szerencséjére fiacskája m«»g elég korán éasrevette a dolgot és öss-szekiabálta a azomazédokat, a kiknek sikerült a szerencsétlent megmenteni,még mielőtt kétség beesett Jelkét kiadhatta volna; a csinos Özve-gyet pedig annyira megindította e rendkívüli sserelem, hogy ismét gyűrűt cserélt; s boldog hásasulandó azóta nem jár többé a korcsmába.
— Árpád, Elemér Almot neveket akart egy szolnoki vasúti tísst ujon asülött fiának a keresztségben adatni, as ottani quardián azonban megtagadta a keresztséget, mivel e nevek a kalendariomban nem fordulnak elő, ő pedig pogány névre nem keresztelhet, az apa ugy segített magán, hogy fiát a reformátusoknál kereszteltette meg.
— Veszedelmet mutatvány. Cincinnatiban Frayne szemfényvesztő hajmeresztő mutatványnyal mulattatja nézőit. Nejét a színpadon erős vastábla elé állítva, fejére almát tesz, melyet neje felé háttal fordulva, vállán át csak félszemmel tekintve feléje, szokott lelőni, az almát eddig kivétel nélkül mindig középen lőtte keresztül. Sokan az egészet szemfényvesztésnek tartották, mígnem közelebbről a golyó a vastáblá-ről visszaverődvén, egy közel álló szolga lábába fúródott. Valóban nehéz meghatározni, mi bámulatosabb, a férfi ügyessége, a nő bátoraága, vagy a hatóságok tolerantiája.
— Czigány csíny. Bisken, Marmaros megyében egy öreg parasztasszony régóta köszvény ben szenvedett, orvost nem hivatott, a házi szerek pedig nem akartak használni. A napokban czigány nő vetődött a házhoz és segélyét fel-ajáulá, előbb azonban az asszony férjét kivitte az erdő szélére, hogy „szellemét" megkérdezze.
— Itt vagy azeilem ? — kérdé az erdő felé fordulva. — Itt, — hangzott vissza a felelet — Meggyógyítható ennek az embernek afele«ége?
— Meg. — Mibe kerül a gyógyítás? — Száz-harmincz forintba — felelt a „szellem ;* a hi székeny paraszt lefizette az összeget s a czigány nő még azi is elhitette vele, hogy telkén „kincs" van elrejtve, melyet azonban csak ugy vehet fel, ha 13 napig székét el nem hagyja, ott eszik, iszik, aiszik stb. a czigánynőnek még 30 frtot fizet. — A 13 nap azóta már letelt, de nem tudjuk, a czigánynó beváltotta-e igéretét, hogy 13-ad napra viasza jön a a török háborúkor elásott kincset felveszi.
A legnagyobbtzerü tzökteté», melyhez hasonló eddigelé aligha előfordolt, Közelebbről történt az egyesült államokban. A Yalecollege negyven hallgatója, köztük több theologu* ugyanannyi fiatal leánynyal egyszerre tűnt el New-Havenből, senki sem tudja hová. Ugy a ! szöktetők, mint a megszököttek kivétel nélkül a legtekintélyesebb csaladok sárjaí gyanítják, hogy nagy réssók Európa felé vette útját. Mindenesetre ezen eset a legfeltűnőbb diákcsinyek közé számitható, melyhez hasonlót alig mutathat fel az egyetemek cronicája. —
— Hat forint egy tzemért. Veszprém környékén egy erdőcsősz s napokban kiverte egy parasst félssemét; a paraszt fájdalompénz fejében hat forintot követelt, mit a csősz ki is fizetett E kiegyezés következtében a törvényszék nem ítélhetett nagyobb összeget a kárvallottnak oda. A csősz mindenfelé panaszkodik, hogy évi fizetésének felét oda kellett adnia ingyen — (évenként 15 forint fizetéae v*n), a paraszt J>edig azt hiszi, hogy jó „seft''et csinál, mivel fél szemmel épen annyit lát, mint azelőtt.
mostoha anyjával egyesaégben élni^iirtelen eltűnt, éa mivel sehogy aem tudtak nyomára akadni, aty,''a, mint öngyilkost meg is airatta. A napokban azonban levelet kapott Oláhoraság-ból, melyben leánya tudatja, hogy ott van egy bojárnál, mint nevelőnő, hogy egy fiatal mérnökkel jegyet váltott, küldjék meg aa egy be-keléshez szükséges bizonyítványokat. A boldog apa örömében személyesen vitte el asokat holtnak vélt kedves leányánsk.
_ ._
Nyílt kérelem e lapok n. t. munkatársaihoz !

Több év előtt félben hagyott népnaptár vállalataima* ismét ujbój folytatni ssándékozom,
ezennel felkérem e lapok ri>éf7eüii»ííelt munka társait a szives közreműködésre, kérek a népnyelvén irt hasznos és mulattató rövidebb közleményeket, verseket, balladákat, népdalokat, meséket, élczeket és adomákat, élezés rajzolatokat és torzképeket
A munkálatok beküldésének határideje folyó évi julius 1-je.
Nagy-Kanizsa, május 5. 1875.
Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF,
'' f
könyvkiadó.
Papírszeletek.
New-Yorkbau rar. Aarrison oly trágyát talált ki, hogy egy árnak sáros csizmájára hallván, belőle néhány sxt mernyi véletlenül két ugorka mag tárca-■ágában, mire ez ur tia lépésnyire haladt, csizmája orrán uem csak kihajtott ét felnőu a növény, hanem már három egészen érett ngorka is csüngött rajta
1N.) Igazolta magát.
Stemreveté egyik Bachus-luvag a másiknak, bogy : csak ne is szóljon, hisz még most ia becsipett állapotban van.
Ellenfele makacsai tagadá collegája állítását.
— Micsoda! ingerkedett az eli8 ; tegnap este is ott feküdtél pikósan a sárban.
— Igen ám, feleié kiengesztelőUg amaz ; biss pajtás — benned botlottam meg !
Egy párisi or albumában, a melyben a főváros legszebb hölgyei képviselve vannak, minden photographia alatt valami élezés megjegyzés áll E nő, ha a Montblanc tetejére állítják is, elérhető — as egyik alatt ; a másiknál pedig követkexó érdekes eset Tan feljegyezve : — Mit csináltál tegnap este tíz órakor ? — Kérdé egysaer jó barátja, — Az nem iga* ! — Kiáltott fel z ^isassxony elpirulva.
J ancsi. Kire szavall kee<i szomszéd? .lóska. Az ellenzékre. Jancsi. De ki iéyyeu ax ? Jóska. Hát ki más, mint az anyjuk. ..
,J ancsi. Keed már megint pálinkát fölöstö-komöxött szomszéd.
Jóska. Nem biz ott. De hát nékSm ax atyjuk ax ellenxék ; mert valahánysxor a pálinkás xsi-dohox indulok, mindig e 1 1 e n ö x i. Ha rásxavallok, akkor talán „v el e m tart".
Petyi
— Hallottad a sxomoru újságot ? Szegény meghalt!
— Dehogy, és mikor ?
— Ma délután.
— Szörnyűség ! pedig reggel még élt.
nézést kérünk. Okát méltányolni fogják, hisz
— Eltűnt, de újra megkerült, a múltja tudják nyáron egy budai lakós leánya nem tudván : -
Szerkesztői üzenet.
1714. A. Újudvar. A lap megreadeltetett. 1716. W. Lippik. Azonnal intézkedtem.
1716. S. Zala-Egerszeg. Sajnáljuk, de már nem változtathatjuk meg.
1717. Több kisirat késedelmes közléséért el-
"gy
ia
Történeti naptár.
Junius 13. 323. Kr. sz. előtt Nagy Sándor halála Babylonbaa. — 1848. Prága bombázása. — 1849. Kmety Csornánál győz. — 1864. halt meg Pá riaban Dembinszky Henrik gr. a lengyel éa magyar azabadsághar-ezokban fővezér, 73 éves volt
. 14. 1848.'' Batthyány Lajos Insbruck-ból viaszatér.
. 1&. 1682. kelt egybe Tököly Imre Zrínyi Ilonával Munkácson. — 1825. asűletett N.-ü,nyeden Ssáas Károly jeles költő s műfordító. — 1848. Stratimirovits Titelben Kordon hu-satik.
„ 16. 1579. halt meg Hartung János a görög irók kitűnő fejteg^tője Frei-burgban (Baden). — 1848. 14 napi fegyverszünet a szerbekkeL — 1849. Zsigárdi győzelem.
17. 1775. szül. Csepcsányi Gábor író, Egerben. — 1848. Városi restau-ratio Pesten.
18. 1866. Dresdát a poroszok elfoglalják.
. 10. 1848. Unío Kolozsvárott. — 1849. Predialói csata. 800 székely 25 eser orosz ellen.
Lottnhuzás.
Prága. jun. 9-én: 59, 69, 72, 44, 6 Lemberg, „ „ 73, 65, 57, 32, 63
Érték- és váltófolyam junius 14.
5*/« metaliques 70.15: 5#/t nemz. kölcsön 74.45; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.25; bank-réssv. 9 68; hitelintéseti részvények 228.— ; Londou 111.45; magyar földtehermentési kötvény 81.75 ; temesvári földtehermentési kötvény 80.25; erdélyi fóldtehermentéai kötvény 79. —; horvát-slavon földtehermentési kötvény 82.75; ezüst 102 20; cs. kir. arany 5.251/, Napoleond''or 8.87
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai idótmutató óra szerint, indul Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán ax órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
sxám óra Perc. Idő
205 Esxék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 6 2 reggel 215 Mohács, Zágráb és Dombcvárra 2 32 délut.
212 Budára..........17 reggel
202 „ .......... l 52 dálot.
204 „ . .''........ 10 37 estve
313 Sxombathelyre (innét délután 5 óra
26 perexkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh. felé) 2 7 délut.
311 „ „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesxtbe .... 4 42 reggel 201 „ „ Grácx és Bécsbe 2 M délut.
213 „ . „ - „ „ „ U 37 estre k
Érkezik Kanizsára honnét:
.216 Mohács és Zágrábból.....4 8 reggel
206 Essék, Mohács,Fiume s Dombovárról 1 23 délut.
218 Fiume és Dombovárról..... 9 46 estve
203 Bndáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délut.
211 „ . . ■.......9 28 eetve
314 Sxombathelyről....... 10 26 reggd
302 Bécsből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ „ „ 10 10 artvs
214 „ Gricxbol, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
20« Trieszt- Bécs Qiácsból 204
1 13 dálut. 10 18 estve.
Felelős szerkesztő s kiadó: BátOfÜ LajOS.
K fürdőhely a magyar-osztrák-stájer batár közelében Vasmegyében fekuik, öt órányi távolságban Szombathelytől. Vasat tartalmazó fórrá-ui é* fürdője kitűnő hatásnak, különösen nói betegeknél, a vérszegény-»égból származó minden betegségek, idegrendszer zavar nőknél és férfi-aknái, a lélegzési és emésztési szervek idült huru^a stb.
A fürdő orvosa: Dr. Thomas; a fürdőieirása minden könyvkereskedőnél kapható. Az idény megnyilik /oájus 23-án
A fiirdői íelügyelőség.
h A NIT Z
(164U—6)
53-i.
sz.
Arlejtési hirdetmény.
(1704—1)
A buda-gráczi államat monostorapáti utmesterségben szükségelt karfák felállítása a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministe-nuB 1875. évi máj na hó 31-én kelt 7510. száma magas rendeletével 416 frt 16 krnyi összeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólírt hivatal irodájában fo-''vó 1£?5. év junias bő 25-én reggeli 10 órakor. írásbeli ajánlatok elfő-. K&dápCval párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vál-lalkó zui szándékezók aszal hivatnak meg, bogy az árlqtésbeni résztvevés I ¿setére, magokat a fentkitett összeg ő^-vel, mint bánatpénzzel ellássák, Bely vállalkozás esetében 10*/, biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok 1875. jonias hó 25-éig reggeli ''),10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendö; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száz tó li elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, bogy a tervet és költségvetést betekintette s hogy a különleges feltételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg lO*/e-je készpénzben, vagy ma-Kyar állampapírokban csatolandó.
A terv költségvetés különleges feltételek, alólirt hivatal jrodájá-a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerszegeo, 1876. jonias hó il-én. *
▲ magy kir. mérnöki hivatal.
papirkereskedése Budapesten, Dorottya utcza, 12. *a. a.
bámulatos olcsó árak mel. lett következőket ajánl a. m
— frt 60 kr. 60 .
>t
100 drb. finom levélpapír névvel.....
100 . s „ színes monogrammal 1-* 1
100 . legfinom. . . , 1.20— 2 . —
100 . finom boríték „ . 1— 1 , 60
100 . legfinomabb . . . 2 . —
100 . látogató jegy csinosan kiállítva. . . _ „ 60
. levélpapír fekete nyomattal ....—. 80
. len boríték . . szintén 3 . —
•000 „ pecsétbélyeg......2.60, 3— 8 „ 50
1 teljes íróasztali berendezés . . . . 5, 10, 16 „ — „
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai éa levélpapír a borítékoknak, úgyszintén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzaserek, váltótárczák, diwes pénstárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—14)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pon (közöltetnek.
Csak egy
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitűnőségéről a bámulatos olcsó ár mellett: ''
127 kr!
mindenki meggyőződjék.
Vásznak.
1 50-rőfos vég, V* »«éleB- frt- 13 50 1 80- „ „ «/« "érna vászon
1 80-
csinvat-vá&zon „ kreásx-vászon „
8.10 8.10 810
vagy bécsi rőfönként 27 kr.
Selyem- és báraony-azalagok. Faü- vagy noblesse-selyem, minden sima, legdivatosabb szinekbeií, színes fon^ckal. öt ujjnyi szélesség, bécsi rófe 27 kr., két ujjnyi szélesek két bécsi röf 27 kr. fcgy pár fehér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdharisnya, a legjobb fajtából.....27 kr
Egy pár férfi fálharisnya . . 27 kr. Egy pár harisnya-kötő, sséles selyempántlika-csokorral díszítve .......27 „
Továbbá
fehér damasst-törftlközőic, vászon ágynemüek, nehés lábssőayegek, ba
tor-csinvst, háló- és cziczfüggöny&k, valódi sziűü percalinok, török hálóköntös-kelmék, barchentek, rófön-ként 27 kr. (1697—16)
Gy apj u-ruhakelmék. V« Széles nehéz ripezek, Lusztredi gioálsk, tibetek, gasterek, sima és csikós, mindenféle színben bécsi rőf«
Egy legyező akármilyen ssinü 27 kr. Egy késxlet fej- és mellcsokor bársony-pántlikákkal és rózsakkai díszítve .... 27 kr. Egy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós ssinü . . . 27 kr. Egy vászonzsebkendő . . . 27 kr. Egy rásxon-asztalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésü legújabb fajta......27 kr.
Egy kétféle fésű . . . . . 27 kr. Egy vászon- és''slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egéaaen fekete gyöngyökkel hímezve, a legújabb . . . . » » 27 kr. Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china-ezüstból 27 kr.
Megbizáaok az összeg beküldése után vagy postai utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habozástoelkül risszarétetoefc.
Beek Grand: bazárja J
Bécs, Adergasse 4.
kéretik a czég cximét el tenni, és *st lehetőleg jól emlékezetben tartasfc

s"
TB


elsőrendű ezüst érem. a cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél gyűrűs hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példány ban már használatban levő
mosonyi yibna-rostáikat két nagyságban, 8 szitával ellátva 60v70 frtért., cs. kir. szabad. Hungaria Drill legtökéletesbitett sorvetőgép, meritő kerekekkel.
QARBTT-rele v e t ő g é p
kanálmeritővel, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántő- és egyéb gazdászati szerek, szecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplőgépek sto. e. f.
Ábrás árjegyzekek ingyen és bérmentve''szolgáltatnak. (1706 — 1)
— ————— - ~~ • f ~
O Felsőbe legkegyelmesebb elismerésével.
Bécsi
világkiállítás

1873


□ trpD - OLTÜD
énJenijeilel
k ¡tüntetett
F
Dr. H''andler Mór
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyil gyökeresen ^nyes és tartós siker h''Xtoaitá^a mellett mindeunemű
titkos betegségeket
l)az önfer főzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az iiurrlékeny gyengeséget, az ondófoly«•»!, különösen a
tehetetlen séget
(elgyengült férfierőt); (1688_ö)
2) hugvrMŐfolyá*okat (még oly idülteket íb), a nem töénzek bujakóro» fekélyeit és má»<»dreti<!Q bajakórt minden alakjaiban é* elcsnfitásaiban ;
3) HuffyosöBzűLl£taése]£et:
4) friss és idült nyákfolyásokat nokuél.az úgynevezett fehérfolvaxt, és az onnan eredő
MA GTALANSÁGOT;
5; bőrkiütéseket;
6) a huiyhólyag betegsége t és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és est ve 7 órá
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a, kígyó- és városház-utcza sarkán. (Rottenbiller-f^e házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal váJasz adatik és a gyógyszerek megküidetnek.
Fehér M i kló s
angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezérügynöke (1679-*)
a''inlja _ ajánlja
1873.
Budai Rákóczy .keserűvíz forrás.
A contineusea legtartalmasabb és leghatásosabb keserű viz, a budapesti m k. egyetem laboratóriumában, valamint kül- és belföldi híres tanárok által elemezve. egy bécsi fontban 370.773 tömrtr ásvány alkatrészt tartalmas.
A ízt. Rocbus kórház főorvosa Dr. Walla. és I)r. Frenreisz buda város főorvosa s*erint a természet«« Rákóczy ásványvízzel kővetkező betegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikerrel :
1. Az altest betegségeinél t. i máj és vese dugulisoknál. aranyérnél; szorulásoknál.
2. Chronicus gyomor és bélnátháknál ; sárgasájjuál.
3. Vérkeringé»beli zavaroknál, nehéz lélekzéanél, különösen, ha azok a vérnek különbőz?» szervekhez való tolalását okozzák. • •
4. Kószrénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván.
5. Chronicus b5rkiűté«eknél s a scrophulosis csekélyebb fokainál.
6. A sxiv elfajulásánál kövérség által.
7. Átalában túlságos kövérségnél. (16S1 9)
8. A nók nemi részeinek betegségeiben.
A müncheni általános kórház orvosa Dr Seitz tanár álul is nagyszámú betegségben és kórban szintén igen hatásosnak találtatott és 1875. február 12-éról ilyennek bizonyittatik. miért is ezen kitűnő ásványvíz, melynek a legkisebb adagokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenvedő és segélyt kereső t. cx közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapató és megrendelhető minden nevezetesebb fü»7.er és ásványos viz kereskedésben és a legtöbb gyAgy -szertárban. F5 raktár és szállítás a forrás tulajdonosainál Loser testvéreknél Budapesten.
R. Hnrusby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépét
ir
továbbá a legjobb amerikai
szénagyttjtót,
(Snlky Rake)
i mely kivált''xépeu könnyüöége. tartóssága és munka -1 képessége álul felette kitüntette magát.
Ennek szélessége 8 láb 9 hür. kerekei 4 láb 6 hflv. magasak és az ezé«z ama elkorhadtlansága áliaJ hírneves amerikai .Hlckory-dlófaból" van készítse.
gyönge ló által könnyen vontatható es naponta 15 — 20 holdat gyűjthet.
Uj Angliában :.aen gyűjtő a legtöbb aranyéremmel tüiitettetett ki.
Május hó 23, 24 és 2ó-éu .Y-Atáden Somogymegy é ben tartott gazd. kiállít, és verse nyen Horn« by legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnaton, Champion és Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky R*ke"
azénagy üj^őm is az első dijjal jutalmaztatott.
(Paragont)
felette könnyű vonhatóságánál fogva, valamint azért, mert ennek vágó készüléke nemcsak egyenes, de egyenetlen és rendetlen talajhoz is alkalmazza magát és ennélfogva a füvet tökéletesen vágja le. A legközelebb Manchesterben tartott versenykísérlet alkalmával a legtevékenvebbnek bizonyult s az angol kir. gaxd. egyesölet által az első dijjal koronáztatott.
Pályázat.
A legnagyobb YASBÜTQRGYÁE ;
RelcHára Se Táraa-é, Bécsben,, III. Mancer nfcza 17. sz. alaft van, honnan képek- j Petri és Vente iskolailag egyesült községek elemi népkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér- iskolájánál üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pá-
raenfve küldetnek mindenkinek i.vázat hirdettetik.
Ez állomással az uj és csinos lakáson kívül 300 frt készpénz évi fizetés van összekötve, melyet alulirt iskola-széki elnök biztosit; azonkivül szép mellékjövedelemre is van kilátás. (1701 — 2;
Ez állomást elnyerni óhajtó tanitó urak tanképesitési s egyéb bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat alulirt iskolaszéki elnökhez f. é. julíns 15-ig szíveskedjenek beküldeni.
Kelt Ventén, u. p Nagy-Kanizsa, 1875. jun. 7-én.
? >
«
0
M
-C
TS
yo
N X
s
o
N cc
s
M
•O >
©
J* JÂ -©
ce c t.
i. at 2
g-S «
■ <—
^ z
• O
5 S ilj
M
S ©
se <v c
OQ &

V
SC X5 T3 Oi
rX
«
Oi
s-,
©
r*
Sr
N
<
O
T3 <
•O
f—4
0
1
S «
z>
♦J
O) -O X» C
*35
JX ce z.
rs
SO
O u C
u:
cfi &
ta
ä >
- > m -
-<s ce ¿c —
l''^VSS" I :5
^ Bá^''ÍS^ Sí
2 i s ® o « 2 -ci
fe 2 « «¿¿''S ® «o
Oh .. J" ''5
© ír-r N S2
•S S JC o» ??
a ^ i- — s »
O -* :c Cd Ü
a S z!
o > a» I— t- « -«e ce S3 S ^ «t-
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst ;
Angolor»zágban csaknem minden előbbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadré azé. A valódi britannia ezüst az alább kimutatott árakban kapható . csakis
X M. Bressler angol fómáruktárában,
♦ Bécs, belsŐTáros Schottengasse 9. sz :
u
a?
? ©
i i e
- -8
oa
e c
o x>
ECS
et g
® 3
eo''-X
— «2 ^
tx
- ^ 5
•S J2.-Î ® ^ o. «
p. © x g g o. ^ g. ^
cS
o S
M 13
-ae 5
S
© 2
tX) ^Cö
> ä
» 3
o .ti
s s
- C -cô
SL ^ SR
Ö „o —
Szalacsy Farkas s k
iakolaazéki elnök.
at
N
T> co
• PN
ci
»es c a
C n N
î-o
5 ça « - S M

N b o **
8 2
«s
>
■O hi
«0

r
__ ^ 5P tiC 1 Ä > I =- S
- ^ ä •3 p.
Pályázat
Káveskacal darabj* 10, lft, 20.
tn-
1.50,
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister ur f. é. márczius 31-én 6373. sz. a. kelt magas intézvénye folytán az államilag segélyezett alsó-lendvai polgári fiiskoíánál megürült torna segédtanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással 400 frt. évi fizetés van összekötve, melyet az illető tanitó a m. kir. adóhivatalnál vesz fel havi előleges részletekben.
Az állomást elnyerni óhajtó tornatanitó urak okmányokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister úrhoz czimzett folyamodványaikat f. é. julius 15-éig alulírott tanfelügyelóhez szíveskedjenek beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. junius 7-én.
(1700 -2)
Nucsecz József, zalamegyei tanfelügyelő.
25, 30. 40, 45 kr. — czat 60. 80 kr. t, 1.20
2, 2.60, 3 frt. Evőkanál darabja 30. Ab, 40, 45,
50 60 kr. — ''I, tuczat 2, 2.5o
3, 3 50, 4, 4.50, 5 frt.
Két és villa párja csak 80 kr. '' (ezüstnyelű). — ''/« tuczat be- , lóle csak 4 frt. Theaszurő darabja 30, 40, 50, 60. 80 kr. 1 frt nyéllel ragy nyél . nélkül.
Tiaazzkik evóe*zköx alá tu" i czat c s a k 2 frt 50 kr.
Ttjáztarté pobárkak >. tucz. 2 ft. Asztalkendő tartók 1, tuczat 2
frt 50 kr. Borazziré darabja BO, 80 kr. 1,
1.20 kr.
CzikorMat* dbja 60,90 kr. 1 frt. !
Valamennyi czlkk banalatos olc ó
Kézi gyertyatartó 60. 80 kr. 1. 1.60 kr
Gyertyatartók finom, nagy párja
3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt. Cseaege (dessert) evőeszköz Mt
tuczat 3 frt 50 kr. fiyenaekkanál ''/, tuczat 1.50. 2, 2.50 kr.
Tejaerő darabja 60, 80 kr. 1.
1.20, 150 kr. Levesaerő darabja 1.20, 1.50,
1.80, 2, 2 50. 3 frt. Fe8zfiletek valódi aranyozásai és ezüsttel kirakva darabja 12. 15. 18. 20 frt. talapwattal. Taleza darabja 8" 90 kr. 10-1.20. 12- 1.50 14* 2. 16* 2.50. 18- 3. 20" 3.50 kr (kerek, tojásdad. vagy négyszögletű Theateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21 „ 8 személyre 26 frt.
:
Megrendelések a vidékről czimzendők :
(1699-2) M Breasler,
angol fémAruk t&ra, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megrendelések a vidékről pústafordaltával itáavéttei eszkőziltstaek
Ha valaki ugy kiránja, egyes darabokft is küldhetünk, hogy áraink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék. 0T» 100 frt értékű ám vételénél 10°lo irleengedés.
X
Wajdits Jóx8ef lap- ós nyomdatulajdouos gyorssajtó nyomasa, Nagy-Kanixsán.
NAt»-KAMZ8A, 1875. janiiig 20-én
f'' 1 ezei
Qéftzstssi ér:
egész evre . . 8 frt.
?
fél
segyeá 0TT* ■ -
EffV tM&m ÍO
Mtristssek
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 s minden további sorért 6 kr.
NYILTTÉRBKN
lorotücint 10 krért *e-
■Minek fel. Kincstári illeték minden | egyes hirdetésért külöi 30 kr. fizetendő jfS"^--
i
kftlBnf
Tizennegyedik értől?**.
IKOZLÖN
Nagy-Kanizsa váras helyhatosagának. nemkülönben ai „első zalai ügyvéd-egylet .a.nagy kanizsai kereskedelmi « marbank", a .nagy-kamzsai takarékpénztár" a .zalamegyei általános tanitó-testülef, a „Zala-Somogy gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értosltéjo.
; ttetenklni ketszer, wisarnap- n csfltortOkon, megjelenő ügyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal /elkérjük a „Zalai Köz-
lány• t. pártolóit, akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési idejök e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi
Félévre 1876. jul.—decz. folyamra 4 trt. Negyedévre , „ —szept. „ 2 „
3 darab arany
pályadijt tűzött ki a »Zalai Közlöny* egyik Zala-Egerszegea lakó jóakarója oly czikkre, mely e lapban jelenik meg a folyó év folyamán és a következő pályakérdésre legjobban megfelel.
„A jótékony intézetek mily módon hathatnak a társadalmi életre, hogy az annyira elterjedett cast-szellem ereje gyengítessék. avagy kiirtassák.*
E lap szerkesztőségéhez beérkezendő pályairatok a „Zalai Közlöny*-ben sor szerint közöltetni íognak f. évi november végéig s deczemberben 3 illetékes egyén által megbírálva, a 3 arany pályadijt odaítélik.
Választási mozgalom Alsó-Lend-
ván. »
Folyó hó 13-án az alsó-lendvai választó kerületben a szabadelvüpárt végleges megalakulása s illetőleg a képviselőjelölt iránti megállapodás érdemében, Alsó-Lendván a »Polgári-egylet* termében nagygyűlés tartatott.
Horváth László elnök, délután 3 órakor az ülést — megnyitá, melyen három-
száznál több választó polgár volt jelen. — Elnök előadja az értekezlet czélját s egy-, szersmind figyelmezteti a választókat: hogy képviselői jelölésöket megfontolva tegyék, mert csak így reménylhetó a mai értekezletnek áldásos sikere és biztos eredménye.
Mire Balaton József pákai plébános, hangsúlyozva kijelenti: hogy ő csak tudományos, képzett, törvényttudó és szorgalmas egyént választ jelöltnek; oly embert pedig, kiben a tudomány eme kellékeit is-meri, kerületünkben csak egy van s ez: — Hajós Mihály (kir. aljbiró köz- és váltó ügyvéd) (átalános éljenzés!)
A zaj csillapultával elnök ismét felszólítja a választókat: hogy a ki más jelöltet óhajtana, szóljon s jelöltjét nevezze meg. — Éljen Hajós Mihály! — válaszolt egyhangúlag a közönség j — és kijelenti, hogy a mai értekezfet a szabadelvüpárt részéről képviselőjelöltjévé: Hajós Mihályt kéri feL
Hajós Mihály képviselőjelölt urnák, a/, értekezletre leendő meghívására, egy bizottság küldetett; a küldöttség elnökévé, Balaton József plébános ur választatván meg, ki is társaival és nagyszámú választó közönséggel a jelölt lakásán megjelent — s őtet a jelöltség elfogadására, az értekezleten való megjelenésre felkérte. --Az ünnepelt férfiú meghatottan köszönte meg, -a beléhelyzstt bizalmat.
Az értekezleten megjelenvén, zajos éljenzéssel fogadtatott, az elnök melegen üdvözlé: — s tudomására juttatja az értekezlet fentebbi határozatát.
A képviselőjelölt ismételve köszöni, a benne helyezett nagy bizalmat skijelenti: habár ama terhes képviselői állás elnyer-
hetése legkevésbé sem képezte ambitiói tárgyát, de ily megtiszteltetés s választóinak a benne helyezett bizalmuk folytán, azt vissza nem utasíthatja s a jelöltséget elfogadja. — (Ho^zszas zajos éljenzés!)
Az elnök óhajtja: s kéri a választókat, hogy elvükhöz hú maradva, vállvetett buzgalom s egyetértve tömörüljünk a »szabadelvüpárt* zászlója alá, hogy a válasz tási napon czélunkát siker koronázza. (Adja Isten!!)
S ezzel az értekezlet és gyűlés bezá-latott.
BOGNÁR M.
Cziffer, junias hó 1875.
• » yf
Fogadja köszönetemet ásod szivessegeéi;t, miszerint engem a Kárpát közelében is becses közlönyével szerencséltet, melyből Zala s Somogy vidékeiről sok kedves tudósítást vehetek, mit is a 43-ik száma lspjából örömmel olvastam a hernyókról irt cunosumát,; valóban a curiosum sorába tartozik ; — de csak azt nem helyesithetcm, hogy t. szerkesztő ur a helyet, melyben jelenleg a hernyók oagy számban te-nyésztetnek, megnevezni kiroélette, ki kell mondani : hogy Nagy-K&nizsa város, házi kertjeikben iszonya nagy számban tenyésztettek a hernyók, melyektói a szorgalmas gazds egyik, s másik figyelmetlen szomszéd hernyótenyéez tótul a maga kertjében fenálló gyümölcsfáit csak nagy fáradsággal képes a pusztító állattól némi leg megmenteni! írtam én még jókora idejében egy czikket s ajánlottam, hogy a hernyók fesz keit a gyümölcsfákról s kerttel biró urak pusztítsák, vegyék figyelmükbe a városi batóság részéről dobszóval közzétett hirdetményt, de t. szerkesztő ur czikkemet lapjába felvenni érdemesnek nem tartván, csak általjában emiitette, miszerint a hernyók pusztítása czélszerú volna. — melynek csak kevés eredménye volt! de minek is vesződjenek a kerttel biró urak a her nyó pusztítással, midőn a kanizsai népnél elég
nagy gyümölcsöse van a piaczon, hol drága ] zen még az éretlen gyümölcsöt is meg vei wb fcetl aula bevarrna «th^vsáuiiJiRJMVrrí gyümölcsének teljes megérését. — Elég hozzá, városunk nagy kereskedő város, tán vannak nálunk is oly speculáns egyének, kik remélik, miként jövő tavaszszal a hernyó fészkekkel kereskedést űzhetnek, utamban hét megyén utazván át, sehol sincsen a hernyónak híre, tán találkoz-nék egyik vagy másik határban a hernyók szaporításához egy kedvelő ? mint hajdan a nya-valadi plébános, kit egy jánoshási zsidó felültetett, miszerint Bécsben a cserebókat festéknek drága pénzen veszik — s könyenhivő plébános Dem restelte a néptől, kit felszólított, hogy fogjanak cserebogarakat, nagyszámban pénzen vásárolni, de még a szomszéd helységekből hozták neki s gyermekek snnyira, ho|y íitóbb kádat, s hordót megrakta s bogarakkal, időközben a zsidója megnézte s dicsérte szorgalmát, és biztatta, hogy csak folytassa gyűjtését, ő Bécsbe megy és az eladást kieszközölni fogja. — Egyik hét a másik után elteilett, s zsidó csak nem jött, eleget irt a plébános ée izent neki, jöjjön és vegye ál s partékát, de az csak nem jött, kénytelen volt a baszonkereső plébános a rothadáába ment bogarait a földjére kihordatni s eláaatai.
— Ez valóságos tény, a plébánost jól ismertem.
— Szintén ismertem egy másik Vasmegyében egyházszegi plébánost, Ikervár szomszédságában — kinek fárájához egy kis tölgyes erdeje levén, tndjutc, hogy s hernyók a tölgyes erdőket is meglepik, a plébános nem kímélte a költséget, a hernyó fészkeket, s gyűrűsöket is készpénzfizetésért szedette le, ennek a szorgalma több hasznot hozott, mint anyav&ládi plébános nak, mert ha Vasmegyében kinek sem voltgu-bacsa és makkja, volt neki, ki egyik évben csak a gubacsért 800 frtot vett be. — Dy hernyó pusztító Ksnif*» városban ha az idei tavsezszal lett volna, sem ártott volna.
Jelenlegi lakásom egy nagyszerű parkban áll, a gyönyörű, a hernyóktél ment fiák alatt naponta sétámat megteszem s gyönyörködöm a szép fákban, melyek között egy terepes vén Popul us Alba még épségben fenáll, átmérője 10 láb s egy erdész 16 öl tűzifára becsülte, mely
TÁRCZA.
Csuth-kápolna.
(Rege.)
Pá&ztortüznél vígan beszélgetnek
Multak felől jő pásztor emberek, A nyáj kolompjától viszhangozék A meute terjedt síkság és berek '' At estbaraugnak hivó szózata
Ugy által járja keblnk belsejét; Feledye mindent, lelkük szárnyra kél, Egyik se kérdi, halljuk a mesét.
Nagyon sokáig tartott ex a csend,
Nem állbatá meg egy halvány legény, Oda térdelt a vén gulyás elé,
Kinek egy hajszál sem rolt már fején, „Mit is mondott kelmed maitkor nekem ?* „Hogy ott bolyongtam a romok körfll," „Nem emlékszem most már tisztán reá,* „Pedig ilyennek lelkem ugy örüL"
„Fiu, a hely, hol mi tslálkozánk,"
„A felségesnek szentelt lak vaia," „Kezdé beszédét a kopass gulyás* „Ártatlan vérből Ion piros fala." „Nehéz idők jártak honunk felett,"
„A hős mind hiába küzdött Tértei," „A lányka rabló martaléka lón,* „Titkos bútól sorvadt a hfi kábel.''
„A Csuth családnak volt ez birtoka,"
„Hazájokért ontott vér ára volt;* , Erényekben gaadag, dicsők va Iának,''4 „Nevűkre m tapadt gyalázat, folt " „Az agg fának végső virágaként4
„Magasttslá szép Kolnát a világ." „Mi kár, hogy a regének szárnyain"
„Oiy gyászos sorsot ért « szép virág!" - ( '' „Atyját elbarczolá Kómár basa,"
„Setét börtönben sinlődik szegény," „Lenyugvó napként risssa-viana néz,*'' „A hé felhője tornyosul agán."
, t
„Kedves leánya épségben van-e t"
„Agg életének régső támasza" „Mig igj mereng, a börtönőre jő," „Talán végső ítéletet hoza V-
.Kómár basának rabja te!*''
„Ki-mény a börtönágy!" „Puhább l«-sz*n, dicső uram"
..Veled beszélni vá :j !''• „Jöjj gyorsan bát űram elé," .,Jöjj bü-zke vén magyar4 „S ag* élted napja felvirul," „Mint a tarolt avar.''-
Setét börtön helyett fényes terem,
Szolgák csoportja * eszik őt kftrflt *, Kómár arczárói visszatükrözik,
Vad lelke a zsákmánynak mint örül ,,Tudod-e mért hivattalak magyar ?"
„Kis-Komárom, Kolnád után eped," „Csak akkor lész megint ismét szabad," ,.Ha ez ügyben megegyezem veled.4
„Régóta kérdem, mit fiaessek én,"
„Te foglyodnak kérelmét megTetéd,4'' ,.Mo«t ósz hajam gyaláaatjára még*4 „Dijul lányomnak óhajtod kezét" „Ezért kár volt hivatni engemet,"
„Magyar hölgyet nem bírsz pogány soba," „Ki önként vesse lábodhoz magát,4'', „Legyez bár élte szörnyű mostoha."
, Jól van, te még daczolní mersz velem !4''
„Agg élűdet galádul megveted,''4 „Csak vissza hál, vas nyomja lábodat,"
„Szabad léinél, ha ez kedvesb neked I" „Fel hfi szolgám Zigárl szagolj legott!44
„Hozzátok el rablánezon a leányt/'' „Magyar virág diazátse várlakom,"
„Mit bflUake gőg bár nem mi nékünk szánt !4
Kápolnájában Crath leánya
Buzgón imádja istenét; Lelkét jövője Űrbe nyomja, Aggály között aáa szartaszét
Rácsablakán a szentelt helynek
Betekint az alkony sngár; időz tovább, miként ha sejtaá, Hogy szép Kolnára mily sors vár.
„Uram ! lágyítsd meg a pogány safit*4
„Ki agg atyámra vert vasat;" „Hadd mondjam még egysaar «-nyimook,4
„Aztán szivem, ha meghasad,4''* „Áldom kez*d jótéteményit,"
„Hogy visszaadtad őt nekem,4'' „Hálából néked én azért ma" „Feláldozom szfim s életem !"
Alig, hogy elhangzott imája,
Zaj kelti M a térdelőt; Török öltönyben, fegyver nélkai
Rablókat lát maga előtt. Zigár élén a vad csoportnak Imígy szólitjá meg Kolnát: , Csuthnak leénya, rád nagyobb fény,4'' „Szerencse vár, mint gondolnád I"
„Kómár fiának lángra gyujtád" „Szikét, nincs nyugta, éjjale „Hogy még apád ál, csak te érted"
„Érezteti kegyét vele." „Jöjj ! boldogítsd ! s apád szabad less,"
,,Kis-Kómár hőn apsidve vár," „Repülj ölébe pillangóként." „Itt hervadoznod vajmi kár !''4
„Beszéded haliám, csábitó bár,''4 „De a* engem nem érdekel;" „Kómár basának mond meg szolga,"
„Fiáért nem ver e kebel.*4 „Magyar leány, Csuth nemzedéke"
„Pogánynak nem lesz ágyasa „így szólt — Zigár előtt kioltá44 „Éltét a tőr éles
A kápolnát, hol tört virágkóot
Szép Kolna oly gyász véget ért; Elpusztiták, hogy ezrek ajka Ne szóljon égre boszuért.
„Ez történetje ezen gyász helynek,"
„Hol jószágunk vígan legelgetnek ;M „Őrizd meg bőn fiam ezen regát,"
„Kérjük Istent! szegény hazánk egét," „Ne látogassa meg felbőivel,"
.Elpusztulunk ngyis, miként e hely4* ,4 nem lesz, ki majd egykor Árpád hónát" „Regébe sxőjje, nem Csuth - kápolnát f*
QTÚROM ANTAL.
Szomorúan levert kedéiyiyel Beszél Zigár Kómár előtt ; Pár peresre rá a zsarnok kánya Lefitteté a büszke fői
Dicsének.
— S a t y r a —
Van Ló: henyén egy nagy ember, Ki termetre ugyan rövid, Hanem egy szemügyre méltó Fó illeti rália közit.
E fő nagyságára elég, Mert még sok elférne benne, Kivált ha sok szükségtelen Tárgygyal már töltve aam lenne
Haja elől csak kilence szál, De az jól meg vaa zsírozva, Sokat r»jtŐ koponyáján Egymás mellett szortírozva.
Hogy ennyire elment haja Tudománynyal tök fejéről, Nem oly nagy baj, mint hogy oaaát Más is elment a helyéről.
Bajsza ugy meg vaa csavarva, Mint az üveg dugasz hazd, Szakálla csak as állán vaa, Fölleb levette a nyúzó.
Rendesen kát rokkot visel, De aem tudni melyik rosszabb Annyi azonban bizonyos. Hogy slsi frakkja
alatt Bákócsy Ferencs berezeg, midőn N. Uj-helyből menekült, és ezen vidékben a n éra etekkel csatázott — több izbem pihent; ellehet gon-dőlni, hány éves? — Vagyon még más két al-musfa ia, melyeket .»kért« erdéssek 500 éves nek lenni állítják, de van még egy candálatra méltó róssafa a szép virágos kertben, melyet Z. K. gr. ur ezelőtt 40 évvel ültetett és jelen-leg még épségben vörös rózsákat termő bimbók- I kai telve vagyon. — Ezeken kivül mind a pár- j kót, mind a virágos kerte tszép gyümölcsöt termő helyet sok munkámbs kerülne leírni, — más-kotra fentartom magamnak; azonban mégis om- . liteni kívánom, hogy a gabonák jól állanak és ] jó közép termésre reményt nyújtanak.
T. A •
Lapszemle.
_ rMagyar illám'' junius 16 ki számában olvassuk; (Alsó-Lendván megalakult a jobb ellenzéki párt;) az alakuló közgyűlési jegyzőkönyv következőleg szól : Jegyzőkönyv, felvéve Alsó Lendván, 1875. junius hó 13 án az alsó-lendvai választókerül«* jobb ellenzéki választóínsk értekezlete és párttá alukulása érdemében. Jelenlevők az alulírottak. A mai f-n-n.pon időUn tFaia.tl látván város biró ur felhívására egybegyűlt alulírottak az összejövetel czéljáróí, midőn értesítést nyertek, volns a tanácskormány vezetésére ftdó Stirling Anisl esperes s plébános ur lett felkérve, ki rövid és találó szavakban az országos pártállást jel legezve, jelöltül veszprémmegyei egyházjog-tanár Szalay Mihályt a kerület és város szülöttjét éltette. Párthívei egyhangúlag a neve tettet jelöltül elfogadván, jobboldali ellenzékké lett megalskulás után sbban állapottak meg, .hogy erről a t. követjelelt értesítve és a reá ruházandó tisztre felkérve legyen, minek, ezen jegyzőkönyv közlése melletti eszközlésére a párt által ftdő Stirling Antal esperes ur kéretett fel. JEzzel a jkCnyv felolvasása után aláíratott.
— „Kelet Arépe'' 4 dik számában olvassuk: Zsla-Szent-Iván, junius Í7. (Eredeti távirat) A szent-gróthi választókerületben a Tisza pártikk erőszakoskodása miatt a fusio szétrobbant. A jobboldaliak a kijelölési gyűlésre nem mennek és óvást küldenek oda. — A jSennyey párt rohamosan alakul és nagy visz hangra talál. Jövő vaaárnsp népgyűlések tartatnak.
Hely! hírek.
— Gyászhír. Vágner Miklós a nagykanizsai tanítói kar egyik fiatal s tevékeny tagja junius 19 én reggel hosszas szenvedés után meghalt özvegye, egy gyermeke, rokonai s számos tisztelói gyászolják halálát. Temetése ma, vasárnap délután lesz. Béke hamvain !
— Hivatalos. A nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi ministerium f. é. april 6-án 7552. sz. a. k. magas elhatározása folytán a nsgy-ka-
Mikor őtet kinnt az atczán Az ember sétálni látja, U*yan komoly férfi legyen, Ki ín száját el nem tátja
Oly ékes minden lépése. Mintha tánczolni akarna, Mintha az a kétféle rokk Isten tndja kit takarna.
Nagyqn derék ember volna. Csak az kár, bogy mindig benczeg ; 6 ezért vesztett érdemiből Legalább aaázhusz perczentet.
De az ót nem genierozta, Szolgabíró lett belőle, Mert Smerling ur nagyon sok jót, És szépet tett fel felőle.
Azt ígért», hogy járását Mind beviszi a rajxráthba ; Ez ugyan nem sült el, de őt A hivatal rngta hátba.
* Nem használt a bizonyítvány, Melyet adott neki Gráner, .Hogyha nem kaphat hivatalt, Leaz belőle bolond-áner.
Kínjában veraelni kezdett, — F^lteményi fcicaúáatak, De mivelhogy roas idő járt, Irgalaa§g*nul agyon áztak.
Azért mégia a költői Hivatását betöltötte, • Amit apja hagyott néki, Egy krajexárig elköltötte.
851 e nemes hivatását
MiaL napon m betölti,
Mert fc^gy magának már nincsen,
Bsnem most a ttaáaót költi.
Elvre né*ve nagyon szilárd ; Ugyan ia minap I^éthenyén, ZH% kiabálta, hogy Sennyey Pál derék legény. .
De látván, hogy ezen elve E földön nem ver gyökeret, Elve axekeránek rndján Délben már fordított egyet.
Es éltette Tiaaa Kálmánt Torka tátva, — s a fuaiót, Mondván, hogy a szabadéivá Párt az, melytől várhatni jót.
nizsa-bécs újhelyi és nagy-kanizaa mohácsi vasutvonalakon f. é. junius bó 15-én kir. mozgó postahivatalok léptettettek életbe. Ezen uj mozgó postahivatalok a következőképen fognak elneveztetni, u. m. nagy-kanizsa bécsújhelyi XXTTT. és XXIV. bécsnjhely - n agy-kanizsai
XXIII. és XXIV. nagy-kanizsa mohácsi XXV. és XXVI. és mohács nagy-kanizsai XXV. és XXVI. számú mozgó postahivatal. Ezen mozgó postahivatalok as emiitett vasútvonalakon ez időszerint fennálló menetrendhez képest a következő módon fognak közlekedni : a) a Ji»gy-■kanizsa-bécsújhelyi XXIII. ssámu indul Nagy-Kanizaáról esti 10**-kor a 311. sz. vejgyesvo. nattal; érkezik Bécs-Ujhelybe reggeli VII»-kor; b) a bécs-ujhelv-nagy-kanizsai XXIII. számú indul Bécs Ujtalyről esti 9M-kor a 30. számú személyvonatul; érkezik N. Kanizsára reggeli IVM-kor; c) a nagy-kanizaa-bécsujhelyi
XXIV. számú indul N. Kanizsáról délüKui 2"-kor a 301. ss. személyvonatul; érkezik Bécs Uj hely be este 8*kor; d) a bécsujhely-nagy-kanizsai XXIV.számu indul B.-Ujhelyről délutáni lM-kor a 312. sz. vegyesnonattal ; érkezik Nagy-Ksnissára este lO*-kor; e)snagy-kanizsa-mohácsi XXV. ssámu indul Nagy-Kanizsáról délutáni 2»-kor a n*/lt sz. vegyesvonatul; érkezik Mohácsra éjjeli 12** kor; f) a mobács-nsgy-kanizsai XXV. ssámu indul Mohácsról esti 5-kor a u/9n sz. vonatul; érkezik N.-Kanizsára reggeli IV8-kor; g) a nagy kani-zsa-mohácsi XXVI. számú indul Mohácsról reggeli V* kor a ^V« számú személyvonattal; érkezik Mohácsra déli XÜ*-kor ; végül h) a mohács-nagy-kanizaai XXVI. számú indul Mohácsról reggeli VI*-kor a ,1/1/6?i " nemtíy-vonatul ; érkezik Nagy-Kanizsára délutáni la3-kor. Ezen mozgó posUhivaUlok hivaUlos teendőiket a vasútvonal haladása közben külön felszerelt kocsikban végezvén, a) közönséges (bérmentesített vagy bérmentetlen) levelek fölvételével ; b) ajánlott és nem ajánlott levélpos-Ui küldemények átrovatoláaával; c) levél- s ujságcsomagok, kocsipostai küldemények és sürgönyök (estaffeták) szállításával; nemkülönben d) a hozzájuk beérkező kocsipostai s esetleg előforduló levélpostai rovatolmányok közvetítésével foglalkozandnak. E szerint ezen mozgó posUhivaUlok által érintett vasútállomásokon közönséges, t. i. nem ajánlott levélpostai küldemények még a vonat elindulás* előtt adhatók fel. A szolgálatot ezen mozgó posUhivaUlokban, menet-jövet, alulirt postaigazgatóság kerületének személyzeti létszámából való egy-egy kir. posUtiszt s egy-egy kir. postaaltiszt (posUvesető) fogja ellátni. A közönséges leveleknek a mozgóposuhivaulnál való feladása azon gyüjtőszékrények utján történik, melyek a mozgó posUkocsin el vannak helyezve. HivaUlos díjmentes levelezések azonban az illető mozgópostai tisztviselő kezéhez szolgálta tandók. Sopron, 1875. junius 8-án.
A m. kir. posUigazgatóság.
— E lap szerkesztője tisztelettel felhívja
Este immár hősünk ezen Elvét ia oldalba rúgta, S néhány napra lskáaán a ftzélbali sássiót kidugta.
De et még nem tenne aemmit, Caak Kossuth nagy hazánk fia Neve ne volns s zászló Egyik oldalára irva.
Mivel ő nem tehet arról, Hogy igy hurczolják nevét, Hogy igy ssskgatják a koptatják Nagy nevének fényét, disxét.
Mert bősünk a válaaxtókat Értekezletre meghívta, 8 te* ve első örömében Magát azépen le ia itta.
S megjelent egy pincze gyújtó,
S rgj nem válaaxtó siheder, Két koraia és három bérea Ks még négy vidéki ember.
De közölük válaastói Joggal egyetlenegy aem bir, Ezért hősink szive a huax,
8 nyolca forintos sásalóért sir.
8xónoklatát igy kezdette: „Tisztelt válaaxtó közönség" Köztönk mondva magukat s Béresek ia elnevették.
Egyébaránt még aem nagy lett As egéazbŐI a fiaskó, A tizenegy polgártárs közt, Vitézfii forgott a fiaskó.
Végre midőn már hősünknek Minden csepp borát m«gítták, Csupa háladatosaágból, Követnek kikiálltották.
¿i ki lehet e jelea hőa. Hiszem óhajtanák tudni 7 Hiax oly hosszú e dicsének, Melyen ellehet aludni.
Nem izgatom tovább hát a Tudni vágyó kedélyeket, Bnkoly Vicx-thor a hős neve, Kit mindenki jól ismerhet.
GYALU.
mindazokat, kik még Szentkirályi Aurél sirem-lékéhez pénzösszeggel járulni kegyeskednének, sst e hó végéig a .Zalai Közlöny" szerkeszt^ ségi hivaUlához beküldeni szíveskedjenek. Ju-lius 1-én oly síremlék rendeltetik meg, »menynyi pénzösszeggel rendelkezünk, eddig e czélra
25 frt gyűlt be.
— Kéjvonat Barcsról és N.-K a-
nizsáról Fiuméba,^Trie8tbe ét Velenczébe, mint hirdetési rovatunkban is olvashat.), rendkívül olcsó árak mellett e két állomás mindenikéről Fiúméba, Triestbe és Velenczébe. Arak az oda-és visszautazásra: Barcsról Fiúméba vagy T r i e s t ben. oszt. 20 frt, III. oszt. 14 frt. — V e 1 e n c z é b e II. oszt. 30 frt, Hl. oszt. 21 frt. — N. K a n i-zsáról Fiúméba vagy Triestbe II. oszt. 14 frt, III. oszt. 10 frt-T r i e s t b e és Velenczébe IL oszt. 24 frt, UI. oszt. 17 frt. — Menet a világhírű Adelsbergi barlang meglátogatáaa, a mely 10,000 láng gal és electricus fény nyel lesz kivilágitva.Triest bői t e n g e.r i utazása felséges M í r a-maréba. Minthogy vasárnap, junius 27-ike, és Péter Pál nspja. junius 29 ike közt csak egy hétköznap van, jun. 27. 28. és 29 ike e kirándulásra legajánlatosabbaknak muUt-k óznak.
£
— Zákányban a Nagy-Kanizsáról f. bó 15-én elöször elindult mozgóposta kocsi tengelye meggyuladt. A szállítmányokat mis kocsira kellett átho^dani. Más baj egyébként nem történt.
— A szarvasmarhák feltűnő elhullásáról értesítenek bennünket Rajk, Pötréte, különösen Pacsa vidékéről; mivel a betegségek külöoféleképen magyarázUtnak, kívánatos volna, ha a kerületi állatorvos azon vidéken kör-uut tenne.
— A tapolczai borcsarnok érdekében f. hó 11 én Tapolczán nagygyűlés volt, mely alkalommal a jelenvoiuk tetemes pénzösszegeket ajánlotuk fel a borcsarnok cséljaira.
—. A vasmegyei régészeti egylet évi ielentése csinos s tartalmas kötetben Megjelent; K. Kanizsán s vidékén lákó tagjai e lap szerkesztőségében átvehetik s az ez évi tagsági dij-nyugUt kiválthatják, valamint uj Ugok jelentkezését is szívesen felveszszük.
— A keszthelyi követ választási kerületben még nincs megállapodás a jelöltségre nézve. Ugy halljuk, a tudományos képzettségű Zicky Antalt emlegetik leginkább.
— Alsó-lendvai kortes-dal: Hajós tudja bajainkat, Velünk szenvedte azokat, ó szorgalmas és munkás biró, Az ország házába való 1 Rá is szavazunk mi egyig, Kitartunk mi mellette végig, S ki mindig javunkra szolgál: Soká éljen Hajós Mihály! B. B.
— Balaton-Füreden és vidékén f. bó 15 éá huzamos ideig urtö eső és jég esett Helyi fekvések szerint tetemes kárt okozott Ez ideig megjelent kimuUtás szerint a fürdő vendégek száras 243 egyén.
— Kádas Rudolf kir. unácsos és Győr tankerületi főigazgató ur, f. évi jun. hó 15-én érkezett Sümeghre, 16 án a reál tanoda osztályaiban szerzett tudomást a történt haladásról ; ezen nap délután 4 órakor a helybeli iskola bizottsággal gyűlésben értekezett, 17 én délelőtt 11 órakor pedig Veszprémbe távozott a lankadatlan buzgalmu nemes Unférfiu. X.
— Tóth-Szt -Mártonból következő sorokat vettünk: A napokban Letenyén lévén, tekintetes Dömötör orvos ur szóval interpellált : .megkaptem e azon kis összeget, melyet némely jószívű urak mint könyöradományt a szerdahelyi égettek számára a téli bál alkalmával gyűjtöttek« ? — Feleltem: fájdalom ! még ez ideig nem! — Ennyivel tartoztam az interpelláló urmegnyugUtáaára^okkal másképen te; tek azon nemeskeblü urak, kik a bálban ugyan nem vettek részt, — de ezen sz. czélra 110 frtot gyűjtöttek és azt alólirottnak azonnal kiosztás végett átszolgálutták azon régi közmoudás sze rént: ki hamar ád — kétszer ád. Nóvák József plébános.
— A Keszthely-Hévviz fürdő vendé geket mult vasárnap, f. hó 13-án esti 11—12 óra közt szokatlan égi háború rettegteté s részint édes álmaikból ijeazté fel. a gyönyörű és kellemes estét élvesők alig távosuk szobáikba, midőn a rettenetes zivatar iszonyú dörgés és villámlás közt megérkezett A villám több ízben leütött a vízbe, de leütött egy az ut mellett levő nyárfába is; igen különös az, mint a villám a nyárfát érinté. A fa koronájának semmi baja s a villám ennek csak az ágakon alul levő délnek eső törzsét ssakgatu meg; a kérget tisztára leseperte s a fának e csupaszán álló része egészen megveresedett A fürdő vendégek száma es évben jóval fölülmúlja a Uva-lyit, mert mig a mult évben junius 16-án csak 120-ra ment a fürdővendégek létszáma, addig es évben az emiitett napon már*-230 at túlhaladta. A lak szobák ugy levaonak foglalva, hogy több egyén részére az illető felfigyelő ur képtelen lakárt adni. A fürdő vendégek közt van Leidgern generális Gráczból. F. hó 15-én érkeztek meg, Ramasetter Víncze lovag ur nejével Sümeghról, Szabó Imre szombathelyi püspök- és Königmayer Károly kanónok urak.
i Ugyan • hé 20-án érkezik br. Kussevich Va-] rasdről; 21-én Beoed»k táborszernagy Grácz ból. Ha t szerkesző ur becses lapjában héwitj közleményeimnek helyt engedend, ugy időről-időre vennék magamnak bátorságot a hévvizj fürdőről becs • lapjában rövid tudósításokat irni. (Ig«o szívesen veszszük. Szerk.)
— A keszthelyi m. kir. gazdasági Un inté-et hallgatói által a balaton-vörsi tüskáro-suluk javára f. hó 15-én a hévvizi fürdőhelyiségében Urtott juniális alkalmából a köve''kező emberbarátok szíveskedtek felülfizeiések általa nyomor enyhiléséhez járulni: Gr. Fentetic» Ta sziló ur ó nagyméltósága 50 frtUl; Szabó Imre szombathelyi püspök ur ő méltósága 10 ir tal . Svastics Gyula ur 3 írttal; Pethő János ur j
frttal; Sényiné úrnő 2 frt tal; Kamazetter Víncze ur 2 frttal; Koller Ferencz ur 2 frttal • Koller István ur 2 frttal; Szily Jenő ur 2 frt'' Ul; Ssép László ur 2 frttal; nsgos Königmayer Károly kanonok ur 1 frttal; ft. DesiU Adorján ur 1 frttal; ft Garath György ur 1 frtUl; Nt Király Elek ur 1 frtul; Somogyi Elek ur 1 frtUl; Babochay János ur 1 frttal; N. N. ur 1 frtUl; Kováts Zsigmond ur 1 frttal; összesen 86 frt o. é. Midőn jelen soraimmal e felülfizetéseket nyugtáznám, el nem mulaszthatom azokért egyszersmind szíves köszönetet mondani. Keszthely, 1875. junius 17. a rendezőség nevében: Szakszón József pénztárnok.
— Pályásat. A „Közlekedés- posta, távírda és vasúti szaklap szerkesztősége álui a posta, Uvirda és vasúti szakma köréből a következő pályakérdések tűzettek ki: 1. A postai szakból:*) Fejtessék ki a postai díjmentesség álul okozotttetemes poa-Ujövedéki megcsonkitásoknsk mikénti ellenőrzése s fejtessék ki, miként lehetne a dijm''entes-séget beszűntetni ? b) MuUttassék ki, mi okorza a naponkint Upasstalható közönyösséget szak mánk iránt sas idegenséget a tisztviselők közt ? c) Miként lehetne a fennálló postahivaulok kisebbjeit beszüntetni, a levelező közönség hátránya nélkül. II. A t á v i r d a i szakból, a) A távirdai közép állomások bekapcsolása há rom féle módon történhetik,mely nek jellemzője : as egyszerű; a kettóa- f az -gyszerü két mun-kapontt 1 ellátott billentyű. DolgozUssanak ki közép állomási tervezetek, e három módszerint. b; Lehetne e oly gépet vagy készüléket szerkeszteni, mely a villany folyamot Önmaga, min den emberi közreműködés nélkül szabályozná és mindig egyenlő erőben tartaná ? c) Mi okozhatja a sürgönyök elkéséaét, megcsonkulását vsgy értelmének elferditését ? Hl. A vasúti s s s k b ó 1. a) Hogy és mily segédeszközök alkalmazása melVtt volna legczélszerúbb ss elfutamodott kocáik megállítása, — tekintettel a vonal és az állomási szolgálat viszonyaira, — legbiztosabban elérhető? b) Minő készülékü váltó tárcsák lennének a legcsélsserüebbek, tekintettel alakúk, színűk, kivilágításuk, ugy nemkülönben az idő befolyására és egyéb a közlekedési szolgálat végrehajtásánál akadály-kép gyakoru előforduló körülményekre? c) Miként s mily módon lehetne távírda s harang-huzal mellőzése s a közlekedési biztonság teljes megóvása mellett, késett vonatoknál, azok me nesstését olykép szabályozni határozott eljárás sal, hogy az utórangu vonatok totemesb késése elkerültethessék? — A pályamunkák beküldésének határideje f. é. szept 30. As L U. III. pont alatti a) kérdés leghelyesebb megfejtői egyenkint*egy 20 francos,- a b) alattiak egy darab magyar aranyat, a c) alattiak 5 o. é. fr.-tot nyernek ; — as itt említett kérdések második helyre ítélt megfejtői dicsérettel fognak kitüntettetni s a pályamunka közlésekor a .Közlekedés" 25—25 példányát nyerik. — A palyamunkák legfeljebb 3 ivre terjedhetnek, idegen kézzei irva s jeligével ellátva legyenek. A jelige & szerző nevét rejtő külön borítékon is fel legyen jelölve. — Abirálóbizott-ság tagjai a postától: Rsdich Gyula, Novotny Vincze, Csáky Géza, Schusztler János, a távirdától: Neumann Soma, Sztupka Antal, Fábry Frigyes; avasutaktól: Majorszky Alajos, Balog József és Korény Ágoston. — a pályamunkák vagy egyéb felvilágosítást kérő levelek Bálás Sándorhoz, a .Közlekedés* szerkeutőjének (Budapest, VIII. prater utcza 9. ss. a. küldendők.
— Rövid hirek. Bécsben szeptember hó folytán általános erdész gyűlés lesz. — Ugrón Gábort a közös hadügyministeríum beperelte, mert egy hírlapi czikkébea a hadsereget „libériás cselédségnek« nevesto^ .ölés a mestersége, kudarcz a keresete, időpasarlás a szolgá laU" kifej eséseiért — Gr. Hugonsy Kálmán 67 éves korában meghalt. — Uj Granadában földrengés követkestében 16 ezer egyén elveszett — Pécsvárad környékén nagy pusztítást tett a jégzápor. — Jókai Mór 160 fogat kisére tében ért Hódmezó- Vásárhelyre. — A garamvölgyi erdők Uralását Popper Lipót vette át 10 évre az államtól. — IX. Fius jun. 16-án lépett pápasága 30-dik évébe. — A horvát tartomány
| gyűlés jun. 15-én berekesztetett s aug. 20-án | nyitUtik meg újból. — ó felsége Bukovínábsn is tesz köruUt. — Haynald érsek születése helyén árvahásat, kórodát és leánynöveldét épit-| tetett — Ssegeden Róder német szintársulaU megbukott. — Lincoln Ábrahám özvegye meg-
ébolyodott. — A* Arnim-pör tárgyalása meg kezdetett. — A székely vértanuk — Török Gálfy és Horváth — emiékasobrának lelepi©.'' lése Marosvásárhelyt jun. 27-én less. — Salzburg melletti hegycsussás folyton tart — Gr. Andráasy Gyula 3 havi asabadság időt nyert!
— Gr. Széchenyi István özvegyét szélhűdés érte. — Győrött athletikai egyesület alakult. — Rudolf trónörökös részt vesz a bruoki táboro-tisban. — Szimonovics örmény érsek meghalt
— Benrád Basa háreme kíséretében — hét grép hölgygyei érkezett Budapestre. — Níphon Üiaborsság prímása 5 millió franc magánva-gjont hagyött hátra. — Ssent-Endrén egy ház biv. árverésen 2 frt kikiáUtási árral adatik el.
— Az osstrák tüzérség uj lőszerekkel láttatik el.
— Verhovaytól „Liberalizmus és conservatis-
mus" czimA munka jelent meg. — Wodisner Albert pusstsberényi birtokán cselédjeinek 60 gyeimcke számára »kólát állított. — Afélegy-házi izr. templom kiraboltatott —
Papírszeletek.
— Mard g u n y. Virieke porosz képviselő •gyík pongyolán öltözködött társához igy szólt:
— Ugyan kolléga, ki viseU az ön tiszta ingét f
OzJe t
— Slasfb, jutó 14. Bsiav;8.éC.—«0. Rozs 3. 10.--. Árpa 2. frt. — Zab >80.-. Kukoricza 2.
Amerikában egy hírlap azzal kecsegteti előfizetőit, hogy halálok után dicsérő emlékbeasédet fog tartani hamvaik fölött.
Bécs, jun.
Lottohasáa.
12-én: 63, 82,
72, 1, 8.
UJbor 7— frt.--óbor 14 frt — Marhahas fontja 24 kr. — Birkahús — kr. — Borjúhús 84 kr. — Sertéshús 26 kr. — Burgonya m 30- 60 kr. — Pa Sie 8—10 frt.
Érték- és váltéfolyaa junius 18.
5*/. metaliques 70.05 ; 5v/# nemi. kölcsön 74.15; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.—; bank-réazv. 9 59; hitelintéseti réssvények 219.25 ; London 111.45; magyar földtehermentési kötvény 81.40; temesvári földtehermen tési köt-, vény 80 —; erdélyi földtehermentési kötvény, 79. — ; horvát slavon földtehermentési kötvén f 82.75; ezüst 101.60; ca. kir. arany 5.25 V, Napoleond''or 8.88.
iaaiaa 20-tél jaalas 26-%. 187%.

Hó- ás hetinap
Katholikns nap»
tár
Protestáns naptár
etj
36. V. v. pfink. ut. — Kat. er. Hogyba nem lese tôkéletesebb a ti igazsigtok. Mité V. 20—24. — Prot. Ep. Rom. VIII. 18—23. Ev. Luk. VL 86— 42. — Gör. ev. Mité X. 32-38. ¿s XIX. 2T—80.
20 Vasáraap C. 5. Szilvérius C.4 Flóta, Erd.
21 Hétfő Alajos hi tv. Alajos
22 Kedd Paulina Albán
S3 Sserda Eberhard Szidónia
24 Csütörtök Kereszt, sa Jás. Iván
25 Péntek Prosper Vilmos
26 Szombat János és Pál J eremiás
Felelős szerkesztő s kiadó : Báterfi Lajot-
902 szám.
/
Arlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. pénzügyministerium f. évi julíus hó 13-ikán 31.676. sz. a. kelt rendelete folytán a mura-nedelieai m. kir. dohánybeváltó hivatal épületein szükségessé vált átalalakitasokra, nevezetesen : a tiszti lakház és melléképületeinek kjjavitáaára, nemkülönben sí ezen épülethez tartozó deszkakerítés újbóli helyreállítására ........... frl 77 kr>
z dohányraktáron előforduló munkákra . . I5i2 „ 87 ,
b a hohányraktárhoz tartozó telek deszkakerítésének
újbóli helyreállítására....... 1621 „ 41 „
1 Összesen : 4649 frt 05 kr.-utí összeg engedélyeztetvén, ezen építési munkálatok biztosítása czél-jábol alulirt felügyelőség hivatali irodájában f. 1875. évi julios hó 15-ikén déli 12 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatui.
Fel hivatnak ennek folytán vállalkozni szándékozók, hogy 50 kros bélyeg- s az építési költség után számított l0°/o-tóli bánatpénzzel felszerelt írásbeli zárt ajánlataikat 1875. évi julius hó 16. déli 12 órára innál bizonyosabban nyújtsák be ululirt felügyelőséghez, mert e határidőn túl beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétettek.
A tervek, költségvetések s feltételek a mura-nedcliczi m. kir. dohán? beváltó hivatalnál a szokott hivatalos órákban betekinthetők.
Tolnán, 1876. évi junius bó 16-án.
M kir. fetiáaykeválté felfigysttséf
Dragon,
kir. pénzügyi tanácsos.
RÖCK
gépgyára Budapesten, soroksári ut 20. sz., ajánlja 6, 8,stb. ló erejű gőzcaéplőgé-peit, valamint 6 lóerejü zsákoló
és tisztító szerkezettel bíró (1708—1)
cséplő-gepeil és kézi töépltiit,
oszlopos járgányait —
2. 3, 4 és 6 lóerőre ; továbbá közönséges járgányait 1, 2, 3, 4 és 6 lóerőre és az ezen járgányoknak megfelelő nagyságú szegecses vagy léczes dobokkal ellátott
cséplőit, eredeti Mayer-féle (Frieur)
konkoly, bükköny, zabtisztitó és egyébé-
gazdasági gépeit.
I
; 1875-dik évi junius hó 26-kán ;
a Péter és Pál ünnepek alkalmából
kéj vonat
közlekedik igen mérsékelt szállitási^j mellett
Barcsról — Zákányból és Kanizsáról
Bécsbe.
Indul Barcsról junius hó 28-án 10 éra 49 perczkor délelőtt. „ Zákányból . . 26 > . 37 „ este. Kanizsáról . , 26 , 1Ó , 47 . éjjel. Barcsról érkező utazók junius hó 26-án este 10 óra 42 perez. Zákányból és Kanizsáról érkezők pedig juniua hó 27-én reggeli 9 óra 32 perczkor érkeznek meg Bécsbe.
Szállítási dij az odamenet és visszajövetért :
Barcsról Yagy \ - II. oszt. 1 Q forint, III. oszt. ft frt. Zákányból /g- AO °
S-S J
« II. oszt. 9 forint, HL oszt. 6 frt. Fontos megjegyzések és különös kedvezmények:
1. A visszamenet tetszésszerint egyenként 14 nspi érvénynyel minden személyvonattsl (futárvonatok kivételével) eszközölhető.
2. Az ezen kéj vonattal utazó t cz. közönség Bécs, Schwender nevű legnagyobb mulató helyének, továbbá a felette érdekes Aquaríum látogatásánál, nemkülönben a Rigiféle ujon épített fogaskerekű pályán a Kahlenbergro és viasza, a menet, illetőleg a belépti dijak jelentékeny leszállításában részesittetik, mely czélra s megkívántató jegyek a menetjegy váltásánál díjmentesen kézbesittetnek.
Kelt Bécsben, 1875. junius hóban. (1705-1)
Az első társas kéjatazási vállalat.
Figyelemre méltó!
(1604—3) A valódi
W1LHEL M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theának
orvosi és általános hatáss világosan előállítva.
Csakis a sok bizonyság ezen fennevezett kitűnő theának hatásáról a csúszós és köszvényes bajokban inditott arra. hogy mellette szóljunk. — Sokan vannak, akik évenkint kénfürdőt használnak, hogy csúzos vagy köszvényes fájdalmaikat enyhítsék. Tehát kétszeresen fájdalmas azokra nézve, a kiket vagyoni állapotuk, vagy nagy elfoglaltságuk akadályoz, a természet ezen gyógyerejét élvezhetni ; örökös szenvedésbe vannak kárhoztatva. — Ezen esetben tehát e thea mint üdvhozó mutatkozik és azért nagyrabecsülesdő is. Ezen theának specificus hatása van, a beteg vizelletére. az izaadtságra és vérr?p~a mely észrevételt a hugy és izzadtság vegytani elemzése által tettük és mind«n csúz és kössvény-ben szenvedő, aki ezen theát használja, maga észre veheti a változást a vizelleten. amely néhány nap múlva mindig zavarosabb less és végre leülepedik, a melyben a beteg izgékony anyagok tártaimaztataak — e mellett tapasztalja, hogy fájdalma naponkint kisebbedik és végre egészen megszűnik.
Épen igy viszketést okos ezen thea a testbórön ; (ha alvás előtt vétetik) és lasáu kigózölgést, amely a szenvedőnek nagy könyebbséget okoz.
E«en thea élvezete semmi esetre sem kellemetlen ; nos akadályozza as emésztést, sót némely egyénnél még székelést idés elő — Tehát elég okunk van ezen theát, mint uagybecsü gyógyszert csúz és kössvény ellen különösen kiemelni.
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák, a csúz és köszvény elleni vértisztitó thea feltalálójának Neunkirchpnben. * Kötelesaégemnok tartom a nyilvánosság ntján köszönetemet kifejezni Wilhelm Ferencz gyógyszerész árnak Netmkirchenbea, — azon hasznos szolgálatokért, a melyeket nekem köszvényes bajomban az ő vértisztitó tlieája tett ; ezt azért teszem nyilvánosan, hogy as ezen rettenetes bajban «zeuvedóket fentoevezt;tt theára figyelmestessem. Nem vagyok kép^s leirui azon rettentő fájdalmakat, melyeket három éven át szenvedtem, minden időváltozáskor és a melyektől sem a gyógyszerek, sem a kénfürdők Badenben, Bécs mellett nem voltak képesek megszabadítani. Álmatlanul hánykolódtam ágyamban egész éjeken át, étvágyam szemlátomást fogyott és erőm kev-sbbedett Fennevezett theát 4 héti{ használván, nemeik fájdalmaimtól szabadultam meg, hanem testi állapotom is megjavult. Én megvagyok győxődve. hogy minden e bajban szenvedő, aki e theához fordul, annak feltalálóját Wilhelm Ferencs urat áldni fogja.
B udschin-Streitfeld grófnő, alezredes neje, Bécs Wáhringer Hauptstrasae.
Óvás a hamisítás ós felcserélés ellen.
A valódi Wilbela-féle antiarthritis,.antirheumatikus vértisztitó-thea csak az első nemzeti Wllhelai-félp vértisxtitó-theagyárban Neunkirchenben BéCs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t ci. közönség kényelmére a valódi WHbala-fMt aatiartfcrltis és aatlrkMMMtikss vértisztité thea kapható :
Nagy-lUaizsáa: Rossaberg Ferenc* urnái. Zágrábban: Mittlbach Zsigmond; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Bosenberg Ema-nuelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrehevazky ; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész, Szatmártt: J. Boasin gyógyszerész és Szigetváron: Grünhut Miksa uraknál.
533. sz.
Hirdetmény.
A lakócsai kir. alap. uradalom részéről közhírré tétetik, misze-r''nt f. évi deczember 81-ig tartó időszakra köveikeső karesmák italmé-thx joggal fognak Lakéeaáa. f. évi Jsüsa 8-áa déli 12 óráig 2-sod- is-r,«i zárt ajánlata árverés utoo bérbe adatni, nevezetesen :
1-ször. A azaat-barfcáal karosam italmárési joggal és 6MSiIM,*old Elsőség és szántófölddel 632 frt évi bér, kikiáltási árral.
2-szor. A lakácsai vaadéal* iulmérési joggal 9»"/100o hold belső-»** és szántófölddel 1386 frt 55 kr. évi bér, kikiáltási árral.
3-szor. A tét-ajfalal korosaia és lankai csárda italmérési joggal *:,11000 bold belsőség és szántófölddel 1100 frt évi bér kikiáltási árral.
4-izer. A pstoayi ksrosma italmérési joggal 23to*/loo. hold belső-•*! szántófölddel 1060 frt évi bér és kikiáltási árral.
b-izör A lakácsai baltház lO"7!,«« hold belsőség és ssántófölddel frt évi bér kikiáltási árral. , ^
Jelen bérleményekre vonatkozó Írásos zárt ajánlatok csak ogv f°gadtatnak el ha aaok 60 kros bélyeggel ellátva, as árverési feltételek kerete és megtartása kinyilatkoztatásával s a beígért összes fcnak 15*,''. ^¿csatolásával f. évi jnlius 7-én esti 6 óráig s tisztartósági irodába kndatoak — ütózjánlitok nem fogadtatnak el. — Az árverési feltéte-lek addig is a lakócsai tisztartói irodában megtekinthetők-
Kelt Lakócsán, 1876. janist 16.
0707-.!) Az urad. tisztartóság.
Árlejtési hirdetmény.
(1704—2)
A buda-gráczi államut monostorapáti utmesterségben szükségelt karfák felállítása a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministe-rium 1875. évi május hó 3l-én kelt 7510. számú magss rendeletével 415 frt 16 krnyi összeggel engedélyeztetett.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alöíirt hivatal irodájában folyó 1875. év junius hó 25-én reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni résztvevés esetére, magukat a fentkitett összeg 5^-vel, mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10% biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok 1875. junius hó 25-éig reggeli ''[,10 óráig fogadtatnak eL, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő; továbbá számmal és szóval kiírandó azon azáztóli elengedés, melyért ezen munkálatukat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a tervet es költségvetést betekintette s hogy a különleges feltételek tartalmát ismeri ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg l0°/9-je készpénzben, vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A terv költségvetés különlpges feltételek, alólirt hivatal irodájában, a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Egerssegen, 1876. junius hó ll-én.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
A
valódi
orsa. szab. legSjaMSB ő Felsége által kiváltsággal kitüntetett, as STVSSi kartél Mfvizsfált, s sikeresnek talált eaerféleképen kipróbált titkos sser a patkáaysk, házi s aMZai *|S rak, VskaMlsk és avifesk teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) bamltltiaa minőságben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay ImreésVilmos urak, Kaposvárott: POLITZER R. úr
kerwk«dósében, Pesten SCHSEIDEk Q. Lipót-ut««*» kereskedésében kapható. (1644-10) Egy nagy bádog I firt, kis bádog 80 kr. _ Egyes bádog megrendelése is atáavéUl molett gyorsan teljesíttetik.
I A ház építése végett
1 Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház ud-I varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
I Cznkor, kávé, thea, Porczellán edény,
Irum, rnili gyertya, petróleum, táblaolaj, Uveguemí\ek, tükrök, lámpák, evőszerek.
1 butell« borok chili« eiflst
lés likörök, valódi francsia pezsgő és minden és pukiong kanalak, tálcsák, motsarak,
3 fűszerek, kávépörkölők, kávédarálók, kávéfőzőgépek,
■kufsteini és valódi Portland cement, fagylaltkészitő,szódavízkészitő,varrd-■paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna- gépek, vasbutorok,
1 zsákok, gyapjuzsákok. utazó bőröndök gyári áron.
I AZ építési idényen át a visszahurezolkodás könynyeb-I bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
1 leszállított árak mellett. (1W5-13) ■
Keller I®nácz
(1548-12)
Ajánlj® gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, ós gyermekek számára való» topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ügj*inte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a os. k. katonaság s L közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-
zabban számítom.
Az én raktáromban váaároltakat kijavításra elfogadom.
Fehér Mik ló s
egyedüli képviselője
Empfiehlt sein reich assortir.«* L,ager aller Gattungen Herren-, Dainen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom boaten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und
billigst berechne.
Auch wird von mir^gekauft*i Waare zu reparieren angenommen.
Í Éppen most jelent msf MfySlfl fordltáss
a hírneves, igte unull ságos könyvnek : 1
Az ttnmegévát. I
tanácsadó minden korbei 11 férfiaknak, Laur twtlast ól I
Borítékba lepecsételve. 2 Ssámtalanssor bebiso-l nyúlt segély ós orvosi á-l ■ a (2G éves t a p a h t t a 1 á M folytán!) a (t6ő5—dl
Gyöiigeségi I
állapotoknak a finom* (I tagokban ideges bajok*! 1» a n s a t. mint a rongáló Önfer I tőzés és faji kloBspenfássk követ-1
Ikezményének — Min.len könyvi árusnál, jelekül Kóksy LajosnálM Károly utczábnn Ara 2 frt 30 krl A küsAuttég ó v a t i k bizonyos! utánzásoktól v* majmnlás<.>kiól el könyvemre nésve, melyek a ku-1 zönség elámitása tekintetéből mégl Ihirdetményem »sóm érinti 1 e-l lírásáig is terjednek Asért ti B Igyeljen mindenki srra, hogy köny-l I vem eredeti 35-ik kiadását!
Laurentlustól I I kaphass-*, mely egy 8 sd rét 20« I lapos kötetet képes M 60 bonottani ábrával | lacsélba metszve és a nsersö név-l I bélyegével van p e c i é t o 1 v e. i|
| L a u r e n t .1 ''ti s t a n á r. I
____U680-5J
ornB t>y é 8 f 1 alnalc
ajánlja eseknek világhírű
gőzmozdony
és
gőzcséplőgépeiket,
melyek tartósságuk, jeles képességük és összes.részeinek
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal uev
legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításún Varsóban a be*
caület oklevéllel tüntettek ki. Kéri továbbá ss ezekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán szúk eéglendő egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. pzdaközönaéget ideje korán kiszolgál hassa
Május hó 23, 24 és 25-éu Y-Atadou Somogymegyébsn tartott gazd. kiállít, és ven* nyen H o r n s b y legújabb Paragon íűkaszaló gépe, Wood, Johnaton, Champion és Hofh^rr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulkv Rake-
szénagyfljfőm is az első díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse IS. »Hotel Hungaria *
és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám .Köztelek« .országos gazdasági egyesület." (1679 — 3)
Iroda és kiállítási csarnok: Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó u t 1 2.
.Hotel Hungaria" , Köztelek-
s z.
orsz. gazd. egyesület.
A legnagyobb YASSÖTORŐYAR ■ ...
««lo^rca ^ BécbeJf iJ^Ji!
Ifi.Marxer utcza 17. sz alatt van, hoituai. képetr-|| lUr^ kel ellátott ár jegy zé k kívánatra insryen béri pi»t» t («eis« BwJioheii). mentve küldetnek mindenkinek. í166''-''^
Hölgyeknek nélkülöz hetlen !
RAVISSANTE
Csak egy
kísérletbe kerül,
jogy áruim kitűnőségéről a bámulatos olcsó ár mellen :
íosse-tól Párisban.
Csak a hivatalosan megvizsgált, méregmentes, tiszta é> teljesen ártalmatlan
RAVISSANTE
bir azon erővel, az emberi bőrt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni é> szépséget s örök ifjúságot bizto»iuui. Ha s Ravissante naponkint egyszer az ujjbegygyei as arezra. vagy más testrészre dörzsöltetik, már a tőrüiközés utáu tapasztalható a majdnem csodálatos hatás Az arezon támadt rán* ezok és himlöhelyek elsimitutoak — A Ravissante ifjú arezsziut idéz eló. a bőrt fehé-riti, frissíti é6 finomítja, eltávolít legrövidebb idő alatt kxeplőt, májfoltokat, orr»örö*séget a a bőr minden tisztátalanságai:.
Már az első kisérlet után elhatározzák a t. hölgyek. jövőbe csupán csak Ur. LKJ03SE vi lá^hirü . Ravissante* -ját használni.
127 kr !
üvegtok ára 1 Irt 50 és 2 frt. 50. kr.
Postai küldésnél 20 ktral több.
Kaphaté nagyban és kicsinyben Budapesten :
Dr. LEJOSSE főraktárában, király utcza 15. I. 19. IV* Kanizsán: Bachrach J. H. urnái. Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartás mellett, utánvéttel eszközöltetnek. <i5fi9—27)

Vasárnap, f. é. junius 27-í''mi Péter én Pál nap;» » | k « I in a 1» «» |
rendkivül leazúllitot« arak melleit
éj v o n a t
indul Barcsról és Kanizsáról Fiúméba, Triesztbe és "" Velenczébe.
Menet junius 27-én a világhírű Adclttbcrxi barlang meglátogatása, amely ezúttal először lesz v i 1 ! á m f é n y-n y e 1 megvilágítva. Triestből tengeri utazás a felséges Miramareba.
Elindulás Barcsról junius 26-án ll óra 69 perczkor éjjeL N-Kanizsáról . 27-én 4 ,, 42 „ reggel. Visszautazás 14 nap alatt tetszés szerint
Menetárak oda s vissza : Fiúméba vagy Tri^stbe: Triestbe és Velenczébe : Barcsról II. oszt 20, Ili. oszt. 14 ft. — II. oszt. 30, III. oszt. 21 ft N-Kanissáróin. „ 14,111. „ 10 „ — II. „ 24,111. „ 17 w Menetjegyek kiadása:
f. é. junius 22-étöl kezdve a fennevezett állomások személyjegy pénztáránál, a hol, valamint a .Zalai Közlöny4'' kiadóhivatalánál részletes programmok ingyen kaphatók.
Schrökl,
1866 óta fennálló bécsi I. utazási irodája, (1706—1) Bécs I. SoBBenfelsgasse Nro. I.
mindenki meggyőződjék. Vásznak, t 50-rőfÖs vég, 6/4 széles, frt. 13.50 1 80- ,. „ 4/* czérna
vászon „ 8 10 1 30- „- „ „ csinvat-
vászon „ 8.10 30- „ „ „ kreása-
vászon „ 8.10 vagy bécsi rőfönként 27 kr.
Selyem- és bársony szalagok. Fail- vagy noblesse-selyem. minden sima. legdivatosabb szinekben. színes fonákkal, öt ujjnyi szélesség, bécsi rófe 27 kr., két njjnyi szélesek két bécsi röf 27 kr.
Egy Par
fehér vagy csikós hói^y- vagy gyermek-térdharisnva. a legjobb fajtából.....27 kr.
Egy pár férfi félharisnya . . 27kr. Egy pár harisnya-kntö. széles selyempántlika-csok<.rral di-
szitve.......27 „
Továbbá fehér damaszt-törölközők, vászon ágyneműik, nehéz lábsr.őnyegek, bu-tor-esinvat. háló- és cziczíüggönyök, valódi szinü percalinok, török háló-köntös-kelmék, barcheutek. rőfönként 27 kr. (1?.97—16)
Oyapju-ruha kelmék. *U Széles nehéz ripazek, Lusr''redi gina|ak. tibet'' k. gasterek, sim.r és c«ikos. mindenféle sxinben béct.i rőfe
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor, szülész és szán ész
gyójjyil gyökeresen fényes és tartós sik*r biztosítása mellén mindennemű
titkos betegségeket
l)az önfer főzésnek minden kő^eíkeztnényeit. úgymint
magömléseket,
az itiKerlékeny KvetneségH, az oadófolyá«sl, különösön a
tehetetlen séget
(elgyengült férfierőt); (1688_7)
2) buaveMÓfolyiMoknl (mé* oly »daltekut is), a nemeörészek bujnkóro» fekélyeit
és ntánodrendü bujakórt minden alakjaiban é* elcsnfításaiban ;
3) tiugryosöazüKü.léa©l£©t:
4) friss és idült nyákfolyásokat uökuél.az úgynevezett fehérfolvnnt, és az onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5j bőrkiütéseket;
6) a hujyhólyag betegsége t és miodeDnema vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig. délután 3 órától ő-ig és estve 7 őrá
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a, ki-gyó- és városház-uteza sarkán. (liottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megkűldetnek.
» w
O Felsége legkegyelmesebb elismerésével.
¡Kgy legyező akármilyen szinti 27 kr Egy készlet fej- és mellcsokor bársony-pánúikákkal és rózsákkal diszitve . . . . 27 kr. i Kgy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós szinti . .27 kr. Egy vászonzsf bkendő . . . 27 kr. i Egy vászon-aszulkendő . . 27 kr. !Egy tekenősbékahéj-fésü legújabb fajú......27 kr.
Egy kétféle fésö.....27 kr.
Egy vászon- és slingelő olló . 27 kr. |Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel himexve.
a legújabb......27 kr.
Ü Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china- -zOstből 27 kr.
Megbisások |az összeg beküldése után vagy portai rutánvét mellett pontosan bajtatnak •végre. Ámde, melyek nem tetszenek, llminden habozás nélkül visszavétel ek.
Beck Grand bazárja
Bécs, Adiergasse 4;
|kéretik a ezóg caimét eltenni, és azt ljlehetőleg jól emlékezetben tart:ini.
Bécsi
világkiállítás
1873.
érdumjeilel k i tüntetett 1873.
Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A continensen legtartalmasabb és leghatásosabb keserű viz, "a budapesti m. k. egyetem laborator.a-mában, valamiat kül- és belföldi hires Unárok által elemezve, egy bécsi fontban 370 773 tömör ásvány »1 katrészt tartalmas.
A bzl Rochns kórház főorvosa Dr. Walla, és Dr. Frenreizz buda város főorvosa szerint a term-ssetas Rakócay ásványvízzel következő betegségekben tétetett kisériet a legjobb sikerré :
1. As altest betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Chronicus gyomor és bélnátháknál ; sárgaságnál.
S. Vérkeringésbeli zavaroknál, nehéz lélekzésaél, különösen, ha azok a vérnek különböző szervi bez való toluiáaát okozzák.
f í?^^0111!1; Vi"; éf «A^^tást • ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván.
5. Chroiucus bőrkiütéseknél s a scrophulosis cwkélyabb fokaináL
6. A sziv elfajulásánál kövérség által.
7. Aulában túlságos kövérségnél. (1681-10)
8. A nők nemi részeinek betegségeiben.
A müncheni általános kórház orvosa Dr. Seite Unár által U nagyszámú betegségben ós kórban s*i° tén igen hatázosuak találuto* és 1876. február 12-érői ilyeanek bizonyitUtik, miért ¡rezén kitűnő ásván?-
*Jeíkisebb:adigokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenvedő és segélyt keresi « cz. közönségnek a legjobban : ajánlható.
Kapható és megrendelhető minden nevezetesebb fűszer és ásvánvos viz kereskedésben és a legtöbb gy^ír szertárban. F6 raktár és szállítás a forrás tulajdonosainál Loser tsstvéreksél Budapesten.
,-r
Wajdit» Jóxsef lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kaninia.
'' -s
.vun -Kanizsa, 1 junius 24-én.
si
-ík «Béna
Tizennegyedik évfolyam.
1
BéftZSttS«
ir: |
é írt. I
fél ím
ÍO kr.
Mlristsssfc
€ hasábos petitaorbao j 7, másodasor 6 s minden
!iuiabbi aorárt 6 kr.
SYILTTERBKtf
loro&ciDt 10 krsn »é--.etne* fel | Kincstári ületék mis dac fjss hirdetésért kflll S0 kr. SsetendS.
a • » i
i in dac íj külön/
3
lap »aeileml ét P
J anyagi rescet illeti köa-l H tea
eznenyeJr, reclamatiók sat a kesstő-kiadóhos bér-
NAGY-KANIZSA Takarékpénztári épület,
földaaínt Bérmentetlen levelek cssk ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb:
özlOn
) Kéairatok viaaea o«ro (
Nagy-Kanizsa várw helyhatóságának, nemkülönben az „alté zalai a .zaianegyei általános tanltő-testület«, a .Zala-S«®w
Uetenkint kétszer, vasamat s csatőrtőkön, megjelenő vegyes tartalmú lap«
Qflyvéd-egyief4.a „nagy-kanizsai keraaksdelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár-, gőzhajózási részvénytársuiat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Felhívás előfizetésre.
öiudommal /»¿kérjük a a Zalai Közlöny* t. pártolóit, akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési idejök e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne történjék.
Elóflsetési ár az eddigi
Félévre 1875. jul.—decz. folyamra 4 frt. Negyedévre „ „ —szept. 9 2 ,
- /Vw
Magyar királyi ministerelnök.
Tisztelt pártelnök ur!
Midőn szíves távirati tudósítását a Csáktornyái szabadelvű párt megalakulásáról örvendetes tudomásul venném, fogadják egyszersmind a vezetésem alatti kormány iránt kifejezett bizalmukért őszinte köszönetemet.
Budapesten, 1875. junius hó 15-kén.
Hazafiúi üdvözlettel
B. WENCKHEIM BÉLA s. k.
Elnök Konyáry Mihály ur megbízásából közli;
Török Ernő,
jegysS.
Meghívás.
A honvéd-egyesületek országos központi választmánya elnökének, Gáspár András urnák felhívása folytán felszóllitom a zalamegyei és Zalamegyében tartózkodó 1848/9-ki volt honvéd tiszteket, hogy a felhívásban kijelölt czólból, t. i. az emiitett évekbeli honvédség erkölcsi elismerésének szorgolása, még is az ő felsége, országunk királya által kegyesen adományozott 5000 frt által 15 rokkant honvédnek a menház* ban el tarthatása lehetővé válván, az e helyekre ajánlat tétel végett újbóli alakulás és végrehajtó bizottság választása tekintetéből f. junius hó 29-ik napján Keszthelyen az «Amazon* czimű vendéglőben megjelenni annál is inkább szíveskedjenek, mivel bár mily csekély legyen a megjelentek száma, a felhívás világos utasítása szerint ezek is hivatva lesznek az egyletet s bizottmányukat megalakítani.
Kelt Szent-Tamáson, 1875. juniu3 18.
KEBKÁPOLYI MÓR, m. k:
1848,9 honvéd b in sár őrnagy
Gazdálkodjunk
Nagy-Kanizsa részére is valamit, hogy se-• gitve legyen pénztelen helyzetén. *)
m.
Folytatva még mindig az erdőben aknázunk, mert van itt még kinc, mely bá-nyászkezekie vár.
Múlt czikkünkben 300 hold erdőrészt szántunk majoros gazdaság alá, megsemmisítettük ez által a közlegelőnek egy részét, a makkoltatási és gubacsbér jövedelmet,
A felemiitett tervezet iránt féltékenyeknek mi minden esetre kárpótlást * kivá-
•) A 1L reám alatti csikk több rendbeli értelmet »avaré «ajtó hibával jelest meg, hogy félreértést ne okomnak ások, helyén látjuk aaoknak kijavítását. ¿i esek s követkesSk : .részben kitűzött erdS-réta* helyett olvasd: rétsben kiirtott e r d 5-rét«; „átgásolhatlan terméaaetftknél fogva," helyett : átgás olhatla n terméssetflk mellett; „legbeeeftlfc«desebbuhe]yett tlegbecefllhetSbb; „ssemköst mi a kösérdakre állítjuk" helyett HM» kast mi a kosérdeket állitjak.
nunk adni.Kárpótlást fognak nyerni pedig az által,ha a fent jeisett erdőnek éjszaki részében azon temérdek tüske, csádé kürtatik, mely miatt a marha legelni alig képes,a disznó tisztán fel nem eheti a földre esett makkot, a bérlő fel nem szedheti a tüske közé hullott guba-csot. Ha azon erdőrész, tüske — csádé men tessé fog tétetni, elegendő legelőt adand az erdó ellenkező részéről leszorult szarvasmarhának, a disznó egy szemig felebeti a földre esett makkot, a gubacsbérlő napszámosai minden guba csot tisztán felszedhetnek, következve meg van térítve azon legelő, makk- és gubacsbér, melyet némelyek tán elveszettnek képzelnek, mi pedig már azáltal hisszük biztosítottnak, ha a majoros gazdaság behozatik.
Mult indítványunk volt a majoros gazdaság területét fekete nyárfával is beszegélyezni, indítványunknak oka az volt, mert tudjuk, hogy a fekete nyárfa keresett tárgy, 30—35 év alatt darabja 5—8 forintot ér. Indítványozzuk pedig folytatva annak nagy összegbeni szaporítását részben saját használatunkra, részben eladásra, ügylátunk a jövőbe, ha határozat hozatnék abban, hogy a városi erdőnek vágás alatti része a legnagyobb érdekkel és figyelemmel e fával szegéiyeztetnék be, szükségeltetnék körülbelül tán mintegy százezer, vagy tán több is. Tekintettel levén az iránt, hogy e fa 30- 35 év múlva darabszám 5—8 forintot ér, nagy reményt lehetne fektetni újból körülbelül annyi százezer forint haszonvételre. Ehez számítván a faiskolában eladásra nevelt fák ntáni összeg jövedelmet, oly temérdek pénzhez lehetne jutnunk maholnap, hogy helyét sem találnók. Hátha még a nagy-récsei, horvát-szt.-Miklósi, pal-lini országút a közös réti árkok is e fával fásitatnának be, mily roppant kereseti forrást lehetne biztosítani ?
Indítványunk volna továbbá ar is, hogy nagy figyelemmel szaporitassanak erdőinkben a szerszám- és szelíd gesztenyefák. Telepitessenek fenyvesek, hisz ezek mind igen szép jövedelmet képesek biztosítani. A talaj, az éghajlat nagyon alkalmatos azok sikeres tenyésztésére.
Még egy indítványunk volva és ez az erdei vadászatnak külön bérbeadása. Minden jól rendezett erdészetnél az erdészetnek külön pénztára van, következve a vadászati bérnek is az erdő jövedelmek közt kell helyet foglalnia. Ha az erdő vadászat a mezei vadászat élvezhetésétől elválasztatnék és a bérlőknek mindegyikére külön kellendne Hezitálni, kétszeres bért lehetne biztosítani. És ügy is kellend annak maholnap megtörténnie, mert midőn az erdő községi-, akkor a mező magán birtok- és mint ily haszonvétel egy cassába nem kerülhet.
Nagy hasznot látunk egy jól rendezett faiskolából is. Egy vagy két év óta egy bizonyos tér jeleltetett ki erdó faiskolának az erdőszélen. Meg is lett kezdve a fanevelés, hanem, hogy minő fanemek, minő összegben plántáltatnak abban, azt ezúttal bizonyosan elősorolni nem tudjuk, annyit azonban mondhatunk, hogy még igen, igen nagy része munkálatlan, üres. E részben azt fiisz-szük, ha azon területen a város befásitására
íb neveltetnének holmi fák, minők a piros-fehér virágú vadgesztenye, a juharlévelü : boglárfa (Platanus aeerifolia W.) az ernyős ! akáczfa (paraple akácz) nagyon sok pénzt j lehetne meggazdálkodni és bevenni, mert részben nem lennénk kénytelenek azokat mások kertjéből darabját forintjával meghozatni, más részben miként mások, ugy mi is tudnók olyakat darabszám forintjával elárazni.
Lelkünkből megvagyunk győződve, hogy ily nézettől áthatott gazdálkodási prin-j cipium mellett sokkal nagyobb jövedelmet j lehetne biztosítani, mint mennyi biztosita-j tik enélkül. A jövő fog tanúskodni amellett, '' hogy jó helyen indítottuk meg a jövedelmi ; források aknázását, engedje is az Isten, hogy ujai mutatott bányánk erélyes bányász kezekre kerüljön és abban aranyokat tudjon napfényre hozni. IV.
Észleletek
a léptályog, lépjene, vértályog, (Miltzbrand-Antrax) vérbetegség körül.
Ismét ezen vidékünkön is a tavaszi és nyári évszakok alatt nsgyobb mérvben pusztító betegségről csélom nézeteimet s észleletei-met a t. cz. gasdaköz5nsóggel ismertetni.
Es ason betegség, mely vidékünkön csak nem minden községben, minden évben feltűnően a szarvasmarhák közül, de különösen s tehenek közül több darabot elpusztít, es szon betegség, mely gasdássati köznépünk által t á-1 y o g n a k, rögnek, vérelfutásnak is neveztetik.
Általános állatgyógyászati tapssstalatok után állíttatik, bogy ezen betegség a fiatal vér dus, jól táplált kövér állatokat támadja meg, s nagyobb mérvben esek kösött pusztító.
Ezen állítást nem helyesem kétségbe, miszerint némely kövér talajú, s bujább takarmányt termelő vidékeken ezen betegség csakis a fiatalabb jól táplált kövér állatok közül puss-tit, de 16 éven át telj esitett hulla bonezvizs-gálataim melletti észleleteim után azt is állithatom, hogy vidékünkön a silányabbul táplált soványabb szarvasmarhákat is, de különösen a teheneket nagyobb ssámban megtámadja • puss-t i t j a. így csak a közelebbi jegyzeteim után is állithatom, hogy ha egy hó lefolyása alatt ezen léptályog, vértályog betegségben a közeli vidékünkön 10 darab szarvasmarha elhullott,ugy abból bizonyára 7—8 darabtehénvolt
Éazielétemmel tehát abban állapodok meg, miszerint ezen betegség vidékünkön, részint jól táplált, részint silányabbul táplált szarvasmarháink közül nagyobb számmal a teheneket t ám adja megspuss-t í t j a.
Hogy esen vérbetegség az állat vérének szabálytalan, természetszerűben v gyűl ék ében, asaz rosz minőségében rejlik,azt már más alka lommal is érintettem, ugy érintettem azt is, hogy a rosz minőségű v érv egy lilék fejlődése az állat terméssetére — életére — vérére káros befolyású változó időjárás s légköri viszonyokban, ugy a föld, — talaj különbféleségében, — minőségében, mint a természet kívánta szabály -szerű életrend meg nem tartásában s különmi-nőségű táplálásában rejlik.
Es alkalommal szándékom nézeteimet felemlíteni ason kórokok felett, melyek esen kór fejlődését közvetlen előidézik, s ason okok felett, melyek folytán esen betegség vidéküc kön nagyobb számban a teheneket támadja meg.
Ha csak a köselebbi — mult tavasai holnapokban esen kórban elhallott állatok boncz-vissgáiatánál tett jegyzeteimet áttekintem,, azt
tapasztalom, hogy az elhullott szarvasmarfyák a tulajdonosok birtokaiba csak rövid idő előtt futottak — más-kösségböi vagy -vidékről kerültek — vásároltattak, — vagy pedig a tilá nyabb téli száraz takármányoSáars vétettek, vagy buja legelőre hajtattak. "
Esen táplálási — takarmányosán eljárásnál vagyis, jobban kimondva, a takarmány vál toztatásnál, az életrendssabály követelte azon takarmányozási szabályt, melysserint aa állatot a változtatott kivált bujább zöid takarmányra fogni s bővebben táplálni hirtelen nem asabad, nehogy az állat a silányabb csekélyebb táperővel biró takarmányozás után, a változtatott tojódusabb takarmányozás mellett hirtelen ja váljon — s hízzék — figyelmen kivttl hagy ták. így fejlődik asoft állapot, hogy''ás''ál latok gyorsan javulnak, — híznak, mely állapot az állat sűrűbb nagyobb mérvben ssénenyes tar tamu vérvegyületére káros befolyása lévén, vér-vegyületi zavarókat s ezen vérbetegség fejlődését előidézi
Nézeteim s tapasztalataim sserint esen veszélyes gyorslefolyásu gyógy ithatlan kórhoz azon állatok, illetőleg szarvasmarhák bírnak kórhajlammal, melyek rendetlenebb táplálkozásban, gyakran szükségből, gyakran adás-ve-vés után bekövetkezett különnemű, — külön minőségű változtatott takarmányozásban, illetőleg táplálkozásban részesülnek.
Esen körülményekből magyaráshatom ki magamnak ason tapasstait körülményt is, hogy például egy urasági gasdsságban az uradalmi egy arányos — rendszeres takarmányozásban — tartásban részesült igás ökrök, tehenek, illetőleg szarvasmarhák ritkábban támad tatnak meg esen vérbetegségtői, ellenben ugyanazon gazdaságban a cselédség tehenei közül a cserélt, béréit, — adott, vett marhák, illetőleg tehenek, melyek csakugyan különféle külön minőségű változtatott élelrendsseretlen tartásban, — táplálkozásban részesülnek, igen gyakran támad -Útnak meg ezen vérbetegségtől, s elhullanak.
Ugyanezen körülményből következtetem azon esetet, s tényt is, bogy gyakrabban esen csapás a szegényebb sorsú marhatartó gasdá-kat látogatja meg, melyek tehetségükhöz ké pest különnemű s minőségű változtatott táplálkozásban részesitik teheneiket, s gyakran igyekeznek marháikat, amidőn a tavaszi évszakban takarmány jobban van, s telik, jobb erőre s húsra hozni,mely eljárásnak mint érintém,a hirtelen javulár, bízás, s ezzel az ezen vérbetegség fejlődése a szomorú s káros kővetkésménye.
Hógy tehát ezen betegség, tények, s ta paaztalataim után, legalább vidékünkön nagyobb számban a teheneket támadja meg s pusztítja, a fentebb elmondottak után még azon körülménynek is vélem tulajdonítani, hogy az adás-vevési forgalom, kereskedés, cse-rélés-berélés a tejelő tehenekkel mindenkor nagyobb mérvben üsetik, mely adás-vevési körülménynyel a tehén javítása szokásos, a takarmány változtatás pedig elkerülhetlen.
a felsorolt nézeteim után, hogy szarvasmarháinkat esen vérbetegségtől megóvjuk, egyedül a természetszerű tapasztalatokon alapult életrendszabályt, illetőleg as állat s s a-bálvszerü takarmányosását, táplálását figyelemben tartani ajánlhatom. melyekre nézve jövő alkalommal nézeteimet elmondandom.
N.-Kanizsán, 1875. év junius hóban.
MAÁR NÁNDOR,
megyei állatorvos.
Jegyzőkönyv.
Sümegh járás tanitó körének 1876. május hó 19-én-Sümegben tartott közgyűléséről. Jelen voltait: Tek. Bogyay Antal szbiró, t. Horváth Pál és Mojzer Imre urak, mint pártoló tagok.
Alelnök: Könnye Jóswf; f&jegyső Bruc-ker Alajos, válaastmányi tagok: Ki« Sándor,
Skvárenins József, n». Idám Iváa, Exnec Ala-jos. Varga József, Németh Béla, Károlyi János és Metzl Henrich sümeghiek. — A vidékről r. t : Kulman József Ukk, Kelemen Ferenc* Sá-rosd, Tóth Lajos Mihályfa, Hadik Mihály Gó-gánfa, Ható Ignácz Dabroncz, Nagy Alajos 0 hid tóit tanítók.
Ez alkalommal r. tagok lettek: Derhák Antal N.-Görbó, Laucsek János Gals», Németh Antal Nyavalád és LöbB^ígnács Cs. Rendek — községből tanítók.
Mult közgjülés óu tagokká iratkoztak : Kuttssy Mihály ; Csigó Mari tanítónő, mindkettő Sümeghról.
Alelnök röviden üdvözölvén a jelenlevőket, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá.
1. A mait gyűlés jegyzőkönyve olvastatván — hitelesíttetett.
2. Elnök a választmánynak 1874. decz. 12. tartott üléséből jelenti: 1 ör, hogy s megyei központ álUl mogpenditett óhajt, miszerint. N.-fcanizsán egy tanító-képezde állítatnék fel: a sümeghi választmány is magáévá tette és ezen nézete nyilvánitáaát a kanizsai tan »tó-választmány nyal közölte; helyeslőleg vétetett
tudomásul. 2 or, 1875. i*n. 9. tartott ülésből: t. Nucsec? Józsei fótanfelügyelő ur a kör részére további rendelkezésig s méter ismertetéséhez szükséges taneszközöket küldött, miért a választmány már s kör nevében köszönetét nyilvánitá; szives tudomásul vétetett. 3-or, a könyvtár réezére s „Néptanítók évkönyve« meghozatott, ezentúl a tagok r ndelkezésére áll. 4-er, 1876. febr. 13. tartott ülésből; a ta ajtói nyugdij tárgyában a választmány meg kereste kerületi képviselőjét; ki szives volt érzékeny szavakban foglalt válaszával a kört megtisztelni. Örvendetesen vétetett tudomásul. Exen kivül a választmány még két gyűlést tartott, melyekben ugy mint az idézettekben is mindenkor módszertani előadások és értekezések tartattak.
3. Előadást tartottak : Könnye József, — az skaratosság és önfejüség gyógyításából; Metzl Henrich pedig a hazugságról mondá el nézeteit, oly érdekesen és paedagogiai tapintatossággal, hogy a kör általános éljenzésben adott kifejezést közhelyeslésének.
4. Srucker Alsjos inditványárs az elő adók felkérettek, hogy az előadottak anyagát a kör számárs írásba is adnák be, hogy igy a gyűléseken előadottak egyszersmind s könyvtárban ts őriztethessenek, mint a kör munkás ságs bizonyítékai; miután ezt megígérték, a gyűlés kimondá: hogy jövőre az iráaoan leendő beadást mindég óhajtja alkalmaránb« hozni.
5. Jegyző jelenti: hogy a választmány kebelébői egy bizottságot küldött ki, az írástanításnak tüzetesebb megbeszélése végett; a bi-zöttság a megbeszélteknek írásba foglslásával Brucker Alajost bízta meg, ki a bizalomnak hódolva, ily rendbe állította össze értekezését:
I. Az írás története, illetőleg annsk fejlődése,
II. Az írás snyaga és műszerei, ül. Az írás tanításnál figyelembe veendők ét, végül futó góndolat menetben még az írás tanítás módszeréről ; mindez általs felolvastatott és éljenzéssel lón fogadva.
6. Elnök jelenti: hogy a központ által a választmány vaz évi tagság dijaknak fele részbeni beküldésére szóllitatott fel; miért felkéri a tagokat az évi járulék befizetésére. Erre felemlítetett a már 1874. nov. hó 25. tartott gyűlés jegyzőkönyv 6. pontjában körül irtokoknál fogva azon nézet; hogy a járáskör tagjai csak is összesen egy o. é. forintot ohajtnak éven kint fizetni, melyet indokolva a jövő nagygyűlés elé kiván terjeszteni. A befizetett tagdijat pedig agéssben s járásköri pénztárban akarja kezeltetni ; tekintve azonban, hogy a megyei központnak oly kiadásai is vannak, mely s járás-körök érdekében történnek, mint legutóbbanp. o. a nyugdij kérdésben az országgyűlés elé terjesztett memorandum nyomtatványa, egy szóval olyanok, melyek a megyei tanítóság közös érdekei végett tétetnek, az ily kiadások fedezésére késs s kör reá esendő részben hozzájárulni, miért kívánatosnak tartja, miszerint az ily közös kiadványokat-mutassa ki a központi pénztárnok, mely összegnek fedezete a fenálló járáskörökre, egyenlő arányban legyen kötelező. Könyvtárt állítson minden kör külön, miért a könyvtárra forditandó pénzkészlet a járáskörire, nem pedig a központira legyen forditandó. A fönnebb beiratkozott tagok kijelenték, hogy csak ezen föltételek mellett kötele-sík magokat a tagdíj fizetésére.
7. Elnök ssjnálattal tudatja, hogy még mindég vannak oly községek, v mélyek tanítói nem tagjai a járáskörnek ; a beiratkozottak közül többen pedig indokolás nélkül gyűlésekre nem jónek, erre nézve határoztatott: szóllitas-sasak ismét föl és jövő alkalommal az illetők, ki)('':«em tartják erkölcsi kötelmóknek a körbe lépekt, hozassanak nyilvánosság utján a közönség tudomására.
8. A jövő gyűlés megtartása f. é. nov. hóra határoztatott Sümeghre.
9. Tárgysorozata a választmányra bízatott, azonban azt egy hóval a gyűlést megzló-sóleg a tagokkal közölni kéretett.
Elnöki zár szó után s gyűlés befejeztetett.
K. m. f.
KÖNNYE JÓZSEF m. k.
járáskOri alelnök. Jegy tette:
BRUCKER ALAJOS m. k.
járásköri fSjegysS.
Helyi hírek.
- A helybeli tümoltő^gylet működő testülete f. junias hó 3-án az esti órákban tartott egy rendkívüli nagygyűlést, melyen, amint halljuk, következő főbb határosatok hozattak : 1) A tisztek rangfokozata jelvények által tűn
j lettessék ki — ezeknek megfelelőleg egyes el-j nevezések és czimek is változtattak meg. 2) I Három altiszti állomás azerveztetett és válasz-I tás utján azonnal be is töltetett. Ezen altisztek jelvényei: s/egély ke ós vállköt«" sárga selyemből.
3) Netáni szoigalati mulasztásokra nézve ki-mondatott, hogy azok a~4ehető legnagyobb szí-
; gorral büntetendők — és pedig az előbbi pénz bírságok végleges elejtésével, csakis erkölcsi '' eszközökkel. Az első igazol ha tlan elmaradás j intő megrovást von maga után. Máaodizben a kötelességéről megfeledkezett tag neve kiiratik : az őrtanyán levő fekete táblára, hol is egy hé-; tig közszemlére kitéve ioend. Ezen két izbeni ; büntetések hasztalan alkati-.pazása után, a harmadik mulasztást nyomon követi az egyletbőli kizárás és az ily kizárottak nevei tekintet nél-i kül a nyilvános lapokban fognak közzététetni.
4) A tüzrendőrségi osztály újra szervezteasék, mégis abba, a mennyire lehet, csak megüllepe-
'' dettebb polgárok vétessenek fel. Mind négy elősorolt határozatot csak méltányolni lehet, de különösen a két utóbbit nagyon üdvösnek is tartjuk. A kanizsai egylet tisztjei idáig valóbau tulszerények voltak öltözékükben más egyle-'' tekhez képest. Hiába! a világban mégiscsak 1 igen sok függ a külső alaktól és hozzá egy fe-i gyelmi testületben, hol a tisztnek bizonyos nyomatékkal kell fellépnie ! Az altiszti állomások szervezését annál inkább ishajlsndók vagyunk czélszerü, de szükséges intézkedésnek elmondani, mivel ugy tudjuk, más kis városi tűzoltó egyletekben a tisztek száma 20—30, sőt még többre is rug, holott a kanizsai parancsnokság mindössze csak 6—7 tagból áll, miért is gondoskodni kelle, hogy azoknak meg nem jeien-betése esetén helyettesek is legyenek, kik őket s vezényletben pótolják. A harmadik határozat maga magát dicséri és tanúskodik arról, miszerint a nagy kanizsai tűzoltók csakugyan komolyan fogják fel feladatukat. Ha valaki becsület , szavával megfogadta, hogy tagságával járó leó-'' telezettségeinek eleget teend, akkor férfiulag is váltás be szsvát és lelkiismeretesen teljesítse 1 azon kötelmeket; — aki ezt nem teszi, az ellen nem lehet, de nem szabad a parancsnokságnak kímélettel viseltetnie, — mert az ily léha tagok még másokra is hatnak rosz példájuk által, — és ha itt a legnagyobb erély és szigor nem fejtetik ki, a fegyelem, — mely nélkül az egylet fent nem állhat — csakhamar felbomlik. Végül a tüzrendőrségi osztály ujjá szerve-í zése által csak egy idáig több alkalommal érzett | hézag fog betöltetni. Kívánjuk, de reméljük is, hogy a meglettebb polgárság körül minél többen fognak jelentkezni a felvételre s egyáltalában N. Kanizsa közönsége mindent el fog követni, hogy ezen jótékony egyesület, mely s városnak már idáig is oly nagy szolgálatokat
* tett, minden lekintetben kellőleg erősödhessék.
— Kimutatás. Készséggel közöljük a munkás ifjúság nemesbuzgalmu törekvésének eme dicséretes bizonyítványát, hol a tények és
1 számok beszélnek. Az 1874 ik évi okt. 22-ikén a helybeli fő^ym. ifjúság kebelében megalakult ! „Gyakorló Iskola" a Un ári kar jelenlétében tartá meg „zár s disz gyűlését" 1875 ik évi jun. 16-ikán, melyen ez évi tevékenységének eredménye olvastaték föl. A .Gyakorló I«ko-
• lá" nak az 1874/5-ik iskolai tanévben volt 8U : rendes tagja; tartott 1 alakuló, — 20 köz éa
1 zár s disz gyűlést. — Szavalat volt 32, helyesnek találtatott: 20. Szónoki szavalat volt 3, , helyesnek találtatott 3. Eredeti vers beérkezett 12, helyesnek találtatott 3. Széptani elemzés fölolvastatott: 5 h. t (h. t=helyesnek találtatott ; j. u. e. t.=javitáa után elfogadhatónak ta-j ¡áltatott) 3, j. u. e. t. 2. Műfordítás németből ! felolvastatott: 4, b. t. 3. Eredeti beszély beada-! tott 1. Tanulmány fölolvastatott: 5, h. t 4, j. ! u. e t. 1. Bírálat fölolvaststott: 29. Ellenbirá '' lat fölolvastatott: 4. Fölolvasás volt: 3, h. t 1. Félév utáni visszapillantás. — Tartá : Na-! gyon tisztelendő Fekete Endre vezér-tanár ur.
Epigramm beadatott: 3, h. t 3. Gnoma beada-1 tott 3, h. t 3. Értekezés beadatott: 5, h. t. 1. ; j. u. e. t. 2. Költői beszély beadatott 1 Tündérrege felolvastatott; 1, j. u. e. t. Életkép : (Genre kép) fölolvaststott 1. Dal (Genre-kép) ; felolvastatott 1, h. t. Ballada fölolvastatott: 1. ; Elbeszélés: 1. Három műre, u. m. „J-hez" (sze-: relmi romanzero) „Emlékkönyvbe" (eredeti | művek; továbbá Sándor és Clithus közti pár-: beszédu re (szabadon fotditva franczíából) nem ! jöttek bírálatok. Fótiaztelendő Berzay Elek í házfőnök úrtól adományozott egy aranyat a ! „Gyakorló Iskola* Scholz Victor főgymn. '' VIII. oszt tanulónak ítélte oda, tevékenységé-
nek eliameréseűl. 2) ,A megfagyott gyermek«, — B. Eötvös Józseftől. — Szavalta: Marton Gyula fögymn VII, o. t 3) „A rab keserve" Zánkay Aladár fógym. VII o. tanulótól, fólol vasá : Kele Antal főgym. VIII. o. t „Hazámhoz" Handler Ferenc» fógym. V.*o. tanulótól; fölolvasta ugyanez. — 4) „Az angol, franczia és német." — (Jellemrajz) Szemere Bertalantól. - Fölolvasá : Pais Elek főgym. VJI. o. t 5) „Védbeszéd" (P. L számára 1812) Kölcsey F. tői. — Elóadá: Kele Antal főgym. VIII. o. t 6) „Az obsitos" — Garaytól. — Szavalá: Mesits György fógym. VII. 7) A „Családi kör" széptani elemzése s Arany János rövid iróí méltatása. — Scholz Victor fógym. VI1L o. tanulótól ; fölolvasá ugyanez. — Kelt Nagy-Ksnizsán, 1875. jun. 18 ikán. Kele Antal, jegyző.
— Elismeréssel közöljük, bugy a leg utóbbi városi közgyűlésen ismét örömmel láttak Nagy-Kanizsa város helyhatóságának nemes törekvését a tanügy emelése körül.Ugyan-is a város tanáesa előterjesztése nyomán elha tár oz tátott a kisdedvédő egyesületnek évi 500 frttal leendő községi segélyezése, valamint a főgymnaaium átellenében fekvő városi épületnek tetemes költséggeli átépítése által egy — most már 3-ik fioknépiskolának 3 tan-teremmeii felállítása.
•— A ,kanizsai dalárda" muh szombaton tartott ez évi első kerti dalestélye az imént említett feltevésünket minden ízben igazolta. Az uralkodó hőség elől nagy számú és szép közönség menekült az árnyékdus egyletkert kellemes helyiségeibe, feszült figyelmet kölcsönözve a dalárok ez alkalommal kiválólag sikerült előadásának. Egy nem igénytelen tiszta jövödelmet is emlegetnek, mely, hogy elégséges legyen az utolsó nagyobbszerű, deficzit fedezésére — őszinte kivánatunk. — A müsorozat egyes részeit kritíks alá venni felesleges, mert az Összeállítás izlésteljes és a kivitele általjában kitűnő volt. — A dal után táncz — tudvalevő napirend egyletünk ilyen nyilvános estélyein és hogy azokon kiváló, ritka szép hölgykoszorú díszéig, az is már szokásos dolog. — A szépen díszített és kivilágított tánezhelyen gyönyörű szemek soksságára akadtunk most is, melyek bájos birtokosnői közül térszüke miatt csska következőket nevezhetjük meg: Mattosch Vilma, Bettih^im Klementina, Pick Fnederiks, Grünhut Selma, Rosenberg Zsófi, Mitzky Teréz, Lakén bxcher Rebeka és Irma, Prager Ida, Neumann Roza és Fáuny kisasszonyok, stb. stb. stb. — Egy hirtelen támadt szél ijesztgetése véget vetett a kedélyesen folyt tánczmulatság-nak — és ez elemi csín leszámításával a közönség bizonyára megelégedve tért hsza és feltehető, miszerint jövőre is örömmel fogja dalárdánk által helyesen felkarolt intézkedéseit pártolás alá venni. X — X
— A nagy-kanizsai tanítótestület elhunyt kartársuk Vágner Miklós özvegyéhez résztvétirstot intézett, egyszersmint testületileg elhatározták folyamodni az iskolaszékhez, hogy az özvegyet munkatanitón^ állásra nevezze ki. E szép és nemes ösztönből keletkezett kérelmet hiszszük, hogy az iskolaszék készséggel teljesi-tendi.
— A tűzoltó-egylet nyári táncz vigalma a „Práter" ben jun 27-én tartatik meg, kedve zótlen idő esetében másnap vagy harmadnsp. A 48-ik gyalog sorezred zenekera ide érkezend s ennek kitűnő zeneelőadása mellett hiszszük, hogy a vigalom lá<óvatott lesz.
— Beküldetett: Varga Lajos és Scberz Ödön urak közt f. é. jun. hó 20 án a kanizsai polgári egyletkert helyiségében történt összeütközésből fennforgott, differentiák a msi napon — a polgári becsületesség utján kiegyenlítettek. Nagy-Kanizsa, 1875. jun. 22 én.
— A „Zalai Közlöny" f. junius hó 20-ki 50-ik számában Pacsa s F.-Rajk tidéké ről hirlelt szarvasmarha hullásokra vonatkozólag van szerencsém ezennel a t. gazdaközönség tudomására juttatni, miszerint az érintett vidéken ez ügyben a hivatalos vizsgálat már foganatosíttatott s sz egész szarvasmarha bullási eset, 5—6 darab léptályogban — vértályogban (Antrax) elhullott ssarvasmarha veszteségben áll, mely vérbetegség — különösen s multbosz-szabb téli idény ntán — a jelen tavaszi évszakban nemcssk Pacsa s Rajk vidékén, de Kanizsa járás s más vidéken is szórványos alakban nagyobb számban, mint más években mutálkozott, de azért a t gazdaközönség megnyugtatható, miszerint a baj nem járványos alakú veszély ly el fenyegető, sem pedig a keleti marhavészt jelző vagy természetű eset, ennyit néhány szóval a t. marhatartó gazdák megny ugtatásárs, különben ezen lép- és vértályog betegségről fentebb közlött csikkemben bővebben szólottam. N. Kanizaán, 1875. juniue hó 21-én. Tisztelettel
Maár Nándor, megyei állatorvos.
— Felhívjuk a t. váiosi tanácsot, hogy figyelmét a vásártér hiányára is kiterjeszteni szíveskedjék. A napokban volt alkalmunk tapasztalni, hogy a rekkenő hőségben a vásártérre haj tett szarvasmarhák egéss nap viz nélkül voltak, mert az egyetlen és a háztulajdonosok által fen tartott kúthoz férni javítása miatt nem lehetett A Tikárra hajtó idegenek méltán zúgolódhatnak, hogy a kétszeres helypénz
daczára e tekintetben nem segélyezte tnek, m\ meg könnyen tarhatunk azon veszélytől, ho? a vízhiány és roppant hőség miatt a ki''hajitou marhák egészségi állapota megtámadtatik: ffiíi'' gán uton vett értesítés szerint itt egy alkalmas köakot költsége a várnai költségvetésben u meg rolt, hogy ujabban a tanács s végrehajt^* el is rendelte — csak kérjük annak mielőbbi foganatosítását
— Feltűnhetett t olvaaóink előtt ia. punk mult számában közlött lapszemle, hoev Zalamegye több kerületében a Sennyey párti?L működése jeleztetik; közöltük azért hogy t merev tétlenség erőt ne vegyen a szabadéivá-pártiakon, melyre úgyis oly zsibbasxtólsg hat a választásoknak augusztu« hóra történt haJUz tása. Előre láthatólag nagy less a küzdelen, Zxlamegyében !
— Zala-EgerszegrU Írják nekünk F. hó 15-én a helybeli színészek egyik elismeri szép tehetségű tagja. Szentessy gyermek eli-adast rendezett. — 0 maga készité a darabot és be is tanitá a gyermekekkel. Az előadás szép számú közönség látogatta s mindenki cs,, dálkozott, a gyermekek szép, kerekded és üe* szevágó játékán. A kis műkedvelők több ízbe« tapsot arattak, végűi éljenezte a közönség . darab szerzőjét és rendezőjét Kétségkívül at ily előadások a gyermekek fejlesztésére befő lyást gyakorolnak. Ezen előadás tiszta jöv* delméből tíz o. é. frt. a helybeU polgári iskola ifjúsági könyvtára javára adatott át, mely n* meslelkü tettért csak elismerést és dicséretet érdemel a derék színigazgató és társulata. F hó 16-án volt a helybeli polgári és községi népiskolai ifjúság tavaszi tánczmulatságs a sörház kertben a szent gróthi zenekar közreműködés« mellett. E mulatság nagyon is látogatott volt t
igy as ifjúsági könyvtár jövedelme, — ffl«ly nek javára tartatott — igen is szsporodott A tiazta jövodelem 111 frt, 73 krt tesz-Sajno», hogy a helybeli zenekar oly tulcsigázott öw szegért akart eljönni, hogy a rendezőség kény-telen volt vidékieket fogadni fel. — Ily kép a már egyébként is ingó népszerűségüket na gyoü könnyen élveaziiheiik s mások hegedűl nek helyettök, ők pedig az alatt sétálhatnak!
— Sajnálattal értesülünk, hogy me gyénk jeles szülöttje Királyi Pál a bsksai ké rületben tett köruija után Budapestre térve, azóta folyton ágyban fekvő beteg. Adja Isten, hogy a nemes férfiú egészségét mielőbb vissza nyerje és a közpályán folytathassa áldásos mű kódését.
— JBymen. Lonkay Antal a .Magyar Állam" szerkesztője jun. 20-án cssládi ünnepet ült Balaton-Füreden, bajos leányát oltárhoz vezette dr. Hortoványi József székes fejérvári ügyvéd; az eaketést a székesfejérvári felszen telt püspök végezé, este vidám lakom» volt a csinos pavillonban, melyet Lookay egyszersmint leánya hozományául adott át
— Asbőth János ur a Sennyeypárt ez országos kortese mult szombaton BelUtinczre utazott.
— Balaton-Füredre költözött Fol linus János szintámulsta s jun. 20-án kezdette meg előadásait „Szép Galathea" operettel ke vés közönség előtt Bettelheim Janka igen szép Galathea volt
— Boksától — Zala-Lövőn át Zalame gye határáig vezető országút szakasz mellett két oldalon mintegy 5000 darab szebbnél szebb, fiatal gyümölcsfa tenyészik. E szokatlan meg lepő látvány azt sejteté velünk, mintha nem is Magyarországon utaznánk, hol az ilyes köz hasznú nemes intézkedés ellen annyi csel vette tik, a buzgalmas s ernyedetlen szorgalmú nt mester Tsohohei József valóban megérdemli s dicséretet és elismerést, mely körülményre kiválólag felhívjuk a zalamegyeí gazdasági egye sülét figyelmét
— Kerkápoly Károly tapolcza-ke-rületi képviselőjelölt jun. 20 án érkezett Buda-Pestről Balaton Füredre.
— Csopaknál egy v. palotai lakó«, Schwarcz Mihály nevű kereskedő nspokbsn a Balatonba ölte magát Ruháit a partom fagyta. Tettének indoka orgazdaság. — Mura-Szerda helynél pedig a Murába fúlt egy alsó lendvai pinczér neve Weber András, körtvélyesi születésű 27 éves munkás egyén.
— Sümeg, junius 20. A szentgróti kerület azon választói, kik Szily Kálmánt óhajtják képviselőnek, a ma Sümegen tartott párt-gyülésen nem jelentek meg, hanem egy 200 aláírással ellátott nyilatkozatban Szilyt jelen tették ki jelöltjüknek. Egyszersmind meghívták Szily t körükben leendő megielenésre.
— Az wUj idők* czimű igen kedveltté vált hetilapnsk (divat-tárczával) 25 ik szám« a következő válogatott tartalommal jelent meg: „Magyar moeczenások," Borosty á n i Nán dórtól, „Gyönyörbe fuladt" (eredeti költemény) D a r m a y Viktortól, „Egy forint" (eredeti elbeszélés) S i m a.y Ödöntől, „Judit asszony'' L i n g g balladája) Tóth Sándor fordítása->an, „A santa czouczi kórház" (S p a n y o 1 elbeszélés) X t e n o n a, „A pasából lett páss-tor« (Laboqlaye, „Contes bleus" czimfi müvéből) — k f, „Tárcsa a szemekről" Jánki Györgytói,1 „A - ezimbelomról« S z a b s d i Frank Igoácztól, „Irodalmi, társadalmi *
művészeti hirek.« A boritHoo: elófise- } téti felhívás a* »Uj idók» éz M i 1 y „ n e k a BÓk« re, divat-tárcsa üzenetek, vidéki élet, Hymen, képtalány, szó rejtvény (mindkottó hárma» jutalommal a megfejtik számára,) .Szikrák,'' a zzerk. nyílt válaszai, vegyetek, — Szerketzti Benedek Aladár. K lap előfizetési ára évnegyedre csak 2 frt 50 kr., félévre 5 frt. — Az egéez évea előfizetők egy dizzez nagy képat z félóvea előfizetők egy
kötet érdekes olvssmányu könyvet kapnak _
Kiadó és szerkesztői hivatala: Budapest, Kristóftér 2. sz. III. emelet, 10. ajtó.
— Rövid hirek. Párisba a földrajzi congressosba Vámbéry, PaUzky és Hunfalvi utaznak el. — A nemzeti színház intendánsává B. Podmaniczky Frigye» neveztetik ki. — Az Atheaaeum mult évi nyeresége 99,787 frt; egy részvényre 38 frt oazUJék jut. — A czár jun. 27-én tér vizaxa Szent-Pétervárra. — A bank-bukások ismét napirenden vannak. — Dalmá tiában az olaszok és szlávok közt véres összeütközések fordultak elő. — Barnum múzeumában Rohm aaazony meghalt, súlya 583 font volt. — Izsó hagyatéka 10,581 frtra becsülte-tett. — Budapesten 14437 választó polgár van.
— Szamos falván sóaforrást fedeztek fel. — Lahr város Bismarknak nagy kerttel egy díszes nyaralót ajndékczott. — Egy dublini banknál 3 millió frtra rugó csalást födöztek fel. — Ferdinánd király beteg. — A nemzetközi gab-uavásár Buda-Pesten aug. 2 án lesz. — A „Re form* és „Magyar Politika" megszűntével a posiajövedék 10 ezer frt kárt szenvedett. — Erkel Ferencz két dalmüvön dolgozik. — Szent-Gálon egy veszett eb 3 embert s egy sertést megmart, a sertés pedig egész csürhét. — A Margitszigeten gyermekkertet alakítanak.
- a honvédmenház 45068 frttal bir. — Of-fenbach súlyosan beteg. — Albrecht főherczeg a czároál hoOTXtsb látogatást tett. — A zanzi-bari zultás Londonban van. — Veszprémme-
gyében a követ választás jul. 7-én le»z. — Brünni,«u 3000 munkás strickeol. — Gr. Széchenyi Bela kijelenté, hogy áaatásainak eredményét a magyar nemzeti muzeumnak adja. — Morsausk oroszországi városban 1061 ház égett el. — Az egész világon 3642 külön nyelven beszélnek. — Forster Károly a „Szajkó" szerkesztője meghalt. — Tímotheua korai püspököt a rablók útjában sgyonlőtték. — Dr. Streh-mayer osztr. cultusminister 18 án ülte ezüst menyegzőjét. — A „Budapesti Közlöny* ju'' 1-től kezdve csak hivatalos és félhivatalos közleményeket hoz. —
Történeti naptár.
Junius 20. 1621, Forgách Zsigmond nádor halála Nagy.Szombatban. — 1848. A szerbek Fehértemplomot megtámadják, de viazza veretnek. —- 1849. Perídi csnta.
. 21. 1562. Eszéknél a törökök az őrség által megveretvén, az ostrommal felhngyni kényteL-nitettek.
„ 22 1529. Péter - moldvai vxjda — megveri 1. Ferdinánd seregét Földvárnál (Erdély.) — 1708. halt meg Adimori Lajos opera szerző, olasz sonette és drámairó Florenczben.
„ 23. 1849. Eperjest az oroszok meg szállják.
„ 24. 1447. Győr visszakerül a inagya rok kezére. — 1531. »z. Zsámboky János hazánk történetírója Nagyszombatban. — 1849. Kassát az oroszok megszállják. 1849. A magyarok JellaBicb báni Becsénél (Torontál) egéez napi iit közét után visszanyomják. 1807. született Kőszegen Purgstal-ler Józaef kegyesrendi tanár s bölcsész.
ütászatl interpellálták.
1. Tekintve, hogy az atak czélja ás rendeltetése csupán csak az lehet, hogy rajtok ló ás ember bizton haladhasson: kérdem, mire valók áltáljában a kerékvetők
2. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a ke-rékvetok magasztos czélja az utazó közönség biztonságát előmozdítani; kérdem mennyiben felel meg ezen csélnak egy oly alacsony ás barna fadarab, milyen a nagy-kanisaai díszes városház »arkáuál díszt*)enke<lik?
8 Kiindulva azon tapasztalatig bebizonyított
!
25.
26.
.Zénóból," mr-''reríst a sörház sarkánál van egy kitüuó kerekyetSf<T ifcely rsir annyi kereket tett tönkre, '' hogy ez éraembeni közhasznú működésiben már egészen elvásott: Kérdem nem volna-e ideje «zen kiszolgált fadarabot valamely mnzeombsn nyugalomba helyezni?
4. Hivatkozva azon alapigazságra, mely szerint a város utezáin mindenféle szemet lerakána *zi-•gorusn tiltatik: Kérdem azon gazdátlan szanaszét heverő téglák, melyek a Caengery utezán Blaa Pál majorja előtt háromnegyed év óta megtöretnek, menynyivel jobbak a szemétnél ?
ó Megengedve, hogy jó munkának sok idő kell, éa feltéve, hogy a Kiafalndy ntexa leáaáaa végre már be van fejezve: eaak azt kérdem még, hogy azon nagy gonddal meghagyott egyes dombocakák, melyek czélja ugylátazík a vállalat emlékét megörökíteni, mi által pótoltatnak, ha majd pár év mnlva porrá lenznek !
, :.. Y.
Ptaert árak -
— Veszprém, jnnina 18-án : Bnza 4 ht 50 —
70 kr. Rom .3 trt. »0-3 fr. 40 kr Árpa 2 frt. 30 kr
--frt. 50 k? Kukoricsa ^Jrt 40--Át. 60 kr.
Zab 1.80 kr * frt. Bnrgonya$5 kr. Egy 9t eser hasábja 9 frt. 50 kr.
— Gyér, jnnina 19-én. Busa 4.--4.40 kr.
Bozs 3 frt 40 — 3.80 kr. árpa 2 frt. 10—50 kr. Zab 1.40—1.80 kr. Kokoricxa 2.40-80 kr. Köle. 3.— kr. Bab r..20 kr.
— Pápa, inni s 18-án Bnza 8 frt 40—4 frt— kr - Rom 2 frt 20—2 fit. 80 kr. - Árpa 1 frt »<> —2 frt — kr. - Zab 1 frt 60—1 frt 80 Knkorír*« 2 frt 30— .»>0 kr.
Lottohazá*.
, Temesvár, jun. 12-én: 42, 44r 71,
Brünn, '' „ 16-án: 43, 61, 7,
Buda, „ 19-én: 20. 63, 62,
Lincz. „ „ 43, 67, 35,
72, 36, 1, 66,
82. 64.
84.
85.
Papírszeletek.
A „Köln. Ztg*-ban olvastuk : Azon ur, ki két darab balc«>zmámat ellopni kegyeskedett, szíveskedjék az egyiket visaxahozni és helyette párját elvinni. Jgy IfgalábL mindkettőnkön aegitve lesz *
Dance Nina a nemzeti színpadon MI4pt£u, nem igen ftivendete» fogadtatásban részesült; egy lap kttretkeii~leg kritizált : Naiv naiv »ága naivabb a naivságnál!
Egy newyorki lapban egy bölcsészeti piuczérnek ajánlkozik, mert — úgymond — a csapó Iáit is alaposan érti.
bölcsészettanár
*ör-
¡Szerfeesztol üzenet.
1718. P. Keszthely. Nem Uhet, mert úgyis a«k a közlemény
1719 Sz. Győr. Mielőbb közöljük.
17*20 E. Ca. b-Rf ndek A lapra «xóló-elSőie-téaí idényben terjedelmesebb mfivet ninca időnk «1 olvaatii — •) aliu.i közepe táján nyilatkozhatank
1721 H. Csongrád. Hogy ;a .darázs csipjea uieg, nem tu<ltál hozzá pár sort írni .*"...
1722 S. Magyar 8r.erdabely. . íaditványod hely«:« <l''fctvén, annak idejében igénybe veassttk.
Érték- es váltófoiyaro junius 12.
5*/„ metaliques 70.15: 5*/, nemz. kölcs«''>o 74. — : L860-ki álladalmi kölcsön 112.—; bank-rénzv. 9 58: hitelintézeti részvények 221.25 ; l^ndou 111.45; magyar földtehermenUzi kötvény 82 20; te*nesvári fÖldtehermentési kötvény 80 —: erdélyi földtehermentési kötvény 79.10; horvát-slavon földtehermentési kötvén r 82.75; ezüst 101 75; cs. kir. arany 6.25 — Napoleond''or 8.89.
KeleJős szerkesztős kiadó : Bátor fi Lajos.
952 »rám.
r
Arlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. pénzűgyminiaterinm f. évi joi ina bó 13-ikán 31.676. sz. s. kelt rendelete folytán s mara-nedeliczi m. kir. dohánybeváltó hivatal épületein szükségessé vált átalalakitásokra, nevezetesen : a tiszti lakház és m-lléképűl-teinek kijavitására, nemkülönben az ezen épülethez tartozó deszkakerítés újbóli helyre-
állítására......... 1484 frt 77 kr,
a dohányraktáron előforduló munkákra I5i2 87 .,
s a hoháoyraktárboz tartozó telek deszkakerítésének
újbóli helyreállítására....... 1621 ,. ti „
összesen : 4649 frt 05 kr -nyi összeg engedélyeztetvén, ezen építési ruinkálatok biztosítása czél-jából alulirt felügyelőség hivatali irodájában f 1875. évi jnlius bó 15-ikén déli 12 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Felhivatnak enoek folytán vállalkozni szándékozók, hogy 50 kros bélyeg- s az építési költség után számított lO*/<>-tólí bánatpénzzel felszerelt Írásbeli zárt ajánlataikat 1876 évi julius hó 16. déli 12 órára annál bizonyosabban nyújtsák be alulirt felügyelőséghez, mert e batáridőn túl beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A tervek, költségvetések s feltételek a mura-nedeliczi m. kir. dohány beváltó hivatalnál a szokott hivatalos órákban betekinthetők.
Tolnán, 1876. éri junius hó 16-án.
M Ur. é»bá»yb*váité fsifigyetfséfl
(1709-a) Dragon
kir. pénzftgyi tanác3os.
Britannia-ez üst
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolon-zágban csakuem minden előhbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britannia ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol f óm ¿raktárában,
Bécs, beisóyáros Schottengasse 9. sz:
Pályázat
évi fizetés van összekötve, kir. adóhivatalnál vesz fel
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister ur f. é. márczius 31-én 6373. sz. a. kelt maga9 intézvénye folytán az államilag segélyezett alsó-iendvai polgári fiiskolánál megörült torna segédtanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással 400 frt. melyet az illető tanitó a m havi előleges részletekben.
Az állomást elnyerni óhajtó tornatanitó urak okmányokkal felszerelt s a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister úrhoz czimzett folyamodványaikat f. é. julius 15-éig alulírott t&ii fel ügyeidhez szíveskedjenek beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. junius 7-én.
Nucsecz József,
(1700 - 3) zalamegyei tanfelügyelő.
Kávéskanál darabja 10, 16, ''20.
25, 30, 40, 45 kr. — «/, tuczat 60. 80 kr. t, 1.20. 1.50. 2, 2.60, 3 frt.
Evékasál darabja 30. 35. 40. 46,
50. 60 kr. - ''|t tuczat 2,2.50. 8, 3 50, 4.50, 5 frt.
Kéz és villa ].árja csak 80 kr.
(ezűstnyelű). — ''/, tuczat belőle c i a k 4 frt. Theaszirti darabja ZíKiO, 50, 60. 80 kr. 1 Inuvéílel vagy nyél nélkül.
Táaazzkák evőeszköz alá *!, tu* czat c s a k 2 frt 50 kr.
Ttjástarté pohárkák tucz. 2 ü. Asztaiksséé tartók «L mcaat 2
frt 50 kr. Borsszéró databja RO. 80 kr 1-
1.20 kr." CrakorWati dbja 80. 90 kr. 1 frt.
Kézi gyertyatartó 60, 80 kr, 1,
1.60 kr.
Oyertyatarték finom, nagv párja
3 3.50, 4, 4 50, 5 frt. Cssmsfs (desaert) evőeszköz M,
tuczat 3 frt 50 kr. Oyermskkazál ''/« tuczat 1.60, 2, 2 50 kr.
Telmer« darabja 60. 80 kr. I,
1.20, 1.50 kr. Levezaeré darabja 1.20, 1.50,
1 80, 2, 2 50, 3 frt. Fezzfilstefc valódi aranyozáaaal és ezüsttel kirakva darabja 12, 16. 18, 20 frt. talapzattal. TálCZZ darabja 8"* 90 kr, 10" 1.20, 12* 1 50 14 - 2,16-2.50, 18- 3. 20s 3.50 kr (kerek, tojásdad-vagy négysaögletü. Theateriték 2 személyre 15, 4 > személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyiv 26 frt.
P á I y á z a (.
Petri és Vente iskolailag egyesült községek elemi népiskolájánál üresedésben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Ez állomással az uj és csinos lakáson kivttl 300 frt készpénz évi fizetés van összekötve, melyet alulirt iskolaszéki elnök biztositazonkívül szép mellékjövedelemre is van kilátás. (1701—3)
Ez állomást elnyerni óhajtó tanitó urak tanképesitési s egyéb bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat alulirt iskolaszéki elnökhez f. é. julius 16-ig szíveskedjenek beküldeni.
Kelt Ventén, u. p. Nagy-Kanizsa, 1875. jun. 7-én.
Szalacsy Farkas s k.
ískolaszéki elnök.
KANITZ C.
papirkereskedése Budapenten, Dorottya atfta, 12. *z. a.
bámulatos olcsó árak meL lett következőket ajánl u. m
Valamennyi ozlkk banalatos ele ó
Megrendelések a vidékről czimzendők:
(1699—3) ive. Bressler,
angol fómáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megreadelések a vidékről poztaferdzltával atázvéttd sszköziltstaek.
lia valaki ugy kivánia, egyes darabokat is küldhetünk, hogy árniok kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék. W 100 frt értékű áru vételénél 10°j0 árleengedés. "W*
trt 60 kr. . 60 .
50
50 80
50
RÖCK ISTVÁN
gépgyára Budapesten, soroksári ut 20. sz.,
ajánlja 6, 8,stb. lóerejü gőzcséplőgépeit, valamint 6 lóerejü zsákoló
és tisztító szerkezettel bíró (1708-2)
eséplő-gcpeil és kézi cséplőtt 9
oszlopos járgányait
2. 3, 4 és 6 lóerőre; továbbá közönséges járgányait 1, 2, 3, 4 és 6 lóerőre és az ezen járgányoknak megfelelő nagyságú szegecses vagy léczes dobokkal ellátott
cséplőit, eredeti Mayer-féle (Frieur)
konkoly, bükköny, xabtisztitó és egyéb
gazdasági gépeit
100 drb tiuom 1-vélpapir névvel......—
100 . , „ szinos monogrammal 1— 1
100 . legfinom. . - , 1-20— 2
100 „ finom boríték , . 1—1
100 a legfinomabb . , . . 2
100 , látogató jegy csinosan kiálliiva . .
100 . levélpapír feknte nyomatul .... —
1000 „ lenboriték . . szintén 3
|1000 „ pecsétbélyeg......2.60. 3— 3
1 teljes íróasztali bereudezés . . . . 5, 10, 15 „ „
" Úgymint nagy válaaztékz legfinomabb irodai ét levélpapír s borítékoknak, úgyszintén minden e Mffcba vágó czik keknek. Írómappák, jegy só könyvek, rajzszerek. váltótárczák. di-ízes pénztárczák, albumok, stb. »tb. legolosóbb gyári áron. (1610—15)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett postosanl »zközöltetnek.
Gubicz László
e
gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677-4) Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő-rosták
jutányos áron kaphatók, ngyszinte
kitüntetésben rénesült, jó hirnévbea áll«*
G ubicz-ekék, f*r4''J*;
Arjegjiéket klvan.tr. bérmentve küldök
I A ház építése végett I
I Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház ad- X
1 varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett. I
I Czukor, kávé, thea, Porczellán edény, I
I rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, üvegnemüek, tükrök, lámpák, evőszerek, |
| buti-IU borok ohln« e*ü*t 1
I éa likörök, valódi francsia pezsgő ée minden 6* paktong - kanalak, tálczák, mozsarak, I
£ faszerek, kávépörkölők, kávödarálók, kávéfőzőgépek, 1
1 kufsteini és valódi Portland cement, fagylaltkészitfi.szodavizkészitő,varró- |
I paraffin, kocsikenócs," gépfaolaj, gabna- j gépek, vasbutorok, 1
I zsákok, gyapjuzsákok. utazó bőröndök gyári áron. I
I AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb- I
1 bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen 1
I leszállított árak mellett. aeoö-u) I
H 1 f 2 & . < ♦ •
[■ . _ .A. __ _ .
. Oak e«y
kísérletbe kerül,
hogy áruim Kitűnőségéről a hámula-olcsó ár mellett:
A legnagyobb YASBUT0R6TÁB
>, Bécsben,
ül. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1667-15>
tos
!27kr!
tor-csinvat. háló- éí cziczfűggönyök, ralódi szinü percalinok, török háló-köntös-kelmék, barcbentek, rőtönként 27 kr. (1597—17)
Gyapju-ruhakelmék. */4 széles nehéz ripszek, Lusstredi ginalík, ti betek, gasterek, »ima és csikós, mindenféle színben bécsi rófe
= 27 ltr. =
Egy legyező akármilyen szinü 27 kr. Egy késsiet fej- és mellcsokor
bársony-pántlikákkal és ró-
szákkal tíiazitve . . . . 27 kr. Egy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár tejre való »agy zsebkendő, tartós sainü . . . 27 kr. Egy rászonzsebkendő . . . 27 kr. Egy vásson-asztalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésű legújabb fajú......27 kr.
Egy kétféle fésű.....27 kr.
Egy vásson- és slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel himeave,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china-ezüstből 27 kr.
Megbízások az összeg beküldése ntán vagy postai utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habozás nélkül visszavételnek.
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
_____________________kéretik a czég czimét eltenni, és azt
igycemflek, nehéz lábszőnyegek, bu-jlehetőleg jól emlékezetben tartani.
13.60 8 10 8.10 8.10
kr.
mindenik meggyőződjék. Vausnak. 50-rőfÖs vég, 7« széles, frt. 1 9G- » „ */4 czérna
vászon „ 30- „ csinvat-
vászon „ 30- „ „ ,. kreász-vászon
vagy bécsi rőfönként 2 Selyem- és bársony szalagok. Fsdl- vagy noblesse-Myem. minden sima. legdivatosabb színekben, színes fonákkal, öt ujjnyi széleaség. bécsi rófe 27 kr., két ujjnyi szélesek két bécsi rőf 27 kr. Egy pár fehér vagy csíkos hölgy- vagy gyermek-térdharianya. a legjobb fajtából.....27 kr
Egy pár férfi félharisnya . . 27kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyempántlika-csokorral díszítve .......27 „
Továbbá
fehér damaszt-törülközők, vászon
TJres fogak kitöltésére
.ninca hatályosabb és jobb szer, mint dr. Popp J. fi. ndv. fogor-"voa úr (Bécsrároa, Bognergaaae Nr. 2.) f o g 6 n j a, melyet min. denki könnyen ás fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, melv aatán a fográasekkel és foghassal teljesen egyesül, s s fogakat t további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben. Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekbe« I frt 40 kr., a legkitűnőbb aser a csúzos logfájdalmakban. gyu ládátoknál, a foghoa daganatai- éa sebeinél; ÍÖlolvaactja a létező fogkövet éa megakadályozza annak uj képződéaét-ingd fogakat a foghus erSaitése által azilárditja; s midőn a fogakai éa foghnst minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kel lemea friaaeaéget kölcaönöx éa már rövid haasnálat után eltávolít
a kellemetlen axagot (I6á0— ]f*
AnatHerlnfOffpasta
Dr. POPP J. G.cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen kéazitménya lehekK friaaeségét éa tisstaaágát fentarti* azonkívül a fogaknak bófehérséget kölcsönös aaok romlását arr-akadályoxaa éa foghost eróabiii.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly azépea tisztítja, hogy annak naponkénti ha.t nálata által nemcaak a közöaságea togkŐ eltávolutatik, hanem & fogak zománcsa és finomsága is mindinkább tökéleteséül.
Kaphatók: >íagy-Kaniaaán : Beloa Józaef gyógyaxe., Ko.enberír Koaenfeld, Weliach, J. éa Feaaelhoffer J. kereakedéaében. — P»páü . Tacbepen J., Keszthelyen : Pflazterer gyógyaaeré«*, 8inger M. Wei", A. Zala-Egersaagen: laóó F:, gyógyazeréaz. Kapronczán : Werli''gyórv-azeréaz. Varaadou : Halter gyógyaaaréa*. Sümegen : Dorner KajeL Szombathelyen: Pillich Ferenc» éa Kudolf gyógyarer. Határőrvidéki 8z.-Q7i5r. gyön. Fibic E. C. Veazprémben : Meyr Taazkau, ugy Gathard Tiv»d*r éa fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gyógyaz. Lotm Berényben: Heisler gyógyaz. Kalocaáa : Horváth K. gyógyazerésr. Kec»-keinéten : Milhofer éa Machleid gyógyaz. Pakaon : Flórián J. gyóyrsi Körmenden: Horváth J.8omsearend gyógyaz. Kaposvárolt: Kohn J Bögl, Belua éa Schrőder gyógyaz. «¿xegsrárd: Brahaay gyógy»». _ Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, 8aiamon gyógy»». _
Baján : Michitsch St. éa Herzfeld fiai, agy Herzog Ignácznál. _Pécset; •
/.aolnay W. éa E. Zách, öipőcz gyógya». Káradon: Zadnbáaazky gyógy»» Marcxaliban: Kias gyógyat. — Tolnában : Graűf gyógyaz. — Dunafőld-várott Lukáca gyógyaz. — Szent-Györgyön : Nötbig. — Alaó-Lendriu Ki*« gyógyaz. Kohoncxon: Rimon gyóryazeréaa nraknál.
F ebé r Miklós
angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezérügynöke (1679 — *)
CHARLES BURRELL
M. Bíichol&a Works, Thetford, Norfolk, á«|!la képvlaelÖHége.
a-''ánlja
B. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott
fűkaszáló gépét
ajánlja
továbbá a legjobb amerikai szénagyfljtőt,
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára ée ja vitáéi műhelye
Tüköry-féle palota mellett.
(Sulky Rake)
mely kiváltképen könnyűsége, tartóssága és munkaképessége álul felette kitüntette magát. Ennek szélessége 8 láb 9 hüv. kerekei 4 láb 6 hüv. magasak és az egész ama elkorhadtlansága által hírneves amerikai .Hick•ry-diáfifcMI<, van kéazitve.
Egy gyönge ló által könnyen vontatható és naponta 15—20 holdat gyűjthet.
üj Angliában tzen gyűjtő a legtöbb aranyéremmel tűn tettetett ki.
Májas hó 23, 24 ée 2ö-én N.-Atédon Somogymegy ében tartott gazd. kiálHt és versenyen Hornsby legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnston, Champion és Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a »Sulky Ráké"
szénagy üjfőm is az első dijjal jutalmaztatott.
(ParagOLt)
felette könnyű vonhatóságánál fogva, valamint azért, j mert ennek vágó készüléke nemcsak egyenes, de egyenetlen és rendetlen talajhoz is alkalmazza magát és eaaélfogva a füvet tökéletesen vágja le.
A legközelebb Manchesterben tartott verseny-kísérlet alkalmával a legtevékenyebbnek bizonyait s tt angol kir. gazd. egyesület által az első díjjal koronáztatott
Dr. Handler Mór
— orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker b xt»*itása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1) az ftnfertőzésnek mindeo következményeit, úgymint
magömléseket,
az ¡ngerlékfiiy az ondófolykülön<)een a
tehetetlensé
(elgyengült férfierőt); (1688 -8)
2) htnrycftőfolyÁaokat (még oly idülteket is), a nems6réiixek bujakóron lekélyeit és má%odreiidQ bujakórt minden alakjaiban és elcsnfitásaiban;
3)
4) friss és idillt ayákfolyásokat uój^él,az úgynevezett fehérfolyánt, és az onnan eredő
MAGTALANSÁGOT;
5; bőrkiütéseket;
6) a buqyhólyafl betegsége t és mindeonema vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órá
tói 8-ig.
Lakik: Pesten, belváros, kigyó-utcza 2-ik szám a* ki-gyó- és városház-uteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megkűldetnek.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel. Gőz-cséplőgépek. Járgony- és kézi cséplő-gépek. Veto-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztitő-rosták. Szecska vá^-gépek.
Trieurs (konkoly és bükJuöny-választób)
Fa műveleti-gépek.
\
Hajtószijak.
Árjegyzékek kívánatra postafordultával küldetnek
O Felsége legkegyelmesebb elismerésével.
Bécsi
világkiállítás
1873.
érJemjellel k i tüntetett
1873.
Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A continensen legtartalmasabb és leghatásosabb keserű viz, a bndapesti m. k. egyetem laborator:u mában, valamint kül- és belföldi hires tanárok által elemezve, egy bécsi fontban 370.773 tömör ásvány J katrészt tartalmaz.
A azt. Rochns kórház főorvosa Dr. Walla, és Dr. Frtnreisz buda város főorvosa szerint a tero'' szetes Rákóczy ásványvízzel következő betegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikerrel :
1. As altest betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Chronieos gyomor és bélnátháknál ; sárgaságnál.
3. Vérkeringésbeli zavaroknál, nehéz lélekzésnél, különösen, ha azok a vérnek különböző w<?rfíi hez való tolulását okozzák.
4. Kösz vénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván.
-11)

Wajdits József láp- ót- nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
5. Chronicns bőrkiütéseknél s a scrophulosis csekélyebb fokainál
6. A szív elfajulásánál kövérség által.
7. Iában túlságos kövérségnél. (1681
8. A nők nemi részeinek betegségeiben.
A müncheni általános kórház orvosa Dr. 3eitz tanár által is nagyszámú betegségben és kórban i»5 tán igen hatásosnak találtatott és 1875. február 12-éról ilyennek bizonyittatik, miért is ezen kitűnő ásváJJj'' viz, melynek a legkisebb adagokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenvedő és segélyt keres* 1 cz. közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapható éa megrendelhető minden nevesetessbb fűszer és ásványos viz kereskedésben és a legtöbb fíW. szertárban. Fő raktár éa szállítás a forrás talajdonosajnál LOff tffrÉwM** B,a d a p e »t s-a.
>Aöl -KAMZ8A, 1875. június 87-én
BMitttti ér i MIr íirt . . 8 fél évre. ... A t 3ecy®° flTre - 3 ,
Rgy txam 10 kr.
HNltlIlK
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 ■ minden további »őrért 6 kr.
i
N''YILTTF.rbkn or orr int 10 rrert
.étnek fal ,;
Kincstári illeték minden : «gj** hirdetésért külö 30 kr. ¿xetendS.
J
-----
kfilönf
Tizennegyedik évfolyam*
Anyag
Nafly-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a ,zalamegyei általános tanító-testület", a ,Zaía-Somogy*
Metenklnt ketszer, vasarnap- s
lap »xeiiemi és anyagi réuét illető köz iemenyek, előfizetések, reclamatiók sat. a sxer-ke&xtő-kiadóho* bérmentve intéseaddk: HA GT-KANIZSA Takarékpénztári épfllet, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Késiratok visssa nem f
j küldetnek. t
ügyvéd-egylet .a..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár* gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap6
-SOMOG
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérj ük a „Zalai Közlöny* i. pártolóit, akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési ide jók e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi
Félévre 1876. jul.—decz. folyamra 4 trt. Negyedévre „ , — szept. „ 2 ,
A társadalom és politika.
Ez a két jelszó egy egész könyvtárnak anyaga. Igen sokan azt hiszik, hogy el lehet óket egymástól választani. Akik ezt hiszik, nem tudják, hogy a politika kormányozza a társadalmat. Mihez képest ha rosz uton jár a politika, rosz uton jár a társadalom is. Ha jó politikát üz valamely állam, abban az államban elégültnek látszik a társadalom is. Mindig a politika gyakorolja a pressiót a társadalomra s nem megfordítva. -
Kivánja-e valaki, hogy bebizonyítsam ? Tessék szemmel kisérni a világeseményeket s át fogja látni bárki is, hogy e nézet, ha egyéni is, oly alappal bir, melyet alóla kirúgni nem könnyű feladat.
Elismerem, hogy a politikát is kormá* nyozza valami. Ez a valami pedig nem más, mint a tudományos ismeretek szélesbedése. Ebból pedig az következtethető, hogy a tudósok csinálják századokkal előre a politikát s nem — mint mondani szokták — az asszonyok.
Már most kérdem: honnan származik a felekezet nélküliség és polgári házasság iránti előszeretet ?
Én ugy vagyok meggyőződve, hogy a
tudomány hódította meg a szabadéi vüség e ; két kedves gyermeke iránt a társadalom 1 szeretetét. Tehát itt is azt látjuk, hogy a tudomány dominálja a politikát s nem a társadalom, mert a tudománynak még ez utóbbira is nagy a befolyása.
Ennyit röviden az általános értelemben vett politikáról és társadalomról.
Most pedig tekintsük specifice a magyar politikát és társadalmat. ''
Elmúlt 8 esztendeje, hogy a magyar társadalom nem lehetett egy sohasem ; mert a politika kétféle volt. Nincs szándékomban a régi sebhelyeket fölvakarni. Csak ujjal akarok egy bizonyítékra mutatni, mely a politika és társadalom közötti viszonynak fentebb értelmezett minőségét erősiti meg. Két irányban haladván a politika, két részre különültek a társadalmi egyedek is. Közös mederbe nem jöhettek össze egész a jelen év február 3-ig. Igaz ugyan, hogy most több irányban akarna a politika különülni ; de mert a fuzionált két párt a nemzet legnagyobb részét magában összesíti, az egyesülteken kivül levők alig vehetők számba, s ekként alig hathatnak a társadalomra irányadólag. És innen van az, hogy oly orgánumok, melyek elóbb éles harezot vít-tak az ó szájok izével nem egyező politikai jelöltek ellen, most mellettök kardoskodnak. Nem azt nézik, mik voltak az előtt, milyen szellemben működtek tegnap, hanem tekintik azt, hogy minő hivatásuk van ma, s ha két, egy politikai hitvallású jelölt mérkőzik egymással, azt vergődtetik győzelemre, kiben nagyobb a tehetség, tisztább a jellem és a kéz.
Ez az úgynevezett * józanabb politika.*
Ezt sürgette Deák Ferencz. Szeretjük
hinni, hogy e politika mellett fel fog virágzani a hon, s elégült lesz & társadalom. Ugy legyen !
SZERÉNYI ENDRE.
Felső-Örs, junius 22-én.
A mult hetekben jan. 8-án és 15-én két íatalis keddi napunk volt; eddig vártam, hogy az érdeklettek közül a fiatalabbak, könnyebb kezüek érdemleges leirásukkal a lapokban örökre emlékezetesekké fogják tenni e borzasztó eseményeket; mert valóban érdemes azt örökre emlékben hagyni, a miről a most élő legkorosabbak is azt vallják „Soha ilyesmit nem láttak, nem tapasztaltak, de nem is hallottak." Miután ez ideig senki le nem irta, megkísértem én e borzasztó napokat — legkivált jun. 15-ikét leirni!
E vidéken, — ugy halljuk, — egész országban ez idei esőzéseknek jellege, hogy igen kicsin helyre szorítkoznak, igazi pásztás esők ! Ilyen esőnk volt Felső-Orsön jun. 8-án. A határ déli részén fekvő ugynevez-jtt lovasi vagy kis hegyen néhány holdnyi szőllőt kis parcellákban elpocsékolt a jég, — közben-kozben többet épen hagyott, a faluban szép eső volt, a határ felső éjszaki részén egy csepp eső ne volt!
15-én a déli 11 óráig egé*zec derült égen a láthatáron napnyugat felé, ugy egy negyed 12 felé egy lepedő nagyságú fehérrel szegély-zett fényes fekete felhő támadt, — én a pusztán jártsmból ép akkor az épületek közé érve, az ottani kunisztogatóknak azt mondám : emberek, ma jégeső lesz,— irgalmatlan meleg van, az a kis felhő pedig amott, — nyugat felé — igen hirtelen nő!" Ezzel a kocsira ültem kisebb öcsémmel! Mire a pusztától két lövés tá-volyságra jöttem ; láttam, hogy az eső Bugarak fehéren a földig érnek, mutatám öcsimnek — „látod a jéí?" alig mondám ki; akkora cseppek estek ránk,hogy egy elég volt fél arezomat vízbe borítani, — félve röppentünk be udvaromba, s amint a kocsi megállt, a kocsi zörej megszűnt; oly borzasztó mora'' zúgást haliat-
ázott a felhő, é* esés táján, hogy az ember ég, föld összeszakadásától tartott.
Ez a zúgás tartott jó félóráig — az alatt lerobbant az eső nagy cseppekben, jó sürüen — szakadt, — majd csendesebben esett, — közben villámlott — dörgött — már vidámabban kezdtünk az ebédhez, — midőn uj iszonyú dörrenés viiiám ütést jelentett, szélvész támadt, — erre jéggel vegyitett oly esés — oly vizszaka-dás, — oly felfordulás lett, — hogy ón azt se viharnak, se zivatarnak, se zápornak, se felhőszakadásnak nem, — hanem mindennek egyetemben — mondhatom! — Kiesett kanalunk kezünkből — felugráltunk helyünkről az asztal mellől, majd az udvaron, majd az utczán néztük ablakon át a rohanó vizözönt, tartott jó két óráig. Van egy nevelő, és iskola nélkül ár ván fel nőtt suhancz — valÓ3ágos próféta alakú és természetű 1-génycm, az márcz. óta mindig szakadatlanul jósolta — több más nevetségessé tett jóslatai közt. hogy Medárd napján borzasztó idő lesz. Most jóslatának teljesedése, valósága elragadtatásba ho*.ta, -jöttbe, — ment ki, — mindig uj borzasztóbbnál, borzasztóbb hírekkel. Most az erdőn ütött le, összerakott száraz fánk már ég. — Már viszi a malmot, kerítéseink összedűltek! — És ez mind valóságos igazság volt! Aki ismeri Felső Ors hegyes völ• gyes fekvését; elképzelheti, hogy rohant a hegyekről, dombokról le a borzasztó vízözön, s hogy rombolt mindent ami útjában volt, fel-szakgadia legkivált a munkált földet, felvette a mázsás, de 10—20 mázsás köveket rátaszitotta a vetésekre, átfúrta magát a falakon, elöntötte a lakházakat. A malmokból mindent kihordott — a keretekben mit se hagyott, de még munkált földet sem ám ! Az én malomkádjaimnak dongáit tán Fokon vagy Zamándin fogdozzák ki, ha most is nem hintázzák valahol a Balaton hullámai !
Az országút mellett fekvő — egyetlen meglehetősnek mondható, búzámon annyi jég volt a vizár által halmokba hordva, hogy még 17 én is déli 10 órakor botomat a jéghalmazban megtudtam állítani. — E búzából még is maradt valami, — a jeget megelőző zápor lefektette, fektében kalászos fejét betakarta, most,
-TÁRCZA.
Vasárnap.
Vasárnap v»n. Mint tarka rsj, Sürög fei és alá a nép ; Haiználni életet, gyönyört Mindnyája uly sietve lép.
Ábránd, kaczaj, csengő pohár, Bfivöa Aeolként teng a dal ; Saivtengerré lett nteza. tér, Csapongó kedv-bnllároíval.
8 a pezsgő lét hnllámzatán Kgy angyal ül, mosolyogva néz, őt senki sem. — Imára zúg Az estharang s a zajba vész. . .
a földre éj, es óriás
Koporsóiéi ereszkedett-,
És az «nyáezet angyala ?
Tovább mosolyg a csönd felett. — —
hajgató sándor.
Virágok és tövisek.
— Összegyűjti : Jeavay 6éza. — Az ész gyakrabban megcsal, mint a ter-
meaxet.
Nagy gondolatok a szívből jönnek.
A férfinak legnagyobb szerencséje, vagy •serencsétlensége a íeleeége.
Az érséki gyönyör olyan virág, melynek »llata annak kezében van, ki leszakasztja, ha-m*r elpárolog és üdesége elhervad.
Minden szerencsétlenségek kösott aaokat
■ lehet legnehezebben elviselni, melyeket nem
1 foghatunk a sorsra ; mert tudjuk, hugy saját hibánk s tévedéseinkből szármoztak és köny-nyen azon veszélybe hoznak, hogy önmagunk előtt leszünk kiállhatatlanok.
i
Kinek szép a felesége, kevés a két szeme.
Midőn a jelen kielégítő, ne nézzünk a múltba.
i .»
i
Három nagy hatalom van a világon : divat, szerelem és a halál.
A szerencse gyakran hasonlit a gazdag , de pazar asszonyokhoz, kik tönkre teszik a házat, hová hozományaikat viszik.
A nőnemről általában jót kell beszélni, a szeretetre méltókat dicsérni, a többiekről hallgatni, ritkán látni őket, soha sem bízni bennök és soha meg nem engedni, hogy boldogságunk tőlök függjön.
A nagyravágyás komoly ostobaság.
A nagy urak barátsága, a téli napsugár s a nők esküje olyan három dolog, mely nem állandó.
Eat dolog van e világon, mi párjával jár: gazdaság és hiúság, szenvedés és szerencsétlenség, nők és a bánat.
A nép pártfogása olyan, mint a kameleon, mely száz szint vehet magára; de több közé esve
leginkább az élénkebbeket, pirosat a bíbort választja.
Női kedély, téli szél gyakran változik.
Aki gazdaságért házosodik, szabadságát adja el.
A világi nagyság megrontja, a nyomor lealacsonyítja a lelket.
jele.
A túlságos beszélhelnémség a bolondság
A jövendő arczát a könyörület szőtte.
Fellázadni az ellen, melyen változtatni nem lehet — gyengeség; de felláaadni az ellen, mit változtatni lehet, kötelesség.
A közönség arra van kárhoztatva, hogy csak a látszat, a külszín után ítéljen, különben megszűnne közönség ienui.
Az unalom a rozsdához hasonlít — elragadja a tehetséget.
A világ felett uralkodó két nagy hatalmasság: a szerencse s a szerelem, vak.
A hiúság kábító, erős ital, elszédíti s megingatja az erényt.
a szerelem jobban tetszik a házasságnál épen azon okból, mert a regény is mulatságosabb a történelemnél.
(Folyt, köv.)
Enyingi krónikáin bdl.
I.
— Enying, 1843—1853. — Krónikám legszebb levele „Enying; a világ közepe !" Napja a Batthyáni berezeg, Tisztjei a satellesek !
Otthon volt ott a boldogság, Oda szállott a menyország 1 Kikuek nrok volt a herczeg ; Ángyai sorsbau részesültek!
Fülöp herczeg szemzugára, Fényt lövelt az egész tájra, Uradalma nem ismert mást, Csak atyai szemragyogáat!
A vár V atyai áldistrón, Nincs ott zárkiünrs az ajtón : Mellette paradicsomkert, Fáin szent szabadság fészkelt ! -
— Nekem is itt lett üdvhonom, Ide kisért hitangyalom, S Enying dics? nra — népe Befogadott örömébe !
Enying ¿»apja, ragyogása, Paradicsomkerti fája; Termelt sok nemes gyümölcsöt, Nekem sok lelki örömöt t
Itt virult el ifjnságom : Védszentem a bizonyságom, A szép nj oltárt, katedrát. . . Mint szolgáltam tiz éven át I
Batthyáni herczeg elhala, Enying ege beborula, Ma gyászkoporsó a kastély, S parkja : szórnom taemfödél!
ÖRSI.
t-U
Papírszeletek.
Cincinnatiban egy gazdag aggszüz halt meg • napokban, ki ilyen furcsa régrendeletet hagyott
bátra:
„John öc»ém oly boldog férj é« atya, bogy vagyonommal nem fokozhatnám szerencséjét. .Jame* öcsém takarékos, szorgalmas ember, és mint ilye" idővel ugyi« meggazdagszik. Neki is csak nagy be csülésemet hagyom. De Tom öcsém oly rázott tí-közlő semmirekellé, hogy előbb-utóbb felakasztják, ha pénze nem lesz ; hatmilliómat tehát neki hagyom, hogy szégyen ne érje cialádunkat.
Helyi hírek.
Lapunk jelen száma e Jélévi folyamban az utolsó levén, tisztelettel Jelkérjük évnegyedes és féléves előfizetőinket, kiknek előfizetésük e hó végével lejárt, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
— Nyilvános kőszfo» t. Mindazon tisztelt egyesek és testületek, kik feledhetlen férjem: Wágner Miklós nagy-kanizsai községi néptanító temetése, valamint gyászmiséje alkalmával becses megjelenésükkel emberbaráti részvétüket, agy a boldogult emléke iránt, mint leirhatlan fájdalmam enyhítésére, nyilvá-
— De édes feleségem, hogy nyithatod ki s* ablakot, mikor ugyia csak tisenkét fok meleg vao • szobában
— Odakünn négy fok van édes férjem, Ml beeresztem s akkor lesz 16. Ugyé jól számitok
— amint szárad : látszik, bog;- ott, hol beissra, polyva nincs—részben fel áll és hoz is valamit. A buza mellett fekvő rozs — és a mellett az árpa semmivé tétetett. Termésünk-^ téli — és tavaszi ártalmas időjáráaok miatt, ugy is igen silány mutatkozott. Most a merre a jég ment; tönkre tett mindent! Csak az a szerencse, bogy az egész határt nem egyaránt érte. Vannak helyek, hol mindent semmivé tett, — a földet is elhordta. Mint Őrsön a papokét egymás mellett minden tekintet nélkül! A szőllőhegyeken sokkal több kárt tett az árviz, — mint a jégesós. Vannak szőllők ut számra az iszap alatt, vannak szinte utak,de vágó számra föld nélkül kidöntögetve ! Az utakon járni, — kocsi, — ló, ember veszély nélkül nem lehet A lakosság házai, falazatai, kertjei, szőllei, földjei, helyre-hozójával elfoglalva, de a közmunkát természetben le is szolgálta, a megváltandó részt kellene a javításra fordítani. S erre nézve a t. közigazgatás igen jól tenne: ha a vidéki l.kós-aágon, és számtalsn erre járó utas közönségen segíteni minél elébb szíveskednék. Tavaszi ül-tetmények: tengeri összerongyolva, burgonya, bab, káposzta a földbe temetve, részint földes-
tői a Balatonba hordva.
Kaszálóink ugy is igen silányok voltak, kivált emelkedettebb helyeken: egy x. Örsi. tréfás polgár panaszkodta, hogy félóráig kaszált s midőn visszafordult, nem látta, nem találta, mit kaszált! a lcpályokról pedig — ideértve, a Balaton mellékét is, — a viz most a lekaszál tat elvitte, a kaszálatlant eltemette. Hire volt, hogy Lovasról -gy kis leány eltűnt, szt hitték, a viz vitte el, de Istennek hála, — életben visszakerült, — Felső Örsről egy választott borjú maga szaladt a Balatonba. A Paloznak alatt Balatonban talált hulla pedig egy palotai savanyu vízhordó koros izraelitá-é volt, hihető a görcs összehúzta, a vízben segítség közeiében nem volt, — belefuladt! A szegény palaznoki esp. plébánosnak akkora rémülést okozott, midőn fürdés közben megpillantotta, hogy rémülése folytán most is ég felé áll a haja — s a hideg is kiki borzogatja.
Ma a harmadik kedd van, — tán ma már meg ment az Isten minden nagyobb veszélytől, pedig reggel a kora rekkenő hőség ijesztett ám, hogj újra csúnya időnk lesz. 8 elmondhatjuk : Omne trinum perfeclum".
«
Jegyzék
a zala-egcrszegi kir. törvényszék büntető osztályának 1876. évi julius havi nyilvános üléseiber, előadandó bűnügyekről.
J u 1 í u s 2 án 1875a 660./B. 875. Sz. 1. Farkas János s Farkas József széna tolvaj lássál vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
J u 1 i u 8 7 én 1875. 742./B. 875. L. t. Dani József testvér gyilkossággal vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás. *
752./B. 875. -$z. 1. Köbli György és társa sikkasztás,illetőleg abbani bűnrészességgel vádlottak elleni ügyben curiai itélet hirdetés. J u 1 i u 8 8-án 1875. 648./B. 875. Sz. 1. Hoffman Ignácz sikkasztással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
710./B. 875. L. t. Hegyi Treszka tulajdon szült gyermekének megfojtásával vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Julius 9 ón 875. 712./B. 875. Sz. I. Ihász Sándor és társai közbiztonsági közegek rágalmazásával vád lottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
714./B. 875. L. t. Paukovics Jáki József emberöléssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
752./B. 875. Sz. 1. Lipics István testi biztonság elleni kihágással vádlott elleni ügyben kir. tablai itélet hirdetés.
J u 1 i u a^l 4-én 1875. 719./B. 875. Sz. 1. Szívós János hamis okirat készítéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
732./B. 875. Sz. I. ifj. Fiszter Ferencz én Köllis János súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben czóbeli végtárgyalás.
Julius 16-án 1875. 731 /B. 875. Sz. 1. Gécsek István éa neje Bajzik Anna csalással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
754 /B. 875. Sz. 1. Cseh Ferencz bíróilag lefoglalt tárgyak elsikkasztásával vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
nitani szíveskedtek, fogadják — e téren ia — egyenkint és összesen mélyen sújtott szívem legbensőbb köszönetét! Nagy-Kanizsán, jun. 24-én 1875. Paukovics Lujza.
— A nagy kanizsai kath. fógymna-siumban az írásbeli érettségi vizsgálatok junius 30 ik, továbbá julius 1. 2. és 3-ik napjain, a szóbeliek pedig julius 16. 17. 18. és 19-ik napjain fognak megtartatni. Farkas László,
igazgató.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai főgymnasiumnál 1875. óv május havában. Közép légnyomás; 747 56 milJimeter ; legnagyobb légnyomás : 754''3 mm. 12-én reggel 7 órakor ; legkisebb légnyomás : 738*2 mm. 30 án este 9 órakor. — Közép hőmérséklet: 16-8* C; legmagasabb hőmérséklet : 27-3° C 30-án délután 2 órakor ; legalacsonyabb hőmérséklet : 7-5° C 3-án reggel 7 órakor. — Kö zép páranyomás: 9*4 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 66-7°/0; legeseké lyebb nedvesség: 36% 12-én és 16-án dulután 2 órakor; legtöbb nedvesség: 988/0 8-án és 31-ikén este 9 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számítva): 4*1; az ég teljesen borultnak találtatott 7-szer, egészen derültnek 9 szer. — Közép szélerősség (0-tól ¡0-ig számítva): 1-7. — 93 észlelet közül jegyeztetett összesen 81 szél; és pedig: északi 27, északkeleti 4, keleti 3, délkeleti 4, déli 18, délnyugati 7, nyugati 5, északnyugati 7 ; szélcsend pedig 12-szer. — A légköri csapadék (eső) havi összege : 4115 milliméter. Eső esett 11 napon, villámlás s dörgés volt 5 napon. A hónap 13-ikától 30 ig uralkodó hőség és szárazság a növényzet fejlődésére hátrányos volt. ^ F-
— A fötérevx felállított muzeum látogatását ajánljuk a t. közönség figyelmébe; a látványokon kívül még a csekély belépti díjért különféle tárgyat is kapnak emlékül.
— yyiU levél. A zala-tapolczai szabadelvű párt választóihoz. Tisztelt polgártársaim! Mindnyájokhoz intézem e sorokat, noha nem mindnyájokra vonatkoznak, de a régi pártál-as szerint önöket osztályozni nem akarom. Meglepő ragaszkodással és lekötelező szeretettel emlegetik többen, mondhatom, igen sokan, önök közül igénytelen nevemet, mint képviselőjelöltét. Én e lekötelező és érdememen felüli meg tiszteltetést igen szépen köszönöm. De a pártfúziót komolyan és őszintén veszem ; tehát nem akarhatom azt, hogy a szabadelvű pártnak e kerületben két jelöltje legyen. Kérem tehát önöket, ejtsék el jelöltségemet és ne nehezítsék meg Kerkapoly Károly megválasztását, kit tehetségei erre méltóvá testnek. Tartsanak meg becses szeretetükben ; de szavazatukat adják Kerkapolyra : Erre kéri önöket teljes tisztelettel, Budapest, jun. 24. 1875. alázatos szolgájuk
Hegedűs Sándor.
— A Z.''Szt.''Gróth kerületi szabadelvű párt f. évi jun. hó 20. Sumeghen gyűlést tartott, a jelenlevők többsége Hátzky Kálmán urat kívánta képviselőjelöltnek kimondatni; ezt előzőleg azonban elnök t. Barcza Sándor ur lőn ismételten az elfogadásra felszólítva, ki a bizalmat szívélyesen megköszön te. Ajánl tatlak még Szili Kálmán és Hegedűs Sándor budapesti urak is, mindez ál al a többség Hátzky t éltetvén; mire a jelen lévő — a jelöltséget elvállalni nyilatkozott. A választa sra vonatkozó rendszabályzatok felolvasása után az elnöki — összetartásra buzdító zárszó végeztével a gyűlés befejeztetett.
— Nyilatkozat. E lap f. é 50-ik számában Nóvák József plébános ur azért szolalt fel, hogy a tót-szerdahelyi égettek javára ez idén rendezett let»nyei tánezvigaiom alkalmából befolyt könyöradományok — az ő méltó fájdalmára még máig sem jutottak el rendeltetésük helyére. Meg kell vallanom, hogy ezt én is fájlalom; mert habár csekély fillérekből áll is azon összeg; a czél szent és nemes volt — hanem, nehogy ellenségeim — kiknek száma légió — engem, mint ki ama bál rendezője voltam — gyanítsanak érintett felszólalás által találva — az igazság érdekében, különösen pedig a nagyuuiisztelendő plébános ur megnyugtatására szolgálólag ezennel tudomásra hozom, ho^y a bál pénztárnoka t. Kalivoda János ur volt s ki ennek folytán a felszólalás tárgyában a ti*z telendő urnák is felvilágosítással szolgálni bizonyára kész leend. Letenye, 1875. junius 22.
Tuboly Victor.
— A zalamegyei általános tanitó testület nagygyűlése szeptember 23 án tartatik Csáktornyán, hol a városi tanács élénk ké etileteket tesz a tanító-testület méltó fogadtatására.
— Morócz István a gazdasági irodalom e kitűnő s ünnepelt bajnoka mult szerdán városunkban időzött s megszemlélte a díszes városházát, a jelesen vezetett polgári iskolát, a polgári egyletet sat.
— A kapronczai tűzoltó-egylet zászió-szenlelési ünnepélye, melyen sok magyar vendég is részt vett, szép rendben ment véghez; Raszinyai Inkey Ferdinándné született Deym Ludmilla grófnő ő méltósága volt a zászlóanya.
— Balaton-Füreden jun. 20-ig 280 folyószámban 438^fürdővendég jelent meg.
— HéwUnröl a szombathelyi püspök ur ó méltósága jun. 27-én névnapra Zala Apá thiba rándul át.
— Csenpery Antal kerületünk köztisztelet ü képviselőjelöltje — mint értesülünk _julius 4-én érkezik Nagy-Kanizsára s másnap hétfőn tartja beszámoló s együzersmint program m beszédét.
— Takács Zsigmond ügyvéd székhelyét julius bó l én Jánosházáról Sümeghre— a főutezán levő vármegyeház helyiségébe — teszi által.
— Báró Sennyey J?ál Keszthelyen is megfordulván, mult szerdán értékes tárgyakat b irományokat tartalmazó bőröndjét ellopták s e miatti boszuságában azonnal visszautazott. &
— Szabó Imre szombathelyi püspök ur ő mgát a Hévvizen míg fürdőben volt, meg lopták, elvittek egy arany lánczot és arany keresztet s 400 frtnyí készpénzt, a tettes nyomoz -tatik.
— A keszthelyi m Amazon "-féle vendéglőt örök áron 24 ezer forintért Zsilinszky kaposvári vendéglős megvette.
— Királyi Pál baksakerületi volt képvifelőt a kerület utóbbi gyűlésén Thassy Miklós földbirtokos- s e kerület Királyi Pál előtti volt képviselőjének indítványára egyhangúlag újból képviselőjelöltté kiálltották ki. A kerület maga-magát tiszteli meg, midőn ily jellemszilárd, tiszta s önzetlen lelkű nemes fér-fiút s e megye nagyérdemű szülöttjét tiszteli meg bizalmával.
— XJj könyvek. Dolinay Gyula szerkesztése mellett megjelent az „Arany bánya" czimü csinos és képes könyv az olvasni szerető mindkét nembeli ifjúság számára. Ara 1 frt. — „Futó bolond* Hhapsodia, irta Szalánczy Gyula. Ara 40 kr. — „C s ö r s z átka" régészeti közlemény Résó Eusel Sándor utinaplójábóL
— Zalamegye összes választó kerületeiben a követválasziás augusztus 9 én lesz.
— A sütneghi tanári kar évenkint egyszer vigadni szokta vezetni a tanuló sereget. Ugy 1875. jun. 19 én is a régi szokás szerint az összes tanulókkal — reál és elemi, tavaszi kirándulás tétetett a közel püspöki erdőségben nevezett „Sarvalba." Az elindulás már reggel 6 és 7 óra közt z.neszó mellett, melyről ez alkalommal t. iskola bizottsági elnökség volt szíves intézkedni, az összhangzatos dal elzengése után lobogók előviteléve a legszebb rendben történt. Megérkezve az üde forráshoz, nem kelle soká várakozni a gyermekeknek, meg jött a már két év óta emlegetett, szeretve várt is. ö az, ki a szülőktől a szabadba bocsájtottak anyjául tekintetik ma ; ő az, kit a mult évi családi gyásx-esemény visszatartott; ő az, kit a gyermekek ezért is — most ismét körükben kettőztetett -örömmel fogadnak ez öröm napon, e kirándulás dicső ünnepén ! Igen, t. Dorner Kajetánné asz-szonyság, azon nemes szivü úrnő, kinek jelenléte mindig élénkké, derültté teszi az ünnepet; mert nemcsak előzékenysége, figyelő gondozása, banem valódi anyailag szorgozása által eszközli mindazt, hogy a szegényebb sorsú gyermekek is hiányt nem szenvedve, anyagilag is kielégítve, mig felnőtt korukban is kedvesen gondolhatnak a tnvali kirándulásra. Van itt még a tanári karon kívül más délelőtti vendeg is, Pintér István tiszttartó, Biuder Péter jegyző és .Tamás" bácsi gyomoréi plébános ur, ők az ifjúság barátai szintén reggeli vendégek. Azél-vezetea ebéd közben lelkes fel köszöntések mondattak, nevezett plébános ur által, a kedves fönnebb ecsetelt hazi anyára és a tanári karra; viszont pedig a tanárok egyike a plébános ur, mint a tanügy pártolójára, t. Dornernő asszonyságra stb. Egy szóval a nap dicsőn tűnt le; mert még délután élénktilt csak a csendes erdő; nem tulzunk, ha 600 lelket számítunk, kik megmutatták, hogy ott az élet, ahol ártatlanság, ott a vigalem,ahol barátság mosolyg az arezok-ról, szeretet a keblekből.A nagyobbak tánezoi-nak, a kisebbek ugrálnak, kedveskednek eperrel szeretjeiknek, míg végre megjő az est; megtörténik a vissza vonulás elfáradva, de még álomban folytatva a gyönyördusan telt napot, melyet számtalan ajak oly szívesen emleget. Vasmegyei vendégeiknek pedig : hozzon Isten máskor is körünkbe! '' B.
— Rövid hirek. Strossmay er diakovári püspök szept. 7-én Üli negyedszázados évfordulóját egyházmegyéje átvételének; jelen lesz Haynald érsek ésDupanloup püspök is. — Pestmegye ^nfelügyélőjévé Dömötör János neveztetett ki. — Rudas ffirdő nagyobbittatik. — Kozmata budapesti fényképész Calcuttából ezüst éremmel lepetett meg. — Lubenyiken (Jolsva mellett) 2 fiúgyermek halva született, kiknek mellök és hasuk össze volt nőve. — Királynénk ő felsége néhány napot Párísban is tölt. — Kossuth Lajos arczfájdalmakban szenved. — Farkas Miskáék nagy diadalt aratnak Amerikában, egyik czigány gazdag creolözvegyet vesz nőül.
— Hollandia trónörököse a mezőhegyesi ménes megtekintésére utazott. — Egy budapesti gőzmalomban a buza között megfuladt egy honvéd.
— Kállay Béni a porosz koronarendjelét kapta.
— Kossuth a debreczeniekhez levelet irt — Két angol gyalogoló érkezett Budapestre.-4- A brucki táborban nagy; tüz volt. — Fürdés közben egyszerre 3 gyermek veszett a Danába ó Budán.
— Ő felsége a király 200 frtot adományozott
at alsó-kubmi ttisoltóegy létnek. — A muzeum kertben Kisfaludy J^ároly szobra fog felállíttatni. — Bérezik Árpád minis téri titkár min osztálytanácsosi czimet nyert. — A hírneves Migazzy-kaatóly Vácz mellett lakhatóvá tétetett. — A .Pozsonvidéki Lap" politikai lap lett.
— Kárpátok alján nagy vihar dühöngött. —. Szegszárd vidékén esőhiány miatt barmok- s háziállatokban kiütött a dögvész. — A Hima-layánál magasb hegyet fedeztek fel Uj-Guineán, mely 32 ezer lábnál magasabb. — A romáú fejed elmet kisebb vasúti baleset érte, csontzuzó-dást kapott, messze elágazó merényletet gyanítanak. — Egy ziczai szerzetes 117 éves korában halt meg a napokban. — A Sennyey-párt 22-én lakomát tartott a Császár fürdőben. — Nagy-Váradon ."Szabadság" czimü szélsőbaloldali lap jelenik meg. — Ferdinánd király életéhez kevés reményt kötnek.— Aszódon a villám egv juh nyájból 84-et sújtott agyon. — A dohány-tőrnökben jul. 1 tői fogva már az uj mórtékek használtatnak. — Olasz drámai színtársulat érkezik Budapestre. — A horvát követválaaztáa régi törvény értelmében eszközöltetik. — A doóozi országúton egy marbakereskedó meg gyilkolva találtatott. — A „Debreczen" czimü Isp jövedelme adósság miatt lefoglaltatott. — Angliából egy egész kutyafalka hozatott Bpcatre vadászatra. — Londonban oly kalapot találtak fel, melynek tetszés szerint 6 alakot lehet adni.
— A kolozsvári lövész-egylet zászlószentelési ünnepélye jun. 27-én tartatik. — A katonaság élelmi pénzét felemelni szándékoznak. — (3 fel sége a czárral Csehország széléu találkozik. — A gödöllői kerületnek egy földműves parasztember a képviselőjelöltje, napokban teszi kör útját 4 lovas hintóa. — Debreczenben egy apa két őrült fiát befalazva tartja. — Peru és Mexi cóban nagy zavargások vannak. — Julius hóra az árkeletpótlék 3°/$. —
Vegyes hirek
— Vasúti *zerencsétUn$*g — a tzinpa-don. Mi is emiitettük egy uj franczia darabban előforduló ama jelenetet, a midőn egy vasúti vonat alagútból kijőve, egyikét a szereplőknek elgázolja, f. hó 7-én szinte valódi szerencsét lenség történt e jelenetnél, az illető színészépeu a sínekre veté magát, két színésznő mellette állt, midőn a tunnelből előtörő locomotív egyik kereke recsegve, ropogva összetört. A szinést felsikoltotta színésznők segélyért kiabáltak, a közön«ég felállott, zavart kiáltozásba tört ki, mert ha nein aikerül a gyorsan haladó vonatot idején megállítni, ok vétlenül kiszökik a vágány ból és mind a három szereplőt elgázolja, szerencsére sikerült a vonatvezetőnek a vonatot abban a perezben megállítni, midőn a kerek darabokba ment szét. A fenyegetett színész bemutatta magát a közönségnek jeléül, hogy mi baja sem történt, az egyik szinésznő elájult, a másik ideggörcsöket kapott. — Ily következései vannak az eféle locomotiv-drámáknak!
— Az sÖrkényi biró. A napokban tóbb eőrkényí földműves egy budapesti ügyvéd ve zetése alatt ő felségénél volt kihallgatáson. A király közülök a legderekabbnak vállára tevén kezét kérdé: — Nemde maga a biró? — Igen is tekintetes uram, — válaszolt ez. a mellette állo megütközvén e megszóllitáson, elkezdte a bíró ruháját rángatni. — Mit rángatsz, fordult hozzá ez, mikor ő felsége előtt állok. - A király nem tudta visszafojtani nevetését.
— Küzdelem egy medvével. Csík szt-Do-mokoson a bíró hirét vévén,hogy a közel fekvű siposi erdőben medve nyomot láttak, m. h. 28-án hajtóvadászatot rendezett rá. Délfelé rá akadtak, s a két első lövéssel, melyek egyike háta gerinczét érte, annyira megsebesítették, hogy nem volt többé képes helyét odahagyni, csak irtóztatón ordított, és fogaival tépte az előtte álló fát, mig végre erejét vesztvén, összerogyott, A vadászok egyike társai intésének elitére nevetve a roppant nagyságú fenevadhoz lépett, melyhez hasonlót a jelenlevők egyike sem látott még; ez hirtelen megfordult, fejét felemelte és a vigyázatlant földre teritvén, karját kezdte marczangoini. Most valamennyi vadász rá lú''t« fegyverét, s a fenevad erejét vesztve, összeró gyott, de martalékát csak akkor eresztette ei; midőn száját puskagygyal szétfeszítették, három mázsa, 96 font,"s testében 19 golyót találtak, melyek közül hét régibb lövésekből származik.
BBlea tanács. Ne adj tanácsot aenkinek • h»van eaze, nem szorul rá, ha ninca, hiába adsz neki!
Történeti naptár.
Június 27. 1848. Zschokke Henrik bölcseimi, történet s regényiró halála Aarau-ban (Sweicz). ~ 1848; Jellasich újólagos megerősítése. , 28. 1712. született Genfben Rousseau János-Jakab a bölcsészet nagymestere. — 1763. Komáromban földrengés, mely a várat romba dönté. — 1808. szül. Genuában Maasini
József, az olasz egység bajnoka. _
1849. Hajnau Győrt elfoglalja. — , 29. 1797. szül. Hamburgban Blume Frigyes hires jogtudományi író. — 1868. halt meg Földváry Sándor a rettenthetlen honvédezredes és Szt.-Tamás hőse. „ 30. 1817. halt meg Dresdában Werner Ábrahám G. kitünó ásvány tudós és a földismetan megalapítója. — 1849. Kiss Ernő és Aulich Komáromba mennek.
J u 1 i n s 1. 1465. Mátyás király Budán egyetemet állit. — 1618. IL Ferdinánd koronáztatása Posonyban. — 1849. Arad capitulál. — A kormány elköltözik Pestről. 1849. Ácsi csata. Görgei fejsebe. 1849. A kormány Czegléden. — 1866. Kőnigr&tsnél Vilmos porosz
unázott
2. 3.
király a teljhatalommal felr Benedek osztr. vezér serege eldöntő ütközetet vív ki.
fölött
Érték- ós váltófolyam junius 25.
%
5*/» metaliques 70.15; 5*/0 nemz. kölcsön 73.95: 1860-ki álladalmi kölcsön 112.—; bank-részv. 9 57; hitelintézeti részvények 217.50 ; London 111.45; magyar földtehermentési kötvény 8150; temesvári földtehermentési kötvény 79.75; erdélyi földtehermentési kötvény 79.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 82.75; ezüst 10180; cs. kir. arany 5.05— Napoleond''or 8.87.
Vasntl menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai időtmntató óra szerint, indul Kaniadáról
(Kanissai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonar hova:
"ám Óra Perc. Id5
205 Eszék, Mohács,Dombovár a Fiúméba 6 2 reggel
215 Moha«*«, Zágráb ¿a Dombóvárra 2 32 délut.
212 Kndárs..........6 17 reggel
202 ...........I 52 délut.
204 . .......... 10 37 eatve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 pereskor Bécsbe) . . 5 37 reggel 301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujb felé) 2 7 délut. 311 „ „ „ 10 47 eatve
203 Pragerhof felé Trieastbe .... 4 42 reggel 201 „ lf „ Grácz éa Bécsbe 2 22 délut.
213 . - „ „ 11 37 eatve Brkesík Kanizsára
honnét:
216 Mohács éa Zágrábból . . . . 4 8 reggel
206 Eszék. Mohács,Fiume s Dombovárról 1 23 délut. 218 Fiume és Dombovárrol .... 9 46 eatve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 [ „ .........1 51 dél nt.
211 ......... 9 23 eatve
314 Szombathelyről....... 10 26 reggel
SOS Bécsből (Béckujb. Srombath. felől) 4 29 regga 312 „ „ „ „ 10 10 astvs
214 „ Qriczből, (Pragerhof fslől) 4 44 reggel
202 Trieazt- Béca Otlczból „ „ . 1 13 délut 204 — — „ „ . 10 18 sstvs.
Lo.tohuzá*.
Prága, jun. 23-án : 35, 75, 62, 12,
29.
lasiss 27-tól jslist 3-4|. Ü75.
I
Hó- éa heti- Katholikna nap-'' Proteatáns nap tár naptár
» atj.
26. VI. ▼. pünk. ut. — Kat. rv. Jézus 4000 sa-bert megvendégel. Márk. VIII. 1—9. — Prot. Ep. 1 Péter III. 8 15. Ev. Luk. V. 1—11. — Gör. ev. Máté IV. 18—23.
r< Vasárnap
28 Hétfő
! 29 Kedd
¡30 Szerda
1 1 Csütörtök
1 2 Péntek
3 8zombat
C 6 (László kir. | C 5 Láazló Leo pápa | Arazlán
Péter és Pál ap.'' Péter éa Pál
Pál emléke Theodorik Suri ós bold. a. Kornél
Lucsía Tibolt Ottó
Heliodor
19*
3 »
s
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfl LajOt.
Hirdetmény.

A lakócsu kir. alap. uradalom részéről kózhirré tértik, miszerint f. deczember 31-ig tartó időszakra következő korcsmák italmérési joggal fognak Lskócaan f. évi jnliat 8-án déli 12 óráig 2-sod iz-b«-u zárt ajanlata árverés utou berüe adatni, nevezetesen :
1-azör. A tzent-borbásl korosns italmérésí joggal és 6"''» hold Msőség és szántófölddel 632 frt evi bér, kikiáltási árrsl.
2-szor. A lakócsai vendéglő italmérésí joggal 9M,,I000 hold belsőség es szántófölddel 13ö6 frt 55 kr. évi bér, kikiáltási arral.
3-szor. A tót-ujfalui korcsma és lankai csárda italmérési joggal ll<K* hold belsóseg es szántófölddel 1100 frt évi bór kikiáltási árral.
4-szer. A potonyi korosma italmérésí joggal 2a40,/100o hold belsőleg es sxántófólüdel K)6<) frt evi bér és kikiáltási árral.
o-szor. A lakóosal boltház l«»"''ll00o hold belsőség éa szántófölddel 420 frt évi ber kikiáltási árral.
Jel ¡rn bérleményekre vonatkozó írásos zárt ajánlatok csak ugy fugudtaiuak el, ha aaok 50 kros bélyeggel ellátva, az árverési feltételek iimerete és megtartása kinyilatkoztatásával sa beigértösszes árnak 1.16''c hozzácsatolásával f. évi julius 7-én esti 6 óráig a tisztartósági irodába bridatnnk. — ''Jtóajánlatok nem fogadtatnak el. — Az árveresi feltételek addig, is a lakócsai tisztartói irodában megtekinthetők.
Kelt Lakócaán, 1875. junius 15. ^
" Arlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságú m. kir. pénzügyministerium f. évi juüiua hő 13-'' ikán 31,676. sz. a. kelt rendelete folytan a mura-nedeliczi m. kir. do-; hány be váltó hivaul épületein szükségessé valt átalalakitásokra, nevezetesen: a tiszti lakház és melléképQleteinek kijavítására, nemkülönben az ezen épülethez tartozó deszkakerítés újbóli helyreállítására ......... 1484 frt 77 kr,
a dohányraktárou előforduló munkákra . . . 1512 „ 87 „ s a bobányraktárhoz tartozó t<-li*k deszkakerítésének újbóli helyreállítására......
1621
41
17U7—2j
Az urad. tisz tartóság.
Összesen : 4649 frt 05 kr.-nyi ősszeg engedélyeztetvén, ez«-n építési munkálatok biztosítása czél-jából alulirl felügyelőség hivatali irodájában f. 1875. évi juliua hó 15-ikén déli IX órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Felhívatnak ennek folytán vállalkozni szándékozók, hogy 50 kros bélyeg- s az épitési költség után számított 10°/o-tóli bánatpéazzel felszereit írásbeli zárt ajánlataikat 1876. évi julius hó 15. déli 12 órára annál bizonyosabban nyújtsák be nlulirt felügyelőséghez, mert e határ-| időn tűi beérkezett ajanlatok figyelembe nem vétetnek.
A tervek, költségvetések s feltételek a mura-nedeliczi m. kir. dohány beváltó hivatalnál a szokott hivatalos órákban be tekinthetők.
Tolnán, 1875. évi junius hó 16-án.
N. kir. dshásybeválté felügyelőség
(1709—8) Hraíron
| A/iaO j Pénzügyi tanácsos.
HÖCÜISTVÁN
gépgyára Budapesten, soroksári at 20. sz.,
ajánlja 6, 8,stb. lóerejü gőzcséplőgépeit, valamint 6 lóerejü zsákoló
és tisztító szerkezettel biró (1708—3)
cséplő-gepeil és kézi cséplőit,
oszlopos járgányait
2. 3, 4 és 6 lóerőre ; továbbá közönséges járgányait 1, 2. 3, 4 és 6 lóerőre és az ezen járgányoknak megfelelő nagyságú szegecses vagy léczes dobokkal ellátott
cséplőit, eredeti Mayer-féle (Frieur)
konkoly, bükköny, zabtisztitó és egyéb
gazdasági gépeit.
Stiftrendszer szerint 2 ló vagy ökör által hajtva, legtöbb munkát biró cséplőgépek, melyek egy óra alatt 50 font gabnaazemet csépelnek, jelentékenyen lejebbszállitott áron, jótállás mellett, próbaidőre, bér- és vámmentesen. Rajzát és leírását felszólításra ingyen és bérmenteaen szállit:
Ph. Hayfarth é8 társa gépgyára Majna melletti (1660 — 4) Frankfurtban.
Olt, ahol még nincsenek, ügynököket alkalmasunk.
Nagy-Kanizsán, a Fő téren naponkint nyitva
WERIN-nek
az ujabb időkre vonatkozó nagyO
§ MUZEUMA. §
Q Az egész világ legújabb és legéidekesebb látvá- A
0 nyait tartalmazza, melyeket pompás forgókészü- Q
o lékek által a legtermészetesebben szemlélhetókké te- Q
0 hetni. (1710-^-1) Q
0 V Kiváló ügyeimet érdemel § a bécsi 1873-iki világkiállítás,
^ továbbá az első magyar-osztrák
2 ÉJSZAKI SARKVIDÉKI BXPEDITIO.
Naponkint reggeli 9 órától esti 10 órüig Tan nyitva. Az esti kivilágítás nagyszerű.
Bemimti dij azemélymkiut 20 kr. Számos látogatásért esedezik tiszteletteljesen
Werin A.
NB Bővebb értesítést a naov falragaszok.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
V
MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság
Van szerencsénk ezennel köztudomásra hozni tiogy üzklünznek a magyar királyság és teatrérországai terílletén való megindithatásárs a legfelaőbb jóváhagyást megnyervén, működésünket egyelőre
* tűzkár elleni biztoaitáa teréu már megkezJtQk. , ,
Czéluuk a biztositá^i dijak olcsóság» álul, a lehet« legkedvezőbb feltételek - s álulában másnerafi lényeges könnyítések, — valamint a káreseteknél pontos és gyors eljáiás általa köaönasg ds-
csűlését és bizalmát kiérdemelni. Biztosítást vállalunk ily alapon '' ,
tűzkár ellen
lakházakrs, sazdsssgl epületekre gyarskra. nühelyekre, mindennemű flépekre. áru-raktárakra, bátorokra, raba- és febéme«őskre gazdsssg. szerekre msrhárs, szástófíldl- ét ■siet tsrsiésyskre.
Saját tőkénken kivHl jelentékeny mértékben fokoz** biztosítási képesiégünket azon «zoros összeköttetéa. melyben a világhírű
„North-British and Mercantile Insurance Company*
csia.fi aug-il biztosító társasággal állnnk, mely 1809-bsa alapult s Losdoilbis éa Edlsburgban székei. S a mely táraaaág legfelsSbb helyen jóváhagyott alapszabályaink értelmében az általunk vállalt biztosítási
kB telezettségeket
terieiiflmőkhen m A<tMie(fikben
átveszi'' viasontbiztoaitásképt-n, s ezért
A „Nortb brltitb ssd Msresitlle
minthogy víszontbiztoaitáabau áll majdc saaágok a mazimal-Oiazegeiket meghaladó
társaságit * nisgvar-oaztrák biztoaítáai flzletben jelentékeny hányaddal vonták érdekeltségbe. M__„ mmu u*-nmm»UM*
Azon bizelom. melyben s hazai társulatok ily kapcaolat által az angol táraságot riazesiték, elég v.lágoa bizonyítéka annak, mily előkelő állást érdemelt k. magának a .Mortt brlUStt «« »SroajHiS S .lég biztos jele annak, mily méltó elismertben réazesitik a társaságnak évtizedek ÓU folyUtott becaületes mfiködéaét a mily nagy bistoaitékot Ulálnak tágkörü biztosítás, kepeaaégeben mindazon orasAgo*-
ban. hová mőködése^kibat.^^ megje?yexnCk. hogy a .Nortb brltlsb and Meroastlle Intursnce Cottpssy" részéről a magyar királyság éa teatvérorazágai ternl etére I. általánoa felbaUlmasottá KlapkS QyJrfy tábornok ur, helyett t-sévé, II. felhatalmazottá Kosotty Lsjot ur, a n.-kanizaaí főügynökévé pedig
STEINITZ MÓR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelhetően igyekezni fognnk a kftzbízalmat mennél előbb teljeaen kiérdemelni.
A r Mercantile14
magyar-angol bistositó társaság.
> m • +
Vonatkozva a megelőző körlevélre ajáaSom magamat
tűzkárok elleof biztosítások
elfogadására akár ingó, akár ingatlan vagyont illetőleg, midőn egysaersmind a legjutányoaabb föltételek mellett ason leasek, hogy ssilárd elveket a as előforduló káreaetekuél gyora és késsségea eljárást
Egyúttal bátorkodom asivea figyelmét arra irányozni, hogy a .MsreaotHs- aaoroaabb viszonyban állrán á .Msrtb-British SSd Mercastile Iswrasoe Cs»pssy«-val a támogatva annak hatalmi. 37 ■Iliiét meghaladó SZÜtt pénztőkéjévé!, a legmesszebb terjedő biztosítékot nyújtja, következőleg minden lehető igényt kielégíteni képea.
Örömest ajánlkozom mindennemű érteaitáaek megadására éa teljea tisztelettel vsgyok .
a .Mercantile* magyar-angol biztosító-társaság foügynöksége ^agy-Kanizsán .
Steinitz Mór.
V . í..» A A A A ▲ A A A M. A A A A ▲ A ▲ .
T» ''
A szenvedő emberiség javára
közlünk több alább következő elismerő iratokat, mely a legtöbb bizonylatok az előnyös hatású
(1602—9) A valódi
W1LHEL M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theáról.
Wilhelm Fereaoz gyógyszerész uruak N''eunkircbenben.
Iluiuliurg. nov. 21-én 1874.
Tekintetes ur! Kötelességem önnek köszönettel tudtul adni. hogy ar öntől való Wilhelm-féle köszvény es rsúz elleni vértisztitó thea engemet oly betegségből gyógyított ki, melynél már semmi más orvosság nem basrnált.
Az igazság bebizonyítására nevem s pecsétemm«-! ellátottan adom jelen iratomat, hogy 8 hónapon át uapoiitai egy uiiag használatával 7 év óta gyötrölt
nehéz nyavalyámtól
megszabadított s már 14 hónap óta semmi visszaesést iK-m érzek.
Mátok jóvoltjáért szíveskedjék ezen nyilatkozatomat közzé tenni.
(P. H.) '' II e.r g e r I g n á c x.
G. Z. 4218.
Bizonyítom, ho^y ezen iratot elöuem. személyesen is ismert Ber-ger Ignác* cs. kir távírda-osztályvezető llaiuburglian, xajátkeziileg irta ala. Haiul''iirg. nf>v. :>0. 1874.
(P. H.) ParavíciniAn t. m. k. cs. k. jegyző.
W''lhela Ferencz gyógyszerész urnák Nenukirci.enben. •y- Altenfeld, felső Ausztria nov. bO, 1874.
Az ön Wilhelm-féle köszvény és csiizellení vértisztitó theája, me-
lyet Hofstatter Auguat ur lincsi gyógyszertárából vessek, nálunk igen tok jót teáz, maga Niekl bámulja « thea hatását, én egy év óu használom és köszvényemtől megmentett s ideggyengeségemet meggyógyitá, 3 paket használata egészségemet viasza adta, vsloban fogadja ezért hálámat.
Kram 1 Júlia, háztulajdonos.
Wilheln Fereaoz gyógyszerész urnák Xeonkirchenben.
Komárom, nov. 30. 1874.
Tekintete* ur! Legmélyebb köszönetemet fejezem ki, ho^y oly szerencsés valék az ftn Wilhelm-féle köaxvény éa csúz elleni vértisztitó theáját megismerni. A mindenható Isten segített e szerrel, 12 éjkóta szenvedtem, S évig fdrdóket használtam, minden. kenőcsöt hassnáütam. de a zok pénz és sok szenvedés nem legitett semmit.
■égegyszer ezerszeres kSszSset s Jé theáért. mely se k Sfy híztál | sem szabad hiáoyzssl. Kart sz asgs sz srvos.
fiokaA kérdezték : mi lói gyógyultam meg oly hamar, tekintetes ur czimét soknak oda ke!le adnom.
Kérem még, szíveskedjék 4 pakélot ezen Wilhelm-féle köszvény és csúz elleni vértisztitó th> ából küldeni, melyet a városi kapitány ur használand Kérem posta-utánvéttel küldeni. Tisztelettel
Schartner József, építőmester, Vit-utcza 1196 az.
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
RAVISSANTE
Dr. Lejosse-tól Párisban.
Óvás a hami^itás és felcserélés ellen.
A valódi WilkelB-féle antiartbritia. antirheumatikua vér tiszti tó-thea csak az első nemzeti Wilhelm-féle vértiaztitó-theagyárban Ke un kir eben ben Bécs mellett, vagv általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók Egy doboz 8 sdsgra felosztva, orvosi használat- éa utaaitáaaal ellátva 1 frt., a bélyeg es ¡»akoias-dij 10 kr.
A t. cz. közön» g kényelmére a valódi Wilhelm foto sstlsrtfcritls és sotirbesmstikos vértisztító thea kapható :
Nagy-Kasizssa: Resesberg Ferencz urnái Zágrábban : Mittlbacb Zsigmond; Kőszegen: Lsaoínovits N. Keszthelyen: Roaenberg Ema-nuelnél; Kapronczan ; \Wrli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovazky ; Szombathelyen: Pillicb Ferencz gyógyszerész, Szatmártt: J. Bossin ¿yógyazerész és Szigetváron: Urfiahut Miksa uraknál.
Caak s hivatalosan megvizsgált, méregment*i tiszta és teljesen ártalmatlan
RAVISSANTE
bir azon erővel, az emberi bőrt minden i*ra léstől megmenteni, utóbajoktól megóvni Í szépséget s örök ifjúságot biztoaiuni. Ha l Ravissaats naponkint egyszer az ujjhegv ^ az arezra, ragy más testrészre dörzsölt» ''ik'' már a tördlközés után tapasztal ható a majd nem csodálatos hstás."Az arezon támadt rin-
ezok és himlőhelyek elaimittatnak. _ A Ra
viaaante ifjú arcssaint idéz eló. a bőrt febé riti, frissíti éa finomítja; eltávolít legrövidebt idó alatt azeplőt, májfoltokat, orrvörössége-s bőr minden tisstátalanságait.
Már az elaő kiaérlet után elhatározzák a • hölgyek, jövőre caupán caak Dr.LEJOSSF. T L lághirfl , Ravlssaate -ját használni.
lEgy üvegtok ára 1 frt 50 és 2 frt. 50. kr
; Postai küldésnél »0 krral több.
Kapható nagyban és kicsinyben Budapesten:
Dr. LKJOSSE fóraktárában, király utcza 15. I. 19. Kanizsán: Bachrach J. H. urnái. Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartás mellett, utánvéttel eszközöltetnek. • (1569-28!
»r m
O Felsége l<"irke«ryelinesebb elismerésivel.
Ht:t:sj
világkiállítás
|S7 ?>.
irdemjeilel
kitüntetett
1873.
Budai Rákóczy keserűvíz forrás.
A continen6en legtartalmasabb és leghatásosabb keserű víz, a budapesti m k. egyetem laboratóriumában, valamint kül- és belföldi hires tanárok által elemezve, egy bécsi fontban 370 773 -tömör ás\ány alkatrészt tartilrcaz.
A »zt. ttocbus kórház főorvosa De. Waila, és I>r. Frenreisz buda város főorvosa szerint a termé-azet«s Kákóczy ásványvízzel következő betegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikerrel :
1. Az altest betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Gbronirus gyomor és bélnátbáknál : sárgaságnál.
3. Vérkeringésben zavaroknál, nehéz lélekzésnél, különösen, ha azok a vérnek különböző szervekbe* való tolulását okozzák.
4 Köszvénynél, a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben előmozdítván.
5. Chronicus bőrkiütéseknél s a acrophulosia csekélyebb fokainál.
6. A szív elfajulásnál kövérség által.
7. Aulában tnlságos kövérségnél. (1681 10)
8 A nók nemi részeinek betegség"ü>en.
A müncheni altilános korház orvosa I»r Seitz tanár álul is nagyszáma betegségben és kórban szintén igen hatásosnak találtatott és 1W7Ő. február 12-éról ilyennek bizonyitutik, miért is ezen kitűnő ásványvíz. melynek a legkisebb adagokban véve is gyors és biztos hatása van; a szenvedő és aegéiyt keresó t. cz. közönségnek a legjobban ajánlható.
Kapható és megrendelhető minden nevezetesebb fü-.zer és ásványos viz kereskedésben éa a legtöbb gyó,;v „zertárban. Fő raktár es szállítás a íor.-ás tulajdonosainál Loser testvéreknél Budapesten.
A legnagyobb YáSBüTORGYAft
Ó, Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz. alatt vau, honnan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1667—
[eskórt) gyógyil levélbe« Jr. Killixch apeczia-lisu Drezda, Williduts plaU 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres eredmény !
■■IBBHI
Dr. Handler Mór
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
S.vógyil gyökeresen fényes és tartós siker bisioaítáMa mellett mindeunemü
titkos betegségeket
1) az önfertőzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ingerlékeny Kyenneséget, az ondőfoly Á«t, különösen h
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt);
2) hugv csúfol vasokat (még oly idülteket is), a uetn krémek bujakóro» f ekéi veit és máaodreitdA bujakórt minden alakjaiban és elcsniuásaiban •
3) liuffyosöszül£üléaeli:et:
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, sz úgynevezett Mlérf.»|yá„t, és az onnan eredő
MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) a hujyhólyag betegsége t és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig és estve 7 órá
tói 8-ig. v •
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a. kígyó- és városház-uteza sarkán. (Rottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek meg küldetnek.
Fehér M Vk lVs
alnaKelsőrendű ezüst érem. a cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél gyürüs hengerekért.
Kiilme E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajauljuk 2000 péld-uyban mar használatban levő
mosonyi gabna-r08táikat két nagyságban, « szitával ellátva 60, 70 írtért, cs. kir. sza-bau. Hungaria Drill legtökéietesbitefct sorvetógép, meritó kerekekkel. G ARETT-fóle ve töff ép
kanálmeritővel, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántó- és egyéb gazdászati szerek, szecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplőgépek sto. e. f.
Ábrás árjegyzekek ingyen és bérmentve szolgáltatnak. (1706 — 2)
Wajdits József lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-KauizsájT
egyedüli képviselője
nstoy n
ajánlja ezeknek világhírű
góznozdony
és
gteéplőgépelket,
melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek _
alig elkopása folytán, számtalan elsó dijakkal, ugy
le<rnjabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a be-
csület oklevéllel tüntettek ki.
• , ,. *** svábbá as ezekre történendő mi^őbbi megrendeléwket, valamint a netán «ük-seglendő egyes gepreszek bejelentétót, hogy a t. cz. gazdaközönséget ideje korán kiszolgálhassa
Májú. hó 23, 24 és 25-én ^ Atadon S o m o g y m e g y é b e n tartott g.«L kiállit és verse-''
X * ° '' D 8 b J IeKUJa,bí f fÖkMlA10 W^» Johnston, Champion és Hofherr
ellenében ver^nyesve, as eUő dijat és aranyoklevelet nyerte eí, nemkülönben^T.Sulky Rske"
ssénagyüjtőm is as első dijjal jutalmazutott.
Kiállítási csarnok Bécsben: ÜL P^gerstrasse 1». .Hotel Hungaria -d^n«*?"™''BudlpestenülWiut 12-82ám
z ^ Iroda és kiállítási csarnok : Bécsben Budapesten
IH. Pragerstrasse Iá. sz. Ü I 1 ő u t 1 2 s z.
»Hotel Hungaria" Köatelek*
(1680 —6J orsz. gazd. egyesület.