Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.86 MB
2022-11-24 10:15:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
134
213
Rövid leírás | Teljes leírás (682.76 KB)

Zalai Közlöny 1875. 053-062. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MAtn-KAMZSA, 1875. Julius l-én.
J
fffils - L
EW«2Bte»i ár:
) ,zeu irre . . 8 frv
Efél *TTe • • • • 4 » jf>eyea «rrt'' • - • fyjy szam JO kr.
Hlra«t«tst
hasábos petiUorbao 7, núoúior 6 c minden további »őrért 5 kr.
SYILTTÉRBKN
,oron*''nt 10 krftrr »»•
:ecnR« fel. Kincstári illeték minden *gyes hirdetésért külöi
30 kr. fizetendő
külön/
előbb:
-SOMOG
Ö Z
Or<r
i
Tizennegyedik évfolyam.
v-^ág»
± Up szellemi ét 0 lyagi részét illető aöx-i. iexneny , előfizetések, reclamatiók uL a uer-kesztő-kiadóhoi oer-menrre intósesdAk: xagy-kan1zsa Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Réziratok tíum nem f i küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank''4, a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a „zalamegyei általános tanitö-testűlet«, a ,Zaia-Somoqy* gőzhajózási reszvenytársuiat s tőbb megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Beienkiiu kétszer, vasarnap- s csütörtökön, uiegjeleoö vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérjük a „ Zalai Közlöny" t. pártolóitf akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési idejök e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében Jennakadás iie történjék.
Előfizetési ár az eddigi
Félévi-e 187ö. jid.—decz. Jólyamra 4 irt. Negyedévre 9 , —szept. „ 2 „

Részes kiírás
Zalamegye központi választmányának Zala- fyerszegen l&iő. évi június hó 8-án tartott ülése jegyzökönyvéből.
9f>. kpv. 1Ö75.
Tárgyaltatott a magyar királyi belügy-mi nister ur ó nagy méltóságának folyó évi május 31-éo 25333. szám alatt érkezett leirata, melyben a választási törvény 56.
alapján az általános képviselő választásokra folyó évi julius 1-tól 10-ig terjedő tiz napi időközt tűzi ki és a választásra törvény értelmében szükséges minden intézkedések megtételét, a törvény (»2. £-a értel-luóbeni hirdetmény kibocsájtását a/zal rendeli el, hogy a mennyiben az állandó névjegyzékeknek elni''m készithetése miatt e megye területén a képviselő választások a kitűzött fenuebbi ti/, napi határidő alatt megtarthatók nem lennének, azon időpontra nézve, melyben az állandó névjegyzékek okvetlen megállapítva lesznek — a választási határidőnek az 1875. évi 39. t. cz. értelmében! kitüzhetése tekintetéből jelentés tétessék, elvárván a képviselő választók állandó névjegyzékének a legrövidebb idő alatti akkénti összeállitását, hogy ehez képest a választások határideje olykép tűzet-
hessék ki, hogy a választások befejezésétől az országgyűlés megnyitásáig legalább tiz napi idóköz maradjon.
Olvastattak ennek kapcsában a tegnapi napon, vagyis junius 7-én tartott megyei bizottsági rendkívüli közgyűlésben 4120./149 és 4150./450. számok alatt hozott, az or-szággyülést f. évi augustus 28-ára összehívó legmagasabb királyi leiratnak megtörtént hirdetéséről értesítő, annak alapján az egybehívott országgyűlésre küldendő képviselőknek törvény értelmébcni megválasztása végett teendő intézkedések megtételére a központi választmányt utasitó, valamint a képviselő választási mozgalmak alatt s a választások idején a rend és köznyugalom megőrzése a s...