Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.86 MB
2022-11-24 10:15:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
283
Rövid leírás | Teljes leírás (682.76 KB)

Zalai Közlöny 1875. 053-062. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MAtn-KAMZSA, 1875. Julius l-én.
J
fffils - L
EW«2Bte»i ár:
) ,zeu irre . . 8 frv
Efél *TTe • • • • 4 » jf>eyea «rrt'' • - • fyjy szam JO kr.
Hlra«t«tst
hasábos petiUorbao 7, núoúior 6 c minden további »őrért 5 kr.
SYILTTÉRBKN
,oron*''nt 10 krftrr »»•
:ecnR« fel. Kincstári illeték minden *gyes hirdetésért külöi
30 kr. fizetendő
külön/
előbb:
-SOMOG
Ö Z
Or<r
i
Tizennegyedik évfolyam.
v-^ág»
± Up szellemi ét 0 lyagi részét illető aöx-i. iexneny , előfizetések, reclamatiók uL a uer-kesztő-kiadóhoi oer-menrre intósesdAk: xagy-kan1zsa Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Réziratok tíum nem f i küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank''4, a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* a „zalamegyei általános tanitö-testűlet«, a ,Zaia-Somoqy* gőzhajózási reszvenytársuiat s tőbb megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Beienkiiu kétszer, vasarnap- s csütörtökön, uiegjeleoö vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérjük a „ Zalai Közlöny" t. pártolóitf akiknek évnegyedes, vagy féléves előfizetési idejök e hó végén lejár, szíveskedjenek azt megújítani, hogy a lap szétküldésében Jennakadás iie történjék.
Előfizetési ár az eddigi
Félévi-e 187ö. jid.—decz. Jólyamra 4 irt. Negyedévre 9 , —szept. „ 2 „

Részes kiírás
Zalamegye központi választmányának Zala- fyerszegen l&iő. évi június hó 8-án tartott ülése jegyzökönyvéből.
9f>. kpv. 1Ö75.
Tárgyaltatott a magyar királyi belügy-mi nister ur ó nagy méltóságának folyó évi május 31-éo 25333. szám alatt érkezett leirata, melyben a választási törvény 56.
alapján az általános képviselő választásokra folyó évi julius 1-tól 10-ig terjedő tiz napi időközt tűzi ki és a választásra törvény értelmében szükséges minden intézkedések megtételét, a törvény (»2. £-a értel-luóbeni hirdetmény kibocsájtását a/zal rendeli el, hogy a mennyiben az állandó névjegyzékeknek elni''m készithetése miatt e megye területén a képviselő választások a kitűzött fenuebbi ti/, napi határidő alatt megtarthatók nem lennének, azon időpontra nézve, melyben az állandó névjegyzékek okvetlen megállapítva lesznek — a választási határidőnek az 1875. évi 39. t. cz. értelmében! kitüzhetése tekintetéből jelentés tétessék, elvárván a képviselő választók állandó névjegyzékének a legrövidebb idő alatti akkénti összeállitását, hogy ehez képest a választások határideje olykép tűzet-
hessék ki, hogy a választások befejezésétől az országgyűlés megnyitásáig legalább tiz napi idóköz maradjon.
Olvastattak ennek kapcsában a tegnapi napon, vagyis junius 7-én tartott megyei bizottsági rendkívüli közgyűlésben 4120./149 és 4150./450. számok alatt hozott, az or-szággyülést f. évi augustus 28-ára összehívó legmagasabb királyi leiratnak megtörtént hirdetéséről értesítő, annak alapján az egybehívott országgyűlésre küldendő képviselőknek törvény értelmébcni megválasztása végett teendő intézkedések megtételére a központi választmányt utasitó, valamint a képviselő választási mozgalmak alatt s a választások idején a rend és köznyugalom megőrzése a személy és vagyonbiztonság fenntartása végett tett intézkedéseket tudató végzések.
A központi választmány a választási és szavazatszedó küldöttség! elnökök, helyettes elnökök, jegyzők és helyettes jegyzők-megválasztásátszükségesnek látván, tekintve, miszerint a megyebeli választó kerületek mindegyikében az alapul vett ideiglenes névjegyzékek szerint a választók száma, valamint az 1500-at meghaladja,ugy a3000-et sehol nem fölözi, — ehez képest a választások vezérletére választó kerületenként a választási és szavazatszedó küldöttségi elnökök és jegyzők, valamint a helyettesek eké-pen választatnak meg.
I. Tapolczai választókerületben.
Választási elnöknek: Vadnay R. Zánka.
„ küld. jegyzőnek : Csepely K. B.-Füred. Szav. „ elnöknek : Ács Ferenc*. Diszely. » » jegyzőnek: T. Galdon K.Tapolcza.
Helvettes elnököknek:^!*''" ^L
(Czigány K. iapolcza.
- jegyzőknek. (Áryay Laj.Tapolcza.
II. Keszthelyi választókerületben.
Választási elnöknek: Kovák Fer. Csány.
, jegyzőnek: Bogyay M. Sármellék. Szav. küld. elnöknek: Csesznák L. Keszth. „ s jegyzőnek: Koller István. Páhok,
Helvettes elnököknek J^eszth.
(Korcsmaros J. „
, (Töreky A. Köveskut. „ jegyzőknek :(Kugler N> Keszthely.
III. Szentgróthi választókerületben.
Választási elnöknek: BarczaS.Csabrendek.
Ä jegyzőnek: Gyömörey G.Gógánfa. Szav. küld. elnöknek: Be^senyey E.Mihályfa , „ jegyzőnek: Chernél Gy.C>abrend.
Helyettes elnökóknek:^^
. (Epstein Vil. Sümegh. . jegyzőknek: jjfémeth Zs. Sz.Gróth
IV. Kanizsai választókerületben.
Választási elnöknek: Tolnay KZ.-Sz-Mih.
„ jegyzőnek : Hertelendy B. Kanizsa
Szav. küld. elnöknek: Inkey Lász. N.-Réc^e.
„ » jegyzőnek: Ebenspanger L. N-Kan.
„ , .. , , (Tóth L. N. Kanizsa.
Helvettes elnököknek:;xg, .. . v
(Mártinkovics K. „
.. , (Oroszváry Gy. „
• Je»zoknek: (Simon Gábor .
V. Zalaegerszegi választókerületben.
Vál.^lnöknek: Főt. Dr. Horváth K. Egersz.
iíasztási jegyzőnek: Dr. Czinder Istv. ,
Szav. küld. elnöknek: Szily Dezső. Botfa.
» jegyzőnek: Braunstein P. Egersz.
tJ , „ . -T-. , (Deák hajós. Tárnok. Helyettes elnökoknek:}^^ ^^
iesrvzőknek .(Szecsődy ESersz"
VI. Alsólendvai választókerületben. Választási elnöknek: fiperjesy S. Kanizsa.
yf jegyzőnek: Szeredy P. Dobronak. Szav. küld. elnöknek: Horváth László.Lenti. » » jegyzőnek: Isoó Fer. A.-Lendva.
Helyettes elnököknek:g^yte®;S^zde0^;
.. . (Kelcz Gy. A-Lendva . jegy2oknek.^K()T4cs ^ _
VII. Boksái választókerületben. VáL elnöknek. Főt. Dr. Berger Sz-Györgyv. Választási jegyzőnek: Baka Boldizs. B&lűa. Szav. küld. elnöknek : Egerváry K. Z- Lövő. » » jegyzőnek: Mártinek Istv. ,
Helyettes elnököknek:^^^*^61^^-Kálocf.
.. . (If. Fáslek Ján. Baksa. , jegyzőknek: ^ Kálmán ^
Vili. Lete-nyei választókerületben. Választási elnöknek: Séllyey László. Gelse.
w jeg5''zónek: Gózony L. Letenye. Szav. küld. elnöknek: Szalacsy Fark. Vente. » » jegyzőnek: Faits K. B-Sz-Györ.
Helyettes elnököknek:^?0!
J (Zakál Gy. Letenye.
r, , (Békessy Rezsó
» ^-rzoknck: (Vizmathy P. Szeme.
IX. Csáktornyái választókerületben.
Választási elnöknek: Bogdán Gy. F-Hriscs.
,, jeg3rzónek: Zakál H. Csáktornya.
Szav. küld. elnöknek: Deurbányi E. „
„ „ jegvzónek: Szilágyi Gy.
»
n
Helyettes elnököknek:^^ perUk
.. . (Huszár N. Csáktnya. jeg}''Züknek:(KornfeindN.Nedeüc. A választási elnök és jegyző az 1-só — a szavazatszedó küldöttségi elnök és jegyző pedig a 2-ik szavazatszedő küldött-

TÁKCZA.
Kuyinglkróuikáiiiból.
II.
— A pli''bánti« tuBculxnum* —
A kastélyt s házsorát Pap s a tisztek lakták. Át uraság kertjét Cai/ra kertnek hitták !
A erifra kert mögött Víg élet folyt mindég, VA pap szőlejébe Oda járt a tisztség !
Kötél volt a bajlék, Srives volt gazdája, Kyáj&sságban kitett Hajt a ro kön «ága !
itt volt a vadisxok Lfcgkedvesb gj''ülpontja, Vad kacsáját, nvnlát, Ki IÓU, ide horta!
Morcsizva — tréfa közt a pftrkölt elkészült ; Egr hétig dicsérte, Ki "ebből résaesült!
a tusculanumból Jártunk a fürdőbe — Jó volt ott pihenni Jövés, menés közbe!
Hülgyek ia ki jöttek Kívánságból néha: Ki be nem fért; leült a gyepkanapéra !
Megszűnt itt ilyenkor a belső feszesség : Szép dalokban tört ki A természetesség I
Te«tvériességb«?n Itt tölténk idSnket, — Hányszor ott ért éjfél J/> kedvben bennünket ! ?
H^za Balog Tóni Kifért ősz'' Szmirnáján, '' Mint luvag elül-ment S nyomán a karsván !
E tnacnlannmra Gyakran emlékezem, Mit vesztettem benne, Mindenkor érezem !
ÖRSI.
Virágok és tövisek.
— őssr.együjté : Jenvay 6ézt. — (Folytatás.)
A divat változása egy^olyan adó, melyat a szegények ipara ró a gazdagok hiúságára.
A gyenge atya gyermeke vagy elaljaso-dik, ha lelke köznapi, vagy a keserűség egy neme fogja magát szivébe fészkelni, ha lelkülete nemesebb.
Egy világot könnyebben épithetiink fel romjaiból, mint a hitet, ka egyszer szivünkből kiveszett.
Nincs a földön öröm, melyet bánat fellege ne boritana.
Napjainkban nem határoz, hol veszed a fényt, a gazdaságot mi módon jutottál hozzá, elég, hogy gazdag vagy és tisztelnek, a szellem a reális világban nem sokat számit,ki emelkedni akar, legyen gazdag, hogy hol vetted a gazdag-
ságot, nem kérdik, a fény elhomályosítja régi. talán jellemtelen életedet.
Ha boldogtalanságra jutsz, barátid szin-bül részvétet színlelnek; de valóban lelküket a káröröm tölti be, érjen ismét szerencse, örülnek szerencsédnek külsőleg ; de lelküket az irigység tüze emészti.
A nőtlenség terjesztése és pártolása any-nyi, mint megfeledkezni arról, hogy minden nőtlen férfi egy leányt kárhoztat a kicsapon-gásra.
1
Az asszony nevet, mikor lehet, sir, mikor akar. —
A kegyetlenség a tudatlanság sajátja, mely csak az erő jogát ismeri el.
— H .
A tudomány gyökere keserű; de annál édesebb gyümölcse.
A lelkesülés és méltatlankodás rokonok ; mert csak akkor méltatlankodik az ember, midőn lelkesül. A
A sok fecsegés és locsogás a sz llem üres-; ség csalhatatlan jele. A fecsegő hasonlít azon ; emberhez, ki soha sincs hon.
Az élet tűzhányó hegy, oldalain viruló növények díszlenek s gyakran akkor söpri el a vész, midőn legbujábban terjeszti azét virágszirmait s adja át illatát a szellőnek. Most még mennyi ömlengés, fényes remény, ki tudta volna csak e néhány órai jövőt is megjósolni ?
A melyik férj minden mulatságba elereszti feleségét és minden vízből megitatja lo vát, nem lesz sem jó felesége, sem jó lova.
Aki boldog akar lenni, szükséges, hogy nyugodt házi köre s néhány barátja legyen, két vagy három rokon szellem elég, kikkel örömet, bánatot, gondolatot s érzemény t megoszthatunk.
Az élet két részből áll; múltból, mely álom s jövendőből, mely kívánság.
A valódi bátorság ismeri a veazélyt.
Aki hízeleg koldul, aki hízeleg ront, aki azt elfogadja sülyed.
A büszkeség becsületességet parancsol, ámbár a büszkeség még nem becsületesség.
Ha a szerelmet elakarod űzni, dolgozz l
Az a nő, ki ingadozik, el van veszve.
Az olasz nő csak akkor hiszi el, hogy kedvese szereti, ha ez képes érte bünt elkö vetni, az angol nő, ha bolondságot követnek el érte, a franczia nő valami ostobasággal is beéri.
A hízelgés megrontja a szellemet, mint a ezukor a fogakat.
A fényűzés ott kezdődik, hol a szükség
végződik.
(Folyt, köv.)
séghez osztatnak bi\ a választási elnököt akadályoztatása esetében a szavazatszedó küldöttség! elnök helyettesitendi a helyettes elnökök és jegyzők szükség esetérei beosztása a választási elnök feladata levén ; egyúttal addig is, mig a választási határnap az e végett a jelen ülésből a nagyméltósága magyar királyi belügyministeriumhoz tett felterjesztésre érkezendő leirat folytán ki
tűzhető leend s ennek folytán a választási segéd adatok kiküldhetők lesznek — a megválasztott s fentebb megnevezett választási és szavazatszedó küldöttségi elnök és jegyző urak s helyettesek is megválasztatásukról egyenkint jelen végzésnek kivonatbani közlésével értesíttetnek. — Kmf.
Kiadta: HANTY KÁROLY m. k.
közp. valamit jeg}*».
Jegyzőkön} v,
j elv éve Keszthelyen az „Amazon'' czimü vendéglőben a keszthelyi választókerület szabadelvnpártja által 1876-ik évi jnnins hó O .án tartott értekezletről, •jr Tárgy :
Koller Ferencz és Korchmáros N. János urak, mint a kerület elnökei Jhfvözlék a szép számmal megjelent választó közönséget b mielőtt i tanácskozásba bocsátkoznának, kérik h — már most megalakult szabadelvű pártul, őket eddigi teeudőiktől felmentetni é* uj tisztviselőket választani; ez elfogadtatván, a választás idejére korelnöknek Solyomváry Ferencz közfelkiáltással felkéretelt. ki eln..ki székéi elfoglalván, mindenek előtt indítványozza, hogy a két párt elnökének ez eddigi hazafiúi szíves fáradozásukért köszönet nyilvánitassék és jegyzőkönyvbe foglalt&ssék; ez zajos éljenzés közt elfogadtatott.
Korelnök ur az elnök választást azonnal foganatosítandó, felkéri a gyűlést arra nézve nyilatkozni. — Kövid tanácskozás folytán méltóságos Nóvák Ferencz ur elnöknek egyhangú lag kiiciáltátott és a párt által zajos éljenzések közt megválasztatott, ki is elnöki székét azon nal elfoglalván, a váíasztóközönségnek benne belvzett bizalmáért köszönetét fejezi ki és kéri őtet szíves tanác-csal támogatni. Méltóságos Nóvák Ferencz ur a tanácskozmány megkezdése előtt kéri a választókerület választóit, hogy az ügyrend meghatároztathas-ek, egy alelnököt, jegyzőt és bizottsági tagokat választani 5 kik is a következőkben választattak meg:
Alelnöknek Vérlessy Iván ; jegyzőknek Kugler Nándor, Hencz Antal; bizottsági tagoknak Koller Ferencz, Korthmáros János, Cseszünk László, Bogyay Máté, Bálás Árpád, Körmend} Sándor, Koller István, Beck Sándor, (iaál Miklós, Reischl Venczel. Péczely "László, Sólyomy Lipót, Király Lajos, Lázár L. Lipót, Semetke L«jos, Riedi Ödön, Csák Antal, Bogyay Kálmán, Gibcr József. Svastits Károly, Kr^iicz László, Ambrus Mihály, Szabó János esperes. Hanny Andor, Beck Kálmán, Doboay József, Farkas István, Botka János, Nagy János, Dr. Csanády Gusztáv, Hertelendy Imre, nságos Modrovits Gergely apát. Tamás Ferencz nia-gyaródi, Papp Károly, Szaiter Ármin, Németh Gábor, Király László biró, Nedeczkv Jenő. To-reky Aladár, Laskóy László, Bokor Benő, Péntek Antal, Lakatos Mihály, Sövegjárfó Ferencz. Spiegl Jakab, Major Antal Györok, Szabó György és Fleiner Sándor urak.
Elnök ur az ekép elválasztott bizottsági tag urakat üdvözli — és egyúttal a tanácskozás tovább folytatását kijelenti; — miután a párt ekép szervezve volna — első teendők közé tartozik képviselőt jeleini s maga részéről indítványozza, hogy Tolnay Károly, ki e keiületet már négy ízben képviselte, újból kéressék fel.
Nagyságos Csesznák László ur kijelenti, miszerint Tolnay Károly ur határozóit nyilatkozatát birja, hogy a jeleltséget aurg kora és gyengélkedő egészsége miatt el nem fogadja ; yzóló azon véleményben vau, hogy a mai értekezlet csak szervezésre és nem képviselőjelölés végezi "hivatván össze, inditványozza, hogy az összes jelenlevő választó polgárok mondják ki, miszerint a jelelésre nézve egy rövid idő alatt megtartandó értekezleten fog megállapodni. (Altalános helyeslés.)
Elnök ur ezek után határozatkép ki afendja, hogy folyó hó 16 án a nevezett ezél-bó! Keszthelyen az „Amazon* szállodában gyűlést fog tartani s kori a jelenlevő számos választókat, hogy mint ők, mint pedig többeket erre felszólítva,« kitűzött napou megjelen; oek. Ezzel a gyűlés szétoszlott. K. m. f.
Quousque tandem?
(Ajilva a kapitányi hivatalnak )
A" romlottság és zavar cselédügyünkben oly mérveket öltött ma már, hogy nyílt és ro
szaló felszólalásunkat sem csudálni, sem helytelennek nem fogja tartani senki.
Tartózkodtunk eddig a nyílt megrovástól, mert hittük, hogy apróbb és magánjellegű fel-Kzólamlások, hu n-m is erélyes intézkedést — fájdalom ilyet a kapitányi hivatalnál sajnos ta pasztalatok után ma már senki sem keres ! — de legalább annyit eredményezni fog, miként az érdekeltség külszinét és a statusquo fentar-tását a rendőrség kötelességének ismeri.
Mi az eredmény : Sodorna és Gomora! fejetlenség az eljárásban, piszok és romlottság a cselédségben, métely é* veszedelem a családokban, bujáseny vesék kel telt kórbáj^Jézengő éje lezők, — a bünsalak minden ocsmáuysága ! Sü-lyedés napról-napra oly mérvben, hogy most már elhallgatni lehetetlenség
Megvert bennünket cselédtartókat a teremtő mindkét kezével; eddig azi gondoltuk, mi vagyunk a gazdák — most be kell fogni szánkat — a cseléd parancsol, e-», szab bért, szolgálatot — maga határozza meg, rri a teendője, hány órát dolgozik, mit eszik? még ezen megnyugodhatnánk, ha a baj csak eddig terjedt volna, most már hála a kapitányi hivatal 3 tisztje és 20 rendőre 3 évi üdvös működésé nek van több bajunk i* — viselnők is, — de megtellett a pohár — nem lehet.
Kedves cseléd tartó polgártársaim igaz e, amint én állapotainkat hirom. ■
Cselédre van szükséged könyörögsz aljas szerzőnőknek, kiknek nagyobb üzl.-.tök a kerítés, megsarezol 2 frt. erejéig és hoz egy cselédet, hogy eszedbe jut Petőfinél:
»Istenem, de milyen karaván" akkoralá-irod az eléd szabott békepontokat. igábá hajtott fejjej, mert hát keserves kenyérkereseted mellett főzni, mosni, tisztogatni és a többi, nem vagy képes; azt nem kérded van-e igazsága, mert a tőled szökött és elmenő cselédet is igazság néikül fogadják mások, — minek tennél te olyat cselédlartó társam, mit fenki sem tesz, miért aem téged nem büntetnek,sem mást; egy pár nap megvagyuuk, mert téjjel, mézzel édesgetjük, marasztaljuk, nehogy ujabb lótás, fu tás essék kedves osztály részedül; egy hét múlva, mikor tán családod fele beteges, odavágják orrod elé a kanalat, seprűt, cseléded ott hágy, mint Szt. Pál az oláhokat; ha ekkor étlen, szomjan és kétségbeesésedben be mész a kapitányi hivatalba, — majd 2 — 3 nap múlva meg idézik szépen a cselédet, mert a te szavad sze retve tisztelt társam, csak bliktri! Előbb éhezzetek, — szomjuzzatok, — mi az 2 — 3 nap egy családban ; csak nem törik le nőd keze, ha hozzálát a félbenhagyott főzéshez, azért asszonyod lelt volna herczegné, ha nem akar körmeszakadtáig dolgozni, aztán minek vannak leányaik, ha nem nyúlnak a mosogató rongyhoz?
Fiad is van ugye? Elég erős suhsnez. bizony nem büntetik meg, ha az iskolából 2 — 3 nap oknélkül kimarad ? (ez sem szokás ám !) Már 12 éves és tudna -vizet hordani, piaczra, boltba szaladgálni ? aztán jó magad mire való, talán te is elláthatod egy-két nap házigazdasápodat — abba a kis sertés etetés és egyet-inásba nem törik derekad — nem is vagy idősebb 50 évnél, sokat elbírsz te még!
Ahán! jön a hajdú, holnap délelőtt 9órakor menj kihallgatásra.
Alázattal és a hivatal iránti tisztelettel jelensz meg, ott áll megszökött elhagyott cseléded, — de ha- kettőtöket vizsgálna valaki, aligha téged nem nézne panaszlotlnak.
»Hát mondd el édes lányom, rni panaszod van ezen ur ellen, mért hagytad ott felmondás és bucsu nélkül ?*
Aztán hallhatod, hogy a cseléd kevesebb dologra szegődött, mint a mit vele teletni akartak, hogy nőd, leányod nem igen segített neki és hornbile dictu ! éjjeli csatangolásru ki sem eresztették a házból — pedig ez bevett szokás és ami szokás, az törvény — tehát ennek van igaza — jámbor társam te ne is védelmezd magadat, ha csak befolyásos városi ember, város atyja nem vagy — neked igazad nem lehel! mert ugy a szokás, hogy ha becsületes, jóravaló embereknek cselédekkel vau panasza — kimondott igaz szavának hitele nincs, — hiszen mivel tudod bebizonyítani, — van két tanúd? minek is mersz enélkül beszélni — tudhatnád, hogy bizonyítani csak tanukkal lehet.
Ha pedig eszedbe jutna kérdezni, hogy elhagyott, megszökött cselédedet, hogy lehet igazság és elbocsátás nélkül felfogadnia másnak, az netn a te dolgod — az másé és miután ilyesmiért még senkit sem büntettek, a te szép sz*i meidért sem fogják ám azt megkezdeni — minek is ?
Megengedem kedves barátom, hogy nem a cseléd csap el téged, hanem neked jutna eszedbe öt csapni el — hiszem, hogy vau rá elég törvényes és igaz okod, — meg is fizeted a felmondási időre eső dijat, arra lögadok.
Mert ha megint tárgyalásra találnál menni, ugy kikérdezik hűtlen cselédedtől minden családi viszonyodat, hogy minden véred arezodba tolul és fizetsz, mert van annyi önérzeted, hogy családi viszonyaidat, — melyek pedig bűntelenek, — de apró kellemetlenségei mindenütt vannak, — nem engeded helytelen és a családi szentséget becsmérlő eljárás tárgyává tenni.
Azt is elhiszem, hogy ösazetörődtök cse
lédeddel, megadod magad kényszer helyzeted nek, sinlődtók, tűrtök, — kell engedned, hogy cseléded kószáljon alkouyatlol reggelig, — de nem mered gyermekeidet kezére bizoi,; lelve-óva tartjátok magatokat, mert tudjátok a kicsapongás és fajtalanság iszonyait, — melynek nem egy család siuletle meg átkát!
Ugy e ilyen a helyzet ma már és csak imádkoztok, mint dus termés felett az aggódó gazda minden nyári ¿¿örgő felhő előtt, hogy csak az ő kegyelme és semmi más mentheti meg a mutatkozó Isteu áldást, — aztán örülsz, ha családod megmenekült a veszély és aggodalomtól és örvendve mondod : „Hála Isten", — de nem ám „bála kapitányság."
De az én állapotom már elérte a netováb-bat, mert a közélet fekélyét látom legnagyobb mérvben terjedni és ha már nincs módomban másként segíteni, két kézre fogom Bolond Istók dorongját „noha te vered kapitányság, hát én is vcem lu
Szinte jobban esik a lelkemnek, hogy ki fáradhattam ! ....
Tudom, hogy felszólamlásomnak egy csomó nyomtatvány elkészítése lesz eredménye — 3 — 4 nap talán tanácskoznak ia telette, akkor aztán szépen elalszik az ügy, — mindnyájan szenvedni fogunk tovább, én pedig leszek a pusztában kiáltónak szava!
Vagy talán tesznek is valamit „adtál uram esőt, de nincs köszönet benne !*
Ott, a hol kevés az eljárási erély és akarat, a hol áskálódások — ilyet is hallottam szavahitető emberektől — szabályozzák az eljárást, nem sok bizalmam van, ha csak a városi tanács nem veszi az ügyet erélyes kezébe, — ha csak ez nem töriénik, bizony-bizony az e.nyomott panasz hangot ad pQuousque tandem — — ?• „Censeo Carthaginam esse delendam" ab.
Helyi hirek.
— Értesítés. A nagy-kanizsai választó kerület képviselőjelöltje Csengery Antal beszámoló és programmbeszéde megtartása végett 1875. évi julius hó 4 én Nagy-Kanizsán megjelenni fog. Miről a midőn a /álaszló polgárokat tudósítani van szerencsénk, — hazafiúi tisztelettel kérjük, hogy ezen ünnepélyes alkalomra — a fogadtatásnál julius 4-én a Budapestről 1 óra 51 perczkor érkező vasúti vonat nál, ugy a beszámoló és progra mm beszéd meghallgatása végétt julius 5 én délelőtt 11 órakor a városház nagytermében, lehetőleg teljes számban megjelenni szíveskedjenek, hogy képviselő jelöltünk hazafias érdemeihez mél*ó legyeu választókerületünk ünnepélye. Nagy Kanizsán, 1875. junius 26 án. A. végrehajtó bizottság nevében: Inkey László s. k. Mártinkovics Károly 8. k. pártelnökök.
— Mahotned Benrcul pasa 9 nőből álló háreméval, kűztük egy magyarnővel, mint Dr. Blau uy. török császári katonai orvos ur beszéli, néhány napra Kanizsára jő az ő látoga tására, néhányan már tanulnak is egyes török szavakat, hogy a pasával beszélhessenek.
— A rég várt katonai zenekar mult vasárnap megérkezett s mondhatni szokatlan élénkséget idézeti elő a városban. Este a „korona" vendéglő udvar iban játszott, az étterem s kávéház zsúfolásig tömve volt, Schmidt vendéglős ur szokott fürgesége mellett is alig volt képes a kívánalmaknak megfelelni, különben is jó izlésü ételei italai s a gyors bzolgálat folytán vendéglője s kávéháza méltán látogatott. Hétfőn a „Práter" ben a tűzoltói mulatság közel 2000 egyén jelenietében megtartatott vidáman, kedélyesen, deficit nincs. A zenekar kitűnően játszik s elismerést szavazhatunk nekik.
— Megjelent Wajdits József ur kiadá sábau „Egy tarisznya ostobaság" hu-moristikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. A kiadvány tömött és diszes, jelvényei, kemény táblával bir. A mai komoly és komor világban szükség van az ily kedvderítő olvasmányokra, azért hisszük, hogy nagy kelendőségnek örvend, mint Wajdits urnák többi népszerű kiadványai. Ára 1 frt 40 kr.
— A kisdednevelö''^yüt^x alapszabályai a belügymini8terium megerősítésével leérkeztek s nyomda alatt vannak e mihelyt a szükséges nyomtatványokkal kéaz leaz a szervező bizottság, azonnal a rendes, alcfculó közgyűlés meg fog tartatni.
— 72,000 forintba kerül évenként a Nagy-Kanizaa-bécsujhelyi és Nagy-Kanizsa-mohácsi uj morgó postahivatal fenntartása.
— A nagy-kanizsai kath. főgymna-siumban az évi vizsgálatok f. évi jul. hó 5-én a vallástannal veszik kezdetüket és folytatólag tartanak egész 26-ig bezárólag. — A magántanulók vizagálatára jul. 27 és 28 ik napjai tűzettek ki. — Jul. 12 en délután ót órakor disz vizsgálat leaz a műének-, zene , szavalat és tornászaiból. — 31-én ünnepélyes Tedeummal a tanév bezárajik. Ezen nyilvános vizsgálatokon a tisztelt szülőket, ''¿Lalában a tanügy iránt érdeklődőket szívesen látja az igazgatóság.
— Borzasztó szerencsétlenség történt junius 26-án este Budapesten, roppant felhőszakadás, jégeső i orkán dühöngött, melynek szá-mos ember lett áldozata, házak dűltek össze a
egész azőlőhegyeket sodort el. A kár milliókra rug. Az elemek kisebbazurü dulásairól vésziig híreket az ország minden réazéről. Szomorú 8 aggasztó időket élünk!
— Tanirodaion},. Többrendbeli tud* kozódáara vas szerencsénk a tani ló urakat é* tanügybarátokat ezennel értesíteni, miszerint a „Néptanitók Évkönyve" Il.aszünidő alat^tszét-küldendő évfolyamát birni óhajtók, f. tanév vé. geig előfizetéseik és megrendeléseikkel az ¿v. könyv kiadójához, Rónai Ferencz polg. iak. u-úrhoz ^Budapest, haiászváros 90. az. a.) fordtiL hatnak meg. A „Néptanitók Évkönyve* ezen 12 - 15 ivre terjedő, díszes kiállításúé* rajzok-kai ellátott II. kiadása, mely 1876-ra szóló tel-jes közönséges naptáron kívül a tanirodalom rész-letes ismertelését, népszerű beszélyeket ésezik-keket a nevelészet, gazdászat és természetűmé köréből, nemkülönben az ujabb tanügyi rendé leteket és szabályzatokat.(Ezek közt a tannyu^. dijra vonatkozó tv. authenticus szövege) maga-ban foglal and ja s igy minden tanítóra néz» hasznos és nélkülözhetlen kézikönyv leend előfizetés vagy megrendelés utján 1 frt, bérmentt-s megküldéssel 1 frt 20 kr. o. é. Öt egyszerre megrendelt p. után 1 t. p. és 10 előfizetőt gyűjtőknek egy díszesen kötött p. jár. Azi. kiadásból egynéhány p. szintén kapható még hasonló áron. (N.-Kanizaán, Wajdits József urnái) A fölös példányokért bejövő összeg teljesen egy ala-pitandó orsz. tanmenház javára szenteltetik, nyilv. beszámolás utján. Külön ivek szét néni küldetvén, kéretnek a t. előfizetők és megren delők, a koruk, fizetésük, lakhelyük (megve, posta) tanulók és osztályok számára vonatkozó adatokat, a menyiben «sokat még be nem küldték, a megrendeléseket tartalmazó levélen (lev. lapon) vagy utalványon/*« „Évkönyv- cziro-tári részébe leendő lel vételük szempontjából jelezni és Rónai F. úrhoz (Budapest, haiászváros, 90. sz.) czimezve megküldeni.
— InterpeUatió. Méltóságos Nóvák Ferencz úrhoz, — mint a keszthelyi választó kerület „szabadelvű pártjának" Elnökéhez! — Minthogy Keszthelyre junius 16-ára kitűzött pártconferentia, — melyen leendő képviselőnk kijelölése lett volna megállapítandó — egypár választópo''gárnak, mint privát egyéneknek,— szintén egy keszthelj-i választópolgárhoz, míot privát egyénhez intézett s ugyan csak magán jellegű távsürgönyére, melynek tartalma az ott nagy számban egybegyűlt választóközönséggel nem is közöltetett, — elhalasztatott; s minthogy leendő képviselőnk kijelölését, mint mely kerületünk minden egyes választópolgárát egyformán érdekli, nem akarjuk épen csak egv-két emberre bizni; bátor vagyok méltóságodhoz, mint keszthelyi választókerület szabadelvük pártjának elnökéhez, a magam s több választó-polgártársaim nevében is azon kérdést intézni, valljon hajlandó e, méltóságod — az ügy sür gősségénél fogva is, — ez érdemben rövid idő alatt conferentiát összehívni ? Egy választó.
— Tanügyi. 492. szám. Hivatalos. A folyó évi nyári szünidő alatt tornászati póttanfolyamok néptanitók Budapesten, Pécsett, Ko lozsvárt, Szombathelyen, Egerben és Nagyváradon tartatnak. A budapesti tornászati tanfo lyamon résztvevő tanítók 80 frt átalányt, a többi póttanfolyamokon résztvevő tanítók pedii naponkent 60 kr. napidijt kapnak. Erről a zal«-megyei tankerületbeli tanitó urak oly felhívással értesíttetnek, hogy akik közülök a torná-szatban járatlanok s valamelyik közelebb eső tornászati póttanfolyamou részt akarnak venui, azv iránt alulírottnál jelentkezzenek. Nagy-Ka-nizsáu, 1875. junius 28 án. Nucsecz József, za-lamegyei 1-só tanfelügyelő.
— Az országos vásárokban vidéken mily élénk forgalom mutatkozik, tanúsítja a kiskomáromi jun. 28-ki vásáron a szolgabírói hivatalba történt jelentés szerint eladatott: ő bika, 253 ökör, 176 tehén, 148 borjú, 114 ló, 49 csikó, összesen : 745.
— Verseny gyaloglás B. Füredre. A magyar athleticai club verseny-gyaloglast rendez tagjai számára Budapestről Balaton-Füredre, a mi körülbelül 25 mérföld. Ez utat legalább két nap alatt kell megtenni s a kik es idő alatt Füredre jutnak, mind egy-egy bronzérmet kapnak. Ezen kívül két kitüntetés van. Egyik arany érem, ha 36 óra alatt megteszi az utat, ha későbben, ezüst érmet kap; második dij ezüst érem. Az elindulás napja még nincs pontosan meghatározva. Az érmek átadása a versenybíró által, B. Füreden Anna napján (jul. 26.) lehető nagy nyilvánosság és ünnepély-lyel történik. Tét 1 ezüst forint.
— Közbeszéd tárgya lett, hogy egy Uj udvar községben lakó nő 4 lábu, macskafejéhez hasonló fejű gyermeket szült volna, kijelentjük, hogy Kováts János szolgabíró ur hivatalos helyiségében dr. Schreyer megyei U főor vos és Tersánszky József járási orvos urak által a halva született csecsemő megvizsgáltatván, a hirre vergődött körülmény nem való: a huila eltemettetett.
— Egy tanilgybaréU. Smirmund PáJ, zsifai főerdész ur, tavai jelen lévén a helybeli polgári iskola vizsgálatján,midőn ez alkalommal a zsenge intézetnek tanszerekkel való czélszerü-, s az eddig felállított oaztilyok számához mér tetx, mondhatni, majdnem teljesen kielégítő fel*
,tereléséről meggyóződött, a tapaastaltsk fölötti , jó hangalatiban megigérte, hogy u intézet unaxereinek szaporításához 6 is hozzájáruland. Szíven igéreiét teljesítendő, a ragaduzó bzáruya-^uk egy valóban oly szép példányával (falco Koruginosua) gazdagította iskolánkat, mely al-Utgyüjteményünk legbecsesebb darabjai közé '' urtoxik. Kedves kötelességet teljesítünk, midőn a nemeskeblü tanügy barát becses ajándékaért ezennel nyilvánosan is kifejezzük bálás köszönetünket. Az igazgatóság.
— A Csáktornyái képviselőváiasztó kerületi szabadelvű párt junius hó 28-án a polgári egylet helyiségeiben Csáktornyán gyűlést tartót;, mely alkalommal Konyáry Mihálv elnök ur a végrehajtó bizottság tagjainak ''megválasztását vétette foganatba. — a hangulat nálunk csendes, Szabó Imre képviselőjelölt ur mellé sorakoznak a választók; komolyan fellépett » győzelemre számitható ellenjelöltről tudomásunk nincs.
— iStridő, Sztánetinecz, ugy Vizi-Szt.-György vidékeit borzasztó felhőszakadás sujtá; ^trukoveczen hallomásunk szerint ujonan épült hazat döntött össze,a megyei hidakat uagyobb részben felszakgadta az ár, az utakat ossze-visszarombolt», a gabonát letarolta, a szőlőtőkéket tövestől tépte ki és ragadta magával bútor, gazdasági eszközökkel és marhákkal; e pusztulás napja volt junius hó 26 ka; ezt követő éjen éjté''után 1 óra tájban vészkiáltás, ha-raugzugás, puskalovöldözés verte fel Csáktor-uya lakóit. — „Jön a Drávau kiáltások rémítek még jobban a közönséget, azonban csak a Ternava áradt ki, magába vévén a hegyekről hömbolygó víztömeget, mely a város alsóbb utczait teljesen viz alá borita, — azonban az árvíz reggelre már meglehetősen tovatakarodott; a karokról éltesülés hiányában még nem szólhatunk.
— RűHd hirek. Ármin gróf 9 havi tog-iágra ítéltetett. — Az athletikai club „Gya-logolási kalauz- a. 40 kr. — A gyulai postakezelő elfogatott. — Daruvárott az orkán számos házat összedöntött. — Bécsben az élelmi szerek felettébb drágulnak. — József fhg Kis-Jenőu vhd vaddisznó vadászaton. — Sayous Kd«í Debn-czent magyar Genfnek nevezte. — Batthyány Izaura grófné Ischlben meghalt. — Becsben kiütött a cholera. — A nagyváradi városi pénztárnok felakasztotta magát. — Gr. Andrássy Gyuláné s Széli Kálmánné a szliácsi fürdőben vannak. — Az erdélyi gazdák 4-dik vándorgyűlésüket Tordán tartják szept. végén e okt. elején. — A surányi ezukorgyar megbukott. — Bpesten roppant vihar dühöngött mult szombaton este. — A fővárosi állatkert számára afrikai állatok hozattak. — Viktória angolki-ralyné éve üi a trónon. — A váczi siket-oéma intézet nyomdaja 100 éve áll fenn. — A Petófi-azobort Huszár Károly 7200 írtért akarja elkészitsui. — Eddig 627 képvisclőjekHt van, 480 szabadelvű párti, 71 szélsőbali, 65 Sen-nyeypárti és 11 nemzetiségi. — A Jezsuitarend 280 millió tallér értékű vagyonnal bir. — A párisi Louvxe-vendéglő 17 millió frankért adatott el. — Páriából Zütich Rudolf magyar »zobrasz haza érkezett. — Viktor Emánuel Fiorenczbe költözött át. — Steiger Gyula a jelöltségről Jókai javára lemondott. — Bpesten egy ház lebontásakor 1400 ból való kápolnát találtak. — Kossuth arról panaszkodik, hogy számosán kérnek tőle pénzt. —
Vegjes hirek.
81-
— Századot ünnepély. A váczi ketnéma intézet nyomdája f. h. 27-én ülte meg 10t) éves fennállásának évfordulóját.
-• Hegy omlós. Salzburgban Lent és Ta-xenbach közt egy hegy, a mely a nép szájában kiálló alakjánál fogva „Naae" orr nevet visel, eddig még ki nem puhatolt okokból, f. h. Ilikén mozgásba jött, a Gizella vasút rajta keresztülvezető, alig kiépült 165 méter hosszú alagutját csaknem teljesen lerombolta, és roppant kő" é« földtömeget sodorván magával, az országutat a Salzach folyóba nyomta. A hegy
ne az
egésuégtelen még döglelet«« özönével
>■ keverve és meffer;S*vtre uyalett^ssék át üdülért kerető ¿a ott lakó kögon«áfgel. 8em a« ott járó, sem pedig — a annál kevésbé — as ott lakó kö*ön»ég figyelmét nem kerülhette ki ngyan ia amas orcsa-varó és az egészségre a legkárosabbíin ható miasma, mi epy ott lakó bástolajdonoa által ogy tndjnk, nem is egészen az ipar törvény rendeleteinek respektálásával épitett, s gyakran 300 drbot ia magában foglaló, diszn > hizlalási ipartelepéből hőmennyiségben kiáradó*, és nemcsak a legközelebbi környéket, hanem kedvező szélfavalattal a távolabbi lakókat is éjjel-nappal egyenlő bőséggel ellátja, as egészségre felette kártékonyon ható orcsavaróval. Ez nemcsak a közönség, de ngy hisnzük, hogy még az igentisztelt városatyáknak sem kerfilhette ki bölcs -figyelmét, és mégis felette kell csodálkoznunk afelett, hogy a köztisztaság és közegészség érdekföen különben annyit és oly sokat tevő városi tanács e tekintetben még intézkedési hajlamát sem árnlta el, és igy tekintette}''arra, hogy ez a naponkint növekedő meleggel csak maga is képes egy járványt előidézni, etőli félelmünkből kifolyólag jogosan kérdezhetnők tehát: Qnonsqne tandem ?
Papírszeletek.
A párisi törvényszék előtt egy zzép fiatal leány állott, miot tanu. As elnök megkérdezte nevét és szokás szerint folytatá kérdéseit: Foglalkozása?
A leány finom, lágy hangon rebegé :
— Elájulok.
Az udvarias biró széket hozatott és időt engedett, hogy magához térhessen. Azután újra kérdé s a nő ismét azt felelte :
— Elájulok.
A biró pohár vizet hozatott, mit midőn a leány kiivott, a biró ismételte kérdését, mire tanu csodálkozva jegyzé meg, hogy már bárom izben megmondá, bogy foglalkozása az elájulás.
mozgás 1 Iwu, de folytonos, a felső részén mu- . hanem ennak hiányában azt mégis még lehetne kft-tatkoző roppant repedésekből következtetve • Tetellli'' hoí? ^ _» Por »«falább magára, és egy humur aligha meg fog szűnni. Attól tarta-uak, hogy a Salzach túlsó partján 1794 bői eredő Penke hegyomlás is újra megindul, és a Salzach medre egészen betemettetvén, viztorló-dás áll be, minek szintén előre ki nem számitható következményei lehetnek. A Salzburg tiroli vasút tovább építése ez esemény álul, — ki tudja meddig, — fennakadást szenvedett.
— Mit nem kittnek az anyák. Tborn környékén keleti Poroszországban és magában Thorn városában is az anyák a napokban több iskolába betörtek és gyermekeiket erőszakkal haza hurczolták, a városban sikerült a rendőrségnek közbelépése által nagyobb zenebonának elejét venni, a már elvitt gyermekeket azonban távol az iskolától eldugdoaták. A külvárosokban és Moker falában pedig az asszonyok for maszerü ostromot intéztek az iskolákra ugy, hogy a Unitok kénytelenek voltak as okUtást félben hagyni s valamennyi gyermeket hazabo-csátni. Az anyák ingerültségének és aggodalmának oka az az elterjedt hir volt, hogy a porosz király a török *ultán ellen kártyajátékban 10,000 katholicus gyermeket elvesztett, a sul-Un szerecseneket küldött az országba, hogy a gyermekeket összefogűotsák, a tanítók pedig segítnek nekik, mert minden gyermekért öt tal-lért kapnak.
— Ligroin felrobbanát történt Kassán jun. hó 8-án pár perczczel esti 10 óra előtt, a varos közepén levő Broosz-féle ház pinczéjében. Ámbár egész biztossággal nem lehetett kipuhatolni, Ugy látszik, hogy a pincze fölötti tár- J a birák összenéztek, a leány pedig megma-házban tört edényből a boltozaton át ligroin, '' gyarázta különös fogUlkozását Szép toilletben, min-
kénaether vagy valamely más hasonló minőségű gyúlékony anyag a pinczébe szivárgott 8 ott eJgőzölgótt és midőn e^y szolgáló égő gyertyaval kezében a pinczebe lépett, meggyu-ladt. A robbanás oly irtózUió volt, hogy a szolgálót a két emeletes szomszéd ház fölött, annak udvarára dobta, hova megperzselve, cserepet, téglát, tüzet és sziporkákat ragadván magával, mint alakulan hustömeg esett le. A pincze feletti Urházból az abba elhelyezett gyúlékony anyagok, az égő pinczebe omolván, iszonyú pinczeégést gerjesztettek, a másik pincze fölötti szoba bútorostul, az ott levő négy fiatal kereskedő segéddel együtt a mélységbe zuhant. A robbanás hallaUra a helyszínére sietett tűzoltók létrát bocsátotuk le, hogy az «lteine-tetteket megmentsék d kezdtek azon leszállani; e pillanatban történt a második az elsőnél, valamivel gyöngébb felrobbanás, mely két tűzoltót és a nézők közül négyet, ötöt megsebesített. Kezdték a város összes harangjait félre verni; az ön kény tea tűzoltóság is megérkezett és sikerült a halotukat és sebesülteket a romok alóf kihúzni ée a tűz terjedésének gátot vetni, kettő a segédek közül már halva volt, a másik kettő még él ugyan, de életben maradásukhoz nincs remény. A többi sérültek sebei nem veszélyesek.
dig valamely szembetünó páholybau Ül ■ a nxgyobb hatás kedvéért, az illetó szinműiró által meghatározott jeleneiben — . Újul. Ebből él.
zik
Ponfred lord egy esiélyen lady Alicel találko-a lord igy szól a ladyhoz:
— Szereli kegyed a pirított kenyeret vajjal ?
— Igen
— Mindkét felén bekenve ?
— Igen.
— Mit gondol kegyed, jó volna, ha mi összekelnénk ?
— ^«n.
Km a negyedik és utolsó .igent" a menyasz-szony nemsokára az oltárnál hallatá.
Utásza ti interpellátfólL^
6. Kanizsa városiak már mai nap is legszebb és rövid időn a legnépesebb utczája kétségkivfll a Csenfrery utcza leend. Egyetlen utcza ez. mely a köztisztaság, egészség es szépítés teltételeinek megfelelni képes Uhetue Igen sokat is tftt ezen követelményeknek megfelelői g a város közönsége. Hogy sokat ne mordjak — a széles és szabályosan haladó otezában téglázott igen jó kocsi és gyalogló ut kínálkozik a közhasználatra és ezek szélei szépen bokroxulá fiatal fákkal vannak végig szegélyezve stb. Ezek által csábítgatva a közönségnek az egy.et és Zöldfa kertnek igen is sziik terével meg nem elégedő része már is igen sürQt-u kezdi látogatui ez utczán leginkább alkonyi sétáinak meglétele végett, s különösen még azért is, mert a meg nem érdemelt elhanyagoltságban részesülő .Práter" árnyas fái alá is itt lehet legközelebb eljutni AzoLban minden nem ké;>es feledtetni ama kellemetlenségeket is melyeket ez utczá-ban lakók és járókelőknek, az említettekkel szemben, azokuak mintegy ára fejében elszeuvedni kell. Az öntözés hiáuyábau a kocsi uton nem a bokáig érő port értj.Uk, melyből a gyakori déli szél vastag porfelhőkbe szokta borítani igen gyakran az egész várost, s ma eihordaui a teguap a klinkerre hordott homokot, mert ezen utcza öntözése mostanában csakugyan vakmerő reménvuek képezhetné tárgyát;
Érték- és váltófélyro junhis 28.
5*/. metaliques 70.10; 5% nem«, kölcsön 73.95; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.90; bank-részv. 9 58; hitelintézeti részvények 218.25 ; Londou 111.40; magyar főldtehermen tési köt-rény 81.50; temesvári fÖldtehermentéai kötvény 79.75; erdélyi fÖldtehermentéai kötvény 79.25; horvát-slavon fÖldtehermentéai kötvény 82.75;. ezüst 101.15; cs. kir. arany 5.24— Napoleond''or 8.8 71/,.
Szerkesztői üzenet
1723. M. Garaboncz. Nem kOzOliietfi.
1724. W. Stekadáth. Örvendek, hogy megtaláltad. Szive» figyelmedet kössönöm, hacsak lehet —
igen 1
1725. S. Budapest. Mig rendbe nem hozta — lehetetlen.
1726. K. P. Legyen nyugodt.
1727. Kortes dal. Nem közölhetjük.
1728. L Szeged. Megkaptak as 5 forintot. Ba elfogadod, többet is ktLldhetOnk. Szíves üdvözlet!
Bécs, jun. Grátz, „
Lottobuzás.
26-án: 23, 30, 84, 51, 49. 38, 87, 43, 68, 85.
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfi LajOf. JNTyllttör.*)
Az illetők,a kiknek gyermekei többrendbeli kártételt vittek véghez, ezennel felazólitat-nuk a kárt megtéríteni, különben törvényes lépés íog ellenök foganatositutni és az egész tényállás nevök kitételével e lapban közzététetnú
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlutik
Dr. Forty-féle általános
Egy trinidádi néger össxegyüjté a nyugotindiai kreolok kösmondásait melyek közelébb nvomtatás-bau is megjelentek. Nem lesz érdektelen, ha egy néhányat idejegyzftnk : tA czipo tudja legjobban, ha lyukas-e a harisnya." .A munka nem baj, hanem a herék.* rA szavak elhalnak, hogy az emberek éljenek * ,A kövér mit sem érez." „A fecsegés a fül eledele." „Az eb után azt mondjuk : te kutya, előtte : eb ur!"
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-tól 1874.
A kanizsai idótmutató óra szerint,
indul KaiiisMÁról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
szám óra Perc. Idő
205 Eszék, Mohács.Dombovár s Fiúméba 5 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombóvárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 17 reggel
202 . . . . •......1 52 délut.
204 „ .......... 10 37 estve
313 Szombathelyre (ionét délután 6 óra
25 pereskor Bécsbe; . . "5 37 reggel
301 Béc&be ^Szombathely, Bécaujb felé) * 7 délut.
311 „ ,„ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel 201 „ „ „ Grácz és Bécsbe 2 22 délut
213 „ „ — „ „ „ 11 37 estve
Erkesik Kauissára • honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 teggel
206 Eszék. Mohács,Fiume s Dombovárról 1 23 délut. 218 Fiume és Domborárról .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délut.
211 „ ......... 9 23 estve
314 Szombathelyről . ...... 10 25 reggel
302 Bécsből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ „ „ 10 10 estve
214 „ Grlczbő), (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs Oi ácsból „ „ . 1 13 délut.
204 — — „ „ . 10 18 estve.
mely rendkivüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermínd gyökeres gyógyulást essközöl különnemü bajokban. — Ily bajojt- a toroagyniladifl-légcsőhurat, b ő r k é s-barság, D&rtyáagyik (Croap* angina) mindenemQ megsértések, harapás, szórás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbuncnlus pustula maligna), megkeményedéeek, genvedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontszú, kifíczamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a ssfllés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerfilhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljeeen bemélyedt bárminaatl szálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán esec tapasznak rövid idei husnálaU folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fajdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s külöpös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és (eltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hasnál-lata által még «lavnlt bajokban is eléretnek. Jól megalapított és elterjedeU hirét kétségbevonhatlaaul (gazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I Ért, használati utasitással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtoyi csomagnál kisebb szállitmáay nem telje5ittetik.
Központi küldeméuyező raktár: PtatM TSrffc József gyógyszerész urnái király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nafly-Kaalzsáa : WAJOfTS JÓZSEF urnái. Paks««: Malatinszky 8. — PtcMtt ; Sipőcz J. — SiHegen: Sumborszky. — Sz.-FsiSrvá-rott: Braun J. — Szo«b»thelyes : Pillich F. — Vetzpremkes : Ferenczy K. - Zágrábban: Mitlbach Ze. Sopraabaa: Bock J.
A L cs. gyógyszerész és kereskedő arak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittateak, miszerint e részbeni ajánlatsikat ezen gyógyszer kés Cinjéhez FORTY LÁ8ZL0H0Z czimezve Budára, (BáeS-város, íoutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenak, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
py* Vidéki bérmentes levelek általi megreé-delésok as árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat vállal a
alatt köslrfttért felelősséget asm
Öserk.
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf keresk-edéae ideiglenesen a szomszéd ház ucT-Varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Czukor, kávé, thea,
rum, iniii gyertya, petróleum, tábiaolaj,
butelis borok és Ükörök, valódi francsiA pezsgő ¿s minden fűszerek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfeolaj, gabna-zsakok, gyapjuzsákok.
Porczellán edény, )
üvegnemüek, tükrök, lámpák, evőszerek,
cbioa fifl«t és pakioog kanalak, tálcáik, mozsarak, kávéporkölők, kávódarálók, kávéfózőgépek,
fagyialtkószitő, szóda vizkészi tő, varré-gépek, va8but«rok,
utazó bőröndök gyári áron.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
(1666-16)
Keller Ignácz
(1548-13)
Ajánlja gazdagon felszerelt arak-, höl. gyek, éa gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb min^aégüeket a lehető jutányos áron. -
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaaág s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel éa k&lföldi bőrből elfogadok és kéazitek, az árt legjHiányosabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-táara elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.aa L.ag®r aller Gattungen Herren-, Damen- und Kia-der-Stifletten von beater Quaüttt und »u möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich daa k. k. Militär and verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, daas ich alle Bestellungen vom besten Inr and Ausländer*Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
„MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság.
Van «erencéuk exeunel köxtudon,á-ra hozni. hogv liftünknek . magyar király-ág te,tvérors*>ígai területén való megindithatáaára a legfelsőbb jóváhagyást mepnyerrén, mfiködé.üuket egyelőre
a ti/kár ^^^''¡^^^dij^oi ¿Ital, a lehető legkedvezőbb feltételek - • általába« mwnemfi lényege« könnyítések, - valamint a káreseteknél pontos és gyom eljá.ás álul a köxömég be-
csülését én bizalmát kiérdemelni. Bi*to«itást Tállalunk ily alapon
t ű z m á r ellen
lakházakra oazdasaol épületekre nyarakra műhelyekre, miodeaneinű »épekre, ára-raktárakra. batorokra mha ét fehérw-fiekre , fazdaaáfi szerekre marhára szántóföldi- ét aezeí terményekre.
8aját tekénkén kivül i»ls..fc''keiiv ui^rtékl.on f.ikow* biatositási képesünket xxot. «oru. öw>.-k..tt^té». melyben a TilágbirO
„North-British and Mercantile Insurance Company"
cximfi angol biztosító tárwuággal állunk, mely 1809 ben alapalt « Londonban ¿A EdiabarflbM «ékel, « * ®o)y tAr»a»ág legfelsőbb helyen jó^hagyott alapszabályaink értelmében as általunk vállalt bizt..»iiá*i kft telezettségeket e*é«* tiTj<''d< ImÖLben é* Ö«(*ii|ftkben
i.v„,_i via.ontbiztoaítá«képen * ezért -gé*/. luifal...*'' tőkéjére! kezeskedik, m*ly tőke j«l««.leg meghaladja a 3< milli* forintot ezöst pénzben — és netalán! p6r-«setekben magát az itteni bíróságok ítéletének aláveti A Mortk britiab aad Mereantile Insurance Company — melynek elnöke Roxburflbe h^zeg. sleJt.ftkei Satherlaad és Abereora berezegek. — már hosszú évek óta előnyösen ismeretes e hxxábsn
minthoírv viszontbiztosításban á l nt.iidne«« val*«n«M...vi hazai biztositó-tár''sssággal, — köztük a bu.Japesti ,1. magyar általános biztosító társasággal,'' a kolozsvári „Victoria- tárasággal stb. — minthogy e tár-»anágoka maximal-ö/<s7.«--eiket wiegi^ls.lő bist..,Íjá.o''.kkal több száz millióra menő összegekig a n«-v.-zett au ol társasággal léptek vissontbixtositasi kapcsolatba s ily m<»d.»n a „North british sná. Mercantile"
tÁrsssáir.»t a maavar-osstrilk biztosítási iir.lftbm jel.-nu''keny hányad-lal vonták érdekeltségi-e.
bizalom melybe., a l..nZ.-.i tár glatok ily kapcsolat által az angol társaságot r£s«<»stték, elég világos bizonyítéka annak, mily előkelő állást érdemelt ki magá..ak a .North britiah aad Mereantile'' s elég biztos jele annak, mily méltó olismciésben rí-szes tik a társaságnak évtizedek óta folytatott b.-cMete* működését s mily nagy biztosítékot találnak tagkör« biztosítás képességébeu mindazon országok-
ban, hova ^^ „.«.gj,.^ eznők. hogy a .North brltish aad Meroaatile Inaarance Company" részéről a magyar királyság és te*t vérországai területére 1. általános felhatalmazottá Klapka György tá-
bornok ur, helyettesévé, II. felhatalmazottá KuDOSSy Lajos ur, a n-kanizsai ,
STEINÍTZ MOR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelh. tóen igy.keziii fognnk a közbizalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni.
A r Mercantileu
roagyar-aogol biztosító társaság.
Vonatkozva z mugml''rjJi körlevélre »jánlom magamat
tűzkárok elleni biztosítások
elfogadására akár ing.''», akár ingatlan vagyont ill-iőleg n.id-"u egyszersmind a legintányos.ihb löltéle''ek mellett azon leszek, hogy s»ilárd elveket s sz előforduló káreseteknél gyors és késsséges eljárást
_ Kgynttal bátorkodom szives figyelmét a.rs írányozui, hogy a „Mercaatile- szorosabb víszonybau állván á „North-British aad Mercantile Insurance Company- val s támogatva annak hatalmas 37 ■illiót meflhaladó Müat pénztőkéjévé!, a legmesszebb t-ijedő biztosítékot nyújtja, következőleg minden lehető igényt kielégíteni képes. Örílmest ajánlkozom n-ii.dei.iien.fi ért. s.lés.''k megadására és teljes tisztelettel vagyok
(1711 — 2)
tanúsítsuk
a „ Mercantile* magyar-angol biztositó-társaság főügynöksége Nagy-Kanizsán :
Steinitz Mór.
____ _ *
Dr. Handler Mór
orvos-, sebész tudor. szüle-/, és szemész
gyógyít gyökeresen fény«« ¿a tartós sikT bÜositaHn raeilett mindennemű
titkos betegségeket
1) ii 5 II f e r főzésnek minden következményeit, úgymint
magömléseket,
az ¡iiKcrlcLetu ctiKt''Hé^ft, az oildófolyánt, különösen a
IHT*
w
t e h e
te t Le n s
(elgyengüli férfierőt);
é g et
(J68S- 10)
2) bug> ottőfolyHM»k»t (még oly ¡dühöket is), n iiotncoréftiek bujalióro«* (ek<:lt ril és niá<sodretidü bujakórt tniudt:n alakjaiban én »• Icsafilásaiban ;
3) liuffyoBöszülcüléseket:
4) friM és idült nyókfolyásokat uöku<;I,az ugyn«v«''zeM ft''ht''rfolyást, é» az ouuau eredó
M A G A LAN SÁGOT;
b) bőrkiütéseket;
6) a húgyhólyag betegsége t és mind-Mineinü vizelési nehézségeket.
Rendel naponként.: délelőtt 1»'' órától l-ig. dt''lutáin 3 órától 5-ig és estve 7 «rá
tói ^-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-uteza 2-ik szám a. ki-g) ó- ^és városház-uteza sarkán. (Kottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Oijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a gyógyszerek megküldetnek.
*Kppen most jelent meg Magyar fordítása a hírneves, igen tatiul-sagos kuuyvuek :
Az önmegóvás,
tanácsa tl ú minden körbe ti férfiaknak, Laurentilistól.
Bori^:klia lepecsételve.
Sxáo. talan&r. or hetiixo-nynlt aegély és orv oslá-»a (2t> éves tapasztalás folytán!) a
Gyöngeség
állapotoknak a finemií ragokban, ideges bajokban h a l níat a roagáió önfer tőzés ét faji kiotapoagások követ keznéoyének — Minden könyv árusnál, jelesül KÓkay Lajofuiil, Károly utczában Ára 2 fa 30 kr
A közönség 6v a t i k bizonyoa utánzásoktól é* majmolásoktól e kouyv«-mre nézve, melyek & kö-zönstig elámitása tekintetéből még birdet:nenyem szerinti le Írásáig in terjednek. Azért figyeljen mindenki arra. hogy köny veri eredeti 3:Vik kiadását;
Laurent iustól kaphassa, mely egy Ő ad rét 20« lapos kötetet képez
60 boneztaai ábrával
ai-zéll a metszve es a szerző név-bélyegável van pecsételve.
Laurentius tanár.
A legqagyobb ?AESÖT®E©YÍR
''I''ársa-é, Bécsben, sz alatt van, h<»nnan képek-ktíl ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mitiJenk inek.
III. Marxer nfoza 1
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR
RAKTÁR asztalos és kárpitos bátorokban, hajtott, nád- és szalma-
saját készítmény ü
bútor gyári raktár
SZOMBATHELYRŐL (1684—2) —
NAGY-KANIZSÁN
székekben, vasút utcza, a városházban.
ruganyos á g y a 1 j a k .
matráczok, tükrök és függöny• tartókban.

AAAAA A ▼▼▼▼▼▼
Br
KANI T Va - a
Export Flaschenbier
aus der


papirkereskedése
ii u <1 a p e h t e n , Dorottya
utcza, 12. >»x. a. ( ¿p
bámulatos olcsó árak mel- -lett következőket ajánl u. m
100 drb fiuon levélpapír névvel
100
100 íoo 100 100 100
r- w •> szines uutuograunn.il 1— 1
legfinom. . „ -1.2Í»— 2
n tiuoui boriték . , ]— ]
„ legiibomabb . ... 2
a látogató jegy csiuoaau kiállítva. . .
levélpapír fekete nyomattal leaboriték » lOÖO „ pactétbélyeg . . 1 teljes íróasztali * bereudezés
axiuten
. 2.&0, r.
S
u - .''{
10. L>
írt WJ kr.
» ~ »
. &0 ,
J M l
, 80 . «
Úgymint nagy válaartáka legtinomabb irudai és levélpapír s borítékoknak, úgyszintén miiiden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzukonyvek, rajzaze rek, váltótárcsák, diszea pénztárí-.zák, albumok, etb. stb. iegolcaóbb gyári áron. (1Ü10—16)
Levélbeli megrendelések utánvét melleit pontotu (közöltetnek.
von Jak. & Sig. Grossmann
(1694—2) Baden bei H leii.
Das vorzUglirhst<> Wiener Mirzea Bier direkt aas dem growen Lagerfass im Lagerkeller gefallt (nicht wie die meisten Flaschenbiere aus kleinen (ieluknden abgexapft j soliiu die dem Kassbier eigene Frische und Geschmackbaf''igkcii enthaltend wird zum Preise vom 14 kr, pr. Flasche (.inklussive Verpackuiignspesent franko Hahn-Station Baden bei Wiea gestellt. Bestellungen werden nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme ausgeführt. Einsatz pr. Flasche t0 kr.
Aufträge werden nur direkt an die Brauerei-Direction gerichtet. Preise der Lagerbiere: pr. Eimer 7 fl 50 kr. n » Abzagblere: . B 4 , M) , Franko Station Baden Einlage pr. Eimer Fas* . . . . 3 ß — kr.
Tarcsa.
E fürdőhely a magyar-osztrák-stajer batár közelében Vasmegyében fekszik, öt órányi távolságban Szombathelytől. Vasat tartalmazó forrásai és fürdője kitűnő hatásúak, különösen női betegeknél, a vérszegénységből származó minden betegségek, idegrendszer zarar nőknél és férfiaknál, a lélegzési és emésztési szervek idült hurutja stb.
A fürdő orvosa: I) r. Thomas; a fürdoleirása minden könyvkereskedőnél kapható. Az idény megnyilik május 23-án
(1640—6)
A fürdői felügyelőség.
ritannia-ezüst*
az egyetlen fém. ♦
amely mindig fehér marad, mint az ezüst; ♦
Angolországban csaknem minden előbbkeló háznál található mert ^ oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadré T *ze. A valódi britanoia ezüst az alább kimutatott árakban kapbató
csakis T
M. Bressler angol fém&rakt&r&b&n, +
Bécs, belsövároM Schottengasse 9. sz r ♦
Kávéskaaál darabja 10. 15, 20.
25, 30, 40, 45 kr. — 1 t tu-czat 60. 80 kr. l, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evőkanál darabja 30,35,40,45, r>0. 60 kr. - % tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4.50, 5 frt.
Rét és villa párja csak 80 kr.
(ezüstnyelü). ''/» tuczat belőle c s a k 4 frt. TheaazBró darabja 30,40, &o. 60.
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél . nélkül.
Tiaatzkák evőeszköz alá ''I, tuczat c s a k 2 frt 50 kr. i
Ttjásiartó pofcárkik 1 tucz. 7ft. Asztalkeadv tarték 1L t»«at 2 frt 60 kr. ,
Borsszóró darabja 60, 80 kr. 1
1.20 kr.
Czakorhfarti dbja 80,90 kr. 1 frt.-

Kézi gyertyatartó 60. 80 kr, 1, ^ 1.50 kr. T
Gyertyatartók finom, nagy párja ▼ 3. 3.50, 4, 4 50, 5 frt. T
Cseaage (dewert) evőeszköz ''1, ▼ tuczat 3 frt 50 kr. ▼
fiyenaekkaaál ''/* tuczat 1.50, 2, ♦ 2.50 kr.
Tejaeri darabja 60, 80 kr. 1,
1.20. 1.50-kr. Levesmcrö darabja 1.20, 1.&0,
1.80, 2, 2 50, 3 frt. #
Fesziletek valódi aranyozással ^ éa ezüsttel kirakva darabja 12, Á 16. 18, 20 frt. talapzattal. 4 Tálcza darabja 8-» 90 kr. 10-t.20, 12- 1.50 14 - 2. 16-2.50, 18" 8, 20" 3.50 kr (kerek, to-jáadad, vagy négyszögletű. Tbeateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt.
VateMMyi ezikk báaalatoa «lesé.
Megrendelések a vidékről cxünxendők :
(1699-4) M Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megrendelések a vidékről peatafantaltával atáavéttei eszközőttetaek
Ha valaki ugy kivátya, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék. ■V 100 frt értékű ára vételénél 10°|o árleengedés.
Wajdits Józ&a f lap- éB nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, W*gy-Fnninfn
>AÜ\-KANIZSA, 1875. julius 4-én.
Tizennegyedik évfolyam.
3 Bétzstésl ár: £
J mmi «m . . 8 fn i.
«1««
{él évre.... 4 , aecyea évre . 2 , txám 10 kr.
Hlrtitiirt
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 • minden további «őrért 6 kr.
SYILTTÉRBKN toroncint 10 krert tértnél: fel Kincstári illeték minden es hirdétéiért ktÜSi fizetendő.
nir
I » kr.
inden ktUönf
ía
előbb
-BOMOG
özlOINJ
▲ lap rzeüeai és yagi részét ílletó köziem enyek , előfizetések, reclamatíók ^at. & szer-kesztó-kiadóhox bér-mentre intésendók: SAtf Y-KAN1ZSA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek ceak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
1 Kéziratok vissza nem f J küldetnek. t
----i
Nagy-Kanizsa varot helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai Qgyvód-egylet, a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparfiank", a .nagy kanizsai takarékpénztár" a .zalamegyei általános tanító-testület", a ,Zala-Somogy gőzhajózási részvéaytársulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Metenkint kétszer, \asarnap- \ csütörtökön, megjelenő vegyes lartalmu lap«

FERDINÁND KIRÁLY.
Ravatalra feküdt a király. Gyászos milliók, kiken jó szive egykor uralkodott, áhítattal veszik körül halálát. Prága városának harangjai bánatos zúgással hirdetik, hogy V. Ferdinánd elköltözött. Imádság kél fel mindenütt e hirre ; a koronás királyt szerette népe.
ó is szerette népeit. Nagy korszak hazánkban az, mikor ő ült a trónon. A 48-diki törvények alá oda irta nevét: „V. Ferdinánd, Magyarország apostoli királya.fc Ez volt az áldás, mit nemzetének hagyott. Ez volt politikai testamentuma. A magyar nemzet szabadságát, aj alkotmányát tóle örökölte s nagy tisztelettel, hű ragaszkodással viseltetett a jó király iránt, koronázása óta haláláig.
Soha mig a történelem beszél, Ferdinánd osztrák császár és magyar király uralkodása feledve nem leszen. Soha rosszat a történelem róla jegyezni nem fog. Dicsősége békés volt, de a békében fényes, mert nemzeti ébredés és haladás kisérték uralkodása éveit s napjait. Emléke a magyar nemzet szivében hálás érzelmeket fog költeni. azoknál is, kik sceptruma alatt éltek, azoknál is, kik ezek unokái.
A királyi család a felséges halottat, mint atyát siratja. A sirbolt megnyílik, hol annyi óse nyugszik s befogadja ót örök nyugalomra. Egy fáradt élet lehunyta szempil-
láit s lakást keresett a koporsóban. Császár és királyi korona ékesítik az érczet, mely hidegen fogadja be a hideg tetemet. De fölmelegszik a koporsó körül az élők lelke s megható zsolozsmák éneke mellett dicséri azt, ki a dicséretet nem hallja már, mely ót megilleti.
Király temeti a királyt. Feleség és testvér kisérik a halottat s egy fönséges család. A nagy világ minden udvara gyászt öit. Minden fejedelem condoleál(Ferencz József királynak. A közrészvét az egyetlen vigasz, melyet emberek a halottaikat sira-tónak nyujthatunk. És a ki most meghalt, az nem családja, nem egy királyi ház halottja, csak a koronás fejedelem, ki ha meghalt, minden alattvalójának halottja van. A részvét, mely e koporsót kiséri, akkora, mint a nemzet maga.
E részvét könyjét áldozzuk V. Ferdinánd királyunknak, kit Isten nyugasztal-jon.
V. Ferdinánd magyar király — mint osztrák császár I-sö — született 1793. ap-ril 19-én Bécsben, meghalt 1875. junius 29-én Prágában, Élt 82 évet és 71 napot.
Első szülött fia volt I. Ferencz német császár és magyar királynak, annak második házasságából Mária Terézia nápolyi és siciljai herczegnővel. Gyermekkorá tói fogva késő vénségeig gyönge és testalkattal birt s ez lehetett befolyással arra, hogy kedély-élete kiváló szivjóságra fejlődött. Fiatalságában utazott az európai szárazföldön s először 1830. szeptember 28-dikán lépett ki a közéletbe, midőn atyja kívánságára Pozsonyban királylyá koronáztatott. A tényleges uralkodást azonban csak
atyjának, Ferencz királynak 1835. mart. 2-án történt halála után vette át s viselte koronáit 1848. decz. 2-ikáig, mikor uno-kaöcscse, I. Ferencz József javára a trónról leköszönt. Csehország királyává koronáztatott 1836. szept. 7-én, Lombardia és Ve-lencze királyává 1838. szeptember 6-án.
1831. február 27-én nőül vette Maria Anna Piát, I. yictor Emánuel sardi-niai király leányát, kivel a legboldogabb, de gyermektelen házasságban élt halála napjáig. Özvegye ma 75 éves.
Uralkodása 1846-ig békében folyt le s nagy jólét és fejlődés korszaka volt. 1846-ban tört ki a lázadás Gralicziában, melynek következménye lőn Krakó bekeblezése. 1848. május hóban kitört a bécsi forradalom s a császár kénytelen volt székvárosából Innsbruckba menekülni. Innét augusztusban visszatért Schönbrunnba, de az októberi lázadás folytán ismét elutazott 01-mützbe, hol később, decz. 2-án a koronát letette.
Ezóta rendesen Prágában lakott, a nyarat Reichstattban vagy Ploskovitzban tölté. Jótékonysága őt nagyon megkedveltető a prágaiakkal. A magyarok iránt nagy előszeretettel viseltetett mindig s ha alkalma nyilt, ezt tüntetőleg is kifejezte. Agg kora s gyöngesége régóta fenyegették életét s csak a leggondosabb ápolás volt képes nap-betegesl jaít oly hosszura nyújtani. Halálos betegsége régóta ágyban tartotta s hónapok előtt várták már az orvosok elhunytát. Palotáját a tavaszszal már el nem hagyhatta és szobájában feleségén és orvosain kivül kit sem fogadhatott.
Elszenderült, mert életereje végképen kifogyott s az életterhét jobbléttel váltáföl.
Áldott emléke népei szeretetében le-gven dicsősége!
„P. N.«
A cat&ster.
A pénzügyi minister ur körrendeletét olvastuk, mely a catasteri igazgatóságokhoz az 1875. évi VlI-ik törvény végrehajtása szempontjából van kibocsájtva és mivel maga a minister ur is oly fontosnak találja ezen törvény végrehajtását, azért szabadjon nekünk is a kibocsájtott körrendelet megvilágításához hozzászólni, tettük ezt mert, maga az igentisztelt minister ur egész körrendeletén át csak az igazságosságot ajálja, mind saját tisztviselőinek, mind pedig a megyei és községi bizottságoknak,jiemkü-lönben maguknak az érdekelt birtokosoknak, mert mi is azt tartjuk, hogy csak igazságos megadóztatás képezheti az állam legbiz-tosb alapját, mert azon teher, mely igazságosan van elhelyezve, annak elvitele lehetséges és végrehajtható, ellenben az igazságtalan teher-felosztás biztos romlásba vezet, — nézzünk csak a tengeren egy nagy ha jót, ha azon hajón szállítandó terhet a rendező a hajó egyik felébe helyhezi el, mig a másik felébe csak valamit tesz, ugy hajója biztosan elmerül, így vagyunk államkormányzatunk hajójával is, ha tehát ezen állami hajóban a terhek elhelyhezését igazságosan oszszuk meg és mivel az állam hajójának egész keretét a föld képezi, mindenekelőtt erre esedékes terhet igazságosan oszszuk be, ugy biztosan az élet tengerére szállunk és az idő viszontagságait kiállva, a többi el-helyhezendó tehernek is biztonságot nyuj-tunk.
De mivel ezen várva várt biztonság

TÁHCZA.
Kis tanyámra hogy ne jönnék én
meg.
Hasa jöttem, basa hozott a nyár, Olyan vagyok, mint a vándor madár Tndja ssivem, merre van a fészke, Kis tanyámba, ide szálltam én be.
Ide szálltam, itt keresek enyhet, Fájó szivem tudom itt nem szenved ; a nagy világ vigaszt ugy se nyújtott, Majd talál itt vigasztalást, nyugtot.
itt játsztamel a gyermeki évet, Ez volt án/ csak, ez volt ám az élet ! Elmullott, el, csak emléke ragyog, Hej azóta immár ifjú vagyok !
8zép emléke most m«g az is édes, Nem válogat, ha az ember éhes ; Éhes lelkem, nincsen örömtápja.
Ezt azóta kívánva • látja.

De itt, de Ht megtalálja még ezt, Siept emléke itt örömre éleset; Itt jó atyám, kinek a körében, Annyi boldog gyermekévet éltem.
Testvérim is megvannak hál'' Isten, — Fj csík még egy—egy hiányzik iUen ; Édes anyám, ® nnek létem faiját, — Harmadik nyár nézi már a sírját.
Végié nézem a szobát, a pitvart, Éa Istenem mikor 6 is itt vart ; Itt a bölcsöm töredező ttja, Szememből egy köny esett ie rája.
á kis kSszöb, hol imázni szoktam, Este-reggel látom az is ott van ; Tágas udvar, a pajta és verem, — Valamennyit igen jél ismerem.
/
Hát a nagyfa, arról is leestem, Ott mrdarat * cserebogárt lestem ; Mellette volt egy kis kazal széna, Még arra is tel-felmásztam néha
Késő este megszólalt a harang, 8 imára hitt bájosan a szeut hang ; Édes atyám Összetette kezem, ¿< csendesen imádkozott velem.
Oh gyermek év, te angyali élet, Rád gondolva szivem most is éled ;
Kis tanyámra, hogy ne jönnék én meg,--
Hisz emléked itt találom még meg
KELEFY OY.
Virágok és tövisek.
— összegyfljté : Jeavay Géza. —
(Folytatás.)
Az egész világ egy dic&ű rom, melyet az idd elborít* fátyo''ával, ilyen emberi életünk is s ennek örömei nem egyebek virág borítéknál, melyekkel a kor ssivünk egykor vérző sebeit eltakarta.
A férfiakat a nők, a nőket a férfiak mü-velik, egymás által romlanak vagy javulnak. A magányból t nők térítenek vissza. A nők sseretete ásón láncz, mely bennünket a társadalomhoz füz, ezt a lánczot törjük legutóíszor össze s midőn szétszakítjuk, magunkat is összetörtük.
A düh, vadság és bün a férfiak gyermeke, az ostobaság s a gyarlóság a nőké.
Szerelem és hasasseretet as égnek legazebb két csillaga.
A nők szerelmet mutatnak mindenkinek, hogy sok udvarlóval bírjanak, gazdagnak, hogy fénynyel vétessenek körül, ifjúnak, hogy igaz szerelmét megmérgezzék s sok csalódás után közönyössé tegyék.
S terelem a mindenség alapja.
A restség a nőnél mindig szelleme vagj szive rendetlenségét takarja.
Tudni annyi mint látni, hinni annyi, mint óhajtani; de az ember nem látja mindig, amit óhajt s nem óhajtja mindig azt, amit lát.
Vannak emberek, kiknél a szellem egy olyan tehetség, mely uralkodni látssik felettök, mit nem kormányozhatnak és nincsen eszök hatalma alatt.
A szív minden kebelben egyaránt dobog s van az életnek egy oly boldog kora, melyben minden szív-dobbanás azt mondja: szeretni kell! Feltűnik a vágyó érzelem előtt egy-egy rokon-ssenvü arcz, az érzelem lágy vissza elfogadja annak benyomásait s viseli, mig egy másik el nem törli onnan, vagy pedig viseli örökké, annak csak erényeit ismeri, annak bűnét megbocsátja, azért tür, azért szenved, azért csalatkozik, és mégis hisz, mégis szenved, mégis szeret, ezen szenvedés, csalódás, ez a hit és szeretet az ifjúkor bohósága.
Ha elakarod veszteni élted nyugalmát» lelked üdvét, csak ajándékozd szerelmed egész világát egy hölgynek s* as oltár zsámolyánál
őrjöngő mámorral fűzd kebledre örökre — elérted czélodat.
Az a legszerencsésebb, ki magát annak
tartja.
Semmi nem leh^t oly bátortalan, mint a rosz lelkiismeret.
A női sziv végzete, hogy mindig tiltott szerelem után vágyódik; de ezt ajkaihoz vinni nem meri. A női sziv örök törvényé az is, hogy elkezdett szerelmét önmagától .félbe szakasztja, ha lábainál látja ifját; de ha még tőle elszaki tani akarják, feláldoz mindent s mégis bírnia kell ;mert a nő szerelme mócsláng,mely csak néha néha vet egy félénk sugarat,mig titoknak véli; de ha egyszer a férj szétvonja a kárpitot, lángba borul a viharban s mig mindent hamuba nem dönt, nincs ember, nincs erő, mely ast kiolthatná.
A tudományok, ha megszilárdítják is az elmét, tartós gyógyszert nem szolgálatinak, sőt érzékenynyé tesznek a szenvedések iránt.
■ 11 •
A hit az ifjú kebel szentélyében olyan, mint a nap, virágokat bimbóstat, meleget áraszt s világot terjeszt. A hi'' után, mely megtört, jön az ür, a vesztés.
Szemérem nélkül a nő, mint a történelem mutatja, kegyetlen és kicsapongó.
Szemérem nélkül a nő illatlan virág, lelketlen test.
(Folyt, köv.)
w-7
ugy látszik ezen az álUlunk jelzett körren-delettel elérve nem lesz, igy aggódunk azon, miként tudja az ég, hogy még mily hosszú időig kell, hogy várakozzunk a biztos alapért, mert ha veszszük a körrendelet 12-ik pontját, ahol az mondatik: „ezen munkálatoknál az idézett 1875. évi VII. törvény-czikk csak annyiban szolgál zsinórmértékül, a mennyiben annak 34. §-sa szerint a fen-álló catasteri munkálatok, jelesen a telekkönyv és birtokivek ezen törvény 32. 35. §§-sai a tényleges állapot szerint kiigazítan-dók és az ily módon kiigazított adatok alapján a jövőbeni uj adókivetésnél alkalmazandó telekkönyv és birtokivek készítendők. « — Eszerint" tehát a mennyiben a részletes catasteri felmérés folytán keletkezett telekkönyvek elkészültek volna, ezek alapján lesz a kiigazítás, arról azonban mitsem szól a körrendelet, bárha a részletes catasteri felmérés megtörtént, de ha eddig ennek alapján uj "birtokivek nem készülvék, hogy azok
most a történt változások előjegyzése végett helyszínelés tárgyául használatba vétessenek. Ellenben a 13-ik pontban azonnal utasítja az illetőket, hogy a netán keletkezett osztályok megállapításakor is az 1850. évi márczius 4-én kelt nyilt parancs alapján fen-álló ideiglenes földadó cataster elvei és szabályai lesznek alkalmazandók, tehát kétségtelen, hogy az 1850. és következő években készített és a lépésekre alapított telekkönyvek lesznek alapul felveendők és kiigazitan-dók, kivéve ott, hol az 1864. évben részletesen felmért cataster szerint kébóbb készült telekkönyv. Ez lesz tárgya a felvételnek, mi igazolva látszik azáltal is, mert a pénzügyi igazgatóság már a birtokában volt telekkönyveket minden segédadataival már ki is küldötte, községekben az már közszemlére ki is van téve és mivel a catasteri részletes felmérési munka egy helyre küldetvén, még egy uj gyökeret ver azon nézet ,hogy az 1850.
évi telekkönyvek lesznek az irányt adók.
(Vége köv.)
VI. Hibás szók és szólások javítása.
22. G a z d á s z. Bölcsész. Festés z.
Történész. Építész^
A hiteles analógiák tanúskodása szerint aa ász-ész képzó csak tárgynevekből alkothat főneveket, azonkívül functiója is világosan kiszabott, meghatározott,t. i. valami tárgy-gyal bánást, vele és benne való foglalkozást je-löl: pl. b a 1 • á s z, v a d - á s z, kertész, b á n y á 8 z, stb. A festés z, történész, építész, tehát hibás alkotások, mert igetőkból vannak képezve ¡xgazdánz, bölcsész ugyan denominativ képzések,de mégis hibás szók, mert jelentésük ellenkezik a képző functiójával ;gazdász. bölcsész ugyanis az analógia szériát anuyi, mim gazdákkal, bölcsekkel bánó. A g a z d á s z szó is világosan beszélő példája ama ténynek, hogy az ujitás nálunk valóságos betegséggé fejlődött; különben érthetetlen dolog volna, hogy miért kellett egy régi általános használatnak örveudő szót, ezt, hogy gazda kiküszöbölni s helyébe egy fonák alkotást hozni forgalomba. A czimbeli szók helyett tehát ajánljuk a következőket; a melyiknek egy része régibb szó,s jobb Íróinknál már anélkül is használatban volt: v e c o-nomus: gazda, veconomia: gazdaság; philosophus: bölcselő, pbiloso-phia: bölcselet; malen: festeni, maler: müfestő vagy k é p i r ó, f á r-ber: képtest ő, anstreicher: mázoló, maierei: ni ú festés v. kép-írás, geschichtsschreiber: történetíró, geschichtsschreibung: történetírás, architect: mfi-épitő, architectur.-műépités.
23. Figyelmeztet és társai.
Ujabban gyakran találkozuuk az irodalomban, a figyelmeztet igének oly sajátságos használatával, melyben lehetetlen meg nem ütköznie az ép nyelvérzéknek. Használják ugyanis e kiható igét absolute a cselekvés szenvedő tárgyának kijelölése nélkül. Igaz, hogy nyelvünkben van számos oly átható ige, mely megtűri az itt emiitett tüggetlen használatot; pl. ha azt ballom : János szánt, Péter i r, ebben egyáitajáb- a nem botránkozom meg, ellenben az ily mondatban : János figyelmeztet, Péter tudósít (ez állitmányo-kat absolute véve,) bizonyosan mindenki valami különöst, idegenszerűt érez. Megmondjuk az okát is miért.
Minden nyelv mondatainak szerkesztésében a kétértelműség, az értelemzavar elkerülésére törekszik. A figyelmeztet féle igéknek emiitett használata pedig a nyelvszellem nek épen é törekvésével jön erős összeütközésbe; mert azon használat által a cselekvés
tárgyának személye (első, második, harmadik
személy) van kétségessé téve.
Vannak ugyanis cselekvések, melyeknek tárgya caak dolog, tehát 3 ik személyü ; más részről vannak oly cselekvések, melyek kizárólag személyeken mennek végbe, ez a személy pedig lehet első, második, harmadik.
A magyarban a cselekvés szó (ige) mellől bármelyik személy képét viselő névmás tárgyesete kimaradhat, ha a helyzet világossá és magától érthetővé teazi a személy melyik voltát. Pl. Hi (. . .) hogy menjek el; tehát e n-g e m. Hinak (....) hogy menjetek el; tehát titeket. Híja (....) hogy menjenek el;
tehát őket.
Az is világos törvénye nyelvünknek sebből a három példából is látszik, hogy tárgyat-lau ragozásu igének csakis első vagy m á-budik Bzeméiyü tárgy felelhet meg, e a3-ik személyes névmásra, mint kihagyott tárgyra, csupán tárgyi ragozási ige utalhat.
A fentebbiekből már most önként következik, hogy ha a csupán személyekre vonatkozó cselekvést jelelő i^ék tárgyában ragozásu alakjai a személyes névmás tárgyesetének elhallgatásával mondatnak ki: a hallgató mindig 1 -ső v. 2 ik személyü tárgyat képzel-oda, még akkor is, ha a szóló általánosan a cseiekvá tárgyának ki nem jelölésével óhajtaná a cselekvést kifejezni. Pl. ha azt olvassuk, hogy X.*képviselőfigyelmeztet a súlyosbító körülményekre: a nyelv szigorú logicája szerint engem v. téged, minket v. titeket tolul tárgy gyanánt a halló lelkébe, holott X. csak egyatalában a figyelmet akarta felkölteni azon körülményekre.
Másként áll a doJog az oly igéknél, a melyeknek tárgya, vagy kivétel nélkül, vagy a legtöbb esetben dolognév szokott lenni. Ezek-nel a tárgy nélkül kimondott cselekvés csakis a harmadik szemelyre utalhat. Ha azt hallom: Péter i r, eszem ágában sincs azt érteni rajta, hugy engem v. téged ir; hanem tudom, hogy valamit vagy irást i r. A megrótt használatban ellenben a figyelmeztet által czélzott tárgy nem tehet v a-lakit v. mindenkit, mert a figyelmeztetés e szólásban egész általánosságban van kimondva ;a figyelmeztet pedig cau-sativ természeténél fogva okvetetlenül valamely személyt feltételez,a melyet alakilag is ki kel) fejeznünk. Ha tehát a figyelmez-t e t-féle igek absolut használata kétértelműséget szül s a szóló vele nem költheti fel a hallóban a kifejezni kívánt fogalmat, az ilynemű használat általában kiküszöbölendő s helyette a czélnak inkább megfelelő kifejezések teendők, így a figyelmeztet helyett: f e 1 h i v j a, irányozza a figyelmet; a biz-t.o s i t helyett : biztosítást nyújt; t u-d ó s i t helyett: tudat, tudtul ad; emlékeztet helyett: emlékezetbe hoz stb. Pl. Jókainál (örök béke) e kitételt: ,A b . . . i csillagda arról tudósított (nem engem, v. téged stb), hogy a köd a D ... n is fölül terjed" igy kellene kija-vitni : ,A h . . . . i csillagvizsgáló tudatta, hogy stb. . .
Összeállítjuk itt azon igéket, melyek nem tűrik meg a megrótt általános haazuálatot; biztosit, emlékeztet, értesít, felhív, felszólít, figyelmeztet, int, kapat (rákapat), k é n y s z e-rit, kér, öv, ösztönöz, rábeszél, rábir, sürget, tudósít, utasít. Megegyeznek mindnyájan abban, hogy szenvedő tárgyuk legtöbbször személy s csak kivételesen lehet egypárnál dolog is ; továbbá mellettük a személy tárgyraggal, a dolog ra, vagy egy párnál t ő 1 raggal all.
(Magyar Nyelvőr.)
Jegyzék
a nagy-kanizsai kir. törvényszék által 167b. évi jidius hava első felében tartandó nyilvános bün/enyitÖ tanácsüléseken a Jelek megidéztetése mellett előadandó bűnügyekről.
J u 1 i u s hó 1-én 1875.
Kuthy Ferenczné galamboki lakós és társa ellen életbiztonaági vétségben a pesti kir. il. tábla által hozott ítélet kihirdetése.
Molnár Lajos n. kanizsai postahivatali gyakornok ellen hivatali sikkasztás bűnügyében végtárgyalás.
J u 1 i u s hó 2 án 1875.
Hagyik Ferencz nagy-kanizsai lakós ellen tolvaj lás és hivatalos okmánynyali visszaélés bűntettében végtáigyalás.
Hirschbein Miksa nagy kanizsai lakós ellen, tolvajlási bűntény elkövetése miatt vég-tárgyalás.
J u 1 i u s hó 8-án 1875.
Csali Károly és Szecsődi Márton vitai, illetve gyulakeszi lakósok ellen tolvajlási bűntettben a pesti kir. it. tábla által hozott Ítélet kihirdetése.
Milhoffer Imre én Albanics Kálmán nagykanizsai lakósok ellen csalás és zsarolási bűntettben végtárgyalás.
Tóth József és István garaboncsi lakósok
ellen az ülő bántalmazáai bűntettben a pesti kir.
j it. tábla által hozott Ítélet kihirdetése. | * Höhkin József ós társai rigyáczi lakósok j ellen tolvajlási bűntettben végtárgyalás.
Július hó 9-én 1875.
Szente János Fehérmegye bicskei illetőségű ellen pénztolvajlási bűnügyben vég tárgyalás.
Pólai Fráter György éa társai kis kanizsai lakósok elleni rablási bűnügyben a m. k. curiai, mint legfőbb ítélőszék ítéletének kihirdetése.
Tanics vagy Csinka János ezentai lakós ellen sertés tolvajlási bűntett miatt végtárgjalia. J u i i u ■ hó 15-én 1875.
Joó Lajos és Tóth János kustányi lakó sok ellen tolvajlási bűntett miatt végtárgyalás.
Tóth Kincses József galamboki lakós ellen birói zártörés miatt végtárgyalás.
Tar Ferencz és ifj. Szabó János kerecseny • hegyi és orosztonyi lakosok ellen tolvajsági bűntett miatt végtárgyalás.
Júliai hó 16-án 1875.
Szomi József csörnyefóldi lakós ellen hamis eskü és csalás bűntényében a m. kir. curia, mint legfőbb ítélőszék által hozott ítéletnek kihirdetése.
Tehén József hahóti lakós és társai elleni tolvajsági bűntett miatt végtárgyalás.
Betyár József és társai gyenesi illetőségűek ellen tolvajságbani bünreszesség miatt folytatólagos végtárgyalás.
Helyi hírek.
— Cnengery Antal ünnepelt képviselőjelöltünk fogadtatása s Kanizsán időzésének programmja. Jolius 4 én, vasárnap délben 1 órakor összejövetel a városházánál, honnan kocsikon kimenet az indóházhoz, itt Belus József polgármester tart üdvözlő beszédet a város s illetőleg kerület nevében. Bevonulás rendszerintő nagysága szállásáig.mely polgármester urnái lesz.Délután a tűzoltó-egylet dísz-gyakorlata szemléltetik meg. Este a .Dalárda" közreműködése mellett fáklyás zene, mely alkalommal Téesz János polg. isk. igazgató s Tandor Ft-rencí v. főjegyző arak tartanak üdvözlő beszédet. Másnap hétfőn délelőtt 9—11 óráig Csengery ur a tisztelgőket fogadja. 11 órakor tartja beszámoló s programm beszédét. Délután 2 órukor közebéd a „Korona" termében s udvarán, teremben 1 teríték 2 írt oO kr, udvaron 1 frt. Ebéd után sétakocsízás a közelvidéken. Este a „Polgári egylet" kerti helyiségében mulatság fényes kivilágitá* mellett. Kedden délelőtt Csengery ur a közintézeteket látogatja meg s a délutáni vonattal viaazautazik. A tejérvári 8 veszprémi nepzenészek működnek, egyike a közebednél, másik a kerti mulatságban. Igyekazünk valamint a beszédet, ugy a toaaztok főbbjeit gyorsírói feljegyzés nyomán közölni.
— Jól esik regiatrálnunk a magas kormány elismerésének nyilvánuláaát, mely a megyében tanúsított buzgalom és érdem jutalmául tűnik fel. Igy a lefolyt marhavész körül tana-sitott ernyedetlen buzgalom és igyekezet, ugy szakértői intézkedés iránt a földmivelés , iparés kereskedelemügyi miiuater Kovács János kanizsajáráai szolgabíró, mint a vész azinhelyere kiküldött vészbiztos úrhoz intézett magas elismerésének teljes kifejezését leiratilag adta, Maár Nándor megyei allatorvos urnák szinte teljes méltánylás- és elismeres jeleül tetemes kiadásainak némi fedezésére, de inkább jutalomképen 9634. az. alatti rendeletével 200 frtot utalványozott.
— Csodálkozunk, hogy az ugy neve zett tizenhárom város részben, a temetőbe vezető keskeny és telette alkalmatlan járda szé-iesbitéeéhez még mindezideig az illető házi urak semmi akaratot sem tanúsítanak, holott a vá rosi tanács jóakaratú s közelismerést érdemlő intézkedése megtörtént, sőt mérnökileg a nivel-lirozás is foganatositatott s hogy a csatornákhoz szükséges téglákat ingyen szolgáltatja ki. Itt az idő, most vagy soha! eszközöltessék ez utczának a végtiszteltetések okvetlen bekövetkező megtétele véghezvitelére oly szükséges módosítása.
— Gyászhír. Cavallar József nyugdíjazott herczegi számtartó a maga és gyermekei, u. m. Emília férjesett Juhász György né, József és Mária özvegy Kotrtachnő nevében szomorodott szívvel jelenti, szeretett leányának és illetőleg testvérjüknek Cavallar Luizának.f. é.ju-lius 2-án reggeli l0yk órakor hosszai szenvedés következtében a halottak szentségei felvétele után éltének 24. évében történt gyászos kimul-tát. A boldogultnak hült tetemei f. é. julius hó 3-án d. u. 5 órakor tétettek a nagy-kanizsai sírkertbe örök nyugalomra. Az engesztelő szt. mise f. é. julius 5-én d. e. 1,0 órakor fog lelke üdve-ért. a szt. Ferencziek templomában megtartatni. Nagy-Kanina, 1875. évi jalios hó 2-án. Béke hamvaira !
— Lapunk előbbi számában az volt közölve, hogy Benrad pasa háremével Kanizsára jó, sietünk a hir valótlanságát kijelenteni; az egészben annyi igaz, hogy a budapesti török consulatustól — maga s coneul-é, vagy alconsal Balaton-Füredre jó, ki értesité dr. Blau urat,
látogassa meg, avagy meglehet, hogy ó tesz ki-rándulást Kanizaára Ennyi az egész.
— Hitelsorsjegyek julius 1-én történt húzásában követkeíő sorozatok nyertek : 892
1170,1496, 1901, 2237, 2627. 2651, 2681'' 2839, 3310, 3618, 3852, 3942 és 4105.
— Erömiivészet. Matula testvérek erő művészek a BSör-kertben" ma vasárnap tartják 2-ik és utolsó előadásokat ; minden elóadao ö szakaszból áll, melyek még eddig egy művész ál-tal sem adattak elő. 1*XX) franc jutalomban ré szesittetik bel- és külföldön az a művész, ki képes erőmutatványai bármelyikét is előadni Belépő dij 20 kr. Kezdete 7 órakor.
— Gyásxhir. Özvegy rajki Kajky U. zárné született Rajky Petronella a maga és gyermekei u. m. Sándor, István, Miklós és Mária férj esett Ehrenreich Istvánné, ugy szinte összea rokonai nevében szomorodott szivvel jelenti sze retett leányának és illetőleg testvérjüknek rajki Kajky Ilonának, f. é. julius hó 1-éu reggeli « órakor hoaazas szenvedés következtében éltének 44 ik évében történt gyászos kimultát. A boldo-gultnak hült tetemei í. é. julius hó 2-án d. u. 4 órakor tétettek a nagy-kanizsai sírkertbe örök nyugalomra. Az engesstelő szt. mise áldozat pe dig f. é. julius hó 5-én d. e. 10 órakor fog lelke üdveért a szt. Ferencziek templomában meg tar tatni. Nagy-Kanizsa, 1875. évi julius hó 1-én. Örök nyugalom hamvaira !
— A Z.-8zt.Grőth kerület választói Sümegben f. évi jun. hó 29. gyűlést tartottak. A választók egy része által meghívott jelölt Sz&y Kálmán műegyetemi tanár Budapestről megjelent; délelőtt l/a 11 órakorTakáts Alajos ügyved házához, a képviselőjelölt meghivá sára egy küldöttség ment ft. Kiss Lsjos türjei administrator ur elnöklete alatt ki, — Czeiner József, Szüts Pál, Ferber József, Brucker A la jos, Pintér Pál, Vanizaáb Jánoá, Berger Károly, Kecakeméthy Albert, Knaaz József, Jenvay József, Veimann Imre és Polgár János urak kiaéretében a nagy terembe megérkezve t.Bes aennyei Ernő ur által lón üdvözölve; itt Szily Kálmán ur nem annyira programm, de ékes szóló nyelven, dicsőén, oly meglepő beszédet tartott, bogy a választók többször hangos élje nekben törtek ki! Azonban ő a béke ólajágát hozta a kerületnek azon határozott kijelenté*: által; miszerint ó mint a szabadelvű párt hive nem óhajtja a két ellen tábort, miért a jelölt Bégről lemondva, szintén a már kitűzött lobogóhoz leendő csalatkozást ajánlá. Ezekután t. Bessenyei ur a párt nevében midőn sajnálatát fejezte ki, egyszersmind az ünnepelt férfiúhoz és a választó közönséghez hangoztatott szavai után egyhangúlag kimondatott: hogy az eddig egy párt, de két fóinek tekintetett aaaöadeWü választók ezentúl mindnyájan Hátzky Kálmán ur zászlaját fogják lobogtatni; a körűi pedig oly erősen tömörülni, hogy azt sem miféle szélső bal elem meg ne dönthesse! Az elnöki széket ismét elfoglalt t. Barcza Sándor ui lelkes zárszavai fejezték be e példás egyetértés szelleme által magasztossá vált értekezést. Ezt egy igen élénk banquett követte, melyen a lelkes felköszön tések nem hiányzottak, kiemeljük a jelesebbeket: t. Barcza Sándor, nsg. Szily Kálmán, Bessennyei Ernő, Hátzky Kálmán, Pály János plébános, Czeiner József reál igazgató es Brucker Alajos urak, ezen utóbbiak közül hár man a tanügy érdekében szólottak, nevezetesen Brucker úréra t. Barcza Sándor elnök ur, valamint követünk most már azt mondhatjuk érzékeny szavakban adtak kifejezést hazafias ér zelmoknek. Adja az ég, hogy a magaaabb osz tálynak, a tanügy iránt kimagasló érdekeltsége, minél előbb meghozhassa emzetünk neveié* talaján a kívánt gyümölcsöt! Nsg. Szily Kál mán ur a helybeli reál tanodát is szerencséltette látogatásával. Igy telt el Sümeghen s zajosnak hitt jun. 29. X.
— Mikor zenészeink a fővárosba távoz tak, azt beszélték, hogy a nyáron nem is fogunk jó zenét hallani. A majálisok rendezésénél is sok kellemetlenséget okozott s es volt egyik főoka annak is, hogy tűzoltóink katona-zenét keres lek. Ilyen zeneszük világban szintúgy jól esik hallani a polgári egylet-kertben Bagara János sz.-fejérvári zenekarát. Mint halljuk, a bérlő Tóth József vendéglős ur egész szeptemberig szerződtette. Csak gratulálhatunk neki a sze rencsés választásért, mert Bagaráról és zenekaráról bízvást elmondhatja mindenki, aki csak egyszer hallotta őket játszani, hogy érzéssel, a velők született természetességgel, szabatosan adják elő legtöbbnyire magyar darabjaikat. Van közöttük egy fiatal csellos, kit sz ifjú Zichy zenészének neveznek 8 ki hangjegyet csalt mások előtt látott. Ez ifjú neve Msgds János ki a napokban szólókat játszott b kit hallgatói gyakori tapssal jutalmaztak. A tagok mindeni kéről elismeréssel szólhatunk s igy őket t. közönségünk figyelmébe ajánlani el nem mulaszt hatjuk.
— K&vetválasztások. A szomszéd So mogyban f. hó 1 én megtartott követválasztá-sokról a következő eredményt írják lapunknak : a k a p 0 s i. kerületben So misicb PÜ> csurgói kerületbeoS o m s s i c h Imre, szili» kerületben Kacskovics Sándor, sziget vári kerületben Fornszek Sándor, 1 e n g y e 1 t ó t i kerületben S s a 1 a i Imre, s
m » r c x a 1 i kerületben Széchenyi Pál
iza v »ss ttöbbséggel, SzontaghPálatabi
kerületben Uxfelkiálltáasal é« végrean.-a tá d i
keruletb''ín P. Szathmáry Károly szó t.iübséggel választatott, illetőleg választattak meg országgyűlési képviselőknek. Midőn lelkünk mélyéből örülünk annak, hogy a szabadelvű pán magasan lobogó zászlója a szomszédai] diadalt aratott; egy szersmint nem mulaszthatjuk el kifejezést adni azon örömünknek,
a megválasztottak névsorában ott látjuk p. Szathmáry Kát oly n-vét, kinek megválasztásával a uagy-atádi kerület érdemes választó polgársága megmutatta azt, hogy bizalmát s ügyeit oly ember kezeibe tudja letenni, ki lel-tűsedével, önfeláldozássá! küzd mindenütt, üdvözöljük t. barátunkat s a nehéz munkában unk«datlan kitartás: kívánunk.
— Károlyi színigazgató f. évi junius hó 30-án színtársulatával Keszthelyre érkezett s itt fogja a uyár idényt tölteni. A társulat 30 tagból áll. kik mind ezt részint hírből, részint ázemélyeaeu ismerni szerencsesek vagyunk, leg-löbbuyire tehetséges s képzett egyének. Hogy mikor íogja a társulat előadásait megkezdeni, azt igen nehéz volna megtudni, miután a szin-ház építése, melyen naponkintö — 6 ember dolgozik, csak csiga léptékkel halad előre. A szín-előadások megkezdése után minden egyes előadásról bóvebb értesítést hozandunk.
— A .xalamegyei honvéd-egylet-
megalakult. Örömmel tudatjuk lapunk érdem-teljes olvasóival, miszerint »zalamegyei honvéd-egylet*4 folyó évi junius hó 29-én Keszthelyen Kerkápoly Mór ur felhívása folytán ülést tartván, véglegesen megalakult s ezt az országos honvéd egylettel következő távirattal közié: ?A zalamegyei honvéd egylet ujabban megalakult, a jegyzőkönyv beterjesztetik. "Kerkápoly elnök. Az értekezleten 17-en vettek részt s Kerkápoly Mór ur elnökké, Gaál Endre ur 2 od elnökké, Trsztyánszky Lajos ur pedig jegyzővé választatott. Ezután a végrehajtó bizottmány luii megyénk minden vidékéről megválasztva. Az egylet székhelyévé Keszthely választatott; itt fog a központi választmány is létezni. Bővebben a lapunk jövő számában jövő jegyzőkönyv.
— Következő sorokat vettünk: Tek. szerkesztő ur! Engedje meg, hogy becses lapjában amár annyiszor, többnyire illetéktelen személyek által meghurczolt leteuyri bálról eredő minden további idegen beavatkozás elke-rülhetése végett nyilatkozatot adhassak, főleg pedig Dömötör Lajos orvos és Nóvák József plébános urnák, akik sem tényleg abl an részt nem vettek, sem a jótékony czélt előmozdítandó, ezen uton anyagilag nem járultak, s mégis illetékeseknek érzik magukat a felszóllalásra. Hogy mi jogni''.l fogva interpellálhatja Dömötör orvos ux Nóvák plébános urat, azt hihetőleg maga sem tudja es ez utóbbi mégis neki ront, és nyilvános téren válaszol,azt hivén, hogy biztos cselekvénye nemes és jogos, nem gondolva meg plébános ur, hogy más és illetékesebb utja is van annak, hogy az összejött fillérek a szegényeknek átadassanak. Ezennel tehát kijelentem, hogy a befolyt 16 frt. összeg a helybeli tek. szolgabírói hivatalnak további intézkedés végett átszolgáltatott, mi, hogy korábban nem történt, oka nem vagyok, mert bizonyos részről a kívánt összeg máig sem fizettetett meg és sajátomból voltam kénytelen pótolni már azért is, hogy hason alkalmát, máskor ne ragadjanak meg minden illetékesség nélkül némelyek csak azért, hogy politikai czélból egy harmadikat üldözhessenek, mint ezt — nevezett urak Tuboly Victor úrral tenni szándékoztak. Letenye, 1875. julius hó 1-én. Teljes tisztelettel t. szerkesztő urnák lekötelezett szolgája Kalivoda János gyógyszerész.
— Sümegről veszszük az értesítést, hogy Szily Kálmán azon okból, nehogy a szabadelvű pártban viszályt idézzen elő, Háczky Kálmán javára a jelöltségről lemondott.
— A balatoni halászok, — mint a „Somogy* úja Szárszón közelebb 135 fontot nyomó harcsát fogtak ; hossza Éobb volt hét lábnál; Gráczba szállították, miután a lakosság elébb jól megbámulta.
— AJánlkOMáa. Egy 19 éves, főreál iskolát végzett ifjú, ki hosszabb ideig mint se-gédjegyző működött, hasonló minőségre, vagy egyéb irodai munkára ajánlkozik. Helyét azonnal elfoglalhatja. Czim : B. Gy. Orosztony u. p. (ielse.
— Veszprém, junius 29-én 1875. Ma lőtt városunkban jÍJchtricz Zsigmond (báró) követjelöltünk, a szabadelvű párt bizottmánya a Ital fogad tátott el Vikár Lajos ügyvéd vezénylete alatt, kit is jó szónoknak ismerünk. —■ A bevonulás á Pápa ut felől vette kezdetét, az ablakon kinéző nők virágcsokrokat és koszorúkat vetettek a jelölt kocsijába. — Esti 6 órakor egy küldöttség ment hozzá, hogy a polgári társaskör helyiségébe vigye, hol is as erkélyre élit, Pongrácz Dániel ügyvéd tartotta hozzá a szónoklatot. Jelöltünk programmjában a bankkérdést, az ipar és kereskedelem emelését, a vámterület közös megállapítását taglalá. Esti 8 órakor társvacsora tartatott a „Korona* czim A vendeglő nagy termében, es alkalommal felkö-n»öntöttek, üchtricz báró, a farié létrehozóit

és a szabadelvű pártra emelé poharát; tóvábW-szónokoltak, Dunst Ferencz polgármester, Véghely Dezső, Brenner Lőrincz, idősb Rápocb Sándor, Pongrácz Dániel, Vangl stb. a 210 személyből álló kedélyes társaság 12 és l/z érakor vett bucsut. — Megemlítendő még, hogy ez alkalommal polgármesterünk indítványa folytán, a budapesti károsultak részére adakozások történtek, melynek eredménye 67 frt 62 kr lett, ezt rendeltetési helyére küldeni, Kom-polthy ur, a 9Veszprém'' szerkesztője bizatott meg. R. . .
— Rövid, hirek. ö felsége a budapesti árvízkárosultak javára 1500 frtot utalványozott. — Verőczét egészen elverte a jég. — 01-müeznek a ssjtkészités évenkint 2 millió frt jövedelmet ad. — Székesfejérvárott .Darázs" czimű élezlap jelenik meg. — Liszt Ferencz Weimarbau a nagyherczeg udvari kertészetében lakik. — Gr. Andrássy Gyula Terebesen van. — B. Podmaniczky Frigyes a nemzeti színház intendánsává kineveztetett. — A fővárost ért csapások adatai még mindig kimerit-hetlenek. — Szebenben Seidel őrnagy lováról lebukott s azonnal meghalt. — Pest-belvárosi plébános uagy bátyja Sclrwrendtner János aranylakodalmát a napokban ülte. — Jul. 1-től a finomabb bzívarok s burnót ára felemeltetett, préselt szivar 3Y,-ről 4 krra yara és trabucco 7 ről 77 3-re. regalidás 7 ről 8-rasbt. — A sváb-hegyi „Sángerbódét" lebontják. — Bukarest 8 millió frt kölcsönt vesz tel. — Kassán a német színtársulat megbukott. — A fővárosi lapok erélyes gyűjtést indítottak meg a vizkárosultak részére, helyes! • — Az orvosok s természetvizsgálók vándorgyűlése aug. 27—ssept. 5. tartatik Élőpatakon, Erdélyben. — Romániából rablóbanda tört a székelyföldre s nagy kegyetlenkedést űztek. — Lendvay jeles színész aggasztó-lag beteg. — Gerő J. színtársulata Mohácson vau. — Kőszegen a villám jun. 24 én egy pék-műhelybe ütött, a péklegények elestek, de komoly uaj nem történt. — Toulouse várost elöu tötte az árviz. — az egyptomi alkirály az iskolákat nagy gonddal szervezi. — Brünnben a gyármunkások strikéje még tart.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi junius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
Pénztár maradvány 1875. májj
31-én.......J
Pénztár számla 16. Hitelezőnek. Betét , számlának Válté
Kölcsön ,
Előlegezési , Bélyegilleték „ Kötvény és váltó kamat »z Beiratási dij „ f
Késedelmi kamat Kéltség Százalék
Házjövedelem ''—'' „ Kintlevő kamat , Vegyes
Lejegyzési dij „
Betét arany „
Betét frank „
Arany kölcsöu „ Frank
c
x
ft.
kr
109 396
í
57,473
04,779 :i0 61,622 43 97.329 -9,000;-2 40
51 -
4 —
o
11,676 113 162 42 40 7»l3 75 1.686 7 3
42
70 86
57. 59
eíbcMélése); ,A Tarka képek-bői* (töredék) Toldy Istvántól; „Fel a karzatra" (tárcsa-rajz) Sz. J. tói; „Nemzeti színház"; „irodalmi, társadalmi és művészeti hirek." A borítékon ; Előfizetési felhívás a lapra a a „Milyenek a nők" czimű munkára, divat-tárcza-üzenetek, vidéki élet, hymen, sakktalány, képtalány (hármas jutalommal a megfejtők számára), a szerkesztő nyílt válaszai, vegyesek, hirdetés. — Szerkeszti ; Benedek Aladár. — Ez igen kedveltté vált hetilap előfizetési dija : évnegyedre 2 frt 50 kr., félévre 5 frt.— Féléves előfizetők egy 1 ft. (értékű) érdekes olvasmányu könyvet is kap nak. Kiadói és szerkesztői hivatala: Budapest, Kristóf tér 2. szám, III. emelet, 10. ajtó, hová a megrendelések czimzendők.
it
164
3% | 256,567 |8U
KIADÁSOK : 16 Adós Pénztár számi.
Betét számla Váltó
Kötelezvény ,,
Betét kamat „
Költség „-Kötvény és váltó katnat sz. Bélyeg
Házjövedelem számla
Tiszti fizetés „
ElŐlegecési n Vegyes
Adományozási „
Értékpapír „
Értékpapír szelvény „
Betét arany „
KOlcsőn arany „
Pénzkészlet 1876. junius 30-án összes forgalom.
30 100

j 294 T
34
so
328
396
396
792
46.341 54.107 97,740 3,100 18 1,170 3
98 355 100 7 2
16,326 514
27 95
59 88 66 40 30
59
25 86
219,886175
94,154 05 628,081 60
Irodalom.
* Megjelent s beküldetett hozzánk: „Életismeretek tárháza" czimű folyóiratnak IV-ik füzete, szerkeszti s kiadja Obermayer Lajos. Ara 60 kr. Tartalma: „Hittan és vallástalanság" csim, mely a 3-ik fejezetet képezi.
* A* „ Ujídőka czimű szépirodalmi, társadalmi hetilap (divat-tárcsával) 26-ik száma a következő válogatott o érdekes tartalommal jelent meg: „Egy idealista" ; T. „Paulához" (eredeti költemény) Szabolcstól; „Egy forint" (eredeti elbeszélés) Simay Ödöntől; „Óhajtás" (Lenau költeménye) Benedek Aladár forditá-sában; „A szerencse választottja* (Lindau Pál
A bejegyzett számla alá van írva a vendéglős által, s <gy nincs okunk hinni, hogy az légből kapott legyen.
A strassburgi egyetemi-polgár párbajra kény-szerité polgártársát s mivel ez szabadkozott a párbajtól, a heves vérű kihivó ugy akarta kényszeríteni, hogy „kutyának- nevezte 5t. Erre a szabadkozó egyetemi polgár azt feleié: .mégis szivesebbeu vagyok él5 kutya, mint halott oroszlán." — L5w-nek hívták a vívni nem akarót. *
Egy síremlék fölirata igy kezdődfitt: „Korán kiürítette a keserű poharat * Egy ott elmenő paraszt olvasva ezt, azon megjegyzéssel távozott: „Szja igy jár az ember, ha korán el kezd inni s még hozzá keserűt" 1
Vegyes hirek.
— Eugénia ex császárné csipkéit Washington egyik silányabb zálogházában lefoglalta a financz; mert vám nélkül csempészték be Amerikába. — A lefoglalt tárgyak a következők : egy 10.000 dollár értékű csipkeruha, egy 5000 dollár értékű csipkeshawl és más mintegy 5000 dollár értékű csipkék. Tudvalevőleg az ex császárné Chislehurstbe te-lepedése előtt kénytelen volt ingóságai nagy részét elárvereztetni, a csipkéket valami angol vette meg és egy Leon de Lemoins csempészte Amerikába, a hol 460 dollárért el kellett zalo-gositnia.
— Jótevő fukar. Nem régiben halt meg B igna Cavalloban (Olaszországban) Bedeschi Autooio, akit éltében, mivel, ámbár milliók birtokosa, a legsilányabb módon élt és magától mindent megtagadott, az emberek zsugorinak nevezték. „Ha meghalok, áldani fognak" szokta mondani és végrendeletében összes vagyonát jótékony czélokra hagyta, saját temetésére csak 50 lírát (20 trt) szánván. — Háza vakok és bénák menedéke lesz, az árvák házának és a kórházaknak jelentékeny adományt, a szegényeknek pedig fejenként 5 lírát hagyott. Maga pedig amig élt, zsakokkal takarózott, mert a paplant, vagy pakróezot fényűzésnek tartotta.
V. H.
— Eredeti neme az amerikai párbajnak. A „Nemzeti Hírlap" szerint a bpesti nemzeti színház egyik ifjú tagja egy másik a fővárosi körökben ismert ifjúval vitába keveredvén, ennek kihívását amerikai párbajra azon teltétellel fogadta el, hogy a vesztő fél bünhődését ő határozza meg. E feltétel elfogadtatván, a kihivó a kihívóttól a következő levelet kapta:
— Kedves barátom ! te azt hiszed, hogy a köz tünk keletkezett vitát csak párbaj által lehet kiegyenlitni, én ellenkező véleményen vagyok ugyan, de azért kihívásodat elfogadtam. De nekünk kötelességeink, t. i. adósságaink is vannak, tehát egyikünknek sem szabad meghalnia, mig azokat ki nem fizette. Pénzünk nincs, de mind a ketten ifjak és nőtlenek vagyunk. Huzzunk sorsot. A ki feketét huz, sorsol, a ki magát. Csak lesz az országban 2000 leány és özvegy, aki 10 forintot reszkíroz, hogy fiatal és szeretetreméltó férjre tehessen szert. Ily módon bejön 200(K) forint, feléveljkifizetjük mind a kettőnk adósságát, a másik ''fele megmarad hozományul. — Az ajánlattevő feketét húzott és komolyan folyamodni akar a sorsjáték engedélyezéseért. Egy pesti lap „ beküldetet tje" sokalja a 10 frtot egy sorsjegyért és 50 krt ajánl, mivel akkor sokan kivánságból is vennének és megeshetnék, hogy a kisorsoltat visz-Bzaajándékoznák önmagának. — Azt is hiilik, hogy egy özvegy mind a 2000 sorsjegy megvételére ajánlkozott és igy nem lesz kisorsolás.
— Se non é verő, ben trovato!
— Pompát mulatság. Madridban pompá-sau mulatnak. A napokban a kórházak, és jótékony egyesületek javára nagyszerű bika viadalt rendeztek. Maga a király és nénje az astu-riai herczegnő is megjelentek az ünnepélyen, nemkülönben Madrid valamennyi előkelő úrnője is. Több herczegnő, marquesa és grófnő óriási szalagokat ajándékozott a viadal nyolez nagy szarvú hőse számára. A mulatság a madridiak fogalma szerint nagyszerűen folyt le. Egy banderillerótt, (zászlóhordót) aki először lépett fel a küzdőtéren, az egyik bika agyontiporta. A nézők egyikét, aki a néző tér körüli folyosón állott, egy másik bika szarvával felnyársalta ugy, hogy abban a perezben meghalt. Egy picador (lándsaás) egyelőre tört lábakkal s néhány bezúzott oldalbordával életben maradt ugyai), de csak más napig, a midőn lelkét ő i s kiadta, az első matador csak oly módon menekült meg, a neki bőszült bika előtt a földre vetette magát. A küzdőtéren több, mint husz ló hullája maradt elterülve. A madridiak pedig azt mondták rá, hogy királyi mulatság.
Papírszeletek.
— Egy san-franci''skói étlap. Paris után egy városban sincs annyi vendéglős, mint 8an-Franciskoban. Van ott a világ minden részébe való vendéglős — még khinai is Egy barátunk, ki egy ily khinai korcsmában ebédelt, elhozta számláját s szívességből át i* engedte nekünk.
Igy hangzik :
Kutyaleves.....— frt. 50 ct.
Macskacotelettes ... 1 « — •
Sült kutya.....— „ 75 „
Kutyapáátétom . . ''. . — . 20 „
Rántott jjatkány^ ... — . 40 „
5.
6.
Pária egyik boulevardi kávéházában két ur barátságosan társalgott egymással. Végre elváltak és akkor vették észre, hogy mindkettőjüknek hiányzott órája, tirczája. Mindakettő ügyes tolvaj volt.
Történeti naptár.
Julius 4. 1807. szűi. Garibaldi Genuában. — 1848. Első előkészítő parliamenti ülés. — 1849. Guyon Verbácz- és Hegyesnél csatái nyer. — 1869. halt meg Sopronban Pálfy József ev. képezd, ig. s jeles egyházi iró. 1044. III. Henrik német császár Ménfőnél Aba-Sámuel királyunkat legyőzvén, Győrt elfoglalja. 1790. Elliot György Ágoston, legnagyobb angoihósök egyikének halálozása. — 1792. bzűI. Czindery László magyar iró, Somogymegye követe, főispánja Pécsett. — 1849. Mészáros tővezér, Dembinszky táborkari főnök lett.
1540. János Zsigmond erdélyi fejedelem születése Budán. — 1849. kor-^manyánk Czeglédről távozik. 1798. Szombathelyen szül. Szenczy Imre iró e műfordító. — l86ú. a poroszok Prágát megszállják. 1552. Bécsújhelyi vértörvényszék Ey-sing, Pucheim s más lázadók ellen. — 1849. A m. minisztérium s ország gyűlés Szegedre költözik. 1600. Erdély kormányát magához ragadott Mihály oláhvajda Gyula-Fehérvárott országgyűlést tartván, .magának hódolati esküt csikar ki a rendektől.

-8.
9.
10.
Vasúti menetrend
Érvényes uovember 15-től 1874.
A kanizsai idötmutató óra szerint, indul KaiiizHaróI
(Kauizsai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
szám Óra Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombóvár s Fiúméba b 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 17 reggel
202 ........I 52 délut.
204 „ .......... 10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 5 óra
26 perczkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh felé) 2 7 délut.
311 „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe . . . . 4 42 reggel 201 „ „ „ Grácz és Bécsbe 2 22 délut.
213 „ „ - „ „ „ 11 37 estve
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 reggel
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23 délut. 218 Fiume és Dombovárrol .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ ........ . 1 51 délut.
211 „ ..................9 23 estve
314 Szombathelyről..............10 25 reggel
302 Bécsből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ „ 10 10 estve
214 „ Graczből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs QiXczbrtI „ „ . 1 13 délut.
204 - - „ . 10 18 estve.
Érték- es váltófolyam julius 2.
5*/« metaliques 70.25; 5*/. nem*, kölcsön 73.60; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.90; bank-részv. 9 27; hiteliutézeti részvények 214.50.; Iiondou 111.45; magyar földtehermenlési kötvény 81.75 ; temesvári földtehei mentési kötvény — .80; erdélyi földtehermentéai kötvény 79.50; horvát-slavon földtehermentéfii kötvény 82.25; ezüst 100.50; cs. kir. arany 5.22— Napoleond''or 8.88 —.
Julius 4-től julius 10-lfl- 1875.
Hó- és heti- Katholikus nap- Protestáns
nap tár naptár atj
27. VII. v. pünk. ut. — Kat. ev. Óvakodjatok a
hamis prófétáktól. Máté VII. 15—21. — Prot. Ep.
Rom. VI. 3— -11 Ev. Máté V. 20 —26. —Gör. ev.
Máté VL 22-23.
4 Vasarsap | C 7 ülrik püsp. C 6 Ose&s a*
5 Hétfő Vilmo» Apát Czirilla
6 Kedd Izatás próféta Esaiás m
7 8zerda Vilibald püspök Sszter 4*
8 Csütörtök Kilián püspök Gillyén át
9 Péntek Lukreczia Anatolia £
10 Szombat Amália szfiz Ilma S
Felelős szerkesztő s kiadó: BátOfil LajOS.
Lapunk mai számához van mallékslve KÖHNE EDE gazdasági gépgyáros ur körlevele Mosonyból. A jeles gyár kitürrí jó gépei számos elismerésben részesülvén:
(1604 -4)
W
Figyelemre méltó!
A valódi
I L H E L M-léle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theának
orvosi és általános hatása világosan előállítva.
Csakis a tok bizonyság ezen í-nneve*ett kitüuő theáuak a csúuos és köszvénye* bajokban indított arra
hatásáról a csúszós és köszvénye» Dajoaoau uiuuuu. ..... hogy mellette tzól-Sk - Sokan tannak, akik érenkiut kénfürdőt ha.zaaluak, hogy csúzos vagv köszvényes fájdalmaikat enyhítsék. Tehát kétszeresen fajdalma« azokra nézve, a kiket vagyoni állapotuk vagy akadályoz, a természet ezen gyógyerejet elvethetni tannak kárhoztatva — Ezen esetben t.*hát e thea mint ^és árért nagyrabecsülendS is. Kxon theának specifirus huisa ran. vizelletére az izaaduágra és vérre, a mely észrevételt a hagy elemzése által tetti»k és mind.''n csuz et kösavény-theát használj t. majja észre veheti a változást múlva miiídig zavarosabb lest és végre a netei? izgékony anyagok tartalmazUtnak ; — e
nagy elfoglaltságuk örökös szenvedésre Qdvhoxó mutat-
kozik a beteg
és izzadtság vegytani ben szenvedő, aki ezen a rizelleten. amely néhány nap leülepedik, a melyben a beteg
hogy fájdalma uapjukiat kisebbedik és végre egé
mellett tapasztalja,
Men m|g«an£. yistketé8l okos M >n tL,.a a testbórön ; (ha alvás elótt
vétetik) és lassú kigózölgést, amely
okoz. A _
E.en thea élvezete semmi esetre tem ....... .. To
lyozza az emesztést, sót némely egyénnel még sxekelest .Jex «!<>.-Tehát elég okunk van ezen theát, mint uagybecü gyógyszert csuz ei köszvény ellen különösen kiemelni.
__ - %
a szenvelőnek nagy köuyebbséget
nem akadá-
kellemetlen
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Ferenc« gyógyszerész nrnak, a csús és köszvény elletf vértiaztitó thea feltalálójának Neunkirchenben.
Kötelességemnek tartom a nyiltánottág utján köszönetemet kife-jeani Wilhelm Fere^gc gyógyszerész nrnak Neunkirchenben, — azon hasznos szolgálatokért, a melókét «»ekem köszvényes bajomban az fi vértiaztitó theája tett; ezt axért teszem nyilvánosan, hogy aa ezen rettenetes bajban szenvedőket fentnevezett theára figyelmestessem. Nem vagyok képes leírni azon rettentő fájdalmakat, melyeket három éven át szenvedtem, minden időváltozáskor és a melyektől sem a gyógyszerek, sem a kénfOrdők Bad-ínben, Bécs mellett nem voltak képesek megszabadítani. Álmatlanul hánykolódtam ágyamban egész éjeken át, étvágyam szemlátomást fogyott és erőm kevsbbcdett. Fennevezett theát 4 héti í használván, nemcsak fájdalmaimtól szabadultam meg, han^m testi állapotom is megjavult. Én megr^gvök győzőivé, hogy minden .e bajban szenvedő, aki e theához forduí, annak feltalálóját Wilhelm Ferenc* urat áldni f>»gja.
B udscbin-Streitfeld grófnő, alezredes neje. Bécs W&hringer Hauptstrasse.
óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi WHhsta-féle antiarthritis, antirheumatikns vértiszti tó-thea csak az első nemzeti Wilhelm féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
E|y doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség "kényelmére a valódi Wiihetm-félo astlartfcritis és aatlrbowutikss vértiaztitó thea kapható :
Nagykanizsán Roasaberj Ferencz urnái. Zágrábban: Mittlbach Zsigmond; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Rosenberg Ema-nuelnél; Kapronczán : Werii gyógyszerész; Sopronban : Wrchovazky ; Szombathelyen i Pillich Ferencz gyógyszerész, Szatmártt: J. Boaain gyógyszerész és Szigetvárott: Grünhut Miksa uraknál.

0> JO X
o
yv
a
i
o C-

j-
va> JS
oo
C
e & s &

6-
es
m
>
&
JQ
O >>
60 «6
S ©
* I
i 1 u
4
h $
Ö
u
a
0 H
0 Ä
-

lm
mj-c
xs >
a
ti
v.
t-
cz N ü
K
U
a
tC
tL 0>
£ rs

Tanulóul
Exner Gvula
mű- és fénykép-intézetébe Pécsre
kerestetik egy oly ifjú, aki magyarul tökéletesen beszél ésir, a szükséges iskolai ismereteket birja és jó nevelésben részc*sült.(l 712 — 1)
>
w
r*
c

A
- valódi
orsz. szab. legajabkaa 5 Felsége által kiváltság gal kitüntetett, at »rvsti. kartól megvizsgált , s sikeresnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patkásyok, házi s BSZd OfO rok, vakSMiok és svábok teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan ntáiiozui n árulni,) burisitiu minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
• Pécsett Zsolna y Imre és Vilmos urak, Kaposvárott: POLTTZER R. úr
kereskedésében, Pesten SCHNEIDER O. Lipót-utrzai kereskedé
sében kapható. (1644-12)
Egy nagy bádog | frt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
■(eskórt)gyógyít levélben ''¿r. Kiliisrh specialista Ilrezda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres erednény !
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Udvarába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Czukor, kávé, thea,
rum, Uíili gyertya, petroleum, tábiaolaj, ImiMía horok
és likőrök, valódi franczia pezsgő és minden fűszerek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenőcs, gépfaolaj, gabna-zsákok, gjapjuzsákok.
Porczellán edény,
tive^nemúek, tükrök, lámpák, evAszerek,
ebina fzfflit és paktong kanalak, tálezák, mozsarak, kávépörkölök, kávédarálók, kávéfózögép^k,
fagylaltkészitő, szóda vizkészi tő, varrógépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gjári áron.
AZ épitési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
(1666-16)
X2 -i N
M t, rJZ - ©
a
a " ai
© s t-O
M <a ^ s * Cfí
''é Q
> >

Q. C3

"CÖ


N
30
cc

8
fl?
A
SS.S
«••o
m a S ® C
C-S E z B 5-o J«
X c c « _ ...
b « ^ b -o— ®
S^Js-í! • — Ü^
>® • c jm a u
jsil
m "5 v
ffe.2 a-f s
Illeti
w £
_ Ä faU "2 ••
9
a
M
5
a?
bC 0
b s
-o u
-flí
»o
M >»
M
« *
¿4 - i
■ C t*-B S • .25«^
■siSj-Ss
IsilS^S
* I ■ —* ^ Ck
— X
c.0
c
o

„ . jg M w «»-Sm © a
Slil^s o o 5 ,s-jaSo4J2 *
"i^stsIJ?*
•o •o
a mm « «
r; * 35 a o _
-oO ® *S«® £3 Jf a ''S ®
a a. o a w , s»-
• - 1
©
bJÖP g B*o
M
P
© s a t» ~ * a
o
•«i ®
es
M V
a sí ©
HD C
SIJ
s-f
u.
s — « * J! Us. ©
I 3 S I ^ a ^r
SS B-5
''— M
2a
«S8.
a•
fir fii
e
1
8
«i
4-
s __ — •
ŰQ
Wiener Cittondruck-Fab-■ riksnlederlage.
Wir erlauben uns nachstehend billigst gestellten Fahrlks Praia-Csarast f&r die Saison 1875. ergeberut vorzulegen ; wir verzeichnen sämmtliche Erzeugniue in zwei Qualitäten uud bürgen för rollkommene Gate derselben, mit der Versicherong, dau jeder Auftrag auf dasa Reellst« so ausgef&brt wird, als wenn er persönlich gewühlt würde. Auf geehrtes Verlangen senden wir Muster und ausführlichen PreU-Cournnt. Indem wir unser Unternehmen aufs Beste empfehlen, zeichnen wir Hochachtangs voll
Die GmehlfUieitaofc.
Preie-Courant:
□lea, Waara
Eigenet Krzeug nits in Percaline a. Hemdatoffen p. Elle fl. . Coamanoser Er zeugnita in Per caline, Cretons und Hemdatoffen pr. Elle fl Neunkirchener Erzeugnis«« in Battiate u. Jaconet p. Elle fi. FranzOsiachesEr-zeugnita in Ja-coneta u. Mouf seline p. Etle fl filrofte-GirsCa, 4 Neietta it BtH
dsrstsffes p.E fl
Türkise tieSchlav-rock-Cretons in i'' neuest Muttern p. Elle fl Möbelpercailt in allt-u Farben u Dessins p. E. fl. Gemutterte fran-zötitche Brillan tine pr. Elle fl Weitte und glatt firbig« Brillan tine pr. Elle fl Weite« u. gemusterte Kleider-Köper p. E. a Cotnuuioter Leder für Frauen-und Kinderkleider per Elle fl
KMitrstsflSe fir Hsssklsidsr per
Elle fl. . Weitaer Chiffon, Schirting und Hautleinwand p Elle fl. . . Hemden- Chiffon od Hemden-Per-cail pr. Elle fl Weisser Damast-gradl u. weisser od. gelber Nan king pr. Elle fl Handtücher inJa quard o. Damast per Elle fl Schwarze Orleans per Elle fl. Schwarte Lütter per Elle fl Schwarze Si''iden-lüstrin p. Elle fl.
engl, tchwarze Kleiderripse t Kleider od. Dol-ma per Elle fl. Kleiderstoffe in glatten od. ge-musterten Farben pr. Elle "fl Ekzelaa Siöck-
waare Rumburger Leintücher ohn. Matli 2''/« Ellen breit, 8 Ellen Lang, pr. Stück fl. . Färbige Uaffeetü-cher in alin.Farben pr. Stück fl. 1 Stück Kinder-piquetdecke, w oder f&rbig pr. 8tück fl. . Eine Garnitur Bettdecken in Piquet, farbig, p 2 Stück fl . . Tischtücher in Leinen - Damast
•1.
10

1t
L
fl.3,3.50,4 50,6.50
L Qual 11. Qual.
—.25 -.20
—.30 —.25
—.30 —.25
-.40 -.35
-.45 —.40
-.30 —.—
-.35 -.30
—.35 -.30
-.35 -.30
-30 -26
-.45 —.40
-.30 —.—
—.25 —.20
—.36 — 30
-.30 —.25
-30 -26
-.50 -.40
-.70 —.60
1.20 1 —
1.60 1.30
— 40 -.30
4.—■• —.80 3.—
1.30 1.10 >
C-— 5 —
StBek-Waar« mit 30, 50, «i 54 El. j« 30 ellig Garnleinwand p.St.fl. X 30 ellig. gewa-tcheueCreaslein-wand pr 8t. fl. *U 30 ellige gewaschene Stuhl-waare pr. St. fl. 7«30ellige gewaschene Stahl-waare pr. 8t fl-aL 50 ellige Hol-länderLeinwand pr. St. fl. . X 50 ellige Bei-fatter Leinwand pr. St. fl. . . 1 50 ellige Irlinder Leinwand p. St. fl. . . .
V, Rumbnrger (.nur May n.Holfeld) in 6 Sorten fl. 25 bis 30 40 -50—60 -^70 per 8tück, 54 Ellen. . . .
I.
Qoal
8.—
8 —
10.-
12. -
14.—
16.—
25.—
Bit 12 St
Kinder-Taschen-tüchel m. Bilder oder firbiger Kante per Dutzend fl. . . Mädchen -Ta •chentücher mit färbiger Kante und gesäumt pr Dts. fl . .
Damen - Battitt od. JaconeuTa-•chentücher mit färbiger Kanten per Du. fl. Herren-Tatchen-tüchel mit färb. Kante und ges. per Dtz. fl. . . Kumburger Lei-nentüchel per Dtz. i. , . . irläuder Leinen-tüchel in fünf Sorten fl 4, 5. 6, 7, 8 p. Du. Eigenet Erzeug nitt C a 11 n n-Kopftüchel per Du. fl. . . . Cotmanoter Er-xeugnitt,Cattun-od.Battist-Kopf-tüchel p. Du. fl. Fonlard- Kopftü-chel pr. Du fl.
Cotmanoter Foulard-Tatchen tü chel f. Herren per Dtz. fl. . Eigenet Erzeug-, nitt Taschentü-chel f. Herren pr. Dts. fl. . Leinen • Servietten in Jaquard pr. Du. fl . Leinen- • Servietten in Damast pr. Du. fl, . Leinen - Handtücher in Jaquard pr. DU fl . Loinon • Handtücher in Damatt pr. Dtz. fl. . . Deatert - Servietten, weiss oder färbig, in Damatt pr. Dtz. fl Tirkiaofca Haga tMf - HiailloMr pr. Du. fl. .
11. Qual
7.-i
7 —

11.^

16.-
20.—
Geschäfts-Anzeige!
Die Leinen- n. Modewatren-Fabriksniederlage in Wien Josefstadt, Kochgasae Nr. 36, Eingang durch die A Iserttraaee''
hataich ent-tchlotten, ihre Erzeug nitse su Ii wie bisher nur au di-27 kr Gc. schäft« zugeben.ao-wonl d«*a En grosb-alt den Detail-Verkauf selbst su besorgen nnd für jdle Artikel den Einheits-preis per Stück mit 30 Ellen nm fl- 7.50. per DuUend m 12Stück um fl-8.— fett-zoietzen, n.
«war folgende Artikel in SO Ellige echt-farbigeiper-caline, Battitte, Jaco-nett nnd Mouteline, moderne Kleider-ttoffe, sowohl schottisch alt auch gkitt-färbig,Gare Holländer-, Belfaster-and Hautleinwand, weist« Schilling und Hemden-Chiffon Schnürl u. färb. Kleiderbarchen te,englische Leinenstoffe für Hautkleider, weisse Zwilch u. Daaaat-gradl, färb. Bett- Cana-?atse, weit, und gelbe Nanking, bunte Mö-bel-Ziu u
Möbel-Gr weit Sp Ueuvor-häuge, D«-tna.it und Zwil ch Handtücher Ferner per Du. mit 12 St. weisse Ruinburg er
Leinen-tüchel, fein. Battistu-tchentüchel mit färbig. Kaut., Servietten iu Zwilch uad Damast, w. and färbige Reialeinen -Dessert, türk. Pi-quett.Hand-tücher, Bat-tist- u. Cot-ton-Kopfta-chel,färb. u. blaue Herren tatchen-tücher uad allein dieses Fach einschlagen de ; Artikel.
Aufträge aus derPro-vin« werden ebenso gewissenhaft , alt reell aasgeführt, to als wenn persönlich gewähl würde u. Nichty eonveniren-
des anstandslos
retourgenommen. Adresse
1.05
1.60
3.-
3.-
2.50]
3.801
3.60
4.-
3 —
4.-
6 —
5-
7.—
3.50
4.-
-85
-.95
1.30
2.50
2 —
2.-
3.20
S.—
3.-
2.50
3-
5 —
4 —
6 —
2.60
3.-
3 ^Garnituren, w. od. 6 Pera. 12 Pers. 18 Pars. 24 Per».^ e färb, in Jaqnard, fl. ft fl. 10 fl. 16 fl. 20
arnitnren, w. od. 6 Pera. 12 Pera. 18 Per«. 24 färbig, in Danuwt A- 6 fl- 12 fl. 18 ~fl. 24
Vertendung mit Nachsahme, Packung zum Selbtt-kostenpreU aad bitten wir saf Firma nnd Adrette genta ta achten, ata nicht ma mistgünstigen Concarren-ten getäuscht zu werden.
Wiener CattuB-Oruck-FibHks4liederlaoe
Stadt, KapreoktspUta Nr. 3, nur Nr. 3. rückwärts der Buprechtskirche, vit-ä-vit dem Eingange _ zur Sacrittei.
An die Fabriks Niederlage,
Kochgas»
56 in Wien.
16
NB. Als
Ellen and
Probeaufträge halbe Duuende
veraenden wir
mit 6 Stück.
aach halbe Stücke io
(1586-10)
Wajdits József lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomsa, Nagy-Knián.
/
SAOT-KANIZ8A, 1875. Julius 8-án
Tizennegyedik évfolyam.
LA isp »»eilemi él y&g-i rf*xet illetó kÖzJ ;J letneoyek , előfizetések, reclamatiók ut a szerkesztő-kiadóhoz oér-mencve intftaendók: NAGY-KA N1Z8A Takarékpénatári épület, • földsxint. I Bérmentellen levelek csak ismert mnnkaiár-| síktól fogadtatnak el.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: nZ AL A-SOMOGTI KÖZLÖ3XTY/
Nagy-Kanizsa várót helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet",a,nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanító-testületa „Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Heieiikim ketszer, vasarnap- s csütörtökön, uiegjeleuó vegyes tartalmú lap,
^ Détesti el ar t E
i itmr trrr . . i frt. I
¡fél évre .... * ,
iety«ö erre - , j
Egy t**1* 10 kr-
Hlriitiut
6 hasábos petiUorban 7, aiásodssor 6 • minden további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBKTf lorousint 10 arWrr v4>
letne* fel Kincstári illeték minden : •gyes hirdetésért kttlCn/
50 kr. fia«tesd5. - _____ ______ >
Csengery Antal N.-Kanixsfrn.
— Jolios 4—5. 1876. —
Midón Csengery Antal hón szeretett képviselőnk a mult országgyűlésben történtekről számolandó nyilatkozott és a határnapot, melyen körünkbe megjelenendő volt, tudatta, átalanos volt az öröm, mely öröm a megérkezési nap közeledtére csak fokozódott, nóttennótt, a megérkezés julius 4-én d. u. 1 ora 51 perczkor történt, a nap reggelén a város nemzeti lobogókkal volt díszítve, sietett mindenki az érkezett iránti tisztelet adóját leróni. — A fogadtatás czéljából sietett mindenki rendelkezése alatt álló fogatait az érkezett üdvözletére mentek részére felajánlani — 3 négyes fogat, kettő Pallinból — egy Bécséről azon felül 50-nél több kettős diszfogat várta az érkezettet. — A váróterem előtti csarnok alatt három nemzeti lobogó körül csoportosult a tisztelgő lakosság, a vonat megérkezése mindig nagyobb és nagyobb érdeklődést keltvén, örvendett mindenki látni azt, kit oly fennen óhajt, kit oly hón tisztel és szeret, a várva várt vonat a jelzésre berobogott, sietett mindenki az érkezett nagy vendég körül cso • portosuini, hogy őt közelről láthassa, végre a kiszállás megtörtént, megjött az ünnepelt férfiú kedves fia kíséretében, ki azonnal körül fogatván, Kanizsaváros derék polgármestere Belus József által a város és a választó kerület nevében melegen üdvözölte-tett, kifejezést adott polgármester ur azon örömnek, melylyel Kanizsaváros és az egész választó kerület megajándékozva van, az öröm kétszeres,mert szeretett képviselőnk megroncsolt egészségi állapotának teljes eloszlásáról és jó egészségének biztos voltáról arcz-kifejezése tanuskodék, — az üdvözlő beszédre képviselő ur válaszolván, ó is örömét fejezte ki afeiett, mikép szerencsés lesz a inult országgyűlés viselt dolgairól, a fent álló helyzetről a kellő felvilágosítást megadhatni, a helyzetet tartalék gondolat nélkül fogja feltárni, történjék bár a minek történni kell, de megfogjavmutatni a sebet, mely a nemzet nagy testén óriási alakban tátong, beszéde végeztével lelkes éljenek riadása közt a kocsikra sorakoztak a tisztelgők, és az ünnepelt férfiút Belus József polgármester vendégszerető házához kisértük, az egész ut-czán a tisztelgők mintegy sorfalat képezve, lelkesedésük egész özönével kiálltották: „Éljen Csengery Antal követünk!*
Ebéd után a tűzoltók elnökei és parancsnokai sorakoztak hódolatuk és tiszteletük adóját lerovandó tiszteletbeli tagjuknak szeretett képviselőnknek, őt megkérendők, hogy a tiszteletére rendezendő előadást, magas látogatásával szerencséltetni szíveskedjék, az előadás 6 órára jeleztetvén, mire mint Csengery ur, ugy a vele érkezett kedves, és reményteljes fia, ugy a tisztelgők szép száma & városház tanácsterme előtti erkélyen helyet foglaltak, következett a gyakorlat véghezvitele, mely dicséretére válik tűzoltó csapatunknak, mind az épület megmászása, mind pedig a mentő eszközök szabatos és gyors használata. Ennek befejezte után következett a tűzoltó egylet elnökének szíves köszönete saját, ugy a gondozása alatt álló tűzoltók nevében a szíves készségéről,
hogy az előadást megszemlélni szíves volt, egyúttal megkérte a képviselő urat, hogy az őrtanyát is magas látogatásával szerencséltetni szíveskedjék, mit is készségesen teljesítvén, hol már az összesereglett nép közt a tűzoltó legénység kétfelöl sorfalat képezvén, tisztelgett az érkezetteknek, képviselő ur, a polgármester és Glavina Lajos úrral kocsin, mig mások gyalog sereglettek a tett helyére, hol ValbachMór ur, a tűzoltó-egylet elnöke következő üdvözlő beszédet mondotta :
.Üdvözlöm nagyságodat és a vele érkezett mélyentisztelt vendégeket tűzoltó csapatunk e szerény tanyáján, hol az önzéstelen működés, hol a közszolgálatbani feláldozás, a kényelem elodázása, az éjjeli nyugalom nélkülözése jut osztályrészül tűzoltó testületünk tagjainak, s mindezt mily öröm, mily teljes megelégedéssel teszszűk, mert át-érezzük, hogy a jóságos tettek csak a vész közepette tündökölnek, kétszeres öröm ez reánk nézve, mert testületünk tagjának üdvözöljük* azon férfiút, kinek arczképe laktanyánk díszét és áldozatkészségét képezi (itt a tmya helyiségében díszített Csengery ur arczképére mutatott, mely díszesen volt zöld gályákból díszített koszorúval övezve.) E kép jelezi azon férfiút, ki a tettek mezején csüggedést nem ismer, e kép láttára kebleinkben az önérzet testünknek erőt kölcsönözve, hivatásunk betöltésére csak fo-konkint serkent és a legnagyobb bátorságot és önfeláldozást kölcsönzi. (Itt lehetett látni a hatást, mely a tisztelgők keblében, mint egy varázs megfordult, és a szemeket köny-belábaztotta.)
Ez arczképet, e disz okmány mását azért tüztűk ki e helyen, mert tudjuk és át-érezzük, hogy ez egyletünk disze és gyönyörűsége.
Büszkeséggel tekintünk ezen arczképre és e diszokmányra, melyek buzditólag hatnak reánk, kölcsönzők az önmegtagadást, erőt adnak az önfeláldozásra, hogy a vész közepette tehetségünk összegével a város és vidéke lakósságát a bekövetkező veszély esetében megmentsük, tudjuk, hogy ezzel a haza, ugy városunk és vidékének teszszűk azon szolgálatot, mely reánk, mint tűzoltókra vár.
Szükségtelennek tartom elmondani, hogy e mai nap, melyen nagyságod szerény órtanyánkat nagyrabecsült látogatásával megtisztelni szíves volt, emlékezetes marad előttünk, kik e pillanatnak szemtanúi vagyunk, de mint minden élő lény mulandó, ugy nem szabad feltételezni, hogy mi is örökké élni fogunk, mi elmulunk, jönnek helyettünk mások, hogy ez örömnap nemcsak a jelené, de a jövőé is legyen, szabadjon egy alázatos kéréssel járulnom nagyságod elé, mely abban áll, mikép szíveskedjék órtanyánk megtisztelői számára nyitott könyvünkbe nagybecsű nevét bejegyezni, hogy késő utódaink is lássák, mikép azon férfiú, ki tettel egész életén a haza és annak vallás különbség nélküli polgárai boldogságára élt, hogy azon férfiú e nagybecsű látogatását szerény körünkben is megörökítette.
Ennek megtörténtével a leghálásabb köszönetnyilvánításával kérem a magyarok
Istenét, hogy tartsa meg nagyságodat hazánk javára, családja és a kanizsai választó kerület üdvére és boldogságára, igen, de igen számos évek során át! — Erre egeket rázó éljenek dördültek fel, minek lecsíla-pultával az ünnepelt férfiú ezeket mondotta:
Meghatott engem e jelenet, és véghetetlenül örvendek, hogy ily derék testületnek tagja lehetek, annál nagyobb az öröm keblemben,mert tudom, hol a vész,ott szükséges a segély, s mivel magas hivatásánál a testület, melynek én is bár csekély tagja lehetek, önfeláldozását a vészben szenvedők vagyona és személye megmentésére áldozza : kétszeres örömmel üdvözlöm önöket,és kívánom, hogy az ég ura adjon önöknek erőt és kitartást magas hivatásuk betöltésére. Isten tartsa meg önöket! Erre ismét harsány éljenek dördültek fel az odasereglettek által őszinte átérzetből eredve, ezzel ott a tisztelgésnek vége volt, mint a képviselőjelölt ur, ugy a kedves fia, — polgármester ur, nemkülönben Mártinkovics Károly ur külön kocsikra ülve, Eperjesy Sándor, Mártinkovics Károly és Tóth Lajos ügyvéd urak vendégszerető házaikhoz kocsiztak.
A látogatások befejezte után szeretett képviselőjelöltünk ismét Belus József polgármester ur vendégszerető házához visz-szament, hol a lakás arányához képest a hivatalosak beszélgetés szempontjából megjelentek, és mintegy 9 óra tájban lehetett észlelni, hogy a ház elótt valami szokatlan fog történni, mert a város örege, apraja itt sorakozott, alig e kezdetleges és szokatlan tömörülésnek, egyszerre csak zene hangzás mellett megérkezett a dalárda testület a fáklyák megszámlálhatlan mennyiségével, hol a tűzoltók is részt vettek és a hymnus el-éneklésével kezdődött az ünnepies tisztelgés, erre követjelöltünk az ablakhoz lépve, mire szűnni nem akaró éljenzés szakította félbe a dalárda szép és jelesen öszhangzó dallamát,
— a dallam végeztével Kanizsa város főjegyzője, Tandor Ferencz a város és választó kerület nevében a következő hatásos üd vözló beszédet tartotta: mely ismét több helyütt zajos éljenekkel szakitatott meg :
Mélyentisztelt hazánkfiai
A nagy kanizsai választókerület polgársága immár harmad izben tűzte zászlójára azon nevet, melynek nagysága hazaflzerte oly szép elismerést vivoti ki.
£ három izben ismétlődő bizalom eléggé tanúságot tesz azon őszinte ragaszkodásról és szeretetről, melylyel ezen választókerület ét különösen Nagy-Kanizsaváros polgársága hazafias érdemei és politicai pályafutása iránt viseltetik.
E ragaszkodás és szeretet az, melylyel íme körünkben üdvözöljük és üdvözöljük azon igaz lelkesedéssel, mely az önzetlen hazafiai jellemű, hazája boldogitásán tántorithatlan akarattal küzdő férfiút és főkép, mely a jelen időszakban az egész ország közóhajával találkozó pártegyesülésben annyi kitartás és államférfiúi előrelátással működő nagy unkát méltán megilleti.
Tudjuk, hogy szerénysége nem engedheti nagy érdemeinek el ¿sorolását és ez iránti tüntetéseket, de, mert ismerjük és tudjuk mindazt,
— mit szeretett hazánk javára jó és rosz napjaiban, a nagyravágyás legkisebb gondolata nélkül tett és mert ime örömmel látjuk, hogy as egymást emésztő pártok szükséges egygyé-olvadása iránt,3 évről eltartott programmbeszé-
dében hangsúlyozott politicai intentío oly köz-megnyugvásra teljesült be, megbocsát ja,hae kerület és ezen város polgárai hazafiúi, nemzeti, irodalmi, puliticai mulga, jelene és övője iránti mély tisztelete és ragaszkodásában szabadabb folyást enged érzelmeinek: és e kiváló kitüntetésben részesitvén, érzelmeinek oly mérvű kifejezést ad, mely a megtisztelt érdemekhez méltó legyen.
És miként is lehetne ez érzelmek hangos kifakadása elnyomható azon férfiaval szemben, ki nehéz napjainkban hazai tudományos fejlődésünk megmentője, anyagi és szellemi fen-tartója volt, ki a fejlődés idején annyi előrelátással, sőt korholással is igyekezett az államvezetésben látott rohamos, — de nemzetgazdá-szatilag bukással fenyegeti törekvéseket eltá-voiitani, ki az emésztő párttusák egyeztetésére első adta ki a jelszót, 3 év előtti programmjá-bau és benne oly tevékeny részt vett és azt diadalra segité.
És ime e szövétnekek fénye közt járulunk ön elé, harmadszor üdvözölve mint e kerület követ -jelöltjét, — harmadszor lobogtatva fényes nevével diszitett zászlóinkat és mig feltétlen bizalommal vagyunk hazánk javát czélzó politicai működése iránt, melynek reformtörekvéseit, a korigényeket méltányló tapintatosságát, — anysgi ós szellemi félvirágzásunkat czélzó nemzeti jellegét oly annyira ismerjük és hazánk felvirágzását tőle valóban is reméljük, egy sziv vei és lélekkel kiáltjuk, hogy a nagykanizsai kerület képviselőjelöltje Csengery Antal hazánk, városunk és e kerület járára, a közjó előmozdítására ós felvirágoztatására sokáig éljen !
A szűnni nem akaró éljenzés végeztével hón tisztelt képviselő jelöltünk kerülbelül a következőkben válaszolt:
Tisztelt polgártársak !
Meglepő önöknek e szívélyes és tömeges megjelenése, hogyan tudom ezt kiérdemelni, azt megmagyarázni nem birom, de legyenek meggyőződve, hogy mindeddig, ugy ezentúl is fő törekvésem lesz e város és vidékének érdekeit és óhajait minden törvényes eszközök felhasználásval lehetőleg érvényre emelni! sekkor tűzlármát kiáltottak, a tűzoltók teljes számba kötelesség parancsolta hivatásuknak megfelelve, a megszámlálhatlan néptömeg közül bontakozva, távoztak, ezek távoztával az ott maradt, s mintegy testet képező tömeg harsány éljen Csengery képviselő jelöltünk, halljuk, halljuk hangzatos óhajának felelve, a megszakított beszédét tovább folytatta, ismételten kijelentette,hogy fó gondjai közé sorolja kiérdemelni azon tiszteletet, melylyel e derék és minden jóra, nemesre és üdvösre törekvő város ót mint mindenkor, ugy ez alkalommal is megtisztelte, miután ismételten, szíves megjelenésüket megköszönte és magát a tisztelgők jó Ím j la mába ajánlotta és a legboldogabb egyetértést ajánlván, jó éjt kívánva, az ablaktól távozott, erre ismét feldördűlt az éljen szűnni nem akaró ismétlésre, melynek elhangzása után a dalárda két alkalmas dalt énekelt, ennek végeztével — éljen Csengery követünk, az egész utcza soron át a legszebb egyetértésben a lakosság távozott, a hivatottak ez után vacsorára ültek, mely l/4 12 óráig tartott, midón ismét a drága vendéget szeretett fiával egyetemben a kedves házi ur körébe hagyta.
Másnap 9 és 10 óra közt kezdőttek meg a testületek tisztelgései, mig 11 órakor a városház naggyülés termébe zsúfolásig összegyűlt helyi és vidéki választók elótt
r
mély tudományos, államférfiúi bölcse-séggel és hazánk aggodalmas helyzetét leleplező számoló és egynttal prograuini beszédet, melyet végtelen fontosságánál fogva egy rendkívüli szám megjelenése mellett fogunk olvasó közönségünk tudomására hozni, mely nem csak átgondolt, de átérzett voltánál fogva, a választó közönség viharos éljene és tapsára adott alkalmat, — ezt követte a társas ebéd, hol a fel köszöntések egymást érték, mit ismét, hogy minél hívebben hozhassuk, a kanizsai főgymoasium egyik növendéke Kele Antal VIII. osztály tanuló ügyes stenographirozása alapján közölni szerencsések leszünk.
(Vége köv.)
. ■ ——
A cataster.
(Váge-)
Ugylátszik, az igentisztelt ministerur feledé, hogy 24 év alatt a birtok részletek össze szántás, osztály, isméti eladás folytán annyira változtak, hogy most már se birtok, s^birtokos, még neve is egészen ismeretlen azon birtokosnak, mi a birtok volt akkor, midón az adó telekkönyv készült, most a helyszinelési bizottság felvette az állapotot, de nem készíti a birtokivet, ebból tehát oly zür-zavar és chaos lesz, hogy ennek helyrehozatalára egy külön hivatal kell és mégis min fog ezen bizottság dolgozni? egy oly testmutatón, melynek semmi reális értéke nincs és nem is lehet, mert ha az 1850. évben készült adómunka jó lett volna, minek kellett 1864. évben helyszínelni, előbbi években négyszögelni, hisz akkor csak az előbbi munkálattal kellett volna azt tenni, amit tesz a bizottság most, a körrendelet folytán, de már 1864. évben gondoltak az igazságos adó arányra, mit nem lehet másol, mint szabatos felmérés, igazságos aránynyal elérni, ez most meg van, csak életbe léptetni kellene, mi azonban ezúttal elnapol-tatott, hogy meddig tart ezen elnapolás, azt az ég tudja előre megmondani, hisz ha az 1850. évi telekkönyvek topographicus száma az 1864. évivel egyezók volnának, ugy még csak rövid időn várható volna a vég megoldás, de ha ez nincs és nem is lehet, mert az összeszerzett, összecserélt birtokok állománya különbséget tesz, hisz ezt könnyítette a volt úrbéres birtoknak darabonkinti eladása is, igy tehát minél közelébb jövünk a megoldáshoz, annál távolabb esünk tóié és tovább leszünk a bizonytalanságban.
A helyi bizottságok, kik a helyszíneléssel, illeíóleg a birtok változások bejegyzésével megbizvák, nem szakemberek abban, hogy a tér nagyságot meghatározni tudnák, mit szólnak azon birtokosok most, kik eddig nagyobb birtok után fizettek adót, mint tényleg bírnak, azok most remélték, hogy adójuk igazságos alapra lesz fektetve, felejtik a múltban helytelenül felírt fizetést, most ismét nem lehet ezen segitni, mert nincs, kire átirattassék, mert azon bizotjság, mely a változások bejegyzésére utalva van, ezt nem is teheti, ez már működése körén kívül eiik, meg van ugyan a határban a birtoknál a papíron mutatkozó felesleg, mert egy másik birtokosnak birtoka tényleg nagyobb, mint az, mely a telekkönyvben jegyezve van, de hogy melyik ezen birtokos, azt egyelőre megmondani nem lehet, igy tehát marad az állapocrmind kettőnél az, ami volt, ezen különbség a szabálytalan felvétel következménye, mert a volt kormány az elkészült telekkönyvek után a szögelló mérnököket kiküldötte, ezek felfedezték, hogy egyes határok kevesebb hold számba vágynák felvéve, »int tényleg kellene, ekkor a részletezés és a hiány feíderitésére saját emberét kiküldötte, ki igen sok esetben mindent szeretett, csak dolgozni nem, mit tett az ilyen egyén, a hiányból Péterre is egy kicsit, Pálra is egy részt reá tett, kijött a szögelló mérték-egészben és lett nagyobb adó fizető, azon boldogtalan most is ugyanazon adót, mit azóta birtokba nem, de adószaporulatba kapott és kell neki jövőre is fizetni, mert most «egitve e téren nem lesz. — holott mindent elkerülni lehetett volna ott, hol 1864. és következő években a részletes catasteri felmért« megtörtént, azon felvételi telekköny-
vet kellett volna helyszínelésül kiadni ős kimondani, mivel az államadó nélkül fent nem tartható, nehogy tehát emiatt fennakadás történjék, mindenekelőtt a mivelési ágban történt változások azonnal keresztül viendók és a határbeli hason minőségű birtok állományhoz hasonlittatván, azonnal adó alapul felvétessék, míg ez idő alatt a nem változott mivelési ágak a netáni név, ugjjmás alapon történt változás folytán kiigazittat-ván, a tiszta jövedelem újbóli átalános megállapítása foganatosíttatván, 1876. évre uj catasteri alap tisztába hozandó, egyúttal minthogy hitelünk biztos alapját a bitelte-lekkonyveink képezik, azok is ezen uj adótelekkönyvvel egyszerre lennének átalak:.-tandók és életbeléptetendők, ugy nem kellene a hitel-telekkönyvi hatóságnak azt mondani, hogy a bejegyzett térmértékért felelősséget nem vállal, akkor az egész telekkönyvi állapot a neki szánt biztosítékot nyújtaná.
KOVÁTS.
Qaousque tandem ?
{II. kCslemény.)
(Ajánlva a Táron tanács figyelmébe.)
Miután már kezembe fogtam a vészhá-rang kötelét, cselédügyünk veszélyeinek elhárítására — .kötelességemnek tartom kifejteni azon módozatot is, melylyel a baj tán némileg orvosolható lenne és míg egyrészt kijelentem, hogy csak az esetben remélhetek sikert, ha a tanács — átlátva, a társaséletünkön rágódó fenét, — vtszí az ügyet intéző kezeibe és ha félretéve minden más tekintetet, képea lesz, azon erélyt kifejteni, mely tán odáig is elvezet hogy a beteg testen érvágások — is szükségesek, visazaijedni nem fog— és csak is akkor ajálhatom a működés megkezdését, hahogy a tanács számot vetve önmagával és a feladattal, bir annyi önbizalommal, hogy a mentőkést a beteg testbe vágni merészli, mert bizony-bizony mondom, a legmegfeazitettebb erély nélkül kár elkezdeni „bicskával nem igen dönthetünk fát!*
A követelendő eljárásra nézve nem indulhatok ideális feltevésekből ki — sem a cseléd, sem a gazdaviszonyát nem vonom le általános fogalmakból, — doctrínsir törvény nálunk haszon vehetetlen, nevetséges már, melylyel tudatlanságunkat takarhatjuk csak, de eredményt a szép szavakon kívül, elérni nem fogunk.
Én igyekeztem a tapasztalatra fektetni eljárási módomat, — lehet hibás, — mondjon más jobbat, igaz szívből fogok -örülni, de elmondom — talán a vita felderíti a jó ós rosz oldalt is.
Az orvoslás két irányban kezdendő és pedig egyszerre a cselédeknél és cselédtartóknál egyszerre, mert a baj mindkét helyen egyenlő mérvben harapódzott el — oly intézkedést, mely mellett az egyiknél a javítás, a másik hátamögött maradna, nem segítene sem mit — sőt tán rontana, mert vagy a cselédet fosztaná meg személyiségétől, vagy a cselédtartót korlátozná még inkább. Mindkét irányban az eljárás innét kettőre szaksd, közrendi és erkölcsi intézkedésre.
Lássuk ezeket részletesen:
, A megyei cselédrendszabály városunkban használhatatlan, mert iránya caak a gazdasági cselédség állapotán sarkal)ik — az itteni cselédviszonyok pedig ettől egészen eltérők, más részt a családi viszonyoknál fogva nem is alkalmazhatók.
A gazdasági cseléd a gazda vagyoni eszköz«», a városi cseiéd pedig egyúttal házititkainak — bel viszonyainak is részese — a megyei cst:iédrendszabály tehát nálunk tetemesen ki-bő vitendő és pedig, ugy a szegődés, mint elbocsátás, valamint a közrendőri azempontokból.
Nehézséget ily szabályzat hozatalában nem látok, mert a megyei szabályzat kötelező ereje nem tágittatik, helyrendóri szabályzat életbe léptetése a fennálló törvények és szabályok keretén belül, hatósági jog, — sőt szükséges is.
Hozaasék tehát cselédrendőri szabály arra nézve, mi a megyei szabályzatban nincs benn :
A felfogadás és elbocsátás a helyben szokásos egy havi szegődésre;
b) a cselédszerzés legyen engedélyezett ü?y — * cseléd szerzési engedélyt adja a hatóság meg alkalmas személyeknek, állítassák ki «.rről igazoló okmány és a kiadott engedély — közöltessék hírlapi uton a csel ód tar tokkal;
c) tiltassék be a cselédszerzés olyanoknál, kik engedélylyel nem bírnak — és pedig szigorú bírságok mellett a helyszerző, cseléd és felfogadóra egyaránt,
d) miután az engedélyezés mellett egyesek kereseti kedvezményt nyernek, — ennek megfelelőleg köteleztessenek — az engedély ly el biró cselédszerzők minden általak eszközölt cseledszerzést feljegyezni és legfeljebb 24 óra slatt a hatóságnál bejelenteni, — ez ellenőrzés a cselédszerzés jogosságára, de egyúttal könyiti a nyilvántartást is;
-J •) hozassék be a cseléd jelentkezés 4 i szolgálati nyilvántartás a legnagyobb lelkiis*
meretességgcl,
f)szabályoztaasék a gazdátlan cselédek tartózkodási ügye, — mert nagy alkalom a rendetlen tartózkodási állapot a cseléd vagyoni és erkölcsi romlására; itt is helyén lenne az engedélyezés kérdése és bizonyos qflállás vagy ellátási tsxák megállapítása, mert igy először a gazdátlan cselédek felügyelete könnyítve van, 2-or a cseléd nincs kitéve sem zsarolásnak, sem a romlásnak, mert az engedéiylyel biró szállásadó vagyoni érdeke a rend fentartása.
Sőt erkölcsi tekintetből felette üdvös lenne, a gazdátlan cselédek ellátási dijának előlegezését a városi pénztárrs róni és az ujonan beaze-gődésnél gazdája «által téríttetni vissza; igaz, hogy ennél azon baj i« támadhat, melynél fogva a gazdátlan cseléd ellátása biztosítva levén, henyélésre ad alkalmat, de ennek eleje vehető, ha a tartózkodás határideje megszabva van ét ezen tul helynéikül álló caeléd szigorúan elto-lonczoltatik; előnye volna pedig ennek azon morális nyereség, hogy a gazdátlan és pénz-pélküli cseléd nincs szorítva, fsjtalanság által tartsni fenn magát és aki ennek jóvoltát veszi figyelembe, nem fogja szavát vonni meg attól, hogy a városi pénztár évenkint talán 2— 300 frtot fizessen helynélküli cselédek után! A javítási és erkölcsi előnyt megfizetni eléggé nem lehet és ily csélra a város egy szívvel — egy lélekkel szívesen fogná filléreit áldozni.
g) Vonassék el az alkalom a kicsapongás-tól. Mire való azon törvénytelen caeléd bál engedélyezése? Nem látja be senki, hogy e bün-fészkek, ez éktelen tivornyák es buja féktelenség nemcsak a cselédet rontják, de átharapóztak már az iparos ifjúságra, — de még fájdalom, feljebb is; ki fogja elszámolni majd, azon erkölcsi sülyedést, hová ifjuságunk a sok cseléd bál miatt halad?
Egyszerre ugyan, mindennek elejét vágni, nem lehet, de korlátozni igenis .lehet a bálokat, sőt a visszahatás és maserkölcsi bajok elhárítása tekintetéből, főkép, ha a t>-oros házi rend fentartatik, — szükséges is, hogy a cselédek mulatság alkalma is legyen meg. — de nem hstártalanul, hanem évenként 8— 10-szer illetőleg ennyi alkalommal 1 Cseléd-bál tehát 8—10 nél több egy évben nem volna engedélyezendő.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— JSéhai V. Ferdinánd magyar király lelki üdvéért jul. 3-án tartatott a nagy-kanizsai székesegyházban a gyászmise, melyen a városban tevő összes hivatal képviselve volt s számosan vettek részt az egyházi szertartáson.
— A főgymnásiumi ifjúság ''vizsgálata a szavalat műének- ós zenéből, diaztorná-záaaal összekötve, jul. 12 én délutáu 5 órakor foz megtartatni a gymnaaium tornatermében. A müsorozat következő: 1. Hunyady induló, Erkel F.-tól, előadja a zenekar. — 2. Bordal, Abttól, előadja a férfikar. — 3. Vadászok kara, Teli Vilmos operából, előadja a gyermekkar. — 4. A hazáról, Petőfitől, szavalja Horváth Ká-loly VII. oszt. tanuló. — 5. Részletek hucziá-ból, előadja a zenekar. — 6. Tihany ostroma, Thern K.-tól, előadja a férfikar. — 7. Egyveleg népdalokból, elősdja s gyermekkar. — 8. Pepi tante, tréfás négyes, Markbreittól, előadja a férfikar. — 9. Árkádiafóle, Arany J. tói, sza- J valja Baán Zoltán VIL oszt. tanuló. - 10. ! Meter polka, Fahrbachlól, előadja a zenekar. — 11. Tanulók indulója, Berecz Imrétől előadja a férfikar. — 12. Klapka induló, előadja a zenekar. Végül diaztornázás.
— Egy okleveles elemi tanitó, ki a kán tori teendőket is teljesen végezni képes, segédtanítói állást keres. Bővebb értekezést ad Nagy { Kanizsán Juhász Péter községi tanitó.
— Vizsga. A nagy-kanizsai ev. uépis- j kola növendékeinek vizsgája jul. 3-án tartatott számos érdekelt jelenlétében. A kitűnő lelkésztanár Szilvágyi Gyula ur ügy buzgalma- s er- | nyedetlen szorgslmának méltó jelét tanusiták a | növendékség szabatos s változatos feleleteik, a ; jelenvoltak az eredmény felett teljea örömüket, : megelégedésüket fejezék ki. Szilvágyi ur négy , éve működik Kanizsáns es idő alatt 77 tanitvá- ! nya volt, 60 fin s 17 leány, vallásra nézve 17 ; ágostai,55 római kath. s 6 hr. Esek közül gymns- I siumba ment 10, polg. iskolába 9, jelen van 24, '' kimaradt 34. A tanintézetnek es idő alatt Bója < Gergely tanfelügyelő ur közbenjárása fogytán j a nmgu m. kir. közoktatásügyi ministeriumtól sjándékképen érkezett Magyarország térképe, ; Európa térképe, számoló gép, földgömb s ter- i mészetrajzi ábrák. Ugy szinte néhai Hegedűs ; József ügyvéd tekintve a nemes czélt, egy 280 frtos hármoniumot 50 frtért engedett át, mely | összeg gyűjtés folytán jött össze.
— Gyászhír. A zalamegyei fiatalabb * kör egyik tanait, tehetséges és munkás tagja, Skublics Pál volt megyei főügyéss, majd kir. j törvényszéki biró, utóbbi időben gyakorló köa- $ és váltó-ügyvéd hányt el, vigasztaihatlan szüleinek karjai közt Bessenyőben julius 5 én este. '' Temetése nagy részvét köst történt julius 7-án
dtíeUtt A szeretett é tiastelt férfiú otak 27 év«
volt; működött jeles tollával az irodalom te rén is, miről lspunk több száma tanúskodik Közrészvét kiséri sírjába ! Béke hamvain !
— A muraközi tanító-egylet „Járá^ körré* alakult; érdekes jegyzőkönyvét m™ kaptuk s mielőbb közöljük.
— Tapolcza vidékét julius 2-án déi után s jég messze terjedelemben elverte s rop pant károkat tett.
— Csáktornyára költözött át Z*l*. Egerszegről Soos színtársulata s előadásait jq. lius 4 én kesdette meg.
— Hérits Antal cainfaivi plébáuo* é* szent széki ülnök, Zsla-Egerszegváros szülöttjfc s lapunk tisztelt munkatársa Sopron megye ku mártoni kerületében országgyűlési képviselő nek meg választatott. Örvendünk, hogy a lelket hazafi, jellemes pap és munkaszerető irodalmán a képviselőházba juttatá a nép bizalma.
-- Rövid hírek. A kolozsvári lövé**. egyleten a bukaresti vendégek 1000 frt alapit-ványt tettek a kolozsvári leányárvaház javárs.
— A budapesti árvízkárosultaknak ő felsége ismét 5000 frtot adományozott. — Az osztrák nemzeti bank 131 magyarországi pénzintézetnek 5.822,000 frt. hitelt adott — A m. t akadémia könyvkiadványainak uj árjegyzéke meg jelent. — Edelsheim-Gyulay báró parasztkocsisát Trencséonél felpofozta. — Román-Szeat-Mihályon, a falu legszebb 16 éves leányát a villám a mezőn agyonütötte. — A budai hegyek közt jal. 3-án újból nagy ^ivatar volt. — A temesvári indóháznál 10»), Aktári munkás strikeolt — A bpesti vizkárosulták részére jal. 6-ig 26,500 frt. adomány gyűlt be. — Szege den a szőllőbe vezető uton egy gyalogoló asz-szonyt a villám agyonütött. — A pécsi vadást-táraaaág 60 taggal megalakult — Dr. Kovács Zsigmond pécsi püspök a marienbadi fürdőbe utazott. — Lonkay lemondott a M. Állam szerkesztéséről s helyébe B. Jósika Kálmán lépett. — Jul. 4-ig 103 követ választatott; 87 szabadelvű-, 8 Sennyey s 8 fü-^getleaaógpárti.
— Az^rviz Francziaországban 300 milliónyi kárt tett s 3000 egyén * életét ragadta el. — Hurbán 3 havi fogságra Ítéltetett. — A m. kir. testőrség kapitánya Fratrícsevics Igoácz lett.
— V. Ferdinánd király végrendeletét gr. Ló-nyay Menyhért irta. — Toron tál megyében a sáskák irtásával hét ezer ember foglalkozik. — Debreczenben Patai Estan megbukott — Felsó-Eőrött telekkönyvi hivatal állíttatik fel — A német-újvári kerületben (Vasra.) Ernosst Sándor ellenében egy Bojtits nevű varga lépett fel követjelölinek. — A „magyar köziekedésűgy * czimű vasúti s tavirdai havi folyóirat 1-aóssáma megjelent: Szerk. Wührl Jákó. — Az „Oeden-burger Nachrichten* czimét „Oedenburger Zei-tnng''-ra változtatta; eben gubát! — Szászka-bányán fóldbeomláa történt, számos munká t eltemetett. — A válaaztók száma Magyarországon 14,437. — Makón Návay főispáni 40 éves jubeliumát ülte m. hó 28 án. — A selyemga bók fontjs 80—90 krjával váltatnak be. —
7-
György görög király lemondását hírli s „Times.
— Toulouse közelében 3 falu az árvízben ny talanul eltűnt. — A berlini kath. legény lel itéletileg bezáratott. — A bécsi egyetem rec torává Dummreicher udv. tanácsos választatott.
— Hanck Minnie k. s. Szentiványi N. nőül veszi. — Verdi uj operája Bécsben 1-ör 8, má sodszor 6 ezer frtot jövedelmezett. — A pbila delphiai világkiállítás összes köl''sége 5 miilio dollár. — Osztrák-magyar állam 1.374,OOU fegy verrel bir. — Bismarcknak 42 rendjele van.
Papírszeletek.
Egy különc* angol Gutenberg é« Rothschild mellszobrát készitteté el palotája számára a követkeiö aláirással: .A művelt világ e két embernek tartozik
legtöbbel !*
lifj.) Saját «lvéuek életrevalóságáról X. urat meggyőzni nem tudó T. nr következű gySngéd szócskákban tört ki r
— Be t9kkel ütött a faj ed I
— Igaaad van barátom, emlékszem, mikor » réti pajta tett-jén fészket szedtél s fejeddel fejemre zuhantál.
— Megbüntették a czigányt, mert lova tilosban, a sab vetésen legelészett s iij mentségre ts-kadt;
— Kérem ássan is a nem a lá ment a zabbs, hanem a sab ment a lába I
X. orvos egy társaságban
nagy kérkedés»*! sok beteg em-sem közzönte
többször emiitette, hogy 6 már igen ber körül fáradozott Ingyen és egy meg. t. ■'': . l .) .»
— Nagyon termés teles —- jegyzé meg egy fiául ökvegy. mert a'' halottak mind némák.
X. or szenvedély«» kertész volt. A többi között egy rendkívüli nagy asemü és zamatos cseresznyét termi fát oltott, mely fa két éves korában már termett is két ssem csereaanyét. Gondosan levette a»t a fáról és egy csigány szolgájával küldte haza, bog; majd nejéve! megosztozik ottbon a két ssem cseresznyén A czigányt bántotta a kíváncsiság és az uton megette az egyik szem csereUnyét Amint hazaérket zik X. ur, előkéri «• cseresznyét Csodálkozására csak egyet talált belSl* és haragosan kérdi a czjgáaytól . .hova tetted a másik szemet ?* .Megettem bizs én4 felelt lakonieze; JBjnye gazember, hogy tudtad azt mtvuát* kiálts reá X. A caigáay. kapja ,a pfc* szemet, szájába löki s azt mondja: .Így la!"
fcsy szántogató reflexlói Zalából.
Ha vissza emlék etünk azon Uruii tudósitá-»okrz, melyeket a »ajtó széltében oly fennen hírde-tett, miszerint az idén bő aratás, aaas kánaáni termé« leend, — ««n Uvjóelatra méltán elmondhatjuk hu?y » j onrnaliatika látérséke a természet nagy ház-tásában elrejtett titokban sokszor messzebb akar
tar
látn«, ®int * gazdássat terén gyakorlott és fáradhat-I»b g^zda. A nagy ssjra ée lármára magam is ast
bitiem, hogy mind .arany, a mi fénylik« és már az előttem aranyosan lelövelő tavaszi napanga-,4k, Talamint a sajté applandatiója által nagy reményekben ringattam magamat, hittem egy bó és
* gaadaközönségre kielégítő évet I Azonban fajdalommal ésaleljük ma, midőn már az aratá« nagy mérvben kezdetét rette az ellenkezőt, — mert ott, hol mája« hóban 40 holdaa roas tábláinkon holdanként 12—14 keresetre «aámitottnnk, ma az arató alig képes 3—4 keresztet ,szt is 18 gyenge kére által ösz-szeállítani : ez azután a második valóságos krach, mely a jelenlegi nj idő emelés és mostoha pénzvi! szonyaink közepett a termelő közönséget legéreéke-ovebben sújthatja. Basáink kaláaxra kielégítők volnának, azonban üszögös és több helyen ritkák, — a urssziak és kivált as árpa hőütés következtében fejletlen állapotba maradt melynél a betegséget usgy mérvben előidéste a rozsda, — a mesterséges takarmány", főleg a bükköny a janinsi hőség követ» kextében sunyira visszanyomatott, hogy egy urbaria-IU holdon alig Ő mázaa takarmány található, a széna lapályos helyeken kielégítő, mig nagyobb részt &x a panasz, hogy alig leszünk képesek kiteleltethetni. — a tengeri hőütés következtében fonnyadt állapotban van, a csermakk, mely a sertés hizlalásra cz idén srép kilátást nyújtott, nagyobb részt lesült,
* burgonya, mely tavaaaazal jól indult, tökéletesen megsemmisült, oka a folytonos szárasság, — á kaláe 120» termények az 6 ritka ármányaiknál fogva szál-.
mában nagy hiány fog minket es évben »ojtani — éa tartónk előre már a jövő hosszan tartható tál sordonc.4sátM.
Terményeink ára — illetőleg ami nincs — kead saép csendesen emelkedni, csodáljak a nagy-saerfl pangást, mely es ideig uralkodott; és mint kezdjük éaslelni, igen hieszük, hogy nagy mérvben előidéaé ast a kormány által ssabadalmaaott bécsi és pesti tőzsde, hol terményeinknek előleges ár ssaballk, mely országsáért« hirre kapván, as úgynevezett kös-vetitő kereskedő világ által mint piacai árak használtatnak, aszerint vásároltatnak prodactumaink. — vájjon a kormány e tekintetben nem nyojthatna-e segédkezet ? és ügyefogyott helyzetünket, illetőleg a népet az autonomicus pénatősaérek keséből nem le-hetn*-e valamikép megmenteni !
Záradékai megjegyzem, hogy ezúttal szomorúbb helyzetet is közölhetnék hasai gazdasági viszonyainknak, .de a mint vet a kormány, ugy fog aratni," a ssives olvasó pedig ebből is következtethet és beláthatja, hogy átalános hazai gazdá-szatunk terén kutya van a kertben. N.
Vasúti m ere trend
Érvénye« november 15-toi 1874.
A kanizsai időtmatató óra szerint, Inéul Kaoissáről
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
matatják.) Vonat hova:
•sám óra Pere. Idő
206 Essék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 6 2 reggel 215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 17 reggel
202...........I 52 délat.
204 , .......... 10 87 estve
313 Ssombsthelyre (innét délatán 6 óra
26 pereskor Bécsbe) . . 5 37 reggel 801 Bécabe (8aombatbely, Bécsujh felé) 2 7 délut. : 811 „ „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesstl* .... 4 42 reggel 201 „ Orácz és Bécsbe 2 22 délat
213 .. — \...... 11 37 estve
á*''
Érték- éi vütéfalyua július 5.
metaliqaes 70.30 ; 5*/e nemz. kölcsön 73.75: 1860-ki álladaimi koleaon 112.10; bank réazv. 9 27; hitelintézeti részvények ¿15.25 } Londou 111.45; magyar földtehermeniesi kötvény 81.75; temesvári föld teher mentési kötvény — .80; erdélyi földtehermentési kötvény 80.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 80.25; ezüst 100 30; cs. kir. arany 5.231/, Napoleond''or 8.88
216 206 218
203 201 211 314 302 312 214 202
204
i »» »» >» i Krkezik Kanizsára honnét:
Mohács és Zágrábból.....
Essék, Mohács, Fiamé s Dombovárról Fiamé és Dombovárrol .... Budáról .........
" ---------
Szombathelyről.......
Bécsből (Bécsujh. Szombath. Mől;
Qriczből, (Pragerhof felől) Trieszt- Bécs Ot Icából
n «

4 8 1 23 9 46 4 17 1 51
9 23 10 25
4 29
10 10 4 44 1 13
10 18
délut. estve reggel délut. estve reggel reggel estve reggel délat. estve.
| LoUohaxás.
Brünn, jun. 30-án: 40, 72, 33, 41, 4.
?eleiós szerkesztő-kiadó : Bátarf LajtS.
— Mai sz/munk hirdetései köst levő Cohn Lázár 8ámuel-féle hamburgi bankház hirdetményét különös figyelmébe ajánljuk t olvasóinknak Nevezett ház tudvalevőleg a legrégibb és leg-szerencsésebb. így a mait évben is a hamburgi kisorsolás alkalmával a főnyeremény egy nála vásárolt sorsjegyre esett axonkivül pedig sok más egyéb kisebb-nagyobb nyereményt, nevesetes : 260,000,
270,000. 246,000,225,000.183,000,180 000,156.000,
sokszor 150,000, 90,000, nagyon sokszor 80,000, 6«),000, 48,100, 40,000, 36,0u0 b. márk stb. stb. fizetett ki érdekeltjeinek, miáltal sok egyének gazdag tőkepénzesekké váltak. Ismét lehetséges kevés betétel mellett egy nagy összeget nyerni, mely esetlen 375,000 b. márka. Kmlitett bankház még azon oknál fogva is leginkább ajánlandó, mert széleskörű összeköttetéseinél fogva, a nyeremények a nyerő fél lakhelyén fizettethetnek ki. Minthogy egy nagy résztvevés reményei hető, nyújtsanak kezet a szerencsének és egész bizalomteljesen forduljanak Cohn Lázár SéÜS. csimfi czéghez Hamburgban, amely bárkit is lelkiismeretesen es gyor»an kielégít.
I
vállal a
•) E rovat
alatt közlöttért felelősséget nem
flserk
Éppen most jelent meg magyar fordítása & hirneves, igen tanulságos kouyvuek:
Az önmegóvás,
tanácsadó minden korbeli férfiaknak, Laarentlastél
Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor bebizonyult segély és orvosi á-■ a (26 éves tapasztalás
folytán!) a (16''»5—
(iyöngeségi
¿Napotoknak afinemz tagokban idpgesbajok-1» a n «át. mist a rongáló Önfer tözes és faji kiosapeagáeek követ kezméayéstk. — Minden könyvárusnál. jelesül Kókay Lajosnál, Károiy utexában. Ára 2 fa 30 kr.
A közönség óv s t i k bizonyos utánzásoktól és majmolásoktól e könyvemre nézve, melyek a közönség elámitása tekintetéből roég hirdetményem szószerinti leírásáig is terjednek. Azért fi-< éveljen mindenki arra. bogy könyvem eredeti 35-ik kiadását
Laareatleetél kaphassa, mely egy 8 sd rét "208 lapos kötetet képez
60 beneztaai ikrával aczélba metszve és a szerző név-bél)egével van pecsételve.
Lsurentius tanár.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst ;
Angolországb.io csaknem minden előbbkeló háznál található, mert oly jé. mint .iz ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadré sze. A valódi britaunia ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fém&rukt&rában,
Bi''cs, belsóváros Schottengasse 9. sz:
Kávéskanál «!»rsbja 10. lft, 20. 25, ¿0, 40. 45 kr. — » , tu-czst 60. 8(i kr. i, 1.20, 1.50. 2, 2.60, 3 írt.

Evőkanál darabja 30. 35. 4<), 46, :»0. 60 kr. ''¡t tuczat 2, 2.50 3. 3 50. 4, -l 50, 6 frt
Rés és villa járja csak 80 kr. ( «-züstnyelü). — 7» tuczat belőle c % a k 4 frt
Tbeasziri darabja 30,40, 50, 60. feü kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaiaszkák evóeezköz alá ''I, tuczat csak 2 frt 50 kr.
Tejáetarté pohárkák «1, tucz. 2 ft.
Asztslkeadő tarték 5L tncsat 2 frt 50 kr.
Bereeztré daiabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
CzakerMaté dbja 80,90 kr. 1 frt.<
Kézi gyertyatartó 60 80 kr. 1.
1.60 kr
Gyertyatartók finom, nagy párja
3. 3.50, 4, 4 50, 5 frt. Csemege (dt-sseu) evőeszköz \t
tucxat 8 frt 50 kr. 6yermek kanál ''/» tuczat 1.60.2, 2 50 kr.
Tejmerő darabja 60, 80 kr. 1.
1.20. 1 50 kr. Levesmerd darai ja 1 20, 1.50,
1 80, 2, 2 50, 3 frt. Feezftletek valódi aranyozással es ezüsttel kirakva darabja 12, 16. 18, 20 frt. talapzattal. TAJoza darabja 8- 90 kr, 10" 1.20, 12- 1.50 14 - 2, 16-2.50, 18- 3, 20" 3.50 kr (kerek, to-jásdsd, vagy négyszögletű. Tbeateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21. 8 személyre 26 frt


~ Valameasyl ozikk báaalatcs olcié. Z
Megrendelések a vidékről czímzendők
I I ■ I I I I I I I I
(1699—4)
angol fém&ruk tára,., Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Msgrsadeléssk a vidékről postafortaltával ntánvéttsl eszközöltetnek.
Ha valaki ugy kivánja, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék.
100 frt értékű áru vétőiénél 10°j„ árleengedés.
TT»»«"-» ^ v,
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél gyürüs hengerekórt.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példáujban már haszoálatbin levő
mosonyi gabna-rostáikat két nsgyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. szabad. Hungaria Drill legtökéletesbitett sorvetögép, meritö kerekekkel. G ARBTT-féle vetőgép
kanálmeri tővel, elismert legjobb szervezetű kivitel ben. Mindennemű szántó- ós egjéb gazdászati szerek, szecska- és gyüktakarmánj vágó-gópek, cséplőgépek sto. e. f.
Ábrás árjegyzékek ingyen és bérmentve szolgáltatnak. (1706 — 2)
„MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság.
Van szerencsénk ezennel köztudomásra hosni, hogy üzl-tünknek a magyar királyság és testvérországai területén való megindithatására a legfelsőbb jóváhagyást megnyervén, működésünket egyelőre a tfizkár elleni bistositás terén már megkezdtük.
Czéluuk a biztosítási dijak olcsósága által, a lehető legkedvezőbb feltételek - s általában másnemfi lényeges könnyítések, — valamint a káreseteknél pontos és gyom eljárás által a közönség becsülését és bizalmát kiérdemelni. Bistositást vállalunk ily alapon
tűzkár ellen
lak házakra, gazdasági epfiletekre gyárakra mikeiyekre, aéatfenvfa« gépekre, árn-raktárakra, battrakra, rnha- és febéraeafiekra. gazdasági szerekre marhárs szántéróldl- es mezei terményekre.
Baját tőkénken kívül jelentékeny mértékben fokozza biztosítási képességünket azon szoros összeköttetés, melyben a víláffbirü
„North-British and Mercantile Insurance Company*
czimfi angol biatositó társasággal állunk, mely 1809-ben alapalt S Loadonbaa és Edlaborgban székel, » a mely társaság legfelsőbb helyen jóváhagyott alapsrabályaink értelmében az általunk vállalt biztositási kötelezettségeket
ené«i terjedelmekben és Osase^Okbeo
átvesai vissontbistositásképen, s ezért egész hatalmas tőkéjével kaseskedik, mely tőke jelenleg meghaladja a 37 millió forintot ezüst pénzben — és netaláni pör-eset^-kben macát az itteni biróságok ítéletének aláveti.
A „Nortb brltlsb and Mereaatile laaaraaee Compaay- — melynek elnöke Rexbargbc hrrcseg. alelnökei Satberlaad és Abereera berezegek, — már hosszú évek óta előnyösen ismeretes e hazában, minthogy viszontbiztosításban áll majdnem valamennyi hasai bixtositó-tárás''éggal, — köztük a budapesti ,1. magyar általános biztosító társasággal,* a kolozsvári ,Victoria'' úrsasággal stb. — minthogy e tár-s*ságok a maxi<nal-&tsaeaeiket meghaladó biztosításokkal több száz millióra menő összegekig a nevezett angol társasággal léptek viszontbiztosítási kapcsolatba s ily módon a »Nortb brítish and Mercantile" tár*:<»ágút a magyar-osztrák bistositáai üzletben jelentékeny hányaddal vonták érdekeltségbe.
Azon bizalom, melyben a hazai támlátok ily kapcsolst által az angol társaságot részesiték, elég világos bizonyítéka annak, mily előkelő állást érdemelt ki magá.i..: =• .Nortb brítisb and Kereaatlle,> s elég biztos jele annak, mily méltó elismerésben részesítik a társaságnak évtizedek óta folytatott becsületes működését s mily nagy biztosítékot találnak tágxürü biztosítási .•-.ősségében mindazon országokban. hová mfiködése kihat.
Midőn vérfül még megjegyeznők, bogy a _Nortb brltísb aad Mereaatile laearaaee Ceapany" részéről a magyar királyság és testvérországai területére 1 általános felhatalmazottá Klapka 6yÖrgy tábornok nr, belyettesévé, II. felhatalmazottá Konossy Lajos ur, a n.-kaniasaí főügynökévé pedig
STEINITZ MÓR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelhetóen igyekezni fogunk a közbizalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni.
A rMercantile"
__magyar-angol biztosító társaság.
Vonatkozva a megelőző körlevélre ajánlom magamat
ttizkárok elleni biztosítások
elfogadására akár ingó, akár ingatlan vagyont illetC-eg, midőn egyezer««ind a legjutányoeabb föltételek mellett ason lessek, hogy ssilárd elveket s az előforduló káreseteknél gyors és készséges eljárást tanúsítsak.
Egyúttal bátorkodom szivee figyelmét arra irányozni, hogy a „Mereaatile* szorosabb viszonyban állván á „Nertb-British aad Mereaatile Inssranoe CompanyJ-val s támogatva annak hatalmas 37 ■Ullét maghaladé ezfist psaztékéjévsí, a legmesszebb terjedő biztosítékot nyújtja, követkeaőleg minden lehető igényt kielégíteni képes. Örömest ajánlkozom mindennemű értesítések megadására és teljes tisztelettel vagyok
a »Mercantile* magyar-angol biztosító-társaság fóügynöksége Nagy-Kanizsán :
Stetnitz Mór.
OOOOOOOOOOOOI
(1711 — 3)

* Fehér Miklós
egyedüli képviselője
nstoy és fialna
ajánlja ezeknek világhírű
gőzmozdony
ee
alig elkopása folytán,
_ gőzcséplő^épeiket,
melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek
számtalan első
dijakkal, ugy
! legújabban 1874-ben a nemcetközi gazdasági kiéilifcáson Varsóban a be.
i csület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri továbbá az erekre történendő mielőbbi megrendeléaekei, valamint a netán uúí '' Bérlendő egyet géprészek bejelentésót, hogy a t. cz. gazdaközönséget ideje korán kiszolgálhassa Május hó 23, 24 és 25-éu iV-Atádou Somogyin egyében tartott gazd. kiállít és ver* uyen li o r n s b y legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnston, Champion ét Hofhe ; ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rake*
szénagyüjtőm is az első díjjal jutalmaztatott.
Kiállitási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. .Hotel Hungaria *
, és műhely Budapeften IX. Üllói ut 12. szám .Köztelek* „országos dasági egyesület.* (1679_3)
_ Iroda és ki&Uit&si csarnok:
Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó n t 1 2."
.Hotel Hongaria- .Köztelek*
(1717 — Íj orsz. gazd. egyesület.
s z.
Malom-eladás.
V onrnriMÍ VlOT ''/. óra távols.-iffba
vasúti állomás alatt
A 246,000 b. Márkás
ua^y sorsjegy 1874-ik I évben nálam nyeret«*tt. COHN LÁZÁR SÁMS.

A 246 000 fc. aárkss
nagy sorsjegy 1874-ik évben nálam nyeretett. COHN LÁZÁK SÁMS.
a malom körül berendezett 16 hold «ántóföM és réttel szabad kézből előnyös feltételek mellett eladandó. - ertekezhetn. a tulajdonosoknál Kspronczán. t171» 1)
r Zelenkó Péter,
Gyúr kan József,
tulajdonosok.

időn alulírottak a nají» közönség erilekébfu báf rak vagyunk a/, általunk kitűnő «-s szerénynek ismert
Aucr Jézsef
cs. kir szib. chrnnomptter é>
műórás, annak országszerte jó hír
ben álló óraüzletét Szegeden a legőszintébben ajánlani; nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni, miszerint jó s olcsó árakkal legbiztosabban nála megrendelhetők.
Dr Tóth Károly orvon Örményen. [ Pongráoz László m. kir. houv. ez- |
red»-8 Szegeden. Licht János nyomdász Bécsben. } Ki88 Boldizsár lelkész Váczon. Dani Ferencz Szeged és Holdm.-Vá-
sirbely főispánja. Barekovits Kálmán Ügyvéd N Szt.-
Miklóson. r>r. Tóth János kir. tanácsos S%<»- ; geden.
Gulyás János alkapitány Csongrádon Szászi József földbirtokos A.-Leud- ;
váu. ;
Olsavszky Bertalan Szohván. Dr Kremioger Antal prépost Sze-geden.
Straubert Isidor m kir. houv. had-
naiíj- Bndapest. Hegyi Antal lelkész Kecskeméten. Tóth István Márk kir. péuübiztos
Kavay Ka''man földbirtokos Földeákon.
Nóvák József kereskedő Bécsben. Kertész József ügyvéd Szegeden. Schönbauer Gyula m. kir postatiszt
Szegeden. ^
6erzsán Ede tanító Majsán. Szabó Czirill kir föreáltanár Szegeden.
I>r. Abeles József.»rvos Cxougrádon. Wutka Sándor cs. kir. száz.iitos Szegeden.
Marinkits Mihály m kir törvényszéki elnök Szegeden Égető Lajos építész H M..Vásárhelyen.
Vagáti Gáspár ügyvéd M.tjsán. Bója 6ergely tanfelügyelő B -pesten Való Mihály rőgvtiin tanár Szegeden. Bach Mihaiy in. kir pénzügyi tiszt.
SZ''-gOilrll.
Csapó István földbirtokos Félegy-li zán.
A 456.
tudvalevőig
1874. évben ismét
_______elnyerte a
246,000 t> máiT]£élS
nagy nyereményt
r Szerencse és áldás Cohnn&l"
jelige alatt: sr. c »zárna sorsjegy pedig, mint már oly gyakran, ismét nálam vétetett; különben is a mult és jelen évbet^, a hi» vstalos nyeremónyjegyzék szerint, tisztelt ügyfeleimnek tobh. mint
I millió 350,000 b. márkát
fizettem ki nyereményekben.
a h.imburg által biztosított érdek« és általán ismart nagy péuzkisorsolás
7 millió 650,000 b. márka
értékb''-n, jelenleg ismét rendkivil nagy és számos nyeremónyaysl
vaa szaporítva-, c*ak 78,700 sorsjegyet tartalmaz, és rövid par hónap alatt 6 osztályban a következő nyeremények biztosan kl-huzatnak : I nagy fony''erameny : esetleg 375,050 b. márka, részlegben 250.000, 1*5,000. 8tl,000, 60,000,50,000, 40,000, 36,000, 3-szor 30,000, 1 szer «4,000, 2 ner 20.000, 1-szer 18,000, 8-szor 15,000, 8-szor 12,000, 12 szer 10,000. 34 8Z-M- 6000, 4>szer 4800, 4U sz^r 4000,2 szer 3600, 203-szor 240 ¿>,4 szer 1800, 410 szer 1400. 510 szer 000, 10-ezer 360, 597 szer 300, 4 szer 240, 19.300 szor 131. 17,541 szer 120, 60, 48, 24, 18,
12 ée 6 b. márka.
Az l-só osztály nyeremény busása hivatalból
f. évi juíius 14. és 15-ere
tüzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 6 frt o. é. egy fél * , „ 3 . — kr.
egy negyed . . | , „ 1 . 50 . Ezen ax állam czimevel ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár bérmentes megküldése után még alegtávolibb vidékekre is azonnal megküldöm a t. megrendelőknek. A hivatalos nyeremény lajstromot és nyerem éaypénzeket busán után titoktartás mellett asounal pontosan megküldöm tisztelt érdekelteimnek. Széleskörű összekötteteseimn* 1 fogva ainden nyeremény a nyerő fél lakhelyé« is kifizethető.
Minden «egreadeles ezen eredeti sersjefyekre egysze-M^V rücn postaatalványnyal is eszközölhető.
LAZ. SAMS. COHN
(1719—1) in Hamburg. ''
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft
Szabadkán. Fonyó Pál Gyula lelkész. Ó-Becséu.
Czáfolatára azon számos reklamnak, mely többnyire üzérkedő bécsi órakereskedőlt^álul silány szerkezetű, inkább ját. ksz-rü szolgáló órák hnkOldésével. a valódi művészet rovására és a t. közönné* károsítására űzetik, — hitelt csak az érdemel, ki mint
AUER JÓZSEF
kitűnő szaktekintélynek megősmert szegedi óramfivé>z. Baját találmányú óráival számos kiállitásuknál valamennyi hasonló szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt megnyerte e mellett ő felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugy a kecs keméti orsz. kiállításnál pedig diszokmány és ezüst éremmel lett kitüntetve.
egjzé-fc
Férfi órák, Ezüst tieng. óra 4 kóré
10—12 ft.
13-14 „ 15-17 .
14-17 „ 16 16 , 18—22 .
(u» -»<) lt.0-160
13— IS 25—33 38 -4b
Arany borg.rem<>n''oir v* lódi ku;c» ii -.kül v - ugyan.iz <1 tok. Nói órák. Ezüst Leng. óra 4 kőre Arany heng ó-a 4 kőre „ dup tokkal „ borg. óra »"« kőre 42 —50 „ dupla tokkal 50—60 valódi remont kulcs nélküli óra 54—60 „
„ dupla tokkal 75—90 „ ., ugyanaz xomáucz-
czal és gvémanttal l ¿0-160 „ Serkentő óra 7—10
arany fed. ugr. , „ dupla tokkal „ , kristály üveg , „15 kőre . n dupla tokkal
„ , angol horg.kr.ü 18 — 24
j, , dupla tokkal 22—28
. borg. rem. ''30—35
. dupla tpkkal 35—40
Arany horg. ttA 15 kőre 36—50
„ dupla tokkal 65—70
kristályüveg. 42—65
dupla tokkal 62—80
Inga-Órák aj találmányú készülékkel, melveket kulcs nélkül lebet gyorsan íelbuzni, az ingát megindítani és a mutatókat igazítani, jutányos árakon kaphatók.
A zsebórák íüggó és fekvő helyzetben reguláztatnak ugy, hogy azok r&zk ód tatások vagy utazás alatt is pontosan járnak.
5 évi iráaoe jótállást kap minden óra vevője, 3 évit pedig minden javításra adott óra tulajdonosa.
Arany és ezüst órák, lánczok a m. kir. fémjelxó hivatal álul meg- j vizsgálva, jutányos árakon kaphatok Ezüst óralánczok S—10 írtig, hosz-ssuk pedig 6—15 frtig. Arany lánczok (3-mas aranyból) 8 —70 frtig,: hos<zu nyakláncxok pedig 35 írttól 100 írtig kaphatók.
, Órák becseréltetnek vagy javitásra elfogadtatnak Vidéki megren- I delések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett i pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön dijak számittatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jutáuyos árak mel-1 lett a legújabb rendszer «zerint készíttetnek.
Segédek és tanonezok az óramű vészét benl kiképzés tó-gett kedvező feltételek mellett felvétetnek. (1715—1)

Üres fogak kitöltésére
niucs hatályosabb és jobb szer, mint dr. P*pp J. 6- udv. fogorvos úr (Bécsvároa, Bognergaue Nr. 2.) fogónja, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely axtán a fogrészekkel é* fogbunsal teljesen egyesül, * a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Üvegekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csóxos logfájdalmakban. gyaladá«oknál, a fogiinx daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkfivet és megakadályotza annak aj képződésót; az ingó fogakat a foghas erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtáartitja, a asájnak kellemes frisseséget kölcsOnOz í* már rCvid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540- 16)
AnatHerln foffpasta
Dr. POPP J. Cx.cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Esen kéaxitménj a lehelet frisseségót ós tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghnst erórbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tísztitja, hogy annak naponkénti hass-nálata álul nemcsak a köiönséges togkŐ eltávolittatik, hanem a fogak somáaeaa és finomsága is mindinkább tökéíetesbüL
Kaphatók: Kagy-Kattissán : Belas Jóssef gyógysae., Roseaberg 1 Kosenfeld, Weliseh, J. ós Pesselhoffer J. kereskedésiben. — Pápán :| TschepSn J., Keaathelyeo : PTusterer gyógysxeróss, Singer M. Weissf A. Zala-Egerszegen : Isóó Fi, gyógysaeróea. Kapronesán : Werli gyógy-j szerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencs ós Rudolf gyógyszer. Határőrvidóld Sz.-Györ-ön. Fibie E. C. Veszprémben : Meyr l''uszkaa, agy Qathard Tivadar fiainál. — .Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógys*. Lovas Serényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer ós liachleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysa Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógyss. Kaposrárott: Kohn JJ BögI, Belas ós Schrőder gyógysa. Ssegssárd: Brahsay gyógysa. Bonyhádon: Kramolia J. Szigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysz. —| Baján : Miebitach St. ós Herefeld fiai, agy Herzog IgnáeanáL — Pécsett : Zsolnay W. 0« E. Zách, Sipőca gyógysa. Kárádon: Zadabánnky gyógysa,
Marcaaliban: Kiss gyógysa--Tolnában : Graff gyógysa. — DuuafOld-
rárott Lakács gyógysz. — Saent-GyOrgyOa : Nöthig. — Aisó-Lendrán^ Kis* gyógysa. —_ Rohoncson: Siwen cvógysaerósz nraknál.
A legnagyobb YASBüT®R©YÍa Relonara & Tétrsa-é, Bécsben, III. Marxer ntczal7. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Megjelent és minden hazai könyvkereskedésben kapható:
„egy tarisznya ostobaság"
bumoristicus eszmék. Ötletek, élezek egyveleg*, gyűjtötte :
Nevető Vilmos,
több felfedesetlen tudomány professori Ara e 450 lapra terjedő dísze», keménykötésű, azinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 40 kr.
Mutatványul: "(1716-1)
Egy szörnyen tudományos előszó,
én írtam :
NEVETŐ VILMOS.
I
Hass, oírass, tanulj s a koponyádban világosság l»**
Az egész világ kelettől njagotig a sibériai bundától as afrikai fehér köpenyig, nem más, mint csa^a ostobaság, még sokkal tdbb: u ostobaság legfinomabb analizalt extractuma, azért nincs és nem lehet az összegyfljtdtt tulominyok csarnokában, egy észt élesitó tudományo sabb mú, mint ez a tarisznya ostobaság, ja! még több, e mö szelleme magasabb, mint az újonnan építendő philadelphiai minta-torony — ugy, hogy e tudományos mfi előtt egy Humbold kosmosának és Shakespeare drámájának, Petrarka ábrándjainak. Dante poklának és a nagy sereg fűzfa poéták költeményeinek kalapot kell emelnie ós ez as egyedali tudományos mú, mely a tndomány színvonalán ép ugy ragyog és világ álltáig ragyogni fog, mint az afrikai sivatagok felett a bórt feketítő naf>, ennek kell tehát leani, az újonnan felfedezett mdnek,a melyből minden logicus, philologus, lyricus, technicus, medicus, chirurgus, theologicus éi astronomicusnak érettségi vizsgát keli teani és főkép ez a tudományos mű a hadászatnak fog uj epochát alkotni, mert sehol sem történt annyi non plus ultra ostobaság, mint ép a hadászatban, a hol puró ostobaságból, msjd szép idő, eső. köd és hátultöltő fegyverek okozzák az ostoba rendetlen visszavonulást, ergo a hadászatnak legfontosabb stratégiai műve a tarisznya ostobaság, ajánlom tehát ezen fontos művet s i egész közös és nem közös armadiának figyelmébe, köteleztessék as egyenruhát viselő minden lieutenan^ja a stratégiai tudomány eztracta-mát kívülről megtanulni ós ha a kapuc<inas páternek lehet breviárium*, mért nem lehetne a Herr lieutenantnak egy tarisznya ostobasága, halad jon a lientenant a tanulmányban fokról-fokra ugy, hogy mire generális lesz, feldíszíthessék a tudományos ostobaság kűlöa érdemjelerei.
Kz a genialis tarisznya ostobaság véghetetlen nagy hatással bír, ez egy valódi talismán, hogy tehát az ügyvédnek pöre, a dalárnak tűse a tűzoltóknak vize, a költőknek ábrándja, a tornásznak ereje, a szép hölgynek hódítása, a mamácskákiak jó kedve, a nénikéknek erős kávája, a kávéioknak olcsó ezukra, a gaxdásznak bő termése, a ezukrász péknek ingyen lisztje, a csizmadiának ajándék bőre, a bankárnak foly-t n pénze, a vendéglősnek éhes vendáge, a lapkiadónak sok előűsetőj* legyen, mindenben a hiány pótoltassék, mindenkinek vágya teljesítessék, csak tessék a szerencse tarisznya ostobaságot megvásárolni.
A mi pedig a sötét tudományok zűrsavarát a gyógyászatot illeti, ez, hogy a gyógyszer nagyobb hatással bírhasson, as idegrendszer belj • reálljon, a természet a gyógyerőt jobban elősegíthesse, ugy minden szenvedő szerezze be haladéktalanul a tarisznya ostobaságot és ón mist gyűjtője a tarisznya ostobaságnak, kész vagyok mindenkinek, ki 1 frt stempUr beküld, stemplis papirosra bizonyítani, hogy minden tarissnys ostobaság vevője 100 évig fog élni.
Tisztelettel
Nevető Vilmos,
több
felfedezetlen tudomány protesor*
B s köszön t 6.
A föld kerekségén ahány esepp a vis, Egy ezred hussárban amennyi az is, Erdély szóp begyein szelid és vad kecske, Nagy Magyarországban a csinos menyecsks, ▲ nagy oezeánnak ahány a sirálya: Annyi áldás saálljon hazánk ós a királyra.
Száz akó tejfelben ahány esepp a vsj, Nyolcaezer tót fejéa ahány szál a haj, As alföld sikságia amennyi a füles, Ahány rármegyében a Staatscassa üres, Balaton vizében hány a keeske-kOrBm, E kftnyv olvasóját étje annyi Öröm
j j *
ötezer suszternál hány darab as ár, Nagy- ós Kis-Kanissán ahány lat a sár, E csinos könyv annyi kiadást óijen,
8 minden olvasója halálig éljen !___ .
Wajdits József lap- ós omdatujdoos gyorstó nyomsa, Nagy-Ku.
.\Atil-KAMUKA, 1875. jiilius 9-éü.
v

j
Elétzstftsi v
I #TT* .. 6 in
ei ">rre • • * , ; 3-íCyea w - ,
Mlr4ltllH
i) h''a*ábn* petitanrb*n 4 7, tra»o(i«or 6 » mind*» | SOTábbi torért ő kr.
1ÍY1LTTKRRKN
,„roticir.i 10 cren t». ífll
ELíu<-»:Ári illeték minden >^7«* hirdetésért kfllS 30 kr. ótetendC
Tizennegyedik évfolyam«
aa^--
I ± isp M11« U ét P ; anyagi reuat illetó kte-l |i iemeay.lt , elófixetéask, reclamatiók ut a >xer-keiztő-kiadóhoz oer-macr»« tnctzeoűók: >ÍA<»Y-KANIZSA Takarékpénztári épület, ¡1 földszint.
Bérmtoatetleo iev«lek esik Umert muakalár-»aktól fogadtatnak el.

kOlSo/
Q
előbb:
-SOMOG
I K o z
O 3NT
Nagy-Kanizsa város helyhatóságánalc. nemkülönben az „első zalai a .zaiamegyei általános tanltó-testűleta .Zala-Sonogy*
Hetcnklm kétszer, vasarnap- s
1 Késiratok riikxa ntm f A küldetnek. k
Qgyvód egylet^ a ..nagy kanizsai kereskedelmi s loarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' gózbajézasi raszvenytársutat s több megyei és városi egyesíilet hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap«
________
Csengery Antal,
mini a nagffckanizsa kerületi választó polgárok képviselőjelöltjének beszámoló és programmbeszédt.
1875. jul. 5-én. _ (Kezdete: 11 óra ti perez.)
(Gyorsírt* : Kele Antal, * a budapesti magyar gyorsirA-egylet leveleto
A képviselő polgárok Csengeryt belépésekor viharos éljenzéssel fogadták.
Glaviná: Mélyentisztelt képviselő ur! Nem mulaszthatom el kijelenteni, hogy a mait országgyűlési jelentését és programmbeszédét örömmel üdvözöljük, őszinte, hálás köszönettel fogadjuk megje-jeienését, nem csupán azért, hogy ország- ( gyűlési eljárását ecsetelje, mert ez nyíltan, j tárva van előttünk, (helyes!) hanem köszönettel fogadjuk megjelenését azért, amit hathatós szava, beszéde s előadásával idéz elu; mert a mely szavakkal elómondandja itt azokat, ép oly messze tért fognak nyitni az országban; és kívánjuk, hogy nyissanak is. Hálás köszönettel fogadjuk megjelenését azért is, hogy személyesen megjelenni, — mely felett kijelentjük örömünket, — továbbá, hogy a képviselői állást elfogadni szíveskedett. (Viharos éljenzés.) Ezáltal mélyentisztelt képviselő ur kifejezést adott azon kedves köteléknek, mely köztünk és közte van. Örömmel üdvözöljük ismételve, s kívánjuk, hogy az Isten soká éltesse! (Viharos éljenzés.)
H o r
v á t h Mór: Mélyentiszteit képviselő ur ! Engedjék meg személyiségemnek, hogy kiegészítő részét képezhessem én is, — mint a nagy-kanizsai választó-kerület egyik igénytelen tagja, — hozzájárulhassak elvtársaim nevében, hogy kijelenthessem, miként a mai nap kell feladatát teljesítenie, melyet akkor fog elérni, ha önt nagyon tisztelt s szeretett képviselőjelölt urunkat a Nagy-Kanizsa választó kerület s hazánk üdvére követnek kikiálltjuk. (Éljen !) Örömmel üdvözlöm nagyságos urat körünkben! Nagy örömre, nagy megelégedésemre szolgál azon öntudat, hogy a megye s a kerület nagyontiszteit urunkban oly képviselőt fog nyerni, ki szellemi tehetsége, munkássága, határozott szilárd jelleme s szabadéivüségénél fogva a hazának, nemzetnek s főleg e közönségnek, biztos szolgálatot fog tenni* Munkásságát azon feliratból ismerjük, mely ezelőtt 24 évvel dicső zászlójára a szabadság, szabadelvüség, s a haladast tűzte fel; mert e három egységes szó a dicsőén fénylő és tündöklő zászlón még fennáll, s régi jogéletének sorvadt in-tézvényei közül a nép képviseleti rendszert megnyugtató alapokra fektetve megváltoztatta; mert az 1848-iki törvény legszebb polgári jogán, a melyen eddig a kiváltságos osztály vala képviselve, az összes hazai polgárokra kiterjesztetett. Hála Istennek a képviseleti jogot is bírhatjuk, midőn a képviselő meggyőződését érvényesítheti.
Ezeket azért valék bátor megemlíteni, nehogy bal felfogást keltsek, vagy más tekinteteknél fogva félremagyaráztatnám ; teljes és rendithetlen bizalommal járulank nagyontiszteit s szeretett képviselő urunk elé, — kinek jövendőbeli megválasztásán egész
erőnkkel működünk, — rövidet járulunk azon diadalhoz, melyet kivívott az egág hazában. (Éljen!)
A jelzett bizalom engedi meg, hogy a nagy-kanizsai választó-kerület pacsai lakosságának kiváltságát a nagyontiszteit képviselő ur igen becses figyelmébe felajánljam ; midőn ezt teszem, bátorítást veszek, hogy nagyságod kérésünket szívesen fogadja! (Erre, valamint a keszthelyi útvonalnak kiigazítására szolgáló felvilágosítást lásd alább.)
Ambrusz: Nagytekintetü követjelölt ur! Én, mint Zala-Szent-Balázs lelkésze megbízottja vagyok 3 ezer léleknek. Három év előtt állottunk a nagy-kanizsai választók élén, s akkor azt hangsúlyoztam, hogy pap vagyok, de hazafi is vagyok. Hazámért életemet, Istenért lelkemet kész vagyok feláldozni. (Helyes!)
Most is örömmel üdvözlöm az egyesült pártot, mely három évvel ez előtt mint ellenséges, most pedig mint testvér tábor működik. (Éljen). Én arra kérem a nagytekintetü képviselőjelölt urat, méltóztassék röviden jelezni, miként fogja vallásunkat az országgyűlésen védelmezni; mert ha vallásos élet nem kormányozza az államot szétoszlik s vad kétségbeesésnek esik áldozatul I (zúgás.) Ide értve minden vallásfelekezetet. Mindegyiknek egy Istene van (ugy van.) Mert ha a vallásosságot (közbe szólások: azt senki sem bántja, zaj!) elhagyja, akkor oda fog jutni, mit hazánk nagy fia Kossuth (arról szó sincs) mondott. (Éljen !)
Glavina: Nem azért jöttünk, hogy kivánatainkat előadjuk, hanem hogy a mélyentisztelt képviselő ur jelentését meghallgassuk. Tehát méltóztassanak a további vitatkozással felhagyni és követünk ó nagyságának előterjesztését meghallgatni. (Éljen ! Helyes, viharos éljenzés !) (Halljuk ! halljuk! halljuk!)
Csengery Antal: Tisztelt polgártársak !
Azon két nyilatkozatra,amely felemiit-tetett, mindenekelőtt csak rövid megjegyzést teszek.
Az egyik, a mely egy szorgalmas nép s kereskedési tekintetben is fontos vidéknek érdekeit ajánlja támogatás végett. Annak előmozdítására nagyon természetes, bögyén, részemről örömmel veszem a jelentést. Mert elismerem, hogy az országgyűlésnek elő kell mozdítania a helyi érdekeket azon hazai érdekekkel, melyek vele nem ellenkeznek. (Helyes!)
. Ami a másik felszólítást illeti, hogy miféle eljárást fogok követni a vallást illetőleg, én részemről azt, melyet az 1848-iki törvény mond: (Éljen, helyes) vallásszabadság 8 a felekezeti tan igazságát. (Éljen !) Ezt követem és minden vallásfelekezetet kötelességemnek tartom védelmezni, (helyes, éljen !) ha erre szükség leend.
Azonban most már a saját képpé ni előadásomra térek át. Meg kell jegyeznem, hogy nem bizom abban teljesen, hogy egészségi állapotom megengedi-e, miszerint a tisztelt választók körében még egyszer megjelenhessem ?
Azért is, mivel tudtam, hogy sokan
Rendklv
nem jöhetnek el a tisztelt választók közül, kötelességemnek tartottam azt, mit 3 év előtt követtem, kinyomatni, hogy azt a kö-, zönség rendelkezésére adhassam. (Helyes.) l Tekintve azt, hogy programmom ki van nyomatva, a melyet elfognak olvasni, eló-adasomban itt csak a főbb vonásokra szorítkozom. melyekből megérthetik, mind a mult országgyűlés eredményeit, mind azon mu-! lasztásokat, melyek ott történtek.(Halljuk!) Tisztelt polgártársak !
Mint a Deák-párt tagja jelentem meg a mult választás előtt önök közt, tisztelt polgártársaim ; mint ilyet tisztelt meg bizalmával e kerület többsége: a ime most mint egy aj párt a szabadelvű párt tagja jöttem körükbe. (Éljen ! éljen ! éljen!)
Nem önök képviselője változott, hanem a pártok állása országszerte. (Ugy van !) Hiszem én is hasztalan keresném e választókerület kö-i rében a régi pártokat; a pártot, mely bizalmával tisztelt meg és a pártot, a mely szintén tiszteletre méltó honfiakkal élén, küzdött egy másik jelölt mellett. A régi zászlók, a régi jelszókkal, tisztelettel félretéve mind a két rész* ről; s a régi gyűlölség helyett naponként erősbödő rokonérzet, egyetértés, vállvetett közreműködés egy nagy, közös czél felé. (Helyes, ugy van !)
A képviselő, ki más pártnevezettel tér mug válasstói közé s e választók között sem találja a zászlót, a m°.lj alatt megválaaztatott, ad-hat-e és ha kell, hol és kinek adjon számot eljárásáról?
Van pedig elég mondani valóm arról is, a mi történt, de főleg arról, hogy mi nem történt, a minek kellett volna történnie és miért nem történt.
Hiszen az 1872/75-iki országgyűlés, minden akadály^iáczára is, a melyekkel küzdött, nem volt eredménytelen.
A magyar állam területi épsége helyreállítására nagy előlépés történt, a magyar határőrség viaszacsatolásával az anyahonhoz. S mig azon intézkedések, a melyek a horvát határőrség egy részének polgárosítása következtében szükségesekké váltak, a magyar korona országainak közös törvényhozása utján megál-lapitattak: közös megelégedésre ujabb egyezmény szabályozta azon kérdéseket, a melyek Magyarország és Horvát-Szlavon ország között az 1868-iki egyezmény után is fenforogtak. S az ekkép kiegészített éa a törvényes kapcsolat mellett, a kölcsönös bizalom kötelékeivel is egy befűzött magyar államnak, a, trónbeszéd szavaival élve, minden igényt kielégitő politikai, közmiveiődési, társadalmi és kereskedelmi központot biztosított a testvér fővárosok egyesítése.
Mind a magyar állam, mind általában a monarchia védelmi erejét és biztosságát emelte, a mi a honvédség fejlesztésére közigazgatási uton a csapatok kiképezésóvel s a törvényhozás utján a zászlóaljak szaporításával és alkalmas tiszte* képezése végett, a Ludovica akadémia felállításával történt. Mondanom sem kell, milyen fontossággal bir az összes haderő mozgósítása esetében az az intézkedés, a mely ily esetre a hadsereg és honvédség lószükségleté-nek miként fedezését szabályozza.
Bármint vélekedjenek némelyek, részemről közjogi szempontból örvendetes eredménynek tartom a törvényt, mely az országot képviselői állás öeszeférhetlenségét körülirta. (Ugy van !) Biztosítja az a parlament függetlenségét s emeli az országos képviselet erkölcsiségének színvonalát. (Igaz 1) Ideje volt ki mondani, a nemzet nem azért küldi a parlamentbe, hog/ a kormánynyal mint consortiu-mok, mint pénzintézetek tagjai, üzleteket csináljanak, hanem hogy ellenőrizzék azt. (Helyes !) Községi és törvényhatóságiszervezetünk szerint nem lehet községi, nem lehet megyei képviselő, a ki a községgel, a ki a megyével
üli azét
•, • ? i ^ < . - « szerződési viszonyban áll. Nem lett voloa-o képtelenség, a kötelességek és érdekek nftl-közéae lehetőségét továbbra is épen ott eagwbú meg, a hal a magán érdekek a legfontosabb, az állami érdekekkel jöhetnek összeütközésbe ? (Ugy van, helyes!)
Ha az 1872/75-iki országgyűlés törtéoe-tét akarnám megírni: ki kellene emelnem, közjogi fontosságuknál fogva, az uj választási törvény némely intézkedéseit is. A választási jog szabatosabb körülírása, a választók alkalmi öss-szeirása helyett, mely az összeíró küldöttségek visszaéléseinek közvetlen a választások előtt oly tág kaput nyitott, állandó névjegyzék behozása; a választási visszaélések és kihágások korlátozása; s a reclamátiók fölötti bíráskodásnak a pártokon kívül és felül álló törvényes itélőazékre ruházása: megannyi biztosíték* a választók jogának, a választáai szabadságnak s ez által a választó testületek és az országos képviselet függetlenségének és erkölcsi tisztaságának. Emiitaem-e a választók állandó jegyzékének azon erkölcsi és közgazdasági hasznait, hogy hetekkel, sőt hónapokkal rövidebb időre szorittatik általa az országos izgatottság, mily a választásokkal szükségkép együtt jár ? (Ugy van!)
Ha egyik oka pénzügyi bajainknak két-ségkivül erőnk túlbecsülése: korszerű és hasznos föladat volt szervezni az országos statistika
ügyét.
^ Igazságszolgáltatásunk terén, fájdalom, nem ^tént nagyobbszerű, elhatározó lépés, azon zavar megszüntetésére, mely jogviszonyainkban általában uralkodik. A polgári jog co-dexét még mindig hiában várjuk; a büntető jog anyagi része a kormány által előterjesztetett ugyan, de a törvényhozásban nem részesült abban a szerencsében, a melyben a kereskedelmi törvény. Pörrendtartásunk hiányainak javítása körül sem mutatható föl több eredmény, abirói végrehajtók hatáskörének czélszerűbb szabályozásánál, és a kézbesítő közegekre vonatkozó intézkedések módositásánál. Mindezek daczára a jogviszonyok rendezése terén is jelölhető meg némi előhaladás. Nemcsak jogi, hanem közigazgatási és közgazdasági tekintetben is fontossággal bir a; telepítvényesek jog- és birtokviszonyainak rendezése, s a mód kijelölése, a mely szerint a telepitvényes birtok tulajdonul megszerezhető. (Ugy van !) A nők teljeskoru-sága valahára megállapittatott, fölmentvén a hajadont az örök gyámság alól. Szábályoztátott a váltóhamisítás, úgyszintén a hamis vagy vétkes gondatlanságból szármozott bukás esetében követendő eljárás. (Helyes!) Kimondatott és törvényesen megállapittatott a felelősség a vaspályák által okozott halál vagy testisértés iránt, Törvényszékeink számának leszállítását nem csupán pénzügyi szempontok igazolják. A bírói gyakorlati vizsgálat szabályoztatott. S amit mindenek előtt kell vala említenem, igazságügyi rendszerünk szilárd és jog életünk emelésére nagy hatással biró intézményeket nyert ás ügyvédi rendtartásban és a közjegy sóeégben. (Helyes,éljen H
Daczára a pusztító válságnak, mely épen kitört, dac. ára a mostoha időjárásnak, mely több éven át sújtotta hazánkat, és az állam naponként terhesebbé vált pénzügyi helyzetének, kormány és törvényhozás gondoskodott, hogy földünk és iparunk termékei a termények és iparművek egyetemes tárlatán, Bécsben a világnak kellőleg legyenek bemutatva.
S habár a pénzűgyek rendezésének szüksége lépett mindenek felett előtérbe: közgazdasági viszonyaink javításáról aem feledkezett meg teljesen a törvényhozás. A hazai földmi-ves örömmel fogadta as ország több vidékén a törvényt, amely a belvizek levezetése körül as eljárást szabályozza; örvendett, hogy valahára országos intézkedések tétettek a keleti marhavész terjedése ellen. (ÉljenJ) Mivelt gazdik képezésére egy uj intézet állíttatott felső Magyarországon; 8 az okszerű szöllőmivelés és pin-czekezeléa oktatása két uj intézetben kezdetett
'' meg. Azt a lendületet, melyet országszerte vett a lótenyésztés, egy uj ménesgazdaság állítása a { királyhágón túl még emelői fogia. 1
'' Nemcsak a földmívelés, hanem az ipar és kereskedés érdekeit is elómozditja már a közei jövőben, a mi közlekedési ügyeink fejlesztése ée rendezése körül történt Mig a győr-sopron eberfnrii és soprony-pozsony-lunden-burg-vágvölgy i elsőrendű mozdony vasutak, az utóbbi Nemsovától az ország határáig terjedő szárnyvonalával, az ország népes és virágzó ré-•zeitjfogják egy bekötni a szomszéd nyugoti tartományokkal, ujabb terhelteié® nélkül az államra nézve: keleten a temesvár orsovai vasat kiépítése és kapcsolata, s a magyar keleti vasat csatlakozása a román fejedelemség vasutjsival nem-: zetközi egyesaég által is biztosíttatott. Egyes {'' termékeny és iparos vidékek forgalma közvetítésére másodrendű mozdony vasutak kamatbiz-sositás nélkül engedélyeztettek. Vasúthálózatunk ezen fejlesztése mellett, már kiépített vonalaink pénzügyi bajainak elhárítása is fog-lalkodtatta a törvényhozást. A magyar keleti vasút függő adósságának rendezése a tövényhozás beavatkozását tette szükségessé. A magyar északkeleti vasút építésénél az állam ellen támasztott köve.''elesek, egyezkedés utján,, kellő
• -mértékre »¿ilittattak alá. A legtöbb magyar .-vasút, mely s közelebbi években kamatbizto-
fitássai épült, forgalmi eszközökkel sem «volt a szükséghez képest ellátva, s mind nélkülözte riagy igen terhes foggő adósságokkal fedezte *z ujabb beruházásokra szükséges tőkéket. A törvényhozás végső napjsiban is gondoskodott, t. Jiogy;e vasuttársulatok a pályáik jövedelmezősége tekintetéből uj beruházásokra okvetlenül szükséges tőkéket, sz állam biztositásnak e tő-
• kékre is kiterjesztése mellett, beszerezhessék.
Emeli-e már a közeljövőben azutóbbério-. tett intézkedés Vasutaink jövedelmezőségét vagy eftidőazerint még csak uj terhet hárít az államra ?
• az aratás eredményétől és kereskedelmünk esé-
- lyeitől függ. ^Ugy vanl)
. - . Előnyére szolgálnak kereskedelmünknek . jtzon kereskédési, hajózási és postai szerződések is, melyek áz utóbbi években köttettek. A tengeri postai szolgálat szabályozásánál és azon , intézkedésnél, mely a hajók építésére és fölsze-fejlésére szükséges tárgyak vámmentes behozatalára vonatkozik, szintén ipsrunk és kereske-. delmünk érdekei voltak irányadók. Mind a tu-mány, mind a nemzetközi forgalom szempont-* jából különös fontosságot érdemel továbbá a méter-mértékek behozása. Mint minden újítás, > szemben azzal, a mit a nép már megszokott, kétségkívül lassan honosul az meg: egyszerűségénél, számítási könnyüségénél iogvamindaz-'' ''által a legalkalmasabb rendszer megszüntetni a mértékrendszerünkben vidékenkint előforduló különbségeket, a külföldet kül&uösen boszantó zavart. Egyszersmind egy uj kötelék, mely közelebb hoz bennünket a müveit nyugothoz.(Ugy van 0
A másik, ennél is íontosabb nemzetközi kapocj a kereskedelmi törvénykönyv. (Igaz!)
tórv^D7^önyv, kiterjeszkedő riém csak^ kereskedelmünk, hanem általában . Üzleti tevékenységünk összes viszonyaira. A legteljesebb mű e nemben. Magában elég emléke-~ zetessé teszi bármely törvényhozás egy ülés-
• szákát Oly térre, a melyen csak töredékeket bírtunk ez ideig nemzetgazdasági életünk kezdetleges állapotából, töredékeket, a melyeken ''a''fejlődő élet gyakorlata rég túltette magát,ha-
• »
TÁRCZA.
Tavaszi hajnal.
Lehet-e szebb és mogbatóbb, Mint a virágdns kikelet ? ... . Mily szép egy tavasai hajnal 1 . Mely gyöngy harmatot hinteget! .
Krlitály túrta harmat vagyok ■ A smaragd zöld virányokon ; S tarka virágok ezrei ''-''íróinak a bfia árnyakon.....
R«me>. r\gy tavasai hajnal ! Csillag saemei az égnek . Gyönyör telt virányidra Öröm sogarakkal néznek.....
. Ilyenkor szokta zengni Legszebb dalát a fülmile..... 8 az ég csillag szemeiből őrön* könyüit kUldi le. —
Meglátni a csillagokról Ide mily epedve néznek .... Azért oly szép a gyöngyharmat, . Harmat könnyfii az égnek. . , .
De ennél van még stebb tavasz ; S e tavasz aaon szerelem, Mely az ártatlan kis leány Szírében először terem.
Nem szebb-e a csillagoknál Szép szeme tüa »ugarival, Felékitve öröm könytől, Melyet rá s sze.elem csal ? . . .
$•11 szebb-e minden virágnál ▲ kedves kis lány arcaája. Midőn a szerelem hajnal El»6 pírját hinti rája t
zai viszonyainkhoz alkalmazva, a tudomány ét gyakorlat ujabb vívmányain és az utóbbi nagy válság tanulságain is okulva, tömegestül ülteti át a müveit külföldnek, a melylyel kereskedelmi összeköttetésben állttnk, legczélszerübb törvényei intézkedéseit. (Igaz, ugy van !) Semmi ál-lami gyámkodás többé, mely nem nyújtott biz-toeitékot se a társadalomnak, se az üzletvilágnak. Teljes üzleti szabadság, a mely semmikép sem akadályozza se az egyéni, se a társulati tevékenységet ; de a czég kétségtelen biztosítása, a legnagyobb nyilvánosság ellenőrzése s szigorú erkölcsi és vagyoni felelősség. (Helyes, éljen és taps.)
A pénzügyek terén az évi költségvetések megállapítása vette igénybe az országgyűlés legtöbb idejét. Hazánkban, hol a szervezkedés a közigazgatás minden ágában, mind törvényhozási, mind közigazgatási uton, egyre foly ¿a annyiszor változik, a pénzügyek ellenőrzése is* nehezebb feladat, mint oly országokban, a melyek rendezett viszonyok közt élnek. >S milyen szigorral teljesítette a közelebbi országgyűlés e nagy feladatot: mutatja a tény, hogy csupán az ez évi költségvetésben, a pénzügyi bizottság javaslatára, nyolcz millió forint takaríttatott
meg. (Éljen 1)
A tetemes hiány azonban, a meiy kiadásaink és bevételeink közt mutatkozott, a megtakarítások mellett is, a melyek a fenálló rendszer keretében eszközöltethettek, csak kölcsönökkel és pedig, az általános pénzválság közepett, súlyos feltételed alatt kötött kölcsönökkel, volt fedezhető. {Ugy van 1) Ez általános válságon kívül, a melyet épen érintek, több évi rosz termés, kivitelünk, terménykereskedésünk pangása s ennek következtében a vasutak forgalmának csökkenése és a kamatbiztositás terhének oly gyors, mint rendkívüli emelkedése, a megkezdett és nagyobb kár avagy szerződések megszegése nélkül félbe nem szakíthatott közvállalatok és beruházások rendkívüli kiadásai, a midőn az idők mostohasága miatt, a rendes jövedelmek pontos behajtására sem lehetett biztosan számitni, oly helyzetbe hozták a kormányt és a törvényhozást, a melyben az állam fizetési képességének fen tartása rendkívüli intézkedéseket tőn sietve szükségesekké, mielőtt a bajok gyökeres javításának nagy és azért szükségképen hosszasabb időt és nyugalmat igénylő feladatára lehetett gondolni* (Ugy van !) A kormány és a volt törvény hozás érdeme,hogy, '' habár nagy áldozatok árán, ezt az időt, ezt a nyugalmat megszerezte a nemzetnek. (Helyes !) A törvényhozásunk működése mindazáltal a pénzügyek terén sem szorítkozik csupán oly rendszabályokra, a melyek a bajok pillanatnyi enyhítésére voltak irányozva. Adórendszerünk reformjának alapját vetette meg a törvény, mely a földadó kataszter kiigazításáról intézkedik. Közjövedelmeink szaporodását is várjuk e törvénytől ; de várjuk mindenek fölött legfőbb adónemünk igazságosabb feloszlását! (Helyes, éljen !)
Csak az államháztartás súlyos gondjai szolgálhatnak mentségül, hogy a mit a közoktatási ügy terén oly szép eredménynyel kezdett az 1866-ki törvényhozás, a közelebb mult or-szággyülésnek befejeznie s a nemzeti közoktatás egész rendszerét megalkotnia nem volt lehetséges. Sajnos, hogy annyi sem történt, a menynyinek, az előkészületek befejezése után, kell és lehet vala történnie.
Nem szólok a fensőbb oktatásról. Alulról
Szivének h8 dobogás*
Nem szebb-e, mint a madár dal ?
Oh első szerelem te vagy
Legszebb tavasa, — legszebb hajnal. ! !
ZAKAL GYULA
fölfelé keidtük az építést S a középoktatás Ügyének rendezése, már az osztályok tárgyalásain is keresztül menvén, hosszas időt sem vett volna igénybe. Pedig ezen Ügy rendezése egyik legfőbb, mondhatnám életkérdése egy nemzet közoktatásának. A közép iskolák képezik a leendő néptanítókat; ez iskolák előkészítése nélkül nem kisérheti kellő siker ajfensőbb oktatást. A középoktatás adja meg a nemzet mivel- J tébb rétegeinek azt a képességet, a me]y az ujabb polgárisodá8 vívmányainak elsajátítására, a közművelődés, nemzeti gyarapodás előmozdítására annyira szükséges. (Ugy van !) De csak ugy adja meg, ha a nagy föladatnak képes megfelelni, ha maga is halad az idővel, tekintetbe vévén koronként a fejlődő társadalom igényeit ^
A gymnasiumi oktatás — nem csupán a hazairól szólok — igyekezett ugyan alkalmazkodni a kor, a társadalom ezen ujabb igényeihez, a mennyiben a régi classicus nyelvek mellett az ujabb mivelt nyelveket s az irodalom mellett, hogy röviden fejezzem ki magamat, a tudományt is fölvette programmjába : e nagy fölsdat megoldási módjaira nézve mindazáltal maiglan sem jött egészen tisztába.
A régi classicus és modern nyelvek tanítási czélja iránt sincs eligazodva a gyakorlat. Részletesebben kifejletté, tudományosabbá,böl cselmiebbé vált a nyelvtan : s a classicus nyelvek tanára— általában szólok—már a középiskolákban s az a baj, hogy már itt, philolo-goc kíván növelni s nem azon nagy irodalmi példányok ismertetését tartja főfeladatának, a melyek oly kimerithetlen forrásai az erkölcsi és bőlcselmi igazságoknak, az emberi és társas viszonyok ismeretének. Bármilyen fontosságot tulajdonítsunk s részemről tulajdonitok is, a régi classicus nyelvek tanításának, a szellem kiké-pezése, a tehetségek kifejtese tekintetéből: nem szabad felednünk, hogy e nyelveket nem azért tanuljuk ma már, hogy azokon beszéljünk és írjunk, hanem azok irodalmának, a szép amaz örök példányainak értése végett. (Ugy van !) S nem szabad felednünk, hogy a ke mivelt-sége az ujabb mivelt nemzetek irodalmaiban nyilatkozik ; hogy e miveltséget, ez uj irodalmak nyelveinek ismerete nélkül meg nem szerezhetjük, (helyes!) hogy ez irodalmaknak szintén megvannak classicusaí; és hogy e modern nyelvek tanulására napjainkban már a népek annyiféle és mindig gyakoribb érintkezései is kényszerítenek. (Ugy vanl) Bármily fontos legyen azért a classicai növelés, fontos még erkölcsi tekintetben is: gondoskodnia kell a középoktatásnak, hogy a nemzet ifjúságának a modern nyelvek tanulása is lehetővé tétessék. Nem könnyű feladat kivált sok nyelvű hazánkban, a gyermekek túlterhelése nélkül. 8 még nehezebb egyszersmint eleget tenni, az irodalmi képzettség mellett annak, a mit az úgynevezett tudományos oktatástól várunk. A tudományok, a melyekről szó van, szükséges elemei, fő tényezői az ujabb közmiveltségnek.(Ugy van!) Kendre behozták gymnasiumainkba; ha be nem hozták volna, be kellene hoznunk ; nem menthetjük fel azok alól gyermekeinket. De minél többet kövotelünk, hogy a kor igényeinek megfeleljünk, a tanulótól: annál szükségesebb gondoskodnunk,. hogy a sok teher alatt, a melyet rárakunk, le ne roskadjon. (Helyes !) Csak az taníthat megnyerőleg és sikerrel valamely tudományt, a ki a szakban, a melyet tanít, teljes és alapos jártassággal bír. Ideje, hogy a minden
I
Virágok és tövisek.
— Összegyűjt«: Jenvsy Géza. — (Folytatás.)
Az a&zonyok perpatvara csinálja a férfiak háborúskodásait.
A nőnek sziv kell, kiért hevüljön, kit boldogítva, boldog legyen. Isten ugy teremté a nőt, hogy szivét csak a szerelem, más semmi be ne töjthesse. Isten a nőt szive, a férfit feje által akarja boldoggá tenni. S ha a nő, keble tettei által koszorút nem arat, ha a gyermek anyjának, ki őt rievelte, dicsőséget nem hoz, ha a jó nő, ki férjét lelkesíti, mint osztályrészes s Pantheonba nem jut, csoda-e akkor, ha ő magának uj pályatért követel s minthogy azt nem j talál, a tiltott szerelem karjaiba veti magát ?
Tudod-e, mi némely eskü ? — Hitvány rongy darab, melyet gyávák, állhatlanok s tet- ! tetők oroznak el az erény palástjából, hogy • abba hazugságaikat takarják.
, Discretió a lélek szemérme.
* i
Az őszinteséghez sok bátorság és tapintat |
szükséges, hogy sértők ne legyünk. Sokan az ! őszinteséget gorombasággal tévesztik össze.
Bámulatos, hogy nőjeink, kik a tetszel- ] gés mesterségének legfelebb csak tíz évig ve- .
Enyingi krónikámból.
IIL
— Az nrasági szüret. —
Vigan szüretelni Volt Enyingeii szokás, Járta ily*ukor a Pasztái ragyogás!
A puszták szépeit Farkat összeszedte, Ffilftphegy kútjánál Sátort emeltete !
«ttkban kontárkodó oktatás, mely száraz tankönyveket szószerint tanultat, kiküszöböltessék 4 középoktatásból; ideje, hogy megfelelő számú tanárral, teljes szakoktatás hozassék be, neta feledkezvén meg intézkedésekről, a melyek * szak tanításban — a mi nélkül azon sincsen valódi áldás — a kellő öszhangzat biztosíttassák. (Heljes !) Ideje különösen számolni és számitni oly kevéssé tudó nemzetünknél, hogy a gytnua siumi oktatás is országszerte több gondot fordítson a mathematikai tudományukra, a claa*ieu& nyelvek melletlez egyik sarkpontra, ameh körül kell forognia a modern középoktatásnak. A másik fő kellék, — a mire az alapos tanárképzés vezet, — hogy a szakféríiak egyszersmind paedagogok legyenek. Nagy ideje, hogva tömérdek tantárgygyal halmozott tanulónak a módszer is segélyére menjen; a módszer, a mel) kivált a leíró természeti tudományoknál és ki vált az alsóbb osztályokban az emlékező tehet Bég túltöinése helyett, az észlelő tehetség kifej tését tartja szem előtt.
Meg vagyok győződve, hogy ha a gym nasium a föladatoknak, a melyeket ép^n emiitettem, jobban törekszik vala eleg«-t tenni, nein állott volna elő a középiskolák egy uj n«me, az úgynevezett reál-iskolák. (Ugy van !'')
A természeti és mathematikai tud<>má nyok gyors fejlődése minden irányban rendkívüli átalakulást idézett elő az ipar és kem kedelem, a közlekedési ügy és u. közigazga a» több terén; s a régi tudományos életpályák mellett uj tudományos pályák állottak elő, a melyek több mathematikai és ^természettudo mányi miveltséget igényeltek. Ez^ igények, ki vált kezdetben,nem találtak kielegitesta gyrana BÍumban. Így alakult a hibás vélemény, hogy az irodalmat és tudományt egy középiskolai tervben nem foglalhatni egybe. Smig agymns aiam e föladatot legalább programmjában, ha az életben nem, ujabb meg ujabb taotárgyak fölvételével, igyekezett megoldani: az uj igényeknek megfelelőleg, követve az irányt, a mely a fensőbb oktatásban már az egyetemek mellett polytechnikumokat áliitott elé, egy uj középoktatási terv keletkezett, a mely az irodalmi műveltség mellőzésével vagy alárendelésével, tisztán vagy főleg a tudományos és pedig az úgynevezett reál vagy exact tudományos irányt tűzte czéljául. v
Jól tudva, mi mély gyökeret vert anya gias korunk közvéleményében, nem vitatom ez uj közoktatási terv jogosultságát: de kötelessé gemnek tartom minden alkalommal ostromolni annak kiáltó hiányait és mindenek fölött egyoldalúságát.
Mi általában minden középoktatás legfőbb feladata: Altalános, elméleti oktatással elő készíteni a fensőbb tudományos oktatás megértésére. S a középoktatásnak e czélra a legalsóbb osztály -tói a legfensóbbig rendszeres következetességgel kell törekednie. A reáliskolák tervezői ezt nem tartották szem előtt. Iparosok képezése végett, a kik nem mennek fensőbb tudományos pályárs, szakiskolákká tették az alsóbb osztályokat. így történt, hogy a középiskola két tervet, két irány -ban tanuló" növendékeket egy esitvén, egyik terv, egyik irány kivánatainak sem volt képss megfelelni. A tanár, ki magasabb feladatot tűz maga elé, mint egy tankönyv betanul tatását, nem tudja, melyik iránynak tegyen eleget.(Ugy van!) Tudományt kell tanítania, a melyet a gyermek, a kinek lanitnia kell, gyönge koránál fogva még meg nem érthet. (Igaz!) Egészet, teljeset, rend-
hetik hasznát, mily nagy gonddal tanulmányozzák azt, szellemöket pedig, mi egész életökre szolgál, elhanyagolják.
Nézés és megnézés között az a különbéig, mi a gondolás és gondolkozás között.
A szerelem kellemes őrültség.
A valódi szépség érezhető, de csak a szív ál tol látható,szem azt igazán soha nem láthatja. A szépség után a világosság a legszebb dolog.
A hallgatást használni tudni: erő.
A forró kebel olyan, mint a nap, mely ha ( egyszer kigyúlt, folytonosan lángolva árasztja melegét s ha este lenyugszik, vagy tél napjaiban tőlünk messzebb van, akkor máaok fölött terjeszti ki sugártengerét.
A rend nélkülözhetlen tulajdona a nőnek, a háztartás jóléte ettől függ, nincsen olyan vagyon, mit egy könnyelmű asszony rendetlensége fel ne emésztene.
(Folyt, köv.)
Kustyán, Páta, Hodos, Pél és Szent-Miháiyfa, Még Fürgéd is megjött Farkas sátorába!
Bátorban a trakta, Táncz, zene együtt járt! Hordták az ifjak a
Fülöpheeyj nectárt I
Az ég cailtajcnépe Felhőt vett magára, Kitett rajt a hölgyek Ragyogó pompája 1
Tánczolt kiki azzal, Kit szít« Tálaszta : Az én tánezoaném volt Mikevári Magda!
Tánczoliatott Magdám Bájkacsingatása; Nem is vigyáztam én A czigány nótára!
Más banga volt az én Magdolnám harangja; Templomának lettem Nemsokára papja!
Enying édenébSl A Balaton partra, Egy tarka ssivárrány Szivem elsodorta 1
A tarka szivárvány Amint alkonyodott; Miot kaczér paripa Ledobott s itt hagyott I
FOlOpknt hegyére Viasza-viasza néxek, De sem nr, se népség, Kik ssQretelnének!
ÖRSI-
tteri kell adnia már oly korú gyermeknek, a
kinek tehetsegeit kelleneMilőbb kifejtenie, a kit » rendszer ismeretére szemléleti oktatással lassúként, fokozatosan kellene elókéaaitenie. (Ugy van !) Az emlékezet túltőmése a gyönge gyér tneknél még meg nem emészthető tudományok kai. hogy az életre szükaégea, kenyérkereső is ».eretekkel mielőbb elláttassék ; a az ekkép túl itfb^lt, nem rendszeresen fejlesztett elmének cllanldjiiáaa, ha nem elbutitáaa, a midún a fogékony ságot, a képességet kellene megszereznie » magasabb tudományos hivatáshoz. (Igaz!) CVoda-e,ha aztán házánkban és a külföldön is a lelkileg fejlettebb, bár kevesebb tudományos előkészülettel bíró gyronaaiuiri növendék apo-litechnicumoan is diadalmasan állja ki s versenyt e reália kólákból kikerült ifjakkal. (Ugy
rajtéretve, vizsgálat alá vétetett Ex öaszegeket : tritz Veszprémben egyhangúlag megválaaztatott azonban «tl nem költötte,hanem félrerakva,meg- 1 képviselőül. — A lőpor egyedáruságának eltör -
léaén igyekeznek. — Dobos bünvizsgálata be
van

Mi az oka ez általáuos tapasztalásnak ? Az, hog^ a gymuafium alaposabban, rendsze zsebben és több id<íig működik, a tanulók lelki tehetségeinek minden oldalú kifej''éaére. Meg vagyok győződve, hogy e részben a reáliskola ts jobban megfelel a középoktatás feladaténak, ha az iparosok előkészítését a polgári iskolákra és azok negyedik osztálya fölé helyzett szakiskolákra hagy ván,egy pár évvel hosszasabb ideig rgv&égos berendezéssel, ugjanazou czéira, tudniillik a fensőbb oktatás elő készítésére működ uek közre kizárólag a tanintézet minden osztályai. (Helyes, éljen !)
(Folytatása köv.) -
Helyi hírek.
— nyilvános köszönet. Elismerés a haladás é« szorgalomnak !E néhány szóban van kifejezve a közjó iránti érdekeltség. S aki ez érdekeltségnek tei^ges nyilvánítója, az a haladás és szorgalomnak záazlóvivője. Fogadja tek. Bátorfi Lajos ur, mint ily férfiú, forró köszö-ueteme:, ki a haladás és szorgalomban jeles két tanítványomat a közvizsgák alkalmával haaz-dob és "tanulságos olvasmányokat tartalmazó könyvekkel jutalmazá. Vároaunk e moatoha iskolájának adjon az ég sok ilyen gyermekbará
vot! ¡Szilvágyi Gyula, ev. lelkész ós tanitó.
— A kisdednevelö egyesület szervező ^ bizottsága jul. 11-én ülést tart, melyen a közgyűlés mikor leendő megtartása is elhatároz-tatik.
— Postai sikkasztás. A nagy-kani-
r»ai kir. törvényszék előtt, mint N a g y-K a-u i z s á r ó 1 a Budapesten megjelenő ,Pesti Napló" nak írják, e napokban Molnár Lajos, megnverő külsejű. csinos fiatal ember foglalta el a vádlottak padját. A kir. ügyészségnek ellene emelt vádja a''zzal terhelte, hogy mint a uagy-kanizsai vaspályaudvarnál alkalmazott postakiadó. sz általa továbbítandó több egyszerű és ajánlott levélből mintegy 38i frtotap ródonkint elsikkasztott. — Vádlott nyugodt magatartással adta elő, miszerint 1874. nyár kuzepén azon esetből, mert főnöke egy ki nem puhatolhatott egyén által kifosztott ajánlott levél iránt kikérdezte, rájött, hogy az ajánlott, de néha még az egyszerű levelekben is pénzküldemények vannak, mely körülményt több tigvelemre méltatva, csakhamar akadtak is oly levelek, melyekben péuzek létét íedezte föl. E leveleket, mielőtt a továbbításra becsomagolta volna, hogy ugyanazon szobában dolgozó társa ésrre ne vegye, rendesen az áruyékszekre szokta kivinni és ottan, — többnyire egy tompán hegyes végű tollszárt a levélboriték sark-nvilásán bedugva, azt kiwé előre nyomva, óva-(_ «¿sau addig forgatta, míg a levél ragaaztéka a ra alkalmazott pecséttel együtt annyira föl nem uyilt, hogy abból a pénzt kivehette. Ekkor a netán megsérült pecsétet megragacsozva, helyére illesztette, ugy, hogy a feltörés csak gondosabb megfigyelés után volt felfedezhető. Több levelet a ráillesztett bélyegjegy alatt is nyitott fel s ugy fosztotta meg azt. — E műtéteket, melyeknek segélyével mintegy 15 drb levélből összesen 380 frtnyj összeget sikerült elsikkasztania, f. évi február haváig folytatta, midőn
gyűjtötte, mit a''általában egész tettét azzal in dokolta, hogy kevés fizetéséből anyagi gondok és nélkülözésekkel küzdő azülőit nem segíthet vén, ugy gondolkozott, hogy majd ebből fog nekik segélyt nyújtani. Ezen okadatolás azonban valótlannak bizonyult be,midőn figyel táéztetett, hogy hiszen hire járt, hogy még házat is akart venni; mire oda nyilatkozott, hogy nem ő. hanem édes anyja akart házat venni. Tizenöt eae'' hozatott fel előtte s csaknem ugyanannyi általa feltört levél borítéka is mulattatót fel neki, melyeknek megfosztáai módja egy kés nyomára mutatott, mely körülményre oda nyih tkozott, hogy minden egyes esetre egyenkint már nem emlékezik, mert föl nem jegyezte, hanem megengedi, hogy valamennyit s lehet, hogy többet is — kivéve egy 1874. február havában (eladott levelet, midőn e fog lalkozását még nem kezdte volt el. — ő fősz-"1 tott meg pénztartalmától. Több levélre azonban, így két Parisból jövőre, melyből ''00 és 10 frtot, egy Bakolcsáról Bécsbe küldöttre, melyből 200 frtot vett ki és így tovább, határozottan emlékezett, b gy azokat ő fosztotta ki. A kihallgatás befejezte után a kir. ügyéaz ség a sikkasztás bűntényének tényálladékát minden tekintetben helyreállítva látván, öt eb ben bűnösnek kimondani « 21/a évi súlyos börtönre ítélni indítványozta. A kir. törvényszék pedig vádlottat a hivatali sikkasztás bűn tényében találta bűnösnek, és tekintve 20 éves korát s hogy a kár teljesen megtérül, elfogatá-sától számított 2 évi aulyos börtönre s az eljá rási és rabtartáai költségek megfizetésére ítélte. Ez ítéletet mind a két fél felebbezte.
— Elkésett hadi kárpótlás Várasd megye lakóaainak egy része az 1848/9. belháború idején vagyonában különböző károkat azenvedett. Az ilietők 16,401 frt 69 krnyi kárpótlást kaptak, mely azonban csak legközelebb lőn részükre folyóvá téve.
— Totncéányi Imre szathmári gyakorló orvostól a következő czimú könyv jelent meg a küldetett be hozzánk: a tetszhalottak feléleztetésére vezérfonal. Függelékül pár azó a hullák elégetése ellen. Ara i frt, mely a szerzőnél Szathmároit rendelhető meg. Valószínűleg visszatérünk a mfi bírálatára.
— Asiimeghi államilag segély zett négy osztályú reáltanodában a rendes vizsgák folyó hó 12—26. tartanak, 27— 28-ikán magán vizs gák és 30-ikán zárünnepély.
— Keszthelyen Falk Miksa egyhangúlag képviselőjelöltté kialtatott ki.
— A balattm-fiiredl fürdő idény középidejére előjegyzett Máday Sándor távírda-tiszt elhalálozvan, helyette NicoJich Sándor fővárosi távirdatiszt küldetett ki.
-- Rövid hírek. Kimászombaton a „Gömöri Lapok Fia" czimü humoristicua lap jelent meg. — Királyné ö felaégea budai arviz-károaultaknak 1000 frtot adományozott. — Szigligeti .Csikós- éa Tóth Ede »Falu roaaza« Helsingforsban színre kerül. — Beleden (Sop-ronm.) postahivatal nyittatott. — Szirmay öngyilkos honvédszázados inaaa is agyonlőtte magát szerelmi féltékenységből. — Oblat hadbíró „Fejérvári" ra változtatta nevét. — Kautz Gyula Győrött újból képviselő lett. — Reményi j-rde Parisból hazaérkezett. — A budai árvízkárosultak javára jul. 7-ig 65 ezer forint gyűlt be. — Dorozsmán nagy tűz volt. — Az esztergomi »bánom hegyen" sok romai régi sírt találtak. — Kolozsvárott ia létesítenek athleti-kai clubbot. - Milán szerb fejedelem egy magyar nőt vesz nőül. — Szende honvédelmi mi* nister Marienbadba utazott 6 heti azabadaágidő• vei. — Moldován János tankönyve eltiltatott. — A kolozsvári egyetem rectorává dr. Entz Géza válaaztatott. — Oroszország és Austria-Magyarország közt létrejött vámügyi egyezmény aláíratott. — Alexandriában hamia Mária-Terézia féle t&llérok keringnek. — B. Üch-
fejesteteti — Somssich Fái jul. 11-én érkezik Kaposvárra. — A keleti marhrvéaz csak agra diakai kerület egy községében uralg még. — Tóth Kálmán egyhangúlag Baja kép v belő jé vé válaaztatott.
\
Egy nagybátya korhely □nokreeftotét íectkéai.
— Azt már mág sem tettem fal rólad, hogy még kávéházakbau is adósságot csinálj.
- De kedvea bátrán), ezt ép Azért tettem, hogy kOunyebbet megjavulhassak ; mert lásd, & melyik ká véháxbun adón ragyok, abba többé be nem mehetek S így rörid idő alatt minden kávéházból ki fogott rá mi magamat
Vegyes hlr.
— Pálinka íai$ Dublinban. Iszonyú tüz-véaz pusztított m. h. 19-én Dublinban. Egy malátaszári lóban ütvén ki, átcsapott egy szo-n szód szeaztárba, ahol mintegy IttOO hordóban roppant mennyiaégü rohisky, brandy, rum, stb. volt fölhalmozva. A hordók amint egymásután méggyuladtak, mindig ujat^ anyagot szolgáltattak a lávaként n tovaözönlő és az egész várost lángbaborítáasal fenyítő tüzárnak. amely a csatornákba hatolván, az ott kifejlő dött gázokat felrobbantotta, ahol pedig fa épülettel jött érintkezésbe, azt egy pillanat alatt lángba borította. A rendőrség a segélyére adott katonasággal a tűz körül őrvonalat képezvén, igyekezett a néptömeget visszatartani. Az okozott kár nagyságát még nem lehet meghatározni, 37 ház romba dőlt, a két tárházban felhalmozott anyagok értéke 54,000 f«»nt sterling (5íöO()Ü frt) az egész kárt hozzávetőleg mintegy 10 millió frtra becsülik. Magánál az iszonyú t"iznél irtózatot gerjeaztőbb volt a dublini csőcselék magaviselete. Míg a szemlélők leg-tööbjébeu az égő szeszek látáaa rémületet gerjesztett, sokakban egészen másnemű vágyak ébredtek fel, ezek igyekeztek a folyó pálinkát kalapjaikkal, csizmáikkal fölfogni s hol ez nem sikerült, neki hasaltak é* addig 8zürcaölték, a mig eszméletük''-t vesztve, mások által, akik siettek helyeiket elfoglalni, el nem hurczoltat-tak. — A tüz által senki aem veszté életéi, de a mértéktelen ivás következtében többen rög-tou meghaltak, máaok pedig eszmélet nélkül kórházba szállíttattak, életben maradásukhoz kevés remény van. A tüz tovább terjedésének gátot vetendő a katonaaág a felazedett kövezetből barricadokat emelt éa ezeket földdel éa homokkal feltöltötte. Csak miután minden szesz elégett, kezdhették meg a tűzoltók aikerrel oltást.
P éter. Ejnye komé, de csak valami csőd* jói beazélt a mi kővttünk a kontó-besaégygyibe.
Pál Aa ám ; hogy szeret bennünket! Hal lotta kred mikor azt mondta, hogy : nr adje ja* "^fcr**0* Istene. hogy bor.zá hfitleu^k lttgyünk.
Péter. No már csak jól beszélt; tudja k««4 «•j u vót ar a beszéd, mint a jó 1«. Kleíate koceit hnz. artán mindétig jobban-jobbau házi a kocáit,
végié a<tán a jó beszéd is mint a jó ló _ — -''
izé . . . mögszakad. ...
— Mit nekem az egén világ — mond X nejének hízelegve. Te vagy az én világom.
A szobaleány meghallotta ezt a melUkizobá-br.l és midőn a világbirtokosa vagy tla parc* mnlva
bókolva sátorozott körülte, igy szólott:
,, , — EJ n»K7«»go« ur. Oly hamar ¿haladta világát ?
— P<zt ! Tndd meg, hogy két világ van. L<y ó é* egy uj világ
Napernyőt vi.árolt az úrhölgy tgj kis boltban é» nézegetve azokat iry «01 a kePwakedShOr: WD« e^ek csupa egyszerű napernyők : nin<-a«a«k bálai-tek? .Ugyan kiaaMznny, móJ a tudákos keraskadf) ebben a roppant hőségben, még bélelt is legven T
Érték- ét valtófolyáa julius 8.
metaliques 71.00-; b\ nems. kőlosön 73.10; 1860-ki ál ladaimi kölcsön 112.70; bank-részv. 9 39; hitelintézeti részvények 221.75 • London 111.35; magyar földtehermentéai kötvény 81.50; te-ueavári földtehermentéai kötvény 80.25; erdélyi fóldtehermentési kötvény 80.75; horvát-alavon földtehermentéai kötvény 82 25; ezüat 100 35; ca. kir. arany 5.24-Napoleond''or 8.88 —. -
Lnttohuzáa.
az
Papírszeletek.
Egy pioczér és szakácsnő a farsang utolsó nap* jaiban wssr.ekeltek. miután egy pártfogójuk megirérte nekik, hogy igen jövedelmei állást szerez nekiL g"t-haján. A pártfogó nzavának állott A m*-nyecak* rrost főzőné egy Bécs és Lincz közt járó gőzösön, a férj peilig főpinczér a Oalacz éa Orsova közt járó gózö-sön. Ez kctségkivDl igen csöndes éa békés házas élit.
Egy nőneveldébeu nem rég X tanitó a kakuk madár tulajdonságait kérdezte egy ki* leánytól a ez zavarában igy válaszolt:
— Nevezete» a kakuk madár még arról is, hogy tojásait nem ő maga — *ojja.
Buda, julius 3-án: 40, 24, 19, 38, :*4S>. Lüict> - - 31, 90, 13, 82, 85. T rí eat, . , 77, 52, 69, 18, 34.
— Egy agg férfi és két fiatal lány beazél-gettek együtt. Szép csendea est volt a az óra hetet ütött. Ah ! mond az egyik *zép leány, már ily k é s 5 van, válnunk kell. A férfi észrevevén a naiv* nyilatkozatot s eltávozott, de később ugyanazon helyre vibszatéit s a két azép leánynak még sem volt k é-s ő n a beszél¿rtéa.
X. aaazony valóságoa pokollá teszi férje életét; s emellett az ily Xautippék rend*c szokásaként még 6 adja ki magát áldozatnak és terjeszti férje ellen a legborzasztóbb rágalmakat.
Egyuzer a rendőrség elé idéztette jámbor férjét, azzal vádolván, hogy meg akarta őt mérgeani.
— Mit szól ön e vádra uram ? — kérdé a biztos.
— Semmit, — viszont» a férj. — Kérem a tény állad ék m egállá pithatása végett az állítólag megmérgezett teatuek felboncaoltatását elrendelni.
Egy budapeati gabnakereskedő a - következő táviratot küldte a napokban Bécabe: „E peresben kezdődik egy tizenkét óráig tartó jótékony eső.* Tgy Iátázik annyira el van merülve speculatióiba, hogy észre se vette, minő propbétai képességet tulajdonit önmagának
Felelós szerkesztő s kiadó: Bátorfl LajOi.
— Ma sz/mnnk hirdetéasi közt lero C o h u Lázár Sámuel-féle hamburjn bankház hirdetményét különös figyelmébjB ajánlju^ L olvaaólnk-uak. Nevezett ház tudvalevőleg a legrégibb és lcg. szerenc»éa«bb. Igy a múlt érbeu ia a hamburgi ki-soraoláa alkalmával a főnyeremény agy nála vásárolt sorsjegyre eseit azonkívül pedig aok más egyéb kisebb-nagyobb nyereményt, nevezetes : 260,000
270,000.246,000,225,000 183 000,180 000,156,000!
sokszor 150,000. 90,000, nagyon sokszor 80,000, 60 000 48,1.00, 40,o00, 36,000 b márk stb. atb. fizetett ki érdekeltjeinek, miáltal sok egyenek gazdag tőkepéfl-ze*ekké váltak. Ismét leheu^ges kevés betétel mai-lett egy nagy összeget nyerni, mely eseüen 375,000 b. márka. Emiitett bankház még azon oknál fogva is leginkább ajánlandó, mert széleakörfl összakötutá-seinél fogva, a nyeremények a nyerő fél lakhelyén fizettethetnek ki. Minthogy egy nagy rásstvevis raoré-nye''.hető, nyújtsanak kezet a sserencsénak és agéss bizalomteljesen forduljanak Cohs Lázár Sáai. caimfi czéghez Hamburgban, amaly bárkit is lalkiiamereU-sen es gyorsan kielégít.
Alulírott polgári becsületében többek eiótt július 6-áu reggel megtimadutván Szakonyí Jósaef városi alkapitány nr által, elmnlassthatlan kötalas-ségemnek ismerem ezennel a nyilvánosság előtt felhívni, hogy ha szinte többek előtt sértó s minden ok nélküli szavait viasza nam vonja, a tényálladikot szinte a nyilránoaaág előtt kijelentem, de egyszers-mint a törvényes lépéseket is megteszem. 12 ér ¿ta adósó polgára vagyok e városnak, nem tfirheUm, hogy a város egyik tisztviselője, kinek jó példává! kellene elől menni," utczán sértegessen a becsületemet gyalázólag érintse.
Xagy-Kaúizaán, julius 7. 1876.
SZEITL JÁNOS. t
*) E rovat vállal a
alatt köaldttért felel5»sé?et na a
8«erk. ?
I I ■ I I I I I I I
Gubicz László
-gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677—4) Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő- rosták
jutányos áron kaphatók, ugyazinte
kitüntetésben részesült, jó hírnévben »11«
Gubicz-ekék,"^
porhanvitók (extirpator) kapáié és lulaszé ekék készletben találhatók.
Árjegyzéket kívánatra bérmentve kfll4ök. ''Mi
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd há& Udvarába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
Czukor, kivé, thea, rum, mili gjertja, petróleum, táblsolaj,
butelia borok és likörök, valódi francsia pezsgő éa minden f&azerek,
kufsteini és valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-zsákok, gyapjúzsákot.
Porczellán edény,
űvegneműek, tükrök, lámpák, evószerek,
china ezÜMt éa pakiong kanalak, tálezák, mozsarak, kávépörkölök, kávédarálók, kávéfözögépek,
fagylaitkószitő, szodavizkószitő, varrógépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári áron.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett
(1665—16)
UpunYmal száinahoz van mellékelve 6R0SSMANN i. ur gópárjegyzéke Budapestről (váczi ut 34. sz.) Ajánljuk az illetők «QyeiMte-
I
Tanulóul
Exner Gyula
mű- és fénykép-intézetébe Pécsre
kerestetik egy oly iíju, magyarul tökéletesen besxél '' ésir, a szükséges iskolai ís-! mereteket bírja és jó neve-
'' lésben rés*eaflfc.(l 712 -1)
i
w
f
KWI T Z
papirkereskedése
c,
1J0— 2 frt — kr.
Iludapeaten, Dorottya utcxa. 12. t*«. a.
bámulatos olcsó árak mellett kőxetkezóket ajánl u. m
100 drb. finom levélpapír nérvel .
100 . . » színes mouogrammal 1— 1
60
50 60
bo
irt 60 kr. . 50 .
100 drb. leffin. levélp. uriner monogram. 100 , finom boríték . , 1— 1
100 „ legfinomabb . ... 2
100 . látogató jegy csinosan kiállítva. . . — 100 „• levélpapír fekete nyomattal . . . . — 1000 . len borítók „ . szintén 3
1000 „ pecsétbélyeg......2.50, S— 3
1 telje» íróasztali berendezés . . . . 5, i0, 15 — ., Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai é* le-vélpapir 8 boriiékoknak, ugyaziutén minden e szakba vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzsze rek, váltótárczák, disxes pónztárczák, albumok, stb. «ti», legolcsóbb gyári áron. (1610—17)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
5000 forint
(1720— i)
évi 12°,, kamat és biztosíték mellett kisebb összegben is jövő szt.-Mihályra kapható. Bővebbet e lapok kiadója ad.
Csak e*y
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitűnőségéről a bámulatos olcsó ár mellett:
Cséplő iwl
legújabb Stiftrendazer szerint felül-mulhatlan szerkezettel és kiállítással. melyekből már több mint 22,000 példány adatott el jótállás mellett, pró-baibóre jelentékenyen lejebbszillitott dér- és vámmentesen szállíttatnak :
aron
mindenki meggyőződjék. Vásznak. 1 50-rőfÖs rég, 6/4 széles, frt. 13.50 1 80- „ „ */t czéma
vászon ,. S 10 1 SO. M > . n csinvat-
rászon M 8.10 30 .. „ kreász-
vászon 8.10 vágj bécsi rőfőnként 27 kr. Selyem- és bársony-szalagok-. Fail- vagy noblesse-selyem. minden sima. legdivatosabb színekben, színes fonákkal. Öt ujjnyi szélesség, ; bécsi rófe 27 kr., két ujjnYi szélesek két bécsi rőf 27 kr. * Egy pár fehér vagy csíkos hölgy- vagy gyermok-térdharisnya, a legjobb fajtából.....27 kr.
Így pár fírfi félharisnya . . 27 kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyetnpántlika-csokorral díszítve ......27 „
Továbbá fshér damaszt-törülközők, vászon-agynemöek, nehéz lábszőnyegek, bu-tor-csinrat. háló- ó* cziczfügirónyök, TslóJi színű percalinok. tőrök háló-kőntös-kelmék, barchentek, rófön-ként 27 kr. (1597—18)
Gv apj n-ruhak elmék. V* «zélea nehéz ripazek, Lusztredi ginalsk, tibetek, gasterek, sima és csikós, mindenféle színben bécsi rófe
= 27 kr. —
Egr legyező akármilyen szinü 27 kr. Eg< készlet fej- és mellcsokor - - bársony-pántlikákkal és rózsákkal diszitrc .... 27 kr. Egy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós szinü . . . 27 kr. Egy vászonzsebkendő ... 27 kr. Egy vásroD-asztalkendő . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésü legújabb fajU......27 kr.
Egy kétféle fésű.....27 kr.
Egy vásson- és slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel hímezve.
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéikanál china-ezflstből 27 kr.
Megbízások az ősszeg beküldése után vagy postai ntánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habozás uélkül vissza vétetnek.
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
kéretik a czég csímét eltenni, é« azt lehetőleg jól emlékezetben ta.-t ni.
kézi- és szíj általi forgatásra
Ph. Hayfarth és társa gépgyára Majna melletti (1659- 5) Frankfurtban.
Ott. abol még nincsenek, ügynököket
A 246.000 b. márkás
nagy sorsjegy 1874-ik évben nálam nvcrotett. COHN LÁZÁR SÁMS.
A 246 000 b. markas
nagy sorsjegy 1874-ik évben nálnm nyeretett. COHN LÁZÁR SÁMS.
A 45G. »satu
tudvalevőleg
1874.évben ismét
elnyerte a
246.OOO 13. máriás
nagy nyereményt
„Szerencse ós áldás Cohnnfcl"
j^lÍK»* alatt: íz e száinu sorsjegy pedig, mint már oiy gyakran, ismét uálam vétetett: különben is a mult és jelen évben, a hivatalos nypreméuyjegyzék szerint, tisztelt ügyfeleimnek több. mint
I millió 350,000 b. márkát
ütöttem ki nyereményekben.
hamhurg által biztosított érdekes és általán ismert nagy pénzkisorsolá*
7 millió 650,000 b. márka
értékben, jelenleg ismét reodkivOl nagy ét szános nyereménynyel vaa szaporítva; csak 78,700 sorsjegyet tartalmaz, és rövid ¡,*r hónap alatt 6 osztályb in a követkexó nyeremények biztosan ki-huzatnak I «agy főnyeremény : esetleg 375,000 b. márka, részlegesen 250.000. 145,000, 80,000,60,000,50,000, 40,000, 36,000, 3-szor 30,000, 1 szer 24,000, 2 szer 20,000, l-sz»;r 18.000, 8-szor 15,000, 8-szor 12,000, 12-szer 10,000, 3-t szer 6000, 4-szer 4800, 40 szar 4000,2-szer 3600, 203-szor ''>400,4 szer 1800,410 szer 1200, 510 szer 600, 10-szer 360, 597 szer 300, 4 szer 240, 19,300 szór 131, 17,541 szer 120, 60, 48, 24, 18, 12 és 6 b. márka.
Az 1-só osztály nyereményhuzása hivatalból
f. évi julius 14. és 15-ére
tüzetett ki, melyre
egy e<*ész eredeti sorsjegy ára csak 6 frt o. é.
egy fél „ „ „ 3 „ — kr.
eg)'' negyed „ „ . w 1 , 50 „
Kzeu ar állam czimével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár bérm^ntus m^gkülJése után még alegtávolibb vidékekre i< a r.o ti a I megküldöm a t. meerendelóknek. A hivatalos ayeremény lajstromot és nyeremény pénzeket ^uzá.i után titoktartás m-llett azonnal pontosan megküldöm tisztelt érdekelteimnek. Szé!e<k*fin «<»zckőtteté«eimne I fogva minden nyeremény a nyerő fél iakhelyéa is" kifizethet*.
Minden megrendelés ezen eredeti sorsjegyekre egyszc-rü.-n postautalványnyal is eszközölhető.
LAZ.SAMS.COHX
(1719—2) ín Hamburg.
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháfí.
Sürgönyzési
czim :
H o f fm ann
j .országát.
HOFFMANN S. és W.
termény-, bizományi- és kiviteli üzlet
BUDAPESTEN.
Iroda
és
raktárak
országot 48 sz
A kereskedő uraknak és gazdaságoknak, a fogyasztási egyleteknek és valamennyi élei mezéai raktáraknak ajánljuk kővetkező czikkt-kbeu gazdagon fölszerelt raktárunkat.
Disznózsír,*) eisőrendü pesti városi áru, legfinomabb minőségben.
Szalonna, és pedig : magyar, légszáraz, parasztszalonna.
Szalonna, füstölt táblaáru. : , . • paprikás táblaáru.
» amerikai hátgerincz. -SzilTa, boszniai, szerbiai, magyar, hordók, ▼agy z&áJtokb&n.
l Hüvelyes vetemények, u. m.: nagy, fehér (í , bai),_gyalogpaszuly, hámozott és hámo-* zatkn borsó.
Kendermag, babó, szép sárga ká*a, ^hámozott köles.) Keményítő, legfinomabb Tulianglais. „ tömör. „ közön séges. Lekvár, l-ső- és 2-odrendü. Enyv, asztalosok használatára. Mák, szürke és kék. (1721 —
Paprika, elsőrendű és középfinom. Csiriz, czipészek használatara. Szappan, tömör.
Szilvórium, valódi szerémi és szlavóniai.
Yiasz, sárga.
<- a legolcsóbb napiárak mellett.
Felajánljuk továbbá szolgálatainkat minden gabnanemek, gyapjú és egyéb országos termé nj"ek bizományos bevásárlása és eladására,melyekre kívánatra megfelelő előlegeket is adunk.)
Árjegyzékeket kívánat''? a küldünk.
HOFFMANN és S. W.
4 Budapesten.
Alkalmas, szolid és.jó ajánlatokkal biró ügynökök ajánlatait elfogadjuk.
t t •) A díssnózkirra vouatkozrtlag különösen ki kell erm-lnünk, hogy részOnkról csak a kittlnó »J^M^BÍ^álulánowLn jónak f*iismert .elsőrendű Pestvátosi ztlrt- eszközöljük.
;
Fehér Miklós
egyedüli képviselője
nstoy és fiai
ajánlja ezeknek világhírű
gőzmozdony
és
gőzcséplőgépeiket,
melyek l a r t ó s s á g n k, jeles Képességük és összes részeinek
alig elkopása folytán, számtalan elsó dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a becsület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri továbbá az ezekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamiat a netán ¿zíik-séglendő egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. gazd-áközönséget ideje korán kiszolgálhassa. Május hó 23, 24 és 25-éu iY-Atndoi» Somogymegyében tartott ¿azd. kiállít, és versenyen Hor n> by legújabb Paragon fökaszaló gépe, Wood, Johnston, Champion ós Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet njrerte el, nemkülönben a „Sulky Rake"
szénagy üj>őm is az első díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. „Hotel Hungaria -
, és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám »Köztelek* „országos gazdasági egyesület.« " (1717—2)
Iroda és kiállit&si csarnok: Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Ü 1 1 ó u t 1 2. s i.
.Hotel Hungaria" „Köztelek*
(1717 — Íj orsz. gazd. egyesület.
Keller Igiiácz
(1548-14)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron. ,
Ug} szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készitek^az'' árt legjutányo-sabban számitoi
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.oa bager aller Grattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dase ich alle Bestellungen vom besten In- unu Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
CHARLES BURRELL
SL Nlcholas Work», Thelford, Norfolk, Anglia
képvlaelówéffe.
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek rakt&ra é& javítási műhelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok tűi nem haladt működéssel.. Göz~ cséplőgépek. Járgony- és kézi cséplő-gépek. Vető-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arat 6-g épek. Tisztító-rosták. Szecskavágó-géjtek.
Trievrs (konkoly és bükköny-választók-) Fam ü veled- gépek. Hajtószijak.
Árjegyzékek kivonatra poHafordultával küldetnek.
Wajdits József lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyom&sa, Nagy-Kt ni után.
5 A6I -KANIZSA, 1875. Juliiig il-én.
Tizennegyedik évfolyamú
S^ ONHNH ir
j sgfcSX €TTt . . t
l'' fél «VTB . • • • *
fn. I
BW
lO kr, Á
. HMlUlH 6 hasábot petitaorban H 7, másodsaor 6 • mind» '' további aorért 6 kr.
STILTTÉRBKN
toronkint 10 kl Él l t4-
usniek fel.
Kincstári illeték minden | «gjes hirdetésért kttlSnf »0 kr. fiaetendS. k
| A lap MflUexű ás Janyafi réaaét illetó iemenyek, előfizetések, redaxnatiók tat. a sser-kesxtö kiadóhoz tormentre iutáaendiJk: NTAIÍY-KA N''JZSA Takarékpénztári épület, földszint. Bérmentetlen lévaiak csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
előbb:
- SOMOQ
OZLÖN
1 Kéziratok J küldetnek.
Nagy-Kanizsa váras helyhatáságának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi a .zalamegyei általános tanitd-testülef, a ,Zala-Somogy* gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei é
Hetenkint ketszer, vasaroap- s csütörtökön, uregjeleiiö

s iparbank''4, a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* b városi egyesület hivatalos értesitije.
vegyes tartalmú lap«
Csengery Antal,
mini a nagy-Jeanissa kerületi választó polgárok képviselőjelöltjének beszámoló és programmbeszéde.
-- 1875. jul. 5-én. — (Folytatás.)
De érintém a reáliskolai tanterv egyolda-lóságát is.
As irodalmi miveltség és az erkölcsi tudományok rendkívüli alárendeltségét értem. Nem követelem a reáliskolától a classicus nyelvek tanítását, bármilyen fontosnak tartom sok tekintetben. Korunkat főleg hasznossági irányok vezetik. S mi nem érettünk még oda, a hová az amerikai nép, a mely még tanítóképző, gazdatagi és kereskedelmi oskoláiba is hasznosnak tartja, habár a modern nyelvek módjára, más módszerrel, mint a gymnasiumban, tanulni a latin nyelvet; ezt a nyelvet, a mely formai tökélyre nézve, nyelvtant és irályt tekintve, mindjárt a hellén utián következik, a mely az ó világ miveltségét az ujabbal köti össze, nyelve történeti és tudományos forrásainknak, alapja az összes román nyelveknek, kulcs az összes modern népek elvont műszavai nagy részének, tót magok a természeti tudományok műnyelvének megértéséhez, s tudományos embernek semmiféle életpályán nem nélkülözhető. Az amerikai nő a classikus nyelvek tanulását tekinti egyik eszköznek azon különbség áthidalására is, a mely a nő és a férfiú miveltsége között e tekintetben első pillanatra feltűnik. Én nem megyek addig: de a nemzet miveltebb osztályai kötött miveltség tekintetében már is előállott különbség megszüntetése végett is, mulhatla-nul szükségesnek tartom a hazai nyelv és irodalom ismerete mellett, valamelyik művelt nagy nemzet nyelvének s irodalmának a reáliskola minden osztályain keresztülvitt alapos és kimerítő tanításával adni meg némileg azt az irodalmi miveltséget, a melyet a gymnasiumi tanuló főleg a classicus nyelveknek köszön; szükségesnek tartom figyelmeztetni, a ki a reáliskola tantervével foglalkozik, hogy az exact tanulmányok mellett engedjen több tért az erkölcsi tudományoknak is, habár a tanulási időnek meghosszabitásával. Irodalmi képzettség nélkül a reáloktatás nem fejti ki as ember összes ¡elki tehetségeit: a fogékonyságot a szépre és jóra. A szellemi élvezet oly forrásait nyitja meg u irodalmi miveltség, a melyektől el van zárva, » ki csupán reálismereiekkel foglalkozik. Szük-•éges correctivum az irodalom a tisztán tudományos oktatás egyojdalú materialismusa ellen;
* s mit a természet ismerete nem adhat, megismertet bennünket az emberrel, a polgár jogai-V*1 és kötelességeivel, az állam és társadalom föladataival és viszonyaival, egyszóval a világ erkölcsi rendével.
Ha mindezen tekintetek figyelembe vétetnek is, a középoktatás rendezésénél; még mindig lesz nem egy lényeges eltérés a két közép-«kola közt. A« irányok különbsége, a melyek
* két rendszert előidézték, mindenkor fenma-r*d- Míg a gymnasíumot a tudományos oktatásban is főleg az elmélet tisztasága, a tudo-mánynak, hogy agy mondjam érdektelensége v«eti: a reáliskolában, még az irodalmi okta-ttuál is, szükségkép előtérbe lép a hasznosság,
* gyakorlati irány. Annyival inkább felel pedig meg mind a kát rendszer a nemzet érdekeiek és a kor igényeinek, minél inkább köseliti weg abban, a mi fő jellemvonásuk, egyik a má-■ika*.
A középoktatás rendezési terve, a mely
* közelebb mult országgyűlésen szőnyegen fórért, főleg azon módosítások atán, a melyeken átment, tekintettel volt as általsm érintett "«mpontokra. S megállapittatván a föltételek, 1 melyek a jó középoktatás szervezésére ssüksé-p*«k, ezen föltételek alapján, s as állam érdekének és felügyeletének biztosítása mellett, el-vül mondatott ki e téren is, mint a népokta-Uin*l, a közoktatásnak szabadságai
Sajnos, hogy * reform nem létesült.
Megbocsátnak önök, hogy oly hosszasan j szóltam e nagy mulasztásról. Bármily nagy és ; nehéz teendők várnak a jövő országgyűlésre, '' bajnak tartanám, ha e tárgytól, a közoktatás ügyének további szervezésétől ismét el vonatnék a nemzet figyelme. Hiszen akár szellemi, akár anyagi érdekeink fejlesztéséről, legyen szó: a legfőbb tényezők közt első helyen áll a munkás értelem mivelése. (Helyes, éljen !)
Azonban ideje visszatérnem előadásom fonalára.
Ha az államférfiú egy és más tekintetben sajnálattal tekint is vissza a mult országgyűlés mulasztásaira: a kor mivelődésének történetírója a tanügy terén is mutathat föl előhaíadást. Megemlíti bizonyára Ludovica akadémiát, a mely a mint mondám, föladatul tűzte, alkalmas tiszteket képezni a honvédségnek 5 és a gazdasági szakoktatásnak már érintettem fejlesztését. Megemlíti, hogy a szegény vakok intézetét ez időben vette az ország gondjai alá. Rámutat a díszes könyvtári épületre, az egyetemi iQuság és tanári kar önmivelésének e kényelmes csar nokára. (Helyes.J Mig a fővárosban az egyetemi építkezésekkel a fensőbb elméleti és gyakorlati oktatás alkalmasabb helyiségeket nyert; s a sebészeti kórháznak alapja vettetett meg : tul a királyhágón a tudományoknak egy uj magyar egyeteme kezdette meg üdvös működését, versenytársa egykor, hasonló viszonyok közé állítva, a fővárosi magyar királyi egyetemnek. És ha nem létesült a középoktatás teljes szervezése, az a határozat, mely, a pénzügyi bizottság javaslatára, megengedte, hogy az eddig hat osztályú reáliskola két uj osztálylyal toldassék meg, nagy reformot jelöl e középiskolánk tantervében. (Igaz, éljen!) Lehetővé lőn azza] téve, mind a tudományoknak, az ifjak túlterhelése nélkül, alaposabb tanítása, mind az irodalmi képezés fejlesztése. Elmondja továbbá a történetíró, hogy bármily súlyosak voltak a pénzügyi viszonyok, a népoktatásra megajánlott összegek számos uj iskola keletkezését és fölszerelését tették lehetségessé; s hogy a midőn s létezőnek föntartása is annyi gonddal járt, midőn egyéb téren a fen tartás költségei is alászállittattak: tanítónők képzésére két uj intézet költségei, minden ellenmondás nélkül ajánltattak meg. Sőt e pénzügyi tekintetben oly válságos időben s az országos pénztár hozzájárulásának biztosításával, keletkezett a néptanítók és ások özvegyeinek és árváinak nyugdíjintézete. Följegyzi végre, hogy ez országgyűlés tette az első ajánlatot egy fensőbb nőiskolára. (Helyes!)
Csekély kezdemény eg^ nagy irányban!
Nem kisebb dologról viá szó, mint hazánk népessége felének nagyobb műveltségéről. Mi, az erősebb fél, kizárólag magunkról gondoskodtunk eddig a közép és fensőbb oktatás terén ; leányaink alig részesültek ezelőtt közköltségen magában a fővárosban is eleminél magasabb oktatásban. (Ugy van, igaz!) A leány polgári oskolák ugyan ma már nagy hiányt pótolnak e részben : de hány vagyonos, nsgy községben találjuk azokat máig felállítva ? A magasabb nőoktatás a családok körében még mindég idégen gouvernante-ok s a családon ki vül költséges magán intézetek kezében van, a melyek közöl vajmi kevés felel meg egy kö-; zépiskola föladatának. (Igaz, ugy van,''helyes!) A nőnevelés e nagy elhanyagolása azint-oly esztelen, mint igazságtalan dolog.
A helyzet, a melyet a nők egy nemzet társadalmában elfoglalnak, biztos ismertetője a nemzet miveltségének. Nem egy író jegyezte meg, Amerika viszonyairól szólván, nogy as amerikai democratia ereje a. nőben vsn, attól nyeri erkölcsi és vallásos tartalmát „Világosítsd fel a nőt, írja csak nem rég egy jeles fran-czia — s as egész nép kikel tudatlanságából, mert ő képezi a gyermeket, foglald el elméjét komoly dolgokkal és kevesebbet ad as öltözékre, a hiúság kielégítésére s a helyett, hogy a házas és társas életben pazarlásra, rendetlenségre keresse alkslmst, u egyszerűség és ta-
karékosság eszméit terjeszti, az erkölcsi és értelmi haladást mozdítja elő. (Igaz, ugy van!) S ha ez így van: nem mondhatni-e viszont, hogy a nőnevelés elhanyagolása családi és társas életünkben boszulja meg magát; s hogy ennélfogva ez elhanyagolás sajnos félreismerése minérdekeinknek, a legnagyobb dőreség.
Egyszersmind kiáltó igazságtalanság.
Nem vagyok a nőemancipatió apostola, nem kivált azon értelemben, mely a nemi viszonyokat s a nő állását a családban sem véve tekintetbe, a nők és férfiak egyaránt alkalmazását hirdeti minden hivatásra. De a tények előtt sem szabad szemet hunynunk. Északamerika népiskoláinak két harmadában nők tanítanak. »Társadalmunk jövője,mondja egy amerikai, a tanítónők kezében van." — „Szelle-mök, jegyzi meg egy másik, egy newyorki tanfelügyelő, kevésbbé elfoglalva anyagi érdekekkel, könnyebben felfoghatókká teszi növendékeiknek az erkölcsi érdekeket. Több képes-ségök, mondhatni ösztönük behatni a gyermeki lélek rejtelmeibe. Szeretőtök jobb fegyelmező rideg szigorunknál; rokonszenv sugalta intésük hatásosabb, mint okoskodásunk vagy fenyegetésünk. A kit nő nevel, gyöngédebb erkölcsi érzelemmel bír, jobban megválogatja szavait, ízlése kiválóbb, természete szelidébb, s kevésbbé hajlandó durva vétségekre, pórias szokásra." Nem csuda, hogy ily tapasztalások után, az elemi oktatás terén a nők mind nagyobb foglaláat tessnek Angol-, Franczia-, Oiasz és Németországban is. S a tanítói pálya mellett hány foglalkozás van az államban és társsdalomban, a melyre a nők. is kiváló hivatással bírnak, a melyet más országokban már rendre el is foglalnak ! Rendszere tetők, élénk szellemök, éber figyelmök, ügyességök a számolásban, könyvvitelben mindensserte tért nyit számukra a kereskedésben is. Emlitsem-e, hány iparág van, a melyhez nagy kézi ügyesség, könnyüség, kitartás, s az izlés finomsága kívántatik^
Mennyi szép tulajdon, melyet a müveit külföld kimivel és hasznosít, mig mi nálunk parlagon hever.Az állam alig tett többet ez ideig ezen irányban a tanítónők képezésénél. S miért ne foglaljanak el a mi nőink egyéb hivatásokat is, a melyeket nemök és képességök másutt elfoglalni enged ? Csak értelmi fejlődésök hiánya vonhatja meg tőlük a megélhetés ez uj tisztességes forrásait. Egyaránt vesztesség erkölcsi és közgazdasági tekintetben. Egyszersmind méltatlanság, hogy ne mondjam keleti barbarság. (Ugy van!)
Hogy megszüntessük e nagy igazságta-ságot, a községeknek, felekezeteknek, társulatok utján a társadalomnak, s magának as államnak is közre kell működnie. (Ügy van !)Ott vannak mindenütt nagy községeink jobb módú gazdái, iparosai leányainak kiművelésére a polgári iskolák. Franczia- és Németországban községek és társulatok mindig nagyobb számmal állitnak leányok számára ipar- és kereskedelmi sőt műiskolát. S ha társadalmi szokásaink nem engedik követnünk Amerikát, hol a leányok az ifiakkal a collegiumokban is együtt olvassák Homert és Horácsot, együtt hallgatják, és pedig vetekedve az élénk felfogásban, a mathesist és philosophiát: kövessük Német-, sőt Oroszország példáját, külön intéseteket állítván, a nagyobb műveltség után törekvő leánygyermekek fensőbb oktatása végett!
Ez szón nagy irány, a mely felé, mint mondám, a mult törvényhozás szintén megtette az első lépést. (Éljen ! hosszantartó taps.)
Visszatekintve immár a mondottakra, ugy hiszem, tényekkel és elegendőleg indokol-tam, hogy törvényhozásunk működése a lefolyt három év alatt sem vala meddő : sőt nagy fontosságú intézkedéseket köszönünk annak, a melyek az ország fejlődését nem egy irányban előmozdítják.
Méltatva azonban az eredményeket, már a fenebb eladottakban sem hallgattam el a (Helye*)
Ki tagadhatja, hogy, kedvezőbb viszonyok között több történhetett volna, hogy az ország összes viszonyainak rendezetlenségét, s pénzügyeink válságos állapotát tekintve, többnek is kellett volna történnie ?
Még kösjogi intézményeink közt sincs meg az öszhangzat; még e téren sinos betetőzve az építés, azon alapokon, a melyeket as 1848-iki törvényhozás lerakott. A népképviselet mellett, élő anachronismusként, főrendiház a melyben hivatalnokok, a kiknek a megyékben kellene vezetniök és ellenórizniök a közigazgatást, s főpapi rend, mint rend, és paszta czimek képviselői ülnek. (Ugy van !)
Közigazgatásunk, a mennyi ága van, csak nem ugyanannyi területi felosztással; a legkülönbözőbb terjedelmű törvényhatóságokkal, m melyek közöl nem egy nem képes saját erején fedezni a közigazgatás költségeit, szétszórt azak-gatott, egymásba szögellő területi felosztásokkal, a mint a törtéuet egybehányta-, (ugy vanJ) egyes megyék oly székhelyekkel, a melyekre hatóságuk nem terjed ki, (helyes!) s apróbb királyi városok egess seregével, a melyek külön törvényhatóságokat képeznek a megyei törvényhatóságok területén, kivéve a terület érdekközösségéből, mint hajdan, mikor még a nemesi rend araima elől kellett menekülnie a polgárságnak. (Ugy van!) A rendi elkülönzés fen tartása a népképviselet korában. S önkormányzat önadóstatási jog nélkül. És minő alaki szervé-zet! Látva az államellenes mozgalmakat, a melyek az ors-ság egyes részeiben koronként mutatkoznak, alig foghatjuk meg, hogy aaon hatalomnak, a melyre az állami érdekek meg-őrizése e hazában felelősség mellett bízatott, alig van egyéb közege a törvényhatóságokban, a közigazgatáson kívül álló, s azt annál fogva is voltaképen nem ellenőrizhető főispánnál.(Ugy van!) A rendőrség országos szervezése fölött még nyilvános eszmecsere sem folyt. A központi kormány exponált közegei idegeneknek tekintetnek maiglan a vidéken, kapcsolat nélkül a törvényhatósági közigazgatással. (Igaz!) Ugyanazon területen egymás mellett kettős közigazgatás, a mely ha nem akadályozza, nem is támogatja egymást működésében. (Ugy van I) S a közigazgatás rendes fórumai épen nem, vagy roszul szabáiyozvák. (Igaz!) A megyei önkormányzat legfőbb fóruma, ez önkormányzaton belül, eg/etlen egyéniségben, az alispánban, és a megyei közgyűlésben állítva föl, holott ily forumot se egyes egyén, se oly nagy számú tes • tület, mint a közgyűlés nem képezhet, az utóbbi már azon oknál fogva se, mivel ritkán jön össsf, s mert a közgyűlésnek szintoly kevéssé lehet föladata administrálni, mint az országgyűlésnek. Önkormányzatunk rendezéséről szólván, már egy alkalommal az ország színe előtt kifejtettem, mennyire szükséges, hogy a közigazgatás első fóruma, a nagypbb községekbe áttéve, s a kisebb községekhez közelebb víve, rendeztessék ; előadtam s indokoltam, mennyire szükséges, hogy részint a községekből, és a járási tisztviselők elől felebbvitt tárgyak és kösigasga-tási pörös ügvek. részint a folyó közigazgatási ügyek folyti.iios ellátása végett, a megyéf körpontján egy határozott számú, kevés tagbél alakított állandó bizottság állittassék föl, a főispán rendes, és az alispán helyettes elnöksége alatt, fele részben a megyei önkormányzat főbb szakközegeiből és a központi kormány exponált közegeiből, felerészben a közgyűlés küldötteiből, a mely kiküldetést legalább három évig, mint rendes közszolgálatot, a melyre alapos kifogás nélkül minden állampolgár köteleztetik, büntetés terhe alatt ne legyen szabad vissss-utasitni. (Éljen!) Oly közeg, mely kellő biztosítékot nyújtana a közigazgatási ügyek nagyobb decen tralisatiój ára is. S szükséges és helyes dolog-e,hogy a közigazgatás magán pörös kérdései legfőbb forumképen, a ministerek által döntessenek el? Bíráskodnak magán ügyekbe», a midőn kormányosniok kellene. (Igss, ugy vsa !) Említsem e közigazgatási szervesetünk ason képtelen intézkedését, a melylyel a ttrvényho-
iát, t&ját hatáskörének példátlan félreértésével, a közigazgatás rendezését magokra a megyékre bizta. Egységes szervezet helyett törvényhatósági azabáiyzatok tömkelege. ^Ugy van!) S a formáknak, a melyek szerint jogi államban a közigazgatási jog kiszolgáltatandó, batározat-lanaága, vagy épen mellőzése. Mennyi vádat-1 JtlJunk naponként a választott tisztviselők el- < lsn, a nélkül, hogy a képeaség, a melyet s köz-igasgstás közegeitől meg kell kivánnunfc, szorosabban körüliratnék. S midőn vádolja a megyei Önkormányzatot, hány embemekjuteszébe, hogy elavult kormányszéki szabályok, vagy az abaolut kormánytól öröklött utasítások képezik maiglan anyagi közigazgatási jogunk legnagyobb részét? (Igsz!) Mennyi teendő csupán a közigazgatási jog ezen anyagi részének terén ! Panaszkodunk a munkás kezek hiányán, panaszkodunk népünk nagy halandóságán, s a cholera irtóztató pusztitáaa után sem rendeztük az egészség ügyét. (Ugy van!) Tömérdek milliót áldozott a nemzet, a közlekedési ü?y előmozdítására, és Bzabályoztatott-e már az uti rendőrség ? Kereasük a forrásokat, hogy rendes . kőutaink fen tartási és építési költségeit fedez- , hessük: s a pénzügyi bizottság folytonos sürgetései daczára is, rendeztetett-e mind-e napig a közműn ka-váltság ügye, holott a jelen rendezetlen viszonyok közt csak ez egy téren éven ként milliók mennek veszendőbe,« vagy pazaroltatnak el cséliránvtalanul ? (Ugy van, he-lyes 1)
Az igazságügyi törvényhozás terén, beszédem folytán, már is érintettem nagy mulasz-tásokst. Emlékszem, hogy a franczia forradalom idejében Cambacéresnek elég volt egy hónap, megiiíi a modern magán jog főbb vonásait. S annyi kitűnő alkotás után, melyet azóta fölmutat a codificatio, a mi jogtudósaink hét év alatt nem voltak képesek megalkotni az uj magyar polgári jog codexét; (sajnos, de ugy van !) nem, csak a kötelezettségi jogtft se. Zavar s homály jogviszonyainkban,bárhova tekintünk; zavar és homály, a melyben purasit növények gyanánt, csak a porök tenyésznek. Erőnkön tul is szsporitottuk a törvényszékeket,holott a pörök , ■zárnának apasztásárs nincs hathatósb szer, a jogviszonyok rendezésénél. (Igaz!) Pörrendtar- [ tásunk javítása közhitelünk érdekében is égető i szükség. (Ugy van!) S bármily óriási hézagot I tölt be az uj kereskedelmi törvény: ez intézkedésünk is hiányos a váltójog és csődtörvény gyökeres javítása nélkül. (Ugy van !) A hagyatéki eljárás szabályozását, a bányatörvényt, a szellemi tulajdon biztosítását és annyi más szintén fontos ügyet mellőzvén, lehetetlen borzadva nem gondolni arra, hogy büntető eljárásunknak, anyagi törvény hiányában, máig sincsen egyéb slspja s „praxis criminalisa-nak nevezett bírói önkénynél. (Igaz, ugy van!)
Előadásomban talán bővebben is szóltam, mint beszédem keretéhez képest lehet vala, azokról a nagy érdekekről, a melyek arra intenek bennünket, hogy, bármennyi a teendő minden téren, folytassuk és fejezzük be közoktatásunk rendszerének a nemzet minden igényeit felksroló szervezetét. Szólottam a középoktatásról. Nem szükség vitatnom & fensőbb oktatás rendkívüli fontosságát. S ha én nem t emelem is ki, a viszonyok állítják előtérbe az iparos szakoktatás kérdését, a melylyel oly keveset foglalkoztunk eddig. (Ugy van!) A ki a nemzetgasdaságtanból nem tudta, a közelebbi évek szomorú tapasztalstai után, az életből is megtanulhatta, mily kevéssé szilárd alapokon állanak egy nemzet közgazdasági és pénzügyi viszonyai, a melynek magán és közjövödelmei csaknem kizárólag az időjárás esélyeitől függenek. (Dgy van!)
E nagy tanulság is int bennünket, hogy a földmivelés érdekeinek lehető ápolása mellett, minden tényezőt minden téren megmozdítva, mindent kövessünk el, a mi tőlünk telik, hazai iparunk és kereskedésünk előmozdítására.
Hs, programmot adván, a jövőről kívánnék szólsni, el kellene mondanom e helyen, hogy részemről, nagy politikai szempontok mellett, közgazdasági érdekeink tekintetéből
is fen-
tartandónak saz érdekek kölcsönös méltánylása és ason veszteségnek, mely a fogvasztási adók fizetésénél és
visszatérítésénél hárul a magyar kincstárra, igazságos kárpótlása mellett, fentart-hatónak is vélem azt a vámszövetséget, a melyet ő felsége többi országaival kötöttünk. De kiemelném egyszersmind, mennyire szükségesnek ¿ártom, hogy kormányunk és törvény ho-sásuíik, a vámviszonyok szabályozásánál, a hazai szakértők és érdekelteknek is megkérdezésével, mindenkor s lehető legnagyobb gonddal gyakorolja azt a befolyást, a melyet ez ügy szabályozása körül a vámszövetség számunkra biztosit. (Ugy
van !) Azonban nem programmot '' adok. A múlt eredményeiről szólván, mulasz- ! tásaból sem véltem hallgathatni. S a mulasz-tások kö?t, hs itt nem volüs rendén róla szóla- '' ttom, a midőn beszédem fozfálán az ipar és kereskedés érdekeire tértem át, már eddig is ki kellett volna emelnem a mult idők egyik leg-ssjnosabb s ha a kérdés nagy nehézségeit nen. ismerném, mondhatnám bűnös mulssztását.
. A hitelügy rendezése egyik legfőbb kér-
• jegybank ügyét értem.
Rendezetlen valuta viszonyaink közt, s
jegy ki bocsátás tényleg élvezett egyedáruságá-uál és jegyeinek kény szerforgalmánál fogva, az osztrák nemzeti bank jelenleg hazánkban is a pénzforgalom egyedüli szabályozója. Roppant kiváltság, mondhatni fölségi jog olyan intézet kezében, a mely a magyar állam területén ki vül ezékel, többnyire érdekeinket nem ismerős már ezen okból is kellőleg nem méltányolható, sót nemzetünk iránt ellenséges indulatu egyének befolyása és vezetése alatt; intézet, mely e monarchia másik államterülete törvényhozásé tói és kormányától függ, főleg azon állam pia-czának érdekei által vezéreltetik s a magyar korona országait, a tényleg élvezett nagy kiváltság fejében, c-ak kénye kedve szerint és csak annyira részelteti hitelben, a mint épen jónak látja és nem ezen országok érdeke és szüksége kívánja, sót ha szeszélye ugy hozza magával, alapoH ok nélkül megszorítja, is vonbsrtja, vagy mint az utóbbi időkben, a leglealázóbb föltételekhez köti a nyújtott hitelt. (Sajnos, de ugy van !) Bármennyire lássék kívánatosnak, a valuta egységének fentartásaérdekében, hogy ez intézettel kisérelteasék meg mindenekelőtt az egyezkedés a jegybank ügyének, a valuta helyreállítása előtt, véglegesnek különben sem mondható rendezése végett: az iránt, mint látszik,-általános a meggyőzedé«, hogy csuk oly rendezéshezjárulhat a nemzet jóvahagyása, a mely a hitelügy kezelését a magyar állam területén, a magyar kormány felügyelete alatt, a fővárosban székelő magyar honpolgárok teljesen önálló vezetésére bizza; a nemzet hitelszüksége kielé-githetését nem csak a jelenben,de nagyobb fejlődés esetére is biztositja ; és a hitel élvezetében, az állam élénkebb forgalmú vidékeit kellő számú fiókintézettel közvetlenül részceití. (Éljen !
zaj és taps.)
íme, tisztelt választók, ha szükségeinket, ha viszonyainkat tekintjük, mennyi teendő és milyen óriási föladatok, a melyeket a mult or szággy ülésnek végeznie kell vala, de elmarad tak ! Pedig még mennyit nem említettem; oly fontos ügyeket, mint általában az adóreform ; és mindenekfölött háztartásunkban a megzavart egyensúly helyreállítása. (Ugy van!)
A franczia forradalom óta, mely lerontva a muhat, egy uj világnak teremtését tűzte feladatául, alig állott törvényhozás előtt egyszerre több és nagyobb föladat. S midőn minden téren, f. hova tekintünk, annyi a legfontosabb teendő, a melyek közöl egy-egy már rendezettebb viszonyok közt élő nemzetek törvényhozása egész ülésszakát elfoglalná: csodáljuk-e, ha a nemzet várakozását a mult országgyűlés, az eredmények után, a melyeket elősoroltsm, sem volt képes kielégíteni? (Ugy van !)
Nem kárhoztatom e türelmetlenséget.Elő-haladásunk szükséges ösztönét képezi az. (Igaz !)
Dd meg kell jegyeznem, hogy a közelebb mult országgyűlésnek olyan eredményei is vannak, a melyeket nem törvéuykönyveinkben, hanem történetünk lapjain talál följegyezve az utókor.
Azon nagy feladatok közöl, a melyeket érinték, ha sokat nem oldott is meg, bizonyara soknak megoldását készítette .e''ő ez országgyűlés. (Ugy van !)
Az tárta föl teljesen és egész nagyságukban a bajokat, a melyek at állam háztartásának egyensúlyát megzavarták; az tárta fel az okokat, a melyekből e bajok származtak. S ha az orvoslás módjára nézve eltérés mutatkozott a pártok között, a melyek az utóbbi költségvetés tárgyalásakor még szemközt állottak, onnan volt főleg, mert az egyik az acut bajt, a mely egész hévvel tört ki, vélte minélelőbb or-voslandónak, mig a másik azonnal az idült baj gyökeres orvoslásához kivánt látni. (Ugy van!)
A gyökeres orvoslás szükségére s annak utaira és módjaira nézve általában nem mutatkozott véleménykülönbség. A pénzügyek tudománya nem ismer csodaszereket.Csupán ké: eszköz áll rendelkezésére a nemzeteknek pénzügyi bajaik orvoslására: a takarékosság és s közjövedelmek fokozása. (Helyes!)
Az adóaaágcainálás sajnos kényszerűség, ha a nemzet fizetési képességének fentartásáról van szó: de nem orvoslása, sőt fokozása az idült bajnak. (Ugy van!) Beruházások terhei joggal háríthatók át a jövő nemzedékekre is; de a fo lyó kiadások hiánya fedezéséről minden nem zedéknek magának kell gondoskodnia. (Ugy van !) Hajói emlékszem, Ricardo mondja, hogy a kölcsön, egyesekre és nemzetekre nézve, a pénzszerzés legkényelmesebb, de legveszélyesebb módja. Kétszeresen áll ez, midőn folyó kiadások fedezésére vétetik föl; s sbban a mértékben növekszik veszélyessége, a melyben válik nehezebbé vagy terhesebbé a beszerzés. Intő jel. megállspodni s veszélyes lejtőn. Nemzetednek iiyen helyzetben hitelök emelésére és nem használására kell törekedniök. Ezt kell tennie főleg oly nemzetnek, a melyet egy rövid időn lejáró nagy adósság con versiójának terhe nyom. llgaz, ugy van!)
Tehát takarékosság és a jövedelmek fokozása. !
A takarékosság különösen ajánlandó az oly nemzetnek, a melynek egyik főbaja, hogy egyes intézményeit erején tul, sőt, a mint a törvénykezésnél is láttuk, a szükségen is tul fej-
leszteite,lázasan sietett beruházásaival,ások kő- (j
zött oly berahálásokkal, a melyeknek iövedeí-mezősége soká nem áll arányban a befektetett tőkék kamatterhével, sőt beruházásokkal is, a melyeket kedvezőbb államgazdasagi viszonyok közt is megtakarításokkal és nem nagy kamatra vett kölcsönökkel kell vala fedezni. (Ugy van !) Politikai tulspeculatió, mint egy barátom közelebb programm beszédé ben nevezte, olyan korban, mely az üzlet, a vállalkozás, az associatió teréu is vérmes remények, túlzott Bzámitások korszaka volt; olyan nemzetnél, tehetjük hozzá, a melynél a lázas sietéat, a midőn visszaszerezte Önrendelkezési jogát, százados mulasztások indokolják. (Igas!) As alkotmány visszaállítását követő évek jó termései, az országba beruházásaikra beözönlő tőkék, ipar és kereskedés gyors lendülete, kőz-jovedelmeinknek ró?id időn 30 százalékksl emelkedése s kormány és vállalkozók vérmes számításai, a melyek a vasutak, olykor hibás irányban épült vasutak jövedelmezősége iránt csalódásba ringatták a nemzetet, — meg any-nyi tényező, a melyek csáberővel vonzották közgazdasági politikánkat tévedésekbe. (Igaz!) Tévedések, a melyeken » legtöbb nemzet átment ; a melyeknek eredménye azonban rendezetlen államunkat, mely annyi teherrel kezdette meg küióabeu is gazdálkodását, sokkal iukább sújtja. Az e-redmény nem lehetett más. Ideje, hogy magába szálljon kormány és nem zet, ailam és társadalom. Ideje, egy időre följ* hagyni uj beruházásokkal vagy caak a legszúk- | ségesebbekre szorítkozni, a mennyit legüdvö-éebb kezdeményeink lassú fejlesztése, vagy ed digi beruházásaink jovedelmezesenec előmozdítása okvetlenül megkíván. Ideje, kiáltó betűkkel írnunk fel mind magán lakaink, mind a törvényhozás ajtajára e szót: takarékosság! (Éljen, helyes!)
Igen, tisztelt golgártársaim, a magán lakók ajtajára is. És pedig nsm csupán az egyes polgárok érdekében. Nem látjuk e, miként emeli fel napjainkban, óriási csapások után, egy nagy nemzetet takarékossága az irtózatos megaláztatásból, melybe a kényuralom juttatta, — miként emelt föl hirtelen és annyira, hogy aggodalom szállja meg a hóditó szivét V Minden állam szükségkép polgárai erejére támaszkodik. Igen uraim, az állam érdekei is sürgetik a polgárok takarékosságál. Mert as állam takarékosságának is megvannak határai. (Helyes !)
Elmegyünk, a kormány progr».mmjában is kötelezte magát, elmegyünk a takarékosság e szélső határáig. Szükséges-e kijelölnöm e határókat? A gépet, a melytől kívánjuk, hogy működjék, nem lehet leazerelnünk. Nem vonhatni el az államtól a fentartás szükséges föltételeit. S ha uj beruházásokkal nagyobb mérvben nem mozdíthatjuk elő, nem szabad akadályoznunk vagy épen elölnünk a fejlődést Erőnkbez mérjük uj alkotásain ka*. De a midőn naponként uj meg uj érdek fejlődik, uj meg uj igény áll elő, uj meg uj viazony keletkezik, a mely rendezésre vár : lehetséges-e közigazgatásunk szervezésénél, a mint mondani haliám, a falusi egy-1 szerűség szerény igényeit tartanunk szem előtt? Igen, ha » modern államot, az ujabb társadal-mat a mult idők patriarchalis viszonyai közé vihetjük vissza. Jámbor óhajtás, mely azt mutatja, hogy a conservativ iránynak is megvannak ábrandjaí,megvannak utópiái: mint a pusztában utazónak a távolban nemcsak előtte, hanem viaszatekintve, a messze elhagyott vidéken ia föltűnik a vonzó délibáb. (Ugy van !) Költői eped és a boldog aranykor után, a hol a tudomány világa csak kő- vagy legfölebb vaskort mutat Az uj társadalmi viszonyok, a mindin . kább fejlődő közgazdaaági érdekek reformot igényelnek minden téren. ^Ugy van!) S a reformot mindenütt meg kell fizetni. Igaz, hogy mint egyéb alkotásainknál, közigazgatási viszonyaink rendezésénél sem téveszthetjük szem elől a pénzügyi tekintetet se: a fő szempont mindazáltal a czélszerüség. (Igaz !) S bármenynyire igyekezzünk is alkotásainkban egyaránt érvényeaiteni ekétirányt; bármennyireriugaa-suk is magunkat azon caalódásbsn, hogy s midőn jobbá akarjuk tenni, egyszersmind sokkal olcsóbbá is tehetjük közigazgatásunkat : számokkal ki lehet mutatni azon jó tanács képtelenségét, hogy államéletünk összes háztartása azon csekély — mintegy 17—-20 milliónyi — összeg procruatesi ágyába szőrittassék, a mely le nem szállitható terheink fedezése után rendelkezésünkre fenmarad.
Bármennyire törekedjünk is — és ugy hiszem, törekszik is kormány éa törvényhozás — a lehetőség szélső határáig menni az állam, költségvetésénél a megtakarításban: megcsalnám polgártársaimat, ha őszintén ki nem jelenteném, hogy pénzügyi viszonyaink rendezésére, a ta-karékoaság mellett, jövedelmeink fokozáss is elutasithatlan kényszerűség. (Igas, ugy van.)
Nehéz helyzetből,ajmely be részint önhibája,részint csapások sodorták, se egyes embernek, 1 se nemzetnek nem adstott kiemelkedni nsgy erö-| feszítés, áldozatok nélküLHa a magán életben is küzdeni kell gyakran az önfentartásért: előáll a küzdés kényszerűsége és sulyoe kötelessége ás államok életében is. Emlékezzünk Poroszország nagy áldozataira e szájúd kezdetén; em-
1 ék ezrünk ason óriási áldozatokra, a melyeket napjainkban hozott Észacamerika és Franczia-ország. Azokat a nagy vívmányokat, a melye ket 1848-nak köszönünk, nem csak azon sok millióval fisettük meg, a mely magyar áliamje-gyekben elveszett. (Ugy van !) S most, amidőn arról van bzó, hogy a mit oly drágán szereztünk, fentartassék ; hogy a magyar állam megfelelhet Ben kötelezettségeinek, a melyeket re»zt>en ut ért, vállalt magára, hogy e nemzet erejét a szel-lemi és anyagi téren tett beruházásokkal emelj« : ki kételkedik, hogy e nemzet áldozatoktól »«ru riad viasza. (Ugy van !) Semmi sem növeli in-kább az állam hitelét, a melyre annyira szükség van az előttünk álló nagy pénzügyi miveietnél. mint a polgárok részéről tanúsított áldozatkészség. Semmi Bem mozdítja elő, egyesek és nemzetek háztartásában, magát a takarékosságot se, mint annak tudása, hogy minden uj kiadás ujabb erőfeszítést igényel, b a bő költekezést nélkülö zeaael kell megfizetni. Gladstone mondotta,hog\ a jövedelmi adó 1798. előtt behozva, megmen tette volna Angliát adóaságai nagy részétől, b azon politikai tekintetről sem szabad megteled keznünk, hogy nagy fontosságú aliami egyezkedések várnak megoldást már a közel jövőben ; és nemzetközi viszonyaiban csak olyan állam léphet föl kellő sulylyal, a mely nem adóssággal tengeti, hanem erőfeszítéssel, áldozatokkal is rendezni tudja pénzügyeit. (Igaz, ugy van !;
Istennek hála, ma már csaknem általában elismert igazságok ezek. S hogy annyira el vannak ismerve, a mult országgyűlés tárgyalásainak köszönhetjük. Annak köszönjük egyszersmind egy nagyobb szabású, rendszeresebb politika kezdeményezését, mely a pénzügyi kérdést nem egyedül a pénzügyi tárcza kérdesének tekinti többé, hanem belátja, hogy a nemzet háztartásának rendezése az államéiet összes vi azonyainak rendezésével áll kapcsolatban. (Igaz ugy van!)
Először történt, hogy a törvényhozás kiküldöttei az állam összes viszonjmi tanulmány0 zására utasíttattak. Először történt, hogy a ma gyár politika összes kérdései, a melyekről ad dig az egyes pártok kebelében sem folyt eszmecsere, a képviselőház befolyásosabb tagjai között, pártkülönbség nélkül tanácskozás tárgyait képezték b a közigazgatási, közlekedési, különösen vasutügyi es közgazdasági politika több lényeges kérdésére nézve megállapodások is jöttek létre, előtérbe állítva azon kérdéaeket, a melyek az államháztartás rendezésével állanak* szorosabb kapcsolatban. (Éljen!)
Egy áthatóbb, rendszeresebb és gyakorlatibb magyar politika előkészítése mellett, lé nyeges hatással voltak e tárgyalások a pártvi szonyok átalakitasára ia. A kik nem ismervén, nem bíztak egymás szándokaiban, kölcsönösen megismerkedvén nézeteikkel, nem foghatták meg, miért foglalnak el külön pártállást, a mi-dón oly közel állanak egymáshoz reformtörek-yéseikben, as a kérdés pedig, a mely miatt meghasonoltak, as államháztartás rendezésének súlyos gondjai és annyi nagy feladat által, a mely a törvényhozástól, mindenekelőtt várja megoidáaát, az idők és körülmények egyébként bem levén kedvezők vitatására, szükségkép mindinkább leszoríttatott a napi rendről. (Ugy van!)
Nem Bzükség mondanom, hogy a közjogi egyezmény kérdését értem.
Ez egyezmény létesítése hozta öasze a két nagy országos párt közöl, a melyek a mult országgyűlésen még szemközt állottak, az egy ik és annak ellenzése alakította a másik pártot S egyik párt sem alakult teljesen rokon elemek bői, magát az alapot tekintve sem. Mig a Deák-pártban egyesültek a kik annál, a mi létrejött, kevesebbet'' nem voltak hajlandók elfogadni, azokkal, a kik kevesebbel is beérték volna: a közjogi ellenzék viszont mindazokat magában foglalta, a kik elvből egyáltalában, mindazo kat, a kik csak a módozatokra nézve, a mint létesült, ostromolták a kiegyezést S mig ss előbbi párt ereje főleg a kivívott alap védel mében nyilatkozott: a másik ereje a támadásban tilnt ki. Eliamerték ugyan a kevésbbé elfogultak mind a két részről, hogy a kivívott alapon is létesithetó az ország belügyeinék ren dezése, eszközölhető a nemzet anyagi ób szel lemi erejének fejlesztése: de a pártok szervezete az alkotás, a rendezés munkájára néz\ e nem volt kedvező. Nem elvi alapokon, nem a reform kérdések körül eltérő nézetek alapján sora*óztak. S egyik és a másik pártban, de ki vált a Deákpártban, mely a legkülönbözőbb elemeket foglalta magában, mihelyt alkotásra került a dolog, annálinkább föltűntek as eltérő nézetek, minél fontosabb kérdések jöttek napi rendre. Nem azükség mondanom, milyen zsib-basztólag hatott maga e körülmény már a kezdeményezésre is. A különböző elemek közt a reformkérdésekben csak folytonos transactiók közt volt lehetséges előhaladni. A vélemények elágazása miatt, ha a kényszerűség nem hozta magával, elnapoltattak s egyes, mozgalmasabb elemek ellenzése miatt, elejtettek a legfontosabb kérdések is. Már három óv előtt rámutattam, önök előtt, tisztelt választók, e bajokra. (Igsz!) Mondám, hogy kormány és törvényhozás eljá-ráaában merészebb kezdeményezést, több rendszerességet óhajtottam volna,^kiemeltem as el-
,ietó»t, m össahsngsás hiányát i -egyóh '' hibádat is a* alkotásokban. De rámutattam egy. gjeremind bajaink fő okára is, a melynek tulajdonítható leginkább, hogy alkotmányunk vjRSZMferzése óta, viszonyaink közt is, több és rendszeresebben és jobban nem történt. Mindenki elismeri ma már, hogy pártviszonyainkban kell keresnünk ez okot; szerencsétlen párt-visíonyainkban, a melyek a Deákpárt függetlenebb tagjait nem egyszer sodorták a kinos helyzetbe, a melyben a válság fölidézése közt vagy a között kellett választaniok, hogy elnémuljanak avagy szavazzanak azokkal, a kik mindennel meg voltak elégedve; azon pártviszonyokban, a melyek kösött az ellenzék képes volt ugyan a kormányt és pártját akadályozni működésében, de nem fölváltani a kor-máDjzásban. (Ugy van!) Távol van tólem moít a volt balközép kormány képességét vitatni. elég említenem csak számarányát. A kisebbség, parlamenti kormányzat mellett alkothat-e kormányt? Igen, egyesülve rokon elemekkel a többség tagjaiból. (Ugy van!) Oly lüDDflég azonban, mely egyes kérdésben, különböző pártok embereiből, alkalmilag jó létre, aikütnat-e egységes pártot, mig a fokérdés, meiy azon pártokat elvalaaztja, szőnyegen v*n: 0 ha nem alkothat, válialkozhatik e korai anyaikotásra ? Nem volt-e tehát méltó ok ie»ni, hogy a válságnak, ha fölidéztetik, egy part sem lehet ura ? (igaz!) Nem tarthattunk-e attól, hogy a kormány bukása magának az alkotmányosságnak vagy a parliamenti rendszernek vezet válságára? (Ugy van !) Nemiát-iuk. e. hogy e válság már a Deák párt ziláltsága miatt bekövetkezett kormány változások alkalmával ia lenyegetett? (^Helyes, ugy van !)
Nem tartok Froudhonnal, a ki legjobb kormánytormának mondta az anarchiát. Magyarországnak különösen,annyi szertehuzó elemekkel szemben, de tekintettel nemzetközi viszonyainkra is, nem csak kormányra, hanem erós és tekintélyes kormányra is van szüksége. (Ugy van!) Ugy,de ilyen kormány, alkotmányos államban csak nagy és tömör többségnek lehet kifolyása. Csak olyan kormány, a melyet iiy többség támogat, ragadhatja meg a törvényhozásban merészen a kezdeményezést, csak ilyen kormány léphet föl a korona tanácsában és nemzetközi érintkezésekben kellő sulylyal és tekintélylyel; csak ilyen kormány vezetheti erélylyel az ország közigazgatását. ^Igaz, ugy van!) S szerencsétlen pártviszonyaink közt hazánkban az utolsó években, fájdalom, mindinkább nélkülöznünk kellett az eríls kormányzat e legelső feltételét. Minél na-pvobb kérdések kerültek napirendre, minél nagyobb mérvet öltött a föladat, a mely kormány és törvényhozás előtt állott: annál inkább előtérbe léptek a pártban, mely számarányánál fogva egyedül alkothatott kormányt, a különböző irányú törekvések; sőt elérkezettnek vélték az időt előtérbe léptetni az egyéni am-bitiókatis. (Igaz!) Személyes viszálkodáaok növelték a ziláltságot. A sértett magán- és külön érdekeknek egyes kérdésekben szövetkezése az ellenzékkel, mely állásánál fogva természetesen s kormány megbuktatására tört, minden alkalommal, úgyszólván állandó váléággal fenyegetett ; válsággal, a mely mellett nemcsak erós kormány, de azon okoknál fogva, a melyeket fennebb érinték, attól kellett tartanunk, hogy végre semmi alkotmányos kormány nem alakulhat. (Ugy van!)
Ez volt a helyzet, a melyből az országot a pártok uj alakulása kiragadta. (Éljen í)
$ ez általakulás megtörtént a nélkül, hogy a két párt közöl egyik is föladta volna nézeteit. (Éljen !)
A Deákpárt mindig ugy hitte, hogy a
közjogi egyezmény, a melynek aUotmánynnk . visszaállitását köszönjük, megfelel a nemzet viszonyainak, a melyek között létrejött: de soha sem vonta kétségbe, hogy anyagi és szellemi erőnk fejlődése, sz illető tényezők hozzá-járultával, e közjogi viszonyok fejlődését is eszközölheti. (Ugy van!)
A balközép viszont nem szűnt ugyan meg hirdetni, hogy az érintett egyezménynek, azon körülmények között is, s melyek közt létrejött, kedvezőbben kell vala alakulnia, de viazont elismerte, hogy snnak, a mit a közjogi téren szereztünk, ez időszerint, nem annyira gyarapítására lehet, mint, ha megtámadtatnék, megtartására kellene törekednünk. (Helyes!)
íme, uraim, a két felfogás találkozása; különböző felfogásból indulva ki a múltra nézve, constatálása ugyanazon eredménynek a jelent illetőleg; conBtatálása annak, hogy a kérdés, a : mely a közjogi pártokat alakította, nincs, nem lehet napi renden. (Helyes!)
A többi azután, — viszontegyesúlése a rokon elemeknek egy nagy ujabb parttá csakhamar végrehajtatott. (Éljen !)
Ismerve mindjét párt hazahságát, én soha sem kételkedtem azon, hogy ez egyesülés bekövetkezik. Még a középkorban, a társadalom azon szakgatottsága mellett is, a mely alig volt képes az állam eszméjére emelkedni, fölvillant nem egyszer, veszélyek közepett, a közös érdek érzete, és szövetkeztek a fegyveres pártok. Mennyivel inkább kellett hinnem, hogy a kik együtt voltunk, mikor a nemzet jogainak visszaszerzéséért folyt a harcz, de azután meg-haaonultunk, egyesülünk ismét ha közös veszély és nagyérdekek parancsolólag követelik, hogy elhallgasson a pártok szelleme! S nem kapunk előtt áll-e a közös ellenség, hogy Mira beau szavaival éljek, ha nem aietünk rendezni j pénzügyeinket? Nem nagy állami érdekek in- [ tenek-e, hogy — a mire képesek nem voltunk, ha továbbá is belviszályok közt fogyasztottuk volna egymás erejét — valahára közös erővel lássunk belviszonyaink rendezéséhez ? Valóban, tisztelt polgártársaim, nagy ideje volt. hogy a közjogi pártok e Ihallgaasanak, és a hazaü&k kezet fogva, lássanak a nagy munkához. (Ugy van, helyes, éljen !)
(Vége köv.)
Helyi hírek.
— A helybeli polgári iskola évi zárvizs gálatai a városi tanácsteremben a kővetkező sorrendben fognak megtartatni: jul. 19. magyarnyelv és irálytan, 20. németnyelv, 21. mennyiségtan, 22. földrajz, 23. mértan, 24. természetrajz, 26. történelem, 27. természettan és vegy tan, 28. leirati rajz, 29. ének, zene, szavalat és tornából, 30. Te deum és a bizonyítványok kiosztása, 31. a magánvizsgálatok tartatnak. A viazgálatok nyilvánosak levén, azokra a t. cz. ssülők, rokonok i a tanügy barátai tisztelettel meghivstnak. Az igazgatós ág.
— Következő sorokat vettünk: Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapjának 55-ik számában — ott, hol Caengery óralátogatásáról az őrtanyán tétetik említés — azon kifejezést tetszett használni „a tűzoltó legénység kétfelől sorfalat képezvén sat.u Ezen kifejezés nézetemese-rint nem használható oly testület tagjairól, kik csekély kivétellel majd valamennyien önálló polgárok és mint ilyenek önként éa díjtalanul ajánlották fel szolgálataikat a városnak. Kérem tehát azon kifejezést, mely valószínűleg csak tévedésből csempészkedhetett be, —becses lapja legközelebbi számában kiigazítani, és maradok sat. Valbach Mór, tűzoltó egy 1. elnök. (Elismerjük azon kifejezés helytelenségét, — mely a
mint t. elnök nr helyesen megjegyzi, csakugyan tévedésből csempésskedett be'' — és a tévedésért bocsánatot kérve,azt szívesen visszavonjuk.)
— Királyi Pál egészsége - hála Isten ! jobbra fordult ngyaA, de még mindig fekszik városligeti lakásán. Mielőbbi felgyógyulást kívánunk!
— Vasúti szerencsétlenség. A nagy-kanizsai indóhásnál juL 9-én délután a helyi ösz-szevuntató gep által.egy v«uti munkás saját vigyázatlansága folytán ö^v*Hi»tott, mindkét lábán ment a vonat keresztül, mint halljuk, másnap délután amputál tátott.
— Eljegyzés. Wolffheim Zsigmond Berlinből jegyet váltott a kanizsai szép lányok egyik szépe — Weiser Emília kisasszonynysl.
— , Magyar- Távirda-Naptár*™ nyit előfizetést Mihály J. Endre nagy-kanizsai kir. távirdatiszt, a felhívást később egész terjedelemben hozzuk, most csak azt jegyezzük meg, hogy 1876-ra szóló s 8 —10 ivet tartalmazó naptár előfizetési ára 80 kr. A jövedelem jótékonyezéira fordittatik.
— Említettük Skublics Pál közrósz-vétet keltett halálozását; a családi gyászjelentés így szól: Idősb Skúblics László és neje Darázs Jozefa saját, ugy gyermekeik, ifj. Skublics László köz- és váltóügyvéd, Arthur kir. tszéki írnok és Eugénia leányuk nevében vi-gMSztalhatlan szívvel jelentik fiuknak, illetőleg testvérüknek Skublics Pál, köz- és váltó-ügyvédnek, Besenyőben folyó évi julius hó 5 kén hosszas szenvedés után, életének 29-dik évében történt kora elhunytát. Béke poraira!
— A nagy-kanizsai felső és alsó köz. ncpisk. vizsgálatai következő rendben állapítanak meg : julius 1^-én reggel felső leányoez-tály, délután 1 só fiosztály, 13-án reggel 4-ik fiosztály, délután 3-ik fiosztály, 14-én reggel 2 ik fiosztály, délután 4-ik leányosztály, 15-én reggel 2-ik, 3 ik és 4-ik osztály tornáazata, 16-áu reggel 3-ik leányosztály, délután 2-ik leány-osztály, 17-én reggel l-só leányosztály, délután Teleky-utczai l-»ő fiosztály, 19 én reggel ma-gyar-utezai l-ső fiosztály, délután magyar ut 1 aő leányosztály, 20-án reggel Teleky ut. l-ső leányoaztaly, 22. 23 24 ós 25-én női kézimunkák. 27-én zárűnnepély. (Jegyzet: a vizsga reggel 8, délután 2 órakor kezdetik.)
— Balaton-Füreden a 8-ík számú fürdővendégek névsora szerint julius 4-ig 552 folyószámban 870 fürdővendég jelent meg.
— Rövid hirek. A harkányi hegyeken 1834-ikóhez hasonló bő szüretet jósolnak. — 6 bizottság működik s budai árviz okozts kár összeírásán. — A vároaligeti artézi kutbs a villám belecsapott. — Gr. Andrássy Gy. Bécsbe utazott. — Dr. Zalka János győri püspök Pe-érett 16 ezer frt. költséggel templomot építtetett. — Homorogon egy izr. nő három gyermeket szült, mind egészséges. — Hódmező-Vasár-nelyen azt sütöttek ki, hogy Jókai nem m»-gyar. — Jul. 8-ig 267 képviselő lett megválasztva: szabadelvű 221, Sennyeysta 11, szélsőbal 23, nemzetiségi 12.
indult el keresgélni a jó madarakat; de Tégre ita játhatván egybe* is, haragjában igy töprengett, ha a holdvilág süt : nem látom eaeket a gazembereket; mert elbnjkálnak; ba sQtát van: akkor meg azért Mm látom őket! ba lámpámmal akarok ssfitsal a bajon, akkor meg szépen kikerülnek !•
Jul.
A vendég reá kiált a kellnerre ,bé kellner, mikor boaza már nekem s megrendelt hideg pecsenyét?
A kellner nyugodtan válascolá reá : amég nincsen is megsülve, hát még mig kihfll.*
■0'' '' ,
Ab öreg Zsedényi bácsiról azt állítják, hogy fiatalabb korában nagj tisztelője volt a szépnemnek, de ai állhatatosság nem tartosott ssámos erényei közé. a Kedveseit ép oly gyakran változtatja, mint ingét " Jegyzé meg róla egy társaságban valaki ; „Ennyi állhatatosságot ugyan még sem tettem volna fel róla", kiáltott fel erre a ház asssonya.
_!__
Történeti naptár.
11. 1848. Kossuth fényes beszédére a par-liament megszavaz 200,000 katonát s 69 millió forintot.
12. 1849. Oroszok Pesten.''Kossuth Szegeden. Bem N. Sajónál csstát nyer.
13. 1732. szül. Horváth János, bölcseimi író Kőszegen. — 1848. Ostrom Szent-Tamás ellen. — 1849. Görgei Váczon.
14. 1456. Hunyady János és II.Mahomed csatája a Dunán Belgrádnál. — 1833. halt meg Simay Kristóf, jeles nyel-vesz, Körmöczbányán. — 1849. He-gyeai csata. — 1849. Brassóban cholera.
15. 1751. szül. Gyarmathi Samu, tudós nyelvész, Kolozsvárott.
16. 1849. Váczi csata, Görgei husódása.
17. 1722. a főrendek a pozsonyi országgyűlésen elvben elfogadják a Pragmática sanctiÓL — 1799. halt meg Mont-golfiar Jakab István, a léggömbök feltalálója, Páriaban.
Szerkesztői üzenet.
1729 ,Messze távol! és kivirult* csimfi versel-mények n«m közölhetők.
1730. A „dicsének* sajnálatunkra a<tcn kösöl-bető. Többit alkalmilag szóval.
1731. 8. Budapest Folyton megy.
1732. B. B. Baksa. Igen kössönjdk, kBaelebbi számunk hozza.
Érték- 88 váltófolyam julius 8.
b*/9 metaliquea 71.00; 5*/» nems. köloaou
73.10; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.70; bank-részv. 9 39; hiteliutéseti réssvények 221.75 ; London 111.35; magyar földtehermentési kötvény 81.50; te-neavári földtehermentési kötvény 80 25; erdélyi földtehermentési kötvény 80.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 82.25; ezüst 100 35; cs. kir. arany 5.24-Napoleond''or 8.88 —.
^ Papírszeletek.
Közelebb egy párisi szabót idéztetett meg a Törvényszék Egy kárpitos aszal vádolta, hogy segélyezi as ő feleségét és gyermekeit, a mihez pedig csak neki van joga.
— A törvényszék megbdnteti aat, ki másnak f leségét magáhuz veszi, ápolja ragy tartja 1 mondá rzigoruan a bíró.
— Inkább büntetné azt, a ki feleségét elhagyja, nem ápolja és nem tartja, — mondá a szabó és ez ellen a bírónak sem lehet szava.
Jallas II-til jallas 17-%. 1875.
Hó- és heti- Katholikus nap-
nap
tár
Protestáns | $ naptár jotj
28. Vin. v. pünk. ut. — Kat. ev. Vala egy gae-dag ember, kinek sáfára vala. Luk. X?L 1—9. - Prot. Ep. Rom. 71 19—Er. Márk. Vili. 1—9. — Oör. ev. Máté VIII. 5-13.
11 Vasáraap
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök 16, Péntek , 17 Szombat
C 6 Pius pápa. Henrik császár Margit szfiz Bonaventur Apostol oszlása Kármelhsgyi b. Zoroard Aodr.
Panass emelkedett egy városban, hogy éjjelenkint sok jómadár járkál as utcaákon. Egy eré-lyes éjjeli-őr a sötét éjben lámpát gyújtott s ugy
C 7 Eleonora Nábor Jenő, Joel
Ramillas Apostol, oaaláas Faustas
Zobor
Felelős szerkesztő s kiadó : Bétfrfl Ujt8.
Figyelemre méltó!
0«04-5) A valódi
W I L H E L M-féle
0
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theának
orvosi és''általános hatása világosan előállítva.
í »akis a sok bizonyság ezen fenuevezett kitűnő theának hatásául a rsúszos éa köszvénves bajokban- indított aira. hogy mellette szól-jink. — Sokan vannak, akik évenkint kénfürdót használnak, hogy caú-vaKy köszvényes fájdalmaikat enyhítsék. Tehát kétszeresen fájdal-azokra néave, a kiket vagyoni állapotuk, vagy nagy elfoglaltságuk »»adáiyoz, a termésxet ezen gyógyerejét élvezhetni ; örökös iaenvedéare *«nnak kárhoztatva. — Ezen esetben tehát e thea mint üdvhozó mutat-ko«k éa azért nagyrabecsülendő is. Eaen theának specifieu« hatása van, 1 bfcieg vizelletére, az iaaadtaágra éa vérre, a mely észrevételt a hugy "» izzadtság vegytani elemxése által tettftk éa minden csúz és kösavéoy-szenvedő, aki ezen theát haaanálja, maga éazre veheti a változást * Tizei léten, amely néhány nap múlva mindig aavaroaabb lesz és végre ''♦ülepedik, a melyben a beteg izgékony anyagok tartalmaztataak ; — e mellett tapasztalja, hogy fájdalma naponkint kisebbedik éa végre egé-»*eo megszűnik.
Épen igy viszketést okoz ezen thea a testbőrön ; (ha alvás elótt ▼étetik) és Iaasu kigózölgézt, amely s szenvedőnek nagy könyebbséget
okoz.
Ezen thea élvesete semmi esetre sem kellemetlen; nem akadá-''yozza a* emésztést, sót némely egyénnél még székeléat idéz elő — Te-elég okunk vau ezen theát, mint uagybecaö gyógyasert csúz és kőaa-''•dj kllönő en kiemelni.
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák, a csúz és köszvény elleni vértiaztitó thea feltalálójának Neunkirchenben.
Kötelességemnek tartom a nyilvánosság utján köszönetemet kifejelni Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben, — azon hasznos szolgálatokért, a melyeket nekem köszvényes bajomban az ő vértisztitó theája tett; ezt azért teszem nyilvánosan, hogy az ezen rettenetes bajban szenvedőket fentnevezett theára figyelmeztessem. Nem vagyok képes leírni azon rettentő fájdalmakat, melyeket három éven át szenvedtem, minden időváltozáskor és a melyektől sem a gyógyszerek, sem a kénfQrdők Badenben, Bécs mellett nem voltak képesek megszabadítani. Álmatlanul hánykolódtam ágyamban egéaz éjeken át, étvágyam szemlátomáat fogyott éa eróm kevesbbedett. Fennevezett theát 4 héti4 használván, nemcsak fájdalmaimtól szabadultam meg, hanem testi állapotom is megjavult Én megvagyok győződve, hogy minden e bajban szenvedő, aki e theához fordul, annak feltalálóját Wilhelm Ferencz urat áldni fogja
B udschin-Streitfeld grófnő, alezredes neje, Béca Wáhringer Hauptstraase.
Óvás a hamisitás ós felcserélés ellen.
A valódi Wilhsha-féle antiarthritís, antirheumatikus vértiaatitó-thea csak az első nemzeti Wllbelai-féie vértisatitó-theagyárban Neunkirchenben Béca mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- éa ctasitással ellátva 1 frt., a bélyeg éa pakóláa-dij 10 kr.
V At.cs. közönség kényelmére a valódi WHMa-félc satisrtkrIUs és aaUrhsnutfluis vértisztitó thea kapható :
Nsfy-Kssizsás: Rssssberg Fsrssez urnái. Zágrábban: Mittlbach Zsigmond: Kőasegen: Csacainovita N, Keszthelyen: Bosenberg Ema-nnelnél; Kaproncaán : Werli gyógysserésa; Sopronban : Wrchovsaky ; Szombathelyen : Pülich Ferencz gyógyszerész, Saaunáru: J. Boaain gyógyszerész éa Szigetvárott: Grünhut Miksa uraknál.
Pályázati hirdetés.
Somogymegyében kebelezett horvith - szent - miklósi községben üresedésbe jött cántor és tanitói állás folyó julius hó 22-ik napján, reggeli 8 órakor választás utján fog betöltetni.
Minek folytán felhivatna!; a pályázni ki?ánók, hogy kellő okmányokkal felszerelt folyamodványaikat folyó julius hó 18-ig Horváth Szent-Miklóson, utolsó posta N.-Kani-zsa, az iskolaszékhez czimezve adják be, a választásra pedig személyesen jelenjenek meg. (1724—1)
Kelt H.-Szent-Miklóson, 1875. julius hó 8-án.
Az iskolaszék.
A legnagyobb
YASBUTO&GYift
t Bécsben,
III. Marxer utcza 17. az. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
f
K OTZO PÁ L,
GARRETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérugynöke
ajánlja ezen hírneves gyár mezőgazdasági gépeit, úgymint gózmozgosyokat. fa- és szénneli fűtésre, valamint szalmafűtésre, cséplógcpeket gőz-, ló-, és kézi erőre.
Gabaatisztit» «épeket malmok számára Puhlmann R.-től Berlinben, különféle fajú kitűnő rostákat Trisarékot. konkoly, babó és «ab tökéletes kiválasztására.
Űszöfltttttitó rostákat, fölftlmnlhatlanok a gaboaa táaatitáaára ImbmtM a. ,
nyű hulladékoktól. 0fU)i * •«***>>> köny-
ŐHlisilm»lt répavifókat, umfciy^kit, különböző kat stb. stb. különösen:
"fJBifbaa lutavmd,
JEredet* GARRETT R. és FIAI legigabb, könnyebb és olcsóbb szerkezetik sorretógépelt
Árjegyzékek kivánatra bérmenten.
Jótállás mellett 1000 forintot
fizetünk bárkinek,
a kinek a világhírűvé vált cs. k. lf. szabadalommal ellátott
haj- és szakállnövesztő-szesz egysxeAmind fejkorpa kiirtó szer
Tovibbi
és a hozzátartozó valódi steier havasi fú kenőcs hasz-nálata mellett haja vagy szakálla nem nó, mely szereknek minden további feldicsérése annál feleslegesebb, mivel jóságukról mindenki a feltalálónál naponta meggyőződhetik.
A ha táj bármely korban, sót kopaszság mellett is legfeljebb hat hónap alatt mutatkozik, a haj kihullásánál nyolc* nap alatt: fej-korpa" képződésnél pedig már háromszori használat után
jótállás jegy.
*Bejegyzett óvó bélyeg.
» s I v e a
megfigyelésre!
Nincs többé vörös, nincs többé ós» haj ai egyetlen, másutt nf>m létező, minden concurrentiát kizárd valódi "S legjobb.
hajifjitó tej
használata mellett, anélkül, hogy, mint más szereknél a baját előbb zsírjától megkeltene fosztani; mely szer, valamint a hozzá tartozó hi-res é« igen bámulatos módon . készített bajképző és erósitő gyökerek és füvek alkotó részeivel vegyitett valódi dió-hajkenőcs és a legjobb valódi dió-olaj ée eddig még nem létezett gyaata rvd ko-HŐes elősegítik a baj növését.
Arak : Egy alabástrom-üveg tégely baj- s szakáinővesztőszer Kis tégely . . . . Egy alaba8tromaveg tégely valódi steier havasi ffi kenőcs .
Megbízható és gyors. Kzállitásra ajánlják magukat:
l w r a n e k és t él r a a,
illatszer árusok és szabadalom tulajdonosok, a kikhez intézendő minden szóbeli vagy iráabeli megrendelés^
Bécs, VI. kerület, »argerNpital*a»»e ftio. 26.
Árak : I Árak:
Egy üv. hajfestószer S frt — kr. I
Egy üvegcse hajíestó- j Egy tégely valódi dió-
5 frt - kr. 2 frt 50 kr.
2 frt — kr.
szer valódi dióolajjal csészékkei s kefékkel .....5 frt — kr.
Egy üvegcse valódi dióolaj . . . . 1 frt 50 kr.
hajkenő barnára és feketére festésre .2 frt — kr.
Gyanta rudkenőcs .— frt 80 kr.
Mindenki kap egy ezer forintra szóló jótállás jegyet.
A tapasztalá* bizonyítja, hogy készítményeink minden családnál nélkülözhetetlenekké váltak. Fótárbáz rét»zletbeli árulásra e*ye8e*yedül Weisx József gyógy szeren* urnái
Stadt, Tuchlauben, 27. sz.
Az arcxkép, mint óvó bélyg készítményeink mindegyikén, a cziznlapocskákon és az utasításokon látható. Megrendelések külföldről ca&k az illető araknak készpénzben beküldése, a vidékről készpénzbeküldés vagy utánvétel mellett gyorsan teljesíttetnek. — Csomagolásért 20 krral t5bb. — Aozim pontos kSzlését tisztelettel kérjük. — A viszont eladó urak Megfeleli árleengedésbeo reszesBlnek.
A t. cz. vásárló közönséget saját érdekében felkérjük, kizárólag caakis llaw-rauek készítményeit rendelni me^, mivel a világon páratlanul állanak szé-■~m delgés nélkül ; hogy más szédelgeasei járó készi tm é nyekk el i felcserélés ne ^^"•történhessék. (1713-2
Drezda, WlSSí"
IA 248,000 V KárkáT
COHN LÁZÁít 8ÁM8. | ^^^
246,0001>. méLTicaa
nagy nyereményt '' *
„Szerencse ós Áldás Cohnnál"
jelige alatt; az e azámu sorsjegy Bfnt mAr ft,_
Inét nálam vétetett; különben i. a^ mnlt e. jelen érb^ ^'' ^oe^nyeremé^^ék ^nt, tiaztelt Vy f ííli í
I millió 350,000 b. márkát
fizettem ki nyereményekben.
pén^uor^1 bixt0lit0tt érdek- "talán iaa^rt nagy
7 millió 650,000 b. márka
köretkeaő nyer^ények SrtMM kí-tauataak :l~gy fi.ysrs.esy s etetleg $75,000 b. mSuTrész
legein 250.000, 1«5,000, 80,000, 60,000 50000 40,000, »6,000, Wr 30,000/l^ir^ *4 000
20,000, 1-szer 18,000, 8Wl5,000 8 ™ 12 0€*T
1S00, ölO szer 600, 10-szer 360, 597-m« 300 240 19.300 .zor ISI, 17,541-sser 120, 60, 48V, IS, 12 és 6 b. marka. ''
Az 1-só osztály nyereményhoaása hivatalból
f. évi julius 14. és 15-ére
tűzetett ki, melyre
egy f^éiz eredeti sorsjegy ára caak 6 frt o. é.
{6Í • . - n 3 ,-kr. «gj negyed . . . 1 . 60 .
Ezen aa állam czimévei ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételé* bérmentes aegkoldése ntán még a leg távilYbb r ilt
hozás ntán tl-
taktartás mellett azonnal pmImm merkaldöm tisztelt órH-v.u. imnek. Széleskörű öss«köS^imnslfb«a abte mwte«^ iyert ftl lakhelyé. U kifizethető. 8 " WWéey a
üf-*" »tr«|eiy.itrt egysze-
_ rten pestaataivásyDyal is esaközölbetó^
LAZ. SAMS. COHN
(1719-3) in Hamburg.
Hanpt-Comptoir, Bank- u. Wechseigescháft.
L
„MERCANTILE" magyar angol biztosi tó társaság.
Van szerencsénk ezennel kőttudomá*ra hozni, hogy üzletünknek a magyar királyság és testvérorsságai területén való megindithatáaára a leefeUSbb ióváha^váat m.»»««^*,. -.klkaí « u . a tűzkár elleni biztosítás terén már megkezdtük. * 8 J m«rnyerven, működésűnket egyelőr*
Czélunk a biztosítási dijak olcsósága álul, a lehető legkedveaöbb feltételek — s általában másnemfi lényeges könnyítések, — valamint a káreseteknél nonto. lm *u i . / ^
caülését és bizalmát kiérdemelni. Biztosítást vállalunk ily alapon • P M **orM W*™ » köaönség be
tüz^éír ellen
lakbázakra, gazdasagi epiletekre gyárakra, műhelyekre, mindennemű gépekre, ám-raktárakra, baterokra, raba- és febénwafiekrs. gazdasági sztrekrs aarbára azántófsidi a* -.t.í
> Saját tőkénken kivfll jelentékeny inértikben fokona biztosítási képességünket azon sxoroa ÖMzekötteté«. melyben a világhírű '' mww tarmeaysarc.
^North-British and Mercantile Insurance Company*
bkizttositó ,illunk'' "e,y ben alapult s Londonban és Ediabnrgbaa székel, s a mely társaság legfelsőbb helyen jóváhagyott alapssabályaink értelmében aa álulank vállalt biatositási
e|(éHz terjedelmekben és ÖM*zegÖkben
átveszi viszontbiztositásk.''pen, s ezért egész liatalm .« tők.''-jével kezeskedik, mely t5ke jelenleg meghaladja a 37 millió forintot ezüst pénzben — és netaláni oör-esetekben murát .« itt«,: kj^í—v -.xi^r t. ,, , A .North brítish and Mercastile Issaranoe Company - melynek elnöke Roxborgbe h< rezeg, alelnökei Sltberland és AberMra hercz^k, 1 már ho«,n "íík Tu ^őnvö^ K írU"
minthogy viszontbiztosításban all majdnem valamennyi hazai biztoaitó-társasággal, — köztük a budapesti .1. magyar általános biztosító társasággal,« a kolozsvári Victoria- társaaánal rtb —'' . L® naaaoan, saságok a inaxi«nal-ö-szegeiket meghaladó biztosításokkal tíibb száz millióra menő összegekig a nevezett angol társasággal léptek vissontbiztositási kancsolatba s"ilv . vü^ vj^ v •
táraaságet a magjar-os.trák biztosítási üzletben jelentékeny hányaddal vonUk érdrkeluégbe. . pcsoiazoa UJ móúon a .North britaak and MercantUs*
Azon bizalom, melyben a hazai társulatok ily kapcsolat álul az angol társaságot rés*esiték, elég viUgos bieonyitéka annak, mily elSkelS állást érdemelt ki macának a Nartfe hritíak mmH m -
s elég biztos jele annak, mily méltó elismerésben részesitik a társaságnak évtizedek óU folyUtott becsületes működését s mily nagy biztosítékot találnak táckfirfl hirto«;tA.; Wi^lxT^iT. i j '' flBf
bat, hová működése kihat. ^ Bixiositasi Mpeeeégébea mindazon országok-
Midőn jégül még megjegyeznSk. bogy a North brltlsb aad Meroaatlle Insiraaoe Coapaay" réseérffl a magyar királyság ée Uetvérors^ai UrűIeUre L áluláaos fslhaUlmaaottá KUaka fivBr«« ti
bornok ur, helyettesévé, 11. felhaulin»írottá KuBOSSy Lajos ur, a n.-kanixsai fSűgynökévé pedig aiapaa Hyorgy tt-
STEINITZ MÓR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelhetóen igyekezni fogunk a közbizalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni.
Vonatkozva a megelőző körlevélre ajánlom magamat
tűzkárok elleni biztosítások
A rMercantile"
magyar-angol biitoútó tártaság.
S^y1™ lkir iag6'' akár ingatUn va?yont >»«"leg, midőn egyszersmind a legjutányosabb feltételek mellett aaon lessek, hogy szilárd elveket » as előforduló káreseteknél gyors és késaségee eljárást
,^fúttal bátorkodom síives figyelmet arra irányozni, hogy a „Meroaatils" szorosabb viszonyban állván á .Ntrtb-BritUh aad MSTttaatÜS Ivaaranne Ca-na.y« .,] « ______. . ^ . __
Milliót meghaladó ezüst péaztttéjével, a legmesszebb torjedő biztosítékot nyújtja, kÖvetkesSleg minden lehetó igényt kiklégiUni képea ««TtCOO Lompoty -val s támogatva annak hatalmas 37
Örömest ajánlkozom mindennemű értesítések megadására és Uljes tisztelettol vagyok
(1711—4) a .Xercantile- magyar-angol biztoritó-társwág «ügynöksége Ntgy-Kanksán :
4 Steinitz Mór.
Wajdits József lap-ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Malom-eladás.
, Kapron csá hoz óra távolságba a vaauti Állomás alatt Kapnvmca folyón álló 3 emeletes falazott malom épület, három kerekű tízí malom és 24 lóerojü gőzmalom 3 köre, hozzá tartozó lakházzal, két istállóval, két pajta, nagy háti és konyhakert ée a a malom körül berendezett 16 hold szántóföld és réttel saabad kézből előnyös feltételek mellett eladandó,- értekezhetni a tulaj-donoaoknál Kapronosán. (1718—2)
Zelenkó Péter, Gyurkan József,
tulajdonosok.
WWOOOQOOOOOOOGOOOOOÖÍ
5000 forint
1 '' ->r>< . (1720-2)
évi 12°|o kamat és biztosíték mellett kisebb összegben is jövő szt.-Mihályrakap-hatő. Bővebbet e lapok kiadója ad.
^ooooooooooooo()Oö(i(»nt
VAGY-SANHBA, 1875. JbHM lá-én
tizennegyedik évfolyam.
J
Cüftzstétf sr: £
att« . . 8 frt V
fél «VTS ..■• *> ,
KOV ***** Jf) kr''
Htrtstsssfc
6 hasábon petiUorbaa Ü 7, m«Jod»mor 6 • minden t torábbi torért 6 kt
stilttérben
loruaatnt 10 kTSR »4-
-.etnefc fél Kincstári iUsták miadan je« hirdetésért kU 3U kr. fiaatandS
— i
l
iadani kttlönf
J
előbb
-SOMOGYI KÖZLŐN
1 lap sssüesri i ysfí réttét ílletó
előfizetések, |j sat. a ssei
bér-
NAAT-KA Mffli [ Takarék pénatári épület, | íöldaaint
eaek iamsrt maakatár-aaktói fogadtatnak «1
| Kéaáratok tímu awn k Oldatnak.
Kagy-Kanizaa varos helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd ögytef .a „nagy kanizsai kereikadeImi t iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár a »zalamegyei általános tanító-testületa „Zala-Somogy* gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értemtíie.
Meteriklni kétszer, vasarnap- csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Csengery Antal,
mint a nagy-kanizsa kerületi választó polgárok képviselőjelöltjének beszámoló és programmbeszéde.
- 1875. jul. 5-én. — vVége.)
Hová juttatták a közjogi pártok viszályai Frauczia és Spanyolországot! Ellenben a pártoknak nem egyesülése, csak alkalmi szövetkezése is minden nemzetnél nagy eredményeket idézett elő. (Igaz !) Tudjuk, hogy Anglia két aagy történeti pártja caak a X VH-ik században kétszer függesztette fel viszálkodásait, kétszer egyesi tette erejét közös ügyben. S följegyezte a történetíró, hogy első szövetkezésük állította vissza az egyeduralmat; a második az alkotmányos szabadságot mentette meg. (Éljen!)
A két nagy országos párt egyesülése hazánkban mindenekelőtt megadta egy erős kor-, mány alakításának legfőbb föltételét. (Igaz !) Nagy és tömör többséget állított elő oly pillanatban, mikor oly nagy feladatok vannak előttünk, mint államháztartásunk rendezése, s nemzetközi egyezkedések, a melyekkel legfontosabb közgazdasági érdekeink állanak kapcsolatban. (Ugy van!) .a kormány, a melyet ilyen párt támogat, méltán mondhatja el, hogy a nemzet háta mögött áll. (Igaz !) Az alkotások, az egyezkedések, a melyeket ilyen párt iétesit, a nemzet részéről is szükségkép nagyobb megnyugvással találkoznak. (Helyes!)
A két nagy országos párt viazontegyesü iéae egyszersmind egy be forrása a meghasonlott, csaknem ellenséges táborokra oszlott magyar elemnek. A folytonosság visszaállítása a pártszer-vezés terén is, fölfogva a fonalat, a hol 1848-ban elejtettük. Ugyanaz a szabadelvű pírt, a mely 1825-től 1848-ig a művelődés, alkotmányosság, •zabadság és reformok előharezosa volt e hazában, azon módosításokkal programmjában, a melyeket a helyzet különbsége szükségkép előidéz. Nem s szabadelvű iskolák általános tanainak könyelmfi eccleticismusa, tekintet nélkül szükségeinkre, viszonyainkra. Nem általános, elvont, szélsőségben felállított elvek, hogy hu. sokat követelünk, valamit
nyerhttsOnk. Az ahrsk kimondásától aa alkalmazásig most csak egy lépés van. Már ezen okból is gyakorlatibb irány. Politika, mely egyaránt megkérdezi minden alkalommal a tudományt és sc életet. Jól tudja, hogy az államban éiő szervezettel van dolga, a melyen nem szabad könnyelmű kísérleteket tenni; s hogy nem minden változás elő haladás. Szabadéi vü-ség, a mely előítéletek nélkül keresi as igazságot, de nem törekszik minden tekintélyt lerombolni. Különösen Védi as alkotmányos kormány tekintélyét; erős és tekintélyes kormányra lévén szükségök a nemzeteknek, hogy boldoguljanak. Erős és tekintélyes kormányra van szüksége különösen Magyarorsságnak. (Igaz!) De nem kevésbbé ostromolja a demagóg irányokat, mint a kényuralmat, tudván, hogy a rend a szabadság legfőbb biztositéka. Tudja egyszersmind a történetből, hogy a hazát erőtleniti meg, a ki a polgárokat közönyösekké teszi saját ügyeik iránt. Igyekszik ez okból fentaftani, mint a jogi állam életföltételét is, az állam és társadalom közreműködését az önkormányzat terén, olyképen, hegy a helyhatóság társaddal mi élete át meg át legyen hatva az állam irányában a kötelességek érzetétől. (Helyes !) Hirdeti, bogy a jognak szük-szégképen kötelesség felei meg; hogy a polgári jog helyes gyakorlása iránt biztosíték követelendő ; hogy általában a szabadság felelősséggel jár, becsülni kell azt tudnunk másokban, hogy magunk teljesen élhessünk vele, igássá gosan keli gyakorolnunk, hogy tartósan bírhassuk. (Ugy van 1) Szabadéivüség, mely egyaránt távol van a régibb közgazdaságtan és az ujabb socialista iskolák egyoldalú irányaitól, a melyek közöl as első a közgazdaság terén az állam minden beavatkozása ellen tiltakozik, mig az utóbbiak mindent az államtól követelnek. Szabadelvűs^, mely a merészséget az alkotásokban bölcs mérséklettel tudja egyesíteni; reformra törekszik, hogy meg''nentsen a forradalomtól. Nagyrabecsülése a szövetségnek, a melybe a pragmatica sanctio hozta nemzetünket; s teljes méltánylás* a velünk szövetséges népek érdekeinek, viszont követelve a mi érdekeink mél-tányolását. És a mit legelöl kell vala monda-
mmden eljárásban
mindenek fölött szemelőtt tartása azon fő iránynak, hogy fentartassék a szellemi és anyagi erőben gyarapodjék a m a g y a r állam! (Viharos éljenzés!)
íme, araim, az én képzeletem szerint a szabadelvű párt programmjának íőbb vonalai! (Éljen! és taps.)
Többet, részletesebbet adni a párt egy igénytelen tagja ném lehet hivatva. Nem is volna as lehetséges. Nemcsak mivel rész szerint vagyon bennünk as ismeret: de azon okból se, mert nem egyes kérdések, a melyek iránt nyilatkozni szoktak ilyen alkalommal, a kiket a választók bizalma erre fölhív, — hanem a kérdések egész tömege, egy alkotmány ozó gyűlés roppant föladata, egy állam összes viszonyainak rendezése, mondhatni ujjáteremtése vár a jövő orssággyülésre. (Ugy van !)
Mennyi erő, mennyi szakértelem közreműködése szükséges ily nagy feladat megoldására!
Adja Isten, hogy a férfiú, a kit önök bizalmukkal tisztelnek meg a napokban, a ki hivatva less részt venni a nagy munkában, a melynek programmja nem egy rövid beszéd, de egy uj „Világ" egy uj .Stádium" keretét is túlhaladná, azzal léphessen föl önök előtt, ha letelik a megbízatás ideje, hogy a nagy föladat, ha nem is teljesen, legalább hástartásunk és legéletbevágóbb ügyeink rendezésével, meg van oldva! (Éljen, éljen, éljen!)
Beszédét élénk s szűnni nem akaró éljenzés követé!
G1 a v i n a: Figyelembevéve szeretve tisztelt képviselőjelöltünk nagyreményű beszédét, figyelembevéve azon hathatós felfogást, melylyel az országgyűlésre hatást gyakorolni fog: elmondhatjuk, hogy kerületünk nem csalatkozott (Igaz.)
Midőn nagyontiszteit képviselő ur (éljen Csengery! éljen 1) pártfogásába ajánlanók magunkat, kívánjuk, hogy a nehéz munkát sikeresen bevégezze s hogy ót
szerencsés családi körében az Isten sokáig
éltesse! (Éljen!)
Vége: 12 óra 52 perez.
Délután egy és fél órakor díszebéd a „ Korona* vendéglő teFemében s á terem mellett alkalmazott sátorban tartatott még. A kétszázon felül levő teríték izlésteljesen volt berendezve. A pohárköszöntések hosz-szu sorát Belus József polgármester nr nyitotta meg ő felsége a koronás a*g$ar bosszú élete s boldogságáért emelvén ^ poharát, melyet fennállva háromszoros éijea kisért. Glavina Lajos a kerület nagyérdemű képviselőjelöltje Csengery Antalért, — Csengery viszont a kerületért, — Üj: laky József plébános Csengery ért, — Sél-lyei László Tisza Kálmánért, Ujlaky a szabadelvűpárt elnökei Inkey László s Mar-tinkovics Károlyért, Séllyey László Dqák Ferenczért, Wlassics Gyula az önkormányzatért, Plihál Ferencz Csengeryért, Ujlaky a törvényszék tagjaiért, Dr. Schreyer Csengery ért, Gabelich Imre a testvériségért, Bátorfi a szabadelv húségért, Dr. Laky Csengery fiáért, Séllyey Wlassies Gyula- s Bátorfiért, Ujlaky Nagy-Kanizsa várót polgárai- s polgármesteréért, Simon Gábor Glavina és Séllyeyért, Bátorfi Csengery családjaért, melyről azonnal nejének táviratoztak, Molnár Alajos a vámszövetség-ról beszélve Csengery ért aat. sat. emelték poharaikat. A jó kedv s jó kedély szűnni nem akaró éljenzésekben tört ki.
Este felé szeretett képviselőjelöltünk a Polgári-egylet kertjében időzött, hol ez este tiszteletére népmulatság rendeztetett, de melyet nem várt már be, mert az éji vonattal , visszautazott Budapestre. Az Indóházhoz számosan kisérték ki, elindmlás
TÁRCZA. i
Hat hét Olaszországban. !
Irt«-. Dr. Tjaky Kristóf. Visszatérve 6 heti olaszhoni utazásomból, '' barátaim és ismerőseim felszólítottak.^ hogy a '' vüág ezen legszebb és legérdekesebb orszagá- [ nak gyönyörű vidékeit és tölülmulhatlan műkincseit, — kapcsolatosan élményeimmel, — beszéljem el.
Mivel azonban a, távollevőket összegyűjteni e czélra vajmi nehéz, külön-külön mindegyiknek az egéss ut részleteit előadni fárasztó: azt határoztam el magamban,hogy naplóm jegyzetei nyomán a mindenikünk által olvasott „Za-lsi Közlöny "-be fogom utazásom leírását ko zoíni. Teszem ezt annál is inkább, meit legforróbb óhajom a tisztelt olvasók kösül a lehető legtöbbekben vágyat gerjeszteni a ssép Itáliának megtekintésére. ,
Igsz ugyan, -hogy Olasshon beutasásáról * annak legtüzetesebb leírásáról a világ minden 11 y elvén egész irodalom létezik; — készségesen beismerem azl hogy mindesen alapos és jeles munkálatokkal igénytelen leírásom a legtávolabbról sem képes verseny esni, hanem sst is °*£7on jól tudom, bogy esen ssép; törtéoelmi-ic£, — földrajzilag, assthsticsileg kifejtett ssnn-kálatok épen nagy terjedelmüknél fogva na-&yon kevesek által nséi lány oltatnak s bistoaab-b*n merem reménylsai, hogy egy hetilap tár-<** keretébe a legérdekesebb résseknek rövid leírását ss egyebekkel nagyon is elfoglalt kö-*önség örömestebb fogja nlisii
Sokat hallottam Olaszország felől utazá-*ota ©lőtt g a képselődés mindezeket sokszoro-
san fokozta, most visszatérve esen tündér hazából, őszintén beismerem, hogy s legcsapon-góbb képzeletet s a legköveteíőbb várakozást a valóság nagyban túlhaladta. Az enyhe éghajlat, a mosolygó kék ég, a tenger leirhatlan vál tozatu szépsége, a narancs- és olajfaiigetek illatos árnya, háttérbe mindenhol az égbe nyúló havasok fénylő csúcsaikkal, ssóval a bűbájos természet versenyez a művészet legnagyobb remekeivel. Érzi az utazó, hogy ezen tündéror-szág egyedül volt méltó arra, hogy Rafael, Mi-chel Angelo, Corregio,GuidoReni,SalvatorRoza stb. stb. szülőföldje legyen s hogy műremekeiknek mintául ssolgáljon. De eseken kívül a történelmi mult az, mely Olaszhont a legérdekesebb orsságok egyikévé teszi. Minden talpalatnyi föld, az ó , közép- vagy újkor valamely nevezetes eseményének volt ssinhelye, miként Mózes s csipkebokornál, ugy e helyen utazó is elmondhatja: „Szent a hely, a hol vándorolss."
Lélek és saiv felemelkednek itt s hétkös-nspiasság köréből, a mivelt kedély bámulat és áhitstteljes benyomás alatt áll.
Hozzájárul mindesekhes, hogy nincs a világon ország, melyben bármi tekintetben rövid idő alatt .annyit tanulhatna az utasó, mint Itáliában. A köhő, festéss, szobrász, épitéss • bárminő művéss lelkének eszményeit ott megtestesülve találja; ki e téreni tanulmányait befe jszni és megkoronázni akarja, ide siet a remekek remekeihez, amiről előbb csak sejtelme volt s amiről geniuas homályos csalóka képet nyújtott > a mintán titkos vágygysl epekedett elérhetés nélkül — s clsssicus művekben mind ast feliéti.
As ipsr majd minden neme, de különösen azok, melyekhez emelkedettség,— islés, művé-
szet kivántafik^ttTvirágzanak. Ki kell emelnem a selyemipart, melynek Francziaországon kivül itt van kiváló hasáj*-
Oh bár gazdász hazámfiai mindegyike megtekinthetné felső 01as?hon virágos mezősé-geit; melyek egy óriási kertnek vagy ligetnek tütraek fel folytonos eperfasoraikkal diadalív alakjában összehajtott szőllő lúgosaikkal.
Hány rakoncsátlan, szabályzatlan folyó önti el hazánkban árvízzel keserves munkálattal müveit földjeinket, hány vizszakadék, görbe kanyarulat tesz hassnálhstisnná egéss vidéke ket, melynek talaja as őstermészet minden ál dásával telve van ?
Ami nálunk csapás és félelem — Olasshon-ban a legnagyobb áldás s as ipar és mesőgas-dássat legfőbb emeltyűje. Ott a ssárasság és eső hiánya nem tesz tönkre egész területeket, mint nálunk — mert minden folyó tudományosan szabályozza, evekből minden mesőség esatorna-rendsserrel ellátva, s ily képen a vetemények tetszésszerint megöntöshetők lévén — a jó termés msjdnem teljesen bistositva van.
Nincs ott egy talpalatnyi térség, mely a talajnak vegyelemsése után a legcsélsserübben felhasználva ne lenne. Figyelemmel megtekin-tém a mezőkön a szarvasmarhákat s egyéb házi állatokat, minő különbség ez és a mi állattenyésztésünk között!
Eltekintve, bogy a szakemberek menynyit tanulhatnak, elmerem mondani, miszerint minden mivelt emberre nésve valóságos iskola Olaaahon. A történelem bolt betűi megelevenednek, a mikor as utazó aa események ssánhe-lyére lép. „Itt vonult be a győztes hajóraj Can-dia elfoglalása után" — „Itt járt Scipio Afiri-oanus" — aItt volt a fórum, a caesárok palo-
. I
tája, a Panthen" „Itt Pompeji- - „Itt jött reá Galilei a nagy lermésseItörvényre," „itt született Columbus Kristóf- sat. sat. Varázserővel vésetnek as emlékesetbe — hogy ott örökre megmaradjanak. ^
Olaszországba leendő utasást különöse« sjánljs mindenkinek a rendkívüli olcsóság — mely viszony itvs Magyarországhoz, itt feltalál -ható. Nagy túlzás nélkül, tapssstalás alapjáé mondhatni, miazerint ami nálunk egy focist, ott egy franc.Pedig es as utazó zsebére nagy- különbség, 1 frt egyenlő lévén 2 és fél frankkal!
Most tehát ennyi bevezetés után kesdjttnk utasásunk leírásához.
Kanizsától Triesztig s Trieszt
A kikelet legszebb havának május l*sdnapjának délután ján kezdettük meg nőmmel oisss-országi utazásunkat. Minden podgyássunk két kis késibőröndből s egy szíjjal összeess telt felső ruhacsomóból, mégis egy esernyőből áliott. (ünnepélyesen kijelentem, hogy semmiféle női k»* lapskatulyát sem vittünk magunkkal.) Eper hála és köszönet Baedeker abbeli tsnáólának, hogy sok és nehéz podgyásst as utasó ns vigyen vele, — a melyet követtünk is ; mert a lsir^a-tatlan élénkségü, roppant forgalmú világvárosok indóházsináli megérkezés, valamint aa ¿elutazásnál -• nagy könnyebbségünkre veit séjr-szerre s vraggon ba, hajóba vagy bérkocsiba pé-ülni s akadálytalanulrendeltetésünk belyérs jutni, amíg másoknak két- háromnegyed faügjgei-lett k&aködniök málháik feladása éa kivételénél, annál is inkább» meri idegen orsság, idegen nyelv, idegen ssokások as ebbeli vssaődségeket megkétszerezik. Tissta szivemből ajánlom ]ém is minden utazónak, hegy podgyáűsaükafele-
- . . - »
< elóttöiavina Lajos & »egyei szabadelvü-párt elnöke szívélyes szavakban búcsúzott el.
Ez este Blau Pál ur kies fekvésű szőlőhegy fénytengerben uwott, valamint jö-vetkordusan felzászlózva, mozsárágyuzást rendezett s a meglepetés sikerült,
íme dióbéjba szorítottuk mélyentisztelt s szeretve becsült iiagy hazánkfia Csen-gery Antal képviselőjelöltünk köztünk történt időznének leírását; adja Isten, hogy a legszebb egyetértéssel egyhangúlag képviselőnkké választhassuk!
'' Yégül nem mulaszthatjuk el, közleményünk elején készséggel kijavítani ama Í hibás kitételeket, melyeket a gyors leírás s hirtelen tett közlés idézett elő; ugyanis nem mondhatta s nem mondotta azt mélyen tisztelt képviselőjelölt ur, hogy: .pártolja a helyi érdekeket azon hazai érdekekkel, melyek vele nem ellenkeznek,« e helyett az értelmezendő, hogy a helyi érdekek ; támogatását ígérte, a menyiben országos érdekekkel.nem ellenkeznek; továbbá: .felekezeti tan igazsága" helyett .felekezetek egyenjogus a<ga" ér-
* tendó.
/ - T---.
t Helyi hirek.
•• >■ Királyi Pál bárom izben letenyei, -utóbb bsksskerületi országgyűlési képviselőhöz Baksakerület kővetkező iratot intézett, melyben ujolag * képviselő jelöltség elfogadására kérik: Nagyságos ur,szeretve tisztelt voltorazág-gyülési képviselőnk 1 Folyó évi junius hó 14-én Bsksán a kerületben létezett két politikai párt egyesülvén és szabadelvű párttá átalakulván, az alkalommal a küszöbön álló országgyűlésre képviselőjének nagyságodat jelelte ki közfelki-á 11 tással. Midőn mi alulírottak, mint Bakaa választó-kerület szabadelvű kóréuek válaaztmá-'' nya ezen reánk nézve szerencsés eseményt őrömmel közölnék, i^zafiui bizodalommal kérjük ..fel nagyságodat ;miszerin t a szabadelvű párt részéről történt ezen jelöltségét elfogadni, és elhatározásáról minket tudósi tani méltóztassék. Egyúttal kijelentjük, hogy nagyságod tántorít-hatlan hazaszeretetét, szeplőtlen jellemtisztasá-• gát, kifogástalan szabadéi»üségét, fényes multj* sas egész haza .által tisztelt politikai pályája leend program műnk, s egyebet nem kívánunk. Végül azon édes reményben, hogy nagyságod kitűnő tehetségéit a haza és kerületünk javára jövőben is karöltve használandja, nagybecsű* hajkmiba ajánlottan, mély tisztelettel maradunk Bakaán, 1875-dik julius 4-én nagyságodnak alázatos szolgái: dr. Bevger Ignácz s. k. mint a ker. szabadelvű párt elnöke. Egerváry Károly s. k. mint választmányi tag,v Kis János i. k''. -választmányi tag, Pichovszky József s. k. Tál. tag, Baka Boldizsár s. k. vál. tag, Baka Sándor a. k. vál. tag, Kajcsa János s. k. vál. tag, Simon János s. k. vál. tag, Soós Kálmán s. k. vál. tag. ifj. Páslek János s. k. vál. tag, Fa-tér József s. k. vi<L vál. tag, Vasdényey Lajoe
teit szeméiyenként 50 fontra igyekezzék korlá-1 tozni.
- : Még egy kézszorítás, még egy „Isten hozzád'' a bennünket az indóházhoz kikésérő kedves barátokhoz, azután csengetél — fütyőlés s a vonat velünk elrobogott.
Amíg édes hazánkból ki nem ért a rohanó vonat, addig a tündéri Olsszhon láthatása nak vágya foglalta el egész valómat, a nagv-ezérü angolkerthez hasonló Muraköz,''változatos síépségü vidékein örömmel gondolám ,Hála Isten, hogy ez a szép föld félig ismét a mienk, báf csak rövid idő alatt egészen a mienk lenne." Mán» 2 án Csáktornyán tol nem sok idő múlva elhagytuk a hármas bérezek hazáját, mély sóhaj asállott fel keblünkből, olyaa. fájdalmas érzéssel búcsúztam el — mintha évekig nem térnék vissza.Mege<-Ő9Ítettem magamat, hisz hat bét múlva viszontlátom újra e földet. Mintha a természetes osztaná a vándorok bánatát,komor ffel Jegek boriták az eget, s az eső csendesen esni kezdett f Ha iiyjrővid távozás a hazától is fájdalmas, én Istenem, minő lehet a száműzött, a bfcjdosó keserve, ki örökre — örökre elhagyni ''kényszerül ősei hónát! Nincs ehez hasonlítható bánat,-nem hiszem, hogy ennek a halálos betegségnek orvossága lennel ... .
'' £1 &Jkomor: képek ... a fellegek is eltűntek, gyönyörű szép tavaszi ég mosolygott le .teánk s a kies fekvésű Pettau városkába értünk.
• . ''.Igazin csinos kis hely, — a Dráva majd két egyenlő- részre osstia a várost, egyik felén
• kegy tetőn nagy ék álaku régi, de jó karban lévő mánk felén szép kertek közeid elhelyezett barátságos házak s több gyár->fcpéfcVVidéke is szép, azonban Pettan hoz--Wk Wj kísel van, hogy mindnyájan ismerjük,
• uért leírását feleslegesnek tartom.
s. k. vál. Ug, Szabó József s. k. vál. tag, Tkff
Ferenci s. k. vál. tag, Horváth János s. k. vál. Ug, Soó« Pongrácz s. k. vál. tag, stb. — (Üdvösöljük a kerület t. választópolgárainak intézkedését, az ország elismeréssel tekint e kerületre, hogy a megye .nagyérdemű szülöttjét, Királyi Pált egyhangúlag választják meg! Szerk.)
— Nyilvános köszönet. A nagy-kanizsai teleky-utezai népiskola első fiosxtályábau a folyó 1874/5-ik tanévben, e hó 17-én Ur-tandó nyilvános vizsgálat alkalmával a kitün-tetendő szorgalmas tanulók részére kiosztás végett tekintetes Kaán Vilmos helyben székelő Ügyvéd ur kegyes volt, tíz ezüst frtot felajánlani ; midőn a tanügy iránt oly melegen érző s nemes szivüségéről tanúskodó urat üdvözölni szerencsém van: fogadja egyszersmind nagy becsű s utánzásra méltó jótéteményeért a serdülő ifjúság részéről forró köszönetemet azon óhajom kapcaában, hogy s mindenható »árosunk díszére, a nevelésügy gyáxnoiitására igen sokáig tartsa megl Nagy-Kanizsa, 1875. évi julias hó 10 én. Juhász Péter, az említett köz-ségi iskola tanítója.
— Nagy-Kanizsa város területén a húsfogyasztás utóbbi időben következőleg történt. Márcz. 10-től, apríl l-ig a városi vágóhídon levágatott szarvasmarha 144 drb., borjú 666 drb., sertés 140 drb. Összesen: 950 drb. Apríl hóban szarvasmarha 172 drb, borjú 540 drb, sertés 160 drb, összesen 872 drb. Május hóban szarvasmarha 222 drb, borjú 469 drb, sertés 216 drb, összesen 907 drb. Junius hóban szarvasmarha 215 drb, borjú 302 drb, sertés 210 drb, összesen 727 drb. N.-Kanizaa, 1875. jul. 9 én. Fürst Lajos városi állatorvos.
— Pergament papir. Kitűnő minőségű pergament papir gyümölcs-üvegek kötés-eére igen alkalmas, rŐfönként 8 krtól kezdve30 kr. Kapható Wrfjdits József kőnyvksreskedé sében. Kívánatra postán is szállíthatók.
— A nagy-kanizsai fŐgymnasium if-'' juságának vizsgálata a szavalat, mfiének, zene,
é« disztornázásból f. hó 12-én d. u. & órakor — daczára a szeles esős időnek — nagy számú közönség jelenlétében tartatott meg. Tisztelet és örök hála a mélyen tisztelt tanár uraknak, kik l fáradozásaikkal a serdülő ifjúságot ily örömteljes kiképzésben részeltették; tisztelet és hála nagyon tisztelendő Farkas László igssgató árnak, ki fáradhatlan szorgalma és ügy buzgalma által a tanári testület élén mind a szülőknek, mind a hallgató vendégkoezorunak annyi élvezetet, annyi kedves emléket szerzett. Odaadásának köszönhető ama páratlan rend, szabatos előadás, mely csak fokozta a tárgy értékét s mindinkább lekötötte a közönség figyelmét. Hogy a vendégkoszoru magát az előadandó tárgyak sorozata felöl tájékozhassa, e czélból a vendégkoszoru közt a müsorozatot litographi-rozva, szétosztotta, mi iámét egy ujabb intézkedés arra nézve, hogy kiki látva az előadandó tárgy czimét, annál nagyobb figyelemmel várja annak kimenetelét. A műsor minden egyes darabját szűnni nem akaró taps kisérte. A zene darabok kellő szabatosággal, az ének darabok a legszebb összhaogzat s könnyűséggel adattak elő, a szavalatok sikerülteknek jelezhetők. Kikeli azonban emelnünk Erkel .Hunyady indu ló"-ját, továbbá .Pepi tan te"-t, — mit kétazer kellett ismételni és végül a „Tanulók induló" -ját. Ez utóbbinak szerzőjét Hsjgató Sándort és
Rövid idő múlva Pragerhofba értünk, mely csakis arról ismeretes, hogy itt az utazónak néhány órát át kell unatkoznia Innen megérintve a pöltschachi állomást, (a rohitschi fürdőbe szándékozók ittszállanak ki) a vonat szűk hegyektől körül vett völgybe haladott tovább, több huta és vashámorok mellett. A látkör mindinkább szélesedik, az úgynevezett Lamm völgy kitárja népes falvakkal, szép rétekkel, zöld halmokkal gazdag vidékét.
Fokonkínt szebb lesz a vidék, ismét ugy összeszorul a völgy, hogy * rohanó folyó, egy sziklába vágott országút s a vaspálya egészen elfoglalják — egyik várrom a másikat éri, gyönyörű fákkal benőtt halmokon, meredek szik Iák tetején mindenütt templomok, s igen gyakran nagyszerű kolostor épületek tűnnek elő.
Egymásután következnek Cilii, Tüffer, Römerbad, Steinbrück. Valóban nem tudja az utas. hogy melyik felén a waggonnak nézegessen ki — oly változatos, oly festői képek kínálkoznak jobbról, balról.
Nekem egész Kanizsa-trieszti vonalon legjobban. tetszett Tüffer és Römerbad vidéke, — ide aztán szívesen jöhet nyaralni, a kinek semmi buja sincs is, — egész hegységek vannak gyönyörű kertekké és sétányokká művészileg átalakítva, a hegyoldalba óriási fák lombsátorai között kikitekingei egy egy zöldredőnyös schweitzi ízlésű házacska verandáival és eikélyetvel, a ház fölött gyönyörű fenyves erdőség, kényelmesen kigyódzó utakkal a hegytetőn, ahol szép glonettek vagy egyéb messse feltűnő nyughelyek várják a vándort a legszebb széttekintéesel. Szinte nehéz megválni e vidéktől. ; •
A kora reggeltől utazónak, eltekintve regényes, a fentebi) leirt vidékhés hasonló környékétől, azért is érdekes Steinbrück ; mert a
pályaudvari étterem igen jó ebédet nyújt, mely ami a jóságot illeti, az utolsó is, következvén nemsokára a magyar gyomor megölő betűje, as olajos és vajas konyha. E csinos városnál folynak egybe a Száva és Sann s itt ágazik szét a Zágrábba vezető vasútvonal.
Emiitett nagy folyó partján óriási szikla falak és bevágások között halad a vonat, gyönyör ü a kopár sziklák rávetett napsugarak szin-pompája s a háttérbe fel-feltűnő hav. sok krys-talJ tekintete.
(Folytatáaa köv.)
Virágok és tövisek.
— ÖassogyÜjtá : JssvajT fiá*S —
(Folytatás.)
Teremteni, ahoz ész és tehetség kell; de élvezni a már meglevőt, ahoz szakértelem s fogékony lélek szükséges.
A hazugaág rendesen a gyengék menedéke, kezdetben mentségül használják; de később majdnem éssrevétlen fokozattal a bűnig sülyednek általa.
Másoktól tanácsot kérni, annyi, mint követelni, hogy mások is véleményünkön legye nek.
jenessersőjét Berecz Imre zenetanárt lelkei*-késsel éljenezték meg. Berecs u.at illeti ason ban a kivívott elismerés oroszlány része, kiany-nyi önfeláldozással, lelkesedéssel hat as ifjnság kedélyének kifejlesztésére s ki már többször mutatta meg, hegy alapos sene ismerettel lehet csak kitűnő eredményt matatni fel. As ének, zene é* szavalat végeztével Farkas László igazgató ur hivatkozva a műsoron levő s 13 dik he Jyet elfoglaló disstornázásra, azt mondja, hogy >a 13-ik szám régi előítélet sserint szerencsétlen, de maga a tornászat sem mondható mindig sze-j rencsétlenség nélkülinek, hogy tehát ast elodáz-. hassa, felcsap ő a 13 ik számnak és megkísérli ! a szerencsétlenség elodázását. Szokott hámorával köszönte meg a jelenlevő közönségnek azon Ljzivesaégét, hogy — daczára a zordon időnek — őt, tanár társait és az ifjúságot megjelenésével szerencséltette, miáltal tanúbizonyságot tett arra nésve, hogy as ifjúság haladását szivén hordozvs, a tanári testületet fáradozásáért szíves megjelenésével jutalmazta. Áttérve aztán pár szóban arra, hogy mi kép értelmezik mai nap a nevelést mások s mikép vau ő lelkében ^•öggyóződve a helyes irányról, melyen haladni keli, ha értelmes, tudományos, de egyszersmind minden szépért, jóért, nemesert lelkesedni — s különösen a hasát önfeláldozásig hón szeretni tudó ifjúságot akarunk a nemzetnek adni: kéri a közönséget, hogy amúgy is igénybe vett türelmét ne engedje fogyni, hanem a tornásza-tot is szíveskedjék figyelemmel kísérni. Erre szűnni nem akaró éljenek harsogtak fel és ennek lecsillapultával kezdődött a disztornászat Pongrácz Adolf derék és ügyes tornatanár elő-tornaazatával, mit csak hamar tanítványai siettek folytatni, ügyesség- és más tettekben. Itt hálátlanaágot követnénk el, ha felemliteoök névszerint, hogy esen üunepély alatt ki tünt ki legjobban, mert óazintén elmondhatjuk, hogy mind az ének, ugy a sene, valamint szavalásuk, tornászatuk igen sok tehetséget és szorgalmat tüntettek fel. Fogadják a mélyen tisztelt tanár urak egyenkint és össsesen szeretett igazgató-jukkái együtt hálás köszönetünk és legméltóbb elismerésünket szíves fáradozásukért s mind ezekért az ég jutalmazza meg I
* FeUiiváa előfizetésre. Az 1873-ban Rajner József és Szabó Béla badapesti, 1874-ben Székely István és Kisi József kolozsvári táv. tisztek által szerkesztett »Távírda Naptár* rövid két év alatt pályafatását bevégezte. További megjelenését lehetetlenné tette az a közönyösség, az a semmivel sem törődő apathia, a mely utóbbi időkben intézetünk tisztikarában annyira elharapódzott volt, hogy ilynemű vállalatok iránt érdekeltségét semmi sem vala képes felkelteni, hogy összedugott kézzel, tétlenül nézle, miként karolnak fel mthániuli kartársai minden — a távirási szakba vágó, vagy azt érintő — vállalatot, pl. hogy mást ne emlitsek, a .Telegraphen Kalender-Ut, mely még nálunk is a legnagyobb elterjedésnek örvend és most már Xl-ik évfolyamat less megkezdendő. [Jjabbi időben azonban — ha nem csalatkozom — nálunk is egéssségesebb irány kezd lábra kapnij kezdjük ugyanis belátni, hogy nekünk is mozognunk, cselekednünk kell; ki kell vergődnünk eddigi tespedésünkból, meg kell mutatnunk, hogy van akaratunk, de van képességünk is a magyar táv. intésetet, mint magyart felvirágoztatni; össze kell szed-
. baswrakarjak, hogy a höz tünk uralkodó és közénk olvadni nem akaró heterogen elemek legalább ssellemi felsőséget felettünz többé nem gyakorolhassanak. Esen örvendetes ámariat bátorított fel engem is arra hogy a jövő 1876 ik évre szóló: .Magyar-Tá virda Naptár" szerkesztésére és kiadására »ál lalkoztam. Nem a nyerészkedés vágya indított e — még mindig kétes kimenetelű — rálU latra, hanem az a törekvés, hogy rémemről is
— a mennyire tehetségem gyöngesége engedi
— habár csekély mértékben: közreműködhet sem a magyarosodás szellemének, a szaktudo mányok iránt való érdeklődésnek fölébreszté séhas és ébrentartásához. Fáradságom gazda gon meg lesz jutalmazva az által, ha tizzteit kartársaim vállalatomat pártolásra és'' talán némi elismerésre is méltatják. As egész tissta jövedelmet — ha lesz, — elhunyt magyar tiszt viselők árváinak újévi ajándékul* szántam Már ez magában, — nem tekintve, hogy nap táram tartalmának gazdaggá és változatossá tételére mindent elfogok követni — ugy hiszem elég arra, hogy ne csak a magyar táv. testület, hanem hazánk minden rendű állami tisztviselői szerény vállalatomat pártfogásban, támogatásban részesítsék és tőlük kitelhetőleg elősegítsék. A tartalomra - nésve megjegyzem, hogy az a rendes naptári- és távirdai ré szen kívül minden magyar tisztviselőt érdeklő, további szépirodalmi és mulattató részre lesz felosztva. Legvégül a m. kir. kereskedelmi mi nisterium IX. (távírda) szakosztályához tartozó külső és belső tiszti személyzet névsorát hozom. A naptár 8 —10 sűrűen nyomott nyolezadrét íven f. évi szeptember végén fog megjelenni. Ara: előfizetve 80 kr. Bolti ára 1 frt. (gyűjtőknek minden hat példány után egy tisztelet pól-dánynyal szolgálok. A felhívó iveket az előd setééi pénzekkel f. évi sugusstus hó^régére kérem hozzám beküldeni, hogy a megrendelt példányokat szeptemberben szétküldhessem sigya tiszta jövedelmet ideje-korán az országos magyar tisztviselő egyesület kösponti váiaastmányának kiosztás végett Budapestre juttathassam. A .Közlekedés" és .Magyar Tisztviselő" czimü hetilapokban nyílt számadást fogok adni, Nagy-Kanizsán, 1875. julius hóban. Teljes tisstelet tel Mihály J. Endre, m. kir. távirdatiazt.
— Iszonyú vihar volt mult pénteken délután Balaton Ssent-Györgyön, as eső sűrűen jéggel vegyülve eeett A villám beütött egy, a legszegényebb ember kásába, s dacsára a zá pornak, e házon kívül még egy lakhás s több (3) gazdasági épület lett a tűzvész áldossta. Ugyan esen nsp délutánján verte el s jég s ba laton -ederiosi és becsei szőlőhegyeket is.
— Szabó Imre ssahadel vúpárti kép viselőjelölt ur meg tar tá Csáktornyán Szeivert vendéglőjében az itteni tisztikar és polgárság előtt programmbeszédét, melyet a jelenvoltak aajos taps és éljenzéssel fogaduk; utána dr. Klein Sándor ur szólt fel, reményét fejezvén ki, hogy a kerület, mely képviselőjelölt urst több isben ajándékozta meg bizalmával, tekin tettel Upasstaít egyenes becsületes jellemére, ót ismételve megválasstandjs.
— Molnár István ssoboticzai esperes-plébános a csáktornyai országgyűlési képvise ló választási kerületben Szabó Imre szabadéi vüpárti képviselőjelölt ellen szabádelvűpárti programmal ellenjelöltül fellépett.
Czifra asszony, piszkos hás, nyitott sjtó, szerencsétlenné teszi s elssegényiti a gasdát.
Kevesbítsd a nép nyomorát, kevwbiteai foged vadságát ^ %
ajl embereket három nagy hatalmasság kormányossá: vas, arany, és a közvélemény;
de ha a zsarnokság egymaga szétrontja az utolsót, akkor a két másikat is megdönti.
A hiúság oly nyomorult valami, mely az ürességnél, á semminél is kevesebb.
A társadalom két nagy osztályból van ősz szealkotva, azokból, kiknek több éielök van, mint étvágyuk s azokból, kiknek több étvágyuk van, mint ételök.
Az ember épen olyan könnyen megront hatja szellemét, lelkiismeretét és eszét, mint ^gyomrát.
Jobb, ha hallgatásért rágalmaznak, mint ha beszédedért.
A rágalom olyan, mint a darázs, ha nem tudod biztos ütéssel megölni, legjobb óvszer el lene, mozdulatlanul maradni ; mert különben még dühösebben támad meg, mint asslőtt.
As a nap el van vessve, melyen as em ber nem nevetett.
As ¿mber tömérdek olyan majdnem lát hatlan dolgok miatt boldog, vagy boldogtalan, amit nem mond meg és nem is mondhat meg.
A boldogság nem csekély dolog, öama gunkban feltalálni nagyon nehés, másokban pedig lehetetlen.
» A boldogság olyan, mintasóra, a leg-egysserübb sservstü legtartósabb.
(Folyt, kör.)
— Am orvos
tiisteri rendélet. A vaílái ét kőzoktaOsi mi 0Í«ter valamennyi törvényhatóságokhoz a ki»-vetkező körrendeletet méltóztatott intézni: ,csél-,terűnek véltem a törvény hatóságok, a kózön-és az illetők figyelmét a .Budapesti Köz-löoy- 1870. évi aug. 6. megjelent rendeletre figyelmeztetni, melyben esen szabály sat értei* meben a külföldi egyetemek által kiállított minden orvo»tudori oklevél mindaddig érték te len ő annak tulajdonosát sem aa orvosi gyakorlatra, sem a doktori czim használatára nem jogosítja, a míg vakmely magyar osztrák monarchiabeli egyetem által meg nem honosítta-uk, (nostrificaltátik) sat. Felhívom, hogy előfor-űuió esetben a kültöldi orvostudori oklevelek elomuiatóit azoknak szabályszerű honosítására „latatitani szíveskedjenek s még ez meg nem történik, ezek alapján illetőknek sem az orvosi gj «korlatot, sem a tudori czimnek használatát meg ne engedje.* E rendelet értelmében a megyei ióorvoe urak hivatva vannak az orvosi »zemelyzet statistikai összeállítását eszközölni és kimutatni abban azon egyéneket, kik kültöldi egyetemek álul kiállított orvosdoktori dipiomavai bírván as orvos doctori czimet jogtanul bitorolják. Esen - kimntstás által itúaudo lenne azon törvény hatésági közegek-uek, melyekre ruházva lett a tiltakozás. Megkell hivatni az ily ál doktorok ats velük''.udomá-tui vétetni a rendeletet és ha ez nem lenne elégte gea, akkor hivatalosan kell közölni azok névjegyzékét, kiket az idézett rendelet megillet. Ily iQvezmeny néikül a czél eléretni soha sem fog.
— A perlaki önkénytes tűzoltók f. juhos hó 4-kén as erélyes és tettre késs Lisaiák Ferenci ügyvéd vezérlete, tóparancanokaága alatt Alsó-Jb''usztákoveczen Szabó Imre képviselőjelölt ur vendégaz ere tétéről ismert házánál testületiieg tisztelegtek, egyszersmind a Csáktornyái választókerület alsó részbeli választóinak üdvözletét hozták és Szabó Imre képviselőjelölt urnák isméti megválasstatása iránti biztos reményöket fejezték ki; es alkalommal egyúttal Szabó Itnréné saül, Sélyley Emília ő nagyságát a perlaki önkénytes tűzoltó egyesü let nevében zászlóanyául kérték fel, mely tisztet Ő nagysága készséggel fogadta el.
— ö felsége bold. V. Ferdinánd magyar király felett a csáktornyai fáratemplom-bao julius 10-kén délelőtti 9 órakór ünnepélyes gváazmise tartatott; jelenvolt az összes tisztikar, uradalmi tisztség, ügyvédi kar, a polgártág és tanulok.
— FaUc Miksa a keszthelyi képviselőjelölt vasárnap, jul. 19 ón délelőtt tartja program oi beszédét Keszthelyen,délután pedig Kis-Komáromban. Ezen jelöltség érdemében irt közleményt térszüke miatt lapunk jövő száma hozza.
— Vas megyének valamennyi uj képviselője szabadéivüpárti; és pedig: Horváth Boldizsár, Tulok Zsigmond, Hollín Ernő, Istó-czy Győző, Széli Kálmán, Ernuszt Sándor, Sibrik Kálmán, Fügh Károly, Berke József és Boda József.
— Gyásxhir. Seidl Petronella kisasszony Seidi Lipót mfikertész szépmivéitségü leánys, 18 éves korában jul. 11-én meghalt
— A gyaloglási verseny iránt, melyet az athletikai klub Balaton-Füredre tervez, athletikai sport körökben nagy érdeklődés ural kodik. E verseny különben nemcsak a szak-
emberek. de a közönség figyelmét is megér J demli. Életrevaló gondolat voltí a gyaloglási | verseny, mert élénkséget idéz elő az athleták j körében, neveli a közönség érdekét, az ethletika iránt és kiválóan alkalmas ax ügy népsserüsi-I tésére. A versenyre a nevezési zárnap e hó 20-ka ée már most is többen jelentkeztek. Az indulás e hó 23-án este, hat órakor a budai lánesbidtérről lesz, választmányi tagok és hírlapírók jelenlétében. A versenysók kézfogás és becsületszó mellett kötelezik magukat a propo sitiók teljesítésére. Székes-Fehér várt érinteni fogjak, hol egy választmányi tag várjs őket. Balaton-Füredre 26 án délután érkeznek meg, hol fogadásukra, mint halljuk, a fürdőigazgatóság nagy előkészületeket tesz.
— Bokor József az első magyar gyermek színtársulat igazgatója, kiről hazai lapjaink oly elismerőleg nyilalkoztak, Fiúmé felé veszi útját s e közben Nagy-Kanizsán is tart előadást. Hisszük, hogy városunk értelmisége pártolással jutalmasva a derék igazgató törekvését!
— Rövid AUrefc.|Sziczilia partjain nagy kiterjedésű kláris zátonyt fedeztek fel. — A ssékelyföldről közelebb 3000 nél több kivándorolt Romaniiba. — Izland szigeten nagy hamveső volt. — Amerikából 441 ezer kivándorló tért vissza Európába. — Rudolf korona-herczeg vörheny be esett. — Gróf Apponyi Albert Kőszegen megbukott — A Dunagőzhajózási társulat s Kulps folyón Sziszek és Károly-város közt közlekedést létesít. — Aradon a minoritáknál alkalmazva volt egyházfi meggyilkoltatott ; a tettesek elfogadtattak. — Jackson Haines, a korcsolyavirtuoz, meghslt. — Az osztrák-magyar monarchia bukareeti ügynöke még mindig ezt a czimet használja: Kais. Kön. Agent in der Walachei. — A csehországi Liebig czég 180 ezer forint árn''''piros-fehér-zöld zászio-kelmét adott el egy hó alatt Magyarországon.
— A surányi czufcorgyár megbukott. — A pécsi ügyvéd-egylet feloszlott — A budai szőlő termés idei kara 4 százezer írtra van téve. — A fidsi szigeteken roppant dögvéss uralg, maga a király is belehalt — Margit-Szigeten 429 vendég van. — Ferdinánd király hagyománya 150 millió frt érték. — A hadügyi közös költ séget jövő évre 21 millióval emelni akaiják.
— Szent-Ittibén a sáskapusztitás befejeztetett, naponta 4—6 ezer ember dolgozott—Lapok utján a budai vizkárosultaknakösssegyült 89,537 frt. — Székes Fejérvárott as állami méntelep-bői 126 ménló adatik el f. julius hó folytán. — Sporson Pál „Gyakorlati Mezőgazda" czimü lapja nsgyobbitott alakban jelenik meg. — Körmenden távírda-állomás szerv estetett — Bartl zongoramester Szombathelyen agyonlőtte magát. — Jakabfalván nagy tűz pusztított. — Königsbergben egy segéd postajegy kétszeri használataért 4 havi fogságra ítéltetett. — A szállítási adóról szóló törvény jul. 1-én életbe lépett — Aug. 2-án less a budapesti gabnavá-sár, melyre utazóknak a Dunagözhajazási társulat 33% engedett. — A muzeum birtokába jött as 1849 ki magyar déli hadsereg fővezérének pecséte. — Herczegovinában komoly lázadás ütött ki. — 144 magyarországi helység-
. ben óriási károkat tett a jégeső. — A budapesti Rókuskórházban egy kőmives kolerában halt meg. — Jul. 10 ig 371 képviselő választatott; 307 szabaüelvü, 29függetlenségi, ^nemzetiségű éa 16 Sennyeista. — Hohenheimban
Fehér Miklós

alnaiL
naponta 3-4 kolera eset fordul elő. — Somlyó > legnagyobb részét elverte a jég. — A „Katb.
Világ" czimü folyóirat megszűnt. — a csendes '' tenger némely helye legújabb mérés szerint 4226 öl mélységű. — A czár királynénkat H-vádiai nyaralójába meghívta. — Trefort minis ter 2 helyen, Jókai 3 helyen és Csernátoni szinte 2 helyen választatott meg képviselővé. — A pápa 20 ezer franoot adott a .toulousi vizkáro sultaknak. — Olaszországban • 9Tilt ér folyamán 3438 gyilkosság történt - A verseczi méntelep laktanyája leégett. — Franciaországban eczetadót hoznak be. — A bécsi Szent-István templom tornyába as utóbbi vihar alatt 11-szer ütött a villám. — A potsdami kórház ban 3 hét óta alvó katona fekszik. — Székes-tejérvári püspökké Dulánazky Kándor kanonok neveztetett ki. — Lendvay Márton jeles színész meghalt — New-Yorkban aczélból fehér inggallérokat gyártanak. — A budai árvizkárosul tak részére 100,000 frtnál több gyűlt be. —
Vegyes hir.
— Válasstdri curxotum. Nem mondhatni, hogy a szerénység azon erények egyike, a melyekkel fiatalságnak legnagyobb része dicsekedhetnék. Ezt a lefolyt képviselőválasztások is bizonyítják. Egész serege az oly ifjaknak, a kik alig rázták le az iskola porát sáruikról pá Iyázott mandatumért Egyiknek, másiknak sikerült is czélt érnie, a legnagyobb rész azon ban megbukott. Ez utóbbiak közé tartozik Po-lony Géza fiatal budapesti ügyvéd, a ki Hont megye szálkái kerületében lépett fel. Ellenje löltje Luka Lajos 740 szavazatot kapott, Polo nij ur pedig egyetlen egyet sem.
— tíer czeg mint tözadealkutz. Lord Campbell Valter, Argyll berezeg fia közelebbről a Helbert,Wagg és társa tőzsdealkusz czégbe lépett, mint részes; e czég neve most már Hel-bert, Wagg és Campbell. A berezegnek egy másik fia gabnakereskedő czég részese, egy harmadik pedig a Middle-Temple-ben ügyvéd ségre készül. Argyll herczeg legidősebb fia tudvalevőleg Louise királyi hercz«gnőnek férje.
— A Gisella vasút mentén levő hegyomla* fölött, Salzburg és Taxenbach közt, ujan lerakott sineken a napokban tartották a próbamenetet, teljes sikerrel. A vasút ennélfogva nemsokára átadatik a forgalomnak; az uj pálya a beomlott tunnel helyén a hegy unláa fölött vezet el. A kérdéses hegyomlásról lapunk is tett volt említést
A mólt napokban egy táraaaáfban egy fiatal ember >f«» »sótalan volt. 8 egy esalbnááa asszonynak fchüuí e hallgatag viselet:
— Hí baja Oanek, hogy oly szőtalia 1 — kérdi
tSle a í*tp aaizony.
— Ha beacálek. igen ideges leszek.
— Na akkor An épen nem félhet aa idege« gOr-oOktfil, mert iatenadta ugyan keveset beazéi
Lottohuzás.
Prága, jul. 7-én: 40, 53, IS, tfc, 76.
Lemberg, „ 2, 50, 4, 70, 36.
Bécs, „ 10-én: 86, 74, ''5, 84, 36.
Grátz, „ „ 75, 72, 87, 8, 80.
Szerkesztői üzenet
1733 T. Csáktornya. Mostanában nem lehet! 1734. D A költeményeket alkalmilag kOzOlni
fogtak.
173í> H. Már hogy Mietne ilyfél« z5ngedelméoyt k.''«rolni ? matatránval :
Harangozna!: a Faluban ; . T Bagoly «ÜTöl a Toronyban. Én értem barangolnak most, Isten veled, életemet adom ki most
Érték- es váltófolyam julius 13
5*/» metaliques 70.85; 5*/« nem», köicefcu 73.45: 186U-ki álladaimi kölcsön 112.75; bank-részv. 9 37; hiteliutéz«ti részvények 219 50 ; London 111.45; magyar íöMtehermentéai kötvény 81 60 ;- te-nesvári fóidtehermentési kötvény 80.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 80.60; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83.—; esüst 100 70; cs. kir. arany 5.24-Napoleond''or 8.87''/r
Papírszeletek. j
Aa amerikai négerek mgyoo szeretnek idegen nevekkel caifrálkodnL Saját neveiket eltagadják éa elkeresztelik magákat Czézárnak, Haaibálnak, Vas-hingtonnak, Lincolnnak, Garibaldinak atb., bogy annál jobban imponáljanak már t. i. ott, a hol. KOce-lebb egy ilyen fekete gavallér a aomsi csatornába esett és éktelenfll orditott. Az éjeli őrök nyakon caipték éa másnap reggel a börtönbe jézknnlt ki.
— Mi neve? kérdé a biró, a ki elé vezették.
— Herczeg Bismarck — viszonrá büszkén a néger gavallér.
Homéri kaeaaj !
— Mebet I mond a biró Oly nagy embernek sokat elnésflnk, hanem máskor ne (eledkeszék meg nevéről Gondoljon berlini kollegájára
A tanító kérdi egyik tanítványát: Te fiu, mi i a neved f — As én nevem Psni Jankó. Mi moat | apád ? — Egy halott, mert meghalt. De bát mi volt előbb ? — Hát eleven.
Felelős szerkesztő skiadó : Bátorfi Lajos
HVTy-iltitéir.*) Nyill levél
tekintetes Mészáros Sándor úrhoz, a letenyei kerület helyettes azolgabirájáboz.
¿lénk emlékesetében lebet még czimzett ura • ságoduik mnlt bó 24 én Cs5mef6ldén as iskola ügyben tartott közaégi-tanáca gyűlése, melyben ön elnökölt a a mei^ben alulírott keveaael a befejezéi előtt vehettem részt.
C*ak a napokban esett biztos tadomá<o.mrat hugj" » gyűlés foiyama alatt Vi2mathi József felső-sxfmeuyei körjegyző nr egy községi tanácsosi, mivel éz nem a jegyző urnák inye és akaratja, hanem sa-ját megg\üzódéae szerint mert ayüatkosni, aa ■«mii-tett jegy/.S nr 5t a többi tanács-tagok jelenlétében a kivetkező sértő'' szavakkal illette - „maga szamár ¿* ar. is fog maradni."
Két kérdésem van tehát a tek. szolgabíró úrhoz: Először: Mi akadályozta önt, mint a gyűlés elnöké; abban, hogy at emiitett sért«get<5t, ki önnek másként is alárendeltje, azonnal rendre nem utasi totta, v.tgy a községek rendezéséről szóló XVIU. tör-véuyczikk 62. §-sa értelmében meg nem bírságolta ?
Másodszor : 8zátidékszik-e, és miként a megsértett félnek utólagosan is kellő elégtételt adni V
izekre midCn ezen lap utján, vagy írás nyilt téren szíves választ kérnék., tisztelettel maradok : Fels5-Rzemenyén, jnlins hó 8-án 1875. -
MÁLICS FERENCZ s. k f.-ozsmenyei plébános.
E mai számunkban olvasható a szerencse hirdetés id. Herkscher .Sámueltől Hamburgban. Ezen ház pontos kiszolgálása által széles körben iámért jó hirben áll ; amiért is a mai számban lévő hirdetménye mindenkinek figyelmébe ajánljak X. . .
•) E rovat alatt* közlöttért felelősséget nem vállal a 8«erk.
egyedüli képviselője
őrnagy & s n
ajánlja ezeknek világhírű
gőzmozdony
és
gőzcséplőgépeiket,
melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek *lig elkopása folytán, számtalan első d í jakkal, ugy ^Rnjabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a becsület oklevéllel tüntettek ki. Kéri továbbá as esekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán szük-"^lendó egyes géprésxek bejelentését, hogy a t. cs. gasd.aközönséget ideje korán kiszolgálhassa. Majua hó 23, 24 és 25-én tY-Atádon S o mogymegyében tartott gazd. kiállít, éa verse-DJ«n Hornsby legajabb Paragoa fftkaasáló gépe, Wood, Johnston, Champion és Hofherr ellenében versenyesve, as első dijat éa aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a »Sulky &ake"
ssénagyajfőm is aa első díjjal jutalmsatatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. »Hotel Hnngaria.*
w és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám .Köztelek* .országos gai-^«ági egyesület. ■ (1717—2)
Iroda és kiállit&si csarnok: Bécsben Budipetteo
III Pragerstrasse 13. sz. ü 1 1 ó u t 1 2. s z.
„Hotel Hungaria- „Körted*
(1717—2; óm gazd. egyesület.
<22
cJD


elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hnngaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél gyüriis hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példányban már használatin levő
JDPtsnyi Qltaa-rostáikat két nagyságban, 8 szitával ellálva 60, 70 frtért., cs. kir. szabad. Hungaria Drill legtőkéletesbitett sor ve tógép, merítő kerekekkel. G a R El T T - féle vetőgép v -
kanál meri tővel, eliamert legjobb szervezetű kivitelben. :Mindennem& szántó- és egyéb gasdásaati szerek, szecska- éa gyöktakarmány vágő-gépek, ctéplő-
gépek sto. e. f. r >
Ábrás árjegyzékek ingyen és bérmentve szolgáltatnak. (J706—3)
•■i
A legnagyobb YASBUV0E6YÁB
RelobÁrd. Sz Tétrsa-é, Bécsben, IIJ. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (ic67—
Megjelent ée minden hazai könyvkereskedésben kapható :
„egy tarisznya ostobaság"
hufboristirus eszmék, ötletek, élezek egyveleg, gy űjtötte :
Nevető Vilmos,
több felfedezetlen tudomány profeasora. Ara e 450 lapra terjedó díszes, keménykötésű, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 40 kr.
(1716-2) előszó,
Mutatványul :
Egy szörnyen tudományos
én irtam :
NEVETÓ VILMOS.
Httzonhéri hirdetmény.
A pesti papnevelde kis-komáromi uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-től számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komái-városi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekű vízimalmok, a galambok! vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bánatpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartóeági irodában megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is megtudhatók. (1727-1)
Az uradalmi tisztség.
w w ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^«r ^
Tanulóul
Exner Gyula
mű- és fényképen- tézetébe Pécsre
kerestetik egy oly ifjú, aki magyarul tökéletesen beszél és ír, a szükséges iskolai ismereteket bírja és jó nevelésben
részesült. (1712-3)
astronomicusnak érettségi vizsgát kell tenni és főkép ex a tudományos mű a hadászatnak fog uj epochát alkotni, mert sehol aem történt annyi non plus altra ostobaság, mint ép a hadászatban, a hol pnró ostobaságból, majd szép idó, eső, köd és hátultöltő fegyverek okozzák az ostoba rendetlen visszavonulást, ergo s hadászatnak legfontosabb strate-giai műve a tarisznya ostobaság, ajánlom tehát ezen fontos művet az egész közös és nem közös arm «diának figyelmébe, köteleztessék az egyenruhát viselő minden lieuteoantja a stratégiai t''idomány extractu-mát kívülről megtanulni és ha a kapuezinus páternek lehet breviariama, mért nem lehetne a Herr lieutenantnak egy tarisznya ostobasága, haladjon a Iientenant a tanulmányban fokról-fokra ugy, hogy mire generális lesz, feldíszíthessék a tudományos ostobaság külön érdemjelével.
Ez a genialis tarisznya ostobaság véghetetlen nagy hatással bir, ez egy valódi talizmán, hogy tehát az ügyvédnek pöre, a dalárnak tüze a tűzoltóknak vize, a költőknek ábrándja, a tornásznak ereje, a szép hölgynek hódítása, a mamácskáknak jó kedve, a nénikéknek erős kávéja, a kávésoknak olcsó ezukra, a gaxdá&znak bő termése, a ezukrász péknek ingyen lisztje, a csizmadiának ajándék bőre. a bankárnak folytan pénze, a vendéglősnek éhes vendége, a lapkiadónak sok előfizetője legyen, mindenben a hiány pótoltassék, mindenkinek vágya teljesítessék, csak tessék a szerencse tarisznya ostobaságot megvásárolni
A mi pedig a sötét tudományok zűrzavarát a gyógyászatot illeti, ez, hogy a gyógyszer nagyobb hatással bírhasson, az idegrendszer helyreálljon, a természet a gyogyerőt jobban elősegíthesse, ugy minden szenvedő szerezze be haladéktalanul a tarisznya ostobaságot és én mint gyűjtője a tarisznya ostobaságnak, kész vagyok mindenkinek, ki 1 frt stempŰt beküld, stemplis papirosra bizonyítani, hogy mindea tarisznya ostobaság vevője 100 évig fog élni.
Tisztelettel
Nevető Vilmos,
több
fvlfedezetlen tudomány profrasora.
Mottón : Hass, olvass, tanulj
s a koponyádban világosság lesz.
Ai egész világ kelettől nyugotig a sibériai bundától az afrikai fehér köpenyig, nem más, mint csupí ostobaság, még sokkal tftbb : az ostobaság legfinomabb analizalt extractuma, axért nincs és nem lehet az összegyűjtött tuiományok csarnokábau, egv észt élesítő tudományosabb mű, mint ez a tarwzaya ostobaság, ja ! még több, e mű szelleme magasabb, mint a* újonnan építendő philadelphiai minta-torony — ugy, hogy e tudományos mű előtt egy Humbold kosmosának és Shakespeare drámájának, Petrarka ábrándjainak. Dante poklának és a nagy sereg fűzfa poéták költeményeinek kalapot kell emelnie és ez az egyedüli tudományos mű, mely a tudomány színvonalán ép ugy ragyog és világ áll-táig ragyogni fog, mint az afrikai sivatagok felett a bórt feketítő nap, ennek kell tehát leani, az qjonnan felfedezett múnek.a melyből minden logicus, pkilologus, lyricas. technicus, medicua. chirurgtis, théologiens és
Beköszönt 6.
A fOld kerekségén ahány esepp a víx, Egy ezred bntxárban amennyi as ia, Erdély szép hegyein aielid és vad kecske, Nagy Magyarorsságban a csino* menyecske, A nagy oczeánnak ahány a sirálya: Annyi áldás szálljon hazánk éi a királyra.
Ssás akó tejfelben xhiny csepp a vaj, Nyolczezer tót fején ahány sxál a haj As alföld sikaágin amennyi a füles. Ahány vármegyében a Staatacassa üres, Balaton vizében hány a kecske-köröm, E könyv olvasóját érje annyi öröm
ötezer suszternál hány darab as ár, Nagy- é.i Kis-Kanix*án ahány lat a sár, E eaiuoa könyv annyi kiadást érjen, $ minden olvasója halaiig éljen !
Sürgöny zési
czim :
Hoffmann
SrSZá|St
HOFFMANN S. és W.
termény-, bizományi- és kiviteli üzlet
BUDAPESTEN.
Iroda
és
r a k t à ra ki
országit 48 sz.
A kereskedő uraknak és gazdaságoknak, a fogyasztási egyleteknek é« valamennyi élei mezési raktáraknak ajánljuk következő czíkkekben gazdagon fölszerelt raktárunkat
MIIIIIMII
Disznózsír,*) eisórendii pesti legfinomabb minőségben.
Szalonna, és pedig : magvar, parasztszalonna.
Szalonna, füstölt táblaáru. . paprikás táblaáru. amerikai hátgerincz.
városi aru,
légszáraz,
Kendermag, babó, szép sárga kása, (há
mozott köles.) Keményítő, legfinomabb Tullanglais. „ tömör. „ közönséges. Lekvár, 1 -sö- és 2-odrendü. Enyv, asztalosok használatára.
Mák, «örke és kék. (1721-2)]
Szilva, boszniai, szerbiai, magyar, hordok, paprika, elsőrendű és középfinom.
vagy zsákokban. Csiriz, czipészek használatára.
Hüvelyes vetemények, u. m.: nagy. fehér Szappan, tömör.
bab, gyalogpaszuly, hámozott és kámo zatlan borsó.

Szilvórium, valódi azerémi és szlavóniai. Ylasz, sárga.
a legolcsóbb napiárak mellett
Felajánljuk továbbá szolgálatainkat minden gabnanemek, gyapjú és egyéb orsaágoo termé nyek bizományos bevásárlása és eladására,melyekre kívánatra megfelelő előlegeket is adunk.! Árjegyzékeket kívánatra küldőnk.
HOFFMANN és S. W.
Budapesten.
Alkalmas, szólid és jó ajánlatokkal biró ügynökök ajánlatait elfogadjuk.
. ■
•) A disznózsírra vonatkozólag különösen ki kell eaelaflok, hogy részünkről csak a kitűnt afeéctről általánosan jónak-eliamert .stsirostffi Pestvárosi zsírt- eszközöljük.
- S. -i «Î 5 A W * r W ■ « r. ^ r ■ * .. .
A ^ ^ Jk. AIa JtL. A A A —JL. ▲ ▲ -A. A.
* a r- i
Éppen most jelent m^KMagyar fordítása a hírneves, igen tanul ságos könyvnek:
Az önmtyóvás,
tanácsadó minden korbeli férfiaknak. Laarestlsstél Boritékbx lepecsételve.
Saimaalanszor bebizo-n y t"l t segély és orvoslá sa (26 éves tapasztalát félytán !) a (1655—10
Gyöngeségi
állapotoknak x f i n e m s <'' tagokban ideges bajok b a n » x t. nist a rosoáié iafer tízé* és fsjl klcsspoogások követ kezaésyéssk. — Minden könyv árusnál, jelesül Kiksy Lajosnál, Károly utczáhan. Ára 2 frt 30 kr.
A közönség ó v a t i k bizonyos utánzásoktól és msjmolásoktól könyvemre nézve, melyek a közönség elámitása tekintetéből még hirdetményem szószerinti leírásáig is terjednek Azért gyei jen mindönki arra, hogy könyvem e r e d e ti 35-ik kiadását
kaphassa, mely egy 8 ad rét 20« lapos kötetet képez
60 boMxtui ábrával A(, aczélba metsiveéa a-szerző név
bélyegév5"^^%«4te Ira.
> - I>áni-eniius tanár.''
Wajdita József lap- ót nyomdatulajdonos gyomai tó
ó nyomása, Nagy-''Ki
VnkkeitoyMgl
Nagy állattani muzeum és panoráma.
Ezen museumban oly élő állatok vannak a Ferrncz-Jótsef Wér&l minők még élve mb voltak itt láthatók. . .i . . «1789—11
Tengeri tigris, egy igen veszedelmet állat, az ottani vidéknek husa, mája éa olaja álul igen hasznos. Élelmezése élő halakkal történik Állatok és aivéeyak a vlrls tssgsrfelf, s (sgsxeftb tsraétzstsivésvsk A sagy afrikai msjo«*áz a világ mindenrészéáői való majmokká PAN0RAMA 70-en felül leró különféle legújabb látvány alea.i.7 idó történetéből. - Zá ad, ksl sz S.dlg spayegzőjo. - Nagy bazV Minden látogaté ingyen egy ajándékot kap.
NézőljeLy saját sátorában a főtéren van.
| A 140,000 V márkás
o»«y sorsjegy 1874-ik I évben nálam nyenetett. COIIX LÁZÁR SÁM8.
A 456. »sáüi
tudvalevőleg 1874. évben ismét elnyerte a
,000 13.
nagy nyereményt
SOMjejy lS74-ik évben nálam nyeretett
„Szerencse és áldás Cohnn&r
jelige alatt; ax e számú sorsjegy pedig, mint már oly rvakran ismét nálam vétetett; különben is a mnlt és jelen évben a fai! vataloe nyereményjegyzék szarint, tisztelt Qgyf-eleiinek .több, mint
1 millió 350,000 b. márkát
fizettem ki nyereményekben.
Jelenleg ismét lehet
esetleg 450,000 b.-márkát
nyerhetni. A hambnrg által biztosított érdek*» és általán iams,t nagy pénakisoreoláa
8 millió 635,000 b. márka
értékben, Jslsslsf Ismét rendkívül aagy és számos sysrsaésvsvsi vas szaporítva; csak 84,000 ssrajagysl tartalmaz, és rövid íár hónap »latt 6 osztályban a köv^tktwő nvereméovek biztosan kl-hizatsak : I aagy fóayeromésy : esetítg 4^0.000* b. márks. réaz
legesen SOO 000. 150,000, 80,000, 60,000, 2-szer 40,000, 1-szer SS,000, 6-wor 30,000, 1 szer «4,000, 2 szer 13,000, 11-szer 14,000. 2-szer 12,000, 17 szer 10,000, 1-szer 8000, 3 szór 6000, 26-szor 5000, 43-szer 4000, 255 ször 3000, 8-ozor 8000, 1-szer 1600 12 szír 1500,400 szor 1*00, 23-szor 1004», 548-szor600'' 950-szer 300, 75 ször 240, 35-szdr 200, 50 szer 180* 28,300 szór 14%, 12,725 möt 140, 12«, t»0, »4, 8o'', 6« és 38 b. márka. f ''
Az 1 -só osztály nyereméuyhuzása hiva''álbólx
f. évi julius 22. és 23-ára
tüzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 8 frt 80 kr o. é.
W fél . . . „ 4 . 40 „ egy negyed , „ „ , 2 , 20 , Ezen az állam czimével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár bérmentes megküldése után még alegtávolibb vidékekre is azonnal megküldöm a t. megrendelőknek. A hivatalos sysrs«ésyla]strosiot és syersateypészekst hazái után titoktartás mellett azonnal postosas megküldöm tisztelt érdekelteimnek- Széleskörű összeköttetéseimé I fogva alsdeo svsreméav a syerő fél lakhely»« is kifizéth»tó. % v
m^Kh* »egresdolss ezsn eredeti sorsjegyekre egysze-
IP* rüen poztaatal vAsynysl is eszközölhető
LAZ. sams. cohn
(1719-1) in Haraburg
Haupt-Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft
(1720- 3)
5000 forint
évi 12% kamat és biztosíték mellett ki-sebb összegben is jövő szt-Miháljrakap-ható. Bővebbet e lapok kiadója ad.
A főnveremény esetleg 450,000 márka uj uémet állam értékben.
Szerencse-jelentős.
À nyeremények az állam által
biztositvák.
Meghívás a
Hamburg állama által biztosított nagy nénzkisorsolás
melyben több
8 millió 600,000 márkánál
bizonyosan kihuzatik.
Ezen előnyösen berendezett és tervszerüleg csak 8t MKst tartalmasé péaakisorsolás nyereményei a következők : u m 1 nyeremény e.etl. 450,000márka,nevezetesen pedig300,000, 150,000,80.000,60,000, 2 szer 40,000,36,000, ö-szor 30,000, 24,000, 2-sser 18.000, U sser 15.000. 2-szer 12.000. 17 sser 17,000, 4 szer 8000, és 6000, 69 sser 5000, és 4000, 263 szor 3000, és 2000,436 ssor 16,000, 1500, U00, és 1000,1498 ssor 600,300,160-szor 240, 300, Ós 180, 28,300 szor I4t, 2975 ször 140, 122, és
120, 9750-sser 94, 80, 66, és 38 márka néhány hó alatt 6 osstályban biztos eredményre jutnak. • ^
A legközelebbi húzás hivatalosan
f. évi julius 22-ik ós 23-ikára
tüzetett kí. Ára
az ege*« sor-jegynek csak 8 frt.
• n.4.
a negyed • ■ J '' 2 m
Esen as áll hím állal bittooitoU eredeti aumje-gyek (nem betiltott ígérvények) tőlem a legtávolibb vidékre is nétküldetaek az ár előleges beküldése vagy utánvét mellett.
A résztvevők az eredeti sonjegyekoa kívül as áUaíapecsét-tel ellátott eredeti tervezetet is megkapják és a húzás megtör-téatével azonnal a hivatalos kimuutást ingyen megküldjük.
A nyeremények kifizetése általam sürgósftB éa titoktartás kötelezettsége mellett eszközöltetik, érdekelteimmel szemben, i -A mzirendelésák l^johbac posta-utalvány
levél által történhetnek.
Szíveskedjenek tehát bizalommal fordtftár
vagy ajánlott
id. Heckscher; Sámuelhez
ivwjo. jO . j-,é« váltó-iroda Hsstbsrgbaa ,
-Kanizsán.
«
NA6Y -BJÜVIZS1. 1876. Jullns
Tizennegyedik évfolyam.
fi J etei
náWi
Qflzitiil sr:
¿gesz att® ■» • 8 írt
fél SVW . • - • * » jegyed évre • - i füffy gxAm JO kr
A
HtrSstéssk
'' ö haaáboc petitaorbao '' 7 masodaKor 6 ■ minden további »őrért 6 kr.
XYILTTÉRRKN (oronkmt 10 krért vA-
»tnek fel Kincstári illeték minden jj ©gye» hirdetésért kOlO:
30 kr. őaetendG.
~ ------
tíTf
6 köx-l
•I
előbb:
-SOMOG
OlV
A í%p szellemi
leaényeíi., előfizetlek, reclaaatiók ut á szer-kesztő-kiadókoz Mar-Kant«« iattsendőb:''
SAGYvfiLilíIZSA ) Takarékpénztári épület, fSldaaiot Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéairatok vissza nem kfildstask.
1 Kéairatok viasza nem f j küldetnek. |
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet".a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarókpénztár" a „zalamegyei általános tanitd-testület«, a .Zaia-Somogy- gózhajózasi reszvénytársulat s több negyei ós városi egyesület hivatalos értesitije.
Uetetikint kelszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Jókai Mór levele.
Jókai Mór országos képviselő tekintetes Korch-márus Nep. János úrhoz, a keszthelyi kerület volt középbalpárt elnökéhez következő levelet küldötte:
Tisztelt elnök ur ! Szeretett barátom !
A mily nagy örömmel értesültem felőle, hogy a keszthelyi szabadelvű párt Falk Miksa publicistánkat tözte ki képviselőjelölt ül. oly készséggel sietek önt és ön által a keszthelyi szabadelvű pártot őszinte buzgalommal felkérni, hogy e kitűnő honfitársnak megválasztását biztosítani törekedjenek, miután Falk Xiksa azon kevesek közé tartozik, a kire nem csak egy pártnak, de az egész < képviselőháznak szüksége van, Id nem csak európai hire által diszére válik az ót megbízandó választó kerületnek, de tudománya és képzettsége által hasznára is az egész hazának. Megválasztása méltó jutalma leend eddigi érdemeinek s érdeme a keszthelyi hazafias választókerületnek, melynek fidvkivá-natát küldi
Balaton-Füredről, 1875. jnlius S-án igen tisztelő barátja JÓKAI M ü R m. k.
országos képviselő.
Pályázati hirdetmény.
A nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875/6-ik tanévre 3 segédtanítói állomás leend betöltendő évi 325 forint fizetéssel, esetleg rendes tanítói állomásra való előléptetéssel. — Kik ezen állomások egyikét elnyerni óhajtják, szabályszerűen felszerelt kérvényüket legkésőbb augusztus hó 20-igalulirtelnökséghez beküldeni kéretnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. julius 10-én.
VÁGNÉK KÁROLY,
iskolaszóki elnök.
Képviselőválasztási mozgalmak.. ■
Keszthely, jnlius 11 1875.
A keszthelyi választókerület szabadelvű pártja szerdán, folyó hó 7-én Keszthelyen az „Amazon*-hoz czimzett szálloda nagy termében a képviselőjelölt kijelelése ügyében értekezletet tartott.
Az értekezletet méltóságos Nóvák Ferencz hétszemélynök ur aszabadelvüpárt ez időszerinti elnöke, pontban 10 órakor, következő beszédével nyitotta meg:
„Midőn közelébb, ugyan a mai czél-ból volt összejövetelünk alkalmával a tisztelt gyülekezetet üdvözölni szerencsém vala, megnyitó beszédemben ha bár röviden, de reá mutattam azon okokra, melyek a két országos nagy pártnak összeolvadását a haza érdekében szükségessé tevék ; kiemeltem a fusiónak már is kézzel fogható eddigi előnyeit ós vivmányait és különösen a képviselőválasztásokra vonatkozólag megemlitém, hogy jövőre nem az 1868. évi 12-ik t. cz. iránti hitvallás lesz döntő, hanem a jeleltnek egyéb képességeit is mérlegbe lehet venni Most tehát, midőn a tisztelt gyülekezet kívánalmára elodázott tanácskozmányt megnyitnám, tisztelt tagtárs urakat hazafiúi lélekkel üdvözlöm, a múltkoriak ismétlésével a tanács-kozmány folyamát hosszabbra nyújtani nem lehet széndékom. — Csak jelezni kivánom a feladat fontosságát, mely a közelebbi országgyűlésre küldendő képviselő kijelelésénél a haza jelen szorongatott helyzetében megoldásra vár ; ajánlom a kijelelésnél a lehető egyetértést és közreműködést, nehogy akár meghasonlás, akár részvétlenségük vagy kö-zönbösségük által pártunk bukását és az
oly élénk mozgalommal munkálódni mutatkozó szélső balpártna^győzeimét előidézzük.
Ezek előre bocsájtásával meg fogja a tisztelt gyülekezet engedni, ha az irányt, mely bennünket ezen fontos tény gyakorlásával kell, hogy vezéreljen, néhány szóval jelelni bátor leszek.
A megválasztandó képviselő kijelelésénél két főszempontnak kell nézetem szerint irányadónak lenni, t. i. első sorban országos, — 2-or pedig helyi érdeknek.
• Országos érdeket tekintve, nekünk oly képviselőt kell kijelelnünk, ki a szabadelvűpárti kormány nyilvánított programmjá-nak megvalósítását erélyes közreműködésével elősegíti; következve, ki mindenekelőtt államháztartásunk helyreállítása czél-jából a lehetőleg hangsúlyozni fogja a szigorú takarékosság elveit és szükségtelen költekezések megszüntetését, a közigazgatás minden nemeiben és megtakarítási törekvéseiben elmegy azon határokig, meddig az ország és monarchia biztonsága, ugy az európai művelt nemzetek sorában elfoglalt állásunk fentartása elmehetni engedik ; de más részről, ha kell és a haza érdeke ugy kívánja, ujabb áldozatok hozatalától sem riad vissza, melyeket rendezett pénzügyi hitel és kereskedelmi viszonyaink javítása, az adóbeszedés és kezelés czélszerübb módja és az uzsora kirívó magasságának megakadályozása folytán, könnyebben fogunk viselhetni.
Nekünk oly képviselőre van szükségünk, ki megyei és községi rendszerünk tö-kélyesbitésére, a központi kormányzatnak a helyhatóságiakkal összhangzóbb viszonyba hozatalára, igazság szolgáltatásunk egysze-
rűbb és olcsóbbá tételére, azon kivül kereskedelmi és vámviszony&ink rendezésével mindazon előnyöknek, — melyekét a kölcsönös méltányosság alapján követelhet&nk, — ki vívására s a bankkérdés czélszerü megoldására közreműködni fog ; — ki az országos érdekeken kivül még a helyieket is szivén viselvén, figyelmét különösen választókerületét érdeklő viszonyokra, jelesen a közlekedési eszközökre, utakra, a kerület székhelye szellemi és anyagi előmozdítására és felvirágozása elősegítésére kiterjeszti.*
Én mindezen előnyöket Falk Miksa úrban összpontosítva találván, ót kerületünk országgyűlési képviselőjeleltjévé óhajtanám.*
A( jelenlevő nagy számú választók harsány „éljen" kiáltásai kőzött elnök urnák nem lehetett alkalma a jelelt érdemeit bővebben ecsetelhetni, mert az egyhangúlag történt. „Éljen Falk Miksa ur képviselőjelöltünk" lelkes felkiáltások perczekig tartottak s a választók által még az előbbinél harsogóbban és hosszasabban ismétlődött akkor, amidőn az országos szabadéivü-párt végrehajtó bizottságának, mind az elnökhöz, mind pedig a . kerület választóihoz intézett átirata felolvastatott.
Ezek után az értekezlet elnöke ezen kérdést intézte a jelenvolt választókhoz, vájjon vannak-e olyanok, kik a jeleltségre mást óhajtanának felléptetni ? Feleletül ismét viharos „éljen Falk Miksa!* kiáltások harsogása hallatszott a terem minden részéről.
E kijelelés az ünnepelt hazafinak táviratilag azonnal, egy küldöttség által pedig folyó hó 9-én délelőtti órákban adatott tudtára.
T Á R C Z A.
Hat hét Olaszországban.
Irts: Dr. Ijaky Kristóf.
(J?ply tatás.)
Ha jól emlékezem, délntán 5 óra tájba megérkeztünk Kraina fővárosába, Laibachba. Ezen város hasonnevű folyó mellett, kiterjedett •íkságon fekszik (népessége mintegy 21 — 22000 lakósból áll), börtönkép használt nagy várépülete az egész város és környék lelett uralg. Egyéb nevezetessége, mint a Dom és Kadetzky emiékszobor, nincs. Már t. i. olyan nevezetessége, melyet az utazókönyvek megtekintésre különösen ajánlanának. Van azonban Laibachnak oly gyönyörű sétánya a város körül, oly hatalmas vadgesztenye fasorai, melyeknek iombsátorai ®latt akkor már egészen hűvös volt; ugy, hogy amint a minden pornélküli, szorgalmaaan öntözött utakat megpillantám, irigy sóhajjal gondolám „miért nincs nekünk Kanizsán egyetlen > jnemü aétahelyünk, miért kell nekünk folytonosan a szem a tüdőrontó homokpor fellegében fuldokolnunk? pokolba kivánva azt is, aki a klinkerutat feltalálta a mindjárt egy örök öntözőt is nem talált fel hozzá !«
Egy 2300 méter hosszú töltésen és Lai-bach folyón áthaladva, nemsokára egy meglepően szép vidékre értünk, melynek fő koronáját egy óriáai, középen 38 m. magas éa 569 m. bosszú, 25 ivezetsorral ellátott viaduct képezte, » két hegyet összekötve. A pálya bámulatos mag&slatokra kapaszkodik falsa növényiét vege ta ti ója kezd a mi vidékttnkbeliektől nagy-
. ban eltérni, az egész uton gyönyörű szinü és ! alakú virágok, melyek még a sziklából is nő-j nek. Mindig elhagyalottabb és vadregényesebb erdőn és aziklabevágáaok közt haladtunk s a nap ia alkonyodni kezdett.
Elhaladtunk Adelsberg város mellett, itt van az (1868. évi pünkösdhétfőn teljes kivilágítás fényözönébe, általam már látott) csepegő kő barlang. Ha valaki caak némileg teheti, ezt mulhatlanul tekintse meg, hisz a déli vaspálya társulat által rendeztetni szokott kéjvonatoknál ez igen könnyű, leírását meg sem is kísérlem — ezt látni kell .... annyit mondhatok, hogy e barlang egy szép részlete, az ezeregy éjszakai tündérmeséknek. . . .
Jó, hogy este lett, mert az órákig tartó, folytonosan kopár, szikladarabok millióival egé, ssen elöaonlött terméketlen vidék szomorú benyomást tesz az utazóra. Olyan e Karst, mint a regéknek elátkozott földje . . . puszta ... sivatag . . . visszataszító . . . És mégis, ezen sivatagban a megfeszített emberi szorgalom teremtett sok heiyea zöld oázokat; kifeszegetvén és elhordván a temérdek szikladarabokat caak azért, hogy egy-egy 25 — 40 négyszög öl térséget véres verőtökkel mivelhessen.
Vártuk a perczet, melybe a tengert meg pillantjuk, de csalatkozánk, mert felleges ég és egészen setét este levén, abból semmit sem láthatva érkeztünk meg, a birodalom első tengeri kikötő helyére, Triesztbe.
A város lakóssága majdnem egészen olasz, jól esett tehát a „Delorm" szállodába a portás által magyarnyelven szóllitatni meg, s üdvözöl-tetni as Adria partján hazám fiától.
Május 3-án daczára az előző nzp fáradalmainak, jókor reggel már siettünk a tengerhez.
Nincs a világon látvány, mely annyira elbájolna, mely a lélek és szív, — az ábránd és képzelet szunnyadó álomképeit ugy felköltené,mint as örökké nyugtalan, zajló, hullámzó, végtelen tenger. Olyan ez, mind az emberi kebel elér-hetlen vágyaival. Miként a tenger ezernyi változatban megjelenő szigetet — partot — virá-nyokat mutat, melyek opticai csalódások ; ugy a lélek képzeletben sokszor egészen közel látja ábrándjai képeit, már kezeit nyújtja utánuk — sa mikor azt hiszi, hogy elérte őket, eltűnnek a rideg való hónába . . . Aki nem látott tengert, csudálkozik azon, hogyan lehet az egyhangú — unalmas — változatok nélküli vizet magasztalni; aki pedig látta, az el van ragadtatva, ha beszélni hall is róla; és kiolthatatlan vágyat érez utána. Különösen Triesztnél szép a tenger. Tágas szabálytalan félkör alakú, közép magassága, fehér szikla hegylánczolat zárjs be as öböl hitterét, a hegyeken a gazdagság és vasszorgalom sok helyen gyönyörű villákat és kerteket teremtett elő, még pedig olykép, hogy a sziklákra messsevidékről hozatott termőföld. Közvetlen a hegyoldal lejtőjén egész be a ten-
Íjer be terül el a város, százezer lakóson jóval élülbir: mint szabad és legelső rangú kikötő a temérdek idegen kereskedő s hajósnéptől csak ugy hemzseg. Legérdekesebb réssé a kikötő,— Molo Terrán van a világítótorony (leírását mellőzöm, mert Genuánál less szerencsém egy első rangú s ennél sokkal érdekesebb világító toronyi körülményesen megismertetni), as öböl közepén nyúlik be a hatalmas Molo diS. Carlo, jobbról-balról a legnagyobb gőzösök és óriási vitorlások által körülvéve. Ezen lehet a világ minden szinü és fajú nemzetségét látni, amint a hajókból ki és be rakódnak, angol, fraaczia,
, olasz, német, tőrök, görög, orosz, arab, ! cseny, amerikai, babyloni tömegbe sürögnek-fo-'' rognak itt. A Molo igen kényelmes és számtalan légszeeZcandeláberok által este tündárileg van megvilágítva. Nem messze van ide a „Maria" tengeri fürdő. — Messze-messze, a meddig a part során a láthatár terjed, százai éa százai horgonyoznak a legkülönbözőbb nagyságú és formájú gőzösöknek, vitorlásoknak, bárkáknak és csónokoknak. Tovább Miramár felé most épül a valóban nagyszerű uj tengeri kikötő, melynek kevés páija leend a világon. Én Triesztet már 1868-ik évben láttam, most megütközéssel tapasztaltam, hogy koránt sincs annyi hajó a kikötőben, mintákkor, kérdeztem ennek okát s as általános „Krach11 hozatott fel szomorú sóhajtással. — Elhagyva a kikötőt és rakpartokat, a börzeépület (Tergesteum) felé haladva, elérkeztünk a Corsora — ez igen ssép és díszes uj házakból álló hosasu utcza, gazdag éa fényes kirakatokkal, két igen silány emlékszobrocskával, — estefelé a városrész szerfelett élénk, s itt ssokott sétálni as elegáns világ. Büszke örömmel gondolám, es ssép, asonban a pesti uj dunapart mégis sokkal asebb, asép pedig a magunk emberségéből, — holott ez a Trieszt egy elkényestetett gyermek volt sok évtizedig, mintegy erőszakkal kénysseritvén egykor a hatalom emberei, hogy as ösases kereskedés, mint saiven a vár — ugy Trieszten s Bécsen keresztül menjen Visszatértünk ismét a tengerpart felé s végtelen sok szűk, pisskos utcsákon áthaladva, boldogult Miksa, mexikói császár szobrához mentünk. Ssép négyszegű téren van ez felállítva ércsből, %dmiráli egyenruhába; a szakértők sokat írtak felőle, többnyire elismatfleg, nekem igen tetszett. A tér és házak magaaaága,
• : iM v
I .''/•'',''
A küldöttség, melynek elnökeül mélt. Nórák Ferencz ur választatott, következőleg alakult:
Ngoc Csesznák László, Vértessy Iván,
a párt alelnöke, Kngler Nándor és Hencz Anttl jegyzők, Koller István, Beck Sándor, Korchmáros Nep. János, Modrovics J|GergeIy apát, KÖrmendy Sándor, Reisefti j- Venczel, Laky János, Bálás Árpád, Bo-gyay Kálmán, Sknblics Gyula, Soós Mihály, Gaál Miklós, Svastics Károly apát, Beck Kálmán, Svastics Gyula, Pataky Lajos, Bo-gyay János, Sztraka Gábor, Spiegol Jakab, Sővegjártó Ferencz, Botka János, Hanny Andor, Bárányi Ignácz, Sailer Ármin, Marton György, Ferenczy János. Kovács Vendel, Lakatos Mihály," Orbán Benedek, Németb János, Kovács József, Magyarósy N. Sőptey György, Lázár L. Lipót, Tö-reky Aladár, Garath György, Desits Adorján és Garay Sándor urakból.
A küldöttség nevében a képviselőjelelt urat először méltpságos Kovák Ferencz ur Qdvözlé, u&na nagyságos és főtiszt. Modrovics Gergely apát or emelt szót. meghatott szavakban ecsetelvén Falk ur érdemeit s ót a jeleltség elfogadására felkérte.
Falk Miksa ur meleg szavakban adott kifejezést a megtiszteltetésnek, a jeleltsé-get elfogadta s szombaton, f. * hó 17-én a déli vonattal a fővárosból Keszthelyre választói ikrébe érkezend, hol vasárnap d. e. 10-órakor a templom előtti téren mon-* dandja el programmbeszédét; ugyan ezen nap d. n. 5 órakor Kis-Kom&romban fogja azt megtartani, melyekről szintén szólani fogunk. Egy választó.
>~agy-Kanizsa, Jul. 15. 1875.
Mióta a követválasztasi mozgalmak megkezdődtek, mindig keringett azon hir, hogy a szabadelvüpárt részéről dr. Yirava József budapesti ügyvéd ur, ki az 1872-ik évi követválasztás alkalmával mint a bal-kőzéppárt jeleitje a nagy-kanizsai választókerületben 1150 szavazatot nyert és a ki az uj pártalakalás következtében Nagy-Kanizsán fellépni nem óhajtott, hanem itt a tért a nagynevű, vele egy párthoz tartozó Csengery Antalnak átengedte, a megye egyik más választókerületében fog jelöltül felhivatni, -- végre vettük az alábbi jegyzőkönyvet, melyből e hir valósulását regis-tráljuk. —
Jegyzőkönyv, mely az országgyűlési képviselő megválasztása érdemében Mura-Szerdahelyen, 1875. é. julius hó 11-én tartott értekezlet alkalmával felvétetett.
Tárgy.
A salamegyei a.-lendvai választó-kerület részére választandó országos képviselőnek kijelölése.
Jelenlevők: Az alulírottakon kivül a lendvai választókerülethez tartozó számos községek részéről megjelent nagyszámú választók.
A tefcndők elsőjének ismertetett a jelen értekezletre elnök és jegyző választása; minek folytán az előterjesztett mditvány következtében elnöknek tek. Czigány Bertalan, jegyzőnek pedig tek. Koch Mihály ur választattak me£ egyhangú felkiálltással.
Az értekesiet megkezdetvén, elnök ur tudatja a jelenlevőkkel, hogy jóllehet a mult junius hó 13-án Alsó-Lendván tartatott értekezlet alkalmával a lendvai választó-kerület részere Hcjós Mihály ur személyében képviselőjelölt állittatott fel, tapasztaltatott mégis, hogy a lendvai kerület válasstóinak nagy része tisztelve nevezett Hajós urat, — egész bizalommal nem tiszteli, mint követjelöltet; időközben pedig azon óhaj nyilvánult, hogy fennt tisztelve, nevezeit Hajós uron kivül tekintetes dr. Virava József pesti ügyvéd jelöltessék a választó-kerület reszére képviselőül, ez . indítvány pedig annyival élénkebb viszhangra talált, a mennyi* ben dr. Virava József úrban azon egyént hiszik a jelenlevők felismerni, kinek jellemétöl^-tndo-mányatól és szakavatottságától a lehető legjobbat várhatni.
Mely bizalom és tisztelet által serkentetvén, a jelenlevők egyhangú kivánata abban központosul, többször nevezett dr. Virava József ur az alsó lendvai választó-kerületben képviselőjelöltül állittassék fel.
Mely megállapodás után tekintetes Sifcn-dia Elek urnák elnöklete alatt egy küldöttség neveztetett az ez alkalommal itt helyben lévő dr. Virava József úrért, ötét megkérendő, hogy az értekezlet helyszínére jönni, ée itt az elfogadásra nézve nyilatkozni, és igenlő esetben a jelenlevőkkel programmbeszédét tudatni szíves kedjék.
Ezek megtörténte után a küldöttséggel együtt dr. Virava József ur is megjelenvén, a képviselőjelöltségre vonatkozólag Jgenlőleg nyilatkozott és programmjáról a jelenlevőket értesítvén, ennek tartalma általános helyesléssel találkozott, és így többször tisztelve, nevezett dr. Virava Jópef ur a zalamegyei s.-lendvai választó-kerület részére élénk éljensések közt egyhangúlag képviselőjelöltnek kikiálltátott, ¿elt I m. f. Czigány Bertalan elnök m. k. Kochejli- . hály jegyző m. k. Smodis Elek m. k. Koczian Mihály m. k. Wrana Frigyes m. k. Nagy Sándor m. k. Paulovics Pál m. k. Baráth János m. k. Bakács Ignácz m. k. Sersán Imre biró m. k. Novosel József m. k. Varsics József m. k. Csurin János m. k. Jakopich Márton m. k. Valjent Santeh m. k. Juravics Mihály m. k. Késmárk László m. k. Rabb József m. k. Brez-nicaz András m. k. Leich Imre m. k. Jakopics József m. k. Horváth Antal m. k. Grabovecz András m. k. —
Az alső-lendvai kerületi választók egy részének ezen elhatározásáról mi, kiknek a most már hivatalosan felléptetett követje-lelt urat közelebbről személyesen ismerni van szerencsénk, őszinte örömmel veszünk tudomást, miután megvagyunk győződve, hogy ezen jelöltjük megválasztatása által a parlament egy méltó taggal szaporodnék, ki magasabb miveltsége, képzettsége s szónoki tehetségénél fogva hivatva van a törvényhozó testűlet egyik tevékeny tagjává lenni s csak azt óhajtjuk, hogy az alsó-lend-vai kerület szabadelvüpártjának azon tagjai is, kik korábban más jelölt nevét tűzték ki zászlójukra, most már azon meggyőződésből kiindulva, miszerint az erők elfor-gácsolása által az űgy diadala veszélyeztethetnék, ennek zászlója alá sorakozzanak, sót Hajós Mihály úrtól is bizton reményijük, hogy junius 13-iki programmbeszédének végén tett azon ünnepélyes igéretét, miszerint az általa nem keresett jelöltséget más pártunk belinek — szívesen átengedi — be is váltandja s önmaga eddig mindig tanúsított nemes jelleme- s szerénységétől« vezéreltetve hiveit az ujjelölt támogatására buzditandja. X.
a környezet arányai a lehető leghelyesebben lettek figyelembe véve. Maga a szobor, azonkívül, hogy a néhai császár remekül van eltalálva, »s arczkifejezés komolyan méltóságteljes és eszményitett. — Megtekintettük a Cattedrale S. Giusto templomot, mely basilika a 6 ik századból származik, semmi megjegyzésre méltót sem találtam benne — hanem kivül a magaslatról igen szép és meesze terjedő kilátárvan a hegyekre, városra- és tengerre. Egyik legnagyobb ne vssetéssége Triesztnek s Lloyd hajógyártelepe, minthogy azonban alig merem feltenni, hogy tiszteli olvasóim között volna olyan, ki az ó budai hajógyárt nem látta, ugyanazért annak leírásával nem is fárasztom türelmüket, annyit azonban mégis megjegyzek, hogy s magyarember büszkén gondolhat sajátjára,a trieszti ónási telep összehasonlítása után is. — Most pénzváltás ügyeimet végestem el. — A legnagyobb elismeréssel és köszönettel emlékezem meg a tri-ití bankegyesületről, melyhez a nagy-kani-bankegyesület volt szíves ajánló levelet adni, nemcsak as osztrák pénznek olaszrai átváltása által tanusitottsk nagy előzékenységet, hanem elláttak egész Olaszország minden na gyebb városába használható becses ajánlólevelekkel, ezenkívül egyik titkár megmutogatta és megmagyarázta a város nevezetességeit — eljött Miramarba s este a színházba, szinte neheze« esett ezen derék, mi veit férfiutói megvállani.
(Folytatása köv.)
Néhány őszinte szó
tekintetes Gaál Endre úrhoz Keszthelyen.
Elvem mindenkinek politikai nézeVét és pártállását tisztelni, mert azt hiszem, hogy min-) den igaz magyar, legyen bár mely párton, csak i is hazája boldsgitására törekszik.
De ezen elvem mellett meggyőződésem as is, hogy mindenki, különösen szereplő, vagy szerepelni kívánó egyéniség köteles határozott pártállást foglalni, s elég bátorsággal birni, hogy ezt nyíltan be is vallja.
Hogy ön a keszthelyi választó-kerületben sem as intelligentia, sem a nép előtt népszerű-, seggel nem bír, as köstudomásu dolog s ennek alapja is van, mert sokan tudjuk, hogy ön egykor, mint e kerület képviselője egyik kerületi ülésben egyenesen kerületének érdeke ellen szavazott, midőn Sümegnek szavazta meg a törvényszéket, — hogy még is ennek dacsára itt képviselőjelöltül fölerőlködik asss ön dolga,
— dé hogy ön a népet pártállása iránti kijelentéseivel tévútra vezeti, ehes mint válssstó, szól-lani jogosítva vagyok.
E napokban a kerület alsó vidékének pár községében megfordulván, feltűnt a választóközönségnek azon nyilatkozata, hogy ők megmaradnak „k ö s é p b a 1 p á r t," de .M a-darászok" nem lesznek, s miután ezen vidék gyanakodva közelit az egyesült szabadelvű pártboa, s ön esen vidéket párljáhos tartozónak hiszi és hirdeti, azon következtetésre kellett jutnom, hogy ön, és derék (? ! ?) korlesei s válasstók előtt ott, hol megfordultak, nen^ nyilatkoztatták ki, hogy ön tulajdonképen ama pártbos tartozik, melynek firmái a választásban megboldogult Csíki és Patai, ugy az elválasztott „M a d a r á s su adtak és adnak, vagy is a mint a nép magát kifejezi, a volt szélső bali Madarász párthogr
Ezt én már 1869-ben sejtettem, s ez volt oka, hogy én, éa velem néhányan akkori elválasztása alkalmából öntől nyilatkozatot vettünk, hogy a középbalpárt elvei sz.rint képviaelend bennünket, s ha a szélső balra térni eszébe jutna, kivánatunkra képviselői állomását azonnal elhagyja, — most tudom és biztosan mondhatom, de mivel a kerületbeli választói; ku^ött többen lehettek, kik ez iránt határozott tudomással nem birtak, felhívom önt, miszerint arra nézve e la* pókban határozottan nyilatkozzék: váljon azon párt, mely magát függetlenségi pártnak nevezi, a nép áital Madarász párt cxim alatt ismert, ugynevesett szélső balpárttal egy és ugyanaz-e? és ön esen pártbos tartozik-e, vagy sem ?
Előre kijelentem: hogy kijelentésében, ha as határozottan világos less, éssrevétel nélkül megnyugszom, — ellenkező esetre állani fog az, mit állítok, t. i. hogy ön „Madarász párti" és ezt a választó.közönséggel őszintén tudatni nem bír elég bátorsággal, hanem azok közé tartosik, kik szeretnek a zavarosban ha-lászni.
Keszthely, julius 15. 1875.
VÉRTESSY IVÁN.
választó.
Jegyzék
a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek 1875. évi julius hó 2-ik felében tartandó nyilvános bünfenyitó ülésein, a felek közvetlen meg-jdéztetése mellett elintézendő bűnügyekről.
Julius hó 22 én 1875.
621. b. f./875. sz. Balázs Laazló s társa felső-ssidi lakósok ellen, emberölés bűnténye miatti bünperben a kir. it. tábla által hosott ítélet kihirdetése.
639. b. f./875. ss. Gerencsér Bódi és Gerencsér Verona komárvárosí lakósok ellen, vétkes vigyázatlanság által előidézett életbistonság elleni vétség, illetve abbani részesség miatti fenyítő székben végtárgyalás.
679. b. f./875. sz. Német vagy Tarda Mihály sümegh-rendekí illetőségűek ellen betöréses tolvajság miatti bünperben végtárgyalás.
719. b. f./475. ss. Roth János pesti illető ségü elleui tolvajsági bünperben végtárgyalás.
Julius hó 23-án 1875.
561. b. f./875. ss. Kálmán vsgy Fekete Ferencz és társa hahóti lakósok ellen sertés tolvaj láz miatti bünperben folytatólagos végtárgyalás.
641. b. f./875. sz. Balogh Józset és társai pólai lakósok ellen hamis okmány készítése, illetve abbani bünrészesség büntette miatti bünperben a kir. it. tábla által hozott ítélet kihirdetése.
696. b. f./875. sz. Talált vagyon gonosz lelkű visszatartása által elkövetett csalás bűn tette miatti bünperben végtárgyalás, — Bslaasa György és öi eg Hábor János bécsi lakósok ellen.
593. b. f./875. sz. Jóó Lajos és Tóth János kuslányi lakósok elleni tolvajsági bünperben folyt, végtárgyalás.
J u 1 i u s h ó 29 én 1875.
673. b. f./875. ss. Hatvani János és társa köveskuti lakósok ellen súlyos és könnyű testi sértési bűntett miatti bünperben a m. kir. cu-ria, mint legfőbb Ítélőszék által hosott ítéletnek kihirdetése.
671. b. f./875. sz. Horváth János karosi lakós ellen hamis eskü bűntette miatt indított bünperben végtárgyalás.
730. b. 1/875. ss. Simon Mihály, Sándor és Menyhért becsehelyi lakósok ellen betöréses tolvajság, ebbeni bünrészesség, veszélyes fenyegetőzés és ssülőbantalmasás büntette miatt indított bünperben végtárgyalás.
J u 1 i u s h ó 30-án 1875.
672. b. fl/875. sz. Lukács János és József kerecsenyi lakósok ellen sulyes testisértés büntette miatt indított bünperben végtárgyalás.
681. b. f./875. ss. Boha István csörnye-földi lakós elleni tolvailási bünperben a m. kir. curia, mint legfőbb ítélőszék által hosott ítéletnek kihirdetése.
728. b. t/875, az. Csismadia János, Ferencz és Böröndy Mihály ellen emberölés büntette miatt indított bünperben végtárgyalás''
i Jegyzék.
A sala-egertzegi kir. törvénynék. büntet8 o talydnak 1875. évi julüu 16-ik napjától nyÜ-vánot illéseiben előadandó büntigyekr6l.
Julius 16-á n 1875.
731./B. 875. Sz. 1. Geisek István és neje Bajzik Anna csaláaaal vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
754./B. 875. Ss. I. Cseh Ferencz biróiUg lefoglalt tárgyak elsikkasstásával vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
Julius 21-é n 1875.
773./B 875. Sz. I. Lutter József tolvaj-láasal vádlott elleni ügyben szóbeli v égtárgyalás.
778./B. 875. Sz. 1. Baü Lajos hamis esküvéssel vádlott elleni ügybeu szóbeli végtar-gy alás.
Julius 22-é n 1875.
782./B. 875. L. t. Ceeke Bori ruhatoi vajlással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
807./B. 875. L. t. Molnár István pénr-tolvajláaaal vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
J u 1 i u s 23 á n 1875.
798./B. 875. L. t Paulus Károly gyújtással vádlott elleni Ügyben szóbeli végtárgy aláa.
823./B. 875. L. t. Kovács Nándor tolvaj-lássál vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Julius 28-á n 1875.
810/B. 875. Sz. 1. Gárdonyi Péter pénz tol vajlással vádlott elleni ügyben ssóbeli végtár-gyalás.
811./B. 875. Bz. 1. Bokor Anna súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
J u 1 i u s 29-é n 1875.
801./B. 875. Ss. 1. Tolnai János birói sártöréssel vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgvaláa.
803./B. 875. Sz. 1. Gombár Ferencz tolvaj lássál vádlott elleni ügyben legfőbb itélő-scéki Ítélet kihirdetése.
823./B. 875. Sz. L Vinqze Gábor és neje Ssáler Erzsébet önbíráskodással vádlottak elleni ügyben saóbeli végtárgyaláá.
829./B. 875. Ss. 1. Könnüd Gábor s társai véres verekedéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
839./B. 875. Ss. 1. Klinger József mezei rendőri kihágással vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Julius 30-á n 1875.
826./B. 875. Sz. 1. Rechperger Simon nyilvános erőszakoskodással vádlott elleni ügyben ssóbeli végtárgyalás.
Helyi hirek.
— Elismeréssel közöljük a nagy-ka-nizaai iskolaszék nemes ösztönből keletkezett igen helyes intézkedését a következő átirat ta nusága szerint, ime a lelkes hölgyek társulati egyesülésének máris mily örvendetes eredménye muUtkosik! Mártinkovics Károlyné egyleti ideigl. elnökhez intéztetett levél: Nagy-Kanizsa város iskolaszék elnökétől. A kisdedvédó egylet tekintetes elnökségének! Van szerencsém a városi iskolaszék f. hó 8-án tartott ülésének határozata folytán tiszteletteljesen megkérni, hogy s leányiskolákban a női munkák vizsgá latára kebeléből néhány tagot kiküldeni szíves kednék, kiknek bírálati i nekem tudomásul adva, erről jelentést tehessek. A vizsgák, illetőleg a női munkák kiállítása f. hó 22. 23. 24. 25-én tartatik meg. Felkérem egyúttal a tekintetes elnökséget, ismerve szegylet tagjainak ügy buzgóságát és minden nemes czél iránti lel kesedését, hogy ha jövőre as iskolák látogatására, illetőleg a női műnkék szorgalmi menetére bölcs belátása szerint egy 12 tagu bizottságot kiküldeni méltóstatnék, — kik jlónkint egy iskolaszéki tagurral a látogatást téssik, — hogy es as észleltekről az iskolaszéknek jelentést tehessen. Bísva nemeslelkü hölgyeink a tanügy iránt mindig tanúsított érdeklődésében, mar» dok a tekintetes elnökségnek. Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. évi julius hó 12-én. Alázatos szol-gája Vágner Károly iskolasaéki elnök.
— Kádas Mudolf kir. tanácsos és gyórtankerületi főigazgató ur Nagy-Kanizsára érkezett, hogy a főgymnasiumban tartandó érettségi vizsgálatokat ssemélyesen vezesse.
— A nagy-kanizsai táv. főállomás tisstikara mint a „Közlekedés"-ben olvsssuk, f. julius hó 5-én küldöttségileg tisstelgett Csengery Antal urnái, a nagy-kanizsai választó kerület képviselőjelöltjénél, ki ugyanazon nap Nagy-Kanizsán beszámoló és programm beszédjét tartotta meg. A küldöttség tagjai Lenkej Károly, Nyuli György és Mihály J: Endre táv. tisstek voltak. Mihály J. Endre a képviselőjelölt urat megbízói nevében üdvösölvén,felkéri, hogy a magyar, különösen as alsóbbrendű tiszt viselők anyagi érdekeit támogassa, valahány ssor ss as országházban szőnyegre kerül s vegye fel programmjába a magyar tisztviselők anyagi és szellemi érdekeit tárgyszó kérdése ket s hangsúlyozza, hogy ama törvény, melyet a bonatyák a hivatalos magyar nyelv érdeké ben hoztak, csak akkor fog érvényre emeltetni, ha országos neveseteseégek harczolnak mellette. A hivatalnokok száminak szállításáról is mel-
{ékesen megemlékezvén, rámutat szóló azon útra, hol a megtakarításokat lehetne eszközölni. Végül meghívja a jelelt urat, hogy a hivatalt látogatásával szerencséltesse. Csengery ur meg tóssönvén a bizalmas megtiszteltetést, ékes szavakkal adott kifejezést annak, hogy az alsóbbrendű tisztviselők panasza és kérelme jogos és méltányos és hivatkozik arra, hogy a ki tetteit szemmel kisérte, az be fogja látni, hogy mindig es mindenben a hivatalnokok érdekeit méltányolni tudta s működését oda irányozta, hogy a''ki az állam érdekeinek áldozza fel munkásságát, életét, megfel előleg dijasva legyen s biztosítja a küldöttséget, hogy tetteiben jövőre is ex lesz irányadó. Sajnálatát fejezve ki az iránt, hogy látogatásával ez alkalommal nem tisztelheti meg a főállomást, elbocsátotta a küldött-jéget, mely szép reményektől eltelve, szivéből kívánja, hogy a tisztviselők érdekeinek megvédésére több ily hazafit, honatyát adjon az egek ura s vajha az ország többi részében is az érdekeltek hallgatva a kor intő szavára, követeléseikkel és kérelmükkel ilyenformán lépjenek fel.
— Gyászhír. Schmidt György vendégfogadós ur jó lelkű b köztiszteietü neje hirtelen meghalt. Hévvizre ment, u hol jul. 16-án megtűröd vén, szélhűdés érte. A gyászjelentés következőleg hangzik: Schmidt György nagykanizsai „Korona" vendéglős saját és gyerme kei u. m. Mathild férjezett Thiery Antalné kü-küllő megyei mérnök és Mária félj. Torma Im-réné, mégis Kuntner János ós Terézia nevében fájdalmas Bzivvel jelenti neje, illetőleg édes anyjuk, sógora es sógornőjének Schmidt Gjorgyné szül. Kruntner Máriának élete 42 ik, boldog házasságának 27-ik évében Keszthelyen, 1875. julius 16-án d. u. 1 órakor rövid szenvedés után agyszélhüdes következtében történt gyászos kimultát. A boldogultnak hűlt tetemei Nagy-Kanizsán, julius hó 18 án délután 4 órakor fognak örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt. mise áldozat pedig hétfőn, f. hó 19 én délelőtt 10 órakor fog a szt. Ferencziek templomában a mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1875. évi julius 17-én. Béke
hamvaira!
— JE/miitettük, hogy egy vasúti munkád lábait a kanizsai közkórházban amputálták, jeieuihetjük, hogy a műtét után meghalt.
— A pécsi közjegyzői kamarai székhelyhez fog tartozni Nagy-Kanizsa, Zala-Egerszeg, Csaktornya és Kaposvár közjegyzősége.
— Nyilvános köszönet. Saját magam é* családom nevében fogadják mindazok, kik kedves fiam, Skublics Pál temetése alkalmá-
val jelen voltak a részvétért, nemkülönben a. közel és távol vidékről érkezett Vigasztaló levelekért hálás kössönetemet A véghetlen vess-teség feletti fájdalmunkat enyhiti a nagy részvét, mely snnyi oldalról nyilvánult. Id. Skublics László.
— A sümeghi íőelemi tanodában a vizsgák a következő rendben fognak megtartatni: f. évi julius 21-én az I. és II. 22. a HL és IV. leány osztályokban, 23-ikán I. A-fiosztály, 24. L B., 26. n. 27. Hl. és 28. a IV. fiosztályban; 29-én a tornászati. A vizsgák mindenkor reggel 8 órakor kezdődnek, a torna — ellenben délután 5 kor. 30-án zárünnepély; melyekre a t. cz. ssülők és a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. --1. — *
— Csáktornya város községi tanodájáról szóló értesitvény csinos kiállitásban megjelent, melyből látható, hogy az iskolázásban haladás történt, az idén 416 tanuló volt, mig tavai 379. az iparismétlő tanoda 3 osztályában összesen 96 tanuló vett részt.
— Hymen. Taranyi Ferencz zalamegyei birtokos nőül vette báró Rieffel Mariska kisasszonyt,E g e r v á r y G y u 1 a szinte zalamegyei földbirtokos pedig jegyet váltott Sümeghy Magdolna kisasszony nyal, néhai Sü-meghy Ferencz országgyűlési képviselő leányával. Morócza Kálmán balaton-füredi járásbiró szinte jegyet váltott Massion Méli kisasszonynyal Teasdale Vilmos unokahugával násznagyok: Kerkapoly Károly és Györffy Dániel.
— Bire jár, hogy a tapolczai kerületben gróf Apponyi Albertet léptetik fel a szélsőjobboldaliak, mig a szabadelvűek egy része Veghely Dezső veszprémi főjegyzőt emlegetik Kerka poly Károly ellenében.
— A kies Balaton-Füred számára ifj. báró Vay Miklós már teljesen befejezte Kisfaludy Károly szobrát.
— A , Jelenkor* nagyérdemű szerkesz tője s lánglelkü egyházi költő Talabér János a halál révén állóit, ugyanis Kanizaára érve, bérkocsija a főpiaezon egy szekeiet elkerülendő, a lovak megugrottak, és a kocsi, melyben a főtisztelendő ur ült, nyomban összetört,a kocsis éberségének köszönhető, hogy a lovakat megtudta tartani, mert különben biztosan a halál fia a főtisztelendő ur. Néhány nappal előbb az utczán disztelenkedő duezkoknak szinte egy kocsi lett áldozata, nem rég pedig Séllyey László ur kocsija tört össze, melyben Séllyey ur maga, Ko-váts János szolgabiró s e lapok szerkesztője ült s kiállottuk a hirtelen jött szerencsétlenség nem irigylendő félelmes hatáaát. Mindez nem elég
adat-e arra nézve, hogy e más városokban sehol nem hssznált ducskok felszedessenek s ▼égre valahára felmentessünk s félelemtől s életveszélyes kocsikázástól.
— Zalamegyének valamennyi kerületében aug. lt-én less a képviselőválasztás.
— Csengery Antal — mint a „P. N.«-ban olvassuk, e napokban utazik Emsbe, hol néhány hetet fog tölteni. Útközben néhány napig Berlinben időzik.
— Horváth- Szent-Miklóson mult szerdán délután egy (jérfiu cseléd pisztolylyal keresztül lőtt egy leány VAert as hossá nőül menni nem akut, azután maga-magát lőtte szivén s rögtön meghalt, még a leány él, holott tüdején keresztül ment a golyó.
— Balaton füredre a 9. és 10.számú értesitvény szerint jul. 12-ig 695. folyószámban 1070 fürdő-vendég érkezett.
— Rövid hirek. Bakonyi daltársulata 10 év ÓU van fenn. —A budai árvízkárosultaknak a herczegprimás 10 ezer forintot adott — Gil vácson egy 65 éves nő először szült egy egészséges fiut. — Poroszországban 632 bankár van, 92 keresztény, 550 izr. — A kincstári munká* sok árváinak menedékháza javára szóló állam-sorsjáték 2 frtos jegyei kibocsátattak. — Deb-reczen vidékén erőspu uralg a himlő. — Farkas Miska zenekara Amerikából haza kívánkozik. — Kis Lak és Kaposvár között ős elefánt-csontok at találtak. — Az uj marhalevelek ára 5 kr. —- 50 távirda-állomás a postával egyesitte tik. — Egy bécsi külvárosi posta éjjel kiraboltatott. — Ferdinánd királyért tartó országos gyászidő alatt a hivatalok fekete pecsétet használnak leveleiken. — Fiume a budai vizkáro-rosultaknak 2075 irtot adott. — A »Magyar Tisztviselő'' uj alakban Dr. Perlaky Mihály szerkesztése alatt jelenik meg. — Varsó vidékén roppant erdőégést jelentnek. — Zala- és Bicsmegyében nincs még meg a követválasztás, 18 helyen uj választás lesz. — Eddig 382 képviselő van, 311 szabadelvű, 176 egészen uj képviselő. — Rákosi Jenő lesz a fővárosi népszínház vezetőigazgatója.
Papírszeletek.
— Talány. Az első megfejtő 25 saivart kap. Ugyan kik lehetnek ások ? Ha fáklyát visanek, lassan mennek, ha tü< van, gyorsan futnak ?
Megfejtések julius 25 ig fogadtatnak el.
Történeti naptár.
Julius 18. 1551. Izabella, Zápolya özvegye, Erdélyt L Ferdinándnak Kolozsvárott átadja. — 1734. szül. Győrött Csapó József, m. orvostudományi író. — 1848 ostrom Ssent-Ta-rnás és Földvár ellen. 1849. A császáriak Pesten. 1463. Bécsújhelyi béke Mátyás király s III. Frigyes német császár kifet.
1849. Szegedről s magyar kormány Aradra menekül
1456. Hnnyady Jáac~ győzelme s
törökökön.
1557. Babócsánál (Somogym.) Ná-dasdy Tamás nádor és Zrínyi Miklós megverik Ali basát. 1849. Sajói csata, Görgei győz s mégis reterál.
19.
20.
21. 22.
23.
24.
EredetipauaszAz 8z...i törvényszék egy embert két évre ítélt hetenkint két napi bojttel. Az ítélet kihirdetése után megszólal az elitélt : Oh tekintetes törvényszék 1 inkább as időből vettek ▼olna el valamit, mint a kosztból.
Szerkesztői üzenet
1736. St. Lakócaa. Lapunk nem lévén politikai lap, sajnálatunkra nem kósOlhetjük.
17S7. H. Tűrje. Rég s gyakran elmondott dolgok. Falra borsó !
1738 B. Pécs. J. Győr. Intéskedtttnk.
1739. B. Helyben. JövŐ számunk hozza.
Értek- és valtófolyaa julius 16.
5*/v metaliques 70.85; 5*/« nems. kölosöo 73.95; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.75; bank-részv. 9 40; hitelintézeti réssvények 219.60; Ix>ndou 1)1.70; magyar földtehermentési kötvény 81.70; temesvári földtehermentési kötvény 80.—; erdélyi földtehermentési kötvény 80.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83 50; ezüst 100.90; cs. kir. arany 5.24Vi Napol eond''or 8.88''/»•
Jsliss 18-tél jsllss 24-%. 1875
HA- és hetinap Katholikus nap- Protestáns tár naptár 3 ■tj
29. IX. v. pünk. ut. — Kat.ev. Jézus megsiratja Jeruzsálem városát. Luk. XEL 41-47. — Prot. Ep. Rom. Vili. 12—17. Ev. Máté VII. 15-23. Gör. ev. Máté V1H. 28. IX. 1.
18: Vasársaj 19 Hétfő 20 Kedd 21] Szerda 22 CsütOrtOk 123 Péntek 1124, Ssombat C 9 Legsz. m. ü. Paul. Vincse Illés próféta Dániel próféta Mária Magdoln. Libor Apol. Krisztina ssfis C 8 Rozina Arsén Illyés Dániel Mária Magdoln. ApolHn Jolánta | SS
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátort Lajos-
Weissmayer UL-nél
N.-Kanizsán, a férfi- és gyermek-öltönyök és kelmék raktárában az
idény előhaladottságánál fogva igen leszállított árak mellett azonnali készpénz fizetéssel (1732— 1)
végeladás
van.
A ruharaktár az „Arany Korona44 vendéglő átellenében fekszik. ^
jwíuww
CHARLES BURRELL
Bt. Nlcholsi Works, Thetford, Ssrfslk, képviselősége.

Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára ée javit&si műhelye
Tiik''&ry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel. Göz-cséplőgépek. | Járgony- és kézi cséplo-gépeL
Vetö-gépek, könnyük, egészem, vasból Arató-gépek. Tisztitó-rosták. Szecskavd^ó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükk''óny-vdlasztóh) s Faműveleti-gépek. f Hajtószijak.
Árjegyzékek kivinaira portafordultdoal ktídstnek
N
Jótállás mellett ÍOOO forintot
fizetünk bárkinek,
a kinek a világhírűvé vált es. k. If. szabadalommal ellátott
haj- és szakállnövesztő-szesz egyJi»iad fejkorpa kiirtó szer
~ m* * . További
és a hozzátartozó valódi steier havasi fű kenócs használata mellett haja vagy szakálla nem nó, mely szereknek minden további fel dicsérése annál-feleslegesebb, mivel jóságukról mindenki a -feltalálónál naponta meggyó-zódhetik.
A hatás bármely korban, sót kopaszság mellett is legfeljebb hat hónap alatt mutatkozik, a haj kihullásánál, nyolez nap alatt; fej-korpa képződésnél pedig már háromszori használat után
jótállás jegy.
i rrn^x
o
Bejegyzett évé hélye|.
szíves
megfigyelésre!
Nincs többé vörös, nincs többé óss haj az egyetlen, másutt nem létező, minden concurrentiát kizáró valódi
¿s legjobb.
hajiljitó tej
használata mellett, anélkül, hogy, mint más szereknél a hajat előbb zsírjától meg kellene fosztani; mely szer, valamint a hozzá tartozó híres és igen bámulatos módon készített hajképző és erósitő gyökerek és füvek alkotó résseivel vegyitett valódi dió-hsjkenőcs ás a legjobb valódi dió-Olaj és eddig még nem létesett gyanta rsé kellős, elősegítik a haj növését.
Megbízható és gyors szállításra ajánlják magukat
ranek és t él
Árak: Egy nagy alabástrom-üveg tégely haj- s szakáinövesztő szer 5 frt — kr. Kis tégely . . . .2 frt 50 kr. Egy alabastromflveg tégely valódi steier havasi ffi kenőcs . 2 frt — kr.
illatszer árasok és szabsdslom tulajdonosok, a kikhez intézendő minden szóbeli vagy Írásbeli megrendelés. Bécs, VI. kerftlet, Bflrgerepitalgasse \ro. 26.
Árak:
Egy üt. hajfestószer 3 frt — kr. Egy övegese hajfestószer valódi dióolsj-jal csészékkel ■ kefékkel .....5 frt—kr.
valódi
. . . 1 frt 50 kr.
Egy üvegcse
dióolaj .
Árak:
Egy tégely valódi dió-hsjkenŐ barnára és feketére festésre .
Gyanta rudkenőcs frt 80 kr.
2 frt — kr.
Mindenki kap egy ezer forintra szóló jótállás jegyet.
▲ tapasztalás bizonyítja, hogy készítményeink minden családnál nélkülözhetetlenekké váltak. Főtárhás részletbe!! árulásra egyesegyedül Wetas Jössef gyógyszeresz uraál
Stsdt, Tuchlauben, 27. sz. Az arczkép, mint óvó bélyeg készítményeink mindegyikén, a czimlapocskákonlés az otwitásokon 1 átha». Megrendelések kftlfcldről csak ss illető áraknak készpénzben beküldése, a **é^készp^beküldés vagy utánvétel mellett gyorsan teljesíttetnek. - Cssaláfslássrt 20 krrsltlbh. - Aszliipsstss kBflésSt tlsztslsttsi kérJBk. - A viszsst eladó srsk msffslsM árlsssiedésbes rtszssBlssk.
At.cz. vásárié közönséget saját érdekében felkéqük, kizárólsg oiakis Haw-mm raaek készítményeit rendelni meg, mivel a világon páraúanul állansk szé-N K delgés nélkül; hogy más szédelgéssel járó készitményekkeli Mcs«élés ne ^ ^ történhessék. (1713-3
w
j!! y»
n
r;
r?
fi I-
ü:
v l
\i (
J\
í fi
yj
i''J
k
1, ''
«•i *
> * «
t, I »
''l
• I
r-»
%
r
>
•i
t.
«ii
t-

. i i
i
KOTZO P
GARRETT B. és FIAI
A L,
Leiston,
gépészmérnök.
angolhoni gépgyár vezérügynöke
(1723—2)^
▲ főnyeremény esetleg 450,000 márka uj német áll am értekben
«ián)ja ezen hírneves gyár mezőgazdasági gépeit, úgymint: a^saazfMyoUt fa- < * ssénncli fűtésre, valamint szalmafőtésre,
cseplögepeket gór-, l^és p^^n K-től Berlinban, különféle f^jta
ki.ai-G Utókat TrlaJróket konkoly, babő és .ab tökéletes kiválasztására.
Eredeti OA.BJBETT JEL és FIAI legiyabb, könnyebb és olesébbaerkeaettt sorretogépeit
Árjegyzékek kívánatra bérmenten.
7
OszBgtítztttó rastákat, fölülmulhatlanok a gabona tisztítására üszögtől és agyébb könv nyű hulladékoktól.
órlfoalankat, repavágókat, sw^knvágóknt, különböző nagyságban csztergaando
kat stb «tb. különösen:
(1780-1)
Szerencse-jelentés
Á nyeremények
az állam által biztositvák.
Meghívás a
Hamburg állama által biztosított nagy pénzkisorsolás
melyben több f f
8 millió 600,000 márkánál
bÍtOD)''ren"en berendezett és terv^erüleg csak 81.«»« tartalmazó pénzkisorsolás nyereménye, a k^etkezok : n 1
nyeremény eseti. 450,000márka,nevezetesen pedig.-500,000,
150,000,80.000,60,000, 2 szer 40,000. 36.000, C-szor »0 000 24,000, 2-szer 18.000. 11 szer to.OOO. 2-szer 12 000 17 «er 17,000, 4-szer 8000, és 6000, 69 szer ¿000 i 4000, 263 szór 3000, és 2000, 436 -szor 16.000, 1500,''1«00, és 1000, 149« szor 600,300, 160-szor 2*0, «00 é« 180, 28,30G szor 14«, 29<oször 140, Ml, és
120,'' 97ó(Rzer 94, 80, 66, és 38-márka néhány hó alatt
6 osttályb&n biztos eredményre jutnak. k legközelebbi búzás hivatalosau
f. évi julius 22-ik és 23-ikára
lüretet: ki. Ár* . .űri
az egéwz aor-jegynek c*ak » frl.
• fél „ '' * " a negyed „ n 2 ,
Ezeo az állam által biztosított <Tedeti*or»je-*?ek betiltott Ígérvények) tólom a legtávolíbb vidékre is
Métkflldetnek az ár előleg., b,-küldése vagy ntánvét mellett.
A résztvevők az eredeti sorsjegyeken kívül az allampecséttel ellátott eredeti tervezetet is megkapják és a liuzas megtörténtével azonnal a hivatalos kimutatást ingyen megküldjük.
A nyeremények kifizetése általain sürgóseu es titoktartás kötelezettsége mellett eszközölhetik, érdekelteimmel szemben.
A megrendelések legjobban posta-utalvánv vagy ajánlott
levél által történhetnek.
Szíveskedjenek tehát bizalommal fordulni (léJS—J)
id. Heckseher Sámuelhez
Bankár és váltó-iroda Hamburgban
A legnagyobb
YÁSBOT0&GIÁK
Tóxsa-é, Bécsben.
III. Marxer ufcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek
(1667—22)
A 246.000 b. márkás
nagy sorsjegy 1374-ik évben nálam nveretett. COHN LÁZÁR SÁMS.
A 246 000 b. márkás
nagy sorsjegy 1874-ik évben nálam nyeretett. COHN LÁZÁR SÁMS.
A 456. mz á in
tudvalevőleg
1874. évben ismét
elnyerte a _
246 000 13. márkás
nagy nyereményt
r Szerencse és áldás Cohnnál"
jelige alatt; az e számú sorsjegy pedig, mint már oly gyakran, ismét ualajp vétetett; különben is a mult és jelen évben, a hivatalos nyereményjegyzék szerint, tisztelt ü gyfeleim nek több, mint /
I millió 350,000 b. márkát
fizettem ki nyereményekben.
Jelenleg ismét lehet esetleg 450,000 b.-márkát
nyerhetni. A hamhurg által biztosított érdekes és általán ismert nagy pénzkisorsolán
8 millió 635,000 b. márka
értékben, jelenleg Isisét rendkívül ugy és számos nyereménynyel vas szaporítva; csak 84,000 sorsjegyet tartalma/., és rövid pár
hónap alatt 6 osztályban a kövt-tkezünyereméuyek biztosan kl-
házatnak . I nagy «nyeremény : esetUg''450,000 b. márka, részlegesen 300.000, 150,000, 80,000, 60,000, 2-szer 40,000, 1-szer 36,000, 6-szor 30,000, 1 szer 24,000, 2 szer 18,000, 11-szer 15,000, 2szer 12,000, 17 szer
10,000, 1-szer 8000, 3 szor 6000, 26-szor 5000, 43-szer 4000, 255 szőr 3000, S-mux 2000, 1-szer 1600, 12 szsr 1500,400 szor 1200, 23-azor 1000, 548-szor600, 950-szer 300, 75 ször 240, 35-ször 200, 50 szer 180, 28,300 szor 142, 12,725 szor 140, 122, 120. »4,80, 66 ¿s 38 b. márka.
Az 1-ső osztály nyereményhuzása hivatalból
4Uévi julius 22. és 23-ára
tűzetett ki, melyre
egy egész eredeti sorajegy ára csak 8 frt 80 kr o. é.
egy fél 0 , » » 4 . 40 , . egy negyed . » , „ 2 „ 20 „
Ezen as állam czimével ellátott eredeti sorsjegyeket, a vételár ^érmentes megküldése után még alegtávolibb vi d é-k e k r e i* áronnál megküldöm a t megrendelőknek. A hivatalos nysrea*syla|siromnt és nyereménypészeket busás után titoktartás mellett azonnal pontosan megküldöm tiszuJt érdekelteimnek. Széleskörű összeköttetéseimnél fogva síiden nyeremény a nyerő fél lakhelyén is kifizethető.
tm^^F* Minden megrendelés ezen eredeti sorsjey /ekre egysxe-^Hv rüen postautalvány nyal is eszközölheti.
LAZ. SAMS. COHN
(1719—2) in Hamburg.
Haupt Comptoir, Bank- u. Wechselgescháft
Árlejtési hirdetmény.
A lakócjuu kir. alapítványi nradalom részéről közhírré tétetik, miszerint a magas vallás és közoktatási m. kir. ministeriumnak 33880 1874. számú rendolete folytán aj#kóc*»« gaadaaágban a siói telepen ser téstenyézde és kanááslak fog épitetni, mely épitkesés elvállalása tárgyában f. évi jntius hó 27-én Lakócsán, a tisattartói irodában délelőtti 10 órakor «árt ajánlattal kapcsoUtos szóbeli árlejtés fog tartatni. — Az ezen szóbeli árlejtésre beadandó zárt ajánlatok csak ugy fogadtatnak el, ba azok 50 kros bélyeggel ellátva, az árlejtési feltételek ismerete ím megtartása kinyilatkoztatásával s az alább kitett vállalkozási összegnek lO°\0-lija hozzácsatolásával a fent emiitett napon a ssóbeli árlejtés megkezdése előtt egy órával a tisittartósági irodába beadatnak.
Ezen építkezésekre vnnatkuzó tervek és költségvetések szerint a következő munkadíjak állapitattak n.5g :
a) a kanász és bojtárlakra nézve ..... 4398 frt 71 kr
b) a sertésztenyószto ólra néave pedig . . . 4901 , 73 .
Összesen . 9300 frt 44 kr.
Megjegyezvén, miszerint a kűmive« és ácsmunkához szQkséges anyagokat az uradalom adja és ssállitja a helyszínére. — A kellőleg fel nem szerelt s utóajánlatok nem fogadtatnak el ; kiköttetvén még az is : hogy az uradalom fentartja magjának a jogot a vállalkozók közAl szabadon választani.
A feltételek, valamint a terv és kftltségvetés a lakócsai tiszttartói irodában megtekinthetők. Kelt Lakócsán, 1875 évi jnlius 13-án.
Az nrad. tiszttartóság
Malom-eladás.
Kapronczához V» óra távolságba a vasúti állomás alatt Kaprivnica folyón álló 3 emeletes falazott malom épület, három kerekű vizi malom és 24 ióerejü gőzmalom 3 köre, hozzátartozó lakházzal, két istállóval, két pajta, nagy házi és konyhakert és a a malom körül berendezett 16 hold szántóföld és réttel szabad kézből előnyős feltételek mellett eladandó,— értekezhetni a tulajdonosoknál Kapronczán. (1718 — 3)
*
Zelenkó Péter, Oyurkan József,
tulajdonosok.
A szenvedő emberiség javára
közlünk több alább következő elismerő iratokat, mely a legtöbb bizonylatok az előnyös hatású
(1604-10) A valódi
W I L H E L M-féle
köszvéDy és csúz elleni
vértisztitó theáról.
WUhelsi Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Hainburg, nov. 21-én 1874.
Tekintetes ur! Kötelességem önnek köszönettel tudtul adni, hogy az öntől való WHhelm-féle köszvény és csúz elleni vértisztitó thea engemet oly betegségből gyógyított ki, melynél már semmi más orvosság nem basüált.
Az igazság bebizonyítására nevem s pecsétemmel ellátottan adom jelen iratomat, hogy 8 hónapon át napontai egy adag használatárai 7
év óta gyötrött
nehéz nyavalyámtól
meggzabaditolt s már 14 hónap óta semmi visszaesést nem érzek.
Mások jóvoltjáért szíveskedjék ezen nyilatkozatomat közzé tenni.
(P. H.) Berger I gnácz.
G. Z. 4218.
Bizonyítom, hogy ezen iratot előttem, személyesen is ismert Berger Ignácz cs. kir. távirda-osztályvezetó Hamburgban, sajátkezflleg irta alá. Hainburg, nov. 30. 1874.
(P. H.) P a r a v i c i n i A n t. m. k. cs. k. jegyző.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész umak Neunkirchenben.
Altenfeld, felső Ausztria, nov. 30. 1874.
Az ön Wílhelm-féle köszvény és csázelloni vértisztitó theája, melyet Hofstatter August ur linexi gyógyszertárából veszek, nálunk igen *ok jót tesz, maga Niekl bámulja e thea hatását, én egy év óta használom és köszvényemtől mejjmí-ntett s idnggyengesé^emet meggyúgyitá, 3 paket használata egészségemet viasza adu, valóban fogadja ezért gálámat.
K ram 1 J u li a, háztulajdonos.
Wilhelm Ferenoz gyógyszerész urnák Neonkirchenben.
Komárom, nov. 30. 1874. Tekintete« ur ! Legmélyebb köszönetemet fejezem ki, hogy oly szerencsés valék az r.n Wílhelm-féle köszvény és csúz elleni vértisztitó tbeáját megismerni. A mindenható Isten segített e szerrel, 12 év óta szenvedtem, 3 évig fürdőket haszuáltam, minden kenőcsöt használtam, de a sok pénz és sok szenvedés nem segített semmit
Méfeflysüer ezerszeres köszönet a Jé tiniért, melynek egy házból sem szabad Mfayzaai. mert az maga az arvos.
Sokan k érdesték: mitől gyógyultam meg oly hamar, tekintetes ur czimét soknak oda kelle adnom.
Kérem még, szíveskedjék 4 pakétot esen Wilhelm-féle köszvény es csúz elleni vértisztitó theáfeól küldeni, melyet a városi kapitány ur használ and Kérem posta utánvéttel küldeni. Tisztelettel
Hcbartner József, építőmester, Viz-utcaa 1196. sz.
Óvát a hamisítás és felcserélés ellen.
A vulódi Wltbetm-féle antiarthritis. antirheumatikus vértizztitó-thea ca»k as el»5 nemzwti Wllhelm-félc vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy dobsz 8 adagra fsleaztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 fru, a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. ca. közönség kényelmire a valódi Wilhelm féle nntlartbr Itts és antlrbna ma tikos vértisztitó ttea kapható :
. Nagy-Kanlzaán: Rasenbarg Ferencz urnái. Zágrábban : Miulbach Zsigmond; Kös^gfp: jCsacsinoviu N, Keszthelyen: Boaenberg Ems-nnelnél; KapraAezia : Werli gyógyszerész; Sopronban : Wrchovszky ; Ssombathelyen : Píllich Ferma gyógyszeréaz, Ssatmártt: J. Bossin és Sagefaácuttt GrOnkat Miksa oraknáL
Minta
bárhová ingyen és
bérmentve
Angol
URI ébefteztínB»
czúg
é: X fonál,
* Ó I filc^
czipészczikkek ^ rtb
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-utcza 41-ik szám,
Csiriz, X a ''^Géptn,
faszé wCzipé«zinashoz.« ^T «elyem
előkészült —w és
rsípö-zAkfcor, czérna,
(Lackkappen.) ^^ J bélésvásznak.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden elöbbkeM háznál található, mert oly jó, mint az esOst, ára pedig a valódi esüst árának huszadrésze. A valódi britannia ezüst as alább kimutatott árakban kapható
csalris
M. Bressler angol fémárnkt&rában,
Bécs, belsóváros Scbottengasse d. sz :
Kávéskanál darabja 10, 15, 20, Kézi fyprtyatarté 60, 80 kr, 1,
25, 80, 40, 45 kr. — ''/, tu czat «0, 80 kr. 1, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt
Evőkanál darabja 30,35,40, 46, 50, 60 kr. — «1, tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4.50, 6 frt.
Kés és villa párja csak 80 kr. (ezOstnyelfl). — l/i tuczat belőle csak 4 frt. TbenszBrd darabja 30,40,50,60,
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nvél nélkül
Támaszkak evőeszköz alá M, tuczat c s a k 2 frt 50 kr.
Ttjistartó pobárkák 1. tucz. 2 ft. Asztalkendő tartók ''; tacaat 2
frt 50 kr. Baratzóré darabja 60, 80 kr. 1
1.20 kr.
Czaknrbtotó dbja 80,90 kr. 1 frt.»
1.50 kr.
Gyertyatartók finom, nagy párja 3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
Cssmege (dessert) evőeszköz tncxat 3 frt 50 kr.
fiyermekkaaál ''/, tuczat 1.50,2, 2.50 kr
Tejmeró darabja 60, 80 kr. 1, 1.20. 1.50 kr.
Levesmeró darabja 1.20, 1.50.
• 1.80, 2, 2.50, 3 frt.
Feszületek valódi aranyozással és ezüsttel kirakva darabja 12,4 16, 18, 20 frt. talapzattal.
Tálcza darabja 8'' 90 kr. 10" 1.20, 12- 1.50, 14- 2,1G* ~JjO, 18- 3, 20" 3.50 kr. (kerek, to-j ásd ad, vagy négyszögletű.
Tbeaterttók 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt
Valameaayi ozikk hámnlatns slosé
Wajdits Jóaef lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kaniiaán.
Megrendelések a vidékről cximzendők :
(1699—5) M. Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Scbottengasse Hr. 9.
Megrendelések a ridékrói posUfordnltával ntánvéttel Mzkizittstatk.
Ha valaki ugy kívánja, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áraink kiiünóségéről mindenki előre is meggyőződhessék, V 100 frt értéktt ára réteMaél 10^ árleeagedáa.
i
A ház építése végett
Eosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház tid- i
varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
———-1—_—
Czukor, kávé, thea, Porczellán edény,
rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, iWegnemüek, tükrök, lámpák, evószerok,
butclia Korok '' ohlna esflat
és likörök, valódi francaia pezsgő ós minden és pakfong kanalak, tálczák, mozsarak,
fűszerek, kávépörkölők, kávódarálók, kivéfózógépek,
kufsteini és valódi Portiami cement, fagylaitkészitő,szodavizkészitő,varró-
paraffin, kocsikenőcs, gépfaolaj, gabna- gépek, vasbutorok,
zsákok, gyapjuzsákok. utazó bőröndök gyári áron.
Az építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb- ;
bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesed
leszállított árak mellett. <ie6&-i7) í
i
A JSalai Közlöny* legutóbbi számában a megyebeli országos képviselő választások általános határideje hibásan augustus ]*»-ére lévén jeientTe, e téres értesítést lapja legközelebbi számában akkép ki igazít tat ni kérem, hogy a választások megyeszerte augu*tu# 10-én fognak megtartatni.
Zalamegye alispánjától.
>yilt szó a katonabeszállasolás ügyébeii!
— Alaó-Páhok. 18<á. julius 16.—
Megyékben a katonabeszállásolás ügye u alispán hatáskörébe tartozik, ki azt a katonai hatósággal egyetértve intézi el. .
Igaz ugyan*, hogy Csutor alispán ur nein vett részt azon enquetében, melyet a volt belügyminister ur a megyei alispánok néhányából avégből hivott össze, hogy a katonabeszállásolás ügye felett tanácskozzék, — hogy annak a néprei nyomasztó — terhes voltát legalább ideiglenesen s némileg enyhítsék; de ugy látszik tudomást sem vett arról, hogy ez érdemben a nép terhein könnyiteni akartak ; sót ellenkezőleg, mint a megyének egyik főhivatalnoka egyes községeket a katonabeszállásolással sújtani törekszik.
Aisó-Páhok község 11U házból áll, melyeknek nagy részéhez istálló nincs, miután a lakósok télen — ugy nyáron martiáikat a közeli hegységben tartják; a község fele most egy éve tökéletesen leégett s ez idó óta a lakósok istállóikat még fel sem is építhették ; s ily hiányosság -- készület-ienség daczára most 150 huszár, 5 tiszttel s 160 lóval szállásol tátik be a kis községbe ; akkor — mikor ez ideig — minden évben ugyan, — de mindig csak 1 sza-
kaszt tudtak elhelyezni a helységben; akkor — mikor a szomszéd gazdag községek
az alispán ur bölcs intézkedése folytán sohasem tartanak katonát; akkor — midőn e nagy munkaidőben ily tömeges beszállá-solás folytán a nép egy része kénytelen visz-sz&tartani magát szorgos mezei munkájátói.
Nem akarom részletezni, mily igazságtalanságok követtetnek el e katonabeszállásol ássál, nem akarom ez eljárás kut-
forrását kutatni, annál kevésbé azt szán-'' i
dékos rosz akaratnak nevezni, — de ezek nem létében ez intézkedést határozottan téves information alapulónak nyilvánítom.
Még csak kérésemet vagyok bátor ugy a magam, mint a hivatolt község lakosai nevében a tek. alispáni hivat ilhoz intézni avégből, hogy szíveskedjék bennünket jövőre hason igazán nyomasztó s igazságtalan tehertől megkímélni, nehogy bajainknak felsőbb helyen kényszeríttessünk orvoslást keresni.
KOLLEE ISTVÁN,
köz- és váltó ügyvéd.
Kis-Komárom, jul. 18.1875.
Keszthely választókerület alsó vidéke örömünnepet ült ma, mert még ofy szerencsében soha sem részesült, mint minőbe ma, — t. i. jul. 18 án.
£ nap azon Örvendetes nap reá nézve, midőn Falk Miksa Európa szerte ismeretes bátor puplicista, egyik legjelesebb nemzetgazdáaz szerencséltette e vidéket személyes megjelenésével, az a Falk Miksa, ki az ötvenes években sajtó utján hazánk szomorú sorsa felett a kül-föideli hasoulatosaágokban a nemzet valódi elnyomását ecsetelte, az a Falk Miksa, ki mint mindig az irodalom terén iparkodott megmutatni a sebeket, melyek szenvedett hazánk testén tátongó űrként tapadva voltak, az a Falk Miksa, ki nemcsak a sebeket mutatta meg, de
teljes odaadással azon volt, hogy esen sebek gfógyitáaa azakavatottan minden ajabbi kitörés eleje vételével foganatosíttassák, — <5 azon publicista,ki Európa tág irodalmi terén Magyar-orazág, mint termő országnak piarczot szerzett, ő ki mint a kereskedelemnek legbátrabb és legügyesebb zászlóvivője ismeretes, nemcsak a kereskedő világunk előtt, de Európa összes ke reskedói előtt, és e téren nekünk termelőknek a legnagyobb jóltevőnk, •— e férfiú az, ki mint a keszthelyi szabadelvű párt képviselőjeleltje ma jul. 18-án Kis-Komáromban, mint a keszthelyi választó kerület alsó vidékének központján programmbeszédét elmondandó jelent meg, és dicséretére legyen Kis-Komárom város lakosságának mondva, bogy sietett örege apraja a nagy hazafi beazédét meghallgatni, oly annyira, hogy a programmboazéd elmondására szánt korcsmai azálla nem volt elégséges a belyi és a szomszéd községekből összegyűlt választókat keblében elfogadni, többek óhaja iolytán Nóvák Ferencz ő méltósága indítványára a szent báromság előtti szabad téren Isten szabad ege alatt mondta el programmbeszédét, a beszéd nem volt válogatott, as önzéstelen és a haza iránt dagadó kebel augallata volt, elmondta, bogy ő beváltbatlan ígéreteket nem tesz, de nem is tehet, hiaz sokan vannak azok, kik eget földet ígérnek, de a sok ígéretből valósitni mitsem tudnak,ő is megigérhetné,hogy Isten tiszta egéről a napot ievessí, azt feldarabolja és minden egyes választónak odaadja, hogy télen ne kellen fát venni és aszal melegedni, és f»e kelljen világitó eszközt szeresni, hanem a napból elvett és osztott szikránál világosságot élvesni, de ezt valamint nem hissi senki, bogy megteheti, ép ugy nem ígér semmit, a mit nem teljeaíthet, ígéri é* fogadja, hogy édes hasánk érdekével választókerülete érdekét azonosítja, el követ mindent, amit-e-vátáaztókerület, ugy annak egyes vidékei érdekében csak megtehet, azt teljes odaadással fogja megtenni megválasztása esetére, elmondta beszédje folyama alatt a szabadelvű párt alakulását, ezt egy helyesen választott hasonlatosság előzetével adta elő, körülbelül ezeket mondá : egy anya fürdeni ment, szopós kisdedét, mig ő a fürdés végett a fo-
lyamba volt, csecsemőjét a parton hagyta, egy másik anya is odaér kmvée, a parton levő csecsemőt felvette és a vízben fürdő anyáaak mondá, hogy a kisdedet ő is megszoptatja, mire a fürdőanya igenlőleg válaszolt, midőn azonban a vízből a fürdőanya kijött, amas a gyermeket visssaadni nem akarta, bíróhoz került a két anya, a bíró, hogy megtudja ki-é az igasság ? egy deszkát vett, azon egy krétával húzást tőn és a gyermeket Ugy helyheztette reá, hogy a vonalon egyik telöi sem volt több rész, mind a másik felöl, ekkor mind két anyának mondá, most fogják meg a gyermeket mindketten és hussák ast kétfelé, ki a vonalon át többet elhus, asé s gyermek, est látva a fürdőanya, hogy ekkor a kisdede! ved ni fog, az mondá: semhogy tegye ki, inkább a közös felnevelésbe adja véleményét, így volt a két hatalmas párt egyesülése a hssa jobb sorsának felvirágostatáss folytán, igy lett most a szabadelvű párt tömörülése, melynek czélja a hasa boldogságát előmosditni, erre viharos éljen dördült fql, es után ^ a nap ünnepelte mondá, hogy ő adóelengedést sem Ígérhet, e tárgyban csak ast ígérheti meg, hogy főgondja közé fogja sorolni, hogy az egyes fis-lektől beveendő adó igazságosan és h&ségeseu kezeltessék, a neki szánt czélra fordíttassák, hogy as adó ne csak a szegény osztálytól, de a nagyobb birtokosoktól is a kellő időben, ha másként nem, végrehajtás terhe mellett is behajtassák, ő egyebet e tárgyban sem ígérhet, igy tffhát mindezeket el mondá, még ast is mondotta, hogy ő nem jött ide válasstók kösé bizalmat könyörögni, mert as*. hiába tenné, a bizalom önníagától jön, ha tehát a tisztelt választók ezen tett ígéretével megelégessnek, örülni fog rajta, ha a majdan megejtendő válasstás alkalmával szavazatukkal szerencséltetni fogják, ha pedig a beválthatlan igérettevők körül sorakoznának, csak fájlalná e vidék félrevezetését, de teljes megnyugvással a sorsnak odaadja magát, végre éltette Kis-Komárom és vidékének összes lakósságát, s ezzel a lakósság, illetőleg a választóközönség szűnni nem akaró éljenzése közt hagyta el az emel vén vt, melyen beszédét végezte.
TÁHCZA.
Hat hétrOlaszországban.
<r
irt«: J>r. Tküsy Kristóf.
(Folytatás.)
Délután kikocsikáztunk Trieszttől a mintegy félórányi távolba levő Mirain&r varkaatély hírhedett kertjébe. Aki e környéken, aot tzen lartomanyba jár, elne mulaazaza Mi ram art megtekinteni, csak az időt találja el jobban, mint mi; már az uton csepegett az eső, de nem is ügyelt rá senki, mert a tenger, a gyönyörű vidék, maga e jeles műút nagyon ia elfoglalok figyelmünket; — a kocsiból kiszállva, megeredt Ibten igazába. — De valódi tourístát es nem akadályoz, mi is esernyő alatt kesdettük meg vándorlásunkat s a dacs használt, mert nemsokara gyönyörű tavaszi nap mosolygott le reánk. A Como — vagy a Balaton salai partján gazdagaág és m¿ízlés teremthet szép kerteket, mert a természet az alapot megadta hozzá, — hanem itt, hol roppant kiterjedésben nincs <^tnmi más, mint kopár sziklabegy — ilyen ¿¿ént, ilyen tündérkertet varássolni, a csudával határosnak látszik.
Képzeljen as olvasó a tengerből kiemelkedni egy óriáai ssiklaköböt, esen van af igen De*nes ízlésben épült várkastély, mely köröskörül minden pontján aj — elbájoló váltosatu vidékeket mutat. As épület főaresvonala a végtelen tengerre, balról Triesstre, jobbról saját kis márvány kikötőjére s hátul a páratlan parkra né*- Megilletődve jártok végig a fényes fejedelmi termeket, melyek műkincsek gyűjtemé-
nyének tűntek fel, legérdekesebb : boldogult Miksa császár dolgozó szobája, a tévedésig utánozva egy hadihajó szobát — a nagy elfogadó terem, hol a mexicói küldöttséget fogadta, Sarolta császárné társalgó terme és a tengerre tekintő erkély-terem. A kert egy szikla hegyoldalba van elhelyezve, mondják, milliókba került. A kaputól nem messze felmentünk egy vas lépcsőzeten s repkényekkel dúsan befutott kerti házba körkilátással, innen hosszan tar-tő sziklabarlangba haladtunk, honnan kame-lia, azalia és rododendron erdőbe jutottunk, mely egy szép tóhoz vezetett, természetes, a tóban festői sziget volt, telve fejedelmi hattyúkkal és egyéb vizimadarakkal, most óriási hosz-szuaágu és szélességű vasoszlopokon n_y ogvó árnyas lugasos következtek (a bécsi viiágtárlati parkban voltak ennek ntánsatai), — jött aztán a nagy várkastély h& másolatja kicsibe (a fő-kertész lakááa) s végre mindezeknek koronája, a vizimüvek s virágszőoyegek terraazeriája, ékes szobormű vekkel és oszlopokkal. Festő igen, de toll nem képes, e kert szépségét híven visssaadni, ennél csakis kétssebbet láttam, Florencsbe s boboli és Genus mellett Peglibe a Pallavicini kertet Visszatérőbe Triesst felé, élvestük, s nsp tengerbeni lemenete lének felséges látványát. Este ssinhásba s .Wildfeuer* tűrhető német előadása, nagyon elegáns köaönséggel. Szép és kényelmes 2-od emeleti páholy 2 frt, Pest tanulhatna olcsóságot
V el e n c z e.
Májas 4-én a trieszti indóhásban nagy megütközéssel tapasztaltam,bogy as olaszországi vasúti kocsik, kényelem, tisstaság tekintetében íz osztrák-magyarországiakhoz nem is hasonlíthatók s a közönség iránt koránt sem tanúsít
I lá l-ll''íl.'' .. ''.»
a vasúti személyzet annyi méltánylatot, mint nálunk, efelett némileg boszankodva ültünk be a Velencze felé induló vonat egyik kocsijába s mivel a többi zsúfolva volt, örömmel kiálték fel: „hála Istennek, itt kívülünk még csak hárman vannak !" — Minő nagy volt meglepetésem, a mikor a legtisztább magyar nyelven hal-Iám válaszolni: ,jó reggelt, öten majd csak elférünk.* Szerencsés véletlen, egy érdemes budai családdal L. orvostudor, kir. tanácsos, ennek neje és ministeri hivatalnok fiával hozott bennünk össze, csakhamar összeismerkedtünk s kitűnt, hogy ők ugyanazon, egész Olsszhont magába ölelő utazást szándékoznak megtenni, melyet mi. Elutazásunk előtt barátaink aggódva figyelmestettek bennünk e nagy ut kimerítő fáradalmaira, most uj bátorságot menték Dr. L. ur lelkesedéséből, ki 68. éveinek dscsára ifjú tűzzel és vágyódással indult ele nsgyútra,nem is gondolva a fáradalmakra és nehésségekre. Ezentúl együtt maradtunk; kimondhatatlanul jól esett ama tudat, hogy nem vágyónk egészen magunkra hagyatva • hogy hasánkbeliekkel cserélhetjük ki eszméinket.
Utunk mintegy másfái óráig kösel a tengerhez vonult el, as ember óhajtott volns sok helyen kissállani ■ gyönyörködni a vidékben, mert a rohanó vonat irigyen fosstott meg a legszebb helyek látásátél. Easembe jutott Kanissá-ról Imre bátyám azon arany mondása: hogy „ssép vidékeket alaposan és egéss élvesettel csak gyalog lehet meglátni.'' ó ast saját tapasztalatai után mondotta s én megerősíthetem ennek igazságát—A felső olaszhoni havasok gyönyörű, esüstként fehérlő fejeikkel tekintettek be s ennek ellentéteül esen hegyektől kezdve roppant nagy, termékeny síkság terült el, mint
már emlitém, csupa eperfa és szőllőlugasok ive-'' zeteivel diszitve az egész mezőséget vagy jobban mondva, kerti tartományt. Közbe-közbe hatalmas folyók és csatornák szegték át a sik-I ságot Elhaladtunk Görcz (legutóbbi időkben • mellbetegek számára climaticus gyógyhely), '' Udine, Pordenone, Sacile, Conegliano, Treviso városok mellett; a néhány év előtt katonaviselt hazánkfiaira nézve bizonyára ismeretes helyek.— Beérve az olasz határon, irgalmatlanul átvizsgálták as olasz fináncsok bőröndjeinket, a többivel nem sokat törődtek, hanem a ,t a b a c"-kot nagyon emlegették, nem találtak senkinél sem. Hiszen elég hazafiság, hogy otthon elszívjuk ezen „dragaderoszokat," még m6g »• büntessenek érte? 1868-ik évben értettem a nagy kutatás okát xkkor szivarjaink ssásszor jobbak valának as olsasokónál, — ma versenyes mindkettő as rossaságban . . .
Délután 2 órakor Mestreből kiindulva, nemsokára a Laguna vasúti hídján 222 ivese-ten át, beértünk a velencsei indóházba.
Beszéltem utazókkal, kik bejárták egéss Európa minden nagyobb városait s esek agy nyilatkosuk mindnyájan, tnisserint meglepőbb, érdekesebb s hogy ugy fejessem magamat ki, s költészet és képselem ssempontjából becsesebb város Velenczénél nem létesik! Fényes palotasor, tnüvéssi kirakatok, remek térek, gyöayfrü kertek máahol is találhatók, de város s tenger hullámai kösött ilyen múlttal, aanyi dicső tör-
rülbelül 1150 évtől 1560
ve-
ténelmi emlékekkél, nincs több a világon. Kö-
1560 évig uralkodott a lenesei köstárssság a tengereken saviiágkc kedelem és evvel össsekötött gazdagság, hatalom a Lagúnák büsske városába volt tasspon-toaolva. Ki nem olvasott, vagy nem hallott a
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: ,Z AL A-BOMOG YI KÖZLÖNY.''
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a „zalamegyei általános tanító-testület«, a ,Zala-St«ogy gézhajózási részvény társulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienktni ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Est követte Vértesy agy véd árnak a választókhoz intézett s átérzett beszéde, mely közjón Jókai Mór jeles hazánkfiának Korcsmáros János s volt keszthelyi baipárthoz intézett és e lapok hasábjain már közlött levele felolvasta* tott, e beszédet, ugy e levelet harsány éljenek f követték, melynek befejezte után, mind s kesst-helyi fényes küldöttség, mind pedig a válssstó-közönség a mélyentisztelt képviselőjelölt urst a vendéglőhöz, boi szüli vb voltak elkísérték, egész utón s szűnni nem akaró éljenzéssel kísértetett, hiszem, hogy a tisztelt olvasó a beszéd hstását is óhajtja, — az kétségteleu jó talajra Ulált, bár a beválthatlan Ígéret nem tétetett, mindazonáltal a közmegelégedés nyomai észlelhetők voltak, mit t#nusit azon közülmény is, mikép mind a helyi, mind a szomszédos községek elöljárói siettek az ünnepelt férfiunálí bemutatásra sorakozni, kik vetekedtek elsők lehetni,, hol ismét a barátságos kézszorítás közt és éljenzéssel váltak el egymástól, — a keezt-helyi küldöttség által hozott jelvények elkérettek, azt Kis Komárom és vidékének közönsége tűzte ki, kérvén a küldöttséget, hogy minél több jelvénynyel szerencséltesse, melynek kitűzésével fognak a választás napján sorakozni.
Ily tapasztalatok után távozott a szeretett képviselőjelölt ur a városból, midőn ismét harsány éljenek követték, adjon az ég minden kerületnek ily önzéstelen hazaik, ily muukás bonpolgárt, ki a haza jobbléte s virágoztatását tűzte zászlajára és azt szeplőtlenül magasan tartva,
csak előre tör.
Bárha a válaazfókerület polgárai felismernék mindnyáján e drága gyöngyöt, mely jólétünkkoronájában, mint legékesebb gyémánt tündöklik, bogy megvetve az ámitásokal, egy sziv és lélekkel tömörülnének a választás napján s őt egyhangúlag választanák meg.
Isten éltesse őt a hazának és irodalmunk-
nsk!
KOVATS.
Balaton-Füred, 1875. jnlius 9.
Illő, hogy e lap hasábjain, mint megyénk első rangú közlönyében a kies füredi fürdőről, mint hazánk szinte első rangú fürdőjéről gyakorta említést tegyünk.
A megDyitás óta eltelt időt fürdőhelyisé günkben nagyon monotonnak mondhatom. — Nem történt semmi figyelmet megragadó. Lassan 6 unalmasan töltik vendégeink napjaikat. .Nincs múlatás, nincs időtöltés" hangzik fel panasz és sóhaj gyanánt a hársfák oly kellemes illat jóktól elárasztott sétatéren. — Egész időtöltés naponta többször ismételendő kávéház és vendéglők bejárása; hol ugyan nem is késnek a fogadtatással. Egyszerre négy öt pinczér fogja körül as embert s kínálgatják német étlap-pal (mert megjegyzendő: tiszta magyar fürdőhelyen a magyar étlap csak fehér holló számban található,) ugy annyira, hogy míg kitalálja magát, teljesétvágygyal dicsekedhetik. Ha ezen időtöltéssel tárczájs kellemetlen megváltozásával felhagy a vendég, nincs mit tenni mást, mint a hátramaradt unalmas ^észét a napnak^ a szobában alva, vagy kin sétálva ölje agyon — No de ne mellőzzünk Bemmit! Legyünk tárgyilagosuk.
Van jeles színtársulatunk. De jaj! azt tudjuk, hogy a szinház iránti érdek rég kihalt
hatalmas Dogekról, a félelmes tizek és hármak itélőszékekről, a sóhajok hídjáról, az ólo-ufede-Iekről, az óriási tengeri csatákról, melyekben a három világrészt uralgó ozmánokat dicsőségesen megverték a velenczeiek ? Mindnyájan ismerjük a Dogenek évenkinti eljegyzési ünnepélyét Adriával s a költők és színműírók lángeszük legremekebb műveinek tárgya innen van véve. Hogy többet ne emlitsek a britt szellem óriás Othelloja, velenczei kalmárja sat. itt szerepelnek. S ami az utazóra legbecsesebb az,bogy e nagy események és eszmék emlékei egészen épen fenntartva vannak, ama remek épületekben mai napig.
(Folytatása köv.)
Gyalu biographiája.
— Frescokép. —
Válaszul a „Zalai Közlöny" f. é. 50 ik számában megjelent „D icsénekre." • ^ I.
Mara mellett, Kerka mentén Hirea váró« Lete-nemén, ; QjaTu benne derék legény.
Kexdem hát borköves orrán, Mely érett ugorka formán, Miat egy tokmány lógg mogorván.
A fej ! ah ! ez nála legfBbb, Mert lecsügged a föld előtt, ''^Keresvén ott a legelót I
Földre tsegzi tekintetét, Kedvqncz tárgya a por, szemét , Ott találja fel csak helyét!
Nem la jár f e n t, mint Abeolon ; Nála bordélyház a sálon, Oltár? korcsma és czimbalom.
Ha bort 14 4- vad orgiát, Nem «1 Istent ■ embert kivált, Verekedik, lármás, kiált.
íi t

belőlünk. — Azután meg meleg is van a házbsn s s mellett még pénz is kell e „krach"-hos világban! — Van minden héten egyszer, illetőleg kikiálltatik : tánczestély less! de még eddig a vendégek részvétlensége miatt egy sem sikerült. Leginkább szokott sikerülni a heten-kint kétsser tartatni szokott ,t om b o 1 a es t é 1 y.«
Nem is csoda, hisz akár akar as ember, akár uem, s pinczérek szívességének ellentállni lehetetlen s kénytelen jegyet vásárolni, ha egyszer az alkalommal oda mert menni. — Itt megjegyzem: a tombola mindig Ralisch vendéglőjében este vscsors alatt szokott rendeztetni Sárkány kereskedő által. Megérkezett a várt Br. Bizay is, ő eléggé igyekszik mások mulattatásán. — Kész magának külön tusst is venni, midőn a sétatéreket as uj vízvezetékkel öntözik, csak hogy mulattasson-másokat vele. Szóval nem kielégitőleg — ítélve a a vendégek számából is — viseli magát hazánk e kies fürdője most. — Részben tulsjdonitható a napi renden levő politikai mozgalmaknak. Legalább ugy hiszem.
így kellene nekem egész sorozatot panasz-szal betölteni, ha csak a múltra gondv*Jnék, jelenre szememet nem vetném s a jövCbe be nem pillantanék. — .Felejtsd a multat, éT-vezd a jelent!" Hagyom tehát én is a multat s fogok a jelen tolmácsolásához.
A sok káros esőzés utáo tiszta, meleg ju-liusi napokat élünk. A Balaton képtelen kielé-gítőleg Jehütni az embert. A fürdő vendégek szobákba, 8 parkokba húzódnak. — A sétatér tele van fal, illetőleg .fa'' ragaszszal. Nem késik egy egy bécsi kereskedő ajánlgatni magát. Látjuk a szokásos szincsédulákat s látjuk, — mi különösen figyelmünket magára vonja. — .Kéjutazás hajóval Badacsonyig" » „Tombolával összekötött táncz-füzér."
Amint tehát e hirdetések is mondották tegnsp, az fez e hó b-án s .Kisfaludy* gőzösön Badacsony s vidéke megtekintésére kéjutazást rendezett Sárkány F. kereskedő. — Elindulás tortént 3/t 7 órakor. Számoean vettünk részt, — bár vehettünk volna többen is. — Az elinduláskor nagyon egyhangú volt a közönség. Hasonló lehetett Farkas Miska tengerre szállásához. — De ez nem soká tsrtott. Nem késelt a fürdői zenekar («sjnos csak töredék) zenéjével s később szürkületben Sárkány kereskedő jó kedélyével s tüzjátékaival mulattatni a közönséget. — Kedv általános volt. Dalok, kur jantások, pohár-zörgések, sőt s födélzeten s csárdás, mazurka, négyes lejtése sem hiányos-tak. Csak esteli 11-kor értünk haza a nélkül, hogy valami nevezetes tengeri betegseg c szokásos nő ájulás lett volns. Ez képezi sz idei fürdő idény első nevezetesebb mozzsnstát s várjuk s többit
Igen, emiitettem még egy hirdetést, melynek tartalma sserínt az itteni .Szeretetház" s s budai vizkárosultak javára Kalberger Károly ur, mint az Eszterházy vendéglő igen tisztelt bérlője a nevezett helyiségben tombolával ösz-szekötött tánczestély t rendez e hó 13-án. Reméljük : sikerül. Maga s czél is msgssztos és érdemes lenne, hogy s fürdői közönség levetné a mulatságok iránti szokásos közönyösségét s hogy panaszra oka ne legyen resztvenni eme reménylhető minden várakozásnak megfelelő mulatságban. Eredményről később.
ViaeletérSl, ha látod, Ámbár testéu bord kabátot, Ki lágyon, el nem találod.
Ritkán látsz ily hSsi arezot, Bachnaok, daemoni harc tok, Vettek rajta störnyU aarexot.
Ur formája nincs is neki, 3ár lábát ugy hányja, Yeti, Hogy mindenki kineveti !
Inkább vélnéd ácslegénynek, Urasági bajdn, gémnek, Avagy madárijesztónek.
Félnek is ám tőle gyakran, Ha ugy hasa mén hajnalban, Don Juansserfl diadalban.
Mert, — agy köstflnk legyen mondva, Éjjelenként kijár lopva, Tiltott sxerelmes dologba .. .
8 feleséget kettőt tartván, A pénz meg nem állhat markán, Elveri a falu-farkán.
n.
Felejtem, hogy éietirás, Akar lenni ez és nem más, - Folytassak hát as olvasást.
Tudd meg hát jámbor olvasd : Endre hí dán született oh I Ez a boldogjait) halaadó.
Ottan hétssilvafás levén. Hentergett a ssuppon, kévén, Diesóeéget sem remélvén.
8 ime egyszer csak fel-hágott: — A sors néha milyen áldott — Mérnök mellé hasal láncsot.
De minthogy ott többe* mér«, Mist a meddig a láez ére, Áldás nem várt sserepére I
Habár nem tartosik is s fürdői élethez, de* attól megemlítem, hogy Kerkapoly Károly urat várjuk-járásunkba. Gondoljuk, meg áll Füreden is, bogy egy kis programmot reacirozson. Ezt meg is váljnk, mely esetben ő is vár hatja támogatásunkat. — ígérjük is.
As idő tiszta, meleg 84* K. A szóllő jól'' fejlődik. A gabona aratás elkezdődött.
IZÁCSK.
Perlak, Julin* 19-én 1875.
Tisztelt szerkesztő ur!
E hó 15 én becses lapjában, s „Zalai Közlönyében a csáktornyai válasstókertlletet ér-deklőleg egy csikk jelent meg melyre észrevételeimet megtenni kötelességemnek tartom és kérem tisztelt szerkesztő urat jelen sorokat becses lapjába felvenni. A kérdéses czikk így hangzik: Molnár István szobotiossi esperesplé bános s csáktornyai választókerületben Szabó Imre szabad el vüpárti képviselőjelölt elieu sza badelvfipárti programmai ellenjelöltül fellépett.
Igaz, hogy az eeperesplébános ur kovet-jelöltül fellépett, igaz az is, hogy czél ja elérésére mindent elkövet, de hogy ssabadelvü pro grammal lépett fel, az ellen vau kifogásom ; mert azon iratból, mit a plébános ur kibocsájtott, pártállását ki magyarásni nem lehet.
Esen irat vagy programm nagyrészt helyi érdekekről szól, az országos érdekek csak annyiban érintetnek, amennyiben a takarékosság hangoztatása mellett az ország pénzerejét kívánná Murskös és ssját plébániájs érdekében igénybe venni.
Miután igen valóssinü, hogy t. szerkesztő urnák ezen programmról bővebb tudomása nincsen, engedelmével megismertetem annak nevezetesebb pontjaival.
A rósz gabonaárak miatt mondja a programra terhes ss adófizetés, ss államnak pedig pénzre levén szüksége, takarékoskodni kell, de azért mégis kivánjs a Murát és a Drávát országos költségen szabályoz Ütni, továbbá a tanítókat országos költségből fizettetni, mint ez Kursanecsen és Tottnvecsen történik. Megakarja szüntetni a regaljogokat, a katonaságot kösel s szülőhelyeikhez elhelyezni; kifogja vinni, hogy mindenki hosszú levelű dohányt termeszthessen és több efélékről szól az esperes ur progrsmmjs.
Egy pontot legutoljára hagytam, mert est fontosnak tartom, — innen lehet kimagyarázni, hogy a követjelölt ur nevében még becses lapjában is a szabadéivüséget hirdetik, de ő maga megválasztatása után a Sennyey pártot szaporítaná becses személyével. A pont követ-kesó: kivánom ás orssággyülési képviselők ssá-mát leszállítani, nspidijsikat csak akkor utal-ványosni, midőn sz ülésben részt is vettek, ez által 500,000 frtot vélek meggazdálkodhatni. Ismeretes, hogy esen pontot báró Sennyey is felvette programmjába, ebből is véljük mi vá-Issztók kimagyarázhatni, hogy a jelölt ur Seny-nyey párti, meg különben mi szükség volns még egy szabadéi vüpárti jelöltségére.
Nekünk jogunk vsn a képviselőjelölt úrtól kérdezni, mondjs meg világosan, melyik párthoz fog tartozni, nehogy megválasztatása esetében (mitől talán a választók többségének józan gondolkodása és belátása megfog óvni) ne ébredjünk egy szép napon oly tudattsl, hogy
Nem mért hát több batárt, megyét,
Arra kérte a vármegyét.
Hogy eskfldtnek 8t megtegyék.
Ém bár sokan azt ellenzék — Ugyan hová tette eszét — Megválssztá az ellensék.
8 lett belőle politika* É. jele* zrítmetbicas E jelszóval: .fizess vagy foss I"
Fizetett is neki Iczig, Mégis nagy lett a deficit, Meg is szeppent 6 egy kicsit.
8 eladván a hét szilvafát, Ultiméra voh es pagát, A melylyel kivágta magát I
8 ott hagyván as ellenzéket, Hamar a jobbpártra lépett így ámitván a jó népet:
.Hogy neki nem kell a jobbpárt, A balpárttól el sem is állt, Pártosa caak K......P .. t !•
A báránybőr — bárhogy aggasd — Nem takarja el a farkast 1 ▲ népet hát igy oe faggasd I
Két választás, két követnél,
é jobbpárton ittál, ettél, gyvéd is essk agy lehettél I
Mondják asm tanolt physikát, De jól érti ss algebrát; Az ötösbSl nyolcasat csinált!
Nem tudom, de a roez nyelvek Szólnak ilyen dolgok mellett 8 odább viszi minden szellet...
Voh már mindenféle párti, >8 most azt mondja, hogy balpárti, Remetéhez kell csak állni I
ő mondja, U károm éve
olyan párti képviselőt választottunk, milyen t nem akartunk.
Tudnánk mi jól as utat és módot, hogyan kellene est ss esperesplébános úrtól magától megtudni,de mivel a kérdéses csikk becses lap jában jelest meg és talán tiszt, szerkesztő ur tudtán kivfll becses lspját akarták hassnálni esen hír terjesztésére, kívántam esen sorokat ugyan ott kinyomatni; különben is meglévén gyósődve, hogy s .Zalai Közlöny" s szabad-elvüpárt egyik legbővebb tolmácsa és egyik legbuzgóbb terjesztője elveinek; — és ezeu elv és országos nsgy párt érdekében kötelességünk minden alkalmat megragadni és kívánni azt, hogy legyen mindenben világosság.
Fogadja legóesintébb tiszteletem kifej* rését, melylyel stb.
LISZIÁK FERENCZ
tlgyvéd.
Helyi hirek.
— Nyilvános köszönet. Alulírott a magam és családom nevében legmélyebb s őszinte hálás köszönetemet nyilvánítom feled-hetlen jó nőm s illetőleg a szeretett édes anya elhalálozása esetében tsnusitott részvétért, mely s mély fájdalmat enyhíti s elviselhetővé teszi a roppant szenvedést, mely ily esetben az érező szivet éri; fogadja a helybeli s vidéki mélyen tisstelt résztvevő közönség, nevezetesen a városi tisztikar, a városi polgárság és testületek, de kiválólag a nálam étkesni szokott cs. kir. ka tonai tiszti-kar s özvegy Rosenberg Jánosne asszony ason gyengéd figyelemért, hogy s bol-dogultnak sírjára egy egy művészileg készített kossorut tevének, s végül Király János keszthelyjárási szolgabíró ur erélyes intéskedése- és fáradozásaért fogadják ujolsg tiszteletteljes köszönetemet Nagy-Kanizsán, jul, 20. 1875. Schmidt György vendéglős.
— A 89ent lásxlá-eg Vháxl jótékony -csélu 50 kros sorsjegyek nemest^ Szent-László Egyházán a főtisztelendő sárdafőnök urnái s Nagy-Kanizsán e lap sserkesstőségi irodájában, hanem Z a 1 s-E g e r s l e g e n Kubinszky ur vegyes kereskedésében, ugy szinte Sümegen Dorner Ksjetán ur füszerkereskedésében is folyton ksphatók.
— A szülőkhöz. Wajdits József könyvkereskedésében N.-Kanizsán egy 3—4 gymn. vagy polg. osztályt végsett jó tiu igen előnyös feltételek mellett gyakornokul felvétetik, bővebb tudósítás ssóvsl vagy. levél által az illető könyvkereskedésben nyerendő.
— 8»ép ajándék. A helybeli Szent-Ferenczrendüea házi könyvtárát főtisztelendő Talabér János ur s „Jelenkor" érdemes sser-kesstője 300 frt értékű becses müvekkel gyarapította.
— Letenye vidékén, mint a „Kelet Népe" irja nagymennyiségű régi pénzt találtak.
— ZcUa-egeraxegi járásbírósághoz al-biróvá Mészöly Lajos budapesti törvényszéki aljegyző neveztetett ki.
— Cnörnyeföld községben pár napja tűz ütvén ki, négy vagy öt ház melléképületeivel esett áldozatul.
— Boán Kálmán ssabari birtokos urat jeles bortermeléseért méltó kitüntetés érte; ugyanis az utóbbi londoni borkiállításon szabari borai disz és emlékéremmel lettek kitüntetve.
Azt kiálts Remetére: .Akasztófát érdemelne 1"
lm a világ hajh ! moat igy áll 1 Mert tudja Pál, bogy mit kaazál, De a nép már bozzá nem áll I
A nép most már nem hisz neki! Nyolca ére már, bogy iameri ! Borát hát hasztalan meri.
Meregeti hordó számra,
De választóinak száma
Nem gyarapszik azért már ma.
8 hozzá; borát a hordóba Lefoglalták a mait hóba A «stempli-ezecaczjóba 1
Vénségére — ily sok gondot Üsai fogott egy dorombot 8 megkornyikáh ffi, fa, lombot
8 rotyogott, mint kolbásstQltS, Ez a Uras, vén, vad költő, A hir nyelvét messze öltól . ..
De mit ér az ily vadhajtás, Nehéz ám a versfaragás, Nem érti azt minden kapás I
hl
No de tovább sem folytatom, As olvasót nem untatom 8 ha bár be nem ts matatom.
Úgyis mindenki ismén, Ki légyen e híres férfi, Hiree ember, nagy és régi.
Neve a történet könyvén Fel less irva:Lete-nemén 8 versemben is feljegyzem én.
Legyen tehát
Álnak Qyalu az 6 neve, Ugy-e hiree egy ember et
KORBÁCS.
A diszérmet Korizmks hémAó as országos gazdasági egyesület elnöke küldötte meg, melynek egyik oldalán a londoni palota rajt • körű-letté ez áll: Annual. International. Kxhibítion. OÍ. Ali. Fine. Arts. Industries. And. In ven tions. Másik oldalon Albert. Edward. Prince. Of. Wales. Preaidena. Arczképe. Az érem szélébe pedig bevésve van: Kalman Baán Cataloque ¿no. 6766. Örvendünk, hogy Zaiamegye egyik bortermelőjét ujabban ily elismerés érte.
— Az országos magyar képzőművészeti társulat által a „műcsarnok" javára rendezett műsorsolás, — habár a legszélesebb körökben meleg pártolásra talált, eddigi eredménye még is tekintettel arra, hogy a művészek altul ajándékozott kisorsolandó művek ériéke 50,000 Irtot meghalad s a kezelési költségek is tetemes összegre emelkedtek, teljesen kielegitóuek nem vétethetett. — Ennélfogva, uehogy a művészek által tett áldozatok sikertelenek legyenek, a választmány, mint annak idején a közgyűlésnek kijelentette s hirlapilag is közzétette, nem háríthatta el magától a kötelezettséget, hogy a t. é. május hó 1-ere kitin ve volt buzási határidő elhalasztását kérelmezze. A nagyméltóságú pénzügyi ministerium ctt legközelebb engedélyezvén f. é. jnnius •Jt> áu J21VK). hz. alatt kelt leiratával a sorsoláa ujabb) határidejéül f. éri oktober 24 ét tűzte ki, a mely napon a sorshúzás hatósági felügyelet m e l-lett ok vetlenül meg fogtartatni. Újra és melegen ajánljuk tehát ez ügyet a közönség parttugáaába. — A részvét ósztőuzéseűl szolgálhat a nyeremény esélyén kiv&l azon tudat, hogy csekély áldozattal a hazai művészet jövőjének, mondhatni biztositására szolgáló intézmény létrejötte hathatósan előmozdittatik. — Egyúttal bátrak vagyunk azon tisztelt műpártolókat, kik a megtartott sorsjegyek árát még ki uem űzették, tiszteletteljesen felkérni, hogy az illető összeget legkésőbb f. é. julius ho «31 íg beküldeni szíveskedjenek. — Ha netán eme sorsjegyek egészben meg nem tartatnának, kérjük azokat is e napig okvetlenül visszaküldeni, hogy azokkal máafelé rendelkezhessünk. Végül még megjegyzendőnek véljük, hogy a 300 nyeremény vegleges jegyzéke * társulat tukán hivatalánál betekinthető. Budapest, 1675. julius 10-én. Az orsz. képzőművészeti lánmlai igazgató választmánya.
— Keszthely, jul. hó 1875. Két-három hóval ezelőtt gyakraa hangzott fel városunkban eme leverő hír: „A „Gőzhajó" czimű szálloda eladatván, igy ez a már több mint egy évtized óla teudalló nyári színházunkkal együtt el fog pusztíttatni, minek megtörténte után műked-veló közönségünk, színház hiányában kénytelen leeud Thalya papjainak előadásait egy deszkából rögtönzött fabódéban, — hol annyi és oly sokszor kellemetlenségnek van kitéve — hallgatni. Intelligensebb körökben hallotta e sorok íruja, hogy városunkban a nsz. háromság téru-re egy állandó téli és nyáií színház építése terveztetik, ez azonban folyó évben, hihető az idő rö vidsége miatt elmaradt; de hiszszük, hogy a vállalat kivitele nem fog feledésbe menni s pedig annál is inkább, mert annak élén oly tekintélyes fériiak állnak, kik szavaik megvalósításának kivitelére minden lehetőt megtesznek. Ha majd azután az épület felépíttetése keresztül vitetett, akkor fogja csak a közönség méltányolni ama nemes kezdeményezést, mely Thalya templomának kiépiitetése folytán városunknak egy oly épületet adott s hogy ez annak elsürendú épületei közé tartozván, mindenkor díszére válaud. Adja a jó ég ! hogy e nemes törekvés minél előbb keresztülvihető legyen.*
— Emiitettük már e lapok hasábjain, hogy Károlyi Lajos színigazgató társulatával Keszthelyre érkezett s itt előadásait az .Amazon" czimú ézálloda udvarán felépített sxinkör ben tartja. E színkör egészen az elébbi alakjára van ugyan építve, de a színpad nem oly tágas, mint az eiébbi-é volt s ruhatár, melyre egy ezin háznál oly égető szükség van, nincs s igy az
igttgatö kénytelen a ruhatárt a színháztól
távol kibérelt helyen tartani ■ innen bordáim oda az előadások alkalmával szükséges ruhákat Midőn tehát erre a szia ház tulajdonos figyelmét felhívnék, egyúttal felkérjük őt arra is, hogy a színház ajtait zárral lássa el, miután ezeket je lenleg még csak betenni sem lehet, annál kevésbé bezárni. Igsa ugyan, hogy a udvarban van, de azért mégis fordulhatnak elő oly kellemetlen esetek, a melyek az igaagató ságotenegkárositják s kérdem már most, ki leend annak oka, vájjon a szinéasek-e? ha ezek nem,
hát ki ?---Szóltunk ugyan a társulat
egyes tagjairól is, lássuk azonban most már ezeket az előadások alkalmával azerzett tapass-talataink szerint. Nem czélunk ez alkalommal az egyes előadásokat bírálgatni, csupán a társulat személyzetét ismertetjük vidékünk nagyrabecsült közönségével. A férfin ssemélyzet közt as eddigi előadások folytán Károlyi az igaagató, Kendi Gusztáv rendező,Pártényijiiasitó,Balogh K. Bérezi, Abonyi s Paksi, a női személyzet közül pedig Abonyiné, Ss. Balázsi Ilka, Kendiné, Szabóné és Kopócsiné mind oly tehetséges s a színpadon egészen otthonos egyének, hogy a közönség elismerését méltán megérdemlik. Va sárnap,tolyó hó 11-én,Tóth Ede a„Falu rtiezsza* esi mű 3 felvonásos énekes népszínmű adatott szépszámú közönség jelenlétében. Abonyiné (Finuin Rúzsig a kaczér és majd mindenki által megvetett falusi menyecskét oly élethűen adá, hogy a közönség minden egyes megjelenése alkalmával viharos tapssal üdvözlé őt, nyilvánitá tetszését. Balogh, Abonyi, Bérezi, Szabóné és Kendiné előadásaik a lehető legjobban sikerűitek. Lehetetlen, hogy a szerző jobb bak tért (Gonosz Pista) képcelhetett volna magának, mint est Kendi, ki mint rendező is nagy elismerést erdemei, adta. Már maga as öltözék is nagyon eredeti ,elleget kölcsönzött as éj ez egyedüli virasztójának s a beszéd ezt még inkább visszavarázsolta elménkbe. Pártényi és Paksi (zenészek) az elébbi prímás, utóbbi csimhalmos élethűen adták szerepeiket. Felhívjuk tehát valamint a helybeli, ugy a városunk vidéke lakóit is, miszerint e jól szervezett társulatot, minél tömegesb látogatással szerencséltesse. Jövőre bővebben. —r.—
— Szigetvár, 1875. julius 17 én. Egyhangú napjainkat e hó 14-én virradóra egy lelket megrázó esemény zavarta meg, — ugyan is egy a jobbmódu osztályhoz tartozó, névi-ze-rint Haragé szűcs mester fiatal szép leánya tiltott szerelmi viszony miatt anyává lőn, mit oly annyira sikerült neki eltitkolni, hogy senki észre nem vette, — egyszer azonban a kisded világra jött s a szerencsétlen lánynak édes anyja gyermeke szégyenét eltitkolandó,azon borzasztó gondolatra jött, hogyas ujdon szülöttet megfojtsa s elássa, — azonban ez iszonyú tett felfedeztetvén, as anya rögtön befogatott ■ a gyermekágyas mellé őrizetül fegyveres foglár állit-
. tátott, — másnapra, as az 15-re hajnalra a be-I börtönözött anya ruhái kötőinél fogva az ablak | rácsozatra felakasztva találtatott s a beteg gyermekágyas, ki okozója volt e szerencsétlen-Bégnek,'' — megörült. — Az öngyilkos anyafel-bonczollátván, eltemettetett. Vajha intő például saolgálna ezen rém eset azoknak, kiket ily szerencsétlenség ér, hogy kettős vétséggel az egyik elpalástolását ne tetéznék S........
— Perlak, 17. jul. 1875. Tiszteit szerkesztő ur ! Értesítem, hogy jul. 16 án délután Vs 8 óra tájt egy psjta tetején kitörtek a lán-
'' gok s mert a gazdagabb földmivesek csürüit lepte el, a lángok óriási magasságba hatottak iöl az égbe. Tűzoltóink azonban bátrak levén, habár ez első alkalomnál több illetlen megtámadásban résseltettek, sat ép ugy megtorolták, valamint,hogy az elharapódzásnak is elejét vették, melyből szörnyüség keletkezhetett volna. A 8Z. kereszti ispán ur derék fecskendőjével csakhamar itt termett és személyzetével sokat áldozott, azért ő neki, valamint Dráskovecs községnek is mély köszönet. A nem tűzoltó . férfi közönség csekély kivétellel, nagyon kö-
zönyösen, sőt egész lajháran viselte magát, de a női osztály s kivált a tűzoltók családjai fá-radhatlan kitartással dolgoztak, a csövek tar tásában pedig 12—15 éves gyermekek igen jó szolgálatunkra voltak, A tűz ma reggel 3-órájg -öntöztetett, míg végre megszűnt, kutaink s fecskendőink hatalmisan szövetkeztek, a kár az elégett gabona, takarmány és melléképületekben C ezer forint. Liszt ák Ferencs, parancsnok.
-z Bfivid hírek. Weninger Tincse Rü-gen szigetére utasott. — Rudolf trónörökös már jobban van. — Kenézen as oláh pap életűn tságból agyonlőtte magát. — Budán nagymennyiségű méregtartalmu festő anyaggal kevert pálinka koboztatott el. — Nagyboszányon jul. 14 én arató verseny volt. — Móriczföldön 188 ház égett eL —- 1876. évi april hóban Aradon dohánykiállitás lesz. — A bonyhádi cssinó beszüntette a .Hon* járatását, hogy a , Neue-Freue-Presse"-t hordathaasa. — A halá-sai határban egy földjnives több fazekat talált tele ezüst pénzzel. — Budapest 1 millió kölcsönt vess fel, melyből a viskárosultak - ki-sebb kölcsönöket kapnak. — ó felsége a lipótvárosi basilika felépítésére 10 éven át évenkint 40 ezerforintot engedélyezett. — Dr. Kautz Gyula a Lipót-rend lovagkeresztjével diszitte-tett fel. — 11-ik Rákóczy hamvait egy magyar főúr hazaszálÜtutja. — A szilágy-somlyói műkedvelők e héten tartják 107-ik előadásukat.
— Poroszországban 3616 tanítói állás van üresedésben. — Szombathelyen Horváth Gyula ügyvéd szerkesztése alatt „Vas" czimü lap je-lenend meg. — Németországban a faluzó levélhordárok velocipeden közlekednek. — A honvédmenház pénzalapja 43,226 frt. — Statisztikailag bebizonyíttatott, hogy a tébolyodottság legtöbbször a vérrokonok közötti házasság szüleménye. — Az afrikai vándorsáskák Berlinig hatoltak. — A Vatikánban 24 bibornok lakik.
— Dr. Kiss János volt budai orvos, as indiai hollandseregnél alkalmazott katonaorvos sárgaságban elhalt — B. Kemény Zsigmond összes müveit Gyulai Pál sajtó alá rendeli. — Madame Brés első francaía orvosnőt a zultán 40 ezer franc évi fizetéssel háreme orvosául felfogadta. — Klotild tóherczegnő Alcsuthon jul. 17-én fiút szült. — Arany János Karlsbadba utazott, helyettese Gyulai Pál. — Tordamegye területére egy évi időtartamú statarium hirdettetett — Batizfalvy gyógyintézetét 1 év alatt 677 beteg vette igénybe. — A debreczeni jogakadémia újra szervestetik. — B. Orczy Béla vezeti a külügyimínisterium ügyeit Andrássy gróf távollétében. — MiJetics Szvetozár meg-^ bukott a baaahidi kerületben. — Prága város szegényeinek ő felsége 20 ezer irtot adományozott. — Walter Sándor pesti ügyvéd nyilvános helyen as 1848-iki hon véd tiszteket lumpoknak neves vén, 150 frt birságra, illetve 4 heti fogságra ítéltetett. — Jul. 25—28-ika közt nagy csillaghullást várnak. — A „Magyar Compasz" ez évre megjelent — Blondin leányai Bpesten a „Komló*-ban vendégszerepelnek. — Dr. Ma-kanec Károly városon kisebbségben maradt. — Magyarország adóssága 350.800,000 frt. — Bécsben oly menyasszony nyal esküdött a vőlegény, kinek egy lába sincs, egy kese van s ezen csak egy ujj, de 30 ezer frt hozomány-nyal bír. — A bébi templomba leütött a villám ^ elégett. — Angliában is nagy károkat tesz az árvíz. — Thaíss budapesti főkapitány helyébe dr. Faschó-Moys Sándort emlegetik. — A fogyssztási-adó 6.000,000 frttal kevesebb jövedelmet ad a tavai in ál Ausztria-Magyarországban. — Hazánkban 15 ezer népiskola van, 25 ezer tanítóval; a tanulók száma 2 millió. — Dél-Amerikában oly foldr ngés volt, hogy -14 ezer ember veszett el benne. — 10 millió mázsányi dohány fogy el évenkint a világon. — Azelsü-lyedt .Virginia" hajóban volt egy millió font sterlinget felhoztak a tenger fenekéről.
Faplrszelet.
A ra;t ás Stán egy vándorló legény jött Magyarországba, egyszerre learatott földet, tarlót pillantott meg, botjára dűlve, sokáig nézte azt, mert még ilyet nem látott, végre felkiá lt : ahá, most már tudom. hogyan uSl a c a i n <J hal c z 1 i !
Szerkesztői üzenet.
1740. A „Szini Világ* t szerkesztőjének. Bi-zon nem méltóztattunk tréfáim, midőn azt jeleztük, hogy Bokor Jóssef Fiume teli Vaafci útját; Bokor ar eredeti levelét felmutathatjuk. Kérjük a hsivreigazi tást.
1741. N. János ügyvédi gyak mok nmsk Le-tényén. Lovagias elégtétel követelési ijesztgetését egy-szerflen visszautasítjuk.
1742. 8. Budapest JÖv5 számunk hoscs s a
kívánt mennyiségben megküldjük.
1743. B. Budapest. Szíves tudósiUsit igeu köszönjük.
Piaczl arak.
— Pécs, julitu 17. Buza 3 SO kr.—3 frt 9ó kr, kétszeres 2 frt. 95 — 3 frt. 10. Rozs 2 frt 35 — í 50 kr. Árpa 1 fit. 90, 2 frt. — kr. Zab 1 frt. 70 ~ 80 kr. Kukoricás 2—26—35. Hajdina 2 frt - kri 1''
— Vsszpróa, julius 17-én: Basa 5 frt. 60 — 80 kr. B«m 3 trt 10—3 fr. 25 kr. Árpa 2 frt. 60 kr.
--frt. 75 kr. Kukoricza 2 frt 50--frt. 60 kr.
Zab t frt. 2.10 kr. Burgonya 55 kr. Egy öl cser ha. sábja 9 frt. f»0 kr.
— Sopron jul. 16. Busa 4 frt — 5 20 Rozs 3 — — 3.70. Árpa 2 frt. 30 kr. 2.60 kr. Zab i frt. 10 kr. -2 frt. 25 kr. Kukoricza 3 frt. 10 kr. 3 frt. 26 ''fcr:
— fiyér, julius 17-én. Bnza 5.--5.40 kr.
Rozs 3 frt 40. — 3.80 kr. Árpa 2 írt. 40—60 kr. Zab 1.80—2.— kr. Kukoricaa 2.60— 3 frt. KOles 2 40- 80 kr. Bab 4.80 kr. 6 frt 20.
Érték ét váltófolyam julius 20. m
5"/s metáliques 70.85 ; 5*/« nemz. kölcsön 74.15; 1860 ki álladalmi kölcsön 112.70; bank-rész v. 9 38; hitelintézeti részvények 218. — ;
Londou 111.65; magyar földtehermentési. kötvény 81.90; temesvári földtehérmentétf kötvény 80 25; erdélyi földtehermentési kötvény 79.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény. 83.50; ezüst 10.135; cs. kir. arany 5.25 — Napoleond''or 8.89—.
Kelelós szerkesztő s kiadó : Báttrü LajOft.
Tisztelt szerkesztő orl
Mai napon Nagy-Kanizsán több helyett azon hirt hallottam keringf-ui, mintha én Remete Gé*a letenyei képviselőjelölt úrtól, illet?« annak édesanyjától, azért, hogy megválasztására törekedjem, 2000 frtos kötelezvényt kaptam volua. — Erre kénytelen vagyok kijelenteni, nehogy irányomban a tisztelt közönség ezen vádat még csak fel is tehesse, hogy ez alaptalan rágalom ; mert én Remete Géza úrtól és édes anyjától nem kaptam ós nem is várok semmit. Hanem as ily aljas hirnek felköltőjét hazug gazembernek nyilvánítom.
Nagy-Kanizsán, 1875. julius 17.
alázatos szolgája ZAKÁL GYULA.
Válasz
főtisztelendő Málics Ferencz felsó-szeme-nyei plébános nmak.
Főtisztelendő ur a .Zalai Közlöny" f. évi ja* lius 15-én megjAlent 58-ik számában nyílt levelet ia-téz hozzám, melyben a m u 1 t hó 9<-én Csörne-földén az iskola ügyben tartott községi tanácskoaát alkalmával állítólag elkövetett mulasztásom toiatt kérdőre von.
Tisztelettel vagyok a nyilvánosság vápt, naa vonom kétségbe senkinek azon jogát, hogy <a közhivatalnok eljárása irányában egyéni nézetének a »sjtó utján is kifejezést adhasson, — de másrészről állásom tekintélyével nem tartom megegyeztethetőssk, 1 hogy a feleletrevonást az illetékes hatóság mellSsé-sévcl minden egyes sxabadon gyakorolhassa felettea.
Az 1870-ik évi 42-ik tezikk szabályozza aaon eljárást is, melysserint a törvényhatósági tisztviselők hivatalos wftködésük közben elkövetett hibák és mulasztásokért felelősségre vonhatók; mogbocsát tehát a főtisztelendő ur, ha az idézett törvényre utalva, — az általa választott tért sem törvényesnek, sem czél-szerflnek nem találom arra, hogy e kérdésben további részletekbe bocsátkozhassam.
Letenye. jul. 16. 1875. Tisztelettel
MÉSZÁROS SÁNDOR,
a letenyei járás helyettes szolgabirájs.
•) E rovat vállal a
alatt köslóttért felelősséget nai
Szerk.
Keller Ignácz
1548-16)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gjek, és gyermekek számára való topánrak. <*rát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos
áron.
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bör-ből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-»sbban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-elfogadom.
csaknem egfezen uj (billiard)
Empfiehlt sein reich assortir^a i*ager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
. Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wild von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Igen jó állapotban lévő köztük egy
tekeasztal.
Kreuczer M.-nél Zala-Szent-Gróthon olcsó áron eladók.
ÍVtokprhptni a tnlaidonossal. (1733—1)
Fehér Miklós
/, _* .....
egyedüli képviselője
st>y
ajánlja ezeknek világhírű
gőzmazdony
és fialnak
éa
gözcséplő^épelket,
H melyek tartósságuk, jeles képességük és összes részeinek__
alig elkopása folytán, számtalan első díjakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a becsület okleve''llel tüntettek ki. Kéri továbbá az ezekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán szük-séglendő egyes gépréssek bejelentését, bogy a t. cz. gazdaközönséget ideje korán kissolgálbassa. Májas hó 23, 24 és 25-én N.-.4tÁdou Somogyme^yében tartott gazd. kiállít és versenyen fl o r n s b y legnjsbb Paragon. fűkaszáló gépe, Wood, Johnaton, Champion és Hofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, aemkQlönben s .Sulky Rake-
szénagyajfőm is az első díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse 13. „Hotel Hungaria*
és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám 3 Kőztelek" „országos gazdasági egyesület.- (1717—2)
Iroda és kiállítási csarnok:
Bécsben Budapesten
Üllő üt 12. .Köztelek*
Iroda
termény-, bizományi- és kiviteli üzlet
BUDAPESTEN. ''
országát
r ^^ 1,1.....»«««JUH
Jak éa eszdaságöknak, a fogyasztási egyleteknek én valamennyi élei. | mezési raktáraknak ajánljuk következő czikkekben gazdagon fölszerelt raktárunkat
\ Disznózsír,*) elsőrendű pesti városi áru, Kendermag, babó, azép sárga kása fhá f legfinomabb minőségben. mozott köles.) • •
I Szalonna, és pedig : magyar, légazáraz, Keményítő, legfinomabb Tullanglaís. '' parasztazalonna. » tömör.
1 Szalonna, OslOlt táblaáru. • 3
'' . paprikás táblaáru. Ustrtr, 1 * 2-odrendü.
, amerikai hátgerinoz. Szilva, boszniai, eserbiai, magyar, hordók, vagy zsákokban.
Hüvelyes vetemények, u. m.: nagy, fehér bab, gya^ogpaszuly, hámozott éa hámo-zatlan borsó.
Enyv, asztalosok használatára Mák, szürke és kék. (1721-3^
. Paprika, elsőrendű és középfinom. Ji
1 Csiriz, czipészek haar nála tár a Szappan, tömör.
III Pragerstrasse 13. sz. »Hotel Hungaria*
S z.
(1717-4J
orsz. gazd. egyesület.
Szflvórinm, valódi szerémi és szlavóniai. O Viasz, sárga.
a legolcsóbb napiárak mellett.
Felajánljuk továbbá azolgálatainkat minden gabnanemek, gyapjú éa egyéb oratágoa termé nyek bizományos bevásárlása és eladására,melyekre kívánatra megfelelő előlegeket is adunk. Árjegyzékeket kívánatra küldünk.
HOFFMANN és S. W.
Budapesten.
Alkalmas, szólid és jó ajánlstokkal bíró ügynökök ajánlatait elfogadjuk.
*) A disznózsírra vonatkozólag különösen ki kell emelnünk, hogy részünkről osak a kitűnő
^minőségéről általánosan jónak elismert „elsőrendű Pestvárosi zsírt - eszközöljük.
A legnagyobb
YASMTÖRSYÁB
____________Társa-é, Bécsben,
UI.Marxer utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (166T—23)
Export Flaschenbier
aas der
von Jak. & Sifl. Grossmann
(1694—3) Baden bei H leu.
Das vorzüglichste Wiener Mirzes Bier direkt aas dem grossen Lagerfass im Lsfsrksilsr gefüllt (nicht wie die meisten Flaschenbiere aas kleinen Gebünden abgezapft) so hin die dem Kassbier eigene Frische and Qeschmackhaftigkeit enthaltend wird zum Preise vom 14 kr. pr. Flasettt (inkluBsire Verpackungsspesen) franko -Bahn-Station Bades bsi Wim gestallt. Bestellungen werden nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme ausgeführt. Einsau pr. Flasche 10 kr.
Auftrige werden nur direkt an die Brauerei-Directioo gerichtet. Preise der Lagerbiere: pr. Eimer 7 fl. 50 kr.
_ Abzagbiere
Franko Station Baden Einlage pr. Eimer Fass ....
50
3 fl - kr.
KANITZ C
papirkereskedése UudapcNtcn, Dorottya utrza, 12. hz. a.
bámulatos olcsó árak mellett kővetkezőket ajánl u. m
100 drb. finom levélpapír névvel......— frt 50 kr. |
100 . . . színes monogrammal 1— 1 r f>0 .
100 drb. legfin. levélp. szinea monogram. 1.20— 2 Irt — kr.
100 . finom boriték „ . • 1— 1 . 60 .
100 B legfinomabb , „ . . 2 . — „
100 . látogatő jegy Csinosan kiállítva. „ 50 .
100 , levélpapír fekete nyomattal .... — „ 80 .
1000 . lenboriték , . szintén 8 . — „
1000 „ pecsétbélyeg...... 2 50, S— S „ 50 „
1 taljes íróasztali berendezés .... 5, 10, 15 „ — „
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai éa le-vélpapir s borítékoknak, úgyszintén mindeu e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—18)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosai töröltetnek.
Haszonbéri hirdetmény.
A pesti papnevelde kis-komáromi uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-tól számitott három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felsó két kerekű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom..
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bánatpénzzel ellátva a kis-komáromí tiszttartósági irodában megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is megtudhatók. (1727—2)
Az uradalmi tisztség.
Minták
bárhová ingyen és
»
ItN
bérmentve
Angol
óberiaszttng,
czúg fonál, filez,
stb.
URI
és
A Ö I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Kírály-utcza 41-lk szára ,
Csiriz,^^ a ^^Géptú,
faszeg/^^ „Czipészinashoz.a Bel?em
előkészült ----------" t **
czérna,
(1730-2)
Arlejtési hirdetmény.
A lakóeaai kir. alapítványi uradalom részéről közhírré tétetik, miszerint a magaa vallás és közoktatási m. kir. miaisteriuanak 33880 1874. aaáttu rendelete folytán a lakóeaai gazdaságban a siói telepen ser-téstenyéade éa ksnáazlak fog épitetni, mely építkezés elvállalása tárgyában f:Névi jaliaa hó 27-én Lakócsán,. a tiszttartói irodában délelStti 10 ór«ksr tát%.. sjl^-''-^*1 kapcaolatoa szóbeli árlejtés fog tartatni. — Aa •tan saóbeVi árlejtésre beadandó zárt ajánlatok csak ngj fogadtatnak el, ha aaok 50 kros bélyeggel ellátva, az áriejtési feltételek ¡«merete éa megtartása kinyilatkoztatásával s az alább kitett vállal kocád összegnek 10°\e-lija hozzácsatolásával a fent emiitett napon a ssóbeli árlejtés megkend ése előtt agj órával a tiszttartósági irodába ba*:otnak.
Ezen építkezésekre vonatkozó tervek és költségvetések szerint a ¡zftv«tk*z5 arankadijak állapitatfisk mag:
'' a) a kanász és bojtárlakra nézve..... 4398 frt 71 kr.
k) a sertéstenyésztő ólra nézve ped''g . . . 4901 , 73 ,
Összesen . 9300 frt 44 kr. Megjagyszvén, miszerint a kSmivas és ácsmunkából szUkaégea az aradalom adja és szállitja a helyszínére. — A kellőleg
_ w ____9_ _ — —— -- M nvuvív^
caarslt s utó ajánlatok nem fogadtatnak el; kiköftetvén még as tf i hogy aa aradalom fentartja magának a jogot a vállalkozók kösdl
A feltételek, valamint a terv és költségvetés a lakóeaai tissttar-töi irodában megtekinthetők. Kait Lakócsán, 1875. évi joli na 13-án.
^__Az urad- tiszttartóság. ♦ ''
Egy okleveles magyar gépész-és kovácsmester
ajánlkozik uraságoknál gépekhez és egyszersmind kovács múhelvbe, családos lévén, csak e vidéken óhajtana alkalmazásba jutni, különösen Somogy vármegyébe. Kitűnő bizonyítványait felmutathatja. Értekezhetni vele levélben S i p o s Károly gépész- és kovácsinesterhez czimzetten, vagy személyesen Pölöskén, u. p. Zala-Szent-Mihály. (1735 — 1)
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szar, mint dr Pepp J. 6. udv fogorvos űr (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) fogó nj a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogréazekkel és fogbnssal teljesen egyesül, a a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
¡¡vegekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb szar a esúzos logflljdalmak-ban. gyuladátoknál, a foghos daganatai- éa sebeinél; fölolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; as ingó fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; a midőn a fogakat és foghast minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid hasanálat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540—17)
Anatlierln foffpasta
Dr. POPP J.(f.cs.k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, asonkivftl a fogaknak hófebérséget kölcsönös azok romlását meg-akadályoxsa éa foghust eróabiti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly »«ép-* tisztítja, hogy annak napoakénti haas-nálata álul nemcaak a közönséges togkő eltávohttatik, hanem a fogak zomáucaa és finomsága is mindinkább tökéletesbUl.
Kaphatók: Nagy-Kaníssán : Belua Jóasef gyógysse., Rosenberg. aenfeld, Welísch, J. éa Feaaelhoffer J. keraakedéaében. — Pápán : Pachepec J-, Keszthelyen : PHazterer gyógyazeréaa, Singer M. Waiss Zala-£gerazeg«n t laóó F:, gyógyazerész. Kaproncaán : Werli gyógy-sréss. Vsrasdon : flalter gyógyazerész. ÖQmegen : Dorner Kajet. Ssom bathelyen: Pillich Fareurz és Rudolf gyógyaxer. HatárRrvidéki Sz.-Oyör |TÖn. Fible K. C. Veasprémban : Meyr Tuazkau, agy Ootkard Ti vadai i fiainál. — Székesfehérvárott; Legmsnn A. Braun J. gyógysa. Lovaa-Berényben: Heislsr gyógysa. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerén. reméten : Milhofer és Slaehlatd gyógy**. Pakson : Flórián J. gyógysa lörmendaa: Horváth J.Soowanrend gyógyaz Kaposvárott: Koho J iBögl, Balos és Schríder gyógy«*. Ssegsaárd: Brsbsay gyógysa. v Honyhádon: Kramolin J. 8aigc.várott:Barwartb, Salamon gyógysz.— iáján : Michitach St. és Harafald fiai, agy Heraog IgnácanáL — Pécsett lolnay W. éa E. Zách, 8ip5cs gyógysa. Kárádon: Zadabáaazky gyógysz Maresalibant Kiss gyógysa. — Tolnában : Oraff gyógysa. — Dana föld xott Lnkáoa gyógyaz. — Szent-QyörgySo s Nötfcig. —> • --—: .Jtoboncaon: Simon gyógysaerésa
cxipô-iakkor,
(Lackkappen.)
bélés vásznak.
,Hazaa életbiztosítási s hitelbanknak
Budapestea.
Elismerés.
Boldogult testvérem, néhai Grabowszky Gryörgy de Ap.idia elhalálozás esetére a ,Haza" életbiztosító intézetnél 10,000 frt összegig volt biztosítva, mely a nevezett intézettől mai napon, te^át a haláleset után 6-ik napon kifizettetett.
Nem mulaszthatom el ez esetnek a nyilvánosságra hozása által, elismerésemnek kifejezését adni.
Budapest, 1875. junius 25. (1736-1)
Grabowszky Konstantin.
i
Gubicz László
j
gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677 Lipót-utcza 41. szám,
szóró- és
szelelő- rosták
jutányos áron kaphatók, ugyszinte
kitüntetésben részesült, jo hírnévben álló
Gubicz-ekék, f*ti''„''"
porhaovitók (extirpatorj kapáié és kslasszéskék kéaxletben találhatók
Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldök.
Pályázat.
Wajdita Jdaef lap- éa nyoadatul^dono. gjormjtó nyoiaán, Nagy-Kaniisáí:
Maraközben, a dráskoveczi rom. kath. kántortanitói állomásra, melylyel 315 frt, szabad lakás, kert éa stolaris jövedelem van összekötve; — és az orehoviczai 300 írttal díjazott tanítói állomásra pályázat nyittatik. A magyarul beszélők előnynyel bírnak. A folyamodványok alulirtthoz in-tézendók. , (X737—1)
Kelt Szoboticzán, 1875. julius 13.
''Molnár látván,
__asperes-plebános.__
\\4tfl-KANIZSA, 1875. Julim 25-én
Tizennegyedik évfolyam.
ttftzatssi ar : 2
) -netr • • * k
-el évre . . • • * t ,-cyefl aTre • - » K9V uámM kr. j
NlrKtiiH
6 haaábo« petitsorbsn " máaodssor 6 • minden
I '' további «őrért 5 kr.
SY1LTTÉRKKK »orou*iut 10 krert va-
-.etnex íal. Kiccjtári illeték minden l| xtz*f hirdetésért kttlönf | '' SÜ kr. fisetendS. ^J^
- ■ S ÉBg
A lap uteilemi éa & ysgi résset illető kfli-l lemenjek , előfizetések, reclamatiók zat Z aser-kezztő-kiadóhoz bér-
előbb:
-SOMOG

Oixr
NAGY-KANIZSA Takarékpénztári épület, földzsint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár-•aktól fogadtatnak el.
1 Késiratok riuu nem ( | küldetnek. k
■pf*^—-—=——
Naqy-Kanizw város Myhatóságának, nemkülönben az „első zalai - a „zalamegyei általános tanitd-testület«, a „Zaia-SoiMgy''
Heienkint ketszer, vasarnap- x csütörtökön, megjelenő veg>es tartalmú lape
ügyvéd egylet4''.a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank", a „nagy-kanizsai takarókpénztár'' gőzhajózási reszvénytársuiat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
»7.6 ni.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék ré-részéröl közhírré tétetik, hogy P 1 i h á 1 F e r e n c z kir. közjegyző Nagy-Kani-zsáii. közjegyzői irodáját Nagy-Kanizsán Széchenyi-tér 7*7 6- szám alatt Tóth Lajos házában folyó évi augusztus hó 1-én nyi-tandja meg.
Kelt a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek, 1875. julius 21-én tartott üléséből.
WLASSICS ANTAL,
kir. törvszéki elnök.
BARTHA,
jegyző.
Pályázati hirdetmény.
A nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875, 6-ik tanévre 3 segédtanítói állomás leend betöltendő évi 325 forint fizetéssel, esetleg rendes tanítói allomásra való előléptetéssel. -- Kik ezen állomások egyikét elnyerni óhajtják, szabályszerűen felszerelt kérvényüket legkésőbb augusztus hó 2u-ig alulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Keit Nagy-Kanizsán, 1875. julius 10-én.
VÁGNtíR KÁROLY,
iskolaszéki elnök.
Nagy-Kanizsa, jul. 8. 1875.
A „Pesti Napló* is közölte azon nagy-érdekü beszédet, melyet Csengery Ad-t a 1 n.-kanizsai választóihoz intézett. Ez érdem beni vezérczikkét teljesen átveszszük, hogy olvassák azok is, kik tán e napi lapot nem birják: Nagyérdekünek neveztük e beszédet; e jelző azonban igen kevéssé fe-
jezi ki annak mivoltát. Az egy igen tüzetes nyilatkozat majdnem mindazon kérdésekről, melyek politikai életünket foglalkoztatják s mind tartalma, mindazon állásnál fogva, melyet szónok politikai világunkban elfoglal, roppantul kimagasodik képv. választási mozgalmaink köréből.
Csengery e beszédben mindenekelőtt a mult országgyűlés történetirójakéut lép fel. ].«ehetetlen tömörebb vonásokban, szabatosabban és hívebben előadni a mult országgyűlés eseményeit, a mint azt ó teszi. S hozzátehetjük, hogy az előadásnak nemcsak alakja, classicusan szép, hanem benső tartalma igazságos is. Nem is annyir t a politikus szól itt, ki maga is résztyett az események alakulásában s a kit a politikai rokon- vagy ellenszenv hamis következtetésekre ragadhat, hanem a történetíró, ki a tárgyilagos nyugalommal tekint vissza a multakra s kinek tollát ép oly kevéssé vezeti gyűlölség, mint a hizelgési vágy.Csen-gerynek sem egyik, sem másik nem sajátsága, s a mi párt jellegét illeti, ő már évekkel ezelőtt megjegyzé választóinak, hogy nagyon kevéssé tud pártember lenni. Még mikor a Deákpárt legerősebb csatáit küzdötte, ő nem egy kérdésben külön álláspontot foglalt el, s mai nap, midőn a pártok küzdelmei már a történelem körébe tartoznak, elesett még azon kis korlát is, mely a Csengeryhez hasonló államférfiakat a teljes igazság kimondásától visszatartóztathat. Politikai helyzetünkre tekintve, valóban ugylátszik, mintha nem is hónapok, hanem évek választanának el minket a legutóbbi pártharczoktól, mintha uj nemzedékek sürögnének a közélet porondjain, mintha a re-geszerü és rég eltűnt mnlthoz tartoznék
mindaz, a mi tiz éves párt harcsaink dicsőségét vagy árnyoldalát alkotja. Nincs semmi ok, a miért épen a volt deákpárti részről ne mondanák ki, tartózkodás nélkül, a teljes, himzetlen igazságot s ha erre Csengery vállalkozik s ha igazságos, mondhatnók szigorú kritikájában a mult napok fogyatkozásai mellett mégis annyi fénysugarat is tud koszomba kötni, mint a minőt ó köt: jól esik nekünk s velünk együtt mindazoknak, kik e lefolyt küzdelmekben résztvettek, a borongós mult e visszaemlékezésein elmereng nünk. Az országgyűlésnek, mely négy kormányt, annyi vihart, a Deákpárt leghatalmasabb erőgyűjtését és legszomorúbb szétoszlását látta, ime meg van a kész történelme és irója ennek az a férfiú, ki mint a pénzügyi bizottság elnöke, e történelmi eseményeknek egyik alkotója volt.
Csengery azonban nemcsak történelmet irt, ö programmot is adott a jövőre. A vám és kereskedelmi szövetségről és a bankügyről vallott nézetei igen körülményesen foglalkoznak e kérdésekkel, s azokból Bécsben megláthatják, hogy a volt Deák párt körében ugyanazon álláspontot foglalják el e kérdésekre néz?e, a minőt a Tisza-kormány elfoglal. Az ily nyilatkozatoknak, a minő a Csengeryé is, meg van a maga je-lentóségtelj^ fontossága. Azokból megláthatják Ausztriában, hogy a volt Deákpártot ez ügyekben egy hajszálnyi különbség sem választja el a volt balközéptől. Mindnyájan egyenlőképen érezzük az ország meg-károsoaását, anyagi sérelmét; mindnyájan kiakarjuk egészíteni e részben a kiegyezési múvet. Mindnyájan biztosítani akarjuk az ország jogos befolyását az őt megillető ügyekben ; a kiegyezés óta letűnt évek nem
multak el tanúságok nélkül egyik félre nérre sem. Kormányunk e kérdésekben erősen áll, mert mögötte van az egész nemzet, s a miket Csengery e l érdéseket illetőleg mondott, azt kétségkívül aláírja, nemcsak a szabadel-vüpárt, hanem általában minden hazafias párt minden tagja.
A közoktatásról mondott nézetei kiterjeszkednek e fontos ügy, Csengery egyik legkedvenczebb tanulmányának sok részletére s becses gazdagítását képezik az ezen ügyekről folyó vitáknak. A közigazgatás kérdéseiben Csengery nagyobb súlyt fektet a községekre, mint a megyére, de a megyét illetőleg is elóteijeszti azon szervezet vázát, melyet a jelenlegi zűrzavar helyére indítványoz. Csengery ugyanazon nézeteket fejti itt ki tüzetesebben, melyeket a huszonegyes bizottságban előadott, s melyek sok részletével akkor rokonszenvezett Tisza Kálmán is. A megyei állandó tanácsok eszméje maholnap politikai életünkben polgárjogot nyer s ugy látszik, közel azon idő is, midőn a jelenlegi kettős apparatns helyét egységes szervezet foglalja el. A községeket illetőleg azonban (ugy vélekedünk), még hosszabb idő fog eltelni, a mig a közműveltség emelkedése lehetővé teszi azon elmélet megvalósítását, mely az önkormányzat súlypontját a községekbe helyezi át.
Igazak s emelkedetten szépek a beszéd azon pontjai, melyek a takarékosságról, a szabadelvüpárt eredetéről és hivatásáról szólanak. Csengery 1825-tól datálja a sza-badelvüpárt eredetét s a jelenlegi pártban örökösét Játja ama politikai hősök hagyományainak, kik 48 előtt a nemzet körében úttörői voltak az alkotmányosság, a szabadság s acivilisatiónak. A közjogi kérdés szét-
TÁHCZA. .
Verseny költemény.
£ lapokban megjelent „Harangoznak a Jaltiban* czimü versre.
Ilaraugoznak a falában . . Áll & kia lány a kapában. Búbáuato* az orczúja Kog-e nap derülni rája ?
Harangozunk a falóban ... Bolyongok az enthomály bsn. Körülnézek -- niocnen senki — Pedig ellátok ám meaasi.
Harangoznak s falában . . . Sürgéa, forgáá van a házban, TemetSbe ké''ne menni, Virágokat öntiisgetni.
H arangoznsk a falubau . . Roz/.ant háznak ablakában Szemlén pialog egy kia lámpa, Jelül : halott vsn a házba''.
Tudom, ha én haldokolnék, Elhagyva akkor ae volnék, Egy-egy könnyet hallatnának BirLalmárs as árvának.
B. SZIDÓNIA
Hat hét Olaszországban.
Irt* Ur Laky Kristítf.
(Folytatás.)
Az indóház előcsarnokából kiérve, leir-hatlan élénkség, kiabálás és kinálgatása a gondoláknak fogadja az utast. Megjegyzem, hogy £ ösgyobb vizi járművek bárkáknak s a kisebbek gondoláknak neveztetnek, ez utóbbiak kü-
lönbség nélkül fekete posztóval vannak bevun va, mi olyan gyászos formát ád nekik, hogy az idegen némi visszatetszéssel tud hozzájuk szokni. Amint beszélték, oka ezen halotti színnek még a mult századokban keletkezett határozata a köztársaságnak, melylyel a gondolák kiállításánál lábra kapott veszélyes fényűzést ak*rta megszüntetni, egyenlővé téve gazdag és szegény jármüvét. — Beültünk tehát ily gondolába ; s egy óriási Z betű formájába kanyargó, a várost két egyenlőtlen részre osztó, 30— 60 méter széles, 3 k. méter hosszú »CanalGrand e''-n át, az olasz által büszkén, minden további megjelölés nélkül „Piazsának* nevezett Szt. Márk tere felé eveztünk. Valami ünnepélyes, szomorúan megható, de mégis magasztos, ez ősrégi s az idő által megbarnított márványpaloták tekintete. A legnemesebb müizléssel párosult gazdagság, az épitészet művészetté emelve látszanak azokon. A paloták elejét 8—10 márvány lépcső foglalja el, a vizbe erősített faoszlopok e lépcsők előtt szépen kifestve as illető család szineivel és czimerével, maga a palota főhomlokzata .csupa karcsú oszlopsorokból s az ezeket összekötő remek faragványokkal ékes ívesetekből áll. Ezen temérdek palotákból alig van néhány egyforma, as oszlopsor elrskása, <— faragványok, — külső mozaik, — a legnagyobb váltosatosságban különböznek. Minden palota kisebb-nagyobb erkélyekkel diszitve majdnem minden ablakánál. — Valami szokatlan — valami meseszerű, valami ábrándosan gyengéd az egész... De a legnagyobb varáss még mindezeken felül a fent leirt palotáknak a vizbeni folytonos visszatükröző désében keresendő. Egy-egy fordulat a csatorna hajlásánál — s mindig ujabb és ujsbb tündérképek tűnnek elő.
- !
E csatornán végig gondolázva, elmondhatná a veienczei is .régi dicsőségünk hol késel az éji homályban ?" — A faragványokkal gazdag keretű ablakok igen sok palotán, ócska deszkákkal beszegezvék, sok helyen a diszitmé-nyek letörve, a márvány és mozaik lehullva, mig némely ablak kopoU,sziueha£yott rongyokkal beaggatva hirdetik: a régi nagyság gyászos hanyatlását. a kezünkben lévő vörös könyv rögtön elárulja, hogy idegenek vagyunk s a gondolás borravaló reményében, nagy bőbeszé-düséggel mutogatja a történelmileg emlékezetes családok: Giustiniani, Contarini, Barbaro, Poe-cári, Balbi, Grimani, Pisani, Malipicro, Moce-nigo, Dandolo, Loredán, Bembo, Manin, Pesaro, Cornaro, Ventramini stb. stb. palotáit, némely-koi arczkifejezéséből ítélve iszonyatos dolgokat mesélt, — a melyeketazonban az olasznyelvbeui gyarlóságunk folytán, meg nem értettünk.
Körülbelül egy órai gondolázás után kikötöttünk a „P i a z z e t á«-nál. Ezt és a S. Márkus tért, Velenczének legnagyobb nevezetességeit utóbb fogom ismertetni annál is inkább, mert naplómhoz egészen hü akarok maradni, eszerint pedig a reggeltől délutáni x/,4 óráig történt utazás folytán kifáradva, siettünk a Basi-lica S. Marcoval átellenben levő »Bellevue" szállodába.
Aki Olaszországba még nem utazott, az nagyon csudálkoxni fog azon, hogy ott mindent előre ki kell slkudqi,különben sírva nés a számla után, mi is megtekintve 3—4 helyiséget, végre egy gyönyörű, a Márkus térre tekintő, első emeleti szobával megelégedtünk ; — taitották per nap 12 frankra s kialkudtuk igen könnyen mindennel együtt mintegy felére. Meg van az a rósz szokás egész Olsssorsaágban, hogy a szál-
lodákban lehetőleg erőltetik az utazókat 6 — 7 óra közti Ureas ebédbeni részvételre, est azonban senkinek sem ajánlanám, mert a mi ssoká-sainktól eltér, sok időveszteséggel jár s ezenkívül drága is. Szerény igények mellett Bauer szállodája jó uémet étteremmel bír, ámbár as olas/. főzési mód itt is túlnyomó, — kiemelen-dőnek vélein, hogy itt legjobb bécsi ser kapható.
(Folytatása köv.)
i
Virágok és tövisek.
— Öndzegyfljté : iesvsy 6éZS. — (Folytatás.)
Az ész a szellem virága, e virág illata s szabadság » a tudomány.
! -
Almo<!<>/.:ia az ifjúság eleme, a tevékeny-'' ség az éreti koré, aki tehát nem tud többé ái-| modozni, az cselekedjék.
Kik ügyeiket mindenütt elbeszélik és bizalmukat mindeukire kiterjesztik, olyanok, mint kik meztelenül futkoznak as utcsán.
Aki magát a világ véleménye után alkalmazza, -az rabszolgs, ki kötelességről való fogalma után, as még tévedéseiben is ssabad.
A DŐnéi a hiúság. a férfinál ss önsés a cselekvés rugójs.
A büszke ember azért nem hazudik, hogy
önmaga iránt ne vétsen, az őszinte azért, hogy
az igazságot ne sértse.
(Folyt köv.)
választá e párt egy es elemeit, a fnsío ismét Jbgyesíté, s a jelenlegi választások oly röp-pant többséggé fejlesztik, mely majdnem páratlanul áll a parliamentek történetében.
Kívánjuk a hazának, hogy teljesedjenek mindazon fényes remények, melyeket Csengery e párthoz füz. Kivánjuk, hogy a párt reformtörekvéseit semmi lényegesb akadály se gátolja, és sikeres elhaladásában lássuk érni a fusio gyümölcseit. Haladjon előre büszkén, férfiasan, hivatásáról soha sem megfelejtkezve, legyen méltó elődeihez, kik Magyarország dicsőségét alkotják !
Alsó-Lendva, 1*75. julius 20.
Tekintetes szerkesztő ur !
Valamelyik kanizsai titkos jóakaróm szíves volt a BZ*la.i Közlöny" cz evi 53. számút, melyben egy Kanizsáról keltezett közlemény kék czeruzával bekerítve vau, — valósziuüleg azért, hogy figyelmemet el ne kerülje, — megküldeni. Ez ugyan magába véve felesleges volt, mert a „Zalai Közlöny "-nek rendes olvasói közé tartozom, de mint figyelemért fogadja mégis az illető meleg köszönetemet.
Arra, ami e közleményben személyemre vonatkozik, legyen tzabad megjegyezném, hogy igaz, miiférint én program m beszédem alkalmával kijelentettem, hogy a tért — feltéve, hogy az a szabadéi vüpárt tagja — bárkinek átengedem s ezt ma is fenntartom ; de azt hiszem, miszerint netaláni visszalépésemet re méoyleni egyedül csak azok vannak jogosítva, kik bizalmukkal megajándékozni szívesek voltak, mások szerénytelenség nélkül azt nem tehetik. Különben biztosithatom azon urakat, kik X. jegy alatt ama reményüknek kifejezést adtak, hogy csalatkoztak ; s ha valósulni engedném is azt, a feltevés másik részének eleget lenui nem tudnék, mert „híveim" önálló gondolkozású emberek s ne;u oly elemekből állván, kikre akár én, akár más hatni tudna, azokat az uj jelelt támogatására buzdítani legalább ered-ménynyei nem tudnám.
Midőn kérném, hogy levelemnek becses lapjába helyt adni szives legyen, hazafiúi tisztelettel vagyok sat.
Hajós MIHÁLY.
Helyi hírek.
— Gyűjtés. A „Pesti Nupló-"b: n ^olvassuk: Wlassics Antal uagy kanizsai törvényszéki elnök úrtól Széchenyi István grót iratainak megvételére az általa Nagy Kanizsán rendezett gyűjtés eredméuyeképeu 55 fi 80 krt vettünk. Ez összeghez következő adakozók járultak : Wlassics Antal 3 frt, Gózony 1 frt, Gabelics 1 frt, Babóchay György 1 frt, Plihál Ferencz 1 frt, gr. Hugona^ Kálmán 2 frt, Wlassics Ede 1 frt, Bariba *8" kr, Wlassics Gyula 1 frt, Kuthy Emil 5U kr, Kantor Pál, 1 torint, Gózony Sándor 50 kr, Lovák Ede 1. forint, dr. Laky Kristóf 2 torint, Arvay Sándor 1 forint, Zakal Zsigmond 1 forint, ifjabb Blau Károly 1 forint. Ebenspanger és fia 2 frt Danneberg» és Weisz 1 frt, Strem és Klein 1 frt, Josef Sommer 1 írt, Scbwarcz et Tauber 1 írt, Bettelüeim Sándor frt, Scbiti>r Vilmos 50 kr, FesselhofL-r József 1 frt, Stemmer Kálmán 50 kr, Azenti György 1 frt, Sebmidt György 2 frt, Karczag 2 frt, Pollák Neumark 1 frt, Hau ser 2 frt, Neumann testvérek 1 trf, Weiser 1 frt, Schertz Alb. és Engländer 1 Irt, Dobrin Benő 1 frt, Steinitz Mór 1 írt. M. J. S. 1 frt, Darázs Zsigmond 1 frt, Kovács Lajos 1 irt, Schulhof B. 50 kr, Stern J. Mór 1 frt, Tóth Lajos 1 frt, Valbacb Mór 1 frt, Bauer Miksa 50 kr, Schercz Zsigmond 2 tri_-Kuch Adolf 2 frt, Hary István 1 frt, Koch Mihály 1 frt, Merkly Antnl 1 frt. összesen 55 frt 80 kr.
— byilváno* köszönet és elismerés! Hittünk N&gy-Kanizaa varos érdemes tanácsának deréksége és példás erélyében és e hitünkben, mert erős és sniusd volt az, nem csalatko zánk! Tudtuk a n:igy tekintetű városi tanácsról mi azt is, hogj közönségének érdekeit minden tekintetben éber figyelemben szokta tartani s (¿oknak a velők ellenkező s azokat. veszélyeztető magán érdekek ellenében, még akkor íb érvéiiyT*tudott szerezni s valójában sxerzett is, hogyha eme magán érdekek képviselői mégoly hatalmaaak lettek volna is; mert mindig a törvényesség crő9 várát tartá szék hely eül. — De ''mindezen hitöuk és tudatunk mellett is kellemesen lepett meg minket azon legközelebbi példásan gyors éa erélyes intézkedése, mely álul s város egyik legszebb utczájának lakóit menté meg a legkellemetlenebb és legkárosabb kigőzölgéssel telt levegőbeni éléstől, — mely által Kanizsa városa közönségéről a biztos ragály és kórt hárította el. E gyors és eré lyes intézkedésért tehát lehetetlen nyilvános köszönetet és elismerést ne mondanunk, nemcsak a legközelebb érdekeltek, de az egész kö-sönség nevében is! — Néhány nappal ezelőtt adatott be ugyanis egy igen alapos panasz-folyamodvány a Csengery utczábóli ház- és telektulajdonosok e sz ott lakó felek részéről az »ránt: méltóztassék a tek. városi tanács a ueve-
zett utczában i örvény és hatóaág legkisebb f számbavétele nélkül a mait év folyamán, a lakházak közé épült aertéshízlaló ipartelepből származható köztisztasági és közegészségi veszélyeket felőlük elhárítani! — és már ma nyilvánoaan is kifejezhetik elismerésüket és hálájukat sfelett, hogy e kérvényre s törvény és közönség érdekeinek a lehető legrövidebb idő slatt és leggyorsabban, már érvényt is szerzett. — Köszönet, hála és a legnagyobb mérvű elismerés ezért Kanizsa város ritka erélyű és nagyérdemű tanácsának ! Többek megbízásából.
B.
— Baleset. A főpiaezon levő egyik kereskedő udvarában kis hordó borszesz vo+TIde-iglenesen oda helyezve, egyszerre szétdorrant s egy gyermeket teljesen összeégetett.
— Gróf Apponyi Albert a napokban Nagy-Kanizsán időzött, többekkel beszélt, a kerületben is tett látogatásokst; B. Sennyey programmját erősen osztogatta. Hírlik, hogy fellep, de biz itt termő talaja nincs. Verhovay felléptéről is beszél a fáma, sőt snnyít is há» lünk már, hogy Gétyében zászlója ki is lenne tűzve. Komolyabb változás a megyében a za-la-egerszegi kerületben van, hol Szederkényi Nándort a függetlenségi párt felléptette, ugy szinte a letenyeiben, hol Tuboly Viktor visszavonulása folytán Madarász József lépett fel terjedelmes magyar s horvát nyelven irt függetlenségpárti programmal.
— Kéj utazás. A zafa somogyi gőzhajózási társulat Keszthelyről Balaton-Füredre aug. l-én kéjutazást rendez. Indul Keszthelyről reggel 6 órakor s Füredre érkezik délután fél kettőre, vissza aug. 2-án indul Füredről reggeli 4 órakor s Keszthelyre ér déli 12 órakor. Az árak igen mérsékeltek. Hajón a társasebéd 1 frt. Mellékállomásokat is érint: u. ro. Badacsonyt, Hév-Fülöpöt, Boglárt és Szántódot. Jegyek válthatók Nagy-Kanizsán Wajdits József urnái. Keszthelyen Oszmann urnái.
— Zala-Egerszegen juh 13-án a „Zöldfa" vendéglőben hangverseny és táncz-mulatság volt; a jövedelem 158 frt. a budai árvízkárosultaknak küldetett. Közreműködők: Anisits Izabella, Graner Hedvig és Horváth Izabella úrhölgyek, Czukelter Lajos, ifj. Doná-szy Ferencz, es Horváth Ferencz urak voltak. Elismerés a nemes buzgalomért!
— A keszthelyi vinczellér- és kertéaz iskola, mely az eddig fennállott foldmivelée iskola helyébe állíttatik tel, ez őswn fog megnyittatni. Ez uj intézetet, mely részben a Keszthelyen lévő gazdaaági tanintézet jeles szakerőinek támogatása mellett fog vezettetni, már ezúttal is a gazdaközönaég szíves figyelmébe ajánljuk. Az uj intézetbe bentélelmezett növendékek fognak felvétetni, kik az első évben 80, a második bsn 60, a haimadikban 50 frt élelmezési dijt fognak fizetni, melyért teljes ellátásban részesülnek. Az intézet tantervezete e napokban a foldmivelési ministerium által helyben hagyatván, legközelebb a legtágabb mérvben közzé fog tétetni.
— Lipp Vilmos szombathelyi főgymn. tanár, a vasmegyei régészeti egylet tevékeny titkára kormány költségen külföldre utacik, a napokban már archaeologiai útra kelt Itáliába.
— A „keszthelyi dalegylet'' folyó évi julius hó 26-an a „Nieazner" féle kertben táncz czal összekötött rendkivüli dalestélyt tart, mű-sorozat: 1. „Dalra magyar" Erkeltől. 2. „Egyveleg magyar népdalokból* Zsaaskovszkytói. 3. „Nemzeti zászló" Huber Károlytól. 4. „Olyan a te dalod" Huber Károlytól. 5. „Bor* dal- Krnániból, Verditől. 6. „A szellőhöz" Bognár 1. tói. Belépti díj 60. kr. Ke/dete 8 órakor.
— A szt.-gróthi közönség néhány egyéneinek nemes ösztönéből támadt indítványa, hogy lépj n itt is, mint máa ily kis mezővárosokban, egy tüzoltó-e^} let eletbe, oly orömineJ é® lelkesedéssel fogadtatott el, h«»^y e hó 18 án tartott első gyűlésnél, már körülbelül ötven működő tag iratta be mugát éa ugyanazon alkalomnál, oly szép pénzösszeg aduináuyoztatott, hogy meg kell vallanunk, túlhaladta várakozásunkat. Kemónyljük e nem>-s egylet l<^ghama-rábbi lelvirágozását, máranuál is inkább, mivel azt kis mezővárosunknak legnevezetesebb egyénei pártoljak ! D . .
— A „balatonmelléki lövészegylet" julius 28-án tartja nagygyűlését Siófokon, mely ünnepélyességekkel lesz összekötve. A nagy- | kanizsai lövészegylet szinte hivatalos.
— Balaton Füreden a 11-dik számú tordői névsor szerint julius 16-ig 762. folyó-számban 1178 fürdővendég jelentkezett. Az ottani korház javára Simon László & frt, Karl-berger Nándor 10 frtot adományozott
— Ugyan ki less képviselő s letenyei kerületben ? ! Ily féle kérdéseket intéznek hozzánk a járásban megforduló más vidékbelí választók. — Hja, de vajmi nehéz erre válassolni, mert alig hihető, hogy lenne ily kerülete tekintetben nemcsak a megyében, banemaz országban is. — Minden vasár- ée ünnepnap máa és más jelenetek fordulnak elő s ilyenkor több csoportot képesve mindegyik másik jelöltet éltet. — Legelőször a függetlenségi párt kezde meg a korteskedést Kossuth nevével, melylyel ez ideig is tartja magát némileg. — Eközben
Remete Géza volt képviselő ur akarta beszámoló beszédét tartani, de az idegen éljenek éa erős beleszólások elnémították, alig szólhatott néhányat, távoznia kellett, — azt mondják,igy járt Bánok-Szt.-Györgyön is, a midőn pro-grammbeszédjét tartotta volna. — No megállja-y tok! mondák ezek, csak jöjjön a ti jelöltetek vagy bárki is ide beszédet tartani, majd adunk neki. — Nemsokára meg is érkezett Koch Adolf ur nagyszámú kiséretével, kinek is sikerült progr* mm beszédjét elmondaui, pedig vele is ugy azándékoztak elbánni, igint az előbbivel. — Ekkor már mégis elhatárosák, hogy bizony nem fog itt több ember beszélhetni; a mi csakugyan be is következett, mert Madarász József a függetlenségi párt érdekében nera régiben beszélni szándékozván, őt lelármázták és kifütyülték, — csak délután szobában adta elő mondókáját néhány embernek. — Ez idó óta csend uralkodik, nincs többé senkinek kedve beszédet tsrtani, hanem annál inkább Murs-közben, — de váljon kihez fognak azok csatlakozni, hol is Kollay ur zászlói lengenek, — hacsak a közel múltban volt vihar azokat is tovább nem szállitá, mint néhány léten veit. — Neki tehát itt vannak emberei, — a többi három jelöltnek azintén vannak itt is amott is. — De ez még nem elég, mert a Sennyey párt is felakarja ütni sátorát s igy még válaaztásig 6 jelöltünk is lehet, mondja meg tehát valaki, hogy ki lesz most már képviselő Letenyén. — A valószínűség Koch Adolf nr mellett mutatkozik, de még sem sok reményt lehet táplálni, igy tehát csak választás napján tudjuk meg, ki lesz képviselő, hacaak az ideig a dolgok más fordulatot nem veaznek. Egy őszinte választó.
— A déli vasúttársaságtól következő megkeresvényt ksptunk : Minthogy Oberdrau-burg és Lienz állomások közt a vasúti közlekedés, elemek rombolása következtében meg van szakadva, a déli vasat igazgatósága intézkedett, hogy az áruk szállítása a félbeszakadás két vég pontja közt szekérközlekedés által tétessék le hetővé, e szekereken az áruk szállítása Ober-drauburgból Liensbe és megfordítva, vámmázsánként fizetendő 35 krért, beleértve a kétszeri átrakás költségeit is, rendesen eszközöltetik. Ennélfogva a vasúti állomások, - ha a felek óhajtják és az átazállitás feltételeibe beleegyeznek, — ismét fogadhatnak el árukat a Mar-burg-Frauzensfestei vonalra.
— Ajánlkozás. Egy caurgói képezdei növendék a szünnapok alatt correpetitori állást keres. Bővebb értesítést elap szerkesztősége sd
— Rövid hirek. Szegeden uj „politikai lap" van keletkezőben. — A rJenseits der Donau" szombathelyi lap a aoproni „Oedenbur ger Zeitung* melléklapja lőn. — A Dráváméi letti erdőségekben 5 láb hosszú kígyót találtak.
— Barcza József czigány bandája Brüszszelbe van. — Somogyi József ny. gazdatiszt Kaposvárott meghalt. — Haynald érsek Lippikról Kalócaára érkezett. — Seidl Gábor az osz trák néphymnus szerzője meghalt. — Mátray Gábor a zeneirodalom kitűnő bajnoka B. pesten meghalt. — Budán jul. 18-án már a harmadik pusztító felhőszakadás volt. — Az erdészeti ál lsm vizsgák okt. 4-én tartatnak meg. — A her czegovinai lázadás nagyobb mérvet öltött. — Bécs városa lOOfr frtot utalványozott a budai árvízkárosultaknak. — Gyürky Antal „Katas-teri Kalauz" czimű lapot ad ki. — A zinzibari zultán Parisban van. — Scbweiczi Rajnavöl-gvét is ellepték a sáskák. — Darwintól „Rovarevő oövények" czimű munka jelent meg.
— A bu.iapesti iskolatanács tagjai napidijaikról lemondottak. — A brtinni munkások még egyre strikeolnak. — József fherczeg újszülött fiát Rómer Flóris apát keresztelte meg. — Ja-kobini becsi munczius 2 hétig Esztergomban időzik. — Hód Mező Vásárhelyen egy munkás a toronyból ugrott le, az >nnal meghalt.— Odes-aában a cholera kitört, első nsp 25 ember halt meg. — A troppaui lőszerhuta fölrobbant. — A nemzeti színház szünideje aug. 20-ig tart — A váczi csatában elesett honvédek emlékünnepélyét jul. 17-én megtartották Vácsott s 73 frt 20 krt gyűjtöttek. — Bodajkon ifj. Szőgyényi László lett képviselő. — Siófokon Radica Bernát zenekara mulattatja a fürdóvendégaket. — A rendőrség országos újjászervezésén tanácskoznak a belügy ministerium ban. — A budapesti nemzeti dalkör aug. 20 án Székosfejérvá-rott működend. — Zámolyon hamis tO és 100 frtos bankók ioglaltattak le. — Balogh Alajos színtársulata Siófokon van. — Gr. Zichy Jenő galamblövéazeti mulatságot rendes szept hóban Székesfejérvárott. — Rudolf koronaherczeg aug. 18-án vezérőrnagygyá léptettetik elő. — Rákoson es őszszel kutyaverseny lesz. — as első magyar jezsuita tanár Rosty Kálmán. — Aug. l-én megindulandó «Szolnoki Újság"-ot Krcsmánk János szerkeszti.— BogdánfFy Gyula IH-ad éves jogász főbelőtte magát; amerikai párbaj áldozata. — Sstrajnya községben nsgy tűs volt. — Ranolder János püspök ő exjának a díszalbumot most nyu^t^k át. — Cucuta város a földrengés miatt romban hever, 5000 ember benne veszett. — Párisban Agghásy Gyula magyar festész tűnt fel. — Osztrák s magyar tengerészeknek harcsuk volt a chinai tengeri rablókkal, 2 olsss elesett, 2 magyar megsebe-
sült. — 1874-ben as osztrák-magyar birods-lomból Amerikába 955 egyén vándorolt ki. — Amerikában 8 százalékkal jobb a gabnatermés, a tavalyinál. — Vilmos császár Olaszországba készül. — As orosz sajtó Tisza Kálmán ellen .gyűlöletesen ir. — A walesi berezeg Indiába utwzik. — Szent-István napján Bécsben Hold-házy János győri jelea hitszónok tart szentbeszédet. — Bpesten egy család, kutya ós macska-husból pörköltet készitett, ki evett belőle, mind beteg lett. — A budapesti honvédegylet elnöke Oseczky Antal lett. — Egy n.-becskereki lakós 12048 frtot nyert a kis lutrin. —
Irodalom.
* Az „ Apollom czimű zeneműfolyóirat legújabb (7-ik) számának tartalma: 1. Rienzi, Wagner Richárd hasoncsimű operája kedvelt dallamaiból azerkesztette Wachtel Aurél. 2 Régi jó idők, tipegőpolka Nagy Bélától. 3 Rajta utánam, Kánon zongorára négy kézre Feigier Gézától. 4. Egy lengyel — és «gy német dal Juhász Aladártól. — A borítékon: a zene a Kereszténység előtt Wachtel Aureltől. — Ve gyes. — Zeneműjegyzék. — A lsp négy évi fenállta eléggé tanúskodik annak életre valóaá gáról; ugy a béltartalom, melynek értékéről legelső művészeink közreműködése kezeskedik, mint a lap rendkívül olcsó ára (éven át megjelenő mintegy 200 oldal zenemű ára 6 frt, félévi folyamé 3 frt ) egyaránt ajánljak e nálunk egyetlen komoly törekvésű szeneművészeinkre nézve a jelen műárusi viszonyok között nélkü-lözhetlen zenemű folyóiratot. A lap szerkesztője Fellegi Victor s jelen félévre a többi között következő megjelenendő zenemüveket tüz ki: Doppler Károly azöveg nélküli dalát, Bihari három hires nótáját: I. Mikor a pénze elfogyott II. PrímatiaKs nóta s 111. Frí* magyar czi-müeket; továbbá Pap Szász régi bires zené szünk andalgóját, végre a hires Martinovics indulót Wachtel Aurél átirataiban Sálon darabokból Bakody-tól egy nagyobb eredeti ma gyar ábrándot, melyet e jó nevü művészünk hangversenyeiben mindig nagy tetszés mellett szokott játszani; továbbá Beliczay-tól még egy i vsgy két slbumlapot, Feigier Victjr-tól egy harmadik Improinptu-t stb. — Az operette iro dalomból Perichole négyest; potponrritaz orosz Ián ébredése czimű tij operettéből stb. A táncz zenéből a többi között Nagy Béla nefelejts ke-ringőjét, ha ha-ha polkáját, Hölsi keringőjét „A király mondta", czimű operette dallamaiból s Büky-nek egy igen sikerült ujabb keringőjét. — A népdal terén a jelen félévi folyamban nem caak a legújabb és legszebb népdalokkal p. Maros vize folyik csendesen. Ez a kis lány megy a kútra, húzzad caak, húzzad csak, caak egy szép lány van e világon atb. stb. fog előfizetőinek kedveskedni, de e népdalokat legelső népdal átirónk Ábrányi Kornél feldolgozási ban fogja közölni. Thern Károlytól is fog legközelebb közölni egy érdekes szerzeményt. Végül Mosonyi Miháiy e feledhetleu művészünk hátrahagyott müveiből eddig kiadatlan a „Pacsirta" czimű gyönyörű férfi kart soprán solo-vsl, melyet évek előtt a budapesti dalkör közreműködésével a feledhetlen Pauline Marko-vits lika egy hangversenyben a redoute ban a legzajosb tetszés mellett énekelt. Sőt még a mindinkább kedvelté vált nemzeti hsngszerünk a czimbalomra is hozand sz „Apollo zenemüveket Aliaga Géza népdal írónk a nemzeti szin-ház gordonkása és czitnhalmosától s ezek lesz nek az első, czimbalomra nyomtatásban megjelent zenemüvek. Mindezt csak nagyjából sorol tuk elő, mert az „Apolloban" félevén át legalább is 40—50 válogatott mű lát napvilágot Ajánljuk tehát ezen hézagpótló vállalatot ugy a zongorázó, mint az éneklő közönség figyel mébe. a lap kiadó-hivatala Budán, iskoiauteza 681. az. a. van, hol a megrendelések közvetlen vagy levél, utalvány utján tehetők.
« A „Divat-Nefelejtsu 20. száma a következő érdekes tartalommal jelent meg: Milyenek a nők ? Arcismei tanulmány ; No szép leány, költemény Szabó Endrétől; Peregi Sándor élete, beszély, Deák Farkastól; Franczia, Sand György beszélye; Tárczs: Gmundenki operája, Bulyovszky Gyulától; Ország világ; Színi szemle; Kés, villa és kanál; Mi újság; Irodalom; Egyletek és intésetek; Adakozás; Talány. A borítékon : Ház és tűzhely, hirek a nagy világból, vidékről; vegyesek; bizomány -tár. Melléklet: 1. Egy iv divatrész 89ábrával; 2. Egy ssabás iv 15 ssabással, különféle hím zés rajzzal és kezdő betűvel. A .Divat-Nefe lejts" megjelen minden vaaárnap, válogatott szépirodalmi réssssel és dus mellékletekkel. Előfizetést elfogad a vidéken minden postabi vatal, Budapesten a kiadó hivatal, Sebestyéntér 1. Félévre 6 frt., negyedévre 3 frt. Juliu» elsejétől még kaphatók teljes számú példányok.
—————---w
Történeti naptár.
Julius 25. 1386. Mária királynő s Erzsébet anyakirályné Diakovárott megtámadtatnak, Garay és Forgách levágattatnak, a királynők pedig fogva előbb Gotnnedivárba, később No-vigrádba szállittstnak. „ 26. 1848. UjoocsáUitási törvény.
július 27. 1859. halt meg Maupertim, nagy francsia mathametikua.
. 28. 1849. Kewthelyi csata. - Explosio Szegeden.
, 29. 1294. Esztergomban második nemzetközi zsinat ül. Endre királyunk alatt. 3
„ 30. 1419. Prágában a hussziták Ziska izgatására a városházát megrohanván. 12 tanácsost s a polgármestert az ablakon kidobják. — 1866. halt meg Egressy Gábor a legnagyobb magyar színművész.
31. 1848. A nádor és a ministerelnök Pestre visszatérnek. — 1849. Segesvári vesztett csaU, Bem csodás megmenekülése.
Czleti szemle.
.Nagy - Kanizsa, 1875. jul 20. délutáni 2 árakor.
1 d C j á r * t : borus : a folytonos esőzés után i«niót le\<* vihait jósló sötét felhős, a* aratási munkákra jóval káros hatású.
O''a bnaüzlet. Egy uj aera küszöbén állva, xrr* látszik mutatni, hogy a lefolyt néhány üzlettelep év után mégis sikerülend val.iba, termesztménye ink ¿rték«*itésében háladatosabb corabínatiókkal élhetni. A* "J aratásban való országszerte beköszöntött fialódás ugyan — sajnos nagy tényezőt képez e körülmény körül és feltehető, hogy az export-üzlet a hazai logy.isxtás mellett nem fog tnluyomúlag fel-tfinui
A f^pisrczokon nagyobb élénkség foglalt he-ivet és sikerült ott csak néhány nap alatt is buza a>át 5U- 60, rozsét 20—30 és k<ikori<-*áét 5 - Ív kr.-ral felcsigázni. Kz azonbsn sokkal rögtönzöttnek tet-hík, mintázni a speculánsok és bizományi üzérek tul-kapa-xit liogy ne lehesseu belőle következtetni. és hogy sa|át i ézetünkre bírhatna befolyásul, mely osak egyéne:«, természetszerű előrehaladást tart irányadónak; - és ezt reméljük a körülmények további fej-15dé»e alkalmára. Uj gabnanemfiek még nem kerülnek ptacznnkra oly mértékben, hogy minőségről bocsátkozhatnánk eritikiba; mint azonban gaxdászati körökben hirlik, bnza körülbelül nagyon szép. rozs s mnltévinél szebb, árpa pedig nagyon alárendeltté lop kiesni.
80
Mai áraink 6 csikkekre a kővetkezők :
Bnxa 80—81 fnta. 4-25—40 kr. 82—83 fhts. 4 80—90 kr. 5 frtig, 84—85 tnts 615-30 kr. 86 fnt 5.50 kr ÍM fontoukint.
K»za minőségéhez képest 3 frt. 3.50 krig fontoukint.
Kukoricza egéssséges 2 60 kr. 90 fontja.
Árpa 2 frt. 2.40—50 krig. 76 fontja.
Zab 4 fit. 4 10—20 krig bécsi mázsája
Hsjdina 2.60—90 krig méreje.
Köles 3.10 kr.
Repcse téli 4.80 kr.—5 frtig 75 fontja ; gyenge képviselete mellett különben irányadó árát nem is bújuk meghatározni. — Az aratás ntán hihetőleg óbban fog kináltatni.
SINGEK SAMU.
Érték- és váltófolyam Julius 23.
5*/s metaliques 70.85 ; 5''/, nems. kölcsön 74.30: 1860-ki 41 ladaimi kölcsön 112.40; bank-
9.36; hiteliutézetí részvények 215.— , London 111.70; magyar földtehermentési kötvény 82 25; temesvári foldtebermentéai kötvény 86 50; erdélyi földtehermentési kötvény 83.50; horvát-slavon földtehermentési kötvénv 83.50; ezüst 101.63; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.90—.
Jsliss 25-től jsliss 31—ig 1875.
Hó- «s hoti- Katbolikns napnap tár Protestáns Jg naptár 1 r»tj
30. X. v. pünk. nt. — Kat ev. Mondá Jézus némelyekhez, kik magokban biztak. Luk. XVIIL 9—14. — Prot Ep. 1 Kor X. 6-13. Ev. Luk. XVI. 1—9. - Qör. ev. Máté IX. 1—8.
25 Yasáraap 26 Héttő 27 Kedd 28 Szerda 29 Csütörtök Í30| Péntek |;31 ■ Szombat C lOJsksb ap. Anna b. a. anyja Pantaleon Incze pápa Mártha szfiz ábdon Loyolai Iguácz C 9 Kristóf ¡<to Anna * ^ Pentele jrf Sámson ^ Vilmos Juda Ignác* mg
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátort! Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-táplálék által.
Revalesciére dn Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egéssségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jónak bisonyult as felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tfldő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzési-, hólyag- és vesebajokban, gumósodás, asxkór, mellssorulás, köhögés, emészt-hetlenség, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyenge--ség. aranyér, vizkórság, lás, szédülés, vértori6 d£s, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is czukorvisflés, búskomorság, soványodás, csús, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék ssopósgyermekeknek és a dajkatejnél is elöoyösebb. — Kivonat 80,000 bisonyitványból oly bsjok meggyógyulását ól, melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köstük Dr. Wnrser tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen. I)r. Angelstein orv.isi tanácsos, Dr. tíhoreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestusrt grófnő, marquise de Brehan és több magasállásu egyének bi-zonyitványai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
HÖvidrevout kivonat 80,000 bisonyitványból:
80,416. sz. Beneke F. W. rendes tanár s marburgi orvosi egyetemen a „BerliuérKlinisch. Wochenschrift" 1872. april 8. számában ezt mondja: .Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását as úgynevezett .Keva Irnta ArabícaB (Revaleaci-re) szernek köszönöm. A gyermek 4 hónapos korábau teljes elsoványodásban s folytonos hányásban szenvedett, mely bajok minden gyógyszerrel dacsoltak ; a Revalesciére azonban hat hét alatt egéssséjfét tökéletesen helyreállította.
64,210. ss. tirehan marquis 7. évi májbetegség, reszketegség, elsoványodáa és hypoobondriáról.
♦) £ rovat vállal a
alatt köslóttért felelősséget nem
Sserk.
79,810. ss. özv. Klemm asszonyság, Drüssdeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. Köller Flórián, es. k. katonai gond* nok Nagyvárad, tüdő- és légcső borit, szédülés és mellssorulásról.
75,97o. ss. Teschner Gábor úr, S magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsben, a mellbaj és idegsiláltság kétségbeejtő fokáról.
65,715. ss. Montlouis kisasszony, emésztheti an-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
72,618. ss. La Koche sur Yon, juL 80. 1868. öu Revalesciére csokoládéja rémítő gyomor-és idegbsjomtől, mely tis éven át gyötört, tökéletesen megszabadított.
(Madame) Armand Pré vost. Táplálóbb Levén a húsnál, 50-sseresm megkíméli a gyógysser árát, felnőtteknél ugy, mini gyermekeknél.
Pléhizelenczékben »/, font 1 frt; 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt^ 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szel«, czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WalffischQasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban é* füszer-keresk ed énei ben ; azonkívül a bécsi hás minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kunizsiín Looák Károly gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eszéken Dávid G-yula gyógyszerésznél; Kassán Wondraachek Károly gyógysz., Maros vásárhely tt Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixoéi és Söltz Rezsó gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
A legnagyobb YMOTTQKSYÁR
CllÉLrd. Sz Társa-é, Bécsben, III..M rxrr ufczA 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1667~!241
7U3
»z.
Árlejtési hirdetmény.
(1742—1)
i
f
I » <p
siát
i(eskórt)gyógyit levélben !r. KiUisch specsia-lista Drezda, Wilhelms platz 4 (ezelőtt Berlinben). Ssk száz sikeres srsdsiésy !
Igen jö állapotban levő köztük egy
tekeasztal.
Kreaczer M.-nél Zala-Szent-(Írót hon olcsó
Értekezhetni a tulajdonossal.
csaknem egészen uj (billi&rd)
áron
eladók. (1733—2)
A buda-gráczi államut monostor-apáti utmeat<»rségben szükségelt karfák felállítását a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministe-num iS75 évi május hó 31-én kelt 7510. számit magas rendeletével 413 frt 16 krnyi összeggel engedélyeztetett
Ezen tnuiik.i biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában fo-jyó 187» augus>tus hó 8-án reggeli 10 órakor, csupán znrt ajánlatok m,áu f(.g egy ujabbi verseny tárgyalás tartatni
Az írásbeli ajái-lstok 1875. augusztus 8-án reggeli l/t10 óráig fo-Rsdtati.ak el. ezekben az ajánlatte%ő neve. lakáta es polgáiri állása pontosai; kiteer.dő; továbbá számmal és szóval kiirandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatókat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a tervet és költségvetést betekintette s hogy a különleges feltételek tartalmát ismeri. ez»ket elfogadja.
Az ajáulatokhoz a vállalati összeg 10°lu-je készpénzben, vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A terv költségvetés különleges feltételek, alólirt hivatal irodájában a szokott hi\at*los órákban megtekinthetők. Zala-Egerszegen. 1875. jnl^us hó 20 án.
A magy. kir. mérnöki hivatal.
Weissmayer M.-nél
N.-Kanizsán,
a férfi- és gyermek öltönyök és kelmék raktárában az idény előhaladottságánál fogva igen leszállított árak mellett azonnali készpénzfizetéssel (1732 — 2)
188. szám. tv 1875.
( 174S—1
Árverési hirdetés.
veg
a
á s
van.
A ruharaktár az „Arany Koroná" vendéglő átellenében fekszik.
V
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó a polg. tk. rdtt 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi: hogy a nagy-kanizsai királyi bíróság 919. ; számú végiéi iltal Hala*sy Aladár tót*«erd >h iiyi lakó* elleo, Schwarez '' János homokkotnáromi közgyáro részére. 1494 frt 40 kr követelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán birAilag lefoglalt • 2770 frt 50 krra becsült 443 drl». tokló, 380 drb. anyabirka, továbbá 7 drb. vonósió és kfllönféle szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverelé« utján eladandók, minek a helyszínén. vagyis Tótszerdahelyen, alperes lakásáu leendő eszközlésére haúridőül 1875-ik évi angustus hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája kítQzetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy az érdeklett ingósá -gok emez áive''rezésen, a pol^''. tk rdtt. 4í>6. §-a szerint, szükség esetében a bocsáron alul is eladatni ''fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875 ik évi julius hú 19. napján.
Háry István,
kiküldött bir. végrehajtó.
0
8
O g
8 0
»
V
MERCANTILE" magyar angol biztosító társaság.
Vau szerencsénk ezennel köztudomásra hozni, hogy üzletünknek s magyar királyság és testvérországai területén való mogiudithstására a legfelsőbb jóváhagyást megnyervén, mfiködésüuket egyelőn, n tfizksr elleni biztosítás terén mar megkezdtük.
Czélniik a biztosítási dijak olcsósága által,''a lehető legkedvezőbb feltételek — s általában másne nfi lényeges könnyítések, — valamint a káreseteknél pontos és (ryori eljárás Altai a közönség becsülését és bizalmát kiérdemelni. Biztosítást vállalunk ily alapon
tűzkár ellen
lakházakra, gazdasági spBIetskre gyárakra, afiheiyekre, BÍsdesnesii gépekre, ára-raktárakra, bstsrskra, rubs- és febérsesifiekre gazdasági szerekre marhára szástéfSIdl- éa aezel tersiésyskre.
.Saját tőkénkén kívül jelentékeny mértékben fokozza biztosítási képességünket azou szoros össseköttetés. melyben a viláehirü
„North-British and Mercantile Insurance Company
czimfi sagol biztosító társasággal állunk, aely I809 bes slspalt • Lostfosbss é* Edisbnrgbas székei, S a mely társaság legfelsőbb helyen jóváhagyott alapszabályaink értelmében az általunk vállalt biztosítási kötelezettségeket
egéHi terjedelmükben é« 8««»ip|ftkben
átveszi vissontbiztositásképen, s ezért egész hatalmas tőkéjével kezeskedik, mely t-lke jelenleg meghaladja a 37 millió forintot ezfl.t pén*ben - és neUlání pör-esetekben maKát xi itteni bíróságok Ítéletének aláveti.
A .Nortk brltish ssd Mercastlle isssrsnoe Compasy — melynek elnöke Roxbargke hrrcseg, alelnökei Sutberlssd és Aberooro berezegek, — már hosszú évek ÓU előnyösen ismeretes e hazában,
luiuthogv viszontbiztosításban áll majdnem valamennyi hazai biztositó-tárMsággal, — köztük a budapesti ,L magyar általános biztosító társasággal,'' a kolozsvári .Victoria- tarsaságg*! »tb- — minthogy 0 Jaf; «axágok a maxi«na!-ö*azegeiket meghaladó biztosításokkal több száz millióra menő összegekig a nevezett an^ol társasággal léptek viszontbiztosítási kapcsolatba s ily módon a „No.th bntish and Mercantile társaságot a magyar-osztrák biztosítási üzletbi-n jelentékeny hányaddal vonták érdekeltségbe.
Ason bizalom, melyben s eléír biztos jele annak, mily méltó
a hassi társulatok ily kapcsolat által az angol társaságot részesítek, elég világos bizonyítéka annak, mily előkelő állást érdemelt ki magá< elismerésben részesítik a tárasságnak évtizedek óta folytatott becsületes inftködését s mily nagy biztosítékot találnak tanköri! biztosítási
agáink a „North british aaé Ksreastfls"
hcpi-sségében mindazon országokban, hová működése kihat. . p . , . , r . i «i i. o * .i Midőn éidl még megjegyesnők. hogy a ,Mertb irWsfc SSd Mercastile Issorssoe Company" részéről a magyar királyság ós testvérországai terlli etére I álulános felhatalmazottá Klapka Byírg, tábornok ur, helyettesévé, II. felhatalmazottá Ksssssy Ltjos ur, a n.-kanizsai főügynökévé pedig
STEINITZ MÓR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelhetóen igyekezni fogunk a közbizalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni. ^

 r Mercantile-
mag^''ar-angol bistositó társasig*.

Vonatkozvs a megelőző körlevélre ajánlom magamat
tűzkárok elleni biztositások
elfogadására akár ingó, akár ingatlan vagyont illatőleg, midőn egyszersmind a legjutányosabb föltételek mellett ason lessek, hogy szilárd elveket a as előforduló káreseteknél gyors és készséges eljárást
tanúsítsak. bitorkodom „ÍVM figyeimít arra Irányozni, hogy a ,Ísre*Btfle'' szorosabb viszonyban állván á „Hsrtk-BritWl asd Msroaatlle l«S«rSB0S Cs«pasy"-val s támogatva annak hatalmas 37
miUiát «eghaladó szist péaztákéjével, a legmesszebb terjedő biztositékot nyújtja, következőleg minden lehető igényt kielégíteni képes.
Örömest ajánlkosom mindennemű értesítések megadásá« és teljes tisztelettel vsgyok „ . ,
(1711— 5) a „Mercantile* magyar-angol biztositó-tirsaság főQgynöksége Nagy-Kanizsán :
Steinitz Mór.
)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO\
¥
- v
KA T Z O P i I, gépészmérnök.
1/ 1 « " * Budapest, V&ozl-]
GARKETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérugynöke
< ■
űszöfl tiszti tó rostákat, fölölmulhatlanok a gabona tisztítására Utzögtél és agyébb köny DTÜ őrttaalaokat répaváfókat, szooskavágókat, különböző nagyágban ssztonai,iri<í
. .ll. k-flIKnAa/vn- »"»»»•«»•
(1723—3)
bjánlja ezen hírneves gyár mezőgazdasági gépeit, ngymint: B0z»oz®osyokat. fa- t-a szénneli fűtésre, valamint szalaiafiitésre, csénlóoépeket ttot-. 16-, és kézi erSre. . , ,„ , .
Gabnatlsztltó gépeket malmok számára Puhlmaan R.-től Berlinben, különféle fajta kiintő i ostákat Trlsarőkst konkoly, babé és «ab tökéletes kiválasztására.
Eredeti GARRETT R. és FIAI legújabb, könnyebb és olcsóbbszerkezetfi sorretó gépeit
Árjegyzékek kívánatra bérmenten.
kat stb. stb. különösen:
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
\ngolor*zágban csaknem minden elCbbkelő hatnál talalható, mert ¿Ív jó mint az ezüst, ára p-dig a valódi or.il.t á-ának kiitzadr* ^ A valódi britannia exllst at alább kimutatott árakl.an kapható

csakis
M. Bressler angol fém árok tárában,
Bécs, belsóváros Sehottengasse 9. sz :
Kávéskanál darabja 10, 1&, JO, , Kézi gyertyatartó tí<), S<> kr, 1,
25, 30, 40, 45 kr. — % t««-czat 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50,
2, 2.60, 3 frt-
Evőkanál darabja 30,35,40,46, 50, r. — f|, tuczat 2, 2.5u,
3, 3 50. 4, 4 50, 5 frt.
Kés és villa párja csak 80 kr.
("ezüstnyelű). — ''/* tuczat belőle c s''a k 4 frt. Theaszürő darabja 30,40,50, 60.
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaaszkák evóeszkör alá tuczat c s a k 2 frt 50 kr. Tojsstartó pohárkák tucz. 2 ft. Asztalkendő tartók ''jt tuczat 2
frt 50 kr. Borsszóró darabja 60, 80 ícr. 1. 1.20 kr.
CzakorMsté dbja 80,90 kr. 1 frt.»
1.50 kr.
Gyertyatartók finom, nagy párja
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
Csesiege (dessert) evőeszköz ''1« tucz*t 3 frl 50 kr.
Gyemekkanál ''/, tuczat 1.50,2, 2.50 kr.
Tejsieró darabja 60, 80 kr. 1,
1.20. 1.5» kr.
Levesnerő darabja 1.20, 1.50, 1 80, 2, 2.50, i frt.
Feszületek valódi aranyozással e» ezüsttel kirakva dambja lífi, 15. 18. 20 frt. talapzattal.
Talcza darabja 8'' Í*J kr, 10» t.20. 12* 1 50 14- 2, 16-2.50, IÜ- 3. 20* 3.5» kr (ae* ek, tojásdad, vagy négyszögletű.
T beat érit ék 2 személyre 15, 4 személyre 18, * személyre 21, 8 személyre 26 frt.
Valasiesoyi ozikk bámulatos olc ó.
Megrendelések a vidékről czimzeudők :
(16^9—6) M. Bressler,
aügol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megrendelések a vidékről postafordsltával «tánvsttsi eszközöltetnek.
Ha valaki ugy kivánja, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áruiuk kitűnőségéről mindenki előre is mrggyőzödüessek 100 frt értékű áru vételénél 10°^ árleengedé*.
Figyelemre méltó!
(1604 -5) A '' v g I ó d i
WlLflEt M-féle
köszvény és cstfz elleni
vértisztitó theának
orvosi és általános hatása világosan előállítva.
Csakis a sok bizonyság ezen fennevezett kitűnő theának hatásáról a csúszós és köszvényes bajodban indított arra, hogy mellette szóljunk. — Sokan vannak,-akik évenkint kéufürdót használnak, hogy c*u-zos vagy köszvénye* fájdalmaikat enyhítsék. Tehát kétszeresen fájdalmas azokra nézve, a kiket vagyoni állapotuk, vagy nagy elfoglaltságuk akadályoz, a természet ezen gyogyerejét élvezhetni ; örökös azenvedésre vxnuak kárhoztatva. — Ezen esetben tehát e thea mint üdvhozó mutatkozik és azért nagyrabecsülendŐ is. Kzen theának specificns hatása van, a beteg vizelletére," az izzadtsagra és vérre, a mely észrevételt a hagy és izzadtság vegytani elemzése által tettük és minden csúz és köszvény-ben szenvedő, aki ezen theát használja, maga észre veheti a változást a vizelleten, amely néhány nap múlva mindig zavarosabb lesz és véjjre leülepedik, a melyben a beteg izgékony anyagok tartalmaztatnak ; — e mellett tapasztalja, hogy fájdalma naponkint kisebbedik és végre egészen megszűnik.
Épen igy viszketést okoz ezen tbea a testbórön ; (ha alvás elótt vétetik) és lassú kig-''.zölgést, amely a sz-nveJőnek nagy könyebbséget okoz.
Kzen thea élvezet« s»-mrr.i esetre jem kellemetlen; nem akadá* lyozza az emésztést, sőt némely »-gyénnel m^g székelést idéz elő. — Tehát elég okunk van «zen theát. min'' uagybe.sü gyógyszert csúz és köszvény ellen különösen kiemelni.
V
^Minták
bárhová Ingyen és
bér-
URI
es
mentve-
Angol
éberlaszting,
czúg fonál, filez,
stb
K O I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-utcza 41-ik szám,
Csiriz,
fas ze g,
előkészült rzipö-zakkor,
^L&ckkappen.)
a
jCzipé.sz inashoz.u
Géptú,
selyem
es
czérna, bélésvászuak.
Nyilvános köszönet,
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák, a csúz és köszvény elleni vértisztitó tbea feltalálójának Neunkircbenbeu.
Kötelességemnek tartóin a nyilvánosság utján köszönetemet kifejezni Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben, — azon hasznos szolgálatokért, a melyeket nekem köszvényes bajomban az ő vértisztitó tbeája tett ; ezt azért teszem nyilvánosan, hogy az ezen rettenetes bajban szenvedőket feutnevezett theára figyelmeztessem. Nem vagyok képes leirni azou rettentő fájdalmakat, melyeket három éven át szenvedtem, minden időváltozáskor és a melyektől sem a gyógyszerek, sem a kénfürdők Badenben. Bécs mellett nem voltak képesek megszabadítani. Álmatlanul hánykolódtam ágyamban egész éjeken át, étvágyam szemlátomást fogyott és eróm kevesbbedett Fennerezett theát 4 héti: használván, nemcsak fájdalmaimtól szabadultam meg, hanem testi állapotom is megjavult. Én megvagyok győződve, hogy minden e bajban szenvedő, aki e iheához fordul, annak feltalálóját Wilhelm Ferencz urat áldni fogja.
B udschin-Streitfeld grófnő, alezredes neje, Bécs Wáhringer Hauptstranse.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wilkela-féle antiarthritis. antirheumatikus vériisztitó-thea csak az első nemzeti Wilkéta-féle vértisztitó-tbeagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatok
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasitássai ellátva l frt., a bélyeg es pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a valódi Wilkélsi-féle aatiarthritis és astirhesstatikus vértisztitó tbea kapható :
Nagy-Kanizsán: Roseoberg Ferencz urnái. Zágrábbau : Mittlbach Zsigmond; Kőszegen: Gsacsinovits N. Keszthelyen: Bos''enberg Kma-nuelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerész ; Sopronban : Wrchovszky ; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerész. Szatmárit: J. Brssin gyógyszerész és Szigetvárott: Grünhut Miksa uraknál.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X
Haszonbért hirdetmény.
A pesti papnevelde kis-komáromt uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-tól számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyaootl a tölösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bánatpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is megtudhatók. (1727 — 3)
Az uradalmi tisztség.
CHARLES BURRELL
Bt. Mcholan Works, TUetford, Aorfolk, Anglia
képTlselÓHÓffe.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktAi*a javitási műhely©
Tük''óry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cséplő-gépek.
Vető-gépek, könnyük, egészen vasból
Arató-gépek.
Tisztitó-rostáL
Szecskává%6-g épek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-)
Fam űveleti-gépek.
Jíajtószijak.
Árjegyzékek kívánatra postafordultával küldetnek.
X X
GC -gg•MCK
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hungariá Drillért;
broitz-érem, eke és gazdasági gépekért; ___ oklevél gyűrűs hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példányban már használatban levő
m080nyi gaima-rostÜkat két nagyságban, szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. szabad. fttaftri&DriU legtökéletesbitett sorvetőgép, meri tő kerekekkel.
ÖARBTT-féle vetöff ép
kanálmeri tővel, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántó- és egyéb gazdászati saerek, szecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplőgépek stb. e. f. / Ábrás Arjegyaékek ingyen é* bérmentve szolgál Útnak. (1706-4)
Wajdits József lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajtc nyomása, Nagy-Kanizsán.

j
V. v
V. «á
v /
A ház építése végett
Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Ud-
i varába, aJKoronn szállodának átellenébe tétetett.
--
»
Czukor, kávé, thea, Porczellán edény,
rum, roili gyertya, putroleum, táblaolaj, üvegnemüek, tükrök, lámpák, evőszerok,
buti''lln borok chlna «sflat és likörök, valódi francai» pezsgő és minden és pakfong kanalak, tálozák, mozsarak, j faszerek, kávépörkölök, kávédarálók, kávéfőzőgépek,
! kufsteini és valódi Portland cement, fagylaitkészit6,szodavizkészitfi,varré-
paraffin, Kocsikenőcs, gépfaolaj, gabna- gépek, vasbutorok,
zsákok, gyapjnzsákok. utazó bőröndök gyári áron.
Az építési idényen át a *dsszahurczolkodás könynyeb- . j bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. (íeeö-is)
1
I .
f?
1875. Jullug
tizennegyedik évfolyam,
1
Dltastésl ár: ggesx íttí . . 8 frt. f fél 8tt® • • • * t i jecT*1 aTTe • 3 i ! W ***** 20 kr.
Mtriituit
6 hasábos petitaorban ! 7, másodszor 6 • minden további aorárt 6 kr.
SYILTTÉRBKÍí
loronfcint 10 kr«rt »«•-
.ptnet fel Kincstári iUeték minden hirdetésért kttlfii fizetendő.
előbb:
-SOMOG
o
▲ lap szellemi ás yagi részét ületö közlemények , előfizetések, reclamatiók sat a szerkesztő-kiadóhoz Mr-
MAQY-KAN1ZÜA Takarékpénztári ép ölet, fBldszint Bérmeotetlen levalek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak «1
On
J Kézii
Kéziratok vissza nem i küldetnek. 1 I
i
Nagy-Kanizsa varo« fielyhatosaganak. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet"\a „nagy Kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai takarókpénztár" a •zalamegyei általános tanlté-testölet«, a ,Zala-Se«ogy gózhajozasi részvénytársulat s tSbb megyeié« városi egyesület hivatalos értesítője.
xüetenkint ketszer, vasarnap-s csütörtökön, megjeleli;vegyes tartalmú lap.
A zalamegyei szabadéi vűpárttagok folyó évi augusztus hó 1-ére Zala-Egerszegre délutáni 5 órára a párthelyiségébe közgyűlésre tisztelettel ezennel meghivatnak és a képviselőválasztás! tárgy fontosságánál fogva minél nagyobb számmal megjelenni kéretnek.
Julius 23-án, 1$75.
Az elnök.
5671.
Zalamegye ali«páui Imatalától.
n i- 1875.
T. bizottsági tag ur!
Midőn folyó évi augusztus 2-án tartandó rendes évnegyedes bizottsági közgyűlés tárgysorozatát megküldeni szerencsém van, egyszersmind tisztelettel értesítem t. bizottsági tag urat, hogy néhai Ferdinánd auszt. császár és magyar király ö Felségéért a gyászisteni tisztelet Zaia-Eger-szegen ugyan folyó évi augusztus 2-án a közgyűlés megnyitása előtt d. e. 9 órakor fog megtartatni.
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. évi július 20-án.
CSUTOR IMRE in. k.
alispán.
Gazdálkodjunk
Sagy-Kanizsa részére is valamit, hogy segítve legyen pénztelen helyzetén.
IV.
A városi erdőben ujabb jövedelmi forrást megállapítani ezúttal nem tudunk, bárha fáradoztunk egy kőszénbányának feltalálásával. Egy bizonyos egyén azt emlité fel, hogy egykor egy kis-kanizsai lakós a városi erdőnek azon részéből, mely a Vajda erdővel határos és közelében homok létezik, nagyon sokszor fekete kődarabokat csempészett haza, azokat tüzelésre használta, de a helyet senkinek sem fedezte fel. Miután tudjuk,
hogy a közel szomszédos Csapi és Bakónaki községek határaiban létezik éretlen kőszén, hajlandók voltunk binui, hogy a szóba hozott gyúlékony fekete kő nem fa, hanem kőszén lehetett. Ki nem zárhatván a lehetőséget, mulatság, szórakozás tárgyává tettük a kutatást, ugy vélekedvén, tán majd szembe fog tűnni valahol egy kis falatka, mely elégséges leend a további nyomozásra. Félnapi zalámbolásunk időveszteségnek mondható, mert azon területen épen nem sikerült kó-szént találni. Tán jöni fog egy kor, melyben újból fog sikerülni olyasra találni és ak • kor mi leendünk elsők a gratulatióval.
Midőn az erdőben tovább aknázni nincs okunk, elhagyjuk azon területet és áttérünk a kertészet körüli aknázásra, mert kilátásba tettük, hogy a kertészet egy igen szép jövedelmi forrást képes képezni.
Szerveztessék egy községi iskola-kert, melyben a tanuló fiatalság czélnak teljesen megfelelő módon tanulmányozhassa 1. a szorosabb értelemben vett konyha-és diszkertészeíet; 2. a gyümölcsészetet ; 3. a szőlészetet; 4. a méhészetet s 5. selymészetet. Oly irány adassék a kezelésben, melynek másik czélja a jövedelmezés legyen.
Midőn oly községi kertet kívánunk megállapítani, melynek szellemi és anyagi haszna feltüntethető, szem előtt tartjuk városunk hírnevét, figyelembe veszszük azon kötelességet, melylyel tartozik nemcsak a közönség, hanem saját maga érdekei iránt is.
Eltekintve az erkölcs kötelességtől, hivatkozunk azon magas hatósági rendeletre, mely kötelezett tantárgynak tűzte ki a gaz-dászatot, mint oly szaktudományt, melynek kiegészítő részeit: a kertészet, gyümölcsé-
JpS-
szet, méhészet és sely mészét képferiíc. Hivatkozunk e rendeletre pedig azért, mert azt sem elvetni, sem álképletekkel helyettesíteni nem lehet, nem szabad.
Nem tagadhatjuk, hogy már létezik városunkban üy czimü kert, de ha éles szemekkel tekintünk annak belsejébe, berendezésébe, kezelése és fentartása rendszerébe, ugy méltán aggódva fordulhatunk el attól, mert bárha kertnek mondható is, de semmi | szín alatt sem jelezhető akár szellemi, akár anyagi jótékonysággal De kilátásba sem tudják tenni, hogy azon terület bármikor nagy költséghez kötött kisajátítás mellett is képes legyen czéljának megfelelni.
Ily meggyőződésre jutván, jónak látjuk e mostani iskola-kertet megfosztaui e szép és nagy fontosságú czimétól, területét elhagyva, egy jobbra áthelyhezhetni.
Találtunk mi kedvezőbb területet, mely alkalmatosabb egy szellemi és anyagi jövö-delem biztosítására czélzó iskola-kert berendezésére és ez azon tér, melyen egykor a városi pajta állt és részben a városi erdész kertje van.
1. A kertészetnek konybá-és diszkertészeti osztály része levén szükséges, szükséges azt tanulmányozni legkivált a leányoknak, mert a közép háztartásnak egyik-fő czélja a konyha élelmi tárgyaknak olcsó és házias beszerzése.
Amely nő nem tanulja legkiválta konyhakertészetet, az nem 1-épes kertet rendezni, fentartani és jövedelmezővé tenni. Ha pedig az iskolakertnek czélja a konyhakerté-szetet a tanuló fiatalsággal helyesen felismertetni, akkor legyen az a maga értelmében berendezve, a tanítás szoros felügyelet alatt teljesítve és a szorgalmatos tanulás
követelve.És ebez mind tér, mind helyes berendezés és szabatos kezelés szükségeltetik.
A diszkertészet élvezet, foglalkozás és arra való, hogy általa a ház diszitessék, szüksége van erre minden házias nőnek, ha nem is nagy, mégis csekélyebb részben.
Az általunk kijelelt tér elégséges arra, hogy abból egy rész kiszakitassék részben a konyha-, részben a diszkertészet tanulmányozására és a jövödelmezésre.
2. A gyümölcsészet. Gyü-mölcsészet alatt értjük a különböző gyümölcsfák tenyésztését, tehát azok nemesítése, szaporítása módját. A jelzett tér elegendő arra, hogy a legjobb csemege és gazdasági gyümölcsfákból néhány anyafát tartson, lehet azokon kívül ezerekben szaporítani a magonezokat, eladásra nevelni a nemesitetteket, azok mivelésében a tanuló ifjúságot képezni. A közeli szomszéd uradalmak szólhatnak leginkább azon haszon élvezetről, melyben részesülnek évenként a különböző nemes gyümölcsfák eláruzása által. És ha azok anyagi hasznot képesek ab -ból formálni, kötelességszerű feladat velők versenyezni.
A gyümölcsfa törpe és lugosmivelés módját is könnyen lehetne itt bemutatni.
3. A szőlészet. Van e kertnek annyi térfogata, hogy egy pár száz tőkéből álló kísérleti szőlőt is lehetne alkotni, azokon a szőlészetet, a tókeszaporitást és a Iu-gosmivelést- tanulmányozni. A legjobb csemege és borfajokból jól iéhetne pénzelni is.
4. A méhészet. Hogy a Unuló ifjúság magának a gyakorlati méhészetben legalább is alapismerétet szerezhessen, ahoz egy méhészet feláll itása szükséges. Van azon kertben annyi hely, melyen egy kis viskó

TÁRCZA,
Zrínyi Ilona búcsúja.
Megy«-k-megyek ha már a sors igy rendelé, Bar szivem visszavonz et árva hon felé ; D« jaj : e. bánatot látom halvány arcián 8 hotxám ezt sngja 6 az ősai szil hangján
Csak el — csak «1. neked nincs többé itt helyed, Hazám, Isten veled !
w
Tudom, gyász lenne itt s örök bú élet*m 8 mégis nehéz-nehéz az elválás nakem ; Hol annyi szép reményem sir alatt hever, Heh uehezen vál meg ez érező kebel 1
De el — csak «1, neked nincs'' többé itt helyed, Hűim, Isten Teled !
^e gondoljátok azt, hogy a női kebel, Melyért vérzett, a hont oly könnyen hagyja el, u uem ! a női sziv mélyen tud érxeui, >•* érzi csak mi az : basát veszíteni 1 . .. Igen ! több, mint halál •Ihf^yni tégedet,
Harám, Isten veled !
1 .

barátim résztvevőn tekintenek reám, Kikkel szebb s boldogabb jövőről álmodám. De hol mint n3 magam boldognak képxelém A hfi és tisztelő barátok kebelén :
Minden kiáltja most: nincs többé itt uelyed, Hazám, Isten veled !
Tisztelt mint honleányt e szeretett haca * fejemre kosaornt dicsőségből fona; M«ly látta karomat csatázni egykoron, •Némán s búsan köszönt a büszke vár orom : Mehetsz, többé néked nem adhatok helyet, Hazám, Isten veled ]
/• s
Mutatják sorsomat a holló laveiek. Msljeket fiznék a könyörtelen szelek, 8 mely ntamon velem jó s mindenütt kisér, Ffilenbe sngja a sfivöltó 8s»i szél;
Eredj tovább — tovább, nem itt a U helyed. Hazám, latsa velad!
Megyek-megyek .... de az árvák marasztanak, Oiy meghatón rebeg az esdeklő ajak : „Maradj, ne menj sz&lénk, hideg a nagy világ S ha te elmégy, nekfink vigasztalást ki ád ! ?'' .. .
... De nekem menni kell, . .. nincs többé itt helyed, 1 Hazám, Isten veled !
S ha bár elmegyek, szivem itt marad veletek, Ezt nem bocsátja az anyai szeretet '', 8 megnyugtat a vigasz : idegen föld felett, Nem sérti a bilincs csörgése lelkemet ;
Ott a sziv kint, gyönyört könnyebben elfeled, Hazám, isten veled !
DA\NER J.
Hát hét Olaszországban.
Irta: Dr. LaJcy Kristóf.
(Folytatás.)
A szivaroknak mindenféle faját megpróbáltam, egyedül a „LaCarolina" fajtát merném ajánlani, melyek Romában legjobbak. »
Délután a Schiavoni rakparton jegyet váltva, külön e czélra rendelt kicsike gőzösön a Lido szigetre hajóztunk, megtekinteni a gyönyörű tengeri fürdőt.
Valóban érdekes kirándulás ! Kis hajónk a népkerthez közel (Qiardini Pubblici), a hajó épifószeti gyárak mellett sikamlott tova, a nagy tengeri gőzösök és vitorlások egész serege horgonyoz e tájon s összehasonlítva, 1868-évi ve-lenczei utammal, meglepetve tapasztaltam, hogy jelenleg sokkal nagyobb a forgalom, mint akkor volt, az „ünita Itália* kétségkívül Velen-czére nézve nagy haladást eredményezett. Közei • távolabb temérdek kies sziget tűnt fel, sajátságot veresszinü templom tornyaival és bizarr épületeivel, — maga Lido szigete egyike a leg nagyobbaknak Yelencze környékén. A kikötő
helytől 10 pereznyi kellemes séta után, szép kertek mellett, gyönyörű fasoron át a tengeri fürdőhöz értünk. Nem hiába, hogy ujabb időben annyira felkapták az idegenek, különösen angolok e helyet, — itt már a nyílt tengerbe épült fürdőház a lehető legnagyobb kényelemmel van berendezve, három óriási u. m. ét-, társalgó- és tánezterem herczegileg fényesen be-butorozva, bársony, arany és tükör özönével el borítva. Kilépve a hosszú erkély folyosóra, alattunk tombolt — üvöltött — csattogott vihar ntán a tenger. Felséges élvezet — innen e biztos páholyból gyönyörködni a természet borzasztóan szép játékába!. ... Mintha korbácscsal üldöznék, ugy rohantak harsogva a háznagy-ságu hullámok ezernyi változó színpompában s megütődve a sziget partjain haragosan zúdultak visszafelé, ezernyi tengeri madár szegte át a levegőt, nyugotra koromfekete f lhők — míg átellenben a legszebb kettős szivárvány ivezete az égen, melyet a zajgó hullám milliószor meg törve tükrözött vissza.
liövid ittmulatás után visszatérőbe elmentünk S. Lazzaro szigetre, mely Velenczétől 3/t órányira fekszik, e szigetet az örmény Mechita rísta zárda és kertjeik foglalják el. Kimondhat lan előzékenységgel fogadtak a jámbor atyák bennünket, egy ifjú páter megmutogatá a rend gazdag nyomdáját, könyvtárát, képgyűjteményét, templomát és kertjeit Egész respectussal viseltetett irántam, amikor görögszövegüszent-irásuka t o 1 vasám,ső t an ny ira össze barátk oztun k, hogy a szigetnek egy csínos képével ajándéko-sott meg. Meglepett nagyszerű kézirat gyűjteményük.
Innen (elhaladva egy szép sziget mellett, mely gyönyörű kertnek látszik, közepén mo-
numentális épülettel, országos tébolyda) ismét a nagy tengeri hajók közé jutottunk, hol egyik roppant amerikai gőzösre felmentünk annak belső beosztását meg tekintendők. A kapitány barátságosan engedett kívánságunknak s mellénk egy kormányost rendelt cicerooenak, ki Lord Byron nyelvén terjedelmesen mindent megértei mezett. Valóságos kis város, bámulatos, hogy az emberi leleményesség kis helyen menynyit és mily czélszerüen képes elhelyezni. Nekünk szárazföldi patkányoknak (amint az angolok mondják) igen tanulságos és érdekes volt e hajó megismerése.
Estefelé a Markustérre visszajutottunk, hol ezernyi és ezernyi idegen a velenczei közönséggel összekeveredve sétálts hallgatta a. tér közepén felállított katonai zenekart. .— Már gyermekkor « inban feltűnt, hogy csaknem ppin-dsn háznál láttam „egy este Velenczében« . — ,egy este Nápolyban" czimü ós tárgyú képeket, most több estét átélvezve Velenczében, jogosnak találom e képek eiterjedettségét. Amint a nap lemegy, a hold és csillagok feljönnek, most is mindennap eszembe jut Velencze, valami ki-mondhatatlan vágyódhat érzek a Lagúnák .városa után . . .
Május 5 én. Az előtte való napon megfen • delt cicerone jókor reggel jelentkezett, buzdítván bennünk müvándorlásaink megkezdésére. Ezekkel a tisztelt urakkal nagyon óvatosan kell eljárni s éreztetni velük, hogy az utazókönyvekből ismerjük már a nevezetességeket — különben az idegeneknek roppant hazudozások általi felültetésére hajlandók. Aiig bírtam megállani, hogy hangosan fel ne kaczagjak a Dogé palotában^ mikor elhaladtunk mintegy & személyből álló társaság mellett, kiknek ciceronejuk
elférhet, ennek fele legyen a méhház, fele pedig a selymészeti szoba. 10 — 12 méhkassal helyesen lehet tanulmányozni a méhészetet és mindig lehet annyi mézet gyűjteni,
mennyi haszonnak tartható.
5. A sely mészét. £ czélra
lenne használandó a fent emiitett viskónak egyik szobája és a hernyók táplálkozására szükséges lenne a kert kerítését belül sze-derfa csepótével (nem magas iával) szegélyezni. Adna ez elegendő szederfa levelet egész éven át még másoknak is, de szaporításra. egyéb gyepfizésre még dugványokat is.
6- A kertnek berendezése. Midőn a kertnek szellemi és anyagi érvet kivánunk adni, annak helyes berendezését szakképzett férfiakra kivánjnk bizni, megmondván, hogy azon kertnek községi i s k o 1 a k e r t czim alatt kísérleti és jövö-delmező kertnek kell lennie. Ily jelzés mellett kétség kivül nagyon jó sikerrel biztositatnék a <5éi.
7. A kertnek évenkinti tényleges kezelése mindenesetre jól képzett kertészre is lenne bizva, kinek azon kivül egyébre gondolnia nem lenne szabad, mint a kert helyes kezelésére, a tanuló fiatalság tanítására, a termesztményeknek helyes forgalmi eláruzása és a számvitel vezetésére.
8. A kertnek felügyelete fentartási és jövödelmezési szempontból egy 5 tagu bizottságra lenne ruházandó, mely egy igazgatót jelelne ki. E bizottságot képviselhetnék oly férfiak, kik kertészeti, méhészet és selymészeti ismeretekkei bírván, nagyon síkeres lendületet adhatnának az
egész vállalatnak.
Aki javaslatunk nyomán a kitűzött czélt részrehajlatlan érzülettel taglalgatja, annak elvégre be kell ismernie, hogy e községi iskolakertnek kelléke csakis ilyenkép megadható, ily értelemben varázsolható az szellemi és anyagi szempontból jővödelmezóvé.
Választási mozgalmak.
— Keszthely, jul. hó 1£75. —
Elérkezett végre julius hó 17-ik napja, ama várva várt nap, melyen Dr. Fa.k Miksa ur a keszthelyi választókerület szabadéi vűpárt jának képviselője!tje — programm beszéde megtartása végett — körünkbe érkezendő volt.
Kora reggel ünnepies fényt öltött a város e napon,snelyeu a gazdag ép ugy, miut a szegény, a boldog, (nint a boldogtalan nem beszélt máaról, mint a képviselójeleltről. A fő- és több mellékntcza is nemzeti zaszlókkal volt díszítve; a választók mindinkább csoportosulni kezdének s kíváncsian várta mindenki ama pillanatot, melyben a képviselőjelelt fogadtatására készülődő válaaztóközönség indulandó volt.
A menet a városháza elől S/»H órakor
komoly taglejtéssel valóságos .Mordgescljichte kel* mesélt s azok áhítattal hallgatták, miot igaz történetet . . .
Elsőben is figyelemmel a Markustért tekintettük meg, felséges látvány! E tér 175 m. hosszú, 56 m. széles, három oldalát a négyszögnek a Procuratiák foglalják el, a legnemesebb izlésü épület tetve szobor és domborművű di szilésekkel, két szárnya a király palotája, földszint köröskörül ivezetes csarnokokból áll nyitva a tér felé, ezen ivezetekből temérdek kereskedési— kávé és ezukrásztermekbe juthatni, melyeknek kirakatai este tündérfénynyél megvilágítva elragadó képet nyu''tanak, — az aranyművesek kirakatai szemkápráztató ragyogásban úsznak. Maga a tér trachyt és márvány kocz-kákkal bontva. A negyedik oldal Szent Mark Bssilikája által van elfoglalva, mely a román és byzanti építészeti vegyület valóságos csuda remeke. A Marktér felé tekintő, főarczvonala meglepően festői, a gyönyörű oszlopokon és portolok felett a szentírás és Sz. Mark életéből vett mozaik képek oly üdefria«eséggel és szineleven-séggel bírnak, mintha tegnsp fejezte volna Ve őket a művész, a tetőzet előrészén van a világhírű négy megaranyozott érczló, a keleti formájú tornyok és kupolyák szobormüveikkel, arany gombjaikkal az egésznek teljesen görög keleti jelleget adnak. A baailika előtt három óriási, veresre festett árboezfa van vasalapba felállítva, valamikor Cyprus—Candia — Morea sásalóival, most vasár- és ünnepnapokon rajtuk as olasz zászlók lobognak.
A Baailika egész szélességében elterjedő előcsarnokkal bír, bárom vörös márvány lap pat, melyek IIL Sándor pápa és Barbarossa Frigyes kibékülésének emlékjelet Innen belépve a templom belsejébe, megvallom, nem
in lult meg; 43 kocsi ugyanannyi lobogóval díszítve, — e kocsik közt kettő négyes fogatu-és két ur lóháton robogott végig a vasút felé vezető utcrán, az ünnepelt férfiú, kitünÓ publicistánk és képviselőjelöltünk fogadUtására.
Az indóháznál Nóvák Ferencz ar, a párt elnöke üdvözlé ót a választók nevében ; mire képviselőjelölt ur: .Vesd :e saruidat, mert szent a hely, hova lépsz''-féle bibliai példabeszéddel kezdvén beszédét ecseteié, hogy e megye, illetőleg kerület hármas tekintetben t. L kies fekvése, — várromai, melyeket balhatatlan emlékű koszorús költőnk, Kisfsludy Sándor, oly szépen megénekelt — és merte megy« adott életet s itt növekedett fel azon államférfiú, kinek dicső neve előtt kell, hogy minden igaz hazafi tisztelettel hajoljon meg; ecseted továbbá ennek alig egy évtizeddel ezelőtt még oly fényes életét, oly előrelátó és bölcs intézkedéseit. Ugybiszem. nem szükség mondanom, hogy e nagy férfiú, ki bár testileg megrongált állapotban van, de kinek lelke és szelleme még mai napig is az, mi ezelőtt egy évtizeddel volt, — Deák Ferencz, a haza bölcse. (Éljen 1!!)
Ezután megindult a menet a város felé s itt a főutezán a grófi lakig s innét vissza a kolostorig, képviselőjelelt ur szállásáig.
Délután egyes tes''ületek tisztelgését fogadta képviselőjelelt ur s esti 7 órakor többek kíséretében meglátogatta a balatoni uj sziget-fürdőt, melynek izlésteljes kiépítése felett elismerését nyiferánitá.
Esti 9 érakor a zápoiként ömlő eső daczára fáklyászenével tisztelgett a város, mely alkalommol a választók nevében Sissovics tanár szónokolt. Képviselőjelölt ur igen szívélyesen hozván fel beszédében, miszerint választó-polgártársai ma két nagy próbái álltak kiérette t. i. délben, midőn a nagy melegben eléje mentek, kiállották a tüzpróbát s most midőn ez iszo nyu záporban itt az én tiszteletemre megjelentek, kiállották a vizpróbát. (Harsogó éljenzés.) Végül a dalárda a Kölcsey hymnust énekelvén, az ünnepély befejeztetett.
Vasárnap, e hó 18-án délelőtt 10 órskor a templom előtti téren igen nagyszámú választó jelenlétében, viharos éljenzések közt tartatott meg a programmbeszéd, melyet szintén hozni fogunk.
Délután 2 órakor Falk Miksa ur mintegy 50 egyén kíséretében Kís-Komáromba rándult s itt 5 órakor mondá el beszédét szintén szép számú közönség jelenlétében.
Esti 9 órakor Keszthelyen, az „ A mázon" szálloda nagy termében 125 terítékű lakoma tartatott, melyet a jelenlevők lelke* felköszön téaei méginkább fűszereztek; innét a jókedvű társaság éji 12 órakor kiaérte azálláaára képvi selőjelelt urat.
Hétfőn Zala-Apáthi és Csány községeket látogatta meg s mindenüti a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott. Midőn ez útjából esti 7 órakor visszatért, közönségünk a csepergős idő daczára az utczán várta az ünnepelt férfiút, kit hölgyeink részint az ablakokból, részint az utczán a kocsi odaérkezésével a koszorúk és csokrok egész halmazával, — melyek közül több emléksorokat is tartalmazott, üdvözöltek.
Esti 10 órakor a városi fiatalság sietett a kolostor elé s a Rákóczy induló, harsány éljenzések és görögtűz világítása mellett éltetvén őt.
11 órakor Vértes<y Iván, Reischl Venczel,
Kugler Nándor és Gaál Miklós urak kíséreté ben képviselőjeleit ur elhagyta városuokat s
visszautazott Budapestre.
így ''ón befejezve amaz ünnepély, melyhez hasonlót Keszthely városa alig képes felmutatni.
Egyr váiaottó.
Kis-Komárom, jul. 25.1875.
-A ,Zalai Közlöny* szerkesztőjéhez.—
Minthogy becses lapja hasábjain a mt-gyénket érdeklő párt mozgalmaknak tért engedni szíves volt, engedjé meg ezúttal ismét a keszthelyi választó-kerület alsó vidékében volt mozgalmakról t. olvasó közönségét tudósíthassam, mert tuaom és megvagyok győződve, hogy Falk Miksa szabadéi vüpárti jeléit megválasztása tárgyában érdekkel viseltetik, igy az ellene irányzott ellenmozgalomnak közlését sem fogis megtagadni, hogy igy mindazok, kik Falk ur iránt érdeklődnek, látva a helyzetet, megtehes senek mindent, mit a törvény sor- rnpói közt caak megtehetnek.
Simonyi Ernő és Szederkényi Nándor az országos függetlenségi párt hívei a párt határo tatához képest kiküldettek, hogy a keszthelyi választó-kerületben felléptetett elvhü társak érdekében a választókat felvilágosíthassák, megjelenésük eleve a kis-komáromi, galamboki és komárvároai bíráknál bejelentettetétt, eszerint a választási törvény 104. §-ának elégség tétetett, a megérkezés julius 25-én reggel 4 órakor megtörtént, a képviselőjelelt Gaál Endre ur azonban már az esti vonattal érkezvén, a váróteremben hált az olt levő padokon, Kis-Komáromba a bevonulás 7 lovas legény, előlovsglása mellett egyetlen kocsin megtörtént, az állomásnáli fogadtatásról azó sincs, holott a jelelt ur már este odaérkezvén, igy tehát semmi intézkedés sem történt, ez igy levén, 8 és 9 óra közt, midőn a lakósság isteni tiszteletre gyülekezett, történt meg a várt beszéd, természetes, hogr mi lesz a történendő, ezt valakinek megmondani kellett és ez Gaál Endre a követjelelt ur volt, ki felállván az emelvényre, elmondta, hogy ő az égtől nem öröklött szónoki tehetséget, tehát ajálja Simonyi Ernő, mint a függetlenségi párt kiküldöttjét, hogy azt türelemmel hallgassák meg, — erre természetes, hogy a veterán bsjnok vállalkozván a szeiepre, felállt az emelvényre s elkezdte a már országszerte ezer és ezer alakban előtünteiett programmot fejtegetni*
Ezen fejtegetése közben leszámítva egyes nem a kor színvonalán álló frázisait, a többi mind ha ugy lehetne jó lenne, tehát tárgyilagosan csak a függetlenségi eszmének hódolt, itt is megtartva a törvény iránti tiszteletet, elmondta, hogy ők mint vélik az országot boldo-gitni, jó és olcso közigazgatást, és igazaágssoi-gáltatást, a katonaságnak nem as ausztriai hadseregtől, miot mindig hirdette elválasztását, ha nem csak annak leszállítását, a helyett, hogy fiaink ugy soroztatnak be.e helyett mondá, hogy az iskolákat ugy kell berendezni, hogy az alsóbb elemi iskolákba a tanító a gyermekeket kész közemberekké kiképezni tartozzanak, a reál és gymnasium alsóbb osztályaiban pedig altisztté képeztetnének, a 7. és 8-ik iskolába már s tisztek,az egyetemeken pedig a törzstisztek és tábornokok, ezzel egyszerre minden mozogható ember katona lesz. —No erre már csak elhiszi a tisztelt olvasó, hogy éljent nem kiáll-
tottak, hanem morajjett, mert meggyőződhetett a hallgató közönség, hogy Simonyi ur * függetlenséggel együtt mindenkiből ha alkal mas, ha nem, ha család fentartó, ha nem, katonát teremt, ugy látszik, azt hiszi, hogy ez i» ugy megy, mint ő képviselői összes időszak* alatt betanulta, a kormány bármily üdvös in tézkedése ellen is csak ellenzésben lenni és a/.ou egyetlen módot, hogy nem kell a kormány, mert roaz gazda, hogy a katonaképzés ia c*ak ugy megy, azt hiszi, hogy azon egyének, kik őt hallották, nem tudják beszátititani azt, hogv ez lehetetlen, hisz a tanuló gyermekek részér.: sa állam, hogy belőlök huszár legyen, lo\at csak nem tort, ágyút csak nem szerez, vagy tán lovasság nélkül is és ágyú nélkül is hiszi, hogv egy sereg fenő állhat, anuyi ezer és ezer elleti ség ellen, mely hazánkat környezi, csak kulacscsal és furkósbottal is meglehet mérkőzni, — no már a kik ily véleményben vannak, azok c*ak tartozzanak s függetlenségi párthoz.
Midőn a bölcselkedő tanácsnak vége volt. mondá, bogy az ő kedves barátja Gaál Endre ur ezen elvet tallja, ezt ajánlja, ekkor a megjeleni kíváncsi gyermekcsapat egy-két kortessel él jent kiálltott és itt vége lett; mert be is harau goztatott a plébános, tehát tovább türelem sem volt, de különben ia, Galambokra beigérkez vén, oda is átrándulni kellett, hogy s gyújtónak hitt beszédjével ott is hasson és mivel már né hányan Galambokról Kis Komáromba is meghallgatták, igy noha bár azok ott Galambokou is jelenvoltak és a lakosság altemplomból ép akkor jött légyen ki, mégis csekély számbsn hallgatták meg, egyetlen egy éljen volt, midőn Grál nevét emlité, e helyett a fogyasztási adót hozta elő, még pedig a ezukor adót, hogy nem a ezukor, hanem a répa van megadóztatva, míg nálunk a répának 12 fok ezukor tartalma van, addig a lajthántuli testvéreinknél 24 tok, tehát mi a ezukor után több fogyasztási adót fizetünk, mint azok,*no err* csakugyan l**tt » mét morsj és mozgás, az emberek mondák egy-máa közt, hisz mi nem élünk czukorral, mi kötünk a ezukor adóhoz, ekkor a vashámorok»t hozta fel, arra ismét egymáa közt, hisz most olcsóbb a vas,mint előbb, igy bizon Galambokon nem valami nagyszerű reményekkel kecseg tetheti magát Egyébként, itt is az ideje, hogy választóközönségünk okuljon maga-m8gán, d<-higyjen az ámitóknak, hanem tegye a mostani helyzetét a múlttal párhuzamba, meglátja ma gától, hogy most vagyonban gyarapodottobb, mini ezelőtt tis évvel, hisz nem keli más, a városok majdnem teljesen újra épültek, a falvak többnyire cserépzsindeles házakkal diszelked-nek, ez csak nem mutat a legrosszabb állapotra.
Aki tehát ezen állapotokat egybevetette, meggyőződhetett, mit mondott Falk és mit hirdetett Simonyi Gaál helyett, ki maga elismerte, hogy beszélni nem tud.
tette reám azon benyomást., melyet vártam, ugyanis oly setét az egé6z, hogy nem sokat le het benne látni, ugyanazért a remek mozaikok elmosódtak szegeim előtt. Mivel másnap áldozó csütörtök ünnepére készültek, az egyes kápolnákban nagy volt a tisztogatás s nem is lehetett azokat közelebbről látni, hanem azért kárpó tolva lettünk, mert e napon a főoltárnál kiállították az arany táblákat, állítólag 16 ezer darab drága köveivel sok millió arany értékben.
A Baailika előtt egészen szabsdon áll a Campanile torony, 98 m. magas és négyszegű. Okos ember volt, aki építette, mert minden megerőltetés nélkül könnyen fellehet reá menni, ugyanis a tornyot méltóztassék ugy képzelni, hogy a külsőben egy másik kisebb van elhelyezve s a kettő között szegletenkint kicsike emelkedéssel mindenhol egy lépcső által törté nik a felhatolás. I. Napoleon állítólag felnyargalt ezen toronyra. Felérve a felső tetőzetre, körül szép karzatok vannak s az ór távcsővel szolgál. Sohasem felejtem el ezen kilátást, mit innen élveztünk, — előttünk terült el s hullámokból kiemelkedő város temérdek templomai — tornyai — összekötő hidjai és palotáival, kissé távolabb a szigetek, — még távolabb az adriai tenger s a havasok. Ez azon pont, honnan Velencze környékéről tiszta áttekintést lehet nyerni. Leszállva a magasból, 9 óra lett s a Markustéren rendkívüli embertömeget láttunk összegyűlni, kik mindnyájan az óratoronyra (sajátságos épület a Procuratiák épületének végén, a templom átellenében, melynek toronyslaku lapos fedelén egy nagy harang áll szabadon, mellette két érez bői öntött Vulkán szobor, melyek nagy kalapácsokkal az órákat kiverik as említet harangra) tekintettek a leg-feazültebb várakozásban. Mi is közéjük állot-
KOVATS.
tünk. Amint 9 órát elütötte, megnyillott az óratorony felső részéo, a boldogságos szűz szobra melletti két arsnyozott ajtó s azok egyikéből kijött egy angyalalak trombitával — utána lassú, méltóságteljes mozgással a három keleti király szoborképmásai fenyes öltönyökben, koronákkal s mindnyájan a szent szűz előtt mélyen meghajoltak s azután a másik ajtón eltávoztak. Azt a zsivajtéatetszésoyilvánulást hallani, ami erre következett, érdekes volt. Igazi gyermekded kedélylyel bírnak ezek azolaazok! — Megjegyzem, hogy a három királyok ezen tisztelgése csak igen nagy ünnepek alkalmával 8 napig szokott előfordulni. *
(Folyt, köv.) Virágok és tövisek.
— Öaaxagyüjtá : JttVSy Géza. — (Folytatás.)
A szenvedély jó vizsgáló; de nyomorult okoskodó. —
Ha as ember mindig olyannak látná önmagába milyen valóságban a ha elkülönözöltsé-gét ismerné, sokkal jobban szeretné önmagát.
Kit honának sorsa náoa érdekel, ki hideg közöny nyel tudja nézni azon csspásokat, melyek azon földet sújtják, hot Őseink szent ham vai nyugosznak, ki köny nélkül tud megválni azon helytől, hol bölcsőjét ringatták, annak szive kővé merevült, az hassonvehetetlen egyé niség leszen bárhová viszik is a körülmények, as nem fog többé lelkesülni nemes érzelmekre, erkölcsi tettekre. A honához hütelen, Istene, családja, vallása, minden iránt hütelen.
Nyilatkozat.
A ,Zalai Közlöny* 69. számában közölt, Mttra-Szerdahelyen felvett jegyzökönyvet
illetőleg.
Alulírottak élénk meglepetéssel értesültünk a .Zilal Közlöny" fenntirt számában kö-zölt jegyzőkönyvből, hogy Mura-Szerdahelyen
Folytatás a mellékleten.
Az őszinteség ellen többnyire önzésből, érdekből; de legtöbbször gyengeségből vétünk.
Az idő és az álom a halál útjára lassan -kint megtanitják az embert.
Legnehezebb három dolog: a titoktartás, a megbántás elfeledése s a szabadidő helyes felhasználása.
Senki nem lehet boldog, ha önmagát nem becsüli.
£L valódi nevelés nem annyira tanács, mint példaadáaban áll.
Jó feleség jó férjet csinál.
Sir John More szerint a házasság olyan zsák, melyben száz kígyó s egy angolna van, ki a zsákba dugja kezét, lehet oly szerencsés, hogy az angolnát fogja meg; de sokkal lehet-
ségesebb, hogy egy kígyót vess ki.
— *
A test boldogsága az egészség, a szellemé a tudás. ?
A gyenge csal a hatalmas parancsol.
Őrizkedj az özvegyektől; mert kinek özvegy asszony felesége, a holt ember fejét gyak ran eléje tálalják.
Az ember caak azokat a hibákat kárhos tatja leginkább másokban, melyekről azt hiszi, hogy önmagában nincsenek meg.
(Folytatása köv.)
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1875. évi 62-ik számához.
Folytatása a főlapnak.
etry magát szabadéivfi pártnak nevező értekezik ugyan ott Dr. Virava Józsefet oraz. képvi-•elójeiöltül felléptette. Meglepetésünk annál igazoltabb volt, mert visszapillantva a kerület uftbadelvü pártjának aiakuláaára, ugy tudjuk, u alakulógyülésen elnöknek : Tek. Horváth László ur-, alelnöknek: Smodics Elek ur; jegyeknek: Graianovita es Ehrenreicb urak egy baoguíag megválasztattak. Tudomásunk sserint n ott szintén jelenlevő Czigány Beru urat elnöknek ajánlani senkinek sem jutott eszébe.
Habár elismeijük, hogy bárkinek is jo-¿¿•jao áll követjelottet ajánlani, határozottan tagadjuk, hogy erintett urak, kik ugy is csak tóredeket képeznek, jogosítva lettek volna ama képzett községek nagyszámú válaaztóinak kö peove alatt magukat a szabadéi vüpárt elnökségébe és jegyzőségébe beigtatni.
Ezekután tagadjuk tehát, hogy Czigány uruak joga leuue magái, mint a szabaddviipárt cineket gtrálni és partunk uevében iutézktdni.
Dr. Viravárói szólva, ki mindenáron képviselő óhajt lenui, megemlíthetjük, hugy őt né-pauk nem ismeri, valamiut a kerület intelligen-uaja sem; — hogy pedig Nagy-Kanizsa város nagynevű követével nem óhajt küzdeni, annál ís inkább belátjuk, mert a 72-iki választásnál ellenében fényesen megbukott; s igjr őzen önkéntes visszavonulasban nem »8annyira nagylelkűséget, mint számítást látuuk. Mire egyébiránt Csengery érdemei nem is szorulnak.
Ezennel kijelentjük tehát, hogy Dr. Virava urat az alsó-lendvai választókerület szabad-elvúpárti jelöltjének el nem ismerjük ; mert e part elnökének tek. Horváth Láazló urnák elnöklete alatt tartót; követjeleló értekezleten a jelenlevő 300-at meghaladó váliaztó által tekintetes Hajós Mihály köz- és váltóügyvéd és királyi aljarásbiró ur egyhangúlag nagy lelkesültséggel képviselőjelöltül föiléptetietett. Megjegyezzük, hogy az ott szintén jelenvolt Smo-d.cs és Ciigáuy urak jónak láttak jövőben követendő terveikről mélyei, hallgatni.
Záradékul szabadjon néhány szót intéznünk X. úrhoz, ki oly szives tanácsával gyámolítani a iendvai kerületet. — Mi elhiszszük, hogy X. ur ismeri a mura-szerdahelyi jelöltet » bog) ez rá nézve azerencse ; elhiszszük jó tulajdonainak egéaz iajüromát is, de nem tudjuk, hugj e hivatottsági kísérletnek miért szolgáljon műtérül épen a mi választókerületünk egy köztiszteletben álló, a nép álul szeretett jellemes e* szakképzett jelölt ellenében, illetőleg rovására.
Ami szerény óhajtását illeti, hogy azok, kik H * jós zászlaja alá sorakoztunk, köpenyt lorditsunk, biztosítjuk, hogy nem fog megtörténni és ugy hiazazük X. ur sem gondolkodott komolyan, midőn ezt tanácsolta. Egyszersmind gondolja meg, hogy vannak oly dolgok, melyeket gondolni szabad, de melyek kimondása sértéssé válik.
Csalóka axon reménye is, hogy Hajós ur visszalépné, mert ha ő visszaakarna is lépni, azt partunk érdekében nem engedhetnők. — Tudja míg X ur még ázt, hogy azon nem remélt esetben, ba Hajós ur önriaaga visszalépne, mi vá l&sztói, kikre semminemű rábeszélés nem hat, miként eddig saját meggyőződésünket követ
£nylngl krónikámból.
iv.
— A t eprésxéa -Mks víg a «.inon volt as Erdei eprészet, Dalra kelt ilyenkor At egész természet ''.
Elillant Hodosnak Vad sxarvasbikájs, _ Mind elrejtöxködött Rebecc sok rókája!
Bxelidebb rokonok Jöttek látogatni. Örültek as erdÖk D&lloi madarai!
A töld pázsit asztal Terítve készen állt, Minden szálfa s bokor Árnyas szállást kínált:
Itt folyt az ifjnság Vidám kedvtöltése ! Nincs az a prépostság,
Ami ezt fölérje!
Ki szép epret trlált, Kedveeének vitte: 8 annyisxor-mennyisxer Csókot kapott érte!
Ax eper saisonnak Hire terjedt messze; 8 vidékről is j&ttek As eper szüretre I
Jött Scép György Encx, Ferenc* Mindenikkel párja ; Karjaikon smivok Családbokrétája!
Telt gaadag áldomás,
t&k, ugy ezután is azt fogjuk követni — ftem értjük hogyan vádolhatja pártunkat as erők ssétforgácsolásával, mert mi sokkal előbb felléptettük jelöltünket, kiben a kerület óriási többsége tántorithatlanul bízik; minélfogva pártunkat nem érheti szemrehányás, hsnem igen ia a M -Szerdahelyen néhány megsértett .hiúság" vezérlete alatt gyűlésező egy néhány válaaztót.
Tanácsoljuk X. urnuk, hogy »semélyes ismeretségét a M.-Szerdahelyi jelölttel haaz-nálja fel arra, hogy Dr. Virava lelépése által mentse meg e kerületet a megbasonIáétól,annyi tehetség és jó tulajdon mellett nem lévén valószínű. hogy azámára csak itt volna mandatum szerezhető.
Alég egyszer komolyan tiltakoznunk kell az ellen, hogy Czigány ur és az egéaz töredék magát az alsó-lendvai szabadelvű pártnak nevezze, mert erre az előzmények után nincs jogosultsága.
Stern Ignácz, Brenner György, Szabó Ignácz, Auguatich György, Turzó János, Máder János, Müller József, Stein Antal, Binnyei Ferencz, Max Deutsch, Löbl Ignácz, Tóth János, város biró Lenti, Bozray Pál, Riedl Alajos, He lyes Lajos, Kovács János, Phevanics Kálmán, Günsberger Boldizsár, Lendvay Mátyás, Trei-bilicz Ferencz, Poppel Ferencz, Mild Gyula József, Nagy Alajoa, Kozma Márton, Kele Vendel, Lendvai Péter jegyző, Brüll Lipót, Guggen berger Károly, Fischer József, Josef Bleber, Porm Ferencz, Teklits János, Hofman Salamon, PoU ik Lásár, Ignácz Schvarcz, Kelt Pákán, 1875, jul. 20. Gróf Niczky György, Balaton József, Bubb Károly, Albert Miklós, Kaffebr Béls, Öveges Antal, Koutuyek Ferencz, Bitsák József, Mendl József, Csondon István, Gyolu József, Sprem Imre, Németh István, Lukács András, Ledovt Ferencz, Tóth József, Gáli János, Tóth Péter, Máti János, Bitsák István, Thunhárt Antal, Eitner Ferencz, Dany József, Kelemen Imre, Bezlánrózsi József, Mitzger Miksa, Wik László, Eppinger Lipót, Horváth László, Wascher József, Gallita Tamás, Brünner Sámuel, Reve-rencsus János, Prey György, Hermán Schön, Moser Samu, Wilheim Jakab, Bedernyák Márk ; Porm néviró, Freger Fülöp, Feuhtmen, Messelits Dömötör, Tomka György, Koch Nándor, Máyer Károly.
lefolyáauk bizonytalan. Én a két nagy párt Ossseolvadásától és erős kormányunktól sokat reméllek. Miket a megtakarítás érdemeiben jer ieztem, azok nem kifolyásai a szeszélynek, hanem azon honfiúi agálynak, mely minden magyart felkeres magányos óráiban, midőn elmereng, nemsetének múltján és jövőjén.
Programmom nem mondva csinált munka^ hanem átérzett sajátom, meggyőződésem; meggyőződésemet pedig senkifiának áruba nem bocsátom ; sőt a mint én t. Lissiák úrét meghagyom tiszteletben, ugy viszont és jogosan követelem, hogy as én meggyőződésemet szinte tűrje; különben magunk tennénk tönkre szon szabadságot, melyet hangoztatunk.
Végre Liaziák urnák azon szavait „innen lehet kimagyarázni, hogy a követjelelt ur nevében még becses lapjában is a szabadélvüséget hirdetik, de ő maga megválasztatása után a Sennyey pártot szaporítaná becses személyével," mint polgári jellememet sértő feltevést komolyan visszautasítok, a mig ily köpönyeg forgatást és saját aláirásomnak ily megtagadását eddigi életemből, fel nera mutatja
Tekintetes szerkesztő urnák maradván sat.
MOLNÁR ISTVÁN,
szabadelvű köv. jelelt.
Szobotlcza, jal. 24. 1875.
Tekintetes szerkesztő ur!
v
Becses lapjának 60 ik számában megjelent perlaki levélre — melyben felazólitattam, — bogy nyilatkozzam : melyik párthoz tartozom ? Kérem e sorokat lenne szives felvenni.
Miután programmomban hangsúlyoztam, hogy a csáktornyai válssztó-kerület kormány, az az szabadelvű pártjának tagjait magában foglaló ivét többek jelenlétében aláirtam ; miután ezen népes gyűlésben maga felssóliiió ur is jelenvolt, mint pártunk alelnöke; de utóbb ís a t. elnök ur álud szerzett magának e felül tudomást; azért e felszóllitást ugy kell vennem, mint kéméletlen meghurczoltatáaomot a t. olvasó közönaég előtt; és ezt megvallom, legkevésbé vártam L Lisziák ügyvéd úrtól.
Zavart pénzviszonyaink előttünk állanak;
Bor : szekszárdi, nyéki : Pecsenyét, pogácsát Ehetett mindenki !
Végül ur és jobbágy Köxös dalba tört ki ;
— E bnkUtó kornál Jobb voi< ax a régi ! —
Enying boldogsága, Szivem ifjn*ága, Utánatok sóhajt Lelkem, de hijába !
fen is eprésztem a Hodosi erdőben 8 nyertem epercsókot Flórája ölében I
Enyisg szép virága Hodosi Flórája. KedTesen emlékszem Csókod balzuamára 1
Visszavágyik lelkem E boldog saisonra. Mint — hol fészkét rakta -Madár a bokorra! —
— Enying fölött összecsaptak most a felhSk: Meghalt jó here*ege,
Nincs más — csák a bérlök!
Engem lekötve tart Sorsom — korom láncaa — Kitépve - lefotstva Lelkem iíjn szárnya !
Igy lesz mulandóvá Minden az éf alatt; Boldog, kinek hite Lelkében megmarad!
J
ÖRSI.
Észleletek
a léptáiyog. lépfene, vértályog, (Miltzbrand, Antrax.) vérbetegség körül. II.
Az élet fenntartási feltételek figyelemben tartáaánál nem elegendő sz, ha állatjainknak, illetőleg szarvasmarháinknak elég bőven enni, s inni adatunk, hanem ssükséges, hogy az eledelt nemcsak mennyi- s minőségére nezve, de a légköri a talajminőségi viszonyok tekintetbe vételével meghatározva nyujtsuk.
Tekintettel kell lennünk először is a légköri viszonyokra, 8 igy istálón tartott marháinknál as iatáló légmórsók ére; a szarvasmarha érzéketlenebb szervezettségénél — természeténél fogva nem igényelvén azon léghőséget, meleget, melyet például a ló, figyelnünk keli, hogy téli időben a szarvasmarhák istálója mérsékelt meleg legyen, mégkevésbbé legyen hideg, hanem egy arányú hőmérsékelt legyen, szinte ugy nyáron, különösen forróbb nyári napokban az istálló egyaránt szellős, hűsített, tel öntözött legyen ; — legelőre járó marháinkról gondoskodni kell, hogy azok a meleg nyári év-azakban korábban hajtassanak a legelőre s a déli meleg órákban hosszabb ideig 3—4 órát is
— hacsak lehetséges, hűs, árnyas helyen deleljenek^ napjában 4 — 5-ször elegendő tiszta friss vízzel meguattassanak.
az eledelre, illetőleg a takarmányra nézve figyeljünk az egyványu iáplálásra, mert csakis, — mint érintem — az aránytalan változtatás s külön minőségi tartáanak következményei, a vérbetegségek, különösen a léptáiyog, vértályog (Antrax) »azért, ha marháinkat a hosszabb télen át néha szükségből ís silányabbul tartottuk, nem szabad azokat egyszerre buja legelőre hajtanunk, bogy a táplálkozás, illetőleg a testi anyag szembetünó-leg gyorsan fejlődjék, gyarapodjék, tehát a testi anyag fejlesztését, gyarapodását mérsékelt egyarányos rendes tartás mellett kell csélunkul venni, tehát silány tartásról rögtön jó bujatar-táara fogni az állatokat nem azabad.
A kérődzéa kérődző állatjainknál életbevágó szerepet játssván, szükséges, hogy állatjaink, illetőleg szarvaamarháink zöld takarmányozás mellett, hacsak lehetséges, némi durva, kemény, száraz takarmányban is részesüljenek, mely mellett az állatnál az annyira foutos kéródzés szabályosan eazközöltethetik, s gondoskodjunk arról is, hogy különösen igás szarvasmarháinknak az etetés után nyugi dót hagyjunk, hogy azok ez életfentartáai kelléket, akérődzést is nyugalmasan végezhessék.
Valamint a külön minőségű takarmány -változtatás as állatra nézve káros, ugy a nedvdús zöld takarmány utáni hirtelen itatás még károsabb befolyású, azért különösen zöld lóher s lucserna, ugy sásos buja füetetés után, az azonnali hirtelen itatástól óvakodnunk kell, mert az nemcsak az életveazélyes felpuffadást okozza, hanem még az emésztési tehetséget — erőt is gyengítve, as emésztési szervek működésében zavarokat — utóbajokat idézhet elő.
Sokan nem nagy súlyt fektetnek a szarvasmarhának tisstántartására,s a bőr tisztítását, kefélését elmulasztják, pediga bőr munkássága csakis as állat tisztán tar táaa által tarta tha tik fel, mi nemcsak a testi anyag fejleastésére s gyarapítására igen szükséges, de nagy befolyású az a teheneknél, nemcsak a tejmennyiségére, hanem a tej minőségére ti. a tej ssinének, — szagának,
— isének minőségére nézveis. Ezen röviden érintett életfen tartási feltételek mellett, ha szarvasmarháinkat a vérbeteg-
s égek tői (léptáiyog, vértályog) stb. óvni akarjuk, ugy, mint tapasztalt gyakorló állatorvos szükségesnek mondhatom s ajánlhatom a t. gasdakösönségnek először is a fiatalabb jóltáplált szarvasmsrhákoni érvágást, illetőleg vérkevesbitést, s est a tavaszi évszak'' május vagy junius havaiban eszközöltetni; továbbá " tanácsolhatom a nyári évszak folyamában a vérjavitó szerek használatát, melyeket a s s-1 é t r o m só, (nitrss koli,) — a k é n v i-r á g, (fiores sultur), az összes ásványi t»> vak, (accul mineral)képezik,különösenajánl-'' hatom a vasaS sósavnak hassná latát, mely mai napig még leg-hasznosabbnak bizonyul t,mely • re nézve a használati utaaitást nyújtani kész vagyok.
Vannak ámító egyének, kik ezen aóaav készítményeket, üzérke déli, ny eresz-kedési vágyból, mint biztos szert a lépfene, léptáiyog ellen uagyobb árért áruigatják, melyekre nézve kötelességemnek tartom ismételve figye''meztetni a t, gazdakózönséget, miszerint azon egyénektől s szereiktől óvakodjanak, s ha mégis zsaroltatnának, azon esetben kérem ez ügyben engemet értesíttetni szíveskedjenek.
Nagy Kanizsán, 1375. junius hóban.
MAÁR NÁNDOR,
megyei állatorvos.
Balaton-Füred, jul. 25. 1875.
A „Zalai Közlöny" szerkesztőjéhez.
A magyar atbletikai club által B.-Füredre rendezett gyalogversenyről a következőket írhatjuk :
A club titkáránál a kitűzött határideig
pályázatra jelentkezett 8 egyén, de a megindulás perczeiben visszalépett azok közül 3- s igy pénteken, az az e hó 23-án estéli 6 őrskor a pesti lánczhidfótől a pályabirák és művezető jalenlétében útnak indult 5. u. m. Porzsolt L a j o 8 min. hív. Bendik István had-nagy, Virág Lajos magányzó, Balázsi Jenő jogász és Fényes Géza ügyvéd.
Az irányt saját tet*zésök szerint válsszt-hatta mindenki, csakhogy Sz. Fehérvárott okvetlen jelenteni kellett magukat a „Magyar király* czimű vendéglőben levő pályabirák előtt; — hol is már másnap, az az : szombat reggeli 6 ó. 5ö perczig mindannyian és pedig a, következő rend« és időben jelentették . magukat: Bendik I. 4 ó. — Porzsolt L. 5 ó. — Balázsi J. 5 ó. 37 perczkor. Virág Lajos 6 ó. 47 perczkor. Fényes G. 6. 55 perczkor. — Fehérvárról Porzsolt és Bendik kivételével mind külön-külön indultak Füredre. — Füreden csak vasárnapra várták 8 azért nagy zavart idézett elő, midőn meghallották, hogy még szombaton ott lesznek. — Alig tudtak egy diadalkaput felállítani,midőn már az első nyertes Porzsolt Lajos 3 ó. 20 perczkor mégérkezett s bele ült azon diadalmas székbe, melyet a győztesek számára Rabsch vendéglője előtt virágokkal díszített kis sátorban helyeztek el.Miután üdvö-zöhetett Miklós István által,''— pihenni s orvosi látlelet felvétele végett lakosztalyába vonult. Porzsolt után jöttek a többiek — éspedig Be n-d i k 4 ó. ó''J e. p.30m.p.. -V ir ág,kiegy-szersmind Fehérvárott comódon akarva utazni, három órai látogatáat is tett, 4 ó. 48 pereskor. Balázsi 7 órakor, — Fényesnek a bak-kancs feltörte lábát s kocsin kellett beérkeznie éjeli 117a órakor.
Minthogy a kitűzött 36 óra előtt mindany -nyian megérkeztek Fényesen kivül a kitűzött érmeket aug. l»én tartandó „Anna" -bál alkalmával fogják ünnepélyességgel kikapni. Wra-belly ügyvéd, ki csak passióból akarta a versenyzőket kisérni, már Martonvásárnál lebetegedett és elmaradt.
'' . IZACS.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának 1876. év atigicstus hó 2-án tartandó rendes évnegyedes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata:
Alispáni évnegyedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A nm. kir. belügy minis tóriumnak f. évi 2873/eln. szám alatt kelt leirata, melyben tudatja, hogy néhai Ferdinánd oaászár és magyar király Ő Feiségeért f. évi julius hó 6-tól kesdve 16 hétig udvari gyász fog viseltetni.
A nm. földmivelés, ipar és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumnak f. évi 14731. sz. a. kelt rendelete a méterrendszer behozatala tárgyában.
Csutor Imre alispán ur jelentése, a méter-mérték hitelesítő hivatalok felállítása tárgyában.
Nagyméltóságú m. kir. belügyministe-rium leirata as önkormányzati feladatok és a
törvényhatósági tisztviselők kötelességeinek
pontos telje.i^P . . . ; . . .
Magyar kir. honvédelmi ministeri leirat
* i. év őszén tartandó próba lóösszeirás és osztályozás tárgyában.
A nm. m. kir. belügymiuistenumnak t. évi 31746. szám alatt kelt rendelete a községi »zUléssJUŐk rendszeresítése tárgyában.
Nm. m. kir. péozügj ministerium leirsta az adó bátralek« k behajtás* és a közadok önkéntes befizetésének eszközlése tárgyában.
Nm. ni. kir. b.-lügy ministerium leiraU a szőllőhegyi lakósokra vonatkozólag.
Nm. m. kir. belügyministerium leirata a legtöbb adót fizetők névjegyzékének Összeállítása s a valasztas ala ebö bizottssgi tagok sorában neialan támadt üresedéseknek, pótvalasz-tas utján leendő betöltése tárgyában.
Nm. közmunka és közlekedési m. kir.mi-nisterium leirata az 1871. évi útfenntartási számadásokra vonatkozólag.
Nagyméltóságú és 1 ¿tisztelendő Kovács Zíigmond pécsi ptlspok uraak köszönő levele, testvérje néhai Kovács Károly bizottsági tag elhunyta alkalmából a megye közönség* által
hozzá intézett részvét iratra.
A megyei állandó választmány véleményes jelentése,nelyly el beterjeszti a község jegyzői ?yugdij intézet életbe léptetésérc- vonatkozó
szabály tervezetet.
Kollay Rókus szolgabíró ur jelentése,mely lyel beterjeszti Perlak mezőváros képviselő testületének az urodalmi bormérési jog megvásárlása és a legeló megváltása után a községet terhelő 70,0u0 frtnyi tartozás lörleszthetése tekintetéből czélba vett községi részlet birtokok eladáaára vonatkozó határozatát, jóváhagyás végett.
Néhai Sváb József kisfalud-mindszent-káliai rom. kath. tanító özvegyének nyugdija zása ügyében a nevezett községekkel a barat-aágos kiegyenlítés iránt tartott tárgyalás ered-ményérőli jelentés s az e tárgyban a nm. veszprémi püspök, a ft. veszprémi káptalan részéről adott nyilatkozatok.
* A zala-egerszeg járás szolgabirájának jelentése, mely mellett a zala-egerszegi mértékhitelesítő helyiség kibérléséről kötött »zerződé seket jóváhagyás végett bemutatja.
Magyar kir. belügyministerium leirata, a a barom váaártérek rendezése végett.
Csillagb Gyula löállitási bizottsági elnök ur iemonda&a.
Mészáros Sándor helyettes szolgabíró ur jelentése mellett bemutatja, a letenyei községi erdő és legelő területről elárusítani -szándékolt fákra vonatkozó iratokat kiegészítve.
A megyei számvevóoég jelentése pásztorlevelek nyom ''atása iránt.
Beke István andráshidai község bírája folyamodványában a község által vásárolt korcsma helyiségre nézve a hatósági jóvábugyast kéri.
Nagy Károly és Tbassy Mihály andráshidai birtokosok folyamodvány a, a Szt Erzsébeti határban levő patak megviZfcgaiasa. érdemében.
Légrád mezőváros birájánuk folyamodása a Wt, tegenyci, vájss ós Török temető dűlőkben fekvő szántóföld és réteken levő gyalogúinak beszüntetése iránt.
Küldöttségi jelentés, a szécsi szigeti útra vonatkozólag.
Nagy József alsó lendvai járási szolgabíró ur jelentése kíséretében beterjeszti, az alsó-lendvai körjegyzőséghez tartozó több községnek a nemptby uradalmi főbérnökség ellen a községi költség előirányzat alapján kivetett községi sdó megtagadása miatt emelt panasza tárgyában teljesített vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyvet. —"
Király Lajos szolgabíró ur jelentése, nie lyel beterjeszti özántó község képviselő testületének, a községi iskola megnagyobbítása és egy 2-ik tanítói állomás rendszeresítése cséljából eladni szándékolt községi ingatlan birtok elárusitására vonatkozó határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett.
Gróf. Eszterházy Pál pápai lakós s e megyebeli birtokosnak folyamodása, melyben a ^községi pótadók kivetésénél az 1871. 18 ik r. cz. által előirt eljárás szigorú megtartásának elrendelését és annak, hogy a 4°/0 személyes kereseti adó és közaegi adókivetés alapjául nem szolgálhat hatóságilag leendő kimondását kérelmezi.
Vrantsits Károly szolgabíró ur jelentése, melylyel beterjeszti a stridói köztemető megnagyobbítása tárgjában az érdekelt fár^beli községek elöljáróival felvett jegyzőkönyvet, jává-hagyás végeit.
Csontos Pál küldöttségi elnök ur jelentése, mely mellett a f. évi julius hó 1 én 3377 sz. a. kelt végzés folytán a zslakoppányi úgynevezett Kozárí féle mslom vízf szerkezetének megvizsgálásáról fel vett jegyzőkönyvet az összes iratokkal együtt beterjeszti.
Erdős György szolgabíró nr jelentése, asely mellett Szt-Gróth polgárvárosnak a korcs-máltatási jog megnyerhetéseérti kérvényét be mutatja.
▲ megyei mérnöki hivatal szécsi Szt. László község elöljáróságának kérvényét, — melyben Kebele és szécsi Sst.-László községek
álul szolgálandó szekeres é* gyalog közműn káka-. községi utak javfaásáf* á*e*gedtetni kérik — véleménye jelentése mellett bemutatja.
A z. egerszegi járás szolgabirájának jelentése, mely mellett Zala-Istvánd község tulajdonához tartozó községi korcsmának szabad kézből leendő bérbeadására xonatkozó szerződéseket jóváhagyás végett bemutatja.
Horváth Mór szolgabíró ur a f. évi máj. 3 iki közgyűlés 3294-/75. jk. sz. végzése folytán bemutatja Szabar község elöljárói elun teljesített vizsgálatról szólló jegyzőkönjnret.
A zala egerszegi izr. hitközség folyamod ványa, melyben a hitközség ingatlau birtokára közérdekű építkezés czéljából e<zközlend 10,000 frtnyi kölcaön tőkének 10 évi törl-sz tés mellett leendő felvehetéaére nézve hatósági engedély megadását kéri.
Király Lajos szolgabíró ur jeleMése,melylyel beterjeaztiMeazes Győrök község képviselőtestületének községi ingatlan bírtok eladására vonatkozó határozatát jóvahagyás végett.
Nagy József ssolgabíró ur a folyó évi május 3 iki közgyűlés 1270/87. jk. sz. végzése folytán beterjeszti, Házas Sándor és érdek társainak s Zala-Egerszeg városa által szedett vásári hei^péuz fizetése alul a vásárnapok ki véte lével leendő felmentetéaök iránti kérelme a helypénz szedési gyakorlat megállapítása tárgyában teljesített eljárásáról szólló jelentését, a vo natkozMtos ügyiratokkal együtt.
ííovák Ferencz küldöttségi elnök ur a bezerédi plébánia évi fajáruléka meghatározása tekintetébe fenforgott panasznak, egyex&ég utján lAt elintézésről felvett jegyzőkönyvet be mutatja.
A pacsai járás szolgabirája a Szent-Andrásra vezető uton levő bid megépítése iránt, az érdekelt községekkel felvett jegyzőkönyvet bemutatja.
A letenyei járás szolgabirájának jelentése, mely mellett Felső-S re menye község képvi elő testülete által, a községi közmunka mikénti le szolgálásáról alkotott szabályrendeletét jóváhagyás végett felterjeszti.
Sopron vármegye közönségének átirata, mely mellett az országgyűlési képviselők választásáról szólló l874-ik évi XXXIII ik t cz. 42. és 45-ik §§-aínak czélszerübb s olcsóbb rendelkezésált. li módosítása értelmében a képviselő házhoz benyújtott feliratát tudomás végett m*g küldi.
Gömörmegye közönségének átirata, mely mellett az 187 ''-ik évi XLI1 ik t. 82-ik § áru fektetett fegyelmi eljárás szabályozása tárgyában a nm. m. kir belügy ministeri umhoz be nyújtott feliratát tudomás végett megküldi.
Brassó szabad kir. vá.-os törvényhatósági bizottságának átirata, mely mellett az ipar és föidmivelési iskolákat kitűnően végzett tanon ezok katonakötelettségük megkönnyítése tár gyában a nagyméltóságú földmivelés ipar-és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumhos intézett feliratát tudomás végett megküldi.
Helyi hirek.
— Herielendy Kálmán Zalamegye köstiszteleiü főispánjának aggasztó betegségerői veszünk hírt, vajha mielőbb az ellenkezőt írhatnék !
— Hirtelen halál. Rózsa nevü éltes asszony julius 25-én a Rákoczj -utczában levő Turek Ferencz-féle vendéglőben éjfél után 2 ó áig mulatott, ekkor az udvaron ietező járdára lefeküdt s reggel 5 és fél órakor halva találtatott, azonnal a kórházba lett szállítva.
— Nyilatkozat. Aluliróltak, több oldalról támasztott azon. gyanúsítás ellenében, mintha a nagy-kanizsai tsnitói testület az ezen választó kerületben felmerült (?) Sennyey párthoz kívánna tartozni, ezennel kijelentjük, hogy említett állítás, mint a valósággal homlokegyenest ellenkező, részünkre 1 határozottan visssautasittatik.A nagy-kanizsai polgári, felső-és alsó népiskolai tanítói testület nevében. Téesz János, polg. isk. igazgató, Horváth Pál, elemi isk. igazgató.
— Éffö kocsi. Sípos György nagy-kani zsai lakos gabonát hordott, önmaga vigyázatlansága folytán kocsiján s gabona meggy uladt sha két czigány észre nem veszi, menthetlenül elég b még más szerencsétlenséget is okoshatott volna.
— Tolvajlás. F. Mihály kanizsai lskós a tarlóról árpát tolvajolt el, de a mezei csőszök éber figyelme folytán rsjta csipetvén, a városi kspitányi hivatalnak jelentetett be.
— A nagy-kanizsai felső és alsó kö zös (szebbhangzásu v^lna községi) népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata meg jelent. A kétosztályu felső leányiskola megdöbbentő csekély számot jeles ; az I-ső 14, ebből is 4 kimaradt, a H-ik 13, ebből 1 magánt A tanulók összes létszáma 1036. Sajnos. hogy a 1 kiadvány ntolsó oldala tele van sajtóhibával, pedig csak egy évben egyszer adatik ki.
— Felső-E&rsön a község korcsmája ban e hó 25 én éjjel a választási agitatiók miatt I a szabadéivü párt és független pártiak között nagy verekedés történt. — Haláleset nem lett. i A vissgáJst elrendeltetett.
— Követhet* sorokközJésére kérettünk
fel: Baráti figyélmftztetés mellett keaemhez jutott „Zalai Közlöny" -uek f. é.. 59-ik számábsn
. megjelent s hozzám intézett .Néhány ^szin\e BZÓ''-ra kijelentem, hogy t Vérteasy J. úrral,ki elég vakmerő mást sértegetni, de arról felelni nincs elég bátoisága, egyáltalában nem érint-kezhetem mindaddig, míg azon elébbi becsület beli ügyben (melyre ő okot adott) ez ideig általa elodázott elégtételt^ kívánt mód szerint meg nem adja. A tisztelt közönségnek tájékozására megjegyzem, hogy V. ur igen jol ismeri az én elveimet, miután szok mellett egy ízben velem egy téren küzdött, de ismeri még azért is, mert jól tudja, bogy a fusiót én nem iogad-tam el, azért felszóiUlását nem tekinthetői egyébnek, mint éppen nem tisztességes kortes-fogásnak, e botrány keresésnek. Kérem t. szerkesztőséget, hogy jelen nyilatkozatomat a fent emiitett lapjának legközelebbi számában közölni szíveskedjék. Kelt Keszthelyen, 1875. julius 25-én. Gaál Endre.
— Balaton-Füredre a 12. számú fürdői névsor kimutatása sserint julius 20-ig 837 folyószám ban 1280 fürdővendég érkezett. Ez utóbbi névsorban Gmstantinápolyból Satinique Allaniant 3 ad magával, Samandji György bankárt, továbbá Prágából, Romániábol érkezettek neveit is olvaasuk.
— Megbízható forrásból értesültünk, hogy Véghelyi Dezső, midőn néhány füredi választó által Kerkápoly Károly ellen képviselő jelöltnek kéretett volna fel, azt helyesen visz-szautasitotta.
— Hymen. Muraköz egyik gyöngye, Neusínger Hermina kisasszonyt, Neusinger János ev. lelkész ur bájos leányát Légrádon aug. 11 én vezeti oltárhoz Pisti Jenő vasúti tiszt. Kísérje boldogság frigyöket!
— Somogyi Ede magyarra forditá Götbe egyik legkiválóbb classikus színművét: Ta&sót. A fordítás sajtó alatt van.
— Barcsról írják nekünk: Folyó hó 18-án este Gyöngyös melléken — Somogy megyében jégeső volt, mely a földet több hüvelyknyi magasságban ellepte. As időjárás pár hét óta folyvást esős, mi nem c«ek-<jiy kárral van az aratásrs nézve. Barcsi határban a dohány tavaszi szárazság miatt sokat szenvedett; kuko ricza azonban szépen nő, ■ bő termést ígér. V.
— Királyi Pál fővárosi s volt ország gyűlési képviselő, mint a .Kelet Népe* írja, hosszas betegségéből már lábadó félben van. örvendünk !
Rogasóczról (Vasmegye) i*ják lapunknak: Két izben nagy veszély közt volt az itteni postahivatal. Múltkor egyik felül levő templomba ütött a villám, közelebb pedig a másik felül levő korcsmába s azonnal lángba borult, a padláson 600 mérő buza és ugyauannyi kukoricza is elégett A felső-lendvai postamester azonnal ott termett s néhány kereskedővel siettek a postát megmenteni.
— Következő nyilatkozat közléséré ké rétiünk fel : Mi az^n elvek iránt, melyet a felső vidők nevében s szabadelvű párt és evvel együttesen képviselőjelöltünk Csengery zászlója iránt el vállaltunk,ekkorig minden körülmények közt loyalis hűség, Őszinteség és tántorithatlan ragaszkodással viseltetünk, — ennek következtében kénytelenitétünk határozottan visz-szautasitsni azon insinuatiót, mintha Pacsán grf. Aponyi Albert megjelent, a plebáuia háznál tartózkodott és mint ellenjelölt felléptetett volna! Ezen hir valótlan, alaptalan és csakis czélzatos rósz akaratú számításon nyughatík! Ennyivel tartozunk pártunknak s a részrehaj-latlao igazaágnak. — Több választó nevében :
Lakner Ferencz, választó.
— Hegedűs Sándor értesülvén arról, hogy a tapolczai kerületben Kerkápoly ellenében ó mellette is korteskednek, a .Hon" egyik számában ismét kijelenti, hogy lemondási ha-tirozaiához jelenleg is ragaszkodik.
— Don Alfonzo, a spanyol trónkövetelő öcscse, ki Grácaban viselt dolgai miatt any-nyi megtámadásnak volt kitéve, Magyarországban szándékozik letelepedni. E Czélból megakarja venni grót Batthyány Zsigmond urnák szeni-gróthi birtokát, mely aug. j6 án kerül nyilvános árverés slá. A herczeg 550 ezer forintot kész e birtokért adni.
* A .Franklin-Társulat'' magy. irod. intézet Budape ten, a következő, kiadáaá-ban ujabban megjel nt könyveket küldött be szerkesztőségünknek, melyeket olvasóinknak becses figyelmébe ajánlunk. Emil vagy a nevelésről. Irta Rousseau J. J. francziából fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta Führer Ignácz. Ezen testes kötet ára csak 2 frt 40 kr. Magyar földadó-kataster. Szakmüveleti utasítások elméleti s gyakorlati magyarázattal, számos rovatos táblásat, mintadolgosat és iromány • példákkal ellátva: földadó katasterí országos, kerületi, megyei bizottjágok, becslő biztosok községelőljárók s földbirtokosok használatára. Irta Mésaáros Károly. Aja fűzve 2 frt. Magyar szent Erisébet élete. Irta dr. Tsldy László. Ezen díszesen kiállított, számos képpel illua-trált s felséges Erzsébet királynénak ajánlott mű ára fűzve 80 kr. Utazás a tenger alatt Verne Gyula francain müve után. Huszonhét a szövegbe fűzött nagy képpel. Ara fÜsve 2 frt A falusi kOoyvtár 17. ftUete. A tengeri nyulak
tenyésztése, közli Grnbicy Géyza. Elószőv.l i 14t* Korizmics László. Ara fűzve 50 kr a közhasznú családi könyvtár 10. fÜzeie. A t I Jasok világa. Gyakorlati utmutatás a" baromfi és különféJe díszmadarak czélazerű ápolí -< és tenyésztésére. Irta K.-Benieaky ír»*, fűzve 40 kr. A történelmi könyvtár 11 12 ik füzete. A magyar nép és iQtuaea* ajánlva. Ara egy-egy füzetnek 40 kr. A fi l füzet tartalma: Hősök és hódítók vagy Mohám med utódai. Irta Aldor Imre. CzimkéDDel i 12 ik füzet tartalma: Medicsi Lőrinci,
Va''M
egy köztársaság aranykora. Irta Aldor'' hbTr Czimképpel. Es végre ÖNszámot az olcsó k
tárból 7 —11-ig. 7. szám. Fanni hagvomáDCM B-szély irta, Kármán József. Ara fűzve 20 k 8. szám. Előkelő világ. Orosz besrély q! Sollohubtól. Ara fűzve 30 kr. 9.szám.Lfl100)fi Eredeti vígjáték népdalokkal, zenével hiro* felvonásban. Irta Szigligeü Ede. Ara fűzve kr. 10. szám. Karác&oni ének prózában, Uvéü volukép agy karácsoni ki*értetés beszéiy L-,. Dickens Károly. Angolból fordította BelénvJ Gábor. Ara fűzve 30 kr. 11.,Beszélyek azoro« életből. Gogol Miklós után. Ára fűzve 20 ki . — Rövid hirek A müncheni vasati értekezleten a magyarországi gabona szállítása ár leengedést nyert, az uj tariffa tzept. 1-én lép életbe. - Az Európában páratlan „élettani i0 tózet" Buda Pesten okt. közepén nyittatik mej;
— Újvidéken magyar lap indul meg. Bal lagi Károly tanfelügyelő az elemi iskola növendékei köat a budai árvizsujtottak részér-500 frtot gyűjtött. - Országos .magyarkeres kedő szövetség** alakul a^fővárosban. — Art don az őszi hadgyakorlatok azept. 16—30-ig lesznek. — A b.-pesti Ügyvédi kamarában 716 ügyvéd s 426 ügyvédjelölt van feljegyezve. -József fŐherczeg újszülött fiánsk neve: László
— A budai árvízkárosultak javára150.000 drb 50 krajezáros sorsjegy fog kibocsáttatni. -Lord Byron hamvait Londonba szállítják. — Petrarka lak házát Silvestri bibornok Padu* városánsk adományozta. — A budapesti népszínház nov. 1-én nyittatik meg. — A magyu philologiai társulat aug. 4 én tartja nagygyülé sét. — Az orsz. képzőművészeti tanács elnöke gr. Waldstein János, alelnöke Pulszky Ferencx lett — Jul. 25-ig 150 ezer frt gyűlt össze a budai árvizsujtottak részére. — Az aradi vér tanuk gyászhelyének területét Pokornyi Ri chard százados a nemzeti kegyelet számára ajándekozá. — Népszerű dogmatika 500 frto» pályadíját dr. Bita Dezső pannonbaimi Szent-Benédekr. tag nyerte el. — Schőberle József soproni lakós .Petrenczeí*-re változtatu nevét.
— Seregéllyi Sándor kanonok meghalt. — Brassó vidékén 3775 czigány tartózkodik. -Uchatius tbnok az uj ágyuk feltalálásáért Lipótrendet s 100,000 frt állami ajándékot kap. -Szeged táján is pusztítnak a sáskák. — A szabadkai isk. takarékpénztárba 200 gyermek 3075 frtot rakott be. — Páris egyik kórházában egy 90 éves apáczának újra nőttek fogai.
— Fogadásból egy angol színész 10 évig elcsukatta magát 10 ezer font sterlingért, a napok ban kiszabadulván, rögtön megvakult — A pé esi főgymn. irodalmi körének 14-ik évkönyve megjelent. — Magyarországon as idén 680 mázsa nyers selyemgubó „termeltetett.'' — Ernuszt Kelemen Vasmegye volt főispánja me gyei árvaház felállítására 1000 frtot adott. -Aczél Péter ss aradmegyei jegyzők nyugdíj alapjára 500 frtot adományozott —.A ,Vs sárnapi Ujsága Fretwell János srczképét közié.
— Alagutat terveznek a gibraltári szoros alatt-
— Olaszországban 1871-ben 26 millió lakó< közt 19 millió sem olvasni, sem irni nem tudott.
— Ghyczy Kálmán a karlsbádi fürdőben van
— Nagy Jakab ttlinkó*>müvéss Kölnben rog-orvosságot árul. — A porosz kormány 10 exer lovat vess a Tiszamentén. — Faragó Ödön s chinai nyelvből vizsgát tett s évi 4000 frt fíte téssel Chinában vámtiszt lón. — Győrött Trop per Józsöf magyarfaló gyógyszerész macskazenét kapott — Évenkint 225 ezer varrógép ké szül. — Berlinben 1878-ban iparkiállitás less
— A „Neue Freie Presse" szerint Wenckheim és Perczel ministerek visszalépnek, ministerel-nök Tisza lenne. — Németországban 2600 posz tógyár működik. — A győr-soproni vasút föld-munkálataival gyorsan haladnak. — Bpesten » jövő év első nspján népszámlálás leend. — Berlinben egy 7 tagu család a kőszén gőzben meg fuladt — Az első vaspálya Angliában 1825-bea nyittatott meg. -- Szegeden a leányok zwikker-egyletet alakítottak. — A gőzgépek országsxer te össseiratnak. — A tisztviselők orsz. egy!«*« 105,000 db 50 kros sorsjátékot rendes. —
Vegy es hir.
— Almberg Antal tanár jelenleg Ms-gyarországon utazik a magyar tanintézetek«, megszemlélendő. A napokban meglátogatta Jókait, s néhány beszélyének finn fordítását ma; tatta be neki. Jókai Almberg tanár urat többi művei lefordítására is felhatalmazta. TóthEd" a .Faíu rossza szerzőjét is felkérte Almberg ur, hogy e művének finn nyelvre forditásárs hstsl; mazsa fel, Szigligetit padig! bogy Rzirnnft"1 valamelyikét ttiatén • ozélra jelölje ki. SsigU-geti a .Csikóst* ajáalotta lefordításra,
^ A székely vértanuk emlékoszlopának leleplezése m. h. 29 én ment véghez a közönség Bggy részvété mellett M. Yásárhelj t Vas Tamás rcf. pap könyörgést mondott, Lázár Adám xnás-
telorai beszedet tartott, aztán leleplezték a szép ¿•mnit emléket. A leleplezés után Orbán Balázs tartott szónoklatot, Lenárt József pedig Jókai-t-bk egy alkalmi költeményét szavalta el.
— II. Rákóczy Ferencz hamvainak haza-fzállilása, mit néhány év előtt Tbaly Kálmán t történelmi társulat titkára pendített meg legelőször, nemsokára ténynyé lesz. A .Pesti Napló- szerint as ország legtekintélyeaebb és tudományos képzettségéről az egéaz országban ¡¿mert főurai egyike, ez eszmét fölkarolta és minden feltűnés nélkül akaija léteaiteni. A tzükséges intézkedések már meg is történtek.
— Deák Ferencz, kit a Badapest-belvá-rusi kerületben tudvalevőleg egyhangúlag választoltak meg, le iog köszönni a képviaejöség-,51, de azért ismét megválasztják.
— rrittUt szerencsétlenségek Angliában. Hivatalos jelentés szerint 1874-ben vasúti szerencsétlenség következtében összesen 1424 egjéo balt meg és o04l szenvedett kisebb, ns-crvobb sérülést. Az utazókra esik 211 halott et 1981 t>eb«-8ült, balott és 2815 sebesült, n vasutak személyzetéből telt ki • a többiek részint öngyilkosok, réstint olyanok, kik saját vigyázatlanságuknak lettek áldozatai. Az utazók Ptáma 1874-ben 48(>,00()000 ra rúgott. E szerint a meghalt utazók száma az utazók ösz-tze* szamához ugy áll,mint l: 2. 274.^1 het, a sebesülteké pedig, mint 1: 242.302-hez.
— Az uj képviselőház st''.tiKzlic-''jn. Eddig ¿»sszeseu ^82 képviselő van megválasztva. Ezek közül a szabadelvű kormánypárthoz tartozik 311, a jobboldali ellenzékhez 19, a függetlenségi párthoz 29, nemzetiségi szász, szerb, román van 23; A szavazatok eloszlottak 9 választókerületben, törvényellenes eljárás követ keztében pedig 2 kerületben lesz uj választás. Jókait és öimonyi Ernőt három-három ; Tre-f..rt ministert, Szontagb Pált, Csernatonit és Aotonescut két-két kerületben valaaztották meg. a megválasztottak közül 185 a legutolsó, — 21 előbbi országgyűlések tagja volt, 176 egészen uj ember. A volt ministerek közül még dircs rrteJrvalasztVR, gr. Lónyai. gr. Zichy Jó-zs-f, Tóth Vilmos és Kerkapoly, az egyetem ta-naraiboi: Hofi''mann Pál és Vecsey Tintás; kiváló pártemberek közül : Horváth Mihály, Pulszki Ferenci, Lip«hay Béla, Móricz Pál éa Falk Miksa 5 népszerű alakokból; Patay és Caiki : a „csodabogarak" közül : Majoros, Deáky, Miletics, Babes.
— A szállókértekben. Béca körű! és távo* labb is Alsó Auatriában oly gazdag szőilüter-més van. a minőre évek ota nem emlékeznek. A Kaienber^re vezető fogaa kerekű vasút men tén láthatni kis szőllőtekét. a melyeken tiz-busz gerezd is függ, melyeknek jszemei már ereit borsószem nagyságúak. Ha az időjáráa kedvező maradt, mennyiségre nézve kitűnő bortermée várható. Az annyirarettegett Phyl-loxerának nyoma sincsen. Az idei sok meny-dörgést, villámláat itt ott előnyösnek tartják, a szóllőkre nézve.
Vfuuti sz«r«iicsétlsnség. A napokban egy méruök s gyorsvonattal Hatvanról Pestre utaztában az ablakon kipillantván, rémülettel láta egy vonatot Besenyő felől,teljes gőzerővel az arra menővel szembe jőni. Ámbár fényes dél volt, sem a vonatvezető, sem az utasók nem vették észre a szembe jövő vonatot. A mérnök egyedül volt, kihajolt az ablakon, kiáiltott, zsebkendőjét lobogtatta, mind hiába. Végre látván, hogy a szerencsétlenséget meg nem akadályozhatja, kiugrott az ablakon és nagyobb sérülés nélkül a töltéa melletti árokba esett, honnan nagy bámulatára láthatá, miként robog el a két vonat egymáa mellett a nélkül, hogy összeüt-■ kőznék. Hatvan és Budspest közt ugyania ket-[ tős vágány van, a mezőn dolgozó munkások * azonban a méréss ugrást látva, azt hitték, valami gonoaztevővel van dolguk, megfogták a mérnök urat, minden azabadkozáaa ellenére megkötözték és bekísérték Hatvanba, hol az-tán igazolta maját.
— Tiz évig magános sötét börtónbm, Hastings Walter angol szinész, társaságban azt állitván, hogy a magános fogság sötét czellában nem oly valami, mint a minőnek tartják, egy jelenlevő lord 10000 font sterlinget ajánlott fsl neki, ha magát 10 évig sötét czellába záratja. A színész ráállt, a lord kaatélyában lhlábhosz-azu. 10 láb széles sötét czellát készítettek, melyben Hsstungs 10 évet töltött, gyertyát gyújtania szabad volt, könyveket és Írószereket is kapott, de az ételt is ugy jutották hozzá, hogy vivőjét nem is láthatá. Mait hó 15-én telt le a kikötött 10 év éa keserűen megérdemelt pénzét megkapta. De még is szolgált rá, mert ámbár még caak 35 éves, 60 évesnek látszik, termet« meggörbült, járáaa ingadozó, haja éa 8zakálla egészen fehér és csak nehezen tud érthető han got adni. Reményű, hogy Párisban, a hova t. h. 8-án érkezett, régi erejét visszanyeri s előbbi pályáját folytathaaaa.
Papírszeletek.
1 — A letenrei kerülethez tartozó muraközi já"
ráa egyik közaégében egy házon 4 követjelölt zász" lója teng.
tettem.
Mit vásárolss barátom ?
Vasaek vagy St mázsa szivart.
A patvarba, minek as a sok?
Minek ? hát nem is tudod, hogy básat épit-
No • aztán? É g h a tl e n
födelet aéazittetek azivarból.
Egy állami tiaztviselS néhány nap! azabadsá-got kér főnökétől. — Megírta már folyamodványát?
— Kérdi ea — Még nem, — válaszol a folyamodó
— és örvendezve, hogy más baj ninea, sietve megírja, ráragasztja az 50 kros stemplit éa beadja. Pár nap mnlva megkapja az elintézést, hogy : — Nem engedélyestetik.''
Párbeszéd. IttáJ-e már János?
— Igenis, itt állok.
— Megvakartad-e a lovakat Jánoa ?
— Igenis, megakartam.
Érték ét váltófolyan) juüus 27.
5*/« metaliques 70.90; 5''/. nem«, kölcsön 74.-; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.60; bank-réssv. 9 36; hitelintóseti réwrónysk 216.—} London 111 ¿5; magyar földtehormentési kötvény 82.— ; temesvári földtehermentési kötvény 80 50: erdélyi földtehermentési kötvény 80.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83 50; ezüst 101.70; cs. kir. arany 5.24''/a Napoleond''or 8.90—.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlutik
Dr. Forty-féle általános
Lottohazaa
Buda, jul. 17-én: 51, 37, 58, 61, 54. ''
Lincz, „ . 76, 29, 87, 72, 45. !
Prága, . 21-én: 63, 58, 8, 33, 54.;
Lemberg,. 83, 51, 86, 69, 22. i
Szerkesztői fizenet.
1744. 8z. J. emlékkönyvébe. Nem közölhető
1745 B Felső Hrastyán. teljesen elfogyott.
1746. T. Zágráb. Intézkedtünk.
1747. 8. Bpeat. Kíhsé mérsékeltebb számban küldhetjük lapunkat, mert a kiadás jelentékeny.
1748 H. Bpeat. Oly felette olcsó árban nem fogsdjnk el.
1749. B. Ő. Szombathely Értesítését köszönettel vettük
1750. Balaton-Füred. Nemcsak én, d»- te is igéitél, és igy qnittek vagyunk Különben én alkalmasint mégis hamarabb beválthatom azavamat.
helyi időt
— K öcségi bizonyítvány. Alalirt Oaraboncz községi elöljárók hitelesen bizonyítjuk november 9-kétcil községünkben tartozik magát bi-csületeaeu viselte éi sémit olast nemtet és mindenki irányában becsületesen viselte magát tiarabonc/. Jaliua hó 24-k 1875. Következnek az aláírások és pecsét — De hét ki volt ez a ritka jámbor ? hogy hiviák? Hallgat a kis papírdarab.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874-A kanizsai idótmutató óra szerint,
indul Kauixaáról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a
rontatják.) Vonat hova:
szám Óra
205 Eszék, Moháca,Dombovár s Fiúméba 6 zl5 Mohács, Zágráb éa Ooubovárra
212 Budára..........
202 ...........
204 n • •••
313 Szombathelyre (innét délután & óra
26 pereskor Bécsbe) . . 301 Bécsbe ^Szombathely, Bécsujh. felé; 311 „ „ „ »
203 Pragerhof felé Triesztbe . . . 201 „ „ „ ti rács ¿» Bécsbe i
213 h ii ti ii it
2 6 l 10
5 2 10 4
Egy berlini professor, a kit tudomáuyos kuta-1 tásai annyira igénybe vettek, hogy a íchérruhavál-j tá&ra nem maradt ideje, a napokban követk«r.rilcg '' panaszolt barátjai egyikének : aNem is képzeli kedvez doctor ur, mennyire zsarnokoskodik rajtam a fe-1 leségem. alig hogy kissé megszoktam egy ingemet, ! már izmét mást erőszakol rám.
— Minő fáról evett Ádám spánk almát? — kérdezi az érettségi viasga színe alatt neki izzadt tanulótól a tanár.
— Kökényfáról - válaszolt a kérdezett állítása igazságában szilárdan meggyőződve,
(ílj.) Anonym.
Érkezik Kanizsára honnét:
216 MoUács és Zágrábból.....
206 Eszék, Moháca, Finme a Domborárról 21Ö Fiume és Dombovárról ....
203 Budáról .........
201 n 211
»» / .........
314 Szombathelyről . ......
302 Bécsből (Bécsujh. Szombatb. fel5l)
312 •
214 i,'' örkczből, (Pragerhof felől)
202 Trieszt- Bécs Oilczból „ „ .
204 „ — — „ Tt •
4 S 1 23 9 46 4 17 1 51
9 23 10 25
4 29
10 10 4 44 1 13
10 18
Perc. Idő
2 reggel 32 délut. 17 regge1 52 délut. 37 eatve
37 reggel 7 délut. 47 e*!ve 42 reggel 22 délut 37 estve
*egf?«l
délut. estve reggel délnt. estve reggel reggel estve
r«gg«l délut.1 estve.
mely rendkívüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladáslégcsőhurut, b ő r k é s-baraág, hártyásgyik (Croup-angina'') mindenemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögxött daganatok, güraők, tályogok, pokol-var icarbunculus pustula msligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, gSVvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, köröinméreg, vadhús, tagssivacs, csontszú, kifícaamitás és megrán-dulások. helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok uő már csirában voit emlőráktól, — a különben elkerfllhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésévei — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű azálka, vagy darázs- és méhfnlánkja csupán eaen trpasznak rö\id idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeaeu szabad készei, sebészi rnfitét éa fájdalom nélkül könnyen '' kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Esen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelea-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bisonyitványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemUbb esetekben megpróbálj hatásánál éa teltünő sikerdúa eredményeinél fogva, ¿elyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól mógu.lapitott és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul [gazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, poitán küldve 10 krrai több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb azállitmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeső raktár: Psstss Tirik József gyógyszerész uruál király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nsgy-Kasizsán : WAJ0ITS JÓZSEF urnái. Psksoi: Malatiuszky 8. — Pécsstt; Sipőcz J. — SSliegea : Stamborszky. — Sz.-Fehervá-rstt: Braun J. — Szombathelyen: Pilüch F. — Veszpréüben : Ferenczy K. — ZágrábbSS ''- Mitlbach Zs. Sopronban : Bock J..
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógysser késsi tőjéhez F0RTY LÁSZL0H0Z czimezve : Budára, (Rácz-város, főuteza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
IV1 Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént éa legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlóttért felelősséget nem vállal a 8wk.


♦ ♦

„MERCANTILE" magyar aogol biztosító társaság,
Vau «erencsénk erennel köztudomásra hozni hogy üzletünkuek s magyar királyság éa testvér országai területén való megindithatására a legfelsőbb jóváhagyás megnyervén, mfiködésünket egyelőre ni bÍ7to«;tÁ* terén mt;r megkezdtük. Czélur.k s biztosítási dijak olcsósága által, a lehető Q csnléxét és bizalmát kiérdemelni. Biztosítást vállalunk ily alapon
Oft tftzkir elleni biztositAa terén mur megkezdtük. . ,
Czélur.k a biztosítási dijak olcsöaága által, a lehető legkedvezőbb feltételek - a általában máanemfi lényeges könnyítések, — valamint a káreseteknél pontos ea gyora eljaráa Által a közönség be-
tüzlcár ellen
lakbSzskrs, gudssági épületekre ayarakra «öbelyekre, mindennemű gépekre, ára-raktárakrs, bntorskrs, rstat- és febsrsesifiskre gazdasági szerekre, marhára, szántóföldi- és mezei tsrmésyskre.
Saját tőkénken kívül tékrnj mértékben fokozzaNbiztosítási képességünket azon szoros összeköttetés, melyben a világhírű
„North-British and Mercantile Insurance Companytt
czíoifi angol biztositú úr^Májíg^l állunk, mely I809-b«0 alapalt s Londonban és Edlsbargban azékel, S a mely társaság legfelsőbb helyen jóváhagyott alapszabályaink értelmében az általunk vállalt biztos.tási kötelezettségeket
egész terjedeimÖkben és Össxegftkben
átveazi vi.zontbizjoaiíásképt-n, a ezért egéw hatalmaa tőkéjével kezeskedik, mely tőke jelenleg meghaladja a 37 millió forintot ezü.t pénzben — és netalán! pör-eaetekben magát ax
A rNorth brltisb ssd Mercantile Insaranoe Compasy* — melynek elnöke minthogy viazontbiztositásban áll majdnem valamennyi hazai biztosító-társasággal, -«a»ágok a maximal-ö^szegeiket meghaladó biztosításokkal több ázás millióra menő
tároxnágot a magyar-osztrák biztosítási üzletben jelentékeny hányaddal vonták érdekeltségbe. , L__„__ ♦ti-«
Azon bizalom, melyben a hazai társulatok ily kapcsolat által az angol társaságot részesiték, elég világos bizonyttéka annak, mily előkelő állást érdemeli ki magána^ .i ,Norttl Uritla» SSU MrOSStlie . elég biztos jele annak, mily méltó elismerésben részeaitik a társaságnak évtizedek óta folytatott becsületes mfiködését s mily nagy biztosítékot találnak tágkörü biztositasi k. y.ssegében mindazon orzzSgok-
hau. hová mfiködése kihat. , . _ x
Midőn véiCÜl még megjegyezünk, hogy a .North britlsb and Meroastlle (sasrssoe Compaay" részéről a magyar királyság éa teatvérországai területére I. általánoa felhatalmazotU Klapka György tábornok ur, belyetteaévé, II. felhatalmazottá Kasoasy Lajos ur, a n -kanizsai főügynökévé pedig ,
d STEINITZ MÓR ur
jelöltetett ki : jelentjük, hogy kitelhetóen igyekezni foguuk a közbisalmat mennél előbb teljesen kiérdemelni.
^ A rMercantile"
magjar-aogol biztosító társaság.
töke jelenleg meghaladja a 37 millió forintot ezüat pénzben — és netaláni pör-eaetekben magat az itteni birósAgok ítéletének QÖke Roxbarghe hvreze^. alelnökei Sstksrtasd éí Aberoora herczegek, már hosszú évek óta előnyösen ismeretes e hazában, 1, — köztük a budapesti .1. magyar általános biztositó társasággal,« a kolozavári „Victoria* társasággal stb. — minthogy e társnő összegekig a nevezett angol társasággal léptek viazontbiztositásl kapcsolatba s ily módon a „North britiah and Mercantile*
Vonatkozva a megelőző körlevélre ajánlom magamat
tűzkárok elleni biztositások
elfogadására akár ingó, akár ingatlan vagyont illetőleg, midőn egyszersmind * legjutányosabb föltételek mellett azon leszek, hogy szilárd elveket » az előforduló káreseteknél gyors és készséges eljárást tanúsítsak. ». 07
Egyúttal bátorkodom szives figyelmét arra irányozni, hogy a „«sroastíla* azoroaabb viszonyban állván á „NsrtihBrltisb SSd ÜSTOSStfl« iSMrsses Cs»pssy«-val a Umogatvz annak hatalmaa a/ mllliét meghaladó ezüst peaztŐkéjéveL, a legmesszebb terjedő biztosítékot nyújtja, következőleg minden leheti igényt kielégíteni képes. Örömest ajánlkozom mindennemű értesítések megadására és taljes tisztelettel vagyok
(1711-6)
a »Mercantile* magyar-angol biztositó-társaság fóügynöksége Nagy-Kanizsán :
Steinitz Mór.
Fehér Miklós
s nalnaK
alig e i ko p
a s a
f o 1
egyedüli képviselője
nsDy
ajánlja ezeknek világhírű
gőz mozdony
é*
«őzcséplő»épelket,
melyrk tartósságok, jeles képességük és összes részeinek
y tán, számtalan első dijakkahp ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi £a/(la*á£Í kiállításon Varsóban a becsüld oklevéllel tüntettek ki. Kéri továbbá az erekre történendő mielőbbi megrendeléseket, valamint a netán szűkölendő egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. gazdaközönséget ideje korán kiszolgálhassa. Május hó 23 24 és 25 én .V-Atádon Somogymegyében Urtott gasd. kiállít, és versenven H o r n s b y legújabb Faragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnafon, Champion és Kofherr ellenében versenyezve, az első dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a „Sulky Rzíre«
gzénagyüjNlm is az elsó díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse IS. ,Hotel Hungaria -
és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám .Köztelek« „országos gazdasági egyesület.4 . ,
Iroda és kiallitási csarnok: Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. L 1 1 ö u t 1 2.
^Hotel Hungaria- „Köztelek-
(1717— 4J ors*. gazd. egyesület.
''S"« SS5
I
»^Sjg-gi-ss B
SÍ-íg «
SI
a
<o ~
« m

® —
- M M •
»

•« £ « «
i; — ? a
S g ® g
188. szám. tv. 187S.
S Z.
Minták
bárhová ingyen és bérmentve
Angol
éberlaszting,
fiiez,
URI \ 0 I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Kiráiy-utcza 41 ik szám
Csiriz,a f a s z e g. ^^ „Cfcipész Inashoz."
előkészült t-zipö-zakkor
(Lackkappen.)
Házeladás.
Egy, két utczára néző ház, mely 12 százalékot jövedelmez évenkint, legjobb hírnek örvendő s 25 év óta forgalomban levő sütődével bír, az üzletheli visszavonulás miatt előnyös feltételek mellett eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagy-Kan i-z s á n, Magyar-utcza, 592. sz. alatt a .Magyar Király" vendéglő átellenében. (1745—1)
A legnagyobb
Géptű,
e m
bélés vásznak.
(; 742—2
Árlejtést hirdetmény.
A btida-gráczi államin mono.stnr-apátí utmestfrségben szükségelt karfák felállítását a nagyméltóságú közmunka és köslekedesí míniste-riuni 1875- évi méjun hó 31-én kelt 7510. »¿mu magas jendeletével 415 írt 16 krnji összeggel engedélyeztetett
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1875. augusztus hó 8-án repgelí 10 órakor, csupán zárt ajánlatok ntján fug egy ujabhi verseny tárgyalá* tartatni.
Az írásbeli ajánlatok 187.0. "auguRztu* 8-án reggeli y^lO óráig fogadtatják el, ezekben az ajánlattevő neve, lakáta cs polgári állása pontosan kiteendö; továbbá számmal éa szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy a tervet és költségvetést betekintette 8 hogy a különleges feltételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
Az ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°|o-je készpénzben, vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A terv költségvetés különleges feltételek, aiólirt hivatal irodájában, a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Kgerszegen, 1875. juiius hó 20-án.
A magy. kir mérnöki hivatal.
KAN tT Z V,
papirkereskedése 15 u d a p e m t «• 11 , Dorottya utcza, 12. *z. n.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl u. m
lGS''drb finom levélpapír névvel......—
100 , . . színes monogrammal 1— 1 „
100 drb. legfin. levélp. színes monogram. 1 2<)— 2 Irt
100 „ finom boríték „ , 1— 1 ,
100 „ legfinomabb , . . 2 r —
100 . látogató jegy csinosan kiállítva. . . — „ 50
100 „ le*élpapir fekete nyomattal .... — B 80
11000 , lenboriték , . szintén 3 . —
flOOO „ pecsétbélyeg......2.á0. 3— 3 50
1 teljes íróasztali berendezés . . . . 5, t0, 15 ., — „
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír s borítékoknak, úgyszintén minden e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váUótarczák, dhzes pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—19)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosa »zközöltetnek.
YáSBÜTÖRGYiE
Bécsben.
IlI.M&rxer urcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott ár j e gy zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek (ÍG6*—
Egy okleveles magyargépész-és kovácsmester
ajánlkozik uraságoknál gépekhez és egyszersmind kovács múhelvbe, családos lévén, csak e vidéken óhajtana alkalmazásba jntni, különösen Somogy vármegyébe. Kitűnő bizonyítványait felmutathatja. Értekezhetni vele levélben S i p os Károly gépész- és kovácsmesterhez czimzetten, vagy személyesen Pölöskén, o. p. Zala-Szent-Mihály. (1735—2)
Igen jó állapotban lévő
köztük egy csaknem egészen uj (billiard) tekeasztal. Kreuczer M.-nél Zala-Szen t-Gróthon
olcsó áron eladók. Értekezhetni a tulajdonossal. (1733—3)
Árverési hirdetés.
(1748—2)
Aialirt kiküldőn bír. végrehajtó a polf. tk rdtt. 403. §.* ¿rt , Bében eseanel közhírré teszi: hogy a nagy-kanizsai királyi birósá* »i«" száma véfés által Hmlamg Aladár tótazerdshelyi lakás ellen, Schwl!!. János homokkomáromi közgyám részére, 1494 frt 40 kr követelés gett elrendeltVbíelégitési végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt s , írt 60 farra becsült 443 drb. tokló, 880 drb. anyabirka, továbbá* 7 JX ▼onósló és különféle szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árrerelé utján eladandók, minek a belyaainén. ragyis Tótsierdahel*. alperes lakáaán leendő esxköslésére határidőül 1875-ik évi auguatus há 4-ik napjának délelőtti 10 órája kitűzetett, melyhez a venni ssándéko zi^k ezennel olj megjegyzéssel hivatnak meg: hogy as érdeklett inróai gok eme* árverezésen, a polg. tk. rdtt 406. §-a szerint, szftkaég ben á becsáron alul u eladatni fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875-ik évi jnlius hó 19. napján.
Háry István.
kiküldött bir. végrehajtó.

Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy - Kanizsán
megjelent és minden hasai könyvkereskeáésbso kapható :
„egy tarisznya ostobaság"
humoristicus eszmék, ötletek, élezek egyveleg*, gyűjtette:
Nevető Vilmos,
több felfedezetlen tudomány professora. Ara e 450 lapra terjedő disses, keménykötésű, ssianyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 40 kr.
Mutatványul : Egy szörnyen
(1716 — 3)
tudományos előszó,
éa Irtan :
NEVETÓ VILMOS.
■ettéa . Hass, olvass, taanlj
s a koponyádban világosság leas.
As egész világ kalettöl nyugotig a sibáriai bundától as afrikai fehér köpenyig, nem mis, mint csapa ostobaság, még sokkal több: as ostobaság legfinomabb analizalt eztraetoma, asért nincs és nsm lehet sz össrtgyüjtött tnlományok csarnokában, egy észt élesitó tudományosabb mú, mint ez a tarisznya ostobaság, ja! még több, e m& szelleme magasabb, mint aa újonnan építendő philadelphiai minta-torony — agy, hogy e tudományos mú előtt egy Humbold kosmosának és Shakespeare drámájának, Petrarka ábrándjainak, Dante poklának és a nagy sereg fűzfa poéták költeményeinek kalapot kell emelnie és ez az egyedüli tudományos mű, mely a tudomány színvonalán ép ugy ragyog és világ álltáit ragyogni fog, mint as afrikai sivatagok felett a bórt feketít5 nap, ennek kell tehát lenni, az újonnan felfedezett mdn«k,a mslyból minden logicus, philologus, lyncns, technícos, medicus, chirurgus, theologicos és astronomicusnak érettségi vizsgát kell tanni és fókép es a tudományos mű a hadászatnak fog uj epochát alkotni, mert sshol sem történt annyi nos plus ultra ostobaság, mint ép a hadásxatban, a hol puró ostobaságból, majd ssép idő, esö. köd és hátultöltő fegyrerek okozzák az ostoba rendetlen viassavonuláat, ergo a hadászatnak legfontosabb stratégiai mftve a tarisznya ostobaság, sjáalom tshát ezen fontos művet as egész közös éa nem köxös armadiáaak figyelmébe, köteleztessék as egyenrahát vis«18 mindé» lientananyja a stratégiai tudomány extracta-mát kirűlröl megtanulni és ha a ksipuexinas páternek lehet breviarinms, mért nem lehetne a Herr líeutenantnak egy tarisznya ostobasága, haladjon a lieutenant a tanulmányban fokról-fokra ugy, hogy mire generális lesz, feldíszíthessék s tudományos ostobaság külön érdemjelérel.
Ez a genialis tarisznya ostobaság véghetetlen nagy hatással bír, ez egy valódi talizmán, hogy tehát az ügyvédnek pöre, a dalárnak tűse a tűzoltóknak vize, a költőknek ábrándja, a tornásanak sreja, s szép hölgynek hódítása, a mamáeskáknak jó kedre, a nénikéknek erős kávéja, a kávésoknak olcsó ezukra, a gaadássnsk bő termése, a cxukrásx péknek ingyen lisztje, a csizmadiának ajándék bőre, s bankárnak foly-t-n pénze, a vendéglősnek éhes rendáge, a lapkiadónak sok elöfisetőj* legyen, mindenben a hiány pótoltassák, mindenkinek vágya teljeaítsssék, csak tessék a szerencse tarisznya ostobaságot megvásárolni.
A mi pedig a sötét tudományok zűrsavarát a gyógyászatot Öleti, ez, hogy a gyógyszer nagyobb hatással bírhasson, az idegrendszer helyreálljon, a természet a gyógyerőt jobban elősegíthess«, agy miadea szenvedő asaresze be haladéktalanul a tarisanya ostobaságot és én mint gyűjtője a tarisanya ostobaságnak, késs vagyok mindenkinek, ki 1 frt stempUt beküld, stempUs papirosra biaonyitani, hogy minden tarisznya ostobaság vtvője 100 évig fog élni. ,
Tisztalettel
Nevető Vilmos,
több
felfedeaetlen tudomány professora.
Beköszöntő.
A föld kerekségén ahány esepp a vis, Egy esred hassárban amennyi aa is, Erdély ssép hegyein sselid és vad koeske, Nagy Magyarornágban a eános menyecske, A nagy oeaeánnak ahány a sirálya: Annyi áldáa saálljon hazánk és a királyra.
Ssás akó tejfelben ahány csepp a vq, Nyolcaeaer tót fejés ahány aaál a baj, As alföld sikságin amennyi a füles, Ahány vármegyében a StaaUcaaaa űrss, Balaton Tiaébra hány a kecske-köröm, U könyv olrasóját étje annyi öröm.
ötezer suszternál hány darab aa ár, Nagy- és Kis-Kaniaaán ahány lat a sár, E csinos könyv annyi kiadást érjen, 8 minden olvasója halálig éljen I
"Ó,
Wajditi Jóaef Up- és nyoadatal^donog gyomajtó ayoaáaa, NagyeKsnisiái,
Keller Isniincy;
Nagry-Kanlzaan
(1648-16) *
Ajánlja gasdagon íelsserelt urak-, höl. | Kmptíehlt sein reich assortir.e* Lage»
gyek, és gyermekek számára való topánrak. aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-
tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos der-Stifletten von bester Qualität und zu *^on• möglichst billigen Preisen.
Ugyssinte figyelmébe ajánlani bátor va- Ferner mache ich das k. k. Militär uud
gyok a os. k. katonaság s t. köztínségnek, hogy verehrungswürdiges Publikum aufmerksam,
megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bór- dass ich alle Bestellungen vom besten In- und ból elfogadok és kéaaitek, as árt legjutányo- Ausländer*Loder vorfertige uud prompt und
sabban számítom. „ billigst berechne.
Az én raktáromban vásároltakat kijevi. Auch wird von mir gekauft Waare
tásrr elfogadom. zu reparieren angenommen.
/