Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.26 MB
2022-11-24 10:16:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
110
217
Rövid leírás | Teljes leírás (589.44 KB)

Zalai Közlöny 1875. 063-071. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■Cr. fT
510I-KAMZ8A, 1876. aignutn* W>
^jűitaatssl
f ''él • • '' E41
. 6 trv
A
• t J0 Jer.
!
Hlrístsssk
I g k**ábos petitsorban 7 m»jodí*or 6 • minden
í '' :oTibbt »őrért 6 kr.
5YILTTÉRBK1Í
fofooinnt 10 krsrt »4-
veui** fél íioctári illaták mindan «rye« hirdetésért kttl"-s0 kr. fisetendS.
! 1"
Tizennegyedik éTÍolytaM*
reclamatiólt sa$. a «ser kesstö-kiadáhes kér-
»'' i
elóhb:
-S0M06
ÖZLÖN
XAÖ Y - KA2HZSA TakarékpénatáriérftlsCt flldssiat. WÜflllttH«! '' csak ismert rút saktól fogadtatnak el.
Késiratok fima sem küldetnek.
Hagy-KanáM város helyhatóságának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet", a,.nagy kanizsai karsakBdelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tani tó-testület'', a .Zaia-Ssmogy gézhajézási részvéoytársulat s totó negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hmnkliu kétszer, usármp- s csütörtök»», meg jelenő vegyes tartalmú lap.
23!6_
r.nsrTÍ>
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. törvényszék részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Egerszegen kanizsai utczábau leyó lakásán 1875. évi augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. julius 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir tvszéki elnök.
SKUBL1CS KÁLMÁN,
kir. tv&zéki jegyxS.
1756. p. 76.
Hirdetmény.
Az 1874. évi XXXV. t. cz. 15. §-a rendelete folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint Ziegler Kálmán kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Csáktornyán v&rasdi utcza 12. sz. alatti házban f. évi augusztus 1-ső napján nyitandja meg.
Kelt a csáktornyai kir, törvényszéknek, 1875. évi jalius hó 27-én tartott ttlé-séból.
Dr. HÉRICS JÁNOS,
elnök.
SÁRDI JÁNOS,
jegyző. *
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 1875/6 iki tanéve f. é. október 1-én nyilik meg.
Az uj szervezet értelmében módosított fölvételi föltételek következők :
1. jó sikerrel végzett legalább 6 gymnasiumi vagy 5 reáliskolai osztály
2. betöltött 17 éves életkor.
Rendes hallgatók részére a tanfolyam
három éves. Gazdasági gyakorlat kimutatása nem kívántatik, mert az első tanév főleg a gyakorlatnak van szánva.
Olyanok, kik 8 gymasiumi vagy 6 reáliskolai osztályt végeztek s egy, a gazdasági gyakorlatban töltött évet hiteles bizonyit-ványnyal kimutatni képesek, mint rendkívüli hallgatók közvetlenül a második évfolyamba léphetnek, ezek azonban a gazdasági gyakorlatból élővizet letenni kötelesek és a félévi vizsgák utándijt fizetnek.
A rendes és rendkívüli hallgatók az egyévi önkénytes hadiszolgálat kedvezményét élvezik.
Önálló egyének, kik a fönt jelzett fölvételi föltételeknél kevesebb előképzettséggel bírnak, vagy csak egyes tantárgyakat hallgatni óhajtanak, mint vendéghallgatók léphetnek az intézetbe.
Kétes esetekben felvilágosítást nyújt és kívánatra a közelebbieket tartalmazó tantervezetet megküldi
A m. kir. tanintézet igazgatósága
Ke»sthelyen.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. julius 10-én.
VÁGNER KÁROLY,
inkolaszéki elntik.
Pályázati ...