Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.26 MB
2022-11-24 10:16:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
146
287
Rövid leírás | Teljes leírás (589.44 KB)

Zalai Közlöny 1875. 063-071. szám augusztus

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■Cr. fT
510I-KAMZ8A, 1876. aignutn* W>
^jűitaatssl
f ''él • • '' E41
. 6 trv
A
• t J0 Jer.
!
Hlrístsssk
I g k**ábos petitsorban 7 m»jodí*or 6 • minden
í '' :oTibbt »őrért 6 kr.
5YILTTÉRBK1Í
fofooinnt 10 krsrt »4-
veui** fél íioctári illaták mindan «rye« hirdetésért kttl"-s0 kr. fisetendS.
! 1"
Tizennegyedik éTÍolytaM*
reclamatiólt sa$. a «ser kesstö-kiadáhes kér-
»'' i
elóhb:
-S0M06
ÖZLÖN
XAÖ Y - KA2HZSA TakarékpénatáriérftlsCt flldssiat. WÜflllttH«! '' csak ismert rút saktól fogadtatnak el.
Késiratok fima sem küldetnek.
Hagy-KanáM város helyhatóságának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet", a,.nagy kanizsai karsakBdelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tani tó-testület'', a .Zaia-Ssmogy gézhajézási részvéoytársulat s totó negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hmnkliu kétszer, usármp- s csütörtök»», meg jelenő vegyes tartalmú lap.
23!6_
r.nsrTÍ>
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. törvényszék részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Egerszegen kanizsai utczábau leyó lakásán 1875. évi augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. julius 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir tvszéki elnök.
SKUBL1CS KÁLMÁN,
kir. tv&zéki jegyxS.
1756. p. 76.
Hirdetmény.
Az 1874. évi XXXV. t. cz. 15. §-a rendelete folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint Ziegler Kálmán kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Csáktornyán v&rasdi utcza 12. sz. alatti házban f. évi augusztus 1-ső napján nyitandja meg.
Kelt a csáktornyai kir, törvényszéknek, 1875. évi jalius hó 27-én tartott ttlé-séból.
Dr. HÉRICS JÁNOS,
elnök.
SÁRDI JÁNOS,
jegyző. *
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 1875/6 iki tanéve f. é. október 1-én nyilik meg.
Az uj szervezet értelmében módosított fölvételi föltételek következők :
1. jó sikerrel végzett legalább 6 gymnasiumi vagy 5 reáliskolai osztály
2. betöltött 17 éves életkor.
Rendes hallgatók részére a tanfolyam
három éves. Gazdasági gyakorlat kimutatása nem kívántatik, mert az első tanév főleg a gyakorlatnak van szánva.
Olyanok, kik 8 gymasiumi vagy 6 reáliskolai osztályt végeztek s egy, a gazdasági gyakorlatban töltött évet hiteles bizonyit-ványnyal kimutatni képesek, mint rendkívüli hallgatók közvetlenül a második évfolyamba léphetnek, ezek azonban a gazdasági gyakorlatból élővizet letenni kötelesek és a félévi vizsgák utándijt fizetnek.
A rendes és rendkívüli hallgatók az egyévi önkénytes hadiszolgálat kedvezményét élvezik.
Önálló egyének, kik a fönt jelzett fölvételi föltételeknél kevesebb előképzettséggel bírnak, vagy csak egyes tantárgyakat hallgatni óhajtanak, mint vendéghallgatók léphetnek az intézetbe.
Kétes esetekben felvilágosítást nyújt és kívánatra a közelebbieket tartalmazó tantervezetet megküldi
A m. kir. tanintézet igazgatósága
Ke»sthelyen.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. julius 10-én.
VÁGNER KÁROLY,
inkolaszéki elntik.
Pályázati hirdetmény. ,
Á nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875/6-ik tanévre 3 segédtanítói állomás leend betöltendő évi 325 forintfizetéssel, esetleg rendes tanítói állomásra való előléptetéssel. — Kik ezen állomások egyk'' két elnyerni óhajtják, szabályszerűén feísze-relt kérvényüket legkésőbb augusztus hó 20-ig alulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Pacsáii, f. évi junius 25-én.
A szabadéivüpárt részéről megejtett értekezleten Peternics József szbiró ur indítványa, hogy mélyentisztelt Csengery Antal ur Kanizsa választókerület jelöltjének, felsóvidék szabadelvüpárt részéről bizalom szavaztassák, a nagyszámmal megjelent választópolgárok élénk helyeslésével találkozott, valamint ez alkalommal Peternics szbiró ur által felolvasott és szeretett kép viselőn khez intézett köszönő s bizalmi irat szinte egész terjedelemben éljenzések közt egyhangúlag elfogadtatott.
Mélyentisztelt képviselőjelölt ur!!
Midőn a n.-kanizsai választókerület felső vidéke m ű nap Pacsán megtartott értekezletén örömteljesen azon megállapodásra jutott; hogy nságodhoz e köszönő hála feliratot intézze, a jelenvolt nagyszámú választóközönség szemei előtt azon magasztos érdemek, azon polgári dicső erények lebegtek, melyek mágod komioka köré már most is mintegy örökzöld babérkoszorút biztosítanak!..
Tagadhatlan: hogy nagyságod ernyed-hetlen munka szeretete, éber kitartó törekvése, valamint ekkorig az összes hazának nagy szolgálatokat tett! — ugy bölcs figyelme folytonosan kiterjed és egynttal felkarolta választókerületének azon elodáz-hatlan korszerű érdekeit, fontos igényeit is,-melyek tagadh&tlanul a választókerületre a közel jövőben nagy horderővel birnak !..
Ugyanis kegyes volt oda Iptni, hogy a
magas kormány a felső vidék központját Pá-
csát, melyhez 27000 lélekből álló vidék nagvfontoságu érdekei fűződnek, — azon előnyökben részesítse, melyek az ipar, kereskedelem s e szerint a jólét előmozdításának mindannyi emeltyűi! — értjük vásár, posta sat. ügyeinket.
De bátrak vagyunk kifejezni nagyságod előtt azon meggyőződésünket, hogy a jövőben még többet is remélünk nagyságod bölcs figyelme és igazság szeretetéből! — ezeket részletezni jelenleg nem akarjuk, fogadja egyébként hálánk és köszönetünk mély s őszinte kifejezésünk mellett szivétet azon tántorithatlan ragaszkodásunk és bizalmunk élénk kifejezését, — melyszerint hőn kívánjuk, hogy nagyságodat a nemzetek Istene, mint ujolag megválasztandó képviselőnket a haza és a nemzet javára s választó-kerületünk büszkeségére sokáig tartsa és éltesse! Pacsa, 1875. joL 25. Töttösi Károly, Szomy Kálmán, Lamberth József, Peternics József, Horváth Mór, Újlaki Jó-József, Lakner Ferencz, Nunkovics Vilmos, Talabér Klek, Veinhoffer Károly, Sáley Antal plébános D.-Kál, Zbinyovszky Jenő plébános Oroszton, Hóhn Frigyes, sat.
Kimutatása
az önk. tűzoltó egyletnek május 28. és junius 28 án tartott vigalmai tiszta jövedelmének.
Máj. 28 án befolyt összesen 121 ft. Jan. 28 án , „ 313 ft 96 kr. 2 arany Jan. 29 én a zöldfa kerti zene-estély jövödelme, (melyet a nagy tekintetű katonai parancsnokság különös szívességből engedett át az egyletnek) . . . 165 ft 74 kr.
/ TÁHCZA.
C v
Emlékezel-e még? ...
Kmlékexel-e még, hogyha a merengés Sző elődbe régi, szép tündéri álmot ? t ! Jut-e még essedbe as a halvány ifja, A kit ugy nérettél, a ki agy imádott ? ! £« ha egymagadban mélyen elmerülsz a Régen elviharzott múltnak tengerébe, Nem látod-e néha, a midSn föltűnik Annak az ifjúnak elfelejtett képe ? I l
Emlékezel-e még, hogyha csendes éjjel Ledőlsz megpihenni igyad vánkosára ? És ha két .szemedre rá borult as álom, Oondolatjaidnak meddig tart határa ? 1 Meg Tan-e még as a régi nyugodalmad Ha előtted látod, a kit agy »serettél, 8 kinek még sem adtál egyebet szarára Szivet megrepeszti hideg feleletnél ? !!
Emlékezel-e még a virágos kertre
Hol, miként a menyben ültünk egymás mellett ;
>>''em beszéltünk, — egymás nézésébe voltunk
Elmerülve s ajkunk szólni elfelejtett.
Többet mondott ax a néma kézszorítás,
Mint a szerető ssiv bfibájos beszéde:
Hiszen életüdvCm minden boldogsága,
Ebben a parányi késben roh letéve I
Emlékezel-e még néha-néha vissza ? Vagy talán már el is felejtetted régen, Midőn felkérést* ssép ssemed világa Testvérét, a legszebb csillagot as égen t Jrigylettük tőle boldogságát; és hogy Oly messsse van t&flak, haragudtunk rája, Pedig mi Tolt, a mi forrd véghetetlen Szerelmünkhöz képe«!, — as ó boldogsága ?I !
Emlékezel-e még ? !! Óh engem gyakorta Fölkeresnek e- ssép ábrándképek, álmák. 8 midőn bekötözték a asiveonen ejtett
«ély sebet, — ismét tora «sálinak.
És ba a csalódás vágta seb megujul, Multam emlékei újra visszajSnek, 8 egykori szerelmünk balzsamával újra Behegesztik sebét a rég szenvedőnek I ! I
VÁRHALMI KÁLMÁN,
I
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Laky Kristóf.
(Folytatás.)
A Márkus teréről nyílik a Canal grandé felé a Piaszetta, melynek egyik oldalát a királyi palota meghosszabbított szárnya, másik oldalát a világhírű Palazzo Dacaié képezi. A két palota kösött Tan két óriási gránit oszlop, melyek egyikén a velenczei szárnyas oroszlán, a másikán Ssent Theodor a krokodilassal elhelyeznék. Állítólag e két szobor kösött történtek a kivégzések, a miért velenczei e helyen soha át nem ment (Erről jót nem állok, a ciceröne beszélte.)
Lépteinket a Palazzo dacaié felé irányoztuk. A föld kereksegén egyik legremekebb s történelmileg egyik legérdekesebb palota előtt állotton k, homlokzata a Piassetta felé 75, — a tengerpart felé 71 m. bosszú, számtalanszor leégett és részleges pasztalást szenvedett, de mint Phönix hamvaiból — mindig ékesebben emelkedett ki. Az előrésst mindenhol oszlopokon nyugvó caipkeforma legművészibb és gyö-nyörü faragvány okkal teljes ívesetek foglalják el, as alsó oeslopfejeken történeti események domborművei vannak kivésve, as emeleti erkély folyosó elején két oszlop veresmárványból van, esek kösött hirdették ki a halálos Ítéleteket.
A Marktemplom melletti főkapun át, as
udvarba jutottunk, mely 2 érdekes c is térni Karzattal bír érczből, — nagyszerű az óriáslépcső-nek nevezett fel járás, melynek legfelsőbb fokán lettek a Dogek megkoronázva. Felérve az I-aő emeletbe, méltóságteljesen tágas márvány nyal kirakott folyosók vonulnak a belső részek felé, itt mutogatják a nyílást, hol az oroszlány fej állott, a melynek torkába & névtelen feladások bedobattak. Következett as úgynevezett arany lépcső, melyen csak nobiliknek volt megengedve felhatolniok. — Ezután a hatalmas és dicső köstársaság dísztermeibe jutottunk : mint a nagy tan áos terem, mely Passano, Veron ez e Pál, Tintoretto képeivel különösen a legutóbb nevezett „Paradicsom" czimü művével feldíszítve, ez a világ legnagyobb festménye. A kis tanácsterem, a külföldi követeket elrogadó, szavazó, tizek, hármak sat. sat. termei a legnagyobb művészek képeivel, különösen a tetőzet! munkák kiemelendők. De nagyobb részletekbe a képeket illetőleg nem bocsátkozhatom, mert akaratlanul könyvvé növekednék szerény leírásom.
a Dogé magány-szobáit is megmutogatták, de semmi különöset nem láthatni bennük, agyanis a temérdek Össze visssa törött csonka szobordombok figyelmet nem igen érdemelnek.
A szomorú hírességgel bíró ólomfedelek elpasztitva lettek a felszabaduló nép dühe által — de mintájokat most is mutogatják. A többi kösött egy kis kócska-négyszög szobácskát, mely gépezet által naponk int össsébb nyomatott, míg végre a szegény fogoly a pokoli bőség és levegő fogytával as örülésig összegyötörve halt meg. Innen leszállottunk a „tengeralattiénak névesett börtönökbe fáklya-világ mellett. Fóliásad a vér, látva esen nyomorait, penészes, büdös,
patkányok ezreivel telt lyukakat, — s elképzel vén, hogy egykor hány szabadságért és népjogért dobogó kebel halt meg itt szásszoros balállal.
Felérve az issmyu helyiségből, reájutottunk a „sóhaj ok hid jár a", b. Jósika Miklós „Zrínyi a költő" czimü regényének 2-ik kötet 68—70 ik lapjain a „sóhajok hídját" utános-hatlan geniálitással követkesőleg írja le, melyet e helyen idézni kötelességemnek tartom, aert e leírás oly remek, annyira történelmi, hogy abból az olvasó eleven kipet alkothat magának e borzasztó helyről:
— „Az arabfényü palazzo dacaié s az úgynevezett prigionik köst keskeny csatorna mélyed. Az utóbbiak járdáit amaséval egy rövid híd köti össze, s mikor az azon átmenő* á két agg épitmeny közt a zöldes vizutra betekint, magasan a két palota köst, egy födött hidacskát
1)illant meg. Egysserü e hid, egy átjáró fo-yoeó; — gondolnád, a két homlokzat kösé talán egy hü lélek ékezte be, hogy barátfát hamarább láthassa; vagy as egyik palota gazdag úrnője, kinek tol egy ifja bírta olasz SMrelmét; vagy talán kemény, tömör iv es csak, egyetlen gránitból, hogy s két fsl egymásra ne szakadjon ? A Nincs ut e széles világon, melyen valaha vándor vissza ne tért volna; de ssásad+k hunytak, s ezen irtósatos hidon, mely mint a fecskefészek függi beri nyom nem tért visssa soha. — Olyan volt e hid, mint az első lépés a vétekre; tedd meg est egyszer s restre vagy .As elválasztó vonal volt es élet és halál, remény s kétségbeesés köst, es a sóhajok hidfa! Kinek a timk sötét szobájában mondatott: ezen as ajtón tá-voshatik, signor! — as e hidra nyitott f tul
f. *
Egésztén véve össze* be
vétetek...... 600 ft 70 kr.
és 2 db. arany.
* Kiadásuk:
Május 28 ki zene (Grun-baum zenekara) . . . 50 ft.-Jp cs. k. 48. gyalog sor- ^
*zred zenekarának uti-, elszállásolási és részben élelmezési költségei . . 257 ft06kr. Nyomtatványokért . . 37 ft. , Egyéb kiadások fa. m. a tánczhely el készítése, ki világítása eat.) . . . . 127tt9okr.
Összesen : 471 ft96 kr.
Marad, tiszta jövödelem : 128 ft 74 kr. 2 arany.
/'' •* • . 600 ft 70 kr.
Nevezetesebb felülfízetések : Greiner ar Palinból . . . . 2 db arany. Karczag urak két ízben . . 4 frt — o. é. Ebenspanger Leo „ . . . 2 „ — „ Botbo Leo nr m . . •. 1 , 50 „ Löwinger Ignácz „ ... 1 r 50 F Gutmann Vilmos „ ... 2 r 40 , $elns József , . . Valbsch Mór ... Zerkovitz Vilmos „ . . lAlexití , ,
£>tinger „ » • - - - „
. Fogadják a nagylelkű felülfizetők az egy
let nevében köszönetemet.
VALBACHMÓK,
egyl. elnök.
1
, 40 . 40 , 40
1 » ~
3 Helyi hirek.
-*Xagy-K«niz*án,]\i\. 29. Iö7á. Te-kiriietes szerkesztő ur! Több oldalról azon ál-vijir lón legközelebb terjesztve, mintha a kisded-.• nevelő egyesület meJyen tisztelt elnöknője Korn P. A. ur előtt akként nyilatkozott volna, n miként „zsidó kiadedovodá-"t feállitani nem ''skurnak: ezen hir terjesztésével Koro P. A. ur ü^vidoltatván, a hivatalosa.! eszközölt kihallgatások nyomán indíttatva érzem magamat kinyilatkoztatni, bogy Korn P. A. ur ezen vádat vi.s4Zautasitván, rágalomnak jelenté ki, és meggyőzött, hogy ily nemű nyilatkozat senki : ¿ital sem tétetett. Ezen álhír terjesztése tehát a • itttded nevelő-egyesület üdvös működése elé, .''nem tudom ki által szórt nemtelen lett —és kez .dője érdemlett elitélését a nemes közönségre hiúzom. Teljestiszlelettel Bflus József s. k. polgár-inester.
Nagy-Kanizsa város tanácsa és iskolaszék legújabban a leánynevelés teréh ér-il^tl hiányok javításával kezd foglalkozni. Az e téren felette érzett hiányok miatt készséggel üdvözöljük e törekvést, legfókép pedig az e tárgyban javaslattételre kirendelt albizottság azon megállapodását, hogy a nőnevelés? ügyet Nagy-Kanizean akként véli legjobban elömo^di''.-* hathi, hu polgári leány tanoda állitatik fel. A tíu polgári iskola altal elért eredmények a leg-utóobi nyilvános vizsgákon, mindenkit raeg-v Jephetek és meggyőződhették ezen iskola életrevalóságáról, hasonlót remélve egy polgári leányiskolától, országosan elhanyagolt nőnevelésünk, legtókép pedig ezen vidéké nevezetes jótéteményben részesülne. A bizottsági megállapodásokból tudomásunkra jutott el ven. bői közöljük, hogy a bizottság szükségesnek latja a tantervbe felvenni a neveléstant éa a frauczia
-ii. .
..''rajta a halálra talált vagy örökös fogságra, ,, mélyen a tengeralatti boltokban vagy lenn az
ólomfodelek alatt, j, • .. E hídnak ajtaja feketén bevont szobából , nyílt, melyet eleven siruak mondhatnánk ; a j jól te vő nap sugára ide nem hatutt suha, abluka .. nem volt; közepe táján emelvény nyúlt, s azon • egy asztal fekete posztóval borítva állt. melyen .egy kereszt, halálfő s homokóra látszottak: négyágú lámpa világitotta a síri hézagot. így _ nézett ki a szoba, hol a rettegett tizek három elnöke ült s hozott Ítéletet egéaz Velenezére s mindenkire, ki annak határiba lépett, személyválogatás nélkül. ''
így látjuk őket jelenben mint annyi , authomatot ülni sötét karszékeikben*, csak szemeik világítottak álarcz&ik alól; volt valami ., vérfagy laló az égéit jeleneten. A lámpa csen -. desen égett, a harmak egyike felkelt s kezét a mellette levő törvénykönyvre helyezé s halk, , de érthető hangon mondá: — „Ricordate vi
povero moliuiro!* v . Azon emlékeztetés, melyet e szavak fog-. fialtak magokban, minden vizsgálat előtt elmon-\ datott az elnöktől, a egy elhamarkodott ítéletre . .vonatkozott, melynek egy szegény ártatlan . pjolnár iőn áldozatja. m
_ . Mindnyájan kebleikre hagvák hanyatlani fejőket ; azután egy csengetyü hangzott, s ál . arezos férfiú lépett be . . ." sat- sat.
A sok rémületes dolog után nagyon jól ¿.¿fett e palotából ismét a szabadba jutni, s még vfeiposdygó.kék ég alatt is sokáig elfoglalták v képzeletemet a setét mult jelenetei. 4í ai: Délután az Aeademia . della Bel le Arti j. elsőrangú kép-gyüjtemenybe mentünk, mely ■emzeti Intését az Olaszok egyik főbQsxkesége, — •gyűjtemény alapos megtekintésére legalább
nyelvtant — kikivánja terjeszteni a történelmi
oktatást — és a családi, örökösödési, egy szerű kötelmi jogok ismertetését. (Figyelemmel fogjuk ez ügyet kísérni és még részletes- bbon ii hozzá bzólnnk. Szerk.)
— A temető-gondnokság (eddig nem tudtunk létéről, mert temetőnk a legszebb gondatlanságra mutat!) a niráaók részére lakásul megvette a Szt. György vári ntezai legutolsó házat, mely vétel a tanács jóváhagyását is meg nyerte. A temető rendezéséhez kezdésnek ez is jó, lefz talán a temetőben állandó őr, nehogy a családi kegyelet tárgyai a síremlékek tovább rongáltassanak. és a nholtak országa", koborló cselédek, csavargók büntanyája legyen.
— Az uj vadászati adóról szó/ó törvény. A belügyi- és pénxügyi ministerek által julius 25 én kiadott, s a Budapesti közlönyben közzé tett rendelet értelmeben auguslus hó 1 jén lépett életbe, az illető folyamodványok a helybeli városi hatóság utján Z-ilamegye alispánjához intézendók.
— Lapunk előbbi számából teledékeny-ségből maradt ki a felelős szerkesztő signatura ja.
— A nagy-kanizsai önki. tüzoltó-egy-iet parancsnoksága által kővetkező sorok avil''
vánitására kérettünk fel: A «Zalai Közlői.*«
•••
ől-ik számában közzétett f. é. junius 3 ki nagy-gyűlési határozatok 3 ik pontja szerint Nagy-Ferenci ifjú, mint kötelesééről teljesen megfeledkezett tag — kinél a szabályszerű bünte-esek u. in. titkos és nyilvános intő megrovás már hasztalanul alkalmaztattak — a működő tüzolto-testület kebeléből kizáratik. Saj náljuk, hogy ily hamar kelletfaz emlitett nagy-gyűlési haiarozatot végrehajtanunk és kivánjuk tiszta szivünkből, hogy hasonló kényszerhelyzetbe többé ne hozassunk. 1875. julius 29-ki üléséből. , A parancsnokság.
— Ritka kor. Julius 27-én reggel 4 órakor Szombathelyen ^zeiestei Khon Kálmán i 12 éves korában meghált. A n.-kanizsai Weisá család rokona voit a napjai ukban ritka kort ért
tisztes agg.
— Sümeghen egyik furcsaság a másikat éri; az egyhangúságot iparkodnak vel''ink oszlatni az özönnel érkező művész, bűvész és tudja ég minek nem czimzett hősök ; nyeldel-vén a tüzes kóczot, ezrivel pókodve a sok gombosi üt, egj forintból akár húszat pödörvén elő, az előadás után mégis azon panaszkodva, hogy a bélyegpenz is alig jő be; de nem is csoda, ma már egyes munkakerülők azt hiszik, ha ügyes kártyakeverők, már elég érdem, hogy a közönség tiszteletökre összefusson, zsebjeiket bankóval tömje, fezen túl volnánk, de a f. évi julius 24-én felfödözöttet minek nevezzem ? nem hangoztatom: .Ubrik Borbála,* czim^zze el az olvasó tetszése szerint. Jelzett napon a já-rásbirósági börtönőr által azon feljelentés tétetett, miszerént a belybeli pandur-laktanyán egy mellékfulkében nő van elrejtve; rögtön történt vizsgálat után a tény szomorú valójában igazolta inxgát; ugyanis Schmied János ioglár tizedes szobája mellett levő kamraban ott találtatott a t*zedes valóságos neje majdnem egészen mezitelen, undok férgekkel lepett testtel; megjegyzendő: Schmied foglár c*ak julius hó b ika óta van Sümeghen, a nő roncsolt kinézése elienben hosszas szenvedésre ad okot következtetni; e szerént ó ssját nejét más eltesebb asz-szony végett, kivel él, ily módon akarta az ár-
három nap igényeltetnék olyau egyént értve, ki a festészet elemi ismereteivel bir. Nehogy a tisztelt olvasó szemembe találja mondani: „ne tovább a kaptafánál", röviden érintem a leg jelesebb müveket. Fénycsillag e gyűjteménybe Tizián „Mária mennybemenetele'', ugyanattól a „»irba-tétel", Tin''.oretto „Szent Márkus*a, Giovatini Bellini „Ernausi vendégsége", Verő ueze Pal „Jézus a Ltvi házába"sat. sat. Nekem különösen tetszett egy óriási kép, a „kanaáni menyegző" (a festőre nem emlékezem), ez oly térin «-szeles, hogy sokan egészen a képhez mentek megtekinteni, ha váljon kép-u ez. avagy élő alak ?
Innen a gondolán a Giuvaoelli herczegi palotába mentünk, leírhatatlan pazar fény, a legszebb müizlés, a modern festészet — szobrászat remekei vannak itt felhalmozva, az előcsarnok és főlépcsőzet carrarai márvány s mozaik mindenik ajtó egy-egy műdarab. A termek nehéz selyemmai kárpitozvák, s a csillárok a velenczei crystall legszebb példányaiból válogatva. Ilyen lehetett a maga nemében néhány század előtt minden nobili palotájának belseje. Azután megtekintettük a Kioltó hidat, mely építészeti coloss Velencse egyik legnagyobb nevezetessége, lévén e hid ivezetén 24 bolt, a róla a kilátás,gyönyörű. Nagy élvezetet szerzett a mozaik és üvegtárgyak gyárának megtekintése; ez iparágban Velencze az első helyet foglalja el; bámulatos, hogy a gyermekek mennyi ügyességet tanúsítanak. A legszebb tárgyak potom pénzen kaphatók.
Május 6-án. Hogy ódonszerü régi palotát is lássunk, elmentünk a Pes*aro palotaba. Minő nagyszerű előcsarnokok, lépcsősetek, márvány-erkélyek s mozaik padosatok fogadtak bennünk. Istenem, minő hatalmas és gazdag lehetett a
nyékrfUfba küldeni. SchmieJ Alsó-Lend*iról jött Sümeghre -y az asszony vallomása után, már ott űzte méltatlankodását, rejtve tartotta, éheztetve, és gyakran ütlegekkel traktálván ót. A szerencsétlen a scolgabiróság rendelése folytán azonnal ápolás alá helyeztetett, férjeért pedig foglárok mentek, ki épen a vidéken volt ki-küldve: a satrafa pedig, ki éltes létére a tizedes szerelmét képes volt megnyerni, előlegesen hűsre tétetett. A nő lengyel származása, va lomása szerint első férje egy főhadnagy volt; jelenlegi kínzója az időben Lengyelországban mint őrmester szolgált, özvegy állapotában hozzá ment nőül; de kedvező bánásmódban nem igen részesítette soha, sőt egyszer el is ment tőle, de akkor — állítása szerint alezredes bátyja ismét pénzzel segítette, igy ismét visszajött hozzá, és általa már régebben kinoztatik^zegény asszony kimerült a szenvedésben, mert menekvésre kísérletet sem tett, holott rejthelye ablakán rácsozat sem volt, könnyen menekülhetett volna, azonban amint mondja, férjétől télelmében nem mert kiáltozni, vagy segélyért esedezni. A többi foglárok sem jelentették eddig, m^rt káplárjuk szava szerint hitték állítását, ki azt mondá, hogy egy őrült rokona vau a me1 lék kamrában ; különben a bővebb vizsgálat többet fog kideri teni. Mindazáltal csodálnunk kell, hogy miként tartbaJLépen egy foglár, aki több társával szokott lakni, ily soká kinró helyen nőt. Ugy látszik egyik kék gatyás a másiknak nem akar ártani.
— Egy vidéki magán leányintézet kóréból. Győrött, Petz Vilma magán leánynevelő s tanintézetében, — mely a vidék legjobb hirü nevelőintézetei közé tartozik, mint ertesülünk, mait csütörtökön tartatott meg igen szépszámú díszes vendégkoszoru jelenlétében az evi nyilvános vizsga. A vizsgán, mely délelőtt kezdődött s délután a felsőbb osztályokkal folytattatott, Zerpák János prépost-kanonok s megyei iskola tanácsos ő nagysága elnökölt: jelenvolt a kir. tanfelügyelő, továbbá Balogh Kornél városi volt főispán, Karsay Sándor superínten-dens, a megyei iskolatanácsnak s a helybeli főgymnasium tanári karának több tagja, a nÖ-veudékek szülői, köztük a vidékről B e 1 u s József nagy-kanizsai polgármester, B a r-c z a Bálint földbirtokos Veszprémmegyéből Guóth Gyula vasmegyei földbirtokos, a városi iskolaszék több tagja, számos tanügybarát s nagyszámú előkelő hö''gykoszorú, szamra mintegy 90. A növendékek, mind a: alsó, mind a felső osztályokban, minden egyes tantárgyból szabatos, értelmes feleleteket adtak. Szinte öröm volt hallani, hogy a felsőbb osztályokban a többek közt a magyar irodalom történetből, a természettanból, a számtanból különösen a méterrendszerből, a magyar történő lemből a német és franczia nyelvekből mily szép, kerekded feleletekkel tűntek ki a növendékek. A tanítói személyzet, köztük az igazgatónő, továbbá Petz Irma, Hertelendy Giz.-la, Blaha Constance, Bóka Károly, Zeichmeister István, hivatasukoak szép eredménynyel feleltek meg. A sok házi dolgozat kőzött láthatók voltak a növendékek által készített térképek is, melyek a biztos helyismeret megszerzésere a földrajz hoz kitűnő módszer gyanánt üdvözölhetők. A rajzok, Turcsányi Adolf rajztanár vezetése mellett szép előmenetelről tanúskodtak.
M»i mmUM, A**ir«*a *gy*erü kötéstől s a legszükségesebb házinői munkáktót, egész a finomabb fehér hímzésekig, egy egé«z külön termet foglaltak el, Ízletes felállítással a a nóvilág révéről nagy tetszést nyertek. A vissga ének és-tornával végződött; az éneknél % növendékek kettős hangú kardalai, néhány kettős és magány dal, gyönyörűen sikerültek ; a tornászat pedig,a melyet zongora kiséret mellet ftz igazgatónő maga vezényelt, arrél győzte meg a közönséget, hogy ezen testgyakorlat » leányoknál amily illemes, ép oly jótékony ha-| tásaal is van a test egyenes és szépen való hordozásának kifejlesztesére. Az elnök végül teljes elismerését fejeste ki az igazgatónő s a tanári személyzet buzgó működés«, valamint a tanit ványok szorgalma és a vizsga szép sikere fölött. Befejezésül a növendékek részéről elmondott köszönő zárbeszédek után az egész közönség az igazgatónőt lelkesen megéljenezte, aki mégha tott szavakban mondott köszönetet. Örülünk, hogy a leánynevelés terén a vidékeu is ily szép sikerrel működő nevelőintézeteink vannak!
— Kővetkező sorok közlésére kérettünk fel. Tisztelt szerkesztő ur! Hajós Mihály Alsó Lendva kerületi követjelólt ur pártja részéről a „Zalai közlönybe" küldött nyilatkozatra vaa szerencsénk köveikeső helyreigazítás közzétételere felkérni: Czigány Berta ur a f. évi jul. hó I&-én Mura Szerda helyen megtartott g) ülés alkalmaval, e gyűlés ad hoc elnökének válass tatván meg, helyét jogszerüleg elfoglalta, • & mura szerdahelyi gyűlés elnökének jogszerüleg irta magát alá Ennyit kívántunk megjegyezni, a nélkül, hogy a többiekre vonatkozólag czélboz nem vezető polémiába bocaátkozni a szabadelvű pártérdekében czélszerü, megengedhető eljárás nak tartanánk. Kelt Alsó Lendván 1875 julius 25. Smodics Elek kerületi alelnök. Wranna Frigyes. Grahoveos András.
I — A függetlenségi pártbeliek folyton . utazgatnak Zalamegyében; ma aug. 1-én: Ver-! hovay Helfy vei Balaton Fürtfíen tart beszédet, hétfőn Tapolczán; Simonyi Ernő Szederkényi | Nándornál Szent László-Egyházán, hová a búcsúra ezrivel jő a nép. Madarász József többad magával a letenyei kerületben madarász, Tu-boly Viktor Farkas Öyörgygyel a csáktornyai kerületben, Gaál Endre a keszthelyiben; a ka nizsai, lendvai és baksai kerületben egyáltalán nincs hajlam a függetlenségi pártiakhoz való | csatlakozásra, a többiben is igen erőltetett, népünk belátja a helyzet nehézségeit s inkább ssor '' galommal a munkához lát, bizalommal viseltetvén as iránt, kinek meggyőződéséből szavazatát ígérte. A. Sennyey-pártiak teljes csendben 1 vannak és semmi komoly hirt nem hallani felölök.
— Gétyéröl czáfolatot vettünk, hogy ott sen Apponyi, sem Verhovay zászlója k« tűzve niucs, -a ezen urakat, ugy irataikat ott senki sem ismeri
— Sissovics beszéde Falk Miksához, - a fáklyászene alkalmával, jul. 17-én : — Me
lyentisztelt hazafi! Szeretve tisztelt képviselő jelöltünk! Midőn a keszthelyi választókerület szabadéivflpártja egybegyűlt, — kijelölendő azon féi fiút, kire a jövő nagyfontosságú ország gyűlésen képviseltetését bízná — a minden oldalról nyilvánuló közbizalom önhez, mélyen tiszt, kazafi központosult, ki egész életén át velünk együtt nagy költőnk szavait hangoztatá ■ 1 „Hazádnak rendületlenül, légy hive ób ma-
velenczei nemesség, mely ilyen palotákat tudott magának emelni .... A bútorzat, ősi faragvá-nyokkal teljes, a régi remek képek azonban — miut hallottuk — angol vásárra kerültek s most modern képek voltak kiállítva eladásra. Te mérdek titkos ajtó, kettős falu folyosók, hallgatódzó fülkék, sarkon forduló képek és tükrök — szinte odaképzeltem a néhai tizek titkos kémeit, kik leskelődve bujkállak eme rejtekekben. —
Most megtekintettükVelencze legnagyobb műkincseit: azaz a templomokat, S. Giorgio Maggiore, — Redentoré. S. Maria della Salute, Giovanni a Paola, Frarí, Gcsuiti, S. Stefano, Madonna deir Orto, S. Zaccariá-t. Ezek közt a Frarí templom megbecsülhetlen műkincsekkel bir, nevezetesen Canova Mausoleuma, mely as ujabb szobormüvek legszebbike közé tartozik. A Gesuití templom márvány művei világreme* kek, kivált az oltárszőnyeget utánzó mozaik bámulandó természetes. — A Giovanni a Paola templom volt a dogek temetkező helye, a legelső művészek versouyeztek a síremlékek kiállításánál e nagy férfiaknak méltó emléket emelni. E templom egyik oldal kápolnája 1867. évben a lángok martaléka lett — a kár megbecsülhetetlen s a művészet tekintetében pótolhatatlan.
As Arzenálból állítólag a legérdekesebb tárgyak elvitetvén, a meglevők közt csakis néhány régi fegyver és hajó érdemes a megtekintésre.
E nap legjobban kifárasztott bennünk eddigelé — örültünk, amikor estefelé Qaadri-nál aMarkuitéren fagylaltozva nyugodhattank.
(Folytatása köv.)
Virágok és tövisek.
— ÖMx-igjüjU: Jeavay Géza — (Folytatás.)
A házasaag roes telelés, embert, állatot megszelídít.
1 . ■
A férj békessége s öröme az asszony.
Ha a nők szeretik a munkát, a bün -nem tud hozzájuk férni.
A nő.becsülete erényben áll, a világ csak azt kívánja, hogy erényesnek látassék; de az igazi erény as, mely a valósággal s a közvéleménynyel megegyezik.
A nő soha sincs egyedül, a mult emlékei, j vagy a jövő reményei mindig vele vannak, ha I a jelen el nem foglalja.
A nők titoktartására azt mondják: a nő eltitkolja
azt. amit nem tud.
vége.
tozik.
A jó háziasszony dolgának soha sincs A téli idő s a női gondolat gyakran vál-
zik.
Minden gonoszság gyengeségből szárma
I
Aat mondj* bölcs Salamon: a vagyon és a gazdagság apai örökség; de a gazdagság mellett okos asszony Isten adománya.
(Folyt. kÖT.)
grar !« Válaattókerületünk ¿rtelrnoi or.nól m. j''H. xistonzáara találtak. — ön hajlandónak
pvilatkuzott megbízatásunkat elvállalni — éa hogy *L lesl leg}''en: választólk''öréVDwej:-pe''nui ozivei volt; eljött hozzánk, h »gy bizalomért bizalmat adjon — eljött, hogy politicai nézeteit választói előtt feltárja. Eljöttünk mi is, , «ahadelvflpárt válasstói, önhöz m. t. H., hogy örömünk, teljes bizalmunk ea Dagy liszteletünk-3ek kifejezést adjunk. Legyen üdvözölve kö-riiakbeu! Auibár m. t. H. ön nem e vidéket „evezi szülőföldjének, mi önt mégis e niai naptól fogva a mienknek tartjuk és szivből óhajtjuk, hogy ön körünkben ezentúl otthonosan érezze magát. Mi meg vagyunk győződve, hogy ön m. t. H., ki édes hazánk legsötétebb maltja aan, akkor, midőn nagy költőnk mondása izerint hazánkban:
r Menyasszony meddőségért eped ;
Szüle nem zokog holt magzat felett;
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni sok ideig!" (Tompa.)
mondom — akkor ön tollal kezében a haza védelmére kelt és a már-már csüggedőket a kétségbeesés mámorából felébreszté. — Ön. ki nem magyar ajkú honfitársainknak, azoknak, kinnek hazáért vur szivük, elmondja, mi baja a fczegéixv hazanak, im fáj neki. miért oly beteg;
— eltéved tekét pedig visszahozni törekszik » köziis anya keblere, fennen hangoztatván nekik: rNeiu akadtok bizonyára sehol ily édes gnvara;" — ön, ki egész életpályáján keresztül hazánk bű fia volt, az oraza^g; ülés diszét krpeite es ugy ott, mint a .»ajtó utján a hazának iniadig szolgált — ezentúl is e szegény *o kai megpróbált haza szent ügyéért iog élni, dolgozni s küzdeni. Meg vagyok győződve, hogy ily kipróbált balsorsban megedzett férfiú a jövőre nézve elég erős leend Magyarhazánk önállósága és függetlensége megőrzése mellett ¿nyagi erdekeit kitelhető módou elősegíteni. — Ez nagy, nehéz és terhes truuka! és hogy ön m. t. H. e nagy munkára érdekünkben vállal-kőzni szives volt, fogadja legmelegebb köszöne -tünk és szivünkből jött azon kiváuatunkat, hugy ónt m. t. 11. az Isten hazánk s kerületünk javara, díszére sokáig megtartsa, éltesse. — Éljen!
— Balaton-Füredre a 13. sz. iürdő névsor kimuiatasa azeriril julius hó 2í> rig 9U(5. f. számban 1373 fürdővendég érkezett.
— A keszthelyi községi népiskola név és érdemsorozata megjelent s beküidetett hozzánk. A négy ¿osztályba 287, a szinte négy leán y osztály ba 268, összesen 555 tanuló Mű ködoit 8 tanító, 3 tanítónő és 3 hitoktató.
— llővid hirek* Az országg} ülést nueg-nj itó trón beszédet Tisza Kál mán szerkeszti.
— Szegedváros tiszti nyugdijalapja 51,881 frt.
— Cholera eset Faddon és Abafáján fordult elő. — Faddon egy huszárhadnagy fürdés közben a Dunába fuladt. — Sós Pista hírhedt rabló agvonlőve találtatott. — Dobozi István honvédalezredes meghalt. — A pozsonyi szőlőhegyekben a viharok 100,000 frt. kárt tettek. — Gr. 8igra)'' Fülöp ivánczi uradalmaban egy cserép korsóban i*t>6 db. régi ezüst pénzt találtak. — Az ezüst árkeletpótléic aug. hóra 2u/0. — A vaskapu szabályozása az Aldunán 5—6 millió fo rintba kerüi. — A szászföldön —Erdélvben — ritka jó gabuatermea van. — Peruban egy szerkesztővel a rendőrök saját lapját megétették. — Lobkovitz herczeg szenvedélyes fényképész. — A Balatonban észrevehetőleg szaporodik a hal, mióta a szabályrendelet megtartatik. — A nagybajomi segély-egylet aug. 5 én tartja közgyűlését. — A budapesti tud. egyetem jövő tanévi rector magnificusa Dr. Than Károly lett. — A budapesti njeinz. színházban az előadások aug. 7 én kezdetnek meg. - Az athletikai klub jövő évre Bécsbe tervez gyalog versenyt, az idén még
/Tatába. — A debreczeni scinházat magánvál-
1 l&lkozóknak adják ki. — Az idei sardella-szü-ret rosszul ütött ki. — Gráczban egy borkereskedési bukott társulat 200 frtos részvényei árverésen 51 krért vétettek meg. — Egy morvaországi kőszén bányában beütött a villám, 14 munkás rögtőn meghalt. — Sebastopolban nagy földrengés volt, több ház megsérült. — _A pesti mészárosok casinót alapítottak. — .Önállás" czitnü uj biztosi tó-bank alakult. — Debreczen-ben 6különféle rendszerű aratógép versenyzett.
— A tan felügyelőségek ujabbi szervezés alá esnek. — Thaisz íóvárosi főkapitány nyugalomba lép. — A Csemegi iéle büntetőcodex egy »•nquetenek adatott át. — B. Öimonyi minister minden szombaton 4 órakor tart kihallgAtást.— A szerendi porczellángyár végleg beszüntette működését. — Kolozsvárott az athletikai club megalakult. — Jászberényben az indóháznál egy szinész egy színésznőt agyonvert. — Nagy-Váradon koma egylet is van. — Tabon egy 3 é»es lánykán egy koldusgyerek baromi erőszakot tett. -- Királynénk ő felsége már a sasse-totti tengeri fürdőben tartózkodik. - Flygare Carlen Emila irónő férje meghalt. — Wachtel tenorista New-Yorkba szerződött. — Pajor Ist-
szőllejében Székesfejérvárott egy 5 éves wőlőtőn 435 fürt van. — A fergetegek után a budai hegyekben uj tavasz vaa. — B. Eötvös Lóránt jul, 29-én vezette Mariénbadban oltir-ta Horvüh BftidiMr lenyit, Gizellát,«
kttéfct Kovács Zsigmond pécsi püipölv v-gezé-" — A budapesti zálogházban 8 milió frt. értékű ékszer van elzálogosítva, óra 72 ezer dcb. — ''l.Vopp<r elutazott egész családjával Gyórsziget-rúl, a macskazene 4 éjjel tartott, gyógytárát bérbeadta. — A delegatiók szept. 30-án ülnek ösaze. — Schulbof hazánkfia a 147 ik bolygó dot fedezte fel. — Rozsnyón a finanezok és pó rok k >zt nagy verekedés volt. — Kecskeméten ; a vörheuyhimlö erősen dühöng. — A kataszteri j munkálatok országszerte megkezdőttek. — Szto ezek József lett a Józsefműegyetem rectora. — Nyéki színtársulata a Szamos mantén hideg vasas tartalmú forrást fedezett fel. —
mert tanúságot tesz, hogy minő olcsón élhetett a király akkor Magyarországon. A levélke ugyanis az udvari szakácshoz van intézve és következőleg hangzik: „Kéoits nekem királyi lakomát hat személyre, ha mindjárt tizenkét rhenusi forintba kerülne is." Mit szólnának a megbízáshoz jelenlegi szakácsaink?
Tekintetes szerkesztő ur!
T. olvasói csodálkozni fognak ugyan, ha becses lapja hasábjain nevemmel találkoznak,
de az ügyet, melyben ismételten feiszóllalok, annyira fontosnak tartom, s a „Zala" cs:tk kedden jelenvén meg, kérnem kell, hogy soraimat közölni szíveskedjék.
Csak az utolsó napon jutoH véietlenül tu domásomra,bogy az utóbb itt időzött német színigazgatónak szinlapkihordója és mindenese (bár a kiadott szinlapon megnevezve nincs s az ,ar-rangé ur''-ök jótékony homályba burkolódz-nak) rsidó gyermekekkel ma vasárnap a „Zöldfa vendéglő* uagy teremében jotékony czélra (?) szinelőadást rendez. A választott darab se több, se kevesebb, mint Nestroy e czimü bohózala: ,Ein«n Jux will er sich machen.u
Nem tudom, kapuk-e ji illető rendezők a kapitányságtól engedélyt a darab előadatásárs, de azt tudora, hogy az izr. iskolaszék elnöksége e jótékonyczélu előadásról tudomással nem bír, b ha hatalmában állna, betiltaná.
Az egész előkészület ugy látszik teljes titokban történt.
Végig tekintve a játszó gyermekek névsorán, majdnem kivétel nélkül szegény szülők gyermekeit látjuk feljegyezve. Az ügyefogyott, értelmetlen szülőket alkalmasint azon babérok nem hagyják nyngodni, melyeketa téli előadás a gazdagabb szülők gyermekeinek horott.
Ez ügyefogyott szülők egy szinlapkihor» dónak esnek áldozatul, fel nem fogván, mily erkölcsi kár háramlik gyermekeikre az ily nemet darabok eiöadatása által. Csak hiúságuknak és kitűnni vágyásuknak kell kedvezni.
Foltéve, hogy a bejelentés rendesen megtörtént a városi kapitányságnál s a darab elő-adatását betiltani késő, bár ez a játszó gyermekek érdekében is jó volna, kik Nestroy nyelvét beszélni sem tudják, városunk lakosságának jobb része igen jól cselekednék, ha a mai előadást meg nem látogatná, s ez által indignatió-ját fejezné ki az ilyen kedvezményezések iránt, melyek egyrészt megerősíteni látszanák a vádat, melyet annyiszor emlegetnek a zsidók ger-manizáló működését illetőleg, másrészt az iskolás gyermekeket erkölcsileg rontják.
A jobb erkölcsi érzület nevében tiltakozom az ilyenek ellen, s fogok tiltakozni mindig és tiltakoznám akkor is, ha véleményemmel egyedül maradnék, a mit hinni nem akarok.
Köszönöm tek. szerkesztő ur, hogy so raimnak helyt engedett.
Történet! ja&ptár.
Augusztus 1. 1849. A cs. seregek Kun-Szent-Miklóson.
„ 2. 1797. Sz. Thíerry Amadé Simon, híres fir. történész. — 1849. Bem M.-Vásárhelven.
3. 1689. Sz. Bercsényi László Ig-nácz gr. a Rákóczy-forradalom fővezérének fia, utóbb fr. tábornagy. (Eperjes.) — 1866. halt meg Klauzál Gábor 1848-ban m. kereskedelmi minister s több országgyűlésen kitűnő követ, Ks-1 öcsin. — 1849. Klapka diáHal-tnas kitörése Komáromból. — Be nv M ed gv eae n.
p 4. 1849. A Komáromból kitört ma gyarók Klapka tb. alatt Győrt megszállják.
r 5. 184b. 2 p forintosok forgalomba tétetnek. — 1849. Szöregi csatavesztés
„ 6. 1806. II. Ferencz a „német császár" erimet letevén, az „austriai császár" czimet 7eszi fel. —
1848. Jellacsich proclamatiója a horvátokhoz a fölkelés iránt. —
1849. Bem Szebent beveszi s elveszti. — 18 49 Nagy Sándor in. vezér az oroszok által Debreczen-nél véres csatában megveretik.
„ 7. 1*49. Az oroszok N.- Váradon.
Lnttnhusáfl.
Bécs, jul. 24-én: 40, 31, Brünn, , 28 án: 2, 18,
85, 79,
74,
3,
2. 83.
0
Tisztelettel
HOFFMANN MÓR.
Vegyes liir.
— Sátka lakoma. A practicus amerikaiak a sáskákat is értékesitik, mert «szépen megeszik. Mirsouriban közelebbről lakomát rendeztek, melynél a sáska különféle módon elkészítve szerepelt az ételek jegyzékén. Volt sáskaleves, sáskás lepény, és sült sáska mézzel stb. Ez utóbbi élénken emlékeztet szt. Jánosra a pusz-
j tában. Ha ez uj étel által általánosan el''ogad-. tatnék, az országos csapások száma csakhamar ! megapadna.
— A földrengés déli Amerikában Cuenta városát és 18 körülfekvő helységet romba döntötte. A földrengés 15 mfnyi kerületre terjedt ki és általa több mint 10000 ember veszté életét a temetetlen hullák még hetek múlva is oly dögleletes bűzt terjesztettek a szerencstétlenség
: színhely e körül, hogy járvány fellépésétől le-'' hetett tartani, s még életben maraduk, kény-teleaek voltak elköltözni. E mellett még rablók lepték el nagy számban a helyet, akik minden értékes tárgyat zsákokban hordtak el a romok közül. Pampelonából katonaságot kellett ellenök kiküldeni, kik által számos tetten kapott rabló rögtön főbe lövetett.
— Aí drviz Déli-Franczíaország különösen Toulouse és környéke nagy részében iszonyúan pusztított, egész falvakat elsepert és több mint 3000 ember esett áldozatául. A károsultak részére Franoaiaországban eddig 4.033.856 franc adomány gyűlt össze, csak Páris templomaiban több mint 130.000 francot gyűjtöttek.
— Mdtydt király égy levélkéje. A ,Ve«z-prém- az Újlaki által épített Várpalotai" kastély leirását hozza, mely jelenleg a Waldstcin grófok tulajdona és a melyben Mátyás király nem egyszer időzött. Egyebek közt e leírásban Mátyás királynak egy a kastélyban őrzött sa-játkezüleg irt levele is omlitve van, a mely nem csak históriailagj de azért ii nevezetes,
z I e t
— „A* » n k e r* i875-ík évi június havi fl/-letkimutat*«*. — E hóban a támulatnál benyújt*-tott fis«regen 699, bevaüá« 1,366.226 frt. bi*to*iUnd<S 8»*.<xeggel éa pedig : 420 bevallás »81 363 frtUl halálesetre én 279 bevallás 484.863 fnul életeveire.
Kiállítva 13a 865 kötvény 714,253 frtt»! halálesetre és 2.r>4 kötvény 404.724 írttal éle''.e«»?tre ; összesen tehát 6l9 kötvény 1.11».977 írttal.
A havi bevétel volt lu2,6 ;9 frt haláleseti díj és ¡09.805 frt bctételekben, össxesen : 212.44Ó frt.
Halálesetekért kifizetett 47,698 írt.
Ex évben benynjtatott 3141 bevallás, 7,44.''«,599 IrtUl, *■* kiállíttatott 2846 köivény: 6,277,»9J írtul ; ugyan exen idnbeo bevétetett 1,414.222 frt; — halalesetekért pedig kifizettetett : 2-19,„64 frt.
A társaság működése kex.letétül fogva halálesetekért kifimetett 6,207,621 frt, és ax 1871—5-ik túlélési társulás vA»sjciatio) eredménye 5.22l,35.j frt vglt.
Szerkesztői üzenet.
1751. 11. Zákány. Ax itt hagyott tárgy nug van, a sxerkesztői irodában mindenkor átvehető.
1762. V. Keszthely. A kívánt szám megküldetett.
175.1. S Kecskemét. Intézkedtünk
1754. B. Keszthely. Ssives készséggel.
1755. E. Csáb rendek. Közölheti igen, de nem todjuk. mikor kerti! rá a sor.
1756 T Helyben^ Illetékes helyen tett kérde-íödés folytán értesithetjDk, hogy ax Ugy erélyes intézkedés alatt vau, s igy a csikk mellőzését jÓLak láttuk.
Érték 8« YáitófoJyam julius 31.
0*/» metaliques 70.85; 5w/0 nem*, kölcsön 73 90: 1860-ki álladalmi kölcsön —; baok-riszv. 9 30; hiteliutéseti részvények 218.— ; Londou 111.35; magyar földtehermeotéei kötvény 82.30; temesvári földtehermentési kötvény 80.75; erdélyi földtehermentési kötvény 81.—; horvát-sUvon földtehermentéai kötvény 84.—; ex üst 100.75; cs. kir. arany 5.24 Napoleond''or 8.89—.
Vasa ti menetrend
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizs&i időtmatató óra szerint,
/
indiai Ksuiiiisról
>: Kanizsai vaspályán ax órák pontosan a
mutatják.) Vonat hova:
szám Óra
205 Eszék, Mob4cs,Dombovár • Fiúméba 6 2)5 Mohács, Zágráb éa Domborárra 2
212 Budára..........6
202 | ..........1
204 9 •••••*•«•• 10 813 Szombathelyre (innét délután 6 ára
26 pereskor Bécsbe) . . 5 301 Bécsb« (Szombathely, Bécsujh. felé) 2
311 „ „ „ 10
303 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 201 „ „ „ Orácz ás Bécsbe 2
213 M ,. — ,, II n 11
helyi időt
Perc. Id5
2 reggel 32 délut. 17 reggel 52 délut. 37 estre
87 reggel 7 délnt. 47 estre 42 reggel 22 délut. 37 estri
[
216 206 218 203 SOI 211 314 802 312 214 90S 804
Érkezik Kanizsára honnét:
Mohács ás Zágrábból.....
Eszék, Mohács, Fiume s Oomborárról Fiume és Doaborárröl .... Budáról .........
Szombathelyről.......
Bécsből (Bécsujh. Ssombath. felől)
»»
Triesxt-
Gricaből, (Pragerhof felől) Bées Gi Icából _ „ .
4 1 9 4 1
9 10
4
10 4 1
10
8 regge^ 83 délut. 46 estre
17 reggel délut. estre
26 reggel 29 reggel 10 estvs 44 reggel
18 délut.1 18 sstvs.
51 23
Asfattss I til asfsttss 7-Í« 1875.
és heti- Katholikus nap- »lotestáus
uap
tár
31. XI. r. pünk. ut. — Kat er. Jesus siket gyógyít mPg Márk. VII. 31-37 — Pro 1. Kor. XII. 1—11. Ev. Luk. XIX. 41— Gftr. ev. Máté IX 27-33
naptár
1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5. Csütörtök : 6j Péntek | 7 Szombst
Cll Van. Péter Portiuncula István felt. Domokos r. Havi bold. as4z. Urunk szinvált. Donát, Kajétin
C. 10 Gertrúd Gutztár Lídia Domokos Áfra, Domit. Urunk azinvált. Kzjetán
m
lát át
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfi Lljtt.
illnden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-táplálék által.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Ezen kellemed egészségi-éteknek 28 ér ¿ta semmi betegség sem ellenszegalt és jónak bizonyult az felnőttek- é» gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden sryomor-, ideg-, mell-, tfldŐ-, máj-, "•»ngy-, nyákhártya-, légzési-, hólyag- és r«s«bajok-bin ^umAsodás, ászkor, tnellszorulás, kőhBgés, emészt-b tlenség, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyeu^e-ség aranyér, viskórság, l.iz, szédfilés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt l* ezukorvizd^a. búskomorság, Boványodás, csúz, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajka tejnél in előnyös bb. — Kivonat Ö0,0ü0 bizonyítványból oly
rseerne

bajok meggyógyulását ól, melyek minden gyógysssrfrsk ellentállottak és köztük Dr. Wurzer tanár, Bének« F. W. rendes tanár a marburgi orvosi «gyvtemsi^ Dr. Anpc''.stein orvosi tanácsos, Dr. Shorcland, Dr. C^mp* l.e.''l, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófin«, marquise de Brehau és több magasállásu egyénsk bi-zonyitváuyai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
Htfvidrevout kivouat 80,000 bisonyU-vanyból:
Dr. Wurzer orvosi tanácsos bizonyítványa.
Bonn, julius 10. 1852. RevalesciéreDuBarry számos esetben minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel használtatik hasmenéseknél és rérhasnál, vizelési be-tfgségekbeo, v«sebajokban sat. kőbetegségekben, a hogy cső lobot és kóros izgultságainál, dugulásoknál, a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen szert nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem ttldS-i-s légcső-sorv-dá.ban is. (P. H.)
Wurzer Rudolf, orvosi tanácsos és több tudós társaság
tagj«-
Winchester (Angolország) dec. 3. 1842. On kitűnő Revalesciére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és rizkórság hoaz-i>zan tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Mint 5a gyógyszere legjobb hatásának szemtanúja, azt teljes szivemből ajánlhatom
James Shoreland, 96. esr. sebész. Dr A n g e 1 s t e i n titkos orvosi tanácsos tapasztalata :
Berlin, május 6. 1356. A Du Barry Revalesciére kedrez5 eredményét és kitilnŐ hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. Angelstein, titkos orvosi tanácsos. 76,921. sz. bizonyítvány.
Obergimpern (Uaden), apr. 22. 1872, Betegem, ki 8 hét óta idült májgyuladásban rémitő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Reralescíére-je használata folytán tökéletesen meggyógyult.
Burkhart Vilmos, seborvos. ,
Táplálóbb levén a kútnál, 60-»seresen megkíméli a gyóayeser árát* felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél. ■ /
Pléhszelenczékben ''/, font 1 fr». 60 kr., 1 fodt 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font lü frt., 12 font 20 írt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szolén-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 2i-re 2 fit 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 frt — 283-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barrj da Barrj & Comp
¿ital, Wien, Walifiscbgasse Nr. a,
Valamint mindea város gyógyszertáraiban és fOsser-kereskedéseiben ; azonkirfil a bécsi ház mioden vidékre megküldi postai utalvány ragy utánrét melfcett. N.-Kaniz*án Lovák Károly gyógytsertárában-, Pesten Török JóssefnóI; Aradon Tones F. ¿s társánál; Debreczenben Mihálovits Istráb gyógyszertárában a kigyóhos ; Eszéken Dáv^i Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz,, Marosvásárhelytt Fogaráli Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Sőltz Rezső gyógy«., Székes-Febérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógy««-» Temesrárott Pap Jóaef városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon 4r. Haher A. gyógyfz., Verseczen Fischer Móricánál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyssertárában.
viOsl «
•) £ rovat alatt kösldttárt fslsl
ősséjet asa SmhÉ.

\
gépészmérnök.
KOTZÓ PÁL,
GAEKETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
«tXr.Ka kirnovúc rrr^r m o n era t fí Q c ú rr j <rár\£> it n m inf '' *
(1723—4)
sjánlja ezen hiroeTes gyár mezőgazdasági gépeit, úgymint: gőzmozgoiiyokst fa- »-» szénneii fútétre, valamint szalma fötéare, cséplőgépeket >5«-. ló-, <* ké«i erfire.
6sbss tisztító ftpefctt malmok uásin Pubhnann R.-től Berlinben, különféle fajta kiiflLó rostákat Trisíréket. konkoly, babó és zab tökéletes kiválasztására.
Eredeti GABRETT E. ég FIAI legújabb, könnyebb és olcsóbb sxerkexetfl sorretógépelt.
Árjegyzékek kívánatra bérmenten.
Osziftisztitó rostákat, fölülmulhatlanok a gabona tisztítására nyü hulladékoktól.
ÓHtauűaokat, réfaváfókst, szseskavágókat, különbőzö kat stb. stb. különösen:
üszögtől és egyébb köay. *««yságban esztergapad,
18a szám. tv
1876. /
(1743—3)
Árverési hirdetés.
|l AJulirt kiküldött bir. végrehajtó a polg. tk. rdtt. 403 §-a értel-mében ezennel közhírré teszi: hogy a nagy-kauizsai királyi birójág 919. gzáan végxés által Halastty Aladár t<Sts2erd*helyi lakA* ellen, Schvarcz Jánoa bomokkomáromi közgyám részere. 1494 frt 40 kr követelés vége« elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefoglalt s 2770 frt 50 krra becsült 443 drb. tokló, 380 drb. anyabirka, továbbá 7 drb vonósió és különféle szobabútorokból álló ingóságok nyilvauos árverelés utján eladandóky» minek a belvszinén, vagyis Tótsaerdahelyen alperes lakásán leendő eszközlésére határidőül 187ó-ik évi augnstus hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája kitüretett, melyhet a venni wándéko-z6k ezennel oly megjegyzésael hivatnak meg: hogy az érdeklett ingóságok eme« árverezésen, a polg. tk. rdtt. 406. íj a szeriut, gzükneg esetében a becsáron alal is eladatni fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, l«75-ik évi július hó 19 napján.
Háry István.
kiküldött bír. végrehajtó.
A
valódi
oras. »»ab. legújabban ő Felsége álul kiváltaággal kitüntetett, a* srvssl kartól Megvizsgált , » «»kere.nek talált eaerfélek^pen kipróbált titkos »aer a patkányok, búi » nezel ege rek vakaodok svábok teljes kürtiwár*. i«n«»lyet Hokfelé megpróbáltak hamisan ntánoani « árului.) hsmisitlan minonégben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Imre és V i l in o s urak,
kere»k®d?s£b
Pécsett Zsolnay
Kaposvárott: POLTTZER R. úr
en.
P e » « e n
kereakedé
(1644—13)
8CHNEIDER G. Lipót utrxai séken kapható. Egy nagy bádog I frt. ki« bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is ntáiwétei mellett gyorsan teljesíttetik
A szenvedő emberiség javára
körlünk több alább következő elismerő iratokat, raely a legtöbb bizonylatok az előnyös hatású
(1602-10) A valódi
WILHEL M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theáról.
Wilbelsi Ferencz gyógyszerésr. urnák Xeunkircbenben. * Hainburg, nov. 21-én 1874.
Tekintetes ar! Kötelességem önnek köszönettel tudtul adni, hogy ax öntől való Wilhelm-féle köszvény és csúz elleni vértiaxti.''ó thea engemet oly betegségbűi g)ógyitott ki, melynél már semmi más orvosság nem hasinált.
Az igazság bebizonyítására nevem s pecsétemmel ellátottan adom jelen iratomat, hogy 8 hónapon át napontai egy adag baszuálatával 7 év óta gyötrött ^
nehéz nyavalyámtól
megszabadított s már 14 hónap óta semmi visszaesést nem érzek.
Mások jóvoltjáért szíveskedjék ezen nyilatkozatomat kőzze tenni.
(P. H.) '' Berger 1 gnácz.
G. Z. 4218
Bizonyítom, hogy ezen iratot előttem, személyesen is ismert Berger Ignácz cs. kir. távirda-ösztalyvezetó llaiuburgban, sajátkezüleg irta alá. Hainburg, nov. 30. 1«74
(P. H.) Pa r a v i c i n i A n t. m. k. cs. k. j« gyzó.
y
WiibelM Feres« gyógyszerész urnák Neunkircl.enben.
Altenfeld, felső Ausztria nov. 30. 1874.
Az ön Wilhelm-féle köszvény és csúzelleni vértisztitó theája, melyet Hofstátter August ur linrzi gyógyszertárából ve*z»*k. nálunk igen sok jót tess, maga Niekl bámulja e thea hatását, én egv év óta használom és kösztenyém:öl megmentett s iileggyengeségfnii''t meggyógyitá, 3 paket használata egészségemet vissza adta, viob-iu fogadja eaért hálámat. .
Kram 1 Júlia, háxtnlajdonoi.
Wilhela Ferencz gyógyszerész urnák Xeunkirchenben.
Komárom, nor. 30. 1874.
Tekintetes ur! Legmélyebb köszönetemet frj*-zem ki. hogy oly szerencsés valék az ön Wilhelm-féle köszvény és c*úz elleni vérti&ztitó theáját megismerni. A mindenható Isten segitett e szerrel, 12 év óta szenvedtem, 8 évig fürdőket használtam, minden kenőcsöt használtam, de. a sok pénz és sok saeuvedés nem segített semmit.
. Még egy szer ezerszeres köszönet a jé tfceáért melynek egy hizbél ím szabad büayziai, sort az maga az orvoo.
Sokan kérdezték: mitól gyógyultam meg oly hamar, tHciotetes ur caimét soknak oda kellé adnom.
Kérem még, szíveskedjék 4 pakétot ezen Wilhelm-féle köszvény és csúz elleni vértisztitó theából_£jlldeni, melyet a városi kapitány ur haaználand. Kérem posta-utánvéttel kCÜdeni. Tisztelettel
Scbartner József, építőmester, Viz-utc»a 11%. sz.
Óvás a hamisítás és felcserél ós ellen.
t
A valódi Wilhelm-féle antiarthritis, antirbeumatikus vértizztitó-thea csak az első nemzeti Wlfbola-féle vértisztító-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Egy doboz 8 adafra felosztva, orvosi haaználat- és utasítással «Bátra 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
At.cs.. közönség kényeimére a valódi Wiibela féle astUrtbritls w aatl ki—stlkis vértisztitó tkea kapható :
Magy-fcaslzsán: Rosesberg Ferencz urnái. Zágrábban: Mittlbach ZsigmoatT; Kőszegen: Csacsinovits N, Keszthelyen: Rosenberg Ema-nuelnél; Kapronczán : Werli gyógyszerész; 3opronban : Wrchovssky: »«ombatbelyen: Püiich Ferencz gyógyazerézz, Szatmárit: J. Boosin
prógyaaerész ás Ssigetvárott: Grflnhut Miksa araknál.
Haszonbéri hirdetmény.
A pesti papnevelde kis-komáromi uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint folyó éri szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és Írásbeli zárt ajánlatok ntján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-től számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tolösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom. ^ A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bánatpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában megjelenni felkéretneí^hol a bérleti feltételek addig is
megtudhatók.
(1727-4)
Ae uradalmi tisztség.

''■O 0«
C
©
-O Ö.-C
i+r\ — ti « -
CD
es
S *« ^ •= s g i i < •=
£ ®5 ^ u >
<b «
fcs, N
™ H X
Sfí
© u < 9
tís
tm
ee q. C
-sí ^ £
a
4> Cí
a?
tr vz 0)
N
a
«3
M
u* c
2
u
vo5
Z> >
r §
"o ¿A
siá
■(eskórt) gyógyít levélt ''dr. Kiüixch aneczia-l lista Drezda. Wilhelms platz 4 (exelőtt Berlinben). Sok száz slkores eredaésy
Éppen most je lent meg aagyar
fordítása a hírneves, igen tauul-§g«nsJsk, tibetek, ságos könyvnek:
Az önmegóvás,
tanácsadó minden körbe li férfiaknak. Lasreotisstál
Boritékbá lepecsételve.
Számtalanszor bebizonyult segély és orvosi á-> a (26 éves tapasztslás
folytán!) a (16ó5—13
Gyöngeség!
állapotoknak afinemxó tagokban idegesbajokban a at. aéat a rongáló önfer tízes és faji klosapoogások követ kozaéayoaek. — Minden könyvárusnál, jelesül Kókay Lajosnál, Károly utczában. Ára 2 frt 30 kr ▲ közönség ó v a t i k bizonyos utánzásoktól éa majmolásoktól e könyvemre nézve, melyek a kö-
hirdetményem azóaz érinti le* Írásáig ia terjednek. Azért fi gyeljen mindenki arra, hogy köny. minden habozás n rem e r e d e ti 35-ik kiadását
Laaroatiastél kaphassa, mely egy 8 ad rét 20« lapos kötetet képez
60 boaeztaal ábrával acsélba metszve és a szerző névbélyegével van pecsételve.
Laurentius tanár.
Caak egy
kísérletbe kerül,
bogv áruim kitQaöségéról a bámulatos olcsó ár mellett:
127 kr!
mindenki meggyőaődjék. Vásznak. 1 50-rSfÖs vég, V4 széles, frt. 18.60 1 80- „ „ */4 ezórna-
vászon „ 810 1 80- „ „ „ csinvat-
vászon „ 8.10 30- „ „ „ kreász-
vászon 8.10 vagy bécsi rSfönként 27 kr. Selyem- és bársony szalagok. Fail- vagy noblesse-selyem, minden sima, legdivatosabb színekben, szí nes fonákkal, öt ujjnyi szélesség, bécsi rófe 27 kr., két oújnyi szélesek két bécsi rfif 27 kr. Egy pár fehér vagy csíkos hölgy- ragy gyermek-térdharisnya, a legjobb fajtából.....27 kr.
Egy pár férfi félharisnya . . 27 kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyempántlika-csokorral di-
sziue.......27
Továbbá fehér damasst-törfllközók, vásson ágyoemQek, nehéz lábszőnyegek, bu-tor-csinvat, háló- és cziczfUggönyök, ralódi szína perealinok, török háló-köntös-kelmék, barcbentek, rófön-ként 27 kr. (1597—19>
Q-y apja-rahakelmék. V« széles nehéz ripazek, Lusztredi gasterek, sima és Csíkos, mindenféle színben bécsi rófe
Egy legyezó akármilyen azinfl 27 kr Egy készlet fej- és mellcsokor bársony-pántlikákkal és rózsákkal diazitve . . . . 27 kr. ügy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós ssínö .• . . U7 kr. Sgy vászouzscbkendő . . . 27 kr. tigy vászon-asztalkendő . . 27 kr. Kgy tekenösbékahéj-fésa legújabb fajú......27 kr.
Egy kétféle fésa . ^. . . . 27 kr. Egy vászon- és slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egéssen fekete gyöngyökkel himesve,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china-esOstből 27 kr. Megbisiso k
zönaég elámitása tekintetéből még *s öaszeg beküldéae után vagy postai — • » ... atánvét mellett pontosan bejutnak
régre. Ámde, mel
élkttl rízszarétetoek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
kéretik a czég czímét eltenni, és ast ebetőleg jól emlékezetben tartani.
Házeladás.
Egy, két uIcaára néaó ház, mely 12 saáaalékot jövedelmez évenkint, legjobb hirnek Örvendő • 25 ér óta forgalomban levő sütödével bir, aa Qaletbeli visoxavonulás miatt előnyön feltételek mellett eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagy-Ka® i-z s á n, Magyar-utcaa, 592. sa. alatt a„Magjar Király« vendéglő átellenében. • . (1745—2)
Minták
bárhová ingyen é8
bérmentve
i
Angol
ébertaazting,
CZÚg1
fonál, files, stb.
UEI
és
W Ö I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Kírály-utcza 4!-ik szám
Csiriz,
fas ze g, előkészült riipő-iskkur.
(Lackkappen.)
,Czlpési inashoz.a
Géptú, selyem
és
czérna,
bélésvásznak.
Weissmayer M.-nél
N.-Kanizsán, a férfi- és gyermek-öltönyük és kehnek raktárában az idény elohaladottságánál fogva igen leszállított árak mellett azonnali készpénz fizetéssel (1732 -3)
végeladás
van.
A ruharaktár az „Arany Kprona* vendéglő átellenében fekszik.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér wad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden előbbkeld háznál található mert olj jó, mint az estist, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britannia ezüst as alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bresaler angol fémáraktáróban,
Bécs, belsőváros Schottengasse 9. sz:
Kávéskanál darabja lo, 15, 20,
25, 30, 40, 45 kr. - •/, tn-czat «0, 80 kr. 1, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evékaaál darabja 30,35,40.46, 50, 60 kr. - ''I, tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4.50, 5 frt.
Kés és villa párja csak 80 kr.
(ezQatnyelQ). — */, tuczat be. lói® c s a k 4 frt. Tbeaszüré darabja 30,40, 50, 60,
80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaaszkák evőeszköz alá Mt tuczat c s a k 2 frt 50 kr.
Tejástarté pohárkák ''L tucz. 2 ft. Asztslkesdé tárták 1. tuczat 2
frt 50 kr. ''
Bersszáré darabja 60, 80 kr. 1.
1.20 kr.
CzaksrWati dbja 80,90 kr. 1 frt..
Kéü gyertyatartó 60. 80
1.50 kr.
Gyertyatartók finom, nagy párja
3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt
kr, 1,
CSMSfe (desaert) erSeazkőt <1. tuczat 3 frt 50 kr.
fiyeratkkanil ''/, tuczat 1.50,2, 2.50 kr.
T«|Mr« darabja 60, 80 kr. 1,
GO, 1.50 kr.
Leves«eri darabja 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3 frt.
FeszUstsk valódi aranyozáaaal es esQsttel kirakva darabja 12, 15. 18, 20 frt. talapzattal.
Táleza darabja 8-'' 90 kr, 10" «.20, 12'' 1.50 14- 2, 16-2.50, 18- 3, 20" 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyisőgletü.
Tbeateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt.
2 Valamenayt ezlkk bámlatos eleié. _ Megrendelések a vidékről czimzendfik
a,
(1699—8)
angol fémáruk tár Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Mefreadsléssk s vltfékrél postafsréaltávsJ stásvsttsl sszkiziltstask.
. T*1».*1 ^ kívánja, egyes darabokat U küldhetünk,
hogy áruink kitünóséeéről mindenki előre is meggyözSdhessék. 100 frt értékű áru vételénél 10*jo árfeeogedé.
<r.
Wajdits Jóaef lap- és ByottUttlqdonas gjonujtó njoaása, Kacf-Kaaiate.
Hölgyek számára
igen haaanos a legnjabb • legnagyobb hatást előidéaett
szépitó-szer
osatr. császári és magyar kir. scabadalmaaott
Erzsébet-Creme
Dr. Rosenberg S.-tól az orvosi kar - de különösen dr .Zeissl M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen csélszerü ée ártatlannak találtatott.
Esen szer a Mr megőrzése a a legkésőbb korig tartó ifjú frwe^égbem tartására «solgál. Eltávolít napesurást, bórkiütege-ket, foltokat, vörhenjt, söt a ráncsok ie a gyakori használat által elUlnnek. Sainésandk • mftvésanöknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ara 1 t é g e 1 y ) y «1 l frt. 60 kr. Kaphatón feltaláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben VI.
iUhlga^e 6. Thttr 7. (1748-1)
Negy-Knniasá», BeieafbM kéé»urmiL
N
NAGY-KANIZSA, 1876. augusztus 5-éo 64-lk
Tizennegyedik évfolyam.
i
Qitotiii
3 frt.
(esi
:él evre.... 4 ,
jeCT«0 aTTe - '' Jtjgy nxftm 10 kr.
f
Mlrietsiak
6 hssábos petitsorba« c 7, muoditor 6 ■ minden torábbi sorért 6 kr.
XYILTTÉRBKN
loronKiLt 10 krsrt Ȏ-
-.cvDf.t fel
'' Kincstári illeték minden Xefr^e» hirdetésért külö Í 30 kr. fisetendő.
/
*
f~ ■ -l = _
$I lap szellemi ¿a Janyagi részét ületé kfts lemenjek, előfizetések, reclamatiók ut a mr-kesxtő-kiadóhox bér-meutTB mtésendók: NAGY-KA NIZ8A Takarékpénstári épület, ftldssint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el. ||
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
J
Késiretok tsmm nem kflldetnek.
Nagy-Kanizsa varas helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet", a „nagykanizsai kereskedelmi a »zalamegyei általános tanitó-testülef, a .Zala-Somogy gőzhajézási részvwíytársulaj s több megyei í
Metenkim kétszer, vasárnap- s csütörtökön/ megjelenő vegyes tartalmú lap<
s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár" városi egyesület hivatalos értesítője.
"3097.
87 6.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tőrvényszék részérói közhirré tétetik, hogy Saáry Vincze kir. közjegyző Keszthelyen közjegyzői irodáját Keszthelyen, fö utcza 51. számú házban 1875. évi augusztus hó 15-én nyitandja meg. Nagy-Kanizsán, a kir. tőrvényszéknek 1875. évi juiius hó 3l-ón tartott üléséből.
WLASSICS ANTAL,
kir. törvénysxéki elnök.
LOVÁK EDE,
kir. törvényszéki jegy só
\. * 2315
P. 1875
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. törvényszék részérói ezennel közhirré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Eger-szegen kanizsai utczában levő lakásán 1875. évi augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875, julius 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir. tvazéki elnök.
SKUBL1CS KÁLMÁN,
kir. tYSséki jegyző.
Pályázat.*
A zalamegyei tankerületben levő következő tanítói állomásokra pályázat hirdettetik :
1. A zala-egerszegi 6 osztályú polgári s kereskedelmi iskola 3-ik osztályának megnyitása alkalmából, a természettani tárgyak tanitására szükséges rendes tanitóí állomásra 800 frt. fizetés és 200 frt. lakbér
élvezete mellett. — Az ezen állomásra kinevezett tanitó a nevezett polgári iskola 1-ső osztályában egyszersmintaszám- és mértant is tartozik tanítani.
2. A zala-egerszegi polgári iskolánál megürült zene-segédtanitói állomásra 300 frt. évi fizetés élvezete mellett, mely az 1876/7-iki tanév kezdetével 400 frtra fog kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára a jövő 1875/6-iki tanévre felállítandó két osztályú felső leány-iskola megnyitandó első osztályában szükséges egy rendes tanítói, esetleg tanítónői állomásra a nyelvtani,történél mi és földrajzi tárgyak tanitására 550 frt. évi fizetés és 100 frt lakbérrel, és egy rendes tanítónői állomásra mennyiség és természettudományi szakra és a női kézi munkákra szintén 550 frt. évi fizetés és 100 frt. lakbérre.
4. Az alsó-lendvai 6 osztályú polgári fiískola 5-ik osztályának az 1875/6-ik tanév elején leendő megnyitása alkalmából a németnyelv, földrajz és statistika tanitására szükséges segédtanítói állomásra 500 frt fizetés 8 100 írt lakbér élvezete mellett. A rendkívüli tantárgyként szerepelő latin nyelvet is tanítani képes pályázó előnyben részesül.
A képviselési és egyéb okmányokkal felszerelt s a nagyméltóságú vallás s közoktatási magyar királyi ministeriumhoz czim-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél folyó évi szeptember hó 5-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későbben érkezettek nem fognak figyelembe vétetni.
Nagy-Kanizsán, 1875. julius 29-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
salsmegyei tanfelügyelő.
Perlak, 1875. évi julius 31-én.
Tekintetes szerkesztő ur!
<
A 62-ik számú becses lapjának mellékletén julius 24-éről keltezett — Nagyon tisztelendő Molnár István urnák nyilatkozatára szabad légyen pro ultimato imezt beiktatnom.
Ep azért, mivel jelen voltam a szabadelvű párt megalakulásánál, teljes meggyőződésből kellett nyilt kifejezést adnom a választók azon indokolt aggodalmának, melyet jeleztem, mivel ön akkori beszédje kebleinket mélyen megüzo-moritván, vigasztalást csak akkor nyertünk; a midőn körünk elnökének hathatós szavai után önt törpévé láttuk, de láttuk egyszersmind azt ia, hogy a beiratkozási iven oda irt valamit, ami egészen olvashatlannak tartandó viszonyítva ön egyébkinti caligraphicuu aláírásához. Hogy te hát ön általam meghurezoitatni szándékoltatott, ▼agy hogy rágalmaz tátott volna, távolról sem indokolt állítás, mivel én ön e szavaiból is: „Miért imánk mi alá előbb a kötelezvényt, mintsem a pénzt kezeinkbe kapjuk Vu elegendő alapossággal gyanakodtam, s aláírásával meg elégedni nem tudhattam.
Én tehát ön polgári jelleméhez épen nem nyúltam sértőleg, mert e tekintetben kristál becsületes egyéniségnek tartom önt, de pro-grammja» zászlóinak joliigéi ,za puk i pravien* igen megszomoritanak, mivel öntől az előtt igazán többet vártam.
Ön a szélső jobb pártot nagyon megsér tette nyilatkozatában, ha rágalomnak tartja azt mondani: «havalaki a Sennyey páitot személyével szaporítja," hisz e párt csak oly jogosított és országos párt, mint a szabadelvű, vagy a szélső bal; s ha ez így van, akkor ön a mi pártunkat s ilykép önmagát is rágalmazta, ámbár én ezen véleményében azért sem osztozom, mivel a pártok szabad létezését a törvény alapjából megengedettnek vallom.
Meggondolta-e ön, mi az: „za puk i pravien ? hát az eddigi képviselők nem a nép és igazságért küzdöttek?
Ezen felirat alkalmazása ép oly vesze delmes a magyar hazára, mint nyitott lapja valamely egyéni törekvéseknek.Mi ettől eltekintünk
és csak azt hiszszük, hogy a magyar pap is tartozik tisztelni a törvényt, s ha valaki tisztán papi szempontból fogja föl állását, akkor a pap és hazafi kettős fogalom közül as egyiktől meg-valnia kell, de ön ezt nem fogja tenni, mert én önben helyesen összpontosítva látom a kettőt, é* mindenek előtt derék hazafinak tartom, as után pedig jó papnak, s ha ön e feltevésemet elfogadni kész, hallgassa meg szavát őszinte barátjának, a ki becses személyével igen sokáig érintkezni szeretne, és ragasakodjék azon értelmi szivekhez, kik Muraköz meghasonlásáért különben örökösen neheztelni tudnának, egyszersmind pedig sajnálnák választói némelyikének azon hitét, hogy önt megválaastatáea esetére örökre nélkülözni fogják.
Elhallgatván ezúttal minden egyebet s táplálván azon erős hitet, hogy jelöltségéről as állapotok kellő méltánylásával ha előbb nem is, de a választás napján visssalép, csak azt tuda-tom még, hogy a capitoliumí ludak az ellenség közeledését elárulták.
Tisztelettel maradtam
LISZIÁK FERENCZ,
ssabadelvü választó.
* •
Jegyzőkönyv,
felvétetett Nagy-Kanizsán, a zalamegyei általános tanítótestület központi választmányának J876-ik évi jiUius hó 26-én tartott ülésében.
Jelen voltak:
Elnök: Hajgató Sándor, Nucsecz József megyei tanfelügyelő ur, Horváth Pál, Páros Endre, Récsey György, Morgenbesszer János, Rosenblüh Lajos, VeDüzel Rezső, Juhász Péter, Pongrácz Adolf, Lisztner József, Hoff-mann Mór, Rózsavölgyi Antal, Teesz János, Be-recz Imre, Szilvágyi Gyula és Németh Ignács választmányi tagok.
Elnök ur megnyitó beszéde után a múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
1. Hajgató Sándor ur mint a magyarországi tanítók H-ik egyetemes gyűlése által kiküldött 50-es bizottság egyik tagja, a választmány kívánatára kész előadni f. évi május 16.
TÁRCZA.
KOnyveimhez.
Lesújtva kell e peresbe tudnom azt, Hogy senkim sincs e földön, csak magam Kell kürdjek ; nincs ki oissta bánatom, Ki nyújtana egy harmatcsepp vigaszt
Ha seuki, senki, ki tanácsot ad, •
Bazditvs, hogy : „csak tűrni, várni keli; Csak türj előre és remélj, mivel Győrelmet ér a munka a est arat."
De rátok nések kedvea könyveim, 8 felejtem ast, hogy egyedttl vagyok ; Buvárlom, mit teremtettek nagyok : •
8 ast képselem, egéss világ enyim ....
Nagy ssellemekkel társalogva igy, felejtve less a sújtó jelen ; 8 égy biztató alak, hogy megjelen. Est súgja: .Munkád győzelmébe higyj !" .
Ah hagyjatok Is önső emberek, Hadd kflsdjek csak magamra, egyedül ; Nagy s»eUem*k essméit fegyverül Használva : még ha vesztek is, nyerek!
8 majd jöjjetek osztosni, hogy ha nyer, Akit gúnyolni nem resteltetek; Nem űzlek el, ettől ne féketek : Nem bossutállé e levert kebel.
8 ti könyveim, igas barátim, oh, A kiknek egyedül köszönhetem,
Hogy meg nem nutam gyötrő életem: Mit nyújtson néktek majd a háládé ?
Egy mentő gondolat 1 Minő ssegényesen Késtek ki. F4j. De kérlek, türelem I Ha csélt érek s több pénssel bir ssebem :
Beköttetlek mLadánnyit díszesen.....1
VÉGH LAJOS.
Hat hét Olaszországban.
i
Irta: Dr. Laky Kristóf. > (Folytatás.) Pádua.
Május 7 én. Kora hajnalban, még alig aranyozta meg fénysugaraival a nap Velencze márvány palotáit, mi teljesen útra készen indultunk a Piazzettára, hogy onnan az indóházhoz gondolázzunk. A becsületes Giuseppo gondolás (ki Velenczébe tartózkodásunk alatt leginkább hordozott bennünket), már a legbarátsá-goatbban sietett elénk, kérdezvén, bová teen-dünk kirándulást? S nagyon megszomorodott i amikor elutazásunkat megértette. Még egyszer régig eveztünk a Canal Grandén s fájó szívvel bncsnztunk el a tenger királynéjától. Hisz oly ■sép, oly fájdalmasan költői e váró*, népe pedig
Í''ó s a magyart mint édes testvérét ugy szereti... ^eltettem magamban, hogy Adria menyasszonyát még megfogom látni, tehát viszontlátásra!
Reggel 9 óra tájban Páduába érkeztünk, összes podgyászunkat reábíztuk a vasúti kapusra és siettünk a rendelkezésűnkre álló néhány óra alatt Szent Antal városát megtekinteni. Egéss Olaszországban igen csinos és kényelmes egylovas kocsik vannak, itt is egész sorral állottak, s egy kordovánképű kocsis fogatán áthaladva a Bacchiglione hidján s a körfalon a városba jutottunk. Ez ősrégi város valaha felső Olaszország leggazdagabb és leghatal mssabb helyei közé tartozott, egyeteme, mely Q„-Ík Frigyes álul 1238-ik évben alapíttatott, világhírűvé vált A nap melegen bocsátá sugarait, a földre, de es Pádua lakósait legkevesebbet sem bántotta; — ugyanis as utcsákban a há-sak mind ugy épüvék, hogy földsaintjak nyi-
tott ivsorokat (arcadokat) képeznek b ezek alatt van a járda mintegy másfél öl szélességben s ezeken beiül a kereskedések s kirakataik; a legnagyobb esőben megásás nélkül, — melegben pedig üde hűvösön lehet az egész várost ezen ar-cádok alatt bejárni. Igen sok olasz városban találtam e dicséretes építés módot. — Rendki-vüli tisztaság as utczákon mindenütt, a legkisebb-etemét azonnal felszedetik. A házak leg-többnyire ódonszerüek, a Velenczében már látott faragványos díszítésekhez hasonlók — ugy, hogy némely részekben csak a Laguna hiányzik, hogy az ember Velenczébe képzelje magát, — s ez természetes, mert e város sokáig állott a büszke velenczei köztársaság uralma alatt. A téreken nagy élénkség és vásár volt, s gyümölcsök és zöldségek óriási halmazokban — melyeket torokszakadtáig kínálgatták az illető csarnokbeli hölgyek.
Elsőben is sst. Antal templomát néztük meg (annál is inkább kiváncsi voltam erre,mert e szent az olaszoknak legnagyobb tiszteletében részesül, mondják, hogy az olasz, mikor ha* ragos indulata legfelsőbb fokát éri el, szörnyen káromkodik, leveszi fövegét — s a szenteket beleszámlálván, végül elkiálltja magát: ,Pá-duai sz. Antal téged kivesslek" s ekkor a föveget földhöz vágja s összetiporj \.)
A templom méltóságteljesen nagyszerű, 91 m. hosszú, 45 m. széles, 7 kupolyával 3 hajóval, 12 oszloppal, körül 8 kápolnával. A szentély mögött van sst Antal kincstára. Bementünk a sekrestyébe s ott engedélyt kértünk a kincstár megtekintésére. Miután 4 francot lefizettem, egy jámbor szerzetes feltárta az ajtókat. Roppant érték van itt felhalmosva as ereklye tartályaiban! arany és ezüstből egéss melisaob-
rok 8 a szent edények bámulatos nagyságú és ritka szép drága kövekkel ékesitvék. Az oltár, melyben a szent nyugszik,köröskörűi Sansovino, Tullio Lombardo sat. remek márvány dom bormüveivel díszítve, melyek sz. Antal csudatetteit ábrázolják.
Innen S. Giustína templomba mentünk, melynek óriási arányai, fekete-sárga-vörös márvány padozatja gyönyörű s különösen a portaié előtti széles lépcsőzet a legnemesebb ízléssel építve. Meglepő szép a sétatér, (Prato della velle, most piasza Vittore Emanuele II) ez nagy tojásdad térség, árnyas platán s egyéb déli fákkal, köröskörül többszáz szo-¿orra l,melyek Pádua legnevesetesebb fórfiait, kiválólag az egyetemi tanárokat s világhírűvé vált tanítványokat tűntetik elő. Nem messse vannak Dante és Siotlo márvány ssobrai. — Megtekintettük az egyetemi növény kertet,mely kitűnő gonddal van fenntartva s az exotikus növények temérdek ritka fajaival bővelkedik. Kellemes nyughely azon lúgos, a melyben a nagy Gőthe szeretett pihenni Lementünk azon kényes növények tenyésztőházába, melyet most is foly vást fűtöttek, de rövid ideig állottuk ki s dicsőséget. Ezután az ősrégi egyetem termeit tekintettük meg. Igen érdekesek a folyosók, melyekben a valamikor itt tanult polgárok esi-merei voltak lefestve, számtalan kitűnő magyar család czimerére akadtunk-,megnéztük azon dísztermet is, hol a tudori felavatások történtek. Ujabb időben e fokosat nagyon kőnynyen lett itt osztogatva. Nem messse egy épületben van a páduaiak mondása szerint, a világ legnagyobb terme, melyben egy óriási faló van elhelyezve, ráfogta as őr, hogy ime es a trójai faló(?), de nem hittftk el a becsülete« férfiúnak 1.........
és 17. napjain Budapesten megtartott 2 ik ren des gyűlésről azólo tapasztalatait. — Minthogy * Hajtató ur annak idején a nevezett gyűlésről a „Zalai Közlöny* 44. és 45. számaiban egész terjedelmében nyilatkozott, jelenleg a választmány H. S. urnák elismerést szavazván, az
ügyet tudomásul veszi.
2. A mult ülés határozata értelmében könyvtáraok ur a testület könyvtárában létező összes munkák czimeit és szerzőjét, hirlapilag közölte. — Tudomásul vétetik ée egyúttal tek. Bátorfi Lajos urnák, mint ki ez alkalommal is a fiókkörök részére több példányt ajándékozni
^¿Szíves volt, a választmány neki mint lelkes fctfff-^ ügy barátnak köszönetet szavaz.
3. Elnök jelenti, miszerint a „Balaton felvidéki* tanító-egyletet felszólitá, hogy tes-tületünkhez csatlakozzék, mirenézve Pap József elnök levele felolvastatván, kiderül, bog:y a nyugdíjazási törvény annyira elk^aerité egyletük tagjait, hogy annak feloszlása is varható. — A választmány ezen egész ügyet sajnálattal
veszi tudomásul.
4. Elnök jelenti, miszerint a Csáktornyái
tanítótestületet mind a hivatalos fiókkörré,mind pedig a szept. 23 ára kitűzött nagygyűlés érdemében, jegyzőkönyvi határozat szerint azonnal megkereste, mirenézve a mily örömmel adja tu domásul nevezett testület készséges nyilatko rátát, ép oly sajnosan említi az illető várostanács hallgatagságát,az elszállásolások eszközlése iránt kérelmező levelére, meiy hozzá mégjunius
15 én következőleg intéztetett. ,192. »«ám. A xalamrg-yei ilt. tanitótestiilH elnökétől.
Tekintetes városi tanács!
A zalamegyei ált. tanítótestület, 1«73. év őszén, az egyletből hivatalos testületté történt átalakulása alkalmával egyhangúlag elha-tározá, miszerint legközelebb, 1. 1875. sept. 23 ára egybehívandó nagygyűlését Csáktornyán
tartandja meg.
Midőn ezen elhatározásról tek. uraságto- | kat értesíteni szerencsém van, egyszersmind t testületünk nevében egé*z tisztelettel fel kérdeni '' bátorkodom s vaijon nem leend e Csáktornya n. t közönségének, 100- 120 számbani megjelenésűnk csak legkevésbé is terhére,a mennyiben a tanítók ismert szük anyagi helyzete miatt, az elszállásolást illetőleg csakis a jó érzelmű honpolgárok szives vendégszeretetére vagyunk utalva s hajlandó e a tek. városi tanács testületünk ilynemű előnyének 1, legfeljebb 2 napi kegyes eszközlésére!
Kizárólag népnevelési gyülésünk óhajtott elfogadását s általában nagyfontosságú ügyünket, — mi különben az egész nemzeté— hazafias pártfogásuk és nemes baráti hajlamukba ajánlani ezúttal magunknak alkalmat vévén, alázattal kérjük a tek. városi tanácsot, hogy bennünket ebbeli becses nyilatkozataval,miheztartás s további intézkedhetés végett mielőbb megörvendeztetni kegyeskedjék.
Kiváló tisztelettel maradtam, a tek. városi tanácsnak Nagy Kanizsán, jun. 14. 1875.
Alázatos szolgája :
HAJGATÓ SÁNDOR,
elnök.
Minthogy azon bizalom- és tiszteletteljes kérelem — nem tudni mi okbcl — máig is válasz nélkül hagyatott s e szerint egy mas, a testület s általában a tanügy érdekeinek előmozdítása körül különben is többszörös érdé-
Lett voina még néhány templom s gyűjtemény megtekintendő, de elhagytuk, nehogy Florencz, Roma, Nápoly előtt már megunjuk az ilyeseket, inkább néhány szép kertet nézegettünk meg s bucsut véve Páduatól, délután 1 órakor a vonattal Bologna-felé folytattuk utunkat.
> _
Bologna.
A páduai indóháznál igyekeztünk elkü-lönzöttcoupéba jutni, a sors azonban ugy akarta, hogy teljes számmal legyünk t. i. a szük rekesztékben tizen, — eleintén boazankodtunk, de utóbb megismerkedtünkutitársainkkal s ez nagy mulatságot szerzett. Öt tisztességes, — kövér, — sörösöknek látszó bajorral kerültünk össze, kik szintén felcsaptak touristáknak. Nagyszerű volt beszédjeiket hallgatni, eleintén csak sóhajtoztak, fohászkodtak — utóbb az olasznemzeti eledeleket szidalmaztál^ végre a kebel legkeserűbb panasza tört ki belőlük, szomorú megilletődéssel rebegvén, hogy 8 nap óta nem jutottak valamire való serhez !!. .. Pedig amint jegyeikből láttam, ők is egész Olaszországot szándékozták beutazni. Szegények., mi lesz belőletek,mire ismét megláthatjátok Münchent ? !.. Szép, termékeny, legtöbbnyire róna vidéken haladtunk át, tekintélyes városok mellett. Sajnáltuk, hogy időnk rövidsége folytán Ferrarába tssm szállhattunk ki. Mintegy 5 óra tájban megérkeztünk Bolognába. Egyike ez a''legrégibb és most tSTegnépesebb 109.000 lakóssal bíró városoknak Olaszországban, fekvése majdnem sz. -bályos hatszög, jó karban lévő körfalakkal, a hosszú egyenes utczák mint a kör sugarai oly-képen a város központján jönnek össze. A Pá-dua dicaérőleg említett arcádok itt is általánost Nagyon feltűnt, hogy roppant sok fodrász-borbély termek vannak, a melyek elegantia,
meket szerzett városhoz kellene fordulni, mit most már az idő rövidsége sem engedne, a választmány, ily nem reményit figyelmetlenség következtében, — mihez hasonlót e vendégszeretetéről nyesés szép haza alig mutathatna fel, — a közgyűlés megtartását ez évről is kénytelen elhalasztani, miről a megállapított tételek kapcsában a fiókkörök azzal értesíttetnek, hogy nagygyűlés hiányában azokat saját kebelükben ponton kint megvitstván, hozzászólásuk eredményét még ez évi oktober vagy november hónapok folytán a központhoz egy bevetés, ugy általános testületi határosat kimondhatás végett beküldeni ne terheltessenek.
Végül a választmány kijelenti: ha tán e hallatlan s épen nem hazafias jellegű magaur tásnak a .Zalai Közlöny* egyik számában megjelent alaptalau s ép azért tán gúnynak magyarázható hirecske lett volna okozója, hogy az teljesen tudta és akarata nélkül közöltetett, s igy kétszeresen sajnálja, hogy épen egy oly város tanügyi hazafiaasaga s jó érzűletébs helyezett reményében kellett meglepően csalódnia, melynek ebbeli sziveségéhez először fordult (s ugy látszik utóljára is.)
5. Elnök bemutatja csáktornyai $£&itó-testület járásköri alakulásáról szóló jegyzőkönyvet, melynek különösen két pontjára van szerencsénk a következőkben válaszolni.: 1 Ör. Az alapszabályokból a segély pénztárt illető pont, minthogy a nyugdíj törvény szentesítve van, mind ez esetre''kihagyandó lesz. 2-or. Ason kérdésre: Miért hivattak fel barátságos uton a megnem alakult járáaíkörök a megalakulásra és miért utasíttattak épen a csáktornyavidéki tanítók ? erre a válasz nagyon egyszerű, ameny-nyiben a többi járások tanítói felekezeti jellegűek levén, mint ilyenek nem kötelezhetők az alakulásra, az utóbbiakra pedig egyenesen a ministeri szabályrendelet alkalmazandó, mely határozottan utasít.
G. Elnök utólagosan jelenti, miszerint Klein Dávid munkaképtelen pályatársnak se-gely képen a testület pénztárából 1 frtot utalványozott. Jóváhagyó tudomásul vétetik.
7. Elnök bemutatja an „aradvidéki ta-nitóegylel* „pontosatok á népnevelés érdekében* czimü röpiratát, melynek kifejtett mintáit a választmány, a megyei iskolatanács reformál tatására vonatkozó sorok kivételével, teljesen osztja és magáévá teszi s mielőbbi léte-süJését melegen óhajtja.
8. Elnök bemutatja a szűkebb körű bizottság által megállapított nagygyülési pro-gramm következő pontozatait:
1) Mult ülés jegyzőkönyve felolvastatik.
2) Elnöki jelentés.
3) Az iskolai törvények revisiójára vonatkozó pontozatok s azok kérelmezése.
4) Az iskolai takarékpénztárak kérdése. (Hajgató.)
5) Miként lehetne hazánkban a házi ipart legczélszerü''oben meghonosítani.
6) A felnőttek oktatásának mikénti alkalmazása.
7) Eötvös alap.
8) Az iskolaszékek és iskolatanácsok szervezetéről.
9) Miként lehetne a tanítótestületek közt tudományos paedagogiai alapon a tanítás a nevelés terén egyöntetűséget behozni, — összkap-csolatban a szakosztályok működeiével.
10) A méterrendszer ismertetése. (Ud-1 ysrdj.)
11) Az országos nagygyűlések helyének
kijelölése.
12) Egyéb indítványok s határozatok. NB. As indítványok írásban adandók be. Ezzel a gyűlés befejeztetett.
HAJGATÓ SÁNDOR,
testületi elnök, jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ,
te«töleti jegyxS.
szépség és kirakati kiállításra nézve minden más búitokat és üzleteket megelőznek. Az utczák sajátságosan kövezvék, az az: hosszába két lao szelei» nagy négyszögű kótáblákból álló vonalak vannak, melyek között ökölnyi nagyságú kavicsok vervék szilárdul a földbe — jaj annak, kinek ez éles köveken sokat kell gyalogolnia. A régi pompás paloták dacsára, meglátszik «• varoson is, hogy inkább hanyatlik, mint emelkedik. — Beszállásolván magunkat a szop. de dr:lga Hotel Brúnba, első dolgunk volt <vmint minden városban) a tájékozási kocsikázást megunni s áttekintést nyerni. Eczéi-ból a város melletti kishegyen lévő Villa Reile-ba hajtottunk, honnan a városra és környékére
— számos tornyaira igazán gyönyörű kilátás volt.
Május 8 án. A reggelinél azon indítványt tet!em, hogy a világhírű feide toronyra (Tőrre Asinelli) mindnyájan menjünk fel. Azonban kisebbségben maradván, L. Gyula és én vállalkoztunk, — meg nem báutam. de még egyszer nem mennék fel reá. E torony roppant magas, 83 m., ferdesége 1,05 m. Mikor az ember alatta áll, lehetetlennek tartja, hogy az mindjárt össze ne dűljön. Alant köröskörül apró boltocskák és műhelyek vannak; egy piszkos varga műhelyből vezet a feljárás. Tessék a legrossabb falusi magtárak ingadozó, helyijei közzel kicsorbult, némely kor eltöredesett lépcsőt deszkából képzelni — ilyen e torony feljáráss. Néhány szakasz után egymásra néztünk — ha folytassuk-e utunkat tovább is, de szégyenlettünk visszavonulni,
— tehát csak fellebbh Mikor a kösepe táján I lehettünk, a^sédelgő mélység, a lépcsők inga- ! dozása veszélyessé tette a hely retet, egy félre- ! lépés — némi elszed ülés s menthetlenül lezuha- { nőnk a mélységbe... Végre felértünk s az er- I
Helyi hírek.
— Több iskolai értesitvényt kaptunk, nevezetesen: 1) A kegyes-taniiórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai katb. főgymnasium értesítője. A terjedelmes kiadvány Tóth Jenő k. r. tanár urt.»l „A határozatlan egyenletekről" szóló igen érdekes, az illetőknek haaznos, de a laicusoknak bízón szára^rtekezésé. közli. Az ifjúság létszáma 314. Kitűnő 36, jeles 39, 1 rendű 181, II. rendű 40. Érettségire 31 jelentkezett, 1 betegség miatt elmaradt, 4 vissza-utasittatott, kitűnően érettnek nyilváníttatott 4, egyszerűen 22. — 2. ) A nagy-kanizsai polgári fiu-iskola harmadik tudósitványa, szerkesztette Teesx János igazgató. A tanulók létszáma 68. Tandíjmentes 20. Működött 7 tanár. Jövő tanévben az V-dik osztály is megnyittatik. — 3) A sümeghi kath. felekezetű főelemi tanoda ér-tesitvénye. Létszám 394. Brucker Alajos tanító urnák „Az írásu-ról tartott jeles értekezését
_közli. — 4) A csurgói ref. közép tanoda érte-sitvénye. Kibocsátá Bartalos Ödön igazgató. A létszám 121. Működő tanár volt 6.
— Brutalih tettet követett el E. József jul. 27-én a récsei uton; ugyanis K. Erzsébet kis komáromi nő Kanizsára utazván, felhívta kocsijára, ki az sjánlatot készséggel elfogadta; a rétségi gátnál E. behajtott az erdőbe s a kiabáló nőn baromi erőszakot tőn, ruháját összetépte, megverte éa 4 frt. készpénzétől megfosztotta. A nő ez esetet a nagy-kanizsai kapitányságnál bejelentvén, a tettes elfogatott, a nő pedig a kórházban apoltatik.
— Kerkapoly Károly, a tapolczai választókerület szabadelvű párti kép viselő jelelt« je f. hó l én délután tartá beszámoló- és pro grammbeszédét inposáns és lelkesült választók előtt a szabad ég alatt Balaton-Füreden. A ssép, dustartalmú éa könnyen megérthető példálóza-tokkal megvilágosított és fűszerezett beszéd — mely két óra, 10 peres hosszat tartott — többször lelt lelkesült „éljen" — kitörő „helyes* — „ugy van" — »igaz* felkiáltások által megszakítva. A követjelólt ur kíséretében voltak: Türr tábornok, Pulszky Ágost, Pap Gfrbor püspök és dr. Kovács Sebestyén Endre. A beszéd bevégzése után a képviselőjelölt ur nagy néptömeg kíséretében lovasra hajtatott át. — Ver-hovay Gyula az elvhü baloldal (?) képviselőjelöltje is ugyanazon nap délután, mikor Kerkapoly ur már választóival eltávozott, lartott programmbeszédet. Vele volt Simonyi János budapesti ügyvéd, as Ernő öcscse.
— Az elfogott sümeghi pandurkáplár, nem Alsó-Lendváról, hanem Letenyérót költözött át Sümeghre.
— A sümeghi lövész egylet a budapesti
kélyre kimenve, 2 angliust találtunk, kik óriási távcsöveken nézegették a vidéket. Volt mit nézni! Maga a város szabályos utczáival madártávlatban feküdt alattunk, távolabb a szép virányos parkazerü mezőség remek müutaival és catornaival, legtávolabb a havasok tündököl tek, közbe-kozbe kedves fekvésű városok é'' falvak fehérlettek ki as örökös lombozatok kö8 zül. Lemenve sokkal jobban elfáradtunk, min'' felfelé s a torony őrt, a becsületes vargát meg* kérdeztem, „valljon nem azokról nevezik e tornyot asinellinak, kit arra felmennek?" Ó na-0 ''
gyot nevetett s tagadólag rázta fejét, bizonyítván : mikép az átutazó angolok inkább meghalnának, mintsem a felmenetelt elmulasztanák • — Visszatérve a társasághoz — jó ideig nemi mertük elmondani, hogy mii jen veszélyes helyeken jártunk. Most megkezdettük a nevezetességek megtekintését Gyönyörű és ódonszerü a Piazza Vittere Emanuele, melynek közepén van a Neptun bronz szobra vizimftvekkel s remek vízi Istenasszonyok csoportozatával, kik a népnek emlőikből nyújtják a tiszta forrásvizet. E tért a pápák egykori palotája (XÍTT. Gergely óriási érczszobrával a homlokzaton) a Podesta palotája s a S. Petronio templom környezik. E templom 117 m. hosszú, 48 m. széles, kösép hajója hatalmas ivezetsorokkal, tok kápolnával, művészi szobrok és régi képekkel. — Igen ssép templom a S. Domenico, melyben Michel An-gelo térdelő angyal ssobra legnevezetesebb.Megnéztünk még 3 templomot, most is sajnálom aa időt, mert aemmi kitűnőét sem láttunk. Kárpótolt azonban bennünk az Academia delle belle arti, melyben már legelső rangú műremekek foglaltatnak. Én nem vagyok szakértő, de még isRafael „S t Ceoilxáj a" előtt, mintegy átvillanyozva állottad még. E kép azt áb-i ''
viskárosultak javára folyó évi augusztus hó 8 án saját helyiségében tánczcsal, díj lövészettel és dijtekété«sel egybekötött zártkörű mulatságot rendez, melyre kivülezimzettet és család, ját tisztelettel meghívja a rendezőség. Kezdete délntán 3 órakor. Belépti díj személyenkiat 5o kr. Felülfizetéeek és magánadakozások köszönettel fogadtatnak és nyilvánossá nyugtáztatnak. A rendezőség felkéri a nagyérdemű közönséget, miszerint a lövök és tekézők számára kiosztandó dijtárgyakhos kegyes sdimi. uysikkal járulni szíveskedjék E tárgyak f. hó 7 ik napjáig Sümeghre Székely Gusztáv úrhoz kéretnek küldetni. Kedvezőtlen idő e*> téré augusztus hó 15 én fog megtartatni. Réu letes tervezet a lövölde helyiségében fog kí-függesztetni"
— A csurgói állami tanitóképízdéb-o j az 1875/6. tanévre szeptember 28 - 30. nap. '' jain vétetnek fel a növendékek az 1868 évi
38. t. cz. 86. szakasza alapján. A felvételi vizsgálstok október l-jén tartatnak meg. Akár az állami, akár a Beleváry-féle segélyre csak a tényleg fölvett növendékek tarthatnak számot. a segély kö*tartásból és szállásdíjból, v»gy megfelelő ösztöndíjból áll; az ez iránti kérvény, hez keresztlevél, szegénységi bizonyítvány és az iskolai bizonyítványok melléklendók. Állami segélyért a képezde igazgató-tanácsához kell folyamodni (a képezdei igazgatósághoz, Csurgóra, Somogy megyébe czimezve.) A Beleváry-féle segélyért valláskülönbség nélkül bárki folyamodhatik a belső-somogyi helv. hit vall. ev. egyházmegyéhez (Nagy tiszteletű Mezey Pál esperes urhos Csökölbe, Somogy megyébe czi-mezve) Csurgón, 1875. jul. 31.Az igazgatóság.
— Hymen. Mikos Olga bárónőt jul. 26 án vezette oltárhoz Taródbázán báró Wei gelsperg Géza főhadnagy a 3-ik számú Károly főherczeg dragonyos ezredében. Áldás kisérje frigy őket!
— Balaton-Füredre a 14 ik számú fürdői névsor szerint julius 28 ig 968. folyó-számban 1470 fürdővendég érkezett.
— Boldogult V ik Ferdinánd királyunkért gyászisteni tisztelet a nagy-kanizsai ágostai hitv. ev. gyülekezet imaházában aug. l én tartatott meg, mely alkalommal Szilvágyi Gyula ev. lelkész ur kitűnő egyházi szent be szedet tartott, mely mind együázi, mind világi szellemben magasztos és megragadó hatást idézett elő a jelenvolt hallgatókban.
— Zalamegye évnegyedes rendes közgyűlése kevésbbé volt látogatott, s az első nap majdnem interpellatiókkal telt el. Főispán ur betegsége miatt azadályosva volt a sze mélyes megjelenésben.
— Szederkényi Nándor zala-eger szeg kerületi képviselőjelölt mult vssárnap tartotta programm beszédét Szent- László-Egyházán. Mocsáry Lajos szinte beszélt. Mindkettőnek elő adása hatást gyakorolt
— A Csáktornyái kir. törvényszék f. évi szeptember 30-án megszűnik, területének muraközi része a nagy-kanizsai, — alsó-lendvai része pedig a zala-egerszegi kir. törvényszékhez fog csatoltatni.
— Juranics Lajos kir. segéd telek-könyvvezető urat a kir. tábla 17.7 72/b. ü. szám alatt felmenté azon ítélet és bűnvádi eljárás alól, melyet a n.-kanizsai kir. törvényszék f. évi 467/b. ü. sz. alatt hozott,nem találván bünöe cselekvényt, mely jal. 29-én hivatalból ki ie bir-
rázolja, amint e szent h menyei zenét hallva, elragadtatással néz az ég felé, körül van véve Sz. Pál, János evangelista, Ágoston és Mária Magdolna által. Ah, e vászondarab él, érez, lelkesedik, a szemlélőt szinte elragadja.. . Mintha Ceciliával együtt hallgatná az angyalok zenéjét. ... Rafael nem hiába a festők királya, — as érzelmeket csalódásig biven vászonra lebellni ő tudta legjobban. Színezése oly különös, a többitől annyira eltérő, — hogy ezentúl müveiben a nagy mestert, mindenhol felismertem azonnal-Legtöbb müve van itt Guids Reninek. Szépek, remekek. De nekem nem tettszett bennük sz, hogy hatásvadászatért felesleges sok alakkal. — melyek a fŐtárgygyal történelmi s logicai összefüggésbe nincsenek — terhelte meg. Mar mi szükség volt egy-egy martyr képénél az ő (t. x. a festő) korabeli püspököts egyéb járo bor lérfiakat oda feetenie ?
(Folyt, köv.)
Virágok és tövisek.
— Őssaegyüjti : Jesvsy 6szs — (Folytatás.) A férfi önsésböl, a nő hiúságból szeret.
A férfiak inkább arra ügyelnek, hogy mit mondanak róluk, a nők inkább arra, hogy mit beasélnek felölük.
As élet e rövid földi kirándulás, egy kurta deeaemberí nap, örömeink csonkák, ew-lékeink romok, szerelmünk örökös vágy, í(iu'' ságunk egy édes sóhaj.
(Folytatása köv.)
dettetett, egyik réssröl Mm történt fellebben Örvendünk, hogy a 16 éves tisztviselő vissxa-adatott s polgári társadalom- és családjának; reméljük, hogy a hivatalába való visszahelyezés nemsokára meg is fog történni.
— Országos vásár len Nagy-Kanizsán
*ug. 9 én.
— A „Zala-Somogyi gőzhajózási társaság" által Keszthelyről Balaton-Füredre aog. 1-én rendezett kéjutazáaban kevesen vettek
rési. A hajó aug. 1-én reggel 6 órakor volt megindulandó. A vizállás Keszthelyen oly csekély volt, hogy ladikokon kellett az utazókat g bajóba szállítani. Innen a fellobogózott hajó mozsárágyú dörgések és zeneszó mellett Badacsonyt, Rév-Fülopöt, Boglárt, Szántódotérintve délután 2 órakor Balaton Füredre érkezett, hol ismét a viz csekély állása ladikokra szorította az utazókat. A kikötőnél roppant néptömeg várt » bajóra, kiket az érkezők száma — mint ar-czáikról lelehetett olvasni — nem elégitett. Másnap reggel 4 óra helyett 7 órakor indult vissza a „Balaton" hajó.
— A b-füredi „Annabál", melyet Kabsch vendéglős ur 2 írt beléptidij mellett rendezett, lenyes, látogatott és sikerült volt. A csárdásoknak - mi mai világban már csak luxus táncz kezd lenni — vége, hossza nem volt. A közönség igen jól mulatott, csak a pin-czérekre volt panasz, kiknek nem igen lehetett parancsolni. Hogy a úszta jövedelemből jutta-toit-e jótékonyczélra — p. a budai vizkárosul-tak javara, — a vendéglős ur, tudomásunk nincs róla.
— Jtlövid hirek. A philadelphiai kiállításban résztvevő magyarországiak részére a kormány 15 ezer forintot irányoz elő. — Monarchiánk 1845. a hadügyre 52l/a miliőt, 1869-ben 61 miliőt, 1874 ben 125 milió irtot, költött. — Debreczenben az akáczíák másodszor virágoznak. — A bécsi nemzetközi gabona s magkiál-litás aug. 23 és 24-én lesz. — Szabadkán egy éröttségi vizsgán megbukott tanuló agyonlőtte magát. — Az egyptomi alkirály 17 ezer francot küldött a budai arvizkarosuitak. — Krajnában egy sörgyáros a sörbe fuladt. — A nemet jour nalisták lü-ik nagygyűlése Brémában lesz aug. 21—24 én.—Badenben 5 ezer fajú virágnál több lett kiallitva. — Körmenden uj távirdaallomás nyittatott. — Székesfejérvárott a fiatalok egyletet szerveztek, tagjai luxust vivő nőket nem vesznek nőül. — Milán fejedelem Bécsbe utazott. — Mikó főispánt Borszék mellett rablók támadták meg, gyors lovai mentették meg. — Petőfi szobra 3 év alatt készül el. — A Körmenden állomásozó 76 ík honvédzászlóalj zászlójának felszentelése szept. 5-én lesz. — Kerczán Cnwoj-ka János főbe lőtte magát. — Szent-Gál községben 236 ház hamvadt el. — Gróf Széchenyi István özvegye jul. 30 án 77 éves korában N.-Cenken meghalt. — Kőnigsbergben két kötél-tánczos leesett a kötélről s meghaltak. — Egy német megolvasta 4 nőnek hajszálait, a szőkének 140,419, a barnának 109,440 a, feketének 102,962 és a vörösnek 33,740 hajszála volt. — Decrét pénzügy igazgató özvegye Ménfőn tőrrel szíven szúrta magát. — Bécsben a lóhus fontja 1U-19 ar. 3 hó alatt 944 ló vágatott le. — Kecskeméten jul. 1—15. közt 13164 vám mázsa baraczk adatott el. — A ránki fürdőben artézi kut fúratott. — „Vasárnapi Újság" Mátray üabor arczképét hozta. — Szibériát vasút fogja átszelni. — Miklóssy Gyula színtársulata a téli idényre Pécsre készül. — A földgömbön 1,396,842,000 egyén lakik. — Szatmárt egy 00 éves asszony életűntságből felakasztottamagat. — Kautz Gyula Ostendébe utazott. — A b.-lúredi színtársulat Veszprémbe költözik. — Somogy megyében athletikai club alakul. —
Angliában tavai vaauti szerencsétlenségben 1424 egyén halt meg s 5041 megsérült. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi julius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
K a
4
Pén*tár maradvány- 1875."
30-án......
Pénztár számla 19. Hitelezőnek. Betát számlának Váltó
Kölcsön , Előlegezés! . Bélyegilleték . Kötvény éa váltó kamat sz. Beiratási dij ,
Késedelmi kamat Költség Százalék
Házjövedelem .
Kintlevő kamat p ▼egyes
Lejegyzési dij ,
Betét kamat illeték , Házbér hátrálék .
Értékpapír m
Értékpapír szelvény „ Betét arany
t. f*
ft
KIADÁSOK : 16 Adós Pénztár számi.
1 Betét számla
I
| Kölcsön „
! Betét kamat „
Költség .
Kötvény és ráltó kamat sz.
B^ye*
Házjövedelem számla
Tiszti fizetés „
Előlegeiési t,
Betét kamat illeték a
Adományozási p
Értékpapír ,
Értékpapír izelrény ,
Ösztöndíj „
Betét arany „
565
91,154 50
120,764,63 68,860 7,617 12,292 2
8.416 48 116 9
25 1045
566
II
50
I
50
119
2 40
»
355 220 32 51 41,0«8 2*8 20
¡ 237,139
6-1,6ái 603,543
Pénzkészlet 1876. julius 31-én
összes torgalom. || 615
Vegy es hir.
— Takarékos életmentő. A napokban Te-mesvárott egy fakereakedő szolgája kilencz éves gyermeket mentett meg a Bega habjaiból, a gyermek atyja fia megmentőjét 30 frttal ajándékozta. Ez magán kivül volt örömében, azonban ugy látszott, mintha mégis nyomná valami a szivét Felszólítva, hogy mondja ki csak bátran ha van még valami óhajtása, azt kérte, hogy ne adják neki át azt a nagy összeget egyszerre, hanem intézkedjeuek ugy, hogy valamelyik korcsmában kapjon naponkint fél meszely pálinkát a míg bene tart.
— Tenger alatti vanU. Franczia- és Angolország közt. A franczia nemzetgyűlésben a napokban került szőnyegre a Franeziaországot Angliával összekötendő tenger alatti vasút engedély kiépítésére állami segély és kamatbizto-sitás nélkül adatnék egy Chevalier Michel, Fernand, Duval Ravul s Lnvalley Sándor urak által képviselt társaságnak, a mely kötelezte magát egy angol társulattal egyetértve a vállalatot sikerre vezetni és közös költségen fenntartani.
— Érdekes vallomás. Grand-Montrouge-
10 17 70 99 10
63
64
328 58 13 13
2
76 35 160(95 1,418¡G2 1,920 45
207,617 ¡04
ban Francziaországban a napokba» egy 85 éves
öreg halt meg, kinek vallomáaa egy eddig tökéletesen homályba burkolt történelmi tényt megvilágosított. Midőn 1883. november 29-én aa akkori király Fülöp LaiosaQuai-d'' Orsayon sétalovaglást tett, pisztoly lövés tétetett rá, mely azonban nem talált. A rendőrség legerélyesebb nyomosása sem vezethetett a tettes felfedezésére. Az emiitett öreg halálos ágyán bevallotta, hogy ő volt a merénylet végrehajtója. ''
— Három tatai lány rejtélyes öngyilkos- | •ága. Mult hó 29 én Triesztben az ottani gázin- I tézet igazgatójának Poionio urnák 16, 18 és 20 i éves három leánya széngőzzel vetett véget életének. Anyjuk, hosszas meg nem jelenétflk ál- I tal nyugtalanítva, hálószobájuk ajtaját feltörette | s mindhármukat egy a hálószoba melletti kam- i rácskában a földön üi ve élettelenül találta, előttük s a szoba szögleteibe kiégett szénhalmócskák. Temetésük roppant néptömeg kíséretében ment véghez egyházi szertartás nélkül, minthogy est az illetők megtagadták. Az öngyilkosság okát senki sem gyanítja.
— Honnan kerülnek a chignonok? Pár nap előtt a constantinápolyi görög patriarcha rendeletére, az ottani .Szent háromság* temető sírásóját elfogták. Már''évek óta a nappal eltemetettek hulláját éjjel fölásta, hogy ruháiktól és ékszereiktől megfossza, mire aztán ismét eltemette. — Leginkább fiatal nők hulláit szokta kiásni, — hogy hosszú bajukat levágva a fodrászoknak el»dja, a kik chignonokat készítettek belőle. A haj nyíráson rajta kapták és ennek következtében''hüvösre került.
78,430; 68 98.0-16''90 9,7*0!-8.744,80 52 16
^0
M>
16
20 17 15
Papírszeletek.
Meidingerben történt. Kgy utazó mesterlegéoy* utlev41hiány miatt a bíróhoz vezettek. Neve t Kantig. Kora ? Zwsnxíg Lakása ? Danzig. Erre a bíró dühbe jöti s odaint a zsandárnak : Fünfundzwanaig !
VI
68 18
— E lap 59-ik számában a papirszelet rovatában közzétett talányra, amely s következő volt:
„Ugyan kik lehetnek azok, ha fáklyát visznek, lassan mennek, ha tűz van, gyorsan futnak ?" Megfejtése : „Ödön vendégei."
(Ödön ur a tűzoltók vndéglő«* N.-Kanizsán.) Miután a sok megfrjtení akarók közt egy sem találta el5, ugy a kitett 25 szivar a tűzoltóknak rendelkezésére boc&áj tátott.
- V-ik Károly, ¿i tudvalevőleg több európai nyelven beszélt, következőleg nyilatkozott a nyelvekről : .Spanyolul csak az éggel; — olaszul a kedvessel; — francziául barátainkkal; — németül a katonákkal; — angolul a libákkal; — magyarul a lovakkal; és csehül csak az ördöggel kellene beszélni."
— Egy nagynéne biztatá kis unokaöcsét, hogy i naplementekor menjen aludni, miként azt a kis csirkéktől látja. Igen, — mondá a kis 6u — de a csirkékkel a tyúkok is elmennek aludni !
Egy nő kérdé férjétől: .Édes fiam! ha egy jó férj az Istennek legnemesebb teremtménye, mi akkor egy jó nő?'' „A legritkább teremtménye istennek!* feleié a férj.
(Egy bajor paraszt süheder) igy irt közelebb haza apjának Münchenból : „Édes apám, bezzeg nem olyan város München, mint a mi rongyos falunk. Ha látná kend, ugy elbámulna rajta, mint a borjú. Szolgálatot bál'' istennek már kaptam, de gazdáin ménkű goromba, ugy ver, iniut a szamarat; pedig dolgozom egész nap, mint az ökör. Ha koesit akar venni apám uram, van itt sok, szép is, könnyű is, csak egy szamárnak való, magam is elbírom. Mi az újságokat illeti, mondhatom kutya rosz idők járnak ; nem tudom maholnap bogy élűnk meg; se^szént, se zab; aztán egy öszvér, annyi idős, mint én, 18 tallér; egy hízott sertés, de talán én is többet nyomnék, 30 tallér ; egy káposztafej, olyan mint az enyém, két ezüst garas." stb.
kanitz c.
papirkereskedése Budapesten, Dorottya utcza, 12. tts. a.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl n. m
100 drb finom Wélpapir névvel...... — *rt 50 kr.
100 „ sziues monogrammal 1— 1 „ 50 »
100 drij. legfin. levélp. színes monogram. 1.20— 2. Irt — kr.
100 100 100 100 ¡1000 llOOo
1— 1 2
60
60 80
Unom''boríték
legfinomabb • »
látogató jegy csinosan kiállitva. . . — levélpapír fekete nyomattal .... — lenboriték . . "¡ötén 8 . - „
— „ pecsétbélyeg...... * ÜT,! n ''
1 teljes íróasztali berendezés . . . . o, W, lö „ —. n
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai éale-vélpapir s borítékoknak, úgyszintén minden e szJfta vágó czikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárcsák, di«es pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—1»)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett közöltetnek.
Házeladás.
Egy, két utczára néző ház, mely 12 százalékot jövedelmez évenkint, legjobb hírnek örvendő s 25 év óta forgalomban levő sütődével bír, az üzletbeli visszavonulás miatt előnyös feltételek mellett eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagy-Kanizsán, Magyar-utcza, 592. sz. alatt a,Magyar Király* vendéglő átellenében. _(1745—3)
Httzonbéri hirdetmény.
A pesti papnevelde kís-kömáromi uradalma részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és Írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni: az 1876-ik évi april hó 24-től számított három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felső két kerekű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bár natpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában megjelenni felkéretnek, hol a bérleti feltételek addig is megtudhatók. (1727-5)
As uradalmi tisztség.
— Egyik viharos éjünk utáa egy mathematika tanár elindult a mezőségen megszemlélni aa éjjeli-ti-har pusztításait, mely tömérdek ¿át facsart ki tövestől. Egy ismerőssel találkozott, ki 8t üdrözlé és mondá: „No hiszen borzasztó szélvéss volt ez as éjjeli!*
.Igen — feleié a mathematikai tanár — valósággal mathematikai szél volt?* Hogyan V — kérdé as ismerős. ,No mert gyököket búzott a számításból!"
— Egy társaságban egy úriember következő gyöngédtelen megjegyzést tette: ,A nő a teremtő természetnek legistentelenebb teremtménye!* Egy szel-lemdús nő azonban méltóan eleit erre a következővel: .A nő a férfi oldal bort Íjából lett teremtve, e ha már egy oldaborda ilyes istentelen; minőnek kell lenni az egész testnek!''
— A legyező tanulmányozása. A legyezővel való bánásmódból lehet a nők minőségére következtetni. A mely nő felülről lefelé Ugyezi magát, az leány. Ba balkezével fogja a legyezőt, azt jobb kebléhez tartja s ettől kifelé mozgatja — férjes nó. Ha kívülről befelé, nyakafelé legyezi magát — özvegy. Ha a legyező nyakához ér, a azt gyöngéden megüti, ez azt teszi „elóre, üsd a vasat." Aki alulról iölfelé legyezi magát, az — zsarnok.
Lottohnzáa.
Temesvár, jul. 24-én: 66, 38, 17, 27, 44. Örátz, , , 54, 34, 60, 50, 64.
üzleti szemle.
Nagy - Kanizsa, 1875 aug. 8. délelőtti 11 órakort
Időjárás: Derült, kevéssé szeles.
Üzleti forgalom. — Prófétai tehetségünket tagadjuk ugyan, de mégis sajátságos, hogy a jövőre nézve üzleti téren kifejezett feltevéseink kevés kivétellel valósulnak. — így a heves hauasé után való deroritte, mely ama néxetfinket igazolta, hogy az előbbi csak mesterfogások szüleménye volt, mely-nek tartama nem lehet — Fővárosi szaklapok a mult hétben általjában véve körülbelül 60-60 krnyi árcsökkenést jeleznek és a jelenlegi nemzetközi gab-navásár menetele a tán ítélve amaz még nagyobb di-mensiókat öltl et
A behozatal tegnap és ma középszerű, as ezeket megelőző napokban tömeges. — A vételkedv gyengébb, eladások kevés számban jönnek létre; rögtön felcsigázott áraink újból gátot vetnek a külföld* del való érintkezésünknek.
Mai jegyzéseink : Buza 80 81 fnU. 4.10—20 kr. 62—88 fnta. 4.50— 70 kr 84—85. 4,95—5.10 krig, 88—87 fnta. 6 20 kr. 90 fonton kint. Rozs minőséghez képest 3.—, 3.50 krig 80 fontja. Kukoricza egészséges 2.50— 60 krig 90 fontja. Árpa 2 80 kr. 8.30 krig 75 fontja. Zab 2 frt. 50 fontja. Hajdina 2.60—90 krig méreje Köles 3 frt mé''eje.
SINGEK SAMU.
Szerkesztői üzenet.
1757. H. Tapolcza. Váljon a julius havi számokat kívánja-e ? ba nem nyilatkozik, ugy aug. 1-től kezdve küldjük a lapot.
1768. Sz. Almás. Nincs semmi baj; mind két részre szóló összeget köszönettel bejegyeztük. Üdvözöllek !
1759. Sz. R. Varasd. A lapot e hó 1-tól rea-desen küldjük.
1760. K. J. Balaton-Füred. Örömmel vettük. Mielőbb közölni igyekezünk.
Érték- és váltófoiyaia augusztus 3.
5*/, metaliquos 70.90; 5*/« nem». kőlosAn 74.25; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.40 ; bank-réssv. 9.31; hiteliutéaeti rész vények 218.50 ; London 111.35; magyar földtehermentési kötvény 82.60; temesvári földtehermen tési kötvény 81.25; erdélyi földtehermentési kötvény 81.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.—; ezüst 100.90 ; cs. kir. arany 5.26 -Napoleond''or 8.90—.
Felelós szerkesztő s kiadó: Bátorfi Ujat.
Minták
bárhová ingyen és
bérmentve
Angol
éberlaszting,
czúg fonál, files, stb.

URI
és
KŐI
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41-ík szám,
Csiriz, ^V a V''Géptrt,
faszeg,^k „Cslpéssinashoz." ^¡/ew
előkészült ^^__f *
esipő-xakkor, ^^ S caérna,
(Lackkappen.) S bélés vásznak.
i X t^z t .x t
*
Jegyzősegédnek
ajánlkozik egy e ssakmában. jártas éa ügyes egyén mérsékelt díj mellett-Bőróbbet Nóvák Márton Keszthelyen. <1752—2)
Csak egy
kísérletbe kerül,
hogy áraim kitűnőségéről a bámulaton olcsó ár mellett:
!27kr|
v
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház ud-varába, a Korona szállodának átellenébe tetetett.
.1A 1
Czukor, kávé, thea,
ruro^ naili gyertya, petróleum, táblaolaj,
miodpnki meggyő*ődjt;k. Vásznak. 1 50-r5fös rég, 5/< széles, frt. 1 80- „ „ %
Porczellán edény, üvegnemüek, tükrök, lámpák, evószerek, kutrUaberok china
és likörök, valódifrancaia pezsgő és minden és paktoog kanala*, ^«ák
fűsaerek, kávépórkölők, kávédaralók, kávéfözogépek,
kufsteini és valódi Portiami cement, ¡1 fagylaitkészlta.szodavizkészitő,varró-
okleveles magyar gépész-és kovácsmester
ajánlkozik araságoknál gépekhez és egyszersmind kovács múhelvbe, családos lévén, csak e vidéken ohajtm a kal-mazásba jutni, különösen Somogy vármegyébe. KitOno bizonyítványait felmutathatja. Értekezhetni vele levélben Sípos lifárolv ffénész- és kovácsmesterhez czimzetten, vagy személyben Pötöskén, n. p. Zala-Szent-Mibály. (1735-3,
1 30- „ 30-
czérna-vásxon
csinvat-
VÁSZOtJ
kreást-Tászon
13.50
8 10 i
8 10 | 8 10 1
paraffin, kocsikenőcs, gépfaolaj, gabna-zsákok, gyapjnzsákok.
gépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári áron.
Az épitési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegese^
tóth sándör
vagy bécsi rőfónként 27 kr. Selyem- és bársony-szalagok. FaU- vagy noblesse-selyem, minden sima, legdivatosabb sziliekben. színes fonákkal. Öt ujjnyi szélesség, bécsi rőfe 27 kr., két ujjnyi sj^ lesek két bécsi rőf 27 kr.
Egy pár fehér vagy csikós bolgy- vagjr gjermek-térdharinaya s legjobb fajtából.....27 kr 1
tlgj pár férfi félharisoja . . 27 kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyempántliks-csokorral di-
szitre.......27 „
Továbbá
fehér damaszt-törülközők, vászon ágynemílrk, nehéz lábszönyegek, bu-tor-csiovat, háló- és cziczfúggönyök, valódi szinQ percaünok, török háló-kőntős-kelmék, barchentek, ró fon -kéntől kr. (Ii97—20)
Oy apj u-ruhák elmék. *!t stéles aehéz ripszek, Lnsztredi ginalsk. tibetek. gasterek, sima év r*ikos. mindenféle szinben bécsi rőfe
leszállított árak mellett.
(1665—80)
A legnagyobb YASBÜTQíEOYÁE
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
NI.M''irxer ntcza 17. sz alatt van, honnan kepek-kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1734-^
RAKTÁR saját készitményü RAKTÁK asztalos és bútor gyári raktár "W«* ;
kárpitOB SZOMBATHELYBŐL. 4 & * 11 1 J * * ,
bútorokban, --matráczok,
^AGY-KANIZSÁN 1 *
székekben, vasút-utcza, a városházban, tartókban.

Egy legyező akármilyet! szinü 27 kr Egy késsiet fej- és mvllc&okor bársony-pántlikákkal és ró-zzákkal diszitve . . . . 27 kr. Egy pár kézelS gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós szinü ... 27 kr. Egy vászotizsebkendő ... 27 kr. Egy vászon-asztalkendő . . 27 kr. Kgy tekenősbékabéj-fésű legújabb fajta......27 kr.
Egy kétféle féstt.....27 kr.
Egy vászon- és slingelő olló . 27 kr Egy «angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel hímezve,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéskanál chiaa-ezflstből 27 kr. Megbízások
az összeg beküldése után vagy postai utánvét mellett pontosan bajtatnak végre. Ámde. melyek nem tetszenek, minden habozás nélkül vissza vétetnek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
kéretik a czég czimét eltenni, és azt lehetőleg jól emlékezetben tart..ni.

85"
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért
oklevél gyűrűs hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példányban már használatban levő
mosonyi gabna rostáikat két nagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. sza-v bad. Hungaria Drill legtökéletesbitett sorvetógép, meritó kerekekkel. GARBTT-réle V © t ö ff é p
kanál meri tővel, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántó és egyéb gazdászati szerek, szecska- és gyöktakarmáoy vágó-gépek, cséplőgépek sto. e. f.
Ábrás árjegyzékek ingyen és bérmentve sso Igái tatnak. (1706-6)
—n- —
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Popp i. 6. udv. fogorvos úr ^Bécsráros, Bognergasse Nr. 2.) f o g o n j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogréssekkel és foghassal teljesen egyesül, s a fogakat s további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatherln-szájviz
Dr. POPP J. Gr. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
fivegekhes I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos logüjdalmak-ban, gynladá« oknál, a foghas daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak aj képződését; az ingő fogakat a foghas erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghast minden ártalmas anyagoktői megtisztítja, z szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz éa már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1640—18)
Anatlierln-roffpasta
Dr. POPP J. (j. cs. k. udv. fogorlostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tiaztaságát fenUrtja, azonkívül a fogaknak hófebérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghast erósbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávolirtatik, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesből. I
Kaphatók: Nagy-Kanizsán :''Belos József gyógysee., Kosenbergl iKoseofeld, Welisch, J. és Pesselboffer J. kereskedésében. — Pápáu : ITschepen J., Keszthelyen : PfUaterer gyógyszerész, Singer M. Weiss I A. Zala-Egerszegen: Isőő F:. gyógyszerész. Kapronezán : Werli gyógy-Iszerász. Varasdon : Balter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferenc» és liadolf gyógyszer. HatárSrridéki Sz.-Oyör-jyCn; Fibic E. C. Veszprémben : Mdjrr Taszkau, agy Qathard Tivadar b fiainál. — Székesfehérvárott; Legmánn A. Braun J. gyógysz. Lovas Berényben: Heialer gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Keci kemétea : Milhofer és Uachleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J Bögl, Belus és 8chr5der gyógysz. 8segszárd: Brahsay gyógyss. -Bonyhádon: Kramolin J. Özigetvárott-.Barwarth, Salamon gyógysz.-Baján : Michítsch St. éa Herzfeld fiai, agy Herzog Ignácznál. — Pécsett ¿solnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
Mar csaliban: Kiss gyógyss. — Tolnában : Graff gyógysz. — Danatöld-várott Lakács gyógyss. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendviu: Kím gyógysz. — Bohonczon; Simoa gyógyszerész nrakoál.
Fehér Miklós
egyedüli képviselője
stoy é s Tl
ajánlja ezeknek világhirü
gŐ2 mozdony
alnak
es
gőzeséplőg epeiket,
melyek tartósságuk, p jeles képességük
és összes részeinek . ^
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a be-
csület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri továbbá az ezekre történeodó mielőbbi megrendeléseket, v&lamintsa netán szük-séglendó egyes géprészek bejelentését, hogy a t. cz. gazdaközönségei ideje korán kiszolgálhassa. Májas hó 23, 24 és 25-én N.-At«don Somogymegyében tartott gasd. kiállít és versenyen H o r n a b y legújabb Paragon fűkaszáló gépe, Wood, Johnafon, Champion és Hofherr ellenében versenyezve, az elsó dijat és aranyoklevelet nyerte el, nemkülönben a vSulky R&ke"
szénagyQjtőm is az elsó díjjal jutalmaztatott.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Pragerstrasse Itt. »Hotel Hungaria.a
, és műhely Budapesten IX. Üllői ut 12. szám „Köztelek* .országos gazdasági egyesület.*
Iroda és kiállit&si csarnok: Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. Üllő ut 12. s z.
.Hotel Hungária „Kőítelek-
(1717 —6J orsz. gazd. egyesület.
_________M ^-
CHARLES BURRELL
Bt Klchala* Vsrks, Thetfortf, Norfolkt ásglla képviselősége.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek
raktára ée javítási műhelye
¿ó /¿uÁ+sua- u/cj^a Ó- J , |
Tühöry-féle palota mellett. Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel.
r1
Gőz-cséplőgépek. | Járgony- és kézi cséplő-gépek. VetŐ-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztitó-rostdk. Szecska váj?6-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny- választóh ) Faműveleti-gépek. HajtószijaL
ÁrjtgijZ''ktk kív Inaira po*tafordulidoal küldetnek
Wíjdits József lap- ós nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Kanizsád

NA6I -KAKIZ8A, 1875. augnutiu 84n.
Tizennegyedik évfolyam.
G3W 3 a
) ««ess
QltaitlK
1
. 8 frt (él evre .... V » segyed • » »
Zgy g*ám 10 kr.
Htr4itliH
6 bMÁbo« petitzorbaa 7 mátodszor 6 • minden í '' további »őrért 6 kr.
jfYILTTÍRBEN
•orooctoi 10 krárt »4-■Avnak fel.
Kincstári illetik minden «gye« hirdetésért kfilft SO kr. fizeteadS
indeo j kfllftnf
előbb:
-BOMÓ6
ÖZLON
Nagy-Kanizsa várót helyhatéiáginak. nenkfltöntai az „eéai zalai a .zaJamegyel általános tanító-testület", a .ZaU-Sonogy-
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s
A lap szellemi és yagi részét ületó köz lemenyek, előfizetések, reclamatíók ut a szerkesztő-kiadóhoz bér-mrnitvw intésendák : NA (í Y-KA.NIZ8 A Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek c zk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Ké-iratok riust nem [ i küldetnek. k
&P* ''------'' "liflg
ügyvéd agyiét1'',a,^agy kanizsai kereskedelmi s iparbank'''', a .nagy kanizsai takarékpénztár* gézbajézási részvénytársulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csfttortflkőn, megjelenő vegyes tartalmú lapc
2316
P. 1876.
Hirdetmény.
A zala-egerszegi kir. törvényszék részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József ur Zala-Egerszegre kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zala-Egerszegen kanizsai utczában levő lakásán 1875. éri augusztus 1-én megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. julius 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir. tvszéki elnök.
SKUBLICS KÁLMÁN,
kir. tvszéki jegyi5.
Képviselőválasztás előtt.
Ismert tény, hogy Zalamegye 8Z országos dolgok és küzdelmekben első helyen szokott szerepelni, ezt mutatják a történelem lapjai, ezt tanúsítják azon nagy emberek tettei, kik e megye területén születve, itt fogadták a napsugarak első csókjait és sajátságos egybevágó körülmények folytán az idei képviselőválasztás teljesítésével, a polgári kötelmek egyik legszebb alkotmányos gyakorlatával visszamaradt
A közmondás szerint: minden rosznak meg van a jó oldala. És én, de hiszem az egész megye, legkivált a baksai kerület melengető édes gyönyörrel nyugszik meg a késedelem által nyújtott kárpótláson, melynek magasztos érzeménye oly jól esik a mai hideg és rideg élet küzdelmében, hiszen minden egyéni s honpolgári kötelességek hú és tiszta teljesítésének öntudata mellett boldo-gitólag hat a szivélet őszinte örömének élvezete. . .. Minél gyérebb a mai reális kor egyénei közt a társadalmi gyengéd szokások
gyakorlása, annál fásultabb lesz a kedélyvilág élete és mégis bármennyire igyekszünk elhaladni a régi jóezokások vidámító gyakorlása mellett, a véletlen, a sors szeszélye s még valami meglepő gyengédséggel figyelmeztet a megállapodásra, hogy a külvilág adta komoly működésűnk közt élvezzük a belvilág elfojthatlan érzeményeinek fenségét, kéjét, gyönyörét. . . . Annyi küzdelem közt, annyi fájdalom mellett, mennyit az élet nyújt, mohó vágygyal lelkesedhetünk íz örömért, mely úgyis oly ritka vendég.
Ki hinné, hogy a zalamegyei képviselőválasztás napja a fentebb rajzolt ér-zeményt táplálja, ki hinné, hogy e komoly cselekmény gyengéd virágot ápol, melyből koszorút fonva, oly nemes férfiúnak teszszük fejére, ki egész életén át a népért, a nemzetért, a hazáért, a világpolgárosodásért küzdött, kinek serdülő korától kezdve az élet küzdelmeit átélve, kevés öröm, de ezernyi bu, bánat és szenvedés jutott osztályrészéül, ki őszinte szivjóságát önzetlen érezteté boldoggal — boldogtalannal és csak a csalódás szúró tövisei nyújtattak át leggyakrabban, ki midőn a közpályáról, hol annyi sok jót, annyi nemest tőn, visszavonulni akar, a véletlen súgja nekünk: elismerést, babért az érdemnek!
Van-e magasztosabb joggyakorlata a honpolgároknak, midőn egyhangúlag nyújt bizalmat egy-egy kerület országgyűlési képviselőjelöltjének ?
Van-e fenségesebb érzet, midőn a közbizalom azon napon nyujtatik át az ünnepeltnek, midőn születésnapja van ?
A baksai kerület tisztelt választóközönségének honpolgári, emberbaráti magasztos őrömében készséggel, lelki gyönyörrel
részesülünk, midőn Zalamegye köztiszteletü, érdemes szülöttje: Királyi Pál szeretve tisz telt barátunkat -- mint értesülünk — egyhangúlag kiá|tják ki képviselőjüknek augus-tus 10-én, a nemes férfiúnak születése napján. fi bizalom oly szép ajándék, oly drága emlék lesz Királyi Pál érzelemteljes jó szivének, minőt a föld minden kincse sem nyújt, mert ismert tény, hogy ő a világi kincsekért, kitüntetésekért nem sovárog, sót visz-8zautasitja,de annál édesebb, annál becsesebb reá nézve oly érzelem-nyílvánulás, mely a léleknek munkásságaért, a szívnek gyakori csalódásaért teljes kárpótlást nyújt!
Adja Isten, hogy e születésnapi emlék feletti örömét ismert szeplőtlen, tiszta ha-zafisága- és törhetlen munkaszeretetével a haza üdvére, szülőmegyéje, de legkivált a baksai kerület javára sokáig állandó, friss, jő egészségben élvezze, viszhangozván születésnapján a kerületben felharsogó mondatot: Éljen Királyi Pál ötödizbeni országgyűlési képviselő!
Valamint a baksai kerületben egyhangú választás felöl értesülünk, ugy a nagy-kanizsai kerületben Csengery Antal nagynevű publicista, a szent-gróthiban Hatzky Kálmán szinte egyhangúlag választatnak meg. A zala-egerszegiben: Nagy-Ká-roly 8 Szederkényi Nándor,aisó-lendvaiban: Hajós Mihály, Virava János és Szalay Mihály,csáktornyaiban: Szabó Imre és Molnár István, letenyeiben: Koch Adolf, Remete G. és Farkas G-y. keszthelyiben : Falk Miksa és Gaál Endre, a tapolczaiban: Kerkapoly Károly, Gróf Ápponyi Albert és Verhovay Gyula közt folynak a választások.
Kívánjuk, hogy a legszebb rendben történjék-* honpolgárok ez alkotmányos gya-
korlata s eredményben tartsa meg Zalamegye
szép hírét, dicsőségét, melyet századokon át őseitől örökölve — híven megőrzött.
BÁTORFI.
Quousque tandem ?
III. közlemény.
(Ajánlva a városi Uoáes figyelmébe.)
b) Tétessék a cselédügybeni eljárás elkülönített közigazgatási és rendőri ügy ággá külön nyilvántartási és eljárási könyvekkel — kívántassák ezekből rendes havi kimutatások szerkesztése és közzététele; ily módon figyelemmel kisérhető az abban beállott javulás, vagy hanyatlás mérve, mert semmi sem adhat életrevalóbb eszméket socialis bajok javítására, asta-tisticai adatok észszerű combinatiójánál; — mindaddig, mig közintézményeinkben a helyes statisticai számítás nem képezi az alapot, — minden terv és eljárás iégbekapkodás a viszonyok és eljárási kör ismerete nélkül.
i) A cselédrendazabályok érzékeny határig terjedő bírságokat mond ki, — épen ez a baja, kezdődő institutióknál az eljáró közeg egyfelől tájékozni nem tudván magát, mert csak a büntetés legmagasabb foka áll előtte — maga is megijed, — laza és közönyös lesz, másfelől a minimumok megállapítása oly biztos fegyver, mely megóvja * tisztviselőt a részrehajlás vádjától, sőt erkölcsi tekintélyét emeli. Nem mellékes dolog a büntetések ellenőrzése — emeli a tisztviselő erkölcsi öntudatát a kezében levő jog helyes és észszerű gyakorlatában, de meg is óvja hatalmi körének basáskodó túllépésétől; — kivántassék tehát az eljárási jegyzőkönyvek havi revideálása, nem mondom azon czélból, mintha ezáltal az eljáró tisztviselő hatáskörét óhajtanám korlátok közé szorítani, vagy feltehetném is e revideáló hatóság abbeli jogát, hogy a megejtett eljárás s ítélethozatalt másíthatná, de ha tudva van az eljáró előtt, hogy működése folyton tudva van — bizonyos, hogy az a jog, méltányosság és igazság, valamint a szükséges pontossággal járand el — és ebben leiem a rendszer behoza-
TÁRCZA.
— rs—
Hajnalodik....
— Népdal. —
Hajnalodik, halványodnak
A csillagok az égen, Barna legény a falóból
Künn furolyász a réten; Oly iiomorn, beh szomorú : Bánatos a nótája, Még,a daloa pacsirta U Sírva zokog utána.
Felsóhajtva olykor-olykor
▲ falába betekint, Hajh ! de szive összeszorul Bánat fogja el megint ; Nincs öröme setét felhfi
Bánat felhő szállt reá, A mióta az ''a hamis
Barna kis lány elbagyá.
Ne keseregj barna legény
Hogy elhagyott az a lányi Van még annál a faluban
Ssebb is, jobb is akárhány. Ha megcsalt is, — legény vagy még
Hej ne adj helyt a búnak ! — ▲ falónak legszebb lányát Választhatod magadnak.
POZSOaáE GYULA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Laky Krittóf.
(Folytatás.)
E gyűjtemény számos modern képekben is gazdag. Innen as egyetembe men tünk, hol jól rendesett természettani gyűjteményben gyönyörködtünk. Felesleget emlitsaem, hogy es is
egyike a legrégibb és leghíresebb egyetemeknek, — megtekintettük az Archiginnasio anti-cot — valaha egyetemi épület volt, a falak s régi tanárok és tanulók czimereivel ékeskednek, itt is tok magyar család czimerét láttuk (köztük Erdődy, Pálfy, ónody sat.) A könyvtár 14 egymásba nyíló nagy termekbe van elhelyezve, as olvasóterem tömve búvárkodó tanulókkal. Ugyanitt as I tő emeleten egyptomi etrusc régiségek gyűjteménye, mely ujabb időkben annyira gyarapodott, hogy e nemben gazdagabb museum kévét találtatik. Voltunk azon teremben, hol a galvanizmus feltalálója a nagy Galvani előadásait tartotta.
Délután a Campo santo, vagyis a temetőbe kocsikáztunk ki. — Hogy Olaszországban minden pitet, templom, palota és nyilvános épület a művészet csarnoka, az eddigiekből megtanultam ; de hogy a halottak nyughelye a temető, s legremekebb épületek, szobrok, emlékek gyűjteménye, azt Bolognában tapasztaltam először. Szépek példánl s bécsi temetők is, de áz olaszországiakhoz nem is hasonlíthatók. A bejáratnál két derék emeletet épület, hol a felügyelők laknak, mellette egy nép nagy templom — azután jő egy másik roppant épület — melybe belépve, a legszebb ivesetes csarnok — folyosók égést tömkelegébe jutottunk s ezen folyosókban száz és ásás kápolnák nyilanak t etek képesík a gatdagok vagy érdemet ét nevesetet egyének vagy oaaládok sírboltjait E sírboltok többnyire a legremekebb márvány szobor emlékekkel dissitvék, vagy a megholt képmása, vagy eszményi alakításai a gyásznak, fájdalomnak, vitézségnek, tudománynak, női erénynek, jótékonyságnak tat tat. Szóval a kegye-'' let itt a mfivéaset által megiettaatve • ss utódok
részére gyengéden átadva van a szeretetteknek emlékezete. Egyik legszebb síremlék Murát Le-titiáé — Murát király huszár egyenruhás car-rarai márvány szobrával. A város emeltetett itt egy külön gömbölyű csarnokot, melyben elhunyt nagy férfiainak állította fel emlékeit,például : Mezzofanti, Galvani, Costa sat. tanárokét. Jó 2 óráig tartott, »mig e gyönyörű szobrokat és emlékeket futva átnézhettük. A csarnokok a roppant térséget körül s keresztben átszelik, a köztük maradott térségek köztemetőkül használtatván. De minő szép rend, csinos kis emlékek, virágok — fák díszítik a szegények sírjait is. Fájdalmas megilletődéssel gondoltam vissza a kanizsai keresztény temetőre, melynek még kerítése sincsen, a silány árok nem óvja a kedvesek hamvait sem a mezőségről betódulható barmok rongálásától, sem pedig a mindég nyitott léczka-pu a gonoszok átkozott szent-ségtelenitésétöl... itt nem 1 e-Letegy virágszálat ültetni a meggyászolt hamvakhoz, mert még aznap a temetőben fertelmes összejöveteleiket tartó rimák éi nemét népek tűznék fel... igy van es! Olaasorttág-ban talán a túlzásig megy e drága emlékekben a kegyelet a holtakiránt; nálunk még a c i-vilisatio kivána Imának sincsen elég téve, adjaI«tenLhcgy itt it mátkép legyen!...Ölömmel értetültem, hogy esenvi-tiát helyzet javítására már a
kellő eUintézkedések megté-1 tettek.
Visszatérve a város felé, meglepetve láttuk a falon kívüli rétségen, mikép nemcsak ifjak, hanem meglett férfiak az iparos osztályból karíknhajtás és lapdajátékkal mulattak, egész tűzzel igyekezvén mindenik ügyességben a másikat túlhaladni.
Gyorsan összecsomagolván málháinkat, elutaztunk a régi tudósok híres városából, hogy mielőbb a virágok városába jussunk.
Florencz.
Az eddig vázolt városok és vidékek több tisztelt olvasóim előtt ismeretesek, azok oly közel vannak, hogy kik Trieszt és Velenczét meglátogatták, Páduát és Bolognát is megtekintették; — most ezentúl oly városok következnek, melyek sokkal távolabb lévén hozzánk, az ed-digieknél ismeretlenebbek lesznek. —Mintren-deseo, ugy most is a „diretto* vagyis gyorsvonatot vettük igénybe, nem is lehet hasonlítani e vonat gyorsaságát a mieinkhez, mint a villám rohan át hegyen, völgyön, a kisebb állomásokat megállapodás nélkül hagyván, csakis a legfőbb helyeken rakódik meg vízzel és kőszénnel.Maga e pálya az ujabbkori vasúti építészet technicai remeke. Bolognát elhagyva, mintegy mátfél óra múlva bennjártunk az Apennini hegy Ián czolat közepében. Eddig általam soha nem látott hegyet országba jutottunk, égbe meredő béresek között irtózatos szakadékokat kötöttek össze a viaductok, sordon kőtsiklabálvány okról suhogó vízesések csattogva rohantak a feneketlen szédületes mélységbe alá, — egymást érték a vasúti alagutak, 45-ön haladtunk át, esek közül némelyek 15—20 perczig tartottak. Valami kellemetlen érzést keltett es örököt földalatti
tálánál a legtöbb bikert le^fűkép azon okból, mert a cseléd rendi eljárásban az igazság és jog - leginkább van az eljáró önkényére bizva, ott. nem a bírói formák döntrnek, hanem a tisztviselő egyénisége, hol el van zárv.a a fe''ekfíiggő ét tehetetlen viszonya miatt a jogorvoslat; — ennek tehát oly közvetett uton kell létesülnie, hogy azt a nevetségesség és a képesség különbeni elítélése adja meg, — mert nem mellék t-s dolog sem a cselédségre, sem a gazdára, ha az eljárásban szoros igazságot, nem pedig részrehajlást vagy rendőri üldözést. — mert egyea bírói eljárásban ennek legtágabb tere lehet,— lát. An-jiak tudata, hogy nem a panaszló, v*gv vádviiU-Jlrdeke, hanem az ellenőrzés alatt álló tisztviselő reputatiója biztositja az igazságosságot — emeli a hatóság tekintélyét, — a személy« iránti bizalmat és adja meg bizonyára ez elfajzott ál lapotok javulását. És a ki akarja a sikert, akarnia kell a becsületes, bár talán terhes cszközö ket is.
k) A cselédfogadás és elbocsá''ás jog érvénye szigorúan meghatározott formáktól !ét«-86ék függővé: milyenek a cselédszerző bejegyzése, — Bzabályos bejelentés, igazoló okmányok len-léte, elbocsátó levél felmutatása, — ezen kellékek be nem tartása esetén büntettessék a cselédszerző, felfogadó és cseléd egyaránt.
1) Foidittassék különös gond a cselédszer-zókre és ezek jegyzékeire, — mely utóbbi különösen a szegődési idő és bérre nézve bizony i''.ó erővel bir ; ezek minden kihágása, mulasztása büntetve legyen, — 3 szőri áthágásnál fosztxs sék meg cselédszerzői engedélyetői és ez hirla-pilag hozásáék a gazdakiizönség tudomására. Azon körülmény, hogy a^ cselédszerzők müve Jelien állapotánál fogva, a jegyzék vezetés nehezítve van, — nem ok a felmentésre, kinek kedvezmény a kenyérkeresete, tudjon és kötél mei teljesítéséről gondoskodni.
m) Fősúlyt fektelek, másrészt a nyilvántartásra is, mint az egész rendszer alapjára ; ha itt hibárj^íik el a dolog, — e! van hibázva minden következményeiben. Jelen első izben a statisticai összeírás módjára, — jelentési ivek mellett írhatók össze á cselédek.
E jelentési iv tartalmazza azonban a cseléd nevét, illetősége helyét, korát, igazoló okmányait, a szegődési időlartamot és bért; ezen ivek alapjan összeállítható az első nyilvántartás, mely rendszeres vezetéssel később kouy-nyüvé és áttekinthetővé is válik.
A nyilvántartási bejegyzések képezik az eljárás bizonyító alapját.
(Folyt, ktiv.)
Jegyzőkönyv,
a muraközi tanitó-kör 157.5. junius 24-én tartott alakuló gyűléséről.
Jelenvoltak: Molnár Elek elnök, Jeney alelnök, Alszegby jegyző, Schmidt könyv-tárook, Bálya, Szinkovics, Balló, Bolvák, Schultz, Mencsey, Krampatícs, Horváth, Vár-allyai, Majhen József községi és Altmanií, Lusrtgarten, ifj. Tiszay, Marsics, id. Tiszay, KovácsicS, Zdacs^k, Spindler, Kreszingyr, Novakovics, Majhen Fereiicz, Guzmlc-'' felekezeti tanodai tanítók; Pecek Péter hitt.már, Schwarz Jakab rabbi s Lupperszbek Józs- f
iskola?¿éki elnök ás B.;0cs4k Ferenc* iskola*
széki gondnok urak.
Elnöklő Molnár Elek ar üdvösölvén a tagokat, a, gyűlést megnyitottnak nytlvánitá. Előadá: h^gy e mai gyűlésnek czélja a hi-v<i talos járási-kör alakítása, mely körnek minden közs. tanitó tagja lenni Utozik, a { fülekezeli tanodai tanítók pedig az alapsza-s/abáiyok 10. §. értelmében felszólitUinak, miszerint jelentsék magukat azok, kik e körbe belepni óhajtanak, mire a felekezeti tanitó urak közül a következőleg jeleuték megukat: Zdacaek vrotetiueci. Novákovics belicái, Mar sic* és ifj. Tiszay dubravai, Spindler selnicai, K részi nger Kot tori, Majhen azt.-mártoni íd. Tiszay dekanoveczi. Altmann és Lusztgarten c»aktornyai, Öuzmics podturenyi fel. taniiók * levél utján Sáffiránics perlaki tanitó. — Ko acsics mura-szerdahelyi tanító horvát nyel ven előadá, hogy nem lép be a körbe. — Eg; szerűen tudomásai vétetett.
Ezek után elnök ur miut határozatot kí-moudá: hogy az eddigi ,m uraközi tanító-egylet" ezennel járási körré alakul és ezen kört nem csak Csáktornya vidéki, hanem egész felső- és alsó-muraköz tanitj^L alkotódják.
Molnár Elek elnök ur ezután előadá az az eddig fönnálló muraközi tanító-egylet történetét; kiemelvén a népnevelés terén fölmerült nevezetesb mozzanatokat és vívmányokat; tiiiyelmeztetoleg hangsulyozá: hogy Muraköz tanítói legszentebb kötelességüknek ismerjék a törvények iránti határtalan tisztelet érzelmét a népnél fölkelteni és ápoini; végre maga és tiszttársai nevében köszönetét nyilvánítja &z eddigi bizalomért, állásáról lemondván, kéri a megalakult járási-kör közgyűlését; miszerint szíveskednék a tisztviselők választását elrendelni, iuire eljenzések között elnöki székéről lelépvén, a ü és szeretett és tisztelt elnökének eddigi fáradozásáért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz.
A gyűlés ezután a tisztviselők választásához fogott. Korelnöknek: id. Majhen; körjegyzőnek ifj. Majhen tanitó urak választattak.
1. §. Miután Molnár Elek ur, uradalmi ügyész, fáradhatlan s lelkes tan ügy barát, eddigi elnökünk, a közgyűlés újbóli felkérésére hatarozotta''n kijelenté, hogy egeszségiszempont ból jelenleg az elnöki széket el nem fogadhatja — a gyüles egyhangúlag tiszL elnökének vá lasztá.
2. §. Ezekután a tisztviselők titkos szavazás utján a következő eredménynyel lőnek megválasztva:
Elnök : Jeney Gusztáv ; alelnök : Majhen Ferencz ; jegyző: Alszeghy ; pénztárnok: Po lyák ; könyv tárnok: Schmidl; választmányi tagok : Várallyai, Valló, Pálya, ¡Schultz. Szinko-víc?, Majhen, Mencsey, Altmann és Lusztgar-ten csáktornyai és Horváth kursaneczi, Kram-patics stridói, Sáffránics perlaki, Novakovics belicai tanitó urak.
3. Jegyzőnek következő indítványa : „Kerestessék meg az ált. tan. testület kózpouti választmánya, miszerint szíveskednék a jövő ált. közgyűlésen az alapszabályok következő módosítását elővenni: 1) a 2. §. d. pontja ha-gyassék ki, 2) a 2 frt. tagsági dij pedig ne vándoroljon a központi pénztárba, hanem maradjon nálunk, - tehát a járási kör pénztár^-
menet, melyhez hozzájárult, íiogy a sziklákról visszacsapott pokoli dübörgés lármájában beszélgetni sem lehetett. Egészen Riualdo liinal-dini és bandájának való .^helyeken haladtunk órákig. A kopár sziklafalak lejtőjén kecskenyá-jak legelésztek, melyeket torzomborz kinézésű pásztorok őriztek, többnyire nyekergő dudákkal ellátva hónuk alatt. A legveszélyesebben függő szikla tömbök alatt látszottak a primitív alkatú pásztorgunyhók, — lassankint alkonyo nyodott és beköszöntött az éj s a csillagvilági-tásná! a hegyek és szakadások még vadabb és rémületesebb alakokat nyertek. Az előbb érintett pásztorgunyhók előtt nagy, magasan fellő bogó tüzeket raktak, melyek a távolból gyöuyö-rüen vették ki magukat. Éjjel 10 óra felé a he gyes országból kiértünk s beláthatlan róna''á} terült el előttünk. Nagyon mulattatott bennünk e síkságon a fel feltűnő és nyomban elillanó li-dércz — v*gy bolygó tüzek (IrrTíchter) sokasága. Minden bokor,minden cserje felett repkednek ezek 8 azon vidékbeli parasztok babonája, az ördögök uiécsvilágának tartja e tüneményt. Késő éjjel lett, mire a Üorenezi indóházba megérkeztünk s a Hotel du Kordnál megszállottunk. Daczár.i az idő előhaladottságának, sétát akartunk tenni, de csakhamar eltévedtünk. Vacsorára bebotlottunk egy fényes, csupa arany— tükör és bársonyból állo helyiségbe, soha ro-szaffbat és drágábbat nem ettüuk, miut itt, — a némileg jjsmert eledeleknek már nyoma sem volt 8 nem maradt más hátra, hanem mint az egyszeri magyar embernek Bécsbe, nekünk is ugy kellett egyet-egyet kibökni az étlapból! ... Sejtelmem sincs, hogy miket ettünk ez estén ? ! Kissé boszantott bennünk az is, hogy az eddig szextett s nagy ostentatioval felhasznált olasz-nyelvtudományunk cserbe hagyott bennünket, mert Florencsben már egészen más tájszóllam
van, mind az eddig beutazott helyeken — s nji dón efelett megütközésünket fejeztük ki szállodánkban a francziaszobapinczérnek,ez mosolyogva mondá: hogy Romában és Nápoly ban ismét uj — és uj tájszóllamokkal lesz sreiencsénk találkozni.
Május 9 én. Vasárnap lévén s a gyűjtemények, muzeumok, paloták zárva; programúi un kai s napra oly kép állapitottuk meg, hogy a templomok, sétányok, közkertek és kiránduló helyek, végre estére az opera sziuház fognak meglátogattatni. Egész olaszországi utunkban kevés érdekesebb és valóban élvezetesebb napunk volt, mint a mai! Daczára s&nak, hogy Florejcz már a középkor elején jel ntékeuy város volt, tehát régiségben a többiekkel versenyez. mégis, amig az általunk eddig látottak bizonyos hanyatló ódonszerüséget, a régi nagyság és fény árnyait matatták ; addig e város a haladás, gazdagság, gyarapodás üde színezetével teljesen megifjodva, a jelen kor egyik leg-szebb világvárosaként tűnik f<l. Lakossága ma 150,000 re megy,vidéke,környezete a bibliai paradicsomra emlékeztet, „olaszország kertjének* neveztetik s az olasz est mondja: „F i r e n ze la b e 11 a." Az Arono folyó a várost két egyenlőtlen részre osztja, egyfelől az Apenninek kör nyezik a távolból, melyek itt szelídebb halmokká alakulnak ugy, hogy Florencz tijras völgykebelbe terül el. Aztán köröskörül több órányi távolban csupa virány, gyönyörű kertek, művészi nyaralók s villák szakadatlan lánczolatja övedzí. Egy véghetetlen, egy óriási tündérkertnek látszik az egész. Ahová tekintesz, ahová léptz, minden mosolyog as élő flóra szőnyegektől s a levegő a délöv virágainak illatától megittasodva csókolja arezodat.
(Folytatás köv.)
baa, ás ezen összegen a kör maga «simára rx*
körülményei követeléséhem képest — könyvtárt alakítson, ■ \
elfogadtatván, a gyűlés azonnal pénz- és könyv tárnokot választott és kimondta, hogy a ! tagsági dij fele a jövő gyűlésen a kir pénztár-j sokának átadandó ; a könyvtárra vonatkozólag ; pedig : hogy tekintettel am iskoláinkban divó 3 1 tannyelvre (magyar, horvát éa német) a müvek t is eszerint fognak megrendeltetni.
4. §. Ezek utár kimondatott, hogy a járás": kör székhelye Csáktornya leend; a gyü lés helyét éa idejét a választmány határossá meg; évenkint két rendé« közgyűlés tárta tik november és május hónapokban; a jövő gyűlés Csáktornyán , 1875. november havában fog megtartatni, melyre előadásai a következő tételek tűzettek ki:
1) Miután Muraköz népiskoláinak legtöbbjében csak egy tanitó van alkalmazva, kik egy tanteremben hat évfolyamot tanitaoak, fejtessék tehát ki — tekintettel a nmgyar horvát és német tannyelvre — mik^t járjon el a tanitó, hogy a törvényszabta ismereteket a tanalókkal elsajátíthassa?
Készíttessék erről egy ié»let*sfan és óraterv { Előadó: Krámpa.tios János stridoi tanitó.
2) Adassék ssahatoa fogalom mégha táró zása a következőnek: »Mit kell a nevelés és mit az oktatás alatt értenüok ? Váljon nevelési és oktatás lényegeben egy e? Mínó szempon ból indáinak ki azok, kik a nevelést az oktatással ugyanazonosnak tartották és tartják és mily szempontból ások, kik a nevelést as oktatástól élesen, határozottan megkülönböztetik ?u Elő .adó: Alszeghy.
3) Miután sz okszerű nevelés egyik alap-foltétele a btható emberismeret stb. — vétessék as ember tea ti szerv esetére néz ve tekintetbe s fejtessék ki az anyagcsere, ennek legfőbb esz-közlője a vér, vérforgás és vérállomány! Elő adó: Pálya.
4) A méter-mértékről. Előadó:- Polyák.
5. §. a következő indítvány : Szóilíttas-sék fel a közp. választmány annak szíves megmagyarázására : miért hivattak fel barátságos uton a meg nem alakalt járási körök, csak a Csáktornya vidéki tanítók u tasi ttatn ak az azonnali megalakulásra. (Láad a zalam. ált. Un. testület közp. vál. 187.V május 12. jegyső-könyvének 5. §-át.)
Azon megjegyzéssel fogadtatott el, hogy a közp. választmány a nemsokára megtartandó altalános közgyűlésen fog e tárgyban megkér deztetni.
6. Molnár Elek ur iuditványa: »A meg nem je.leut muraközi tanitó urak Írásban értesíttessenek a gyűlés eredményéről és szóllíttassa-nak fel : váljon hajlandók-e a körbj belejönni, vagy nem ? elfogadtatott.
7. §. Májhen alelnök ur elóada: hogy a községek vonakodnak azon ministeri rendeJetről tudomást szerezni, mely elrendeli, hogy a tanítok azon alkalommal, midőn - tanitógyülésre mennek, a község pénztárából napidijat vagy legslább is fuvaruk téríttessék meg;
e tárgyban Maraköz mindkét közig, szolgabírói hivatala megkerestetetik.
8. §. Jeney elnök elóadá: hogy az ált, tanító testület a közp. választmánynak 189. sz.
átírat» ¿Hslmft** C- «"ptember 23-án '' Csáktornyán fogja közgyűlését megtartani.
örvendetetes tudomásul vétetett.
K. m. f. •
JENEY GUSZTÁV,
elnök.
ALSZEGHY ALAJOS,
Jegyzék
a v.-kanizsai kir. törvényszéknek IS7ö. augustns 2-ik hetében tartandó nyilvános bünfenyitÓ ülésein, a Jelek kírzvetlen meg-idézteUse ''mellett előadandó bűnügyekről.
A ugustua 12 én 1875.
620./B. sz. Nagy János c<ersz-,gtomai lakjós elleni cnalás éa okmáuybamiaitaa miatti bűop«J,Í»«0 » m- curi*j mint kgwnb itélö szék áltaíhotott ítélet kihirdetése. Gabeiiw.
629./B. a*. Kluger Sándor pacsai lakos elleni tolvajtág, illetve ergasáaaág bűntett« miatti b&nperben a kir. it. tábla által hozott Ítélet kihirdetése. Öabelics.
609./B. sz. Sziladi Ferenc» bucsutai Ukós elleni tolvajlá», illetve abbaui bünrésze«?^ miatti bünperb^a a m. kir. curia, mint legfőbb Ítélőszék álul hozott ítélet kihirdetése. Gabelic*.
628./B. sz. Horváth István é* Péter be csehelyi lakósok elleni emberölés büntette miatti bűnperben a m. kir. curia, mint legfőbb ítélőszék által hozott ítélet kihirdetése. Gabelics.
Augustus 13-á n 1875.
753./B. sz. Szabó Jczsef szent Mártoni la-kós elleni emberölés bűntette miatti bűnperben a m. kir. curia, mint legfőbb Ítélőszék álul hozott Ítélet kihirdetése. Gabelics.
752./B. ss. Molnár József és társai ma-gyaródi lakósok ellen, tolvajság és abbani részességbüntette miatt indított bűnperben a kir. it. Ubla által hozott Ítélet kihirdetése. Gabelics.
765./B. sz. Joha József béczi Ukós ellen veszélyes fenyegetés bűntette miatti bűnperben a kir. it. Ubla álul hozott Ítélet kihirdetése. Gabelics.
I Helyi hírei.
| , v
1 — Lapunk 63-ik száms éjesen elfogy-; ván, néhány példány szive« visszaküldését köszönettel vennők.
— Pfafay Károly kir. Ublabiró ur ő nagysága e hó 5 éu meglátogatta az itteni kir. ügyészségi börtönt s az abban Ulált rend — fegyelem — tisztaság, de különösen a munka-telep berendezése, a rab munkások szorgalma és ügyessége fölött teljes megelégedését jelen • uite ki. A legjobb magaviseletű rab-munkások , számára pedig a fogházfelügyelőuél ajándékot 1 hagyott hátra. Mint "értesülünk, e rab-munka 1 telep szép, kielégítő s olcsó asztalos munkákat '' késsit. A havonkinti bruttó jövedelem 350 fo > rintrs rag.
i — Adomány. A nagy-kanizsai első ta-
karékpénztár ujabb jelét adá nemes ügyeimé-1 nek, midőn a budai árvizkárosulUk részére 50 '' forintot megszavazott, ez összeg a budapesti pol-1 gármesten hivatalnak el is küldetvén, az elU-'' merő válasz és köszönet nyilvánítás szinte megérkezett.

Virágok és tövisek.
— Önax''sgjrftjté : JeBVSy 6SZS —
(FolyUtás.)
Semmi sem oly édes, mint a lopott boldogság.
A ki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülai a boldogságot.
Alkalom szüli a világban a legtöbb szerelmet, szövi a legtöbb házasságot és barátságot, sőt az határozza meg gyakran fóldi pályáinkat, szerencsénket, hírűnket, nevünket, erényünket és elvetemedettségünket is.
As árUtlanságon is megtörténik, hogy a bün ráveti sötét vizfényeit.
A mindenségnek egyetlen lényben ősss-poutositása s es egyetlen lénynek az isteniségig való felemelése — a szerelem.
A boezuálló magára hivja fel a sorsot, midőn a vétkező vérét kiontja.
Egyedül a tissU kebel s nyugodt kedély szon kincs, mely nagyobb boldogságot nynjt, mint minden fény és pompa e világon.
Tudás a napi költség, gondolkozás a leg első szükséglet, as igazság olyan táplálék, mint a tiszta búza.
As élet oly rövid, hogy alig érdemes keseregni vagy örvendeni bármit hossznak napjai : hisz egy nyugalom vár mindenkire s es — örök leend.
Isten jobban tadja mint mi, hogy miro van szükségünk.
Bizonyos mennyiségű ábrándozás hasz: nos, mint a bóditószerek kis adagban.
Ne keress a földön paradicsomot, ne boldogságot !
r *
Bizonyos gondolatokkal foglalkozni any-nyi, mint imádkozni. Vannak pillanatok, midőn bár minő legyen is a test tartása, a lélek térdre borul.
... I
As igazság azon talajdonsággal bír, hogy
i soha sem túlságos.
->
A bók olv an valami, mint egy csók fátyo-Ion keresztül.
, A szeretet egykorú as élettel, egy forrás-
ból szakad mindkettő, együtt jár, változik, gyengül és enyészik, ki szeretni — az élni is megszűnt.
As elválasztott szerelmesek ezer agyrémes uton akarják a távolságot kijátszani. Ha nem engedik, hogy lássák egymást: — írnak egymásnak, és egy csomó titokteljes essközt találnak fel a közlekedés eszközlfeére, a madarak énekét, a virágok ¡Hatját a gyermekek nevelését, * ftt^p lényét, * szél sóhajtását, a csillagok sugarait, azegé«s teremtést mind -r- mind elküldik egjr«4§i£k. És ugyan miért is ne? Isten minden. m4.ve ars* való, hogy a szerelmet segítse. A szerelem elég haUlmas, hogy üzeneteivel az egéaz természetet megbízza. A jog: méltányosság s igazság.
— Felhívás. Ritter Ján* becsli- '' biíto» felhívja mindarokat, kik a földadó munkálatok keresztülvezelésénél egyes községekkel » roxut ügyvezetők szerződni óhajtanának, hogy képességeik igazolása mellett oála (Nagy Kuni-¿5HP. Hunyady utcza 33. sz.) jelentkezzenek
— Panaszkodnak általában kereskedőink, hogy az apró, különösen rézpénzben I osgy » ; felhívjuk a helybeli kir. adóhivatalt, lenne axives intézkedni.
— Balaton-Füredre a 15-ik száma
fürdói névsor szerint aug. l-ig 1035.folyószám-ban 1569 fürdővendég jelentkezett.
— Nagy-Kanizsaváros székhelyévé tétetett az 1875-ki XXV. t. cz. 2 ifc §a által felállíttatni rendelt kir. illetékkiszabási hiva-ulra nézve, ügyköre kiteijedvén: Nagy Kani-aía, Csáktornya, Zala Egerszeg, Keszthely, Leányé, Alsó JLendva, Üümegh ée Tapolcaa já risbirósági területre.
— Letlinger Kelemen szent Ferencz-rendü áldozár s nagy-kanizsai köztiszteleiü házfőnök a Varasdon sug. 5-én tartott egyetemes gyűlésen tartományi főnökké választatott; mig egyrészről örvendünk a főtisztelendő jeles pap és Mkea emberbarát kitüntetésén, ugy roá-réar-ról sajuáljuk, hogy a városi plébánia ügybuz-jalmas vezetésétől elveszítjük; vigasztalólag hat számus tisztelőire az a hir, mert még bizony oiikn nem tudjuk, hogy tartomány főnöki székhelyéül Nagy-Kanizsavárosát választja.
— A Csáktornyái kir. járásbíróság telekkönyvi hatósági működésű«! ruháztatott fel.
— Rövid Mrek. A brncki táborban 2200 lépésnyire is próbalövések tétettek a W^rndlféle fegyverekkel. _ Angliában a kor-báesütések újólag törvényes szokásba vétettek. - AdáB egyik testvér a másikat 25 frtért agyonütötte. — Gr. Apponyi Albert a hodsághi kerületben lépett fel követjélöltül. — Dalroady Győző üsazea költeményei megjelennek. — Arnny Jánoa „Buda halála* németül is megjelent — Újvidéken szept. 15-én iparkiállitás lesz. — Szegeden China s Japánból való igen ízép raadárgyüjtemény látható. — Ivánczon sofe régi pénzt találtak. — Don Alfonzét Fiumében is ellentüntetésael fogadták. — Gr. Teleky Sándor meghalt. — 10 nagy birtok maradt V. Ferdinánd király után,melyeknek értéke 20 millióit. — Bendella érsek éa metropolita mi-ghult. — A fraoczia árvízkárosultaknak jul. 31-ig 15 millió franc gyűlt össze. — Széli Kálmán minister Rátótról aug 6-án visszatért Bpestre. — Egy orosz tábornok felakasztotta magát. —
Vegyes hirek.
— Nagyszerű forrást fedeztek fel, mintegy hét óra járásnyira Kassától Rankon. Zaig-mondy mérnök a kormány megbizáaából tett geológiai kutatásai közben azon meggyőződésre jutott, hogy mélyebben a föld alatt meleg víznek kell lennie. Az ásatást megkezdették, 210 ölnyi mélységből roppant víztömeg lövelt ki 50 méter magasságra, tehát épen oly magaara, mint a üeiser Islandban, Aitezi kútból még ily magasságra érő vízsugár nem ismeretes, a legmagasabb Grenelleben Paris mellett csak 16 méternyire emelkedik. A vízoszlop súlya 952 mázsa, a víz melegsége 14 R. fok, esés kömben 17; a víz feltörése erős pezsgő morajjal jár, mimba valami földalatti óriási katlan hajtaná.
Kész az ember rágalmazni azt, kinek eszétől fél. A középszerűség nem gerjeszt gyűlöletet, sem haragot.
A boldogság eszméje a különböző kedély-azerkezetek szerint változó.
Ne bigyjétek, hogy valóban szeretett az, ki hűtlen kedvesét átkozza vagy megbőszülni
igyekszik.
Ti, kik szenvedtek: mert szerelmesek vagytok, szeressetek még jobban ! Szerelem miatt meghalni, annyi, mint abban élni.
A lángész gyaiáaást von maga után ; mert a nagy embereket többé — kevésbé mindig
megugatják.
A gondolatban mindig van bizonyos mennyisége a benső forradalomnak.
Az ifjúság természetében fekszik, hogy. boldog legyen. Úgy látszik mintha lélekzete is, e*upa remény volna.
w "
Aki boldog, az boldognak kívánná látni az <*gé« Világot.
Isién ugy rend elé, kegy csak két nőnek szabad egy férfi boldogságával foglalkozni: anyjának és gyermekei anyjának. A szerelemek e két jogszerű fajon kívül mind két nem között csak hiu indulatok, fájdalmas és nevetséget ábrándok léteznek.
____(Folytatása, köv,).......
«
a fölbuzgó vi« habbá verttejta hasonlít és kir hópelyhek alakjában esik vitMa, részben pedig i gőzatomokra oszlik, melyekben a nap sugarai a szivárvány minden színében törnek meg. A látvány valóban meglepő nagyszerűségében. Tanulmányozására Széles Dénes bányatanácsos rendel tetett ki.
— A világ legegénségtelenebb városa Budapest. A .Times- által hetenként összeállitott kimutatásokból fájdalommal győződhetni meg, hogy Budapest földünk nagyobb városai közt a legegészaégtelenebb. A halandóság fővárosunkban átlag még egyner akkora, mint a világvárosok legtöbbjében. De beszéljenek a számok. Ezer lakóéra a legutóbbi kimutatásszeri nt, 1 kővetkező évi átlaga esik a haláleseteknek: Calcuttában 25. Bombay ban 26, Madrásban 31, ! Párisban 25, Brüaaelben 23, Amsterdsmban 27, Rotterdamban 31, Hágában 32, Christiauiá- '' ban 13, Hamburgban 24, Münchenben 30, Bécsben 26, Romában 23, Nápolyban 34, Tarinban 24, Alexandriában 51,Nevr-Yorkban 25, Philadelphiában 21,Buda pesten pedig 53, mondva ötvenhárom.
— Ez is előhalad ás. De nem valami őr-vendetes. A budspesti váltótörvényszéknél lb7o-ben 85.420; 1871-ben 90,540, 1872-ben 111,014; 1873-ban 143,700; 1874-ben 164,840 váltópör tárgyaltatott, a folyó évben tárgyaluk száma pedig eddig is már 79000-re rug.
Papírszeletek.
Sajtóhiba Egy lapban oWastuk : A tan-felttgyelCk njrs fognak szerkesztetni, ehelveit : a taufelügyel5s<?gek újra fognak szervesztetni
Píaczí árak.
— Láttad már a szép X. kisaszonyt'' kérdé egy ifjo ember a misiktói TNem, soha!*4 feleié ez. .Honnét tudod hát, bogy 5 olyan axép?" — ,,Me.t . valamennyi nS gyalázzs őt!4, \á)asrola amaz.
— Egy tolakodó udvarló lábából, látogatás alkalmával, kiharapott a látogatott arnS ölebecskéje egy darab hut. A* urnő részvétét következőleg fejeié ki: „szegény ebecake, csak beteg ne lenne t5leV
— A bécsi madárpiaczon mait kadden egy mátyás mindig art kiáltó iá: .Megállj szép nő!" És föltűnő, hogy egy nő aem ment arra, ki legalább pár percare meg ne állt és nyájasan ne mosolygott volna a madárra.
— Péter: Ejnye komé, de csak valamicsoda jól bestéit a mi követünk a kontó-be&zégygyibe.
— Pál: Az ám ; hogy szeret bennünket! Hallotta keed mikor azt mondta, hogy: ne adja jaz magyarok Istene bogy: hozzá hűtlenek lfigyünk.
— Péter : No már csak jól beszélt; tudja keed, ojan vót az a beszéd, mint a jó ló. Eleinta kocáit ház, aztán mindétig jobban-jobban búrí a kocáit,
végre a&tán a jó beszéd is, mint a jó ló---— izé ...
mögtzakad ....
— Mondja csak 6rnagy ur, mi tulajdoukép at a polgári házasaág 1
— Hát édes bogom, a polgári hátaság az, hogy a katonaság udvarol a nőknek, a polgárság pedig feleségül veszi.
— Megjött-e a cseléd, kit felfogadtam szolgálónak mait héten ? kérdé a férj nejétől
— Megjött bizony reggel korán, de el is meat, visszaadva a foglalót, úgymond mert ha a PetSfi, vagy Bathyány-utczában laknánk, akkor megmaradna nálunk.
— Hiszen van kut az udvarunkon — r*g7 miért nem ?
— Kut van édes férjem, de kaszárnya ninca.
Történeti naptár.
Auguaztus 8. 1575. Báthory Istvánjerdélyi fejedelem, Békés Gáspár németpártfogás alatti trónkövetelő pártfőnököt Kolozsvárott lefejezteti.
9. 1587. N.-Kanizsán Zrínyi György a törököket megveri. 1849. A temesvári vesztett csata. Bem Lúgosra érkezik s onnan Temesvár alá megy.
10. 985. A magyarok I. N. Ottó német császár részéről Augsburg mellett nagy veszteséget szenvedtek.
— 1849. Kossuth és Görgey utolsó találkozása. — 1848. Jareki csata. A ráczok megveretnek. — 1805. sz. Toldy.Ferencz,am. tudóstársaság tagja, a m. irodalom történet valódi megalapítója, nyelvész, szépészeti iró ée a hazai tudományosság n egy érdemű előmozdítója Budán. — 1824. Királyi Pál jeles publicistánk születésnapja Szepetneken Zalamegyében.
11. 1849. Nagy Sándor Aradnál megveretik.Görgey dictator. Kossuth s a ministerek lelépnek.
— 1851. Drezdában az úgynevezett „szabad községek* eltiltatnak.
, . 12. 1849. K.-Fehérvár az ostromaiéi
felszabadi tta tik.
„ 13. 1848. A ráczok Verbászalól visz-szaveretnek. — 1849. Világosi fegyverletétel. —
, 14. 1595. Pálffy és Schwarzenberg es. vezérek Esztergomot rohammal beveszik.
________ aag. 2. Boa a 5.20.—80. Rozs 8.
20.—25. Árpa 2frt 20—30. Zab 1.60.60. Kukoricza 2. 60—80. Ujbor — frt. — óbor 8—12 £rt — Marhahas fontja 24 kr. — Birkahús —kr. — Borjúhús 24 kr. — Sertéshús 26 kr. — Burgonya m. 30—60 kr. — Fa öle 8—10 frt.
Asfastss S t(\ aagastas 14-lf 1875.
Hó- ás hetinap Katholikus naptár Protastáns naptár 9 Mtj
32. XII. v. pünk. ut. — Kat ev. Boldogok a sietnek, ni elvek látják, a miket ti láttok. Luk. X. 23 37 — Prot. Ep. 1. Kor XV. 1 — 10. Ev. Luk. XVIII 9 -14 - Oör. ev. Máté XiV 14—22.
8: Vasár sap | 9 Hétfő 1(1 Kedd 11 8*erda 12 Csütörtök 1 3 Péntek ¡14 Szombat C 12Bold a. el. Román. Afra Lónncz vértan Zsuzsanna Klára szfit Híppolitus Özséb, Äthan C. 11 Czirjék Ernőd L8 rincz Tiborc Klára, Hila. Ipoly Oiséb. Neste á¿ jk» tm **
Loitohaiái.
Buda, jul. 31-én: 54, 55, 56, 44, 8.
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátörfi Lajot.
Egy szántogató reflexiéi.
Nemzetek életének legszebb és legbuzditóbb tüneménye azon tisztelet, melyet nép és emberiséé azok emlékének »dó*n*k Azonban napjainkban fá* dalommal észleljflk mindinkább sst. hogy a népek oly hideg, oly közönyösek kezdenek lenni több b»rd-trőrsl biró or«*gos ügyeink iránt, — a*t tapasztaljuk. bogy a nép ajkain oly lázas suttogással emlegettétek aa „alkotmányos kormány* ne re, — valóban fájdalmas érzés szorítja a munkás nép szivét ék ez okoaaa azt, hogy manap oly szerényen visszaro-nul, — mitsctn akar tudni aa annyira applaudirozott politikai helyzetünkről, mitsem akar tndni a nagyszerű programmokban oly fenségesen körülirt ígéretekről, sem « jelenlegi k&vetvála^ztáaokról és eszerint megtörténhetik mire nagyjaink nem is számítanak, bogy ez leend ax utolsó mandátum parlamentünk részér — ne csudáikouék senki ezen állítás felstt, mert a nép ma csakugyan igy gondolkodik; mert épen ez anemzet az.ki-nek jöröieért a parlamentáris nagy tOmke''sgben oly csekély tétetett! Nem akarunk mi esuttal a megfeszíteti adó-felemelésrffl említést tenni, mert azt tudjuk, bog} adót fizet a boldog Belgium, Holland, 8chTeicz, sróral minden állampolgár, csakhogy nem oly sújtó mérvben, mint az alkotmányoa magyar haza polgárai ! Nem akarjuk mi k&alekedéai utaink czélirlnytalanságát ezúttal ítélgetni, azonban ba szemügyre vesszük a magyar nyngati és tübb rendbeli vasutainkat, melyek hazánkat áthálózaák, ugy elmondhatjuk bátran, hogy aunak idejében itt is lehetett volna oly Offcnheím-féle pereket tárgyalgatni. Nem akarunk mi azon kereskedelmi codexekra, sem a bűnvádi és perrendtartás betöltetlenül maradt hézagaira refivctálni, . - csupán azon vámaa&vetséget hangsúlyozzuk, mely Prani-zia-országgal. Olasz, Spanyol, Svéd és KorTégorszáfgal, Anglia és Amerika egyesült államokkal rovásunkra oly hiányosan köttetett ! A rajtunk ejtett nagy sebek orvoslását e nemzet, mint a pelikán saját vére verejtékével ápolta ez ideig, azonban ma már kimerülten várjuk a jövő mikénti kimenetelét.
Helyén találom egyszersmind felemlíteni azon visszaéléseket, mely országos hitelünk és szilárd tekintélyünket egészen feldúlja, értem azon t^mér.lek szabadalmazott társaságokat, melyek bukását napirenden látjuk és mely aljas bukások következtében maholnap egy egész namzet fog a sírba szállani, — ideje lenne ezen basánkban létező consortiumok felett szigora szemlét tartani és őket Isten és lelkíis-meretök előtt felelőssé tenni
Mostoha termésünk, mely az idén volt, minden jóravaló gaadát aggodalomba ejtett, fájdalom, de ugy ▼an, miszerint oly összeg tarményt nem voltunk képesek összetakarítani, hogy az őaai vetést és cselédeinket kellfílng kielégíthetnénk, hozzájárult azon veszedelem is, hogy jnlius 9-én megjelent U<és az Ő tüzes szekerén és csoda nagyságú jégdarabokkal tette tönkre nemcsak terményeinket, hanem állatainkat is, ily helyzetben, ily körülmények közepett szánthatunk, vethetünk, de mi haszna, ba nincs azon Isten áldása. __N.
Érték- és váitófoiyan augusztus 6.
5*/® metaliques 70.95; 5*/» nemz. kölcsön 74.20: 1860-ki álladalini kölcsön 112.20 ; banlc-réssv. 9 33; hitelintézeti réssvények 217 20 ; London 111.35; magyar földtehermeniesi kötvény 82 20; temesvári földtehermentési kötvény 88 75; erdélyi földtehermentési kötvény 81.25; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.—; esüst 10120; <*• kir. arany 5.28 — Napoieond''or 8.91
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-tól 1874. A kanizsai idótmutató óra szerint,
indul KauissnrnI
Kanizsai vaspályán az órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
szám Óra Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 17 reggel
202 . ..........I 52 délut.
204 . .......... 10 37 esive
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 perczkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bée*be (Szombathely, Bécsujh felé) 2 7 délut.
311 „ „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerbcft felé Triesztbe .... 4 42 reggel
201 „ „ „ Grácz és Bécsbe 2 22 délut
213 „ . „ - „ „ „ 11 37 estve
Srkesfk Kanizsára honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 teggel
206 Eszék, Mohács,Fiume s Dombovárról 1 23 délut. 318 Fiume és Dombovárról .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggel
801 „ .........1 51 délut.
211 „ ......... 9 23 eatve
314 Szombathelyről.......10 25 reggel
302 Bécaből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ 10 10 estve
214 „ Qrlesből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Triaazt- Bécs Otfteaból n „ . 1.18 délut.1 Ü04 H — — „ w . 10 18 eatve.
Alnlirott kinyilatkoztatom, miszerint MARKBREITER L. úrtól, kit jnlius 31-én a dalárdaestély ünnepélye alkalmával .az Egyleti kertben nyil ánosan megsértettem, ezennel tóle bocsánatot kérek.
Nagy-Kanizsán, ang. 6. 1875.
MICZKY LIPÓT.
Gaál Eudre urnák Keszthelyen.
Ön előttem mindaddig szemtelen szó-szátyár és rágalmazó, még az exen lapok 62-ik kzámában adott feleletben jelzett tényt elejétől végéig történet — hiven le nem irja. hogy a tisztelt közönség láthassa: miszerint ön a vakmerft sértegetó és én mint sértett ftn ellen akkoriban csakis saját maga által válasz-«oft fegyverrel vettetn elégtételt.
Hogr ör.hez intézett szavaimban foglaltak valóságát m>-ynem eaáfolva és igy eiism *rt«, azt tudo másul vestem.
Kesxtaely. august 4. 1875.
YÉRTESSY IVÁií, ügyvéd.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-tápl&lék által.
Rcvalesciérc du Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jó nak bizonyult as felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és kftltség
nélkUl, minden gyomor-, id?g-, mell'', tttdo-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzé''i-, hólyag- és vesebajokban. gumusodás, aszko''r, mellssorulás, köhögés, emészt-h-tlenség, dugálás, kasnonés, álmatlanság, gyengeség aianyér, vizkórság, l.iz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is czukorvizelés, búskomorság, kováuyodás, csúz, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben miut táplálék szo)>ujgyerraekeknek és a dajkatejnél is előnyös -bb. — Kivonat Ö0,0<)0 bizonyítványból oly bajok meggyógyulását ól. melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köztük Dr. Wurzer tanár, Beneke F. \V. reudes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. Shoreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, marquise de Brehan és több magasállásu egyének bizonyítványai kívánságra bérmentesen megküldetuek.
Rőridrevout kivonat 80,000 bizooyft-ványból:
80,416. sz. Buneke F. W." rendes tanár a mar-burgí orvosi egyetemen a ,Berliner Klinisch. Wochenschrift* 1872. spril 8. számában ezt mondja: „Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását az úgynevezett .Revalenta Arabica" (Bevalescí^re) " sxernek köszönöm. A gyermek 4 hónapos korában teljes elsoványodásban s folytonos hányásban szenvedett, mely bajok mindeu gyógyszerrel daczoltak ; a Kevaiesciére azonban hat hét alatt egészségét tökéletesen helyreállította.
64,210. sz. Brehan marquís 7. évi májbetegség, reszketegség, elsoványodás és liypochondriáról.
7y,dl0. s*. Özt. Klemm asszonyság, Drüssdeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. Köller Flórián, ca. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső hurut, szédülés és mellszorulá?rol.
75,970. sz. Teschner Gábor űr, a magasb nyilvános kereskedelmi tauiutéaet hallgatója Bécsben, a mellbaj és ídegziláltság kétségbeejtő fokáról. .
65.715. sz. Montlouis kisasszony, emészthetlen-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
72,618. sz. La Roche sur You, jul.^30. 1868. Ön Revalescíére csokoládéja rémítő gyomor-és idegbajomtól, mely tíz éven át gyötört, tökéletesen megszabadított.
(Madame) Armand PréVqst.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint
gyermekeknél.
¿»léhszelenczékben font 1 frr. &0 kr., 1 font
2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font lü frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalescíére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalescíére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 5ü kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakbau 120 csészére 10 frt _ 288-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
¿Ital, Wien, Walföschgasse Nr. a,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és füszer-kereskedéseíben ; az<inkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; Pesten Török Józseínél; Aradon Tones F. éa tárainál; Debreczenben Mihilovita István
gyógyszertárában a kigyóhox ; Esséken Dávid
Gyola gyógyszerésznélKassán Wondrsachek Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Söltz Rezső gyógys»., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék örossingerC.B. és Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisaa-Újlak: Royko Victor gyógyszertárában.
•) E rovat alatt köalőttirt fal»l5s«*gat n*m ráüsd a

KA ff V n P i IV gépészmérnök.
U 1 Ä U I A ti; Budapest, V&obM
GARRETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
(1723—5)
ajánlj* ezen hirnevcs gyár mezőgazdasági gépeit, úgymint: . gőzmozgenyokst. fa- és szénneli fűtésre. valamiut ssalmafútésre,
C8e^''°6abniiU*2^ft^ Bépéi^t ''i^lmok''^zámira Puhlmann R.-től Berlinben, különféle fajta kiiüi o rostákat Trisarőket konkoly, babó és zab tökéletes királasztására.
Eredeti GARRETT R. és FIAI legojabb, könnyebb és olcsóbb szerkMetfl sorretogépeit
Árjegyzékek kivánatra bérmenten. _
üszöatiaztitó rtatákat, fölülmúl hatlanok a gabona tisztítására üszögtói és egyébb kíu
njü hulladékoktól. "
őrlőmalmokat, repavágókat, Mtcakavágókat, különböző nagyságban eaztsriani,
kat »tb. »tb. különösen:

p Hölgyek szántára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
oaztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébe t- Cr eme
l)r. Rosenberg S.-tői az orvosi kar - de különösen dr .Zeisal M. unár ur által megvizsgált s tökéletesen czélszerü és ártatlannak
találtatott. .
lizen szer a bór megőrzése s a legkésőbb kor.g tartó iQu
frisaeaégbeni tartására szolgál. Eltávolít napszrfrást, bőrkiütege-
ket foltokat, vörheny t, sőt a ránczok is a gyakori használat által
ehünnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ara 1 t é g e 1 y 1 y e 1 1 frt. 60 kr.
Kapható a feltaláló Fr. Roseuberg özvegyénéi Bécsben VI.
^ Kahlgaasc Ü. Thür 7. (1748-2)
Nagy-Kanizsán, Rosenfeld Adolf urnái.

időn al-Slirottak a nag; közönség erdekében bátrak vagynuk az általunk kitüuő es sierényoek ismert .
Aner Jteel
cs. kir. szab. cUronomctter és múúrás,
annak országszerte jó hírben álló óratizletét Szegeden a legőszintébben ajánlani; nem mu laazihatjuk el ez alkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni, miszerint jósolcsóárakkal legbiztosabban nála meg rendelhetők.
| Návay Ká''máa föl db irtok ot^ Földeákon.
'' Nóvák József kereskedő Bécsben. ; Kertész József ügyvéd Szegeden. Schöobauer 6ya!a m. kir. postatiszt
I Szegeden.
| Gerzsán Ede tani tó Majsán. Szabó Czirill kir. főrealtanár Sze-
I)r Tóth Károly orros Crményen.
Poofrácz László m. kir. honv. ezrede Szegeden.
Licbt Jáaos nyomdász Bécsben.
Kiss Boldizsár lelkész Vácion.
DáaJ Ferencz Szeged és Hol dm.-Vásárhely főispánja.
Barakovits Kálmán ügyvéd N.-Szt.-Mikióson.
Dr. Tóth Jáaos kk. tanácsos Stégedén.
Golyós Jáaos slkapitány Csongrádon
Szászi József földbirtokos A.-Lend-ván.
Olsavszky Bertalan Szoljván
Dr. Kremioger Aotal prépost Szegeden.
Straabert Isidor m. kir. honv. had-najty Budapest.
Hegyi Aotal lelkész Kecskeméter..
Tóth István Márk kir. pénzoiztos Szabadkán.
Fooyé Pál fiyala lelkész, ó Becsén
geden.
Dr. Abeles József orvos Csongrádon. Wutka Sándor cs. kir. sxázados Szegeden.
Nariakits Mihály m kir. törvényszéki elnök Szegeden, ¿getfi Lajos épitész H-M.-Vásár-
helyen.
Vagáti Gáspár ügyvéd Majsán. Bója Gergely tanfelügyelő B.-pesten. Való Mihály főgymn. tanár Szegeden. Bach Mihály m. kir. pénzügyi tiszt.
bzegedeu. Csapó lotváa földbirtokos Félegyhazán.
N
0
Czáfolatára azon számos reklamnak, mely többnyire üzérkedő bécsi órakereskedők által silány szerkezetű, inkább játekszerüi szolgáló órák beküldésével, a valódi művészet rovására és a t közönség károsi-tasára űzetik, — hitelt csak az érdemel, ki mint
AUER JÓZSEF
kitűnő szaktekintélynek mogösmert szegedi őramfivész, saját találmányú óráival számos kiállításoknál valamennyi hasonló szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt megnyerte emellett ó felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugv a kecskeméti orez. kiállításnál pedig diszokmánv és ezüst éremmel lett kitüntetve.
^ Árjegyzék:
Férfi órák. Ezüst heng. óra 4 kóré 10—12 ft. arany fed. ugr. 13— 14 , dupla tokkal 16—17 „ , kristály üveg 14—17 „ „ , 15 kőre 16 - 18 „
. „ dupla tokkal 18—22 . ii »angol horg. kr. ü 18-24 „ , . dupla tokkal 22—28 . „ horg. rem. 30—35 „
. dupla tokkal 35—40 „ Arany horg. óra 16 kőre 36—50 „ ,, dupla tokkal 65—70
kristály üveg. 42—65 „ „ dupla tokkal 62-80-^
Inga-órák uj találmányú készülékkel, melyeket kulcs nélkül lehet gyorsas felhúzni, az ipgát megindítani és a mutatókat igazítani, jutányos árakon kaphatók.
A zsebórák függő és fekvő helyzetben reguláztatnak ugj, hogy azok rázkódtatások vagy utazás alatt ia pontosan járnak.
5 évi írásos jótállást kap minden óra vevője, 3 évit pedig
minden javitáara adott óra tulajdonosa.
Arany és ezüst órák, lánczok am. kir. fómjelző bivatal által megvizsgálva, jutányos árakon kaphatók. Ezüst óralánczok 3—10 frtig, ho&z-"¿ink pedig 6—15 frtig. Arany láncrok (3-mas aranyból) 18 — 70 frtig, iiosszu nyakláncsok pedig 35 frttól 100 frtig kaphatók.
...Úrik becseréltetnek vagy javításra elfogadtatnak. Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön díjak azámittatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint késsíttetnek.
Segédek és tanonczok az óraműrészetbeni kiképzés végett ked^ezófeltételek meUett felvétetnek. _______ (1715-2)
Arany borg.remonlnir valódi kulcs nélküli R5-90 „ „ „ ugyauaz d. tok. l(*i-16o „
Női órák.
Ezüst beng. óra 4 kőre 13—16 „
Arany h^ng. óra 4 kőre 26—33 „
„ dup tokkal ö8 —48 „
„ horg. óra lr> kőre 42 -50 „
„ dupla tokkal 50—60 ,. „ valódi remoot kulcs
nélküli óra 54-60 „
„ dupla tokkal 75—9«) „ „ ugyanaz znmánrz-
czál és gyémántul 120-150 „
Serkentő óra 7—10
Angol
ébertasztmg,
czúg fonál, filca,
Minták
bárhová ingyen és
bér
mentve-x . •! i t "V »tb.
ezipeszczikkek
legolcsóbban
PLESZ^ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41 ik szám,
Csiriz, fas ze g,
előkészült rtipn-zakkor.
(Lackkappen.)
a
„Czipész inashoz.a

uéptlf, selyem és
czérna," bélés vásznak.
Robbanó anyag
gyári iroda ! er és Etchenbacher
Bécsben.
Dyaaaut kész töltényekben. máztsaja 46 frt, a kőszén es bar-aaszéa bányászatában, valamint reptaztéackaél, összeköttetésben az electrikus gyúláasal, rehdki-vüli mértékben jónak bizonyodott.
Szilárd köveknél czélra vezet a dymanit, mázsája 52 frt. «zab. kupacsok, angl. biztossági gyu<tózsinegek, szab. gynjtógépek, electrikus gyujtt-k és vezető huzalok, dynamit, melegitő készülékek, egyetemes fogók stb.
6sp-farásokbez ajánljuk kd faré gepelaket és léisBrHőiaket Burleigh-rendszer szerint, je-ientékenyen leszállított árakon. Gőzkazánok, légtartök, gőz- és vizvesető csövek, furó-állványok és farókocsik mindig raktáron vannak
Tapasztalt «árafikiket hegyi,
alagatí és tengeralatti építkezésekhez, kőbányászathoz és föld-munkálatokhoz ajánlanunk.
A következő munka: ,Die ■oderae Spreagtechalk" 6-ik ki-adasban, Mahler Gyulától a t. közönsegnek nálunk rendelkezésére áll. (1753-1)
Éppen most je lent meg aia|yar Lx fordítása a hírneves, igen tanul-T ságos könyvnek :
Az ömnegóvás,
tanácsadó mindenkorbe-li férfiaknak, Uareatlattél.
Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor bebixo nyúlt segély és orvoalá sa (26 éves tapasztalás
folytán!) a (1655—14
Gyöngeségi
állapotoknak afínemző tagokban ideges bajok b a n « a t. aiat a roagáié lafar tizéa ét faji klosapoagásak kivet kezatéayéaak. — Minden könyv árusnál, jelesülAákay Lajosnál, Károly utczában. Ara 2 frt 30 kr.
A közönség ó v a t i k bízonvoa utánzásoktól és majmolásoktó''l könyvemre nézve, melyek a közönség elámitáaa tekintetéből még hirdetményem szószerinti le írásáig is terjednek. Azért fi gyeijen mindenki arra, hogy köny vem eredeti 35-ik kiadását
Laareatlsstól kaphassa, mely egy 8 ad rét 208 lapos kötetet képes
60 boaeztaal ábrával aczélba metszve és a szerző aév-bélyegével van pecsételve.
Laurentins tanár.
Csak e«F
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitűnőségéről a bámulatos olcsó ár mellett:
!27kr|
mindenki meggyőződjék. Vásznak. I fio-röfös vég, 7. széles, frt. 13.50 1 80- „ „ */4 czérna
vászon H 810 1 30- „ „ n csinvat-
vászon H 810 30- „ ,, „ kreász-
váazon „ 810 vagy bécsi rőfönként 27 kr. Seljem- és bársony azalagok. Fail- vagy noblesse-selyea, minden sima. legdivatosabb színekben, színes fonákkal, öt ujjnyi szélesség, bécsi rőfe 27 kr., két ujjnyi szélesek két bécsi rőf 27 kr. Egy pár fehér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdharisnya a legjobb fajtából.....27 kr.
Egy pár férfi félbarianya . . ''i7kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyempántlika-csokorral di-ssitve.......27 „
Továbbá fehér damasat-törtllközSk, vászon Ágynemück, nehéz lábssőnyegek, bu-tor-csinvat, háló- és cziczfüggönyök, ▼alódi színű percaünok, török háló-köntös-kelmék, barchentek, rófön-27 kr. (1567—21)
Öv apju-ruhak elmék. U széles nehéa ripszek, Losatredi ginalsk, tibetek, gaaterek, sima és caikos. mindenféle színben bécai rőfe
Egy legyező akármilyen satad 27 kr Egy késsiet fej- és mell csokor bársony-pántlikákkal ét rózsákkal díszítve .... 27 kr Egy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár f^jre való vagy zsebkendő, tartós sainü . . . 27 kr, Egy vássonzs*ibkendő . . . 27 kr. Egy vázzOD-aaatalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésű legújabb fajú......27 kr.
ggy kétféle féeft.....27 kr.
Egy vászon- és slingelő oDÓ . 27 kr. Egy angol fej-áiadém, egészen fekete gyöngyökkel hímezve,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztázka . \ . . 27 kr. Egy kávéskanál china-ezüstből 27 kr. Megbisáaok
az''összeg beküldése után vagy poetai utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetaaenek, minden habozás nélkül vissaavétetnek.
Beck Grand bazárja
Becs, Adiergatse 4.
kéretik a czég czimét eltenni, ás azt lehetőleg jól saűékeaetben tartani.
A legnagyobb YASBÜTORGYÍR
Reichárd és Társa-é, b^c^d
III.Mnrxer ntcza 17. sz alatt van, hounan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Z,
Hirdetmény.
Alulírott közhírré tesmem, illetőleg felhirem a tek. földbirtnt. és bérlő urakat, miszerint Zala- és Somogymegy ékben jó hirbea áii-Marschal-féle tisztító hengerrel ellátott cséplG-góxgépem f. éri an^..! 15-től 5*/0 caéplésl díj mellett bár kíaek munkába álland Hazud j mondom a netáa -firól eredő (as illet6 rang- s állásához épen nemiii? rágalmazást. - Ily jutányos csépehetéat csak betegség okozu 1 dáaom folytán, és ez idő alatt több napszámosból gépésaszé lett verseavz- k ellenében teszek. - Midőn szíves pártfogásukat kikérni bátorkodnám maradok. a
Nagy-Kanizsán, Teleky-utczában
Kész saolgájok
Kreid Ignác
géptulajdoaos, mint vállalkosó.
Kundmachung.
UnterfartigUr beehrt sieh die Herren Qrnnábesitser a«d Pk Qt zu verständiges, dass seine, in den Comitaten Zala und Somogy rennomirte, mit einem Marschal''schsm Reinigangs-Cilüider versehe Dampfdreschmaschine, deren Benfitonng hiermit anempfohlen wird _! vom 15. Augast an, gegen 5*l0 Dreschgebühr jedermznn sur Verfüröu, steht. Gleichseitig erküre ich die etwa aus ß. stammende (zum rLÁ und sur Stellung des betreffenden nicht pass «de) VerUamdon» für eii Lüge. Eine ao bUlige Drescharb.it leiste ieh nur im Folg. meiner durch Krankheit veranlassten Rücktritte« und gegsnüber von mehreren tu Taglohner tu Maschinisten gewordenen ConeurrenUn. Um rtture tung bittend verbleibe ich * ^ ""
Gross-Kanizsa, Teleky Gasse
Ihr bereitwilligster Di«n»r
(1756-1)
Ignacz Kreid,
Maschinen-Ei genthümer ab Unternehmer.
f I? pilepslát
2 I .(eskőrt) gyógyít • Udr. KiUisch speeaia - lista Dreada, Wilhelms platz 4 (ezelőtt Berlinben). 8ak ixái alkint »rsdiiay
J egyzősegédnek
ajánlkozik egy e szakmában jár-taa és ügyes egyén mérsékelt dij mellett.Bővebbet Nóvák Márton Keattbeken. (1752—2)
Arlejtési hirdetmény.
A vallás éa köaokutáaOgyi m. kir. miniater urnák 1875 ik évi julioa hó 20-án 15123. a*, a. kelt rendelete folytán a sala egersztgi polgári iskola tantermének bebútorozása a egyéb pót munkák teljeaitése államsegély mellett engedélyeatetett.
Eien munkák rállalkoaáa utjáni biatoaitáaa végett, 1875 ik évi auguatiu bó 12-én délelőtt 10 órakor, a zala egerszegi város ház tanácatermében, szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatok elfogadása mellett, nyilvános árlejtéa fog tartatni.
A bebutorozáai költségek ..... 1890 frt — kr.
A pótmunkákra vonatkozó kSltségelc pedig 852 frt 35 krban állapíttattak meg.
A tervek, költaégvetéa, épületi ieirás és föltételek 1875 ik évi angustos hó 12 ig a fentemiitett belyen megtekinthetik.
Fölhivatnak a vállalkotni szándékozók, miazerént a fönot kitett napon ót órában as előirányzott költaég után számiUndó 10%-tóll bánatpénzzel ellátva, a kitűzött helyen, vagy személyesen jelenjenek meg, vagy pedig jogérvenyes iráabeii zárt ajánla tukat, as l0*/9 tóli bánatpénznek melléklése mellett a kitűzött határidóig küldjék be.
Kelt Zala-Egerazen, 1875-ik évi augnatoa hó 2 án.
Krób Pál,
Q754-1)___II od tanfelügyelő.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden előbbkelő háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadré-sae. A valódi britannia ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakiz
M. Bressler angol fómárakt&r*ban,
Bécs, belső város Schottengasse 9. sz:
KAvéakasál darabja 10, 15, 20, gézi gyertyatarté 60, 80 kr, 1,
25, 80, 40, 45 kr. — •/, tu- 1^0 kr.
csat »0, 80 kr. l, 1,20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evékaaál darabja 30,35,40,46. 60, 60 kr. - % tuczat 2,2.50,
3, 3 50, 4, 4.50, 5 frt.
Két és villa párja csak 80 kr.
(ezüstnyelft). — »/i tnczat belőle csak 4 frt. TkssazBri darabja 30,40, 50,60, 80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaaazkák evőeszköz alá \ tuczat csak 2 frt 50 kr.
Tajáa tárté psfcárkák 1L tucs. 2 ft Asztalkeaáé tárták % tucat 2
frt 50 kr. ''
Btrtczáré darabja 60, 80 kr. 1.
1.20 kr.
Czsksrkhrti dhja 80,90 kr. 1 frt.*
Valaaeaayi ozlkk bámalatss slo.é.
Gysrtyatarték finom, nagy párja
3, 3.60, 4, 4ü0, 6 frt Cfliiti (dessert) evőeszkős ''I,
tnczat 3 frt 50 kr. fiyansakkaaál V, tuczat 1.50,2,
2£0 kr. % Tatoeri darabja 60, 80 kr. 1,
1J0. 1.50 kr. Lavaaatri darabja 1^0, 1.50,
1.80, 2, 2.50, 3 frt. Feazilatck valódi aranyozással és ezüsttel kirakva darabja 12, 16, 18, 20 frt. talapzattal. Tilda darabja 8" 90 kr, 10'' t.SO, lt- 1.60,14- 2,16-2.50, 18" S, 20« 3.60 kr. (kerek, tojásdad, vagy négysaőgletü. Hwatsríték 2 személyre 15, * személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt
Wajdita József Up- és nyooMUtrtgdo&os gyorsaajtó nyomása, Nagy-Kanizsia.
Megrendelések a vidékről caimaendők :
(X699-9) m. Bressler,
angol fémáruk tára. Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9c
Megrendelés* a tfdékrfl pssUfardaitával itáavéttet etzkizSltstask
Ha valaki ugy klvltga, egyes darabokat la küldhetünk, hogy árniak kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződbeasék-- 100 frt értékű áru vételénél árleengedés.
SXQ\-KANIZSA, 1875. áugnsztug íMu

Hlrtetsssk
'' P«titaorhao
• rMOá«*''>r 6 • minőén .,,T»bbi sorén 6 kr.
rEItHK''N
• ÍY1L
t.,..lf,*iuí 1° Krftrt fel
U^r.tiri illetik minden hirdetésért " jt) kr. úzetendó
Tizennegyedik évfolyam.
? a ¡t
Jaoyagi rét*« iemenyek , !! reclamatiók *t .* kesstS-kiadéhő«
előbb
-BOMOé
IKÖZLÖN
■Mim ml
SAtíY-KANIZSA Takarékpénatári épOlst,] földszint Béruientetlea levelek euk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok viasza nem f A küldetnek. k
frg"^-r- *
a .nagy-kaniztaí takarékpénztár*
dagy-Kanim var* tieiybatéságájiak. nankOJÖabtn az „eltf zalai Boyvétf-eoylaf''.a^y-kanizaaj kar*sft«tol«J t iparbank
a »zalamegyei általános tanrté-twtfllef, a ,Zjüa-St»#gy* fázkajézáai rétrirénytárttlat t tébb nagyoi ét városi egyesület Hivatalát ertetitlje.
Heienkini kelszer, vasamap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Pályázat.
A zal&megyeí tankerttietben leró következő tanítói állomásokra pályázat hirdettetik :
1. A zala-egerszegi 6 osztálya polgári i kereskedelmi iskola 3-ik osztályának megnyitása alkalmából, a természettani tárgyak tanítására szükséges rendes tanítói állomásra, 800 frt fizetés és 200 frt lakbér élvezete mellett. — Az ezen állomásra kinevezett tanító a nevezett polgári iskola 1-só osztályában egyszersmint a szám- és mértant is tartozik tanítani.
2. A zala-egerszegi polgári iskolánál megürült zene-segédtanítói állomásra 300 frt. évi fizetés élvezete mellett, mely az 1876/7-iki tanév kezdetével 400 írtra fog
kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára ajóvö 1875/6-iki tanévre felállítandó két osztályú felső leány-iskola megnyitandó első osztályában szükséges egy rendes tanítói,esetleg tanítónői állomásraa nyelvtani, történél mi és földrajzi tárgyak tanítására 550 frt. évi fizetés és 100 frt lakbérrel/ és egy rendes tanítónői állomásra mennyiség és természettn -dományi szakra és a női kési munkákra szinten 550 frt. évi fizetés és 100 frt lakbérre.
4. Az alsó-lendvai 6 osztályú polgári niskola 5-ik osztályának az 1875/6-ik tanév elején leendő megnyitása alkalmából a németnyelv, földrajz és statístika tanítására szükséges segédtanitói állomásra 500 frt fizetés s 100 trt lakbér élvezete mellett. A rendkívüli tantárgyként szerepelő latin nyelvet is tanítani képes pályázó előnyben részesül.
A képesítési és egyéb okmányokkal felszerelt s a nagyméltóságú vallás s közok-
tatási magyar királyi ministeriumhoz -czim-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél | folyó évi szeptember hó 5-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későbben érkezettek nem fognak figyelembe vétetni.
Nagy-Kanizsán, 1875. julius 29-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
salamegyei tanfelügyelő.
A nagy-kanizsai királyi közjegyzői kerület tisztelt közönségéhez.
Tisztelettel alólirt f. é. april 10-én 368. sz. a. kelt igazságügyministeri rendel-vénynyel Nagy-Kanizsára királyi közjegyzővé kineveztetvén és ezen állomásom el-foglalhatása tekintetéből a közjegyzői törvény 8, illetőleg 9 — 14. §-sainak eleget tévén, -- közjegyzői irodámat Nagy-Kanizsán, Széchenyitér s/«7< wá® alatt (Tóth Lajos ur házában) f. évi augustus 1-só napján nyitottam meg, mely naptól kezd re közjegyzői működésemet s munkásságomat a t. közönség rendelkezésére bocsátom.
Van szerencsém erről a tisztelt közönséget értesíteni és egyúttal a közjegyző-ség czélját, közvetlen feladatait és hatáskörét a t. közönség tudomására hozni.
A kir. közjegyző hivatása abban áll, hogy a hatásköréhez utasított teendőket mint a közforgalom jogosult és nyilvános közege pártatlanul, titoktartás, felelősség és anyagi biztosíték mellett, közhitelességgel teljesítse.
A kir. közjegyző hatásköréhez pedig a következők tartoznak: I. Jogügyletekről és tényekről közokiratok felvétele.
Jelesül:
j 1. bárminemű kötelezettségekről és , egyoldalú nyilatkozatokról okiratok felvé-, tele;
2. végrendelkezések felvétele;
3. tanúsítványok kiállítása, úgymint másolatok hitelesítése, kereskedelmi és Üzleti könyvek kivonatainak hitelesítése, fordítások, névaláírások hitelesítése, okiratok elómutatása időpontjának bizonyítása, közgyűlési vagy választmányi határozatok hitelesítése, tények bizonyítása, mindennemű értesitvények s közlemények tartalmának és elküldetésének bizonyítása és váltóóvások.
Mindezen okiratok mint közokiratok teljes bizonyító erő vei bírnak.
Ezenfelül az 1. alatt felsorolt közjegyzői okiratok még azon előnynyel is vannak felruházva, hogy a törvényben megállapított feltételek mellett minden megelőző peres eljárás nélkül végrehajtható k.
Sót vannak bizonyos jogügyletek, melyeket a törvény kényszerhatály-1 y a 1 kizáróan a kir. közjegyzők hatáskörébe utal s mely ügyletek fölötti szerződések, ha kir. közjegy a 6 előtt nem köttetnek, föltétlenül érvénytelenek. Ilyenek:
a) a házassági vagyoni viszonyokat szabályozó összes szerződések,különösen házassági szerződések, házastársak közt kötött adásvevési, csere-, életjáradéki s kölcsönszerződések é* oly ajándékozási szerződések, melyeknél az ajándékozott tárgy át nem adatott;
b) a hozomány átvételéről kiadott el-ismervények;
c) minden jogügylet, melyet vakok,
olvasni nem tudó siketek vagy irui nem tudó némák és siketaémák kötnek.
II. Okiratok és értéknemúek
örizete.
Az eddig I. és IL alatt felsorolt esetekben a közjegyzői működésért járó dijak mérsékelt arám ban a törvény és igazságügyi minister ur által vannak szabályozva.
III. A felek képviselete hatóságok és peren kívüli bíróságok előtt.
Jogosítva é3 hivatva van a kir. közjegyző ugy magánosoknak, mint testületeknek és társulatoknak jogi tanácsadójaként, működni, hatóságokhoz általában, bíróságokhoz pedig minden perenkivüli ügyben beadványokat intézni és feleket képviselni. Ily nem peres ügyek p. o. a telekkönyvi, örökösödési, hitbizományi, örökbefogadási, törvényesitési, önkéntes árverési és becslési, kereskedelmi és bejegyzési stb. ügyek, melyek közül, különösen az uj kereskedelmi törvénynél fogva szükséges czimátjegyzési eljárást emelem ki.
Végre:
IV. A bíróságok által a kir.
közjegyzőkre ruházott bírói megbízások teljesítése és a hagyatéki ügyek körüli eljárás.
Ezek képezik főbb vonalaiban a közjegyző intézmény lényegét és közvetlen fel-'' adatait; mindamellett megjegyzem, hogy a közjegyző, amár ezelőtt kiállított vagy még ezután kiállítandó magán okiratokat is hivatva van közokirati minőséggel felruházni, csakhogy ennek érvénye azon időponttal
TÁRCZA.
Itthon.
Kii ganjhóba születtem iu Szalmaíedél alatt, Haj, de nekem e kis bajlék Mindig kedve* marad. Mint a madár a fészkébe
vágyom én ide : Áldás, béke és szeretet Fogad engem itt be.
Fáradt ¿Telkem, bár ón-sulylyal Terhelik a bajok, Kifelejti súlyos terhét Amig itthon vagyok : Itt a boldog gyermek érek Nyájas nép emléke — Bsebb napjait rajzolja boa Lelkemnek elébe.
Azt rc idSt . . . mikor én itt Játszó gye, mek valék, & csendes -nyájas lakóhelyem Volt eK a ki* hajlék ; Hol semmi vágy, a^mmi remény Nem lakott még sztimben. 8 gondatlanol a nyár játszi Pillangóit üntem.
Oh 1 akkor még — életemnek Szép hajnal-koriba* — Álmadoaó lelkem mindent Üózaa-szín ben lila. Baj-, aaenvedés-, gond- s bu nélkül Könnyű volt a> élet, . . . észrevétlen szálltak el a Boldog gyermek-ivek.
Az óta már koN RapWt el felettem —
És a játszó gyermekből én Komoly iQn lettem : A szenvedés iskolája, A világ s az élőt Oh, engemet nagyon hamar Komo''ylyá tevének
8sép remények tündér-képe Csalt el a világba, 8 mint a gyermek a szivárványt Kergetem hiába.
epedve sóhajt vissrn Csüggedő bua lelkem Ide — hol aa édea anya Lágy ólén pihentem.
Ha szenvedés s bánat nldOz, Vagy más bajok érnek Kinyngodoi, megpihenni Most is ide térek Itthon njra élem elmúlt Boldog gyermekségem : £ kis hajlék azért olyan Drága, kedves nékem
Bár nagyon is rálépett már Az idő vas lába, Meghajlik, meggOrbed mint as Öreg ember háta : Elért« már aa öregség, Rósz lábon áll ügye, Hogyha meg nem támogatnák Talán alis dűlne.
Fején is már kopott, lyukas ▲ asalma kalapja ... Inof-blnog ha aaél fuj, csak Az imádság tartja: Félek-félek, hogy egysaer majd Elbuesnaik tőlem, 8 nem lesz nekem a világon Egy piheafi helyem!
KELEFY OY.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. IxxJcy Kristóf.
(Folytatás.)
o r e n c z.
Ez a város méltó a névre, amelyet visel. Valamint mindenütt, ugy itt is» az idén nagyon megkésett a természet; oly szerencsések v&láuk, hogy a kikeletet legszebb üde pompájában üdvözölhettük, olyan volt most Florencz, miot a menyasszony esküvője napján, felékesítve csillogó ékszerek és virágfüzérekkel..... Kimondhatatlanul kellemes benyomást telt reánk az egész vároe és környezete, a legjobb hangulatban kezdettük meg áttekintő vándorlásainkat. Miként édes hazánk fővárosában Budapesten, a legszebb városrész a vén Duna partjainál van; — ugy itt is az Arno partjai az egész város szélességében a leggyönyörűbb, legdíszesebb, egészen modern kinézésű paloták sorával büszkélkednek, melyek között az óriási szállodák a legelőkelőbb rangot foglalják el. — Ugyanis az építészeti fényűzés legdúsabb pazarlásával mindent elkövetett, hogy e szállodák fejedelmi vagy tündérpalotákká alakuljanak. Egy ily ssálleda utezsi falazata (nevére már nem emlé kezem), csupa fehér márvány táblákkal volt kirakva, minden ablakából gazdagon aranyo zott erkélyek nyúltak az utexára s amikor betekintettünk az udvarra, ott valóságos mesebeli kertet, telve ■aökőkutakkal és szobormüvekkel pillantottunk meg. Aa Arno folyón 6 régibb és ujabb kid ▼as. Legrégibb a ponté vechio, mely as UfTiai és Pitti palotákat köti össze. — Rend-ki vftl meglepett aa ősrégi várszerű paloták sokasága és azoknak legjobb karban faeállása
mai napig, e paloták szabályszerűen a többi házakkal az utczákban egy vonalban épitvék s as összhangot nem zavarják s mégis mindenik oly gygaszi, oly massiv, hogy valóságos erősségnek tűnnek fel. Az ököljog korában a középkorban teljesen indokolva volt e paloták várszerű építészeti modora, mert egyes pártok, sőt családok valóságos báborút folytattak egymás ellen, felkerekedvén, szolgáikkal ét olasz. vérmérséklet egész dühével ostromolták ellenségeiket. E várpalotákon a lőrések és rovátkák sem hiányzanak 8 jellemző, hogy valamennyit erős, eresből készült oroszlány tejek — nagy vaskarikákkal diszitik. — Legnevezetesebb egész Florenczben sPiazza della Signoris. claa-sicus négyszögű térség, melyet a fenn leirt paloták köröznek. Sok ily őspalotának udvarába is bementünk » azoknak valódi szépséges remek építészeti modora ekkor tünt ki igazán. Ugyan• is a négyszögű belső udvar csupa oszlopcsarnokokból (többsorosan) áll. Földszintlakás nincs, hanem tágas ivezetek alatt csupa körüljárható mozaik talajjal kirakott, Loggiának nevezett folyosók vannak. A legszebb része az egész épü • letnek a lépcaőzet, mely méltóságteljes szélességbe u művészi faragványu karzatokkal, fordulóin jeli* szobrokkal emelkedik felfelé. As eme leteken köröskörül ismét erkélyes oszlopcsarnokok mindenütt, melyekről dús folyondárok csüngnek alá. Leírhatatlan ügyesség, — islés és finom m&érzék tűnik ki a belső udvarokban lévő kertecskék rendezéséből, — megvan minden, ami s szép fogalmához szükséges, de nincs egy felesleges virágszál, s szobrok és vizimflvek valódi geníaiítással helyesvék el. Igazán megbántam, hogy Fiorencset csak a virágok városának nevettem, mert sst kellett volms monda*
kezdődik, a midőn azt a közjegyző közokirattá emelte."
A közjegyző dija az igazságügyminis-
ter által a törvény nyomán kibocsátott s •/. alatt használat végett ide zárt rendeletben van megállapítva. Ezen díjnál többet a közjegyző rendesen nem követelhet és a felvett dijakat köteles a közjegyző az-tlletó iiatra följegyezni. A megbízotti minőségben tett eljárásnak és a beadványoknak diját a közjegyző a felekkel kölcsönös egyezség utján _ mint bírósági biztosét pedig a bíróság — állapítja meg.
A nagy-kanizsai királyi közjegyző kerületét a nagy-kanizsai és letenyei kir. járásbíróságok területéhez tartozó községek képezik. Ezen kerület sokkal kiterjedtebb, hogysem a felek a székhelytói távolabb fekvó községekből minden egyes ügylet fölvételéért hozzám, N.-Kanizsára jöhetnének. Iparkodni fogok ezen nehézségen az által köny-nyiteni, hogy időnként és a szükséghez képest azon községekben, hol a kerületi jegyzők laknak, vagy más helyeken is, bizonyos napokat tűzök ki, a mikor is az ügyes bajos leieknek könnyebb módon alkalmuk lesz hozzám eljuthatni és velem személyesen
érintkezhetni.
Székhelyemen Nagy-Kanizsán hivatalos időül reggeli 8-tól 12-ig és délután 2-tól 6 óráig tűztem ki, azonban ha a szükség kivána, ezen időn tul is bármikor készséggel állok szolgálatára a t. közönségnek.
A müveit külföld ez intézmény szükségességéről és előnyeiről hosszú idők soráír át szerzett meggyőződést; hasonló eredményt vár tőle hazánk törvényhozása, lakossága; és habár legfőbb törekvésemnek fogom tekinteni: a közjegyzői intézmény hasznos, sőt szükséges voltáról a t. közönséget meggyózni; mégis az eredmény valú-sitasára leginkább a közönségnek az "uj intézmény közegei iránt tanusitanaó rokonszenve szükséges. E bizalmat kierőszakolni uem lehet, reménylem azonban, hogy a t. közönség jól felfogott érdekeinek megóvása tekintetéből munkásságomat igénybe veendi. Mind eddig, ugy ezen tul is bennem a t. közönség a szorgalmas munkást a lelkiismeretes és részrehajlatlan tanácsadót fogja ismerni.
Részemről tehát a reám ruházott tisztet nemes bizalmi állasnak tekintem és annak megfelelve, az uj intézményt hazánkban meghonosítani, létjogát és jövőjét megszilárdítani, a közönség igényeinek pontosan eleget tenni komoly törekvésem leend.
Kelt N.-Kanizsán, lvS75. julius hó
végén. plihÁL FERENCZ,
nagy-kanizsai királyi közjegyző.
nőm : »8 virágok és paloták v á-r (>fl a !"
Visszatérve a Piazza drlla Signoría leírásához, a térre lépve, azonnal feltüut a Palazzo vechio, mely a kormány, utóbb a parliament székhelyéül szolgált, «lőtte Hercul«* és Cacus szobra Baccio Bandínellitől. Átellenben állott előbb Michel Angelo .Dávidja", im-iy azonban u nevéről czirnzett házhoz, hol szép gyűjtemény létezik, vitetett el. E palota udvara temérdek remekművekkel ékeskedik. Gyönyörű a palota szegleténél Neptun kutjs. és I Osimo lovag-szobra Giavonni da Bolognától. — Ezen palotánál különösen feltűnt mindnyájunknak, hogy a symetría a legnagyobb gouddal ellett kerülve, ajtók, ablakok, emeletek, maga a roppant nagy, bizarr és *gésa vár«* fölött uralgó erkélyes torony ugy lettek elhelyezve, liogy összhangzat egymás között valami-k é p '' n e létezzék. Igazán sajátságos szeszélye e lángeszű olasz művészeknek! Amíg f.7. egyik -készakarva görbe tornyot,t.ddiga másik összhangzat nélküli palotát épít a mindenik-Mi világhírű remek lesz. Lám nálunk a Lipótvárosi basilika kupolyáját egész ren desen akarták építeni s mégis csúfosan összeomlott!.... Közel van ide egy egészen önállón nyitott felével e térre néző Loggia dei Lanzi (lándzsások órtanyája) nevű, felségesen szép csarnok, mely a világ legremekebb szobormű-veivel van telve. Megvallom, könnyelmű eljárásnak tartani e műveket ennyire nyíltan,(majdnem az utczán kitéve a közönség szeszélye és idők viharának) hagyni! Hízz másutt e remekeknek templomot emelnének .... Ojőnyö rttek kiválolag.a szabini nők elrablása.- „Per-seas Medusa fejével, eresből Beovenuto Cellini-
Jegyzék
azon bünpcrekröl, melyek a z.-egerszegikir. törvényszéknek folyó 1875-ik évi augustus havi nyilvános üléseiben előadatnak.
Augustus 11-é n 1875.
866./B. 875. Sz. 1. Dezső József snlyost**-tisértéssel vádlott elleni ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
889 /B. 875. Sz. L Németh Jőzsefsikkasztással vádlott elleni Ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
962./B. 875. L. t Dömötör Ferencz betöréssel párosult tolvajláasal terheit elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Augustus 13-á n 1875.
852./B. 875. Sz. 1. Dobosi József fatol-v aj lássál vádlott elleni ügyben szóbeli végtár-gyalás.
884./B. 875. Sz. 1. Taar József sikkasztással vádlott, elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
959./B. 875. L. t Horváth Verona pénz-tolvajlással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Augustus 18-á n 1875.
920./B. 875. Sz. 1. Gombár József súlyos testisértéesel vádlott elleni ügyben curiai ité:et hirdetés.
924./B. 875. Sz. 1. Szűcs János bnói zártöréssel vádlott elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
925./B. 875. Sz. 1. Síeiner József, Pollák Bernát nyilvános erőszakoskodással vádlottak elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
960./B. 875. L. t Horváth Juli ruhatolvaj lássál vádlott elleni ügyben ssóbeli végtárgyalás.
Augustus 19 é n 1875.
968./B. 875. L. t Felcser Sándor, Tóth István és Véber József megyei rendőrök tettle-leges bántalmazásával vádlottak elleni ügyben szóbeli végt&rgyalás.
Augustus 25-é n 1875.
929./B. 875. Sz. 1. ángyán Károly szöllő-tol vaj lássál vádlott elleni ügyben kir. tablai Ítélet hirdetés.
967./B. 875. L. t Németh István súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Augustus 26 á n 1875.
773./B. 875. Sz. 1. Lutter József lolvaj-lással vádlott elleni ügyben ujabbi végtárgy alas.
y 13./Ö. 875. Sz. 1. Csekő Gábor és társai euhod teotisértéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Augustus 27-é n 1875.
961./B. 875. L. t. Koszéi Gábor s se. I. tárnái tolvajláasal vádlottak elleni ügyben-szóbeli végtárgyalás.
Meghívás.
A. „nagy-kanizsai kisdednevelőegyesület" részéről 187o. évi augustus 15 én vaaárnap délután 4 órakor a városház nagytermében közgyűlés tartatik, melybeni megjelenésre az egyesület tagjait tisztelettel felhívjuk.
Ez alkalommal kézbesittetjük:
a.) az alapszabályokat,
b.) a tagok névsorát s
c.) a szavazó lapot, melyet kel''őleg betöltve a közgyűlésen felkérendő szavazatazedő bizottságnak, a közgyűlés alatt délután 5 óráig,
tői. — .Judit és Holofernes.* — „Tusnelda." — De nekem még legjobban tetszett »Polyxena elrablása" Fedi tői, — ez egy nagyszerű szobor csoportozat, melyben a legborzaszióbb helyzetbe jutottakat ábrázoló alakok roesterih g vadnak kivé«ve. Az emberi tagok kiforgatott és sajátságos változatokban — s mégis a legnagyobb természetesség, plastieai tökéje, sőt auathomiai bőség minden izületén ez alakoknak. Mit szóljak az *rczok indulatkifejezécéről V Azt, hogy a csalódáshoz csakis az élet hiányzik, a többit a niűvész megteremtette !
E téren vannak Palazzo Lguccioni áMitó-lag Rnphael vagy Michel Angelo tervei szerint építve esa Palazzo degli Uffizi (melynek remek gyűjteményeiről alább szélandok.) Innen elmentünk egy szép és élénk ut czán át, a Dompiaczra. A bámulat és meglepetés egymást váltotta fel, ha a Piazza della Sig-noriát nagyszerűnek jellemeztem, e — hely dicső remekműveinek látása elragadott bennünk !... A tér tágas, Bzép palotákkal körülszegélyezve, majdnem annak közepén három csoda-építmény: úgymint: a Baptisterium (keresztelő kápolna) 8 szögletes, 28, 6 m. átmérőjű ku pólya épület, szép márvány faltáblázattal, három bronzajtóval, melyek közül a Dom felé néző, a művészet és a világ egyik legnagyobb csadamű-vének tartatik, Lorenso Ghiberti munkája, fel van osztva több részekre, melyeken az ó és újszövetségi szentírás legmagasztosabb jelenetei dombormfivekbe vésve vsának. Hány száz alak, mily kicsiny helyen, mn»6 művészi tökéletességgel ábrázolva. Minden kép kerete s as egéss kör díszítése elérhetetlen és utánozhatlan szépségeket tüntet elő.
A D o m egyike a világ legnagyobb és
kézbesíteni szíveskedjenek. Hibás, hiányos vagy 5 óra után beadott ssavasó lapok érvényteleneknek tekintetnek.
A közgyűlés tárgysorozata.
1.) Az előbbi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
2.) A szervező bizottság jelentése.
3.) A szavazat*zedó bizottság megalkotása, egyidejűleg az igazgstóaág s a választmáayak szavazólap szerinti megválasztása.
4.) Netání indítványok tárgyalása sat
Kelt Nagy Kanizsán, augustu* 8-án 1875.
MÁRTINKOVJTS KÁRÓL YNJÉ.
a axervető biaottaáf elnöke.
BÁTORFI LAJOS,
¡•ieigl. titkir.
Helyi hirek.
— Zalatnegyében a képviselőválasztá sok teljes eredményéről kimerítő tudósítást lapunk bezártáig uem kapván, tüzetes jelentést nem adhatunk s így kénytelenek vagyunk lapunk jövő számára halasztani. Tudomásunk szerint: Csengery Antalnagy lelkesedéssel 1800 — 2000 választó megjelenése álul egyhangulagjKi-rályi Pál a baksai kerületben hasonlólag kitörő lelkesedéssel *gvhangnlagmegvAlasstattak. Falk Miksa Keszthelyen 601 szótöbbséggel és pedig szavazott 1791 választó, Falkra esett 1196, Gaál Endrére 595, Kerkapoly Károly Tapolcaán 350 szótöbbséggel, Zala-Egerszegen Nagy Károly, Csáktornyán Molnár István választatott még. Letenyén Koch Adolfra 504, Remetére 502, Far kasra 109 — összesen 1115 szavazat adatván be, Koch és Remete közt uj választás lesz. Alsó-Lendván Hajós 441, Virava 442, Szalay 500 on felül kapván szavazatot, Virava és Szalay közt uj választás lesz. Szent Gróthon Hátzky 5Ő0 szótöbbséget nyert. (Jsengery Antal távirata Emsből szinte megérkezett, az egyhangú választás felett örömét s köszönetét fejezé ki.
— Azon pezsgöborok raktára, mely nemrég a „Hungáriában" oly nagy elismerés- s kitüntetésben részesült s'' a valódi francsia pezsgővel a versenyt kiállja, e lapok szerkesztője Báf torfiuál van, ki e nemes hazai termény terjesz tését készséggel eszközli s nála megrendelhetők: Gladiateur 2 frt Carte Blanche 1 írt 50 s nemzeti pezsgő 1 frt. mind nagy üveggel. Szállítások vidékre akár postán, akár vaspályán azonnal eszközöltetnek.
— A lutrisoknak nagy bajuk van, beütött a „Krach," Nagy Kanizsán egy idő óta beszüntetve van a lutrizás, az előbbi lottógyüj tő lemondott, ujabbinak pedig még engedélye nincs.
— Belus József polgármester ur a helybeli mérték-hitelesitőhivatalt f. hó 6 án megtekintvén, ennek szép és czélszerü berendezése fölött legnagyobb meglepetését fejezte ki. A hivatal nyilvános, tehát bárki meggyőző-ződést szerezhet msgának, ezen alkalommmal Komlóeay Ferencz oki. megyei mérték hitelesítő ur által magát meg is mérette.
— Következő sorok közlésére kérettünk fel: Viszonzás P. Szathmáry Károly urnák Buda-Pesten. P. Szathmáry Károly ura,Hon* jun.9-diki számában egy ellenem, nőm és mas kanizsai személyek allén intézett gyalázó csikkben, bei- és külföldi nagy capecitáaok által elismert működésem, a népnevelés és a női sors javítása terén illetlen módon megtámad tatám anélkül,
legszebb templomának, kívülről sokszínű már ványnyal kirakott, óriási kupolyája nagy mes termő; — a Dom hossza 169, 5 m, szélessége 104 m, a kupolya magassága 107 m. Messze-messze több órányi távolból kimagaslik a tengernyi házak közül. Belseje méltó a külsődisz hez. Oiy sok remek képek, szobrok, emlékek vannak itt felhalmozva, hogy ezek alapos áttekintésére legalább egy nap igényeltetett volna, ennyi idővel sajnos, nem rendelkezhettünk. Az olaszországi templomokat nagyon emeli, hogy hajóikban padok nem léteznek, hanem egy-egy sarokban sok szalmaszék van felhalmozva, melyekkel mindjárt megkínálják az embert, természetes illő fizetésért. Éppen isteni tisztelet tartatott, megvallom a zene egyátalján nem elégített ki, ugy vettem észre, hogy egéssen másnemű ott a templomi zene, mint a mi kathedrá-teinkban. ,
Ugyan e téren a harmadik építészeti remek a csmpsnile torony, 89 m. magas, szép tágas négyszögben emelkedik az ég felé, temérdek díszítésekkel, ez is sok színű márvány táblákkal van külső falazatán beborítva, a kilátás róla mint mondják,nagyon szép, - mivel azonban más magasabb pontra vágytunk,^ fáradságtól megkíméltük magunkat. — Áhítattal gondoltam a magasztos vallási érzületre, mely a legméltóbb alkalmat nyújtotta a lángeszű művészeknek, teremtő lelkük eszmé nyeinek megtestesitésére. Igen nehezen tudtunk e helytől megváltani. Innen elhajtattunk a S. C r o c e templomhoz, melynek művészeti tekintetben oly kincsei vannak Giotto freskóiban, a melyeket méltán irigyel a világ. Ah, de nem e képek és szobrok, hanem a világtörténelem legnagyobb olasz férfisinak nyughelyei 4a síremlékei teesik s templomot örökké feledhet-
hogy * támadás engem ssesaéiyeseo, vagy ^ dig műveimből megismerni érdemesnek t&uT volna. Sőt engem külföldinek nyilvánít k'' hazának a karddal és a tollal sok éven át hfi * önzetlen ssolgálatokat teltem. Midőn a h»]* két lap, a „Zalai Koslöny • és a .Zala- ¿J'' kesstőségeinél mindenkinek megtekint azon adatokat és tényeket letenném, melrek «agyar társadalom és különösen a magyar sának tett harmineznyolez évi szolgálataim * vonatkoznak, as ellenem és családom ellen iráo^ «ott sértéseket visszautasítom. Nagy Kal\J 1875. augusztus 9-dikén. Korn Fülöp AduÍ 1848 diki honvéd százados. F Ul
7 nagy kanizsai kisdednevdó egyezület közgyűlést aug. 15-én tartván ni**'' felhívjuk a t. közönséget a szives megjelenés^'' egyszersmind bizalommal jelentjük, ha vala'' melyik tag szavazó s meghivó lapot, alapszó bályokat s egyleti névsort nem kapott volna legyen szívesjelenkezni akár az egyesület ideij pénztarnoka Knauz Nándor urnái (Délzalai u karékpénztár) akár az egyesület egvik ideiül tiktára Bátorfinál (Zalai fcözlöny sz^keszS irodájában) jelezven: hogy e humánus intézft korüli teendőknel a teljes szigorúságot alks" mázni nem lehet — loyális elnézést kérünk ha tán itt-ott hiány merülne fel. ''
— Csöndes J. Ferencz soproni
es nevelointezetenek értesi''ője megjelent A nü vendékek száma 102 volt. Benlakó 72, bejáró 28, magánunuló 2. Tanszemélyzet 14 rendes e 11 bejáró. Egyszersmint igen díszes kiállításban megjelent s beküldetett hozzánk Tanszer gyűjteményének jegyzéke" szerkesztve Opel Ede tanár által. Az intézet jóhirnevének megfelel s figyelem, kitartás és buzgalom, melylyd oly virágzóvá tétetett. J
— A hotizai csárdában jul. 18-án több legény verekedést kezdett nég7 muraszent-mártoni lakós ellen, ezek közül Koprivecz András murai malomtulajdonost agyonverték hullája jul. 19-én hivatalosan felbonczoltatván kitűnt: hogy koponyacsqntja ketté repedt A tettesek ellen a vizsgálat* folyamatban van
— Balaton-Füredre a 16-ik számú fürdői névsor szerint aug. 5-ig 1104. folyószám ban 1672 fürdővendég érkezett.
— újvidékről jelentést vettünk, hogy az ottani iparegylet által rendezett iparkiállitáat az iparosok nagy mértékben használják fei, ét hogy az ünnepélyes megnyitás a programm er telmében augustus 15-én meg fog tartatni'' Mivel az ilyen kiállítások czélja, a belföldi iparosok képességeit kimutatni és igy a honi készítmények számára tágasabb körben kelendőségé szerezni: a fenemiitett egylet vállalatát csak örömmel üdvözölhetjük és kívánjuk, hogy nagymérvű látogatásnak örvendjen.
— Orosztanban a julius elején volt tűzvész alkalmával- 15 család teljesen tönkre jutott, s mindez ideig semminemű segély nem érkezett; nem tudjuk : váljon biztosítva voltak-e épületjeik, mert ez esetben kimélytelen szigort kérünk alkalmaztatni.
— .Életismeretek tárháza11 czimd folyóiratnak, melyet Obermayer Lajos szerkeszt, V-ik füzete megjelent Ara 20 kr.
— Az alső-lendvai polgári fitanods értesitvénye megjelent. Szerkeszté Gy. Csókái György igazgató. A 4 osztály létszáma 34, tanerő : 7. Jövő tanévre az V-ik osztály is meg nyittatik.
lenné előttem, minden oltár — minden más-más szellem óriás nevét olvastuk remek síremlékeken, szent borzadály futott át bennünk, a midőn Michel Angelo, Ma chiavelli, Cherubini, Galileu Galilei, Dante, sat. sat. neveivel találkoztunk. (E nagy férfiak többnyire itt alusz-azák örök és dicső álmaikat s a kik máshol vannak is eltemetve, as olass nemzeti kegyelet ide emléket állíttatott nekik.) Helyesen mondj* egyik utazó: „e templom az olaszok Pantbeon ja!u — Jól esett lelkemnek, hogy e magasztoa helyen az emberiség jóltevőit, a művészet —tu domány és haladás apostolait találtam tg? ütt dicsőítve ós megtisztelve. Váljon mi kor lesz a magyarnak Pan-theonjs!?...
Hissen nekünk is vsonsk jeleseink, kik magérdemle-nék, hogy oda jussanak. De nem kerül — mi pénsellenek vagyunk. Hanem as is bizu nyos, hogy ami országszert«
követválasztásoknál elpazarol t a t o t t, abból legalább bárom Pantheont lehetne felállítani, — ugy van bis ««, én édes hussárnemsetem!---
Hogy a művésseti gyönyör legfelsőbb fokára jussunk, elmentünk a S. Lorenzo templomba, vagyis a Medici család temeftkeső helyére; —e templom leégvén, Michel Angelo által építtetett fel s a legújabb években kiváló csínnal ékesittetett fel, itt van Ben venuti emléke Thor-waldsentől. Azonban as úgynevezett.oj sekre* tys rejti magába a remekek remekeit Meg oea foghatom, miért ea elneveris, holott e né vet
Vegjet hírek.
— TUssséték Orcitorttdjban. Oroasor-■ságban egj idó óta a legiazony ubb tüsvésssk pusztítnak. Városok, falvak, tanyák, erdők, gyárak esnek a rombold elem áldoaataul, és iUnnék el, hogy nyomok is alig marad bátra. Abol a tüz kiüt, nem leket gátot retni pusztító hatásának. Morszonssk, Pultanszk, Bryanssk ▼irú''ó gyáros városokat egymásután dúlta fel a rettentóelem; es utóbbi Tárosban több kárt tett'' egy millió rubelnyinél, éa a kár még nagyobb is lehetett volna, ha a sápor a tüs tovább terjedésének véget nem vet. Hivatalos kimutatás •térint Orossországban f. év junius havában 2225 tüzeset fordult eló; májusban csaknem ugyanannyi. £ tüzesetek közül 297 gyújtó-gatáaból, 600 vigyázatlanságból, 95 villámcss-pásból, a többi pedig ismeretlen okból származott.
— II. József császár zongorája a napokban a nemzeti museum birtokába került . . E . sxép, gyöngyházzal éa békateknőlemezkékkel , kirakott, miniatűr képekkel éa m&vésci farag- '' ványokkal diaxitett zongorán nyerte Józsefcsá* '' szár, mint főherczeg az első oktatást a zenében. Kéeóbb eenetanitójának, Kgy udvari kar"agy-nak ajándékozta, es pedig Pichoer Máriának az orsolyások gyóri zárdafőnökének (1792— 1807). A győri sárdábói Ebenhoch Ferencz kanonok vásáiolta meg, ez értékes hang8Zert és a • nemzeti muzeumot ajándékoxta meg vele.
— Mikint léket meggazdagodni. Nagy- • Kállón egy nemes emberbsrát valami kit iparosnak 50 frtot oly feltétellel adott kolcaön, \ hogy a hitelező kamat fejében a kölcaön min- I den egyes forintja után naponként 25 k r a j- j c s á r t fizessen, tehát as egész összeg után évenként 4562 frt 50 kr kamatot. Minthogy as adós e kamatot később megsokalta és nem győzte fizetni, az emberséges hitelező bepana- , azolta, kíváncsiak lehetünk a törvényszék Ítéletére !
Papírszeletek.
— Ugyan ¿de« nagysád, hány érés ha szabad kérdenem ?
- Várjon csak, mindjárt megmondom. Titen-nyolcz éves voltam, mikor férjbe* mentem Férjem akkor harminca éves volt. ö mott kétszer harminca, tehát hatvan, következőleg én is kétscor ticeonyolcs, azaz hsrminrahat éves vagyok.
K e n g y e 1 fa t & i hestóriák 2 képben.
1. kép, ''Személyek : Péter és Pá).
Péter : „Nézze rsak kee komám uram tngya
mi a."
Pál: „Hogy s meny köbe ne tnnnám aza izé, a krngjefntri "
Pét^r : .(Jgy ám komán aram, hát tndi e mér fnt ojjan jól.*
Pál : .Hát honne tnnnám, hát azér mert s lábikrája ki van véve •
2. kép.
— Hé ka« sangnr magtunná ka« mondani mia.
— Hát a kengyefntó.
— EmbAr az saagnr.
— Erobör kát
— fcn azt gondolom ho nem embör, hanem n satnya.
Értelmes fal elet t „Te Jancsi milyen idó van uda kiu" igy szólítja meg az nr a belépő *zolgát.
Jancsi : „Én bizon nem tom táns nr, mert ugy esik a< ess5, hogy főse lehet uéznyi.
Txsmsn volt. — A klttan tanár sgy gyermektől a falabaráti aaaraStat kéráarte.
Midin a gyermek elmondta a faladatot, igy • aaállitja Mg a tanár «C
»Hé kis fiam mond esak mag ; magtudnál-e bocsát s ni falabarátodnak, hogyha mafflta«.*
Gyermek. — , Ugy ám, bogyka erósebb volna
▲ franezU vizárzdások alkalmával a többi közt egy haláss is elveszett.
Nej« zokogra állt a szer«ncsétl«&ség színhelyén, kaját tépve, mialatt bátor férfiak férje holttestét ke-mtik.
A nő kezeit tördelve, kétségbeesetten sírt és Jajgatott.
— Nyugodják mej, ngyzn regyen erőt magán — caititá végre valaki a szenvedőt.
— Könnyű magának I — feleié a «seren cs étlen Özvegy, — de ha hol t-stét mag nem találják, én — nem mehetek többé férjhez !
Z. barátunk kissé szórakozott.
£ napokban az nazodában volt, s kijővén a vízből, m«gszólit egy fllrdŐ szolfát, bogy nyissa ki kabinját
— Hányadik számú ? kérdi a szolga.
— Csak nyissa ki, majd aztán megmondom, felírtam a jegyzökönyvembe.
V. Ferdinánd királyról sok jó adoma kering.
Egy estélyen agy híre« zongoraművész mutattatta be magát nála. és ▼isszaélv« a király vendégszeretetével, amint szerét ejthette, zongorához fiit.
Nem volt- se hossza, se vége a játéknak. A művész nekihevülve ngy verte a zongorát, mintha sohasem akarna tél« megválni.
A király, ki már unta a mulatságot, egy rövid pauzát felhasználva, bozzá lépett
■ - Gratulálok önnek, mondá kegyes bangón,
»oh-««rr hittem, hogy enynyire lehessen — izzadni.
- *
Csak az esti vonattal várták férj uramat haza. de es Bécsben hamarább elvégezte dolgát s reggel hátkor érkezett meg. Hazasiet és ott kedves nejét Árpád barátjával — reggelizve találja.
— Épen jókor, kedve« férjem ! — kiált fal a n6 a legnagyobb hidegvérrel ; — ime Árpád ur az est* minden pináét elvesztette s most eljött visszakérui azt a száz forintját, melyet távolléted alatt nekem kölcaön adott.
A férj kebléről mázsányi kő esik le. Kiűzeti a száz forintot, s még őrfil neki.
Lottohnsáa.
Bécs, augustus 7-én: 41, 82, 25, 90, 65.
Érték- és váltéfttyaa augusztus 10.
&*/« metaliques 70.80; ö*/, nemz. kölcsön 74.05: 1860-ki álladalmi kölcsön 112.20 ; bank-réasv. 9.32; hitelintézeti réaavények 217.— ; 1 London 111.30; magyar földtohermeniési kötvény 82.15; temesvári földtehermentési köt-I vény 80.75; erdélyi föld tehermentés; kötvény 81.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény I 84.—; ezüst 101.— ; cs. kir. arany 5.271/, 1 Napoleond''or 8.91 xft.
Piaczi árak.
— Vssrprém, augustus 7-én : Buza 5 frt. 70— ß frt. — Rozs S trt. 30—50 kr. Árpa 2 frt. 70 kr. —3 frt. — kr Knkorieza 2 frt. 70 kr — 3 frt. — Zab X frt. 2.10 kr. Burgonya 55 kr. Egy öl cser ha. aábja 9 frt. &0 kr.
— Gyár, augustus 7-én. Buza 5.60—8 frt. — Közönséges buza 5 frt—5 40 kr. — Rozs 3 frt 60
— 4 frt. — Árpa 2 írt. 80-3 frt 20 kr.--Zab
1 90—2.20 kr. — Knkorieza 2.90— 3 frt.
— Szombathely, augustus 6. Buza 4.80—5.50 kr. Boza 3.30—3.W kr. Árpa 2.80—3.20 kr. Zab 1.70 1 firt 90 kr. Knkorieza 3 frt. — kr. Borsó 1* frt. Lenese 9 frt. Köl«a 6 frt 50 kr.
— Ktop 1976. aufostss 7-én. Bozt 5 frt. — kr. 5 frt. 60 kr. Rozs 4 frt. — kr. 4 frt 20 kr. Árpa 2 írt 60 kr. 2 frt 90 kr. — Zab 2 firt 10 kr. 2 írt. 20 kr. Kakorieaa 3 frt üO kr. 8 frt, 60 kr. - Bab 6 frt 40 kr. Köl«s 6 frt W"
— Saprta sag 6. Buza 4 frt 90. bM0ms 3.10 —4 frt Árpa 2 frt. 50 kr. 3.20 kr. Zab »frt lfir''kr. —2 frt 86 kr. Kukorica \ 3 frv 80 Ä. J frt#6 kr.
Felelős szerkesztő 8 kiadó: Bátsri LajSS.
—''— ■ i ----—-—————
Pffyiltt^r.*)
Ki jó cséplőgépet kiván megszerezni, n-gyeimeztetjük Ispuok hirdetési részén közzétett Mayfarth Ph. & Comp. Frankfurt a M. hirdetésére, minthogy ezen czég gépei minden oldalról elismerésben réssesülnek.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivfili gyógyereje, elválasztó, érlelő ás fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb ■ egyszermlnd gyökeres gyógyulást eszközöl kfilöiinemfi bajokban. — Ily bajok a torozgynlladáa- L légcsőhurut, b 6 r k é s-barság, hártyásgyik (Croop-angina) mindenemű megsértések, harapás, ««urás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy mébssuráaok, konok-fekélysk, zúzatok (eontosiók) — meglepd gyors fájdalom csilla-pitással — rögzött daganatok, gtimők, tályogok, pokolvar (carbuneulus pustula maligna), megkemányedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat ujjféreg, körömméreg, vadlius, tagszivacs, csontazá, kificzamitáa és megráu-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-fel/aka.lások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már cairában volt emlű-ráktól, — a különben elkerfilhetlan életressélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekdlt meg.
Végre a testbe teljesen beméijedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad késsel, s«bé«zi műtét és fájdalom nálkfil könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsíllbetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb «gyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég«n a legfényesebben elismertetett — rendkivfili, s legkalönnemübb esetekben magpróbált hatásánál éa feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is «léretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétságb«vonhatlauul (gazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasitáaaal együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállitmány nem teljesíttetik.
Központi kűldeményező raktár: Psstsa Tirik Jézssf gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nafy-Kaaizsáa : WAJDIT8 JÓZSEF urnái. Paksss: Malatinazky 8. - Pécsstt; Sipőcs J. — Sinegei: Stamborszky. — Sl.-Fskárvá-rstt : Braun J. — Szsabstkslyss: PUUch F. — Ytszprémkás : Ferenczy K. - Záfrábkaa: Mitlbach Zs. Ssprsakas: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszar készítőjéhez F0RTY LÁSZL0H0Z czimezve : Budára, (Ráea. város, főuteza, 590. szám) beküldeni ssiveskedjenek, ki megrendeléiseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi mefran-delések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy posta-atalvány vagy utánvét mellett tflatént ás legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt közlüttárt felelősséget nem Tállal a Szerk.
- BFflW"-ban olvassuk: Csehiből veit értesítés szerint onnét Scentmárton salamegyei kóraégbe számosan zarándokoltak el a legsűrűbb munkaidőben egy táltos assronyhoz, ki
nekik jó pénzért megmondta a jelent, multat ti jövőt. Felhívjuk erre a kötnivalóra as otUni »2ulg*biró Kovács János barátunk figyelmét, elvárván ismert erélyétől, hogy azzal a világ-bolűndiió dolog kerülővel érdeme szerint bánjék cl. a csebi nep pedig szégyelje magát s dolgozzék a jelenben ugy, hogy jövőben ne kelljen malijára pirul va gondolnia. Erre as a megjegyzésünk van, hogy nem a kanizsai járási szol-jr&biróság hatáskörébe tartozik, hanem a pacaiéba, különben a felszólalást oazijuk.
— Rövid hirek. ó felsége hir szerint
— az országgyűlés megnyitására Bpestre jő.
— Vilmos császár a budai árvízkárosultak ré-»rére 1000 frtot küldött. — A hercregprimás a f. ¿V első felében nevelési czélokra 66,700 fríot adományozott. — A budai kültelkek árvizokos-u kára 2,549,586 frt., 43 kr. — A posta és úvirdaiigy január 1 én egyesittetik, ezáltal 150 hivatalnok bocsáttatik el. — Milán fejedelem Kecsfcó kisasszonyt jegyezte el Bécsben. — Jámbor Pál „Phaedrus meséit" teljesen lefordította. ~ Oroszországban juuius hó folytán 2255 tüz eset volt, s 11 miliő rubelnvi kárt tett. — Kecs keméthy Aurél neje meghalt. — Szombathelyen a harmadik magyar lap .Vas" czimmel Horváth Gyula Bzerkes7tése alatt tömött tartalommal merjelent. — Csékén 15 hát elégett, <?gv gyerekágyas asszony csecsemőjével is benn-c^ett. — Pécsről néhányan gyalog B.-Füredre 32 óra alatt^értek. — L''pp Vilmos olaszországi útját a „Vaf>n>e$íyeí Lipok"-ban icrj-tielmesen ieirja. — Jul. 27. az erdélyi begyeken havazott. — 200 jezsuita Németországból Ameriká-bs vándorolt. — á. pécsi tanitóegylet a tanfelügyelőség újjászervezése tárgyában Trefort ministerhez emlékiratot intézett. — iSinger a varrógépek hires gyárnoka meghalt. — Bpes-ten kibázasitási egylet alakult. — Muzsika nevű ministeri titkár a gőzhajon hirtelen meghalt. — Verespatakon 6 arany miatt egy aranybánya foglaltatott le. — Aradi Gerő szintársulsta Kecskemétre megy. — Gr. Batthyány József főispán, a mo8onymegyei tanitóegylet alapító tagjává lett 100 ft. dij befizetéssel. — B. Sina bsáni uradalmában egy 105 éves erdőkerülő ny ugdijaztatott. - Gácsorsaág helytartója meghalt. — A Ferenczcsatorna sug. 14 én adatik át a forgalomnak. — Donlje-Priliszében egy ksszniiy 4 gyermeket szült, mind egészseges. — Gödöllőn arcbatologiai egylet alakult. —|Gyön-£VÜ6on két öngyilkosság történt egy nap, egyik jogász szerelmi búbánat, másik uhlanus kapitány pénzzavar miatt. — Egy szatbmári iimármester hitelintézeti sorsjegygyel 20 ezer forintot nyert. — A müncheni müiparegylet 25 éves jubilaeumára a bajor király 10 ezer forintot adott saját pénztárából. — ó felsége oldala mellett az országgyűlés megnyitásán Rudolf kherczeg is jelen lesz. — Kolosvárott aug. 6 án nagy vihar volt. — Szentágh Tivadar főbe lőtte magát. — Uj ragályos betegség ütött ki a szarvasmarhákon alföldön. — Kuthen-Barina Vendel ismert iró meghalt, — a képviselőház jegyzújeül P. Szathmary Károlyt is emlegetik.— Államköltségen tűzoltók képeztetnek ki. — Suhayda legf. itsz. bíró egy héten 16 válópert adott elő.
— Varga Lajos csurgói tanár meghalt. —
értetni szokott épületnek híre sincsen. Roppant iveretes boltosatok áthaladása után egy nagy kupolya díszterembe, vagyis templomba lép tünk, hol a frjedelmi Medici család (amely Flo-renczet oly széppé tette s a művészet legnagyobb pártolója volt) tagjainak síremlékei a falazatba beépítve voltak.
Ezen síremlékek mégMíchel Angelonak is legremekebb slkotásai. A nap és éj, az est és hsj-nsl eszményitett szoborképmásai, valamint egy Madonna ugyanitt, még a világ fennálland hirdetni fogják a lángész és mftvésset diadalát!... A hatalmas éa gazdag Medici család minden dicsősségével sírba hanyatlott... a feledékenység borítaná lassankint sírjaikat .... de a művész király Michel Angelc őrt áll a ravatalnál s kiragadja a Mediciket a sir és feledékenység homályából. . . Melyik fejedelem hatalmasabb ! V ......
A fejedelmi kápolnában vannak Pietro Benvenuti gyönyörű képei, a szentírásból véve tárgyaikat, a legnagyobb élvezet ezeket láthatni, oly üdék, oly friaaek, a színezés éa árnyalat versenyez msjdnem a természettel. Egéasen megfelejtkezik itt a szemlélő, hogy tulajdonképp sírboltba van, mert múkiállitáaba kép-Mii magát önkénytelenül.
Ezután felületesen S. Annuntiata, S. Mi-chele, S. Marco, Maria Novelle templomokot tekintettük meg, melyek amár látottaknál remekebbeket nem voltak képeaek nyújtani.
Hanem as is bizonyoa, hogy .Uram bo-e*i''* meguntuk egyenlőre a templomokat a elhatároztuk, hogy Fiorenczben többet meg nem aézünk (de nem tudtuk megtartani) Jól ki£á-ndra siettünk ebédelni, as éhség jó azakáes, ®<*t már a talián étkekot mikbe előbb válogat-t*&k,eféss kéaaaéggal fogysaatottuk ai, azt»
i-i. »i^——i^——
beismervén, hogy a tengert halak igen tisztességes eledelek még a pörkölt és turóscsuszá-hos szokott nemzeti gyomornak is.
Ebéd után siettünk kikocaíkásni Florencs környékének egyik l^asebb és legmsgaaabb pontjára a San Miniato hegyre.
(Folytatás köv.)
Virágok és tövisek.
— Öaaa*gyfijtá: Jaavay Géza — (Folyta táa.)
Semmi sem édeaabb, mint aaoa könyek melyeket hatalmunkban áll felszárítani, semmi sem ád nagyobb gyönyört as érzékeny szívnek, mintha vigassi nyújthat, fájdalmat enyhíthet.
Száz csatában győztek aa igazság zászlói alatt, milliók haltak el diadalmaiban, minden eszmének meg volt keieaatfája, minden csepp tudomány ásás emberélet jutalmául adatott s vájjon boldogabb-e nemünk ennyi áldozat után V mi mást aserse tudományotok, mint kételyeket, mi mást nyereas emberi nem azon kis szabadsággal, melyet bajnoki kivívtak, mint lánrzsinak éneiét? a nem aasnved-e a többség moat, mint svássdok előtt, hogy alig hinnők a asabadsáf győzelmeit, ha nehéz sebhelyei nem intenének rá!
Ha nem volna többé ki anaretne : a nap is kialudnék.
A kétségbeesett embernek soha ainos
igasa. x
A halál a nagy vÜágoaaág kezdete.
Nincs ember, ki önmagában a lelket néha ragyogó világosságra ne látná emelkedői.
A gondolatban akarat rejlik; de as ábrándban épen nem.
Mit ér a dicsőség a fájó szívnek? Csalárd ragyogványa nem hat be as öres keblekbe.
Lehet-e istentől szebb ajándék tetteinkért, mint egy nemealelkü nő szerelme? lehet-e a dicsőség mezején magasztosabb hó-áitó össtön, mint egy lelkes nő szerelme.
Beaárt szemekkel láthatni a lelket legjobban.
A gondolkozás aa értelem munkája, az
ábrándozás ennek kéje csupán.

Két szerető aziv olyan, mint két mágnes óra, ha as egyik mosdul, s másiknak is vele kall haladni, mart esak egy as, mi bennök mükfidik
Csak as indíthatja meg a sziveket, kinek köblében valódi szív dohog.
Amit a assratem elkend, csak Isten végezheti be.
Smt aem elégíti ki n ■araimat, ha ▼alnki boldog, paradicsomra rúgj a ksapara d''wimut élvest, a mennyet kívánja.
A jog termwufcan fekszik: örökké
I I I II ■ I w ■
A tengernél van nagyobb látomány: áa ég, az égnél is van nagyobb látomány: as emberi lélek.
A jognak, mely győz, nincs szüksége a
kegyetlenségre.
Aki f lemelkedett, — as le is eshetik.
Isten látható akaratát as eseményekben tárja fel az ember előtt, setét, titkos nyelven irt szöveg! — — Kevés ssellem érti meg aa iateni nyelvet.
A nőkről egy példabesséd ezt mondja: A szép ostoba, a barna büszke, a magas lomha, a kicsiny lármás.
Az aaszonyok a szerény férfiakat dicsérik; de nem szeretik.
Az asszony, szél és szerencse mindig
változik. ''
Az élet — szerencsétlenség, elszigeteltség, szegénység és elhagyatottság, — harcsmezők, melyeknek megvannak hőeeik s es ismeretién hősök gyakran nagyobbak, a világismerte hősöknél.
A földi boldogság csak ábrándjai bán látásik. As egéaz élet csak áthaJadáa néhááy virág éven, melyben reméltünk, ns élet delén, melyben dolgoztunk, kerestünk s végre a hanyatló aggságon, melyben caalódtunk a vesztettünk.
(Folytatása köv.)
\
CHARLES BURRELL
H. Klehsbu W*rkn, Thetford, Nmrítlk, AmgOm
képvl»el6»6(fO.
--
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek
raktAra javítási műhely© ^Kut/a/t«*/, . C /a</''./ej* £ , Tülcory-féle palota viellett.
Gőzmozdonyok tiíl nem haladt müJc''ádéssel. Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cstplő-gépek. Velő-gépek. könnyük, egés:vn vasból.
Aratő-gépek.
Tisziitő-rostők. Szecska eá^ó-gépek.
Trieurs (konkQly és biildöny választók-) , Fa m űveleli - gépek. : Hajtószijak.
Árjegyzékek k-v ívafra pn*tafordrl«ioal kiU (Ütnek

im« «*"
elsőrendű ezüst érem, t cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gé-p ékért*
oklevél gyűrűs hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosoayban
ajánlják 2000 példányban már használatban levő
mosonyi gabna-rostáikat két nagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 írtért., cs. kir. szabad. Hungaría Drill legtökéletesbitett sorvetőgép, meritő kerekekkel Q ARBTT-fóle Vetőgép
kanál mentével, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántó- és egyéb gasdássati sserek, szecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplő-
gépek stb. e. f.
Ábrás árjegyzékek ingyen és bérmentve szolgáltatnak. (1706 — 7)
Csak egy
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitűnőségéről a bámula-toa olcsó ár mellett:
kr>
tor-csinvat, hálő- és czicifdggönyők, valódi színű pe.rcalinok, turük háló-köntős-kelmék, barchentek. rófön-ként 27 kr. (15,97—22)
Gy apj u-ruhák el mék. i */t széles nehéz ripszek, Laa^edi ginalsk, tíbetek. gasterek, sima és jcsikos. mindenféle színben bécsi rófe
■27-
H mm ■ g^y jegyező akármilyen sxinü 27 kr.
Egy kéi*let fej- és mrllcaokor mindenki meggyőződjék. bársony-pántlikákkal és ró-
Vásznak. xsákkaí dí»ritve ... 27 kr.
1 50-rőfós vég, V* wé,es frL 13.50 Egy pár kézelő gallérral i gyütt 27 kr. 1 S0- „ „ *L cxérna Egy pár fejre való vagy zs<jb-
vászon „ 8.10 kendó, tartós szinti . . . 2i kr. 1 30- „ „ csinvat- ''Egy rászonz»*bkendő ... 27 kr.
vászon „ 8.10.Egy v4»*on-asxtalkendő . . 27 kr. 30- „ „ kreáss- ¡Egy tekenősbékahéj-fésü leg-
váaxon 8.10 ujabb fajta......27 kr.
▼agy bécsi rőfönként 27 kr. ¡Ejry kétféle festi.....27 kr.
Selyem- és bársony-szalagok. Egy vászon'' és slingelő olló . 27 kr. Faíl vagy noblesse-selyem, minden.Egy angol fej-diade«n egesxen rima, legdivatosabb siinekben. szí- fekete gyöngyökkel himeare, nes fonákkal. Öt ujjnyi szélesség. a legújabb béczi rófe 27 kr., két ajjuyi izé ,Egy bőr-penztaska lesek két bécsi rőf 27 kr. Egy pár fehér vagy csikós hölgy- vagj gyermek-térdharisnya a legjobb fajtából.....27 kr
Egy pár férfi félharisnya . • 27 kr. Egy pár harisnya-kötő, széles selyempántlika-cso.korral díszítve . . . • • • 27 „ Továbbá fehér damaszt-törülközők, vászon ágynemQek, nehéx lábszőnyegek, bu-
27 kr. 27 kr.
Egy kávéikanál china-exüstből 27 kr.
Megbízások »x összeg beküldése után vagy postai utánvét mellett ponco>an bajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habozás uélklll vissza vétetnek
Beck Grand bazárja
Bécs, Adlergasse 4.
kéretik a cxég rzimét eltenni, és azt lehetőleg jól emlékezetben tart.ni
A legnagyobb YAS&0TOK6YÁR
Reichárd és Társa-e. Bécsbep,
III. Marxtír urcza 17. sz alatt van, honnan képekkel eilátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1734~3>
K A N I T /i
papirkereskedése tladsprsteii, Dorottya utcza, 12. n.
bámulatos olcsó árak mellett kővetkezőket ajánl n. m
100 drb. finom levélpapír névvel......— frt 50 kr.
100 , , p színes monogrammal 1— 1 . 50 .
100 drb. legfin. levélp. színes monogram. 1.20— 2 frt — kr.
/jpeeQgGoeoooeeoQeecx:
; jjr Alulirtnál két jó karban álló
$ t e k e-a s z t a 1
W
kávéházi
bútorokkal együtt
mindenkor eladatik.
X Babochay János,
S( 1758 — 1) keszthelyi vendéglős.
&OOOOOOOOC
100 B finom boriték
100 . legfinomabb . „ . . 2
100 . látogató jegy csinosan kiállítva. . . —
100 . levélpapír fekete nyomatul .... —
11000 „ lenboriték . , szintén S
IlOOO „ pecsétbélyeg...... 2 50. 3— 3
60
50
Hozónkén hirdetmény.
A pesti papnevelde kís-komáromi uradalma részérói közhirffc tétetik, miszerint folyó évi szeptember hó 30-án délelőtti 10 órakor, nyilvánosan szóbeli és Írásbeli zárt ajánlatok utján árverés fog tartatni : az 1876-ik évi april hó 24-tól számitott három évre, azaz 1879-ikévi april hó 24-ig bérbe fog adatni a komárvárosi vendégfogadó, ugyan ott az alsó és felsó két kerekű vízimalmok, a galamboki vendégfogadó; ugyanott a tölösi két kerekű vízimalom, a karosi vendégfogadó, ugyanott a két kerekű vízimalom.
A bérleni szándékozók a fenn kiirt napon elegendő bánatpénzzel ellátva a kis-komáromi tiszttartósági irodában megjelenni felkéretnek, hol albérleti feltételek addig is megtudhatók. (1727-6)
Az uradalmi tisztség.
1 teljes íróasztali berendezés . . . . 5, 10, 15 „
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír s boriiékoknak, úgyszintén minden e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajssze-rek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—2ö)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett poat ízközöltetnek.
Házeladás.
Egy, két utczára néző ház, mely 12 százalékot jövedelmez évenkint, legjobb hírnek örvendő s 25 év óta forgalomban levő sütődével bír, az üzletbeli visszavonulás miatt előnyös feltételek mellett eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagy-Kan i-z s á n, Magyar-utcza, 592. sz. alatt a „H agyar Királyvendéglő átellenében. (1745-4)
A
valódi
urst. »Mb. legljafcbas Ő Felsége xlt.tl kiváltaág gal kitüntetett, ax srVOZl kartél SMfViZSfált , n iiikernaiiftk UláJt eaerféleképen kipróbált titkos txer a patkásysk, házi ■ aezsl SfS rsk*. vakaadsk éa tváksk telje« kiirtására, (meljot sokfelé meg prébáltak hamisan atáaoani ■ árulni,) kaaisitlas min^né^ben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF or
Pécsett Zaolnay Imre és Vilmos urak Kaposvárott: POLITZER R. úr
karadte^áeábra, Pesten SCHNEIDER O. Lip<St utexai kereakedé
sábea kapható. (1544--14)
Egy nagy bádog I frt, kis bádog 80 kr.
Egyea bádog megrendelése is ntáarátol m«Uete gyorsan teljesíttetik.
Hirdetmény.
Alulírott közhírré tt''sapin, ílletóle? felhivom a teki fSldbírtoko« ¿a bérlő urakat, miszerint Zala- és Somogy megy ékben jó hírben álló Marschal-félo tisztije hengerrel ellátott csépló-gózgépem f. évi augusztus lf)-től 5% c*éf)lési dij mellett bár kin»-k munkába álland. Hazugságnak mondom a netán B-róI eredő (az ílletó raog- « állásához épen nem illő) rágalmazást. — Ily jutányos csépelteiért csak betegség okozta lemondásom folytán, és ez idő alatt tóbb napszámosból gépéscszéleU Tersenyz&k ellenében teszek. — Midőn azires pártfogásukat kikérni bátorkodnám, maradok.
Nagy-Kanizsán, Teleky-utcxábau
Késs szolgájok
Kreid I ácz,
gé^tulajdonos, sünt válUUtoaó.
Kundmachun g,
Unterfertigter be«brt sieh die Herren Qrundbeaitser and Picbter *n verständigen, dsss aeiae, in den Comítaten Zala and ftoaögy beat rennomirte, mit einem Marsehal''schem Beinigaags.CHiader Vátssfcsüa Dampfdreschmaschine, . deren Benütaaag hiermit tWWffcHsa wird, — vom 15. August an, gegen Dreachgebflkr je'' — "
•tebf. Qlefchaeitig erküre ick die etwa ans B. nnd aar Stellung des betreffenden nicht passende) Vi Läge. . Eine so billige Dreeckarb.it lernte ick aar im Folg« mei Krankheit veranlassiea RScktrittes and gegendber ron mehr*_ Tagiöhner za Maschinisten gewordenen Concurrenten. (Ja cfttiaaEenoh-tang bittend verbleibe ich
Oroes-K amissa, Teleky Oute
Ibr bereitwilligster Dinner
Ignae« Kreid,
Minták
bárhová ingyen és
bérmentve
Angol
é* , fonál,
N Ö I filez,
czipészezikkek ^ 8lb
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
■.. . ■ t •
Budapest,
Kiráiy-vtoza 41 ik szám,
faszeg,^^ ^Calpésainashest.44 ^^selyem
és
előkészült caipó-zakkor, (Lackkappen.)
czérna, bélésvásznak.
aar lf
(1756 —2)
.•Íabwíl
legújabb Stiftrendszer szerint felül-nnlhathn saerkezettel és kiállítással, melyekből már tóbb mint 22,000 példány adatott el jótállás mellett, pró baíbóre jelentékenyen lejebbgzállitott
kézi- és szí j általi forgatásra.iTOD iér'' * MiUit
Pll. Mayfartt és tÉrsa gépgyára Majna melletti (1659-6) Frankfurtban.
Olt, ftbol még nincsenek, ügynököket alkalmazunk.
Wajdits Jóaef Up- ét ojowUti^jdoKM gjonMjU Nagy-fUniaán.

, tif i\ .J
YAG1-KAKK8A, 1876. augnsttis 16-én.
A91
HirSatMa*
.> hasábos petitzorbaa ; »ásodzzor 6 • miaát» további »őrért 6 kr.
íyilttérbkx
,„r<>nmot 10 fcrart vennie* íei. Kincstári illeték aii eC\n hirdetésért k j * jO kr. fizetendő
Tizennegyedik évfolyam*
előbb:
ÖZLON
A lap
TH¡ yek,
''Hmritt | xtmxti-kiUóbo* bét-''
SAtíY-KANtZ8A Takarékpénztári épület, földszint Béri -enteilen levelek cuk iin«rt munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok riuu nem k Oldatnak.
Nagy-Kaoizsa várai tielyható»ágának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylef , a .jiagy kanizsai karaskadaliaí s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpéaitár" a .zalamegyei általános tani tó-testület«, a .Zala-Sastoay gézliajézást rsazvénytársaiat s títota «egyel és városi egyesfllet hivatalos értaütija.
Heienklru kétszer, vasarnap- s csuífiriökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Képviselőválasztás után.
Zalamegyében ang. 10-én, miként lapunk előbbi számában érintettük, a képviselőválasztás megtörtént, két kerület kivételével, hol uj választás fog elrendeltetni. Eszerint Zala megye hét kerülete a következő képviselőket tiszteié meg bizalmá-
val
Csengery Antal. Királyi Pál, Falk Miksa, Kerkapoly Károly, Molnár István, Nagy Károly, Háczky Kálmán.
A letenyei s alsó-lendvai kerületben élénk lesz az nj választás, mert mind a két kerületben egy-két szótöbbsége volt a jelölteknek, a pártok tehát igen egyforma sza-vazúerővel küzdének.
Általánosan jelentbetjük, miszerint minden kerületben a legszebb rend és csend uralkodván, semminemű kihágás sem történt, igy Nagy-Kanizsán nemcsak katonaság, de még a városi rendőri személyzetnek sem volt teendője, maga a választó közönség tartotta fenn a rendet.
Nagy Kanizsaváros nszott az örömben, mert a vidék oly nagy számban volt képviselve, mintha csak a pártok küzdelméhez készültek volna, pedig mindegyiknek ar-C7.án a megelégedés, az egyetértés drága mosolyát lehetett látni ; és csak sajnáltuk, hogy a törvény szigora miatt a később érkezett nagyszámú választók az egyhangú kikiáltás pillanatában nem lehettek jelen.
A »Szarvas* fogadóban tartott díszebéd alkalmával a vidám kedv tetőpontját érte s szakadatlan folyt a pohárköszöntés,
TÁRCZA.
Nem az többé. ..
Nem ax többé, nem az, — t mi roll i világ: Ábrándnak, reménynek illatával tele ; Kiűzött, kiszáradt, mint hófltött virág, Ábrándnak, reménynek ninca most zemmi helye ! Az zz ó • i szokás, a nemzeti, régi, Mintha czak irtanák, siralomra véss ki ''
Kivesz a cfaládnak kedves köteléke, Mely eddig volt mindig Magyarország éke ; Kitoaz a barátság, mely itten virágza, Most meg alig látazik, bz van-e még ága? Mely «gykor virágzott oly dns gyökerekkel, Mo»t véletlen találsz, zzt is kerezned kell !
Szomorú kép biz'' ez, sxomuru ez annak, Sxive majd megszakad -— az igaz mzgyarnak ; Egyenként, meg együtt : elveszünk zxegények, ''Torát igy kézzitünk mások ünnepének, Kik kanes szemmel néztek, bámulták • népet, Rogy z vihar fogyaszt, de öaaze nem téphet! . .
Az z bidegülés, az a léha közöny,
Mindig nagyobb, azörnyebb, mint pusztító özön ;
Tatár, török, muszka : dicsőségünk látta,
bizalmunk'' Világos a porba nem ásta;
•Sőt aztán erőben növekedtünk szépen,
l!°gy ellenségünkkel szembe néztünk épen.
Most is b 6 z ö k volnánk üres fényűzésben, Jótékony czélt mondva sok kitalált névben, Melynek haaznit gyakran mindenki máz veszi, Csak véletlen az nem, ld kenyerét aazi ; ^•m is az éhezők, nem is a nyomornak, Csarnokot nevüknek hivzágból gondolaaki
Van most annyi jóra kegyes emberbarát, De ne szorulj rájuk, a* nyisd meg ajtaját; Elé|, bz odadták nevüket czégárnek, De ily cégér alatt ne kereed mit mérnek, Mert aa eedő szegény, kit ayom terhe goadaak, tartsa őket is, mint sufát bolondnak ! . .
igv Bel us József polgármester Király s Királyné ó felségeik jólétére emelé poharát, melyet fennállva harsogó éljenzés kisért; ezután Glavina Lajos a megyei szabadelvű párt elnöke Csengery Antal, egyhangúlag megválasztott képviselőnkért, Nucsecz József tanfelügyelő Tolnay Károly választási elnökért, Tolnay viszont a választókért, Dr.
; Laky Kristóf kir. ügyész az egyetértésért,
! Molnár Alajos kir. törvényszéki biró Her-telendy Béla pártjegyzóért, Bátorfi a kaui-zsai kerület szabadelvű pártjának elnökei : Inkey JLászló és Martinkovic3 Károlyért, Uj laky József pacsai plébános Deák Fe-renczért, Dr. Laky Kristóf Glavina Lajosért, Szakonyi József városi alkapitány Uj-laky József s többekért, Wlassics Antal kir. törvényszéki elnök a kerület külső választóiért, Ujlaky Belus Józsefért, Bátorfi Tisza Kálmán belügvministerért, kinek azonnal meg is4 táviratoztatott, Molnár Alajos Széli Kálmán pénzügyministerért, Nucsecz Pállfy Elekért, Szakonyi a kanizsai kir. törvényszékért, Wlassics Antal az adózó polgárokért, Molnár Alajos az ügyvédekért, Ga-belics Imre kir. törvényszéki bíró a sajtó képviselője Bátorfiért, G4aviaa Lajos akis-kanizsaiakért, Dávidovics György az egyesülésért sat. sat. emelték poharukat. A kedélyes társalgást, éljenzés hátását növelte azon körülmény, hogy a kerület egyes vidékei zászlójukkal megjelentek Glavina Lajos megyei szabadéivüpárt elnöke elótt a teremben s tolmácsolák érzelmeiket, örömüket fejezék ki az egyetértés felett s élteték nagynevű képviselőnket!
Említettük lapunk egyik számában, hogy a szent-gróthi kerületben is egyhangú választás lesz, azonban ellenkezőleg bizo-
■yniván, közöljük a következő szíves tudó-Tiitást:
Zala-Szt.-Gróthon £ évi aug. hó 10-én megtartott képviselőválasztáskor fényesen lón igazolva, hogy a magyar testvéries egyetértéssel is képes a polgári jogok legszebbikét gyakorolni anélkül, hogy az ellen véleményen levő polgártársát legkevésbé is bántalmazná !
Miután választás napján két képviselő lett ajánlva, a szabályszerű írásos beadvány után t. Bessenyey Ernő elnök a szavazást rendelte el.
A szarázás két választmány által, két helységben történt, ezt előzőleg azonban kijelenté elnök, hogy azok, kik a szabadéi vüpárt jelöltjére Háczky Kálmánra óhajtanak szavazni, a városháza részén, ellenben a „Sennyey" pártbeiiek a vendéglő felé álljanak, a két ellen tábor között üres tér maradjon, egyik félről a másikra ne menjenek a szavazók.
A béke és rend fenntartásra vonatkozó szavak nem estek kótalajra, mert a szavazás megkezdésekor széjjel állott ugyan a két tábor, azonban később ott láttuk ülni egy asztalnál -étkezve, idogiln at Bt alkatommal ellennézetben levő választókat a legbarátságosabb beszélgetés között; eszerint katonaságra szükség nem volt, a foglárok is csak a formalitás kedveért maradtak elfoglalt helyükön ; jobban kedélyes baráti találkozás ünnepének tünt az egész nap, míg végre délután 5 órakor az eredmény kihir dettetett:
Gróf Festetics Pálra szavazott 444, Háczky Kálmánra 951, eszerint a szabadelvűjééit,győzött 507 szavazattöbbséggel, mely után küldöttség élén az összes válasz-
tók kíséretében Háczky Kálmáa orttággy«-
lési képviselő ur rövid szavakban megköszönvén a benne helyezett bizodalmat, minek megfelelni fő törekvésének nyilatkozott.
A választók minden lármásabb zaj nll-kül elhagyták Szt.-Gróthot; kiki helységébe menve; igy mi is sümeghiek; bennünket azonban a város végén helybeli zenetársulatunk, számos otthonmaradottak jelenlétök-ben zeneszóval, sőt tarack lövöldözésekkel is üdvözölve fogadtak. Záradékul: adja e pártviszály által zilált helyzetbe jutott országnak nemtóje, hogy képviselőnknek kitűzött, e kerület és az egész haza érdekét előmozdító törekvése, semminemű magán, avagy ismét pártérdek miatt hajótörést ne szenvedjen; működjenek honatyáink oly — egyedül a czélt kitűzött szem előtt tartással áldásdüsan, mint minő békésen válaai-tottunk, mint minő eredményt vár a haza összes polgára a leendő országgyűléstől. — Adja Isten, ugy legyen ! B.
Letenyei képviselőválasztásról.
Minthogy igen tisztelt szerkesztő ur megyénket érdeklő kép viselő választási mozgalmak leírásából zzivee volt becs«« lapjában a szükséges helyet megad ai, engedje meg, hogy a f.évi aogustos hó 10-én lefolyt és Letenyéa véghez vitt eseményeket itt elsorolhassam, hiss olvasóközönségünk is megfog bocsájtani, hogy most, midőn országszerte már a választások befej«*-vék, azok ártó zaja is már elhangzott, hogy mi, kik ép ezen eseményben vagyunk, saját ügyünket szellőztetjük.
A választás napja szabályosan kihirdetve lón, a letenyei választókerületben három jelelt volt: Koch Adolf kanizsai kir. járásbiró — Remete Géza előbbi képviselő, mindketten a szsbadelvüpárthoz tartozók és Farkas György pesti ügyvéd a függetlenségi párt jeleitje, igy tehát a választás napján három elkülönítet.
Ö r vény vzo előttünk, nagy annak a szája, Rettentő lezz, hz zzt eg észen kitátjz ; S mi ceeuevészedünk, mikor éezre térünk, Hz majd észreveszzzük : már akkor nem élüuk ! Az utolsó perexben megretten z halál Ha nagy sirunk fölöU diadallal megáll !
Rettentő képe leez a bus enyészetnek,
Siralom vftlgye ott, hol annyin születtek,
Hol znnyi dicsőség, zengő nzgjság állott,
Isten büntetésből mondott reánk átkot: -
E 1 b a g y ó k a t y á i n k ő s 1 erényeit,
Kyegleséggéfajulterköle«,reményzahit1
Fel hát ébrendjünk fel, mint régen ugy legyünk, Őseinkhez méltók, bün ne legyen bennünk ; A lidércs fényűzés c«ábitó rongyait Dobjuk el magunktól z a hívság gondjait.!.. Ősiszépssokázunk hozzád visszatérünk, Ten emzeti szents égveledegy fittélünk!
8ARKADY I8TVAV.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Laky KrUUf (Folytatás.)
Florenes.
Páduánál már említett ssép és kényelme« egylovas kocsikba ülvén, tágas és palotasorokban gasdag utczákon át a Grazié hídon keresztül, S. Miniato kapun tol, a toJajdonképeni városból kiértünk Florenes környékébe. Oly gyönyörű helyre értünk, hogy megparancsoltuk s kocsisnak: miszerint lépésbe haladjon. Ilyen lehetett aa éden, honnan as angyal lángpallosával ősssüleinket kiutasította!---- Alig éss-
revehető emelkedésű halmon, művészileg kikövezett platán és tulipánfákkal szegélyzett uton haladtunk fölfelé, — jobbról, balról a tündérkertek saakadstísn láucsolatja, melyek i^éső
pompájukban irigy kerítés nélkül tárultak fel a szemlélő előtt. Száz meg száz kert, s mindenik egé.szen különböző elrendezéssel, versenyeztek, egymással szépségben mindenik, s művészi gonddal lett a másik utánzása elkerülve. A leggyengédebb alakításai a virágzó fáknak — I cserjéknek — és vírágoknsk a szőnyegkertészet ig, egy-egy csoportozat közepén vizsugarakat lövellő mythologicus szoborcsoportosatokkal, roppant porcxellán vázakkal, egész erdőségekkel ál tálunk sohasem látott exoticus színű slaku fákkal. A kertek közepén nsgyszerű — bizarr — de mégis müvéssi sJkatu villák.
As álom, s képselődés nem bír ily szeszélyes formájú kéjlakokat varázsolni, mint a milyenek most előttünk tömegesen mutatkostak. Betekintve a kertekbe, chinai pagodok, márvány gloriettek, repkénynyel befuttatott remeteségek, elrejteti pásstorgunyhók (természetes ideálisáivá) kacsingattak elő a lombsátorok közül. A leggazdagabb oroszok és angolok milliói tesznek itt, karöltve a terméeset enyhelehel- | létével s az olaszok m¿érzékével csudákat. Ugyanis az illetők fagyos és ködös climájak elől ideszoktak menekülni............|
Egyikünk a másikát figyelmestette a felfeltűnő tündér ssépségekre — hja, de asalait megint más, százszor szebb tárgy ragadta magára mindnyájunk figyelmét Egy ón folyásig élveztük e kertsk látása által, as Isteneknek való gyönyört. . . elhaladtunk ama csonka torony [ mellett, melyben a nagy Galileo Galilei csillagászati tanulmányait tette s egy vámerű erődítményhez értünk (valamikor csakugyan erősség volt Michel Angelotól építve) a egy nsgy kapunál csengetve, a kapus bebooaátott ben-
nünk s előttünk állott a San Miniato templóm, mely remek régi képeket, mozaik diasitménye-ket és híres ssobormüvekkel teljes sírboltot foglal magában. Kilépve a templomból, a márvány karzatokból védett előtérről, inn .-n a magasságból letekintettük Florencsre és vidékér«.
Ah, ez felséges, ez dicső kilátás! Van egy néprege e vidéken, a mely szerint az ördög amikor felvitte az üdvözítőt a hegyre, hogy megmutassa neki a világ minden gyönyörűségeit, e hegy, a Miniate lett volna. (Csakhogy a Mi-lanoiak ugyanezt tartják, valamint a Nápolyiak Comaldoli hegyről.) A boldog Toscana legszebb vidéke terült el, Arnó folyóval s a nagyszerű Floren crczei, közel s távolban e fentebb leirt kertek és villák sokaságával. A San Miniato mellett van a Florencziek temetkező helye, — nem akarok Uuiétlésekbe keveredni, csakis azt mondom, 1 ugy ez is s Bologniáhos hasonló sso-bormücsaruokot képes, csakhogy itt sok leállna és emlék nem a folyosókba, hanem sülön külön állván, a hatást jobban emelik. Feltűnt különösen egy szobor, mely megható s örökre feledhetetlen lecz «lőttünk. Maghalt két testvér leányka egy heti idÖköabea, ennek emiékér szolgál emü.A nagyobbik lánj -ka arczán halotti fátyollal aagyalként repülni látszik s hivólsg int kis, mintegy három éves testvérjének, — ez hallgat szeretett nővére hi-váaára s kezeit kitárva siet as angyalok köné, a túlvilágba .... Mennyi érzés — fájdalom — hűség e mesterileg keresztül vitt gondolatban ... A szobormű oly végtelenül finom, hogy a kis leányka harisnyáján a kötés ssálai, ruháján a ssegétyset és csipks világosan kitünUt-vék.
Innen visssa egészes más uton mentüak
poln badc
"helyről gondoskodni kellett, dicséretére legyen mondva t. Séllyey László ur, mint a választási elnöknek, hogy oly tapintatosan intézkedett, imkép alCurapariou levő síkságon a három párt emberei közt léczckkel kordont hozatott é* hogy a rend megne zavart»t-sék,a. 18. számú honvédséget és egy század sorhadbetí gyalogságot Fehérvárról szerzett meg, a választás egéss folyama alatt a rend megnem zavartatván, mi ismét csak as elnök tapintatosságánsk köszön hetó, miért a választókerület ezer hálával isr-tozik, — sem menet, sem jövet, semmi botrányos eset nem fordult elő, mi ismét s választók józanságát igazolja.
Annál több viszaéiés fordult elő az áltsl, hogy a Remete emberei, kik szavazattal nem is bírnak, a választás helyén megjelentek és még oly arczátlan ságot is vittek véghez, hogy a szavazatszedő helyiségben is megjelentek és szavazni kísérletet tőnek, honnét a választási el-nötc által letiek kiutasitvs és hogy továob ne
alkalmatlankodhassanak,foglár őrizet alá helyheztettek és ezen kellemetlenségei mind a Remete part vezérei idézték elő, kik még czédu-iakat is osztottak és azzal jelentkeztek, mi áta-lagos tanúbizonyságot tesz arról, hogy a pártvezérek a szegény és könnyen hivó lakósságot törvénytelenségek elkövetésére lázítják, ez ismét lanuiKgot teáz arról, hogy a képviselőjelölt ur, ki hivatva volna a népet arról felvilágositni, hogy csak a szavazoképesek jelenjenek meg, a löbbi munkaképes erő pedig foglalkozása mellett hon maradjon, ezt nemcsak hogy nem tette, de ugyiátszik ennek világos beleegyezésévei űzetik, ezen sajnos üzelem s mindez miért van, azért, hogy választását kierőszakolja, hogy tovább is, mint Pesten ügyvéd működvén,egyúttal a képviselői illetmény t is fel vehesse, mindezt telte a legközelebb befejezett országgyűlési időszak alatt, — no, ez mar olyan valami, a mi kell, hogy megtoroltassék, mert a képviselő vagy legyen a magasstos hivatása mellett, vagy ha nem képes, ugy becsülettel lépjen vissza éa mio-adjon meg sajat szakmája mellett.
Ugy* vagyunk meggyőződve, hogy népütik felfogva a helyzetet és a legközelebb megejtendő ujabbi választás alkalmával iparkodoi fog szavazataval azt megajandékozui, ki jelieménél fogva ily üzelemre vállalkozni nem fog. Letenve, august. 10. 1875.
KOVATS
\1I. Hibás szók és szólások jaTitása.
24. Az igemódok hibás használata.
Nyelvünk, leszámítva a törökségei, különösen három nyelv nyomását érezte nagy mértékben: a hobfoglalás utáni korszakban a
szlávét. azután századokon át a latinét s nap-
* •
ja¡nkban a németét.
Egy a latinból szivárgott idegenazeiüség a módoknak latinos hasznalata:
1. Hibás a magyarban indicativos helyett az optativus alkalmazasa, az idő tartalmú függő mondatokban tehát az egyidejű mikor;
m i
d ő
a mint: m i
helyt s az eló-
idejü m*l után conjuuctiókkal való kapcsolatban. Pl. (Vörösmarty Zal. fut.) ,Kit, miko-ron nyargalna Denep sebes arjai mel
lett*.....helyesen : mikoron n y a r g a 1 a
vagy nyargal v a 1 s. WA ki, midőn fiait
v é d n é, velők elvesse" — helyesen: midén fiáit v é d é. „Etét, a mint ellenaégére halálos vágást t e n n eu . . .. helyesen : halálos vá-'' gást t ő n.
Hogy a magyar syaiv as időmondatokban jelentő móddal él, «■ nem wornl bizonyiu palásra; elég hivatkosnnnk a népnyelvi ás irodalmi közhasználatra s mindenkinek jósaa ny i-l \ érzékére.
2. Ép oly idegensserü nyel vünkben a oon-junctivus vagy optativos használata a függő kerdésekben, midőn a kérdés határozottan van téve. Pl. (Vörösmarty arab regék). ,A favágók kórdók, ki v o 1 n a j ó 1: A favágók megkérdik, hogy kicsoda, ki fia.
„Az ember ismét kikérdi a papagájt, mi tortént légyen távollétében," jói: ki-kérdé, mi történt távollétében.
3. As előbbieknél jóval gyérebben, de nkadhatni a latin optativusra néha jobb íróin* •
I nál még a következményes mondatokban is.
Pl. „Népei oly szerencséseknek érzék magokat, < hogy uralkodásának minden nspjái í la»-n á k * Helyesen : á id á k vagy áldják v a 1 a.
i Valamint a fönnebiekben, ugy az e nemű
mondatokban is az általános magyaros használat csakis jelentő módot enged meg; pl. »Ugy vágta Mokrát Csucsuj a homokra, hogy azóta mindig arról kódul Mokra. — (Arany).
4. Latin használat utáazáaa as optativus-nak alkalmazása a czélzatos mondatokban, hol -ott a magyarban ily esetekben, mint a közhasználat tanúskodik, a conjunciivus áll. Pl. (Vörösmarty Zalán) „Philó népét ugy osatá, hogy jobb szárnyán bolgárival a 1 1 n a Viddin ; ő pedig á i 1 n a derékon, a magasabb téren s mindent meglátna serényen* — »Magyarosan : álljon, megláthasson. — „Most van okunk, hogy es egy harcsunk ellenne felejtve." — Magyarosan: ellegyen felejtve. — „Most nem jösz te, hogy keblemben elaltatnád nagy bűneim átkát s képzelt boldoggá karodon ringatna szerelmed,* helyesen : elaltasd, ringasson.
ö. Ide tartozik végre, habár nem iatin, hanem német sajátaágnak utánzása, a conjunc-tivus, vagy az optativus slkalmazása a kijelentő, h o g y-os mondatokban s s mi ezzel egynemű a viszonyított beszédben. Pl. (Vörösmarty) „Midőn látná, hogy a haláaz hatalmában voina, elnyomá haragját". — Helyesen : „midőn 1 á t á, hogy a haláss hatalmá ban van. „Elvégezé tehát, hogy őt a király kegyelméből kibuktx.>s a." — Helyesen : hogy őt a király kegyelméből k i b u k-tatja.
25. Tévút, tévhit.
Nem egyéb, minta német .irrweg ; irr-vrahn, irrglaubeu szolgai utánzása. Mindakettő a szükségtelen alkotások közé tartozik, a menynyiben eredeti felfogáson alapuló ssavainak helyébe furakodva ezeket lassanként kiszorítják a forgalomból.
Az „irrwahn" helyesen magyarul balhit, az »irrglaube" hamishit, eretnekség, as „i r w e ga pedig vakut, á 1 ö s v é n y. Néz és Ösvényt lel az erdőn s megy; messze haladt, deasálősvény t elhagyta". (Vörösmarty:)
s legelőször is a hegytetőn még, félkör alakú fennsíkra értünk, melyen Michel Angelo világhírű „Dávidjának" óriási s zo bormásol a tj a díszlik ; vannak, kik azt mondják, hogy szebb, mint az eredeti. Ude iQuság, szerénység,, mégis az erő hatalmas öntudata, az isten ben í bizalom ebi-Latos kifejezése mind megvannak e műben, kezében a parittya csüng alá. — Isuiet ezep ker tek és villákat hagyva el, beértünk a városba s egyik terén Demidoff szobrát csudáltuk meg. Ezután iparkodtunk, hogy még jókor a Boboli kertbe érjünk.
E kert a Pitti (vagyis jelenleg a királyi) palotát környezi három oldalról s egy szeliden emelkedő hegyoldalt foglal el. Mondják: hogy a fold kerekségén kevés ennél nagyobbszerü kert létesik-; A bemenethez közel van csepegő-kövekből összeállítva''egy barlang, mely nek falai vízi nymphák és syrenek alakjaival, Michel Angelotól 4 szoborral díszítve. Sajnos, hogy bemenni á barlang mélyébe nem szabad, pedig ott van a legszebb szoborcaoportozat Bandinel-liiől vHelena elrablása." Innen futó rózsa és rcpkényv?ugo8okon át a palota mögötti részhez juthatni, hol óriási Araphitheatrum közepén nagy Obeliszkkel foglalja el a tért, képzeljen az olvasó egy hegyoldalt roppantterraazirákká felosztva, melynek elsdfoka a most érintett Ampb* iheátrum, hol legalább 20,000 néző elférhetett, a 2 ik fokozat közepén van Neptnn hatalmas szobra vismedenczéveí s a 3 ik fokozaton a bőség istenasszonya, honnan letekinteni a kertbe és a városra nagyon jutalmazó.
Most-száz és száz tekervényes utak következnek gy&nyörü nyughelyekkel, mígnem méltóságteljes fasorokba jutottunk, minden 4 — 5 Ölnyi távol ban jobbról balról igenssép szobrokkal.'' % fSfasorsáépnsgy tóhoz vezet, közepén •sigettel és Oceános szobrával, e sziget temér
dek hidakkal van összekötve a parttal. Körül a czitrom- és narancsfák százai. Megjegyzendő, hogy e gömbölyű tó és szigetre a végtelennek látszó íasorok tekintenek. ElvalIánk ennyiszép-ségtől ragadtatva s csak azt sajnálom, hogy teljes lehetetlenség hiven leírni e kertet, hisz még a f.-nyképek is messze-messze maradnak a va-lós:i£ mögött. Jó három órát töltöttünk e kertben s L. Gyulával folyton jártunk, mégis azt hiszem, a térkép után, hogy egy nagy részét nem láttuk. Ez a kert maga megérdemli, hogy valaki Florenczbe utazzék azt megtekinteni.
Innen a Corsora mentünk s leülve egy ezukrász elé, a t mérdek elegáns fogat és hul lámzó vasárnapi tömeg nagy mulataágot szerzett. Közbe este lett s a színház felé siettünk, a Domtéren áthaladva, iszonyú kiabálás, lárma és ordítás üté meg füleinket s onnan vakiló világosság terjedett szét. Ugysn mi lehet ez ? A piaezon sok asztal volt felállítva fényes lámpákkal, melyek fényét a rájuk alkalmazott köszörült üvegek és tükrök növelték, as asztalokon apró tárgyak és rövidáruk, gyermekjátékok voltak kirakva s a mellettük álló árusok torok szakadtából bőazölt tsglej lésekkel kínálgatták asokat, minden elképzelhető szép és jó tnlajdonságait eldicsérve portékáiknak,néhány pereznél tovább e zsinatot kiállani nem lehetett, pedig as egésznek comicus és olaazosan élénk színezete volt.
A színház előcsarnokában páholykulcsot vett&nk s boszantott bennünk, hogy ezen kivül minden személynek külön bemeneti jegyet is kellett vásárolni, (pedig es a szokás egész Olaszországban megvan). A színház roppant nagysága s a lehető legpazarabb fényűzéssel volt kiállítva, különösen a páholyok, melyeknek k&lőn tükrök, asztalok éa divánok-kal ellátott előszobái vannak, valóságos öitöaő,
y
^ -,26. Kétely.
Míntsok más szónál, itt is méltán kérdez hetó: mi szükség volt megalkotására? H* a philosophiának a „scepsis" kifezésére szüksége vaa püssórs, ott van a helyes k é t 1 é s szó, éljen aszal; » t«W«ifel" pedig maradjon ezentúl is mint eddig volt kétség. 21. Irtod, irandani, irandana, i r r a n d o t«*.
Es igealakok közül as irandani, irandana s azirandott egészen uj alkotások. Ezeknek elsejét as irodalom a jövő infinitivos, a másodikát a conjuctivus végzett jövője kifejezésére haasnálja. Láthatjuk tehát, hogy a neologia nemcsak nj szókat, hanem nj grammatikai alakokat is teremtett, s mindezt aoban a iu:bcn, hogy ami egy vagy más nyelvben megvan, annak okvetlenül a magyarban is meg kell lennie. Pedig nyelvünk egyszerű igealakok tekintetében bátran kiállja a versenyt az európai élőnyelvek legtöbbjével, sőt némelyikét még felül is múlja; s esek mégis megelégsze nek s teljesenfodözheük szükségleteiket a meglevő s némely ikénél valóban csekély számú igealakokkal. Elégedjünk meg lebát mi is a magunkéival, s hagyjunk békét ama koholmányoknak, a melyek sem as érthetőséget, sem a szabatosságot nem segítik előbbre.
As i r a n d alak ugyan régi, de annyiban van kifogásunk ellene, hogy as ujabb irodalom az ugy nevezett egyzzerü jövő kifejezésére használja. A régi irodalom egyhangú tanús kodáaa azennt es az igealak nem egyéb, mint a jövőben való előidejüség formája, s megfelel a latin seripsero alaknak; pl. „Ki öldökölend, méltó leazen ítéletre (Müncb, codex) Az egyszerű jövőt nyelvünk a jelennel pótolja, hangsúlyozás esetében pedig a f o g segédigét alkalmazza.
(»Magyar nyelvőr")
Helyi hírek.
— Királyné ő felsége értékes koroná-záai öltözékét Ranolder János veszprémi püspök ur ő excellentiájának,ki tudvalevőleg a királyné kancellára — ajándékozta. A püspök c«ak ritkán használható egyházi ruhákat kéizittetett e drága öltözékből.
— Közöltük s nagy -kanizsai iskolaszék elnökénez levelét, melyet a kisdednevelő egyesület szervező bizottságához intézett, most alkalmat veszünk a válasz közlésére: Tekintetes iskolaszéki elnök ur! Folyó évi jul. 8 án tartott N. Kanizsa városi iskolűzék határozata folytán juL 12 én kelt becses sorai értelmében alulírottak, mint ez idő szerint a nagy kanizsai kisdednevelő egyesület szervező bizottságának tagjai, a városi elemi iskolák leány növendékeinek kézimunka-kiállítását jul. hó 25-én személyesen megvizsgáltuk es nemcsak örömünket fejezzük ki a szíves megbízáson, melynek egész készséggel megfeleltünk, hanem őszinte meglepetésünknek sdunk nyílt kifejezést arra nézve, hogy az összes munkák változatos, figyelmes kiállítása közelismerést érdemel s általán véve a tanítónők képessége, szakavatottaága, szorgalma méliólag kitűnt, mert a fehérruha varrások és hímzések finomsága, rendes beosztása alapos ismeretet, rendes tsnitást matat, a 7—8 éves kis leánykák álul kötött harisnyák s horgolt gyer mekruhák látványa éiénk örömet idés elő, hogy
sőt társalgó szobácskák ezek. az ol^ss életének egy részét a színházba tölti, ugyanis ax előadások 9 órától reggel 3 óráig szoktak tartani kölcsönös látogatások, mindenféle talál-k o s á s o k sat. itt történnek, közbe-közbe elmennek, megvacsorálnak, megint visszajönnek. Opera, ballett váltakozva adatnak elő. Egy hallatlan ostoba szövegű operát adtak Verditől, u. i. „a végzet hatalma" czimftt.
Néhány óra folyáaig a tenorista éa prímadonna igen szerencsétlenek, aztán véletlenül egy és ugyanazon kolostorba barát less mindkettő, utoljára kevés kivétellel, nagy trillázás mellett valamennyien meghalálosnak. Legeredetibb as olass ssinhásakban, hogy nemcsak a színpadon a színészek, hanem a közönség is ugyancsak debütiroz. A mi országúnkbeli lakásnak fogalma sem lehet as olaszközönség rakenczát-lanságáról a színházban, csak távolról sejtsen meg egy bamia hangot, (pedig ehez ért minden talián), vagy gixert, rögtön piszsseg, fütyöl éa tombol teljes erejéből. Hanem a másik peresben már dühösen tapsol egy szerencsésen kivágott dallamért. Egy-egy operát egy máaután több szásszor aduak, mindenki tudja asokat betéve, mely körülmény alkalmat aso Igái tat arra, hogy a kedvencz áriákat vele énekli, vagyis dúdolja as egéss kedves kösönség ... Unalmas rizsieteknél egéss fe»steienül, hangosan társalognak, mint valami caainoban. Idegenre — még meg nem szokja — rendkívül bfcsaantő sz olaszoknak ezen modora.
Kiváló szép hölgyeket ritkán lehet látni, e nagy városban is minden túlzás nélkül ellehet mondani: hogy .Magyarország a szép hölgyek hazája." Hanem as a kacsér legyezőjáték, melyet Italia hölgyei tesznek a színházban, igen
érfekes és mulattató,---egyet Wjes —
— szemével s kitüsött pontrs egyet villant —
•av^rn^t majdnem meghaladók Ily munkák előállítására képesek s asért a kézimunkatani-tónók, valamint a szülők,ugy a tanügy barátai részéről teljes elismerést érdemelnek s valóban büszke lehet Nagy-Kanizsaváros iskolaszéke hogy leány tanodája felső osztályában oly szakképzett és szorgalmas tanítónőt bir, minő Berecz Imréné asszony, volt képezdei tanítónő s alsó osztályaiban oly figyelmes és buzgalmas tanítónő van alkalmazva, minő Kis Ida kisasszony kiknek müködéeök sikere felett ismételve örömünketjelezzük. Szives felhívásukat, hogy jö-vőre női bizottság nézze meg hsvonkint a kézi-munkálatokat, — köszönettel fogadjuk s az egyesület rendes választmányának beterjeszt jük, melynek megalakulása közel kilátásban van helyezve. Tisztelettel maradván Nagv-Ka nizsáu, julius 26. 1875. Tekintetes iskollszeki elnök urnsk alázatos szolgái: Martinkoviu Károly né, Wlsssics Autalné, Plihál Ferenczné Darázs Zsigmondné, Mészáros Sáudorné.
— Városunkban létező „Zöldfa kert ben" egy festész állal készített czimtáblán s/ó-rul szóra a következő felirat volt olvasható :
„ECHTES PILSNER BIER
aus der Bügerlichen Brauerei zu
ein Grlas p I l 8 e y. jq j.r «
E czimtáblának az illető festő általi beosztása mind padig értelme,''ugy szín te helyes kiírása felette hibás volt; hisz-»zük, hogy e czimtábla * sok hiba kijavítása végett vétetett le, ami nagyon helyes tett volna a hibák elkövetőjére nézve. *
— Főispánunk leköszöuéal h<rét jelz, a „Pesti Napló- egyik száma s Ciillagh László ministeri tanácsos kineveztetnél újságolja ; mi e tárgyban komoly valót nem tudunk, de inv nyit örömmel Írhatunk, hogy főispán ur egészségi állapota jobbra fordult és erőseu hiszszűk, miszerint főispáni állásáról nem fog lemondani, melyen minél számosabb évig általános öröm'' mel látjuk es hazafias bizalommal üdvözöljük.
— Magyar színészet. Völgyi György jól szervezett operette, népszínmű sat. társula tával jövő hó vége felé Kaposvárról Nagy Kanizsára szándékozik jönni. A szinházi idény e It^szebb időszakában reméljük, kiváló pártolásban részesül.
— Díszes városházánk tetején a villám háritók mar felállíttattak s így es uton való bajtól félnünk nem lehet; hasonlót óhajtunk s törvényszék épületén is alkalmaztatni, mert számos család okirata s telekkönyvi iratok vannak ott elhelyezve.
— „Kanizsai polgári dalegylet'' czim alati uj intézmény leteaitéje terveztetik fiatalságunk néhány tagja által. — A programra igen érdekes és az ujabb kornak teljesen meg felelő. — Erre viaszaiérni leend még alkalmunk. —
— A „kanizsai kereskedelmi ifjúság önképrő köre* e hó 21-dikén tánczvigalmat rendes a fővárosi juliusi baleset alatt szenvedettek segélyezésére. — Örömmel látjuk az ország szerte napi renden levő fontos, hazafias kérdés városunktól is méltán várható felkarolását éá hogy es egylet a kezdeményező — az kiváló érdoméűl róvjuk fel Remélendő, miszerint a magasztos terv minden oldalról hathatós támogatással fog találkozni. — S. S.
- ii másik pillanatban társával közönyös beszédet folytat sat. s ez igy megy ezer változatlan, egésr. kis regények folynak a legyező ár-nya mögött . . . Roppant sokat vártunk az operától, de nagyban caslódtunk, a középszerüsé gen kissé alább becsültem sz egész előadást, a pesti opera van ilyen, a bécsit nem is lehet hasonlítani, százszorosan túlhaladván a bécsi opera as olaszt. Éjfél utan nyugalomba tértünk, hogy álmodhassunk a mai napon látottakról.
(Folytatása köv.)
Augusztus nyolczadika Sümegben.
A rózsás ujak lázas izgatottaággaJ készi tik a sok papucsot, czifra házi sapkákat, tarkabarka olvasójegyet, csengetyuhuzót, szivariár-czákat, hímzett dohánytartókat s tudja az ég miféle csecse-becse nyeremény tárgyakat. — S a fiatal leánykák oly boldogok, oly mefelégedettek ! de hiszen nemsokára oly jel fognak mulatni, oly sokat tánczolnak s az a biztató re mény, hogy sok less s tánexos, oly sokan fog n\k bájaik előtt meghódolni,.oly éde*, oly megnyugtató 1 Még a papák is, kik a farsangon többnyire mogorva arczczal szokták nézni a báli előkészületeket, most ugylátssik egészen kibé k ül tek; de hogy isne,hiszen ma jótékony czélra : a budai vizkárosultak javára táncsol a sümeghi fiatalság.
Csak Miosikának borul el néha-néha rózsás arcsa. Nagyokat ölt a női despatismusmár már elkészült symbolurnán, azután még nagyobbakat sóhajt:
»Istenem, ha eső talál Jönni 1 ha nem Isss elég táncsos t* azután lehajtja piczi fejecskéjét s elgondolkozik.
Merengéséből egy adonis ébressté fel, ki
I
— Lapunk bezárUkor veszssűk Miha iovica József zágrábi értek ur ő excellentiájs értesité^t. melyazerint 100 frt megküldésével a „agy kanizsai kisdednevelő egyesület alapító-...jjja lón. Isten éltesse a nemesasivü főpapot!
— Gyűjtés. Horváth János sala-eger-. . ¿1 törvényszéki elnök nrnak a P. N. sog 6 ¡ki mában kimuUtott gyüjtéséhes járul uk: Horváth János 5 frt. 30 kr. Háry József 1 frt ilrabovszky 1 frt, Mihálovics 1 frt, Orzovensz-'' KV 1 frt, Szalay Ferencz 1 frt, Malatinszky Lajos 1 frt, Skublics Kálmán 50 kr,Nagy Aladár öO, Kémes Sándor 1 frt, Pámer AnUl 1 frt, Xarka Miklós 00 kr, Isóó Alajoe 1 frt, Pauliny ¿.igmond 80 kr, Kopácsy György 50 kr, Ba jutui István 40 kr, Hajós Sándor 30 kr; Dobosi Fe; cdcz 50 kr, ifj. Háry Ágoston 20 kr, Szigethy SáDdor 50 kr, Muzsik Kálmán 50 kr, Konkolyi József 50 kr, Németh János 50 kr, Nagy József 20 kr, Vörös Károly 20 kr. Bölcs György 1 frt, Vizy Gyula 1 frt, Tbassy Kristóf 1 frt, Luif József i>0 kr, Gtldner József 30 kr, Nagy Sándor 1 frt, Németh Sándor 1 frt,Strausz 50 kr, Deuuch Manó 1 frt, Fischer Miksa 1 frt, Hu-binszkv Adolf 1 frt, Összesen 30 frt.
— Sümegben i. évi aug. 8-án a budai \ízksrcsultak javára megtartott díjlövészet, és lekepalvázat oly fényesen sikerült, hogy a sü rueghi lövölde 125 frt. tiszta jövedelmet Jeend szerei;cséa Upestre elküldeni.
— A* Apollo czitnü zeneműfolyóirat negyedik kötete legújabban megjelent 8 ík szá-mauak tartalma : 1) Dal szöveg nélkül Doppler Ferencz tői. 2) Két régi magyar nóta: l. P*p Szász andalgója, H. Martinovics induló. Zongorám airia Wacb tel Au rel. 3) Nefe-lejts, kerengő, Nagy Bélától. 4) Gyalog utam kerek földön messze jár, ének es friss magyar, Thern Károlytól. — k. boritékon - A ?eue történelméből Händel élet és jellem rajza K a p i G y ul á tó 1. — Mátray Gábor. — Vegyes. — Zenemüjegyzék. — Előfizetési ár egész évre (mintegy lüO válogatott zeneműre) 6 frt., télévre 3 frt. A jelen szám 1 írtért külön megszerezhető. Az előfizetés vidéken legczél-sz''-rücbben a postahivataloknál poatautalvanyo-za? utján eszközölhető, Budán az »Apollo* ki-buóinvatalaban iskola-uscza ööl .sz. i. Minden r u ti i g Gi e g j elönt szám és kö let f o 1 y ton kup b aló.
— A wxala sxent gróthi tüxoltó-egylet" — e bó 8-dikán tartoua m<-g Holly pös:am<:ster ur lakásán alakuló gyűlését. — A je.envoltak száma majdnem az ötvenet haladta meg és tanúbizonyságot nyujtá annak, hogy e humánus intézmény, intelligens várostól kitel-he;«''leg .— iu is jóformán altalános lelkesültséget Keltett. Egy, e czélra megindított aláirasi iv magánosoknál C8událutraméltórövididőalatt — halit tras szerint—cirkao. é. 350 forintnyi készpénzt es óO működő tag szerzését erédmenyezte. Az aiapszabalvok a szombathelyiek u''áu némi — » helyi viazouyoK igénylő módosításával elfogadtalak. — Az ideiglenes választmány (azáJlan-üt. valasziásaaz idő késősége miatt mára halasz tátott) — Német Zsigmond ur Uptnlatos elnöklete alatt — csakhamar közelíti a tervet végleges megoldásának és a részvét oly nagyaága után Ítélve, biztos reményünk van arra nézve,
naponként .fenster visit''-tel szokta megtisztelni » bájos . Miczi kát.
— Kevés lesz a tánczos ! — sopánkodik
ismét a kis leány.
— De nagysád, hogy gondolhat ilye*! — hadar a gavallér — hisz a devecseri, egerszegi, upolczhi, keszthelyi, szóval az ösazes vidékbeli hütaliág igéretét birjuk, azután tessék csak meggondolni, hogy a budai vizkárosultak javára tánczolunk.
Minkáéknál is nagy gondok emésztik a •»¡»asszonyok szivecskéit. Azt már nagy nehezen wak elhatározták volna a mamával, hogy teherben lesznek: de hogyan díszítsék, melyik <"in áll jobban Minkának, rózaaszin-e, vagy »»rgK? az még manap is eldöntetlen kérdés, kamilla egész váróéban nem talál kedvére való kék szalagot, a divatos tunicát elrontotta a sza-M» az uj ízi pók sem jók, természetesen rettentő ni,gyok, szóval malheurt malheur éri.
Petronella kisasszony azonban egészen Djugrdtan néz a nagy nap elé, toiletteját már rég elkészítette a varrónő, kézimunkával sem
v«-8zód''.k azóta, bogy a mult farsangon a tombolára nagy gonddal készített czifra papucsot .kiállhatatlan" fiatalember nyerte meg, ki Petronella nagysámmal soha még egy tourt sem •ánczolt, bogy tehát a sora ily udvariatlan aze-»zelyétől ezek után menekülhessen, vett egy rettenti kalamárist. Nyerje meg, aki akaija!
Némelyek meg már azt is tudják, hogy Tihamér Kamillával már s mult vasárnap foglal ko-zotí az elaő négyesre, sőt a .gonosz nyelvek sr ''ól iB suttognak, hogy Malvin egy négyesre •incs még foglalkozva, hogy Milicza fehérben, Hortensia egyszerű karton szoknyában lesz, b°gy az elegáns Pistánsk itt lesz ideálja, Gáboré fceg nem jön el. Ilyen s ehez hasonló találgatá-»oknak azután se vége, se hosssa, míg el nem jön a várva várt nap.
S azután milyen hamar eljött azaz sugus-
m¡szerint es ujonssttft egylet ásások irfc Jog virágzóra vergődni és s haza többi ilynemű egyletei sorában méltó helyet foglalni. Singer.
— Röríd hirek. Lóhyay gróf jövő év* Amerikában töltendi. —Hsynald érsek Báes-ban leánytanodát építtetett — Levinssky a bécsi burgszinház tagja magyar állampolgár lett. — Sérczen egy nspssámos a fogságban felakasztotta magát. — A kaukázusi töróknők emancipálására egylet alakult orosz nherczegnő elnöklete alatt — Milán tejedelem esküvője oktoberben less Belgrádon. — A Siglgyár másfél miliő kölcsönnel megmentetett a bukástól.— Darás Miska zenetársulata Schweizban időzik.
— A még hátralévő 23 törvényszék feloszlatása 1876. jul. 1-én lesz.—Trefórt minister Ischlben van. — Báró Sin a Simon haldoklik. — Izland szigetén uj tűzhányó hegy támadt. — A bpesti könyvnyomdászok s betűöntők dalköre aug. 22-én tartja zászlószentelés) ünnepélyét — Szerbia népessége 1.400.000. — Johnson az éjszak-amerikai egyesült államok volt elnöke meghalt
— A chinai újságok egyik herczegők elhunyta miatt égszínkék gyáazpapiron jelentek meg. —
lovait»*
Papírszeletek.
Tau ácsos. — .Mikor lopták el keenek a
Paraazt. — .Mikor wlégtfluk* Tanácsos — ,Mikor égtek el.* Parasit — „ Messelléskor mult két ér«.
— Kortes : Igen, polgártársak csak össze-tartsunk, s mint Sámson 1« lógjuk verni a philisx-t ereket.
— Akkor hallgass, kiáltott közbe valaki, (•* kíméld álkapczádat, mert szükségünk less rá.
Mi különbség van a betüsretJS és <>r\o* kürt? as: bogy a legkisebb sajtóhiba, még ha kijavítják is, bean marad a könyvben, aa orroaét pedig ha legnagyobb is, ugy elássák, hogj as ördögnek sem tüaik többé szemébe*.
- • Szabad kérnem aagysádat aa első aqua-
drill''-ra.
— Kösaönöm, már foglalkozva vagyok, hanem inkább a harmadikra.
Mama. — Te leányom, nem volna jobb, ha egy négyesre foglalkoznál.
Történeti naptár.
Aug. 15. 1000. Szent István Esztergomban király lyá koronáztatik. — 1849. Lugosi csata. Kmety hős tette. — 1771. szül. Scott Walter. az angolok egyik legnagyobb költője, — Edinburgban(Sco-tia.)
. 16. 1760, Krakót az oroszok elfoglalják.
, 17. 1682. Tököli Imre Eperjest elfoglalja. — lí:49. Bem, Guyon Oláhországba menekülnek.
F 18. 1830 szül I. Ferenc* József; osztrák császár és magyar király, Bécsben. — 1855. Concordatum I. Ferencz József és IX. Pius pápa közt. — 1849. Guyon és Bem m. tábornokok seregeinek maradványa Beke alatt Dévánál (Erdély) Lüders or. tb. előtt lerakja a fegyvert.
„ 19. 1821. Kaminár Savra, az ama utak vezére, kit Ypsilanti a törökökhez való
tus nyolczadika! Mintha csak vártuk volna! No perstte, hogy vártuk, de ki is ne várná as oly napot, midőn a csillogó szemek, andalító magyar nóták mellett oly könnyen lehet feledni az élet bajait.
Különösen ti szép leánykák, kik nyájas mosolygástokkal, mint könnyű szellő a komor felhőket, tova üaitek a kebel bánatát, hogyne Tártátok volna e napot, melyen csak édes reményeitek valóaultában biztatok, hogyne aová-roglatok volna e sokat ígérő per ezek után, mi-dón előre tudtátok, hogy e nap emlékei nem-caak a tiszivecskétekben lesz örökre megőrizve, nemcsak ti fogtok édesen rá emlékezni; de s főváros vizkárosait szegényei is, kiknek javára ma oiy sokat tánezoltatok, oly jól mulattatok.
De ugy hiszem, ti is másként képzeltétek magatoknak augusztus nyolczadik napját, nem komor felhőkkel, zuhogó záporral, mely harom-ízben is veazélyestett« azép reményeitek valósul tát s ha esetleg ki nem békiti imátok az ég haragját, ugy egy égte hétig kell várni, pedig mily hossza idő es a fiatal leánykáknak, ki már ma szerettek volna táaczoini. —
De hála az égnek, tova saáiltaka setét fellegek. Siessünk tehát a lövöldébe, fogjunk ki as udvariatlan időn, mely ugyancsak ránk ijesztett.
Délután é óra felé a felhők közül előbu vó nap már egy jókedvü^as andalító zeneédes hangjai mellett muiatá faifir ttdvfeli a sümegi lövöldében, ''.mely alig volt ttpes. beiogaéni «. vidékről ide sereglett vendégeket
Mindenütt örömtől sngársó arcsokat lehetett látni. Iu már javába« folyik a tánca, ott a lövészek, itt a tekéaők versenyesnek s dicsőségért Legnagyobb élénkség azonban a tekepálya körül van. Hussan-harminczan is küzdenek a ssép kezek által kés«tett jutalmakért, egyik ideálja által készített Sapkát akarja elnyerni, másik imádott ja papucsáért versenyes, ssóval mindenki akar valamit nyerni.
átpártoiása miatt ánüónak bélyegzett, Bukaresttan ?8 golyó álul meglövetik. - '' . 20. 1849. VJsotcsky Orsovánál átmegy.
— Proclamstiéja. , 21. 1597. Miksa osstr. fhg. Pápát s törököktől visszafoglalja.
Érték- és váttéfttya* augusztus 13.
5*/, metaliques 70.75 ; 5*/. nem», kftlosön 74.05: 1860-ki álladalmi kölcsön 112 30; bank-részv. 9 31; hitelintéseti részvények 215.20; London 111.55; magyar földtehermentési kötvény 81 75 ; temesvári földtéhermentési kötvény 80.75; erdélyi földtehermen tési kötvény 81.—; horvát-slavon földtehermen tési kötvény 84.—; ezüst 10JJ15; os. kir. arany 6.28V, Napoleond''or 8.94—.
Asfsstss 15-til ssfsstss 21-ig 1875.
! Hó- és heti- iKatholikns nap -j Protestáns 3
aap 1 tár naptár otj
38. XIII. v. pünk. nt. — Kar. ev. Mikor Jézus Je-
russálem felé tartott. Luk XVH. 11—19 —Prot.
Ep. 2. Kor. III. 4—9. Ev. Márk. VII. 31—37. —
Gör. ev. Máté XtV. 22—34.
15 Vasár sa# C 13 N. b. a. n. C 12 Nagy b. a m
16 Hétfő Rókus püspök Jáczintka tíL
17 Kedd Liberal apát Bertram a
>8 Szerda Ilona, Agapit Ilona
19 Csütörtök Tekla Tekla, Máriás SS
¿0 Péntek istvás tűr. latrán kir. H
¿1 Szombat Bernát, Fidelia j Bernát H
Felelős szerkesztő 3 kiadó: Bátorfl Lajos.
A »ksmiaaai dalárdát," mely becsületbeli reud-szerea demiaaiónk beadására miad«n alapos ok nélkül jónak találta sértegetésekkel válaszolni, eauttal ismételten is felaxólliijuk azok TiaatavéteUre, mi — ha e becses lapok lagküxelebbi aaámában meg nem történik — arra indit bennmket, hogy a tényt és kilépésünket aaülte valódi okot nyilvánosan köxrebo-caásauk. — Eat a lehetőségig mellSxni — tekintettel aa agyiét egykori dioaőaégére — ösainte óhajunk
SINGES SAMU és sálíDOEL
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kOltség nélkül, gjógy-táplálék által.
Revalesciére du Barry
Lsndenból.
Ezen kellemes egéssségi-éteknek 28 év óta Mm mi betegség sem ellenszegült és jónak biaonynit as felnőttek- és gyermekeknél, gyógjsser és kBitség nélkül, minden gyomor-, id--g-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzési-, hólyag- és vesebajok-ban. gnmósodáa, asxkór, mellsaornlás, köhögés, emcszt-h-tlenség, dngáiás, hasmenés, álmatlaaaág, gyeu/e-ség aranjér, viakórság, Ina, saédülés, vértorlóHás, tülxagáa, émelygés és háuyás, még terhesség alatt ia cxnkorviaelés, boskomoraág, soványodás, rsn*, k^as-▼ény, sápkór és egyéb betegségekben ; nemkülönben mint tápiálék ssoptagyermeksknsk éa a dajkaujoél
*) E rovat alatt köaldttért felelősséget nem vállal a ttserk.
Tesötótfürtü barna kis leány éjssemekkel, te nefelejtassemö szőke szépség, te tűzről pattant barna menyecske jertek! jertek csak ide 1 sés-zétek csak. hogy küzd a hiu férfi népség szép kezetek munkájáért — De még se jöjjetek, tinczoljatok cssa inkább, hisz mar bevégződött a küzdelem a lövéazek között Takács Imre, Petrich György, Takács Alajos, Forintos Kálmán, Kaile József, Fodor Aurél arak, a tekézők között Pintér István, Gyömörey Vincze, Jen-vay Géza, Reithofer Ferencz, Takáts Károly, Ssékely Emil, Pintér Lajos urak nyerték el a nevezetesebb dijakat
Midőn az erdekes versenynek vége lón, a czigányok épen valami tüzes csárdást játszottak, a versenyző fiatalság tehát sietve sietett a tánezolók közé.
As első quadrille alatt sikerült összeállítanom, azon szép koszorút, melynek virágait Bessenyey nővérek, Bogyay Elvira, Forster Mariska. Hátzky nővérek, Jenvay Irén, Jobbany Irma, Kecakeméthj nővérek, Magyar Felici, Márkus Irén, Mojser Zsófi, Pintér Lajn, Polgár Isabella^Plósz Páiné,Simon Gy uláné,Stámbors* ky Linka, Szentmihályi Ilona, Szmodics Károly né, Takáts Laura, Takács Vilma, Vlasits Lina aat úrnők a kiaasszonyok képezték.
összefűzve e szép koszorút, eszembe jutott, hogy királynőt is kellene választani. Igen ám, csak oly könnyű dolog volna esi Ki tudná megmondani, melyik volt szebb, as a barna kis leány róssás arczaivai, vagy az a kékszemű saAka aagyal, itt közel hozzám ez a kis barna •aépség, kinek csak egy rövid négyest volt szabad táncsolai, vagy as * fobétbe öltözött, ró-msssiiiiisi disaitiiX srsnjhifn leányka, ki oiy aegyon tiaíttttáaaBolt Ki tudna válssstaní? barna-e vagy szőke, piros róaa*-e vagy kék ibolj*? — Talán a piros rtwAask adjuk az elsőséget!? Dfimégse, akkor megharagusznak ránk j a szerény ibolyák, különben is mindenkinek > megsúgja ssivs, ki volt a királyné.
ia slSsySsfbb — Kivonat 80,000 biaonyitványból oly bajok meggyógyuláaától. melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köztük Dr. Wnrser tanár, Beneke F. W. rendea tanár a marbnrgi oryoai egyetemen, Dr. ▲agelstein orvosi tanácsos, Dr. SKelaland, Dr. Camp-bsQ, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, CaaÜestnart grófnR, marqoiso de Brehan és töb^ lSSgSsáHása egyéosfc bi-zoayitványai kívánságra, bénaantesea megküidetnek.
Rövidrevout kivonat 80,000 bizonyít ványből:
Dr. Wnrser orvosi tanácsos bizonyitránya.
Boán, jolina ia 1852.
Beval e leiére DuBarry számos esetben
minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb aákerrel használtatik hasmenéseknél és vérhasnál, vizelési betegségekben, vesebajokban saL kőbetegségekben, a bngyeső lobos és kóros izgnltságainál, dugulásoknál, a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen tzert nemcsak nyak- és mell-betegségekben, ~hanea tfidő-és légcső-sorvadásban is. (P. H.)
Wurzer So do lf, orvosi tanácsos éa több tadós társaság tagja.
Winchester (Angolország) dee. 3. 1842.
ön kitűnő Revalesciére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok éa viakórság hosz-szan tartó és komoly jelenségeit eltárolitá. Mint ön gyógyszere legjobb hatásának szemtanuja, azt tel-j es aaivemből ajánlhatom
James Shoreland, 96. ezr. sebéss.
Dr. Angelstein titkos orvoai tanácao» tapasztalata :
Berlin, májas 6. 1866.
A Du Barry Revalesciére kedvező eredményét éa kitűnő hatáaát minden tekintetben bisonyitfaatoa.
Dr. An gelste i a, titkos orvosi tanácsos.
76,921. sz. bizonyítvány.
Obergimpern (Baden), apr 22 l87t.
Betegem, ki 8 hét óta idült májgynladásban rémitő fájdalmakat azeuvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Revaleaciére-je használata folytán tökéletesen meggyógyult.
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levín a húsnál, 50-$*eré*en mey-fciméli a gyógytár árát, f«lnött«hnil mint gyermkeknél.
Pléhszelenezékben V, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 fout i frt 5U kr., 5 font 10 frt., 12 fout 20 frt., 24 fout 36 frt. Rov.^lenciére piskóták stelen* czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. EUvalesciére Cho-coladé táblákban 12 caéaiér- 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr . 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakbau 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 3« frt. —
Megrendelhető Barry du Barry A Cotnp
álul, Wien, Wallfi8Chfla8S8 Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és füster-kereskedéseiben ; asonkivfll * bécii ház mioden tí-dékre megküldi postai ntalvány vagy utánvét mellett. Íf.-Kaniis''fn Looák Károly gyógyaz«rtárábun; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Essék eo Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraachek Károly gyógrsz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi ós Sőltz Rezső gyógy sz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron'' Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél: Yarasdon dr. flalter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgal-mssok gyógyszertárában. Tisza Újlak: Royko Victor gyógyszertárában.
A csillagászok, kalendáriomkészitők nagy bölcsen kiszámították, hogy a nyári napok leg-hoaszabbak. Szegény tudósok! kérdezzétek csak meg est a tüzesszemű barnát, vagy azt a mélázó szőkét, hossza volt e angustus nyolczadik napja, bizonyára azt nyeritek feleletül, hogy rövid, nagyon rövid volt, olyan rövid, hogy még az estével is meg kelleit toldani, azatáv meg olyan hűvös, hogy este 10 óra felé a nagy terembe kellett vonulni a fáradhatlan ifjúságnak .
l>e itt kezdődött még csak az igazi I Ar-vaynak tüzes csárdásai uj kedvet öntöttek a fiatalságba. Vidéki gavallérok, komoly fiskálisok, hivatalnokok, tüzesvérü jogászok, technikusok, halványarczn félénk diákok, közbenközben felbarsogó kurjantások között vetekedve aprózzák a csárdást s a polkát, mig el nem jött a pihenést parancsoló stünóra.
Szűnóra alatt a sok édes suttogás között szájról-szájr:. j:írt azon hir, hogy a lövéas egylet által re»i<!-zeit dijlövészet — és dijtekézéa-. sel egybekötött tánczestély 126 frt néhány kraj-! czár tiszta jövödelmet hozott, különben erről ! beszéljen a pénztárnok és ellenőr ur.
Szűnóra után po''ka nőválaazszal, azután | a polkák, csárdások, walzerok hossza sora kö | vetkezett s ugy belejöttünk a tánezba, hogy i Ulán kivílágos kivirradtig abba sem hagyjak, i ha a mamák éjfél után 2 órakor nyugtalankodni j nem kezdenek. Ekkor azután egyeseire elszé-ledt s jókedvű társaság, hogy kisludja a nap i fáradalmait.
Ti p^dig kedves leánykák, szakitaatok ! ki a hajatokba font koszorúcskából egy kis ! nefelejtset s tegyétek el e nap emlékeűl, melyen í nem eaak jól mulattatok • de aok jót ís teltetek . Budapest viskároaultjaivai.
r — CBTTICUS ? —
r %
i
(let:


gépészmérnök«
KOTZO PÁL,
GAKKETT R. és FIAI Leiston, angolhoni gépgyár vezérügynöke
ajánlja ezen hírneves pár stezőgasdasági gépeit, ogyisint ffcsMzysayskat fa- és szénneli fűtésre,
1723—6)
valamint szalmafátéare,
óiéplésépnist gőz-. ló-, ét kési erSre.
Ssbsa tisztító gápektt maisok teására Pnblmann R.-t61 Berlinben, különféle fajta kit Qe ő rostákat Trtaróket konkoly, babé és «ab tökéletes kiválasztására.
Eredeti GABRETT E. és FIAI legnjabb, könnyebb és olesóbbnerkesetfi aorretőgépeit
"" Árjegyzékek kívánatra bérmenten.
Oaxi«tla>titó r sétákat, fülülmulbatlaaok a gabona tisztítására üszögtől és egyébb kön*
nyfl hulladékoktól. v . J
őrlfcaahaskat, répaváfókat. szsesksrágókat, kalönböző nagyságban esrtermnAd0 kát stb Mb. különösen:
Robbanó anyag gyári iroda
ftaMsr ós Escbenbacher
Bécsben. Oysasit késs töltényekben, más tája 4$ frt, a kitzés és bar-taazéa bányászatában, ralamint i spsSTtissÉSTTl ötiaeköttetétben az electrikut gyúlástal, rendki-1 rali mértékben jónak biaonyodott.
Szilárd köveknél czélra re-'' zet a dymanit, máztája 52 frt. »zab. kupacsok, angL biztostági i^yu tóztinegek, szab-gyuj tógépek, electriknt gyújtok ét vezetó hu-salok, dynamit, melegítő készülések, egyetemes fogók ttb.
Bép-fsrásskbsz ajánljuk ké fsré gspeisket és légsfiritéíaket ji Borleigh-rendcsír szerint, je-feotékenyen leszállított árakon. Gőzkazánok, légtartok, gót- ét \ rixretetó csórék, fúró állványok ét farókocaik mindig raktáron j vannak
Tapasztalt sérsikiket hegyi.
daguti ét tengeralatti építkezésekhez, kő bányászathoz ét föld-monkáiatokhoz ajánlanánk.
A következő munka: ,Die ■stfsrs« SprBBfltschsik- 6-ik kiadásban, Mahler Gyulától a t. közönségnek nálunk rendelkezésére áll (1753-2)1
Éppen mott je''.ent megL. „ fordítása a hírneves, igen tanulságot kónvvuek :
Az önmegóvá8,
tanácsadó minden korbeli férfiaknak, LasresUsstál Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor bebiso nvalt tegély ét orvotl ■ á (36 évet tapatztalá folytán!) a (1655—15
Jegyzősegédnek
ajánlkozik egy e szakmában jár-iA legmegbízhatóbb es legtartó-tas és ügyes egyén mérsékelt1 sabb (1759 — 1)
díj me llett-Bőrebbet Nóvák Már
ton Keszthelyen. (1 753—3)
yytán!)a (,6S6-1»J I £ T\ y | | g p g j £ (
(jryODgGSCgl ill ||(eakó.-t>eyózyittsvélbss
állapotoknak » finemi tagokban idegetbajok b a n lat suit a rosgaió Ősfer-tézés ét fajlkicsaposgássk kívet-kezsésyések. — MiuJwi könyv-aruknál, jeledül Kókay Lajotoál, Károly utczában. Ár» 2 frt 30 krj A közönség ó v a t i k bizonyoi utánzásoktól e» majmúlásoktól köuyvemre nézve, melyek a k{ zönség elámitáta tekintetéből ra< hirdetményem szószerinti le-Írásáig" it terjednek. Azért figyeljen mindenki arra. hogy könyvem eredeti 35-ík k i a d á t á
Lasreatisstél k&phasta, mely egy 8 ad rét lapos kötetet képez
60 beseztasi ábrával aczélba metszve es a tzerzó névbélyegével van pecsételve.
Laurentiut tanár.
Hirde tmén
AJulirott közhírré tesaem, illetőleg felhivom a tek. földbirtokot ét bérlő urakat, miszerint Zala- és Somogymegyékben jó hirben álló Martchal-féle titztitó hengerrel ellátott cséplő-gózgépem f. évi augusztus 15-től 5*/0 caépléti dij mellett bár kinek munkába álland Hazugtágnak mondom a netáo B-ról eredő (az illető rang-a állatához épen nem illő) rágalmasást. — Ily jutányos caépeltetéat ctak betegség okozta lemondanom folytán, ét ez idő alatt több naptzámotból gépes tsz-: lett versenyzők ellenében teszek. — Midőn szives pártfogásukat kikérni bátorkodnám, maradok.
Nagy-Kanizsán, Teleky-utczában
Kési szolgájok
Kreid Ignác z,
géptulajdonos, mint vállalkozó.
Kundmachung.
Unterfertigter beehrt sich die Herren Grundbesitzer und Pächter an verständigen, daat aeiue. in den Omitateu Zala und Somogy beat rennomirte, mit einem Marschal''aehein Reinigung« Ciiinder veraehene Dampfdreachmaaehine, deren BenBtcang hiermit anempfohlen wird, — vom 15 Augnat an, gegen 6°j0 Dreachgebtlhr jedermann zur Verfttguug steht. Gleichzeitig erküre ich die etw.i aus B. stammende (zum Range and zur Stellang de» betreffenden nicht pa*s*ndtj) Verleumdung für eine Lüge. Eine ao billige Dreacharbeit leiste ich nnr im Kolge meiner durch Krankheit veranlassten RScktrittea und gegenüber von mehreren ana Taglöhner zn Maschinisten gewordenen Concurrenten. Uta gütige Beachtung bittend v?tbleibe ich
Qrota-Kanizaa, Teleky Qaane
Ihr bereitwilligster Diener
(1756-3)
Ignacz Kreid,
Maachinen-Eigenthümer als Unternehmer.
K ANITZ V.
papirkereskedése lindapestrn, Dorottya utexa, 12. n.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl a. m
HK) drb finom levélpapír névvel......— frt 50 kr.
100 • színes monogrammal l— 1 „ 50 »
100 drb. legfin. lerélp. színes monogram. 1.20— 2 írt — kr. finom boríték
100 100 100 100 1000 1000
1— 1
. 2
60
legfinomabb
látogató jegy csinosan kiállitra. . . — , 60 .
levélpapír fekete nyosattal .... — . 80 „.
len boríték , . szintén 3 , — „
^ pacsétbélyeg......2.60. 3— 3 „ 5o „
1 tsjjes Íróasztali berendezés .. .. 5, 10, 15 „ — „
^Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír s borítékoknak, agyszintén minden e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárcsák, diizes pénztárcsák, albnmok, stb. stb. ¿•¿olosébb gyári áron. (1610—21)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pom
2 I |<eskó.-Oeyó*yit «SvMbSS ® 1-MÍr. KUUach snpczia-iiata Drezda, Wilhelmt-pl»tz 4 (ezelőtt Berlinen). Sok száz sikeres eredmény !
villámhárítókat
és torony-kereszteket, ugyssinte lakatosmunkákat készíti a legolcsóbban érek ÓU
¡Tagieicht Károly,
cs. k. udvari lakatos,
rpoldstadt, Czerningasse , Nr. 6. Bécsben.
A** legnagyobb YAEBUTÖRGYAa
Reichárd és Társa-é. Bécs bt- ii
IÍLM .rxiír titcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra ingyen bér mentve küldetnek mindenkinek.
C*ak én?
kísérletbe kerOi,
hogy áruim kiUlnó&égóról a bámuia tat olcsó ár mellett :
127 kr!
mindenki meggyőződjék.
Vásznak. 1 50-rófct rég, •/* széles, frt. 13.50 1 80- „ „ */A ezé rna
vászon „ 8.10 1 SG- » „ „ csinrat-
r ászon „ 8.10 30- „ „ „ kreáa.
▼ászon „ 8.10 vagy bóesi r5fönké«t 27 kr.
Selyem- és bársony-szalagok. Fail- ragy noblesse-selyem, minden sima, legdiratotabb színekben, tzi-net fonákkal, öt ujjnyi uélenég. bécsi rófe 27 kr., két njjnyi szélesek két bécsi r«f 27 kr.
Egy pár fehér ragy esikos hölgy- ragy gyenaek-térdbarí aaya a legjobb fajtából.....27 kr
Egy pár férfi félbarianya . . 27 kr. Egy pár harianya-kötÓ, széles selyempáctlika-csokorral dl-»zitTe.......27 „
Továbbá
fehér - damaazt-tOrülkÖsók, vászon ágynemQek, nehéz lábsaőnyegek, bu-
tor-csinvat, háló- ¿s eziezfürgönyök, ''valódi tzinQ percalínok, török háló-iköntöt-kelmék, barchentek. rófön-ként 27 kr. (Ift97—31)
Gyapja-ruhak elmék. *ú "éles nehéz ri|«zek, Lusztredl gioaltk, tibetfk, gasterek, sima ét csíkos mindenféle színben bécsi rófe
Sí 27 l£r. —
Egy legyező akármilyen szinQ 27 kr. Egy készlet fej- ét mellctokor bársony-pántlikákkal és rózsákkal díszítve .... 27 kr Egy pár kézelS gallérral egyfltt 27 kr. Egy pár fejre való vagy
kendó, tartót szína . . . 27 kr. Egy vászonssebkendfi ... 27 kr. Egy ráscon-asztalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékahéj-fésO legújabb fajta......27 kr.
Egy kétféle fétO.....27 kr
Egy rászon- és slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel himezre,
a legnjabb......27 kr
Egy bőr-pénstáska . . . . 27 kr Egy kárétkanál china-ezdttből 27 kr
Megbísások az öetzeg bekQldéae után ragy postai a tán vét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetszenek, minden habosát nélkül rittzavétetiek
Beck Grand bazárja
Bécs, Aülergasse 4.
kéretik a czég czimét eltenni, és azt lehetőleg jól emiékezetben tart .ni
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amöly mindig fehér maraa, mint az ezüst,
Angolortzáaban csaknem minden előbbkeló háznál található m-rt oly jó, mmt az eitlst, ára pedig a ralódi ezüst árának hutzadré ize. A valódi bntaunia ezütt az alább kimutatott árakban kapaató
csakít
M. Bressler angol fém áruk tárában,
Bécs, belsÓTáros Schottengasse 9. sx :
Kávsskasál darabja 10, 16, 20
25, »0, 40, 45 kr. — «/, tn-czat SO, 80 kr. l, lJW, t.50,
IKeller Ignácz^!
Í^(ib48 i6) ^^pfffi
AJAnl> gazdagon íelsserelt urak-, höl. | Empfiehlt sein reich assortir.*» Lager
gyek, 6e gyermekek számára való topánrak. aller Qattungen Herren-, Damen- und Kin-
tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos der-8tifletten von bester Qualität und au
Ar0B-f_ möglichst billigen Preisen.
Ugyssinte figyelmébe ajánlani J>átor ra- Ferner mache ich das k. k. Militär und
* f;f**0®»**« ■ ^öaönségnek, hoay rerehrungswdrdiges Publikum aufmerksam,
aegrendeleseket a legjobb bel és külföldi bőr- dass ich alle Bestellungen vom besten In- und
Ml elfogadok és készítek, as árt legjutányo- Ausländer-Loder verfertige und prompt und
sabban számítom. bUHget berechne.
As én raktáromban vásárolukat kijavi- Auch wird von mir gekaufte Waare
táara elfogadom. zu reparieren angenommen.
2, 2.50, 3 frt.
Evikaaii darabja 30,35,40,46, 60. 60 kr. - »J, tuczat 2, 2.50,
3, 3 60, 4, 4.5U, 5 frt
Kés és villa párja csak 80 kr. (ezüstuyelü). — ''/. tuczat belőle c s a k 4 frt. Tbeaszirí darabja 30,40, 50. 60. 8ü kr. I frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaiszkák evdeezköz alá *!, tu-caat c s a k 2 frt 50 kr.
Tsjástarti pehárkák l|, iucz. 2 ft. Asztslksaéé tart ék M, tuczat 2
irt 50 kr. Bsrsszáré darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 icr.
CzsksrUsté dbja 80,90 kr. I frt.
VaJameasyi ezlkk báswlatss slbsé.
Kéri gyertyatartó 60, 80 kr 1
1.50 kr. '' ''
öy^rtyatarták finom, naey párja
3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt. Csestefs (desaert) evőeszköz ''L
tuczat 3 frt 50 kr. fiysnsskkaaál ''/» tucrjit 1.50,2,
2.5ü kr. *
Tej meri darabja 60, 80 kr. 1
1 20. 1.50 kr. Lsvessisré darabja 1.20, l 50
1.80, 2, 2 50, a frt. FeszBlstek valódi aranyozáaaal et ezütttel kirakva darabja 12, 15, 18, 20 frt. talapzattal. Talezs darabja 8'' 9ü kr, 10" t.20. 12- 1 50 14 - 2, 16-2.50, lö- 3. 20" 3.50 kr (kerek, to-játdad. vagy négyszögletű. Tbeateriték 2 «»zemélyre lo, 4 személyre 18, fi tzemelyre 21 8 személyre 26 frt.
Megrendelések a vidékről cxímzeodők :
(1699—10) M. Bressler,
angol fémáruk tara, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Msfrssásléssk s vldékrél postafsrdsltávsl stásvéttsi eszkSziltetsek
Ea valaki ugy kívaoja. egyet darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitünótógéríH mindenki előre is meggyőződbetsék ■V 100 frt értékű áru vételénél 10*j0 árleengedés. •
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Rosenberg S. tól az orvosi kar — de különösen dr.Zeissl M. tanár nr által megvizsgált s tökéletesen czélszerü és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a bír megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifjú friaseségbeni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, bórkiütege-ket, foltokat, vörheny t, sőt a ránezok is a gyakori használat által eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ara 1 tégelylyel 1 frt. 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben VI.
Rahlgasse 6. Thür 7. Cl 748 - 3)
Nagy-Kanizsán, Ro8enfeld Adolf urnái.
• • i-1 •
Minták
bárhová Ingyen és
bérlő" mentre-]
URI
és
K Ö I
Angol
éberlaszting,
czág fonál, files,
czipé8zczikkek ^ 8th
legolcaóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Kiráiy-utcza 41-lk szám,
a ^/oéptű,
«Cxtpétsínashoi.^ ^^r selyem
és
cxérna,
Csiriz, Uszeg,
előkészült ctipö-sakkor.
(Lackkappen.)
bélésTáaxnAk.
Wajdits Jdnaf Up-és nyoowUtBj^lQnos ^forss^jtó nyomása. N^y-Cwúxsán,
3ÁGY -KJUflZSA, 1876. augusitus fákén.
i-ik
Mlrlitiiik
6 hasáb o« patitsorban 7 másodszor 6 • mindvc '' további sorért 6 kr.
STYILTTÍRBKIÍ
loronfcint 10 krtrt ré-
mak tel.
Kincstári illeték mindsn t^u bird até sért SO kr. fiaatendS.
Tizennegyedik évfolyam.
előbb:
özlOn
á isp saeilemi éa nagi reaxftt ílleuS köz iemenyer , előfizetések, reclamatiók nt a zzer-keastő-kiadóhoz Mr-■«ic»* intftSHndók:
s A ty-KANIZSA Tsksrékpénstárí épület, földszint. Bárment tien levelek csak ismert mnnkstár-tattól fogadtatnak «1
Kéziratok vissza Oflt küldetnek.
(
] Kéziratok risssa IM | r.« J káldatnak.
Nagy-Kanizsa varat helyhatotagának, nerakíllönben az „első zalai ügyvéd egylet", a .jia®y-kanizsai kereskedelmi i iparban*", a .nagy kanizsai takarékptetár-a .zalanegyei általán« tanfté-testűlet«, a .Zaia-Se»egy gózHajézási részvény társulat t tftb megyei és váreti egyesület Hivatalos értesítője.
Hetenkim kétszer, vasarnap- s csöíftrtOkoin megjelenő vegyes tartalmú lape
Pályázat.
Zaia megye, Grelsesziget községében lévő közős iskolatanitói állomás üresedésbe jővén, — annak pályázat utján leendő betöltésére határidőül szeptember hó 9 ik napja a helyszínére kitüzetik, — mely időig a pályázni kivánők képesíttésükröl szóló bizonyítványaikat alulírotthoz adják be, — maguk pedig a pályázat napján személyesen jelentkezzenek.
öelsén, aug. 16. 1875.
STINGLY KÁROLY,
iskolaaaáki s. elnök.
Pályázat.
A zalamegyei tankerflletben levó következő tanítói állomásokra pályázat hirdettetik :
1. A zala-egerszegi 6 osztályú polgári s kereskedelmi iskola 3-ik osztályának megnyitása alkalmából, a természettani tárgyak tanítására szükséges rendes tanítói állomásra 800 frt fizetés és 200 frt lakbér élvezete mellett. — Az ezen állomásra kinevezett tanító a nevezett polgári iskola 1-só osztályában egysaersmint a szám- és mértant is tartozik tanítani.
2. A zala-egerszegi polgári iskolánál megürült zene-segéd tanítói állomásra 300 frt. évi fizetés élvezete mellett, mely az 1876/7-iki tané? kezdetével 400 írtra fog kiegészíttetni.
3. Zala-Egerszegen leányok számára a jövő 187 5/6-iki tanévre felállítandó két osztályú felső leány-iskola megnyitandó első osztályában szükséges egy rendes tanítói,esetleg tanítónői állomásraa nyelvtani,tört énei mi és földrajzi tárgyak tanítására 550 frt. évi fizetés és 100 frt lakbérrel, és egy rendes ta-
j nitónői állomásra mennyiség és természettudományi szakra ét a női kézi munkákra szintén 550 frt évi fizetés és 100 frt lakbérre.
4. Az aleó-lendvai 6 osztályú polgári fiiskola 5-ik osztályának az 1875/6-ik tanév elején leendő megnyitása alkalmából a németnyelv, földrajz és statistika tanítására szükséges segédtanítói állomásra 500 frt fizetés s 100 frt lakbér élvezete mellett. A rendkívüli tantárgyként szerepelő latin nyelvet is tanítani képes pályázó előnyben részesül.
A képesítési és egyéb okmányokkal felszerelt s a nagyméltóságú vallás s közoktatási magyar királyi ministeriumhoz czim-zett folyamodványok alulirt tanfelügyelőnél folyó évi szeptember hó ö-ik napjáig annál bizonyosabban benyújtandók, mert a későbben érkezettek nem fognak figyelembe vétetni.
Nagy-Kanizsán, 1875. jnlins 29 én.
NUCSECZ JÓZSEF,
zalamegyei tanfelügyelő.
Jegyzőkönyv
Mely Keszthelyen 1875-ik évijunius hó29-én Gáspár A nd rás hovéd-tábornok urnák mint az országos honvéd egyletek központi bizottmányi elnökének inditváina folytán Kerkápoly Mór őrnagy ur meghívására megjelent 1848/9-i alább feljegyzett honvédek tanácskozmánya felett felvétetett.
Jelen voltak: Kerkápoly Mór őrnagy; Gaál Endre, Martinkovits Károly, Gerzsó János; Baán Sándor századosok; Páldi Ádám, Ritter János, Kngler Nándor. Pet-rics György, Yértesy Iván főhadnagyok; Botka János, Baumgartner József, Szép László, Trsztyánszky Lajos, Szilágyi Jáno3,
hadnagyok; Csonka Károly tűzmester; tapsi ts Samu őrmester. ,
Kerkápoly Mór őrnagy ur a megjelenteket melegen üdvözölvén, az összejövetel czélját előadva, kérte honvéd társait, hogy alakulás tekintetéből, mégis az egylet további teendőinek, ugy a jelen tanács-kozmány vezetésére elnököt s jegyzőt vá-laszszanak; mely előadást a jelenlevők a aolog természetéből kifolyólag helyesnek elismervén; elnöknek KerkápolyMórt,alelnöknek G aál Endrét s jegyzőnek T rs z ty án s z k y Lajost megválasztották; ennek folytán az alakulást kimondották, mihez képest elnök ur a tanácskozmányt megnyitottnak kijelenti.
A tanácskozmány megkezdetvén, mindenek előtt kimondatott, hogy tekintve a megyének kelet felől nyugatra hosszúkás terjedését, a zalamegyei honvéd egylet székhelyéül Keszthely határoztatik meg.
Továbbá az egyletnek czélja leend.
a) oda törekedni, hogy az 1848/9-iki honvédség erkölcsi elismerése országgyűlésiig kimondassék;
b) hogy az elszegényült s rokkant honvédek, kik e megyéből az egylet által ajánl-tatnak, az országos menházba bevétessenek, — addig is az egylet által minden kitelhető módón segélyeztessenek ,
c) hogy nem csak a föntebb kijelölt czélok elérése tekintetéből, hanem általában is a kartársak közti testületi szellem fen-tartassék.
Ezek után elhatároztatott, hogy a fővárosi központi bizottsághoz megkeresés intéztessék, mi kép ez az 1848/9-ik honvédségnek törvény általi elismerését egy az országos honvédség nevében az országgyűléshez intézendő petitió által szorgalmazza,
s ezen közhelyesléssel elfogadott határozat kiviteléivel az elnökség bízatott meg. ''
Továbbá felhozatott, hogy ezelőtt a megyében létezett, de tényleg megszűnt honvéd egylet részére közadakozás utján nevezetes ö-szeg folyt be az akkori választmány kezére, azért a jelenleg alakult, s az előbbinek jogaiba lépő egylet elhatározza, hogy az előbbi egylet volt elnöke S k u b I ics István ur felszólittassék,miszerint a volt egylet összes iratait, számadásait s bevétel ugy kiadásokról s?óló s vagyoni állását kimutató okmányait az ujonan alakult egylet bizottságához Keszthelyre áttegye, egyúttal a kezelése alá vett összegek mennyiségéről, hová fordításáról vagy gyümölcsöztetéséről kimutatást és felvilágosítást adjon, — kije-jentetvén itt egyidejűleg az is, hogy a volt egylet alapjából netán maradt, ugy az ezután bejövendő összegek jövőre csakis a valóban szükséget szenvedő honvédek segélyzésére fognak fordíttatni.
Mivel azon esetre, ha a megyei volt honvéd egylet elnöke az irományok és számadások megküldésekor pénzősszegeket, vagy kötelezőket tenne át, ezeknek, ugy az ezután bejövendő pénznek gondozására pénztárnok szükséges, azért e hivatalra Szép László ur választatott meg.
Ezek után az egyleti tagok azon óhajtásuknak adtak kifejezést, hogy a volt egylet elnökétől érkezendő irományok, vagy összegek feletti határozat hozatal végett egy jó előre hirlapilag is közzé teendő napra az elnökség közgyűlést hirdessen s ene a megyei 1848/9-iki honvédeket necsak meg-hivja, hanem az egyletbe való belépésre fel-szúllitsa; -- mely is határozatkép elfogadtatott.
TÁRCZA.
K. t.. Kához ...
— Aa«. 90. — Születni, halni sorsa életünknek,
Ma/láttál napvilágot kis leány. Az évek sólyom szánjon elrepülnek, Csalódásnnknak bánat o5 nyomán Ábrándos lelked szép dertllt egén Ujat na láss, asivbSl óhajtom án I
Szít árzeményid őrizd meg leányka!
Ma vágyakozzál fányes polezra föl ; Hm ábránd s szívnak sírja • átka,
Kaly átint %mámmm aaala mindent asagftl. Ha. addif üss, mig sz5m te ártod esd, Akkor tnd<fm nem j6 éltedre est.
K. L . dy.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Ur. iAűtw KriaUf.
(Folytatás.) Florencz.
Hájas 10-én. Velenczében — Bolognában már igen nagyszerű kép- és szoborgyüjtemé-oyeket láttunk, de miként a csillagok eltűnnek, ha feljön a nap, — ugy a florenczi Galleria dogli Ufftxi és Pitti elhomályosította az eddig látottakat. Ezen gyűjtemények legelső rangnak a világon a Olaazorssághan — a művészet basájában — egyedül a Vaticani mólja még ezeket » felül. (Természetes, a kép- és szobormüvekről szóiiván, mert a régiségeket illetőleg, a nápolyi nemzeti mácsom, a pálmát valamennyi elől elragadja.) A piaasa delin Signoriáröl egy
▼égteUn hosszúnak látasd, hármas- «árny a mélyed as Aráo felé, s palota as
cárnya pa-Uffisi,fei-
hatolva a 2-ik emeletbe, nem is erdeje, hanem rengetege a termeknek tömve műkincsekkel tárult fel előttünk;* hogy általános fogalmat szerezzünk, először is végig sétáltuk hoessabb megállapodás nélkül valamennyit, — becsületesen elfáradtunk s csak üditő nyugvás után voltunk képesek a tüzetesebb szemlélődést megkezdeni.
A tárcsa szűk kerete kényszerit, hogy csakis néhány világremekekről tegyek említést; e palota legnagyobb kincsei az úgynevezett ,Tribnnábaea vannak. Mindjárt szembeötlő a „M e d i c i V e n u s,* ó görög munka Kleomeneatől. Igen-igen ssép. De mivel kicsinyített arányban készült, koránt sem oly elragadó, (igénytelen nézetem szerint) mintha életnagyságba volna kivésve. Van itt Rafaelnek sok képe, melyek köaött .Madonna de Cardi-nello* legjobban tetszett. Tizián .Venosa* az ingerlésig hü De Correggio képei, különösen: .nyugalom azegyptomi menekülés alkalmával* s enne£ .Madonnája" elragadok. Oly gyermeteg — ártatlan — kedves angyalföket, mint d, senki sem birt festeni .... a földi gyermek s mint angyal mégis égi lény, csak as ő lángesze
által nyertek tökéletes alakot.....mintha a
gyermek csevegését hsllsnád — annyira csaló dásba ringat Correggio! — Érdekes ki« terem, a kincsek gyűjteménye, melyben krystall — arany — ezüst díszedények a legművészibb alakítások által remekekké váltak, káprázik a szem a sok drága kőtől .... y
A régi mesterek, a velenczei iskola, hollandi iskols, franczia feliratok terme sat. szépek,de viszonyítva a már látottakhoz, különösen sem tűnt fel osokban. De a Niobe ter-
mében lévő 17 szobor, melyek a kétségbeesett anyát részint haldokló, részint már megölt fiaival és leányaival ábrázolják, lelkesült bámulatra ragadtak bennünk. As anyai fájdalom és kétségbeesés, — as engesstelheűen sorsiali őrült küzdelem vannak Praxiteles e remekébe meg-örökitve. Ugyanitt Rubenanek két jeles torié neti képe is van.
Végig nézve a széles márvány folyosókra felállított müremokeket futólag, lehajtanunk a
P i t t i palotába.
Kedves olvaaóim mindnyájan hallottak már ason családi versengésekről ée gyülölsé-gekről, mely a középkorban a nevezetesebb olasz családok közt fennállott s némely korj századokon át, nemzedékről nemzedékre szállott. Hogy többet ne emlitsek, a Montecbi és Capulet, — s Cornaro és Zeno, a Medici és Pitti családokat hozom fel. E legutóbbiak hatalmas versenyzése következtében épült a Pitti palota, mely nemes egyszerűség — és méltóságos pompájában a legelsők közé tartozik. Korábban a király rendes uralkodáai palotája, mióta a székhely Romába áttétetett, egyik kedvencz mulatóla-
Felhaladva a 2 ik emeletbe, itt ismét oly nagyszerű gyűjteménye van a műremekek ek, a a világ legelső művészei annyira képviaelvék, hogy e palota mags önálló tanalmány tárgyát képezi!... Rafael, Michel Angelo, Tisian, Correggio, Muril-lo, Veronese Pál, Rubens, Van Dyck, Tintoretto, Canova, Salva tor Rosa, Guido R e n i, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Carlo Dolci sat sat. magasztosén di-osó társaságban mind együtt vannak 1!....
Mióta napról napra a művészet szentélyeiben jártunk, örvendve tapasztalám, hogy ezek után az érdek, a remekek felismerésének és méltánylásának tehetsége fokról-fokra emelkedett bennem; Olaszországban a szép iránt fogékony kedély, ha nem ia műértővé, de szenvedélyes műkedvelővé képződik. Szinte restelem, hogy Velenczében még mily hidegen tekintém meg a műremekeket, melyek Florenczben már lelkesítettek, vonzottak s a legnagyobb szellemi gyönyört szerezték . . .
£ palotában a termek a görög mytholo-gia isteneiről nevezvék el, — az 500-on felüli remekekből csakis néhányat emlitek, mely«k különösen lebilincseltek. Igy például Saturnus termében Rafael .Madonna del baldachino", Jupiter termében Rubens ,$z. családja," Mi-chel Ange!«.; .Három párkája," — Mars termében: R.-<tiel, .Madonna dellaSe-d i a," e képet mindegyikünk láthatta már ezernyi másolatban, ah de látni a mesterek mesterének e gyöngyét eredetben, a szűz anyának e kedves, jóságos, felséges tekintetét, mennyéi élvezőt volt!
i Apollo termében, Tizián:'' .Magdalenája/
az igazat megvallva, nem annyira a bűnbánó állapotban volt feltüntetve, hanem amikor elkövette aton dolgokat, a melyeket utóbb megbánt . . . még a halálfő sem volt képes a szemlélőre tett ezen hatást megváltoztatni. Ugyan itt van Murillonak .Madonnája,* mely Rafael és Correggio hason tárgyú műveivel méltán versenyez. Venus termében: Tizián „oői arcza" kitűnő s életteljes mű, mely a női szépségideáljának áiiitható fel.
Prometheus termében van egy márvány '' ssstal, melynek mozaikja as emberi türelem
s mivel a honvédek minél nagyobb mérvű tömörülése képes az egylet erkölcsi, úgymint anyagi erejét növelni, a megye különböző vidékeire figyelemmel bizottsági tagok választattak, kik felkéretnek, hogy a neki utólagosan kijelölendő helységekben s a megküldendő mintaivek szerint a jelenleg iuégéló megyei honvédeket összeírják, s az összeírást az egyleti bizottság elnökségéhez beküldjék, hogy ez álul nem csak a tömörülés elósegitbetó, hanem a segélyezésre érdemesek kitüntetHetók legyenek; — megválasztattak pedig bj|fctsági tagoknak:
Muraközben: Gödcz Lajos gyógyszerész Csáktornyán és Láposi Márton plébános Perlakon.
Baksa és Lendva vidékén: Horváth László Lentiben és Kis János Baksán.
Egerszeg vidékén: Lukács Károly And-ráshidán és Kerkápoly Balázs Egeraegen.
Letenyc vidéken: Mocsáry János, és
Folli Bernát Letenvén.
Kanizsa vidékén: Martinkovits Károly Kitter János Kanizsán; Svasiits Károly,
Gelsén; Páldi Ádám.
, Pacsa vidékén: Sipos Imre Pacsán és
Botka János Újfalun.
Sümegi vidékén: Oszterbueber Péter és Hiczki Kálmán Kendeken; Petrics
György Sümegben.
Tapolcza vidékén: Gerzsó János Badacsonyban; Acs Ferencz Díszeiben; Miltéuyi József Tapolczán.
Köveskállán: Vörösmarty Mihály. v Tihanyban: Melegh Jenő.
Kesztéhely vidékén: Szép László. Yér-, tessy Iván, Lipsits Samu Kc&hdyen.
A''honvéd egyletnek ez alkalommal • történt újra alakulasáról a fővárosi központi bizottság táviratilag értesíttetni határozatott, s a távirat rögtön fogalmaztatván, el is küldetett.
Ezen jegyzőkönyv kinyomatni, s annak egy-egy példánya, az országos egyletek központi bizottságának, — a föntebb megválasztott bizottsági tagoknak, — mégis Sküblics István volt elnök urnák megküldetni hataroztatott.
A jegyzőkönyv hitelesítésére alelnök és Kugler Nándor urak kérettek fel.
Kelt Keszthelyen, m. f.
GAÁL ESDRL,
alelnök
KUGLER NÁNDOR. TRSZTYÁNSZO LAJOS,
megválasztott j^gyi"

Jelentése
a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület szervező bizottságának 1876. évi atig. 16-én tartott közgyűlésen, ,
Tisztelt közgyűlés!
F. évi febr. 21-én tartott alakuló köz gyűlésén a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesületnek felvett jegyzökönyve 5-ik pontja szerint »szervező bizottság'' létesült, mely bizottságnak a 8-ik pont szerinti felhatalmazás folytán általános megbízás adatott arra nézve, hogy legjobb belátása szerint intézkedjék arra való tekintettel, miszerint az egyesület szilárd alapot nyerve, a kívánatos virágzásnak induljon.
A szervező bizottság minden egyes tagja áthatva azon önzetlen érzelem és emberbaráti szeretettől, hogy a kisdedek alap-nevelése áátal az emberiségnek, imádott hazánknak, de tüzetesen e sokat szenvedett magyar nemzetnek tesznek messze kiható jó szolgálatot, tekintve, hogy e virágzásnak indult nemes város kebelében ily intézmény hiánya felette érezhető, elkövetett minden lehetőt, nem kímélve sem időt, sem fáradságot. a legtisztább ügyszeretet és a szent czél iránti lángoló buzgalommal teljesítette minden egyes tagja feladatának megfelelő intézkedéseket, hogy a t. közgyűlés által belé helyezett bizalomnak megfelelve, benső önzettel mondjon köszönetet ezért. De mielőtt a bizalmat vissza nyújtaná, engedje meg a t. közgyűlés hogy működésének számadásáról nyilatkozatot adhasson.
A szervező bizottság kebelében egy szükebbkörü s tiz kerületre szóló birtosokat választott, kik között az egész város terjedelmi leg''felosztva lón, ezen nemeskebltf hölgyek teljesiték azon sok és nehéz küzdelemmel járt, de szíves készséggel eszközölt aláírást, mely szerint az egyesületnek jelenleg 34U tagja van, és pedig 8 alapító, 208rendes, és 124 pártoló.
Az egyesület működésének késleltetését azou körülmény okozta, hogy az alapszabályok némi csekély módosítás miatt visz-szaküldettek s utasítva levénk, miszerint a módosítást a megyei tekintetes alispáni hiva-tal utjáu tegyük. j.
Amint az alapszabályok megerősítve leérkeztek, az ideiglenes titkárok mind az alapszabályokat, mind a névsort sajtó alá-rendezék; ez időközben közóhajként tapasztaltuk, hogy a kisdedovodinak megnyitása még f. évi szeptember, legfeljebb október hóban szükséges volna, a szervező bizottság 3 tagú albizottságot kért fel Plihál Fe-renczné bizottsági tag elnöklete alatt, hogy alkalmas helyiséget kiszemelni szívesked-
jenek, a házalomnak mégis feleltek a aa Eötvös téren egy igen alkalmas helyiséget fog-lalóztak le nem pénzzel ugyan, de szép szóval; szükséges erre nézve, hogy a t. közgyűlés által választandó egyleti igazgatóság s választmány első ülésében sürgősen intézkedjék.
. Az egyesületben élő nemes közérzelem mellett főszükség a pénzalap, hogy minden eshetőségnek p. esetleg alkalmas, jutányos ház megvétele fordulna elő, legyen pénz, de továbbá hogy az gyümölcsözzék; ami egyszer aláirva van, másrészről többen több helyütt k jelenté»-, hogy fizetni akarnak, azért a bizottság ideiglenes pénztárnokaul Knauz Boldizsár urat felkérte s megbízta, miszerint az alapszabályok s a névsor kézbesítésekor a dolog egyszerűsítése miatt alkalmilag az aláirt tagsági dijaknak ez évre való beszedését kezdve meg, mire nézve •/. alatt számadását tisztelettel idemellékeljük.
Midőn egyesek áldozatkészsége, ügybuzgalma ily szilárd alapot vetett e humá* nus intézetnél^ nem maradhatott el Nagy-Kanizsaváros nemes tanácsának s képviselő testületének minden lelkes ügyért megszokott áldásos figyelmének tanúsítása, elhatározá ugyanis, hogy a kisdednevelö egyesület közhaszna törekvését elősegítve anyagi kiadásaihoz évenkiirt öt száz forintot ajánl s ez összeget már ez évre folyóvá teszi.
Az egyesület bizottsága midőn az egy-, let létesítése s szilárd alapra való szervezését eszközlé, nem tévesztette szeme elől egy perezre sem, hogy ez intézmény társadalmi álláspontját is megne figyelje s hogy alapeszméjében a hasznossal a szépet 8 jót is összekösse, május hó elején tombolajátékot rendezett, melynek minden tekintetben oly. szép sikere volt, hogy a bizottság nemes önérzettel gondol reá. A számadás a pénztárnok tételeiben foglaltatik.
Az egyesület hölgy bizottságának erkölcsi álláspontja magasztos ténykedést tanúsított az által, midőn az iskolaszék julius 8-ki ülésében azt határozá, bogy a hölgybizottság kéressék fel, miszerint az elemi iskolák leánynövendékei által készített kézimunkákat tekintse meg s adjon szakértői véleményes jelentést az iskolaszéknek; e nemes ösztönből keletkezett megkeresvény-nek szíves készséggel tett eleget az elnökség s jelentését a tekintetes iskolaszéknek be is adta. Azon kérelmet illetőleg, hogy havonként tegyen egy női bizottság az egylet kebeléből látogatást egy iskolaszéki taggal együtt, a rendes választmánynak a szervező bizottság melegen ajánlja, örvendvén, hogy az egyesület ez uton is a város leánynövendékeinek művelődéséhez járulhat.
A szervező bizottság fennállása óta 6 ülést tartott 8 41 Ogypontot végzett el, mely jegyzőkönyveket, az összes ügyiratokat a t. közgyűlés asztalára ezennel tisztelettel le-teszi, megjegyezvén : miszerint az egyesület magasztos eszméje iránt nemcsak e város és vidéke részéről a legörvendetesebb részvét nyilatkozik, dc a fővárosból is élénk érdekeltséget jelezhetünk.
S midőn a kezdet nehézségeit megtörve, önzetlen ügybuzgalommal teljesített működésünkről számot adva, a t. közgyűlés bizal-. mát a szervező bizottság ismételten köszöni, kívánja, hogy aa egyesület virágozzék, óhajtott sikeréhez az ég áldását kéri.
Nagy-Kanizsa, aug. 14-én 1875.
MARTINKOVITS KÁROLYNÉ,
•■«rvexo bisottaáf elnöke.
Jegyzette: BÁTORFI LAJOS,
idaifl. titkár.
\«zéUő-•ég itt kísérelje megbukott nagyságainak Fev
tetich, Verhovay és Szederkényinek győzelmét s hogy e miatt hiosult meg két kerületben a-" ssabadelvftnát* jelöltjéuek abeolut többje s bogy Alsó-Leraván ajból kell a szabadelvűeknek mérköaniök a conservativekkel.
Mennyi idővesztt-sség és minő izgatottságot eredményesett a laasnaág és késedelem !
No de e »agy hiba mellett is bistositva ▼an a szabadelvnek győzelme a megyei azabad-elvüpárt 1875. évi augusztus 2- tartott kőagj illésének, a beállott következmények szerint való
előrelátáson eesélyes azon intézkedése állal mely lyel alapszabály ilag kimondotta: hogy az országgyűlési képviselőválasztásoknál ezen párt tagjai erkölcsi kötelességnek ismerendik szava satukkal a párt jelöltjének megválasztáaát elő mozdítani — • a ki e határozat ellen ''cselekednék ,as többé a szabadéi vüpárt tagjának nem te kintethetik, hanem sünt pártsserapontból m g bélyegzett egyén a párttagok sorából kitöríendő
Ezen Ön kötelezésnek intentiója pedig má< nem lehetett, mint as, bogy személyes barátság vagy egyéb érdek összeköttetés a párt gy&-sel&et ne kocskáztathassa.
Ugy legyen!
X-Y.
Tapolcza, aug. 10-én.
/1 ■.» 42 .Íj v aU '' .f Cl v * > ^ i ■ { «I t I''i *
A képviselőválasztás e pereiben végződött be A községek lesaavazáaa alkalmával mutatkozó eredmény as indított távirat nyomán* lap mult számában jólesve volt; — most tehát csak is a választási actus lefolyása s a végered menyről kívánónk röviden szólani.
A mint a t. olvasóink előtt tadva van, nem — mint e lap t. sserkesztője: ,Vál as i t á s oke 1 ö t1* cxrmü vezércsík kében föl emliti — három, hanem csak két kép. jelölt léptettetett fel és pedig Kerkápoly Károly szabadelvű és Verhovay Gyula elvhű független párti. — Apponyíról
nem szolt a crónica.
A Verhovay párt — bár eselött két héttel szülte meg magát — mégis meglepő számot tudott vakitó Ígéreteivel létre hozni. No de nem késett a Kerkápoly párt is 1 — Mindent elkövetett, hogy kerülete szülöttjének, a nagy államférfinak tegye fejére a győzelmi koszom''.
A formaeserü valasstás Vadnay választásielnök elnöklete alatt 8 érakor vette kezdetét.
— A szavazás, midőn a törvényszabta ajánlási határidő lejárt sa
azavazóbizottság az esküt letette, két helyen vette kezdetét. — Az eredmény még ekkor távolról nem volt gyanítható.
— Kerkápoly párt közül még kevesen — a Verhovay pártból pedig, mivel ezek jelöltekkel együtt a gyolakeesi dombra gyűltek össze, meg senki aem volt a választasi szintéren. Csak később 11 órakor sereglett mindkét párt be. — A választás rendesen folyt. — Már 12-kor a Verhovay párt győzelme látszott. Negyvenki-lencz azötöbbségben volt. — Ez az arány tartott agy 7a 2 óráig, midőn a koczka megfordulva, a Kerkápoly párt 272 szótöbbséggel ke-lúiio el a haladta tul az ellenpártot — Félbak kor a községek szavazása lefolyt. — Elnök ál-kihirdettetve egy és fáiéra hatandó adatott az esetleg elmaradottak leszavazására. As ered móny már ekkor látható volt. Verhovay párt minden emberét igyekezett leszavaztatni s ez által sikerült is a3öü szótöbbséget majdnem szaz zal szállítani alá;de a Kerkápoly párt legy őzetését lehetlennek látva, semmivel nem törőd ve indul i zeneszó s harsogó »Éljen Kerkápoly !• felkiálta sok köst az érkezendő kedvelt jelöltje elé a város végére. — Kerkápoly az eredmeuyt Köves-Kállán
várta be a csak 7 után érkezett Tápul czára. — A nép már ekkor a város végén varta.
— Azon lelkesedés, mi e peresekben uralgott, leirhatlan, mindenki igyekezett látni s sietett hintójáboz. - Kérték, engedje meg, bogy vállaikon vigyék be, de visszautasa va, két falusi ember karját fogadta el, kik által vezettetve, nagy lelkesedés, zeneszó s ágyudörgések kö-sött érkezett a választási helyre. — Itt megtudta, hogy a választás formaazerüeo még nem fejeztetett be, »sért néhány novai türelmet kért s tudtára adta a népnek, hogy a városház előtt kiváa a mai nap benne helyesett bizalomért köszönetet mondani. — a nép tehát a váró« háza előtt foglalt állást s mire a választási jegyzőkönyvek Ráírattak s as eredményt Vad nav elnök kihirdette, melynek alapján Kerkápoly Károly, Verhovay Gyola ellen 244 szó többeéggel megválasztott képviselőnek tekintendő — Kerkápoly is megjelent a városház egyik emelete ablakjában,* honnan körfŰbelől a következőket moudá:
Tisztel; választópolgárok! Engedjék meg, begy legbensőbb hálámat fejezzem azon bizalmakért, melylyel ma másodssor megajándékozni voltak szívesek s melynek alapján ma másodssor tartom magamat a tapolczai választókerület orsz. gyűl. képviselőjének. — A választást megelőzőleg semmi tolakodást nem kívántam tenni. Amint önök tudják, csak oly helyeket látogattam meg, melyek akarva valamit tőlem is hallani as orezág helyzetéről, meghívtak; — * Választás folyama alatt pláne jelen lenni sem
C
dod plus ultrája, a Poccetti teremben kimondhatatlan örömmel és büszkeséggel üdvözöltük néhai nagy hazánkfiát ¡.re/képében, t. i. Báthory Uivánt ! Tovább nem folytatom az egyes müvek leírását, hiszen ismét csak azt kellene mondanom : »hiába, ezeket leirni nem lehet, ezeket látni kell. —
Lett volna Florencz&en még temérdek gyűjtemény é*> muzeum megtekintendő, de az •Uffizi és Pitti után testünk, lelkünk, szemünk, türelmünk ugy elfáradt, de meg ezeknél szebbet talán ugy sem láthattunk volna, tehát elhagytuk szépen valamennyit, hogy a termésedben keressünk üdítéet.
E czélból hosszas nyugvás után kikocsikáztunk s .népkertbe." Bizony ez is kedves kirándulás volt. A legszebb városrészeken át, különösen az Arno partja mellett hajtattunk jó */h óráig, mig egy igazán nagysserü nyilvános parkba éltünk, — az elképzelhető legszebb és legárnyaaabb fasorok több rendben, külön 2 a kocsizóknak, 2 a lovaglóknak és 2 •s gyalogoknak. E sorokon belül virágokkal és utakkal sst. sat. továbbá mulatóházakkal és Vendéglőkkel eilátott részei a kertnek.
A legsebesebb nyargalás mellett es árnyas, jél öntözött fasorok egy óra távolságra nyula-nak, közbe-közbe idylli erdőcskék, tavak, fo-Ivócskák mellett haladva el. Minő elevenség •vbUitt!? . . Legalább 1000—1500 fényes czi-meres főúri, polgári egyssepibb, négyes — hármas — kettős — egyes, magány fogatok és bérkocsik, telivér, himpókos dikhen ez,öszvér és szamár alkalmatosságok vágtattak a legtarkább vegyületbe. A fogatokba ülök (különösen a szép oem) a legfeltűnőbb és legdrágább öltözékekbe vidáman nevetve, kacérkodva, bámulva és bá-multatva nyargaltak odább. Káprázott a szem
Mennyi változatosság, elegsntis és szépség özönében . . .
Hazatérve a városba, némi bevásárlások után pakoláshoz fogtunk, hogy innen is tovább tovább Itália szivébe hatolhassunk.
(Folytatása köv.)
Virágok és tövisek.
— ÖMi-gjüjté: Jesvay fiézs —
(Folytatás.)
Az ember eszes állat. — Az ember ész lény. — Az ember egy állatba oltott értelem. — Az ember gondolkozás általamegromk>tt állat. — Az ember politicus állat.
Az ember a jövő felé rohan, az állat a . jelennek él.
Lehet valaki több s egyúttal kevesebb, mint ember.
- v
Az asszony az, ki a roesat kitalálta s ; azt élete társával megoestá. Éva név alatt ő szakitá le as almát s az almával örökös munkára kárhoztatta az embert. As asszony az, ki Pandora név alatt kinyitá a pokol sselen-. cséjét a ez által csapásokat ^ért a földre. Manón törvénye azt mondja, hogy Brahma az asszonynak a pipere, nyalánkság, restség, hazugság, hűtlenség, fényűzés, s kéjelgés szenvedélyeit adta. Egy asszony, mondja a az. írás, a bölcset is eltérítheti a jó útról. Nincs oly erény, mely a nő hatalmának ellent tudni állni. Sziája lotns virághoz hasonló; de szive éles aczél, nem szeret senkit, f csak önmagát, i (Folyt, köv )
Nagy-Kanizsa, aug. 16,
Ha visszatekintek a pár nap előtti képvi'' •előválasztásra, két körülmény vonja magira különös figyelmemet;—egyik megyénknek a választásban utolsó volta, másik pedig két kerületben a valasstásnsk sikertelensége.
As elsőnek okait nem fesiegetem, deany-nyit lehetetlen elhallgatnom, hogy a hiba valószínűleg a képviselői válasatások vezetésére hivatott késségek túlságos és helytelen takaré-kowági vágyában, s épen lassúságában, hogy ne mondjam, falusias kényelem szeretedében lenne feltalálható. n -.-
A másodiknak okait pedig-nem kell £e-remem, hiss mindenki tudja, miszerint aa al-
tén helyenként elmondott programmomban
pi ígéretet nem tettem és nem is tehettem, mert jjod p irt, mely nek én tagja vagyok s mely a tettre van hivstva, sokat előre nem is Ígérhet. — A kisebbségben maradt párt ígérhet mindent, mert iodj»>ogy ugy sem aahatsemmiL—De most mi-¿¿B m¿r önök képviselőjének tekintem maga-^ nem tehetem, hogy némi ígéretet és pedig '' 0iy Ígéretet ne tegyek, mely kiválélag e vidé-e kerületet, e hazánk legszebb s a külföld j5tt is ismeretes vidéket, érdekli. — ¿» eten Ígéretem az, hogy igyekszem teljes oda-s egész lelkiismeretei tenni azt, mi % hazára nézve — tehát e kerületre nézve y üdvös és hass nos. — [Azután áttért a hazai pénzügyi álláara s erre nézve felérj* a népet, hogy igyekezzék saját pénzügyi helv rétén segíteni, mert az által leend osak a t^ silány pénzügyi helyzetén is segítve. — kövessen el tehát a nép mindent, mi saját jövedelmei gyarapítaná s ó maga is ebben erejéhez merve miudeo segély eszközzel kíván járulni. — Különösen ezután, midőn már a kormányos terhe vállaira nem nehezedik, igéri, hogy többször el fog júni kerület/ébe s a bol baj le-enc, igvekszik teljes erejével & befolyásával innak orvoKlására. — Végre egyetértésre inti s Depet s kéri, hogy a két ellenséges tábor olvadj ou isméi össze, mert hisz ő sem fogja többé at ellenségének tartani, kik a mai nap éljent: uiinden erejóket felhasználták, ó mind két párt képviselőjének tekinti magát s szerencséjének fogja tartani, ha azoknak is valamiben segítségünkre lehet, kik reá nem adták szava-
íztjukat. —
Végre viszont köszönetét fejezte ki s magát továbbra is a választópolgárok figyelmébe sj&nl»tta s harsány éljenzesek között beszédet végezte. — A városházától Györffy János já-rásbiró úrhoz ment. — A nép által oda is kísértetett, hol Czigány Károly üdvözlő beszédére még egyszer búcsúszavakat mondott a néphez s többé nem vala látható.
Ily módon és rendben folyt le városunkban a képviselőválasztás, az egész szép rendben történt mit tulsjdouithatunk »zon két szárad katona jelenlétének , mely az utczákon kettős oszlopfalakat képezve, egyik pártot a másikkal osszejőni nem engedte. — Egyetlen egy intermezzo volt. — Ugyan is : a volt diszelyi jegi zó Spencz buzgóságatol elragadtatva,átment i Verbovay pártiakhoz s ott KerkápoJv részére szavazatot akart gyűjteni, Epedig nem volt «ükség reá) és pedig két—két forintjával — amint én legalább hallottam; no de aztán meg is kapu érette, ugy hogy életéhez nem sok re meny van kötve.
Nem kis elismerést érdemelnek a választási elnökök is. — Kivákkép Csigó és Acs, kik igen kitűnő tapintattal vezették az egész válasz-tást
Nem hagyhatjuk még azt is megemlítés Dóikul, hogy bár Kerkápoly győzelme számban nem sok, de attól büszae lehet e választásra. — Megláthatta és vigasztalhatja magát, hogy a kerület* értelmessége az u. m. intelli-gentiavolt az, ki a mai napon a győzelem babér koszorúját neki juttatá. —v
Verhovay, a mint fél fülre hallottuk, az eredményről midőn értesült, sírásra fakadott. Különben erről jót nem állnnk, mert nem volt szerencsénk látni, hanem hogy guuy mosoly lyal hagyta el a várost, a zicher.— Innen egyenesen Czeglédre szándékszik lépni. Félünk, hogy a távköz itt u nagy levén, hasonlókép csak bukást eredményes ott is a szerencse. — Külön-ben jó utat a hol..........IZACS.
Helyi hirek.
— A nagy-kanizsai vadásztársaság ez
évre ismét megalakult és pedig as aj vadászati adót tárgyszó torvény alapján. A tagok asáma 70 ről 50 re szállott. Tiaatviaelők ül választattak * kővetkezők : elnök : Martinkovics Károly ; pénztárnok: Vágner Károly; első jegy tó: Darás Zsigmond; második jegyző: Grand pierre Károly; Választmányi tagok: Albanich József, Koch Adolf, Veazter''lmre, Laky Kristóf, Wel-lermann és Neuszidler Károly ; póttagok :Sann-"éber József és Blau Pál urak.
— Wlassícs Antal nagy-kanizsai kir. törvényszéki elnök or ő nga szabadság idejét ; használva, a hévízi fürdőben vaa. I
— Beküldetett. A nagy-kanizsai keres kedelmi ifjúság önképzőköre f. hó 21-én a
y polgári egyletkert helyiségében tánczvigalmat rendez, mely tánczvigalom tiaata. jövedelmének lele-e-junius hóban történt szerencsétlen katas-irofa állal önhibájukon kívül mostoha anyagi ''•elyzetbe sodort budai polgártársaink javára, fe&aik fele pedig aa egyleti könyvtárban levő ft''gyar müvek kiegészítésére fog fordíttatni, tekintetbe véve ezen kettős nemes czélt, mely Vfenajelzettnek keresztülvitelére indít, azon reményre jogosít, hogy Nagy-Kanizsa Bemetszivü közönsége ezen lelkesedéssel felkarolt ügytől kegyes pártfogását meg nere vonódj*, hanem tömeges látogatásával támogatni ÍD?ji e humánus czelt annál is inkább, mivel minden megtételeit, hogy a nagyérdemű látogatók egy kellemesen és vígan töltött est emukét is vihessék magukkal. A rendesőaég nejben: Molaár Vilmos.
— A kisdednevelő egyesület névsorából részint kimaradtak, részint nj tagokká lőnek : B- rényi Józaefné 60 frttal, Teraánczky József né 20 frttal,Pollák Lajoané^zületett Gelsei Gutm.iun Emma akpitó 100 frtul, Fiirst Emília, Varga Jánosné, Dr. Schreyer Lajos, Mild Károly né, Pl,chu Károly né, Biba Kornélia, nemkülönben Vittinger Antalné rendes tagok.
— Csillaghullás. Közeledvén anguaz-tus hó 21-ike, mely napon földünk pályáját valamely szétrobbant bolygó tovább kerengő milliárdnyi apró részecskéi metszik — ajmeteor-hullás tüneménye éjjelenkint már észlelhető. Majdnem minden Öt pereznyi időközben fényes csikók tönnek fel az égboltozaton, futásuk által jelezve azon irányt, melyben ama apró égites-lecskék valamelyike földünk vonzkörébe jutva, alá hull. — E tünemény a mily érdekes, ép oly megfigyelésre méltó látványt nyújt. ^
— A magyar dij»órsjegyek ang. 14-ki huzisábsn következő sorozatok nyertek: 146, 350, 858, 957, 2528, 2887, 2961, 3169, 4021, 4050, 4396, 5026, 5306, 5854.
— A nagy-kanizsai lottógyüjtőde aug. 13. óta betételeket ismét elfogad.
— JPráger Béla gyógyszerész ur, varosunk szülöttje, ki hosszabb ideig Bécsben működött, Nagy-Ksnizsan megteleped vén, a Lovák Károly-féle gyógyszertárt vette at. Práger úrban egy minden szép és nemesért lelkesülő polgárt nyert e város, azért örömmel üdvözöljük !
— Sümegi*} *ag- hó 8 án a sü-
meghi lövölde valaaztmany alul rendezett budai vizkároaultak javára urtott dijlövészet és tekepályázat alkalmakor a beiéptidijon felülfizetni szíveskedtek: t Stettner Máté 50 kr. Székely Emil 50 kr. Fagasits Kornél 50 kr. N. N. 4 frt 50 kr. Löllein N. 50 kr. N. N. 50 kr. N. N. 50 kr. Beck János 50 kr. Dorner Ka jetán 50 kr. Dr. Arenstein József 10 frt. Dr. Gyömörey Vincze 4 frt. Kaile József 50 kr. Csirke Jván 50 kr. Polgár Anul 1 frt. Gr. Vickenburg István 50 kr. Forintos Kálmán 3 frt 50 kr. Szűcs István 15 frL Bessenyey úrhölgyek 3 frt 50 kr. Takáu Zsigmond 50 kr. Eitner Sándor 2 frt. Smodias Károly 1 frt. Háczky Kálmán 2 frt. Bogyay Antal i frt. Szentmihúlyi Rezső 1 frt 50 kr. Gr. Vickenburg Marco 50 kr. Szűcs Pálné 1 frt. Gr Vi<í-kenburgné 1 frt. Nagy Pál 10 frL Gr. Pejacse-vich Gábor 10 frt. Ezen tisztelt urakon kivül fogadják egyszersmind azon nemes, az üdvös czélokra szíves adakozó hölgyek is, kik 36 drb dijtárgyat adni kegyeskedtek, arendezőséguek mély köszönetét. E kedélyes jótékony vigalom tíazU jövedelme 133 frt 61 kr, mely a káro-suluknak beküldetett. Süuiegh, aug. 15. 1875.
K. H.
— A zala-egerszegi polg. tiu-és községi népiskola második értesitvenye beküldetett hozzánk. Szerkeszté Udvardy Ignácz polg. isk. igazgató. Tanerő 7. létszám 78. Az értesitveny ben Bódy Józseftől a ,Polgári iskolák czéljau czimö idevágó értekezését közli. A népiskola nö vendékeinek száma 556.
— Balaton-Füredre a 17-ik számú kimutatás szerint aug. 11 ig 1176 folyoszámban 1776 fürdővendég érkezett.
— A zala-sz.-balázsi országos vásár, augustus 16-án megejtetvén, mely vásár alkalommal 202 db. szarvasmarha és 23 db. ló lett adás vevés tárgya, a forgalmi tőke tett 19,488 frt 60 krt. — » legdrágább pár ökröt 340 írt. értékben Khulich Vilmos langvisi lakós adta Karoai Marton Jánosnak» Lang Pál füzvölgyi szinte 340 frtért Szabó Jáuos galamboki |*kós-nak ; a legdrágább ló 114 frt. volt, ezt Kugler Márton szt.-andráai adta el Kurucz Adám sor-mási lakósnak. —
— A képviselőválasztásé uj szavazás Le tényén a légrádi vásár miatt aug. 26 án, csütörtökön, A.. Lendván kél nappal előbb, kedden, ang. 24 én tartatik meg.
— Alsó Domború, aug. 13. A mult téleni erős havazások idejében légrádi sa. mi-bályhegyi szőlőben majd egy pár nap alalt 8 pincze töretett föl, azokból elvi vén, amit csak akartak, a többi edény léiét összezúzván ; nálam csak 84 frtnyi kárt teitek, de ennél többel akartak okozni, minthogy szobám egyik helyén, az összeroncsolt szekrényem előtt tüzei gyújtván, reá raktak számos csomó újságon kívül két vaskos kötetnyi B. Eötvös J. 19-ik század eszméi könyvét, és ez volt szerencsém, mert súlyúknál fogva a tüz tova geijedését megakadalyozták ; amint fölemeltem, oda jőve, a lángéss szüleményeit keblemre szorítva, megcsókoltam gondolván : kiáltottátok a tüzpróbát. És ilyen garázdálkodást nem csak nálam, de a többinél is végbe vittek, fölgyujtáai szándékkal csak egy belyen. Ily esetnél, ami igen termesze tea, gyana-kodáa esik msjd erre — arra; Horváth János 48/9-ki honvéd és aztán boeorozott ca. baka, mostani szőlőhegyi birtokos és lakós nem gyanú, hanem nyomára akadt a gazoknak, valami 49-ből ideazakadt Ulér csőcselék hadból, tehát szökevény KoszaVida személyében; igen meggondolatlanul cselekedett a derék volt honvéd, hogy valaki előtt nyilatkozott, miszerint ő a rablót tudja és fölfogja adni. Est megneszelte a zsi-vány és mit tett a szörnyeteg? e hó 7-én este felé, de még világos nappal rábukkanvan Hurrát János 15 éves fiára, akiaódes atyja köpönyegé volt,
goüdohrán, hogy maga saörqg, noha afiu, látván szán dókát, kesét rázva kiáltott neki, hogy ne j bántaa — rásütötte fegyverét — s a végzet titka, ¡ — csak a kápszli pattari el! Én a kiraboltatáso ¡ matnem tettem volna közzé, mert már ezelőtt 2, j v. 3 évvel szinte kiraboltak, nyomukra jöt-tek,ugy tndom, el is fogadUttak,kihallgatUtUm, költségembe került... éa kaptam-e elégtételt? dehogy! Hivatkozom Andorka Gyula akkori szolgabíró úrra és valami israelita esküdtjére; | — de midőn ezen íttmaradőtt saerezsán tulaj--'' don vérünket ontani meréssli, föl kell, hogy jaj-1 dúljak. Kérem is tek. csurgói járás erélyeiről is-I mert Simon ssolgabiró urat, hogy törvényes jo gával élve, szokott módjával ez ügyben is szíveskedjék eljárni ugy, hoz^ a gonosz ember mielőbb miedenkire nésve ártalmatlanná tétessék. F. F.
— Bő vid hirek. Szeremley Miklós honvédezredes Londonban meghalt. — A hercze-govinai lázadás terjed. — A Balaton rendkívül apad. —- Baaaine tábornagy kereskedő less. — Trevizóban szept. elején nagy tornász-gyülés tartatik. — Kovács Zsigmond pécsi püspök Marién badból megérkezett s Nádasdon van. — Bécs ben, Magyarország" czimü Isp indul meg okt. 1-én. — Debreczenváros 1,200. 000 frtot vesz kölcsön. — Darmny Viktor .Köztársaaág" czimü lapot indít meg. — Sralacsi Mari, Ko lozsvárt Szalacsi János nev alatt férfi ruhában jártsokéig. — Lovaszadon 32 ház égett. el.
— Sárvár mellett egy juhász baltával Ösz-szevagdalva találtatott. — Felső Beleden 19 ház égett el. — Szeremleynénél Erdélyben egy „La Fléche" tyúk 35 ft. 1 tojás 40 kr; 1 Szerem ley-tyúk 100 ft. 1 tojás 1 ft. 1 (Pulya-ty uk 20 ft.) 1 tojás 35 kr — A velenczei tó pák ózdi részén egy vadászat alkalmával 870 vízi vad esett.— A nagy beteg Báró Sina 1809 aug. 15-én született. — A budai jun. 26 ki vihar okozu kár 2.913,025 forint. — Tátrafüredei egy on-sortium akarja megvenni. —Pollák Jáuos veszprémi kanonok meghalt» — Fiuménél hajótörés volt, 6 egyén meghalt. — Londonnak 4 miliő lakósa van. — A bpesti állatkert fehér hollót kapott. — A „Vasárnapi Ujaág" O'' Connell Dániel arczképéi hozza. — Debreczen ben gyalogver-senytánulat alakult. — Egy ismeretlen az állampénztárnak 55 frtot ajándékozott. — Gib rallar mellett spanyol s angol katonaság közt összeütközés történt. — A francsia kormány nagyszerű lóbevásárlásokat eszközöl. — Mile-tics Szvetozár a tileli kerülelbct képviselő lett.
— A horvát lartomanygyűlés aug. 23-án nyit-Utik meg. — Erny György magányos tőkepén zes sz^bájábau Bpesten meggyilkolUtolL— 408 képviselőnk v»n eddig, 329 szabadelvű, 37 függetlenségi, 24 nemzetiségi és 18 Sennyey párti.
— Belgrádban 2 nap alatt a herczegovinaiak részére 2800 arany gyűjtetett. — Magyarországon 24801 hivatalnok van. — San Miguelben 50 felkelőt végeztek ki. — Az angol bank nagy mértékű bankóhamisitásnak jött nyomára. — Az egyesült államokban 7339 újság jelenik meg. _
Vegyes hirek.
— Hány képviselő van a népnek Európábanf Europa 2Ú parlamentjében közel 6000 főből álló hadsereg képviseli a népet. Elől áll Francziaország 750, azután Anglia 658 ; Olaszország 503, Magyarország 447; Svetia 433; Poroszország 432; a német birodalom 397; Austria 355; Spanyolország 336; Gorogország 186-al; Bajorország 159 ; a Dunafejedelemségek 107 ; Scbweicz 128; Norvégia 111; Belgium és Dani a mindenik 102; Portugal 1U7; Würtenberg 92; Németalföld és Szászország 80— 80; Baden 63 képviselővel: hozzávéve még a kis német országocskák képviselőit, ösz-szesen mintegy 6000-re rug a képviselők száma.
— Unokagyilkostág. Szegeden a napokban valami Boros Mária nevű öregasszony öl hónapos unokáját fejszével agyonütötte; a szülők, kik rövid időre a piaezra távoztak volt, hazatértükkor csak gyermekük véres, meghidegült hulláját találták. — E borzasztó,'' telt indoka a „Szegedi Híradó" szerint bossu volt. As öreg asszonynak Budán kis hása.volt, melyet oly feltétel mellett adott át vejének, hogy ez róla haláláig tissteséges módon fog gondoskodni, veje azonban, amint mondja, a neki adott vagyont elpazarolta; ezért akart boszut ál luí rajta oly módon, hogy legkedvesebbjétől t. i. gyermekétől megfossza. E gondolat ugy látazik megzavarU eszét ugy, hogy a gyilkosságot be számítás alá nem eshető állapotban követte cl.
— Sült biblia van, szentnek tartott, ereklyeként őrizve, valami cseh eredetű Scbeboldt nevű család birtokában Lucaa Countyban Ame-ricában. E bibliát a család egyik ősanyja ke-ny ér tésztába gyöngyölve megsütötte, hogy a kormány által elrendelt biblia elégetéstől meg-meoue.
— A párisi daqué-röi a „Siecle" egy elhányt színész emlékiratai nyomán a következő érdekes adatokat közli, azon árazabály felől, a mely egyik boulevard színházban alkalmazásban van: Közönséges taps egyszer 5 fre; zajos tapa 15 fre; ismételt taps 2ü fre; háromszoros taps 25 fre; egyszeri kihivás 25 fre; kihívás as egész előadás folyamában 50 fre; i ijedtség ki fe-
5 ^; rémüleie* mormogás, mintha már
nem vobta elég erő a tapeolásra 15 firo; iag)« a
mely eleinte ellenkezésre talál, de azt legyőzi, mintha a hallgatóságjobb érzelmű része as ár-mánykodókon győzedelmeskednék 32 fre; boss szan tartó zokogás, upstol követve valami kos jelenet végén 12 fre. 50 ctm;vihogás 5 fre ; nevetés 8 fre; szívből jövő nevetés 0 £rc ; felkiáltások; „Ah milyfurcsa: minő mulatságos 1'' 15 fre; felkiáltások a superlativasban ; „Ah rendkívül furcaa! Mulatságosabbat már nem is képtelhetni 1 tf 20 frestb. stb. stb. Á mi a szín házból való eltávozásnál ejtendő ilynemű kifejezéseket illeti, mint: „Valóban kitűnő társasági Miuő egyöntetűség! Hiszjobban játszanak, mint a thatre francaisban!" azok külön egyezkedés tárgyát képezik a szín-ház igazgatója s a claque vezére közt.
— Mire használják a távirdasodronyo-kat Törökországiban. Az armeníai nők tisstaaág szeretete ismeretes, minek igen természetes következménye, hogy gyakraji állnak a mosó-teknő előtt, testök burkola status quo anteját helyreállitandók. A nedves ruhákat pedig szá-rítni a városaikon és falvaikon áthúzódó távír-dusodronvokra aggatják, minek következtében gyakori sodronyszakadások állanak be. Sevket Effendi Erzerum távirdaigazgatója körútra indult, felvilágosiundó Armenia hölgyeit, hogy a sodronyokat a távirásra és nem szoknyáik és kötényeik szárítására feszitették ki.
— Hová lesz a temérdek pénz? Oroszország hadügyi költségvetése 1873 baajett 144 millió Ullért, Francai a országé 106 milliót, Németországé 91 milliót, Ausztria Magyarországé 60 milliót és Olaszországé 44 milliót. Ezen öss-szegek, melyeketa katonaszörny elnyel, tudvalevőleg évről évre emelkednek. As ifjúság, ille tólee; a nép képzésére és nevelésére nagyon természetesen nem maradhat egyéb egy kis alamizsnánál. így nem csuda, ha már is azt állítják némelyek, hogy épen egyenes útjára jutottunk a barbárságnak és ök^íjognak, hol a hatalom a jog előtt lépdel. Oda át Amerikában máskép tesznek. A yankeek, most 36 millión vannak, inkább adják pénzüket iskolákra évenként 200 millió ullért, mintsem szép egyeu-ruhákba, nagy kaszárnyákba, puskákba, különbnél különféle parádékba s több eféle kultur termékekbe fektetnék.
Papírszeletek.
Kyilváno* helyea hsngoi eszmecserében «tea-
ved két uri ember.
litás ?
— Hát kzomszéd, hol is lesz « viláfckiál-
— Amerikában less Fila-Kile-Filejória városban.
— Aa ám !
Hosszas prédikáesió alatt elálmosodtak a hall • gatók, mi fOlOtt a pap megboazankodott, de mivel nem akarta híveit megbántani, ig; kiáltott fel: ns beszélgessetek fiatalok, hadd alngyaoak a nxegénj öregek I A kiránt hatás el is lett érve, mert most már ita a fiatalok nem bestéitek, sem as Öregek nem aludtak többé. _
8okáig nem volt otthon a diák, s midőn 8 é* múlva falnjába visszatért, egy öreg leánjnyal találkozott, kiről mivel nem tndta bizonyosan, hogy vájjon leány vagy atszony-e ? — ilyetén óvatossággal ssó-litotta meg:
Ugyan kérem, az ifjaaszony most is leány?
Lottnhuzns.
Grátz, aug. 7 én: 1, 63, 56, 41, 87.
Temesvár. „ . 10, 48, 28, 43, 34.
Innsbruck, „ 11 én: 12, 67, 28, 88, 8.
Brüon, . „ 43, 18, 9, 63, 90.
Üzleti szemle.
Kelt N a g y K a n i z • á n, 1875. aug. 16. déi-ntáui 3 órakor
Időjárás, nappal derült, meleg, 4|jjet kiváló hüvö>.
Czleti foreal o m. Az Ozlet elejéntén wq-tatkozott kis élénkség, csakhamar f osendnsk engedett helyet — Megrendelések nagyon hiányosak ; ep-nek kifolyása végleges vételksfdvteleaság - Árak mindinkább lefelé varriálnak.
A pesti nemzetközi gabna éa magvásár sikertelenségé után most még caak a béeai, e hó 23— ¿t-dikéu tartandóban összpontosnl minden remény.
A jelenleg főszerepet viselő csikk kétségkívül árpa — Ez bir egyedül kis kelendőséggel ás szilárdul képviselt árral.
Kakoricza pillanatban Trisstbe sem nyújt eoa-veniencziát á»aink lépést nem tartó irányánál fogva,
eK7 >dő ••*'' ss volt főbb eladási forrásunk. \
Oabnaá-4Íuk piexi useneeunk szerint: Bnza 82 - 83 ím 4 30 - 60 kr. 84—85 fts 4 60—80 kr.
86-87 fts 5 - 5.10 Rom 3 - 3 40 kr. >
Árpa 2.80—3 25 kr. Kukoricaa 2.40 2.60 kr. Zab 1.80 kr.
Szerkesztői üzenet.
1761. Sütnegh. Két példányban kfildöttflk msg — igen ssive<cn.
1762. 8z. Kaposvár. A vevényt megkaptuk. • 17g8. H Tütje. Iskolai lapba való.
1761 Q Emancxipáljuk-e a uőt? mielőbb ke-
zöljflk.
1765 F Budapest. Jövő számbaa. ,
1766. L. Bzékesfejérvár. Ns« (adjak, mikor kerülhet rá a sor.
1767. T .. a halálára. Nem közölhető.
1768. 8. Budapest. Ama érdekes költemény «1. veszett, kérlek újbóli ssivot beküldésére
1769 Torontáli. Már essk a jövő számbaa boa-
hatjuk.
I
Érték- ét váitéfefya» augusztus 17.
'' &•/, metaliques 70.80 ; 5*/, ne»». kölosön 74 25; 1860-ki álladalmi kölcsön 112.50 ; bank-
. róssv. 9 31; hitelintése ti róasvónyek 216.60; London 111.45; magyar földtehermen tósi kötvény 82.—; temesvári földtehermen tási kötvény 80.75; erdélyi fóldtehermentéai kötvény 80.75 ; horvát-slavon földtehermentéai kötvény »4.—; esüst 10120; cs. kir. arany 5.26 — Napoleond''or 8.92—.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-töl 1874. A k-fniMai időtmatató óra szerint,
indal Knuissáról
Kanizsai vaspályán aa órák pontosan a helyi időt matatják.)
Vonat hova:
■xám óra Pere. Id5 205 Etoók, Mohács,Dombovár ■ Finmóba 6 2 reggel 215 Mohács, Zágráb is Dombovárra 2 32 délut. 2l2 Budira..........6 17 regg«]
1
90S . . . • ......- *
904 . ..........1U
818 Saoaibathalyre (imnét dótatán ft óra
96 poroskor Bóesbo) . . ft 8«1 Bóeabe (üsombelksly, Bóeeojb. Uli) »
311 w »» » 10
80S Pragorbof foló Trioaatbe .... 4 801 „ „ Qráes ós Bócabo 1
Íil8 n ti — w * » 11
69
87
87 roggol
7 dótnt. 47 «stv« 49 teggal
91 lOat
87
eftve
Srkesik Kaulssara
216 Mohács ós Zágrábból.....4 8 reggol
206 Essák1Moháea,Piu«os PomboT^TÓl 1 28 dólnt.
218 Fia®« 4s
903 Bodáról .........
901 „ .«»••..».
911 ii .........
814 SaombathelyrW.......
802 Bóeebftl (Bóosnjh. Szombath. fel81)
312 ff n yf
814 „ GrlczbÖl, (Pragerhof folíl) 908 Triesat- Bóes Qi leiből „ „ . 204 H — ii .. .
9 48 astva * 17 reggel
1 61 dilit Mtri
4 29 taggal
10 io «•;;•
4 44 reggel
1 13 délaü in 18 estre
928 10 95
Felelős szerkesztő s kiadó: Bítorfi UjOt.
Hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, illetólex felhivom a tek. földbirtokos ¿8 bórló urakat, misserint Zala- és Somogymegj«kbeu jó hírben álló Martchal-féle tisstitó hengerrel ellátott csépló-*ózgépem f. ¿vi augusztus 16-tól 5% cséplési dij mellett bár kin<-k munkába álland. Hasagaágnak mondom a netán B-ról eredő (az illető rang- ■ állásához épen nem illő) rágalmazást. — Ily jatányos csépelteié«: csak betegség okozta lemondásom folytán, és ez id8 ala ^ több napszámosból gépészsze lett versenyzők ellenében teszek. — Mid6o szít« pártfogásukat kikérni bátorkodnám, maradok.
Nagy-Kanizsán, Teleky-utczában
Késs ssolgájok
Kreid Ignác z,
géptulajdonos, mint vállalkozó.
Kundmachung.
Unterfertigter beehrt «ich die Herren Grandbesitxer und Pächter zu verständigen, d»»s seine, in den Cooii taten ZaJa und Somogy best rennomirte, mit einem MarschaTschem Reinigung«-Ciiinder versehene D&mpfdreschaisschine, deren tíenützaug hiermit anempfohlen wird, — vom 15. August an, gegen 5°!0 Dreschgebühr jedermaun zur Verfügung steht. Gleichseitig erküre ich die etwa aus B. stammende (zum Rang« nnd zur Stellung des bwtr-ffeuden nicht passende) Verläumduug für «ine Lüg«. Eine so billige Drescharbeit leiste ich nnr im Folge meiner durch Krankheit veranlassten Rücktrittes und gegenüb«r von mehreren ans Taglöhner zu Maschimsteu gewordenen Couourrenten. Um gütige Beachtung bittend verbleibe ich
Gross-Kanizsa, Teloky Gasse
Ihr bereitwilligster Diener
#
Ignacz Kreid,
*c
Maschinell-Eigeuthumer (1756—4) als Unternehmer.
Minták
bárhová ingyen és bér-~ mentre^,
J jr czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Angol
éberlaszting,
czúg fonál, tilez,
stb.
Budapest,
Kiráiy-utcza 41 ik szám,
Csiriz,^V a V''Gépttí,
ia s z e g, ^^ „Czlpész inashoz.- f selyem
előkészült rzipö-zakkor,
(Lackkappen.) J bélésvásznak.
▲ legnagyobb VAS8CT0RGYÁR
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III.Marxer atczalT. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. í1734-5^
C»ak egy
kísérletbe kerül,
hogy áruim kitfln5ségér51 a bámulatos olcsó ár mellett:
127 kr!
mindenki meggvóxődjék. Vássnak. 1 50-r6fös vég, */4 széles, frt. 13.50 1 Ö0- H „ 74 czérna-
vászon M 8.10 1 30- „ M „ csinvat-
vászon „ 8.10 3°- >. « « kreás«-
váazon 8 10 vagy bécsi rőfónként 27 kr.
Selyem- ás bársony-szalagok. Fail- vagy noblesse-selyem. minden sima. legdivatosabb színekben, színes fonákkal, öt ujjnyi szélesség bécsi rófe 27 kr., két ujjnyi szé iesek két bécsi rőf 27 kr. Egy pár
fehér vagy csikós hölgy- vagy gyermek-térdbarisuya a legjobb fajtából.....27 kr
Kgy pár férfi fél harisnya . . ^7kr Egy pár harisnya-kotő, széles selyempántlika-csokorral di-
szitve.......27 „
Továbbá
fehér damaszt-törülközők, vásson ágynemüek, nehéz lábssőnyegek, bu
tor-csinvat, háló- és cziczfüggönyök, valódi szind percalinok. török háló köntös-kelmék, barch«ntek, ró főnként 27 kr. (1a97—3t)
Öv apju-ruhak elmék. */4 sséles nehéz ripesek, Lusstredi ginalsk, tibetek, gaaterek, sima és csikós, mindenféle színben bécsi rófe
27 kr. =
Kgy legyező akármilyen szinü 27 kr. £gy készlet fej- és mellcsokor bársony-pántlikákkal és rózsákkal dissitve .... 27 kr. Kgy pár kézelő gallérral együtt 27 kr. Egy pár fejre való vagy zsebkendő, tartós sxinö . . . 27 kr. Egy vászonzsebkendő . . . 27 kr Egy vásson-asztalkendő . . 27 kr. Egy tekenősbékah^j-fésü legújabb fsjta......27 kr
Egy kétféle fésű.....27 kr
Egy vászon- és slingelő olló . 27 kr. Egy angol fej-diadém, egészen feket« gyöngyökkel bimesve,
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáaka . . . . 27 kr. Egy kávéskanál china-ezüstből 27 kr. Me^bizáso k
ax öaazeg beküldése után vagy postai utánvét mellett pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek nem tetasenek, nindf n habozás nélkül vissxavétetnek
Beck Grand bazárja
Bócs, Adiergasse 4.
kéretik a czég caimét eltenni, és azt lehetőleg jól eoilékes«tbeB tartani.
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb aaar, mint dr. Ptpp J fi. udv. fogorvos ár (Béesváros, Bogn«rgasso Nr. 2.) fogó nj a, melyet mindenki könnyen ás fájdalom nálkOl behelyeshet odvas fogaiba, mely aatán a fogréssekkel és foghussal tolj«s«n egyesül, • a fogakat s további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja
Anatherln-szájviz
Dr. POPP Jrö. cs. kir. udr. fogorvostól Bécsben, St&dt Bognergasse, Nr. 2.
Ilfllkkns I frt 40 kr., a legkitűnőbb «ser a esózos fogadalmakban, gyuladá.«oknál, a foghns daganatai- is sebeinél; fölolvasztja a léteső fogkövet ós magakadályossa annak uj képződését; az ingd fogakat a foghas erősttÓM által sailárdítja ; s midőn a fogakat ós foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellem«« frisseséget kölcsönös és már rövid használat után eltávoliti a
a kellemetlen szagot. (1540-19)
Anatnerln-roffpasta
Dr. POPP J. G\ cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen késaitmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartj*, asonkivül a fogaknak hóf«hérsóg«t kölesönös azok romlását meg-akadáljosaa ós foghust «rósbiti.
Dr. Pöpp J. G- növény-fogpora.
A fogakat oly ssépe« tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nameaak a közönséges iogkő eltávohttatik, hanem a fogak sossáneaa és finomsága is mindinkább tökéletosbüL
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze^ Rosenberg I aosonfold, Weliseh, J. ós F«sselhoff«r J. kere«kedé«éb*n. - Pápán Tscbepen J., Keszthelyen : Pfiszt«r«r gyógyszerész, Singer M. Weisa A. Zala-Eg«rsa«gen : lsóó F*., gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Haltér gyógyszeróss. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillieb Ferenc« ós Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Ss.-Györ-gyön; Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnsskau, agy Guthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógyss. Lovas Berényben: Heislar gyógyss. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Maehl«id gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógyss Körm«ad«n: Horváth J.Somz«nr«nd gyógyss. Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és Sehrődor gyógysz. Ös«gszárd: Brahsay gyógyss. -Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott-.Barwarth, Salamon gyógysz. -1 Baján : Mlchitscb Bt. és Hersf«Id fiai, ngy Herzog IgnácznáL — Pécsett Zsolnay W. ós K. Zách, Sipőes gyógyss. Kárádon: Zadubánszk/gyógyssJ Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Danaf6ld-I várott Lakács gyógysa. — Szent-Györgyön : NSthig. — Alsó-L''ondván j Ki»> gyógy**. - Rohoncson: Simon gjógynaré** uraknál.
A szabómester araknak
Günsberg János poszténeműek gyári raktára Gráczban, Stájerország,
ajánlja mindennemű divatos
e
kabát- és nadrágkelme,
valamint fckoío Pj-uvien, doszkin, duffel, posztó, darócz, vadászposzto, moildon flanell, sat. nagy készletét olcso
árak mellett. • (1760-1)
Megkeresésre mintalapok is küldetnek.
CHARLES BURRELL
Bt. Mchola* Works, T1« el ford, Norfolk, AngUa
köpvlMolÓMÓge.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára javiiAsi műhelye
Tük''&ry-félc, palota mellett.

Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel. Gőz- cséplőgépek. Járgony- és kén cséplő-gépek. Vető-gépek, könnyük, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztitó-rostők. Szecskává só-gópek.
»
Tricurs (konkoly és bükköny-választók'') '' Fant űveleti gépek. Iiajtószijak.
Árjegyzékek, kiv inaira poMafordtűfdrxil kfilcUtnek
A

(J5
I
I*.»»1*
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hangára Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél oyMs he—erekért
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonybaii
ajánlják 3000 példányban már bassoálatbin lev«5 —sonyi gaboa-restáikat két nagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., ca. kir. szabad. Hungaria DríU legtökéletesbitett sorvetógép, meritő kerekekkel. GARBTT-fóle vetöff ép
kanálmeritível, elismert legjobb ssercesetö kivitelben. Mindennemű ssántó- ás egyéb gasdáasati sserek, ssecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplő
gépek stb. e. f.
Ábrás árjegysékek ingyen és bérmentve asolgálutnsk. (1706-»)
Wsjdits József lap. és avotadatulajdono* gyorssajtó nyotaáaa. Nag^-Kaaiisin.
A legroegbitbatóbb ¿8 legtartó- •
sabb (1759-2) !
\ il Iii ni Im r ¡lokal
és torony-kereistek« t, ugyssinte lakatosmunkákat késsiti alegolcsób- • ban évek óta
Tagleicht K&roly,
es- k. udvari Iskstos,
Leopoldstadt, Czernlngasse, Nr* 6. Bécsben.
xAGI -KANIZSA, 1875. augnsítos 22-én
6 frv
fa»-''1
< Diülti« sr
; íf«» •él erre . • • * .
.eZjea «vre - -
RffV ***** 10 kr''
Hlrlituit
petitsorba« T. ^od-sorft.«^« további «őrért o Ur.
.•ÎTILTTÉRBKÎÎ -oroormt 10 krert véltnek fei
Kincstári illetik m indán \H7" hirdetésért Ml—
J 30 kr. fizetendő. *
tizennegyedik évfolyam.
■6 kóx-f
A lap szellemi ''anyagi resznt iiietó j íj i«menyet , elófizetásek, reclamatiók tat a axer-kezxtó-kiadóhoz wr-Mot»« intasmidók: ÍÍÁIÍT-Kanizsa Takarékpénztári ápOlet, földssint Bérmentetlen ierelek csak ismert rauidratir-sa.któl fogadtatnak «1
1 Késiratok rima J k Oldatnak.
I
fíagy-Kaniz«a város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagykanizsai kareskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanltö-testűletv a ,Zala-Somogy- gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetetiklm ketszer, \asarnaj>- * csfinmukoü, megjelenő vegyes tartalmú lapt
Pályázati hirdetés.
Zalamegyében kebelezett Bakónak'' községben l»75/6-iki tanévre arómaikath. felekezeti elemi nép tanoda I-§ó osztályába egy tanképesitett segédtanító kerestetik.
Évi jövedelme 250 frt. Lakásul külön kis szoba, mely az iskola fájából fűlendő.
y A pályázatok folyó évi september hó 20-ig alulírotthoz czimzendók.
B&kónakon, 1875. ang. 19-én. (u. p. X.-Kanizsa.)
GAZSY JÁNOS s k.
körjegyző és iskolaszéki elnök.
A baksai képviselőválasztás egyéb.
A baksai választókerület képviselőjét a jövő országgyűlésre megválasztotta és e választás oly fényes volt, hogy úgyszólván ritkítja párját. A legszebb rendben és csendben folyt az le és e nap sokáig emlékezetes leend e választókerületben már csak azon okból is, mert nem lón megzavarva az eddig itt fenállott legélesebb pártküzdelem által, tehát az egyetértés, a józan politikai felfogás e mai nap tényes külső kifejezést nyert.
Ma gazdag és szegény nyujtá egymásnak a barati kezet; ma az eddigi politikai ellenségek a félreértések sürü tömkelegéből kibontakoztak, hazánk ügye mellett har-czoltak és annak felvirágoztatását, boldogságát óhajták, épen azért az okos bátorság és a kibékülés győztes fegyverével felvértezték ¿agukat, tudván azt, hogy: a haza minden elótt A választási bizottság tagjai letevén az esküt, pont 8 órakor dr. Berger Ignácz, választási elnök egy szép, bár rövid, de tartalomdús beszéddel megnyitá a választást, hogy a törvényszabta fél óra alatt a Jelöltek neveit Írásban nyújthassák be. A félóra
elmúlt; a jelölt csak egy és pcdigxqás senki, mint: Királyi Pál, ki e kerületet a mult országgyűlési cyclus alatt is képviselte.
Így tehát tek. szerkesztő urnák a »képviselőválasztás előtt* czimú czikkében teljesen igaza volt, midőn abbeli meggyőződésének adott kifejezést, hogy Királyi Pál egyhangúlag leend megválasztva. Éljen, igen, éljen ! s én hiszem, miszerint örömére vált, hogy épen születése napján lón közfelkiáltással megválasztva; én is azt álli-tom, nincs, nem lehet magasztosabb érzet, mint midőn a közbizalom azon napon nyújtatok át az ünnepeltnek, midőn születésnapja van, épen azért én is a legnagyobb örömmel kiáltom: »Éljen Királyi Pál baksakerü-leti J''özfelkiáltással megválasztott képviselőnk!!!«
A választás után a választók nagyobb része már oszolni kezdének, különösen Alsó-Lendvára mentek sokan, megtudandók, hogy ott ki lesz a ,vivát." Sokan csalatkozva reményeikben, távoztak onnét, miután senki absolut többséget nem nyert.
De még egy szomorú esetről is kell tudósítanom e lap mélyentisztelt olvasó közönségét. A szinhely: Gsesztregh mezóvárosa. Ugyanis bizonyos Kulcsár ós Balázs rokonok — sógorok — régi gyűlölségből épen a képviselőválasztás napján annyira összeölelkeztek, hogy a vér ruhájoktól megfosztott testökön folyt és a merre csak jártak, vérnyomokat hagytak maguk után; szerencse, hogy a község erélyes birája jelen volt, mert különben hálál is lehetett volna vége ez, épen emberhez nem illő véres verekedésből. Népnevelés még mindig késik a te országod !
De még szomorúbb és következményei-
ben sokkal jelentékenyebb ama szerencsétlenség, mely jul. 29. esteBesznek községét érte. Ugyanis az uradalmi épületben ismeretlen okból tüz ütött ki. Miután a szél épen oly irányban fútt, a mely irányban a község fekszik, épen nem lehet csudálkozni, hogy a község lakói oly rémületbe estek, hogy azt sem tudták, mitévők legyenek. Mindenki mentett, amit menthetett, de épen ez volt oka a még nagyobb szerencsétlenségnek ; állítólag valaki felment volna a padlásra gyertyával s igy gyulladt ki a negyedik ház az urasági épülettől. Most már minden mentési kísérlet nem használt semmit; mert a tüzelem oly gyorsan terjedt el, hogy a legtávolabbi lakók a legszükségesebbeket sem tudták megmenteni. Egyszerre 24 lak-ház, istálló, pajta, a betakart vetemények, széna stb. égett és pedig a földig; miután mind fából épült házak voltak. Vannak családok, kik most a legnagyobb ínségben sin-lódnek, csak mások irgalmából tengetik éle-töket. Már egyes község & ben a felebaráti szeretet gyűjtésben nyilvánul, hogy eme roppant nyomort némikép enyhítsék ! I-ten áldja őket s fizesse meg százszorosan a nyújtott segélyt!!! j« Végül még egy kitüntetésről is akarok említést tenni, mely egy igénytelen tanítót ért. Ugyanis Gózon Imre szt.-györgy völgyi ref. néptanító, a magyarországi műemlékek bizottságának kültagjává neveztetett ki. A kinevezési okmány következőleg hangzik :
„A vallás és közokt. m. kir. ministertól.
11154. szám. A hazai műemlékek felkutatása, megóvása s megismertetése körül kifejtett buzgó és sikeres tevékenységét s azon áldozatkész
támogatást tekintve, melyben a műemlékek országos bizottsága ön által részesittetett, indíttatva érzem magamat önt; a nevezett-bizottságnak f. évi május 9-én 33. sz. a. kelt javaslatára, a magyarországi műemlékek bizottságának kültagjává kinevezni.
Midőn erről önt értesíteni szerencsém van, örömmel adok kifejezést azon meggyőződésemnek, hogy a hazai műemlékek fen-tartásának kiváló fontosságú és a művelődést közvetlenül érdeklő ügye ugy mint ed* dig, ezentúl is önnek szakavatott buzgó támogatásában s áldozatkész buzgalmában fog részesülni. *
Budapest, 1875, juL 29.
T r e f o r t s. k> .
Megérdemlett kitüntetés érte ót eme elismerés által, mert ki tudja s látja, hogy • épen a régészet ügyében mennyit jár, kel, fáradozik, tür, kutat, keres, az csak méltányolni fogja emez elismerést felsőbb helyről bár csak anyagi szempontból bírná a nagyobb kiadásokat, még többet fáradoznék. Most k -bír néhány példáuyt a kezdetleges kőkorből, több éket sérpentin és dioritból; a vaskorból egy 14 bordás és csavart buzogányt, egy 6 kilogr. és 16 dekagr. nehéz puskacsőt 1577. év előttit és mintegy 120 drb. régi okiratot, összes készletét a műemlékek bizottságának akarja beküldeni.
TORONTÁLI. Quonsque tandem ?
IV. közlemény, és vége.
(Ajánlva a rároci tanács figyelmébe.)
Hogy a nyilvántartás vezetésénél nem elég a jelentkezést a jó akaratra bizni, indokolnom nem kell.
Az volt hibája, és az ma is a sok bajnál, hogy pillanatnyi érdekeltség vagy ügybuzga-
TÁRCZA.
A száműzött honvágya.
Tárol szép bonomtól messze fBldöu itt Sxámkivetre állok elhagyottan; Uii vétkezem ? oh miért száműztetek ? K szívben égő i.ousz relem van ! —''itt ¡i leltem hont, — tán^sjebbet mini harám. Itt is olyan viruló a vidék, Kim a "völgy, dalos a berek s liget Mint honomban, minden, minden oly axép.. . .
— Mit ér nekem, — mit ér mindet nekem, Tárol honomtól mewtt földeken ? I —
Mit vétkezem, harám s népem, eUeoed ?
Hogy ki blrdet előlem elzárod !
Bár subád vagyok idegen földön itt :
Voluék inkább otthon láuczban rabod !
Sablánczra vertetek s megköszöntem azt;
Szenvedtem, de éretted axép hazám !
Aiun száműztetek — s most aaabad vagyuk,
Szabad, oht de elhagyatva, árván.....
—" - Mit ér nekem, — mit ér mindéi »ekem, l &vol honomtól messze földeken V ! —
1« is leltem hon^ szépet és virágzót, A mezőkön itt ia virág terem; s ¿ictadó, érlelő b5t önt a nap, Itt ia mindenféle a téreken ! KengS vetés borítja a földeket, Közötte a pitypalatty énekel) Virányos mesőn a pacsirta csicsereg. Aztán szánt, a magaaba ssállva fel.....
- Mit ér nekem, mit ér mindé« neke-«, Tárol honomtól messze földeken?! —
Csörgő patak mentén •l-e''.werengek.
Tán honomba mígysz te kis folyam f--
M«nj, menj — a vigy el üdvözletet attól, ki Messse, idegen földre özve van! Baabad vagyok, ssámOsve nems«U»től,
Habár szivemben honszerelem ég ; Mennék veled patak, de tilt nemzetem, Nem hagyhatlak el idegen vidék ! . .. . — Mit ér nekem, mit ér minden nekem, Távol bonomtól messse földeken ? !
Alkonyodék, homály szált a vidékre, Lombos berekben andalogtam én, — 8 megszólalt a caalogány éneke. Mintha hon<>m. népem szólna felém !
A táj csendes,--nyuKvék miuden, — egyedül
Hangzott csak * csalogány éjdala, — Oly bánatos, oly fájdalommal tele 8 mégis oly szép, olyan bájos vala ... .
_ Mit ér nekem, — mit ér mindez nekem,
Távol bonomtól messse földeken ? ! —
A nép oly jó, — oh, annyira szeretnek Olyan édesek, biztatók axavok ; — Pillanatra, feledvén a multakat, Feledem, bogy azámkiüzött vagyok! Ha kérdeznek nemzetem- a hazám felfii, 8 : magyar vagyok I hangzik a felelet. Ünnepéiylyel emelnek mind kalapot
S hajtják előttem büszke fejőket.....
_ M t ér nekem, mit ér mindez nekem,
Távol honomtól messze földeken ? ! —
Egy kis lányka, szép szőke kis leányka Bájoa arczczal, mosolylyal néz reám ; — Ajka mosolyg, szeme nevet s mégis, oh, Arcsa olyan bánatos, halovány. — Szivébe látok, tudom miért eped, Miért eseng kis saive, kebele : Feledjem karjai kört a mattakat.
Feledjem, bogy éltess bával tele.....
_ Mit ár nskem, mit ár mindez nekem,
Távol bonomtól messze földeken? ! —
Mit elvesziták, távozva bonomból. Mindazt, mindazt újra fölleltem itt ; — Mező, bokor, liget mind oly kedvesek, 8 mégsem «oyhitik szivem kínait 1 Egyet nem tálaltam fel, csak egyet nem : Tégedet nemzetem és drága bon ! SiámkiüaWl, — aem láthatlak többi már,
Nek-d lesz a végső szó ajkimon ! — Érted élek a mit ér minden nekem, Távol tói ed idegen földeken ? ! ! —
VÉBTE8SY BÉLA.
Hat hét Olaszországban.
Irta s Dr. Laky Kristóf.
(Folytatás.)
Florencztől Nápolyi g. Májas 11 én. A florenczi központi indóház valóban nagyszerű. Leirbatian élénkség és sürgés-forgás van ott,minden pillanatban más vonat jő és távozik el, mellette a vasúti kalauzok pokoli lármát tesznek, kiabálván egy sereg város és ország nevét, utána pedig: partenza, partensal Kell is itt vigyianji, mert az a rendszeresen nyugodt és értelmes jeladás, mint a mi vasutainknál, ott egy áltálján nincsen ; alig veszi az ember észre, a vasút elrobog. Csak azt csudálom, hogy mindennap 10—15 utasé nem töri kesét, lábát, mert a vakmerőség a végletekig megy; ugyanis már mozgásban lévő vonatra akár hányan kapaskodUk fel.
Az a sors várván reánk, hogy reggeltől estig vasúton leendtink, egész éléstárt, boros-üvegeket stb. vittünk be velünk, egyszer áliutt meg egész nap 5 peresig* különben csak egy-egy pillanatra. £s valóban rósz berendezés, nemcsak fársutó, hanem az egészségre nézve ia hátrányos. Ily vaauti napok voltak utazásunk árnyoldalai.,
Hogy a gyönyörű és műkincsekbe gazdag Florencztől még fájdalmasabb legyen a megválás, az indóházból kiindulva,soká oly kedves kertek és virágok köiött haladtunk, mint a minőt Uiniato meglátogatásánál volt cserenosém
-t
leirni, csakhogy e vidék a maganemében még amannál is szebb volt, mert közelebb esett az Arno s a hegyekről, ősi várromok tekintének alá. Soká kitekingettünk Florenczre, már csak a Dom látszott, végre egy irigy alagút elnyelte ezt is. Az egéss társaságot élénk eszmecserére tüzelte a most elhagyott város; ugy, hogy majdnem délig az áthaladott vidékek eísikam-lottak a nélkül, hogy figyelemreméltattak volna. Kigondoltam, két nap alatt .mennyit láttam,minő müélvekbe részesültem s hogy a világ minden nemzetségeivel találkoztam, kik i^tnt búcsújáró helyre siettek, a természet és művészet eme remek szentélyébe!... Csak hazámfiaival nem találkoztam... Egész Olaszország hemzsegett külföldi 20— 25 éves fiatal emberektől, mag vart nem láttam köztük.
PedigJi i valakire, ugy a mi nemzetbelinkre reá férne némi tapasztalás éa művészeti tanulmány, melyet csak utazás által lehet megszerezni. Sokan azt felelik erre (mintha hallanám) sok pénz kell ily nagy útra, messse van
sánta ebnek Buda! Pedig nincs igazuk......
Valamivel olcsóbb szivar, kevesebb pezsgő és tivornya, néhány pár lóval kevesebbnek lehaj-szólása, minek évenkint 2—3 uj sárga kocsi; avagy mire valók Pesten ama hallatlan dorbé*» dások, fényes pazarló bálok rendesése—nemes fiatalságunk által, mire valók ama drága Mokány Bercii-féle paasiok, mire való az 50 és 100 frtosoknak a czigánypnmáa fejéhez való hozzá vagdalása sat. sat. egyéb nemzeti dicső erkölcsök...........hej az ezekre és hasonlókra kidobott pénzen egész Európa beutazása, az ismeretek tokozása, sajátgyarlóságunk belátása s épen ennél fogva a nemzet valódi javának előmozdithatása volna létesíthető.,,
«
lom helyes intézkedési propositiókat terem, de mint általában egész kőz* és rendőr igazgatásunk ssjnos tapasztalata fájdalmaaan tanúsítja, az ige soha sem válhatik testté — a propositió marad propositió, legfeljebb arra szolgái, hogy teljes-Bégével, humánus elveivel, idegen viszonyokat majmoló alakjaival, uton-utfélen dicsekedni lehessen, a köz- és rendőrigazgatáa vézna, rongyos alakjait aranyos papírdarabokkal időnkint csillámlóvá tegyük : szükséges tehát a nyilvántartás éa jelentkezés állandó ellenőrzése s felügyelet, hogy az alól magát senki ki ne von-hfctsa; történhetik pedig az ellenőrzés próbák tétele, nyomozáaok éa kérdések által,a felügyelet pedig a nyilvántartási könyvek s irományokba időnkint való betekintéssel; hogy ezen felülvizsgálat sem a hivatalra, sem a vezetőkre nem kicsinylő, igen természetes, mert a hivatalos eljárás és tisztviselői felelősség csak ugy képzelhető, ha annak módszere is van ; hogy pedig ezt ki teljesítse, arra mutatnom sem kell, az a tanács hatáskörébe vág — és erről hiszem, fog — akként intézkedhetni, hogy a felülvizsgálatok évenkint néhányszor megtörténhessenek.
n) A cselédrendőrség sikeres és helyes életbeléptetését csak ugy látom biztosítva, ha as egy kézbe tétetik le, ne legyen joga abban senkinek, mint a vele megbízottnak — kontár kodnia. Régi dolog, hogy sok szakács elsózza a levest. Adassék s nyilvántartás vezetése, de egyúttal a panaszokban eljárás és egy kézbe — igy lehet csak egyöntetűség, helyes ügyismeret és áttekintés, valamint csak igy lehetséges as eljáró személyes felelőssége.
Lehet, hogy ez elv helyességének elfogadása mellett a város terhet venne magára — bár a jelenlegi erők egyik vagy másikának e csélra kirendelését nem tartom lehetetlennek — de az eddigi tapasztalatok mellett óhajtanám ennek mellőzését, mert — ¡á—900cseléd, ügyének rendezése és későbbi vezetése nem tréfa dolog, nem gyermekjáték és legkevéabbé engedi meg, hogy az könnyen, átabotaba — mint eddig — történjék — és másrészt erély és kitartó, szilárdság keli aboz, h»gy az első rendezés vezettessék keresztül — legjobbnak tartanám a város őrmesteri állomás helyett egy hivatali rangban álló értelmes, tevékeny és ügy értő biztos kinevezését — ki msga végezvén a cseléd-ügyet, mint a rendőrszolgála: intézője arra felügyelni is tudna — mert a jelenlegi őrmesteri állást egyenruhába bujtatott coojmoiiónak, va sárnapi kikiáltónak tartom, — az őrmester most amphileum, sem hivatalnok, sem szolga.
Ezen intézkedéssel talan a rendőrségen is lenne némileg segitve! Kaphatnánk talán embert, ki a rendőrség külügyeit értelemmel és fe-lelőaséggil intézné és meghagyná a kapitányi hivatalt a belteendőkben — talán akkor a kettőnek összekeverésével senk> sem kifogásoltatná magát.
• Engedelmet kérek tisztelt olvasóimtól, hogy négy számon át nyaggatott közleményeimmel fárasztom,de gondolom, hogy ez mindnyájunk baja levén a mozgalmat a javitasra legalább utogondolat nélkül megindítanom sikerül és ha tán közleményeim egyes pontjai ki-fogásoltstnánsk vagy kereaztülvibetők nem lennének is, hiszem, hogy a bajt teljesen mutattam ki és tán találkozik egy némely elvem az olvssók ugy, mint a hatóság támogatásával, mely vegye át gyakorlsti javaalataimoól az át-vehetőt, smódosiihatót legjobb belátása szerint.
Mielőtt azonban befejezném, találom egyet-mást általánosságban felhozni.
Javaslataim magánkörökbeni szellőztetése
több általános ellenvetést, jobban inkább közbajt mondott a jelen viszony okozójának :
egyrészt felhozatik a tolonczrendszer hiányossága, sőt rosz volta.
Igaz! beismerem,tolonczügyünk szégyen- -letöaen rosz. De valamit mégis lehet rajta segíteni^ tudjuk, hogy as eltolonczozást a közigazgatási hatóság, község oly egyén által tartózik teljesíttetni, ki azt végrehajtani képea — baj ugyan, hogy a kísérési díj oly csekély, hogy azért embert kapni bajos, de amint mindenre, ugy erre is lehet javitólag hatni — nagyobb helyek áldoztatnak is reá — az áldozat Kanizsán például legfeljebb évi 50 - 60 frt. lenne, kis községekben 5—6 frt. — ami igen csekély összeg — de a községek szolgabirák által kényszeríthetők, hogy a kikisérést csőszök — kisbi-rák által személyesen teljesítessék, és a bajnak nagyban eleje van véve, ha pedig fordul elő eset, hogy a kisérés rendetlenül, vagy gyermekek által történik — ezért senki se kiabáljon, kinek róla tudomása van, legkevésbé hssznál-ja pedig e körülményt taksrónak a hatóság — mert msgát üti vele és a visszaélésre további alkalmat nyújt — ha ily módon is rosszul történik a kisérés, hivatalos »zent kötelessége jelentését megtenni — és a baj is meg fog szűnni és feleslegessé válik a vele való takarózás.
Az a kifogás pedig, hogy a rendőrség sze-melyzete elégtelen lenne, épen neveuéges! U,000-nyi lakóassghoz 24 egyénből álló kapitányság talán a földön nincs — akkoi Buda-Pestnek épen 600 főnyi rendőrségre volna szüksége és Budspesten bár panaszkodnak a kiány felett, 300 íönyi rendőri hivatal fen tartja a rendet és pedig meglehetős joi — akkor mi fen tarthatjuk kétszeresen, mert korra még nálunk az emoerek is jobbak és kevesebb a csőcselék, min: a fővárosban.
Most pedig a tekintetes szerkesztő urnák köszönöm uieg szívességét, melylyel közlemé ny eiuinek helyt adni asivea volt és e tárgyat egyelőre befejezem, elvárva, lesz-e valami sikere, vagy ez is a feledékenység homályába vész — első esetben lehet, hogy a cseléd ügy-gyei kapcsolatoa egyéb tarsadaimi bajt — milyen a cseléd- és törvénytelen gyermekek el-belyczese — a szülhaz es egyebek — szintén szellőztetni fogom, főkép pedig magát a rendőrség szervezetét. ab.
(Szivea készséggel nyitunk tért becses közleményeinek, örvendünk, ha a közmorál előmozdiutsara a nyilvánosság utján szakavatott tollal ioiy a harcz, lehetetlen, hogy üdvös eredménye ne volna, főleg oly tevékenységet s sok jó akarstot tanúsító tanácsnál, minőnek Nagy Kanizsa város polgármesterét és tanácsát ismerni tanuljuk! Szerk.)
feliek szabadalmazott gőzoltó készüléke,
mely minden gözmozdonyhoz (gözcséplögép) alkalmazható.
Ezen gőzolló készülék — mely az ábra szerint egy Hornsby- féle gőzmozdonyra vau alkalmazva — egy csapfoglaiványból áll, éj a gőzmozdony alatt az iszap nyilasok közé van erősítve.
Ha semmi másért, csak azért is utazni kellene minden mivelt magyarnak, hogy észszerű, okos takarékosságot tanuljon. Elszégyenkezve láttam, hogy a külföldön arány lag sokkal vagyonosabbegyé-nek, mennyivel kevesebből kijönnek, mint nálunk. Az a hetvenkedő pazarlás, az a — versengő , fényűzés, urhatnámság, mint a minálunk, any- i nyira ellerjedett — másutt nemcsak ismeretlen, hanem nevetséges is!
Aztán életrevalóságot, munkásságot, ipart lehet külföldön sokat tanulni. A legjobb családok fiai foglalkoznak valamely hasznos üzlet, gyár, vagy vállalatnál. Beszéltem frsucziákkal, kik meggyőztek arról: hogy náluk például a jogi, orvosi, szóval a tudományos palyákra csak való s:á gos «tehetségek léphetnek, mert a hanyagok és tudatlanok ott elesnek. Nálunk eddigelé ama úrfiak, kik.......
sat. sat. De nem folytatom. . . .
Nem mondok újságot, de bárcsak minden hazámfia minden nap elmondsná, a hogy a nemzet boldogsága, jóléte és hatalma, sz egyesek takarékossága, munkássága és erkölcsétől függ.* Nálunk a világon mindent a kormánytól vá runk, külösen a sült veréb theo-fiája igen kedves," — holott .hass, alkoss, gyarapita s a haza fényre derül*. — Jaj Istenem, de hová tévedtem, ezer bocsánat e kitérésért! ..
Mintegy */, 12 óra volt, amikor a fenti tárgyú elmélkedéseinket abba hagy va, kitekintettünk az ablakon. Varáxalat — vagy caalóka tündérképnek tűnt fel a felséges vidék, mely elóttünk faltárult! Mindjárt a vasút mellett kezdődő s az egész láthatárt elfoglaló nagy tó Ürült el, benne három kis szigettel, e szigeteken
A foglalván yban 3 válté találtatik, hol as a kajla nyi-lásu arra szolgál, hogy a viz soká állása köveik estében képződött s a foglal ványban összegyűlt iszap előbb azon kifu-vassék, nehogy a fő kauu achuk csőbe iszap hatoljon. Ha ezen váltó megnyittatik és kifuvatott — mi csak ^gy pereznek a mű ve — megnyitja, az ember a főcsapot, mire a kazánban levő viz ós gőz egész erővel nyomul be a 60 láb hosszú fő kautschuk csőbe, iD«ly kizárólag e czélra ke szitietvén, 90—100 font nyo mi3t kitart s egészen a csép lőgép mögé ér. Mint a rajiból láthatni, ezen kautachuk cső a gőzmozdony kazánja alá alkalmazott görgőre van felcsavarva; mely a szállításnál nem akadályoz, és tűzveszély esetén gyor- < san lecsavarható. A cső végén egy 8 vonal-nyi nyilás van, melyen keresztül eresztve, felnyitás álul egy borzasztó erős sugár gőz esőképen hull a tűzre.
Ha a kazánban létező viz és gőz elhasz-náltatik, a lüzazekrényből az egész tüzet eltávolítjuk, vagy földet vagy homokot dobunk belé, vagy ha erre az idő ki nem futna, ugy elővigyázat tekintetéből egy második kicsiny kautschuk cső van alkalmazva, mely arra szolgál, hogy a szekrényben létező tüz gőzzel oltassék el.
As egész készülék hamar felszerelhető, miután csak 5 csavar által kell, hogy megerősíttessék.
Habár felette szükséges, hogy göseséplő-gépeknél mindig elegendő viz legyen készletben, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy ép abban a perezben, midőn a tüs kitör, leginkább hiányzik a viz, már pedig ép abban a pillanatban a legfőbb azt elfojtani, mikor még csak megfogamzott, és ha a tüz elemi befolyások által talan nagyobb kiterjedést vett volna, ugy a gőz-mozdony és gőzcsepiőgép mindenesetre megmente tő, miként az be is bizonynlt, ugy az első próba alkalmával, mely Budapesten a Köztelken Fehér Miklós urnái tartatott, a mikor is több mázsa szalma meggyújtatván, a tüz egy pillanat altit elfőj látott, valamint a 2 ik nagy próbán is, mely f. é. május hó 4 én a vámházon kivül a szabadban és a biztosító társulatok szakértő képviselői jelenlétében tartatott
meg, mely alkalommal egy 71/, láb magas, és 8 láb azéles szalmakazal, melynek alja tele te száraz kenderszár levén, s felületén s szalma csak könnyen felszórva volt, meggyújtatott, és daczára ama nagy szélvésznek, mely e második próba napján uralkodott, a tüz mégis feltartatott. A biztosító társalatok képviselői, valamint a pP.-Lloyd'' egyhangúlag kinyilatkoztatták, hogy ezen készülékkel a fejlődő tüz feltartói tatható és igy a cséplőgép, valamint a gőzmoz-I dony háromszor is megmenthető.
Ne maradjon emlitetlenül az sem, hogy a tűznek oly sikeres visszatartása által a munkások bátorsága aem vesz el a gépet helyéből kiszabadítani, miután azok az el^ghetés vagy a tüs általi megsérülés veszélyének kitéve nincsenek, mivel a tüz ezen készülékkel a gép fe lőli oldalon tartóztauk fel.
Mint a megírtakból látható, legfőbb czélja e készüléknek a cséplés alatt kitört tüzet a ke-szülék rögtön hatályossága által feltartani, illet ve meggátolni s igy kitörésekor még fejlódesében elfojtani, még pödig azon kevés vízzel, mely a kazan részére felszívás végett oda készítve van, valamint azzal, mely a kazánban létezik.
Egy ilyen készülék Fehér Miklós urnái Budspesten a Köztelken egy glzmozdonyra felszerelve látható, a hová a megrendelések is
küldendők.
t
Ara egy ilyen készüléknek 150 frt hely ben Budapesten.
gyönyörű váralaku kolostorok szép templomokkal, kerekkel s igen csinos falvakkal s városokkal. — A napaugarai egész hévvel tükröződtek a vízbe s annak oly gyönyörű — feuékig átlátszó világos kék szint adtak, a milyent sohasem láttam.
Messze-messze a láttérbe nagy hegységek látszottak. A part, a melyen haladtunk, csupa (•ziklafalakból állott s a mint a vonat haladott, pompás barlangokon mentünk át, mely barlangoknak átvágott nyílásai a tő vizére és sx''getére kandikáltak ki sok helyen, .... faözbe-közbe ódon tekintetű városokat hagytunk el, mindeniknél régi erősségek romjaival. Nem hiányzott itt semmi, hogy a legfe^tőibb, legregényesebb tájkép, melyet valaha művész megálmodott, tökéletességében előttünk legyen.
Keresgéltünk a térképen s meglepetve kiáltottunk fel: »ez a Trasimeni tői* — itt verte meg 217 ik évben Krisztus előtt a nagy Hannibal a romaiakat ugy, hogy 15 ezeren maradtak a csatatéren, s ha e győzelmet felhasználni tudták volna, a világtörténelem talán máa fordulatot veendett! . .
A legszebb vidékek egymáat váltották fel s igen érdekes városok mellett haladtunk el mint: Arezzo, Cortona, Perugia, Assisi, Foligno sat. jó lett volna több napra kirándulásokat tenni e vidéken s különösen a világhírű Trevi vízeséseket megtekinteni, de a kérlelhetetlen 6 heti rövid szabadság idő intett, hogy osa)t tovább! y
Délután 4 óra felé megváltosott egészen sz olasz tájképek eddig megszokott alakja s sz eperfák és szőlőlugosok eltűnvén, nekünk ,ugy tetszett (bár különös), hogy ez a vidék hasonló a Va«-, Zala- és Somogy megyeiekhez. Nagy '' tábla busavetések — szép rétek — tölgy erdő- ''
Jegyzék.
A n.''-kanizsai kir. törvényszék által 187ő. évi aitgustus hava második Jelében tartandó nyilvános bün/enyitö tanács üléseken, a Jelek közvetle n megidéztetése mellett elintézendő bűnügyekről.
Augustus 26 án 1875.
744./B. sz. Betyár József és társsi, gye-nesi lakOsok ellen tolvajsági bűntény miwtt folyt, végtárgy alásr — Gabeiics.
71.2Knesovics Ferencz és társai n.-kanizsai lakósok ellen hazárdjáték közvétsége miatti fenyítő perben a kir. it. táblaitéle-nek kihirdetése. — Gózony.
760./B. sz. Öreg Balassa József becsehe lyi lakós ellen betöréses tolvajság büateite : miatti perben a m. kir. curía, mint legfőbb ilé-| lőszék Ítéletének kihirdétese. — Gózouy.
795./B. sz. Horváth Fetencz és Dávid '' Ferencz hosszufalusi lakósok ellen betöréses í tolvsjaág büntette miatti perben a kir. it. tábla : Ítéletének kihirdetése. — Gózony.
794./B. *z. Horváth (Csimzik) József és ! társai alsó pshoki lakósok ellen betöréses lol-i vajság bűntettében a kir. it. tábla ítéletének kihirdetése. — Gózouy.
Augustus 27-é n 1875.
843./B. sz- Sörös János puszta-magya ródi lakós ellen életveszélyes testisértés büntette miatt végtárgyalás. — Gabeiics.
76&/B. sz. Schwagel Nándor és társai
ségek még növelték a csalódást, csakis a tel-feltűnő olajfaligetek ábrándítottak ki bennünk az iránt, hogy Italia teljes közepében járunk.
Hat óra felé beértünk a Campagnába a megpillantottuk a Tiberis folyót. Lassankint a sikmezőn eriási romok és folyondárral befutott emiekek merültek fel, hevesebben dobogott szivem, kimondhatatlan epedő vágy szállta meg lelkemet az örök város láthatáaa után. Mintha nagy ünnep eji, áhítat t a 1, templomba léptem volna, olyan volt az érzés, mikor elhaladva az ős viz vezetési roppant építmények mellett, Rómához közeledtünk. Beérünk tehát ama városba, mely a világtörténelem központját képezte évezredekig s ama helyre, honnan öröm és bánat, vig-ssg és síralom, hatalom és dicsőség áradozott szét az emberiségre! . . . Ábrándjaimból a megálló vonat zökkenéee riasztott fel, a mintegy cxáltálva kiáltottunk fel, „es itt Róma!"
Mivel féltünk, hogy a Nápolyban ismeretes nagy melegségek, egész assalványoe hőségükkel beköszönteni fognak, — utazási tervünket ugy állapítottuk meg; hogj most Rómában csakis átutazván és meghálván, másnap sietni fogank Nápolyba a csak annak megtekintése után ssentelendünk aránylag egész utunkban legtöbb időt as „örök városnak.4 — Ezúttal ''tehát Róma köze lebbi leirását mellőzvén, arról futólag emlékezem meg.
Hét óra lehetett, mire az indóházbői beértünk a „Hotel Minervába.* — A város első megtekintése azon kellemetlen érzést ébreszti fel minden utazóban „ah de megcsalódtam, hisz lehetetlen, hogy ez lenne a városok városa, hisz ez távolból sem oly nagyszerű, mint az élénk képzelődés előre a képet róla megalkotta!!!" Különösen as indóhás körül as ős Rómának
nyoms sincsen, — mert messze-messze minden irányban csupa uj térek és utczák a legmodernebb 4—5 emeletes házakkal, melyek legnagyobb részben most épülnek. Mintha csak az
itju Pesten volnék, as uj sugáruton!!......
Ezen most épülő ntczákról bellebb haladva, szabálytalan, régi, görbe irányú, igen rosz kövezetü egyenlőtlen magasságú házakból álló, szűk utczákba, mígnem a fenemiitett Minevába jutottunk.
Itt nem nagy örömünkre szolgált, amúgy is teljesen kimerülve lévén — a 3 ik emeletbe felsétálni, hja, de máshol mind ellévéo foglalva, megkellett ezzel is elégednünk.— Ezután iparkodtunk még a nappali világosság tart, a tájékozási kocsikázást. megtenni. Ajánlom mindenkinek, hogyha elfáradva ross kedélyben van, szépen nyugodjék le, s ne kocái
kázzék !.....
Ugyanis es állapotban végig nyargalva, Róma sok téréit es utczáit, semmi sem tetssett, holott másodszori visszatérés a tán, rendes kedély állapotba, felmagasztalva és elra-
I gadtatva kértünk ős Rómától bocsánatot első j elhamarkodott ítéletünkért. Ő azzal lettünk megbüntetve, hogy kénytelanek vagyunk mint az ifjú szerelmesere, epedő vágyódássá! visszagondolni e tisztes Mstropára, hogy magunk előtt szégyenkezve kellett utóbb beismernünk, miszerint Romának páija nincsen! . . .
Hogy ez a világ legérdekesebb, legtanulságosabb, aőtaok tekintetben legszebb városa !..> Utóbb értesültem, hogy eme viszás véleményváltozásokon minden utazó keresztül megy. • • Róma nem hasonlít olyan városokhoz,mely mindenét, mi értékes és szép, utczai kirakatokba rakja — ott áll, a szentírásnak ama mondata, „keressetek és találni fogtok.''
^ illetőségűek ellett csalás büntette miatt
^tárgyalás. — Gósony. — v * 873./B. ss. Dakáss Márk bánok szt-györ-
illetőségű ellen hamis, vagy állevél költés Rátette mistt végtárgyalás. — Öabelics. -
Lapszemle.
A .Zala" t. szerkesztője, ugy látszik, számi-tAflból lapunknak a kanizaai kisdedneveld inté-^rc vonatkozó egy ezekét kikapva, a ben«" •fl5brduló erőaebb kitételért leczkét tart. Van mennem erő, bogy a létesítendő intézet derék, ae caak a magyarosodás és helyes (tehát nem hambug) nevelésért küzdő pártfogóitól, akikre egyébiránt megrovott kifejezésem alkalmazható neín volt,ha mégis kellemetlenül érintve találnák magukat, hogy mondom, tőlük a nyilvánosság atjan is bocsánatot kérjek, ellenben fenn kell irtanom mindazokra, esetleg a .Zala" t. szerkesztőjére í®> akiket nem az ügyszeretet, hanem 4 tneliékérdek vezérel.
Tiszteljük, becsüljük Korn urat. szívesen latjuk a terjesztés terén, ott, a hol munkálkodása hasznaihat, de a nevelés terén még ha Fróbel volna, sem türhetnók meg azért, mert nekünk msgyar nevelőkre van szükségünk. g.orn ur működését több oldalról lehetne megví-Ugitni, s minden felől csak azon meggyőződést «érezteti velünk, hogy neki a Fröbelizmus terjesztése nem egyenes czélja,mert ha ez volna, Dironyara morális kötelességének tartotta volna ix ez irányban már évek óta működő országos egyletek egyikéhez csatlakozni, mely esetben gyanúsítás alá nem eshetett volna. Kóteleasége lett volna, ba oly annyira magyarérzelmü, oly an ovira buzog azive a magyar civilisatióért, hálánk nyelvét annyira elsajátitni, hogy ha va-umi üdvöst kíván „erjeszteni, azt hazni nyelvünkön m?nten minden gyanútól eszközölhesse, azt azonban nem tette. Ugyan mondja meg a .Zala-, lehet e, hogy egy egyén, aki velünk élni, értünk halni, javunkért önzetlenül munkálni onsjt, aki allitasa szerint oly annyira rokonszenvez nemzetünkkel, 27 évig köztünk élve meg ne tanulná nyelvünket? Mt az előttünk ismert körülményék között Korn ur őszinte, becsületes miuden utógondolat nélküli törekvéseinek csak ugy adbatuuk hitelt, ha a kisdednevelés tényleges vezetésétől viaazalépve, szolgálatát más utón érvényesiti.
Itt volt báró Köníg Józ^f, ő is ez ügy apostolaként szerepeltette magat, b a helyett, hogy hasznait volna, ártott az ügynek, mert az ö népszerűden neve mellett az intézmény is némi hidegséget idézett elő; s több évi szereplése után kény telén volt távozni, mert msga azon egjlet, mely eddig vakon követte König uta-sttáaát, látta be, hogy Magyarországban mástéle nevelesre, mint magyar nemzeti irányúra, szükség nincs. Igen, de az a néhány év is, melyet Köuig J. itt mint egy tekintélyes egylet vezetője töltött, sokkal több kárt tett ez ügynek^ s Dagyobb csorbát ejtett az egylet tekintélyén, semhogy, óhajunk lehetne még egy ily honbol-dogiió "polgárt megnyerni. Ezért azólalunk fel Kurn ur ellen is, e tollúnkat addig, mig ő''figyelmeztetésünket meghallgatva, a gyakorlati térről viasza nem lép, Jelenni nem fogjuk. Tudni kell Korn urnák, hogy''hazánkban három egylet működik a kisdednevelés terjesztésén, s ha törekvése tiszta, miért nem műxödik azokkal együtt? Tudni kellene, hogy szakirodalmunk sem all hátrább a németeknél; de ha ő mégis valami jót, valami ujat tud, miért nem egyesül e tekintet-
ben is a hasai szakerők kel ? Ven-e szükség ná lünk az ő «német nyelven irott lapjára? Azt hiasxük, érthető választ sdott erre a központi Fröbel- nőegylet derék másodelnöke Kosén-zweigné, aki annak daczára, hogy magyarul nem beszél, s hozzá előfizetők gyűjtése végett menő Kornnénak azt felelte: magyar szaklapunk van, németre szükségünk nincs.
Ezekből láthatja a ,Zalaö. hogy nsgyon hálátlan szerepre vállalkozott akkor, midőn Korn urat vette protnetiója alá. Elvesztette általa látszatát anqak, melyért pedig eddig küzdeni iparkodott, mintha ő komolyan a nemzeti érdekekért élne, s szon gyanú slá vonta magát, hogy e támogatás által bár miféle — de okvetlen gescháftet akart csinálni, habár ép azon város rovására, melynek védőimére húzta ki hüvelyéből rozsdás kardját.
Egy figyelmeztetésünk van a „ZaIá"-hoz 8 ez az, hogy ha protectori szerepet akar játszani, akkor becsületes óazinteséggel, de oly egyén vagy ü ;-y édekében tegye azt, mely erre rászorult, va?y mely azt igazán megérdemli.-Azon derék úttörők, akik szivükön viselic ez intézmény létesítését, a .Zala" pártfogására nem szorultak, megvédi őket a tiszta öntudat és öo-zetlen cselekedet — azokat pedig, kik bizonyos más czélok elérésére ez intézményt köpenyül használják fel, hidje el, hogy megvédelmezni sem nem érdemes, sem nem is képes.
Csak a napokban fejezte ki aggodalmat egy kanizaai polgártára, hogy es intézet csakugyan Korn ur kezére fog játszani, — ■ már pedig az aggódó — épen az egyletnek egyik tevékeny tagja, miért nincs okunk szava hitelét kétségbe vonni, s mégis a .Zala* játsza az ár tatlant s ugy tünteti fel a dolgot, mintha már Korn ur menő félben volna. Vigyázzon drága collega, a gescháft nem fog sikerülni; legalább utána fogunk látni, ho?y ne sikerülhessen. El fogjuk várni, lesz-e snnyi erő es bátorság a kanizsaiakban, hogy a dicsérettel megkezdett mú betetőzéséi Korn orrs bízzák,''a ha lenne, a törvény világos megsértése után tudni fogjuk kötelességünket. — Vegve »-zt kegves tudomásul a .Zala.- KÓBÁNY MIHÁLY,
a rNeveléai SaakköalÖDj" saerkeaatője.
Helyi hírek.
— A letí-nyei kerületben i»anj(. 24 t o lesz a kép\i*e!óvain*xt«* é* neiu 26 at», ni<*|y központi bízott mányi intézkedésről táviratilag értesített bennünket a t. aliapáai hivatal.
— Király ő felsége születésnapján a szent Ferenczrendüek templomában isteni tisztelet tartatván, jelen voltak a kir. hivatalok, katonai, városi hatóság képviselői s szépszámú polgárság, imaszerüleg kivanva; éljen a polgár-király !
— Kővetkező soroka? vettünk : Tisztelt barátom ! Nem lévén itthon, niegiepetéssel olvasom lapod augustus 12-ikí számaban Korú Fülöp Antal urnák velem sremben tett nyi-latkozatát. Ha te e dolog múltját ismernéd : e nyilatkozat bizonyosan nem jelen meg lapodban. Azonban mégis köszönettel tartozom, hogy alkalmat nyújtottál arra, miszerint Korn ur fölötti nézeteimet egész őszinteséggel elmondjam. Én Korn urat személyesen nem ismerem és igy iránta, illetőleg családja iránt semminemű rokon • v»gy ellenszenvvel nem visoltetem: nem is való az, mit ő ir, hogy ellene, neje és .más kanizsai személyek ellen gyalázó czikkei*- írtam volna.:
Kocsikázás után, közel szállodánkhoz egy jóhirü étkezdébe mentünk, megállva e haz előtt, némi borravalóval megtoldva — kiakartam ti-zetni a bérkocsist ugy, minta kocsiba felfüggesztett árszabályzat szerint megillette. O látta, hogy idegenekkel van dolga, gorombán még egy lírát követelt, & ón elakarva kerülni a további vesződséget, kifizettem neki.
Alig kezdettünk a vacsorázáshoz, bejött egj rendórkatona • a legudvariasabb illemmel kerdezte, hogy melyikünk fizetett az 558. számú bérkocsisnak 1 órai utért 2 lira 70 c ot? Mire én jelentkeztem, ő meghajtá magát s át-njujtván egy lirát, melyet a zsaroló kocsistól vett el, biztosított) hogy a hatóaág eme zsarolásért és illetlen magaviaeletért azt szigorúan megfogja fenyíteni. Elismerés és diöséret as
ilyen rendőrségnek !
Ezentúl ha bármi felvilágosításra volt szükségünk, a rendőrökhöz fordultank . s mindenkor finom udvariaaság s előzékeny türelemmel szolgáltak. Meglepett, hogy minő tekintély-tön állnak ők az ottani közönség előtt.
(Koljtatás köv.)
Virágok és tövisek.
— ÖaaMgyfljté : JSBVSy Bszs — (Folytatás.)
Ha az emberből s félelmet • hiúságot knehetne irtani, csak az érzékiség, a pénzszomj * restség, maradna benne.
Meghalni nagyon könnyű, de nem ólni borzasztó.
Gyémántot csupán a föld sötétében 1-het találni, az igazság is csupán az eszmék mélységében lakik.
önálló emberben nem ismerek szebbet, mint szivétől függeni; mert a mily mélyen képes a szenvedély közönséges ember leikében sülyedni, oly magasra emelkedik a nemesben és ssentesití az emberiséget. Nézzünk a földön akárhová és ugy fogjuk találni, hogy inkább a szenvedélyek éltető erői, mint as éss combi-natióí rázták vagy azilárditák meg a világot. Bármily kíterjedett is az ész, mégis az első akadálynál megál! útjában bátortalanul, gyengén visszariadva s elhatározva a megállásra, a szív ellenben, mely az érzelem által szüntelen izgattatik, terveiben gyors, határozataiban szilárd s rohamos elótöréseíben semmiféle gát által nem hagyja magát fen tartani. - As éss a nyugalom, a szív sz élet.
Minő nagy dolog szerettetni I De menynyivel nsgyobb dolog szeretni 1 Assiv a szenvedély ereje által hősiessé válik. Ezután merő tiszta részekből áll, ezután csak nagyra és felségesre támaszkodik, nem verhet ott gyökeret egyetlen méltatlan gondolat sem. A lélek magasztos és derült, közönséges szenvedélyek és izgalmak nem hatnak reá. e világ árnyain és fellegein, badarságsin a hazugságon, gyülölségen és hiúságon, nyomorúságon disdalmaskodik, az ég kékjében lakozik és csak a végzet mély ráz-kódáaait érzi, mint a hegyorom megérzi a földrengést
(Folytatása köv.)
Én,csak titkári jelentésemet tettem meg s ebben senki másról szó nincs, mint Korn úrról; róla sem mint magány egyénről, hanem mint hívatlan civilizátorról. Ismereteimet Korn ur felöl nyertem pécsi, győri, kanizsai tudósításokból és saját lapjából Mindezekből pedig a kővetkezőkről értesültem : 1) Hogy Kom ar, állítólagos nagy hazafisága daczára, az ország nyelvét máig sem tartotta érdemesnek ssjátjává tenni. Ehez magány embernél semmi közöm nem lenne: de igen is van, mint oly egyénnel szemben, ki magát a magyar kisdednevelés apostalává tolta fel: illést mi nem akarunk,nem akarjuk kisdedeinket, németül civilizáitatni; s ugy pedsgogiai, mint nemzeti szempontból kisdedeinket először anyanyelvünkön neveljük. 2) Ssjátlspjából Korn urnák arról győződtem meg, hogy ő hazai viszonyainkat — főleg s kisdedóvást tekintve is, teljességgel ym ismeri; különben nem beszélne hazánk kisdednevelés ügyéről ugy, mintha azt ő importálná Magyarországra, először : holott köstudomásilag előbb voltak Magvaroszágon kisdedovodak. mint Németország és Európa nagy részében. 3) Korn ur lapjából megtudtam azt is, .hogy ő Stuart Mill után a nő emancipatio első apostola:" már pedig, hogy Korn ur Stuart Mill után rögtön következzék; sokan kétségbe vonják. De ha ugy volna is, nekünk magyaroknak jogok és miveltség által eléggé emancipált nőink vannak; • egyelőre elégnek tartjuk a nők .munkaképeaitésének kiterjesztéséről gondoskodni. 4) Korn ur N.-Kanizsán nyomott ig«n szerény német lspjára Gótha, Lipcse és New-York keltezést nyomat: ezt józanul senki-sem tarthatja egyébnek, mint amerikai humbugnak. 5) Arról is értesültem, hogy Korn urnák bármily fényes quali-ficatiói legyenek miskülönben: de m s g y s r kisdedovói quali ficatioja nincsen: s ezért biztosíthatok mindenkit, hogy a magyar kormány és magyar törvényhozás utján mindent én fogok és fogunk követni, hogy mindazon nagyobb városi óvoda, mely Magyarországon nem képesített óvó, vsgy óvónő vezetése alatt áll, n mely nem hazafias Mellemben vezettetik, z u g-ó v o d á u 1 tekintessék és minél előbb b e-sárassék. Kelt Budapest, 1875. ang. 19. Tisztelő barátod P. Szathmáry Károly.
— Ifi. Batthyány Zxigmond gr. szent-grdiht uradalma f. hó 16 án árverestetett el; az árverésen sok venni szándékozó jelent meg. Jelen voltak a niodenai herczeg, Lenk , Sámuel Sopronból, Luczenbacher Pál stb. | venni szándékozók. Az uradalmat, mely birósá-1 gilsg 723,000 frtra van becs ül ve,mint legtöbbet igérő a modenai herczeg vette meg 601,000 frton. Ofonheim Viktor lovag is megjelent as árverésen és bánatpénzül nemfceti bankzálog-levelekét akart letenni, de az árverési feltételek szerint a bánatpénz csak készpénzben vagy az első hazai takarékpénztár betéti könyveibon tehető le és igy nem bocsátották az árveréshez. Különben több megbukott záloghitelező és a végrehajtó bank semmisége panaszt jelentettek be. .
— Sümeghról Írják nekünk: f. évi ang. hó 17-én éjjel Z.-megye Csehi községben, eddig ismeretlen ok miatt Csombó Varga Mihály magát felakasztotta.
— A kisded nevelő egyesület igazgatósága és választmánya titkos szavazati többség utján következőleg alakult: Első elnök : Martin-kovics Károly né,második:Gelsei Gutmann S.H.-néelső alelnök: Laky Kristófné, második: Plihál Ferencsné. Titkárok: Bátorfi Lajos, Mihály J. Endre, Hajgató Sándor, Hoffmann Mór. Pénztárnok Kuausz Boldizsár, orvos: Dr. Schreyer Lajos, ügyész: Tóth Lajos. Választmányi tagok betűrendben: Belus Józsefné, Berecz Imréné, Blsu Lina, Blau Nándorné, Chinorányi Gé-záné, Csizmadia Imréné, Darás Ilona, Darás Malvin a, Eiainger Henri kné, Engl&n der Lujza, Fesselhofer Józsefné. Gyórffy Jánosáé, Hegedűs Matild, Hencs Antalné, Hirschl Edéné, Juháaz Emília, Kaán Károlyné, Koch Kristina, Kocsis Ferencsné, LőwíngerFriderika, Mantuano Janka, Oszeszly Antalné, Rosenfeld Adolfné, Scherz Albertné, Schreyer Lajoené, Szukics Matild, Unger Lőrinczné, Vagner Károlyné, Wlassics Antalné, Záduhánssky Lajos né.
— Csáktornyára Soós Mihály sz» társulata Boglárra tette át állomását.
— A magyarországi irgalmas rend mult évi kimutatását vettük, mely szerint kórodáiban 1874 ik év leíolyása slatt 8306 egyén nyert ápolást.
— Kővetkező sorokat vettünk: Augustus hó 22-én 1875. Sójtör község ma égy lélekemelő örömünnepet ül. Tekintetes Tsrányi Ferencs és Sümeghy Ferencsné, ugy a jóért lelkesedni tudó söjtörí közönség áldozatkészsége, mégis nt. Nsgy István plébános buzgósága rég óhajtott és várvavárt templom kijavíttatását és kicsinosittatását megteremtette s sz ma fényes egyhási segédlet mellett felszenteltetik ás Isten szolgálatának ujolag átadatik. Sój tőr is azon községek egyike, hol megértik a kor intő «savát, hol tudják, hogy Isten ét a tu-
dományházai vetnek legtöbb világot a népek előhaladására. Van tehát Söitőrnek most igen csínos belsejü temploma, jé naagaatu orgonája; de van disses iskolaháza w, ossk as kár, hogy +KJ tanteremben as ügybusgó tanító által 200 iskolaköteles gyermek oktattatik, mi a tanító erejét végtelenségig kimeríti, emlegetnek agyam '' egy felállítandó 2. osztályt, de ez még csak bimbójában van. Egyébaránt ssabadjon — Söj-tör polgárainak ismert buzgóságában bisva — reménylenünk, mert minden bimbó feljogosít, hogy .fejlik idővel«. Szerdahelyi
— Király ö felsége születésnapját Keszthelyen fényesen ünnepelték meg. Reggel sz egész váios nemzet; lobogók kal^diszittetett fel. 9 órskor ünnepélyes nagy mise tartatott, melyen az ösazes hivatalok tisztikara s a katonaság is résztvettek.
— Tüz. Gyenes hegységben KesatkeJy mellett kedden délután tüs ütött ki s egy épületet hamvasztott el. A tüs mint hsllottuk gyermekek által támadt, kik a sertés ól mellett ku-koricza sütés végett raktak tűset. —'' ''Zalává-rótt szerdán délután, mint hallottuk, egy részeg-ember vigyázatlansága következtében a vendéglő helyiségnél tüz támadván,''es nemcsak a vendéglőt hamvasztotta el, hanem még igen sok lakházat, gazdaaági épületet, a már behordott s kazalokba összehalmssott sok gabo^t1-mind, sőt a templomot is; ugy hsllottuk,
a harangok is leolvadtak s a templomban aa.-oltárok is égtek. A kár, melyet es iszonyú lángtenger okozott,igen nagy.Kessthelyen s „hajdú" utczában a kémény alsó felében össsehslmotttttt sziáca meggyúlván, egy szikra a kéményt* át a háztetőre esett s es rögtön lángra kspott; ba gyors segély nincs, ki tudja, hány ház esett volns s lángok martalékául. Óhajtandó volna ss ily gondatlan egyének ssigoru megfenyitéss s egyszersmint a tüzoltóegylet mielőbbi felállítása is, mely mint hallottuk, Z. Sst. Gróthon leg közelebb már felállítvaleendt Keszthelyen?....
— Gyászhír. Pintér István nyugalmazott gazdatisst folyó hó lS-án éji fél 12 órakor meilvizkór következtében, 67 éves korábaa jobblétre szenderült. N«-je Sötnogyi Anna és 4 gyermeke siratják emlékét a fejejthetlen férj, szorgalmas családfő és gyengéden szerető atyának. Áldás és örök béke lebegjen porai falett 1
— Rövid hirek. Révész György akadémiai festesz meghalt. — Kraasó megy ében mamuth zápfogat találtak: — A .Varietss* színház ellen bírói foglalás van folyamatban. — Tóth Kálmán .Ördög vánkosa" czimfi nép színművet irt. — Ausztriában tavai 40958 mázsa burnót fogyottéi. — Vács mellett egy vasúti őr a vonat ala vetette magátsszörnyet halt, ajtajára ezt irta: .Menekülni akartam feleaégemtől t* —Ö felsége az országgyűlést azepr. 1-én nyi^a meg — Rudolf trónörökös aug. 22 én 17 evei.
— A meggyilkolt Erny hagyatéka betáblázott kötelezvényekben 3.4lO,000 frt. — Blaháné ira népszínház tagja lón. — Nedjib basa a hercss-govinai 20 ezernyi hadsereg fővezérévé nevet-tetett ki. — Széchenyi emlék szobrának felálR-tása közel kilátásban vao. — Sopronban egy posztógyárban 52 év óta dolgozik egy munkát.
— Egy miskolczi törvényszéki bíró Bpesten a Dunába ugrott, kimentették. — Mircse János torténetbuvár lovagkereaztet kapott. — A kaposvári takarékpénztár 100 frtot adott a budai árvízkárosultaknak. — Gr. Pálffy János poso-nyi volt főispán állandóan Párisban fog lakni. — Schwarzenberg hg. prágai bibornok érsek aug. 15-éu tartotta püspöki jubileumát. — Báró Siüa jobban van. —Bécsből Párisba volocipeden történendő utazásra történt fogadás. — Genuai világító toronyból egy 50 éves magyar emb r leugrott s szörnyet halt. — Károly bajor herczeg lováról leesve, nyakát törte. — Arany János Karlsbadból jó egészségben visssatért.— A molnári i parkban kétfejű ludat fogtak. —
Érték- és váltéfolyan augusztus 19.
metaliques 70.05 ; 5% nems. kölcsön 73 90: 1860-ki illadalmi kölcsön ! 12.— ; baofc-részv. 928 50; hiteiiutéseti réssvények 21.2M); London 115.5; magyar földtehermentési kötvény 81.50; temesvári földtehermentési kötvény 80.50; erdélyi földtehermentési kötvény 80.50 : horvát slavon földtehermentési kötvény 84.—;'' ezüst 10123; cs. kir. arany 5.271/, Napoleond''or 8.92''/t.
Asfsstss 22-til ssfsstas 28-if 1875.
Hó- éa hati- Katliolikas nap-
nap
tár
Protastána naptár
S4. XIV. t. pünk. nt. — Kat. ev. Ssnki két árnak uem szolgálhat. Máté VI. 24—33. — Prot. Ep. Qal. III. 15-23. Et. Lak. X. 23— 87. — G«r. «v. Máté XVII. 17—2í.
Vasárasp ; C 14 Timotkeos | C 13 Timótk
22
23 1 Hétfő * '' Benedek, FQlöp
24 i Kedd '' Bertalan
25 8serda j Lajos királj Csütörtök Sámuel
27 Péntek | Kai. JésseT
28 8zombst | Ágoston pdsp
Zaebariás
Bertalan
Lajos
Kama
Oebhart
Ágoston
Felelős uerkesxtó s kiadó: Bitsrf LajSS.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, g><tey-táplálék által.
i
Londonboi.
80,416 «*. Beneke F. W. rendc» tauár a mAr-burjfi orvosi eeyet*«n*R s .Berliner K I i n iic h. Wochenschriff 1872. april 8. swinábin est mondja : .Soha nem fogom .feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradinát >z ugrncvexett .Reva-
a
£ rovat alatt
kadóttért feielőtségat ne»
*aerk.
lenU Arabíca* (BevaleseiJre) nemek kSnBnCm. A gyermek 4 hónapos korában telj«« elsoványodásbao
n folytonos bányádban saenvedett, mely b^jok minden ryógyaaerrel daesoltak ; a Revalesciére azonban hat hét alatt rfréaaaégét tökéletesen helyreállította.
64,210. sx. Brehan marqnia 7. évi májbetegség, retxketeg-ség, elaoványodáa é» bypochondriáról.
79,810- a*. Öít. Klemm aassonyság, Drll»«;leof, évei.ig tartó főfájás éa hányásról.
75.877 ax. Köller Flórián, ca k. katonai gond. nok Nagyvárad, tfldS- és légcső hnrnt, sxédflléa és melUxoralá«rol.
75.970. ax. Teachnar Gábor úr, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsben, a mellhaj é« idegxiláltság kétségbeejtő fokáról.
65 715. ax. Montlonis kisasszony, eméssthetlen-álmatlanság és elsoványodásról. 72,618* L.« Bocbe sur Yon. jnl. 30. 1868 ön Revalesciére csokoládéja rémitS gyomor-
l ség
U idegbajomtól, »aly «a érao át fyWSrt, tSkáleU-
Táplálóbb Uvín a kútnál, 60-ts*r-en m kiméli « gyógy**** Arái* fdnöttéknil ugy, mint
nvérmJcek**l. ''
! * Pléhaxeleneaékben ''/, *>»* 1 frf. * foot
'' 2 f" t 50 kr.. 2 font 4 frt 60 kr . 5 font 10 frt., 12 font «> frt 24 font 36 frt. &ev*leac»ér« piskóták sselen-cxékbeu 2 frt 50 és 4 frt 60 krral. Revalestíére Cbo-coladé táblákban 12 eaéaxér- 1 frt 60 kr., 24-ra 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 k*.. poralakban 120 eséaaére 10 frt — 288-ra 20 frt — 516-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
i által, Wien, Wallfecligasse Nr. a,
Valamint minden város gyógysaartáraiban és «aaer-1 kereskedéseiben ; aaonkirül a béc^báa minden n-i dékre megküldi postai atalráhy »agy ntiu''át mállott.
N.''Roninsán Loodk Károly gyógywrtárdban-Peaten Török Jósaefnél; Aradon Tones F. és társánál^ Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyégysz., Marosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnét éa Sölu Rezsó gyégysz., Székes-Fehérvárott Die balla Györgynél, Sopron Voga Á. gfógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C.3. és Ernst János gyógy, szeréaznél; Varaidon dr. Halter A. gyógysx., Verseczen Fischer Mórícznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Ro ko Victor gyógyszertárában.
Minták
bárhová 4 • Ingyen és
bér-le* mentv.e
i
URI
Angol
éberlaszting,
czúg fonál,
filez,
st!».
\ O I
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-utcza 41-ik szára
A legnagyobb YáSBüTOEüYÍE
Reichard és Társa-é, a^n,
III. Mnrxt-r utcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér mentve küldetnek mindenkinek (n34~6.
Csiriz, fas z e g,
előkészült csipö-zakkor,
(Lack kappen.)
Gépttí,
,Czipész inashoz."
s e I y
e m
es
czerna,
bélésvásznak.
Háztelek-eladás.
Csengery-utC7.ában egy 3 negyed hold tnrülctü kort, vagyis háztelek, mely ózv. Bognár Mihálynéé, örök áron eladó. Értekezhetni a tulajdonosúnál , Vásártéri-utcza, 7-ik számú házban. (1761 — 1)
Kamitz
papirkereskedése It u d » p v * t e ii , Dorottya utrza, 12. hz. a.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl u. m
100 drb. finom levélpapír névvel......—
* • « Hzines monogrammal 1— 1
100 drb. legfin. levélp. színes mouogratn. 1.20— -
•100 „ finom boriték . , 1_ i
100 „ legfinomabb , ... 2
100 , látogató jegy csinosan kiállítva. . . — ioo , levélpapír fekete nyomattal —
11000 , lenboriték . . szintén 3 „ — .,
11000 „ pecsétbélyeg ...... 2.Ó0. 3— Ti ''„ 5o „
1 teljes íróasztali berendezés . . . . 5, 10, 15 .. _
Úgymint nagy választéka legtinomabb irodai és levélpapír s borítékoknak, úgyszintén mioden e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzűkónyvek, rajzsze rek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—22)
Levélbeli megrendelések után vél meüeit p<>nto8an| «közöltetnek.
Kpi>en most jelent megaagyar fordítása a hírneves, igen tanulságos könyvnek:
Az önmegóvás,
tanácsadó mieden korbe lí férfiaknak. Laureat lustái
Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor bebizonyult segély és orvosi á-s a (26 ér es tapasztalás
folytán!) a (16>5— :6
Gyöngeségi
állapotoknak afinemst tagokban ideges bajokban a a t. mint a rongáló önfer tözés és fsji kicsspsngások követ kezsiésyének. — Minden könyv árusnál, jelesül Kókay Lajosnál, Károly utczábnn. Ára 2 frt 30 kr A közönség óvatik bizouvo* utánzásoktól é* majin«»lús<>k;ó| < könyvömre nezre. n»^ly«-k a kö zönseg elámitása lekintetéből mét hirdetmenyem szóftzerinti le írásáig is terjednek Azért fi Zy«»ljen mindenki arra. bí>gy köny vecj eredeti 35-ík kiadása:
Laurent ius tói kaphassa, mely egy 8 ad rét 2d8 lapot kötetet képez
60 bosoztasi ábrával aczélba aietssve es a szt-rzó név-bély egével vau pecsételve Laurentius tanár.

1. O 1 • 1 í
«ÍSííSE •Í2 - -E — —
st H b «
« je « .r --a - fi
> —
a > -T
5 g e . « ^ —
J o
* — •• «1 -se H
c - — B c
«. — n •«
K — —
• S o t éji 55 ^45
Sie „
-CS «
c öt « c
- tc * g
CB
53
eS u.
a a
M
CB
J
at
o
JA
«
M
«
c tN
- ** c Jf Jj fc >> § ö
r— y t«^ -
ci ^ — • *— w
— s -« = s » s
öd a e ®
,--

c«sk eny ;tor-csinvat, báió- éa eziezfuggönyök,
« . , i u^ -i iralódi szína percalinok, török haló
Kísérletbe Kerül, taöntös-kelniék, barchentek, rófön-hogy árain kítüuSségéröl a bámola- ként 27 kr. (1S7-.3S,
Gyapju-ruhak elmék. 4/4 saéles nehéz ripazek, Lusxtredi ginalsk, tibetek. gasterek, sima ét csíkos, mindenféle színben bécsi rófe
tnc olcsó ár mellett -

irt 50 kr.
50
trt — kr.
m 50 *
r
n » .ÍV 80 • f»
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitó-szer
oeztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Rosenberg S. túl az orvosi kar - de különösen dr .Zeiss 1 M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czélszerü és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a b<T megőrzése s a legkésőbb korig tartó ¡Qu frissfíségbeni tartására szolgál. Eltávolít naparjirást. bőrkiütege-ket, foltokat, vörheny t, sót a ránezok is a gyakori használat álul eltűnnek. Szincsznők s müvészoűkuek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ara 1 tégelylyel 1 frt, 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rosenberg Özvegyénél Bécaben VI.
KuhlgHjwe 6. Thur 7. i fi748-4)
N a g y - K a n i z s n n. Rosenfeld Adolf urnái.
A legmegbízhatóbb e* legtartósabb (1759-2)
villámhárilóLat
és torony-kereszteket, ojryninre lakstosmunkakat ké^ziti a Ivgolcsub-l-an évek úta
Tagleicht Károly,
r«. k. udvari lakatos.
Leopoldstadt, Czerningasse, Nr. 6. Bécsben.
te liita Drezda, Wilhelms pUta 4 (ezelßtt Berliul-en). Sek száz sfltsres sredsiény !
A ház építése végett
Kosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Udvarába. a Korona szállodának átellenébe te''tetett.
rum,
Czukor, kávé. thea,
. O''ili gyertya, petróleum, táblaol»j, buf. Ii*« horok és likóróK. valódi franczia pezsgő és minden fűszerek,
kufsteini és valódi Portland .cement,
paraffin, kocbikenécs. gépfaolaj. gabna-7„sakf>k. gyapjuzsákok.
Porczellán edény,
üve^nemüek, tükrök, lámpák, evószerek,
chilin eiflot és pj«ktoDp kanalak, tálezák, mozsarak, kávépörkölők, kávódarálók, kávéfőzőgépek,
fagylaitkészitő, szóda vizkesíi tő, varró-gépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári áron.
Az építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
11665-21)
mindenki meggyőa&ljék.
Vásznak. I 50-rőfös vég, */« széles frt. 13.50 1 80- „ */A czérna
vászon „ 810 1 30- n „ „ csínvat-
vászon „ 8.10
30.
»• »» n kreása-
vászon 8.10 vagy bécsi rSfönként 27 kr.
Selyem- és bársony szalagok. Fail- vagy noblesse-selyem. minden sima legdivatosabb színekben, színes fonákkal. Öt ujjnyi szélesség bécsi rőf* 27 kr., két ujjuyi szélesek két bécni r5f 27 kr.
Egy pár febér vagy csíkos hölgy- vagy gvermek-térdbarisnya a legjobb fajtából . . . . . 27 kr Egy par férfi félharisnya . . 27 kr. Bgy pár harisnya-k''">to, széles selyrmpántlika-csokorral di-
Kgy legyező akármilyen színű 27 kr. Egy keszlet fej- és m<-l!csokor bársony-pántlikákkal és rózsákkal díazitve ... -27 kr pár kézelő gallérral együu2; kr. Egy pár fejre való vagy Xleb-
kendó, tartós szinft . . . 27 kr. Bgy vászonzsr bkendő . . . 27 kr ¿gy vásaon-aszulkendő . 27 kr. Ugy tekenősbékahéj-fésü legújabb fajU......27 kr.
tűgy kétféle féstt.....27 kr
Egy vászon- és slingelő olló . ''¿1 kr. Egy angol fej-diadém, egészen fekete gyöngyökkel hímezve.
a legújabb......27 kr.
Egy bőr-pénztáska . . . . 27 kr. Egy kávéikanál china-ezflstből 27 kr. Meg bizáso k
az öitszeg beküldés* után vagy postai utánvét melleit pontosan hajtatnak végre. Ámde, melyek uem tetszenek, -ninden habozás uelkül visszavétetnek.
Beck Grand bazárja
szitre . .....27 ^ f
Továbbá Becs, Adlergasse 4.
f-.hér daai iSSt-törtlIkózŐK, vásson kéretik a ezé; caímét eltouní. és az: agvnemü k, nehéz lábszőnyegek, bu-|lehetőleg jól emiékezetben ta.''t.-ni
II I I I I IIIIIIIII I I I I I H-
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden előbbkeló hátnál találiiatá. m"rt oly jó, mint az e^üst, ára pedig a valódi eztUt árának huszadré sze. A valód< britaunia ezüst az alább kimutatott áraki>an kapható
csakis
M. Bressler angol fémáruk tárában,
Bécs, belsÓTáros Schottengasse 9. sz: Kávéskanál Har*l. a lo, 16, 20, Kézi lysrtysUrtó 60, 60 kr, 1.
"T Vs
I, 1.20, i.ű0,
2ü, ao, 4U, czat 60. 80 kr.
2, 2.M>, 3
Evőkanál darabja 30.35.40,15. 50. 60 kr. - ''j, tnczat 2, 2.60,
3, 3 50, 4, 4 50. 5 frt.
Kés és villa párja csík 80 kr.
l^ezQstnyelü). — */» tuczat belőle csak 4 frt. TbeaszBrf darabja 30, 40, 50. 60.
Ö<) kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táauszkák evőeszköz alá ''lf tuczat csak 2 frt 50 kr.
Tsjástartó pohárkák «1, tucz. 2 fi. AsztalksadÓ tartók ''I, t»»at 2
• frt 50 kr.
Berssziré duabja 60, 80kr. 1,
1.20 kr.
CzakerWaté dhja 80,90 kr 1 frt.
l.&O kr.
Gyertyatartók finom, nagy párja 3. 8.50, 4, 4 50, 5 frt.
Cssaisgs (desaert) evőesskös M, tuczat 3 frt 50 kr.
Gysnaekkaaál V, tuczat 1.60, 2, 2.50 kr.
Tejsieró darabja 60, 80 kr. 1,
1.20. 1.50 kr.
Lsvsssurtf darabja 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3 frt.
Feszületek valódi aranyozással és ezüsttel kirakva darabja 12, 16. lő, 20 frt. talapzattal.
TSlcza darabja 8- 90 kr, 10-1.20, 12'' 1.50 14 * 2, 16*2.50, 18* 3. 20" 3.50 kr (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű.
Tbeatsríték 2 személyre 15, 4 • személyre l8„ 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt.
2 VslasMasyl ozlkk bánslatos slo é.
Megrendelések a vidékről czimzendők
(1699 — 11)
angol fémárak tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9. ''
■yKiMfc a vidékről postafsrdsltával atáavéttsi eszköziItetsck
Ha valaki ugy ki vauja, egyes darabokat is küldhetüuk, hogy árnink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék (f 100 frt értékű árn vetelénél 10°|0 árleengedés. "Ml
Wajdits József Up- és ayoaidAtaiAjdoQos gyorssajtó uyomasa. Nagy-Kanizsán.
\ csab-reodeki takarékpénztár
részvényeseihez!
Az intézet igazgatója, t. Háczky Kálmán ur országos képviselőnek választatván meg, azért az igazgatóságról lemondott, nj igazgató választása végett f. é. szeptember hu 15-kén reggeli 10 órakor az intézet helyiségében rendkívüli
közgyűlést
fog tartatni, melyre a részvényes arak ezennel meghivatnak. Kelt Cs.-Rendeken, 1875. angnstns hó 14-én.
Barcza Sándor.
(1764-t}''"- elnök.
-KANIZSA, 1876. augusztus 26-án
Tizennegyedik évfolyam.
1
Oítxtt»«í ér
•itta*
fél «▼« • • • ;^ryeo «vre
FjffV
i tn
JO kr.
f
HlrlitMK
1 t> hvtábo« petiUr>rb*o 7, nuuodjisor 6 • miod«n további «őrért 6 kr.
JTYILTTÉRBKX
loronJcmt 10 krprs
:eai«t fei I
KincatÁri illeték minden ¡J ''«(/ex hirdetésért kfljft J iO kr. fisetendC
i inaen :j
kfilönf
=0

előbb:
A-SOMOG
I KÖZLŐN
A ¿ap KMile^i és ''anyagi reaaét ffl«í iemeayek, előfizetések, redamatiók itt s saer-kesz tő-kiadóhoz Imt-nrnotrm intéseodók: NAliY-KANIZHA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár-•aktól fogadtatnak «1
Késiratok risssa iw küldetnek. 9
j Kési
u
Zi
flagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a ..nagy kanizsai k^eskedelmi s loaröanir, a .nagy-kanizsai takarékpénztár" a .zalamegyei általános tanító-testület'', a .Zala-Somogy gőzhajózasi részvény társulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
__Ueten ki ni ketszer, vasamat x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A temetők érdekében.
A mait évben futotta be Európát egy ujitásí iDditvány, mely mellett annyian izgattak s mely indítvány olyan lázas izgatottságot szült, hogy a fölzaklatott kedélyek tömegesen kódoltak meg az újításnak és szakítva régi szokásaikkal, szakítva vallásos szertartásaikkal: a lázas állapot szülte csal-képek karjai közé dobták magukat és hadat-üTPQve a halottak békés birodalmának : azokat meghódítva, mesterséges kemenczéket emeltek a megholtaknak, hogy bennök hamuvá égessék övéik hulláit, melyeknek kigó-zólgésétól szükségesnek vélik védeni egészségüket!
No, de hogy mind ez csak beteges kép-zelódésnek ferde kinövése, azt alapos okokkal támogatva annyi szakember igazolta, hogy e helyen a temetkezés helyessége mellett szót emelni szükségtelenné válott; csupán némelyeket akarok elmondani, melyek a halottak iránti kegyelet és az élők Ízlésének, jóiodulatanak megőrzésére, emelésére szol-gálandnak.
Hogy azon érzelem, melyet »szerelem*, .szeretet" névvel jelölünk, a halál fagyos ölelése után sem alszik ki az életben maradtak kebeléból, és a néma sir hidat képez, melynek hantja fölött kinyilik azon érzelmek édes-testvére: a „kegyelet,? mely az élők és halottak között összekötő lánczot képez, azt minden romlatlan érzéssel bíró ember érzi és tudja, kinek kedves halottja nyugszik künn a sírkertben.
A^z emberi-természetnek elodázhat lan követelménye, hogy azt, kit szeret, min-deuütt kitüntesse, S azon érzelmének növelésére. mintegy tápanyagot nyújtson tettekben, melyek a szeretet tárgyának — sze-
mélyének — örömet, vagy kitüntetést képesek szerezni; — s ha a „ kegyelet* a »szerelem"-s .szeretetnek" édes-testvére: követelményeiben megegyezik ezekkei és kiván '' tettekben nyilvánulni!
Ha óhajtjuk, hogy szeretteink az életben tisztességes helyet, tért foglaljanak el; ha kívánjuk, hogy azon hely, tér mások által is tiszteltessék, — s kívánjuk, mert ezáltal szeretteinket emeljük — s megteszünk mindent, ami által azt eszközölhetjük, önkénytesen következik, hogy a helyet, hol elköltözött mieink örökálmukataluazszák, a kegyelet eszközeivel olyanná óhajtjuk tenni, hogy a tiszteletnek bizonyos nemével közeledjék oda minden jobb érzelmű ember!
De ha egy sírkerthez közeledve a pusztulás és enyészet képe tárul elénk a külalak adta benyomás folytán, ha a kegyelet ténykedéseinek maradandó nyomait és jelvényeit szentségtelen kezek folyton és folyton megsemmisítik ; ha a gondatlan temetkezés folytán az önkényt tenyésző növényzet balzsa-. mos illatát elfojtja a felo^zló hullák fojtóbűze, mely az érzékszerveknek a szervezetre gyakorolt sajátos befolyása következtében az érzelmek egy ellenkezőjét az »undort* fejleszti ki: vajjou fogjuk e szívesen fölkeresni azon helyet, hol a kegyelet-adóját óhajtanok leróni; vájjon- miként az életben számtalanszor történik, hogy a szerelem vagy szeretet romjai fölött diadalát üli a gyűlölet, nem fog-e itt is hasonló történhetni ! ?
Hogy tehát a sírkertek a halottak nyugalmas hazája és az élőknek kellemes emléke legyen: én a következőket ajánlom nagy városok példájára.
Legyen általános a foldbetemetkezés,
8 ha azok, kik a sors jóvoltából kedvező körülmények között élve örökálmukat sírboltban — krypta — óhajtják aludni: utasíttassanak oda.hogy sírboltot csak a temető körzetén építtethessenek és sírboltjuk falzatának hé-tulya kerítést képezzen atemetó körül. Köteleztessék egyúttal minden egyes épittető, hogy ugyanolyan széles falkeritést építtessen sírboltján tul a következőig, mint amilyen széles az építendő sírbolt. A sírboltok lehetnének egymástól 2 — 3 ö''.nyi távolban elhelyezve. Ezáltal azt érnök el, hogy a temetők külcsinyjokban nyerve a hívatlan látogatók ellen biztosíttatnék a sikert — idővel — és a virág és más díszítésektől nem vétetnék el kedve az illetőknek, mivel igy lehetővé lenne téve a sir-kertőrnek sikeres felvigyózása,és meg volna gátolva a hiányos temetkezés folytán kifejlődő bűz keletkezése.
Aki sírboltot akar építeni, azt vissza nem riasztaná a fenti kötelezettség sem. s kit visszariaszt, az ne építsen sírboltot!
Ezúttal vonatkozni kívánok a hidon-kivül lévő temető kápolnájának falzatába történő temetkezésre is, mely épen a leg-hiányosabb.
Egy év óta e helyre több temetkezés történt. E hullák a küllégtől úgy ahogy egy sor tégla és kevés vakolat által záratnak el; ha aztán bizonyos időben azon helyen a nagyobb mérvű feloszlás folytán erős búz fejlődik, van-e ezen csodálkozni való! — Mig e fülkék be nem telnek: tessék meghagyni a jogot oda temetkezhetni; de azon szoros ki kötéssel, hogy azon hullák koporsójába a szokásos gyaluforgács helyett szén-dara,
vagy vízhatlan czémentportétesséks ez anyagik valamelyikével az egész hulla vétessék körül, hogy mig azon anyagok a feloszlást gyorsítják, a bomlás termékeit elnyeljék s ezáltal a bűz fejlódhetéséne^ gát vettessék!
Ezekkel tartozunk a halottjaink iránti kegyeletnek, tartozunk önmagunknak annyival inkább, hogy a temetkezés ellen izgatók kezéből kivegyük egyik legélesebb fegyverőket: — a magában véve ártalmatlan — hullabúzrei utalhatást! (.Sz-)
>''agy Kanizsa, 1875. aug. 21.
A nagy-kanizsai kir. közjegyzői irodában f. hó 19-én igen szép jelenet folyt le. Ugyanis megjelentek ott Kovács szolgabíró ur vezetése mellett a n.-kanizsai körjegyzőség kerületébe tartozó kerületi körjegyzők és községi elöljáróság — csaknem teljes számmal —s ások jelenlétében és nevében jeles szolgabiránk, Kovács ur már bírói állasában kifejtett kitűnő működéséről eléggé ismert közjegyzőnket, Plihál Fe-rencz arat és a közjegyzői intézményt lelkes szavakban üdvözölte, szépen adta elő ex utóbbinak fontosságát és czélirányosságát, különösen kiemelvén, hogy mennyi bajnak veendi elejét ezen intézmény, haazsal a közönség jobban megismerkedik.
A saolgabiro ur ezen igen ssép elöadáaára Plihál Ferencz kir. közjegyző ur meghatottan válaszolt; mindenekelőtt a szolgabíróurhos fordult s melegen fejezte ki köszönetét a szolgabíró ur ezen figyelmes előzékenységéért. Azután pepiig s kerületi jegyző urakhoz és kösségi elöljárókhoz intézte szavait, igen ssépen emelte ki a közjegyzői intézmény hasznos oldalait, kérts a kerületi jegyzői kart és községi elöljáróságot, hogy őt ezen rögös pályán támogatni szíveskedjenek s vele együtt törekedjenek arra, hogy ezen — a közönségnek egykor igen nagy hass-nára szolgálaadó intézmény, nálunk is mielőbb gyökeret verhessen. Végül padig biztosította őket arról, hogy ő, mint eddig, ugy esentul is
TÁKCZA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. IxUcy Kristóf.
« (Folytatás.)
Floreacztól Nápolyi g.
Május 12. A lélek, ez isteni ssikrs urcl kodik a hatalmasnak látszó testen s snnak mindén gyengeségein ; ugysnis a múlt napi kimerültség daczára, a lélek nyugodni nem tudott, hanem az üdítő álom^latt is, a világtörténet, a nagy Caesarok diadalmenetei, a keresstény mar-tyrok szenvedései, a pápák hatalmas slkotásai foglalkoztatak, — amíg e nagy zaarnok a test, pihenés után egéss erejét nyerte vissza. Mintha valamely jótékony tündér fiatalító vizbe fürösztött volua meg bennünk, olyannak tűnt fel az «-gész világ.... Otthon talán átengedtük volna magunkat egy kis reggeli restelkedésnek ; de « gondolat, hogy Rómában vagyunk s hogy 9 óra előtt még láthatunk valamit e városból, _ »-rénységre ösztönzött ugy, hogy 7 órakor már * Pincio hegyén reggeliztünk. Ez a római előkelő világ legkedvencrebb mulatóhelye, honnan a héthalmok városárs gyönyörű kilátás van. Innen Szent-Péter temploma, a Corso, Palazzo Genezis, a spanyoltér és Psntheon futóit-goi áttekintése után siettünk
sz indóházhoz.
E kis torkoskodás Rómából msjdnem srrs bírt bennünk, hogy msradjunk, csakis s vendéglői számla és kocsi előleges kifizetése gyakorolt kényszert a tovább utazásra nézve. Az indóbás pompás uj épület, homlokzata mértföldekre tün-
döklő üveg falazat, melynek tetején Róma ós jelvénye, a két gyermeket szoptató farksa szoborművé van elhelyezve. A csarnokok és várótermek nemes müizlés és féuyüzéssel állitvák ki, a padlat mozaik, a falak fresoo képekkel díszítve, mely képek jeles másolatai a római gyűjteményekben levő remekeknek.
Nagyot sóhajtva foglaltuk el helyeinket s waggonbsn, elgondolván, hogy ismét egy egéss napon át es lészen börtönünk. Veszett gyorsasággal repült a vonat (talán még egyszer oly gyorsan, mint ami ssemélyvonstunk), pedig szerfelett érdekes vidéken hsladván keresztül, mégis köszöntük volna, ha^Róma környékét nagyobb figyelemmel tekintbbtjük át valami lassabb kös lekedés által. Jó negyed óráig csupa ősromok és emlékek, as Aqua felice és Aqaa Marcis ivexetes építményei mellett mentünk el.
Azután a Sabin és Albani hegyek látszottak, majd Marino, Velletri, Anagni, Ferentino, Frosione, Castro Pofi városok, — mindezek részint világ, részint olass történeti ssempootból emlékezetes helyek. Délben Ceprano állomáshoz értünk, itt 5 pereznyi idő engedtetett as ebéde-lésre, mivel szonban magyar ember ilyen hecres-bes nem szokott, — kisem szállottunk, hanem a kocsiba collátióstunk. Igen szép és regényes vidékeken legeltettük szemeinket, egéss eddig hssonlitott a tájkép a Róma előtt látottakhoz.
Cepranot elhagy va, kezdett a vidék, népesség, növényzet gyökeresen megváltozni, minden szt mutatta,hogy közeledünk Alsó Olaazország felé. Olajfákból egéss erdőségek látszottak, a füge nem többé cserje, hanem izmos fa. Gyermekkoromban sokat törtem rajta fejemet, miként van az, hogy Urunk tanításait hallgató vámszedő alatt a fügefa le sem törött.
mikor kicsiny termetű levén, arra felmászott; most láttam, bogj es nagyon természetes, mert a déli tartoznányokbeli füge, ami nagyobb diófáinkkal, vetekedik kifejlettségben.
A nagy hittudor szent Tamás születés helye Aquino város balról maradt, mígnem San Germanohos közel fekvő Monté Casinoi kolostor alatt a vonat megállapodott Istenem, minő gyönyörű, m:nő kedves vidék! Tekintélyes magasságú, a délöv vegetatiójával ékesített hegyen, uralkodva as egéss környéken mintegy hatal-mas vár emelkedik a ssent Benedek által alapított ősi kolostor. A főépületet méltóságteljes arcádok köritik s a kilátás onnan, egyike a leg szebbeknek. Mind régiség, mind tagjainak jelessége, a tudományok kitűnő mivelése, alapitójának szentsége folytán, a föld kerekségén es a legtekintélyesebb és legneve-setesebb kolostor! Épen ezen, a tudomány és miveltségnek e helyről történtssét-áradáss következtében, neveztettek egéss világon a hasznosan szórakozó olvasó körök és társultok casinóknak.
Mintha albumot forgattunk rolna, oly annyira váltakoztak a ssép vidékek, egyiket a: égbenyúló sziklacsúcsok, másikat a rohanó folyó, harmadikat a szelíd virányok, negyediket a városok és várromok fekvése alkotván festőivé. Igen nsgy és tekintélyes városok Cspus és Caserta, es utóbbi királyi várpalotával és ker 1 tekkel marádtak mögöttünk. Waggonunkba ''
{''ött három pap s én nsgyon megörültem, hogy atinul tőlük as itteni vissonyokra nésve felvi- • lágositást kérhetek. De ismét nagyba csalat- \ kostám, mert a jámbor férfiak nagy szemérme-
sen olasznyelven válaszolták, hogy ők latinul valami keveset értenek, de nem beszélnek. Esen szerfelett megütköztem, mert ami pap hssánk-fiai mindnyájan jól birják Cicero nyelvét, holott magyarnak sokkal nehesebb ast megtanulni, lévén a latin nyelv édesauyjaas olasznak. Any-nyit azonban mégis megértettem, hogy igen ssé* gyenlik a dolgot.
A társaságbeli hölgyek nagy türelmetlen-séggel várták s szabadban tenyésső czitrom és nsrancserdőket, de hiába, mert olyakat nem láttunk. Csskis városok és falvakban a kertek bővelkedtek e fákkal, azonban a lecsüngő gyümölcsök korántsem voltak oly szépek, mizt z felső-olaszországiak.
Mennél jobban közeledtünk Nápolyhos, annál népesebb lett a vidék, mintegy másfél órányirs »zak.ul .tlan során a városoknak mentünk keresztül Fogadást tettünk, hogy melyikünk fogja a Vezúvot legelőssör megpillantani, s épen azért jobbra-balra megoszolva les tűk a vén xakonczátlan ticzkót, de az cssk nem akart a láthatáron tel tűnni! Igaz ugyan, hogy jó fél óra óta haladtunk egy hegylánczolat mellett, melyből a középső s legmagasabb osaos füstölgött, de est fel sem vettük, mert képeken z Vezúv egészen különálló ezukorsüveg zlzkuzak van lerajzolva; végre türelmünketvesstve, kér deztük as olass pspoktól: „Mikor jön z Vezúv?" S ók mosolyogvz mutatták as általunk nem méltányolt hegycsúcsot.. .. Ily-kép senki sem nyerte meg a fogadást
Tévedésünk onnan szármzsott, hogy e vulkán Nápoly s s tenger felől egéssen külön áll, de mi hátzmögött járván, egy más hégy-lánczolatba mintegy beleolvadva láttak. Végre 6 órz felé kibontzkotvz z béresek kösől, egy-
Js ül
mindig arra fog törekedni, hogy a nagy felelősséggel és sok fáradsággal járó közjegyzői pálys tövises utain — Isnkadatlan szorgalom és igy«-kezet kifejtése mellett — a kellő biztossággal hsladbasson. A közjegyző nr által lelkes szavakban előadott ezon szép beszéd befejezése után s szolgabíró ur a kerületi jegyző urakat és elöljárókat egyenkint bemutatta s ez ünnepélyes jelenetet s „Korona* vendéglőben egy kis társas ebéd követte, melyen a hangulat igen kedélyes volt.
Eszmék a scepticus világból.
Lárma. No kilármáztuk magunkat, s lárma közben a felreppenő ábránd buborékok szemlélésével mindinkább s inkái b mélyebbre sülyedtünk. — Most már itt a legfőbb idő tanakodni arról, váljon ki, vagy mi szabadit me-bennünket ezen feneketlen sárból ?
Mindenek előtt szükséges, hogy őszintéu önmagukba szálljunk. A lelkiismeretesség féuy sugarainál majd tisztán látandjuk helyzetünk
borzalmait. —
Ekkor szálljon el tőlünk a tulbizakodáa. álszégyen, makacsság, a jobbat már csirájában megölő nepotizmus — s foglalja el helyüket erőnknek s viszonyainknak bölcs mérlegelése.
Verjen bennünk mély gyökeret azon meggyőződés, hogy cultus állam bau szabadság rend nélkül nem létezhetik. — hogy nemzetünk jobblétének alapját, — nem e hazának mindennel bővelkedő talaja kepezi csupán, — hanem főleg ss értelmesség, szorgalom, takarékosság s kölcsönös jogtisztelet. Fel tehit le elszántság a vasakarat! A bölcsesség kijelelendi »z rszközö ket, — te pedig használd fel nzokat bátran gyorsan, • állhatatosan. így menekülhetünk a hínárból.
G. v
szerre kitárta kebelét a tündérszépségü tenger-öböl ezernyi hajóival s ennek partjain terült el beláthatlan távolságig Nápoly és külvárosai, míg s háttért köröskörül mérsékelt magasságú hegyek, telve várakkal, villákkal, templomokkal foglalták el; — néhány perez s miNápolv ban »oltunk ! . . .
Nápoly.
Kedves olvasóim mindnyájan hallhatták, hogy az egész világon legszebb fek vésü városok Konstantinápoly és Nápoly, hogy különösen az utóbbi egy része a paradicsomnak, h«-gy az alkotó, amikor remekelni akart, s a túlvilági édent e földön az emberiségnek bemutatni, akkor teremtette Nápolyt és vidékét! . . . Majd a Camaldoli hegyi kirándulásnál (ez a legmagasabb és legszebb pont s közeleten) megkisérten dem e tündérország leírását, ámbár előr« tudom, hogy legyőzhetlen nehézséggel kell megküz denem, melynél a vesztes fél én leszek. Az indóház a tulajdonképeni várostól igen messze vsn, de ez sz idegenre nézve szerencse, mert nsgy és érdekes részét a városnak megismeri mire helyre vergődik.
Itt korántsem tapasztaltunk oly szép rendet, mint eddigelé as Olaszvárosokban, 8—12 éves félmesitelen gyermekek .szemtelen tolakodó suhanezok, srczátlan, faccinoknak nevezett szel gák s egyéb ssemétnépeknek egész légiója ácsorgott as indóhás körül, erőlködvén as utasóktól minden elképzelhető ürügy slatt borravalót kicsalni. Mi Baedecker tanácsához képest reájuk sem nésve, vagy a nagyon vskmerők felé bottal legyintve, as előre kiszemeltszállods omnibuszába ültünk s ily kép egyenlőre e cső-cseléktöl megszabadultunk. Hosszú utczák áthaladása után s tengerpartra értünk ; ha jól mlókesem, első s köskikötó leginkább keres-
Helyi hirck.
— Képviselőválasztás. A leteuyei és lendvai választókerületben s képviselőválasztás f. sugustus 24-én megejtetvén, Le tényén másodízben Remete Géza Koch Adolf ellenében 181 szótöbbséggel ; — Lendván Virava József sza-bsdelvü Szalay István Sennyey párti ellenében 242 szótöbbséggel képviselőkül választattak meg, a rend megzavarva nem volt.
— Értesítés. A nagy-kanizsai izr. tiu és leány — valamint a kereskedelmi iskolánál az 1875/6 iki tanév szeptember hó elsején ve-endi kezdetét. A beiratáaok f. b. 29. 30. és 31-én a délelőtti órákban fognak történni. — Az igazgatóság.
— Lapunk előbbi szamában közlött bskónaki pályázati hirdetés azon kitétele „róm. kath. felekezeti" helyett, .községi" értendő.
— Elkobzás Junius 1-től augustus 22-ig Kanizsaváros piaczárói elkoboztatott és me^ semmiaittetett éretlen gyümölcs: dobzó szilva 6 kosár, hosszú szilva 19 kosár, szőliő 5 kosár, körte s alma 7 kosár és 8 akó. Utczai házalóktól elkoboztatott: szilva 8 kosár, szóllő 3 kosnr. Összesen 48 kőtár é* 8 akó körte. — Sertés 1 drb. semmisittetett meg. Nagy-Kanizsa, 1875. augustus 22. Fürst.
— A kisdednevelő egyesület javára a naey-kanizsai fiatalság tánezestélyt rendez ar „Egyleti kert"-ben szeptember 2 án.Üdvözöljük a nemes czélt !
— Meghívás. A nagy-kanissai önkéntes
tűzoltó egylet 1875. évi augusztus hó 29-én délelőtt 10 órakora városhásnsgy termébenkös gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A számvizsgáló bizottság jelentése, 2. Egy uj számvizsgáló bizottság kiküldése 3. Az 1875. évi költségtervnek utólagos jóváhagyás iránti bemutatása. 4. Az elnök évi jelentése. 5. Netáni indítványok feletti tanácskozás. 6. Egy titkár, valamint a 12 rendes, és 6 póttagból illó választmánynak megválasztása.
— Ez évben a legutolsó k é j-natok rendkívül leszállított menetárak mellett Kanizsá ró! és Barcsról — Bécsbe, — továbbá Trieatbe — Velenczébe és Milánóba september 4 én indulnak el.. . A bécsi vonat indul Karnisáról s ptember 4 én 10 óra 47 perczkor; a triesti vonat se.pt. 5 én reggel 4 óra 42 perczkor. A menetárak mindkét vonatnál rendkívül letzálli-tottak, és pedig az oda és visszautazásra: Ka« xiizsáról — Bécsbe és vissza II. osztály 9 frt f.9 kr: III. osztály 6 frt. 46 kr.; Triesztbe és vissza II. osztály 14 frt. 17 kr. III. osztály 10 frt. 12 kr., Velenczébe és vissza II. osztály 23 Irt. 74 kr. III. osztály 16 frt 75 kr.. Milánóba és vissza II. óez''ály 37 frt 63 kr III. osstály 26 frt. 78 kr., "A visszautazás 14 napi időközben tetszés szerint egyenkint történhetik. Bővebb értesitésta kiadandó programmok hoznak, melyek kiadó hivatalunkban ingyen kap hatók; úgyszintén a minden állomás-n á 1 kifüggesztett hirdetések. —
— Eljegyzések. Román Dániel vasmegyei birtokos jegyet váltott a széplelkü Sohár Nina kisasszonynyal, Vasdényey Lajos tzolga-biró ur kedves unokahugávsl. A menyegző aug. 3ü-án lesz. — Tarányban pedig Csorba Gusztáv ur eljegyozte magának Balus Vilma kisasszonyt, polgármesterünk testvérének bájos leányát. Boldogsággá* kisérje frigyöket!
— Balaton-Füredre s 18-ikszámu fürdői névsor sserint aug. 16-ig 1245 folyószám-ban 1884 fürdővendég érkezett.
— Baksán folyó évi augusztus hó 14-én éjjeli 12 órakor ismeretlen okból a község korcsmájához tartozó kocsiszín meggyuladván, a korcsma és melléképületei elhamvadtak, ezáltal a község mintegy 2ü00 írtig, as illető vendéglős pedig, kinek összes bora, takarmánya és gsbna-készlete megsemmisült, szintén mindegy 15(0 ftig kárt szenvedett. — A szerencsétlenség kös« tt szerencse volt, hogy a tüz tartalma alatt szélcsend uralkodott, mert különben a tüz minden óvintézkedés megtétele daczára is tovább terjedt volna. A romboló elem áldozatául esett egy Vodics Jáuos nevezetű krajnai születésű, 45 éves nőtelen ácslegény ú, ki a tüz támsdta előtt még ittas állapotban az istálló padlásra ment feküdni és ott elaludt. Hullája, mely egy égett fa törzsökhöz hasonlított, társai áJtal a hamu között találtatott meg, feje, kezei és lábai egészen elégvén. testrészének csak a törzsrésze maradt meg.
— Kőszegről írják nekünk : Adametz Teréz kisasszony magány leánynevelőjében a zárv.zbgák juíiut 22-en tartattak meg Liber-tiny G m. k. tanfelügyelő ur elnöklete alatt ; és pedig oly meglepő eredmény nyel, hogy — délelőtt 9 órától eati 7 ig tartván, — bevégez-tükkor a felügyelő ur valamennyi az intézetben működött tanítóknak és tanítónőknek sikeres működésükért, a tanítványoknak pedig meg-
lepd elómenetelökért elismerését nyilvánította,; sz intését tulajdonoanőjének pedig tekintettel a s példás vezetésre s az ez által elért eredményre, meleg szavakban adott köszönetének kifejezést. As intézet 7 osztályában 4 növendék volt elosztva és **z I. és H. osztály 24, s 1H. 26, a IV. 28, V. és VI. 36, végül a VII. osztály 32 órai oktatásban részesült hetenként. A szemlére kitett kézi munkák és rajzok, ugy a ssülőket, mint s többi megjelentet a legkellemesebben lep ték meg; — nemkülönben p rendszeres ének-tunitás és az énekek szabályos előadása a növendékek által. 4 magy*r nyelvből, a hazai történelemből, íöldleirátiJÓ/, természettörténetből és természettanból a tanítványok értelmesen és szabatosan feleltek. A számadásban azonban a növendékek előmenetele a legjogosabb követeléseken is túltett és az intézet tulajdonoanőjének világos, könnyen érthető tsni tásmódja e tárgyban bámulatra méltó. Ssóral e vizsga azt a meggyőződést keltette fel bennünk, hogy ez intézet nemcsak életképe«, de hivatva is van városunk és vidéke egy régen érzett hiányát megszüntetni; ennélfogva mi sst minden gyermekek szellemi javával törődő szülöknek a legmelegebben ajánljuk. As el-mondottakhoz még hozzá kell tennünk, hogy ez intézet tulajdonosa é* elnöknője Adametz Teréz kisasszony, s nekünk megtekintésre szive sen megmu''.atott bizonyítván szerint, s nagyméltóságú m. kir. közokta''tási ministerium 15.2«4./1875. számú engedélye slspján f. évi sugustus 2. és 3-án a soproni kath. praeparan-dián a magyarnyelvből kitűnő viza gát tett ; ujabb bizonyítéka annak, hogy nevezett kisasszonyban nemcsak az akarat, de a képesség is megvsn arra, hogy intézetében hasz nos és hazafias leányokat neveljen.
— Hymen. Domokos György nagyatádi gazdatiszt jegyet váltott Bauer Mariska kisasszony nyal, Bauer Mátyás ur szende és mú-veltlelkü leányával Keszthelyen.
— Cserszeg Tomajon folyó hó 5 én délután 3—4 óra közt a villám a pinczétől mintegy 30 lépésnyi idvolságbau leütött s vagy 20 sor szőlőt részint elperzselt,arészint egészen összeégetett. A kár a tulajdonos állítass sserint 6-7 akó.
— teltettékas ujonan épült pácsai templom keresztjét, mely oly méltóságos büszkeséggel tekint le a jámbor hivő seregre, — sz érdemeket ritkán szokta az éleiben ugyan teljes elismerés követni, azonban ezen rég óhajtott uj templom felépül te vei a legnagyobb elismerést érdemli első sorban a megyés püspök Ra-nolder János ur ó excellentiája, ki ezen terjedelmes épülethez szükségeltető összeget kegyesen utalványozta, — második sorban a vidékünkön oly közkedvessé ¿ü pscsai plébános ur, ki ezen uj egyháznak felépülését indítványozta előmozdítani szíves volt, — amint hírlik, a templom iránti kernsztatyai méltóságot Belga király ő fensége lenne szives teljesíteni. A templom közelebb felépül, s harangok is raegszó-lamlanak, majd sugár magas tornyában, csak a kórus lesz hiányos a régi, rozzant orgonával — azonban egy nemeslelkü ígéretet bírunk e tekintetben egy, e vidéken tartott s feledhetlen emlékű Ilka estély rőt, hol egy nemzetnspáza-mos szon nem csekély borderővel biró ajánlatot tette, hogy Isten dresőségér.'', polgártársaink emlékére egy ujonan felállítandó orgonára 1500 frtot lesz szíves véres verejtékkel szerzett ösz
!
kedelmi vitorlásokkal, és bárkákkai, majd hosz-szu földnyelveken a világító tornyok s ezélreir belül a háttérben egy ódon várral, a hsdi kikötő nagyszerű pánczéiozott hajókkal.
Innen a legélénkebb város és kikötő részbe értünk t. i. a S. Luciába, ugy a tenger meg-bzámiálha''lan vízi járművektől, mint az utcza e;err»\ i kocsiktól s emberek sokaságától hemzsegett. Az a tolongás, kiabálás a mi itt volt mindenkinek az őrültek házátjuttatja eszébe. Minden pillanatban megkeltett allani s ki ki bontakozni a babyloni zavarból.
Szerencsésen ezen is átvergődve, a Riviéra di Chiájaba jutottunk. Különös ellentét! Egyszerre gyönyörű szép márvány kikötő vasrá-csozatu kerítésekkel, pompás 4-5 emeletes palota sorok, tisztességes közönség, rend mindé nütt és semmi tolongás. Mintha varázsvesszővel más világrészbe helyestettünk volns át. A tengeren ékes nsgy gőzösök, elegáns sandolinok és uri bárkák.
A palotasor és tenger között, a villa na-tionale, mely egy hosszú kocsin fél óráig tartó, művészileg rendezett, szökőkutak, szobrok, óriási pálmákkkal díszített nyilvános mulatóhely, vsgyis népkert, kösepén Aquariummal.
Építészeti csin tekintetében a Chiája Ná-polynak gyöngye s as idegenek lehetőleg itt szoktuk letelepedni. Legméltóbbsn a pesti du-nasorhoz hasonlíthatom, csakhogy ez legalább háromszor, négyszer oly hosszú, mint a pesti — s a Ghiája palotasor előtt roppant széles, (ha nem csalódom 25 öl) az utcza és járdák.
Kikeli emelnem, hogy a nápolyi utcza kövezetnek szépség és jóság tekintetében párja nincsen ! Ugyanis, — körülbelül egy négyszög meter nagyságú, ssépen kifaragott és összeil-
lesztett lávakövekből áll. Mintha a legfinomabb salonpadlózaton járna az ember, — e kövezeten bármennyi j^rás sem okoz lábfájást, vsgy talpégést - Egy diszes palota elótt állottunk men'', es a Hotel du Louvre, — minthogy Nápolynak legnagyobb szépsége a tengeröböl-rei kilátás, előre kapott figyelmeztetések folytán, a 3-ik emeletbe kértünk szobákat, megjegyzem, miszerint mentül magaaabb — annál drágább, nápolyi szállodákban tenger mellett a lakáa. Vakító fény, szobrok és olajfestményekkel díszített előcsarnokok, csupa drága szőnyegzet mindenütt, — aggódtunk, hogy igen-igen drágán kell mindent megfizetnünk. Hát még szobáink ; három, legfinomabb elegan* tiával kiállított, márvány kandalló és erkély -lyel díszített termeket kaptunk. Kellemesen lepett meg bennünk, hogy mindezekért össsesen, szolgálat és gyertyával együtt 20 lirát kellend csak fisetni naponkint
Itt felesleges volt a tájékozási kocsisás, mert kiülve erkélyünkre, előttünk terült el a világ gyönyörűsége. . . . Egéss utazásunknak e kis erkély volt egyik legkedvesebb nyug-pontja, melyre mindenkor édes vágyódással gondolok vissza. Alattunk terült el közvetlenül a nápolyiaknak Corsojs, azontúl a gyönyörű park, végre a véghetetlen tenger, a kikötők, a kedves szigetek, a mindig füstölgő Vesu v........
Ah csak némelykor, ugy minden évben kétszer tölthetnék egy órát ez erkélyen!
Alig ütötte el as esti 7 órát, mintegy jeladásra, megnépesült a Chiája. A parkban vidáman sétálók csoportjai, ss erre elkerített helyen daliás lovaglók, a legnemesebb vérlovakkal s a széles utcsán talán eserei a legszebb, legelegánsabb fogatoknak vágtatottak fel és alá (épen ugy, mint a fiorencsi népkertnél volt szerencsém
seegéMI adományeeni; es ismét nép jele t buzgó vallásosságunk és reményünk, hogy a nemes sjánlkozót közelebb névleg is sserencsé
sek lehelünk e lspok utján megnevezhetni.
— Ismét két emberélet esett áldozata, egy falusi bába vakmerőségének. Felső-Raj k0D Gáspár Józscfué f. hó 6-dik4n s magzat rendet lenes fekvése miatt szülni nem tudván,az ottani parasztbába a gyermeket erőszakkal kiakaru húzni a szerenc.étlen asszony méhéből, minek következtében mind a magsat, mind pedig anya meghaltak. Pedig kétségkívüli, hogy szakértő orvosi segély által mind a kettőnek. d''6 legalább as anya élete menthető lett volna, a bünvizsgáiat as illető bába ellen megiaditutott de a hiba nem annyira ezen tudatlan teremi mény ben. mint a közigazgatási közegekben fck-szik, kiknek kötelessége volna a községekre oda hatni, hogy okleveles községi bábák, nem pedig ilyen tehetetlen ssszonyok legyenek a szülőasszony ok ágyánál. Addig, mig a köt. egészségügy nem rendeztetik, nem csoda, ha ilyen dolgok napirenden vannak, csak azt lehet csodaini, hogy többször nem történnek, r
- Rövid hírek. N. •Kallón egy uzsorás 50 frtot évi 4562 frt kamatra adott ki. — R0 mánia 1817 falujában nincs iskola. — Kudulf koronaherczeg e hó végén Pécseit lesz. -- A magyar-óvári gazd. akadémiába a felvételek okt 4 én eszkósölhetők. — Kassán a lóversenyek szept 5. 6. és 7-én tartatnak. — B. Pod-maniczky Frigyes honvédőrnsgy lett. — Egj páriái vendéglő 17 miliő francon fe ül kelt el.
— A levélforgalom as egész földön évenkint 3300 miliót tess. — Gacsországban közelebb nsgy földrengés volt — Andersen dán meseíró meghalt — Londonban, egy magyar csaló fogatott eJ, ki gr. Degenfeld Vilmosnak neveztette magát- — Hédervárott az ősi kastély leégett, benne nagyszámú nemzeti emlek.— Gallumy*r k. a. Berlinbe szerződött— A bosnyák laz*da» & magyar-horvát határ mentében 2u mértföldnyire terjed. — Reményi Ede Párisban fog lakni.
— Egyptom és Abiasinia közt háború ké azül.— A czernai tanító felakasztotta magat — Szerem le községben 70 ház hamvadt el. — a .Tisza" ismét árad. — Miklósey Gyula színtársulata vette ki a pécsi szthAzai. — Szombathelyen altiszti iskola nyittatik. — Bobén 21 lakház égett el. — Kecskeméten kartont viselő „Karton* női egylet alakúit. — „Félegyháza é» vidéke" czimü lsp megszűnt. - Gr. Lónyav
Menyhért a bankkérdésben munkát irt. —
-----/
Vegyes hirek.
— Ha a hrís biztosítva vart. Nagy-Saju községben f. hó 8-án két helyen tüz ütött ki, a csendbiztoson és as ott állomásozó csekély számú honvédcsapaton kivül azonban senki sem volt rábírható, hogy az ohábban segítsen, „mert" mondák a parasztok, „az égő házak úgyis biztosítva vannak." Még a község bölcs elöljárósága, a biró és a jegyző is e véleményen voltak. —
— A tanítók állapota.''A „Néptanítók lapja" néhány pályázatot hoz. melyek igen jellemző világot, vetnek a tanítók állapotara hazánkban. Napkorban Szabolcs megyében a segédtanító évenként 120 frtot és teljes ellátást kap (ágynemű nélkül.) Nyiregyháza városában iou írt fizetést, lakást és ellátást, e mellett egy jó or gonán kiképezheti magát a zenében.Ez is a fizeté •
leírni.) Csakhogy itt Dél-Olaszországban a kocsik és belefogott állatok sokkal bizárrabbak, czifrábbak, feltűnőbbek, mint egyebütt.
a többek köst gyünyörükis kocsiba, roppantul felvirágozott és felpántlikázott négy csa esi volt befogva, a kocsis egy szerecseny tiu —-mig a hintóban 2 kedves kis leányka ült, vidám mosoly lyal élvezve a közbámul tatást. Nápolyban aki a societáshoz tartozik, elmulaszlhatat lan kötelességének tartja, drága fogatán egy órát itt koeaikázni. Minő szép alkalmunk volt tehát, aaját lakásunkról az egész nápolyi előkelő világot megismerni, mintha caak bemutatták volna magukat
Egyszer csak megérkezett a katonai zenekar s a népkertben elkezdé a legnagyobb szabatossággal darabjait (leginkáhb olasz operák részleteit) játszani. Tehát nemcsak a szemnek volt megadva az elképzelhető legnagyobb élveset, hanem as andalító zene által a ballérzék u kellemesen kielégítve lőn.
Szinte boszankodva gondoltam arra, hogy most egyszerre túlságosan sok, talán feleslege« élmény kínálkozik, mig otthon évekig az cnal-maa egyformaság. . . feltettem magamoa, hogy e dicső benyomásokat lelkembe vésendem s ss emlékezetbe keresendők msjdan élvezetet
Most összeülve kis társaságunk tanácskozásra, megállapítottuk nápolyi tartózkodásunk idejére tüsetesen a programmot, ezután Nápoly hatalmas üterén a Strada di Román tettünk * .tát s betérve egy étkezdébe, nem mulsssthsttuk el, annak forrásánál lévén, makkaronit vacsorálni .... cftthon jobb____Időkösben feljött
a hold s mi lafekvés elótt — egéssen átszellemülve töltöttünk még néhány órát erkélyűu kön.
(Folytatás köv.)
bet tartozik ? ! Zsámbékon 150 irtot fizetnek, a e mellett lakást és ellátást (ágynemű én világitás nélkül) d* a segédtanítónak ismétlési leczkéket kell ezért adnia. Tisza Füredit oastályta-oitót kereanek, 120 frt. fizetés és ellátásra (ffi-tés, világítás és ágynemű nélkül;) Nincs e jobb dolgs egy urasági szolgának, a kinek nem kell uraeparandiát vegeznie a még is kap havonként 25 frtot ellátással, de nem fűtés, világítás ¿, ágynemű nélkül.
— A délnyugoti magyar vasutak csoportosítása tárgyában tudvalevőleg már rég óta folynak as alkudozáaok. Legújabb értesülés sse riot a déli vasút zavart pénzügyeit rendezendő, olasz, osztrák, és magyar vonalait három csoportra szándékozik osztani és részben eladni. — Az olasz vonalakat az olaas kormány venné át, i az alkudozások s financzministerrel folyamatban vannak. ,A magyar vonalok megvételére Parisban consortium alakult, melynek élén a Credit foncier a société generál, a comptoir d''escompte és a credit lyonnsise hatalmas bankintézetek állanak.£ csoportozat megbizottjaWer-ner ur hoszasan értekezett közlekedésügyi mi oisterünkkel a budapest-kanizsai. székes fejér-vár-szóny i; károly varos siBsek zágráb határőr-videki és kanizsa-soproni vonalok megvétele tárgyában,.melyek a zákány-zágrábi, mohács-pécsi, péct>-barcsi és zákány-báttaszéki vona-IükküI volnának egyesitendők. Egyezség még D''.*in jött létre, mert a minister már forga-luuiban levő vasutakért nem vállalhat el uj terheket, a consortium azonban nem hagyott föl tervével éa a magyar hitelintézetet is részvételre ^zólitotta fel. Az eredmény leginkábba déli vasúttársaság jövő hóban tartandó közgyűlése határozatától van függővé téve.
— Noe bárkája részvényekre. Az adventisták Msssucbu88ets államban még a folyó évre várják az özönvizet. E felekezet feje ennelfogva avval a tervvel foglalkozik, hogy egy uj bárka építésére részvény társulatot alakítson az istenié.ők megmentésére a bekövetkezendő özönvíz elöl. Húsz dolláros részvény a hajó födélközére, ötven dolláros első osztályú haj^szobára ad jogot a tulajdonosnak; a megmentendő állatokért külön kell űzetni.
— Zsidószeminárium. A m. kir. vallás- és kozoktatáaügyi miniszter ma küldötte le a fő-varos tanácsához a bodzafa- és bérkocsis utcza •árkán építeni azándékolt izraelita szeminárium alapterveit, az építési engedely kiadása végett. A miniszter használva az építésre eléggé kedvező időt és egyéb viszonyokat, az építkezést még ez év folyamában kivánja megkezdeni. Az épület maga kétemeletes lesz, terveit Kol-benbeyen építész készité. IzJésteljes külseje aa egész környéknek díszére váland.
es*.
— Nem
nagysád, odakünn — eaik es
Papírszeletek.
A kisasszony — természetesen nem fiatal többé -i- aniakusan sxerelncea ax állatokba Háxa valóságon |>a: sdicium* a kutyáknak, n-acskáknak, kanáriknak, rigóknak s minden sxelid állatfajnak. M»-g ax egeret is pi«itegálj", a ma«skái verest kapnak, ba bébe-korb* e?vet megöluek-
tgy meleg nyári délután egy nagy dongó bo-rántotta tel a kisasszonyt szokott álmából. Nem birt tfile m< nekülni. Becsengette tet.át iuasát
— Jan<-ki, fogd meg ezt a legyet, de vigyárva, hogv semmi baja ne essék, vidd ki az udvarra és ereszd szabadon ... de jól vigjáxx rá 1
Jancsi szerencsésen megfogja a dongót és nagy óvatosan kiviaxi. Két perc» múlva aaonbao visszahozza. _ Nos, — Miért nem eresztetted «1?
Emancipáljuk-e a nőt ?
Higyjétek nincs értelme : mért Emanc páljuk még a nőt, —
Hiar. gyengédségünk hintája Előnyökben ringatja őt
8 minek arra iroU törvény, Mit a szokás Naeutesitett ?
As csak ö némításunknak
Zengne silány .dicaine''-ket —
„Sz nem ülhet birói széken/
.Pergyártó mag épp'' nem lehet,''
,8 bár homloka elég tiszta
Nem száradhat rá aaaent kenet"
im aa élet bfi tüköré
Egész ellenkezőt mutat,
Ha az elfogultaág leplét
Merésa kézzel le rántottad.
Látni fogod • — niuca rettentőbb, Nincs kérlelhetienebb bíró,
Mint a nő, bár minden vétked Egy elejtett gyengéd''len szó
B tan-e figyésa? oly furfangos, Ki a , szóbeli fblyam"-ot
Oly rögtön „letárgyalja" — mint Nő, ba ajkad sUen mondott.
8 ha, mint vesztes. .aaórakoaáe"
Virágos ölére vágyói, Hol barátaág poharában
öasetlenség bora lángol. —
Hol gondjaid tyukssemére
Nem tapos as emlékeset, 8 s feledés gyengéd karja,
Mosolygó rínák köat vesst. -
3 ha ea üdittó varázslat
Édes-mámora fogva tart,
Ugyuevesdi kuglizó társaság volt bizonyos kis városban egyfltt. melyben egy rövidlátó, ki soha asm tudta meglátni menynyit dobott, kérdési as állogati gyereket, hogy bányát dobott őt
A fin sajnálta a száraz igazság kimondásával elszomorítani és elérxékenyfllve kiáltott be: .egy hiján, egy, tens uram!"
Egy falusi iskolában vizsga alkalmával a gyermekek természetr^jabóli versek felmondásával ma-lattaták a jelen volt vendégeket 4 tanitó felbír egy fiacskát: .Jánoska mond el eaak a ludat!" A tanonca, kinek nem es volt feladott verse, nagy páthoaaaaal igy felele: Kérem, in a szamár vagyok!-
— Házassági ajánlat — szivarban. Egy hitelt érdemlő jó barátunk baaaáli, hogy egy e napokban vett havanna saivarra gyújtott, mefyből egyse puskapor szemek explodáltak, kiváncaiaágból, hogy vájjon n m rejjjk-e benne egéaa töltény, felbontotta azt, a ime mif talált ? egy szeletke papirost, rajta saép női iráaaal e sorok T" egy csinos (saőke) nő, kinek évi 600 frt. jövodelroe van. egy művelt hivatalnokot óhajt férjfii. Bővebben S. K. (szóké) posta rest. Budapest. Ex aztán reclam! Ellehetünk kéaafilve, hogy ^a-~holnap a szivarokban egynémely .«clamdfiböncxök hirdeiapényévél egy kis mustrát is kV^unk, pl. egy hajnöveaxtő kenőcsöt, csirizt, kénkövet *tb.
Brkeslk Kanizsára
— Eredeti divat. Parisban azon divat kapott lábra, bogy a gyásaruhákra va ami jegyet tesznek, noe.yrör azonnal meglehet ismerni, ha as Ulető nő aztHojít, rokonát, vagy férjét gyásaolja-e. Nem épen totx, mert néha szüaségea a férfivilágnak tudni azt, bogy miféle vigaaxtaláara vaxr a gyáaaoló nőnek aaükaége.
— Aa anyós éa a sajtó. Amerikában egy ünnepélyes esxem-iasom alkalmával a hirlapirókia áldomás mondatván, a-ra egy hírlapíró a követkeső hasonlatossággal válaraolt: A sajtó a nyilvános élet-beu épen azon helyzetet tartja elfoglalva, a meiyet a csaláui életbea aa anyó a foglal el. Ea addig as ideig, •nig ő mindeat helyeael, nagy tiszteletben taitátik, hanem amint eikead gáncsoskodni, akkor a különböző pártok aaonual egyesülnek azon kívánalomban: .Hogy bárcsak az ördög vinné el a mamát."
Magához hivatá egy képzelgő az orvost és igy adá aló panaszát: én nem tudom, mi bajom lehet Dr. ur, euni iuuuk. aa ital ia jól esik, aludni kitünŐleg alszom ... . '' *
.No hamar tró-eszköat, papirt; ezeket mindjárt el távolijuk !*
Lottohuzas
Buda, aug. 14-én : 72, 70, 34, 75, 27* Lemberg, sug. 18-án 77, 17, 72, 47, 66* Prága, . . 44, 77, 12, 67, 35''
816 Mohács ia Zágrábból.....4 8
806 Eazék, Moháca, Fiume s Dombovárról 1 28 218 Finas is Dombovárról .... 9 46
208 Budáról .........4 17
«01 „ .........1 51
811 yf .........9 31
814 8sombathelyr81.......10 36
803 Bécsből (Bécaujh. Saombath. felől) 4 29
812 „ m 10 10
taggal
délut
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai időtmatató óra szerint, Indul Kaniseáról
Kanizsai vaspályán aa órák pontosan a belyi időt mutatják.)
Vonat hova:
saám óra Perc. Idő
205 Eszék, Mohica,Dombovár s Fiúméba b 2 reggel 2i5 Mobacs, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 17 regge)
•202 , ..........I 52 délnt.
204..........: 10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 percakor Bécsbe) . . 5 37 reggel 801 Béc*be (8xombathely, Bécaujh felé) S 7 délnt. 311 „ „ „ 10 47 estre
S03 Pragerhof felé Trieaetbe .... 4 42 reggel 301 H „ Grácx ia Bioabe 1 it délut.
218 „ — „ „ „ 11 37 estve
i ^ggeggggBM in \
Tovább, mint rbáai istennőd" Türelem fonala kitart. —
Akkor feléd tör, dult arcsexal
.Gyóntatód* — a kis féltékeny —
8 égő nyelve beesfilet d
Tiazta havira szennyet ken. —
Predicál: .hftüenaég, csalás,"
.Tivornya* — s más rút bönökről.
Te, mint Lóth feaaelgsa, s hiaaed mit Alaktok bálvánnyá kővül. ....
Ah! ha a nő nem feledni,
Mily gyönyörű, igézőn saép
A asendesig aománcaával, — S viszont, mily ssánalmas torz-kép
Ha saenved ily furiája
Féaakel arca-roaaáit tépve, ''
Nőisége bünköréből,
Ki nem vágyna, ki nem lépne .. .
e • e
Hagyjátok, eaak hadd asaradjon A nő, minek teremtetett:
Virágnak, mely bimbóival 8zép a népesítse a kertet
Angyalnak, ki elmosolygja < Kapunk elol a felleget —
8 istennek, ki hatalmával
Teremthet örök szerelmet.
GUOTH GYULA.
»»
dilut. estve reggel reggel eatve
Gricaből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
" délut.1 estve.
214
SOS Trieszt- Bies Gtlesbél 304
« . 1 18 - . 10 18
Érték- ét váltéfciyaa augusztus 23.
5"/, metaliques 69.90; 5% nemz. kölestts 73.—: 1860-kiálísdalmiköloaön 112.— ; bank-réssv. 919 — ; hitelintézeti réesvények 211.— ; Londou 111.80; magyar főldtehermentési kötvény 81.20; temesvári fóldtehermentéei kötvény 80.—; erdélyi főldtehermentési kötvény 99.— ; horvát-alavon fóldtehermentéei kötvény »4.—; ezüst 10170; cs. kir. arany 5.28 V, Napoleond''or 8.94
Felelős szerkesztő 8 kiadó: Bátsrfl Lajss.
Hogy e beeaes lapok 66. számában a .kanizsai dalárda''hoz intézett soraim aikert nem arattak
— az annak keadetleges túlkapása által is bebizonyult szegénységénél iwgva már előre volt felteendő.
— Íme tebát akarva, nem akarva, eddig sérülést nem axenvedett. szigorúan OrtaeU becsületességem továbbra való épentartáaára szükségem kijelenteni, miszerint amas egyletboli kilépésemet egyaaerüen annak nagymérvű aemoraliaatiója vwnta maga után, mely utóbbi időben ftltfinőleg lépett előtérbe. — Hogy eat indokoljam, a következőket hozom fel :
Ea egyletben megszűnt a rend, a rendszeres
— nyilvánosan müköuő egylettől méltán várható eljárás; nincsen neki alapazabaiya, mert a lévut, — a magas kormáay ál al saenteaitettet — figyelmen ki-vOi hagyja — A tanórákat eaak aa látogatja, a kinek épen véletlen kedve van; aa ott levő néhány ta< egyesek lármája és gyermekies magaviselete miatt a gyakorlatban haborgattatik. — A karmeeterek in-teget^ae éa reudrentaaiiáaa kaczajjal ia eUenaaegfi-léa«el talalkuaik. — A valaaztmány oly rendbiztoao-hat aevea ki, kik a rendet nemcaak hogy nem biato-sitják, hanem épen a tulajdonképeui hancaegők — ia megváiaaatatásnkat privilégium gyanánt haaaualva
— a tt»zteleireméltóbb tagúk feiaaollaláaait viasza-utasitva, számtalan megütközést idéxuek elő, mely saját kilépésemen kivfil már több ízben másét ia vonta m*ga után.
Parlamentáris eljárása e* elneveaést távol aem érdemli meg; a keselő etők semminemű elieuőrxés-nek sii''caeuek alávetve; a ki legjobban kiabálni képéé, aa mindennemű biaotttágba válasxtjtik — azaz jobbau, a kinek kiabáláaa auai átkerül as elnök figyelmét magára vonni — az az ián tánezreudi-aő, azavaaatazedó, rendbiatos, válasatmanyi tag atb stb.
— k*bár tan a jelenlevők többsége velemeuy-kfilönb-ségg .1 él ia, de szavazás saükaégtelenuek tartatik.
— A titaár által v.xeteU jegyaokonyv egéaa éven átszabad, kiuye-kedve az érinti rendelkezésére hagyatik ;
— aa ülésekben felolvaatauii éa igy annak rendes veaetéseről meggyőzedéit szerezni telesleges.
A péuztaruok egy éa olyaor ket évig is elmn-laaatja a tagozat iiletmeuyok üz.téaére felssóllittatni,
— végre a tényállásról luegfiledaeave, kávéhaaakban beaxéb el, bogy emez, vagy amas mindeddig sem akaria fizetni tagrlietékét. — A péuatárí könyv felül-vizagáiatara 2 tagból álló biaoiteág küldetett ki aa ntotaó köagyüJé«en. E biaottaág elfelejtette megválasztatását és a választmány megfeledkezett arról, hogy tolök mfiködeaökrol való jeieutoat ké.tek volna.
— Mult év keadetén a tagilletéaek hiányos befolyta okából bizottság neveztetett ki, a fiaetések forciro-aásara E bizottság ez év közepén vouatott felelőre éa a facit aa, — hogy nem tett »emmit — tehát újból megválaaatatott ugyanaaon tagokból.
áa egyleti kexelée, s gyülésekbenl dabstta-ok mind nimet nyelves történnek ; ka erre mfikSáieee alatt egysser-kitassr figyelmes tstteaa, kinevet is esély inak tevém ki magamat.
Vigre ss egylet — bizonyára ilyetin sssrvs-sete miatt — eaak egyoldalú, már igea szfikkört pártolásban riszesfil; városnak t. polgárainak aagy résas tőle visaaavonal; a hivatalnoki oeatáiy mémm-kosán kerüli a vele való érintkszist.
Es utóbbi tény as által fokozódott még inkább, hogy ama testület egyik tisstsietremiité tagja aa utolsó előtti kerti dal estélyen működött rendesősig egy-kit tagja által minden alapos ok nilkfil aljas módon megsértetett
Éu ezt rosszalva — ebbeli nizetemet egy ds-lárdistával tudattam, ki ia erre annyira dtSbe me-rfilt, hogy egy ttveget fogva, azt fejemre esapai fe-nyegetődzött. — Én méltatlanaágtdl tartózkodva, egyedfii asemilyemet ezentúl raló kertiisire kértem fel, mit ia esudálkoaásomra azonnal tsanl elég okss voH.
De midőn azt hivim, hogy ezzel a dolognak vige, nagyon eaalatkoaám.
A dalárdának e tiszteletreméltó tagja dühének másképen kifejezést nem adhatva, semmirekellő gyaláaatos pletykák által a választmányt arra hirta, bogy időközben, az előbb citált okokból beadott 1» mondásomra — anélkül, hogy a tényállás valódiságáról magának meggyőaődéat sxerzett volna — sirts-getésekkel válaszoljon.
Hogy a .Kaniziai dalá rda" magát ily esskfi-aül hasxnaltatta fel, már magában véve eliggi jellemei éa fölösleges volna itt minden bővebb comsasn-tár ia.
Egy egyén, vagy testület (az itt már mindegy), mely aa általam kivánt polgári becsületesség utjáa történendő kiegyezkedéat nem akarja elfogadni, méltán érdemli az általam hozzáintézett, a fennforgó sértegetéseket viizonsó levelet e ha kedve van, as-tassa est be nyilvánosan a közönségnek; legalább megfogja aa látni, hogy mennyire becsül te tik aa már ea egylet
Végre felemlítem, miszerint egykori ¿p''^Hf8 tagságomat egy hajsxálnyira, hogy életemmel aem adóztam meg. — As általa választott rendező, — M-diazitve a kitüntető óriási rendeaő jelvénynyel
— a dalárdából! kilépésemért ia dühösködve — aaoa okból, mert Markbreiter L ur általa történt alattomos tettleges megtámad tatása alkalmából feliagatott-aágomban törvényéé köaegekért kiáltottam — a segélykiáltás «tán itélve, gyilkolástól tartva---
életem után törekedett.
Ha igy aztán önvédelmemet aa egylet bCaftl akarja felróni is sértegetéseinek alapjául használni — ugy baklövése dupla, a mennyiben egyriearSl ama megtámadtatásomkor aa egylet tagja többi aem voltam s igy eseleke leteim ellenőrzéséie, se hivatása, aem pedig joga nincs ; mig másrészről önvidelaMmst bünül felróni egyáltalában nagyon is nevetséges volna.
Most tehát a tény- és s .Kaniasai dalárdá''-bóli kilépésemet szfilte okait tudatva a a. i. olvasd-közönséggel — kétségbe bátorkodom vonni, hogy amaz egylet irántam tanúsított eljárását helyeslsadi.
— Részemről kijelentem, miszerint es figyet nem méltatom további akármi nivea nevesendő fáradságvagy idővesetegetésre.
Kelt Nagy-Kauiasán, 1875. aug. 20.
81NGEB SAMU.
A fennt elősoroltak, amennyibea « fennforgó ügy engem is illet, saját mondani valómat it tolmácsolják
SINGEK SlKDOB.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánl tátik
Dr. Forty-féle általános ;
•) E rovat vállal a
köalóttért felelőaaiget nei 8aerk
Virágok és tövisek.
— Öaszegyfijté t Jasvay fiéza —
(Folytatás.)
Egyik sietve, másik laaaan jut oda, kova mindre kisnk jutái kell Vsa as emberekbra
valami csalhatatlan ösztön, bisonyos öntudatnélküli sorsismeret, melynél fogva as élőlény megérzi, ha aaámára rövid élet asabatott ki. Ez nem sejtelem, nem okoekodáa szülötte, nem épül mait tapasztalatokban, vagy jövőbe pillantó jóelaton, magy arázhat lan ösztön kép van beleoltva a testbe éa lélekbe.Miként a növény ,mely hamar elhervad, már kora tavassssal virágaik és gyümölcsöt hoz,ugy as ilyenek, bár erőtles testalkat, betegség nem siettetik is a halált, hamar fejlődnek, leikök gyorsan és hamar átszenvedi az ifjoság lángérselmeit, többet vagy kevesebbet a azután a kiégett a elgyötört kebel kéas a megsemmisülésre!
Mily szomorú az ember lelke, midőn szerelem szomorítja meg! Mify üres minden, ha távol van aaon lény, ki maga a világot egéesen betölti, óh mily igás, hogy a szeretett lény istenné válik ! Azt hinné as ember, hogy ezt aa isten is megirigylené, hs a mindenség atyja a világot nem a lélekért ■ a lelket nem a lemért teremtette volna.
Van as emberi ssivben egy vágy, melyet nagyság, hatalom, diosóség ki nem elégítenek. ▲ sziv boldogságra van teremtve; ds a nagyság hatalom, dicsőség Bég szia tojjék megadni a
(Folytatása köv.)
mely rendkivfili gyógy ereje, elválaaató, érlelő és fáj-dalmat csillapító natása által leggyorsabb, lagbiato-sabb s egyszennind gyökeres gyógyulást eaaköaöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgynQaáás-légosőhurut, b ő r k é s-baraág. hártyásgyik (Cronp-angina) mindenemü megsértések, harapá*, az arás, vágás vagy égés által támadható a e b e k. mogforrá-sáaok, darázs- vagy méasaorások, konok-fekily^k, auaatok (contosíók) — meglepd gyors fájdalom esOU-pitással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbuncnlus puatula maligua), megkeminyodisek, genyedések, vérkeléaek, mnindea mírigybatfaégek,'' görvilyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömaténg, vadhús, tagaaivaes, caontaaú, nn^mUji éa megiáa-dulások, helyi caúa; továbbá a safiléa folytáni láb-felfakadáaok éa sebek, fájós fekélysett vagy már genyea uői melL — 8ok nő már csirában volt emlőráktól, — s különben elkerülhetien éJetveeeélyes aebéaai mfiiétnek mellőaéeével — egyedül oaea jeles aobtapaaa haaanálaU által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt Vármiatml szálka, vagy daráxa- és méhfttlánkja csupán ssen trpaaanak rövid idei haaznáiata folytán annyira előtűnik, hogy asután a testből kösönaégeeen riabs^ kéas el, aebéaai mitit ia fájdalom nilkfil k^ayek kihúzható, mire a aeb gyógynláaa nemsokára hskö-vetkexik. 1
Eaen megbeesfilhetlen gyógyasor, melynek jete#-sége eghiteleeebb egyének aaámoa a küiönöe kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivfili, fti legkfilönnemübb esetekben megpróbált biti térit ia feltűnő sikerdás eredményeinél fogva, melyek hasasál-lata álul még -iavnlt bajokban ia eléretnek, jól megalapított és elterjedőit hírit kétaigbevonhatlanal igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag ( frt, használati ataattáaaal együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményeaő raktár: Psstsa TMk JézSSf gyógyszerész urnái király-utcaa 7-ik saám alatt
Továbbá kaphatók: N^y-Kaabsáa: WAJSn-t JÓZSEF urnái. Pakssa: Malatínssky 8. — PéeSS Sipőca J. — tlsnii: Stamborsaky. - 8x.-f«fcirvá-rstt: Braun J. — Szsmhatkelyea: Pilüch í. — Vllipijat»: Ferencay K. - ZáfráMas: Mitibach Ss. 8s^rssfcaa: Boek J.
A t. es. fyógysseréss is kereakedő arak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, falazólittataak, miszerint e riaabeni ajánlataikat eaen gyógyasor kisai-tőjéhex FORTY LÁSZL0H0Z estmeave: Budára, (Báea. véres, fŐutcaa, 5SK). szám) beküldeni ssiveekedjoa^, U megrendelieeket ia pontosan Uljeait-
SV Vidéki bérmentes levelek áltaU m. deléeek as árnak kiaspinsbsni beküldése, vagy utalvány vagy stánvét mellett tfiatént is 1< sahban teljesíttetnek
A legnagyobb YASBOTORGTÁE
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III. Marxer atcza 17. sz alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek (i*34-7*
Az iszákosság,
az
Angol
éberlaszting,
czúg f o □ á 1, filcz,
stb.
Minták
bárhová ingyen és bór-mentre.,«-
czipészczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest, Király-utcza 41-ik szám,
és OSalliataUan szerem által kigyógyittatik. A gyógymód a Bzén-vedó tudtával, vagy tudta nélkül is történhetik.
Miután számos utánzások merültek fel, de ezen szerek sikertelenek, kérem az illetőket, hogy nevemet pontosan megjegyezzék s bizalomteljesen közvetlenül hozzám forduljanak. (1766-1)
A. Kraehmer, in Guben (Preussen.)
Csiriz,
- fas z e g,
előkészült rxípö-xakkor, (Lackkappen.)
a
,Czipész inashoz."
Géptti,
selyem
és
czérna, bélésvásznak.
A
valódi
oram. Hab. legajabbSS 5 Felsége ált&l kiváltság-g«.l kitüntetett, u orvosi kartól Megvizsgált, a sikeresnek uUlt exerféleképen kipróbált titkol szer a patkányok, házi a BSZ«! «9« rek, VskaHlok «1 svabsk teljes ki''.rtá«ár*, <tneljret iokfelá megpróbáltak hamisan utáuoxni • árulni,) baaisitUs minSségben
Nagy-Kanizsán LV ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay Imre ésVilmos urak, Kaposvárott: POLTTZER R. úr
kereskedésében, Pesten 8CHSEIDER G. L.ipót-utcs»i kereskedésében kapható. (1644—16) Egy nagy bádog I írt kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
uraknak
A szabómester
Günsberg János
poszténenfiek gyári raktára (¡ráczban, Stájerország.
ajánlja mindennemű divatos
kabát- és nadrágkelroe,
valamint fekete Peruvien, doszkin, duffel, posztó, darócz, vadászposztó, molldon flanell, sat. nagy készletét olcsó
árak mellett. (1760 — 2)
Megkeresésre mintalapok is küldetnek.
Keller Ignáez
(1548-17)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl.
. Í7ek> és gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jután von áron.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor va-gyt)k a cs. k. katonaság 8 l. közönségnek, hogy
"megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok éa készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban váaároltakat kijavításra elfogadom.
I
Empfiehlt sein reich aasortir.<&> Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-ätifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dasä ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.

Árverési hirdetmény.
.Az alulirt uradalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó 1875-ik évi augustus hó 30-án a lenti augustus 31-én és september hó 1-én pedig az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján
több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok ; —
az alsó-lendvai gőzmalom; — a márokföldi vi^i őrlőmalom s több H murai malomhelyek; — ö több rendbeli belsőségek, nagyobb ü g s kisebb területű föld, rét és legelő- ti ♦♦ részletek, ugy nemkülönben tt
az uradalmi erdőkben a makkolta-g tási, gubaesszedési és őszi legeltetési Jfc'' haszonbérbe adatnak.
Az árverési feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Kelt Alsó-Lendván, augustus hó 21-én 1875«
Az Alsó-Lenűva-Xempfby
, (i766-i) uradalmak igazgatósága*
tmtmummmm
CHARLES BTJRRELL
84. BTtcholaa Works, Thetford, Norfolk, áagfl»
képviselősége.
Pirnitzer Alajos .
gazdasági gépek raktára ée javit&si műhely©
Tüköry-féle palota mellett.
GözmozdonyokttUnemhcdcuUmüködéssel. Gőz-cséplőgépek. Járgony- és kézi csfiplő-gépeL Veid-gépek, könnyűk., egészen vasból. Arató-gépek. Tisztító-rosták. Szecskaváiró-gépek.
Vrieurs (konkoly és bükköny-választók-) Fam űveleti- gépek. HajtószijaL
Árjegyzékek b''v mafra pmtafordulidval küldetnék.
ritOttttt > t. *. i.t t^t tl t t

feJD ^
í ▼▼ 1 ♦♦
(jq
sr
s
H
n
H
Wajdita József Up- és nyomdatulajdonos gyoraa^jto nyouusa, Nagy-K minin
elsőrendű ezüst érem, a cs. k. szab. Hungaria Drillért;
bronz-érem, eke és gazdasági gépekért;
oklevél gyürfla hengerekért.
Kühne E. gazdasági gépgyárai Mosonyban
ajánlják 2000 példányban már használatban levő
! mosonyi gabna-rostáikat két nagyságban, 8 szitával ellátva 60, 70 frtért., cs. kir. szabad. Hangaria Drill legtökéletesbitett sorvetőgép, meritő kerekekkel. G ARETT-féle vetőff ép
kanálmeri tővel, elismert legjobb szervezetű kivitelben. Mindennemű szántó- és egyéb gazdászati szerek, szecska- és gyöktakarmány vágó-gépek, cséplőgépek stb. e. f. n\ 1 '''' Ábrás -árjegyzékek ingyen és bérmentve asolgáltatnak. (1706-9)
NA6I-KAMZ8A, 1875. augusztus 29-éu.
71-lBt ««^ m

Tizennegyedik évfolyam.
j Elitzitul tr
•J «rr« . . á fr*.
-•remx
; fél • j t-Xy9Q
BffV
r
ÍO kr.
Ii ''»
Mtrdetaaet
6 haxábos petitaorbao muodiior 6 • minden további sorért 5 kr.
NYÍLTTÉRIJÉN
lorooüint
Jkrtcn vé-
•.esnek fél* Kincstári illeték! minden tordetésért k-''-i 3Ü kr. tisejendő
KÖZLÖNY
-SOMOGYI KOZLÖN
előfizetések, reclamatiók ut a **er-kesxtő-kiadóho* »érme utTf intésendók: NAGY-KA NIZ8A Takarékpénztári épület, földszint. . Bér menteti en levelek R ciik ismert munkatár- ■ saktól fogadtatnak «1.
| Késiratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ögyvéd-egylet . a „nagy kanizsai kereskedelmi s iqarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár'' a .zalamegyei általános tanítótestület*, a .Zala-Somogy gőzhajózási roszvónytársuiat s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienkint ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Ul
6552 Zalamegye alispáni hivatalától.
löTb.
Hirdetmény.
Zalamegye törvényhatósága részéről ezeíuel közhírré tétetik, miszerint az 1874-ik évi VlII-ik törvényczikk értelmében Ta-pülczán az uj méterrendszer szerinti hordó hitelesítés folyó évi september hó 1-só napján a tapolczai hordó hitelesitó hivatalnál — Frisch Józsefnek a tapolczai tóparton levő htóban megkezdetik, megjegyeztetik, hogy a hordók hitelesítésénél alkalmazandó segéd egyéneket maga a hordóját hitelesíttető tartozik előállítani. —
Ezen hirdetmény szolgabíró uraknak azzal adatik ki, hogy azt a községekben nyilvános helyekrei kifüggesztés és felolvasás «Ital a legtágasabb értelemben közhírré tegyék.
Zala-Egerszegen, 1875. évi aug. 2''f-éui.
CSÚTOR IMRE m. k.
alispán.
Magyarország itthon és künn.
lapjainkban mindenki szeret, de akar is ur lenni és urat játszani; a mi minden ember vérében van, a mi mindnyájunkkal velünk született, azt mindnyájunknak egyeteméiül, e sok százados, majdan ezredéves vihart látott országról is bátran elmondhatjuk ; — alig egy évtizede, hogy felkelve százados betegségéből, békéiből maga lábára állott, saját erejéből kezdett lépde-gélni, ma már emelt fővel bizton halad utjain előre kitűzött czélja felé, s a nemzetek eüsmerése követi lépten, nyomon.
Hosszas szenvédéséiuk, küzdelmeink után megtanultuk a közmondást .Akkor vagy-4jr, ha szomszédodis tudja és érzis
T
nemcsak megtanultuk, de gyakorlatilag ál- í
kalmazzuk is; ennek hatása látszik a bécsi lapok lázas, hagymázos felháborodásában, melyet & nagy közönség tudomására juttattak azon alkalommal, midőn a magyar kenyéren élő s mégis magyar faló tisztviselőket — tisztelet a kivételnek — kik a kitűzött s ismételve meghosszabbított határidők daczára sem tartották múveltségök-höz illőnek, oly hosszú időn át elsajátítani ezt a „barbár-nyel vet" ~ hazafias kötelességeit teljesített kormányunk „Laufpasz-szal" ajándékozta meg; gratulálunk ez erélyes nemes elhatározásnak ! mert nagyon helyesen és jól van így; tessék ezeknek a jó uraknak megtudni valahára, hogy .mi vagyunk itthon !• Ily intézkedést követel az állam, a magyar haza helyesen fölfogott érdeke!
Mint a tyúkok, ha héja kavarog felettök a magasban, tele torokkal lármázták föl a közfigyelmet a bécsi lapok; de nem elég nekik a lárma . nekk zavar keil minden áron ; piszkolódással, rágalmazással, sőt meg kell vallanunk ; szemtelenséggel rohannak ránk magyarokra, elakarván hitetni a. nagy világgal, hogy Dévénynél kezdődik a tudatlanság, barbarismus fészke; hogy mi vagyunk a békés európai műveltségnek akadályai (?) hogy az egész világ által nemesnek, nagylelkűnek és lovagiasnak ismert, a történelem által is ilyennek igazolt magyar nemzet durva (?) faragatlan (?) hogy a mai műveltség színvonalán alul áll! (?)
Megálljanak ezek az elfogult dühön-czök! csapják fel a történelem lapjait; olvassák meg jól azt a multat, azokat az örök-emlékezetű tényeket, minők nálok nem történtek, de nem is fognak történni talán
soha! aztán szóljanak pirulás nélkül e hálátlanok !! Megfogják onnét tanulni, hogy a magyar nemzet vérzett tatár és török fegyver alatt éjszaki és nyugati Európa helyett! megtalálják ott dicsteljes hitszegésöket! mi voltunk az a védsáncz, melyen tul a béke hona volt, ahol ók uralkodtak !
Mikor aztán a másfél százados rab-láncz lenullott a nemzet testéről, — kérdjük — ki volt akadályozója a magyar nemzet jóléte fölvirágzásának? kinek intngái kényszerítés szazados védelmi harczra a nemzetet, hogy szabadságát, alkotmányát és lételét fentarthassa ?
Elmultak, leviharzottak ez óriási küzdelmek ; ne szakítsuk fel az eltakaró leplet, ne bolygassuk fel azt a sok átkot! A magyar nemzet örömmel ragadta meg királyának s vele Ausztria békére nyújtott jobbját; ne lázítsák, ne iparkodjanak szétszakítani a Habsburg-Lothringeni ház nagy fejedelmének a jövőbe látó mély bölcsesége által kötött történeti kapcsot, mert csak Ausztriahoz, önhazájokhoz lesznek Imtelenek, Ausztria megbuktatására fognak kezet, és hü>é-göket szegik meg ama fejedelem ellenében, ki népeinek alkotmányt adott; ki alattvalóinak testvéries egyetértésében látja a magyar-osztrák birodalom jövóét, nagyságát biztosítva; kinek fenséges személye felé milliók áldva fordulnak!
Éljenek ők képzelt babérjaikon, nem törődünk vele; megélünk mí a magunk emberségéből becsülettel; kenyéririgységből oktalan, méltatlan harczot nem viseltünk, de nem is viselünk soha!
Európa látta, Európa elismerte a magyar nemzet életrevalóságát, bámulta-gyors haladását! E szívós nemzet apraja és nagyja
törhetetlen erélylyel, lankadatlan buzgalommal halad az ipar, kereskedelem, földmive-
lés és a tudomány ösvényén; oly piszkos fegyverrel harezolókra pillantást sem vetve törekszünk előre; a ki a világ előtt nevetséges fegyverével sikra mer szállani ellenünk, mi lovagias nemzet, mint nem méltó ellenfelet csak megvetni tudjuk. —
TÖRÖK ERNÓ
Törvényszéki csarnok.
A n.-kanizsai kir. törvényszék előtt f. évi augustua hó 19 én végtárgy altatott e törvényszéknél legrégibb büoper, mely még a salamé-gyei volt büntenyitő törvényszéktől, nem épen kedves hagyományul maradt e kir. törvényszékre, miben még az is igen nevezetes mozzanatot képez, hogy maga Kis Ksftizsaváros sem a legszebb világításban részesült általa, mint ez az alábbiakból kitűnni fog. A kir. ügyész vádja — hamis esküvés álul elkövetett csalási bűntettel terhelte kis kanizsai Gödinek János, Go-dina Antal, Varga Penecz István, öreg Fajts és ifjú Fajt« Józsefet, mégis Gál Györgyöt; Varga Makár Jánost pedig időközben történt elhalálozása mentette meg e vád súlyától. Az eset pedig a következőképen fejlődött ki. — 1868-baa Kis-Kanizsa nyakra-főre elvált Nagy-Kanizsa városától s mint ilyen különvált község, ügy védj* s mé-^ nem tudhatni mijéül Cséry István — n.-kanizsai ügyvédet fogadta fel. — E tisztelt urnák azonban pénze uj lakása bebútorozására nem levén s Marschall József n.-kanizsai bútorkereskedő és asztalos pedig neki kellő kezesség nélkül hitelre nem adván, egy kötelezvény lett kiállítva a bútornak 117 frt.0. értékű áráról, mely alá a fen megnevezett tisztelt nevek voltak és vannak aláirva. A bekövetkezett fizetési időpontban pedig sem Cséry István ur, sem pedig a kötelezvényt jótálló kezesekként aláirtak nem voltak hajlandók az összeget megfizetni, miért is a kezes urakat Marschall József asztalos a fószolgabiróság elótt megperelte, mely alkalommal az egy Piánder István kivételével,
TÁRCZA
Mások vándorolnak ...
Miiok vándorolnak levegőért meuie, Kgyuek fürdő tetszik, másik elmegy Hchwejzbe ; Harmadiknak völgy kell, vagy a bájos Nizza ; Sok meg egészségét a tengerre bizza ; Válogatnak, dalnak: mulatságban, pénzben; Az éj lesz nappalok ; — és alszanak délben !. . Én meg a temetőn mindent föltalálok Ha kedvesem sirján álmodozva állok !
Az a fQszeres lég, mi arezomra lebben, Olyan levegővel csak itt éltet Isten ; És könnyitŐ fürdő, — van-e annak mássá, Ha szemünk és arezunk könyeinktől áza t Vagy ha hegyre vágyom, fölvezet a lélek, Hol a kereszt alatt túlvilágon élek: Tengeren meg aszom, mélyén a bánatnak, Hol a vihar között szivek meghasadnak !
Mulatságom, pénzem ... no, hogy már az nincsen, Attól megőrzi azt, kit szeret az Isten !
minek is volna malatzág már nékem, Kem örökké velem van-e szenvedésem ?
a pénzzel váljon mit tadnék csinálni ? . . A temető akkor kertből fogna állni; E« ez a roppant kert, e renditőleg nép. ^"¡jajdulna mindig, ha valaki rá lép!
Intő jelűt annak, hogy szent a hely, hol jár, Hogy itt a földön is más világon van már, kegyeletnek szentelt néma országában, A* enyészet kérdő paradicsomába«; Hová játunk innen, hová jutunk végre ? Innen megyünk tán fel egyenest as égbe ? ^*gy itt az enyészet roppant ölelése, fttzxal less mindennek, ~ mindennek
a vége?!
Misra int az ihlet, másra a bfis szellő,
Üem tudjak hova megy, nem tudjuk honnan jé;
Dt a lélek titkon sejti boldogságunk'',
Xely a más világon mennyben leez sajátnak ;
Meglátjuk azt a fényt, minél nagyobb nincsen, Velünk lesz örökké az atya ur Isteni Cdvözitő érzés! — kéjei oly nagyok!.. Boldog skkor leszek, ha egyszer meg-
balokll
8ARKADY ISTVÁN.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Lak* Kristóf
(Folytatás.)
Nápoly.
Május 13. Utazásunk kezdete óta mindég azon kértük as Istent, hogy Nápolyba tartózkodásunk alatt derült időnk legyen, hisz itt nem annyira a művészeti gyűjtemények és csarnokok, — mint a természet szépségei méltók a megtekintésre, ¿hajtásúnk teljesedett, mert egész ittlétünket mosolygó ragyogása a napsugarainak ■ felhőtlen fénye a teleholdnak kisérték. Olaszország legnagyobb és legnépesebb városában voltunk. (As utolsó népszámlálási adatok szerint a lakósaág száma 500.000 re megy.) As olasz nép mindenhol élénk, heves véralkatú s játszi gyermeteg vidám kedélyű, de Nápoly* ban mindezen tulajdonságok a legfelsőbb fokot érik el, amikor ast szokás mondani: .sok a jóból." A museo nationale 9 óra után nyittatván ki, előbb a városban sétát tettüuk. ''
Méltóztassanak képzelni igen nagy országos vásárt, — élénk bucsusapot, — heve* kö-vetválasatáai gyülekezést, ezekhez hasonló mindig és mindenfitt Nápoly. Az idegennek ninos itt egy perezre se nyugalma az utczán és nyilvános helyeken minden pillanatban mások támadják meg: gyufát vendéglők, éttermekben kapni nem lehet,
mindenki vele hordozza, tehát a gyufa, csiga és teknőcz müvek, botok és esernyők, fogpiszká-lók, virágok, mindenféle képek, szalma kalapok, gyermekjátékok, ezukros sütemények és gyümölcsök saU ¿at. sat. árulói folytonosan üldözik és kinálják s hozzá a legszemtelenebb kitartással .....Más városokban egy eltávolító kézlegyintés elég, itt némelyik vakmerően szembeszáll s nem mozdul addig, mig valamit el nem ád. Nincs az a szúnyog vagy csípős bogár milliárdja, mely annyira felbőszítené az embert, mint e szemtelenek, a gyönyörű Nápolyt ezek untatják meg az utazóval.
Mindjárt a reggelizésnél,mikor már úgyis dühbe voltam a íentleirt népség miatt, jött egy fekete kamasz, kezébe apró torzalakokkal, melyeket gummi-kötelékénél fogva lómbált egészen az orrunk alatt; — ez nem ment el, még jót nem húztam rája, hanem megbossulta magát, mert egy negyed óráig kisért bennünk, nyelvét öltögetve és pokoli torzképeket metszve, felénk s hozzá a megszorított macska nyávogá--sát utánozta . . .
Rómánál azt mondám, hogy keresni kell még as értékeset, meglehet találni, — Nápolyban ellenkezőleg van, itt minden a kirakatokban pompázik. Azért valami fényesebb, mint a fő-utczák, különösen a Strada di Róma, talán Párizson kivül nem létesnek. A művészet, gazdaság, ipar, fényűzés, háztartás minden néven nevezendő csikkéi a legnagyobb választékkal és üléssel képviselvék a nagyszerű (este tündé-rileg kivilágított) kirakatokban, sok helyen beszólítunk, próbára apróbb vásárlásokat téve, a tárgyak árai után kérdezősködtünk, s ugy találtuk, hogy mindent (a mi viszonyainkhoz képest) potom pénzen lehet kapni, még pedig jó
minőségben, hogy többet ne emlitsek, egy pár finom három gombos női keztyü egy frank, vagyis 42 krajezár o. é. Hanem alkudni kell s meg-reketülésig . . .
Eközbe 9 óra lett, mi féltünk a nagy p>« légtől; de üdvösen csalatkozánk, mert ilyenkor kezdődő s majdnem alkonyatig tartó kellemes hfis szellő jött a tenger felől, ami üditőleg mérsékelte a meleget. Ah, itt a természet gondoskodott arról, hogy áldásaival elkényeztetett gyermek-ni semmitől se szenvedjenek i hogy avidékédeni szépségébeni gyönyört semmi se zavarja! — Két órai séta után a Piazza Cavouron levő nagyszerű és monumentális „Museo Nazionale''-ba léptünk.
Szakértő tudósok és jeles utazók nyilatkozata szerint, a régiségeket illetőleg: e s a világ legeiső museuma, — vagyis minden máshasontárgyugyüj-temények fejedelmei Amig másutt néhány száz darab régiség nagy kitartással s áldozatokkal lett megszerezve, itt Pompeji és Herculanum meseszerű felfedezése s esen helyekről az összes műkincseknek e museumbani összpontosítása által páratlan régiségi és történeti kincstárrá alakult. Pesten, Bécsben, eddigi olasz utunkban sok muzeumot láttam, ... de összehasonlítva a nápolyival, mindesek valóban eltörpülnek ! a legnagyobb elismerés illeti Victor Emánuel királyt és kormányát, meri nagyszerű pénzáldozatok, kitűnő szaktudósoknak az intését élére állítása által sikerfiit a mostani példás rendet elérni s ezáltal az idegeneknek élvezhetővé, vagyis tanulmányozhatóvá tenni.
valamennyien tagadásba vették., hogy a kötelezvényt akár sajátkerüleg, akár más által aláírták, vsgy azt megkeresztelték volna, avagy általában a bátor áráért bárminemű jótállást is elvállaltak volna. — Egyéb bizonyiték hiányában tehát főeskünek kellett ez ügyet eldönteni, amit a fen megnevetettek tagadásuk értelmében le is tettek, minek következtében sz egész összeget Plánder Istvánnak egyedül kellett kifizetni. Azonban Pláuder aram sem volt rest őt oly csúnyán cserben hagyó kezes társai nya kába bünfenyitő pert akasztani, mely 1871 ik év végén Zalameg}*e volt bünfenyitő törvény-Hzéke előtt folyamatba s ugyau ez év decz. 7-én 1858. *z. a. kelt végzéssel oly áfadiumba tétetett, hogy Plánder István, mint a kötelezvény készítője 8 név hamisítások szerzőjét, továbbá Plánder Józsefet, mint a nevek humi.s aláíróját és Cséry Istvánt, mint a hamis kötelezvény szerzőjét s a Plánder István és József által elkövetett '' hamisítások értelmi 5főbüus-/«Tz"»jét vád alá helyeztetni, a többiek elleu azonbau a további vizsgálatot beszüntetni rendelte I! — Ámde az ügy felebbeztetvén, h kir. it. tábla a megyei törvényszék végzését feloldva, azt a vizsgálat behatóbb teljesítése, illetve szállására és uj határozathozatalra utasította. Ez utasitás-oak azonban csak is a n.-kanizsai kir. törvényszék tett eleget, melyhez az illetékesség változ-tával az ügy átkerült. E törvényszék szorgalmas és tapintatos vizsgáló bírája csakugyan dicséretes pontossággal a lehető legrészletesebben teljesítette e felette bonyodalmas ügyben a pót-vizsgálatot, minek alapján ez unalomig hosszadalmassá vált bünp^r egészen má« fordulatot vett s a fenirt napon tartott végtárgyalás alkalmával ítélettel ismét befejeztethetett. 12-nél több hét alatt újonnan kihallgatott tanúnak részint az egész ügy érdeme, részint pedig annak egyes részleteire kiterjedő, egymást kiegészitő és összehangzó vallomásai teljes bizonyítékot nyújtottak arra, hogy Gödinek János, Godina Antal, Varga Penecz István éa öreg Fajts József ellenében a hamis esküvés által elkövetett csalás bűntettének tárgyi és alanyi téuyálla-déka, vádlottak állhatatos tagadásával szembeu is belyreállittattassék, mely alapon tehát a kir. törvényszék ezen egyéneket a megnevezett büu-téoyben bűnösöknek kimondotta és ezért a kir. ügyész által indítványozott 2 évi súlyos börtönnek részét, vsgy is fél évet rótt ki mindenikre és emellett az eljárási költségekben egyetemleg, a rabtartásban pedig egyenkint marasz''alta el őket.
Gál Györgyöt bizonvitékok teljes hiányából, Varg a Penecz István és ifjú Fajís Józsefet pedig bizonyítékok elégtelenségéből mentette fel, a vád és következményeinek terhe alól; az időközben elhalt Varga Makár János ellenében pedig a további eljárást beszüntette, és Plánder litván magán panaszlot ez uton meg nem állapithatott kár követelésének érvényesítése végett a polgári per útjára utasított«. — Ezen ítélet ellen Gál György kivételével miudaunyian fe-lebbeztek, és irányukban a kir. ügtészis. —
Nem szükség említeni, hogy ezen itélet, ha tökély legmagasabb fokát nem éri is el, minden esetre elismerésre méltó haladást jelez, 1871 ben a magyar törvényszék által hozott vád&lá helyezési végzéshez képest bünfenyitő — igaz ságszolgáltatásunk terén. —
Pompeji és Herculánum a Bourbonok alatt majdnem közragadomány volt; tudományosan értékes dolgok kerültek a vásárlók, különösen angolok kezeibe; amíg a pénzben értékesek a zsarnok kormány kezéből a nép áltsl utált, kegyenczek s tányérnyalók prédájává lőnek. Mióta az alkotmány és szabadság hajnala e szegény elnyomott népre felvirradt, azóta ez eltemetett városokban az ásatás ik szakférfiak vezetése alatt roppant költhéggel eszközöltetnek (naponkint KXj—200 munkás foglalkozik) s a kiásott műkincsek mint nemzeti vagyon, e muzeumba helyeztetnek el. Itt is, e mü rengetegbe, csak néhány legjelesebb tárgy megemlítésére''kell szorítkoznom.
Földszint mindjárt 7 nagyszerű teremben csupa régi—s épen kiásott falfestmények, hely-lyel — közel márvány domborművek vaunak. Valóban bámulatos, hogy ezen legalabb kétezer éves falfestmények ily szinelevenségben fennmaradtak, némely kép még csak meg sem ha laványodott, rajta az árnyalatok s a legkényesebb színek szépen láthatók. E pompeji frescó-modort bővebben nem irorn le, hisz most valóságos mániává lett azok utánzása mindenfelé;s kedves olvasóim bizónynyal láttat ily imiláliókat.
Hosszú folyosók és csarnokok építészeti díszítéseket ós iratokkal ellátott táblákat fog-.'' laltak magukba. Ezután lementünk az alagba j (souterrain), melynek 3 termében csupa aegy- ; ptomimúmiák,bálványok,márvány,érez, bronz j szobrocskák s a legrégibb Papyrusra irt ó gö- ( rög írások. Archeolog, itt a műélvezetbe uszha ; tik ! . . Ugysncsak az alag másik részében van ! «gy óriás terem, mely hallatlan nevezetességeket foglal magába, mindenekelőtt a világhírű -Heracleaí Táblákat-, — továbbá »» farnesi bika" roppant-, nagy és''
Jegyzék
azon bünperekröl, melyek a zala-egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának 1876. évi september havi nyilvános Ülésein előadatnak.
Sept ember 1-én.
904./B. 875. L. t. Bertalan János, Pásti Mihály tolvajlássa] vádlottak elleni ügyben végtárgyalás folytatása.
1009./B. 875. L. t. Gergály János «zéna-tolvajlássai vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
September 2-á n.
975./B. 875. L- t. Zóka Ferencz, Cser-mnu Ferencz. Kis Sándor, Palovics József és Varga József többrendbeli tolvajláasal vádlottak
elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
September 3án.
945 /B 875. L. t. Hajós György s sz. 1. tnr*ai sertvéstplvajlással vádlottak elleni Ügybe» Nzóbeli vi''gtárgy alás.
September 9 ón.
965./B. 875. Sz. 1. Ebedli Vincze széna-tolvxjlással vádlott elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
966./B. 875 Sz. 1. Szűcs Vendel vagyonbiztonságelleni vétséggel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
996./B. 875. Sz. 1. Stern Jakab (János-hizi) hamis esküvéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
997./B. 875. Sz. 1. Szinger József és Pan-kasz Juli bűnrészességgel vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1047./B. 875. Sz. 1. iQ. Molnár János és társai nvilvános erőszakoskodással vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
September 10 én.
974 /B. 875. Sz. 1. Pék József súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Septem ber 15-én.
930/B. 875. Sz. 1. Németh Verona orgazdasággal vádlott elleni ügybeu kir. táblai it. hirdetés.
931./B. 875. Sz. 1. Grünwald Lipót József és neje Zollschan Márí sikkasztással vádlottak elleni ügvbrn kir. táblai itélet hirdetés.
rs _
972./B. 875. L. t. Horváth Ferencz s Sz. 1. Horváth György pinczeverés és bünpalás-tonlásal vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdeiés.
1006./B. 875. Sz. 1. Kovács Vendel sikkasztással vádlott elleni ügyben curiai itélet hirdetés.
101 l./B. 875. Sz. 1. Markó Sándorné szül. B ;dicz Anna súlyos t« stisértéssel vádlott elleni ügy ben kir. táblai itélet hirdetés.
1012 /B. 875. Sz. L Egyed Gábor súlyos testisérléssé) vádlott elleni ügyben curiai itélet hirdetés.
1015./B. 875. Sz. 1. Németh János és Vi-gánti Pál emberöléssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
September lö-á u.
946./B. 875. Sz. 1. Reiger István és társai súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végiárgyaias.
1014./B. 875. L. t. Szalay János, Gergely Mihály, és Gerencsér István súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
jeles szoborcsoportozatja, melyen a csonkitások javítását Michel Angelo eszközölte. E munkának máBolatja a bécsi világtarlaton feltűnést okozott 8 méltán, mert e hatalmas slattali küzdelem oly élethű s a csoportosítás oly jeles, hogy párja kevés találtatik.
Távolabb átellenben van felállítva a „f ar-nesi Hercules" szobra. Dicső es remek műve az athéni Glykonnak.! A hataiom, erő, férfi büszkeség, lángeszű felfogast és kivilelt találtak e szoborban. Az izomrendszer s a kidudorodó erhálózatok nagy tökéletességgel vannak előállítva. Napokig ellehetne ezt nézni s mindig uj és uj szépségeket felfedezni benne! . . . Következett véghetetlen sora a folyosóknak és termáknek ismét földszint, melyek az ó-görög és római szobor- és domborművek százait és százait foglalták magukban. Néhányat mégis megemlítek.
.A capuai Venus", „Aeschines", „Orest és Electra", — „Amor", „Capuai Psycheu, „He-lena", „Venus Kaliipygos" ez utóbbi felséges mú, még a többi Venus szobrok az idomok teljes fedetlenségével igyekszenek hatni, addig ez félig fedett — fátyoljátékával, a gondolat eredetisége folytán, sokkal nagyobb hatást idéz elő. De az egeaz muzeumnak talán legnagyobb kincse „Nagy Sándor csatájá-n k ka mozaik képe. E műről könyveket írtak s Göthe bevallá: hogy „i I e g. e.lső tudósok nem képesek ezt kellőleg commentálni, hanem mindnyájan annak csakis bámulására vannak utalva.* E nagy mozaik kép díszes rácsozattal van féltékenyen körülvéve s Nagy Sándornak Dárius-ssli lssubi csatáját ábrázolja, f,bban a pillanatban, amikor a harcz tüzétől felhevült Sándor a
September 17-é n.
1042./B. 875.L. t. Lang János tolvajlással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Sept em ter 22-é n.
1002./B. 875. Sz. 1. Láatió Lukács s társai
hamis okirat készítés, illetőleg abbani bűnrészességgel vádlottak elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
Septem ber 23 án.
103l./B. 875. Sz. l. Berger Miksa hivatalos eljárás közben rágalmazással vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
September 24-é n.
104l./B. 875. L. t. Tököli Károly és Dömötör György vándorczigányok tolvajlással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Helyi hirek.
— Hertelendy Kálmán Zalamegye főispánja ez állásáról csakugyan lemondott s lemondása ő felsége által el is fogadtatott. Sajnálatunknak adunk kifejezési, íuidőu a s<>k jó akarat, tiszta meggyőződés és szeplőtlen hazafiság érzetével birt nemes férfiú roncsolt egészségi állapota miatt a közügyek szolgálatától visszalép. Adja Isten, hogy ez csak egy időre történjék!
— Gyásxhir. Nincs fájóbb érzet, midón latjuk, hogy a kérlelhetlen hilál egy ifjú ágat tör le, midőn egy tudományszomjas, erényekben gazdag életet semmisít meg, midőn nemes érzelmekben tündöklő jő szívnek dobogását szünteti be. Nincs érzékenyebb csapása a sorsnak, midőn ott pusztít, hol az élet küzdelmei vei bizton daezoló alapot az ifjú maga lerakja törhetlen szorgalma-, jámborsága-, erénye- és iparkodásával, kire szeretettel tekint az édes atya, az anyailag ápoló, jó testvérek, rokonok, barátok, kit tanárai a tanintézet gyöngyének ismertek el, kinek jövője iránt a legszebb remény tápláltatott s mindez a halál hideg fuval latára elenyészik és csak az emlékezet bus ér zete marad. . . Aug. 26 án temettük el nagy részvét mellett a 19 éves Tárnok Antalt, Tárnok Alajos ny. jószágkormáuyzó ur nsgy-reraényü fiát, ki a helybeli fógvmnasium 8 osztályát dicséretes szorgalommal végezte el. Legyen örök álma nyugalmas, ki a legnagyobb tisztelettel v:seltetetett szülei, tanárai s mindenki iránt, benne egy oly érző s magasröptű lélek lakott, minőre kegyelettel gondolunk. Enyhítse a vigasztalhatlau édes atya fájdalmát a közrészvét mely a boldogult ifjúnak kora halála felett általánosan nyilvánult.
— Következő sorokat vettük : Tekinte tes szerkesztő ur! P. Szatbmáry Karoly ur folyó hó 22-én a „Zalai Kőzlöny"-ben megjelent rep-licájában tudomásomra adá, hogy a megnevezett uraknak a „Honu-ban ellenem tervezett polémiájára, a vád ismét ugyanazon lap hasábjain leend elintézve. — Miután pedig utam ugy is Pest felé vi*zet, ott majd keresek alkalmat, hogy magamat a „Hon"-ban kibeszélhessem. N.-Ka uizsa, augustus 27 én 1875. KOKN FULOP ANTA.L, 1848-iki honvédszázados.
— Illetékesség. A „Zalai Közlöny" 70-ik számában a helyi hirek között Fürst aláírással fözleményt találtunk, mely felsorolja, mennyi éretlen gvümölcs, szilva, szőllő koboz-tatott «1 legközelebbi napokban a kanizsai pi-aczról. Ezen egészségrendőri felügyeletet üd vöanek, de illetékességi tekintetben tévesnek s
nevetségesnek tartjuk, hogy a piaczi éretlen gyümölcs elkobzása körül a városi vágóhídi felügyelő állatorvos intézkedjék, mert az éretlen gyümölcs constatálására nem állatorvos. hanem emberorvos, illetőleg a vár si or\cs illetéke _ Óhajtjuk e tekintetben a felvilágosítást, mert mi ilyen jogosultság s szaktudc oiányon alapuló illetékességet nem ismerünk, m. D. (Azonnal kijelenthetjük, hogy az elkobzott gyümölcsfélék Rátz Antal városi orvos ur által ia megvizsgálva lettek. Szerk )
— Loeatelli László kir. tanacsos ''''8 a sopron kerületi kir. pénzügy igazgatóság főnöke Nagy-Kanizsán van hivatalos minőségben.
— Királyi Pál a baksai kerület másodízben országgyűlési képviselője szép jelét ndá ismét emberbaráti nemes érzületének, alighogy megtudá, miszerint kerületében Reznek n a tüzelem több szegény családot sújtott, azonnal 50 frtot küldött Vasdényey Lajos szolgabíró úrhoz, hogy azt a legszegényebbek közt kiosztani szíveskedjék, mi meg is történt. Öröm-könyek közt fogadák a szegények e gyors segélyt. A hivatalos értesítés igy szól: Kozma-domján, auguszt. 22-én 1875. Tekintetes szerkesztő ur! Nsgyságos Királyi Pál ur Baksa választókerület országgyűlési képviselője e választókerülethez tartozó Reznek községbeli tüz által károsult azon lakósai számába, kiknél a napi szükség legnyomasztóbb, ezen szolgabírói hivatalhoz 50 frtot küldeni kegyeskedett; — kérem legyen szíves szerkesztő ur ezen nagylelkű adakozási becses lapjában a nyilvánosság elé hozni, és ezen hivatal részéről a károsultak nevében forró köszönetnyilvánítását közzé tenni. Fogadja szerkesztő ur hazafiúi tiszteletem őszinte nyilvánítását, ki maradtam a tekintetes szerkesztő urnák alázatos szolgája Vasdényey Lajos, szbiró.
— Egy tanképesitö oklevéllel bíró nő, hajadon, 24 éves valamely uricsaládhoz neve ő-nóül ajánlkozik magyar, német, vagy franczia-nyelven a magasabb női műveltséghez tartozó tudományokban, valsmint minden kézimuu-kában is alapos oktatást képes adni. Bővebbet a szerkesztőségnél.
— Hymen. Folyó évi aug. hó 23 án vezette oltárhoz Surgóth Miksa sümegbi ügyvéd ugyanott lakó Takáts Alajos ügyvédnek báj és szellemdús leányát, a város legszebb hölgyét Ilona kisasszonyt. Az eső egész nap hullott, a jósuép bő áldást szokott ebből a szent frigyre jövendölni: mi adja Isten, teljesüljön is!
— A „ZHvcU-Nefelejts" - 25. száma következő érdekes tartalommal jelent meg: Könyek, Darmay Viktor; Regény a vidéken, Lauka Gusztáv; Rémes órák a sivatagban, uti rajz, Borostyáni Nándor; franczia, Sand George után Haitallér Elmo; tárcza: Egy száműzött Írónőről, Szana Tamas ; Thermae amminian:«*, Prém Józf-ef ; Sima ünnepe, Bulyovszky Gyula ; a nemzeti színház hire, Pokorny Jenő; mi újság? Rövid hirek,Hymen,irodalomi zene és művészet ; Egyletek; talányok. A borítékon : hirek a nagy -világból, vidékről, vegyesek, bizománytár. Melléklet: Színezett divatkép. A „Divat Nefelejts" mfgjelen minden vasárnap válogatott szépirodalmi részszel és dús melléklettel. Előfizetést elfogad minden postahivatal, Budapesten pedig a kiadóhivatal. Sebestyéntér I. félévre 6 frt. negyedévre 3 frt.
— Weiss Joel zala egerszegi községi tanító f. évi októberben üli 50 éves tanitósko-
r
per*a fővezért dárdájával átveri s a győzelem teljesen részére dől el. Ha semmi más se volna e muzeumban, mint e kép, még akkor is bucsu-helylyé tenné a szakértők és mübarátok előtt !...
Szinte elkábulva ennyi szobor látásától, a bronzművek termeibe mentünk, hol ezen érez bői százaival a legremekebb antik müdarabok nak találkoztunk, leginkább feltűntek Venus, a tánezoló Faun, Narciss, a részeg Faun, a nyugvó Mercur, a nyilazó Dianna, Nero lovagszobra s a görög fegyverzetek sat. sat. Következett a félemelet beláthatlan soraival az üveg és terracotta edényeknek. Ezután az első emelet, melyben a papyrusra írottak könyvtára s a résmetszetek ékes szekrényekbe elhelyezve voltak az egyik szárnyon ; — amíg a másik szárnyon jött azugynevezett kincstár, roppant halmával a Pompeji és Herculanumból kiemelt ékszerek, arany, ezüst edények, gyöngyök és drága köveknek.
A régiek értették a fényűzést, de értették a korhelységet és gonoszkodást is. Ugyanis as őr nagy sunyorgatással szóllitott bennünk férfiakat félre s egy extra cabinetbe vezetett, melyben a legfertelmesebb bujaképek, szobrok s hasonló tárgyak voltak nagy mennyiségben. Boszankodva láttam, hogy ezen csúnya dolgok legnagyobbrésze kiváló művészettel készíttetett Eszem be jutott az öregek folytonos kárhoztatása, a mai fiatalság ledérsége és könynyelmúsége fölött, — holott már évezredek előtt is „bátran kilehetett volna tenni as ismerete.s tallért a régi rómaiak között.____•
A régi pénzek és uj könyvtáron s képcsarnokon csak átfutottunk, nem lévén ott semmi kiválóan nevezetes as eddigiekhez képest, de igen nagy figyelemmel néztük meg
azon termeket, hol a Pompejiben talált házi-| szerek, étkek, gabonanemek, ruházatok, buto rok, kitéve voltak. Igazán különös gondolat „imeegy kenyér, mely közel 2000 évvel ezelőtt készült s a közbejött katastropha folytán fennmaradottmai napig". Buza, rozs, szilvák sat. vannak azon korbói megieketülve bár, de egész alakjukat ép n fenntartva, e muzeumban.
Már három óra lehetett, a mikor teljesen kimerülve s elfáradva siettünk a jó hirsek örvendő Hassler-féle német étkezdét felkeresni, régidő óta csak itt értették meg a német beszédet b itt tudtam a „Neue freie Presse" bécsi újsághoz hozzájutni, mctyből mohó gyorsasággal iparkodtunk imádott hazánk felől hirt hallani.
hAzóta Hassler szállodát is nyitott, mivel teljesen kivoltunk elégítve, Nápolyba utazandó ol valómnak becses figyelmébe e vendéglőst őszintén ajánlhatom.
-Mivel a muzeum annyira kifárasztott bennünk (pedig igazi figyelemmel felét sem láttuk, ennek magának 5 nap kellene), délután (a ko-rán reggel már megszerzett engedélyünket fel használva) iparkodtunk a Nápolyt környező hegység egyik legszobb pontjára épült Capodi-montei királyi várkastélyt megtekinteni. Ah, mi jól esett a boltozatos csarnokok után a kocsikázás! Jó egy óra folyásig tartott, mig eleintén gyönyörű széles, utóbb szűk, de 5—6 eme letes házakkal teljes utczákon át, kertek és villákhoz értünk, melyekből narancsvirág illatárja üdvözölt bennünk s e magány kertek elhagyása után szelíden emelkedő hegyi uton a Capodi-montei hegyre értünk. Vállrojtosszolgák fogadtak bennünk s kisértek a palotához, hol már
N
/
dásának jubilaeumát A tisftee agg még most
is iljui tűzzel tanít A szép és magasztos ünnepélj alkalmára hazafias üdvözletünket küldjük !
— Zalamegy ében eddig 462 fegyver-engedély adatoti ki, mely 5544 forint jövedelmet hozott az államnak.
— Rövid hirek. A képviselőház elnök- '' »égére a szabadelvüpárt Bittó Istvánt jelölte ki.
— Fejérvárj honvédelmi min. államtitkárnak a magyar bárói méltóság díjmentesen adományoz tátott — Az egyiptomi alkirály ajánlkozott, hogj a szultánnak a herczegovinai felkelés elnyomása végett 25,000 embert bocsát rendelkezésre. — 6 Felsége Lajtha Bruckban marad e hó végéig.
— Don CarlosOnatéban pénzverdét áilittatotts n''pénzekre mellképét vereti ily felirattal: „Car-lo» VII. Deigratia Hispaniorum Rex 1875." — Nagy Varadnal egyik gyalogúton egy koldus agyonütött egy czigányleányt — Az állatkert-^ ben Sz. István napján 2300 látogató fordult meg. — Táncsics Mihály a legnagyobb nyo-niorbau van'' -1- A szegedi izr. templomot kirabolták. — A pápa Dupanloup érseket Ró-maba hivta. — Varasd Tepliczen eddig 9192 tiirdő vendég jelentkezett — Rajnavidékén egy cat. hold szőlő 23122 frtert árvereztetett el. — Deák Ferencz határozottan jobban van. — A szivarok rosszasága miatt általános a panasz. — Gr. Eszterházy Pál diósi pusztáján cselédjei gyermekeinek iskolát építtetett — Zichy Antal
a ,Népnevelők Lapjában" .Gr. Széchenyi István mint paedagog" czimú érdekes czikket kezdett meg. — Debreczenben már idei bor kapható, egy liter 12 kr. — Bodorfi Henrik operaénekes mőghalt. — Visk határában 3 farkas 4 csikót ölt meg. — A bécsi gabonavásárt 541XJ látogatta meg.— Londonnak 8662 rendőre van. — Czabai szabadlábra helyeztetett — A nemzeti színpadon okt 10-én lesz az utolsó nép -azinmü előadás. — Kölniczbányán egy méhraj két lovat megölt. — Dietz subixkészitó körlevelet küldöz, melyben a törökök ellen véres keresztes háborút proclamál. — Strossmayer püspök csendben tartja meg jubilaeumát — Greger .Miksa londoni borkereskedő Bpestre érkezett, 1 miliő ft. ára bort váaárol. — Thaisz Elek a .Kelet Népe" szerkesztője ellen sajtópert indított. — Budapesten egy asszony oly fiat szült, kinek orrnélküli macskafeje van. —Lát-rány halárában 17 századbeli 45 ezüst pénzt találtak. — A veszprémi honvédkaszaruya leégett*. — Zsedényi az eperjesi tanitóképezdének 1U00 frtot adott. — Reiner Ferencz 48 ki hon-vedtiszt megmérgezte magát.
Vegyes hirek.
— Szülét a sirban. Egy olasz lap következő iszonyatos történetet beszél el: Egy cam-po bassoí (nápolyi tartományban) munkasnő szülési fájdalmai közben eszméletét vesztette; ugv látszott, mintha az élet egészen elhagyta volna. Ai orvos, ki megvizsgálta, halottnak nyilvánítottá, mire eltemették anélkül, hogy eioub megkísérelték volna legalább a gyermek éleiét megmernem. Két nappal későob asirásók uj halott számára felásván a sirt, iszonyú látványt pillantottak meg. A tetszhalott nő a szalagokat, melyekkel kezei az ottani szokás szerint össze voltak kötve, széttépte és a sirban szült gyermekét karjai közt tartá. A temető előtt elhaladó fóldmivesek az az előtti éjjel segély-kiáltást hallottak, de babonás félelmükben ke-
arany paszomántos komornyikok vettek át s mutogatták meg a királyi mulató lakot
legalább 30 szebbnél szebb t rmen haladtunk át s a modern képek igen tetszettek, — de legszebbek és legértékesebbek e kastélyban a fegyverzetek gyűjteményei, melyek között sok történeti ereklyék is vannak.
A városból kijővén, mintegy másfél óráig kocsikáztunk, e legalább 300 holdnyi térségen íekvö királyi kertbe, árnyas fasorok és ligetek között; egy részét a vadaskert képezte, hol azá->zal az arany és ezüst fáczányoknak, oly szelídek, mint nálunk a tyúkok, jöttek egészen hozzánk. Kiérve a lombok közül, leirhatlan szépségű köriekintet tárult elénk a bástyák erkély-, zetein s itt az udvarias kertészek hölgyeinknek, a lezizletesebben összeválogatott virágcsokrok-
kai szolgáltak.
Ezután a Villa Regina Isabella, vagy Villa (iallihoz hajtattunk, a kert nagyon elhanyagolt, hanem a városra és tengeróbölrei kilátás innen is felséges! Visszafelé a Corso Vittore Emanue-Jen baladtunk lefelé, minden pillanatba másmás panorámás a legkedvesebb ny ugpontokkal. Ellehetne ez uton napokat tölteni s a — lélek és szem sohasem tudna betelleni es örökké vál-lozatos szépségektől. Budsvárából az áttekintés Pestre és környékére hssonlitható némileg e képhez......
Este .Lammermori Lucis" előadáaát élvezendók, színházba mentünk s itt a színházi
pénztárnál anápolyizsebmetszésről
szép tapasztalatot szereztem. Megnéztem előre a szinlapon, mibe kerül egy 2-od emeleti páholy, s láttam, hogy 9 frank, odaadtam egy 10 frankos bankjegyet • váriam egyet vissza, de a
resztet vetve elsiettek. — A kormány es ügyben szigorú vizsgálstot rendelt el.
— Mária napja Párizsban. A „Figaro" szerint augusztus 15-én, mint valamennyi Mária neveuapján, egyetlen virágárus Párizsban 18000 bokrétái adott el átlag UHrancon darabját — E szakértő számítása szerint az idézett napon Párizsban több, mint 600,000 franc áru virág kelt el. Ebből láthatni, hogy a francziák-nak minden hadi kárpótlás és nagy adó mellett csak vsn egy kevés pénzük.
— A milliomotok hazájának kétségtelenül Anglia tekintendő, mivel a világ egy országa sem mutathat fel aránylag oly csekély területen annyi milliomost, mint Anglia. — Egy Angol hetilap mindazoknak névsorát közli, a kik a legutóbbi évtizedben elhalálozván, több, mint 250000 font sterling (1 funt sterlin-=10 frt o. é.) készpénzt hagyományoztak. E lap szerint 1861— 72 közt tízen haltak meg,a kiknek készpénz hagyománya az egy millió font sterlinget meghaladta (10 millió frtot), köztük Hudson Garney 1.000,000 font st. W. Crawshey 2 millió font st. B. Gimmers dublini sörfőző 1.10(^,000 font st. Giles Loder 3 millió font st — ötvenháromnak készpénz hagyatéka a tél millió, 16l-nek az egy negyed millió font sterlinget meghalaata. És e jegyzek még nem is teljeVjgoert péidául Bi&ssey, ki egy billió font sterlingnél többet hagyott hátra s még mások is, nincsenek benne felemlítve. Az emiitett ösz-szegeknél s fekvő birtok nincs tekintetbe véve, mert akkor a jégyzék végtelenül nagyobb volna; igy például a Marquis of Westminster csak 800,OUO font sterlinggel van felvéve a jegyzékbe, holott a jelenlegi marquis évi jövedelme 8 millió font sterling=80 millió frt vagyont képvisel. E marquisról mondják, hogy ha évi jövedelmét elakarja költeni, perczenkint 1 qui-net adhat kr.

Nyilvános köszönet.
Alulírott benső tiszteletérzettel nyilvánítom h^lás köszönetemet azon részvétért, melylyel atyai mély fájdalmamat enyhiték, midőn feled-hetlen kedves, alig 19 évess bölcsészeti osztályt végzett Antal fiam temetésén s vég tiszteletet megadák, különösen a boldogultnak főtisztelendő tanárai, kedves tanulótársai és résztvevő t közönség fogadják ismételt elismerésemet és köszönetemet!
Nagy Kanízaán, aug. 26. 1875.
TÁRNOK ALAJOS.
Színészet.
— Keszthely, augusztus bő 1875. —
Károlyi Lajos igazgatása alatti színtársulata városunkban meglehetős pártolásban részesül.
Szombaton, aug. hó 7-én Abonyiné javára a .háromszékileányok vagy tatárjárás Magyarhonban" czimú 3telvonáaos népszínmű adatott. Abonyiné (Katicza) árvaleányt adván, kedves modora s igen tapintatos előadása által a jelen volt igen nagyszamu közönség egész figyelmét magára vonta; a második felvonásban meglepő ügyességgel adta a szekely leányból lett szolgálót. Beszéde tisztán , érthető még akkor is, midőn a szavakat majd villámgyorsasággal halmozza egymásra, énekét szép csengő hangja csak kellemesbé teszi. A közönség Abonyinét, mint ez est ünnepeltjét, minden egyes jelenete alkalmával viharos tapsaal fogadta. Abonyí, Kendi, Károlyi (lelkész,) Bérezi, Baloghné, Ko-
pénztárnok átadva a kulcsot, többet reám sem nézett, én kértem a pénzt, de ő ráakarta fogni, hogy 10 frank az ára egy páholynak, mire irgalmatlanul és magyarosan összeszidtam e szemtelenségért Most tarsaival összenézett, — elnevették magukat s visszadta frankomat.... mintha semmi történt volna..... Ezt már
sem
nem hittem, hogy elsőrangú színházban ilyen történheasék. Az előadás jobb volt a fiorenczinél, de a közönség még sokkal féktelenebb, ugy, hogy a legszebb dallamok veszlek el az együtt éneklés és dudolás által!
Május 14-én. Hogy Nápoly tündérvidékeit mielőbb meglátogathassuk, feltettük magunkba, miszerint ma a városbeli nevezetességekkel végezni fogunk. Ismét jó korán elkezdettük vándorlásainkat, a legelegánsabb kávéházban reggeliztünk, de rossabb kávéról fogalmam sem volt, mint luit itt kaptunk, — <_gy-átalán egészOlaszországban legczélszerübb theá-hoz vagy máshoz hozzassokni, mert a tejes kávé élvezhetetlen. Elsőben is a dáriusi kincsekkel bíró s fényűzésükről híres Bourbon-féle királyi palotába mentünk, — valóban szeszélyei a sors, a szegény szárd királynak minő országok, városok ós fénypaloták hullottak ölébe!
■ E palota egyike a legszebb királyi lakoknak. Főhomlokzata a tengerre és hadi kikötőre, másik szárnya, a város felé nugy osslopos árkádokkal kerített s két lovagssoborrsl díszített, térre tekint
Az 1-só emeletből igen szép terraazeriára léptünk, mely gyönyörű kis virágkerte*. s oran-geriat képezett, mindenült kilátásaal a tengerre és öbölre. A palotánok 2 főréesét mutogatják \ —
pócsiné és Kendiné nagy sikerrel adták ssere* peiket
Vasárnap, aug. hó 8-án .Valbuigéie vagy a szent Gellérthegyi bűvös tulipán0 4 felvonásos tüneményes színmű adatott Pártényi a díszítéseket, ugy Szilágyi a gépezeteket igen ügyesen készítették el. Kendi (Márton, ssabó) élesekkel teljes előadása köztetszést nyert Pártényi, Abonyí, Abonyiné, Ssabó, Szabóné, Balázsi Lka, sikerrel játszottak.
Kedden, aug. hó 10- én Kendi Gusztáv javára adatott „az amerikai vagy a fifikus szabólegény." E darab a sikerültebb darabok közé sorolható. Kendi átérezve szerepét egész erővel iparkodott a közönség figyelmét magára vonni. Abonyiné mint mindig, ugy ma is nagyon kedélyes volt Balogh, Abonyí, Bérezi, Szabó, Baloghné és Paksi sikerrel jáUzlak. Közönség nagy számmal.
Szombaton, folyó hó 14 én Szabóné javára .Indiania az utolsó czigány vajda" czimü 4 felvonásos színmű adatott Szabóné (Indiana) teljesen átérezni látszott szerepét, s jelenetei alkalmával zajos tapssal fogadtatott Pártényiné, (Cilley Borbála, m. királyné) gyönyörű termete, méltóságteljes tekintete s ügyes előadása által a jelenlevők figyelmét magára vonta. Szabó, (Cilley Feliczián) a gőgös magyar főurat sikerrel utánozta. Abonyi (Uzerko) a társulat legtehetségesebb tagjai közé sorolható, ki valamint a szavak kiejtésére, ugy a nyelvérzékre ÍS fősúlyt fektetni látszik. Beszéde teljesen érthető, kiejtése tiszta s minden előadása alkalmával nagy figyelmet gerjeszt a jelenlevőkben. Ifjú Károlyiban (Rozgonyi Andor) igen kitetszik a kezdő színe, valamint hangja, ugy kiejtése is oda mutatnak, hogy neki még sokat, igen sokat kell tanulnia addig, mig a reá ruházott szép szerepeknek megfelelni képes leend. Közönség kevés számmal.
Vasárnap, folyó hó 15-én színre került .a vén bakancsos és fia a huszár." Kövesei (Fríczi) Pártényi (vén baka) Bérezi (Laczi, huszár) Abonyiné (Lidi) Paksi (kántor) Balogh (csapláros) sikerrel adták szerepeiket
Kedden, folyó 17-én. Bérezi Ödön javára adatott .két pisztoly, vagy Sobri lakodalma" czimü 3 felvonásos, énekes népszínmű. Bérezi (Sobri) szerepében alig jelenik meg vagy báromazor a színpadon; nagyon csudálkozunk azon, hogy Bérezi, kit a közönség mindig örömmel lát a színpadon, ily kis szerepecskét választott jutalomjátékaul.
Láttuk őt már sokkal nagyobb, jobb és reá nézve háladatoeabb szerepben is fellépni amikor is a színpadot mindig hosszas taps és közmegelégedés közt hagyta el. Szabó, Abonyi, Abonyiné, Pártényiné, Balogh s Kendiné ügyes előadások által kitűntek. Pártényi (Hugli borbély) és Kendi (Stuczli borbély legény) comicus előadásaikat hosszas taps követte. Közönség közép számmal.
Szombaton, folyó hó 23-án Szabóné Balázsi Ilka javára adatott .az arany paraszt czimü 4 felvonásos színmű. E jó sikerrel adott darabnál közönségünk igen kevés számmal volt képviselve — ugy annyira, hogy a jutalmazandó-nóuek alig hozóit valami csekély hasznot
Vasárnap, e hó 22-én színre került .Angyal Bandi a haramia vezér", melyen szintén kevés számú közönség vett részt.
Kedden, folyó hó 24-én Pártényi javára .Don Jüan'' czimü bohózat telt ház előtt adatott elő. Pártényi (Leporello, szolga) szerepét jó sikerrel adta: előadása élesekkel teljesek
„az állami diszfogadások" s az .udvari mulatságok és bálok" terem sorait A mit fényűzés és zsarnok szeszély kigondolhat, művészi kéz megteremthet, itt mind megvan. ... A goblein szőnyegeket alig lehet a legelső művészek olajfestményeitől megkülönböztetni,a porczellán vá-sák, üvegcsillárok, bámulásra méltók.
Kápolna, kis színház, trónterem, ebédlő, tánczterem, a mesék s as ezeregy éjszakai Kalifák palotáira emlékeztetnek. De mindezeknél sokkal szebb a kettős márvány lépcsőset s csarnoka ! Ennek minden részlete s az egész ossz-hangja, nemes nagyszerűség s fejedelmi gazdagság mégis művészi alkotáaoktól díszlik.
Elmerengtem hosssan s gondolkoztam arról, boldogok voltak-e e palota korábbi lakói ? Nem és százszor nem ! Hisz az elnyomott nép keserű panasza, sokszor fájdalmas zúgása, majd kitörése, pokollá változtatták ez aranyos terme« ket s minden függöny mögött orgyilkosokat sejtetett a roes lelkiismeret. Oh mi szép, a mikor a n é p és király Szeretik egymást, mint nálunk!
(Folytatása köv.)
Két sóhaj.
— Waller. —
Miért sóhajt szive, — ax ifja mit kirán? .. Miírt eseng, miért imádkosik a lány?.
▲ kát sóhaj as Úr szine elé kerül, 8 igy ssól as ég ara (arczán mosoly derül.) — ,A két sóhaj csak egy, — egy saiv és két ajak, Legyen meg!- 8 ifjú • leány már nem sóhajtanak. •
KŐVÁRY BÉLA..
voltak, bohóságsít sz egész közönséget folytonos kaczaja közt hallgatta végig. -
A társulat Keszthelyen még csak 3 előadást tart, mely alkalommal a következő darabok hozatnak ssinre: Csütörtökön „a londoni halottrabló Ssombston Pártényiné javára ,a divatos menyecskék- és vasárnsp, e hó 29-én utolsó előadásul .Bernáth Gasai és s nemzet bárója" czimü 4 felvonásos eredeti életkép.
Ezután a társulat bucaut veend Keszthelytől s Zala-Egerszegre vonul, hol is az .Arany bárány" czimü fogadó nagytermében tartandja előadásait. X. X.
Papírszeletek.
Elment a paraszt az orvoshoz és panaaxko dott, hogy jobb oldalán nagyon fáj, ha oda nyúl.
.Hát ne nyúljon oda.- Rendelé az orrot. I*az biz az!" Mondá a paraazt és eltávozott
X . .. orvos haza felé igyfkezett egy szép hold-világos éjjelen, különben is .illumináltan-. és ugy tapasztalta, hogy lábai alatt a föld inog. Teljes megelégedettséggel kiált fel végre : „Gallileinek igaza Tan : .mégis mozog a föld."
— Egy árvízkárosult néhány nappali a véaz ntán egy barátjával találkozik.
— Nos és n6d?
— Megmenekült.
— És házad
Összedőlt. Lásd ilyeu pechem ran nekem as
életben.
— Karkas neveseta földeanrhoz ment a kéregető fráter s báriuyt kért
— Ugyan hogy gondol Farkaatól bárányt kérni 1 mond a jószívű or enyelegve.
— Oktalan állat! kiált az ur dühösen, nézd meg kabátomat, hogyan van kikefélve ?
— Hát az enyém! ? felelt az inas hidegvérrel.
— Hogy vannak a nagyságos asszonyok ? kér-dezé egy fürdővendég ismerősét.
— Jól volnánk különben, csak leáoyomnak megártott a crug.
— Már bizon ne evett volna annyit bs-lóle, akkor semmi baja sem volna a nagyságos kisasszonynak.
Lottobuzás.
Bécs, augustus 21-én: 67, 62, 88, 11, 55. Temesvár, „ . 17, 4, 61, 74, 26.
Érték- és váltófolyam augusztus 27.
5*/® metaliques 69.90; 5% nem«, kölcsön 73.-: 1860-W álladalmi kölcsön 11 .75 ; bank-réezv. 917—; hitelintézeti réssvények 207.10; London 111.65; magyar földtehermen lési kötvény 81.50; temesvári földtehermentési köt-véuy 81 75; erdélyi földtehermentési kötvény 79.75 ; borvát-slavon földtehermentési kötvény 84.—; ezüst 102 — ; ca. kir. arany 5.28V» Napoleond''or 8.93 —.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai idótmutató óra szerint, iádul Knnixsáról
Kauizsai vaspályán az órák pontosan a helyi időt
mutatják.; Vonat hova:
óra Perc. Idő
205 Eszék, Mohács, Dombo vár s Fiúméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délnt.
212 Bndára..........6 17 reggel
202 . ..........I 52 délut
204........... 10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 pereskor Bécsbe) ..53? reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécaujh felé) 5» 7 délut.
311 „ „ „ „ 10 47 estve 303 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel 201 „ „ Grács és Bécsbe 1 22 délut.
213 „ . „ - „ „ „ 11 37 estve
Érkezik Kanizsára honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 reggel
206 Eszék, Moháca, Fiume s Dombovárról 1 23 dél?'' 218 Fiume és Dombovárról .... 9 46 satve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délut
211 „ ......... 9 23 estve
314 Szombathelyről....... 10 25 reggel
302 Bécaből (Récanjh. Szombath. felíl) 4 29 reggel
312 „ „ 10 10 estve
214 „ tiikczből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Léck Qiácsból „ „ . 1 13 déluU
204 — — „ . 10 18 estve.
Asfsstss 29-tól septeaber 4-ig <875.
Hó- 6k heti- Katholikus nap- Protestáns j $> nap |__tár | naptár | otj
¿>5. XV. v. pünk. ut. — Kat. er. Jézus egy városba méne, mely Kaimnak neveztetik. Lak. VlL 11— 16. — Prot. Ep. Gal. V. 16—24. Ev. Luk. XVII. 11-19 — Gör.ev. Máté XVIII. 2£—35.
29
30 81
1 2
3
4
Yasárasp
HéifŐ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
] C 15 Véd. ttnn. I • Limai Róza Rajmund hitv. Egyed apát | István, Kai. '' Mansvét Rozália sxfiz
C 14 Sabina, M.j Jft Róza . m
Paulina | &
Egyed
£fraim, Zeno Mansvét Ssen. Rozália
ra
A
rs

Felelós szerkesztő s kiadó: Bitarff UjtS.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kOltségnélkfil, gyógy-táplálék által.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem elleosxegfilt és jónak bizonyult as felnőttek- -és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mhigy-, nyákhártya-, légzé«-, hólyag- és vesebajokban. gmaósodás, aaikór, meilscorulás, köhögés, emésat-h<-tlenség, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség. aranyér, viakórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülaugás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is ezukorvixelés, búskomorság, soványodás, csut, kösr.-vény, sápkór és egyéb betegségekben ; nemkülönben mint táplálék saopóggyermekeknek és * dajkatejnél is elŐDyösfbb. — Kivonat 80,000 bizonyitvinyból oly bajok meggyógyulását ÓI, melyek minden gyógyszernek
•) £ rovat vállal a
alatt köslrfttért feielőna^eet nem
SMrk.
ellentállottak és köttftk Dr. Wnraer tanár, Baaek* P. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. Shoreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Caatlesmart grófn«, marqnise de Brehan és US bb magasállása egyének bizonyítványai kívánságra bérmentesen megküldetoek.
Rövidrevout kivonat 80,000 bizonyítványból :
Dr. Wnraer orvosi tanácsos bixonyitváoya.
Bonn. julius 10. 1852.
Reval esciéreDuBarry saámos esetben minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb «ikerrel használtatik hasmenéseknél éa vérhaauál. vizelési betegségekben, veaebajokban sat. kőbetegségekben, a hngycfő lobos és kóros ixgnltságainál, dugulások uál, a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen sz«-rt nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem tüdS-és lígcsS-''sorvxdákban is. (P. H.)
Wurzer Rudolf, orvosi tanácsos és több tudós társaság tagja.
Winchester (Angolország) dec. 3. 1842
Un kitűnő Revaleiciére gyógyszere al-te»ti haiok. dugulások, idegbajok és vizkórság hosz-hzan tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Mint ön
gyógyszere lafjobb hatásának saamtannja,
jes «»vemből ajánlhatom
* James Shoreland,
96. ezr. sebész. Dr. Angelstein titkos orvosi tanácsos ta-pasztalata: ^^ ^ g ^
A Du Barry Revalesciére k«dve*6 eredményét ét kitűnő hatását minden tekintetben bisonyithatom.
Dr. A n g e 1 s t e i n, « titkos orvosi tanácsos.
í 76,921. sa. biaonyitvány.
{ Obergiwpern (Baden), apr. 22 1872.
1 Betegem, ki 8 hét óla idült májgyul adásban
rémitő fájdalmakat szenvedett a hgciekélyebb était sem vehetett magához, ön RevalescíWje használata folytán tökéletesen meggyógyult
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-»sere»en megkíméli a gyógymer árát, felnőtteknél ugy, mint
gyermekeknél.
Pléhszelenczékben «/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelencékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csésaére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt
ut ül- 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 császára 10 frt
— 288-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. -t-
Megrendelhető éarry du Barry & Comp
által, Wien, WalHIscIigasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fűszer kereskedéseiben; azonkívül a bécsi h»a minden vidékre megküldi postai ntalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. ¿« társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz *, Eszéké" Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori F«lixnéi éa Söltz Rezsó gyógysz., Székes-Fehérvárott Die bal la Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgal mások gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
KAK1TZ
papirkereskedése
Budapesten, Oorotti a utcza, 12. >*z. a.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl u. m
100 drb. finom levélpapír uévvel 100 „ . színes monogrammal
1— 1
Trt 50 kr.

100 drb. legfin. lerélp. szines monogram. 1.2U— ''2 trt — kr.
100 100 100 100 liooo 1000
1— 1
9
r.u
3 ■ 3 15
•r»> -
b<> .
f»0
finom boríték
legfinomabb , , . .
látogató jegy csinosan kiállítva. . . levélpapír fekete nyomatul .... lenboriték » . szintén
pecsétbélyeg......2.50. 3-"
1 teljes íróasztali berendezés . . . . 5, 10.
Úgymint r.agy választéka legfinomabb irodai és levélpapír s borítékoknak, úgyszintén minden e szakba vágó csikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztározák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—23)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pontosan! zközöltetnek.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolorsságban csaknem minden elöbbkeló háznál található, mert. oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezü>t árának huszadrésze. A valódi brítannia ezüst az alább kimutatott árakban kapliató
csakis
M. Bressler angol fémárnktáraban,
Bées, belsóváros Schottengasse 9. sz :
Kézi gyertyatartó 60, 80 kr, 1,
1.S0 kr. ,
Gyertyatartók finom, nagy párja
3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt. Csemege (dewert) evőeszköz >1,
tucxat 3 frt 50 kr. Gyeraekksoál ''/» tuczat 1.50,2, 2.50 kr.
Tejmeri darabja 60, 80 kr. 1,
1.20. 1.50 kr. Levesmerő darabja 1.20, 1.50,
1.80, 2, 2 50, 3 frt. Feszületek valódi aranyozással és ezüsttel kirakva darabja 12, 15. 18, 20 frt. talapzattal. Talcza darabja 8- 90 kr, 10-■ t.20, 12- 1.50 14- 2,16-2.50, 18- 3. 20" 3.50 kr (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű. Tbeateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt
Kávéskssál darabja 10, 15, 20,
25, 30, 40, 45 kr. — •/, tuczat 60, 80 kr. t, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evfkaaál darabj a 30,35,40, 45,
50. 60 kr. - ''j, tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4 50, 5 frt.
Kés és villa párja csak 80 kr. (ezüstnyelű). — ''/» tuczat belőle c b a k 4 frt. Thsaszirő darabja 30,40, 50, 60. 80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Tásuszkák evőeszköz alá tn-czat c s a k 2 frt 50 kr.
Ts)ástartó pékárkák % tncz. 2 ft. Asztalkesdfi tartók ''f. tuczat 2
frt 50 kr. ''
Borsszóró darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
CzakorWsti dbjs 80,90 kr. 1 frt.
SS Valaswasyi ezlkk básralatss sic ó. _
Megrendelések a vidékről czimzendők :
(1699—12)
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
isek a vidékről postafsrdsltávsl stásvéttei eszközöltetlek. V Hs valaki ugy kívánja, egyes darabokat is küldhetttnk, áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék 100 frt értékű Ara vételénél 10°|0 árleengedéa.
Árverési hirdetmény
Az alulirt uradalmi igazgatóság részéről köz-hirré tétetik, miszerint folyó 1875-ik évi augustus hó 30-án a lenti augustus 31-én és september hó 1-cn pedig az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján
több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok; —
az alsó-lendvai gőzmalom; — a márokföldi vizi őrlőmalom s több murai malomkelyek; —
több rendbeli belsőségek, nagyobb s kisebb területü föld, rét és legelőrészletek, ugy nemkülönben
az uradalmi erdőkben a makkolta-tási, gubacsszedési és őszi legeltetési jog haszonbérbe adatnak.
Az árverési feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Kelt Alsó-Lendván, augustus hó 21-én 1875.
Az Also-Lendva-Nemptby
(n65-2) ^jiradalmak igazgatósága.
mmmmtmmmtmttmmummu
pllepsiát
(eskórOsyó ;yi? levélben dr. KilliscJi socczia-lista. Drezda, Wilhelrus-platz 4 (ezelőtt Berlini en). Sok száz sikeres erednóay !
II MII I III I
WG*
Éppen most je lent mes magyar fordítása a hírneves, igen tanul ságos könyvnek :
Az önmegóvás,
tanácsadó minden körbe li férfiaknak. Lasrestisstól.
Borítékba lepecsételve.
á z á m t a '' » n s z o r bebizonyult segély és orvoslása (26 éves tapasztalán folytán!) a (16í5—17
Gyöngeségi
állapotoknak afiuemz'' tagokban ideges bajok-baa * * t. mint a rongáió dnfer-tőzes és faji kicsapongások követ kezmóayéaek. — Minden könyvárusnál. jeiestll Kókay Lajosnál. Károly utczáb.in Ára 2 frt 30 kr
A közönség óvatik bizonyos utánzásoktól és m&jmolás >k:ól e könyveidre nézve, melyk a kö zönség elámitása tekintetéből még hirdetményem szószerinti le Írásáig is terjednek Azért figyeljen mindenki arra. nogy könyvem eredeti 35-ik kiadását
Lanrentiustól kaphassa, mely egy 8 ad rét 20» lapos kötetet képez
60 boocztssl ábrával aczélba metszve es a szerző névbélyegével van pecsételve.
Laurentius tanir.
Malom-eladás.
/
Ezennel közhírré tétetik, miszerint Somogymegye csurgói járásban kebelezett Belezna község határában, mnra-kereszturi vasúti állomástól ''/2 óra távolságra fekvő úgynevezett Bezsentói malom, hozátartozandó belső fundussal szabad kézből eladó.
A venni szándékozók szá vagy Írásban értekezhetnek, és az alkut is megköthetik Szent-Miklóson, utolsó posta Nagy-Kanizsa.
Kelt Szent-Miklóson, augustus 20. 1875.
Szörcsöky Ádám,
(1770-2) körjegy ső.
Hölgyek számára
igen hasinos a legújabb s legnagyobb hatást elóidésett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Erzsébet-Creme
Dr. Eosenberg S. tői az orvosi ksr — de különösen dr .Zeissl M. tanár ar ¿Ital megvizsgált s tökéletesen csélszerü és árUtlsnnak talál tátott.
Ezen szer a bőr megőrzése s s legkésőbb korig tartó ifjú frisseségbeni tartására szolgál. Eitávolit napszúrást, bőrkiütege-ket, foltokat, vörheny t, sőt a ránezok is s gyakori használat álul eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tess.
Ara 1 tégely ly el 1 frt. 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Bosenberg özvegyénél Bécsben VI.
Rahlgasse 6. Thör 7. ^1748-5)
Nagy-Kanizsán, Boseilfeld Adolf urnái.
A legnagyobb YASBHIT@EGSYÁE
Reichard és Társa-é, Bécsbe,,
III. Mrirxi*r utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
URI
és
N Ó I
Angol
éberlaszting,
czúg fonál, filez,
Minták
bárhová ingyen és
bér-
^ mentve^ # f _ ,
\l S czipeszczikkek
legolcsóbban
PLESZ LIPÓTNÁL
Budapest,
Király-utcza 41-ik szám,
Csiriz, fas zeg,
előkészült czlpő-xakkor, (Lackkappen.)
a
,Czlpész inashoz. ^
Gépttij rs e 1 y e m
és
czérna, bélésvásznak.
Wajdiu Jówef Up- és nyomdatulajdonos gyorasajtó uyomwa, Nagy-BUuiua4u.
> * • T . i
A legmegbízhatóbb és legtartósabb (1759-5)
villámliárilókat
és torony-keresztek« t, ugypeiiite I aktit''tsmiinkákm készíti a h-golrg'' b-l''Uii évek óta
TagleJeht Károly,
cs. k. udvari Iskutos,
Leopoldntadt, Czerningnsse, Nr. BéfHben.