Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.2 MB
2022-11-24 10:18:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
118
217
Rövid leírás | Teljes leírás (574.13 KB)

Zalai Közlöny 1875. 072-080. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGI -KANIZSA, 1875: wseptember fc-in.
Tizennegyedik évfolyam
1
Elitzsteti ár
fél erre leCT®0 RQV
8 ín.
20 kr.
J
Hlrdstaaak
6 ba»íbo« petitaorbaa 7, ouoduor 6 • minden '' lotábbi «őrért 6 kr.
syilttérbrn
ioron*»nt 10 kr«rt vá-
-.eme* fel .
Kioeatári illetik minden | ^•f/«« hirdetésért külBof
i 30 kr. fi«eteud5. k
előbb
-SOMOGYI KÖZLÖN
elófizetésskj reclaaatiák uer ksssti-kiadttos Mr-
Motv« iatáMaiök:
SAGIMÉANIZSA Takarékpénztári épület, ] ftldaaint Bérmentetleu leveiek . | ouk ismert munkatársaktól fogadtatnak «1.
Késiratok tímss nem küldetnek.
I
1 Kisiratok riasaa nem í J küldetnek. k
Nagy-Kanizsa v„árss hslybatssáfláiwüc. nemkülönben az „eiső zalai Ogyvód-egyls^a^y-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarókpéwtái" a .zalamegyei áltaiános tanltt-testölet'', a ,Zala-Somogy'' gőzhajózási részvénytársuiat s több negyei és váresi egyesület hivatalos értesítője,
Hetenklnt kétszer, vasárnap s csfltorlQkon, megjelenő vegyes tartalmú lap<
Részes kiírás
Zalamegyének Zala-Eger szegen, 1875. évi augusztus 2-án s folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlése jegyzőkönyvéből.
4941.
224 jk.
Felvétetett a nm. magyar kir. bel-ügyministeriuinnak folyó évi 31745. szám aiatTkelt ieirta, a községi szülésznők rendszeresítése tárgyában.
Végzés.
A községi szülésznők kiképeztetése tárgyában a megye bizottsági közgyűlése által folyó évi május hó 3-án s folytatva tartott ülésében hozott azon határozatára, mely-szerint a községi szülésznőnek megválasztandó nők a járási orvos urak által oktat-tassanak és ezek által vizsgáltattassanak meg a nm. magyar kir. belügyministeriumnak folyó évi 31745. szám alatt kelt leiratában kifejezett azon módosítása, hogy a bábá-szattal foglalkozni óhajtó s a járási orvos urak rendszeres oktatásában részesült nők a megyei főorvos ur előtt tennének vizsgálatot, és az ettől nyert, jártasságuk elégséges voltát tanusitó okmány alapján jogosíttatnának fel a bábászati gyakorlatra, az állandó választmány véleménye szerint a közgyűlés által elfogadtatik; főorvos ur pedig felhatalmaztatik, hogy a mennyire ezen működésében elfoglaltsága miatt akadályoztatnék a megyei tiszteletbeli főorvos urakat a maga belátása szerint alkalmazhatja, illetőleg a vizsgálati teendőkkel megbízhatja.
Mivel pedig főorvos urnák évi fizetése oly kevés — hogy az ezen teendővel járó utazási költségek azt végleg kimerítenék, ennélfogva megengedtetik, miszerint a köz-
ségi szülésznők megvizsgálása alkalmával felmerülő fuvardíjairól elkészítendő'' számláját kiutalványozás végett az alispáni hivatalhoz bemutathassa, mely körülmény a nm. magyar • kir. belügyministeriumhoz feljelentetni határoztatik. —
Miről ezen végzés kellő számú nyomtatott példányokban intézkedés végett az az alispáni hivatalnak miheztartás végett pedig a szolgabíró uraknak és azok által a megyebeli összes községeknek, Nagy-Kanizsa város tanácsának, valamint a megyei fő — -és járási orvos uraknak kiadatni rendeltetik. K. m. f.
Kiadta: SVASTITS BENÓ m. k.
főjegyaö
A nagy-kanizsai Onk.tflzoltó-egylet közgyűléséből.
Elnök üdvözölve a nagygyűlésen megjelent alapító, működő s pártoló tagokat, egyszersmind bocsánato...