Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.13 MB
2022-11-24 10:19:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
104
211
Rövid leírás | Teljes leírás (592.59 KB)

Zalai Közlöny 1875. 081-089. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KAKMBA, 1876. oktober Mn.
Tizennegyedik évfolyam.

1
Qilzitisi ár
4(eu erre . fél «vre • • •
jegy®0 ÍTrt EffV
é frt.
20 Jer.
f
HlrtfatMifc
6 hz»ibo« petitsorban 7, má»od»zor 6 ■ mind «a további «őrért 6 kr.
yVTLTTÉRB EX
loronKint 10 krert »e-
-.etnefc fei Kincttári illeték minden ejye« hirdetésért kttlöi 30 kr. fizetendő.
inden || kttlönf
előbb:
-SOMOG
A lap szellemi ét ^ ''anyagi resset illetó kőz-w lemenjek , elófixetétek, reclamatíók tat a szer-keaató-hiadöhos bér-meurr* intósenddk: NAtfY-KANlZSA Takarékpl -.stári épület, földssint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
Kéziratok viusi nem küldetnek.
nem f
Maoy-Kanizta város helyhatóságának. nemkülönben az „első zaJai ügyvéd-eflylef''. a ..nagy icanizMi köretkedelmi t iparbanir, a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a ,zalamegyei általános tanrté-testfflef, a .Zala-Sonwgy gózhajózasi részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
üeicnklni kelszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
A
„SALAI K§2L®HT"
f. évi oktober 1-én 14-dik évfolyamának negyedik negyedébe lépvén, mindazokat tisztelettel felkérjük, kiknek elófizetésök e hó végével lejár s e lapot tovább is pártolni kivánják, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Előfizetési ár: Oktober - deczemberre 2 frt.
Pályázat
A sümeghi államilag segélyzett IV. osztályú reál tanodánál üresedésbe jött tanári állomásokra pályázat hirdettetik:
1. Természettan, számtan ésfranczia-
nyelv.
2. Magyarnyelv, irodalom és németnyelv tanszékre. A rendes tanár évi fizetése 800 frt. s 80 frt lakbér éa nyugdíj élvezet; helyettesé 700 frt. A fizetéseknek leendő felemelése még e tanévben kilátásba helyezteti*. Folyamodványok f. évi okt. hó 9-ig Sümcgli város iskola bizottsági elnökséghez czimezve, Sümegh (Zala m.) küldendők.
Sümegh, 1875. sept. 24.
CSEH LÁSZLÓ.
iskola bizottsági elnök.
Bészes kiírás.
Zalamegye állandó választmányuk 187ő. évi sept ember hó 15-ik napján tartott ülése jegyzőkönyvéből:
7S55.
u. i. 1875.
Felvétetett Cznkelter József megyei
számvevő urnák jelentése, mely mellett a megye területén felállított mértékhitelesítő hivatalok 1875/,-ik évi szükségleteinek tervezetét összeállítva felterjeszti.
A bemutatott költségtervezet tárgyalás és vizsgálat alá vétetvén, az egész terjedelmében elfogadtatott, s a megyei állandó választmány tiszteletteljesen azon véleményével mutatja be a tek. megyei bizottsági közgyűlésnek: miszerint azt megállapítani és két példányban elkészítve, a nagyméltóságú magyar királyi belügyministeriumhox felterjeszteni méltóztassék.
Végül tisztelettel megjegyeztetik, hogy jelen költségvetési előirányzat jelen vélemény kapcsában a törvény értelmében a központi irodában közszemlére kitétetett és minden bizottsági tag urnák kézbesittetett. — K. m. f.
Kiadta: CZUKELTER LAJOS m. k.
m. sljegyxő.
Felhívás a műbarátokhoz.
A „műcsarnok" építkezése szemlátomást halad. Még ez évben tető alá kerül a diszes ház, mely a hazai művészetnek állandó csarnoka lesz, tanúságot teendő arról, hogy a magyar közmivelődé...