Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.13 MB
2022-11-24 10:19:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
140
277
Rövid leírás | Teljes leírás (592.59 KB)

Zalai Közlöny 1875. 081-089. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KAKMBA, 1876. oktober Mn.
Tizennegyedik évfolyam.

1
Qilzitisi ár
4(eu erre . fél «vre • • •
jegy®0 ÍTrt EffV
é frt.
20 Jer.
f
HlrtfatMifc
6 hz»ibo« petitsorban 7, má»od»zor 6 ■ mind «a további «őrért 6 kr.
yVTLTTÉRB EX
loronKint 10 krert »e-
-.etnefc fei Kincttári illeték minden ejye« hirdetésért kttlöi 30 kr. fizetendő.
inden || kttlönf
előbb:
-SOMOG
A lap szellemi ét ^ ''anyagi resset illetó kőz-w lemenjek , elófixetétek, reclamatíók tat a szer-keaató-hiadöhos bér-meurr* intósenddk: NAtfY-KANlZSA Takarékpl -.stári épület, földssint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
Kéziratok viusi nem küldetnek.
nem f
Maoy-Kanizta város helyhatóságának. nemkülönben az „első zaJai ügyvéd-eflylef''. a ..nagy icanizMi köretkedelmi t iparbanir, a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a ,zalamegyei általános tanrté-testfflef, a .Zala-Sonwgy gózhajózasi részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
üeicnklni kelszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
A
„SALAI K§2L®HT"
f. évi oktober 1-én 14-dik évfolyamának negyedik negyedébe lépvén, mindazokat tisztelettel felkérjük, kiknek elófizetésök e hó végével lejár s e lapot tovább is pártolni kivánják, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Előfizetési ár: Oktober - deczemberre 2 frt.
Pályázat
A sümeghi államilag segélyzett IV. osztályú reál tanodánál üresedésbe jött tanári állomásokra pályázat hirdettetik:
1. Természettan, számtan ésfranczia-
nyelv.
2. Magyarnyelv, irodalom és németnyelv tanszékre. A rendes tanár évi fizetése 800 frt. s 80 frt lakbér éa nyugdíj élvezet; helyettesé 700 frt. A fizetéseknek leendő felemelése még e tanévben kilátásba helyezteti*. Folyamodványok f. évi okt. hó 9-ig Sümcgli város iskola bizottsági elnökséghez czimezve, Sümegh (Zala m.) küldendők.
Sümegh, 1875. sept. 24.
CSEH LÁSZLÓ.
iskola bizottsági elnök.
Bészes kiírás.
Zalamegye állandó választmányuk 187ő. évi sept ember hó 15-ik napján tartott ülése jegyzőkönyvéből:
7S55.
u. i. 1875.
Felvétetett Cznkelter József megyei
számvevő urnák jelentése, mely mellett a megye területén felállított mértékhitelesítő hivatalok 1875/,-ik évi szükségleteinek tervezetét összeállítva felterjeszti.
A bemutatott költségtervezet tárgyalás és vizsgálat alá vétetvén, az egész terjedelmében elfogadtatott, s a megyei állandó választmány tiszteletteljesen azon véleményével mutatja be a tek. megyei bizottsági közgyűlésnek: miszerint azt megállapítani és két példányban elkészítve, a nagyméltóságú magyar királyi belügyministeriumhox felterjeszteni méltóztassék.
Végül tisztelettel megjegyeztetik, hogy jelen költségvetési előirányzat jelen vélemény kapcsában a törvény értelmében a központi irodában közszemlére kitétetett és minden bizottsági tag urnák kézbesittetett. — K. m. f.
Kiadta: CZUKELTER LAJOS m. k.
m. sljegyxő.
Felhívás a műbarátokhoz.
A „műcsarnok" építkezése szemlátomást halad. Még ez évben tető alá kerül a diszes ház, mely a hazai művészetnek állandó csarnoka lesz, tanúságot teendő arról, hogy a magyar közmivelődési törekvéseknek eddig elhanyagoltabb ágában is immár tények és tettek váltják fel a régi panaszok és reménytelen buzdítások korszakát.
Az ige testté válik; a kitűzött czél megközelítése érdekében a képzőművészeti társulat,mint kezdeményező megtette azt, a mit tőle jogosan várni lehetett: megkereste és összhangzó közreműködésre indította országszerte az óhajtott siker mind meg annyi tényezőit. — Fáradozásai a nehéz anyagi
viszonyok daczára, nem maradtak eredmény nélkül. — Lelkes és vagyonosabb mübará-taink számos és tetemes adakozással igazolták bizalmunkat. — A hazai művészek részéről pedig a legnemesebb erőfeszítések történtek a .műcsarnok javára rendezett mű-sorsolás sikeresitésére, a mi lehetővé tette, hogy 50.000 frt. értékű 300 nyereményt bocsáthatott sorsolás alá. — É művek jelenben a társulat tárlatában ki vannak állítva, s mindenki meggyőződhetik a nyeremények műbecséról és értekéről.
Ha van még, a kinek jóakaratú közreműködését folytatólag igénybe venni a czél érdekében kötelességünk: ugy a hazai, műpártoló nagy közönségé az, melynek részvéte a műsorsolá8Í sorsjegyek vásárlása körül eddig nem áll az áldozat kézség azon magaslatán, melyet egyes műérző hazafiak részéről oly hálás elimeréssel tapasztalni alkalmunk volt. — A művészek által ajándékkép felajánlott művek becsértéke ugyanis az eladott sorsjegyek árává'' még korán sincs fedezve. — Hogy e részben az óhajtott eredményt elérhessük, s a művészek áldozatkészsége kárba ne menjen, még egyszer fordulunk a nagy közönséghez azon kérelemmel, hogy miután az eleve kitűzött határidő rég letelt, a sorshúzás pedig hatósági felügyelet mellet f. év. oktober hó 24-én okvetlenül meg fog tartatni, mindazok, kik bizonyos számú sorsjegyeket megtartottak, azok árát beküldeni szíveskedjenek ; azon műpártolók pedig, kik sorsjegyeket még nem bírnak, ilyenek vásárlása által egy közhasznú nem-zetfiutézmény sikeres létesítéséhez bár még oly csekély áldozattal hozzájárulni siessenek.
A nyeremény lehetőségén kivűl kinek-kinek az az öntudat lesz jutalma, hogy köz-
művelődési érdekeink fejlesztése körül része és érdeme van.
Tervezete:
Zalamegyében /elállított mértékhitelesítő hivatalok szükségletének 1875/6-ik években.
1. tétel.
A hivatal t i s z C e k és szolgák fizetése.
Kanizsai mértékhitelesítő hivatal tisztnek 1875. évi májas 15^tŐl 1875. évi deozember 31-ig a 1000 frt, 1875/6. évre pedig inditványoz-tatik 625 frt. Ugyanannak 1876-ik évi január hé 1-től deczember hó végéig 1000 frt. Zalaegerszegi mértékhitelesítő hivatal tisztnek 1875. évi augustus 1-től 1875. évi deczember 31-ig a 600 rrt — 250 frt. Ugyanannak 1876. évi január hó 1 tői deczember hó végéig 600 frt. Keszthelyi mértékhitelesítő hivatal tisztnek 1875. évi szeptember hó 1 tői 1875. éri deczember hó 31-ig a 600 frt — 200 frt. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től deczember hó végéig 600 frt. Tapolczai mértékhitelesítő hivatal tisztnek 1875. évi september hó 1-től 1875. évi d czember hó 31 ig a 500 frt — 166 frt 66a/a kr. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től deczember hó végéig 500 forint. Lendvai mértékhitelesítő hivatal tisztnek 1875. évi september hó 15-től 1875. évi deczember hó 31-ig a 500 frt — 145 frt 83V, kr. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től deczember hó ▼égéig 500 forint. Kanizsai hivatalnál alkalmazott szolgának 1875. évi május hó 15-től azon évi deczember ho 31-ig a 240 frt — 150 frt. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től azon évi deczember végéig 240 forint Zalaegerszegi hivatalnál alkalmazott szolgának 1875. évi augustus hó 1-től deczember hó 31-ig a 160 trt — 75 frt Ugyanannak 1876. évi január 1-től deczember hó végéig 180 forint. Keszthelyi hivatalnál alkalmazott szolgának 1875» évi september hó 1-től deczember hó 31-ig a 180 frt — 60 frt. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től deczember hó végéig 180 forint. Tapolczai hivatalnál alkalmazott szolgának
T Á R C Z A.
A hazaáruló.
Meszsze, — tárol a világi sajtéi Tnl * béresen, — csendes völgy aléu ¿11 egy kis kápolna ezred óta Vadregényes erdő közepén. Százados cser lomb-dus koronája Boa homályt vet a kis kápolnára r
Túlvilági csend uralg e tájon, Halkan zörren ffl, fa és virág; Mii>den, minden, a madár is ngy zeng Mennyei zeuét ha hallanál.... Százados cser lomb-dns koronája fiús homályt vet a kis kápolnára.
Benn e ssent hely oltár zsámolyánál, Hol örök tüz dereng ssertessét, Porba hallva térdel egy zarándok össsetéve reszkető kémét... §sázados cser lomb-dns koronája Bus homályt vet a kis kápolnára.
Porba hallva térdel a zarándok, Hő fobásx kél lelke mélyiben Övig érő hé fehér saakálit Ugy füröszti föld porában meg ... Százados cser lomb-dns koronája, Bus homályt vet a kis kápolnán.
Szent zsolozsma seng reszkető ajkin &gi tfiz gyal két szemében fel ; Méla hangon — mintha sirbél jőne Csodás ábitaital énekel... És a lomb-dus cserfa koronája Bns homályt vet a kis kápolnára.
„Örök Isten — zengi áhítattal —
Kit imád a teremtett világ,
Kinek Cherub térdel ssámolyáuál
Halld meg kérlek, — halld meg hS imám !
Kegyes atyja minden irgalomnak
Nyújts kegyelmet vétkssí szolgádnak !*
„Mint üldözött, — ismeretlen tájon Bolygok szerte széjjel szüntelen ; Olthatatlan kin emészt s nyugalmat Nem lelek sem nap, — sem éjjelen Kegyes atyja minden irgalomnak Nyújts kegyelmet vétkező szolgádnak!"
.Oh mert poklod láng emésztő kinja Az ily nagy, ily fájó nem lehet; Nem ! — mert minden kinok fájdalminál Nagyobb a gyötrő lelkiismeret . . Kegyes atyja minden irgalomnak Nyújts kegyelmet vétkező szolgádnak t*
ABosxus eged dörgő felhőiből Küldd le rám villámid menykövét, 8emmisitsd meg, büntesd, romboljad e Vétkes szivet fájdalmíval szét! Kegyes atyja minden irgalomnak Nyqjts kegyelmet vétkező szolgádnak !"
„Bűnös vagyok ! — s vétkem nagyságához Bűnös, bűnös — — mily csekély e szó, Te tudod, mert tudnod kell, mit tesz az:
Ki mint én____ah 1.... hazaáruló .. .
Kegyes atyja minden irgalomnak Nyújts kegyelmet vétkező szolgádnak !•
Lázas ajkkal még tovább is ssórja
önmagot vádolva átkait;
Nem nyújt többé vigaszt, nyugodalmat
8 reményt sivár lelkének a hit,
lm még hallik hangja bőss szavának :
„Nyújts kegyelmet vétkeső szolgádnak !"
Égi tfis helyett az agg szemekből Vad láng lövelt elő sordonan; — 8 messxe — a aarándok gyötrelmitől Kétségbeesetten elrohan. Még csak hangja ballik bőss szavának : ,Nyújts kegyelmet vétkeső szolgádnak !*
Meszsse, — távol a világi sajtói Tol a bércsen. — csendes völgy ölén, Xll egy kis kápolna ezred óta Vadregényes erdő kösepén. ..
Százados cser lomb-dns koronája Ráhajlik a kisded kápolnára.
POZSOQÁB GYULA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Ixtky Kristóf.
(Folytatás.) Róma.
Innen a S. Maria Maggiore templomba mentünk, ez egyike a legszebb templomoknak: 132 lépés hosszú és 53 lépés széles, bárom hajója van, 42 joniai oszlop tartja a gyönyörű tetőzetet. Körül sok szép kápolnával bír, melyekben a legnevezetesebb pápák művészi síremlékei vannak, legszebb V ik Sixtus kápolnája, mely most javíttatott ki igen fényesen. Állítólag a jelenlegi pápa IX ik Pius kijelentette volna végakaratában, hogy majdan itt kívánja küzdelmes élete után örök álmait nyugodni.
Ezután a S. Maria degliAn-g e 1 i nevű templomhoz hajtottunk, ez Mi-chel Angelo ¿Ital egy régi római furdőházból lett átalakítva, gömbölyű és roppant nagy, itt nyugszik Salvator Rosa, a jeles festő, — igen szép képek díszítik az oltárokat. Mellette van egy karthauzi kolostor, melynek udvara, folyosó arkádjai a középkori építészet jellemző szép müvei.
Délelőtt még a Maria de) Po-p o 1 o templomot néztük meg, sok szép kép van itt, de legnagyobb nevezetessége a fő-oltár tabernaculuma, melynek domborművei bámulatos ízléssel és tökélylyel készültek. Megjegyzem, hogy a leirt templomokon kívül többeket
. is néztünk meg, melyekről feleslegesnek tartom megemlékezni.
Ebéd után a messze-messze Tiberisen tuli városrészbe kocsiztunk. A város falántul Ces-tius pyramidjához értünk, ez egy néhai gazdag ur vala, ki még életében elkészít-teté 110* magas, alant 87'' széles pyramid emlékét. Érdekes régiségeket találtaké sírboltban. Közel innen a Monté Testatioról, mely lőtf magas, felséget kilátást élveztünk a város ezen részére. Soká, soká kocsikázván, jobban, mint nem, a mezőségre értünk, mígnem végre Rómának, de taláa a világnak legszebb templomához S. Paolo fuori le marihoz jutottunk. j
Igaz, hogy Péter nagyobb, — a Laterán és Maggiore régibb, de ei a modern ízlés netovábbja. Inkább fejedelmi díszterem, mint templom, — míg az óriási Péter a sok oltártól és közép építménytől át njm tekinthető, az méltóságteljesen felséges egyszerűségében bámulatra és hódolatra ragad lángeszű építője iránt.
Méltóztassék egy 120 m. hosszú, 60 m. széles és 23 m. magas, csupa oszlopoktól tartott óriási termet képzelni, — a 80 oszlop gránitból, a talajzat remek márvány mozaik oly fényesre csiszolva, mint egy udvari elfogadó teremé. Kö-rös-körül a magasban az összes pápák mozaik arcaképei. A főoltár menyezetét tartó 2 sárgás alabastrom oszlop az agyptomi alkirály, — a Malachit tartályai a tabernaculumnak Miklós árosa czár ajándékai. IX-ik Pius mesés összegeket fordított ezen templom díszítésére, valóban annak minden porczikája remekmű is lett! Kérdeztem, mi lehet annak oka, hogy a legszebb templom nem a városba építtetett — • azon válását nyerém, mert es azon hely, hol
1875. évi sept ember hó 1-tól deczember hó 31ig a 120 frt — 40 frt. Ugyanannak 1876. évi január hó 1-től deczember hó végéig 120 frt. Lendvai hivauinál alkalmazott szolgának 1875. évi september hó 15-tól deczember hó 31-ig a 120 írt — 35 frt. ügyanaenak 1876. évi január bó 1-tól azon évi deczember végéig 120* frt. Összesen 1875/6. évre inditvá-nyoztátik 5787 frt 50 kr.
11. tétel.
Hivatalos helyiségek bérletére.
Nagy - kaii izsai, zalaegerszegi. kesz t ll ö 1V11 lendvai é* Upolczai hivatalom helyibégek u:áu járó haszonbérekre szerződések szerint 1875/6. évre inditványoztatik 2658 frt 33VS ^r. Összesen: 1875/6. évre indítványoztak 265« frt
33 Vs kr.
III. tétel.
A hivatalok felszerelési költségei.
Nagy-kanizsai mérték hitelesítő hivatni számára: a közp. mértékhitelesítő bizotuág álul kiszolgált több rendoeli tárgyakért utólagos megtérítés mellett csomagolás és szállítási dij bele nem számításával 1875/6. évre inditvá-nyozUtik 1337 frt 95 kr. A zalaegerszegi és alsó-lendvai hivaulok számára szükséges hitelesítési készülékek ára fejében a megye törzs-vagyonábói előlegezve 1006 frt 8 kr. A zalaegerszegi hivatalhoz szükséges készülékeknek szállítási költségei fejében a megye törzsragyo-nából éWegezve 48 frt 80 kr. Az alsó-lendvai hivatalhoz szükséges készülékeknek Csáktornyára lett szállítási költségei fejében a megye törzsvagyonából előlegezve 25 frt 79 kr. 0*sze sen : 1875/6. évre inditványoztatik 2418 frt 62 kr.
IV. tétel.
Irodai szükségletekre.
N. kanizaai hivaUlhoz beszerzett műszaki bútorzat s egyéb tárgyakért 1875/6. évre in-ditványozUtik 405 frt 72 kr. Zalaegerszegi hivaUlhoz beszerzett bútorzat és egyéb tárgyakért 166 frt 6 kr. Keszthelyi bivaulhoz beszerzett bútorzat é* egyéb tárgyakért ugyanannyi. Tapolczai és lendvai hivaulokhozszükséglendő bútorzat és egyéb tárgyakra 200 frt. A kanizsai, zalaegerszegi, keszthelyi, upolczai és lendvai hivataloknak kiszolgált nyomutványokért 72 frt. A felállított 5 bivaui fűtéséhez és bélyegzésekhez szükséges 45 öl tűzifa a 15 frt — 675 frt A felállított 5 hivatal részére szükség-lendó irodaszer és nyomtatványok 200 frt. Könyvkötő munkára IO0-frt. Összesen : 1875/6. évre inditványoztatik 1984 frt 84 kr.
V. tétel.
Előre nem látott költségekre.
Előre nem látott költségekre 1875/6. évre inditványozUtik 500 frt. Összesen: 1875/6. évre inditványoztatik 500 frt.
Összegek összesítése.
A hivatal tisztek és szolgák fizetéseire 1875/6. évre inditványoztatik 5787 frt 50 kr. Hivatalos helyiségek bérletére szerződének szerint 2658 frt 33''/., kr. A hivatalok felszerelési költségeire 2418 frt 62 kr. Iroda szükségletekre 1984 frt 84 kr. Előre nem látott költségekre j 5(0 frt. Összesen : 1875/6 ik évre indítványoz-utik^13349 frt 29V3 kr.
Péter és vértanúhaláluk előtt egymástól el-buosuzUk.
Sajnálkozva gondoltam hazám fővárosára, amikor e számulan szép templomokat meglátogattak, melynek egyetlen a nemzet méltóságának s gazdag főpapjainak megfelelő egyháza sincseni .... Mint Velenczében. ugy itt is a lipótvárosi csúffá lett basilika jutott eszembe, — nem tudom elképzelni, minő érzéssel tekinthetik azt főpapjaink? Tauulhatnának a sokk ka I szegényebb olasz clerustól, mely egyesülve buzgó világi hívekkel, bámulatos áldozatokat hozott az Isten dicsősségére, amikor e remek templomokat emelte. Szentül megvagyok győződve, ha nekünk katholicus világiaknak, ugy mint protestáns atyánkfiainál, beleszóilá sunk volna az egyházi dolgokba, eddig Buda pestet egy gyönyörű s a rómaiakkal vetekedő templom díszítené!.... Beszéljen min denki, amit tetszik, de annyi bizonyos; hogy hazánkban a katholicus hivek számaránya s az egyház gazdagsága folytán, — fővárosunkat, egy ilyen templom méltán megilletné!!!..
Május 24. Ez utolsó napunk Rómában ; bús sóhajtással gondoltunk arra, hogy holnap ilyenkor bucsut veendünk a dicső, a kedves örökvárostól, tehát a mai napot igen jól felkeltett használnunk. A S. Giovanni in Laterano, mely »feje és anyja pinden templomoknak" kezdettük ráad óriásainkat. Ugy hallottam, hogy ez a pápa plébániája s as egyház történetnek egyik legnevezetesebb és legszentebb helye, hol többrendbeli egyetemes egyházi zsinatok is tartattak. Földrengés és tűzvész többesör elpusztították, mindég ékesebben épülUöl.
Nagy-Kanizsa, szept. 80-án 1875.
(rf.) A legutóbbi közgyűlésről hozott referádánk ellenében HirscbelEde ur jónak ta-)á!u síi ját reputatioja tekintetéből as egész ügyfolyamot e lapok legutóbbi számában vissza-magyarázói, szerinte r. f. jelenlőnek, ámbár ez nem én vagyok, mert nem egy, ha a pontot akárhová teszszük, de ugy latszik, minket értett, tehát válaszolunk, magunk és a tárgy iránti tekintetből.
Semmi kifogásunk ez ellen, de mert hírlapi referádánk tétele Umadtatott meg, van fgv néhány észrevételünk, hogy még sem mind arany, ami fénylik.
Ugy látszik, a közgyűlésről hozott referádánk elevenre Ulált,mi miatt Hirschel ur ugyancsak szeretne visszavágni; csakhogy a színházba való, hogy a harezosok védelemre csak gyenge és papiroy"verteket használjanak, — Hirschel ur papiros vértje'' bizony-bizony nem állja ki a sarat.
Azon állításomat mondja absurdumnak, hogy a k<>z/yülésen a Urgyhoz bárki is hozzászól hat, ez ugy-an nem lenne absurd állítás, .^ert bizony az mégis osak ugy van, hogy a közgyűlésen a tárgyhoz bárki is hozzá szólhat, no de vigasztalja magát, én ezt sem nem írtam, sem nem állítottam, szegénységi bizonyítványát tehát teljes tisztelettel visszanyújtom, Ulán még használhatja.
Én sem többet, sem kevesebbet nem rnon dottam, illetőleg állítottam, mint, hogy helyte lennek táláljuk, hogy bárki akárhányszor ugyanazon tárgyhoz hozzászólhasson. Üe ugy látszik, nem is az állítólagos absurd állítás a bibi, hanem a szegény bárki a hibás, mert pápa szemén át Hirschel ur átnézte, az akárhányszor szót és a^ bárkiben akadtak meg szemeinek haragos villámai.
Én osztozom a rám tukmált absurd állításban és hiszem is, hogy a tárgyhoz bárki is hozzászólhat, de nem akárhányszor, ha pedig a bárki fáj — hát előre is kijelentem, hogy nem ismerek nyelvészt, ki a bárki szót deminuiiv jelentőségűnek uruná, mely álul ulán valaki nek polgárerénye csorbitutnék meg. hacsak valaki szégyent nem talál abban, ha többi társaival egyenlő tekintet alá esik, a büszkeségét meghagyom Hirschel urnák.
Hogy a tárgyalás folyamát helyesen ir tam le és Hirschel ur kiigazított állítására önmaga sem fog emlékezni, segítségére megyek emlékező tehetségének.
A közgyűlésen épen Hirschel úrhoz tétetett e kérdés: vájjon ha jó köuyvvivője van és egy másik ismeretien 50 frtul olcsóbban akar szolgálni, elbocsátaná-e ismert egyénét?
wAz már mása mondja Hirschel ur — én ilyen bolondot nem tennék, — de a község ha pár forintot szerezhet, ilyen bolondot is köteles tenni.
Erre én is, képviselő társai, de Hirschel ur is nagyon jól fog emlékezni, pedig ez igazán absurd állítás, melyért nem igen lenne máshová, mint Afrikába sorozható — a tengert elengedem, mert az állítás amúgy is felette vizenyős volt, én majd csak a bor mellett maradok, az legalább az ily állításoknál könnyebben csúszik.
A czikk többi részéhez semmi közöm, hogy mit tesznek, vagy nem tesznek a tisztviselő urak, nem tudom, hogy mit kellene a pénz-
Előcsarnoka tágas és méltóságteljes, — a templomnak 5 bajója van, a középsőt 12 roppant oszlop tartja, melyek előtt nagy, de igénytelen nézetem azerint erőltetett, mintegy repülni láuzó szobrok álütvák fel, azon modorban, mint az angyalhid szobrai.
A főoltárnál van azon faaszUl, mely valaha Szt. Péter apostol fejedelemnek oltárul szol gált, itt is csak a pápa misézhet. Megszámlálhatatlan sokasága a kápolnáknak, pompás már vány síremlékeknek és oltároknak köritik a főtemplomot.
Amint ezeket nézegettük, egyszer csak vál Iámra üt valaki és magyarnyelven a legszivélye-sebben üdvözöl. Ah, minő kedves meglepetés,
egy ifjukori szülőföldemrőli jóbarátM.....ur,
ki esze, szorgalma jeles tehetségei álul Pesten sokra vitte dolgát. Már egy ér ótalUliába van, megrongált egészségének helyreállítása végett. Nem vagyok képes leirni örömömet e találkozás fölött.
Legszebb ereklyéi kozé Urtozik e templomnak a keresztelő kápolnában levő medencze, melynél a legenda szerint Sylvester pápa Nagy ConsUntin császárt megkeresztelte324-ik évben.
E templommal összefügg a latéra ni pápai palota, hol szinte rengeteg nagy kiterjedésű szobor — kép — régiségek gyűjteményei, még pe-dig pogány és keresztényre felosztva ; vannak. E 16 nagy termen csak felületesen futottunk keresztül, csakis „Sophokles feje" érdemelt kiváló figyelmet.
(FolyUtása köv.)
. Sétabotorkálások.
'' v. *
A Csengery utcsa egyre szélesbedvén, a
ügyi bizottságnak és nem a tanácsnak javasolni,
nem az én dolgom, hanem a közgyűlésé. Amit irum, száraz tényállás, a referens leirása és nem
jelentése, a dolog lényege pedig a közgyűlés tárgya, akár mit csinál vele, az ő dolga, mi csak történetül bírjuk mi történt, a formai és anyagi rész viUtásaj lehet vezérczikk, de nem refrráda.
Végén csattauik az ostor, (megenged Hirschel ur e kifejezési plágiumért.)
Látta e már FallsUffot ?
Az épen olyan lehet rémes harczi köntösében, mely rettenetesen hivja az ellenséget, csak arra kéri, hogy melléje ne álljon ; így hiv engem is maga ellen, ha kedvem Urtja, támadjam meg, de mellette ne sxóljak.
Oiy régi politikustól, mint Hirschel ur, felette éretlen e nagy bátorság — vagy tán nem tndja, hogy a magyar hírlapirodalom nem a Styx-ek zsivánvhada, hol kedv szerint támadnak, ssebelnek és zsarolnak, hanem a közjó őre a magyar hírlapirodalom, mely dorgál, hol érdem van rá és dicsér, pártol, minden jót még a tevők akaraU ellenére is — és ez egygyel dicsekedni fogunk és tessék, vagy ne tessék Hirschel ur rettenetes bátorságának, ütni fogjuk, ha rosszat tesz és pártoljuk, hajóra törekszik, mert hála Isten, még nálunk nem honosolt meg a Styx-ek journalistikai rabló hada.
A , Budapesti Közlöny "-rol.
Jó ideje már, hogy szellőztettük e kényes, de a provincziákra mindenesetre fontos ügyet, a mennyiben valamennyiünk bőrére megy!
A kormány által kiadott hivaulos lapnak, ugy, mint az jelenleg megjelenik, — semmi más értelme nincs, minthogy pár száz ezer forintot jövedelmezzen s kivalólag azon a téren, melyei országszerte köoyek nyomor és rongyok takarnak 1
Mi volna eg\ ik legfőbb czéljaa kormány ezen orgánumának V
Hogy a hirdetmények minél több ember álul olvasva, a lap m:tiél több kézen megfordulva, lehető eredményt muUsaanak fel. Ha pályázat hirdettetik, legyen annál több jelentkező ; ha elárvereznek valamit, legalább a vi-dékekbeli venni szándékozók megjelenjenek, hogy ne csak az árverési költség kerüljön ki a viszonyok álul ugy is nyomott vételárból, hanem a szegény adós vagy csődbe esett értéké hez arányított összeget kapjon.
A czél nem az, hogy pén t gyűjtsünk s az üres állampénztár elkelt millióit ily utón akarjuk pótolui; pár cseppel a tengert képviselni !. . Hanem, hogy a szegény népen ugy is nagy bajaiban lehetőleg segiuünk s kezére adjuk az eszközöket, melyekkel a hínárból szabadulhat.
S mit érnek el a hivaUlos lappal?
Éppen ez ellenkezőt.
A lap a mint beérkezik a községbe, ott bever a jegyzők aszulán ; ezek is legfeljebb akkor pillautanak bele, ha épen ráérnek, s nézik elől a k iuevezéseket; hátul az apró betűs sibil-Ián ugyau kevés rontja szemét! A másik napi számot ráteszik a tetejére ; a többit megint, ott lepi a por, a szegény adós vagy csődbeesettet pedig viszi a viz.
Ugyan Urka fogalommal vannak illetékes körökben a községi népéletről, ha azt hiszik, hogy a polgárság elviteti a községházától
vasutfelé már egész kis sugáruttá fejlődik : itt már lehetne sétálni akár az ut közepén, ha ott kocsik nem járnának, akár az ut két szélén, ha az a sok kerékv«*tő nem fenyegetné az embert, akár a szép széles gyalogúton, ha azt egyik oldalon gyep fel nem verte, másik oldalon építők el nem foglalták volna. Hát még ha azon száraz, ízetlen kerék vetők helyett árnyékos fasorok szegélyeznék az utat ? De különös, hogy nálunk csak a kerékvető fa díszlik és minden egyéb fa kivész — mint például azon nyomorult hársfák, melyek itt a gyalogút mellett szá-radoznak. — Igaz, hogy a kerék vetőt csak ültetni kell, élőfát pedig ápolni is kellene: Ulán ez okozna a különbséget. Megelégeltem tehát végig né''ni a szomorú fasoron és poros utczán, aztán körülnéztem, váljon mily irányban volna szebb kilátás és csakugyan jobbra balra a keresztbe futó utcza mentén tobb élőfát fedeztem fel, melyek ulán mivel nem városi közös ültetvények, igen szépen díszlenek. Kiválóan megtetszett egy óriási szomorú fűz, melynek az ut-czára kihajló ágai alatt egész csapat fürdővendége a szemközti köpölyöző fürdőnek kocsival, lóval együtt árnyékban Unyásott. Eszembe jutott erről, hogy hiszen fürdő részvényes is volnék • mint ilyennek illő, ha már közelében vagyok, megtekintenem e nemes vállalatot, hogy váljon emelkednek e már azon nevezetes actiák, melyek ulán eddig évenkint egy-egy fürdést kapiunk oszulékul.
Hallottam emlegetni, hogy as eddigi jövedelem nagy réasét a fürdő kútja nyelte el: azért is siettem e telhetetlen knUt megnézni és csakugyan épen legjobbkor jöttem, mert a kut valóban nyelt — nem ugyan bankót, nem is részvényeket, hanem^egy pintes üveg bort, melyet szorgalmas inasgyerek szállított 1« a tátongó
. azon hasábokat, melyekben a betűket mé* na • gyitó üvegen is csak szemgyulladássál lehet vé* gig i — b— c ézni! —
Azt sem tudja, hogy van-e a világ„n vagy nincs; as adós is csak akkor értesül röiJ midőn a drága hirdetési diit I '' hussák. J
A lapot évszámra fizetik a községi azért, hogy a pókháló lepi a mestergerendaku,, • a provincsiák beperesített egyénei roppant szegeket izzadnak ki a petites hasábokért, pedi«? számtalanszor megtörténik, hogy az árver^ ken nincs más, mint a végrehajtó, a hitelezi vagy képviselője; az adós fél: meg a __ Uu" bos!..
Ezért aztán érdemes hirdetési díj; busd-san fizetni.
Már beosztása hihás a lapnak : a papír spórolásban akkora betűkkel uyomUtják hov n.ég a betűkből élő embernek is kinszenvedcí végig olvasni; s mióU azt a kis szellemi Úrul mát is elvették tőle, .zársz, Urtalmatlan, mint a cséplett szalma.
Ezer és ezer példányban nyomják, expe diáljik; a falukra meghozzák ''a postásgy-rT kek, s ezzel hivatása megszűnt, mint a selyetű. hernyóé, midőn beköti magát; utoljára olvas-Uk a correktor és revizor; születésekor<tn*r meghalt, a provincziáké csak a temetési költ ség!
Százezer frtok másznak b«, és semmi haszon nincs érte; ha már a törvény kötelez adjon legalább alkalmat, módot is rá, hogy az em-ber minél könnyebben teljesíthesse kötelességét
Nincsen olyan szegény állású províncziai hs lap, mely a helyi érdekeket képviseli, s igy a közönségre is érdekkel bír, hogy szivesebbea látott vendég nem volna, mint a .Budapesti Közlöny«. Olvassák azt birtokosok, kereskedők lelkészek, Uuitók, jegyzők, sőt maga a polgár-'' ság i»; intézetek, egyesületek, melyeknek híva-Ulos közlönye; szóval: abban a kis körben, melyben mozog: otthon van.
Magának a hirdető, és hirdettető közön-segnek nem volna-e érdekében, ha a helvi hirdetéseket a helybeli lapoknak adná át a'' kormány ?
Vagy hátha az élet nagy terhei mellett nagyon megtalálna gazdagodni abból a néhány ezer forintból az a 40 - 50 vidéki lap?!
Ez volna még csak a valódi calamitás: forrást nyitui az adófizetésre...
Midőn laptársunk a „Somogy* e czikkét átvesszük, a mi nézetünk közzétételével is hozzájárulni vélünk a hív. hirdetmények mikénti legczélsserübb közzététele módjának kiegészítéséhez. ^
És pedig: nagy hiba az, hogy az árverési hirdetményekben csak a telekjegyzököny vi és helyszinelési számokkal van a birtok megnevezve, .mi álul könnyen meg törten hetik, hogy még a tőszomszédunk háza vagy telkének elár-vereztetése is kikerüli figyelmünket.
Szerintünk az árverési hirdetménynek a tjk vi, h. sz. sz. és hásszámon kivül még a határt, dűlőt, melyben az illető bírtok fekszik, továbbá a- terület nagyságát, valamint végre a határos ssomszédokat is, meg kellene nevezni. Ennyi az pgész. A többire nézve mi is osztozunk fennevezett laptársunk véleményében s mi is óhajtjuk, hogy a 10,000 fton aluli árv. hirdetmények kötelezett közzététele ne eszközöltessék, a ,Bpes-
üregbe. A k ut fölött egy kezdetleges emelő gép ágaskodott, mullette pedig néhány napszámos heverészett, ezeknek illedelmesen jó munkát kívánván, tudakolódtam, miben fáradnak? Elpanaszolták erre, hogy már két hét óu e nehéz munkát űzik, hajtják s nem akarják addig abbahagyni, míg nem sikerül a kuUt elegendő viz-zel ellátniok. A bor czélja és rendeltetése utáni tudakozódásomra, hogy Ulán csak nem azt akarják vízzé változUtni: fel világosi totUK hogy lent a kut fenekén is vannak emberek, kik ott iszony Utó nagy fúróval fúrják a földet és e keserves munka mellett gyakoru megszomjúhoznak, viz pedig kevés van, azt nem akarják pazaríani, azért kellett a bor. Elnézegettem egy ideig, miként megy ez a különös mesterség, sok szerencsét kívántam hozzá és elmélkedvén a látotuk fölött, kezdtem belátni, hogy nem csuda, ha nincs osztalékunk.
Tovább folytatván uUmat, egy vignn csörgedező paUkot fódöztem föl a sörház melletti mély árok fenekén, melynek látható forrása levén a fürdő előtti kiapadhatlan ugrókat, nagyon kár, ugy gondolUm, esen drága vizet használatlanul elfolyni engedni s feltettem magamban, folyamodni a városhoz, hogy engedjenek e paUkra malmot épiteni: malmot ugyan nem akarok épen csinálni, hanem ha egyszer enyim less a vis, majd gondolok ki valamit — például, ha ason derék emberek a kutfenekéo avval a nagy fúróval történetesen egy artézi kut forráaára lyukadnának, akkor még visve-zetést is lehetne csinálni egész város számára és egy hajókázható csatorna egész a Muráig sem lenne ross vállalat
ti Közlöny ''-ben, mely eddig ugy sert) egyéb, ojint egynémely nagyfejüek titkos jövedelem
forr«»- —
Helyi hirek.
— Szüret. „Muzsika szól, verbuválnak, ^pj fel öcsém--puttonosnak !« A szent-
vorgyvári begyen csütörtök ÓU javában foly , szüret. Lövöldözésektói, zeneszótól, énektói csakiigy harsog a h«gy, hol munkás néptink szüretel s e harsogást sokszorosan viszbangozzák a köxeli hegyek. Este felé az iQuaág tánczra kerekedik, mikor aztán a jókedvnek se hossza, se vége! Hadd vigadjanak,, övék hz éiet. — A {ennésről annyit mondhatunk, hogy az idei bzu-^t a tavalyit mind bóségre, mind jóságra felülmúlja-
— Említve volt lapunkban s elterjedt ama pv»011» mintha Kis Kanizsan a törvényte j?n gyermekek halálozása szándékosan idéztetned elu, a járás tevekeny sz^lgnbirája Kovács János ur erre szigorú összeírást eszközöltetett, fürÍvnek, eredménye az, hogy tavai 16, az idén jj to''rvéuy telén gyermek halt ugy«n el, de miod-»dd) i rendes spolásban részeauit.
— lnmetelve ügy el meztetjük a t. szülőket. hos*v kisded De velő intézetünkben a beira-tasok hoinap, hétfőn, november 4 én délelőtt I0__l2-ig eszközöltetnek. A beiratasok, mint mar volt alkalmunk előbbi számunkban jelezni, Dezárólag f- hó 10 ig tartatnak s minden nap a leotjolzett órákban.
_ Tiix. Folyó hó 1-én este 9 órakor tüzet jelzett--* tűzhöz rohanók kiáltozása.
\z úgynevezett »Utolsó garas" Petőti-utczai korcsma udvarában egy hosszú pajta, mely b^n két istálló es egy lakszoba is volt: állott tűzben. Mire tűzoltóinknak jelezve lett a tüz és mire a helyszínéhez megjelentek: addig mar a le''őzet teljesen leégett. Megérkezésök után sem foghattak azonnal munkához a vizhiáuy miatt. Caen-á"S idó volt, s igy a tüz tovább nem terjedhetett. Honvédeink a megjelenésben jóval megelőzték a cs. kir. katonaságot. Nem akartuk soha elhinni, de most értjük a tüz körül fáradozók kifnkadásait. Derék főparancsnokunk egyre hivta az ácsorgókat: „ Lm berek, jöjjenek tel-váltani!" Neusidler Károly sziva«tyuvezetó hasonlókép segítségre szolitutta fél a szivatt} uzásra ei sajnos, de a hilszólitaaokra nem igen ügyeltek, mely részvétlenség a következő kifakadá-sokat adá e^y tiszt szájába: „Haszontalan népség biz ez, mikor az ove eg, obég.it, könyörög, hogy mentsük meg s ha a másét latja lángolni, csak gyönyörködik a világitásban, de segítségre üt-rn jön !a
— Egy ravaHX róka látogatott be tegnapelőtt tfelelőtt 11 ora tajoan. mely a főtéren magyar-utczán át szerencsésen elillant a kergetek, lármázok és útját állók nagy boszuaá-
gára.
— Ranexay J<fc»*e/kisdedovó ur megérkezett, hogy a Kisdednevelő egyesület altal létesített kisdedovcdat megnyitva ténylegesen
működjek.
— Városunkban a lóaialluáo mult hó 27-től fogva folytonosan tart. Dicséretére válik a gazdaknak az, hogy a törvény reudeleiet a ma*a teljes szigorában megtartjak, teljesítik még az ily munkás időben is s nem tekintve arra, hogy a megjelenésre szükséges eg; -ket nap még veszteséggel is járhat a gaxdaaaguan: a törvényszabta időt a legpontosabban megtartják. És ez igy van helyesen, mert hol a törvény kellő tiszteletben nem tartatik, hol annak ér-vénv nem szereztetik: ott nincs és nem lehet reud soha.
— Arról panaszkodnak városi gaz-dáiuk, hogy a szüret igen korán let. megkezdve * félni lehet, hogy a korai szűre el.''« u ó /.ét majd a borban fogjuk megízlelni.
— Völgyi György magyar színtársulata Nagy-Kanizsára érkezvén, okt. 2 án ^ezdeite meg előadásait.Üdvozöíjük körünkben a derék társulatot, kívánjuk, hogy méltó pártolásban részesüljenek, azért felhívjuk a t. közönség ti-
gyeimét.
— Pályázat. 1120G. sz. Postamesteri állomásra Felsó Lendván (Vasmegyej biztosíték 100 írt. letétele mellett. Évi járandóság: 120 frt. fizetés 40 frt. irodai és 180 frt. szállítási átalány. A kérvények három bét alatt a a soproni postaigazgatóságnál nyújtandók be. Sopron; 1875. september 20 én.
— Megjelent „Természettan" nép- és felsőbb népiskolák számára. A szöveg közé nyomott ábrákkal szerkesztették Pollák Ch. és Sü-meghy J. tóvárosi tanítók. Budapest, Tettey Nándor és Társánál. Kemény kötésben ára 40 kr.
— Szabadhegyen a dór a szőllókben érezhető és tetemes károkat tett.
— Hyrneiu Prey György alsó-lendvai földbirtokos f. hó lb-án tartja esküvőjét Gor-dignáni Ferenci kereskedő kedves és művelt leányával, Irén kisasszony nyal. — A« ég áldása legyen as uj frigyen.
— Szüret a Lendva és vidékén október hó 4 én vessi kezdetét; — asóllŐsgazdáink »41 élénk a mozgás, bő termés és igen jó borra számítanak. — £ vidék ssőllőhegyeit ai év folytán semmi elemi csapás nem érte s a nyári
ív-
meleg napok nagyon kedvezőek voltak reá; — szükséges is volna már, hogy a mult sovány esztendők után bőterméseink is lennének.
— Vend lap. Agustich Imre szerkesztése és kiadásában „Prijátel- czimü vend képes havi lap jelent meg. A „Prijátel" a politikai ós vallási dolgokban tárgyilagos lesz, csupán atör-téntekét fogja registrálni. A lap czélja a vendnép értelmi fejlesztése «gondolkozásának erkölcs nemesitő olvasmányok nyújtása által irány tstár-gyat adni,továbbá a marburgi éslaibacbi magyar ellenes lapokat és kftny veket, a mi vendjeink kezéből kiszorítani, mert a vendnép szellemi tápot óhajtván, az után nyúltak, amit kaphattak. Magától értetődik, hogy a lap szelleme határozottan magyar leend s nem fog nemzetiségi politikát tizm. ^mutatványszámban megkezdetett a méter-rendszer ismertetése, ezt a tanítók is használhatják, mert ez vendnyelven az első ily fajta ismertetés. Van e lapban egy beszely a tolvajság meggyűlöl te tésére. as ily beazélyek a nép szája által szoktak terjesztetni, s mindég van hatásuk. Nálunk ez az első vendnyelven megjelent lap. Zalamegyében sok vend van, sőt a muraközi horvátok is megértik e lapot, mert a két nyelv közt kevés a különbség s igy e népnél e lap cuhuralis tekintetben sok jót tehet. Üdvözöljük a nemes törekvést ea sok sikert kívánunk huzzá. Ára f. év végéig 90 kr, mely a szerkesztő neve alatt Budapest, országház küldendő be.
— Rövidhírek. Szabadkának mindkét lapja a „Bácskai Híradó" ea pí>zabadkaa megszűnt. — Debreczenben a lóversenyek okt. 3 an és 4 én tartatnak meg. — AbduJ Aziz, a török szultán mult szombaton ünnepelte 45 ik azíi-letésnapját — l«75-ben 2 karton, — 1 nyomó, — 13 szeszfinomitógyár, 1 gőzmalom és 1 gőzfavágó égett el. — (iróf Banffy György né 24 óráig tartó orrvérzésben megdalt.
— Szőllősi-Szabó-Róza, a nemzeti színház tagja elhunyt m. hó 26 án. — Bécsben a községia-nács iskolaügyi osztálya elfogadta az iskolai takarék pénztár«.k felállítását ajánló indítványt.
— »Nagybánya és Vidéke" czimü hetilapot adatuk ki Nagybányán. — A Kákus Keresztúr melletti hadgyakorlatokban resztvevó katonák tiszthelyettestől lefelé ő felsége magán pénztárából öt napi ingyen zsoldot nyertek. — A természetvizsgálók gráczi gyűlésén egy term. búvár Gráczot, mint német várost élteié, mire a helytartó kijelentette, hogy tírácz osztrák város. — A mult heten 22 vállóper tárgyaltatott a legfőbb ítélőszék álul. — Nagyvárad közelében gazdag aszfaltbányák fedeztettek fel. — Lászy színtársulata Kassára utazott.
— A simontornyai erdőben 16 ágas agancsu szarvast lőttek. — Goldmarck Károly „Saba királyné" dalmű szerzője a fővárosban mulat.
— As irók és művészek társaságának szüretje vidám, lalogatott volt és kitünőleg sikerült. — Özében környékén az alacsonyabb hegyeket is hó fedi. — A aormöczi arany funtjat 50 írtul drágabban veszi a porosz bank, miut az angol aranyat. — Mac-Mahon tbngy és neje látoga-Ust tettek királynénknál Pánsban. — A szerb skuptsinat Kragujevacbol Belgradba helyezik át. — A német ca&azar okt. 10 en indul Olaszországba, Moltke és Bismarck kiséreudik. — Ba-'' lassa Gyarmaton Veress Pal nográdmegyei alispánt választottak meg követnek. — Az elhunyt Virághalmi alul utolsó napjaiban irt „A kurucz Kápláru czimü tábori kalandot a „Győri K." legutóbbi száma hozu. — A budai rak- ^A:ípa part egesz a Rudas fürdőig van kiépitve. -¿v. _-krsríczárig.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi szept. havi forgalma.
BEVÉTELEK.
a
c
<
Pénztar maradvany 1875. augJ
31-én........| 540 856
Pénztár számla 14. Hitelezőnek. % Betét számlának Váltó
Kölcsön ,
Előlegezési . Bélyegilleték . Kötvény és váltó kamat ss. Beiratási díj „
Késedelmi kamat m Költség
Százalék „
Hásjövedelem „
Kintlevő kamat . Vegyes
Betét kamat bélyeg illeték Adomány .
Kut-kpapir „
Értékpapír szelvény „ Betét arany . II 184 —
Kölcsön arany kamat II 3 —
s k.
74,570
07
78
75,571 60,42409 5,143 88 7
7,813 58 87 83 820 55 79
48 64
204
42
46 34
E
IS
727
356
KIADÁSOK: 14 Adós Pénztár számi.
számla
Betét Váltó
Kölcsön „
Betét kamat „
Költség
KOtvény és váltó kamat a r Bélyeg
Hásjövedelem Tiszti fizetés Elole^eiési Betét bélyeg illeték Adományozási Értékpapír Értékpapír szelréuy Ösztöndíj Százalék
námla
149,443 57
93.095 26 62.478,60 11,600 — 1.52554 1303,81 279 86 5 ¡55
16
355 3350 15
7,65 9
112
Péokkétziet 1875 sept. 30-án össze* forgalom.
TT-
727
TT
| 727
M
Il45''.
m
174,913
60
88
68 53
31
366 712
49,100 448,027
33 >8
Üzleti szemle.
— a
Kőbánján aKalenda féle watu gyár kigyuladt, a a tüz jelentékenj kárt okozott. — Adalbert bajor királyi nagy berezeg halála folytán 16 napi udvari gyáaz rendeltetett el. — Debreczenben egy polgár a foglalókat pUztoly lyal fogadu. — B.- Újfaluban f. hó 4-én házi ipar-kiállítás rendeztetik. —
Vegyes hirek.
— II, András aranybullája. A .Szabolcs* szerint a Kállay család néhány tagja f. hó 15 ére minden rokonát a szabolcsi megyeházban UrUndó értekezletre öaszehivU, hogy a család gazdag oklevél-tárának ; melyben II. András aranybullájának eredetije is őriztetik, odaaján-dékozáaát a nemzeti muzeum számára indítványozza. Remény van, hogy a család tagjai ez indítványt elfogadják és muzeumunk érdekes oklerél gyűjtemény nyel gazdagodik.
— A legjobb arany. A porosz bank, mely jelenleg nagy mennyiségű aranypénzt váaárol, egy vámfont körmöczi aranyat 1371 márkra =685 frt 50 krra, egy font franczia busz francos arauyat 625 frt. 25 krra és egy font angol sovereigneat 637 frt. 50 krra becsül; egy vámfont magyar arany tehát 50 frttal ér többet az angol- és 60 frt 50 krral a franczia aranynál; csak a hollandi arany közeliti meg értékben, minthogy ennek vámfontja 680 frt 50 krra van becsülve.
— Mit mindent nem árulnak nagy város ban. A. »Vorsische Zeitung" egyik legközelebbi számában következő hirdetés olvasható : A legszebb haj Berlinben! Egy fiatal urnő, selyem-puha, szőke, 41/, láb hosszú haját levágatni és eladni óhajtja. - (Szegény 1)
NagyKanizsa, 1875. szept. 27. Időjárás: derült, folytonos szeles, száraz mezei mankákra hátrányos befolyása Forgalom Aa aratási sikertelenség, a folytonos szárazság s más körülmények az árak megszilárdítását, de azok falebbmenetelét nem eredményezhetik, vételkedr hiánya, a belföldi fogyasztás lényegtelensége és a külföld tartózkodása mellett. KgyedQl árp* és zab kellemesebb hangulatnak örvendnek, az előbbi csakis serfóaési czélokra.
Borüilet. Ó borokból készleteink még középszerűek. — Árak nyomott. — A tendeotia lanyha — A szüret e héten veszi nálunk kezdetét; minőségre, mint mennyiségre nézve nagy reményeket táplálnak és habár amokat jogosultaknak állítják — az idei borok tartósságában — kora érettségük mellett — kétkednQnk kell. — Kzek árjegyzékével pontosan szolgálandank, mihelyt némi mennyíségecakék forgalomba bocsáttatnak.
Jeleulegi gabnaáraink piaczi usance szerint: Busa minőségéhez képest 4 50 krtól egész 6.10-25 k<ig.
Kosa minőségéhez képest 3.10 krtól egész 3.40 krajezárig.
minőségéhez képest 2.70 krtól egész 3 40
Kukoricza minőségéhez képest 2.50 krtól egész 2.80 krig.
Zab 1.90—2 frtig.
sisger Samu.
Érték- ét váltéftiyia oktober I.
5*/t metaliques 69.80 &*/• kölcsön
73.50; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.50; bank-réssv. 917 — ; hitelintézeti réssvények 208^0 ; Londou 111.95; magyar földtehermenlési kötvény 81.25; temesvári földtehermentéai kötvény 80.80; erdélyi földtehermentési kötvény 78.80 ; horvát-slavon földtehernsentési kötvény 84.—; ezüst 101.45; cs. kir. arany 5.34— Napoleond''or 8.93.—
sotsbsr 3-tól ootebsr 9-ifl 1875.
Hó- és hetinap Katholikms nap- Protestáns tár '' naptár «tjj
40. XX. v. pünk. ut. — Kat. ev. Vala egy királyi ember, kinek fia beteg vala. János IV. 45—53. — 1 Prot. Ep. Efes. IV. 22—28 Ev. Máté IX. 1—8 -j Gör. ev. Máté XXV. 14—23.
3, Vssárasp 4 1 Hétfő 5 Kedd 6 Szerda 7 Csütörtök 8 i Péntek 9 | Szombat C. 20 Olvasó ün. Szer. Ferencz Piacidus vért. Brúnó, Emil Justina Brigitta Dénes, Földes C 19 Fejér | Aranka Peregrina Emil Ju''iti Pelegia Földes m 4* ím
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfi Laj««.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai idótmntató óra szerint, indul Kaniztiáról
Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi időt
matatják.) Vonat hova:
■zám Ora Perc. Idő
205 Eszék, láoháea,Dombovár s Fiaméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délat.
212 Badára..........6 1? reggel
202 . ..........I 52 délat.
204 ......i .... 10 37 estve
313 Ssombathelyre (innét délatán 6 óra
25 pereskor Bécsbe) . . 5 37 reggel 801 Bécsbe (8zombatbely, Bécsnjh felé) t 7 délat.
811 „ „ „ 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel 201 „ * „ Grácz és Bécsbe 2 22 délat.
213 „ - „ « „ 11 37 estve
Srkezik Ksuíuárs honnét :
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 teggel
206 Eszék, Mohács, Fiamé s Dombovárról 1 23 dftfat. 218 Fiume és Dombovárról .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délat.
211 „ .........9 23 estve
814 Szombathelyről....... 10 26 reggal
302 Bécsből (Bécsajh. 8sombath. felől) 4 29 reggel
812 w 10 10 estve
214 „ Griesből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel 201 Trieaat- Bé«s Gtáczból „ w . 1 13 déiuU
204 - - w . 10 18 estve.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség néikOl, gyógy-táplálék által.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Exeu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jónak bizonyait az feloőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légséri-, hólyag- és veseoajok-ban, gumosodás, asxkór, mellszoralás, köhögés, emesat-hrtlenség, dagálás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség. aranyér, vizkórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is cxakorvizelés, búskomorság, sorányodás, csáz, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajkatejnél is előnyösebb. — Kivonat 00,000 bizonyítványból oly bajok meggyógyulását ói, mely«k minden gyógyszernek ellentáUottak és köztük Dr. Warser tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. 8horeland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, marquiae de Brehan és több magasállása egyének bizonyítványai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
Kövidrevout kivonat 80,900 bizonyítványból:
80,416. sz. Beneke F. W. rendes taoár a marburgi orvosi egyetemen a .Berliner Klinisch. Woc henschrift* 1872. april 8. számában est mondja: „Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását az úgynevezett .Revalenta Arabica* (RevalesciereJ szernek köszönöm. A gyermek 4 hónapos korábau teljes elsoványodáaban s folytonos hányásban szeuvedett, mely bajok minden gyógyszerrel daczolt.uk ; a Revalesciére azonban hat hét alatt egészségét tökéletesen helyreállította.
64,210. sz. Brehan marquis 7. évi májbetegség, reszketegség, elsoványodás és nypochondriáról.
7»,dlo. sz. Özv. Klemm asszonyság, Drüssdeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső-hurut, szédülés és mellssorulátról.
75,970. sz. Teschner Gábor úr, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsben, a mellbaj és idegziláltság »kétségbeejtő fokáról.
65,715. sz. Montlouia kisasszony, emésathetlen-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
72.618. sz. La Roche sur Yon, jal. 30. 1863.
Ön Revalesciére csokoládéja rémitŐ gyomor-és idegbajomtól, mely tíz éren át gyötört, tökéletes en megszabadított. (Madame) Armand Prévost.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelencsékben ''/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelén-czékbAn 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cbo-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 2é-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 cséssére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WaJIfíscbgasse Nr. a,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és füsaer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház -minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Práger Béla, (ezelőtt Lovák Ká-
roly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Áradon Tone« F. és társánál; Debreczenben Mihálovita latrán gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógyss.,. Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Söltz Rezső gyógy az., Scékes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss., Temesvárott Pap József városi gyógy »»érésinél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernát János gyógy-szerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógyss., Versecsen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Rojkc Víctor gyógyszertárában.
•) E rovat alatt kOaldttért fel el 5 ss éget vállal a ^
x X X XX X XXX :X X X
Szállodai jelentés. ^
Nagy-Kanizsán az „Arany Szarvas" czimű vendégfogadó eddigi helyiségeiből f. évi sept. 30-án kiköltözvén,
saját szállodámat
a főpiaczon a napokban nyitom meg,
melv a kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, müizléses berendezéssel és kényelemmel ellatva mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot fordítok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelegedeset kiérdemeljem.
Midőn » n. c. közönség eddigi becses pártfogásaért hálás köszönetemet, szerencsés v«gyok kijelenteni, kérem, hogy az eddig Unusitott pártfogásukat, „ecses látogatókat ezentnlra is .rányomban^mn.méltoz.assanak.
Knortzér Frigyes,
szálloda-tulajdonos
(1801 — 1) Na g y Kanizsán.
angol, franczia, amerikai és német gépgyárak
vezérügynöke,
ajánlja:
JOHN BAKER vllágkJrB egyszerű és kettős rostáit, gabnatisztitás és piaczi áru készítésére ; &
kettős rosta maz''iri szelelő. űssögválasztó és miut törekkiszelelő használható BENJ KITT IIER kettős rostáit, alsó rázó rostával szintén e cxélra.
R. HORNSBY it Smi tüskés h. ugarral ellátott rostáit, különösen a n. é. gazdaközönségnek, kik csapán egyszerű járgány cséplőkkel dolgosnak, hogy a gabnát törek stb.-től tisz-
_tithassák ; továbl-á : •
Jh. TEPPA2 választógépeít, melyek szabadalmazott javításaiknál, két állitó készülék, ismétlő munkáló és befolyó szabályzójuknál fogra a legjelesebbeknek ismertettek el, két faj. ban készülnek. egyszerű működéssel konkoly, vadborsó és bükköny kiválasztására -kettős működéssel konkoly, vadborsó, bükköny, zab ós árpa kiválasztására minden _ nagyságban.
PF* Körülményes leírások rosták és válasatógépekről kívánalomra díjmentesen megküJdetnek.
BÉCSBEN î BUDAPESTEN :
III. Pragerstraase 13. .Hotel Hungaria.« IX. üllői nt 12. ss. „Köztelek" „Orsz. gazd. egyesület »
0 0 O O O O
o o o o o o o c
mRiMmrnm
kész butor-szerelvényeit
BÉCS, I.Bez.,
Fran ze Bering
Nro. 20.
(1794—2)
különféle formában s minden fanemüek-bóh ét- hálószobák, sa onok. szállodák, nrasagl lakok.furdó Intézetek berendezésé re. igen kedvezó feltételek s szilárd munkának évekre terjedő jótállása mellett
Butormintarajzokat tartalmazó ár-jegyzekek kívánatra bérmentve szolgál-tatnak.
Óvás A n. é- helybeli és vidéki vásárló közönséget figyelmeztetem, hogy tartózkodjék olyan butor-birdet<-sekt.>l, melyek uraságoktól, szállodákból szármázták, állítólag: elutazás, haláleset, építkezés és t. e. f. fogásos ürügyökön alapszanak. zsilárusok részéről. Czle-tem és készítményeim szilárdságáról bizonyítványokkal szolgáihaU>k.
Tisztelettel Baar J.
Iídőn alól írottak a nagj közönség érdekében bátrak vagyunk az általunk • ¡tűnő és szaréuynek ismert
Aner József
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR saját készitményü RAKTÁR asztalos és butor ayári raktár ^. ruSa"-V0S ,
^T''103 SZOMBATHELYRŐL. & * J f k'' ''
bútorokban, __matráczok,
WY-KANIZSÁN 4 *
székekben. vasut-uteza, a városházban, tartókban.
cs- kir. szab. chronometter és múórás,
annak országszerte jó hír-,
ben álló óraüzietét Szegeden a legőszintébben ajáoUni; nem mu-laazlbatjuk el ez alkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni, miszerint jós olcsó árakkal legbiztosabban nála megrendelhetők.
I>r. Téth Károly onros Örményen, j Poagráoz László m. kir. bonv. ez- i
red«-8 Szegeden. Licht Jáaos nyomdász Bécsben. j Kiss Boldizsár lelkész Váczon. Dani Fereaoz Szeged és lloldm -Vásárhely főispánja. , Barakovíts Kálmáa ügyvéd N.-Szt.-Miklóson. Dr. Tóth János kir. tanácsos Sze-j geden. 6nlyás János alkapítány Csongrádon Szaszi József földbirtokos A.-Lend-
van.
Olsavszky Berta laa Szolyván.
Dr. Kreminger Aatal prépost Szegeden.
Stranbert Isidor m. kir. honr. had-nairy Budapest.
Hegyi Aatal lelkész Kecskeméten.
Tóth Istváa Márk kir. pénzbiztos Szabadkán,
Foayé Pál 6yaia lelkész. Ó Becsén.
Návay Káfsúa földbirtokos Földeákon.
Navák József kereskedő Bécsben Kertész József agyvéd Ssegeden. Scbönbauer Gyula m. kir. pósUtiszt
Szexedéit. Gerzsáa Ede tanító Majsán. Szabó CziHII kir. főrealtanár Szegeden.
Dr. Abeles József "rvos Csonerádon. Wotka Sándor cs. kir. százados Szegeden.
Mariakits Mihály m kir. tőrvény-
széki elnök Szegeden Égeti Lajos építész H-M.-Vásár
helyen.
Vagáti 6áspár ügyvéd Majsán. Bója Gergely tanfelügyelő B -pesten Való Mihály főgymn. tanár Ssegaden. Bach Mihály m. kir. pénzügyi tiszt.
Sz»-gedeu. Csapi Istváa földbirtokos Félegy-btzán.
Czafolatára azon számos reklamnak, mely többnyire Qzérkedó bécsi órakereskedők által silány szerkezetű, inkább játekszerd1 szolgáló órák beküldésével, a valódi művészet rovására és a t. közönség károsi-. táaára űzetik, — hitelt csak az érdemel, ki -mint
kitűnő szaktekintélynek megösmert szegedi óramfivész, saját találmányú óráival számos kiállításoknál valamennyi hasonló szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt megnyerte e mellett ő felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugy a kecs keméti oraz. kiállításnál pedig diszokmány és ezüst éremmel lett kitüntetve.
árjegyzék:
Férfi órák. Ezüst heng. óra 4 kóré 10—12 ft. . , áranv fed. ugr. 13—14 .
„ dupla tokkal 15— 17 . „ , kristály Üveg 14 — 17 w » „ 15 kőre 16 - lé ,
. dupla tokkal 18— 2j , . , angol horg.kr.ü 18 — 24 , , . dupla tokkal 22—28 . . horg. rem. 30—tó .
. dupla tokkal 35—4U „ Arany horg. óra 15 kőre 36—50 „ dupla tokkal 65—70 kristály üveg. 42—65 „ dupla tokkal 6j—80
î»
Arany horg.remontoir valódi kulcs nélküli 65 - 90 „ „ „ ugyanaz d. tok. 100-160 „ Női órák. Ezüst heng. óra 4 kőre 13—16 Arany heng. óra 4 kőre 2Ö—33 „ „ dup tokkal 38-48 „
„ horg. óra 15 kőre 42—50 ,. dupla tokkal 50—60 ,, valódi remont kulcs nélküli óra 64—60 „
dupla tokkal 75—90 „ ugyanaz zománcz-czal és gyémántul 120-150,. Serkentő óra 7—10 .,
« n
»» »
■N (1795—3)
Uj ügynökségek
kerestetnek egy tiszteséges, mindenből forgalomban levő üzlethez. Az említetthez különös kereskedelmi ismeret nem szükséges, melléküzletként is könnyen ve-| zethetó és igen jó jutalékot hoz. Ajánlatok e lapok kiadóhivataliban K. K. betűk alatt sürgésen beadandók.
Inga-órák aj találmányú készülékkel, melyeket kulcs nélkül lehet gyorsan felhúzni, az ingát megindítani és a mutatókat igazítani, jutányos árakon kaphatók.
A zsebórák függő és fekvő helyzetben reguláztatnak ugy, hogy azok rázkódtatások vagy atazás alatt ia pontosan járna*..
5 évi irásos jótállást kap minden óra vevője, 3 évit pedig minden javításra adott óra tulajdonoaa.
Arany és ezüst órák, lánczok- a m. kir. fémjeimé hivatal által megvizsgálta, jutányos árakon kaphatók. Ezüst óralánczok 3—10 frtig, hoss-szuk pedig 6—15 frtig. Arany lánczok (3-mas aranyitól) 18—70 frtig. hosszú nyaklánczok pedig 35 írttól 100 frtig kaphatók.
Órák becseréltetnek vagy javításra elfogadtatnak. Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges bekftldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön díjak számittatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jatányos árak mellett a legújabb rendszer szerint késaittetnek.
Segédek és tanonexok az óramáréssetbeitl kiképzés végett kedvező feltételek mellett felvétetnek.______(1715-4;
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Dr. Rosenberg S.-tól az orvosi kar — de különösen dr. Zei^al M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czél*z«rü és ártatlannak találtatott
Ezen szer a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifjú frisseségtx''ni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, bőrkíütege-ket, foltokat, vörhenyt, sőt a ránezok is a gyakori használat álul eltünpek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ara 1 tégelylyel 1 frt. 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-passe 6 Thür 7. — Nagy-Kanizsán, Rosenfeld Adolf urnái. — Szent .,Leopold"-hoz czimz. iryó«y«zertátl>aii Neastsia FSISpaél, bécs I Plankengaase 6. — Paul & Társai cm. kir. ndvari iJlat-v*«Té*znél Bécs, Kkrntn»»rring li. — Ischlben Kreuzplatz 169. Ilaeziskí illatszeréinél Kárntntrsnavse 26. — Triesztben Koha W.-nél „Trieazt városáboz" Corso 608 - Kuda-e^t n Miller J. A.-nál xárvi a\ — Zágrábban Mittelbsoh Zsigmondnál Varasdon Hooh-singer A gyóiryazeréaznél. (1800—1)
A legnagyobb YAS8TORGYÁR
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III.Marxer utczal?. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kivánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (lt34~18i
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolországban csakuem minden előbbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadré-aze. A valódi britannia ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fóm&ruktár&ban,
Bécs, bel8óTáros Schottengasse 9. s 1: Káveskaaál darabja 10, 16, 20, Kézi gysrtyaUrtó 60, 80 kr, 1,
25, 30, 40, 45 kr. — »/, tu-czat 60, 80 kr. I, 1.20, 1.50,
2, 2.60, 3 frt.
Evőkaaál darabja 80, 35, <40, 46, 50, 60 kr. - ''j, tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4 50, 6 frt
Kés és villa párja csak 80 kr.
(ezüstuyelü). — */s tuczat belőle c s a k 4 frt. Theasziró darabja 30,40,50,60.
5U. kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaaszkák evőeszköz alá
tu-
czat c s a k 2 frt 50 kr.
Tsjástarté pobárkák fL tucz. 2 ft.
ÀsztalkMdi tartók T, tuczat 2
frt 60 kr. Etortszéré darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
CzakorWati dbja 80,90 kr. 1 frt.
1.60 kr.
Sysrtyatarték finom, nagy párja
3. 3.60, 4, 4.50, 6 frt.
CsMisgt (dessert) evőeszköz ''I, tuczat 3 frt 50 kr.
fiytraskkasál */, tuczat 1.60, 2, 2.50 kr.
Tcjaeré darabja 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50 kr.
Lsvesaieró darabja 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2 50, 3 frt.
Feszületek valódi aranyozással "és ezüsttel kirakva darabja 12, 16. 18, 20 frt. talapzattal.
Táloza darabja 90 kr, 10* 1.20, 12- 1.50 14* 2,16-2.50, 18* 8, 20* 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű.
Theateriték 2 személyre 15, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt.
Vataaerayi ezikk báawlatfs «lesé.
Megrendelések a vidékről czimzendők :
(1699-17) Bressler,
angol fémárak tara, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megreadelések a vldékrél pastafardaltával stásvéttel eszkőziItetiek.
Ha valaki ugy kiváoja, egyes darabukat is küldhetünk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék, w 100 frt értékű árn vételénél 10^0 árleengedés.
Wtjdita József lap- ós ajomdatoiajdoiKM gyorssajtó ay omasa, Kagy-iCanissán.
MGl-KA>la8A, 1875- októberen.
ar: . D
8 frv v
Tizennegyedik évfolyam«
«(811
fél • • negyéé
s»Am ÍO kr,
• ></ tM
/ -—=- T __ .
^ A >ip sxel.eini''és $ .-anyagi r»»x«ú illetó''i^i-i ¿lücienyeJr , előfizetések; - {¡r&Tamatiók saL a sxer-ber-

6 buábo* p®tiu©rbaa
i, nuodasor 6 • mmdeu további torért 5 kr.
SYILTTERBKN
lorouKiot 10 arart t*.
:etne* feL Kincstári illatéV minden >egye» hirdetésért ktilSi j 50 kr. tixetendő.
előbb:
k^aztő-kiadóhos
(V- • • - '' 1 ti''.'' I
meucr" u-t-.xmiüö*:
Takarékpénztári épület, földszint. -Bérnrelitfllr.li levelek csak ismer; mtinkxtár-
•|l s*Mtnl t''.-c-t''ltaliiHt eí
f .. . ^ '' [
^ KékLTXtMfc VI»M«H Uctu
J kllJlelll.K. £
fk -p '' -«^l Á
özlOn
togy^anizM Ww h^t^inak. nemkülönben^ „eUő . 24W fl^yvéd-egyíftt4,a..»agy-kámzsái keraskaáelmi s. maróan*«, a .nagy kanizsai takarékpenitár*
a .Zaia-SoBo^y gézfcajézási rteváaytársulat s több magyej ós városi egyesület hivatalom ertesítűje
a „zalamegyei általános tanftd-testfflet''
Hetenteim kétszer, vasarnap-s csakríőkon, me^jcieim vt^es tartaluta lap,
u
Felhívás előfizetésre!
A
„SALAI K§%ltéNY
f. évi oktober 1-én 14-dik évfolyamának negyedik negyedébe lépett, mindazokat tisztelettel felkérjük, kiknek elófizetésök multbó elejcvel lejárt s e lapot tovább is pártolni kívánják, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek.
Előfizetési ár:
Október - deczemberre 2 frt.
. f
Á 1 h án ie h Flórián,
városi Jökayitány.
Közrészvét közt helyezték tegnap sirba városi polgárságunknak a közügyek terén 30 évig működött egyik legutolsó és legnemesebb alakját.
Bizvást elmondharjuk, hogy az értelmes, iparkodó és hazafias érzelmű polgárok közt ó majdneui a legutolsó, ki á 40-esévek küzdelmeitói kezdve az lSUS-iki a éráig a városi ügyek önzetlen és lelkes vezetője tudott lenni, hivatalban ugy. mint azf>M kívül, ó magaslott ki leginkább és ó volt a pont, mely körül a polgárelem az érrelmi-s^ggel ériutkezett és tett a városi ügyek előmozdítására; nem szándékunk életrajzi adatokat sorolni fel, de illő megemlékeznünk azon férfiúról, ki Kanizsa történelmének legsúlyosabb napjaiban hazaszeretetének, érteimének és tapintatosságának legtöbb bizonyítékát adta és & válság órájában önfel-
T 1
volt; igáz/hogy a csóemlék egy része ezért lakását rabolta kiT — de a város és higadtabb polgársága annyival inkább ragaszkodott hoz- j zá, köréje csoportosult és most inár maga a 1 polgárság fékezte meg azokat. Bár a zava- ! rok alatt a város minden tőle kitelhető mó- j don támogatta a szabadságharezot, attól elszigetelve volt — a megszálló illyr és osztrák csapatok, bár soha mit sem kaptak, a várost nem bántották.
Az 50-cs években az Álbánich-ház volt a polgárság és értelmiség gyúpontja — ide menekült a hazafi- bu és üldözött magyar érzelem, — ide menekült a családi élet is és itt táplálta, tartotta fenn magát valamennyi. — Feledhctlen napok!
Az alkotmánynyal a népbizalom ót ismét városbiróvá, majd 1872-ben fókapitány-nyá tette és inint ilyen hunyt cl a városnál töltött majd 30 évi szolgálat után.
Értelmes és józan iparos volt és c jellegét nem vetkőzte le, de annyi ismerete, tapasztalata és értelme volt, hogy osztályában méltólag foglalta el az első helyet és minden körben kedves,szívélyes és előzékeny fogadtatásra talált.
Benne az 1825—50 évi országos mozgalmak eszméi által kiképzett polgári értelem egyik utolsó bajnoka szállt sirba, a legfáradhatlanabb és a legbecsületesebb férfin ; a polgárság és intelligentia által egyaránt tisztelve, szeretve.
Fájdalommal állunk meg az egyszerű polgárerényck e nagy lérfiai sírjánál — aggódva kérdve, nyomdokaikat készek-e követni az utódok ? ab.

áldozása által a város megmentője, — a rákövetkezett szomorú napokban pedig a tűzhelye mellé szorított népben a családi érintkezés által a remény szikráját íolyton éleszti.
Még majd mindnyájan élnek a 48/49. évek mozgalmainak szereplői Nagy-Kanizsán. Még mindnyájan visszaemlékeznek a Damokles kardra, mely folyton a város fölött lebegett, midőn egyik illyr sereg a másikat követve, rettegésben tartott bennünket egy-egy nagy- enyedi vérfürdő iránt és csakis egyedül az elhunyt, mint akkori városbíró tapintatossága, erélye és önfeláldozása menté meg Kanizsát a végleges lerombolástól.
Kanizsa tudvalevőleg a szabadságharcz alatt a legnagyobb lelkesüléssel állt az egész országhoz, de mint végheiy majd minden nap más-más illyr sereg megszállásának volt kitéve, voltak túlzók, előre nem látók, kik orvmódra akarták a 6000 fónyi megszálló sereg tábornokát kivégezni, magában a városházában, ha ez megtörténik, aligha lenne ma Kanizsa helyén épület; az elhunyt, mint városbíró, minden áron gátolta ez esztelen merényletet és midőn az izgatók véres fenyegetésének ellenállni nem tudott, kész volt saját testével védeni a parancsnokló vezér:, egy ízben a várobház tanácstermében levén Nuzsán tbnok, egy izgalmas egyén pisztolylyal zsebében jelent meg, hogy JSu-zsánt a teremben lelőjje. azonban Álbanich Flórián ezt megtudván, átölelte a merényletet elkövetni akarót s ölbe vitte a másik terembe ki; más izben karonfogva vezette el a tábornokot oly módon, hogy a támadás csak a városbíró testén keresztül történhe-tett és a város meglőn mentve, mert Albá-nich személye végtelen szeretve és tisztelve
.a
llegy eu-v3 Így tfti íiifioUafom.
— Két k;''*leincüjr. —
I.
Miután szerkeszti» barátom közrűndőrí né-zeteimrúl soraimnak több izben helyt adni szive» volt — folytatom.az egymással kapcsolatos ügyek tárgyalását.
'' „Boldogn^p, hol a suszterinas fütyölve jár, boidog vároe, -hol éjjel nappal mindenütt kurjongatnak" —• ugy tartja a köauiuodás.
No hisz kijutott nekünk a boldogságból — sziute kényünk folyik u nuíry fejfájástól-
Edzett nép ez a mi népünk, vagy. birksi j türelmű, — hogy melyik, nem Ítélhetem, inpg, i válaszsza ki belőle ki-ki a maga részét, így könnyebb lesz az osztályozás ; inert .nagy erő kell ahoz cj nagy edzettség, ne;n hajthatni nyugalomra fejét, tűrni, viselni lármát, zajt, kurjongatást, korcsmai és ulczai »énét, zeue-bouát. kicsapongást — vagy nagy birkatarele m a hallgatás és szeuvedéshez. ! Én nem vagyok sem athleta.sem birka —
hát en^edrlemmel nem hallgatok, elmondom-í mi nyomj« hzivemet, talán La u közbaj hangját hallják, lesz segítve raju és nem lesz szük, »ég lakosságunk oáztályuzására, mert lebot, hogy mindkét lei megunta a bajt. de nem tudja ; feltátani a száját, hogy hangOi adjon — no bál feltátom én — de csitt i zaj, lárma ellen akarok kiabálni — nem szabad !
Kimondom hát szép csendesen, mi a bajunk :
Van egy regiment korcsmánk, csapazé
künk, vendéglőnk, kávéházunk, kertünk és van a városnak mintegy 12000-nyi lakossága, ba a lakosságból a gyermekeket, nőket, tulaj;-gokat és a békéseket leszámítjuk, átlag egy-egy mulató helyre 30—40 egyén esik, ha a nagyobbak a kisebbektől felét veszik el, a kisebbek átlaga 10 — 12 egyén és évek óta töretik, hogy c maroknyi had pusztítsa a polgárok nyugalmát, űzze, kergesse álmait, tegyék aa utczá-k;it tivornya tanyává, büntetlenül türetik, hogy élhetetlen zsebelők fontogassák hamis játékkal a tudatlanokat és legveu városunkban hftten-kint 2—3 orgia a rzemtelenség és kicsapongás dédelgetett tanyái — felszólaltam már más
TÁRCZA.
Miért busnlsz...
Miért busulsz árva kis madár, ? — TalÁii axért, bogjr elmúlt a nyár . Az Gazi nap bucauzui késztet, S iu kell hagyaí piczike fészked.
Vagy tán xxért busuUz — az az ok, Hogy életed pária elhagyott .. S »zomoruan vándorol.«« magad, Kisérőtil s*nki nem akad.
Ez elhagyott bánat — agy-e bár, Kz nyomja szivedet kis madár. Oh, én tudom, én is érzem ezt, Kngem is ily babáuat epeszt.
Elhagyatott fagyok én — mint te, Nem viseli gondom aoukt se : Magányosan, -bnsan bnjdosom Ezen a szomorú világon i
KELEFY GY.
llat hét Olaszországban.
Irta: 2>r. lAÜcy Kristóf. (Folytatás.) & ó m tu—.
A magány paloták és gyűjtemények kö-tótt legérdekesebb és legbecsesebb lóvén a »Cslazzo Borghese* oda hajtattunk. E herczegí család nagy szerepet játszott, a rő-naai történet ujabb korában, nagy hatalmú éa ttegmérhetlen gazdagságú vala, — a palotaudvara és árkádjai, ugy lépcső feljárása, kimondhatatlanul nemes ízlést, párosulva fejedelmi kin-
csekkel árult el. Valódi palota minden részletében.
Az itt elhelyezett képtár (e család szobor-gyűjteményéről fentebb a Villa Borghesenél szóltam) kiterjedés éa beosre nézve elég lenne néhány országnak! A felállított öreg inasok fényes egyairuhákba igen barátságosan fogadják a vendéget s magvai ázzák a remek festményeket. A termek beláthatlan sorai iskolák szerint rendezvék ; ámbár igen meguntuk már a képeket, itt oly felséges remekekkel találkoztunk, hogy régi lelkesedésünk ismét visszatért.
Néhányat megérintek az igen igen sok közül, itaphael .Szent család", u<nran-attól „a sir. batét. el", ugyanattól „F o r-n a r i a a", Correggio a d a e, amint as a r»;D,y es 0 re á h ú Í J," kitűnő ge-niális, de jgQiv-igen frivol mű, nem tartom helyesnek nyilvános kifüggesztését ! . . . Tizián „Venus beköti Amor szemeit", ugyanattól: „az égi ós földi szere-1 e/hi" ezt tartják e nagy mester legkitűnőbb müvének. Van Dyck „Krisztus a ke-resztei'' Veron ese Fái „Amor és Venus", Palma Vechio „A szent család.".
Vau itt (a festőre nem emiékezem), egy kép, mely nekem végtelenül tetszett s jó félóráig nézegettem. Kz „József és Puti-p h á r neje" másoktól számtalanszor láttam, de ily jól soha. Mindenütt határozott elutasító arcza volt Józsefnek, mintha megvetné a szép kaczért, de ti nem igaz, nem az életből vett Azonban itt mosolyog, — látszik rajt a szerelmes küzdelme s a csáb hatása, annál dicsőségesebb győzelme is. Hogy ezen íeatő felfogása helyes, igazolja az ott ha
gyott köpeny története ís. Oly gyönyörű, oly érzéki e képen Putiphár neje, hogy Józsefnek a távozás ugyancsak becsületére válik !
Ohj.jBiiíár, hogy e gyűjteményben leg-alább~égy egé&a napot nem tölthettünk, — nem hiszem, hogy privát képtár ehez hasonlítható több létezzék a világon !
Visszajövet a város feié, 5 — vagy 6 faluról jött körmenettel találkoatunk, nagyon ki ábrándultam e népfajt illetőleg, mert még Ciánosat sem láttam közöttük, feketék és kopottak valának, mint nálunk a sátoros czigányok.
Elmentünk utoljára Falconehez, hogy barátságos korcsmárosunktól bucsut vegyünk. Ebéd után aprólékosokat s a holnapi útra eleséget vásároltunk.,
Négy óra után kocsikat fo^atjva, Kómának egyik legszebb villájába, a Do-n i a-P omphili herczegébo iparkodtunk. E kirándulás igen kedves és emlékezetes volt. Kiérve a belvárosból, egy igen magas halmon kapaszkodtunk fel, végre felértünk a „S. Pietro in Montorio" templomhoz és zárdához, melyet Ferdinánd és Izabella spanyol uralkodók épittetének, azon helyen, hol Péter apostol vértanú halált szenvedett. A templomban semmi különös, a kolostor udvarán van egy gömbölyű kápolna, hol mutogatják ama nyilást, melyben Péter keresztje valaha állott. " ''
A templom előtti térről elragadó s leg-nagyobb városrészt és vidéket magába ölelő kilátás van. Legtöbben e kilátási pontnál szebbet nem tartanak, én megvallom, hogy engem csak oly vidék gyönyörködtet igazán, hol nagy folyó vagy tenger síkja terül el előttem, itt nem lévén ezen eset, (a Tiberis igen kicsiny) nem bírtam
annyira lelkesedni, mint sokan, kivált az utazó könyvek szerzői.
Innen még feljebb haladva, csupa szép kertek között, a világh.rü „Aqua Pap la" vizimüvekhez értünk. Óriási diadalív alakú, nagy építményről temérdek szép szobrokkal rohan elő kisebb, nagyobb, vékonyabb és vastagabb t-ugárokbau a víz, — a mig másrészről magas szökőkutakat képez, — *úgáaa félórányira elhallatszik. Ez még szebb, mint a Fon-tana di Treví, meglehet azért, mert a gyönyörű panoráma fokozza a hatást. Megjegyzem, hogy az egéóz ut „Via Garibaldin a~k"^ neveztetik, mert kétszer erre vonult Rómába s mindenkor e tájon lakott is.
Nemsokára zászlókkal ékesített díszes portáléhos b mellette mindkét felén fővárta bely forma csarnokokhoz értünk, a kapun áthaladva, aDoriaPomphili villában vol-tuuk.
oh, mi jól esett annyi muaeum után, e művészi kt-rt és széj> te r ínész db in gyönyörködnünk. Hosszú tasor után, a herczegi palotához értünk, m elyet sodronyokkal kerített belsőkért vett körűi, pompás épület bizarr atylbcn, sok toronynyal, sajnalom, hogy a herczegt c*a-lád akkor ott levén esetleg, — idegeueknek tilos vala a belépés.
Eléggé jól mulattunk és gyönyflrködtünk e felséges kertben, azt hallottuk,miszerint őnnil-lió scudiba került e park s azt el is hiszem, mert roppabt terjedelmű, egész hegyokiait foglal el. a: palota körül szép szőnyeg kertésset, orahge-ria, — távolabb mestersége« kanyargó utak, majd hosszú fasorok.
KSzbe-közbe tavak szigetekkel, gloriettek,
és málhásnak 219, öaszeaen: 871. Legtöbb jó a alkalmas ló található: Szepetneken 121, Sor máson 113, Nagy-Kanizaán 109. sat. Legfeltü-qőbb Kis-Kanizsa lóállománya, hol a járásban legtöbb ló van 496, a ebből csak 33 alkalmas.
— A /tfc^-sorsj egyek okt 1-én tartott hozásában következő sorosatok nyertek: 237. 882.1006. 1057. 1962. 2004. 2025.2557.2637. 2728. 2887. 2918. 3037 és 3938.
— Virághalmi Ferenc» jeles írónk
síremlékére szerkesztőségünknél kővetkező adományok folytak eddig be: Bátorfi 1 frt, Hencs Antal 1 frt. Kovát* János asbiró 1 frt, összesen
3 frt____A-;ovábbi saives adományokat e czélra
köszönettel veazszük s rendeltetése helyére késs-aéggel kOldjak.
— A méter-rendszer szerinti számolásra okt. 15-től kezdve Bűn Samn tanító ur esti tanfolyamot nyit. Taadij 5 írt. Tart 10 órin át.
— A mértékhitelesítő hivatal felavatása vig lakomával tartatott meg okt. 2-án as intését helyiségeiben, mely alkalommal a hivatal tisztelt főnöke Komlóssy Ferencz ur gyakorlati előadást is tartott A szíves házi ur agy centiliteres űvegecskétől kezdve, as öt lite-rea nagy czinkotai piotesig hatalmas borral megtol té s a nagyszáma jelen voltak bison gyakorlatilag ismerkedtek meg as új mértékek tartalmával. As isletea vacsorán s finom borok mellett nem maradhattak el a szokásos pohárköszön téaek sem. Először Bátorfi szólt a hit, hites, hitel, hiteles, hitelesítés sat, szójátékkal éltetvén a lelkiismeretes, tevékeny és figy buzgó hitelezi-tőt, Szakooyi József vároai kapitány ur sajos éljenzés kost éltette Komióssy ur nejét, Czukel-ter József megyei főszámvevő ur a társaságot, majd Komlóssy Ferencz ur köszönetet szavasván a megjelenésért, élteté a megye alispánját, Nagy-Kanizsa város polgármesterét, kik as ügyért annyi buzgalmat fejtettek ki. Később számos lelkesebbnél lelkesebb pohárköszöntés mondatott még. Kedden Wlassics Aatal kir. törvényszéki elnök ur látogatta meg többedmagával a helyiséget s figyelemmel kisérte Komlóssy ur szakértői magyarázatát s távozásakor teljes megelégedését s berendezés czélsserüsége feletti elismerését jelenté ki. Annyi tóny, hogy a nemreg itt járt miaisttp tanácsos nemcsak csodálk«>zásának adott kifejezés'' a helyes ésczél-szerü berendezés felett, hanem a többi hazai mértékhitelesítő hivataloknak mintájául ajánlá. Örvendünk, hogy Komlóssy tisztelt barátunk a benne hely ereit birodalomnak ily kitönőleg megfelelt. A hitelesítések eszközlés« az osztrák tartományokból ide küldött tárgyakon is történik.
— 8z(nészeL A Nagy-Kanizsán időző Völgyi magyar színtársulata oly jeles erőkkel rendelkezik, minő már rég nem volt nálunk, azért jó lélekkel kérhetjük a t. közönséget szíves pártfogására, nem biszazük, hogy a magyar azinügynek itt okvetlen bukni kellene még akkor is, ha a társulat a pártolást méltán megérdemli. Okt. 9-éu, szombaton s hasai szinirodalom legújabb jeles terméke, a .Falu roazsza* kerül színre. A szüreti idényből kibontakosva, reméljük, hogy as első ülések nem lesznek, mint
r eddig — üresek.
— A kereskedelmi akadémia tanköny-ve. Megjeleni s beküldetett hossánk, dr. Herich Károly ministeriosstálytanácsosnak „A kereskedők késikönyve* vagyis vezérfonala a kereskedelmi tudományoknak : E nagyfontosságú, a magyar kereskedelemre s e hazai szakíró-ualomra nézve kitűnő becsű mü ára 1 frt. 20 kr. s Budapesten Lafite és Elaner könyvkereskedésük utján kapható. Ajánljuk, különösen a ke-reakedő-ifjuaág figyelmébe.
— Különös halál. A „Gyön Közlőn y "-ben olvastuk : Szemtanuk beszélték el a következő furcsa eseményt: A műit héten egy
Sáry János neveseta karján atyánkfia, ki Zalába távozván, kedvencs eledéből a szilvából annyit evett, hogy megterhelt gyomra fájdalmait pár óra múlva egy rettenetes neme váltotta fel a halálnak. Ó ugyanis összerogyván, tagjai megmerevültek s megkékültek, s rövid idő múlva amint karjainál fogva felakarták emelni, ások testéről leszakadoztak, sót még háta is beszakadt amint megfogták s belőle szilva hullott kL Lám a sok még a jó szilvából is megárt
— Zala- Egerszegről Károlyi Alajos színtársulata Székesfejérvárra távozott.
— Gyászhír. Écay László maga és testvére Ecsy József és annak neje, valamint a boldogult gyermekei: özv. Hete Lajosné szül. Écsy Mária, József, Antónia és unokája Hets László, továbbá Alfonzó Jozefa nap^ nevében mélyea szomorodott szívvel jelenti forrón szeretett nővérük és édes anyjuknak özvegy Rígler Jó. zaefné született Ecsy Rozáliának folyó évi október 1-én reggeli 6 órakor, a haldoklók sxent-ségeinek ájtatos fölvétele után élete 62 ik évében tüdül óbban történt gyássos elhunytát A boldogultnsk hűlt tetemei vaaárnap,folyó bó 3-in délutáni 4 órakor tétettek as arácsi sírkertben őrök nyugalomra. As engesztelő ünnepélyes szentmise hétfőn f. hó 4-én d. e. 9 orakor a b.-füredi kápolnában mutattatott be a Mindenhatónak. Balaton-Füred, 1875. október 1 én. Az örök világosság fényeskedjék neki!
— A **ent-györgy völgyi határban-mint onnan nekünk irják — a szüretnek vége van már. Szép középszerű termésünk volt A must édességéből és a mai megindult forrásból következtetve minősége is teljesen kí fog elégi, teni. A 26-iki fagy ámbár éasrevehetó, de érzékeny kárt mégsem okozott
— Rövid hirek. Bécsben a Práterben nyulkiállitás volt. — Vaauti jubelaeum tartatik Darlingtonban, hol 1825 ben volt gőzkocsin az első közlekedés. — A magyar államvaautak alig győzik a szállítást — Fél miliő csempészett szi vart foglaltak le a fővárosban. — A magysr ált. biztosító társaság 8 ezer forintos fecskendőt ajándékozott a budapesti tűzoltóságnak. — Dárdai kerületben Gr. Degenleld Lajos lett képviselő.
— Horváth Géza hegedű virtuóz Berlinben igen gazdag leányt vett nőül, s most állandó czigány bandát szerver. — Budapest képviselősége az uj városházat a kormánynak szándékozik ajándékozni az igazságügymíni*terium hivatalául.
— Talliánné Veszprémben üO ezer frlot hagyott jótékonyczélokra. — Január 1 én 20 adóhivatal szüntettetik be. — A budai lo''tohivatal az sj vámpalotába helyeztetik át. — Pozsonyban népkonyhát állítottak fel. — Niczky Kálmánoé meghalt — A „Vasárnapi Újság- Mommsen Tivadar arczképét hozta. — Az orst. gazdasz-azony egylet 100 árva befogadására rendezi menhelyét — Európa államadóssága 86 müiárd « 354 miliő frank. — Csornán tűzoltó-egylet alakul. — Kisújszálláson a postát kirabolták. -A .Sopron" dr. Hérita János sopronmegyei törvényszéki elnök életrajsát közié. — Hazánkban 247 sörfőződe van, tavai 965,775 akó aör termeltetett — Vépen olvasókör alakult — A poroszok leányiskoláikba a tornásást kötelezetté tették. — Győrből Pápára távgyaloglást tartattak 6-án. — Kapuvárott kis fiuk zsÍ7ányosdit játszottak, elfogván a zsivány kapitányt ugy megverték, hogy belebalt. — Veszprémben s gabna igen zairaigesnek jelentetik. — Baruch Adolf magyar nemességet nyert. — Szerbia népessége 1 miliő 4 asáseser. — Ungmegye képviselőinek utaaitást adott — Hajduvároson egy fiu egy orrlyuk a két szájjal született s él. — Bpeaten az operaház épitése megkezdetett — Tusa Kálmán belügyministerről azt írják a lapok, hogy okt. 15 én már ministerelnök lesz.
tárgynál érintőleg e förtelem ellen — mi haszna ?
semmi. „
Hát szólaljunk fel már egyszer erélyesen
mi, kik éjen te aludni nem tudunk, kiknél az álmatlanságtól egyik főfájás a másikat okossá és követeljünk intézkedést, vagy vegyük sse-. gény batyunkat — és vándoroljunk ki, menjünk idegen tájakra, szives vendéglátó vidékre, tán találunk nyugtot, mit szülőföldünk éa bölcsőhelyünk már megadni nem tud; oh én szegény kanizsai népem! hogy leszünk mi földön-fulókká, csupa boldogságunkban!
Korcamárosaink eladták az ajtó- és kapuszárakat, mint felesleges portékát, tivornya kedvelőink, naplopóínk, éjjeli körmenetet tartanak korcsmából ki, korcsmába be, kizavarja a bucsiijárók ájtatos ! éneklését V
Őnekik már fenyeaedik az örök világosság éjjel i*. nappal is. ugyan miért is nem lettünk mindnyájan naplopók - e zavartalan eldorádó-bnii — » tivornyák Kanaánjában!
Ma Tnindéií korcsma, kávéház, csapszék és lebuj nyitva v»n m«-ddig tetszik éa nyitva is kell len óié, mert egyik napról a másikra ide-oda is jut egy kis cseléd-bál, pedig régi magyar divat, hogv a bál tart „kivilágos kivirradtig,'' minek is dobnók el őseink ssokását mi hálátlan unokák, hadd nőjön, nevelkedjék a gaz és romlottság tovább is, ki kéri számon ?
De üem folytatom a jajdulást tovább —
magamnak is fáj.
Tény, hogy ezen nyitott üzletekre rend és felügyelet nincs, meg nincs is végrehajtója, kinek végrehajtani kellene.sem különb a deáknévásznánál — nem személyileg értem — csak a hátamögötti viszonyokat.
Fordulo^ tehát ismét a városi tanácshoz, kérve, hogy vegve kezebe az 1872. VIII. t. czikket é* annak §§. alapján járjon eí maga, szakítsa ki ez ügyet az egyéb rendőriek közöl éa kezelje iparbaióságilag, hogy mennyire tud feladatának megfelelni, ekkor válik el, valamin» kibúvik a szeg a zsákból, vájjon a rendőri hatóság munkaképtelensége, vagy más-e a bajtik oka ?
Nem szeretek hiába kötni kolompot és egy pár phrazissal a levegőnek adni tanácsot — .ökörtől lótaoács" mondanák.
Igyekeztem a baj félismerése által egy srabályzati mintát állitani öjwz<\ mi kurtítható, toldható tetszés szerint nem vagyok apaságára kénye*, csak eredményt CS3 végrevalahára éjjeli nyugalmat élvezhessek.
Javaslatom következő lenne:
J/atósrtrji remlszabály a vendéglök, szállodák, étkezdék, korcsmák és kávéházak, nyilvános mulatóhelyek részére.
'' 1. § Minden vendéglő, szálloda, korcsma, étkezde« h kavéháztulajdonos, köteles ipar gyakorlata megkezdését nyerte légyen, jogát a re-gále tulajdonos urodalomtól, vagy szabadipart gyakoroljon, köteles üzlete megnyitása napját, helyét — hz üzletágat, üzlete fó és mellékhelyiségeit a megnyitást legkevesebb 4 nappal megelőzőleg az iparhatósági jogot gyakorló városi lan»c«ual bejelenteni. —
9. íj. Kávéház, étkezde és korcsma ipar bejen tés semmi szin alatt sem ad jogot vendég szobák tartására, miért is kizárólag kávéház étkezde és korcsmatulajdonosok szállóvendégeknek éjjeli vagy nappali szállást semmi szin ailatt senkinek sem adhatnak, vendégszobákat nem tarthatnak.
3. Semminemű kávéház és étkezde helyiségben nyilvános bál, tánzvígalom nem tartható, ugyanezekben zenejáték nyáron esti 11 óra, télen esti 10 óra után nem tartható; a nyári ivad april 1-től november l-ig a téli ivad november 1-tól april l-ig számíttatik. ab.
Eszmék a sceptlcus világból-
Hat anathema. 1. Ki állitja, hogy nálunk még sinecurák léteznek, kik a nemzetnek filléreiből munka nélkül bőven hislalkod-nak, anathema sít
2. Ki á:litja, hogy a követeknek 473 száma leszállítható, — anathema sit
3. Ki állítja, hogy a föíspánságok sat. sat. sat. a nemzeti parádéhoz nem múlhatatlanul szükségesek, — anathema sit
4. Ki a megyei intézménynek üdvözítő ereje ellen kételyt támaszt, vagy a kinevezésnek a választásfelett elaőbbeéget tulajdonit, — anathema sit
5. Ki s honvéd intézményt jelen szervezetében czélazerütletínék a csak nemzetszegény itő factornak állítja, — anathema sit.
6. Ki azon politicát, melyszerint a közjogi harcz ad hoc abba hagyatott, hogy opportnnus időben ismét felvéteasék, helytelennek állítja, anathema sit -
Jegyzék
a n.-kanizsai kir. törvényszéknek 1876. október 7-én és 8-án tartandó nyilv. bünj. tan. illésein a Jelek megidéztetése mellett előadandó bűnügyekről.
Október, 7. 1875.
893/B. sz. Koréin Ádám és társaral. pá-hoki lakosok ellen csalás büntette miatt végtárgyal ás. Gózony.
101G/B. bz. Kis György és társai iháros-berénri lakósok ellen tolvajaági bűntett miatt végtárgyaías. Gózony.
980/B. sz. Boros v. Poczek József és társai z.-apáti lakósok ellen tolvajtág és veszélyes fenyegetés büutette miatt végtárgyalás. Gózony.
Október 8. 1875.
977/B. sz. Hirschler Katalin n.-kanizsai lakos ellen vétkes gondatlanságból szárma-, zott bukás miatti végtárgyalás. Gózony.
Helyi hírek.
— Ö felsége nevenapján, okt. 4-én isteni tisztelet tartatott a felső templomban, melyen számosan vettek részt.
— Ügyvédi irodába segédül jog végzett egyén kerestetik, avagy nem jogvégrett egyén írnoknak felvétetik! Étesülhetni e lap szerkesztőségi irodájában.
— Gyászhír. Albánich József és testvérei, valamint rokonai nevében elkeseredett szívvel jelenti felejthetetlen édes atyjuk, ipa és n.ogyatyjuk Albánich Flórián, várr*í főkapitány urnák 1875. évi oct hó 4-én esti 7 órakor hosz-szas szenvedés után, életének 66 ik évében történt gyászos elhunytát A boldogult hült tetemei folyó évi október hó 6-án délután 4 órakor tétettek örök nyugalomra. Az engesztelő szt-mise-áldozat pedig f. évi october 7 én reggel 10 órakor fog a szent ferencziek egyházában megtartatni. Béke porain I
— Értesítés. Vasárnap, okt. 10-én délután 4 órakor a kisdednevelőegyesület a városháza tanácsteremében választmányi ülést tart
— Oszeszly Antalné a kisdedovoda ügyének e lelkes és faradhatlan előmozdítója, felsőbb engedély kinyerése mellett általa kéazi-tett igen diazea divánvánkoet játszat ki a kia-dednevelóegyesület javára. 200 asám van, a egynek ára 30 kr.
— Lókiáilitás. A kanizsai szolgabírói járásban a rendszeres lókiáilitás dicaéretea szorgalommal megtörtént; találtatott 41 méa, 2552 kancza és 1521 herélt. A katonai szolgálatra alkalmatlan 3162, ellenben alkalmaa nak találtatott hátasnak 256, hf mosnak 396
egy 10 óra felé a tenger partjára értünk, — a igen kevés átmetssetet kivéve, mindig a mellett vágtattunk. A tenger, s benne látszó távoli szigetek szépek valának, de a szárazföldi rész semmi különöset sem nyújtott vidék dolgába.
Civitavecchiánál megállotta nfc néhány peresre, es kis város, 8000 lakós-aal, igen élénk tengeri kikötővel, melynek egy réssé megerősített vár; — van itt coppant nagy kiterjedésű Bagno, vagyis állambörtön, hol a gályákra itélt fegyencrek dolgoznak.
Ugy déli 1 óra felé nyugodtan megebédeltünk waggonunkban, — folyvaat római élményeinkről beszélgettünk, egyszer caak 3 óra körűi a vonat m«*g>aaaudáaa jelsé, hogy Cecina állomásra beérünk, majdnem megállo''t, amikor egy irtózatos zökkenéare, a polezokra helyesett kofferok és podgy ászok fejünkre, az utaaok pedig egymásra hullottak, ki kesét, ki lábát ütötte meg, kinek orravére eredett meg, — szóval nagy lett as ijedés, általánoa kiabálás és rémü-lés!
A vonat megállván, mindenki kiugrált As egész háborúság oka az volt, hogy gépé-azünk és az őr gondatlansága folytán neki mentünk egy áHtt tehervonatnak ! Ismétlem, hogy már majdnem megállott a vonat, mikor es történt s mégis minő savar i Képzelem, hogy milyen lehet, amikor egész erővel rohanó vonatok ütköznek öaaze, — erre még gondolni sem jó.
A gépésst és őrt azonnal elvitte a rendőrség börtönbe s mi más józan gépészszel haladtunk odább. — Voltak gyenge ssivüek, kik ott maradtak s a világ minden kincseért erre a vonstra
fel nem ültek volna. • - ■ -
Négy óra után Livornoba értünk, mivel tudtuk, hogy ezen uj kereskedő és tengeri kikötő városban vajmi kevés nevezetesaeg v»o> egy órai időt szántunk kocáin leendő megtekintésére ; hogy azután még ma. a sokkal érdekesebb Pisába érjünk hálásra. Livorno egyik« Olaszország legvirágzóbb, 100,000 ezer lakossal bíró városának, mely a Mediciek által olj; kép alakíttatott, hogy máa országok pohticsi és vsllási üldözöttjeinek, mint Angliából a k*j tholikusoknak, Spanyolot szágból a zsidóko^ éa mauroknak,Francaiaorsságból a protestánsoknak testvéri tárt karokkal — menedék hely* nyújtottak ! Kimondhatatlan érdekkel nézegettük csupa uj utczáit, palotáit és asabályo« tereit ; — annál ia inkább, mert szeretett hazso^ fővárosához, az iQu Pesthez (nem ám az & Budához) szerfelett hason üt
Két kikötője van, a régi és az uj, te»«* dek hajóval. Legssebb és fő utczája « ^ Vittore Emanuele, es ves* a Piassa C*rlo A» bertora, III ik Ferdinánd éa H ik herczegek igen középszerű mübecscsel bíró e® lékszobraival. íz
Közel van ide egy tér (nevére nem e®i
kioszkok, sátorok, — mindenütt vizimüvek és csatornázás.
A fordulatoknál más-más kedves, csalékony szökőkutak. Verettetik folyó is keresrtül e parkon, minden elképzelhető alakú hidakkal. Egy hzóvnl igen igen szép és nagy kert ez.
Van egy díszes tnárványemlék is e park-''bwn, tneljet hz itt lb4''.l. évben elhullott íran-eyiakn.-ik «-mehetett a hercregi tulajdonos* Leg-nInl»l» 2U elegáns főúri fogattal találkoztunk
* i-x''aiueuet, mind a h<-rezeg vendégei vulának, iii<-rt ••ppeti elfogadó nap volt nála.
Innen h»**menve, megnéziúk a Quirinál k rályí p^loiat 8 előtte a valóban jeles c görög «-«liléket a .1 <» I é k e z ő t.u
Mégegysxer elm> ntünk a Colonna térre, hol éppen olyan óriási «»arlop áll „Marc Aurél" caászáré, minta milyent a Traján Fórumánál le írtam, ezen a Marcomuiitiok elleni háború re lifjei vannak bevésve. Az osxktp tetejére fellehet menni, — hol jelenleg Páf *p<»tol colo»«aá-lis szobra van elhelyezve.
Evvel befejeztük római vándorlásunkat. Igen sokat s pedig nevezeteseket nem láttunk, mint az Albadi, Barberiní, Colonna, Corainí, Farnese, Spada, Venesia, palotákat — a villa Ludovisi, Farnesiena, Wolkinszkyt (mindezek zárva voltak) »at sat!
Azonban önérzetteljcsen mondhatom más részről, hogy rövid időn kel jól felhasználtuk a |

talán mások három hónap alatt nem láttak, nem tapasztaltak annyit, mint mi. Ezután becsomagoltuk bőröndjeinket a nyugalomra hajtottuk fejünket, hogy holnap korán reggel el-., utazhassunk.
L I t o rn o.
Május 25. Jó korán felkelve, elmentünk mégegyszer Szent Péter templomába, Dr. L. ur kis üveg szentelt vizet merített onnan egy nó-rokonáuak hazaviendó ; — mi pedig az előcsarnokban olvasókat vásároltunk, otthon szétosztandó emlékül. Ezután azállodánk omnibuszán az indóházhoz siettünk a a vonat csakhamar meg is indult velünk. A legszebb mosolygó tavaszi nap árasztá fénysugarait az örök városra; melyből kiérve,aokáig kertek körött haladtunk — gyöuyörü virágokkal, melyeknek kelyhecs-kéiben még ss éjj. Ii harmat rezgett, bizony nem sok kellett volna, csak egy kia biztatás, hogy a mi bucsu könyejnk Öntn nék Kóma virágait Oly fájdalmaa és leverő volt részünkről as elválás ! A világtörténet, — az emberi mivelő-désés vallásunk központját hagytuk el, hol any-nyi nagyszerű, emlékeretes^s dicső dolgokban gyönyörködtünk egy bédH^ Isten veled cae-sárok és pápák városa,tiWorökke! . . .
Mire fájdalmas merengésünkből kiábrándultunk, már messze-messze jártunk a C''ampag nába a Hómából semmi sem látszott többé. Mint-
Vegyes hírek.
— Vamti vonat hernyók által iMgdllitva. A „Leipai" hírlap írja: a csehországi éjszaki vasal mentén Laipa és Haída közt a niederlie bichi országát mellett egy káposztás föld van, melyben a fehér pillangók milliónyi hernyó utódai roppant pusztítást vittek véghez. Nemcsak a leveleket rágták le, hanem a kemény héjon át a csutkába is befúródtak és a gyökérik lerágták. Miután a káposztás föld a további lak-mározáara többé mit sem nyújtott, s a földei szegélyező czukorrépa a hernyóknak nem ízlett, a sok milliónyi sereg felkerekedett, s a közel vasúti töltésen át, más káposztás keresésére indult, itt érte el az e helyen lejtőnek menő vasúti vonat és sok millió hernyót nyulős péppé suzván östsze, a síneket oly síkosokká tette, hogy a kerekek súrlódása megszűnt, s a vonat nem mehetett- tovább.
— Dumát Sándor tzakácta. Drugeon kapitány, — miként a .Figaro" írja közelebbről látogatást tett a Nism-Niam négertörzsnél. Egyebek közt, valami európai álul készített hideg húsétellel b megkínálták. Kérdésére, értesít te lék, bogy az elibe tett étel emberhús. A kapitány rendkívüli undorodását némileg legyőzvén, a szakácsot óhajtotta látni. Puszta nadrágba öltözött skasztéfavirág kinézésű embert vezettek elibe, ki mérges tekintetet vetvén rá, kérdé, hogy mit akar. A kapitány csak kilétét óhajtotta tudni. A kérdezett mondá, hogy nápolyi születésű, neve Garvi Pietro és hogy Dumas Sándornál is szolgált két hónapig mint szakács, féltékenységből ssját nejét meggyilkolván, halálra ítélték,de ki végeztetése előestéjén sikerült börtönéből megmenekülnie és Afrikába jutnia, a hol howzas kalandozás után a Niami Niamok fogságába került. £ néptörrs egyik főnöke a helyett, bogy asztala számára megsültette voln», megtette szakácsának. „É* önnek van annyi bátorsága,emberhúsból készít ni lakomát ?" kér-de a kapitány. .Miért ne" felelt az olasz vállat-vonva, .az emberhús nsgyon jó s megvagyok győződve, hogy Dumas urnák is Ízlett volna.
szony, mint kitűnő markotányosné dalaival, tánczával sokszor tapsra kéayszeríté a nézőket.
Kedden, oktober5-én „Lavater, vagy Mariano Mariani as olasz bandita házassága" adatott, az esős idő miatt igen caekély száma közönség előtt. Prielie Péter -na as est bőse s ugy látszik, a jellem festésbe* pag^obb kedvvel és több sikerrel mozog, mint a huszár őrmester szerepében. Komoly, kimért, megfontoló előadását mindvégig megtartotta és oly tetszetős modorral játszott, hogy a közönség többször kitapsolta. Második helyen Völgyi Gyulát említhetjük meg, ki nemcsak mint .nemzeti czigányu, de mint polgármester és kitünőleg alakit. Prieílené asz-szony, Vajdafi és Aradi jól mozogtak szerepeikben.
Szombaton „A falu rosszát" adják. Kíváncsiak vagyunk a sikerre, s talán színészeink is a---bevételre.
Papírszeletek.
Történeti naptár.
Oktober 9
Loffohtizá». Trióit, szept. 25 én 12, 90, 48, 40, 11. Line», , „ 44, p2, 1, 32, 37. Prága, . 29-én: 64, Tó. Gl, 47, 5. N.-Szeben,. . 41, 32, £3,- 79, 18. Bécs, okt. 2-án: 9, 46,_18,_71,_14.
Félelós szerkesztő s kiadó: Báto.-fl LljOi.
X. ur csengetyflt csináltatott hasára, melj szobájába vesetett.
A lakatos soktt próbálgatta a feltevés után, mert 3<*hesen szólít.
Kijei csintalanságból megrángatták huzamosan a csenget) fit.
X. Kihajolt az ablakon, s durván kiillta : — Eleget próbálgatta, tudja, hogy jó. Ha nem jó ; jöjjön el holnap.
(Lakatosnak hitte a kópét.)
(ifj.) X. urst termetes fülkagylókksl áldotta meg a természet, mi a jóbarátoknsk gúnyolódásra nyújtó t alkalmst.
— X. Te messziről meghallhatod beszédemet — kiáltoz* pajtása látóiról, téssiut gúnyból, részint azért, hogy őt a mai vadászati szerencséjéről mielőbb tudósíthassa-
Meg ám; de kdlOnBs, hogy messziről csak a szamár ordítást hallom meg — kiálltott vissza X, fülkagylóit előre hajtva.
Érték- és váltéfelyaa oktober 6.
5*/# metaliques 70.— ; 5*/. nezns. kölcsön 73.55: 1860-ki álladalmi kölcsön 111.50 ; bank-réssv. 918 — ; hitelintézeti részvények 210. — ; London 112.05; magyar földtehermeaiési kötvény 81.25; temesvári foldtehermentési kötvény 80 75; erdélyi fóldtehermentési kötvény 79.— ; horvát-slavon földteliermentési kötvény 84.—; ezüst 101.70; cs. kir. arany 5.33— Napoleond''or 8.93T/a.
10 3. A párkányi fényes győzelem a törökök felett. — 1862. Bismark külügyi-s ministerelnök lett.
10. 1812. Garay János, költő születés-nspja. — 1848. A magyar kormány a Szegeden fogva volt 480 olaszt szabadon bocsátja. — 1849. Csányi László, magyar közlekedési minister kivégeztetett.
11. 1856. Guyon Richárd halálozása Skutariban.
12. 1552. az egri győzelem Dobó alatt. 48. Az osztrák császár bucsu
ánifest urna.
''3. 1479. A kenyérmezői csata. — 1813. Henszlmann Imre— 1823.Lisznyay Kálmán született.
14. 1793. Lengyelország második felosztása. — 1848. Kossuth a képviselőházban előadja, hogy V. Ferdinánd kilencz oldal felől rendelte az országot megtámadtatni.
15. 1598. Nagy-Kanizsa 44 napi ostrom után Ibrahim nagyvezér részéről Paradeiser György cs. vezér áUal törököknek átadaték. — 1848. Bécs védelmi állapotba helyezése.
Olcsó hnsnak hl* a leve.
Hogy miu-f következmények erednek, 1-a a hatóságok a közmunkát avatatlan kes-kr« bizzák, ast a következő eset kivivólsjj fogja e<-*et< lni.
Salczer Mik<a zala-egcrsz^gi *r.»bafe*t5, mesterségét mecunván, épukeséni vállalkozóvá lett és mint ilyen a Z.-Kger*z«*g — Bak kftzfttti megyei útvonalon néhány kőliidnsk javittását oly kM:>ég»x«»r»ex*tt*l vál lalta el, hogy *x öx$>zes munka 2U0—3(K) frtba fogna kerttln*.
Dacz-n''a annak, hogy a javítandó hidak hiát>yai csak c»ekélyek voltak. tfxlr*«»r Miksa uem annyira knltségszaporitá i ke lv — mint inkálib körrel fogható haszonlesésből és kapzsiságból a hidakat teljesen lerontatta, ugyanaxokat a csak kevéssé roncsolt ai.yag-bfTl n j o n a n felépíttette és jrilehet a hidak csakugyan njonan felépitve 700—8oU frtnál többet nem érnek, nevezett vállalkozó most 170(1 frtra m nó számlát terjesztett be kiutalváuyozás végett.
LÁNG IGNÁCZ.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkívüli gvógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl kalönnema bajokban. — Ily bajok a torokgyulladáa-légcsőharut, b ő r k é s-harsá?. hártyásgyik (Croup-angiua) mindeuemfl megsértések, harapás, szuras, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepd gyors fájdalom csillapítással — rögzült daganatok, gümők, tályogok, pukol-var (earbnnruius pustula nxaligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, muintien mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat. njjfér»*g. körömméreg, vadlius, tagszivacs, csontxzú, ki6csamitás és megrán-dulások, helyi csús; továbbá a szülés foiytáiii láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes uői mell. — Sok nő már csirábai. volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebéssi műtétnek mellőzésével — egyedUI esett jeles sebtapasz hassnálata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedi báruiinemlt szálka, vagy darázs- és inéhfoláukja csupán esei> tapasznak rö>id idei használata folytán annyira előtűnik, bogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebésxi infitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen raegbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelensége eghitelesebb egyének számos s különrfs kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai áltaj már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még ^lavnlt bajukban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlamil igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, pontan küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb sxállitiuány nem telje.«ittetik. _
Központi kfildeményező raktár: Psstss Tiilk iÓZSSÍ gyógyszerész urnái király-oteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók: Nagy-kasizsás : WAJDITS JÓZSEF urnái. Paksss: Malatinszky S. — Pécsett ; 8ipőcz J. — S8sisges : Siamborsxky. — Sz.-fellSrvá-rott: Braun J. — Szsabstfcdyss : PüUch F. -Veszprósbes : Ferenczy K. — Zagribbaa: Mitlbach Za. Sep.sakas: Bock J.
A t. ex. gyógyszerész és kereskedő nrak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlaUikat ezen gyógy szer készi tőjéhez F0RTY LÁSZL0H0Z «x.mexve: Bu.lára, i.Káox-város, tőulcza, ÓIK), sxáin) beküldeni sstiveskedjeuek, ki megrendeléseket is poutosau teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árúak készpénzben« beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt kösldttért felelősséget nem vállal a Sserk.
Irodalom.
- A% iskolai és népkönyvtárak
figye, kell, hogy társadalmi kérdést képezzen nálunk is, szükséges végre ezen eszme megvalósítását komolyan akarni, főként igenkor, a Icöseledő téli idény kezdetévél, midőn uevis aioo kérdés vonul előtérbe, hogy mit teái népűnk a munkanélküli időben? A felnőttek oktatása abban találja a legbiztoaabb megoldás kulcsát, ha a házi iparoktatás mellett gondoskodunk arról is, hogy a nép alkalmas, jó köny-reket olvashasson. £• irodalmunk akkor vírág-zik fel igazán, ha a népnek kedves foglalkozása és életszükséglete lesz az olvasás. KedveltessÜk meg tehát a néppel as olvasást, lássuk el őtosél-sserü olvasnivalókkal, állitsonk iskoláink mellett könyvtárakat, melyeknek hasznos darabjait g gyermekek és a nép olvasás végett kihordhassák. Mily nagy fontosságú kulturális haladás leone as, ha tizezeret haladó iskoláink mellett, ugyanannyi népkönyvtár terjesztené a mivelt-séget, haladást. És ez nem ábránd, ez nem kivihetetlen. Egy csekély áldozatkészséggel, egy arra a czélra jövedelmező bál, felolvasás, vagy más efféle rendezése által előállana a kezdeményezéshez szükséges pénzalsp. Mert a kezdeményezésre csekély öeaseg is elégséges. Dolinay Gyula „Hasznos Mulattató0 csm alatt, * pesti könyvnyomda-részvény társulat (hold-uteza 4. 61.) kiadásában egy oly folyóiratot szerkeszt, melynek egyedüli czélja lehetővé tenni csekély péotalappal a népkönyvtárak alapítását. A vállalat ugyanis évenként 32 füzetben jelenik meg (átlag minden tíz napban egy füzet) és igy már c*ak egy évi folyama is egy kis könyvtárat képezrmely közel 100ivnyi,számos képpel tsrkitott, mindennemű gondosan összeállított olvasmányt nyújt; és ezen tömeg olvasni valónak, 32 füzetnek, egéss évi előfizetési ára 6 frt. félévi 3 frt, negyedévi 1 frt. 50 kr. A .Hasznos Mulattató" jelenleg harmadik évfolyamát futja s a legszélesebb körű pártolásnak örvend, mit valóban meg is érdemel, mert füzetet mint családi olvasmány, a családi könyvtárakban ia hézagpótló darabokat képeznek, gyermek és felnőtt egyaránt élvezhetvén e jeles tartalmú folyóiratot, mely mint egyedüli ilyféle komoly irányú vállalat,a legmelegebben ajánlható a gyermekük alapos képzését szivén viselő szülőknek, s az iskolai és népkönyvtárak lelkes alakitóinak. „Lányok Lapja* czimmel, egy másik nagy fontosságú vállalatot is szerkeszt Dolinay Gyula. Ennek czélja kizárólag a lány növendékeknek nyújtani nemükhöz alkalmazott, kedély életük- éa ismeretkörüknek megfelelő olvasmányt. Szükségtelen megjegyezni, hogy mennyire hézagpótló e vállalat, hiszen irodalmunkban ez ideig épen nem voltak tekintettel a két nem közti különbségre s igy kellett leánygyermekeknek „ösazeütöm a bokámat," .fel a csatára," .kardot a kezembe" stb. eféle ifjúsági iratokat olvasni. A .leányok Lap ja"* t. évi okt. elsejével megindult s a kezünk közt levő első szám a legfényesebben megfelelt czéljának. Gyönyörű e kis folyóirat, nagyszerű Ízléssel és tömör elegantíával van kiállítva, ugy, Logy ezen öt szép képpel ékesített füzet, a hazai ilynemű vállalatokkal bátran kiállja a versenyt Három ívre terjed s szép borítékba van fűzve. Ik!tartalma a legváltozatosabban a következő dolgozatokkal van megtöltve: 1. Dal a nőről. Költemény Gáspár Imrétől. — 2. Örzsike története. Elbeszéléz, irta Mikszáth Kálmán (képpel). — 3. Magyar leány imája. Költemény W. Rajka Teréz tői. — 4. Honleányok arcképcsarnoka. — 6. A kis mosónő (képpel). — 6. Flóra és Anna levelezése. V. Gaál Karolinától.— 7. A mi Juliskánk. Költemény Kiss Józseftől (képpel.)
— 8. A harmatcsepp meséje Péterffy Sándortól.
— 9. Csevegés a varróeszközökről, Júliától. -10. Bölcs mondatok. — 11. Mikor alszik a czi-
kezem) ezen van gróf Cavour Camillo gyönyörű • a megszóllalásig hű emlékssbbra, — egyszerű és természetes. Minden városban láttunk emléket emelve e nagy állam férfiúnak s as olasz egység talajdonképeni megteremtőjének; de alivor-noi valamenyi között a legjobb l Elmerem mon-daní, hogy ujabbkori nyilvános emlék egy sem tetszett ennyire, mint Cavouré.
És ezzel Livoraoban b fejezvén vándorlásunkat, az.-épen a tempóra induló vonattal, csupa síkságon, legnagyobbrészt gyönyörű csatornázott és öntözött rétségen át >/, óra alatt Pisába érkeztünk, még egészen világossal s az indóház melletti Minervaczimü fogadóba megszállottunk.
Pisa.
Egyike a legkedvesebb fekvésű, régi csendes városoknak, as Arno folyó mindkét psrtján terül el, mint község 51,000 lakóssal bír. Kicsinyben nagy hasonlatossága van Florenczczel, de éghajlata annál is enyhébb, mint Baedecker mondja: mellbetegeknek téli tartózkodási helyül kiválólag alkalmas, ujabb időben sokan vándorolnak ide e czélból.
Egy sétakocsikásást tettünk a városba, megtekintettük a legfőbb nevi''zeteaséget, a Dom-piaezot s azután nemsokára Morpheus karjaiba dühünk, mert tessék elhinni, as egéss napi vasúti rásás s a Cecinoi ijedtség, a nyugalmat kívánatossá tették.
cza (képpel.) — 12. Ismeretlen ország. Példásat német eredeti után. — 13. A gyik (képpel). — 14. üti képek s felvidékről, Dolinay Gyulától. A borítékon előfizetési fölhívás. Találós mesék. Mindefélék. A .Lányok Lapja* tartalmas voltánál s komoly irányánál fogva as iskolai és népkönyvtárakban is méltó helyet foglalhat el. Ajánljuk e jóravaló folyóiratot hazánk leányai-'' nsk, a a leánynevelés barátjainak, az iakolai és népkönyvtárak vezetőinek pártoló részvétébe. Előfizetési ára félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Előfizetési pénzek a vállalat kiadójához, a Pesti könyrnyomda-részvény-tárzulathoz, Hold-utcza 4-ik szám intésendők.
Nemzeti színészet.
(M.) Völgyi György és Völgyi Gyula színigazgatók dráma-, vígjáték- népszínmű és Operette társulata — mint már lapunkban jelezve volt, — városunkba érkezett és f. hó 2-án, szombaton előadásait .A tiszteletes ur keservei" czímű három felvonásos vígjátékkal kezdette meg csekély számú közönség előtt. A rész-vétlenségnek a most javában folyó szüret az okozója. Az előadás teljesen sikerültnek jelezhető, s különösen ki kell emelnünk Völgyi Györgyné asszonyt, Prielie Pétert és nejét, Völgyi Gyulát, Vsjdafit és Arányit. Mindannyfan jól alakítottak s a szabatos, kerekded, gyjors előadás főtényezői voltak.
Vasárnap, oktober 3-án a .Huszár c s i n y* került ssinre. Leszámítva ''itt-ott a kissé vontatott előadást, közönségünk nevetett, tapsolt. Völgyi Gyuláné asz-

Május 26. Reggel 8 órakor már megkezdettük tourists kötelességünket. Gyalog sétáltuk átafőutcsákat, melyekben roppant régi paloták, ősi térek a legbizzarrabb faragványokkal ellátott tornyokkal és templomokkal díszlenek. Feltűnt kűlönöaen a Mediciek palotája. Egyébként a házak alant szintoly árkádokkal bírnak, mint a páduaiak és bolognaiak. H^rom negyed óra alatt a Domtéren voltunk. A föld kerekségén kevés oly pont létesik, hol kicsiny helyen ily felséges és ennyi építészeti és műremek volna felhalmozva, mint itt. — Egészen a városon kívül van egy jókora térség, szépen kikövezve és díszesen bekerítve.
" Ezen külön állanak a nagyszerű Dom, a Campanile görbe márvány torony s a keresztelő kápolna (Baptisterium;) — amíg a térség «gyik oldalán van a világbirü Campo San to, vagy temető. Nézzük meg egyenkint. Először a görbe tornyot, ez 54 m. magas, hajlása alulról ssá* mitva 4 m., áll 8 emeletből, egészen gömbölyű s minden emeleti szakaszánál köröskörül szép márvány oszlopok vannak. Sajátságos, hogy legalább három embernek kell lenni, hogy a felmenetel megengedtessék, (as a jóslat lévén róls, hogy ha kevesebb megy fel, azonnal összeomlik.)
Kényelmes márvány lépcsőkön felhatadtunk as egészen lspos fedelére, hanem igazán gyönyörű kilátás a tengerig egyfelől, másfelől a havasokig nyiüolt. Kissé alább 7 harang van,
melyek közül az egyik 120 mázsás, állitólsg ez tartja fenn az egyensúlyt. A torony igen ssép és érdekes — de a bolognai, aainelli magassága és hajlása sokkal vakmerőbb.
Innen lejövén, a Baptísteriamba mentünk, ez egy gömbölyű, egészen fehér márvány, magasan felemelkedő épület, átmérője 30 — magassága 55 m. Valóságos csudája as építészetnek. Mert a kupolya a magasságban telve lévén ívesetes szegletekkel — azokon, az alant kiejtett énekhangok sokszorosan megtörnek s a legsajátságosabb zengzetü viszhangot képezik.
E templomban nem lehet sem énekes misét tartani, sem szónokolni, mert a boltozatok a sok hangot összezavaiják és kuszálják. Az őrnek igen szép hsngja lévén, egyes accordokat énekelt, mint menynyei, mint földöntúli angyali sengelmet, ugy adták vissza az ívesetek.
Elvoltunk ragadtatva s bámulásunkban alig találtunk szavakat, — én ennél szebbet, va-rázslóbbat, andalítóbbat sohasem hallottam, mint es épület visshangja! A mily élvezet as azúr barlang Capriban a szemnek, ugyanazon élveset e visshan g a fül n ek!. ..
Nagy remek itt a keresztelő kut és prédikáló ssék, - kivált es utóbbi leírhatatlan I ssép relifjeivel. Egén bibliai események van- I
nak igen kicsibe, de annál nagyobb művészettel kifaragva.
Alig tudtunk innen távozni, elénekeltettünk volna estélig, ha még ma Genuába nem kellett volna mennüuk. Ezután a Doraot tekintettük meg. Minő fényűzés, minő nemes ele-gantia, minő márvány gazdagság a külső arcz-vonalakon !E templom egyike a legszebbeknek, még Glaszor-szágbanis!
Különösen a Baptisterium felőli részen, a megszámlálhatlan oszlopdiazités, a márványtáblák színek szerinti beooritása a falakon, — oh mily könnyen lehetne ez túlterhelt, vagy ügyetlenül tarka, ami a lángeszű kivitel által qsupa fiuom ízlés!
(Folytatása köv.)''
Gyaluho*.
(1975. okt. 1-én.)
Kietlen ¿raludon ssétomlík ax élcstclen cssme —
Forgács, vcmtAredék hnll vele, semmi egyébb. Most káposrratevé«re talán ha»análns sz iljcn, — De Helicon tetején, — ott finomabb az edéay '' — Jobb is, boeyba gyalut fogváu hivatásodat éled : Könnyebb a gyaloláal minta vers és a.iirás.
Zsinegeket
narvban és kicsinyben angol és bajor, valamint aajit készítmény, tzi-nest és fehéret a legolcsóbb árak mellett szállít .
(1797-3)
Kainz Igná cz
Bécsben, I. Wildpretmarkt Nro 8. Vidékre b tánré tel le!, 1
Hölgyeknek nélkülözhetlen !
RAVISSANTE
l)r. Lejoasií-tól Párisban.
Csak a hivatalosan m-gvizsgált, luiireKniCHti''i, ti»*ta é« Ufljc*»''U ártalmatlan
RAVISSANTE
bír axou tjíMV-l, ax ewberi búrt , jniudoíi aéritléstől mesmciiU;-ni. utóbajoktól m''^óvui és sxépscjtet s »Qu«i«or liix''.oii-tani- lia * .Ravissante- ua-ujjhegy-
részre dörzsöltetik, már a tö-rölküxés utáa tapasztalható a majdnem csodálatos hatáa. Az arrxon rámadt ránczok és lúmlű helyek c Isi mit tatnak.
A . Ravissante* ifja arcx-szint idéz elő, a bőrt febériti, íri&kiü és finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt szeplüt, májíoltokat, orrvörfiaségrt a | a bór minden tisztátalansá- j pait.
ponkint egyszer az __
gyei az arczra, vapy m&a test
Már az első kísérlet ntán clbatározr-ák a t. hölgyek, jövőre csupán csak Dr. LKJOSSK világhírű Ravissante--ját használni.
Egy üvegtok ára 1 írt 50 és 2 frt. 50. kr.
Postai küldésnél 20 krral több.
Kapható nagyban é* kicsinyben Budapesten :
Dr. LF.JOSSE fóraktárában, SCHWAliZ HJSJS''RIK-nél.
Kristóf''ér l.sz., '' ^
Kanizsán : PKÁGER ur gyógyszertárában.
Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartásmei-lett, utánvéttel eszközöltetnek. (i7->s—4)
-szájvíz
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb «er, mint dr. Popp t. 8- ndv. fogorvos úr (Bóesváros, Bognergasse N''r. 2.) f o g ó n j a, melyet mindenki könnyen éa fájdalom nélkül bebelyeabet odvas fogaiba, mely | astán a fogtéaxekkei it fogbanal teljesen egyesül, s a fogakai a további elromláatól óvja ■ a fájdalmat csillapítja.
Anatherln-;
Dr. POPP J. ö. es. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Öregekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb «er a csúzos tog^jdalmak-
ban. pynlacL-Uokuál, a foghas daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létexó fogkövet és megakadályoxxa annak uj képződését; at ingó fogakat a fogbns erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust miuden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a azájnak kellemes frissesóget kölcsönöz ói már rövid hasxuálat után eltávo!it)*a
a kellemetlen szagot. (1540—22)
A n at nerln-fogpasta
Dr. POPP J. Gr. es. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Esen készítmény a lehelet frisseségét ¿a tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását meg-akadályozza és foghost eroxSi;».
Dr. Popp J. Ct. növény-fogpora.
A fogakat o!y «ép*x tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávohttatik, hanem a fogak zománcza és finomság» is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: >*agy-Kanizsán : Belos József gyógyne., KosenbergI loaenfeld, Welísch, J. és Feaselhoffcr J. kereskedésében. — Pápán ''schepen J., Keszthelyen : Pflasterer gyógyszerész, Singer U. W< |a. Zala-Egcrszeg''-n : Isóó El, gyógyszeres*. Kaprocczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Malter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szóm-Ibatbelyen: Pillii-h EereneZ éa^Uud.»lf gyógyszer. HatárSrvidéki áz.-Györ-•öu. Fíbic E. C. Vi-azpréniben : Mi-yr Tnazkan, ngy Oathard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógy az. Lova* iBerényben: Itenler gjrógyxz. K*loc*au : Horváth K. gyógyazeréaz. Kecskeméten : M¡IhotVr és Mxchleid gyógy»z. Pakson : Elorián J. gyógyaz k&rmrodrn: Horváth J.Somzenrcud gyógysx Kaposvárott: Kulin J. Högl, Heins éa Schröder gyógy**. ö*«''C«zárd: lirahsxy gyógyaz. -Ronybádou : Kraitioliit J. Sziget váró tt:Karwarth, Salamon gyógyaz. — I Baján: Michitvli St. éa Hrntfsld fiai, ugy Herzog Iguárzuál. — l''éca«tt :| /.«oliiay W. éa K..Xáeli, 8i)»5cz gyógyaz. Kárádou: £a<iui>á.i»zky gyógyaz!
Marczaiilián: Kiss gyógysz. — Tolnábau : Orxtf gyógyaz. — iJ''inafüld L''árott Lukára gyógyaz. — Szenl-Gyfirgytoi : Nöthíg. — AI»>l-I<MM<iváii |Ki*a fv^rvni. Ünkn«r«in>: Sjm.n. rv<i(VM«rrn (Iraknál.
A legnagyobb a
és Társa-é, Bécsbe,
III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkei ellátott - árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
(1791-3)
Szoboticzán, — Muraközben — * egy 13 so_ ros ujabb szerkezetű vető-, egy kézicsépló- és eg£ kukoriczaz8urmoló gép öntött vasból. Közelebbi tudomást szerezhetni Horváth István h. lelkész urnái Szoboticzán. Utolsó posta Csáktornya.
Fa-eladás,
Ezennel közhírré tétetik, hogy a pallini kertben Nagy. Kanizsa mellett van eladó 1000 db. alma-, 800 db. körte- s 400 db. kajszi fa 50 krajczárjával darabját; 300 db. medgyfa 40 krajczárjával darabját; 2,000db. fekete nyárfa 20 krajczárjával darabját és 2,000 darab 2 éves glcdicsia 100 db. egy forintjával. Az oltoványoknál minden száz darabnál lu forint leengedtetik.
Pallin, oktober 2-án 1875. (1802 —Íj
A kertészség.
Szállodai jelentés.
Nagy-Kanizsán az „A r a n y Szarvas44 czimű vendégfogadó eddigi helyiségeiből f. évi sept. 30-án kiköltözvén,
saját szállodámat
a föpiaezon a napokban nyitom meg
mely a kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, müizléscs berendezéssel és kényelemmel ellátva
7 V
mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot fordítok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelégedését kiérdemeljem.
Alidon a n. é. közönség eddigi becses pártfogásaért hálás köszönetemet, szerencsés vagyok kijelenteni, kérem, hogy az eddig tanúsított pártfogásukat, becses látogatásukat czcntulra is irányomban megtartani méltóztassanak. > Kiváló tisztelettel
Knortzer Frigyes,
szálloda-tulajdonos
(l 80i— 2) Nagy-Kanizsán.
tmttxuxtttuttttttxrtittttttunuttn
Tanulók számára.
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választékban a következő iskolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, iró- és rajz-tárczák, rajzpapirok, rajz-tablók. rajzvonalzók, rajz- és szines irónok, toll- és vakaró-kések, könyvtáskák, téntatartók- festékládák, számolótáblák stb. stb/ s egyéb szükséges iskolai __eszközöket.
gj^* Ajánlom továbbá dúsan berendezőt iskolafuUzerelési eszközeimet, u. m. íróeszközök. I''''velp:»pir éa levélboritékaimat, czé^gel nyomva vagy »7incs monogrammal, irodni <íá U»riték-papirjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. scintéu bámu-
l:itoá lo^jutányosabb árakon. (17%—2)
K A M T Z
CHARLES BURRELL
84. KlehoUu Work*, Tketfsrd, Norfolk, Anglia képTlselÓHÖffe.
Pimitzer Alajos
gazdasdffi gépek rak tóra és javítási műhelye
Tük''óry-féle palota melleit.
Gőzmozdonyok túl nemhalacU működéssel.
i m
Gőz-cséplőgépek. I Járgony- és kézi cséplő-gépeL
Velő-gépek, könnyük, egészen vasból Arató-gépek. Tisztitó-rostáL Szecska vágó-gépek.
Trieurs (konkoly és büki ony-vdlasztó/c) ''
- • *
'' Faműveleti-gépek. Hajtószijak.
Árjegyzékek kiv inaira portafordtdtdval küLLctntk .
it . / « t
_

$
S F e Ii e
Mi
Sack Iludolf
os
Oorottya-utcza, 12. szàm.
xttttuttnntxœmtmmmtnttnn
Wajdiu József Up-es nyomdatulajdonos gyorssá^ nyomosa, Nag};-Kanizsán.
llofiierr M.
¿fi^-^k czégek
egyedüli képviselője
ti«ztn)<>tt lje«en njjnlj i a n. é. icnzilakörDusé^nek a legjelesebb eredeM SACK Rd-f.ilfi »orvető gépeket 2 lór^, »-tr^-fn vasból. sz»bi(Ulfna*<ni korm inynyal: me-
lyek künnyanfíTlUuH f.»gva miniten jól raáreit kóanycö;> talajra a legUkaliMJiabbak (a 13 soru^alf r-uipáD 7''/, tbi. nyomnak.) PR1EST &. WUOLNOUfiH-fölc cr .-.l-ti an^ol Idiftaj sorvetőffépet Qavi ott Oirrctt) legnjabb sz''*r-
k**zctU, láoczki>rmiiiv!ivai. H0FHERR M »^jrretSgépeit Garret» után, kovácsolt vas-kerekekkel, narron könnvü szerkezetű valamint
H0FHERR M. uórva vetőgép-íit Smyth után kereszt-tengelylvpj ¿s aniilkül ;
továbbá a nagyon kedvelt amerik..i eredeti sorretűsépet előkormány nélkül vonó raddal ugyaa (1772—C)
BUCKEYE-fclo azórva vetőgépet, ...
mely gépekből nagy választók van raktáron.
Iroda <É* s raktár
BÉCSBEN : BUDAPESTEN:
III. Pragerstrasae 13. sz. .Hotel Hungaria.8 IX. üllői út 12. sz. .Köztelek.*
. - » » j :
5A6Y-E1ÍJ128A, 1875.oktobei 10-én.
Tizennegyedik évfolyam
1
QitzstSsf ár
^{it *irt . • 4 frt.
\ fél sw« • • • • * i iecyec «vre - »
: fpy mnm W kr.
t
Mirsstsssfc
• ¿ Huáboa petitaorbao (7, maaodasor 6 a mindan
J további aorért 6 kr.
yVn.TTÉUHKN . lt)fonnn'' 1«'' trwrt
ecne* fel '' KioeatÁri UUték m ta dan j )a?7<» bird«téaért kfil | 30 kr daateudS
kfllftn/
előbb:
-80MÖG
ÖZLÖN
i ea anyák elő fiae lések, reelaaatiók ul a Mer-kesstő-kiadóhoz bér-■•ónra iata—dák: NAGY-KANIZSA Takarékpénztári épület, földiáin t. BérmeatetUn levelek caak ismert mnnkatár-•aktól fogadtatnak «1.
Kisiratok vissaa nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa varas Myhatéa*|áaak. iwaüdMabanu „sM zalai ügyvéd-egyKt". a jngy-kiabaaJ karaskadalai a .zalamegy8i általánsa tairftt-twtfflet-, a .Zala-Saawgy gézbajézáai részviaytirsaiat s tabb aagysi i
Hcienklm kétszer, \asarnap- s csaiórtéköii, megjelenő vegyes tartalmú lap.
t ipartank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár" \ városi egyesület hivatalos értesítője.
Pályázat
Nagy Kanizsa város államsegélytett
polgári fi tanodájában a magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz tanári állomás megüresedett, arra ezennel pályázat hirdettetik.
Fizetése 800 írt és 200 frt. lakbér, összesen 1000 frt.
Fölhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják: szíveskedjenek kellőleg fölszerelt kérvényüket alul irt iskolaszéki eloökhez f. é. oktober hó 24-ig okvetlenül beküldeni.
Nagy-Kanizsán, 1875. oktober 8-án.
VÁGNER KÁROLY,
iskolasséki elnök.
Az újkori politika iránya bölcseleti szempontból.
A politika olyan egy nemzet életében, mint az asszony a családi életben.
üa az asszony, azaz ha ugy van nevelve,hogy szereti a háziasságot, s nem szen-velgi folytonosan a fényűzést: vidám lesz a családnak élete. Ha ellenben rabja az asz-szony & tetszelgésnek, fénynek és pompának, a ház körüli kötelességekkel pedig nem törődik: a családi élet boldogsága előbb-utóbb megbukik.
Így van ez a politikával is. Ha ugyanis valajnely nemzet kormányzófói sokkal többre becsülvén a nemzet erőit, mint kell, oly kiadásokba bocsátkoznak s oly beruházisok-kal terhelik a kincstárt, melyek évtizedek, sót huszadok multával is csak kiadást követelnek, anélkül, hogy egy krajczárnyi hasznot hajtanának: csakhamar azt veszszük észre, hogy rendes szükségleteit is alig lesz képes önerejéből fedezni s közeledik azon
kwsnn álla pof kar, melyet az qjabbfcori politikusok kényszerhelyzetnek kereszteltek el a melyet gyökeres gyógykezelés nélkül okvetetlenül egy nagyobb baj szokott követni, az úgynevezett államtönk.
Amely politika ily kényszerhelyzetbe sodorja önvétke nélkül a nemzetet, aa a politika határozottan rósz.
Lássuk már most a jó politikát!
Jó csak azon politika, mely számot vetvén a nemzet igaz érdekeivel, nemcsak tapasztalja, de az iránta, jelesül a program aljában kitüntetett határozott czél nemes volta iránt mindjárt kezdetben nyilvánuló őszinte hangulatból biztosan következtetni is képes azt, hogy latba vetett működése meg fog felelni a hozzá kötött reményeknek, melyek a nemzet életének sok tekintetben egy szebb jövőt Ígérnek.
Hogy az itt vázolt kétrendbeli politika egymástól elütő igénye milyen dimensi-őkban váltakozik, azt a következő, lehető rövidre szorított fejtegetésből igen könnyen megérthetjük.
Nem tagadhatjuk, hogy a jó politika a társadalmi életre is bizonyos lüktető hatást gyakorol. Ekkor ugyanis sokkal nagyobb bizalommal telvék el a nemzet fiai ngy ön-sors nk s jövőjök iránt, mint közvetve ez által a bon sorsa iránt is! Mert bármennyire vitassuk a közérdeket, mindenkor és mindenütt ngy a múltban, mint a jelenben csak azt az egyet tapasztaljuk, csak ez egyet fogjuk tapasztalni mindenha, hogy t. i. az államot az egyesek sohasem tekintik egyébnek, mint csakis személyes czéljaik eszközének.
Erre nézve tegyünk egy kis kiugrást. Beszéljünk kissé a magasabb politikáról, az
úgynevezett diplomát iáról, tekintettel az összes nemzetekre.
Azt mondják, hogy a történet a népek martyrologiuma. Az idő. melyből ez állítás ered, I. Napoleon kora. És ha mélyebben szemlélődünk ez állítás körül, azt kell rá mondanunk, hogy igaz. Nincs ugyanis korszak a történelemben, hol a legzsarnokabb embertelenségek nyomaival ne találkoznánk, melyeket a népek egymás ellen követtek el. Nézzük a zsidókat, indusokat; nézzük a fi-lisztereket, négereket, vagy bármelyikét a foldvilág népeinek ! Találkozunk-e oly időpontokkal ezek történetében, midőn ezek egész benső őszinteséggel szorítottak volna kezet? Soha 1 Mutatott őszinteséget, azaz színleges őszinteséget látunk olykor; de hajh 1 ott a háttér és e mögött a legmeg-áta''kodottabb ellenszenv!
Ami tehát a magasabb politikát illeti, most is csak ily csehül állanak azzal a nemzetek. Diplomatice lehet mutogatni, jelezni a nemzeteknek a szolid béke fenntartása iránti szándokot; dc hát a diplomatice vett békejelzés még nem Neptun szigonya, melytől megrémülnek a tenger szelei s csöndre verődnek!
Ilyen a magasabb politika iránya a múltban és a jelenben.
De menjünk tovább. Lássuk a magasabb politikának irányát már a jelenből kiindulva a jövőre nézve!
Napjainkban még igen nagyszámnak az előjogok,. Pedig azt szokták mondani, hogy az eTőjogok az elnyomatásnak leghatalmasabb attribútumai. Örömmel tapasztaljuk azonban, hogy ez előjogok naponta kurtábbra szabatnak, még pedig parliamentaris uton. Ebben pedig mi, kik sokszor máról holnapra
is szeretünk gondolni, azt látjuk, hogy amily mértékben szűnnek emez előjogok, épen oly mérvben haladunk egy ujabb korszak megteremtése felé, melyben a radikalizmusnak lesz kiváló szerepe: megteremteni az ősi erényeket a maguk tisztaságában s fölállítani az „egy akol 8 egy pásztort* a népek üdvének létesítésére. Azonban sajnos, hogy ez az nj kor amily szép, amily magasztos gondolatokra ragadó, ép oly távol van 1 Mert az emiitett előjogokon kívül még igen erős várkulcsok, hatalmas sánezok állanak előtte, melyek bevételéhez még igen soká kell kutatnunk és csiszolnunk az i g a z-s á g o t. Mindezek azonban az idővel, daczára a legnagyobb erőfeszítésnek is, fogy* ni, csökkenni fognak, még pedig azon mértékben, amint több és több, ujabb és ujabb igazságról fogja lebontani a homály leplét a búvár tudomány. És midőn már azon ponthoz ér az emberiség, hogy az így földeritett igazság alapelvei mintegy kátéját fogják a népek millióinak képezni: akkor beálland a radikalizmus korszaka, melyben a politika és diplomatia már működni nem fognak, szükség nem leend reájok; mert egy alapon, egy érzelemre támaszkodva fognak épülni, ujulni az erkölcsök valamennyi nemzetnél.
Ebből nyilvánvaló, hogy az egyetemes történelemnek lesz még egykoron oly szakasza is, mely az előjogok martyrologiumát viselheti czimül.
Az itt fejtegetett radikál elvek után talán arra a következtetésre bukkanhatnának igen sokan, hogy az eddig és a jelenben űzött politika egyátalában rósz. Tagadom. Bár egész mivoltában jónak magam sem mondhatom. De jónak kell, hogy tartsam fő-
TÁHCZA.
Délre vonulnak...
Délre vonalnak a vándor fallegek, Wlftk as 5ati napsugár enyeleg — Vándor felleg volt aaerelmed lányka S én ralék. .. ax Sasi nap sngára. -
Ha tavacska volnál...
1U tavacska volnál te s ¿11 a hold volnék, A magasból lányka folyton rád moaolygnék 8 árra lelkem halavánj ságira, Fürdeni saálina a Uvaeská a.
Tavacska vagy lányka és én. . a bold vagyok, Minden sngárom feléd, caak feléd ragyog 1... De nem fQrdbetsek a tavacskába. Mart kebelét jégtakard aárja. —
ZALAT LAJOS.

Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Lak* Kristóf.
(Folytotáa.)
F i » "«. V .
A három broas ajtó relifjei (jelenetek a ««ntiráaból) igen asépek, ámbár a flórenczi B*ptijterium ajtai boa nem ia hasonlíthatók. f«épjünk be a felséges templomba. Belül öt hajóra van felosztva, 292'' hoena, temérdek oldal-kApolnával, 68 gyönyört márvány osslop kőbőrül, a köaépen maga« kupolya van. Egées olus otamban aebol nem láttam oly gyönyört fiatokat, mint itt,esek a templomot körül, s a Wlosativeket ssinte áfnelik.
Mindenütt fehér-fekete márvány di-ssités, ilyen faragváoyok és rovátkák. Ssóval e templom felséges, gaadag ót legelegánsabb illéssé) késsült. Egéss oltárlapok vannak vert ezüstből. A főhajó kösepén függ egy nagy brons-lámpa, melynek himbálózáss idézte volna elő állítólag Galileiben,az inga természettörvényei-rőli elmélkedést. Kép nem sok van, de azok mind remekek.
A Dómból kilépve, elmentünk a CamPo Santoba, mely hiree művészeti tekintetben. Ali es egy nagy csarnok négyssögből, melynek falai nevezetes ős fresookkal mint a „h a 1 á 1 győzelme,* — as,utolsó ítélet" — aat aat befestvék.
E frescok a világ legjelesebb müvei kösé számittatnak, rólak minden utosókönvv elragadtatásaal beszél, megvallom, én reám semmi hatást sem tettek, mert annyira lekopottak, hogy az egyes alakokat alig lehet megkülönböztetni. E csarnok szép márvány síremlékekkel bir, köztük Vscca András emléke Thorwaldsentői amint Tóbiás atyját meggyógyítja. Valamennyi között legszebb szobor „a vigasztalhatatlan," ez egy fiatal nőalak a véghetetlen fájdalom, keserűség, gyász kifejeséaével.
Szép VH ik Henrik császár emléke is. E temetőtől hire a tán sokkal többet vártam; ennél a bolognai, fiorencsi, genuai temetők szeb-bek. Meglehet aaonban, hogy laicns létemre tévedek ; csakis igénytelen egyéni véleményemet fejestem ki. Sok templomot néstünk még meg, de semmi különöset sem láttánk anokban. Korai ebéd atán 12 érakor, iámét elfoglaltuk helyeinket a waggonban, hogy tovikb utasnak.
Génül,
.Téged dicsőit a Zenith és Nádir,
A szél véssek bús harcsa,
Harmatcsepp virágszál.
Hirdetik nsgy kezed alkotását!''. . .
.Buzgón leomlom im szined előtt dicső 11"
Halhatatlan Berzsenyiek emez imáját rebegtük el, amikor a Riviéra di Levante gyönyörű, paradicsomi vidékein repültünk át.
Miként a sziklából a forrás előtörni kénytelen, ha víztől taláradott; úgy kebelünkből a Mindenható iránti hálaadó, áhítatos ima néma sóhsjtásssl szállott fel a magasba, Isten thro-nasa elé 1
Szégyenpirulással ismertem be, hogy sokkal roszabb as emberiség, mintsem e felséges vidéket megérdemelné.
Csodálom, hogy Milton annyira kesergett as elveszett paradicsom atán, hisz itt feltalálhatta volna. . . . Ilyen lehet a Tubafa árnyéka, melyet Mahomed ígér híveinek, nem hiányza-nék itt más semmi, mint a halhatatlanság, s as örökké ifja Húrik.
Mi Nápoly vidékén kerestük a narancs- csitrom- és olajfa erdőket, azonban miként ott leirtom, ason vidéken caakis kertekben tenyésznek e növények, mig itt, ezen és más exoticns virágok s fiák ligeteket képesnek.
Ide gondolt a költő, mikor megkérdezé: „Kennat da das Land, wo die Citronen blflhen"! ? ... Vagy dicső Kisfaludy Károlynak midőn felsóhajtott: .Sötét olajfák illatos hüsében, ül a bús vándor, köny ragyog szemében"........
Legtöbbnyire tengerparton haladtank, a mely meredek sziklafalakat, szeszélyes alkata öblöket képesett Valami 50 alagúton kellett
keresztül menni, ezek közül némelyik 5—10 pereiig tartott Valahányszor a setétség országából kibontakoztunk, mindig aj, mindig szebb s meglepőbb vidék tárait fel előttünk.
Némely helyen az öböl majdnem egéssen bekerítve hegyektől, tónak látszott;—a melyben a hegyen lévő tündérkertek és gyönyörű villák visszatükröződtek. A villák külső falai igen eleven és bizarr színekkel, illetőleg képekkel voltak befestve, egész jelenetek és események va-Iának a házakra rajzolva.
Másutt a tengertől jobbra, szelíden emelkedő halmok — felséges völgy kebelekkel pompáztok a délöv vegetátiojával. Hat óra folyásig haladtunk ez Eldorádóba, s es egéss táj-lánczolat egyetlen ssétssórt házakból álló városnak tünt fel. A culturának, gazdagságnak, boldog jólétnek kifejezése mindenütt
Ezer és ezer különálló hegyecskék, melyeken 5—6 emeletes csups erkélyek és tornyokkal diszitett lapostetejü villák, a fedélzeten gyönyörű virágokkal; az egéss hegyeoske parkírozva, közbe-közbe czitrom és narancs erdőos-kékkel, melyeken a szép aranysárga gyümölcsök milliói kaczéran tekintgettek ki a lombsátor kösül.
Ahol a gyümölcs még nem érett meg, ott a narancsvirág kimondhatlan kedves illatárral tölté meg a levegőt........
Ezen egész vonalon legszebb S p e a i a vidéke, nevezetes kikötő és tengeri fürdőhely, szédítő magaslaton a tengerbe tekintő ős várromok, s a parton órákig tartó sétán vok, melyeken az egéss világból (különösen Angliából) összesereglett idegenek élvesik as Istennek esen remekét

leg azért, mert tapasztaljuk, hogy az aris-tokratia a magasabb politika hajójának evezőit, czélszerűtlen neveltetése miatt helyesen kezelni képtelen, s mert miudinkább szaporodnak a politika hajójában azok, kik a demokratia emióit szopták s ennek magasra nyúló vállain emelkedtek ama hajó kormány-rudjához, melybúi lassan-lassan ki kell do-bálniok a íölös terheket.nehogy különben saját édes anyjokat, a demokratiát sodorja el az ár, azt az édes anyát, melynek fillérei tartják fenn ezt a nagy hajót is.
Ha már most szorosan csak az itt vázolt bölcseleti szemjwntból tekintünk a mai magyar kormányra, tudományos alapokon nyugvó meggyőződésünk azt sugallja, hogy a magyar politika igen jó ösvényen jár. És ez a búvárló tudomány képviselőire legalább ad hoc eléggé megoyugtató. Á demokratia képviselői ugyanis mindinkább ki-kiszorítják a kabinetekből az aristokratia képviselőit. JÉs ez nagy vivmány a jövőre nézve; de m&g nagyobb vívmánynak tekinthető az, hogy vannak az aristokratiábói is olyanok, kik simulni kezdenek a demokra-tiához; loszállanak a magasból, nehogy alázuhanjanak.
Az ily simulékonyság, feltéve hogy
őszinte, szintén fcgy hatalmas védgát megszűnésének tekinthető a radikalizmus országa .felé.
Mindezekből általánosságban könnyen
felfogható, mit tartok én jó politikának; megérthető s erősen hangsúlyozom, hogy minden más politika, mely az itt körülirt czélt tévesztve szem elől, nem annyira előre, a jövőbe, mint inkább hátrafelé törekszik, határozottan rosz irányú, mert az összem-beriség javát nem munkálja, egyetemes boldogulhatását elő nem mozdítja.
SZERÉNYI ENDRE.
Hegyen-Tölgyön lakodalom.
— Kit kSrlemény. —
II.
4. §. A szálloda, vendéglőtulajdonosok
kötelesek bejelenteni:
a) vendégek befogadására szolgáló szobák siámát, melyek sorrend szerint folyó számmal látandók el:
bj folyó számszerint minden e;ryes szobára kitüntetni az egy éj-nnpi szobabért, a világítási és tiszlitásí átalányt, ezen felül a fűtési átalányt is.
c) minden: a szobák számában, az árakban történő legkisebb változást, mert a változások csakis a bejelentés napjától fogva érvényesek.
d) Kik bérkocsikat tartanak,kötelesek be jelenteni a fuvjirbért a vasútra és vissza, társas kocsiban vagy külön kocsiban, a vitelbért egész és félnapra, temetkezésekre, egybekelésekre, Lasnakba, Sánczba.
5. §. A szoba, szolgálati és vitelbéri árjegyzé
Elhaladtunk ezt megelőzőleg» C a r r a r a i márvány hegyek melleit, innen kerül a világon legszebb márvány, — az egész vidék annak feldolgozásából, fejtéséből és szob rászatból él. Ide külön vasút van bevezetve.
Mosolygóan fekszik egy völgyben S e s t r i L e v a n t e, honnan atouristák mint központból intézik kiiándulásaikat a hegyek kcizé. Minél jobban közeledtünk Genuához, annál sűrűbbek lettek a villák, — roppant sok gazdag embernek kell itt lenni, hogy az építkezésben ezen óriásrífényüzéssel élhetnek.
Végre 6 óra fejé a genuai indóházba, n innen a Hotel de Francéba szerencsésen megérkeztünk.
Megvallom, hogy nagy ön megtagadásomba került sokkal többet nem írni a .Riviéra di Levante" szépségei felől, azonban attól félek, miszerint megunják kedves olvasóim a sok táj leirását, — pedig a vidékek koronái, a Como-Lugano Maggíore tavak még hátra vannak.....
Annyi bizonyos, hogy nem hiába nfT-c-tálja az a sok gazdag ember az egész világról a mellfájást, hogy e vidéken s ennek folytatásai* a „Riviéra di pónentén" telelhessen. (Ez ut vezet Nizzába).
Én azt tartom, betegnek lenni sehol sem jó, de ha e csapást valakire r^ámérte az Isten, otthon a kényelmet s gyógyulást legköunyeb ben feltalálhatja ; — ellenben egészséges vidám ember el ne mulaszsza e vidék meglátogatását, ha az éden virányai ról e kő ízt és fogalmat kiván magának aze-remii...
/ Láttuk már Tríeaztet, Velenczét, Nápolyt ^rff''livorno tengeri városokat, de mint kerea-
kek a vendégszobákban éa kocsikban kifüggesztve tartandó.
6. §. Vendéglő és «állódat ulajdonosok
rendszeres v» ndégköny vet tartani kötelesek, melybe bevezettetik a megszálló neve, lakhelye és foglalkozása, hozzátartozói és családtagjai; a vendégkönyv a jelentési lap alapján történik, mely jelentési lap ugyanazon rovatokból áll, mint a vendégkönyv és a vendég által megérkeztével rögtón és személyesen kitöltendő.
7. §. A vendégkön w és az alapjául szolgáló jelentési lapok mindennap legfeljebb délelőtti 11 óráig a hatóságnál-bemutatandó, mely i» a jelentési lapokat Vissza tartja, a vendégkönyvet láttamozza; e könyv bemutatásának azon esetben ia meg kell történnie, midőn vendég nem érkezett is.
b. §. Hs ház »lók szállnak meg, a tulajdonos által a házaló könyv bemutatására utasi-tandók.
9. §. Minden vendéglő, szálloda korcsma,
étkezde és kávéházra nézve záróra állapittatik meg, mindezen nyilvános "üzletek éjjeli 12 órakor bezárandók.
10. §. Kivételes zárórák a következők:
a) farsangi ivad ;
b) midőn színi előadások és mutatványok ;
c) midőn hangversenyek ;
d) lovardái előadáaok;
e) szabályszerűen alakult társulatok bál-jai, tánczestéJyjei;
f) majális vagy juniálisok ;
g) fáklj ¿szenek ;
h) a mulatókert-k.
E kivételes napokon a zárórák a megszabott időn tul is terjednek és pedig éjfél után 1 óráig — e kivételes záróra kiterjesztés azonban nem általános, hanem e joggal csakis a kávéházak és rendszeres vendéglők, nyilvános mulató kertek a város belsejében élhetnek ; korcsmák -és étkezdékben, ugy a forgalmon kívüli kertekben a záróra éjfélen tul nem terjedhet.
11. §. Ha valamely vendéglőben, korcsmában hatóságilag engedelyezett tánczvigalom tartatik, az éjre azon vendéglőben, vagy korcsmában a záróra az engedélyi okmányban sza-batik meg. kivételt képeznek a cseléd bálok, melyek csak éjiéiutáni két óráig tarthatók.
12. Hazárd kártya- és szerencsejáték egyáltalán tilos levén, mind a vendéglőbók és korcsmárosok, mind a kávéházé« étkezdetulajdonosok, ugy pinczérjeik és azolgaszemélyzetök szoros kötelessége a hazárd kártya- és szerencsejátékot meggátolni.
13. §. A vendeglők, szállodák, korcsmák, kávéházak és étkezdék tulajdonosai, üzletvezetői elsősorban felelősek üzleteikben a közerköl-csiaég, csend és béke fen tartásáért, mindezek ellen valókat maga és hozzá tartozóival meggátolja és elhárítja, vagy erre rendőri segélyt vesz igénybe.
14. § Különösen pedig tilos e helyeken kéj hölgyek tartózkodása.
15. §. Ezen általában kötelező rendszabályok áthágására a következő bírságok és egyéb elmarasztalások állapittatnak meg, mely bírság és egyéb elmarasztalások mindenkor birtokon kivül lesznek fellebbezhetők:
s) az üzlet bejelentés elmulasztása b frttól — 20 frtig. terjedő birság,
b) iparjogosultság nélkül vendégszobák tartása és szállásadás 20 frttól—50 frtig terjedő birság;
kedelmi és kikötő hely Genua valamennyit fö lül múlja ; fekvésére nézve csakis Nápoly előzi m«>g szépségben ; — méltóztassanak egy óriási félkört képzelni, fokozatoaan emelkedő magas hegylánczolatból, melynek alján terül el mindig felfelé nyomulva a város ezer és ezer márvány palotáival és házaival, mignem az ormokon villák és várvédmüvek épülvék.
Genua kettős erődítmény gyűrűvel van több órányi távolságra körülvéve, ugy, hogy ellenség nehezen közelitheti meg. Lakóst-ága 130,000-re m< gy. Kikötője messze-messze kiterjedve, erős falak által védetik a viharoktól, e falak végpontjain mintegy kapuk a világító tornyok helyezvék el. Itt van ám élet és elevenség ! Beláthatlan sorai a gőzösöknek és vitorlásoknak, valamint kisebb jármüveknek lebegnek a vízen. Ez legelsőrangu kikötő! Olaszországban párja nincs.
(Folyt, köv)
Plató és Aristoteles tanairól.
(Idealitmtu, realiamoa).
Részlet egy nagyobb tanulmányból.
Plató es Aristoteles müveit az utánuk csaknem korunkig élt bölcselőkre ugy tekinthetni, mint a keresztény egyházakra nézve a szentírást. Valamint a keresxtény egyházak a szentírásban birják tanaiknak sarkkövét és forrását 6 mindenben innen indulnak ki és bár merre s bármily messze távoznak is irányzataikban, mindig ide térnek vissza: ugy as emiitettem két nagy szellem után élt bölcselők is igen soká s még ma is mindent az ő müveikből merítették nézeteiket; as ő tantételeiket fogadták el aark-pontokul; belőlük iudultak ki s végre is hoz
e) a zárérák megnem tartása 20 frtól 109:
frtig terjedő birság;
d) a azoba éa azolgálati bérek, úgy fuvardíjak áthágása 2 frttól 10 frtig, terjedő biraág;
e) a vendégkönj v bemittatáaának elmulasztása 5 frttól 20 frtig terjedő biraág;
f) a vendégkönyv, vagy jelentési lapban tett, hamisításért 2 naptól 14 napig terjedő fogság,
g) a jelentési lap eltitkolásáért vagy felvételének elmulasztásáért 1 naptól 8 napig terjedő fogság;
h) hazárd kártya és sserenc*ejáték eltűrése alkslomadáaáért 20 írtől 40 frtig terjedő birság;
i) közerkölcsiség elleni tényekre alkalom-adásáért 10 frttól—30 frtig terjedő birság,
k) a mennyiben a kihágások ismételten fordulnának elő, másodesetben a legmagasabb elmarasztalás, harmad és több esetben mindig az előző elmarasztalás kétszerese mondandó ki
1) a c, f, g, h, i, pontok alatt elősorolt kihágások 3-sxorí elkövetése, illetőleg ss azok mi atli 3 szőri elmarasztalás egyúttal és eo ipso sz üzletnek fél évre való bezárását is vonja maga után 1872. évi VIII. t cz. 91. §. alapján, mely üzleti tilalom már a 3-ik marasztaló végzésbe felveendő. —
m) a kihágásérti elmarasztalások minden esetben as üzlettulajdonosok ellen hozatnak és szok ellen hajtatnak végre a nélkül, hogy esek-nek segéd és szolgaszemélyzetükön visz kereseti joguk lenne; ha azonban a kihágást segéd és szolgsszemélyset külön vagy együttesen követte volna el, a marasztalás ugyanazon mértékig, mint a tulajdonos ellen, külön is kimondandó és ezeken is végrehajtandó, csak bogj ez utóbbiaknál ismétlés setén kirótt birság fele értékig fogságra változtattatik, mint pénzértékül megváltani nem lehet;
n) ha valamely fél a kiszabott bírságot 8 nsp alatt, vagy a marasztaló ítéletben kitett határidőig lefizetni nem tudná, vsgjy átalán le nem fizetné, vagy azt kikerülendő szökéssel akarna élni, a pénzbírság fogság büntetésre válik, egy napra az Üzlettulajdonosoknál 5 frt. — a segéd- és szolgaszemélyzetnél 2 frt 50 kr. számíttatván ; 5 frt, illetőleg 2 frt 50 kron alóli birság is azonban egész napi fogságot von maga után.
16. §. Az üzlettulajdonosok által rendezett bálok és nyilvános mulatságokhoz mindig rendőri segédlet kérendő és az alkalmazott rendőr dijpótléka 1 frt előre fizetendőbe — a rendőrnek magának azonban semmit sem szsbad adni, valamint, hogy ez mit sem fogadhat el.
17. Jelen rendszabály minden vendéglőben, korcsmában, kávéházban, étkezdében és nyilvános mulatóhelyeken szembetűnő helyen kifüggesztve tartandó.
Javaslatom egyes részeit nem találom szükségesnek indokolással látni el, — de menteni tartozom, miért látnám szükségesnek a büntetési résznek szigorúságát.
Régi igazság, hogy idült bajok csak hathatós szerrel, elmérgült sebek vágásssl gyógyíthatók, laza eljárás hstálytalan gyógyszer, nem gyógyít, de ront és ha nem szabályozzuk a legkisebb büntetést fokot — helyet adunk a pro-tectiónak, elnézésnek, fraternizálásnak és egyeseknek mások rovására való kedvezményezésinek annyival inkább, mert eleinte sok less a könyörgés, kunyorálás — látott és titkos rugók
sájok tértek visszs. És valamint a szentírás mis-tikus tételeit csskis avatottak és hozzáértők értelmezhetik alaposan és helyes iránybsn: ugy Plató és Aristoteles müvei és elveinek beható és helyes értelmezésébe is csak a bölcselet nem mindendennapi tudományával ismeretes s abban jártas, jelesebb elmék bocsátkoshatn&k siker eaen.
Magasztos tanaiknak részletes éa beható tárgyalását s elveik fejtegetését tehát avatot-tabbakra hagyva, legyen szabad itt e két nagy szellem bölcselete közt, csakis puszta tények bői áHÓ rövid összehasonlítást tenni, egy rövid párhuzamot húzni. Minél mélyebb és kimerithetle-nebb tehát a fölvett tárgy, annál rövidebb és érthetőbb is iparkodom lenni.
Mennyire bír történeti alappal és menynyire n<m ss, hogy a peripateticus iskolát Aris toteles alapította, — mely e nevét azon körülményből kölcsönözte volna, miszerint bölcseletéit meghitt és avatott tanítványai körével a lykeíon árnyas helyein, fel és alá lépdelve, tudományof alakban közölte, mielőtt esoterikns tanát népszerűbb előadásaiban a nagy közönség elé hozta volna, nem czélom es úttal vitatni E helyett legyen szabad fentebbi Ígéretemnek teljesítésé^ re azonnal áttérni.
Mielőtt én as eredeti helyet csakis aczél vagy tán rézmetszetü másolatokban is szerencsés lehettem volna látni, Bóma és nevezetességeinek ismertetői müveiből már olvastam, hogy van a vatiksni palotában, Rsphsel teremtő ecsete által lehelt egy gyönyörű fresko-fest-mény, mely as athenaei iskola név alatt ismeretes. E képen Plató kezeit az ég, mint eszméi hona felé terjeszti; átszellemült srcza, isteni tűzben rsgyögÓ stemei a menynek Örök szép azarboltján csüngenek; mig Aristoteles a földre,
mefgáftbs hosáta, less telin depnUtio, petitio és tudjs Isten mi még — és ha a hatóság egvszer is gyengéjére enged tapintani, vagy nem áz «¡1-érendő czélt, hanem az egyéneket vesai figyelembe, sémire sem fog menni.
Mindenbe» 1 tulajdonost tettem felelősié viszontkereseti igény nélkül, mert csak ígv kényszeríthetők, hogy necssk ők tiszteljék a hatóság intéskedéaeit, de a tiszteletben tartást önérdekökből otthon is keresztül vigyék, hacsak elnézésük, figyelmetlenségükért nem akarnak minduntalan zsebükben lyukat vágatni.
Most hát lássuk s medvét! „ ab.
Helyi hirek.
— A nagy kanizsai polgári iskola igazgatója, Tee-z János ur távoztával, igazgató uak Morgenbesser János tanar urat nevezte ki az iakolaazék.
— Alkalmunk volt Gáspár Ferenc* urnák ^j-Badeewnr" nevezetű bakonaki hegyen levő szőlejét megtekinteni, mely valóban meglepetést idéz elő, as a aeakértói szorgalom, tapintatos berendesés, rendszeres keselés,mely itt tapasztalhat^, a ritkaságok közé tartozik. Óhajtandó, hogy as idei borkiállítás alkalmával e szőlőhegy nemes terményfe képviselve legyen, •őt óhajtjuk, hogy a szőlőbegy madártávlati rajza szinte beküldessék as országos gazdasági egyesület által rendezendő eme borkiállítás é« borvásár bizottságához, sz ország minden részében leendő utánzás végett. Az eddig ismert leg nemesb szőlőfajok feltalálhatók itt,melyetGáspár ur roppant költség- és fáradsággal honosít meg.
—Blau Pál ur szüreti mulatsága volt az idén is a legnagyobb a leglátogatottabb, melyet mult szerdán tartott meg. Közel 300 vendég jelenléte — elképzelhető — mily élénkséget idéz elő. A szívélyes házi ar és családja nem kiméivé sem fáradságot, sem költséget, mondhatni lucullusi vendégséget adott.Képviselve volt minden osztály s a jókedv zajának reggeli 7 óra vetett véget. Kiemelendőnek tartjuk Győrffy János ur pohárköszöntését .Pali bácsira,'' és Nucsecz József urét ,dr. Blau Simon" a egy jelenlévő .ozmán követségi titkár*-ra, melyeket szűnni nem akaró éljenzés kisért. Adjs ég, hogy Blsu ur és családja még sok víg szüretet élhessen 1
— A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézetben az előadáaok folyó hó 7-én kezdődtek meg. A hallgató ifjúság száma a mnlt évit jóval felülmúlja. Mi az intezet ügy buzgalmas vezetéséről tanúskodik.
— A szüret a keszthelyi hegyekben mindenütt megkezdetett i eddigi tapasztalatok ■serint s termés s gazdák várakozását nagyban felülmúlja.
— I elhívás. A „keszthelyi járási kör" jegyzőit tiszteletteljesen van szerencsém felkérni, vájjon a folyó évi május hóban Zsiden tartott rendes ülésről felvett jegyzőkönyv fog-e a lapokban közöltetni, ugy a „Zalamegyei általános tanítótestület" elnökségéhez beküldetni éa mikor? tisztelettel, a kör egy tagja.
— Egy 101 éves ember halt meg legközelebb Keszthelyen. Ez öreg Siny nevü férfiú yolt vároannkbsn s legidősebb egyén; jóllehet, s sors nagyon megviselte öt, de azért szemei épek s oly jók voltak, hogy velük szemüveg nélkül bármit is képes volt meglátni. Pár évvel ezelőtt ss uradalmi gyümölcsös kertben mint csősz volt alkalmazva.
a kutatás hazájára mutat a fürkésző szemeivel annak mélyébe látazik pillantani.
Egy tekintet e remek műre, megmondja minden, csak valamennyire is hozzáértőnek, miszerint Plató az eazményiség (ídealismus) teremtője és bajnoka volt, a makedoniai Stageirá-ból való, Aristoteles pedig, — ki N. Sándor oktatója is volt Plsto tanaival szemben, — a realizmust alapította meg.''
Mig ugyanié Plató emelkedett, költői szelleme az eszmék világának beláthatlan légióiban lebeg és a bölcseletet csupán eszköznek tekinti, mely az érzék tisztulására, a magasb és meny-nyei utáni vágyra serkent: Aristoteles vizsgáló, fürkésző és rostáló szelleme kizárólag a tünemény világra szorítkozik ; a különös, — yp^y » a természet és tapaaztalat (empíria) kölcsönözte térről az általánosra megy át és a tudomány által kivívott igazságot tekinti a bölcselet czél-jának. — Amit tehát Plató kiindulási pontul veaz: — a fogalmat és eszmét; — azt Aristoteles a vizsgába befejezése és végének tekint. — Plsto túlemelkedik a természeten és mennyei körökben, a Sphárak honában böngészi bölcselete tartalmát és tárgyát; Aristoteles kutató sselleme meghódítja magának a természetet mindazt, mi benne és rajta van; rendezgeti a tudás minden anyagát és világos, helyes következtetétek által levonja abból az általános tőrvényeket
Mint két ellentétes sarkpont mutatkozik e két örök nagy szellem az igazság kutatásának a az emberi vizsgálódásoknsk soha be nem futható terén s világító tornyokként mutatják as irányt, as e téren működő búvárszellemeknek. !
(Folytatás köv.)
V
— Mult pénteken délben a Budáról érkező vonat megkésett, Szántódnál a gépnek
csöve-szétrepedt, öt negyedórai késés foly-» vonatok nem csatlakozhattak, s az utazóknak pihenniök kellett. Ennek következtében Kodolányi Antal, közgazdád rati szakirodalmunk r kitünó bajoka is körünkben idóavén, csak fi^mbatoii reggel utazhatott tovább.
— Keszthelyen egy macska egy a il4I padlásán l^vó tyukfészekbe kölkezett. A ¡eífkboD, inidön ezt ez idegen vendég elfoglalta, egj tyúktojás volt, melyből a folytonos melegéig követkeitében egy csirke kelt ki s midőn , báibeliek a kis macskákat a padlásról lehozni fckarták, Dagy meglepetésükre ezek közt találok a kis csirkét is, mely állatka idegen testvért h kouy lift ban és mindenütt hiven követte.
— A ke#xthelyi .Amazon« czimü szálfánál az átalakítások nagyban folynak. A ven-aéglö uj tulajdonosa Zsilinszky ur mindent elkövetni látszik, amit a közönség kényelmére ;enui jónak lat. A Kieszner-féle kávéház is újból rendeztetett bo s mi több, aa előbbi mAgyar piDC^ér helyett itt egy oly pinczér nyert alkalmaié«*, ki egyetlen szót sem tud magyarul. Nem májuk, eonek okát minek tulajdoníthatni, de megsugjuk az illető kávés urnák, bogy e lépé-aével kavéházának csak kárt okoahatott s sajnáljuk őt. aki maga is csak beszélni tud magyarul t/0. d»: beusóleg ugy látszik, a németsógorok taüoraba tartozik.
— A Csáktornyái kir. törvényszék fel-,.6zlataHa lolytán 26 mázsányi ügyiratszállitalott K kanizsai kir. törvényszékhez s valószínűleg oem koves-bb a zalaegerszegi kir. törvényszékhez is; a hátralékok Bzáma nagy, a bírói erő kevesebb, az ország népe flvárja az ígazaái;ügy-ministeriumtól, hogy az ügyek gyors »-lintézé-séről gondoskodjék, ezt pedig ugy éri el, ha szakértő bírák neveztetnek ki, a iiyugdijaz''atásaal ped:p ba csínján bánik. Tény, hogy minden Rts-akulás nehézséggel jár, de e nehézség nehezebbé tétetik, ha a praclicus birák munka-erejok teljében nyugdíjaztatnak. Furcsa nézlet & takarékosság eszméje iránti
— Az alső-lendvui polgári fit&uoda V-ik osztalva is megnyittatván, értesitt.-tnek az érdekelt szülők a gyámok, m.kép ez osztályra f. é. oktober 20 ig felvétetnek a polgári tanoda, reáliskola és gymnasium 4 ik osztályát, valamint a felső népiskola 3 ik oeztályát sikeresen végzett tanulók. (Az igazgatóság.)
— Rörtd hirek A bpesti népszínházban okt. lö-én lesz az első előadás. — A .Közlekedés* Rácz Sándor szerkesztés»- e kiadasába ment át. — Horthi Bpesten irányozható légba-
jét talált fal, melyről Klapta mondá: Korszakot
alkotó nagy steril találmány. — Nemzeti színház pályázatára 20 szinmü. küldetett be. — Nagy-Létán oly sok bor lett, hogy itezéje 3 kr. — Thaly Kálmán egy ifjú mágnás gyámja lett s s igy vidékre költözik, lemond ministertanácsos állása- és a „Századok" szerkesztéséről. — Papíranyagból is csinálnak már koporsót. — Farkas Mi «ka zenetársulata már Európába jött Amerikából. — Páriaban oly azinházat épitenek, melybe 14 ezer ember elférhet. — Trencsénben él egy Jurkó nevü kéményseprő, ki 103 éves s « 87 év óta sepri a kéményeket. — Temesmegyé-j ben a roncsoló toroklob ismét pusztít. —
Papírszeletek.
(ifj ) Egy *<>rd világnézete miatt a társaságoktól isolalt fiatal ember erős öngyilkossági szándéknak adott lelkében helyet, s elkeseredett at élet rideg volta, felett mondván :
— Halál ! te vagy az élet legboldogabb időszakasza.
(ifj ) Egy kSmives a báztetSrSl, melyen dolgozott, leeresztett keresztre est irta:
bE ház előtti járdán senki át ne menjen, mert agyon dobatik."
Szerkesztői üzenet
180''i. Tárnokról jött 2 frt. előfizetési pénzt nem tndjuk, ki részére irjuk be ; kérünk ssives nyilatkozatot.
1803. .Lantot ide...11, .Jelenem ^hantában* nem közölhetők
1804. K. „Ugy szép a lány . " gyenge vers.
1805. ^ Hullnak a levelek* öntől jobbakat várunk Micsoda rimek eaek ? Virág ritkák. Szellő = er6. A fa = arcza sst- Kosárba hullott levelek biz ezek.
1806 Torontálinak. Köszönet, amint ráérünk, átolvassuk s az idén tné? talán rákerül a sor.
1807. A tiagyOlbői főtisztelendő plébánia hivatal részérói 30 d b. ssent-Láazló-egyházi^somje^yért 15 frtot megkaptuk s r*nd«*eresen a bizottság könyveibe igUtUtván, elismerésünk mellett — kívánatra — ez nton készségül nyugtázzak, ^ajba e*t jeleziiet-nók valamennyi plébániáról.
Érték et váltófolyam oktober 6.
r>*/% metaiiquos 70.— ; 5*/» nemz. kölcsön 73.55. 1860-kiáJladalmi kölcsön 111.50; bank-réazv. 918 — ; hitelintézeti részvények 210.— ; lx>ndou 112.05; magyar földtehermen tési kötvény 81.25; te nesvári földtehermen tési kötvény 80.75; erdélyi földtehermen tési kötvény 79.— ; horvát-slavon föld teher m*nté*i kötvény 84.—; ezüst 101 70 ; cs. kir. arany 5.33— Napoleond''or 8.93''/r
X 8
Szállodai jelentés.
Nagy-Kanizsán az „A r a n y Szarvas" czimü vendégfogadó eddigi helyiségeiből f. évi sept. 30-án kiköltözvén,
saját szállodámat
a főpiaezon a napokban nyitom megf
mely a kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, müizléses berendezéssel és kényelemmel ellátva mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot forditok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelégedését kiérdemeljem.
Midőn a n. é. közönség eddigi becses pártfogásaért hálás köszönetemet, szerencsés vagyok kijelenteni, kérem, hogy az eddig tanúsított pártfogásukat, becses látogatásukat ezentulra is irányomban megtartani méltóztassanak.
Kiváló tisztelettel
6- m
Knortzer Frigyes,
szálloda-tulajdonos
Nagy-Kanizsán.
(1804 -3)
BAARJ.butorraktára
BÉCS, I. Bex.,
Fran zensring
Nro. 20.
kész b u tor-szerei vényeit
(1794-3)
különféle formában s minden fanemQ*k-bÓK, ét- bálészobák, saloaok, szállodák, arasági lakok,fBrdélatézotokbcrendezésé^
re, igenkedvezó feltételek sszilárd mun-kánsk évekre terjedó jótállása mellett
Butonnintarajzokai urtalmazó árjegyzékek kívánatra bérmentve szolgáltatnak.
Óvás. A n. é. helybeli és vidéki vásárló közönséget figyelmeztetem, hogv tartózkodjék olyan butor-hirdetésektól, melyek nraságoktól, szállodákból szár-mszvák, álKtólag: elutazás, haláleset, építkezés és t. e. f. fogásos ttrügyökön alapszanak, ziibárazok részéről, üzletem és készítményeim szilárdságáról bi-nmfiífimjokkú azolgáíhalok.
Tisztelettel B&&T J.
8W*
i
* •
- S c
-se — ? - • je
f — •
£ « Jí
*o

-o .w
^^ a

•e.5
Í0K—t9»l)
octobsr 10-tél eeteber 16-lg »75.
Katholikns nap. tár
Protestána naptár
utj
Hó- és hetinap
41. XXI. v. pünk. ut. — Kat ev. Hasonló meny-nyeknek orsxága egy király emberhez. Máté XVIII. 23—35. — Prot. Ep Efes V. 15—21. Ev. Mátó XXII. 1—14. - Gör. ev. Máté XV. 21—28.
10 Vasarsap C. 21 Borg. Fer. C 20 Ged5 &
11 HétiS Filomilla Bnrghardt ft
1* Kedd Miksa püsp v. Szerafin 35c
13 Szerda Kálmán Kálmán
14 Csütörtök Kaliszt püspök Szerencs IN
«6 Péntek Terézia Teri Vt
16 8zombat Gál, Florent Flórent *«
1
I
Felelős szerkesztő s kiadó: Báttrfl Lajtt.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-táplálék által.
Revalcsciére du Barry
Londonból.
Exeu kellemes egésxségí-éteknek 28 év óta semmi b«tegsóg sem ellenszegült és jónak bizonyult as felnőttek- és gyerioekekuél, gyógyszer és költség nélkül, mind-n gyomor-, id^g-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákbártya-, lé(f*é»i-, hólyag- és vesebajok> ban. *iimosodán, asxkór, uiellssorulás, kObOgés, emesst-h tlensé^, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség. aranyér, vizkórság, l/iz. szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is c-zokorvizelés, búskomorság, soványodás, rsúz, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék sao)»ó»gyermekeknek és a dajkatejnél i* előuyös-bb. — Kivonat ÖO.OOO bizonyítványból oly bajok meggyógyulá*átöl, melyek minden gyógyszernek ellentáilottak é* köztük Dr. Wurzer tanár, Beueke F. W. remles tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. ▲ngelstein orvosi tanácsos, L>r. 8h»reland, Dr. Camp-bed, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure. Castle»tuart grofno, marquise de Brehau és több magasállása egyéuek bizonyítványai kívánságra béruientesen megküldetnek.
Rövidrevont kivonat 8(1,000 bizonyítványból:
Dr. Wurzer orvosi tanárnos bizonyítványa.
Bonn. julius 10. 1862. 1 RevalesciéreD ii Barry számos esetben
1 minden gyógyszereket pótol A legnagyobb sikerrel ! használtatik hasmenéseknél és vérbnsnál, vizelési be-tegségekben, vesebajokban sat. kőbetegségekben, a
*) E rovat alatt közlOttért felelősséget nem vállal a Szerk.
hagyesS lobos és kózoo izgshségsfafl, áoftűáaofcaáV''
a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajok--ban, aranyérben stb. A. legkitűnőbb er dménynyel használhatni ezen valójában megbeesfilhetetlen szert nemcsak nyak- és mell-betf-gségekben, hanem tüdőéi légcgő-sorvodéiban is. (P. H.)
Wnrzer Rudolf, orvosi tanácsos és több tadós társaság tagja.
Winchester (Angolország) dec. 3. 1842.
ön kitűnő Revalesciére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és rizkónág hosz-tzan tartó és komoly jelenségeit eltávoiitá. Mint ön gyógyszere legjobb hatásának szemtanúja, azt teljes szivemből ajánlhatom.
James Shoreland, 96. ezr. sebész.
Dr. Angelstein titkos orvosi tanácsos tapasztalata :
Berlin, májas 6. 1856.
A Du Barry Revalesciére kedvező eredményét és kitűnő hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. A n g e 1 s t e i n, titkos orvosi tanácsos.
76,921. sz. bizonyítvány.
Obergimpern (Baden), apr. 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idillt májgynladásban rémítő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Revalesciére-je használata folytán tökéletesen meggyógyult
Burk h art Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a humál, 50-szeresen megkíméli a gyógytter árát, felnőtteknél ugy, mini gyermekeknél.
Plébszelenezékben ''/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 fout 4 frt 50 kr., 5 font 10 frU 12 font 20 frt.. 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen* czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 Mészár« 1 frt 50 kr., 24-re 2 írt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. —
Megrendelheti Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. a,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fttszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kani fán Práger Béla, (ezelőtt LovákKá-
roly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálorits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Woadraschak Károly gyógy sz., Marosvásárhely« Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Pisstori Felixnéi éa Söltz Rezsó gyógysz., Székes-FehórvároU Die-baila Györgynél, Sopron Voga A. gyógya*»> Temesvárott Pap József városi gyógyszeréaznélj Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógy szerésznél; Varasdon dr. Halter A. gjógysz^ Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmazok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
$
X X X X X X X X X X X X
Szegedi Képes Naptár
az 1876-iki szökő évre
20,000 példányban
ÜBT* már megjelent ^Wtt és minden hazai könyvárus- és könyvkötőnél kapható.
Hogy mily érdeklődés és elismerésben részesült e naptár 1875 - i k i első évfolyama, tanusitja azon körülmény, hogy a kiadott 10,000 példány teljesen elfogyott. A naptár képekben ugy, mint szövegben tartalmasabb és kiáll itása sokkal csinosabb az 18 75-ik évinél.
A naptár ára csak 30 krajezár.
<s
Az 1876. évi „Szegedi Képe« Naptártí tartalma :
1. A fölséges uralkodóház.
2. Naptári rész.
3. Szeged sz. kir. várt* köztörvényhatósága és a szegedi kir. törvényszék tisztviselőinek névsora.
4. Szeged ióvője. Nagy Sándortól. (3 képpel.^
5. Az 1876. évi országos kiállítás Szegeden. Baka y Nándortól.
6. Ilona anyja. Él beszélés V assM áty ás tói.
7. Panna néni. Népies elbeszélés versekben Kék Hy acinttól.
8. Beszélgetés András bácsi- és családjával a babonáról; a szomszédok is részt-vehetuek benne. Ferencz i Jánostól.
I 10. Kukoríczapattogatás. (Képpel.)
11. A mélységben. Egy utazó elbeszélése.
(Képpel.)
12. A halál torkában. Angol elbeszélés.
(Képpel.)
13. A kuruzslásról. Népies tanulmány. D r. K. L.
14. A házi ipar az alföldön. G e 1 1 é r i Mórtól.
15. Adomák. (6 képpel.) ,
16. A métermértékekről. Átszámító táblázatok.
17. Magyar- és Erdély honi országos vásárok.
18. Bélyegdij-mutató.
19. Az uj mértékek rövid ismertetése versekben.
20. Üzleti utmutató. (Hirdetések.)
9. Népdalok. Szeged ¿a vidékéről gyQjté : FerencziJános.
A t. közönség minél számosb vásárlásait kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Burger Zsigmond özvegye,
kiadó, könyv- és kőnyomda-tulajdonos, Szegeden.

A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
következő, még »oh» nem hallott árak mellett adom el ; és pedig :
Csak 3 írtért J&''SÜtó * ^¡¡^
Csak 4 frt 50 kr. SatS? igen^ntosjáSsn, aleg-
sxebb kiállítással. ^ . ^ ^^ ^ Britannia - ezüst
Csak 6 írt 50 kr. J^«^»«^«, pompás résen
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyujutik. g^ -i q az ára egy valódi angol 13 latos ezüst cylm-
L/S3K O ITL der órának* a legfinomabb sxab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapos alakban, különösen pontos és helyes
járással, a miről kezeskedem.
1 A C-A- egy igen szép valódi ezthst női cylinder óra, Csak y irt fa ukarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, dissesen kiállítva és perczról-perczre pontosan jár, amiért kezesség adatik. ^ ^^
Csak 13,14, egész 15 frt £5 ¡n nehéz e«o.tI
ben. 15 rubiwa jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos járásért kezesség nyujtatik. ^ ^ tal«l-araay re-
Csak 13 frt 50 kr. 2J,tslr frs^Roaakopf-féle njon
javitott rendszerrel, a rugónál kulcsnélküli felhúzás Kzen órák ugy olcsóságuk, mint azok minőségének jelessége által vilagbi-• rüek lettek és kezeskedem a pontos és jó járásért. ...
Minden nálam vásárolt órához, illő tabaí-araay lásczst adok iBfjea. • '' Kapható
r J. Kann-nal,
Bécs, Stadt Wollzelle, Nr. 21.
mr Levélbeli rendelvények azonnal eszközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett. (180b—
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
(1804-1)
HELL F. P.
A legnagyobb YASBOT@RSYÁR
Reichard és Társa-é, öcsben.
III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér- \ mentve küldetnek mindenkinek. O*34-20'' •
Budapest If. kerület, fó utcza, a kereskedelmi bank épflletében.
ajánlja nagy válasstéka raktárát férfi, női a gyermek késs frbérnem&ckben minden asdvAtt ára m urí divat
csikkekben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendelést alábbi árukból s megbízásokat bármely más csikkekre utánvétellel azonnal teljéitek.
Urak réssére:
angol Cbiffonből . drbja 1.40, 165, 2, 2.40. 3. 3 50, 4. 6 drb 8, 9 50, 11,50, 13, 17, 20, 22 80.
Színes perkaiból :
drbj^JL.50. 2, 2 «5, 2.50. 6 d?b. 8 50, 11.50, 12.80, 14 20.
Aogol Oxfordból gallérral, drja «.25, 6 drb 12.80, 2 külön gallérral, drb ja 3.80. 6 drb 21.60.
lagsidk gallérral darabja 60 kr 6 darab 8.25 kr.
¿.ábravaiék vászonból minden fö> *nában darabja 1.50, 1.76, 2, 2 25, 2.50, S. 6 darab 8.50, 10, 11.60, 12,80, 14 20, 17.
Télre szövött gyapja alsé asliésysk s alsó sadrágek. vékony vagy vastag daiabja 1, Í.SO^ 130, 2, 2 60-5 frtig.
Félkarissyák pamutból fehér vagy csíkos, kötegje 8 50, 4 . 4.50, 5, 5.50-10 frtig, télre gyapjúszövet, vékony vsgy vastag szövetű kfttegio 6, 5.50, 6 egész 12 frtig.
ftalléi- és kézelők Ugujább'' div«tu mintában, egy köteg szép dobozban gallér 2 50, kézelő 4, 4 50, 5 25
Zsebkendők egész fehér vagy színes széllel, kötegie 2 40, 3 60, 4 20,5, 6.50 - 6 frtig, fehér selyem »0 kr.
Legújabb nyakkfitök selyemből keskeny. 14 krtól 1 frtig. széles 30 krtól 3 frtig. késs nyakkötők minden formában 40 krtól 5 frtig.
Nyaksálak darabja 80 kr. sálkendők 1.28-tól 5 írtig.
Asfol pialdek darabja 7 30, 8, 10, 12, frt,
S galléringgombok csont- vagy ól nagy választékban s szép mail-
pUid-saij 60 kr. Kaatsehsk kifeaysf darabja 8, 9 frt. KeSZtyBl kitflnő glacé párja 1 15, szarvas-
bŐI 1.20, 1 90, posstó 75, 85 kr, 1.20. Tffrllkizfll beszegve kötegje 5-16 frtig Ruganyos aaSráftarték 70, 90 kr, 1.20
nadrágszíj 26 kr. Eseraylk 2-16 frtig. MtNfcéztÜ
bronczeból nagy tfik, nyakkendő-gyűrűk, fésűk, fogkefe, ■aappan és finom illatnerek. Fiak részére kawtyűk, nyakkötők , zsebkendők.
Hölgyek réssére: lagsk angol Chiffooból szép mellvarrással és hímzéssel ;
darabja 2, 2.25, 2.50. 3, 3.50, 4. 6 drb. 11 60, 12 80, 14 20, 17, 20, 22, 80. Corsettsk angol Chiffon vagy Barchetból darabja 1.40, 1,60, 1.60 180, 2, 2/.0, 3, 330. 4—6 frt
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.25, 11.60, 13, 17, 20, 22.80, 28. Lábravalék Chiffon vagy Baicbetból: drb ja 1 36, 1.50, 1.78, t, 2.60, 3, 3 50 6 drb 7.70, 8 60. 10, 11.50, 14.20, 17,20. /Usészsksyák Cblffonból szép szegélyek » fodrokkal :
darabja 2.40, 2 80, 3, 3 50, 4, 4 60, 5,6. 6 drb 18.75, 16, 17, 20, 22.80, 25.50, 29. 83.60.
Liszfrszakayák fodrokkal drbja 3.50, 4,
4 25, 5, 5 50, 6. Lészértsraarok darabja 1.20, 1 40, 160,
2, 2.50.
Fefcer árak, Batist, elair vége 9 frt 75 krtól, moll s c-re-pelisae 3 trt 75 krtól, tarlatain. tullanglais, illusion, erep, gaz stb. Mindennen.fi bélésszfivstek, díszítések ÉS rivid ársk, orleáns, schirting, chiffon, damis, mouslin, organtin vég« 82 kr.-tól, béllésvásznak minden eslpkék s csipkebetételek, hímzett DSikok s betételek, ingmellek 20 krtól entoilage, ríche, aprets, selyem és pamut, rojtok, selyem és bársonyszalagok. vászon és pamutsaa-lagok, minden zsinór, sujtás és fűzők, varró selyem, varró és kötőczérna, minden kötő, himző és horgolópamnt. valódi pottea-dorfi s 4-szálas kötőpamut gyári áron. saíntotry rfik, gombok, csatok, gytlszű. kapocs, centiméter, lámpabél stb.
Továbbá színes kanavásxok vége 8 frt, 8 frt 50 kr 9 frt, 15 frtig, 30 rőfös fonalvá.zon vége 8 frt 50 kr, 9 frt, 9 frt 50 kr. kávés abrosz 2 trt 20 krtól, kávéskendő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár egy ablakra 3 frt 50 krtól 15 frtig, fűg-gönyrojtok párja 60 krtól, ágyteritők 5 frt 75 krtól, asztalterítők 4 frt 50 krtól. *
Dsrékflzik (Mieder) darabja 1, 1.25 1 50 1.80, 230, 8, 3.50, 4 frt. ''
Díszített kStéaysk Chiffonból fehér 1 frt 1.40, színes 1.40 fekete moírbAl 1 30 kr'' 1 60, 2.20 kr.
Zsebkeetféfc egész fehér vagy s«ín<>s szélb-1
darabja 20 krtól, hímzett 30 krt''.l. . Szövött pamut harisnyák kötegje 2.40, 3 60 4,20, 5, egész 12 frtig. télre szövött pária 8 krtól 2 frtig, szövött kaaasll 1 25 2 frtig, gombos ail keszlyBk kitflnő gUcí pária 1.16, szarvasbőr 1.20. 1.80. po-ztó 66, 76 1, 1.30. Mollgallérok s ujjak legújabb gallér s kézelők richfodrok « ka-laptátyolok, selyemrecze főkötők fNeti-haube) 17 krtól.
Psafysla ISkBtik fehér 70 krtól szalaggal 86 krtól, posztó hímzett baseMlksk 2 frt-
tói 3 fitig. Berlini szövött k*ndók fejre 1.85, 1 75, nyakra 1.75, 3. 3.25, selvem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Női d»rék-
övek 25 krtAl 2.50-ig Mindenféle fogkefe,
•aappan és illatszer.
Lsáaysk résaére fehér és csinos Chiffon s fekete moirkötén/ek, gallér és kézelők posztó bascblikok, berlini szövött-kendők nyakkötők, keaztyük és kerek fejfésflk.
Ujjss szliitt lyeraskek részére ingecskék. szövött, horgolt s kötött rokolvák s fR-kötők, ssakálkák, vászon U horgolt pólya-hosszuvánkoí, piqué s levarott psplankák, vászon- és gomipelenkák, horgolt czipőcske, harisnyák, t^li berlini zubonyok s szoknyácskák s fej kötők a legolcsóbb áron.
, , 22. 25, »«. 30, 34, 40, 4*. 48 kr. csikós bar-
34 krtól, piqué parhet rőfe 64 krtól. .zinea rubabarhet rőfe 35 krt^l, fotószőnyek rőfe 40 krtól, légmentes ajtó és ablak tekercs rőfe 5 és 6 kr. pimut és selyembársony f. bér flanel
Resdeiéssfc mindenuemfi fehérnemfiekre, fehérnemfiek var ratásra, oévhimzésa s minden himzé«ek a legújabb tormákban szintúgy gallér és kézelők tis.Utas végett a legolcsóbb árért el-'' vállaltatnsk s pontosan és gyorsan eszközöltetnek
Minden levél álulí rendelés, mintán küldeményekre is különös figyelmet fordítok, csak személyes összeállítón után esz-közolt.-Uk es biztositom a n^érdemfi vidéki kö^önsé^et midőn ezennel becses rendeléseivel .zerencséltet-í kérem, h..gv minden
T '''' "i^"1*11 kívánság szerint rögtön
a le bet a legjobban teljesítik. Megbízásokat is bármelv mái csikkre igen tisztalt vevőimtől szivesen elfogadok s minden dij nélkül eszközlök.
Dr. RosenbergS.-tól az orvosi kar — de különösen dr. Zeissl M. tanár nr álul megvizsgált s tökéletesen czélszerü és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó ifja frisspségbeni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, börkiütege-ket, foltokat, vörhenyt, sőt a ránczok is a gyakori használat álul eltűnnek Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tógelylyel 1 frt 60 kr. Kapható a feluláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-gasse fi. Thür 7. — Nagy-Kanizsán, Rossafeld Adolf urnái. — 8zent ,.Leopoldu-hoz czimz. gyógyszertárban Nesstsis Fülöpnél. Bécs I. Plankengasse 6. — Psnl & Társai cs. kir udvari illatszerésznél Bécs, Kárntn^rring II. — Ischlben Kreuzplatz 169. Maczsskl illauzerér.tnél K4rntn«>rstr*sse 26. — Triesztben Kohs W.-nél „Trieszt városához''-Corso 603 - Budapesten Miller J. A.-nál I vácsi nt. — Zágrábban ■íttslbsch Zsigmondnál. Varasdon Hoch-slager A. gyógyszerésznél. (I80o—2)
(1805—1)
Vámossy Mihály,
igazgató unár.

v>
/ --
"V
v VFa-eladás.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a pallini kertben Nagy Kanizsa mellett van eladó 1000 db. alma-, 800 db. körte- s j 400db. kajszifa 50krajczárjávaldarabját; 300 db. medgyfa 40 krajczárjával darabját; 2,000db. fekete nv4rfa20kraj czárjávai darabját és 2,000 darab 2 éves gledicsia 100 db. egy forintjával. Az olfcoványoknál minden száz darabnál 10 • forint leengedtetik. — Pallin, oktober 2-án 1875. (1802-2) A kertÓSZSég

Iskolai értesítés.
Van szerencsém tudatni a n. é. szülőkkel, hogy a m. k. közoku-tásügyi — ministeriua álul nyilvánossági joggal felruházott mindkét köséptanodára előkészítő fia elemi iskolát nyitok, mely Unfolyamá: az 1875/6-ik évben kezdi meg. Ezea Iskslásak legícbb feladata a tanulókat Mválélai skizéptasodák tantárgysisak fs fogásara alaposan elókésziteui. E ezél elérésére minden szakséges une&zközzel fel v»n szerelve s a pae-dagogiai követelményeknek is megfelelően lesz szervezve. Felveszek minden 6 éret betöltött gyermeket a 10 éves korig, kik lehetnek beatlakók, fcjárék és félkssztssok. A nem magyar njkuaknak alkalmat fogok nyújtani a magyar nyelv könnyű elsajátítására. A beiratások tartanak szep-snnber 25-tól oktober 15-ig d. e. 9-től 1-óráig. Budapesten, Kecskeméti ntcza 7. szám, III. em. 9. ajtó.
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk divó éi igazolt eszméje ! Csak az a sajnos dolog, hofy aa esen eszmével élő világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megUlálná. — Vegyük p. o.
» w ■ ■ ■ i '' aaw^B «y Jfc u,
kik lakhelyük Uvolsága miatt a fóvárosbsni személyes bevásárlásukban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriási szédelgés ssellóztttése előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óu a magukat .Bszár''-oknak és ,27 krsjezárss ársesaraskekaak* kikürtölők réazükről tapasztalutik és a „2- k raj czár szóval as elámitás áldozataivá lesxn.-k, mert — terméazi-Us — a ssfikaéglet beszerzése itt csekélyebb ősaz«;Ket igé nyel, nem *zamitvan azzal, hogy a*, az ily helyen megrendelt kelme ússzeresen is drágább, mint az olyan, Sttly egy lelklissieretes szolgalati elvvel párasait ksresksdésbél váaársltatlk; nem urtván továbbá szem előtt a vidék t hölgyei azt, bogy az ily szédelgő üzletekból hozatott kelmek még az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tul, — nem számiunak előre azzal, ha p. o ruhakelmét hozatnak ily szédelgő .csarnokból,- ez a megvarratása éa illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rougv — De a lec-belytelenebb itt még ax, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
ib ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kallene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre ez irányban. — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt, hogr lehet a szedelfló csarnokok nelMzésévsl is
olcsó, jó és felette isléses és divatos
kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női mhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Bndapest, IY. ker. korona-hercxeg-ntcza 8. sz. alatt levő a „KORONAHEBCZEGHEZ* czimzett legjobb hlr-
nevü „Hőlgy-divatárn-kereskedéséhez" teljes bizalommal fordul.
E nevezett czég fennállása óu folytonosan oda működött és m&ködik, bogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a föváros-bani személyes bevásárlásban gátol, a l> gisigorubb becsületesség éa pontowág ssemmehartáaa s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó islés és divat egyáulán ssindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a vidék t. hölgyei szükségletük beazersése tekintetéből teendő megrendeléseik lcvélbeni eszközlésük könnyebbitése s illetőleg lehe-tűsítése czéljából kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve44 * NAGYVÁLASZTÉKU M I NTAGYÚJTEMÉNYÉVEL
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható csikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép ngy szolgálut ki, mintha a t vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgáláas a kltBsé, ízléses és divatos
^ p®^ ^ldi 1 ^
.TAKARÉKOSSÁGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, ds különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ngy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egészben és valóban foganatos!Uai és illetőleg követni óhajtják, forduljanak sriatfeaasai a« f+tkáHk —grsadriésével, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes
HAMBURGER ADOLF,
holgy-dlvatárn-rmktáráhox, Budapest, IV. koronaherczeg-utcsa, 8. ss.
bizalommal
(1807-1)

Wajdita Jóxsef lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtn
Nagy- Kaniaftán.

J .rs
5A61-KAJFI%8Á, 1875. oktober 15-én
Tizennegyedik évfolyam.

1
EUtzsttsi ár:
9Cetr «TT« . . á fr*.
F fű eYre.... t ieC7®° erTe • - i ügy xxam 10 kr.
Mlriatassfc
'' 6 hiuiboí petiUorbao
[ 7, másodszor 6 > minden további «őrért 6 kr.
SYILTTÉRKKN
ioron*«nt 10 *T«rt »a.
-.ptnek fel
?
Kincstári illeték minden t«gye* hirdetézért külö I 20 kr. fizetendő
inden | íülönf
fr
Jap taeihani él ¡ Janyagi rewet Ulet/S kflx-í ¡ i«.ut:ayek , előfizetősek, reclamatiók tat. a txer-
i
ketatS-kiadóhox r>«r-
m«»ritT«« intesenu4)r:
.1 A«rY-iCAN JZMA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek c*ak iatnert mnnlratár-aaklul fogadtatnak ai
elóhb:
j
Késiratok tíihi urm (
küldetnek. t »g^ - --------
AL A-SOMOGYI K O Z L O IVT
Nagy-Kan,zsa varos ^haiyhatótág^lc nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet a ..nagy *amzaa, «aratta-.»!» < .oaraanic''-, a .nagy-kanizsai takarékpénztár'' a .zaiamegyei aitaianos tamto-testület*, a .Zala-Somogy- gdzhajozasi reszvanytársulat s több megya. as város, egyesület hivatalos ertesitéje
___Heten kim kétszer, \mriiap-
s csöiórtokoíh megjelenő vegyes tartalmú Iap<
Pályázat.
Nagy- Kanizsa város államsegély zett polgári fitanodájában a magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz tanári állomás megüresedett, arra ezennel pályázat hirdettetik.
Fizetése 800 frt és 200 frt. lakbér, összesen 1000 frt.
Fölbivatnak tehát mindazok, kik nzen állomást elnyerni óhajtjók: szíveskedjenek kellőleg fölszerelt kérvényüket alulirt i<ko-laszéki elnökhez f. é. október hó 24-ig okvetlenül beküldeni.
Nagy-Kanizsán. 1875. oktober 8-án. VÁGNER KÁROLY,
iskolasséki elnök.
Pályázat.
Fűzvölgyön az elemi községi iskolához egy okleveles tanitó kerestetik.
Fizetése; 300 frt készpénz 4 hold száutólöld — melytől az adót a község fizeti — fél telek utáni legelő-használat, tisztességes lakás, mely áll: két padlós szobi, konyha, kamra, s a gazdasághoz istálló és sertvés ólakból, ezen épületek cserépzsindel alatt állnak.
A pályázni óhajtók f. é. oktober hó 31 ik napján — délelőtti órákban — személyesen megjelenni kéretnek.
A tanítási nyelv magyar, de előny adatik azoknak, kik a német nyelvben is jártasok.
Fűzvölgy, 1875. oktober 10.
Az iskolaszék.
Városi háztartásunk kilátásai.
— El»í> kfizlemA.y —
A város jövő évi költség előirányzata
a községi tőrvény értelmében november hóig tárgyalás alá fog kerülni.
Egyeseknek a költségvetés alapjait részletes próba alá venni lehetetlen, niertál-talános czimek eloszlását nem igen találkozik valaki — átfutunk rajta azon hitben, hogy a helyhatóság sem oktalan megszorítást, sem luxuriosus költekezést javaslatba hozni nem fog és megnyugvásunk biztos alappal bír- jól ismerjük a helyhatóság vezetőit és ha valahol, ugy itt van a bizalom helyén — és én méltánylom e bizalmat leginkább, sót állitom, hogy e bizalom nélkül a helyhatóság vezetői ellen követünk el bűnt és önzetlen eljárásuk a város jólétére bizal • mat érdemel.
Van azonban okom a tárgy felvetésére» nem a bizalom kérdése miatt; de mert helyesnek tartom, hogy a jövó kérdése nem csak az év küszöbén, de jó eleve való előrelátással évekkel előtt tétessék diskussió tárgyává.
Időszerűnek találom pedig azt. mert nézetem szerint a jövőre már az 1876. évi költségelőirányzat is — legalább némi részben tekintettel — sőt megadhatja a kezdeményező lökést részben a háztartási rendszer változtatására, részben némely institu-tiók módosítására.
Időszerűnek tartom pedig most felszólalni, mert 3 — 4 évi rendszer fekszik előttem. melyből állandó stagnálást látok és felszólamlásom talán rendszeres évekre terjedő előmunkálat megkezdését eredményezheti.
Hogy mi volt Kanizsaváros költségelőirányzata, arra nem retíectálok, az bizony nem volt semmi; ujabban azonban az telje*átalakuláson ment keresztül ugy alak-
tákcza.
Emmához.
— Schiller. — Táv 1 ,i liom.-Uy ködéi»»*
HuUlogsÁKuui eü épült. C**k epy csilla? van, * melybe l.''ám űj fénysugár, d»-rült De Alt .« az éjjel aziili* S a homály Bem reltcg tülc.
Ha rideg karja a »írunk Vitt volna a* «fí«*kl>»-, M»-g nem válnának a fajdalinamuak Élnél mep l>ó* «¡vembe''
Kárn nézve bár meg va^y halva, Ab! d« élsz to még virulva -
Mi
szív édes érzemény« így ttluik hát Emma el ? mulandó az lehet-e Egy * hfi szerelemmt l ?
8 mit égi tűz gyújtott lángra, Elbül az, mint földi pára ?
KŐVÁRV BÉI.A.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Z>r. iAlky Kristóf
(Folytatás.)
O e H n a.
A régi kikötőben a rakpart, ódon raktárak
fc kereskedelmi csikkek, hordók, ládák, köte-lek, kátrány edényekkel tömve, — félmezite-len matrózok és hordároktól hemzseg. Ehhes caak a méhkas, rajsás alkalmával, hasonlítható. Pokoli lárma, kiabálás, átható büs a szemlélőt idegessé teszik. Kinek tissta ruhája van, itt nem Uuácso» soká forgolódnia.
Annál szebb az uj kikötő, messz''» terjedő, legalább 30 öl széles márvány terras/*>e riákkal, melyek vasrácsozatu keritéasel fo-i.íl vák be; — ilyenforma kicsiWe a budapesti r.i«c-part a Duna mellett.
K/.utan a város felé iráuyozluk lépteinket. Sajátságos épitési modor ! Az utczák kevés ki vétellel oly szűkek, hogy az átellenes házak lakosai egymásnak majdnem kezet nyújthatnak, természetes, hogy itt csak gyalog lehet közlekedni. A kocsinjárónak messze kell elkerülni, mert kevés széles ut létezik. Legújabban azonban a Pét is és Bécs által kezdeti rombolások és utczaszélesitések divatba kezdenek jönni, a Via nouva és nouvisoiina sat., erre gyönyörű példák.
A. házak rendesen 6—7 emeletesek, van nak azonban 9— 11 emeletesek is s ezen roppaut magasságnál s az utczák szük kiterjedésénél fogva e helyeken a jótékony nap sugarai soha sem képesek behatolni.
Genuának mint emlitém, fekvése gyönyörű, amiért az olasz „la superba" elnevezéssel dicséri; ez azonban távolról van, mert benta város tetszésünket nem nyerte meg, Messziről költőknek, közelről szatócsoknak való ... E napon megnéztük a főutezák és térek nagy részét, s aztán lefeküdtünk.
Májas 27 én. Ma igen nagy ünnep, Űrnapja van, ugyanazért első sorban megnézi ük a templomokat, mint: S. Maria di C a-r i g n a n o, a knpolyából felséges kilátással, — aS*Lorenso, melynek homlokzata szépen váltakozó fekete-fehér márványból,—egy i k kápolnában őriztetnek keresztelő Szent János ereklyéi, a sekrestyében mutogatják azon edényt, melyből Jézus tanítványaival a hasvéti
jára, miüd felosztására és a tárgyalási módra nézve.
A végeredményre azonban sem az ujabb, sem a régi rendszer, mely utóbbi sokszor épen nem is létezett, behatással egy-átalán nem volt.
Költségvetésünk nz előtt, ha épen ilyet némely évben adtak, tisztán operatiorum volt adatok nélkül — a községi pótadó tekintet nélkül, a költségelőirányzat igényeire, majdnem évről-évre állandó százalékban vettetvén ki - - a kiadásokat ez szabályozta, nem pedig a költségelőirányzat; ma igaz. hogy némileg máskép áll a dolog, a mennyiben a költségvetés alapja nem a sperativum. hanem a mult évi zárszámadás rideg számai és eredménye csak ugyanaz — állandó százalékú pótlék, a kiadásoknál pedig 8zon elv: addig nyujtózzunk. meddig a takaró ér.
Arra, hogy a költségvetés tételei betartassanak, mindaddig, míg a költségvetés alapja a zárszámadás egyes tételeiből merít-tetik. inig a költségvetési fóelv c*ak ; z. hogy a szokásos 40 - 45"/o poilókkulcs megfar-tassék. gondolni is absurdum.
Költségvetésünk pedig)"» két fóelven nyugvó scheroa egyik évnyi olyan, mint a másikról, majdnem így mondhatnék több évre előre elkészített másolat — a múlttól csak alakjára és nagyságára nézve különböző.
Szinte látja^az ember azon izzasztó aggodalinai^-melylyel a tanács igyekszik a tételeket egyenlő kaptafára szabni, csakhogy a pótlék ne emelkedjék, mert azért elégület-linség lesz a közönségben, vagy hogy ne szálljon, mert akkor meg, ha szorul a kap-cza, felemelni nem lehet.
És ugyanazon aggodalmakat tükrözi vissza a zárszámadás is, melynek világos
eredménye, hogy á ház:artást helyes egyensúlyra ily közlemények között gondolni sem lehet. Megjegyezvén, hogy a város háztartási egyensúlya alatt nem a pótlék beszüntetését értjük, mert hisz az országos egyensúly sem jelenti az adózás beállítását, hanem értjük ez egyensúly alatt, hogy a költségelőirányzat ordinariuma oly terven alapuljon, mely a város igényeivel, a helyhatósági szükséglett»}'' és a fejlődési képességgel áll arányban és mint ilyen helyes áttekintést ád a közszük-ségletról, valamint helyes ellenőre lehet az évi zárszámadás,egy úttal pedig hü képet adja azon feladatnak, melyet úgy a közönség, mint a helyhatóság a fejlődési képességre való tekintettel.kapcsolatos sorozatban megoldani készül.
Ezen eredmények nélkül nem én, sem más, nem helyezhet súlyt a költségelőirányzatra, legfeljebb azon bizalommal teszszük félre, hogy elgazdálkodva egy krajezár sem lett, hogy a kiadások senki megszolgálatlan zsebébe nem jutottak, hogy a hatóság igyekezett lelkiismeretesen takarékos lenni— és szent meggyőződéssel a hűség iránt megadjuk az absolutoriumot, mit hiszen okos észszel megtagadni nem lehet, a kapott nyomtatványokkal pedig érdek nélkül engedünk beföttetni, vagy egyetmást takargatunk bele.
Nem róható e viszony fel senkinek, hisz az autonom közigazgatás modern eszméi közt ujonezok vagyunk — legfőbb bizonyíték erre a7. országos háztartás — ha jó termés van, mi ispazarlunk. ha nincs, mi is sóhajtozunk — közös hibánk — hisz aprókból áll az ország, a kicsi nem lehet jobb azon egésznél, melynek kiegészítő része. ab.
(Folyt, kör)
bárányt elfogyasztotta, továbbá egyéb ereklyéket éi« ritkaságokat, melyeket a vitéz genuaiak a keresztes háborúk alkaimávai hoztak a szent földről, végre S. A m b r o g i o, melyben Guido Reni »Mária meny bemenetele" és iiubeus Bkör-nyülmetélés* ugyanattól »Szent Iguáez meggyógyít egy ördöngöst", czimü képeket, láttunk.
A Paluzzo Brignole-Sale, — FilíppoDuraz-zo, — Balbi, — Reale, — Doria többnyire szép képgyűjteményekkel latvak el, — mi az<>nban anyira inegteljettüuk Kómában, s ellettünk kényeztetve e tekintetben, hogy egyet sem néztünk meg.
Csakis némely palotába belépve, az előcsarnokok és lép'';aő hazakra irányoztuk fi gyelmünket,— mintha*valamennyiben egy egy hatalmas fejedelem laknék, csupa sréles osz lopcsarnokok, méltóságteljes lépcsők, márvány és mozaik talajzat. E paloták vetélyked-nek a tíorencziekkel, különösen a Via Nouván némelyek azokat fölül is malják.
Azonban sies*>üuk, a kocsi szállodánkban készen vár, az engedély eddig meg van szerezve^ hogy Gen ua környékének legnagyobb nevezetességét, talán a földkerekségének legszebb kertjét, aVilla Palla-v i c i n i t megtekintsük.Aki ezt látta, elragadtatással beszélt felőle, egy genialis hölgy isme rőföm még otthon Kanizsán előre ugy nyilatkozott felőls ,e z a kertek ideálja, a virágok költészete*. Nagy várakozással és igényekkel voltunk mindnyájan, — ah, de a valóság ezerszeresen tulhatadta képzel ődésünket
Genuának agyszólván üterén, a kikötők melletti hossza atezán haladtunk keresztül, a
mely a főindóházhoz vezet, Columbus Kristófnak nagyszerű cmlékszobra mellett megállot-tunk, e szobor a nagy férfiúhoz méltó, a közeli házakon felülemelkedő magasságú,a közép talapzaton vaunak a négy ismert világrészek hölgyalakjai, még ezen felüli emelvényen Columbus amint az ötódik világrészt jelképező szép hölgy felé mutat. Legalul ezen felirat: „A Cristo-foro C''olumbo la Patria.'' Felséges ez emlék. — kár, hogy hálátlan kortársai azon bilincseit, melyekkel Columbust bántál mázták, nem függesztették ki az utódok ezen emlékre ! . ..
Kiérve a városból, a zajgó tenger partján nézegettük a gyermekeket, kik lesték a hullámok visszavonulását, hogy az otthagyott csigákat és kagylókat felszedjék, — hamar elszaladván, a tajték ró ár visszajöttekor. Roppant erődítményeket 8 a zordon sziklára épült elsőrangú világitö tornyot mögöttünk hagyva, r— jobb felén utunknak a kéjlakok és villák, kertek közepére helyezett nyaralók, narancs ligetek cs<>portozatai, majd a háttérbe emelkedő saikla ezek váltakoztak ; — mígnem sok kisebb városok és falvak (melyek a nagy ünnep miatt zöld galyjakkal é* virágokkal vadának díszítve) után, Peglibe értünk.
Siettünk a Palliviciní villába; — áthaladva egy fénye«, családi czimerrel ellátott, drága vasrácsozatu kerítésen, soká rózsalugasokkal szegélyezett uton mentünk, a felügyelő csinos lakáig, ki engedélyünket nyájasan átvévén, a HO segéd kertész közül egyiket kalauzai mellénk rendelte. ^
Mindenekelőtt egy nagy külön bekerített exoticua növények, pálmák kertjót matatUj
Ismertetés
a magyar p«z«g5bor el5állitá«áról.
Az 1872. évben m. kormányunk által kiküldetést nyertem Franeziaországba, hogy ott a borkezelést, valamint a pezsgő borgvánrist tü zetesen tanulmányozzam.
Ez alkalommal gyűjtött tapasztalatim azon meggyőződést szülték bennem, hogy a bor hoz nyersanyagunk ép oly jó, mint Franciaországé, a borkezelést illeiőleg azon ban még 100 évvel hátrább vagyunk mint a franczia. A íran-czia már must korában kezdi idomítani borát s gyakori fejtések és derités- k által már két éves korában teljesen éretté neveli. Legnagyobb ügyességet azonban és szakértelme'', több czél-sserüleg összeválasziott borok párosításánál tanúsít. Mi ott könnyebb* in, mint nálunk, mert a franczia szőllejét nem szá* száz, hanem a a talaji viszonyokhoz jól megválasztott egy bizonyos fajta vesszővel szokta kiülte ni; 8 egyforma szőllőből határozott jellegű bort sz.irvén, könnyebb az összeválasztás egy bizonyos czél elérésére. — Nem a nyers anyag jósága, hanem a szorgos kezelés teszi a franczia borokat kedveltté s elegánssá s külsőleg is tisztán, csinosan, az illető megrendelő izlés.ihez mérten kiállítva, nem csoda, ha elnyerte az egész földgömb pisczát.
Legérdekesebb és jövedelmezőbbnek azon • ban a franczia pezsgő bőrgyártást találtam s ugy magas kormányunk.: valamint ő excellentiája gróf Zicfry Ferencz ur ajánló leveleivel sikerült is több előkelőbb gyárb.t teljes bemeneti sza badságot nyernem. Különösen sikerült a Jac-quesson-féle,még a mult században alakult s az elsők közé tartozó gjárba bejutnom, hol az egész gyártás elméleti és gyakorlati részét, reggeltől estig naponta a muukások között lévén s velők dolgozván, a gyakorlat utján tanultam
_ Ugyanez alkalommal meggyőződtem arról, hogy a franczia pezsgőbor is világhírét nem annyira a nyers anyagnak, mely bői készül, mint inkább azon gondos és okszerű kezelésnek köszönheti, mely ben résziül. Összehasonlításokat téve hazám több fajta borai s franczia borokkal, az előbbiek közt igen sokat találtam, melyekből czélszerü kezelés mellett, a legjobb franczia^pezsgőböz teljesen hasonlót lehet készíteni. — Ugyanezen hazánkbeli borokból egynéhányat egy franczia pez!»göborgyárosnak is bemutattam s az mondott meggyőződésemet osztva, már kétszer szállíttatott általam reszére innét borokat s azok egy része mult őszszel már mint franczia pezsgőborpk lettek hazánkba küldve 8 bizonyára már el is fogyasztva.
Azon meggyőződéstől áthatva, hogy mit a franczia képes borából előállitni, azt szorgalom és kitartással mi is megtehetjük s meg is fogjuk tenni, elhatároztam magam fötanul-mányom tárgyául a fr.nczia pezsgő borgyártást tűzni ki s kiküldetésem befejezése után, itthon franczia módra magyar pezsgöborgyárt állítni fel. — Tudtam ugyr.n, hogy e téren igen erős s részben jogosult előítélettel fog kelleni küzdenem, mert sz eddigi magyar pezsgőbor élveze tétől, az, ki francziához volt szokva, vagy egy általán jobb ízléssel bírt, félelemmel fordult el. De meg voJtam győződve arról is, hogy egyaránt jó áruval szolgálva, igen hamar fog sikerülni nemzetem honi gyártmánya iránti elő szeretetét megnyerni s eleinte legalább hazámban a franczia pezsgőborrai sikerrel vereenyez-
melyen alul talán 100 hold kiterjedésben csupa orangeria látszott.
Ezután az uraság palotájába léptünk, csakis a csarnokok valának nyitva, — az emeletről díszes márvány karzatokkal ellátott és mozaik kai kirakott terraszszeriára jutottunk, gyönyörű körtávlattal a tengerre és (jenuára. Innen egy felette kedves fasor tárult fel elődünk és p^dig olykép berendezve, hogy minden éréit gyümölcsöktől gazdag narancsfa mellett egy virágzó fa állott.
Minden lépten-nyomon más más alakú vizimü és szökőkút, majd magas sugár, majd gomba figuráju, majd legyező, majd permetező eső, sat. természetes, mindenik szoborműi jkből jött elő, — ezen fa- és vizimüsor végén fehér márvány diadalív e felirattal (latin nyelven) ;„Nem irigylem a városiak zajos élveit és hiu pompáit, — én csak itt vagyok igazán boldog, a természet szent ölében !*
Okos ember ez a Pallavicini,ezért a helyért akárki is elhagyná a várost minden képzelt élveivel ... Én ha itt üthetnék tanyát, akár soha se lássam poros Írásaimat . . .
Következett a legtisztább eredetiségében alkotott angol park, roppant fákkal, köztük-kámfor, para. fahéj, stb. fákkal, melyekről ejjí-lékü! leveleket vittünk magunkkal. Majcf csendes parasztházhoz jutottunk, melyben afoldmi-ves család bútorzata, szükségletei, a falakon falaggatott mázas és czinkorsók s táuyérak, sőt ruhanemfiek, tulipános Jádák szépen elhelyezve valának, persze, minden ideálizálva. Szinte kedves hazánk gutiy hói jutottak eszünkbe.
Közel ide sötét fenyvesek és czedrnsfák árnyas ligete, melyek alatt remek mausoleumra boraluk a lombozatok. Nem hiszem, hogy a .ihanom e^Hrnaok ezeknél szebbek lennének.
hetni s itthon elismerésben részesülvén, pezsgőborrá átdolgozott borainknak később a külföldön is, különösen pedig keleten piaezot szerezni.
Hogv pezsgfőgyáromát szellemi tekintetben ia emeljem, keres em inár a mult évben társakat, kiket szerencsés valók Korizmics Liu lő, Türr István. Kenesaey Kálmán és Fehér Miklós urak
buu feltalálni.
Hogy ey ártm inyunk iránt általános bizalmat gerjeszszünk. szükségesnek látjuk ez alkalommal egyszersmind azon nagy különbséget megismerteim, mely a mi, tehát a franczia gyártási modor éa a között van, mely szerint az eddigi, fő- é8 gyomorfájást okozó magyar pezagő-bor készíttetett és mé^ most is többek által készíttetik.
Azon magyar p«zsgőborok, melyek honi iparunk névéi e tért^ráőny ira süly esztették s nagvobb részt csak franczia-«¿égek nevei alatt bocsáttatnak áruba, szikviz (sodavíz) módjára készülnek s a szénsavas léget, mely a pezsgést okozza, e qzélra készül», gépek segélyével mesterséges módon- nyerik. A szénsavas lég orős nyomás folytán vétetik fel a bor álul s készül sósav (Salzsäure) vagy kénsavnak (Schwefelsäure) szénsavas léget urulmazó sókkal vegyítésével, mely alkalommal a sav a sókkal egyesülvén, a szénsavas lég felszabadul s mert igen rohamosan fejlődik, mindig visz magával sav-résrecskéket is. Noha a szénsavas lóg vizén ve zettetik át, méeis a sebes fejlődése alkalmával magával felvett kén- vagy sósavrészecakéktől teljesen menten nem állítható elő. — Se sav-részecskek, bár mily csekély mennyiségben, a szénsavas léggel együtt a borba jutván, abban az emberi orgánumra károsan beható és mérgező ,vegyi összeköttetéseket hoznak létre. Ebből ered a napokig tartó fő- és gyomorfájás. Előnye a készitésmodornak az, hogy 24 óra alatt kész a pezsgőbor a igen csekély költséggel s kevés fáradsággal jár.
A franczia pezsgőnor gyártási modor, mely szerint mi készítjük borainkat, sokkal hosz-szadalmasabb és költségesebb, nagy gyakorlati ügyességet, kiterjedett gyári helyiségeket, gondot és fáradságot igényel s röviden előadva a következő :
A bor előleges derités ntán kevés ezukor hozzátétellel, üvegekre fejtetik és erősen bedugaszolva s léczek közé rakva 2—3 hónapig pin-cze felett, meleg helyen tarUtik addig, míg a bornak czukortarulma a meleg által előidézett utó- rjeoes alatt teljesen fel nem enyésztétik. — Altalán ismert tény, hogy a horerjedést erj-csira és ezukor idézi elő s képez ezen erjedés : szénsavas léget, mely ha a bor zárt helyen erjad, mint az erősen bedugaszolt üvegben, azzal egyesül ß a dugó az üvegből kivétetvén, számtalan gyöngyökben illan el s okozója azon a szemnek és szájnak annyira kellemes pezsgés és csípősségnek ; továbbá képez szeszt, nagy mennyiségű salakot stb. — A mi borunk tehát szénsavas lég tartalmát nem mesterséges módon, hanem természetes uton utóerjedés állal nyeri, mely nem csak egyáltalán főfájást nem idézhet elő, hanem inkább elösegiti az emésztést s az egyetlen egy mód a szénsavas léget nagyobb mennyiségben vegyileg tisztán előállítani.
PETHEÓ IMRE. (Vége köv.)
Valami szomorú s ábrándos az egész környezet. Itt vezetőnk megkérdezte, valljon akarunk-e a hegy tetejére felmenni, mely ut meredek s oda-vissza harmadfél órát venne igénybe, mi erről (a vezető nagy örömére) lemondottunk, csak egy részét tekintettük meg, e hegy csupa Ca-inelia, Azalia, l£hod>dendron, Magnólia erdőből ál!. Ennek szépségét leírni lehetetlen, valóságos éden.
Hölgyeinknek nagy szívfájdalmába került e hely elhagyása. — Kövid sóu után e tündéri erdőségből roppant nagy sziklabarlangba jutottunk, mely felülről lilá szinü üvegeken át nyervén a világítást, mintegy mythoszi rege-tan\ a tünt fel.
(■-''olytatás kftr.)
Plató és Aristotéles tanairól.
(I<l«<ali*mus, realismu«).
Részlet egy nagyobb tanulmányból.
(Folytatás.)
Ezen álulános, rövid egybevetés után lássunk tanaikból egyes részleteket is egymásmellé helyezve.
Csakis az eszmék az egyedül létezők és maradók Plató szerint; a tünemények világa a létesülő és változó, mely oly viszonyban áll az eszméhez, mint a látszat a lényhez, a valótlan a valóhoz. Valamennyi létesőnek és létesülőnek oka és magasabb szabadsága — az Isten, a legmagasabb és legfőbb eszme, mely mind a többi eszmét magában foglalja és minden más eszmé ben megvagyon. Isten eszméjét legtisztább közvetlenségben emberi ész föl nem foghatja, hanem csak képmásaiban, az igaz, a jóét szép eszméiben és ezekben is csak ugy, ha az ember minden cselekvése, gondolata és iparkodáaa ezekre irányai.
Helyi hírek.
— Erdödy Lajos kír. aljárásbiró Bajáról sajU kérelmére hasonló minőségben a n. kanizsai kir. járásbírósághoz helyeztetett át.
— Egy igazságügyministeri rendelet érkezett- mint halljuk, a m. kir. törvényszékhez, mely arról teáz intézkedést, hogy ezentúl a törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok irodai szükségleteiket a legutolsó darab spárgáig Budapestről Urtoznak fedezni. Arról, hogy ezen intézkedés több kereskedőtől azt a csekély hasznot balászsza el, mely ezen szükségletek szállítása által reájuk háramlott és arról, hogy most drágább és rosszabb lesz a papiros, ténU aat. mind eddig volt, nem is akarunk ssólní. Nagyobb baj az, hogy e rendelet az ugy is elég lassú igazságszolgáltatást sok esetben még inkább meg fogja akassUni, mert ha előre nem látott esetekben valamelyik bíróságnál a papiros, ténU, toll, nyomUtvány elfogy ; a bíróságnak előbb az elnökhöz, ennek pedig az igazságügy-ministeriumhoz keli fordulni — egy pár koucz papirosért vagy ikUtókönyvért, itthon pedig addig nem csinálhatnak semmit! Hiába az igazságszolgáltatás terén, mely a magyar államnak mostoha gyermeke volt, nagyok és kicsinyek ben haladunk— hátra felé. Uchatius ágyakra 3 millió, a bírónak pedig végzéseit minél rövidebbre kell szabni, hogy félárkusra kitéqen és másfél árkust el ne „pazaroljon" 1
— Színészeink nagy előkészületeket tesznek a „Vízözön vagy Noé bárkája" czimü darab előadására. Mint halljuk, az egyik igazgató Bpestre utazott a szükségesebb kellékek beszerez hetese végett. Az előadás napja még nincs meghatározva, de egyelőre annyit mégis jelezhetünk, hogy a jövő héten színre kerülend. Felhívjuk e helyen is t. olvasóközönségünk figyelmét s ajanljuk az igyekező társaságot becses pártfogásába.
— Meghívás. A nagy-kanizsai fiatalsági Ursaskör f. é. oktober hó 17-én d. a. 3 órakor a városház Unácstermében rendkívüli közgyűlést Urt, melynek ügysorozaU jelentősegét tekintőleg a tagoknak teljes számbani megjelenése kéretik. Bővebben a jövő számban.
— Jubilaeum. N. t. Ivánkovics Márton nyugalmazott lelkész, volt gelsei plébános 10 év óu magyarszerdahelyi lakós, folyó hó 17 ikén, vagyis jövő vasárnap Magyarszerdahelyen tartja áldozárságának 50. évfordulóját. Gratuláljuk az agg lelkész arat, s még fellegtelen sok évet kívánunk neki.
— Értesítés. A nagy-kanizsai nyilvános polgári fiúiskola V dik oszUlya is megnyitUtik, miről az érdekelt szülők és gyámok értesíttetnek. Az igazgatóság.
— Gyilkosság. Meszes-Györkön az uradalmi kanász a község kanászát, leendő vő-jót egy baltával agyonvágta. A tettes elfogatván, ellene a vizsgálat meginditutott.
— (Beküldetett.) Dr. J. G. Popp cs. k. udv. fogorvos Bécsben Sudt Bo^nergasse Nr. 2. husz év ÓU egy essentiát készít, mely „An at he-rin szájvíz" nevezet alatt jött a kereskedésbe s oly annyira elterjedt a oly előnyösen isismertté vált, hogy annak hire mélUn megérdemli, hogy európainak neveztessék. Az essen-tia gyógyitólag s enyhitőleg hat minden fog s Bzáj betegségre, erősíti a száj puhább részeit, különösen a foghust, elUvolitja a szivacsokat, da-
Arietoteles az Isten eszméje körül megkísérti az érzék felettit, a megfoghatatlant, mit a dolgok lényegének nevez, — lehetőleg áthatni, azaz: — mennyire azt a gondolkozás szabályai lehetségesitik. — Szerinte az istenség a tisrU és örök tevékenység (energia), mely a végetlen örökélet; legkegyesebb jóság és legtökéletesebb boldogság birtokában van, mely észen a legtökéletesebben szabad 8 nem a külső benyomásoktól gátolt, vagy vezérelt szellem tevékenységből áll.
Platónál tehát az istenség eszméje, csak az igaz, jó és szép eszméje folytonos és tartós szemléletének kösvetitése álul fogható fei; Aristotelesnél pedig e közvetítésről nincs szó, hanem az ő reális gondolkozása az istenség eszméjének megfoghatóságát megengedi, mennyire ez a gondolkozás szabályainál fogva lehetséges.
A Plató fel£pg szállani és utolérhetlene tehát Aristotelesnél megközelíthetővé válik a véges emberi gondolkozásra nézve is.
Erkölcstanában Plató az élei czéljáról U-nitván, azt mondja, hogy ez nem áll egyébből, mint a gonosz hatalmának a tévedések eltávolítása által, az isteninek felismerése folytáni megtörésé bői és azon szakadatlan szorgos törekvésből, hogy bölcseség és erény álul as istennel ismét egyenlővé legyünk. Mert as emberek lelkei teremtetésük után as istenek társaságában ss igazság virányaira, as essmék székhelyére szállván, egyenlők az istenekkel és as innen való eltávozás után testük és további életmódjak as itt magákba vett emlékezés aránya és minősége aserint hstározódik meg. A halál után pedig eszerint, mint valaki as igaz, jó és nép eszméjével volt vagy nem volt elfoglalva; a jatalom vagy büntetés helyére játnak és 1000 év elteitével aj életsors választására bocsátut-nak s ekkor elkezdődik a lélekvándorlás (me-
ganatokat és a száj kellemetlen bttzét, valamint a fogakra lerakodott borkövet s különösen a csontszu és süly ellen e legfényesebb eredménynyel használutik, vslamint minden fogfijdj mat eltávolít s egyáulában a száj minden ré szeinek as eredeti frisseséget, erőt s egészségét visszaadja s folytatólagos használat után att maradandólag fenntartja. Nemkülönben megemlítésre méltó a növényi fogpor, mely különösen a fogakat a fogkőtől megtisztítja s a fog másának fehérséget s keménységet kölcsíioö*
— Gyászhír. Megdöbbenve vettük * következő gyászjelentést. A keszthelyi m kir
^^ kar* "j**, mint s boldogulnak édes anyja és testvérei.nevében szomorodott Szívvel jelentik szeretve tisztelt kartársuk, illetőleg édes fia és testvérjök Beiké Tivadar a keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet főkertésze és tanárának, lbjő. évi oktober hó
9 én esti 10 óraipor, élte 48-ik évében, szélhü-désben történt rögtöui gyászos elhunytát \ boldogultnak hült tetemei f. hó 12 én délelőtti
10 órakor a helybeli Sz. Mihály temetőben tétettek örök nyugalomra. Keszthelv, 1875 oktober 10-én. Áldás és béke hamvaira !
— CzáfoUU. A .Zalai Közlöny- 79.azá mában „Hymen* rovat alatt valami sületlen pletyka szeazélyes hetvenkedése következtében Tódor János vssuti tiszt és Kováts Janka k a mint jegyesek maUtUtoak be. — Nem tudjuk, ki lehet é vakmerő s egyúttal vastag udvarist-lanságról tanúskodó vakhir klassikusa, de any-nyí bizonyos, hogy a társadalmi legszentebb szokásokat csekélyre becsüli az illető, mert szegényes ötletével egy a vidéken álulán tisztelt család egyik érdemes tagjának azon kényes olda lát táraadu meg, mely fölött észrevételt tenni egyes széltolóknak nincs jogában. Ezen contrá-val tartozom az ügyetlen hir ellenében s kérem szerkesztő urat ennek közlésére, hogy igy & mi nevezetes hirhsrangunk ugyanott kapja ki megérdemelt jutalmát, a hol neveletlenségének oly fényes Unuságát adta. Ha kissé élesebben volna fogniraazva a replika, azt t. szerkesztő ur as álhír következtében a családnál felmerült igen kellemetlen haUsfolyomáoyának legyen szíves betudni. Tisztelettel egy jó barát.
— A zala egerszegi polgári iskola ünnepélyes megnyitása 7 én megtörtént, mint nekünk irják, kevesen veitek abban részt. \ derek igazgató-tanár Udvardy Ignác* hatásos besséde lelkesedéssel fogadtatott A beiratások lassan haladnak, mit a szüreti idénynek lehet talsjdoniUni. ,
— ,Életismeretek tárháza'' czimú folyóirat VI ik füzete megjelent. Ára 15 kr. Megrendelhető Obermayer Lajos szerkesztőkíadónal Budapest, nagy körut-uteza. 16. ez.
— Hymen. Báró Putheani Ödön szigligeti birtokos Jaákon mult hó 25 én vezatie oltárhoz Hodáezi Seidel Irma úrhölgyet.
— Galambok, 1875. évi oktober 10-én. Tekintetes szerkesztő ur! Egy kellemetlen, vaS7 jobban mondva egy szerencsétlen esetet kell ismételve jelentenünk, ugyanis: folyó hó 9-én esti 7 és 8 óra közt a községtől alig ''/2 órányira fekvő asőlőhegyben ismeretlen okl>ul tüz ütött ki, mely alig félórai időt számiiva: két pinczét hamvasztott el. Nem mondom, hogy szerencsém; hanem inkább szerencsétlenségemre már több isben volt alkalmam embereinket a vész helyén látni, de oly erélyts majdnem vak
tempsychosis.) Csak ki háromszor egymásután a bölcsnek életmódját választá és azt ugyau-annyiszor szerencsésen is végezte, csak az jut hat el 3000 év multán ismét az istenek székhelyére és less azokhoz hasonló. Kik pedig nem lehetnek ily szerencsések, azoknak 10.000 évnyi kóborlást szab ki, — különböző emberi testeken át, sőt vannak szerinte olyanok is, kik többé nem választanak emberi testet s igy az érzékiség fertőjébe sülyedve, vissza sein jutl.ut nak többé eredetökhez, az istenséghez.
(Vége köv.)
A szepetkl temetőben.
— Okt. 8. 1875. — Mit jelent « nebés, fájdalom ««ülte «¿baj ? Mért • «siklát indító «okolás ? Honnét e »»iret rázó panaszos jaj hangok, Melvek a légen rezgre szállnak ál ? Mért e panasz, mért zokogtok kedves gyermekek, Ily koi b %n minS bánat érbete bennetek'' ? —
Ab! ott áll a sírnál a bánatos férj s apa, Mellette sírnak ánra gyermeki ; A férj nejét s gyermekét, as árvák anyjukat £s kis testvért temetni jöttek ki: Ne sírjatok, ne sírjatok árva gyermekek, Jó anyátok as égben is szeret bennetek'' ! —
Jé férj! — élet pályánkon nem tndod, hogy b»n»t 8 keserv osztályrésze az embernek ? Té férfi vagy, légy erőa 1 — hisz most kétszeresen Kell, hogy támasza légy gyermekidnek. Ne sírjatok, ne sírjatok árva gyermekek, Jé anyátok az égben is szeret bennetek''! —
A bf nő s jó anyának égbe szállt szelleme
Imázni fog s kéri as ég nrát,
Hogy kftldje el fájdalomtól tört sziveteknek
Malasstos-vlgasst nyajtó angyalát.
Ne sírjatok, as sírjatok árva gyermekek,
Jó anyátok az égben majd kOnyOrg értetek I
P0Z80GÁK GYULA.
meró bátorságot kifejteni, miot most legutóbb , kifejtettek, ciak elóssör voltam szemtanú láthatni. Láttam, amint a tető egész lángban, már i m,jd lenem égett, ők, hogy a telehordókat meg- \ menthessék, fejszékkel a pincze oldalát kivág vád, » lángok között minden hordót borral együtt megmentettek. Tisztelettel maradtam
- Rövid hirek. Királyné« feUége Gödöllőn van. — A hitelsorsjegyek ntóbbi fó-jjyereményét egy bonyhádi kereskedő nyerte _ Tavai 8625 vódkötslesnek adatott ki hásas-'' sági engedély. — Thaly Kálmán egésssége helyreállítása miatt távozik BpestrfL — Báró Schne-bsn kisasszony Pécsett lakásán meggyilkoltatott.
- Bécsben „Vándor* czim alatt egy második magyar lap indul meg. — Fischer János had-ű&gy izr. vallásra tért. — Belgrádból csoportúján menekülnek Pancsovára izr. kereskedők. _ Garibaldinak a római tanács érmet veretett.
Kocsi József k. r. tanár Léván meghalt. — Bpesten fogyasztási egylet alakult. — Milán »rsiauak menyegzői ruhája 38 eze, frtba került.
Edelsheim vaskorona rend nagy keresztjet kapta. — A közös hadseregnél 1909-i tiszt vau nyugalmazva. — P. Antóuia Brüxben 5-írur hármasokat szült, él 13 gyermek, az apa 26, anya 23 éves. — A fővárosi népszínháznak 154 működő tagja van^havi dijok 16 ezer frt. — ,Vasárnapi Ujsag* RakoJ Jenő arczképét hozta.
- Gr. Apponyi Albert Francziaországban van.
— A haiaszatról szóló törvény czikk már kész a mÍDÍ8teriumban. — Szombathelyen a vonat egy munkást összezúzott.— Kletszer Feri gordonkaművész Sopronban van. — A rabbi seminarium epületének alapköve Bpesten letétetett. — A győri állami tanító képezdébe 83 nő jelentkezett.— A konstantinápolyi tűzoltóság 6 ezer emberből áll.— Perbeten egy héten 500 birói végrehajtás foganatosíttatott. — A marmarosme gyei néptanítók egylete okt. 11-én tanszerkiál-iitást rendezett. — Bulyovszky Lilla Párisban vendégszerepel. — Királynénk ő felsége Mac-Mahun nejét csillagkeresztes palota hölgyévé nevezte ki. — Püspök Ladányban egy jósló czigánylánynak a parasztok egyik kezét levágták. — A „Hungariá" ban minden csütörtökön tarsas estély tartatik s csak angolul be« «eln^k. — A Bettelheim-testvérek aradi könyvkereskedése 50 éves jubilaeumát az idén tartja.
— Farkaa Miska zenetarsulatával Győrbe érkezett Amerikából. — Takács Mihály szegedi iáranbiró agyonlőtte magat. — Erny gyilkosai Galaczban elfogadtak, egyik a börtönben magát megmérgezte. —
Irodalom.
- Előfizetési felhívás Sümegi Kálmán „Boldogok és boldogtalanok" ezimü elbeszéléseket és rajzokat tartalmazó 1 kötetes munkájára. Bármennyire panaszkodjunk is, hogy ha-nyatlik napjainkban a költészet cultusa, el kell umernünk azt, hogy a modern elbeszélő költé-''«eti^en nagy tért hódított; mely mivel legszabadabban, közvetlenebbül foglalkozik az élettel, leginkább eleget tehet a kor követelményeinek. Az ember az élettel küzdelemben áll. Küzd a
cselért, küzd az akadályokkal. A harezban, hol
egyik czélját éri és boldog less, mig a másik félúton elbukik boldogul anul, része vsn mindennek, mi csak a világon létezik. Beláthatlan tér, óriási anyag ez a mi régi és mindig uj tárgyunk. Az elbeszélő író tehát, ki különböző társadalmi hely retek és viszonyok közt etkölcsi személyeket — jellemeket — szerepeltet, ki foly vást figyelemmel kisén az ember örök harczát az élettel s az éle: ezredéves arczán naponként uj vonásokat fedez fel, ezért adhat mindig ajat b az olvasó közönség ezért talál a regényekben, elbeszélésekben és rajsokban változatosság mellett hü képeket azon körből, hol él és mozog. Csak is ily meggyőződés bátorított arra, hogy első rangú '' lapjainkban elszórva megjelent elbeszéléseimet és rajzaimat összegyüjtsem és''törekvő munkásságom kegyes támogatására az igen t. közönséget felkérjem. Munkáim részben a „Fővárosi Ls-pok''-ban, a „Reform"-ban, a „Magyar Bazár"-ban,a .Családi Köru-ben láttak napvilágot. Eny nyit bátorkodtam felemlíteni,midón becses hajlamaikba ajánlom magamat. Sümegi Kálmán. A munka november hóban csinos kiállításban fog megjelenni. Előfizetési ár: fűzve 1 frt; díszesen kötve 1 frt 60 kr. Az előfizetési pénzek szerzőhöz Sümegre (Zalamegye) kéretnek küldetni. A t. gyűjtőknek miuden nyolez előfizető után egy tisxteletpéldánynyal szolgálok.
— Megjelent a „Szegedi Képes Naptár" az 1876-iki szökő évre; kiadja Burger Zsigm >nd özvegye. Tartalma a következő : A fölséges uralkodóház. Naptári rész. Szeged sz. kir. város köztörvényhatóság* éa a szegedi kir. törvényszék tisztviselőinek névsora. Szeged jö vője. Nagy Sándortól. (3 képpel.; Az 1876. évi országos kiállítás Szegedeo. Bakai Nándortól. Ilona anyja. Elbeszélés Vass Mátyástól. Panna néni. Népies elbeszélés versekben. Kék H_\ ac úttól. Beszélgetés András bácsi és családjával a babouáról; a szomszédok is részt vehetnek benn«''. Ferenczi Jánostól. Népdalok. Szeged és vidéké-ről gyüjté: Ferenczi János. Kukoriczapattoga-tás. (Keppel.) A mélységben. Egy utazó eloe-szélése. (Képpel.) A halál torkában. Angol elbeszélés. (Képpel.) A kuruzslásról. Népies tanul-many. Dr. Klemmann Lipóttói. A hazi ipar az alföldön. Uelieri Mórtól., Adumák. (6 képpel.) A métermértékekről. Átszámító táblázatok. Magyar- es Erdélyhoni országos vásárok. Bé-lyegdij-mutató.Az uj mértékek rövid ismertetése versekben. Üzleti utmutató. (Hirdetések.) — A „Szegedi Képes Naptár" nak itt közölt tartalom-jegyzéke élénk bizonyságot tesz arról, hogy a nép felvilágosítása, oktatása és a korszerűbb eszmékkel való megbarátkozása lebegett a szerkesztő és kiadó előtt. Ezenkívül csinos és ízléses kiállítása folytán ,is különöses ajánlatos. Rendkívül olcsó ára pedig (30 kr.) lehetővé teszi, hogy a szegényebb osztályhoz is eljuthasson. Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél. Ajánljuk olvasóink figyelmébe e tartalmas naptárt.
— Ax „Apollo" czimü zenemüfolyóirat negyedik kötete legújabban megjelent tizedik számának tartalma: 1) Impromptu Feigler Viktortól. 2) Albumlapok Beliczay Gyulától. 3) Szerelmi dalok Büky Györgytől. 4) Maros vize fo-
lyik csendesen, népdal a „Háromszéki leányokból«, átírta id. ibrányi Kornél. A borítékon: Seemsno József egyház zeneszerző, életrajzi vázlat (képpel). A zenetörténelme Kapi Gyulától. — Vegyes. Zenemfijegyzék. Előfizetési ár egész évre 6 frt, félévre 3 frt. A jelen szám 1 frtért külön is megszerezhető. Az előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozás utjátf eszközölhető, Budin, az „Apolló" kiadóhivatalban iskola utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
Magyar színészet.
(M.) Ma egy hete, csütörtfikfln színészeink egy eredeti, • zamatos, mulatattó kis víg-játékot éa utána egy még kedvesebb operettet hoztak szinre ; az els5t még színpadunkon nem láttak, a másodikban, ba még aunyisror lia.liuk ¡* — gyönyörködünk B.-rcik Árpád .Közügyek* czimfi egy felvonásos vígjátékában Vólgyi Gyula rredbtiségévfti, Arányi sz< Irburdiságával, Vajdafi és Priellené asszony folytonos vig kedélyben tartották a kevés számú közönséget Ha ax ezt kti vető operettére gondolunk, eszünkbe jut mindig, egy színigazgató, ki BLiliomfi--ban ax énekrószeket — melyben ha jól emlékezünk quartett is furdal elő — zene kiséret nélkül dudaltatta el. „Szép Gala-t hoá''-t kmnester nélkül is ellehet játszini. Azaz, hogy Grnnbaum aram csak a megmondhat >ja annak, hogy kijutott nemcsak a karmesterből, hanem a kar-mest roéből is, mert a zenekart valóban megillet*1) mérges pillantásokat, melyekben azt az üsszhangtalan s ütem nélküli kisérlést Völgyi Gyoláné (Galathea) és Prielle (Pygmaleoii) r.-szesitették — mi ia észrevettük És ezek daczára is elmondhatjuk, hogy színészeink az operettekben kívánságainknak — mert itt a vidéki n lulkövetelők nem lehetünk — teljesen megfelelek ¿fjti Völgyin« kellemes, csengő hangjával jol sikerült trilláival mcgiuutatá azt, hogy itt-ott merészen, de bátran és bi/.tosan ugrál ima vala-min, melynek neve: hanglajtnrja. És a szobor büszke lehetett mesterére. Pri lle urat ma még csak negyed-zer láttuk s nem tudjuk megmondani, hojiy váljon a drán.ában, vagy a vígjátékban, avagy az uperetteben otthonosabb-e V de hogy a vidéki színészet egyik jelesebb tagját üdvözülhetjük benne : azt Pygmaleonja után nyilváuithatjnk. Aradi ^My-da>, méltó részese a sikernek Sajnáljuk igen, hogy a K i a Ganymed csakugyan kicsiny maradott tártai mellett.
.-nnak idejében, mikor a „Falu rosxsxa" czimfi népszínmű írójának a kítüxött 1 Ott arany pályadíj odaitébetett — azt irták a főváros napi lapjai Tóth Kdéről, hogy uj csillag jelent meg a magyar népszinmfi irodalom egén, és ext a vidék, hol ax illető darab színre k>-rült : százszorosan visxhang oxta. Mi is meggyőződtünk szombaton, f. hó 9-én. mikor a „F a 1 a r o «z s « a" először adatott színpadunkon, hogy a magyar népélet ily alakban <s természetességben uem volt feldolgozva. Első este ax újdonság töltötte mec a termet, második este — vasárnap — színészeink élvezetes és jól aikerült játékáról elterjedt hir K-rry Kálmán &zeren> sésebb darabban nem is mutathatta volna be magát és sxép tehetségét. Legtöbben azt mondják, hogy a szerxő Göndör Sándor szájába adott kifejezésekben túlzott s Egry ezt még növelte. így tehát csak egyéni véleményünknek adhatunk kifejezést s azt mondjuk szembe minden ellenkezéssel, hogy Egry ur szerepét helyesen fogta fel a a*t sikeresen is oldotta meg. Dalait mindkét este fc-bbazör megtapsolták — A ki Galatheát látta, az meg volt győződre arról, hogy F i n u m Rózsi ió kezekben van. A virgonca menyecske dalait megojráztdk. Prielle (Feledi) a kesergő apát, Priellené ^Boris) kétségbeesett azerel-mea leányt, Aradi iGonosx) a rafinirozott b iktert. Völgyi Györgyné (Hátki Tercsi)imádója ellenében a hidegséget, Vajdafi a gyáva féltékenyaéget a a két igaxgató a két népxenésjtt "kitűnőieg személyesítették. A terem szombat on-ugy, mint vasárnap zsúfolásig megtelt. Tóth
Ed« tisztelőinek «zárna sokkal szaporodott, k''véva talán azt az try emancipált polgártársunkat, ki a játék után
ezeket mondá: „Jó paraszt darab!" Vagj ki ttt''dja, nem kettős bizonvitvány-e e kifejezés t i. egyfelől Tóth Ede, másfelől as illető részére ? .
A mily készséggel registráljuk a hatást, melyeta „Falu roaxaxa* előadása idézett, ép oly akarai-lanul kell fellépnünk Grünbaum zenekara ellen s határozott megbotránykozásunkat fejeznünk ki ama reo -detlenségért, melyet szombaton este tanúsítottak s melylyel magyar népdalainkat elrontani igyekeztek elannyira, hogy a közönség pissxegetni kezdett. Akarjuk hinni, hogy nem ross akarat volt 1 reméljük, hogy jövóre fülsértő, össze-vissza rángatott czinczogásoktól megóvják ax olyanhoz nem szokott köa&aaég hallér-zékét1
Kedden, f. hó 12-én ,Deborih* adatott. A czimszerepben Völgyi Györgyné mély érséaad, megragadó szenvedélylyel játszott. A 3-ik felvonás régén egymásután háromszor hívták ki és éljenezték meg. Mellette Priellené, Prielle, Aradi, Vajdafi s a két igaxgató tűntek ki. Közönség kevés számmal.
8zombaton, f. hó 16-án fogják adni Shakespeare „Szent-Iváu éji álmát", melyre felhívjuk a t. olvasók figyelmét, mert az eddig előadottak után bátran elmondhatjuk, hogy szintársulatunk megállja helyét s az igazgatók mindent elkövetnek, hogy a közön-égnek válogatott darabok sikeres előadáss által élvexetes estéket szerezzenek
Papírszeletek.
Egy uri ember ebédre volt biva egy másikhoz, ki magát kitűnő szónoknak tartá. Ebéd után elaludt a vendég azonnal. A házfurat ez boszantotta és fel-költé vendégét azon biztatással, hogy hallgassa meg szónoklatát, azonnal egy uj költeméoyt fog elszavalai. „Köszönöm" — mondá a vendég — „de én anélkül is jól fogok aludni*"
(ifj.) Péter és Pál pitczálgatással szórakoztak, müveletök here meggátlásának szempontjából magukra xárt ajtónál.
Történt pedig, hogy Péter orravéni vaskos sugarakban lövelt szerteszét ama felzsnrolt padlóra.
— Hamar — gyorsan — gyorsan • - szaladj, mert az ökörvér felmoshatatlan foltokat hagy maga után — lázongott Pál, s gyöngéd löketekkel mfikö-dött közre Péternek udvara erésében.
I
¡Szerkesztői üzenet.
1808. E. Budapest. Szó sincs róla.
1809. R. Wrbovecz. Évnegyedre 2 frt. lapunk előfizPtési ári
1610. K. K. Lelkesen. Ön részérő lapunk mogrendeltetvéa okt.—deci. évnegyedre ki is fizettetett.
1811. iíj. Oly sietve irja ön, hogy a kézirat olvasását tanulmányoznunk kell; pedig ehez nem sok kedvünk van.
1812. J X. J. A 2 frtot köszönettel vettük. Mutatvány példányt szíves készséggel küldünk. Fogadja hazMŰas üdvözletünket.
Is 13. U. Közöljük s mielőbb mzgán levele t
irunk.
\
Érték es valtófolyam oktober 12.
5*/, metaliques 70.05 ; 5*/« nemz. kölosön 74.05: 1860-ki álladalmi kölcsön 111.80; bank-réssv. 920 — ; hitelintézeti részvények 200.25 ; Londou 112.30; magyar földtehermentési kötvény 84 40; temesvári földtehermen tési kötvény 80.50-, erdélyi földtehermentési kötvény 79.— ; horvát-slavon földtehermentési kötvény 83.50; ezüst 102 30; cs. kir. arany 5.33— Napoleond''or 8.97 —.
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorti Lajűt.
+111111111111111111111
Iskolai értesités.
Van szerencsém tudatni a n. é. szülőkkel, hogy
feli
a m. k. közoktatásügyi — miuisterium álul nyilvánossági joggal felruházott mindkét kozeputnndára elókésxiUi fiu elemi iskolát nyitok, mely Unfoiyamát az !x7f> 6-ik évben kezdi meg. Ezss tskslasak legfőbb fei''sdita s tansiókat kiv&lólag aközeptanodák tastárgyaisak fe fogásara alaposan előkészíteni. ^ «él deresére minden szükséges taneszkóz/.''-l fel van szerelve s a pae-dag''>eitti követelményeknek is megfelelően lesz szervezve. Felvesz. k min-^ * évet betöltött gyermeket a 10 éves korig, kik lehetnek bestlskók, k*jarók és félkosztosok. A nem magyar ajk''uaknak alkalmat fogok nyuj-kni a magyar nyelv könnyű elsajátítására. A beiratáaok tartanak szep-t-tnher 25-tól oktober 15-íg d. e. 9-tŐl J-óráig. Budapesten, Kecskeméü otc*a 7. szám, III em. 9. ajtó.
Vámossy Mihály,
(1805—2)
igazgató tanár.
valódi
— orss. szab. legsjabbu 3 FeUége által kiváltság-
ul kitüntetett, az srvssl kartél ««|vlzs£lt, a "keresnek taUH «zerféleképen kipróbált titkos szer a patkásys*. Házi u mm sp-rek vakaadak éa svábsk teljea kiirtasara, (melyet sokfelé meg-P^bá^fÍam^n ÍSTo«,iJ. árulni,) ba.isitia. »inő.égben
Nagy-Kanizsán
ROS£NF£LD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos urak, 1 Kaposvárott: POLITZER R. úr
Wedéaébeo, Pesten 8CHNEIDEB O. Lipót-ntczai
sében kapható. (1644—18)
eK7 naev bádoe I frt, kis bádog 80 kr.
E^es Wdog megrendelése is utánvétel molett gyor«n fl,^tUtik.
Hölgyeknek nélkülözhetlen !
RAVISSANTE
Dr. Lejonse-tól Párisban.
Caak a hivatalosan megvizsgált, méregmentes, tiszta és teljesen ártalmatlan
RAVISSANTE
bir azon erővel, az emberi bőrt minden sérüléstől megment— ni. utóbajoktól megóvni é* szépséget s ifjúságot biztosítani- Ha a .Ravissante- naponkint egyszer az ujjhegy-gyel az arezra, vagy mas test-
Már az első kiser csupán caak Dr. LEJ 035 F. vi
részre dörzsöltetik, már a törülközés után tapasztalható a
majdnem csodálatos hatás Az arezon támadt ránezok és himlöbelyek elsimittatnak.
A . Ravissaste'' ifjú arcz-Bzitit idéz eló. a bőrt fehéríti, frissiti és finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt azeplőt, májfoltokat, orr\«"irnssé(ret s a bőr minden tisxtátalunsá-gait.
let után elhatározzák a t. hölgyek, jövőre lágbirü .Ravisssnte'' -ját használni.
Egy üvegtok ára 1 frt 50 és 2 frt. 50. kr. Postai küldésnél 20 krral több.
Kapható nagyban éa kicsinyben Budapesten :
Dr. LRJOSSE fóraktárában, SCHWARZ HENRIK-nél;
Kristóflér 1. sz., IV''.KanlzHán: PRÁGER ur gyógyszertárában. KP* Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartásmel-lett, utánvéttel eszközöltetnek. (i788-5j
F a - e I a d á 8.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a pallini kertben Nagy-Kanizsa mellett van eladó 1000 db. alma-, 800 db. körte- s 400 db. k^jszifa 50 krajczárjá?al darabját; 300 db. medgyfa 40 krajczáijávtl darabját; 2,000 db. fekete nyárfa 20 kraj czárjával darabját és 2,000 darab 2 éves gledicsia 100 db. egy forintjával. Az oltoványoknál minden száz darabnál 10 forint leengedteük. — Pallin, oktober 2-án 1875.
(1802—3) , a kertésjwóg.
■ A ház építése védett I
H Rosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Ud- ■ H varába, a Korona szállodának átellenébe tétetett. II
I Ozukor, kávé, thea, Porczellán edény, II
■ rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, üvegnemüok, tükrök, lámpák, evószerek, M M butfll« borok chinn mű«! ||
■ és likörök, valódi francsia pezsgő és minden és pakfong kanalak, tálezák, mozsarak, II M fűszerek, kávépörkölók, kávódarálók, kávófózögépok, ||
■ kufsteini ós valódi Portland cement, fagy la Itkészi tő, szóda vlzkészi tő, varró- II H paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna- gépek, vasbutorok, II H zsákok, gyapjuzsákok. utazó bőröndök gyári áron. II
I Az építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb- I I bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen I
■ leszállított árak mellett. tiee&—1») m ÜH h Hl

A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk divó és igazolt eszmei.! .Uak az a sajnos do.og. hogy at ez.-n eszmével élő világ, különösen pedig
a-vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatositásanak irányát, a hol .zt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
a ,viaéi£ Hölgyeit;
kik lakhelvük távolsága miatt a fővárosba»! személye« bevas .riásukb.,» gatolva lévén é. levélbeli megrendeléseket tenni utalva ▼annak Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva nu-ghajolnak azon í.nasiszédelgő szellőztetés.- előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óta a magukat , Bazár-oknak éa ,27 krajezáros ámcsarsokoksak- kíkürtolők részükről tapasztalunk és a krajezár szóval a/ .lámitáa áldozataivá l.szn k. m-r. - u-rmész. tea - a szilkseglet beszerzése .tt csekelyebb össsogat r génvei nem számítván azzal, hogv az. az ily helyen .»egre. dolt keime tiz>zereacn ts drágább, mint az olyan, »ely egy lelkiiSIKrstes szoloálatl elvvel párosult kereskedésből vásároltatik; nem urnán ^abl^ «.-is flott a v.dck t. hölgye, azt, hogy az ily azedelgő üzletekből hozatott kelmék me« az ezekből leomló tárgy ,Jké*zité.ét sl-... eMk ml, — nem számítanak elorc azzal, ha p o. ruha-kelmét hozatnak Ily síédeigő .csarnokból," <z a mofvarratáaa és illetőleg a ruha elkémtese eloU mar csak rongy. — De a leg-
helytelenebb itt még az, hogy ilyetén a ^ ^ ^ ^^^^
is ezen elragadtatás áldozativá teszik, pedig ezt nem kell.».«-. - Mi csak kötelezségOnknek gondoljuk tekinteni, végre ez irány, ban — különösen a vidék i. hölgyoi érdekében -- felszólamláat emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt. hogy lehet a
szédelgő csarnokok mellőzésével is ,
* olcsó, jó es felette ízléses es divatos
kelméket a fővárosban levélbeli megrendelé*vutfcn vásárolni, ha a mélyen tiszait közönség
női ruhakelmékbeiti°- szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IV. ker. korona-herczes-utoza H. sz. alatt levó a „ KORONAHERCZEGHEZ* czinuett legjobb hlr-'' nevü rH o I g y - d i v a t á r u - k e r e s k e d t> s"é h e x" teljes bizalommal fordul.
V nrvpzett czég fennállása óu folytonosan o.ia működött és működik, ho.-y azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a főváros-ílni személves bevásárlásban gáto''l, a 1. g^z.gorubb becsületesség <•« pontossá* szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon EZÜkséekt. kkel melyeket a jó izk-s és divat eg>áuh.n inimienüU m-gkovetel. — Ugyanis e czeg oda rendelkezett, hogy a Videírt hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéül te. ndö mtsgrendiléieik ievélbem eszkoz;esük könnyebbitése s illetőleg lche-
tősitése czéljából kívánatra szol-ál mindenkinek ^^
^Hyrnn /»c K/ rmpntvOtt a ''w^nyorübh es legdivatosabb
wing\en es Dcrraenut a6i rahakeisiek
N A G Y V Á i/A S Z T K K Ü M IN T AG YÜ JTEMÉN YÉVEL
elfoead továbbá minden a fővárosból in-ghoza:ha:ó czikkre vonatkozó rcudelményeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki mintha a t vevő személyesen volna j,-Ion. A jutányos ár.k nafll. tti lelkiismeretes kiszolgáláaa a kitüaó izleses ét divatss
kelméinek, t liá* a/, ami a
.TAKARÉKO^AGI ESZMÉNEK.*
valóban és teljesen mepfelel és >ziv«sen figyelmeztetjük ennélfogva t olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor ha a mai kond ikban ugy annvira me.-kivánt takarékosság eszméjét egészben és valóban foganatosítani és illetőleg követni óhajtják, forduljanak mindennemű női ruhakelmek megrendelésév.-l, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes
"" HAMBURGER ADOLF,
hölgr-divatáru-raktárához,
(1807 — 2) Budapest, IV. koronaherczeg-utcza, 8. az.
▲ legnagyobb TASBVTO&GTla
Reich&rd és Társa-é. Bécsben
III. Mr»rxer utcza 17. sz alatt van, honnan képek
kel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen h(.r mentve küldetnek mindenkinek (i*>34—21,
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst ;
Angolorazágban csaku«m minden elóbbkeló háznü található oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi eaüsi árának husssSré ase. A valódi bntauma ezüst az alább kimutatott árakban kanhaL''
csakis *P«aio
M. Bressler angol fémárok tárában
Bécs, belső város Schottengmsse 9. sz: ''
Kávéskanál darabja 10, IS, 20,
ti
tu-
25, 30, 40, 45 "kr. — czat 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50, 2, 2.60, 8 frt
Evökssál darabja 80,35,40,46, 60, 60 kr. - ''j, tuczat 2,2.50, 8, 3 50, 4, 4.5o, ő frt
Kés és villa párja csak 80 kr.
(ezüatnyelü). — ''/, tuczat belőle caak 4 frt. Theaszirt darabja 30, 40, r>0, 60
Sü kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaaszkák evőeszköz alá M, tu* czat c s a k 2 frt 50 kr.
Tojástartó pokarkak ''L tucz. 2 ft. Asztalkendő tartók *L tuczat 2
frt 60 kr. 1
Bsrsszóró daiabja 60, 60 kr. 1,
1.20 kr.
CzakorUsti dbja 80,90 kr. 1 frt
Vslaasssyi ozlkk báaslatos «lesé
Kézi gyertyatartó 60. ^ kr l
1.&0 kr '' ''
Gyertyatartók finom, nagy párja
3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt" P J Csemege (deasert) evőeszköz «! tuczat 3 frt 50 kr. *
8y23ÖetíaaÍI V* tUC,atl-5°.2,
Tej »erő darabja 60, 80 kr 1
1.20, 1.50 kr. Lsvssasri darabja 1.20, uo
180, 2, 2 50, 3 frt. Feszöletek valódi aranyozással ea ezüsttel kirakva darabja 1 > . 15. 18. -.0 írt. talap vattai. " TáiCZS darabja 8* 90 kr, 10* >.20: 12- i 50 14* 2,16*2.50 18- 3. 20- 3.50 kr (kerek, tojásdad. vagy négyszögletű. Thea térit ék 2 személyre 15. 4 személyre 18, 6 személyre 21 8 személyre 26 frt
Megrendelések a vidékről czimzendők :
(1699—18) IML Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs. Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megresdelesek a vidékről postafordultával .tan vett el eszközöltetlek
Ha valaki ugy kivanja, egyes darabokat is küldhetünk, hogyartuuk kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék, •f 100 frt értékű ára vételénél 1<)"]0 árloengedés
, Tanulók számára.
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választékban a következő iskolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, Író- és rajz-tárjezák, rajzpapirok, rajztáblák. rajz vonalzók, rajz- és szines irónok, toll- és vakaró-kések, könyvtáskák, téntatartók- festékládák, számolótáblák stb. stb. s egyéb szükséges'' Iskolai
eszközöket.
Ajánlom továbbá dúsan berendezett iskolafelszcrelési eszközeimet, u. m. íróeszközök, levélpapir és le vél bori tékáimat, czépgel nyomva vagy szines monogrammal, irodai és boriték-papirjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. szintén bámulatos legjutányosabb árakon. (1796—3)
angol, franczia, amerikai és német gépgyárak
vezérügynöke,
ajánlja :
JOHN BAKER vllágklrB egyszerű és kettős rostált gabnatisztitás és piaexi áru készítésére ; a kettős rosta mag.ári szelelő, üsaögválasztó és mint tön-kkmeielS használható.
BENJ KITTMER kettős rostáit alsó rázó rostával szintén c cxélra.
R HORNSBY L Sons tüskés hengerrel ellátott rostáit, különben a n. é. gazdaközönségnek.
kik csupán egyszerű járgány cséplőkkel dolgoznak, bogy a galmát törek stb.-től tisztíthassák ; továbbá :
Jh. TEPPAZ választógépeit, melyek szaba.hlmázott javításaiknál, két állító készülék, ismétlő munkáló éa befolyó szabályzójuknál fogva a lc<_''jelesebbfkn»-k ismertettek el, két fajban készülnek, egyszerű műkü.4c«8e) konkoly, vadborsó és bűkküny kiválasztására; ketuís működéssel k nkoly, vadborsó, bükköny, zab és árpa kiválasztáaára minden nagyságban.
pV Köt űlméiij ea leiráank rosták és választógépekről kívánalomra díjmentesen megküldetnek.
BÉCSBEN :
111. PragoTStrasxe 13. „Hotel Hungaría.*
BUDAPESTEN:
IX üllői ut 12 sa. .Köztelek" „Oraz. gaad.egyesület "
Keller Iariácz
(154b -21)
Nagry-Kanlzsan.
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, ós gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
LJg}8zinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ca. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir.^» La^-r aller Qattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von bester Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- un<: Ausländer*Leder verfertige und prompt un.i billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Wa.ir" zu reparieren angenommen.
CHARLES BURRELL
M. Nicholas Works, Tbeiford, Norfolk, képvlsolóséffe.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktAi*a javitAsi műhely©
Tüköry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok túl n nn haladt m üködéssd. J Gőz- cséplőgépek. | Járgány- és kézi cséplő-gé/>ek.
Velo-gépek, könnyük, vasból.
Arató-gépek. Tisztitó-rosták. Szecskavágó-gépck.
Trieurs (konkoly és bükköny-választót) p Faműveleti-gépek, ffajtószijak.
Árjegyzékek kiv lnnfm poMtafordnlidval küldetnek
%

Wtjdits József Up- éi ayoadatulajdonos gfonugtó ayomáM, Nagy-K*aieáB,

Mtíl -KANIZSA, 1875. oktober 17-én.

SSa^---
j ¿jóflzetssi ar
J eeeu «»re . . 8 fn •él erre .... * t e<je<a evre . i ,
HlrSrttia*
hjuiábos petiUorban 7, muodnor 6 • minden :ovábbi «őrért 6 kr.
2TYIL TTÉRR K"K
i
'' loroakmt 10 krert vétetnek fel." Kinotixi illeték minden ejjye« hirdetésért kfllS 30 kr. ümetendS.
Tizennegyedik évfolyamú
•nj 1
í és f
6 kőx-l
előbb:
-SOMOG
ÖZLON
Hagy-Kanizsa várót helyhatósáQáaak. nemkülönben az „oiső zalai a „zalamegyei általános tanító-testület'', a ,Zala-Somogy•
Heieiikirit kétszer,
A lap izellemi janyagi resast illeti l''f iemeayek t előfizetések, !'' reclamatiók tat a uer-k esz tő-kiadóhoz bér-maurr» iovéssadók: SAÜY-KANIZ8A | Takarék pénztári épület, f&Idaaint. Bérmentetlen levelek eaak ismert mnnkatár-•aktól fogadtatnak ei.
J Kémiratok róni nem f J küldetnek. k
Oflyvód-egylet4''.a..nagy kanizsai kereskedelmi s loarbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár'' gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Pályázat.
Nagy -Kanizsa város államsegélyzett polgári fitanodájában a magyar nyelv és irodalom, történelem és földrajz tanári állomás megüresedett, arra ezennel pályázat hirdettetik.
Fizetése 800 frt és 200 frt. lakbér, összesen 1000 frt.
Fölhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtjók: szíveskedjenek kellőleg fölszerelt kérvényüket alulirt iskolaszéki elnökhez f. é. oktober hó 24-ig okvetlenül beküldeni.
Nagy-Kanizsán. 1875. oktober 8-án.
VÁGNER KÁROLY,
iskolasséki elnök.
Pályázat.
Fűzvölgyön az elemi községi iskolához egy okleveles tanitó kerestetik.
Fizetése: 300 frt készpénz 4 hold szántúíöld — melytől az adót a község fizeti — fél telek utáni legelő-használat, tisztességes lakás, mely áll: két padlós szoba, konyha, kamra, s a gazdasághoz istálló és sertvés ólakból, ezen épületek cserépzsindel alatt állnak. _
A pályázni óhajtók f. é. oktober hó 31-ik napján — délelőtti órákban — személyesen megjelenni kéretnek.
A tanítási nyelv magyar, de előny adatik azoknak, kik a német nyelvben is jártasok.
Fűzvölgy, 1875. oktober 10.
Az iskolaszék.
Városi háztartásunk kilátásai.
— Második kOzlemény. —
Lehet, hogy a jelen költségelóirányzati
rendszer jellemzésénél némi tévedésbe jutottam, foroghatnak fenn más körülmények is, de csak ujabban jutván alkalmam a város ügyei tanulmányozására, annak belügyeit talán nem teljes részleteiben látom. A való viszonyok és nézetem közt azonban sok eltérés, legalább lényeges nem lehet, mert itélfetem a kész munkákra és tényleges eredményekre levén fektetve,több év egyenlő körülményeinek bírálásában nagyot és alapjában nem igen hibázhattam.
A költségelőirányzat rendszerint két részre osztható; megállapított fizetésekre és a közigazgatási egyéb kiadásokra.
Az elsők állandósítottak levén, marad nak mindig egyenlők, de hogy ez utóbbiakban stagnálás lehessen — gondolhatlan dolog ; a közigazgatás egyik másik ága évről-évre nyer terjedékében, mások szűnnek és apadnak, egyenlő és következetes igények nincsenek — bármely ágát tekintsük; leg-váitozóbbak pedig a köztisztasági, középit-kezési — átalában a forgalom és kereskedés, úgy a csínosodás igényei.
Midezeknek lehetnek pillanatnyi és sürgősebb igényei, de ezeknél a költségvetés a körülményeket figyelembe nem veheti — gondoskodhatik rólok reservált összegek által, de annak,mi a költségvetés keretébe jön, ismert dolognak, lánczolatosan összefüggő tervnek kell lennie.
Közigazgatásunk,szükségleteink és élő-haladásunk tényezőit nem lehet a pillanat adta lendület eshetőségére bizni — ily hirtelen tervek felmerülése, selejtességet, kapkodást ide-oda és sokszor alapjában elhibázott munkát okoz, melynél a siker oktalan pénzpazarlásba és háromszoros munkába kerül.
Vegyük csak a mai viszonyokat szemügyre.
Mondja meg nekem valaki, tudjuk-e, hová törekszünk, van-e közigazgatásunknak kitűzött czélja, de csak ismerjük-e önnön-magunkat — látható-e uj közigazgatási rendszerünknek vezető, teremtő keze a kereskedelmi, ipar és értelmi fejlesztésben — van-e befolyása f a sociális élet szükséges nemesítésére, átalakítására. Látunk-e törekvést a város szellemi és anyagi erejének azon tevékenységre való vezetésére, ho<?y megtalálja benne mindenki azon helyet, a hová való és azt ott nem csak értékesíteni tudja, de vezettessék oda, hogy azt értékesíteni akarja is.
Azon felfogáshoz, melyben a közigazgatás eszméje nálunk eddig részesül, — én hozzájárulni nem tudok; ma még ugy látszik, hogy a közigazgatást nálunk a hatósági tényezők : tanács és képviselet egyaránt, törvényes formákhozjkötött appara-tusnak tekintik, mely a sociális életben csak épen azért van, mert a természettörvénye szerint, mint tényleg létező dolog — a külvilághoz tartoznia kell — és e külső jelentkezésé ben, valamint törvényes meghatározásai miatt fenn kell tartania először létét, másodszor fenn kell tartania, mint törvényes dolognak a közönséggel szemben reha-bilitatióját és harmadszor el kell járnia a törvény által kivüle eredő és hozzá utalt dolgok teljesítésében.
Azon fogalom azonban, hogyazauto-nom közigazgatás zz egy helyen létező ösz-szes társadalmi erők gyupontja, tényleges jelentkezése és ennélfogva ezek nemcsak köréhez tartoznak, de e kérdések összege a közigazgatás és hogy ily formán a közigaz-
gatási hatóság egy ponton teljesen kikerekített egész, melynek önnön magában élnie és mozognia kell, Ítéletében önnönmagát vizsgálja és kihatása is csak önnönmagára van, hogy az autonom közigazgatás, kicsinyben ugy, mint nagyban egyenlő, maga-magában egy nép, saját viszonyainak ura, igényeinek megteremtője, intézője és saját magának reformatora, vagy enyésztője, ezen fogalom mondom, nálunk még nem látszik meghonosultnak.
Pedig e nélkül a közigazgatás csak sötétben tapogat, szemét dómban kapar és ha néha aranyat is talál, csak a véletlen szüleménye, ha jót tesz, nem az öntudat, de tz ösztön vezeti, ha eredményre jut, azt bizonyítja, hogy néha a kapanyél is elsül, vak is talál garast
Lássuk illu8tratióval igazunk van-e ?
Nagy-Kanizsavárost a külsőség, miben sok érdem épen nincsen, bizonyos tekintélyre emelte, mert a természet, a forgalom és közlekedés csomópontjába dobta; ösztön az mindenütt, hogy a kinek jó helye van, köny-nyen neveti a másikat és kevesebb fáradsággal, törődéssel a kedvező hely minden előnyt inkább megad; a lovas lépésben is elhagyja azt, a ki vele tüdőszakadásig fut
Mondjuk meg igazán, a város társadalmi viszonyai azon magaslaton állán ak-e, mint a mily önérzettel tekint tőle el nem vonható forgalmi magaslatáról futó-fáradó szomszédaira és valljuk meg, vájjon van-e akkora szavunk a társadalom mezején, mekkora lehetne és vájjon minden természeti, vagyoni, értelmi és más előnyeink, vívmányaink mellett nem-e csak elismerik előnyünket — de befolyásunk önnönmagunk-ban sem kint, sem bent nincsen, téli szép
TÁRCZA.
t .
Változás.
fAVrr Josefina bárónő után németbiil.)
Szára* kórók ott a porban, Lombotoktól megfoastoltan Mik valátok egykoron ti ? „Büszice rózsák, friss levélkék, Völgyet, halmot ékesiténk."
Multak emlékéből támadt Keserünég, néma bánat, Mik valátok egykoron li ? .Zöld reménynek fri«n h.tjtána, A «rímek ho lobogása.*
Hat hét Olaszországban.
írta: Dr. Jjaky Kristóf.
(Folytatás.)
G e n n a.
A meseszerű benyomást növelte, hogy a barlang kövei óriások, törpék, manók, sárká-nJok, lidérczek, csodaállatok alakjaivá valának durván kifaragva, melyek a sajátságos szinü vi''»gitáson át élni látssottak. Szük barlangsi-^Atorok és tömkelegek után csillogó fényt vet-
l&nk észre,--ez egy tündér tó, * szik-
,Ak alatt a barlangban, melyen több aranyos •^nakok himbálózván, vezetőnk elbúcsúzott, ««rencses utat kiránt s mi egy hattyú fejű lakkba beültünk s mintegy 10 perczig csónakosak félhomályban a büvős tó tükrén.
Egyszer csak kieveztünk a barlangból s nyílt tavon találtuk magunkat. Oh de minő k*0n! Az elragadtatás, bámulst hangos fel
kiáltást csalt ki ajkainkról. Örömünkbe tapsoltunk és ugráltunk, erősen kitéve magunkat a felborulás veszélyének. A Libussa és Lorelei — s Scherezade tündérmesék hazájának közepén voltunk.
A tó körös-körül ezüst levelű lecsüngő lombozatú fákkal szegélyezve, több helyen rohanó patakok szakadnak bele, csattogó vízeséseket képezve, melyeken chinai pagodukkal ellátott s egyéb szeszélyes alakú hidak, a legmerészebb ivezetekkel vezetnek keresztül.
A tó közepéből vakitó fehér carrarai márvány bói készült, 8 oszlopon nyugvó, közepén Diana szobrával ékeskedő gloriett emelkedett ki, előtte körűi a vizben 4 nymphával, bizarr tengeri csodákon ülve, — majd lótusz é* egyéb ritka vizivirágok úsztak a tó tükrén gyönyörű kely beikkel.
Az egyik hid alá csónakázva, onnsn dicső látvány tárult fel: u. m. Genus és a tenger egész szépségében.
Mikor már megittasodott szeműnk és lelkünk, egy eddig alig észrevett benyúló partnál kikötöttünk s egy igen-igen sűrű bokros ligetben voltunk. A kis Ösvényen haladva, ismét nyilt helyre jutottunk, hol a barlangba elhagyottJve-zetőnk mosolyogva üdvözölt bennünk. Csakhamar egy csupa márvány — ssines üveg — és * legpompásabb virágokból álló úgynevezett „F 1 ó r a templomában" találtuk magunkat
Ez egy jókora gömbölyű tér, közepén Flóra szobrával, roppant kosárral tele as elképzelhető legszebb virággal, csupa szőnyegker-tészét, a virágok ezrei és ezrei, művészi, sőt költői csoportosatokba.
Nehéz a választás, mit bámuljon a láto-
gató, valljon a különbféle virágok üde ssinpom-páját, vagy azok összerakását ?! A paviilon az elképzelhető legnagyobb kényelemmel van berendezve festő műteremmé, úrhölgyek számárs.
Oh mint szeretném önöknek kedves olvasóim csak egy pillanatra megmutatni e tündér-k e r i e t, hiszen toll, tinta, papiros még nem készült olyan melylyel magát az egyszerű természetet visszaadni lehetne :| hát még mikor a természet és művészet karöltve és versenyezve remekelnek !......
De minő csintalan divajkodás, sikogatás és vidám kaczagás háborít bennünk? Közel a Flóra templomhoz van egy chinai hinta, körül székek és padok s egy kerti házacska; — 10—15 tagból, különösen vidám leinykákból álló társaság foglalt ott helyet, abban a pillanatban megeredtek a rejtett viziművek, permetező finom eső, majd vízsugár üldözé őket, a merre mentek, mindenütt csupa fecskendezés. .. . Mignem az elbujt rendező megelégedvén a tréfát, elzárta a főcsapokat s a nagy sivalkodás is megszűnt.
Van egy elzárt része is e kertnek, (mint fentebb már emlitém) melyben kávé, v&niüa, fahéj, bors, ezukornád, kámfor, pálmafák és cserjék a legnagyobb költséggel és olyan eredmény nyel tenyésztetnek, hogy távol vidéki botanicusok eljönnek ide tanulmányokat tenni. Sokat irtMi e kertről, de igen sokat nem győztem megemlíteni.
Vidám és jó ebéd után (finom franczia konyha volt) iparkodtunk vissza Genuába. A világító toronynál L. Gyula és én kissállot-tunk a kocsiból, hogy oda felmenjünk; a társaság többi tagjai pedig szállodánkba mentek.
E torony roppant magas, uralg messze-messze a lálkörön, a maga nemében remek és fényűző pazarlással van kiállítva, — az őr a legnagyobb előzékenységgel vezetett bennünk.
Türhetőeu bele voltunk edsve a torony mászásba, de itt az összerogyásíg kifáradtunk, a lépcsők márványból vannak ugyan, de meredekek és magasok s ez nagy különbséget tesz. Gyenge ember erre ne vállalkozzék. A ,1 a-t e r n a* előtt van az őr lakása kényelmesen berendezve, (még vízvezetéke is van fenn,) itt előbb jót pihentünk s azután léptünk s lámpa termébe. Egész utunknak egyik legszebb és legérdekesebb tapasztalatát szereztük itt
Méltóztassék egy másfélöl magas üveghengert, legalább egy öles ötmérővel, 24 végtelenül pontosan köszörült óriási üveglencsével s annak megfelelő tükrökkel képzelni, as egésznek fele bevan elsötétítő tárgygyal borítva.
Közepén van egy roppant nagy petróleumlámpa készülék, fokozatosan kisebb 12 körű lámpa belekkel, melyek meggyújtva, vakitó fényt sugárzanak már magukba, hát még az üveglencsék és tükrök minő reflexiókat támasztanak ! Az őr állitá, hogy a mi mértékünk szerint minden éjjel mésfél akó petróleum ég el e lámpában. Ez az óriási cylinder egy elmés óramű gépezete által körforgásba hozatik s mivel az üvegek fele bevan fedve, bizonyos idő tartamra a világítás megszűnik, mig ismét előtör.
E fény mértföldekről kikötőbe vezérli a hajósokat setét éjjelen. Belementünk a gépeset közepébe s oenan magyaráztattuk meg annak alkatrészeit és működését
Sajnos, hogy géptani gyarlóságunk folytán sokat nem értettűnk meg. Ezután a külső ksrsatra mentünk, — előttünk torült «1 a már
. \
nap lehetünk, de meleget adni nem tudunk, mert tévesztett uton járunk. » b.
(Folyt, köv.)
Ismertetés
a magyar pcmpőbor előállításáról.
(Vége.)
Technikai nehezebb része a gyártásnak a bort az erjedés által tamadt nagy mennyiségű salaktól megszabaditaui. Mely végból az üvegek pinczébe vitetnek s állványokra jönnek ugy, hogy az üveg szája lefelé áll, — ezen helyzetben az üvegek naponta rázatván, 2—3 hó lefolyásáig maradnak addig, raig a piszok teljesen a dugóra száll. Ez megtörténvén, következik az úgynevezett degorgement, mely műtét abból áll, hogy az üveg vizirányos helyzetben, tartatván, a dugó egy erre alkalmas ollóval kirántatik s aron perczben, midőn a dugó a rajta összpontosult piszokkal együtt nagy erő durranással kimegy, az üveg aviziránvos helyzetből egvenesen állíttatik fel. A piszokkal mindig ömlik ki egy kevés bor is, mely ily állapotban anriJTira nyers és csípős, hogy alig iható s hogy kellemes sima legyen, kapja az úgynevezett dogaget. mely jegeczezett czukorból (can-dis) és igen jó óborból álló folyadék; s másodszor bedugaszoltalván, spagettal, dróttal leköt-tetik, nyeri a külső felszerelést és áruba bocsát-tatik.
, A dogage mennyisége a gyáros akarata-tói függ s a megrendelő kivánsához képest készítheti édesebb és kevésbbé édesen is.
A legrövidebb idő, rnely után az igy készített pezsgóbor áruba bocsátható, üvegre fejtéstől számítva hat hó. S ezen idő alatt minden egyes üveg legkevesebbb 350 szer jön a munkás kezébe s annál jobb a bor, mennél tovább fekszik a degorgement előtt. A nagyobb tőkékkel rendelkező gyárosok, mint Cliquot, Roede-rer, Jacquesson sat. 3- 4 évnél előbb nem bocsátják boraikat áruba. Igen emeli a pezsgőbor árát azon körülmény, hogy az erjedés alkalmával sokszor 5—8, néha 10 száztóli is eldurran.
Az ily modorú pezsgőgyártáshoz csak is J természetes módon szóllőléből nyert valódi bort lehet használni. Holmi megromlott, vagy mesterségesen készitett s agyon kénezett bort teljes lehetetlenség e czélra feldolgozni, mert erjedni, de megtisztulni sem fog. S a franczia modor szerint utóerjedéssel egybekötött pezsgőbor készítés a legbiztosabb garantia arra, hogy abor. mely arra használtatott, csakugyan szóllőléből nyert és tisztán kezelt bor volt.
Ezek a gyártás fő momentumai s kit t. olvasóink közül az közelebbről érdekel, ha sze rencsélteti gyárunkat látogatásával, bár mikor a legnagyobb készséggel megmutatjuk a részletesebb kezelést is, mert gyárunk bár kinek nyitva áll; ott sehol sincs irva „tilos a bemenet'', nem vagyunk irigyek, mert czélunk és törekvésünk nem egyedül anyagi érdekeink, haneifc hazánk borászatának emelése, s e pezsgőgyártási modornak itt is meghonosítása. Szerencséseknek tartajdjuk magunkat, ha tisztán tartott s egészséges gyártmányunk által azon több milfíöra menő összegeket, melyek évente hazánkból pezsgő borokért Francziaországba szivárognak, legalább részben hazánkban vissza arthatjuk. Munkálatainkat nem vagyunk kény-
leirt Rivirea di Ponente és Levante nagy része, a büszke Genua, a végtelen tenger ezer hajóival Olaszország legszebb vidékei, a gyönyörű hegyek, — alig bírtunk eltelleni ez Isteneknek való látványossággal!
Lejóvón a világító toronyról, szállodánkba egyesülve társainkkal, ismét kocsikat fogadtunk, hogy a mindenki által magasztalt Campo Santot megtekintsük. lehetett este 7 óra már. Alig haladtunk néhány utczán keresztül, a rendőrök megállították kocsinkat, mert urnapi körmenet jött eleibénk.
Nagyon csudálkoztunk e késő ájtatosságon, de kocsisunk felvilágosított bennünk, hogy itt reggel korántól, késő estélig minden utczákon keresztül-kasul szokás a processiot járni.
Szent Isten, minő körmenet! — Elöl két roppant zászló alatt görnyedt 12 ember, mind piros dominoba, csuklyájuk fejükre húzva, csak szemük karikája látszott ki, derekuk vastag kötelekkel átkötve, ezután jött valami 30 domiuo fehér, ennyi kék, ennyi sárga dominokban, ar-czuk szinte befödve, majd 4 tarka domine, irtózatos nagy gombu rézbotokkal, melyeket minden szüntelen megállva, keresztbe tettek comi--cus prosopopeával, — utánnuk jött 24 öreg asz szony, tiszta fehérbe, fekete fátyollal, leeresztett hajjal, égő viaszgyertyákkal, kiket 48 szép leány követett, piros kék szalagokkal, szinte égő gyertyákkal.
Most egy sereg gyermek, majd megszámlálhatatlan sokasága a szerzeteseknek és apá-czáknak, végre a szokásos meny ezet alatt a pon-tificáló pap a szentséggel következett.
A menetet ismét dominok és a nép sokasága zárta be. Közbe el feledém mondani, hogy középkori katonáknak maszkírozott zenészek fajták a trombitákat s ütötték a dobokat ke-ferveaenl
telenek elzárt, setét helyen títok^eljesen végezni, mert azok látása nem visssariasztás, hanem a legjobb ajánlat boraink élvezetére.
Azon kegyes elismerés folytán, melyben boraink már moat is országszerte részesülnek a azon szép eredmény következtében, melyet borainkkal a bécsi világkiállításon, továbbá az angol és amerikai piaczoKon is szerencsések va-lánk elérni:-ejhatároztuk gyárunkat nagyobbítani b jelenleg már teljesen kiegyenlített s sokkal tökéletesb áruval szolgálhatunk, mint eddig.
Végül ujolag felemlítve, hogy gyárunk alakitásánuk főczéíja nem_anyagi érdekeink emelése, hanem a franc/ia pezsgőborgyártásnak hazánkban meghonosítása és ez által egy uj jövedelmi forrásnak megnyitása; egyszersmind kérjük t. olvasóink további pártolását s részünkről mindenkörfa a legpontosabb és lelkiismeretesebb szolgálatot ígérve, kijelentjük, hogy semmiféle franczia czéget nem utánzunk, hanem csak is magunk czége alatt bocsátjuk áruba jelenleg három fajta borainkat és pedig Gladiateur, Carte Blanche és Nemzeti pezsgő b o r elnevezés alatt.
Velenoze, szeptember hóban 1875.
PETHEÓ IMRE és TÁRSAI.
Helyi lilrek.
— Király ó felsége Eichberg Adolf nagy-kanizsai izraelita tanodai igazgatónak közel 50 évi sikeres működése elismeréseül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta.
— Említettük, hogy a kisdedneveló egyesület javára felsőbbileg engedélyezett sorsolás utjáu egy divánpárna fog kijátszatni, mivel a 200 szám megtéve, sőt az összeg már az egyesületi pénztárba be is adatott, a sorsolás ma vasárnap délután 3 órakor a városháza nagy • termében hatósági ellenőrzés mellett eszközöltetni fog; miről az érdekellek ér''csittetnek.
— A kisdedovoda tegnap, siombaton, okt. 16 án megnyittatott. Kedves kötelességünket teljesítjük, midőn a „Kisdednevelő-egyesü-let* magasztos feladatának ez egyik nemes irányú intézményé életbe lépvén, szíves elismerésünknek adunk őszinte kifejezést; lengjen Isten áldása ez uj intézményen, melynek horderejét ismeri mindaz, ki az emberiség boldogságát — bár kis körben, nemes önérzettel előmozdítani készkedik, tiszteli ez intézmény lelkes létrehozóit, a nemesért annyi lángbuzgalommal viseltető hölgy koszorút, a honleányi erények e szerény, de nagybecsű koronáját. Adja a Teremtő, hogy jó szivök édes érzetének magasztos gyönyöreben folyton lelkesedve a nemes ügyért, minél tová-bb élvezhessék ez intézmény feletti örömüket, árasztva jólétet az összemberiségre, ápolva a kisdedek ártatlan szí vében a munkaszeretetet, a műveltség alap fogalmát, szerezve annyi jó szülőnek páratlan édes örömet. . . Ismételt elismerésünk kifejezésével a „Kisdednevelő egyesület" iránt, kívánjuk, hogy Nagy-Kanizsa város lelkes közönsége minél nagyobb örömét leije számos humánus intézetének egyik szerény, de nemes s itt egészen uj tagja a Kisdedovodának létesítése-és virágzó fennállásában!
— A n.-kanizsai iskolaszék a polgári iskolai nyelvészeti tanszékre Hoffmann Mór urat választotta meg.
Az áhítatnak, imának, vallásos érzületnek szikráját sem tapasztaltam.
Nagy visszatetszést szült bennünk ezen inkább inaskaradenak, mint vallási cselekménynek nevezhető jelenet, — nálunk hz Űrnap méltóságteljes ünnep — még Olaszországban, eh de hagyjuk ezt . . .
(¡ olviatá* k«»v.)
Plató és Aristoteien tanairól.
(Idea!i*mns, roalismu.«)
Részlet egy nagyobit tanulmányitól.
(Vépe.)
Az élet czéljjinak a gyönge és gyarló érzéki ember által csak ily megfuthatlan uton leendő elérését Aristoteles nem ismeri. O ethi-kájában az említettekkel szemben azt tanúsítja, hogy boldogság csak az észszerű és a kara Szabadság tói vezérelt, tökéletes erény cselekedetekből foly és az erény — szerinte — a lélek észszerű tevékenysége,mely egyedüli szülőanyja e boldogságnak, mit ő az élet czéljául ismer és tanít.
De az előbbinél még megvalósithatlanabb ideát alkot magának Plató és nevez államnak, miről Phádros czimü müvében igy nyilatkozik: „A világ harmónia a lelki éleiben, mint tiszta erkölcsiség; az emberi életben pedig, mint tökéletes állam jelenkezik ;" vagyis az állam nem egyéb, mint az igazság, tökél teaség és harmónia örök törvényeit az erkölcsi szabadság országában azon módon hozni működésbe, miként a teremtő azt a minden Régben valósággal létesítette, de ez c«ak akkor állhat be, ha a királyok bölcsei kedőkké, vagy a bölcsek királyokká lesznek, kiket a földi uralom illet „Mert vala-
— MeghiráM. A nagy-kanizsai fiatalsági társsakor id. igazgató választmányának f.
év october hó 9-én tartott ülésének határozatából van szerencsénk az erdekelteket a folyó hó 17 én, azaz vasárnap d. u. 3 órakor a városház tanácstermében tartandó rendkivüli közgyűlésre, melynek tágysorozata: a) az évi költségvetés megállapítása: b) a választmánynak jelentése a kör helyiségének megszerzéséről; c) a helyiség felszerelésének költség előirányzata s a fedezet módozatának meghatározása — le-end, tisztelettel meghivni. Jegyzet. Miután az alapszabályok VLszakaszaa) R. 2. pontja a közgyűlést határozatképesnek mondja ki, ha a tagok fele jelen van, ennélfogva ugy a kitűzött tárgyak fontosságát, mind as ezen tárgyak érdemében hozandó határozatok jogi következményeit tekintőleg, tisztelettel kérjük« t. tagokat, hogy a közgyűlésen teljes számban jelenje nek meg. Nagy-Kanizsán, 1875. october 10-én. Karczag István, elnök. Varga Lajos, jegyző.
— A „SomogyB irja: A két Völgyi színtársulata jelenleg N.-Kanizsán tartja elóadasait, s mint fájdalommal halljuk, Kanizaa lakosságának r-zamaránya és vagyoni állásához mérve, nem látogatják elég számban a legjobb előadásokat sem; pedig a Völgyi társulatban vannak olyan erők, hogy a legmiveltebb publikumot is kielégíthetik játékukkal. Kanizsa egy időben kitett magáért a német színészek előadásain és miért nem most ? ! Gutman Vilmos s a fiatalság több tagja, kik a nemzet ügyét szivökön vise-lék, — hol vannak? Pécs! Kanizsa! mindkét városban a magyar érzelmek rovására dédelgetik sokan a német szellemet! Meddig tart ez igy ? vagy minden elébbre való nálunk, hop-szassza, cylinder, vattermörder, kalucsni s csak ezután jön a magyarnyelv az aczélos búzát, jó borokat élvező jó dunántuli „sógorok" ajkain!? Szerkesztőségünkhez már két színtársulattól jött levél, hogy a téli sainsonra jöhessenek ajánlatunk folytán ; mi azonban Völgyi társulatát minden tekintetben előnyösebbnek tartjuk az eddig jelentkezők között; csak arra kérjük az után emiitett igazgató társakat, hogy tiszta vizet intsenek a pohárba, s őszintén tudassák, akarnak-e jönni, vagy nem? egy kis pihenést ad va a kaposvári lelkes közönségnek, ismerni fogja mindazon kötelmeit, melyeket eddig is teljesített a jó társulatok irányában.
— A t. ügyvéd urakhoz! Van szerencsém értesíteni, hogy üzletemben az ujonan berendezett ügyvédi és mutató beirókönyvek, a megszabott budapesti árért nagyobb számban előlétben vannak, becses rendeléseiket kérve, tisztelettel Wajdits József N.-Kanizsán.
— Veszekedés. Két 14 éves fiu f. hó 12-én a sánczi irtásban összeveszett, egyik a nála levő kést a másiknak ugy mellébe szúrta, hogy felgyógyulása kétséges.
— Egyik éjjel a városháza átellenében levő boltot kirabolták.
— Zalamegye évnegyedes közgyűlését nov. 3-án, kedden tartja. Ugyanaz nap a „Gaz dasági egyesület- is megtartja közgyűlését, melyben tárgyalás alá jó az egylet központjának Keszthelyre való áttevése, nemkülönben a Kanizsán tartandó ló- s szarvasmarhakiállitás ügye.
— A„ Tolnamegyei Közlöny* ben olvassuk: Tolnának kellemes estét szerzett a bát-taszéki polgári zenekar, mely Müller János kar-
min t ők a lélek négy alapereje, u. m. bölcse-ség, bátorság, józanság és igazságosság álul támogatva, ez erkölcsösség és erény biztos útját járják s ez által a legmagasabb boldogságnak válnak részeseivé: ugy az általok vezérelt és ugyanazon alaperőköu nyugvó államnak is a boldogság, rend és harmónia legtökélyesebb állapotában kell lennie."
Plató állama tehát ismét csak lángkép-zelmének, sárgolyónkon és fajunk közt megva-lósíthatlan eszményi működése, mint napjainkban — igen sokban hasonlólag — a socialisticus tervek és törekvések, melyek ép ugy, mint Plató, az egyedi szabadságot, ha teljesen meg nem semmisítik is, de azt oly szóra békókba szorítják, melyek közt csaknem egyenlő leaz a
— semmivel —
Ezen eszméinek kivihetlenségét azonban nem csak a későbbi nemzedék, sőt maga Plató is beismerni látszott, midőn az arkadiaiak és kyre-neiek azon ajánlatát, hogy számunkra uj állam szerkezetet készítsen, — el nem fogadta. —
Ariatoteles ezen eszme körül is gyakorlatokban gondolkozik és jár el. ót itt ia csak a földön létezők és találhatók a azokból menthetőknél marad és azokat veszi kiindulási pontjául. — Előbb megvizagálja ugyanis és áttanulmányozza a világon, — korában létező alkotmányok legtöbb- és legjeleaebbjeits azután tárja fele tárgyban nézeteit egy éazazerűaégen és ta-pasatalaton alapuló államról.
Az állam alapja Ariatotelee szerint a család ; családdal községek alakulnak, községekből pedig államok, vagyis polgári társaságok.
— Minden tökéletes polgári társaság czélja: — valamennyi tagjainak boldogsága; mivel pedig ez a boldogság egyedül as erényen alapszik, midőn az állam a polgári erények fejlesztésén, mint egyik főfeladatának megoldásán működik,
mestere vezetése alatt Pestre, Székes-Fehérvárra és Nagy-Kanizsára műutazás*a indulván itt hétfőn este hangversenyt adott, válogatott tizenkét darabnak szabatos eljátszásával ; a tagok mind a fuvó. mind a vonó-hangszereken kitűnően játszván, az egész társaságot vidám ke délyre villanyozták és azon általános benvu-mást tevék, hogy büszke lehet Báttaszék ezen" karára, melynek mind a 15 tagja csinos husziri egyenruhát visel és az irigység érzete csakanv-nyiban nyert enyhülést, hogy ők is tolnamegye" iek lévén megyénknek hírnevét szép- n eme
lendik. Jó sikert kívánunk''műu!azásukn;ik''
• v.
— Lőu> Lipót szegedi főrabbi, ki''hosz szabb ideig Nagy-Kanizsán is köztiszteletben részesül 7e működött, Szegeden oktober 13-án elhunyt. Temetése a közbeeső izr. ünnepek mi&u ma, vasárnap, okt. 17-én délután Urtatüt m«*'' Áldás emlékezetén! ~
— Halálozás. Folyó hó 9-én esti 10 órakor rémülve futá át a leverő hír a város minden utczáját, hogy t. i. Belke Tivadar a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet tanára és fókertésze, kit 10 perczczel ezelőtt még sétálni láttak, szélhűdés következtében hirtelen eihalL Sokan a gyászos eset színhelyére siettek személyesen akarván meggyőződni e borzadály! gerjesztő hírről. A boldogultnak hült tetemei ugyan e hó 12-én d. e. 10 órakor a volt lakásának szomszédságában tétettek örök njutalomra. A végtisztelet alkalmával az elhunyt ravatala körül megjelentek tanártársai. a gymnasium tanárkara, a polgári-, felső-, nép. és elemi iskolák tanítói, a kir. járásbíróság-, a járási szolgabiróság-, a városi tanács-, a tn'' kir. adóhivatal- és a cs. kir. 4-ik huszárezred tisztikara teljes díszruhában ; az uradalmi tisztség, a m. kir. gazdasági tanintézet hallgatói és a „keszthelyi női dalkör" működő úrhölgyei elnök nőjük kíséretében, ezen kívül számos tisz-telóje a jobblétre szenderültnek.Nagyon csudál-kozunk azon, hogy a dalárdát, jó.lehet felkéretett, miszerint a végtisztelet alkalmával testületileg szíveskedjék részt venni, nem láthattuk ott. A veszteség, melyet a kérlelhetlen halai okozott, nemcsak a gazdasági tanintézet tanár-kara, ennek hallgatói s az elhunyt jó baráiaira hat 1 everóleg, hanem a „keszthelyi női dalkör''-re is. O volt az, ki 1873. év január havában a-női dalkör megalakítása czéljából egy aláírási ivet bocsátott Keszthely hölgyeihez; ó volt az, kinek fáradhatlan buzgalma és önfeláldozása következtében a női aalkör, melynek mindez ideig ügy buzgó karmestere volt, fenál-lott. S most, elhányt bár e tevékeny tagja a társadalomnak, de emléke élni fog örökké. Nyugodjanak békében hamvai!!!
— A budapesti kereskedel:-.»; akadémiánál a vasúti szaktanfolyam november 3-án veszi kezdetét. A beiratások okt. 20-27-ig, a felvételi vizsgák 28—30-ig tartanak. Bővebb ér tesitést a keresk. akadémia igazgatósága ad.
— Szíves tudomásul! — Ajánlom közreműködésemet mindenféle köz és magánkönyvtárak kiegészítésére. — Könyvtári s irodalmi ügyekben kérdezésekre szívesen válaszolok s egyes kívánt müvet is megküldök. — — Eladó könyvek, könyvtárak jegyzéket „Könyvtári közlemények" czimü füzelekben közlöm. — Budapest, (ujvilág-utcza 6. szám.)
Demjén József.
egyszersmind polgárai boldogságának fejlesztésén munkál. Hogy az állam jóllétnek örvendhessen, az egyesek érdekeinek, a közérdeknek alárendelve kell lennie stb. még napjainkban is a legtökéletesebb alkotmányos szabad államoknak is csak díszére váló, örök, szép nézetei voltak néki az államról.
Míg tehát Plató az állatn eszméje, annak erénye és czélja körül is örök és utolérhetlen eszméi honának beláthatlan terein lebeg s nem ismeri fel az ember egyeniő méltóságát: a hajlamot és működés körül különféleségét: addití Aristoteles az állam, valamint polgártársainak, erenyeiről is csak a mérsékletet és közepét, vagyis a szélsőségek közti bölcs közép utat kívánja, anélkül, hogy az államban, mint Plató, vagy az állam polgáraiban valami eszményképét — tehát elérhetetlent állítana fel.
Mert még Plató szerint — csak a raagasb rendűek — javaik, feleségeik és gyermekeik közössége által képzett társaságban, neveltethetnek bölcseségre és erényre s lehetnek ez által képesítve az uralomra s megtűri a szolgaságot: e két véglet helyett Aristoteles nek nézete odairányul, hogy a különböző államalkatók vegyülete, — ha a túlnyomó hatalom a középrend kezében összpontosul, — képezi a legjobb alkotmányt. - -
Bölcséleti tanuk egyéb részleteinek ösz-szehaaonlitáaával nem szándékom tovább is f»: rasztani a figyelmet, hanem ha ezen rövid éí talán rendszernélküli párhuzam álul sikerült csak valamennyire ia ¿emelnem Plató eszmeiségét és Ariatotelee gyakorlati éa tapasztalatias-ságát: czélomat értem.
BARTHAIGNÁCZ.
, . ~ **** R^Mwxky Antal
fóinpán baroaágot nyert. _ A philadelphiai kör.tarlatra hazánkból 130 kiálltajelentk«ett _ a műcsarnok sorsjáték huxáaa okt 24 én lesz. - Hauser Miksa hegedűm fi vés« Zágrábban hangversenyez. - Andrássy gróf betegeskedik.
- Az uj népszínház 400,000 írtig ran biztosítva. - A poeonyi vámházban 14 nap óta több hivatalnok állásától fel van függesztve- Bé2 ben egy két emeletes uj ház összeomlott. — Farkas Miska nepzenész agybánUlmakban szén-ved.- Az iskolai nagy szünidő 1876-ban julius 1 én veszi kezdetét. - Bécsben oly sörcslrnok nyittatott meg, hol egy pohár sör 3 kraiczár
- Dr Pauler Tivadar elfoglalta az egyetemi tanszéket. - A főváros 100 irtot utalványozott Batthyány mauzóleumának halottak estéjén történő kivilágitására. — Aszászgymnasiumok-bau kötelezve lett a magyarnyelv tanítása. —
Vegyes hírek.
— Egy bárónő meggyilkoltató»«. E hó harmadik ao megrázó esemény fölindulásba hozta Pécs lakosságát.. Nevezett nap reggelén ugyanis Schwehen Sofia bárónőt megfojtva, élet nélkül találták hálószobájában. Az ablakok bevoltak zúzva ; az ismeretlen tettes valÖszinüleg Hzokon át jutott a bárónő szobájába.A gyilkosság ukat még nem tudhatni. A meggyilkolt ékszereiből, ezüst és mas értékes tárgyaiból mi j „sin hiáDyzik, csak iromanyai voltak összehányva es a végrendelet hiányzik. A szörnyű tett okai meg ismeretlenek. A vizsgálat a legnagyobb szigorral megindittatott.
— Kyolczéveegyilkot hiueágbóLA ,Posf-uak irjak Dirschauból. Egy nyoicz éves leányka a napokban egy kis két éves zsidólánykát a Visztula partjára csalt, hogy csiuos kötényétől és klárisnyaklánczától megfossza és a folyóba taszítsa. Egy halásznak azonban sikerült a kis leányt, miután már a roélységben<eltünt volt, megmenteni és nagynebezen eszméletre hozni. A nyoicz éves gyilkosnőcske szándékolt bftntet-teért kérdőre vonatván, azt feleié, hojy ő a kis zsiüólányt csak megakarta keresztelni.
Papírszeletek.
— Szerelmi lyra Egyik helyi kávéház tn-iajöonr.*a csinos hfilgyecskét vett fel pénztárnokuónek.
- Mindjárt találkozott rajongó, ki belészeretett. S*e-rdmruek aztán következő versben ad kifejezést:
A szép eassirnőhöz Ragyogó szép szem*, Picziny piros ajka Szivem elbájolá. Segitsen hát rajta.
• Avagy, ha nem szeret.
Nem szán meg engemet. Ha máról holnapra Gond nélkül elfeled :
Főzessen számomra Kgy nagy poliár kávét, S eznk-jr helyett bele Tegyen — ciankálét.
(tfj.) Egy süket 8reg urat inasa szokása szerint kicsúfolta. Egy alkalommal a természetnek az fireg or iránti moatobaságát nagyobb fokúnak képzelte, igen hangoaan csúfolódott A jószívű öreg ur meghallotta, a néhány nyakonűtéaael jntalmaata.
— Iszé már többször mondtam, épen most kellett meghallani: mentegetődzék arczát kezeivel nyo: mogatva a zavarba jött inas.
(¡Q-) Festői dinnyegerezdekkel kinálta a hegyen egybegyűlt társaságot a báaiaaazony. X orra került a sor. Lrt hidegen hagyta a dinnye csábos mo-■olya, — nem evett, mi hangos bámulatra készteté a táraaaágot
— Ez az én barátom nem szereti a dinnyét, caak tökkel éL — jegyzé meg hangsúly lyal.
Akkor fejődet már régen megettem volna válaszólt X. ur. még nagyobb nyomatékkal.
A. Lehet -e a gőzfürdőben fürdeni ?
B. Oh igen, caak tessék neki vetkőzni, a folyosón vehet levegő fürdőt.
LoHAisái.
Buda, okt. 9-én: ö7, 31,
88, 41, 74-
A. Miért nincs a kanizsai gőzfUrdőuek divi-
dítuláj* ?
R Mert a dividordások a djvidendának a di-videudaját is eldividendálják — a kntcainálással. —
Történeti naptár.
Oktober 16. 322. Kr. e. Demosthenes halála. — 1793. Mária Antoinette királyné ki-végeztetése. — 1848. Ferdinánd császár nyilatkozványa Olmutzből népeihez.
» 17. 1663. Zrínyi Péter Zrinvár mellett 2 ezer emberrel megveri Ceenkics pasa 7 ezer emberét. — 1740. Dugonics András születésnapja. 1803. Deák Ferencz, Magyarország Aris tidje született Söjterön. - 1848. Perczel meggyőzi a horvátokat. Le-tenye és Kottorinál. „ 18. 1448. A rigómezei csata kezdete.
— 1*13. A lipcsei csata. — 1S47. Kossuth pestmegyei követté válasz-tatik. — 1848. Perczel győzelme a horvátokon Domború és Csáktornya mellett. — 1S48, Kis-enyedi mészárlás az oláhok által.
, 19. 1448. A rigőmezei csatavesztés. —
1848. Az oláh nemzeti bizottság ir''ó háborút hirdet a magyarok *llen. — 1866. A velenczei királyság Olaszországba kebelez te tik.
» 20. 1823. Ipolyi Arnold születésnapja.
— 1848. Windíscbgratz Bécaet ostromállapotba helyezi. — 1860. Magyarország alkotmányának némely része visfrsaállittatik.
• 21. 1668. Cserei Mihály születésnapja.
1849. Sok magyar menekült Vid-dinből visszatér. — 1860. Ferencz József császár Varsóban Sándor czár ral találkozik.
22. 1809. Horváth Mihály történész -s 1811. Liszt Ferencz születésnapja.
Érték- és váltéfotyam oktober 15.
&•/» metaliques 70.05 ; 5*/» nem*, kölcsön 74.10, l»6U-ki illadalmi kölcsön 111.70; bauk-részv. 925 — ; hitelintézeti részvények 206.60 ; London 112.45; magyar földtehermentési kötvény 8150; temesvári földtehermentési kötvény 80 50; erdélyi földtehermentési kötvény 78.90 ; ^orvát-slavon földtehermentési kötvény 63.75; ezüst 103.15; cs. kir. arany 5.337» Napoleond''or 8.98 Ya.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztoai könyvéből: 1875 évi oktober hó 13-án.
Gabonanemflek: egy ala. anszt. m. »»érint.
Bnza--88 fontos 6 frt. 40 kr.,--84 fontos 4
frt 80 kr.---fontoi — frt. — kr. Rozs 77—80
fontos 3 frt 26 kr. Árpa serfSsésre 68—75 fontoa 3 frt 20 kr. etetésre való 2 frt. 90 kr Zab 2 frt. 10 kr. Középszerű 1 frt 85 kr. Liaztnemüek: egy bécsi mássá szerint. Liszt legfinomabb 14 frt. — kr. Zaenileliazt 12 frt. — kr. Fehér kenyérliaat 8 frt. — kr. Fekete kenyérliaat 6 frt. — kr. Búzadara 14 frt — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 16 frt 50 kr. — Hüvelyesek: egy alsó ausxl mérő szerint Borsó 9 frt — kr. Bab 4 frt 50 kr. Lencse 8 frt. — kr. Köles 5 írt 50 kr. Hajdina (poh-nka) 2 frt. 70 kr. Kn-koricza 2 frt 50 ki. Burgonya 1 frt. 20 kr. Hns: egy bécsi «font szerint Marhahús 24 kr. Disznóhús 30 kr. Juhhus — kr. Borjubna 30 kr. Zsirféléfc: Disznózsír 50 kr Marhazsir 60 kr.Szslonua 45 kr Szappan 24 kr. Petroleum pintje 70 kr Stearin-g} ertya 50 kr. Faggj u-gyertya 3''2 kr. Bor: egy alsó auazt hk.> 40 pint azeri:.t Ó-bor 6 frt 50" kr Uj-bor 3 frt 60 kr. Sör: egy alsó anstr. aörakó *2 pint «szerint. Középszerű 8 frt. —kr. Legalacsonyabb — ''frt — kr. Tü sí f a: 1 bécsi öl 06 hüvelyk hosszú. Bükkfa 12 írt. ÖO kr. Tölgyfa b frt. 50 kr. Kőszén egy bécsi mázsa — kr. Faszén egy méiő - kr. Sieui egy bécai mázsa szeriut 1 frt. 60 kr. S z a 1 m a
— fit — kr. Napssám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr Élei mezés nélkül 1 frt. - kr Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élei mezés nélkül 70 kr. fclelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.) Maninger József,
v. aljegyző.
— SSaegh, ort. 11. Búza 4.20—40 kr. — Rozs 2.»i0—3 frt — Árpa 2.20- 40 kr. — Zab 1.70 kr.— Kukori za 2.20-30 kr. — Burgonya 50—60 kr.
— Marbabu* f.-ntj* 18 kr. — Bnriué 24 kr. — Sert-
véaé 24 kr — Birkáé 14 kr. — óbor---frt. —
Ujbor--frt — Keményfa öle 10—12 frt. — Bab
2.bu kr —3 frt.
ootober 17-tél october 23-% 1875.
i dó - éa heti- Kathulikna nap- Protestáns 9
| nap tár naptár ntj
1 XXII. v. pünk. nt. — Kat ev. Elmenvén a
farizeusok tanácso« Sartának. Máté XXn. 15— 21.
— Prot Ep Efea. VI. 10—17 . Ev. Ján IV. 47
—64 Gör. ev. Luk. V. 1 — 11.
Vasárnap C 22 Hedviga 1 C 21 Hedvig
18 Hétfő Lukács ev. Lukács
tÖ Kedd Alkauteri Péter Agnes INT
VO Szerda Vendel pásztor Vendel
21 Csütörtök Orsolya szűz Vidor
2i Péntek Mór püspök Mór
1 23 Szombat KapUztr. János Kapisztr .>áuos
Kelelős szerkesztő s kiadó: Bátorfi Lajos.
lixryiittór.*) Minden betegnek erő és egészség gyógyszer költség nélkül, gyógy-. táplálék által.
Rcvalcsciére du Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta seuiini betegség sem ellei-szegült és jónak bizonyult
•) £ rovat alatt közlóttért felelősséget nem vállal a 8zerk.
az felnőttek- éa gyermekeknél, gyógyszer és költség
nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákbártya-, légzési-, hólyag- ós vesebajokban, gnmóaodáa, aszkór, mellssornláa, köhögés, eaészt-hetlenaég, dugáláa, hasmenés, álmatlanság, gyengeség, aranyér, viskóiság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés éa hányás, még terhesség a''aK is esnkonrizelée, búskomorság, soványodáa, osóz, köszvény, sápkór éa egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék aaopósgyermekeknek éa a dajkatejnél la előnyöaebb. — Kivonat 80,000 bizonyítványból oly bajok meggyógyulását ól. melyek mjndes gyógyszernek ellentállottak és köstük Dr. Waraer iaaár, Beneke F. W. rendes tanár a marbnrgi orvéi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. 8koreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure. Castlestuart grófnő, marquise de Brehan és több magasállása egyének bizonyítványai kívánságra bérmeutesen megküldetuek.
Rövldrevout kivonat 80,000 bizonyítványból :
80,416. sz. Beneke F. W. rendes tanár a mar« bnrgi orvosi egyetemen a .Berliner Kllniaoh. Wochensehrift" 1872. april 8. számában est mondja: „Soha nem fogom feledni, bogy gyermekeim egyikének életben maradását az úgynevezett „Reva-lenta Arabica" (Revalesciére) szernek köaaönöm. A gyermek 4 hónapos korában teljes eláoványódáiban s folytonos hányásban nenvedett, mely bajok minden gyógyszerrel daczoltak ; a Revaleaciére aaonban hat hét alatt egészségét tökéletesen helyreállította.
61,210. sz. Brehan marqnia 7. évi inájbetegaég, reszketegség, elsoványodás és kypnchondriáról.
7y,dlU. sz. Özv. Klemm asszonyság, Drüsadeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. Köiler Flórián, cs. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső hurut aaédüléa és mellszorulásról.
75,970. sz. Teschner Qábor ár, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécabea, a mellbaj éa idegziláltaág kétaégbeejiő fokáról.
65,715. sz. Montíonia kisasszony, emészthetlvn-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
72,618. ss. La Roche snr Von, jul. 30. 1868
Ön Revalesciére csokoládéja rémítő gyomor* és idegbajomtól, mely tiz éven át gyötört, tökéletesen megszabadított (Madame) Armand Prévo et.
Táplálóbb levén a hiúnál, ŐOazsreaen megkíméli a gyógytter árátt felnőtteknél ngyt mint gyermekeknél.
Pléhszelencsékben «/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 fout 10 frt, 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták sseta« czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krraL Revalesciére Cho« coladé táblákban 12 csészér« 1 frt 50 kr.t 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Cotnp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és füszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi háa minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanifán. Práger Béla, {ezelőtt Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Kihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eszéken Dávid Gyola gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysx., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi.és Söltc Rezsó gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógy««., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernát János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógys«., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
í
t ♦
11111111 lll 1111
Figyélmeztetés.
StelnerL. és társa prágai, úgyszintén értesülésem szerint néhány budapesti, szegedi és bras
»Ól C*«''g ax általam már évek során át gyártott s jó sikerrel forgalomba hozott Byógyereji sósborszeszt (üveg-mintáim és nevem felhasználása s aláírásom hamisítása melle«) utánozza Az il-Mők ezen valóban nemtelen eljárásuknak elejét veeudő : üvegjeim kátsé részér« 18 76. január hó 1-től lógva
.Brázay Kálmán nagykereskedő Budapesten*
köriratu czimemet nyomattatoin be.
Ha felsoroltak készitménye caak némileg is meefelelne a rzélnak, nem volna szükségük arra, hogy azt idegen czég alá burkolva, nevemet oly módon használják, mintha késwtméovük tólem "árm áznék. Kijelentem teliát ismételten, hopy a t k«zönség«»ak aZ0S sés bsrszsszt Ismerje el téle« »íársMÓottsak, melyhez a használati utasitá»on SlálráSOH SZerSpSf a az üvegre ragasztott esimlap uem „mint* vagy .narh* Brázay van ellátva, raf-rt a kérdéses sós borszeszt részben vidéki kereskedők készítményé« helyett hozzák a forgaloafcft-Budapeaten, 1S76. oktober b«\ 1-én.
BRAZAY KALMAN, nagykereskedő,
IV. or»xáKUt 24. fixám.
Pa-eladás.
Ezennel közhírré tétetik, hogy a pallini kertben Nagy-Kanizsa mellett van eladó 1000 db. alma-, 800 db. körte- s 400db. kajszifa 50 krajczárjával darabját; 300 db. medgyfa 40 krajczárjával darabját; 2,000db.fekete nyárfa 20 |krajczárjával darabját és 2,000 darab 2 éves gledicsia 100 db. egy forintjával. Az oltoványoknál minden száz darabnál 10 forint leengedtetik.
Pallin, oktober 2-án 1875. ^^
(1802-4) A kerté8zsóg. »
ÉLET-ITAL,
kitűnő háziszer
Váltó- és mocsárláz, bél- és gyomorgörcs, epe-inger, hányás, tengeri betegség, vizeleUzo-
rnlás, álmatlanság, stb. ellen. Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr.
Sós-borszesz,
mint háxiftser.
•rt nyer a szesz elpárolgáaa után. .
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr.
Használati utasítás ma^ar v^ német nyelven lányokkal, valamint biaományosaim név.orával, mxndon üveghez meUékelteük. Qlöia-i)
\
■ -
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Pspp I. 8. udv. fogorvos ár (Blorvároa, Bpgnergasse Nr. 2.) fogónja, melyet jni»« denki könnyen és fájdalom nélkül behelyeahet odvaa fogaiba, mely aatán a fogrészekkel és foghassal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapitja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. ö. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Hvsfskhss I frt 40 kr, a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdalmak-ban. gyuladá«oknál, a foghas daganatai- és sebeinél; fnlolvasztja a léteaó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; a/. Ingd fogakat a foghas erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghuat minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kóleaönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540-23)
Anatüerln Toffpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen késaitmény a lehelet frisseségét és tisztaságát feutartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását meg-
Ikadályozaa és foghast erósbitf.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly saép*a tisztítja, hogy annak naponkénti hass-álata álul nemesak a közönséges logkŐ eltávolittatik, hanem a ogak aománcaa éa finomsága is mindinkább tökéleteabűl.
Kaphatok: Magy-Kaniaaán : Heins Jóssef gyógysze., Kosenberg senleld, Wflisch, J. és Pessalhoffer J. kereskedésében. — Pápán : rhepen J., Keszthelyen: PHsaterer gyógysaerésa, Singer M. Weis* Zala-Kgersvegxn ; Isóó F:, gyógyszerész. Kaproucsán : Werli gyógy-tróss. Varasdon : Malter gyógyaaeréas. Sümegen : l>orner Kajet. Hsom-thelyeu: Pillich Fereucz és Rudolf gyógyszer. Ilatárőrvidéki Sz.-Oyör-ön: Flbic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkan, ugy Óuthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas irényben: Heialer gyógysa. Kalocsán : Horváth K. gy ógysaerésa. Kees-•léten : Mllhofer és Maebleld gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz traneaden: Horváth J.Somaearend gyógyaa. Kaposvárott: Kohn J l|lt Belna ée Schröder gyógysa. Saegsaárd: Urabsay gyógysa. -invhádon : Kramolln J. Ssigetvárott:Uarwarth, Salamon gyógyaa. -íján : Micbitsch St és Hemfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett -olnay W. és K. Zách, SlpSca gyógysz. Kárádon: Zadnbáassky gyógysa. Maresalibaa: Kiss gyógysa. — Tolnában : Oraff gyógysz— Dunaföld rott Lakáca gyógyaa. — Saent-Oyörgyön : Nöthig. — Alaó-Lendváu m gyógyaa. —" Kohbaesoa: Siaaen gyógyaaeréas uraknál. " f
\
Hirdetmény.
4
Az alulirt m. k. lottoigazgatóság megindítja az V - i k m .a gy a r királyi államaorajátékot, melynek tiazta jövedelme O Felsőnek L í elhatárolás» folrtán a m. k. állandó kincstári munkások árvái számára emelendő menházak felállítására fog fordiUatni. v.
Ezen sorsjáték 3334 nyerőazámot tartalmas; a nyeremények főösszege :
200.000 forint o. é., köztük: (1809 -1)
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk diró és igazolt eszméje ! Csak a* a sajnos dolog, hogy az ^ezen eszmével élő viláf, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
Az I só főnyeremény a Il-ik
nyeremény
2 10 20 100 200 3000
» *
a
w
100000 frttal.
20000 „
5000 „
1000 ,
500 .
100 „ 50 10
w
\
A hatás visazavonbailannl 1875. évi deezeaber hó 20-iiJ Budapesten az alulirt lottoigazgatóság által fog eszközöltetni.
Egy sorsjegy ára: 2 frt. o. é.
Sorsjegvek kipbatók: az alolirt m. k. lottoigazgatóságnál, a lotto-gyfljtőknél, a lottó-, adó-, aó- ¿« postahivataloknál és minden nagyobb Tárasban léteső egyéb sorsjegyáruló közegeknél.
A jp. k. lottoigazgatóság államsorsjátékí osztálya Budapesten, 1875. évi október hó 1-én.
Motusz Alajos,
m. k. p. ü. minist osztálytanácsos éa lottoiguzgató.
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
kivetkező, még soha nem hallott árak mellett adom el : és pedig:
^ frfó-rf k*ph&tó j" j»ri>u'' ió
V^SaK. O Iltcl t minőségű munkás-ór*.
f) 1 a o . "I egy í?»,n csinos női óra, Alfesld
L/S&K. 1 IlL tiU KJT. ezüstből, igen pontos járású, aleg-
szebb kiállítással „ . , ,
n i £ l-w igen disres Britannla-ezist
I^SuK O irx tiu Ki. cyiinder zsebóra, pompás vésett tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyujtatik. .rj i £ /vx az ára egy valódi angol 13 latos ezüst cylin-VySílK. O III ¿er érának, a legfinomabb szab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapofs alakban, különösen pontos és helyes járással, a miről kezeskedem. f^űoL- Q fW e*y valódi ezüst női cyiinder óra,
vSdK V Iit igt''n takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállítva és perczről-perczre pontosan jár, amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt £
ben. 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos járásért kezesség nyujtatik.
r»OQlr fvf Irr e*-v vx,6dí an*01 t«,«, arMyre"
I^SaK JLO irt «JU KT. gjontoir éra, Koszkopf-féle ujon javított rendszerrel, a rugónál kulcsnélküli felhúzás. Eien órák ugy olcsóságuk, mint azok minőségének jelessége által világhírűek lettek éa kezeskedem a pontos és jó járásért.
Minden nálam Táaárolt órához, illő talmi-arany lanczot adok ingjen. Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt WoUzeile, Nr. 2L
Levélbeli rendelmények azonnal eszközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett. (1806—2)
£en értekezhetnek.
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer.
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott*
Dr. Rosenberg S.-tóI az orvosi kar — de különösen dr. Zeiss] M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czelszerü és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a bór megőrzése s a legkésőbb Korig tartó iQu frisseségbeni tartására szolgál. Kltávolit napszúrást, bőrkiütege-ket, foltokat, vArhenyt, sőt a ránezok is a gyakori használat által eltűnnek. Színésznők i művésznőknek kiváló jó szolgálstot tesz.
Ára 1 tégelylyel l frt 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-gasse 6. Thflr 7. — Nagy-Kanizaán, Rossafsld Adolf urnái. — Szent ,,Leopold"-hoz czimz. gyógyszertárban Nesstsis FBtöpaél, Bécs L Plankengasse 6. — Pasi k Társai cs. kír. udvari iilat-szerésznél Bécs, Karntnerriug 11. — Ischlben Kreuzplatz 169. Maczaskl illatszeréinél Kárntnerstrasse 26. — Triesztben Keha W^nél „Trieazt városához" Corso 603. - Budapesten Miller J. A.-nál vico ut. — Zágrábban Wttelbacb Zsigmondnál. Varasdon Hoeb-A. gyógyszerésznél. (1800—3)
kik lakhelyük távolsága miatt s fóvárosbani saemélyes beváaárláznkban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriási szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óta a magukat .Bazár«-oknak éa ,27 krafozárm áracsanwkakaak* kikürtöl ők részükről tapasztaltatik és a 27" krajezár szóval as elámitás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése Ut csekélyebb összeget igényel, nem számítván azzal, hogy az, az ily helyen megrendelt kelme tízszeresen is drágább, mint as olyan, mely egy lelkiismeretes szolgálati elvvel párasait kereskedésből vásársltatlk; nem tartván továbbá szem előtt a vidék L hölgyei azt, hogy az ily szédelgő '' üzletekből hozatott kelmék még az ezekből leendő tárgy alkéazitéaét zem érik tul, — nem zzámitanak előre azzal, ha p. o. ruha. kelmét hozatnak ily szédelgő .csarnokból," es a megvarratáaa éa illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. — De a légii elvtelenebb itt még az, hogy ilyetén . , '' ,
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre ez irányban. — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal veaérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szédelgő csarnokok mellőzésével is
'' olcsó, jó és felette ízléses és divatos
kelméket s fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női mh&kelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IV. ker. korona-herezeg-uteza 8. az. alatt levő a „KORONAHERCZEGHEZ* czimzett legjobb hírnevű „Hölgy- divatáru-kereskedéséhe Z* teljes bizalommal fordul.
K nevezett czég fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, fciket lakhelyűk távolsága a főváros-báni azemélyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség éa pontoaság szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés és divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hoev a vidék t. hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendeléteik levélbeni eszközlésük könnyebbitése s illetőleg lehe-tösitéae czéljábol kivánatra szolgál mindenkinek
¿ngyen és bérmentve* 4 lcggyöD,Jf^divltosabb NaGYVÁLASZTÉKÜ mintagyüjteményével
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki, mintha s t. vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgáláaa a kttfisó, Ízléses és divatos
kelmékaek, te|iát az, ami a
.takarekossagi eszmének"
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egészben és valóban foganatosítani és illetőleg követni óhajtják, forduljanak mlsdsssemi aéi rahakeJmék megrendelésével, nemkülönben bárminemű megbizisokkal teljes bizalommal _
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-diratárn-raktárához,
(1807 — 3) Budapest, IV. koronaherczeg-utcza, 8. az.
A legnagyobb yasbutobotXb
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kivánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1734~88>
I
iát
eskórt) gyógyít levélben ir. Killisch speczia-liata Drezda. Wílhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres sredmésy !
x t : : x x % x x-ix
(1804-2)
H E L L F. P.
Birtok-eladás vagy haszonbérlet.
Nemes-Vid. somogymegyei mezőváros határában, mely a buda-kanizsai vasútvonal komárvárosi állomásához 1 mértföldnyi távolságra 500 hold tagositott birtok, nagyobb részint első osztályú szántóföldekből álló. mégis abban 120 hold erejeig jó minőségű kaszalórét is foglaltatik; mindennemű gazdasági téglából készült, cseréppel fedett épületekkel, urilakkal, s több zsellér- házzal is ellátva van, szabadkézből őrök áron el, vagy 1876. év január hó 1-sótól kezdve haszonbérbe kifogna adatni. A tisztelt vállalkozni kivánók V. B. Pest, Sándor-utcza 26. ajtó 6 sz. vagy Nagy-Kanizsán H. B. ügyvédnél (Széchényi tér 455. sz.) nemkülönben Andráshidán, utolsó (vasútállomás. Zala-szent-Iván) N. K. családi közös megbizott uraknál, a föltételek iránt böveb-
Budapest, II. kerület, fő utcza, a kereskedelmi bank épületében.
ajánlja nagy választékú raktárát férfi, női s gyermek kés* fehérnemüekben minden Mzövfttt ára s ari divat
csikkekben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendelést alábbi árakból s megbízásokat bármely más czikkekre utánvétellel azonnal teljesifek.
(1813— 1)
Urak részére:
lagek angol Chiffonból .
drbja 1.40, 1 65, 2, 2.40, 3, 3 50, 4. 6 drb 8, 9 50, 11,50, 13, 17, 20, 22 80.
Színes perkalből :
drbja 1.50. 2, 2 25, 2.50. 6 drb. S5<>, 11.50, 12.80, 14.20.
Angol oxfordból pallérral, drja 2.25. 6 drb 12.80, 2 külön gallérral, drbja 3.80. 6 drb 21.60.
Isgelök gallérral darabja 60 kr 6 darab 3.25 kr
Labraval6k vássoiib<>l minden formában darabja 1.50, 1.75, 2, 2 25, 2.50, 3. 6 darab 8.50, 10, 11.50, 12,80, 14 20, 17.
Télre szCvstt gyapjú alsó mellésyek s alsó ■adrágok, vékony vagy vastag daiabjn 1, 1.30, 1.50, 2, 2 50 5 frtig.
Félharisnyák pamntból fehér vagy csíkos, kiitegje 3 50. 4. 4.50, 5, 5.50—10 frtig, télre gyapjúszövet, vékony vagy vastag szRvetü kfltegie 6, 5.50, 6 egész 12 frtig.
6sl)ér és kézelők legnjabb divatú mintában, egy kOteg szép dobosban gallér 2 50, kézelő 4, 4.50, 5 25.
Zsebkendők pgé*z fehér vagy színes széllel, kiitegje 2 40, 3 60, 4.20,5, 5.50—6 frtig, fohér selyem 90 kr.
Legújabb syakkötök selyemből keskeny, 14 krtól 1 frtig, széles 20 krtól 3 frtig, kész nyakkBtők minden formában 40 krtól 5 frtig.
Nyaksálak darabja 80 kr. sálkendők 1.28-tól 5 frtig.
Aagel plaidek darabja 7 30, 8, 10, 12, frt,
plaid-aaij 60 kr. KaztSObak-kepMyeg darabja 8, 9 frt. , Kesztyűk kitűnő glaeé párja 1.15, szarvas-
bői 1.20, 1 90, poaató 75, 85 kr, 1.20. T5rfilk5zék beszegve kfitegje 5 — 15 frtig. Ruganyos sadrágtartók 70, 90 kr, 1.20,
nadrágszíj 25 kr. Esernyők 2—15 frtig.
Nellkézeli S galléringgombok csont- vagy bronczeból nagy választékban s szép mell-tűk, nyakkendő-gyürük, fésűk, fogkefe, azappan éa finom illatszerek. Fiak részére kesztyűk, nyakkOtők , zsebkendők.
HSlgyek részére: lagek angol Chiffonból ssép mellvarrással éa himzéaael :
darabja 2, 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4. 6 drb. 11.60, 12.80, 14 20, 17,20,22,80. Corsettek angol Chiffon vagy Barchetból darabja 1.40, 1,50, 1.60 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50, 4—6 frt.
6 drb. 8, 8.50, 9, 10, 10.25, 11.50,13, 17, 20, 22.80, 28. Lábravalák Chiffon vagy Barchetból: drbja 1.35, 1.50, 1.75, 2, 2.50, 3, 3.50. 6 drb 7.70, 8 50, 10, 11.50, 14.20,17, 20. Alsészskayák Chiffonból szép azegélyek s fodrokkal :
darabja 2.40, 2.80, 3, A 50 , 4, 4 60, 5, 6. 6 drb 13.75, 16, 17, 20, 22.80, 25.50, 29, 33.50.
Lészfrszekayák fodrokkal drbja 3.60, 4,
4.25, 5, 5.50, 6. Lószörtsnrarok darabja 1J20, 1.40, 1.60, 2, 2^0.
Derékfizők (Mieder) darabja 1, 1.25 1.50, 1.80, 2.50, 3, 3.50, 4 frt.
Díszített kSténysk Chiffonból fehér 1 frt, 1.40, ssines 1.40 fekete moirból 1.30 kr. 1.60, 2.20 kr.
Zsebkeadik egész fehér vagy színes széllel darabja 20 krtól, hímzett 30 krtól..
Szövött pamnt harisnyák kötegje 2.40, 3.60, 4,20, 5, egész 12 frtig. télre szövött párja 8 » krtól 2 frtig, szövött kamasII 1.25, 2 frtig, gombos nól kesztyűk kitűnő glaré párja 1.15, szarvasbőr 1.20, 1.80, posztó 65, 76, 1, 1.30. Mollgallérok s ujjak legújabb gallér s kézelők richfodrok s ka-laptátyolok, selyemrecze főkötők (Netr-haube) 17 krtól.
Psafyela főkötők fehér 70 krtól. szalaggal 85 krtól, posztó hímzett baSCMJkok 2 írttól 3 frtig. Berlini szövött krndók fejre 1.35, 1 75, nyakra 1.75, 3. 3.25, selyem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Nói derékövek 25 krtól 2.50-ig Mindenféle fogkefe, szappan és illatszer.
Leánysk részére fehér és csinos Chiffon s fekete moirkötények, gallér és kézelők posstó bascblikok, berlini szövött-kendők, nyakkötők, kesztyűk és kerek fejfésük.
Ujjon szilitt gyermekek részére ingecskék, szövött, horgolt s kötött rokolyák s fő-kötők, szakáikák, vászon és horgolt pólyaszalag, bosszuvánkog, piqué s levarott paplankák, vásson- éa gamípelonkák, borgolt czipőcske, harisnyák, téli berlini aabonyok s ezoknyácskák s fej kötők a legolcsóbb áron.
Fshér árak, Batwt, clair vége J frt 76 krtól, moH s ere- | Chiffon rőfe 22, 25, 28, 30, 34, 40, 42, 48 kr. csikós bar-
peliase 3 frt 75 krtól, tarlatain, tullanglaia, illusion, crep, gaz atb. I bet rőfe 34 kxtól, piqué parhet rőfe 64 krtól ssines ruhabarhet
v(__k>iú»Xu.t.k IIIHUI.U, ..í.:__ .sr. -jr. i__./.■ m . .„ ., .... ...
Mindennemű bélésszővetek, díszítések és rivid árak, orleána, achírting, chiffon, damis, mouslin, organtin vége 82 kr.-tól, béllésvásznak minden eslpkéfc s csipkebetételek, hímzett OSlkek a betételek, ingmellek 20 krtól entoilage, ricbe, aprets, selyem és pamut, rojtok, selyem és bársonyszalagok, vászon és pamutaza-lagok, minden zsinór, sujtás éa fűzők, varró selyem, varró éa kötőcséraa, minden kötő, hímző és horgolópamut, valódi pottea-dorfi a 4-azálaa kötőpamut gyári áron, aaintugy tfik, gombok, caatok, gyűszü, kapocs, centiméter, lámpabél atb.
Továbbá színes kanaváazok vége 8 frt, 8 frt 50 kr. 9 frt, 15 frtig, SO rőfös fonal vászon vége 8 frt 50 kr, 9 frt, 9 frt 50 kr. kávé« abrosz 1 írt 20 krtól, kávéakendő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár egy ablakra 3 frt 50 krtól 15 frtig, ftg-gönyrojtok párja 60 krtól, ágyteritők 5 frt 75 krtóL asztalterítők 4 frt 50 krtól.
XXX,XX XX X 5 * X X XX XX X 5 X
rőfe 35 krtól, fotóssőnyek rőfe 40 krtól, légmentes ajtó és ablak-tekerea rőfe 5 éa 6 kr. pamut és selyembársony fehér flanel.
Reatfeiések mindennemfi fehérnemfiekre, fehérnemfiek var-r»tá«raf aévhímzése s minden hímzések a legújabb tormákban, aaintugy gaUér és kéaelők tisztítás végett a legolcsóbb árért elvállaltalak • pontosan ás gyorsan eaxköaöltetnek.
Minden lrvél általi rendelés, miután küldeményekre is különös figyelmet fordítok, csak személye« összeállításom után ess-és biatoaitom a nagyérdemű vidéki közönséget, midőn ezennel becses rendeléseivel szerencséltetni kérem, hogy minden legcsekélyebb megrendelést is aoigoruaa kívánság szerint rögtön a leheti legjobban teljesitik. Megbízásokat is bármely más csikkre igen tisztelt vevőimtől ssiveaen elfogadok
8 minden dii nélkfl
eaaköalök. 1
XX XXX XX XX XX t
8

1 r* ■
Wtjdita Jóasef Up- ós nyoa(Utoi*jdono8 gyoraajtó mj*pápt,
y *
~T
5AG1-KA5M8A, lift*. október 21-én.
Tizennegyedik évfolyam.
1
Bálxstssi
(fNI 9TT9 . . 8 frt '' ¿1 (Tft .... ,
je«y»o i •
Egy »««•»
f
MtrSstSssk
6 hasábos petitaorbae 7, BÚoánor 6 • minden további sorért 5 kr.
SYILTTÉRKK*
goroDíint 10 tr*ri vé
vetnek fel Kincstári illeték minden íegje» hirdetésért SO kr. fisetendő
linden | különf
előbb:
A lap ssellemi és
MC illető előfizetések, redsmstiók sal asser-keastő-kiadóbos Mr-
mentve intéeendók: MA(iY-K AN1Z8A Takarékpénatári épület, ftldasint. Béimentetlen levelek euk ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Ké«ir«tok tíhu nem kflldetaak.
ar
NigyJanizta vim «»kW*«,« „M ztlai flmW-egytet\a ^gy ktniztai karukedelmí » iparban*«, a .nagy-kanizsai takarékpénztár''
a .zalamegyei altalanos tairftt-twtfflet«, a .Zaia-Switgy géztajézáai részvénytársulat t több negyei ét városi egyesület hivatalos értesttije.
Heteiiklnt ketszer, vasarnap-s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Két gazdasági tanár emlékezetéről.
" Külföldön valék, midőn fingé), brecht Károly elhunytáról értesültem. Most Be 1 ke Tivadar követé ót.
Bennük két kitűnő bajnokot vesztett a magyar mezőgazdaság. Bajnokot, nehéz féladat — tanárnak lenni.És éppen a hazai gaz-dászát ügyeért, mely nagy nttörést követel, s csaknem százados parlagra helyezi a ta-iiút: „élj az ügynek böles kitartással, ha Derednek megfelelni akarsz."
A nemzet nevelőinek működésétől egy generatió érdeke, az ország jobb sorsa függ. Függ tehát a magyar mezőgazdaság szebb kora — elsó sorban a tanároktól E hitemben fölemel a tudat, hogy a nemzet hálájára érdemesült két tanférfinak emlékezetére néhány sort szentelhetek — se lnpban:emegye előtt, mely látta, hallotta őket, s kegyelettel tiszteli nevüket, mint a gazdaság maradandó díszeit. Igen ! nevükkel tetteik ragyognak, közel ezer tanítvány haladása örökíti meg. Nevükhöz az irodalom és gyakorlati tér gazdag eredményeket füz.
Előbbit Eng el brecht negyedszázados és európai tapasztalatokból épült szaktermékei Trépezik, utóbbit B e 1 k e ama sikerdus kultiválása, mely a gyakorlati térre a képesség és okszerűség tezjedtebb irányát ültette.
Mi fájó érzetemben büszkeségemet sem hallgathatom el, — kik tanítványai voltunk, hazafiúi hálával gondolunk a helyre, hol a fáradhatatlan tanárok pályánk alapját meg-veték és bensó tisztelettel a városra Keszthelyre, mely keblében oly intézetet emelve, s nevében oly tanárokkal kitűnve, nekünk alkalmat és előnyt nyújtottak az alap meg-
szerzésére — édes hazánknak ma már csekély szolgálatot tehetve.
De, gyönge e toll az óhajtott vonásokra. Csak engedjék nekem, hogy még egy szóval kísérletet tegyek és én hódolattal sietek önök kegyeletéhez. A méltó kegyelethez, mely a •gazdasági tanárok* érdemeit is tisztelteti az utókorral: az épülő nemzedék elótt ün-nepies emlékpéldát — habár csak egy követ emel, hogy annak jelképében a munka ós tudomány dicsőült férfiainak tetteire lelkesült ihlettel gondoljanak; ez ifjú nemzedék elótt, mely őket már nem hallhatja, de kétszeresen hivatva van az ország gazdasági fejlődését előmozdítani.
És ha Keszthely ez emlékkövet emeli, engedjék meg nekünk e napon önökhöz csatlakozni ; csak ebben lehet még óhajtás: a szeretett önfeláldozó tanárok és lelkes hazafiaknak magasztos emlékezetet szentelni.
Budapest, oktober hó 1875.
RÁCZ VILMOS.
Városi háztartásunk kilátásai.
— Harmadik kősiemén/. —
Közigazgatásunknak nincs mozgalma, kezdeményezése, a haladást a véletlenre bízza és hogy most az országos viszonyok egy kissé roszabbak, megállt a gépezet és semmivel sem megy előre, minek nem lehet mis az oka, mint hogy a sociális igények nincsenek benne életre ébredve, a városi hatóság ugy, amint van, a sociális fejlődést az egyénekre bizza, nem tevén különbséget, hogy a sociális igények két részre oszlanak : szükségesekre és hasznosakra; az elsőket nem szabad tisztán a magán tevékenységre bízni, ezekben a kezdeményezés, vezetés, szellem és életadás a hatóságot illeti, az utób-
TÁRCZA.
Lengyei anya fiához.
(Sopron, 1863-ik évbsm.)
Az ¿hajtott idő eljött valahára: itt a tavasz • virul reményem ssép iája; Fa, te vagy gyermekem • Ura«« iQu élt*d Örvendj anyáddal, hogy em időt megérted.
Neved napja van mi éa- ex örömnapot Élted egyik legszebb napjának mondhatod, Mert emléket hagyok — nagysaerü emléket £ napon : — elmondom, mi kötelességed.
Lángoló már saived s fogékony a kebel. Hisz tavaast földben a mag saépen kikel; Már megfoghassanak anyádnak Saavai: .Valódi lengyel légy, i*a«i basnfi.*
Lelked gondolatja, saived dobbanása Ne másra caélosson, hanem a basára. Kebled templom legyen a a basa oltára, £gő saived pedig as oltár fáklyája.
imádkozzál buagón, hanem ne magadért :
H**ád jóléteért, árra nemaetedért,
Hol a nemaet boldog a virágaik a haaa,
Jólét honol ottan, boldog minden fia.
8 ne ró biaooyitas baaasaereteted,
Kinő« igesabb tanú, mint S réghez rítt tett.
Tetteid hirdessék hassfiságodnt,
*«rt a szó elrepül, ds a tett megmarad.
Ttírj, szenvedj s«ótfanuif megérdamH s bon, *«ly éltet a hangárai eltakar egykoron, áldó«« érte mindent, ha keH aasr slmadet 8 »i szerelmeddel afj ¿*áf« életedet.
i v'' i» i „1
* ki honjáért hal, nem Halhatatlan less az: — • iflkmiil
lelke
Voltak e nemsetnek lángoló fiai, Kiknek égő lelke a hon eaillagai, Kiknek mindegyike a bon martyra lett, Mivel érte drágán : — vérével fiaetett.
Honfi volt atyád is, bár te nem ismeréd, Ki szabadság harcsán végezte életét. Méltó gyermeke légy, ralódl utóda. Hogy kötelességed bűn legyen leróva.
Mert mig a hazának hő fiai lesznek, Addig a nemaet él s honja elnem veaabet; Mert ha alkonyult is a elsötétült aa ég, Nem lankad, — ébren áll aa égő honfi még.
A dicsőült hősök lelkei esillagként Ragyognak előtte és nynjtaak neki fényt; A setét jelenről néa a fényes múltra, 8 ea élteti őt aúg felsüt s bon napja.
A nap fe^öttérel minden ébred s éled, A hasa kebelén feldobog aa élet, A bősök sírjain nyílik olyan rirág, Mely beillatosaa aa egésa aaép baaát.
És as illat átjár minden éraő keblet,'' Tőle tettre buadul as ébredő nemaet, Mslyet a nemes tett nagygyá, dicsővé 8 dicsőség* kire meseae «»árnyaló less.
A lengye) nemaetra • nap még felrirad, Csak remélni tudjon a legyenek bfi fiak, Kik keblükben hordják a bont a ennek aoraát, Kikőiei leásnák setét éjein át.
Asért ne másnak élj, hanem a hasának, Melyért oly aek dicsők éhet áldosinak. ¿B nem »e vettelek másnak» de csak neki, n bonnak neveli.
DAXNER J.
bit pedig akkor elvégzi a hatóság által versenyre hivott egyéni működés, igy lesz meg a sociális kérdésben a legfőbb mozgató erő, a concurrentia, a hasznos igény concurrálni fog a szükségessel; de ezt a hatóságnak kell megnyitni, ebben culminál az autonom közigazgatás fogalma.
Szokás hivatkozni az amerikai egyesült államokra, hol látszólag az egyéni működés oly széles teret nyert és ebből akarják bizonyítani, hogy a sociális kérdések az egyéni társulás által oldandók meg — igaz, ott az egyesülés végtelen nagy hatalommá fejlődött, a sociális kérdések majd minden ága az egyesületek kezében van, vallás, jótékonyság, munka, oltalom, mind egyesületek által vezettetik, de csalódik, ki azt hiszi, hogy a szükségletek ki vannak véve az autonom közigazgatás kezéből, a tanügyi, szegényügyi, egészség és gazdászati mozgalmak — természetesen csak a hely határaira szorítkozva, nincsenek a társulás eszméjére bízva, hanem ezeket kezdemény és kivitelben a közigazgatás teljesiti, mert mellőzhet-len szükségletek és valamennyi társadalmi erő összműködését igénylik — valamennyi erő pedig a hatóságban összpontosul, mert ott helyes fogalom van az autonom közigazgatásra nézve.
Ál talán ós viszonyainkban rejlik az ok, miért nincs határozott tanügyi tervünk, miért nincs szabályozásunk, csatornarendszerünk, szépészeti és építészeti tervezetünk — ésmiért nem birunk megküzdeni a porral, sárral, utczai szeméttel: a jövőnek előttünk képe nincs — toldás-foldás egész munkánk : itt egy iskolaszoba, ott egy darab járda, itt egy kis csatorna, amott egy kis öntözés, itt-ott egy pár ház sarkának fer-
dítése, amott egy hasznavehetlen kutépités, faiskola három vármegye számára akácz és jegenyével, mindenütt pedig fa nélküli kül-sóutak ; kertész félfogadás, üvegház építés és a városi faültetések drágábba kerülnek három kertésznél és mégis kivesznek, az iskolás gyermekek pedig tanulnak a kertészetből— semmit; a fanemesitésból — semmit, a dísznövényzet homosodik — Berény-ben, meg másutt — nem nálunk.
Ki lát ezekből kibontakozást ? ki mondja meg ebben, vagy amabban, mikor lesz a munka befejezve ?
Addig, mig működésűnk toldás-foidás, nem pedig a jövőre kiterjedő terv —- nem ad választ senki.
És csakis a költségelőirányzat mutathatja meg, van-e a jövőre terv, vagy niscs.
Eddigi költségelőirányzataink nyíltan mutatják, hogy terv nincs és nem is volt szándékban és hogy e miatt egyensúlyunk soha sem lesz.
Mik a kilátásaink a jelen mód további megtartása mellett?
A lakósság folyton nő és szaporodik, értelmileg fejlődik, művelődik; a tanköteles gyermekek iskolákat kivánnak; az alsó iskola rozzant és a vasútra menő fiákker és teherkocsik miatt ott tanitani alig lehet, ala-cson sötét bolthajtásai iskolaképtelenségre kárhoztatják — majd tódozzuk, amit egyik felén építünk, a másik felén ledöntjük — majd igy lesz a fógymnasiummal — középiskolai épületünk nincsen: az iskola bérben lesz — 45 évi hurczolkodás ide-oda, pad és más tárgyak törnek, zúznak.
Tanítóink száma folyton szaporodik, a fizetési rendszer nincs behozva, az érdemesb a kevésbé érdemesbbel egyenlő díjazásban ró-
Hat hét Olaszországban.
Irta: JOr. Lakp Kristóf.
(Folytatás.) G e n n a. A Campo Santohos (temető) érre, alig juthattunk be, mert beakarták zárni, neonban néhány estist lyra meglágyitá as Őr5k a«veit. A bolognni temető gyönyörű, a pisai is szép, de a genuninak fekvése, kiterjedése, a cssrnokivesetek nagyszerűsége, nemes ízlése mindeniket jóval felülmúlja; dacsára annak, hogy as egéss csak 12 éve kezde-tett meg. A közelebbi leírást mellötöm, méltóztassanak a bolognai temető leírására visszaemlékezni. — Különösen a főcsarnok közepén levő kupólya templom felséges 1
A sok száz a to boremlék között leginkább kitűnt egy Mausoleum, melynek ércsajtaián egy fehér márvány hölgy alak látszott kilépni a sírboltból, oly természetes vala, hogy szinte megdöbbentünk. y
Innen felkoosíkáztnnk az , A q n a S o-1 a* mulató helyhez, eanek túlságos híre van/— csalatkoztunk a nagyon dicsért szökőkutat illetőleg, ennél Rómában sok szebbet és művészibbeket láttánk.
Késő este értünk szállodánkba, estebéd után az öbölbe csónakázni mentünk. Jó félóráig tartott még a gőzösök utcsájából ki, s az 5 arboezos vitorlásokéba beevezt&nk. Gseadez, kissé holdvilágos éj, — a hajók lámpái visszatükröződtek a suttogó hullámokba, evezőlegényünk mngys-rásta folyvást: most indul e hajó Amerikába, amaz Braziljába, amaz Chinába, — Indiába aat Érwtük, hogy a világ és tengeri forgalom
közepén vagyunk. Valami csábító szellem mintha biztatott volna, menj el evvel a hajóval a földgolyó másik felére . . .
Közbe közbe uj hajók érkeztek shogonyt vetve, körülők nagy élénkség támadott Szóval e roppant kikötóben nem volt egy pereznyi nyugalom.
A zárlövések ábrándítottak ki bennünk s e jól felhasznált, de fárasztó nap után nludni mentünk ...
T u r i n.
Május 28. Mint a ködfátyolképek tüneményei ugy vonultak el lelki szemeink előtt Genua gyönyörű vidékei, a midőn elhagyva e várost, Turin felé rohantunk a gyorsvonattal. Utunk nagy részét már megtettük s azon gondolat, hogy imádott hazánkhoz mindinkább közeledünk, uj életet varázsolt belénk ! As óriási hidak, átmetszetek és alagutak s vnsuti építészet remekei valának. Egy ideig láttuk a tengert, s midőn mögöttünk maradott, mint egy kedves jó baráttól, bizonyos, fájó érzettel bu-
csuztunk el____Déli 12 óra lehetett, a midőn
a pompás turini indóházba megérkeztünk s a .grand Hotel Bonne Femmebe* megszálltunk.
A 180,000 lakóesal bíró s a Pó partján épült város, egyike a legujzbbaknak. Talán Amerikában lehetnek ily kimért s a mérnöki pedantería szélső határáig szabályozott várósok. Végtelennek látszó s keresztül szelt utczái egyenesek, mint n ny il, szép szélesek s a házak egyenlő magasak, s6t (legalább nekem ugy tetszett) azok külső díszítései is egészen egyformák.
A főutezák roppant tágas térekre nyílla-nak, mindenüti sétányokkal és nagyszerű emlékszobrokkal De épen ezen túlságos szabályo-■ottság éi ^formaság, as utasa untatébfhat.
1
szesül; mig nem gondoskodtak, hogy a segédtanító előléphessen elődjének halála nélkül is, nincs fokozat a szolgá]ati évekre való tekintetből, a közönség pedig nemeslelkü, majd időnkinti jntalmakat id, építünk utat, hidat, járdát, csatornát, amint a felek kérni jönnek, félntcza megcsinálja, mikor a másik fele elkezdé, az elsőké már elromlott.
Ezenkívül előttünk fekszik a temető kérdés, kórház épités; hiszem, hogy senki sem gondolt arra, miként az utépitészet befejezve lenne, valamikor még a mellékntczák állapotain is kell segíteni; közvágóhidat épiteni.
A szolgaszemélyzet fizetése aránytalan, ha szabályozzuk, legkisebb arány mellett is emelkedik, ezeknek még nincs nyugdijuk, pedig arra is kell gondolni.
Egy szóval bármely tárgy felé nézünk, látjuk, hogy erre-arra is rendszeres terv kell.
Van aztán a városnak nemzeti feladata ; vasúti csomópont, költekező nép, fényűzés mind idegen jellegű — kereskedőink még szivesebben beszélnek németül, a magyar múzsa csak koldulni jár hozzánk, a német meg brilléroz — az is lenne tehát a helyhatóság feladata, hogy a magyarosodás iránti feladatból lerójojfr valamit, a magyar szinészet kérdése nenraz egyesületeké, hanem valamennyünké és valamennyien vagyunk a városi hatóság.
Mindez csak zsebünket ijeszti, de nem tudjuk, miként a költségelőirányzat nem nyújt erre alapot, nem mutatja meg, mit és hogyan akarunk — bizva van a véletlenre, jé gubacs és makktermésre, várjuk a sült
verebet, de nem teszünk érte semmit.
7 •
Azt azonban bizvást láthatja belőle mindenki, hogy ily módon csak a falnak megyünk, eladósodunk és terhes a pótlék, mert nem nyújt sem kilátást,sem vigasztalást — fizeti és megszavazza a közönség mint kényszert, mert elismeri, hogy a mit fizet, lelkiismeretesen kezeltetik.
Oh mi más volna a megszavazás, ha tudnók, hogy évenkint ezer forinttal emelkedett is a teher, de 10-20-30, vagy 50 év múlva gyermekeink, unokáink egészséges. portalan utón, jó iskolába, hozzánk méltó színházba mennek és lelkesülnek nemzetiségükért. Ilyen teherviselésnek van rá-tiója. . . ab.
(Vége köv.)
Jegyzőkönyv,
mely 1876. évi septembcr hó 26-án Keszthelyen az 1848/9-iki honvéd egyleti gyűlés ta-nácskozmánya felett felvétetett:
Jelen voltak: Kerkápoly Mór elnök, Gr a ál Endre alelnök, Gerzsó János, Kugler Nándor, Baán Sándor, Szilágyi János, Sípos
Imre, Szép László, Lipsics Samu, Trsztyánssky.
Lajos 1848/9-iki honvédek. Tekintetes Király Lajos szolgabíró ur a politicai hatósAg részéről.
Elnök ur a jelenlevőket melegen üdvözli és sajnálkozását fejezi ki * felett, hogy daczára a mai gyűlés határnapjának, kellő lapokbani közzététel és az Kínáit megyei honvéd bajtársaknak egyenkinti meghívásának ily kevés számban jeleu''ek meg.
Mindenekelőtt a mult gyűlés jegyzökönyve felolvastatván, az hitelesíttetett.
Ezután felolvastatott a f. évi jnnius hó 29-én tartott gyűlés alkalmakor a központi honvéd egyesület titkárához Mi kár Zsigmond úrhoz intéseit távsürgönyre adott válasz, mi Örvendetes tudomásul vétetett.
S k u b 1 i c s István volt zalamegyei hon véd egyleti elnök ur a f. évi jnnius hó 29 én hozott határozatra adott válasza felolvastatván; abból kitetszőleg a honvéd egyletnek vagyona csak egy részéről ád felvilágosítást; mivel padig annak teljes tisztába hozása a teendők leg sürgősbike, határoztatott, hogy Kerkápoly Mór elnök ur, ki Egerszeghez közel lakik, S k u b-1 i cs István urat ismételve, Csokonyai János, Bessenyey György ós Königmayer János ura kat pedig minél előbb a volt honvéd egylet va gyonai felül megkérdezve, azt tisztára hozni, minden a honvéd egyletet illető iromány ok,számadásokat, kötelezvényeket és pénzösszegeket az illetők részére kiállítandó szabályszerű nyugta mellett átvenni szíveskedjék. Ezen határozatról az illetők is jegyzőkönyvnek részükre leendő megküldésével értesíttetnek.
Az 1848/9-ki honvédek erkölcsi elismerése végett a központi bizottsághoz intézendő felirat elkészítésével alelnök és jegyző urak bízattak meg.
Olvastatott Gáspár András tábornok ur levele, melynek tartalma jövőbeni alkalmazkodás végett tudomásul vétetett,
Az 1848/9-iki rokkant honvédek összeírása segély adományok gyűjtése czéljából nyomtatott iveket alelnök ur bemutatja, mely czélszerünek találtatván, elfogadtatott. Azokból a jelen voltaknak egy egy példány kiadatott, a megválasztott bizottsági tagoknak pedig megküldetni határoztatott.
A munkaképtelen honvédek közül a leginkább kijelölhetők, az összeírás megtörténtével összehivandó gyűlés alkalmakor fognak a men-házbai felvételre vagy segélyezésre ajánltatni.
Ezután a kitűzött tárgysorozat bevégezve lévén, elnök ur a jelenvoltakat felhívta: nincsen-e valami előterjesztesük? mire Gerzsó János bajtárs előadja, hogy a Nagy-Kanizsán megjelenő ,Zalai Közlöny a-nek 59-ik és 65-ik számaiban közlött czikkek által Vértesi Iván ur Gaál Endre bajtárs és alelnök urat annyira megsértette, hogy azt nem csak mint volt 1848/9 ki honvéd századosnak, hanem mint egyszerű honpolgárnak tűrnie nem lehet, nem szabad ; Gaál Endre ur őtet és Kerkápoly Mór urat felkérte, hogy Vértesi Iván urat kellő elégtétel adásra felhívják, mit ők készséggel teljesítettek és Vértesi Iván urat elégtételre és segédjei megnevezésére felhívták, Vértesi ur azonban először mindenféle kitérő válaszszal az ügy -nek elintézését elodázta és segédeket nem nevezett, utóbb pedig Kerkápoly Mór úrhoz intézett levelében nemcsak a kellő elégtétel adását | tagadta meg, hanem a sérelemnek békés utoni kiegyenlítésére tett ajánlatot, sőt mindennemű
'' Elmentünk egy szerfelett ajánlott étkezdébe — tisztelet, becsület, de ennél gonoszabb ebéddel még soha sem birkóztam meg ! . . Deák korom -ban volt az ideje, hogy az iskolába bezárattat-ván ; egyetlen sós perecz képezte a déli lakomát, de százszor inkább ezt választanám, mint a turini ebédet .... t
Uy képen tehát könnyű szivvek és még könnyebb gyomorral kezdettük meg vándorlásunkat. A folyón áthaladva, a közel lévő C a-puczinua zárdához (mely jó magas hegyen fekszik) hatoltunk fel. Az őr jó távcsővel szolgált s egyike felsőülaszország legszebb kilátásainak tárult fel előttünk. Közel mindjárt aPós a város, távolabb egy síkság, míg a háttérben Monté Kosa, Aiguille, Mont Iséran, Mont Cenis és Viao ütötték fel havas fejeiket.
Innen aÖiardino pubblicoba mentünk, ez kis sétány a folyam partján ; látszik, hogy nagy költséggel iparkodik a város e kertet igen széppé tenni, eddigelé csak a jövő kifejlődés van előkészítve.
Többtemplomot is megtekintettünk, de az eddigiekbe* képest semmi feltűnő jeleset sem találtunk bennünk. Gyönyörűek azonban a királyi várhoz közel eső főutezák árkádjai, fényesen kivilágítva, gazdag kirakatokkal. Sok kereskedésben tudakozódtunk, itt igazán potom pénzen lehetett volna bevásárlásokat tenni gyönyörű ékszer — ruha — diszáru nemüekből.
Feltűnt kiválólag a Galleria V i t-tore Emanuele, mely, 3 emelet magasságú üveggel fedett felséges árucsarnok, a Falak szép uj freskókkal, vakító világítással. Itt van egy nagy és elegáns kávéház, hol zene, kajgtemsenj éa egyéb, előadások mulattatják a közönséget. Egy ideig fagylalt mellett hallgattak a zenét • aztán lefeküdtünk.
1
közbenjárást visszautasított A honvédőiét
általában, de kivált újra alakulások hajnalán
nem tűrheti, bog) köztük olyan foglaljon helyet, ki a honvéd tiszti becsület bemocskoláeá-val az egylet erkölcsi erejét tönkre tosafc Miután Kerkíipoly-Mór ur is a Gerzsó János ur álul előadottakat igazolta és * bou-éd bajtársak együttesen kijelentették, Log) a sértő féllel egy testületben nem lehetnek, egyhangúlag határoztatott: hogy Vértesi Iván mindaddig, még a közönség elél e h<>zott aljas bántalmazásért Gaál Endre umak kellő elégtételt nem ád, a honvéd egylet kebeléből kizaratik és erről a nagy közönség is a jegyzőkön) vnek hir-lapokbani közlésével érieaitletik. ■
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kugler Nándor és Szép László urak választattak.
TRSZTYÁNSZKY LAJOS,
jegyxS.
KUGLER NÁNDOR. SZÉPLASZLO.
magasan kiemelkednek a tőidből, egész ember magasságnyira s ezek — mint mondják — a W. jobb s legtöbb termő tőkék.
Betejeaesiij pedig abbeli naf>g),-p.;tésemnrk is adoklttte$eá4Ét, midőn irt háza: — pjQ_
cseház flMflrrtt láttam szakadatl
an lánczoUtbau
mit igen kevés hegyen lehet ily rendben fel találhatni.
Végre »edig azt sem hallgathatom el, hogy itt e hegyekben a sept. 26-iki fagynak semiú, nyoma sem látható, hanem a szőllőveszőknek valamint a fáknak még megvap a szép zöld ru háaatjok ; ellenien a lapos helyeken fek\ő szól lökben az őszi ssél hideg fuvaiina a veteket már "z ékességtől megfosztotta. Itt csak ugy u0 haldokol a természet.
TORONTÁLI.
hz< nt-György-völgye, okt. hóban.
Tekintetes Szerkesztő rcr!
Itt vagyok a szüretről szóló referádával l A szedés mult hét első napjaiban vette kezdetét a lédicsi, dedesi, gosztolai és lenti hegyekben. Volt öröm, volt kedv, volt vígság, volt minden, smi szüret alkalmával csak leheti hanem egynek a hiányát mégis nagyon éreztük: a bor hiányát a dedesi és rédicsi hegyen ; pedig bor nélkül ilyen öröra napon mulatni, igen bajos! De e felett épen nem lehet csodálkozni; hiszen a szegény nép már néhány év óta a mezei munka után csak a mindennapi kenyerét szerezhette meg, s így borát kénytelen volt eladni, hogy az adot, községi költségeket fizethesse; mert hát az executiától nagyon fél és jelenleg íz csak borában bizik, hogy ez évben valabogy csak megél 1
A termést véve, azt jó középsssrünek lehet mondani, kivéve azon helyeket, hol a téli fagy érzékeny károkat okozott; mert a nedves fagy következtében egész tőkék elszáradtak : de eltekintve ettől, a jelenlegi termés is jobb lehetett volna, ha a harmadik, vagyis érés alá való kapálás elmarad; mert vannak birtokosok, kik azt álliták, hogy ha ezt elmulasstják, 20—30 akóval többet remélhettek volna.
Vevő a dedesi hegyen kevés mutatkozott, 6 frtért kínálták, 4-ér< kérték, de az alkut megkötni nem tudták; mig a lenti hegyen az edények túlságos hiánya miatt 3 frtért,sőt még azon alul is elkelt. íme, ha borcsarnokunk volna a közelben, nem kellene ily megvetni való árért a boron túladni!
Bor less e vidéken elég, de minősége is megfogja ülni a mórtéket; mert mustmérővel próbát tevén, azt 12—13 fokúnak találtuk,
Lehetetlen, hogy e helyen egy rendkívüli magas szöllótőkéről említést ne tegyek; mintegy 8 ölnyi magas fának tetejébe kapaskodtsk a vesszők; azt látván, önkénytelenül eszembe jutott, mit Plinius mondott, midőn egy 600 éves szőllőtőkéröl tesz említést; Stabo pedig egy olyan szőllótőkét^ir le, melybek törzsét két ember is alig volt képes átkarolni! de minek a múltból idézgetnem, hisz itt a mi hegyeinkben is vannak tőkék, melyekről a mostan élő öregeink azt állítják, hogy még ac öregapjoknak az öregapja plántálta, ültette, a mi különben lehetetlennek épen nem látszik, ha a fent emiitett tőke vastagságát és magasságát tekintetbe veszszük.
Május 29. Ma mindenekelőtt a királyi pa-<tát tekintettük meg, szép az udvari kápolna, a többi arany — bársony — tükör — gobelin sat. semmi más, — ennél a nápolyi sokkal különb. Innen Turin fő nevezetességébe, a királyi fegyvertárba mentünk. Ah, ez igazán nagyszerű és érdekes, csupa jeles tör-v téneti emlékek, vagy e nembeli nagy remekek vannak ide elhelyezve.
A sok közölt megemlítem I. Napoleon azon kardját, melyet a marengoi ütközetben viselt, — V. Károly császár nyergét, Benvenuto Cel-lini diszkardját, a sok szép ajándékot, melyet az olasz egyesülés alkalmával Victor Emánuel 1 az uj tartományoktól kapott.
Megtekintettük a volt parlament '' ülés t e r m é t, hol Cavourgróf helyét kegyelettel mutogatják.
Ezután az akadémia tárait, a képtárban néhány Veronese Pál, Murillo, Van Dyck, Rubens, Sasseferrato, Potter képre akadtunk.
Turin városán nagyon meglátszik a hanyatlás, mióta megszűnt főváros lenni, a polgárok sóhajtozva emlegetik az eltűnt aranjuezi szép napokat, sok a nyugalmazott ur benne, — valószínűleg Turin az Olaszországoak, ami Graz Ausztriának. A fő látványosságokat befejezvén, az estéli vonattal tovább utaztunk.
(Folytatása köv.)
Sétabotorkál ások.
VI.
A városház sarkánál kezdődik a városház -utcza épen oly módon, mint a takarékpénztár-háza sarkánál a takarékpénstár-ateza és egyenes folytatása a városbáz-utezának a Kazinczy-utcza- épen ugy, mint atakarékpénz-
lár-utczának a Csengery-utcza.Mindkét esetben az utczakereaztelő bizottmány magának és nekem is,de főkép a póstásoknak nevezetesen köny-nyitetto volna a dolgot, ha nem csinált volna annyi hosszú nevet és annyi rövid utczát. A városház és a takarékpénztár háza bizony semmivel sem ér többet, ha saját utczájában fekszik és a város úgyis elég nagy, még a neve is Nagy, azért szükségtelen, hogy nagy házak és nagy férfiak nagy és hosszú neveinek az utczasar-kokra függesztése által nagyobbátaaaék, nem annyira a város, mint a benne különben is ural kodó bábeli nyelvzavar. Nem elég, hogy magyarul, németül és horvátul beszélünk, nem elég, hogy minden ntezának három nyelven van régibb, ujabb és legújabb neve: most még ezenfelül az utcza két végének ismét külön nevet adnak. Nem csuda igy,ba nemoaak egyet nem értünk, hanem utóbb még meg sem értjük egymást Végig sétáltam a városház utczáján, ugy találtam, hogy az rövid is, szűk is, görbe is. Ház mindössze csak 8 darab van benne, görbület azonban van több is, meri nem elég, hogy minden ház saját szabadalmazott szabályozási vonalát követi, hanem némelyik még külön egyéni görbülettel is ékeskedik. A házak külalakja is megfelelően váltosates, mert van földszintes, emeletes, kétemeletes, sőt még torony is a 8 ház között. Nevezetes e mellett, hogy majdnem valamennyi földszinti padló alantabb fekszik, mint a járda: és fl* legbiztosabb jele a város emelkedésének — vagy sűlyedésének — a szerint, amint vagy az utcza teszi a várost, vagy a ház, mert világos, hogy vagy az utcza emelkedett, Vagy a ház sülyedett: azt semmikép fel nem tehetjük, hogy igy építették eredetileg műértő építészek és mérnökök akár a házakat — akár as ntezát.
Helyi hírek.
— örömünnep a Feretuzieknéi
Mult szombaton, azaz tolj ó hó 16-án -etie 1« az ünnepélyes szerzetesi fogadalmat fdG llarm.ith Hilariu8 a ftdő tartományi fónök kezébe — Hi-larius atya született 1820, a péosi egvh .zmegy«:.
be felvétetvén, áldozárrá felszenteltetett 1843. dombovárí p''ebános volt 1851 — 1Ö64, ettől egész lb71 majd Spirituális a pécsi papneveldében, majd segéd-lelkész Szakcaon — nu''g 1871 september 27. a Szent-Ferencz rendbe lépett és az első próba évet Nagy-Kanizsán betöltvén 1872. az egyszerű fogadalmat letevé és apróba év után a lörvény$zerüleg szükségelt három évet betpltvén, szombaton, azaz folyó hó 16-án reggeli 9 órakor ünnepélyesen letevé a szerzetesi fogadalmakat ftdő Letlinger Kelemen tartomá nyi főnök ur kezeibe as egész szerzetesi társulat jelenlétében. Nekünk sserseteseknek ez eset annál nagyobb mérvű: mert vajmi fiatalokat fogadunk be a szerzetbe, 2—5 éven át unjuk , ruházzuk, tanítjuk Őket és a csukla b korda védelme alatt a katonáskodástól felmentetnek, midőn már majd késs áldozárrá avatnánk őket'', hűtlen itt hagyaak minket és a szomszéd egyházmegyékbe vétetnek fel, fdő Hiiarius atyát megnyerve a szerzetnek, kárpótolva érezzük magunkat. ö közszeretetben van é» ismeretes mint jó lelkész és fáradhatatlan gyümölcs-tenyésztő. Éljen soká 1 - Egy n-ndtárs.
— Lapunk f. évi 61. 67. 69. 73. 76. 76. 77«. 79, 81. 82 és 83 számai teljesen elfogyván, igen kérjük szíves visszaküldését, a 82. számokért készséggel fizetünk darabjáért 10 Icrt.
— A „Köxegészségi Lapok« 20-ik számában dr. íSchreyer Lajos salamé-gyei t. főorvos ur a német orvosok és természetvizsgálók Gráczban tartott gyűlésének közegészs.^i azak-osztályából igen érdekes czikksorozaioi indított meg.
— Egy Ügyes és tnegMxható munkás ember akár mint bolti, házi vagy bérszolga, akár más hason minőségű szolgálstra ajánlkozik és azonnal alkalmazásba vehető. Megbízhatóságáról bizonyitványnyal is bír. Közelebb e Közlöny szerkesztőségénél.
— Löur Lipót főrabbi temetésére, h<>l 10 ezernél több voltjelen, a nagy-kanizsai hitközség küldöttséget nevezett ki s Szegedre elutaztak: Valbach Mór, Veiss Samu és Blau Lázár előljárósági tagok.
— A kisorsolt divánpárnát Tarródv József ur nyerte meg 33 ik számmal.
Pedig azan emelkedés és sülyedés tovább is terjed a Kazinczy-utczába és fő fokát éri el künn a vasút felé a sörházon tul, hol a nagv műgonddal kitervezett klinkerut egy jó magas dombra kapaszkodik fel és az egész vidék ugy néz ki, mintha készakarva töltötték volna fel az utat, hogy jobban lefolyjon róla a viz, vagy hogy szebb legyen a kilátás elannyira, hogy magasabb pontot már e tájon találni sem lehet és félő, hogyha valami katasztralis mérnökök ide velődnek, azok épen az ut közepén, mint legmagasabb ponton állítanak egy fix pontot fel és általa sokáig gátolják a közlekedést. Nagyobb világosság kedvéért még egy mélységes gödör is ott van közvetlen az ut legmagasabb pontja mellett: és nehés volna elhitetni avval, a ki nem látta, hogy e gödörből a vasúti és nem a klinkeruti töltést készítették.
Belke Tivadar emlékére.
Mint a földnek szép növényi, Melyek mestere le valált Rögtön, hogy ha letöretnek, , Ugy''.ért téged el a halál.
Mindig földet tortád, ástad, As volt kedved, a mi* éltél, Ott nyagsjol moif, stégény, mélyen, Te, ki ettől soh''se. féltél
A német jó tulajdonit Párositád magyaréval, Hfi barát ¿s vigtárs valál, Kedvepcaed volt zene és dal.
! i • i Sok barátod niwei sirat, Te, ki nekünk pótolhatlen, Örök emlékeseiUnkben A te képed kiolthaüan. ! ii ^ . Mv ti r. / ! . ••

__ Eichberg Adolf nrnak a koronát
tÜBt érdemkeresztet Nucaecz József tan tel -
veló ur többek jelenlétében a kitüntetett be-"^jtedése folytáD lakásán okt. 18-án délelőtt ^•rebató üdvözléssel adta át. Jelen voltak: Be-jóisef polgármester, Gel»ei Gutmann H. községi elní*, Vágner Káróly iskolaazéki el-'''',''k Weiss Manó városi tanácsos sat. v'' '' — Alsé-bendván és vidékén amint ■r emluenk, e hó 4-én kezdődött meg a szü-C * most mir végefelé jár, mindt-z ideig a leg-[''.dvezóbb időjárás volt, szőlősgazdáink megvédésére; « e szüret bőségre is nagyban leiül azok varakozásat; — több helyen vig mu-VáSgokat rendeztek, azok közöl megemlitjük l''mka György urét, hol a lendvai íntelligen-. '' uagyubb resze jekn vo^t, természetesen, a vig ,*hár köszön tések sem maradtak el. ügy szinte K vács János ügyvéd urnái,hol nem csak Lend-,ft de a vidék íb volt képviselve vendégekkel; Ü''ott iáttuk Kovács Lajosné úrhölgyet Nagyig ..rz*áröl,KeselyüFerenczné Vörcsökről,Kuszák lmréné Bellatinczról, Lendvai Mátyásné, líaiós Mihályné és KelczGyuláué úrhölgyeket;
''iaczára « már bekövetkezett esős időnek, a . :,.dv a legmagasabb tokra emelkedett, toasz-■ uobárkoczintások közt, a kedélyes mu-
''"wníik éjfél utáni 2 óra vetett véget. — A háziúr és kedves nej", nem kímélve nű iaradíHgot, mindenben igyekeztek ven-(ji-o-ik keövét és kenyeimét megadni. B.
r — &ümeghen á Szentesi Akos ur álul rvi.dezett gyíTmekszini előadás 103 fri. bevételt rr dményezett, a ús/ta jövedelem 36 frt, mely ■-] fr\. a sümeghi ovoda javára adatott át.
"" _ jiymeiu Srhloss Gottlieb frankfurti r^-ikar Béc. ben október 14 én ünnepélyesen elevezte m.gatak a bájus Halphen Leopoldine Kisasszonyt. — Székestejérvárott pedig Babos Ödön vaspályái ti*zt okt 16 á.» vezette oltárhoz szép és müveltlelku Vallenfels Waldenfeld Anna kinamonyt. Kísérje boldogság frigyöket!
_ Rövid hirek. A városligeu artézi kut fúrásával 386 öl mélységr hatottak már. -M:cske táján aszfaltbányak fedeztettek fel. — s-auley Henrik Ny«ncza tenger mellett a Nilus forrását felfedezte. - A ngolországnak f. éviju-lius havában 7ü bajója sülyedl el. - A lefejezi; Env.n-i Török Jáuosné szül. Balassa Borbála csontváza feltaláltatott. - Garibaldi a her-c etfovinai telkelCkhez buzdító levelet mte/.ett. _ Jassiban Ghika Gergely romá* fejedelemnek, kit a török lefejeztetett, emlékünnepélye tarta-tik meg — Temesvárott a nőcseiédek csak nappalra «egődnek el. - A fővárosi uj népszin haz roppant érdekeltség iozt nyitUtott meg. -\ iniesisippi államban ftl.érek és feketék közt veres láz:uias ütött ki. - Korigos herczeg, kit az eriváni örmények királynak kiáltottak ki, Milanóban 7 gyermekével nagy nyomorban el. _ Gothában fényűzés ellen nagy nógyüies lar-tatott. — Já«zki»éren 84 ház égett el. — i nie ''V^ben eddig már 10 ezer frtnál többet )0-. ved"Jlme-ett a vadaszati adó. - Manch &zo-«''vénvi László kamarási méltóságot nyert. — A pi laraboncziai Deák" czimü élezlap megszűnt.
- Ns^v-Kikiudán német lap indult meg. — A sugárúton templomot szándékoznak építeni.
- „Vasárnapi Újság" az első vasút építőinek arczkepeit közié.-A,Köztelken" gyümölcstál
litáa volt. — Bolla János posonyi tanítónemességet nyert. — Berlipben a híres .Kaiser-hof" vendéglő leégett. — Aradmegyei Elek helységben az idén nem kell községi adót fizetni. — jxx első gőzhajó a.Körösön okt 2-án indult meg. — Endrődi Kupricz Sándor Veszprémben meghalt. — Pipán a házanként! koldulást beszüntetik. — Pálfy István honvédhad-nagy Pápán nőül vette Oavald Ida kisasszonyt.
— Temesvárott okt. 13-án égdörgés voli. — 330 tábornok van nyugalmazva. — Deregnyón 130 ház égett el. — A török állam csődbe jutott. — Bécsben a lazarista barátok templomát kirabolták. — Az öngyilkosok száma megdöbbentőleg szaporodik. —; Korczinszky, kit Kydel Erny gjilkosának vallott, Bukarestben elfogatott.
— Szinnyey Félix főispán meghalt. — Mátyás király neje Beatrixnek^Jjpakönyve a mölehi apátságban őriztetik. -^Hazánkban 230 szeszgyár bukott meg tavsl s sz idén. — Csiky Gei-gely ,Jóslat" czimü pályanyertes müve a nemzeti színházban sikerrel adatott. — Erdélyben január 1 én »vcsejidórség-intézmény megszűnik
— Darás Miaká^énetársulata külföldről visszaérkezett. —
Irodalom.
— Megjelent Kolozsvárit „Gazda sági szemle a bécsi közkiál-liláson" czimü nagy érdekű mü. írták Bar-kassy Kálmán, Tormay Béla, Vörös Sándor és Gamauf Vilmos gazdasági tanintézeti tanárok. A mü 22 ivre terjed s tüzetesen tárgyalja mindazon szakosztályi kiállításokat, melyek a gazdá-szat ágaihoz tartoznak, azért gazdaközönség pártfogásába melegen ajánljuk. Ára 1 frt 20 kr
— Franklin-Társulat magy. írod. intézet álul Budapesten következő közkedvességben részesülő, csinosan és pontosan kiállitott, s a legnagyobb gonddal szerkesztett 1876 iki szökőévre kiadott naptárak küldettek be szerkesztőségünknek : István bácsi naptára, számos képpel, alspitá Majer István, szerkeszti Kőhalmi K. József XXl-ik évfolyam. Ara 50 kr. Protestáns uj kepes naptár. Szerkesztette Duzs Sándor, tanár. Ara 50 kr. Falusi gazda naptára. Entz Fereucz,G*lgóc*y Károly, Grubiczy Géza, Kenessey Kálmán, Lavay Jenő, Lukácsy Sándor, üyáry Gyula báró, Nyáry Ferencz, Ro-dicz^y Jenő, Tormay Béla s többek közreműködésével szerkeszti Máüay Izidor, a földmívelés, ipar és keresk. ugyi minisztériumban titkár. XH-évfolyam. Ara fűzve 80 kr. Lidércz-naptár, kalandok, bűnesetek, tündérregék, csodás tünemények stb. gyűjteménye. XV-ik évfolyam. Ára 60 kr. Uj hon véd-naptár. (Egyúttal katonai naptár.) Szerkeszti Aldor Imre. IX-ik évfolyam. Ara 60 kr. A ,Nép zászlója" naptára. A magyar nép számára. Szerkeszti Aldor Imre. Vlll-ik évfolyam. Ara 40 kr. Kossuth naptár. Szerkeszti Honfi Tihamér. VI ik évfolyam. Számos, a szöveg közé nyomott képpel. Ara 40 kr. Szabadelvű párti naptár. Szerkeszti Deák Kálmán. Számos képpel. I-ső évfolyam. Ara 50 kr. Nemzeti nagy képes naptár. Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal, számos képpel s egy nagy czimképpel. Magyar birodalmi közigazgatási tiszti czimtárral. Szerkeszti Aldor Imre. VILI ik évfolyam. Ara 1 frt. A magyar
nők házi naptára. Szerkeszti Beniczky Irma. Napló jegyzet ékkel ellátvs. VlII-ik évfolyam. Ara 60 kr. Zsidó évkönyv. 5636 (1875—1876.) Acsády J., Dr. Ágai A., Dr. Bacher V., í>r. Düx A., Deutsch J., Dr. Goldaieher J., Gelléri M.. Dr. Grosz K., Dr. Kármán M., Klein H., Dr.; Kohn S., Kőröei J., Dr. Hirschler Fn Löw U, Dr. Löw T., Dr. Löw S., Dr. Nordau M., Dr. Silbersteín A., Dr. Simon F., Schnitzer Fv Son-nenfeld Zs. Svarcz A., Viharos (Sturm) A., Dr. Weisz B. és mások közreműködésével szerkeszti Kiss József (Szentesi Rudolf) I-ső évfolyam. Ára 1 frt. 50 kr. Borászati nsptár. Szerkeszti dr. Nyáry Ferenez^t tarczali vinczellér-tanoda igazgatója. A földmivelési miniiterium megbízása folytán. III ik évfolyam. Ára 80 kr. Községi jegyzők naptára és évkönyve. Tartalom : I. Politikai és közigazgatási rész. Dr. Fésűs György, tanár. A szegény-ügy és a szegény ügyi törvényhozás Magyarországon. — Á magyarországi városok eredete és fejlődésének első korszaka. II. Jog- és tör vény ismertetési rész. Dr. Dárday Sándor. A kézbesítőkről. — A polgári házasságról. Zlinszky Imre. A család-tanács és annak jövője hazánkban. — Végrendelkezések felvétele. III. Gazdasági rész. Kacziány Nándor. A spárga-növény (nyulárnyék, vájna) okszerű ter-mesz''.és^. Szerkeszti Dr. Dárday S. II ik évfolyam. Ára 1 frt Iparos naptár. Szerkeszti Gelléri Mór, az ,Alföldi iparlap" szerkesztője. Számot fametszettel I-ső évfolysm. Ára 50 kr. Nevessünk.Uj humorisztíkus és mulattató naptár, számos képpel illusztrálva. Vll-ik évfolyam. Ára 40 kr. A magyar nép naptára. Képes kalendárium, sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti Tatár Péter, a magyar nép számára. Ara 25 kr. Kis nemzeti naptár. A no agyar nép számára. Szerkeszti Tatár Péter. Ára 20 kr. Neuer illustrirter Volkska-Iender für Ungarn und Siebenbürgen. Ssámos képpel. Ára 50 kr. Uj fali naptár. Egész ív. Ars 20 kr. Mindezen naptárak Wajdits József könyvkereskedésében előtétben vannak.
Bisonjoa tásaasáfban, hol esetleg nni j«Un volt, á minin8ves, operák, drámák
anaztTiink is
. . , ____Jták sth. felett
folyt az eszmecsere.
Efjike a tártaság tagjain* e sM?4kU ir-
dul a mellette Qlo legényhez:
•Waeri''ön ».ssámárhőrt^u.í I
„Vem, kérem — 16n a Válaat — nem úmeism, én csak zerge éz borjo bőrből «zoktam dolgqsni.
- LottohnaÁB, •''} .[)
Triest, okt. 9-én: 12, 55, 32, 70, 27.
Li««, . n 21, 12, 63, 32, 40-
I''riga, , 13 án: 26, 41, 66, 36, 40.
Lemberg, „ , 11, 2, 19, 58, 10.
Innsbruck,. , 86, 6 ^67, 39, 30.
Érték- és váltéfoiyaa aktober 19.
5*/, metáliques 69.95; 5*/. nem*, kölcsön 73.95-, 1860-ki 41 lad almi kölcsön 111.50 ; baok-réssv. 927 — ; hiteliutézeti részvények 204.40; Londoti 112.75; m«igyar földuberm«irvé«f^öt-
vény 8155; temesvári fÖldtehcrméntéöi" rőt-vény 80 80; erdélyi fóldtehermentési k.itvény 78.50 ; horvát slavon fÖldteherment^i kötvény 84.—; ezüst 10410;, cs. |tir. arany 5,35-Napoleond''or 9.02—■}
** '' 1 111 ■ h M ir-TTrnv—
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfl Lajos.
!
Magyar színészet.
Okt. 14-én : .A párul járt fia ncz kominzárins" vígjáték adatott, melyben Bogárdiné kitUnőleg alakított. t
Okt 16-án : ,Szent Irán éji álom" Shakespeare-től. Arany Jáno« r^mek forditána szerint jól **ett hallanunk a gördülékeny vernek pattogását, mely körülmény arra matat, bog/ a társulat gondot azeret fordítani a szerepek kellő betanuláaára is. KOzOnség nagy azámmal.
Okt 17 én : »Falu roszsza" harmadszor is telt színház előtt.
A bérlet gyengén sikerült, sajnáljuk e leverő kö-xttnytannsitást akkor,midőn oly támulat vau körünkben, mely a pártolást megérdemli s oly azinidényben, mely a szinésretre nézve egéaz Svben a legkedvezőbb szokott lenni.
Papírszeletek.
Egy esküdtszék elnöke, ki ifjúkorában az egyetemi életben fölmerülni szokott kihágó teatUletnek volt tagja, egyszer egy ember fölött volt Ítéletet mondandó, ki utczai rablással volt vádolva. Az elnök meg-ismeite az embert, de nem hitte, hogy az is iamerjs őt és kíváncsiságból kérdé a bűnöstől: „kik voltak az ön ezimborái ?" Ez mélyen meghajtva magát feleié : bizony elnök uron és rajtam kivül már minden cximborám börtönben ül!"
I
Nyilatkozat. !< j fj
Vértesi Irán kesathely, ügyvéd urnák a Nagy-Kanizsán megjelenő „Zalai kö*löuy- f. ü 5i. &J 66 ik számaiban közzétett czikkeir«, mind a mellet: ia, hogy nem akarok polsmiába, magyarul korpa kftsé '' keve-redni ; félreértések elkerülése végett mégis egy pár ¿az-rerételt teazek. • ''• '' > •
Ugyan ia rendre k*ll iu*sirtanom azo''n otromba koholmányt, melyet a t«r% ényízákát ''tsUbelyst! hér-déaében ellenem felhoz; a ezt annál inkább minthogy ts Nagy Károly tíaztált harátdm I ákkorésVolt képviselő tár»am álul már egy Ízben kel lóén fflvilá-
gositva lett: ad kép1* tarvényszéke* zzíkhelyái sl4 kerületi, a mi nincs is s ez « s/.tály vagy országoa Qléabeu nem ; — csakis egy külön e czélra kiküldött bizotuág által, de mefyivek éy fx jjá nem volUm, tárgyalutván ; a a székhelyek kirtífcése országgyiilé«i határozat által a ministerre bizattatván; akár Keszthely,• vagy Simeg mellett, v*gy egy álu''án még cstk szavaznom ia teljes lehetetlen volt, — az teháí a szemtelen rágalmazás, hogy e tudva koholmányt, n«m pirafe, arint.vá4«t 4kö-zönaég elé hnrrzolnt. ■ ^
A többbíre nésve, mellóxve a választásokra vonatkozó idétlen nyelveskodrfsét, az a megjegyzésem, hogyha igás volna is ax, '' asiit megsértetése érdemé-hes állit, melynek kSzrótételét ha akarja: tegys maga. az nemcask álUlában, hanem különöaen múltját tekintve reá uézve nem lehetne sértéa. de ha az volna is, azon követ-lménye, miszoriut 8 maga vett elégtételt magának, t. i. aértegetés és piazkolodáa által, az e miatt kóvetelt ilfctékeaelégtetelt pedig megtagadta. — Ezael csak aajál neveleüenségéről a elbizakodottságáról, mégis arról szolgáltatott bizonyítványt, hogy a gyáva csak szájkval harczol, fegyvere pedig a betyárság a rágalmazás, melyekre ugy t«sssdá-aai éa sértegetései ellen nem |<-het más védefem vagy elégtétel, mint a suhogó vagy csizmatalpa: — ily emberrel a mivelt világ nem éiintkeshetik > ,«zentől vela aemmi dolgom.
Keazthely, 1875. oktober 15-én.
GAÁL ENDKE.
•) E rovat alatt közlrittért felelősséget nem
vállal a özerk.
"CHARLES BURRELL
Bt Klcholaa Works, Thetford, NsrMk«
képvls«lÖH^ífe.
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek "i
raktAra ó^ javiftsi műhelye
Tiikory-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok tiil nemhaJadl működéssel Gőz-cséplőgépek.- * Járgony- és kézi cséplő gépek. Vető-gépek, könnyűk, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztitó-rostdk.
x «
Szecska vá^-gépek
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-) Faművcleti gépek. HajtószijaL
Árjegyzékek Jdv ínafrti po*tafordultdixd Jetiidetn$k
A legnagyobb
Reichard és Társa-é,
III.MKrxer utc2tal7. sz. aiatt van, hounan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1?34-23)

Tanulók számára.
* t
A köselgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon és a legnagyobb választékban a következő iskolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, író- és rajz-t&rcz&k, rajzpapirok, rajz-tabl&k. rajzvonalzók, rajz- és színes írónők, toll- és vakaró-kések, könyvtáskák, téntatartók- festéklád&k, számolótabiak stb. stb. s egyéb szükséges iskolai - eszközöket. — ; r
Ajánlom továbbá dúsan berendezett iskolafelezerelési eszközeimet, a. m. íróeszközök, levélpapír és levélboritéksímat, ezéggel nyomva vagy színes monogrammal, irodai és boriték-papirjaimat, üzleti könyveimet atb. stb. SMCtén bámulatos legjutányosabb árakon. (1796—
* KANITZ C


• • J -Dorottya-utcza, » szám.
A legnagyobb fontossága
mindenki szemeire nézve
a valódi Dr. Wbeite-féle szemviz Erhardt Traugottnál, Grossbreitenbach-
ban Thüringiában, 1822. óta világhírű-
A megrendeléseket, üvegcséje 1 o. ó. forintjával eszközli:
B. Prager gyógyszerész ur Nagy-Kanizsán.
(Octobar.) Efarkardt Traugott árnak Grossbreitenbachban, Thürin-fiában. Nagyon örülök önnel közölhetni, hogy as ön valódi D r. W he i t e-fél • ss ea vize nekem igen j ó szolgálatokat tett stb. Ericbsfeld b. Lobién i, oktober 11-én, 1874. C. Zimmermann. Továbbá fölkérem önt, küldjön nekem oly becses valódi Dr. Wheite-féle ssemvi-séb öl (következik a megrendelés), mivel egyes egyedül csak ez szolgál beteg szemeim gyógyítására. Halberstadt, 1874. oktober 4-én. H o ff ma nn F„ aknamester. Továbbá: Legyen szives nekem amellékelt összegért (következik a megrendelés) valódi Dr. Wheite-féle ssemviséből küldeni. Azt a tapasztalást tettem, hogy az mindea esetben rendkívül kedvező eredményre vexet Osnabrück, 1874. oktober 22-én. i{j. C. R. 8chlütter. (1818—1)
Nagy-Kanizsán az „Arany Szarvas" czimű vendégfogadó eddigi helyiségeiből teljesen kiköltözvén,
saját szállodámat
a főpiaezon megnyitottamf
mely a (kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, műizléses berendezéssel és kényelemmel ellátva van, mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot forditok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelégedését kiérdemeljem.
Egy gőzgép
. (Locomobile)
cséplószekrénynyel és minden hozzá tartozó eszközökkel, valamint egészen oj tengelyivel együtt megfelelő ár mellett eladó; közelebbi értesítés Laczkovics özvegyénél Nagy-Kanizsán, Kereszt-ntcza, Marónics-féle házban 13. sz. alatt nyerhető. . (1817—1)
R A V I S S A N TE
Dr. Lbjosse-tól Párísban
hölgyeknek nélkülözhetlen !
Csak a hivatalosan meg. vizsgált, méregmeDtes, tiszta és tejesen ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
bir ason erSveL, az emberi bőrt minAan sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni és szépséget s ifjúságot biztosítani. Ha a ,Ra vissas te* naponkint egyszer az ujjhegy-gyei az arczra, vagy más test-
részre dörzsöltetik, már a törülközés ntán tapasztalható s majdnem csodálatos hatás. Az arczon támadt ránczok és himlőhelyek elsimittatnak.
A .Raviasante'' ifjú arcz-szint idéz elő, a bőrt fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idő alatt sxeplot, máj foltokat, orrvörösséget s a bőr minden tisztátalansá-gait.
(1819-1)
Knortzer Frigyes,
szállods-tulajáonos
Pályázat.
Sümeghre (Zala m.) egy oly okleveles tanítóra van szükség, a ki a fóelemi I fíosztályt, valamint a tomászatot is felelőssége mellett tanítani képes, - továbbá ki a kis miséket, lytániát és a temetéseket is kellőleg elvégezni tudja.
Mindezen teendőkért évi fizetése 320 frt, továbbá a fótanitónál szállás és tartás. Bútor ugyan lesz; de ágynemű nem adatik. Jövödelemre és számithat, azonnal jöhet.
Már az első kísérlet után elhatározzák a t hölgyek, jövőre csupán csak a Dr. LEJOSSE-féle világhírű , Ravissaate" szépítőszert használni.
Hamisítatlanul kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben: Dr. Lejssse-féle „Ravissaate* tó- és szétk&ídéai raktárban, Aasztria Magyarország számára,
(1788—1) Schwarz Henrik nél,
Budapesten, Kristóftér 1 sz.
Egy üvegtok ára 1 frt 50 és 2 frt. 50. kr.
Postai küldésnél 20 krral több.
Óvás hamisítás elten!
Óva intem mind a t raktártartó urakat, mind a kicsinyben vásárlókat az úgynevezett: .La Ravissante Perfectionné" vételétől, mely a val ó di párisi Dr. Lejosse-féle „RAVISSANT K*-nak riat-schek Miksa ur álul rosszul utánzott hámisítványa.
A dr. Lejosse-féle „RAVISSANTE'' e téren a legtökéletesebb és egyátalán nem kíván többé javítást, mint ezt a nálam található s*á-mos elismerő irat kielégítő módon bizonyítja.
Dr. Lejosse-féle párisi „RAVISSaNTE" nagyban és kicaiuy-ben egyedül és csak valódi minőségben csupán nálam kapható s annak üvgkupakján a használati utasításon kivOlfran-csia nyelven még a következő szavak is állanak: „EXCITATION DE LA BEaüTÉ RA V IS 8 A N T E !• D r.
LEJ08SE A PARIS.
A t raktártartó urak a vidéken tehát a valódi hamisítatlan „RAVI88ANTE* megrendelése czéljából szíveskedjenek ugy mint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hoszám fordulni.
SCHWARZ HENRIK,
a Dr. Lejosse-féle .Ravissante" fő- és ssétküldési rak tárnoka Ausztria-
Magyarország számára, Budapesten, Kristóftér l-ső szám.
N.-ftLaDÍasán kapható: PRÁGER nr gyógyszertárában.
/
Vidéki rendelmények a legszigorúbb titoktartás biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
Birtok-eladás vagy haszonbérlet.
Nemeseid, somogy megyei mezőváros határában, mely a buda-kanizsai vasútvonal komárvárosi állomásához 1 mértföldnyi távolságra 500 hold tagositott birtok, nagyobb részint első osztályú szántóföldekből álló. mégis abban 120 hold erejeig jó minőségű kaszalórét is foglaltatik; mindennemű gazdasági téglából készült, cseréppel fedett épületekkel, urilakkal, s több zsellér- házzal is ellátva van, szabadkézből örök áron el, vagy 1876. év január hó 1-sótól kezdve haszonbérbe kifogna adatni. A tisztelt vállalkozni kívánók V. B. Pest, Sándor-utcza 26. ajtó 6 sz. vagy Nagy-Kanizsán H. B. ügyvédnél (Széchényi tér 455. sz.) nemkülönben Andráshidán, utolsó (vasútállomás. Zala-szent-Iván) N. K. családi közös megbízott uraknál, a föltételek iránt bővebben értekezhetnek. (1813-2)
Birtok-bérbeadás elleni czáfolat.
Fenti nemes-vidi birtok bérbeadása iránti hirdetményt, melyre vonatkozólag alólirott által sem V. B., sem pedig n. K. uraknak meghatalmazás nem, s csakis örökáron leendő eladás (vagy felosztás) iránti beleegyezés adatott, ezennel megezáfoltatik.
Vida Gizella,
(1816-1)
félj. Zrínyi Józscfné,
mint törv. nkoru örökös.
A TAKÁKEKOSSÁG
(1815-1)
exner alajos,
fotanitó.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst ;
Angolországban csaknem minden előbbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britannia ezüst as alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fómárukt&ráb&n,
Bécs, belsőváros Sehottengasse 9. sz:
Kézi gyertyatartó 60, flO kr, 1,
1.50 kr. t
Gyertyatartók finom, nagy páija
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt Ciemsft (dessert) evőeszköz M,
tuczat 3 frt 50 far. Gyermekkaaál ''/, tuczat 1.50,2, ''2.50 kr.
Tejmeri darabja 60, 80 kr. 1,
1.20, 1.50 kr. Leveaaerf darabja 1.20, 1.50,
1.80, 2, 2.50, 3 frt. Feazflietek valódi aranyozással és ezüsttel kirakva darabja 12, 15, 18, 20 frt. talapzattal. Tftleza darabja 8" 90 kr, 10-t.íO, 12« 1.50,14- 2,16" 2.50, 18- S, 20* 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű. Dwatsriték 2 ssemélyre lb, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt.
Kávéskaaál darabja 10, 15, 20,
25, 30, 40, 45 kr. — «/, tuczat 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt
Evfkaaál darabj a 30,35,40,45,
50, 60 kr. — ''J, tuczat 2,2.50,
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
Kér és villa párja csak 80 kr.
(exüstnyelü). — 7s tuczat belőle c sak 4 frt TkeaazBri darabja 30,40,50,60, 80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Táaatzkák evőeszköz alá «1, tueaat csak 2 frt,50 kr.
Tejiatarté »bárkák 1 tucz. 2 ft Aaztalkeaái torták 1L tuczat 2
frt 50 kr. ''
•ertazéré darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
I dbja 80,90 kr. 1 frt
Vaiameaayl ezlkk bámaiatss »lesé.
Megrendelések a vidékről czimsendők:
(1699—19) M. Bressler,
angol fémáruk tára« Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
m ■ 1 jt - 1 - ,jj1l My, . .. 9---. i.â t ■nlâl.l . i . I T .fil ■!■ .t
■up ms pb isa a YiHtrw psstaisrümtavai s tas vettet etzaezortetae*.
Ha valaki ugy kívánja, «grès darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitüaőségéről mindenki előre is meg győződhessék.
frt értékű
»100
áru vételénél 10°j0 árleengedés.
jelen korunk dívó és igazolt essméje 1 Csak az a sajnos dolog, hogy aa ezen eszmével élő világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
a .vldók: Hölgyeit/
kik lakhelyük távolsága miatt a fóvárosbani ssemélyes bevásárlásukban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak ason óriási szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óta a magukat „Bazár*-oknak és ,27 krajozáret áraetaraokokaak" kikürtölök részükről tapasztaltaiik és a ,27" krajezár szóval as elámitás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése itt csekélyebb összeget igényel, nem számítván azzal, hogy az, as ily helyen megrendelt kelme tízszeresen is drágább, mint az olyan, nely egy lelkiismeretes szolgálati elvvel párasait kereskedésbél vásársltatik; nem tartván továbbá szem előtt a vidék t hölgyei azt, hogy az ily szédelgő üzletekből hozatott kelmék még az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tul, — nem számítanak előre azzal, ha p. o. ruhakelmét hozatnak ily szédelgő .csarnokból," ez a megvarratása és illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
a jó ízlést és divatot
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem keHene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végfc es irányban, — különösen a vidék t hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kjemelni azt, hogy lehet a szédelgő csaraokek aiellőzéaével is - .
olcsó, jó és felette ízléses és divatos kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női mhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Badapest, IV. ker. korona-herezeg-nteza 8. sz. alatt levő a „KORONAHERCZEGHEZ- czimzett legjobb hir-
neffi „Hölgy-divatárn-kereskedéséhez* teljes bizalommal fordul.
E nevezett czég fennállása óta folytonosan oda mftk&dött és mdködik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a főváros-báni szemelyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség és pontosság szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés és divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a vidék t hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendeléseik levélbeni eszközlésük könnyebbitése a illetőleg lehe-tőiitése cséljából kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve44 a NaöYVÁLASZTÉKU mintagyüjteményével
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható csikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket- eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki, mintha a t. vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kitiné, ízléses és divatos
li idmfé at* tehát as, ami a
.TAKARÉKOSSÁGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, de különösen
- A VIDÉK hölgyeit, ~
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkivánt takarékosság eszméjét egészben és valóban foganatosítani és illetőleg követni óhajtják, forduljanak aUNMi aél rafeakeiatek aiegreadelésével, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes bUalommal
* HAMBURGER ADOLF,
holgy-divatárn-raktárához.
(1807—4) Budapest, IV. koronahercaeg-ntcra, 8. sz.


Wajditi Jóaef lap- él nyoadAtoia)doioi gyorssajtó njoaása, Nagy-Kanixsán.
* , 1 ♦* _
87-UL msr&m
Tizennegyedik évfolyam«
1
Elitzitm sr : £
.(«ír fTr». á frt l
• - • 4 •
lK^y«Ht - •
^ rrfttn J# kr.
Hirsetsta*
6 basábos petittorbao 7, muodiior 6 ■ minöen
'' további «őrért 5 kr.
jjyíJLTTERBKN ".oroüítnt 10 krart
-.eaxfir fel gincstixi illeték minden hirdetésért kűl»nf
j 30 kr. 6set«D«i6.I.
g«^- —
Nagy-Kanizsa város
a .zaiamegyei általános tanítő-testüiet'', a .Zala-Somogy
A lap szellemi ét j&nyagi reaaet illeuS j| lemenyek , előfizetések, |{ reclamatiók tat. a taer-keaatő-kiadóho* bér-
m«nr»f intéaendók: MAíiY-KANlZ^A Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek e«»k ismert munkatársaktól fogadtatuak el.
előbb:
ÖZLON
Kémiratok rátaa nea küldetnek.
helyhatóságának, nenkfflőnten áz „eUŐ zalai
a

BOMOO
. y «->»1.
ögyvód-egylef5, a ^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár" gőzhajózási részvénytársulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikint ketszer,\^asaroap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Városi háztartásunk kilátásai.
(Negyedik könlemény és rége.)
A költségvetés bármely rovatánál kezdetik is meg a terv, keveset határoz, csak a kedés, a lökés adassék meg, minden nehéz-ségnélkül fog költségelőirányzatunk azzá átalakulni, a mivé lennie kell, nem boszorkányság kell hozzá, csak cselekvési öntudat.
Kem lehet jelen alkalommal feladatom részszerü tervvel lépni fel én csak általánosságban mozgom még,hogy a hiányra -finyelmfeztessek és a kezdésre adjak alkalmat, de''cnnek konnyitésére némi gyakorlati elö-sorolast nem látol* szükségesnek, azért néhány példát veszek tárgyalás alá, talán abból intentióm jobban kiviláglik. •
Háromféle irányban fogok példát venni : művelődési, fejlődési és gazdasági irányban; mindhárom szükségképi igénye a társadalomnak — tehát csak a közhatóság lehet a mozgalom indítója és vezetője.
Tanügyi viszonyaink tudvalevőleg rendezetlenek, hiányosak, ha a tankötelesek mind az iskolába szoríttatnak, mig egymásmellé rakva mint a fababák sem férnek el a tanhelyiségekben.
Ügy hiszem, hogy a törvény nem azért törvény, hogy csak irott malaszt legyen, még kényszer nélkül is tetemesen szaporodik a tanulók száma, ha pedig a hatóság utána is néz, ez évről-évre még emelkedni fog, pedig a mi kevés van, abból is egy rész bérben biratik.
Most még nem szégyen, hogy a tanügy árendában jár, de egy pár év múlva mar az lenne, akkor a mai rendszer szerint óvszerre mászunk nyakig a kiadásba ; en-nek tehát elóre kell terveztetuie és a felme-
T ÁR C Z A.
Vágyam.
t''gy »zerelném, ha egy égo Csókot adna piros ajkad ; Oh de félek, — azt hintem, hogy Na^you hideg csókot adhat.
S ugy szeretném csókzáporbau Füröszteni piros ajkad, — De nilani nem gyerekjáték . . . teziveoi könnyen belehalhat!
ÚJVÁRI ELEK
Hat két Olaszországban.
Irta: I>r. Ixiky Kritttóf.
(Folytatás.)
Milano.
Eddig az éjjeli vonatokat a lehetőségig elkerültük, hogy a vidékekbe gyönyörködhessünk ; — de most, iparkodván a felső tavakhoz, ezt is igénybe kellett vennünk. Sajnálcm t-hát, hogy Turin — Milano közti útrész leírásával, mivel abból semmit sem láttam, nem szolgálhatok. A programmot nagy alvásban áilapituituk meg, azonban részemről hiába!
Ugyanis waggonunkban beszállott egy magas, közép korbeli szellemdús arczkifejezésü uri ember, ki egymásközti beszélgetésünket meghallva, kíváncsian közeledett hozzánk, bejedet kezdett velünk, kijelenté, hogy végtelenül szereti, mi kép magyarokra talált, mert ő e nemzetet könyvekből rég tanulmányozza.
Következett a kölcsönés bemutatás; nagy lett a meglepetés és öröm, collegára akadtam; az említett utitán porossorsiági
rülő költségeknek több évre arányosan fel-oszlaniok; a Teleky-utczai iskolánál a tanítói lak ma-holnap a város nyakába dül, akkor majd egyszerre könyékig kell nyúlni az üres zsebbe ; a kisdednevelés ugyan társulás kezén van, de tisztában kell lennünk az iránt, hogy ezt előbb-utóbb magunknak kell átvenni és a műtársulást a hasznos kérdések közé csoportosítani.
Lassan, terv szerint elhárítható az egi''szerrei kiadás és mégis tudni fogjuk több évre előre a törekvés czélját, a fizetés értékét. '' _
A város csinosodása, az egészségi viszonyok javítása nem lehet egyesek feladata; ma a csatornát, járdát, jelentkezés szerint épitik szétszórtan egymással, nem összekapcsolva, itt-ott megszakad a vonal és közben sárban járunk.
A fő közlekedési vonalak sorrendben állapitassanak meg — és még ez terv szerint el nem készült, a mellék vonalaknak háttérbe szorulniok kell; ugy lesz egyöntetű és valamit mutató munka, de lesz igen sok megtakarítás, dij-viszonyokra alapi-tassék a csatorna, utépitési rendszer, tétessék inkább hosszabb időre való elosztás, de haladjunk biztosan és tudjuk a czélt — nehogy a mit ma a többire való tekintet nélkül tettünk, az pár év múlva, midőn a közbeeső készül, mint roszat felszednünk kellessék.
Miért marad el a piacz építés, csínosodás, mert nincs a dologban természetes sorrend.
Gazdasági viszonyaink hiányain panaszkodunk, de e panaszon tul menni még senkisem tudott, mert nem szoktuk meg a jövőbe nézni akkor,ha minden halomra dől,
sokkal több a kár, mint az előrelátás mestersége mellett.
Kendszer és terv mellett a munka könnyebb, gyorsabb és olcsóbb, ma minden hivatalnok panaszkodik, hogy sok a dolog, mert ha valamit tenni kell, az hirtelen kell és a kapkodás háromszoros idovesztés; a rendszer behozatalával néhány egyén is meggazdálkodható, mégis több lesz az eredmény, jobb, gyorsabb és olcsóbb.
De ha mindezen dolgoknak más jelentősége nem volna is, mint az, hogy a közönség az actióba vonatik, kényszerül előre számítani és teendőit több évre elosztani és azt előre megfontolni, a legnagyobb sociális eredmény el van érve, a lakosság közvetett lton saját sorsának öntudatos intézője leend; hozzászokik az okszerű gazdálkodáshoz, fejlődik értelme és az eléje tett kérdések lát-körén minden bizonynyal túlterjeszkedni fog, a sociális mozgalom terén megindul a kezdeményezés, de az okszerű és megfontolt kezdeményezés — behat az a hatóságba és más hová.
Egyelőre befejezem. Amit felhoztam, tájékozásnak elég, ha most tovább mennék, csak Jókai ,Jövó század regénye* nyomán mehetnék, hol a társadalom culmina-tiója intézi és vezeti a társadalom erőit — ide pedig még messze vagyunk — sok fáradság kell hozzá — ily jövő leírással csak aranyos képet rajzol, merengő lesz pedig Vörösmartynk szerint:
„A merengő kancsalul festett egekbe néz.* ab.
Az Öngyilkosságról.
A kötelességtan- vagyis a gyakorlati aethi-cának első és fő kérdése: mit kell az ember-
nek tennie, hogy zaját erkölcsi rendeltetési czélját elérje; vagyis hogyan kell az általános erkölcstanban kifejteit elveket az életre alkalmazni; minő viszonyba juthat az ember állami létezésében, egy szóval, minő kötelmei vannak ?
Ha az egész köteleségtant rendszeresen akarnám e helyen fejtegetni: akkor az ember kötelmeit osztályoznom kellene, mert hiszen tudjuk, hogy vannak kötelességeink mind magunk iránt; és ismét kötelességeink, melyek a társadalom iránt birnak kötelező erővel; de én az utóbbiakról ez alkalommal nem akarok értekezni, hanem csak az előbbiekről, mert mint a mindennapi tapasztalat elég sajnosan bizonyítja, különösen most vétenek e kötelmek ellen, vagy azért, mivel nem tudjak eme erkölcstörvényt, vagy nem akarják tudni. És e kér-dóst nem is valláserkölcsi szempontból akarom megvilágítani, hanem tisztán észbeli következtetések alapján, tisztán bölcseleti szempontból; e szerint pedig az erkölcstan nem más, mint az öniörrényhozó ész által a belső szabadság rend-szabásaként megállapított törvény, tehát oly törvény, mely nem külső tekintélyen alapszik, hanem függetlenül mindentől az emberi természetben, az emberi lényegben gyökerezik, melyet az emberi ész saját élete számára állit fel. Mivel az ember legközelebb áll önönmagához, lássuk, minő kötelmei vannak önönmaga iránt ?
A legelső kötelesség, mely a többiek ■alapja s mely nélkül ezekről szó sem lehet, az élesfentartási ösztön ; azaz életemet minden lehető erkölcsi módon fen tartani tartozom, mert hát élet nélkül nem lehetnének az embernek kötelességei; mivel ezek csak addig és azért vannak, meddig és mert ember vagyok és épen az oknál fogva az ész követeli tőlünk, hogy testi életünket fentartani szent kötelességünknek tartsuk, mert a testi élet fótényezője a szelleminek és erkölcsről a nélkül szó sem lehet, ti kettő az emberben annyira össze van forrva — noha alárendeltségi viszony van köztük, — hogy egyiket a másik nélkül képzelni sem lehet. És ezen elismerés, hogy a szellemi élet czélját csak a testi élet alapján érhetjük el, teszi szigorú kötelességünkké,hogy életünket még a veszélyek ellen, — melyek amúgy is rövidek —
államügyész vala. Soha idő gyorsabban és mulatságoeabban nem telt el, mint e 7 óra. Mint a villám, oly gyorsan kereszteztek kérdéseink és válaszaink, a két birodalom minden néven nevezendő viszonyai; politikai, társadalmi, köz- és magánjogi, különösen büntető törvénykezési intézményei, — birói — államügyészi — börtönügyi szervezetei, közigazgatása, rendőrségi beosztása sat. sat. szóba kerültek.
A mikor egyik a másikkal az intézményeket megismertette, következett azok bon-esulgatáaa, bírálása s a legélénkebb vitatkozás, kölcsönös capacitátió fejlődött ki köztünk. Es estén, mintha az ellenmondás, és nemzeti hiúság 77 ördögei szállottak volna meg, olyan voltam. Collegám arcza szinte kipirult, szemei szikráztak amikor nemzete intézményeiről értekezett, — no német, gondolám magamban, most emberedre akadtál . . .
Azon kérdésre, váljon minek köszönheti a csak nemrég jelentéktelen kis ország, roppant vívmányait, győzelmeit s elsőrangú tekintélyes állását az európai concertbe, benső meggyőződéssel válaszolá : „népnevelésünknek és jó közigazgatási rendszerűiknek, — mert a mivelt nép képes egyedül lelkesedni békében a munkáért, háborúban a hazáért, — jó közigazgatásunk teszi lehetségessé a gyors mozgósítást és ; összpontosítást, hogy mindig túlnyomó erővel lévén, győzhettünk."
Erre szörnyű megvetéssel válaszolám: „nálunk nem holmi íakolákban, drága tanítókkal, fokozatosan neveltetjük az ifjúságot (pro forma vannak ugyan iskoláink és a koplalásban virtuóz tanítóink), hanem n magas nevelést azon kesdjük és végsazük, hogy zsenge cseme-
téinket az országgyűlésére küldjük s még önöknél a helyesírást és számtan elemeit tanulják, addig nálunk a dicső fiuk a vámszövetség ée bank kérdés szövevényes ügyeit döntik el, ugy ám! Ami nemzetünk született lángész.
Ön előbb azt fejtegeté, hogy közigazgatásuk élén csak hobszu tanulmány, gyakorlat és jellem által megedzett férfiak állanak, — nálunk lángész, vagy atyafiságos összeköttetés mindent pótol. Az önök pedanteriája igen meg neheziti a hivatalra vágyakodók előrehaladását ; nálunk, elég grádus, ha valaki nőtelen ember, mert beleházasodván az irányadó családba, csakhamar a legdíszesebb állásban találja magát."
Ellenfelem c-událkozott s azon kérdést koczkáztatá, valljon a fényes főispáni hivatalra minő kellékek kívántatnak, mert náluk egy politikai kerület főnökébe nagy tudomány — érdem és közbizalom igényeltetik fel- és lefelé.
„Uram, helyre igazítom önt, nálunk ez állás méltóság, és nem hivatal, (ámbár a nemzet e jó uraknak évenkint 4000 friot fizet), hogy valaki elnyerhesse, oda fő kellék : miszerint a gyűlésre megjelent tagokat fényesen megvendégelje, jó 4 lovon járjon, szóval ur legyen, megkívántatván ezen kívül, hogy a közigazgatásba valahogyan bele ne avatkozzék, mert miként néhány példa szomorúan igazolta, ugyancsak megégetné ujjait''
Ezután elismeréssel nyilatkozott néhány évvel ezelőtt megalkotott bírói szervezeti törvényeinkről, biztatott, bogy maholnap hozzájuk hasonló jeles, szakképzett, teljesen független bíráink lesznek, hűsen az élethossziglani kineve-sés, áthelyezhetlenség erre elég biztosítékot nyújtanak. —
Hogyan állhattam volna meg, hogy e
szarvas tévedéséből ki ne ábrándítsam a jámbort?! „ Kedves collega ur, válaszolám, ön ismét téved, — mert az általa emiitett törvények hiányosságát belátván bölcs törvényhozásunk; e napokban változtatta meg azokat olykép, hogy a kormány tetszése szerint áthelyezheti és nyugdijjazhatja a birákat.;És az nagyon jól van, — mert amíg számtalan eddig rejtőzködő és Tanéin fedezett jeleseknek megnyittatik ismét a pálya, addig a bírák netáni felfuvalkodottaágát gyökerébe elöli, s a magas kormány iránti ragaszkodást {exofficio) a legnagyobb mértékbe növeli! • . .
Ebbe aztán a német is megnyugodott; és kérdezé, hogyan állunk codexeinkkel? Most mellemet büszkén kidülesztve válaszolám. „Már e téren versenyezünk bármely nemzettel, készített egy tudós egyetemi tanárunk >a polgári törvénykönyv általános részére nézve oly jeles tervezetet, hogy senki sem értette meg, mit is ér olyau törvény, a mit akárki megérthet ?!..."
Áttértünk a bűnvádi eljárásra, dicsekedett a sógor, hogy náluk nagyon hamar véget érnek a büoperek. Én felvilágositám, hogy az elég nem j61 van ; lám nálunk minden bíróság, sőt bíró tetszése szerint mindenki más eljárást követ, s a szegény bűnös emberek mig végre elitéltetnek, 11 szer fellebezhetnek!.. .
Most megütközve kérdé, önöknél ujabb időben oly sok törvényt hoztak, bizony helytelen, hogy a bűnvádi eljárást moet^ sem szabályozza törvény."
Oho, kedves collegám az igaz, hogy sok törvényt hoztak, válaszolám én, de egyúttal ünnepélyezen arról is biztosi lám, hogy mindet Hunnia szabad polgárait keveset generizzat Törvény van elég, hanem ha végrehajtják-*
megóvjuk. Eszerint éme kötelesség kettőt foglal magában : hogy életünket el ne vegyük ós azt veszélynek ki "ne tegyük. E kötelesség egyenes megszegése az öngyilkosság (antochiria, caedea sui ipsius), vagy az élet bárminemű megrövidítése. Az öngyilkosság tehát vagy saját életünknek rögtöui elverésében, vagy szándékos megrövidítésében áll. Egyike a leghord-erejübb vétkeknek : hiszen ekkor az ember önönmaga ellen vétkezik a Ugsulyosban s e mellett helyrehozhatatlanul megfosztja magát ama lehetségtól is, hogy tettét kijavithassa, megfosztván magát a javitás nélkülözhetetlen feltételétől — az élettől, melylyel bárminő hiba is helyrehozható; és épen azért az öngyilkosság a legterhelőbb bűntények közé számítandó s helytelen azon érvelés, melylyel némelyek azt kimenteni szeretik, érveket hozván fel a mellett, hogy az öngyilkosság bűnnek, vagy legalább súlyos bűnnek nem is tekinthető. Vizsgáljuk tehát eme érveket!
Első érv, melyre leginkább hivatkozni szoknak az: hogy az öngyilkosság lélekerőre mutat, már pedig a lélekerő bünt nem eredményezhet, tehát az öngyilkosság bűnös tettnek nem mondható. De ez téves felfogáson alapszik ; feltéve, de meg nem engedve, hogy az öngyilkosság lélekerőre mutat, még akkor sem állhat meg a ki hozott következtetés; mert a puszta lélekerő még nem erény, mely nem egyéb, mint az erkölcsi törvény alapján ke letkezett szabad cselekvés; úgyszintén a bün sem áll pusztán lelki erő hiányában s igy a legnagyobb gonoszságok erényesek volnának, vagy legalább nem lennének a bün nevével megbélyegzendők; mert bizonyos, hogy ezeknél a legnagyobb akarati tetterő szükséges. Hogy valamely tettet erényes — vagy vétkesnek mondjunk, akkor annak általános jellegét keli tekintenünk. De az sem mondható, hogy az öngyilkosság lélekerőre mutatna, mert tapasztalat szerint a legfőbb Öngyilkos azért vet véget életének, mivel többé az élet terheit, a sors csapásait elviselni, eltűrni nem tudja; már ha ez igy van, a mint csakugyan ugy is van — világos példa erre az a hírneves Krach — akkor az öngyilkosság nem lelkierőre, ''hanem épen ellenkezőleg gyávaságra mutat; mert bizonyára nem lelkierőt akar az öngyilkos elárulni, midőn életétől fosztja meg, hanem mivel nincs ereje nyugton tűrni.
Teljesen igaza van Aristotelesnek, midőn erre nézve azt mondja : hogy az öngyilkos csak azért választja a halalt, mert ni nos ereje a sors csapásainak elviselésére, ugy szintén Martialís-nak, midőn mondja: „Rcbus in adversis facile est contemnere vitám, fortiter ille facit, qui miser este potest". Ezen erő tehát semmit sem bizonyít, mert alapjában téves. Ezt a stoicu-sok álliták először és bizonyos körülmények közt, t. i. megengedték az öngyilkosságot, ek-kép okoskodván: hogyha valaki belátja, miszerint $ már sem magának, sem a társadalomnak hasznára nem válhatik, akkor szabad; de ezen okadás sem állja ki a sarut s melyre Kant igen helyesen azt jegyzi meg: hogyha az öngyilkosság lélekerőre mutat, mint azt a stoicu-sok állítják, ugy akkor meg kell tartani az éle tet, hiszen nagy injuria a társadalmat megfosz-
őket,az más kérdés; nem elég, hogy a törvénykönyveket oly szépen belehet köttetni, (a mi a
hazai ipart fejleszti),---nálunk nagy a
dicső szabadsag s a szent nép nem arra való, hogy nemes hajlamai zaboiaztassanak. „V i r-tus nescia f r e n i* !
Megfoghatlan kíváncsisága oda vitte col-legámat, miszerint azt kérdezte tőlem, minő szerves összefüggés van önök.iél a község — megye és kormány, mint közigazgatási fokozatos orgánumok között? Ejnye adta németje, e kérdésével ugyan zavarba hozott, soká gondolkoztam, hogy mit feleljek, (mert köziünk le gyen mondva, nálunk ezek között nehéz az ösz-szefüggést feltalálni) hanem feltaláltam magamat, mondván.* „Uram, ön okos ember létére, tudhatja, miszerint a kör négyszegitése lehetetlenség ; ne keressen tehát összefüggést felelős központi és senkinek sem felelős külső organu mok között!"
„Miként kormányoznak tehát önöknél ? kérdé tovább; — szépen, válaszolám
én, — a közigazgatás minden ágazatára kettős organumaink vannak, az úgynevezett megyeiek, övék a tisztesség; — s] a kormány exponált közegei kik (a mennyiben az elsők nem akadályozzák) elvégezik a teendőket". — Németem elég egy-
• ügyü volt megjegyezni, „biz ez sokba .kerülhet!"
Érdeklődött rendőri intézményünk iránt is, — nem mulaszthatám el kijelenteni, hogy ez negatíve nagy szolgálatot tehet az egész civilizált világnak; ugyanis a mienkről megtanulhatja mindenki, hogy „milyen ne legyen.'' Ámbár több rendbeli bokros érdemeit nem lehet elhallgatnom, például: hogy tag-fai közé az üldözött ártatlanságot befogadja, hogy a pedanteriára egy hajszálnyi hajlamot sem mutat, hogy semmi néven nevezendő mulatságát az embereknek nem gátolja sat
Áttértünk aa ő viszonyaikra tüzetesen,
tani ily lélekerős egyénektől, melyek bármit is
lelki erejóknél fogva kivinni képesek volnának.
a második érv, melyre azonban most már nem ig»-n hivatkoznak, abban áll, hogy az ember c«ak lelkére nézve halhatatlan s hogy czélja a szellemi elet, ki tehát testi életének véget vet, közelebb jut rendeltetési czóljához s ennélfogva az öngyilkosságot büunek tekinteni nem lehet. De ez sem áll; mert nem igaz, hogy : finis sanctificat média; a halhatatlanság mielőbbi elérése ily erkölcstelenség által nem eszközölhető, mert az ember czélja, hogy a földi élet körén belül érje el reudeltetését és ne életének megsemmisítésével, az ilyen a természet rendjét zavarja, ezt pedig tenni nem szabad, a legnagyobb bün ez.
Némelyek azon esetben is megengedhetőnek vélik az öngyilkosságot, midőn az ember látja, hogy másoknak alkalmat szolgáltat a bün elkövetésére; de ezen érv sem fogadható el, mert az embernek bölcsészeti szempontból nem azt lehet és kell beszámítani, mit szenved, hanem amit cselekszik és tesz; ha tehát cselekvésem alkalmat szolgáltat mások botrányára, bűnre, ha ez különben nem rosz, ugy, hogy saját hibámon kivül adok erre okot, akkor észszerű leg nincs, nem lehet bűnöm s igy nincs észsze-rüség abban, hogy mivel másoknak alkalmat szolgáltatnék a bűnre, azért megfosztom magamat életemtől. — Az öngyilkosság tehát ily esetben nem engedhető meg; pl. történhetik, hogy előre látom, miszerint engem valami szerencsétlenség fog érni, minek azonban én oka nem vagyok s tudom, hogy ezen mások örülni, tehát vétkezni fognak, az öngyilkosság meg nem engedhető s hogy igy mintegy anticipáljam a bun elkövetését, melyre Fichte azt mondja : hogy nem azért öngyilkosok, mikép másokat megóvjanak a bün elkövetésétől, hanem mivel gyávák, félnek a bekövetkezendő szerencsétlenségtől.
Mások pedig igy okoskodnak. Ha meg van engedve, hogy a test egyes tagjait — ha az egésznek az egészsége ugy kívánja — elvágattasson orvosi műtét által: akkor az íz meg van engedve, hogy az ember saját testi életétől fossza meg magát, ha a szellemi élet ezt így követelné, ha pl. belátnók, hogy további életünk ugjis csak bűnre adna alkalmat a szellem kárára. De ez sem észszerű érv, mert a mily helytelen a felvett hasonlat, ép oly jogosulatlan a belőle vont következtetés ; mert midőn az ember egyes tagjait vágatja el, nem e az egész testi élet lentartasa miatt teszi-e ezt, az életfen-tartási kötelességből ? de ezt a szellemi eletre nem lehet alkalmazni, mert szellemi czélomat csak a testi élet mellett érhetem el, ezt tehát feláldozni, mely bűnre szolgáltat alkalmat, nem szabad, hiszen van szabad akaratom, melylyel a bün körülményeinek és magának a bűnnek is ellen tálihatok; nem szellemi életének kedvez az, ki ily okból veszi életét, sőt szellemi életének kifejtését mulasztja el, mi már bün.
Lehetnek azonban oly esetek, midőn valamely szellemi czél eszközli az élet megrövidítését, pl. valaki kötelessége teljesítésében any-nyira táradhatatlan, hogy azt a test rovására is elvégzi, ez különösen lelkészeknél és orvosoknál fordul elő, kik hivatásuknál fogva oly köteles-
(Folytatása köv.)
V .... hoz!
Jól tudom én, mint suttogják FQledbe az emberek, Hogy feledés in»lyett lányka M*jd imádlak tégedet; Azt hiszik a balgák, hogy te Megtiltod szerelmemet, Feledik, hogy a szereimet Megtiltani nem lehet.
r.
Tiltsd le a fát, hogy ne hozzon Virágot és lombokat, Hogyha reá a tavasznak Éltető sugara hat, — Vagy a dalos kis madárkát, Hogy ne zengjen éneket, Ha a tél bótakarója Elhag/á a béreseket.
Mond a csergő kis pataknak, Hogy folyjék hegyre fel, Vagy a napnak, hogy nyugodják Ép midőn az égre k«L
közigazgatásuk, igazságszolgáltatásuk, egész szervezetük sok tekintetbe nagyon tetszett ne kem, — de nem szeretném minden intézményeiket hazám földébe átplántálni; — Nagyon kaszárnya szaga van.
7 óra folyása alatt azon meggyőződésre jutottam, hogy ők is, mi is helytelen irányt követünk, a kettő között van az igazság, ki a valódi alkotmányos szabadságot, polgári érdeklődést a közügyek iránt; a gyors, helyes, szigorú felelősséggel egybekötött, jó administratióval egyeztetni bírna, a bölcsek kövét találná fel.
Nálunk most indult meg a gyökeres átalakulás — Adja Isten, hogy a poiosz Scyllát, 8 ez eddigi magyar Chary bdiszt, államhajóuk elkerülje !.....Kjfélután egy órakor Milanóba megérkeztünk s elbúcsúzva collegámtól, nyugalomra hajtottuk fejünket a nagy szellemi csata után !
péget teljesítenek, mely az életnek nem kedves, sőt ártalmára van; ez nem is esik a fennebbi pont alá, sőt inkább vétkeznének, ha a betegekhez nem sietnének.
Életét fentartani minden embernek kötelességében áll; ki ez ellen vét, az észszerüleg nem cselekszik, hicz az erkölcsiség fő elve igy hangzik: cselekedjél mindenkor ¿s mindenben észszerüleg, ebben minden meg mit a cselekvések megítélésénél számba kell venni,ebben van az erkölcsiség eriteriuma kifejezve. Már Socrates, a hires bölcs, az aethica első mivelője, azt mondá: hogy észszerűen kell cselekedni. Azután Volf, a német bölcsész, ily elvet állított fel: hogy az ember folytonosan ugy cselekedjék, hogy mind ő, mind mások ez által tökéletesebbek legyenek. Mivel a tökéletesedés az ész munkája, mert azt az emberi ész jelöli ki akkor, midőn ezen elvet állítja fel, azt mondja, hogy ugy cselekedjék az ember, mint az ész követeli* Kant pedig, a hires moralista, az erkölcs-törvényt e szavakba foglalta: Ugy cselekedjél, hogy akaratodnak egyéni szabálya — élet maxima — egyetemes törvényhozás eJvéül szolgálhasson. Eszerint az embernek csak olyasmit szabad tennie, ami senki jogkörébe nem vág; másként ex azt fejezi ki, hogy oly valamit ne tegyünk, miről nem akarjuk, hogy mások nekünk tegyék. Ha e szerint cselekszem, csak észszerínt cselekedhetem ; mert olyast nem tehetek észszerínt, ami nekem káromra van. Ha életemet elveszem, az bizonyára káromra van, mert elütöm magamat rendeltetési czélom elérésétől, mely elém van tűzve s ha életemtől fosztom meg magam, ez soha sem mutat erős lélekre, mert a ki erős lelkű, az soha el nem csügged, az el nem csüggedő nyugton tűri és szenvedi a sors szeszélyeit s ki ezeket nyugton tűrni tudja, azt semmi viszály meg nem renditheti. Az öngyilkosságot, akár minő érveket hozzanak fel mellette, sem-mikép sem lehet menteni; csak azt kell tekintetbe v nni, hogy mindaz, ki életétől fosztja meg magát, a természet rendjét zavaija meg; a természet parancsa pedig ez, hogy a szellemi élet czélja a földi élet körén belül mozditta&sék elő.
Azonban, midőn igy kimondjuk, bogy az életet fentartani az embernek kötelességében áll, nem akarjuk azt mondani, hogy ez feltétlen és általános kötelesség, tehát mindenkor s mindenkire nézve kötelesség volna, hanem cssk azt, hogy igenis kötelessége minden embernek egészségét s életét fentartani, hanem lehetnek és vannak esetek, melyekben e kötelesség megszűnik, midőn ezt magasbrendü kötelesség váltja tel s életfen tartási kötelességünknek daczára életünket fel kell áldozni. És általános elvül szolgálhat az: valahányszor magasabb rendű kötelesség fordul elő az életben, nemcsak nem kötelessége életét fentartama az embernek, sőt mi több, azt feláldozni tartozik és tudjuk, hogy a szellemi élet czéljának elérésére nélkülözhetetlen eszköz sz élet, azonban a szellemi jó elérésnek eszköze, tényezője, bizonyos esetekben az élet feláldozása, midőn oly jó forog kérdésben, mely életünk feláldozása nélkül nem volna elerhető; pl. ily általános magasb jó: az egész emberiség, a haza üdve, melynek elérhetésénél az egyesek élete nem-jŐ"tekintetbe; ilyenkor tartozom életemet feláldozni, mert az egyetemes czélnál az
Mond a tűznek, hogy fagyaszszou S jég olvasszon érczeket, Vagy simítsd az óceánt, ha Rajta szánt a fergeteg.
Ha meglátsz, te elkerülsz, — én Nem kerüllek tégedet, lígy foglak kövvlni, miként Árny a futó felleget ; Hidd el lányka, soha sem volt Bőn a tiszta szerelem, Virág a sziv, — „kikeletkor Virítani kénytelen •
ZALAY LAJOS.
Sétabotorkálások.
VII.
Ugy veszem észre: a Kazinczy-utcza általános emelkedése nagyon is elragadott, vissza kell tehát térnem annak legmagasabb, kelleti-nél mindenesetre magasabb, végéről alacsony kezdetére, hol észrevétlenül a Városház-utczá-ból Kazinczy-utczává lesz. Itt még az utcza szélessége nem nagy, hanem azért kerékvetőknek már jutott hely, tehát óvatosan kell sétálni és még óvatosabban kocsikázni; pár öllel odább az utcza kitágul ugyan, de a kerék vetők nem tágítanak ; ezek szabályszerűen és következetesen vannak elültetve s azon helyes elvet követik, hogy ha már szűk az utcza, vége hát legyen szűk az egész végtől végig: mert ily mó don a kocsisok és lovaik a hosszabb uton okvetlen jobban beletanulnak a kerülés és fordulás mesterségébe. Azonban a gyalogút egyre szélesedik és as ágosbogas telegráf-duezok árnyékában pompás sétahely van — mikor a nap nem süt. Es találtatnak itt városi nevesetesaé-gek : például azon kétemeletes ház, mely még soha nem volt meszelve, vagy a vele szemben álló, hajdan földszintes, most már földazin alatti ház, melynek ablakai épen egy arasznyira állnak a járdától. Következik ezentúl a legeslegújabb utcsa nyílása, melynek kimérésekor bi<
egyéni ezélt nem lehet tekintetbe venni; ezt az éaz követeli igy.
Az életfentartási kötelesség az embernek nemcsak testi, hanem szellemi életére is vonat kőzik. Miután pedig a szellem élete az elme, kedély és akarat öeszhangzó kifejtésében áll, azért az embernek kötelessége ezeket nemesíteni, harmonice kifejteni.
Tartozom tehát az elmét lehetőleg kinevelni ; mi az ismeretek megszerzése — és az erkölcsi törvény alapos megismerése álul történhetik ; ki ezt elhanyagolja, noha alkalma volna, vétkezik e kötelesség ellen.
Kötelességünk továbbá a kedélyt neme-aitení, ennek érzelmeit, vágyait és szenvedélyeit — melyek tetteink legfőbb motorai — szabályozni és megfékezni; mert bizonyos, kinek kedélye megromlott, az minden jóra képtelen, az élettel úgyszólván nem is bír.
Végre tartozunk akaratunkat szilárdítani, mert e nélkül magasb ténykedés nem képzelhető, lehetetlen; kinek nincs szilárd jelleme és csak változó indulatoknak és szenvedélyeknek hódol, ezeknek enged, erkölcsösen nem cselekedhetik — mivel az ember szellemi élete erkölcsös cselekvésben áll — azért vétkezik az önfen-tartási kötelesség ellen. Innen a lelki tehetségek kifejtésének elhanyagolása vagy ferde irányban való kifejtése mindmegannyi vétkek e kötelesség ellen.
TORONTÁLI.
N.-Kanizsa, 1875. okt. 22.
A nagy-kanizsai fiatalsági társaskör f. é. oktober 21 én tartott közgyűlésében Bogyay Ödön, Bothó Imre, Farkas László, Háry István, Hencz Antal, Karczag István, Koch Adolf, dr. Laky Kristóf, Lovák Ede, Vsrga Lajos és W/assics Gyula nevében Varga Lajos jegyző a következő határozati javaslatot terjesztette be :
„Jólehet a f. é. oktober hó 17-ére összehívott közgyűlés határozatképes nem volt, mégis a megjelentek előzetes tájékozásául ezen közgyűlés napi rendjén volt tárgyakra nézve előterjesztette a választmány álláspontját. E közben nyilatkozatok tétettek, hogy a tagságra vonatkozólag tett aláírást kötelezőnek venni nem lehet Megtörténhetik, hogy ezen irányzatnak a távolvoltak körében is vannak követői és mivel egyesek már a 20 forintnyi tagsági dij ellen is nyilatkoztak, annál kevésbé remélhető, hogy az eddig aláirt tagok a nélkülözhet-len rendkívüli fedezetre vállalkozzanak. Nehogy tehát a tagsági kötelezettség kérdésében a kör egyes tagjaival súrlódás idéztetnék elő: ezen határozati javaslatot benyújtók nevében azt indítványozom, hogy változta&sék meg az alakuló közgyűlés azon határozata, melv az eddigi aláírást a tagságra vonatkozólag kötelezőnek mondta ki és határoztassék el, hogy az eddigi aláírás nem kötölezó."
Ezen határozati javaslat egyhangúlag elfogadtatván, elnök kimondá a határozatot, hogy a fiatalsági társaskör tagságára vonatkozólag ez ideig tett előírás nem kötelező.
Ennek megtörténte után előbb nevezett szóló a határozati javaslatot benyújtók nevében a következő indítványt terjesztette elő:
zonyosan azon kerékvető szolgált fix pont gyanánt, mely máig is illően tiszteletben tartva, ott ágaskodik az uj utcza kellő közepén. Ez u tuskó megérdemli, hogy olvadó közönségünknek legkiválóbb figyelmébe ajánljam nemcsak azér., mivel nem minden nap lehet párját találni — t. i. egy kerék vétót a kocsiút közes-kö^epén — hanem inkább azért, hjgyha valakinek kedve jönne holdvilágos éjen sétát tenni az uj uton, vagy sötétben arra találna kocsikázni : tudja magát mihez tartani és ne vádolja a „Zalai Közlönyt," ha netalántán maga, vagj lova lábát kitöri, vagy kocsija darabokra zuzik. Ugyan e tuskót ajánlom a városi szépíteni bizottmány becses jóakaratába, hogy ha már azt helyéből elmozditani nem lehet — mivelhogy nagybecsű mérnöki czégér — ltgalábo állítson melléje egy uj divatú háromágú lámpát és néhány megbízható éjjeli őrt, nehogy a hosszú sötét téli éjszakákon valami kárt szenvedjen akár a tuskó, akár a városi közönség. — Találtatik pedig e kerék vető mellett még egy figye-lemre méltó tárgy, csakhogy ez már nem any-nyira közérdekű és inkább csak a>övérebb ökrök és lovak figyelmére érdemes : van ottszinte as uj utcza közepén ugyanis egy csatornatisztító lyuk, melynek gyenge födele előbb-utóbb valamely termetes oktalan állat lábai alatt okvetlen be fog szakadni.
~ Ennyi veszélyes akadály láttára elment kedvem az uj utczában tovább sétálni, hanem vnle szemben találtam igazi sétatérnek való helyet. Van itt egy tér a templom előtt, bekerítve kopott, váa?tt kőfallal és vannak rajta gyalogutak a gyepen éa gyep a gyalogutakon; csak a százados hárs és vadgesztenyefák hiányoznak, azokat majd el is ültetik unokáink — sddig tehát csak sétáljunk a gyepen, hisz aki épen árnyékot keres, aat is találhat a templom tornya árnyékában.
rA közgyűlés előbb hozott határozata következtében a körnek egyetlenegy kötelezett Ugj» sincs, vagyis helyesebben a kör e pillanatban tagúk nélkül van ; minthogy azonban indítványok annak czólazerüségéről és szükségességeiről megvannak győződve, tehát a kört eiejteni nem akarják, ennélfogva uj aláírási ,vet nyitnak, de azon kikötéssel, hogy ezen az nláiras mar kötelező és nemcsak a tagsági dijul lei vett 20 írt, hauem a rendkívüli szükségletek jcdezésére fordítandó, még esetleg 20 frtnyi díj .erejéig."
Ezen aláírási iv ezennél közre bocsáttatik ^ f. é. oktober hó 25. d. e. 12 óráig nyitva áll, tehát az aláírni szándékozók ezen z.iros határidőig alulirtnál jelentkezzenek.
Ezeket a távol voltak tájékozásául közrebocsátja megbízás folytáa
VARGA LAJOS.
Helyi birek.
— Ö felsége Tisza Kálmán belügy mi-nistert ezen tarcza megtartása mellett okt. 21-én niinisterelnökké nevezte ki.
— líázvctel. A kisdednevelő-egyesület bázni^jd,»nos lett, ugyanis múlt csütörtökön árverés utján kisdedovodája részére a Kölcsey -utczaban levő Huszár féle házat 3000 forintért iiteg^ette.
^ Egészen uj aulographgép teljes fel-szerelemei eladásra készen áll; ára jutányos, megtekinthető e lap szerkesztőségi irodájában-
— Egy kétéves gyermek Kanizsán öreg-auvja által magara hagyatva, a tűzhely mellett edénv felborulás folytan forróvizzel leforrázta-lüit, "nehany óra alatt iszunyu kinok közt halt mt-g. A vigyázatlan öreganya felelősségre vonatott.
— A Petőfi utczában egy asszony bo Jodó gombát evett, azaz tulajdon képen nem a ^utnba volt bolond,hanem az asszony, hogy kábító mérget tartalmazó gombát evett, minek következtében nyolcz óráig eszméletlenül leküdt es csak erélyes orvosi segítség által sikerült éle
tét megmenteni.
— Gyászhír. Krajner Imréné szül. As-bóth Trrezia úgy saját, miut leanyai; Laura férjezett Dr. Plósz Lajosné, Comelia férj. Dr. Ta-kacs Jánosné,Iphigenia férj Szüts Pálné, Mária özv. Augusz Károly né, HeJén férj. Fontaine An-talné, — fia: Dr- Krajner Emil, illetőleg unokái Dr. Plósz Pal, Dr. Plosz Nándor, Plósz Irma és Béla, Takács Zsigmond, Jenő, Károly ós* Laura, Szüts Magda férj. Dr. Plósz Pálné és Szüts Miklós, Angusz Ilona férj. Gaal Ödönné és Augusz Zsigmond, Fontaine Emil és Andor, Krajner Margit és Imre s végül dédunokái: Gaal Marcit éó Pióbz Lóránd nevében fájdalom telt szívvel jelenti szeretett térjének,illetőleg atyjuknak. nagyatyjuknak s dédatyjuknsk Krsjner Imre bites ügyvéd, földbirtokos, nyugalmazott j(iszagi?azgaJÓ s a m. tud. akadémia volt levelező tagjának 1875. évi oktober hó 5-én reggeli 3>/a Órakor életéuek bő-ik, boldog házasságuknak 57 ik évében tüdőszélhüdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 7-én Alsó-Fakoson beszenteltettek
s Smnegre szállíttatván f. hó 8-án az ottani köz-sírkertbe örök nyugalomra tétettek. Béke hamvaira !!
_Az ujbor megtermi fanyar gyümölcsét. Ugyanis Szajkón (Letenye mellett) a sző-lűhegyen verekedés volt, egy ottani Belső József nevű családapa kapott sertések következtében meghalt és szomszédja súlyos sértések miatt fekszik. A törvényszéki vizsgálat rögtön megtétetett. Fenéki pusztán szinte emberagyonütés
történt a napokban.
_ JUemye községben (Somogym.) az
idó,u nov. 1-ére esett országos vásár nov. 3-án
tar''.atik meg.
— Kaposvárról Kunli Adolf 200 irtot küldött a nagy-kanizsai izr. hitközséghez, hogy ez összeget Eichberg Adolf-alapitványkép kezelve, kamatát szegeuy tanulónak adja ki; ez által hálajának ad kifejezést, miután Eichberg urnák egykor tanítványa volt.
— Alsó-Lendván nov. 8-án a tüzoltó-egvlet tánczvigalmat rendez, melynek jövedelme'' mászótorony építésére fordittatik. Belépti dij 1 forint. Felülfizetések köszönettel vétetnek, s hirlapilag nyugtáztstnak.
— Csáktornyán e hó végén fényes menyegző letz, Dr. Krassovecz Ignácz vezeti oltárhoz Muraköz egyik gyöngyét, a bájos Zieg-ler Etelfca kisasszonyt.
— A 9Danicau czimü horvát évkönyv mult évi alakjában ismét megjelent; Magyarország benne még mindig mint provinczia szerepel.
— Aigner Lajos tevékeny hazai könyvkiadónál ujabban megjelentek a következő közhasznú könyvek : 1) „A vegytan alapvonalai- felsőbb nép-, polgári-, gazdasági-és ipartanodák használatára irta Molnár István tapolczai igazgB*ó-tanár. Ara 40 kr. 2) „V i-lágtörté-nele m" polgári iskolák és ká* pezdék számára irta Sebesztha Károly képezd, tanár. Ára.80 kr. 3) „Nemzetgazdasági S t a t i b t i k a" tanodai s magánhasználatra irta egyik széptehetségű ifjú irónk : Kubinyi Ujos. ira 1 frt.
— Meghívás. A »Zala Szt. Gróth-járási tanító-kör- f. évi october hó 28-án tartandja Türjén, a népiskola helyiségében félévi rendes közgyűlését. Tárgyai lesznek: 1. A legutóbbi gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése . 2. Elnöki jelentések. 3. Pénztári kimutatás. 4. Tiszti lemondás, — s az ezek helyébe leendő újbóli választás. 5. Módszertani előadások. 6. Pozsogár Gyula ,Mi a ponyvairodalom? — Minő akadályok gördülnek ennek terjesztése által a helyes értelemben vett népnó-velődés utja elé ? Vannak-e eszközök a tanító birtokában, melyek által a fenti akadályok elháríthatok, — s melyek azok?* czimú tétel felett fog értekezni 7. Indítványok, — észrevételek s netáni előterjesztések. Felhivatnak a t. tag urak — úgyszintén minden tanügy barát, — hogy a fent jelzett napon és helyen 8 és 7a órára minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Szt.-Gróth, 1875. okt. 10-én. Glasor Jó zsef, járásköri elnök.
— Rövid hirek. Szűcs Imre ois*. képviselő, a »Kecskeméti Lapok" volt szerkesztője meghalt. — A királyi udvar Karácsonig Bpesten lesz. — Tisza Kálmán minísterelnöksége mellett a belügyi tárcsát is megtartja. — A bos-niai kivándorlók szama igen nagy, — kik részére Strosamayer püspök 10 ezer Irtot adott. — Soidosné (Blaháné) visszatért a színpadhoz. — Bpesten egy héten 72 törvénytelen gyermek született. — „Charivari* élczlapot indít meg a .Magyar Állam*. — Sallai Imre lélegybázi disz-nókereskedőtől a vasút és város közt 3986 frtot raboltak el. — Élesden állandó műkedvelői társulat alakult. — Aradon a magyar szintársulat bukik. — Több helyütt bezárták az ikolákat a gyermekek közt kiütött vörheny miatt.— Bar-tal miuister Faddon betegén fekszik. — Ungh-váry Gedeon ügyvéd, humoráról messze vidéken ismert — Szirákon meghalt — A gyetvai pap 50 akó bort vett s mikor megnézte, vizet talált a hordókban. — A győri kir. ügyészség hivatalába betörtek,csak egy irodai kabátot vihettek el. — Czigány Gyula a »Szabad Polgár* szerkesztésétől visszalépett. — Kozal helységben veszett ebek több egyént megmartak. — Európa hadi ereje 73 miliő emberből áll, 15 ezer ag> u b 1250.000 lóval. — Okt. 17 én ment vegbe Milán fejedelem esküvője.—Szász Károly befejezte „Salamoh* czimű történeti költeményét. — Budapestet egyik laptársunk „Svabko-loniának* nevezi. — (Jsákvárott egy koldushagyatéka 1500 frt volt csupa krajczárból. — Brassai Samu a kolozsvári egyetemen a szanszkrit nyelvből tart előadásokat. —
Vegyes hírek.
— Szivarvég-gyűjtök Párisban. A világ egy városában sem annyira igaz e szójárás: „A pénz az uton hever,u mint Párisban. E világváros utczáin és téréin semmi sem vesz kárba, az élelmes párisi mindent felszed, mindenből pénzt csinál, btatisticailag ki van mutatva, hogy a párisi szivarvég-gyűjtők évenkint 250,000 francot szereznek ; nem is említve a más talált és felszedett tárgyakból nyert összegeket A gyűjtő a nappal két fél, s estig befutja Páris minden utczáját, terét, kávéházát; este a Szajnán uszó bódéba siet, zsebeit kiüríti, a szivarvégeket osztályozza, a londres, upmans, 5centimes stb. szivarok végei, mind külön-különnemű dohányt adnak; — aztán előszedi dohányvágóját, felvágja a végeket és eladja fontját átlag 2 franc 5ü ctmmel. ttondesen munkások, utczaseprők, pal-kányfogdosók veszik meg. Egy-egy gyűjtő naponként átlag 3 frc. 50 ctm-től 5 francig keres, b minthogy összesen mintegy 200-ra ruga gyűjtők bzárna, évi keresetük több, mint 250.UCK) ftanc.
— A káromkodás San-Francisco (Califor niában) utczáin és nyilvános téréin szigorúan tiltva van ; senki sem bocsáthat ki egy „terem tettét" száján anélkül, hogy elfögatásnak és nehéz pénzbirságnak ne tenné ki magát »aljas beszédért.* E város egyik rendőrbirájáról azt beszélik, hogy a gyakori káromkodásért rámért pénzbírságokra egész fizetése rámegy és ily módon visszakerül a város pénztárába. A tilalom életbelépése óta a négy fal közötti káromkodás nagy mértékben lábra kapott, mert mindenki, aki szükségét érzi, mielőtt az utczára lépne, előbb otthon derekasan kikáromkodja magát
— Ki hiszi ? Egy new yorkilap irja: Califor-nia leggazdagabb embereinek egyike, aki mintegy 25 miliió dollárt ér, ezelőtt négy évvei még napszámos volt, most fekete kávéját vizahólyag helyett drága gyöogygyel tisztálja.
Papírszeletek.
A bünügyi végtárgyalásnál elnök a vádlottat kitanítván, a fellebbezed jogra nézve, midőn hozzá azon kérdés intéztetett: nyilatkozzék : akarja-e az Ítéletet felebbesni; vádlott azon feleletet adta, hogy Isten mentsen fellebbezni, hisz ez a büntetés is sok, én inkább kérem csam leebbezek.
(Magai bsdiszállás.) Melyik ezredbe tartozik ön ? kérdé egy pap as útközben elStalált katonát. — Én a 22. huszárezredbe — volt a válasz. — És az ar miféle ezred embere? kérdé viszont a katona atitár. •át. — .¿a as Ur hadseregébe" tartozom, — vála-azolá a pap.
No ugy as nr ugyan jő messze vas főhadi szálasától
áh! igen örvendek, mondá egy ábrándos leányka egy öreg urnák, hogy ön is kedveli a mada- ! rakat. ▲ madaraknak melyik nemét kedveli ön in- '' kább ? .No* válaszolá az öreg ur, ,én azt hiszem, I egy hízott liba épen olyan jó, mint a madarak bármelyike 1*
Egy uri ember borral kinálta meg a hozzá jött lelkészt. Borozás közben kérdé as ur: „hogy isiik ?" Azonban a felelettel kéalelkedő lelkésznek rögtön azon ajánlatot i« tevé: .köldök tiaztelendS urnák egy kis bordó bort ajándékba!" .Ebből?« kérdé a megrémült lelkéss. »Miért nem" válaszola az ur. »Engedje meg uram megkérdezni, mit ad ön a bordóért, ha a bort kiöntöttem belőle?" —
Felolvassa a biró az Ítéletet, a kérdi a vesztes féltől, ki már egész délelőtt álldogált
— Nos, megnyugszik ön ?
— Igenia kérem átoaaan, lettlök egy kicsinyt, mert igen elfáradtam.
Érték és váitofolyaoi oktober 22.
57* metaliques 69.40; 5*/# nem*, kölcsön 73.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.75 ; bank-részv. 928 — ; hiteliutézeti részvények 203.50; London ÍJ 3.80; magyar földtehermentési kötvény 81 50; temesvári földtehermentési kötvény 81 —; erdélyi földteherment.\*i kötvény 78.75; horvát-slavon földtehermeuié.«i kötvény 84.—; ezüst 104 95; cs. kir. arany 5.31 — Napoleond''or 9.11 —.
Yasnti menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai idótmutató óra szerint, indul Kauiznáról
Kanizsai vaspályán az órák portosan a helji időt
matatják.)
Vonat hova :.
szám Ora Perc. Idő
205 Essék, Mohács,Dombovár s Fiúméba b 2 reggel 2l& Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 délut.
212 Budára..........6 ¡7 reggel
202 , ..........I 52 délut.
204 . .......... 10 37 eatve
318 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 perczkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh felé) 2 -7 délut.
311 „ „ „ „ 10 47 estve 203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel 201 „ „ „ Qrácz és Bécsbe t 22 délut.
213 „ . „ — „ ,, 37 estve
Érkezik Kanizsára hantiét:
216 Mobács és Zágrábból.....4 8 reggel
206 Eszék, Mohács,Fiume a Dombovárról 1 23 délut. 218 Fiume éa Dombovárról .... 9 46 estve
203 Budáról .........4 17 reggel
201 „ .........1 51 délut.
211 „ ......... 9 23 estve
314 Szombathelyről....... 10 25 reggel
302 Bécaből (Bécsujh. 8zombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ , „ „ 10 10 estve
214 „ Graczből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel 201 Trieszt- Bécs Qiácsból „ „ . 1 13 délut.1
204 „ — — „ „ . 10 18 eatve.
Heti naptétr.
october 24-téJ ootsbsr 30 i« 1875.
li Hó - és heti- Katholikns nap- Protestáns 1 ®
i nap 1 ^ '' naptár |utj
H 43. XXIII. V. pünk. nt. — Kat. ev. "Midőn Jézus
a sereghez szólott. Máté IX. 18 -26. — Prot. Ep.
Filipp 1. 3—11. Ev. Máté XV1I1. 23—25. — Oör.
er. Luk. VI. 81 -36.
24 Vasárnap C 23 Ráfael f. C 22 Ráfael m
25 Héttő Krízant Krizsáu ái
26 Kedd Dömötör Döme ái
27 Szerda Sabina szfiz Szabina n
•2b Csütörtök Simon és Juda Simon, Juda ra
Péntek Zenobius Zenobius cfe
30 Szombst Alfonz, Klaud. Klaudia
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfl Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-táplálék által.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Eseu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült éa jónak bizonyult az felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és kSlUég nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tödő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzéfi-, hólyag- és vesebajokban, gumósodás, ászkor, mellszorulás, köhögés, emészt-h-tlenség, dugálás, hasmeués, álmatlanság, gyengeség, aranyér, vizkórság, láz, szédüiés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is czukorvizel>ls, búskomorság, soványodás, csúz, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben ; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajkatejnél is előnyöaebb. — Kivonat 80,OO^ bizonyítványból oly bajok meggyógyulásától, melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köztük Dr. Warzer tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marbargi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. Shoreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure. Castlestnart grófnő, marquise de Brehan és több magasállása egyének bi-sonyitványsi kívánságra bérmentesen megk&ldetnek.
Rövidrevout kivonat 80,000 bizonyítványból :
Dr. Wnrter orvosi tanácsos blsonjitváaja.
Bonn, július 10. 1852.
BsvalssciáreDaBarry számos esetben
*) £ rovat alatt kOalóttárt felelősséget nem vállal a Saerk.
minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb «ikerrel használtatik hasmenéseknél és vérhasnál, viselési betegségekben, vesebajokban sat kőbetegségekben, a húgycső lobos él kóros Ixgultságaínál, dugulásoknál a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajok! ban, aranyérben atb. A legkitűnőbb eredménynyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen azért nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem tfldő-és légcső-s ervadábban is. (P. H.)
Wurzer Rudolf, orvosi tanácsoa éa több tudóa tárasság tagja.
Wincheater (Angolország) dec. 3. 1842.
ön kitűnő Revalesciére gyógyssere altesti bajok, dugulások, idegbajok éa viskórság hoss-szan tartó éa komoly jelenségeit eltávolitá. Mint ön gyógyszere legjobb hatásának szemtanuja, szt teljes szivemből ajánlhatom.
Jamea Shoreland, » 96. ezr. sebéss.
Dr. Angelstein titkol orvosi tanácsol ta-pasztalsta :
Berlin, május 6. 1856.
A Du Barry Revalesciére kedveső eredményét és kitűnő hstását minden tekintetben bisonyithatoa.
Dr. Angelstein, titkos orvosi tanácsos.
76,921. az. bizonyítvány.
Obergímpsrn (Baden), apr. 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idillt májgyuladásban rémitő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Revalesciére-je használata folytán tökéletesen meggyógyult
Burkhart Vilmoa, seborvos.
Táplálóbb lévin a kiírnál, 50-$s«resen megkíméli a gyóaytzer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhazelenczékben ''/ font 1 fr. 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr , 5 font 10 frt., 12 fon* 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták sselen-ezekben 2 frt 60 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24 -re 2 frt 50 kr.. 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 cséssére 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WalHlschflasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraibau éa fttaser-kereskedéaeibec ; azonkívül a béc*i ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
N.-Kanizsán Práger Béla, (ezelőtt Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Jóssefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnél és Söltz Rezső gyógysz., ázékes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. ós Ernst János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Verseczen Fischer Mórícznál, Zágrálwn Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Royko Victor gyógyszertárában.
Mindenkinek különös figyelmébe aj4nltatik
Dr. Forty-féle általános & E B-T A P A S Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl kűlönnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, b 6 r k é a-barság, hártyáagyik (Croup-angina) mindeuemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-sások, darázs- vagy méliszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csilla-pitással —rögzött daganatok, gűmők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedéeek, genyedések, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fsgydaganat, ujjféreg, körömmérag, vadlius, tagszivar«, csonUzú, ki£czamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerfilhetlen életveszélyes sebészi m&tétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen trpasznak rö^id idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azntán a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekö-vetkesik.
Ezen megbecsűlhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének ssámos a kűlöuöa kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, a legkűlönneműbb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek hssewál-lata által még ^lavnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatiaaul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Psstss Tirlk Jézssf gyógyszerész urnái király-uteza 7-ik szám alatt
Továbbá kaphatók: Nasy-Kaslzsás : WAJMTS JÓZSEF urnái. Paksos: Malatinszky 8. — PécSStt; Sipőcz J. — SSasges: Stamborssky. — 8z.-Fshtrvá-rstt: Braun J. — Szombathelye«: PilUeh F. — VeuprisbM : Ferenczy K. — Zt|rtbblS: Mitlbach 2s. Ssprssbas: Bock J.
A t cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer kásái-tőjéhez FOftTY LÁSZLOHOZ czimeave: Budára, (Rács. város, főuteza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
/ Vidéki bérmentes levelek általi medren-
delések as árnak készpénzbeni beküldése, vagy poaU-ntalvány vagy utánvét mellett tűstént és legpontosabban teljesíttetnek.
I -
HIRDET g g g g
3000C
Nem színlelt vegeiadas!
Minthogy az Qzlet rósz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás cliiua-ezüat gyártmányaink roppant készletét mélyen a* el5állitá«i árakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy ár-jegy zék fink b ól, melyet kívánságra bérmentve báikinek megküldünk.
Leszállitott árak : _ (1824-1)
előbb | most csak, előbb ; most csík
6 drb. kávéskanál 3 50 kr. 140 kr 1 drb. vajtartó . 5— kr. 2 — kr.
2 70
3
U
AHesti-sérvben szenvedők
6 „ evőkanál . 7 50 6 , , kés . 7.50 6 B „ villa . 7.50 1 B levesmerő . 5.— 1 „ tejmerő . . 3 50 1 „ zárható czn-
kortartó . 14.— Továbbá pompás
2 70 „ 2.70 „ 2 30 „ 150 „
1 pár gyertyatartó 8.— .3 — .,
6 „ késtámasztó 5.— „ 2 50 ,1 drb. czukorfogö 2 50 ,, 1 — ., 1 „ tlieaszürő 1.50 ,.— 60 ., 6 „ csemegéző kés 6.— „ 2 50 „ •illa 6.— ,, 2.50,.
8—-
tálczák, kávés- és theás kannák, a«ztal-diszitők, ágas gyertyatartók, czukorhintők. tojástartók, fogpiiz-kálótartók, eczetes^és olajos edények és még számos más czikk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
KÜlftiiösen megjegyzendő. 6 darab evőkanál ( mfad g ^ egyWt ^S
t ". tí* • w „( tokban 24 ft helyett csak 9 50 kr*
6 ,, kávéskanál ( _ ''
Ugvanaz brittania-er üstből díszes tokban, mind a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett g y o r s a u és lelkiism eretesen teljesíttetnek.
C z i m :
Nagy-Kanizsán az wArany Szar-v a stt ezimű vendégfogadó eddigi helyiségeiből teljesen kiköltözvén,
saját szállodámat
a fópiaczon megnyitottamv
mely a kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, mííizléses berendezéssel és kényelemmel ellátva van, mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot forditok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelégedését kiérdemeljem.
(1819-2)
Knortzer Frigyes,
szálloda-tulajdonos
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
xaooooooooooo ooooooooo
xJ
Jelentés«
Az eddig Nagy-Kanizsán „ARANY SZARVAS" elnevezés alatt ismert vendégfogadót kibérelvén,
l „OROSZLÁN" |
czim alatt nyitottam meg, a kényelmes és egészséges, kiszáradt szobákat elegáns Yasbutorokkal láttam el, minden igény -nek megfelelő berendezés mellett kitűnő jó ételek- s finom italokkal szolgálok, a jó hírnévnek örvendett fiumei szállodám vezetéséről messze vidék tudja készségemet s t. vendégeim iránti előzékenységemet s azért e minden kényelemmel ellátott s ujonan elegánsán berendezett szállodát ajánlom a t. közönség figyelmébe. Megjegyezvén, hogy gondoskodni fogok, miszerint tengeri halak friss mi-nőségben.izletes konyhámban kaphatók legyenek.
Teljes tisztelettel
Gschaider A.,
(1821-1) az „OROSZLÁN* szálloda bérlője.
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
következő, még soha nem hallott árak mellett adom el ; és pedig:
Pcnlr Q frtívrt k*pható egy igen szép, jó járása, igen jó O 1ILCIL minóségü munkás-óra.
P''colr ¿L frt Irt* izPn <**<>• DŐi Alfezld
V^&ctft. t III tJV KI* ezüstből, igen pontos járású, a legszebb kiáll itással.
PcnV fi frt ^O Irr e<?v diszes Britaaaia-ezflst
U II L «JV Kr, cy|inder zsebóra, pompás vésett
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyajtatik. f^lV A fW " ira eRT Talódi angol 13 latos ezüst cylin-V^ÖtlK O 111 dpr órának, a legfinomabb szab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapos alakban, különösen pontos és helyes járással, a miről kezeskedem, f^calr Q "ÍW" ''Pen SZ^P TaMdi ezüst női cylinder óra, a 111 igen takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállítva és perczról-perczre pontosan jár, amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt £ ^TLiZ
ben. 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos já-rá ért kezesség nyujtatik
frt ^O L-r **y v*lódi anSo1 taW-araay re-11 1 OXJ Kr- montolr óra, Uoszkopf-féle ujon javitott rendszerrel, a rugónál kulc^nélküli felhúzás. Ezen órák ugy olcsóságuk, mint azok minőségének jeleasége által világhi-rüek lettek éa kezeskedem a pontos és jó járásért.
Minden nálam vásárolt órához, illő talmi-araay lánczot adok ingyen '' Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt WollzeUe, Nr. 2L
Levélbeli rendelmények azonnal eszközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett "VI (1806—3)
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
Dr. Rosenberg 8.-től az orvosi kar — de különösen dr. Zeissl M. tanár nr által megvizsgált s tökéletesen czélszerü és ártatlannak találtatott
Ezen szer a bőr megőrzése t a legkésőbb korig tartó ifja frisseségbeni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, börkiütege-ket, foltokat vörhenyt sőt a ránezok is a gyakori használat által eltűnjek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Roseoberg özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-gasse 6. Thür 7. — Nagy-Kanizsán, Rosenfeld Adolf urnái. — Szent „Leopold''-boz czimz. gyógyszertárban Neasteia Fülöpnél, Bécs I. Plankengasse 6." — Páll & Társai cs. kir udvari iil&t-szerésznél Bécs, Kárntnerring 11. — Ischlben Kreuzplatz 169. Maezztki illatszerésznél Kärntnerstrasse 26. — Triesztben Koha W.-nél „Trieszt városához" Corso 603. — Budapesten Müller J. A.-nál váczi ut. — Zágrábban Mittelbaeb Zsigmondnál Varasdon Hoch-slnger A. gyógyszerésznél. (I80o—4)
Egy gőzgép
(Locomobile)
cséplőszekrénynyel és minden hozzá tartozó eszközökkel, valamint egészen uj tengelylyel együtt megfelelő ár mellett eladó; közelebbi értesités Laczkovics özvegyénél Nagy-Kanizsán, Kcreszt-utcza, Marónics-féle házban 13. sz. alatt nyerhető. (1817—2)
Egy fiatal
okleveles jegyző-segéd,
ki már 4—5 év óta folyton mint segédjegyző működik, — f. évi november 1-től hasonminóségben uj alkalmazást nyerni óhajt, — a megkeresvényeket B. J. E. betűk alatt czimezve, Alsó-Kraljevecz, muraközi járás, postrestant küldeni kéri. (1823-1)
Figyelmeztetés.
IÁI é§ tAT8*, P^B»1'' «py«intén értesülésem szerint néhány budapesti, szegedi és bras-
™ár é7ck "oran at pyirt0tt ■ ji «ikerrel forgalomba hozott gyógyerejü sós-»KMeezt (üveg-m.ntaim és nevem felhasználása s aláírásom hamisitá.a mellett) utánozza Az ¡1-
1-től fogva nemtelen eljárásuknak elejét veendő: üvegjeim bá SÓ részére 1876. január hó
•. .Brázay Kálmán nagykereskedő Budapesten*
körirata czimemet nyomattatom be.
.f"UorolUk, Mwitménye csak némileg >* megfelelne a ozélnak, nem volna szükségük arra, .L -¿ Ti g burkolva, nevemet ól/ módon használják, mintha készítményük tőlem
IJ ,nu m leíát ÍB?,éte,ien'' h°gy * kKzflnség csak azon sós borszeszt ismerje el tilea 8zarmaz0ttnak, melyhez a haaznalati %tasita<on aláírásom szerepel S az üvegre ragasztott czimUp
? ? a^Íl IZE rtiach'' Brázay van ellátva, nn rt a kérdéses sós borszeszt részben vidéki kereskedők készítményén helyett hozzák a forgalomba.
Budapesten, 1S76. oktober h<S 1-én.
BRÁZAY KÁLMÁN, nagykereskedő,
IV. országul 24. ftzáin.
É LET-IT A L,
kltönö háziszer
váltó- éa mocsárláz, bél- éa gyomorgörcs, epe-inger, hányáa, tengeri betegség, vÍBeletaso
rulás, álmatlanság, stb. ellen. Ara egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr.
Sós-borszesz,
mint háziMier.
.Wlllia« Lee utasítása szerint. Gyors hatást e-zkö/ol: Rheuma csúz, szaggatás, fagyás, f«|- es fQlfájdalaiak, szea^yolladás, rákfekély, béaolások stb síb. ellen; sőt fogtisztlté szerül is igen ajánlható, mennyiben a fogak fóayét elóscgiti, a foghust erősbiti, és a száj tiszta SZagUlaa Izt nyer a szesz elpároltfása ntán.
Ára egy nagy üvegnek 80 kr., kisebb 40 kr.
Használati utasítás magyar vagy némot nyelven jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal, valamint bizományosaim névsorával, mindt-n üveghez mellékeltetik. (1812—2)
A legnagyobb YASBCTOESYÁR
Reichárd és Társa-é, Bécsben
III.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (1,34~24
nmtmmmmmmmmmmm»:::
t
1 I I I I I I H»
Wajdits Jdaef lap- ót nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Nagy-
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr Popp J. fl. "dv. fogorvos ár (Bécsváros, Hognorgasse Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet mindenki kAiinyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aatán a fogrészokkol és foghtiasal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapitja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. GK cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csdsos togfájdalmak-ban, gyuladá«oknál, a foghus daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a léteaó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingd fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztitja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsünNs és már rövid használat után oltávolitja
a kellemetlen szagot. (1540-24)
AnatHerln-fOffpasta
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, aaonkivül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozna és foghust erósbiti.
Dr. Pppp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly saép*a tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a kttsöuséges togkő eltávolittatik, hanem a fogak aománcaa és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysse., Rosenburg-Rosenfeld, Weliscb, J. és Pesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weiss A. Zaía-Egersaegen : Isóó Fl, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon s Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Hzom-batbelyen: Millich Ferencz és Kndolf gyógyszer. Határőrvidék! Hz.-Qyür-gyöns Flbic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Quthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legroann A. Hraun J. gyógysz. Lovas-Berénybent Hcisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Somaenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és HchrÖdcr gyógysa. 8aegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon t Krainoliu J. Szigeivárott :Barwarth, Salamon gyógys*. — Baján : Michitsch 8t. és Horzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett : Zsolnay W. és K. Zá<;h, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysz. — Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógy»*. — Dunnt''lWd-várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön: Nöthig. —" Alsó-I.eutlvHti: 1 Kiss gyógyss. — Kolioiu-tun: Himou gyógyszerész uraknál.
XÁGI -KA5TZ8J^ lfffó. oltober 28-án.
Tizennegyedik évfolyam,

1
EMftzstésJ
ár: Í 8 frt. i
fél erre.... 4 t aegyea erre . a f Egy **&tn 10 kr.
HlrSstsssfc
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 ■ minden további sorért 6 kr. <
SYILTTÉRBKN loroninni 10 krSrt ?é- ''
»aiet fel Kincstári illeték mindsn f Wgyes hirdetésért kai i Sü kr. fizetendő.
előbb:
-somog
özlOn
»au=
$ A lap iséUeni és Janysgi részét illeté kös-lemenyek , előfizetések, reclamatiék tat. a szerkesztő-kiadóhoz bér-mentve intésendók: NAGY-KANIZSA Tsksrékpénstári épület, földszint Bérmentetlen levelek ouk ismert annkstár-saktól fogadtatnak sl.
Kéziratok vímss nem küldetnek.
Hagy-lCanizsa várat helyhatétágának. nemkülönben az „első zalai a ,zalamegyei általánot tanitó-testület'', a .Zaia-Sonogy''
1 Késix
ügyvéd-egylet", a „nagykanizsai keretkedelrai t ipar bank", a > nagy-kanizsai takarékpénztár gőzhajózási rétzvénytártuiat t több negyei ét várni egyesület hivatalos értesülje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csutflrtókon, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Muraköz igényei.
Az országos pénzügyi és államháztartási súlyos viszonyok a csáktornyai törvénynek feloszlatását is maguk után vonták.
A horvátajku nép, Muraköz majd 80,000-nyi lakossága, melyből sláv rokonai közt talán egyedül mondhatjuk, hogy a közhaza igaz és magyarbarát polgára, a nagykanizsai törvényszékhez csatoltatott.
Miután ezen vidék közlekedése, keres-keÜelme és forgalma Nagy-Kanizsa felé irányul, a beosztás észszerüleg máshová nem is történhetett.
A mig tehát e tekintetben helyes érzék és tapintatot látunk, ép oly tévesztettnek kell kijelentenünk a szervezés azon eljárási módját, hogy ~a muraközi lakosság nyelvi eltérésére még a legkisebb figyelem sem lett fordiiva ugyanannyira, hogy még a nagy-kánizsai törvényszék egyetlen a népnyelvét értő biraja is nyugdijazva lón, holott az ujonan áthelyezett birák a régiekkel együtt a nép nyelvét legke?ésbbé ismerik; nem hogy értenék — és e körülmény ép oly hibás, mint a mily veszélyes a magyar állam egységére nézve.
A horvát-slavón tartományok százados ellenszenve, pressiója a Dakoramania és Dél-slávia fanatikus agitatorai. az abso-lutismus szétmállasztásra törekvő eszközei és muukálkodásai közt Muraköz népe magyar érzelmű maradt és 186l-ben Zalamegyéhez történt visszacsatolásakor a nép megjelent fiai könyeztek az anyaországhoz történt csatolásuk felett és a magyar igazság-ministerium ma a leghathatósabb fegyvert adja az államellenes ágitatorok kezébe, a magyar-faj gyűlölése élesztésére akkor, mi-
dőn elzárja a népet; hogy bíráival nyelvén még érintkezhessék is.
Nem vádaskodási viszketegból szólalunk fel e kérdés körül, csak hazafiúi aggodalomból, mert szorult kedélylyel latunk a jövőbe, hol e jó magyar érzelmű népet, mely már úgyis a délslávia legfüggóbb fegyvere, a Zágrábhoz tartozó plébánosok (kivéve a kiveendőket) vigasztalásai és a Csáktornyái ma már erósülő illér klnbb államellenes agitatiója által terrorizáltatik, elveszthetjük az államkötelék alól érzelme- és törekvéseiben.
Ma még barátja, de fia e nép Magyar-szágnak; őrizkedjünk tehát oly baklövésektől, melyekkel keserűség támasztása által ez egyetlen igaz és biztos ponton is elvesztjük lábunk alól a magyar földet és nemzetiséget !
Mi is elfogadjuk a pereknek az állam hivatalos nyelvén való vitelét, hisz a törvényszéki, polgári perek, ügyvédek, magyar-ajkuak képviselete által történik, sót e törvény fentartását nemzetiségi szempontjából követeljük is, de elidegenitjük a népet, ha bíráival nem érintkezhetik máskép, mint tolmácsok közbejöttével; melynek bünügyi és tanuzási kérdésekbeni végtelen hiányait vitatnunk sem szükséges, hol a birói vallomásvételek töredezettek, össze kevéssé függők, a szavak értelme már szépített és nem a lélektani, nem a jogi viszonyok fedezité-sére kellő világot nema vethet és csak azt eredményezi, hogy a nép és felek magukat eléggé megértetni nem tudják, mert a tol mács sem a kihallgató, sem a kihallgatott eszmemenetét nem követheti, vagy többet, vagy kevesebbet mond a tolmácsnál — de a felet, ha csak egy félreértés támad is,
vagy birája, vagy tolmácsától idegeníti el is mindkettő iránt bizalmatlan gyanuskodó, végre tapasztalva nyelvi el hagyottságát, oda fog törekedni, hol bár eddigi á''lamesz-méi ellenére is, sorsosokat, kedvezőket és nyilatkozatokat talál, mert peres és viszályos nép ezekbeni rövidülése miatt lesz legnagyobb ellenséggé.
Ajánljuk e kérdést az igazságügymi-nisterium figyelmébe; nem oly nagy és hatalmas a magyar, hogy magunk csináljunk barátainkból is ellenséget; vegyék fenn a központban fontolóra Muraköz baráti és rokonérzelmeit, vegyék fontolóra, hogy Muraköz az egyetlen idegen ajkú néppel bíró föld, hová a magyar magyarnak mehet, hol igazi, bár idegen ajkú honfiakat talál a nagy úrtól a kondásig a nép minden rétegében ; és tegyék meg legalább azt, hogy adjanak e barátaink részére a n.-kanizsai törvényszéknél oly birót, ki velők saját anyanyelvükön érintkezni tud.
Bizony mondom, hogy ez igen nagy hazafiúi kötelességünk és ha nem teszszük, a magyarföld egy szép darabját rugjuk el talpaink alól és a hazafiúi botlást a jövőben semmi hazafiúi erény helyre nem hozhatja.
Mi felszólalunk. — „Videant consu-lcs\ ab.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának folyó 1875. évi november hó 2-án tartandó rendes évnegyedes közgyűlésében Jelveendö tárgyak sorozata :
A nm. m. k. belügyminister ur leirata, melyben értesiti a megye közönségét, miszerint ő cs. és apostoli kir. íelsége f. é. augustus hó Idén kelt legfelsőbb határozványával Hertelendy
TÁRCZA.
Csendes óra.
— Werne. — Tó kéklik ott a bérez tövében, ngó csónakkal hfivős babjain; — Fehér falakkal közelében Kín lak tekint át fnzek árnyain.
Körül, körül kert van a parton, Meglátszik itt a gondos kéz nyoma ;
Harmat rezeg nyiló virágon, Ez tán az éden ! boldogság hona !
Kicsiny a csónak s nem Ul más benu : Oszkár csnpán s a gyermeteg CIorind
Gyönyörű pár, tanúm : az Isten ! Nem lá''bato az ilyen százaként. — Ketten eveznek s olykor-olykor Pihen a víz, pihen az evező;
Csókot cserélnek forrót akkor, Ha az id5 s pillantás kedvező.
A parton im két tisztes agg áll, Boldog mosolylyal gondos areznkon ; —
Mindkettő hatvan évet számlál S szemök pihen a kedves ifjakon ; —
'' Atya • anya a két üreg ott 8 ifja jegyes-pár Oszkár és CIorind
Parthoz kötve a kis csolnakot, A négy boldog im együtt áll megint.
KŐVÁRY BÉLA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Lak» Kristóf.
(Folytatás.)
Milano.
Májas 30. Azt hiszem, hogy semmit sem »sgyitok, ha Milánót a leggazdagabb, legrendezettebb viszonyoknak örvendő városnak nevesem egész Olaszországban, a selyem gyáripar |
nagyszerű telepekkel bir itt, s 260,000-nyi népessége a legvirágzóbb jólétnek, magas col túrának jeles színvonalán áll.
Körös-körül termékeny, csatornákkal át-szelt öntözhető rizsföldek, melyek eperfákkal szegélyezvék mindenütt. A mezei gazdászat emancipálva az időjárás szeszélyes uralma alól, bámulatos eredményeket mutat fel.
A koldusnak, szegénynek nyoma sem látható, merta gazdag város ezekről bőségesen gondoskodik. Mindenütt a legpéldásabb rend ; — valóságos minta város I . . .
Ha Turin a tulságig kimért egyenlő házakkal, utozákkal és térekkel bir, — Milano ennek ellenkezője, mert az ősrégi történelmileg annyira nevezetes város egyenlőtlen építkezésű, utczái görbék s igen könnyű az eltéveledés — a mi rajtunk néhányszor megesett.
Heggel mindjárt szállodánkból a „Trois Suisses''-ből, a fő postára mentünk, nagy vágya-kodással kérdezve, a poste restante jelesen berendezett osztályába ,v a n-e 1 evelílnk?'' Oh öröm volt! Egy hónapi távollét után az első levél imádott kedves hazánkból! Lehetetlen leírnom, minő reszkető kíváncsisággal olvastuk át a levelet! E perez óta mintha kicseréltek volna, legyőzhetlen honvágy szállott meg bennünket, a gazdag, fényes műkincsekkel dús külföldről — szegény hazánk látása után epedtünk. Minden peresben eszünkbe jutván: „a nagy világon e kívül, nincsen számodra bel y.''
Szép virágcsokrokkal ajándékoztak meg bennünk vidám gyermeteg leánykák; ne nevessenek ki bennünk kedvet olvasóim, ha meg* vallom: miszerint egyikünk azon szavára „o h bár hazánk legegyszerűbb réti
virágja volna ez*, szomorú szivvel ábrándoztunk a hazai virányokról.
Otthon mily könyelmüen emlegetjük sokszor a haza szent nevét, menj el magyar külföldre, megfogod látni, hogy előbb ellehet a madár levegő, a hal viz nélkül, mint te őseid vérével áztatott hazád nélkül.......
Eszembe jutott ama dal „most, hogy távol vagyok tőled, most szeretlek igazán. Azt a bérezel, azt a völgyet soha sem feledhetem. S kél szivemben titkos érzet,hogy nyugodjam kebleden ! . •
Ilyen elmélkedések között a milánóiak főbüszkeségéhez s általuk a világ 8-ik csodájának nevezett Domhoz értünk. Azt gondoltsm Kóms után, hogy nem létezik több oly templom, mely meglepne, de csalatkoztam, mert e felséges épület előtt a bámulás és elragad tatás felkiáltása tört ki ajkainkról.
Képzeljen az olvasó egy szép nagy térség közepére helyzett óriási hófehér márványból alkotott templomot, a 68 m. magas kupolya fölött még 110 m. magasságú fő- s e mellett 98 kisebb tornyot, ezeken kívül mintegy 2000 tornyocskát mindeniken szoborral — s végtelenül tinóin faragvány okkal ékesítve.
E Dom a szűzanya tiszteletére emeltetett, — a vakitó fehér márványbóli tornyok és faragványok kimondhatatlanul gyengéd, nőies, hogy ugy fejezzem ki magamat, csipkeszerü alakot vesznek fel. Ez az építészet költői eszménye, méltó az angyalok királynéjához!
Sokat okoskodtak már az absolut szép fogalma és megtestesitéséról — hiszem, hogy ez épület a szépek-szépe 1 Ennyi torony» oszlop és faragvány, egész rengeteg - • mégis a tul-
-« #.»»»•
Kálmánt főispáni állásától saját kérelmére legkegyelmesebben felmenteni méltóztatott.
Alispáni évnegyedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.
A nm. m. kir. belügyminister ur leirata, Kovács János alsó-lendvailakósnak Nagy József lendvai járási szolgabíró ur ellen a nagy pa-linai községi korcsmaházra a képviselő választási mozgalmak alkalmával kitűzött pártzászló törvénytelen eltávolítása miatt indított panaszos ügyében hozott s fellebbezett közgyűlési határo zat tárgyában.
A nmgu m. kir. belügyministerium leirata, mely mellett az 1874. évi megyei pénztári számadást felülvizsgálva leküldi.
A magas m.k. belügyministerium leirata, melylyel a katonaság beszállásolása tárgyában f. é. julius 21-én 26843. sz. a. kibocsájtott rendeletét fenntartva, a megye közönségét a törvényhozás e részbeni intézkedésének türelmes bevárására ujabban felhívja.
A magas m. kir. honvédelmi ministerium leirata, melyben az 1876 ik évi ujonezozás előmunkálatait elrendeli.
Czukelter Lajos megyei 3-ad aljegyzőnek folyamodása, melyben a véderőről szól ló tör* vény értelmében f. év oklober 1-vel megkezdett egy évi Önkéntes tényleges sorhadi szolgálatá nak tartamára magát ideigleneseu belyettesittet-nis annak lefolyta után megyei aljegyzői állásának ismét leendő elfoglalhatását megengedtetni kéri. *
Káptalanfa község képviselő testületének folyamodványa, a káptalanfai határban részükre kihasított erdőrészben a még meglevő és fent álló iák eladhatása érdemében.
Szigethy Lajos szolgabíró ur jelentése, mely mellett a letenyei erdő és legelő területről elárusítani szándékolt fákra vonatkozó iratokat kiegészítve bemutatja.
Nagy -Kanizsaváros tanácsának jelentése, melylyel beterjeszti Nagy- és Kis-Kanizsa város közönségének iskolaépítése czéljából igényelt 4600 frtnyi költsönvételt tárgyszó határozatát, törvényhatósági jóváhagyás végett
Csescnák János pusztamagyaródi lakóénak fel folyamodása, az ellene Puaz tam agy aród
terheltségnek árnya sincs, ellenkezőleg a har-monicus ízlés külön és összevéve.
Belépve a Dómba (Sz. Péter és a Szevil-lai után legnagyobb a világon,) hossza 145 m. szélessége. 56 m. térfogata 8406 Q m. Legjobban tetszettek az ablakbani üveg festmények (az egész ó és uj szövetségi szentírás ábrázolva) e nemben páratlan tökéletességgel kiállítva.
Lehetetlen a részletekbe mélyebben belebocsátkoznom, mert az igen messze vezetne. Megtekintettük Boroméi szent Károly földalatti sirkápolnáját, a drága, vert esüst lap|gépezettel eltávolíttatván, a krystall koporsóban láttuk az érsek tetemeit, ruházata s a mellette lévő di»z-jelek egy ország kincseivel felérnek. Kíváncsiságunkért 5 lyrát fizettünk. . . .
Felmentünk a tetőzetre, a tornyok erdejébe jutottunk s ott a világ legelső művészetnek szobraiban gyönyörködtünk. 0;t van Mi-chel Angelo Ádám és Évája, ott L Napoleon szobra.
A fő toronyra is felhágtam, állítólag egyike a legjutalmazóbb kilátásoknak van itt, de roQsszul találtam elő az időt, mert ködös lévén alátkör, igen keveset láttam. Megjegyzem, hogy a szobrászat e nagy csudáján mindig 60—60 egyén dolgozik és javítgatja az idő pusztításait.
Ebédutána Maria delle G r a-z i a templománál lévő kolostor refectóriumába Lionardo da Vinci világhírű «utolsó v a-csoráját" néztük meg. Minden alak a lángész diadala. Sajnos, hogy a nedves falon • remekek remeke mindjobban kopik és elhalavá-nyul.
Innen a S* Lorenso templomba« hajtottunk, szép a templom porticusában lévő 16 emlék korínthi oszlop. Ezután még 4 tsm-
község képviseli testülete által széksértés miatt hozott elmarasztaló határozat ellen.
Szolgabírói jelentés, Hahót község több lakosai által az ottani plébániai erdőben panaszolt állitól&gos fapusztítás iránt teljesített hely-azini vizsgálat tárgyában.
Vrancucs Károly szolgabíró ur, hivatkozva a f. é. május 3-án 2327/98. jk. sz.a.kelt közgyűlési határozatra, beterjeszti a pribiszla-veczi községi erdő megvizsgálása és zár alá vétele tárgyában felvett jegyzőkönyvet.
Pakod község képviselő testületének folyamodványa, melyben a Zala folyón rósz karban lévő bidjuknak felállítása s megrongált töltésüknek helyreállitására az 1876. évi köz munka erőt természetben és váltságban átengedni s Dötk községet ezek fen tartására kötelezni kérik.
Folyamodványa több alsó hahóti lakosnak, melyben a Miskey-féle hagyatékból a község számára megvásárolt ingatlan iránt hozott képviselő testületi határozatot jóváhagyni kérik.
Keszthely mezőváros tanácsának folyamodása, a keszthelyi uradalomtól megvásárlandó helypénzszedési jog vételének s a díjszabás felemelésének jóváhagyása tárgyában.
Ifjú Fischel János és érdéktársai szepet-neki lakósoknak panaszos folyamodása, melyben Kovács János kanizsai járási szolgabíró urat az országgyűlési képviselő választási mozgalmak alkalmával elkövetett hivatalos hatalommali visszaélésekről vádolván, állítólagos sérelmeik orvoslását kérik.
Műik Ferencz s érdektársai szepetneki lakósoknak folyamodása, melyben Kovács János szolgabíró ur által a képviselő választási mozgalmak alatt ellenük alkalmazott katonai karhatalom elszállásolása folytán eredt káraik meg térítését kérik.
Pretsinczky Pál megyei főmérnök ur, Gytirüs és a szomszéd községek által Zala-lst-vándtól Kapornakra vezető községi útnak közmunka erővel leendő helyreállítását kérelmező folyamodványukra, véleményes jelentését bemutatja.
Verhotai és andráshidai réteken lévő sáncz és az andráshidai hosszuhidi malomnál lévő zúgó megvizsgálására kirendelt küldöttség jelentését bemutatja.
Vrancsic8 Károly szolgabíró ur jelentése, melylyel a f. é. augusztus 2-án 4693/177. jk. számú közgyűlési határozat fo<ytán beterjeszti Molnár Elek csáktornyai uradalmi ügyvédnek, mint Gróf Festetics György jogi képviselőjének nyilatkozatát, a s t r í d ó i köztemető megna-gyobbitására igényelt földbirtok átengendése tárgyában.
A f. é. augustus 2 án 6007/169. jk. sz. a. kelt közgyűlési végzéssel Kovács János alsó-lendvai lakosnak Nagy József járási Bzolgabiró ur ellen emelt panasza tárgyában vizsgálat teljesítése végett kirendelt küldöttség jelentése, teljesített eljárásról.
Vrancsics Károly szolgabíró ur a folyó évi augustus 2-án 6419/189. jk. sz. a. kelt köz-gyüléai végzés folytán beterjeszti jelentését, a dráskoveczi iskolában rendes tanító nem alkal-mazáaának és a tanítás szünetelésének okai iránt teljesített vizsgálat tárgyában.
Csutor Imre alispán ur jelentése a budafai malom hitelesítése végett kirendelt küldöttség eljárásáról.
Borsod vmegye közönségének átirata, mely mellett a lóállitási próbakisérlet tárgyában ki-
bocsájtott mínísteri rendelet ellen, as orazággyü.-léshéz intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Ungmegye közönségének megkeresése, melyben az ungvári kir. törvényszék feloszlása végett a nagyméltóságú magyar kir. igazság-1 ügyi ministeríumhoz intézett felterjesztését pártolás végett megküldi.
plomot néztünk meg, semmi megjegyzésre méltót se na találva.
Most siettünk aGalleria Vitto-re Emanuele jeles csarnokhoz, — mely a tedett árucsarnokok Közt Európában a legszebb és legnagyobbszerübb s kereszt alakú, 195 m. hosszú, 14 m. széles, 26 m. magas, — de a kösép fókupolya 56. m. magas. Mindenütt szép frescok és történelmi szobrok, Milano múltjából.
Este ez üveggel fedett csarnokot 2000 légszesz láng nappali világoaaággal diaziti. — Lent a kupolyában este 8 órakor több százból álló embertömeg nézett fel mereven a tetőzetre, amint az egész csarnok már egyebbtitt fényárban úszott, a kupolya felső köréből előjött egy kicsike locomotiv, melynek kéményében szesz égett, ezt elmés óramú hajtván,'' megindult roppant sebességgel s a kupolya temérdek légszeszlámpáit 1 */a perce alatt mind meggy ujtogatta.
Volt öröm a néző publicumban .... Szó, ami szó, ezt a kis gyerekséget mi is háromszor megnéztük.
Ami kereskedelmi, különösen fényűzési csikk létezik a világon, azt itt árulják, a kirakatok gyönyörűek. Roppant nagy és jó kávéházak, este zenével a fószegle teken, hol olcsón és nrí módon lehet étkezni. Lámpagynjtás után az elegáns világ itt tanyáz. Este fa n g o t1 előadásába derekasan unatkoztunk.
Május 31. Ma elsősorban a Brera gyűjteményeibe mentünk. Elsőrangú müveket foglal magába. Ha ezen dolgokat már meg nem untuk volna Nápoly-, Florencz-, Romába, itt nagy éJ-vesetünk leendett, de igy csak a képtár gyön* gyeit érdemesítettük figyelmünkre.
Valamennyi kősül kimagaslik Raphael
Kivonat
a soproni kereskedelmi s iparkamara jegyzőkönyvéből.
Kamarai elnök, lovag Flandorffer Ignácz urnák inditványa, a nagym. m. kir. földmive-lési, ipar- és kereskedelmi ministeriumhos intézendő felterjesztés végett, a „philloxera vesta-trix" rovart illetőleg.
Ezen beadvány következőleg indítvány oztatik:
Azon veszély, mely a «philloxera vesta-trix" elterjedésével mind Németország, mind Osztrák-Magyarország szőllőit érné, minden körökben figyelmet es gondot keltett.
A kormányok hálás elismerésre méUó lépéseket lőttek, hogy ezen rovar távol tartassék, vagy ott, hol mutatkozik, kiirtasson.
Fájdalom, de e rovar már nagyon elterjedt ugy, hogy a kezemben levő kimutatások szerint Francziaország szóllőhegyeinek közel egy harmadát, 750,1)00 hektárt, vagyis l1/, millió holdat részint ellepte, részint elpusztította.
Ezenkívül e rovar Schweiczban Genf mellett, Austriában,Klosterneuburgban ésBanu vidékén Németországban, valamint Liasabon-ban és Görögországban is mutatkozott.
Továbbá mutatkozott e rovar, miután Klo8terneuburgban a legerélyesebb intézkedések tétettek kiirtására — Nussdorfban és már magyar területén is — Pancsován, hol szinte pusztításokat tett.
Ennélfogva a magas ministeriumhoz intézendő felterjesztést indítványozok, melyben az a .philloxera" mutatkozása és elterjedéséből következhető károkra figyelmeztetve — megkéretik, miszerint a községeknek utasítás adaa sék az iránt, miként kelljen eljárniok, ha ezen felette veszélyes rovar valahol jelentkeznék.
Austriában és pedig törvény szerint, azon földbirtokosok, kik a philloxera által ellepett szőllótókéknek kiirtása által kárt azenvednek, az országos alapból nyernek kárpótlást és pedig fizettetik :
Fiatal szőllőkért:
Egy évesekért |_j ölenként egy évre 20 kr, két évesekért 30 kr, három évesekért 40 kr.
Teljes térmésü szőllőkért:
4—10 évesekért □ ölenként 50 kr. 8 évi kárpótlással, 10—20 évesekért 50 kr. 6 évi kárpótlással, 20 — 40 évesekért 50 kr. 5 évi kárpótlással.
A szóllúk mindenkori állapotuk szerint böcsültetnek.
Hasonló eljárás Magyarországra nézve ia czélszerü és a kormány ez érdemben megké rendó lenne.
Határoztatott ily értelemben felterjesztést
tenni.
Helyi hirek.
— Lapunk mai számához nagy-kanizsai t előfizetőink,ugy Nagy-Kanizsaváros képviselőtestületének tagjai számáraegy ivnyi melléklet van csatolva, melyen a városi tanács által kiadott 3 hirdetmény, a cselédügy s cselédszerzés
„S p o z a 1 i á j a'' (as eljegyzés) czimü remekműve. Melyen a szent szűz szende alázatos-sága, József jámbor nyugalma, a főpap áhítatos ihlete a nagy mesterhez méltón kifejezvék, ámbár a vatikani müvekben agyán ő sokkal nagyobb.
Igen szépek: Tizián „S. Jeromosa,'' van Dyck „M a d o n n áj a,'' Rubens ,Stt vacsorája-, Veroneee Pá] „A bölcsek imádása'', Lionardo da Vinci „tanulmány- Krisztus főhöz'', , Rembrandt „női a r c z k é p e*, Guido Reni .Péter és Pálja,« Bonifazio »Mózes feltalálása'', Salvator Rosa „erdei tájkepe'' sat. sat.
A szobormüvek közt Canova és Thor-waldsen néhány jeles müveit láttuk, az uj iskolák festményei között sok hatásos mü található. Átfutva az érez- és régis*rggyüjteménye ken, a méltóságteljes udvart remek csarnokaival bámultuk, itt van ennek közepén Canova legjobb müve: L Napoleon római Imperátor alakú szobra, kezében jogarral, büszkén, pa-rancsolólag, uralkodó merészséggel ábrázolva bronzból.
Kiknek k ö r ü 1 m é n y e i k nem engedik Olaszországba mélyebben behatolni s csak Milánóig jutnak; a legmelegebben ajánlom a Brera gyűjteményeinek szorgalmas tanulmányozását.
Ebédután kényelmes kocsikon as A r é-n á h o s hajtattunk, ez régi római nyilvános előadások és játékok színhelye volt, 0)7 nagy kiterjedésben, hogy lovasosaták, «61 vissei elborít.
rendesése, nemkülönben kávéháaak, szállodák aat. részére szóló szabályok foglaltatnak, üdvözöljük a nemes tanács ebbeli közörömet szülő intézkedését, a t. közönséget pedig felkérjük, hogy lehetőleg segítse elő ezen intézkedések keresztülvitelét. melynek kivántsikere nagymérvű elégedettséget, nyugalmat és jólétet teremt.
— Uj naptár. Wajdits József ur köny vkiadó hivatalában tömött tartalommal megjelent ax általa azerkeaztett „Nagy képes nép-naptár'' melynek ára 50, 40 vagy 20 kr. s eszerint a szegényebb sor»u ia megveheti.
— Völgyi Györgynének, a városunkban működő színtársulat kiváló tagjának jutalomjáték a szombaton, l hó 30-án leend, mely alkalommal Toldy István issue;* drámája, „Kornélia* kerül itt először színre. Felhívjuk a t. közönség figyelmét előre és ajánljuk a jutaJmaaandót kegyes pártfogásába.
— Mult szombaton nyittatott meg as ujonan földiazitett a kicsinosított „Oroazián"-hoz czimzjtt szálloda, a terem zaufoláaig tömve volt s Kovács Gábor hírneves zenetáraulata ujabb győzelmet aratott jeles játékával.
— A szélvihar, mely vasárnap *úgva, rohanva lepett meg, tetemes kárt okozott nemcsak egyesekuek, hanem a városnak és az államnak is. Deszkakorlátokat teritett földre, gyümölcsfákat s a város majdani díszére szolgáló útszegélyző fiatal csemetéket csavart ki, sót pusztító dühöngóae még a „Narancs-ligetet* sem hagyta érintetlenül ; avatatlan kezekkel ragadta meg a plébánia templom eldtt levő kő-kereszt-oszlopot s a földre sújtván : darabokra törte. Csörömpölő csei épdarabok, melyek aház-födelekről potyogtak alá, veszélyeasé tették volna a járást, ha csakugyan lett volna kedve valakinek ily pokoli időben — sétálni. A szól-lőhegyeken s mindenütt meglátszik, hogy az orkán „ránk viharozta dühét'', sót — mint halljuk — a távirda vezetékek ben, itt ott nagyobb mennyiségű oszlopot kidöntvén — oly roppant kárt tett, hogy a helyreállítás — amúgy is szegény pénzügyünk rovására — as államnak több eser forintba fog kerülni.
— Elismeréssel emiitjük meg, hogy a városi tanács ama régi közóhajnak tesz eleget akkor, midőn a kath. plébánia templomhoz vezető téren mindkét utcza végén magas és minden igénynek megfelelő járda-ut készíttetését rendelé el, melyre nézve a városi mérnök urat utasitá, hogy ez erdőmben tervet és költségvetést terjesszen elő.
— Sajátságos a ministeriumban s jutalmazási ügy. Ugyanis azon jegyzők, kik szorgalmasan évről-évre rendesen beszedik s pontosan beadják az adóhivatalba a községek mindennemű adóit, figyelembe sem vétetnek, míg azok, kik egyik évben hanyagok s adóhátralékot kimutatva, a következő évben e hátralékot törlesztik, renumeratiót kapnak. Ajánljuk e vi-szás körülményt a fiatal s körültekinteni szerető pénzügy minis ter ur figyelmébe.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch nemzeti zeneműkereskedésében Budapesten, njonan megjelentek : Blaháné és Tamássy legkedveltebb dalai. „A falu roszszábói'' és ,A n-pácsos Pista dolmányából." 1. Itt vagyok, ragyogok . » 2. Sárgán virágzik a repeze ... 3. Alig virrad, alig alkonyul . . 4. Húzzad csak, búzzad keservesen.. 5. Zsuzska lelkem csak egy szóra.. 6. Czifra szűröm szegrevan akasztva*. 7. Hallod-e rózsám, hallod^e?Énekhangra zongorakísérettel ^vagy songorára magán) alkalmazta Erkel Gyula. Ára 1 frt.
tatván tengeri ütközetek is lettek s nagyszámú közönségnek bemutatva.
Innen az Arco della P a c e világhírű diadalívhez mentünk, melyet I. Napoleon kezdett és Ferencz csásrár vegeztetett be, egészen fehér márvány koczka köbökből késsült, tetején a béke Isten asszonya diadalkocsiján hat érez ló által húzva, szélről Victoriák lovon. Alább szép bssrelifek.
Van Milanonak két remek nyilvános szoboremléke, egyik a Galleria mellett, Leonárdo da Vinci-é, a nagymester mély gondolatokban elmerülve látszik lenni, a középtalapzaton négy legjelesebb tanítványa.
A másik Covour emléke, mely ss nj városrész legszebb terén,van felállítva, amint Itália a babérkoszorút legnagyobb fiának feje fölé emeli, — egy másik nemtő pedig Covour nevét a történelem márvány lapjára vési.
Egészen közel van ide a Giardino Pubbli-co, mely Olaszország nyilvános kertjei kösött bizonyára egyik elsőrangú helyet foglalja el. Ssép gesztenye fissorok alatt a kocsisók, lovaglók és sétálók számára jól öntözött pálya köríti as egéss kertet.
Ezen belül as aagolpark tekervényes utjai és ligetei majd rohanó csermelyhez vizesé-sekkel, tóhoz abban szigethez hattyúkkal és egyéb vizimadarakkal vezetnek.
Köz be-köz be nemes atylben épült mulatóhelyek, kávéházak, étkezdék kacsingatnak ki a lombok kösül. Legújabban állatkertet is alapítottak, es asonban még a kesdet nehézségeivel küzd.
(Folytatása köv )
- - Rövid hírek. Parisban a 15, 16, 17 éa 18-ik században tündökölt hímzett selyem ru* hák fognak e télen divatozni. (Váljon hölgyeink fogják-e utánozni ?) — Verseczen a városi pénztár üres, a tisztviselőket nem fizethetik.— A Kőrös árad. — Debreczenben chinai és amerikai erőművészek tartanak mutatványokat. — Orosházán egy nap három gazda ember akasztotta tel magát, a negyedik meg « hasat hasította fel. — Berzéte községben 5 frtia lesz büntetve az, ki vasárnap hétköznapi munkát teljesít. — Pécsett mult vasárnap földrengést észleltek. — A galicziai tartomány gyűlés 5 frttal bünteti azokat, kiket részegen találnak. — A kolozsvári hóhér egy czigány hegedüst orozva meggyilkolt s aligha akasztófára nem kerül. (Ritka eset.) — Az európai államok kösött aránylag Magyarország fizeti a legnagyobb egyenes adót. — Thaly Kálmánt a történelmi társulat választmánya arcakép albummal tiszteli meg.
— Oíenheim, a híres pénskirály posonymegyei bóai uradalmát 400 ezer friért vette meg. — A győri akadémia tanárai 4 havi azünídőt kérnek.
Csik-Szent Márton környékén a farkasok egész falkákban támadják meg a nyájakat.. — A világ legnagyobb ágy uja Angliában van 3620, mázaát nyom. — Agai színművet irt, melyben a .Borsszemjankó" összes alakjait szerepelteti.
— Öimonyi Ernő Angliába költözködik. — A sárospataki főiskola pénztárából 800 frtot raboltak el. — A zeneakademia n*v. 7 én nyina-tik meg.— Lipót berezeg s fenséges neje Gizella a telet Afrikában töltendi. — Losonczy László nyomorban élő költőnek ő felsége segélyt rendelt. — Bartal György meghalt. — A delegatió okt. 17-én befejezte működését, ugyanas nap a horvát orazággyülés megnyílt. — Soldosné egy évre sserzódött a népszínházhoz. — Az Istvántéri Miklóssy féle színházat 1251 frtért vették meg épűletfakereakedők. — Herczeg Eszter-házy Pál a Lipótrend közép keresztjét kapu. —
Vegyes hirek.
— Csak alkalmazás legyen. Egy savan-naki lapban köselebbről következő hirdetés volt olvasható: „Egy fiatal ember alkalmazást keres. Elfogadná az állam kormányzó állását is; de ha ezt meg nem kaphatja, megelégszik egy vezető állásával is valamely lóvonatu vasútnál."
— Találó felelet. ef fő herczeg jelenleg Marosváaárhelytt időzik, az ctt concentralt erdélyi honvéd zászlóaljak megszemlélésére. Szabó János honvédesredes ott rövid idő előtt deszkasátorokat építtetett es az e czéJra előirányzott összegből 18.000 forintot takarított meg az államnak, ami tudvalevőleg nem mindennap történik meg. A fóherczeg erre vonatkozókig következő tréfás kérdést intézte az ezredeshez j „Talán lopta ezredes ur a szükségeseket, hogy ily olcsón bírt építtetni ?" Épen csak azért, mert nem loptam fenséges uram, voltam képes ily olcsón építtetni." Volt a találó felelet.
— Érdekes per foly jelenleg Debreczenben. Egy ottani szóllőbirtokos pénzszükségben levén, még jóval a szüret előtt eladta egész bortermését, mégpedig akóját két forinttal olcsóbban,mint a milyen drágaszűretkor lesz. A mustnak ára azonban az illető hegyben ez idén éppen két fonnt.Moet már az a kérdés, hogy a szóllő birtokosnak a felvett pénz visszafizetése mellett át kell-e engednie egész termését ingyen a vevőnek ?
Búcsú.
Sejtelmem hát valósalásba lépett, Széttépve a remény végszála is ; Ne verj szírem oly haugoaan : e képet Felejtsed el, emlékével szakíts.
Töprenkedésem veszteségem anyja 8 a veszteség szülöttje fájdalom, Mely keblemet mint vádló megrohanja 8 a fegyver ellenébe csak dalom.
De oh dalom most szárnyszegett madárka, Mely csüggedetten, kénytelen szökell; Magasra felrepülni égve vágya: 8 göröngyök közt leverve téved eL
Oh lány 1 dalom ha bistató szerelmed Szárnyán emelkedhetnék szivedig ; Megállna, mint örökemlékre termett Csillag, aa üdvnek agán évekig.
Isten veled! Bissem, hogy boldogítva Leszesz s önzésemnek talán e fáj *, De hadd leg/en • kin megsokseoritva : Mert igy boldogságodtól zeng a táj.
8 e boldogság cajába búmnak hangja Zavart éltedbe jó, ha nem idéz ; 8 as orvos, az idS tán moghozandja A várt vigaszt, mit várni oly nehéz 1
Élj boldogul I — Feledni ? ! — Nem I Remélnem Ha már nem volt egy perezre sem szabad : Maradhass bár az emlékben te vélem Örökre..... mig safim .érzéstől dagad 1
VÉGE LAJOS.
Magyar színészet
(M.) Kedden, okt. 19 én Jámbor Pál ^ Törvénytelen vérM czimü 5 felvonásos törtó-öeu drámája adatott. A darabról röviden csak gti jegyezzük meg, hogy történeti színezetén s egy pár itt-ott íelcsillamló magasabb szenvedély zamatos kifejezésén kivül semmi jó tulaj-donaaggai nem bír, a figyelmet nem tudja sakkban tartani; nem lelkesít, sőt több helyen hosz-azadalmas, untató. Hiában! Az érdekfeszítő, gyors menetű, eseménydús, csattanós franczia vígjáték korszakat éljük. Ha zsinoros palástot, cülra mentét, dolmányt, kalpagot, sárga csizmát látunk: el sem tuszszük, hogy öseuk hor-u''oztak hasonlókat, olyan furcsának, olyan különösnek tetszik az előttünk. El is Ítélték színészeinket a nevezett darab szinrehozataláért, van ia-v$iami a dologban, hanem mi az okot abban uuáijuk, hogy a társaság egyik kiváló ugj&t — kit mint népszinmü-cnekeet kedvel a koionség — E g r y Kálmánt szandékozta a drámában is bemutatni, Egri ur szerepét tel-lógta, tanulmányozta, átérezte b a legszebb sikerrel oldotta meg. Ki kell emelnünk még a tóboi szereplő közül ; Priellees Vajdafi urakat, továbbá Priellené és Völgyi Öyörgynó asszo-Dvokat— közönség csekély számmal. .
Csütörtökön, okt. 2i-én. „Királyi csók* tranczia vigjátek került szinre. A kevés szamu közönség jól mulatott. Prielle, Völgyi Gyuia, Egri jói alakítottak, Priellene,Völgyi Györgyné t& Bogardiné játékukkal és ízléses öltözeteik-k«i — mi az igazgatók ruhatarának bárhol is dicaéreJ&re válik — emelték a hatást.
•özombaton, okt. 23-án „Ilona, a havasi bolondu czimü s az erdélyi román népéletból mentett unalmas es a gyakori változások miatt íarasztó látványos drámában, eltekintve a darab bianyaitől, az egyhangúság es hatás nélküliség-tói: Kiemeljük Völgyi Gryörgynét, Priellenet, Völgyi Gyulanét. Jfrielle ur ez este is oij annak matatta be magát, ki a szó legtelje-seüD er telmében alakit és játszik s kxnek játéka az élethűséget annyira ábrázolja, hogy senkinek eszébe nem jutna, hogy szerep-iese csak játék. Egriról sem mond-
hatunk egyebet Szép tehetségét komoly igyekezettel használja fel. Kábáiról is kell azólanunk ez alkalommal, n^ert a ki áz erdélyi havasok között járt, több P a v e 1 u-íéle „fi-csor"-t lathatoti, kit mindenki nevet és ki vi-Bzont mindeneket kinevet s Kábay ez egyszer jó személyesitője volt a bárgyuaágoak.
Ami azonban ez estén kivétel nélkül mindenkinek a legnagyobb élvezetet nyújtotta, az Egri Kálmánnak a második felvonás elején lejtett yHátszeg-vidéki csörgős oláhtáncz- a volt. A nemcsak jó szinész, de kütönő tánczost megupsolták, megújrázták. Csak azon csodálkozunk, hogy elég türelme volt a lábai után sántikáló zenére végig tánczolni s nem kiáltott -boszusággal amúgy hátazegieeen ahangász urakra.
Vasárnap, pkt. 24-én Szigligetinek még mindig mulattató »Nagy apó vagy a szerelmes diak''-jat az eső és&zélvihar elverte. Mar a hogy veszszuit,közönség 0, a színészek játszókedve 0, ez együtt kétszer 0 és annyit jelent, mint— lapos- üres pénztár. Völgyi Óyulanak (Nagy Jancsi) kevesen nagyokat nevettünk, nemkülönben kedves éie^párjanak. VölgyiGyörgy (nagv apó) l''rielle (¿ojü.) Egri (Gyula,) Vajdali, Pneilené és Bogár diné a nagy zajban is, melyet a szélvihar okozutt, élénken játszották.
Kedden, okt. 2t>-án 6ardou vigjátóka, az „idegesek, vagy két bolond egy háznál* majdnem idegeasé tette a kevés szamu közönséget s hogy e szerencsétlenség nem történt meg : az ama pár idegteles ideges játékának köszönhető, kik idegtelenségükkel ellenhatást gyakorolta*. Neveiket es úttal elhallgatjuk. Azok között, kiktől félni ieüet, hogy eredeti és természetes jatékukkaJ egy másodszori alkalomnál képesek lennének a nézőket idegesekké tenni: első helyen mindenesetre Prielle ^ir áll, kinek alakit&sa hatást nem téveszt. Utána Völgyi Gyula, Egry és Arányi következnek; ez utóbbi szögletességét szépen • megtartotta a harmadik fel vonás közepéig, hanem ott elvesztve azt, a grimáseokba csspott át. A nők közül Priellené és Bogárdiné játszottak jól.
Tegnap „Valburg éjszakája, vagy a bűvös tulipán" adatott Völgyi Gyuláné jutalmául, melyről jövő számunkban.
Papírszeletek.
Egj jelet ütközetről volt ssó bironyos víg tár-saságbsn, * egy obaitos baka nagyot akarván mondani, megjegyaé: „a támadá- oly heves volt, hogy a l^ana vixeis íellorrott a sok tüxeléatoi ! .De aztán volt is ám nagy boldogság! — birtalen köabe %ágott egy elmés kis dták I"
Midőn a balak egészen megfőve ugráltak ki a partra as éhes katonák szájába !
»No est senkinek tovább ne mond fiam 1 _
viszonaa komolyan a baka — mert nem szeretném, ha azt'' mondana valaki, hogy egj kis diák még nálamnál ia nagyobbal tudott füllenteni l* ....
j •
Egy inyecczségéról ismert magas rangú férfin ment eg? isben X. grólhoz, ki épen ebédjénél Olt. Az úriember orrát igen erősen izgatta as ialetes étkek szaga ; de X gróf csak tolytatta étkezését a nél. kfll, hogy vendégét megkínálta volna. Az úriember n«m állhatja tovább s megszólalt: „exellentiád nem is mondja, bogy tegyek úgy síiként ex»llentiád ?• .Tehát tegyen úgy, miként én . . . menjen haza, és kOltse el saját ebédjét l"
Érték- is váttéfofyam oktober 26.
5*/, metaliques 69.45; &•/. nemz. kölcsön 73.90; 1860-ki ál ladaimi kölosőn 111.10; bank-részv. 9 U— ; hitelintézeti róssvények 215.50-, London 112.70; magyar földtehermentósi kötvény 81.75; temesvári földtehermentósi kötvény 81.—; erdélyi föld te h ermen tési kötvény 78.80 ; horvát-slavon fÖldtehermentési kötvény 84.25; esüst 104.10; cs. kir. arany 5.B8-Napoleond''or 903.—.
(ifj.) 2darhavésa alkalmával a p. batáron őrtálló pandúr tehenét valami salleptomaaiá* felebarát eltin-kafálta.
Egy bete ¿es paraszt az őrház élőit bemázolt tehenet hajtott el. A pandúr jószágára ismert benne s részint kötelességből megállította a paraaatot, marhalevelet kért tőle. A szerencsétlen aaját útlevelét nyújtotta neki.
— E marhalevél sserint keed marhája betÜg, azt letartóaiaiom, gazdáját pedig szabadon bocsátom — mond* a panüur s a tolvajt megkötözte, saját tehenét pedig a legelőre ereszté.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai időtmutató óra szerint,
Indul Kauizeáról
*»wi«si vaspályán as órák pontosan a helyi időt mutatják.)
Vonat hova:
•>; J J, K , , OraPere. Idő
205 Essék, Mohács,t)ombovar s Fiúméba 6 2 re«rel 2l5 Mohács, Zágráb és Dombóvárra 2 32 délut
............ 17 reggel
™ » *.......... 52 délut.
M » .......... 10 37 eatve
»18 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 percakor Bécsbe) . . 5 37 reggel 301 Béosba (Szombathely, Bécaajh. felé) 2 7 délut.
811 n » »» M 10 47 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 42 reggel
fj?J * •» N Grácm és Bécsbe 2 32 délut.
218 - — - , 11 37 eatve

»
Szerkesztői üzenet.
1814. U. Bécs. Előbb olvasnunk kell. 1S15. O. (i. Budapest. Nem lehet. Iöl6. T. E. Örvendünk ia, sajnáljuk ia. löltí. P. Köszöuetl
1818. B. Alsó-Lendva. Fogadja köszönetünket. 1810. K. Bpest. Megérkeztek ? 1820. X.. Nincs okunk megtagadni, csak ids vele. Ha jó, megindul a h_jó.
Brkesik Kanizsára honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....4 8 teggal
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombóvárról 1 83 délut. I DomboTÍrró1 • • • • 9 46 astve ! Budáril .........4 17 reggel
t ÍVJ . » ........... 51 délut.
'' a" „ n ......... 9 28 eatve
314 Szombathelyről.......i0 2ó reggel
802 Bécsből (Bécsujh. 8zombath. felől) 4 2« reggel
l JJ2 » „ » », «10 10 eatve
«14 „ Qráczből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel ÍJ« Trisaat- Bécs Oiácaból „ „ . 1 13 déluU A* m — — „ - . 10 18 estre.
i
Felelős szerkesztős kiadó: Bátorfi Lajt«.
A legnagyobb YASSüTORÖYÁfi
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III. Mnrxer utczal7. sz. alatt van, honuan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (l734_^26>
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház udvarába, a Korona szállodának átellenébe tétetett.
X X X X X X X X X
X *
Tanulók számára.
á a
A közelgő iskola-idényre ajánlom bámulatos legolcsóbb árakon ós a legnagyobb választékban a következő i&kolai szereket, u. m.:
Rajzeszközök, író- és rajz-tárczák, rajzpapirok, rajztáblák, rajz vonalzók, rajz- és szines írónők, toll- és ^ vakaró-kések, könyvtáskák, téntatartók- festékládák, számolótáblák stb. stb. s egyéb szükséges iskolai
eszközöket.
Ajánlom továbbá dúsan berendezett iakulafelazerelési eszközeimet, u. m. Íróeszközök, levóipapir és levólboritékaimat, czóggel nyomva vagy szines monogrammal, irodai és boriték-papirjaimat, üzleti könyveimet stb. stb. ssintén bámulatos legjutányosabb árakon. (17%—5)
K A NITZ
CJzukor, kávé, thea, rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj,
buitlia boruk és likörök, valódi franczia pezsgő és minden főszerek,
kufsteini ós valódi Portiand cement,
paraffin, kocsikenocs, gépfaolaj, gabna-zsakok, gyapjuzsakok.
Az építési idényen át a visszahurezolkodás könynyeb-bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
CHARLES BURRELL
Bt Bílcholaa Works, Thetford, Norfelk, ángUz képviselősége.
Dorottya-utcza, 12. szám.
íií lfflatfi!
Első előadás: ma, vasárnap. Az egyetlen eddig élő szájmúvéíznó, ki kezek nélkül született, tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, miszerint elutazás előtt szendéje leend e városban magát mindennemű a szájjal végzendő női kézimunkával, u. m. varrás, hímzés, gyöngy- és virágmunkákkal, valamint Írással is bemutatni. Látható .DeákFerencz-tér4-en, Wajdits József ur könyvkere*<edése mellett. Naponként 9-tól esti 8 óráig.
Beléptidij 10 kr. (1826 -1) Számos látogatásért esd
Gudtr Katalin, szfil. Pulvennacher,
V * axájmfivészné.
Porczellán edény,
üvegnemüek, tükrök, lámpák, evőszerek,
china ezüst és pakíong kanalak, tálezák, mozsarak, kávéporkölők, kávédarálók, kávéfőzőgépek,
fagyiaitkészitő, szóda vizkeszi tő, varrógépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári áron.
(1665—20)
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek
raktára é» javitAsi műhelye
Tüköry-féle palota mellett.
Güzmozdovyoktfd nem haladt működésseL
Göz-cséplogépek.
Járgány- és kézi cséplo-gépeb
Veto-gépek, könnyűk, egészen vasból
Arató-gépeL
Tisztitó-rosták.
Szecska vágó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók'') Faműveleti-gépek.
Áijqyttictk kívánatra postafordultával küldetnek.
—• —■ —■ ^ * * — — * ♦ * ♦ » ♦
Nagy-Kanizsán az „Aran j Szarvas® czimü vendégfogadó eddigi helyiségeiből teljesen kiköltözvén,
saját szállodámat
a főpiaczon megnyitottam
mely a kor igényeihez mérten elegáns bútorozással, műizléses berendezéssel és kényelemmel ellátva van, mint eddig, ugy ezentúl is kiváló gondot fordítok mindenre, hogy a tisztelt közönség megelégedését kiérdemeljem.
Knortzer Frigyes,
(1819—3) szálloda-tulajdonos
&> J* ^ ^ ^ c? ^ ¿<y
V V®. ^ tfF ^
^ ^ „''S ^
^ r
Egy gőzgép
(Locomobile)
cséplőszekrénynyel és minden hozzá tartozó eszközökkel, valamint egészen nj tengelylyel együtt megfeleld ár mellett eladó; közelebbi értesítés Laczkovics özvegyénél Nagy-Kanizsán, Kereszt-utcza, Marónics-féle házban 13. sz. alatt nyerhető. (1817—3)
A ki
RAVISSANTE
Dr. Lejosse-tól Párísban
hölgyeknek nélkülözhetlen !
Csak a hivatalosan meg-
▼ingáit, méregmentet, tiszta és teljesen ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
bir axon erővel, az emberi bő*t minden sérüléstfii megmente-oi, utóbajoktól megóvni és szépséget s ifjúságot biztosítani. Ha a .Ravissait«* naponkint egyszer az ujj hegygyei az arczra, vagy mas test-
részre dörzsöltetik, már a törülközés után tapasztalható s majdnem csodálatos hatáa. Az arcson támadt ráncsok és himlőhelyek elsimittatnak.
A .Ravisssats* ifja arcz-Bzint idéjeló, a bórt fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idő alatt szeplőt, májfoltokat, orrvör ősséget s a bőr minden tisztátalanságai t.
Jelentés«
Az eddig Nagy-Kanizsán „ARANY SZARVAS* elnevezés alatt ismert vendégfogadót kibérelvén,
ilár az első kísérlet után elhatározzák a t hölgyek, jövőre csupán csak a Dr. LEJOSSE-féle világhírű ,.Ravlssasts<l szépítőszert használni.
Hamisítatlanul kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben: Dr. Lejosse-féle „Bavissaste- fó- és szetki.dési raktárban, AssTtria Magyarország számára,
(1788—2) Schwarz Henrik nél,
Budapesten, Kristóftér 1 sz.
Egy üvegtok ára 1 Irt 50 ér 2 ÁL 50. kr. Postai küldésnél 80 krral több.
óvás hamisítás ellen!
Óva intem mind a t. rak tártartó urakat, mind a kicsiny bea vásárlókat ax úgynevezett: ,La Ravissante Perfectionné" vételétől, mely a ral ó di párisi Dr. Lejosse-féle ,B A VI S 3 A N T E''-nak tíat-schek Miksa ur álul rosszul utánzott hámisitványa.
A dr. Lejosse-féle .RAVISáANfE* e téren a legtökéletesebb és egyátalán nem kíván többé javítást, mint ezt a nálam található számos elismerő irat kielégitó módon bizonyítja.
Dr. Lejosse-féle párisi „RAV1S5AN TE" nagyban és kicsinyben egyedül és csak valódi minőségben csupán nálam kapható s annak üvgkupakján a használati utasításon kirOl fran-csia nyelven még a következő szavak is állanak : „EXCITATION DE LA BEaüTÉ RA VIS 8 A N T E !• D r.
LEJOSSE A PARIS.
A t raktártartó urak a vidéken tehát a valódi hamisítatlan »RAVISSANTE* megrendelése czéljából szíveskedjenek ngy mint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
SCHWARZ HENRIK,
a Dr. Lejosse-féle .Ravissante" fó- és szétküldési raktárnoka Ausztria-
Magyarország számára,
Budapesten, Kristóf tér 1-ső szám.
N.-Kanissáti kapható: PRÁGER ur gyógyszertárában.
állást keres, vagy adhat, fekvA birtokot akar eladni, '' ▼agy ilyet-vásárolni óhajt, jósságot, gazdaságot stb. akar • _bérbe venni, flzletajánlatot
szándékozik kibocsátói,'' egyátalában a" kinekTIíirdetési
ügyekben Unácsra van szüksége, forduljon
bizalommal
G. L. Daube és társa
• »
hirdetési irodájához
(1825—1) Bécsben,
I. Maximiliansstrasse 3.
Vidéki rendelmények a legszigorúbb titoktartás biztositása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden előbbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britannía ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fóm&ruktárában,
Bécs, belsóváros Schottengasse 9. sz: Kávéskanál darabja 10, 15, 20, Kézi gyertyatartó 60, «0 kr, 1,
26, 80, 40, 45 kr. — */, tu-czat 60, 80 kr. t, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt
EvAkasál darabj a 30,35,40,45,
50, 60 kr. - ''j, tuczat 2,2.50,
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
Kfts és villa párja csak 80 kr.
(ezüstnyelü). — V« taczat belőle c s a k 4 frt. Theaszflró darabja 30,40,50,60,
öu kr. 1 frt nyéllel vagy nyél nélkül.
Tásiaszkák evőeszköz alá M, tuczat c s a k 2 frt 50 kr. Tsjástartó pohárkák >|t tucz. 2 íl Asztalkezdö tartók 1, tuczat 2
frt 60 kr. Bsrsszéré darabja 60, 80 kr. 1, 1.20 kr.
Czakertriati dkya 80,90 kr. 1 frt
1.60 kr.
Gyertyatartók finom, nagy párja 3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt
Csemege (dessert) evőeszköz ''i, tuczat J frt 50 kr.
Gysrmskksaál ''/, tuczat 1.60,2, 2^50
Tejáeré darabja 60, 80 kr. 1,
1.20, 1.50 kr.
Lsv esmeri darabja 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, b frt
Fsszfilstek valódi aranyozással és ezüsuel kirakva darabja 12, 15, 18, 20 frt. talapzattal.
TálCZS d*~V 84 iK) kr, 10" I.ZO, 12* 1 50, 14- 2,16*2.50, 18* 3, 20- 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyszögietü.
Tbeateriték 2 személyre 15, 4 személyre :8, 6 személyre 21, 8 szemó;yre 26 frt
S Vsiamessyi szlkk kásiütis slosé. Z Megrendelések a vidékről czimzendők
(1699—20)
angol fémáruk tara, Becs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megrendelések a vidékről postafordultával utánvéttel eszközöltetlek.
Ha valaki ugy kifanja, egyes darabokat is küiul» tUuk, hogy áruiuk kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhetek. |f 100 írt értékű áru vételénél 10°10 árleengedés.
99
OROSZLÁN

ezim alatt nyitottam meg, a kényelmes és egészséges, kiszáradt szobákat elegáns vasbutorokkal láttam el, mioden igénynek megfelelő berendezés mellett kitűnő jó ételek- s finom italokkal szolgálok, a jó hírnévnek örvendett fiumei szállodám vezetéséről messze vidék tudja készségemet s t. vendégeim iránti előzékenységemet s azért e minden kényelemmel ellátott s ujonan elegánsán berendezett szállodát ajánlóm a t, közönség figyelmébe. Megjegyezvén, hogy gondoskodni fogok, miszerint tengeri halak friss minőségben Ízletes konyhámban kaphatók legyenek.
Teljes tisztelettel
Gschaider A.,
(1821-2) az .OROSZLÁN- szálloda bérlője..
A
valódi
orsz. s»ab. legzjabbas 5 Felsége által kiváltsággal kitüntetett, az ervzsl kartél megvizsgált, ■ sikeresnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patkáayzk, kázl s mezei S|S rek, vakszdsk és svábsfc teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s árulni,) haaisittas minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF nr
Pécsett Z solnay Imre ésVilmos urak Kaposvárott: POLZTZER R. úr
kereskedésében, Pesten 8CHNEIDER G. Lipót-utczai
A TAKARÉKOSSÁG
o o o o o o o o o
o
o o
jelen korunk dívó és igazolt eszméje I Csak az a sajnos dolog, hogy a> ezen eszmével élő világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
kik lakhelyük távolsága miatt vannak. Szintén a takarékossáf
ságos idó kezdete óta a magút— _____________,___________-
,27« krajezár szóval aa elámitás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése itt csekélyebb összeget >ge-nyel, nem számítván azzal, hogy az, az ily helyen megreudelt kelme tízszeresen is drágább, mint az olyan, mely egy lelkiismeretes szolgálati elvvel párasait keresksdésból vásároltatik; nem tartván továbbá szem előtt a vidék t hölgyei azt, hogy az ily szédelgő üzletekből hozatott kelmék még az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tul, — nem számítanak előre azzal, ha p. o. ruha-kelmét hozatnak ily szédelgő »csarnokból," ez a megvarratása és illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rougy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelessegünknek gondoljuk tekinteni, végre ez irányban, — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal veaérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szédelgő osanoksk mellőzésével is''
olcsó, jó és felette Ízléses éa divatos
kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női ruhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
sében kapható.
kereskedő-(1644—19)
nagy bádog I frt, kis bádog 80 kr. «• bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik

Budapest, IT. ker. korona-herczeg-nteza 8. sz. alatt levó a „KORONAHEBCZEGHEZ'' czimzett legjobb hírnevű „flölgy-divatám-kereBkedöséliei" teljes bizalommal fordul.
E nevezett czég fennálláaa óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a főváros-bani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség és pontosság szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés és divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a vidék t hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendeléseik levélbeni eszközlésük könnyebbitése s illetőleg lehe-tősítése czéljából kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve"4
NAGYVÁLASZTÉKU MINTAGYÜJTEMÉNYÉVEL
elfogad tov l.há minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki, mintha a t vevő személyesen volna jelen. ▲ jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kittoó, izleses és divatos
kswskssk, tehát az, ami a „TAKAREKOSSAGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egészben és valóban fog&aztositani és illetőig kövemi óhajtják, forduljanak ■lsiliimw—i »ti rzkaketmék megrendelésével, nemkülönben bármínemú megbízásokkal teljes bizalommal t
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-divatáru-raktárához,
(1807 5) Budapest, IV. koronaherczeg-utcsa, 8. sí.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o §
o o
B
o o o
B
o o o o
o 0
0
ÜAtil -KANIZSA, 1875; oktober 3Mn.
Tizennegyedik évfolyam.
0
1
sáSÜfi
8 frt.
BO»^''—''
Béftzstssi
6f ÍTTÍ • •
fél évre.....* *
aecyeo erre • 2 * ssXtm ÍO kr.
rllrdetsset
6 hasábos petittorben 7 másodszor 6 s minden '' további sorért 6 kr.
JTTILTTÉRBEK
''ioron*mt 10 krtrt Ȏ-
-.étnek fel. Kincstári illeték minden ?yes hirdetésért külö 30 kr. fizetendő
f
J
ó köi-l
J 3
különf
előbb j.
ÖZLON
A lap txelletni ''anyagi reaxet illesd ülemenjek, előfizetések, reclamatiók tat. a uter-keaxtő-kiadóhox oer-menrre tntasend^k: NAGY-KAN1ZÖA Takarékpénztári épület, földsaint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a »zalamegyei általános tanító-testület", a .ZaJa-Somogy
Hetenkiiii ketszer, vasarnap- s

ügyvéd-egylet",a.,nagy kanizsai kereskedelmi & iparbank", a >nagy-kanizsai takarókpénztár4 gőzhajózási részvénytársulat s több megyei ós városi egyesület hivatalos órtesitóje.
csütörtökön, luegjeleuo vegyes tartalmú lap.
Halottak emlékezete.
Jertek velem a csend országába, hol az egyenlőség magasztos eszméjét a ter mészét maga viszi keresztül, melyet a gyarló emberiségnek kellene ismerni, de mert gyarló, ninc3 okunk ezért megróni.
Im a esesd országában fennt mily sür-gés-?6i gás van,mig alant néma csend honol, mi fáradunk, ók pihennek, ha náluk pihenés a feloszlás, az átalakulás leirhatlan képe, s ha fáradság nálunk minden, mi szervezetünket igénybe veszi.
Mi tiporjuk a sírokat, mert utánzói vagyunk hársaink, az embereknek, pedig kár nehezítenünk a porladó hamvak feletti hantokat, de hát mit tegyünk ? a temető utja mint az életé oly keskeny, mások elől ki kell térnünk, avagy nem mindegy-e, hamások térnek ki előlünk, s tiporják helyettünk a nyugvók sírját?!
. Kézd azt a szegényes pislogó mécset, mily kísértetiesen világitja meg a derengő homályos nézd e fénygúlákat, mily szakadatlan" íénylánczot képeznek körülöttünk, amaz, a szegénység szerény sugára küzd a sötétség ördögével, emez még fényerdejében is lánczczal illet bennünket, pedig mindkét helyen csak egyes kialvó szivek porlanak.
Menjünk tovább.
Szegény nő, ne térdelj férjed sírjánál, hisz a mult csak ködfátyolkép, jer velünk,
mosolyogj a többivel____ de ő imádkozik :
Istenem! adj nyugalmat a hitvesnek, ki életében boldogságomat óhajtá, nemes életének folytatását add szív vérünk drága gyümölcsének, gyermekünknek....
Mint a letört virág hajlik a sirra, ott egy ifjú leány, ah jer hozzánk, vesd meg e helyet, élvezd a jelent, nevess és ne sírj —
TÁRCZA.
Kész vét hangjai
(egy özvegy anyához.)
Eltemették bidejr, néoia sirba,
Eltemették a kedves jó hölgyet —
— Mint a bérezi<>1 ömlő hó-Z"l>atag Bt-takar a liljomot s a völgyet.
De liliom s a völgy újra hajt, újra él !
Ám a rixt aj* többé nem virul, nem beszél.
Beszélt egykor, — oíy édenan zenge ^ A kilzdy, — majd elárult hararól,
Minden egy hang. egy-egy felhőt eaókolt — El a honfi borús homlokáról
8 midőn kigyúlt lelkén vérző honszerelme,
Megszelídült tői'' a büszke zsarnok elme.
Hát midőn szfi«, tiszta gondolattal Szive ábrándképét átölelte
S lelkével, mint tavaszfény bokorról
Bűvös érzemény bimbókat kelte ! — ...
Vajh'' koporsójában-e a száradt mell-ék ?!
Száműzött honvédtől szerény, édee emlék
Mert a bfiség vánkosán nyugodni, Elaludni örökre is édes.
— Hisz'' a büség Isten gondolatja, Mely az üdvöt biztositni képe«.
8 igy e zárt koporsó hölgye csak tettz-halott,
Szelleme miut csillag as égen fenn ragyog.
/
8 be ssáll hozzád resaketeg «árnyain
Arra anya — kinok feldúlt roo.ja — 8 ki égett kebled üaakei fölé
Hü szerelme róasafátylát vonj* Gyermeked gyönyörülten nézd, néxd mint remeg, A búcsúzó hajnal «agárban ismerd meg.....
Vesd le bát bánatod gyáax-ruháját!
Hisz gyermeked boldogb, mint itt alant, llert az éden ki«« csarnokában
zokog, zokogása leirhatlan, fájdalma lehet, még a hervadó fűszál is meghajol előtte, alkalmasint könnyeivel áztatja, vagy a sir sóhaja vonza magához? Menjünk tovább.
Apró gyermekek szokatlan lassúsággal tipegnek a bozót között, egyiknek kezében dőlt gyertyát magában rejtő kormos lámpás, másik vékony viaszgyertyaszalat tart, melyet az irigy szellő eloltani igyekszik. Itt van édes anyánk sírja, kiállt egyik, mig az okosabb, felsóhajt: dehogy van itt, oh bár itt volna, — v- a lámpás üvege sötét lett, a vékony viaszgyertya elégett s a gyermekek óhajtott czéljukat eluem érve,sürü könyhullatás közt visszatérnek, a kandi közönség közé vegyülnek ismét.
Nézd mily czífra ez a kereszt! De a másik szebb!
Menjünk tovább____
Virágok virágokat érnek----
Koszorúkon koszorúk feküsznek....
Fény a fényt vakítja----
Közönség a közönséget neveti, de a sírdomb földje egyforma: por, vagy sár .. . fedje bár a hideg márvány, vagy csókolja a lengő szellő — mindegy.
Jertek vissza, menjünk haza! Haza menjünk ? hisz itt van örökös országunk, az élet csak ennek számára készit bennün ket, növeszt, hogy nagyobb tért foglaljunk el alant. S más számunkra nhics? de igen, ez a megjelenés itt: a temetőben az emlékezet megujitó temploma, a kegyelet oltára, hol a szeretet alvó szikrája meg-megujul, fel-fel lángol, melyet hitnek nevezünk s fényével körül vesz bennünket, melyet a reményhálójának ismerünk ... S ha ezeket félre nem ismerjük, félve nem vándorolha-
tunk semmi körülmény között sem a sikamlós élet zajában, mert előttünk van úgyis a pihenés helye, a csend országa, az egyenlőség eszméjének megvalósulása.
Jó éjt!
BÁTOEFI.
A borszesz hatásáról.
A borszesz,— acthylalkohol,— az egy pa-rányu alkoholok kóré tartozik, készül szőlőczu-kor- és ezt tartalmazó anyagokból erjedés utján, mely folyamatnál két rész borszesz és 4 réaz szénsav képződik ; elóállkható még kemnye — amylum, — nád - és tejczukorból is, de ez anyagok elébb szőlőczu korrá változtatandók át.
A borszesz tóbb ipari csélra használtatik; a társadalmi életben, ezenkívül nem kisebb sze rep jut neki, mint a szeszes italok alkatrészének, — különös bizonyítékul szolgálhatnának erre az angolok, éjszakamerikaiak, kiknél nem legritkább dolog egy-egy üdvözült állapotú delnot is látni nagyobb lakomáknál, (mint ezt nekem egy öreg angol beazélé) a szlávok, — ezek közt nem kis mérvben a horvátok billikoma, az — éjszaknémetek stb. — na mi magyarok nem egészen, mert mi csak (mint mondjuk) búfelej-tésért iszunk s néha, — mig az előbbiek elterjedt szokás szerint isznak nagyokat éa gyakran.
A borszesz, ha nem nagy mérvben, vagy higitva jut a gyomorba, ugy ott az emósznye mirigyeket ingerelvén, azétvágyat növeli, — mint ezt jól tudják az ebét előtt papramorgozók ; a Bzivlokéa gyorsul, — tehát szerelmes embernek nem ajánlatos; az egyén fokozott (testi) munkaképességgel bir, mert az akarati idegsejtekre hatván, — a retk-x hatásra fogékonyabb lesz; némelyek szeréut a szellemi működést is elősegítené — ezt már kötve hiszem. — A bór veríték mirigyeit ingerli ép igy a veséket, mi által kiválasztásuk növekszik, mint a hogy ezt a sörivók praxisból tudják, sör után pedig nagyobb a vizeilet elválasztása, mert egyszerre több via is nyujtatik kiválasztási anyagul.
Ha nagyobb mérvben élveztetik, ugy a borszesz mérgezési tünetei állnak be (részegség):
tt>::
Egi-gyönyörtől zeng az ajk s a laut. Hiu reményeink és a merész áln>ak Dicsőülés fányén valósággá válnak 1 —
Ob! de a sirt hova temettétek
No hagyd, ne hagyd hideg, látogatlan, — Mert mint kiátkozott fiu arcza,
Oly rideg a sír, a puszta s virág*alau. Cltead keresztjéhez a szomorú ágot, Mit élted fájáról végzeted levágott:
Lázas szerelmét a beteg anya-szivnek, Vidd oda imáját csüggedó lelkednek, 8 mig a hült poron nyíl szerelmed virága Hite d szátnyáu megtér lelked boldogsága.
GUOTH GYULA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: 2>r. lAiky Kristóf (Folytatás.)
Pávia és Certosa.
Junius 1. A mai napra egy kis kirándulás terveztetett Páviába, a'' bires ős egyetemi városba ; est megelőzőleg azonban az ,Oi p e-dale Maggioret«, vagvis a nagy kórház épületet szemléltük meg. óriási épület 9 udvarral, a legnemesebb arczvonrallal az utczá-ra s belül as udvaron igen diszes oszlopos árkádokkal. Berendezése a tudomány — emberi-8ég — jótékonyság legtulságosabb követelményeinek is megfelel.Ki ne olvasta volna Man-zoni gyönyörű regényét, ,a jegyeseket,-ott a borzasztó milanói pestis leírásánál, es épület nagyban sserepel.
Óhajtottak volna a VS c a 1 a" színházat megtekinteni, de belső javitások és átalakítások történvén akkor benne, es meg nem engedtetett.
A páviai kirándulásra L. Gyulával ketten vállalkostunk, mert társaságunk többi tagjai
(különösen hölgyeink) örömestebb maradtak Milanóban, hogy apróbb bevásárlásokat tegyenek. Kedves, verőfényes nap mosolygott a szép sikságra, melyet százai a kisebb-nagyobb csatornáknak szeldeltek át, — egész mezőségek valának mesterségesen viz alá boritva, melyeken a vidám munkások hangosan dalolva foglalatoskodtak ;—minő nemével a munkának,azt nem tudom; — annyi bizonyos, hogy különösen a szépnem mentől kevésbé iparkodott bájait elrejteni ezen vizi dolognál, sőt pajkosan integettek és csókokat vetettek az elrobogó vonat felé.
Öt negyed óra után megérkeztünk Páviába s hamar kocsit fogadva, azon bejártuk a várost, mely a középkori odon színezetet hordta magán, ugy utczáinak szúk tekervényessége, mint bizarr tornyokkal és szeszélyes erkélyekkel ellátott házainál fogva. Megtekintettük a Cattedralet, belül érdekes, de a nagyszerűnek tervezett homlokzat befejezetlen maradt.
Az egyetem egyike a legrégiebbeknek, szép csarnokos udvarai, néhai jeles tanárainak és tanítványainak emlékeivel íelékesitvék. Elhagyva e csendes ódon várost, kocsin tettük meg az utat Certoaába, mely világhírű kartbausi kolostoráról és templomáról nevezetes. Művészileg épített hajókázható csatorna mellett haladtunk folyvást, — utunk a mezei és kerti cultura legnagyobb fokát feltüntető vidékeken át vesetett, közbe közbe roppant gyárak maradtak el jobbról-balról. Én Istenem, mikor fog a mi hazánk ezen fokra emelkednil
Alig vettük észre beszélgetés között s már a kolostor felséges épület négyszögében ál-, lapodtunk meg. K tartomány legjelesebb és leg-
eleintén az elmebeli idegsejtek szenvednek, mi a felfogás, gondolkodás, ítélés hanyatlásában nyilvánul, s az egyén közvetlen benyomásoknak engedve meggondolatlan, összefüggés nélküli cselekvésre hajtatik, s a beszélést dadogás váltja fel; hely belileg a gyomor idegeit ingerli és annak izomzatát erőszakos összehúzódásra késztetvén — hányás áll be: — utóbb a sziv-lökés és légvétel gyérül, az akarati idegeket eltompítván — bénítván az egyén nem képes ma. gán uralkodni — botorkál, támolog, végre is-mai teljesen elernyedvén, összerogy. De sseren-csére ez állapot sokáig nem tart, mert bár menynyire halmozódott is fel az agyban a borszesz,
— a szervezetből legkésőbb 24 óra alatt kiürül,''
— kis mérvben ugyanis elég (élenytil) nagyobb mérvben azonban változatlanul mint borssess üritetik ki a tüdők és vesék által. — A borssess nehezíti a vér élenyülését, — kísérletileg bebizonyítható, ha pl. kakast lerészegitünk, ugyannak taréja egész fekete, vagy ha kutyák, nyulak koponyája trepanáltatik (lékkis köralaku fürészszel a koponya csontból egyes darabka ki-vágatik,) s ez illetők lerészegitetnek — ugy agy vér edényeik — mint a kakas taréja — feketék lesznek a szénsav felhalmozódás miatt.
Mint fentebb emlitém, a heveny mérgezés tünetei gyorsan elmúlnak, de ha a mérgezés gyakori, mindennapi, akkor általános tünetek lépnek fel, s a legszomorúbb következményeket vonja maga utáu :a gyomor- s bél nyakhártyáján a vérbőség — utóbb hurut folytonossá less, az étvágy csökken, sőt majd teljesen megszün, gyakran hány inger, hányás és a bél hurutos állapota miatt hasmenés lép fel, ez utóbbi a fehér bor után. A máj először megnagyobbodik a vérbőség miatt, — alkotó sejtjei elzairosodnak, utóbb elégnek (a zsir éleny ül,) mi álul köt szövete levén túlnyomó — sorvadása áll be; es alkalommal a máj verőczere — vena portac — (visszér) különösen ennek elágazódáaai megszűkül vén, a lép és belekben a vér felhalmozódik, pangásba jő és savós — visizzadmány létre jöttére szolgál okul, — mi hasi viskórt hos létre; sőt e szomorú állapot még tovább is haladhat t. i. a vesék is ép ugy, mint a májnál emiitettet, el-
zsirosodván, alkotó sejteik elégnek s kötssöve tűk
i
gazdagabb családjától, a Viscontiáktól építtetett e kolostor. A templom homlokzata a korai renaissancestil és márvány dissitészet legszebb remeke, — 30 viiághirű művész csodaalkotása sugárzik alá e falakról. A bas-relifek cararai márványból faragvák, melyeknek tárgya az ó- és újszövetségi szentírásból van véve.
Belépve a templomba — a főhajótól két oldalt 14 pompás kápolnát láttunk, esek roin-denike önálló nagy remeke a festészet éa szobrászatnak. De legnagyobb bámulatunkat a karzat fa-faragványai idézték elő — az emberi ügyesség és türelem non plus ultrái esek.
Egyik oldalon Beatrice d''Este felséges síremléke. A főoltár lapja elefántcsont faragvá-nyokkal, — a másik oldalon benn a sekrestyében egy kis kút, melynek hűvös, finom vise epedő ssomjunkat enyhítette.
A becsületes karthatui testvér mosolyog? va figyelmeztetett bennünk azon babonára, mely a közel lakósságnál el van terjedve, — t. i., hogy az ezen kút vizét megislelők, a szerzetes, vagy apácza életre ellenállhatlan vágyat éreznek .... Mi ettől nem féltünk ....
Ezután a valóban páratlan, nagysserűségü kolostort tekintettük meg. Széles, hosszú, méltóságteljes folyosókon át egy roppant négyszögbe jutottunk, hol 24 teljesen elkülönsött kis emeletes házat, udvarral, kerttel, kottái sat. találtunk.
Feloszlatás előtt ezekbe valának a jám-bár atyák szétosztva, mindenikből egy fordítható fülke szolgált a közös folyosóra, honnan át ételöket kapták, soha sem érintkezvén (a közös isteni tiszteleten kivül) egymással.
Valami kimondhatatlanul ssomoru, elha-
. • ví
maradván csak hátra, összezsugorodnak, mi általa hugycsatornácskák összeszorittatván, megszűkülnek és általános — az egész testre kiterjedő viskór lép fel; a vérsejtek njon képződése akadályoztatik, s minthogy szétesésok folyton tart, — a vérnedv lesz túlnyomó — s vizvérü-ség áll be, — ez a természet gúnyos koszuja, — egész életében alig ivott vizet s mégis vizbeteg-ség miatt rukkol a túlvilági seregbe.
A központi idegrendszer is kórosan elváltozik, a sejtek elzsirásódnak, a szellemi munkásság gyengül, az emlékezés és érzékszervek felfogó képessége megromlik, végre az agyban vérszegénység lép fel, — az illető egyén álmatlan, akaratán sokszar képtelen uralkodni. De még a tüdőre is nagyon kártékony; a légutakon a gőzalakban kiürülő borszesz, (mely mint kellemetlen szag jelentkezik) hurutot okoz, mi-cronicus — folytonossá vál s a tüdőre kiter-jedvéo, a legveszélyesebb következményű lehet, azért nem helytelenül ijesztenek, sokat ne igyál, mert úgyis gyenge melled miatt könnyebben visz el a ... . manó. — A fent emiitett tünetek legnagyobb részét láttam egy intézeti szolgán, kin ez undok szenvedély oly erőt vett, hogy a boncztani készítményekről is leitta a spiritust.
De hogy a Bachus urnák áldozókat egészen magunk ellen ne zuditsuk, meg kell vallanunk, hogy az alkohol — azaz illetőleg jobban mondva :i b<ir nem oly iszonyatos dolog, mely teljesen .elvetendő volna, mert hisZ az orvos gyógyszerül is használja (Malaga), — igenis, de a mily jó hatású a természetes, jó bor a szervezetre kis mennyiségben — ép oly káros az nagy mérv ben ; különösen a fiatalok, ha, mint mondani szokták, — isznak nagyokat s gyakran, — váltót adnak ki szervezetükről (mi, mint tudjuk, fene dolog — már t. i. a váltó) a szervezet előbb fejti ki az erőket s későbbre nem marad. Tehát nem egész helyes, vagyis inkább jó a költő e mondása — bor és szerelem, — e kettő kell nekem.
SZEKERES.
Jegyzéke
a zala-egerszegi kir, törvényszék büntető osztályának 1875. évi november hóban tartandó nyilvános üléseiben előadandó bün-pereknek.
November 5-é n 1 8 7 5.
1218./B. 875. Sz. 1. Bodai János hamis esküvéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1246./B. 875. Sz. 1. Simon Gambár József súlyos tcstisértéssel vádlott elleni ügyben curiai Ítélet hirdetés. ~
1261./B. 875. L. t. Árkus János és Horváth Ferencz tolvajlással vádlottak elleni ügy ben végtárgyalás.
November lOén.
1263./B. 875, L. t. iQ. Csepregi József mint apját tet^gesen bántalmazó elleni ügyben végtárgyalás.
1266./B. 875. L. t Lendvai László kocsi-s lótólvajlással vádlott elleni ügyben végtár-gyaláa.
1272./B. 874. Sz. 1. Fitos József fatolvaj-lássál vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1273./B. 875. Sz. L Kottinger Rozi súlyos
gyatott volt az egész.,... Beléptünk egy ilyen karthauzi lakásba. Földszint kis czella, durva, gyalulatlan ágy, szék, térdelő, zaámoly s egy nagy feszület volt az egész bútorzat.
A kert tel ve sírokkal, melyeken a legszebb virágok diszlettek, egy sir félig megásva — várni látszott leendő lakósára. E rend szigorú szabályai szerint^állitólag minden szerzetes előoe megássa siiját. Eszembe jutott halhatatlan Eötvösünk „Karthausija" e hel/en, bánatos merengés fogta el lelkemet, elképzelém, mennyit kellett szenvedni annak, ,ki a világ zajából e helyre menekült. .... És végre is én azt hi-azem, hogy boldog, a ki szivének nyugalmát megtalálta.....
£ pillanatban visszaemlékeztem a fennleirt
kútról elterjedt babonára;—én abból ittam,--
mintegy ijedve kiáltottam fel: menjünk e veszedelmes helyről; nehogy vágyunk ébredjen az itt-maradásra!
Szivélj csen elbucauzva a szerzetestől, néhány óra múlva Milanóba társaink körébe megérkeztünk.
(Folytatása köv.)
Circnmdederunt...
Mintha csak hallanám, mintha kísérten«, Holló szárnyán a bus emlékezet vele !. . Nincsen a viharnak, nincs oly harsány nyelve; Ennek a nyelvétől szivem agyon verve! Oly nehéz ez a szó, mint terhe a földnek, Mely alá kedvesein ! téged eltemettek 1!. .
Mintha csak érzeném sziszegő kigyóuL, Maró foilánkjával százszoros halált fnj !. . Ennél is rettentőbb, szaróbb, maróbb ajka, Szivemet egészen keresztül facsarja, 8 marezangolja cseppként, — izről-izre tépi, Borzasztó munkáját éneklésééi végzi 1
testisértéssel vádlott elleni ügyben kir. ¿áblai ítélet hirdetés.
1328./B. 875. L. t. Tálo&i János tolvajlással terhelt elleni ügyben végtárgyalás.
November 1 1-é n.
1251./B. 875. Sz. 1. Vmcze György tolvajlással vádlott elleni ügyben vógtárgyaláa.
1252./B. 875. Sz. 1. Cseke Mihály és neje Megyesi Rózsa csalással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
November 12-én.
1086./B. 875. Sz. 1. Szekeres János és neje Tóth Juliánná tolvajlással terheltek elleni'' ügyben végtárgyalás.
1133 /B. 875. L. t. Farkas Andor emberöléssel vádlott elleni ügyben folytatólagos végtárgyalás.
1186./B. 875. Sz. t. Csúcs Vajda János és Nagy József sertvéstolvajlással terheltek elleni ügvben végtáigyalás.
1250./B. 875. Sz. 1. Ká>a Pál súlyos testisértéssel terhelt elleni ügyben végtárgyalás.
November 1 7 én.
1228^B. 875. Sz. I. Geisek István és neje Bajzék Anna csalással vádlottak elleni ügyben folytatólagos végtárgyalás.
Iyib4./B. 875. Sz. 1. Farkas-Kenyeres-István pénzsikkasztássai vádlott eiieni ügyben végtárgyalás.
1282./B. 875. Sz. 1. Kordik József és neje Csűri Zsuzsánna hamis esküvéssel, továbbá Kordik János csalással terheltek elleni ügyben végtárgyalás.
November 18-á n.
1096./B. 875. Sz. 1. Mészáros Erzse és Polgár Mári tolvajlással terheltek elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
128U./B. 875. Sz. 1. Herovics Sándor hamis okirat készítéssel terhelt elleni ügy ben szóbeli végtárgyalás.
November 19-é n.
1281 ./B 875. Sz. I. Kohn Simon és társa hamis bukással terheltek elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1283./B. 875. Sz. 1. Grünhut Dávid hamis okirat készítéssel terhelt elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1332/B. 875. Sz. 1. Sprencz József és Pruska Ferencz hamis okirat készítéssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai itéiet hirdetés.
November 24-é n.
1309./B. 875. Sz. 1. Németh János sikkasztás, illetve hűtlen postakezeléssel terhelt elleni ügyben végtárgyalás.
1276./B. 875. L. t. Balázsi Elek, Csoszta Nagy-József és Rogán Ignácz rabló gyilkosság és többrendbeli tolvajlással vádlottak elleni ügyben vég tárgyalás.
November 25-é n.
1308./B. 875. Sz. 1. Vacht Leopold vétkes gondatlanságtól gyújtással vádlott s sz. 1. Ifj. Scheiber Ignácz bünpalástolással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
November 26-á n.
1346./B. 875. L. t. Prosberger József gyilkossággal vádlott elleni ügyben folytatólagos végtárgyalás.
1350./B. 875. L. t* Joannidesz Dániel, Rajki János, Cseke Terézia s sz. »1. Csizmadia Dánielné, Szabó Imréné és Téglás Pálné ruha-tolvajlással vádlottak elleni ügyben szóbeli vég-tárgyalás.
Nevezhetlen kinja ... rémletes egészen;
Végig nyargalódzik minden szenvedésen ;
Lever, lesnjt, gyilkol, — mintha csak hallanád
Az isten guuyoló enyészetnek szavát! ..
A semmi Osbzevész a teremtő észszel,
Minthakaczagná: az ember, hogy vész el''..
Ez az a szó, melylyel kezdődik az ének, Kiket temetőbe azután kisérnek ; — Tobb ez a halálnál... az ürök elválás ! . . Örök Isten-hozzád ! .. . kétfelé szakadás!!.. Áldott a halál még, meghagyta ölelni, Utolsó csókomat arczára lehelui .. .
Hah ! de soha tObbet, soha nem láthat''ak, Téged enyimuek ah! többé nem mondhatlak! A temető néma, a sírnak n<ncs szája, Ez a rendítő csend, szivemet ez bántja!.. El van az kárhozva: fájdalomra, kínra, Ki ke d v es e f ól ott hallotta már sirva: C i r c n m d e d e r u n t ül
SARKADY ISTVÁN.
Sétabotorkálá&ok.
VIII.
a templom előtti gyepet nem hsgyhatom el a nélkül, hogy szabályozása és haszonra fordítása iránt jámbor óhajtásomat ki ne fejezzem, mert ha jól meggondoljuk ezen körül belől egy holdnyi ugar itt a város belsejében legalább is 20,000 frt értéket kép\ iscl és igy már értékénél fogva is érd melne egy kis csinosítást: de azonfelül nem is illő egj tomplom és zárda környezetét ennyire elhanyagolni, mert az, hogy fü és gaz terem az egyház küszöbén, bizony I nem szolgál az Isten nagyobb dicsőségére. To-{ vábbá nemzetgazdáazati szempontból sem sza-I bad ily szép darab drága földet egészen parla-
1 n-kanizsai öukt. tűzoltó-egylet
működő testülete hét/ón, nov. hó 1-én d. e. 10 órakor tartja rendes tisztújító évgyülé-sét a keresk. casino helyiségében.
Tárgysorozat.
1) Hencz kapitány jelentése.
2) A segély alap számadásainak bemutatása, ezeknek tr.egvizsgálására, valamint a se-gélyzések me£szavazásaban; féazvételre egy 3 tagu bizottságnak kiküldése.
3) A szertirnoki kimutatásnak előterjesztése,ennek felülvizsgalatára,illetőleg a szereknek átvétele, s az uj szer tárnoknak leendő átadására egy szinte 3 tagból álló bizottságnak kiküldése.
4) A parancsnokság inditvanya, a segélyalap járulékának leszállítására 1 frt. 20 król 1 frtra, — mely ezentúl félévenkint 50 kros részletekben szedessék be.
5) A tagok által netán beadandó indítványok megvitatása.
6) A parancsnokság összes tisztjeinek — a kapitány kivételével — valamint az altiszteknek visszalépte, s uj tisztek és altisztek megválasztása, u. m :
a) 1 alkapitány, (csapatparancsnok)
b) 1 tiszti segéd, (adjutans)
c) 1 mászó hadnagy (mászvezető)
d) 2 szivattyús hadnagy
e) 1 szertárnok.
Altisztek:
f) 1. Főmáazó (őrmester)
g) 2. szivattyús altiszt m. szakaazvezető-helyettesek.
Kedvező idővel d. u. 4 órakor nagy disz-gyakorlat fog tartatni.
Helyi hírek.
— Színház. Szombaton, november 6-án fényes kiállítás-, uj díszletekkel és jelmezekkel itt először adatik .Vízözön, vagy Noé bárkája", víg színmű 5 szakaszban, irta: Csepreghi Ferencz,zenéjét szerzé: Herczenberg«r István, az uj díszleteket festette: Havasi Jenő, az uj jelmezek Tóth Mihály főruhatarnok felügyelete alatt készültek. — Az előadásban a főszerepeket játszák: Noé — Prielle; J á-f e t — Völgyi Gyula; A z e 1 — Egry : — Gábriel — Vajdafi, Szem — Völgyi György, Szív király, — Völ gyí Gyuláné, R á c h e 1 — Priellené J u-dith Völgyi Györgyné — Sára Bogárdiné. Jegyek előre válthatók oktober 31 ikétől: Waj dits József ur könyvkereskedésében péntek délig.
— A zalamegyei iskolatanács folyó 1875. évi november hó 2-án, délután 4 órakor Zala-Egerszegen,a városház tanácstermében tar-landó évnegyedes ülésére a tekintetes megyei iskolatanácsos urakat tisztelettel meghívom. N.Kanizsán, 1875. évi okt. 2l-én Nucsecz József tanfelügyelő, mint tanácselnök.
— Sorsolás. Az országos magyar képzőművészeti társulat a „műcsarnok" javára 1875. májuí 1-ére tervezett és 1875. oktober 24-én megejtett soreolás kihúzott számai- és nyeremény tárgyainak kimutatása szerkesztőségi irodánkban az érdekeltek megtekintésére letéve van. ^
-1- Cxiglenicze ugy megtelt vizzel az utóbbi vrtrctf s esőzés alkalmával, hogy az uj-világutczai házakba is betólult a víz; néhány napon át a tűzoltói szerekkel 9 egyén folyton szivattyuzá s igy sikerült a víz rombolását megakadályozni.
gon heverni hagyni és végre a városi közönség kényelme és egészség is érdemel annyi tekintetet, hogy legalább jarhatóvá tétessek a templomba vezető ut és ne kelljen a híveknek sárban és harmatban gázolni. Sétaterünk ugy sincs: igaz, hogy nem szoktunk sétálni, hanem egy darab igazi árnyékos csendes sétahelyre mégis nagy szükség volna, legalább a kis gyermekek és dajkák számára és ilyen czélra bizony nagy jótétemény volna ennek a kopár térnek befásitasa : azért akár a városé az a gyep, akár az egyházé: ideje, hogy valamit kezdjen vele, mert „a ki tudna jót cselekedni és nem te szí: bűnös az" 1
Tovább folytatván utamat, egészen meglepetve vettem észre, hogy már is a város végere jutottam, hol csak egy sor ház képezi az utczát, míg a másik sort görbe kőfal és ezen belől elaggott mohos gyümölcsfák képviselik: as uj házszám lakasi elmés rendszer szerint gondoskodva van ugyan arról is, hogy a túlsó soron valaha házak emelkedhessenek, de nem valószínű,hogy egy hamarjában annyira térjeszked-jék a város. Igaz, hogy máa városok rendsze rint a vasút felé terjeszkednek: de nálunk bölcs előrelátással ugy helyezték el a vasutat, hogy az elég távol esik ugyan éa a város bátran terjeszkedhetnék feléje: csakhogy oly akadályok esnek útba, melyek az okszerű terjeszkedést meggátolják. Ilyen akadály a zárdai kert, mely ftjpO hoaszu utczai homlokzattal élvezi egy vároei főnt minden előnyeit, klinker kövezet, csatornázás, öntözés, kivilágítás éa a legélénkebb for galom meg van itt ée kerül a városnak sok pénzébe, a nélkül, hogy valamit haaználna azon kertnek, mely saját szerencsétlenségére épen
— V3 naptSr. Megjelent „Magyar Ti-virda-Naptár* szerkeszti ós kiadja Mihály J. Endre m. kir. távirdatiszt. Flső évfolyam. 1876. szökő évre. Az egész tiszta jövedelem elhunyt magyar tisztviselők árváinak uj évi ajándékul van szánva. Kiállítása igen csinos, tartalma változatos és tömött. A tavirda köréből. A méter-mérték ismertetése. Szépirodalmi rész. Mulattató rész, és a naptárba tartozó szokott közleményeket tartalmazza. A szépirodalmi részbőMapunk jövő számában mutaivanyt közlünk. Ára 1 frt. Nyomatott Fischel jc''ülópuel. Ajánljuk e figyelemmel szerkesztett naptárt a t. közönség pártfogásába annyival is inkább, mert a jövedelem jótékony czélra van ajánlva.
— Elnézés a véteknek! A kifejezés értelmetlen modorát eredményezte lapunk legutolsó számának 3. papirszeletében hibásan nyomtatott fogalom nélküli „szileptomaniás-szóhalmaz, melyet kérünk „kleptomanias" (tolvajláaidűh) „eltin kaf ál t a" pedig „elsin-kófálta" szóval felcserélni.
— A „kanizsai kereskedelmi ifjúság önképző köre" e hó 23-ikán megkezdette idei kis tánczmulatságainak cyklusát, melyek jövedelmével köoy vtárának szaporitásátczélozza._
Ez egyletet folyton figyelemmel kisérve, — sok szép törekvést észlelünk benne és örömmel iparkodunk alkalmilag róla megemlékezni, kivált azon vallomás után, hogy eredetileg — hibásan
— németül bevezetett és folytatott kezelését a magyar hazai kívánalomnak teszi megfelelővé.
— Az egylet elnöke Weiler József ur, — nagv erőfeszítéssel, önfeláldozással munkálkodik, annak előhaladásán, ugy anyagilag, mint szellemileg —kiérdemli teljes elismerésünk-, tiszteletünket és ily vezetés mellett amaz fegylet felől a legszebb reményeket tápláljuk. — Ismételve legyen kifejezve sajnálatunk, hogy a pártolás oly egyenoldalu, hogy ez egylet egyaránt mostoha sorssal kénytelen küzdeni, holott czélja üdvös-és magasztossága oly könnyen felfogható dolog !! 1 Singer.
— Vadászol. — A n^gv-kanizsai vadász társulat f. évi. oktober hó''27 én. csütörtökön délután őzbak- és szalonkákra hajtóvadá-szatot tartott; a társulat tagjai közül 24-en je lentek meg, az alsó erdei vágásokban tett vadászaton. Négy őzbak, egy szalonka és egy fogoly esett. — Jövőben történendő hajtóvadásza-tok alkalmára a rendőrség figyelmébe ajánljuk a társulat alapszabályainak (e vadászaton mellől zött) 2—3 ik pontjának szigorú alkalmazását, mely igy szól: rA tarsulattisztviselői egyszersmind válaszmányi tagok — és rendezők is; — a rendezők a haj tó vadászatokon megjelent tagok közt, a feállitás részrehajlatlan eszközölhe-tése czéljából sorszámokat húzatni tartoznak."
— Ajánlkozás. Egy fiatal okleveles jegyző-Begéd, ki már 4—5 év óta folyton mint segédjegyző működik, — f. évi november 1-tól hasonminőségben uj alkalmazást nyerni óhajt,
— a megkeresvényeket B. J. E. betűk alatt czimezve, e lap szerkesztőségéhez küldeni kéri.
— (Muraközből.) A budai állami tanítónő-képezdébe Muraközből az idén hárman vétettek fel,mi Muraközre nézve nagy előny, mert ez által lesznek oly tanítónőink,kik a horvát v. németen kívül a magyar nyelvet is tökéletesen fogják birni, s igy előadni képesek leend-nek. — Hogy az emiitett tanitónő-képezdébe. hol 300-an jelentkeztek, magából Muraközből __f___
Folytatás a mellékleten.
ily kiválókép útba esik. — Nem lehetne-e itt valami cserét létesíteni és csinálni, még sokkal szebb és nagyobb kertet valahol a zárda túlsó oldalán, hol egy hold főid legfeljebb 300 frt értéket képvisel: itt pedig a városi főút melleit, hol ugyauazon egy hoiu 15 ezer forintot ér: vá- -rosi emeletes házakat építeni ?
Ily gondolatok közt épen jókor értem a sörház sarkához, hogy szemtanúja legyek egy kocsitörésnek, milyen e veszélyes sarkon sokszor előadja magat épen ugy, íuint a hajótörés a tenger bizonyos veszélyesebb pontjain. A finom klin-kerut közepén hevertek egy falusi jármű különböző alkatrészei, a tulajdonos pedig oldalbordáit tapogatván, ugyancsak jártatta épségben maradt nyelvét a meny béli minden szenteken — pedig a bajt nem a jó szentek okozták, hanem csak egy igen szabályszerűen állított városi ke-rékvetöfa. Hogy ezek a kerókvetók ennyi bajt okoznak! Megsajnáltam a kárvallott atyafit a biztatni kezdém, hogy töltse ki bosszúját a kártékony kerék vetőn, hozzon egy fejszét és irts» ki azt gyökeresen: de ő másként vélekedett, „hadd próbálja más is* úgymond „ő majd más-kor jobban vigyáz". — És voltaképen a mm1 utóbb beláttam, nagyon helyesen gondolkodott, mert ha reátá hallgat, még utóbb velem együtt be is aárják: mert világos, hogy nem azért állította oda a vároe azt a drága kerékvetőt, hogy azt valaki kivágja, hanem inkább azért, hogj azon valaki a nyakát szegje és aztán tanuljon meg vigyázni
Magamba szállva, busán tovább sétáltam a távírda oezlopainak hűvös árnyékában.
Meüíkle^Zalai Közlöny" 1875. évi 89-ik számához.
>
Folytatása & főlapnak.
mgis háromnak sikerült a felvétel, azt különben volt kedve, tantelügyelőnknek, nsgos üűja Gergely k. tanácaoe urnák köszönhetjük
— Bolttőré*. F. évi okt. bó26.és27-ik közti ejjei Csáb Kendeken Eppiuger József rőtöt Kerekedő boltjába betörtek és onnan több értékes holmit eddig ismeretlen tettesek ellop-tak. ^ _ -1.—
— Gelséröl veszszük a hirt, hogy Kocza juraef ottani lakos a szőlőhegyről hazajövet okt. ¡.''j-eo viradora ^íttas állapotban levén) az uton űalva tálaltatott; a pinczekulcsot kezében tartotta.
— Valószínűleg a marhavész miatti határzár nov. 1-én fel íog szabaditta tni.
— Rövid hirek. Jankóvich Aristid Báján agyonlőtte magat. — A Ferencz-csatorna Lov. 1-eu adatik at a forgalomnak, — A kassai gazdasági tanintézetnek 12 hallgatója van. — \''a^uer KÖazegi ny. posuuiester agyonlőtte ma-
— A bemgyminiöterium másod államtil-Kara Lukács György nagy-váradi polgármester i''-oz. — Az ügyvédi könyvek bélyeg- s illetek mentesek. — Üorn Ede aJiamtitkár aggasztólag oertg. — Trelort minister a Szepessegben járt közelebb. — A törökbecsei 190 ezer frtra be-caúlt uradalmat Fehér Miklós és Tarnóczy Gusztáv vettek meg arveresen 06 ezer írtért.—Becsben egy kavenierésbtm a pénztárnőt volt kedvese lejótte. — A burg szinhazban két színésznő kozt izgalmas versenyharcz fejlődött ki vasar-uap este. — Felső- Venczián 7ü ház égett el. — Kolozsvárit 4 dalegylet íuzionái. — Terebesen gr.índráshj Tivadar— a külugyminister ha— luparaücsüoK&ága aiatt túzolto-egyletaiakult.— harisból Becsbe velocipeden az utat egy vállalkozó nap aiatt megtette. — Ötéin baró szobra: Berlinben ii;-g\ ünnepélyességgel leplezték je. — A debreczeü. c-jy «áradi és selmeczi só-hivataluk felosziattatu».. — Bpest állami adó-í,a;rajeka 5 milliónál több. — Beszterezén egy BZÖJotiopo huszárt a pásztor agyonlőtt. — üvörott nemet lapot szándékoznak kiad-ui. — A szivarok ára ismét felemeltetik.— ZagrábbaD a herczegovinai felkelő vezérek tiszteletére lakoma tartatott. — Jókai az idén bevégzi müvei 20U-dik kötetenek iraaat. — A magyar gazdaasszonyok országos egylete árva-
i házat építtet.— Gr. Lónyay nagy müve a bankügyről a napokban megjelenik. — Hivatalok-, ban a fekete pecsételések hétfőn beszüntetnek.
t
Vegyes hirek.
— Boldog fcÜzstfy. Elek községének Arad-megyében, ugy látszik igen jól van dolga. Abban a kellemes helyzetben van ugyanis, hogy lakóinak nem kell községi sdót fizetniök. Egy aradi lakosnak, kinek ott birtok« van, a köz ségiadó fejében beküldött 30 forintot, oly értesítéssel küldték vissza,hogy az idén semminemű községi adó nem fizetendő.
— Érdekes vadászhir. Frankfurtból irják m. hó 17-éről: Tegnap százhatvan vadász a frankfurti erdőben vadászstot tartott és összesen egy őzbakot ejtettek el. Gratulálunk!
— 0 it ,ur* tzeretne lenni. Eppstein Ig-nácz 17 éves kereskedősegéd Bécs IL kerületének járásbíróságánál panaszt emelt,hogy főnöknője Schefteles asszony ellen becsületsertósert, mivel ez őt egyszerűen per »Eppsteia* szokta szólitni az „ur* elhagyásával. Ezért otthagyta állását, 50 frt. havi fizetését és panaszolt. A já-rásbiró ki akarta egyenlitni az ügyet. Panasz-1 ó: CtK- tanácsos ur, bocsánatot ke*ek, tetszett már K.-.tanizaan lenni? Biró. Miu-ík e kérdés V — Fanaszló. Mert tudja kérem, Nagy Kanizsán az emberek valóban sokkal műveltebbek. Ha reggel a gscháftbe léptem, asszonyom mindig igy szolitott meg: *Jó reggel. Epp-stein ur," miko; este elmentem: „Nyugodjék jól Eppstein ur," de »:: Bécsben? mindig csak Eppstein ide Eppstein oua, tovább már ki nem állhattam, igen nagyon degradaltnak tekintettem magam. A bíró Öchefteles Kosina asszonyt a becsületsértés vádja alól fölmentette, mert az „ur" czim tulajdonképen csak olyanozat illet meg, a kik önállóak é* másoknak, fölibe rendel-vék. Más esetben csak udvariasság,minek elmulasztása nem büntethető.
— A ,»iphon* feltalálója. Briet ur közelebbről Vernonban meghalt. Aki még pár évtizeddel eztlőitre visszaemlékezik, az előtt tudva van, minő nehézséggel jkrt még akkorában, ha az ember selti vizet, vagy más ilyes pezsgő italt akart pohárba tölteni. A pezsgő folyadék vagy kitört az azt fogva tartó palaczkbó!, még mielőtt az asztalra jutott volna, vagy a szolgalatra
kész Ampbitrio kezei közül a vendégek szeme közé, vagy az asztalra, vagy legjobb esetben a szoba ményezetére feccsenuKendesen jót nevettek a dolgon, de mindenki óvakodott a kisérle: ismétlésétől. Briet urnák egy szorgalmas, értelmes munkásnak sokszoros kísérlet után sikerült, a ma már általánosan ismert, általa ,si-phon"-nak elnevezett késsülékecskét feltalálnia, melynek segélyével a nyugtalan folyadékoknak uraivá lehetünk. E készülékek gyártáss állal roppant vagyont szerzett magának, mert csak azok feltalálása által vált lehetségessé s gáz tartalmú vizek haaználatának jelenlegi nagy elterjedése.
— A chignonok ára letzáll! Marseillebe a napokban egy hajó érkezett meg, melynek csaknem egész terhe czopfból áll. E hajtcKercsek 6 hüvelyk hosszúak és 4 lat súlyosok, áruk pedig oly csekély, hogy nemsokára nemcsak minden városi cseléd, de még a falusi konyhaszol-gáló is szerezhet magának cbigoont. A hajó megérkezése esíején, mint mondj.ik Marseille színházaiban még kevesebbet lehetett látni,miut eddig, mert a nők fejéke pár hüvelykkel ma-1 gaaabbra tornyosult.

Magyar színészet.
CM.) Szerdán, okt 27 én Völgyi Gyuláné játalmául adatott: »Valburg éjszakája, vagy a bűvös tulipán''. Közönség csekély Bzamban. A (nemeléggé) jutalmazott Völgyi Gyuláné,Egry, Friellene és Pnelle jól játszottak. E darabra és az ehez hasonló bűvös-bájos, látványos s Isten tudja, mily uj díszletekkel, gépezetekkel elő-adandódarabokranézvea közvélemény azt súgja az igazgató uraknak, hogyha már megtették azt, hogy a bűvös tulipánt megmutatták : jövőre dobják sarokba az e fajtákat s repertoirjokba jó enekes népszínművekét, vigtársalgáai darabokat vegyenek fel. Tudják azt nagyon jól az igazgató urak, hogy tarsaságukban több oly tag van, kiket szívesen lát közönségünk a színpadon, gyönyörködik játékukban : igyekezzenek legalább ezek részére a közönség vonzalmát, ragaszkodását öregbíteni, biztosítani. Ezzel tartoztunk közönségünknek és tartoztunk az igazgató uraknak*
Csütörtökön, okt. 28 án : ,Egy férj vétke". Csinos, mulattató franczia vígjáték, mely az
<• ¿. i
t igen csekély számú közönséget mind végig jó '' kedélyben tartotta. Völgyi György né, Prisiiené, a 200 ik paragrafus (Bogárdiné), Egry, túj-dafy elismerést érdemelnek.
Tegnsp Völgyi Györgyné jutalmául adták : .Indiana", az utolsó czigány fővajdanő. Eredeti látványos dráma 4 felvonásban. Irta : Kövér Lajos, melyről jövő számunkban.
Papírszeletek.
(ifj.) A. ezukrász kirakatában a többi közt Öngyilkosság eszméje vsn Ügye* kivitsllel cznkorból realizálva. Senki figyelmét nem kötött« le érdekelteb-ben, mint a erigányét, mert o azon elSsékenycéget bírálgatta, melylyel testének minden monekulája közreműködnék a szobor hasba temetésén «¿vár "ágytól dagadozó lelke sovány arczulatáa epedett; óva-tonan kimetszette az ablakot s resxkstff kexeív%l hozzá nyúlt, — „krach''-ot mondott eméeatő sssminek martalékai adandó ■ köpenye alá rejtett«* ''Illanni akart • a crakrász nyakon csipte, vitt« egyenesen a Tárosházára.
— ldes arám, nem nishettem a saznarat. «meg-esett sivem rajta s kikaptam kezéből a tőrt. Ha ndw jövök, elemésti magit á nyomorult.
Morális iudoka da"czara 9 napig sajgóit teste féltékenyen orzölt része életmentésének bőkezű jutalmától.
Egy irkafirkálni szerető bocfóldi embsr,egy ilyen sajátkezüleg irt appellátát adott bt ta t .V. ... 1
főbíróhoz: ..
.Tekintetes nattön-én ?" Majd meglátom ha köteles vaok-e én a házamban a zsidót iagyér laknyi engeonyi, melyvégből kérem a bajt a bsjtalaaságtól elválosxtanyi, és Pilihál Ferenca fölbiró ur aárftlt ité-lettyét rólam elháréntanyi.
Azon képpen maradtam a fő itfíetü Igazságos
nattörvénnek Jóaksróija K . . . .
Ez a czifra föllebezés elment, d« az ítéletet nem változtatták meg.
Egy népes sétányra állott ki egy koldas a járó kelők részvétét felköliendő. Egy vidor, fiatal házaspár közelgeU felé é« a koldus mondá szokott áldását: „A mindenható áldása, a jóllét, boldogság és szeretet k i s é r j e naponkint lépteiket" — • közben elhaladt a fiatal*pár, semmit nem adva a koldusnak s az kevés szünet után igy fejezé be áldását : „d • suba ne érje utói
Egy bizonyos o alkodó fejedelem meg akará a népnek adóját kettőztetni, akik midőn ezt me*ttd-tak, köveueget kftldéuek hozzá ilyen OaeneUel • % ha az adót megkettőzteted, akkor k«ttóat«»4 mer''a termést is, mert máskép nem tuduuk fiaetai.-
Folytatása a főlapon.
Hölgyek számára
igen hacznoe a legújabb s legnagyobb hatást előidé-
zett
szépitö^ler
osztr. császári és magyar kir. btabadalmazott
Dr. Rosenberg S.-tól az orvosi kar — de küiönösen dr. Zeiss] M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czéluzerü és ártatlannak
találtatott.
Ezen szer s bőr megőrzése s s legkésőbb korig tartó ifjú frisseséglu-ni tartására szolgál. Eltávolít napszúrást, bőrkiütege-ket, foltokat, vőrhenyt, sőt a ránezok is a gyakori ha&znáiat álul eltön-ek. Színésznők ■ művésznőknek kiváló jo szolgálatot tesz.
Ára 1 tégelylyel 1 frt. 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rosenberg özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-gasse 6. Thilr 7. — Nagy-Kanizsán, Rosenfeld Adolf urnái. — Szent ,,Li''Opold"-hoz rzimz. gyógyszertárban Nesstels Fülöpnél, Bécs I Plankengai-.'' 6. — Pa«l & Társai cs. kir. udvari ijlat-»zerésznél Béos, Karntnerring 11. — Ischlben Kreuzplatz 169. Msczoskl illatsxeréaznél Kárntnerstraue 26. — Triesztben Kohs W.-nél „Trieszt városához1, Corso 603. — Budapesten Miller J. A.-nál váczi ut. — Zágrábban Mittslbsoli Zslflaondnál Varasdon Hoch-Sinfler A. gyógyszerésznél. # (l80o—5)
Nem színlelt vegeiadás!
Minthogy az tlzlet rost menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás china-ezüst gyárt-mányaiuk roppant készletét mélyen az előállítási árakon alól gyor-*an eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-2)
előbb | most c«ak 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr
6 6 <3 1 1 1
evőkanál . kés „ villa levesmerő tejmerő rárbató ezu-kortartó . 14.— , Továbbá pompás
7 50 7.60 7.50 5.-S 50
2 70 2.70 2 70 2.30 150
előbb | most csak 1 drb. vajtartó . 5.— kr. 2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— „ 3 — „ 6 „ késtámasztó 6.— „ 2.50 ti
1 drb. czukorfogő 1
2 50 .. 1 —
„ theassürő 1.50 „—.60 „ le „csemegéző kés 6.— „ 2 50 „ 6 „ „ villa 6.- „ 2.50 „
I
tálezák, kávés- és tbeás-kannák, aszUl-díszitők, ágas gyertyatarlók, ezukorhintők, tojástartók, fogpisz-kálótartók, ecsete« és olajos edények és még számos más catkk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
KfllAnÖseu megjegyzendő.
g ^a"41 c mind a 24 darab együtt ditze*
6 " kávéskanál ( tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr-
Ugyanaz brittania-ez üstből diszes tokban, mind
a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretesen teljesíttetnek.
Czim:
i
Bécsbén, Rothentfeurmstrasse, Nr. 16.

(1804— 3).
H E L L F. P.
Budapest, II. kerület, fő utcza, a kereskedelmi bank épületében.
ajánlja nagy választékú raktárát iérti, női s gyermek kész fehérnemüekben minden tizöv6tt áru h ttrf divat
csikkel ben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendelést alábbi árukbői s megbízásokat bármely más ozikkekre utánvétellel azonnal teljssitek.
plaíd-szíj 60 kr. Kautschik-köpeiyeg da- DerekfBzők (Mieder) darabja 1, L25 1.60,
rabi« H ?) frt • " • ~ '' *
Urak részére
lagek angol Chiffunból .
drbja 1.40, 1 65, 2, 2.4^. 3. 3 50, 4. 6 drb «, 9 5<J, 11,50, 18, 17, 20, 22.80.
Színes perkalból :
drbja l.M). 2, 2 25, 2.50. 6 drb. 9 5<\ n.60, 12.80, 14.20. Antrol oxt''ordból gallérral, drja Z.25, 6 drb I2.bü, 2 külrtn gallérral, drbja 3.80. 6 drb 21.60. Isgelók gallérral darabja 60 kr. 6 darab 3.25 kr
Lsbravslék vúconból minden formában darabja 1.60, 1.75, 2, 2 Z5, 2.50, a. 6 darab 8.50, 10, 11.60, 12,80, 14 20, 17. Télre szövött gyapjú sJsó swlléayek s slsé asdrá|«k, vékony vagy vastag databja 1, 1.30, 1.50, 2, 2 50 5 írtig Félbsrlsiysk pamutból fehér vagy csíkos, kötegje 3 50, 4. 4.50. 5. 5.50-10 frtig, télre gyapjúszövet, vékony vagy vanta^ szövetű kötegie 6, 5.:*>0, 6 egész 12 frtig. Gallér és kézelők legújabb divatú mintában, f*gy köteg szép dobozban gallér 2 50, kézelő 4 , 4.50, 5 25. Zsebkendők egé*z fehér vagy szines széllel, kötegie 2 4<>, 3.60, 4.20,5, 6.50—6 frtig, fehér sely«?m 90 kr. Legújabb lyskkStők selyemből keskeny. 14 krtól 1 frtig, széles 20 krtól 3 frtig. kész nyakkötők minden formában 40 krtól 5 frtig.
Nysksálsk darabja 80 kr. sálkesdők 1.28-tol 5 frtig.
Asgol plsldek darabja 7 30, 8, 10, 12, fit,
Feher árak, Baüst, clair vége 8 frt 75 krtó:, moll ■ cre-pelisse 3 frt 75 krtól, tarlataiu, tullanglais, illnsion, crep, gaz ntb. Mindennen.fi beiésszivetsk, díszítések és rBvid árak, orleáns, schirting, cbiffon, damis, moualin, orpantin vége 82 kr.-tól, bél-lésvássnak minden Csipkék S caipkebetételek, hímzett CSikok s betételek, ingmellek 20 krtól entoilsge, riche, aprets, selyem és pamut, rojtok, selyem és bársonyesalagok. vászon és pamutszalagok, minden zsinór, aojtás és fűzők, varró selyem, varró és kötőczérna, minden kötő, hímző és horgolópamat, valódi pottea-dorfi s 4-szálas kötőpamut gyári áron, szintúgy tfik, gomi-ok, csatok, gyüszü, kapoes, centiméter, lámpa bél stb.
Továbbá szines kanavássok vége 8 frt, 8 frt 50 kr. 9 frt, 15 frtig, 30 rőfös fonalváaaou vége 8 frt 60 kr, 9 frt, 9 frt 50 kr. kávés abrosz S trt 20 krtól, kávéskendő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár sgy ablakra S frt 50 krtól 15 frtig, füg-gőnyrojtok párja 60 krtól, ágyteritSk 5 frt 75 krtól, aszUlteri-tők 4 frt 50 krtól.
rabja 8, 9 frt. Kssztyik kítüuő glscé párja 1.15, szarvasból 1.20, 1 90, posstó 75, 86 kr, 1.20. Törülközők beszegve kötegje 5-15 frtig. Ruganyos ssdrsgtsrtók 70, 90 kr, 1.20,
nadráeszij 25 kr. Estrsyék 2 —lő früg.
Mellkezelö s galiérmggombok rsont- vagy bronczeból nagy választékban s szép mell-tfik, nyakkendő-gyűrűk, fesük, fogkefe, szappan és finom illatszerek. Fisk részére kesztyűk, nyakkötok , zsebkendők.
Hölgyek részére: lafsk angol chiffunból szép mellvarrással
és hímzéssel :
darabja 2, 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4. 6 drb 11 60, 12 80, 14 24), 17.20,22,80. Corsettek angol Chiffon vagy Barchetból darabja 1.40, 1,50, 1.60 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. 4—6 frt j
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.25. 11.50, 13, 17, 20, ^2.80. 28 Lakrsvalék Chiífon vagy Barchetból : drbja 1 36, 1.50. 1.75, 2.50, 3, 3.50. 6 drb 7.70, 8 50, 10, 11.50, 14.20, 17, 20. Aisészskayák ChifFouból szép szegélyek s , fodrokkal :
darabja 2.40, 2.80, 3, 3 50, 4, 4 50, 5, 6-6 drb 13.75, 16, 17,20, 22.80, 25.50, 29, 33.50.
Létzftrszokayák fodrokkal drbja 3.60, 4,
4.25, 5, 5 50, 6. Lészértirssrok darabja 1.20, 1 40, 1.60, 2, 2.5o.
1.80, 2.50, 3, 3.50, 4 fre Díszített kőtesyek Chiffonból fehér 1 frt, 1.40, sziues 1.40 fekete moirból 1.30 kr.
1.60, 2.20 kr.
Zsebkssdék egész fehér vagy szines széllel
darabja 20 krtól, hímzett 30 krtóL. Ssövött pamut harisnyák kötegje 2.40, 3,60, 4,20, 5, egész 12 frtig. télre szövött párja 8 . krtól 2 frt>g, szövött kamaell 1.25, 2 frtig, gombos Röi keszlyBk kitűnő glaeé párja 1.15, szarvasbőr 1.20, l.tfO, posató 65, 76, 1, 1.30. Moligallérok s ajjak legújabb gallér s késelók richfodrok S ka-laptátyolok, selyemrecze főkötők (Netz-haube) 17 krtól.
Posgysis fíkitők fehér 70 krtól, ssalaggal: 85 krtól, posstó himsett baSoM&Sk t írttól 3 frtig. Berlini rzövött kendők fejre 1.35, 1 75, nyakra 1.75, 3. 3JÍ5, selyem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Női ^erék-övek 25 krtól 2.50-ig. Mindenféle fogkefe,
szappan és illatszer.
Leányok részére fehér és csinos Cbiffon s fekete moirkötények, gallér és kézelők posstó baschlikok, berlini szövött-kendők, nyakkötők, kesztyűk és kerek fejfésük.
Ujjon szülitt fyenasksk részére ingecskék, szövött, horgolt 8 kötött rokolyák s fö-kötŐk, szakáikák, vászou és horgolt pólya-szalag, hosszuvánkos, piqué s leraroU paplankák, vásson- és gsmipeleokák, horgolt czipőcske, harisnyák, téli berlini snbonyok s szoknyáoskák s fejkötők a legolcsóbb áron.
Chíffon rőfe 22, 25, 28, 30, 34, 43, 42, 48 kr. csikós bar-het rőfe 34 kitol, piqué parhet rőfe 64 krtól. ssines ruhabarhet rőfe 35 krtjl, futőssőnyek rőfe 40 krtól, légmentes sjtó és ablak-tekeres rőfe 5 és 6 kr. pamst és seljembácsony f^hér flanel.
Readeléssk mindennemfi fehérnemfiekre, fehérnemfiek var -ratásra, névhimzése s minden himsések a legújabb Éormáíbáa, szintagy gallér és késelők tisztítás végett a legolcsóbb árért /ai» vállal tatnak s pontosan és gyorsan eszközöltetnek. ^
. ■ y.
Minden lrrél általi rendelés, miután küldeményekre l* kü-lönöa figyelmet fordítok, csak személyes össasállitáeoa után an> > közöltetik és biztosítom a nagyérdem« vidéki közönséget, mldőm . ezennel becses rendeléseivel szerenoséltetni kérem, kogf mi ad* a legcsekélyebb megrendelést is szigorúan kívánság szerint rOgtÖa a lehető legjobban teljesitik. Megbizáaokat is bármely más csikkre igen tisztáit vevőimtől ssivesen elfogadok s minden dl) aélkttl eszközlök.
i $
X
s
HALLJUK!
Megjelent tízezer példányban
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes magyar népnaptára 1876-iki évre.
Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél.
E díszesen kiállított népnaptár oly kelendőségnek Örvend, hogy a második kladisjszlnte tízezer példányban
előkészületben van.
Ára a kötött, irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr, fűzve 40 kr. Kis képes naptár 20 kr.
Tart
1. Halljuk a ssép szót.
2. Napiari réaz színes nyomással.
3. Felséges uralkodó haz.
4. Csillagvizsgáló észrevételek.
5. Száz eves jovendómondó képpel.
6. Nemzeteinnez költemény.
7. Uj évre beköszön tó. Hajgató Sándortél.
8. Aa uj méterrendszer rövid népszerű ismer-
tetése, képpel.
9. Az ikrek, elbeszélés, irta ifj. Teraánczky J.
10. Tűzoltók dala, költemény. Hajgató 6.-tól.
11. Szülőföldemen, költ. Szentkirályi A.-tól.
12. Csikorg a hó, költemény, Pap tábortól.
13. Kedves bokréta, költ Kuthy 1.-tól.
14. A sors keze, elbesselés, irta Hajgató Lajos.
15. Kubespierre sakkjátazmája, Lováazy 2».-tói.
16. A honvéd zászló, költ. irta Szentkirályi A.
17. Falusi harangkongáaok, elbeszélés, irta a
mecsekháti harangozó.
18. Juháazbojtár, költ. Hajgató Sáadortól.
19. A magyar nemset őrangyala, költemény,
képpel, Dávidtól.
Postai megrendelések azonnal szállíttatnak. — Ismételadók százalékban részesülnek.
Egyúttal ajánlom
a 3000 kötetből álló uj kölcsönkönyvtáramat,
melynek olvasási dija havonként, napontai könyvkicseréléssel együtt csak 50 kr, a magyar könyvjegyzék ára 15 kr., a németé pedig 25 kr.
Belépés a kölcsönkönyvtárba a hó bármely
napján történhetik.
Tisztelettel
alom:
20. A természettan köréből, hasznos tudni való fametszrényekkel.
21. Zrínyi, költői beszély, irta Dömény József.
22. Az öreg sirásó, irta Könyves József.
23. Uj magyar népdalok, Hajgató Sándor , Kelefy Gy. Zalay Lajos és Nagy Janitól.
24. Torsképek : A naptáriró, képpel. Egy be-vándorlott lengyel atyafi, képpel. Szabadhegyi Grobrothman, képpel. Az alföldi be tyárok, két képpel. Darvin és Darvinis-mus, képekkel. Bach utóda ée családi je lenet.
25. Nevessünk, adomák.
26. Mezei gazda naptára, irta Pataki Géza.
27. Jó izü ételek kéazitéee.
28. Országos vásárok.
29. Magán hirdetések.
30. Kamatszámítás uj pénzben.
31. Cselédbért és lakbért mutató tábla.
32. A bélyegilletékekről.
Wajdits József,
kiadó könyvkereskedő
N a g y-K a n i z s á n
» .
Üzleti szemle.
Kagy-Kanisaa, 1876. okt 28. délután 3
órakor.
IdSjáráa: Borús, hfivBs.
Forgtloa. Utolsó közleményünk ÓU ló* „vege* Táltosát nem került szőnyegre. As fislet foly-•r''iti és mindenütt sxfik körben torog, mintán megrendelések — kidére áfában hiányzanak. — Specu-lstiórs való vátélek — végképem kedvtelenség uralkodása mellett — nagy ritkaságok közé tartorik.
Készleteink jelenleg tömegesek és ebből kifolyólag pénzszOkölködés foglal helyet
Némelyek a jövőre nézve jobb reményeket táplálnak, táníaszkodvs as aratási sikertelenség — ¿s s mindinkább rosszabbá való országutakra; mi axonban a külországi concu^rentiát vévén tekintetbe __ unsz oldalról távol aem veazaztlk észre a javulást
A tegnapi hetivásár középeserfien volt látogatva. — A leginkább képviselt csikkek buza és bab voltak. — Az előbbi finomabb minőségben mindig skad vevőre, mig a másik csak nyomott ár mellett is nehezen kel el.
Árpa nagyon kedvelt czikk és ára folyvást szilárdul. — A kínálat hiányos. —•-Utolsó jegyzésünk ellenében, körül 4U—50 krnyi felebbmenést tapasztalt. E tendentia azonban csak serfőzésre alkalmas minőségeket illeti, mig etetésre való teljesen szerep nélküli.
Z a b is meglehetősen kelendőa, habár csak a
lehető legkönnyebb minőségben k^rül fel asinre. — A roatálásra nagy suly fektetik éa ily eaetben aránylag magas ár adatik.
Kuk oriczábólbő termés.— Óból még mindig nagy tömegek léteznek. Áruk nyomott és elhe-lyrzésök nehápeégekkel van egybekötve. — Újból né-hány ezer mazsa per április — május 2 frt 50 kron köttetett kiváló concessiók mellett az eladók részéről.
A borüzlet még élettelen Tulajdonosok lebelő tartózkodók ; megállapítottnak az még nem jelez-Valamelyes itt-ott vétetett t. - 2.60 ¡¿.80— 3. — fiton. — A minőség majdnem általában kitűnő.
Mai jegyzéseink piaczi usance szerint :
B u z s 60—81 fts 4.20 - 30 kr, 82 —83 fontos 4.45-60 kr, 84—85 fu 4.80 90 kr, 88—87 fts 5.— 5 20—30 kr. v
K o z s 75—-76 fnts 3 —3.15—26 kr, 76—78 fnts 3.25—35 kr, 79-80 fnU 4 40—50 kr.
Kukoricza ó 2 60—66 kr, nj 2.30-40-
50 kr.
Árpa 66—67 fnts 3.-3.10 kr^ 68—69 fnts 3 20—25 kr, 70 fnts 3.30—35 kr.
Z sb egészséges és tiszta 2.10 kr 50 fontja.
H aj di n a készlet nélkül.
Bsb fehér 3.50—56—60 kr, bab tarka 2.30 —
40 kr.
Lendekmag 3.50—60 krig
Lenmag 4.50—öO krig.
Köles 2.-2.20 - 80 kr.
Szilva 4.60—80—5 frtig 100 1. fonja.
D i ó 6.-6 50 kr 100 1. fontja.
Méz mébnélküli, somogyi 17.—17.60 kr.
Buda,
Laltokuái
okt 23-án: 16, 27,
70, 12, 67.
hető és 4
Érték- és váltéfüyaa oktober 28.
5*/. metaliques 69.90 ; &*/. nems. kölcsön 73.53:1860-ki álladalmi kölcsön 111.95 ; bank-réazv. 9 30—; bitelintéseti réssvények 203.80; London 112.40; magyar földtebermentóei kötvény 81.70; temesvári földtehermentési kötvény 81.—; erdélyi földtebermentési kötvény 78.80 ; horvát-slavon földtebermentési kötvény 84.—; ezüst 103 75; cs. kir. arany 5.34— Napoleond''or 900.—.
Vasúti menetrend
Érvény« november 15-tól 1874. A kanizsai időtmatató óra szerint, indul Kanizsáról
Kanizsai vaspályán az órák pontosan a helyi időt mutatják.)
Vonat • hova :
szám Orz Perc. Idő
205 Essék, Moháes,Dombovár ■ Fiúméba 6 2 reggel
215 Mohács, Zágráb és Dombovárra 2 32 déiut.
212 Budára..........6 17 regge)
202 . ..........I 52 délut
204 ........... 10 37 estve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
26 perczkor Bécsbe) . . 5 37 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh. felé) 2 7 délut.
311 „ „ t „ 10 47 estve
203 Pragerbof felé Triesztbe . » . . 4 42 reggel 201 „ „ „ Grácz és Bécsbe i S2 délut.
213 n „ —„,»,, 11 37 «»t»e
Érkezik Kauissára
honnét:
216 Mohács és Zágrábból.....48 reggel
206 Eszék, Mohács, Fiume s Dombovárról 1 23 délut. 218 Fiume és Dombovárról . 9 46 estve
203 Budáról ........; 4 17 regg„i
201 „ .........1 51 déiut.
211 »» ......... 9 23 estve
314 Szombathelyről.......10 2& reggel
302 Bécsből (Bécsujh. Szombath. felől) 4 29 reggel
312 „ „ n n 10 10 estve
214 „ Qrkczből, (Pragerhof felől) 4 44 reggel
202 Trieszt- Bécs Oikczból „ „ . 1 13 délut.
204 „ — — „ „ . lu 18 estve.
setsksr 31-tK ssveaker 6-% 1875.
Hó- ás heti-aap Katholikus nap-, Protestáns tár naptár 3: utj
U. XXIV. v. pttnk. ut — Kat ev L Bemenvén Jósus a hajóba. Máté VIII. 23—27. — Frot. Ep Filipp III. 17—28. Ev. Máté XXII. 1Ö-22. — Gör. ev. Luk. VII. 11—16.
31 1 2 8 4 6 6 Vasárnap Héttő Kedd Sserds Csütörtök Péntek Szombat C. 24. Farkas p M''sássszest fia. Halottak ami. Vikioxin Borom. Károly Imre berezeg Láaárd hitv. C.23 Ref.eml. ü. ÜMdenszt n. Halottak napja Ida Borom. Károly Imre Lénárd íf £ S; >
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfi Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, győgy-tápl&lék által.
ftevalesciére du Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jónak bizonyult az felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, iégzéri-, hólyag- és vesebajokban. gumósodás, aszkór, mellszorulás, köhögés, emésst-hrtlenség, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség, aranyér, viskórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányas, még terhesség alatt is csukorviselés, búskomorság, sováuyodás, csús, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék ssopó»gyermekeknek és a dsjkatejnél is előuyösebb. — Kivonat S0,000 bizonyítványból oly bajok maggyógyulásátol, melyek minden gyógyszernek ellentállottak én köztük Dr. Wurzer tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi tanácsos, Dr. Shoreland, Dr. Campbell, Dr. Dédé
tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, marquise de Brehau és több magasállásu egyének bi-sonyitványai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
Rövidre vont kivonat 80,000 bizonyítványból :
80,416.
ss. Beneke F. W. rendes tanár a mar*
•) E rovat alatt köaldttért felelősséget nem vállal a Sserk.
burgí orvod egyetemen a „Berliner KUnisch. Wochenschrift" 1873. april 8. ssámáb»a est mondja: .Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének "életben maradását as úgynevezett ,R«va-lenU Arabica« (Bevalesciére) szernek kössönöm. A gyermek 4 hónapos korában tsljss elsoványodásban s folytonos hányásban szenvedett, mely bajok minden gyógyszerrel daczoltak a Revalesciére asonbas hat hét alatt egéssségét tökéletesen helyreállította.
64,210. ss. Brehan marquis 7. évi mái betegség, reszketegség, elsoványodás és hypochondriáról.
79,810. sz. özv. Klemm asszonyság, Drfissdeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. ss. Köller Flórián, cs. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső hurut, szédttlás és mellssorulásről.
75,970. sz. Tescbner Gábor úr, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsben, a mellbaj és idegziláltság kétségbeejtő fokáról.
65,715. sz. Montlouis kisasszony, emészthetlen-ség, álmatlanság és elsoványodásról.
72,618. sz. Ls Roche sur Yon, juL 30. 1868.
ön Revalesciére csokoládéja rémítő gyomor-és idegbsjomtól, mely tis éven át gyötört, tökéletesen megszabadított. (Madame) Armand Prévost.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyóayszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben «/, font 1 frt 50 kr., 1 font 2 írt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 fft 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 cséssére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry da Barry k Comp
által, Wien, Wallfischgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyssertáralban és ffisser-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
N.-Kanizsán Práger Béla, {ezelőtt Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Tőrök Józsefnél;'' Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mibálovits István gyógyszertárában a kigyóboz ; Esséken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek i Károly gyógy sz., Marosvásárhely« Fogarasi | Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnél és I Söltz Rezső gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél; Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógyss., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgal-masok gyógyszertárában. Tissa-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
y
-r—
Vételre kerestetik
200, azaz kétszáz darab magnak való közép-finom szőrű anya-birka, ugyszinte 200 darab ily minőségű tokló, vagy idei bárány. Eladni szándékozók érintkezésbe tehetik magokat : Szentmihályi Rezsó úrral, Hahót, ntolsó posta: Gelse (Zalamegye.) (1828-1)
A legnagyobb YASMTOEÖYAE
Reichard és Társa-é, Bécsben,
III.Marxer ntcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott ár j e^cj zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. (ll34~261
/
MOLNÁR SÁNDOR
asztalos-mester Nagy-Kanizsán,
ajánlja a tisztelt közönség figyelmébe nagy választékú kspsrsé raktárát, több nagy városból különbősö minőségben, a legújabb divat szerint elkészítve, a legjutányosabb árak mellett kaphatók. Raktára : Deák Ferencz-téren, Breier-féle házban, lakása Hermán Alajos urnái, Czigány-, vagyis Petőfi-utcza; 5-ik szám alatt van. Vállalkozik továbbá mindennemű asztalos munkának kicsiben éa nagyban való elkészítésére. (1833—1)
Tudományos Ítélet
WILHELM (1829-1)
gyógyszerész nr köszvény- és csúzellenes
vértisztitó theájáról.
K kinek a mindennemű általános gyógyszerekkel njabb időben űzött nyegleségről fogalma van, könnyen felfoghatja az orvosoknak azok iránt tanúsított bizalmatlanságát és épen nem tulajdonitható az újítás iránti pedanticus idegenkedésnek, ha az orvos a feldicsért arcauumoktól mosolyogva fordul el. Mindemellett e szabály sincs kivétel nélkül és ez teljes''.gszoluágot és jogosultságot talál azon esetekben, midón tények által bizonyított tapasztalás és a közönségnek erre alapított altalános helyeslése az orvosok vizsgálódását megelőzte és ítéletét ugy, mint a W i 1 h e 1 m-féle vértisztitó theánál kimondotta, mert az általános vé-leniénv legbiztosabb jótálló valamely dolog érteke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rbeumaticus bajok, csúz és köszvény ellen ajánlott W ii h e 1 m-féle vértisztitö theánál, mivel ez a legmakacsabb csúzos és köszvényes báutalmáknál, a bőrnek elfojtott tevékenységét és k.gőzölgését nagy mértékben előmozdítja.
Nevezetesen az emberi test minden reumaticus es köszvenyes szenvedésénél, mely mindi, lázzá lés az izületek «ruladásoa bántalmá-vai, daganatokkal ««b. van egybekötve, - podagránál a keresztcsont és csipő fájásánál, nyilalásoknál a tagokban, a csuklók merevsegenél, lábikragörcsöknél, »öt idült szorulásnál es az aranyérnél is e thes na-
gyon ^I^e^roíttajok ellen legjobban ^anlkató.
Berlin, 1872. január havában.
Dr. Nflller János,
(P jj ^ orvos és gyógytanácsos.
Óvás a hamisítás ós felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t közönség vásárlásoknál törvényes óvó bélyegemet és Sé^Í melyek »indeí egyes csomag külső felén láthatók, ^¿ösT^mel megtekinteni, bamiaitá^k által ráne «ed«.ék.
1 valódi WltksUs-féle antiarthritis, antirheomattkns vértisaotó-thea csak az első nemzeti Wllbslsi-féle v^titó-th^á^Neunkir^^n Bécs mellett, vagy általam a lapokban
Egy ésbsz 8 séi|ra falesztva, orvos» használat- ea nrsaitiaasi
Zwond rróoixT K6ue,«>: UwunO''ia I«''- «T«fT«- i kiirtató«:
SSTbíi. «teS • KíShelj«»: K«.rtlKlT> KzouimI; lUprcncUn :
Kllick Satóairtt: J. Bomu vHj"^'' mtaU-
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk divó és igazolt eszméje 1 Caak az a sajnoa dolog, hogy as ezen eBZjnével élő világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irlfiyát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
kik lakhelyük távolsága miatt a fóvárosbani asemélyes bevásárlásukban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriáai szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idó kezdete óta a magukat .Bazár''-oknak és ,27 krtjezárss áruosarnokoksak" kikürtölök részükről t&pasztaltatik éa a „2~* krajezár szóval az elámitás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése itt csekélyebb összeget igényel, nem számítván azzal, hogy az. az ily helyen megrendelt kelme tízszeresen ia drágább, mint az olyan, mely egy lelkllssierstes szolgálati elvvel párssslt kereskedésbél váasroltstlk; nem tartván továbbá szem előtt a vidék t hölgyei azt, hogy az ily szédelgő üzletakból hozatott kelmek meg az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tul, — nem azámitanak előre azza''l, ha p. o. ruha-kelmét hozatnak ily szédelgő .csarnokból,* ez a megvarratáaa és illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
a jó ízlést és divatot
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre ez irányban. — különösen a vidék t hölgyei érdekében — felszólamlást emelni éa ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szédelgő esarsokok mellőzésével is
olcsó, jó és felette Ízléses és divatos kelméket s fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női mbakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IV. ker. korona-herczeg-utcza 8 sz. alatt levó a „KOROXAH£RCZEGHEZ* czimzett legjobb hírnevű •Uolgy-dlvatáru-kereskedcséhez" teljes bizalommal fordul.
£ nevezett czég fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a főváros-báni személyes bevásárlásban gátol, a I-gszigorubh becsületesség és pontosság szemmeltartása a a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés és divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a vidék t hölgyei szükségletük beszerzése U kintetéból teendő megrendeléseik levélbeni eszközlésük könnyebbitése s illetőleg lehe-tósitése czéljából kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve44 a kmöniör^hXiT4towbb NAGYVÁLASZTÉKU MINTAGYÜJTEMÍ1NYÉVEL
elfogad tovibbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket melyeket eredeti árakon ép ugy azolgáltat ki, mintha a t. vevő azemélyeaen volna jelen. A jutányos árak jielletti lelkiismeretes kiszolgálása a kitfiaé, Izlésss és divatos
kstasékssk, t*hát az, ami a
,TAKAREfcO*SAGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HOL G,Y E I T,
miszerint akkor, ba a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egészben és valóban foganatosítani és illetőleg követni óhajtják, forduljanak ■ls<iss—g M rskafcshsék mogi oadeiésévl, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes. bizalommal
(1807-6)
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-divatárn-raktáráhox,
Budapest, IV. koronaherczeg-utcsa, 8. i
Ház-eladás.
Nagy-Kanizsán, a Csengery-utczában fekvő 940. számmal jelelt, az utczavonalban épült egy emeletes és az udvartan egy földszinti lafeház, téres udvar és kerttel, az udvarban fakamarák és knttal, - mely fekvóség mintegy 960 frt évi jövedelmet hoz, igen jutányos feltételek mellett szabadkézből eladandó ; bővebb énesitést a nagy-kanizsai takarékpénztárban, Darázs Zsigmond ügyvéd urnái nyerhet i a komolyan venni szándékozó. (1827— 1)
AKesU-sérvbeii szenvedők
a legjobb hatásúnak bizonyult lérvke 11S e • által Sturaeaegger G. találmánya által Herisauben Scl.''wci»z!»ól, meglepő gyors segélyt nyerhetnek. Eay tégely ára 3 frt 20 kr. o. é. Minden utánzásra, mely a közönség félrevezetésére c*élo«, ovatosság kcrutík. 8emiféle analysis titkokat fel nem fedetheti. Bizonyítványok és hilaíratok a teljesen felgyógyultaktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert a használati utásitás-ban több benn foglaltatik. Kapható magánál Stnrzpnegger G.-nél, vala-mint a következő raktárakban: Pesten: FormágyiF. gyógyszertár a „8x-Máriához." Zágrábon: Mittlbzch Zs i g m o n d gyógyszertárában. TemesvárottfPecher J. E. .Mária segíts* gyógytárában. '' (1814-2)
Hirdetmény.
Az alulirt m. k. lottoigazgatóság megindítja a * V - i k magyar király''i államsorsjátékot, melynek tiszta jövedelme O Felsé-nek L f. elhatározása folytán a m. k. állandó kincstári munkások árvái számára emelendő menházak felállítására fog fordíttatni.
Ezen sorsjáték 3334 nyerőszámot tartalmaz; a nyeremények főösszege :
200.000 forint o. é., köztük: (1809 -2)
Az I só főnyeremény . . . 100000 frttal.
all-ik
2
10 . 20 100 20o 3uuu
nyeremény
20000 5000 1000 500 100 50 10
Jelentés»
Az eddig Nagy-Kanizsán „ ARANY SZARVAS44 elnevezés alatt ismert vendégfogadót kibérelvén,
A hozás visszavonbatlanul 1875. éri deezenber h<> 20-án Huda-Pesten az alulirt lottoígazgatóság által fog eszközöltetni.
Egy »orajegy ára: 2 frt. o. é.
Sorsjegyek kaphatók: az alulirt m. k. lottoigazgatóságnál, a lotto-gyüjtSknél, a lottó-, ad«S-, só- és postahivataloknál, és rniudeu nagyobb városban létező sorsjegyáruló közegeknél.
A m. k. lottoigazgatóság államsorsjátéki osztálya Budapesten, 1875. évi október hó 1-én.

OROSZLÁN" I
Motusz Alajos,
m. k. p. 0. minist osztálytanácsos és lottoigazgató. (Utánnyomat nem dijaztatik.)
Van szerencsém a t közönséget értesíteni, hogy: „tisztító porom" kizárólagos árulásával K.-Kanizsa és kórnyéke számára
R1CHTER & SATTLER urakat
bíztam meg. Ezen „tisztító por" általánosan elterjedett használata, jóságának elegendő biztosítéka különösen ajánlható vendéglők, kávéházak, Ősietek és háztartások használatára is.
Egyszeri dörzsölésre eltávolít mindennemű rozsda, szeny és más foltokat és nagyobb fényességet kölcsönöz, mint az eredeti volt.
Legmélyebb tisztelettel
(1834-1)
Kalb József,
Rauzbach, Koblencznél, Rajna mellett.
§
8o
czim alatt nyitottam meg, a kényelmes és egészséges, kiszáradt szobákat elegáns vasbutorokkal láttam el, minden igény« nek megfelelő berendezés mellett kitűnő jó ételek- s finom italokkal szolgálok, a jó hirnévnek örvendett fiaméi szállodám vezetéséről messze vidék tudja készségemet s t. vendégeim iránti előzékenységemet s azért e minden kényelemmel ellátott s ujonan elegánsán berendezett szállodát ajánlom''a t. közönség figyelmébe. Megjegyezvén, hogy gondoskodni fogok, miszerint tengeri halak friss minőségben Ízletes konyhámban kaphatók legyenek.
Teljes tisztelettel
ígérvényeket (1822 1)
magyar sorsjegyekre
f. évi november 15-iki sorsolásra ;
főnyeremény 150,<T00 frt
elad 272 frt és 50 kr. bélyegért
LUEFF M. illetszerész, Budapesten,
Dorottya-ntcza, 3. sz. a „MINERVÁHOZ."
(1821-3)
Gschaider A.,
az .OROSZLÁN" szálloda bérlője.
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
következő, még soha nem hallott árak mellett adom el : és pedig:
PcnV 3 frtÁft kaPUató egy 5&en 8zéP. jó járású, igen jó ° irWJIL minőségű munkás-óra.
PcoL- ¿L frt ^O Ir-T »«e11 c4in08 nói ór*> Alfenid ^ 111 UXJ J*1* ezüstből, igen pontos járású, «legszebb kiállítással.
Pcnk fi frt 50 lrr dÍMes Britaasia-ezüst
o 11 t OKJ Kf• cyiivder zsebóra, pompás vésett
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyujtatik. p^nlj C fLf az ára egy valódi angol 13 latos ezüst cylin-V^OctiV. O 111 ¿er órának, a legúnomabb szab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapos alakba^ különösen pontos és helyes járással, a mir&l kezeskedem. O^alí Q egy igen szép valódi ezüst női cylinder óra,
V^SilA. v 111 jgeo takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállítva és perczről-perczre pontosan jár, amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt ffi ¡S^LS.
ben, 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos járásért kezesség nyujtatik.
Pcilr 1 ^t frt Irr e&-T valódi an8o1 talmi-arany re-lö 11h OV KI. nontoir ért, Koszkopf-fele ujon
javitott rendszerrel, a rugónál kulcsnélküli felhúzás. Ezen órák ugy olcsóságuk, mint azok minőségének jelessége által világhírűek lettek és kezeskedem a pontos és jó járásért.
Minden nálam vásárolt órához, illő talmi-arany lánczot adok ingyen Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt Wollzeile, Nr. 2L
Levélbeli rendelmények azonnal eszközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett. (1Ő06—4)
fljpilepsiát
3 |l(eskórt)gyógyít levélbe» « ürfr. KiUiach sj» ozia-— lista Drezda, Wilhelms-platz 4 (eselStt Berlinben). Sok száz sikeres eredmény 1
/
Keller Ignácz
) 1548 -22)
es
anta
az 1876-iki szökő évre
20,000 példányban
már megjelent és minden hazai könyvárus- és könyvkötőnél kapható. |f
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, és gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel ée külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-SL, sabban ^számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-■T^-tásraelf
Hogy mily érdeklődés és elismerésben részesült e naptár 1875 - iki első évfolyama, tanúsítja azon körülmény, hogy a kiadott 10,000 példány teljesen elfogyott. A naptár képekben ugy, mint szövegben tartalmasabb és kiállítása sokkal csinosabb az 1875-ik évinéL
A naptár ára''csak 30 krajezár.
Az 1876. évi „Szegedi Képes Naptáru tartalma :
1. A fölséges uralkodóház.
2. Naptári rész.
3. Szeged sz. kir. város köztör vény hatósága és a szegedi kir. törvényszék tisztviselőinek névsora.
4. Szeged jövője. Nagy Sándortól. (3 képpel.^
5. Az 1876. évi országos kiállitás Szegeden. B a k a y N á n d o r t ó 1.
6. Ilona anyja.Elbeszélés VassMátyás-tól. ''
7. Ptnna néni Népies elbeszélés versekben Kék Hyacinttól.
8. Beszélgetés András bácsi- és családjával a ¿«bonáréi; a szomszédok is részt-vehetnek benne. Ferencz i Jánostól.
9. Népdalok. Szeged ée vidékéről gyüjté; Ferenczi János.
S 10. Kukoriczapattogatás. (Képpel.)
11. A mélységben. Egy utazó elbeszélése. (Képpel.)
12. A halál torkában. Angol elbeszélés. (Képpel.)
13. A kuruzslásról. Népies tanulmány. Dr. K. L.
14. A házi ipar az alföldön. G e 11 é r i Mórt ó
15. Adomák. (6 képpel.)
16. A métermértékekrőí. At*..:imitó táb lázatok.
17. Magyar- és Erdély honi ors<: ¿oe vásárok.
18. Bélyegdij-mntató.
19. As uj mértékek rövid ismertetése versek ben.
20. Üzleti utmutató. (Hirdetések.)
* » » * g » » * * » » * » * g » » * * * * * * »
elfogadom.
1
Empfiehlt sein reich a8sortir.es> Lager aller Qattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifletten von - bester (Qualität und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär uud verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und AusländerLeder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.

♦ I I I I I I I II II I I 11 III I I I I I I I I i I
A t. közönség minél számosb vásárlásait kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Burger Zsigmond özvegye,
kiadó, könyv- és kőnyomda-tulajdonos, • Szegeden.
Figyelmeztetés.
Stelner L. és társa prágai, úgyszintén értesülésem szerint néhány budapesti szegedi és brassói czég az általam már évek során át gyártott s jó «ikerrel forgalomba hozott gyógyerejü SÓS-borszeszt (üveg-mintáim és nevem felhasználása a aláírásom hamisitá«a mellett) utánozz*. Az illetők ezen valóban nemtelen eljárásuknak elejét veendő : üvegjeim há''tó részire 187t>. január hó 1-tol fogva
„Brázay Kálmán nagykereskedő Budapesten*
köriratu c.zimemet nyomattatom be.
II* felsoroltak készítménye csak némileg is megfelelne a czélnak, nem volna szükségük arra, hogy azt idegen crég alá burkolva, nevemet oly módon használják, mintha készítményük tólem származnék. Kijelentem tehát ismételten, hogy a t. kSzönst''g csak SZ0R sós-borszeszt ismerje el tŐleai szármszottsak, melyhez a használati utasításon aláírásom szerepel S az üvegre ragasztott czimlap nem „mittf- vagy .noc/i* Brázay van ellátva, mert a kérdéses sós-borszeszt részben vidéki kereskedők készítményé» helyett hozzák a forgalomba
Budapesten, 1*76. oktober hó 1-én.
BRÁZAY KÁLMÁN, nagykereskedő,
IV. országát 24. szám.
fPP*» ELET -ITAL, "Vg
kitünó háziszer ^ '' váltó- és mocsárláz, bél- és gyomorgörcs, epe-inger, hányás, tengeri betegség, vizeletszorulás, álmatlanság, stb. ellen. Ára egy nagy üvegnek 65 kr., kisebb 50 kr.
Sós-korszesz,
mint házínzer.
Mr. Williaa Lee utasítása szériát Gyors hatást eszköiöl: Rbeama, esáz, szaggatás fagyás, fog-, fej- és fiifájdalaak, szengyallatfás, rákfekély, béaalások stb. stb. ellen; sőt fogtisztltó szerül is igen ajánlható, mennyiben a fogak fóayót elósegiti, a fogbost eróabiti, és a száj tiszta szagtalan Ízt nyer a szesz elpárolgása után.
Ára egy nagy üvegnek 80 krv> kisebb 40 kr.
Használati utasítás magyar vagy német nyelven jelentékeny orvosi s egyéb elismerő biaonyit-▼ányokkal, valamint bizományosaim náviorával, mindtm üveghez mellókeltetik. (1812—3)
Wajditi Joaef Up- ós nyoadAtoUjdoQos gyorssajto ayooAM, Nagy-Kaaieáa»