Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.85 MB
2022-11-24 10:20:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
99
198
Rövid leírás | Teljes leírás (532.34 KB)

Zalai Közlöny 1875. 090-097. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KAKIZ8A, 1875. november 4-én.
Tizennegyedik évfolyam,
1
Béftzstssi ár:
■ifeu «vre i • ® tr^-
S ''él . • - • *> , ,ecy®0 tTr€ • ® » ^ io Jfcr.
HtrSstsssk
'' 6 huiiboi petitsorbao '' T, múodnor 6 • mindsn j '' további «őrért 6 kr.
S YILTTÉKB Klf " loroaJnot 10 krért vé-
-.ptnek fal
| Kincstári illeték ~asinden Uju hirdetésért kttlöi J 30 kr. iisetendS,
inden | külön/
r

1
- z^i I
1 V
ti és 9
tó köz-t
előbb:
-SOMOGYI
OZLÖN
fi
Janyagi reszet illetó Uiemenyek , előfizetések, reclamatiók ut a ner-kesztS-kiadóho* bér-
mentre "intézendók: XAUY-&ANIZSA Takarékpénatári épület, íöldasint Bérmeotetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok vissss nem küldetnek.
Nagy-Knnizsa váras tislyhatéságának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanitd-testület", a ,Zaia~SMMgy
^ Héieuklm kétszer, vasarnap- 8
Qgyvód-egyléf'', a „nagy kanizsai karaaicedelmi % iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár" gézhajézási részvénytársoUt s több negyei és városi egyesület hivatalos értesitéje.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
" 3165. arám. Nnjiy-KsnixBSvi.ro« tanácsitól.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedé3 f. évi november h? 22-én délelőtti S órakor fog a városház tanácstermében nyilvá- | nos szóbeli árlejtés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaczi helypénzre nézve 7500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről a bérleni szándékozók azzal értesíttetnek. hogy az árlejtésnél a kikiáltási ár 10%-ka bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatók meg.
Nagy-Kanizsán, 1875. oktober 30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Felhívás borkivitelünk ügyében.
Évek óta munkálkodunk boraink kivitele és megfelelőbb értékesítése körül----
Már Széchenyi István nagy előszeretettel foglalkozott e fontos kérdéssel. Az eredmény azonban, a melyet eddig elértünk, sehogy sem felel meg várakozásainknak. Pedig hazánk bortermelés tekintetében második országa Európának. Mi is pénzelhetnénk belőle épen úgymint Francziaországpénzel az ó boripara után. Kereskedelmi mérlegünket javkani kétségkívül bortermelésünk és kezelésünk lenne^hivatva. De ezt, fájdalom, mindeddig hasztalan vártuk. Hogy ez örömtelen állapot, valahára javulásnak indulhasson: erélyre, tevékenységre s okszerű kezelésre van szükség, mindezek azonban csak saját magunk életrevalóságától nyerhetik megoldatásukat. .Segits ma-
gadon s megsegít az Isten is,* mondja egy franczia közmondás — nagy igazán. %
Nem szándékunk ezúttal tüzetes fejte getésébe ereszkedni azon okoknak, melyek az elérhető nagyobb eredményeknek eddig ut jókban állottak. E helyett egy tervbe vett alkotást akarunk ajánlani és megismertetni, mHy ha létre jön, meggyőződésünk szeriut, na-y lendületet adhat ügyünknek s ezért arra .. becses figyelmét fölhívni hazafiúi kötelességünknek tartottuk.
Sikerült ugyanis nem rég több előkelő hazai bortermelőnek, Londonban lakó Gre-ger Miksa hazánkfiát s ottani nagy borkereskedőt oaa indítani, hogy az; .kivitelre alkalmatos és üvegezhető bo-r...