Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.85 MB
2022-11-24 10:20:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
135
266
Rövid leírás | Teljes leírás (532.34 KB)

Zalai Közlöny 1875. 090-097. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KAKIZ8A, 1875. november 4-én.
Tizennegyedik évfolyam,
1
Béftzstssi ár:
■ifeu «vre i • ® tr^-
S ''él . • - • *> , ,ecy®0 tTr€ • ® » ^ io Jfcr.
HtrSstsssk
'' 6 huiiboi petitsorbao '' T, múodnor 6 • mindsn j '' további «őrért 6 kr.
S YILTTÉKB Klf " loroaJnot 10 krért vé-
-.ptnek fal
| Kincstári illeték ~asinden Uju hirdetésért kttlöi J 30 kr. iisetendS,
inden | külön/
r

1
- z^i I
1 V
ti és 9
tó köz-t
előbb:
-SOMOGYI
OZLÖN
fi
Janyagi reszet illetó Uiemenyek , előfizetések, reclamatiók ut a ner-kesztS-kiadóho* bér-
mentre "intézendók: XAUY-&ANIZSA Takarékpénatári épület, íöldasint Bérmeotetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok vissss nem küldetnek.
Nagy-Knnizsa váras tislyhatéságának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanitd-testület", a ,Zaia~SMMgy
^ Héieuklm kétszer, vasarnap- 8
Qgyvód-egyléf'', a „nagy kanizsai karaaicedelmi % iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár" gézhajézási részvénytársoUt s több negyei és városi egyesület hivatalos értesitéje.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
" 3165. arám. Nnjiy-KsnixBSvi.ro« tanácsitól.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedé3 f. évi november h? 22-én délelőtti S órakor fog a városház tanácstermében nyilvá- | nos szóbeli árlejtés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaczi helypénzre nézve 7500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről a bérleni szándékozók azzal értesíttetnek. hogy az árlejtésnél a kikiáltási ár 10%-ka bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatók meg.
Nagy-Kanizsán, 1875. oktober 30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Felhívás borkivitelünk ügyében.
Évek óta munkálkodunk boraink kivitele és megfelelőbb értékesítése körül----
Már Széchenyi István nagy előszeretettel foglalkozott e fontos kérdéssel. Az eredmény azonban, a melyet eddig elértünk, sehogy sem felel meg várakozásainknak. Pedig hazánk bortermelés tekintetében második országa Európának. Mi is pénzelhetnénk belőle épen úgymint Francziaországpénzel az ó boripara után. Kereskedelmi mérlegünket javkani kétségkívül bortermelésünk és kezelésünk lenne^hivatva. De ezt, fájdalom, mindeddig hasztalan vártuk. Hogy ez örömtelen állapot, valahára javulásnak indulhasson: erélyre, tevékenységre s okszerű kezelésre van szükség, mindezek azonban csak saját magunk életrevalóságától nyerhetik megoldatásukat. .Segits ma-
gadon s megsegít az Isten is,* mondja egy franczia közmondás — nagy igazán. %
Nem szándékunk ezúttal tüzetes fejte getésébe ereszkedni azon okoknak, melyek az elérhető nagyobb eredményeknek eddig ut jókban állottak. E helyett egy tervbe vett alkotást akarunk ajánlani és megismertetni, mHy ha létre jön, meggyőződésünk szeriut, na-y lendületet adhat ügyünknek s ezért arra .. becses figyelmét fölhívni hazafiúi kötelességünknek tartottuk.
Sikerült ugyanis nem rég több előkelő hazai bortermelőnek, Londonban lakó Gre-ger Miksa hazánkfiát s ottani nagy borkereskedőt oaa indítani, hogy az; .kivitelre alkalmatos és üvegezhető bo-rainkkal, az egyes termelők czé-ge alatt lépjen föl s azokat bizományi eladásba vegye át.*
Fontosságát e ténynek, ugy hiszszük, nem szükséges bővebben magyaráznunk. Nagyobb snlylyal bír az, mint első pillanatra látszik. Üvegezésre alkalmatos boraink nyernének ilyképen egyszerre jutalmazó értékesítést és ezen körülmény, a mellett, hogy az illető termelőre jótékonyan hatna, hatna egyúttal lenditőleg összes pinczekezelésünkre is; oda tehát, hol fájdalom, eddig oly sok a javítani való, és melynek fogyatkozásai miatt viseljük azon alárendelt helyzetet, melyben vagyunk különben oly jeles anyagú borainkkal. Ösztövér jutalmat kapunk csak a nyers anyag költséges elóállitása után, holott a kezelési nagyobb hasznot is biztosithatnánk magunknak.
Borainkat eddig, főleg azért nem kezeltük, pert láttuk, hogy jól kezelt borokért sem kaphatunk megfelelő árt, de sót nem
ritkán megesett az is, hogy a legjobban kezelt borok is nyakunkon maradtak évekig. E körülmény természetesen csak pangásra hangolhatott. E sajnos állapotnak vége lenne azonnal, ha sikerülne a tervbe vett kivitelt életbeléptetni; mert hiszen annak épen az a czélja, hogy a jól kezelt és üvegezhető magyar borok illó árakon és biztosan értékesíttethessenek, azaz, hogy mehessenek a világ legnagyobb piaczára Londonba, s ez altal, ma-holnap a britt birodalom minden fogyasztó helyére....
És a ki ismeri az angol fogyasztás mérveit, s ismeri az angol fogyasztó közönség vagyonosságát, annak ugy hiszszük, nem szükséges magyarázni foltosságát azon vívmánynak, mely e közönség meguyerésében feküdnék borainkra nézve, üogy pedig e közönség jóravaló borokkal megnyerhető, azt üre-ger Miksa hazánkfia, szintén magyar borokkal elért eredményei által, már teljesen kérdésen ki v ül hely ezé... Hasznaljuk- föl tehát az alkalmat, a már megtörött utat férfiakhoz illő erélylyel____ Ki tudja, mikor kínálkozik ismét borainkra nézve egy ily kedvező pillanat.
Ezeket előre bocsátva, fölkérjük, méltóztassék az ide mellékelt borkiviteli szerződést, melyet egyesületünk borászati szakosztálya ajánlatára az igazgató választmány f. hó 8-kán tartott ülésében helyesléssel fogadott, s melyet termelőink már többen aláírták, 8 melyhez végre az orsz. m. gazd. egyesület is, mint szintén bortermelő, csatlakozott, figyelemmel átnézni. És ha osztja a szándékolt alkotásnak fontosságát egyrészt, másrészt pedig bír kivitelre alkalmatos borokkal ; s ha végül a szerződés tartalmát is helyesli: ezen esetben fölkérjük, szívesked-
jék e szerződést becses aláírásával ellátni, s azt hozzánk mielőbb visszaküldeni.
Ha találunk a szándékolt alkotás szá- ? mára megfelelő részvétre, ugy legalább a kész és üvegezhető borok birtokosai jönnének azon helyzetbe, hogy boraik eladbatlausága miatt nem volna többé okuk panaszra. És hogy ily borászok, minél többen legyenek, az csak magunktól függ. A tervezett alkotással meg lenne téve szerintünk boriparunk len-dületességére nézve az első és iolépés. Annak nyomain mehetne a további fejlődés, előre meg sem hatarozhatö mérvekben. Kinek például nincsen ma még üvegezhető, de van jeles anyagú bora, azon a tervezett szövetkezés könnyen segíthet; mert hiszen ennek módjában lesz arról is gondoskodni, hogy a pinczekezelés ott, a hol szükséges, istápol-tasiék. Ha megvan a biztosított eladás,köny-nyü alkalmatos borkezelókról is gondoskodni egyenkint, vagy egyesült erővel. Fő dolog, hogy lépjünk a cselekvés terére. S első sorban azok hivatván ezt tenni, kiknek már vannak jeles és üvegezhető boraik. Vannak pedig már ilyenek a hazában, a mint azi a lefolyt s egymást követett kiállítások folyvást fokozott mértékben mutatták.
A tervezett eszközlésnek egyik nehézségét a Londonban történendő s okvetlenül szükséges első évi hirdetési költségeknek a fedezése, illetőleg előlegezése képezi. Ezen költségek rámennek az első évben mintegy 10 —12 ezer frtra. E nélkül azonban a londoni s illetőleg az angol piacz meg nem hódítható.
Ezen előlegezés könnyen elviselhetővé ugy válik, ha sokan, például százan sorakozunk a tervbe vett czélnak az elérésére. Ezen esetben 100 — 120 forint már elég-

TÁHCZA.
A távírás.*;
Isten egymásért alkotott, S ss eml>ert átok ss<Srta axét: Rát árdek, önsés. pártvihar Feldúlta testvér-jellegét
Harsgr* lobbant most ss ég, 8 haragja villám üsske lett, a mely es;kárra, dörgve bulit, Felrásni szívet, életet.
S míg félt a szír, s bátor éss Katatta felhók ostorát; Titkára jött, meglelte már, Ét néki vassal féket ád----
Kőt gondolá : legyünk tehát Öuskaprsoiatban általa ; Kedrótosák a föld övét, 8 körül betsél gyors villanya.
Hír, hír után : ssáll rajt'' a bú, Öröm, sserencae, kandiság; Bár egyetértést vinne sset, És — lanme boldog a világi ...
hajgató Sándor.
-j£— ■
Hat hét Olaszországban.
Irta: J>r. Lakff KrisUf. (Folytatás.) L&go d I C o m o, Belisgio.
Junius 2. Bármily szívfájdalomba került a nagyobb ós érdekesebb városoknak, mint: Florencz, Róma, Nápoly, Genua gyor» elhagyása, mindig avval vigasztallak magunkat,
•) Mo látvány a Mihály J. Endre által sxer-k*xtett .Magyar távírda- nap tár« aaépiro-réssébSL ''
-J
hogy bátra vannak a „tündértavak*, azért kell sietnünk, hogy azokat is megláthassuk.
Örömmel foglaltak el helyeinket a wag-
Sinban ed. e. 11 óra tájban megérkeztünk omo városba, láttak agyán a gyöuyöiü tavat, de egyenlőre nem értünk rá vele foglalkozni, mert elóbb gyorsan, drágán, de jól ebédelni kellett s miután az érdekes Dómot megtekintettük, egy kényelmes szalongőzhajón megkezdettük azon utazásunkat, mely nemcsak olaszországi vándorlásunk, hanem életünknek egyik fénypontját képezi.
Kedves olvasóira mindnyájan voltak már, vagy jelenleg fiatalok. Az élet tavaszán min-denkinek vannak ábrándjai, ébren álmodik (kivált a szerelmes) tündéri tavakról, melyekbe szép szigetek, a partokon zöld ligetek, vízbe hajló azomoru fűzfák vannak ; mindenütt virá-nyos kertek, erkélyes bizarr alakú, de barátságos kéjlakokkal.
Majd meredek sziklák emelkednek, melyek tetejét ós lovagvár romjai koronázzák, kissé tovább haladva, magas bérez nyúlik ég felé, fedve zöldeló és virágzó erdöktól, ismét tovább barátságos kis halmon kápolna — melynek ezüst csengésű harangja ájtatos imára hívja a vándort. Újra változik a vidék, a bűvös tópartján csinos gazdasági épületek és veteményes kertek, — s előtte a nyájak élveinek üdülést a tóban.
Ismét a távolból büszke várkastély emelkedik, körítve szobormüvekkel, fasorokkal és angolkerttel. Ami a káprázatot • varázst tettőpontra emeli, az, hogy mindezen szép tárgyak és vidékek a tó ezüst hullámaiban riiii«tükr5iv<t....
Én mikor ábrándoztam valaha, lelki aze-meim előtt sokszor tárult fel ily tündér tó;— most mindez a valóságban ezerszeresen megszépülve és megtestesülve vonult el előttem ! . . . Ilyen a comoi tó 1
Innen van az, hogy a föld kereksége minden gazdag emberének van a Como a a felső olaazországi tavak mellett villája, különösen az angolok, oroszok és németek ragaszkodnak ez édeni helyekhez.
Azon néhány óra, mely alatta 6 !/a mért-föld hosszú (legnagyobb szélessége 7a mértföld) tavon áthajóztunk, a lélek és szem egy folyto-nos gyönyör lánczolata volt. Délután 3 órakor e tó szétágazásának központján, vagyis a fél-szigét csúcsán, Bellagióba, a hasonnevű szállodába megérkeztünk.
Csakhamar beleültünk szállodánk egyik csónakjába, s azon iparkodtunk a bájos szigetcsúcsot megkerülni, hogy általáuos tájékozást nyeijunk. Aki a természet szépse^-i iránt némi fogékonysággal bir, annak itt lel*e«ednie kell. Amíg Nápolynál és Geuuánál a zajosan hullámzó tenger végtelenségegyakorolt vará-.st; — addig itt e kies, mosolygo, hogy ugy szóljak,idylli táj bűvölte el a szivet. A tó hosszú-hosszú fekvése folytonos kanyarulatokat tesz s mindannyiszor meglepő, de kedves változatossága uj képet mutat.
Egész itttartózkodáaun k alatt azt képzetéin : ez az a tündérsziget, hol Petőfink János vitéze Uuskáját feltalálta! Dr. L. uris egészen megifjodott, s Virgil, Horac, Ovid örök szép ver-seit idézgeté. Mellettünk temérdek csanak sikam-lott tova, melyekben vidám és elegáns hölgyek kaczagva eveztek. V
A félsziget legszebb partján egy kedvet
fekvésű 3 emeletes Hotelnél kiszállottunk s a kertbe zamatos epret hozattunk. Egyszer csak nagy bókolással ar&nyhimzetü házi aapkában megjelent a szálloda-tulajdonos, kérdeztem,hogy mennyiért kapni nála pensiót? (azaz reggeli, ebéd, vacsora, szállás, tisztogatás, szolgálat, világítással egybekötött teljes ellátást.) 0 azt vá-lassolá, 5—7 frankért személyenkint és naponkint.
Alig akartam hinni füleimnek, hisz ez olcsóbba kerül, mintha otthon volnék ! . . . . Oh, mint szeretném hazámbeli fürdőink és mulatóhelyeink tulajdonosait és bérlőit ide küldeni szoliditást tanulni.
A vendég kényelme, mulatsága, minden jogos igénye a iegéoerebb figyelem tárgya, gon-dolatjait is lesik külföldön, s mindezt tisztességes, sőt mérsékelt árak-é r t
Nálunk, tisztelet, becsület a ritka kivételeknek, egy év alatt milliomosok akarnak ezen emberek lenni, a bőrét húznák le azon azeren-csétleonek, ki hozzájuk vetődni kényszerül. Kényelem, előzékenység, sat. ismeretlenek.
Beszéltem nemrég egy urhölgygyel, ki az idén egyik felkapott hazai íürdónkben, egy penészes,nedves, silány szobáért (szolgálat,világításon kívül) naponkint 5 forintot kényszerült fizetni • amidón ezt sokai lotta, gorombák valának vele...
Már engedelmet kérek, de ily viszonyok közo''.t nehéz megállani, hojy külföldre oe vigyük szórakozásra szánt filléreinket. A hatóságoknak kellene szigorúan felügyelni, hogy hazai fürdőink jó hirnevét hasonló lelketlen zseb-metszők ne bitangolják s a vendégeket külföldre el ne riaszszák! . Janios 3. Éjfél után ''/a4 óra körül bor-
ív-
séges lenne egyénenkint. Szóval, minél kevesebben vesznek részt a tervezett vállalatban, annál súlyosabb lenne az előlegezés; de sót a részvevők nagyon csekély száma mellett elviselhetlen is. Kőnnyiti a dolgot, hogy az előlegezés rövid időn visszatérül és hogy a szövetkezés ez érdemben azt is határozhatja, a mi teljesen méltányos,- hogy az. a kinek borából több kél el, az a hirdetési költségekhez^ többel járuljon. Ez persze csak utólagos intézkedésnek lehet a feladata.
Midőn ezekről tudósitani s ugy saját maga, mint a haza érdeke nevében a hozzájárulásra fölhívni szerencsénk volna, hazafiúi üdvözlettel kérjük a mielőbbi nyilatkozatra s csatlakozás esetében az aláirt szerződésnek - melyet Gseger Miksa ur már szintén elfogadott — visszaküldésére; hogy igy az illető szövetségi tagok - haladék nélkül hozzá láthassanak a vállalat további és teljes megalkotása és szervezéséhez; mi már kizárólag az ó teendőjük lesz.
Örömmel jelentjük egyúttal, hogy ez k irányú törekvéseink a hazánk fővárosában levó''s előmenetelünk iránt meleg rokonszenvvel vis-HetO derék angol fokonsul M o n-son iir helverésével is találkoznak, de mini biztos forrásból tudjuk, sót igéretét is bírjuk''az iránt, hogy e nagyfontosságú ügy az ó tényleges támogatására is számíthat.
Megjegyezzük még, hogy a közlött szerződésnek alairása, csak a/.on esetben válik kötelezővé, ha látják a szövetkezők, hogy azt elégséges számban irták alá.
Midőn a fenforgó fontos ügyet még egyszer melegen ajánlanánk, megjegyezzük, hogy az egyesület, jelen felhívása által, csak azon hazafias kötelességnek akart eleget tenni, mely állása és feladatainál fogva, minden . oly esetben reá vár, a midőn gazdasági éle - '' tünk nagy terén, valamely közhasznú eszközlés az ó tevékenységét szükségesnek mutatja !
Fogadja legmelegebbb hazafiúi üdvözletünk kifejezését.
Budapest, 1875. octob. 12.
KORIZM1CS LÁSZLÓ,
mint XI orax. magy. g&rd. egyesület *lelüfi:.e.
MORÓCZ ISTVÁN,
mint az oraz. m. K«zd. egyesület titkára.
^agy-Kanizsa, 1875. oktober 30.
Városunknak nevezetes halottja van. A „Fiatalsági-kör" az alakulás vajudaaai között megszűnt élni. Némelyek azt áilitják, hogy az
zasztó meny dörgés, villámlás, csattogás és felhőszakadás'' ébresztett fel bennünk édes álmainkból. Felnyitva az ablaktáblákat, irtózatos • szép jelenet tárult fel, a nap setét vérpirosán lö-velle szét sugarait, melyek a szakadó eső és felhőkön, valamint a tó felkorbácsolt hullámain gyönyörű színpompában törlek meg. A háttérbe lévő hegyek mögött kettős szivárvány látszott. Ah Istenem, mennyire sajnáltam, hogy nem vagyok festő,eagél szebb jelenetét a haragos termé Bzetnek, sohasem lett volna alkalmam vászonra lehellni, mint most!. ...
Reggel 9 óra felé a vihart mosolygó verőfényes nap váltá fel, szóllitani akartuk a szomszédból L. ékat vándorlásunk megkezdésére, de megdöbbenve értesültünk, hogy Dr. L. ur kimerülve a sok fáradalomtól,beteg lett. Nagy fájdalmunkra tehát magunk indultunk először az áteileoi parton lévő Villa Carlottába, hol szép kertet és jeles szoborgyüjteményt, — azután a Villa Melzibe, hol szinte nagyszerű kert ket, —kép- és szoborgyüjteményt láttunk. Mindkettőbe Canova és Thon-
, valdsen kitűnő művei őriztetnek.
• *
Legszebb azonban a Villa Serbe 1-1 o n i, mely egy magas és kiterjedett hegység ór&si költséggel tündérparkká lett átalakítása. A hegytetőn isteni kilátás a Como tó három szétágazására s az egéas vidékre, majd mesterséges várromok, majd pálmaerdő, majd sziklabarlang, melyről ismét meglepő változatú áttekintések. Exoticus virágcsoportok gyönyörű elhelyezéssel. Szóval ennél csak a Villa PaJlavi-cini szebb Genuánál! ... d
Ebéd után Varennába csónakáztunk,hol a 300 m. magasról lerohanó vízesés be, mely hófehér színétől Fiume Lattenak neveztetik, gyönyörködtünk. Este andalitó zene hangjauál ladikáztunk a fényesen világított Grand Bre-jtagne srálloda előtt, mely inkább fejedelmi palotának látszik. Velencze — Nápoly — Genuai estéli csónakázásunk örömeivel és szépségével versenyzett ez, csakhogy itt a kitűnő zene fokost* az élvezetei. *
éghajlat itt hideg volt neki, mások pedig, hogy az orvosok rosszul kezelték. Bármelyik eset állana is, igen szomorú volna ; de még leverőbb hatású az, hogy alig néhány nap mult el azóta s már ia a feledékenység homálya burkolja
Oly hamar elfeledték volna az elköltözöttnek fájdalmas gunymosolyát, melylyel búcsút vett tőlünk b eltávozott boldogabb vidékre, hol fogékonyabb, melegebb keblekre talál ''t Oly hamar lelohadt volna azon nemes lelkesedés, az a fiatal hév, melylyel ama nagyreményű kör bölcsője körül állottak városunk buzgó
8 lelkes fiataljai ? 1
Az nem lehet, hisz annak hiánya Bürgette, annak nélkülözhetlensége buzdította, annak nemes czélja lelkesítette őket arra, hogy a kezde roényezés nehéz munkájára vállalkozzanak. Vagy talán a kezdet sikertelensége folytán azt hiszik, hogy oly körnek hiánya itt nem érezhető, vagy hogy más életképesebb formában sem volna itt valósitható «zen nemes czél ? Szerény nézetem szerint mindkét vélemény nemcsak elhamarkodott, d^^gazságUlan is volna.
Ma már — ugy hiszem -^mindenki előtt tisztán áll, hogy közműveltségi szempontból a vidéki városokra nézve elengedhetlen s nélkülözhet len föl tát, hogy legyen kebelükben oly .közeg, melyen m«rt csatornán át az egyeteme^ művelődésnek mindazon forrásaiból részesülhessenek, melyeket a nemzet, a haladás és fejlődés érdekében megindít. Azt vetik föl talán ezen állítás ellen, hogy a napi lapok, szépirodalmi és szak-folyóiratok szolgálnak ez ügy ben közegül ? Lrre igen könnyű válaszolni.
jól tudom azt, hogy minden igaz magyar szívből örül, midőn a nemzeti művelődésnek ily szép. oly üdvös, ily fontos, oly sikeres stb. eszközeiről olvas az újságokban s előre büszke a fénves eredményre, melyet azon eszközoktól var; de vajon mily tényleges sikere lesz az ffTveteroes művelődésre mindannak, ha mi itt vidéken megelégszünk azzal, ha mindazt papíron látjuk és olvassuk V
Épen itt nyílik a legszebb és legáldásosabb ter a vidéki városok társas körei számára; mert azok feladata mindazon üdvös intézkedéseket életbe léptetni, mindazon eszméket v a-lósággá tenni a vidéken, melyek a közművelődés érdekében mellőzhetlenek. Saját ta pasztalásából tudhatja mindenki, hogy a legszebb eszmék is csak igék maradnak mindenütt, a hol*nincs senki, ki annak testet tudna adni.
Mit használ pl. az, ha mi emelt fővel emlegetjük, hogy íme Buda-Pesten is van már a színművészetnek oly temploma, mely a müveit Európa szinházai mellett megállja helyét, ha mi itt akkor is alig akarjuk, tudni, hogy van színművészet is, mikor városunkba néhány hétre ide téved valamely színtársulat?
Ha volna itt oly tarsas kor, mely feladatául tüzué ki a műizlés fejlesztését, buzdítana s lelkesítene a művészet pártolására: ugy Völgy Lék színtársulata nem volna kénytelen most üres székek előtt produkálni művészetét b viszont megsúgná Völgyiéknek is, hogy mit óhajt
L u g e n o.
Június 4. Dr. L. ur kijelenté, miszerint ő tudja, hogy baja jobbra fordult, de egy heti nyugalomra legalább is szüksége van; — én pedig, mivel szabadságom már-már lejárt, nem maradhattam tovább, tehát kedves társainktól szomorúan elválva, áthajóztunk Menaggióba, hol a lehető legkényelmesebb postakocsikon igen szép vidékeken át Porlezzába utaztunk. Itt megebédelve, kicsike gőzhajón néhány óra alatt a luganoi tavon hasonnevű városba érve, a ¿chweitzi köztársaság területén voltunk.
Lugano a tó partján lévó. hegyoldalon fekszik, távolabb az égbenyúló schweitzi hegységek festői csoportozatba látszanak. Sajnos, hogy az eddigi jó idő helyett, az eső szakadt, alkonyat felé kissé megcsendesedvén, nőmmel bejártuk az egész várost.
Felmentünk a S. Lorenzo Cattedralehez, honnan felséges kilátást élveztünk. Azután a Maria degli Angioli templomban lévő híres freskót q^emléltük, mely nem tetszett túlterheltsége miatt. Annál szebb a Villa Ciani féle parkban a gyászemlékszobor, melynek végtelenül fájdalmas — szomorú kifejezése igazán művészi ihlet szüleménye. Mire hazairontünk, tetőtől talpig átáztunk, ilyen időben uuk oly szenvedélyes touristák csavarognak, mint un!
(h''oljtxtáa kÖT.)
A piros tojások.*)
— üenrekép. —
A mama künn a kamrában ép a tojásokkal vesződik, válogatja,oszrályózza; a bekacsingató napsugarak elé tartja, hogy tiszták-e, használhatók e piros tojásoknak, — midőn a papa jelenti, — hogy a városba indul s itt az ideje, hogy megmondja az asszony, mi kell a házhoz az ünnepekre.
A mama elkezdi recitálni, hanem a papa türelmetlenül fakad ki.
— Nem káptalan az én fejem, hogy mindezt megtartsam benne. - -
•) Mutatvány aicrzSnek sajtó alatt lev5 .Boldogok i§ Boldogtalanok* caimfi mftvébffl. Saark.
a közönség t minden esetre sikerülne a* oly kór buzgóságának kieszközölni, hogy az a
.Pártolj, közönség és majd haladunk",
Mond a színész; és az meg igy felel:
.Haladjatok, majd aztán pártolunk''-féle kétszínű palást, melylyel a asinéazek és a közönség egyformán igyekszenek takargatni közönyüket, nálunk is már egyszer a lomtárba kerülne.
Vagy mit használ pl. az, ha P. Szathmáry többször is eljő ide közénk a kisdedovó intézet érdekében ? ha nincs még városunkban oly kör, mely azon ügyet népszerűsítené, az ahoz szükséges anyagi eszközöket elővarázsolni tudná, hogy nemcsak a gazdagok, hanem a szegények gyermekei is részesülhetnének annak áldásaiban; ha nincs oly kör, mely befolyásával oda tudna hatni, hogy városunk művelt hölgyei is létesíthetnének mar egy nőegyesüle-t e t, a milyenn ek áldásait számtalan kisebb és jelentéktelenebb vidéki város szegényei, árvái és kisdedei régóta érezik már.
Vagy mit használ pl. ha Rómer, Henszl-m&nn s más jeles regiségbuváraink ügybuzgó-sagukban folytonosan hangoztatják is a vidékiek fülébe, hogy a talált régiségekre gondosan figyeljenek, azokat a tudatlan nép rombolásai elől óvják meg, gyűjtsék össze, ismertessék stb., ha nincs oly kör, mely feladatának ismerné a tudomány és hazai régiségeink érdekében figyelmét erre is fordítani, ha nincs oly kör, mely e nevezetes vidék történelmi múltja iránt érdeket tanúsítana?
Vagy jnit használ pl. azoknak boszanko-dása, kik a vasúttal minden irányban összekötött városunkba szorulván egy, vagy két napra, itt semmi hasznos azorakozást sem találnak?
Itt, hol az átviteli kereskedelem a gazdá-szat és ipar minden ágában oly jelentékeny, oly nehéz vulna e egy kis kiállítást rendezni és állandósítani a gazdászat és ipar terményeiből ? !
Vagy mit hasznai pl. az, ha hazafiúi buzgalmunkban magyaros busongásuak adjuk át magunkat a folott, hogy bizony itt Kanizsán so-kan vannak még most is, kiknek eszokbe sem jut arra gondolni, hogy mint magyar honpolgárodnak szent kötelességök volna a magyar nyelvet elsajátítani; ha nincs oly kór, mely nem mondom, hogy tűzzel, vassal irtó háborút indítson a német nyelv ellen, hanem eszélyes ét tapintatos tevékenysége által oda ha*sou, hogy a magyar nyelv számára megnyerné az attól idegenkedőket, vagy az iránti közönyösöket
S ha valahol, ugy itt nagyon is nagy szükség volna a magyar nyelv iránt a figyelmet folytonosan ébren tartani annyival is inkább, mert sokan vannak azok közt, — kiknek aj • kairól oly ellenállhatianul hódító és kellemes hangzású a magyar nyelv, — kik még most is szívesebben beszélnek németül, mint magyarul, mintha csak itt akarnák azon — hála Istennek — már elavult, de pár év előtt még általános szomorú divat emlékét fentani az utódok számara, .hogy a német beazéddel műveltebbeknek látszanak, mint a magyarral."
— Hát végy elő édes lelkem egy kis papírt b ird fel.
A férj engedelmeskedik. — Biz az kissé prózai dolog, hanem mikor a feleségünk szépen kér valamire, aztán olyan édesen mosolyog reánk, elfeledjük azt, hogy prózai és unalmas.
— Sörélesztőt, — narancsot, — cznromot,
— börzsönyt, — diktálja a mama.
— Hiszen kedvesem a börzsönyt már harmadszor iratod fel.
— Jaj, lelkem, csak azt el ne felejsd. A nélkül nem tudok piros tojást készíteni; ha pedig az nincs, akkor....
Akkor bizony rettenetes baj lenne. — Az előre ki sem számitható: Talán felfordulna a világ? Csak a jó Isten tudja, mi történnék akkor. — A kis Gyula, a kis Lujza mivel játaza nék; a Gábor bácsi, a papa bátyja, ez a minden lében kanál; a ki mindent tesz, vesz, hanem azért semmit sem csinál,mi vei töltené el az ünnepeket I
— A szive haaadna meg, ha makranezos tubiczá-jának, a szép, csintalan Jolánnak, a ki már előre tervezte, hogy fogja megtréfálni udvarlóit a piros tojásokkal, — nem vakarhatna egy pár piros tojást. — Hiszen már hányféle rajzot kigondolt,
— Neíelejts-koszorut, turbékoló galambpárt; keresztet, horgonyt s égő szivet, mint a hit, remény, szeretet jelvényét — és még sokat, sokat.
— Most is egyre zsibong, fői a feje a sok vázlattól. — Aztán, ha nem lenne piros tojás, a földes asszonyság mivel ajándékozná m^g kereszt-fiait, keresztleányait, a kiknek számát maga sem tudja, de a kik valamennyien tisztelegnek az ün-nep reggelén ? — óh, húsvéti ünnepek piros tojás nélkül egy falusi háznál nem ia képzelhetők.
.Szerencsés utat'' helyett ma a mama azt kiálltja a kirobogó kocsi után:
— Édes lelkem, csak a börzsönyt el ne felejtsd!
A papának első dolga a kereskedésben börzsönyt vásárolni s aztán hogy valamikép ott ne felejtsék, rögtön kiviszi Kukának, a kocsis« nak, kinek a lelkére köti, hogy agy vigyázzon reá, mint a két szeme világára.-
— Akár a világ régmg utazhatunk vele.
- ,/ Érezzük tehát, nagyon is érettük hiányát
az oly körnek, mely az itt általánosságban érintett b még sok egyéb — ma már nélkülözhet-len — intézkedések megvalósítását feladatául tűzné ki; f minél inkább érezhető ennek hiánya, annál nagyobb volna a buzgóság U azok részéről, kik városunk művelődési érdekeit szivükön viselik, oly körnek tevékenységét elő-mízditani.
Es . itt ismétlem, az nem lehet, hogy azok, kik a .Fiatalsági kör« nemes czélja érdé-kében városunk kiválóbb erőit egyesíteni buzgólkodtak, most, miután oly alakban, milyenbeu kezdeményezték, tervöket meg nem valósíthat ták, attól végképen elálljanak és azon előnyöket, melyeket eddigi buzgaimok álul az ügynek elvitázhatlanul kivívtak, fel ne használják arra, hogy ugyanazon eszmét más életképesebb formában föléleszteni megkísértsék.
5. e.
Helyi birck.
— yagy-Kaniztavároa képvieelő testülete okt. 30-án reudkívűlj közgyűlést tartott mely alkalommal egyéb belügyek megvitatása mellett a költségvetés végleg megállapittatván hely ben hagyatott s a megyehez beterjesztetni rendeltetett.
— A szép kort ért Schlesinger József Nagy Kanizsán 93 éves korában végelgyengülésben okt 25-én pieghalt.
— A tűzoltó egylet tisztújító közgyűlését nov. 1-én tartotta meg, melyről bővebben szólunk. Este az .Oroszlán" vendéglő termében banquett volt, melyen a szokásos lelkesítő pohárköszöntések fűszerezték a kedélyes mulatságot.
— Kovács Gábor jeles népzenész azon uj darabját, melyet Klotild foherczeg asszonynak de&icalt b melyről lapunk marmegemléke zett, nov. 6-án, szombtfton adja elő először a „Korona" veudégió éttermében.
— Meghívás. A n.-kanizsai járás tani-tói-köre 187í>. évi november hó 18-ikán Nagy. Kécsén, a tanod* helyiségében tartja evnegyedes gyűlését; melyre a t. tagurak es tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: Elnöki jelentés a kör két évi működéséről. Tisztújítás. A mult ülés jegyzőkönyve hitelesítése. Folyó ügyek elintézése. .A hazafiúi érzelmet miként nemesítheti a tanító tanítványaiban" tétel megvitatása. Gyakorlati előadást tart: Kum-szauer Simon" a földrajz-, Hajgató Sándor a természetűn ból. Hazafiúi üdvözlettel, Magyar-Szerdahelyen, oktober 28. 1875. Sáringer Károly, a kör elnöke.
— Kanizsai járásban az 1876. évi közmunka összeírás szerint találtatod es felvétett 5342 vonói, eubői két fug.uu van 5285, egy fogatú 57. Ösazesen 5342. Megváltás folytán két fogatú 2652, egy fogatú 53. Összesen, 2705. Gyalog napszám összeiratott házas zsellér 2040, házatlan zsellér 496. Összesen, 2536. Ez szolgálna 13,728 napszámot, megváltatott a á 40kr. 3032 |/a nap.Term észét ben leszolgálandó
Ugy elteszem tens uram, — felel büszkeséggel Miska.
£1 is tette azt Miska a kocsi valamelyik zugába ugy, hogy mire haza értek, ha felakasztották volnase bírta volna előadni.— Megjegyzendő, hogy a jámbor kocsisnak a milyen nagy volt a buzgósága, olyan kevés volt a sütnivalója; különösen ross volt a memóriája.
Lett a háznál desperátio. — A papa káromkodott, mint az Isten nyila, a mama csattogott, mint a fergeteg. — Gábor bácsi sopánkodott, hogy annyi szép terve füstbe mén, Jolán duzzogott, Gyula sirt, Lujza pityergett. —
Miskáról pedig csak ugy folyt az izzadtság. — Hányta, forgatta, kutatta a kocsi legkisebb zege-zugát is. —
A vászoncselédek sugtak-bugtak, némelyik vigyorgott is Miskára, a Cserfes Nacza meg még oda kiáltott hozzá:
— Hej Miska bácsi, elveszti keed még a fejét is!— \
Ezt is el kellett nyelni a jámbor kocsisnak, a ki csak magában szidta annak a pirosító portékának a feltalálóját.
Mind hiába, jl börzsöny nem került elő.
Csak délben, midőn a lovakat abrakolni akarta s & zsákból kiöntötte a zabot, találta meg Miska a börzsönyt.Kolurubus Amerikának nem örült ugy, mint Miska ennek. — Futott a konyhába, ragyogott az arcza, villogott a szeme, mintha kincset talált volna. —
Most már aztán a Cserfes Naczától is számot mert kérni as előbbi beszédéért — Hanem az sem maradt adósa.
— .Iszen tudom Miska bácai, hogy kee igen okos ember, hanem azért a .báró'' lova még okosabb 1 Soh''se lett volna piros tojásunkf ha az nem halászta volna ki ezt a börzsönyt * zab közül!" —
A cselédek ismét csak a Miska bácsi rovására nevettek.
No, de hála Isten, lett piros tojás!
(Folytatása köv.) -
l£.70o 7a nap- A megváltás utján 2652 két fogatú igas után, á 1 frt 60 kr. váltság összeg
bejön 4243 írt 20 kr, 53 egy fogatú napezám uiau 53 frt, 3022 7a gjalog napszám után á 40 kr. 1209 frt, összesen, 5505 frt 20 kr. Nagj-Kanixsa, oktober 28-án 1»75. Koráta.
— Jelentés. A nagy-kanizsai torna-egylet jelenteti általunk, hogy a téli tornássati cur-autt nov. 3-án megkerdetvén, értesíttetnek mindazok, kik az egyletbe lépni szándékoznak, mielőbb jelentkezzenek az egyesület elnöke, Val-bach Mór urnái.
— A kis-kanizsai iskolaszék november l én ujolag 3 évre megalakult. Elnök Farkas László, fógymn. igazgató; alelnök Hofer Ferenci, városi jegyző; gondnok PlánderLászló s jegyzó Horényi Pál, tanitó lett. A többi 12 tag a képviselőségből választatott meg.
— Löw Lipót boldogult szegedi főrabbi zsinagógai beszédei Traub B. szegedi könyvárusnál megjelentek. A munka tartalma nem szorul fel dicsérésre, — a szerző nagy neve elég sjanlat. — Csak a kiállításra nézve emiitjük fel, hogy ezen 21 nagy fc adrétü ivre terjedő, velinpapirra nyomott, valóban gyönyörű kiállítású munkának ára csak 1 írt 50 kr. Megrendelések a kiadóhoz egyenesen intézendők, melyek a pénz előleges beküldese esetén, vagy utanveitel rögtón eintéztetnek.
— Borárverés. Boldogul: megyés püspökünk hírneves borai es pedig 740 akónyi csopaki, somijai, badacsonyi sat. féle 1868 —1&74-fci termésbeliek nov. 29 én fognak elárvereztetni.
— Megjelent a Roder Adolf-féle ,Le-vélszerinii oktatás a németnyelv öutanulásara* czimü jeles kiadvány 6 ik levele. Ara 20 kr.
— Uj zenemű. Táborsrky és Parsch nemzeti zenemukereskedésében megjelent a „Falu roszszaból" átvett következő kedveli darabok zongorára történt átirata Tisza Aladártól: Üzaraz agon bua gerheze turbékol... . Fogadásom tiltja szeretni----Húzzad, csak húzzad ....
Ara együtt 60 kr.
— A keszthelyi kir gazd. tanintezet hallgatói nov. 13-án ¿arikörü tancsrigalmat tartanak.
— Rövid hírek. A török haderő 138 tengeri hajó-, 641 ágyú- és 28562 emberből áll.
— Jtiollan i£rnój tb. lett. — iSchmerlingnt Lajtán tul ministerelnókuuk emlegetik. — Hussóczy Denes volt hon védaiuzredes meghalt. — Vaczoit egy ember előtt játszott az ottani színtársulat.
— Alexandriában egy font hus 2 frt. — A bresti fegy vargyár leégett, a kár 1. millió frt. — iáina baro betegségéből teljesen felépült. — Szászországban 300 tanítói állomás üres. —Kle-nóezon egy 106 eves embert temettek el a napokban. — A magyar rentekölcsön 6°/0-es lesz. — Horn Ede jobban van. — Harkanyi Frigyes 3200 irtos iskolát építtetett Mezőtúron.
— Lów Lipót özvegyenek a szegedi izr. hitközség 1800 frt évdijat ad. — 36 tagból álló rabló cügany baudat fogtak el Vácz mellett. — A walesi berezeg Indiába utazik. — A chinai császár tavai télen balt meg s még most sincs eltemetve.
— Debreczen vidékén a catasteri kiigazítások folytán 186 ezer holddal szaporodott a termőföld. — A magyar nemzeti bank kormányzója
Mórica Pál lesz. — Székesfejérvárott munkaki-állitást rendeznek. — Milanóban a hullaégetést tény 1 g rendszeresítették. — A magyar postákon 1874-ben 31,200,000 db. újság lettszállitva. — A „yasárnapi Újság* Bartal György, Mudrony Soma, Bakay Nándor és Streitmaa József arcz-képét hozta. — London környékén nagy vizára-\dáa van» — A temesvári uj magyar színház dobra kerül. — Felső-Magyarorszagon orosz izgatók járnak a nép között. — Gr Wenkheim Kristina 24 árvát neveltet Békés-Gyulán. — Az ezüst árkeletpótlék nov. hóra 3%. — .a. delega-tio 115 miliő 845 ezer 331 irtot szavazott meg 1876 -ra. — ja. posonyi színház 6 évre fog bérbe adatni. — Nagy-Becskereken az uj bor itezéje 6 kr. — Tóth-Megyeren okt. 25-én hó esett. — A »Temesi Lapok- távirata szerint Horn Ede meghalt, pedig jobban van.— A skupstina hadi-szerek beszerzésére 1 miliő frtot szavazott meg. — Az ország első virilistája a kalocsai érsek. — Deák Ferencz a városligetből Széli Kálmán családjához beköltözött. — Berlinben a kéményseprők congressust tartottak. — Beszterczebá-nyán „Házi ipar* czimü szaklap indult meg.— Poroszországban 937 gazdasági egylet van. — Ausztriában 349 zárda van. — Magyarország a philadelphiai kiállításon hivatalosan nem vesz részt. — Magyarország adóhátraléka 38 miliő forint.
malató helyekre. De nem csak ifjakat, hanem fiatal hölgyeket is, akik tanítói pályára készülnek, igen gyakran találhatni ilyes foglalkozásban.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi october havi forgalma.
BEVÉTELEK.
Vegyes hírek.
— Gyilkosság apai szeretetből. Párisban történt,[igen egyszerű mindennapi történet, csak a végkifejlődésben tér el a köznapiságtól. Marambot öreg munkásnak szemefénye, egyetlen leánya Johanna, rendkívüli szépségé által magára vonta azon üzletnek, melyben dolgozott, egyik könyvvivóje Róbert Henri figyelmét. A leanj hitt a csinos ifjú csábító szavainak, esküinek, engedett kérésének. A viszonynak nem sokára latható következményei mutatkoztak, ekkor Róbert Henri a szerencsétlen leányt sorsara hagyván, visszavonult. A leány allapotat többé el nem titkolhatván,atyjanak mindentfel-fedezett. Képzelhetni az öreg Marambot fájdalmas megütközését; azonnal u csábítóhoz rohant, előbb kerte,aztán köve tel te, hogy leánya elrablott becsületét házassag által adja vissza, midőn az ifjú azonban nevetve mondá: Nem tettem egyebet, mint a mit ön is koromban shelyzetemben megtett volna, eszem ágaban sincs, ho^y » leányt elvegyem ; s szerencsétlen áidozatjat még sértegetni is merészlé, az atya magán kívül késé; a csábító mellébe üté, hogy az élettelenül rogyott össze; azután elment, s a rendőrségnél jelentette magát; tette tölött esküdtszék fog ítélni; nagy feszültséggel néznek az ítélet elé. Az ifjú Róbert nem halt meg a sebben és fogadást tett, hogy ha ielgyógyul, áldozatát nőül veszi, csak hogy most mar az a kérd és, bogy az öreg Marambot, ki a gyilkosságot becsül e tér -zetből követte el, bele egyezik e a házasságba?
— Egyetemi tanulók mint yinczérek. Egy amerikai lap írja, hogy az egyesült államok nyári vendegiőiben nem ntkan találhatni öly ifjakat, a kik az egyetemi szünidők alatt mint pinczérek keresik meg a tovább tanulhatásra szükséges pénzt, segyut*al ily módon alkalmuk nyílik egy kis kirándulásra fürdőkre s más nyári
Pénztár maradvány ÍŐ75. ceptj
30-án.......
Pénztár aaámla 18. Hitelezőnek. Botét számlának Váltó
Kölcsön , Előlegetéii . Bélyegilleték , Kötvény és váltó kamat •«. Beiratási dij „
Késedelmi kamat a Költség „
Százalék ,
Házjövedelem „
Kintlevő kamat , Házbér hátralék „ Betét kamat illeték „ Arany és franc , Frank kölcsön kamat. Értékpapír szelvény „ Betét arany ,
Kölcsön arany kamat
727
1025
1
30
s <
ft
356
71
49,100
89,603 63,943 4,457 600 3
12,462 221 246
33
96 11
53 61 50 01
12 83
271 790 173 115 54 846
98
39
85 91
November 5. 1848. Arad ágyustatása Berger álul. — 1853. Garay János, költő halálozása.
„ 1848. Olmützi nyilatkosvány. —
1860. Kossuth, Klapka és Pulszky magyar kormányt alakitanak külföldön.
7.1701. Rákóczy Ferencz Bécsújhelyről menekszik. — 1811. Erkel Ferencz születésnapja.
8. 1848. Perczel Ormosdot (Friedau) szuronynyal beveszi.
, 9. 1848. Damjanich győzelme a rácsokon.
„ 10. 1444. A várnai csata. — 1738. Rákóczy József (Ferenc* fia) meghalt Csernavodán.
In
it 1783
427

KIADÁSOK: 16 Adós Pénztár számi,
Betét számla
Váltó Kölcsön Betéi kamat Költség Kötvény és váltó kamat sr
Házjövedelem számla
Tiszti fizetés M
Klölehcesési „
Osztalék „
Betét kamat illeték „
Költsön arany a
Arany betét „
Arauy és franc „ Százalék
163,802
¿8
500 100 158
758
427
79.277 46 682 44, »<10 1,798 llöo 1064 i
279 365 12,85o 42b
51
533Í 18
194.191
71 23
82 82 65 48 26
84
46
75
02
Pénzkészlet 1876. oct. 31-én összes forgalom.
102ó 30
SJ566
427
18,711
854fi 425,806
99 02
Történeti naptár.
November 1. 1848. Kossuth kormányelnök Görgeyt fővezérré nevezi ki. — 1850. A bélyegtörvény életbelép.
, 2. 1784. A Hóra Kloska lázadás kitörése és vérnapja.
3. 1620. Gyöngyösi István, költő, született Léván.
„ 4. 1217. II. Endre a Jordánon átkelt. — 1825. Széchenyi István gróf a pozsonyi országgyűlésen az akadémia alapjára egy évi jövedelmét felajánlotta.
Érték- és vaitófolyam november 2.
5*/, metaliqaes 69.90; 5% nemz. kölceön 73.10; 1860-ki álladalmi kóloaön 111.60; bank-réaav. 9 29— ; hitelintézeti részvények 196,80; London ÍJ2.85; magyar földtehermentési köty ▼ény 81.60; temesvári földtehermentési kötvény 81.25; erdélyi földtehermentési kötvény 78.90; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.—; ezüst 103 35; cs. kir. arany 5.34 Napoleond''or 908. x/r
Felelős szerkesztő s kiadó: Biterii Lajo«. Nyilvános köszönet.
Nem mulaszthatom el ezennel kijelenteni, miszerint Gelse kózségbeli több egyének, a kik a Centrale biztosító társaságnál épületeiket biztosították, épületeik elégése ntán, mivel a Centrale biztosító társaság fizetésképtelen lett, a káraik kielégítéséhez semmi reményak nem lévén, tekintetes Szepessy Kálmán or mint es intézet volt vezérügynöke, a szegény károsult népnek érdekéi szivén hordozván, saját karával iparkodott a szegény károsultaknak kárait kielégíteni, mai napon tekintetes Gyöngy J. R. titkár ur a helyszínen megjelenvén, az a károsult feleket meghivatta, azoknak beleegyezésével a károkat azonnali készpénzfizetéssel megnyugtatásukkal kiegyenlítette, miért tek. Sze-pessy Kálmán urnák ezennel a károsultak ne vében hálás köszönetemet nyilvánítom.
Keit Gelsén, oktober 25. 1875.
STINGLI KÁROLY,
körjegyző.
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt „K aufmann & Simon HamburgBan"-fóle hirdetésre. Oly nagyszámú főnyereményekkel fólruházott pénzkisorsolás eredeti sorsjegyeinek elárusitásáról van itt szó, hogy a mi vidékünk részéről is igen élénk részvétre számíthatni. Ezen vállalat teljes bizalmat érdemel, miután a legjobb állami garantiákon nyugszik.
▼állal a
•) E rovat
alatt kOaldttért felelősséget nem
Sssrk.
XX XX XX XX XX XX x
CHARLES BURRELL
M. Klcholas Works, Thetford, Norfolk, képTlselösége.
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek raktára és javítási műhelye
Tuköry-féle palota mellett.
> • ---
'' Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel.
%
Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cséplő-gépeh
Vető-gépek, könnyük, egészen vasból
Arató-gépek.
Tisztitó-rosták.
Szecskavágő-gépeJc.
\ Trieurs (konkoly és biúcköny-választók) Faműveleti-gépek. Hajtószijak.
Arjegytűuk kivárna
~Z<tXtXXXZZtZZXX
A legnagyobb YASBUTOEGYÁR
Reichárd és Társa-é, Bécsben,
III. Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek. í1734- 26)
ss egyetlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Aagolorsi&gb&n csaknem minden elOlbkeló bitnál található, mert oly jó, mint as eiü»t, Ara pedig a talódi etüit árának huissdré-no. A Talódi britannia exüit as alább kimutatott árakban kapbató
csakis
M. Bressler angol fém&rnkt&ráb&n,
Bécs, belsŐYáros Schottengasse 9. se :
KávéskaaAI darabja 10, 15, 20, Kéxl gyertyatartó 60, «0 kr, 1,
26, 80, 40, 45 kr. — ''/■ tu- 1.60 kr.
csat «0, 80 kr. 1, 1.20, 1.60, gyertyatartók finom, nagy párja
2, 2.60, 8 frt. 8. 8.6o, 4, 4.60, f> frt.
EvikaiAI darabj a 80,86,40,46, C.jmefle (de.sert) eröeiskö. ''I,
60, 60 kr. - M.tucsat 2,2.60, „ tucsat 8 fr 60 kr.
8, 8 60, 4, 4.60, 6 frt. OyrmkkMUI •/. tucsat 1.60, 2,
m ÖO kr
**f é'' ^.¡^ ír Tel.eró darabja 60, 80 kr. 1,
(eiQ.tny^lO). - V, tuciat be- f 20 ,M kr
lólocia k4 frt LevesmerÓ darabja 1.20, 1.60, Tk«a»zBr6 darabja 80,40,60,60, i 80 2 2 60 8 frt 80 kr. 1 frt nyéllel tagy nyál Fe|lB|;tek Tal''ódi arany0iá..al
né,ku,• és esűittel kirakva darabja 12, Táaaazkik efóeiiköialá M,tu" i6) is, 20 frt. ulapiattal.
csat ciak 2 frt 60 kr. Téleia darabja 8" 90 kr, 10* Tslástsrtó pshárkák 1 tuc«. 2 ft. 1.20, 12- 1.60. 14- 2,16- 2.50, AÚtaUteaM Urték »L tueiat 2 18- 8, 20" 3.60 kr. (kerek, to-
frt 60 kr. jáidad, vagy nógyieftgletü. Barssióró darabja 60, 80kr. 1, Theatsrlték 2 személyre lb, 4 1.20 kr. • aiemélyre 18, fi személyre 21,
CzakorMiti dbja 80,90 kr. 1 frt. 8 siemélyre 26 frt._
mmm—— Valamennyi ozikk bánalatos olosó. ¡ZSSSSS Megreudeléiek a vidékről ciimiend&k :
(1699—21) jsjl. Bressler,
angol fémárak tára, : Bécs, Stadt Sehottengasse Nr. 9.
Megreadsléiek a vldékril p#staf»rd«ltAval atásvéttel etzkBzBltetaek.
Ha valaki ugy kiváoja, egyes darabokat ii küldhetünk, bogy áruink kitOnóiágéról mindenki el5re is meggyfis&dbeuék.
100 frt értékű áru vételénél 10°|0 árleengedéa. "mm

I
Arlejtési hirdetmény.
A nagyinólt vallás ón közoktatásügyi m. k. ministeriom f é. octo-ber hí 21-én 18770. sz. a. k«lt rendelete folytán a sümeg-Mibályfai r k. templom be''yreállitása engedélyeztetett.
Esen épitmény vállalkozás utjáni biztosítása véjrett f. é. noveuib bó 18-án délelőtt 10 órakor Sümeg-Mibályfin, a plébánia hivatalnál ssó-belrá* írásbeli ajánlások elfogadása mellett nyilvános árlejtés tartatni fog.
At építkezési kéltségek következőkép sxámjeUettek :
1. Rőmives munka anvaggsl egyült . . 5423 frt 74 kr.
2. Ács munka . . ^ . . 1862 „ 36 .
3. Asztalos, lakatos, üreges és festő munka anyaggal együtt....... 509 . 50 „
4. Bádogos munka anyaggal együtt . . 485 , 50 „
5. Kovács munka anyaggal együtt . . 241 „ — ,_
(1840-1) . Összesen: 8,522 frt 1U kr "
Azon kívül a község részéről természetben kiállítandó munkaerő 1732 gyalog és 1300 igás napszám van eloszámitva A tervek, költségvetés és az építési feltételek f. é. novemb t-töl fogra a z.-cgerszegi m. k mérnöki hivatal irodájában megtekinthetők.
Felhívatnak vállalkozni swyidékozók, miszerint a fennt kitett napon és órában az előirányzott összeg után számítandó 5°„ bánatpénzzel ellátva, a kitfi««tt helyen vagy személyesen jelenjenek meg. vspy ped.g jogérvényes irásbeÜ ajánlatukat a lU°/o bánatpénznek melleklese mellett legkésőbb f. é. november 16-ig alulírott hivatalhoz küldjek be.
Kelt Z.-Egerszegen, l87ó. év octobcr Sl4n.
M. k. mérnöki hivatal.
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR'' saját készitményü RAKTÁR asztalos és but0r Qyá.-i raktár ^ ™ga°yos
Pitos SZOMBATHELYRŐL. a g } * 1 J f ''
butwrok''ban. (1684_6 __matráczok,
AGY-KANIZSÁN 1 "¿¡^ és székekben, vasút-utcza. a városházban, tartókban.
* • ? . * Vételre kerestetik
200, azaz kétszáz darab magnak való közép-finom szórü anya-birka, ugyszinte 200 darab ily minőségű tokló, vagy idei bárány. Eladni szándékozók érintkezésbe tehetik magokat : Szent mi hályi Rezsó úrral, Hahót, utolsó posta: Gelse (Zalamegye.) • (1828 - 2)
MOLNÁR SÁNDOR
asztalos-mester Nagy-Kanizsán,
ajánlja a tisztelt közönség figyelmébe nagy választékú koporsó raktárát, több nagy városból különböző minótépbfn. a legújabb divat szerint elkészítve, a legjutánvosabb árak mellett kaphatók.
Raktára : Deák Ferencz-lértn, Breier-fele házban, lakása Hermán Alajos urnái, Czigány-, vagyis Petőfi-ntcza, 5-ik szám alatt van. Vállalkozik továbbá mindennemű asztalos munkának kicsiben ét nagyban valőjtUcészitésére. (I8d3—2)
• • • » *.*• • • Egy gőzgép
(Locomobile)
cséplőszekrénynyel és minden hozzá tartozó eszközökkel valamint egészen uj tengelylyel együtt megfelelő ár mellett eladó; közelebbi értesités Laczkovics özvegyénél Nagy-Kanizsán, Kereszt-utcza, Marónics-féle házban 13. sz. alatt nyerhető. (1817—4)
RAVISSANTE
v Dr. Lejoaae-V)l Parisban_
hölgyeknek neikülözhetlen !
Csak a hivatalosan megvizsgált, méregmentes, tiszta és teljesen ártalmatlan, valódi
időn alulírottak a nagj közönség érdekébeu bátrak vagyunk az általunk Kitűnő es szerénynek ismert
iuer Jözscl
RAVISSANTE
bir azon erővel, az emberi bórt minden sérüléstől megmenteni, utó bajoktól megóvni és í szépséget s ifjúságot biztosítani. Ha a rRavissante* na-jponkint egysser az ujjhegy-1 gyei az arezra, vagy mas test-
Már az első kiserlet után eihatá: ózzák a t csak a Dr. LEJuShhxféle világbirü , Ravissante4*
részre dörzsöltetik, már a törülközés után tapasztalható a majdnem csudálatos hatás. Az arezon támadt ránezok és liimlőhclyek elsimittatnak.
A ,Ravissaate* ifjú arex-szint ideteló. a bórt fehéríti, frissíti es finomítja; eltávolít legrövidebb idó alatt sxeplőt, majfoltokat, orrvörösséget s a bőr minden tisztátalanságai:.
hölgyek,jövőre csupán szépítőszert használni. 1
í
cs. kir. sztkb. ebronometter és műórás,
annak országszerte jó hírben álló óraüzletét Szegeden a legőszintébben ajánlani; nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni,
I Hamisítatlanul kapható uigybau és kicsinyben valódi miuöségben: Dr. Lejosse-féte .Ravissante- fö- es szetkii dési raktárban, Aas/tria Magyarország szamara.
(1788—8) Schwarz Henrik nél,
BudupcsicD, krÍMtónér 1 hs.
Egj üvegtok ára 1 Irt ¿0 ¿s Z frt. ÖO. kk Postai küldésnél 2U krral több.
óvás hamisítás elleni
Óra intem mLnd a t. raktártartó urakat, mind a kicsinyben vásár- ,
miszerint jó s olcsó árakkal legbiztosabban-"nála meg- lókat az úgynevezett: „La liavissaute Períectiouné- vételétől, mely a
rAnrfflhfttrtlc valódipárisi Dr. Lej o s s e-»ele „R A V 1 S 8 A X X t"-nak riat-
Návav Ka''mán földbirtokos Föl- ,chek Mlksa ur alul r0bMul utánaolt hamisitváuya.
dSk n l,jld,,irtol£os A dr Lejosse-féle .KáVISSAK 1'' E'' e teren a legtökéletesebb
Novak József kereskedő Bécsben. ! * egyátalán nem kivan többé javítást, mint est a nálam található -rá
J Kertesz József ügvvéd Szegeden, mos elismerő irat kielegito mudou bizony.tja
'' Schönbauer Gyula m. kir. postatiszt Lejos-feie parist K aV 18. a N T fc- nagyban és kicsiny-
> s/.vií.''di-1 ben egyedül e s csalt v» ló di minosegben csupán nalam kapható s Gerzsán Ede tanitó Majsán. üvgkupakján a a a s itn á . a 11 u tasi ta s o n kivul íran-
'' Szabó Czirill kir föreültauár Sze- tízl* nyelven "»eg a kővetkező szavak u allauak :
I türealtauar Sze ^ £ C 1 T A T 1 O N L> L LA HE A ÜT É K A V IS 8 A N T E !• D r. j
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését teszi lehetővé kedvező esetBen a lea ujabb nagy penzkiaorsolás, mely a magas kormány álul biztosítva van.
Ax uj terveset előnyös berendezése olynemú, hogy nébánv hó letelte alatt 41,700 nyereaéay kerül 7 búzásban okvetlen ki sorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. vagvis 218 750 e. é. forint, egyenként pedig
1-sxer 1 , 1 -1 > 1 , 1 , 1 -3-szor l-szer 2 „ 1 »
250,000 125,000 80.000 60.000 50,000 40 000 36 000 30.000 24,000 20.000 18 000
8-szor
9 -
12-szer »6 „ 40 , 204-szór
, 412-szer „
597 . 18,Ö0 >-szor
<
15.000 12000 . 10.000 , 6000 , 4 000 t n 2400 , 1200 , 6 00 . 3 00 . 131 .
márkunyi stb. nyeremények vannak.

I
rendelhetők.
Dr Tóth Károly orvos Ürményen.
Poográcz László m. kir. honv. ezredes Szegeden.
Licbt János nyomdász Bécsben.
Kre* BoWtítsár lelkész Váczon.
Dani Ferenez Szeged és lloidm.-Vá-sárbely tőispánja.
Barakovíts Kaloián ügj-véd N.-Szt.-Miklóson.
Dr. Tóth Jaoos kir. geden. ^
Gulyás János alkapitány Csongrádon
Szaszi József földbirtokos A.-Leud-ván.
Olsevszky Bertalan Szolyván.
I>r. Krém inger Antal prépost Szegeden.
Straubert ísidor m. kir. honv. hadnagy Budapest.
Hegyi Antal lelkész Kecskeméten.
Tóth István Márk kir. péuzbiztos Szabadkán.
Fsayé Pál Gyula lelkcjz. Ó-Becsén.
Czafolatara azon számos reklamnak
esi órakereskedők által silány szerkezetű,
tanácsos Sze- '' I>r. Abeles József orvos Csongrádon.
Wutka Sándor cs. kir. százados Szegeden.
Marinkits Mihály m kir. törvényszéki elnök Szegeden Égető Lajos építesz H -M.-Vásárhelyen.
Vagáti 6aspár ügyvéd Majsán. Bója Gergely tanfelügyelő B.-pesten. Való Mihály főgymn. tanar Szegeden. Baoh Mibaiy m. kir. pénzügyi tiszt.
bzegeden. Csapó István földbirtokos Félegy-buzáu.
mely többnyire üzérkedő bé-inkabb játékszerül szolgáló
LEJOSSK A P AKIS. A t raktártartó urak a vidékén teüát a valódi hamisítatlan „K A V 1 S S A >» f Jtel* megrendelése cséijából sziv.-skedjenek ugy mint ezelőtt, ezután is miudig csak egyeueseu hoznám loruului.
SCHWAHZ HENRIK,
a Dr. Lejosse-féle .llavia^aute* ló- es sxetkuldési raittárnoka Ausztria-
Magyarország szamara, Budapesten, Kristoftér 1-só szám.
iV-KaniiMÓn kapható: PKAGER ur gjógj szer tárában.
Vidéki rendelméuyek a legszigorúbb titoktartás biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
A nyereményhuzások eszközlése tervszerüleg hivatalosan van mgáliapitva.
Ezen, az állam álul biztosított legközelebbi első nagy pénr-kisorsoláshoz *
1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagy 3"/, frt
f fél . '' • • » 8 » - l''U «
• 1 nffye1d - • . - • W* - - 90 kr.
Minden inegreudeles. mely az összeg beküldése, posu ut-jáni fizetes, vagy utánvét mellett törtéuik, azonnal és a legpontosabban eszközókeiuek. mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tólüuk kézhez szolgáltatva.
A megrendelésekhez a hozzá tartozó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden húzás utan pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állam jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekelteink kívánatára Ausztria minden nagyobb piaczain levó összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban sok egyébb tekintélyes nyeremények között gyakran az «l»ö fi. nyeremenyek nyerettek, melyek az illető nyerőknek közvetlen kifizettettek. «
Ezen, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen éléuk reszvetre számíthatván, kérjük, minden megrendelés eszközölhetése végett, a megrendelesc-itet egyenesen és minél előbb, de minién esetre f. évi november 15-ke előtt hozzánk juttatni.
Kanfoiann és Simon,
bank- és válióüzlet, Hamburg.
Mindennemű államkötvények, vasúti részvények é3 kölcsön-orsjegyek adás-vétele. (l«35—1)
XB. Köszönet ax eddig bennünk helyzett bizalomért s minthogy mi a legközelebbi uj kisorsolási résztvételre felhivjuk, to vábbra is törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgálattal érdekeltjeink teljes megelegedésöket kiérdemelni.
órák beküldésérel, a valódi művészet rovására és a L közönség károsítására űzetik, — hitelt csak az érdemel, ki mint
kitűnő szaktekintélynek megösmert szegedi őramfivész, aaját találmányú óráival számos kiállításoknál valamennyi hasonló szerkezetű órák felett a győzelrfii versenyt megnyerte e mellett ő felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugy a kecskeméti orsz. kiállításnál pedig diszokraáoy és ezüst éremmel lett kitftfitotve.
Árjegyzék:
Férfi órák.
fitüst beng. óra 4 kóré 10—12 ft.
, »arany fed. ugr. 13—14 ,
„ dupla tokkal 15—17 „
, , kristály üveg 14—17 „
, „ 15 kőre 16^-18 „
. , dopl* tokkal 18—^2 . , , angol borg. kr.ü. 18-24 „
, . dípla tokkal 22—28 .
. horg. rem. 30—35 „
. dupla tokkal 35—40 „
Arany . horg. óra 16 kőre 36—50 „
„ '' E dopla tokkal 55—70 „
t kristáiy üveg. 4*-''—6i. „
dopla tokkal 62—80
t» Y)


1 Arany horg.remontoir valódi kulcs uélküli 65—90 „ „ „ ugyanaz d. tok. 100-160 „
Női órák. Ezüst heng. óra 4 kőre 13—16 „ Arany heng. óra 4 köre 25—33 „ dup tokkal 38—48 „
horg. óra ló kóré 42—50 „ „ dupla tokkal 50—60 „ „ valódi remont kulcs
nélküli óra 64—60 „
„ dupla tokkal 75—90 „ ,, ugyanaz zománcz- r
czal és gyémántul 120-150 „ Serkentő óra 7—10
»»
«
Ioga-órák uj találmányú készülékkel, melyeket kulcs náf-kül lehel pyorsan telhazni, az ingát megioditani és a mutatókat igasitaoi, jat&oyos árakon kaphatók.
A aöbórák függi ée fekvó helyzetben reguláztatnak ugj, hogy azok rftzkódtatáaok vagy utazás alatt is pon tosan járnak.
- 5 éri írásos jótállást kap minden óra vevője, 3 évit pedig mindíD javításra adott óra tulajdonosa.
Aranj é? ezQst órák, lánczok a m. kir. fémjelzö hivatal által megvizsgálva, jutányos árakon kaphatok. KzQst óraláuczok 3—10 frtig. boáznak pedig 6—15 frtig. Arany lánczok (3*mzs aranyitól) 18—70 frtig, kosszn nyakláuczok pedig 3ó írttól 100 frtig kapbatók.
Órák beefeeréltetnek vagy javitásra elfogadtauiak. Vidéki megrendelések a pínzösBzeg előleges beküldése, vagy poetai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön dijak számíttatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jutáayos árak mellett a legújabb rendszer szeünt késsittetnek.
ég tanonezok ax óramiTészetbenl kiképzés vé-MMtalekji«l)Mt MMMáb . (171&—ö>
o o o o o o o o o o o o o ü o o o o o o o o
A TAKAREKOSSAG
jelen korunk divó és igazolt eszméje 1 Csak az a sajnos dolog, hogy az ezen eszmével élő világ, különösen pedig
a v i d é k
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
O
8 O
kik lakhelyük távolsága miatt a fovárosbani személye«» bevásárlásukban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriási szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idó kezdete óu a magukat „Baiár^oknak ét ,27 krajozáres árucsaraokokaak" kikürtölök részükről tapasztaltatik és a „27" krajezár szóval az elamitás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szdkséglet beszerzése itt csekélyebb összeget igényel. nem számítván azzal, hogy az, az ily helyen megrendelt kelme tizszeresen is drágább, mint az olyan, nely egy leikiisaeretes szolgálati elvvH párásait kereskedésből vásároltatik; nem tartván továbbá szem előtt a vidék t. hölgyei azt, hogy az ily szédelgő üzletekből hozatott kelmék még az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tol, — nem számítanak eiore azzal, ha p. o. ruhakelmét hozatnak ily szédelgő „csarnokból,* ez a megvarrztása és illetőleg a ruha elkéizitése előtt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kelleue. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre ex irányban, — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — feiozólamlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szédelgő csarnokok mellőzésével is
olcsó, jó ée felette ízléses és divatos kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női ruhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IT. ker. korona-herczeg-utcza 8. sz. alatt leyó a „KORONAH£RCZEGHEZ* czimzett legjobb hir-uertt „Hölgy-diYatáru-kereskedeséhez" teljes bizalommal fordul.
V. nevezett czég fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távc-isága a főváros-baui */.■ mclyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség és pontosság szemmeltartása s a legolcsóbb áru.k » <*llett ellássa mindaz, u szükségletekkel, melyeket a jó izles és divat egvátal&n mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég od^ ic..J .Uezett, hogy a vidék i hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendeléseik levélbeni eszközi és ük kónnyebbitése s illetőleg lehe-tősitése uzuljáboi kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve" * ,e^5ni6rXk1hi*i™t0"bb NaGYVÁLASZTÉKÜ mintagyüjteméntével
elfogad tuvábbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki mintha a t. vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kit&aá, izleses is divatos
kelmékaek, tehát az, ami a,
.TAKARÉKOoSAGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, de különösen
. A VIDÉK HÖLGYEIT,
p.Iü''-rínt akkor, ha a mai korszakban agy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egésxben és valóban foganatosítani és ille-lő.-c követni óhajtják, forduljanak ■IndeaMmd aél rsbakelnek megreadelésével, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes
biutloiuiual
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-diyatáni-raktárához; Budapest, IV. koronaherczeg-utcaa, . 8. «t.
8 8
8 o
(1807-f).
Jóaef lap- él ajoataolajdoaos gjoranjtó oyonm, Nagy-Ksai»án.
5A6I -KANIZSA, 1875. november 7-én.

1

ráábút
Tizennegyedik évfolyam.
E»t2it«K ár: *geu evr« . • 8 ftrt. ;él .... * t tierr®0 eTT* • 3 ,
.b^V
20 fcr.
v__
MHrSsttssfc
6 hasábos petitsorban T, másodszor 6 s minden további sorárt 6 kr.
SYILTTÉRBKB
loronkint 10 krift fé>
'' -.etnek fel. Kincstári illeték minden I Wjm hirdetésért ktUönT | 30 kr. fisetendS. k
X np síeli—i és yagi msset illMö iemenyek, el <5 fizetések, reclamatiók sst. a szer-kesxtő-kiadóhoi ber-menrrB m Mac dák: NAGY-KAN1Z8A Takarékpéwtári épület,
földszi_,t Bérmeutetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
X KÖZLŐ
Nagy-Kanizsa váras helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a •zalamegyei általános tanitö-testüiet*, a ,Zaia-So«ogy*
Hetenkint kétszer, vasarnap- s
__1 Késiratok vissza nem í
J Y.1 | kflldstaek. |
ügyvéd-egylet",*,^agy-kanizsai kereskedelmi t iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár■ gőzhajózási részvénytársuiat s több «egyei és várisi egyesület hivatalos értesitéje.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
3165. szám. Nagj-Kanissaráros Umáesátdl.
Árlejtés! hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedéa f. évi november hó 22-én délelőtti 9 órakor fog a városház tanácstermében nyilvános szóbeli árlejtés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
a
A kikiáltási ár a belső piaezi helypénzre nézve 7500 frt, a marhavásárt hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről a bérleni szándékozók azzal értesíttetnek. hogy az árlejtésnél a kikiáltási ár 10%-k* bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatók meg.
• Nagy-Kanizsán, 1875. oktober 30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Zalaraegye évnegyedes gyűlése.
Minthogy édes megyénk szeretve tisztelt, de roncsolt egészségi viszonyánál fogva a főispáni állásról leköszönt Hertelendy Kálmán felmentése után főispán nélkül van, igy az egybehívott gyűlést Csutor Imre alispán ur, mint az 1872. évi 40-ik törvény-czikk alapján a gyűlésnek törvényes elnöke nyitotta meg, üdvözölve az egybegyűlt bizottságot, ennek végeztével báró Venckheim Béla volt ministerelnök lemondását tárgya-zó, ugy az ezt követett Tisza Kálmán ministerelnöki kinevezését tudató leiratok olvastattak fel, mind kettőre Glavina Lajos bizottsági tag ur megható szavakban adott kifejezést és a távozott ministerelnök urnák a pártok zilált állapota közt tanúsított sikeres és fáradhatlan buzgalmáért a megye hálás elismerését kifejezendő, valamint Tisza Kálmán ministerelnök urnák ezen terhes
)
állás, valamint i pártok közti őszinte kibékülés és létesítése körüli eljárásáért, ugy a mini8terium összes tagjainak bizalmi feliratot indítványozott, mi is egyhangúlag elfogadtatott.
Ezt követte a belügyminister ur azon leirata, mely szerint szeretett főispánunk Hertelendy Kálmán ur lemondását felséges nrunk és apostoli királyunk legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott. — Ennek felolvasása után Nóvák Ferencz bizottsági tag ur mélyen átgondolt és igazán a megye közönsége fájdalmas részvétét tolmácsoló beszédben adott kifejezést, egyrészt a szeretett főispán ur roncsolt egészségi állapota miatt, másrészt, hogy őt mint a közügyek bajnokát, ki mint volt honvéd, mint politi-cus mindenkor meg állta helyét, most be-tegeskedésénél fogva nélkülözni kénytelenek vagyunk, bárha egészségi állapotát az ég jobbra fordítaná és ha minél előbb a megye közügyeiben ismét tevékeny részt vehetne.
Ezután az alispáni évnegyedes jelentés olvastatván fel, mely a megye állapotát szakavatottan ecsetelte és részletezte, az évnegyedes jelentésben a legtöbb vitára adott alkalmat azon passus, hol Czukelter Lajos 3-ad aljegyző, mint egy éves önkénytes, ki e miatt az önkénytességi kötelezettségét kitöltendő, állását otthagyni kénytelen volt, az árvaszéki dijnok által ideiglenesen he-lyettesittetett, ez ügyhöz ugy kapcsolatosan az évnegyedes jelentéshez hozzá szóltak: Skublics László, Glavina Lajos, ki a rendőrségünk szomorú helyzet^ ecsetelte, egyúttal indítványozta, hogy azok nem csak tisztán a gonosztevők üldözésére, hanem egyúttal mindennemű rendőri dolgok azonnali
r feljelentésére utaMttassantk, igy utak, hidak, hegyi kapuk, kártékony gyanúk felje leütésére, a rendelet kibocsájtására alispán urat megbízni kérte — egyúttal Czukelter Lajos helyettesítése ügyében, mivel annak saját kérvénye a 7-ik számú tárgy sorban felvéve van, azt annak felvételével elinté-zendőnek véli — hozzászóltak még: Nóvák Ferencz, Bessenyei György, ki mivel látta, hogy a tárgytól némileges eltérések is hallattak, ezért szólalt fel is napirendre áttérést indítványozott, a vita tovább folyt, Qsertán Károly, Svastics Benó főjegyző, Szi-gethy Antal és Nóvák Ferencz urak közben alispán ur többször a kellő felvilágosítást megadta — ekkor Czukelter Lajos folyamodványa vétetett fel, miután az évnegyedes jelentés az állandó választmányhoz utasíttatott, hogy az átvizsgálván, a gyűlés folyama alatt netán szükséges intézkedésekre javaslatot tegyen — ezen folyamodvány felolvasása után folyamodó kérelmét pártolóig» az állás az egy éves önkénytesség tartama alatt helyreállittassék, felszólaltak; Svastics Benó, ki egyúttal a magas m. kir. belügyministeriumot feliratilag megkere-sendőnek vélné, hogy az alispán, mind a főispán helyett a megye kormányzója bizassék meg a megürült állások helyettesítésével ideiglenesen — pártolólag szóltak : Nóvák íerencz, Bessenyey Ernő, Szigethy Antal, Skublics László, Glavina Lajos bizottsági tagok, ellenben a helyettesítés ellen: Séllyey László, kia törvényre hivatkozott, hogy helyettesítésnek csak a fegyelmi vizsgálat alatt van helye, ezuttal a megüresedett állást megürültnek tekinti, hasonlóan nyilatkozott Csertán Károly b. tag ur is, igy az ügy, miután még Bessenyey Ernő, Glavina Lajos,
Nóvák Ferencz és Skublics László b. tag
urak szóltak, végre azon kérdés felett, kik akarják a helyettesítést és kik a végleges betöltést — a többség az ideiglenes helyettesítés mellett levén, a végzés ekként mondatott ki.
Ekkor a belügyministeri leirat a számadás vizsgálatáról — a katona elszállásolás miatt kivetendő pótlék elhalasztása és türelmes várakozásra a törvényhozás intézkedéséig a megye bizottságát inti. Az ujon-ezozási előmunkálatok megtétele végetti honvédelmi ministerium leirata felolvastatván, tudomásul vétettek.
Ez után szepetneki Eischel János, Nóvák Ferencz, ugy érdektársaik által Kováts János kanizsai szbiró ellen a követválasztási mozgalmak alkalmával az állítólagos hivatalos hatalommali visszaélés miatt emelt panaszos folyamodványaik olvastatván fel, mely felolvasott folyamodványokra, azok valótlan tartalma ellen, miután Kováts szbiró felszólalt ós a vizsgálat megej-tését kérte és mivel ép panaszt tevők nagyobb része ellen a kanizsai törvényszék előtt a vizsgálat folyamatba tört, a végtárgyalás deczember 9-ére kitűzve van, igy a vizsgálat ezen iratok kikérése, valamint Vé-ber Sámuel lelkész ur által a magas m. kir. belügyministeriumhoz beadott kérvénye és erre adott szbirói nyilatkozat hozzázárásá-va* kikérendők lesznek és ezek után a vizsgálat foganatosítandó — e tárgyban Csertán Károly, Glavina Lajos, Nóvák Ferencz, Skublics László, Kováts szbiró, Bessenyei Ernő, Svastics Benó szólaltak fel
Végül a pót tárgysorozat felolvasása után a gyűlés szétoszlott.
TÁRCZA.
Eltemették . ..!
Eltemették .. I — láttam ... földet hánytak rája
£• »sirembe döftek : leasurra a fejfát ! ...
Mágia ast reméltem, hazatérre otthon:
Harmatot uép karja melegen ölel átl —
Nem ia mentem, szálltam, a reménység szárnyán.
Forró ajakáról ssent csókjára rárrán . ..
De már as ajtóban sóbálránynyá lettem,
Fekete ssobában sxomora g y áss t lelteik
Nem « a Ötét szoba, nem a fekete gyáss/
Nem ii fájt most nekem, hanem as Q r e s a é g ! Nem láitam én semmit, minden elenyéstett, Ilyen lehetett tán as örök semmiség'' .. Az örök semmiség nem hasonlit ahhoz, Isten bánatomból világot aem alkot!-.. ,Nincs — rolt megdöbbentő kiáltásom végre, Merev pillaniáaom ategervín az ¿gre.
Ott ker. atein én 6t, — hol is kereshe»oém T
kgig érő szemmel angyalok közt lelném,
Kényes glóriával,, repfllS szárnyakkal,
At Iatent dicsérő csattogó ajakkal,
Melyhez az örök nap gyémánt ragyogása
t;dvötu5 hangon a ssent zenét játsza...
Uh, csak megláthat a áml... Az Istset ttgy kértem.-
Most addig bánkódom, a míg • 1 j ő értem...
SABKADY ISTVÁN.
Hat hét Olaszországban.
Irta: &r. Laky Kristóf.
(Folytatás.) Ligo Maggiore.
Junius 5. Reggel iámét nagy sétát tettünk a Wtéren é• tópartján; megnéztük Teli Vilmos Kobrát, mely nagyon silány mft a a nagy aaa-badsághóshős-egyátolján nem méltó. As emberek igen barátságosak ée előzékenyek — nem
hiába Scbweiti valóságot toorista népvándorlás tanyája njabb időben. Nagy vágyat éres-tünk ez orsságban hosszabb időt tölteni, azonban a kötelesség ezt nem engedé. No de se baj, az idén Olaszország a jelszó, hadd maradjon a jövőre is megnézni való.
Nyolcs óra után a péstahivatal elé járt 12—15 nagy kocsi, négyes előfogatokkal, alig fért el a sok toorista. Ki egy angol püspökkel és titkárával jutottunk egy ooupéba, mosolyogtunk egy máéra, szépen, de ók csak anyanyelvüket beszélvén, az eszmecsere lehetlenné vállott
Magas hegyekre fel, s barátsagos völgyekbe le, vágtattunk. A vegetatio ismét változott s a sziklanövényzet legszebb példányai tárták fel illatozó kebleiket. Kösbe-közbe rohanó hegyi patakok zúgtak el mellettünk, — a zöld bér-ezeken emeletes faházak körerkélyeikkel és verandáik kai, s az üde pássiton mindenfelé szép tarka tehéné» kecskenyájaklegelésztek. Szóval Helvetia gyönyörű hegyeit és völgyeit üdvözöltük. Köszöntleik szivemből szabadság, ipar, polgárerények hazája!
Egyszeresek ismét az olasz határhoz értünk, itt a fináncsok kegyetlenül átvizsgálták bőröndjeinket. Egy igen gazdag, tekintélyes sngol,(volt titkára éa inasa ia) megboesankodván e miatt, keményen pattogni kezdett; — a vámhivatalnok szerfelett udvarias, nyájaa hangon mérsékletre kérte. As ánglius még dühösebb lett és káromolta as egész eljárást, — mire a hivatalnok sípjába fújván, rendőrök jöttek elő, kiket teissóllitott, hogy mutassák meg sson goromba urnák, hol lakik a kerület! birő? Nemsokára ő is ott less. Albion fia majd a bőréből bujt ki,
fenyeg*tődzött, útlevelét mutatta. Mind hiába, a biróhoz kellett mennie.
Szép az a törvény előtti egyenlőség, ha nem irott malaszt, mint egynémely országban....
DélbeLuinoba megebédelve, a Lago Mag-giore egyik nagy és pompás hajójára szálltunk. Igaz, hogy egy havi utazásunknak a legszebb, derült idő kedvezett s a tavakon kívánatos lett volna ann«k állandóság«, de mint a makranezos gyermek akkor viselte magát legrosszabbul, mikor legjobban kellett volna derültsége .... Néhány óra folyásig daezoitunk as esővel s a fedélzeten bámultuk a páratlan — dicső vidékeket, de aztán a szalonba kellett menekülnünk.
AmitGenua melletti s a comoi 7¡«lék szép'' ségéről mondottam, mindent becses etnlékeze'' tűkbe visszaidézem, hozzá teszem, Hogy a Mag giore tónak különös varázst és tűnd érát épséget kölcsönöznek apró, kedves kis sz<getjei. Mindenütt kies fslvakkal és városokkal, gyönyörű kastélyokkal, kéjlakokkal és m A vészi kertekkel ellepve. Megkell említenem Laveno, öasso di Ferro, Intra, Pallanza, Baveno helyeket.
Méltóztassanak comoi tájhoz a háttérben á havasok fehér csúcsait bozzáképzelni a némi-tag fogalmat szerezhetnek a Maggiore tó környékéről.
A fénypontot azonban a Borromei szigetek képezik különösen Isola Madre és IsolaBella. E kis sziget lOóriási ter-rssezerira osztott mesterséges hegyet képes, 32 m. magasságba. Rajtok czitrom, narancs, xnag-noHa,csédroSyS cypressus ligetekkel,melyek barlangok, árnyfasorok, vizimüvek és ssőkőkotak tömkelegébe vezetnek. As ormon tekintélyes
vár, temérdek tornyokkal, melyek mindenike szoborba végződik.
Lehetetlen e kis szigetek kedves szépségét leirni. Nekünk az elragadtatásig tetszettek. Ah mi }ó lenne e tó környékén egy hónapot tölteni t A természetnek mindig uj ée uj bájai váltakozva tűnnének fel.
Elhaladva még néhány nagyobb falúváros és sziget mellett, délután 5 órawor a tó végpontján, Aronába kikötöttünk. Ionén vasúton este 8 órakor Milanóba érve, a felső-olaszorssági tavakrai kirándulást befejeztük.
y e r o n a.
Junius 6. Mint mikor a legédesebb álmok között rózsavirányt,csillogó fényt, mosolygó angyalokat (szárny nélkül,) örömteljes virágokat lát az ember; — segyszerre valaki (például egy álnok hitelező) durván felriasztja az unal-mss valóságra: olyan volt az érzés, midőn ma felébredve, ablakomon kitekinték, s nem lártam a felséges Como tavát ezüst hullámaival. Oh, miért kellett e gyönyörű tájakat elhagyni!.:.
Hanem jól van ez igy. Lám a tiszta éleuy b eszi vasa kimondhatlan boldog ée kéjes érzetet kelt rövid időre, még hosszasan az életsserveket támadná meg; — ugy ez édeni vidékek, tatán hosszú idő alatt unalmassá váltak volna. Legjobb ez igy, válljunk meg addig, mig szeretjük egymást.!...
Aki Vqlencséig tesz is kéj utazást, szivemből sjánlom, hogy hosszabbítsa meg ast, s a tavakat mulhatlanul látogassa meg . •.
Reggel korán elindoltonk a vonattal Verona felé, a elhaladva Bergamo, Brescia régi Városok mellett, Desensanonál megpillantottak a gyönyörű Garda tavát. A vasútról asép áttekin lés van a tóra, mely szinte versenyes a leirt viv
Kavicsszállttág
és ennek összege Zalamegye területén.
Zalamegye területén 35% mértföldet magiban foglaló állami útvonal létezik, mely útvonal Buda, Grácz — Tapolcza, N. Kanizsa
— Mohács, Varasd és pozsony-varasdi útvonal elnevezés alatt ismeretes. — A folyó I87f>. évben előirányzott fedanv ágból a buda gráczi vonalra 2255. — Tapolcza nagy-kanizsai 2476.
— Mohács-varasdi 2470. — Pozsony varasdi 2551 prizma kavics, igy összesen 9752 prizma lón szállítva — a kanizki járást a tapolcza-kanizsai útvonal szeli Kanizsáig 3 s/s mórtföldre, melyen 964 prizma van elhelyezve. — A mo-hács-varasdi utvoDal a letenjei járás keleti széléig 2Vs ni értfold távolban, hova 1147 prizma kavics van elhelyezve, igy tehát a 9752 prizmából a kanizsai járás 5 6/8 mértfold útjaira összesen 2111 prizma kavics szállíttatott. Feltűnőnek látszik, hogy a varasd-mohácai utvo nalon 2 Vs mértfold területre 183 prizmával több szállíttatott, ez azonban Mihálovics Antal állami főmérnök ur szakképzettségének- tulajdonítandó, ki a forgalom nagyságát tekintve, 7f mértföldenkint 67 Ya prizmát osztott be és azt teljes számban, vagyis 2 kilométerben állíttatván ej*. Hogy az utkaparók a kezeik közt levő mérőeszközök használatában minő jártassággal bírnak egyenkint az utvonul hosszában, általuk lett a prizma felméretve és a mérték megmayvaráztatVH, igy már lehetséges, hogy az ut. mély az aliütnnak nem megvetendő ösz-szegébe kerül, begy az a forgalom czéljának meg is feleibet. Az összes e megyét átszelő állami utakra előirányozva lón 81,429 frt 9 kr, mely összeg azonban árcsökkentés folytán 20 V, árleeDgedéssei 65041 frt 49 krban,igy priz-mankint t> frt 66 •/,„ kr esett, igy tehát az okszerű gazdászat és takarékosság azon pontra jutott, hol azt mindenki örömmel üdvözölheti, különösen, kik a szállittás étdekében valaha érdekelve lőnek.
KOVATS.
Helyi hírek.
— Horni Ede államtitkár ismert nagynevű nemzetgazdász, ki a Nagy-Kanizsán levő „Délzalai takarékpénztár'' tiszteletbeli elnöke volt, f. hó 2-án meghalt, 5 gyermeket s gyászoló nőt hagyott hatra. Temetese ma, vasárnap, nov. 7-én tartatik. Béke hamvain !
— , Adatok Zalamegye történetéhez" czimü havi fűzeteket indit meg e lapok szerkeszíóje 1876. év januárban, mely minden a megye múltjának történetehez tartozó adatokat felölel s átadja a nyilvánosságnak. Bizalommal felkérjük Zalamegye történeti nagy múltjának mindazon tisztelőit, kiknél akár történeti, akár népismei, vagy népmondai sat. ada tok vannak, szíveskedjenek e füzetek szerkesztője, Bátorfi Lajoshoz Nagy Kanizsára beküldeni,-ki esetről-esetre lemasolva, kívánatra az eredetit vissza kézbesiti. Ez érdembeni felhívás közelebb a lapokhoz mellékeltetni fog. A havi füzetek íra egy évre (12 füzet) 6 frt. Kiállítása
sekkel; egész Peschieráig volt alkalmunk benne gyönyörködni.Innen rövid idő múlva 12 óra felé Veronába érkeztünk.
Már Verona előtt jóval elkezdődnek a világhírű várnégyszög nagyszerű munkálatai ugy, hogy több órányi kerületen csupa eróditvények láthatók, — természetes, miként csakis szakértő képes ennek hadászati fontosságát felismerni.
Hány száz millió — és millió forintot nyeltek el ezek az árkok "és bástyák. Szánakozva gondoltam az emberiség bolondságára, mely a helyett, hogy testvéri szeretet és a béke müvei által egymást boldogítaná^ evvel a földre meny-országot varázsolna; — iszonyú bástyák és ágyukkal tagadja meg Krisztus ama tanítását „Sze ressétek egymást"! Ilykép-pen a Beliál országát alapítván meg ott, hol a teremtő, paradicsomot szánt neki... *
£ Veronának igen szép fekvése van, 67 ezer lakóssal bír s a rohanva hömpölygő Etsch folyó jobb és bal partján helyezve el.
Mivel még ezen nap estéjén szándékoztunk totább utazni, vidám ebéd után (mert egy magyar vendéglősnére akadtunk) megkezdettük vándorlásunkat, permetező eső mellett. Igen kíváncsi voltam ezen városra, mert otthon, az öreg katonviselt urak ugy beszéltek felőle, mint egy valóságps Eldorádoról.
A vasúttól befelé haladva, roppant széles, márvány kövezetü.utczán gyönyörköd türk a szép s izlésteljesen épült régi palotákba.
Áthaladtunk egy nagyszerű diadaliven, fölette szép karzatokkal s az óriási Piazza Brán előttünk állott a híres Aréna (Amphi-t h e a t r u m.) Körhossza 480 m. s benne 25 ezer ülő és 70 ezer áJló íözönség elférhetett Egészen épen van fenntartva. Alant mindenféle iparos telepek vannak. Különösen érdekes a ¿P i azza delle Érbe", sok hasonlatossága van a velenczei piazzettával, több antik oszlop és szoboremlékekkel.
Közel van a „Piazza dei Sig-n o r i« szépen kövezve mozaikszerüleg, csupa '' ttycs ódon palotákkal körülvéve, — egyik
szép lesz. Zalamegye t közönségének figyelmét
e vállalatra felhivjuk.
— r Zalamegye évk/hiyve* czimü sta-tistikai munkát rendez sajtó alá e lapok szerkesztője, mely — teltintve a megyében létező pénzintézetek 1875. évre szóló zárszámadásainak befejezését — 1876. évi február végén fog megjelenni. Tartalma : L 1875. év története csupán Zalaniegyére vonatkozólag. II. Közügyek, nevezetesen királyi, megyei s községi tisztikar, ások beosztása, működése sat. III. Közművelődéi és pedig: egyházak, köz és magán tanintézetek, kisdedneveléB, színház, egyletek, alapityinyok, sajtó, irodalom, tanárok, mérnökök/"ügyvédek, közjegyzők sat. IV. Közlekedés, posta, távírda sat V. Közgazdaság. A megye kiterjedése, müvelése, nagyobb gazdaságok, gépek, gazdasági teuyész- s más állatok, gyümölcsészet, fanem esi tés, szőléaZot, erdők, közmunka, adóügy sat. VI. Ipar- és kereskedelem, egyesületek, pénzintézetek, iparműgyárak, vaskő- s viziutak sat. VII. Közegészség, (orvosok, gyógyszerészek, bábák, fürdők, kórházak sat. VIII. Népesség s közélet számos adattal. E hézagpótló mű elfOfizeté^ jár» 2 frt. Tekintve, hogy az évk''önyv szerkesztője e megyében 9 éve csupán irodalmi téren működik, lehetőleg kimerítő, hiteles adatokat gyűjt és évkönyve a megyei élet és állapot igaz tükrét fogja mutatni.
— A tű-kanizsai önkt. tűzoltó egylet ujonan választott tisztikara a következő urakból áll": 1. ¿Vltmann Mihály mint mászvezető s egyúttal nlparancsnok helyettes. 2. Kovács Lajos mint tiszti segéd (adjutans.) 3. Neusiedler Kár. mint I-ső szivattyús-vezető hadnagy. 4. Bay György mint Il-ik szívattyus-yezető hadnagy. 5. Milhofer Lajos mint szertárnok. Altisztekké megválasztattak: 1. Kardos Sándor mint főmászó. 2. Saly Kálmán mint I sőfőszivattyus. 3. Bódis János mint II ik fószivaltyus. a vá lasztmány, mely ugyan már a f. hó aug. 29 én tartott általános nagygyűlésen választatott meg, melynek névsorát azonban még nem volt alkalmunk közölhetni — a következő urakból áll: Belus József, Karczag István, Löwinger Ignácz, j EbeDspanger Lipót, Bátorfi Lajos, Kovács János, Plosszer Igu., Fesselhofer József, Somcser József, Weissmayer Mór, Blau Pál, Hirsehl Ede. Póttagok: Darás Zsigmond, Gut-mann Vilmos, Maschanzker Mór, Pfaff József, Lengyel Akos, Sável János. Az egylet uj titkárja; Kovács Lajos ur.
— Meghívás! A zalamegyei 1848/9.ki bonvédek egyesülete részéről folyó évi november 15-én délelőtti 10 órakor Nagy-Kanizsán, a városház tanácstermében rendkívüli közgyűlés fog tartatni, melyre a megyei font emiitett honvéd bajtársakat tisztelettel meghívom s kérem, hogy minél számosabban megjelenjenek. Tárgy : A folyóévi november21-én Pesten tartandó országos honvéd gyűlésre küldendő képviselőknek választása. A rokkant honvédek ösezeirására és segély gyűjtésre kiosztott ivek beadására határidőnek. kitűzése. Alapszabályok iránti intézkedés. Egyéb előterjesztések, vagy indítványok.
oldalán van egy sajátságos torony s mellette a régi városház, melynek udvara festőileg szép árkádokkal díszeleg. A „Palazzo del C a n s i g 1 i o" udvarán van Dante jeles emlékszobra.
A S. Maria antica templom mellett vannak a Scaligerek (uralkodó család volt hosszú ideig Veronában) művészileg készi tett emlékei, valamint ezek czimere, mely egy létrából áll. Megnéztük aS. Anustasia, Dom, S. Zenone maggiore templomokat. Ez utóbbiban van Pipin sírja. Létezik itj. több gyüjtemeny és képtár is, de azokat elhagytuk.
Anuál nagyobb érdekkel tekintettük meg a britt szellemóriás Shakspere Júliájának állítólagos Bzületési házát és sírját, — amúgy is az egész város ódoo palotáival és faragványos erkélyeivel nagyon alkalmasak arra, hogy Romeo és Júlia szereimének történetét az emlékezetbe visszaidézzék. — mintha hallottam volna az erkélyen szerelmes suttogásukat . . . szinte féltem, hogy egyszer csak eló fognak törni a dühös Mootáguek és Capulettek, hogy scétnaszszák ó*.et . . . Ah, de ők nyúzzanak a talán a túlvilágon egymásé lettek i^H-.án, örökké! 1...
A mindinkább megeredt eső az indóházhoz késztetett bennünk s az esti vonattal megindulva, éjfél után 2 órakor Bozcnba, a „K a i-8 e r k r o n e* szállodába megérkeztünk s teljesen kimerülve lévén e nap tulcsigázott fáradalmaitól, igen nagyot aludtunk.
(Folytatása köv.)
A piros tojások.
— Genrekép. — (Folytatás.)
A szent ünnep reggolén vitettek a templomba szenteltetni, a földes asszonyság kereszt-gyermekeit is megajándékoztatá, Gyula és Lujza is kikapták részüket, Gábor bácsi pedig vakarhatott annyit, a mennyi neki tetszett. — Akár meg is unhatta, annyi mnnkája akadt.
Kelt Keszthelyen, 1875. évi november £-éo,.j Kerkápoly Mór, s. k. elnök. ''
— A kis-kanizsai „Polgári olvasókör* okt. 31 én kö7gyülést nem tarthatott, mert ''a tagok kevés számmal jelentek meg. Mindamellett eddigi helyiségéből kiköltözik, mert a vendéglős, Kronpacher ura körnek felmondott; mint értesülünk,uj helyisége Dávidovics György ur házában lesz, ki előnyös feltételek mellett készséggel nyújtott segédkezet addig is, míg a nagy-kanizsai tagok méltányos kívánalmára a városnak Nagy-Kanizsához közelebb eső részében lesz alkalmas helyisége.
. — A nagy-kanizsai polgári iskolába jelenleg 84 tanuló jár, mig tavai csak 65 volt.
— A n. kanizsai törvsz. bünf. osztálya f. évi nov. 5-én tartott végtárgyalás alkalmával Zohr Lipót nk. kereskedőt a gyújtogatás által elkövetett csalás tárgyi tényálladékán*k meg sem állapithatása miatt a vádterhe alól fölmeu-tette. A kir. ügyés3 fellebbezett. A végtárgyaláson nagyszámú hallgatóság volt jelen. Merkly Antal talpraesett véd beszédet tartott
— Színészet. November 10-én lesz ju talomjátéka Egry Kálmánnak, ki a társulat egyik tehetséges tagja levén, felhivjuk a t közönség pártolását, választott darab: „Magyar fiuk, Bécsben." Szombaton „Falu roszsza* kerül itt 4-edszer színre s egyszersmint ugy halljuk és pedig kedvetlenül, hogy utolsó előtti előadás lesz.
— Knortzer Károly kanizsai vendéglős — kedves meglepetésben részesült nevenapján, ugyanis az őt tisztelői szorgalmát, szolgálatkészségét és becsületességét némilegesen megjutalmazandó, egy értékes arany gyűrűvel lepték meg. — Legyen erénye oly tiszta, mint az arany, szorgalma oly szilárd, mint a gyűrűt ékitő kő, mely abban díszeleg.
— Elismeréssel közöljük az igazságügyi minÍ8terium intézkezkedését Muraköz igényeire nézve, ugyanis a kanizsai kir. törvényszéknél egy oly bírói állásra nyittatott pályázat, melynél az állam hivatalos nyelvének tudása mellett a horvátnyelvbeni jártasság is igényeltetik. |
— • Tanügyi. A keszthelyi községi elemi tanitókar tisztviselői az 1875/76-ik tanévre következőleg válasz tat tsk : Haschpei József elnök 8 a testületnek képviselőjévé, Nagy Mariska k. a. jegyzővé, Brüller Mór könyvtárnok ée tan-szertanokká, Újlaki Mátyás és Pöltz Pal gondnokká.
— Tisztújítás. Keszthely város hatósá gának folyó évi oktober hó 20-án történt meg választása alkalmával városbíró vá: Kugler Nándor szavazattöbbséggel, gyámmá: Luperszbek Sándor egyhangúlag, pénztárnokká: Sulek János egyh., adószedővé Toreky Sándor egyh., városi orvossá :Dékmár János egyh., tiszti ügyész szé: Lénárd Ernő sz. t választattak. Fizetéses tanácsosok lettek szavazattöbbséggel: Laky János 132 szavazattal, ki egyúttal helyettes bíró is, Nagy Sándor 128 szav., Gröber József 122 szav. és Beck Kálmán 117 szavazattal. Tiszteletbeli tanácsosok .* Pintér János 105-, Göncz István 104-, Oberschal István 101-, Lázár L.
Jött először Gyula, annak igen furcsa ki-vánságai voltak.
— Gábor bácsi, vakarjon kérem erre egy
lovas katonát, egy puskát, egy pisztolyt, egy kardot, meg egy nagy háborút! Erre meg, vakarjon kérem egy juhászt, egy kutyát, egy sza-marat, egy nagy mezőt, abba meg egy nagy nyájat,
— Gábor bácsi, nekem meg vakarjon, kérem szépen — mottyogott a kis Lujza — erre egy babát, egy bábos sátort, meg egy igen, igen uagy búcsút. — Erre meg engem, meg a. Mester Mariskát, meg a Jegyző KJáiikát, meg a papát, mamát, Jolánt, Gyulát, — meg Gábor bácsit, meg a Naczát meg...
— Meg az egész házat, meg az egész falut ugy-eV — kérdezéGábor bácsi, jóízűen nevetve a kis gyermekek naiv gondolatain.
Persze azok szeszélyes kívánságainál csak a jó Isten tudott volna eleget tenni. *— Hanem azért Gábor bácsit nem tudták kivenni sodrából. — Minden helyben hagyott, mindent meg ígért s vakar aztán a tojásokra valami krix-kraxot, a miről szépen kimagyaráata mindazt, mit a gyermekek akartak. — Azok pedig ebben bölcsen megnyugodtak.
Hanem Jolánnak, a ki már hosszú szoknyát viselt, egészen máaforma volt «^¡tanácskozás. — Aszal négy szemközt, komolyan kellett elvégezni a fontos ügyeket, melyek Gábor bácsi előtt szentebbek voltak, mint a minis tórium egyik-másik hivatalnoka előtta hivatalos titkok.
Kisurrantak tehát ketten a vendégszobába, ott a pamlagon összedugták fejeiket, zuguk búgtak halkan, titkosan. .
Ecsetre méltó kép!
A leányka, kinek szivében a vágyak, érzelmek már megfogamzotlak, hol már a szerelem hajnala is megvirradt, gondosan rejti, őrizi j .titkait mindenki előtt, csak a háraikának tárja fei keblet; csak annak szabad, bepillantani a fakadó bimbó szines kelyhébe, mely már nyílni akar, mert sejti, óhajtja a kikeletet. És a bácsika minő szeretettel, ragaszkodással csüng a
(fcip*t »6-,* Galadarios István. 90 , L.nter Fe-rencz 78 , Hoffman Adolf 64- és Szegleth Mihály 63 szavazattal. Az ujonan megválasztott yárosi tisztikar vasárnap, muk hó 31-éa reggeli 9 órakor tette le a hivatalos esküt.
— A buesutai iskolaszék elnöke Szi-gethy Lajos ur ez álláaáról leköszönvén, az ui iskolaszék következőleg alak alt meg: elnök Kele István, helyettes elnök Sonkol István, gondnok Horváth László, j-gyző Ambrus Lajos, rendes tagok: Kele János, Takács Ferencz, Szabó László, György Mihály, Fehér János és Hóbor Imre.
— Baleset. A napokban Vizmathy Jó zsef felsó-szemenyei jegyző Goricaauból haza-térte felé kocsija eldűlvén, jobb lábát eltörte — a hodosáni korcsmaba szállíttatott, a hol orvosi gyógyítás alá vétetett Dömötör Lajos orvos által.
— Halálozás. Heller József nyugalmazott tanító s Kessthely vártwának 46 éven at volt kántora, m. hó 23-án reggeli 3 órakor végelgyengülés következtében 71 éves korában jobb-létre szenderült. A boldogultnak hült tetemei ugyanezen hó 24 én délután 4 órakor nagy rész-vét mellett kísértettek örök nyugalomra. Legyen könnyű a hant, mely a nemzet e hü napszámosának porait fedi.
— jRövid hírek. Biachitz Zs. puszta-máji,birtokán iskolát épitetr. -jBrüsselben közegészség és élet mentésügyi kiállítás less. — Fény es Lajos joghallgató agyonlőtte msgát. — Te meavárott egy suhanoz egy lánynak szemét ki ütötte, mert vele nem tánczolt. — Boltiaár József mult vasárnap avattatott érsekké. — Láng M. végrehajtó kocsijával felfordult s azonnal meghalt. — A litticzi kőszénbányába viz tolult s 8 ember megfuladt. — Budapest utczái uj elnevezést kapnak. — A bécsi kávésok a záróra megszüntetését kérelmezik. — A török kormány 35 miliő iivres kölcsönt kötött. — A „Ma-genta- nevű hadi hajó elégett. — A Balaton apa dása folyton tart — Csondor János tabi ügyvéd Szemnecz Elle kisasszonyt nőül vette. — Soms-sich Pál Kaposvárott volt s megyegyűlésen. — A herczegovinai meneküllek közt kiütött a fekete himlő. — Rudolf trónörökös Münchenbe utazott, — Az egyetemi joghallg. segélyegyleti elnöke Vargay Kálmán. — A Margit-hid telje-sen elkészült A porosz pályákon magyar vasún waggonok foglaltattak le. — „Vándor" czimü bécsi magyar lap megjelent — Oláh Károly,»
a „Debreczen" volt szerkesztője meghalt _ a
„Florenczi négyes" ismét körutat tesz hazánkban. — Gyönködön egy paraazt embernek alvása közt egy egér gyomrába bujt s pár óra alatt meghalt, felbonczolásakor is élt még az egér. — Bpesten „Sseretetházat létesítenek. — O Felsége az uj népsxinbáznak 40U0 forintot adott — November 4-én az országgyűlés ösz-szeült — Sarolta, mexikói császárné halálához közeleg. — A kormány 14 törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés eló. — Bécsben okt. hóban 30 öngyilkossági eset fordult eló. — Brüs-selben fűthető botokat találtak fel —
leányka minden szaván, minden tekintetén. — Hogy érd szemérmes pillantásait, epedő sóhajait, csengő kaczagásait — Ha hallgat a kis hugocska, még akkor is szivébe lát. — Óh, a bácsikák nagyon jó titkárai a fiatal leányoknak.
Hallgassuk csak meg.
Jolán bizalmasan hajtja égő arczát Gábor bácsi vállára és suttogva kérdezi:
— Bizonyosan tudja bácsikám, hogy mind a hárman eljönnek ?
— Hiszem, — felelt az mosolyogva. — Hangi Lexi tegnap jött meg Pestről, az meg nem állja, hogy el ne dicsekedjék, mit látott ottan s meg ne mutassa, mit hozott.
— Igaz, hiszen legutóbb, hogy itt volt, mondta, mit akar vásárolni. Képzelje csak bácsikám, mivel mulattatott ? — Elmondta milyen sallangós, ezüstös szerszámokat vesz lo-vaira,milyen nyakkötőt agarára,milyen nyerget paripájára I... Egész délután arról fecsegett
— Az árendás fia, a mi don Quichottünk, az is bizonyosan átlovagoL
Ah, mintha már látnám adélezeg lovagot! — kaczagott fel pajzánul Jolán és hamisan pillantott bácsi kájára.
— Hogy aztán Barna Jenő átjő-e, azt már nem tudom kedves tubiczám.
— óh. ő eljő! — felelt hirtelen és elpirulva a leányka.
— Hát kis hamis, te már tudod?
— Hiszem I
A bácsika tréfásan a szemérmes leány pihegő keblére, a sziv tejára tette kezét s mosolyogva a leányka fölébe súgott
— Jolánkám, nágyon dobog!
— Igen szeretem! —^ rebegé halkan, szem-lesütvesJolán s égő arczát a bácsika keblére hajtá.
Sokat suttogtak még Barna Jenőről, a ki a bácsika rokonszenvét ép oly mértékben bírta, mint Jolán szerelmét
: SÜMEGHI KÁLMÁN.
(Folytatás kftv.)

!
V
Irodalom.
— ÁM 9Vj idők« c « i m ű kedvelt hetilap (divat-tárczával) 44-ik száma a következő válogatott tartalommal jelent meg: f A történetírás és Darwinismus I. Thallóczy (Strommer) Lajostól; .Azósilak* (eredeti költemény) grófVay Saroltától; ,Nö-kortesek-(ered. elheszélós,) Tóth Józseftől; .Simon Stili tesu (Tennyson költeménye), Szülik Józseftől; ,A* öreg Jeannette néni iratai* (Erckmann-Chstrisn rajza;) .János kapitány ur elbeszélései" (Laboulaye után ;) .A pletyka« (tárcsa czikk) Kazaly Imrétől; .Irodalmi, társadalmi s művészeti hirek.'' A borítékon: Hymen, takk-talány betűrejtvény, a szerkesztő nyílt válaszai, szikrák, vegyesek. Szerkoszti: Benedek Aladár. Előfizetési ára e csinos lapnak félévre 5 frt., negyedévre 2 frt. 50 ki-. Kiadói és szerkesztői hivatala: Budapest, uri-utcza 6. szám. I. emelet, 120. ajtó.
— Aigner Lajos könyvkiadó hivatalában Budapestet megjelent 1) a német nyelvoktatás magyar népiskolák számára. Segédkönyv a német nyelvgyakorló- és olvasókönyvhez tanitók számára irta: Kakujay Károly I. és II. évfolyam. Ára 40 kr. 2) Deutecbes .Sprach und Lesebuch Tűr ungarische Volks-sebulen I. und II. Jahrgang. Kakujay Károlytól ára kemény kötésben 30 kr.
Magyar színészet.
Okt. 30-án. „Indiana" Kövér Lajos drámája sikerrel adatott. Sajnáljuk, hogy a kedves játéku Völgyi Gyuláné jutalomjátéka alkalmával csak tapsokat aratott. Nem az ő hibája.
Okt. 31-én. Tóth Kálmánnak legújabb darabja: .Az ördög párnája" került színre. Zsúfolásig telt színház előtt. A darab uj, megítélése kétoldalú; az eddigi népszínmű válfajoktól elüt s azért szokatlan, hogy mintha dróton rángat nák két oldalról a szereplőket. Alapeszméje igea jó és hatásos. Szinészenk lehető kerekdeden adták elő.
Nov. 1-én. „Molnár és gyermeke* hírneves dráma középszámu közönség előtt jól adatott. Prielle ur ismét remekelt.
Nov. 3-án. „Márvány hölgyek" czimű dráma Priellené asszony megbetegedése folytán elmaradt s helyette .Angolosan" került színre, a csekély számú közönség mind végig jól mulatott.
Férj: azt rtegbocsátom, ds azon vétkedet, hogy visszajöttél, nem bocsáthatom meg soka.
(Kaiv felelet) A kis fia: .Miért tested el minden bábodat oly gondosan a fiókba, MariV
Mari: Jók leszuek még gyermekeimnek. K kis fiu: .De ba nem űernek gyermekeid T Mari: .akkor jók lesznek unokáimnak.
(Kagy csapás.) Egy erőteljes, rongyos ember kopogtat be a nagyságos úrhoz.
— Tönkre égett falánk, iskolánk, templomnak, lak házaink a lángok martalékává lőnek; kérek alázatosan valami csekély segedelmet:
— Van erről igazoló levele, bizonyítványa?
— Ssjnos : — az is odaégett.
i.
- Jer az estélyre barátom.
— Kern mehetek, mond az orvos, mert a szép assxoriy haragszik rám.
- Mért?
— Férjét halálos betegségből gyógyítottam ki.
Lottohnsás.
Prága, okt. 27-én : Leiiiberg,n Bécs, . 30-án: Grátz, . Temesvár,. . Brünn, nov. 3-án:
87, 75, 60, 36.
50, 78, 49, 5, 60.
16, 60, 31, 78, 10.
55, 10, 25, 76.
90, 27, 55, 20, 31.
50, 48, 88, Tó, 38.
. Szerkesztői üzenet.
1821. L. Györgybányatelep. Mi a régiek vagyunk ; banem Baranyában nem ug/ van már, mint volt régen, nem az a nap süt az égen. A lapot megindítottak.
1822. F. Budapest. Azonnal intézkedtünk.
1823. Dr. 8. Bécs. Küldjük a lapot, de
1824. Maraszombat. Írtam az illető helyre, hogy tüzetesen szólhassak
1826. R. Bpest Kérjük szives tudósításodat : megérfcestek-e jól ?
1826. Alsó-Lendva. Hasonló baj — fájdalom ! — »ok helyen Tan még, melynek orvoslása az időtől függ. A köxleményt jelen alakjában nem adhatjuk ki. Különbeu is névtelen köz''leaényt nem fogadhatunk el.
7-t® ssveaker 131« 1875.
Hó- és heti-nap
Katholi kútár
Protestáns naptár
«tj
45. XXV. v. pünk. at. — Kat. ev. Hasonló lett mennyeknek országa azon emberhez, ki jó magot vetett. Máté XIII. 24 —30. — Prot. Ep. Kolos L9—14. — Ev. Máté IX 18—26 — Gör. ev. Luk. VII1. 5—15.
7 VasársM C.26. Engelbert C. 24. Karina
8 HéUŐ Gottfried Oottfriei
9 Kedd Tivadar vért Tódor
10 Szerda A ven, András Floreucz
11 Csütörtök Márton püspök Jónás
12 Péntek Asztrik püspök Asztrik
113 Sxombat Kosztka, Szaal. Homobonus
*t
irt
Felelős szerkesztő s kiadó: BátorH Lajos.
Papírszeletek.
— Bocsáss meg, kedves férjem, esdekelt a fistal menyecske : hogy öt hétig nem voltam itthon.
Érték és valtófolyam november 5.
D*/t metaliques 70.00 ; 5*/, nemz. kölcsön 74.00; 1860-ki áiiadalmi köles«in 111.80; bank-részv. 9 30— ; hitelintézeti réazvények 197.20 ; Londou 113.15; magyar földtehermen tési kötvény 81.60; temesvári földtehermen tési kötvény 81 00; erdélyi földtehermentési kötvény 79.40 ; horvát-slavon földtehermentési kötvény 84.00; ezüst 104.30; cs. kir. arany 5.38 Napoleond''or 908.—.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-tápiálék által.
ftevalesciére du Barry
Londonból.
Ezeu kdlemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jónak bizonyult az felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzési-, hólyag- és vesebajokban, gnmosodás, aszkór, mellszorulás, köhögés, emésst-hetlenaég, dugálás, hasmenés, álmatlauság, gyengeség, aranyér, vizkórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is ezukorvizelés, búskomorság, goványodás, csúx, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék saopósgyermekeknek és a dajkatejnél is el8uyösebb. — Kivonat 00,000 biionyitványból oly bajok meggyógyulását ól, melyek minden gyógysternek el lentállottak és köttuk Dr. Wurzer tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelztein orvosi tanácsos, Dr. Shoreland. Dr. Camp-• bell, Dr. Dédé Unár, Dr. (Jre, Castlesiuart grófnő, I marquise de Breban és több magasállásu egyének bi-i sonyitványai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
Rővidrevout kivonat 80,000 bizonyít
váoyból:
Dr. Wurzer orvosi tanácsos bizonyítványa.
Bonn, július 10. 1852. Reval egeiére DuBarry számos esetbea minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel használtatik hasmenéseknél és vérhasuál, vizelési betegségekben, vesdbajokban sau kőbetegségekben, a húgycső lobos ég kóros izgultságainál, dugulásoknál, a vesék beteges összehúzódásánál, húgyhólyag bajok-
•) E rovat vállal a
alatt közlőttért felelősséget nem
»aerk.
ban, aranyérbea stb. A lsfkitSsíbb eredménynyel használhatni ezen valójában m egbeczfl l hetet len szert nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem tüdő-
és légcgő-i orvadáibsn is. (P. H.)
Wurzer Rudolf, orvosi tanácsos és több tudós társaság tagja.
Winchester (Angolország) dec. 8. 1848.
ön kitűnő Revaleseiére gyógyszere altesti bajok, dugulások, idegbajok és vizkórság hosz-gaan tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Mint On gyógyszere legjobb hstásának szem Un uja, azt Ul-jeg szivemből ajánlhatom.
James 8 h o r elan d, 96. ezr. sebész.
Dr. Angelstein titkos orvosi tanácsol tar pasztalata :
Berlin, május 6. 1856.
A Du Barry Revaleseiére kedvező eredményét és kitűnő hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. Angelstein, titkos orvosi tanácsos.
76,921. sz. bizonyítvány.
Obergimpern (Baden), apr. 22. 1872.
Betegem, kJ 8 hét óta idült májgynladásban rémítő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön Revalesciére-j e használata folytán tökéletesen meggyógyult.
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a hunnál, 50~ szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt.. 24 font 36 frt. Revaleseiére piskóták sielen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revaleseiére Cho-coladé táblákban 12 csészér« 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walífischgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fűszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Práger Béla, (ezelőtt Lovák &á-
roly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és '' társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid '' Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek | Károly gyógy sz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Piaztori Felixnéi és Söltz Rezsó gyógysz., Özékes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gjrégysz.; Temesvárott Pap Józsefvárosi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C.B. ée Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon dr. üalter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
A
valódi
őrs*, szab. legsjsbkaR ő Felsége álul kiváltsággal kitüntetett, az srvssi kartól Megvizsgált, s sikeresnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a pstkásysk, házi s BSZSi ege rek, vskaadok és svábek teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utáuozni s árulni,) haalsitlas minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsoln&y Imre és Vilmos urak. Kaposvárott: P0LHZER R. úr
kereskedésében, Pesten 8CHSEIDER O. Lipót-utcaai kereskedésében kapható. (1M4— 20) bádog I frt kis bádog 80 kr. Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
A legolcsóbb és legjobb
Zvsebó rakat
t i '' következő, még soba nem hallott árak mellett adom el ; és pedig:
Pealr ^ fr+ónt ^P1»*16 e*7 »8en ¿ó járású, igen jó Vy&ilK O lrttírt miuóaégü munkás-óra.
V^ÍStlK ^t II L KT. ezSstből, igen pontos járású, a leg-
szoblt kiállítással.
fi frt 50 kr lfen diwes Brftszsla-szist V/ö<UL U irt UU KI* cyllsdsr zsebóra, pompás.nézett
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyojtatik. pcol, Q f* f az ára egy valódi angol 13 latos ezüst cylin-Vvödh. O Irt der órának, a legfinomabb szab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapos alakban, különösen pontos és helyes járá-sal, a miről kezeskedem.
Oűolr Q fVt ''í®0 ,X*P erflat n5i cylinder 6r»>
VvocLK. «7 irt jgeo takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállitia és perczról-perezre pontosan jár, amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt %
ben. 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos járásért keseseég nyujtátik.
Csak 13 frt 50 kr.
javított rendszerrel, a rngónál kulcsnélkűli felhúzás. Ezen órák ugy olcsóságuk, mint azok minőségének jelessége által világhi-rüek lettek é« kezeskedem a pontot és jó járásért.
Minden nálam vásárolt órához, illő tatoi-anuQr láscxst adok ingyen Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt Wollxeile, Nr. 2L
mm- Levélbeli rendelmények azonnal eszközöltetnek a pénz eló-bekOldése ragy utánvét mellett (1806—6)
Hirdetmény.
Az alulirt m. k. lottoigazg*tóság megindítja a z V-ik magyar királyi államsorsjátékot, melynek tiszta jövedelme Ő Felsé-nek L f. elhatározása folytán a m. k. állandó kincstári munkások árvái számára emelendő menházak telállitására fog forditutni.
Ezen sorsjáték 3334 nyerőszámot tartalmai; a nyeret^cnyek főösszege :
200.000 forint o. é., kőztük^ (1809 — 3)
Az I só fónyeremény . . \_^100000 frtul.
all-ik
2 10 20 100 200 3000
nyeremény
20000 5000 1000 500 100 50 10
A húzás visszavonhatlanul 1875. évi dsezeabsr hú 20-áa huda-Pesten az alulirt lottoigazgatóság által fog eszközöltetni.
Egy sornjegy ára: 2 frt. o. é.
Sorsjegyek kaphatók: az alulirt m. k. lottoigazgatóságnál, a lotto-gyfljtőknél, a lottó-, adó-, só- és postahivataloknál, és minden nagyobb városban létező sorsjegyáruló közegeknél.
A m. k. lottoigazgatóság államsorsjátéki osztálya. Budapesten, 1876. évi október hó 1-én.
Motusz Alajos,
m. k. p. Q. minist osztálytanácsos és lottoigazgató. (Utánnyomat nem dijaztatik.)
BAARJ.bötorraktára^Lo^g
ajánlja
Sro. 20.
kész butor-szerelvényeit
(1842-1>
különféle formában s minden fanem (lekből, ét-, hálészrták, salessk, szállsd&k, arasáfi lakék, fBrdé istszstskb^rendezesé-re, igen kedvező feltételek s szilárd munkának évekre terjedő jótállása mellett.
Butorm in taraj zoksU tartalmazó árjegyzékek kívánatra bérmentve szolgáltatnak.
Óvás. A n. é. helybeli és vidéki vásárló közönséget figyelmeztetem, hogy I tartózkodjék olvas bútor-hirdetések tói, melyek uraságok tói, szállodákból szár-mszvák, állítólag: elutazás, haláleset, építkezés és t. e. f. fogásos Qrügyökön alapszanak, zsibármsok részéről. Üzletem és készítményeim szilárdságáról bizonyítványokkal szolgálhatok.
Tisztelettel Bft&T J.
■qu: ''
Vételre kerestetik
200, azaz kétszáz darab magnak való közép-finom szőrű anya-birka, ugyszinte 200 darab ily minőségű toklo, vagy idei bárány. Eladni szándékozók érintkezésbe tehetik magokat : Szentmihályi Rezsó úrral, Hahót, utolsó posta: Gelse (Zalamegye.) (1828—3)
ígérvényeket (1822- 2)
magyar sorsjegyekre
f. évi aovember 15-iki sorsolásra ;
főnyeremény 150,000 frt
elad 2''/, frt és 50 kr. bélyegért
LUEFF M. illetszerész, Budapesten,
Dorottya-utcza, 3. sz. a „MINERVÁHOZ-*
Hölgyek számára
igen hasznos a legújabb s legnagyobb hatást előidézett
szépitő-szer
osztr. császári és magyar kir. szabadalmazott
; J
líAC
Dr. Rósenhetg S.-tól az orvosi kar — de kQlönösen dr. Zeissl M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen czélszertl és ártatlannak találtatott.
Ezen szer a bőr megőrzése s a legkésőbb korig tartó i$u fnsseségbeni tartására szolgál. Eltávolit napszúrást, bőrkiQtege-ket, foltokat, vörhenjt, sőt a ránezok is a gyakori használat által eltűnnek. Színésznők s művésznőknek kiváló jó szolgálatot tesz.
Ára 1 tégeljiyel 1 frt. 60 kr. Kapható a feltaláló Fr. Rsseebsrf özvegyénél Bécsben, VI. Rahl-gaase 6. Thűr 7. — Kagy-Kanizsán, Rssssféld Adolf urnái. — Bssnt „Leopold^''-hoz czimz. gyógyszertárban Nsestsis FBISpsét, Bécs L Plankengasse 6. — Pasi k Társai cs. kir. udvari illatszer észnél Bécs, Kkmtnerring 11. — Ischlben Kreuzplatz 169.. BnaÉl illatszerésznél Kkrntnerstrasse 26. — Triesztben lUfea W.-nél „Trieszt városához" Corso 603. - Budapesten N&Utr J. A.-nái ▼ácsi ut. — Zágrábban Mittslbsob Zsifaosdsál. Yarasdon HmU A. gyógyszerésznél. (1800—6)
Lapunk mai számához van mellékelve: „H£EZ JÓZSEFu okleveles gópósz ós fegyverkészitő hirdetménye.
1
eskórt) gyógyít levélbes KUUach sneezia-lista^ Drezda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres eredneny !
Van sserenczém a t közönséget értesítem, hogy „tisstitó porom" kizárólagos árulásával Ji.-Kanixaa és környéke aaánára
RICHTER & SATTLER urakat
biztam meg. Ezen ..tisztító por" általánosan elterjedétt használata, jóságának elegendő bistositéka különösen ajánlható vendéglík, kávéházak, Qzletek és háztartások használatára is.
Egyszeri dörzsölésre eltávolít mindennemű rozsda, szeny és más foltokat és nagvobb fényességet kölcsönöz, mint az eredeti volt.
Legmélyebb tisztelettel
Kalb József,
(1834—2) Eanzbach, Koblencxnél, Rajna mellett.
Altesti-sérvben szenvedők
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. m á r k a vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését tesxi lehetővé kedvező esetben a lefl-nj.hh nagy pészkisorsolás, mely a magas kormány álul biztosítva van.
Az uj tervezet előnvös berendezése olynemú, hogy néhány hő letelte z<att 41,700 nyeremény kerül 7 búzásban okvetlen kisorsolás alá; melyek között esetleg 375,000 R. m. vagyu 218,750 e. é. forint, egyenként pedig
250,000 125,000 80.000 60.000 50.000 40 000 36.000 30.000 24,000 20,000 18 000
i
8-szor 15.000 m..
9 „ 12.000 .
12-szer 10.000 ,
H6 „ 6000 »
40 „ 4 000 .
204-szor 2 400- ,
412-szer 1200 .
5!2 . 6 00 .
.''97 . 3.00 ,
18,00 i-szor 1.31 „
márkányi stb. nyeremények vaDnak.
tervszerüleg hivatalosan
A nyereményhuzások eszközlese van mgállapitva.
Exen, az állam áltaJ biztosított legközelebbi eisó nagy pcnx-kisorsolát>hoz
1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagy 3'',t frt.
1 fél . , . . „ 3 „ * ls|; .
1 negyed „ „ , , 1V4 - „ 90 kr.
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta ut-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal ós a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyei kapván tőlünk kézhez szolgáltatva.
A me''grendelesekhei a hozzá tartozó hivatalos terveket in-gyen mellékeljük, minden húzás utan pedig miudeu felszólítás nélkül hivatalos kimutatást külüünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése min<lig az álUun jótallasa mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kivauatíra Ausztria minden nagyobb piaczaín levó összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban ssk egyébb tsklstélyes nyereme''nyek között gyakran az első fö-■yersmssyek ayersttek, melyek az illető nyerőknek közvetlen kifizettettek.
Ezen, & legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen éleuk reszvetre számíthatván, kérjük, minden megrendelés esxközölhetése végett, a megrendelések, t egyenesen és minél előbb, de minién esetre f. évi november J5-ke előtt hozzánk juttatni.
Kaufmann és Simon,
bank- é«* valtóűzlet, Hamburg.
Mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsön-oríjegyelT*adás-vetele. ^íhjj—2)
NB. Köszön«: ar eddig bennünk helycett bizalomért s minthogy mi a legköselebbi uj kiior>olási résztvételre felhívjuk, továbbra is törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgálattal érdekeltjeink teljes megelegedésóket kiérdemelni.
Nem szinleK vegeiadás! 8
Minthogy az üzlet ross menete miatt rí
chinai ezüst-áru gyárunkkal©
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás china-ezttst gyárt- = mányaink roppant készletét mélyen az előállítási árakon alól gyor-san eladni. Bizonyítékul szolgáljon * következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bórmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824 - 3)
előbb | oostcak előbb ] most csak
6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr 1 drb. vajtartó . 5.— kr. 2 — kr.
a legjobb hatásának bizonyult sérvkenőes áltxl S~t u r z e n e g p e O. találmánya által Herisauben Scbweitzból, meglepő gyor* seeVv nyerhetnek. Egy tégely ára 3 frt 20 kr. o. é. Minden utánsásra, melv r közönség félrevezetésére czélos, óvatosság kéretik. Semiféle analysis tit kokat fel nem fedezheti. Bizonyítványok ós hálairatok -a teljesen fel gyögyultaktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert a használati otáiiti, ban több benn foglaltatik. Kapható magánál Sturzenegger G.-nél Yaj-mint * következő raktárakban: Pesten: F o r m á g y i P. grógyMxe tár s p8z.-Máriáhoa.- Zágrábon: Mittlbacb Zsigmond ¿0« szertárában. Temesvárott:Pecher J. E. „Mária seeit*" ^¿r tárában. r
(1814-3
evőkanál . 7 50 „ 2 70
, kés . . 7.50 „ 2.70
, villa . 7.60 , 2.70
leveameerő . 5.— , 2.30
tejmerő . . 3.50 . 150 zárható ezu-kortartó . .14.— Továbbá pompás
8.- .
5— „ 2.50
3— >1 2 50 „ 1 —
1 pár gyertyatartó 6 „ késtámasztó 1 drb. csnkorfogó „ — „
1 „ theaszürő 1.50 „—.60 „ 6 „ csemegéző kés 6.— „ 2-50 „ 6 „ „ villa 6.- „ 2.50 „
S—-
talczák, kávés- és tbeás-kannák, asztal-diszitők, ágas gyertyatartók, ezukorhintők, tojástartók, fogpisz-kálótartók, eczetes és olajos edények és még számos más csikk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
Különösen megjegyzendő. 6 darab ( ^ & ^ ^^ (Jy|ft „j^,
6 " í"., tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr-
6 „ kávéskanál ( ''
Ugyanaz bríttania-ez üstből díszes tokban, mind a 24 darab OSSk 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretes en teljesíttetnek.
C z i m :
Bécsben, Rothenthnrmstrasse, Nr. 16.
Arlejtési hirdetmény.
A nagymélt. vallás és közoktatásügyi m. k. m''misterium f é. octo-ber hő 2l-én 18770. sz. a. kelt rendelete folytán * sümeg-Mihályfai r k. templom helyreállítása engedélyeztetett.
Ezen építmény vállalkozás utjáni biztosítása végett f. é. novemb. hó 18-án délelőtt 10 órakor 8üi> eg-Míhálytán, a plébánia hivatalnál szóbeli és írásbeli ajánlatok elfogadass mellett nyilvános árlejtés tartatni fog.
Az építkezési költségek következőkép számjelzettek :
1. Kömives munka anvaggsl együtt . . 5423 frt 74 kr.
2. Ács munka . . 1862 » 36 „
8. Asztalos, lakatos, üvege? és festő munka anyaggal együtt....... 509 , 50 „
4. Bádogos munka anyr.ggal egyiltt . . 485 , 50 r
5. Kovács munka anyaggal együtt . . 241 „ — ,_
(1840—2) Őszesen : »,522 frt lü kr
Azon kívül a község részéről természetben kiállítandó munkaerő ]7;<2 gyslog és 1300 igás napszám van elöszámitva. A tervek, költségvetés és sz építési feltételek f. ó. novemb L-tol fogva a ¿.-egerszegí m. k. mérnöki hivatal irodájában megtekinthetők.
pelnivatnak vállalkozni szándékozók, miszerint a fennt kitett napon és órában az előirányzott összeg után számítandó 5°. 0 bánatpénzzel ehátva, a kitűzött helyen vagy személyesen jelenjenek meg, vagy pedig iogérvényes írásbeli ajánlatukat a 10°/c bánatpénznek melléklése mellett legkésőbb f. é november 16-ig alulírott hivatalhoz küldjék be.
Kelt Z.-Egerszegen, iS75. év october 3l-én.
M. k. mérnöki hivatal.
A TAKAUEKOSSAG
jebn korunk divo é- igazolt eszméje! Csak az a sajnos ioiog. nogy az ez-n eszmével élő világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ez-n eszme valódi foganatosításának irányár, a h>»l .-zt leginkább megtalálná. — "Vegyük p. o.
kik akb lyftk távolsága miatt a fóvárosb >ni sz''-rué.yeo oevasarlásuitban ^átoiva lé»én és levélbeli megrendeléseket tenni utalva vannak, ziotén a takarék ssá^ eszmé éből elrig-t itatva me.''haj<« n k azon • riáai szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óra a m-igukat .Bazáré-oknak és .27 ^krajozárss áruosaraoksksak* kikürtölők részükről tapasztaltatok és a ,2"- krajezár sz val a» eiamitas áldoz »taivá le*zn k. mert — termé-z-tcs — a sz ikséglet beszerzése itt csekélyebb összeget :gé-nyel. nm -zámifán azzil iogv sz az ilv helven -neijre ideit keim - tiz-zeresen is drágább, mint az olyan, mely egy lelkiismeretes szolgálati elvvel párcsult kereskedesbdl vásároltatik; nem tart án továbbá szem előtt a vidék t. hölgyei azt, aogy az ily szédelgő üxl tsicb,.. ho*.»Uitt kelra -k mei< az .-zek -ói leen lő tárgy elkészítését -»eui érik tul, — nem számítanak előre azzal, ha p. o. ruhakelmét noza:nak ily -xedeigő .csarnokból," ez a ciieg.amttÁSwi es illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. _ De a leg-
helytelenebb itt még az, hogv ilyetén
^ '' A JÓ ÍZLÉST és divatot
is exen elragadtatás áldozativá teszik, pedíe ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre es irányban. — különöse ii a vj''iék t. hölgyei érdekében — fe.<zol.imlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt hogy lehet a tzédsigd osarsokok mellőzesével is
olc^ó, jó és felette Ízléses és divatos kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolui, ha a mélyen tisztelt közönség
nói ruhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IT. ker. korona-herczeg-ntcza 8. sz. alatt levő a „K0R0NAHERCZEGHEZ" izimzett legjobb hírnevű „Hölgy- divatáru-kereskedéséhez*'' teljes bizalommal fordul.
E nevezett czég fennállása óta folytonosan od-\ működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fővárosban; személyes bevásárlásban gátol, a 1-gszigorubb becsületesség és pontosság szemméltartása s a legolcsóbb árak mellett elláasa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlé- és divat egyátalán mindenütt m.^követel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a Tidék t. hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendelése.U ..-vílbeni eszközlésük könnyebbitése s illetőleg lehe-tősítése czéljából kívánatra szolgál mindenkinok
„ingj en és bérmentveu a le^ö^r^és^divatosabb N A G^Y VÁLASZTÉKÚ MINTAGYÜJ TEMÉN YÉVEL
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép agy sxolgáltat ki, mintha a t. vevő személyesen volns jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kitflső, Iziesss ét iivatas
8
kelméknek, t-hát az, ami a
.TAKAREKOöSAGI ESZMÉNEK-
valóban és teljesen megfelel és szivesen figyelmextetjük enné fogva t. olvasóinkat, de különös«
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékossá- -szméjét egészben és valóban foganatosítani ée iUe-tőleg követni óhajtják, forduljanak BlsdOMeai séi ralwkslatk megi —ddésev-., nemkülönben bánniaemú megbízásokkal teljes bizalommal
(1807-8)
HAMBURGER ADOLF,
holgj-diT*tár»-rafcfc6dBw*j
Budapest, IV. kottHiahercaeg-utcaa, 8.
nuaape^t, ív. roronauercseg-utcaa, a. ss.
Wíjdit» Jóaef lap- 6b ajoaKUtaiajdoaa^ fforav^tó oyoméu,
Mindennemű gyógyszerek óvezimeremet viselik.
Gyógyszerek!
Biztos eredmény, bizonyítványok ezreivel
igazolva.
^ Neustein Fülöp,
gyóg) sxeré»x a „Sst.-Lipóf-hoz Bécsben,
belváros, a Planken- és Spiegelgasse szegletén,
közli alább következőleg ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek ugy orvosok, mint laikusok által haszoálva, mée mindig és minden esetben kitűnőknek blxonvultak : azok
nagymérvű fogyás xtásának és a bizonyítványok ezreinek igazolására, melyek a felgyógyultak által küldettek be. Ezért mi azokat a lelkiismeretesebben ajánlhatjuk A szt.-Erzsébet-féle ezukros vér- Injection Cadelle, biztos és leggyorsabb szer kaukó és fehérfolyás ellen, 1 frt 60 kr. A hozzá
tiszaitó labdacsok kftnoyü széke-lest idéznek elő, vértisztitók és emellett teljesen ártalmatlanok, különösen az albasi-szervek, váltóláz, a mellszervek betegségeinél, bőrbetegségeknél, szemfájásoknál, velő és a száj betegségeinél, gyermekek- és női betegségeknél, a dugulástól, minden betegségek biztos forrásától megvé-«ieuek.
Kérjük rendeléseknél határozottan szt. Erzsóbet-téle ezukros labdacsokat kérni, mivel csak ezen labdacsok birnak fuuti hatással, Ki már egyszer * szt -Lrzsóbet-féle labdacsokat használta, többé nem fog más ilynemű rcert használni és a szt -Erzsébet ezen labdacsainál marad, ezt a szert másnak is ajánlja, 1 tekercs 8 dobozzal, 120 labdacsot tartalraazólag csak 1 frt.
tartozandó füzet á 50 kr., m.n-den további tanácsot fölöslegessé tesz.
öardieu, legjobb óvszer ragályos betegségek ellen. 1 frt 50 kr. Narancs és czitrom essencsia, na rancs ós csitrom hiányában képesít bármikor jó lemonádét készíthetni. Minden palaczk 75 pohárral tartalmaz, és ára csak 1 ft. Oreillon, egyedüli szer haJlásne-bózségek ós fillfájásoknál. 70 kr. Dr. Fremon öusególye, egyedüli valódi czélszerfl szer a fórfinern gyengeség ellen 2 frt. Siorax Créma, biztos szer mindennemű bőrkiütéseknél, mint bőrfoltok, sebek és sérvek ellen stb »4 kr.
Antispyloma, jelos a szeplők s orr-
vörössóg ellen 1 frt 50 kr. Marburgí lártaeppek, csalhataUan szer minden fajn lázak ellen, 1 frt 60. és 60 kr. Antisuitin, elismert szer láb- és vállizzadásuál és a btír. ultávo-litásara.
Rhumin, a legeslegjobb szor nátha
ellen. 70 kr. Pnlcherín, a legjobb sxépitőszer, a b''őrt finomítja, á 80 kr és 1 frt 50 kr. Salicylsav-tsappaa, a legolcsóbb
szappan, á 25 kr. Fogragasz, a fogak önbetömésé-
re. -iO kr. Kárpáti gyök''éroiaj, veres és fehér. 50 kr. Arowroot, gyermek tápszer. 1 sze-
lencze 4 frt. GrófTraun-fél« vérszabályozó por, használati Utasítással i frt «0 kr. aachets d''iris, 76 kr. Maxgarite, köhögés elleni bonbor 30 kr.
Az isméit különlegességek, ugy-Kossvény-zesz, csodálatos hatású mint: Eomershausen szem-assen-csúx es köszvény ellen. 70 kr.''cxia, á 1 trt 50 kr, tömöritett PárízsPtapasa, tyűkszem és mm-''svájexi tej á 50 kr., dr. Qölís ét-deensfflíi sebek ellen. 86 kr. ¡pora, á 84 kr., Asatherin saájvis Se. hofer balzsam. Ára 30 kr. ;Popptól, á l frt 40 kr., és Poj p Fog-gyöngyök, valódi augoL, aataa á 40 kr., Liebig-féle hnski-gyermekek nehez fogzása ellen |vonat l/» f°ul 84 kr., dr Faber 2 frt. ''Puritasa á 1 frt., dr. Pfeiflfermann
Melluedv, nyomban minden köhögést és mellfájdalmat enyhít. 70 kr.
Sárgarépa bonbon Jeles enyhítő és nedve-itő ster 10 és 20 kr.
Fenyőtfi-foglabdacso k, azonnal eltávolítanak minden fogfájást.
''¿5 kr.
Gérome-balzsam, egyedüli gzer fa-gyás ellen 60 kr.
Fenyő szivarkák, mcllssoralás és mellbaj ellen 25 drb. i frt.
Menthin, az egészséghez és a piperéhez Legjobb saer kedvetlen érzés, rosszullétnél, gyomor-fájdalmak, hasmenés, íogfájás stb ellen, óvszer ragályos betegségek ellen. Elegendő egy fél pohár vízben néhány csepp aaoit-n*li jobbulás előidézésére.50 kr.
Hasonszenvi kávé, jelos ital beteg gyermekekszaman^fontja 40 kr
Golyva essenczia, kitűnő hatású szer golyvák ellen. 70 kr
Tenid kenőcs, a hajak kihullása
ellen 1 frt 85 kr. Choral perié álmatlanság és émelygés elien stb. 2 Irt. Orientális nőipor, legfinomabb fehér és rózsaszínben. 1 dobos 60 kr.
El Benito, a fejkorpa eltávolítása
végett 1 frt 80 kr. Hajirtó-szer, 2 frt 60 kr.
fogpépje á 1 irt 25 kr., Polt re zeda göndör hajkmőcse, á i frt 50 kr., dr. Brown hajópentartó kenőcse, szőke, barna és feketén, á 1 frt., dr. Heider fogpora, a 35 kr., mindig friss adagokban vaunak raktáron
Továbbá valódi angol és fran-czia illatszerek, mindennemű virágban, latja 28 kr.
Van szerencsém a t. ca. közönségnek nagy raktára illatszereket, szsppsnokat, kenőcsöket stb. ajánlani, jelesen az első párizsi és londoni házaktol, kik a bécsi v il á g k i á 11 i tás o n többnyire érdem-éremmel tüntettek ki, és mégis olcsóbb, mint a vidéken, különösen Dr. Callmann hajfestósxere minden színben, egy évre elegendő, 3 frt, aranyszőkéért 10 frt, mely előbbeni színét a legrövidebb idő alatt vissza szerzi. Ajánljuk még azon franczia chocoládékat, melyek az 1873. évi bécsi világtárlaton haladási érmeket nyertek. Fontja 6*0 krtól 3 frtig, az orosz theát, fontják á 4 frt, s|4 fontos, dobosokban
á 1 frt. Eaeskivül mindennemű gyógy-műszerek u. m. önklystirozó, fecskendők, kötelékek is a legjotányosabb áron kapbatők. Úgyszintén saétküldünk illaUzerdobozkákat 1 írttól 10 frtig. Bonbo-nieuröket ehocoládó vagy franexia bonbonnal á 1 írttól 10 írtig. Fogkafék ás más pipereszerek nagy raktára. Kérjük a n. á. közönség bizalmát, minden kérdezősködésre azonnal válaszolunk és orvosi tanácsokat adónk ingyen. Valamennyi keresett czikkek Pária ás Londonból raktáron vannak, megrendeléseket Párisból, valamint megbízásokat helyből díjmentesen eredeti számla mellett teljesítünk.
A szállításokat vagy készpénxküldés vagy pedig postautánvét otján teljesítjük, a szállítás rögtön a rendelés beérkezte után történik ; a caomagolási dij az árakba már be van értve. A legkisebb megrendelés azonban caak 1 frt lehet. — Nagybanvevők különös eredményben rósaesülnek.
(1843-1)
Cv/J
ÜAtíl -KANIZSA, 1875. november 11-én.
• . •
Tizennegyedik évfolyam,
1 Dilzitiil sr
) »mi évre . . 8 frt.
ef eu «tí • tél evre. • •
3acT«é «TTe
?
4
A
MlrSstsael
6 hasábos petitsorbaa 7f nasodsaor 6 • minden további «őrért 6 kr.
SYILTTÉRRKK
lorooJciot 10 krért vé-
-értnek fal. KioMtin illeték mindtn '' hirdetésért külön/
J JÜ kr. fizeiendG. k
előbb:
• ■ i
L. A-BO M OGYI KÖZLŐN
lemenjek, előfizetések, reelaaaíiók ut a uer-kewtWnsióhos Mr>
Takarékpénztári épület, fttóeunt MtmmIib levelsfc
awk i*n»n Bunkatár-aaktól fogadtatnak el.
jXiriratok túim nam l"
kfidvtstk. i fep^....... »
Nagy-Kanizsa várit tMlyhatósáfának. naukülonbsnaz uá* flgyvéd-egyler, a noagy kanizsai ksrssfceftelrrf s .oaröank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár''
a .Zala-Ssnagy* gfetajazásl néazvéayiársulat a tibb ■•gyei e$ vára« egyesOiat hivatalai artasitfja.
Hetenkiül kétszer, vasárnap- s csfitOftOkön, megjelenő vegyes tartalmú lap,
st. 875. Nagy-Kanizsaváros tanácsa.
Hirdetmény.
Miután jövőre cselédszerzéssel csak azok foglalkozhatnak, kik e végre hatósági igazolványt nyernek, fel hivatnak mindazok, kik cselédszerzéssel foglalkozni kívánnak, felszerelt és
a város tanácsához czimzett kérvényeiket e hó 20-ig benynjtsák, hogy a a mennyiben részőkre igazolvány adatik ki, ez a városi lakossággal kellő időben közölhető legyen.
N.-Kanizsán, 1875. november 6-án.
A váresi tanács.
Az erdő pusztítás.
Zalamegye alispáni hivatalának 8561. sz. a. kelt körintézménye mellett közlött 46938. számn belügyi ministeri leirat a földmivelés, ipar és kereskedelemügyi mi-nisterium megkeresvénye folytán a községi erdők pusztítása tárgyában akként intézkedik, mikép az 1871. XVIII. törvény 109. § sa alapján a községi erdők kezelése tárgyában szerkesztett szabályrendeletek a leg-szigornabban végrehajtassanak.
Minthogy pedig, mint a hivatkozott törvény, mint pedig a most "emiitett belügyi ministeri leirat a községi erdőkre vonatkozik, nem lesz tán felesleges, ha ezen községi elnevezést kissé elemezzük és minő erdőkre''leendő alkalmazását vHágitjnk meg.
Hogy mely erdők értethetók községi erdőknek, azok ezen elnevezésben lelik megoldásukat, azok t. i., melyek hatósági beleegyezés nélkül sem el nem adhatók, sem adósággal meg nem terhelhetők, azok ellen-ben, melyek tagosítás, legelő és erdő elkülönítéssel jöttek a volt úrbéresek birtokába, szerintünk a községi erdők rovatába nem tar-
tozhatnak, mert az 1871. évi 53-iktörvény IX-ik fejezet 56-ik §-sa az úrbéri telkek után járó erdő, nádas és legelő birtoknak külön váltan leendő eladását és elidegenítését megengedte,ezzel az 1836. IY. törvény 9. és 10-ik §-sai, ugy az 1840-ik évi Viliik törvény 4-ik §-sa alul mind a sessio bírtok, mind pedig annak kiegészítő részét képező erdő és legelő feloldattak, ezzel azoknak közössége törvényileg beszüntettetctt, szeri ütünk tehát az úrbéri rendezéssel a volt úrbéres telkek kiegészítéséül a volt földes uraságok birtokából kihasított ily területek a községi birtok jelleget nem viselhetvén, mint ilyenek nem tartozhatnak a községi elnevezés alá, mert ha ezek mind mint községi erdők tekintetnének, azoknak a községi vagyonról készített leltárokban bent foglalva kellene lenniök, azoktól egyén ér-téki adó volna fizetendő, egészen más azon birtok jellege, mely a községeknek, azok jobbléte felvirágoztatása, a községi terhek enyhítése szempontjából adományoztattak, vagy I a község jövedelméből kizárólag e czélra szereztettek, ugy tudjuk, hogy ilyenek nincsenek, tehát községi erdő,melyre nézve szabályrendeletet kidolgozni kellene, mi nem is tudunk, ha tehát egyes községekben az úrbéri fájészat tárgyában külön erdőrész ba-sittatott ki, ott a birtokosoknak áll érdekükben vagy szabály által rendezni az erdő kezelést, vagy kijelentetni a tulajdont és azt telekkönyvileg saját nevére átíratni, de Zalában többnyire az erdő egyúttal legelőtérül is adatván ugy, hogy a föld legelőbe, az azon élő fa pedig a volt fájészat pótlásába adatott, különösen kevesebb úrbéri birtokkal rendelkező községeknek oly csekély legelőtér jutott, hogy ott a czélszerü erdő
kezelést, melyet csak vágások beosztásával lehetséges elérni, gyakorolni sem lehet.
Mert ha egyes erdőtulajdonosokat az erdő birtokjuknak kezelesében akadályozni nem lehet, ha azok a rét ós föld birtokul szolgálható erdő térségüket ezen változott mivelési ág előállítása végett kiirtják, akadályozni nem lehet, szerintünk a volt úrbéreseket úrbéri birtokuk kiegészitéseül illető erdőknek kezelésében sem lehet akadályozni, mert ezeknek ép oly tulajdonuk, mint a volt földes uraságoknak birtokában visszamaradt erdő terület.
Különösen a törvény erdópusztitást ott feltételez, hol a térfogat másra, mint erdőre nem alkalmas ós ha itt letorolta tik és oz szabályosan be nem ültettetik, ugy egyeseket, mint közbirtokosokat felelősségre vonni és erdőpusztitással vádolni lehet, ugy, ha valaki erdótérségét letorolván, a birtokot minden további művelés nélkül abba hagyja, ez ismét erdópu^titónak jelezhető.
KOVÁTS.
Szerződés.
A magyar országos gazd. egyesület pártfogása alatt alakult borkimteíi szövetség — Öreger Miksa, britt ö Jelsége udvari szállítója és londoni bornagykereskedövel kővetkező üzleti szerződésre lépett:
1. öreger Miksa ur * magyar országi* gazdasági egyesület pártfogása alatt alakalt bor-kiviteli szövetség rendkívüli főügynőkének czi-me alatt — magára vállalja a magyar boroknak a mondott szövetségben csatlakozott egyes tagok neve és czimlapja alatt való eladását és pedig — Angliában, Skótiában, Irlandban, s áta-lában a britt birodalom valamenuyi birtokai és gyarmataiban 12, mondd tizenkét egymásután folyó és a szövetség megalakulásától számitan dó évre.
2.Másréazről a nevezett borkáviteH szövetség egyes tagjai Qreger Miksa urat bizzák meg boraiknak akár üvegekben, akárhordókban való eladásával az 1. pontban megnevetett országokban az ugyanott megbatározott módon és időre.
3. Greger Miksa ur a nevezett kiviteli társulat egyes tagjaival mint egyenes és közvetlen vevő fog közlekedni.
Jogában áll azonban a szövetség közbenjárását előforduló esetekben igénybe vehetni.
4. A szövetségi tagok boraiknak árát minőségük és értékfokozatuk arányában osztrák hordóval vagy 100 literével osztrák értékben számítva maguk ssabjik meg és ehhez képest Qreger Miksa számláját következőleg terhelen-dik:
a) az elküldendő bormennyíséggel hordó — vagy literekként és ha üvegekben küldetik, azonkívül még
b) 12üvegét......1 frt 20 krral
c) 12 legjobb minőségű dugaszát — „26 „
d) 1 tuczat üveg csomaglását — .55 »
Összesen tehát 2 frtjávaL
5. Az üvegük alakja és űrtartalma az An • gliában szokásos leeod, a mely üvegekből 6 tuczat megy egy osztrák akóra és Grepor Miksát ur késznek nyilatkozik minden egyes szövetségi tagnak mustrával szolgálni.
6. A Greger Miksa urnák eladandó borok osztrák akóját számitvs következő értékosatá-lyokba sorozandók lesznek és pedig:
fehér és vörös asztali borok 12, 15, 18, 20, 25, §0, 35, 40, 45, 60, 55 egész 60 frijával.
A kitűnő fsjborok (Sortenweine) különösen a régi tokaji vagy másféle aszúk 4 osztályba lesznek sorozand6k én pedig osztrák akóját 100, 125, 150 és 200 írtjával számitva, a mely osztrák értékek arányában lesz az-üvegek-ára megszabandó — hozzá adatván a fentebb b), c)és d) pontok alatt felsorolt és tuczatjánál 2 irtot tevő összeg.
7. Az egyes tagok boruk hamisítatlan volta és valódiságáért jótállanak és kötelesek minden egyes üveget saját csimlapjakkal (etiquet-teel) ellátni.
TÁRCZA.
Mit érezett...
Mit érezett akkor E kebel, gyöngj alak ? I Mit érezett, mikor Először láttalak?
Hiucnen szó, nincsen toll Azt hűn lefesteni, — Nem is fogom soha Én elfelejteni I
Ugy éreztem, mintha Tüzes pillantásod Reám szakitauá Az egész világot —
Mintha örök jég lett Volna, akkor szivem . . . 8/en.ed sngiritól Olvadni éreztem. . . .
8 azóta mindig folj Szemem* kön/ patakja . : . Tán elolvadt szivem Folydogál ki rajta 1
ZAKÁL GYULA.
Hat hét Olaszországban.
Irta: Dr. Lak* KrisUtf (Folytatás.)
Bozen.
Junius 7. Uram és én Istenem 1 Megtörtént rajtam, amit soha lehetségesnek nem tartottam; t. i., hogy a német szónak megörültem, ^nyi nehezen értett talián beszéd után ! . . Hiába az ember társas lény, igazán jól csak »kkor érzi magát, ha a vele közlekedőket meg-** • gondolatjait közölni képe». Végre az al-
kudozások s a megcsalatás veszélyének ostromállapotából kijutottunk, csupa tisztességes, szelíd, mégis előzékeny nép közé.
A korcsmáros (nagyon vagyonos, derék polgár) egész családjával és személyzetével kedvünket keresték, kedvencs életeink felől tudakozódtak, láttuk, hogy a sok vendég velünk együtt egészen ctthan, miutegy jó házi körben érezi magát.
Bármerre fordultunk a városban, mindenütt vidám, kedélyes és barátságos fogadtatásra találtunk. Így egy könyvkereskedésbe Badec-ker .Tyrolját" vásárolván meg, az előzékeny kereskedő a leendő kirándulásokra nézve a legjobb tanácsokkal szolgált s nőmnek a Magnólia fa citka szép virágjával kedveskedett. Szóval e földön kimondhatatlanul jól érzi magát, ki Olaszországból jön.. .. Fel is használtuk a mai napot nyugalomra s a touristaságot csak mellékesnek tekintettük.
Bozen mintegy 10,000 lakóssal biró s kereskedelmi tekintetbenTyrolnak legjelentékenyebb városa, fekszik afTalfer — Kisach folyók mellett, egy gyönyörű völgykebelben.Közeleten kisebb halmok, még távolabb óriási bérezek, részint zöld fákkal ellepett, részint kopár s a legváltozatosabb szinü szikla csúcsokkal. _
Megtekintettük az egész vidéket uralgó plébánia templomot, melybe Hainer főherczqg síremléke, és a főoltárkép nevezetesek. Estefelé a Kalvária hegyre sétáltunk fel, előbb rohanó folyó fölött haladván el, csupa sziklára jutottunk, egyenlő távolságban kis kápolnákkal, melyekben paasaió életnagyságú szobor alakjai valának. (Többnyire ijesztő ügyetlen faragványok, melyek as olasz művészet után vissza-tetoMttek nagyon.)
A hegytetőn három völgy ke bel be elra gadó kilátás, mindenütt az ormokon régi lovagvárak romjaival, a nap épen lemenőbe lévén, a sziklákat és havasokat tüzfénynyel a a szivárvány minden színeivel boritá el. Szép az alföld, szép a rónatáj, — ab, de én értem, Hofer Andrást is, ki gyönyörű hegyes-völgyes hazájáért örömest megtudott halni!.....
Ez a hegy ország megint egészen uj, de felséges szépségeit a természetnek tárta fel előttünk. Ezután meráni utunkra kocáit rendeltünk s a fürdő után eltettük magunkat holnapra. M e r a n.
Junius 8. Mivel a nyári meleg ijesztő mérvbe növekedett, nehogy ez az uton találjon bennünk, reggel korán elindultunk. Már majdnem a város határából kiértünk s a kitűnő kocái utat még mindig megöntözve találtuk. (Szo-moruan gondoltam vissza ismét a kanizsai homok és porfelhőkre.) Ezután s őllőhegyeket hagyva mindkét oldalon, egy valóban gyönyörű völgybe haladtunk.
Oly iszonyúan meredek sziklaszálakon, hová azt hinné az ember, hogy csak a sólyom, vagy sas repülhet, hová feltekinteni is fárssztó; vannak a középkor lovagjainak most már romba dült várai.
Egyik a másikat éri s ha as ember a távolabbi völgy kebelek be s messze-messze tel tűnő hegyek ormaira tekint, mindenütt e düledékek Ötlenek szemébe.
Alant hangyaszorgalom s ernyedetlen munka valódi kertekké, ligetekké alakitá as egész vidéket. A falvak szakadatlan során mentünk keresztül, (egyikben görbe tornyot is láttunk) mindenütt a legnagyobb vagyonosság, jólét tűnt elő. a közönséges földművesek csi-
nos emeletes, verandás házakban laknak; — nálunk sok nemesi curia nem mérkőzhetnék esekkel a tyroli paraszt házakkal.
Mire a nap szúró melegét akarta vetünk éreztetni, már Meránban voltunk. E kis (3000 lakossággal biró) város ujabb időben igen nevezetes gyógyhelylyé lett, különösen mellbetegek téli, climaticus tartózkodásául alkalmatos. A fellegekig nyúló magasságú két sor hegy között a mélységben foly a Passer folyó, e mellett jobbról balról terül el a völgy, melybe a villák, kéjlakok, ízletes házak (mindenik ssép kert közepén) épülvék, mindenik egy-egy kis éden a maga nemében.
A víz partjai mellett közvetlenül a legnagyobb költséggel és művészettel alakított sétányok, kellemes nyughelyekkel. Ilyen Meráni A viharok és goromba szelek a hegy bástyák által teljesen kivannak zárva. — ugy, hogy télen is kellemes verőfényes napsugár, eoyhe légáramlat üdíti a szegény betegeket. A pedanteria annyira megy, hogy a sétányokon is szigorúan tiltva van a dohányzás.
Nekünk legjobban tetszett a sétány végpontján lévő mormogó krystall tiszta vízesés. E fölött szédítő magasságban a két átelleni szikla-partot egy merész ¡vezet hid köti össze, — -innen a kilátás igazán szép! . .
Azon gondolatra jöttem — no a ki ide jön, azt a kegyetlen kaszás nem bánthatja. . Ámde az itteni ssép emlékekkel gazdag temető arról győzött meg, hogy : „C o n t r a v i m mortis, non est medicamen in h o r t i s.* A nagyszerű márvány emlékek alatt, legtöbbnyire az ifjúkor tavaszában letört virágok aluszszák örök álmaikat.
Megdöbbentőleg sok magyar van itt «to*
i* i-
Ili:
8. Az elküldendő boroknak teljesen tisztáknak, üvegezésre éretteknek és legjobb mind-ségüeknek kell lenníök és a budapesti vasúti avagy gőzhajózási állomáshoz tehermentesen küldendők el. Innen pedig a kiviteli szövetség felvállása (declaratiója) mellett küldetnek Londonba.
Mielőtt azonban az egyes szövetségi tagok szállitam kivánt boraikat kiküldenék, tartoznak előbb 4 üveget a borkiviteli szövetség Budapesten székelendő végrehajtó bizottságához az ár bejelentése mellett beküldeni. Ezen 4 üvegből: egy Ízlésre szolgáland, egy másik üveg a végrehajtó bizottság őrizete alatt marad, a többi kettőt a bizottság Greger Miksb urnák küldendi ki
mutatványkép.
A mutatványok a bejelentett árral Greger
Miksa úrhoz megérkezvén, megrendeléseit mint
egyenes vevő közvetlenül az illető szövetségi
taghoz intézendi.
Ha azonban a végrehajtó bizottság a bort
használhatlannak találná, erről a küldőt érte-sitendi.
Azon esetre pedig, ha a szövetségi tagok a kiküldött mutatványnak meg nem felelő és használhatlan borokat küldenének ki, jogában álland Greger MikBa urnák azokat a küldő rendelkezésére bocsátani.
Vitakérdés esetében a 20-ik pontban kö
rülirt eljárásnak lesz helye.
(Vége köv.)
Helyi hírek.
— E lapok kiadói teendőinek teljesítésére oly egyén kerestetik, ki a magyar és német nyelvet teljesen birjas a könyvvezetésben jártas; ajánlatok Wajdits József könyvkereskedéséhez czimzendók, hol a
feltételek is megtudhatók.
— Komárvároson Kincses Kati 16 éves hajadont homokhordás közben mult szombaton a partnak leszakadása agyonütötte.
— Stelczer Frigyes nagy -kanizaai la-kós vezetéknevét „Gamosi''-ra változtatta.
— Kérelem. A magyar „Távírda-naptár" tisztelt előfizetői szíveskedjenek még kevés túrelemmel lenni, hogy az mind ez ideig nem küldetett meg : annak szerkesztő-kiadója Mihály J. Endre t. barátunk súlyosan megbetegedett.
A naptár kész.
— A nagy-kanizsai főgymnasiumi tanuló ifjúság folyó hó 5-én tarta főtiszt. Farkas László igazgató ur elnöklete alatt segélyzó egyleti alakuló gyűlését, mely alkalommal megválasztattak : einöküj: Heinrjch Adolt, pénz tárnokul : Bendekovics Lstván, titkárul: Fais Elek Vili. osztályú tanulók ; bizottmányi tagokul: Baán Zoltán, Horváth Károly, Márton Gyula, Schöníeld Frigyes, Sólyomy Tivadar VIII. Göncz Árpád, Hertelendy Endre, Vizlendvay Imre, Vojnits Imre, Vucskits Gyula VII. Klein Ferencz, Stocker Antal, Szmodia Győző, Vlasits Andor, VI. Bosnyák Zoltán ós Hauser János V. osztályú tanulók. País Elek titkár.
— Nagy Béla szent-Ferenczrendü ál-
dozár, utóbb vicaríus anagy-kanizsai zárdában,
Homok-Komáromba helyeztetett át, lio) mint plébános-helyettes nov. 8-án megkezdette egyházi működését.
— Emlékeznek t olvasóink, hogy az iskolai év végén csodálkozásunkat fejestük ki, miazerint a nagy kanizsai felső leányiskolába oly kevés növendék jár, annál örvendetesebb a jelenlegi állapot, mivel az idén 40 tanulóval bir, míg tavai csak 24 volt. Azt is elismeréssel közölhetjük, hogy rendes rajztanárul az iako-szék Schultz Károly polgáriskolai rajztanárt választotta meg s^jgy a rajztanítás rendszeresítve kötelező tantárgy lett.
— A hírneves florencai „N é g y e • társulat" Budapestbe utazás» alkalmával Nagy-Kanizsán f. noveml berhó&J én hangversenyt fog tartani. £ ritka müélvre előre is felhívjuk a t. zenemüpártolo közönség figyelmét
- — Kővetkező sorokat vettünk egyik t. polgártársunktól: Bátor vagyok t. szerkesztő arat e soraim köáíéeére felkérni* mert hiszem s tudom, hogy az sok kortársam nézetét tolmácsolja. Egy város társadalmi miveltsége leginkább visszatükröződik az abban létező intézetek s egyletekben, ha szemügy te veszem a városunkban létező egyletekét, szomorú képet nyújtanak azok egy része, mert fajdalom 1 a magyar szót oly kévéssé hallom beszélni, s ápolni. Pedig magyar városban lakunk, s hazánkat hűn szeretni szent kötelességünk ; « az szomorít leginkább, hogy legbefolyásosabb embereink nem röstelnek egy uj egyletet alakítani „Schlaraffia" név alatt, melynek intentiója importált bárgyúság, társalgási nyelve pedig német. Volt egyszer, nem oly nég még, Kanizaán egy „magyar kör"-egy let a magyar nyelv s irodalom ápolására, igen tisztelt Dr. Szűkíts volt elnöke s legjobb erőink támogatták. A „magyar kör" elfeledve elszenderült s legtiszteségesebb erőink „Schlá-raffiát" alakítanak ! Kérdem tiaztelts befolyásos polgártársaimat, nem érzik,mennyivel fontosabb 8 üdvosebb hatású volna a „magyar kört" újra alakítani s támogatni! ? Miihofer József.
— Van szerencsém a t aözönséget értesíteni, hogy ügyvédi irodámat Nagy-Kanizsán, a fő gymnasium átellenében levő Horváth Lajos ügyvéd ur házában folyó IS75. évi november hó 11-én megnyitom, s egyszersmind felkérni, miszerint ügyvédi közbenjárásomat bárminemű peres vagy peren kívüli jogügyben becses bizalmával megajándékozni szíveskedjek. Tisztelt kartársaimnak pedig készséges szolgálatomat — ügyvédi teendőkre nézve — ezennel felajánlom. Nagy-Kanizsán, 187ü. nov. 5. Gábelics Imre, h. ügyvéd.
— Silmegh varos államilag segélyzett reál tanodájához a magas mínísteriumtól 25441. számú leirat mellett e következő melléklet érkezett: „1872/3. az I-ső osztályban nagyobb mérvű szabadkézi-, mértani rajzai áital volt előnyösen kiváló. De a többi osztályok ékítmények, építészeti és figurális rajz mutatványai is értelmes vezetés ét» czélszerü tankezelésről tanúskodnak. 1« 73/4-ben hasonló előnyök jellemzik ugy az I-ső, mint a felsőbb osztályok rajz-
metve. Egyilt^jeles publicistánk neje is köztük vun, — az emlékeD rajt van a most is élő férj neve kivésve, született ekkor és ekkor, meghalt : s itt a dátum még hiányzik. Borzasztó gondolat élő embernek a nevét előre síremlékre felvésetni! . . .
Ebéd után az árnyas sétányokon folytattuk szemlélődéseinket. Különben most holt idény lévén, igen kevés idegennel találkoztunk. Merán csendes és elhagyatott volt. Este szép hü vösael Bozen ba, főszáliásun k ra megérkeztün k.
(Kolyutáa kör.)
A piros tojások.
— Genrekép. — (Vége.)
Csak azután tárgyaltatott a piros tojások fontos kérdése.
— Tehát Hangi Lexinek egy kosarat ? — kérdé a bácsika.
— Csak minél nagyobbat! — felelt Jolán. Tudja é^es bácsikám ugy vakarja, hogy az egész tojás egy kosarat képezzen.
— Ne félj mukuskám, remekelni fogok.
--Az árendás fiának pedig — tudja édes
bácsikám — vakarjon egy még nagyobb kosarat.
De az gyöngyöm, nem lehetséges.
— Óh, lehet édes bácsikám, a mama adott egy piros lud''ojást. — Az lesz neki való. Ugy is ófyan lud természete van.
— Hát Jenőnek milyet készítsek ?
— Jaj, édes bácsikám, azt én magára bízom.
— Jó lesz ez? kérdezé Gábor bácsi segy művészi rajzokkal vakart tojást vett elő. — Az volt az igazi remekmű. — Kicsiben annyi gondolat 8 oly szép kivitel bámulatra ragadhatott bárkit is. — Volt azon minden, de semmi olyan, mi ízléstelen lett ivoflaa. — Bizarr és mégis összhangzó; jobban gyermekes játék és mégis remekmű.
—« Nagyon jó lesz! ujongott örömében Jolán s össze-vissza csókolta, ölelte bácaikáját, ki ily szép meglepetésben réazesité. — Hanem ... ■sóit égy kis szünet múlva.
— Hanem ?! kérdezé kíváncsian a bácsika.
— Még valami hiányzik róla !
— Micsoda, kedves kis madaram ?
— Egy szó! — Lássa kedves bácsikám, én tudom, hogy Jenő keresni fogja azt a szót. Rnj/olja kérem valami rejtett helyre, például ide, a nefelejts szirmokba, igen apró, iczipiczi betűkkel e bzót: szeretlek !
— Ah! te kis csalfa!
A bácsi természetesen engedelmeskedett hugocskájának s így a fontos kérdések letár-gy altattak.
Hanem azért Gábor bácsinak nem volt nyugta. —rMire Jolánnal a szobába ment, már Gyula és Lujza interpellálták.
— Gábor bácsi,hiszen azon nem volt se lovas-katona, se pisztoly, se puska, se háború! Nem hitték el a parasztgyerekek.
— Nem ám, mert nem tudtad megmagyarázni nekik. — Hát hova tetted ?
— Összetörött.
— Hát a többi hol van ? mind összetörött ?
— Mind ám Gábor bácsi, mert lássa az a zsidó Kóbi megcsalt. Kókányozott velem, aztán én sohasem tudtam betörni az övét ő meg az enyimeket mind összetörte. — Mert, lássa Gábor bácsi, fatojása volt. ,
Gábor bácsi ugy tett,mintha ezért boezan kodott volna, pedig magában ugy nevetett rajta. — Hanem azért nem szabadultJki Gyula körmű i közül, ki ugyancsak belekapaszkodott kabátjának hosszú szárnyába s egyre kérte, hogy vakarjon újra tojásokat;
Neki is készült Gábor bácsi türelemmel a nagy munkához, de csakhamar félbeszakította egy vendég érkezése, akinek kocsija az udvarra robogott.
— Ahá, as egyik már megérkezett! — dünnyögte magában as öreg.
Hangi Lexi nagy kényesen ugrott le kocsijáról, a gyeplöt kocáinak kesébe dobta, s még egyszer diadallal nésett végig fogatán. Lelkének es volt minden büszkesége, — no meg
tan menetét A. II. és m ik osztályban itVott természet után késsült rajztanulmányok vöntálc magukra a biráló figyelmét és elismerését* Midőn hiszszük, hogy e''reál tanodának örök-emlékü alapitója a legnemesebb érzéssel telve, örvendetes nyugalmul tekinti a felsőbb bírálatnak elismerő nyilatkozatát, egyszersmind szívesen emlékezünk meg a tevékeny rajztanár, Tafferner Béla úrról, kinek tulaj donképen i érdeme szerezte esen — as iskola nevére is fényt derítő kitüntetést. — Az uj tanévben a tanári személyzet között váltosás történt; de a kedvező kinevezések által bizonyára csak az intézet további virágsására, amennyiben as is kola bizottság igaagatónak t Ádám Iván képesített föreál tanárt válaastotta; kineveztettek még: Dr. Stirling Sándor, a természettani — és Bellák Aladár h. tanárok — ea utóbbi a nyelvtani szakmára. 1.
— A tél kara áldozata. Sümeghen f. évi nov 2. és 3. közötti éjjel egy silány ruházata, Tóth Péter nevü munkaképtelen ember, rendes lakása nem lévén — a szabad ég alatt megfagyott; dermedt állapotban helyet kapott a kórházban. (Jókor!)
— Sport. E hó 6-án a balaton-magya-ródi vadász társulat által rendezett hajtóvadássst alkalmával 13 róka, 28 dbnyul és 11 erdei szalonka ejtetett el; as utolsó „hajtás* ab.-magya-ródi vendéglőben vidám kedvvel tartatott meg.
— Hymen. Kapocy I. m. k. telekkönyvi díjnok ur e hó 14-én vezeti oltárhoz özvegy Viola Anna aaszonyságnak bájos és szellemdus leányát, Ida kisasszonyt. Kísérje boldogság frigy özet 1
— Bővid hirek. 1876-ban 3 miliő írt. érték ü államjavak eladatnak. — Általános európai parlamenti delegatio összehiváaa van kilátásba helyezve a lefegy verkezée kérdésének tárgyalására. — Pécs polgármestere Aidinger János lett, ez eaetet a „Pécai Figyelő" gyászkeretben közli. — Parisban 4 kutyát mutogatnak, melyek négyesben elugatják „Rigöletto* egyik dallamát — ó felsége a népszínház építőit a Ferencz József-rend lovagkeresztjével díszítette föl. — Pécsett egy 80 éves ember öngyilkossági szándékból kútba ölte magát — Csermák sír-halmára emlékkő helyestetik. — Makón ,Pa-pagály" czímű tréfás heti lap indul meg. — Szombathelyen „Lövölde" létesítésén fáradoznak. — Strousberg s „vasútkirály* 25 miliő frr. erejeig megbukott- — Göpfritznél a va-sutvonat 5 ölnyi magas töltésről éjjel alázuhant, 6 utas azonnal meghalt, 30 sebet kapott. — A philadelphiai világtárlat csarnokának teteje lezuhant, s 12 embert agyonütött. — Mansfeld Antónia hírneves bécsi népszinrefténekesnő meghalt. — Ráth Mór könyvkereskedése a Haas-íéle palotába tétetett át — A honvédelmi mi-nisterium palotája jövő tavaazszal fog építtetni. — A czár 30 ezer rubelt küldött a montenegrói sebesültek számáfa, Moszkva város tanácsa pedig 20 ezeret. — Horn államtitkár helye betöltetlenül marad. — A trencséni postahivatalnál egy f)l ezer forintos levél elvessett — Jókai „Egy az Isten" czímű regényt irt — ó felsége
Qore özvegyének éveakinti 1500 s gyermekeinek neveltetésére 500 frt évpénzt kegyeskedett adományozni. — Tormásy képviselő, meghalt. — Az egyetemi könyvtár pár nap maivá meg-nyitutik.— Gr« Grünne nyugdíjaztatott. — L>r. Brode vasatügyi munkálatáért a legfőbb Ítélőszék 10 ezer frtot alapított meg. — Raaid paaa külügyminister lett. — Németországban 3,560,528 egyén van „Müller" nevezetű. — A koediak (Vács mellett) nem engednek izradiiat lakni falujokban. —
„Sajó," az agara, mely mos''* is ott lábatlankodott körüle.
Különben Lexi nagyon sokat tartott gavallérságára, — nem öltözött ugyan a legújabb divat szerint, de azért mindig kicsípte magát. Nem termett ugyan a salonok fény es talajára, de annál inkább otthon volta kaazino ferbliasztalá-nál, a nagy fogadó „ebédlőjében*, a hol éjjen-kint nagyon sokszor az ő bubánatára sirt-ritt az a hegedű. — A czigányok és a pinczérek meg is süvegelték, meg is Mnagyságolták" mindenkor.
Alig, hogy Lexi beköszöntött a családhoz, már egy uj vendég jelentkezett
Az árendás fia. — Nagyon mulatságos alak. — Azt képzeli szegény magáról, hogy ő a legszebb, legdélczegebb ifjú a kerek földön, kivált mióta valami csintalan leányka „Adonis-nak" nevezte. — Ezért azután ki is áll minden alkalommal a gátra.
Most is ugyancsak tüntetett. — Nézzék csak — szólt Lexi kajánul mosolyogva — azt az Isten csudáját! — Minő daliás viselet, minő daliás termet!— Kopott azi-linder,mit két éve hagyott itthon a pesti ügyvéd bátyja; sujtásos attila, mely született anno 1861« ben; porczellán-nadrág, melynek csak ugy veszi hasznát,ha fél font krétával ellátja magát l.. Aztán az a paripa!.. Vak, sánta, himpókos,, rogyott, görhee, vén !.. Százszor jobban csetlik-botlik, mint az én kimustrált sárgám; pedig az szegény már csak ugy jár, mint a mankós koldus. — Aztán az a lovaglás 1.. Nézzék csak kérem, mily kényesen, mily dandysan üli meg a lovat — Ja, kérem, ¿ angolosan lovagol, mint a dzsidás hadnagy! Ülne íszen fel az én tarkámra, majd magyarosan letenné as a gyepre L Es alatt a lovsg bekoezogott as udvarra. — Paripáját a teheneere bízta, (no mert Miska, a kocsis, sokért nem nyúlt volna hozzá) maga pedig, mint a páva, kavél yen, te tszelgősen a szobába lépett - A jellemző, érdekes tánslgást, mely most ! kezdődött volna, meghamisította agy harmadik 1 vendég érkezése.
Irodalom.
— Taborstky & Parsch urak nemzeti zeneműkereskedésében megjelent s beküldetett hozzánk a „Háromszéki leányok" dallamai: „Hogyha én levelet írhatnék* ... „Maros vize folyik csendesen" .. . Elemér dala: „Csak egy szép lány* ... Németh Jánostól, zongorára szer-keszté Tisza Aladár. Arai 60. kr.
A „ Vasárnapi Újság• november 7-ki száma a következő tartalommal jelent meg : Horn Ede (srczképpel). — Mátyás király tréfája. (Költemény ifj. Ábrányi KornéltóL) — Az ördögmocsár. (Elbeszélés.) — Japán hajdan és most (Két képpel.) — Égy haldokló állatfaj. (Képpel.) — A hangról. — A. rejtelmes sziget. (Verne regénye, képekkel.) — Vendéglőinkről. — (Fővárosi tárcza, Borostyám Nándortól.) — Gesztenyeszüret az Appennineken. (Sámi Lajostól.) — A hétről. — Irodalom és művészet, stb. rendes rovatok.
— A „Prijátel" «jIső száma megjelent. A havi szemlében a bel- s külügyre vannak ismertetve, ezt követi a métermérték magyarázata. A kép Mátyás Király győzelmét ábrázolja Holubér fölött Ezután jön a kataszteri törvény ismertetése, van egy kis vers magyarból fordítva, egy beszély, különféle hirek s a gazdasági rovat Felhívjuk a lelkész és tanító urak figyelmét e pártolásra méltó vállalat terjesztésére. Megrendelhető a szerkesztős kiadó Augusz-tich Imre urnái Budapesten.
— HationaliUU und Eisenbahn-politik, báró Weber M. M. nyugalmazott udvari tanácsostól megjeleni Hartleben A. kiadá sában Bécsben. Főirányzata bebizouyitni, hogy minden államvasuti intézményének ez állam földrajzi fekvése, talajának minősége, termékei iparának, visi és saárazföidi utainak fejlettsége, tengerpartjainak alakja, pénzügye, hitele és kereskedelme — mindenek felett pedig éghajlata és nemzetiségi jellege állal adott viszonyaiból kell kifejlődnie, ennélfogva a mi az egyik országban előnyösnek bizonyult, nem mindig az a máaikban is, sőt itt néha károssá is válhatik. Ennek bebisonyitására a szerző előadja, miként fejlődött ki a vaauti intézmény Angiíaban, az ország elszigeteltségének, népe jellemének es egyéb intézményei fejletiségenek megfelelőiig önállóan és menten az áliam minden gyám-"^ kockásától as orsságnak kereskedelem tekintetében legjelentékenyebb pontjai közt, kezdetben á fővárost nem is érintve; miként Francziaor-szágban t«lwtén a nemzeti jellemnek stb. meg-
Csendesen, észrevétlenül, az alsó kert felül jött Barna Jenő és pedig csak ugy gyalogosan. — Lakásától as nt egy kis kerek erdőn s egy illatos berken vezet át s ő oly jól érzi magát a szép természet ölében. — Mindig igy szokott átlátogatni Jolánékhos,a hol mégis mindig szivesebben fogadják a czifra fogatul biró Lexi nél, vagy a nevetséges jámbor lovagnál.
Ma pedig oly öröm várt reá, melyet remélni alig mert.
...Jolán bucsazó vendégeit megsjándé-kozá a számukra készített piros tojásokkal.
Hangi Lexi nagyott nézett, mikor megkapta a húsvéti ajándékot, egyet mosolygott (de olyan furcsán,)— felült kocsijára, a gyeplőt kezébe vette s irgalmatlanul lovai közé suhintott ostorával. — Szegények, azok is megemlegetik azt a húsvéti szent ünnopeL Az a piros tojás adott dolgot még a czigánynak s a pinczérnek is. — Hej, sokssor kivilágos kivirradtig tűnődött azon Lexi.
Az árendás fia rendkívül boldognak érzé magát, hogy a szép Jolántól ajándékot kapott. Uton, útfélen dicsekedett vele, fűnek, fának mutatta. — Sokáig nem vette észre ; mikor pedig már észrevette, sokáig nem tudta: miért nevetnek oly szánakozólag az emberek, mikor boldogságává! dicsekedik. Végre aztán kisütötte, hogy azt a nagy Iudtojást, azzal a reá vakart kosárral — irigylik tőle. — Boldogok, a kik hisznek!. ..
Barna Jenő pedig a kedves Jolán ajándékát, azt a művészi piros tojást nemsokán egy igen egyszerű jegygyűrűvel viszonozta. — A nefelejcs- szirmokban igen hamar észrevette azt a szót: szeretlek.
Évenkint, a húsvéti Ünnnepekben előszók -ta venni azt a piros tojást s kedves feleségével sokáig el-elnézegeti.
Hanem ások művészi ¿ajz között még most sem vett énre valamit
Pedig a turbékoló galambpár s az égő »zi-vek közé Gábor bácsi vakart még egy iczipí-■ czi — papucsot is, , Y
1 SUMEGHI KÁLMÁN.
felelően, az állam gyámkodása alatt Párisiül mint központból szétágazva és schematice orszi^ £08, kerületi és vidéki érdeküekre oszolva; mi.
keni Belgiumban, az ország csekély kiterjedésének megfelelően előbb, miut tiszta állami vasutak, később, midőn az állami kezelés, a vas-utak Bzaparodáaa következtében igen ''conpli-cálttá vált volna, a magán vállalkozásnak is tért engedve-, és miként Németországban a régebbi feldara boltságból kifolyólag minden égje» tartomány és vidék érdekének, — ugy »körpontban, mint a széleken megfelelőleg. Aztán áttér az osztrák vasúti intézmény fejlődése történetére és a bajokra, melyekben az linlődik; ez utóbbiak okának, azon minden más állammal közös ok mellett, hogy a vasutak a közjóllét előmozditójaiból üzérkedés tárgyaivá fajultak, legfőképen azt tartja, hogy Austria igen drága és költségesen kezelt vasutainak izama túlságos nagy, olcsó közlekedési eszközökben pedig, a melyeken tartományai termékeit stb. könnyen és jutányosán a fővonalokhoz szállíthatná, hiányt szenved; pedig a szerző szerint Austnának csak néhány elsőrangú vonalra, de annál több olcsó alsóbbrendüre volna szüksége. "Weber a vasúti államitást a nem jövedelmező vasutak felszerelésének, kezelésének stb. forgalmukhoz aránylagos egyszerűsítése és olcsóbbá tétele, valamint a beléjök fektetett tőkék kamatainak lejebb szállítása által véli megszüntethetőnek. E mellett ajánlja a Poroszországban letező állami és magánvasutakból álló vegyes rendszert, hogy az állam, — melynél a lakosság érdekének ea nem a jövedelmezőségnek keilene első sorban tekintetbe jőnie, erkölcsi hatást gyakorolhasson e tekintetben példájával és concurrentiájával a magán társulatokra, e czélból több magán vasút megvételét ajánlja. A hazánkban létező ily vegyes rendszert, az oisaág pénzügyi viszonyainál, műveltsége fokánál és politicai configuratiójánál fogva | nem tartja megfelelőnek s azért nem is veszi tekintetbe. Végül ajánlja az állami felügyelet decentralisatioját, nem helyesli a kisebb vasutak ] iuaiojat nagy óbbakkal, kárhoztatja a kamat- • biztosítást« mint félrendszabályt stb. stb. lapunk . szük tere azonban nem engedi meg e hosszas tapasztaláson és mély tanulmányon alapuló, nagyon és ügyeimet érdemlő mü bővebb ismertetésébe, vagy épen bírálatába bocsátkoznunk,
ajánljuk azonban minden, a vasúti szakma iránt érdeklődők figyelmébe. *
Papírszeletek.
— Tudod mi az as uj mérték ?
— Melyik ?
— Az a kilogramm.
— Hm, hisz az nem uj, minden falusi korcsma cztgére kilóg rám.
Egy franczia ifjú öngyilkos akart lenni ; de bántotta a tndat, hogy nem fogják egybázilzg eltemetni. Azért következő iratot hagyott viwza : ,halá-lom véletlenül történt. Pisztolyommal játszottam s az elsülve. engem fejen talált. De megvagyok győződve, hogy haliám az egyházi szertartás mellett fog el takaríttatni. •
Magyar színészet.
Nov. 6-án a szó szoros értelmében zsúfolt ház előtt adatott ,A vízözön* látványos darab Csep-egby Ferencztől. Elismerés illeti a színpad díszítőjét, ki ez összetákolt színpadon is képes volt valamit producálni. A darab nyelvezete igen szép. Előadaa sikerült volt. Ez előadásra elkelt 954 darab jegy s igy közel ezer néző lehetett a teremben. Másnap, nov. 7 én ismételtetett, de már jelentékenyen kevesebb számú közönaég előtt
Nov. 9-én a helybeli kisdednevelő egyesület javára másodszor adatott Tóth Kálmán uj darabja r Az ördög párnája".
A derék társulat vasárnap csakugyan eltávozik körünkből s Baján folytatja működését. Gratulálunk a bajaiaknak, hogy ily ritka jó szervezetű társulut előadásait látogathatja, mely a vidéki igényeknek valóban megfelel.
Ma, csütörtökön „Petőfi éle te és halála", szombaton 4-edszer „Falu roszsza" és vasárnap utolsó előadásul : .Balaton tündére" czimú színmű adatik elő.
Történeti naptár.
Nov. 11. 1456. Cilley Urlik halála Belgrádon.
— 1847. Az utolsó pozsonyi országgyűlés megnyitása.
„ 12. 1848. A szegedi várból kiszabadult olaszok Kossuthnak fáklyás-zenét adnak.
„ 13. 1848. Janku Felvincz városát feldúlja
Nov.
14.1811. Peresel Mór születésnapja. — 1868. „Osztrák-magyar monarchia" tudtul adatik a külföldi hatalmaknak.
15. 1848. Asbóth győzelme Bogaánál. — 1849. Horváth Mihály Mőring álnév alatt mint tót vá^zotkereskedő külföldre menekül.
16. 1861. Sárosy Gyula, jeles költőnk halálozása, — 1868. A delegatio első üléae Budapesten.
17. 1370. Nagy L*jos lengyel királylyá koronáztatik. — 1773. Csokonai születésnapja.
18. 1664. Zrínyi Miklós, a költő erőszakos halállal kimúlik Csáktornya vidékén. — 1673. Zrínyi Péter özvegye Grátz-ban lefejeztetett.
Szerkesztői üzenet.
1827. P. Keszthely T. résaére megindítottak lapunkat.
1828. O. Béca. Megtörtént
1829. Sz. Békés. Teljes kéltséggel.
1*30. J. Győr. Saives elnéxéiét kérjük, közöltetni fog mind
1831. S. Haszth. Intézkedtünk.
1832. M. A. Igen.
Érték- ós váltófolyam november 9.
D*/» metaliquea 69.69; 5''/# nemz. kölcaön 73.30: 1860-ki illadaimi kölcsön 110.60 ; bank-részv. 9 29— ; hitelintézeti résavények 196.— ; London 113.70; magyar földtehermentési kötvény 81.40; temesvári fóldtehermentési kötvény 81. —; erdélyi fóldtehermentési kötvény 79.20 ; horvát-slavon fóldtehermentési kötvény 85.-; ezüst 104 75; cs. kir. arany 5.38 — Napoleond''or 911.—.
Feleiós szerkesztő s kiadó: Bátorít Lajos.
Mindenkinek különös ügyeimébe ajánl tátik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógyereje, elválasztó, érlelő ét fáj-
*) £ rovat alatt köalóttért felelősséget nem vállal a Saerk.
dalmat csillapító hatást ¿Ital leggyorsabb, legbiztosabb • egyszermind gyökere« gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás-légcsőhurut, b 5 r k é s-baraág, bártyásgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megfonrá-aáaok, darázs- vagy mébszuráaok, konok-fekélyek, suaatok (contoaiók) — meglepő gyors fájdalom cstíla-pitáasal — rögaött daganatok, gümSk, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigy be togaégek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméirsg, vadhús, tagarivaca, csontazú, kificxamitás és megrán-dulások, helyi caúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélysett vagy már genyes női mell. — Sok n5 már csirában volt emlő-ráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebéssi műtétnek mellőzésével — egyedül .ezen jelss sebUpasz használata által menekült msg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebéssi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghiteleaebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jói megalapított éa elterjedett hirét kétaégbevonhatíanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtoyi cao magnál kisebb szállitmáaj nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Psstss Tirik József gyógyszerész urnái király-utcza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-Kaaizsáa : WAJOITS JÓZSEF urnái. Paksoi: Malatinaaky 8. — PécSStt ; Sipőcz J. — SBasflsa: Stamborszky. — Sz.-FsfcSrvá-rott: Braun J. — Szssibathsiyss: Püüch F. — Veszpréahés s Ferenczy EL — Zágrábbal - Mitlbach Zs. Soprsabaa : Bcck J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlatalkat ezen gyógyszer késsi-tojéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimesve: Budára, (Rács. város, fŐutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
py- Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüatént éa legpontosabban teljesíttetnek.
jwwwwtfwywwww
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. márka vagy 218,750 foriut
főnyeremény elnyf>rh«»tését teszi lehetővé kedvező esetben a leg-sjabb nagy pénzkisorsolás, mely a magas kormány álul biztosítva van.
Az uj tervezet előnyös berendezése olynemü, hogy néhány hó letelte alatt 41,700 aysreassy kerül 7 húzásban okvetlen kisorsolás alá, melyek kózott esetleg 375,000 R. vagyis 218,750
e. é. forint, egyenként pedig
1-szer 1 , 1 „ 1 „ 1 -1 « 1 * 3-szor 1-szer 2 . 1 *
250,000 125,000 80.000 60.000 50.000 40 000 36.000 30.000 24,000 20.000 18.000
8-ssor
9
12-szer 36 „ 40 „ 204-szor 412-szer 512 „ 697 , 18,800-szor
15,000
12.000 .
10000 .
6000 .
4000 „
2400 ,
1.200 .
6 00 ,
3,00 .
1,31 „
nyeremények
ígérvényeket (,822"3)
magyar sorsjegyekre
f. évi november 15-iki sorsolásra ;
főnyeremény 150,000 frt
elad 2''/» frt es 50 kr. bélyegért
LUEFF M. iiletszerész, Budapesten,
Dorottya-utcza, 3. sz. a „MINERVÁHOZ.-
RAVISSANTE
Dr. Lejosse-tól Párisban
! /
hölgyeknek nélkülözhetlen !
márkányi stb. vannak.
eszközlése tervszerüleg hivatalosan
▲ nyereményhutások v&n mgállapitva.
Ezen, az állam által biztosított legközelebbi ''első nagy pénz-kisorsoláshoz ..
1 egésx eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagy 3'';'', frt
i «1 . , . • 3 » . n* -
1 negyed „ „ , . 1 Ve • „ 90 kr.
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta ut-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tólünk kézhez szolgáltatva.
A megrendelésekbe* a hozzá tartozó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden húzás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állási Jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb píaczain levő összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban •ok egyébb tsklatslyss aysre«ények k5z*tt gyskras az slsó «-syereménysk sysrsttsk, melyek az illető nyerőknek közvetlen ki-fizettettek
Ezen, a ls|szll*rdahfc alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre szamithatván, kérjük, minden megrendelés esakösölhetése végett, a megrendeléseket egyenesen és minél előbb, ée minden esetre f. évi sovsabsr 30-ka előtt hozzánk juttatni •
Kanfnann és Simon,
baak- én váltóöxlet, Hamburg.
Mindennemű államkötvények, rasutí részvények éfUkaöa-or«jegyek adás-vétele. (1836-1)
JSB, Köszönet aa eddig bennünk belyzett bizalomért s minthogy ni a legközelebbi nj kisorsolás! részvételre felhívjuk, továbbra is törekedni fogunk a« «onnah és uA^ájxolgk-lattal érdekeltjeink teljes megelégedésöket kiérdemelni.
(Jeak a hivatalosan megvizsgált, méregmente», tiszta és teljesen ártalmatlan, valódi
RAVIS8ANTE
birazon erővel; az emberi bőTt minden sérüléstől megmenteni, utóbajoktól megóvni és szépséget s ifjúságot biztosítani. Ha a .Ravlssaats'' naponkint egyszer az ujjhegy-gyel az arezra, vagy máa test-
Már az első kísérlet után
részre dörzsöltetik, már a törülközés atán tapasztalható a majdnem csodálatos hatás. Az arezou támadt r&nczok éa himlőhelyek elsimittatnak.
A .Ravissants* ifjú arcz-szint idéz elő, a bőr: fehéríti, frissíti és finomítja; eltávolít legrövidebb idő alatt azeplőt, máj foltokat, orrvörftaséget s a bőr minden tiaztátalansá-gait.
elhatározzák a L hölgyek, jövőre csupán
Á legnagyobb fontossign
mindenki szemeire nézve
a valódi Dr. Wheite-fóie szemviz Erhardt Traugottnál. Grossbreitenbach-ban Thüringiában, 1822. óta világhírű.
A megrendeléseket, üvegcséje 1 o. é. forintjával eszkösli: Prager B. gyógyszerész ur Nagy-Kanizsán.
(November.) Ehrhardt Traugott urnák Grossbreitenbachban, Thüringiában. Saját magamról bizonyíthatom, hogy az ön valódi Dr. Whiete-féle tiemvize 3 n a p i használat után idült szem* bajomat megszüntette és másokoak, a kik használták, gyors segélyt hozott. Fogadja mindnyájunk nevében legmélyebb köszönetemet. Loese-nich, 1874. october 6-án. Herges Teréz. Továbbá: Óhajtanék még (megrendelés) az ön valódi Dr. Wbiete-féle szemvizéből, mivel nekem és más barátaimnak is igen jó szolgálatot tett. Weissdorf, Bajorországban, 18 <4. november 3-án. Fr. Seidel. (1818—1)
csak a Dr. LEJ OSSE-féle világhírű „Ravlssaats4- szépitőazert használni.
Ham Lniíatl* inul kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben: Dr. Lejosse-ftls „Ravissaste" fó- és szetkSldési raktárbas, Aas/tria Magyarország szássara.
(1788—9) Schwarz Henrik nél,
Budapesten, Kristóftér 1 Bt
Egy üvegtok ára 1 frt 50 és 2 frt. 50. kr.
Postai küldésnél 2i> krral több.
Óvás hamisítás ellen!
Óva intem mind a L raktártartó urakat, mind a kicsinyben vásárlókat az úgynevezett: „La Ravisaante Perfectionné" vételétől, mely a valódi párisi Dr. Lejosse-féle „R A V1 S S A N T E''-nak Hat-schek Miksa ttr által rosszul utánzott hamisítványa.
A dr. Lejosse-féle ,RaV1SSANT£* e téren a legtökéletesebb és egyátalán nem kíván többé javítást, mint eat a nálam található azá-mos «lismerö irat kielégitó módon bizonyítja.
Dr. Lejosse-féle párisi „RAVISSANTE" nagyban és kicsinybea egyedül és csak valódi'' minőségben csupán nálam kapható s annak üvgkupakján a használati u tasitá ion kívül francaié nyelven még a következő szavak is állanak : .EXCITATlÜN DE Lá BEAÜTÉ RAVI88 ANTEI'' D r.
LEJ O 8 SE A PARIS.
A t raktártartó urak a vidéken tehát a valódi hamisítatlan „RAVIB8ANTE* megrendelése czéljából szíveskedjenek ugy mint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
8CHWAK Z H £ N RI K,
a Dr. Lejoae-féle .Ravisaante" fó- és saétküldási raktáraoka Anzztria-
Magyarország számára,
Budapesten, Kristóftér szám.
N.-Kanissin kapható: P&ÁGEB ur gyógyszertárában.
■T Vidéki rendelmények a legszigorúbb ti-tok tartás biitositása mellett, atánréttel eszközöltetnek.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig febér marad, mint az ezüst;
Angolországban csaknem minden előbbkeló háznál található, mert oly jó, mint az ezüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszadrésze. A valódi britaunia ezüst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fémártiktárában,
Bécs, belsóváros Schottengasse 9. sz:
Kézi gyertya tárté 60, «0 kr, 1,
1.50 kr.
Kávssksaál darabja 10, 16, 20,
25, 30, 40, 45 kr. — ''/, tu-czat 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evókaaál darabj a 30,35,40, 45,
50, GO kr. — tuczat 2, 2.50,
3, 3 50, 4, 4.50, 5 frt.
Kés és villa pázja csak 80 kr.
(ezüstnyelű). — ''/« tuczat be-lóle c n a k 4 frt. Tbsaszirő darabja 30, 40, 50, 60, 80 kr. 1 frt nyéllel vagy nyél uélkül.
Táaaszkék evóeaskős alá Mt tuczat csak 2 frt 50 kr.
Tsjástarté pobárksk % tucz. 2 ft. Asztalksadó tarték *, tucaat 8
frt 50 kr. Barsszéré darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
CxaksrWati dbja 80,90 kr. 1 frt
Gyertyatartók finom, nagy párja 3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
Cssasge (dessert) evőeszkös M, tuczat 3 frt 50 kr.
Gysraskkasál V, tuczat 1.50,2, 2.50 kr.
Tsjmeré darabja 60, 80 kr. 1, 1.20. 1.50 kr.
Lsvssasré darabja 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3 frt.
Fsszfllstsk valódi aranyozáasal és ezüsttel kirakva darabja 12, 16, 18, 20 frt. talapzattal.
Tálczs darabja 8 » 90 kr, 10* 1.20, 12- 1.50,14- 2, 16" 2&0, 18* 3, 20" 3.50 kr. (kerek, tojásdad, vagy négyszögletű.
The* térit ék 2 személyre lb, 4 személyre 18, 6 személyre 21, 8 személyre 26 frt
_ Valaasasyl ezlkk háailatss slo<é.
Megrendelések a vidékről czimzendok :
(1699—22) JXL. jojiPIJIii i ''*>
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
■itnaásliiH a vldékr« psstafordsltával stásvéttsl ssikizéltstask.
Ha valaki ugy kiváuja, egyes darabokat is küldhetünk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződhessék.
- 100 frt értékű áru vételénél 10°10 árleengedés.
Tűzmentes pénztárak.
Az első osztrák rsspénztár-gyár tndósitisa.
Mii és társa.
Azon pénsszekrények, melyek a kOlönféle intésetek folytán fölöslegessé váltak és áruba booájtatának, már mindenütt biztos kezekbe jutottak él csakii azon körülmény, hogy a* illető reTÓk meggondolván, hogy hány kulcia létezik e szekrényeknek és kiknek birtokában vannak azok, okozható, hogy ama régi pénztárak még mindig caakii egyedül gyárunkból bocsájtatnak eiáru-li táira.
De a szükséglettel a verseny is növekedett, éi sajnálatul tapasztaljuk, hogy a verienyző legtöbbnyire csak az árak olcsóiága álul igyekszik magihoz édesgetni a köröniéget, semmint a valóban
jó gyártmány álul.
Mi is vettünk ilyen, a lapokban folytonosan hirdetett pénzta-rakból és ason meggvóiódésre jutottunk, hogy az illet&-gyárt<Jk kimustrált vaslemezekből dolgozták föl azokat, melyek tüzveazély es betörés ellen lemmiképen nem biztosiunak. A vevők, az olcsó ártól elcsábítva, a fölületes vizagálat folyún nem különböztethetik mog a pénztárakat és nem tudják, hogy minő anyaghói készültek azok a hogy jól vannak-e főidolgozva, mert a bemázolt festék mioden hiányt elföd. Hogy ez*n kezdetleges gyártmányok eladathassanak, m-m áulták azt az illetők a mi.crégünk vagy ennek lényeges változtatása alatt ajánlani és miután azokból hatóságO< és hivatalok veitek, ém- , tük magunkat kényszerülve.hogy ezen hamisítványok ellen törvényes lépéseket tehenünk. (1810—1)
Minden állat-betegséget
""BARTH FÜL<5
mK em> fc«rfll«W éUmfr*oa *» —aba*alam-4n1mi4tm
Bécsbei, Statt, ttseUastrasse 1
luftTtírf''* MS M—ÍZ éa S—4 én kfisti tor« »M7 távirati i é* C7«t7*s*rckröl i, gndaakaén lass.
Epe-keverék,
ként 9 bt 00 kr.
wtZW^ «---ryüaüs, *-~nthént«,^*wi oyiiaßt, i
unniVvB) MaBrt-k «n», i frt.
LMtófláfik. to^sSLid
inwta^BMotibty kr.________
Pitl(H[60üCS, „nagt és millMij pstkó elho; 1 fat SO kr.

ououjiifixiyog, mm
S0 te,*
■ l I I. .I II. «
______Jaí^M»»ni«dim«U«>;««rn»37<»ooM«r80kr.
frfTlkMflnr bfirrts^stéa és kMtte, rth, UlfliCBUVDi lotjAs, a uúr liiiflnirtHw, I
---''üli, Sw««>káBt 1 trt.
" itutjik tMlSfi ____
hbft&i mjó^izatirbtn U kapható. DosrO teátok tm ktetteftknaiak sssl fcaiáaáról trodámbsa (Béss, Klratssrrtef« GissOaatraaM 4.) *m in««iHnH>Sl késxao tbaú. Njürioo—á*r» banán «sokai, ha i oly sséaosak, hogy mtg a lupskirtnMskt otrasétsaMg oi alatt, és a ad APastht «!>■ ■ i^Uborpag 6 m
_ ----... OOTtwirfe^y^asehfai. gr.1----
, fr. rodststaky, Jóra« Apjáaai, ea. k. tábornok. éstShb mm mtamar i ÉS sislfcin liHiillljiI éttal a )Mt-és UlíSUte is r---
KtrUrháry Aadoc, ft. laalmám, gr, óm rirgtU, gr. Warmbraoá. gr. Atxí

Barth F,
K ANITZ C.
papirkereskedése Ba^apeiten, Dorottya ■tesa, Vá. n. m.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl a. m
100 drb. finom levélpapír nérrel........frt 50
100 . 100 drb
100 100 100 100 1000
■zises monogrammal 1— 1 , 60 legfiu. levélp. ssinei monogram. 1,80— 2 írt — kr.
a
1
. 2
(0
60 80
50
finom boríték
legfinomabb . a~
látogató jegy csinosan kiállítva, levélpapír fekete nyomattal . . . . — lenbori tik , . aaiotóa 3
_ pecaétbélyeg......2.60, 8— 3
1 teljei irórsztali berendezés . . . . 6, 10 15
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír a bori lékoknak, úgyszintén minden e axakla vágó csikkeknek. írómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárcsák, díszes pénztárczák, albumok, stb. stb. legolcsóbb gyári áron. (1610—27)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pon közöltetnek.
A TAKARÉKOSSÁG
^ Üres fograk kitöltésére
[ nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr Pspp J. 6- odv. fogorvos úr (Bécsváros, Boguergawe Nr. 2.) foponja, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely astán a fogrészekkel és foghassál teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja. %
Ariaüierin-szájviz
ür. P0PP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt JBognergasse, Nr. 2.
Üvegekben 1 frt 40 kr., a legkitúuöbb azer a csúzos togfájdalmak-ban, gyuladá''oknál, a íogbos daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létező fogköret és megakadályozza aunak uj képződését; az ingó fogakat * foghus erősítése álul szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes fríssoséget kölcsönöz és már rövid haaználat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (154U-20)
Anátnerln-foffpaata
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény * lehelet frisseségét és tisztaságát fentartj*, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust erősbiti.
Dr. Popp J. G; növeny-fogpora.
A fogakat oly szép?* tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávolítunk, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéleteibül.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógysze., Kosenberg Ittosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán iTsdtepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weiss |A. Zala-Egerszegen : laóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-ctrész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. tízom-Dathelyen: Pillich Ferencz és Kudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-fön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Qutbard Tiradi fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann Á. Hraun J. gyógysz. Lovaa-| lUerényben: Heislar gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-I Ikeméten : Milbofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórian J. gyógysz ¡Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kuon J. iBögl, Belus él Sehroder gyógysz. Szegssard: tírakaay gyógysz. (Bonyhádon : Kramolin J. Szigetvárott :tiarwarth, Salamou gyógyaz.—I IBaján : Michitsch 3t. és Herzfeld fiai, ngy Herzog Ignáczuál. — Pécsett :l Ssolnay W. és E. Zách, Sípőcz gyógysz. Kárádon: Zadabánszky g^''ógyszj [ - Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Toluában : Qraff gyógysz. — Dunatöld-rárott Lukacs gyógysz. — Szent-Györgyön : Nótbig. — Alsó-Lendván:| |&iaa gyógysz. — Kohonczon: Simon gyógyszerész nrakuál.
jelen korunk diró éi igazolt eszméje 1 Ciak az a ssjnos dolog, hogy as ezen eszmével éló világ, különösen pedig
^ a vidék
nem ott fogja fel ezen eizme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p o
a .vldélt liölgyelt,''
kik lakhelyük távolsága miatt a fóvárosbani »«emélyes bevásárlásukban gátolva lévén es Uvéibeli megrendeléseket tenni nulra vannak. Szintén s takarékosság eszméjétől elragaüutva, meghajolnak azon óriási szédelgés szellőztetése előtt, mely a ielen vál lágoi idó kezdete óu a magukat .Bazár "-oknak és ,27 krajozárss áraosaraokskaak* kikürtölök részükröltanaazulutik éi a ,27- krajezár izóval ai elámitái áldozataivá leiznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése itt csekélyebb Ösizeret fényei, nem számítván azzal, bogv az, az ily helyen megrendelt kelme tizizeresen is drágábk, mint az elraa. naiv mm ua"''— szolgálati elvvsl párosult ksresksdósból vásároltatlk; nem urtván továbbá szem előtt a vidék t bölgyeiazt, hoí7azTv!zTI!i ^ üzletekből hozatott kelmék még. az ezekból leendő tárgy elkészitéaét sem érik tnl, — nem alőr^ azzal ha n o nihs.
kelmét hozatnak ily »»édelgő .csarnokból,'' ez a megrarratása ós Uletóleg a ruha elkéizitése előtt már csak ron^ — Da''a helytelenebb itt még az, hogy ilyetén b3'' **
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
ii ezen elragadtatái áldozativá teszik, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni vérre ez iránr ban, — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni'' art- kcwv ífh^t . azódetgó csarnokok mllfeésével t ^ *
olcsó, jó és felette isléaea és divatos kelméket a fő váróiban levélbeli megrendelés utjáa vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női ruh&kelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IY. ker. korona-herczeg-utcwi 8. sx. alatt levő a „KORONAHEBCZE6UEZ• cximxett legjobb hir-
nevü „Uőlgy-divatárn-kereskedésélies'' teljes bixalommal fordul.
E nevezett czég fennállása óu folytonosan oda működött és működik, hogy ason hölgyeket, kiket lakhelyük távoliága a főváros-báni személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség és pontosság szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés éi divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czég oda rendelkezett, hogy a vidék t. hölgyei izükiégletük beizerzéie tekintetéből teendő megrendeléseik levélbeni eszközlésük könnvebbitése ■ illetöJeí l»>l.e-tőütése cséljából kívánatra szolgál mindenkinek 8
„ingyen és bérmentve44 * ^öS12LÍ*Íídiiralossbb NaGYVÁLASZTÉKÜ mintagyüjtkményével
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakor ugy szolgálut ki, mintha a t. vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kitfisf, IrleiSl él dlvatss
ksteékask, tehát az, ami a#
.TAKAREKOiSAGI ESZMÉNEK.- v
▼alóban éi telje jen megfelel és sziresen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, ds különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egésaben ós valóban foganatosiuni és illetőleg követni óhaj^ák, forduljanak ■lartu—tmi aü rabakalaiók BMraadsiésével, nemkülönben bárminemű megbizisokkal teljes bizalommal
HAMBURGER ADOLF,
höigy-dlv&táro-r&ktárához,
(1807—9) Budapeat, IV. koronaberczeg-atcaa, 8. ez.
Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-neműek a téli idényre, kaphatók: SCHERZ LUJZÁNÁL NAGY-KANIZSÁN.
Uri ingek a legjobb chiffunból, gallér vagj annéJkül, kitűnően kiállitva 1 40 1 80 2 2.20, 2.50, legfinomabb 3 frt. • » • » »
Oxfort ingek 200 igen jó félék s legújabb minta Szerint hozzá varrt gallérral 2 20 2 50 két magán gallérral 2,50, 2.80, 3, szines üngök 1.30, 1.80, 2, 2.50. '' ''
Női ingek: 1.30, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. Vászonból: 3.50, 4, 4.50. Női corsette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2.50, 3, 3.50. Lábbeli fehér, valamint szines 50, 60, 80, 90, 1 frt, i.25 kr.
Nagy raktár manchettnik, gallérok, cravatlik, zsebkendők, kesztjük, fejteritő kendők, mellények, kötőpamuk, berlini barchent, alsó nadrág, corsets, éji főkötők 40, 60 kr és minden e szakban vágó tárgyak.
(1845 -1) Scherz Lujzánál, Naoy-Kanizsán.
Keller Ig''náez
X
CHARLES BURRELL
M. Nicholas Works, Thelford, Norfolk, kópvlsolósége.
•f''
(I5i8—23)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hol. gjek, és gyermekek számára való topánrak. tárót a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron. =
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s i. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és kéezitek, az árt legjutányo-zabban számítom.
"Az én raktáromban vásároltakat kijavi-láaga elfogadom. _
Empfiehlt sein reich assortir.e* Lutger aller Gattungen Herreti-, l>amen- and Kin-der-Stifletten von bester (Qualität and sa möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich Hak k. k. Militär und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Aach wird von mir gekauft« Waare su reparier au ^ywwwmin.
Firnitzer Alajos
gazdasági gépek
raktára óe ja vitáéi műhely© ¿föuda^íejt, jrf/adetHca-atcpa é^., -
TüJcory-féle palota meüett.
Gőzmozdonyok túl nemhaladt működéssel. Gőz-cséplőgépek, I Járgony- és kézi cséplő-gépek.
Vető-gépek, könnyűk, egészen vasbóL
A
Arató-gépek. Tisztitó-rosták. Szecskavágó-gépek. TJ Trieurs (konkoly és bükköny-választók) ^¿l Famüvdeti-gépek. Hajtószijak.
ÁrjtgymékA kívánatra fQ*taford*liával kOldctruk.

Wajdits Jóaef lap- ót Byamdfttal^do&Qi gyonsajtó ayoaáM, Naty-Kuiaáa.
SAGl -KASiíSA, 1875. »OTember 14-én.
¿Mtzititi
'' -41 R0V
jf
10 kr.
«Ir*
6 hmboi peötsorhao 7, muoduor 6 ■ minden további «őrért 6 kr.
XYILTTÉBLBKN
toron*int 10 P<rt ve
u«ak fel. * Kincstári illeték minden ee hirdetésért kttl 30 kr. fisettndt.
Tizennegyedik évfolyam.
A l#p ssefiepáés
jugi reesét illetd kte-lemenyek , előfizetések, reelaoatiók sat a szerkesztő-kiadóhoz f bér ■
NAtiY-KANIZaA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatár -
saktél fogadtatnak el
___
Kéziratok viasza nem küldetnek.
^Kézü
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben az „eisé zalai Ogyvéd-egylet , a kanizsai kereskedelmi s iparbank", a »nagy-kanizsai takarékpénztár a .zaianegyei általános tariitt-testfflet«, a .Zaia-Somogy* gőzhajózási részvénytársuiat 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesitéjs,
üeienkini ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
i
3289. sx. 875. Kagy-Kanis&aváros tanácsa.
Hirdetmény.
Miután jövőre cselédszerzéssel csak azok foglalkozhatnak, kik e végre hatósági igazolványt nyernek, fel hivatnak mindazok, kik cselédszerzéssel foglalkozni kívánnak, felszerelt és a város tanácsához czimzeít kérvényeiket e hó 20-ig benyújtsák, hogy a a mennyiben részökre igazolvány adatik ki, ez a városi lakossággal kellő időben közölhető legyen.
N.-Kanizsán, 1875. november 6-án.
A városi tanács.
3165. ttim. K&gv-Kamsgftvaros Unác*at<SL
Árverési hirdetmény.
• ii .
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedés f. évi november hó 22-én délelőtti 9 órakor fog a városház tanácstermében nyilvános szóbeli árverés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaczi hely-pénzre nézve 7500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről az árverezni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy az árverésnél a kikiáltási ár 10%-k* bánatpénzül, teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatók meg.
Magy-Kanizsán, 1875. oktober .''30-án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
fTihály J. fendre, |
m. kir. távirdatiszt november 10-én, esti 6 órakor meghalt
A benső fajdalom lesújtó erejétől alig birom a tollat kezembe venni, hogy e lapok rendes munkatársa- és törhetlen szorgalmú segédszerkesztőjétől — örökbucsut vegyek.
Az a nemes férfiú, ki küzdelem teljes és tövises pályámon éveken át gyengéd figyelemmel, kitartó munkássággal és ritka becsületességgel mellettem állt — nincs többé.
Az a kedves barát, ki önzetlen szeretetének áldott melegével olvasztotta fel a küzdelme keserűségének jégtorlaszát, mely annyiszor dermesztéssel fenyegetett, e kedves barátom — nincs többé.
Az a jó sziv, mely egész lelkesedéssel hazai ügyért, irodalomért, jótékonysági eszmeért, barátságért vert — megszűnt dobogni.
Az a gyöngéd szerelmi láng, melylyel övéit boldogitá — örökre kialudt.--
Istenem, mért engedted a halál rideg lehelletét ez ifjn életre, mely tele jóakarat-, tiszta érzet-, nemes munkásság- és becses vágygyal igyekezett büszkesége lenni övéinek, barátainak, az egész emberiségnek.
Gyöngyszem töretett szét, melynek értékét sejtetni engedte a végzet, nem akarta hogy biijuk . ..
Nem volt humánus intézmény, hol a tettso vár ifjú fel neajánlta volna szorgalmát készségesen, hogy ha már anyagilag nem járulhat a nemes ügyhez, mert szegény vala. felajánlá munkaszeretetét, melyben gazdag volt.
Csak nemrég alapitá a jövő évre szóló „Magyar távirda-naptárt," melynek tiszta
jövedelmét elhunyt magyar tisztviselők árváinak ajánlta föl uj évi ajándékul s ime a legközelebbi árva az övé ... ah, mily leir-hatlan fájdalom ezt tudni, ezt érezui!
Ott láttuk a kisdednevelő egyesület alakulásakor, az első percztől élte lehelletéig önzetlenül munkálkodni, nem ismert fáradságot, mellőzte nyugalmát, csak az alapnevelés legnemesebb eszméjének tettlegesitésé-hez hozzájáruljon.
Boldognak érezte magát, ha dolgozhatott.
És e talpig derék, törekvő ifjúnak élte tavaszán alá keile hanyatlania, — vajha a mindenható visszamaradt éveit ártatlan kisdedének éveihez csatolná, hogy az édes apa által el nem ért czélt szivvére. kedves gyermeke érné el.
Isten veled nemes ifjú, szeretve tisztelt feledhetien barátom, legyen a föld köny-nyü, pihend benne örök álmodat — csendesen, nyugalmasan !
Emléked él mindazok szivében, kiket hozzád tisztelet, szeretet csatolt, kik benned a jó szivet, tehetséget, jóakaratot s ritka munkásságot becsülték.
Isten veled — a viszontlátásig l
BÁTORFL
A szerzési ösztön fejlődése és irányo-zása a gyermekben.
Az ember, mind természetszerűleg, mind erkölcsileg önfentartásra van utalva. Erkölcsileg,a mennyiben kötelessége mindent elkövetni<tui által megelégedését, tehát földi boldogságát, jólétét elómozdithatja. Termé-szetileg — a mennyiben már születésével örököl egy ingert, mely által folytonos tevékenységben tartatva ingereltetik a kül-
ső javak elnyerésére, megszerzésére. Ezen inger az emberrel született ösztön, vagy miután az emberrel született s minden állatnak közös tulajdona: természeti ö 8 z t ö n. Mely alakban az ösztön csak az állatoknál lép fel. Az embernél, hol az okosság által folytonos ellensúlyozásban, ellen -őrködés alatt működik, nem nevezhető természeti — hanem korlátolt, mérsékelt ösztönnek.
Ez azon ösztön, mely az ember akaratát folytonos tevékenységben tartva, azt természetszerűleg az Önfentartásra ingerli — és pedig annál nagyobb mérvben, minél na gyobb a hiány az önfentartás körül. — Az önfentartás többirányú, igy az arra irányuló ösztönök is több félék. — Azon iránya az ösztönnek, mely az embert kizárólag csak a földi javak megszerzésére ösztönzi: szerzési ösztönnek neveztetik.
A szerzési ösztön, minthogy csak a földi javakra irányul, némely philosophus véleménye szerint a gyermekben a nevelés befolyása alatt elnyomandó. Hogy mennyire van igazuk, nem tartozik ide; de annyi bizonyos, hogy a nevelés feladata szerint, valamint minden tehetség, ugy a szerzési ösztön is a többi tehetségekkel együtt összhang-zatban kell, hogy fejlesztessék. Nem szabad egyik tehetséget, a másik rovására nevelni. Összhangzó nevelés a mai kor vívmánya! Fejlesztenünkskülönösen irányoznunk kell tehát a szerzési ösztönt is, mit ha elhanyagolunk, vagy a túlságba engedjük menni s csalás,- lopássá fejlődik ki, vagy parlagon maradva szülője lesz a restség-, henyélés-, pazarlásnak és alapját képezi a legnagyobb bűnöknek; mig ellenben helyesen fejtve és irányozva, a va-
-i___-
TÁHCZA.
Hat hét Olaszországban.
Irt* Dr. LaJcy Kristóf
(Folytatás és régc.)
Az A mpeztt'' TOlgy.
Junius 9. Bucsut véve derék vendéglősünktől, (a Kaiserkrone szállodát mindeukiuek a legmelegebben ajánlom) délre a Frantens-festei állomáshoz értünk. Itt van a szétágazó vasúti vonalok egyik fŐ és központja. Kitűnő jó és olcsó pályaudvari étkezdére). Inneu megindulva, a hasonnevű várerősségen keresztül, az úgynevezett „P u s t h e f 1 h a I b aa robogott vonatunk. Ez Tyrolnak leghosszabb, {28 fljértföld) völgye.
A vssut a maga nemében igazi építészeti remek. Mindjárt elindulásunk után iszonyu magasságban a tombolva habzó Eisak fölölti nagyszerű hidat csodáltak taeg. Majd szerfelett hossza slagokon, majd a legmerészebb viaduktokon, majd mélységes bevágások között, majd szédítő magassága töltéseken vágtattunk keresztül.
A vidék szép és minden pillanatban, váltakozó. Kedves ki« mosolygó völgybe épült, szétszórt falvak atán, zordonan közbetekintő havasok. Azután szétnyílik a fő-hegysor és setét fenyvesektől elborított, ke resztbeeső, oldal völgyek lesznek láthatók. Különösen Bruncek vidéke bírt varázs szépséggel. ...
Minden állomáson egész serege a vidám touristáknak saállott fel ¿s le. Mi Niederdorf Betű faluba, a „p 6 • t i h o t" ezimaett jeles
az
fogadóba szálltunk, este 5 óra felé; s még nap a legközelebbi környéket bebarangoltuk. Ez az igazi üditő séta, — ha egy század részét hozzánk tudnám átvarázsolni e kedves helyeknek, de nagy jótétemény ienne......
Junius 10. Alig jelent meg a hajnal bibor arezáva) a keleti láthatáron,mi kis könnyű ph&e-tonon ruár útba valánk. Soha sem láttam ennél szebb reggelt! ... Mire a nap tüzszekerével feljött a legelső arany sugarait szétlövellé, Tobla-cbon tul, as ampezzoi völgybe jártank.
Bozenban a barátságos könyvkereskedő azt mondá: „én Tyrolnak, vagyis kedves hazámnak minden részecskéjét ismerem, — de biztosíthatom Ont, hogy sz ampezzoi völgy? minden vidékei között a legeslegszebb!* Nagyon kíváncsi voltam tehát a regényes Tyrol ezen ékes gyöngyére. Csakhamar örömmel győződtem meg a bozeni dicséret alaposságáról....
A völgy kezdete tágasabb ; s az óriási bérezek a legszebb fényű fáknak, elképzelhetőleg minden fajtájával sűrűen beboritvák. Az árnyalat majdnem feketéből a világos zöldig, leírhatatlanul gyöayörü.
Nemsokára az úgynevezett toblachi tó mellé értőnk a mely a völgy legmélyebb fenekét foglalta el, körösköröl fenyőerdők köritették, s a toronymagasságú fák asetétsold vizbe visz-ssatükröződtek. Odább haladva, a völgy hirtelen összeszorult olyannyira, hogy csakis az ímzo-nyu magas béreseket, s felettünk a kék eget szemléltük, a láthatár teljesen elvolt zárva. Elhagyva Dürrensteint a fekete Rienz völgyébe jntottank. - •
A völgy ismét kitágult, jobbról-balról í
• I .4 | . • • I. ''
középmagasságú hegyek, szemközt egy oly tündéri jelenet, mely felséges magasztosságában leírhatatlan. Ez a Monté Crístallo.
Ugyanis méltóztassék a legszebb zöld vegetátio közepett egyszerre váratlanul egy roppantjég vagy hóhegyet képzelni (háromszor akkorát, mint a Badacsony,) melynek sokágú fco róna formája lévén, a temérdek szétágozásu csúcsok majdnem átlátszó fényárban úsznak.
Én Istenem, minő fény ! Minő szinválto-zat! Haragos piros, rózsaszin, setétzöld, smaragd gyémántfehér, égő rubin szinek váltakoznak a napsugarai s afelhőkóni megtörés szerint. Közbe iszonyú szakadékok vad mély Bégéi tátongnak, — majd az olvadó hó roppant vizesésekké növekedvén, csattogva, hömpölyögve zúdul a Rienzbe alá.
Közvetlen előttünk egy nagy, majdnem fekete tó a Dürrensee, (mely őszszel egészen kiszárad s a tavassszal tuláradásig megtelik vízzel.)
Messze-messze, a havasok és égbenyúló béresek kacsingatnak ide a látkör széléről.
Itt is egy végtelen bálás imasóbaj ''öt ki a kebelből a Mindenhatóhoz, ki e dicső vidékbe gyönyörködni alkalmat adott! . . .
Elfelejti itt mindenki az élet hétköznapi gondjait, a társadalom ezernyi keserűségeit, a viharos küzdelmeket, — eltűnik a mult s a jövő — egyedül az isteni környezet foglalja el az összes érzékeket . . . Nincs nsgyobb művész a természetnél, nincs más remek, nincs más szépség,.mint a te alkotásaid 1 . . .
Egészen exaltálva értünk a achluderbschi fogadóhoz, (magános szálloda a hegyek és erdők között, ellátva a legnagyobb kényelemmel, póeta, távirdávai s. a. t.) Egy sereg angol család
élt itt már 6 hét óta s itt is maradnak az őszig, bejárván minden hegyet a környékben szorgalmasan, — s inkább meghalnának, mintsem egyetlent elhagyjanak. Vidám villásreggeli után gyalog tettünk sétát a rengetegbe s a legszebb havasi virágok jutalmazták fáradságainkat.
Egy órsi pihenés, —■ s ujuJt kedvvel folytattuk utunkat. Majdnem minden tiz peresben egészen más tündérország tárult fel előttünk, — majd kisebb halmok, majd kopár ssiklassáiak,
— msjd féktelenül rohanó visesés, majd csörgedező hegyi patakocska apró pisztrángokkal,
— majd sötétzöld gyeppázsit bársonya, msjd kedves viragszőnyeg, majd törpe cserjék, majd büszkén délezeg árboeznak való tenyvek.
Ami szépet és kedveset egy havasi (vagy jobban hegy) vidék nyújthat, itt összpontosult. Délelőtt 11 órára Cortinába értünk.
Coitina a leggazdagabb helység Tyrol-ban. Nemcsak virágzó földművelés, hanem ssé-pen kifejlődött ipar s Olaszország felé nsgyon élénk fakereskedéesel dicsekedhetik. Nemcsak, hogy semmi adót sem fizetnek, hanem öessessá-molás atán as állam kincstárból ők kapnak te temes pénzösszegeket ((Jgyaais as állammal bizonyos fuvarozási és ssállitáai viszonyban álnak, mely, amint hallottam,mindkét félre azer-feJett előnyös.) Szegény embernek hire sincsen 1
A kis városocska csupa emeletes, veran-dás gyönyörű házakból áll, a közeli hegyolda* lok telve hasonló díszes épületekkel, — a szolgaszemélyzet családtagnak tekintetik, gazdájával egy asztalnál, egy kenyéren ¿1. Főtekintet a b¿csillét és szorgalmas munkára van irányozva, Ezek biztosítják a jóvőt. Gyakori eset, -hogy 80—100 ezer forintnyi vagyonnal bíró telkes gssds egyetlen leányát teljesen vagyontalan,
gyonosság s földi jólétnek lesz forrása. — Mert: „Az élet föntartása külső javakat tételez fel, s ezek nélkül élűi, vagy az élet örömeit élvezni lehetetlen".
E végre a nevelésnek föladata, hogy mihelyt a gyermek az „én* és „te* fogalmát birja, egyszersmind biztos tudat nyuj-tassékaz „enyim* és „tiéd" közötti különbségről is. Mi ha meg van, csak a tudat szi-gora megórizéséről kell a szülőnek, nevelőnek gondoskodnia. Eszközölhetjük pedig ezt. ha - a gyermeknek meg nem engedjük semmi szin alatt a más tulajdonához nyúlni. Legyen az bármily kis értékű is,mert példabeszéd mondja: „Aki krajczáron kezdi,forinton végzi." — Lavater egy oly orvosról tesz emlitést, kinek a lopás annyira természetévé vált, hogy midőn betegei látogatására meut, raindigel-csempészett valamit zsebében ; s neje este a zsebeit kikutatva, a lopott tárgyakat vissza-kűldötte. — Ez csak is a szokás szüleménye.
— Vissza kell tehát gyermekei 11 ket a lopástól tartani és ha még is olyasmit követneel, azon időben nagyon ovatosan bánjunk el vele.
— Fő, h^ry a lopott tárgyat magával a gyermekkel vitessük vissza s ovakodjunk, hogy a gyermeknek e nembeli hibáját mások előtt ne hányjuk szemére, mert általa kárt találnánk tenni a gyermek bec-mletér-zetébens lerombolnánk egy oly eszközt,melynek kifejtése által — legtöbb izben -- nél-külözhetóvé tennők a kellemetlen testi büntetéseket. Továbbá szem elótt kell tartani a szülök- és nevelőknek, hogy semmi oly kincset ne adjanak gyermekeiknek, mit később vissza kellene venniök. A gyermek sajátjával szabadon rendelkezzék, de vigyázni kell, hogy tetszése szerint ne törje ki annak nyakát, azaz: favait kicsinylőleg mással cserélje , el, mert ezáltal a nyerészkedésnek vetődik meg alapja e gyermekben. Gyakran jön elő, hogy egyik gyermek a másnak javait ideiglenesen igénybe akarja venni, kölcsön elkéri stb. ezt megengedhetjük iiézetem szerint, csak arra vigyázzunk, hogy egymástól barátságosan,testvériesen kérjék a nélkül, hogy mi a feleket eröltetnők az odaadásra.
Ha a gyermek sajátját, p. o. ruháját, könyvét stb. könnyelműségből elrontja, természeti büntetés lesz reá rézve üdvös, az az: a régit ne váltsuk ujjal fel hamar,hanem kelljen neki rongyosan, nélkülözve azon öntudatra ébredni, hogy máskor a könynyelmúséget
de hd — jámbor ée szorgalmas szolgalegényé bez «dja^— viszont gazdag ifjú legtöbbnyire szende, munkás, de szegény leauyt választ hitveséül, — szóval a családnak é* társaságnak alapja a tiszta erkölcs és becsülete a. m unka!
Bővebb tudakozódás után egy értelmes tanitó azt mondá ; „biztosithatom önt, hogy kedves Tyrolunkban többnyire ezek az alapelvek, csakhogy némelyik község a természet áldásainak különbféleségéhez képest, gazdagabb, vagy szegényebb."
A vad kicsapongások, fertelmes káromlás, dologtalan csavargás merőben ismeretlenek. Bozen — tterán — Niederdort — Cortinába tett tapasztalataim után tanultam igazán tisztelni a szorgalmas népet 1 A henye ember itt a megvettetés tárgya. A polgári osztály bámulatosan életre való; aki korcsmáros, egyúttal postás, pék, mészáros, kereskedő stb. s minden üzletágat a legfáradhatatlacabb igyekezettel és szakértelemmel viszi.
Kérdezősködtem, valljon politikai választásodnál van-e etetés, itatás, korteskedés, bandériumé* vonulások, verekedéses capacitátiók ? "Azon választ nyerém, hogy a politicai jogok gyakorlatát ők ugy tekintik, mintha templomba imádkozni mennének s az emiitett visszaélések elő nem fordulnak.
Közigazgatás — igazságszolgáltatás — rendészet, községi ügyek kezelése, az árva vagyon körüli gazdálkodás példányszerü! A tanügy terén roppant áldozatokkal, nagy erőfeszítések történnek s az iskolák virágzó állapotba kezdenek jönni mindenütt.
De ami legjobban tetszett az e vagyonos nép takarékossági*, egyszerűsége a fényűzés ellenében ; — amig másrészről, hogy a munká hoz kellő erőt nyerjen, igen Ízletesen j<$ húsételekkel táplálkozik. ''
Szivem Öeszessorx&t, amikor a hazámbeli „oh népre" gondoltam.
• A csavargó, dologtalan pinczézés, káromlás, iszákos pazarlás ; másrészről a polgári osztály henye korcsmai politizálása, a rút választási #*ornyák —az iskola kerülő borjukat őrző gyermekek, — as uzsorások körmei kösé ke-
jó lesz. ha kerüli. — Ilyenkor nyilvánítsa ki a szülő azt is, hogy ily módon meg fogja vonni tőle áldásos befolyását s több ideig bűnhődni hagyva, csak többszöri kérés után segítsen a gyermek szükségén. Igy tanulja a gyermek saját javait megbecsülni!
PÁL SAMU.
(Vége kőv.)
Szerződés.
A magyar országos gazcL egyesület pártfogása alatt alakidt borkiviteli szövetség — Greger Miksa, britt ö Jelsége tidvari szállítója ts londoni bompuftkereskedovel kővetkező üzleti szerződésre léj>ett: (Vége.)
0. Az <*gye* ládák (coliik) avagy hordók a folyó számmal és „il. S. A. S." betűkkel lá tandók el. EzeiH&tük angolul: Hungáriád State agricultural society — magyarul pedig : „M a g y a r országos gazdasági egyesület"-et jelentenék.
Minden egy«''* láda avagy hordo azonkivül a kiküldő szövetségi rag teljesen kiirt nevével látandó el, hogy ekkép neve a vilagpiaezon ismeretessé váljék.
10. Az első 12 hóra felhatalmaztatik Gre-ger Miksa ur, hogy ezen főügynökséget a p Times" nevü londoni hírlapban a borkiviteli szövetség költségen hirdethesse akép azonban, hogy ezen hirdetési díj naponta L. b font sterlingnél többe ne kerüljön.
L''zen ^irdetési költséget a kiviteli szövetség epyes tagjai egyenlő arányban előlegezik és az esedékes dij a „Times" kezelóségének nyugtája ellenében havonként előre fizetendő.
A mondott havonként előlegezendő hirdetési költségösszeg az eladási összegek öt száztó-lijával fog a szerződési első évet követő öt év alatt megtéríttetni.
Ha pedig ezen öt száztóli levonás évenkint nem tenné ki a megtérítendő fentebbi hirdetési költség ötöd részét, ez esetre kötelezi magát Greger Miksa ur, hogy a mutatkozandó évi hiánylatot saját vagyonából fogja pótolni.
11. Az első év végződésével a uetaláni to vábbi hirdetési dijak Greger Miksa urat ter helendik.
12. A minden néven nevezendő egyéb üzleti költségeket a szerződés egész ideje alatt Greger Miksa ur tartozik viseíui.
13. Greger Miksa ur kötelezi magát továbbá, hogy minden naptári évnegyed végével minden egyes küldőnek számol, s az eladott borokért fizetni fog.
14. A kiviteli szövetség s illetőleg annak egyes tagjai sem bizományi dij fizetésével, sem ezen főügynöksé^ bármi egyéb üzletköltségeivel nem terhelhetők. Ellenben jogában áll Greger Miksa urnák a neki a fentebbi pontok értelmében eladott borokat belátása szerint értékesíteni
rült 8 legazdálkodott földművesek ée iparosok, a gründerok, iparlovagok s a felkapott csahosok — a vármegyéken s egyéb hivatalokon tengődő, tudatlan és elszegényedett hétszilváfások sokasága, mind mind eazembe jutottak . . .
A közügyekről másutt már megemlékeztem...
Nem szépítem a dolgot és nyíltan kimondom (bár vérző kebellel): hogy hazánk a birodalom másik feléhez képest ugy tünt fel előttem, mint egy elhagyatott colonia. Az utazás sok il-lusioból kiábrándítja az embert.....
Már másutt is emlitém s most szomorúan ismétlem, hogy hazánkban mindent a kormánytól és törvényhozástól várnak ; — ezek is nagy tényezők egy ország felvirágzására, — de mindez k soha sem vezethetnek bennünk az igéret földjére, hacsak az egyesek s ezek összege a nép, nem lesz: tiszta erkölcsű, munkás, szorgalmas, takarékos, tanulékony és életre való. Oh Istenem, változtass át minden magyar embert ilyennél...
Ezen elmélkedéseké között sétáltuk be- a kedves kis várost. Ebéd után csakhamar viss-szaindultunk Niederdorf felé. Amint egy nagy kapaskodóhoz értünk, kocsisunk megállott s egy gyalog ösvényt mut:uva, ajánlotta, hogy aze-n haladjunk s vele annak vegén, ismét találkozni fogunk.
Alig mentünk 300 lépésn^ ire felfelé az ősrengetegbe, az ijedtség — bámulás és mintegy igézet behatása alatt állottunk meg. A leg-óriásabb, szédítő magasságú, hóval taksrt hegyek által egészen körülvett 800 □ ölnyi, gömböiyü sziklamedencsében találtuk magunkat, as átellenes hegy szakadékokat egy hosszú -hosszu szűk fahid kötötte össze, melynek közepén feszület állott. .Itt széttekintettünk.
Alattunk irtózatos mélység, melynek legaljából zöld tó fénylett (tengerszem), fölöttünk több ezer láb magas kopár sziklák emelkedtek, a melyről 10—12 helyen csattogva rohantak le a havasi csermelyek, megtörvén a sziklaiépcsőkön ezerszeresen s a krystall tiszta vizet ssétfecskendezve. E vizesé—k oly roppant
és ily módon msginsk szállítási, vám, fuvar s
egyéb költségei megtérítését és hssznot is biztosítani.
15. A borkiviteli szövetségbe lépett tagok kötelezik magukat, miszerint a szerződési 12 év alatt Anglia, Scótia, Irland s átalában a britt -birodalom birtokai és gyarmataiból hozzájuk netalán egyenesen beérkező megrendeléseket Greger Miksa úrhoz utalandják és semmiféle ürügy alatt sem fognak a megrendelőkkel közvetlenül közlekedni; viszont Greger Miksa uris kötelezi n.ng.it,hogy a borkiviteli szövetség csége alatt csakis a szövetségbe lépett tagok borait bocsátja áruba.
16. Greger Miksa ur továbbá fentartja magának azon jogát, hogy ezen főügynöksege mellett saját eddigi üzletét háboritlanul folytathassa.
17. Minden egyes szövetségi tag tartozik oly kötelező nyilatkozatot aláírni, melyben ezen s érződé* minden , feltételeinek reá nézve kötelező voltát elismeri.
IS. A kiviteli szövetség általános ügyeire vonatkozólag az érintkezés a szövetség és Greger Miksa ur közt a szövetség által választandó és Budapesten székelendő végrehajtó bizottság utján,, illetőleg annak megbízásából a szövetségi jogtanácsos avagy titkár utján történend.
19. Ezen szerződés annak 12 évi lefolyása előtt csak kölcsönös beleegyezés utján szűntethető meg. Ezen idő leteltével egy évi felmondás mellett bármikor megszüntethető.
20. Ha a jelen szerződésből vitás kérdés származnék, ugy az illető szövetségi tag, mint Greger Miksa ur aláveti magát három tagból álló választott bíróság határozatának, kik közül egyet a szövetségi tag, egyet Greger Miksa ur nevez ki, a kettő elnököt választván magának. Ezen választott bíróság köteles az elébe vitt kérdést minden késedelem nélkül eldönteni.
GREGER MIKSA.
Helyi hírek.
— E lapok kiadói teendőinek teljesítésére oly egyén kerestetik, ki a magyar és német nyelvet teljesen birja s a könyvvezetésben jártas; ajánlatok Wajdíts József könyvkereskedéséhez czhnzendök, hol a feltételek is megtudhatók.
— Gyászhír. Mihály J. Endrénészületett Berzsenyi Emília maga és kiskorú gyermeke : Endre, valamint mindkét oldalú rokonsága, ugy a nagy-kanizsai kir. távirdai tisztikar és barátai nevében a legmélyebb fájdalommal jelenti forrón szeretett férje Mihály J. Endre magyar kir. távirdatisztnek, a „Zalai Közlöny* segédszerkesztője és a nagy-kanizsai „Kisdednevelő egyesület" egyik titkárának élte 25. 8 boldog házassága 2 ik évében, rövid, de súlyos szenvedés után, hagy mázban f. évi november 10-én esti 6 órakor történt gyászos kimul-tát. A boldogultnak hűlt tetemei ugyan e hó 12. pénteken, délelőtt 10 órakor tétettek ref. egy-
zajt okoztak, hogy egymás szavát nagy aehe-zen bírtuk csak megérteni.
Valami végtelenül magasztos, ünnepélyes volt a természet ezeo remeklésébe. Felettünk a kőszáli sasok repkedtek, más élő állattal nem találkoztunk. Szinte leborulni tudtam volna imára, a környezet exaltáló behatása alatt.
Az ég elborult — távoli meny dörgés ábrándított ki bennünk merengésünkből, s megijedve egy netán bekövetkezhető vihartól, miután néhány havasi rózsát szedtünk, sietve mentünk e tündér helyről, több pásstortanya el hagy áss után az országúton kocsisunkra leltünk, ki nagyon megörült, a midőn dicsérelein ket hallotta a sziklamedenczéről.
, Alkonyaikor Niederdorfba, a derék pós-tamesterhez megérkeztünk.
Klagenfurt
Junius 11. Reggeli */,7 érától, délutáni 3 óráig ismét bezárva a waggonban utaztunk, — ah de örömöst tűrtük ezt, mert minden kerékfordulás közelebb hozott az édes otthonhoz. A honvágy állandóan megszállott bennünk epekedéssel, — ugy kívántuk basánk látását, mint
a Saharába utazó, a forrás üditő vizét \____
Igen szép vidékeken mentünk keresztül, máskor györködtünk volna bennük, de miként Raphael ésMichel Angelo után a többi képek és szobrok, — ugy Nápoly, Genua környéke, a tavak s as ampezsoi völgy után, bármely vidék elveesté előttünk varázsát.
. Klagenfurtban csakis azért állapodtunk meg, hogy a 2 napi fáradalmakat kinyugodjuk. E csendes város 15,500 lakóssal bir, Karinthia fővárosa s temérdek szép, uj, köz és magán épületei, emelkedéséről és fclvirágozásáról tesznek bizonyságot.
A város főterén van egy irtózatos sárkány érez alakja egy kegyetlen vitézzel, az Ízléstelenségnek netovábbja; nem messze Mária Therezia éresssobra, a rendek által 1872-ikóv ben felállíttatva, es már szépnek és jónak mondható. I Alkonyat tájban a közeli Kreusberg nevü í mulatóhelyre sétáltunk ki; — a város igyek- 1 szik nagy költség és fáradtsággal e kedves fek-
házi szertartással a nagy-kanizsai k ős temetőbe fltfk nyugalomra. Keh Nkgy-Kanizsán, november 11-én 1875. Áldás és béke hamvaira! A boldogultnak bült tetemei okt. 12-én — jó nejének épen nevenapján — délelőtt 10 órakor a város in teliigentiájának na %y részvéte mellett tétettek örök nyugalomra. Á sírnál Szilvágyi Gyula lelkész ur s Nyuli György kir. távirda-tiszt ur megható gyászbeszédet tartottak, melyeket lapunk jövő száma hozza. A koporsót a kisdedneveló egyesület elnökségének diszes érczkoszoruja ölelte át, a helyben működő színtársulat gyönyörű eleven koszorút tett hasonlag a koporsóra, mig többen szinte több koszorú s virágcsokorral halmozák el. Elismerésünk mindezekért: nem különben városunk tisztelt polgármestere figyelmes intézkedéseért, ugy a fő városi kir. távirdatissti-kar — honnan az özvegyhez részvétirat mellett 20 frt pénzsegély is érkezett, a temesvári kir. távirdaúszti kara s stámosegyesek fogadják nyilvánított részvétükért őszinte köszönetünket.
— A fiorenczi hirneves »Négyes társulat" hangversenyére jegyek már válthatók Wajdits József ur könyvkereskedésében.
— Nyilvános köszönet. Völgvi György és Völgyi Gyula urak igazgatása alatti színtársulat november 9-én jótékonyctélu előadást tartván, a tiszta jövedelemnek felét, 19 frt 18 krt a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület javára ajánlván fel, ezen nemes intézke-désért, ugy az ez alkalommal tett 10 frt 70 kr.-nyi felülfizetésekért, melyhez nevezetesen Tála-bér Zsigmond ur 3 frttal, Takács Jenő ur 2 írttal, Oszeszly Antal ur*l frt 60 krral, Wlassics Gyula ur 1 frttal, LovákEde ur 1 frttal, Simon Gábor ur 1 frttal, Martinkovics Károly ur 40 krral, Skublics Arthur ur 40 krral és Szmet-tana ur 30 krral járult, hálás köszönetét nyilvánítja az egyesület elnöksége.
— Csütörtökön este, november 11 én nagy villámlás- és dörgés közt Nagy-Kanizsa város fölött vihar vonult át, beszélik, hogy né-háBy helyütt a villám le is csapott volna.
— Ritka nagyságú uri tök. Bella-tinczon a napokban egy uri egyén ritka nagyságú uri tököt vett Deklertin községében 30 krért, melynek h o s z-s z a 41/, — szélessége 1»/» láb, héjjá vastagsága 2l/% h ü v e 1 y k, súlya pedig 103 font; valóban kíváncsiak vagyunk hogy ize, a méltóságteljes kinézéséhez képest megérdemli-e ? — hogy a megizléskor, melyre számosan meginvitáltatok, az illető termelő leányának; ki azt a mezőről haza fején vitte, —és midőn spja azt — hon nem létében eladta volna; megsiratta: részére némi vigssztalást szerezhessünk.
— A keleti marhavész miatti határzár Zala-, Somogy- és Barauyamegyékkel határos Horvát- és Sziavon országok közt nov. 2 án kelt ministeri rendelettel végleg megszüntette tett.
— Szőke-I>encsc.i november 11-én este nagy tűz volt.
vésü helyet a modern nagy városok sétányaival egyenlő fokra emelni, — máris igen szép, néhány év múlva magasabb igényeknek is megfelelend. Este''tyroli énekesnők jodlérozásá-nál álmosodtunk meg. . .
Hazaérkezés.
Junius 12. Klagenfurttól bucsut véve, délre Marbugba érkeztünk. Ünnepélyesen biztosíthatom kedves olvasóimat, hogy itt e kis steyer városban semmi nevezetesség sincsen, rövid séta után egy kegyetlen lassú vegyes vonattal „a várakozás és unalom főállomásán0 vagyis Pragerhofban voltunk s este 9 órakor Csáktornyán rokoni ölelések vártak reánk.
Junius 13. Gyönyörű szép időben kezdettük, de szakadó zápor, menydörgés, villámlás között este yall órakor Kanizsára érve, végeztük be utazásunkat; — házunknál kedves barátainkat összegyülekezve találtuk, kik szívből jövő „Isten hozottal" fogadtak bennünket.
Nem találtunk szavakat örömeink kifejezésére, a midőn oly hosszú távollét után őket üdvösölhettük. Lelkemből felkiáltottam: „mindenhol jó, de legjobb otthon!"
* »
Befejeztem tehát utazásunk leírását. Kimondhatatlanul boldognak érezném magamat, ha tisztelt olvasóim valamelyike kedvet kapott volna a tündéri Itália meglátogatására.
Biztosíthatok mindenkit, hogy életük legkedvesebb napjai közé számitandják az Olaszországban töltendett időt. A n a p o k elmúlnak s abból csakis mint tengerből a gyöngy, — a kellemes emlékesés marad visz-lik...
Őszinte köszönetemet nyilvánítom kedves olvasóimnak, kik kegyesek voltak szellemileg négy holnapon át hegyen, völgyön idegen országokba velem utasni; — s egyúttal bocsánatot kérek, hogy becses türelmüket oly hosszú ideig igénybe vettem, de vigasztalják magukat azzal, hogy valamint egykor — mindennek, ugy ezen útleírásnak is vége!
- A _______
Olah 4 ökör s 1 tehén november ltí-án lesz
1 » . • ''• . - iti Í; , árverezve.
- Rövid hirek. Weiraarban Góthe ju-> aeumot tartanak. — Thaiss Elek lll-adszor j. eiveezté sajtóperét. — Dobos Gábor bünpe-r..ben 33 bűneset van s 112 tanú. — Oláh József j. r áldozár Marmaros-^zig«ten meghalt. — /ítfdénvi Ede iskolai ozélokra 20 szer forintot sJumanyozott. — Thurn-Taxis Imre berezeg ö j-ihégtí íűiováezoiestere lett. — GLyczy Kálmán nov. 13-án a „Hungariaa-ban díszebédet j,jott. — A fővárosi állatkertbe szép leopárd érkezett. — Bécsben a VVinterbbergíele zongo ra^vár leégett. — A walesi herczeget Bombay-bsű benszülott fejedelem togadta. — l.oniioübau a spiritisták nagygyüléat tartanak.
- jVirkibau egy nű 2 íi- 8 Két lány gyermeket tzalt. — Bécuvárosa a tanügyre évenkiut •j,!()''.!.7y(J íorintoi fordít.— Veszprémben köz művelődési egylet alakult — X. Gergely pápa iíiHj éves születési ünnepéhe januárban tartatik meg Piacenzában. — Osernátoni Kill ellenébeD i ¿ajtópert megnyerte. — Színi Karoly „Humbug" cziroü lapot indít meg.— A nagy-beeake-r,-Ki poaiau kétfejű aa«>os pecsétet hasznainak.
— Nyíregyházán „Bajusz-kör" alakult. —
lieküldetett.
Ugyan az, mi az embert d i-íziti, főkép a nővilágot: Egy csinos arezstin oly fehér, mint a tiszta tej es u.ros. rJITnt a vér. De nero mindenki a ter-iiu-szettől részesül azon élvezetben, egy tiszta, .vzt j) búrszint képviselni es azon boldogtalanok vf^z^átolatlanul maradnának, h.i nem léttizué-riek elv c*alhatlau közegek, melyek azon .hiányukat nem javítanák. A legújabb általánosan elismert szépítő szer bold. Dr. Eosenberg altal : .-j tálait, a bécsi orvosi Bzakma által jóváhagyott és a hires Du Zeiszel tanár uraltál megvizsgált Krzaébet-wóme.
Ezen créme a bőr ápolásával fiatalság) szinezet megtartására még az idősebb koruak-nál ír. elharitja a szeplóket, szöniöic*uk«t, nvári Jolinkat, gömoöket, mindennemű börkíi-tr-^eket, tulságoa vörösséget, sót raneznkat meg-semmísit. Arra caoda csekély, eredménye pedig meg aiiffál csodálatosabb. Fogasson be lehat sz<-p ölvasónőm, ha nincs sajat fogata, fogadjon egyet, vagy szálljon fel a városi va&kocsira, vagy sietve gyalogoljon Bécsbe 6-ik kerület, Kahol oTcza, 6 ik uz. ajtó szám 7. a feltalálónak özvegyéhez és majd csudákat lát, itt helyben p. dig Koseafeld Adolf ur''kereskedépébe.
Vegyes hírek.
— Mennyi idö alatt futja körül egy h-vH a földet l Egy new yorki ur, bogy errői ineg-evózódhessék, ievelet ntwé*«tt Yokahamaban lákó Daráljanak, Anglián és Brindisin at oly 11i e >r K. e r e s (iase I, hogy azl Yokabamabfcl * uj boríték alatt i>an Franciscon át rögtön indiua mnak vissza New Yorkba. A levél Ne^r- Yorkból május 13 áo indult eí, 24-éa LoDuonoa érkezett, innen AleXaiidrián-, Suesen, a vörös tengeren , Adersen-, Ceylonon-, Penangun és Singa-puren át juitius án Hongkongba s innen euveut o uton július 12-éu Yokahamaba érkezeit, Yokahamaból San Francíscóba indittatott, hova augustus 1 én, innen pedig New-Yorkba ugyan e hó b án érkezett meg; e levél tehát napúnként átlag ÜÖO angol mertíóldnyi utat Jutott meg-és körútja egészben 88 napig tartott.
.. / > i-ít
.^ miiyi fluf fcirnr $>& w^ÉÉHh^ÉÉP
zelebbröl a vajda hunyadi vár délkeleti adva- 1 rában eszközölt ásás közben. Előbb a koponya • került színre egy termátseteaariklaüreírből s i nemsokára ráakadtak az egifapéfontvázra, mely '' koporso nélkül volt ott elheiyesve és .mévsfel beborítva. A ló neca termától» »lton vált «1 a testtői, mivel a te&f meDett" feküdt és a nyakgerinczen az erőszakos elválasítis nyomai világosan kivehetők. A csontváza tfcrvényeren felvett orvosi leiéi szerint nőé. különben fcSmelyVáz idS álulBiporJÚkztott részek kivételével sértetlen, csak a nyakoiigolyán vannak erős sertések, a lefejezésnyomai.E körülményekből következtethető, nogy az az e n y i n g4_Tőr ök Jánosjné, született Balassa Borbáláé, kit férje hűtlenség gyanújából 1057-ben a vajda-hunyadi vár ud var^n letejeztetettyü szerencsétlen nő csontjait rm>st, évBzázádok elmultával, a azokásos egy házi szertartással eltemették.
Papírszeletek.
A tanító kérdé Unoncaától : »ki volt a legero-Rel''l» ember ?" — „Jónás*, feleié a tanoun. „Ho-K vau * ? kérőé a tanító. .Mert a czethal nem bírta ms-páhan megtartani !* —
— Epy ujabb jele* vendéc^xeretet. — Zalameg>''ében, hú k«is*égb«a éldegél «gv tiatal jegyző, ki temérdek darabos tutteírül eléggé inmere-tes és a boriisk pedig sem éjjel, *em r>*ppal, sem sztlkben, sem bővében nem ellensége. — hozzá jirul még az, hoey ba a nektár bódító erejétől keiiélyál-íapota lohadni kezd, ngy arrza különböző sziuekr-t játszik, srája pedig a drasztikus kifejezések ntán iszonytató rángatodzásokba njegy át és ilyenkor me- . r''"én néz, mint a csizmadia, kjnek kezéén m ''g most | is v.t-ratlan a bakkanca — rau^koros állapotában j>e- '' d!g tf''iyton azt kiabálja t »iszom! iszom * iszom!* — HnsS''ir :^mpoiról és drasztikus modoráról ismerete" jegy*r uram műit hó a4-éu egyim-stat^riumot kúidüti ki t ki-belbeli barátjához, kikkel mit Gottes Se- gi-n retirál''.ak KhRniggretz alól, megjegyzendő, bogy a két kebelbeli barát ma mint vizsgázott jegyzKk fungálnak, — azonban Kbftniggretx alatt az egyik mint huszár, s másik mint bak*, a harmadik pedig mint pattantyús szolgáltak az obztrák hazáért. — A világ poltfikáTttl bíró volt hnszár Ijegyző «ram. midiin a meginvitált — és nem várt - vendégei megérkeztnek. íve tem vezutte okét szobájába, hanem azonnal ajánlatit tett a pogányvár! hegyou vröe erjetlésben levő borainsk megtekintésére, mi'', Labár átázva és átfázva voltak elto^ailuL kénytelenitettek, r.zonban a pinrzei kirándulást egy igen comikus eset váltotta fel. nirit midőn oda értek, tudomásul vették, hogy a hegyben birkahcs kapi.ató, elküldéuek. hogy átfázott gyoütrnknak nimi tápét készitseuek gulyást főztek. — miff az azonban illatozva gőzölgött, addig a házi Ur azukás szerint ellátta magát annyira, hogy erőszakkal vendégeibe kötött, ar.ok által készített paprikás gulyást a hamuba boritá és őket, mint vendégeket a piuo-zéböl hangsúlyozott kifejezéssel kiutasitá egy oly időben, midőn az üvöltő orkán, mely 24-én leg-dühösehb«n játszotta aeel hárfáját, lehetlenné tette a távozást — pattantyús barátom nem vevé tréfara a rtnlgnt, derékhoz kapta a huszár bajtárot és saját pinczójéből agy találta kilóditani, bogy az esés kü-''vetkeztében iszom Jegyto trram szája mai napig tátva maradt, melynek gyógyulásához hosjzu idő igényeltetik és mint mondják, hogy a roppant sérülésen csupán v a vidékünkön .csoda vesszeje által ismerete« me-dicus vagy a szentmártoni hires bő tehetséggel biió asz-ssony képes seffélyní. Lássa huszár jegyző uram, mi | cink oly kaleppal köszönünk, a miiyen épen van.. . '' Azonban iparkodni fogok, hogy kivehessem kamera I obskurámból azon képet, melyet levenni akarok. '' EMBER JÁNOS.
^ ^fék- ét vittéfWyam november 12. I ^nj« •»•»«^«t é. j<jDak bí.onynit
. IX . • cn un -e/ t " f«^3««^- és gyermekeknél, gyógysaar ás köluég
07» metaliquw 69.30: 07. nemz I nélkül, minden gyomor-, ideg-, melK tfidS-, a>áj:
73.40: 1860-kiálladalmi kölcsön 110.20; bank-........ "
résav. 9,2750; hitelintézeti részvények 192.10; Loaduu 114.15; iiagjfar ^öldtehermeniési kötvény 81.-í1 j^enaes«H fóldtehermentési kötvény 81 —; erdélyi föld te h érmen tési kötvény 79.60: horvát-slavon földtehermentéai kötvénv 84.50,- ezüst 105 35; ca. kir. arany 5.40— Napoieond''or 916. Vx-
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874. A kanizsai idötmutató óra szerint, indul kanixHÁról
Kanizsai vaspályán az órák pontosait a helyi időt mutatják.)
Vonat hova:
Ora Perc. Idő
205 Eszék, Miihics,Doinbuvár s Fiaméba 6 2 reggel 215 Mohaes, Zágráb és Dombóvárra 2 32 délut. 212 Budára..........6 17 reggel
202 ...........t 52 déluL
p ..........10 37 estve
313 Sso lubatlielyre (iunet délután 5 óra
25 perczkor Bécsbe) . 5 37 reggel
301 Bée>be ^Szombathely, Béesujh. felé) 2 7 délut.
311 „ ,, „ „ lo 47 estve
203 Pragerhof felé Tri«<«zt.be . . . J 42 reggel
201 ,, n „ Gráez és Béesbe déiut M „ — „ „ „ 11 iJ7 estve
Srácaik kauizftára honuH :
2ir, Mohám és Zágrábból.....i y iegg«l
2<M> Eszék. Mohára, Kiume s Dombóvárról I 23 délut -lö Fiume és Dombóvárral ....
203 Budáról . . . .
2<J1 „ .......'' . .''
^11 ...........
3lá Szomb ''tlieij ről.......
302 Bécsből (Béesujh. Szombath. frlöl)
312 „ „ " „ 214 „ Gráczből, (I''ragei hof felől)
202 Trieszt- Bécs Oiáczból
204 _ _

9 46 estve
4 17 reggel
1 51 délut.
9 23 estve 10 2ö reggel
4 29 reggel
10 10 estve 4 44 reggel 1 13 délut.
lo 18 estve.
asveaber 14-től soveaber 20 lg 1875.

«s heti- Katbolikns naj-nap tár
P''.testaos > naptár 0tj
46. XXVI. v pür.k. ut — Kat ev. Hasonló meny-nyekncii orsr.ána a mustármaghoz. Máté Xill. 31-35 — Prot. Ep. Thess. IV. 13—Jb. Ev. Máté XXIV. 15-20. — Qör. ev. Lukács XVI. 19—öl.
14 | Vasárnap • C. 26.8zerapion 0. 25 Element.; JHf
15 Hétiő Upót bitv.
16 Kedd Edmund pUsp.
17 Szerda ! Cs. Gergely -10 Csütörtök | Eugen, Jolán
19 Péntek I Masry. Erzsébet
20 Szombat Bódog hitv.
L^pót . UK
Ö lön. Ottmar | ''JÖf
Anisn
Jenő. Odo
Erzsébet
Bódog
m

felelős szerkesztő s kiadó: Bátorii Lajog.
Lnttohttaáa.
Prága, nov. 10 én: 87, üi, 8,
Lembergs » 12, 50, 2(5,
N.Szeben,, „ 81, 74, 85,
-.«Ti
t, t>5, 82,
68. 78. 36.
lllnden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül, gyógy-tápiálék által.
Revalesciérc du Barrj
Londonból.
Ezeu kellemes egészségi-éteknek 2» év óU
mirigy-, nyákhártya-, légáé^i-, hólyag- ás vesab^jo''k-ban, gumosodás, aszkór, mellszorulás, köhögés, emésst-h-tlenség, dugálás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség, aranyér, vizkórság, láz, szédülés, rértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terbesaág alatt is cznkorviaelés. búskomorság, soványodás, csús, köszvény, sápkór éf egyéb betegségekben ; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és s dajkatejné! is előnyüsebb. — Kivonat 00,000 biaonyitrányból oly bajok meggyógyulásától. melvek minden gyógyszernek ellentállottak -in köztük Dr. Wurzer tanár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi Unácsos, Dr. Shoreland. Dr. Camp -bell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure. Castlestuart grófe-, marqnise de Brehan és több magasállása egyének bizonyítványai kívánságra bérmentesen megküldetnek.
RŐvidrevoi.t kivonat 80,000 bizonyít ványbói:
80,416. sz. Beneke F. W. rendes Unár j. mAr-borgi orvosi egyetemen a »Berliner Kliniseh. Woc be nschrift- 1872. april 8. gsámában ezt mondja: „Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását az úgynevezett „Reva-lenta Arabica" (Revalesciére) szernek köszönöm. A gyermek 4 hónapos korában teljes elsoványodásban a folytonos hányásban szenvedett, mely bajok mináen gyógyszerrel daczoltak ; a Revalesciére azonban tat hét alatt egészségét tökéletesen helyreállította.
64,210. sz. Brehan marquis 7. évi májbetegaég reszketogség, elsoványodás és hypoehoudriáról ''
79,810. sz. özv. Klemm asszonvsá? Drttiiu1«nf évekig tartó főfájás és hányásról. ''
75,877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai gond-nok Nagyvárad, tüdő- és légcső-hurut, szédülés és
mellszorulásról.
i
75,970. sz. Teschner Gábor úr, a magasb nyilvános kereskedelmi Unintézet hallgatója Bécsben a mellbaj és idegziláltság kétségbeejtő fokáról.
65.715. sz. Montlouis kisasszony, emésstheüen-seg, almatlansag és elsoványodásról.
72,618. ss. La Roche sor Yon, jul. 30. 1868
Öu Revalesciére csokoládéja rémito gyontor-és idegbajomtól, mely tiz éven át gyötört, tökélste-sen megszabadított. (Madame) Armand Pré vost.
Táplálóbb levén a húgnál, 60-szereien meg-kimili a gyógyeter árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/, font 1 frt. 50 kr., 1 font 2 írt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font lu frt., 12 font 20 frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen-ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-colsdé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt — ,576-ra 36 frt. —
• Megrendelhető Barry du Barry <fc Comp
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és tüsaer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi hás minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
N.-Kanit»án Práger Béla, {ezelőtt Lovák Kd-
roly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovit» István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dirid Gyula gyógysaerésznél; Kassán Wondrasohek Károly gyógysz., Marosvásárhelytt Fogatasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és Söltz Rezső gyógysz., Székes-Febérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógyfz.; Temesvarott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C. B. és Ernst Jánoe gy<%y-szeréeznél: Vanfcdon dr. Halter A. gyógyít., Verseczen Fischer Móriczpál, Zágrábon Irgalmasok gyógyssertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
*) E rovat alatt küalöttért felelősséget nem
vállal a Sserk.

A legolcsóbb és legjobb \
z ¡s e b ó r á k a t
következő, roég soba nem hallott ¿¡ok mellett .n|om el : és pedig:
ft n1. O fVá-A»^- kapható egy ígér. gz.'';> jó júrusn, igen jó V-y&UK O irt/Cl t munkás-óra
L/S3.K UT KT. ezflMMI, pontos járású, a leg-
szebb kiállítással • '' '' ,
n 1 íj egy igfn (Hayefi Brltasnía-ezüst
O lil. OV Kr» cylimler zssbór*, pnmpáa vésett
tokkal, igeu ponipe. járwsff U Aettsxce nyujtatik.
f* 1 tí ára vaimii angol lö latos »¿üst cylin-
V^S&K O Ilt órának, a legúnotnabb sxab-szerkezettel,
va»ug tokkal* la|HH> alakban, kül«.o»«- i pontos és helyes
jaiá''sal, * mitő _
( x 1 Q í''-f <*zy ÍK0!1 s*^!'' vaitnli e/fi>t noi cylindT f-ra. V-/SUK. " Irt ukaro&an slkotv.i. nu l> a legtinoaiabb
rubinokon jár, díszesen kiállítva é* »»«rezr-i ¡.erezre pontosan jár, amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt ^^t^lZ-
bt n. 15 rubinra Jir; á legfinomabb szerkezettel a a pontos járásért kezesség nyuj tátik. taIidrnnfr>T Ut*1ÍitSj re
Csak 13 frt 50 kr* ^ w»
javított rendsxerrelf amgónál ktiicsnélkftli felhúzás Kien ó^k ugy olcsóságak, mint aaok ninőtógének jelessége alul vBighi-. rüek lettek és kezeskedem, apontoa és ¿ó járásért. , u.
Minden nálam vásárolt óráh •«, illő ta*i-«ra«ir Istctot adok Üigjen Kapbato
j; Kann-nál,
< Bécs, Stsdt Wollzrtíe, Tír. 2L
Leréftefi renddményel azormaj eszkötöltetnek »
XXX
II
4
leges beküldése vagy utáuvét mellett.
\em színlelt vegeUdas!
Minthogy ar. üzlet rosz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás china e/.list ^ryárt mányaink roppant kó>zletét mélyért az előállitá-si árakon alul gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy ár-jegyxékünkből, melyet kivánsigra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-41
előbb | most essk
1 drb^rajtarVi,. . 5— kr.2 — kr.
1 pár gyertyatartó 8.— . 3 — r
6 „ késtámasstó 5.— „ 2.5B
1 drb. ezukorfogó 2 5(J 1— n 1 theaszttrő „— 60 „
6 „ csemegéző kés 6.— „ 2 50 „
6 „ villa 6.— ^ 2 50 ,.
x..
4- r > H
előbb | most c<ak 6 drb. kávéskanál 3.&0 kr. 140 kr. 6 „ evőkanál . , kés
6 ^ p vill^ "1 "lévesmérő
.1. A W»??™ j • 1 „ rárKátó ezu-
korUrtó . 14.— Továbbá pompás
7 50 7.50 7 50 5.-3 50
• 2 70 ,
- 270 •
. 2 3« , . 150 .
. 8-. talczák.

kávés- és tbeás kannák, asztal-diszitők, ágas gyertyatartók, cankörbintők, tojájtartók, fogpiss-kálótartók, i»t*etes és oíajo* edények és még «zámos más csikk stb, stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
KfilflaAnea méKjegyzendö.
darab C ||||mj ^ jJ^jJ, gjyfltt dÍ8Z^
• kávéskanál| totóan24 ft Myett c«ak9.50
l''gyanaa brittan ia-ezüstból diszes tokban, mind 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan - és lelkiismeretes en teljesíttetnek.
C *i m :
BAARJ.butorraktára
kész butor-szerelvényeit
BÉCS, I. Bez.,?;
Franzensring
Nro. 20.
(L842-2)
különféle formában • minden fanemOek* bSh ét-, hálészobik, saloaok, szállodák^ arasági lakok,fűrdélatazetskbereiidezésé>
re, igen kedvező feltételek s szilárd munkának évékre terjedő jótállása mellett.
Butormintarajzokat tartalmazó árjegyzékek kívánatra bérmentve szolgál» tatnak.
óvás. A n. é. helybeli és ridéki v£ «árló kdzónséget figyelmeztetem, hogjf tartózkodjék olyan butor-birdetésektóV melyek uraságoktól, szállodákból száiV mazvák, állítólag: elntazáa, haláleset,, építkezés és t/e. f. fogásos ürügyökö® alapszanak, zsibámsok részéről. üzlftv; tem és készítményeim szilárdságáról bis*í zonyitványokkal szolgálhatok.
Tisztelttel fiEBT JVÍ
Altestksérvben szenvedők

•o.
a legjobb hatásúnak bizonyult sérvkenőes által, ,,fltursenegfer O. találmánya áltál Herisauben Schweitzból, meglepő gyors aegélyt nyerhetnek. Egy tégely ára 3 frt 20 kr. o. é. Minden utánzásra, mely a közönség félrevezetésére czéloz, óvatosság kéretik. Semlféle analysis'' titkokat fel nem fedezheti. Bizonyítványok és hálairatok a teljesen fcl-gyógyulUktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert a használati atás|Ks-ban több benn foglaltatik. Kapható magánál Slnrzdnegger G.-nél, vda -mint a k«vetke»ő raktárakban: Pesten: FormágyiP. gyógyszertár a „8z.-Máriához Zágrábon: Mittlbach Zsigmond ¿c'' szertárában. Temesvár ott: Fecber J. ^Mária
Cr**''?
*;« ÍI^íUJ-hvJÍM''V

Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnberu
Dr. John Yat<* Florlline-ája.
A legjobb fogtiaztító éa edző azer, növény réssekből, eltá-volitja a »«áj ron Iitgit éa helyette kellemes illatot gerj<-fixi, a fogvérzést ¿a a foghua daganatot elhárítja a megóvja a fogakat rotha diától. Egy palaczk 6ü kr.
Dr. John Yatr Serall-fogpora
Vszti^ja a fogakat a használata után nemcsak a fogon larakúdó köveaedéaeket távolítja el, hanem a fog fényét, fehérségét kitüuő-en elősegíti. Egy dobos 40 kr.
Dr. John Yate Prompto-AliTio-ja
(fogcieppek) jótálláa mellett adaiik. A legmegrögzöttebb fogfájáat js kevéa idő alatt megszünteti. Egy doboz hozzá készített pamuttal 40 kr.
Torok száj-pastillok,
golyócskák, melyek a szájban forgatva elűznek minden k- lleiuet-len w.\„ut a íztjbol, főkép czélazerü az színházakban, bálokban • egyél) tárfcxa körökben ia stb. Egy doboz 40 kr.
Dr. Borhaver
általános novény-gyomorerősltő.
Ezen jó illata a erősitő készülék igt-n jó hatással bír. gyönge emésztés éa abból származó étvágyhiány, szélbáutalmak, idege.« fejfájás, gyomorégés, gyomorkatarh, aranyér, sárgaság ésszékknkacz bántalmaknál. Egy palaczk 50 kr.
Dr. Müller
NÖTény-mell-pastillja
hatható« enyhítősser kehülés, mellbajok, lélegzéa, azamárhurnt • rekedts ég éknél. Egy dobos 30 kr.
Philocome
(növény hajkenőcs) uagyréazint idegen éghajlati olajokból készült, megtartja a hajat, asakált eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát éa aj hajat ad a kopasznak, gyógyítja minden bajbetegséget a nélkül, hogy legkeveabbé ia kellene orvosi aegélyhes folyamodni. Egy ssép üvegtégely ára 1 frt.
A keleti szépitő-tejnek
sokan köszönhetik ssép, fehér a ifja arczbőrüket, mely minden az surczon támadó bajokat m. p. szeplő, májfolt, aebhely, küteg, orrveresség stb. a legrövidebb idó alatt eltávolít a helyébe finom ifja arczbőrt varázsol. A hatáa bizonyos. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
Mindezen itt felsorolt szerek eredfti minőségben kaphatók : Nagy Kanizsán, I^ráffer B. gyógyszerész urnái (185i—1)
Nyujtsunk kezet a szerencsének 1
375,000 R, márka vagy ► 218,750 forint
fSnyeremény elnyerbetését teszi lehetővé kedvező esetben a leg njtbb nagy péuzkfsorsolás, mely a magas kormány álul biztosítva van.
Az uj terveset előnyös berendezése olynemű, hogy néhány hó letelte alatt 41,700 syemaésy kerül 7 hozásban okvetlen kisorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. m. vagyis 218,750 e. é. forint, egyenként pedi^
1-szer 1 , 1 -1 „ 1 . 1 „ 1 -3-szor l-sser 2 „ 1 -
250,000 125,000 80.000 60,000 50.000 40 000 36000 30,000 24,000 20,000 18 000
8-szor 15.000
9 „ 12.000
12-izer 10.000
36 „ 6000
40 „ 4000
''204 szór 2 400
412-szer 1200
5l2 „ 6 00
¿97 „ 3 00
18,80 »-szor |,3I márkányi stb vannak.
nyeremények
A nyereményhnxások eszközlése tervszerüleg hivatalosan van mgál lapítva.
Ezen, az állam által biztosított legközelebbi elnó nagy pénz. ki sorsoláshoz J
1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 t márka vagy :\xjt frt.
J «1 • . . . 3 , „ 1% .
1 negyed „ „ , . P/4 . 90 kr.
Minden megrendelés, mely ax összeg beküldése, posta ut-Jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kézhez szolgáltatva.
A megrendelésekhez a hozzá tartozó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden hozás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állam jétállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kivánatára Ausztria minden^nagyobb piacxain levő összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kísérte, hogy abban »ok egyébb tskiatélyes nyeremények között gyakran az első fő-nyeremenyek nyerettek, melyek as illető nverőknek közvetlen kifizettettek.
Ezen, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál elórelát-hatőlag igen élénk részvétre számíthatván, kérjük, minden megrendelés eszközölhetése végett, a megrendeléseket egyenesen és .minél előbb, de minden esetre f. évi aovealur 30 ka előtt hozzánk juttatni.
KanffnaoD és 8i«on9
bank- én váltóflzlet, Hamburg.
Mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsön-őrhegyek adás-vétele. (1836—2)
JiB. Köszönet as eddig bennünk helyzett bizalomért s minthogy mi a legközelebbi uj kisorsolási résstvételre felhívjuk, to váhbra is törekedni fogunk as azonnali és szilárd szolgálattal érdekeltjeink teljes megelégedésüket kiérdemelni.
Varrógépek gyári raktára,
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek nagy raktáru eredeti
Singer-, Wheeler és Wilson-,Howe-, Anger,- Henger-, valamint kézt-
yarrögépeit, a mélyeket gyári áron több évi jótállás mellett
ad el
Legjobb ti, czérna, olaj, úgymint gép-alkatrészek minden varrógéphec min. dig előlegen tartatik.
A varrógépek havonkénti részletfizetésekre ia ármn utnák. — Oktatás Ingyen. (1845 -1 ]
í
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk dívó és ¡gazolt eszméje 1 Csak az a sajnos dolog, hogy az ezen eszmével élő viláf, különösen pédig
a vidék
nem ott fogja fel «zen eszme valódi foganatosításának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
kik lakhelyük távolsága miatt a fővárosbani személyes bevásárlásukban gátolva lévén és levélbeli megrendeléseket tenni átalva vannak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriási szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen válságos idő kezdete óta a magukat „Bazár''-oknak és ,27 krajezárns árnosarnnkdkazk* kikűrtölők részükről tapasztalta tik és a B27* krajczár szóval as el ámítás áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszerzése itt csekélyebb összeget igényel. nem számítván azzal, hogy az, as ily helyen megrendelt kelme tízszeresen is drágább, mint as olyan, msly egy lelkiismeretes szolgálati elvvel párasait kereskedésééi vaaáreltatik; nem tartván továbbá szem előtt a vidék t hölgyei azt, hogy az üy szédelgő üzletekből hozatott kelmék még az ezekből leendő tárgy elkészítését sem érik tal, — nem számítanak «lőre azzal, ha p.>o. ruhakelmét hozatnak ily szédelgő „csarnokbői," ez a megvarratása és illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
a jó ízlést és divatot
is ezen elragadtatás áldozatává teszik, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre es irányban. — kuiouóseo a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal vesérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szédelgő csarnokok aeilizénévnl is
olcaó, jó ée felette Ízléses éz divatoz kelméket a fővárosban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tisztelt közönség
női ruhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IV. ker. korons-he rczeg-utc^a 8. ss. alatt leyó a „KOROXAHERCZEGHEZ* czimzett legjobb hírnevű „Hölgy-divatáru-kereskedéséhez* teljes bizalommal fordol.
E nevezett czég fennállása óta folytonosan oda működött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a főváros-báni szemelyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség és pontosság szemmeltartása s a legolcsóbb árak mellett ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó ízlés és divat egyátalán mindenütt megkövetel. — Ugyanis • czég oda rendelkezett, hogy a vidék t hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teendő megrendeléseik levélben! eszközlésük könnysbbitése s illetőleg lehe-tősitéae czéljából kívánatra szolgál mindenkinek
„ingyen és bérmentve44 * lw^iörÍÍLÍXTato*abb
NaGYVÁLASZTÉKÚ MINTAGYÜJTEMÉNYÉVEL
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó rendelményeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ki, mintha a t. vevő személyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kttflné, izltsss ét divatos
kelméknek, tejiát az, ami a,
„TARAREKOáSAGI ESZMÉNEK-
valúban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egéssben és valóban foganatosítani és illetőleg követni óhajtják, forduljanak miadsaaemí aéi rokakelsték »sgreadelésevei, nemkülönben bárminemű megbízásokkal teljes bizalommal
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-divatárn-raktárához,
(1807—10) Budapest, IV. koronaherczeg-ntcza, 8. sz.
Budapest, II. kerület, fő utcza, a kereskedelmi bank épületébea. c sjánlja nagy választékú raktárát iérfi, női s gyermek kéaz fehéroemüekbea minden azOvOU ára s arl divat
czikkekben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendelést alábbi árakból s megbízásokat bármely más cákkekre utánvétellel azonnal toljezitek.
5. X X * XZ XX XX XX
HELL F. P.
Urak részére:
a&gol Cbiffonból . drbja 1.40, 1.65, 2, 2.4«, 3, 3.50, 4. 6 drb 8, 9 50, 11,50, 13, 17, 2t), 22 80. Szinea perkalból :
drbja 1,50, 2, 2 i5, 2.50. 6 drb. H 50, 11.50, 12.80, 14.20. Angol oxfordból gallérral, drja 2.25. 6 drb ia.8U, 2 külön gallérral, drbja 3.80. 6 drb 21.60. legelők gallérral darabja 60 kr 6 darab 8-25 kr
Labravalók váaconból minden formában da-mfcja 1.90, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 3. 6 darab 8.50, 10, 11.60, 12,80, 14.20, 17. Télre ss&vött gyapjú alté Mellények z alaó ■Sdrágok, vékouy vagy vastag darabja i, l.>iO, 1.50, 2, 2 50-5 frtig. • Fél''jarisayák pamutból fehér vagy csíkos, kötegje 8.50 , 4 . 4.60, 5, 5.50—10 frtig, télre gyapjúszövet, vékony vagy vastag szövetű kötegje 5, 5.50, 6 egéss 12 frtíg. Gallér és kézelők legnjabb divatú mintában, egy köteg ssép dobosban gallér 2.50, kézelS 4 , 4.50, 5.25. Zsebkendők egész fehér vagy ssines széllel, kotegje 2 40, 3.60, 4.20,5, 6.50—6 frtig, fehér selyem 90 kr. Legújabb oyakkStők selyemből keskeny, 14 krtól 1 frtig, sséles 20 krtól 9 frtig, késs nyakkOtŐk minden formában 40 krtól 5 f.tig.
Nyaksálok darabja 80 kr. sálkendők 1.28-
tól 6 inig.
Angol piaidek darabja 7.30, 8, 10, 12, frt,
Feber árak, llatist, claír vég« 2 frt 75 krtól, moll s cra- } pelisae 3 rrt 75 ki-tól, tarlataí», tullanglaía, illosion, crep, gasstb. Mindennemfi béléi.szövetek, dlszlté&ek éz rivíé árak, orleána, achirting, chiffon, damis, monslin, organtin vég« 82 kr.-tól, béllésvásznak mindeu csipkék s csipkebetétslek, hímzett OSikak S betételek, ingmellek 20 krtól entbQage, riehe, aprets, selyem és pamut, rajtok, selyem és bársouyssalagok, vásson és psmntssa-lagok, mluden zsinór, sujtás és fűzők, varró selyem, varró és kötScsérna, minden kötő, hlmaŐ át horgolópamnt, valódi pottaa-dorfi s 4-ssálas kötopamat gyári áron, szintúgy tűk, gombok, csatok, gyüszü, kapocs, centiméter, lámpabél stb.
Továbbá színes kanavászok végé 8 frt, 8 frt 50 kr. 9 frt, 15 frtig, 30 rőfös fonal vásson vége 8 frt 50 kr, 9 frt, 9 frt 50 kr. kávés abross 2 írt 20 krtŐl, kávéskendő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár egy ablakra 3 frt 50 krt<51 15 frtig, füg-gönyrojtok párja 00 krtól, ágyteritők 5 frt 75 krtól, asztalterítők 4^ frt 50 krtóL
plaid-asij 60 kr. KaatZOlmk-kipMyef darabja 8, 9 frt. Kzaztyfik kitűnő glacé párja 1.15, szarvas-
bői 1.20, 1 90, posstó 75, 85 kr, 1.20. TSrfilktzék beszegve kötegje 5-15 frtig. Ruganyos «adrágtarték 70, 90 kr, 1J20,
nadrágszíj 25 kr. Esérayék 2—15 frtig.
Ilettkezelé s galléringgombok csont- vagy bronczeból nagy választékban s ssép mell-tűk, nyakkendS-gyürük, fésűk, fogkefe, szappan és finom illatszerek. Fiak részére kesztyűk, nyakkötők , zsebkendők.
Hölgyek részére: lagek angol Cbíflonból szép mellvarrással és hímzéssel :
darabja 2; !L25, 2.60, 3, 3.50, 4. 6 drb. 11.60, 12.80, 14.20, 17,20,22,80. Corsettek angol Chiffon vagy Barchstból darabja 1.40, 1^0, 1.60 1.80, 2, 2.50, S, 3.50, 4-6 frt.
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.25, 11.50,13, 17, 20, 22.80, 28. Lábravalék Chiffoa vagy Barchstból: drbja 1.36, 1^0, 1.75, t, 2.60, 3, 3.50. 6 drb 7.70, 8.50, 10, 11.50, 14.20, 17, 20. Alaézzakzyák Chíflónból ssép szegélyek s fodrokkal:
darabja 2.40, 2.80, 3, 8.60, 4, 4.60, 5, 6. 6 drb 13.76, 16, 17, 20, 22J0, 26.50, 29, 33.50.
Lészirzzaftayák fodrokkal drbja 3.60, 4,
4.25, 5, 5.50, 6. Liszértarzzrek darabja 1JÍ0, 1.40, 1.60, 2, 2.50.
8
8 O
8
DtrékfBzék (Mísder) darabja 1, 1.25 1.60,
1.80, 2.50, 3, 3^0, 4 frt. Díszített kitéaysk Cbiffonból fehér 1 frt, 1.40, ssines 1.40 fekete moírból 1.30 kr. 1.60, 2^0 kr. Zsebkendők egész fehér vagy színes széllel
darabja 20 krtól, hímzett 30 krtól.. 8sövött pamut harisnyák kötegje 2.40, 3,60, 4,20, 5, egéss 12 frtig. télre szövött párja 8-> krtól 2 frtig, szövött kaaasli 1 25, 2 frtig, gombos aél kezztyBk kitűnő glacé párja 1.15, szarvasbőr 1.20, 1.80, ponstó 65, 76, 1, 1.30. Mollgallérok s njjak legújabb gallér s késelók riokfodrok s ka-laptátyolok, selyemreess főkötők (Nets-baabe) 17 krtól. Pongyola fiköték fehér 70 krtól, ssalaggal 85 krtól, posstó hímzett bZZOhlikik 2 frt-tói 3 frtig. Berlini ssövött kendők fejre 1.86, 1.76, nyakra L75, 3. 3.25, selyem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Női derékövek 25 krtól 2.50-ig. Mindenféle fogkefe, szappan és illatszer. Leányok réssére fehér ée esinos Chiffon s fekete moírkötények, gallér és kézelők posstó basoblíkok, berlini szfrrött-kendők, nyakkötők, keeztydk ée kerek fejfésűk.
Ujjon nzBlétt gynrankck részére íngecskék, ssövött, borgoh s kötött rokolyák s fo-kötŐk, szakáikák, vászon ée horgolt pólya-ezalag, bosszuvánkos, piqué s levarott pap lankák, vásson- és gamipelenkák, borgoU ezipőcske, harisnyák, téli berlini snboayek s ezoknyácskák s fejkötők a legolcsóbb áros. Chiffon rőfe 22, 25, 28, 30, 34, 40, 42, 48 kr. csíkos bar-bet rőfe 34 kitól, piqué parhet rőfe 6* krtóL szíaen ruk^iarhet rőfe 35 krtól, fatószőnyek rőfe 40 krtól, légmentei ajtó és ablak-tekeres rőfe 5 és 6 kr. pamut és selyembársony fehér flanel. V
fliaéllillt mindennemű fehérneműekre, fehérneműnk varratáéra, név hímzése a minden híwéaék á legújabb tormákban, szintúgy gallér ée kézelők tíaztítáe végett a legolcsóbb árért el-vállaltatnak e pontosan én gyorsan eeaköaöbetnek.
Minden levél általi rendelés, miután kflldeméayekre is külön öe ügyeimet ferdítek, csak személyes «esseáffitáeom után ess-közöltetik és biatoeitom a nagyérdemű vidéki közönséget, midőn ezennel becses rendeléneivel szerencséltetni kérem, hogy minden legcsekélyebb megrendelést is szigorúan kívánság szerint rögtön a lebetó legjobban teljesitik. Megbízásokat is bármely más <»kk re igen tisstelt vevőimtől ssiveeen elfogadok s minden díj n essközlök.
Wajditi Jóaef U^- ót oyoadMi^donos gyorsulj tó nyooMa, Kuf-lfawiwái»
y
SAG1-KANM8A, 1875. november 1S4d.
Tizennegyedik évfolyam.
jV 1
EJéftzatasi ár
•test erre . . í r fél «»re.... 4 , aegyec évre . 3 ,
KffV nOm lü kr
c?
Hlr««tuit
f, hasábos patitsorbao ! 7, másodszor 6 a minden további sorért 6 kr.
ÍÍYILTTÉRBEN , , toron kint 10 árért «*■
■.etnak fai Kincstári illeték minden )effy«a hirdetésért k"*-J SU kr tísetendS
3
inden Ij külBaf
3 I lap iseUemi ét janyagi róexét illető kell iemesyek , elóSxetések, reclamatiók ut a uét-kesztö-kiadóho« hér-mancve intéseadók: NAGY-KANIZSA Takarékpénztári épület, földia int. Bérmentetlan levelek , csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-BOMOG
ÓZLÖN
h i
Két iratok viaaaa ne küldetnek.
Magy-Kanizsi vártt belytutmgának. neakQiörA*!? az „első zalai a .zalamegyei általáno» tanitó-testfllef, a .2aia-S««§gy-
Hetenkint kétszer, vasaroap- s
''^■Qüí
űgyvéíl-egylat", a .^agy-kaniztai kerasicadelrai s iqari>ank''\ a »nagykanizsai takarékpénztár gózhajozaai reszvénytárauiat t több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csutortóköH, inegjeietio vegyes tartalmú lap.
32t>9 ar. 87f>. Xagy-Kanizaavároa tanácsa.
Hirdetmény.
ír-
Mi után jövőre cselédszerzéssel csak azok foglalkozhatnak, kik e végre hatósági igazolványt nyernek, felhivatnak mindazok, kik cseléaszerzéssel foglalkozni kívánnak, felszerelt és a város tanácsához czimzett kérvényeiket e bó 20-ig benyújtsák, hogy a a mennyitfen részökre igazolvány adatik ki, ez a városi lakossággal kellő időben közölhető legyen.
N.-Kanizsan, 1875. november 6-án.
A városi tanács.
A szerzési ösztön fejlődése és irány o-zása a gyermekben.
(Vége.)
A családoknál eiófordul, hogy több gyer inek egy közös birtokkal ruháztatik fel, — p. o. játékszerekkel. Az igen helyes, ha vigyáznak a szülők, hogy annak használatánál veszekedés, czivakodás,mit igen gyakran vár-* hatunk, ne jöjjön létre; vagy ha igen is — azon esetben a szüléknek kell fellépniük, mint részrehajlatlan biroknak. — Sajno: san kell tapasztalnunk, hogy e kívánalomnak mily kevés szülő felel meg, midőn rendesen a kibebb sarjnak, ki jobban tud rini, adnak igazságot s ébresztik fel benne a kevélységet, uralkodási vágyat, önhittséget stb. a nagyobb ellenfélben pedig megvetik a gyűlölet s irigység alapját, mi nem gyakran a sirig veszi jg^jivbe a testvéri élet kellemeit.
Üdvös, ha a szerzési ösztön irányozása végett a szülök, nevelők, egy kis kertrészt adnaka gyermeknek, hol saját munkája és esze után nyerve fáradtságának jutaimát egyszersmind belátandja, hogy saját munkája
és fáradsága jutalmául nyert javak vajpi kevés értékűek lehetnek.
Nem lehet elképzelni, mennyi kárt tesznek az oly szülők, kik gye: mekeik előtt könnyelműen felfedezik vagyonuk mikénti állását ; eldicsekszik gazdagságukat s restellik bevallani szegénységüket. Ilyeneknek gyermekei azon önhitben, mikép atyja után örököl ugy is eleget, legtöbbször mar korán pazarláshoz, tétlenséghez s adósság csináláshoz folyamodnak, minek végeredménye a vagyonosság magas fokáról a szegénység örvényébe való bukás szokott lenni; pedig vajmi keserfl e nembeli csalódás!
Némely paedagogus véleménye szerint a zsebpénz káros hatással szokott lenni a szerzési ösztön fejlesztésére és irányozá-sára. Én tapasztalatom szerint az ellentétet merem állítani. Mert nem kell felednünk, hogy az életnek nevelünk. — Kötelességünk a gyermeket az élet fárasztó bajaival megismertetnünk s ót abba belevezetni, hogy majd midőn az élet színpadára kell állnia, azokból megbírjon mérkőzni! Túlságba sehol sem jó menni, de balgaság a gyermeket az élet gyönyörétől teljesen elzárni. — Le het a gyermek kezére pénzt adni, csak óvatosan is meg kell vigyázni, vájjon a gyermek alkalmas-e azzal elbánni és mi módon ?! Mindenek felett pedig szigorú tudomást kell szereznünk, mire fordította a gyermek a pénzt, s reá kell vezetni, hogy inkább hasznos és szükséges dolgok beszerzésérc fordítsa, mintsem haszontalan nyalánkságokra. Isinerek gyermeket, kinek kezére soha se adtak pénzt, a mikor pedig azt az élet szükségessé tette, a legelső öszszeget is elvesztette. — S végre ha nincs, mit a gyermek megbecsüljön, nem is tanul becsülni.
Nem látom fölöslegesnek azt is megemlíteni, hogy valamint az egész nevelésben, a példa itt is főeszköz. A gyermek azzá lesz, mivé környezete kívánja lenni. — A szerzési ösztön nevelésénél az oktatással nem sokra mehetünk. — Példával kell szolgálnunk a gyermeknek. — Ne legyenek a szülők, nevelók könnyelműek javaikkal. Ne engedjék magukat — kivált a gyermek előtt, — kártya, stb. nyerészkedő játékok által elcsábíttatni, mire igen keserves példákat tapasztalunk, elletctben igyekezzenek javaikat megtakarítani — s másfelől őrizkedjenek a fösvénységtől, azaz, a kincset ne tűzzék ki czélul, sót igyekezzenek ezt, mint rosz-szat a gyermek elótt erkölcsi példákkal is illustrálni. Legyenek maguk is könyörületesek s lehetőleg adakozók. Ezt követeli Rousseau is .Emiljében", midőn a nevelót arra figyelmezteti, hogy a gyermek elótt — lehetőleg — legyen könyörületes, adakozó, mert az által hasonló tulajdonság fog a gyermekben is fölébresztetni.
Ezeket szem elótt tartva — véleményem szerint, — el fog távolittatni, mind a fösvénység, csalás ingerlő esábja, mind pedig a restség-, henyélés- s vesztegetésnek természetes bekövetkezése.
B.-Füreden.
PÁL SAMU.
Városi rendőrségünk szervezése.
lLlj>ö k5aleinény.)
Hogy a renuürsegi kérdésekben eddig is nem eredménytelenül szólaltunk lel, kél körülmény kétségleien bizonyítékot szolgáltai, mi némi vigasztalásuokra van : a rendi''rszolgá''ati utasítás megjelenése és azon körülmény, hogy az 1876. évi költséfelóirányzatnál már a főkapitányi és város őrmesteri állomások belől léaé-
L-
TÁRCZA. .
Mihály J. Endrénének. ''
(ltásxvet hangjai )
Mziiaj vihar támadt, — ■ egy kis család egén l.egsxebb ragyogás közt kialudt a napfény. — K m utána támad*''síri sötétj.-gből A fájdulom néma istennője lép frtl. N azt, ki & széthúzott oszlop romjainál Kisdedévi 1 karján — zokogva, könuybeu áll, Nehéz fátyoléval gyengén betakarja — s iá édes emlék-virágit hiinai, varrja, — Hogy annyi gyönyfir, vágy, remény a boldog álom Temetési kiuja ugy ne aajgjon - fájjon, Hogy a szép emlékek ringatása közben Kétség ur támadjon a megrendült szívben. — H»gy a hit szent ajka zenghesse szabadon : ,V a n, leint találkozás tél akis sírhalom o n.* — — — Te halavány özvegy ! roskatag folyondár, Harmat arcau gyermek ! — caipongó kis madár, Ha tán ar árvaság puszta sivatagát Zivatar a viharban kellene bolygói át, — >i nem tutne egy forrás, egy fa lifivös árnya. Hová az epedé pihenni megszállna; — Háruljatok ide e kis aírhalomra, ISol annyi kincsetek vagyon elhantolra, Hul barát, hazafi, sut a fagyos halál <»yötr3 bánattal megtörten, könnyezve áll, — s vigasztalást. erSt ád majd lelke akre A rd e r é k* miatti fájdalom részvéte. .. #
GUOTH GYULA.
Gyászbeszédek Mihály J. Endre sírjánál.
— 1875. uovember 12-én. —
I.
Szilvágyi Gyula ev. lelkésztől.
Szeretteim az urbaii ! Elhallgatott a sej! Elnémult a halotti
ének! Csend van körülöttünk ! 8 ez jól van igy ; mert temetőben vagyunk most, a holtak , hazájában, a sirok házai közt. S itt, hol oly sok nemesért, valamint hiu ábrándért lángoló sziv porladoz, itt, hol oly nyugodtan alszik rög ágyában egymás mellott volt jó barát és ellenség, itt, a hol egyik bánatra, egyik veszteségre a másiknak nyitja meg ajtajit a sir laka, itt, a hol még a madár dala is szomorúbban hangzik, itt csendesedjünk el mi is, hogy mi élők figyelemmel vizsgálhassuk a halottak országából az életet.
Óh atyámfiai, innen a sirok széléről mi egészen másnak tűnik fel az élet!
A ki azt csak e világ zajgása, lármája, küzkodése után itéli megjöjjön ide, itt valóban megismeri azt! Mert mi az ilyen előtt az élet? Rövid pályafutás, melyen az okos ember csak azért fut, hogy elnyerhesse az érzéki pályabért; egy virágos kert, hol mindenki siet magának letépni as örömvirágokat; egy vigalmi tanya, hol az eszes csak Önmagának él, fürödvén a testi élvek tengerében; egy küzdtér, hol e világnak emberei küzdenek földi dicsősségért, rangért, kincsért, gazdagságért, muló örömökért! Mit nekik mások öröme, melyet megsemmisítettek, családi boldogság, melyet szentségtelen kezekkel szét dúltak, mások becsülete, melyet sárral dobáltak V Mit nekik vallás, haza, közér dek, melyeket csak aljas czéljaik eszközéül ie-kintettek? üres szavak, hiu ábrándok, melyek ért csak az esztelen képes hevülni, melyeknek érdeke, jóléte, boldogsága csak ábrándozóknak fekszik szivén. — Jaj az olyan egyháznak, atyámfiai, melynek váJlói igy éreznek, jaj az olyan társadalomnak, melynek fiai csak ily esz mékért képesek hevülni I Temetővé lesz ott nem-
sokára maga az élet is, hova aláásott boldogságát jár siratni az emberiség. —Oh jertek ide,ily gyász alkalommal, ti, kik igy éreztek o vizsgáljátok innen a sírók széléről azéletet! Mily hiába való pályatutástok, hi&z csak a koporbóig t&rlott az s béretek az örök enyészet; mily haszontalan kincsetek, gazdagsagtok, földi dícsösaégtek, hisz csak a sirig kísérnek el; mily szappanbuborékok földi vágyástok, hisz csak a temető kapujáig terjedlek, ott elballagtak, megsemmisültek.
S ki kisér ki nyugalmadra, a szánalom e részvétje e, vagy tán a barátság ? Hisz nem voltál szánakozó a nyomorultak iránt, nem volt rétzvevő könnyed a szenvedő íolöft, nem volt szerető igaz barátod, ki keseregjen sírodon ! Ti, e világnak fiai, ha megálltok a temető kapujában, mondjátok meg, miért éltek ? A feledékenység szele elfújja még emléketeket is!
Ellenben ti jók, ti, kik magasztos eszméért, szent czélért futottatok küzdve liarczolva, nem fogtok részvét, szánalom iájó érzés nélkül kikísértetni az enyeszet és feltámadás e hazájába, nem fogtok szegényen megérkezni sírotokba, sót gazdag kincsekkel megrakottan mentek nyugalomba; mert eljő a vallás, s tiszteletének koszorúit aggatja keresztedre, fejfádra, eljő a haza s hálakönnyek közt jegyzi be nevedet legjobb fiai közé, eljő a közérdek megsiratni halálodat, mely által oly sokat vesztett.
Végre eljő a hit szelleme s nyugtatva és megszentelve bevezeti lelkedet azon örömökbe, melyet Isten eltett mindazoknak, a kik nemesen éltek éa jól harczoltak.
Íme te is elharczoltsd a földi harezot, kiszenvedett társunk! Voltak ugyan sokan, a kik szerencsésebben futották meg a pályát, a kik
nek függőben hagyásáréi beszélnek és a közönség nyíltan is fejezé ki óhaját, hogy s rendörhi-vatal reorganisatioját közérdekű és melióshetlen szükségnek tekinti.
Miután e tárgyban szerkesztő barátomnak
bár feltételes, de mégis nyílt ígéretet lettem, megkísérlem azt beváltani és néseteimet, menynyire lehet, indokoltan fejteni ki.
Megvallom azonban, hogy a rendőrség fogalma alatt én egészen más eszméket táplálok, mint valaki talán a Bach időbeli, vagy angol-franczia rendőrségi szervezet majmolása folytán táplálni szeretne, mert mi magyarok mint miu-dent, ugy a rendőri ügyeket is az autonom köz-igazgatas keretében óhajtunk kerestetni és nemzeti, ugy népjellegi viszonyaink a külföldétől lényegesen elütvén, idegen institutiók meghonosítása csak melegházi növény lenne, tengődnék, de csak keveseknek lenne élvezetére, vagy megny ugvására.
Nem akarom azonban ezzel azt állítani, mintha a külföld institutióit nálunk hasznave-hetleunek tartanám, csak annyitakarok jelezni, hogy előttem a külföldi institutiók csak annyiban jöhetnek tekintetbe, mennyiben nálunk is azonnal körülmények forognak fenn, vagy a mennyiben már végleg megállapított közigazgatási, de egyúttal autonom közigazgatási elvekre vannak fektetve és bennök az észszerü-ség és egyesítés mellett itteni társasélet igényei is feltalálhatók.
Nálunk a rendőrközigazgatás terét sem a szokás, sem a törvény precise meg nem álla-pitotta, sőt közigazgatási rendszerünkben a rendőri és tisztán administrationalis ügyek máig is összekeverve, chaosban vannak, egyedül a városok azok, holott némi különválás észlelhető formai elválasztás nélkül.
Ez okból mint mindeddigi helyi ügyünk tárgyalásánál e tekintetekből közzétett czik-keimben, ugy jelenleg sem tehetem, hogy len-álló minták után járjak, rnelyek talán másutt kevesebbé viszásak, de nálunk minden bizony-nyal hasznavehetlenné lennének, lásd csak a helyhatósági szabályrendeletet, mely valószínűleg idegen mintákból plagiáltatván — nálunk épunséggel nincsenek végrehajtva, csak annyi-
diadalmasabban harczoltak. de tisztább érzülettel, magasztosabb hűséggel kevesen s mit nye-rél mindezekért? A koszorúnak töviseit, a pályabérnek alamizsnáját, de leginkább a neu. . lelkek mindennapi jutalmát, a félreismerte l é s t. . .
De íme a hareznak vége! A küzdtérről leléptél, hogy más szerencsésebbnek adj helyet! . . S ez fáj neküuk, ez sebzi annyira szivünket! Hisz kesergő özvegyednek nem lese többé, kinek a gondoktól hevült homlokáról gyengéd kezekkel elsimítsa a gond redőit; nincs többé férje, nincs többé mindene! egyetlen gyermekednek nem lesz, ki mosolyogva az apai szeretet szent érzelmével fogadja ölébe; barátaid, ismerőid hiába várnak szerető körükbe ; nem lesz, ki pótoljon téged, nem lesz, ki oly híven szítsa a lángot, mely általad bennök égett, kialudt az rájok nézve örökre, mert az a kebel, mely oly mélyen érzett, kihűlt, az a sziv, mely oly melegen dobogott, megszűnt dobogni; az a kar, mely oly forrón tudott ölelni, tehetetlenül fekszik; a szem, mely oly édesen tudott mosolyogni, megtörve fekszik üregében. S ezeket tudva, itt állva nyitott sírodnál,a fájdalom első hevében nem természetes-e, ha önfeledten felkiáltanak. : Isten ! te hát azért adtál családi örömöket, azért oltottad belénk a barátság szent érzelmét, hogy annak képét csak meglássuk de lelkét ne érezzük ?. Fájdalmunkban oly nehéz megválnunk a sírtól, mely por maradványaidat fogadja be ; mert nem tudjuk magunknak megmagyarázni az eseményt s a hitetlenség szállja meg lelkünket! . .
De elmúlik a fájdalom első fellobbanása b lelki szemeink elé lép ama golgothai kereszt-! uek szentje ■ sebeire mutatva feltekint as égrt
ban, a mennyiben egy csomó ügy és hivatal kör nélküli állomás sine cura rendszeresittetuit, eok tekintetben a végből, hogy egyes protrgal-tak részére hivawü jusson.
Igyekeztem tehát infoimálni magamat a városi ügy körökről, a teendőkről, viszonyokról os ezeket a lakosság viszonjai szerint lenne tervtm beosztani, lehetőleg elválasztva mindazt a rendőrségtől, mi nem oda tartozik, mert tapasztalat szerint a rendőrség rna sok oly dologban eljár, mihez semmi köze, vagy mit az ügyek ösz-szefüggésenél fogva másnak kellene teljesiteni; e tekintetben csak néhány példát is elégnek látok felhozni:
az ipariigvek törvényszerint a tanácsot illetik, mire va;ó lehet tehát az. hogy az iparügyek egy részit a tanács, másrészét (a tanon-ezok és segédek ügyeit) pedig a rendőrség kezeli; mi köze a rendőrségnek a szomszédi kerítés perek, kihurczolkodasok, faültetésekhez. határkérdésekhez?
Van egvéb más fontos dolga is a rendőrségnek, minthogy utat csináljon, árkot metszessen, csatornákat tisztitasson, hidakat javitasson, arra van közmunka kezelő, mérnöki hivatal, 3 utkopró és egy felügyelővel. Az utcza-vonal kijelelése építési és szépészeti dolog, nem pedig rendőri, épitkezét''eknél a rendőrség csak annyiban érdekelt, bogy a kész épületnél szerez meggyőződést a biztonságról — nem pedig építési komissiokba futkosni.
És még elsorolhatnék sok ily apró csepsö — d* arány talán sok időt rabló dolgot, melyeket mint gazdátlau dolgokat taiált a kapitányság és szépen átvette, a helyett, hogy átadta volna a 4 városi tanácsosnak, kinek unos-untig elég ideje lenne ezen nem rendőri dolgok elvégzésére és viszont a reudőrségnek is maradna ideje saját dolgai rendbentartasár*.
ab.
Helyi hirek.
— Az iskolai nagy szinídő váltnziatá Bára vonatkozólag Zalamegy« tanfelügyelőjéhez következő ministeri leirat «-rkezett, mely hivatalból minden iskolai hatóságnak elküldetik ugyan, mind a mellett a L közönség tudomására készséggel hozzuk : 22 15 1. számhoz. V lilás és közoktatási magy. kir. miuistertől. A jelenleg már beállott lS75/o-ik taucvtüJL-kezcive a mi.mterium közvetlen rendelkezése alatt álló valamennyi gymnasium es reáltanodában az evi nagy szinídő juhus eS augusztus hónapokban fog tartatni. Ezen intézkedés ki terjesztetik az összes állami tanitó és tunitouó képezdekre, valamint az állami, elemi, felső, nép és polgári s végül a községi népiskolákra is. Ehez képest a tanév ezen tul septernber ho 1 én kezdődik és junius hó végevei végződik az iinéut megneve l zett tanintézetekben. Miután p.-diga jelen 1875/6 tanévben a szorgalom ido kivételkép csak kj-leucz hónapig fog tartani a végből, hogy emiait ezen iskolai évben az oktatás hiáuyt ne szen-
jelezvén : „Ne keressétek a holtak közt az élő?, nincsen itt, fe¿tamadoumert .elvettetik rot-hadaudó test, feltauiasztatik roihadaüan. Elvettetik gyalazatos test, feiumasztatut dicsőséges. Ei veitetiic lelRes test, feltamasziatik lelk.i test; ^11. kor. 15, 42,) — kedveseitek nem távoztak öröare, uieri valamint a sírba, ugy a menyorszagba, a viszontlátás ez edes baza-jaba is koveiendiiek őket! . .
Ily értelemben: „lat. n veied tehát, a földi harezot kiszenvedett nemes halutiunk !*
Kiserjen hosszú álmodra kedvesidnek, barátidnak aldó emiekezete, legyen veled az urnák oltalma; lengjen sirod fölött a szeretetnek angyala, mely nyugtasson meg bennünket, hogy hittel mondhassuk: Az ur adta, az ty elvette, áldott legyen szent neve érette. Amen.
II.
Nyuli György m. kir. távirdatiszttöl.
Bánatos szívvel állok e gyászos lak előtt s borzadály fogja el valómat, ha elgondolom, hogy e rideg hely egyik legforróbban szeretett, becsülve tisztelt kedves kartársunk s barátunk porhüvelyének örök nyugalmára tárult fel.
Ki lenne köztünk az, kinek szivébe sajgó sebet ne ütött volna e rémes hir : Mihály J.
Endre meghalt!.....
A pár nappal ezelőtt még viruló egészség, a 7Íllanyos ész, a minden szép és nemesért rajongó reménydu8 férfiú összetépve — élettelen tömeggé rútítva, a kérlelhetlen balál ádáz kezeinek lőn martalékává.
Aggasztó, keserű e pillanat, mely számosakat sujt; bánatos különösen nekünk, kiknek baráti szive raboltatott meg. ... Hisz ő volt a«, ki a barátság eászlaját oly fennen hordozá; 6 volt az, ki a megpróbáltatás napjait lelke-•jtájttrvaiyal — mint vezér — küzdé át ve-Jtfnk egyaránt osztozva öröm- s bánatunkban ; ▼elünk viselé a terheket, mint a nemzet szerény napszámosa s rugókony lelke nem egyszer osz-lati el izivünk egéről a borús fellegeket! Baritság Tolt eszményképe, barátság kisérte lépteit, intézte tetteit; barátság kísérte sírjába is s B»>7 egykor ápolta, aa takarja el örökre.
vedjen, felhívom, h. gy a felügyelete alatt álló
képeiditk, állansi-. e!rmi . teisó , nép- és polgári, vniamiijt a községi népiskolák igazgatóságai u:ik » illetőleg az erre hivatott alantas közegek nek kötelességévé tegye a tantárgyakat akként felosztani, hogy a kiszabott tananyag 1876. évi julíus hó végéig tökéletesen feldolgoztassék. Végül értesítem, hogy ez irányban az összes egyházi főhatóságoknál is intézkedtem. Budapest, 1875. october 28-án. Trefort Ae''-ston.
— Boldogult Mihály J. Endre által szerkesztett és kiadott .Magyar Távirda-naptár* expediálása az előfizetők ós megrendelőknek foganatba vétetett; egy úttal felhív juk az elhunyt ismerőseit, hogy e vállalatot pártolni szíveskedjenek, a megrendelésekel készséggel esz közli e lap szerkesztősége is. A napur ára 1 frt.
— A nagy-kanizsai kath. főgymna sium termény rajzi gyűjteménye számára a következő adományok küldettek be: tek. Bö-röndy János, keszthelyi számtartó úrtól: nagy Kormár, a nép nyelvén; Kárókatona (Halieus carbo) tek. Pongrácz Adolf, gvmuaaiumi tornatanár úrtól: Seregély (Sturnus vulgáris). Méhes Kálmán, VI. oszt. tanulótól: Hót''ajd (Tetrao albus). — Mely becses ajándékokért midőn a tauintézet névében hálás köszönetünket n\ilvánitjuk, egyúttal kérjük, engedjék meg, hogy gyüjteménytarunkat továbbra is jóakaró figvelmökbe ajáuiliasbuk. Pintér, tanár.
— JJajgató Sándor t. munkatársunktól egy hasznos kis könyvecske jeleut meg .Nemzetünk m u i t j a- czimioel, kisebb tanulók számára kivonat. Ara 8 kr. Kapható "Wajdits József urnái. Tartalma : Szózat. A magyar királyok s erdéiyi f-j ed elmek tapintatosan rövidített történeti jelensége, végül a Hymn us.
— Lajmnk mai számának hirdetési rovatában közlött .Hangverseny sorozatára* felhívjuk a t. közönség, különösen a vidékiek figyelmét, h->gy a jegyek megszerzésében el ne késseuek.
— Beküldetett. Tisztelettel vagyunk a városi hatooag minden oly intézkedése iránt, melv a terhesen adózó közönség kényelmét s általa egyszersmind a város szépitcszeti elóha-I.kH csak némileg ezélonzH. Nem akarok ez-uí : i m a még található hiányok, sem pe''Lg » részletekben bemutatott tisry elem elismerésre mél tó mozzanatairól terjedelme* e/.ikket formálni* Megjelennek az«»k ügyi»* időnkint feltárv-i ws7Ín-teu akar az egyik,akáí a másik emiitettem körül menv igazságát, Csak, miután az egyenes utat mindenben, igy az utczákt>n i* szeretem, vagyok bátor ez utóbbiak rendezése alkalmából a gondos város atyákat egy rövid sétára fölhívni Kisfaludy utczank azon részére, hol az egyengetes munkaja toég ez időpontban is folydogál. Mi rég figyelemmel kísérjük már az itt folyamatba vett ruunkálatot, de azért, ki legelőször látogat is el hozzánk, azonnal eszre veendi a dombnak aránvtalan lesarabolásat, melvaGeizli fele ház-
tól egész ak. pénzügyőri biztosságig terjedő szomorú sárfészket eiedményezé úgyannyira,hogy kocsival — mi benne már is tengelyig sülyed
— áthatolni maholnap lehetetlen le-or;sőt a megfeneklett posványvíz kevés gyarap- lassal gyalogjainkat is elöntendi. — Ennyit kívántam ez alkalommal a tek. városi tanács s közvetve a mérnöki hivatal szíves figyelmébe ajánlani. Tisztelettel egy adózó polgár.
— A .nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző köre* részéről a mult héten körözvény circulázott, összehívandó városunkban élő ^bar az egylet nem tagjai is) összes kereskedelemmel foglalkozó fiatalságot azon czélra, hogy az e szakmában is dívó hézagok ügyében
— illetve a társas élet és társas erintkezés által előmozdított közérzülettót — tanacskozás tar-t:»s«ék, egybekötve netáu hozandó indítványokkal. — Ez egylet ilyetén intézkedése — az általa kitűzött, bár nagy fontosságú, de Kanizsán végtelen nehezen elérhető czél érdekessé tette e gyülekezet folyamát és vonzalommal birt szép számú látogatókra. — A debatte-ok elnök ur altal történt megnyitása utan az egylet titkára, Schulhof B. ur ékes-87ÓIlással ecseteié a szőnyegen levő kérdés kiváló nagyhorderejűt; felemlíti az önképző kör eddigi fen ti tarthatásának nehézségeit és tüze tesen részletezi ama tényt, miszerint ez intéz meny városunkban — kereskedelmi társalgásnak, kereskedelmi eszmecserék-, kereskedelmi művelődés és előrehaladásnak szánva — ezentúl csak akkor biztosittathatik, — a czél csak akkor érhető el, ha a részvét általános, ha az igyekezet, a buzgóság kitartó, szóval, ha UTn egyes tagok egyedül, hanem az általánosság erélyesen kap a munkába. — Kívánja, hogy a nagyon is szembeötlő társalgási hézag ez egylet szorosabb felkarolásában találhassa orvoslását és végül az egylet szép tágas helyiségére utalva, annak szorgalmas, rendszeres látogatásara hívja fel a tagokat, ily esetben egyúttal a beköszönt téli ivadra számos hasznos tudományos felolvasást helyezvén kilátásba. — A kibocsátott alairási iv a helyszínén beiktatottak után is szépszámú uj tagokat mutat fel. — Vajha gyorsau és sok utánzója akadna kereskedelmi ifjúságunk e derék, előre iparkodó részének. — S. S.
— (Wngery Antal országgyűlési képviselőnk bajos és .«zellemdus leánya, Olga kis asszonyuyal Dr. Heínrich Gusztáv egyetemi tanár *''s kitűnő paedegogiai iró nov. 15-én tartotta esküvőjét. A menyasszony lauui Cseng^ry Imre és Gyulai Pál, a vőlegényéi pedig. We-ninger Viueze éa Lukács Antal voltak. Áldást kivánuuk a szent frigyre!
— A ma{jyar kir. nyeremériy-kölcsön-nek nov. 15 én tartott húzásánál a következő sorozatok nyertek: 490. 1224. 1591. 1720. 1839. 1971. 2218. 2GJáf 3056. 3192. 3440. 3646. 4033. 421 és 5541.
— Gyászhír. Kozma Rezső, József és Maria, férj. Megyesy Alajosné, ennek férje Ma-
Kicsiny volt a kör, mely nem tudá méltányolni lörekveseit; messze vágyó lelke nyugalmát mas hazaban kere.-é a sokat küzdött vándor éietet messze a szülői földtől e helyen kellett vegeznie. ,
Eibwmalyosult a fénysugár, a felebaráti szeretet éltető sudara indult benne enyészetnek, ki az élet küzdelmei közt egy pillanatra sem fel ej kezék meg a közerdeket czelzó hasznos muuKálatok tényezője lenni. Hogy többet ne említsek : e varos kebeleben alakult kisdedue velő egyesület eg)ik buzgó elöbarczosa, kezdeményezője, terjesztője s ietesitóje volt; a magyar tisziviseiók árvái javára csak pár nappal halála eiutt jelent meg tevékenysegenek utolsó gyümölcse: a ni-igyar íávirdai szakuaptár. Sokat, igen sokat moudhatnék e nemes férfiú buzgó törek véseirói, ki utolsó perczig nem csüggedett s kinek tetterejét a zsibbadásnak terhe meg nem fékezhette, habár oly kevés, oly kétes bére volt sok átvirrasztott puszta éjeiének. De nem — kedves barátunk — jutalmad nem fog elmaradni! mit el nem érhetél itt e földön, megkoronázandja azt az ég!
Vágy tápiába lelked it: családot, boldo-gat bírhatni s még alig ízleléd aunak édes örömeit : reményed gondosan szőtt szálait a halál kaszája vágta szór. Kemény, remény, mieri vagy te oly szép virágV . g''d nekünk az ég miért is ád V Azért e csak, hogy hervadandó kelyhed leg; en, hová csalódás éjeién szemünk harmatjai hulljanak V Kemény voltál te is kedves barátunk s csak azért adott nekünk a sors, hogy porhüvelyed szerény lakára, e rideg sírra hullassuk szemünk harmatjait, a csalódás e gyászos reggelén.
Itt hagytál bennünket barátság királya, utoipó lehelle:edig hivn őrizvén meg a szent frigyet, a barátság éd».s kötelékét s a szivünkbe is átcsepegtetett a szent érzet : élni fog örökké, mely hő imára nyitandja ajkainkat, békességet, örök nyugodalmat kérvén a magaság urától poraidra.
^ Isten veled kedves kartárs és barátunk, fogadd kísérőül a megtört baráti sziv kesergő könnyűit. Isten veled!
Göcseji népdalok.
II. köslemény: Kőváry Béla gjüjteméayóhcil.
1.
Felsütött az est hajnali csillag, Knrn* b&bam kapám előtt ballag, ÍM ei anyám ereast ki hoczája, Gyeuge »Eivem meg hasad utána.
Lányom, lányom ! ne menj ki hoiaája, Ká még a szerető tartásra ;
Tn.1"in anyám, tadom, hogy rá érek, Art ia tudom, hogy nem »oká élek l
Megkötötték nékem a konzorat, Srép, xöld ága vállaimra borult, A «zeielem bej elejbém állott Sürü ktiunve az ölembe hallott 2.
A i»Ákai falu vépen Leány vásár lesz a héten, Ma{r.am is elfogok meuoi, Szőkét, barnát válogatni
Szőkét ne végy. mert beteges Pirosat se, — mert részeges. Barnát végy el, az lesgz a jó, Az less/, a kedvedre való
3.
Zflld erdőben a kakuk, Csak azt utondja. hogy ka kuk, Mondd rnrg kakuk énnekem Me .dig iart az életem.
A zöld füvön, zr.ld erdőn __ Sétálgat a szeretőm.
Mondd meg kakuk éo neki u>, Szerel-e rózsám engem
4.
(¿eilér hegyen van egy ember, A szakálla tövig kender, Csak azt moudja az az ember : Hogy a. leány mind hatnia szer.
Pergyóka*) w.áll kinn a réten Megmondta az nékem régen, Hogy mást taeret a galambom, Miatta lesz nagy bánatom.
5.
Esteledik, alkonyodik, Gola-ménes takarodik. Három bojtár jó bőit iszik, A számadó káromkodik,
Egyik iszik levelesben, 4 második- oserepesben,
#yesy- Alajos, ugy gyermekeik : írén, férj. ifj. I Háry Gusztávné, Elek, László, Amália, férj. '' Tőrök Ernőné, Géza és Etelka nevében is, szo mnrodott «zivvei jelentik szeretett atyjuk, illetőleg ipa és nagy atyjuknak Kozma Józsefnek, volt csepreghi uradalmi f»z:imtar?ónak f. l.Sfö évi november U-éu d. u. ó''/? órakor, élte 85. , évében, vegeigyöngülésben történt gyászos el-! hunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 13 '' án délután 4 órakor tétettek a szombathelvi sírkertben örök nyugalomra, az engesztelő'' szent mise áldozat pedig ugyan f. hó Jő én d. e. 9 óra kor a sz. Ferencziek templomában a Mindenhatónak bemmattatott. Szombatbelv, ly75 november 12-én. Béke hamvaira!
— Badacsonba kerestetik egy nőtlen vinczellér. ki a kertészetben i« jártas. Ar egvez-kedés előnyös. Bővebb értesítést ad e lap" kiadó hivatala.
— Tomasic* PáU Csáktonyáról az igazságügyi minister a n. kanizsai kir! ügyészséghez alüjryészszé nevezte ki.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgatói e napokban dalárdát alakítottak. A bejelentett.működő tagok száma 32-re megy. Einókké Dr. Csanádi Gusztáv tanár alelnökké Paray Öándor, Il-od, jegyzővé Simon Róbert I-ső és pénztárnokká Pleszky Antal II-od évesek választatlak. Bízottmányi tagok lettek: Szabó Vilmos, Fekete Kálmán II od, Mihályfy István, Szigligeti Mór és Gaál Iliéi I-ső évesek, mégis Bausch István Il-od és Spat-kovszky Gyula I-ső évesek s a dalárda pártuló tagjai. — A karmesteri teendőket Klug József a keszthelyi dale^ylet karmestere vette át.
— Bellatinczról iiják nekünk: Folyó hó 11 -én este 10 órakor havas eső esett és ugyanekkor, mint nyáron, erősen dörgött a z é g!
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet segélyegyleti tisztviaelősége az 1875/0-
| ik tanévre következőleg választatott : Pleszity Antal Il-od éves, elnök, Keller L<ajo8 l-aő évos, alelnök. Beck Béla J-ső éves, jegyző, Tulv István II-odéve3,pénztárnok, bizottmányi tagokul: Fekete Kálmán, Eperjessy Sándor. Bánócz) j István, Szabó Vilmos, Bilohlavek Rudolf II-., , évesek, Bazala László és Lovász Antal 1-áú 1 évesek, póttagokul: Noszlopi Béla Il-od ós Mí-• hályfy István I-ső éves.
— Tánczvigalom. A keszthelyi gaz dászatí tanintézet növendékei által f. hó an az „Amazon" szálloda termében rendezett táncz koszorúcska, tekintve, hogy csupán 5 tánezosnő s mint egy 20 tánezoa volt ott jeb-n. nem tartozott a sikerültek közé 8 mégis a támrz jó kedélylyel reggeli 5 óráig folyt. A hölgy-kn-
| zönséget, illetőleg a táncrosnőket Sóívomvárv Ilon, Szabó Vilma keszi helyi, Sólyomy nővérek b. edericaí úrhölgyek k<;j«»;zték.
— MeglUvás. j\/. általános zalamegyei 1 tanítótestület Sümeg járás tanitóköre f. é. no-j vember hó 25. reggel ^ «''»rakor tartja Sümegen, 1 az iskolaépület föidssíuti részében félévi köz
A harmadik a fujátban Öreg pohár a markában.
Igyál betyár, múlik « nyár," Ugy sem soká duhajkodsz már, Lehullik a tölgyfa levól, Hova lészel szegény legény 1
ál angyalát at apádnak ! Mért mondtál ongera betyárnak ? Viselem a betyár nevet Szenvedek érte eleget.
6.
Ez az ég. ez &z ég csillagul. Kózsata teteje harmatos, Rózsafa teteje borulj rám, Szomorú angyalom szólj hozsám.
Fz az ég, ez az ée oly tiszta, Babám a szivedet más bírja, Ha én a szivedet birhatoám, Széles e világért nem adnám.
7.
Vau nekem ogy ki« halas tavam. Abban vau három arany halam, V''an nekem szeretöm egy barna. A neve, a neTe Szép Anna.
8
Kerecscnvi falu végén Furulyáznak négyen szépen, A szép szőke juhász legénv Fújja olyan szép< n szegény.
Góra Sári hallod szivem: Uyere ablakodra kincsem, Ha nem látom személvt-daf: Kivégzem az életem».;.
Sári, Sári ! hallod, hinak ! Ne bánja kend, hadd hijanak! Nézd lányom, nézd meg ki az f Csicaak*) a juhász bojtár az.
Gora Sári hallja maga, Milyen szépen harangoznak ! A szép, szőke juhász legényt Műit testik a sírba szegényt.
9.
A pákai kertek alatt Egy kis leáoj zabot arat, Zabot arat a lovának, Szeretőt keres magának, As ám as iga*!
KŐVÁRY BÉLA.
(Vége köv.)
*) Pergy¿ka-lepke.
*) Caieeuk István.
gr ülését, melyre * tsgok és tanügy baritok tiss-tslettel meghívatnak. Tárgyai: 1. Károly Já-noe gyakorlati előadása as L B .fiosxtályban
iskolaba feladott gyermek fogadáaa." _ 2.
Brucker Alajos értekezik a) az .Eötvös-alapról." b) .Miként lehetne a tanitó lestületek közt tudományos paedagogiai alapon a lanitás és neveles terén egyöntetűséget behozni — összkap-c«olatban a szakoeztályok működésével." — 3. Kjryéb egyleti ügyek. Sümeg, november 12-én
Könnye Józsfef m. k., egyleti alelnök.
— Alsó-Lendván e hó 12-én délelőtt 10 órakor a postahivatal szomszédságában ismeretlen okból tüz ütött ki 8 alig egy negyed ¿ra alatt: két pajta s két mellék épület lett a lángok martaléka; tűzoltóink hamar megjelenve a vész helyén, sikerült nekik a tüz tovább terjedését megakadályozni; — dicséret- s elismerést érdemelnek Dobos Lajos mászó, Beck Fülöp csővezető és Löbl Ignácz, kik a legnagyobb veszélyben nagy ügyességet és szorgalmat tanúsítottak, ugyszinte Hajós Mihály fő-és Kelcz Gyula alparancsnok urak,kiknek erélyes iotézkedése-és közreműködésöknek köszönhető, hogy a postaépület is a veszélytől megmentetett.
" „yök naptára és háztartási jegyzőkönyve" czimű évkönyvet szerkeszt csupán nőirok közreműködése mellett Horváth Böske. Kiadja Számmer Imre Székesfejérvárott. Ára 70 kr.
— A „Haza" életbiztosító és hitelbank 1875.6eptember—octoberhavi üzletkimutatása. Benyújtott 456 drb bevallás, 949,260 frt. Kiállíttatott 4l3 kötvény, 642,280 frt. Ez évben betolyt dijak összege 395,968 frt 19 kr. Ez évben kifizetett károk összege 149,676 frt 30 kr. Az összes érvényben levő biztosítások összege 13.826.495 frt 87 kr. ,Haza" életbiztosító és hitelbank.
— Lakatos Sándor országosan ismert
jeUs magyar taneztanitó egyetlen ha Lakatos K.ároíy Hod-merő Vásárhely egyik szépe Kris-totfv Gizella kisasszony nyal, az ottani zenede igazgatójának bájos leányával ünnepélyesen jegyet váltott. Buldogságot kívánunk a szent irigyre b óhajtjuk, hogy a szülőknek sok örömet szerezzenek.
— Tánczvigaloin. Folyó hó 8-án az alsó-lendvai önk. tűzoltó- egy let javára a .Föléri olv. egylet" termében rendezett tánczes-tély a kedvezőtlen idő miatt igen látogatatlan volt, vidékről is csekély számú közönség jelen-kezett; a luttenbergi tűzoltó-egylet kilencz taggal volt képviselve, üdvözöljük ezen derék bzoioszéuaink rokonszenves barátságát, kik bár-ininő alkalommal bennünket eddig is megláto-i^atui szivetek voitak. Azonban aajnálatunkat kell kifejezni a helybeni közönség nagyobb része iránt, kik ezen hasznos intézményt csak prúzaiasságnak tekintik s annak pártoláaától idegenkedve: visszavonulnak. — De elismerésünket kell kinyilvánítani azon helyi s vi-dégi vendégeinknek, kik nem tekintve a kelle-nmlen időt. e nemes czél előmozdítására megjelenni szívesek voltak. — A tánczestély folyatna alatt az egylet saját zenekara működött, mely esti 8 órakor vette kezdetét, az elegánsán iiÍ8zitf5tt teremben meglepő képet nyújtott a hölgyek csoportozata s mint egy virágkoszoru még diszkebbé tevék azt; jelenvoltak: Keserű
Ferenczn J »¿vére Mariska kisasszocy Vőr-csökről j Vilma kisasszony, Kelcs Qyu-
láné, Stein Anubé és Kovács Jánosné, úrhölgyek ; a táncz és víg kedély fesztelenül folyt, melynek éjfél utáni 5 óra vetett véget. Eaen alkalommal volt összes bevétel 97 írt. 70 kr. ebből levonva: 79 frt. 50 kr. kiadást, maradt tiszu bevétel 18 frt. 20 kr. Felülfizettek: Trav-nik Lajos ur 5 frt, Hajós Mihály 1 frt 50 kr, Lendvay Mátyás 1 frt, Ehrenreich János 50 kr, Balogh Árpád 50 kr, Lobi József 50 kr, Ud-vardy Elek 50 krrRosenberg B. 50 kr, Schwsrz Ede 50 kr, Faiaztl Józse* 50 kr, Guggenberger Károly 1 frt 50 kr, Brünner Samu f>0 kr, főt. Raiszár bagonyai plébános 2 frt, Kelcz Gyula 50 kr, Löbl Ignácz 50 kr, Bognár M;bály 1 frt, FintérXxy^la 50 kr, Gerő 20 kr, Kovát«? János 50 kr, — összesen 18 frt. 20. Melyért fogadják — azon t. fel ül fizetők, kik nemes törekvésük által az egylet érdekeit oly készséggel felkarolni szíveskedtek: az egylet hálás köszönetét. — Bognár.
— Rövid hirek. Szegeden .Tanférfiak egyesülete" van alakulóban. — Eannicher Jakab cultusministeri osztálytanácsos meghalt. — Krema mellett egy pásztor fiu, alvó pásztorleányt befedte galyakkal s meggyújtotta, mondván : angyal lesz a lányból. — Mohi Róbert hírneves tanférfiu Beriinben meghalt. — A vidéki nyomdáazok Temesváron gyűlést tartottak. — Mac Mahon neje kesét egy tüzeset alkalmával tanúsított hős .telteért kérte meg. — Budán 3281 ház van. — Temérdek ólompénz kezd forgalomba jönni, különösen 20 krosok, jó lesz vigyázni. — Syriában erősen növekedik a cholera. — A moróczi erdőben vadembert találtak, ágról ágra ugrált, 20 év előtt megszökött gyilkosnak hiszik lenni. — Vissza-vouutott az a korai hír, hogy ő felsége Horn özvegyének kegydíjat rendelt. — Kassán »Szeretetház" létesül. — A petróleumra uj adót vetnek. — 82 ezer frtra becsült „Victona" téglagyár 9.500 írtért kelt el. — Horn helyébe államtitkárnak Hegedűs Sándort emlegetik. — Pázmány és Széchenyi érsekek hamvait a her-czegprimás Posonyból az esztergomi basilikába viteti. — Kaposvárott műkedvelő társulat alakult. — Lipkóu egy szabómester főbe lőttemagát, mert 1 frt 10 kr adósságot képtelen volt kifizetni. — Az országc-s tüzoltóiuté^etben a nyilvános oktatások vaaáraap délután tartatnak. — Strousberg szabadlábra helyeztetett. | — Ági Sándor kecskeméti tűzoltónak a kor-1 mány 26 frt 25 krt adott, mert tűzesetnél egy 70 éves embert megmentett. — A fővárosi Fró-bel nőegylet nov. *6-án nyitotta meg 5 ikgyermekkertjét. — A ministerelnök 1000 irtot aj¿o-j dékozott a gazdasszony egylet árvaházanak '' építésére. — Hainczmann Holoferne» honvédhuszár főhadnagy Matkovich Mária kiaasszony-nyal nov. 9-én házaaaágra kelt. — Bazaine ki hallgaláaon volt a pápánál. —
— Sajtóhibák jelen szám első oldalán: a tárcza3-ík hasábján a 9-iksorban „vágyástok" helyett .vágyaitok", u 10-ik sorban .elballagtak" helyett pedig .elpattogtak" értendő.
arak nemzeti zenemfikereskedésében megjelent i ,Die Lauterbacherin" steierische Idylls. zongorára szerzé Kafka Károly. i.ra 50 kr.
— Az , Apollo" czimű zeneműfolyóirat negyedik kötete legújabban megjelent novemberi füzetének tartalma: 1. Három híres magyar nóta Biharitól I. Mikor a pénze elfogyott, II. Primatialis nóta. IIL Fris magyar, zongo rára átírta Wachtel Aurél, 2. Perichole. fran-czia négyes Offenbach hason czimű operette-je után zongorára szerkessté Nagy Béla. 3, Révérié, zongora és hegedűre szerzé Bella János Lipót. 4. Felöltözöm fehérbe, kedvelt népdal énekét zongorára átírta id. Ábrányi Kornél. — A borítékon : Beliczay Gyula, életrajzi vázlat, stb. Előfizetési ár egész évre 6 frt, félévre, 3 frt. A jelen szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az előfizetés a vidéken legczélszerüebben a postahivatalóknál postautalványozás utján eszközölhető, Budán az „Apollo" kiadóhivatalába" is-kolautcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent
.szám és kötet folyton kapható.
Vegyes hirek.

— A nivi$t ceátzár látogatása Milnnobnn. Statistice ki van mutatva, hogy Milano vendéglősei, kereskedői stb. a német császár ottléte alatt 12 miliő frtnát többet vettek be. Egyetlen másodrangú kávéház bevélelesem maradt 1000 lirán (400 ez. frt.) alól naponként; az első rangúak közül a B:ffi kávéháza october 17-én 3397 lirát és25 oentisimit, 18-án: 4878 1 20 cent. 19-én : 4710 1., 20-án: 41421. 90 cis.. 21 -én : 3246 1. 20 cts; 22-én: 2o45 1. 85 cts. 23-áu : 2066 l. 40cts., összesen: 25,087, lírát és 30 centisimit vettbe*E bevétel még egy harmaddal magasabbra rúgott volna, ha a rendőrség a kávéház előtti asztalokat a császár ottléte alatt el nem tavoiit-tatta volna. Az eső, mitől ugy a milanoiak, mint
I az idegenek annyira féltek, az esernjókószitők és ruhakereskedők jóltevAjévé vált, kiknek tárházait a szó sroroe értelmében egeszen kiüresi-tették, egyetlen ily kereakédesből két nap alatt 1200 esóernyőt és roppant számú felöltőt vásároltak.
— Megszöktetett etküdtek. Az egyesült államok Wyoming területén tudvalevőleg nők is szerepelhetnek mint esküdtek. Egy nemrégiben lefolyt tárgyaiáanál az esküdtszék hat férfiból és hat nőből voltösszeállitva. Fezeket, mint-hogy a „bűnös" yagy .nem bűnösön" nem tudtak megegyezni, éjjelre együvé zárták, a biró azonban másnap reggel csak egy esküdtet és egy esküdtnőt talált, a többi öt pár annyira megtetszett egymásnsk, hogy megfeledkezve az őket más férjekhez, illetőleg más nőkhöz fűző köte-
\ lékekről, megszökött, s a biró csak hűlt helyűket találta. A hátramaradt pár vő és napa volt — Sí non é verő, eben trovato..
— A ti r fi nsfsssmtfyitstt epon, telve •pisidokkal; a nS m*f ««mélyiUtt el «fia, tslra
•h l U ah !-ral.
— Virágáé test, ép érzékek, riligos fS, helye« tapintat, szilárd akarat, vidám kedély, esek elritáz-hatlan alapjai a tartós boldogságnak, feltételei a esélsserű neveiéinek.
— Az életben négyféle tényesS képesi a ssámmG-▼ eletet: a gyermek .olvas«, as ifjo .totead*, a férfi „•okssorot" és ss agg „levon." Ar ötödik — _o«t" < • est testi a "

Irodalom.
— Uj nenemü. Táborsxky A Parsch
Piaczi árak.
— Psos, novemb. 15. Buta 3 60 kr.—4 frt 50 kr, két»«eres — frt.--frt. Köss 2 frt 80 — 3
— kr. Árpa 2 írt. 10, 2 frt. 30 kr. Zab 1 frt. 80 — 90 kr. Knkoricta 1—60—75. 8séna másnája 2 frt —
— Sopros nov. 12. Bata 4 frt. 10 5.30. Rots 3.— 3 60. Árpa 2 frt. 80 kr. 3.30 kr. Zab 2 frt 20 kr. —2 frt. 40 kr. Knkoricta 2 frv 70 kr. 2 frt. 90 kr. Sténa 1 fit 20. 8talma — frt — kr.
— Veszpréa, novemb. 14-én: Busa 4 frt. 50 Vrt 90. Kom 3 írt. 40-50 kr. Árpa 2 frt. 60 kr. —2 frt. 80 kr. Kukoricta 1 frt. 90 kr — 2 ftt. 10 Zab * frt. 2.20 kr. Köles 1 frt 90—2 frt 21» kr. Ssésa 2 frt. 20 kr.
— Siófok, nov. 14. Buta 5 frt 20—5.40 kr.— Kot. 3 frt 10 kr. — Zab 2 irt 30 kr. — árpa 2 frt 20--2 frt 70 kr. — Knkoricta 2 frt 25 kr. — Bab 4 frt — kr. — Lencse 12 frt 50 kr.
— Gyír, nov. 13-án. Tiaata bata 4^0—5 frt 20. Kösf>n»égee buta 4 frt—4.20 kr. — Kots 3 frt —
— 3 frt 40. Árpa''2 frt. 4Q-2 frt 80 kr.--Zab
2---2.20 kr. — Knkoricta 1.80— 2 frt 20 KBlee
1 frt 80 - 2 frt 10 kr. Bab 4 frt 50 kr.
— Pápa, nov. 13-án. Buta 4 frt — 6 frt — kr. - Kots^3 frt 20—3 frt. 60 kr. — Árpa 2 frt 80. —3 frt — kr. — Zab 1 frt 90—2 frt 10. Kukorieaa.
2 frt.—2 frt 30 kr. Sténa mátsája 1 frt «0—2 frt.
— Kssztbely, nov. 14-én. Buta 4.60—80 kr. - Kots 3.—3.15 kr. Árpa 2.30—60 kr. Zab 2 frt
kr. Kukorieaa 2.10-20 kr. Káposzta ssása 10-12 ft.
— Szsmbatbely, nov. 14. Busa 4.50—5.20 kr. Rots 3.10—3.50 kr. Árpa 3.10—3.20 kr. Zab 2.-2 frt 10 kr. Knkoricta 2.60—80 kr. Borsi 9 frt Lenose 14 frt. Köles 6 frt — kr.
— Kőszegen 1875. nov. 13-án. Buta 5 frt — kr 5 frt. 30 kr. Rots 3 frt 90 kr. 4 frt 40 kr. Árpa 2 frt 80 kr. 2 frt. 90 kr. — Zab 1 frt 90 kr. 2 frt 10 kr. Knkoricta 3 frt 20 kr. 3 frt, 30 kr. - Bab 5 frt 40 kr. Bohó 10 frt. — 8téna mátsája 2 frt 20, Szalma 1 frt 60 kr.
Szerkesztői üzenet
1833. R. Keszthely. Mindkettőt köaöljük.
1834. „Eszmék teszik nagy becsövé" gat. jeligével ellátott pályamű megérkezett.
1835. T. Budapest. Becses réssvéUoraiért fogadja köszönetemet.
1836. G. Győr. A kérdéses költeményt nem kaptam
1837. E. Budapest Előveszatük.
1838. K. P. Kengyel. MielSbb váíassolok.
Papírszeletek.
Egy tréfás úriember szintén tréfás Tendége elé "8J sajtot tett, de kést nem adoU hottá.
A vendég monda : ,saép sajt, de bol vágjam meg?* .Akol teUtik,* feleié a háti ar. „Ö<rj m&r jdl van — válastolá a vendég, hósa alá véve a sajtot, akkor majd otthon vágom meg !*
Érték és váJtófolyam november 16.
5*/e metaliques 68.85; 5% nem», kölcsnn 700.5: 1860-ki áUadalmi kölcsön 110.75; bank-• réav. 9 13 — ; hitelintéseti réssvények 192.00; I/ondou 114.— ; magyar földtahermenlési kötvény 81.15-, temesvári föidtehermentési kötvény 80 75; erdélyi föidtehermentési kötvény 79.— ; horvát-slavon föidtehermentési kötvény 84.-; esüst 105.15; cs. kir. arany 5.401/, Napoleond''or914.—.
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfl Ltjit.

HANGVERSENY,
melyet a florenczi négyes-társulat
BECKER JEAN vezetése alatt vasárnap, azaz 1875-ik évi nov. 21-én, esti 7 órakor a „Zöldfa* vendéglő nagy termében
rendet,
Műsorozat
1. Négjeí. (C. dur.) op. 54. N;o. 1. Havdentól. Vivace — Ad&gio — Meouett — Fiv.le.
2. Négje». (F. dur.) Nro. 8. Moiirtlól. Allegro
moderato — Allegr»tlo —Menüett — Allegro.
Helyek ára: Timlásszék 1-ső és 2-ik sor 2
3. Négjes. (G. dur.) op. 18. Nro. 2. 8. Beethoventől. Allegro — Adagio — Scherzo — Allegro molto.
rt. Zártszék 1 frt 20 kr. Földszint 70 kr.
Deákjegy 50 kr.
Jegyek válthatók: Wajdits József ur könyvkereskedésében és a hangversenykor 7 órától kezdve a pénztárnál. (1855 — 1)
Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-neműek a téli idényre, kaphatók:
SCHERZ LUJZÁNÁL NAGY-KAN1ZSAN.
Url jnjek a legjobb cbiffonból, gallér vagy annélkttl, kitflníen kiillitva 1.40, 1.80, 2,
2.20, 2.50, legfinomabb 3 frt._______
Oxiord ingek 200 igen jó félék > legújabb mióta «érint hotxá varrt gallérral 2 20, 2.50,
két magán gallérral 2,50, 2.80, 3, .«inee ttngők 1.30, 1.80, 2, 2-50-___
" Nti ingek: 1.30, 1-50, 1-80, 2, 2.Ó0, 3, 3.50. Váaaonbdl: 3.50, 4, 4*0.____
Néi coraette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2.ÓO, 3, 3.50. _
l.ihhftli fehér, valamint arinea 50, 60, 80, 90, 1 frt, 1.25 kr.
--Nagy raktár kéteUk, gaUérok, nyakkeadók, nebkendók, keartyük, fejterití kendik,
mellénye^ kS««pamnk, barchentból alad nadrág, coraeU, éji «kítík 40, 60 kr éa minden •
ff-T Ur87lk'' 8cl»n Lujzánál, Nagy-KuUrtn.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6
CHARLES BURRELL
arich«Ia« Works, Tbetford, Xorfolk, képTlselőnéire.
Pimitzer Alajos
gazdasági gépek raktára javitósi műhelye
J^vc/a/ie+t, SÍÁu/rfftta- «¿c^a & éj, ,
Tököry-füe palota mellett.
Gőzmozdonyok túl nemhaladt működéssel. Gőz-cséplőgépek. Járgcmy és kézi cséplő-gépek Vető-gépek, könnyük, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztitő-rostáh Szeeakavá^ő-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-válas^ó/c)
FarnuveLeti-gépek.
Hajtószijak.
Árjegyzékek kivfnatra postafordultával küldenek
^XXt''t''tttZ
Innsbrucki és Salzburgi 20 frtos soi
5 D.<-s««btr fC.yeré. 20,000 fr« %0F~ Minden
s. Jnnoar . 30,000 frt
6. Jnnanr . 10.000 frt W0W ■ 1S"
2 írtjával 10 havi részletben, minden hutással játszik • utolsó fizetésnél jlz eredeti sorsjegy
Átadatik.
nyer mul-hatlanui.
Hozások . SF. .a? k*jW,b 30 **
Eredeti sorsjegyek csak a napi árfolyam szerint. Eészlet fizetésre
J Ezen sorsjegyeket jatánvns Ara s teljes biztossága olh a! VPrf.P<aíék **** * 20,000, 10,000, 2000,
nagyon ajánlja, bogy azokba a tÖlie el&eij eZXeSSCl^ lOOO frt nyeremény mellett, ^^^
= valószínű, Hogy annalc börzei árfolyama emelkedni .
Vidéki megrendelések készpénz vagy felpénznek készpénzben* e 1 ózetes beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdíj melléklésével kéretik. (1854- 1)
Wectiselstube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vorm. Joh. C. Sothen Graben 13.
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér "marafl, mint az ezüst;
Angolorazágban csakut-m minden olőhbkeló bánnal található, inert oly jó, mint az erüst, ára pedig a valódi ezüst árának huszaiiré-ssé. A ralódi britannia exflst az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fémArnktárában,
Bécs, belsóváros Sehotteugasse 9. sz :
Xávisktttl darabja 10, 16, 20,
25, SO, 40, 45 kr. — ''/« tu-czat »0, 80 kr. t, 1.20, l.MJ,
2, 2.60, 3 frt.
Evőkaaál darabj a 30,35,40, 45,
50. 60 kr. - ''j, tuczat 2, 2.50.
3, 3 50, 4, 4.fxj, ő frt.
Kés és villa párja csak 8n kr.
(ezüstnyelű). — ''/» tuczat be-161« c • a k 4 frt. Tk«aizQró darabja 30,40, 50, 60, 8i> kr. 1 frt nyéllel ragy nyél sélkfll.
Táaatzkák evóeszkoz alá ''I, tu" csat c s a k 2 frt 50 kr.
Tejástarté pohárkák », tucz. 2 ft. AutalkeodA tartók 1, tuczat 2
frt 50 kr. Borttzóró darabja 60, 80kr. 1,
1.20 kr.
Czakerbiati dbja 80,90 kr. 1 frt.
Kézi gyertyatartó 60. kr,
1.50 kr
Gyertyatartók finom, nagy párja
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frt. Cseaege (dessert) evőeszküi
tuczat S frt 50 kr. Gyermekkanál ''/« tuczat 1.50. 2,
2.50 kr.
Tejnerő darabja 61), 80 kr. 1,
1.20. 1 50 kr. Levesmerő darabja 1.20, ¡.50,
1.80. 2, 2.50. 8 frt. Feszületek valódi aranyozásai és eztls::<?l kirakva dar-bja 12. Ift, 18, 20 frt. talapzattal. Talcza darabja 8'' 90 kr. 10-1.20. 12* 1.50. 14- 2, IG''2.50, 1«'' 3. 20" 3.50 kr. (kerrk, tojásdad, vagy négyszögletfl. Tbeateriték 2 személyre ló, 4 személyre 18, c személyre 21, 8 személyre 26 frt.
Zenélő játékok,
Valamennyi oztkk bámulatos olc-ó.
Megrendelések a vidékről czimzendök :
(1699—23) M. Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megradeléssk a vidékről postafordultával utánvéttel eszközöltetnek.
11a valaki ugy kibánja, egyes darabukat is küldh< tüuk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki előre is meggyőződbcssék IV 100 frt értéka áru vetelénél 10°jo árleeo''gedús.
melyek 4 S<K) darabot játazanak; diszmfivek harang d»b, doh és harang játokkal; mennyei hangok roandolin
Zenélő szelenczék
melvek 2—Ifi darabot játszanak ; necaisser*. szivarállvány, sváj-c.zi házacskák, lénykép albumok, iró eszközök, kez''jrütartók, le-
vélnyo»n<.k. szivarkészletek, dohány é* gju fatartók, dolgozóaszta-lok palac/kok, tárczák, székek stb. mindenik zenév. 1 ellátva. A Ipgujabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja
K^pes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller féle valódi gyártmányok csak egyunea megrendeltére kaphatók. (1850—1)
RAVISSANTE
Dr. Lejosse-tól Párisbau
hölgyeknek nélkülözhetlen !
L''isk a bivütilosan megvizsgált, mérrj: mentég, tiszta és teljesen ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
bir azon erővel, az emberi bőrt tuiuùen sérüiéstől megmenteni. utóbajoktól megóvni és szépséget b ifjusáaot biztosítani. Ha a .Ravissante* naponkint egyszer az ujjhegy-gycl az arrzra vagy mas test-
Már az ekő kisérlet után
részre dörzsöltetik, már a tó rülkuzés után tapaazulbató a majdnem csodálatos hatás. Az arczon támadt ránczok és bimlőholyek eliimittatnak.
A . Ravinante* ifjú arcz-wilit idoeló. a bőr; fehéríti, fris^it^ és finomítja: eltávolít legrövidebb idó alatt szeplőt, májfoltokat, orrvör«stéget s a bőr minden tisztátalanságai:.
elhatározzák a t. hölgyek, jövőre csupán
Nyujtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
fínyereeaény elnyerhetését teszi lehetővé kedvező esetbon a leg ■Jaki Mfy péaikisorsslás, mely a magas kormány által bizto-sitra van.
Ai ty tervezet előnyös berendezé»e olynemd, hogy néhány hó letelte alatt 41,700 ayeraaéay kerül 7 búzásban okveti. i. kisorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. m. vagvis 218,750 e. ó. forint, egyenként pedig
15,000 mT" 12.000 , 10.000 P 6000 . 4000 ; 2,400 „ 1200 , , 6 00 . 3,00 . 1,31
l-szer 250,000 ( 8-szor
1 a t25,M0 19 9 „
1 a 80,000 V» 1 S 12-szer
1 a 60.000 11 ( ) S6 „
1 n 50.000 11 40 B
1 n 40,000 II ) \ 204-szor ^
1 . 36,000 9 A 12-szer
3-ssor 30,000 P \ { 512 „
l-BSW 24,000 P 697 .
s a 20,000 P > 18,80 >-szor
1 . 18,000 P márkány
vaanak.
nyeremények
A nyeremónyhusáaok eszközlése tervszerQleg hivatalosan van mgállapitva.
Ezen, aa állam által biztosított legközelebbi első uarv pénz-kiaorsoláshoi 1
1 egóes eredeti sorsjegy ára caak 6 márka vagy 3''w frt.
} fél . • • » » 3 » n 1% .
I negyed . „ r . l''/4 . , <ki kr Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta ut-jáni fizetés, ?agy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tóitok késhez szolgáltatva.
A megrendelesekhet a hozzá tartózó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden húzás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állam Jótállása mellett pontoéan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb piaczain levő összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogv abban Mk egóM ttklaiélyts nyeremények között gyakran az első ff-■ytramóayak ayerattek, melyek az illc:o nyerőknek közvetlen ki-fiavttettek.
Ezen, a Itgszllárdabb alapra fektetett vállalatnál elórelát-hatélaf igen éléuk reszvetre számíthatván, kérjük. miu.».-n megrendelés eszközölbetése végett, a megrendeléseket egvenesen és minél előbb, de mia len esetre f évi november 30-ka előtt hozzánk juttatni.
Kauímann és Simon,
bmmk- én váltóflzlet, Hamburg
Mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsön-orsjegyek adás-vétele. (1836-3)
MB. Köszönet az eddig bennünk helyzett bizalomért s mintbr<gy mi a legközelebbi nj kisortolási résstvételre felhívjuk, to rábbra is törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgálattal érdekeltjeink teljes megelégedésüket kiérdemelni.
csak a Dr. LKJOSSE-féle világhi ü . Ravissante'' szépítőszert használni.
HamisitatbmtU kapható nagyban és kicsinyben valódi minőségben : Dr. Lejosse-fé e „Ravisaaate* fo- ét azetkSidóái raktárban. Aasrtría Magyarország számara.
(1788—lü) Schwarz Henrik nél,
Klodapcaten, Krixtóftér 1 az.
Egy üvegtok ára 1 trt 50 és 2 frt. ¿>0. kr.
Postai küldésuél 20 krral tobb.
óvás hamisítás elleni
Óva intem mind a t. raktártartó urakat^ mind a kicsinyben vásárlókat az úgynevezett: „La Ravissaute Perfectionné" vételétől, mely a v a 1 ó d i p á r i s i Dr. L e j o s s e-féle „R A VI S S A K T E"-nak Hat-schek Miksa ur által rosszul utánzóit hámisitvánva.
A dr. Lejosse-féle „RAVISSANTE* e" téren a legtökéletesebb és egyátalán nem kíván többé javítást, mint ezt a nálam található számos elismerő irat kielégitó módon bizonyítja.
I)r. Lejosse-féle párisi „R A V 1 8S A N T E" nagyban- ós kicsinyben egyedül és csak valódi minőségben csupán nálam kapható s annak üvgkupakjáu a használati uj_a&i-tá s o n kívül fran-esi* nyelven még a következő szavak is állanak :
„EXCITAT10N DE LA BEAUTÉ RAVISSAUTE!'' Dr.
LEJ08SB A PARIS.
A t raktártartó urak a vidékeu tehát a valódi hamisítatlan .RAVISSANTE* megrendelése czéljából szíveskedjenek ugy mint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
SCHWARZ HENRIK,
I>r. l/ejosse-féle .Ravissante" fó- és 8»étküldé«i raktárnoka Ansztria-
Magyarország számara, Budapesten, Kristóftér 1 -só szám. \.-KniiisM»n kapható: PRÁGER ur gyógyszertárában. HT Vidéki rendelmények a legszigorúbb titoktartás biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Popp J 6- adv. fogorvos úr (Béosváros, Bognergasse Nr. 2.) fogónja, melyet mindenki könnyen ós fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghovsal teljesen egyesül, * a fngxkat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfójdalmak- '' ban, gynladá«oknál, a foghus daganatai- és sebeinél- föl olvasztja a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az iugd fogakat a foghus erősítése által szilárditja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolitja
a kellemetlen szagot. (1540-
Anatlxerln-roffpasta
Dr. POPP J. (x.cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és fogfaust erósbiti.
Dr. Pöpp J. G. Dövénj-fogpora.
A fogakat oly szépen tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávolittatik, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók : Nagy-Kanizsán : Beius József gyógysze., Kosenberg Rosenfeld, Welisoh, J. és Feaselhoffor J. kereskedésében. — Pápán Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weisf A. Zala-Egerszeg''-n : Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werlt gyógyszerész. Varasdon : Malter gyógyszerész. 8ümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillirh Fereucz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Qyör öu. Fibie E. C. Veszprémben: Meyr Tnszkau, ugy tíutliard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Brauu J. gyugysz. Lovaii-Berényben: Heisler g.vógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer én Machleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógyss Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Beius és Scliróder gyógysa. Szegszárd: Brahsay gyógysz. -Bonyhádon: Kramolin J. Saigetvárott:Barwartb, Salamon gyógysz.— Baján: Michitscb St. és Herzfeld fiai, ugy Harsog lgnácznál. — Pécsett : Zsolnay W. és E. Zách, 8ip5cz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysz. - Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Oraff gyógysz. — Donaíöld várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Lendvái. Kiss gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
—'':?r

Minden á!(a!-ketegséget
US rmi tu^nsztaJA* aicriui ''/¡.-or^nii, o/riún im alajx>waii ilyógyit
BARTH FÜLÖP.
vett es. /.-. ktríl/rfi álhit«ints é* mt<tlnidalo*n-tHlaJttonoM,
Bécsben, Stadt, Gisellastrasse 4.
RMd^TkssAil Idó 10 -12 és i 4 éra kast: levét tmct tteirstl otoa Is, és (rjÓRy»»«rrkröl Is jrosd<Kko«TS te*z.
VflgWnV T*. t-ptini-é«. CJK -Jinttl, IV »«opc elim lilúhftloo. övctímj-IlJinCTCl CA} Unt S fH 00 kr.
VaA« ír AVI A AS c«qntU''jitslin»t. nválsiAr, n^wintén ré^l noct-
ÜM ÜS kCUUbBj kinüréwk rw"> - frt.
I /Lfnlvodplr t4U''< r*iP0 O.ÚZ. Inti-^ulA«, tor4hbi u
Uv IUI J aut/O, izmok SnamoUval. ttx .TiriU«»''., >U^uimtai, A«
ejúaautjrí ijku; un^-vnktet i fn ■iu kr.
atbok, lUmm''.''A. tur-, c.c,lMjiu6r, DYÍT-, bílnith* lú talp-
1
*6r-foH . ¡ke ; fltcsvukcut 1 frt 2U ki.
Ptiko-^enocs,
fij ''-»ae •''• tr>tvk. ny i«lk6 «Ilon : 1 frt 30 Irr. ÜSfllOHn? c» ruirúp • m p&rulyá-.bsjofc, bilKire*
aUUBpUl , (Koiiki, ¡ ■.ífBTóJi». hiuaaanilAs M*>r,jíro<ika, Hxk&Hmnj _1,S _í ki n««i feliserllro: ''-7 nm-?jr esMte-. *Okr. '' * - ''
borrittk.-K» kiuM, rtih. cnlratj, pikkdjr, rorsr, fdl-tol;«s, % imir feldOrzrülvac, kMa rllns, lormk és kntjik-J trt ■ £_ r* \ ''
• kntrik belső brtcff*é<*i «-Uen, dsrmbooktet <0kt^ S tphQSl i f nss-c-b«ni syfttfTSrqtárbsn U kapható.
óvok, «l''.trnrrx. irstpk é» kiWúnAkvoM az rlósnroK gjbfjwzenk Jafas haUaánM faodim''.«a (Bécs, KarntarrHas, Cltllsstnws 4.) *xi-
V«s »«,: .Uatéaul kécz- u illának.>->ilTánoesik-ia bomám axokat, ha aata Tolnának Oly asjjiKMat, hoc; mb : a l«carakork>tt*bb olvasó U alitf olTaebatni «1 S—8 hónap ahss, és a i
Ufakeiő«,
_ Sál Alapéként 1 írt.
"tttyapor,
TBiUBT ftrjp Yi
, ml JJbrooU fOhciciWUhornagy ucik.
Bait-Äisy Andor, gr. Jaokorítz, rt. Zichy. «r. Appusjyi. gr. CljQÜa, gr. Oqn, Qw-Tin/rùt «r. "Vi''arm brand, ft. An, gt. Cborinszkv, gz. Gaachln, gr. Waizendorf,
V- Oolloaitz, gr. Podstatzky, loia« Appiani, ». k. tábornok, és tûbh «or fas orsjfc-, katona és azakértO *sklntéiy«k által a bel- és kHHOldta to blionytttatík.
=S Hasznáktl atailUsot awllékalT. leszndt. — Fúmaebb* gyógyaae* ttindls X—■ n ké«iitT. axonaal szAtWÄtm*. ét nra W«nek a raktárakban romlásnak U-tén., uám act Sflbbsn hasonU>"kéazi&nénycikk>i Unni szokják. — Tanáct-kárésakr* Mnáaljr áOat gyigyiszau UcrekWs S loísrorsabban válasz adatik.
Barth F.
Hirdetmény.
Raszinyai uradalomhoz tartozó Seliiica és Kutják községekben lévő korcsmák a folyó évi deczember 1-én a helybeli uradalmi irodában tartandó nyilvános árverésen az 1876-ik január 1-tői 1878-ik deczember 31-ig terjedő 3 egymásután következő évre haszonbérbe fognak adatni.
Haszonbérleni kívánók ezennel tisztelettel meghivatnak.
bei
Kelt Raszinyáu, u. p. Kaproncza, 1875. évi no vem-hó 13-án.
Cech Ferenc/,
(1S52-1)
tiszttartó.


Wajdit8 József lap- és nromdatui*jöan<»s gyarssajtô nyomass, Nagy-Kanixs&n.
xttitmmmummtttiitt
Játék-áruk,
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választékú gyermekjátékáruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába,
ezen gvermekiátékok
karácsoni- és i^éví
ajándékul különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szíves látogatását, valamint be--cses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel
Baehrach J. H.
(1853-1) várót»bás*utcz&, uj városháí épületében.
mttxutttm
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
AAAAAAiaÀlÀAiÂ


5AGV-KAMZ8A, 1875. november 21-én
Tizennegyedik étffttyufc.
1.
Déftzstssi ar \
■yfW *vr« '' • d frt
fél erre .... * , je<7«ö - *
Ew ***** 20 kr.
?
3
Hlrtiteaefc
6 basaboa peútaoröao 7, Buoaitor 6 s minden további sorért & kr
syilítekhkk
lorooinut 10 kr«n «a- ,
•.etne* fel
Kincstári illeték siídíIid c«ryM hirdetésért kttlö
30 kr fisetend6.
kttlönf
A lap ueüemí és réssót illecó közlemények, előfizetések, reelamatiók sat & sssr-kesztő-kiadóhoz bér-
ÜAliY-KANlZHA Takarékpénztári éptlet, földaaint fiirmeauÜM levelek suk ismert munkatér saktól fogadtateak el

előbb:
-SOMOGYI közlöny/
•m • --
Nagy-Kanizsa vára« helyhatóságának, nemkülönben az „¿«ó jtalal agyvód agyiefSa^jiaay-Kaiitzsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy kanizsai tiluuíkpóiiztár'' a .zalamegyei általános tanftt-iestület«, a .Zala-Semogy gőzhajózási fészvénytárstfat s tffab «egyei és városi ogyesfliet hivatalos értesítője. ^^
Hecenklnt ketszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
3165. ssám. Nagy-Kaoiaaaváros tanácsától.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosí helypénzszedés
f. évi november hó 22-én délelőtti 9 órakor'' fog a városház tanácstermében nyilvános szóbeli árverés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaezi helypénzre nézve 7 500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről az árverezni szándékozók azzal értesíttetne^, hogy az árverésnél a kikiáltási ár 10%-ka bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatók meg.
Nagy-Kanizsán, 1875. oktober 30-án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Nagy-Kanizsa, 1875. nov. 18.
Egy közérdekű és az 1875-ik évi XXV-ik törvényben gyökeredző intézkedés megvilágitására nézve kérném a t. szerkesztő urat, hahogy becses lapjában helyet engedni szíveskednék, teszem ezt annál inkább is, mert a tőrvény kitétele különbféle magyarázatra ad alkalmat.
Ugyanis a hivatkozott törvény 3-ik §-sa az ingatlan birtok utáni okiratokat az a) alatti pont szerint egy eredeti és hiteles másolatban rendeli az illetékszabási hiva tálnál bemutatni, ép ezen kitétel hiteles másolatban teszi azon magyarázatot, melynek alapján az illetékszabási hivatal megkivánja, hogy a felek közt kötött okiratok hitelesítetten a másolatra nézve mutattassanak be,— a törvény hiteles másolatot kiván, az illetékszabási hivatal azonban hitelesitett másola-
fok beadását kívánja, — art pedig lótesö törvényeink alapján a kir. járásbíróságok és most a kir. közjegyzői hivatalok vágynák utalva teljesitni, fentálló pénzügyi törvényeink és szabályaink szerint a hitelesítés csak a neki megfelelő bélyegen teljesíthető, míg ha a közjegyző előtt történik, azon íe-lül a hitelesítési díjat is fizetni kell és mivel az eredeti okirat két tanú és a szerződő felek aláírásával van ellátva, ennélfogva an-na« fokozott emelkedése van kilátásba, már hogy a törvény ezt a szerződő felektől ka-lön követelné, azt a törvény szövegéből magyarázni nem lehet, hogy hiteles másolatot kíván, az áll, de ez csak ugy értelmezhető, hogy a másolat tartalma az eredetitől el nem térhet és mivel eredetben is bemutat-tatik, azt, hogy a másolat az eredetivel egyező, maga az illetékszabási hivatal foganatosíthatja, miből világos, hogy eltérések történnek, mert ha a törvény szövege és szelleme a hitelesitett másolatok bemutatását kívánja, ugy arról is gondoskodott volna, hogy mi módon hitelesíttessék és a hitelesítés minő hatóság előtt foganatosit-tassék, — nézetünk szerint a másolat hitelessége csak az abban kifejtett jogviszonyok meghatározására szoritkozfcatik, hogy így az eredetiben kikötött feltételek és kötelezettségek, melyek képezik az illeték tárgyát, ugyan azok legyenek a másolatban is, más czélja nem lehet és mivel nem ritkán az illeték lefizetését tanúsító nyugta az eredeti okiratra vezettetik, következve a megszabással akkor is összeegyeztethető.
Mindezekből igen világos, hogy a felek, kik az illetékmegszabás tárgyát képező okirat kiállitásárrutalva vannak, ha a szerződést nem a közjegyzői hivatalnál állítják

ki, ujabb és nem várt kiadásokra vannak utalva, tehát nem más, mint a törvény szövege készteti ezen kiadásra, mert az illeték megszabási hivatal az Összehasonlítást nem foganatosítja, holott ezt könnyen tehetné a felek zaklatása nélkül, hogy mindez miért van, vagyis hogy a felek a nem hitelesitett másolatokkal elutasittatnak, az határozottan nem tudatik, jó lenne, ha az illetékszabási hivatal közrendeletileg ezt közölné és a feleket a kétszeres járás- és keléstől megóvhatná, a körlevélben megérinthető volna, hogy a hitelesítés hol történhetik, nem lenne-e elégséges, ha a községi hatóságok az illctékszabás végetti másolatot hitelesíthetnék, vagy ha netán ügyvéd előtt, mint hites személy előtt kötött okirat ezáltal a másolatra nézve is hitelesíthető volna, mert akkor, ha később a jogügyletre nézve különbség történnék, ugy az ügyvéd ép ugy, mint más, felelősségre vonható lenne.
KOVÁTS.
Városi rendőrségünk szervezése.
(Második köslemény.)
Most már tisztán rendőri ügyeket vévén bonczkéz alá találjuk, hogy a helyi igények ét viazonyok folytán a rendőrség Ügykörébe osz-tandók:
1. a közcsendi, 2- a közbátorléti,
3. a vagyonbiztonsági,
4. a személy biztonsági,
5. a közerkölcsiségi,
6. az igazolványi,
7. a letelepülési,
8. a tartózkodási,
9. a szegényügyi,
10. a cselédügyi,
11. a tolonezügyi,
12. a tüzrendőri,
13. az egéasségrendőri,
14. a mesei rendőri,
15. a vasatrendőri Ügyek.
£ 15 főcsoportra oszlanak a rendőrség teendői, hogy e főcsoportok micsoda részekből állanak, későbbi soraimban igyekezni fogok elősorolni, ha nem is teljesen hiánytalan ni, de legalább annyira, a mint azt a napi élet ssüksé-gei kívánják, vagy a mennyire ily összeállítás hiányában az úttörőnek lehetséges, küiöftválasztva mindezektől as irodai teendőket, melyek valamennyibe vágván, a főanyag feloszlásával szintén eloezoláak, kivéve a szokásos, úgynevezett levéltár és levelezési teendőket.
Esek után csoportosítanom kellene azon ügyeket, melyek elintézése a hivatal főnököt és azokat, melyek a segédszemélyzetet illetnék és ettől félek én és fél talán maga a hi vatal leginkább, mert dilemma közé jut a felosztó:
vagy akként kell elosztania a teendőket, hogy a fődolog a mellék személy re jusson, vagy észszerüleg, akkor meg azon szerencsétlen haly zetbe jut, hogy nem lesz teljesítési képesség.
Indokolom miért.
A kapitányi hivatalnak jelenlegi kezelői 1879. april 18-ig törvényes hivatalnokok, kiket csak ugy szőrmentén módosítani nem lehet; de egyúttal a jelenlegi személyek különbözőquali-ficatióval bírnak, mit megváltoztatni lehetetlen és kimondom nyíltan, hogy e qualificatiók az én nézetem szerinti rendőr beosztásnak osak részben felelnek meg — osak annyiban, a mennyiben a jelenleg fenálló slendrián eljárás és ügykör is fentartatnék, a helyi, hivatali és resdőrigények észszerű felosztásához azonban a jelenlegi quali£catió hézagos, kevés.
Miután előttem a rendőrségi szervezés kérdése nem x, vagy y. alkalmazott hivatalnok fejéhez mért kaptafa, hanem a jövőre kiható munkálat — a képességi kérdést mellőzve, az indokokbői indulok, melyeket a dolgok lényege kiván.
A rendőri teendők pedig 3 főirányra oszlanak, a személyekre való viszonyra, való tekintetben :
1) hivatalfőnöki és a felelősségi ügykör;
2) a nyilvántartási és vele kapcsolatos ügykörök és végre
TÁRCZA.
Göcseji népdalok.
- II. közlemény: K6rírj Béla gyüjteményébSl. —
10.
Keaerveaen könnyezik a» én ltom om Katonának beválott a kedvesem Mért nem vagyok levegő, r*gy ki» madár, Arra mennék, a merre a rösaám jár.
Butulok én, majd megöl a búbánat, Mesase ntra vitték as éu babámat, Mért nem vagyok én as alföld bfi« asele, á Astán éu ia hadd mehetnék el vei*.
11.
Eljött már, vége a nyárnak, Most itomorc idők járnak Nincs kelete a busának, > Nincs egéaaaége a lánynak.
Éo is mindig beteg vagyok, fisomon! nótát tannlok, Kedvesemet siratgatom, Hogy immár nem csókolhatom
12.
Bodor hajam jaj de kurta, A kapitány levágatta. Kardot adott oldalamra. Sarkantyút a caiamálmra.
Bodor hajam, jaj de hoaaai, Gyolcs aa ingem elasennyesi, Duna mellett foly a Tissa, Mosd meg rósaáxn ugy 1«mc tiaata.
t-
Mag ia moaom, ki vasalom, , Gyönge tastedre ugy adom. .
s < KŐTÁRT BÉLA.
Á czig&nyok.
Minél durvább valamely nemzet, annál durvább zenéje is; de nemzet ép ugy nem le-1 bet zene, mint nem nyelv nélkül. A nemzetnek nyelve után zenéje az, mely mint geniusöleii át ! & bon fiait és létét eredetiségében a késő idők-! nck adja át. Mig a nyelv a nemzet benső előre-t haladottságának, addig a zene — rokonérzést gerjesztve — igen hathatós és majd elmúlhat-ian segédeszköze a nemzet külső emelkedésének.
„ Minden nemzetnek meg volt és van sajátszerű érzelme, az égalji és kulturális viszony okhoz mérten és zenéje ez érzelmének és szellemének hü kinyomata. Nemzetünk őseinek ugy meg volt akkori culturalis állapotához zenéje, mint meg van most az előbbre haladt műveltségi fokon. Ismerték a zene hatalmát is őseink, hisz dallosokat tartának és bármennyire küzdtek is a viszonyok és körülményekkel — s noha a tartós béke az, mely a szép művészeteket s ezeknek virágsásait leginkább elősegíti— ; mindazonáltal a folytonos harca közepette sem bevert egész parlagon a nemzeti zene, mely nemcsak as üstökös ősökre és Ippoli cardinálra hatott lelkeeitőleg, hanem később egy népre, melynek szent természeti adománya és ősi szokása volt a zenéveli foglalkozás; oly geijesztő-leg hatott a magyar bosangó, de lelkesítő zenéje, hogy as ellenállhat!anul vonzatva az érzelem hatásától kezébe ragadta a vonót és húzta ugy, mint dalolta erre nagy hajlammal biró nemzetünk. A magyar folyton küzdött éz még kisem sírhatta elesett övéi fölött könnyeit, midőn lelkesedtan kelle rohannia a harca ba, hogy a földet — a hasát hósüeg védje a chriatiaais mos allaasi ellen.
£ lelkesült busongásból származhatott az ős senébe azon nemes indulatu tüz, mely bennünket most annnyirs busdil, emel, ragad, azon érzelmet, mely zzelid andalgásban lengeti a lélek magasságát, méltóságot hordva magában, azon örömöt a keservben, melyet a magyar nyomasztó viszonyai köaött érzett, egyedül az ő zenéje fejezheti caak ki igazán 1
Lantosok lelkesiték harcz előtt a nemzetet s a harca után fölhangzott a dics — vagy a vigasz éneke; de mindig as igaz érzelemből jőve az.
Azon századokban, midőn nemzetünk lantosai nagyon is elvalának foglalva a nemzet telkesítésével, egy nép jött hazánkba keletről, hogy a airva-vigadó nemzet sorsában osztozzék, a természettől bőven megáldott talentumával fölfogva a nemzet érzelmét, a bút a magyar homlokáról eloszlatni segítsen. E nép egyré szének élete csakhamar össszeforrt a nemzet életével s ha a bánat nehéz fellege gyűlt a nemzet életének egére, vigasatalólag húzta azt a — sir-va-vigadót a örült, ha a nemzet egét derin-geni látta.
Nyelvét még nem beaaélte, de szive csakhamar megtanult vele éra eni és ez volt oka, hogy hasánkban a czigányok csakhamar boldognak vallották magukat s nem ugy, mint más országokban — megtelepedve, úgyszólván a nemzet lelkét vették föl.
Nincs nép, mely kóborlásában erről oly nevezetességre vergődött volna, mint a caigány. £ népnek őshonát, mint minden népét sötét homály födi, de a tudósok megegyező állitáaa szerint India az, hol a sandrák kasztjának voltak tagjai. A caigány elnevezést Pott * tt aainök, ksreakedésök vagy myatioos
/■r
idejöveteleiktől kapták. Önmagukat saját nyel-vökön Romé k-nak nevezik, mig általánosan —czigány— néven neveztetnek. A magyarországi czigányok —fáraóknak — vajdáik pedig fáraók vajdáinak hivatnak, mint ezt Ulászló adomány levelében olvashatjuk. A.német csigány magát Sinde, a csehországi Rom (félifi) vagy kaló, a spanyol g i t a n o, as olass: singari, a latin: singarus, német :sigeuner, az orosz: t zi n g a n i, a tőrök syr rtsingano, a lengyel: c y ga u, a lythván ; c i g o n a s, oláh: tainganu, stb. mint látjuk, tehát a mi caigányaink Európában igen megegyeaőleg neveztetnek több nyelvű népeknél. Egyptomban azonban e kóbor népet Hámot szerint: k u r a v e r vagy kuru-mer u-nak nevezik, mi a karaván szónak felel meg, hol szintén karavánok kóborlók valának. Persiában pedig: K a r a o s i vagy Luli s e Luli névre Hámot megjegyzi: Luli, a people in Perzia, colled karachi handaome, boysand girls. Ptolomeus különben azt állítja a czigány okról, hogy őshazájuk Perzia, hol a persiai öböl mellett Regina váróéban laktak, melytől keletre esett Dedan városa és azt Dedan Rhegmának fia épité éa aa itt lakók nevezték magokat D a d ékn ak. A Ro m e név Flavius szerint egy oly nép, melynek ősatyja Raham volt, ki Cham unokája éa Kasnak fia. Később e két néptörzs a Rom éa Dádé egyesült éa Singarus név alatt vándorolt, mig végre Aegyptombe kerülve, a hatalmas Mita-raimokkal összeolvadva magát, szintén egypto minak vallotta*
A — csigány - eaiágál — nevét aaonban rest és fétékeny teraaéazatöker kaphatták, minthogy aa arab nyelvben o eia
♦Ví
. 3) a rendőr» zolgai ügykör.
E 3 működési irányzatra osztandó be tehát a rendőri teendők összege, mert nevetséges volna, ha a hivatal főnök akár szolgai, akár azirodában másolói teendőkkel, akár a proletársággal vesződnék, a levelezés p< dig, a fóügyek és tényekre vonatkozó vallatások, fogalmazások a segédtiszt, vagy biztosok által teljesíttetnék, mert likkor hivatal cserékre van szükség és a rend tekintetében ezeket teljesíteni is kellene, mert ha a bivatalíónöki teendőket és fogalmazást csak a segédtiszt érti — aWtor tényleg is felcserélendő alkalmatlan főnökével, ki talán még a 2-ik helyre képes.
Próbálkozzunk meg most már tervünk kifejtésével. Hány?
_ Mily képességű ?
Mily rangú ?
Mily Ügy körű?
Mikép dijazott egyénekre van Nagy-Kanizsán a rendőrségnek szüksége ?
és anyagilag, szellemileg mi különbség lenne ez által a jelen rendőrszervezetben ? végre kikre ruháztassék a rendőrséghez nem tartozó, : de most ott kezelt ügyek ellátása ? ab. •
Helyi hírek.
— Királynénk ő felsége nevenapján, nov. 19 én, pénteken a polgári s katonai hatóságok jelenlétében ünnepélyes isteni tisztelet tartatott.
+
— Zalamegyét veszteség érte, köztiszteletben részesült főispánja, a szilárd jellemű s honfi erényekben gazdag Hertelendy Kálmán hosszas szenvedés után csütörtökön, nov. 18-án reggel Lesencze-Tomajon meghalt. Temetése tegnap, szombaton, nov. 20-án délelőtt 10 órakor történt.Áldás emlékezetén!
— Ittagyar színészeink valóban eltávoztak körünkből Bajára. Völgyi György és ; Gyula színtársulata Nagy Kanizsán a megingatott magyar szinügy hiteléi dicséretesen helyre állitá, szinte közmondássá kezdett már az országban válni, hogy itt csak a német színtársulatnak van hazája, mig a magyar iránt mostohán viseltetünk. Fényesen, tényekkel czáfolta meg Nagy-Kanizsaváros közönségé, mert valahányszor a tarsuiat eredeti, uj s népszínművet adott, a terem megkelt, sőt voltak esetek, hogy a közönség visszamenni kénytel«nittetett, mert n m fertek mar a terembe. Nemes önérzettel szavuzu* k elismerést a t. közönségnek s örömmel hirdeijük, hogy varosunkban a magyar szinftcynek termek rny Talaja van, csak azt felismer oi s nem felre ismerni k»-ll.
g a r rest, tunya férfiút jelent. Azon — Singár — szo, melyen külső nyelvükön nevezik mago kat — mond Holécz\, nagyon hasonlít aSinhar unomitnj ncvehez, hol a nabeli torony id építtetik és valószínűleg ős hazajok Asm bensője jefez, hol a — 6ing:ir — nev legtöbb nyomat talalhatjuk, hogy többet ne emlitsek: ugy mond — Cambaja fölött a tenger parton talal-juk Ságán, Singan és Singár népet, a sziámi király birtokábaa van S i n g o r ország hasonnevű fővárossal. Chinában Sigan városa, Nanking tartományban tolyik a Singár vize és Jspanban Sungár hegy, melyek mind igen emlékestetnek a Singár névre; melyet ezen nép névül vett fél.
Jellemöknek pedig nagyon megfelel He-rodot álul jellemzett Trachiában lakó Cikonok jelleme is, kiknél legtiszteségesebb dolog a heverés és leggyalázatosabb a földmüvelés, a fegyverviseléstől irtóznak ; de az ügyes ragad-mányt igen pártolják. Azonban ezek is ugy, mint s többi chingalok, a nagy nép vándorlásba olvaduk be és abba enyésstek is el, azon csigányok, melyek nyugatra a tisenötödik azá-sadhan jövének, Indiából űzettek ki Tinmebég által és egész nyugat érdekét magokra vonták ravaszságuk és jövendőmondásaik által, Grell-man szerint a szudok kasttjából származnak, mely kaszthoz a művészek, Unczolók, jövendölők és alakosok tartoznak.
Tehát az író szerint, midőn Timuz, India félszigetét tűzzel, vassal pusztitotU 1398-ban, annak már emlékezetét felülhaladó idő óu ott lakó csőcselék népsége körülbelül egy millió Timnr elől Persia és Egyptomon keresztül Asiába és Afrikába menekült. A nyelv, melyet esen nép beszélt, Pott szerint a szanszkritnak távolabbi sarjadéka és így indeuropai nyelv családhoz tartozik, de azon nyelv még nem tu-datik, melylyel közelebbi rokonságban áU; de megerősíti azon nézetet, hogy őshazájok India, aoha Galeotti Ceylon szigetét mondja a czigá-nyok eredeti helyének.
Mig Löhr nuthoknak mondja a csigányo-katptt^Kichardson is erősít a Nuthok és Ba-■egusokkai egyeknek állítván őket szokásaikra támaszkodva, kik jövendölnek, mindenféle ál-
— Lapunk hirdetési rovatában olvasható, hogy a hírneves Dréher Antal kőbányai és kl.-schwech^ti sörgyárából Nagy-Kanizaán állandó rakUr van létesítve jól berendezett jég-pinczével együtt. A sör jóságát annak kelendősége ttLnteti elő s hogy e gyár mily óriási mérvben működik, jelezi sazon körülmény, miszerint évenkint egy milió ötszázezer akó sört gyárt.
— Kádfis Rudolf kir. tanácsos és győrtankerületi főigazgató ur ő nagysága körünkbe érkezik. Nov. 25-én előtte többen érettségi vizsgát tesznek.
— Jankovics Sándor kir. cataateri felügyelő az e téren tett hivaUlos működéseket felülvizsgálandó, Zalamegyében van.
— Gyászhír. Tornaits József a maga, valamint fivére Mihály és unokatestvére Apo-lonia, férjezett Kőműves Izidorné nevében szomorodott szivvel és mély fájdalommal jelenti hőn szeretett nővérje, illetőleg nagynénje Tom-sits Anna úrnőnek rövid szenvedés után f. évi november hó 18-án éjfél uUn 1 órakor életének 50-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 20 án délután 4 órakor tétettek az örök nyugalom helyére. Az engesztelő szentmise áldozat pedig f. évi november 22-én reggel 10 órakor fog a szent Ferencziek egyházában megUrtatni. Kelt Nagy-Kanizsán, november 19 én 1875. Béke hamvain!
— Kletzer Feri nagyhírű gordonkaművész közelebb Nagy-Kanizsára jő. Jövő számunkbán bővebben.
— A zalamegyei gazdasági egyesület közgyűlésén azon határozat hozatott, hogy a központ ismét Zala-Egerszegen marad, de hódolnak a keszthelyi és kanizsai kívánalomnak s intézkedve lesz, hogy az évenként Urtatni szokott négy gyűlésből kettő Zala-Egerszegeu, egy Keszthelyen és egy Nagy-Kanizsán tar-Ussék.
• — Offenheim a mostrum pőréről híressé vált pont-euxini lovag a szent gróthi uradalmat megvenni szándékozván, a napokban Zalában
járt.
— Roder Adolf szombathelyi főelemi tanítónak .levél szerinti okutás a német nyelv óntanulására" czimű vállalatában a 7-ik levél megjelent. Ara 5—5 levélnek 1 frt.
— Jpacsán e hó 9-én megejtett ujabb választáson egyhangúlag újra és igy egymásután harmadízben Ujlaky József plébános ur lőn a vál. kerület álul megye bizottaági tagnak megválasztva.
— Felső- őrsön (Zalamegye) a Balaton melletti szőlőhegy idei termése 10 ezer akóra tehető, mint ezt Kopácsy György ot-Uni szólóbir''okos jelentésében olvassuk.
— Szőrcsöky Ádám horvát-szent-mik lósi körj-gyző a csurgói járásbírósághoz kir. végrehajtóvá neveztetett ki.
— Az akadémia könyvkiadó vállalatának első ^tör éoelmi) sorozatára uj aláirá* bo-csátátott kt, mert az első, 1300 példány teljesen
latokat, még dögöt is megesznek és mindennemű mesterségeiken kivül igen ügyesen tudnak lopni. Habár e tulajdonok a czigányokban mind föllelhető is, azért nem zarja ki azt, hogy a Nuthok eme tulajdonsággal szintén ne bírhattak iégyen. Annyi azonbaa bizonyos, hogy a czigány nép az ó világ minden részében elszéledt ravasz tulajdonaikkal iparkodtak befészkelni magokat, majd jövendölve, majd ku-ruzsolva, csalva, lopva, kereskedve a szerint, mint a nép hiszékenységét és gyöngyeit kizsákmányolhatták.
Hazánkban Zsigmond alatt merül föl először nevök, ki 1423-ban László vajdának szabadság levelet adott, miszerint ha per támad a czigányok között, azt László vajda minden kül-beavatkozás nélkül intézheti el.
Hogy honnan jöttek hazánkba a czigányok, erre honi Íróinknak véleménye igen eltérő. Katona a mi czigányainkat Zingaro, Me-sipotamia városból származUtja, még Szenti vá-nyi Spanyolországból Ferdinánd által elűzött czigány okat telepíteti le hazánkban. Melanch-ton a mi czigányainkat olasz eredetüeknek mondja Apuliából, minthogy Apuliának most is vannak oly lakósai, kik lopók, hazugok, tolvajok, dologtalanok, lócsiszárok, kovácsok, hegedűsök, kiknek vallások annyiféle, mennyi országban és városban megfordulnak. Vécsei pedig Georgiából, Tyagan városából származUtja ; mig Ocfelius leveleiben Egyptomból hozza a mi czigányainkat, kik egyptomiaknak is val-lák magokat a szent földről; de valószínűleg azért, hogy népünknek hiszékenységét fölhasz-nálva, vallásos érzelmével visszaéljenek.Látjnk, mennyire eltérnek a nézetek e nép őshazája és eredetére nézve s mint látszik, sem eredetök, sem ősműveltségi állapotok nem ismeretes, mégis nemzetünk annyira rokonszenvezett ve-lök, hogy nagyrészök megtelepedve itt, meg is tanult a nemzettel érzeni — szenvedni és örülni. A nemzet zenéje rokon érzelmet kelte nálok, ók levének nemzetünk érzelmének ki-fejesői, nemzeti zenénk föntartói. Elözönlék a hazát, mindenütt megjelentek szivhez szóló zenéjükkel s azon réssok, mely megtelepült, ki-válólag zenével foglalkozott, mig a többi kó-
elfogyott. Ily aláirás f. évi decs. 15-ig szerkesztőségi irodánkban is elfogadUtik.
— Nyilvános köszönet. Alsó-Lend-ván f. é. november 12-én d. e. 9 és órakor a kanizsai utczában tüz ütvén ki, a helybeli önkény tes tűzoltók az első jelre szereikkel megjelentek s önfeláldozó tevékenységüknek ai került a tüzet, mely a város ezen részét a megsemmisüléssel fenyegeté, mintegy 100 (H ölnyi szalmás házakkal körül vett térsége!) annyira összeszorítani s haUlmuk alá venni, hogy a lángoknak ezen kívül tömi teljes lehetetlenség volt. ''Ugyan azért erkölcsi kötelességemnek tartom az alsó lendvai önkénytes tűzoltó egylet jelenvolt tagjainak: embertársaik személye és vagyona iránt Unusitott nemes önfeláldozó eredménydús működésükért nyilvánosan elismerést 8 hálás köszönetet mondani. — A.-Len<fváu, 1875. nov. 13-án. Hajós Mihály parancsnok.
— Gyászhír. A magyar-óvári kegyes-tanitórendiek szomorodott szivvel jelentik közszeretetben élt s vslamennyi ismerőseinek hálás tiszteletétől környezett, feledhetlen társuknak, nagy tiszteletű Vashegyi Alajos kegyes-rendi áldozár s gymnasiumi igazgatónak, az ifjúság nevelésében félszázadon át lankadatlan buzgalommal fáradozó emberbaratnak s a helybeli kisgymnasiumnál 30éven*at ernyedét-lenül munkálkodott veteránnak, érdemdús élete 73-ik áldó zársága 49-ík s tanári áldásos működésének 50-ik évében, tüdő-szélhüdés következtében, a hsldoklók szentségeinek ájutos fölvétele után f* é. november hó 13-án reggeli 5 órakor történt gyászös kimultát A boldogult földi maradványai f. hó 14 ikén délután 4 órakor a helybeli sírkertben örök nyugalomra tétettek. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig f. hó 15-én reggeli 7 1/i órakor a plébánia templomban aMindenhatónak bemuututott. Magyar- Óvár, 1875. november 13-án. Az örök világosaág fényeskedjék neki!
— Bakónakon november 14-én este 6 óra tájban KováU István pajtája ismeretlen okból kigyuladt, a pajUval összekapcsolt istálló is elégett, benne 2 ló, 1 csikó, 6 darab szarvasmarha is benn égvén, az összes kár 1301 frtra becsültetett. Másnak kára nem történt; mint hírlik, a közelben levő lakodalmas nép álul okozUtott volna a tüz.
— Puszta-Edericsr öl nov. 13-án elveszett 2 ló s szerszámok s Tófejről elveszett kocsi s kanizsai járási foglyárok álul a szaplá nyosi erdőben elvétetvén, a tulajdonosoknak visszaadatuk.
— Rövid hirek. Erdődi Sándor kisebb költeményeit sajtó alá rendezi. — Királynénk ő felsége a zeneskademiának 100 frtot adományozott. — Bécsvárosának 14 miliő frt évi kiadása van. — Bogyiszlón egy ót éves leányka a nyitott kályhaajtónál megégett.— Az a ken-g) elfutó, ki nem rég Kanizaán is producálU mag it, Kassán tüdőgyuladásban meghalt.—A fővárosi nőegylet nov. hóra 2379 frt segélyt utalvány osott. - Berlin lakossága 1675-ben 10
ezer, 1775 ben 100 eser volt s 1875-ben 1 mi-liő. — Idők jelensége: egy liquidált bank igaz-gatója házi szolgánsk ajánlkozik. — Az angolnyelvet a világon 90 milió, a német nyel ''et 75 milió egyén beszéli. — 17,196,179 frt értékű I magyar fémváltópénz van forgalomban és pedig: ; 28,974.718 drb. 20 kros, 50,646,957 drb. 10 kros, 3,099,298 drb. 4 kros és 21,306,806 drb. 1 kros. — A , Pacific" gőzös 250 utassal a csöndes óceánon elsülyedt. — Cincinnatiban 1 zsidó egyetem alapi Uatott —Vadáazat alkalmával gróf Dembinszkyt Galicziában Skrzynszky kanonok véletlenségből agyon lőtte. — Erny gyilkosai Bpestre hozatuk. — Budapest Terézvárosban Horn helyébe orsz. képviselőül Schvrarz Gyulát emlegetik. — Rauscher bibor-nok tüdőgy uladásba esett.— Brüxben egy ember 9 hét óu alszik. — Zágrábban egy asszony fogatott el, ki a sírok kirabolásából táplálta magát és családját. — Karánsebes város megta-gadta a házadó fizetést. — Izsónak „Búsuló juhász" szoorát gipszmásolatban 10 frtért megrendelhetni. — Gr. Lónyay könyve megjeleDt. — A műcsarnok sorsjátéka 48 ezer foriniot jövedelmezett —
" I
Vegyes hírek.
— Nem sikerült lefoglalás. A napokban Budapesten egy pénzügyi biztos az Orczy házban levő kávéházba lépett, hogy csempészett dohányt foglaljon le; meg is pillantott egy öreg asszony t, a ki épen kinálgatu „csetnekijét." Intett neki, hogy kövesse a kapu közé, hogy ott a dohányt elvegye tőle, mire azonban oda értek, a dohány sehol sem volt, a nő útközben észrevétlenül eldobu magától; a biztos rögtön visszasietett a kávéházba, a dohányt megkeresendő, azonban mit sem Ulált, mikor pedig a kapuközé visszatért,hogy legalább a csempésznőt cor-pus delicti nélkül vonhassa felelősségre,boszan-kodva kellett Upssztalnia, hogy időközben az is odább állott.
— Ez is kéjutazás. Unghvárról Klein Ja kab nevű gabnakereskedő mult hóban kéjuU-zást tett Milanóba, hol a német császár fogad-uUsával összefüggő ünnepélyeket is szándékozott megtekinteni,Milanóban egy nyugalmazott őrnagy ismerőséhez szállt; a császár megérkezte előtti napon azonban szerencsétlenségére oly helyre vetődött, hol a rendőrség előtt gyanús egyének Ss voluk, ezekkel együtt elfogatott, sa nép ujjongását a császár megérkeztekor csak & börtönből hallhatU. A rendőrség tévedesét be-látU ugyan, de csak midőn a császár már elutazott.
— Egy akó sör a mellény zsebében. A h us ki vonat, sűrített tej stb. szazadában nem csodálkozhatni, ha egy bécsi iparos arra a gondolatra jött, hogy valami condensrUt sör féle felfedezésén törte fejét Hoss?as kísérletek után sikerültisegy „sörport" felfedezni, melyből egy késhegynyi pohár vízbe öntve, ezt rögtön ízletes sörré váltosUtja. Sietett is felfedezésere szabadalmat venni, csakhogy eddig sem szabadalmát
borlórész férfiai lókereskedés, kovácsolás, s nők pedig meszelőcsinálás és nagymértékben való kuruzsolást űztek és űznek az úgynevezett sátoros csigányok napjainkig.
A Nutbokról állított .tulajdonságok min den nemével bírtak és bírnak a mi czigányaink, noha büszkén nevezik magokat Komék-nak — férfiaknak, a más férfiak csak — gácaó — mégis mindenek ők csak férfiak, csak hősök nem s ezt fényesen igazolták a híres nagy-idai ütközetnél, hol:
A czigányság elveté vonóját S vette érte háborúk golyóját, de mily komicussa tevék itt a Romék magukat a nagy hósiségben, annak csak Csőri Ferke a megmondhatója, ki a Dadék dicsőségének letűnése után,
Két kesébe kapja hegedűjét és húzza keservesen, hogy
A művésznek két könnyű lopózik Bus szemébe s szive elfogódik Jaj, hogy is ne volna buskeserves A siralmas nemzeti keserv-ea, Mely Nagy-Idán érte nemzetüket Eltemetvén harczi szép hírüket S e bús gyász után annál búsabban húzta, a magyarnak lelkesítő nóUját, hogy az is lelkesedésében neki keseredett hangon kiáltá: Húzd rá czigány siralmasan, Hogy magamat kisírhassam 1 A nsgy-idsi harcs után belátva ast magok is, Fáraó, e híres vidéki, hogy nekik nem a csatán tenyéss babér, annál nagyobb hévvel ésbuzgalommal vették kezökbe a hegedűt, azt a kis fát, melybe ssivök bele nőtt Egyik rész, mint emiitök, letelepedett, más még koborolt, mig végre Mária-Terézia és József aj magyarok néven megtelepiték és kiváltságot adüának nekik, a kóborlók kösül mintegy tizennégy ezer család állandó helyhes köté magát s ezek mégis kísértetének a keresztény vallás elemeiben oktatutni, némelyek fölvevék, sőt a magyarokkal össse is hásssodánsk és nagy nehezen ; mert hisz közmondássá vált — n s m szokta csigány assántást — a mesei munkák gyakorlását is megssokták,
más művészetekkel és hasznos polgárai levének a hazának. Azonban kevés az közülök, ki mezei munkával foglalkozik azon két nagy csoport közül, melyre még mindig oszlanak a hazában, mert a megtelepült és társadalmunkba beolvad; — uj magyarok — egyik része lócsisxárkodás és kovácsolás, a másik és legnagyobb része hegedül és vigaszulja a bánkódó magyart oly érzelemmel, hogy csak ragyogó szemei fejezik ki hegedűjére hajtott fejének mozdulatlanságából azon méltóságot is egyszersmind, melylyel vonóját teszi keresztül, mire a magyar délezegen ugrik elő s a hol lassú, eldanolja, a hol sebes, kitánczolja, de megnevezve az „ő nótáját" :
Huzd ki czigány ezt a nótát vidoran, Hadd tánczoljak egyet a ki lelke van! és ő húzza azt a nótát » magyar pedig járja neki melegedve a Uncznak :
Húzzad czigány, húzzad jobban, Tánczolni való kedvem van, Eltánczolom a pénzemet, KiUnczolom a lelkemet! Szeretné igen a magyar kitánczolni a lelkét, mert ezen örömei közt is eszébe jut a fájdalom, mely szivét szomorítja és a fölfokozott lelkesedés mondatja csak vele:
De ugy huzd, hogy megrepedjen s szivem, Repedjen meg örömébe, bujába. . . de az a barna gyerek ezt nem akarja, h lelkesítő hangok más érzelmeket szólaltatnak, mégis érzi a tánezoló, hogy
így vigad a ínagyar ember hiába! Ez ím a megtelepült rósz, a másik még most is kóborol, faluk végén ütve föl sátorát ő* állapotához még nagyon közel áll, s polgárosodás legcsekélyebb hatása nincs rsjU, bár a megindult mozgalom Zalából a siker érvényét
érje el, hogy e kóborló haszontalsn tömeg többfelé irányuló rontó hatása a megtelepedés után üdvös működés felé irányuljon, mert mindaddig, s mig tslán ss ős hazából hozott kártyavetésből, ott — Naipes — név alatt űzték, kuru-zsulás, csalásból élnek és mint s népdal talán » megtelepültekhezi tiszteletből mondja: Ha nem lopnakj cserélnek, Még is igazán — élnek. , .
\ KOVÁCS JÁNOS.
eladói, sem pedig a .xjhemia e diadalának« nagyban yaió gyártáshoz tártat találni nem
birt, mivel senki sem hiszi, hogy e .sörpor* a valódi árpalével versenyre léphetne, vagy csak kirándulásoknál is azt némileg pótolhatná.
— A nap melegének felhastnálása. A fran-czia tudományos akadémia october 5-iki ülésében Monchot toursi tanár egy késsüléket matatott be, melylyel s nap melegét egy pontra gyűjtvén,egy kis gőzgépet lehet mosgásba hosni K készülék egy kupdad sugártörőből(reflectve,) egy gáz kamrából és egy megfeketitett oldalú kazánból áll. A tükör sugárviaszaverő lapja 45 foknyi szög alatt hajlik a készülék tengelye felé, mi által gyújtópontja kösel esvén, a lehető legerősebb hatású. A tükör által visasavert sugarak a kazánra eánek s azt fölmelegítik. Nyolcz pércznyi idó elég, hogy ö liter vizet forrásba húzzanak. Monchot Toursban nagyobb ily ké-fzüléket állított fel, mely egy lóerejü gőzgépet napfelkeltétől naplementéig a legnagyobb pon-lobsággal hajt. Az academia Dumas, Betrand, Faye, Hervé, Mangon és Lesseps urakból álló bizottságot küldött ki a találmány megviss-gáiá&ára.
— Ifjú pénzhamisítók. Közelebbről Budapesten egy pénzhamisító bandát fogtak el, melynek legidősebb tagja nem haladta mega 11 éves kort, tőkolompos egy 9 éves gyerek volt, a ki ^fczóke Friczi" név alatt az utczán csavargók "közt már meglehetőshirre vergődött; ő jött arra hí eáJBnére, hogy félkrajczárosokról a* s/io''hől hz ötöst levakarja, s a pénzt kénesővel bedörgöl-ven, 1U krsjezároenak adja el.
— líosz időket élünk, roas csillagok járunk. A Poroszországban megjelenő „Vorsische Zeitung" egyik legközelebbi számában következő hirdetés volt olvasható: »Egy épeu liquidaló bank előbbi igazgatója alkalmazást keres, mint házi szolga, vagy kapus, ajánlatok X. czitu alatt a szerkesztőséghez intézendók." Ennek legalább van bátorsága becsületes kenyér kereset után látni, jegysi meg hozsá egy másik lap.
— Perezel igazságügyi minitter ur közelebbről egy vidéki izraelita polgár által távirat utján komának hivatott meg. A minister elfő-gadta^ a meghívást ós az „Ellenőr* szerint következőleg válaszolt a német nyelven szerkesztett táviratra : .Remény lem, hogy fia azt, a mire ön németül kért meg, magyarul fogja megköszönni. u
— Roppant tűzvész dühöngött Virginia Cityben. A város leégett területének hossza másfel, szélessége pedig s/4 angol mérföld. A kárt két millió dollárra becsülik s a tűzvésznek ket emberélet is áldozatául esett, több, mint 10 ezer ember vesztette el hajlékát. A tüz továbbterjedésének csak ugy vethettek véget, hogy több útjába eső épületet fölrobbantottak.
könyörtelenül. A koldus sfy mozdulatot tart mánké-jávai, maiy mozdulat tyúkszemét érinté as árnak és es fájdalmasan kiáltott fel. A koldus erre aat feleié: »Ha as ur azive oly érzékeny volna, mint tyúkszeme, nem hagyott volna engem alamissaa nélkül."
Levélcxim : — T. es. Fisher ur. nem jöttek e még m as én bőrjeim Nagy-Kanizsáról Blan László űrtől kérem ha meg jönnek tudósítson mindjár Alsó-Lendvára fajka sándomak szücsmesternek Fiacher urnák ! Csáktornyán.
»Bocsánat asssonyom, de kénytelen vagyok megkérdezni, miért nés reám oly haragosan ?* Engedelmet uram 1 de féijemnek képzeltem önti"
Egy öreg nr veszélyesen beteg volt. Tanácsolták neki, hogy hívsáson orvost, ö védekezett az ellen, mondván: „nem ! természetes halállal akarok
kimúlni !•
Egy társaságban hangosan hivatkozót egy ifjú ósei dicsőségére, melylyel 8 magát jogtal .nul öved-zeni kívánta. A társaság egyik tagja igy büté le as ősök érdemeit bitorlót: .Az ilyen beszédnél mindig lord Baccon szavai jutnak eszembe: i L u ilyen emberek hasonlók a krumplihoz: a leghasznosabb részök a földben van."
— Egy sétalovaglás alkalmával kérdé egy uri ember lovagló társától, ki egy gyönyörű leánynyal beszélgetett előbb'': .ki ez s bájos kisasszony?* „Glas — pohár — kisasszony feleié a kérdett, .Glas" — pohár — ismétlé a kérdő, .ha a szerelemben, melynek minden férfi adósa, e pohsrst bírhatnám : gyakran lennék mámoros !"
Történeti naptár.
Nov. 19. 1608. IL Mátyás király koronástatása. — 1855. Vörösmarty Mihály halálo-
Paplrszeletek.
— Bármily óvatoaan érintsOk is s asenet mindig fekete foltot hagy maga után. Nemde es as eaet a rost társasággal való ériotkezéskor is ?
(jfj.) — Öles szamarat vettem s vásáron — dicsekedett Pál ?azda szomszédjánsk.
— Arra kíváncsi vagyok — válaszolt a szom-é« átment csodálkozni az óriási szamarat.
— Ennél én is nagyobb vagyok Pál gazda — i sodálkozott kicsinyelve a szomszéd tekintetével meregetve a szamarat és magát.
„ 20. 1848. A horvátok Muraközt elhagyják % s Percze! Mórnak átengedik. — 1865. Az erdélyi utolsó tartomány gyűlés megnyitása.
» 21. 1812. Frankenburg Adolf ssületés-napja. — 1830. Kisfaludy Károly halálozása. — 1848. Uj osstrák ministeri um alakulása. *
» 22. 1599. A törökök Kaposvár ostrMnát megszüntetik. — 1745. A jászok és kunok megváltván msgukat, munici-pális jogaikat visszanyerik. — 1848. A deési csatavesztés.
„ 23. 1456. V. László királyi esküje Temes-várott egy évro ugyanezen napon Prágában meghalt. — 1833. Deák F. be-széde az országgyűlésen a lengyelek ügyében. — 1849. A magyar menekültek Sumlába érkeznek.
„ 24. 1494. Kinizsy Pál halálozása. — 1868. A horvát követek megjelennek a magyar országgyűlésen.
„ 25. 1802. Gr. Széchenyi Ferencz a magyar nemzeti museumnak alapját teszi le.
» 26. 329. Konstantinápoly alapítása. — 1848. As első és második osztrák hadtest Magyarország ellen indul.
, 27. 1663. Kottorinál Zrinyi Miklós 300 lovassal 2000 törököt a Murába ugraszt.
— 1824. Szilágyi Virgil születésnapja.
— 1848. A honvédelmi bizottmány a magyar hadsereget független nemzeti állásba teszi.
Egy utcsa sarkon maakós koldus kéregetett. Egy arra meu& urat hiába kért, as elhaladt mellette
Érték- és váttéftJyf noveabar <9.
5*/e metaliques 69.25 ; 5% nem*, kölcsön 73.20. 1860-ki áliadalmi költsön 110.75 ; bank-réssv. 9 12-; hitelintézeti részvények 186.60; Londou 113.90; magyar földtehermen lési kötvény 81.40; temesvári földtehermen tési kötvény 79 90; erdélyi földtehermen tési kötvény 85.— ; horvát-slavon földtehermen tési kötvény 104.20; ezüst 537.1/,; cs. kir. arany 911.— Napoleond''or 65.35.
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piaczi árak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi november hó 17-én.
Gabonanemflek: egy als. ausst. m. szerint. Busa 87— 90 fontok 5 frt. — kr., 86 -86 fontos 4 frt 60 kr. 83-87 fontos 4 frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 8 frt 40 kr. Árpa serfőzésre 68—70 fontos 3 frt 20 kr. etetésre való 3 frt. — kr Zab 2 frt. — kr. Középszerű — frt. — kr. Lisstnemüek: egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 14 frt. — kr. Zsemlelisst 12 frt. — kr. Fehér kenyérlisat 8 frt — kr. Fekete kenyérliszt 6 frt — kr. Buzsdara 14 frt — kr. Árpakása 14 frt — kr. Rizs 14 frt — kr. — H ü -v e 1 y e s e k : egy alsó ausst mérő szerint Borsó 9 frt — kr. Bab 4 frt — kr. Lencse 9 frt. — kr. Köles 5 frt 50 kr. Hajdina (pohánka) 2 frt 70 kr. Ku-koricza 2 frt 50 ki. Burgonya 1 frt 20 kr. Hus: egy bécsi font szerint Marhahús 24 kr. Disznóhús 30 kr. Juh hus — kr. Borjúhús 32 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsir 50 kr Marhazsir 60 kr.Ssalonua 45 kr. Szappan 24 kr. Petroleum pintje 70 kr.8tearin-gyertya 56 kr. Faggy u-gyertya 34 kr. Bor: egy alsó ausst akó 40 pint aserint Ó-bor 8 frt. — kr. Uj-bor 6 frt 50 kr. 8 9 r: egy alsó austr. sörakó 42 pint Szerint. Kösépsserü 9 frt —kr. Legslscsonyabb — frt — kr. Tüsifa: 1 bécsi öl 36 hüvelyk hosszú. Bükkfa 12 frt 50 kr. Tölgyfa 8 frt — kr. Kőssén egy bécsi másss 70 kr. Fsasén egy mérő 70 kr. 8 zé n s egy bécsi mássá aserint lfrt60kr. 8 z a 1 m s 1 frt — kr. N a p s s á m : Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. sJelmeséssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül &0 kr. Kiadta : (P- h.) Maninger József,
v. aljegyző.
ssvember 21-t« november 27 t| 1875
____
Hó- éa heti- Katholikus nap- Piotestáns
aap____________tár j naptár |atj
47. XXVII. v. pünk. ut. — Kat. ev. Midőn látjátok a pusztulás utálatosságát Máté XXIV. 16—35. — Prot. Ep. Thess. I. 3—10. Ev. Máté XXV. Sl—46. — Gör. ev. Lukács VIIL 26-39
211 Vssársas | C-27.Bold. a. o. C. 26 Ilma
22 Héttő Cziczelle Cziczelle
28 Kedd Kelemen püsp. Kelemen
¡24 8serda Flóra ssfiz Firmina
¡25 Csütörtök Katalin szűz Katalin
26 Péutek Konrád Vác* r.
27 Szombat Ák^s hitvalló 1 Ákoa
n n
rs «
m
Felelős szerkesztő s kiadó: Bitorfi Lajos.
Lottohasnn.
Bécs, nov. 13-án: 47, 76, 36, 17, 18.
Grátz, » » 83, 42, 53, 40, 37.
Temesvár,, „ 13, 49, 67, 88, 3.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kOltség nélkül, gyógy-tápialék által.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Ezeu kellemes egéssségi-éteknek 28 év óts semmi betegség sem ellenszegült és jónak bizonyult az falnőttek- éa gyermekeknél, gyógyszer és költség nélkül, minden gyomor-, id-g-, mell-, tüdő-,'' máj-, mirigy-, nyákhártya-, légzési-, hólyag- és vesehajok-
•) E rovat vállal a
köslóttért felelősséget nem Sserk.
baa, gumósodás, asxkár, mellssorulás, kökőgis, . hetlsnsér. dufálás, hasmenés, álmatlanság, gyenge-ség, aranyér, viskóraág, láz, szédülés, vártorlédlt, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt |s czukorviseUs. búskomorság, soványodás, csóx, köas-vény, sápkór és egyéb betegségekben; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajkatejnál is előnyösíbb. — Kivonat 80,000 bisonyitványbél otj bajok meggyógyulásától, melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köztük Dr. Wurser tanár, Baneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemed, Dr. Angelsteín orvosi tanácsos, Dr. Shoraland, Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófeŐ, marquise de Brehsu és több m.y.jiif«gyének bi-aonyitványai kívánságra bérmentesen megküldetnak.
ROvidrevout kivonat 80,000 bizonyít ványból:
Dr. W u rs e r orvosi tanácsos bizonyítványa'' £ o n n, julius 10. 1852.
Bevale''seíéreDuBarry számos esetbaa minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel használtatik hasmenéseknél és vérhasnál, viselési betegségekben, vesebajokban sat kőbetegségekben, fc húgycső lobos és kóros izgultxágainál, dugulásoknál, a vesék beteges össsehuzódásánál, húgyhólyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb eredménynyal használhatni ezeu valójában megbecsülhetetlen szert • nemcsak nyak- és -mell-betegségekben, hanem tüdő-és légcső-sorvadásban is. (P. H.)
Wurser Rudolf, orvosi tanácsos és több tudós társaság tagja.
Winchester (Angolorsság) dee. 3. 1842.
- On kitűnő Revslesciére gyógyszere al. testi bajok, dugulások, idegbajok és viskórság hosz-szan tartó és komoly jelenségeit eltávolitá. Mint ön gyógyszere legjobb hatásának szemtanuja, ast teljes szivemből ajánlhatom.
James 8horelaad, 96. esr. sebész.
Dr. Angelstein titkos orvosi tanácsos ta* pasztalata :
Berlin, mijus 6. 1856.
A Dn Barry Revalesciére kedvező eredményét és kitűnő hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
Dr. A n g e 1 s t e i u, titkos orvosi tanácsos.
76,921. ss. bisonyitvány.
Obergimpern iBaden), apr. 22. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idült májgyulsdásban rémítő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb était sem vehetett magához, ön Revaleedére-j e használnia folytán tökéletesen meggyógyult
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a búnál, ÖO-sséresen megkíméli a ayóayeser árát, felnőtteknél ugy, mint
gyermekeknél.
Pléhszelenszékben »/, font 1 frt 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Revalesciére piskóták sselen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revaleeoiére Cho-colsdé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-rs 4 frt 50 kr., poralakban 120 oséssére 10 frt — 288-rs 20 frt — 576-ra 36 frt —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallflschflatte Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és füsaer-kereskedéseiben; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postsi utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kanizsán Práger Béla, (eselött Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsetnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovíts István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondrsschak Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisstorí Felixnéi és Sölu Rezsó gyógysz., Székef-Fehérvárott Dfo-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysa.; Temesváron Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Grpssinger C. B. és Ernst János gyógy, szerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógyss.r Verseczen Fischer Móricánál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógysaertárában.
Altesíi-sérvben szenvedők
a legjobb hatásúnak bizonyult sérvkenőcs xltal Sturzenegger G találmánya által Herisauben Schweitxl.ól. meglepő gyor3 segélyt overhetnek. Egy tégely ára 3 f.t 20 kr. o. é. Minden utánzasra, mely s k''f-tőnséíc félrevezetésére czéloz, óvatosság kén-tik. Semiféle analysu titkokat fel nem fedetheti. Bizonyítványok és hnlairatok a teljesen fel-pyoevaltaktól itt e helyütt nem közöltetnek, mert s használati utásitás-ba«, több benn foglaltatik. Kapható magánál Stnrzenegger G.-nél, vaU-mint a következő raktárakban: Pesten: F o r m á g y i F. gyógyszertár a .Sz.-Máriához.- Zágrábon: Mittlbach Zs i g m o n d gyógy-»tertárában. Temesvárott:Pecher J. E. „M*ria segíts ü''öO''-tárában. _í»8l4-5)

kész butor-szerelvényeit
BÉCS, I. Bez.,
Fran zensring
Nro. 20.
8° D
8
Nem színlelt vegeiadás!
Minthogy az üzlet rosz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás china-ezüst gyártmányaink roppant készletét mélyen as eiőállitásí árakon aló! gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kivánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-5)
(1842-3)
különféle formában s linden fanemüek-bőh ét-, hálószobák, salesok, szállodák, ■raságl lsksk,fBrdí Istszstskberendczésé-
re, igen kedvező feltételek s szilárd munkának évekre terjedő jótállása mellett
Butomintarsjzokat tartalmazó árjegyzékek kívánatra bérmentve szolgáltatnak.
Óvás. A n. é. helybeli és vidéki vásárló közönséget figyelmeztetem, hogy tartózkodjék olyan botor-hirdetésektől, melyek nraságoktől, szállodákból szár-mazfák, állítólag: elutazás, haláleset, építkezés és t e. f. fogásos ürügyökön alapszanak, zsibárusok részéről Üzletem és készítményeim szilárdságáról bizonyítványokká] szolgálhatok.
Tisztelettel Baar J.
előbb | most csak 6 drb. kávéskanál 3.50 kr. 140 kr 6 , evőkanál . 7 50 „ 2 70 „ 6 . , kés . 7.60 „ 2.70 , 6 8 , vüla . 7.60 . 2 70 , 1 „ levesmerő . 5.— . 2.30 , 1 , tejmerő . . 3.50 . 150 , 1 „ sárható csu-
kortartő . 14.— Továbbá pompás
előbb | most cssk 1 drb. vajtartó . 6— kr. 2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— .3.— 6 „ késtámasztó 5.— „ 2.50 1 drb. csukorfogő 2 60 n 1 — 1 „ theaszürő 1^0 M— 60 n 6 „ csemegéző kés 6.— „ 250 n 6 „ „ viüa 6.- „ 2.50
tálczák, kávés- és theás-kannák, asztal-díszítők, ágas gyertyatartók, csnkorhíntők, tojástartók, fogpisa-kálótartők, eesetés és olajos edények és még számos más csikk stb. stb. épen ily bámulstos olcsó áron.
KAISoftsen megjegyzendő. 6 d^b ( mlnda ^ ^ egyQtt
i : tskban 24 fthslystt csak 9.50 kr.
Ugyanaz brittania-ezüstböl díszes tokban, mind a 24 darab essk 8 frt 50 kr.''
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretesen teljesíttetnek.
Csim:
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
A legolcsóbb és legjobb í
»-1
zsebórákat
következő, még soha nem hallott árak mellett adom el; is pedig:
Csak 3 frtért S^SJtó1 j4 i4r4^ "eB
poolr A frt ^O Itt ^ i*en c*^0« női óra, AffteM V^&itlt irt 0\J KT. szistSA, igen pontos járásn, aleg-
szebl. kiállítással
Ooolr fi frt 50 Irr ^ ***** BritsasU-szist
K ü ITt ÜU Kr. eyH^ rabóra, pompás vésett
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség nyujítatik. pŰQlr Q fL4- as ára egy valódi angol 18 latos ezüst cylin-V^Sktü. O ITt der érának, a legfinomabb ssab-sserkesetul, vastag ezüst tokkal, lapos alakban, különösen pontos Ős helyes járással, a miről kezeskedem. pCQlr Q egy igen szép valódi ezüst női cylinder óra,
V ITt igen takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállítva és perézről-peresre pontossá jár, amiért kezesség dytjk
Csak 13,14, egész 15 frt £ J^STJ^
ben, 16 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s s pontos járásért kezesség nyujtátik.
Csak 13 frt 50 kr. 2wwróía^EoLS?ÍSi^ujon>i
javított rendszerrel, a rugónál kulcsuélküli felhúzás. Ezen órák ugy olcsóságok, mint ások minőségének jelenige által világhírűek lettek is kezeskedem* a pontos és. jó járásirt.
Minden nálam vásárolt órához, illő tatei-srSsy láaozet adok ingyen. Ktphsti
J. Kann-nál, i
Bécs, Stadt Wollzeile, Nr. 21.
gv* Levélbeli rendelmények azonnal essközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett "M (1806—7j
> l
e.
4
\
Főraktár:
Miiller Albin vegyésznél JBrünnben.
Or. John Yaíe - F lo rlli n e-á ja.
A''legjobb fogtisztitó éa ed*5 szer, növény részekből, eltá-, volitja a «táj ross szagát és helyette k«ll«mM illatot jjerieszt, a fogvérzést ét a fogbaa dagaufctot elhárítja a megóvja n. fogakat ''•''roths «Játtól. Egy pslaczk 60 kr.
Dr. Johu Ynte Serail »fogpora
t«ja«itja a fogakat s használata titán nemcsak a fogon larakódó kövesedéseket távolítja el, hanem a fog fényét, fehérségét kíttlnS-en eloasgití. Egy doboz 40 kr.
Dr. Joho Ya.te Prompto-Allvlo-ja
{flögcseppek) jótállás mellt-tt adarik. A legmegrtgzöttebb fogfájást ft kevés idS alatt megszünteti. Egy doboz hozzá készített pamuttal 40 kr
Törők száj-pastlllok,
golyócskák, melyek a izájban lorgatv* tlüznek minden kellemetlen ixvot a > z .i j b 1, főkép -czélszeiü az arinbázakban, bálokban a egyéb társas korok.beu >» <U>. Egy doboz 40 kr.
Dr. Ilorhaver általános növény-gyomorerósitö.
E*en jó illata a eiőaítő készülék ig< n jó hatással bír gyönge fea.éaz.ea «a abból azármaró étTAgybiány, axélbautalmak, idege» fej-ájáa. «yom régé^, gwaiorknUrh. aranyér, aargaaág é3 azékknkacz b*nialu»aauál, l^gy pa.aczk. óo kr.
Dr. tlöil.-r yőTény-mell-pastlllja
hathatós euyhitOíZer kebuléa, mellbajok, lélegzés, azAinárburat s reke«ltsegrkiiél. Kgy üobwz .¿0 kr.
Philocome
(növény hajkeuőcs) uagyréarint idegen éghajUti olajokból készQlt, megtartja a hajat, aaakált eredeti azépaégében éa erejében, eltávolítja a hajkorpát éa uj hajat ad a kopa^suak, gyógyítja minden hajbetegséget a nélkül, hogy legkeveabbé is kellene orvosi segélyhez folyamodni. Egy szép üvegtégely ár* 1 frt.
A keleti szépítő-tejnek
sokan "köszönhetik szép, fehér a ifjú arcsbőrüket, mely minden az arcion támadó bajokat m. p. a * e 1 o, m á j f o 11, sebhely, kttteg, orrvereaaég stb. a legrövidebb ido alatt eltávolít a helyébe finom ifja arezbórt varázsol. A hataa bizonyos. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
Mindezen itt felsorolt szerek eredi ti minőségben kaphatók : , Nagy Kanizsán, JPráger B. gyógyszerész urnái (löől—2)
co

I
» to
Jpilepsiát
|(eskórt1 gyógyit levélben Jdr. Kiilittch specsia-lista Drezda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres eredmény 1
f
l«ser 250,000 1 8-szor 15,000
1 e 125,000 » 9 . 12,000
1 . 80,000 11 X 12-sxer 10,000
" 1 60,000 B 36 , 6.000
1 . 50,000 a 40 . 4,000
1 - *0.U00 » í ) ''204-szor 2.400
l - 36 000 . { 412-szer 1.200
i-szor 30,000 * ) 512 . 6 00
1-sser 24,000 < 597 . 3,00
* . 20,000 m ) 181800-ssor 1,31
- Km 18,000 • / { márkányi.»tb. j
vannak.
É
6
f
V
L''
t
r %
Nyujtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését tesxi lehetővé kedvező esetben a lefl-a|abb aagy pénzkisorsol&s, mely a magas kormány álul biztosítva van.
- As
uj tervezet előnyös berendezése olynemű, hogy néhány bó letelte alatt 41,700 nyeremény kerül 7 hutásban okvetlen ki-norsolás alá, melyek kösótt esetleg 375,000 R. a. vagyis 218,750 e, é. forint, egyenként pedig
A nyereményhuzások eszközlése tervszerüleg hivatalosan van mgállapitva.
Ezen, az állam álul biztosított legközelebbi első uagv pénx-kisorsolásbox
1 egéss eredeti sorsjegy ára csak 5 márka vagy 3V. frt. '''' } ftI . • • • » 3 » - •
1 negyed , „ ... i«/, , 90 kr.
Minden megrendelés, mely az össseg beküldése, posta ut-jánj fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki aa állam czimerével ellátott ere-deü sorsjegyet kapván tólünk kézhez szolgálatra.
A megrendelésekhez a hozzá tartozó hivatalos terveket ingyen mellékeljttk, minden búzás után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állap jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb piaczain levó összeköttetésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban sak jméM tekintélyes nyeremények között gyakran az etsfi ft-nyersmenyek nysrsttsk, melyek az iileto nyerőknek közvetlen ki-fizettettek.
,Ezen, a ISfSzilártfaM alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre számithatván, kérjük, minden megrendelés eszközölhetése végett, a megrendeléseket egyenesen és minél előbb, de minién esetre f. évi aavsator 30-ka előtt hozzánk juttatói.
Kaufmann és Simon,
- bank- én váltóüslet, Hamburg.
Mindennemű államkötvények, vasnti részvények és kölcsön-orsjegyek adás-vétele. (1836—4)
^ Köszönet áz eddig bennünk helyzeti bizalomért s minthogy ári a fagköaelebbi uj kisorsolási résztvételre felhívjuk, továbbra is törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgá-> Úttal étéekeltjeink teljes megelégedésöket kiérdemelni.
Hirdetmény.
1»''
As alulirt m. k. lottoigaagstóság megindítja as V-tk magyar királyi á 11 am s o r s j át é k o t, melynek tiszU jövedelme O Felsé-nek L f. elhatározása folytán a m. k. állandó kincstári munkálok árvái számára emelendő menházak felállítására fog forditutní.
Ezen sorsjáték 3334 nyer5«*ámot tartalmaz; a nyeremények fó Összege:
200.000 forint o. é., kőztük : (1809 - 4)
Az I só főnyeremény . . . 100000 írttal.
all-ik
'' 2 10 20 100 200 3000
nyeremény
20000 5000 1000 500 100 50 10
Csak
Emn, Bécs város hatósága által a szegén, alap javára rendezett lottó következő nyerem én/«ket tar-
tartalmaz
ét sok egyéb mfivéaai- és értékes tárgyakat aranyáé ezüstben, össsesen :
tártai-
miz.
A húzás visszavonhatlanul 1875. évi dSSZSmbSr bó 20-án Buda-Pesten az alulirt lottoigazgatóság által fog eszközöltetni.
Egy sorftjegy nrn: 2 frt. o. é.
Sorsjegyek kaphatók: as alulirt m. k. lottoigazgatóságnál, a lotto-gyüjtőknél, a lotto-, adó-, só- éa postahivataloknál, és minden nagyobb városban létező aorsjegyáruló közt-geknél
A m. k. lottoigazgatóság államsorsjátéki osztálya. Budapesten, 1876- évi oktober hó 1-én.
Motusz Alajos,
m. k. p. ü. minist oaztálrUnácsos és lotto igazgató. (Utánnyomat nem dijaztatik.)
ntntntxmxmtttxmum
Varrógépek gyári raktára,
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek nagy raktára eredeti
Singer-, Wheeler és Wilson-,Howe-, Anger,- -Henger-, valamint kézi-varrógépeit, a melyeket gyári áron több évi jótállás mellett
ad el.
Legjobb t ü, czérna, olaj, úgymint gépalkatrészek minden varrógéphes mindig előlegen tartatik. A varrógépek havonkénti részletfizetésekre is árosit-tatnak. — Oktatna ingyen. (1845-2)
ttutttxntxmtmtntnxttx
A
valódi
orsz. saab. legújabban 8 Felsége által kiváltsággal kitüntetett, az arvasi kartól megvizsgált, s sikeresnek Ulált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patkáaysk, házi s mSZSi SQS rek, vakaadek és SVtbak teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s áraim,) hamisitlaa minőségben
Nagy-Kanizsán ^
ROSENFELD ADOLF or
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos urak. Kaposvárott: P0L1TZER R. úr
kereskedésében, Pesten 8CHNEIDCR G. Lipót-utczai kereskedésében kapható. (1644—21) Egy nagy bádog I firt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
■ «Waralair \ I0°°'' 200• ) 100''1°°'' > {oriatoi
ersdstl sarsjsty 1 aoo. 100. 100 ) aranyat, 100 ) ezüstben,
^ 7 ÍV \ 3 Meal társas-strsjsty, melyek
1000 db. i 200.000 frtot 3000 nyeremény. 60.000 frtot
A hazát bstásáfl ftHIgyeltt alatt 1876 évi ftbraár bó 29-én történik Vidéki megbízásoknál as Összeg bérmentes beküldése ás a bér-mentesen megküldendő eorsjegyek- és husási ivért járó 40 kr mellékléte kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóűziete,
ezelőtt: Sothen C. János, Graben, 13.
Esen sorsjegyek még kaphatók : a n.-kanizsai keresk. és iparbanknál, valamint ZerkoviU Zs. és társa, és Dobrin Benő uraknál Nagy-Ksnizsán. (1858-1)
játík-ÁEM
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választéka gyermekjátékáruk
vételárnál 00 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába, ezen gyermekjátékok
karácsoni-siyévhjíndékui különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szives látogatását, valamint becses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel Baehrach J. H.
(1853— 2) városház-uteza, az aj városház épületében.
Van szerencsém értesiteni at. közönséget, hogy Nagy-Kanizsán Kazinczy-ntcza (előbb Sörház-ateza) 7. sz. alatt
sffrraktárt jégpinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, ugy palaczkokkal folyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok „Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa* intézendók. (1857 - 1)
Hirdetmény.
Raszinyai uradalomhoz tartozó Selnica és Kutják községekben lévő korcsmák a folyó évi dcczember 1-én a helybeli uradalmi irodában tartandó nyilvános árverésen az 187 6-ik január 1-tól 187 8-ik deczember 31-ig terjedő 3 egymásután következő évre haszonbérbe fognak adatni.
Haszonbérleni kívánók ezennel tisztelettel meghívatnak. Kelt Raszinyin, u. p. Kaproncza, 1875. évi november hó 13-án.
Cech Ferencz,
(1852—2) tiszttartó.
Szegedi Képes Naptár
az 1876-iki szökő évre
20,000 példányban
1O0F* már megjelent ^Hg és ¿¡nden hazai könyvárus- és könyvkötőnél kapható.
Hogy mily érdeklődés és elismerésben részesült e naptár 1875 - i k i első évfolyama, tanúsítja azon körülmény, hogy a kiadott 10,000 példány teljesen elfogyott. A naptár képekben ugy, mint szövegben tartalmasabb és kiállítása sokkal csinosabb az 1875-ik évinél.
A naptár ára csak 30 krajezár. Ab 1676. évi „SsegecU Képes Naptáru Urtalma :
1. A fölséges uralkodóház. I 10. Kukoriozapattogatás. (Képpel.) 9. Naptári rési. 11. A mélységben. Egy utazó elbeszélése.
3. Szeged a>. kir. Táros köztörvény ható- (Képpel.)
aága éa a aaegedi kir. törvényszék tiszt- 12. A halál torkában. Angol elbeszélés, viselőinek névsora. (Képpel.)
4. Szeged jövője. Nagy Sándortól. 13. A kuruzslásról. Népies tanulminy. (8 képpel.; ; , Dr. K. L.
5. Ás 1876. évi országos kiállítás Szege- 14. A házi ipar aa alföldön. GelUri den. Bakay Nándortól. Mórtól.
6. Ilona anyja. Elbeszéléa VassMátyás- 15. Adomák. (6 képpel.)
tóh ( 16. A métermértékekröí. Átaaámitó táb
7. Panna néni. Népies elbessélés versek- lázatok.
ben Kék Hy aoin ttól. 17. Magyar-és Erdély honi országos vá-
8. Beszélgetés András bácsi- éa cssládjá- sárok.
val a babonáról; a szomszédok is részt- 18. Bélyegdij mutató.
vehetnek benne. Ferencai János- 19. Aa uj mértékek rö v id ismertetése ver- I tói. . . sekben. I
9. Népdalok. Szeged éa vidékéről gyUjté: 20. Üsleti utmutató. (Hirdetések.) | Farencsi János.
■i A t. közönség minél ezámosb vásárlásait kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Burger Zsigmond özvegye,
(1808— 3) kiadó, könyv- és könyomda-tulajdonos,
Szegedon.
Wajdita József lap- és nyomdatulajdonos gyoranjtó lyosása. JBTagy-jíaeieía.
NAGY-KANIZSA, 1875. november 25-én.

\
Ú
lé?-*-''

1
ciéÖ2Bte«i ar
ntrr . . -i frt • Ü nrre .... < i n,*yoü érre . 2 ,
1 KffV 8*6** 10 kr''
Hlrííteiek
S hasábos petitaorbaa | 7t »¿íodMor 6 ■ minden . toribbi Borért 6 kr.
XY1LTTÉRBKK ;,oronkint 10 krért vé-r í ietnek fel. ! &Lac«ULri illeték minden] hirdetésért különf
i 30 kr. fixetendí. k ----- « p
?
Tizennegyedik évfolyam.
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
leménjrek, előfizetések, reclamatiók nt a izer-kesztö-kiadóhox bér-mentre lntésendók: SAör-KANIZ8A Takarékpénztári épület, földi« int Bérmentetlen levelek csak isméit mnnkatár-Mktól fogadtatnak el
Kiairatok nuu nem kfildetnek.
Nagy-Kanizsa vára helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", - -------—^ .ZaiaSomogy'' - —'' ^ —
JKéaú
II


takarékpénztár-
Ja jr •
fietenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
A basatel ügyekről.
A központi hírlapokban, — ugy a kormánykörökben is a bagatelügyek kérdése megvitatva lóvén, — anélkül, hogve tárgyban bármi speciális javaslat léteiéről tudomást vettünk volna, — tekintve a tárgy fontosságát — kívánatos, ha ahoz mennél többen szólanak, — e nézetből kiindulva, bátor vagyok én is e téren szerzett — és sok évi tapasztalásból merített szerény véleményemet nyilvánítani, — rövid leszek, de mielőtt a tárgy lényegéhez szólanék, szükséges, liogy a társadalmi életben leggyakortabb előforduló bagatelügyek némely fajait felsoroljam, — ilyenek a cselédeknek és a napszámból élő kézműveseknek, megszolgált,'' de a munkát adók által megtagadott, vagy megkurtított bére, r-szatócsok, mészárosok, korcsmárosok s mindennemű iparosok kisebb számlái, — ugy bizonyos esetben a mezei rendőri kihágásokból eredett kisebb bérkövetelések sat., melyek legtöbbször oly csekély összeget képviselnek, hogy az illetők legtöbb/ esetben inkább a keresetről mondanak le, mintsem a bélycgclólegezésnck, s a divó perrendtartásunkban meghatározott hosszadalmas, és költséges perlekedésnek alávessék magokat, — mely állapot, természetes — hogy egyebet nem szülhet mást, mint általános elkeseredést, — általánost mondom, — mert a társadalomban alig van család, alig van ember, — kinek baga-tel ügye nem lenne, vagy nem iett volna ; — szükséges tehát egy oly törvény, mely a gyors és olcsó igazságszolgáltatást lehetővé tegye, szüksége^, hogyannak kiszolgál-
tatása''a szakképzettek kezei közttovább is maradjon, — de oly törvény, mely a járásbíróságok halmozott teendőit ne szaporítsa, sőt kell, hogy tetemesen apaszsza, mindezek elérésére yéleményem a következő;
1. §. 50 forinton alóli bármiből eredett követeléseket tárgyazó panaszok — akár magok a kereső felek, akár igazolt képviselőjük által az illető járásbíróságnak csalvéló szóval terjesztetnek elő.
2. §. Az ekkép előadott panaszra, köteles a járásbíróság,'' az ügynek minden további vizsgálgatása nélkül, a bepa-naszlottra szóló bélyegmentes fizetési meghagyást két példányban kibocsáj-tani — annak egyik példányát a panaszosnak azonnal átadni, másik példányát pedig a panaszl ott félnek legfelebb 48 óra alatt kézbesittetni.
'' • í
3. §. A fizetési meghagyásban a kővetkezők foglaltatnak:
a) a járásbíróság és a felek nevei,
b) a lelet napja s az éve,
c) a kereset összege netáni kamatjaival,
d) annak világos megjelölése: hogy a panaszlott köteles a kereseti összeget 8 nap alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett a panaszosnak megfizetni.
4. §. Ha a bepanaszlott a kitűzött 8 napi fizetési határidón belül, a kereső fél ellen azon járásbíróságnál felhívási keresetet nem nyújtott be, a fizetési meghagyás jogerejü lesz, mely esetben is a panaszos azonnal, élőszóval végrehajtásért folyamodhatok.
5. §. Kellő időben írásban be-
nyújtott felhívási kereset a fizetési meghagyás hatályát, — & az ügy az 18G8-ik évi 2JV. törv. cz. értelmében tárgyalandó.
6. §. Az elkésetten beadott felhívási kereset hivatalból visszautasítandó.
7. §. A visszautasító végzés ellen semmiségi panasznak van helye.
Ha ily értelmű rövid kis törvényünk volna — megvagyok győződve, hogy a járásbíróságoknál a teendő 5%-kai apadna, — mert a psycologia elvénél, de a dolog természeténél fogva is bizonyos, hogy száz kibocsájtott fizetési meghagyás, talán alig egy felhívási keresetet eredményezne, — különben is igazságosabbnak látszik, hogy a bélyegelólegezés, lótás-futás s a perkezdeményezés nehézségeivel megküzdjön inkább a makacs adós, — mint pedig a jóhiszemű hitelező.
GÁBELICS IMRE.
Felhívás és kérelem.
IIOJIN EDE
halálának hírével együtt életének szomorú története is bejárta az országot Fél a lázadig tartott ez élet és elég hosszú volt ugyan arra, hogy a nélkülözések, a szenvedések, a nyomor minden nemét ismertesse meg a szegény halandóval, de nagyon is rövid volt arra, hogy a földi lét örömeit, habár csak szerény mértékben, ízleltesse meg vele. Fáradhatlan vándorként vész ás vihar ellen küzdve felmászott a meredekségen és midőn felérkezett a hegy tetejére, midÓn a felhők oszladoztak, midőn a tisztult égen a nap fénye tündöklött és vándorlása czéljaként kiesebb vidék tárult fel szemei előtt. — az ur miként a hajdankor prófétájának, ugy neki is azt mondá: Ten szemeiddel láttad, de oda eljutni nem fogsz. Azon testi és lelki erő, mely elpusz-tithatlannak látszott, mig a küzdelem tartott, megtört a győzelem pillanatában és mindnyá-

_ TÁRCZA.
-cs-
Csillag vagy te...
Csillag vagy lo a magasban, Én a földön porszem, — Téged nap, hold diosfíifnek, En sebembon vérzőm,
Mig ott fonn a Millagtábor Mogirigyli fényed, Engem itt a aors TÍhaT* Kedve szerint hány, vet. ...
fi mégis érted vor a sziv, kit Elérnem Ifhetl n, — Öntudatlan mórt is gy<iladt Lángra hőszerelmem ■ ?
fizent érzetíink ha nrm juthat Cd ve éd«*níbe. Mórt is oltá a teremté« Az ember szivébe ? . . .
«»ált szerelmünk ... o mire e*Mt ír, Lesz belőle rázna, Porhüvelye pedig addig Szerepét lejátíata. -.
NŐTTEK ANTAL.
A kiket egymásnak szánt az végzet,
— Beszély. —
Irta S JeHVOff Géza.
I.
A vad regényes Hátra egyik falucskájában komoran s elhagyatottan áll a Szeőnyei család őszi fészke, egy középkori styiben épült
sötét kinézésű kastély.
Az épület a körülötte elterülő park. a gazzal benőtt udvar, szóval a ház egész kör-nyéko a legnagyobb elhagyatottságról taons-
kodik. A kastély vakolata lehalladozott, ablakai töredezettek, falait barnára mosta az eső, az erkély alatt elterülő virágágyakat felverte a gaz és dudva s a máskor oly nagy gonddal nyustogetott fasorok most buján terjesztik szét ágaikat a füvei bonőtt utakra. Ott a kert középen a kis tó, melynek kristály vizében egykor (y.ÜKtös halacskák lobicskoltak, szintén gondos kezek hiányát érzi, szomorú füzek bánatosan lehajló ágaitól befödve, kummogó bókák hazája ión.
" A kastélytól jobbra fekszik a falucska, balra a Mátra hegysége emelkedik az ég felé.
« Itt kalásztenger hullámzik, amott illatos kaszáló, virágzó fák hoeszu sora, melyen jókedvű madársereg csicsereg, ott a íüzok alatt locsogva, kanyarogva folydogál a kis patak, titkos regéket suttogva a műit idők nagy ságiról.
Este, ha a nap nyugodni száll, hogy az ezüstös holdnak adjon helyet, midőn az égbe-nyúló béresekről s a merengő völgyek kunyhóibél édes hangok hallatszanak, melybe néha-néha az arató szüsek s vidor legények tréfás szerelmi danái, a távolban legelő gulya monoton kolompja, vagy a pásztor furulyájának bus hangjai is belevegyülnek, lehetetlen, hogy el ne bájolja lelkünket a táj szépsége, a természet csudás nagyszerűsége 1
Mindenütt öröm s vidámság honol, csak a Szeőnyei kastély áll komoran, kürülötte csendes és kihalt minden, csak néha-néha zavarja meg a rémes csendet egy-egy psnaszosan huhogó bagoly, vagy a rozsdás szélkakasok nyikorgása.
A falu népe közönségesen elátkozott kastélynak nevezi e csendes épületet, félénken ha-
lad el mellette s az irtózat bizonyos nemével beszél róla.
Az öreg biró fontoskodó arczczal regéli el a kíváncsi fiataloknak a kastély történetét. Titkos félelemmel suttog földalatti utakról, barlangokról, melyek a Mátra vadonába, vagy az ég tudja, hova vezetnek?
»Kincs is Isten áldása az olyan házon — igy szokta közönségesen meséjét befejezni — melyet a zsarnok ur a szegény nép kicsikart fillérein építtet."
S csakugyan volt némi igazság szavaiban ; mert régi időktől fogva titkos átok lebegett e komor épületen. A Szeőnyeiek azonban jó és balsorsukban ennek daczára is hivek maradtak ősi fészkökhez. Miklós a család utolsó sarjadéka volt az első, ki atyja titokteljea halála után elköltözött e baljóslatú vidékről s Ba-laton-meliéki jószágon telepedett mog. Aeóta áll tehát az egykor hires Sseőnyiek ősi kastélya ily pusztán, elhagyatottan.
II.
A nap vidáman mosolygott, a virágok édes illatot leheltek, a madarak szerelmes dalokat csiripeltek — itt volt ismét a nyár I
BaJatoa-Füred sétányain csak ugy hemzsegett sok a fürdővendég. Különösen a nő világ volt a jelen aaisonban képviselve«
Ha elakarod veszteni szived nyugalmát, ha megakarod szeretni az életet, ha feledni akarod a lét bajait, ha saerelmes akarsz lenni, menj csak Füredre — s elérted czélodat!
Oh, mert oly szépen mosolyognak itt az égő szemek, oly sok itt a szép nő, oly könnyű a választás I
Igen ám I ha megtudnád mondani, cd e-
junk édes anyja, a haza szeretett földje, gyöngéden vette föl ölébe az élet munkájától kifáradt pihenni vágyó gyermekét.
Egy hete, hogy örök nyugalomra helyeztük el boldogult hazánkfiának hűlt tetemeit A sírhantot, mely alatt ő csendesen alszik, a sokat hányatott élet fáradalmai után a nemzet részvéte, hálás megemlékezése lengi körül De áztatják azt egy elhagyott családnak könnyei is. Egy özvegy és öt árva gyermek siratja az elhunytban a szeretett férjet, a leggyöngédebb atyát, de siratja benne egyszersmind táplálóját, e világon egyetlen támaszát. E vérző szivek fájdalmát ényhiteni npm vagyunk képesek,de nem lehet, nem ssabad megengednünk, hogy azon marczangoló szívbeli fájdalmát, melynek gyógyítása emberi hatalmon kívül áll, az anyagi nyomor szülte kétségbeesés tetézze. Az állam, melynek a boldogult egyik hü munkása volt, bizonyosan meg fogja tenni a lehetőt e nyomor enyhitésére; de a nép, melynek ügyeit mindenkor oly nemes buzgalommal védte és mely bizalmának legfényesebb jelét adta, midőn e buzgó barátját a képviselői mandatummal ruházta fel, a nép is csak önmagát tiszteli meg, midőn báladatosságát az elhunvttól átviszi azokra,a kik annak szivéhez legközelebb állottak. E czél valósítása érdekében az elhunytnak tisztelői és barátai bizottságot alakítottak, a melynek nevében bocsátjuk ki e felhívást és kérelmet. Nem alamizsnát kérünk Horn Ede családja számára,ha-nem egy tartozásra emlékeztetjük polgártársainkat, melj nek lerovása mindnyájunknak szent kötelessége. Ismerjük az idők mostohaságát és felszólításunk eredményére nézve nem táplálunk túlzott várakozásokat, de igen is bizton reméljük, kfigy kiki tehetsége szerint hozzá fog járulni a felebaráti szeretet, a hazafias elismerés e müvéhez, hogy a vigasztalhatlan özvegy, midőn árvái zokogva kérdik: mikor jő vissza édes atyjuk ? azt mondhassa nekik:'' Atyjátok elköltözött és többé vissza nem tér; de minden falat kenyér mellett, melyet nektek nyújtok, áldjátok az ő emlékét, mert ő a népért dolgozott és a nép nem felejtkezik meg azokról, a kik őt szerették.
Budapest, 1875. november 14 én.
lyik szebb, az a tüzes szemű barna, vagy az az aranyhajú szőke ?
Az idei Baison királynője Daruváry Ella, Daruváry ügyvéd egyetlen leánya volt. A fiatalság közönségesen csak „kis bálkirálynő'' -nek nevezte e szép női jelenséget s még a nővilág is beismerte, hogy senkinek sincsenek oly szép kék szemei, oly szép gesstenyessin fürtéi, mint Ellának, senki sem tud oly kedvesen mosolyogni, mint aa öreg Daruváry egyetlen leány»
S Ella csakugyan hóditólag szép volt. Bárhol megjelent, mindenütt ő ragadta el a dicsőség babérait barátnői elöl. Az arszlán világ egész serege rajongta körül s az már egészen boldognak tartotta magát, ki csak néhány peresig is élvezhette szellemdus társaságát s ábrándozhatott szép szemeinek tüzénél.
Semmit sem csudáikoshatunk tehát azon, hogy Szeőnyei Miklós csakhamar szerelmes lón a szép Ellába. Egy kimondhatlan érzemény lopódzott szivébe, midőn először megpillantá Füred sétányán, érezte, hogy e szép nő oldala mellett feledni tudná családja múltjának szomorú emlékeit, érezte, hogy Ellát szereti, forrón, kimondhatlanul!
Óh, mert ne higyjétek, hogy a szerelem mindig hosszas sympathia szülöttje 1 Egy mosoly, egy szempillantás, egy gyengéd kénzori-tás elégBÓges gyakran s a következő pillanatban már bálványozva borulunk le Ámor oltára előtt!
Azonban Miklós sem volt szerencsésebb, mint Ellának többi imádói: kosarat kapott ő is; mert Daruvárynak leánya igen is bőven osztogatta a kosarakat „Ez szőke, ez barna, ez ostoba, ez meg nagyon is tudományos, ennek
í

tSr-
A bizottság nevében : Klapka György a. k., elnök. Bródy Zsigmond s. k., jegyző. Deutsch Samu s. k., (Deutsch S. test vére és társa, 3 korona-utcza I. sz.) pénztárnok. Falk Miksa s. k., Jókai Mór s. k., Neuwelt Ar-min s. k., Ráth Károly s. k., főpolgárm. Schosa-berger Henrik s. k., Schweiger Márton s. k., Urváry Lajos s. k., Várady G. s. k.
E czélra szánt adakozások elfogadtatnak a hazai lapok szerkesztőségeinél és egyszer-amind gyűjtőinek bocsáttatnak szét, melyek az aláirt összeggel együtt — az ellenőrzés czéljából azonban minden esetre — f. évi deczem-ber végéig a bizottsági pénztárnokhoz (Deutsch S^testvére és társa 3 korona utcza I. sz. a.) beküldendők.
Aláiiási ivek kaphatók a fenn megnevezett bizottsági tagoknál.
Városi rendőrségünk szervezése.
(Hannatlik közlemény.)
Ha a rendőri t.endők tüzetesen megállapítva, a hová nem tartozik, elszakítva és illetékes helyökre beosztva vannak, a kapitányi hivatalnak nem szükség többől, mint 3 egyénből, de képzett egyénből állnia és pedig 1 kapitány ból és 2 rendőrbiztosból.
E három egyén helyes munkafelosztással az összes rendőrügyeket könnyen végezheti, még az esetben is, ha az időlopó csatapaték, perpatvarok i* e hivatalban intéztetnének el. Hogy a teendők általuk elvégezhetők — ké sőbbi soraimban az ügy felosztási tervvel fogom kimutatni.
Képesség tekintetében pedig a kapitánytól, mint a rendőri hatÓBág fejétől és vezetőjétől, mint a legközelebb törvénynyel szabályozandó rendőri vétségek és kihágások birájától, okv tlen a jogkör és törvények ismeretével biró egyéni qualificatió kivánandó, igen természetesen e jogismereti qualificatiónak valóságosnak, ha nem is ügyvédi, vsgy birói qualificatiónak kell is lennie, ki értelmi képzettségénél fogva hivatali méltóságának, a teendőknek megfelelni képes oly egyénnek* a ki tervelni, fogalmazni, a felekkel ügyködni, vallomási jegyzőkönyveket korrektül tenni tud.
Oly egyén, ki e qualificatióvsl nem bir, a hivatal vezetésére képtelen, azt és hatóságát, blamirozás nélkül nem vezetheti — a szükséges tekintélye és befolyása nem leend — e nélkül pedig a rendőrügyek javulni nem fognak.
A hivatalvezető e szükséges qualificatiója mellett nem kevésbé fontos a rend őr biztosok qualificatiójának kérdése.
, Ki azon meggyőződésben van, hogy a rendőrbiztosi álláshoz nem értelmes hivatali képesség, hanem csak „fogd m e g"-féle (szellem kell, felette csalatkoznék és nagyon félreismerné ez állomásokat, ha a constableri és rendőrbiztosi állomások közt különbséget tenni nem tudna.
Vannak is sokan, kik a rendőrség javítását a constableri intézmény behozatalával ja-vitni hiszik, én ezt nem csak tagadom, de a constableri intézményt városunkban épenség-gel haszontalannak tartom, melylyel csak a rendőrség költségeit szaporítanák, de semmiben semmit sem javítanánk.
rövid a bajusza, ennek meg hosszú a szakálla.* Ilyen b ehez hasonló kifogásoknak nem volt sem vége , sem hossza, ha az öreg fiskális leánya előtt a házasságról beszélt. Daruváry azonban végre megsokallotta a sok kikosarazgatást, azért, midőn Miklós másodszor is megkérte volna t A-lát, neki ígérte leánya kezét.
A fiatal emberek Szeőnyeit tartották a legboldogabb embernek.
S Miklós csakugyan boldog — nagyon boldog volt, pedig Ella viszontszerelmére nem számíthatott, mert ő mást szeretett, gyermekkori szerelme zálogául már rég másnak adta szívét.
Ella és Oszkár már mint játszótársak szerették egymást. Évek multával azután gyönyörű hajadon lett, Oszkár pedig, mint felnőtt ifjú lépett az életbe. Feltárultak előtte a nagy világ kapui, egy uj élet ezer örömeivel s bűneivel.
Oszkár sietett megismerkedni a világgal. Kéjesen hintálódzott a lét tengerén ; de hiába, lelke csak haza vágyott a csendes szülői ház körébe, a világ zajának közepette is eszébe jutottak gondtalan gyermekéveinek arany korszaka, élénken élt még emlékében a kis Ellának képe, kit még most is oly igazán szeretett!
De hányszor megtörténik az életben, hogy a gyermekkori barátságot a lét azon szakában, midőn a szív ösztönszerűleg viszhangot keres, a legforróbb szerelem váltja fel, mely ha czélt ér,hosszantartó boldogsággal szokott jutalmazni, mig ellenben ha széttépi a világ mindennapi érdeke e viszonyt, sok keserűségnek lesz kútforrása.
Oszkár és Ella is szerették egymást önzetlenül, minden mellékes érdek nélkül ugy, mint az életben csak egyszer, csak előssör lehet szeretni!
Első szerelem örökre feledhetlen érzés 1.. Ha elmosódnak is néha-néha boldog emlékeid a köznapi óiét majában, vagy egy ujabban
Kis városban, mint viszonylag Kanissa nappali szentháromság támogatókra (ilyenek lennének a constsblerek) szükség nincs. — Sem annyi gikember, sem oly nagy forgalom, sem oly temérdek ismeretlen egyén nincs, hogy egy, vagy más utC7aszegletre látogatónak állítsunk fel valakit, hogy hosszú unalmában füstölje keresztül idejét — tétlenül, érzéketlenül vesztegeljen s dörzsölje a város ruhájával a sarok meszelést.
Nálunk a rendőrségnek nem rósz emberekkel van dolga, mint nagy népességű városokban.
Nálunk még a legromlottabb ember is jő — ezckh''z képest ott, hol egyik a másikat annyira ismeri, tolvaj ós rablóbandák a proletár és finom kabátu gazemberek társasága, szövetsége nem létezik, nálunk tehát s rendőrség nem is lőhet rém, bubus, hanem oltalom, a könnyelmű, kirúgó, gondtalan egyének ellenében, kik nem lelki gonoszságból, sőt inkább véletlenből tesznek károsat, hibákat, vagy visz-szaéléaeket; hisz rendőrségünk lehetetlensége mellett mai napság sem történnek, világgá szóló borzadalmak, élet- s vagyoni bűntények, undo-ritó ki csapó ngások, nem mintha a rendőrség állná útját, de mert a nép nincs ilyenekre szorulva.
Nálunk tehát a rendőrségnek családi és socialifl jelentőséggel kell bírnia; oly apparatus-nak, mely oltalmat ád a sem hirlapüag, sem panaszilag nem kezelhető családéleti bajokban; mely óvja a köztisztaságot, erkölcsiséget ée s rendet anélkül, hogy ezekben bünt ée borsa-dalmakat, melyek év csoportokban síig egyszer fordul elő, kellene látnia, vagy keresnie.
És ez lenne a rendőrbiztosok kezébe letéve a kapitánynyal együtt, és hogy a rendőr-, biztosok ezekben sikerrel működhessenek, értelemmel, hivatalnokhoz méltó értelemmel ée társaséleti műveltséggel kell birniok, kik alá bármely polgár — ur ós szegény egyaránt — önérzetének legkisebb megsértése nélkül rendelje személyét és ügyeit, ha arra körülmények forognak fenn.
Oly rendőrbiztosokra van szükség, kihes az első és utolsó polgár egyenlő tisztelettel, de egyúttal bizalommal is járulhat.
A rendőrszolgákra kevés mondani valóm lehet, ezek ha teremnének is, állásukhoz képzendők, de hogy csak természetes és jósán észszel birók alkalmazhatók — kétségtelen. ab.
Növény fejlődési (phytoph&enolo-giai) észleletek
Nagy-Kanizsán, 1874/5-ik iskolai tanévben.
Észlelő: P. E. fógymn. tanár.
L
n.
A lomb fejlődése
Idő.
Kíslevelü hársfa. Tilia parvifolia Kocsán os tölgyfa. Quercus pe-dunculata — — — — Bükkfa. Fagus silvatica — — Kőris fa. Fraxinus excelsior — Nyárfa. Populus nigra — — Szőllő. Vitis vinifera -- — Vadgesztenye. Aesculus hippo-castanum — — — —
május 2.
május 9. május 1. május 7. május 2. május 7.
april 20.
A. As «1*6 virágzás napja B Aa ált. virágzás idíaxaka
a
Kíslevelü hársfa. Tilia
parvifolia — — Szőllő. Vitis vinifera — Sóska borbolya. Berbe-ris vulgaris — — Vadgesztenye. Aesculus hippocas tanúm — Fái Zanót. Citísus laburnum — — — Almafa. Pyrus mai us — Körtefa. Pyrus commun. Sárga baraczk. Arme-niaca vulgaris— — ószi baraczk. Persica vulgaris — — — Cseresznye. Prunus av. BodsafaSambucus nigra Akáczfal Robinia pseud-acacia — — — Orgonafa. Syringa vulg. Rózsafa. Rosa centifolia Vadrózaafa.Rosa can ina Fehér liiiom.Lilium can-didum — — — Őszi kikerics. Colchi-cum sutumnale — Májusi gyöngyvirág.
Convallaria majalis Tavaszi ibolya. Viola odorata — — — Kökény. Prunus spinosa Mogyorófa. Cory 1 us av. Rozs. Secale cere ale — Buza. Triticum vulgare Árpa. Hordeum vulgare Kukoricza. Zea mays Kikeleti hóvirág. Ga-lanthus nivalis —
jun. 18. jun. 25-30. jun. 10. jun. 15—23.
máj. 16. máj.23—28.
máj. 9. mij.15 —21.
máj. 8. máj. 14—18. máj. 7. máj. 10—20. máj. 1. máj. 6—15.
tpril 23. ap. 28-máj .4
máj. 1. máj. 7-14. april 28. máj. 4—10. máj. 28.jun. 8—14.
máj. 22. m.30 jun. 12 máj. 7. máj. 13—23. máj. 28. jun. 4-20. máj. 26. jun. 2—10.
jun. 18. jun spt. 15. máj. 9.
10.
, 28 jul.3. szept. 20-28. máj.14-25.
api. 18—29. a_in
april. 5. _r.. __ máj. 1. máj. 4—10. april. 2. apr. 11 —17. máj. 25. m. 30-jun. 3. jun. 3. jun. 7—12. jun. 14. [jun. 17—21. jul. 9. jui. 15—2?.
mart. 28. upril.4—10.
hl
L A gyümölcsáré* kezdet« 11. Az á talán o» gyümölcsé rés korszaka, az aratás ideje
Nap
Időszak
n.
• ?
Vadgesztenye — —
Bükk — — - — Tölgy- — — -Cseresznye Alma — Körte -Bodza -Szőllő -Eper. Fragaria vesca
jun. 1. jul. 5. juL 1. juL 23. sug. 7.
máj. 25. Ribiszke. Rib®8 rubrum
szop. 12. jua. 26.
jun. 30. jun. 28.
a »
-aja
8 s. « •
K • BG a
■< T3
retett kedves karjai között, egy édes álom, egy hiven őrizett levélke, egy emlékül eltett száraz virágocska elégségesek, hogy újra felidézzék boldog emlékeidet!
Gyermekkori szerelem I--— — Ismeritek-e a kebel ez első fellobbanását, ismeritek-e ezen érzést, mely a gyermek szivében feltámad, midőn odahagyja játszószobáját s a képzelgés tündérhonába merülve a gondtalan évek zavartalan boldogsága után büszkén s bát ran tekint a kiszínezett jövő paradicsomába, midőn egy ideált alkot magának, kiben a mindenség tökélyét összpontosítva képzeli, ki álmaiban 6 a nap minden szakában előtte lebeg, kiért él, kiért ugy szeretne meghalni ?
S ha végre feltalálta ábrándjainak valóképét, itju lelkének egész hatalmával karolja fel azt, titkos sejtelmek lopódznak szivébe, érzi, hogy szeret, de fél ez érzelmet még önmaga előtt is bevallani, nehogy a lég árulója legyen. Kimagyarázhatlan érzetek s vágyak töltik be az ártatlan keblet, s tavasz virágai, a madárkák dala, a gyengéd anyai szeretet nem képesek többé lecsillapítani a./.*jt,mely a fellobbanó szívben honol, „áradozó tenger keblében a boldogság", mely a szenvedélyek viharától korbácsoltatva nyugtalanul hánykódik kicsi medrében !.......
Oh, mily gyorsan repültek el a boldog napok, melyeket Oszkár s kedves szülői ház körében s s kedves Ella karjai között tölthetett!
Feledhetlen, örökre feledhetlen napok !
De annál keserűbb volt as elválás. — Mily szótlan most az a kedves kis sjak, mely máskor oly sokat csevegett, csak egy-egy nehéz sóhaj tör elő néha a bánatos kebelből, még egy forró kézszorítás, még egy hosszú csók, azután el kell válni — elválni ismét hoassu időre, vagy talán örökre!
— Oszkár l Oszkár ne feledj el t
— Soha, de soha 1......
(Folytatás k«v.)
Kukoricza Rozs -Arpa — Buza — Sárga baraczk — — ószi baraczk — —
i, vc !- öt i.
£
pt. 5. szept. 25. szept. 20. jun. 4. jul. 10. jul. 5. aug. 2. aug. 20.
máj. 29. (jun. 20. aug. 4. jul. 4. jul. 5. jul. 3. jul. 5. aug. 10.
—jpt. 10-24. szep.30 ok.6 ssep.25-ok.l jun. 10—20-jnl. 15-30. juL 10-18-sug. 10-25-szept. 1--30-
jun. 6—16. jun.26-jul. 4 szept. 1-20. jai. 4—8. jul. 5—8. jul. 3 — 10. jul. 10-25.
aug.20.sz. l&
IV.
A rétek átalános megzöldülése | Időszak
az első széna kaszálás — — .< A sarjú kaszálás —r — r^ A rétek s legelők megsárgulása *) A tömeges lombhullás időszak. A téli hó elolvadáaa, a vegeta-tio megindulása — — *) A lombfáknak átalános megsárgulása — — —
A hullott hó tartama — —
máj. 1. jun. 8. aug. 16. okt. 10. okt. 26. szept. 10—30. martz. 26. okt. 10. 1874. 1875. dec.28-mr. 26.
Jegyzetek. A tavasz ez évben igen későn nyílt úgyannyira, hogy még april hó 20 ka körül is síig kezdett zöldülni.
Belyi hírek.
— Hertelendy Kálmán Zalamegye volt főispánjának temetése november 2()-án nagyszámú résztvevő jelenlétében kegyeletesen ment végbe. Tíz óra előtt Svsstics Benó megyei főjegyző ur több megyei tisztviselő élén megható szavakban tolmácsolta a gyászoló család előtt a megye részvétét. A temetési szertartást Kovács Zsigmond pécsi püspök ur ő excja telje-sí té. A hűlt tetemet hon véd bajtársai vitték lakhelyéről a templomba, innen pedig a volt jobbágyak vitték a temetőbe. A tapolcsai tűzoltók testületileg jelentek meg. Jelen volta temetésen a IV-dik cs. huszárezred több tisztje as ezredessel együtt.A sírnál egy csapat foglyárság háromszoros diazlövést tett; e végtisztesség tételnél ss eső erősen szakadt, mintegy könyeste as ég is a nemes ssivü^itka jóságú s szilárd jellemű hazafi el vesztét. A essIád i gyászjelentés így szól: Özvegy: Hertelendy Károlynő, szül. Nedetzky Terézia ugy maga, mint unokái: Irén, félj. Tö-reky Aladárné; Rózsa, férj. Kolle? Istvánné s Ferencz; nemkülönben dédunokái: Töreky León ti ne s Koller Stephania nevében is elkeseredett szívvel jelenti forrón sseretett egyetlen fiának, atyjuknak,illetóleg nagyatyjuknak vindor-ny alaki és hertelendi Hertelendy Kálmán urnák hites ügyvéd, Zalamegye Sst-Gróth választókerületének két ízbeni országgyűlési képviselője, • Zalamegye volt főispánjának, november
18 án éjjeli 1 órakor — életének 56-ik évében — hosssss betegeskedés folytán, a halotti szentségek ájtstos felvétele után történt gyiszos el-hunytát. — Béke poraival!
— Hymen. Idősb Reischl Venes e 1 ur, Keszthely városának 13 éven át volt közazeretetü városbírájs vasárnap, folyó hó 21 én vesette oltárhoz özv. Décsy Józsefoő, aziil. Torma örssébet asszonyságot. Az esküvő reggeli 6 órakor történt. Tanuk voltak: Wolf Frigyes uradalmi titkár- és Grőber József \{ rosi tanácsos urak. — Nagy-Kanizsán pedig Maschansker Mór ur jegyet váltott városunk egyik szépe Weisamayer Eugenia kiaasszouynyal.
— A nagy-kan i» ta i helypéozszedésí jogot Hirschel Ármin ésSimoncsics Antal urak 14,025 forint évi bérért vették ki mint legtöb b«t ígérők. Most 10,355 frt. fizettetett
— Knortzer Frigyen igen díszes uj szállodájában a gázvilágítás csövei lerakattak; vajha e gázvilágítás kiterjedhető volna már az egész városra.
— Fiatal öngyilkos. Steinitz ur kereskedésében alkalmazott 14 éves gyakornok ismeretlen okból hétfőn este az udvar egyik sar kában felakssstotta magát; másnap déltájban vették észre.
— A* ujonct állitáfi — hír szerint — Nagy-Kanizsán mar jaa. 15 én kezdetét veszi.
— Mirlik, hogy ZaLmegye főispánjául Vasmegye egyik nagy birtokosa neveztetnék ki. Másrészről pedig azt halljuk, hogy Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő is szóban fon.g. Néhai gr. Batthyány Lajos ministerelnök egyik unokaöcscsét is erősen emlegetik.
— Külügyministerünk édes anyja özv. gróf Andráasy Károlyné született Szápáry Etelka grófnő ő excellentiája a nagy-kanizsai kisdednevelőegyesületnek 100 frt. lefizetésével slspitó tagja lett
— Az idei első hólepel nov.22-ére virradóra volt látható.
— Érdekes hangversenyre késsülnek városunk előkelői, melyet a legmelegebb rokonszenvvel üdvözöljük. Közelebbi számunkban már tüzetesebb julentést tehetünk.
• — Tóth Lajos ügyvéd ur a kisdedne • velő egyesület jogugyeinek vezetéséről lemondván, helyébe as egyesület igazgatósága Gábélica Imre ügyvéd urat kérte fel, ki azt szíves kész séggel el is fogadta.
— A honvéd- gyűlésnek Nagy-Kanizsán nov. 15-én felvett jegyzőkönyvét tárgyhalmaz miatt lapunk jövő száma hozza.
— A flórenczi négyes társulat hangversenye műit vasárnsp megtartatott középszá-mu közönség előtt; a többszörösen megujuló tapsvihar élénken tanusílá, hogy a remek já tékot a műértő közönség átérezé.
— A Cziglenicze háborog, s a körülötte levő házakat beöntéssel fenyegeti, az újvilág-utcza folyónak látszik.
— Kérelem. Van szerencsém tiszteletteljesen felkérni e lapok igen lisztéit munkatársait és mindenkit, ki a népköltészet termékei iránt érdeklődik, sziveskedjék tartózkodása, vagy lakása helyén gyűjtést rendezni ée az bármely csekély legyen is, hozzám beküldeni ne terheltessék. — Különösen e megyében lakókat kérném az e téreni szíves fáradozásra, mert a gazdag aratással kínálkozó mezőn vajmi keves és épen jelentéktelen haladás mutatkozott eddigelé Zalában. — Alólirottnak egy gyűjteménye »Göcsej vidéki népdalok* czim-mel legközelebb az Aigner Lajos kiadásában megjelenő »Magyar Könyves ház* füzeteiben fog napvilágot látni. — Azon t. hazafiak nevei, kik a gyűjtéshez járulni kegyesek lesznek, minden általuk beküldött nép-dal alá lesz jegyezve. — Az egész gyűjtemény pedig nagyobb munkát fog képezni: »Zalai nép-dalok" czim-mel. Pákán, nov. 20-án- Kőváry Béla Páka, u. p. Lenti*
— Veszprém és »Balatovidéki naptár" V-ik évfolyama megjelent Krausz Ármin kiadásában Kompolthy Tivadar szerkesztése mellett. Tartalma változatos és érdekes, képei közt találjuk Ranolder János néhai veszprémi püspökjés Psp Gábor dunántuli ev. püspök sikerült arcsképeit. Ara csak 40 kr. Megrendelhető a kiadónál Veszprémben.
— Aigner Lajos kiadásában megjelenő »Magyar Könyvesház" II-dik folyamának 3. és 4-ik füzete megjelent „Tréfás Népdalok* czim mel Székely Sándor gyűjteményéből,kiadta Abafi Lajos. Csúfolódó versikéket, gyermekdalokat s játékokat, dajkarimek és találós meséket tartalmas. Ára 40 kr.
— Uj zenemű, Táborszky és Psrsch urak zeneműkereskedésében megjelent »Hocus-Pocus* gyorspolka ifj. Fahrbsch Fülöptől. Ara 50 krajezár. -
— Veszprém, 1875. november 20-án. Ma délután 1 órakor mély gyászhír lepte meg városunk lakóit Vermes Illés l-ső alispán opera-tio követkestében meghalt 70 éves korábsn Budapesten. As elhunyt nemes felebarát, jó apa, példás, szigorú és szorgalmat tanúsító hivatal-
| nok volt — Béke hamvaira!
— Tánczkoszorucskát tartott folyó hó 20-án Keszthelyen as „Amazon* czim fi szálloda nagytermében Goldberger Ignác» tánezta-aitó. A koesoruoskán hihető a kellemetlen
¿xé* miatt nagyon kereten veitek réast Éjfél uúd V» 2 órakor iszonyú zaj támadt g teremben, mire a jelenvolt hölgyek mindnyája -liávoztak. A zavar elóidésőjemagsetáncs-aieuter volt, a ki ia a teremben egy helybeli tjatal emberrel elkövetett méltatlan bánáamó-dot nemhogy jóvátenni igyekezett volna, töt a felhevült kedélyeket még inkább ügette.
- Rövid hírek. A Szerdahelyi emlékre 5137 frt 67 kr. gyűlt be. — A beresegovinai menekültek költ kiütött e fekete himlő. — Tímár Károly első évea bölcaéas Kolozsvárott azi ven lőtte magát. — A honvédség mozgósításra s lovasság élelmi dobosokkal láttatik el. — Szabadkán 8 végrehajtó exeqoálja aa adót. — Aa állam jószágok bérlói csak 8 miliő hátralékban vannak. — Körmenden 4 ház elégeti — Jókai szinmövet ir. — A „Vaaárnapi Ujaág° Güthe arczképét közli--Rudolf trónörökös számára a horvátországi kutjevoi uradalmat megveszik. — Báró Sennyey Pál felgyógyult — As egész világon 12 ezer hírlap jelenik meg. — A bakák ezentúl bakancs helyett kurtaasárn caiz-mát kapnak. — A zöldszinű lámpaernyők mé-regiiatásuak. — Berlinben 51 postahivatal van.
— Lippánál.a postakocsist meggyilkolták a e portát kirabolták. — Marczaltőn általános ipartársulat alakult — Bpeaten egy gépész poéta-velocipedet talált föl. — Krisztus az. után 241-aik év ben irt ó testamentomi könyv ven a philadelphiai aamantán lelkészeknél. — A íran-ezták kéj utazást rendeznek a föld körül, egy jegy ára 20 eser frank. — jx király magán pénztárából az idén 1.572,000 frtot utalványozott
- Petnehásán régi mód szerint az njbor itcséje 1 garas. — A nótlenség megadóztatását javaaol-gatják. — „Magyar Katholikus* czimü lap indul meg Budapesten.— Gardin József korcsmáros borral töltötte meg piastolyát, melylyel magát főbe lőtte. — Horn orvosai a család javára lemondottak a honoráriumról. — A királyné 10 ezer forintot adott a hernalai intézet nagyob-bitására, Sina báróné 8 eseret — Dudley lord a cchlesswigi partokon ágyúval vedáas vad-ka-caákra. — Legény Katalin veszprémi szép, 16 éves leány gyufával megmérgezte magát — A budai rakpartot januárban asphaltirossák. —A posonyi „Toldy-körnek* 405 tagja ven. — A íiépezinmúi lüO aranyos pályadíj t Tóth Ede
nyerte el „A toloncs* művével - A királyi caelád decz. 27-ig Gödöllőn leas, azután Budán a januárban 2 udvari bál s 4 udvari ebéd tarta-tik. — A modenai herczeg Bécsben hirtelen meghalt. — Horváth Cyrill 50 évea tudorságá-nak jubeleeumát megünnepelte» — Madács £n-réné nagy nyomorban meghalt — Debreosen-ben 139 joghallgató ven. —
Vegyes hírek.
— Uj neme az americai párbajnak. Detroitban két £etel ember egy leányba volt szerelmes, ki eítonban nem tudta elhatározni magát, melyiket válarassa e kettő kösüL Tiastelői tehát ebben egyeztek meg, hogy párbej döntsön köröttük. A küzdő téren e l\nuk egyike kövatkeső indítványt tett: — Urain., ti mindig jó barátok voltatok s csak e szerelem tett ellenfelekké. Ha egyikötök e másikat agyon lövi, Baját élte boldogsága ia meg leas zavarva. Ne lójjetek tehát egymásra, hanem eme nyírfára, a ki jobbén megtalálja, elveasi e leányt, a má-aiknak pedig nem aaabad többé rá gondolnia, ép ugy, mintha meghalt volna a e mellett még asaa előnye ia megvan, hogy kéaőbb ő ia minősülhet Ugy történt, A. megtalálta a nyírfát, B. pedig San-Franciscoba utazott, a hol néhány hónap mulve gesdag örököst vett nőül, mig A. még ma ia nőtien, mivel imádottje még nem tudta magát ráasánni a férjhesmenetelre.
— Pür 5 krajexárért. Tiaotetaen egy adőa sok ideig vonakodott.épen 15 krnyi adósságát hitelesőjének kifiaetni. Végre ráaaánta magát éa 10 krt belőle megadott, a hiteleső e még hátralevő „öaasegért" t L öt krért bepörölte a a bíróság az adóst az öaasegnek és járulékainak, nemkülönben tis forint pörkültségnek megtérítésére Ítélte éa es öaaaegért aa executiót ia elrendelte, intő például a fizetni nem akaró adósoknak.
Papírszeletek.
Egy ifja kedveeánál talált egy meglehetős idCs vetélytársat Hogy est lefSzae, kárdé tőle: .Hány éves ön ?" ,Ast biztosan nem mondhatom meg; de aat állithatom önnek, hogy egy szamár sokkal vénebb 22 éves korában, mint egy férfin 60 éves korában."
Egy nrasági inas agy szobaleány lakodalmán ivott ennek egészségeért és igy kBssSoté fel: .Vajha es a boldog nap gyakran ismétlődnék 1«
Egy nrhOlgy daesosan kiálta udvarlójára: ,Gn asszonyom agy beszél, mint egy Örült!" Ez azt feleié reá: „igen, azért igy, hogy kegyed megértsen engemet 1*
Lottobasás.
Brünn, nov. 17-én: 55, 89, 26, 40, 87.
jesen
Szerkesztői Usenet
1839. FL Maga átélje meg, közölhetjük-e tel-
Felednünk kell nekünk egymást, Bár szerelmem ég még folyvást, Csak egyedül tőled várom, Én a tözpróbát kiállóm.
Astán : E világon mind mulandó, Növény, állat ás halandó sat
1840. F. Eddig kettő jelentkezett.
1841. H. Sopron. Nyomban elküldöttük.
1842. „Vándor* sserkesstSségének Bécsben. A 2-ik számot nem kaptak, kérjük szivee ntánküldését.
1843. K. B. A költeményt nem adhatják ki. Másikra nézve szívesen intézkedünk.
1844. Keszthelyre. A .Választ« lehetlen közölni.
Érték- es váttéftlyaa novenber 23.
5*/« metaliques 69.65 ; 5% nemz. kölosön 73.75; 1860-ki álladalmi kölaaön 116.86 ; benk-réaav. 9.25— ; hiteiintézeti részvények 199.— *, London 113.40 j magyar földtehermentési kötvény 81.40; temesvári földtehermentési kötvény 80.75; erdélyi földtehermentési kötvény 79.70; horvát-slavon földtehermentési kötvény 85.50; ezüst 104.50; cs. kir. arany 75.36 Napoleond''or 9.09.
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátarfl Uj««.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlUtik
Dr. Forty-féle általános
mely rendkivüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő és fáj-
*) £ rovat alatt köalöttért felelősséget nem vállal a Saerk.
dalmat csillapító hatása által leggyorsabb, IegbUto« sabb s ngjMsimliii jjlílsain gyógy aláataaskegg).
különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladásul légcsőhurut, b Ő r k é a-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindenemfi megsértések, harapás ^ szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-sások, darázs- vagy mébssurások, konok-fekélyek, sasatok (eontosiók) — meglepő gyors fájdalom osilla-pitással — rögzött daganatok, gflmfik, tályogok, pokol-var (earboneolos postain maligna), megkemányedések genyedések, várkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek,^agydaganat, njjféreg, körömméreg, vadhas, tagszivacs, csontssd, kificzamitás ás megrán-dulások, helyi eróz; továbbá a szülés folytám láb-felfakadások ás sebek,- fájós fekélyzett vagy már genyes női melL — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetien életveszélyes ■ebéezi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy asntán a testb51 kösönségesen ssabsd késsel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihozható, mire s seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetíen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számós s különös kívánatra bármikor felmuUtható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkivüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és ieltünS sikerdús eredményeinél fogva, melyek hassnál- '' lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétoégbevonhatlanul igazolja.
Egy esomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati ntzsffással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményesS raktárt Psstse Tirüt üzssf gyógyszeréss urnái király-ntcza 7-ik szám alatt
Továbbá kaphatók t Nagy-Kaatzaás : WAJWTS JÓZSEF urnáL Pakass: MaUtinssky 8. — Pécsett: SipSca J. — Maim: Stsmborszky. — 8z.-Fskérvá-rett: Braun J. — Sxaabatfcstyea: Pillich F. — VtazprésriMs i Ferencsy K. — Zágrábban: Mitlbach Zs.
•--Bock j.
A t cs. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni halandók lennének, felssólittataak» miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁ8ZL0H0Z ccimeove: Budára, (Báea. város, fŐutcsa, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljeaít-
Wf Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak készpénzben! beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
Kohn Gyula
iiuriubergi ¿s diszenfi tárából figye-lembesjanlja nagy*zorü kiállítását
karácsoni ós újévi tárgyaknak,
uíjviíiule legnagyobb választékot

v
le^jutányosebb áron.
(1861—1)
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy N a g y-Kanizsán Kazinczy-utcza (előbb Sörház- utcza) 7. sz.
alatt
I
sörraktárt jégpinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, agy palaczkokkal folyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok ,Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa* intézendők. (1857 -2)
Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-neműek a téli idényre, kaphatók: SCHERZ LUJZÁNÁL NAGY-KAN1ZSAN.
Uri ingek a legjobb chiffunból, gallér vagy annélkül, kitűnően kiállítva 1.40, 1.80, 2,
2.20, 2.50, legfinomabb 3 frt. _)_ .__
Oxford ingek 200 igen jó félék s legújabb minta szerint hozsá varrt gallérral 2.20, 2.50,
két magán gallérral 2,50, 2.80, 3, szines üngök 1.30, 1.80, 2, 2.50.__
NőiTngek7~l.30, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. Vászonból: 3.50, 4, 4.50.__
NóTcorsette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2.50, 3, 3.50.
L&bbeli fjghér, valamint szines 50, 60, 80, 96, 1 frt, 1.25 kr._
Nagy raktár kézelők, gallérok, nyakkendők, zsebkendők, kesztyűk, fejteritó kendők, mellények, kötőpamuk, barchentból alsó nadrág, corsels, éji főkötők 40, 60 kr és minden e szakban vágó tárgyak.
(1846-3) Scherz Lujzánál, Nagy-Kanizsán.
• . •
CHARLES BURRELL
Hlehslaa Werke, Thetferd, Nsrfslk, áSjBa képviselőségre.
Firnitzer Alajos
gazdasági gépek
raktára ós javitAei műhelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok tűi nemhaladt működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Jdrgony- és kézi cséplő-gépek.
Vető-gépek, könnyűk, egészen-vasból
Arató-gépek.
Tisztüó-rosták.
Szecskavágó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók'')
Faműveleti-gépeL
Hajtószijak.
Árjegyzékek kivinatra poüafordxdtárxú küldetnek
Keller Ignácz
,(1548-24)
Ajánlja gesdegon felszerelt urak-, höl. gyek, éa gyermekek számára való topánraktárát a legjobb minőségűeket e lehető jutányoa áron.
Ugyazinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság a t közönségnek, hogy megrendeléaeket a legjobb bel éa külföldi bőrből elfogadok éa készítek, az árt legjutányo-aabban számítom.
As én raktáromban váaároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortir-ea Lag
nnd Kj
er
aller Gattungen Herren-, Demen-der-Stifletten von beater Qualität undau möglichst billigen Preisen. :
Ferner maehe ich das k. k. Militär nnd yerehrungawtrdiges Publikum aufmerksam, dasa ich alle Bestellungen vom beaten In- isind Ausländer-Leder verfertige und prompt and billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Wfere su reparieren angenommen.
1 i
BRITANNIA EZÜST
az egyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angolorsságban csaknem minden elCbbkeló háznál található, mert oly jó, mint sí ezüut, ír» pedig a valódi ezUst árának huszadrésze. A valódi briUnnia esüit az alább kimutatott árakban kapható
csakis
M. Bressler angol fémártiktárában,
Bécs, belsöváros Schottengasse 9. sz:
Kivétkasál darabja 10, 16, 20, Kéli oysrtyatartó 60, flO kr, 1,
25, 80, 40, 40 kr. - •/, tn- 1.6Ö kr. ''
csat 60, 80 kr. 1, 1.20, 1.50, fiysrtyatarUk finom, nagy párja
2, 2.60, 8 frt. 8, 8.60, 4, 4.50, 6 frt
Evikaaál darabja 80,86,40,45, (deisert) evőeszköz ''I,
50, 60 kr. - \ tnczat 2,2.50, tnc«t 3 frt 50 kr.
8, 8.50, 4, 4.50, 6 frt. Byeratskkanál •/, tuczat 1.60,2,
Kél éi villa párja csak 80 kr. T .. „ . ,
(ezüstnyelű). — */■ tnczat b»« Tift?li <S*íJft 6 » 80 ^ J> lóle csak 4 frt. '' ''
Thsaszflrft darabja 80,40,60,60, S• t1,20'' 1 B0»
nélkül 1 frtB,éUel nyél FsszB^stsk valódi ííanyosással
Té..a,kák evóesitkösalá tn'' ÜS»12''
csat c s a k 2 frt 50 kr. T4icxt darabja 8" 90 kr, 10"
Taiiatarti pokárkák », tucs. 2 ft. t.sO, ia- i.5o, 14- 2,16*2.50,
Aiztalkaadl tartik 1L tnczat 2 lö- 3 20" 8.50 kr. (kerek, to-
frt 60 kr. jásdad, vagy négyszögletű.
Bsraaxéré darabja 60, 80 kr. 1, Theatsriték 2 személyre 15, 4
120 kr. uemélyre 18, 6 személyre 21,
CükarWatl dbja 80,90 kr. 1 frt. 8 uemélyre 26 frt.
S5S Valaatsayl oilkk bia«tate« altié. SSSSS
Megrendelések a vidékről cslmzendök:
(1699—24) M. Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Msgreadtléitk a vidékről psitsfsrdsltávsl atásvéttsl mzklxlltstask.
Ba valaki n«y kivánja, egyes darabokat Is kOldhetOnk, hogy áruink kitűnőségéről mindenki elfire i> meggyőződhessék.
100 frt értékű ám vételénél 10°|0 árleengedás. "M ''
•ö.\tí- '',nr .-''ír" /w.f Inlln rt-jr ''

»»
Üres fogak kitöltésére
mnes hatályosabb és jobb ner, mint dr. Popp J. 6- udv. fogorvos úr (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) foganja, melyet min -denki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és fogbnssal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja a a fájdalmat csillapitja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Í¥Sfakkoa I frt 4-0 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfájdalmak-ban, gyátadásoknál, a fogba* daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létoaó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingd fogakat a foghns erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és fogbnat minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540 27)
a r> fttherln íogpasta
Dr. POPP J. Gh cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frísseségét és tisztaságát fontartjx, azonkívül a fogaknak hófohérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghnst erósbitL
Dr. Pópp J. G. uövény-fogpora.
A fogakat oly szépe» tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges logkŐ eitávolittatik, liani''m a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesül.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógysze., líoaenborg ftosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffor J. kereskedésében. -- Pápán Tsohepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógysserész, Singer M. Weíss A. Zala-Egerszegen : Isóó Ki, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gy ógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. Kfiraegen : L)orner Kajet. Szombathelyen: fitlifh Kerencz és Kudolf gyógyszer. Határőrv.déki Sz.-(Jyőr gyön; Kíbie E. C. Veszprémben : Meyr Tunzkau, ugy Guthard Tívadai S* fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berénybeu: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer ée Machleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógysz Körmaeden: Horváth J. Som zenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. BOgi, Belas és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Rrabsay gyógysz. -Bonyhádon: Kramolio J. 8aigetvárott :Barwarth, Salamon gyógysz. — Baján: Miehitach St. és üorafeld fiai, agy üerzog ígnácsuáL — Pécsett: Zsolnay W. és E. Zách, Sip5cz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
. Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Oraff gyógysz. — Oauaföld-rárótt Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nötbig. — Alsó-Leudván: Kis* gyógysz. — Bohonczon: Simon gyógyszerész nraknál.
Earieson !
különlegességi tárháza karácson« czftkekből
■ agy mennyiségű u j do n h A g ok • t ajánl et évre ia.
Eladás nagyban és kicsinybenl KQldem^nyek* az ir előleges bekflldése vagy utánvétellel pontosan teljesíttetnek.
Karácsonfák ez évi legújabb diszitménye
igen osinosan elkészítve; Bonbon níére gyanánt is alkalmazható.
1. ss. karácaoufa diszitmény, 12 drb'' a rajzhoz hasonló 2 frt.
2. sz. karácson fa dí»sitmény, 12 drb. a mell t-k olt rajzzal egyeaő legfinomabb olkéezités
frt.
3. sz. 12 drb gömb alakban, iválogatva 00 kr.
Karácsonfa-lám. pácskák világításra, 12 drb gyertyával 1. frt. 20 kr.
Virágfuzérként
a fa felnő ágaira a tükörüveggoJyók használhatók. A legkisebb virágkoszomhoz 100 drb. 50 krert elegendő, 500 drb 2 írt ; nagyobb virágfüzér-golyók 1U0 drb 1, 2, 3 frt.
Egy millió kapocs, nélkülözheti eii a fa gyors fölagga-
tásaira 100 drb csak 20 kr. 500 drb
90 kr.
Tréfás bonbonok,
tréfás papirtartalommal. 12 drb kiválasztva 1 frt 60 kr, ugyanazok legfinomabban csomagolva 2 írt 50.
Sokkal nagyobbak egész öltözékben 12 drb 6, 9 és 1? frt. Újdonságul
ajánlandó :
jeges
irfiiii-
csök.
Hirdetmény.
Raszinyai uradalomhoz tartozó Selnica és Kutják községekben lévő korcsmák a folyó évi deczemb(ir 1 -én a helybeli uradalmi irodában tartandó nyilvános árverésen az 1876-ik január 1-től 1878-ik deczcmber 31-ig terjedő 3 egymásután kővetkező évre haszonbérbe fognak adatni. Haszonbérleni kivánók ezennel tisztelettel meghivatnak. Kelt Raszinyán, u. p. Kaproncza, 1875. évi novem-W hó 13-án.
Cech Ferencz,
v1852—3) tiszttartó.
! . r. /

Nyujtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. 111 á r k a vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését teszi lehetővő kedvező esetiéin a leg-ajakb aagy péazklsorsolás, mely a magas kormán) álul bittó-sitvajran.
Az uj tervezet előnyös berendezése olynemú, hogy néhány hó latelte alatt 41,700 ayernaéBy kerül 7 húzásban okvetlen kisorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. m. vagyis 218,750 e. é. forint, egyenként pedig
l-szer 250,000 < S-szor 15,000
1 . 125,000 i í 9 , 12,000
1 . . 80,000 - . 12-szer 10,000
1 . 60,000 S 1 30 . 6.000
1 s 50,000 s ( ; 4o w 4,000
1 » 40,000 < 204-szor 2,400
l . 36,000 \ • 412-szer 1.200
8-azor 30,000 * 512 . 6 00
l-szer 24,000 ! 697 . 3,00
8 . 20,000 " 1 > 18,80<J-8zor 1,31
1 . 18,000 a , márkányi stb. j

vannak.
Ezen, az állam által biztosított legközelebbi első nagy pénz. kisorsolás hivatalosan megállapítva van és a húzás
Már í. évi decz. 15. ós 16-án történik,
melyekhez
1 egész eredeti sonyegy ára csak 6 márka vagy 3''/, frt. f «1 . . . . 3 1*1, -
1 »egyed , y , . , l»/4 . . 90 kr.
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta ut-Jáat fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki aa állam cximerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kézhez szolgáltatva;
_ A megrendelésekhez a hozzá tartozó hivatalos terveket in-
gyen mellékelj fik, minden hnzáa után pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állán jótállása mellett pontosan eszközöltetik, asely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Ausztria minden nagyobb piaczain levő összeköttetésűnk folytán agyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban •ak agyébb tekintélyes ayereméayek között gyakraa az ele* ff. "''*'' '' ayerettek, melyek az illető nyerőknek közvotlen lti-
legazilárdabh
lénk részvétre
hatólag igei hnzáa bekö'' neaen hozzánk juttatni
ipra fektetett vállalatnál űnithatván, kérjük már i megrendelést mi
előrelátni ár a közeli előbb és egye-
Kaufmann és Simon,
"N^kkik- é» váltóflxlet, llambnrg.
Mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcaön-or^egyek adás-vétele. C1837—1)
NB. Köszönet aa eddig bennünk belysett bizalomért s minthogy mi a legközelebbi uj kieorsoláai résztvételre felhívjuk, továbbra ia törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgá-lattal érdekeltjeink teljes megdégedésöket kiérdemelni. ''
Ugyanazok az itteni rajzhoz hasonlók
12 drb 2 frt 60 kr.
séges zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
igen nagy 50 kr. Fenyűdobozok s tölcsérek *tb aranypapírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicsiny aranygömbök, 1 szekrényke, l*>drb-_ bai csak 1 frt. Átlátszó üvegdiók, makkok vagy fóldieprek, 1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 frt 50 kr.
Jó utánzása a sopronyl C2B-
ker-gyümölcsnek,
ilyen 12 drb. I írt »0 kr.
Legaagyobb sjdoaság
képzeleti nűmŐlcNÖk,
különösen ragyogó sziuüek világitásnál 12 drb csak 1 frt. Takaros ezüst és aranyos érczcsncsonyok, az ágak szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb 90 kr.
Repülő lepkók, baj finomságú színes üvegből, a fölaggatásra ssük-
Vizfényüveggolyók uj szUes tojások
sokszoros sugarakkal 1 skatulya 10, 20, vagy 25 drb i& kr.
Mozgatható, röpködő karácsonfa-
angyalok, 1 dr1» őO» ^ nagyobbak 1 frt 50, még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karácsoní ember, erős készít, alak, 30, 50 kr., 1 ftt, 1. 50 és 2 frt
Petroleum paraffin-gyertyák,
,lt fontos csomag OU kr.
Karácson-tombola-nyercmények,
50 és 100 darab csak 10 frt
Karácsonfa-gyertyatartók.
Ezek különfélo színekben
becsomagolva 6 drb csak l ft. A karácsoní otnber, asi-noron 10, 20 kr.
Természethö almák, körtólc, narancsok, czit-roinok, 1 szekrényke 12 drbbal 1, 1.50, 2 frt.
Minden állat-betegséget
wpssrtwM» mm4mt ....... <*»*» f* mtmf*mm t
BARTII FÜLÖP,
B6 «*«

wO cm.
Jt, *enumt éitmtarmm és
téota, Stiát, teeUastraoe 1
Iáé 10—M és a-^ 4ra kösi ( lerél j^R távtntt <
Eris kenőcs,
MmdA• %í klnem adAaa cAooi «tar tm
Kntyakenőc8, SST^títo^
DBUJ) IITU*UÍ|
ni * - *
tea

tatrtt brfsfl (gmurbma «J^KTsaetUrfiae Is
- m . » » - » ^ t«.. w-. BLmWiL ■ 1 ii. T~t i~»■ i* n■ ■ ii«^ »-». -
(HDDCSO trwMC i» iflawooirww •> «•osamíi (rTOgjöiíroi jnn (Bése, Ilistesrrlag, QlseHss<rssss é^ xalntmHuj VjQtikoottij^Mí bömáp Aiúkbt, ha ma hogy zstnelatosfcoiluMafch q^es&ISsMa oétMbsSoá <S S-S húoap
ter- WUt9. •»■ «(»K D^n, Qmt*
0S. Aas, RX. Ctja*a*s3n, (P- Owbto, gr. Wakkoda«, gs. wommaa, lowg AwM, OS. a téixnot, «r«0bb mm cs4s ne> U wmtéM *** • + ******
POcofitti ftjó^Mil ndnüll^ esfc s™*t*eatí*o somláei* *t-tObbea >es«»lftMsdt»Bányntttrt taoBUscigik. — Taaáos-kW«ms
.......... ''^Bwrth Fm
RAVISSANTE
Dr. Lojoeee-tól Párieban
hölgyeknek nélkülözhetlen!
Csak a hivatalosan meg. vizsgált, méregmentes, tisxta és teljeeen ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
bfr azon erővel, az embon bőft minden sérüiostől mngincnie-iii, utó bajoktól megóvni és szépségűt s ifjúságot biztosítani. lia a »Bavlasaate-1 naponkint egyszer az ujjhegy-gyel az arcara, vagy mas test-
3
4
részre dörzsöltoük, már a törülközés után tapasztalható a majdnem csodálatos hatás. Az ai-czon támadt ránezok és hinilőhelyek clsímittatuak.
A .Ravissante- ifjú arcz szilit ídcaoló, a bőrt fehéríti, frissíti és finomítja ; eltávolít legröridebb idó alatt szopiőt, majíoltokat, orrvörösséget » a bőr minden tisztátalansá-
gai t.
Már az első kísérlet után elhatározzák a t hölgyek, jövőre csupán csak a Dr. LEJOa^fc-íele vílághirü „Ravissaote" szépítőszert basználni. IlamisitatkmiU kapható nagyban és kicsinybon valódi mínödégbeu : "" Ravlaaaate* f>- ét azetkfiltfési raktárban, Ausztria Ma gyár ország számára,
Schwarz Henrik nél,
Budapesten, kristéftér 1 az.
Dr. Le)ease-féle
(1788—11)
Egy üvegtok ára 1 frt 50 és 2 frt. úü. kr. Postai küldésnél 20 krral tobb.
w
négy faj-
I
ban vannak, de mind illik bármeíy''gyer-tya vastagaihoz.
Viszfény-karácseafe gyertya,
egyszcrsiniud a fának disxo, 1 aaekróuyke 10 drbbal bO kr.
liagyogó karácsonfa-gyertyatartók.
A vógén alkalmazott ragyogó csillagok, csokrok, lepkék stb a világot csíllagfor-raábau vetik vissza, az azoa alkalmazott tok, a iák naeggyuladását akadályozza. 1 szekrényke lu drb fohér és színes ragyogó-lámpával 2. sz. 1 frt. Ragyog«» karácson fa-lámpák, legfoomafa-
baa elkészítve. A ragyogó réezek: pávák, fáczánok, pa-
papályok, kosárkák, lopkék, homorú kettős sugárvetők tizenkétszeres su-g ár fény nyel, kolibrik, stb. Legfinomabb választék cartonokból 10 drb 8.
számmal csak 1 frt 50 kr.
Gyönyörű karácsonfa-kétágu-gyertyatartók,
felfüggesztésre, legfinomabb sugárvetőkkel, raiudkét oldalou lévő csodás batásu fénydarabokkal 10 drb 2 frt 50.
Egy készület báb-butor fényezett eodronyfonatból,szekrényével együtt 50, 75, 90 kr.
Plékatonák, különféle nagyság és kiállítás szerint, 10, 20, 30. 50 kr.,
1 frt, tartósak 1.20, 1.50, fcöü, 3.50, egész 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szöveggé vagy anélkül 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak erős cartonon 80 krM 1, 1.30, 1.60,
2 írt 50 krig.
Pröbl gyermekkertjéből, önfoglal-kozási jétékok 4—10 éves gyerme-
keknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2» 2.50, 3, 4 frtig.
Nagy választék társasjátékokból, 3 — 10 személyre, legfinomabb 50, 75 kr., 1, 1.50, 2.50 kr.
Koulettjátók játéktervvel, egész társaságokat mulattató, 1 drb I frt, 1.50, 2.50, 3.50, 6 frt.
Atf uj Parquet-játék, 24 métával csak 60 kr., nagyobb 1 frt.
A ,párizsi nő* egy doboz bábruhákkal, kalapokkal, stb a hoz. zá tartozó alakokkal az öltözék tartalmához képest 60 kr., 1.20, 2 frt, 2.50, 5 frÜg.
Gyönyörű szerkezot-játékek minden korú gyermekeknek, 6 összerakható képpel, elő rajzzal 50, 80 kr., 1 frt, 1.50, legnagyobbak 2 frt 50 kr. Angol srinnyomatu képekkel 2 ftt, 2:60, 3.60, 5 frt.
Szökőkutak, egy sziklavárt képező aquariummal, delej, halak, kacsák sth szekrénykével 2 frt 50 kr.
Mozgatható Orangutar.g, igen jól sikerült alak, drbja 30 kr.
Aa uj Fröbl-rie olvasó készülék csak 1.20, nagyobb 1.80,2 frt 50 kr.
Térkép-köbjatékok. I 10, 20, 30 kr, 1 frt 50-krig.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.50 kr. Bzerszámláda, 50, 75, 1.20, hang-
Egy földgömb 30.75, 1.50, 2.60 kr.
Rajzeszközök 90 krtól 5 frtig.
Takaros bábszoba tárgyak 10, 20, 30, 40, 50 kr.
Futó plé alakok 20. 30, 40 krtól 1 ftig,még finomabbak 2 ÍUÓI2.50-ig.
Puskák és kardok 20, 30,60 kr.
Lőkupakn fog)-verek l írt, 1.30, 1.60, 2.50 kr.
Játékdobozok, báziszer, bútor, katonák, várvok vadászatokkal fetb. ?
«
jegy gyei 1 frt, 1.20,1.80, 2.40, 3, 4, 5, 6 frt.
Billentyűs trombita 5, 15, 20 kr.
BŰ-rös lámpa uj módszerű 1 frt, 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 5 50.
Dominó játékok 6, 10, 20 kr. finomabb 50, T6,1,1.20, 1.60, 2, 2.50.
Die Wacht am Rbein oatáblával együtt oaak 1J20 kr.
Harang ée kalapács játékok 10,15, 20, 80, 60, 80, 1 frt, 1 frt 60 kr.
Wlea, vari Kírataeratrasae 5t, via-á vU vem Hdarlnbahef
Sürgönyczím : Wtíte, Bécs. — Küldemények utánvéttel. Képes árjegyzéket az összes raktáron léteső csikkekről mindenki kap ingyen, bérmentve.
Vidéki megrendeléaek mielőbb kéretnek« (1859—1)
óvás tiami8itás ellen
Óva intem, mind a t. raktártartó urakat, luiud u kicsinyben vásár lókat az ugynevos^tt: „La Kavissante Perfectioituc- vételeiül, mely a valódi párisi l)r- Lejuss e-i''ele „liA\ IsöANl K"-nak iiat-achok Miksa ur által rosszul utáuzoit hamisitvanya.
A dr. Lejosse-l''clo ,1U V 1 Sá A N 1'' L" «; uacn a legtökéletesebl» és egyátalán nem kivan többé javítást, miut ezt u nálam ulálliató számos elismerő irat kielégítő modon bizonyítja.
Ur. Lejosse-fele párisi ,K A V 1 SS A Ü T nagyban és kicsinyben egyedül es csak valódi miuóségbeu csupáu uátam kapható» aunak üvgkupakján a használati utabitason kívül t''rau -czia nyelvűn még a következő szavak is állanak : .EXllTATlOiN i>JÜ LA Ü E A ü T É U A V 1 S S A N T E !• Dr.
LEJÜSSE APAKlb.
A t. raktártartó urak a vidéken tehát a valódi h a m i s i ts t-lan „KAVlbSáNTK'' megrendeléso czéijából szíveskedjenek úgymint ezelőtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám iordului.
S C H W A fi Z UEM1K,
a Dr. Lejosse-féle aitavissantoa fó- és szetküldésí raktárnoka Ausztria-
Magyarország számára, Budapesten, Kristóf tér 1-só szám.
Aí.-Kaniaaáu kapható: PKÁGEK ur gyógyszertárában.
Vidéki rendelmények a legszigorúbb ti-toktart^s biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
Legújabb nagy
tőke-sorsolás,
melynek első huzáaa decz 1!>. és 16-án történik. Az állam által biztosított or.en sorsjátókban kevés hónap alatt
7,663,680 birodalmi márk
m''-ly a sorshúzás résztvevői közt osztatik föl 41.700 péiizt^ye remény közt a lognagyobb nyereméuy
375,000 blr.-márk termeszeiben.
Ezon külön3<en solid sorsolásban mindenki $>rAdeti sorsjegyet (nem Ígérvényt) kaphat, ára
egy egész sorsjegynek 6 rark. vagy 3 ft. 30 kr. o. ó. , fél . 3 , , I , 65 , . , negyed „ PA . , . — , 85 , ,
Megbízások az összeg beküldése, vagy utánvétre a legtávolabb vidékre is pontosan s hallgatag teljeaittetnok ; hivatalos sorrend s nyereményösszeg a húzás toljesültével azonnal megküldetik.
Minden hamburgi ház nynjtfelvilógo sitást ami czégünfcről.
Azért kéretnek bizalomteljesen alulirt világismert ezéghez fordulni, mely ezen előnyös sorsolással megbízva van.
Lilienfeld Testvérek,
(1860 — 1) állampapír üzlete
Hamburgban.
Wajdito Jóaof lap- és cyouKUtttlajdouoa gyorsaajtó ayoaág*, Nagy-KsniHiu.
5AG1-KANIZSA, 1875, nőimbe* 28-án.

r: P
8 frv 1
I EUtzstsai ár J igesz erre .
fél erre.....4 ,
aecyeo • 2 , jf2Am 70 Jer.
H»rtetéisk
6 hasábos oetitaorban 7, masoasaor 6 ■ minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBKN
loronkmt 10 krert vetetnek fel. Kincstári illeték minden || ¡egyes hirdetésért különf iO kr. fizetendfi. t.
—-----^Mt
Tizennegyedik évfolyam.
-SOMOGYI KÖZLŐN
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai agyvéd-egyfef«. a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank- a naav-kanizsai takan a .zalamegyei általános tanito-testölef, a .Zala-Somogy'' gőzhajózasi reszvenytársulat s tobb megye, és JS^JL Sfií!^
I A í A n I; I n f 1/ Á t O rw A P riciniinnn o /* ^ A d. J5 á. x I- __- f 1
5 A lap szellemi és f ianyagi részét ilietó közli iemenyek, előfizetések, reclamatiók tat. a szerkesztő-kiadóhoz bér-mentre intésendók: NAÜY-KAN1Z8A Takarékpénztári épület, földszint. Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
J Kéziratok vissza nem * J küldetnek. k
-------"^tLr
.nagy-kanizsai takarékpénztár*
— .------------- - —- öo iái uai ö«yöííuiBi mvaiajos értesítője
Betenklnt ketszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Pályázat.
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister ur f. é. nov. 12-én 27189. sz. a. kelt magas intézvénye folytán a bagladi állami elemi iskolánál rendszeresített elemi tanitói állomásra 300 frtnyi fizetés, 100 frt helyi pótlék, tehát összesen 400 frt készpénz és szabad lakás élvezete mellett pályázat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz czimzett folyamodványaikat tanképesitési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30- ig alulirt tanfelügyelóbez beküldeni szíveskedjenek.
Na£-Kanizsán, 1875. nov. 24-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
zalamegyei tanfelügyelő.
Jegyzőkönyv,
mely az 1848,9-ki honvédek zalaviegyci egyesülete részéről 1875. évi november lóén Nagy-Kanizsán tartott közgyűlés alkalmával fölvétetett:
Jelenvoltak ; K e r k á p o 1 y. Mór elnök, Gaál Endre alelnök, Mártinkovics Károly, inkey László, Páldy Ádám, Belus József, Svastits Károly, Nagy József, Kol-larits János, Eperjesi Sándor, Nucsecz József, Barcs György, Gosztonyi Ferencz, 13*rtos József Czigány Bertalan, Schmid Benedek, Takáts János, Ehrenfreund Salamon, Péter Ferencz, Falczer János, Mátyás Ferencz, Németh Károly, Herencsics József, Sipos István, Lanetorits János, Győri István, Horváth Antal, L&ski Ferencz, Weisz Dávid, Takács Vendel, Szabó János, Gyümölcsös Gábor, Ruf József, Németh János,
Bárdos János, Meskó György, Nihiter Mihály, Radakovits- Imre, Szerpák József, Steger János, Sipos István, Kálovits János, Gyórfi György, Bolf György, Varga Pál,
özt. Ágoston Dánielné, Szíjártó László,
%
Dani László. Munkácsi János, Molnár György.
Elnök ur a jelenvoltakat melegen üdvözölvén, örömét fejezte ki a tagoknak számosan lett megjelenése fölött s a tanácskoz-mányt megnyitván
1-ször: Trsztyánszky Lajos egyleti jegyző ur meg nem jelenhetvén, nemcsak ez alkalomból, hanem ezután is e tekintetben előfordulható fenakadások elkerülése végett is Svastics Károly és Barcs György urak jegyzőknek megválasztattak.
2-szor: Felolvastatott a központi országos bizottság értesítése, melyben f. évi november 28-án Pesten egy országos honvéd gyűlésnek tartását tudtul adja, s egyúttal ezen egyletet felhívja, hogy arra képviselőket küldjön;
mely meghívás szívélyesen fogadtatván, az egylet részéről Háczky Kálmán és Inkey László urak választattak s kérettek fel, hogy egyletünket a mondott országos gyűlésen képviseljék, azért részökre az igazolvány, illetőleg megbízó levél kiadatni rendeltetett.
3. Gaál Endre alelnök ur előterjeszti, hogy a rokkant honvédek összeírása czéljá-ból a táblázati minták kiosztattak, de az összeírás teljesítésére s az ivek beküldésére még határidő kitűzve nem levén, arra s mivel az összeírások beérkezte után az országos alapbóli segélyezés végett teendő ajánlat tekintetéből közgyűlés tartásának szüksége forog fenn, erre is határidót kitűzetni kérj
melynek folytán tekintve a megye nagy kiterjedését s azt, hogy az összeírás teljesítésére felkért tagok csak magáu erővel rendelkeznek s igy az összeírás teljesítése hosz-szabb időt igényel, az öszszcirasok beadására jövő évi február 15-ke, a közgyűlésre pedig ugyan csak a jövő évi február 27-ke tűzetett ki azon megjegyzéssel, hogy a közgyűlés ismét Nagy-Kanizsán fog megtartatni.
4. Elnök ur jelenti, hogy többen azok közül, kik az összeírás teljesítésére felkérve voltak, jelesen pedig Ritter4 János, Mocsáry János, Lukács Károly és Szép László urak ebbeli megbízatás teljesítése alul magukat felmenteni kérték s a táblás mintákat visz-szaküldötték.
Mely lemondásokat a közgyűlés sajno-san vette s az elnökséget bízta meg, hogy a lemondottak részére utalt helységekben az összeírás teljesítésére más tagokat szólítson (el; egyúttal a megyei szolgabíró urakat tisztelettel felkéretni határozta, hogy a községi jegyzők közreműködésének igénybe vételével a járásukban lévő rokkant és munkaképtelen 1848/49-ki honvédeket, azok Özvegyeit s árváit összairassák, mi czélra jelen jegyzőkönyv idevágó kivonata s a ro-vatos minták nekik megküldetni rendeltettek azon megjegyzéssel, hogy teljesítés után az összeírásokat, valamint a felkért egyleti tagok is Keszthelyre, Gflál Endre alelnök úrhoz beküldeni szíveskedjenek.
5. Gerzsó János az általa teljesített összeírást s segélyezésre gyűjtött 7 frtot beterjeszti ;
az összeírás további használat végett fenntartatván, a 7 frt készpénz pénztárnok ur kezére számadásba vétel végett utalvá-nyoztatik, az aláírási iv pedig további gyűj-
tés végett Gerzsó János urnák visszaküldetik:
6. Élnek ur jelenti, hogy több segélyt kérő folyamodvány adatott be hozzá, melyek az országos alap kezelő bizottságánál már megfordultak s attól azon egyszerű hátirattal utasíttattak vissza, hogy a kérelem teljesíthető nem volt, minél fogva szükséges volna tudni, hogy mik azon kellékek és feltételek, melyek alapján a mondott alapból segélyezés nyerhető.
E nézetet a közgyűlés helyesnek ismervén s az egyletnek különben is egyik czélja levén, hogy a rokkantak segélyezését erkölcsi súlyával közvetítse s az országos alapbóli segély nyerhetés végett csak kellően felszerelt s indokolt folyamodványokat terjeszthessen fel, az országos gyűlésre küldött Háczky Kálmán s Inkey László urakat bizza '' meg, hogy magokat az országos alap kezelő bizottságával érintkezésbe téve, biztos tudomást szerezzenek azon kellékek és kívánalmakról, melyek mellett az országos alapból segély engedélyeztetik s erről jelentésűket az elnökséghez megtegyék.
7. Elnök, ur felhívja a közgyűlést, hogy mivel kell, ha egyletünk mint rendesen alakult társulat sikerrel működni akar, hogy bizonyos szabályok szolgáljanak irányadóul, nyilatkozzék az iránt, akar-e bírni alapszabályokkal ? s ha igen ? az iránt intézkedjék.
Melyre a közgyűlés egyhangúlag igennel válaszolván s azon meggyőződésből indulva ki, hogy mint erkölcsi testület az erkölcsi czélt biztosító szabályok nélkül nem működhetik sikeresen, az alapszabályok készítését elhatározta s egyelőre az elnökséget megbízta, hogy az előbbeni houvédegyletnek

TÁRCZA.
Őszszel.
Iltrs keltok szép hazám lakói, Érzitek, hogy elközclg a tél;
Kéltek ugy-e ? hogyha ittmaradtok, Ugy jártok, mir.t Sszszel a levél.
Azt a fészket, a mit itt rakát»>k, Szétpusztitja orkán és vihar ;
Ott derült ég vár, ami^ minálunk Tél leszen s fagy álcsillámival.
Jó, hogy szólni nem tudtok, különben Elmondnátok tnl a tengeren . ..
Hogy kit erre bajt a sors haragja, Fzive érzéketlen kő legyen.
Menjetek csak szebb hazába innét: Vad galamb, bús gerle, gólyapár,
Hisz ti jelzitwk leghűbben nékünk, Hogy reánk is egykor jobblét vár.
Lelkünk, mint a hajdankor phocnixe Hült lakából oly hazába tér;
Hol jutalma zöldelő babérát
Nem hervasztja el többé a tél.
Jöjjetek majd délnek langy szelével, Bárba fészket kell javitnotok . ..
Legalább hf jöttök, mámorunkból Les* az égre feltekiutni ok.
GYÚROM.
Meg-meg áll egy pillanatra, bágyadt szemek kel bámul maga elé, azután szivére szorítva kezét kimerülten, dől a pamlagra. IJjra kezébe veszi az asztalon heverő levélkét, újra össze, meg összevizsgálja, esdő szemekkel tekint az égre, azután hosszasan, fájdalmasan felsóhajt.
— Nem, ez nem lehet!---El akarnak ámitani, meg akarnak csalni ! Nem! Ella nem lehet hozzám hütelen !
— S ha még is Ugy volna ?---ha
szülői kényszeritették! ?
Oh, akkor---akkor egy pillanatig
sem akarok tovább élni I
A kiket egymásnak szánt a végzet.
— Beszély. — Irta: Jentxty Géxu. (Folytatás )
III.
Egy év mult el.
Osskár ingerülteo jár fel 8 alá szobájában.
— De nem 1 sors te nem sújthatsz oly kegyetlenül !
Hisz oly keveset reméltem az életben. Keveset, nagyon keveset!
Elérhetlen vágyakkal nem kecsegtettem magamat, tünde sugarakból nem szőttem álmaimat, csak kedves eszményképemet, Ellámat vágytam bírhatni s te sors! durva kezekkel döntéd porba reményeim várait, te önző anyagi érdek! hahotázva törted szét a kapcsot, mely hozzá fűzött, gunykaczaj között metszéd el a fonalat, mely törekvéseimet kiemelte a mindennapiasság porából!
— Oh sors, te kegyetlen, nagyon kegyetlen vagy l
— Tehát ő másnak menyasszonya! 0 el van jegyezve!
— De nem ; — ez nem lehet, hogy a vágy ez édes érzelem, mely gyermekéveimtől fogva mámorító ssenderben ringatott, most egy szerre mint egy csalékony álom tova lebbenjen! Egyszerre el kellene vesztenem azt, kiért oda ad-
tam volna lelkem üdvösségét, szivem minden dobbanását, életemet, nyugalmamat, egy életnek egész világát 1
— Oh végzet! csak most könyörülj rajtam, nem kívánom több kegyelmedet!---
Néhány pillanatra csend lőn. Oszkár mintegy akaratlatiul oda tántorgott íróasztalához, egy arany m-daillont vett elő annak egyik rejtekéből, görcsösen ajakához emelte, s óssze-visz-sza csókolgatta.
— Oh Ella te szeretsz l---igen forrón szerettél I —----te nem feledhetsz engem el, — sóhajtott az ifjú. —-----
— De mit késem hát.? folytatá helyéből felpattanva. — Igén ! én magam akarok e lesújtó hir valódiságiról meggyőződni, látni akarom őt!---látni! ha megrep"d is e bzív a
fájdalmak salya alatt; de még egyszer látni akarom Ellát, hogy utolsó Isten hozzádol mondhassak neki, ki valaha az enyim volt és most.--
— Ella! szegény Ellám ! —----
Oszkár nem tudott tovább beszélni, szemeiből előtörő könyzápor elfőjtá hangját, újra összecaókolgatta a medaillonban levő kis hajfo-natot, azután fejébe tette kalapját, s kitántorgott a szobából.
Fáradságos hosszú utazás után gyötrő lelki küzdelmek közepett érkezett meg szülői városába.
IJjra láthatta tohát a helyet, hol csalódott reményei először szárnyra kaptak, láthatta a házat, melyben szerelme tárgya nevelkedett, a lúgost, hol oly sokszor esküdtek egymásnak örök szerelmet!
És most mindennek vége —--vége!
Ella csakugyan férjhez ment. Oszkár meg-
tört lélekkel távoaott hazulról.Mindenki azt hitte, hogy ismét a fővárosba siet vissza, pedig ő egészen más tervezetet forralt agyában.
IV.
Egyik tavaszi reggel szokatlan látványra ébredtek a kis mátrai falu lakósai.
A kastély körül, hol eddig csak csendes némaság honolt, ma nagy sürgés-forgás uralkodott. Az ácsok az épület rosz tetőzetét javítgatták, kőmivesek a barna falat fehérítették, míg a szolgaszemélyzet egész buzgalommal hordta a már kitisztított termekbe az ujonan megérkezett bútorokat, az avultakat, s színei-hagyottakat pedig szépen kocsikra rakták, s elszállították.
A parkot gondos kertész vette pártfogása alá. A füvei benőtt utakat megtisztogatták, sárga homokkal teritették be,a fákat megnyesegették, a kis tó is üde forrásvizet nyerve, tisztán csillámlott, könnyű csónakocskát hintázva habjain.
De hát miért e nagy változás ? fogja kérdezni a nyájas olvasó.
Ella a Szeőnyeiek ősi kastélyát választá otthonának, hogy a messze távolban könnyebben feledhesse a kedves szülői házat, gyermekkorának boldog álmait, az ifjút kitől a sors keze, a világ önző érdeke talán örökre elszakította !
Feledni akart!
De lehet-e feledni, ki lehet-e irtani a kebelből az érzelmek boldog emlékeit ?---
--— A szív magával viszi belvilágát a setét falak közé ugy, mint a fényes palotákba, s az érzést sem a sors pazar adományai, sem a nyomor nem képesek lecsititani, csak a sir, o sötét bölcsője fájdalmaink s örömeinknek csak ez vet véget az emberiség szenvedéseinek ! — Ella boldogtalan — nagyon boldogtalan volt!
alapszabályait annak volt elnökétől vegye kézre s a jövő közgyűlésre mulassa be, az e tekintetbeni további teendők iránti intézkedés akkorra halasztatván.
Nem lévén több tárgy, se egyéb előterjesztés nera történvén, agy ülés eloszlatott s e jegyzőkönyv felolvastatván, helyben hagyatott s hitelesíttetett K. m. f.
SVASTITS KÁROLY,
jegyző.
Jegyzék
azon bünperekröl, melyek a zala-cgerszegi kir. törvényszék büntető osztályának f. évi deczember havában tartandó nyilvános üléseiben előadatnak u. m.
Deczember lén 875.
1315./B. 875. Sz. 1. Ifj: Kovács János tolva jlással terhelt elleni ügyben végtárgyalás.
1327./B. 875. Sz. L Ebedli Vincze széna-tolvajlással vádlott elleni ügyben folyt, szóbeli végtárgyalás.
1385./B. 875. Sz. L Cseh igazabban Poór János pénztolvaj lássál vádlott elleni ügy ben szóbeli vég tárgyalás.
Deczember 2-án 875.
1329./B. 875. Sz. 1. Holl Antal hamis szállítólevél felhasználása általi csalási kísérlettel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1439./B. 875. L.t Lancsák István, Luczi Ferencz és Luczi Miklós bundatolvajlással vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
Deczember 3-án 875.
1295./B. 875. Sz. 1. Könnyűd Gábor és társai verekedéssel vádlottak elleni ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
1324./B. 875. L. t Paukovics József emberöléssel vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1347./B. 875. Sz. 1. Ifj: Lakatos József birói végrehajtónak hivatalos eljárásbani rágalmazásával vádlott elleni ügyben curiai ítélet , hirdetés.
1348./B. 875. Sz. 1. Katona Károly és társai elleni hamis okmány készítés miatti ügyökben kir. táblai ítélet hirdetés.
1367./B 875. L. t Oazkai Sándor és társai emberöléssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1390./B. 875. Sz. 1. Hoffman Ignácz sikkasztással vádlott elleni ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
Távol mindazoktól, kiket szeret, kiktől szerettetik, távol a kedves szülői háztól, a szeretett ifjútól, egy oly férj oldala mellett élni, kit minden gyengédsége mellett szeretni nem tudunk, nem boldogtalanság e ?
Pedig Miklós kimondhatlanul szerette nejét. Ha néha-néha egy mosoly vonult el Ella halavány orczáján,mámoros boldogsággal ölelte magához a kedves nőt, s boldog volt, mert remélte, hogy nemsokára bírni fogja viszonsze-relmét
De Miklós csalódott! Csalódott: mert a látszat után ítélt, mert nem ísmeré azon belső gyötrelmet, mely Ella szivét halálra kínozá, nem ismeré a kebel azon titkos fájdalmát, mely lassan-lassan sorvaszthatja el a testet!
Ella nem tudott mást szeretni,csak Oszkárt! Az ifjú Szeónyei boldogságot remélt, s boldogtalanná tette öumsgát,s egy ártatlan nőt. Bírhatta ugyan Ellát smég is boldogtalan volt; mert látnia kellett, mint fonnyad a virág, melyet keblére tűzött.
Ella panasz nélkül tűrte lelki fájdalmait. Vidámnak mutatta magát, gyakran mosolygott, de azért mindennap egy-egy rózsát szakított le arczáró 1, mindennap roszabbul nézett ki, s ez megfoghatlan volt íjiklós előtt! Hisz néhány hónap óta nem látott köny et neje szemében, nem hallotta panaszos szavát!
Igaz! — de titok volt előtte, hogy neje éjeket viraszt át, s míg mások édes álmaikat alusszák, addig ő múltjának boldog perczein s jelenének boldogtalanságán mereng, nem tud-t*> hogy Ellának szivében a viszontszerelem édes érzete helyett kinzó vágyak dúlnak.
Igy multak el napok hónapok után. Ella belső bánattal gyötörtetve,fonnyadt, mint a virág, melyet kíméletlenül tiport el a vihar.
. Miklós boldogságának is vége lőn. Nemsokára véletlenül megtudta nejének előbbi viszonyát, sejteni kezdé a titkos bánat okát.
Amily boldognak érezte magát előbb, most egyszerre ép oly boldogtalan lőn; mert ő meg mindig szeretett. Szerette Ellát az az őrjöngés azon nemével, mely ha viszontszerelemre nem ^|ál,ö9aaeég«U a keblet, melyben ól.
M)hl mert ne higyjétek, hogy viazontazere lem nélkül, nem jehet szeretni. A szívnek vágyai a kedély izgató ttaága, azon fájó kimagyaráz ha tl an érzéa, mely ilyenkor elfogja a keblet; eaak óaztönzik az ember hinaágát, hogy kiküsd-je szivének diadalát!
(Folytatás köv.)

1437./B. 875. L. t Nincs Ferdinánd gyűrűtől vaj láaaal vádlott elleni ügyben végtárgyaláa.
Deczember 9 én 875.
1476 /B. 875. Sz. L Könye János teati biztonság elleni vétséggel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
1479./B. 875. L. t. Kélemen Imre hivatalos pénzek elsikkasztásával vádlott elleni ügy-beu szóbeli végtárgyalás.
1486./B 875. Sz. 1. Zsoldos György és Bakon Pál kaszatolvajlással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Deczember 10 én 875.
1406./B. 875. Sz. 1. Pék József súlyos tea-tisértéasel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1429./B. 875. Sz. 1. Tolnai János bírói zártöréssel, sikkasztással s végrehsjtósértegetéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hír* detés.
Deczember 15 én 875.
1454./B. 875. Sz. 1. Reíger István és társai súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1480./B 875. Sz. 1. Scheiber Lipót súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
Sövényfejlődési (phytophaenolo-giai) észleletek *)
Nagy-Kanizsán, 1874/ö-ik iskola i tanévben.
Észlelő: P. E. fógymn. tanár.
ív.
Időszak.
A rétek átalánosmegzöldüléee— Az első széna kaszálás — — A sarjú kaszálás — — — A rétek és legelők megsárgulása A lombfáknak átalános megsárgulása — — — — — A tömeges lombhullás időszaka A téli gabona vetése — -A téli hó elolvadása, a vegetatio megindulása — — — —
A hullott hó tartama — —
máj. 1. jun. 8. aug. 16. okt 25.
okt. 10. okt. 26. szept 1—25.
mártz. 26.
1874. 1875. dec. 28 -mr.26.
Helyi hírek.
— Hymen. Rózsavölgyi Gyula fővároai tisztviselő — Rózsavölgyi Antal n.-kanissai tanító ur fia — f. hó 20-án jegyet váltott Madarász Zs. Ede tekintélyes fővárosi hástulajdonoa bájos leánya- Madarász Róza kisaaazonynyaL Stemmer Kálmán vaskereskedő ur pedig Bosch Vally kisasszonyt vezette oltárhoz s as nsp menyasszonya szülőföldje München-felé elutaz-tak.
— Két szobából, konyha-, pincse-, padlás, fáskamrából álló s a város közepén levő lakás kiadó s azonnal átvehető. Bővebb értesítés e lap szerkesztőségi irodájában adatik.
— Éjjeli betöréses tolvajlások történtek nov. 26—27-ke közti éjjel ós pedig: Fischel Fülöp urnái, Neumann testvéreknél, nemkülönben a Király-utczában is.
— Sport, A nagy-kanizsai vadásztársaság nov. 25-én haj tó vadászatot tartott, melyen 46 nyul esett Báró Szegedy Imre lepledi birtokán a napokban farkas lövetett,mí e vidéken a ritkaságok közé tartozik.
— Országon vásárunk Kanizsán ez évben az utolsó, deczember G-án lesz.
f — Kis-komáiromi országos vásár f. évi november hó 22 én a rósz idő daczára megtartatván, mint a zsibvásár, mint pedig a baromvásár a lehető rosszul ütött ki,a vásáron csekély marha állíttatván ki, vétel tárgyát csak 97 darab képezte, a legdrágább pár ökör 438 frton sopronyi kereskedőnek adatott el. — Az OB8ZC6 e téreni forgalom 8760 frt volt
— Rabló gyilkosság. Zala-Egerszeg közelében közvetlen Pozva község tőszomszédságában levő Csikós tónál a szent-iváni postakocsi nov. 21—22 ke közti éjjel kiraboltatott, a kocsis pedig ettől mintegy 300 lépésnyire meggyilkolva találtatott'' A tettesuek Kis József nevü csavargó gyanittatik, ki előtte valónap Szent-Ivánon csavargott a egykor postakocsis volt. Nyomoztatik erősen.
— L&vonatu vasút. Vértessy Iván ur, keszthelyi ügyvéd engedélyt nyert s magaa kormánytői, a keszthelyi vasúti állomástól Keszthely városáig kiépitt-ndő lóvonatu-vaspálya kiépithetésére. Az engedély egy évi határidőre terjed s igy egy év leforgása alatt a lővonal u vasútnak kiépítve kell lennie. A felmérések már megtörténtek. Üdvözöljük e vállalat kezdeményezőit s hiszazük, hogy egy év múlva már könnyítve leend azon kellemetlen helyzetünkön, melyet eddig a vasúthoz lejárni szokott fuvarosok okoztak. A felméréseket Hencz Antal ur nagy kanitaai építész teljesítette, ki Vér-tessy urnák a vállalat kezdeményezésénél társa.
— Keszthelyen as .Amazon" szálloda éttermében egy fiatal ember fogadásból 8 pohár vizet ivott meg egymásután. A fogadáa 26 írtba n volt kikötve«
— Keszthelyen az „Amazonéhoz csim-
•) Lapunk előbbi eaámában ez érdekes közle-mény IV-ik pontja hibásan lett tördelve, asért agán terjedelmében közöljük. 8serk.
sett szállodában ujonan átalakított tiVftás jövő szombaton, f. é. deczember hó 4 én tog megnyittatni. A kávéház 3 nagy- éa egy kiaebb asobá-ból álland, oly islésteljesen van berendezve, hogy bármelyik nagy vároabe ia beillenék. Lehetetlen ez alkalommal Schillinszky úrról, a nevezett vendéglő tulajdonoaáról ia meg nem emlékezni. Tudjuk azt, hogy Schillinszky ur as érintett vendéglőt a keszthelyi uradalomtól megvette ■ igy az említett vendéglő tulajdonává lett Be látta a vendéglős ur azt,hogy a vendéglőben as átutazó vendégek részére nemcsak kény elmetlen,de egyasersmint kevéa is a hely. Hossáfogott tehát e szállódé átalakitáaához a berendezéséhes. A nagy termet, melyben a tánczvígalmak szoktak tartatni, szintén újból s igen díszesen rendezte be. Jövőre pedig — mint hallottuk — egy uj éttermet e* táneztermet fog építtetni s hogy a szobák számát szaporíthassa, a mostani vendéglőt még egy emeletre akerje építtetni.as ujonan építendő tánezteremben egyasersmint színpad is leend s igy ason kellemes helysetbe jut Keasthely, hogy színi-előadás alkalmával a közönség meglesz kímélve a bokáig érő porban való álldogá-lástól. As eddigi átalakításokból ítélve, ugy látszik, hogy Keszthely egy fáradhatlan, minden szép- és jóért lelkesülni tudó egyént nyert Schil-linszky úrban.
— jÉrtesítés. Van aserencaém értesíteni a t közönséget, misaerint tok. Konyáry Mihály ügyvéd ur irodájában töltött több évi működésem után Csáktornyán (Szűk-utcza 196-ik) ház sz. alatt tek. Péterfy Mihály ur házában 1876. évi január 1-én ügyvédi irodámat megnyitom a e naptól kezdve minden peree a perenkivüli ügyek elvállaláaára ajánlkozom. Csáktornyán, 1875. évi november havában. Sárosi Láaaló, köz- a váltóügyvéd.
— Obermayer Lajos által szerkesztett .Élőtismeretek tárháza" Vll-ik füzete megjelent Ára 30 kr.
— Gyászhír. Szent-györgyi Horváth Pál Sümegh város kösaseretetben levő polgára jobblétre szenderült; tisztelet jeléül hült tetemét számos vidéki éa helybeli közönség kisérte. A gyász tudósítás e következőkép hangzik: „Horváth Flóra, férjezett Szladovica Ferenczné,
— Horváth Paulina, özv. Babos Gyuláné a gyermekeik: Ssladovica Megdőlne, Bose éa Mária; — Babos Mária ée Malvin bánetoaasiv-vel jelentik feledhetlen édea atyjuknak, illetőleg nagyatyjuknak: Szent-györgyi Horváth Pálnak élte 68 ik évében hosassa betegség után Sümeghen, t. 1875. é. nov. hó 18-án reggeli 2 órakor történt gyászoa kimultát A boldogult-nak hült tetemei f. hó 20-án délután 3 órakor a sümeghi közöa sírkertben takarittettek eL — As engesztelő szent mise áldosetok pedig f. 1875. decz. hó 1. a aümeghtéa ukki kath. egyházban tartatnak me^. Aldáa és örök béke lengjen hamvai fölötti 1 !
— Gyászhír. Zalamegyét njebb veszteség érte, egy kitűnő gazda, nemes emberbarát s tisztákéblü hazafi elhunytával, e gyáas-jeientés igy szól: Alóljegyzettek ¿keseredett szívvel jelentik nedelicsi Horváth György urnák nagyméltóságú tolnai gróf Festetics György ur ő excellentiája öaazea uradalmainak felügyelője folyó november hó 23 ik napján eatéli 7 órakor, életének 61-ik, boldog hássaaágánsk 33 ik évében, e halotti szentségek felvétele után végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. A boldogul tnak hűlt tetemei f. no vem b 26 án reggeli 10 órakor tétettek e csáktornyai sírkertben örök nyugalomra, a azent miseáldozat pedig ugyan novemb. hó 27-én reggeli 9 órakor a Csáktornyái plébánia tem plomában a mindenhatónak bemutattatott. Kelt Csáktornyán, novemb. 24-én 1875. Özvegy Horváth György né született Gombár Anna, neje. Ilona, férjesett Vaasary Jánoané, Lajos, Anna, Jenő, Blanka gyermekei. Vaasary Ilona, Lenek Elemér unokái. Horváth Jánoa, Horváth Teréz, Horváth Anna, Horváth Bose testvérei. Dr. Vaasary Jánoa, Lenek Ödön vők. Béke hamvaira!
— Hymen. Brean Venczel főhadnagy e cs. kir. 4-ik huszár ezrednél folyó hó 25-én vezette oltárhoz Laakay Ferencz ur, keszthelyi építész leányát Szidónia úrhölgyet As ej párás ssküvő után azonnal Bécsbe távozott, a innen Olaszországba veendi útját
-- — Rövid, hírek. Szegeden egy tavai vett 11 ezer forintos földbirtokot e napokban 2300 frton árvereztek el. — Radziwil berezeg Kolosavártt honpolgári eaküt tett. — Debre-czen környékét a farkasok nagy caapatban nyugtalanítják. — A szolnoki műkedvelők „Falu roasasát" adták elő. — Gr. Zichy volt közlekedési minister Chinábe utazott — Bécsben Báró Helferttől „A magyar kiegyesés revíziója" czimü izgalmea röpirat jelent meg. — Kétszeri színtársulata Kőszegen tart előadáat
— Kulán egy hölgyet válaastottak e hitelegylet könyvvesetőjéül. — Albrecht főhercseg decz. 8-án Szent-Pétervárra utazik. — Nevet* séges: Varga Lejos hódm esővásárhelyi lakós „Caukor-Mre változtatta nevét. — Uchatioz e szent-Istvánrend kis kereastjét nyerte. — A vám esem pésaet miatt több fővárosi kereakedő üzleti könyve lefoglaltatott— Klspks Konstantinápoly be átesik. — a íranosia aeinmÜirók társulata e magyar iurniití MÚnhástól friuss
derebok előedáseiért e*/,-et kiván. — Pressel Adolf német népénekea Budán agyonlőtte magát. — Suhr csirkuaza Bpeatre készül. — Spor-son Páltól .Mit tegyen e gesds s szárazság ellen ?" czimü mnnka jelent meg. — Budavárosnak árvisek elleni biztosítása 2,025,036 friba kerül. — Kochmeíster Frigyes fővárosi kereskedő báróságot nyer. — Somogyban a vörheny dul- — A nagv-bajomi gőzfürdő bessünt. — Szigetby Gynla Csurgón ügyvédi irodát nyitott
— Tevely Elek ügyvéd, Somogymegye tekintélyes harezoaa meghalt — Haynald érsek beteg. — A fővárosban egy iparlovag hamis „idéző-leveleket* késbeaitett a esért 20—30 krt. vett. — Gráczban egy épület lépcsőzete leomlott a 11 napazámost agyonütött — Damm svéd tudós egyetemes világnyelvet talált fel.
— Indiában valláai czélu mérgező társulatot találtak fel. — Szentpéterváron földalatti börtönt találtak s benne 8 lelánczolt embercsont-vázat — Wilson as egyesült államok alelnöke meghalt — Nedetzky Ferike kisasszonyt, Deák Ferencz leggyengédebb ápolóját Bölönyi József földbirtokos eljegyezte. — A közmunkák megváltási dija es évben a fővárosnak 80,005 frtot jövedelmesett— Rauscher bibornok nov. 24-én meghalt — Horn helyébe Schwarz Gyula választatott meg képviselővé. — As ezüst árkelet-pótlék deczemberre 5''/0.
Vegyes hírek.
— Vas homlok. Pálffy Antal herczeg közelebbről a debrekösi joazágához tartozó miklósházi erdőben nagy hajtóvsdássatot tartott; ez elkelommel egy, a hajtók által fölzaklatott őz-bak nyilsebeaséggel Levard kerületi erdősnek rontott és oly erővel ütötte homlokon, hogy szédülten esett e földre, de s bak is összerogyott, es öaaseütköséaben nyakát szegte. Az erdős azonban néhány peres mulvs fölkelt, a habár homloka nagyon földagadt éa folytatta a vadászatot, mintha as összeütközéshez mi köze sem volna.
— Egy millió dollárt ajándékozott Ewans-ville polgára Carpenter Willard egy nevelő intését épitéaére éa köteleste magát, hogy az építés befejezte után még 200,000-et csatol hozzá. A szabad America polgárai ily módon igyekeznek megörökitni neveiket
Zeneművekről.
(Beküldetett). Napjainkban, midőn a kereskedelem pang, s mindenféle veszteségek és kellemetlenségek keserítik as életet, midén az smber barát-jait, illetőleg magának a legszomorúbb tapasztalásokat szerezheti, s midőn a legodaadóbb szeretet nemhogy vissonostatnék, de gyakran hűtlenséggel jutalmaztat! k, ugy, hogy mindezek folytán nyugalmunkat és békesrfgünket elvesaitjflk : a csalódások ezen időszakában mindenki olyasmi után óhajtozik, mely neki mindezekért kárpótlást nyújthasson, ezen kárpótlás pedig egy z e n e m ű megszerzése által nyuj-tathatik
Szék H e 11 e r J. H. által Bernben oly tökéletességben készíttetnek, hogy mindenki, ki némileg örömét leli a zenében, a fönnebb emiitettekért, a ben-nök rejlő bűvös erő folytán, kárpótlást talalhat. A bécsi világkiállításon, a saját pavilloojában fölállított zeneművei hangteljük, tartalmasságuk és az általuk fölváltva előadott hol vig, hol komoly dallamok harmonikus bevégzettségénél fogva a legnagyobb föltűnést okozták, s folytonosan magukra vonták a zenekedvelő közönség általános figyelmét Heller ur müveiért az érdem-éremmel lett kitüntetve.
Bármely tárgy, legyen az még oly értékes, nea pótol egy ily művet, s ha szerepük, ajándékozzuk meg ssivünk választottját egy ily művel, s amire szavak képtelenek, azt ennek segélyével bizonyára elérhetjük.
▲ szenvedőnek, a betegnek szórakozást nyújtanak, mulattatnak, feledtetnek, fölidézik az elmúlt szebb napok emlékeit. Dicséretes dolog sok vendéglőstől, hogy ily műveket szereznek vendégeik mulattatására, s aaok gyakorlati haszna a leguyilvánvalób-ban bebizonyosodik, miután a vendégek természetesen oda miodif visszatérnek, ahol ily műveket hallani alkalmak nyílik ; intés azok számára, kik eddig még nem szereztek olyanokat. Végfii pedig karácsonyi ajáu délről is melyek megválasztása gyakran annyi fejtö-iést okos, — mit ajándékozhat a férj nejének, a vő-U-gény menyasszonyának, a barát barátjának ezeknél kedvesebbet T £aen művek minden zavarból kisegít-aek, s oly tárgyat képezuek, mely annak adóját a emlékestet, s őt kedvessé és feledhetlenné teszi.
Hogy arról meglegyünk győződve, miszemií Hellértől magától kaptuk a művet, legtanácsosabb, !■ • egyenesen 5 hozzá fordulunk; minden általa ké esitett mű nevével van ellátva.
Képes árjegyzékek mindenkinek küldetnek, s minden megrendelés, habár a legkisebb műre vonat-kőzik, is azonnal eszközöltetik *
v „
Papírszeletek.
Tatáié adoma. 4 zákány-dombovári vas-pálya egyik állomása mellett egy csizmadia inas sietve haladván el, a szomszéd faluba csizmát viendő haza, megszólítja őt a vonatvezető, hogy üljön tel. Mire az inas viassakiált: Nem érek rá, hamarabb ott lessek gyalog.
Társalgás két volt orss. képviselő között.
— He is szólj, kérlek, hiszen te az egész or-ssággyülés alatt szádat sem nyitottad fel!
— Dehogy nem; — beszéded alatt egyre ásí-
— Menj ágyadba, kis fiam, hizs látod ; már s caibék is elültek.
— Mama, de a vén tyúk is velük ment ám I
— De ssssony, csak nem akarsz bolonddá teo-ni I — kiáltott a férj.
— X ttraásáftél megmentett a terméssé».
— Én xJtt igazságnak Ilin tisztel 8je vagyok
_ kiütött fel egy delhölgy.
— Azért tartja magát illő távolban tőle — fejelt reá egj bzarkaóztikua.
í . '' ; • f » » i ♦ '' i ¡ \ • » r
.Félek« — mondá egy távozó tiszt nejéhez, ^bogy a bosszú távollét elfeledtet engemet előtted 1* -,Ne félj" — mondá a nő, — .minél tovább tart távol a haza iránti kötelesség, annál jobban foglak
tűrni!* _
(ifj.) A paraszt kérte a rajta eretvágó borbélyt, bog)'' 1« no bőrét. *
— Kincs szükségem dobra — feleh a borbély.
Történeti naptár.,,
Nov. 28. 1556. Dobó látván erdélyi vajdával megszűnt e méltóság. — 1861. Priea-nitz Vincze hirea vizgyógyáaz halála.
, 29.1780. Mária-Terézia királyné halálo-záaa. — 1848. Perezel Mór gyóaelme Legrádnál. — 1850. A dohányegyedáruság kezdete hazánkban.
„ 30. 1848. Szent-Tamáanal a rohamok ''kezdetét vették. Decz.. 1. 1671. Tattenbach, Zrínyi Péter társának Grátaban leíejeztetóse. — 1800. ybrösmartj születésnapja. — 1848. Bem az erdélyi hadsereg fővezérévé neveztetik ki.
, 2. 1406. A nók trónrajutáai joga Angolországban kimondatik. — 1848. V. Ferdinánd a trónról lemond s Ferenc* József föherczeg azt elfoglalja. — 1852. 111. Napóleon, császárnak választat! k 10 millió szavazó közöl 7,889,553 szavazattal.
„ 3. 1848. Jellachich Dalmatía és Fiume kormánysójának neveztetik ki.
„ 4. 1484. Mátyás király Bécset ostrom alá veszi. — 1834. Veaaelényi Miklós beszéde a szatmáry gyűlésen, mely elitéi te tését vonja maga után.
Lnttohazáft.
N. Szeben,Dov. 24-én: 79, 75, 20, 6, 74.
Lemberg, „ „ 75, 52, 14, 80, 28.
Prága, . „ 61, 1, 19, 47, 24.
Piára! árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy--KaniTasvároe piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi november hó 25-én.
Oab onanemüekt agy als. anssb a. eteriat.
Baza 87-90 fontom 5 frt.- -I kr„'''' - foto* 4
frt 60 kr. 83—87 fontol 4 frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 40 kr. Árpa serfŐsésre 68—70 fontos 3 frt 20 kr. etetésre «aló 3 frt. — kr Zab 2 frt — kr. Középszerű — frt. — kr. Lisztnemüek: egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfiaomabb 14 frt — kr. Zsemleliszt 12 frt — kr. Fehér keayérliszt 8 frt. — kr. Fekete kenyér liszt &Jtü — kr. Búzadara 14 frt. — -kr. Árpakása 16 frt -/ kr. Kiz*J4 frt — kr. — Hüvelyesek: egy alsó aoest mérő szerint Borsó 9 frt — kr. Bab 4 frt — kr. Lencse 9 frt — kr. Köles 5 frt 50 kr. Hajdina (pohánka) 2 frt 70 kr. Kukoricáé 2 frt 50 kt. Burgonya 1 frt 20 kr. H n s : egy bécsi fent szerint. Marhahús 24 kr. Disznóhús 30 kr. JabktisJ^ kr. Boijubns 30 kr. Z s i r f é 1 «-k : Disznózsír 60 kr.Marhassir 60 kr.Szalonna 45 kr. Szappan 24 kr. Petroleum pintje 70 kr. Stearin-gyextya 56 kr. Faggj u-gyertya 34 kr. Bor: egy alsó auszt akó 40 pint sserint Ó-bor 8 frt — kr. üj-bor 7 írt — kr. 8 ö r: egy *lsó austr. sörakó 42 pint Szerint. Középszerű 9 frt — kr. Legalacsonyabb — frt — kr. T ü s i f a : 1 bécsi öl 36 büvel/k hosszú. Bükkfa 12 frt 60 kr. Tölgyfa 8 írt. — kr. Kőszén egy bécsi násza 70 kr. Fasséu egy mérő 70 kr. Sséns egy bécsi mázsa sserint 1 frt 60 kr. 8 s a 1 m a 1 frt — kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt — kr. Élelmezéssel egy nő 60 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. xJelmeséssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 60 kr. Kiadta : (P. h.) Maninger József,
v. alj egy s5.
Novesiber 28-tól deezc
Hó- és heti-aap
ibér 4-% 1875.
-X___1
Katholikns naptár
Protestáns naptár
■ "
ntj
48. Urjövet (Advent) L v. — Kat. ev. Jelek )< nek a napban és holdban. — Luk. XXI. 26—33. — Prot Ep. Kom. Xlll. U—14. £v. Máté XXI. 1—9. — Oör. ev. Lakács V1IL 50—66.
128¡ Vasarsap |.G. 1. Sostbenee C. 1 Ui jövetele,
29 Hétfő Saturnin Valthér
!30 Kedd András apostol Endre
1 8serda Eligius, Naiália Natália
2 Csütörtök Bibáné, Rómns Bibiána
3 Péntek Xaveri us Fer. Atala
4 Ssombat Borbála ssfis Borbála
: Érték
ÓV. meUlique. 69.55; 5*/#.notnz. kölcsön 73.85) 1860-ki álladalmi kölcsön 115.56 ; bank-rfcivr.% 28— ; bitefcntéaeti részvények 196.25 ; London 113^5; «lagyar föld teher mentési kötvény 80.75; temesvári földtehermentési kötvény 80.f»0; erdélyi fóidtehennentéai kötvény 79.60; horvát-slsTon földtehermentési kötvény 85.50; ezüst 105 — ; cs. kir. arany 5.37l/a Napoleood''or 9.10._ ''
Felelős szerkesztő 8 kiadó: Bátorfi Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kéltség nélkül, gyégy-• ^ táplálék áltaL
Revalesciére du Barry
Londonból.
Ezen kellemes egészségi-éteknek 28 év óta semmi betegség sem ellenszegült és jónak bizonyult az felnőttek- és gyermekeknél, gyógyszer és költség nélküi, minden gyomor-, id-g-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákbártya-, légzési-, hólyag- és vesebajokban, gumósodáa, aszkdr, mellszorulás, köhögés, emészt-hctleuség, dngilás, hasmenés, álmatlanság, gyengeség, aranyér, vizkórság, láz, szédülés, vértorlódás, fülzúgás, émelygés és hányás, még terhesség alatt is czokorvizelés, búskomorság, »orányodáz, esós, köszvény, sápkór és egyéb betegségekben ; nemkülönben mint táplálék szopósgyermekeknek és a dajkatejnél is előnyösebb. — Kivonat 80,000 bizonyítványból oly bajok meggyógyulásától, melyek minden gyógyszernek ellentállottak és köztük Dr. Wurzer tsnár, Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen, Dr. Angelstein orvosi t-inácsos, Dr. Shorelaud. Dr. Campbell, Dr. Dédé tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófnS, marqnise de Brehan és több magasállásu egyének bizonyítványai kívánságra bérmentesen »elküldetnek.
Itflvidrevont kivonat 80,000 bizonyítványból :
80,416. sz. Beneke F. W. rendes tanár a marburgi orvosi egyetemen a .Berliner Klinisoh. Wochenschrift" 1872. april 8. számában ezt mondja: .Soha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását as úgynevezett „Reva-
I
I
♦) E rovat vállal a
alatt közlöttért felelősséget nem
Üzerk.
lenta Arabtea« (Revalesciére) ÉMMk UMMs. A
gyermek 4 hónapos korábsn teljes elsoványodásban s folytonos hányásban szenvedett, mely bajok minden gyógyszerrel dacsoltak $ a Revalesciére azonban hat hét alatt egészségét tökéletesen helyreállította.
64,210. ss. Brehan marquis 7. évi májbetegség, ressketegség, elsoványodás és hypochondriáról.
79,810. sz. ösv. Klemm asszonyság, Drüssdeof, évekig tartó főfájás és hányásról.
75,877. sz. KöTler Flórián, cs. k. katonai gondnok Nagyvárad, tüdő- és légcső bumt, szédülés és mellszorulásról.
75,970. sz. Teschner G^bor dr, a magasb nyilvános kereskedelmi tanintézet hallgatója Bécsbea, a mellbaj és idegziláltság kétségbeejtő fokáról
65,715. ss. Montlouis kisasszony, emészthet lenség, álmatlanság és elsoványodásrÓl.
72,618. ss. La Roche sur Yon, jul. 30. 1868.
ön Revalesciére csokoládéja rémitő gyomor-és idegbajomtól, mely tis éven át gyötört, tökéletesen megszabadított (Madame) árasad Pré rost.
Táplálóbb levén a hunál, ŐO-esereeen megkíméli a gyógytter árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszeleticzékben ''/» font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt, 24. font 36 frt Revalesciére piskóták sselen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 86 frt —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Walfflschgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fűszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi hás minden vidékre megküldi postai utalváuy vzgy utánvét mellett.
N.-Kanizeán Práger Béla, (exeíött Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi és ööltá Bezső gyógy«., Székes-Fehéfvárott Dis-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógya*.-, Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógyszerésznél; Varasdon dr. Halter A. gyógysz., Versecsen Fiscber iíóricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
Hozások
Iniisbrucki és Salzburgi 20 frtos sorsjegyek.
b. Drrzriiibrr fónyerés 20,000 frt 3. Jnuaár . 30,000 frt
b. Január „ 10.000 frt
legalább 30 frtot
nyer mul-hatlanul.
Eredeti sorsiegj ek csak a napi árfolyam szerint. Részlet fizetésre 5 rrtj4"''10r4"""ben'' ",i"de,> '' " ''"a,tl
^^¿IfiF&A*«^ « tőke elhelyeztessék, ^^fíS^SL^ __
=5= valószínű, Xxoary annak börzei árlolyama emelkedni fog. =
Vidéki megrendelések készpénz vagy fel pénznek készpénzben! e 1 őzetes beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij melléklésével kéretik. (1854-2) Wechsefetube der k. k. prfv. Wiener Handelsbank vorm. Joh. C. Sothen Graben 13.

A
valódi
orsz. szab. legtjabbaB 5 Felsége által kiváltságul kitiintelett, az STVSSÍ kartél Begvlzsgált , s sikt-rcsnek Ulált rz.-rféleképeo kipróbált titkos szer a patkásyok, házi s aezei ege rek, vakapdok ¿s svábok teljes kürtá«»r*, (me)yet sokfelé p''r.''.háltxk hamisan utánozni s árulni,) haarísltlan min«"íségben
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos urak. Kaposvárott: POLITZER R. úr
kereskedésében, Pesten SCHNEIDER Q. Lipét-utczai kereskedésében kapható. (1*44-22) Epy nagy bádog I frt, kis bádog 80 kr.
Egyes bádo g megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Az ádventi idényre.
A ii t plébános» és káplán urak figyelmet vau szerencsém felhívni kiadásomban megjelent alkalomszerű munkára: Dr. Seitó Pálrs-ráték alkalmára irt szeat beszedek gyíjteaésyere ; mely minden ádventi napra külön egy-egy sikerült szent beszédet tartalmaz Ára e munkának 60 kr. Kapható minden hazai kőny vkereskedesben és tUökaer Péter könyvkereskedésében Sz -F^érvárstt (i»67-i)
Tjpilepsiát
i(eskórt) gyófcyit levélbes . J<lr. KiUittch «peczia-lista Drezda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben).
Sok száz sikeres eredsiéay I
I
I
Varrógépek gyári raktára,
Schera Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t közönségnek nagy rak tár tí
Singer-, Wheeler és Wil8on-,Howe-, __ Anger,- Henger-, valamint kézi-
Varrégépeit, a melyeket gyári áron több évi jótállá® mellett
ad el.
Legjobb tű, csórna, olaj, úgymint gépalkatrészek minden varrógéphez mindig előlegen tartatik. 4 hsy^nkénti xéwlctfizetésekre is á^jt-
JÁTKS-iEÜK karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választékú gyermekjáték-áruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába, ezen gyermekjátékok
karácsoni- s ufevl ajándékul különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tollát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szives látogatását, valamiut becses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel Baclirach J. H.
(ÍSÖS-— 3) városház-uteza, az uj városház épületében.
Legújabb nagy
tőke-sorsolás,
melynek első húzása decx 13. é* 10-án történik. Az állam által bi*t«8?tott ezen eorsjátékban kévé« hónap alatt
7,003,680 birodalmi rnárk
moly a sorshúzás résztvevői közt osztatik föl 41.700 jténznye-remény közt a legnagyobb nyeremény f _ j
375,000 bir.-márk termeszeiben.
Ezen különösen aolid sorsolásban mindenki eredeti sorsjegyet (nem ígérvényt) kaphat, ára .
egy egéez sorsjegynek 6 mrk. vagy 3 ft. 30 kr. o é. , fél , 3 , , I , 65 , w » negyed , l''A » » —» 85 , ,
Megbízások as Összeg beküldése, vagy utánvétre a legtávolabb vidékre is pontosan » hallgatag teljesíttetnek ; hivatalos sorrend s nyereményösszeg a huzáe teljesültével azonnal mwgküldetik.
Minden hamburgi ház nytijt felvilágosítást ami czógünkről.
Asórt kéretnek bizalomtcljesen alulirt világismert créghez fordulni, mely esen előnyös sorsolással megbízva van.
Liliénfeld Testvérek,
(1860 — 2) állampapírüzlete
Bor-eladás.
A Balaton mellett, a keszthelyi vasúti állomástól félórányira fekvó, úgynevezett: ,Bari hegyen" (So-raogymcgye) nagymennyiségű és igen jó minőségű -- külön szedett — fehér és veres bor van eladásra készletben.
Ez ügybeni szives megkeresések alulirthoz intézendók, ki is dijnélküli levelekben azonnal válaszolni fog.
Keszthelyen, (Zalam.) 1875. évi november hóban.
Börtzy József,
(1863—1) « nevezett hegység megbízottja.
4B
Kohn Gyula
norinbergi ésdiszmfi tarából figye- ngys/inte legnagyobb választékot lembe ajánlja nagyszert kiállítását
karácsoni ós ojévi tárgyaknak, (1861 — 2)
Ól •
tegjatányoiiabb áron.
Gyermekek, őrüljetek! ''
A ki gyermekeinek karár.i»onkor nagy örömet akar szerezni, az vegye meg, a meddig a készlet tart, általánosan kedvelt
karácsoni bazárunkat
/»c»t ü n A- fw- «on. * miárt 27 darab legnjabb játék-
a V. C. in gMrt kap minden korú fink éa leányok aaámára,
1 nagy éneklő bábu.
1 mechauicus sergő csiga.
1 bajazzo eaíntányérral mint légyfogó.
1 indiános, mint kötéltánczos nemzeti jelmezben.
1 teljes porcaellán service 6 személyre.
1 Orang-Utang, mely 15 mesterséget tud.
1 hátultöltő csattogó pisztoly.
1 nagy dominó-játék.
úgymint:
1 ládika tele szerszámmal. 1 carton, mely az egéss állatvilágot tartalmazza. 1 ezred ang. katonaság hadi felsse-
relésbea. 1 mechánikus világpanoráma. 1 repülő fülemile. 1 egéss nj találmányú nevető-ké-szülék.
1 varázssip angyali hangokkal. 12 drb pompás karácAonfa-disait-mény.
As itt elősorolt 37 darab gyönyörű és egészen uj jltékssert együttvéve csak 5. e. é. írtért adja (1866—1)
PÉTER BLAU, Wi<*i, I., Wollzeile 25.
a a^Éhfllii4i mmAl—MlUUffvofiia ¿a lilHlwmlmii »n^w.

f
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
kővetkező, még soha nem hallóU árak mellett adom el ; és pedig:
Paolr ^ fr+öví kapató egy igen szép, jó járású, igen jó OíkiK O írtért Bin6gégü munkás-óra.
PgqIz- A frt *sft tv iten c**110" nAi ór"» V/SoK ^ Irt OU Kr. nistM, igen pontos járású, .legszebb kiállítással. ri00U £ f_f KA U- egy igoo disies BHUinU-eiist V/SN&K. D irt OU Kr. eyllader zsebóra, pompás vésett
tokkal, igen pontos járással, amiről kezesség n juj tátik. PcqIt ft IW as ára egy valódi angol 13 latos esüst cylin-O irt ¿er órának, a legfinomabb «zab-szerkezettel, vastag ezüst tokkal, lapos alakban, különösen pontos és helyes járással, a óiról kezeskedem.
PcqIt Q frt e*y **éP 6x081 n6í «yIinder
«7 irt jgen takarosan alkotva, mely a legfinomabb rubinokon jár, díszesen kiállítva és peresről-perczre pontosan jár, amiért kesesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt g EtSZS.
ben. 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel s a pontos járásért kesesség nyuj tátik.
Csak 13 frt 50 kr. éra, Roszkopf-féle ujon
javított rendszerre], a rugónál kulcanélkali felhúzás. Ezen órák ugy olcsóságuk, mint ások minőségének jelessége által világhírűek lettek és kezeskedem a pontos és jó járásért.
Minden nálam vásárolt órához, ülő talmi-araiy láaczot adok ingyen. Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt Wollzeile, Nr. 21.
Levélbeli rendelmények azonnal eszközöltetnek a pénz előleges beküldése vagy utánvét meUett. (1806—8)
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy Nagy-Kanizsán Kazinczy-utcsa (előbb Sörház-utcxa) 7. «z.
alatt
sörrattirí jégpinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, agy palaczkokkal folyton yan készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok „Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa* intézendők. (1857 -3)
I
Nem színlelt végeladás!
Minthogy az üzlet rosz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagynnk pompás china-ezüst gyártmányaink roppant készletét mélyen as előállítási árakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kivánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Lessállitott árak : (1824-6)
előbb | most csak 6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr.
6 „ evőkanál . 7 50 „ 2.70 6 . . kés . 7.60 . 2.70 6 „ , villa . 7.50 . 2 70 1 , levesmero . 5.— „ 2.30 1 , tejmerő . . 3.50 ; 150 1 , zárható czu-
kortartó . 14.— Továbbá pompás
előbb | most esak 1 drb. vajtartó . 5— kr. 2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— .3.— ,, 6 „ késtámasztó 5.— „ 2-50 „ 1 drb. czukorfogó 2.50 „ 1— „ 1 „ theaszílro 1.50 „— 60 „ 6 „ csemegéző kés <>. — „ 2 50 „ 6 „ „ villa 6.— „ 2.50 „

asztal-
8-.
tálczák, kávés- és tbeás-kannák, díszítők, ágas gyertyatartók, csukorhintők, tojástartók, fogpisz-kálótartók, eczetes és olajos edények és még számos más csikk stb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
Kfllfin6»en megjegyzendő.
6 c mind a 24 darab együtt dísze*
6 ;: kávéskanál ( tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr.
Ugyanaz brittania-ez üstből díszes tokban, mind a 24 darab eaak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lel kii smeretesen teljesíttetnek.
C s i m :
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnben.
Dr. John Yate F lo rllln e-ája.
A legjobb fogtisztitó és edző szer, növény részekből, eltávolítja a száj rosz szagát és helyette kellemes illatot gerjeszt, a fogvérsést és a foghus daganatot elhárítja s megóvja a fogakat rothadás tői. Egy palaezk 60 kr. r
Dr. John Yate 8erall«fog pora
tisztítja a fogakat s használata után nemcsak a fogon larakódő kövesedéseket távolítja el, hanem a fog féuyét, fehérségét kitünő-•n elősegíti. Egy dobos 40 kr.
Dr. John Yate
Prompto-AliTio-ja • -
(fogcseppek) jótállás mellett adatik. A legmegrögzöttebb fogfájást is kevés idő alatt megszünteti. Egy doboz hozzá készített pamuttal 40 kr.
Torofr száj-pastlllok,
golyócskák, melyek a szájban forgatva elűznek minden kellemetlen szagot a szájból, főkép csélazerü as színházakban, bálokban s egyéb táraas körökben is stb. Egy dobos 40 kr.
Dr. Borba ver
általános novény-gyomorerősltő.
Esen jó illata s erősítő készülék igen jó hatással bír, gyönge feméssté* és abból származó étvágy hiány, szélbán talmak, ideges fej-gyomorégés, gyomorkatarh, aranyér, sárgaság és székkukzcz bántalmaknál. Egy palaezk 50 kr.
Dr. MAIIer Novény-mell-pastillja
hathatós enyhitőszer kehülés, mellbajok, lélegzés, szamárhnrnt s rekedtségeknél. Egy doboz 30 kr.
Philoeome
(növény hajkenőcs) nagyrészint idegen éghajlati olajokból készült, megtartja abajat, szakáit eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát és uj hajat ad a kopasznak, gyógyítja min. den hajbetegséget a nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhez folyamodni. Egy szép üvegtégely ára 1 frt.
\ A keleti szépltó-tejnek
sokan köszönhetik szép, fehér s ifjú arezbőrüket, mely minden as arezon támadó bajokat m. p. szeplő, m á j f o 11, a« b h m>\ y, küteg, orrveresség stb. a legrövidebb idó alatt eltávolít s helyébe finom ifjú arezbőrt varázsol. A hatás bizonyos. Ecy üvee ára'' 1 frt 50 kr.
Mindezen itt felsorolt szerek eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kanizsán, Práffcr B. gyógyszerész árnál (1851—3)
Tudományos Ítélet
WILDELM (1829 -2)
gyógyszerész nr köszvény- és csúzel lenes
vértisztitó theájáról.
A kinek a mindennemű általános gyógyszerekkel ujabb időben űzött nyegleségről fogalma vsn. könnyen felfoghatja az orvosoknak ások iránt taousitott bizalmatlanságát és épen nea tulaj donitható az tgitás iránti- pedanticus idegenkedésnek, ha as orvos a feldicsért arcaaumoktól mosolyogva fordul el. Mindemellett e szabály sincs kivétel nélkül és ez teljes igazoltságot és jogosultságot talál azon eaetekben, midőn tények álul bizonyított tapasztalás és a közönségnek erre alapított általános he-lveslése az orvosok vizsgálódását megelőzte és ítéletét agy. mint a W i 1 b e 1 m-féle vértisztitó theánál kimondotta, mert az általános vélemény legbiztosabb jótálló valamely dolog értéke mellett és legbiztosabbnak mutatkozott a mindennemű rheumaticos bajok, csúx és köss-vény ellen ajánlott W il h e 1 m-féle vértisztitó theánál, mivel ea a leg-makacsabb csúzos és köszvényes bántál máknál, a bőrnek elfojtott tevékenységét és kigőzölgését nagy mértékben előmozdítja.
Nevezetesen az emberi test minden reumaticus és köszvényes szenvedésénél, mely mindi; lázzal és aa izületek gynladásos bántalmá-val, daganatokkal stb. van egybekötve, — podagránál, a keresstcaont és csípő fájásánál, nyilalásoknál a tagokban, a csuklók merevségénél, lábikragörcsöknél, sőt idolt szorulásnál és az aranyérnél is e thea nagyon hathatós szernek bizonyult
E thea tehát a felsorolt tagok ellen legjobban ajánlható.
Berlin, 1672. január havában.
Dr. Mflller János,
(P. H.) orvos éa gyógytan ácsos.
Övit a hamisítás és felcserélés ellen.
Szíveskedjék a t. közönség vásárlásoknál törvényét óvó bélyegemet és czégemet, melyek minden egyes csomag külső felén láthatók, különös figyelemmel megtekinteni, hogy hamisitáaok által rá ne azedeaaék.
A valódi WHMa-féle antiarthritis, antirheumatikus vér tiszti tó-thea csak as első nemzeti Wllhelm-féle vér tiszti tó-theagy árban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
Egy deboz 8 adagra felosztva, orvosi haasnálat- éa utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg éa pakoláa-dij 10 kr. ''
A t. cs. közönség kényelmére a valódi WIOMta félt aatlartbrltia és aatl hl—atlkas vértlsztité thea kapható :
Nagy-Kaalzsáa. Reaeaberg Ferenoz urnái. Zágrábban : Míttlbach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Caacsinovita Istv. gyógysz.; Kadarkuton: Beck Béla gyógysz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel; Kapronczáa : Werli Miksa gyógysz.; Sopronban : Wrchowszky Rudolf; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógysz.; és Szatmártt: J. Bosain gyógyszerész uraknál.
A veaaprémi püspökségi javaksl hsaslK káptalani válasst. gosdnoktó..
Árverési hirdetmény.
A veszprémi püspökség sümeghi uradalmához tartozó : sarval yi-őreghegyi, tapolcza-véndekcseri, nent-békalljai, balaton-ndvarl, deáki-pusztai, nyirádi és
monostor-apáthii erdőkerületeken az 1875/6-ik évi erdei vágások faterméke nyilvános árverés ntján el-adatik.—
Az árverés sarvaly-öreghegyi vágásra nézve, melynek faterméke 147 öl és 30., köblábra van becsülve, Sümegben, deczem-ber hó 6-ik napján,
deáki és nyirádi erdőn szél törte fa, mely 37 öl és 13.s köblábra becsültetett, Nyirádon, 1875. deezember hó 7-ik napján,
tapolsza-véndekcseri vágásra nézve, melynek faterméke 100 öl 41., köblábra van becsülve, Tapolczán, 1875. évi deezember hó 9-ik napján,
szent-békalljai vágásra nézve, melynek faterméke 128 öl és 64., köblábra van becsülve, 1875. évi deezember hó 11-ik napján, Szent-Békallján,
balaton-ndvari vágás faterméke, mely 22 szekér rózse-fára becsültetett, 1875. évi deezember 15-én Szepezden,
monostor-apáthii erdőn 10.287 köbláb műfa, mely szálszám az ágfával együtt a monostor-apáthii erdőn 1875. évi deezember 16. és 17-ik napjain, az ezen eladás után visz-8zamaradt fa tömegben deezember hó 18-án fog elárvereztetni.
Az árverés a helyszinén levő erdészlaknál foganato-sittatik, kivéve m.-apáthiit
A fatermék mindenütt állva adatik át, melyet a vevő a tél folyama alatt levágatni és 1876. év mártius 1-sejéig az erdőből kihordatni köteles.
A vételár azonnal kifizetendő. A felügyelet az árverés megtörténte után a megvett fára nézve a vevőt illeti
A vevő köteles magát az erdei szabályokhoz alkalmazni; maga, vagy emberei által okozott mindennemű kárért felelős.
Az árverezők kötelesek a kikiáltási ár 20%-át bánatpénzképpen letenni (18 65 — ÍJ '' Yeszprém, november hó 23 án 1875.
Yizeki Tallián Lázár,
fcáptplani rálasztott gondnok.
5. s. X Z t X Z ZZ Z Z Z Z Z Z'' z
(1804-4)
H JBL<Ei Ii Fs Pa
aru m ori
Budapest, II. kerület, fcutcza, a kereskedelmi bank épületében, ajánlja nagy válaaztéku raktárát férfi, női a gyermek kéax fehérneműikben minden siövött
csikkekben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendeléat alábbi árakból • megbízásokat bármely más csikkekre utánvétellel azonnal teljeaitek.
Urak részére
llfSk angol Chiffonból .
drbja 1.40, 1.65, 2, 2.40, 3, 3.50, 4. 6 drb 8, 9 50, 11,50, 13, 17, 20, 22.80.
Szinea perkaiból :
drbja 1.50. 2, 2 25, 2.50. 6 drb. 8.60, 11.50, 12.80, 14.20.
Angol oxfordból gallérral, drja 2.25, 6 drb 12.80, 2 külön gallérral, drbja 3.80. 6 drb 21.60.
tagelők gallérral darabja 60 kr 6 darab 3.25 kr.
Lákrsvslék vászonból minden formában darabja 1.60, 1.75, 2, 2 í5, 2.60, 3. 6 darab 8 50, 10, 11.60, 12,80, 14 20, 17.
Télre szövött gyapjú alté adléiyak s alaé •adráfSk, vékony vagy vastag darabja 1, 1.30, 1.50, 2, 2 60-6 frtig.
Félharlsayák pamutból fehér vagy esikos, kötegje 3 50, 4, 4.60, 5, 5.50—10 frtig, télre gyapjúszövet, vékony vagy vastag szövetű kötegje 6, 6J50, 6 egész 12 frtig.
fiallér és kézelők legújabb divata mintában, egy köteg nép dobozban gallér 2.50, kézelő 4 , 4.60, 5.25.
Zsebkendők egész fehér vagy színes széllel, kötegje 2 40\ 3.60, 4^0, 5, 6.50-6 frtig, febér selyem 90 kr.
Legújabb lyakkMk selyemből keskeny, 14 krtól 1 frtig, széles 20 krtól 3 frtig, késs nyakkötők minden formában 4<Tkrtól 5 frtir-
Nyaksátok darabja 80 kr. sálkendők 1.28-tól 5 frtig.
darabja 7.30, 8, 10, 12, frt, Fehér árak, BatUt, clair vége t frt 76 krtól,
pelisee 3 írt 75 krtól, tarlatain. tullanglais, Ulusion, crep, gaz stb. Mindennemű Mésszivetek, díszítések és rivii M, orleáns, schírting, chiffon, damis, moaslin, organtin vége 82 kr.-tól, bél-lésvásznak minden eslpkék s csúpk eb «tételek, kissvett SSMtek a betételek, iugmellek 20 kitől entoilage, riche, apreta, selyem éa pamut, rojtok, selyem és bársonyszalagok, vászon és pamntasa-lagok, minden zsinór, sujtás éa fűzők, varró selyem, varró éa kötőcaérua, minden kötő, himző éa horgolópamut, valódi pottem-dorfi s 4-szálas kötőpaant gyári áros, azántogy tik, gombok, csatok, gyűszft, kapocs, centiméter, lámpshél stb.
Továbbá szinee kanavásaok vége 8frt.8frt50kr.9frt, 15 frtig, 80 rőfös fonal váczon vége 8frt50kr, 9frt,9frt50kr. kávés abroOT 1 txt 20 krtól, kávéskesdő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár egy ablakra 3 frt 50 krtól 15 frtig, ftg-gönyrojtok párja 60 krtól, ágyteritŐk 5 frt 76 krtól, tők 4 frt 50 krtól.
plaió-azíj 60 kr. KastaeMl kifSSyaf darabja 8, 9 frt. KaaztyHt kitűnő glacé párja 1.15, szarvas-
bői 1.20, 190, posztó 75, 86 kr, 1.20. Tirfllkizék beszegve kötegje 5-15 frtig. Ruganyos aaárágtarték 70, 90 kr, 1.20, nadxágaaij 25 kr. <k 2-15 frtig.
a galléringgombok csont- vagy bronczeból nagy választékban s szép melltűk, nyakkendő^yflrűk, fésűk, fogkefe, szappan és finom illatszerek. FML részére kesztyűk, nyakkötők, zsebkendők.
Hölgyek réssére: tafSk angol Chiffonból szép mellvarráeaal és hímzéssel :
darabja 2, 2.25, 2JS0, 3, 3.50, 4. 6 drb. 11.60, 12.80, 14.20, 17 2«s22,80 Corsettak angol Chiffon vagy Barchetból darabja 1.40, 1^0, 1.60 1.80, 2, 2J>0, 3, 3.50, 4—6 frt.
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.25, 11.50,13, 17, 20, 22.80, 28. Láhrwralék Chiffon vagy Barchetból: drbja 1 36, 1.60, 1.75, t, 2.60; 3, 3^0. 6 drb 7.70, 8.50, 10,11^0, 14.20,17, 90. Aisészsksyák Chiffonból szép segélyek s fodrokkal :
darabja 2.40, 2.80, S, 8.50 , 4, 4 60, 6, 6. 6 drb 18.75, 16, 17, 20, 22.80, 26.50, 29, 83^0.
Léazérszskiyék fodrokkal drbja 3.60, 4,
4.25, 5, 5.60, 6. Léazéi tar—rak darabja 1J20, 1.40, 1.60, 2, 2JbO.
I
1
frt, kr.
motl s
Dsrékflzfk (Mieder) darabja 1.80, 2^0, 3, 3^0, 4 frt. , DUzitett kitéayek Chiffonból febér 1.40, színes 1.40 fekete moirból 1.30 1.60, 2.20 kr. IllfcfcBaiflr egész fehér vagy színes széllel
darabja 20 krtól, hímzett 30 krtól.. Szövött pamut tarissyák kötegje 2.40, 3,60, 4,80, 5, egész 12 frtig. télre szövött párja 8 > krtól 2 frtig, szövött kaaMSlI 1.25, 2 frtig, gombos •« kSSZtyik kitünS glacé párja 1.15, szarvasbőr 1.20, 1.80, po.ztó 65, 76, l, 1-30. MollgaUérok s ujjsk legújabb gallér s késelók richfodrok s ka-laptátyolok, selyemrecse fŐkötŐk (Netz-baube) 17 krtól. PSMVSte flkiték fehér 70 kiiól szalaggal 86 krtól, posztó himsett haaoMlkak 2 írttól 3 frtig. Berlin] szövött k«ndók feire 1J5, 1.76, nyakra 1.76, 8. 3.25, selyem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Nói derék-övek 25 krtól 2.50-ig. Mindenféle fogkefe, szappan és illatszer. Lsásysk részére fehér és csínos Chiffon s fekete moirkötények, gallér és kézelők posztó baseblikok, berlini szövött-kendők, nyakkötők, kesztyűk és kerek fejfésük. mm azflütt lyermtkek részére ingecskék, szövött, hörgött a kötött rokolyák s fő-kötők, szakáikák, vászon U horgolt pólya-ssrlag, hosezuvánkos, piqué s levarott paplankák, vásson- és gamipelenkák, korgott czipőcske, harisnyák, téli berlini snbonyok s szoknyácskák s fej kötök a legolcsóbb áron. Chiffon rőfe 22, 25, 28, 80, 34, 40, 42, 48 kr. esikos barkót rőfe 34 kitől, pi*aé parhet rőfe 64 krtól. színes ru habar hot r6fe 85 krtól, fotdezőnyek rőfe 40 krtól, légmentes ajtó és ablaktokéra rőfe 6 és 6 kr. pamut éa selyembársony fehér fiauel.
mindennemű febérneműekre, fehérnemfiek var-a minden himséttw a legújabb formákban, szintagy gallér éa kézelők tisztítás végett a legolcsóbb árért el-""fft''h** a pontosan éa gyorsan
eszközöltetnek.
Minden levél általi reodelés, mintán küldeményekre is különös figyelmet fordítok, esak személyes összeállításom után esz-közöltetik éa biztosítom a nagyérdemű vidéki közönséget, mi dón a——el becses rendeléseivel szerencséltetni kérem, hogy minden legcsekélyebb megrendelést is szigorean kívánság szerint rögtön a lobot« legjobban teljesitik. Megbízásokat is bármely más ezikk-ro igea tiszteit vevőimtől aaivesaa elfogadok s minden dij nélkül eaaköslök.
ti §
Wtflit» JSmSn^W^SmS^Bm jpgjg j^BBüj N«c-iiiMu
/ - . *