Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.1 MB
2022-11-24 10:22:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
104
207
Rövid leírás | Teljes leírás (618.08 KB)

Zalai Közlöny 1875. 098-106. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KANIZ81,1876. jleczember 2-án
J
| £Jáftz*teti ár
J íteix erre . . 8 fn.
• fél .... 4 ,
jecje^ flTTe • 3 , Egy **am 10 kr.
Hlrdetesefc
'' g hasábos petiUorbaa . 7, BMoMtor 6 s minden ;orábbi sorért 5 kr.

SYILTTÉRBKH
'' ,oroalrint 10 krért
-.etnek fel. * Kincstári illeték minden Wyes hirdetésért k | 30 kr. 6zetend6
•á
Tizennegyedik évfolyam.
lányai
''(leméi
A lap »xeüemi és S* iragi réaaét illető kóx-l
iemenyek , előfizetések, reclamatiők ut a szerkesztő-kiadóhoz ber-., mentre intéxandók: NAÜY-KAN1Z8A Takarékpénztári épüleft, földszint Bérmentetlen levelek csa.it ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
t.'' ------
togy-Kaniz*a város belytiatóságának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanitó-testfllet3ti a .Zaia-Somogy
IS
\ Kézü
Kéziratok tihu nem r küldetnek. fc
30MOGYI KÖZLÖNY.''
flgyvéd-egylefS a „nagy-kanizsai kereskedelmi s mar-bank", a .nagy kanizsai takarókpénztár'' gőzhajózási részvénytársulat s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap6
Pályázat.
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir.
é
minister ur f. t. nov. 12-én 27189. sz. a. kelt magas intézvénye folytán a bagladi állami elemi iskolánál rendszeresített elemi tanítói állomásra 300 frtnyi fizetés, 100 írt helyi pótlék, tehát összesen 400 frt készpénz és szabad lakás élvezete mellett pályázat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz cziinzett folyamodványaikat tan képesítési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30-ig alulirt tanfelügyelóbez beküldeni szíveskedjenek.
\Nagy-Kanizsán, 1875. nov. 24-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
zalamegyei tanfelügyelő.
A vámkérdésről.
Utóbbi időben széles terjedelmet ölt az akció az önálló magyar vámterület létesítése iránt. A fővárosban fókép a »Nemzeti Hírlap-, a vidéken pedig valamennyi tekintélyes irodalmi közeg önálló vámterület mellett nyilatkozott, s nyilatkozik folytonosan''. .Magában a magyar parlamentben pedig mindezen kívülről jövó nyilatkozatokkal >^em beszáll a kormány elnök Tisza Kálmán.
Előrebocsátjuk, hogy politizálni nem agarunk, csak az állam közgazdasági tényezőinek érdekeit tartjuk szem előtt. És ebből a szempontból akarjuk érdemileg méltatni a k^mányelnök nyilatkozatát.
Ha vannak a kormányelnök nyilatkozatainak utógondolatai, — amint kell is, hogy Jegyesek, — akkor azok helyesek. Ha nincsenek utógondolatai, ugy a vámkérdésben
tett nyilatkozataihoz nem csatlakozhatunk.
Mi mindig ugy ismertük Tisza Kálmánt, aki számot tud vetni a helyzet körülményeivel. S még most is ugy ismerjük ót.
Azt is tudjuk, hegy a bécsi kormány mindig a mi őszinteségünket szokta a maga érdekében kihalászni. Szükségünk volt tehát már régen egy oly kormányra, a mely nem köti ''minden perczben a bécsi kormány, meg a nagy közönség orrára, hogy mit akar, nehogy különben a nemzeti érdekeket őszintesége által koczkáztassa.
Ezt csak azért mondjuk, mert meggyőződésünk, hogy a jelenlegi magyar kormány sokkal inkább esküdt hive az önálló, mint a közös vámterületnek, s ha néha-néha arr...