Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.1 MB
2022-11-24 10:22:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
140
276
Rövid leírás | Teljes leírás (618.08 KB)

Zalai Közlöny 1875. 098-106. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanító-testület”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
14. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5AGT-KANIZ81,1876. jleczember 2-án
J
| £Jáftz*teti ár
J íteix erre . . 8 fn.
• fél .... 4 ,
jecje^ flTTe • 3 , Egy **am 10 kr.
Hlrdetesefc
'' g hasábos petiUorbaa . 7, BMoMtor 6 s minden ;orábbi sorért 5 kr.

SYILTTÉRBKH
'' ,oroalrint 10 krért
-.etnek fel. * Kincstári illeték minden Wyes hirdetésért k | 30 kr. 6zetend6
•á
Tizennegyedik évfolyam.
lányai
''(leméi
A lap »xeüemi és S* iragi réaaét illető kóx-l
iemenyek , előfizetések, reclamatiők ut a szerkesztő-kiadóhoz ber-., mentre intéxandók: NAÜY-KAN1Z8A Takarékpénztári épüleft, földszint Bérmentetlen levelek csa.it ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
t.'' ------
togy-Kaniz*a város belytiatóságának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanitó-testfllet3ti a .Zaia-Somogy
IS
\ Kézü
Kéziratok tihu nem r küldetnek. fc
30MOGYI KÖZLÖNY.''
flgyvéd-egylefS a „nagy-kanizsai kereskedelmi s mar-bank", a .nagy kanizsai takarókpénztár'' gőzhajózási részvénytársulat s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap6
Pályázat.
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir.
é
minister ur f. t. nov. 12-én 27189. sz. a. kelt magas intézvénye folytán a bagladi állami elemi iskolánál rendszeresített elemi tanítói állomásra 300 frtnyi fizetés, 100 írt helyi pótlék, tehát összesen 400 frt készpénz és szabad lakás élvezete mellett pályázat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz cziinzett folyamodványaikat tan képesítési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30-ig alulirt tanfelügyelóbez beküldeni szíveskedjenek.
\Nagy-Kanizsán, 1875. nov. 24-én.
NUCSECZ JÓZSEF,
zalamegyei tanfelügyelő.
A vámkérdésről.
Utóbbi időben széles terjedelmet ölt az akció az önálló magyar vámterület létesítése iránt. A fővárosban fókép a »Nemzeti Hírlap-, a vidéken pedig valamennyi tekintélyes irodalmi közeg önálló vámterület mellett nyilatkozott, s nyilatkozik folytonosan''. .Magában a magyar parlamentben pedig mindezen kívülről jövó nyilatkozatokkal >^em beszáll a kormány elnök Tisza Kálmán.
Előrebocsátjuk, hogy politizálni nem agarunk, csak az állam közgazdasági tényezőinek érdekeit tartjuk szem előtt. És ebből a szempontból akarjuk érdemileg méltatni a k^mányelnök nyilatkozatát.
Ha vannak a kormányelnök nyilatkozatainak utógondolatai, — amint kell is, hogy Jegyesek, — akkor azok helyesek. Ha nincsenek utógondolatai, ugy a vámkérdésben
tett nyilatkozataihoz nem csatlakozhatunk.
Mi mindig ugy ismertük Tisza Kálmánt, aki számot tud vetni a helyzet körülményeivel. S még most is ugy ismerjük ót.
Azt is tudjuk, hegy a bécsi kormány mindig a mi őszinteségünket szokta a maga érdekében kihalászni. Szükségünk volt tehát már régen egy oly kormányra, a mely nem köti ''minden perczben a bécsi kormány, meg a nagy közönség orrára, hogy mit akar, nehogy különben a nemzeti érdekeket őszintesége által koczkáztassa.
Ezt csak azért mondjuk, mert meggyőződésünk, hogy a jelenlegi magyar kormány sokkal inkább esküdt hive az önálló, mint a közös vámterületnek, s ha néha-néha arra kényszeritik egyes csevegő politikusok, hogy e tekintetben szándokát nyilvánítsa, sokkal jobbnak tartja kitérő választ adni, semmint őszintén nyilatkozva, a nemzet érdekeit könnyelműen már előre koczkáztatni.
így értelmezzük mi Tisza Kálmánnak a vámkérdésben tett nyilatkozatait, melyek nem elégítették ugyan ki a politikai csevegőket, de — reméljük, — hogy decz. 24-ének lejártával kifogják elégíteni a nemzetet magát azon tettei, melyeket akkor akcióba kell helyezni.
Azért akik elóre pálczát akarnak törni Tisza Kálmán közgazdasági politikája felett, azok feledni íatszanak egy nagy szempontot, azt t. i,hogy az előre csevegés mindig kárral szokott járni, ha vannak, kik azt a csevegést maguk hasznára elóre föl akarják használni. Már pedig, hogy nekünk magyaroknak van egy ilyen .közös" ellenségüuk, ha mindjárt „jó barát" czim alatt is, azt talán nem kell igazolni.
Vannak ugyan esetek, melyekben a
parliamentnek tisztán be kell látnia a dologba, hogy valamely tételt nyugodt lelkiismerettel megszavazhasson; a vámkérdés azonban — tekintve a mi közös viszonyainkat, — nem sorolható ezen esetek közé; mert ha őszintén kimondja a magyar kormány azt, hogy 1, vagy két hó lefolyta után mit akar, a-bécsi kormány jól elkészül, hogy oly álláspontra helyezkedjék, melyből ót a magyar kormány ki nem sordorhatja sem őszintesége- sem cselfogásaival.
Azért mi Tisza Kálmán közgazdasági politikájában decz. 24-ig még bízunk. Azon nap eseménye fogja aztán meghatározni, bi-zunk-e benne tovább is vagy mondjunk le Magyarország közgazdasági önállósításáról?!
SZERÉNYI ENDRE.
Városi rendőrségülik szervezése.
(Negyedik közlemény.)
Azon kérdés merül most már fel: miként és mely ügyek legyenek azok, melyek a kapitány es a kél rendór^iztos leendőit képeznék ? alapul véve fel a 15 pontban elősorolt rendőri főlogal inakat, részletezve egyúttal azok elosztá-lyait is.
Nagy könnyebbségemre lenne, ha a rendőri vcuégek és kihágásokróli törvényjavaslat megjelent volna és ennek intentióira hivatkoz halnám ; de, mert a dolog természete és észszerü-ségénél fogva rendezett tanácsú városokban e törvényben megállapiiandók, a kapitányi hivatalokra fog bízatni — és a muutcálat legnagyobb részben az osztrák büntető törvény könyv analogiajából indul ki, ugy anyagi, mint alaki részben, az osztrák büntető törvény e része pedig ismert és sok tekintetben gyakorlatbau lévő dolog — az ügyek felsorolásában bár több nehézséggel kell eljárnom, de mégis a való helycetre tekintettel lennem lehetséges és czélra vezető lesz.
Az ügykör tehát következőleg volna be-osztsndő:
1) a kapitánynál.
Mint átalában a dolog természete szerint ő a rendőrhatóság képviselője kint és bent, ennélfogva a tágabb körű hivatali felelősség őt illeti, mint ilyen pedig nem csak jogosult, de hivatalbéli kötelessége is az összes, bár közvetlen nem hozzá beosztott ügykörre is szoros felügyeletet teljesítenie. Általában azonban hivatalvezetői teendőit képeznék:
a) a hivatal összes levelezésének kibocsátása,
b) a közosendi ügykörből:
1) minden nyilvános zene, táncz, szini, dal és egyéb előadások engedélyezése ;
2) az általános korcsmai és egyéb zárórák megállapítása,
3) minden nyilvános és törvényesen fen-álló társulatra a felügyeleti jog és ebből folyő ügyek kezelése,
4) mindezen ügyekben az első ioku birói összes teendők.
h) a köz bátor lé ti ügykörből:
1) a gyűlési és gyülekezeti tényéknél a személyes jelenlét ós intézkedési jogkör,
2) a választási, népgyűlési és minden nyilvános ünnepélyi rendíentartás,
c) a vagyonbiztonsági ügykörből:
1) minden tolvajlás, betörés, rablás ezzel kapcsolatos ügyek kipuhatolása, ebből folyó jegyzőköny v vezetésekbe velezések és jelentések,
d) a személy biztonsági ügykörből:
1) a kábák, örültek feletti intézkedés,
2) a törvénytelen gyermekek elhelyezése, íentartasi és ápolási ügyei,
3) a szállásadók éa vele kapcsolatosak ügyeibeni teljes eljárás,
4) elfogatási parancsok kiadása,
e) a közerkölcsiségi ügykörből;
1) a borbélyüzletek minden viszonyaikban, az engedélyezés, rendíentartás birói eljárással együtt, ugyanezekre vonatkozó általános szabályzatok életbeléptetése, fentartása, módosítása, vagy beszüntetése;
2) ezekre való részsserti ée kiviteles intézkedések tétele;
TÁRCZA.
£.....Idának.
Milyen mélyen volt elrejtve Szivem zajló tengeréhe'' A szerelem minden Iníja, Öröme és szenvedélye.
Milyen régen s milyen mélyen Eltemettem tit a vágyat, A miből az itjn szívben '' Uj életűek képe támadt.
Mély a tenger. Drága gyöngyét A világtól eltakarja. Ugy volt az én ssivemben is A szerelem eltakarva !
És most ojra ?! Uj szerelmet ? ! — ■ Árva szivem nem remegsz-c?! Hová lennél, ha a hullám Arja ismét eltemetne ?!---
Hányszor, hányszor átkozád meg Azt az órát, azt a perczet ? Melyben néma hervadásra A jó Isten megteremtett ? ! !
Nem volt még elég a bánat ? I Tévelygés a rengetegben ? ! Hisz'' csak nem rég'', hogy utolsó Bálványodat eltemettem 1 I
Nincs f ogalma, pihenése ! Hasztalan mind, mind hiába I Jól Tan hát, menj! menj ssivem ha Nem hallgatta aa ész szavára 1
Kérdezd 5t meg; d« tanácslom óvatosan, lassan, szépen, Vájjon v-n-« még gaámodra Egy parányi hefcr saivébaa ?!? 1
És te , lányka ! Hogyha stivem E makr&nezos kis madárka Odaröpdl beszélgetni Véled szobád ablakára :
Bocsásd be; az én szivem az ! Adj néki hnlyt kebeledben, 8 vigasztald meg szegényt, nehogy F Malmában megrepedjen ! !!
VÁRHALMI KÁLMÁN.
A kiket egymásnak szánt a végzet.
— Beszély. — Irta: Jenvay Géza, (Folytatás és vége.)
V.
Egy hónap znult el, az elbeszéltek óta.
A szeőnyei kastélyban ma viharzott le az első családi dráma.
Miklós boszusan mormogva valamit fogai között, ingerülten csapta be maga után az ajtót.
Ella halaványan, mint egy márványszobor, egy ideig szótlanul ült a pamlagon, azután piczi kezecskéjébe hajtva szép fejét, hangos zokogásban tőrt ki.
— Én tettem szerencsétlenné, én vagyok oka, hogy kártyás, hogy vagyona nagy részét eljátszotta, én vagyok oka boldogtalanságának !
En-----? ki lemondva első szerelmem
boldogságáról, kezemmel ajándékoztam meg őt, ki fény nyel, gazdagsággal akarta szivemet megvásárolni.
— Oh én, ezerszer boldogtalan I---
— Oszkár! oh Oszkár csak most tudom még, mennyire szeretlek! — Igen szeretlek, még jobban, mint valaha I Az idd, a távollét csak fo-kozsák az érzemény t, melyet gyermek-éveim óta ápolok »¡vemben!
— S én balga azt hittem, hogy feledni tudok 1
— Csalódtam — keserűen csalódtam! Napról-napra jobban gyötörnek szenvedéseim, napról- napra jobban szeretem tzt, kit szeret« nem most már nem szabadna!
— Hányszor akartam felednil De feled-hetjük-e azt, kit oly forrón szeretünk? Feledni a hűtlent ig» n, de kit igazán szeretünk, kitől igazán szerottelúuk. íeledni nem iehet!
— Feledni !? midőn ott rezeg a szívben a fájó érzeméuy, feledni a gyermekévek tiszta boldogságát, jövőnk álmodott meny országát, feledni azt, kit első szerelmünk fe''lobbanásával szerettünk, feledni ábrándainkat, a szép jövőt, az álmodott boldogságot, az örök szerelmet,nem lehet!---Lehetetlen !
Ella kimerülten hajtá írjét a pamlagra s gondolkodott.
Merengéséből léptek zajaébreszté fel. Bágyadtan emelé könyes szemeit a belépőre, s a következő pillanatban egy éles sikoltással repült Oszkár karjai közé.
— Hogyan ? — Oszkár te itt! ?
Az ifjú lázasan szorítá magához a nőt s egy hosszú csókot nyomott annak homlokára. Szóllni akart; de a viszontlátás képe elnémitotta ajakát.
— Szép, nagyon szép tőled Oszkár — re
begett Ella, — hogy felkerestél!---Oh, ha
tndnád, mennyit szenvedtem azóta, hogy utolszor láttuk egymást. Keményen büntetett a eors; mivol csak téged tudlak szeretni igazán s örökre, de ugy e bár, te is szereted még a boldogtalan Ellát ? szólt egészen odahajolva az ifjúhoz.
— Ellám 1 kedves Ellám! kétkedhettél csak egy peresig is szerelmemben — szólt re-
megő hangon az ifju. — Szeretlek forrón, ki-mondhatlanul most is, mint mikor utolszor esküdtem örök húséget.
— Szeretlek — suttogott a nő, — bár érzem, hogy ez érzemény szétrepeszti szivemet. Oh Oszkár ! én nagyon boldogtalan vagyok .
— Nyugodjunk meg kedvesem a sors kíméletlen határozatában — vigasztalá az ifju.
— Sok — nagyon sok az Oszkár, mit tőlem kívánsz — suttogott Ella s lázosan csókolá meg az ifjút, azután egyszerre, mintha csak eszméletét vesztette volna, bágyadtan hanyatlott Oszkár karjaiba.
— Kedvesem, te roszul érzed magadat! — aggódott az ifju, jer, üijünk ide a pamlagra.
— Nem épen nem ! Csak a viszontlátás öröme izgatott fel ennyire. Már sokkal jobban vagyok — pihegett a gyenge nő, miközben Osz kár mellett helyet foglalt.
Sokáig szótlanul ültek egymás mellett.—
Pedig mily óhajtva várták e perczet, melyben viszontlátva egymást újra, meg újra örök hűséget akartak esküdni.
S most ? az áradozó érzelem némává tette ajkaikat!
De minek is a szó? A valódi szerelem néma s e sokat mondó némaság a mélyen érző szivek legcsalhatatlanabb vallomása!
Kifejezhetjük e szavakkal azon kéjes érzetet, mely ilyenkor egész valónkat átjárja, elmondhatjuk-e azt, mit szivünk e pillanatban érez?
Énekelje meg a költő bármily édes hangon a szerelmet, érezze bár önmaga is; de ugy, mint az keblében van, elmondani soha nem less képes.
A valódi szerelem nem is szorul szavakra.
8) síin házi és nyilvános előadási tárgyak előbírálása közerkölcsi szempontból, miért is a nyilvános szini, zene és más műelőadások tárgy-és inűsorozata előre vizsgálandó ;
4) az összes hozzávitt házassági viszá-
lyok;
5) az összes vendéglők, korcsmák, kávéházak, nőcseléd tartási ügye, ezek megszorítása, avagy engedélyezése és ezekben való birói eljárás ;
f) az igazolványi ügykörből:
1) igazolási jegyek, lakási bizonyítványok, cseléd és honossági igazolványok kiadása,
hosszabbítása;
2) erkölcsi éa vagyoni bizonyítványok
kiadása;
. g) a letelepülési ügykörből:
1) önálló foglalkozással birok letelepülésének elfogadása, az ipari jogosultságok kivételével, ezek feletti rendőri felügyelet;
2) a városba jövő «mnden önálló üzlettel birók személyi ügyei, melyek a rend- scsendre vagy a keresetképesség, önmagaviselet megítélésére vonatkoznak, vagy a mennyiben közindokokból ezeknek eltávolitáea szükségeltetik, ez ügyekbeni bírói eljárás.
b) a tartózkodási ügykörből: 1) színészek, zene és más nyilvános előadást rendezők tartózkodásának engedélyezése
és felügyelete;
¿) vásári fiók és bizományi üzletek engedély ezc*i ügye és a vátári rend, vagy elhelyezés; i) a szegényügyi rendőrségből:
1) bárkinek a közkórhazba való felvétele, ápolás végett, vagy az úgynevezett sze-
gényápoldába.
2) a Városba jött és véletlenek áital segélyre szorult egyének részére elszámolás mellett segélynyújtás, segély gyűjtéseknél aláírás.
3) Minden kör, vagy magán gyűjtés engedélyezése, felügyelete,
4) a városban illetékes szegények összeírása és fen tartásukról való gondoskodás, illetőleg ez iránti véleményezés.
5) elhagyott gyermekek elhelyezése, gondozása;
6) törvénytelen gyermekek elhelyezésére való felügyelet;
7) a szülőházak felügyelete;
8) kezdeményezések, népkonyha és más bár ideiglenes szegény tápintézmények létesítése és fent&rtásában;
9. A beteg és temetkezési, egyesületi és jótékonysági ügyek,
k) a cselédkönyvek kiállítása, 1) tolonczozási kérdések az esetekben, ha a városban huzamosb ideig kiutasítása dön-tendő el,
m) tüzrendőri szempontból: 1) tűzvészeknél intézkedés,
Vagy elmondhatja az ifjú azon érzelmet, mely keblét eltölti, midőn magahoz ölelve imádottját, sziv a szíven dobog, midőn a tüzes szemek találkozása átazellemitik az ember egész valóját?
Soha, de soha!
Egy hosszú édes csók, egy gyengéd kézszorítás, egy sóhaj lázas dobogásba hozza a szivet, feledteti a rövid jelent, a mult szenvedéseit, s a jövő ábrándjait.
— ¡Szeretlek — suttogott az ifjú, szenvedélyesen qaagához Ölelve Ellát.
— Szeretlek ! — sóhajtott a nő s egészen odahajtá fejecskéjét az ifjú arczához.
Oszkár szenvedélylyel Bzoritotta keblére Ellát s egy hosszú csókot nyomott annak forró ajakára.
E pillanatban lassan felnyílott az ajtó. Miklós halvány arczczal szemeit vadon villo-gatvaállt meg a küszöbön. Néhány perczig szótlanul nézte nejét s a rajongó iíjut, s mintegy gondolkozni látszott, hogy mitévő legyen, a következő pillanatban azonban megvetőleg végig mérve a szerelmeseket, eltántorgott.
— Láttam mindent----mindent!
mi boldogtalanná tehet!--Nem akarok többé semmit látni, csak a — halál Bápadt arczát! dadogott a szerencsétlen, azután hangosan fel-kacsagott.
— Hahaha! mily édes lesz meghalni! —
Igen, meghalni!---Ó nekik s«m szabad
tovább élni! kaczagott a megcsalatott férj, azután ejáünt a park sűrűjében.
Ella pedig boldog volt az imádott ifjú karjai között, kit oiy forrón szeretett.
De bisz ez majd minden női sziv végzete.Ha térdre borulva maga előtt látja az ifjút, ki örökké tartó szerelmet esküszik, ha viszontszerelmé-vel megajándékozza is keble választottját, szikének érzéseit teljes valóságában soha nem tárja fel előtte. De akard csak megfosztani szerelmetárgyától, akkor képes lesz önmagát feláldozni, cnakhogy szerethessen; mert szivének végzete elérhetlen s tiltott szerelem után vágyódni.
Mond a lepkének, hogy ne csókolja mejr a virágot; mert kelyhében halál van, mond a csalogánynak, hogy kerülje a hűs erdőt, a lep- '' ke, a csalogány nem hallgatnak rád. Mond a j nőnek, hogy ne szeressen ! Ó szeretni fog, habár { . Ifire tudja is, hogy szerelme soha nem boldogít« |
2) tűzvészek okainak nyomozása,
3) tüzvédési szempontból általános óvrend-szabályok kibocsátása,
4) engedélyadás a lőpor mennyiség iránt,
5) időszaki vizsgálatok a gyuanyag^ raktárokban, a tulhalmozások meggátlása és ezekre általános szabályok kibocaátása;
n) az e^észségrendőri ügykörből:
1) gyógytár vizsgálatok,
2) kereskedések időszaki vizsgálata tiltott és mérges anyagok, vagy ilyenekkel készült
tárgyak ellen;
3) egészségügyi és járványi óvintézkedések elrendelése;
4) állategészségi, vasúti ssemlék, szállítási és származási, valamint egészségi bizonylatok,
5) a gyepmester és viszonyai, ugy teendői;
0) a mezei rendőrségi ügykörből.
1) a pásztorok,»csőszök felfogsdása, elbocsátása, felesketése és ezek feletti hatóság,
2) mezei panaszokban a bíráskodás,
3) a hegyi rendőrség és bíráskodás.
ab.
.Adatok Zalamegye történetéhez''
czimü havi folyóiratot indítok meg 1876. évi január hóban.
Ki e szép megye múltját ismerni óhajtja, az, erósen hiszem, szíves készséggel járul mind szellemileg,-mind anyagilag e vállalathoz, azért bizalommal kérem fel mindazokat, kiknél Zalamegyére vonatkozó régi okmány van, hogy lemásolás végett hozzám juttatni kegyeskedjenek, igyekezni fogok sérthetlenül mielőbb visszaküldeni. Szívesen veszem a régi lapok azon részét is, melyben Zalamegyére vonatkozó közlemény van, nemkülönben a szóhagyományok, tájszólamok. sat. feirását.
Előfizetési ára a 12 füzetnek egész évre 6 frt, félévre 6 füzetnek 3 frt. A füzetek bérmentve küldetnek meg.
Kérem a megrendelések szives eszközlését mielőbb megtenni, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozzam magamat.
Hazafias tisztelettel.
Nagy-Kanizsán, decz. 1-én 1875.
BÁTPRFI LAJOS.
Helyi hírek.
— Deák Ferenc* nagyhazánkfiának legutóbbi sajátkezüleg irt levele e lapok szerkesztőjéhez, mely azon örvendetes körülmény-
hatj&, ha előre látja is a fenyegető veszélyt, ő inkább megváll életétől, mintsem szerelmétől.
< / VI.
Felleg szárnyain eljött az éj. A csillagos ég nyájasat^ jnosolygott a harmatos földre, a mélázó hold az ég kékjében aszva, halvány su-gárival ezüstözé meg a tavasz virágait.
Mintha ünnepelni akarna a mindenség, oly mély csend 7olt mindenütt!
Egyszerre azonban, mintha csak megharagudott volna a természet, setét fellegekkel takarta el a csillagok millióit s a hold tény ló arczát, a gyenge esti szellőt tova űzte a haragos szélvész, mely hatalmas porfellegeket kavarva az ég felé, meg-megrázta a százados tölgyek koronáit s földig hajtva a fiatal cserjéket, panaszos dalokat dudulva rohant tova.
Elnémult a fülemile dala, a pásztor tilinkója, csak a vihar rémes csattogása hallatszott mindenfelől.
Az eső nagy cseppekben kezdett hullani. Nemsokára azután megeredt a zápor. Tüzes villámok czikáztak a setét égen, pusztitó tűzök meg harsogta tá a komor béreseket, a letört sziklák tompa zuhanással hullottak a mélységbe, morajuktól újra viszhangzott a vadon.
Ösztönszerűleg húzódott mindenki biztos helyre a természet haragja elől.
A gyakori villámlások fényénél egy setét alakot látunk bolyongani a Mátra sziklái között. Halvány arczát kíméletlenül csapkodja a zápor, kuszált haját a szélvész kavarja. Meg-meg-áll egy pillanatra, érthetlen szavakat mormog ajkai között, azután ismét sietve rohan tova.
Most a folyó fölötti meredek sziklásra lép s tétovázó szemekkel bámul a setét mélységbe.
Tüzes villám hasítja e pillanatban át a setét fellegeket, iszonyú csattanástól viszhaogzik a rengeteg, utána egy lövés dördül el, melyet káromló szavak követnek, egy tompa zuhanás hallatszik még, azután elcsendesült minden.
Lassan- lassan elnémul az erdő moraja és csak távolról hallatszik néha még egy-egy tompa dörgés. Tova szálltak a komor fellegek, ezernyi csillag ragyog ismét az cg^n, a hold is nlódugta fejét a foszladozó felhők közttl. Édes illat árad el, s a természet újra éled a vihar után.
* « *
ről tesz tanúságot, hogy Zalamegye ünnepelt nagy szülöttje jobban van, tesz, dolgozik, nemesen gondol minden zalamegyei ügyre, s az annyiak által megtámadott szent-László-egyházi jótékonyczé''u sorsjátékra. Az ereklyeként ör-aendő drága levél így szól: „Budapest, nov. 24-én 1875. lisztéit barátom! Ide zárva küldök 10 frtot o. é. Légyen szivet ezen pénzen sorsjegy eket vásárlani s azokat a hozzám küldött egy darab 23/870 számú sorsjegygyei együtt, melyet ezennel visszaküldők, magánál megtartani oly czélból, Itoyy ka netalán ezen részemre vásárlóit sortjegyek valamelyikére húzáskor valami nyeremény esnék, azt ön azonnal átvehesse, s nevemben a zárda főnőkének, mint arra szánt segélyezést átadhatta. Isten áldja önt barátom, köszönöm én is önnek ez ügyben tanúsított buzgalmát és sok szives fáradozásait. A zárdafb-nököt Sütőid atyát szívesen tisztelem. A legszívélyesebb tiszteletemet önnek barátom őszinte tisz telöje, s barátja, DEÁK FERENCZ m. k.'' Ezen nagybecsű levél másolata azonnal kézbe-sittetett Szent-László-Egyháza főtisztelendő zárdafőnökének, ki erre következő gyengéd sorokat irta: T. szerkesztő urlMondhatlannl örvendek a nagy Deák Ferencs levelének, különösen pedig azért, mert hazánk bölcse önnek— ez ügyben tanúsított buzgalmáért méltó köszönetet mond. Azt pedig mondanom se kell: mennyire örvendek, hogy nagy hazánk fia engem is szívesen tiszteltet ! Talán nem vagyok szerénytelen, midőn azt mondó vagyok, hogy e méltányló megemlékezés szent ügyünk diadalnapjának fakadó hajnala 1 Oh gyógyítaná meg őt az ég! Ezért imádkozom naponként, mint az Ur oltárának szolgája, ezért mindig, mint édes harám polgára. Ki egyébiránt vagyok t. szerkesztő urnák Szent-László Egyházán, nov. 26. 1875. tisztelő honfitársa Szkóky Sükösd zárdafőnök.
— A , Fiatalsági-Körm megnyitási ünnepélyét nov. 27-én tartotta meg. Helyisége 3 díszesen bútorozott első emeleti szobából áll az „Oroszlán" vendégfogadóban, tagjainak száma 30; helybeli 25, vidéki 5. Czélja ismeretes és csak elismeréssel adózunk nemes törekvésének, hogy az irodalmi termékeket összegyűjti s fentartja, mi eddig sajnoean tapasztaljuk, Nagy-Kanizsa közintézetei-s egyleteiben teljesen mellőzve volt. Este az „Oroszlán" ebédlőtermében Gschaider A. vendéglős által rendezett, meglepően ízletes és gazdag felszereléssel díszített 30 terítékű asztal mellett éjfélig tartó kedélyes banquette adatván, a szokásos pohárköszöntések Bem maradtak el, Bátortí az egyesületnek hosszú életet kívánva, éheté a kör menyasszonyát, a magyar irodalmat, Hoffmann Mór a kör eszméjének kiviteléért, Plihál Ferencz a kör eszméjének felvirágzásáért, Bothó Imre e lelkesült kezdeményező, a tagokért s a sajtó jelenvolt képviselőjeiért, Simon Gábor Bothóért, Plihál
Szeőnyei Miklósa zivataros éj után nyomtalanul eltűnt.
Eltűnéséről a legkülönfélébb hírek szállongtak, bizonyosat azonban senki sem tudott.
Egy hét múlva egy alaktalan hullát fogtak ki a folyóból, melyet mindenki Szeőnyei Miklósnak tartott.
• *
Három év múlva a leírt események után, hazánk szépségeit megtekintendő, utazni indultam.
Megnéztem honunk minden nevezetesebb s regényesebb vidékét, s igy természetesen a Balaton kies partja sem kerülhette ki figyelmemet.
Itt egy kedves kis falucskában, vendéglő hiányában a földes ur vendégszeretetét kellett igénybe vennem. De hogy írjam le meglepetésemet, midőn a szíves házigazdában, Oszkárra ismertem, ki már mintegy féléve boldog házasságban él szive választottjával, Ellával.
Egy hétig maradtam e boldog családi körben, azután folytattam utazásomat fel a Mátra felé! Miután megmásztam a Cserháiot, a diósjenői hegyeket, voltam a Katalin-, s az Ipoly völgyében, egy délutánra a kis mátrai faluba rándultam.
A Szeőnyei kastély még most is ott áll komoran s talán elhagyatottabban, mint valaha.
Ismerősöm, kivel az egész vidéket összebarangoltuk, többek között egy örüUről is mesélt,ki — mint mondá — már több,mint egy éve, hogy a vadonban tévelyeg s minden nap, mielőtt még a nap feljönne, a patak feletti szikláson szokott megjelenni, 8 ott összefüggés nélküli szavakat kiabálva, átkokat szór az égre, azután ismét eltűnik s csak másnap lesz újra látható.
Elbeszélése kímondhatlanul felkölté kíváncsiságomat. Másnap reggel tehát, midőn a hajnali csillsg még az égen ragyogott, mi már útban valánk a folyó íöllötti sziklás felé.
Gyönyörű tavaszi reggel volt. a nap ha-lavány arcza már ott ragyogott a hegyek háta mögött, sugarai azonban csak lassan-lassan tudták áttörni a köd fátyolt, mely a természetet az éjeire befödé.
Az egész növényvilág harmat árjában úszott, a virágok édes illatot leheltek. Még minden néma s csendes volt, caak itt-ott csiripeltek az ébredező kis erdei lakók. Minden
az elnökért, Bátorfi, Bothó, Győrffy, majd Koch Adolf s Yeszter Imre urakért, Győrffy R kör kezdeményezőiért, Simon Gábor a kör tevékeny pénztárnoka, Lovák Edéért, Plihál a b«teg, nem tagokért. Bothó Gutmann Vilmosért, Varga La. jos a kör jövőjeért, Dr. Laky az örök ifjúságért, Hoffmann a kör szilárdságáért sat. sat. ürítettek poharukat. Közben Kovács Gábor jeles zenekara működött. Szép és tartós jövőt kívánunk a »Fiatalsági Kör*-nek!
— Értesítés. Tisztelettel jelentem a t közönségnek, hogy ügyvédi irodámat Nagy. Kanizrtn, Ploszer Ignácz mérnök ur, kiráiy-ut-czai házában 1875. november hó 28 án meg-nyitottam s egyszersmind felkérem, miszerint bárminő peres és perenkivüli jog ügyben nagy-rabecsült bizalmával szerencséltetendő ügyvédi közbejárásomat igénybe venni méltóztassék tisztelt kartársaimnak pedig készség.-« pontos szolgálatomat felajánlom. Nagy-Kanizsán, 1875. uoveinber havában. Molnár Alajos.
— A vasúti menetrend dcczembur 1-tői kezdve meg lett változtatva; lapunk mai száma e változást hozza; figyelmeztetjük rá a t közönséget.
— Nagy Kanizsaváros tanácsa erélyesen hozzálátott a rendőrség szervezéséhez, erre nézve az ország nagyobb városaiból a rendőrség szervezetének szabályait gyűjti, hogy ezekből a legjobbakat szemelje ki és majdan érvényesítse.
— Hymen. Oprisíu Péter kir. távirda-igazgatósági titkár nov. 23 án tartotta egybekelését Axenti Alexandria kisasszonynyal a nagy-kanizsai gör. kel. templomban.
— Ajánlkozás. Egy, elméleti agyakor-lati bő ismeretekkel biró gazdatiszt, lapunk munkatársa, beszél msgyarul, németül és horvátul alkalmazást keres, leginkább Zala- és Somogymegyék vidékén szeretne állomást nyerni, jelenleg egy 3000 holdas birtokon, mint kasznár működik. Bővebb értesülés e lap szerkesztőségi irodájában nyerhető.
— Interpelláljuk Zalamegye közsze-retetü alispánját ama közbotrányt okozott körülmény felől, váljon van-e tudomása a Csák-tornya-Kácz-Kanizsa közti megyei ut állapotáról s szándékozik « az ott felmerült botrányos esetet vizsgálat alá venni ? — A tényálladék ez: Az idén és pedig nyár elején a nevezett uton több hidat elsodort az árvíz, sürgős helyreállítás végett mintegy 8 ezer forintért nem szakértőknek ki is adatott minden árlej-tési hirdetmény nélkül, a vállalkozók: egy szűcs, egy kalapos és-egy szobafestő. A sür^.*-sen készítendő hidakhoz való fák augusztus hóban vágatuk az erdőn, a kótalupzat mos; ra-katik le, mind ehhez nem kell coinmentár, de igen is ahhoz kell, hogy rendes árlej t* mellett legalább 2000 írttal olcsóbban, tartósabban s szakértők által elkészült volna, ha nyilváno-
lépésre madarakat vertünk fel, melyek ágról-ágra repkedve megkezdék reggeli danájokat.
De lassan-lassan eloszlott a ködfátyol s mire ajtekervényes utakon felertünk a sziklásra, a nap már teljesen fényében ragyogott.
A sziklásról gyönyörű kilátás nyílik a kis falucskára s az egész vidékre. Egészen elbűvölt a kilátás nagyszerűsége, a a tavasz diszében pompázó természet.
Mélázásomból távoli zörej ébresztett fel. Ismerősöm az örült közeledtére figyelmeztetett s a szerencsétlen csakugyan kezeivel folyton hadonásva nagy léptekkel közeledett felénk. Mi azonban, mielőtt észre vett volna bennünket, egy közeli bokor mögé rejtőztünk.
Néhány perez múlva csakugyan egy beesett arczu sovány alak állt előttünk a szikláson. Husszu haja összekuszálva állt az ég felé, összetépett ruhája rongyokban csüngött félig raezi-t-len testén, jobbjában egy rozsdás pisztolyt szőri:ott, baljában pedig egy photographia volt.
Az örült szemeit vadul villogatva, ökölbe szoritott kezével fenyegetődzött, az ég felé, azután egy merész lépéssel egészen a szikla szőlőre állt.
— Látjátok !--látjátok ! — suttogott
— azt az átkozott házat! ott!--ott! toly-
tatá a kastélyra mutatva, — ott rabolták el boldogságomat.
Pillanatnyi csend állott most be, sz őrült elhallgatott, csak szemeit forgatta, iszonyúan kaczagott.
— Rablók!--gyilkosok!--adjátok vissza pénzemet--vagyonomat! Megálljatok !--De nem ! — nem kell pénzetek !
— adjátok vissza boldogságomat---Ellámat! — kiabált a szerencsétlen, azután csend lón.
Látjátok 1----nézzetek csak —
suttogott az őrült, — ott a csábító,ott!---
ott ; mindkettenfott ülnek a pamlagon---
most keblére vonja ---megcsókolja--
hah ! csábító 1 -r----neked meg kell halni! --------
E pillanatban egy lövés dördült el, 8 a szerencsétlen halva zuhant le a mélységbe.
Borzadva közeledtem a hely felé, hol az utolsó Szeőnyei ily tragicus halállal mult ki. Egy összegyűrt piszkos arozkép feküdt a földön.
Ella arcaképe volt!
fac, birlapílag hirdettetik. Felhívjuk Zalame ¿ve tekintetes alispánját a szigorú intézkedésre, l''o-zy a közönség megnyugtatva legyen.
- yéfiai Szentkirályi Aurél síremléke közadakozás utján elkészült, de a zord idófoly-un Bucsútára kiszállítani nem lehetvén, szerkesztőségi irodánkban van s a szives adakozók megtekinthetik. Bucsuta község azon nemes ajánlatot tette, hogy a talapzathoz szükséges téglaanyagot s munkaerőt díjtalanul adja.
— Tamóczy Gusztáv országgyűlési képviselő ur értesített bennünket, hogy azon hír, mintha Zalamegye főispánjává kineveztetnék, minden alapot nélkülöz.
— A keszthelyi gymnasiumi igazgató-Eig értesiti a közönséget, miszerint vasár- és üunepnapokon d. e. 11 órakor, hétköznapokon j-edig kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken | ú. u. 3 órakor a méterrendszerról felolvasások ! lartatrfak a museum nagy termében. E felolvasások vasár- és ünnepnapokon a köznép-, hét-Koroapokon pedig a városi közönség részére urtatnak. Megkeresés folytán ilyféle felolvasások esti órákban íb fognak tartatni.
— Egy karmacsi embert a mult hót végén a „Gyöngyösi" csárdához közel fekvő Kezi erdőben agyún verve találtak. A tettesek ismeretlenek.
— Galambokon a korcsmában egy Aza-badságos katona kötekedés közben leazuratott,
— Uj zenemű Táborszky & JParsch urak zenemükereskedéaében megjelent ,Die Kíúte". Marsch nach bekannten Volksliedern lür pianoíorte von A. Faulwetter, Kapellmeis-tvr des k. k. 68. Inf. Reg. Freiherr von Ro-dioh! Ara üO kr.
— Keszthelyen folyó évi november hó 27-én az „Amazon" czimÜ szálloda éttermében rlűértekezlet tartatott egy műkedvelő társulat alakítása ügyében. Az értekezleten jolen voltak : Ertl Károly, Harsányi János, Pleszky Antal, Pöltz Pál, Garay Sándor, íStieder Lajos, Hoff-inan Soma, Keicfa Miksa, Biró József, Szeitz Károly, Mester János, Hoffman Arnold, Koha Adolf, Kuffy Pál és Sógor György urak. Az értekezletet Harsányi János ur nyitá m_g, meleg szavakban ecseteié ama nemes crél mcgvalósit-hatását, mely miatt a jelen elóértekezlet összehivatott j ajánlja beszéde végén a mai értekezlet vezetésére egy korelnök és jegyző választását. Korelnökké : Reich Miksa, jegyzővé Ertl Károly urak lőnek megválasztva. Rövid tanácskozás után megválaaztatott egy —Garay Sándor, Ertl Károly, Hoffman Soma, Szeitz Károly, Harkányi János, Pleszky Antal, Biró József, Lénárd Eruú és Reich Miksa urakból álló— ideiglenes bizottmány.E bizottmány az alapszabályuk elké-íziiésével s mindennemű, az alakulandó társulat körébe vágó ügyek elintézésével megbízatott.
— Sport. A kis-koináromi uradalomban nov. 27-én tartott vadászaton 24 nyul, 3 óz és 2 szalonka esett.
— Gróf S&lpáry Géza öumeí kormányzó ur ő excellentiája, Zalamegyének egykori köztiszteletü főispánja szép jelét adá honfiúi nemes érzületének, ugyanis Fiúméban a tengerészeti intézetben magyar tanfolyamot nyitott: első nap már 4U íratta be magát, nagy részt hivatalnokok, kik legnagyobb készséggel tanulnak magyarul.
— Tisztelettel kéretnek mindazok, kik a .Nők naptára és háztartási jegyzőkönyve" elCtizetési felhívását bírják, azt legkésőbb decz.
hó 1-jére alulírott kiadónak beküldeni, miután a példányok szétküldése decz. 4 én megkezdődik. Számmer Imre kiadó, Sz. Fehérvár, aas ut-cza „Kölcsön-egy let''.
— Rövid hírek. Győry Vilmos által szerkesztett „Koszorú- megjelent Ara 4 frt. A magyar versköltés utóbbi századának virágjaiból lett egy befűzve. — Quoth György ne-mesmagasi birtokos Láazló Lidi kisasszony nyal jegyet váltott. — a kis Szászországban 385 gazdasági egylet van 23,000 taggal. — Nagy-Váradon elhalt Csornák Emánuel kanonok 25 ezer forintot hagyott jótékony czélokra. — Blau Gyula hegedűművész Amerikába megy. — Reményi Ede állandóul Párisban fog lakni. — Vinkler János apát meghalt — A magyar bi rodalom összes törvényszékei irodai szükségleteinek szállítására a Légrády testvérek vállalkoztak. — Horváth czimbalommüvész Debre-czenben van. — Fnedmann Mqr fővárosi izr. kántor arany érdemkeresztet nyert — a mormonok nagy prófétája egy évi fogságra Ítéltetett, mert 19-dik feleségének vonakodott évi járulékát kiadni. — A barmeni színház leégett. — Ausztria Magyarországban 822,000 izraelita lakik s csak 2020 katona. — a Gans-féle vasgyárban Bp sten nagymennyiségű ágyugolyó-kat gyártanak, 6 mázaa sulyu golyó is van köztük. — Az ,Europa* czimü biztosító társaság megszűnt. — Vattay Pál aranymisés kr. áldo-zár meghalt. — Mayer Ferencz magyar honvédezredes nemességet nyert — Borsán Neuländer Volfot két oláh agyonverte uzsorásko-dás miatt — A skarlat a fővárosban hevesen kitört. — Szeptember hóban 86 hajó sülyedt el a tengereken. — A szék es fej érvari nőegylet jótékonyczélu felolvasásokat tart. — Rauscher bibornok 78 éves volt — A „Független Polgár" szerkesztője Rill Józaef visszaléptével Papp Gyula létt — Csatár Zsigmond Jókai Mór ellen sajtópert indított — Kecskeméten „Piócza* czimü humoristicus lap indul meg. — Szegeden a .Falu roszsza" és „Vízözön* színmüvek hódítottak. — Két görög exminister elfogatott. — Ertl Ede 1848-ki honvédórnagy Posonyban meghalt. —
1
Vegyes hirek.
— Mélyen a föld alatt. A „Borsis" aknában — mely „Romlas*-nak is neveztetik — Nagybánya mellett, a borpataki völgyben m. hó 10-én több bányász a szivatyukon dolgozott. Közülök hárman, két ács és egy bányászlegény még akkor is a mélységben maradtak, mikor a többiek már rég felmentek, hogy a szivatyun a hátralevő munkát befejezzék. Feltűnő volt, midőn másnap sem jöttek tel; utána néztek s ta-pasztalák, hogy az aknaból sokkal kevesebb viz folyik ki, mint rendesen. Tovább haladva, látták, hogy az akna nyiláaa beomlott és egészen elvolt zárva. Ez volt az oka, hogy a munkásak nem jöhettek napfényre. Természetesen azonnal a mentő eszközökhöz nyúltak. Egy mellékakna készíttetett, azonban ez is összeomlott Végre midőn már természetellenes megerőltetéssel éjjel és nappal dolgoztak, e hó 15-en éjjeli 10 órakor sikerült az aknához egy utat nyitni, melyben az akadályozott viz lefolyni kezdett. Két órai munka után, néhány bátor munkás — térdig vízben gázolva — az aknába ment Körülbelül 100 ölnyi távolságról lámpafényt vett8k észre; egyike a szerencsét-
len munkásoknak a megmentő nyakába borult; és a „másik kettő* kérdésre „azok is élnek* volt a felelet. Fenn az elveszettnek gondoltakat az orvos várta és annak gondos ápolása mellett nemsokára mind a három feleszmélt. Elbeszélték, ho„-y az skna összeomlását csak a vizára-dásakor vették észre; akkor visszavonultak az akna belsejébe és hogy az olajjal gazdálkodjanak, tüzet gyújtottak. A viz folytonosan áradt, félelmökben elkezdének imádkozni. Kérdezték tőlük, hogy milyen nap van ma, ők azt felelték hétfő; pedig már csütörtök volt. Hat napig nem ettek semmit
— Szerencsétlenség a vasúton. A Ferencz-József vasúton Göpfritz és Schwarzenau között a postavonat egy magas töltésről a mélységbe zuhant, a mozdony mélyen a földbe fúródott, a szerkocsi, podgyászkocai és hat személykocsi, a mozdony és egymásfölé tornyosultak, a hátulsók az elóttök levőkbe fúródván, azok oldalát és tetejét öearezuzták, két waggon ugy fordult, hogy kerekei felül kerültek, egy haló-waggon a lejtőn legurulrában kerekeit vesztette és szánként csúszott le a völgybe, hol a töltés aljától mintegy négy ölnyire megfeneklett, két waggon a lejtő oldalán féloldalt dőlve állapodott meg 8 csak a legutolsó, melynek összekötő lán-cza elszakadt, maradt fönn a töltésen. A vonaton mintegy 140 egyén volt, ezek közül 8 halva maradt, 10 nehezen, számtalan pedig köny-nyen megsebesült a mozdony oly mélyen fúródott a földbe, hogy egészen szét kellett szedni és darabonként kiemelni romjai közül, a mozdonyvezető hullája csak másnap, a fűtőé csak harmadnap került elő. Azt mondják, hogy szentségtelen kezek szedtek fel egy sínt s a szerencsétlenséget az okozta valószínű azonban, hogy gondtalanaág forog kérdésben; a válót csak a folyamaiban levő vizsgálat fogja kideritni.
Papirszelet.
Egy elegánsul 5llö*ködött hölgy lépett egy ponpébx, hol írnr több férfin volt. Ax egyik t''órfiu szivarra gyújtott és akkor kérd« a hölgytül : .nem fog nagysádnak ártani & doh&nylüit?* ,A*t nein tudom, mert még jelenlétemben soha nem dobányiott egy nevtlt féfiu sem !" — feleié aa úrhölgy.
Üzlet
Áz 1875 évi nov«a»ber 22-én megtartott kit-komárumi országos vásáron előfordult adáavevési kötések : Kiadatott ökör 30 darab, legdrágább darabja 230 frt, legolcsúbbé 130 frt. A legdrágábbat eladta Takáta Bodi galatnboki, megvette Deutacb Dávid 8UJHUÜI lakús. Az olcsóbbat eladta: Nagy Andriskáról, megvette : Klciner Jóaset karmacsi lakó.v Eladatott trhéu ''¿~ darab ; legdrágább Hű frt, olcsübb 30 frton. E''adatott tinó llí darab; legdrágább 118 frt, legolcsóbb ll frton. Eladatott üsz<> 4 darab; legdrágább 48 frt, legolraóbb "Jő Irton. Kiadatott ló 12 darab ; legdrágább 30 frt, Ugolcsóbb -4 frton. Elada-dott csikó b darab, legdrágább 105 frt, legolcsóbb 30 frton. Összes forgalmi érték 8120 frt.
Ertek es váltofolyam november 30.

metaJique* 69.55; 5*/v uetnx. kulcson 73.40, lö6U-ki áiladalmi kölcsön Ili.— ; bank-reszv. y 24— 5 híteliutéseU réaavenyek l''Jb.50; London 111.75; magyar íöldtehermeu ie«ti kötvény 80-75; temesvári földteherinentesi kötvény bü.íiO; erdélyi földtehermentesi kötvény 7y.60 ; horvát slavon földtehermentesi kötvény 85.50; ezüst 106.— ; cs. kir. arany b.''ób''/j Napoieond''or 9 ü J/a.

Szerkesztői üzenet.
1845 P. „Késő estig . . •« Közöljük.
1846. 8. Kftixthely. A figyelmet köazínöm.
1847. H. Letenye. Helyes ! 6 helyett 12-6» küldöttünk, nem deczember, hanem január vAgeígazól.
18i8- 8. Budapeat Igen köszönöm, mialobb rá kerül a sor.
1849. M. Komárom. Elküldöttük.
1860. P. Keszthely. A tinczkoszorucakára Irt czáfolat nem közölhetg, vagy csak a nyilttérben.
1851. K Nyílt leveled közlését nincs okom megtagadni. Hoffmann polgár iskolai tanitó ur lapja szerkesztésére niucs semmi beloIyáac*n. Instált czik-kedet küld hozzá egyenest.
Vasúti menetrend.
Érvényes deczember l-töl 1875. A kanizsai idótmntató óra szerint, indul Kanisftáról
(Kanizsai vaspályán as órák pontosan a helyi i48t matatják.)
Vonat hpva :
szám Ora Perc. ldS
206 Eszék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 80 reggel
215 . , . „ 2 22 délut. 2l2 Bnda-Pestre........ 4 50 reggel
202 ...........I 58 délat.
204 . .......... 11 22 estve
313Bécsbe (8zombathely, Bécs-Ujhely felé)5 — reggel
801 . .........11 40 estve
816 Sopronyba ........3 SO dAlut.
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül / Qráes is Bécsbe ......i 42 réggel
201 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Gr ács és Bécsbe ......«39 délut.
Brkexik Kauixsára honnét:
216 Esxék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 33 délat. 206 , 8 „ „ 11 3 eatvu
203 Buda-PestrSl........4 12 reggel
201 „ .........1 67 délut.
211 „ ......... 9 86 estve
314 Bécsből (.Sftombath. Bécs-Ujhely)fel5l 10 19 estve 302 „ „ , . 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 45 délel.
214 Bécsből Qrácx, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 4 reggel
205 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 13 délut.
204 Trieszt- és Villacbból Prágerhof felől 10 62 estve.
Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe. „ n , , Fiancesfestból.
"N
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfi L&jtt.
ISTyllttóir.*)
Ember János I ?
Óo 1 , Zalai Közlöny" folyó évi 93-ik számában a „Papírszeletek" rovatában »Egy ujabb vendégszeretet" czim alatti soraiban elég szemtelen volt a fenti áll név alatt 3 oly egyéut, kiknek mindegyike ezerszerte többet telt, s munkálódik a közérdekbea önnél, — ocsmány hazug rágalmakkal elhalmozni, mint leginkább érdekelt fél, ax emberi becsületre hivatkozva — ha onbea annak még csak egy szikrája él is, — felhivom, s eivárom, hogy a nevezett lap legközelebbi száu.ában valódi uevet a közvélemény elitélése alá bocsájtsa-, s egyidejűleg folyó évi decz. 5-éig tűzzön ki egy semleges helyiséget, s határnapot, hol ön 2 becsületes nri egyénnel megjelenve, találkozásunk lehetővé legyen.
Ellenkező esetben önuel mint »Embertelen Já* nos"-sal fogok számot vetni.
Dióskál, 1875. november 26.
SZOMI KÁLMÁN, körjegyző.
vállal
•) E rovat
alatt közlöttért felelősséget nam
Öaerk.
BRITANNIA EZÜST
ar. ogyetlen fém.
amely mindig fehér marad, mint az 62Ü8t;
AngolorazaKban csaknem minden előbhkHó há/nál található, mm oly jó, mint az ezüst, óra pedig a valód: sze. A valódi britar üia czilst az a :''.l.
Ii ( Ii" ¡lit:*.k :■!! /ni r«'' k.''niit .l.-lt .nnki..iii k:>p:iuto
csal.
M. Bressler angol fémáruktáraban,
Bécs, belsŐTáros Scbottengasse 9. sz:
Kávéskanéi darabja 10, IS, ''_0, Rézi gyertyatartó 60, fO kr, 1,
2Í>. hü, -J0. -;5 kr. — 7, tu-czat 60, 80 kr. 1, i.20, 1.50,
2, 2.50, 3 frt.
Evőkanál darabja 30.35,40,45, 00. »30 kr. - ''I, tuczat 2,2.50,
3. 3 50, 4. 4.:>o, 5 fit.
Kés és villa párja csak 80 kr. (ezüstnyelü). — ''/x t".czat be*
1.50 kr
Gyertyatartók finom, nagy párja
3, 3.50, 4, 4.50, 5 frL Csemege (dessert) evőeszköz ''l,
tucxat 3 frt 50 kr. Gyermekkanál */, tucxat 1.50, 2, 2.50 kr.
Tejmeré darabja 60, 80 kr. 1,
1 20. 1.5(1 kr.
l.le csak 4 frt. Levesmerő darabja 1.20, 1.50,
TheaszürŐ darabja 30. 40, 50, 60. j j ¿ 50, 3 frt.
Feu&letek valódi aranyozással es eausttel kirakva darafeja 12, ló, 18, 20 frt. talapzattal. Tálcza darabja 8 '' 90 kr, 10-t.20, 12- 1.50, 14" 2,16-2.50, 18* 3, 20" 3.50 kr. (kerek, to-jásdad. vagy négysxögletü. Theateriték 2 személyre lb. 4 személyre 18, 6 axemélyre 21, 8 gaemólyre 26 frt.
bu kr. 1 frt nyéllel vagy nyél
nélkül.
Táma8zkák evőeszköz alá ta*
czat c s a k 2 frt 50 kr. Tojástartó pohárkák ''1, tuez. 2 ft. Asztalkendő tartók *{, tucxat 2
frt 50 kr. Borsszóró darabja 60, 80 kr. 1,
1.20 kr.
Czukorbintő dbja 80, 90 kr. 1 frt.
Valamesiyl czikk bámalatos olosó.
Megrendelések a vidékről cximzendök :
(1699—25) M- Bressler,
angol fémáruk tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
Megresdeléttfc a vldékról pttUfprttalUni Í''KmÜ!^
Ha valaki ugy kívánja, egyes darabokat hogy áruink kitünóaógértl mindeoki előre u mefgyöaWbttiwc. PT 100 frt órtS áru Tételénél 10°j, árleesfedéa, —
CHARLES BURHELL
Bíleholas Works, Tketford, Serfolk, ifM*
képrieelóséffo. ■ • ■
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek jfc
raktára ós javitósi műhelye
BBBB
Tiiköry-féle'' palota mellett.
Gőzmozdonyok Uü nem haladt működéssel. Goz-cséplőgépeL Jdrgony- és kézi cséplö-gépek. Veto-gépek, könnyűk, egészen vasból Arató-gépek. Tisztító-rosták. Szecskavágó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók) . f FaműveLeti-gépek. Hajtószijak.
Árjegyt&sk b''vinatra f^ordmUdvalhaU+uk.
IX
Zenelőjátékok,
matyók 4 — 200 darabot j^tisanak; dlixnfivck harang, dob, dob é* harang jAtékkal ; mennyei hangok mandolln
Zenélő szelenczék
malyek 2—10 darabot jAUzatiak ; necal«(»ere, •«¡rarAllriny, »rAj-cg| házaokák, fénykép albumok, irő eaiktttnk, kez«y(ltartók, le-TÓInyomék, MÍTarkÍBsletek, dohány ét gyufatart.tk, dolgozAaszU-lok, palaczkok, tárczák, székek «tb. mindenik zenével ellitra. A legújabb e Wklntetbeni gyártmAnyokat ajAnlja
HELLER J. H., Bern,
Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Heller-fólo vaMdi gjártmáoyok csak egyenes meg-leadeléare kaphatók. (1856-2)
Kolin (jlyula
norinbergi ú»di»*n>li tirAbél figyelembe ajfanljn n/>jrjArord kiAllitAaát
karácsoni és újévi tárgyaknak, (1861-3)
tigys/l nte legnn fjobb vAlajztékot
oermekjátéKoktiúl
lenj uhuiyonabb nron.
Ich habe die ihre einem P. T. Publikum die höflöcbe Anzeige zu machen, dass ich in Gr. - Kanizsa, Kazinczy-Gasse, (ehemals Bräuhausgasse) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein und in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets vor-rithig. (1857 — 1) Achtungsvoll
Aatm Breü©r.
Briefe und Telegramme wolle man gefalligst an .Drehers Bierdepot Gr.-Kanizsa richten.
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR saját késritménvü RAKTÁR » s11 a 1 o s és bBtorgyári raktár ".ganyos
^TÍU» SZOMBATHELYÉÜL. 4 ''
bntorokban, fl,M_7) __matraczou,
WY-KANIZSAN 4 *
székekben, vasut-utcza, a városházban, tartokban.
GYÓGYSZEREK!
Védjegyemmel ellátva.
Neustein Fülöp,
gyógyszertár a „szent-Lipót''-hoz Bécsben, a Planken- és 8piegelgasse szegleten, ajánlja a t. cz. közönségnek »ma valódi gyógyBÍlsrek sorozatát, melyek minden esetben kitűnőnek bizonyultak és biztos gyógyulást idéztek elo. Bizonyítványok ezrei megtekinthetők. Menthin, jele« gyomomer, a i Sohéskór ellen. Viale Cap-
göresöt lecsillapítja, mint fogke-aóca él saájvia is haaxnos.
8 * t. <■ Ernébet - féle cxukros ▼értiiztitö labdacsok,könnyen székeitető, vértisxtít^ és teljesen ártalmatlan ; az alhaai szervek betegségeinél, tü tó Iáinál, a mell-szert betegségeknél, bőr- és szem-fájásoknál, gyermekbetegségekés női betegségeknél igen hatályos i a legtöbb betegség kútforrása : a dugulástól megvéd. £ labdacsok valamennyi ilynemű szerek közt legolcsóbbak és legkitűnőbbek. 1 tekercs 8 skatulyától, 120 labdacs 1 frt
óvszer ragályok e 11 e n, Dr. Falmont Gardienje 1 frt 50 kr., cholera illat essenczia 40 kr.
Mellsiorulás ellen, fenyőfa szirarkák 25 drb. 1 frt.
Szemfájás és zzemgynladás el len, Reichel szembalzsama 1 frt 60 kr. és Eomershausen szem-essenexiájü 2 frt.
Hólyaghurut ellen (kankó vagy febérfolyás) Dr. Cadelle Injectiója 1 frt 60 kr.
Golyva ellen, golyraszesz 70 kr.
Hápkór ellen, vaskátrányszörp 2 ft
Mellbetegségek ellen, művésznedv 70 kr.
Mirigybetegségek gorrély kór ellen, norvégiai orvosi hal-zsir 40 kr., czukros minőségben 1 frt 60 kr.
Lábizsadás ellen, Salicilanti-suitin 60 kr.
sulce 1 frt 40 kr. Fagyás ellen, Beaume Giiome 60 kr.
Bőrfoltok s bőrbetegség ellen :
8torai Créme 80 kr. Daganat és sebek ellen, párisi
universal tapasz, 35 kr. Csúz és köszvény ellen,
illatos kösxvényszer 70 kr. Aranyér e. Royer irja, 1.60. Köhögés ellen, Margaritten
köhögésbonbon 30 kr. Tyúkszem ellen, tyukszem-
gyürü 30 kr. Tehetetlenség ellen, (férfinem-gyöngeség) Dr. Frémontlle-generatio-likőrje 2 frt erősítő és üditó szer. Émelygés ellen, Perlea d''Ether,
1 frt 50 kr. Histerikus női görcsök ellen,
Le chelles Nevrosine 1 trt 50. F ü 1 b a j o k ellen, Oreillon 70 kr. Magömlések ellen, Dr. Fré-mont aranyozott Labdacsai 2 frt. Álmatlanság ellen, Chloral-
gyöngyök 2 frt. Odvas fogak ellen, Schrier
foglabdacsai 25 kr. Kehéi fogzás ellen, gyermekeknél, a villanyos nyakkendő 1 frt 50 kr. Váltó-láz e., chinai golyók 60 kr„ Valamennyi itt meg nem neveztet betegségek ellen is ajánlhatok a t. cz. közönségnek kitünó hatású különlegességeket és azonnal válaszolunk bármely hozzánk intézett kérdezősködésre.
Pipere* és illatszer-czikkekból igen nagy raktárt tartok s
különösen ajánlom.
A hajak elvesztése és a korpa el- J Májfoltok és szeplő ellen, Anti-
len, £1 Benito 1 frt 80 kr.
Hajfestő szerül, Dr. Call mann haj. festéke 3 frt Cruq Réparateur 3 ft
Fekete ér sárga fogak allen, az Odontin fogpor 70 kr.
spiloma 1.50 kr és Dr. Bayer valódi Pulchnrinje 80 kr, 1.50 kr.
A bőr simasága, finomsága és puhaságára ajánlom Gora Pearl pásztát 2 frt, fehér és rózaaszin por 1 frt és 60 kr.
Ismert franczia
Capcoki Matico l fK 90 kr. Iqjection Matico 1 frt 40 kr. Capsule« Vial 1 frt 40 kr. Szirarkák, Canalis indicából, 1 frt. Patt Pectorale George 60 kr. Fayard és Blayn j>apir 60 kr. Mustárkovász lapok, Boggiotól 50
kr, «gyes lapók 6 kr. Qaína Laroche 2 frt
különlegességek :
Páté Zed 1 frt Zed szörp 1 frt 50 kr. Goaranapor 1 frt 50 kr. Blancard labdacsok 1 frt 20 kr. Posphat de fer Leras 1 f«t 20 kr. Sirop hypophosphite de Chaux 1
frt 60 kr. Sirop de Quinquina roug 1.70 kr. Vin de Bugeaad 2 frt.
Valamennyi ismert franczia különlegességek a legolcsóbb áktn. Nagybani vásárlók előnyben részesülnek; mindig friss raktárt
tartok a kővetkezőkből :
Tömöritett trájezitei 50 kr. Nestle gyermekiige 90 kr. Dr. Gőlis étpora 84 kr. Aaatberin szájvíz Popptól 1.40 kr. Dr. He£er fogpora 35 kr.
Liebig huskivonata ''/« f°nt 84 kr. Dr. Pfeffermann fogpora 1.26 kr. Polt resedahaj kenőcse 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajépentartó szere 1 frt
Ajáalomnagy raktáramat: illatszerek, szappanok, kenőcsökből ttb. aa első párisi czégektől. Szaliezil-Bzapp&n, a legjobb és
legolcsóbb szappan a világon, á 25 kr. A Compagnie francaiae csokoládéja fontja 60 krtól 3 frtig. Valódi orosz thea, */» f°nt 1 írt-Raktár mindennemű gyógy műszerek, a. m : önklystlrozó fecskendők, kötelékekből a iegjutányosabb árakon. Nagy raktár fogkefék, arczfesték és más pipere-czikkekből.
Felhivom mindenki figyelmét a külföldről behozott legfinomabb borokra, a. m.:
Medoe, nagy üveggel 1 frt I Champagner narr palaezk 3 frt
8t-J«lien nagy palaezk 1 frt 60. Madeira, nagy palaezk 2 frt 75 kr. Chabtts, nagy palaezk 1 frt 60 kr. | Malaga, nagy palaezk 2 frt 75 kr.
Kitünó Rhum 1 frt 10 kr.

Megrendeléseket helyből, valamint Berlin és Páriából pro-▼isié szikül eredeti számla a*Uett teljesítek. A küldemények készpénz fizetés, Tagy utánvétellel esakőaCltetnek._(1844—1)
Legújabb nagy
töke-sorsolás,
melynek elfő búzása decz 15. és 16-án tfirténik. Az állam által biztosított ezen sorsjátékban kérés hónap alatt
7,663,680 birodalmi márk
m*ly a sorshúzás résztvevői közt osxUtik föl 41.7OO pénsmye-remény köat a legnagyobb nyeremény f
375,000 blr.-márk termeszeiben.
Ezen különösen solid sorsolásban mindenki eredeti sorsjegyet (nem Ígérvényt) kaphat, ára
egy egész sorsjegynek 6 mrk. vagy 3 ft. 30 kr. o e. , fái » 3 , I . 65 „ „
»> negyed „ l''A - , — „ 85 „ „
Megbízások az összeg beküldé-e, ragy utánvétre a legtávolabb vidékre is pontosan s hallgatag teljesíttetnek ; hivatalos sorrend s nyereményösszeg a húzás teljesültével azonnal megküldetik.
Minden hamburgi ház nyüjt felvilágosítást ami czégünkről.
Azért kéretnek bízalomteljesen alalirt világiamért czéghez fordulni, mely ezen előnyös sorsolással megbízva van.
Lilienfeld Testvérek,
(1860 — 3) állampapir üzlete
Hamburgban.
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók
KAMTZ C.
papír- és diszmö raktárában
''Budapest, V. ker., üorottya-utcza. 12. nx. n.
100 látogató jegy finom bristolpapiron . . 50 krtól 2 frtig-100 levélpapír és boriték monogrammal . 1 frt— , 5 » írómappák berendezésiel vagy anélkül . — .80 „ 10 .
Teljes iróaazuli berendezés .....3 , — „ 30 „
Festődobozok elegáns kiállításban ... — . 20 . 6 . Legfinomabb avajezi és franczia rajzeszközök 1 . — „ 20 „ Tolldobozok, írószerekkel berendezve . . — , 60 , 2 „ Albumok visite és eabinet képeknek . . — , 70 , 25 , Zenealbumok . , . . ..8, — ,30,
Pipere dobozok elegánsan berendezve . . 5 „ — „ 20 „
Szivartárcxák és dohánytartok.....1 „ — „ 5 „
Pénztárczák a legnagyobb választékban . — . 50 ,, 5 „
Különösen ajánlom a t. cz. közönség figyelmébe nagy raktáramat valódi angol és fraiczia pspirfcBlBalegességekkel gyári áros, valamint itt meg nem emlitett csinos tárgyakat brsace, bór, gyöngyház és elefáltcsostból a legnagyobb választókban igen jutányos árak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
(1862-1)
Kanitz C.,
papír- és diszmú-áruk raktára Budapesten.
Csak
egy
eredeti sorsjegy
ára, m^lylyel 1000 db. arany
nyerhető.
/ Ezen, Bécs váró« hatósága által a szegény alap javára rendezett lotto következő nyereményeket tartalmazta :
1000, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot 200, 100. 100 ) aranyat, 100 ) ezüstben, 3 béosi társas-sorsjegy, melyek
fXr: 200.000 frtot
és sok egyéb művészi- és értékes tárgyakat arany-éa ezüstben, összesen :
3000 nyeremény, 60.000 frtot ^
A húzás hatásági feligyeiet alatt 1876 évi fébrsár hó 29-és törtsslk.
Vidéki megbir&soknál az összeg bérmentes beküMese és a bérmentesen megküldendő sorsjegyek- és huzási ívért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
ezelűtt: Sothen C. János, Graben, 13.
Ezen sorsjegyek még kaphatók : a n.•kanizsai keiesk. és iparbanknál, valamiut Zerkovits Zs. és társa, és Dobrin Benő nraknál Nagy-
(1858—2)
Karácson kSzelg!
Minden állat-betegséget
9S rwi tapasstalAa ttrrlrU £ryortjn, olcsón, kt mla^osmn gjféfpli
BARTH FÜLÖP.
•ott cm. k. kerületi állatorvom és B»abad*iom*-tMlaJ*lonos,
Bécsben, Stadt, Gisellastrasse 1
Ee*4elkexfal 146 1S-1S és 3 4 Örs közt: ymwj UrlrsU atom 1»,
és g7if7»xrrekrül U (tondookodr» le<s.
P«i> IfftWAWnl, «!». cpi''toíyá«, »pc-dintői, béiarp* oüru tólálwJror. Smo-
aycacfurcá, ^ «u kr.
r«Xa VotlŐnC ifibák*- ormtbúilalnuüc, nráUiAr, u^axisU''-Q régi emjnt-W Vö aCüütö, ktoóv^wk rlV-u. w^y 1^,-ly 3 trt.
lÁ^fllvaiiÁk tAC'''' "••í*1 ** kcítx;ibénM4i(, Okúi. tnUCTlá». továbbAu —V lUl J uUCaf lxzaok mocr*nt>«»i. (UpntUi, uunni^a ói
(grODMcaécci <vUeu; flMsvuLtut l frt 40 kr. Innihonm artwk. Ál túr-. c»ü<í- "m."r. nyír-, btirothedá» 4« Utp-
BU1 pUCUllíj rúr-tUt tiM; untaUul 1 írt ''Ju ti.
Pitkó-kenocs, CÓne« ét tArékroy p«ikó eUec; l frt 30 kr. ■ nrhflnnr lo™ "^waMhábal 3unK7- ém Ml^Arc*
SOI Ufl/Ut | (KoUk). fiMfuTÓdiji. huuomlia 4*or*n.wxUe, «TWhlAny tm m taJnoeknél * lej kl Bem acU« rüm ; ort n»<T uomK «0 kr.
VnlvolroTinn« *• Mc«^, patóy. »w, foi-
AUJUCUUl<9j IoIvm, ft Búr talSOru£UM, UwéMoUoB, lónk ém kutyák-
nál, frM«aokAot 1 trt. ffatvaiUH* * beUÖ beua^i ellen. d*rabookéat 80 kr, s Spi*ce>>
AVtJ oyvi , g»w-btóU gjótyBierUztwi b ksphstó.
BúoitWtTányok, altnMrO bmíok ** kteröoöleniek u atfiwrott JriM
haUaArói mxUabu (Mas, Kintearrlav, ClssUsstrssw 4.) „j.
V«a *egutio*4*ei kéaan tfanak NjürlooMicrm hocnám »»ok»t, W on TotoánaJr otf rtiwt, boK7 mig • kocrskariotubb oItmó is otvaahttkttk «4 S—8
gt. Ziehj, %iüK^''Otttl 4® vÉtufoí, gr. WtBshul, gx. in, gr. CbcstesakT. gr. OmoUb, gi m- Coümqtti, gr. rcnh*s>iky, 1on* Apptoai. <». k. «tbcások, érttM ezw*^ keton* 4e seti*ta **lBtit7eÉ ittel a W- 4a !

Barth F,
Wsjtits József Up- <e nyomdstslajtoaoe gyormjtó xjtmán, Ni
különlegességi tárháza karácsoni czikkekből
nagyuieaByiségü ajdoniágokat ajánl es évre is.
Eladás nagyban és kicsinyben. KOldemények u ér előleges beküldése vagy utánvétellel pontosan teljesíttetnek.
Karácsonfák ez évi legújabb diszitménye
igen csinosan elkés*itve, Bonbonnière gyanánt is alkalmaxhauS.
1. sz. karácsonfa diszitménv, 12 drb a rajihoz hasonló 2 írt.
2. az. karácsonfa dissitmény, 12 drb. a mellékelt rajrui egyező legfinomabb elkéaritég 3 frt.
3. sz. 12 drb gömb alakban, kiválogatva 80 kr.
Karácsonfa-lám. pácskák világitágra, 12 drb gyertyával 1. frt. ^u Kr!
Virág£izérként
a fa felső ágaira a tükörüveggolyók használhatók. A legkisebb virágkoazoruhor 100 drb. 50 krért elegendS, 500 drb 2 frt ; nagyobb virágfüzér-golvók 100 drb 1, 2, 8 frt.
Egy millió
kapocs,nélkü-
lözhetleu a fa gyorstöla* ga-tásaira HA) drb csak 20 kr. ;>t»0 drb kr.
Ugyan.viok az itteni rajz-hoc hasonlók 12 drb 2 frt 60 kr.
séges zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
* igen nagy 50 kr. Fenyüóobozok s tölcsérek stb arany-papírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicsiny aranygömbök, 1 szekrényke, 12 drb , bal csak 1 frt. Átlátszó üvegdíók,
makkok vagj földieprek,
Tréfás bonbonok,
tráfás papirtartalommal. 12 drb ki-v ál ásatva 1 frt 60 kr, ngyanaaok legfinomabban csomagolva 2 frt 50.
Sokkal nagyobbak egész öltöaék-ben 12 drb 6, 9 ós la frt. Újdonságul ajánlandó :
jeges
uíiinöl-
csök.
Jó utánzása a
soproayi cz
ksr-gyB»őlesnek,
ilyen 12 drb. I frt 80 kr.
Lagaagyobb íjdosság
képzeleti g} ümölcnök,
különösen ragyogó sziutlek világitásnál 12 drb csak 1 frt. Takaros ezüst és aranyos érczcsucsonyok, az ágak szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb 90 kr.
Reptllő lepkék, haj finomsága sxi-nes üvegből, * fölaggatásra szük-
Vizfényüveggolyók üj siiaos tojások, becso-
sokszoros sugarakkal 1
skatulya 10," 20, vagy 26 drb 76 kr.
magolva 6 drb csak 1 ft. A karácsoni ember, ssi-noron 10, 20 kr.
1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 frt 50 kr.
Terméaxethfi almák, körték, narancsok, ctít-romok, 1 ssekrényke 12 drbbal 1, 1.50, 2 frt.
Mozgatható, röpködő karácsonfa-
angyaiok, 1 drb 60, 75 kr., nagyobbak 1 frt 50, még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karácsom ember, erős készít, alak, 30, 50 kr.. 1 frt 1. 50 és 2 frt ''
Petroleum paraffin-gyertyák,
''j, fontos csomag 00 kr.
Karácson-tombola-nyeremények,
50 és 100 darab csak 10 frt.
Karácsonfa-gyertyatartók.
Ezek különféle «zinekl.cn négy f*i ban vannak, de míud .Ilik bármely gye.-tya vastagságához.
Viszfény-karácson fa gyertva,
egyszersmind a fAnak di.zo, 1 „ekrénvkc 10 drbbal .->0 kr.
Ragyogó karácsonta-gyertyatart<ik
A végén alkalmazott ragyogó''csillagok > csokrok, lepkék stb a világot csillag.or-maban vetik viasza, az azoa alkalmazutt tok, a fak meggyuladását akadálvozr-a. 1 szekrenyke 10 drb fehér és sz.nes ra gyogó-lámpávai 2. sz. 1 frt.
Ragyogó karáososfa-láapák, legfinomah bas slkeszitve
A r»gyogó részek : pávák, fáczánok, pa-
pagályok, kosárkák, lepkék, homorú kettős sugárvetők tizenkétszeres sn-gárfénynyel, kolibrik, stb. Legfinomabb választék cartonokból 10 drb ó.
számmal csak 1 frt 60 kr.
Gyönyörű karácsonfa-kótágu-gyertyatartók,
fölfÜggesztésre, legfinomabb sngárvetókkel, mindkét oldalon lévő csodás hatású fénydarabokkal 10 drb 2 frt 60.
Egy készület báb-butor fényezett sodronvfonatból.szekrényével együtt
50, 76 , 90 kr.
Plékatonák, kaiönféle nagyság és kiállítás szerint, 10. 2o, 30. 50 kr.,
1 frt, tartósak 1.20, 1.50, 2.50, 3.50, egész 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szöveggel vagy anélkül 6, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak •rős cartonon 80 kr., 1, 1.30, 1.60,
2 frt 60 krig.
Fröbl gyermekkertjéból.önfoglal-kozási jétékok 4—10 éves gyerme-
keknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2, 2.50, 3. 4 frtig.
Nagy választék társasjátékokból, 3— 10 személyre, legfinomabb 50, Tá kr., 1, 1.50, 2.50 kr.
Roulettjáték játéktervvel, eges? társaságokat mulattató, 1 drb i fn, 1.50, 2.50, 3.50, 6 frt.
Az nj Parquet-játék, 24 m''nt.i-val csak 60 kr., nagyobb 1 frt.
A .párizsi nő* egy doi«<» a bábrnbákkal, kalapokkal, stb a hozzá tartozó alakokkal az öltözék tartalmához képest 60 kr., 1.20, 2 frt, 2.50, 6 frtig.
Gyönyörű szerkezet-játékok minden korú gyermekeknek, 6 összerakható képpel, elő rajzzal 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt 50 kr. Angol stinnyomatu képekkel 2 ftt, 2.60, 3.60, 5 frt.
Szökőkutak, egy sziklavárt képező aquarinmmal, deloj, halak, kacsák stb sxokrénykével 2 frt 50 kr.
Mozgatható Orangntar.g, igen jól sikerült alak, drbja 30 kr. Az tij Fröbl-féle olvasó készülék csak 1.20, nagyobb 1.80, 2 frt 50 kr.
TérkéHt&bjátékok.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.60 kr. Egy földgömb 30.76, 1.50, 2.60 kr. Rajzeszközök 90 krtól 5 frtig. Takaros bábsxoba tárgyak 10, 20,
30, 40, 50 kr. Futó plé alakok 20, 30, 40 krtól 1
ffcig.még finomabbak 2 fttól 2.50-ig. Puskák és kardok 20, 30, 60 kr. Lőkupaku fegyverek 1 frt, 1.30,
1.60, 2.50 kr. Játákdobosok, háaiszer, bútor, kato-mák, városok vadászatokkal stb.
!
10, 20, 30 kr, 1 frt 50-krig.
Szerszámláda, 50, 75, 1.20, hang-jegygyel l frt, 1.20, 1.80. 2.40, S, 4, 5, 6 frt.
Billentyűs trombita 5, 15, 20 kr.
Bűvös lámpa nj módszerű 1 frt, 1.50, 2, 2 60, 3, 3.50, 5.50.
Dominójátékok 6, 10, 20 kr, finomabb 50, T6, 1, 1.20, 1.60, 2, 2.50.
Die Waeht am Bhein ostáblával együtt csak 1.20 kr.
BLarang és kalapács játékok 10, 15, 20, 30, 60, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr.
Wtea, vorl. Kirrtttrstrasse 59, vls-á-vis vsa HoJariobsbof. ßürgönyczim : Witte, Bée». — Küldemények utánvéttel.
Vidéki megrendelések mielőbb kéretnek. (1869-2)
S.4G1 -KANIZSA, 1875. deczember 5-én.

1
é
Qéftzstsst sr:
tfén ÍIH ■ . 8 frv
■ fél 8TT8 .... 4 v ¡jegyed évre . 2 ,
EffV mám 10 kr. Hlriitiuk
6 hasábos petitsorbaa 7, múodnor 6 ■ minden további sorirt 6 kr.
ÍÍYILTTÉRBKN
soronktnt 10 krttt té-
•jrtnek fel. Kincstári illetik minden egyes hirdetésárt kfil $0 kr. fizetendS,
31
Tizennegyedik évfolyam.
f
inden ( kfllBnf
-^■SlS
A lmp sseHsaiás ?
yagi r*seItikté Mi-
előbb :
Ö2LON
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tani tó-testület*, a .Zala-Somogy
Heieiikiin kétszer, vasarnap- s
leiaeayek, elófi vetések, reclamatiók ut a uer-keaxtó-kiadóhos bérmentve iattaasdók: XAtfY-XAJTIZSA Takarékpénztári ép0let, föld*» int
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatárssatói fogadtatnak el.
\ Késiratok rtMia uea | J '' küldetnek. I
ügyvéd-egylet",a,.nagy kanizsai kereskedelmi t iparbank", a ,ftagy-kani2saj takarékpénztár'' gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
Jelentés.
E lap 1876. január 1-én tizenötödik
évfolyamába lép. Szép idö egy \idéki lap életében ! A t. közönség fokozatos részvéte csak edzette erőmet, mikor e lapnak szép és nagy jövőt jósolva, alapitottam ; midőn ezért hálás köszönetemet jelentem ki, újólag kérem a t. közönség szives partfogását, mert a lap virágozása által csakis a t. közönség öröme, elégedettsége mozdíttatik elő.
. Sikerült e lap eddigi szerkesztőjét lapom vezetésére továbbra is megnyernem, ki független állásában, mint tapasztaltuk, csakis a lapnak, a megyének áldozza fel minden munkaerejét, minden idejét, nem forgácsolja szét azt semmi hasonlesésből sem.
Midőn ezt szerencsés vagyok kijelenteni, bizalommal kérem e lap t. pártolóit, hogy mind az előfizetési, mind a hirdetési dijakat a jövő évre, ugy a kiadás körüli re-clamatiókat egyenesen hozzám, a borítékon nevem kiírásával, — a lap szellemi részét illető közleményeket pedig a szerkesztóhez, Bátorfi Lajo<? ur neve kitételével • küldeni szíveskedjenek.
A lap eddigi alak- és árban szinte he-tenkint 2-szcr jelenik meg.
Nagy-Kanizsa, decz. 2. 1875.
Mély tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
kiadé-tolajdonos.
A fentebbi sorokhoz kevés mondani valóm van. Hogy e lap szellemi »értéke általános elismerést arat, nem az én, hanem tisztelve becsült munkatársaim érdeme, kiknek eddigi önzetlen mftködésökért benső hálámat nyilvánítom s kérem, hogy továbbra is tartsanak meg előttem oly drága szerete-
tő* ben. Múk< lal, észszel, é
Működésünk egy és ugyanaz: tol-érzelemmel szolgáljuk az imá* ? dott hazát, védpajzsa vagyunk nemzetiségünknek s tántoríthatatlan bajnokai a vidék irodalmának s képviselői a megyei érdekeknek.
Tapasztaltuk, hogy a lap szellemi teendőiben a kiadói munkálatok hátránynyal vaunak, a lap pedig előfizetések és hirdetések szaporodása által emelkedik, kénytelenek vagyunk a szerkesztői és kiadói hivatalt egészen elkülöníteni, ennek folytán a szerkesztőségi iroda marad az eddigi (Takarékpénztári épület, földszint,) a kiadói pedig Wajdits József ur könyvkereskedésében (Wlassics-ház, földszint) helyeztetik át, mire nézve ismételve kérjük a netáni zavarok kikerülése végett az illető névnek a levél borítékján leendő kiírását.
Még egyet. Legyen szabad bizalommal kérnem mindazokat, kik e lap anyagi állapotában 1875-évról akár előfizetési , akár hirdetési dijhátrálékkal vannak, szíveskedjenek azt még ez év folytán egyenesen hozzám küldeni.
Hazafias tisztelettel
Nagy Kanizsa, decz. 2. 1875.
BÁTORFI LAJOS,
felelés szerkesztő.
Felhívás.
Az 1876-ik évben a Magyar Történelmi Társulat fennállásának X-ik évébe lép. Ezen idő alatt életrevalóságának, hasznosságának, sót szükségességének aíinyi jelét adta, hogy bátran hivatkozhatik múltjára.
Hazánknak hét vidékén tartott nagyobb mén ű levéltári kutatásokat erre szánt kirándulásai alkalmával, s történetünk rejtett
kincseit oly nagy mérvben hozta napfényre, bogy az a legvérmesebb várakozást is fölülmúlta. Töriénettudásunk nem egy pontját módositotta, nem egy hibás véleményét javította ki, de históriánk mindenik korának ismeretét teijedelmesen bővítette, Kz által vált lehetővé oly kiadványokat tenni közzé, melyek történetünknek elévűlhctlen forrásait képezik. Az oly jó névnek örvendő Codt-x Patriushoz épen ezen kirándulások szolgáltattak igen sok anyagot, a Zichy Codex három, a család seniorának pártfogása alatt, megjelent kötete pedig történetünknek ne-vezetesb forrásai közé tartozik. De a kutatások alkalmával eszközölt tanulmányok mégis leginkább a társulat folyóiratát, a »Századok*-at gazdagították.
Ezen folyóirat van hivatva a társulat és közönség közt az összekötő kapcsot képezni. Évenkint tiz, öt-ives füzetekben je len vén meg, módjában van történetünk fejlődése fölött folytonos tájékozásban tartani a közönséget: a mennyiben annak minden vívmányát, fölfedezéseit bemutathatja, isméi tetheti,ellenőrizheti. Terjedelménél fogva több ives értekezéseket is fölvehet, melyek az ujabb kutatások eredményeit akkép adhatják elő, hogy azok a szaktudósoknak tanulságosak, a nagy közönségnek élvezhetők legyenek. Szóval ezen folyóiratnak feladata a magyar történettndásnak az ismeret minden ágára kiterjedő kincseit akkép összegyűjteni, hogy annak azonkori állása abban mintegy tükörben látható legyen.
Egy ember ereje és buzgalma ezen eredmény előidézésére elégtelen. Két tényező kívántatik ahoz: az írók és közönség szövetkezése. Az irók szövetkezése azért szükséges, mert a tudás rengeteg birodalmából
egy ember csak egy részletet ölelhetvén fel az egésznek arányos mivelésébea a. helyes és ezé 1 szerű munka felosztás nélktlözbetlen. De a módot és eszközt ebez az írók csak a közönség szövetkezéséből meríthetik.
Hogy a társulat már eddig is sokat tett, azt csakugyan e szövetkezés hozta létre: 8 ha az elért eredmény annak izmosodását mutatja is, ebből kellösztönt meritniefejlődésére, tökéletesedésére. Szükség tehát, el-odázhatlan szükség, hogy e szövetkezés fejlődjék — még pedig a közönség részvétele által, mely hivatva van a szellemi és anyagi gyarapodás eszközeit szolgáltatni.
Hány család őrzi leveles ládájában múltjának, s magának a hazai történetnek is egy-egy fényes lapját? Az ilyeneknek át-átbuvárllsára, ismertetésére, feldolgozására a társulat mindig késznek nyilatkozik. És melyik magyar volna az, kit hazájának története ne érdekelne s annak emelésére ne volna hajlandó a búvárnak átszolgáltatni az arra szolgáló anyagot.
Épen azért legyen szabad e kettős kéréssel fordulni 1) a netalán saját gyüjtemé nyében vagy levéltárában levő hazai történeti forrásokról, régi levelekről, irományokról, pecsétekről méltóztassék a titkári hivatalt (Budapest, vár, uri-utcza 22.) értesitni, ki erról a társulat-üléseiben s ennek alapján a társulat folyóiratában teend jelentést, megjegyezvén, hogy ezen beküldött anyagok használat után, mindenesetre rövididő alatt, a vett jegyzékkel együtt, hibátlan s köszönettel vissza fognak adatni.
2) Méltóztassék ismerősei körében a társulat számára njabb tagokat gyűjteni, s az ajánlkozók nevét és lakhelyét (az utolsó postával) ezen ívre följegyezni s azt a tár-

I II ■!!
TÁHCZA.
Sárosy Gyula a sírból. Toldy Ferencnek ajánlva.
Nyugalmat esd lent én, nyugalmat ah !. csupán,
Hazámnak áldozott sok éri lét otáa ;
Cserül számfizetést adott a vak je''eu.
Vagy bősz haragja oh ! tartott bilin«*« k « '' ,
Én szenvedék . . . tűrtem!.. hisz'' IÍÍ...J..« n ».r> |.y,
Majd annak vége less, — hívén : a suba K-mi :
önkény hatalma ott üldözni sxfinni fog;
Kajánságnak padig göröngyben rés« a fog,
Mely érdem ettenQi esi bál ta azt a bért,
Mit nemietem nyújtott b fi honn eril m e m é r t!
A népnek egykor, hogy valék : Itten szava : Egy elhagyott balom «lég tanú maga; A puszta sírban én nyugodnám es&ndeaen, A nép hamar felejt, nem csügg egy iatecen ... . Megváltókat szokott keresztre huzniíel, A b C n g y a k o r t a m-e g hosannát tln nepel! Elég, ha Mézesként írván örökségét, Válságul átadára ujon születését... Isten fián-, k is emléke a kere»zt! A ki bus/gó hív 5, alatta kesereg!
De a tudóé csopfban beburkolt kéazBlék, Melyhez p ár atlanságsi gazság illenék; Megdöbbentő botrány az oly történelem, Melyben nevemet én hiába keresem I. . „ A nép -faláaaa még .Arany trombitáját," 8 hallgatni Tágyik majd .Babylon ímajat." »Világtalan dalnok« a .hölgyek hölgye"
hol ?
Hová szegény .huszár" duzzogva vándorol I iU annyi vá*y, remény • szerelmi dal után : Agyonra hallgatás: a költő dijja tán?
Nem, istenemre nem!., hazugság nyelve az, 8 megváltozik az ősz, a tél, a nyár a tavasz ; Miket megénekelt kezemben bfin a lant, 8 feledtetéaüket siratják itt alant 1 Ste, szabadsági mit ssőlssf.. bonűj bo-^ ^ mályba »1,
Ha honfi szívnek tán megénekelni kell. Ktn is zúgolódnám, ne ra ¡«haragudnám; Haahálásbjövőt ámítva nem tuduám, A más világon is pirítja képemet, Hogy egy tudós írhat hamis történetet
8ABKADY ISTVÁN.
Nas)''-Kanizsa, 1S75. nov. 2S-án.
U-''Wcí lapja hasábjain, melyek ht. „I. nagy kanizsai ker<>*k. ifjasng öukepső köre" Ügyei tiszteletreméltó módon — meleg jóakaró szavakkal már több izben képviselték — illetékes helyen fogom látni az azon egylet által a tegnapi napon leélt, számára nagy horderejű, ünnepély tüzetesebb körülírását, kivált akkor, midőn az emiitett egyletben hangoztatott azon óhaj, — hogy a „Zalai Közlöny" óvatosabb és kedveltebb szerkesztésénél fogva, vajha választatnék szak-közlönyének — ténynyé váland.
A .nagy-kanszsai kereskedelmi ifjúság önképző köre" belső társadalmi élete előmozdítása és-megszilárditása czéljából a téli ivadra szaporított társadalmi összejövetelek és ezekkel egybekötötten hamoristicns és egyéb hasznos jellegű előadásokat rendezend tagjai számára, mely ivad tegnap kesdetett meg ünnepélyesen egy társas vacsorával.
Az ünnepélyt »*gyik fiatal, szép remény re jogosító erőnk, Neumann Vilmos ur hatásos és '' szellemdas megnyitó beszéddel nyitá meg, melyben annak értelmét, lényegét tapintatosan és körülményesen matatá be és a jelenlevők mind egyikénél a szándékolt hatást biztosította.
Követte ezt szépszáma, talpraesett felkö szöntések megelőzésével Gztettner Sándor nagyhatású és nem kevésbé szeliemdos beszéde, melyben Neumaiu ur előadásán vonatkozással
élve, azt ngy szólván folytatva, egyetértésre, ügybnzgóságra és munkásságra utal és így véli a sikert biztosan elérhetőnek. — Kiemeli az egylet elnöke számos érdemeit annak Ügyei körül és szavait — hatalmas éljenzést eredményező, az egylet és elnökére mondott toászttal — fejezé b". j
Elnök ur meghatottan válaszol erre, leg-krdveavbb jiitnittiáiil tekinti a tagok, habár is kisdé tul/on eiiüni''M ¿»ét — kiemeli as egylet sz;iin<iH tt-hfts^gín uj tagok nyerése általi nagy- ; mérvű lendületet ee *zép reményeket táplál ily '' körülmények közt a jövőre nézve. j
. Hogy ez egylet tendentiája és jellemével egyáltalában tisztelt uraságodat raogisraertes- : sem, bővebben Singer Samu ur tiszta magyar ( nyelvben tartott és általános lelkesültséget szült beszédét s lehetőségig itt viszontadom :
Tisztelt uraim, kedves ügy barátok, tagtársak !
Én ngyan azok sorába tartozom, azon aserencsétleneknek sorába, kiknél a természet a szólási tehetség adományával nagyon is fos- '' vénykedett — de mm, e helyütt, hol as egyet- ( értés, a bensőbb testvéri ragaszkodás oly szép színekben nyilvánul — itt uraim a tehetetlenség is kell, hogy tehetséggé váljék; ittassuny-nyadó elemek felkorbácsoltatnak, tevékenységre serkentetnek ; — itt a néma, lebilincselt-nyelv is kell, hogy szavakat nyerjen hő érzelmek, tiszta öröm és lángoló lelkesültség kifejezésére.
És így uraim, nekem is legyen szabad, érzeteimet szavakba ölteni és reményiem, hogy türelemmel végig fognak hallgatni.
Volt alkalmam a helybeli egyletekben megfordulhatni és belső «serkesetökkel bőveb
ben megismerkedhetni; de fájdalom, azon szomorú tapasztalással, hogy majdnem mindegyike kitűzött zászlaján as egyoldalúság, as elszigeteltség, a felekezetiség és előítéletek átkát bírja feliratul. — Tapasztalám, hogy hazai érdek bennök csak mellékes, nélkülözhető dolog, — hogy hazafiságot, magyar szokást, magyar nyelvet ignorálnak ; háromszínű lobogóval ugyan, de magyar népszerűséggel nem bírnak; színlelnek valamit, a mivel nem rendelkeznek, a mit nem éreznek és ez, uraim, szánandó állapot; ez szerintem azon rovar, mely «mez egyletek gyökerén, alapján folyton rágódik ós utóvégre fel is emésztendi. — Ez szülője az egyoldalú részvétnek, a minden becsületes magyar polgár résaérőli lenézésnek — éa lényeges akadálya azon forrón óhajtott fejlődésnek, mely alatt caak legördülhetne az átkos fátyol, melyen át a .zsidó" még mai napon is csak mint egyszerű, .vakimikon zsidónak* tekintetik; — végre csak eltűnhetnék a végzetteljes válfal, mely honfi és honfi között még mai napon is gyakorolja kárhozatos befolyását, mutatkozván egyaránt a társadalmi életben leginkább — és ebből kihatva a polgáriba is.
A magyar zsidó magyar honfiaágra, állampolgárságra tart és tarthat is igényi.
Hosszú étek uUn elérte végre a kör haladásának legfényesebb, legmagasztosabb diadalát — as emancipatiot. — Beája'' ruháztattak ezzel számos drága jogok — de ezekkel — világos — bizonyos kötelezettségek is. — A magyar zsidó emancipatio első sorban a zsidó magyarosodását tételezi fel; ha azonban egy egylet, mely véletlen csupa zsidók bői áll — nyilván működési jogát a germánisatio előmos-ditására baunálja fel - — ufalm, \é*n
sulati ülésen leendő bejelentés végett a titkári hivatalba beküldeni. Erre vonatkozólag megjegyzem, hogy a társulatnak kétféle tagjai vannak: aiapitók, kik egyszer mindenkorra 100 frtot fizetnek és rendes tagok, kik évenkint 5 frt. évdijt fizetnek. A Társulat folyóirata, a .Századok" mindkét rendbéli tagoknak megküldetik.
Kelt Pesten, a Magyar Történelmi Társulat 1875. évi nov. 4-én tartót választmányi üléséből.
HORVÁTH M1MÁLY,
elnök.
SZILÁGYI SÁNDOR,
titkár
A tanító további önképzése.*)
Olv támlásnak mely mindig csak a régi nyomdokokban halad, okvetienül a tanítóra néz ve lélekölő gépiességgé kell «lány ulnia. Itt isés főkép itt a megállapodás hátrányos. Az első osztály beli tanitó azonban talán azt véli, hogy a. b. c -és vitézei nem igénylik tőle a készülést ?
— Igen, hogyha általában a tudomány bizonyos össaege teszi a derék, szakavatott tani tót, akkor nem ké# készülnie; de ez esetben a Jeg-tudósabb egyszersmind a legjobb tanitó. A tapasztalat azon bizonysága, hogy a legtudósabb urak az iskolában épen a legügyetlenebbek és gyakran a legsi/áayabb eredményt képesek bemutatni, a dolgon mit sem változtat, hanem csak arra mutat, hogy tudományukat kellőkép meg nem emésztették és a paedagogia leléktani felfogását el nem sajátították. A kicsinyekhez leereszkedni, a legmegfelelőbb kifejezést megtalálni, egy paedagogiai érzelemnek, ha szabad így kifejeznünk keltese : mindez oly mesterség, melyet tanulmányozva kell tanulni és mind ez nem kis mértékben igényli a kutató átgondolást és az alapos készülést.
Ha már a készülés minden tanitó elengedheti en kötelessége,akkor mindenesetre az Írásbeli előnyösebb, mint a szóbeli. Ezzel azt értjük, hogy a tanitó, különösen a fiatalabb — először olvassa át a tanítandó anyagot, gondolja jól át a legalkalmasb tanmódot és ezután írja le
az egész leczkét ugy, mint abban a gyermekek-
--- >
*) Mutatvány i R<t»i Ferenci szerit esxtette .Néptanítók Évkönyve 11-ik év/ folyama ,A unitó tevékenysége iskoláján kivül* c*. nagyobb crikkébEl. Az „ÉvkönyV-uek egyéb tartalm.-i : Naptár 1876-ra, kath. jirot gör. n. e. és izraeliták számára. (A k. naptár rövid története ; tört. és kortani adatok 1076-r* ; a kántor által teljesítendő fEbb egy házi szolgálatok táblázata; változó ünnepek táblája l^XJO-ig sat.)
— A kor. egyházi év szakai a Miss. és Kit. rom. tájékoltató kivonatával. Halottaink, az l»74/5-ik évben elhunyt t. férfiak névsora. Szigeti Warga J. arcxképévcl. — »Hogy szokás minálunk," ered. beszély, Jánki-tól. — Aphorismak, szikrák, eszmetü-redókek. — Adomák az élet és iskolából. — Népdalok gyűjteménye II ; Gyermekjátékk. — Párbeszédek két t. közt (A tanitói test és isk. ügyeket népszerűen tárgyaló beszélgetések. Felber D. lhtv.-tól.
— A lefolyt korszak ált. jellemzése. — (tájékoztató erikk.) A kiábrándulás kora és tauügyüuk. Honfi J. L.-tól. — ÍVuÜgyi közigazgatásunk. A tfelügyelet reformja. A közokt. tanács uj szabályzata 1870. elín. egyéb min. rendeletek. — A ngosdijtv. teljes szövege. — A baxai kisdednev. tört. Szabó E.-tól A s z e g é n y n e v e 1 é s keletkezése, fejlődése és jtlen állása basánkban. A b -lüredi sreretethái ismertetéséről. — A munkaiskolák és isk. takarékpénztárak Ügye. — A felnőttek oktatásának tanterve és leczkerendje. — Módszertani és irodalmi érteaitő. 1 A oeveléstudomáuy oktatása Dr. tmeri-c t i J -tói. II. Szemléltetés. 111. Hangoztatás, Győr fi Ivántól. IV. Hon- és világiamé. V. Természetisme. Sebmid t Boldissártol. VI. Számtan. (A méter és uj mértéknek árkisxámitására való utasítással. VII. Mfivéueti tárgyak. Torna, rajz. VIII Hitoktatás, irta Szabadszállási. IX. Szakfolyóiratok. — Diazesarnok Jótékony adakozások és kitüntetések kimutatása. Tanügyi otimtir. — 12 iv. K gazdag tartalom mellett az ,Évkönyv és naptár" ára 1 frt 2U kr maradt és megrendelhető a kiadóhivatalban : Budapest, Széchenyi-utca* (halászváros) 90. sz. K.-Cserei J. kiadónál.
irány és még több — — — ez a legmegbocsát-hatlanabb, legrutabb háladatlanság! ! 1 — —
— Ezen igazságoktól áthatolva, ezeket átérezve
— hazafi vagyok testeatől-lelkestől — és ezen minőségben, uraim, léptem először önök körébe; ezen minőségben kedvesen hatott szivemre, midőn itt rajongásra, lel késül tségre akadtam a magyarosodás, s magyar nyelv iránt.
Akkoron bár csak az egylet t. elnöke és titkára részéről voltam képes ez oldalról meggyőződést szerezhetni; de amint az emberi testnek tényezője lelke, ugy hiszem és reményiem, hogy ez egylet lelke - elnöke birt már és bi-rand tovább is kellő befolyással az egész testületre, aton elv meghonosításában, mely hazánkban minden nyilvános intézmény és főkép egy „önképző egylet" kétségkivüli alapköve.
Készemről tiszta erőmmel, lángoló lelkesültséggel—««ntelem ily < egyletnek csekély igénytelen erőmet, tehetségemet és buzdit engem hathatósan ezen akaratban a mai estély, mely ez egylet tagjait ily szép koszorúban fűzé oMze, mely a testvériség, az az egyleti élet mintaképét ábrázolja és szivem óhaja, hogy a jövő ne bírhassa majdan széttépni a szent kc-taléket, mely ma oly saorosan húzódott össze
kel szemben eljárni fog; az idŐ6dbb, tapasztaltabb tanítónak elég, ha legalább a fúkiindulási tételeket feljegyzi. A tananyagnak írásbeli feldolgozása nemcsak, hogy a legalaposabb előkészülés, hanem egyszersmind legbiztosabb mód arra, hogy a fiatal tanitó haladásait felismerje ¿8 belasaa. Oly tükör ez reá nézve, melybe bepillantva, nyugodt kedélylyel, mi a tanítás és nevelésnek igen fontos tényezője, fogja szent köteleseegét teljesíteni; mert boldogító azon tudat, hogy reánk váraadó feladatot tökéletesen ismerjük és azt kellően megtudjuk fej leni.
így teljesedik be rajta valóban a „Docendo discimus"; «tanítva tauuluuk" elve, mi már magában véve elég, hogy a készülést általában, az Írásbelit pedig küloimson hasznosnak és ép azért elengedbíítlen kötelességnél* tekintsük. A leirt, ugy nevezett .miiiialeczkék" ismétlés alkalmával sok időt tognak a tanító részére megtakarítani és az ismétlést sokszorosan fogják megkönnyíteni
Mindennap készülj tanitó! fiatal vagy öreg légy!
Bajt okoz a tan mód, bár tudod az anyagot. Hogy azonban eme az ügy érdekében jogosult követelménynek eleget lehessen tenni, időre van szükség és ha ezen napontai készüléshez a feladatok, fogalmazványok stb. hetenként egynéhányszor ismétlődő kijavítási — mi oly kellemes (?) munka, melyet senki sem fog tőlünk irigyleni — is számítjuk ; mindenki be fogja ismerni, hogy a tanitó munkálódása nem fejezhető be napontai 6 óra alatt sem.
Bárha igaz is, hogy tanítva tanulunk, de ép oly tagaaba^lan az is, hogy tanítónak többet kell tudnia, mint s mennyit tanítványainál értékesíthet és valóban nyomorúságos emberke volna azon tanitó, ki megelégszik az egyes tan-Bzakmákból annyival, mennyit felsőbb osztálybeli tanítványaitól jogosan követelni lehet. — Semmi körülmény közt 6em engedhető el a tanítók önképzése; részint mert szükségessé teszi azt a képezdékben nyert, a követelményeknek még mindig meg nem felelő kiképeztetés, mely sok tekintetben a létező körülmények közt nem adhatta meg azt, mit várhatnánk; másrészt pedig szükségessé válik a további önképzés azon sokszorosan fokozódott igények következtében, melyeket mai napság a néptanító iránt támasztanak.
Míg a felsőbb intézetbeli tanítóknak rendesen csak egynéhány tárgyat kell tanítania, a népiskola tanítója köteles ennek valamennyi tantárgyait — a hittant, a történetet, Bzámtant, természetrajzot, természettant, éneket stb. oly jól érteni, hogy azokat sikeresen taníthassa. A ki ezen követelményekkel Bzemben nem akar gyáva kontár lenni, annak dolgozó asztala felett már az iskola érdekében is kell tündökölnie e jeligének: „lvlóre, mert a maradas egyenlő/ a hátrálással*.
De nemcsak az iskola, hanem saját maga érdekében éerfi szabad a tanítónak önképzését elhanyagolnia, mert sarkalatos főtényező az, mely által kivívhatja azon közbecsülést, mely ót jogosan illeti, de melyben eddig nem mindé nütt részesittetik. Semmikép sem lehet tagadni, hogy a mostani,kiválólag anyagi irányú korban, melynek jelszava mindig és mindenha pénz és ismét csak pénz, az örvend a legnagyobb tekintélynek, ki a legteltebb erszénynyel rendelkezik; valamely czégnek fénye és gazdagsága nagyon is gyakran elpalástolja a szellemi szegénységet. a tanítók pedig, kik többnyire szegényebb osztály búi kerülnek ki, általában — bar-ha ritkán, mint a fehér holló, imitt-amott kivételek vannak — nem tartoznak azok közé, kiknek kincseit a penész lepi és rozsda marja ; javaink többnyire a holdban terülnek el és jövedelmünk, bárha napjainkban már tetemesen ja vult, legtöbb esetben még nagyon,de fölötte nagyon csekély. Mily semmisnek, jelentéktelennek tűnik fel a -«gazdag, a drága javakkal telt csűreiben és istállóiban gyönyörködő foldmivelő és a jómódú, egynéhány tanitófizetést sokszorosan
— és ne legyen képes homályt vetni szép frigyünkre 1
És most, uraim, becses türelmöket megköszönve, még poharat emelek legelőször is és mindenekelőtt a magyar hazára! Dicsőséges királyunk — s királynénkra! — A magyar nyelvre! — Ez egylet nemes lelkű és ügy buzgó elnökére I— Annak rna^y arérzelmfi szellem-dus titkárára ! — És emelem végre ez egylet minden egyes tagjára 1 — Éljen!!!
E beszéd számtalan harsogó éljenzés által szakittatott félbe, mi a befejezésül történt fel-köszöntésekre a végtelenségig fokozódott.
Következett erre még számos magyar és németül kevert előadás, melyek közül tíichler Alajos, Heimler József ura Lé birt kiváló füaze-rezeltséggel.
Az estély egyáltalában Singer ur szavait nagyban igazolta; az egylet maga életrevaló; kezelési ereje kitűnő és *nyagí helyzete meglehetős jó. — Kívánjuk mi is neki mindenekelőtt azon részvétet, melyre nagyban érdemes és to vábbá, hogy sikerüljön azon fejlödöttségre vergődnie, üdvös czéijat valósítania, melyet magának kitűzött.
SINGER SÁNDOR.
jövedelmező üzlet tulajdonosának a szegény tar
nitócska, ki ugyan nagyban kelt irigységet — állítólag sok szabad ideje miatt, de tényleg nem igen kerekedik valakinek kedve vele cserélni. Hol pedig még ily viszonyok vannak — és ugyan ki akarná tagadni, hogy ilyenek mind ekkoráig léteznek? — morális kötelességezen mammongőggel szellemi műveltséget Bzembe állítani, mely egyrészt a műveltek köreit nyitja meg számunkra, másrészt pedig a műveletlen tömegnek annyira imponál,hogy az szellemi fel-sőaégünk által mintegy kényszeríttetik nekünk % kellő tiszteletet megadni.
Ha már most azon kérdést támasztanák, hogy mit kell a tanítónak önképzése érdekében tanulmányozni,elsf» sorban azon «zakmákatem-litenők fel, melleknek részére, mint tanitó és nevelő részére legtöbb fontossággal kell bírnia. Mindenek előtt a neveléstannal kell kiválólag foglalkoznia, mert a ki az embert ne--velni akarja, annak azt mind két tekintetben, testben és lélekben tökéletesen kell ismernie. A nthropologia és lélektan,oktatás és módszertan, — Pestalozzi, Diesterweg, Curtmann, Schmidt, Kehr és más ily jeles paedagogusok nyomán kiadott művek legyenek első sorban a tanitó ked-vencz tanulmányai. De eme paedagogiai búvárkodás mellett nem szabad elmulasztania a térni észettudományok különféle ágait tárgyaló iratok olvasását sem; figyelemmel kell például kisérnie a jelenkor felfedezéseit és találmányait, hogy e tekintetben is kora magaslatán álljon o felvilágosítás, buzdítás által környezetének használjon.
Valódi sikerrel azonban csak ugy fog tanulmányozása koszoruztatni, ha mindenek előtt: egyidejűleg nem fog sokféle szakmába.
Aphorismákból;
Szerencsés, kinek sok pénze vau, de szerencsésebb, kinek nincs, és mégis boldog.
Miért az élet, hahogy halni születtünk, s miért a halál, ha élni ? Hogy felfogjuk rendeltetésünket!— Meghalni könnyű, de élni nehéz.
Életünk egyik legnagyobb áldása a halai.
Míg az ember a kenyeret csak fogyasztja s nem szerzi, az életet nem ismeri.
A ki külsőségeiben megtámadja vallását, földhöz sújtja a ködmenyt, melyben édes anyja is benn volt.
Lelkiismeret a legjobb biró, kit sem pénz meg nem veszteget, sem ámítás el nem altat.
A barátság nemes törzs, melybe különféle ágak ojtvák. Fia például az alany csontár, a ha-sonnemű testvéresülés virulni fog, ellenkezőleg elcsenevészve kihull.
A legnemesebb boldogság mások boldo-
gitása.
Nincs oly szegénység, melyben az ember boldog, s oly gazdagság, melyben boldogtalan nem lehetne. —
Vannak emberek, kik boldogságukat is feláldozzák, hogy nagyságot affectáihassanak.
Távoli találkozás az ellenséget kibékíti, az ismerőst baráttá, s a barátot testvérré teszi.
Hajgató Sándor.
Sport é b iskola: Most a kutyákról már anyakönyvet sorba vezetnek
S országos kongress orvoslandj'' a bajok ; Oh, boidog kutyafaj, ha bajod származnék belém íe
Nem bánnám ! kutyabaj volna a sorom. B. J.
Helyi hirek.
— O felsége a királyné, Deák Ferencz közeli rokona és ápolónője Nedeczky Ferike kisasszonynak menyasszonyi ajándékul egy művészi kiállítású mell tűt adatott át, udvarmestere báró Nopcsa által.
— Ö felsége a király Muraköznek egyházi tekintetben is & zágrábi Érsekségtől az anyaországba visszakebeleztetését elvileg helybenhagyta, 8 a vallás- és közoktatási mimstert megbízta, hogy az átkebelezés kiviteli módozatai fölött, az illető egyházi főhatóságokkal egyet-értóleg, 8 a külügyministerium utján a római szentszéknél is a szükséges lépéseket tegye meg.
— Január 7-diJci bál. Ép lapunk zártakor veszszük a hirt és örömmel tudatjuk lapunk táncz- és bálkedvelő olvasóival, hogy a .január 7-diki" bal a jövő farsangon is régi ismert jó hírnevének, megfelelőleg megtartauk. Kendezi a nemrég megalakult nagy-kanizsai fiatalsági társaskör. Az értekezletek már folynak.
— Nyilvános köszönet. Singer Leo-pold ur helybeli papírkereskedő, szíves volt 7 frt 18 krt, — melyekkel a tűzoltó egylet néki vásárolt irodaszerekért tartozott — ajándékké-pen az egyletnek átengedni. Ezen nemes tetté vei Singer ur — ki meg csak rövid idő óta telepedett le városunkban — szép tajoujelét adja annak: miszerint ezen, a közszolgálatában működő intézményünk jelentőségét ó jobban mél-tányolja és • szarint — a Tárót kteárdekét job-
ban hordozza szivén, mint sok — de igen sok bennszülött polgárunk. Midőn tehát Singer urnák ezennel legmelegebb köszönetemet nyilvánítanám az egylet nevében, egyszersmind azoo óhajomnak is adok kifejezést: vajba ezen nemes példa még sokak által utáooztatnék* ! Val-bach Mór, tűzoltó egyleti einök.
— Ferencznapjának előestéjét kedé-lyesen ültük meg Hofer Ferencz kis-k&niz^i jegyző ur vendégszerető körében, hol a szebbnél szebb pohár köez< intések közt meglepó volt Kovács János szolgabíró ur tapintatos tonsztjH midőn Zaiamegye legfiatalabb tudoráéi t, L>r Wlassica Gyula tisztelt barátunkért emelte pu^ harát, a legszívesebb lelk^iiltatíggel éltettük,ki ép előtte való nap tette le a tudori harmadik szigorlatot és pedit; dicséretes kitüntetéssel.
— Gyászhír. Özvegy Kerkapoly ¿án-dorné szül. Kerkapoly Amaha mint édes anyja, özvegy Hegedűs Józseínész. Kerkapoly Mathild és Kerkapoly Eleonora mint testverek, szotnoro dott szivvel jelentik, fia, illetőleg testvérjuk Ker kapoly Sándor végzett jogásznak, f. évi decz. hó 3-án élto 24-ik évében történt gyászos elhuovtát. Hült tetemei deczember hó ó-én délután''31/ órakor fognak a nagy-kanizsai sirkertbe a re'' egyház szertartásai szerint örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kan iz<a, 1875. évi deczem. 3-án. Béke lengjen porain !
— A balaUm-füredi kir. járásbiró-sághozGombás Albert aljegyzővé neveztetett ki.
— Keszthely város vagyoni állapota: Reischl Venczel ur városunknak volt közszeretetü bírája mult szombaton folyó évi november hó 27-én adott át minden a város tulajdonát képező tárgyat Kugler Nándor ur, jelenlegi városbírónak. Ama nagy megtakarítás- és okszerű gazdálkodásáért, — melyet Reischl Ven-czel ur a város irányában a lefolyt 13 év alatt tett — lehetetlen, hogy Keszthelynek egyetlen oly polgára volna, ki neki legbensőbb köszönetet ne szavazna. A leltárilag átadottakból jónak látjuk a következők napfényre hozatalát, ugya nis : Erdő alap 1,409 frt 50 kr, Szent-Miklós temető alap 30 frt, város csinositási alap 807 frt Fehér-féle alapítvány 27,736 frt. 88 kr, kórház alap 4,203 frt 84 kr, városház építési alap 258 frt. 58 kr, szegény alap.4,149 frt. 79 kr, iskola alap 1,530 frt. Vajda-féle kamat 626 frt. 64 kr. Összesen 40,752 frt. 03 kr. az az negyvenezer hétszáz ötvenkét frt. és 3 kr. Ez tehát azon töke, melylyel Keszthely városa jelenleg mint készpénzzel rendelkezik. Ha most azon időt, midőn 13 évvel ezelőtt Keischl ur a bíróságot átvette, s városunk csakis a 277^6 frt, 68 krnvi Fehér György féle alapítvány nyal rendelkezett, a most történt átadással összehasonlítjuk, látni fogjuk, miszerint a már többször említett Reischl Venczel ur 13 évi terhes hivataloskodása alatt Keszthely városának 13,015 frt, 35 krnyi összeget gazdálkodott meg készpénzben. A midőn tehát Reischl Venczel urnák e nagyszerű gazdálkodása- és raegtakaritásért a nyilvánosság terén köszönetet szavaznánk, egyúttal óhajtjuk, bár a közpályáról történt visszalépését a legközelebbi alkalommal megváltoztatná, s szeretnők őt ismét városi tanácsosaink sorában láthatni. Végül pedig, midőn sok ily gazdát kívánnánk édes hszánknak, s ennek minden egyes városa és községeinek egyúttal azon óhajunknak aduuk kifejezést, hogy Reischl Venczel ural az ég hatalmas ura a haza, az emberiség és Keszthely városa javára még soká, igen sokáéltesse!!! P.
— itövid hirek. Orlay Soma , Pető ti srczképére" nyitott előfizetést 1 frt. 50 krjával. — „Athletika" czimü munka jelent meg Molnár Lajostól. — A philadelphiai világtárlat he lyisége 3 ezer holdra terjed. — A szent gott-hárdi ifjftság decz. 12-én műkedvelői előadást tart. — A honvédsegélyző egylet czéljaira a kormány 40 ezer frtot ajánl a bulgetbe. — A tót „Maticza" feloszlattatott. — Liszt Ferenci decz. közepén Bpestre érkezik. — Nagy-Váradon újból megalakulta tüzoltóegylet. — A nu>-dosi adóhivatalnál 30 ezer frt. hiányt fedezt-k fel. — Bókodon az apa öt éves leányát n_-y megverte, hogy másnap belehalt. — Kletzer Feri Kanizsa helyett Debreczenbe ment. — Thessa-lia, Epirus és Kandiában is kiütött a lázadás. — Dulánszky Nándor székesfejérvári püspök ünnepélyes felszentelése Esztergomban decz. 8-án lesz. — Kolozsvárott egy férj nejére az utczán rálőtt. — Francziaországban egy nőt halálra ítéltek, ki hat gyermekét tűvel ölte meg. —
Nyilvános köszönet.
Alulírott kedves kötelességet teljesít, midőn Fürst Lajos nagy-kanizsavárosi állatorvos urnák, két szép s drága lovának veszélyes betegsége, s közeli elhullásuk alkalmával tanúsított szakértői működése, s különösen fáradhatlan szorgalma, dicséretes busgaimaért méltó köszo netét nyilvánítja. Kifejezhetetlen örömet szerzett, midőn oly szép, s értékes lovaim felgyógyulásához nevezett állatorvos ur reményt adott, rövid idő alatt lovaim épségét, egészségét visz-Bzaállitva, mint előbb, ugy használhatom. Fogadja ismételt köszönetem szives kifejezését. Nagy-Kanizsán, decz. 2-án 1875.
SCHMIDT GYÖRGY, ▼tadiftós.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. évi november havi forgalma.
BEVÉTELEK.
c a
pcsítir maracivíny~1875. oct. öl-ön .......
Pénztár »¿mii ¿1. Hiteletőnek. $etét Btámlíaak Váltó •
KMeletvénj , fcioiegexési , pilregilleték . Kötvény és váltó kiast ss Beirstási dij „
K.e*edelaai kamat » Költség ,
txátslék r
Hiijövedelem ,,
Kintierő kamat n
Hatbér hátralék „ betét kamat illeték „ Arany ég franc .
Lejegyzési dij „
Vegyes
tíe:ét arany „
^ó^rsöu arany kamat
Frank betét „
Kiotlevo arany kölcsön kamat
16
875
427
48
820 61
l60| 26 -I
18,711 99
U,780 36 188,188 70 53,849 10,775 4
17,306 41 487 17 31
71 »6
60 46
63 25
5X3 07
4669 176
104 42
4492 1 110
32
36
«0
it
1330
587
325,4 68 »64
KIADÁSOK: 1G Adós Pénztár számi.
számla
ti
• I ii
Betet Yaito
Kutelervéry Betét kamat Költség »
Kbtvény éa váltó kamat sr Bélyeg „
Uáxjövedelem száula
T-.nzti fiietéi Llőlet e*éai Házbirtok
Betét kamat illeték Kranc k*m*t Aiauy betét Arany éa fiauc Százalék
ii it
n •
*
n »
60 '' 265
72.4% 06 180,457 92 11,543 3,116 89 1232 3 18 355 680| 8272 79
r>
129
l''éutkéázlet 1876 nor. 30-án összes forgalom.
15
1645 —TT
1015
ao
1-2660
r
m
278,479 33
93
79 53 50
44
56
05 56
5861 1174)
65,701 688,361
30 26
Irodalom.
— TJj könyvek A Franklin-Társulat Budapesten ismét néháuy kiadásában ujabban megjelent s igen cainosan kiállított könyvet küldött be b rerk esz tőségünknek, még pedig : Bernstein. A természet könyve. 13—16 füzet. Egy-egy füzet ára 50 kr. E négy füzet tartalma : XIII. füzet. Az állatok és növények életéről. IV. — a vér nagy és kis keringése. — Némi mellékkörülmények a sziv működésénél. — A budapesti virvezetések és vérvezeték a testben. — Mily erős á ■hy. — A szem és az úgynevezett „sötétkamra" (Camera obzeura). — A szem előnyei, — A wemhéjjak. — Képesek volnánk-e látni szemek nélkül ? — Néhány kísérlet stb. XIV. füzet Gyakorlati fűtés. L — Tudomány és gyakorlat. — Elégés és melegítés. — A tüz és légvonat. — Kályha és kandalló. — A cserépkályhák. — Különböző tü-zelrtuzerek. — A gyeptőzeg. — A gyeptőzeg fa-értéke. — A koaks. — A koaks melegítő ké pessége. — A koaks tudományos és gazdasági tekintetben. — A kőszén. — A barnaszén. — Fűtés és egészség. — Egyszeri fÜté*. — A tul-gyorsan hevülő kályha. — A vaskályhák. — A vaskályhák ártalmasaága stb. XV. füzet. Gyakorlati fűtés. II. — Miként kell gyakorlatibbá tenni a gyeptőzeget. — A légmentesen elzárt kályhaajtók. — Főzés a kályhában. — A fűtés nagyban. — Világító gáz, mint fütőszer stb. — Csak egy toló lámpa. — Az egyes részek. — Az olaj szabályozása. — A levegő nyomása. — Légvonat és elégés. — A lámpa henger. — A légvonat szabályozása stb. — A természet vándorlásai és átalakulásai. — Miként vándorol és alakul át egy homokszem. — A vándorló homokszem hatása. — Miként vándo-I rol egy szikla. — Egy szikla nevezetes utazásai. — Az egyensúly helyreállítása. — A víz | vándorlása és átalakulásai. — A vándorló víz ; különféle képességei. — A befagyó vizek mozdulatai. — A vizek forradalmai a jégboriték alatt. — A vizek vándorlásának jelentősége stb. XVI. füzet. Mozgat a naprendszerben stb. — Képzelmi utazás a mindenaégbe. I. stb. Családi könyvtár. XI., XII. füzet. Á mindennapi életből. A nőknek. Rusz. K.t Moleschott, JDoebe-reiner s mások után irta K. Beniczky Irma. Két füzet. - Ára 80 kr. Dux Adolf. Vallás és tudomány. — Ara fűzve 60 kr. Laurent F. A?
iskolai takarékpénztárakról. Szózat a tanítók-hoc ét tanítónőkhöz. Második függelékkel ellátott kiadás. — Ara fűzve áO kr. Kis nemzeti muxeum 37. kötete. — iörténete. Az
őtidőktól korunkig. Kővári i^, Sailágyi S., Horváth M., stb. után egybeállitá Kuliffai Ede. — Ara tűzve 50 kr. Olcsó könyvtár 12—14 füzete. XII. füzet. Atala. Irta Cbateaubriand. Francijából fordította Csiky Kálmán. — Fűzve 20 kr. XÍIL füzet. Király idyllek. I. Helén.II. Ginévra. Irta Tennyson Alfréd. Ford. Szász Károly. — Fűzve 20 kr. XIV. füzet. Lord Bacon. Irta Macaulay T. B. Ang. fordította B. P. — Fűzve 40 kr. A Talmudzsidó. Mindenrangu zsidó és kereszténynek megszivlelésül bemutatja dr. Kohling Ágost. Az eredetinek harmadik kiadása után znjRgyaritá Gemini. Másod, kiad. — Ára füzve^O kr. Történelmi könyvtár 13—17 füzete. — Ára egy egy füzetnek 40 kr. XIII. fUset. József császár vagy e^y emberbarát a trónon. Irta Aldor Imre. XIV. füzet. Hunyady János és kora. Irta Áldor Imre. ,XV. füzet. Attila hun király története. Irta Áldor Imre. XVI. füzet Két Rákóczy né. Irta Áldor Imre. XVII. füzet. Korooa ét vérpad vagy Stuart Mária története. Irta Áldor Imre.
valamit. Isten áldjon meg édes Jézuska, ne feledkezz meg rólam és t gyermekekről.'' Polzel Adolf, negyedik osztálybeli tanuló Neubau.
Papirszelet.
(ifj.) Egy valaki igy határozta meg a kör fogalmát:
— A kör oly gömbölyű valami, a minek egy szeglete sincv
Vegyes hírek.
— Ki tzijja a „trŰt" dohinyt ? Egyik pénz-ügyi igazgatónak megsúgták, hogy a azegedi pénzügyi tisztviselők hivatalos órákban hámi* sitatlan magyar dohányt szoktak színi; oly időben lepte meg tehát őket, a midőn legkevésbé számítottak látogatásárt s íme a nszúz" dohány kérlelhetetlen elkobzói mindenikénél, a hivatalos helyiség legtitkosabbzugaiban elrejtve kivétel nélkül talált 2—3 font igazi ¿nánczolat lan magyar dohányt I
— L«vil Jizutkáhot. A bécsi főpostáhos következő levél érkezett, mely nehezen lesz kézhez juttatható: „Kedves, szent, kis Jézuska! Én, a Gyurika, meg a kis Marika szépen kérünk, ne feledkezz meg rólunk az idén, minthogy tavai sem ajándékoztál meg semmivel is, ámbár oly szorgalmasan imádkoztunk. A papa beteg, a mama pedig semmit sem kereshet és vásárolhat nekünk, segíts hát te rajiunk édes Jézuska. Nyitva tartjuk majd a konyha ajtaját, hogy lejöhess és hozunk egy fenyőágat, függessz rá
Bizonyítvány ! Tenya Tette« ügyvégzŐ Urnák : — Én a mi község elöljáróság* hát bizonyítják, hogy a Kávás Anna és a Kávás Miklós még Petricsevics k- ttr, mikor ott kin vot Visnrejségta-
rába (Vizumrepertnm) már akkor kiegyesUk, demivel Kávás Miklós nagyon szegény ember, falnbakterság az fim« s-t o r s é g, hát fizetni nem tudta de : mégis miadig szeretnek pörfini ; igy a maga z e n y é m fáradtság meg kell ; — mnszány venni, mert már mink is egyszer kiegyeztük Okét: Kelt Melinczébe oktober 26-án f Horváth biró Mészárits m. k. néviró és eskűtt mint előljáró :
Érték- és vaftóftiyam deczember 2.
5•/» metaliques 69.40; 5*/, nemz. kölot^n 73.55; 1860-ki ál ladaimi kölcsön 111.90 ; bank-rétsv. 9.24- ; hitelintézeti részvények 200.90; London U3.4Ő; magyar föld tehermentest kötvény 80.70; temesvári foldteherment(»i kötvény 80.—; erdélyi földtehermentési kötvény 79.26; horvát-slavon fhldtehermentési kötvény 84.50; ezüst 106.— ; cs. kir. arany 5.34 V, Napoleond''or 9.08.
Dewember 5-től deczeaiber í 1 -Is 1875.
Hé- éa heti- Katiiulikus usp tap tár Protestáns naptár
, - — — - •* - ------ . 49. Urjövet 11. v. — Kat. ev. .Mikor meghallotta 1 János & fogságban. Máté XI. 2—10. — Prot. Ep. , Rom. XV. 4—13. Kv. Lak. XXI. 25—36 — Gör. ev. Lukács X 25-35.
1 5 ! Vssárnsp 6 Hétfő 7 Kedd 8 • Szerda ! 9 • Csütörtök klO | Péntek |(11 } R«nmbat C 2 Sabbás a. Miklós püspök Ambrus pápa BoM. A. fogast. Leokádia szfisz Jndith Damasas pápa C 2 Pelin Miklós Ágota ßzofron Caesar Judith Damáz 3S * 9»! | r* ffr;
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátort! Lajot.
Húzások
nyer raul-hatlanui.
Innsbrucki és Salzburgi 20 írtos sorsjegyek.
5. De«x<*ntber főnyerée 20,000 frt SSŰF* j t ■<«• £lA « , i 3. Január . 30,000 frt ^^ '' M,ndon |p(r;i|;i|)|) ftft fWflí
6. Január . 10.000 frt i^iaWU OV II IUI ^^
Eredeti sorsjegyek csak a napi árfolyam szerint. Részlet fizetésre 2 frtjivfcl 10 h*vi rltt,''tbcn''D,i"den hax^d.jt*lik'' ul°laó fi"téínél " eredeU ''°r9je*7
Ezen sorsjegyeket juUnycrt, ára s teljes biztossága f-i olVmlv^tocc^Tr mert a 000, 20,000, 10¿>00, 2000,
nagyon ajánlja, hogy azokba d LÜKe eineij lOOO frt nyeremény mellett, _
=1 valószínű., noffy annak: toörzel áríolyama emelkedni fog. 1=
Vidéki megrendelések készpénz vagy felpénznek készpénzbeni előzetes beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij melléklésével kéretik. . (1854-3) Wechsetetube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vorm. Joh. C. Sothen Sraben 13.
Altesti-sérvben szenvedők
a legjobb hatásúnak bizonyult sérvkenőcs által Stnrzenegger O. találmánya által Herisaaben Sehweitzból, meglepő gyors segélyt nyerhetnek. Kgy tép«ly *ra 3''frt 20 kr. o. é. Minden utánaásra, mely a közönség félrevezetésére czéloz, ovatonság kéretik. Semiféle aoalysis titkokat fel nem fedesheti. Wtonyitványok és hálairatok a teljesen felgyógyultaktól itt e helyütt nem kűaöltetnek, mert a használati ntásitáa-ban több benn foglaltatik. Kapható magánál Stnraenegger Q.-nél, valamint a kftretkező raktárakban; Pesten: FormágyiF. győgyszei-tár a .8z.-Máriáh<«.• Zágráb o n: Mittlbach Zs i g m o n d gyógyszertárában. Temesráxott: Peohsr J. E. „Mária segits" gyógytárában. (1814-6)
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választékú gyermekjátékáruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába,
ezen gyermekjátékok
karácsoni- s ipvi ajándékul különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szives látogatását, valamint becses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel Bftchrach J. H.
fi bő 3 —4) városház-uteza, az uj városház épűletébeo.
Hirdetmény,
At alolirt m. k. lottoigazgatóság megindítja as V-ik magyar irályi állam sorsját IJi o t, melynek tiszU jövedelme O Feisé-a*k I. f. elhatározása folvtán a m. k. álUndó kiocatári munkások árvái Eíimára emelendő menháaak felállítására fog fordíttatni.
Kzen sorsjáték S334 nysrŐsaámot tartalmaz; a nyeremények fő-Cureire :
200.000 forint o. é., köztük : (1809 -5)
Az I ső főnyeremény . . . 100000 frttal.
a 11-ik
2 10
20 100 200 3000
A húzás
W
nyerttnéuy
vissaavonhatlannl
. . . 20000 ,
. . . 5000 „
. . . 1000 ,
... 500 ,
... 100 „
... 50 ,
... 10 , 1875. évi dseztsibtr bő 20-ás Bada-
» UUKM Timmm~ — -------
^uen at alnlirt lottoigaaffatőság által fog esaközöltetm.
Egy anrajefy »rn: 2 frt- o. é.
Sori jegyek kaphatók: " alolirt lottó igazgatóságnál, a lotto^
rejtőknél, a lottó-. és po^rataloknál, és m.nden nagyobb
r^<siban létező sorsjegyár»lő kösef^toál.
Á m. k. lottoigaagató^« államsorsjáték, owtálya.
Bndapesten, 1876. éri oktobor hó 1-én.
%
Motusz Alajos,
n. k. p. Ba minist osztálytanácsos át lottoifaafatő
(Utánnyomat nem dijaataúk.)
Ich habe die Ehre einem P. T. Fobliknm die höfliche Anzeige zu machen, dass ich in Gr. - K a n i z b a, iCazinczv-Gasse, (ehemals Bräühausgasße) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein nnd in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets vor-räthig. (1857—2) Achtungsvoll
Antm
Briefe und Telegramme wolle man gefälligst an .Drehers Bierdepot Gr.-Kanizsa richten.
Gyermekek, örüljetek!
A ki gyermekeinek karácsonkor nagy Bröjn«-t akar «erezni, az vegye meg, a meddig a kéaz''et Urt, általánosan kedvelt
karácsoni bazárunkat
Ofiftlr rí n 4 frf *ron« * mi®ft 27 d*rah lepijnbb játék-
»^o«»^ w C» Irl B%eri kap minden kora fiuk éa leányok számára,
ngymint:
1 ládika tele szerszámmsi. 1 cárion, mely az egész állatvilágot tartalmazza. 1 ezred ang. katonaság ha.li felszerelésben. 1 mechánikns világpanoráma. 1 repülő fBlemile. 1 egész nj találmánya nevető-ké-ssfllék.
1 varáxisip angyali hangokkal. 12 drb pompás karáceonfa-diszit-mény.
1 uagy éneklő bábn. 1 meehanieas sergő csiga. 1 bajazzo cziotányérral mint légyfogó.
1 indiános, mint kötéltánczoa nem-
xeti jelmezben. 1 teljes porcaellán service 6 személyre.
1 Orang-Utang, mely 16 mesterséget tnd.
1 hátultöltő csattogó pisztoly. — ! nagy dominő-játék.
Ax itt slősorolt27darab gyönyör« is ogéaaen sy jétákssert eeyütt-rére esak 5. t. é. írtért adja (1866-2>j
PETER BLAU, Wien, I., Wollzeile 25.
A szétküldés utánvétel mellett gyorstn és lelkiismeretesen történik
Az ádventi idényre.
A n. t. plébános é« káplán nrak figyelmét van szerencsém felhívni kiadásomban megjelent alkalom-87-.WÜ munkára: Dr. Seidsl Pál ro-rátsk alkalmára irt szett beszedek gyÜjtemésyere ; me!y minden ádventi napra külön egy-egy sikerült szent beszédet tartalmas. Ára e munkának_60 kr. Kapható minilen hazai könjrvkereskedéíben és Klökssr Páter kdtyvktreske-desében Sz-Ftjérvárttt (1867-2)
X-N
]pilepsiál
l(eskő^ ryójfyit IsrHber . Mir. KiÚísch specialis La l)ri-zda, Wilhelm» platz 4 (exelŐU Berliúben)J Sok száz s&era trsdtjéoy "
r
Kohn Gyula
norinbergi és diszmfi tárából figyelembe ajánlja nagyuzerü kiállítását
karácsoni ós újévi tárgyaknak, (1861-3)
ngysiinte legnagjobb választékot
lenjulányosabb áron.
Bor-eladás.
Mössner József
romhurgi vászon raktára Badapesíen,
Koronaherczeg (Uri-utcza) Zsibárus-utcza sarkán, a »Menyauszonyhoz''
ajánlja dlisan felszerelt Tánzon fehérnemű és kész ing raktárát, nemkülönben épen Parisból hozott legújabb fehérnemű éa eripke újdonságait; legolosóbb szabott árakon.
Árjegyzékek és minták idviaatra beküidetnek.
A Balaton mellett, a kes/thelyi vasnti állomástól félórányira fekvó, ugvTievezett: ,B&ri hegyen" (Somogy megye) nagymennyiségű és igen jó minőségű — külön szedett — fehér és Teres bor van eladásra készletben.
Ez ügybeni szives megkeresések alalirthoz intézenáők, ki is dij nélküli levelekben azonnal válaszolni fog„
Keszthelyen, (Zalam.) 1875. évi november hóban.
Börtzy Jó z s e|,
(11^—8) » nsresstt hs«rsác mn^ottja.
Nem színlelt végeladás!
Minthogy a* üzlet rosz meiiKf miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kényteleDek vagyunk Pompá« china-cxü.t gyártmányaink roppant késaletét mélyen a« előállítás» arakon alul gyor-tan eladni. Bísonyitékul szolgáljon a követkeső kivonat nagy Ar-j«gysékünkból, molyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk. , /.Orti
Leazállitott árak : (1824-/)
előbb | most c«ak előbb . most csak
6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 14-0 kr Jl drb. vajtartó 5.- kr. 2 — kr. 6 . evőkanál . 7 50 , 2 70
6 : . kés . 7.60 „ 2.70 ,
6. , . villa . 7.60 . 2 70 .
1 , levesmerő . 6.— , 2.30 „
1 , tejmerő . . 3 50 , 1 50 . 1 . tárható ctu-
kortaríú . 14-— » 8.—„
1 pár gyertyatartó 3.— . 3 — ., 6 „ késtámasztó 5.— „ 2-50 „ 1 drb. czukorfogó 2.50 „ 1 — 1 „ theaszürŐ 1.50 ,.— 60 6 „ csemegéző kés >''.— „ 2 50 „ C „ „ villa 6.- „ 2 50,,
kávés- és tbeás-kannák, asatal-
Továbbá pompás vtálcták,
dkaitSk, ága. gyertyatartók, cwkorhintők, tojastartok, íogpisa-kálóUrtók/ecaeU« és olajos edények és még Samo, más cx.kk stb stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
KQIÖiiÖNen megjegyzendő.
6 darab evőkanál ( ^ R ^ fa^ ggyü^ dí&Ze8
e : ké. ( tokban 24 ft helyett csak 9 50 kr.
6 kávéskanál { . _ . ,
Ugyanaz b r i 11 a n i a - e a fi s t b ó 1 diszes tokban, mind
a 24 darab caak 6 frt $0 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan
lelkiismeretes en teljesíttetnek.
Ciim;
Ktrles&a
különlegességi tárháza karácsoni czikkekből
nagy mennyiségű aj donságokat ajáol ez évre is.
Eladás nagyban és kicsinyben. Küldemények az ár előleges beküldés* vagy-utánvétellel pontosan teljesíttetnek.
Karácsonfák ez évi legújabb diszitroénye
igen csinosan elkésetve, Bonbonmére gyanánt is alkalmazható.
1. s*. karácsonfa disaitmény,

és
Tréfás bonbonok,
: tréfás papirtartalorrmal. 12 drb kiválasztva 1 frt 60 kr, ugyanazok
4 legtiaornabban csomagolva 2 fn 50.
I
Sokkal nagyobbak egész öltöxók-
í ben 12 drb 6, 9 és 12 frt.
i
Uj donságul
Bécsben, Rothenthormstrasse, Nr. 16.
líaffácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatok
KAMTZ C.
papír- ée diBzmü raktárában
Cudapeat, V. fcer., Dorottya-utcza, 12. »x. a.
50 krtól 2 írtig
1 frt-
— . «0
3
- „ 20
1 . -
- . 50
- . 70 8 „ -
1 „ —
- . 50
5 10
30
6 20
2 2.) 3U 20 5 5
100 látogató jegy finom briotoipapiron . . 100 levélpapir él boríték monogrammal Írómappák berendezéssel vagy anélkül
Teljes iróaaztaJi berendexea .....
Festódoboxok elegáns kiállításban . . . Legfiaomabb svajezi és franczia rajzeszközök Tolldobozok. írószerekkel berendezve . . Albumok . viíite éa cabinet képeknek . . Zenealbumok „ , • • •
Piprre dobozok elegánsan berendelve . .
özivartárczák éj dohánytartok.....
Pénatárczák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. cz. közönség figyelmébe nagy raktáramat valódi ssgsl és frsnezis papirkfilöilegességekkei gyarl árot, valamint itt meg nem emlitctt csiuos tárgyakat bronce, bőr, gyisgyház SS elefástcssstbél & legnagyobb választékban igen jutányos árak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
Kanitz C.,
papir- és diszmú-áruk raktára
(1862—2) Badapesten.
ajánlandó :
jeges
IFiÉl-
csök.
Jó utánzása a sopionyi ezu-
kor-gyűnöicsnek ,
ilyen 12 drb. I frt 80 kr.
Legaagyobb njdonsáfl képzeleti gyüiuöictök,
különösen ragyogó szinüek világitásnál 12 drb csak 1 frt. Takaros ezüst éa aranyos érczcsucsonyok, az ágak szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb iK) kr.
RepülG lepkék, baj finomságú spines üvegből, a fÖlaggatáara ssük-
UJ SZiBSS tsjások. beeso-
12 drb a rajzhoz hasonló 2 frt.
2. sz. karácsonfa diszítméuy, ''12 drb. a mellékelt raj2ial
egvező legfinomabb elkészítés
3 frt.
3. sx. 12 drb gömb alakban, kiválogatva 00 kr.
Karácsonfa-lám. pácskák világításra.
12 drb gyertyával 1. frt. 20 kr
Virágfözérkén t a fii felső ágaira a tükfcrfiveggolyók
használ hatók,
A legkisebb virágkoszornhoz 100 drb. 50 krért elegendő, 5»K) drb 2 frt - nagyobb virágfüzér-golyók 100 drb 1, 2, 3 frt.
Egy millió kapocs, nélkü-Iüzbetlen a fa gyors fölavatásaira 100 drb caak 20 kr. 500 drb 90 kr.
Vizfényüveggolyók
sokszoros sugarakkal 1 skatulya 10, 20, vagy 26 drb Í6 kr.
magolva 6 drb csak 1 ft. A karácsom ember, zaí-
noroo 10, 20 kr.
Termésxethfi almák, körték, narancsok, czit-romok, 1 szekrényke 12
drb bal 1, 1.50, Ü frt.
Varrógépek gyári raktára,
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek nagy raktáru
eredeti
Mozgatható, röpködő karácsonfa-
aDgyalok, 1 drb 6U, 75 kr., nagyobbak 1 frt 5ü, még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karácson! ember, erís késsit alak, 30, 50 kr.. 1 frt, 1. 60 és 2 frt
Petroleum parafTn-gyertyák,
''¡t fouto* csomag 50 kr.
Karácson-tombola-nyercmények,
50 és 100 darab csak 10 frt.
Karácsonfa-gyertyatartók.
ms
Ezek különféle azinekben négy fajban vannak, de miad illik bármely gyér-__ vastagságához.
Viszfény-karácsonfa gj-ertya,
egyszersmind a fának disze, 1 szekrényke 10 drbbal 60 kr.
Ragyogó karácsonía-gyertyatartök.
A vogén alkalmazott ragyogó csillagok, csokrok, lepkék stb a világot csillagfor-maban vet.k vistxa, az azoa alkalmazott tok, a £*k meggy ni adását akadáivozza, 1 srekrényke li) drb fehér és szmes ragyogó-lámpával 2. sx. 1 frt.
Rauyofc. ktrac són fa lámpák. IsgSaoaab-ban stkészitvs.
A rag^-ogó részek ; pávák, fáczinok, pa-
Singer-, Wheelerés Wilson ,Howe , pagályok, kosárkák, lepkék, homorú kettős sugárvetők tizenkétszeres su-
gárfónynyel, kolibrik, stb. Legfinomabb választék cartouokból 10 drb 3.
számmal csak 1 frt 60 kr.
Gyönyörű karácsonfa-kétágn-gyertyatartók,
fölfüggesztéare, legfinomabb sugánetókkel, miudkét oldalon lévő csodás
Anger,- Henger-, valamint kézi-varrógépeit, a melyeket gyári áron több évi jótállás meilett
ad el.
Legjobb tfl, czérna, olaj, úgymint gépalkatrészek minden varrógéphez mindig előlegen tartatik. M^^B1^ ^ varrógépek havonkénti részletfizetésekre is áruslt-Útnak. — Oktatán ingyen. (1845-41
Legújabb nagy
tőke-sorsolás,
melynek első bnzása decz IS. és JC-án történik. At állam által biztofitott ezen sorsjátékban kevés hónap alatt
7,663,680 birodalmi márk
m£y a sorshúzás résztvevői közt osztatik föl 41.700 pénznyeremény köxt a legnagyobb nyeremény
375,000 Mr.-márk termeszeiben.
Ezen különösen solid sorsolásban mindenki eredeti sorsjegyet (nem ígérvényt) kaphat, ára
egy egész sorsjegynek 6 mrk. vagy 3 ft. 30 kr. o é. .fél , 3 , . I , 65 . , , negyed „ PA » —, 85 . ,
Megbízások az összeg bekiildéíe, vagy utánvétre a legtávolabb vidékre is pontosan s balgatag teljesíttetünk ; hivatalos sorrend s nyereményössz ''g a húzás teljesültével azounal megküldetík.
Minden hamburgi ház nyüjt felvilágosítást ami czégünfcrtfl.
Azért kéretnek bizalomteljesen alulirt viiagismert Crégbet fordnlni, mely ezen előnyös sorsolással megbízva van.
Lilienfeld Testvérek,
(1860-4) állampapir üzlete
__Hamburgban,
hatású fénydarabokkal 10 drb 2 frt 60.
Kg)'' k£*züLet báb-butor fényezett sodrouyfonatból,szekrényével együtt f>0. 75. 90 kr.
Piékatonák, kfilönféle nagyság és kiállítás iizerint, 10, 20, 30. 50 kr.,
1 frt. tartósak 1.20, 1.50, 2.50, 3.f>0, egész 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szöveggel vagy anélkül 6, 10, 20, 30, 40, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak ''•rős r-artonon «0 kr., 1, 1.30, 1.60,
2 frt &U krig.
Fröl.l gy«-rmekkertjéből,Cnfoglal-kozási jéti^kok 4—10 éves gyerme-
keknek, fíO, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2, 2.50, S, 4 frtig.
Nagy válasrték társasjátékokból, 3—
10 személyre, legfinomabb 50, 75 kr., I, 1.50, 2.50 kr.
Roulettjáték játéktervvel, egész társaságokat mulattat.1 drb 1 frt,
1.50, 2.50, 3 50, 6 frt.
Aa aj Parqüet-játék, 24 métával csak 60 kr., nagyobb 1 frt.
A .párizsi nő* egy doboz bábruhákkal, kalapokkal, stb a hozzá tar totó alakokkal az öltözék tartalmához képest 60 kr., 1.20, 2 frt,
2.50, 6 frtig.
Gyönyörű szerk*«et-játékok minden korú gyermekeknek, 6 ös»se-rakható képpel, előrajzzal 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, "legnagyobbak 2 frt 50 I kr. Angol ««innyomatn képekkel 2 ftt, 2.50, 3.60. 5 frt.
Sr.<.k~kntak, egy sziklavárt képező a4|U«tr:uminal, delej, halak, ka-ejták stb rci-.fcreaykévol 2 frt 60 kr.
Mozgath.ii/> Orangutang. igen jól sikerült alak, drbja 30 kr. Az uj Fröbl-féle olvasó-készülék csak 1.20, nagyobb Í.ÖO. 2 frt 50 kr.
Térkéo-kSbjátékok.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.50 kr. Egy földgömb 30.75, 1.50, 2.50 kr. Rajzeszközök 90 krtól 5 frug.
I Takaros bábssoba tárgyak 10, 20,
! 30, 40, 50 kr.
: Futó plé «lakok 20, 30, 40 krtól 1 fűg,mégf?''.^n*l.b*k:2 fttól2.50-ig. Puskák k.írdok 2f>, 30, «0 kr. LSkupaxw icgvverefc t frt, 1.30, | J.Gö, kr.
'' Játékdob»»ok, háziszer, bntor, katonák. vxi*.»ok VHoászatokkai stb.
10, 20, 30 kr, 1 frt 50-krig. Ssersftáoiláda, 60, 75, 1 20, hang-J«gys:y«i 1 írt, 1.20, 1.80, 2.40, 3, 4, 5, 6 frt. Billentyűs trombita 5, 15, 20 kr.
i Bfivös lámpa uj módszerű 1 frt, 1.60,
2, 2 50, 3, 3.50, 6.50. Domiaó játék ok 6, 10, 20 kr. finomabb 50, 15, 1, 1.20, 1 60, 2, 2.50. Die Wacht am Rheín ostáblával 1 együtt csak láO kr. I Rannig és kalapáes iátákok 10, 15, | 20, 30, óU, 60, 1 frt, 1 frt 50 kr.
Wi«a, vert. K&ratserstraiss 59, vls-á-vis voa Hsiariab&ásf.
8flrgönycaim : Wtítef üéce. — Küldemények utánvétteL
Vidéki megrendaléeek mielőbb kéretnek. (1859—3)
Nyújtsak kezet a szerencsenek !
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
fínyeremény elnyerhetósét teszi lehetővé kedvez5 esothrn a Ijabb a*ty pészklsorsolás, mely a magas kormány áltai bizto-aitva van.
As uj tervosftt aiőnyös berendelése olynonjű, bogy néhíor hó letelte alatt 4U00 nysrefflóny kerül 7 húzásban ok''vetip,, ^;. »orsolás alá, melyek körött esetleg 375,000 R. m. vagyis 218,750 e. é. fi>rint, egyenként
l-»ier
1 p 1 . 1 » 1 . 1 . 1 „ 3-a*or 1-szer
2 . 1 .
250,000
125,000 B
80000 .
60 000 „
50,000 ,
40000 ,
36 000 .
30 000 .
24,000 . 20,000 ,
18 000 „

ü-szor 15.000 m 9 * 12.000 .
12-szer 10 000 ,
. 6 000 .
40 . 4 000 .
204-szor 2 400 ,
412-szer 1200 .
5:2 „ 6 00 . 6«7 . 3''00 , 18,80-''-szór 1.31 .
márkányi itb. uverr-mények < vannak
Kten, az állam által biztosított legközelebbi pIsó natjv |«enx-kiioraolás hivatalosan mi-gállapitva van és a húzás
már f. évi decz. 15. és 16-án történik,
melyekbes
1 egés« eredeti sorsjegy ára caak 5 márka vagy 3'' frt 1 fái • - . . . 3 „ „
1 negyed
t.
íhj kr.
Ugyanazok az itteni rajzhoz hasonlók 12 drb 2 frt 60 kr.
ségbs zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
igen nagy 60 kr. Fenyüdobozok s tölcsérek stb arany- 1 papírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicsiny \ aranygömbök, 1 «»«krónyke, l2drb-, bal csak 1 frt. Átlátszó üvegdiók, makkok vagy fóldieprek, 1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 frt 50 kr. i1
Minden megrenddé*, melv az összeg h«-kliidus''í, posta ut-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, aaonn&l én a legpontosabban esaközoi tétnek, mindenki az állam czun^revel cliáto''.i ér»'', deti sorajegyet kapván tólünk kézhez saolgaltatva
A megrendelesekhe* a hozzá tartozó hivatalos terveket ingyen mellékeljük, minden húzás utan pedig minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állam jótallása n:ell.-:t pontosan eazköaöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kívánatára Auaatria minden nagyöbű piaczain levő összekottetésüuk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szeren?.«* kísérte, hogy abban ssk egyébb tekintélyes nyeremények között gyakran az első fó-ayereaieayek nyerettek. melyek ax illető nyerőknek köivetlen kifizettettek.
Ezen, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre számíthatván, kérjük már a közeli húzás bekövetkezte miatt min len megrendelést minél előbb és egyenesen hozzánk juttatui.
Kaufmann és Simon,
bulik- é* váKóOzIet, Hamburg
Mindcuuemú államkötvények, vasúti részvények és kólcsön-orjyegyek adás-vétele. * (18:i7—2)
NB. Köazöu«3t ;iz eddig bennünk helyzett bizalomért s minthogy mi a legközelebbi nj kisorsolási rés*tvetelre felhivjuíc. to* vábbra is törekedni fogunk az aionnali és szilárd szolgalattal érdekeltjeiuk teljes megelegedésöket kierdemelni.

300 kötetből álló magyar-német
kölcsönkönyvtárát
ajánlja
(1871 — 1)
Wajdits József
könyvkereskedése agy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként csak 50 kr.
Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnberi.
Dr. John Yate Floriline-ája.
A legjobb fogtiiztitó és edző szer, növény részekből, eltávolítja a száj rcsz «ragát és helyette kellemes illatot gerienzt. a fogvérzést és a foghus daganatot elhárítja s megóvja a fogakat rothadábtól. Egy palaczk 60 kr.
Dr. Johtt Vate
Serail-fogpora
tisstitja a fogakat s használata után nemcsak a fogon larakódó köveseüéseket távolítja el, hanem a fog fényét, fehérségét kitiioö-en elősegíti. Egy doboz 40 kr.
Dr. John Yate
Prompto-Alivio-ja
(foge«e|ipok) jótall-í« mellett adaiik. A legmegrfigzíUtebb fogfájást is kevés idő alatt ni ¿szünteti. Egy doboz hozzá készített pamuttal 40 kr
Török száj-pastillok,
golyócskák, melyek a ssájban forgatva elilauek minden k llemet-Icn szagot a (.zájbóT, főkép czélszeríl az~ színházakban, bálokban a egyéb társas körökben is stb. Egy dobot 40 kr.
Dr. Uorbaver általános növény-gyomorerósitó.
E*en jó illatú s erősítő készülék igen jó hatá&sal bir. gyönge emésztés ás abból származó étvágyhiány, szélbántalmak, id«íges íej-íájás, gyomoj-égéi, gyomorkatarh, aranyér, eargaság é5 székkukac» bántalmaknál. Egy palaczk 50 kr.
Dr. MAIIrr
• XÖTény-mell-pastiUja
hathatós enyhitöszer kehülés, mellbajok, lélegzés, azamárhurut k rekedttégeknél. Egy doboz 30 kr.
Phlloco''tae
(növény hajkenőcs) nagyrészint idegen éghajlati olajokból készülj megtartja a hajat, szakált eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát éa uj hajat ad a kopaiznak. gyógyítja mi"-¿en hajbetegséget x nélkül, hogy'' legkevesbbé is kellene orvosi segélyhez folyamodni. Egy szép üvegtégely ára 1 frt.
A keleti szépltó-tejnek
sokan köszönhetik szép, fehér s ífjn arczbSrflket, melv minden »* arccon támadó'' bajokat m. p. szeplő, máj folt, sebhely, küteg, orrveresség stb. a legrövidebb id ^ alatt eltávolít » helyébe fisom ifjú arezbőrt varázsol. A hatás bizonyos. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
Mii.dezec itt f-lsorolt szerek eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kaniasán, JPráfér A gyógyszerész urnái (1&51—

W«jíitt Jóaef lap- is ny<nadstnl»jdoa<« gygrmjtá tyum, Wtgy-Kaaistta.
1876. deciember *-én.
100-11*
Tizennegyedik évfolyam,
í
Dil»tiM ár: egev erre . . é frt. fél BT« .... * t
jetyec ■ - « ¿^y ítórn ¿O Jer.
HtrlitiiH
[ g hasábos petiUorbao f 7( másodsaor 6 s minden
jj toTábbi sorárt 6 kr.
XYILTTÉRBEíí
torookint 10 kr«rt »<-
•.etnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért kfllfii »0 kr. fisetendS,
!
> -—
B
ÍKinci egye.
linden I külöaf
Q
előbb
- SOMOGYI KÖZLÖNY.
Kk^— 3 A lap iMilesi ét 3 anyagi réeset illető ,j lemenjek , elóIxetéaek, reclamatiók sat a uer-ke«xt£-kiadóhoz bér-mentre intésen dók: SAÜY-KAN1Z8A Takarékpénatári épület, földsaint Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár-saktél fogadtatnak eL
Késiratok risssa n küldetnek.
Nagy-Kanizsa várta helyhatóságának. nemkülönben« „elei zalai ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai ksrssksdsM a .zalamegyei általános tsnitt-testfllef, a .Zaia-Snmsgy gázbajnzási részvénytársulat s több negyei <
Ueieokinc kétszer,
r*
t ipartoanfc", a •nagy-kanizsai takarékpénztár* » városi egyesület hivatalos értesítője.
vasarnap- s csOtőrtOkon, megjelenő vegyes tartalma lap.
Pályázat.
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir.
minister ur f. é. nov. 12-én 27189. sz. a. kelt magas intézvénye folytán a bagladi állami elemi iskolánál rendszeresített elemi tanítói állomásra 30U frtnyi fizetés, 100 frt helyi pótlék, tehát összesen 400 frt készpénz és szabad lakás élvezete mellett pályázat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s közoktatás] m. kir. ministeriumhoz czimzett folyamoüvanyaikat tanképesitési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30 ig alulirt tanfelügyelóhez beküldeni szíveskedjenek.
Nagy-Kanizsán, 1875. nov. 24-én. JSUCSfíCZ JÓZSEF,
talamegyei tanfelügyelő.
Az önálló uiagyar vámterület híveihez!
— 1876. decxember l-jén. —
T. cz%
Az Ausztria és Magyarország között íeunállo vám- és kereskedelmi szerződés 1876. végével felbonihato lévén, a törvény által elószabott alkudozások annak meguji-lása végett kezdetüket vették.
Hazánkban a közfigyelem e nagyérdekü váinkérdésre van fordítva, mert mindenki meg van róla győződve, hogy a létező szövetség Magyarorszagra nézve felette káros es hogy a kérdés megoldásának módja nemzeti jövőnk gazdasági és pénzügyi alakulásra döntő befolyással lesz.
Ausztriában e vámkérdés hónapok óta erős izgalomban tartja a kedélyeket s nyilatkozatokra inditja a kormányt, a törvényhozást, a testületeket és a népet. Illő, hogy Magyarország közönsége is tájékozást szerezzen magának az iránt, mit kivannak érdekei s kifejezést adjon követeléseinek.
E szempontból kiindulva, nézeteinket e tárgyról a következőkben foglaljuk össze b ajánljuk (czimedj becses figyelmébe.
1867-ben a kiegyezés megkötése alkalmával Magyarország a vámkérdés tekintetében azon kényszerhelyzetben \olt, hogy'' az absolutistikus kormány épen a wegeiuzu években, többnyire tiz évi időszakra kereskedelmi szerződéseket kötött volt a legtekintélyesebb kül&ilaa^kal, JN''émetország-
LiWziai
, Angliával, Fraűuzía országgal, Olaszországgal ; melyek az egész monarchiára kötelező modorban köttetvén, a külön vámterület feláliitasat ép ugy, juint a tanfaknak hazánk érdekeinek megfelelő revisióját nagyon megnehezítették, mindaddig, míg ama «erzódések lejáruk. E szerződések felmondásának ideje elérkezett. Akkor — eltekintve a politikai okoktól s az azóta megváltozott gazdasági helyzettói — a magyar illamférfiak beérték azzal, hogy az 1867.
és XVI. tezikkbén teljesen fentartot-lák a magyar állam önálló intézkedési jogát a vám- és kereskedelmi ügyekben és h°gy az Ausztriával kötött vámsxövetség-ten az előtalált status qno fentartását csak évre ígérték meg, azontúl szabadságában ^▼án Magyarországnak e vámszerzódést kimondani s a vámközösséget felbontani.
A tapasztalás bebizonyította, hogy eme vámszövetség Magyarországra nézve íelette hátrányos.
Igazságtalan a közös vámjövedelmek quotaarány szerinti megosztása, mert a fogyasztás nem az adomennyiség, hanem inkább a népszám szerint becsülendő.
Igen tetemes, évenként milliókra menő kárt szenved a magyar kincstár továbbá a fogyasztási adóknál ésállammo-nopoliumoknál, melyek nem képeznek közős jövedelmet, de a vámközősség folytán, osztrák sör és ezukor, de sőt szivar és só is tömegesen hozatik be Magyarországba, melyek után a fogyasztási adót a magyar polgár az osztrák kincstárnak fizeti. Azonfelül az osztrák fogyasztási adó visszatérítésénél a magyar kincstár megró vatik a 3 2 % kvótával s tehát készpénzzel segítő eló az osztrák gyártmány kivitelét.
Még nevezetesebb hátrányt szenvedett a magy ar állam pénzügye és közgazdasaga az alul, hogy a hazai törvényhozásnak kezei kötve voltak a közvetett adók r e n ds z eré be n. Ennek következménye lón, hogy a különböző termelési viszonyok miatt a magyar ezukor-gyárak egynéhány kivételével üzletüket beszüntették s a kincstár és a mezőgazdaság is egyik nevezetes jövedelmi forrásától fosztatott meg, mely külön vámterület s alkalmas adórendszer mellett szép virágzásnak nézett elébe. A szeszgyártás mezőgazdasági iparát is az alacsony gabnaárak daczára nem voltunk képesek törvényhozási helyes intézkedések altal ápolni, mert a vámközösség folytán a szeszadó szabályai az osztrák szeszgyárak termelésének kedveznek a magyar ipar rovására. A szeszadónak évről-évre csökkenése budgetünkben fényes tanúbizonyságot tesz állításunk igazsága mellett. Egyéb indirekt adónemeknél sem folytathatván érdekeinknek megfelelő adópolitikát, kormányaink kénytelenek voltak a nagyobb államkiadások fedezésére mindig csak a direkt adókat emelni s újra és újra az adókkal amúgy is súlyosan terhelt löldbirtokra és hazbirtokraj mint legkézzelfoghatóbb és fő jövedelmi forrásra rakni a deficitek fedezésére követelt nj adónemeket.
JNem kevésbé mint az államkincstárra, károsnak bizonyult a vámközösség a magyar nemzetgazdaságra nézve.
Minden belföldön termelhető czikkre vetett vám védvám természetével bír, a mennyiben a külföldi árut a vámtétel összegével megdrágítja, s a belföldi termelőnek a piaezot a vámtarifa határáig biztosítja. Az átörökölt s közössé tett osztrák vámtarifa Magyarország meghallgatása nélkül s kizárólag az osztrák nagy-iparosok igényeinek tekintetbe vételé vei keletkezvén az osztrák s iparczikkeknél nemcsak financz-vámokat, de határozottan védvámtétele-ket foglal magában. Ezen védvám gyakorlati hasznát kizárólag az osztrák gyári ipar vette, mely két évtized alatt, s az utolsó pénzváltságig rendkívüli lendületet nyert, míglen Magyarországon semmiféle ipar nem keletkezhetett, mert a magyar piacz védtelen, át volt engedve az
osztrák termékek behozatalának. Ausztriának a nagyobb tőkemennyiség, az o. n. bank bő hitelforrása, az olcsóbb kamatláb, a képzettebb munkaerő monopoliumot biztosítottak a magyar piaezon minden iparterményére vonatkozólag s a magyar vállalkozó pénz-hiány és hiteldrágaság folytán mindannyiszor kénytelen volt üzletével felhagyni, valahányszor az egyenlőtlen harezot megkísérté.
De nemcsak, hogy Magyarországon gyárak nem keletkezhettek, s ha keletkeztek, megbuktak : a hazai kis-iparosok (az u. n, mesteremberek is elveszték keresetük nagy részét. A vasutak kiépülvén, az osztrák gyári terményeket olcsón elszállítják mindenhova az országban, hová azelőtt el nem hatoltak, s a varosokban a kis iparosok tömegesen elveszték kenyérkeresetüket a nélkül, hogy módjukban volna munkaerejűket a nagy ipar terén érvényesíteni. A nagy hódítás tehát, melyet az osztrák gyáripar a mult évtizedekben a magyar piaezon tett, a magyar városok rovására, s a fejlődő polgári elem megrontásával járt; a haszon pedig, melyet a kis-iparosoktól elvett, az országból kivándorolt.
De nagy kárával volt a vámközösség és az orsztrák iparosoknak adott védvám az összes magyar közönségnek is, mely mint fogyasztó leginkább az osztrák áruk vételére volt szorítva. Mert minden forintot, meiylyel a védvám folytán az osztrák gyáros drágábban adta nekünk czikkét, a magyar fogyasztó fizette meg a nélkül, hogy a gyárosok nyeresége az országban megmaradt s adóképességünket növelte volna. A f o-gyasztó érdekében tehát a közös védvám nincs, mert az sok iparczik-ket olcsóbban vásárolhatna, ha önálló vámterület mellett a külföldi vagy osztrák áru olcsóbb fi nancz vámtétellel rovatnék meg a magyar határon, mint minővel most a közös védvámtétel szerint megróva van.
A hazai iparnak tönkretétele, s a magyar piaeznak osztrák árukkal tökéletes elárasztása végre eredményezték, hogy M a-gyarország kereskedelmi forgalma a legnagyobb mértékben passivva lón, azaz, hogy a hivatalos adatok szerint Magyarország osztrák és külföldi arukban évenként sok millióval többet fogyaszt, mint mennyi értéket maga kivisz. Az utolsó kimutatás szerint 1873. évben Magyarország kereskedése 156 millió forinttal többet hozott be, mint mennyi nyersterményt és egyéb árut, mi Ausztriának vagy a külföldnek eladni voltunk képesek, 8 tehát ezen differencziális Összeget készpénzben vagy adóssággal voltunk kénytelenek kiegyenlíteni. Ha ehez hozzáadjuk az állam kvóta és kamatfizetéseit s a magánosok és intézetek által a külföldi tőkék után az országból kiküldött összegeket, mindenki előtt világosan meg van fejtve az oka, hogy miért évről évre kevesebb a készpénztóke Magyarországon s miért oly kétségbeejtók a hitelviszonyok s oly rémítő és átalános az uzsora.
Mindnyájan szenvedünk tehát a vám és kereskedelmi szerződés következményei alatt: állam, mezőgazdák, kis iparosok, nagyiparosok, termelók és fogyasztók egy-
aránt, sót még a kereskedők is, mert az átalános nyomorban minden üzlet pang, vevőik elmaradnak, s a pénz drágasága lehetlenné teszi nekik az üzletben koczkáztatni vagyonukat.
A mi a kereskedést illeti, a közös vámterület okozza, hogy nálunk a kereskedelem nagyobb mérvű fejlődése lehetetlen, mert kereskedőink nagyrészt a Bécsben központosuló nagykereskedésnek puszta ügynökei. Budapest, mint az ország természetes emporiuma a közös vámterület folytán elesik azon előnytől, hogy a külföldi czégek bizományi lera-katokat telepítsenek ide s ennek folytán Bécscsel, mint világ piaczczal nem versenyezhet. Vidéki kereskedőink is ezen Bécsbe központosított előnyök folytán arra indíttatnak, hogy Bécsből s nem Budapestről szerezzék be áruikat.
S a mit az egyesek és osztályok veszítenek, maga a nemzet összesége szenved alatta.
Magyarország mint tisztán földmiveló ország meg nem állhat, mert nem bírja el egy modern cultur-állam költségeit. Ezt a tapasztalás bizonyítja. De mint földmiveló állam sem állhat meg; ha oly kapcsolatban marad, melynek következtében nemzetgazdasága évről-évre inkább és inkább eladósodik s maga az öröklött föld is külföldi hitelezők kezeibe kerül. — Mint földmiveló ország sem maradhat meg Magyarország, ha a vámszövetség folytán képtelen mezőgazdasági ipart teremteni s ennek segélyével átmenni az intenzivebb gazdálkodási módokra. Hogy akar megállni Magyarország felszaporodott terheivel vállán s hogy akarja megfizetni adósságait az ipar tóketeremtő ereje nélkül, mikor nyers terményeit nem értékesítheti idehaza s nem adhatja el a külföldön, mert a távol országok olcsóbb produkeziója leszorította a piaczokról s a fölemelt földadó egyszerre megdrágítja termelésétés csökkenti a birtok értékét. Csak ha egyúttal áttérünk az iparra, fogunk gazdaságilag is, államilag is, culturailag is megállhatni mint nemzet Európában; ha ezt most tenni elmulasztjuk, vagy bukásnak megyünk elébe, vagy vissza kell térnünk egykori primitív és patriar-chalis viszonyainkhoz. Minthogy pedig ez ma, a vasutak és távírdák korában Európa közepén nem lehetséges, nincs más választás, mint komoly elszántsággal véget vetni egy tarthatatlan állapotnak s hozzálátni egy uj helyzet teremtéséhez.
Ez okokból azt tartjuk, hogy az o s2-trák-magyar vám és kereskedelmi szerződést fel keli mondani, sa monarchia túlsó felével az önálló magyar vámterület alapján kell e^y uj kereskedelmi szerződést kötni.
Magyarország és Ausztria között, melyek gazdasági viszonyai oly teljesen különbözők, vámközösség helyesen nem is képzelhető. Más vámpolitikát követel az egyik mint a másik, s az erősebb fél érdekei lévén tulnyomóak, a szövetség mindenkor a gyöngébbnek gyarmati kiaknázására és gazdasági függésére fog vezetni. A helyes vi-
szony két ily állam közt, ha politikai unióban élnek, más nem lehet, minthogy mindenik a maga területén saját igényeik szerint megfelelő vám és kereskedelmi, ipar és gazdasági; adóügyi és hitelforgalmi politikát követhessen, s''a két ország egymással barátságos szerződésre lépjen, mely a nemzetközi forgaiumban a kölcsönös érdekeket szabályozza. A két államuak ilynemű gazdasági öuállása nem zárja ki azt, hogy egymásnak a külfölddel szemben méltányos előnyöket
ne biztosítsanak.
A közös vámterületnek ilyetén kettéválasztása álul nem czélunk megingatni azon államjogi''viszonyt, melyet Magyarország és Ausztria közt az 1SB7. XII. tcz. megállapított. Sót az önálló magyar vámterületei egyenesen az 1867-ki kiegyezés természetes következményének tekintjük, mert általa a dualismus elve a gazdasági téren is megvalosittátik.
Az önálló vámterületnek felállításából még nem következik sem az, hogy Magyarországa védvámrendszert fogadja el, s magas vámtételek segítségével maga körül chinai falat emel, sem az, hogy feltétlen szalud-kereskedési ei veket alkalmazva megnyitja határait az összes külföldi áruk özönenek, s kiszorítja innét az
osztrák gyártmányt.
A vámpolitika, a mennyiben a vámtarifák megállapításában fekszik, a külön vámvonal felállítása után függetlenül határoz-tatnék meg az ország iparképessége, fogyasztási igényei, az aruk természete, a kincstár erdekei s az Ausztriával kötendő kereskedelmi szerződés compensationalis és politikai tekintetei szerint.
Tiltakozunk tehát a felfogás ellen, hogy kik az önálló magyar vámterületet óhajtjuk, véd vámosok volnánk s czélunk csak az lenne: a közösnek nevezett, de volta-képen osztrák védvám helyébe magyar védvá-mot áilitani. Igenis, ellenezzük az osztrák védvámok kiterjesztését Magyarországra és még inkább azok szándékolt felemelését, mert ez egy Magyarország összes lakóira kivetett uj osztrák indirekt adóval felér. De a magyar fogyasztóknak ujabb, szokatlan és nehezen elviselhető terheltetését sem akarjuk. JS''em akarunk magasabb védvámot önmagunknak fizetni, mint a milyeneket ma az osztrákoknak fizetünk, sót mindazon czik-keknél, melveket idehaza czélszerüen ter melni nem lehet, az osztrák védvámok helyébe a szabadkereskedelmi rendszer értelmében egyszerű financzvámoka t tartunk indokqjva, mi által a magyar fogyasztó közönség csak nyerne az arban, olcsóbban juthatván jobb portékához. Való, hogy a magyar vámsorompók felállításával elérni akarjuk a létező magyar ipar, a hazai nyerstermények alapján életképes fejlődésre alkalmas iparágak és nevezetesen a mezőgazdasági ipar felvirá goztatasát mérsékelt védvámok által: de ezt nem egyik vagy másik néposztály, sem egy vagy más vidék, nem pusztán a városi lakosság érdekében, hanem minden osztály s főleg a mezőgazdasággal foglalkozók érdekében, a haza érdekében, a nemzet jövője érdekében kívánjuk.
Mondják, kik az önálló vámterület elfogult ellenzői, hogy a vámsorompók felállítását . az iparterményekben drágaság fogná követni, mert az osztrák gyáros most ingyen hozza ide áruit, s ezentúl fizetne tó-lök a vámon. Névszerint, hogy a földbirtokosai búzájáért ma ezer forintot vesz be, s ez ősszegen bizonyos menyiségü portékát váciról ezentui kevesebbet szerezhetne be. Áll-e
ez ellenvetés? Minden gazda tudja, hogy Shuttlevort vagy Hornsby gépei nem drágabbak, mint az osztrák vagy magyar gyárak gépei, pedig amazok fizetnek vámot, ezek nem. Honnan van ez ? Mert az osztrák vagy belföldi gyáros terméke árát az angoléhoz szabja, melybe már bele van tudva a vám is. Ha pl. az önálló snagyar vámtarifa tekintettel, mezőgazdáink érdekeire lejebb szabná a gépek vámtételét mint jelenleg, az osztrák iparos is kénytelen volna gyártmá-
nyát olcsóbban adni, s a földbirtokos nem hogy drágábban, de mindenesetre olcsóbban vehetné gépeit. E példa illik mindenre, ipari és fogyasztási czikkekre egyaránt. Az önálló vámsorompó felállítása tehát nemokozhat magában véve drágaságot; az árakban beáll ható változás attól függ. mely czikkekre minó vámtételt szabna a magyar vámtarifa. De föltéve, hogy némely áruczikk a magyar tarifa álul megdrágittatnék.ez csak amagyarkincs-tár, s közvetve az adózók hasznára szolgálna.
Az önálló vámterületiek egyik föeló-nye ennélfogva abban áll, hogy a magyar piacz árviszonyait a saját igényeinkhez mérve magunk szabalyozhatnók. Oiy-kereskedelini politikát kezdhetnénk, a minőre—nekünk van szükségünk, legyen az szabadkereskedelmi vagy védvámos. S oly kereskedelmi politikát folytathatnánk, melynek alapján lassanként megjavulna kedvezőtlen kereskedelmi mérlegünk s a készpénz rengeteg kifolyása hazánkból megakadályoztatnék.
Ezen rendkívüli közgazdasági előnyök mellett nem szabad felednünk, hogy finan-cziáink állapota is sürgősen megköveteli az önálló vámterületet, nemcsak azéi t, hogy a törvényhozás szabad kezet kapjon az indirekt adózas körül, hanem azon közvetlen haszon miatt is, mely a kincstárrá háramolnék, ha az összes Ausztriából és a külföldről behozott árufegyasz-tást, melyet az 1873 ki statisztikai hivata-. los számítás 457 millióra becsül, meg vámolni lehetne. Oly tárgyak vettetnének ez uton adó alá, melyek a világ minden népénél a legjobban képesített adóalapnak tartatnak, mert nagyobbrészt a módosabb osztá-lyok álul fogyaszUtnak s mindenki által csak akkor vásároltatnak, mikor az illetőnek pénze van.
Még csak azon ellenvetésre kell felelnünk, hogy Ausztria repressaliák-hoz nyúlna nyersterményeinknél, ha mi iparczikkeit megvámoljuk. Nem tartunk tőle. Ily hadviselésben Ausztriának sokkal több veszteni valója volna, mint nekünk. Ausztria élelmi czikkekben és iparanyagokban ma is csak azt vásárolja tőlünk, a mit mástól olcsóbban nem kaphat, ellenben mi oly gyártmányokat veszünk Ausztriától, melyeket másunnét jutányosabban szerezhetnénk be. A magv ar nyerstermények könnyebben találnának külföldön vásárt, mint az osztrák gyártmányok, ha azok a magyar piaezot elvesztenék. S miféle repressaliákat gyakorolhat okszerűen Ausztria anélkül, hogy önmagának árUna vele ? Ipari nyersanyagok vámmentesek, saját gyarainak érdekében ; a gabona is saját fogyasztói érdekében az kell, hogy legyen ; állatokat és bort ép ugy akarnak ok tőlünk olcsón venni, mint nekünk érdekünkben áll ez árukat nekik eladni. S végre ne feledjük, hogy az államjogi kapcsolat, melyben élünk s az érdekeknek a szomszédság folyún kifejlődött szövevénye nem engedik, hogy a két nemzet önzését odáig vigye, hogy okulan bo-szuból a saját kárán is a másik kárára törjön.
Mindezen előadott okok alapján, mi az önálló magyar vámterületet nemcsak károsnak és veszélyesnek nem tarthatjuk, hanem egyenesen szükségesnek, jónak, kivihetőnek és hazánkfelvirágzására nélkülözhetlennek ítéljük.
Ha t. (czimed) eme meggyőződésünkben osztozik, az eszme terjesztésére és a kivitel elősegítésére nagybecsű támogatását bátorkodunk kérni.
AlulirotUk egy, a fővárosban tartott értekezlettől megbízást vettünk, hogy az önálló vámterület híveit az országban nyilat-ko zásra szólítsuk fel, hogy így közvélemény képződvén, a kormány és az országgyűlés a nemzet véleményéről e fontos tárgyban tudomást vehessen. Igen sok függ attól: a nemzet mit akar s komolyan akarja-e, mit helyesnek ítél? Ezt megtudni, a közvéleményt kiUpaszUlni csak ngv lehet, ha azok, kik valamely eszme mellett küzdenek, sorakoznak. Szabad országban lakunk, szabad nemzet fiai vagyunk, szabadon nyilváníthatjuk véleményünket, senki a szabad szólást
m-kflnk fel nem róhatja. Ne legyünk tétlenek, midőn a cselekvés ideje elérkezett, vesse ki-ki a latba akaraUt.
T. (czimed) legjobban fogja tudni megítélni sajat körében, mi uton működhetnék leginkább az önálló vámterület érdekében, mik épen hozhatna létre oly nyila t k o z a t o t. melynek súlyát okvetlen nagyrabecsülné ugy a vidék, mint a főváros, mint az ország. T. czimedre kell bíznunk e tárgyban legjbbb belátása szerint intézkedni, s mi csak arra kérjük, hogy jelen körlevelünkre felelve, tudatni .szíveskedjék, ha számithatunk-e nagybecsű közreműködésére?
Kik különben kiváló tisztelettel vagyunk t. czimednek alázatos szolgái
naz ''ónálló magyar vámterület érdekében működő bizottság
Ez ügyben levelek intézendók Budapestre a ,Pesti Napló" vagy a „Nemzeti Hírlap''
szerkesztőségéhez.
Városi rendőrségünk szervezése.
(Ötödik közlemény.)
Az első rendőrbiztos ügyköre.
a) a másod biztosul felváltva a rendőrszolgálat vezetése, a váltakozási idő ós órarend felsőbb hatósági (kapitány, vagy tanács) megállapítással,
1) a rendőrök sorszerinti kirendelése a nyilvános Bzini, dal, zene és egyéb előadásokra, itt személyes felülvizsgálat ós ellenőrzés,
^ 2) éjjeli ós nappali szemle a vendéglők -kávéházak, korcsmák, étkezdék, mulató kertekben ;
3) szükebbkórü fegyelmi jog a rendőr-szolgák felett;
4) minden nyilvános gyülekezés, választás, csoportosulás és mozgalomnál a rendőrlegénység vezetése;
b) 1) házmotozások és üldözések vezetése,
2) gyanús egyének felügyelete, büntársu-, latok, bandák nyomozása — szétugrasztása,
3) büntényi, helyszíni vizsgálódások, élő-nyomozások, ezekre való szolgálati teendők kiosztása ;
c) 1) fontosubb elfogatási parancsok vég. rehajtáaa,
2) éjjeli csend es r^ndzavarók letartóztatása esetén a 1«-tart ózta as felfüggesztése, vagy fen tartása,
3) a szlT. s ápolóházak, vendéglők, korcsmák óe hasonlók személyzetének felügyelete; alkalmi vizsgálata;
4) elhelyezett őrüllek, kábák, árváit és ápolásra adott gyermekek fentartásainak, ápolásának és elhelyezésének folytonos felügyelete;
c) 1) a. bordély üzletek és személyeinek nyilvántartása; tényeinek, panaszainak eló-vizsgálása, összeállítása és itólet alá terjesztése;
2) ezekre nézve ideiglenes zárlat, tilalom és bezárás foganatosítása;
3) utczai botrányok, házzavarók beszüntetésére előintézkedések ;
d) 1) a büntetési,
2) meg bélyegzési,
rendőri es büntető törvényszéki Ítéletek* nek, a város lakóira vonatkozólag, lajstromozása és nyilvántartása ;
e) 1) házaiási, kéregetési engedélyek
f) 1) munka- ós keresetnélküli egyének kiutasítása, elrendelése foganatosításáról gondoskodás,
2) koldusok letartóztatási és kiutasitási
ügyei;
3) a nem illetőségű egyének tartózkodási engedélyei, a mennyiben nem önálló háztartás sal bírnak, az ipari és kereskedelmi segódmuu kások kivételével;
g) a család nyilvántartás és a vele kapcsolatos ügyek bíráskodási joggal;
h) a marhavásári bizottság vezetése és teendői,
i) mezei rendőri szemlék, kutatások teljesítése ;
k) a rendőrkapitányt iktatói és kiadói teendői a másolatok kivételével,
I) saját szakmájában a rendőrök oktatása,
A másod rendőrbiztos teendői:
a) a rendőrszoigálat felváltott vezetése, az óra, és szolgálati rend előzetes meghatározásával
b) az iparos- kereskedelmi segédek és ta-nonezok nyilvántartása;
c) a vendéglők, korcsmák, kávéházak, étkezdék, mulatókertek nyilván tartása,
d) az idegenek nyilvánkönyvi vezetése,
e) enemü kihágások és mulasztások elitélése ;
f) a Iskósság nyilvántartása;
g)«Mját szakmájában a rendőrök oktatása.
h) a leírási munkák.
Hogy a rendőr biztosok a hazzáutalt ügyek elintézésére értelmesé« hivsUlértő, de egyúttal független állásban (a hivatali felelősség és a fel-
ügyeleti jog ten tartásával) legyenek c vagy nem — a siker tekintetében főkérdé* : ha ők csat szolgai, függő nézetre kényszeritvék. mQ. ködésök sikerre nem ,vezethet: álláauk tehát kell, hogy rangbéli, hivatali jelleggel bitjon, mihez k^ll természetesen viszonyulnia a személyi képesség- de egyúttal a fizetésnek ig.
Vegvük tehát szemügvre a díjazási kérdést.
Az l S75. évi magán költség .-iőiránvzat 5 14-17-18-19-20-21 és 58. tételefszeriiu a rendőrség most 7l)4«J írtba kerül.
Tervetetem óe nézeteim szerint alapul véve a rendőrszolgákra a városi főjegyző ur által keszi tett javaslatot és a költségek következők lennéni-k :
a) rendes fizetések :•
Íj kapitáuyi ŰZ-tós . . . 600 frt,
2) 1 ső tendőrbiztosi fizetés . 500 írt
3) 2 - • 500 frt''
4) 20 rendőrszolga. á 250 frt 5000 frt.
Összesen : ÖÖ''XJ frt
b) lakilletméuyek :
1) kapitányé ....
2) 2 biztosé, á 100 frt
3) 20 hajdú, á 50 irt . .
Összesen :
c) mellék járulékok ;
20 hajdú ruhailletmónye 60
frtjával...... 1200 frt.
Összesen: 9020 frT
Tehát 1080 írttal több az eddiginél.
Ha már az eddigi viszonyok elégtelenek, sőt határozottan rosszak voltak, 1000 frtnyi költségemelkedés nem is tekinthető nagy áldozatnak a rendőrügyek javítása czéijabol; de másrészt a megállapított — és meg is mérsékeltnek mondható díjazások mellett lehet csak kilátás alkalmas és képzett, valamint megbiz ható egyének nyerésére.
Ha a város jó hivatali qualificatiókat kíván és a hivatali aílasokat olcsó licitatió tárgyává tenni nem akarja — ogy-egy hivatalnoknak szegényeaen és legalább 6 — 700 frt. közti fizetést köteles adni, mert csak így van &z egyszerű megélhetés, de a megbízhatóság es tiszta kezeleu is biztosítva, valamint a rendörfizetós-nek is ki kell tennie 300—320 forintot, ^b.
■ 100 frt, • 2. v frt, - 1000 frt, 1300 frtT
A nagy-kanizsai fiatalság társas köre
f. év és hó 4 dikón érdekes közgyűlést tartott, melyre a kör tagjai majd teljes számban megjelentek. A kösgyüléa egyes mozzau »iáiról írhatjuk a következőket : Mindeneke.ölt az okt. hó 26 ik napján tartott kózt> v uiésben a kör helyiségének kibérlésére és felszerelésére kiküldött Bothó Imre, Lovák Ede óe Varga Lajos urakból álló harmas bizottság terjeszte jelen ié-sét a közgyüiés elé. A bizottság eljárása heljo-seltetvón, fáradozásaiért jegyzökony vileg elismerés szavaztatott. Következett ezután a kór alapszabályainak átvizsgálása és némely pontjainak a megváltozott viszonyokhoz alkalmazott átváltoztatása, lényegesebb módosítások azokban csakis a tisztviselők és igazgató választmány tagjai számának leszállításával tétetett. — Erre az ekkép megállapított tisztviselők és igazgató választmánynak, az alapszabalyok kormány; jóváhagyásáig ideiglenes megválasztása azonnal sorrendre tűzetvén, Takács Jenő, Harv István ósKisfaludy László urakbói szavazatszedó bizottság alakíttatván, a szavazás megejtetett. Keszben egy hangulag,részben szótöbbséggel meg választattak a társas kör elnökévé: Bothó Im-re; jegyzővé: Varga Lajos; ügyészszé : Lengyel Lajos; könyvtárnok. és pénztárnokká: Lovak Ede; háznagygyá: Bogyay Ödön urak.
Igazgató választmányi tagokká : dr. Laky Kristóf, Hencz Antal, Takács Jenő, Kocli Adolf, Wlassics Gyula ós Háry István urak. Póttagokká: Gutmann Vilmos és Grachrg Gyula urak, kiket a kör lelkesült él jenekkel üdvözölt. — A napirend tárgyai kimerítve levén, a kör elnöke következő előterjesztést teszi:
Miután a nagy-kanizsai fiatalság legnagyobb része, kik évenkint rendesen a január 7 diki bál rendezői voltak, e fiatalsági társaskörben egyesültek, indítványozza, hogy a jövő január 7-diki bált ne a nagy kanizsai fiatalság több tagja, hanem saját neve alatt rendezze a társaskör. — Ez indítvány általános helyes léssel fogadtatván, nyomban megválasztatoti Koch Adolf, Bogyay Ödön, Bothó Imre, Gózony László,. Gracüeg Gyula,Gutmann Vilmos, Háry István, KarczagIstván, Kisfaludy László, Lovák Ede, Schmidt Emil, Takács Jenő, Tottösi Bola, Varga Lajos, Wlassics Gyula urakból álló bál-rendezői bizottmány, főteladatul tűzetvén kt. hogy a bizottmány minden lehetőt kövessen el arra nézve, mikép * jövő január 7-diki bál as eddigieknek fény- é$ kedélyesség ben megteleljen. Erre elnök a közgyűlést feloszlatván, & tagok is ai .Oroszlán4'' vendéglő elismert jó konyhává! biró éttermében tartott kedélyes rövid vacsora után szétoszlottak.
Helyi hírek.
— Lapunk boldog emlékezetű segédszerkesztője, teledhetlen barátunk, Mihály J Ködre síremlékére . ennek koltaégei fedeaéae után fennmaradó összeg kis árvája réazére for-ditandó gyűjtemény a mai nehéz napokban s mindennemö fizetéssel annyira igénybe vett t I közönség nemes részvétet s hálára kötelező figvel- i met tanúsított az iránt, ki rcvid életét a közjóiak Bzentelte s önzetlen munkásságával a társadalomnak jó ativvel szolgált. A .Zalai Közlöny" gieraesztóaege legmélyebb köazönetének ad e Borokban kifejezést as emberbaráti nemes részvétért s áldozatkészségért. A szerkesztőségünk- '' ben nyitva levő iven eddig aláirták: Bátorfi Lajoé 25 frt, Hajgató Sándor 3 írt, Oazeszly Antal 5 frt, Győrffy János 5 frt, Kovács János 10 frt, Lendvay József 5 frt, Ózmettana Ferencz 5 frt, Belus József 10 frt, Bartos János 2 frt, Juhász György 3 frt, Zauschner Henrik 2 frt'' Maninger Jozset 3 frt, Darát Ágoston 1 frt, Kaan Vilmos 2 frt, Torma Imre 5 frt, Berzay Klek 1 írt, Fuchs János 1 frt, Farkas László 1 írt, Wlassics Antal 10 frt, Dr. Laky Kristóf 5 frt, Gróf Hugonay Kálmán 2 írt, Dr. Freund Zsigmond 1 frt, Lovák Ede 2 írt, Kántor 2 frt, Miid Károly 1 frt. Lakosy József 1 frt, Horváth Boldizsár 1 frt, Freiler Adolf 1 frt, Gózony László 1 frt, Dávid János 1 frt, Zók Nándor 1 frt, ftatotek Andrél 1 trt, Szita Gyula 1 frt, Stncker István 1 írt, Rogyák István 1 frt, Pich-ler 50 kr, Wlassics Gyula 2" frt, Chinorányi Géza 1 frt, Zadubánszky Lajosi frt, Manhardt
1 frt, Knausz Boldizsár 2 frt ; összesen 129 frt 50 kr, melyből már 106 frt le is fizettetvén, takarékpénztarba helyeztetett.
— Xayy sajtóhiba vau lapunk elóbbi számának hirdetési rovatában, ahol az olvasható, hogy Wajdits József nr kölcsönkönyvtára 300 köte''ből áll. holott 3000-néi is több kötettel bir. Kérjük e ki iga zitáé szives figyelembe vételét.
— A 48 ik ezred 6-ik zászlóalja részére Budáról ruhák és fegyverek érkeztek meg, s igy minden perezben hadi lábra állíthatók.
— Hófuvatagok miatt vasárnap, hétfőn és kedden a vonatok fennakadást szenvedtek.
— Lapunk jelen száma a szerdai üunep miatt már kedden délután kinyomatva lett.
— Érdekes verseny fejlődött ki Nagy-Ka-nizsán a szódaviz-gyár:ásbau.Régi idő ÓU Vucs-kics János ur 8 krajczárjÁval adta siphonou-kint. egy idegen vállalkozó letelepedvén nálunk, erre Vueskicí barátunk azon ajanlatot tette elót tünk, hogy ó egy krajczárjával mindig olcsóbban adja. A váii.Mlkozó e hirre lehetőleg levette H2 árt s siphouonkint 3 krajezárért árulta, mire Vucskics ur csakugyan agy krajczárral olcsóbban s igy egy aiphonnal 2 krajezárért adja. Most arr* vagvunk kíváncsiak, váljon az uj vállalkozó szinte leszállitja-e egy krajezárra, mert akkor Vucskics baratunknak ingyen kell adnia a szódavizet.
— Mulatságos jelenetet láttunk egyik este az Iskula-uiczában, a midőn egy szatócs boltin nem-lévén senki, az ott venni szándékozó, de inkább pénzmagra szert tenni akaró kihúzta a pudli pénzes fiókját, de a mellékszobában ész r.rvették, s az illetőnek uem lett már ideje, s alkalma, mint a fijkkal együtt futni, azonban et tői is szabadulni kivánvan, belemarkolt a pénzbe, egy csomót zsebébe rejtett, a fiókot pedig tartalmával együtt az árokba dobta, s a károsodott gyertyával szedte ki a hóból felkapart péuzét. A merész tolvajnak kipuhatolaaa — lehetetlen.
— Január 7-diki bál. Mint a n. kanizsai fintalsági kör közgyűléséről közölt mai tudósitasuuk ban említettük, a január 7 diki bál rendező bizotts&ga megválasztatott és a meghívók nemsokara szét is fognak küldetni. Megkérettünk annak közlésére, hogy közbejött akadályok késleltetik a meghívók szétküidősét. Időnként egyes részleteket közleni fogunk az '' előkészületekből.
— Oszesxly Antal város; ellenőr ur Bzerkesztőaégüukben 5 frtot tett le, a kisdedne
8.
k t 875.
88.
▼«14 egyea&M javára ajánlván fel mint oly ösaaeget, melyet nem tudja, hogy ki i miért küldte hozzá. Fogadja tiszteit barátunk etaive* figyelméért hálás köszönetünket. A jelzett öaz-sseget az egyesület pénztárnokának azonnal átadtuk.
— Krausx Ármin veszprémi könyvkereskedő urnái igen hasznos és czélazerü ka* mattzámitási könyvecske jelent meg Libiczky Manó kir. nyűg. tisztviselő által összeállítva. Ara kemény kötésben 60 kr.
— Veszprémi megyés püspökké — mint értesülünk Mária-Valéria főherczégnő ne- , velője Rónai Jáczint pozsonyi nagyprépost neveztetik ki s igen valószínű, hogy a cancellári méltóságot is elnyereodi.
— Zala-Szent-Gróthról elkeseredetten irják nekünk, hogy ott a közlekedési utak szánandó állapotban vannak, különösen feltűnő aZalabér ésSzent Gróth közötti uton felhordott kavicsok halombani hagyása, mely miatt a viz folyása gátolva lévén, az ut sarát feneketlenné testi.
— Sport. Folyó hó 1-én a bellatinczi uradalmi tisztség részéről rasiczai pusz tán vadászat tartatván, daczára az egész nap tartó havazásnak, s a csekély hajtók létszámához kepest, mégis 64 db. nyúl esett el; valóban dicséretet érdemel K r t i c s k a fővadász ur, és őt lövész társa, e szép eredmény felett.
— Rövid hírek. Egy Lloydhajó Várna és Konstantinápoly közt teljesen elveszett. — Berlinben 5 ezer gépépitész kereset nélkül van. — A csákányi vadászaton 245 nyul, 200 íá-czán, 1 őz, 4 róka s 8 szalonka esett. — Érsem-lyén egy veszett eb több embert s állatot megmar:, az állatok lebunkóztattak, egy ember meghalt. — Nagy-szent Miklós környékén a földbirtokosok önerejökből csatornázzák földjeiket. — Magyarországon a süketnémák szama feltüuően szaporodik.— Forster Ernő ny. kapi tány Pakson meghalt. — A „Népnevelő Lapja" Neumann Salamon tanító arczképét hozta. — Szekesfejérvárott három nő kékkővel akarta magát megmérgezni, de meghiusuli. — Debre-czenben egy 16 éves fiu anyja sírján agyonlőtte magát. — A bécsi világkiállítás vesztesége 15 millió frt. — Don Csrlos hadserege 26 ezer ember, s 40 ágyúból áll. — Baranyai Mecsekbegyen az ibolyák másodszor is virágoztak. — Gr. Zichy Ede 2 kötetben kiadja Gr. Thurzó György leveliit. — Duna Földvárott izr. nőegylet alakult. — Galiczia helytartójává Patoczky neveztetett ki. — Pécsettnépkouyhat állították
Irodalom.
Előfizetési felhívás!
Táborszky és Parsch zenemű kereskedők kiadásában Budapesten (IV. kerület, Korona-utcza, 1. az. magjelent egy
Dal-album,
89
dalt foglalva magában a legnépszerűbb szerzőktől; könnyű s mégis briliáns modorban zongorára két késre átírta:
Erney József.
Előfizetési áraőfrt
Tehát egy-egy dalra körülbelül 5 kr. esik. Ez album eszerint olcsóbb, mint ez Edition Pe-ters és Collection Litolff-féle vállalatokban megjelent művek.
Ezen album 1876-ik évi január Íjéig az előfizetési árért, azontúl csak a magasabb bolti árért szerezhető meg. A letétel fölötte hatásos, ugy, hogy minden egyes átirat már magában dallamos, könnyen kivihető és hálás salondara-bot képez.
A szép p*pir, tiszta nyomás és ellegáns kiállítás ez albumot joggal a diszmüvek közé engedik sorolni, a miért is igen alkalmas k a-
r á c s o n i és újévi ajándék. A t. cz. műértő közönségnek minél tömegesebb rész vételét kérik:
Táborszky és Parsch.
Vegyes hirek
— A Vexuv. Palmeri professor, kinek figyelő helye a Vezúv eratere közelében van felállítva, m. hó 24-éről jelenti, hogy e tűzokádó hosszas nyugalmát megunva, ismét kitömi késsül. A nagy crater délkeleti része fekete füstgomoly bocsátván ki, beomlott. Az observato-rium készülékein is könnyű változások voltak észlelhetők, mennyi idővel ¿i^aik meg ezek a kitörést, igen nehéz meghav^i7!'' 1854 decs. havában is mutatkoztak e jelenségek, a kitörés azonban csak következő év május havában következett be.
— Szerencsétlenség a dreusban. Mult hó utolsó vasárnapján a párisi circus néző közönsége hajmeresztő jelesetnek volt tanuja. Mayol bohócz másodszor kisérlette meg iszonygerjesztő mutatványát ,az ember, mint ágyúgolyó" (L. homme obus)mi abból áll, hogy magát megfelelő átmérőjű ágyúból kilövesse s egy, a fedélzetről lefüggő trapézben megfogódzván, néhány gymnasticai csodát vigyen véghez. Első izben a gymnasticai mutatványok e non plus ultrája fényesen sikerült; nem igy a rákövetkező vasárnap a oirkus zsúfolásig telve volts a közönség lélekzetét visszafojtva várta a csoda sikerültét. Mayol az ágyúból egészen szabály szerűen repült a fedélzet felé, a trapézt azonban eltévesztette és a szédítő magasból a nézópadok közé zuhant, hol élet nélkül fekve maradt. Képzelhetni a közönség fölmdulását; több nőt ájultan vittek ki. A fölindulás csak akkor szűnt meg, a midőn Mayol lekötött fővel a közönség előtt újra megjelent, iszonyú esését alig vévén számba,gyalog ment haza lakására. Mayol előbb betűszedő voh és több párisi nyomdában dolgozott:
fYasuti menetrend.
Érvényes decsember 1-től 1875. A kanizsai idótmutató ón szerint,
Indal Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán as órák pontossá a helyi időt
matatják.) Vonat hova:
ssám Ora Perc. ldff
206 Essék, Mohics,Dombovár ■ Fiaméba '' 80 reggel
215 , , , i 22 ¿¿lat. 2l2 Buda-Pestre........4 60 reggel
202 ...........I 58 délat.
204 ...........11 sS estve
813Bécsbe (Szombathely, Bées-Ujhely felé)5 — reggel
»01 . .........11 40 estve
815 Sopronyba ........ 3 30 délat.
S08 Triesztbe és Pragerbofon keresztel
Grácx és Bécsbe ......i 42 reggel
201 Triesztbe és Pragerbofon keresstfil
Grács éi Bécsbe ...... 2 39 délat.
Brkesik Kanizsára honnét:
216 Essék, Mohács, Dombovár s Fiaméból 1 83 délat. 206 , , , 11 3 estve
203 Buda-PestrSl........4 12 reggel
201 „ .........1 57 délat.
211 „ ......... 9 36 estre
314Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)fel3l 10 19 estre 302 „ „ , 3 67 reggel
316 Sopronyból ........11 45 déléi.
214 Bécsből Grács, Marburg, Pragerhof
felől ..........4 4 reggel
202 Trieszt- éi Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 13 délat.
204 Trieszt-és ViUacbból Prágerhof felől 10 62 estre.
Marburgba csatlakozás Yillach és Francesfestbe. t , . . Fiancesfestból.
Felelős szerkesztő 8 kiadó: Bátorfl Lajtt.
I ÄTylltitÄr.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Fortj-féle általános
Papírszeletek.
Milyen legyen a szerkesztő? Jó szinész, mert nagyon nehós szerepet kell játszania; sok fille legyen, mert majd ezt, majd anazt kell meghallgatnia ; jókora zsebe, hogy zsebre rakhassa a gorombaságokat, bo torka és egéssséges gyomra, hogy a bok keserű labdacsot lenyelhesse. UtmnUtóuak kell lennie, hogy az ¡dó irányát megmntathasta ; jó gyalogló, bogy az idővel lépést haladhasson; jó rivó-mester, hogy a sok megtámadást elháríthassa és visz-szaverhesbe, szerencsé* vadász, hogy az njdouságokat kíkotathassa ; jó Bzabó, hogy a gondolatokat csinos barokba AlUiztetbesse ; vendéglős, hogy Ízletes szel-lctfii táplálékot találhasson, kertész, hogy költői világokat plántáljon ; földmivelő, bogy minden jó és szép magvát elvesse, de egyúttal éjjeli őr is. bogy megmondhassa, hányat ütött az idő órajá. Szóval: szerkesztőnek mindennek kuli lennie, főleg pedig birka-türeltnőnek, mort a rilág egyetlen hajszálát sem kíméli meg, hanem a hol teheti, kritikai bonczkése alá veszi.
— k réssrét oly növény, mely nem rer gyökeret a virágházak ban, hol a mesterséges meleg által értékonykedéssé fajai, s ép oly kevéssé a szabadban, hol gyakran ki lenne térr a hőtnéraék gyors változásainak, mert nem állja ki a legkisebb éles lég-vonatot sem. Egyedül csak egyenletes melegben, a vér melegében jön az elő s ezért a szívbe kell plautál-tatnia.
— A közvélemény többnyire sararos riz, melyben jól lehet hslásxni.
^ Lottohasno.
Béca, nov. 27-én: 10, 30, 79, 11, 47*
Grátz, , „ 89, 71, 2, 80, 48*
Temeavár,, . 12, 27, 51, 31, 76"
Érték- és vaitófolyam deczember 3.
5*/» metaliquee 69.40; 5*/t nem*, kölcsön 73 55: 1860-kiálladalmi kölcsön 111.90; bank-ré«*v. 9 28 — ; hitelintéseti r^Mrények 208.25 ; Londou 112.95; magyar földtehermeaiéei kötvény 80 60: te ne«vári földtehermentési kötvény 80—: «rdtílyi földtehermentéei kötvény 79.75; horvat alaron foldtehermentéai kötvény 84.50; erü»t 104 75; ca. kir. arany 5.31 — Napuleond''or 9 04.
mely rendkirüli gyógyereje, elválasztó, érlelő is fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbisto-sabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a toroagyollsdás-légcsőharat, b őrké s-b&rság, bártyásgyik (Croup-angina) mindenemfi megsértések, harapás, szúrás, rágás ragy éges által támadható sebek, megforrá-zások, daráss- vagy méüszorások, konok-fekélyek, ztiaatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csilla* pitással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carboncolus pustula maligna), megkeményedések, genyedésak, vérkelések, mninden mirigybetegségek, görvélyes fekélyek, fagjdaganat, íjjféreg, körömméreg, radhas, tagszivacs, csontszá, kidexamitás és megrán-dalások, helyi csáz -, továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok uo mar csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülbetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedtii eaen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy daráss- és méhfalánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azatán a testből közönségesen ssabad kézzel, sebészi m fi tét és fájdalom nélkül kOnnyea kibniható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Esen megbecsülbetien gyógysser, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkirüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és ieltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kéuégberonbatlanal i gazolj a.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtuyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik. _
Központi küldeményező raktár: PtttM TirMt JéZMf gyógysseréss árnál király-utcxa 7-ik ssám alatt Továbbá kaphatók : fofy-Kaaizaáa : WAJDITS JÓZSEF árnál. Pak»OI: Malatinssky 8. — Pécaett; tíipöcz J. — Sö«egea : Stamborssky. — Sx.-F«ll«rvá-rett: Braun J. — Sz«abltb«lyM s Pillich F. — VeszpréabM : Ferenczy K. — Zágrábbal: Mitlbach Zs. Seprtabaa: Bock J.
A L cz. gyógyszerész és kereskedő arak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógysser késsi-tőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ csimesve: Badára, (Ráca. ráros, főatcaa, 5iK). ssám) beküldeni szireskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések as árnak késspénsbeni beküldése, ragy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
•) E rovat alatt köalöttért felelősséget nma rállal a ttserk.
Hirdetmény.
4AAAAAAAAAAAAAA
XXXiXXXXXXIIIIS
TVVVVVrVVrVVVrr
Letenye köaaég képviselő teatületo álul köahirré tétetiL, ®i»zerint a letenyei közbirtoköaaágot illető 743 d&rab müsaaki | I\rkll"n írVlllft
^Igyfák, ajánlatok beküldése melletti eladatáaa elrendeltetvén, | ^ J U1W
a becaár 10,459 frt 25 kr: o. é., enaek eladatáai határidejéül 1876 ik éri január hava 20 ik napjának délelőtti 10 órája Letenyére, a körjegyióeégi irodába eaennel kitüietik, ^ely időre az emiitett tölgyfák a beküldendő ajánlat levélben!
noriubergi és diszmfi tárából fi gye-lembe ajánlja nagyszerű kiállitását
- j iuuic mm. uuj Í..V». .w■ & J »w —---—----------j —
lobbet igérő réaaére íoenak átadntni. Megjegyestetik, miaxerint a fenti becaárnak 10*/o bánatpénz »s ajánlati ievélhe» mellékieadő
lészen.
Jl feltételek a letenyai körjegyrf^gi irodába« bármikor » hivatalos órákban megtekinthetők, sőt a venni kívánóknak mef. kérésé« folytán a föltételek meg ia fognak küldetni. Kelt Lotenyén, decaember 3. 1875.
a képviaelő-teatület megbiaáaából:
Békessy Eezso,
(l87s_l) leUnyei körjegyaő.
soni és újévi tár-lyaknak, (1861-5)
igys«inte legnagyobb választékot
lyerittMl
ledJatányosabb áron.
Keller Ignácz
(1548-26)
Ajánlja gazdagén felszereli arak-, höl. gyek, ét gyermekek számára való topánraktárit a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a ca. k. katonaság a t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és késeitek, az árt legjutányo-sabban számi tom.
Az én raktáromban váaároh&kat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich agaortirA» Lager aller Gattungen Herren-, Damen- und Kia-der-Stifietten von bester Qualität und su möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungrwürdiges Publikum aufmerksam, daas ich alle Bestellungen vom besten In- und Ausländer-Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir gekaufte Waara su reparieren angenommen.
Minden állaí-befegáéget
•is tri iapta''tulA- rrrrint «yyo,v.<r», (■» Miayoi+n. f/it^iTU**
BARTH FÜLÖP,
Vult <*■ krrü/ttt <Uiatorro* ~ Mtn>'' Utlotn-lnhtjdLnos,
Bécsben, Stadt, €iseiias.rasse 1
idó 10 12 ti ! ■« orsköxt: i. ».-1 ixry titrât! atom 1«,
Bí.dílkMMi
írt«-] iM-jr tirlrat! í« íjófffmtrT-íkró! U «ro»>l.«kui.,» !e\í.
Epe-keverék,
Erős kenőcs, ^^
-if. c ko-vstt''^a-i . -«Ú-. iiiU«:..*. «
Ló-íolyadék, iiatLO. lu

irvoatv«c -cl ••Uti. '' - rc^öikísit W k"
. ^-N-k ti» -»itav.k.. tár-» c«0<1«úm''. . jrlr-, bíbv''.b«.:^ <m ''.«.p-
jüorpflencL ^¡uu ; i à».
Patkó-kenőcs, ^«n.-*^n^i«-*?p.tv,^«i:!«* flarnapor, ík^j, <auu*«*i»». »
whaorvníi » u-) kl D-m fci^» •»!■> : „., I, ,A,
— MrvUU.*. é. W«t*L rt.fc. ptt^tonr. íftJ-
KuiyaKenocs, suj**, » ««a* ««-um» «uvu. ^ ^tT^.
TT^™^ Ä VMS VW-Í «0». .Un^,. 60 kr.. . Sjhc^-
Üfliyapor, g»i~u-í»ul iCrOiCrwí-.urtHu: I-
S&rkt&m
különlegességi tárháza karácsom" czikkekból
nagymennyis ég ü újdonságokat ajánl es évre is.
Eladás nagyban és kicsinyben. Küldemények a* ár •iSlege» beküldése vagj utánvétellel pnntosaa teljesíttetnek.
Karácsonfák ez évi legújabb diszitmónye
igen esiuozan elkészítve, Bonbonnière gyanánt i* alkalmazható
1. sz. karácsonfa diaailmény,
uuJffiSitol« (Best,
^ . íOim*». NvÜT*ao«*iar» horuain .*>*»«, h» nra rolaan»*
aúu. 6. » mi AibntóUóhwcxew-Ub.ttuuar o c. k. fr w
^ Wal » W- A* kulUUte Ubiíoajttttítt.
^^ä u-^ui-ok lUÏ/Wn Wo^ - Tflcnobbi ^.•Jix^rvi
(U
S Hmnt
Tréfás''bon bonok,
tréfái pa^irtartalommal. 12 drb ki-vil&Ättva í frt 60 kr, ugyanaeok legfinom&bban caorna^olra 2 Ot 50.
Sokk*! nagyobbak egész öltöséit-
Mössner József
runiburgivíLSzoDrakíáraBndapesten,
Koronaherczeg (Uri utcza) Zsibárus-utcza sarkán, a „Henyaszszonyhoz''
ajánlja dúsan felszerelt-vászon febéraemú és kész ing raktárát, nemkülönben épen Parisból hozott iegujabb fehérnemű és csipke újdonságait; legolcsóbb szabott árakon.
Árjegyzekek és minták kivánatra beküldetnek.
bee 12 drb 6, Ujdonnágnl
ajánlandó :
jeçes
9 H frt.

Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb sxer, mint dr Popp J. G. odr. fogorvos Úr (feécsviros, Bognergasse Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet odva« fogaiba, mely artán a fogrészekkel és foghuwsal teljesen egyesül, * a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapitja.

AoatheriD-szájviz
ür. POPP J. Gr. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, >Tr. 2.
üvegekbe« I frt 40 kr., a legkitűnőbb axer a csúaos togfÉjd&lmak-ban. gyuiadáxokaál, a foghus daganatai- és sebeméi; t''ölolvaaxtja a létező fogkóret és megakadályozza annak uj képződését; az ingő fogakat a foghus erősítése álul szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtiaatitja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz é* már rövid baaanálat utáu eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1Ö40 — ¡¿8).
Anatüerln-fogpasta
Dr. POPP J. Gr. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lebelet frisseaégét és tisztaságát fentaxtj*, azoukivül a fogaknak bófeűérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghus; erósbiti.
Dr. Popp J. G. növénj-fogpora.
A fogakat oly szépem tisztítja, hogy annak napoukéntí használata által nemcsak a közönséges togko eitávohrtatik, hau*m a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: Xagy-Kaoissáu : tíeius József gyógysze., Kosenberg P.oeeníeld, Welisc%, J. és Fesseihoffer J. kereskedésében. — Fápáu Tscbepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, .Singer M. Weiss A. Zm.la-Egerszeg«*u : Isóó F:, gyógyszerész. Kaprocczáu : Werlí gyógy-fcaeréa*. Varasdon : Halter gyogysseresz. Sümegeu : Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz es Kudolí gyógyszer. Uatarőrvidéki Sz.-Oyör-gyön. Fibic E. C. Ves^rémbeu : Meyr Tuszkau, ugy Gatbard Tivadar és fiainái. — SaékesfehérvaroU ; Legmaun A. Braun J. gyogysz. Lovas-Berénybec: Ueisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhoíer ¿s Macuieifi gyógysz. haknou : Flórian J. gyógysz Körmenden; Horváth J.Somzenreud gyógysz Kaposvárott: Kotta J Bögl, Belus és Schröder gyógysz. SzeguzarU: Braiiiay gyógysz. Bonyúádon : Kramoliu J. Szigeivárott:Barwartb, Saiauuou gyogysz. -Baján: Michitscb St. és lierzteld tiai, ugy Uerzog Iguáczuál. — I''ocsett Zsoinay W. és Zach, Sipőcz gyógysz. Kxrxaou: Zaiiuuamxky gyógysz. - Marczaüban: Kiss gyógysz. -- Toináoan : íiratf gyógysz. — DutiafMd várott L«ukács gyogysz. — Szeut-üyörj{yöu : Notuig — Atsó-Leutiviui: Kiss gyógysz. — Kohonczoxi: Simcu gyógyszerexz araknál.
noro:i l(i, 20 kr.
ségea
csök.
I Jó ntánzása a aopronyi ezu-
j kOr-
gyumölosnek ,
^1872—2) ! Ilyen 12 drb.
1 frt 80 kr.
Legnagyobb újdonság képzeleti gyüiiiftlc-fik.
különösen ragyogó színűek világitásnál 12 drb Csak 1 frt. Takaros ezüst éa aranyos érczcsucaonyok. az ág&k szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb i>0 kr.
Repülő lepkék, haj fiuomságn színes üvegből, a fölaggitásra szűk-
Vizfényüveceolvók uí tojésok. beeső-
. ww''.i I tagolva ö d b csak 1 ft.
sokszoros sucarakkal l j* ~
i . , iv. A karaciont —L-skatulya 10, 20, vagy
25 drb 75 kr.
12 drb a rajzhoz basonló 2 frt
2. sz. karácsonfa dísaitméuy, 12 drb. a mellékelt rajzzal egyező legfinomabb «Ikiazit*»
3 frt.
3. sz. 12 drb gömb alakban, kiválogatva 80 kr.
Karáceonfa-lám-pácskák világitásra. 12 drb gyertyával 1. frt. 20 kr
Virágfuxérkéot
a fa ''elaő ágaira & tükörüveggolyók használhatók.
A legkisebb virágkoszoruhoz 100
drb. f>0 kréit elegendő, 500 drb 2 frt ; nagyobb virágfüzér-golyók 100
drb 1. 2, 3 frt.
Egy millió kapocs, né Ikü-lözhetlen a fa gyorsföla»: ga-tásaira »00 drb csak 20 kr. 500 drb 90 kr.
Ugyanazok az itteni rajzhoz hasonlók 12 drb 2 frt 50 kr.
zsinórral. 1 drb 13, 23 kr., igen nagy 60 kr. Fenyüdobozoks tölcsérek stb aranypapírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicaii.y aranygömbök, 1 szekrényke, l2drb-# bal csak 1 frt. Átlátszó Üregdiók, makkok vagy foldieprek, 1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 frt 50 kr.
Termászethfi almák, körték, narancsok, czit-romok, 1 szekrényke 12 drbbal lt 1.50, 2 frt.
ember, zsi-
Mozgatható, röpködő karác^onfa-angyalok, 1 drb 50 75 kr., nagyobbak 1 frt 50, még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karácson! ember, erős készit. aiak, 30, 50 |kr„ 1 frt, 1. 50 és 2 frt
Petroleum-paraffln-gyertyák,
l(, foutos csomag ÓO kr. J
Karácson-tombola-nyerímények,
50 és 100 darab csak lü frt "
Karácsonfa-gyertyatart^k.
! Ezek
Ich habe die Ehre einem P. T. Publikum die höfliche Anzeige zu machen, dass ich in Gr r. - K a n iz s a, Kazinczy-Gasse, (ehemals Bräuhausgasse) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein und in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets ?or-räthig. (1857 — 6) Achtungsvoll
Aatöa Brauer.
Briefe und Telegramme wolle man gefälligst an .Drehers Bierdepot Gr.-K anizsa richten.
Legújabb nagy
töke-sorsolás.
melynek eis5 búzása derz 15. éa 16-án történik tal biztosított ezen sorsjátékban kevés bóaap alatt
Az állam ál-
7,663,680 birodalmi márk
TO"]y a sorshúzás résztvevői közt osztatik föl 41,700 pénztiue-remény közt a legnagyobb nvereméuT
375,000 bir.-inark termeszei ben.
Ezen különösen solid sorsolásban mindenki er«deti sorsje-gyet (nem ígérv^nyt) kaphat, ára
egy egész sorsjegynek 6 rark. vagy 3 ft. 30 kr. o ¿. » fél » 3 , „ I , 65 , , . negyed „ PA , — „ 85
Megbízások az ÖSMeg beküldése, vagy uUnvétre hbb vidékre is pontosan < hallgatag teljesíttetnek ; hivatalos rend s jivereményösaz-g a huxás teljesültével azonnal megküldetík
Minden hambargi ház nytijt felvilágosítást ami czégünkről.
Azért kéretnek bizalointeljesen alulirt viligia^ert Czégbez fordulni, mely ezen előnyös sorsolással megbízva van.
Lilienfeld Testvérek,
(1860 — 5) állampapir üzlete
Hamburgban.
* »
a legtivo-sor-
Csak
eredeti sorsjegy
ára, melylyel
1000 db.
arany
nverhető.
tartalmaz és értékes tárgyakat arsuy-
baa
különféle színekben négy faj-vauuaK, de mind illik hármeiy gyertya vastagságához.
Viszfény-karácsonfa gyertya,
egyszersmind a fának disze, 1 szekrényke j 10 drbbai oO kr.
Ragyogó karácsonfa-gjerlyatártók-
A trégén alkalmazott ragyogó csillagok, osdkrok, lepkék stb a víTágot csillagFor-m*,an vet.k vissza, az azon alkalmazott tol», a tak meggyuiadását akadálvozza. 1 izekrényke lO drb fehér és színei, 1a-
gvogó-lámpával 2. sz. 1 frt. R*|yogó karácsonfa táapák, legflnomab
ban elkészítve A ragyogó részek : pávák, fácainok, pa-
pasrálvok, kosárkák, lopkék, homors kettős sugárvetők tizenkétszeres «u-gárfénynyel, kolibrik, stb. Legrinonnabb választék cartouokból 10 drb 3
számmal csak 1 frt 50 kr.
Gyönyörű karácaonfa-kétágu-gyertyaUrtók,
fSlfüggesztésre, legfinomabb sugárv«tókkel, mindkét oldalon íérő csodás hatású fénydarabokkal 10 drb 2 frt 50.
Ezen, Bécs Táros hn^''á?* által a szegény alap javára rendezett lotto következő nyererm-n/eket tartalma-za;
10)0, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot 200, 100 100 ) aranyat, l0o ) ezüsiben, 3 béoai tirsas-sortjegy, melyek
''XT 200.000 frtot
és sok egyéb mfivészi-és ezüstben, összesen :
melyek
érték« ----- ----— - max
A húzás hatásági fWigyelet a''att 1876 évi febrtár hó 29 én törtéa''k Vidéki megbÍrásoknál az összeg bértuentes bokOl és a bér-metitesen megküldendő aorsjegyak- ós huzási irért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
ezelőtt: Sothen C. Jánon. Gral.en, 16.
Ezen sortjegyek még kaphatók : a n -k.inizszi keieak. és iparbanknál. valamint Zerkovitz Zs. és társa, és D>''!>rin Beuö uraknál Sagy-! Kanizsár. (1858 -3)
3000 nyeremény. 60.000 frtot * »
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók
KAMTZ C.
papir- éa diszmű raktárában
Budapeat, V. ker., Dorottya-utexa, 12. »s. h
100 látogató jegy finom bristolpapiron . . 50 krtól 2 frtig. 100 leréipapir és boriték monogrammal Írómappák berendezéssel vagy aaélkfll
. Teljes íróasztali berendezés .....
Fectódobozok elegáns kiállításban . . . Lefcinomabb svajezi és franczia rajzeszközök Tolldobozok, írószerekkel berendezve . . Albumok visite és cabinet képeknek . . Zenealbumok R „ . .
Pipere dobosok elegánsan berendezve . .
Szívartárczák és dohánytartók.....
i''ánztárczák a legnagyobb választékban
KQlóüöíien ajánlón- a t. c.z. közönség figyfSméb« íiagy raktáramat ralódi angol és franerfa paplrkölönlegességefckel gyári ároi, valamint itt meg m-m említett cmíoob tárgyakat toroooe, Mi'' gyöngyház és elefántneofltbái & legnagyobb választékban igen jn-tunyos áruk mellett.
Levélbeli megrendeljek gyorsan éa pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
Egy készület báb-bu''.or fényezott sodronvfonatb ól .szekrényével egvütt 50, 7b'' 90 kr
P.ékatonák, különféle nagyság és kiállítás szrrint, 10, 20, 30 50 kr., frt, tartósak 1.20, 1.50, 2.50,
1 S.50, egéez 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szöveggel vagy anélkül 6, 1*0, 20, 3J, 40, 5<l, 60. 77 kr.. sokkal nagyobbak "rős cartonon 80 kr., 1, 1.30, 1.60,
2 frt 50 kríg.
Krrtbl gy-rmekkertjéból, 0nfo~!al. kozásí j été kok 4 —10 éves gyerme-
-I
kéknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1 50, 2, 2.50, 3. 4 frtig.
Nagy váiaazték társasjátékokból, 3 —
10 személyre, legfinomabb 50, 75 kr., 1, 1.50. 2.50 kr.
Koulettjáték ját-ktervveí, egész társaságokat mulattató, 1 drb 1 frt,
1.50, 2.50, 3 60, » frt.
Az uj Parquet-játék, 24 m-''ntá-val csak 60 kr., nagyobb 1 frt.
A .párizsi nő* egy doboz, bábruhákkal, kalapokkal, stb a hoz-zá tartozó alakokkal az öltözék ür- I talmához képest 60 kr., 1.20. 2 frt, !

50 krtó 2
1 frt- , 5
— . so . 10
3 ■ n 30
— . 20 „ 6
1 20
— . 50 „ 2
— - 70 , 25
S JI J! 80
5 >? >» 2o
1 5
— . 50 . 5
(1862—8)
Kanitz C.,
papir- és diszmá-áruk raktára Budapesten.
2.50, 5 frtig.
Gyönyörű szerkezet-játékok minden korú gyermekeknek, 6 összerakható képpel, előrajzr.al 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt 5<i kr. Angol szinnyomatu képekkel 2 ftt, 2.60, 3.60, 5 frt.
Sz(.k"Kritak. egy sziklavárt képező aquanummai, delsj, halak, kacsák itb .•-/.«kr»;«ykével 2 frt 50 kr.
Moagathati''i Órangutang, igen jól sikerük alak, drbja 30 kr.
Az aj FrSbi-iV-lc olvasó- készülék czak 1.20, nagyobb 1.80,2 frt 50 kr.
Nyujtsunk kezet a szerencsenek I
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerhetését teszi lehetővé kedvező esetben a leg ujabb nagy pénzklsor»«lá«, mely a magas kormány által biztosítva van.
Az uj tervezet előnyös berendezése olynemú, hogy néhány hó letelte alatt 41.700 lyereaéiy kerül 7 huzasban okvetlen kisorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R. na. vagyis 218,750 e é. forint egyenként pedig
1-szer
1 .
1 V
1 . ^ -
S-szor l-s*er
2 . 1 .
250,000 125,000 80 000 60.000 50.000 40000 36.000 30.000 24.000 20.000 18,000
s
s
15 000 12.000 10.000 6.000 4,000 2 400 I 200 6 00 3 00 1,31

10. 20, SO kr, 1 frt 50-krig. Szerszámláda, 60, 75, 1.20, hang-jegygyel l frt, 1^0, 1.80, 2.40, 4, 5, 6 frt. Billentyűs trombita 5, lü, 29 kr. Bfivö» lámpa oj módszerű 1 írt, 1^0,
2, 2 50, 3, 3.50, 5 50. Dominó játékok 6, 10, 20 kr. finomabb 50, Tó, 1, 1.20, 1.60, 2, 2.5a Die Wacbt am Bhaia ostáblár«]
együtt csak 1.20 kr. Harang és kalapács játékok 10, 15,
20, 30, 50^ 80, 1 írt, l frt 50 kt
''írtenél!
Wien, ve I KimtMrttrasse 58, vl*A-vis Wtt M«teH«fjffcof
Sürgönyczim : Hitte, Bécs. — Küldemények utánvéttel.
Vidéki megrendelések mielőbb kéretnek. ^1859—4)
Térkép-köbjatékok. 6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.60 kr.
I Egy fMdgömb 30.75, 1.50, 2.60 kr.
! Rajzeszközök 90 kitol 5 frtig. Takaró* báb*zoba tárgyak 10, 20, 30. 40, 50 kr.
. Futó plé alakok 20. 30, 40 krtól 1 ftig.még finoinabliak 2 fttól 2,50-ig. Puskák k.ir.l..k 20, 30, 60 kr. l>őkupak«T fegvrerek l frt, 1.30,
].6<), kr.
JátékdobozuK, iiáziszer, bátor, katonák várótok >adáazatokkal stb.
Wajditi Jóoef Up- óe ayomdatiiUjdoooa gyoroajtó ayooMs«, ^«gy-Kininin
íi-szor
9 .
12-szer »6 p 40 . 204-szor 412-sxer 512 . 697 . l8,80>)-gzor
márkányi gtb. nyeremények ( vannak.
Kzf-n, az l!.1 in által biztositott legközelebbi elsó nagy pénz-kisorsolás iiivatxlo :ui megállapítva van és a húzás
mar f. evi decz. 15. és 16-án történik,
m<"lyeklioz
1 egész eredeti sorsjegy ára csak 6 márka vagy 31/, frt.
1 "l . . . r 3 , 1»U -
1 negyed , . . . l>/4 , 90 kr.
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta nt-jáni fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legpontosabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kéxhei szolgáltatva.
A mffrendelesekhez a hozzá tartozó hivatalos tervoket ingyen mellékeljük, minden húzás után pedig minden felszólítás nélkül biva''-alos kimutatást küldőnk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az álla« Jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdeki-Uj. ink kívánatára Ausztria minden nagyobb piacaain levő ÖsaaekötUHésünk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogv abban sok egyébb tskiatélyes ayereaények közfitt gyakraa az ''tlső fd-■yereaeiiyek aysrettek. melyek az illető nyerőknek közvetlen kifizettettek.
Kzer, a legszilárdabb alapra fektetett vállalatnál előreláthatólag igen élénk részvétre számíthatván, kérjük már a közeli húzás bekövetkezte miatt minden megrendelést minél előbb és egyenesen hozzánk juttarni.
KaufinaiHi és Simon,
b«uk- én váUóOxlet, llambarK-
Mindennemű államkötvények, vasuú reuvények óe kölcsün-orsjegyek adás-vétele. (1837—8)
ifit. Köszönet az eddig bennünk belyzett bizalomért s minthogy
mi a legközelebbi uj kisorsolási résstvételre felhívjuk, továbbra is törekedni fogunk az azonnali és sailárd szolgá-lattal érdekeltjaink teljes megelégedésüket kiérdemelni.
VA<n -KA* IflSA, 1875. deezember 12-én.
lOl-lte ássam.
Tizennegyedik évfolyam.
1
üétiitiii tr
•jcesi «vr* • • 6 tn : él <srre ... s f •,ec7®G - ,
E&v ****** iO fcr.
f
Mlraatetík
6 huibo-s petitsorban 7, sáiodnor 6 • micdto t további sorirt 6 kr.
XYILTTBRBEN
loronirict 10 krSrt v*.
•.ecnak fel Kincstári illetik minden |egyes üirdetéaért külö 30 kr. fixetendS
különj
clóbb:
fiagy-Kanizsa város belyható«á«ának. nemkülönben az „első zalai a .zalamegyei általános tanité-testület'', a .Zala-Soaogy
Uetenkint ketszer, vasarnap- s
^, - ^—
''jj s i&p »xt ílemi ét
Jtny&gi recxpt illető köt
iemenyek, előfizetések, |
i reciamatiók ui. a szer-
keaxtc-kiadóhoz bérli
meurr* íntósendók:
ííaiíy-KANIZSA
Takarékpénxtári épület, földszint, i öérmentetlen levelek ca.ik. ismert munka.társait túl fogadtatnak el.
-SOMOG
özlön
J
Késiratok visssa nem küldetnek.
i
ügyvéd-egylet",a.^agy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár* gőzhajózási reszvénytársuiat s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
A bagatelügyek.
Minthogy ép a bagatelGgy nem tisztán helyi ügy, de általánosan kivánt oly valami, a minek megoldása után epedve sóvárog az ország minden zugában lakó honpolgár, ki az állam iránti polgári kötelességet teljesít, várva várja, hogy elvégre a gyors igazságszolgáltatás napja jöjjön el.
Midón Gábelics Imre ur a ,Zalai Közlöny « 96-ik számában megjelent s figyelmet gerjesztő javaslatát közzé tette, világos abból, hogy ö is csak a gyors végrehajtást szorgolja, de a midón a felek kötelezettségének gyors megoldását javalja, hallgat arról, ha a késedelmezés a biróságok kebelében létezik, tehát, midón ezen várva várt gyors intézkedést körvonalozó törvény meghozatik, nem elég, hogy csak a felek irányában állapítsa meg az intézkedést, hanem kell, mikép az a biróságok mulasztásáért a felek nctáni képviselői visszaéléseinek is gátot vessen; mert ott lehet a leg-üdvösebb törvény, ha a végrehajtásnál zátonyra akad, ha a felek és azok képviselői haszontalan perlekedéssel a biróságok tettereit zsibbasztják, igy tehát akkor, midón az eljárás a felek irányában .megállapíttatik, egyúttal megállapítandó az is, hogy azon biróság, mely mulasztással vádolható, minó fenyíték alá esik és a fél azon képvisélóje, mely a feleket alaptalan és tisztán azoknak tudatlanságát kizsákmányozólag oly követelést kiván behajtatni, mely már a kereset megindítása előtt kielégítve volt, hogy az is minő fenyíték alá jön, igy tehát a törvény, mely a felek iránt gyors eljárást biztosit, kell. hogy az a végrehajtó hatalomnál is a netáni mulasztásokat, illetőleg a várakozásnak megfelelő alapot teremtsen.
Hogy Gábelics ur a 48 órai elintézést mint értelmezi, azt nem tudom, mert mint gyakorlott egyén nem védelmezheti, hogy a bírósági megintés, illetőleg a kiküldött fizetési meghagyás 48 óra alatt a panasz beadásától már kézbesítettnek kell lenni ugy, hogy a kézbesítési iv is már beérkezett, mert ezt a távolság és számos esetben a nem várt akadályok lehetlenné teszik, hanem igen ugy, hogy a beadott panasz, a panaszt felvevó bíró által 48 óra alatt már elintézett legyen, t. i. az intés készen elküldésre álljon, mert az általa hivatkozott nyolcz napi határidő is csak az igazolt kézbesítés napjától számítandó, arról sem szol, hogy a nyolcz napi határidő lejártával a végrehajtás hivatalból rendeltetik-e el, vagy pedig a félnek e tárgyban teendő jelentése alapján, ez ismét oly lényeges, hogy ennek az alkotandó törvénybe leendő bevezetése szükséges.
Váljon ezen eljárásnál a semmiségi panasznak van-e helye, arról szerző nem emlékszik, holott ezzel minden peres ügyben, ha arra a kellő alap létezik, az elmarasztalt fél jogosan élhet, igy tehát az volna kimondandó, hogy a semmiségi panasz a végrehajtást nem függeszti ugyan fel, de ekkor a behajtott összeg a semmiségi panasz visszaérkcztéig birói letétbe hclyhe-zendó és a visszaérkezett határozattal lesz elintézendő.
Mi történjék akkor, hahogy a megintett fél, ki együgy Őségénél fogva Gábelics ur által helyesen javasolt 8 napi határidő alatt felhívási keresettel nem élt, és semmiségi panaszt sem nyújtott be a törvényes idő tartam alatt, csak akkor veszi magát észre, midón már a végrehajtás
ellene folyamatba tétetett, mert már ekkor sem felhívással, sem pedig az ügy érdemlegére nézve semmiségggel sem élhet, igy neki okvetlen fizetni kell, még pedig oly összeget, melyet már akár maga, akár el-dode panaszttevónek, vagy annak jogutódja v. engedményesének már lefizetett és ezt igazolni is tudja, igaz, hogy Gábelics ur nézete szerint ekkor a sommás kereset részére fent áll, de ha a behajtott pénzösz-szeg panaszttevónek kiadatik és ha esetlegesen vagyontalan a behajtott pénzösszeget más szükségei fedezésére fordítja, sommás uton sem vehető meg rajta, igy a fizető fél uj veszteségnek van kitéve, hogy ez elkerültessék, a törvénynek arról is gondoskodnia kellene, hogy ily esetekben a végrehajtást szenvedett igazolassal élhet és amint igazolását beadta, a behajtott pénzösszeg birói letétbe helyheztetvén, a bíróság sommás uton annak kiadasát biróilag kimondván, a tulajdonos azt megnyerné, mig a konok perlekedő a behajtatott összegnek, ugy a felmerült költségeknek kétszeresében lemarasztalandó, fizetésképtelenség esetére fogsággal sújtandó volna.
Hogy mely ügyek sorozandók a baga-telügyekhez, azt Gábelics ur megmondotta, én csak a kereseti tőkét nem 50, de igen 100 frtig terjeszteném ki, mely esetben a sommás bírósagok ügy kereséséből 70/100 elesnék és a gyors intézkedések folytán a felek követeléseikhez hozzá jönnének minden hosszadalmas eljárás nélkül.
Nem osztom végül Gábelics ur azon nézetét, hogy a bélyeget nélkülözni lehessen, mert ez által az állam rövidíttetnék meg, egyedül az. igazolt szegényeket menteném fel a bélyeg előlegezéstől, de minden esetre
az adós felet végrehajtáskor már annak megtérítésére kötelezném.
KOVÁTS JÁNOS.
A teleltetés.
A gazdászati pályán számos éveket töltvén, többször volt alkalmam tapasztalni azon közmondást „a jó pap is holtig tanul" — továbbá azt, hogy a gazdászat csakugyan mindig javítható, de soha ki nem tanulható mesterség, a melyet tökéletesen megszerezni az Isten szabad ege alatt csakis a gyakorlati téren lehet, mert a vén gazda szerint .jaj annak a gazdának, a ki könyvből gazdálkodik és patikából eszik —
Mint vén gazda, aki csakugyan az Isten szabad ege alatt a gyakorlati téren vénültem meg, nem látom feleslegesnek ifjabb gazdatársaimat némi, a gyakorlati téren szerzett gazdá-szati teendőkre figyelmeztetni annyival is inkább, mert azt is többször tapasztaltam, hogy „boldog, ki a más kárán tanul."
Novem.28 — tehát ősz — őszszel lettem ismét oly szerencséd, hogy az ezelőtt 10 évvel is szeretett kedves megye, közkedvességü lapjához, fájdalom, hogy nem a megye munkása, igénytelen dolgozatommal újra járulhatok,azért mint ószszel, a téli teendők egyikét a „teleltetési* kisértem még előadni.
Teleltetni, — de könnyű teleltetni, ha van mivel, — hogy takarmánya van a gazdának télre, az kétséget nem szenved, de, hogy elég takarmánya van e? az a kérdés, — ezt kedves ifjú barátom ugy tudhatja meg, ha egy teleltetési tabellát készít, de hogy kisül az a teleltetési tábla? — miután ezzel gyakornok koromba tel akadtam és igen jól esett volna az utasítás, röviden elmondom.
Egyszerű és igénytelen soraimmal nem akarok kiterjeszkedni a nagyérdemű gazdakö-zenségre, de mint mondám, hogy vele fel akadtam, az olyan magam formájú deákból a gazdaságba lépő ifjaknak szólok csak.
A teleltetési rend, vagy tábla, a jó gazdánál oly múlhatatlan szükséges, hogy mig ez nem kész, igazán nyugott nem lehet, ámbár bizik a
TÁRCZA.
Népdalok.
UL
Lehullott a csipkebokor levele ; t.''rea a mív, mikor hfiaég ninca vele. Olyan a lány, mint a tava« tirág.i : Miuden lepke csókot kínál ajkára.....
Hejh. de nsgyon bánt engem a hűtlenség ! Ha fölötte ítéletet mondhatnék, Ugy sxólna, hogy minden axép lány axeretve, Jó magamat csókolna és ölelne. —
IV.
Mért nem vagyok méhecake én,
Ks te virdg: Nekünk álloa boldogságban
Ke a világ.
— Hivek lennénk, mint a páros gerlicxék, — Mindig piros ajkaidon erfingenék.
Vagy ha volnál harmat-es5. Én meg sogár, Felcsókolnám könnyeidet;
— Ugy lenne bár ! — Egyesülnénk, mint a« örök saerelem. Kel ax égbe ölelnétek, kedvesem !
V.
Hír a madár, elve«ett hfi párja : Élni rijfao kettenéval járja, Ifja, leány, boldog tavas* képe, Róxsa nélkül fakovát sem érne!
Volt nekem is róaaám, nem oly régen, Volt, — de se baj, njra ünnep léaaen ; Kit keblemre tüsök, nincaen Nem kell hoxcá - csak a pap áldása.
HAJGATÓ SÁNDOR.
A londoni parlament palotája.
1834. oct. 16-án csütörtökön esti hét óra felé a főváros délnyugati részében azon ébresztő
kiáltás terjedt el, mindenfelé tüz,---tüz
—--8 ez ismételve, minden oldalról erősebb
lón, a nép követvén a tüzfecskedőkel, tömegbe rohant egy pont felé, hol oszlopnagyságu sürü lángok emeltedének, melyekből viazás fény tük-rözódék ez óriás város fölött vérszínű világosságban.
A lordok kamarája égett.
A lárma félhétkor kezdődőit és bét órakor a rémitő elem már az egész épületen elhatalmasodott, ugy, hogy minden remény a megmentésre elveszett.
A tűz kitörése előbb a palotának azon részében történt, mely III. Henrik kápolnájának ellenében volt, e innét a lángok ijesztő erővel hé róni különböző irányban terjedtek.
Először a lordok gyűlési terme lőn a martalék, mely hamar romhalommá lőn. A romboló veszély közepéből semmit sem lehetett kiragadni, nem a nagyszerű szőnyegeket, melyek Erzsébet királyné korából hajó utküzeteket ábrázolának, nem a vörös bársony trónt, hol a fejedelmek parlamenti gyűléseiket megnyiták, nem a gyapjú kéazitményi széket, melyen a Lord kanczel-lar elnök ült, nem aselyem támláskarszékeit az érsekek, herczegek, és püspököknek, nem a könyvtárat, — miután a tetőzet sietve szörnyű roppanással összeroskadt. Szerencsés véletlen nek köszönhetni, hogy a könyvtár némely drága gyűjteményei és a könyvek javítások végett oly terembe vitettek, mely a tüzelemtől menten maradt. Ez idő alatt, egy más menete a lángoknak a közös kamarák gyűlési termét tá-
madta meg, melynek kertjei a Temze hullámai ban fürdenek. Néhány pillanat alatt ezen terem s melyek közvetve hozzácsatolva valának, a könyvtár, — kivéve néhány könyveit, melyeket sikerült kivinni, — mind hamuvá égtek. — A tüz csak a szent-István kápolna tömött falai előtt állt meg.mely oly erősen maradt,mint szikla, az egész épület közepét átölelve, ez ellen a hátu-lan vesztett lángok hasztalan csapkodának mint a hullámok a renditlen töltésre.
A harmadik irányban a tüz az elnök hivatali lakhelyére vetődött. Temze folyó oldalról. A vestminsteri apátság részéről fenyegetve lőnek az igazságügyi épület termei, honnan az ablakokról székeket és a levéltár tartalmát hány ták ki, s már is vestmineter nagy teremét ostrom-lá, mely oly szép, és gazdag történeti emlékekben.— Boltozata 80 lábnyi magasságú faragott tölgyfából, Európa csodái egyike. De itt a tüz ollók tevékenysége megakadályozá a veszélyt, s hátravonulni hényszeritéa káros elemet, Ezen kitorjedt tűzhely óriási oszlopláugjaival a légkört rémítő távolságba átkarolva rendkívüli lát ványt nyújtotta szemlélőnek, — s érzékenyen megindító jelenetet szült, mondani lehetett egy dühös vulkán a város közepéből kiemelkedett, hogy megsemmisítse átkos űréből fényeit é6 dicső emlékeit harmicz nemzedéknek.
Hosszas fáradalmas kutatás után a tűzvész okai fölött a kormány elhatározá, egy uj palotát épiteni, mely nagyság- és nagyszerűségben fölülmúlja azt, mit egy éj tökéletesen megsemmisített.
Egy terv Barray C. által indítványozva elfogadtatott, s az uj épület alapköve 1839 ben letétetett. Az egésznek szerkezete ós épitese még mai napig nincs véglegesen befejezve s már eddig
több, mint 37 miliő frankba került,noha a kiadás csak 18 miliő frankba számíttatott, mely magában igen sok összeget tesz. A homlokzat a Temze hosszában terjedésre 300 métert foglal el, az egész üpület területe több holdat tesz ki, s bensejében tizenegy udvar elszórva. A lordok tereme igen széles hasonszerüségben 901ábhosz-szu, 45 láb magasságú és 45 lábnyi szélességű. Ennek alapjában van felállítva a trón, három lépcsőzetre emelve, s a góth mennyezet királyi czimerekkel. — A trónszék faragott tölgyfából aranyozva és drága zománczokkal gazdagított. A trón átellenében van az újságírók karzata, ez alatt közvetlen a közönségé. A boltozat különböző királyi águk Orszász, Normand, Planta-genet, Tudor, Stuart és Brunsvickok czimerei-vel ékitetuAnglia története itt meg van egészen, folytatva van az a — festmények, üvegek és szobrokban. A várakozó, másként költők tereme, díszítve a legjelesebb költők müvei szövegéből kölcsönözve, Chaucer, Spenzer, Sckakes-peare, Milton, Popé, Valter-Scott, Byrontól. Ezen mult nagyságok mellett az építészet hagyott helyet a jövő nagyságainak is, egy egész karzata az alapzatoknak várakozik a státus kitűnőbb embereinek szobraira, kiknek a parlament fogja meghatározni ezen szobrászati érdemet. A nagy teremben frescoképek ábrázolják Ethelbert keresztelósi ünnepélyét, Iü-ik Eduárdot, amint a térdszalag (lordre de jarretieres) rendjelét a fekete herczegnek átnyújtja, — Henrik gallifi herczeg elfogatása, s fogságbai vezetését a gascognei törvénybiró megsértéséért.
Három nagy allegóriái képlet (tableau) jelzi: mig egyik a vallást, másik a lovagiasságot, — barmadik a törvényt. A boltozat (piafond) részekre elosztva faragott erkélysetek ál-
soknak Utazó széna, sarjú, bükköny, lóher, muhar, burgonya. répa. polyva, törek,őszi és tavaszi szalmáiba, de azt nem tudja bizonj san, bogv melyik meonyi? es a keze alatti többfélé állatfajnak mennyi sziikbéges? a majd fél évig
tartó hosszú télre.
Ha azért megbízatott ifjú baratum a te-
leltetési tábla elkészítésével mint én, vegyen egy papirost, vegye elő a múlhatatlan szükséges. azt nem is teszem fel, hogy nincs) zsebkönyvet, a hol irva kell lenni a gazdaságban megtörténteknek, bzámitsa össze, hogy hány szekér, v. kocsi Bzéna ment az l-ső, hány a 2 ik sat. kazalba, v. baglyába, vegyen egy nyári sze keret ]5—16 mázsának, ha az polgárok által hordatott volna be, egy kocsira számítson 5 — 6 mázsát, számítsa össze, tudói fogja, hány mázsa takarmánya van a szalmára nézve, hogy magát megne''csalja, de meg a könnyebb számítás tekintetéből is, vegyen egy csomót egy mazsának, egy csomó után töreket számíthat 20 fontot, répa, burgonyából 70 fontot, tudni fogja a takarmány mennyiségét.
Ha ez megvan, haíonlitsa, illetőleg szá-mitsa ki, hogy széna értékbe mennyi takarmánya van, azután tegyen számítást, mennyi kívántatik naponta egy ökörnek, lónak, borjúnak, csikónak, gulya marhauak, birkának es báránynak? — (Véleményem szerint elegendő a náluk levő mapyarfaj ökörnek 20 font, igás lónak 18 széna, 10 itcze zab, borjúnak, csikónak 12 font széna 2 itcze zab, gulya marbanak 18 fout. öreg kos s úrünek 2*/> font, anyaknak 2 font, tok juhoknak l1/» bárányuknak 1
font széna, ''/» zab)— ha ez is megvan, az illető font szamatszorozza a jószagszammal, tudni fogja a naponkénti szükséglétéi.
Ezen tabella összeállításához l-ső és fő- ;
Jelentési tábla N.
kellék az, hogy tudja &z illető azt,hogy melyik állatnak mikor kezdődik és végződik, legalább itt, a mi vidékünkön a tele, egy pár nap már nem határoz, ha pár nappal késcbb áll be a jószág, akkor kedvezhetek neki, ellenben, ha korábban kezdem az etetést, mindenesetre spórolnom keil — ugyanis:
1 Az ökörnek nov. 1 -tői, a midőn a számba nem veti tengeri szár elfogyott, május l-ig, a midőn a jó földbe vetett takarmány rozsot kaszálni lehet, 180 nap tartatele.
2. A lovat, moly tengeri szárra nem utal tathatik, az utolsó luczerna elfogyott okt. 15-től szinte máj. 1 ig, midőn a jó luczernáson már kaszálni lehet 197 nap kell tartaniok.
3. A gulya marhát, ménest, mely a réte ken, tengeri földeken is elélősködik decz. 1-től april 24-ig, midőn már szinte a mondott helyeken talál valamit 145 nap kell etetnünk.
4. A birkát decz. 1-től april 8-ig, miután ez hamarabb talál valamit 129 nap kell, hogy teleltessük.
Második kelléke a teleltetési rendnek az, hogy a jószágot, mikor és hogy tartsák? — véleményem az, hogy mikor be szorul és midőn ki akar menni, kell jobban tartani, 1 ször, hogy a legelőt meg ne sinlje, 2-or, hogy a legelő re jo erőbe menjen ki, mert csakis igy lehet belőle várni jó és egészséges állatot, — mind a mellett a teleltés kezdetén és végén, hogy a jószágot nem egyszerre kell a legelőről a téli tar-tasra és viszout az istállóból a legelőre bocsátani, mert ez az állatra igen rósz hátassal lenue, hanem miod elején, mind végén, a következő élelemhez apródonként kell hozzá Hzoktatni.
Miut írtam, hogy az ifjak kedvéért — lássák a teleltetési tabellát.
N gazdaságban :

A
telelendő barom
neme
A
teleltetési idó
-et
Takar m»ny egy darxbra
* * >
cC S > ''
s JZ >-> e
•« SS ¡T -
, e) n i i
i x x i PlI u
g X

X
font
e
n
X
4, N X X
o
Takarmány
Szalma
S
C

S X
* *
► £ Z- x
s
X •C
i Észrevétel
« >
ce
mázsa
1 Jármosak 120 Nov. 1— febr. 28. 120 , F»íbr. 28 —máj. l.L 6«) 20 Oct. 15—mái. 1. 197
2 Igás lovak
3
4
5¡ 6
7
8
Gulya marha 2uODecz. 1 —apr. 24. 145 A kos. falka 50 „ 1— „ 8 129 Anyák 450 „
Tokjuhok 300 , ürük 2ü0 .
Bárány ,150j t
1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
8 129 8. 129 8. 129
20 20 18 18 27 2
! 17 h
200
2ÔÔ
150
és 7»
további ren
8. 129 8. 129
Adatik tehát a teleltetéahez Van pedig a gazdaságban Eszerint latható, hogy delkezésre maradt, ellenben szükségelvék
s az, a mely korpa, oly pagacsa, dara stb. pótolandó. Ha ezt előre igy látja fiatal barátom, még segiibet, mert a 350 mázsa szalmának nem kell megmaradni, hanem azt valamivel pazalni és a 200 mázsa széna helyett felhasználni.
KOVÁCS ANTAL.
Pótlékul adatik tök.
A zab kimé-lése tekinte téből alyjas tengeri ada tik m. tart.
tal, s ezek mindegyikén rajzolat aranysárga színezetben a jelvényszerü felírással „latén és jogom" (Dien, et mocdroit). A faragványon. mely a karzatokat koronázza, angol nyelven olvashatni, feld az Istent, tiszteld a királynét).
A közös kamara nagy terme egyszerűbb, mint a lordoké. A falazat ölgyfaból gazdagon faragva, s boltozata különösen figyelemre méltó. Az ablaküvegek featvék, s édesen fényiő napo: sugárzanak be. Fő belrendezete ugy amaz, mint a lordok kamarájáé. Több hozzá tartozó épület van a törvénypalotához csatolva, az elnök és titkárának van saját hivatali helyük és lakásaik legjobb ízlésű gazdagsággal diszitve. Veudéglők, kávéházak, kizárólag minden kamarai tag használatára nyitvák itt, idegenek csak türetnek, s a belépés tilos, ha csak egy kamarai tag engedélyét valaki magával nem hordozza.
Végül felemlitem még a^on ősi szokást, mely ezen palotában jelenleg is uralkodik, s eredetét a nevezetes 1505 iki híres lőpor Összeesküvésből magyarázhatni. Minden évben, midőn ő felsége az uralkodó Viktori* királyné a gyűlés megnyitásán elnököl, a lord kamarás ajtónálló, a védőrök osztálya kíséretében két órával a királyné megérkezte előtt a lordok kamarájának (Chumbre des Lords) alsó részébe leszáll, magát biztossá tenni arról, váljon elrejtett lőpor nincs-e annak üregeiben.
Franczia után :
LOVÁSZY SÁNDOR.
Kinai levelek.*)
i.
Az igazat megvallva, a mily reményekkel törekedtem Kinába jutni, mielőtt azt elnyer-
Jegyzék
azon bünperekröl, melyek a zala-egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának folyó 1875. évideczember hó 16-ik napjától 31-ig tartandó nyilvános üléseiben előadattak.
Deczember 16 - á n : 1276/B. 87ö. L. t. Balázsi Elek és társai ra b 1 ógy i 1 kosság?al vádlottak elleni ügyben foly tatólagos végtárgyalás.
Deczeniber 17-én: 1500/B. 875. S*. 1. Németh Jórsef zártö rés által elkövetett sikkasztással vádlott elleni ügyben kir. táblai itélct hirdet«®.
1509/B. 875. Sz. 1. Ihász Sándor közhatóságok rágalmazásával vádlott elleni ügyben kir. táblai úélet hirdetés.
1Ö20./B. 875. L. t. Lukács Károly súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben ujabbi ítélet hozatal.
Dectember 22- én: 1133/B. 875. L. t. Farkas Andor emberöléssel vádlott elleni ügyben folytatólagos végtárgyalás.
1463/B. 875. Sz. I. Wiüingshoíer Lipót és Magasbázi János erőszakos nemi közösülés-'' sel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. 1517/B. 875. L. t. Zóka Károly emberöléssel vádló''t elleni ügyben szóbeli vógtárgyalás. Deczember 23 - á n : | 1453/B. 875. Sz. 1. Bali Lajos hamis eskü tétel miatti ügyében szóbeli végtárgyalás.
Deczember 29 - én:
1394/B. 875. Piichta János csalással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1441/B. 875. Sz. 1. Peterka Mihály, Ba-ligacs Iván, Pintarics József, Kollárics István, Düh Márton és Kontor Iván tolvajlással vád-lottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Deczember 30-án:
142U/B. 875. Sz. 1. Weisfeld Jakab és társai oalassal vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1493/B. 875. Sz. 1. Pilhofer Imre és társai hamis okmány készítéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Helyi hírek.
— Meghívás. A nagy-kanizsai műkedvelő-társaság n. L tagjaihoz ! Jobblétre szenderült Mihály J. Endre kedves tagtársunk iránti tartozó kegyelet illő lerovása czéljából a „Zalai Közlöny" szerkesztőségi irodájában (takarékpénztári épület, földszint) tartandó műkedvelői értekezletre, folyó hó 18. napjának délutáni 5 Órajára van szerencsénk a társaság n. t. tagjait teljes tisztelettel meghivni. Hisszük : hogy ugy a hölgy , mint a férfi tagok is a kitűzött nemes eszme megoldhatása czéljából teljes számban fognak megjelenni. N. Kanizsán, decz. 6-án 1875. Zalay Lajos, Munkácsi Dezső, műkedvelők.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai fógymnasiumnál 1875. év november havában. Közép légnyomás: 743*76 milliméter; legnagyobb légnyomás: 7556 mm. 16 án reggel 7 órakor: legkisebb légnyomás: 730*7
*) A külügvministeriom által a vám- és kereskedelmi figyek kezelésére kiküldött ifjxk egyike a b Usoerősünk lévén, még elutazása előtt fölkértük ta-paastalatai köilé.ére; a nagy távolság miatt esak most közölhetjük aaokat Sserk.
| hettem volna, ép oly félve és ellenszenvvel közeledtem rendeltetésem helyére.
B<>mbayban kikötésünk alkalmával foglalkoztam a tervvel, hogy lemondva szépre festett kinai dicsőségemről, megelégeljem a tengeri utazás kellemességeit és mielőtt a Kanannba j jutnék, visszatérjek szeretett hazám földjére.
Van azonban az emberben valami,amely erősebb az akarat és meggyőződésnél 5 a gúnytól való félelem ; ha tudom, hogy ismerőseim békét hagynának otthon és Kina látása nélkül nem teazuek guny, nevetség tárgyává, élezeik czéltáblajáva — bizony mondom,visszatérek — de ismerve kedves felebarátaink természetét és jó bar&taink gyöngéit, egyaránt belenyugodtam sorsomba és meggyőződtem, hogy a bátorság ; csak látszat, hogy amit a nagy világ a hős tettnek '' lát, annak indító okai legtöbbnyire kicsinyes, de igen is indokolt félelem, mert az isteni képmás, az ember c*ak egytől fél és csak egytől lesz bátor — a blamirozástól.
Mentem én, nem akarok tisztelt szerkesztő barátomnak útleírást adni. (ez igen unalmas dolog : az utleiró mindent csak szépnek, nagyszerűnek, felséges és isteninek lát és igaza van, mert különben útleírását az ördög sem olvasná ; a piszkosat, rondát és egyhangút otthon is megláthatja, útleírásból tanulnia meg ezeket felesleges.)
Mellesleg megjegyezve, én bizony egész utamban két nagyszerű dolgot tapasztaltam: az unalmat és egyhangúságot; a fát mindenütt fának, az erdő* erdőnek, a hegyet hegynek, a tengert tengernek, a szikiát sziklának, a viskót viskónak és a láthatárt mindenuttt kéknek ta- < láltam. I
Az egyik táj hasonlított a drávai mocsáros lapály hoz, másik a somogyi futóhomokhoz, '' 1 a harmadik a fehérmegyei rónához, a negyedik ! a Balaton hegylánczához, az ötödik a Bakony 1 ! erdőségéhez, a hatodik a siklósi eziklákhoz, a 1 hetedik pedig a szalmaganyhós falakhoz; és
csak Mindezeket látva jutott eszembe, bogy hát miért nem bámultam én meg ezeket jobban otthon, legalább szerető baráti szivekkel osztoztam volaa-otthon.
Honi tájékomat legalább megnézhettem volna emberestül — erre meg az ember csak oly s inben jelenik gondolatunk előtt, mint akár a tehén, meg a ló — tárgyként; belebámuljak a látképbe és még emberelismerésüi azt sem mondhatjuk neki: ,jó napot atyafi; most értem csak, miért cosmopolita az utazó? mert csak azt nézi, hol töltheti meg jó a hasát, azt feljegyzi, hogy az utána jövők rátaláljanak a többi emberiség csak „Wurst,* jelentőség nélküli tárgy.
Én e szokástól némileg eltérőleg a hely szokáaait, kis és nagy előnyeit, hibáit, a nép társadalmi jellemét akarom szerkesztő barátommal megismertetni, mindezt ugy, a mint van, som túlozva, sem kellemes mezbe öltöztetve.
Lehet, hogy tanulságosat is irhatok, hisz a kinai néptől igen sok jót tanult már a müveit világ.
A hosszú utazás végén már azt gondoltam, hogy a nagy tengeri unalom mellett gondolkodni is elfelejtettem; annyi törvénytelen időt loptunk el hajónkon a semmit tevés, meg
ásitozással.

Végre hát beleértünk a sárga tengerbe, ez is csak olyan kékes zöld, mint a többi, de hát sárga tenger a neve; törjék fejőket azokon azok, kiknek egyéb dolguk nincsen, én nem láttam rajta érdekeset, hát elhallgatok róla.
Végre azonban bejutottunk az Yzsan folyó torkolatába, lehet akkora, mint 1 mi Dunánk, a tengeri hajók azonban mintegy 5 angol mértföldnyire járják, mert idáig elég mély.
A tengeri hajók kikötőjén felül Nag-Ykan város mintegy 4 angol mértföldnyire fekszik, már halmos vidéken, a város egyik oldalát a folyó mocsárai képezék, melyek a rajtuk átvont két, vagy három csatorna által lassankint leeaapoltattak ós most már a rét- és föld-
mm. 20-án délután 2 órakor. — Közép hőmérséklet: -f 3-89® C; legmagasabb hőmérséklet: -f. 16-8° C; 11-én délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: — 3''80 C 30-án este9órakor. — Közép páranf''oinás: 5 24 mm — A levegő közép nedvessége szazaiékok b«.n : 85 470 ;
legcsekélyebb nedvesség : 48% 13 án délután
2 órakor. — Közép tel hőzet (0 u l 10 ig számítva): 7. Egészen borúit ég (10-zel jelolt) ész-leltetett 39 szer, teljesen derült (0-val jelölt) 5-ször. — Közép szélerősség (0-tól 10 ig »¿á-mitva): 17. — 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 80 szól és pedig : északi 21, északkeleti 6, keleti 10, délkeleti 12, déli 12, délnyugati 9, nyugati 8, északnyugati 2; szélcsend volt 10 szer. — A csapadék t^esö, hó, ked) havi összege: 101*65 mm. Eső esett 7 napon, havazott 5 napon, kod volt 3 napon, égiháború volt 11-én este 10 órakor, dér volt 3 napon. Először fagyott 3 án, első havazás volt 21. és 22. közötti éjjel. F.
— Nagy CxenJcnél egyik vonat megindulása alkalmával nagy-kanizsai illetőségű Heckenberger Gusztáv vonatvezető a kerekek közé esett és rögtön meghalt.
— Tisza Kálmán miuis''erelnÖK arcz-képe igen sikerült kiállításban s térdkép nagyságban Vereby Sománál megjelent. Ara 2 írt; előjegyzések e lap szerkesztőségi irodájában elfogadtatnak.
— Meghivá8.jÁ. „n.-kanizsai keresked. ifjúság önkepzó-köre* helyiségében ma vasárnap esti fél 9 órakor érdekes tudományos felolvasás tartatik t. Szilvágyi Gyula helybeli ref. lelkész és tanár ur által, me<yre az egylet! tagokon kívül a n. é. közönség is egész tisztelettel meghi-vatik. Nagy-Kanizsa, 1876. decz. 12. A választmány.
— Sport. A nagy kanizsai vadásztársaság decz. 9 ki hajtóvadászatán 52 nyul esett.
— Tápolcza mezőváros ipartestülete decz. 8-án közmegegyezéssel abban állapodott meg, hogy felszólítja Kerkapoly Károly képviselőt az országgyűlésen az önálló vámterület pártolására,hazánk többi iparosait pedig hasonló eljárásra felhívja.
— Balaton Füreden — mint a .Veszprém* írja, — Mészáros Kálmán kir. já-rásbirósági végrehajtó életuntságból fejbe lőtte magát.
— A szigligeti birtokot — hir szerint — Teasdale lovag vette meg.
— Alsó*Lendván f. hó 5-én csak ideiglenesen tartóz&odó s munkahiány miatt ínséggel küzdő 56 éves Bojatsek Antal nevü fényképész kétségbeesett helyzetében mérgezés által véget akart vetni életének. Moser Samu köztiszteletben áiló s évtizedek óta e vidéken működő orvos ur gyors » feláldozó intózkedese folytán a szerencsétlen ónaidozat az életnek fen tartatott, — orvos ur nemes tettét azzal is koronázta, hogy a szerencsétlen felsegélyezésére azonnal gyűjtést rendezett, jó eredmenynyel.
— Az országos magvar képzőművészeti társulat által a társulat tagjai közt rendezett b 1875. deczember 1-én megejtett »orsolása alkalmával 5810 frt értékű kisorsolt müvekből nyertesek lettek a következő számok és pedig:
művelés kezd ezen előbb járhatlan mocsáron lábrakapni.
A folyamtól a városig a Peking — csing csangi vasútvonal vezet; mintegy félórai lassú menet után megérkeztünk a bambusz törzsekkel támogatott indóházhoz; maga az indóház elég téres és szemre van építve, természetesen kinai izlés szerint, ugy tudom, az egész vasút angoltársaság kezében van és az államgaran-tiájában részesül, építkezései rettenetes költség tjei lettek felszámítva — és most már az épületeket bambusz törzsekkel támogatják.
Eleinte megütköztem ezen, de később eszembe jutott, hogy hazánkban is igy van, hogyan legyen tehát ez máskép a valóságos ki-nézereknél ?
A déli időszakban lehetett a mint megérkeztünk; a nép sűrgött-forgott a perronon, lökte, taszigálta egymást, a mint illik, legjobban pedig a pálya és vonatszolgák, később értesültem, hogy ezek egyrésze idegen, a benszü-löttek pedig az idegenektől tanulják be a vasúti szolgálatot.
Az étterem elég tágas, jól is van bútorozva, hajónkon eddig angolos konyhánk levén, kíváncsisággal vártam a kinai ételeket: fránya nagy tálakon hordozzák körül, (mert az étlapot itt nem ismerik) az étkeket — mindenki siet valamiulekapni róla, mert máskép nem jut, e kapkodás folytán aztán igen sokszor leöntik valami zsíros, ragadós étel folyadékkal. (Magam is részesültem valamiféle zöldes sárga leöntósben, mondhatom, soha sem jön ki a ruhából.)
Az itt kapott ételek felette rosszak, izetle-Etk; a minek melegnek kellene lennie, hideg és vissont, — inni próbáltam, az meg éppen el-viselhetlen, valami sörfélét adtak, de keserű ás savanyu volt, pedig az egyik pisze orrú pínczér-féle égre, földre esküdözött, hogy az jófajta külföldi sör,— no hát idd meg, ha olyan jól (Folytatás köv.)
& fóbb nyereményekét nyelték : 1. Kertész Jó-isef Pesten 1684-ik számmal „Judith ée Holo-!*rues" czimü müvet 1.800 írt értekben. 2. Báró ícney Fülöp Becs 2430-ik számmal „Anyai őrsiem" czimü müvet 700 irt értékben. 3. Báró >ina Simon 2089-ik számmal „Konyha csend- '' el«* czimü müvet 500 írt értékben. 4. Strolenz AUjos Peaten 1990-ik számmal „Lago di Bren-una* czimü müvet 300 frt értékben. 5. Szent-andráasy Lajos--- 422-ik számmal ,Készjet a trencseni mezőségből* czimü müvet 200 irt értékben. 6. Píeffer Ignácz Pest 1749-ik tzammal „Ramxani patak" czimü müvét 200 frt értékben. 7. G-rót Caekonics János 2047-ik teámmal „Tanulmányfő* Kern Ármintól 150 frt értékben. 8. Poldini Ede Pest l9ol-ik számmal „Alföldi tanya* czimü müvet 150 frt értekben. 9. Lloyd társulat 1760 ik számmal _ n Tanulmány fő" Kovácstól 100 frt értekben. 10." Kauscher Lajos 1985 ik számmal „Erzsébet angol királyné" fényképét 50 frt értékben. A kisebb nyeremények a következő számokra esne* : 2124, 1376, 2061, 2294, 620, 1144, 2224, 2451, 1350, 714, 243, 359, 1133, 53, 1754, 697, 1755, 16U5, 2174, 686, 910, 153, 1547, 2628, 35, 1607, 2189, 2370,2639, 2114, 1562, 990, 1837, 1459, 391, 2600,1666, 2058, 1423, 2011, 757, 680, 1194, 2544, 242, 2395, 9i94,1311, 1413, 1677, 2457, 1045, 1406, 207,917,1701,1974,1356, 222, 2üo9, 237, 913, u02, 1813, 1878, 539, 4b2, 2055, 496, 1306, 2238, 5«0, 863, 2007, 372, 1387, 2123, 493, 1565, 768, 2389, 689, 2204, 1884, 2107, 2289, ^44, 1052, 452, 1097, 756, 19, 150, 523, 5á6, 2319, 20, 1594, 1119, 2599, 1960, 832,2535, 2349, 777. Teiepy Karoly s. k. titkár.
— ¿krr/ncuton a toroklob nagy mérv ben kitört, egyszerre 14 gyermeken észleltetett.
— JSíagy-Jiécaéiiél az uttóltésnél egy szán pénteken feldűlt * egy rajta ült asszony karja eltörött.
— ICÖvíd hirek. Kauscher bibomok halála alk*lmaval 640 ternot csináltak Bécsben.
— London bau tavai 7764 uj házat épitettek. — Szenti Gusztáv zeneszerző meghalt. — Visegrád romjai kiépíttetnek. — A rablókat dic8Óuő nyomtatványok árulása belügyministeriieg elültattak. — 6oldosnét a bécsi komikai operaház evi 18 ezer foriDtéri szerződtette. — A székelyföldi bányákban ezüst erekre találtak.
_ ¿i modeuai berezeg legidősb fia 80 millió
irtot örökölt. — 11 adóhivatal feloszlattatott.
— Angolországban 900,000 vénlány van. — A katonák menage penze Bpesten 13Yio kraj-czár naponkint. — Juszt József képviselő meghalt. — Keszthelyeu „Jótékony vigalmi kör* volna alakulóban. — A rentekölcsönnél a Rothschild ház ajánlata eddig legelőnyösebb.
— Király ő felsége a hon véd menházra saját pénztárából 5000 irtot adott. — Endrődi Sándortól „Tüct«okdalok" czimü költemény füzér jelent meg. — Nyitrán magyar lap fog megje-, lenni Demjén Lajos szerkesztése alatt. — A torién-lmi tareulat 1877 ki vándorgyűlését Po-sonvban tartandja. — Olaszország Budapesten ezer lovat vásároltat magának. — A soproni fórealunoda állami lett. — Baján is alakul „Fiaialsagi társaskör". — Jászfaluban 868 régi ezüst pénzt találtak. — Kauscher bibornok utódjául Haynald érseket emlegetik. — Kautz Gyula kereskedelmi minister lesz. — Győrött közúti vs^pálya létiesittetik. — A Margitsziget hidja január elején megnyittatik. — A pompeji ásatásoknál több milioírt. értékű arany, estist ékszereket találtak.— Acs György vasúti kalauz oly szerkezetet taiált fel, melylyel a vonatot egy perez alatt megállítani lehet. — Újvidéken magyar lap indul meg. —
Történeti naptár.
Decs. 5. Zsigmond király találkozása XXIII.
János pápával. — 1792. Mozart, zeneköltő halálozása. — 1848. Kiss Ernő támadása Tomassovac ellen. — 1868. József főherczeg a magyar honvédség főparancanokául kineveztetik. „ 6. 1721. Hamilton születésnapja. — 1865. Az erdélyi tartományi gyűlés az uniót kimondja. „ 7. 43. Kr. e. Oicero megöletése. — 1848. A magyar országgyűlés í erencz József császár mint magyar király trón raléptét nem ismeri el. „ 8. 1207. II. András magyar király Tha bor hegyét ostromolja. — 1756. Ányos rál születésnapja. — 1848. Polszky Sándor csatavesztése Kassánál.
„ 9. 1347. ZJsigmond király halálozása. 1848. Windischgrátz átlépi Magyarország határát Brucknál. — 1868. Balassa halálozása.
„ 10. 1520. Luther a pápai álokbvllát megégeti. — 1794. Verseghy elfogatasa.
— 1804. Sue Jenő születésnapja. — 1850. Bom halálozása. — 1868. Királyunk mondá: boldog fejedelme csak boldog nemzetnek lehet.
„ 11. Báró Amadé, költő születésnapja. —
I84ö. Schlick győzelme Pulszkyn. . 12. 1848. Darnjauic<j az aliounan racz
sanezokat rohammal beveszi. „ 13. 115. Antiochia romba dől. — 1732. Katona István, történész születeanap ja.— 1858. Szentpéten Zsigmond halálozása.
„ 14. 1794. Kazinczy elfogatása. — 1847. Czakó Zsigmond, dramairó meglőtte magát. — 1»65. Ferencz József ő felsége megnyitotta Budán az országgyűlést.
„ 15. 1811. Perczel Mór születésnapja. — 1848. A jankováczi csata.
16. 1848. A nagy-szombathi csata.
17. 1551. Martinuzzi meggyilkoltatása.
— 1770. Beethoven születésnapja.
— 1848. Görgey elhagyja a posouyi sánezokat. — 1860. Gr. Teleky László Drezdában elfogatik.
„ 18. 1616. Gr. Zrinyi György, horvátbán megmérgeztetése. — 1848. Görgey Mosonynal Jellacsicsot megveri.
Üzleti szemle.
N.-K a n i t s a, 1875. dec*. 10. délnt. 3 órakor. Időjárás: 3 uap óta derült, hideg. Forgalom. — A mnlt napokban végkép járhatatlan országutak mellett aa fiaiét teljes fennakadásnak volt alávetve, mi a nyomban reá következő a vasúti közlekedést meggátló erős havas viharok által fokozódva — nem maradott egészen befolyás nélkül. — A szállítások legkisebb minimumra szorítkoztak és igj a forgalom végkép szin — és iránytalan.
Külföldi piacaokon basára kedvesőbb hangulat foglalt helyet — és igénytelen áremelkedést is jeleznek ; nálunk nyomai ily lendületuek még eddig nem észlelhetők.
A mai kinálat a vételkedvvel körülbelül 1 épést tart — és igy n«m kínálkozik alkalmunk — jegyzékünkben lényeges változásokat hozhatni.
Rozsban az adás-vevés csttkkentebb tért foglal még, mint ezelőtt; jutányos árak mellett valamelyes Szászország szamára volna elhelyezhető.
Árpa is élettelen; finomabb minőségek ritkán kerülnek sainre ; — áruk észrevétlenül vesztett valamelyest — Könnyebb minőségek ma keresettebbek.
Zab változatlan.
Kukoricsa kis élénkségnek örvend és ugy a bel-, mint a külföld számára — kérdezett csikk.
n »
Mai áraink piaezi nsanee szerint: Buta minőségéhez képest 4.30—5.20 kríg. Kozs „ , 3.-3 36
Árpa „ . 2.70. 3 30-40. kr
Zab , „ 2.20 kr.
Kukoricás , „ 2.25—35— 40 krig.
Hajdina „ „ 3.—3.40
Köles B . 2.20.-60
Bab fehér „ „ 3.40-50
, tarka , „ 2 40—50
Lenmag . „ 4.50—80
Lendekm. . „ 3.30-50
Dió . „ 6.5o -7. frt.
Szilva „ , 4.80 - 5.
Borban gyenge a forgalom. S»lvali<-aa 18—187,-19 forint akója. Törköly pálinka l5—16 „ _ „
SINGER.
Lottohusán.
Triest, decz. 8-án : 52, 57, 9, 42, 78.
Prága, „ „ 50, 88, 60, 6, 43.
Lemberg, „ „ 56, 78, 71, 57, 29.
Szerkesztői üzenet.
1952. .Magyar tisztviselő" t. szerkesztőségének Budapesten. A .Távírda Naptár* ügye lapunk szerkesztőségében intéztetik el, kérjük a pénzösszegek ide küldését eszközölni, a nyomdásznak még 200 frton felül vau fizetuí való.
1853 G. ^Boldogság" czimfi csinos költoményt megkaptam.
18"4. B. A. Li*ndván. Már ilyesféle jött ; ia-DT.é''.lésbe esuétik közlésével.
Heti naptár.
Deczeaber 12-től deczember 18-lg 1875.
Hó- és hrtti-nap
Katholikus nap-| tar
Protestáns naptár
utj
50 Urjövet 111. v. — Kat. ev. A zsidók Jeruzsálemből papokat és levitákat küldö.tek Jánoshoz. JÁnos l. 39 - 28. — Prot. Ep. 1 Kor. IV. 1—5 Ev. Málé XI. 2—10 GÖr. ev. Luk. XII. 16—21.
12 Vasarnap C 3 Maxens p. C 3 Bulcsú
¡13 Hétiő Lucxs ssfiz Lncza **
14 Kedd Sjiindion Agnellns
¡ír, Sxerda Ireneus pk. k. Valérián
J Csütörtök ütelka Ananias m
17 Péntek Láxár Lázár m
18 8combst Gracsián Kegyes
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátort) Lajos.
A világhírű chíuai, angol és amerikai múvésztársaság Nagy-Kanizsán, & „Zöldfa" vendéglő nagytermében decz. 18 és 19 én tart nagy-elóadást az eredeti chinai Chevalier Arr-Hee igazgatása alatt.
Ezen társaság legjobb egész Európában, minden egyes személy eddig még nem látott mutatványokat visz véghez a testgyakorlati és equilibristicai téren.
E két előadásra jegyek előre válthatók Wajdits József ur könyvkereskedésében.
Valamennyi beleg erőt és egészséget nyer g> ógyszer és költség nélkül a
Revalesciére du Barry
gyógytápszertől Londonból.
28 év óta nemminemü beteg »ég sem volt kéj>es e kellemes egészségi tápszimiek ellent-■ állni s üdvösnek bizonyul az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákfcártya-,
•) E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal a Saerk.
lélegzési-, hólyag- és vesebaj-, gfimo-, aazkőr-, rihiz lélegzés-. köbOgia-, emészthetlenség-, dugulás-, hasmenés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, riai-betegség-, lizszédülés-, vér-megsaorulás-, fülaaibongá*-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakór-, soványodis, csdz, köszvény, sápkór ellen, ngyszintéD cstL-semőknél eledelül dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyitások-ról.a melyek minden gyógyszer ellen daczoltak, ezek közt bizonyitványok Dr. Wuraer tanártól, Beneki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde tanár, Dr. üre, Castlestuart grófnő, Brehan márkiné, Issenstein berezeg Mennsdorf-Poulli ministerelnök és több magas államszemélytől, tetszésre bérmentve be-küldetnek.
Rftvidrevout kivooat 80,000 bisonyit-ványból:
Hét hava most már, midőn vigaastalkatlaa állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem ngy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanulásomtól huzamosb ideig háborgatva vohtam. Ekkor csodálatos Revaleeciire-jéről hallottam, azt fölhasználtam és biztosithatom, hogy tápláló és kellemes Revalescióie-ja egy havi álveaáse után, tökéletesen egészségesnek és erősbültnek érzem magamat, úgyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszketés nélkül birom vezetni. Indíttatva érzem magam csen aránylag igen olcsó ialetes eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb ssert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TEéCHNEK GÁBOR, a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója. Az igen nemes de Bréhan markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uram ! Májbetegség következtében hét év 6ta boraasató sorvadáin állapotban voltam. Nem birtam olvasni vagy irni; reszketés fogta el idegeimet és egész testemet, rósz emésztés, tartós álmatlanság is a minduntalani idegrátkódás idestova hajtott s pillanatra Bem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. 8ok orvos bánt el velem anélkül, bogy könnjebbülést »erezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben az ön Revxlesciére-jét használta m s most, miután három holnapig éltem vele köszönöm a jó Istennek. A Revalesciére a legfőbb elismerést érdemli, egésaségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj, tisztelt ur legforróbb köszönetem és teljes tiszteletem nyilvánitását.
DE BRÉHÁM MÁRKINÉ.
75,877. sz. Köller Flórián, cs. k. katonai fel-ügyelő Nagyváradon tüdő- és légcső-hurut, fejsaédülés és mellszorulásból.
65,715. De Montlouis kisasszony, emésathetlsn-ség, álmatlanság és sorvadásból.
Táplálóbb levén a hutnál, 60-$seres*n megkíméli a gyógyttvr árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen* ciékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 28S-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fűszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett. N.-Kaninán Práger Béla, {ezelőtt Lovák Ká-
roly) gyógyszertárában; Pesten Török Jóiaefnól; Aradon Tonee F. és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógy az., Marosvásárhely« Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnéi éa Söltz Rezaó gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz.; Temesvárott Pap Józsefvárosi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C. B. éa Ernst János gyógyszerésznél; Varasdon dr. fialter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyszertárában.
Karáesoni és újévi ajándékul
ajánl
ékszerész Nagy-Kanizsán, Fő-utcza, 3. szám alatt:
Ar&nv keresztek 1 frt 50 krtól fogva egesz 10 írtig.
/ medaillonok 4, 6, 10, 12, frt és „ gy üriik 3 írttól
„ függik _ 2 „ ii inggombok párja 2 „ „ óralánczok 20 „
3 .
ezüat
60 50 50 10 120 15
Továbbá arany garnitúrák, karkötők, extiat evőeszközök, tálezák, gyertyatartók és még sok e szakmába vágó czikk, mind légjutányosabb áron. — Megrendelések azonnal posta utánvét mellett is eszközöltetnek. (1876—1)
Bor-eladás.
A Balaton mellett, a keszthelyi vasúti állomástól félórányira fekvő, úgynevezett: ,Bari hegyen" (So-mogymegye) nagymennyiségű és igen jó minőségű -- külön szedett — fehér és veres bor van eladásra készletben.
Ez ügybeni szives megkeresések alulirthoz iirtézendók, ki is dijnélküli levelekben azonnal válaszolni fog.
Keszthelyen, (Zalam.) 1875. évi november hóban.
Börtzy József.
(1863—3) a nevezett hegység megbízottja.
Előnyös alkalom
karáesoni és újévi
ajándékok bevásárlására.
Legrövidebb idő múlva uj bolti helyiségembe átmenendő, a könnyebb visszahurczolkodás végett minden disznemű és játékáruk, ebédlő, thea és kávé készletek , asztali és függő lámpák
végeladási áron adatnak el.
(1875—1) Tisztelettel
E®$@sMd AdMfe
Hozások
legalább 30 frtot
nyer mul-hatlanui.
Innsbrucki és Salzburgi 20 frtos sorsjegyek.
5. Deczember főnyerés 20,000 frt SflP* w-
3. Január „ 30,000 frt ^^ Minden
5. Január „ 10,000 frt Wm 80r8,eg7
Eredeti sorsjegyek cuik a napi árfolyam szerint. Részlet fizetésre 2 ^ 10 ^^ ^^ ''atoUÓ " ^^
a töke elhelyeztessék, mertalo''^frt^y^éíy''^dfetf000, _
valószínű, laoary annaB: börzei árlolyama ©mel^eűnl Tos- ''
Vidéki megrendelések készpénz vagy felpénznek készpénzbeni e 1 6 z e t e s beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij melléklésével kéretik (1854-4) Wechselstube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vorm. Job. C. Sotben Graben ia
3000 kötetből álló magyar-német
kőlcsőnkőnyvtárát
ajánlja
(1871-2
Wajdits József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként csak 50 kr.
Mössner József
romburgi v ászon raktára Budapesten,
Koronaherczeg (Uri utcza) o««-») Zsibárus utcza sarkán, a .Ilenyaszszonyhoz*
ajánlja dúsan felszerelt vászon fehérnemű és kész ing raktárát, nemkülönben épen Parisból hozott legújabb fehérnemű és csipke újdonságait; legolcsóbb szabott árakon.
Árjegyzékek és minták kivánatra beküldetnek.
8.
sz
k. t. 375. • _____
Hirdetmény.
Letenye kösség képviselő testülete által közhírré tétetik, misterint a letenyei közbirtokosságot illető 743 darab műszaki tölgyfák, ajanlatok beküldése melletti eladatáaa elrendeltetvén, a becs ár 10.459 frt 25 kr: o. é, ennek eladatási határidejéül 1876 ik évi január hava 20 ik napjának délelőtti 10 órája Letenyére, a körjegyzőségi irodába ezeonel kitüzetik, mely időre az említett tölgyfák a beküldendő ajánlat levélbeni többet ígérő részére toenak atadatni. Megjegyezt.-tik, miszerint a fenti becsárnak 10°/0 bánatpénz az ajánlati levélhez melléklendő lés zen.
A feltételek a letenyei körjegyzőségi irodában bármikor a hivatalos órákban megtekinthetők, sőt a venni kivánóknak meg keresé• folytán a feltételek meg is fognak küldetni.
Kelt Letenyén, deczember 3. 1875.
a képviselő-testület megbízásából:
liékessy Rezső,
^878 2) letenyei körjegyző.
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy Nagy Kanizsán Kazinczy utcza (előbb Sö''ház-u''cza) 7. sz alatt
sörraktárt jégplnczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fel akós hordókkal, ügy palaczkokkal lolyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Drélier Antal,
Levelek és táviratok „Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa" intézendók. (1857 -4)
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagv választékban kaphatok
KAMTZ C.
papír- es diazmű raktárában
''BudapeMt, V. ker., Dorottya -utcza, 12. *z. n.
100 látogató jegy finom bristolpapiron . . 100 levélpapír éa boríték mouogrammal írómappák berendezéssel vagy anélkül
Teljes íróasztali berendezés .....
Festődobozok elegáns kiállításban . . Legfiuomabb svajczi és franczia rajzeszközök Tülldobozok, írószerekkel berendezve . . Albumok visite és cabinet képeknek . Zenealbumok , „ , Pipere dobozok elegánsan berpndezve .
bzivartárczák és doaáuy tartok.....
Pénztárczá* a legDagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. cz. közönség fig\t^rnéb- nagv rnk-táramat valódi aajpt ss franozla papirkilönlegessegekkei gyári áron, valamint itt meg nem einliiett csinos tárgyakat broace, bór. gyöngyház és elefántcsontból a legnagyobb választékban ig jutányos árak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.

50 krtól 2
1 frt - . 5
— • 80 „ 10
3 . - „ 30
— - W „ 6
1 . — „ 20
— , 50 „ 2
— r 70 , 25
8 . - „ 30
5 m — „ 2U
,rtig
1 „ — - . 5a
»
r.
(1862-4)
Kanitz C.,
* papír- és diszmú-áruk raktára Budapesten,
Mm
karácsom és újévi ájándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választékú gyermekjátékáruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába, ezen gyermekjátékok
karácson!- s njévi ajándékul különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szíves látogatását, valamint becses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel Bachraeh J. H.
(1853—5) városház •utcza, az uj városház épületében.
(eskirt) gyógyít levél bea Idr. KiUiach ipeczia-liata Dresda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Ssk száz siltsrw eredmésy 1
Kohn Gyula
norinbergi éa diazmfi tárából figyelembe ajánlja nagyszerű kiállítását
karácsoni és újévi tárgyaknak. (1861-6)
u^ys iote legnagyobb választékot
OTeöátfifflol
legjutányonabb áron.
Nem színlelt vegeiadás!
Minthogy az üzlet rosz menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhagyunk, kénytelenek vagyunk pompái ehina-ezüet gyártmányaink roppant készletét mélyen a« előállítási árakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-8)
előbb | most csak 1 drb. vajtartó .5.— kr.2 — kr. 1 pár gyertyatartó 8.— „ 3.— 6 .. késtámasztó 5 — „ 2-50 „
Varrógépek gyári raktára,
Scherz Lujza
gépin i n-
elCbb | most c<ak
6 drb. kávéskanál 3.50 kr. 140 kr 6 „ evőkanál . 7 50 „ 2 70 „ 6 , . kés . 7.60 . 2.70 , 6 s , villa . 7.50 . 2 70 . 1 , levesmerő . 5.— , 2.30 » 1 . tejmerű . . 3 50 . 1 50 , 1 , rárható czu-
kortartó . 14.— . 8 — „ Továbbá pompás talczák.
1 drfc czukorfogó 2 50 1 „ theaszürő 1.50 6 „ csemegéző kés 6.— 6 „ vUla 6.—
* 1 — , 60 „ » 2 50 „ » 2 50 „
asztal-
kávés- és tbeáa-kannák,
díszítők, ágas gyertyatartók, cznkorbintők, tojástartók, fogpisz-kálótartók, t-czetes és olajos edények és még számos más csikk síb. stb. épen ily bámulatos olcsó áron.
kfllAiiöneii megjegyzendő.
6 d*I''b i mind a 24 darab együtt diszes
6 - k<1'' .,<■ tokban 24 ft helyett csak 9 50 kr.
6 ,, kiveskanal^ ''
Ugyanaz brittania-ez üstből diszes tokban, mind a 24 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiismeretes en teljesíttetnek.
C z i m :
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek na^y raktáru eredeti
Singer-, Wheeler és Wilson-,Howe-. Anger,- Henger-, valamin:, kézivarrógépeit, a melyeket gyári áron több évi jótállás mellett
ad el.
Legjobb tft, c z é r n a, olaj, agy min alkatrészek minden varrógéphe dig előlegen tartatik. A varrógépek havonkénti részletfizetésekre is árusit-tatnak. — Oktatna ingyen. (1845-5)
Mindennemű gyógyszerek óvczimeremet viselik.
Gyógyszerek!
Biztos eredmény, bizonyítványok ezreivel
igazolva.
Neusleiü Fülöp,
gyógyMzeréflz a „Szt.-Lipótu-hox BécMbcn, belváros, a Planken- és Spiegelgasse szegletén,
közli alább következőleg ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek ugy orvosok, mint laikusok által használva. még mindig és minden esetben kitűnőknek bizonyultak : ások nagymérvű fogyasztásának é« a bizonyítványok ezreinek igazolására, melyek a felgyógyultak áltai küldettek be. Ezért mi azokat a lelkiismeretesebben ajánlhatjuk ^ szt.-Erzsébet-féle czukros vér-lnjection C*delle, biztos és
Gyermekek, örüljetek!
A ki gyermekeinek karácsonkor nagy örömet akar azerezni, az vegye meg, a meddig a ké-z''it ta;t, általánosan kedvelt
karácsoni bazárunkat
mesét áron, a miért 27 darab legújabb játékszert kap minden korú fiak és leányok számára,
úgymint:
csak 5 o. é. frt
1 nagy éneklő bábu.
1 oncbanicus aergő csiga.
1 ba;azzo czintányérral mint légyfogó.
1 itidiánus, mint kötéltánczos nemzeti jelmezben.
1 teljes porczellán service 6 személyre.
1 0<-«ng Uting, mely 15 mesterséget tud.
1 hátultöltő csattogó pisztoly.
1 nagy dominó-,átek.
Az itt
véve csak 5.
1 ládika tele szerszámmal. 1 cárion, mely az egéaz állatvilágot tartalmazza. 1 ezred ang. katonaság hadifelsze-
r lésben. 1 mechánikus világpanoráma. 1 repülő fülemile. 1 egész uj találmányú nevető-készünk.
1 vsrázjsip angyali hangokkal. 12 drb pompás karácsonfa-diszit-
meny.
elős -rolt27 darab gvönyörü és eg-szen uj jr tékazert eeyütt-O. é. írtért adja '' (1866-3)
PETER BLAU, Wien, I., Wollzeile 25.
A szétkUlaés utánvétel mellett gyorsan ás lelkiismeretesen történik.
Köraktar:
Müller Albin vegyésznél Brünnben.
I>r. J »ha Vat«» _-
Floriline-ája.
A legjobb fogtisztitó és edző szer, növény részekből, eltávolítja a száj rósz szagát és helyette kellemes illatot gerjeszt, a fogvérzést és a fogbus daganatot elhárítja s megóvja a fogakat rothadástól. Egy pzlaczk 6u kr.
Dr. John Ynte Serall-fogpora
tisztítja a fogakat s hasznalata után nemcaak a fogon larakódó kövosedéseket távolítja el, hanem a fog féuyét, fehérségét kitűnően elősegiti. Egy doboz 4''J kr.
Dr. John Ynte Prompto-Alivio-ja
mellett adaiik. A legmegrögzöttebb fogfájást megszünteti. Egy doboz hozzá készített pamut-
(fogcseppek) jótállá ia kevés idő alatt
tal 40 kr.
Török száj-pastlllok,
golyócskák, melyek a szájban forgatva elűznek minden k llemet-len szagot a hzajbol, főkép czélszerü az színházakban, bálokban s egyéb társas körökben is «tb. Egy doboz 40 kr.
Dr. Borhaver általános növény-gyomorerősitő.
Ezen jó iUatn a erősítő készülék igen jó hatással bír, gyönge emésztés és abból származó étvágyhiány, szélbáutalmak, ideges fejfájás, gyomorégé», gyomorkxtarh, aranyér, sárgaság éj székkukacz bán tal máknál. Egy palaczk 50 kr.
Dr. Müller Növény-mell-pastillja
hathatós euyhit.j? z*-r kebülés, rekedtaégeknél. Egy doho* 30
Philocome
mell baj ok, kr.
lélegzés, szamárhurut a
(növény hajkenőcs) nagyréazint idegen éghajlati olajokból készült, megtartja a hajat, szakáit eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát éa uj hajat ad a kopa«zn ik, gyógyítja min-deu hajh. tegséget a nélkül, hofy legkavesbbé ia. kellene orvoaí
segélyhex folyamodni. Egy szép üvegtégely ára 1 frt.
A keleti aaépitó-tejnek
sokan k''Vsxunhetik szép, fehér a ifjú arezbőrüket, mely minden az arezon túmadó bajokat m. p. 11« p 1 S, máj folt, sebhely, k ü t e (?. orrveresség stb. a legrövidebb ido alatt eltávolít a helyéb tinuin ifjú arcabőrt varázsol. A hat&a bizonyos. Egy üveg ára 1 frt ">o kr.
Mindezen itt felsorolt szerek eredeti minőségben kaphatók : Nagy Kanizsán, Práger B. gyógyaserész urnái 15)
tiaxsitó labuac*ok könnyű széke-Uat idézuek elő, vérusztitók és emellett teljeseu ártalmatlanok, különösen az alhas -szervek, váltóláz, a mellszarvek betegségeinél, bőrbetegségeknél, ssemfajá-soknál, velő es a száj betegségei-
leggyorsabb szer kanko és febér-folyás ellen, l frt 60 kr. A hozzá tartozandó füzet á 5U kr., minden további tauácsot fölöslegessé tesz.
Gardieu, legjobb óvszer ragályos betegségek ellen. 1 frt 50 kr.
»él, gve.mekek- es nöi betegsé-; Naraucs és cziUom essenczia, na
geknél, a dugulástól, minden bt*-| tt-gségek bistos forrásától megvédenek.
Kérjük rendeléseknél hntározot-tan szt. Erzsóbet-!éle czukros iab dacsokat kérni, n>ivel csak ezen
rancs és czitrom hiányában ké pesit bármikor jó lemonádét ké szittietni. Minden palaczk 75 pohárral tartalmaz,és ára ct>ak 1 ft.
Oreiilon, egyedüli szer halUsne-hézségék és fülfájásoknál 70 kr.
Ki már egyszer a szt - Erzsébetféle labdacsokat használta, többé nem fog más nálni és a szt -Erzsébet ezen labdacsainál marad, ezt a szeri másnak is ajánlja, 1 tekercs & dobozzal, I2u labdacsot tartalmazolag csak i frt.
labdacsok birimk fenti batá&sal, Dr. Frrmou i5nsegél\e, egyedüli
valódi czelszerű szer a férfiuem gyengeség ellen 2 frt. lyueraü szert hasz Storax Créme. biztos szer minden-
nemfi bőrkiütéseknél, mint bor-foltok. sebek és sérvek ellen stb. »4 kr.
Antispyioma, jele* a sz.-plők s orr-
vörösség elleu 1 frt 60 kr. Marburgi lázcseppek. rs tl bstatlsn szer mi: d n f*ju Iáz;ik t-llen, 1 fit 60. IjO kr. Antisniliu, elisiuett szer láb« és váliizzatlásnál e« a bűz eltávo-litásara.
cslegjobb szer nátha ellen. 70 kr Palcherin, a leirjobb szépitöszer, a bőrt duomitja, á 80 kr és 1 frt 50 kr. Salicjlsav-szappan, a legolcsóbb
szappxn, á 25 kr. Fogragasz, a fogsk önbetömésé-
re. 40 kr. Kárpáti gyökérolaj, veres és fehér. ÖU kr. Arovrroot, gyermek tápszer. 1 sze-
lencze 4 frt. GrófTraun-féle vérszabályozó por, használati ütasitással 1 frt 40 kr. Sachets d''iris, 75 kr. Msrgsrite, köhögés elleni bonbon 3ü kr.
Az ismert különlegességek, ugy-
Mellnedv, nyomban minden köhögést és mellfájdalmat enyhít.
7ü kr.
Sárgarépa bonbon,jeles enybitó és nedve-itő szer ¿0 és U0 kr.
Fenyőtfi-foglabdacsok, azonn&l el- Uhumin, a le távolítanak minden fogiájást. ''¿b kr.
Gérome-balzssm, egyedüli szer fa-gyás ellen 60 kr.
Fenyő szivarkák, mellszorulás és mellbaj elleu iö drb. 1 frt.
UeDtbin, az egészséghez éa a piperéhez Legjobb szer kedvetlen érzés, roaaznllétnél, gyotner-fáj-ialmak, hasmenés, logfáias stb ellen, óvazer ragályos betegségek ellen. Eli-geudő egy fél pobár vízben néhány csepp azonnali jobbulás előidézésére.50 kr.
Hasonazenvi káve, jeles ital beteg gyermekek szamara,fontj*. 40 kr
Golyva essenczia, kitűnő hatású szer golyvák ellen. 70 kr.
Kószvényzesz, <-sodálatos hatású mint
kr.
CZ1S,
csuz es köszvény ellen. 70 Párizsi tapasz, tyúkszem és
dennemü sebek ellen. 35 kr. Seehofer balzsam. Ara 30 kr. Fog-gyöngyök, valódi angol, gyermekek nehéz i''ogzása ellen 1 frt.
Tenid kenócs. a hajak kihullásaífogpépje á ellen 1 frt 35 kr
Romershausen szem-essen-á 1 frt 50 kr, tömöritett min- gvájezi tej á 50 kr., dr Gülis ét-pora, á Öt Hopptól
a utau á
kr., Anatherin szájvíz á \ frt 40 kr.. és Po^p 40 kr., Liebig-féle huski-
ivonst ''/« . ;Pariusa a
font í>4 kr., dr Fai.er 1 frt., dr. Pl''eifferroaun 1 frt 25 kr., Polt re 1 frt
seda göndör haj kenőcse, Choral perié álmatlanság és émely-''óO kr., dr. Browr. hajépeuUrto ke-gés ellen atb. 2 frt. ¡nőcse, szőke, barna és feketén, a
Orientális nőipor, legfinomabb fe-!l frt., dr. Heider fogpora, a hér és rózsaszínben. 1 doboz kr., mindig friss adagokban vsu-
60 kr.
El Benito, a fejkorpa eltávolítása
végett 1 frt 80 kr. Hajirtó-azer, 2 frt 60 kr.
Van szerenciém a t. cz. közönségnek reket, szappanokat, kenőcsöket stb. ajánlani zai
nak raktáron
Továbbá valódi angol és fran-czia illatszerek, miudennemfi virágban, latja 28 kr.
nagy raktáru lllatsze-jeles-n az első pári-
és londoni házaktol, kik a bécsi világkiállításon többnyire érdem-éremmel tüntettek ki, éa mégis olcsóbb, mint a vidéken, különösen Dr. Callmxnn hajfest ó szere minden színben, egy évre elegendő, 3 frt, aranyszőkéért lO frt, mely előbbeni szinét a legrövidebb idő alatt vissza szerzi. Ajánljuk még azonfranczia chocoládékat, melyek ar. 1873. évi bécsi világtárlaton haladási érmeket nyertek. Fontja 60 krtól 3 frtig. az orosz" theát, fontják á 4 frt, >|4 fontos, diszes dobozokban á 1 frt. Ezenkívül mindennemfi gyógy-mfiszerek u. m. önklystirozó, fecskendők, kötelékek is a legjutáuyosabb áron kaphatók. Ugy-atintán saétbüldünk iUatszerdobozkákat 1 frttól 10 frtig Bonbo-#nlenröket cböcoládé vagy franczia bonbonnal i 1 frttól 10 í''tig. Fogkefék és más pípereszarek nagy raktára. Kérjük a n. zönség bizalmát, minden kérdezősködésre azonnal válaszolunk orvosi tanácsokat adónk ingyen. Valamennyi keresett czikkok Pária és Londonból raktáron vannak, megrendeléseket Parisból, valamint megbízásokat helyból dijmenteaen eredeti számla mellett | teljesítünk.
A szállításokat vagy készpénzküldés vagy pedig postautan-vét utján teljesítjük, a azállitás rögtöa a rendeléa beérkezte után történik ; a eeomafoláai dij az árakba már be van értve. A leg-kiaebb megreadeláa azonban csak I trX lehet — Nagybanvevök
különös eredményben részesülnek.__(1843—2)
kö-
és
Wajditi Jóo«f lap-ós nyomrintuUjdtooe gyorssajtó nyoom, Nagy-Kanixsin.
VAG1-KAXIZ8A, 1875. deczember 16-án.
Tizennegyedik évfolyam.

}
£Jé®zst«si ar :
-gesz erre . . 3 frt ;éi erre .... * , 3ec7®° flTTe - i Egy a*am JO kr.
f
Hlrúsxtssk
>'' ^ ha*áhos petitaorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBEN
loronkint 10 kr«rt ré-•.étnek fel. .
Kincstári illeték minden ! egyes hirdetéaért külö 30 kr. fizetendő
előbb
-SOMOG
ÖZLOisí
| A iap szeltem: és Anyagi reuet ilieuS kőx-l , lemeuye*, elófizetézek. jj reclamatiók ut & »xer- |j keaztö-kiadóhoz b«r-meucvw iotds«Bdók: tl NA»iY-KA>í!Z3A Takarékpénztári épület» földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok visssa küldetnek.
Crátok visssa nem ( küldetnek. í
l
---——
Magy-Kaniz«a váró* helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi % iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár*
a »zalamegyei általános tanitó-testület*, a „Zaia-Semogy'' gőzhajózási reszvénylársulat s több megyei ós városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lapc
\
Jelentés,
E iap 1876. január 1-én tizenötödik
é\folyamába lép. Szép idő egy vidéki lap életében ! A t. közönség fokozatos részvéte csak edzette erőmet, mikor e lapnak szép és nagy jövőt jósolva, alapítottam ; midón ezért hálás köszönetemet jelentem ki, újólag kéreS a t. közönség szíves pártfogását, mert a lap virágozása altal csakis a t. közönség öröme, elégedettsége mozdíttatik elö.
Sikerült e iap eddigi szerkesztőjét lapom vezetésére továbbra is megnyernem, ki független állásában, mint tapasztaltuk, c.5akis a lapnak, a megyének áldozza fel minden munkaerejét, minden idejét, nem forgácsolja szét azt semmi hasonlesésból sem.
Midőn ezt szerencsés vagyok kijelenteni, bizalommal kérem e lap t. pártolóit, hogy mind az előfizetési, mind a hirdetési dijakat a jövő évre, ugy a kiadás körüli re-clamatiókat egyenesen hozzám, a borítékon nevem kiírásával, — a lap szellemi részét illető közleményeket pedig a szerkesztóhez, Bátorfi Lajos ur neve kitételével küldeni szíveskedjenek.
A lap eddigi alak- és árban szinte he-tenkint 2-szer jelenik meg.
Nagy-Kanizsa, decz. 2. 1875.
Mély tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
kiadó-tulajdonos.
TÁRCZA.
is tartsanak ¡aeg előttem oly drága szeietetőkben. Működésünk egy és ugyanaz; tollal, észszel, érzelemmel szolgáljuk az imádott hazát, védpajzsa vagyunk nemzetiségünknek s tántoríthatatlan bajnokai a vidék irodalmának s képviselői a megyei érdekeknek.
Tapasztaltuk, hogy a lap szellemi teendőiben a kiadói munkálatok hátránynyal vannak, a lap pedig előfizetések és hirdetések szaporodása által emelkedik, kénytele-j nek vagyunk a szerkesztői és kiadói hivatalt egészen-elkülöníteni, ennek folytán a szerkesztőségi iroda marad az eddigi (Takarékpénztári épület, földszint,) a kiadói pedig Wajdits József ur könyvkereskedésében (Wlassics-ház, földszint) helyeztetik át, mire nézve ismételve kérjük a netáni zavarok kikerülése végett az illető névnek a ievél borítékján leendő kiírását.
Még egyet. Legyen szabad bizalommal kérnem mindazokat, kik e lap anyagi állapotában 1875-évról akár előfizetési 1 akár hirdetési díjhátralékkal vannak, szíveskedjenek azt még ez év folytán egyenesen hozzám külrleni.
Hazafias tisztelettel Nagy-Kanizsa, decz. 2. 1875.
BÁTORFI LAJOS,
felelós szerkesztő.
A fentebbi sorokhoz kevés mondani valóm van. Hogy e lap szellemi értéke általános elismerést arat, nem az én, hanem i tisztelve becsült munkatársaim érdeme, kiknek eddigi önzetlen möködésökért benső hálámat nyilvánítom s kérem, hogy továbbra
Nagy-Kanizsa, decz. 9.1875.
Az önálló vámterület tárgyában az országos központi bizottság felhívását midőn lapunk 100-ik számában teljes szövegében hoztuk, tettük azért, hogy lapunk olvasó közönségének a mennyire a központból külön értesítést nem kapott volna, a helyzet
felől teljes tudomással birhasson, hogy meggyőződést szerezhessen arról, mi kép hazánk érdeke nemcsak a parlamentben, de azon kivül is a legnagyobb érdekkel van képviselve, midón tehát az Önálló magyar vámterűlet híveihez csatlakozásunkat kijelentjük, lapunk hasábján szívesen tért nyitunk e tárgyban fcjlendó eszmecserére, ezt annál szivesebben teszszük, mert tudjuk, hogy olvasóközönségünknek ezen, a haza minden egyes polgárára üdvösen visszaható intézkedést csak szívesen, mint önérdekében hasznosat kedvesen fogadand.
Aki hazánk alkotmányos fejlődésével rohamosan visszaeső ipar- és kereskedelmi ügyünk állását tekinti, annak önkénytelenül be kell ismerni, mikép az napról napra 1 veszélyesebb kezd lenni és ha közeiről az okokat is vizsgálja, melyek ezen aggasztó állapotot előidézték, lehetetlen, hogy fel ne ismerje, mikép itt az idő, hogy a végenyészetnek gátot vetve, a haza polgárait megmentse és mentő angyalként üdvözölhetjük az önálló magyar vámterület tárgyában alakult országos bizottságot, mely hivatva vau tetterejének mérlegbevételével a hazát fe-»yegttő vész elhárítására a biztos utat kijelelni és a jobblét felvirágoztatását lehetővé tenni.
Igaz, hogy Magyarország termelő ország, mely nyers termékeivel lép a világ piaezra, neki mint termelőnek terménye értékesitéseért külpiaezot kell keresni, de valamint a múltban, jelenben azt fellelte, ugy neki a jövőre is biztosítva van, akár van önálló magyar vámterülete, akár nincs, de a vámterület felállítással megnyeri azt, mit a fogyasztási adónál vesztenie ezúttal kell, — vegyük csak helyzetünket ugy, a hogy
van ; — mi mint termelók feleslegbe termett borainkat a szomszéd országok szükségletei fedezésére adjuk, ettől esedékes fogyasztási adót a nagyobb fogyasztással rendelkező szomszédaink fizetik saját pénztárokba, mig viszont azok szesz- és sörgyáraikban készített és hazánk fogyasztására behozott ital után a fokozatos illetéket ott fizetvén meg, itt nálunk minden adó nélkül fogyasztatik el, pedig ha tekintjük & behozatali statisticai adatokat, látni fogjuk, hogy oly nevezetes mennyiség jön ki, mely a mi borkivitelünket ha nem felezi is, de minden esetre vele egyensúlyban áll, miből világos, hogy az önálló vámterület létesítésével hazánk pénzügyi viszonya előnybe részesülvén, az ismét nyerendő többletet az államntk nem kellene uj és uj adók kivetésével pótolni, de a már teljes hanyatlásnak indult iparunk is előnybe részesülvén, e téren is nevezetes haladásnak nézünk eléje, igy állunk gyárainkkal, melyek ezúttal szinte az enyészet szélére sodortattak, mert hazánkban a magas pénzláb zsibbasztólag hatván, mintáz ipar, ugy a kereskedelemre ; helyesen jelezte a központi bizottság, midőn azt mondja, hogy kereskedőink most már a külföldi kereskedőkhöz csak alkuszi állást foglalhatnak el, sajnos, midón itt e szép és dus termelő országban ily nagy mérvben alá süliedénk.
Bárha az ország minden vidéke a helyzet veszélyes voltát megértené és tetterejével mind a kormánynál, mind pedig a parlamentnél oda hatna, hogy az önálló magyar vámterület létesíttetnék.
1848 a nép között.
^Küzöletlen Dépdalok a szabadságharc! idejéből.) III. kOxl. Kőváry Béla gyűjteményéből.
1.
Szép világa a magyarnak,
Moatan n^gyvennyolezat írnak ; Magam is elfogok menni Nyalka bonvéd fogok lenni
Puskát veszek a vállamra, Kardot kötök oldalomra ; Megmutatom a maszkának : Magyarok hogyan csatáznak.
Megálljuk mi a helyünket; Nsm hagyjuk el vezérünket; Ott latruk a Tiaxa partján : Futamodott a axervián.
> A szent Tamás eroa helység,
Körül fogta az ellenség. Ne féljetek magyar lányok : Nem jönnek a axerviánok.
Percxel Móricx katonája A falakat mind megmáazta,
Muszkát, ráczot éa németet Mindent pokolba kergetett.
Percxel Móricx aranycsillag. Ott szent Tamás alatt ballag ; Sir&tgatja halottjait, Kossuth Lajos katonáit.
2.
Kossu''.h Lajos katonája, Nincsen máaaa. csak hazája, Kossuth ád ruhát, kenyeret, Németnek szabunk feneket.
3.
Kossuth Lajo^ir levelet A hajnali csillag mellett,
Ax estrázaák tüze mellett Pecsételi a levelet..
4.
Három"szinfi selyem zászlók lobognak. Azok alatt szép leányok zokognak, Ne sirjatok szép szerető leányok, Drágább legyen hazatok, mint babátok.
5.
Kia-Kanizaán a viz mellett A axervián vitézkedett: Sok ott hagyta koponyáját, Sok elhordta az Irháját, Éljen a magyar !
Kottorinál magas árok, Ott vannak a axerviánok, Él es kés van a kezükbe, Vörös sipka a fejükbe, Éljen a magyar.
Ne f<Mj, ne félj magyar leány, Nem hajt rabnl a szervián, Percxel Mórica katonája A nadrágjából kirázza, Éljen a magyar !
6.
Trombitálnak, trombitálnak, A huszárok sorba állnak A Nagy Sácdor katonája Az eUenséget bevárja.
A Nagy Sándor legelői áll, Jobb feléről meg egy pap áll, Kereszt vagyon a* kezébe, Sxent ostya meg ax dlébe.
Édes fiaim huszárok ! Futnak e már a kozákok ? Hej Nagy 8ándor gyenyeralis Oda van a huszárod is.
Édes fiaim honvédek ! Futnak e már a németek ? Hej Nagy Sándor gyeoyerális Oda Tan a honvéded ii.
Le hajtja a fejét ő is, A Nagy Sándor gyenyerális ; Hallik a kfiny Lét szeméből, A magyar ég elsötétül.
Kínai levelek.
(Folytatás ) II.
Hoztak pálmabort is, de annak se színe, se ize; szaga? az volt az edénytől, melyben tartják, vagy mástól nem tudom, elég, h''gy telette rósz volt; láttam az asztalon ólomleme-zelt palaczkokban többféle italt, hírneves kinai és japáni házak czimeivol jóságukról mondhatom, hogy középszerűek voltak, de darabjáért 1 fontot (10 frt) kellett fizetnem, hej az itteni állomás is csak olyan drága, mint nálunk, pedig semmivel sem jobb.
Miután az állomás közel esik a városhoz, hogy valamit láthassak, gyalog indultam meg 4-ed magammal.
Az ut meglehetős jó volt, de felette poros, ugy néztünk ki, mint valami molnár legények, mire a meglehetősen élénk városba értünk, mely ugyan nem tömött építkezésből, hanem néhány hosszura nyúló és itt-ott szakadozottan beépült utczából áll.
A város maga halmon fekszik, egyik részével a folyamvidéki mocsárok felé húzódva.
Csinosabb részét a központ képezi, mely két terjedelmes térből kinyúló éc legalább 35—40 méter széles fóutczából áll, melyen néhány csinosabb épület és az emelkedés felőli téren egyszerű, de szép kilátást nyújtó templom áll, mely fölött több és különböző alakú épület csoport nyúlik el, mint később megtudtam — es a nagyon látogatott főtan oda, mi már abból
is kitűnik, mert egyik roskadozó épület részén kis kinai torony van. (Tudvalevőleg Kínában csak a középületeken van megengedve a torony.)
Miután Nag-Ykan nevezetes forgalmi pont, honnét az európai hajók nagy mennyiségben nyerik és viszik a kinai nyersterményeket, a városban igen sok a kereskedő éa tárház. Van több európai módra berendezett vendéglője, mely csak u?y hemzseg az idegen kereskedelmi ügynököktől és bizományosoktól. A vendéglők átalában jók és kényelmesek, étel és ita! tűrhetők, kevésbé drága, mit bizonyára acon körülmény emel, hogy átalában látogatottak.
Sajátságos, hogy mig nálunk a vendéglőket állatok czimeivel: ¡Szarvas, Sas, Ökör, Bárány stb. szokták ellátni, Kínában az állatok némi vallási kegyeletben réasesülvén, ezek czimnevekül nem használtatnak, hanem e helyett van: Tolvajhoz, Kardhoz, Legyezőhöz stb. czimek használata, mi jobban is hangzik, mintha mondanók, mint otthonos, ma elmegyek a »Vörös ökörbe" nekem bizony nincs kedvem, ezen különben igen tisztelt állatba!
Megérkeztünk más napján, miután uj hivatásom szerint több évig kellett tartózkodnom, intézkedéseket tettem a letelepülésre ; ez majdnem három hóig tartó tengeri utazásunk alatt, a mellénk rendelt kinai nyelvtanitóval a folytonos egyhangúság miatt is annyira haladtunk, hogy meglehetősen értettük a nyelvet, sőt ha lassabban beazélui akartunk, ez is meglehetősen ment.
Vendéglősünk meglehetősen törte az idegen nyelvet, mi a nála megfordult aok idegentől ragadt reá — ettől kértünk utasításokat.
Közegészségre vonatkozó ministeri rendelet.
Gyógyszerészek. fűszer- és vegyes kereskedőknek, a gyógyszerészek, az anyag-és méreg áruczikkek tartása, adás és vevése tárgyában.
A rendeletet nagy fontosságánál fogva mindenkinek tudnia kell, azért is jónak láttam e lapban azt felemlíteni, annak jótékonyságát , tapasztalásból merített ismeret kifolyásából némileg közérdekű észrevétellel kísérni. V Elsőben felemlilendem a szabályrendelet tartalmát, másodszor saját nézetemet fogom elmondani ezen rendelet nagy fontosságáról.
A rendelet 8 § -ból és 10 táblázatból áll. Mint rendelet irányadó és határozó abban, hogy kinek miből, mit és <-bból mennyit szab:»d áruban tartani. Mint táblázá-tok, e következőkben adnak szabályokat:
2. §. I. tabla azon szereket tünteti fel, melyek szorosan véve ceak is gyógyczélokra használtathatnak, annálfogva egyedül gyógyszertári jogélvezetben és gyakorlatban ¡e\ő gyógyszerészek által tarthatók és árusithatók el.
3. §. II. tábla azon ipar — gazdaszati és házi c/élokra is használt gyógyanya_>ok tün-
teftetnek fel, melvek a kereskedésben is tart-^ 7 •
hatók, azonban ezek n megállapított s il v meny-nyiaégen alul a kereskedő« által kiszolgáltatásuk tiltatik.
4 § III. táb-a azon erősebb hatású gyógyszer anyagok foglaltatnak, melyek a lü-szer- ea vegyes kereskedik által csau a táblázatban megállapított sulymennyiségb-n és azon felül adhatók el : egyéb aruezikkéktől elkű lönitett helyen tartandók, az eladás alkalmával biztosan csomagolandok minöségok könnyen olvasható rzabatos felir.<F8il nv-gjeleleudők.
5. §. IV. tabla az ipar c/.élokra fordi-tandó azou mérgek vannak jelezve, melyek a kerrskedók altal eg\ éh aruktól -vülonitett helyen zár ala''t tartandok és őrizeodók eo csak hatósági engedély a vevőneK. átvételi eli»m»-r-vénye mellett adhatok el. Maidén eladásnál en nek kelte, a vevőnek neve, a foglalkozasa, va lamint az elado''.t mireny (arsenicum) minőségének t> mennyiségének megnevezése, végül a haiósagi engedély száma és kelte sza''balyszerü kereskedelmi könyvbe bejegyzendő.
6. § Minden kereskedő, ki az elősorolt I. II.—IV. táblazatban foglalt áruezikktk tartásával foglalkozik, tartozik erről az altala tartott é8 árult czikkek pontos megjelölése mellett a törvényhatóságot értesíteni.
7. §. Titkos összetételű óv és gyógy czé-lokra szolgáló szereket tartani és aruba bocsáj-tani tiltva van.
8. §. Az ezen szabályrendeletben meghatározott valamelyik rendelkezésnek megsértése kihágást képez, az 5 forinttól 100 forintig terjedő pénzbirsággal büntetendő.
Á pénzbüntetés bebajthatlansága esetében fogságra''váhoztatandó. mely átváltoztalátnál minden 5 frt helyett 1 napi fogság állapítandó meg.
Ot forintnál csekélyebb pénzbüntetés és egy napnál rövidebb időig tartó fogság nem rendelhető el.
Erről a törvényhatóság megfelelő további intézkedés és a szabály foganatosítása iránt szükséges felügyelet gyakorlása végett értesíttetik. Buda Pesten, 1875- évi junius hó 2-án Tisza Kálmán m. k.
4460 Ezen nm. magyar kir. belügymi-nisteriumnak f. é. 26033. szám alatt kelt ''rendelet másolatban megfelelő további intézkedés és az abban foglalt szabályok foganatosítása iránt szükséges felügyelet gyakorlása végett (szolgabírói járás orvos urnák) ezennel kiadatik.
Tőle tudtuk meg, hogy a kinai feltétlen egyeduralom daczára a népesebb községek igazgatása némileg az ön Kormányzat elvén nyugszik.
Első dolgom volt tehát a város fejéhez a város mandarinjához menni.
Közép korban levő férfiú éltesülve volt kormánya utján küldetésemről; szívélyesen fogadott és kedvvel beszélt városa elóhaladásáról, a nép jelleméről, kiválóan örült, hogy a város az én állomásom székhelye lett, mert ez bizonyára emelni fogjay mert Nag-Ykan nevezetes város és a kormány előtt nagy tekintély ben áll.
Szíves volt megmutatni a városi hivatalházat, mely sok külső czimmel van épitve és a hivatalhelyiségek is meglehetős tágasak; mint középület kinai izlésü tornyocskával bir, mely azonban az épületen egészen elvész.
A hivatalbáz ujabban épült és az európai izlés némi vegyüléke a kínaival, földszintje tul magas, emelete pedig nyomott, tetőzete azonban már egészen kinai styl — czikk czákk minden kiszögellés után más-más tetőalak, majd csúcsos, majd egyenes, majd görbe tető összevisszahordják, hogy e miatt az épület tömérdek drágába került — belseje azonban czélsze-rütlen ; előcsarnokai több tért foglalnak el. mint a lakrészek és mégis a feljárás félre van dugva, * ki nem tudja, alig találhat reá, maga a feljarás
Zala-Egerszegen, 1875. september hó 29. Csu- • tor Imre, alispan. i
E rendelet kötelező, következőleg annak hódolni, kitételeinek eleget tenni mindenki tartozik, mert a czei, mely általa eléretni akar. élet, és halál felett határoz. Hogy minő nagy fontos sággal jár ezen intézmény, elfogom mondani folytatva.
TERSÁNCZKY.
A teleltetés.
A teleltet ésen kezdve igény leien soraimat; folytassuk azt a valóságos „T e í e 1 t e t é s"
kellékei megismertetésével, és azoknak a gazdaságra fordítandó hasznaival.
A telelteti« valóságos kelléke, igénytelen i nézetem szerént l-ső a jó takarmány és az "azzal takarékos bánásmód. — 2 *zor a jó helyiség, an nak tisztán tartása, s benne a jószág gondozása. — 3-szor a trágy«szerzés, annak elkészítése, s okszerű elhasználása.
Mindennek a fold kerekségén kell, hogy alnpja legyen, alap nélkül nem áll semmi, s mi-i nél biztosabb és jobb alapot veszünk valamihez, annál biztosabban áll, s annal jobban bizhatunk annak tartósságához.
A gazdaszatról lévén szó, mint az egész mindenség fentariójárol — mert hiszen nincs semmi, nem tekinthetünk valamire, a mely a gazdaszat valamaly ágából ne vette volna kezdetét, vagv valamely agaból ne szármázott volna. e ne erdemeim- főtigyelmet V ennek ne vetnénk meg alapjat ugy, hogy ez rendületlenül álijon? hogy erre bátran epitve, nyugodtan varjúba bizontalan jövőt, azon jó remény ben : bogy gazdaszatunk jó alapon fekszik.
Minthogy pedig a gaszdaszat tagadl^atat-i lan alapja, laipköve és fótényezóje a tragya, j szóljunk először is a tragy.aszerzearől, mert a i tragya után az^rmaziiatik csak a sok és jó ta-karmany, — a jo takarmány után lesz a szép jószág a szép jószág után tehetünk szert pénzre, a melyen vegre kényelmes helyiségek épitelvén, a jószág gondozás sikereseu eredmen*. ezik.
A tragyaszerzésnek igen sok módja l«i-vén, a melvnek elösorolasaról sem az olvasót terhelni, sem a lap hasábjait elfoglalni nem akarván, egyedül az istálló tragyára szorítkozva, fogtam meg igénytelen tollamat, a melylyel a tapasztalat után szerzetteket van szándékom előadni.
Sok trágyára ugy tehetünk szert, ha nem felejtkezünk barmaink alá kellőkép almolni, kellókep pedig ugy almohunk, ha a nagyobb allatok, ókor, lo, tehén alá naponta 4 — a kisebbek tinó, üsző, csikó alá 3, a birka alá 1/i — font almot hordatunk: — a trágya jóságat meg ugy érhetjük el, ha azt a megkötött állatok alói naponta, a szabadosok hetenként egyszer, az arra rendelt tragy»gödörbe vitetjük, 8 ott egyenlően eltérítvén, télen hóval behányva, nyáron az eső hiányaban tó, ennek nem létében kutvizzel meglocsoljuk.
Trágyagödörnél a gazdaság nagyságához többnek kell lenni, s miudegyik eleg tágas legyen, hogy a hetenkent kihordott birka, gulya, csikó, borjú, feligmeddig erjedésben jött iragya-ja egymásra ne halmoztassék, mert igy az aljassal megveresedik, de voltaképen trágyává nem lesz, hanem ha 3 —4 hétbe kerül ugyanazon helyre az ernyedésnek indult trágya, hozzá még hóval beháuyatik, vagy meglocsol tátik, 1 3—4 hét alatt biztos az elrodhatás.
Sikeres elhaszn-ilatán a trágyának azt értem, hogy az a téli k''hordás után azonnal el teríttetvén, kora tavaszszal mig a szél és nap által ki nem szárad, valamint a nyári hordás és terítés után azonnal leszántassék, mert a kúpokba hagyott trágya az eső által kilúgozva, a nap által megszáradva trágyának alig mondható.
szük, sötét, délután csak derengő világossága van, a lépcsőtárból az emeletbe tágas terern-alaku előcsarnok szolgál, honnét a hivatalhelyiségekbe juthatni, ezek egy a lépcsőháztól nyert világosságú folyosóra nyilnak — e folyosónak külön világítása nem levén, sötétebb a lépcsőháznál és az ajtót tapogatva kell keresni, főkép ha kissé borult, vagy délutáni az idő, pedig a város mandarinja biztosított, hogy az építést a város legtekintelyesebb szakférfiai vezet ték, a tervek pedig a legkitűnőbb építőtől valók, ki e terveved első rangú dijat is nyert.
Különben is mit értek én a kinai építészethez és a kinai szakértőkhöz, talán az ő szabályaik és izlésök szerint igy van csak igazán jól.
Egy feltűnőt találtam e hivatal házban, azt, hogy a felek mindenrendü és rangú, egyaránt az előcsarnokban vár. mig a hivatali sorrend reá jón, a leggazdagabb polgár a csavargóval a feleziezomázott úrnő >i thea házi szolgálókkal, ur a koldussal együtt vár — még pad, vagy szék sincs — legszebb keresztülvitele a törvény előtti egyenlősogn» k! ajánlom a földiek figyelmébe, talán akkor vége lesz a sok rangbéli súrlódásnak.
(^Folytatása köv.)
--I
Nézzük meg a helyiségeket, és azoknak ,
tisztántartását.
A jó helyiségeken és azoknak tisztántartásán nem csupán a tetőt, és a fehérre meszelt falakat ér''em, hanem azoknak jó fedél, ajtók ( és ablakokkal is ellátva kell lenni, bogy igy az ( időhöz alkalmazkodva, melegebben, hűvösebben ( és szellőztetve tarthassuk, — hidjük el, hogy , a jó meleg helyen a hitványabb takarmány: is ( jobb ízűen eszi az állat mint a jó takarmányt a szél e* hidegtől átfazva, — hát rv''g az ivás? hogy igyck az a n\omorult állat, jb? alig ké j pes megállnia reszketéstól ? — agmido/ás vagy . gondviselés alatt szinte nem csak az etetést és itatást értem, hanem ato knak nap<u- I kéuti megvakarását és kefélését, almaik f-ürá-zását és ujabbi kicserélését, egy szóval oly tiaz tántartását. mint mikor a somogyi kupecz vásárra készül.
Mi a takarmányt illeti, jó takarmány té- j len a jówzágnak mind az. a mely kellő időben vágatott, gonddal takartatottés jól összerakatott. — Ne hidjük azt soha, hogy a tűiért, későn vágott^ gyakori esőzés által félig elpusztult széna felérjeu a kellőkép kezelt tavasii szalmával v. sarjúval, azért, ha a teleltetés kellékeinek megakarunk felelni, nem elég sok és jó trágyát kesziteni, s azt kellőkép kezelni, nem elég a jó helyiség, s a jószág gondozása, megkívántatik a harmadik kellek is, a jó takarmány készítése, mert csak ezen gazdasági szentháromság: Sokés jó trágya, „Elegendő" jó takarmány, jó helyiség és gondviselés együttléte után mondhatjuk: hogy gazdaságunk jó alapon fekszik.
KOVÁCS ANTAL.
Helyi hirek.
Toldy Ferencz.
A magyar irodalom úttörője, megalapitója és páratlan szorgalmú Luvara Toldy Ferencz nincs többé, f. hó 9 en éjjel rövid szenvedés után meghalt. Utolsó este is Révay Miklóe élet rajzán dolgozott. Temetése a nagy férfiúhoz mél-tó''ag decz. 12 én történt. A veszteség fájdalma az egész nemzetet érte. Közöljük a nagy-kanizsai fiatalsági társaskörnek részvétiratát a gyászoló özvegyhez: Mélyen tisztelt nagyságos asz-szony ! Megdöbbenve, lesújtva álluuk az óriási veszteség csapása alatt, mely a magyar irodalom lánglelkú apostola, a több, mint félszázados szellemi munkásság koszorús bajnoka, a nemzeti müveltseg buzgó előharczoBa, a magyar halhatatlanok egyik legdicsőbbje — Toldy Ferencz — földi palyajának bevégeztével a hazára s ennek minden szent ügyére nehezedett. Mélyen átérezzük azon fájdalom keservét, mely nagyságodnak nemcsak honleányi keblét a hazát ért súlyos csapas miatt, hanem mint az elhunyt lelke felenek, a hón szerető nőnek, a gyászoló özvegynek bensőjét emészti ! Engedje meg nagyságod, hogy mi ez igénytelen kor tagjai, kik hazafias lelkesedést, kitartást, ügybuzgalmat merítünk az elhunyt törhellen munkásságu életéből, ki eiőtt, mint eszmeny ragyog a megdicsőült szelleme, kifejezési adhassunk keblünk sajgó érzetének^ bensőnk egész melegével, lelkünk teljes odaadásával csatlakozhatunk a magyar nemzet minden hü fia mélyen érzett részvétéhez, mely az elhunyt nagy szellemét, a halhatatlanok Pantheonába kíséri. S ha nagyságod, s tisztelt családja a pótolhatlan veszteség miatt nem is lel vigaszt, leljen legalább enyhülést a haza gyászában, a nemzet osztatlan mély részvétében ! Kiváló tisztelettel, legbensőbb részvétnyilatkozatunk megújításával maradtunk nagyságodnak a nagy kanizsai fiatalsági társaskör nevé-ben alázatos szolgája. Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. decz. 12. Következnek az aláírások.
— Szép jelét adta a collegialis érzelemnek a budapesti m. kir. távirdatiszti kar, midőn Mihály J. Endre halálának hirét vette, s a kis árva részére gyűjtést rendezett, eddig 52 frt 50 krt eredményezett, melyből 20 frt az özvegyhez czimzetten, 32 frt 50 kr pedig Gaál Ferencz kir. távírda tiszt ur által hozzánk küldetett, melyet ezennel nyugtázunk. — Elismeréssel emiitjük fel,hogy Dr. Schreyer Lajos a boldogul tnak házi orvosa, nemkülönben Tersánczky s Práger orvos urak, ugyszinte Dr. Müller ezred-orvos és Dr. Wildau főorvos urak minden honoráriumról lemondottak.Fogadják mindany-nyian hálás köszönetünket!
— Egészségügyi tudósítás. A legközelebbi számban felemlittetett a sormási gyermekek közt uralgó betegség „torokgyula-dás" czime alatt. Ennek*következtében, hogy a t. olvasó közönségünknek azon állapotául tiszta tudomása legyen, a következő tudósítást hozom. A sormási tanitó ur észrevette, hogy iskolás gyermekei holmi torokbetegség miatt elmaradozni kezdének, tartván a tenés torok g y i k mint ragályos betegségtől, az ügynek megfelelő vizsgálatot kért teljesíttetni. Szolgabíró ur megbízásából a helyszínén megjelenvén, ugy találtam, hogy az iskolás gyermekek közt a fül tő mirigy gyoladác lépett fel. Talál-
tam az iskolában két fennjáró, a faluban egy fekvő beteget. A fenés -torokgyiknak nyoma nem mutatkozván, indítványoztam, hogy a be-teg gyermekek különbség nélkül az iskolából nagyobb szülői gondviselhetés tekinte éböl kizárassanak, a szülők utasítva lettek betegeiknek rendszeres orvosolt&tására. Arról győződtem meg, hogy ezen betegségnek oka a jelenlegi tartós kemény hideg, a gyermekeknek vékoDy-szerü öltözködése, a mezitlábbeli járá6, tehát az erősebb meghűlésben rejtik. Meg kell jegyez nem, bogy ezen betegségnek más közsegekbeo is észrevehető nyomai vannak s ha- helyenl^nt messzebb terjedő hatást fog gyakopolni, ha kivételesen agyvelőhártyagyuladás, genyvérfej-lődés által halál fog következtetni, inkább talaj oztattatni könnyelműségnek, elhanyagolásnak. mint e betegség legbensőbb természetének. Mihez alkalmazkodás végett felemlítem, hogy ily esetben a dagadt mirigyeket száraz meleg-ruhá val burogatni legtanácsosabb s amint az agyvelőnok támadása mutatkozik, pióczák, fecskendők, hashajtók alkalmazandók s minden felett orvosi tanács kérendő. Orvosok nagyon jó sikerrel alkalmazzák a jod festvénvt. Beecsetelik ezzel a dagadt mirigyeket, száraz meleget borítanak hegyibe, őrzik a betege4, a meghűléstől sth. Mulasztás, vagy helytelen orvoslás melleit a megdagadt mirigyek vagy kemények maradnak, vagy genyedésbe mennek át és ha hideggel orvosoltatik, nagyon sok esetben a beteget, lerakódások a test más részeire vándorolnak s ha a másodrendű lerakódás az agy velőre, torokra, tüdőre történnék, kétsóges helyzetb« hajthatják az éleU-t is. Tersánczkv.
— A nagy-kanizsai főgymnasiumi tanuló ifjúság saját segély-egylete javára 1876-ik év január hó 15-én tartandó zártkörű táncz-vigalma érdekében f. hó 10-én tartá választó gyűlését, következő eredmény nyel: elnök: Hein-rich Adolf VIII., pénztárnok: Br-ndekovícs István VIII., segédpénztárnok: Zánkay Aladár
I VIII., ellenőr: Vizlendvay Imre VU., tánezren-dezők: Horváth Károly é¡ Pais Elek VIII., bi-zottmányi tagok : Baán Zoltán, Marton Gyula, Schönfeld Frigyes VIII., Göncz Árpád, Herte-
'' lendy Endre. Vojoits Imre VII., Szigetby Aladár, Viasits Andor VI. és Veber Pál V. osztályú tanulók. Pais Elek, titkár.
— Gyászhír. Ebenspanger Manó Nagy-Kanizsaváros egyik tekintélyes polgára s nagykereskedő decz. 11-én reggel életének 68-ik évében meghalt. Temetése decz. 13-án délelőtt történt. Béke hamvaira!
— Gaztett. Egy csoport suhancz felhr. z-nálta az úgynevezett gummi pusk ikat és esténként» kereskedések drága kiraka u üvegtábláit belövöldözik; számtalan üv-g töretett í^y a napokban össze ; felhívjuk a n ndőrség ligyelmét! az üzletek úgyis pangnak, hozzá ily károkat kell szenvedniük.
— GyÓLSzhir Komori Bedekovícb Kálmán ő. cs. kir. apóst, felsége való belső t. tanácsosa,az osztr. csász. vaskorona rend I. oszt. lovagja és báró Kussevich Mária szül. Bedeko vich, táborszernagy és titkos tanácsoá neje, szomorú szívvel jelentik forrón szeretett anyjuk méltóságos özvegy Komori Beuekovich Frigyes-né szül. Pallini lnkey Júlia fóldbirtokosnőnek. nov. 20 án 11 órakor éjjel 87. évében történ; jobblétre szenderülését. A drága halottnak be-8zentelt tetemei mult hó 23-án, kedden délután 3 órakor a halottas házban Glacis-utcza 69-ik 8z. ünnepélyesen beszenteltettek, a déli vaspályán Sz.-Erzsébetre Varasd megyébe, Horvátországba szállíttattak és a családi sirboltba örök-nyugalomra tétettek. A nemeskeblü hölgy Zalamegye előkelő családjai közül való 8 ritka jószívűsége folytán is köztisztelet tárgya volt. Grácz, 1875. november 21. Béke hamvain 1
— Muraköznek a szombathelyi egyházmegyébe való bekebeleztetését ő felsége elrendelte. Simor herczegprimás, mint ez ügyben kiküldött királyi biztos, — Zágrábba tug utazni, hol elnöklete alatt enquete tartsuk, melyhez a zágrábi érsék, a szombathelyi püspök és a horvátminister van meghiva.
— Muraközből irják a „P. N. "nak. Nagyrabecsült lapjának majd minden 4—5-ik száma hozza hirét a diphteritis, vagyis roncsoló toroklob pusztításainak. E rémhírek rám nézve kiválólag meghatók, mert a mult tavasz óta szüretig környékemben harmadfél ezernyi létszámú híveim közt 39 viritó életet tarolt le eme borzasztó nyavala ; különösen kerülgette a 7—8 éves fiukat, de megölt néhány 16 — 18 évest is. Többek koporsójánál együtt sírtam a levert szülőkkel könnyes szemmel kérve választ a magasból attól, ki a naimi özvegynek egyetlen gyermekét a koporsóból vissza adá; mit tegyek, hogyan segítsek? Mult oktober 25 én egy 12 éves leánykához, november 1-én egy ^ eve* Leánykához és egy 18 éves beteg fiúhoz levék meghiva, hogy látnám el őket a hatdok lók szentségeivel. A hárem közül kivált az utóbbi már erős legénynek kínlódása volt borzasztó. Száját be nem teheté, torka mind a két fülig feszült, dagadt nyelvének töve már rothadt genyedésbe ment 8 nyelve közepén agyuladás, mint egy piros zsineg, majdnem a nyelv hegyéig ért. A jó szülék egyike nyakamba, ms-sika lábamhoz borulva, jajgatva kértek, hogy
'' segítsek 1 A mit már valami három előbbi be«
tegemnél jó sikerrel alkalmaztam ia, rögíön ho-^ zau&m szóllőtörkölyt Mintegy két fontnyit azonnal lábosban jól meghevitettem és-nagy melegen felét a torkára kötöttem; er törtónt S—9 óra közt reggel s délután öt óra felé. Meghagyásom szerint eljött a hírmondó, jelentvén. hogy a már-már végkép elállott lélegzés meg a nyelés már ia felszabadult, a fejfájás ,-geszen megszűnt, sót az étvágy is már jelentkezik ; az itju mentve lón s utána már másik kettó, kik egyike már negyvenes ember. Om-oia probate, quod est optimum tenete! ezt monda sz. Pál — én pedig már sok egyebet próbáltam, de ezt felebarátimnak mint legai-keresbet ajánlhatom. A szent mártoni lelkész.
— Rövid hirek. Az uj 80 milios magyar kölcsön a Rothschild házzal köttetett meg. -1 Paris lakossága 1.851,000. — Kiss József tehetséges tiatai iró „Költeményeire* nyitott előfizetést 2 frtjával. — A székesfrjérvári árvaház jan. 1-én nyittatik meg. — Kolozsvárott Vörösmarty Mihály születésnapi évfordulóját kegyeletesen ünnepelték meg. — Abaujban be nein keritett kútba 3 ember esett, s mind meghalt. — Fogaras városa gyermekkertet létesít. —Gr. Zichy ujfalusi pusztáján régi ezüst pén-z -ket találtak — Szeged képviselő testülete az önálló vámterület mellett felszólalt.— Pálóczon a kályha széngózétől egész család meghalt. — Bi»mark leányanak jegyese meghall. — A kolozsvári színháznál népszínműi pályázatra 1U00 frank lüzetett ki. — Veszprémben jan. 15-én a lüzoltóegylet javára sorsjátékkal egybekötött tánczvigalom tartatik. — Tisza Kálmán minis-tcrelnök uemsokára a Lipótrend nagy keresztjével diszTttetik fel, melylyel a grófi czim is jár. — Az egyesülvymeriküi államokban 32706 gyakorló ügy ved van. — Nagy-Károly városában egv adó-végrehajtó halva fekvő gyermek feje alól vette el a párnát. — Bécsben decz. 1-én 1013 végrehajtás iránti kérvény adatott be a bírósághoz. — Újpesten „Újpesti futár" czimű lap indul meg. — Kalinfalvan a gör. kath. lelkészt a nep elkergette. — Ivánka Imre egy nőt a Du-uaoól kimentett. —^ A s. a. ujheiyi tornaegyletnek a közoktatási minister 1200 frtot engedélyezett. — A lugosi püspököt egy szerb megakarta ölni, de előbb sikerült elfogni. —
Irodalom.
— Szép kiállítású könyv jelent meg Wajdits József kiadásában „U n g a r n ím Spiegel óeutscher Dichtung* czimmel, dr. Falk Miksa, a „Pes''er Lloyd" szerkesztője, s Keszthely: kerületi országgyűlési képviselő, koszorús publicistánknak dedicálva. Tekintve, hogy iiy jeles mű a müveit külföld előtt Magyarország díszét emeli, elismerést szavazhatunk nemcsak irodalmi; de nemzetiségi szempontból is a vállalkozónak, óhajtjuk a ki-advany terjedését. Ára igen diszes kötésben csak 2 írt 80 kr. Bzép, s értékes ajándékul szolgálhat a karácsonyi, s újévi alkalomra.
— „Gyakorlati postász'' második kiadása megjelent; a tömött tartalmú szakmunka ara 2 frt. Szerkesztette Bálás Sándor m. kir. postamester Pakson.
— A „JPrijatel" 2-dik száma megjelent, s 5 magvarminisi-r arczképét hozza. Szerkeszti
t r
Augusztich Imre.
— Az „ Uj idők" kedvelt hetilap (di-vat-tárczával) 49-ik száma ismét a következő válogatott tartalommal jelent meg : „Hogyan Utaznak Dél-Afrikában," Sámi Lajostól ; Nem ezt akartain én" .. . (eredeti költemény) Bene-
dek Aladártól; „Az első hó ünnepére® (Képpel), *-tól ; „Ad acta" (eredeti elbeszélés), Varga Jánostól ; „C)szi érzés" (Lenau költeménye), Au-cun-tőí; „ Víg .nuk* (Félix Lilla elbeszéiese), B. BüttnerLinától; ,Egy ismeretlen párbeszéd" (.a.lfred de Vigny után) ; .Vonások lord Byron életéből", — k — f-től; „Irodalmi, társadalmi és művészeti hírek.* A borítékon: vidéki élet, bymen, sakktalány, betü-rejtvény (hármas ju talmakkal), szikrák, a szerkesztő nyílt válaszai, vegyesek. — Szerkeszti e csinos lapot Benedek Aladár. Előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre 5 frt s negyegévre 2 frt 50 kr. Szerkesztői s kiadói hivatala: Budapest, Ósz-utcza 14. sz. földszint 1. ajtó.
— Iseer vonalozó intézetében Budapesten igen czélszerű naptár jelent meg, melyen minden napnak külön rovata van s használható minden üzletben, hol a bevétel- s kiadási rovatot igény be veszik, azoníeftil a szükséges naptári részekkel is ellátva van. Ara 70 kr. Kettős táblával 90 kr. Méltán ajánlhatjuk mindenkinek.
— A v Vasái^rvapi JJjnág^ deczember 12-kf száma következő tartalommal jeleni meg: Dr. Fiscbbof Adolf (arczképpel) — Mesék : 1. A satrapa. II. A Parnauzszus. Oroszbol Romanesz Mihály. — Nagymama karácsonyja. (Elbeszélés,) Baksay Sándortól. — Egy spanyol kisváros. (Képpel.) —Honvéd ujonezok 1848-ban. (Képpel.) — A „Gonoaz-foid* Észak-Amerikaban. (Képpel.) Sámi Lajosiól. — A gorilla és rokonai. — A rejtelmes sziget. (Verne regénye, képekkel.) — Mathuzsalem utódai (Képpel.) — A budai várszínházról Szász Károlytól. — A hétről. Irodalom és művészet, közintézetek, egyház és iskola, ipar és gazdaság, sakkrovat, stb. rendes rovatok.
— Vettilk a Friebeisz Ferencz szerkesztése mellett Kertész József ismert fővárosi nyomdatulajdonos kiadásában minden vasárnap megjelenő „Divat-Nefelejts" egyesült szépirodalmi és divatközlöny előfizetési felhívását az 1876. évi folyamra. ^Melegen ajánljuk e jeles lapot olvasóink, s különösen hölgyeink figyelmébe és pártfogásába. — A „Divat és Nefelejts egyesülése következtében egy oly lapot nyert a magyar olvasóközönség, melyről minden nagyítás nélkül elmondhatjuk, hogy nincs párja es vetélytárs nélkül áll nemcsak hazánkban, hanem a külföldön is, mert az ily drága mellékletekkel kiadott lapok rendesen csak havonként kétszer
j jelennek meg,és <*pen azért, mert mellékleteik tetemes költséggei járnak, a lap béltartalmára, a szépirodaimi részre csak kevés gondot fordítanak. A „Divat-Nefclej''.s* egy tökéletes hetilap,mely 12 frtért egy év t-n át mindazt nyújtja előfizetőinek, mit eddig egy szépirodalmi hetilap és egy „Bazár"-féle kéthetes divatlap egy üli 22 frtért adtak. — A „Divat-Nefelejts" egy éven át 24 „Bazáru-féle képes számot és 52 szépirodalmi számot ad. e mellett 24 pompás sziiu-zett aczélnyomatu divatképet 12 nagy mellékletet szabásokkal s egyéb mintarajzokkal. A „Divat-Nefelejts" divat részében mindazt nyújtja, mi a divat terén mint újdonság fölmerül es a legkeresettebb elegantia melleit a czélszerüségel és takarékosságot is szemmel tartja s havonkint két nagy képes íven bemutatja a legújabb öltözeteket nők, leányok és gyermekek szamara, szabásmintáikkal együtt, valamint a legszebb kézimunkákat, a készítési mód legrészletesebb leírásával. A lap béltartalma a legnagyobb gonddal van összeállítva. Találunk benne ismeretterjesztő, jó irányú első czikkeket, eredeti novellákat és költeményeket ismert íróinktól,
fordított elbeszéléseket a külföld jelesebb termékeiből; a tárczában válogatott czikkeket, részint mulattató, részint komolyabb ismeretterjesztő színezettel; színi szemléket; napi újdonságokat a társadalom, művészet, zene és irodalom köréből; egyleti és intézeti híreket; a hölgyeink által mindig kedvelt sakk-, szó-és számrejtvényeket, a megfejtők között juta-lomkitüzessel; a borítékon külföldi, vidéki híreket, veg/eseket, bizoinánytárt, hirdetéseket, A „Divat-Nefelejts* előfizetési ára egy évre 12. félévre 6, évnegyedre 3 frt. — A „Divat Nefelejts" előfizetői a ,Szépirodalmi Csarnok" kedvelt regény folyóirat 1876. 24 füzetes folya mát egész évre 4, félévre 2, negyedévre 1 frtért, a külön folyam 16 füzetét 3 frt., a rendkívüli folyam 20 füzetét 3 frt 50 kr, rendkívüli kedvezményárért rendelhetik meg. — Előfizetések elfogadtatnak Budapesten a kiadóhivatalban, Kertész József könyvnyomdai irodájában, Li-pót-uteza 2. szám. Vidéken minden postahivatalnál. — Nevezett kiadóhivatal részletes előfizetési iveket, sőt mutatványszámokat is mind a lapból, mind a regényfolyóiratból bárhová azonnal és bérmentve küld, ha ez iránt egy 2 kros levelezőéi lapon megkerestetik.
— Sokan, nagyon sokan ho*«xn 41etet óhajtnak cjak a«ért, hogy mentül tovább ehessenek és ihxt-sxx.sk, de naponként agy t annyit esznek, iaaoak, mintha még csak néháuy óráig szándékoaaáoak élni..
— Ki önmagát nem becsüli, az nem is méltó beesül étre.
— Nemes embereket és nemes ércaeket meg. ismerni hangjukról.
Lottóhúzás.
Grátz, decz. 11 én: 12, 85, 32, 16, 29. Temesvár,. , 79, 7, 80, 67, 13.
Piaczi árak.
— Sümegh decr. 12. Bnza 4.10—20 kr. — Rozs 2.90—3 frt. — Árpa «.70—80 kr. — Zab 1.70 90 kr. Kukoricza 2.40 — 5<J kr. — Burgonya 60—70 kr. — Marhahús 56 dgr. 22 kr. — Buriué 24 kr. — S«rt-
vésé 24 kr. — Birkáé — kr. — óbor___frt. —
Ujbor--frt. — Keményfa öle 12—14 frt. — Bab
3-3 frt. 10 kr.
Köszönetnyilvánítás.
Egy pár hónap előtt, mint az állam részére lószáilitó, állítandó 17 lovaim istállójában tűz ütvén ki, részben a tűzbeni sérülés, részben a rögtöni kivezetés folytáni meghűlésben 12 lovam a legnagyobb mérvben tüdúlobba esett, — ugy egy pár hét előtt egy szinte állitandó lovam súlyosan megbetegedettb csak helyben lakó Maár Nándor megyei állatorvos ur gyors — szakavatott — tapintatos orvosi segélynyújtásának köszönhetem, hogy nagyobb számú s értékű lovaimat megmentette s egy nagyobb sze renc^étlenséget tőlem elhárított.
A.zt szokták mondani, jó bornak nem kell czégér, mert a tények mindig köztudomásra jutnak s azok a körülményekről hűn tanúskodnak, mégis el nem mulaszthatom, miszerint Maár Nándor állatorvos urnák ezennel nyilvánosan köszönetet ne szavazzak : fogadja állatorvos ur gyors — szorgalomteljes szakavatott segélynyújtásáért hálás köszönetemet, szívből kívánom, hogy önta Mindenható sokáig éltesse, hogy gyakran betegségektől megtámadó''t állatjainknak gyógysegélyt nyújthasson, Isten önnol, őszinte tisztelője
N.-Kanizsán, novb. 5 én 1875.
SZEREZLAI JÁNOS.
lókereskedo t-s srállitó.
Papírszeletek.
— Unzor ismert egy férfit, ki azt hitte magáról, hogy 5 halott s ezért sem nem mozdult, nem semmit nem evett és ivott. Ugy fogtak ki rajt*, hogy epy jó barátját rendelték hozxá, ki midőn meglátogat*, igy szólt: Pajtás, most már én is halott v.igyok, firven-ijütik. hogy ismét együtt vagyunk. Krre eledelt, italokat adatott magának s ióizUeu lakmározni kezdett. min a |««''j>zelt bet«.-;* naivon megütődni látsiék. Soha sp cnudáík ^z7.ál ezen, vigasztalta & i> áaik s any-nvira szivére b»s*élt, ho«y meggyőzte, miszerint a holtak épugy i^snak é« esznek, mint az elök. Knnek folytán 5 is v*le együtt evett s csakhamar — kigyó-gyult.
— S*ép lélek széppé tesr.i a lrgrut.l>b testet is. de a szép test sohasem testi széppé a íekete lelket.
Érték- és váltófolyam deczember 14.
5''/. metaliqu.es 69.35; 5*/, nemz. kölcsön
73.65; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.80; bank-részv. 9 25 — ; hitelintézeti résivények 210.50 ; Londou 113.55; magyar íöldtehermeniósi kötvény 8.25; temesvári földtehermentési kötvény 80—; erdélyi földtehermentési kötvény 79.60; horvát-slavon földtehermentési kötvény 85.—; ezüst 106 — ; cs. kir. arany 5.38— Napoleond''or 9.12.
Felelés szerkesztő s kiadó: Bátffl Lajtt. Nyllt-tör-.•)
A világhírű chinai, a n g o 1 és a m e-
rikai művésztársaság Nagy-Kanizsán, a „Zöldfa* vendéglő nagytermében decz. 18 és 19 én tart nagy-előadást az eredeti chinái Chevalier Arr-Hee igazgatása alatt.
Ezen társaság legjobb egész Európában, minden egyes személy eddig még nem látott mutatványokat visz véghez a testgyakorlati ós
equilibristicai téren.
E két előadásra jegyek előre válthatók Wajdits József ur könyvkereskedésében.
— önmagának élni annyi, mint nem is élni, mondja Göthe.
Válasz SzomiKálmán körjegyzőnek.
Ka e lap 9á-ik számában 6a személye is hivatalos helyiségének minden megnevezése nélkül egy oly közleményt tettem közzé, melyet egykét tekintélyes barátom állal hagyván magamnak elbesxéJni, csupán azok kérelmére a papirszeletben mint vicx-czet kivántxm az olvasó közönséggel megismertetni. — Azonbau ön figyelmét kikerülte az, hogy abban személyesen megnevezve nem voit, figyelméu kirül hagyvan a vics léuyegét és az egészet ugy vette, mint at valóban ön áltil elkövettetett — és igy csodálom, hogy rágalomnak merész i nevezni a viczczes kis köt-leményt akkor, midőn abban leirt eloadottak reá ismer maga-magára és mintegy mentegetődzve akarja helyri-Otni bélyegzett barátságának gonosztettét. — A hozzám intézeti és minden összefüggés nélküli darabos irmodorral kiállított felhívását komolyan elfogadtam volna, ha az nyílváuos lap utján nem történik ; mely a lehetőséget akadályozta, akadályozza pedig önuek azon múltjára vonatkozó adat, melynek birtokába jutottam és mely a pacsai bíróság actái közt í?0-42/72. szám alatt minden idfihen olvasható, azután azért ne keresse ön fejében az ősz szálakat, mert meglehet győződre arról, hogy személyét nem tartom a jövőben érdemeinek mint vieztárgyat sem felemlíteni
EMBER JÁNOS.
*) E rovat alatt köslöttért felelősiéget nem vállal a Swrk.

A legnagyobb fontosságú
mindenki szemeire nézve
a valódi Dr. Wheite-féle szemviz Erhardt Traugottnál. Grossbreitenbach-ban Thüringiában, 1822. óta világhírű.
A megrendeléseket, üvegcséje 1 o. é. forintjával eszkörli:
Prager B. gyógyszerész ur Nagy-Kanizsán.
(Deczemb«r.) Ehrhardt Traugott urnák Grossbreitenbachbsn, Thüringiában Különösen meggyőződésből meritett biaslom u ön ti-lódi Dr. Whiete-féle sxemriiéhet indit &rra, hogy ismét
(következik & raegrf-ndelés) kérjek. Schwarzbach i. S. 187-4. november 4-en. Demmler Üottlieb, földbirtokos. Továbbá. Legyeu oly szíves és küldjön (következik a megrendelés) az őu valódi Dr. Whiete-féle szemvizéből. Egyik barátomtól kaptam egy üveggel és használván az'' azonnal jobbulás állott be. Lohndorf, 1874. májusban, Hoffmann
Bernát. _________<l8l9~1)
Karácsom és újévi ajándékul
ajánl
Mlinofer Ödön
ékszerész Nagy -Kanizsán, Fó-utcza, 3. szám alatt: \ranv keresztek* 1 frt 50 krtól fogva egéír 10 írtig. / medaillonok 4, 6, 10, 12, frt és , 60 .
gyürük 3 írttól „ 50 ,
l függök 2 „ » 50 »
a inggombok párja 2 „ '' 1Í0
„ óralánczok 20 „ » 1fV ''
^ , lo .
6Zli8t .
Továbbá''arany garnitúrák, karkőtó^, esüst evöesrkörök, tálcsák, evertvaurtók és még sok e szakmába vágó cikk, mind legjutányősabb áron. - Megrendelések aionnal posta ^^
mellett ia eMköxöit6to|k.
%
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy Nagy-Kanizsán Kazinczy utcza (elóbb Sörház-utcza) 7. sz. alatt
sörraktárt jégpinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, ugy palaczkokkal folyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok „Dréher sörraktár Nagy- Kanizsa" intézendók. (1857—5)
A
valódi
őr», »«ab. legajabbai Ő Felsége által királuág-gal kitűnt«?! ptt, (I orvosi kartól liegvÍ2S9ált , s sikereiiuek ''JŰált eserfcleképen kipróbxJt titkos »ser x patkányok, házi < BtZSi efl€ rsk, vakaadok é« svábok telje« kiirtánár*. (melyet sokfelé meg-próbáltak haaiinan utáuosni s árulni,) banisitian minőségben
Nagy-Kaniz sán ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolna y Imre ésVilinos urak. Kaposvárott: P0L1TZER R. úr
kereskedésében, Pesten SCHSEIDER O. Lipót-utcai kereskrdé
sében kapható. (1M4—24)
ügy nagy bádog I frt kis bádog 80 kr.
£gyo« bádog megreüdöló«« ia atánvítsl mállott gyorsan Uljssiitatik.
Előnyös alkalom
karácsom és újévi
ajándékok bevásárlására.
Legrövidebb idő múlva uj bolti helyiségembe átmenendő, a''könnyebb visszahurczolkodás végett minden disznemű és játékáruk, ebédlő, thea és kávé készletek , asztali és függő lámpák
végeladási áron adatnak el.
(1875 — 2) Tisztelettel
EoseaffeM M©If.
mmmmmm
Kohn Gyula
norinbergi és dinm3 tárából 6gye-lembe«jánlja nagysierü kiállítását
karácsoni és újévi tár-
gyaknak,
(1861—7)
ugysiinte legnagyobb Tálas«tákot


letüutányosabb áren.
tmmmmmmtfflfflm
Házeladás.
Nagy-Kanizsán, a Király-utczában 555,sz. alatti ház 5000 frt értékben, kert- és 4 lakással bir. szabadkézből eladó. Értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. (1879 — 1)
Hirdetmény.
Az alulirt m. k. lottoigazgatóság megindítja, az V-ik magyar királyi t 1 li n i o r ijít « k o t, melynek tiszta jövedelme 0 Feliének L f. elhatározása folytán a m. k. állandó kincstári munkások árvái tsámára emelendő menházak felállítására fog fordíttatni.
fEzen lopífáték 3334 nyerőszámot tartalmaz; a nyeremények főösszege :
v 200-000 forint o. é., köztük : (1809 -6)
Az I ső főnyeremény . . . 100000 frttal. * Il-ik , ... 20000 ,
2 nyeremény . . . 5000 „ 10 „ ... 1000 , 20 , ... 500 ,
100 , ... 100 , 200 „ ... 50 „
3000 , ... 10 „
A hnzás vísszavonhatlannl 1875. évi deczember hó 20-án Buda-Psttan az alulirt lottoigasgatóság által fog eszközöltetni.
Egy sorsjegy ár«: 2 frt. o. é.
8orsjegvek k\phatók : az alulirt m. k. lottoigazgatóságnál, a lotto-gyüjtőknél, a lottó-, adó-, só- és postahivataloknál, és minden nagyobb városban létező sorsjegyáruló közegeknél.
A m. k. lottoigazgatóság államsorsjátéki osztálya
Budapesté^, 1875. évi október hó 1-én.
Motusz Alajos,
Jelentés.
Alulírott tisztelettel jelentem a n é. közönségnek, miszerint
Alexies Demeter ur czukrászdáját
f. évi deczember 2-án átvettem, ahol is a közelgő karácsoni ünnep alkalmára szokásos karáCSOIlfa díszítésére igen szép s jutányos tárgyak válogatott minőségben kaphatók.
Tisztelettel
Yucskics János.
&aráes<m kfcelgl
különlegességi tárháza karácsoni czikkekből
nagymennyiségű uj don Hágókat ajánl ez évr ; is.
tUdás nagyban «s kicsinyben. Küldemények az ár előlege*
(18S0-1)
m. k. p. fi. minist osztálytanácsos és lottoigazgató.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
időn alólirotuk a nagy közönség érdekében bátrak vagyunk az általunk kitűnő és szerénynek ismert
íiier József
es

szab. chronometter múórás,
annak országszerte jó hírben álló óraüzletét Szegeden a legőszintébben ajánlani; nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon őszinte nyilatkozatunkat adni, miszerint jó s olcsó árakkal leguiztosabban nála megrendelhetők.
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók
KANITZ C.
papir- és diszmü raktárában
''Budapest, V. ker., Dorottya-utcza. 12. hz. a.
krtól
60 frt — . 80
írtig.
100 látogató jegy finom bristolpapiron . . lOo levélpapír és boriték monogrammal írómappák brreutiezéssel vagy anélkül
Teljes íróasztali berendezés .....
Festődobozok elecáns kiállita^bau . . . Legfinomabb svajezi és franczia rajzeszközök Tolldobozok, Írószerekkel berendezve . . Albumok vi»itc és cabipet képeknek . . Zenealbumok v „ , . .
Pipere dobozok elegánsan berendezve . .
Szí vartar czák és douáuy tartók.....
Pénztárczák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. cz. közönség figyelmébe nagy-táramat valódi angol és franczia papirkfllönlegességekkel gyári áron, valamint itt meg nem emiitett csinos tárgyakat bronce, bór, gyöngyház és elefántcsontból a legnagyobb választékban igen ja-tauyos árak meliett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
3
- . 20 1 . —
— „ 50
— « 70 « „ -
5 „-1
— . 50
2
5
10 30
6 20
2 25 30 20 5 5
X
rak-
(1862-5)
Kanitz C.,
papír- és diszmú-áruk raktára Budapesten.
igen
és kicsinyben, beküldés*- vagy utánvétellel pontoxau
Karácsonfák ez évi
csinosan elkészítve, B o n b o
c c itä
1 [ vr! k
Tréfás bonbonok,
tréfás papírtartalommal. 12 drb kiválasztva 1 frt 60 kr, ugyanazok legfinomabban csomagolva 2 frt 50.
Sokkal nagyobbak egész öltözékben 12 drb 6, 9 és U frt. Ujdonságnl ajánlandó :
jeges
Dr Tóth Károly orvos ürményen.
Pongrioz László m. kir. honv. ezre«!-» Szegeden.
Licht János nyomdász Bécsben.
Kiss Boldizsár lelkész Váczon.
Diai Ferenoz Szeged és lioldm.-Vá-sarheiy lóispánja.
Barakovlts Kálmán ügyvéd N.-Szt.-Mikló»on.
Dr. Téth János kir. Unácsos Szegeden.
flulyás János alkapitány Csongrádon
Szaszl József földbirtokos A.-Lend-váu.
Olsavszky Bertalan Szolyván.
Dr Kreainger Antal prépost Szegen« n.
Straabert Isidor m. kir. honv. hadnagy bu<upe*u
Hegyi Antal l-lké>z Kecskeméten.
Tóth István Márk kir*. peuzbiztos >zabudlcan.
Foayé Pál Gyula lelkész. Ó Becsén. Cz*íöiatara azon száuios rek
Návay Ká''nán földbirtokos deákon.
Nóvák József kereskedő Bécsben. Kertesz József ügyvéd Szegeden. Schönbauer Gyula m. kir. postatiszt
Szegeden. Gerzsán Ede tani tó Majsán. Szabó Czirill kir. főre<iitauár Szegetlen.
Dr. Abeles József orvo9 Csongrádon. Wutka Sándor c*. kir. százados Szegeden.
Maiinkits Mihály m kir. törvényiem eluöa bzegeden Egeto Lajos épitesz H-M.-Vasár
lielyeu.
Vagáti Gáspár ügyvéd Majsán. Bója Gergely taufeiügyelő H -pesten. Való Mihály ¡őgymn. tanar .^zegeJen. Bach Mibaiy ui. kir. pénzügyi ti»zt. ge>i«-u.
Csapó István földbirtokos Félegy-h zan.
amuak, mely többnyire üzérkedő bé-
csi órakereskedők által silány szerkezetű, inkább játekszerü szolgáló órák beküldéaéveL, a valódi múvé>zet rovására és a t. közönség károsítására űzetik, — hitelt csak az érdemel, ki mint
Árverési hirdetmény.
Köztudomásul tétetik, hogy a fókáptalan zenyéri uradalmához tartozó zenyéri 2 kerekű vízimalom, 4 hold fold, 3 hold rét haszonvételével, nemkülönben 6 drb szarvas-Fo1"1 marha utáni nyári legelővel az 1876-ik év január 9-ik napján a legtöbbet igérónek árverés utján 3 egymást követő évre, ugyanis 1876-iki szt.-György naptól egészen 1879-ik szt.-György napig bérbe adatni fog.
Az árverelok az ajánlandó bérlet 10%-jét az árverés napján bánatpénzül leteendik vagy pedig fennebbi összeggel ellátott zárt ajánlataikat az alábbi tisztséghez czimezzék.
A bérlet közelebbi feltételei az alábbi hivatalnál be-tekinthetók. (1877 — 1)
Kelt Tapsony, (u. p. Nemes-Vid) decz. 8. 1875.
Az urad. tiszttartóság.
R A VI S S A N T E
Dr. Lejosse-tól Párisban
hölgyeknek nélkülözhetlen!
csök.
Jó utánzása a sopronyi cza-
kor-gyumölcsoek ,
ilyen 12 drb. I frt 80 kr.
Legnagyobb újdonság képzeleti gyöiiiölc»ök,
különösen ragyogó szinüek világitásnál 12 drb csak 1 frt. Takaros ezüst és aranyos érczcsucsonyok, az ágak szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb 90 kr.
Repülő lepkék, haj finom«águ színes üvegből, a fölnggatásra szük-
az ar
teljesíttetnek.
legújabb diszitmenye
n n i é r e gyanánt is alkalmazható
1.sz. karácsonfa diszilméiiy, 12 drb a rajihoz hasonló 2 irt
2. sz. karársonfa diszitmény, 12 drb. a mellékelt rajzzal egyező legfinomabb elkészítés 3 frt.
3. sz. 12 drb gömb alakban, kiválogatva 80 kr.
Karácsonfa-lám.
páeskák világításra, 12 drb gyertyával 1. frt. ¿0 kr.
Virágfüzérként
a fa felsó ágaira a tükörüveggolyók használhatók. A legkisebb virágkoszoruhoz 100 drb. 50 krért elegendő, 500 drb 2 frt -, nagyobb virágfüzér-golyók 100 drb 1, 2, 3 frt.
Egv millió kapoc*.nélkülözhetlen a f* gyors''öla^ga
tásxira ](>0 drb «-sak 20 kr. 5( 0 drb 90 kr
Ugyanazok az itteni raj» hoz hasonlók 12 drb 2 frt 60 kr.
séges zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
igen nagy 60 kr. Fenyüdobozok s tölcsérek stb aranypapírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicsiny aranygömbök, 1 szekrényke, I2drb-# bal csak 1 frt. Átlátszó üregdiók, makkok vagy fóldieprek, 1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 frt 50 kr.
Viz fény üveggolyók UJ "iBM tojások. bec«o-J J magolva 6 drb csak 1 ft.
sokszoros sugarakkal 1 °
1
skatulya 10, 20, vagy 25 drb 75 kr.
Természethfi almák, 1 körték, narancsok, czit-A karácsom ember, zsi- romok, 1 szekreDvke 12 noron 10, 20 kr. drbbal 1, 1 50, 2 frt.
kitűnő szaktekintélynek megösmert szegedi óramfivész, saját találmányú óráival számos kiállitásokoál valamennyi hasonló szerkezetű órák felett a győzelmi versenyt megnyerte e mellett ő felségétől arany érem, a londoni és bécsi világ- ugy a kecskeméti oraz. kiállításnál pedig diszokmány és ezüst éremmel lett kitüntetve.
Írj
Férfi órák. Ezüst heng. óra 4 kőre , „ arany fed. ugr
„ dupla tokkal , , kristály üveg , , 15 kőre . B dupla tokkal • , angol horg. kr.ü. 18—24 , , dupla tokkal 22—28 a horg. rem. 30—35
, dupla tokkal 35—40 Arany horg. óra 16 kőre 36—50 dupla tokkal 65—70 kristály üveg. 42—65 dupla tokkal 62—80
e g y z é k:
10—12 ft.
13-14 .
15-17 .
14-17 „
16-18 „ 18—22 .
>i M M
n

»»
Arany horg.remoatoir valódi kulcs nélküli 65-90 , » „ ugyanaz d. tok. 100-160 ,
Nói órák. Ezüst heng. óra 4 köre 13—16 , Arany heng. óra 4 kőre 25—33 , dup. tokkal 38—48 ,
horg. óra lő kőre 42—50 , dupla tokkal 50—60 , valódi remont kulcs nélküli óra 54—60
dupla tokkal 75—90 ugyanaz zománcz-czal és gyémánttal 120-160 Serkentő óra 7—10
Csak a bivatilosan megvizsgált, uiéregmentes. tiszta és teljesen áitalmatl&L. valódi
RAVISSANTE
bir a/on erővei. az emberi bőrt minden sérüléstől me^-nente-ni, utóbajoktól me^óvui és szépséget s ifjúságot biztosítani. Ha a „Ravissante'' naponkint egyszer az ujjnegy-gyel az arezra vagy mus test-
Már az első kiserlet után
»
r> »
n »
Inga-órák nj Ulálmányu készülékkel, melyeket kulcs nélkül lehet gyorsan felhúzni, az ingát megindítani és a mutatókai. igazítani, jutányos árakon^kaphatók.
A zsebórák függő és fekvő helyzetben reguláztatnak ugy, hogy azok rázkódtatások vagy utazás alatt is pontosan járnak.
5 évi irásoa jótállást kap minden óra vevője, 3 évit pedig minden javításra adott óra tulajdonosa.
Arany és ezüst órák, lánczok a m. kir. fémjelzó hivatal által megvizsgálva, jutányos árakon kaphatók. Kxüst óralánczok 3—10 frtig, hosz-ixuk pedig 6—16 frtig. Arany lánczok (3-mas aranyból) 1«—70 frtig, hosszú nyakláncsok pedig 35 frttól 100 frtig kaphatók.
Órák becseréltetnek vagy javításra elfogadtatnak. Vidéki megren-delé*«k a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Regulázásért külön dijak számittatnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint kéaaittetnek.
Segédek és tanonezok az óraművészetbeni kiképzés vé-Mrezo feltételek mellett felvétetnek, (1715—6;
2$.
Wsjdita
részre dörzsöltetik, már a törülközés után tapasztalható a majdnem csodálatos hatás. Az «rexon támadt ránazólí és üimlőhelyek eUímittatnak.
A . Ravissante* ifjú arcx-sziLt idt >eló. a bőrt fehériti, frissíti és finomítja; eltávolit legrövidebb idó alatt sxeplőt, májfoitokat, orrvörösséget s a bőr minden tisztálalansá-gait.
elhatározzák a t. hölgyek, jövőre csupán
csak a Dr. LEJ OáSh-féle világhírű ,.RaviSSante''" sxepitöszert használni.
Hamisitatkinui kapható nagyban és kicsinyben valódi miuőségben : Dr. Lejosse-féle .Ravissaate* fo- és szetki désl raktárban, A«s7tria Magyarország számára,
(1788—12) Schwarz Henrik nél,
lludapct«ten, kristoftér 1 sz.
Egy üvegtok ára 1 írt 50 és 2 frt. 50. kr. rostái küldésnél 20 krral több.
Óvás hamisítás elleni
Óva intem miud a t. raktártartó urakat, mind a kicsinyben vásárlókat az ngvnevezett: „La Ravissante Perfectiouné* vételétől, mely a v a 1 ó d i j.r i b i Dr. L e j o s s e-féle „R A VI S S A N T E"-nak Hat-schek Miksa, ur által rosszul utánzott hámisitványa.
A dr. L«ja.->>e-fele „RAVISSANTE* e téren a legtökéletesebb és egyátplán nem ki.an többé javítást, mint ezt a nálam található számos elismerő irat kielégítő módon bizonyítja.
Dr. Lejosse-fele párisi „RAVISSANTE" nagyban és kicsinyben egyedül és csak valódi minőségben csupán nálam kapható s annak üvgkupakján a használati utasításon kivfil franczia nyelven még a következő szavak is állanak :
„EXCITATlUN 1)E LA BEAUTÉ RAVISSANTE!'' Dr.
LEJOSSE A PARIS. A t rak tártartó urak a vidéken tehát a valódi hamisítatlan „R \ V 1 S S \ N f E* megrendelése czéijából szíveskedjenek úgymint ezeJÖ :, ezután is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
6CHWABZ HENRIK,
a Dr. Lejossi''-féle .Ravissante" fő- és szétküldési raktárnoka Ausztria-
Magyarortaág számára, Budapesten, Kristóf tér 1-ső szám.
N.-Kaniiis/iii kapható: PRÁGEK ur gyógyszertárában, gf^* Vidéki rendelmények a legszigornbb titoktartás biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
Mozgatható, röpködő karácsonfa-
angyalok, 1 drb 60, 75 kr., nagyobbak 1 frt 50, még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karácsoni ember, erős készit. alak, 30, 50 kr.. 1 frt, 1. 50 és 2 frt
Petroleum paraffin-gyertyák,
M, fontos csomag í>0 kr.
Karácson-tombola-nyeremények,
50 és 100 darab csak 10 frt.
Karácsonfa-gyertyatartók.
Ezek különül., színekben néfry fajban vanna*, de mind illik bármely gyertya vastagságához.
Viszfény-karáesonfa gyertya,
egyszersmind a fánsk disze, 1 szekrényke
10 drbbal oO kr. Ragyogó karácsonfa-gyertyatartók A végén alkalmazott ragyogó csillacpk • csokrok, lepkék stb a világot csillacfor-mában veUk vissza, az azoa alkalmazott tok, a fák meggyuladását akadályozza, 1 srekrényke 10''drb feiiér és színes ragyogó-lámpával 2 sz. 1 frt. Ragyogó karáosoufa-lárapák. legflnomab-
baa elkész tve A ragyogó részek : pávák, fáczánok, pa-
pagályok, kosárkák, lepkék, homorú kettős sugárvetők tizenkétszeres su-gár fény nyel, kolibrik, stb. Legfinomabb választék cartonokból 10 drb 3.
számmal csak 1 frt 50 kr. Gyönyörű karácsonfa-kétágu-gyertyatartók, felfüggesztésre* legfinomabb sugárvetókkel, mii.dkét oldalon lévő csodás hatású fénydarabokkal 10 drb 2 frt 50. _
Egy készület báb-butor fényezett sodronyfonatból,szekrényével együtt
50, 75, 90 kr.
Plékatonák. különféle nagyság és
kiállítás szerint, 10. 20, 30. 50 kr.,
1 frt, tartósak 1.20, 1.50, 2.50, 3.50, egész 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szöveggel vagy anélkül 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak «tŐb cartonon 80 kr., 1, 1.30, 1.60,
2 frt 50 krig.
Fröbl gyermekkertjéból, önfoglal-kozásí jétékok 4—10 éves gyerme-
keknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2» 2.50, 3. 4 frtig.
Nagy választék társasjátékokból, 3 — 10 személyre, legfinomabb 50, 75 kr., 1, 1.50. 2.50 kr.
Roulettjátók ját ktervveJ, egésr. társaságokat mulattató, 1 drb 1 frt, 1.50, 2.50, 3.50, 6 frt
Az uj Parquet-játék, 24 multával csak 60 kr., nagyobb 1 frt
A .párizsi no'' egy doboz bábruhákkal, kalapokkal, stb a hozzá tartozó alakokkal az öltözék tartalmához képest 60 kr., 1.20, 2 frt, 2.50, 5 frtig.
Gyönyörű szerkezet-játékok minden korú gyermekeknek. 6 Összerakható képpel, előrajzzal 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt .»0 kr. Angol szinnyomatu képekkel 2 ftt, 2.50, 3.60, 5 frt.
Szökőkutak, egy sziklavárt képező aquariummal, delej, halak, kacsák stb szekrénykével 2 frt 50 kr.
Mozgatható Orangutang, igen jól sikerült alak. drbja 30 kr.
Az uj Fröbl-féle olvasó készülék csak 1.20, nagyobb 1.80, 2 frt í>0 kr.
Térkép-köbjatékok.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.50 kr. Egy fftldgtimb 30.75, 1.50, 2.50 kr. Rajzeszközök 90 krtól 5 frtig. Takaró« bábszoba tárgyak»10, 20,
30 40 50 kr. Futó'' plé'' alakok 20. 30, 40 krtól 1 ftig,még finomabbak 2 frtól2.50-ig. Puskák és kardok 20, 30,60 kr. Lőkupaku fegyverek 1 frt, 1.30,
J.60, 2.50 kr. Játékdobozok, háziszer, bútor, katonák, városok vadászatokkal stb.
10, 20, 30 kr, 1 frt 50-kric.
Szerszám láda, 50, 75, 1.20. hang-jegygyel 1 frt, 1.20, 1.80, 2 40, t, 4, 5, 6 frt.
Billentyűs trombita 5. 15, 20 kr.
Bftvös lámpa nj módszerű 1 t''rt, 1.50, 2, 2 50. 3. 3.50, 5 50.
Dominójátékok 6, 10, 20 kr. finomabb 50, T5, 1, 1.20, 1 60. 2,2.50.
Die Wacht am Rbein ostáblaval együtt csak 1.20 kr.
Harang és kalapács játékek 10. 15, 20, 30, 50, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr.
Wlet, veri. Kimtaeratrasa« 59, via-á-via vom Helariobahof.
Sürgönycxim ; Witte, Bécs. — Küldemények utánvéttel.
Vidéki megrendelések mielőbb kéretnek. (1859—5
ózsef lap- ós nyomdatulajdonos gyorsaajtó nyomása, Nagy-BLanísain.
\\un-KANIZSA. 1875. (leczember 19-én.

t
j üéfizeteai ar :
J -çeii err« . . 6 tn fái erre .... 4 , -ecyea erre 2 , gçy gx<ïm 10 kr.
Hlrdíteiet
^ hasabos pít-.tin rbao 7, ais«ni»*or » œmûen további sorért 5 kr.
ÜYLLTTKHKKN
loronmnt 10 rrer*. »«♦-
•.teener fel. Kincstári illeték minden | egyes hirdetésért különf
30.kr. fizetendS. ^
--------
Tizennegyedik évfolyam.
A lap ixeilemi ét ''anyagi resatt illetó kôs _ iemenyek , előfizetések, i reclamatiók tat. & szerkesztő-kiadóhoz oer-
aantTf mtft*«jndók:
N''ACTV-KA N''IZSA Takarékpénztári épület, földszint. Bérmentetlen levelek csak ismert mnnkatár* ; »aktól fogadtatuak el.
1 Kéziratok viun nem A küldetnek. It
UH »<!«>■«• • — —---1 _______ ___
j '' 30 .kr. fizetendő, t előbb: „Z A L A. - S O 3VL O G Y X K OZLON
gy----------
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „eísc* zalai ügyvéd-egylet".a „nagy-kanizsai kereskedelmi s loarbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár-a .zaíamegyej általános tanitó-testület*, a , Zala-Somogy* gózhajózasi reszvénytársulat s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője
Hctenklnt ketszer, vasarnap--s csutórtőkOiu megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jótékony intézeteink s a kaszíszel-
lem.
(Mikép hathatunk az associdcio — j átéli:ony intézetek s társulatok — által a korunkban uralkodó kasztszellem megszüntetésére,, vagy gyengítésére.)
„Eszmék teszik nagybccsiivó A gyáva életet Lélevíbeu kell keresni a Mulhatlan kincseket."
A soeiális-élet kezdetétől fogva két ezme: az emberi méltóságnak megfelelő s a badság s a népek többségét lealacso-nitó. minden magasabb szellemi haladás-ni urját álló r<end eszméje küzd egy-mssal.
Az ókor elfogultsága, a munka, ipar, v kreskedelem megvetettsége, a sajátszerű kcgazdasági viszonyok, a háborúk különös tanészete, majd minden nemzetnél megtanító a kasztrendszert, mely egyrészt a .tsadalom osztályainak születésök által rangjukat, foglalkozásukat, sót nem ritkán még művelődési eszközeiket is kijelelve az egységes nemzetet egymás iránt gőggel s megvetéssel viseltető osztályokra szakgatva h a közös :zélra való törekvést lehetetlenné tette; de másrészt a közgazdaságra nézve nélkülözhetlen s az emberi méltóságnak megfelelő egyenlőség kifejlődését is gátolta.
Az ókor kezdetén a rend — később a szabadság utáni törekvés küzdötte fel inasát. mely mozgalmak azután a sociális élet ódon szervezetének felbomlását eredményezve, a szélsőségeket kiegyenlíteni törekvő középkorra vezettek. A középkort az elfogultság c>ak a vadság s a barmarismus korszakának szokta tekinteni; de elég helytelenül, mert habár be is kell vallani, hogy
a középkor népei szellemi fejlettség tekintetében hátrább maradtak az ó- vagy újkor nemzeteinél, ha be is kell ismerni, hogy a félszeg politica országokat országok utan sülyesztett a despotismus szolgaságába, hogy a hibás alkotmányok az ököljog gyakorlata, a munkabecsület hiánya, — mely ismét csak a papi-, nemesi-, parasztéi polgári rend kifejlődését eredményezte — a tudománvok hanvatlasa, az elhibázott
m » ''
polgári szervezet, mindmegannyi árnyoldalai a középkori viszonyoknak; de a lovagias szellem, mely vallási-érzület oly jellemvonások, melyek még mai müveit korunknak is diszére válnának. .
Középkor az emberiség ifjúkora, vele kezdődik a világ újjáalakulása. A régi íény, nagyság, erények, bűnök sirba szálltak, romba dőlt minden, mit az ember évezredek ! óta épített s a régi — dicsőség hamvaiból '' feltámadt a középkor uj népek-, vallasok-, ! erkölcsök- és szokásokkal, melyek a népván-| dorlás következtében uj államokká alakult nemzeteket az újkor czivilisatiója felé édesgették s a középkori feudaiismusnak lassan-iassan véget vetve, uj politicai s társadalmi rendszer kifejlődésnek eredményezői lőnek.
A szellemi haladás alapját a népvándorlás s a keresztény vallás felvétele vetette meg. Az emberi méltóság s egyenlőség elismerése, a túlvilági élet — a halhatatlanság eszméi az antik gondolkodást megváltoztatva, az emberiség újjászületésére nagy befolyással voltak. A keresztény vallás a sociális életet az emberiség összélet-rendjeként tekintve, a házasságot szentséggé emelve, a családi életet az állami léttől elválaszt\a, magasabb erkölcsi jelentőségre juttata. a felebaráti szeretet, a jó-
tékonyság eszméinek terjesztését, az ember személyiségének méltóságát hangoztatva, oly erélyesen lépett fel a középkori felszeg institutiók ellen, hogy az állam a társadalmi élet rendezését és igazgatását, illetőleg hatalmát kénytelen volt a clerussal megosztani s vele azon dualismusba lépni, mely később oly sok polémiának es súrlódásnak lón bő kutforrásává.
A keresztény irók a munkát az ember földi rendeltetésének hirdetve, a feleba-
* J
ráti szeretet elvének alapján az ügyefogyottak segélyezését hangoztatva, jótékony intézetek alakulását mozdították elő. Zárdák épültek, melyeknek jámbor szerzetesei erdőket varázsoltak termékeny földekké, mederbe szoriták a féktelen folyamokat, városokat épitettek, emberré nevelték a durva barbarokat. s nagyon soká egyedüli ápolói voltak e culturának s a tudományoknak.
A keresztény világnézet által felébresztett szellemi mozgalmak ezután lassan-lassan kivonták a társadalom egyes osztályait elszigetelt helyzetökból s véget vetve az exclusiv felfogásnak lehetővé tették a sociális élet ataiakulását, az európai nemzetek újjászületését,'') megteremték a renaissance korszakot.
Az újkor nagyszerű felfedezései, tudományai, a heves vallási mozgalmak a társadalmi életet gyökeresen átváltoztatták. A protestantismus az embert jelentőségének tudatára emelve, felszabadította az egyházi omnipotentia alól, a szabadság utáni törekvés hullámai átcsaptak a sociális lét terére, a magasbatörő korszellem sikra szállt a rend-eszméjével, a liberalism us a teljes egyenlőség elveit tűzve lobogujára, megkezdé a har-
'') Ahrens 1. r. 9. 10. §.
ezot a conservatismus s a fennáló rend ellen. A munka általános tiszteletet vívott ki magának, a polgárság az encyclopaedis-ták segélyével kiemelkedett alárendelt helyzetéből s a hitel emelkedtével Európa a XVIII-ik század vége felé a terménygaz-daságbol a pénzgazdaság terére lépett, a midőn a nemesi előnyöket, a középkori hü-bérrendszert az iparrendszer kezdé helyete-siteni.
(Folytatása köv.)
Nyilt levél
Kováts János szolgabíró úrhoz a „Zalai Közlöny'' 92-ik számában megjelent werdö-pusztitás* czimü czikkre.
— Potréte, nov. 30. 1875. —
Igentisztelt barátom !
Becaes felszólalásod folytán vidékünkön szintén a közbeszéd legérdekesb tárgya jelenleg az erdöpusztitás, inert érezi a nép az által okozott» már a jelenbeni szükségét, agy a jövőben még nagyobb utóhatását, — és amint ki lesznek pusztítva az ország több részeiben az erdőségek, ''égy meggyőződve, hogy avval rohamoa&n fog pusztulm nemzetünk, jobblétünk, polgári életünk, — és fájdalom, termesztő szép hazánk szamtalan iparágából ez ideig létrehozott re-ménycsillagunk is! A legavatatlanabb ember az érdekesnél érdekesebb tárgyhalmaz közt nem csak gyönyörrel, de sokszor ámulattal időzik, — és aki a természet alkotta rengetegnek üdítő legében gyönyörködve élvet talált, alig hiszem, hogy nem vonzódnék azok további fentartása meggazdálkodására, — s meggyőződhetik a ha-landó, hogy az erdók okszerű éa czélirányoa művelésében, mint az ipar és szorgalom e neme fejlesztésében, virágoztatásában rejlik egyszersmind anyagi jóléte hazánknak.
Igeu levagyok kötelezve azon nemes figyelmedért, melyet a honi erdöpusztitás meg-akadályozásatekintetében, nemkülönben az er-dőtenyésztés kérdésének érdemében a minden
TÁRCZA.
Boldogság.
Csendes est buzgó homályán
Átreszkető ima harang A szülőket összehívja,
Miut egy bűvös tündéri hang.
4
8 ott a nyájas «nalád-tüznél,
— Hol a szikla felérxülne — ütt imádják együtt Istent.
Lelkeikre üdv dereiig le. —
S e deríin át mint szellem dal
Édesen zeng a dadogás. Mely egy kis angyal ajkától
Szivükig virág-utat ás — — — • ♦
S mig az égi szeutbáromság
Léte titok, fejthetetlei), Ezé oly nyílt: boldogság, a
Hit, remény és szeretetben.
QUOTH GYULA.
Kinai levelek.
(Folytatás.)
III.
A kinai helyhatósági közigazgatás mé-Ivébe még nem jutott alkalmam behatni, az idegeneket ettől felette távol tartják és előttük zárkózottak, egyes tapasztalataimat majd a társadalmi viszonyok felsorolásánál hozom fel.
Anny: azonban bizonyos, hogy a hivatalokat legtö''bbnyire dilettánsok vezetik és folytonos surlódasban, irigységben vannak egymá-iránvában 5 egymás gyöngéit dobra ütik, kigu-nvolják, csak ha közös védelemről van szó, ta,-ta''nak össze: motjdják, hogy e visszavonás oka reszl»en a lakosság vállási különbségében rejlik.
A lakosság ugyani» két fő vallásfeleke-
zetre oszlik: egyik rész az állam vallását kö- | veti, a másik púdig buddhaista.
Az elsőhoz a lakósság zöme, a íöldmives-nép tartozik, vallásuk által szorosabban vanDak az államhoz kapcsolva és e miatt ők tekintik magukat uralkodóknak, azonban ezen tudattal megelégedve, keveset tesznek és bevárják a dolgok folyását, tunyák a közügyek iránt és habar legnagyobb számmal \annak :s, a tényleges befolyás nem az övék, hanem a buddhais-táké; az állam vallását követő nép magában elég szorgalmat fejtene ki, de a gazdálkodást nem érti, legkevésbé takarékos, keresete volna; de azt elprédálja éa épen e miatt feltekeny mindenki iránt, ki nem földműves és azert az egyéb osztályokat csak ellensegül tekintvén ez is, amaz is elszigetelten és a közügyekben befolyás nőikül áll.
Az ezen valláshoz tartozó iparosok léhák, könnyelműek, pedig tudjuk, hogy a kinai általában soüat ád iparára, melynek sok ágában megelőzte szomszédait; itt azonban az iparos nem kitartó és mellette mégis könnyelműen pazarló; mutattak nekem több iparost, kinek nagy üzlete, keresete volt, e mellett tekintélyes vagyonnal rendelkezett, lett volna értelme üzlet-köréhez, de miut általában, mind némi vagyon mei''ett ezek is hamar az úrhatnámra adjak magokat és tönkre mennek.
A melyikuok némi vagyona van, dolgozui szegyei, sorba járja a theáshazakat, erején tul költekezik, adja az ura«, és inyenczet és tönkre jut hamar, mert e nemzeti hibá|uk a csaladba is átment, az uri majmolás, eziezomazas ott is túlzottan kap lábra, ugy annyira, hogy most már itt Nag-Ykanban az iparos osztály csak lézeng és nyomorog, ügyes munkáit a terhes előállítási költségek miatt vesztegeti, nem tö-
rekszik azonban helyzetét javítani, hanem Bir, sóhajtozifc és bajanak okat masra tolja; nem lehet velők megértetni, hogy oly tekintélyei* osztályt mint öle, elnyomni nem lehet, csak tartsanak oesze, nyújtsanak töket, anyagot egymásnak társulás altal — e mellett aztán jut és marad is.
Uri osztálya ezen vallásfelekezetnek idegen, zárkozott, legtöbbnyire mas videkekről költöztek be egy-egy trón változás alkalmával, mert evvel Kinaban hivatal változás is van osz-saekötve, ily trón változások (máskép kormany-változásnak is nevezik, mert miut emiiléin, a hivatalok is változnaaj alkal mával hivatalba jutottak, a másik változásnál meg azt elveaz-tetlék, vissza azonban mar nem mentek, hanem összegyűjtött vagyonuk mellett mas foglalkozás után iattak.
Ez osztály azonban zárkózott, modora visszataszító, bánásmódjuk hamar sértő, mert el bizakodásból ered.
Azt gondolná az ember, hogy mint a mi haute vole-enk az államvallást követő fél aris. tokratia itt is modoruk, csak kifelé, mác osztályok irányában ily viszás, önmaguk köst azon solidaritásban állanak, tapasztalataim szerint Nag Vkanban ez egészeD máskép van ; a lakós-sag többségéhez tartozó előkelők, vagy a mi elnevezésünk szerinti intelligentia önmagában még inkább meghasonlott; nem a nagy birtok vagy nagy tőke képezvén főjövedelmöket, mind-nyaja bizonyos foglalkozással bir, úgynevezett békeitetők, tanácsadók ; mert itt vagyoni ügyeit senki sem rendezi, vagy végzi önmaga, hanem a békéltetőkre bizza, kik a közéletben előforduló iratokat készítik, feleiket mindenben képviselik és a nép nagyon hozzá van szokva, ám-
bár ez eljárási mód igen drága és sok viszályra
ad okot.
Ez intelligentia tehát kenyérkeresetből gyűlölője, irigye egyik a másikának; családjaik egymástól el vannak zárkózva, mert jobbadán más városokból származtak, egymást jött-ment-nek, tolakodónak tartják és ez még külső érintkezésükben is észrevehető; a szerepvivéaért har-czol mindegyik és e mellett gyalazza egymást; több cliquere oszlik, kik minden közkérdésben egymás megbuktatására munkálkodnak, ■ hol az egyik, hol a másik osztálylyal íraternizál-nak, czéljaik elérésére pedig nem tudni: egymást gyülölik-e jobban, vagy a segélyül hívott más osztályokat?
Társas élet ez osztályban nincsen, rideg házi életet visznek, hová sem egymás közt, sem más osztályokkal vegyítve nem juthat senki.
Igaz, hogy ennek oka nagy részben a más osztályok telhetlen fényűzés és ótogtatási vágya, de ez csak kisebb mérvben szerepel, oka inkább az, hogy mindegyik önmagában a többi felett szeretne állni és a többitől csakis hizel-gést fogadni, mert e tekintetben Kina valóságos eldorádó, hol a czim és hízelgés a tökély netovábbját érte el, főleg ha kis anyagi előnyoyel is jár.
E terdeségek a város ügyeire is nevezetes befolyással van, a nép saját vezetőitől ösztönszerűleg fél, és közülök nem igen szereti kormányzóit,ezeket rendszerint magából választja, kik aztán állásukkal igen nagyra vannak, valóban azonban egyik,vagy másik osztály játékszerei, mert kevesebb ért9Íem levén bennök, mint a vezetőkben, ezektől félnek és ma igy, holnap amúgy hajlandók tenni a szerint, melyik fél őket előbb éri.
(r olytatás kör.)
érdeket egyformán képviselő „Zalai Kozlőiy* feDt jelzett számában közzé tenni szives voltál,
— nagyobbrészt azon nézetben vagyunk, hc^ry egyes erdőtestek letaro!á*a, nemkülönben ''-g/es állományok vak vágás altali felbontása, esy-ezeremind a gyérítés eme név alatt miijdcn okszerű erdőgazdálkodást oly nagy mérvben céi-küloző erdészetünk léte, vagy nemléteik kérdésé hazank köz^azdaszati erdekében, valamin; strategikus szeinponioól véve natry hordc-ifju,
— sót követelhető: hogy a/ok fentart&s* rc-íi-lett döntő aüá*pontot foglaljon a közvélemény.
Igaz, bujjy volt idő. midőn a rpajryar erdészeti egyesület ez érdemben az országgyüléa-hez nyújtott jelentedében határozottan hangsúlyozta. nogy erdészetünk életképes hivatási 3 íovábbi fectariáoának nagy horderejű kérdése azon perczben megszűnik, a rnely pillanatban a kormány előleges támogatása folytan a nép ve-zetve lesz, hogy az kellő felfogással és tájékozottsággal birjon saját ez irányi érdeke helyes érvényesítésére ; e tekintetben, ha jól emlékszem, küldött ki kebeléből egy bizottmányt, mely 1866 ik évben az erdőtorvényjavaslatot tanácskozásának alapjául elfogadta és enDyi szép idő lefolyása óta íajáyiom. hazai erdészetünk érdekében misem történt!
Mindezekhez egész szerénységgel csak any-nyit bátorkodom megjegyezni, hogy méltassuk figyelmünkre az államerdők hasznalatát, tekintsük a magánbirtokosok, püspöki, apátsági, városok és közsegek üzemterveit, a forda s az újra erdősítés körüli intézkedéseket, ugy megborzad az ember! és nem lehet csodálni, ha manap az ország nevezetesebb részeiben Pesten, Pécsett, Fehérvár, Győrött stb. 20—24 frtos fával tüzelnek, hiszen már Pötrétén a Göcsej keleti részén, mely vidéket egy generatióval ezelőtt rengeteg erdő borított, ma a 6 — 7'' átméretü bükkfának öle 12 frt, tehát mit várhatunk a jövőben V 1 Hogy felszólalásomnak fejében miuö viszonzást nyerek, tudja miqdenki. Nem a nemtetet magát értem : annak kétségkívül melegen kell érezni ügyei iránt; azért is nem vagyok ma már baratja, hogy erdővédelmi eszmeimet tovább indokoljam, mert annak árát keserűen fizetem az idő óta, hogy az erdőfogvasztás theo-riájával felruházottak ellen a temesvári kincstári erdők eladásához a „Hon*, „Magyar Uj ság" hasábjain felszólaltam.
Kívánatos kiválólag, hogy az erdőpuszti-tás a magánosok és közsegekre nézve megszüntessék, — és a kormány közvetítése folytán a megyék oda utasíttassanak, miszerint a m^gye kiterjedése és annak erdőállományához mérten szakértő erdőfelügyelők allittassanak, kiknek teendőjük lenne a rájuk bízott kerületben ax erdőket részletekben felmérni, beosztani, a leg-czélszerübb fordát a fekvés és talaj minőség-énéi megállapítani, — melyről évnegyedenként a megyei gyűlésben reiátiót adna.
Különben az all, hogy megérjük azt az időt, midőn sirva megyünk az elpusztult erdők terei előtt, — szükséges^ehát, hogy az erdők tul vágatása meggátoltaesék, az erdei károk mt-g-fenyitése 8 azoknak az illető telek általi karpot-lása elintéztessék — az illető közkormany zati közegeket, a megyei törvényszékeket utasirani, hogy ezen tul az erdőpusztitasokat h erdei károkat tárgyazó panaszokat gyorsan eliniéz.zek.
Közelebb a r.alamegyei nagyobb erdőbirtokosok erdőkezeléseről, a erdő auó, ugy & ca-tasteri munkálatokról bővebben szolok.
NEUSZIDLER,
föld bér Jő.
Jegyzőkönyv
a muraközi tanitókör 1875. nov. lS-án tartott közgyűléséről.
Jalenvoltak: Jeuey elnök, Majhen Ferenc« alelnök, Alszegby jegyző, Polyák pénztárnok, Schmidt konyvtarnok és Palya, Valló, Menczey, Rhédey, Majhen, Várallyai, Sziinko-vics caaktornyai, — Kutor goricsáni, Koosz: Fe-rencz és Dobrányiaioboticzai, Novakovics beli-czai, Gregorencsjcs iopatineczi, Tiszai dekamove-czi, Sinko,Saffranics es Odlikovics perlaki, .íizlá-mekszt-Máriai,Horváth kursáneczi, MarBÍcs sTi-■zay domborui,Cinzek macineczi, Zdacsek v rate-aineczi, Gerencsér és Bertalanics nedeliczi, tGuz-mics prodtureni, Halirja czirkovlyani, Koóasz vi-doveczi, Am»,\nann légrádi taniió urak, Peiczek Péter csáktornyai hittanár ur, mint vendiégek pedig: Luperszbek József iskolaszéki elnötk ur, D. Klein Sándor iskolaszéki tag ur, Zieglerr Lajos tiszttartó ur, Marczius Józaef városbíró ur és
Fink állatorvos ur.
Elnök üdvözölvén a tagokat, a gy ülést megnyitottnak nyíivánitá. — Felolvastatv/an a tárgyak sorozata, az előadásokat
1) Pálya Mihály kezdette Táirgy : „Mintán az okszerű nevelés egyik aiapfohtetele a beható emberismeret, vétessék az ember- testi szervezetére nézve tekintetbe s fejtessék ki: az anyagcsere, ennek legfőbb eszközlője, vér, vér-forgas, vérállomány*. — Értekező az etruoeri caontvásszemléltetésével kezdvén meg előaoiasat, ezután áttért a vérkeringésre, emésztésre, eledelre Etb. — Behatóan tárgyalt értekezesfc köz tetszéssel fogadtatott.
2) „Mit keli nevelés és mit oktatás ajatt értenünk? Váljon neveléséooktatás lényegeeDen
egy-e?« Előadó: Aiszeghy. — Ertek-tő meghatározván a nevelés lényegét, azaz : nevelés alatt értjük az ember összes tehetségeinek össz-hangzó és természetes kifejlesét; a nevelés czélját: valódi emberié való neveles ; az eszközöket, melyek által a nevelés czélját elérhető. 8 minthogv a jelzett eszközök között az oktatás mint egyik íőtényező működik, teíiát követ kezik : hogy az eszköz (oktatás) a czfcltól (neve-les) lén vegében különbözik.
3) „Méter mérték" Előadó: Polyák Mátyás. Megismertetvén a méter-mérékei, összehasonlítva a még a!kali.iazáí>ban levő bécsi mértékekkel és ások '' imitasal.
4) „Miután Muiaköz népiskoláinak legtöbbjében csak egy tanító van alkalmazva, kik i-gv teremben hat évfoh araot .tanitauak, intessék tehát ki, tekintettel ¿horváiés magyar tannyelvre, miként járjon el a tanító, hogy a törvényszabta ismereteket a tanuiua.kal elsajátíthassa V Keszittessck erről egy részletes tan- és iróterv." — Kzen tétel előadásával megbizott Krampatics Jánosstridói tanítót betegsége aka-dálvozá a gyűlésen megjelenhetni, tehát a jövő gyűlésre halasztatott.
5) „A pécsi tanitó-egylet részéről a nmlt-ságu kozoktatási m. k. minister úrhoz, a tan-felijgyelóségek újjászervezése tárgyában intézett emlékirat". Előadó: Mencsey Károly. — Értekező az emlékiratot megismertetvén, azi a gvülés minden pontjában helyesnek taláiván és mindamellett, hogy a „fcpzigazgstási bizottságokról szóló törvoryjavaslatban" a tanfelügye-lőségekre vonatkozó pontok ezen emlékirat egyes pontjainaK sokban megfelelnek, azt elfogadta cs a magas ministeriumhoz ezen kör részéről is fölterjeszteni határozta.
6) .Az iskolai takarékpénztárak". Előadó : Rhédey Ferencz. — Értekező elóadá, ki volt hazánkbwn ezen intézmény megpenditóje. — Történeti áttekintését nyujta azon okoknak, melyeknek következtében hazánk a nyugoti müveit államoktól hátramaradt; ebből kifejté annak okát: miért utánozzuk oly szolgailag a müveit külföldet.— így szivárgott át hazánkba az iskolai takarékpénztárak eszméje is. — Az ez altal megindult mozgalom két iranyban folyik; vannak, kik azt minden módon életbeléptetni óhajtják, s vannak, kik azt tán elvileg pártolnák. de nem hisznek annak csodatevő hatá-saban. — Hogy a gyermeket takarékossagra szoktassuk, kell, hogy a szülei haz az iskolaval karöltve járjon eiő jó példával. — iía a gyermek otthon a házi korben folyton takarékotságot lát, reá szokik arra, 8 megszereti a tanitó ráhatása nélkül; ellenkezőleg pedig hiába dicséri azt a tanító. Mert ama nebany forint, mely mint betét szerept-1 a kony vecskeben, csak külső látszata azeredméuynek, puszta szám.melynek pae dagugiai értéke ez esetben nincs. Bj A nevelés és tanításnak egyik czélja önajlóságr- képesi-teni a gyermeket önmunkasság altal. Ebből io lyolag a takarékossugnak eJófoltéteie a munkásság. — C) Azok, kik tzen eszmének általános meghonosításán larad''Znak, elfeledik, hogy különösen ialusi néptanodaink ban a többség oly szegény emberek gyermeKeiből ¿JJ, kik legtöbb esetben még a tanszereket sem képesek beszerezni. — Peldakkal világosit ja, hogy minő rosz tuUjdonok kifejlődése fog ép ezen intézményből tápot meríteni. Dj Sokkal üdvosebb dolog lett volna e helyeit az iskolalatugaiástszorgalmazni.
A kezelésre vonatkozólag a tanítóra »suiet uj terhet rónának, pedig manap egy tanítónak ugyib ezermesternek kell ienni, hi gy hnatalat jol be.olihesse; es az előadásokra Vaio előkészülés is auuyira igeuybe veszi üres idejét, hogy alig marad nehany perez, melyet családjának szentelhessen. — Molott meg & zárszámadásoknál elófoi duiható különbözetek következménveiről stb. — Előadónak általanos tetszéssel fogadott értekezése utau a gyűlés egyhangúlag határozta :
Az iskolai takarékpénztárak meghonositá-sátnem pártolja s társadalmi uton is ellensúlyozni fogja annak behozatalat, felülvílágositná az illető köröket ezen intézmény káros következmé ny eiről.
7) „Eötvös-alap". Előadó: Szinkovics Ferencz. — Elóadá ezen intézmény keletkezését, czélját és eszközeit s inditványozá: Mondja ki a gyűlés, hogy az Eötvö* alap intézményét pártolja s annak minden egyes tanitó tagja óhajt lenni. — Az indítvány elfogadtatott azon mó dositással, miszerint a gy tilos óhajtaná, liogv az alapszabályokban már az egye« belependő me-gyekre a befizetett tagsági díjhoz aránylag, kellő biztosíték foglaltassék.
8) az országos nagygyűlések helyének kijelölése körül két párt keletkezett: Budapest és Szeged. Einök szavazásra hiván fel a gv ülést, szavazattöbbséggé! Budapest kijelölése indítványozta tott.
9) Elnök a következő indítványt olvasá fel: „ E ere« tessék meg a iimgas ministerium olv czeiból: miszerint kegyeskednék kieszközölni a gőzhajó és vasúti társasaguknál azt, hogv ar összes magyarországi tanárok, tanítók, tanítónők, tanulok — julius és augusztus hónapokban — a birodalom gőzhajóm és vaspályáin félaron utazhassanak." Az indítvány egvhan-guiag elfogadtatott.
10) A jövő közgyűlés helyéül Perlak je-
löltetvén ki, arra egyelőre a következő tárgyak tűzettek ki: 1) A kerti ipar. 2) Az I. osztályban a gyermekek fogadtatása és különösen a beszéd és értelemgyakorlatok alapján történő előkészítő tryakorlatoknak módja, menete, szükségesség?. Alkalmazása 8 elhanyagolásának következménye. 3) A közóuséges törtek.
Elnök a megjelent vendégeknek a gyűlés n^véoen köszönetét nyilvánítván, a gyűlés befej ez te te t.
K. m. f.
JENEY GUSZTÁV,
elnök
ALSZEGHY ALAJOS,
jejfyxS.
Helyi hírek.
— A január 7-ihi tánczvigalomra ki bocsátattak a meghívók. A rendező bizottmány névsorát lapunk mar közölte. Személyjegy 3 frt. Családjegy 6 frt. A tiszta jövedelem a társaskör alapvagyoua gyarapítására fordittatik. Óhajtjuk, hogy elegantia és kedélyesség ben az eddigiekhez hasonló legyen, s a nyolczadik évben is társaséletünkben egyik legszebb emléket, s kellemes visszaemlékezést idézzen elő.
— A télnek is megvan a maga mulatsága. A király u-cza végén levő jégen naponta délután számosan megjelennek korcsolyázni, s mulat-sá^oí» jelenetek fordulnak elő. Mint halljuk, „korcsolyázó egylet" van alakulóban.
— A nzepetneki ügynek végtárgyalása nem folyhatott le a nagy-kanizsai kir. törvényszék előtt. F. hó 9 én és 16-án tartott végtárgya lás befejezése bizonytalan időre ujabb tanúkihallgatások miatt elnapoltatott.
— I>ol(nay Gyula, az ifjúság e lánglelkü barátjának előfizetési felhivása van lapunk mai számahoz mellékelve, felhívjuk a szülők, gyámok, s egyátalán az ifjúság barátait e közhasznú vállalatok pártolására, ennél hasznosabb ajándékkal nem kedveskedhetnek a fo-gékonyszellemü ifjúságnak, mintha e hasznos es valogatotl tartalmú kiadványokat megrendelik. Bővebb tudomást szerezhetni az előfizetési telhivásból.
— A* ovodában most már a szülők és érdekeltek látogatásai szívesen fogadtatnak, miután e czélra 3 szoba van berendezve, s a körülmények szerint lehető kényelemmel ellátva.
— A Chinai hírneves társaság teguap tartotta elsó, s ma vasarnap, decz. 19 én tartja második, s illetöl- g utolsó előadását a „Zöldfa" nagytermében.
— A Jiudnról induló reggeli postavonat 17-én harmadfél ó.at késett, egyik kocsinak a tengelye törött ; szerencsétlenség nem történt.
— S<rjUfhiba. Sormáson, a mult számban foglalt j.nasi orvos urnák becses közleményében két beteg helyett hét beteg értendő.
— A ,nagy-kanixsai keresk. ifj. önképző-köre" helyiségében ma este fél kilencz órakor tek. Somogyi Henrik ur tudományos felolvasast tart, melyre ezúttal az egylet t. tag jain kívül a n. é. közönséget is meghivni van szerencsénk. Kelt N.-Kanizsán, 1875. decz. 19.
A választmány.
— Zalka Janón győri megyés püspök ur ó méltósága ritka jószívűségének adá ujabb jelét, midőn magas figyelmét főpapi megyéjén kívül eső szent Laszló-egyházi templom romjai felé fordítván, annak telepítem költségéhez uji»bbau ismét 00 frt készpénzzel járult. Hazafiúi örömmel nyilvánítjuk elismerésünket, adja Isten, hogy nemes áldozatkészsége minél több örömet szerezzen jó szivének !
— Bördöczén a napokban temettek két megfagyott tótembert, kik cséplók voltak Dö-metöldén, s hazamenet bepáliukáztak erősen, minek következtében a Bzanról többizben re is fordultak.
— JUeghivda. A keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet hallgatói által az 1876-ik év januar hó 15 én — a segélyező-egylet javára,az „Amazon* szálloda nagy termében sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczestély rendeztetik. Egy családjegy ára 5 frt, személyjegy 2 frt, egy sorsjegy 10 kr. — Belépti- és sorsjegyek kap hatok az intézeti olvasuteremben naponta 11 — 12 óra közt, valamint Wüusch Ferencz és Lázár Ignácz uraknál — Kisorsolandó tárgyak és folültizetések köszönettel fogadtatnak és hirla-pilag nyugtáztatnak.
— A keszthelyi közs. népiskola kebelében szegény gyermekeket segélyző krajezáros egylet alakult.
— ltövid hírek. A merkei pusztán egy kis fiút a farkas megevett. — Vodjaner Béla sepsi-szent-györgyi képviselő lett.— Vadnay Károly jeles írónk édes anyja meghalt. —Orosházán Győri VilmoB heti lapot indít meg. — Axentye a azabadságharcz ismert vérontója képviselővé választatott. — Benedek Sándor, a „Debreczení Ellenőr" belmunkatársa „Minmás" czimü hu-moristikus füzeteket ad ki. — GrófLcnyay beteg. — „Postmegyei Közlöny* czimü hetilapot indítanak meg Szentkirályi és Komis kiadók. — Báró Vay kitűnő szobrászunk műtermét Bécsből Bpestre teszi át. — Franki Leo magyar illetőségű, de a volt franczia commune közlekedésügyi ministere Bécsben elfogatott, a magyar kormány visasaköveteli. — Eszék környékén
ezelőtt 12 évvel 1400 ¿ves bort talált^. _ Morphy, a hires sakkjátékos meghalt, _ ^ zsicska Temesvárott távirdaállomási főnök pt. pirollóval halálosan megsebzette magat. _
Óbudán római sirt találtak. — Greovaczon e?v
házi gazdát mulatozás közben kívülről az abU-kon át lelőttek. — Beöthy György volt honvéi. ezredes Nagyváradon meghalt. — Szigiig,^ „Perényí* czimü tragoediat irt. — A szépei püspökség alapításának százados évfurdutója 1876. aug. hóban tartatik meg. — Székesfejer-várott dalegylet alakul. — A 16 éves „Boluná Miska" élezlap, „Bolood Istókra" változott. — Arany Jánosi emlegetik Toldy Ferencz helyére. — Szegeden fogadásból egy napszámos 20 iteze vizet ivott meg, belehalt. — Kassán két hon véd tiszt párbajt vivott, egyik súlyosan megsebesült. —
Papírszeletek.
Egy bajadon, ki az ötvenes év vége felé járt, ballá, hogy egy ifjú barátnéja férj bei ment. ¿rxelg." bsngon felsóhajtott: „Sxja 1 ex egyszer a sorsunk mindnyájunknak \*
(ilj.) A m enageria tulajdonosa tudományos dit-serlatiot tartott egy óriási sas tulajdonságairól, az előadás fináléja igy hangzott: ,e sas a szamarat megeszi, de az ökröt nem bántja.*
— Akkor kend biston, bátran lakhatnék e fajú sasbazájában — mondá egyik paraszt £ másikboz.
— Kendnek pedig nem lenne tanáücs oU lakn — válaszolt & megszólított.
— Egy kőszivü ember sírirata : E sírkőről olvashatod, ki nyngszik itt; e sirkővön érezheted érzelmeit.
— Egy örökösen adósságot csináló, de azt soha meg nem fizető sírirata pedig ez volt : Leözctte adósságát — csoda ! a természetnek Potyafi,_ Tudom bánja, hogy en egyet is kénytelen volt le-d rukkolni.
Decz.
Történeti naptár.
19. 1848. Kossuth Erdélybe Beöthy Ödönt biztosnak nevezi ki.
20. 1486. Mátyás m. király fényes bevonulását tartja Bécsbe. — 1820. Gr. Széchenyi Ferencz a m. muzeum alapitója meghalt. — 1848. A szurdoki győzelem.
21.1396. Zsigmond király anikápó.vi csatavesztés után Raguzába érkezik. — 1801. Gvadányi halálozása. — 1848. az olasz kormány elismeré Magyarország függetlenségét.
22. 1314. Nagy Lajos király seregével Aquilában megérkezik. «— 1848. Wiudischgrütz M. Óvárra érkezik. 1854. Fancsy Lajos halálozása.
23. 1848. Bem deési győzelme.
24. 1448. Hunyady János a szegedi or-Bzággyülésre érkezik. — 1855. Jer-ney János történetbuvár halálozása.
Lottóhúzás.
Brünn, deci. 15-én: 67, 60, 43, 65, 24
* r
Piaczi árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaezbiztosi könyvéből: 1875 évi deczember hó 15-én.
GabonanemOek: egy als. auszt. m. sr.erint. Buza ö7-yu fontos 5 frt. ''¿b kr. 85—06 font»s 5 frt — kr. 83-87 fontos 4 frt. 80 kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 60 kr. Árpa serfozésre 68—70 fontos a frt 50 kr. etetésre való 3 frt. 25 kr Zab 2 frt. 10 kr. Középszerll — Irt — kr. L i s z t n e m (1 e k : egy bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 15 frt. — kr. Zscmletiszt 12 frt — kr. Fehér kenyérliszt 8 frt- — kr. Fekete kenyérliszt 6 frt. — kr. Búzadara 13 frt. 50 kr. Árpakása 14 frt. — kr. Rizs 15 frt — kr. — H ü -v e 1 y e s e k : egy alsó anszt mérő szerint. Borsó 9 Írt. — kr. Bab 4 frt. 50 kr Lencse 9 frt. — kr. Köles 5 frt. 50 kr. Hajdina ^pohsnka) 2 frt. 70 kr. Ku-koricza 2 frt 50 ki. Burgonya 1 frt. 20 kr. Hm: egy bécsi font szerint. Marhahús 24 kr. Disznóhús 30 kr. Juhhus — kr. Borjúhús 30 kr. Z s i r f é 1 é k : Disznózsír 50 kr.Marhazsir 60 kr.Szalonu* 42 kr Szappan 24 kr. Petroleum pintje 70 kr. Stearin-gverty* 56 kr. Kaggyu-gyertya 34 kr. Bor: egy alsó auszt. ako 40 pint szerint Ó-bor 8 frt. — kr. Uj-bor 7 frt — kr. Sör: egy alsó austr. sörakó 4 2 pint szerint. Középszerű frt. — kr. Legalacsonyabb Irt. — kr. Tü zi f a: 1 bécsi öl 36 hüvelyk hos«u. Bükkfa 12 frt. 50 kr. Tölgyfa 8 frt. — kr. Kőszén egy bécsi mázsa 70 kr. Faszén egy mérő 75 kr. 8 sé n s egy bécsi mázsa szerint 1 frt. 60 kr. S z a 1 m a 1 frt. — kr. N a p s z á m : Élelmezéssel egy férfi 70 kr. Élelmezés nélkül 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.)
Maninger József, v. aljegyző.
Érték és váitófoiyam deczember 17.
Ö9/i metaliques 69.35; 5*/t nemz. kölcar 73.75: 1860-ki állaűalmi kölcsön 111.80 ; banJ reszv. 9 22— ; hitelintézeti réaavények 204.3'' London 113.66; magyar földtehermentesi k( vény 79.; temesvári földtehermentesi k vény 79—; erdélyi földtehermentéai kötvé 79.25; horvát-alavon földtehermentéai kötve 83.50: ezüat 106 15; cs. kir. arany 5.36 Napoieond''or 9.11.
I
Deczímber 19-től deczember 25-lg 1875.
llo. heti- KathoKkus nap- Protestáns :ár naptár
í
j^j
5lUrjövet IV. — K»t. ev. Tiberius császár uralkodásának 1 r>-iic esztendejében. Lukács Ili. ! j _]6. — Prot. Kp. Piiilipp. IV. ■} — < Ev. Ja-
„1 i<j _ Ojj Karácson első napján: Tit. II. 11 —15, ! vagy'' Esai" IX. 5-8. Ev Uk. II. 1-13. - Giir. ( ev. Lukárs XIII. 10—17. !
5
ti) Vasarnap C 4 Nemesius C 4 Nemtő
¿U Héttő Theofil Arnon
l"l Kedd Tamás apostol Tamás
¡22 Szerda Zeno
1^3 Csütörtök Victoria szfiz
■>4 Péntek Ádám és Eva
Flavian
Győzőke (S*
-''4 re rues « — Ádám és Kva o«£
25 Riombat Nagykarácson J^Nagykarácson
Jb
Felelős szerkesztő s kiadó : Bátorfi Lajos. TSJ.yxltt.ér.*)
Valamennyi beles erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére du Barry
gyogytápszertöl Londonból.
2S év óta semminemű betegség sem volt
képes e kellemes egészségi tápszernek ellent-állni s üdvösnek bizonyul az: feluöttekuél úgymint gyermekeknél orvosság t''s költség rélViilI minden gyomor-, id>-g-, mel - tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegzési-, hóhag- és vesebaj- gümc-, ászkor-, nehéz léi egrés-, köhögés-, em ésxthetíenség-, dugulás-.p.axme-nés-. álmatlauság-, gyengeság-, aranyér-, vizi-betegség-, lázsar(iUlés-, vér-an''gszorulás-. fülzsibongás-, émelygés éx hányás, sőt terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakor-. soványodás, csúz, köszvény, sápkór ellen, agyszintén csecsemőknél eledelül dajkatej helyett előuyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszer elieu daczoltak. ezek közt bizonyítványok l>r. Wnrzer tanártól, Bencki. Dr. Angelstein, Dr. Chf»relaud, Dr. Campbell, Dr. Dédc tanár, Dr. Ure, Castlestuart grófiw, Brehan márkiué, Issenstein berezeg Mennsdorf-Ponlli ministerelnök és több magas államszemélytől, tetszésre bérmentve Leküldetnek.
Rövidrevoat kivonat 80,000 bizonyítvány hói :
Dr. Wurzcr orvosi tanácsos bízón;, itványa.
----- Bonn, jnlíus 10. 1852.
K «■ v a 1 escíérfDuB a r r y számos esetben minden gyógyszereket pótol. A legnagyobb sikerrel banzuállatik haimenéseknél és vérhasnál, vizelési betegségekben, vesebajokban sat. köbetegségekbon. a húgycső lobos és kóros izgultságainát, dugulásoknál, a vésik .beteges összehusódásánril. bugyL »lyag bajokban, aranyérben stb. A legkitűnőbb ercd;nényuyel használhatni ezen valójában megbecsülhetetlen szert
nemcsak nyak- és mell-betegségekben, hanem tüdőét iégcsŐ-sorvidáibau is. (P. EL.)
W u r z e r Ií u d o 1 f, orvosi tanáciba «''»a ttbb tudós társaság
tagja.
Winchester ¡Angolors/.ág) dec. 3. 1842.
Ön kitűnő Kevalesciére gyógysrere altesti bajok, dugulások, idegbajok és virkórság hosx-Szau tartó és komoly jele uségeit cltávolitá. Mint ön gyógyszere legjobb batárinak szemtanúja, azt teljes szivemből ajánlhatom
James S h o r e 1 a n d, ''.♦6. ezr. sebész.
Berli.n. máius 6. 1856.
A Dn Barry Revajesciére kedvező eredményét és kítüuŐ hatását minden tekintetben bizonyíthatom.
'' f Dr. Aj» g e 1 s t e í n,
titkos orvosi tanácsos.
7lJ,921. sz. bizonyítvány.
O b e r g i m per u (Baden), apr. L''2. 1872.
Betegem, ki 8 hét óta idült májgyoladásban rémitő fájdalmakat szenvedett s legcsekélyebb ételt sem vehetett magához, ön líevalesciére-je használata folytáu tökéletesen meggyógyult.
Burkhart Vilmos, seborvos.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen meg-kiviéli a gyógyszer árát, felnőttebb./ ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben ''/ font 1 frK őO kr.. 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 fr:50 kr., 5 font H> írt., 12 font
I
20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták «zelen-czékben 2 frt 50 ós 4 írt 50 krral. Revalesciére Cho-colaüé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 3-4-rb 2 frt 50 kr . 4H-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 283-ra 20 frt _ 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barrv & Comp
által, Wien, Walllíschgasse Nr. 8.,
Valamint miudfcü város gyógyszertáraiban és füazer-
kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküld: posui utalvány vagy utánvét mellett.
-Kanizsán Práger Béla, (ezelőtt Lonák Károly) gyógyszertárában; Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. é* társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kigyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felixnói és Söltz Rezső gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél. Sopron Voga A. gyógysz.; Ternesvarott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Growingcr G, B. és Ernst János gyógyszerésznél: Varasdon dr. Haher A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: lioyko Victor gyógyszertárában.
*) E rovat vállal a
alatt közlöttért fe''.előaségst nem
Saerk.
k. t. s<;>.
SZ.
Hirdetmény.,
Zenélő játékok,
dob
Letenve község képviselő-testülete által közhírré tétetik, miszerint a jptenyei közbirtokosságot illető 743 darab műszaki tölgyfák, ajánlatok beküldése melletti eladatása elrendeltetvén, a becsár 10,459 frt 25 kr. o. é., ennek eladatrsi határidőül 1876 ik évi január hava 2U ik napjának délelőtti 10 órája Letenyére, a körjegyzőségi irodába ezennel kitüzetik, mely időre hz em''itett tölgyfák a bekü!á"nd<"> ajánlnt levélbeni tobbet''ásréró részére íoarnak áudatni. Mr!gjegyeztetik, miszerint a fenti becsárnak 10% banatpénz *z ajáulati levélhez melleklendő lészen.
A feltételek a letenyei körjegyzőségi irodában bármikor a hivatalos órákban megtekinthetők, sőt a venni kivánóknak meg- | keresé" folytán a feltételek meg is fognak küldetni.
Kelt Lotenyén, deczember 3. Ib75.
a képviselő-testület megbizásából:
Békessy Rezső,
melyek 4- 200 darabot ját«zaUj|K ; diszmövek harang, doh, és harang játékkal; me"11^*» hangok mandoün
Zenélő szelenczék
n.elvek 2—10 darabot játszanak ; necaiasere, azívaiállvány, sváj-czi "há/acskík. fénykép ali umok. író eszközök, kcz''ydtirtók, le-vélnyomi.k. szivarkészletek, dohány és gyufaiartók. d -lírozóaszta-lok.palaczkok. tárczák, székek stb. mindenik zenével ellátva. A lcguiabb e tekintetben! gyártmányokat ajánlja
HELLBR J. H„ Bern.
Képes árjegyzékek bérmentve küldetDek.
Heller féle valódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók. (1856 — 3)

:''1*73 3)
leteuyei körjegyző.
TJ l»ihipsiáí
: I lieskó-tl L''yÖKyit levélben j JLir/r. KlUisrh sp^rzia-
lista I)r< z<lít. Wilh^lms-plarz 4 (ezí''lntt Berlinben). Sok száz sikeres eredmeny !
Kohn Gyula
norinbfrgi és diszmfi taráb«''.l fi<;ve-lombe xjanija nagyszerű kiállítását
karácsoni ós újévi tárgyaknak. (1861—8)
ngys inte legnagyobb választékot
oermatiálékoKMI
lexjutáiiyosabb áron.
Varrógépek gyári raktára.
játík-íeot
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása következtében nagy választékú gyermekjátékáruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban jutottam birtokába, ezen gyermekjátékok
karacvsoni-sujévi
ajándékul különösen ajánlhatók. Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szives látogatását, valamint becses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mélv tisztelettel
Bachrach J. H.
0853-6) városház-uteza, az uj városház épületében.
Scherz Lujza Altesti-sérvben szenvedők
AWsWUWi
3000 kötetből álló magyar-német
kölcsönköny vtárát
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek nagy raktára eredeti
Singer-, Wheeler és Wilson-.Howe , Anger,- Henger-, valamint kézivarrógépeit. a melyeket gyári áron több évi jótállás mellett
ad el.
Legjobb tü, czérna, olaj, úgymint gépalkatrészek minden varrógéphez mindig előlegen tartatik. A varrógépek havonkénti részletfizetésekre is árusit-tatnak. — Oktatás ¡ugyeu. ^Ib45 — 6)
ajánlja
(1871-3)
Wajdlt.s József
könvvkereskedése Is''agy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként esak 50 kr.
-Gyermekek, örüljetek!
A ki gvermekeinek karácsonkor nagy KriSmet akar szerezni, az vegye ni^g, a meddig a ké>z''^t tart. általánosan kedvelt
karácsoni bazárunkat
b- '' í\ sí fi*t áron, a miért 27 darab legujabb jiték-
CSUK e) ifi szert kap min<ien kora fiuk és leányok számára,
1 nagy éneklő bábu.
1 trwchanicus sergő csiga.
1 bajazzo czintinyérral mint légyfogó. -
1 indiánná, mint kötéltánczos nemzeti jelmezben.
1 teljes porczellán service 6 személyre.
1 Orang-Uting, mely 15 mesterséget tud.
1 hátultöltő csattogó pisztoly.
1 nap'' dominó-játék.
úgymint:
1 ladik* tele szerszámmal. 1 carton, mely az égés* állatvilágot tartalmazza. 1 rzred ang. katonaság hatli felszerelésben. 1 mechanikus világpanoráma. 1 repülő fülemile. 1 egész uj találmányú nevető-ké-szülek.
1 varázssip angyali han?okki1. 12 drb pompás karácsoiifn-rinzit-
mény.
Az itt elős-.rolt27 darab gyönyörű és eg szen uj jrtékszert e>ryött-véve csak 5. 0. á. frtért adja
PETER BLAIJ, Wien, I., Wollzeile 25.
A szétküldés utánvétel mellett gyorsau és lelkiirmeretesen történik.
Xein színlelt vi''geladas!
Minthogy ar. flzlrt ros/. menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
egészen fölhagyunk, kénvtelei.ek vagyunk pompás china-ezüst vyárt-máovaink roppant kés7.1et»*t mélyen ar. előállítási árakon al >1 gyor-►an eladni, üizonyitékul szolgáijou a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, mrlyet kivausagra bérmert v«, bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824 - 9)
előbb | most csak előbb , most csak
fi drb. kávéskanál 3.6''i kr. 140 kr 1 drb. vajtartó . ö.- kr. 2 — kr. G
1
kortartó . 14.— . 8 — „ |
Továbbá pompás t.ilczák. kávés- és tbeás kannák, a*z!al-diszitők, ágas pyertyatar:ók, ozukorhintők, tojástartók, fogpisz-kálótart<>k, «-czetes é* olajos cdi-nyek és még számos iná* czikk stb. stb. épen ily bámulatos olraó áron.
Ku''ouöxen niCKjtKyseudü. G darab evőkanál ( , . . . , „^ e
6 „ vilia c mind a 24 darab együtt diszes í " ír ,. / tokban 24 ít helyett csak 9.50 kr.
Ugyanaz brittania-ez üstből díszes tokban, mind a 21 darab csak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiism «retesen teljesíttetnek.
Ciin:
evökanal 7 ÍH) n 2 70 „ 1 pár gyertyatartó 8.— • 3 —
kcs 7.6(1 2.70 „ 6 ,, késtámasxtó ö.— »» 2.50 1»
„ villa >7 :»0 • 2 70 . 1 drb. czukort''ogó 2 50 1 — ■>
levesmero 5.— * 2.30 „ 1 „ theaszfirő 1.50 - 60 it
tejmTo . S 50 > 150 . 6 ,, csemt-gi''zo kés — >i 2 50 »•
rárbntó ezu- G „ „ villa G.— >•> 2 50
kortart)) 14.— 8—.
Q O
O g
u o u
8 a a a a a a a a a
a legjobb hatásúnak bizonyult s„-''i rv kenőcs által Sturzenegger C;. l.tláliBíiuva által Herisauben Schweitzból, meglepő gyors segélyt nyerhetnek. E^v tég-íly ;ira 3 f.-t 20 kr. é. Minden utánzásra, mely a közönség félrevezetésére c.zéloz, óvatosság kérotik. Serniféle analvaia tit-krikat fel neoi fudezUeti. Hizonyitványok és hálairatok a teljesen felgyógyultaktól itt * helyütt nem közöltetnek, mert a használati utáaitás-ban tobb benn foglaltatik. Kapható magánál Stnrz-uegger O.-nél, valamint a következő raktárakban: Pesten FormágyiF. gyógyszertár a „Sz.-Máriához." Zágrábon Mittlbach Zs''igmond győgy-szertárában. Temesvárott; Fecher J. E. rMária segíts" gyógy-tárában. (1814—7)

Néhai Talliáu József ur ágához tartozó családtagok felhivatnak'', hogy a családi választmányba egy képviselőt választani s ebbeli választást az alulirtnak 187Ü. evi január 16-ig tudomására hozni szíveskedjenek, a választott egy«»-tömben ugyan az napon Veszprémben tartandó választmányi ülésbeni részvétre ezennel felké-rétik. (1881 — 1)
Vö'' öczk, decz. 5-én 1375.
Marton Pál,
családi választmányi elnök.
0030000000000000000000
Jelentés.
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16.
U
a u ö ü Q
a a a a a a
Alulírott tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek,
miszerint
Alexies Demeter ur ezukrászdáját
f. évi deczember 2-án átvettem, ahol is a közelgő karácsoni ünnep alkalmára szokásos karácsOllfa díszítésére igen szép s jutányos tárgyak válogatott minőségben kaphatók.
Tisztelettel
c 1880-2) Vueskics János.
Házasok
Innsbrucki és Salzburgi 20 frtos sorsjegyek.
legalább 30 irtot
5. Df rzemher fan verés 20,000 frt 3. Január * , 30.000 Irt
5. Januar , 10.000 trt
Minden sorsjegy
nver mul-hatlanul.
Eredeti sorsjegyek csak a napi árfolyam szerint. Részlet fizetésre 2 frtjáva! 10 h*vi r6"1''tben''
Kztn sorsjegyeket jutányos ára b teljes biztossága Vi^lx-o-zf^ccólr mert a SO,000, 20,000, 10,000, 2000,
nagyon ajanlja, bogy azokba a I()KC eiüCiyeZieSSeK, lQOO frt D7eremény mellett,
valószínű, Hogy annah:
minden huzá»sal játszik s utolsó fizetőnél az eredeti sorsjegy átadat<k.
Vidéki megrendelések készpénz vagy felpénzoek készpénzbeni előzetes beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij mellék-lésével kéretik. - (1854-5)__Wecteelstube der k. k. priv^Wiener^Handelsbank vorm ioh. C. Sothen 6raben 13.
Lapunk mai számalioz van mellékelve a „Leányok Lapja4" s rHasznos mulattató^ előflzetósi felhívása,
eredeti sorsjegy
ára, melylyel 1000 db. arany
a y
Csak / Eun, Bécs vároa hatósága áltat a szegény alap ja-
Tára rendezett Iotto következő nyereményeket tartalma» sa ;
1000, 200. ) drb K>0, 100. ) forintot 200, 100. 100 ) aranyat, 100 ) exüs:ben, 3 béoai társas-sorsjegy, melyek
135T 200.000 frtot
és sok egyéb mfivésxi- és értékes tárgyakat ar«ny e r h e t 8. \ és ezüstben, össxesen :
3000 nyeremény. 7r!£ 60.000 frtot Zlt j
A hozás battfságl feJSgyelot alatt 1876 évi február b29-éa tőrtéaik
Vidéki megbízásoknál az ösízeg bérnunt-s l.eküMe»e es a ber- , mentesen megküldendő sorsjegyek- és huzasi ¡vért járd 40 kr tueüeiilese kéretik. |
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
ezelőtt: Sothen C. János, Graben, 13.
Ezen sorsjeevek még kaphatók : a n -kanizsai keiesk. és ipar- ! banknál, valamiut Zerkovitx Zt. ós társa, és Dobrin lieuő uraknál Nagy-i Kanizsán. (18 >8-4;
karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagv választékban kaphatok
KAXITZ C.
papir- ésdiszmű raktárában
''lludapewt, V. ker., I)or»»tt> utrza, 12.
?»z. a.
100 látogató jngy finom bristolpapirou . . 100 levélpapír e» boríték monogrammal *Iromajijiák b<r<''ti<iozés*el vagy anélkül
Teljes iróaeztali berendezés .....
Festődobozok elegáns kiállításban . . . Legfinomabb svajczi és frauczia rajzeszközök Tolldobozok, írószerekkel berendezte . . Albumok visite és cabii>et képeknek . . Zenealbumok „ „ „ . .
Pipere dobozok elegánsan berendezve . .
Szivartárczák és dobánytartók.....
Pécztárczák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. cz. közönség figyelmébe nagy raktáramat valódi angol és franczia papirkiiöalogességekkei gyári áron, valamint itt uieg nem emliiett csinos tárgyakat broioe, bór, gyöngyház ét olefántosootból a legnagyobb választékban ig,-n jutányos árak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
(1862-6)
Kanitz C.,
papir- és diszmú-áruk rakiá:a Budapesten.
Kar ¿mi
Wltt© Ede különlegességi tárháza karácsoni czikkekből
nagymennyiségű ujdou hágókat ajánl ez évre is.
Kiadás nagyban és kicsinyben. Küldemények az ár előleges beküldése vagy ntáuvétellel pontosau teljeaittetuek.
Karácsonfák ez évi legújabb diszitménye
igen csinosan elkészítve, Bonbonniére gyanánt is alkalmazható
1. sx. ktxácsonfa disxilmény, 12 drb a rajzhoz hasonló » *"rt.
2. az. karácsonfa diszii.<?/viy. 12 drb. a mellékelt rajzzal egyező legfinomabb elkészítés 3 írt.
3. sz. 12 drb gömb alakban, iválogatva ÖO kr.
Karácsonfa-lám-pácskák világításra. 12 drb gyertyával 1. frt. 20 kr.
Virágfizérként a fa felső ágaira a tükörüveggolyók használhatók. A legkisebb virágkoszoruhoz 100 drb. 50 krért elegendő, 5O0 drb 2 frt ; n.gyobb virágfüzér-golyók 100
drb 1, 2, 3 frt.
Egy millió kapocs,nélkülözhet len a fa pyors töla^ ga-tásaira 100 drb csak 20 kr. 5o0 drb 90 kr.
Ugyanazok az itteni rajzhoz hasonlók 12 drb 2 frt 60 kr.
séges zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
igen nagy 60 kr. Fenyüdobozokstölcsérek stb arany-j papírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicsiny 1 aranygömbök, 1 szekrényke, l2drb-i r bal csak 1 frt.
Átlátszó üvegdiók, makkok vagy földieprek, ! 1 skatulya 12 drbbal 75 kr., és 1 | frt 50 kr.
Terraéizethfi almák, körték, naraucaok, czit-romok, 1 sxekréuyke 12 drbbal 1, 1.50, 2 frt.
Tréfás bonbonok,
tréfás papirtartalommai. 12 drb kiválasztva 1 frt 50 kr, ugyanazok legtiuomabban csomagolva 2 írt 5»),
| Sokkal nagyobbak egész öltüzék-j ben 12 dib 6, 9 és 1 i frt. | Ujdon«ág''»l
j ajául.-ind-« :
í jeges
i ílM-
csök.
i Jó utánzá*a a sopronyi czn-
Itor-gyiJmölcsnek ,
ilyen 12 drb. I frt 80 kr.
Legnagyobb ojdonság
képzeleti gyümölcsök,
különösen ragyogó színűek világi-tásuál 12 drb csak 1 frt. Takaros ezüst és aranyos érczcsucsonyok, az ága''k szélén, 12 drb 60 kr, nagyobb 12 drb 90 kr.
Repülő lepkék, haj fiiiomságu színes üvegből, a fölaggatásra szűk-
m&ww
Viz fény üveggolyók 1 UJ »*i»os tojások beeso., U ° ,, , , magolva ó drb csak 1 ft ;
sokszoros sugarakkal 1 , • , 1
sokszoros sugarakkal skatulya 10, 20, vagy
25 drb 75 kr.
A karácsoni ember, zsi norou 10, 20 kr.
a g y-
7. S7..
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy N Kanizsán Kazinczy-utcza (előbb Sorház-utcza) alatt
sörraktári jé^pinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, palaczkokkal folyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok „Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa" intézendők. (18">7 —6;
ag}''
Mozgatható, röpködő karácsonfa-
angyalok, 1 drb 50, 75 kr., mgyobbak 1 frt 5<), még nagyobbak 2 frt 50 kr. A karács«.) ni ember, erős készit. alak, 30, 5<l kr.. 1 frt, 1. 50 és 2 frt
Petroleum paraffin-gyertyák,
''I, fontos csomag oU kr.
Karácson- tombola-nyeremények,
;>0 és 100 darab csak 10 frt.
Karácsonfa-gyertyatartók.
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb azer, mint dr. Popp 1. 6- udv. fogor. vos úr (Bécsváros, Bognergasse Nr. 2.) fogónja, melyet min. denki könnyen és fájdalom nélkül behelyezhet o Ivas fogaiba, mely aztán a fogrészekkel és foghussal teljesen egyesül, s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Auatlterifl-száj viz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostói Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
üvegekben ! frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos togfijdalmak-bau. gyuladá-oknál. a foghus daganatai- és sebeinél; felolvasztja a létezó fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghus erösitése által szilárdítja ; s midőn a fogakat és feghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot. (1540—ü9)
Anatnerlnfogpas ta
Dr. POPP J.Gr. cs. k. ndv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófehérséget kölcsönös azok romlását megakadályozza és foghust erósbiti.
Dr. Popp J. G. novény-fogpora.
A fogakat oly szépew tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges togkő eltávohttatik, hanem a fogak zománcza ós finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók : Xagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg Koseníeld, Weliach, J. és Fesselhoffer J. kereskedéseben. — Papán Tschepeu J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weis» A. Zala-Egerszeg-n : Isóó FI, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Malter gyógysze:ész. Sümegen : Dorner Kajet. .Szombathelyen: Pilliib Ferencz és Kudolf gyógyszer. Határőrvidéki öz.-Györ-gyön; Fibic t. G. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivndar és fiainál. — 8zéke«lehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovss'' Berényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs keméteu : Milhofer e* Machleid gyógysz. Pakson: Flórian J. gyógysz Körmenden: Horváth J.Somcenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J Bögl, Belus és Schröder gyógysz. Szegszard: Brahsay gyógysz. — Bouyhádon : Kramolin J. Szigetvárott :Barwarth, 8alamon gyógysz. — Baján: Michítsch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog íguácznál. — Pécsett: Zsolnay W. és F. Zacli, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz.
Marcxaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld vár ott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó-Lendván Ki«« trvóeysx. - Kohonoxon: Simon gyógyszerész uraknál.
A* eredeti
t
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
mint
éli-gyógymód
az egyedüli bizto* hatágú vértiMZlitó eszköz.
mely
, Európa4
első orvosi tekintélyei által a
A cs. kir. udvari irodának Bécv 1-SŐ8 decz. 7-én kelt határozata által megerősített.
A cs. k. fensége által abamisitás ellen biztosított. Bécs. 1871. márcziut 28.
• » Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnben.
I>r. J hti Yate F 1 o r i 1 i n e - á j a.
A legjobb fogtisztitó és e-izu sver, ««»vény részekből, eltávolítja a «záj rosz sxaLá* és helyette keliemes illatot gerjeszt, a fogvérzést és a foghu* daganatot elbuxitja s megóvja a fogakat rotbvdá,tói. Egy palaczk tjo kr.
I)r. John Y»«te Serall-fogpora
^isztitja a fogakat s naazoalata után neinr.<»k a fogon larakódó k öveseiiéseket távolítja el, hanem a fog fé. yét, fehérségét kitűnően elősi giti. Egy doboz 4o kr.
D;. Jolin Yatp
Promp to -Ali tí o-ja
(fogcseppek) jótállás mellett adatik. A legmegríig/Httebl. f«.cf.5já<t is kevés idő alatt m gszünteti. Egv doboz ho/zá ki»r.it tt p.imut-Ul -10 kr
Torok száj-pagtillok.
r o
■ i r
golyócskák, melyek a szájban lorgatva < lü/nek minden len szagot a tzajbol, főkép czélszerü az sziuhá/.akbsn. s egyéb társas körökben is otb. E^jy dobos 40 kr.
I>r. Ilorhaver általános novény-gyomorerösltó.
k ll^met-háiokbau
Ezen jó illatú s erosito készülék igen jó bitábszl bir. gvöngc ''emésztés és abból származó étvágybiány, szél:>ántalmak, ideges fej-gyomorégé«, gyomorkatarh. aranyér, sárgaság éi székknkacx bántalmaknál. Egy palaczk 50 kr.
Dr. ülűllcr
yovény-mell-pastillja
hathatós enyhit^Azer kebülés, mellbajok, lélegzés, sxamárhurut s rekedtségeknél. Egy doboz 30 kr.
P h i 1 o c o m e
(növény hajkenőcs) nagyrészint idegen cghajUti olajokhói készült, megtartja a hajat, szakáit eredeti szépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát és nj hajat ad a kopa«zn ik, gyógyítja minden bajbetegséget a nélkül, hogy legkevesbbé ia költene orvosi segélyhez folyamodni. Egy azép üvegtégely ára I frt.
A keleti szépitó-tejnek
sokan köszönhetik szép, fehér • if,u arrxbörUket, mely minden az arezon támadó bajokat m. p. szeplő, máj folt,, sebhely, küteg, orrveresség -stb. a legrövidebb ¡d > alatt eltávolít s helyébe finom iíjn arezbőrt varázsol. A hatás bizonyos. NEgy üvag ára 1 frt 50 kr.
Uindezen itt f»l«orolt szerek ered< ti minoségbeu kaphatók : Nagy Kanizsán, JPráger B. gyógyszerész nraál (1851—6)
ban
különféle színekben négy fajvannak, de mind illik bármely gyer-vastagságához.
\ íszfény-karácsonfa gj''ertva,
egyszersmind a fának disze, 1 s''zekrénvke 10 drbbal bO kr.
Kagyogó kapcson ía-gyertvatartók. ,
rJuríT rlk*'',?,*ZOtt r*?yogó"csillagoké gyomorszorulás, sxélbajok,
sokrok, lepkék stb a világot r.sillagfor- ......
mabau vetik
y>e 1U drb fehér és színes ra gy-o¿ti.lám pávai 2 sz. 1 frt. Raflyago karác9oafa lá«pék. legflaoaab-baa elkeaz tve
A ragyogó részek ; pávák, fáozinok, pa-
pagálvok. kosárkák, lepkék, hnmorn kettíís sugárvetők tizenkétszeres su-gárfénynvel, kolibrik, stb. Lecrfin''>m,ll,^, választék eartonokból 10 drb 3.
számmal enak l frt 50 kr.
Gyönyörű karácaonfa-kétágu-gyertyatartók,
fóif(igg<>szté*re, 1-gfinomahb sngárvetókkel, mii.dkét oldalon lévő csodás hatású fénvdarabokkal 10 drb 2 frt 60.
Egy készület báb-butor fényezett aodr<>uvfi>itatl>ől,szekrényével egvütt 50. 75'' 90 kr
P ékatonák. különféle nagyság és kiállítás s/.-rint, 10. 2«), 3''». 50 kr ,
1 fit. tartó* 4 k 1.20, 1.50, 2.Ó0, 3 50, esész 5 frtig.
Lejfujabb képeskönyvek, sxílveg-gcl vairy anélkill 6, 10. 20, 3J, 4<>, 5<), í">0, 77 kr.. sokkal nagyohbak *rős rartuiiitii 80 kr., 1, 1.30, 1.80,
2 frt AO krig.
KrBbl gy-rmekkertjéből, önfoglal • kozási jét.-kok 4—10 éves gyerme-
legjobb sikerrel alkalmaztatott és helyeseltetelt. Ezen thea tisztítja az egész szervezetet, mint semmi más eszköz átjárja ax egész test részeit is, belső használat által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi anyagot, hatása biztos és bámulandó.
Alapot gyógyszer köszvény, canx, üdült megrögzött bajok, ge nvedésbe r.ieuő sebek, valamint minden nemi- és bőrkíütési-betegségek, a test és arezoui bŐrpörsenések. sömör és syphilistikus bajok ellen.
Kititf batáta van e theának a máj és lép viztódulásánál, vala-i mint aranyéri betegségeknél, forgóság, erős ídeg-,^ íz- és tagbajoknál,
altestszorulások, magömlések, férficsőgyenge-seg, uőknéli vérfolyásoknál stb. »''issza, az azon alkalmazott Betegségek, miut skrophis, mirigydaganat gyorsan és alaposan
, '' * .k ®«ggynladását akadályoxxa, ! me?rvó?vittatnak e thea ba^xnálata által, miután az egy igen alkalmas 1 "«kreník. lu drk a- |
Számtalan bizonyítvány, elismerő- éa dicsérő irat, melyek kívánatra ingyen küldetnek, a fentebbiek helyességét fényesen igazolják Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük : Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Bottusani. in der Mold.m, 1873. márcz. 25. Kétszer rendeltem meg harmadik kézből Önnek híres Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértisztitó-theáját éa az legnagvobo örö-mötnre kitűnő hatást sxült, jelenleg egyenesen Önhöz fordulok, küldjön számomra 10 dobozzal, a melyért járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Mtfzykl Lajos,
_ I osztr. magy. helyettes-Consul.
keknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2> -
2.50, 4 frtig. Wil helm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Nagy választék társasjátékokból, 3— ^ Hollensteín, 1873. márcz. 31.
10 személyre, legfinomabb 50, 75 '' Fogadja Ön a legbensőbb és szívélyes kö»z?inutoinet az Ön Wil-
kr., 1. 1.50. 2.50 kr. , helm-féle köszvény- és Cbúzellenes vértiszt.tó theájának gyors killdéíeért.
Koulettiáték ját-kterwel, egész ! Legnagyobb réazét magam basználUm fjol.-részbeu szétosztám ba-
tár^aságokat mulattat 1, 1 drb 1 frt, 1.5». 2.50, 3 5o, 5 frt
Az uj Parquet-játék, 24 m ntá-val csak 60 kr., nagyobb 1 frt
A .párizsi nő* egy doboz bábrnhákkal, kalapokkal, stb a hozzá tartozó alakokkal ax öltözék tartalmához képest 60 kr., 1.20, 2 frt, 2.50, 6 frtig.
Gyönyörű szerkezet-játékok minden korú gyermekeknek. 6 í>a*xv-rakható képpel, előrajzr.al 50. 8''l kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt 50 kr. Angol sr.iiinyotnatn képekkel 2 ftt, 2.50, 3.60, 5 frt.
Szí.U"kutak, egy sziklarárt képező aquariummal, deUj, halak, kacsák stl» HZi-kr.-nykével 2 frt 5».» kr.
Mozgatható Omngutang, igen jól sikerült alak, drbja 3<) kr. .Vr. uj Fr5bUf.de «»Ivas.í készülék es»k 1.20. nagyobb 1.80. 2 frt Í.0 kr.
TérkiHtSItjatékek.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.50 kr. Egy földgömb 30.75, 1.50, 2.50 kr. g*9S»ffzkftz8k 90 krtól 5 frtig. Takaros bábszoba tárgyak 10, 20,
30, 40, 50 kr. F«U aLikok 20 3<>, u) krtól 1
ka« d-k 20, :U), 60 kr iVg;.vCrt«k l irt, 1.30,
Puskák é Lőknpaki:
J 6-'', 2,.:»o kr. Játék dob»/.o!i. liáxii»Mr, bútor, katonák. v:i.....\ \ ;id ászatok kai ítb.
10. 20, 30 kr, 1 frt 50-krig. Sxersrámláda, 50, 75, 1 20, hang-jegygyel 1 frt, 1.20, 1.80, 2.40, 3,
4, 5, 6 frt. Billentyűs trombita 5, 15, 20 kr. Bfivös lámpa aj módszerű 1 frt, 1.60, 2, 2 50, 3, 3.50. 550.
ftfg,wízffi..> wah».*k2fitól2.50-¡j. I Dominójátékok 8, 10, 20 kr. fino-
................mabb 50. T5, 1, 1.20, 1 80. 2, 2.50.
Die Wacht am Bbein ostábl^ival
együtt csak 1.20 kr. Harang és kalapács játékok 10. 15. 20, 30, 60, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr.
Wiem, ve<! Klr«taerttra«se 59, vis-á-vl« vem Heiiriebshof.
8ürg»nyc«im : WUU+ Bécs. — Kflldemót»yek utánvéttel.
Vidéki megreadeléoek mjelóbb kéretnek. (18ó9-~6)
WgjdiU József lap- és nyomdatulajdonos gyorssgjtó ayouuM, Nagy-Ksttissin.
rátáim és ismerőseim közt.
Mindazoktól, akik az Ön Wilhelm-féle köszvény- és csúzellenes vértiaztitó theáját haaználják, fel kerestettem és ielszólittattam, hogy közöltem önnel köszönetüket — Főkép nálam theájának használat* örvendetes hatást mutat Az én köszvényes fájdalmaim daczára ¿8 éven keresztül tett gyógykezelésnek az Ön vértisztitó theájából uyolcz dobozzal használva, teljesen megszűntek.
Miután én az Ön köszvény- és csúzelleni theáját jónak és gyógy-erejűnek találom, tisztelettel felkérem, szíveskedjék az Ön köszvény- és csúzellenes vértisztitó theájából 12 dobozzal küldeni, melyért az összeget soraimhoz mellékelem. Tisztelettel
Unterleotner Jáios,
birtokos.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák N.-nukirchenben.
M Schöul>erg, k873. m.-íj. b.
Kérem, sziveski>djék Ön az Un kitűnő Wilhelm-féle köszvóny- é< csúzellenes vértisztitó theájából 2 tuczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel FrShlioh J., nyugalmazott ezredes.
Óvás a bamisitás és felcserélés ellen.
A valódi Wilbeta-féle antiarthritia, antirheutnatikns vértisztitó-thea csak ax első neaxeti Wlfhela-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirvhenben Bécs mellett vagv általam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatok
Efy doboz 8 sdajrt ftlooztva, orvosi használat- és atasitáual ellátva 1 frt., a bélyeg és pakolás-dij 10 kr.
A t. cz. kiizöinég kényeimére a valódi Wilhelm féle antiarthritis és aotlrhooMtik«« vértisztitó thea kapható :
.Ifaty-Kaoizoáa: Roseaberg Feronoz és Prifsr Béta uraknál; Zágrábban : Mitunach Zsigmond gyógysz.; Kőszegen: Csacainovits Istv. gyógysz. ; Kadarknton: Beck Béla gyógyaz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel; Kapronczán: Werli Miksa gyógysz.; Sopronban: Wrcbowtzky Rndalf; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógysz.; és Szatmártt: Bossin J. gyósv-«eréu «raknál. (1830—1;
/
1
«
XAG1-KA3IZSA, 1876. december SS-án.
Tizennegyedik évfolyam.
\. Eliftzstssi v -
'' -íte»* eyrs . . 8 tri fél errt ■• m * t iczyea évre . - , tzAm ÍO kr.
?
u i
Hkrtetft»«t 6 hasábos peiitaorbac 7, múodnor 6 • mindén további «őrért 5 kr.
SYILTTÉRBEN
loronfcint 10 krert »4-''
-.ecnek fel. Kincstári illetik mind«» egye« hirdetésért kft! 30 kr. fizetendő.
Z-
I0ZL0IY
CA iap ueileai és f yagi re»int iil*tó cóz-l
előbb:
-SOMOG
ö ISJ-
iap «elletni íyagi rennt ;jlftri l lemen y ek , elófi/etétek, |j : reelamatiók uit & tier-k esz tő-kiadóhoz ier-meutve iotexmidAk:
NAtiY-K ANIX8A Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetien levelek esek ismert munkatársaktól fog*dt*tuak el.
Kéziratok riitn nem küldetnek.
JKézii
Nagy-Kanosa város hslyhatisáoának. nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai ksreskedelmi s loarbank", a .nagy kanizsai takarékpénztár-a .zalamegyei általános tanitó-testölef, i .Zaia-Sonwgy'' gézhajézasi részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteoklnt ketszer, vasarnap- s csütörtököm megjelenő vegyes tartalma lap.

Felhívás előfizetésre.
A
„XALAI K§gL§KY
1876-ik évi 15-dik évfolyama.
Jan.— decz. egész évre . . . 8 frt. Jan.—jun. fél , 4 „
Jan — mart. negyed , . 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy & lap rendes küldésében fenn« akadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
Jótékony intézeteink s a kasztszellem.
(Folytatás.)
A fendalrendszer megdőlése az ókor sajátságos elszigeteltségében élő nemzeteket mind kül- mind bel viszonyaiban teljesen átidomította. A tudományok nagyszerű vívmányai, találmányai, a reformatió által előidézett szellemi súrlódások, a ke eskede-lem-, ipar- s forgalom élénkülése, a fejedelemség eszméjének megszilárdulása, egyenlőbb nézeteket, szokásokat, törekvéseket eredményeztek s többszöri érintkezésre kényszerít ették Európa nemzeteit. A tudományok, művészetek ujraébredése folytán sok tekintetben nemzetek egész osztályainak érdekei lőnek közösekké s az általános műveltség, mely az emberiségjsorsának javítását, tekintve haladása czéijául mintegy észrevétlenül szüntette meg a társadalmi-élet terén amaz osztályokat, melyeket a középkor sötét elfogultsága lerontani képes nem volt.
A haladás vívmányai azonban korán -sem eredményezték a kívánt sikert. A népek jobblétc még mindig csak hiu ábránd
volt. Európa sorsában csak annyiban tértént változás, hogy a főnemesség sokfejű uralma alól a fejedelmi absolutismus jármába került. Amint tehát az előbbi századokban a hyerarchia önkénye egyház-politi-cai reformokra szolgáltatott alkalmat, ugy most a fejedelmi tyrannismus véres alkotmány-reformokat idézett elő, minek oka másrészt abban is ktreshető, hogy az újkor kezdetén az összes európai államok rendszere még mindig azon oszlopokra volt ba-sirozva, melyek a középkor viszás institu-tióiból mintegy hagyománykép maradtak a későbbi századokra, melyeknek tehát a népek magasabb műveltsége s fejlettsége mellett szükségkép romba kellett dőlni.
A baladó korszellem a kasztoknak eszményileg véget vetett ugyan, de azok valóban még mindig léteztek. A nemesség kizárólagos tulajdonosa minden egyházi és világi méltóságnak, még mindig birtokában volt előjogainak, az állami terhek egész súlya pedig elég jogtalanul a polgári — és parasztosztályra nehezedett s mig a földnépe az igazságtalan adók súlya alatt koldusbotra jutott, addig a könnyelmű aristo-cratiaanép véres verejtékéiből elidegenített pénzen ezer mog ezerféle kéjek s gyönyörök között tobzódott.
A viszás állapotok azonban nem tarthattak soká. A nagy többség lassan-lassan ébredezni kezdett, a megsértett és újból feltámadt Önérzet zajosan követelte a szabadság s egyenlőség eszméinek diadalát. S az önkény, melyet a kormányok a zajosan nyilvánuló közérzet ellenében tanúsítottak, támogatva a X VIIL század encyclopaedistái-nak m&terialismusa által élénk reactiót keltett a nemzetek között, csak egy szikra kel-
lett még, mely a forongó kedélyeket lángra lobbantsa, csak egy nemzet, mely Európa népeinek élére álljon s — kész a forradalom!
De a körülmények lassan-lassan mindent megérleltek. Francziaországban X. Károly alatt ujabban felütötte lejét az absolutismus 8 a szerencsétlen ország, mely Európa politikai rendszerében majd mindig a főszerepet játszotta, roppant államadósságok terhe alatt nyomorodva ismét forradalmi eszméket táplált keblében, melyet azután az udvarnál lappangó reactió nemsokára lángra is lobbantott.
A forradalom hire felvillanyozta egész Európát. Az elnyomott népek boszuja megtorlásért lihegett s a vad fanatismus felforgatva az államok szervezetét, végromlással fenyegette a fejedelmek trónusát. De czélt még sem érhetett. A túlnyomó erő, aljas in-trigua kiütötte kezéből a fegyvert s a fanatikus tömeg megtörve hajtotta fejét ismét az absolutismus jármába. Csak az ujabb kor haladó szelleme s józanabb politicája törte szét a rabság bilincseit s oldta fel a haladás szárnyait.
Azonban az államok szerencsétlen fi-náncz-politicája, a roppantul elszaporodott status adósságok, czélszerütien adózási törvények, az anyagi s szellemi munka közötti élénk megkülönböztetés, korunk igényeinek sok helyen meg nem felelő örökösödési törvények 8 ennek következtében a javak túlságos összehalmozódása, az absolut tulajdoni viszonyok, a gyári- és nagy ipar kifejlődése, a tőke kedvezményezett helyzete csakhamar oly kedvezőtlen hatással voltak ismét az államok szervezetére, hogy a kasztrendszer eszméje, melynek megszüntetéseért egykor Európa küzdött, modern alakban újra
felütötte fejét s az alsóbb osztályok gyűlöletes idegenkedése, melylyel a vagyonosság, tehát közvetve a társadalom jelen szervezete ellen viseltetnek, megteremté a mai korrémét; a társadalmi kérdést, mely hogy nem a fanatikus kedélyek lázas szüleménye, eléggé bizonyítják azon diploma-tiai intézkedések, melyek a sociális bajok elejét venni czélozzák,l) bizonyítják a tudomány embereinek aggodalmat keltő nyilatkozatai, 3) elvitázhatlanná teszik a sociális és communistikus mozgalmak, melyektől mindent várhat a társadalom, csak jót nem ; mert ha egyszer kitör a vész, borzasztóbb lesz az ókor irtó háborúinál, iszonyúbb a középkor vallási fanatismusa által ösztönzött öldökléseknél, az újkornak nemzeti gyűlölségből, hatalomvágyból viselt ördögi csatáinál ; mert ekkor a nyomor fog küzdeni a tul bőséggel!
Napjainkban, midőn a külfény a belső közönynyel egyesülve minden magasabb eszményi törekvés útját állja, midőn a vastag önzés kiaknázva a nép szellemi érdekeit, az erkölcsi — szellemi művelődés útját nehezíti ; midőn az előítélet egyes foglalkozásokat ragyogó nimbusban tüntet fel, másokat pedig porig aláz, az emberi szükségletek szaporodása, a sajátszerű viszonyok mulhat-lanul előidézték a társadalmi egyenlőtlenségeket s az egyes osztályok egymás iránti gyűlöletét, ellenszenvét.
Korunk természetellenes műveltsége kiirtá a kebelből a vallásos érzületet, a lelkesülés tüzét, megmérgezte a családi élet tisztaságát, az erkölcsöket, csak az önzés
'') Ujabban Austria-Magyarország ■ Németország körött.
- *) Stein. Stuart Mill. Kautz Gy.
TÁRCZA.
Sándor Öcsém halálára.
Bimbó voltál még az élet fáján, C*ak két tavasz Tirolt életed felett ; Mikor letört a zord halál keze — És örökre elhervadnod kellett.
Oh. milyen hat szfitnre e hervadás, Fájó érzés futja, metszi által;. . . . Nem hihetem, hogy a kedves gyermek Egyenlő lett immár a halállal.
Nem lehet az, hogy élte hajnalán Elhei vadjon, — csak aluszik talán : Oly kedvesen még mo«t is üiteritve piczi ravatalán. — —
De hiába, nem mozdul, ?em ébred A bus anya esdeklő szarára; Nem hatnak most e hangok szivére, Elaludt, — de örGk&s aa álma.
Eltemették ; oly csendes most a báa... í»etn
szól többé beszédes kis ajka, Melylyel sokszor a gondterbe* «ülők -Bús arezait mosolygásra csalta.
Most egy fohász, egy-egy siró sóhaj Vegyül be csak a bús némaságba: Ha szemünkbe akad egy «egy emlék, A mely tőle maradott még bátra.
Szegény szülők, — drága jó szüleim----
Ti nektek is kijutott a rossza : Öröm-napra soha nem viradtok, Egyik csapás a másikat boasa.
Oh, de azért enyhüljön a bánat; Törüljük le halld könyülnket. .. .
Menybe szállott a kis gyermek lelke — Ée örökre nem hagyott el minket.
Kis szelleme őrangyalként lebeg Kösöttünk majd ezután is hiven : 8 áldást hoz le ránk a magas égből, A földt lét sajos küzdelmében.
KELEFY OT.
Kínai levelek.
(Folytatás.) IV.
A^llkósságnsk körülbelül egy harmadrésze a Buddha vallást követi, mely tudvalevőleg sok ideigi mint nem az államvallása Kínában ellenszenvvel találkozott, terjedéae kelet Indiától és Tibettói terjed as ország belseje felé, a főforgalmi pontokon azonban ms már erősen van képviselve, épen azért Nag-Y kánban is igen nagy befolyással bírnak-
Előbbi levelemben érintettem már, hogy e felekezet a legutóbbi trón változás óta sok előnyt vívott magának ki és felette szívós termésseltel bírván e vívmányokat értékesíteni, sőt sok tekintetben kizsákmányolni, ós tudják leginkább két okból:
Mert vallásbelileg Önkormányzat ¿8 nem az állam gyámsága alatt Alinak és mert a városokat el töltvén, a közép vagyon kezeik kősó jutott.
E körülmények miatt es oastály felette nagy előnyök felett rendelkesik, de felette sok hibái is vannak.
Eleinte felette nehesemre esett ssokásaik és törekvéseik tanulmányozása, mert ebben a jó a hibással felette össsekeverve van, de felette közlékenyek, hiúk levén sikerült köaéjők jutnom, hol is legtsélesebb tanulmány nyílik.
Nem ismertem még fajt, melynél a vas-szorgalom, bámulatos izgékonyság,. itélő tehetség oly megrögzött kasztazellemmel lett volna párosulva, hol .a jó a raffinált roszszal, a fitogtatás oly kislelküaéggel; a pompa, vágy annyi piszkosaágból — a lelkesülés anuyi önérdekkel lett volna párosulva, mint ezeknél és mégis ezeknek lehet köszönni, hogy Kina ezredéves zár-kozottaágát kezdi levetni és ma már a népek előtt is jelentkezik, habár ez a kínai jelleg sok tekintetbeni feláldozásával jár.
Egyéb osztályoknak irányukbani ellenszenvét levetkőztetni és elenyésztetni nem tudják, de mert á szomszédos japáni reformtörekvései Kínába is áthatnak és azok méltánylását, mint culturáramlatot hangoztatni kell annyival inkább, mert a külföldi kereskedelem is kizárólagosan esek kezeiben van, ezek ügynökségei velők és általuk érintkeznek, egyenjogosultsá guk a többiekkel elfogadtatott és annak valósítására, kitüntetésére felette elbízott önérzettel törekesznek.
- ••
A helyiélet uraivá lettek, a mi csekély adminislrationalis joga a városnak van, a döntő szó ott övék és meg kell adoom as elismerést, hogy e befolyásukat sok kösshasznu dologra'' lehet felhasználni; minden iránt, mire péidát Japán reformtörekvéseiben találnak, vagy mit a külföldiek felhoznak, azonnal behozni szeretnek és ilynemű törekvése kre, mely luxus vágyaikat és osiliogási kedvöket érinti, lelkesülni tudnak.
Innét van, hogy minden kösmú és reform behozatalánál reájok támaszkodik elöljárójuk és ők, habár erőn tul is, de mindig késsen állnak, mert befolyásukról tudattal bírnak, sőt
szeretik, ha oly dolgot vihetnek keresztül, a mihez a többséget csak ők tudják adni.
Általában azonban majmoló természetűek s elidegenesednek, kivetkőznek a fajszokásból és népjellegből — már-már kozmopoliták és a hazaszeretet kevés jelentőségű előttük, ha meg'' szedték magukat — Japánba, Amerikába mennek és mindenütt jól érzik magukat és nem sérti a többi lakósság vádja, hogy törekeasnek nem kínaiak lenni.
Házi életük fényűző, piperkőcz és mind* amellett piszkos otthonnal, természetszerűleg ott-honn tunyák és léhák — de túlságos üzérszellem-mel, mit levetkőzniök lehetetlen.
(Vége köv.)
Késő estig. ..
Késő estig ború* as én nappalc r
Hogy is tudtál ugy megcsalni angyalom! ..
Éjjel nappal sirva zengi énekem :
„Be szomorú ez az élet énnekem!"
Bus gerlicze sírdogál az erdőben,
Árva szivem bútól sajog szüntelen ;
Setét bú tanyáz azóta szivemen,
„Mióta elhagytál engem kedvesem.*
Mint virág a csillogó hfi« harmatot,
Mint a szomja vándor a kis patakot,
Ép oly hévvel szerettelek valaha,
„Hiizte voltál boldogságom csillagai"
Azt hiszed, tán lesz még gyógy-ir szivemre? — — — Elszállt annak nyugta veled örökre ; Bus engemnek te valál fény csillaga, .Csillag nélkül oly setét as éjssakal".
POZSOGÁR GYULA.
fanatismusa mozgatja még a gondolkodni nem,tudó tömeget, mely egyébhez somért; mint eg}raást gyűlölni, majmolni!
Századunkban sz annyira felvilágoso-dottnak hirhedt XlX-ik századnak még mai napig sincsenek tiszta fogalmai a teljes jogegyenlőségről ; az emberi méltóságról. Nem ismerjük az emberi tevékenység természetét, nem akarjuk belátni, hogy a munka, mint az ember testi értelmi s akarati erejének szüleménye, oly társadalmi szükségesség, mely haladásunkat, közös jólétünk emelését-y czélozza.
Különösen mi európaiak, kik folyton civilisatiónkkal kérkedünk, viszonyítva az újvilág müveit állama — Északamerikához, bizony még nem igen dicsekedhetünk a munka általános tiszteletével.
Alégmindig vannak osztályok, melyeket kisebb-nagyobb megvettetés félelme nélkül nem lehet átlépni.1) Á^z aristocratia lenézóleg tekint a népre, a szellemi munkások az úgynevezett középosztály kicsinyliaz iparost, ez a fölamivelő osztályt és igy tovább. S ezen modern kasztviszony megbénítja az emberiség ügyekezetét, valamely sikert a sociális élet teién —. egymást kölcsönösen támogatva, közös erővel elérhetni, a lehető legkáto>abban hat a közérzületre, sociális existentiánkra.
A társadalmi élet ezen beteges állapotának orvoslása az egyes osztályok ellenséges viszonyainak megszüntetése képezi a társo-dalmi kérdést, korunk legfontosabb kérdését.
A tudományok komoly férfiai. országok törvén}hozásai foglalkoznak e komoly kérdéssel, mehet azonban ép oly kevésbé lesz képes megoldani egyes nagy elme buzgalma, mint a sociálisták, vagy communistak minden szellemi, s anyagi jólétet sárbataposó fánatismusa. Mert mivé lenne a társadalom, ha a boszuért lihegő tömeg könnyelműen szakítva az emberiség évezredes emlékeivel, ha vad negatiójában, rombolásában véget vetne nemünk legnemesebb intézményeinek, a család, társadalmi előnyök, tulajdon s örökjogi institutióknak? Egy elállatiasodott embercsorda lenne a társadalom, mely a jólét, műveltség, s erkölcsiség utáni törekvést még névleg sem ismerné.
A társadalom jelen kóros állapotának orvoslása, valamint tehát egyesektől nem várható, ép oly veszélyes volna azt egy oly többségtől remélni, meiy a jog útjáról a durva erőszak teréie lépve öklével akarja szétzúzni a sociális-lét szervezetének ódon maradván} ait. A munka általános elismeré- ! sétól, a műveltség terjedésétől, a közszel- ! lem hatályos felléptétől, szóval a társadalom reorganisatiójától varható csak e beteges al- i lapotok ja\ulasa, megszűnése.
Hagyjunk fel az egoismus veszélyes tanával, tekintsünk minden jóravaló erdeket "közérdeknek, hassunk minden erőnkkel a közérzület, a közszellem felébresztésére már nagyon sokat tettünk: Mert miíit egyik elismert nemzetgazdánk Karvassy mouüja: a közérzület szüli a honpolgárokbau az<<n megi»meré>t. hogy az egyeseknek joléie az egérnek j> lététol saz egésznek jolete egyesétől feltételezietik. Középület szüli a társadalomi an számos közczél előmozdita^ara irányuló egyesületeket szilardi''ja es apolja az as>ociatiő szellemét fejleszti az erőket és válik forrásává igen sok jótékonysági, emberiségi intézetnek. — Sót mi több, a kőz- j érzület még vallási és erkölcsi műveltséggel 1 is viszonylatban van, a mennyiben ott, a hol az utóbbi nem hiányzik, az önzés félszeg
hasonlesés korlátokra talál, az emberi'' méltó- !
»
sig,s egyenlőség nagy elve könnyebben jut el- , ismerésre, s egyik embernek a másik által va- i lócsalárd kizsákmányolása is ritkább leszen. |
A modern társadalmi szervezettel járó bajok, s ezekkel karöltve uralomra jutott kasztszellem leghatékonyabb óvszere az a s- | s o c i a t i o, a társulás. Ha azonban czélt t akarunk érni, jótékony intézeteink nagyobb 1 részét égészen más hasisokra kell fektetnünk, ! mint a minőkön most nyugosznak; mert egyleteink jótékony intézeteink szükkőrben mo- 1 zogva, csakis egyes osztályok érdekeit kép- ;
viselve,nem hogy el nem nyomják; de erós-
bitik a kasztszellemet, a társadalmi osztályok közötti ellenszenvet.
Minden egyletnek, mint az egyéni col-lectio érdekeket összeegyeztető institutiónak — mivel tudvalevőleg a sociális-életben legtöbb súrlódásnak s azon ellenszenvnek, melylyel a munkások s a tőkések egymás irányában viseltetnek, oka a töke smunka fogalmainak ferde felfogásában keresendő — elsős legfőbb teendője volna a muuka s tőke közötti látszólagos különbség összeegyeztetése. Ez azonban esak az állam s az associatiók közrehatásával támogatott önképzés, vagy más szóval a felvilágosodás s műveltség általános elterjedésével remélhető. Mindaddig, mig az önző tőkés osztály a szellemi s anvagi munkásokat — az embert csakis vagyoni viszonyai után mérlegelve — nem mint a társadalom egyik nélkülözhetlen orgánumát, hanem csak mint saját czéljainak alárendelt közegét tekinti, mindaddig, mig a munkás a tők* hatalomban csak zsarnokát, elnyomóját látja, mindaddig a sociális bojok javulását még csak remélni sem lehet, mert a különböző érdek s felfogás az élet main minduntalan összeütközésbe jó egymással s a gyengébb folyton hátrálni kényszerül az erósebb előtt.
(Folytatása köv.)
*) Matlekovic». NemsetfasdasáfUo.
Az okos nem az olcsót, — hanem a czélszerfit és jót keresi.
Az életbe annyiszor tapasztaltak e mondat igazságát, hogy ritka egyén az, ki saját kárán nem tanulta meg eme közmondásokat: „Olcsó húsnak hig a leve" a ,fösvény kéiszer költ és a .rest kétszer farad" L)e sebol n<-m lehet ezeket észrevehetőbb saját kárunkkal megtanulni. mint az építkezéseknél, különösen iskolák, lak hazak és baromólak építésénél, mert épen az épitkezések-nel szeretünk takarékoskodni éa fösvény kedni,pedig épen itt nem volna szabad.
¿Saját kárunkon tanulni igen drága iskola, sokkal jobb a más kárából okulni. Jelen értekezésemnek is ez volna a czé''ija. Hazudtoljuk meg már ezt a ránk költött rágalmat: „kárán tanul a magyar".
Legelőször is az építkezések legnagyobb hibájára mutatok. Fő hiba mind lakhizaiok, — mind házi állataink clainál, hogy nem ele gendó téresek, világosak és nem könnyen szel-lőztethetők. Pedig legtöbb betegségeinknek és házi állataink betegségeinek is szülő oka a tiszta levegő hiánya. A ki ebben kételkednék, gondoljon rea.hogy oly termekben, hol a nép zsúfolva van, a gyf-ngébb idegzetű nők, s gyermekek mily hamar elájulnak. Vagy kísértsük meg ily beUre egy kisebb madarat, például pintyőkét vigyünk, ez ott csakhamar eltog dögleni, mert a lélegzés ahai élenyéiől megfosztott lég fojtóvá vált. Melyben ha meg volt is eleny, me^ie a gyengébb idng»;kre, kü^mmen a kis madnr idegeire öldöklőié»; hatott. Erre azt kérdi m*jd némely olvasó: hová lett, vagy mire foiditiatott a levegőnek ezen el tető része. az élen\ ? A lég élenye tiidőnk alul vérünk szennyével veg\i-leg egyesült, vagyis verünk egy tészéuek elégését eszközölte. S ez ahal egy uj ¡égnem kep zi''dott, mely 8>éu*av név alatt 82eiepel a leriue-sz-t nagy h^ztartasaban.Ez a toj ó leg, melyből ha bn/„ mennyiség van a közönség*» levegőben, már vt-s/elyes, szédülést, k* bulast, gondolkodás-bani rcs''séget, nagyobb mértékben pedig halált idéyhet elő — 6 rész éleny vegyi összetétele. Midőn ez«-n vegyi vaitozás eszkozlődik, mely egy n» me a lassti égésnek, mindig bizonyos fokú meleg fejlődik. Azért a m«darak sokkal melegebb veiű allatok, miut azemlősek, mert gyorsabban forgó vérök több éleny t emészt föl, de épsn ez oknál fogva gyorsabban el is döglik a szénsavval telt levegőben, miut más álUt.
A szénsav soktélekép fejlődik légzés, égés, erjf-déB és rothadás közbeu. Hogy meg is igen
nem gyül a szabad levegőben, onnan van, mert egyfelől a közönség- s légnél jóval nehezebb, s földre leszálló szénsavat a nedves föld nyeli el, másfelöl a növényvilág levélzete által vételik fel és szivatik el, melyet a napfénv bontó ereje a növény belső szervezetében elemeire, szé nenyre és élenyre bont fel. Ez utóbbit kigőzöl-gés u''ján visszaadja azután a közlégnek. Azért oly egészségesek a szabadban élő emberek,mert az erdőben, s mezőben levő levegő sokkal kevesebb szénsavat tartalmaz, mint az épületekben levő levegő, hol állatok és emberek tartózkodnak. JWig ellenben nagyobb városok szegényebb sorsú lakót, különösen gyármunkások, kézmüve sek és a kik a szük szobák bani huzamos tartózkodásra vannak kárhoztatva, unly beteges, sápadt kinezésüek.Haa meghaltak a szülöttek számat á-nyát városokban és falukban is figyelembe vesztsük, akkor fogjuk belátni, mennyivel nagyobb a halandótág varotokban, mint falon. Kell-e még
több Lisonyiték a szénsavval telt lsveg« mér- , ge* hatásáról ? Ha kell, elég van. Nézzünk caak
gea
be egy tultömott falusi iskolába, hol az egészséges földmives szülők gyermekei ülnek az iskola I padain, azok sápadt arczárói is lelehet olvasni j a széns .v ártalmas, mérget hatását. De nemcsak ( az emberek egészségére, hanem az állttokéra is veszélyes a szénsavval telt tisztátalan levegő.
Ha mindezeket kellő figyelemre méltatja a családatya, okos gazda vagy bölcs köttégelöl-járó, nem fogja tzeme elől téveszteni az elvet, akár iskolát, akár lak házat, akár pedig barmainak ólat épiteasen.hogy a szoha a benne lakóknak elegendő friss léget nyújthasson — elegendő tágas, — világos — éa könnyen tzellőt-tethetőnek épitlet.
Most már tehát csak az a kérdés, mekkorák legyenek a szobák, melyeket építtetni akarunk, hogy sem túlságos nagyok, sem kicsinyek ne legvenek. Erre csak ugy felelhetünk meg,ha egy keveset f.zámitkt»!«\
Például egy ,sko!p ierem épitendő, mely 60 tanulónak adand falai közt helyet. Miután több tudós egybehangzó szdmitásaik után tudjuk, hogy egy-egy gyermek minden egy óra alatt 12 kobláb levegőt lélegzik be és igy 6 órai iskolában léte alatt 72 köbláb levegőre van szük-sége. S ba az iskola terem magassága 8 láb, akkor minden gyermek számára 12 Qláb terület tzámitandó, mert csak igy tartalmazhat minden tanulószámára 72 köolab levegőt (12 X 8^=96 köbláb ür jutna igy ugyan minden gyermek részére, de leszámitandók ebből az iskolai bútorok, 8 magának a gyermeknek térfogata, s igy nem lehet igen tobb, mint 80—84 kobláb levegő tartalmat a 12 |_ szög területből felvenni számításba, de ennyi elég is.; Ezen számítás szerint a 60 tanulószámára a négyszög tér 720 Q lábra veendő. Tehát egy iskola, melynek belső világa 27 láb hosszú, ugyan ily széles is — ele-gendő. Az 1868. évi iskolatörvény is egy 60 ta nuló számára az iskolát ugyan ily nagyságúnak határozta el. Egy 10 tagból álló család számára pedig a lakszoba, mely egyszersmind háló szoba is feltéve, hogy naponként egyszer ajtót, s ablakot kinyitva megszellőztetik, elég, ha 16 láb hosszú ugyan ily széles belsővilággal bír.
A fűt tő kályhák építésére is nagy gond fordítandó. Kettőre kell pedig ügyelni, hogy a czélnak megfeleljen: először, hogy jól melegítsen, másodszor, hogy a kályha nyitásain a kályhában fejlődő veazélyes szénéleg-gőz a szoba levegőjébe el ne terjedjen. Öntött vaskályhák, melyek belülről fűthetők, légvona-tot eszközlő rácsozattal alulról ellátvák, a melyeknek füstöt kivezető csöveik magas kürtökbe nyílnak, — a czélnak legjobban megfelelnek, mert először a levegő belülről es alulról hatolván be, folytonos légáramlat van, szénéleg nem fejlődik, s a füstöt pedig és a szénsavat a légáramlat a vas csövön keresztül a kéménybe vezeti, másodszor a szobát is jobban bemelegíti, mert a jó melegvezető tégla — vagy kőfal nem szívhatja el a kályhától t meleget, mivel ninct a kál\ ha a fallal közvetlenül érintkezésbe. Ki-vált ha még ugy van a vaskályha alkalmazva, hogy közte és a fal között egy pár láb távolság van.
PATAKI G.
Helyi hírek.
— A „Zalai Közlöny'' 98-ik számában azon interpellatió in ézteiett hozzám, hogy van e tudomásom t Csáktornya ráczkanizsai megyei ut állapotáról s szándékozom e az ott előfordU''t botrányos esetet vizsgálat alá venni. Nem volt azáudekom a névtelen mterpella-lonak valaszolni, de miután a muraközi hidakra telt közlése, a valóságot teljesen nélkülözi, nem az interpellálonak, de a közönségnek van szerencsém a következő felvilágosítást adni A csxktornya-ráczkanizSMi megyei útvonalon az árvíz altat elsodort hidak megépítése végeit Csáktornyán, f. évi junius 4 én, mint előre közhírré tett határidőben, — melyről az ismertebb vállalkozók küiöo értesíttettek, azonkívül pedig a hirdetmény eddigi szokás szerint szolgabíró urak által a megyébe körözve s Zala-Egerszegen a „Szálláshaz" kapujára kifüggesztve volt — Deurbánvi E''ek, Sirachia Ferencz bitott-sági tag, Vrantsits Károly szolgabíró és Heté-nyi Ferencz megyei mérnök urak jelenlétében nyilvános ariejtés tartatott, a hol is ezen hidak Pollák Józaef es Nándor Leopold bellatinczi lakos társvállalkozóknak 7988 frt 74 kr kikiál tási ác^ helyett 7900 frtért, — miután jutányosabb ígéret nem tétetett — ki ia adattak; nem való tehát interpellálónak azon állítása, hogy a muraközi hidak minden árlejtés nélkül adattak ki. — Azon állítására, hogy a hidakhoz szükséges fák augusztusban vágattak le és hogy a kőtalapzat most rakatik le, megjegyeztetik, miszerint Hetényi Ferencz megyei mérnök ur által et évi szeptember hóban a hidakhoz szükséges fák megvizsgáltatván, azárazaknak találtattak ; nem lehetséges tehát, hogy azok augusztusban vágattak; — az egyik hidfő kötalapza-tának lerakása azért történt kétőbben, mert még szeptember hóban elkészített hidfő falak egyike két izben összedűlvén, a másodízben történt ötszedülét alkalmával mérnöki felülvizsgálat folytán tapaaztaltatott, hogy a híd egyik felén az öttsedUlt fai alatt erőt források vannak, melyekre kőfalat építeni nem lehetvén,
t-bid azon felét pilottokra kellett állítani, igy történt, hogy az épitkezéa a kitűzött határidőn tul húzódott. Végül még tudatom, hogy a csáktornyai járás szolgabírójának jelentése szerint ezen hidak egyréaze már teljesen elkészült a a közlekedésnek át is adatott, a többiek megépítése pedig valószínűleg e hó végére befejeztetni fog. Zala-Egerszegen, decz. 17-én 1875.
Csutor Imre, alispán.
— Nyilvános köszönet. Nem mulaszthatjuk el igen tisztelt Szilvágyi Qyula evang. lelkész ur f. b. 12-én a .Kereskedelmi ifjúság önképző-köre" termében tartott érdekes és éi-vezetdus előadását ezennel néhány szóval jellemezni. Felolvastatott ¿hala pedig „a szaporodás társadalmi tényezői" czimű igen sikerült munksja. Az előadás magában véve azigoru tudományos vala, melynek népszerű szavakkal való megmagyarázása azt hathatósan emelé. Igen t. Szilvágyi ur kifeju Darwin elméletét az ember származása, — szaporodása — és nemesbítésére vonatkozólag; az emberfaj fenn-tartásáróii eszméket különösen ismerettel fejte-geté és érdekes felolvasását érthető példákkal toldá meg. A nagyszámú hallgatóság a legna gyobb feszültséggel kiséré a t. felolvasó kilünő szavait és mindegyik azon óhajtásnak adá kifejezést: vajha gyakran részesülnének ily élvezetben. A felolvasást, mely lelkes tetszésnyilvánítás mellett fejeztetett be, egy kedélyes -e^-tély követte. Singer Samu ur az egylet üevé^ ben rövid, de hathatós szavakkal mondá áz igen becses vendégnek hálanyilvánitását az érdekes felolvasásért és miután Szilvágyi ur erre válaszolva, egyszersmint azon óhajtásnak adva kifejezést, miszerint a tagok sorába felvétessék, az éljenzésnek vége nem akart lenni. Még röviden említem, hogy külön féle azellemdua felköszöntések által ia lett az estély fűszerezve, melyek főleg az egyletre éa ennek jóakaratú tagjaira hozattak. — Kívánjuk, hogy az ifjúság egylete erőteljea virágzásra emelkedjék és hogy czéljai előmozdítására igen t. Szilvágyi ur példáját sokan kövessék. Nagy-Kanizsán, 1875. évi deczember havában.
Gstettner Sándor.
— Naffy''kanizsai korcsolyázó-egylet. a. rég megpendített kérdés — valahára tény-nyé vált és ily czim alatt az egylet mult csütörtökön esti 6 órakor a keresk. casino helyitégében meg is alakult. — Ez ügyhez idő rövidsége miatt később ismét szólandunk. S. S.
— A városi tanács előterjesztésére a közös képviselőség a főtér kiklinkerezését elfogadta a arra egyelőre a helypénzjövedelmekből 17,000 frtot engedélyezett. A munkálat a jövő tavaszszal kezdetik meg.
— A méterrendszerröl a városi rendőrök e napokban kilünő sikerrel tettek a hatóság több tagja jelenletében gyakorlati vizsgát.
— ZJjonczozás 1876-ik évre. A véd-erőről szóló 1868. évi 4ü-ik törvény alapja Zalamegye területén a következőleg foganatosit-tatik: I-ső rajon 1876. január 15-től 22-ig a kanizsai járásban, polgári elnök Martinkovits Károly, orvos Mangin Károly. Jan. 23-án utazás Keszthelyre, ott 24 tői 29 íg, elnök Tersánczky Lsjoa, orvos dtor Mangin Károly. — 31 ikén utazás Tapolczára, Tapolczán február 1-től 8-ig, polgári elnök Csigó Pal, orvos dtor Mangin Karoly. Február 29 ikén utazás Baksára — állitas márt. 1-től 5-ig, elnök Taasy Miklós, orvoa dtor Mangin. 6 áa utazás Leudvára, Lendván márt. 7-től 12 ig, elnök Horváth László, orvos dtor. Mangin. 15 én utazás haza — ezen rajonban katona elnök, nevezve mint avató tiszt, Halva József főhadnagy. — II. rajon. Január 15 ón utazás Csáktornyára, 16 tói 22 ig allitaa — elnök Horváth Péter, orvos (iriesz János megyei főorvos. Január 25 én utazás Perlakra, 24-től 30 ig állítás, polg. eluokListiak Ferencz, orvos utor Griesz János. 3l-en utazas Leten^ere — febr. 1-tól 6-ig állitas— polg. elnök Martinkovic8 Károly, orvos Griesz János. — Febr. 7-én utazás Pacsára, 8 tói 13-ig állítás, elnök Rajky Lajos, orvos Gnesz János. 14 én utazás Zala-Egerszegre, 15-lől 22 ig allitás, — elnök Ceutor Imre, orvos dtor Griesz János. 23-án utazás Szt.-Gróthra, 24-től márt. 2-ig állítás, elnök Bessenyey Ernő, orvos Griesz János. Márczius 3-án utazás Sümegre, 4-től 11-íg állítás, elnök Beasenyey Ernő, orvos dtor Griesz János. Katonai elnck az egész rajon ban Piszkor Tamás százados — és Lovag Des Loges Ferencz főhadnagy.
— Figyelmeztetjük a gourraandia és finom konyha kedvelőit, hogy Gschaider A. „Oroszlán*-hoz czimzett helybeli vendéglője éttermében kilünő osztrigák és többféle tengeri hal különfélekép elkészítve kapható.
— Wajdits József nyomdájában nagy élénkség van, miután csinosan kiállított nép-naptárának első kiadása tízezer példányban kép elfogyott, a második kiadás már néhány nap alatt meg fog jelenni.
— BoUfeltörés. A Petőfi-atezában levő Günsberger János boltját decz. 22 ére virradóra feltörték s mintegy 100frt értékű ezukor, kávé a lisztet vittek el.
— Szerkesztőségi irodánkban takaró-papírok kaphatók, fontja 10 krért.
— Semetke Lajos kis-komáromum-dalmi titzttartó ur a uagy-ktnittai önkéntel
tűzoltó-egylet rózzóre 10 forintotedomiayosott
Kfozönet a iigyelemért, vajha többen hatonlólag
• cselekednének.
— Kérelem. Egy fekete, fólvadáaz nő»-léuy kuty%malt héten a Csengery-utczában elve ozvén, kéretik a megtaláló, szíveskedjék s lap kiadó hivatalában jelenteni,illó honorárium ífog adatni.
— Hym''en. Ziegler Kálmán csáktornyai kir. közjegyző ur mult hóban a szép és fenkölt lel kii Tódor Hermiu kisasszony nyal-; deczember hó 16-kán pedig Forster Béla cs. k. huszárfőhadnagy ur Szy Kornélia kisasszony nyal, Ssy Sándor kir. jarásbiró ur bájos lányával házasságra léptek..
— Gyászhír. Zalamegye egyik ünnepelt 8zülötije, egykor megyei főnök, s a nagyhírű szóiész méltóságos Bogyay Lajos meghalt, a gyászjelentés igy szol: Várbogyai Bogyay La-josué született: Bogyay Eleonóra maga — ugy ilerwine, István, Iréné és Pongrácz gyermekei, ez-k férjei —illetőleg nejei, s ezektől) valamint elhalt lánya Leontine után származott gyermekek, illetőleg unokák és dédunokák nevében is mélyen szomorodott szívvel jelenti felejihet-len férje, illetőleg atyja, ipja, nagyapja es tompjának mél''óságos várbogyai Bogyay Lajos ur-
t nak,valóságos arauy kulcsos királyi kamarásnak, a Ferencz-József és vaskorona rendek vitezének lb75-ik évi deczember hó 19-én esti 9 órakcH^ élte 73-ik, boldog házasságuk 49 ik évében hosszas betegség után történt gyászos elhuny tát. A boldogult hült tetemei deczember 23-án reggeli lu órakor fognak Keszthelyen v a közsir-kertben örök nyugalomra tétetni. Az-engesz-telő szent mise-áldozatok pedig a kesztelyi, halápi, badacsony tomaji és sármelléki anyaegyhazakban folyó hó öU-án reggeli 10 órakor fognak az Urnák bem utaltatni. Keszthely, deczem--ber 20-án, 1875. Béke lengjen hamvai felett.
— liötrid hírek-, ozegszárd uo„Sakk-kór" alakult. — Gyönkon egy ember örömében megőrült, mert a lutrin 600 forintot nyert. — Keller Ármin bankigazgató elfogatott. — Szláby Ferencz nagyprépost dulmi cz. püspökké neveztetett ki. — A képviselőház szünideje decz, 24-tól jan. b-ig tart. — Sárvárott egy kereske-dóhez éjjel betörtek, s nejével együtt meggyilkoltatott. — „Savaria" naptár Iö7^,-ra megjelent. — Londonban 27 színház van. — Az adó-felügyelőségeket mielőbb felakarják állítani.— Tóth Maria Kecskeméten színielőadás közt meghalt. — Gr. Zichy Vilmos az abissiniaiak elleni harezban elesett. — Bécs mellett Mödling-ben a himlő kitört. — A „Vasárnapi Újság" Toldy Ferencz arczképét hozta, — Thaly Kál-inanuak az olasz király a Szent Móricz és Lázárrend lovagkeresztjét adományozta. — Győrött egy Ib óves leány széngőzben meghalt — A föld kerekségéu egy perezre 8\>ember — halai esik. — U felsége a jpesti szűkölködőknek 250U frtot adott. — A hírneves rabló Dobos Gábort és Blaga Juont a debreczeni kir. törvényszék kötél általi halálra ítélte. — Szarvas tájékán mult vasárnap délben menydörgött, s villámlott. — Poroszországban 1874. 3075 ember lett öngyilkossá. —
— „Közeg ész 3égi Lajpok'' egészségügyi és életmentési ismeretterjesztő közlöny Iliik évfolyama, szerkeszti Széli Lsjos. Ára egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr.
_ — A* „Apollo* czimü zenemüfolyóirat negyedik kötete legújabban megjelent 12. számának tartalma: 1. Magyar ballada, Fejes Gábortól. 2. Két album lap, Nagy Lajostól 3. Brand ,A> oroszlán ébredése" operette-jéből''egyveleg Hölzl Lörincztől. 4. Cimbalom-gyakorlat Aliaga Gézától. 5. A pacsirta magándal sopran hangra férfikar kísérettel Mosonyi Mihály tói. 6. „Ugyan mondja mi a baja." Népdal a Falurosszából, át-irta id. Ábrányi Kornél. A borítékon: — a zene történelme. Kspi Gyulától, stb. Az Apollo 1875. évi folyamában megjelent: 17. sálon darab (ezek között 7 magyar stílben;) 8 régi magyar zenemű (Bihsri, Lavotta Martinovich és Pap Szásztól:) 13. magyar népdal a „Falu rosz-szau „Háromszéki leányok" es más népszínművekből oly zongora kísérettel ellátva, mely önállóan is játszható; 5. magyar műdal zongora kísérettel; 4. magyar, 1 német, 1 lengyel és 2 svéd népdal átirat zongorára (ének nélkül;) 13. táncz zenemű (ezek között 11 eredeti zenemű, továbbá Giroflé-Girofla és Pericbole operettek dallamaiból készített tranczia négyesek;) 3 opera egyveleg és ábránd ; 2 zongorára négy kézre irt zenemű; 3 férfi négyes ; 3 hegedű és zongorára,végre 1 cimbalomra irt zenemű; ösz-szesen 192 oldalon 74 kisebb, nagyobb zenemű 28 zeneszerzőtől. A kiadott zeneművek közül 40 a specialis magyar zeneirodalom körébe v*g. A zeneszerzők közül Wachtel Aurel 11, id. Ábrányi Kornél 7, Na^.y Béla 6, „Feigler Géza, Hölzl Lőrincz, Kapi Gyulaő —5, Ogyek4, Bella J. L. 3, Allaga Géza, Beliczay Gyula, Bognár Ignácz, Büky György, Juhász Aladár, Nagy Lajos, Sipos Antai,Söndersson H. (Ogyek) 2—2 s- végre Bakody Lajos, Bauer Lajos, Doppler FerencZ, Fejes Gábor, Hoffer Károly, Magurá-nyi József, Michalovich Ödön, Mosonyi Mihály, Schmidt Péter, Thern Károly és Tisza Aladár (Ögyek) 1 — 1 darabbal vannak képviselve. — A lap előfizetési ára egész évre 6 frt, s ennél fogva egy mű 8 krajezárba esik. — Az Apollo czimboritékán közzétett közlemények közül említést érdemel Kapi Gyula zene történelme,mely ez évben Bach és Händel korát kimerítően ecsetelte; ''továbbá: Thern Károly és fiai Lajos és Vilmos, Seemann József egyházi zeneszerző (arczképpel,) Mátray Gábor, Beliczay Gyula életrajzi vázkata. Az egész évfolyamot Fellegi Viktor a lap szerkesztője Krellwitz Róbertné Seemann Júsetine úrhölgynek ajánlta. Mint a lap borítékának hátiapán olvassuk, igen alkalmas karácsonyi és újévi ajándékul az „Apollo* zenemüfolyóirat eddig megjelent bégy évi folyama is leszállított áron megrendelhető. Tartalma: 350 zenemű 76 oldal terjedelemmel. Opera-átiratok, sálon-, táncz zenemüvek, régi magyar zenemüvek Biharitól stb., dalok stb. Egy kötet leszállított ára 5 frt., bármely két kötet ára 9 frt. három kötet ára 12 frt, mind a négy kötet ára 15 frt. Díszes kötésben minden kötet egy forinttal drágább. A kötetek as „Apollo" kiadó-hivatala által utánvétellel is küldetnek. Az Apollo ugy mint eddig, ezután is minden hó 1 én díszes borítékban 16 oldal terjedelmű füzetekben fog megjelenni. Az előfizetési ár is megmarad: egesz évre 6 frt, félévre 3 frt. Az előfizetési pénz legczélszerüebben pobtán utalványozható az Apollo kiadóhivatalának, mely Budapesten Is-kalo-utcza, 681. sz. a. létezik. Könyvárusok- éa zenem ¿kereskedőknél is lehet előfizetni.
Irodalom.
— Ixijnink mai számához van mellék-Ive a „Franklin -Társulat" könyv-árjegyzéke, melyet a t. olvasó közönség figyelmébe ajánljuk.
• — „Község Lapja*, melyet Mészáros Káoly pestmegyei főjegyző szerkeszt, s Dr. D-irday Sándor, Dr. Gross Lajos, György Ala-dar, Girókuty Ferencz, Báláz* Sándor es Törs Kálmán ismert irók a főmunkatársak, kiválólag ajánlhatók a községi elöljárók, s körjegyzőknek. Ara félévre 4 frt.
— „ JJj idők* czimü szépirodalmi ]lap Il-ik évfoivama, szerkeszti Beuedek Aladár, kiadja K. Szarva*y Sándor. Ara félévre 5 frt. Ajánljuk a hó!gyközönség pártfogásába.
— A 1)Iigyelőa szerkesztését P. Sza h-máry Károly és Ábrányi Emil vették át.
merhavenben f. hó 12-én. „Mosel* Lloyd gőzös épen indulőfélben volt, „Simson" vontatógőzös már elibe volt fogva, hogy a kikötőből kivontassa, még csak az utasok podgyászát és egy vraggon gyorsszállitmányt, mik épen akkor érkeztek a Lloydcsarnokba, — kellett a hajóra felrakni, hogy es elindulhasson. E podgyászt kocsikon szállították a hajóhoz, az utolsó kocsi terhének, mely négy ládából és egy hordócskából állt, — lerakása közben hirtelen iszonyú robbanás hallatszott s a rakodón tolongó, többnyire a hajó legénycégéből, utasokból s ezek ismerőseiből álló néptömeg, szemtanuk állítása szerint eltűnt s nem lehetett belőle egyebet látni, mint 40—50 lábnyi magasságban nagyszámú fekete idomtalan, a légben seétszórt tömegeket. A hajó fedélzetét s a part felőli oldalát a robbanás tökéletesen tönkre tette, a Lloyd épületben és nemcsak a közel fekvő, de a távoli épületekben is a roppant légnyomás minden ablakot és tükröt összetört, a szerencsétlenség helyéből több, mint 2000 lábnyi távolságban horgonyzó „0 Thyen" hajót megingatta s legénységét a fedélzeten magasra felemelte; ott, hol a ládát lerakták, 6—7 láb mélységű gödör látható, mintha a földet e helyen benyomták volna. Hajmeresztő a pusztítás, mit a robbanás a népcsoportban telt; a parton, a kikötőben, a hajók fodelzetén nem lehetett egyebet látni, iszonyúan megcsonkított holttestekuel, véres emberi tagoknál, ruhadaraboknál; mely látvány a haldoklók hörgésével, a sebesültek jajgatásával, megrendítő jelenetet képzett. A halottak száma meghaladja a hatvanat, a sebesülteké igen nagy s ezek közül a legtöbb életveszélyben forog. Az életben maradottak mind megsüketültek. Az utasok egyike Thomas, ki a robbanáskor épen a Cajutban volt, rewolverrel főbe akarta lőni magát, azonban a golyó nem hatolt oly mélyen fejébe, hogy meghalt volna. Bevallotta, hogy egy dynamittal telt ládát, mely a lerakásnál felrobbant, ő akarta a hajóra csempészni. Azt is vallotta, hogy a felrobbanton kívül még egy láda dynamitot szállított a ha-hajora, melynek óramű segélyével csak 14 nap múlva kellett volna felrobbantatnia. Valószínű azonban, hogy e hajmeresztő gaztettet csak'' sebe és a roppant szerencsétlenség által előidézett őrültségében vallotta magára, mert a kérdéses ládát eddig még nem sikerült a hajón megtalálni.
Papírszeletek.
„Kinek van jobban dolga a Ferencz-József vasútnál: az utasoknak-e, vagj a kerekeknek ?" E kérdés jár most Bécsben, a felelet reá pedig : „Minden-esetre a kerekeknek, mert axok elindulás előtt legalább még részesülnek as utolsó kenetben.
— Híres szemorvosok exer meg ezer vaknak adták és adják vissza szemevilágát ; de Pluto, Amor,
The mis és Fortuna még mindig rak.
__ *
Lottohuzás.
Lines, decz. 19-én: 37, 87, 34, 52, 58.
Vegyes hírek.
— Hazafion tett. A „Gazetta di Venezia* jelenti, hogy Galleria herczeg huss millió frank-nyi roppant összeget ajándékozott a genuai kikötő kiépitésére. Ezért mult hó 26 án a munkások szövetsége és a „Cristoforo Colombo" egyesület nagyszerű tüntetés által adták tudtára a haza háláját. A herczeg számára emlékül albumot készitnek, melybe minden genuai befogja írni nevét.
— Iszonyú szerencsétlenség történt Brem -
Szerkesztői üzenet.
1855. Bellatinczra. Névtelen közleményt nem fogadunk el.
1856. T. Csáktornya Bensőiig osztozom Őrösében is, bánatában is. Sok a dolog, nem leheti
1857. B. Alsó-Lendva. Köszönettel Tettük. A naptárt a sorsjegyekkel együtt megküldöttdk.
1868. Br. Süraegb. Mielőbb közöljtlk.
1559 l*. Síékesfejérvár. Magánlevelet irunk.
1880. K. Bpest. Sajnálom, hogy nem találkozhattam veled. Hogy áll a borügy V
- /
Érték- és váltófoJyam deczember 20.
5*/« metaliques 69.35 >5*/« nemz. köloaón 73.85; 1860-ki álladalmi kölcsön 111.80 ; bank-részv. 9 21 - ; hitelintézeti részvéuyek 202.80; London 113.75; magyar földtehermeniéei kötvény 79.; temesvári földtehermentési kötvény 79—; erdélyi földtehermentési kötvény 79.25; horvát-slavon foldtehermoatóai kötvény 83.50; ezüst 106 25; cs. kir. araDy 5.37— Napoleond''or 9 13.
Vagutl menetrend.
Érvényes deczember 1-től 1876. A kanizsai időtmatató óra szériát, indul Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán *« órák pontossá a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
»«ám , Ora Perc. Idő
205 Essék, Mohács,Dombovár s Fiúméba 4 30 reggel
215 . „ „ 2 22 délut. 212 Buda-Pestre........4 50 reggé)
202 ...........i 58 délut.
204 „ ..........11 22 estre
31SBécsbe (8zombathely, Bécs-Ujbely feié;5 — reggel
„ .........11 40 estve
815 8opronyba ........3 30 délut.
203 Tríesstbe és Pragerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 4 42 reggel
201 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Qráos és Bécsbe ...... 2 39 dálur.
Érkezik Kanizsára honnét:
216 Essék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 33 délut.
206 „ „ „ •• „ 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 ¡2 reggel
201 „ .........1 57 délut.
211 ,, ......... 9 36 estve
314Bécsből (8zombath. Bécs-Uj hely )fel5l 10 19 estve 302 „ „ „ „ 3 57 reggel
316 Sopronyból ........11 45 délel.
*14 Bécsből Grács, Marburg. Pragerhof
..........4 4 leggel
202 Trieszt- é* Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 13 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 10 62 ».«tve. Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe
» „ „ „ Fiancesfestból
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátflrfi Lajos.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle általános S EJ B-T AP AS Z,
mely rendkívüli gyógy ereje, elválasztó, érlelő és fájdalmat
csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulást eszközöl kOlönuemü bajokban. — Ily bajok a torokgyuljadás-légcsőhnrut, b ő r k é a-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindenemU megsértések, harapás, szúrás, vágás
vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhazurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepó gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pustula maligna), megkeményedések, genyedéaek, vérkelések, mninden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csontozd, kifíczamitás és msgrán-dalások, helyi csdz; továbbá a szülés folytáui láb-felfakadások és sebek, fájós fekélymett vagy már genyes uői mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerillhetlen életveszélyes sebészi gnüLtétnek mellőzésével — egyedül ezen jelec sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legküiönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és teltünő sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb osomag I frt, használati utasítással együtt, pattan küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár-'' Psstsa Tirlk JÓZSSÍ gyógyszerész urnái király-uteza T-ik ssam alatt.
Továbbá kaphatók : Nsgy-Kaslzsás : WAJDITS JÓZSEF urnái. Psksos: Malatinszky 8. — PécSStt j Sipöc« J. — Sümegen: Stamborszky. — Sz.-Fsfesrvs-rott: Braun J. — Szssibsttaslyes: Pillich F. — Veszprémben : Ferenczy K. — Zagrábbas : Mitlbach Zt. Ssptssban: Bock J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő urak, -kik raktárt elvállalui hajlandók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTY LÁSZLOHOZ czimeave : Budára, (Rács. város, foutcza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek.
*) E rovat alatt kOzlöttért felelősséget uere vállal a Szerk.
mmmmmmmmm
Benedek Gábor
Budapesten,
Hatvani- s Magyar-ntcza sarkán (az Ujvllág-ctczáYal szemben) ajánlja dúsan felszerelt ékszer-raktárát, melyben bei- és külföldi gyártmányú arany- és ezüst czikkek, drága kövek, nemkülönben nagy választékban valódi svájCZÍ Órák — két éri jótállással, — elvégre a bekövetkező ünnepekre alkalmas ajándékok a legjutányosabb árak meJiett kaphatók. (1883-1) ggf* Árjegyzékek kívánatra bérmentve.
Nem tetsző árukat készséggel kicserélek.
ttttttttttttttitttttttttttttu
Elso-ügyvedi-ügyuökí-iroda.
Vidéki ügyvédtársaimtól, egyletek-, társulatok-, községek- és magánzóktól stb. elfogadok miuden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Budapesten székelő kir. ministeriumok, kir. curia, váltó- és egyéb törvényszékek, társulatok- és egyleteknél közbenjárást, kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek, Eszközlök czégbejegyzéseket, készítek vád- és vádiratokat.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokat a jövésmenési, utánjárási költségektől megmenteni, gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak előre küldendők be. Egy fél napi időnél többet nem igénylő eljárásért — 3 trt.
Irodán belye: Pest lövész-uteza 5. szám l-ső emelet.
(1884-1)
köz- és váltó-ügyvéd.
Van szerencsém a t. közönségnek tudomására adui, hogy a közeledő farsangi idényre nagy választékban mindennemű
báli czjkkek és készleteket
beszerezheti; minélfogva azt becses figyeimökbe ajánlom.
Különösen pedig kikérem becses figyelmüket
valódi franczia virágaim- és legyezőimre,
mi csakis egyedül nálam kapható.
Halphen Lázár,
a „Korona* vendéglő mellett.
(1885-1)


♦ ■ ■:■ ♦
Melléklet: Franklin-Társalat könyvarjegyzóke.

Ich habe die Ehre einem P. T. Publikum die höfliche Anzeige zu machen, dass ich in G r. - K a n i z s a, Kazinczy-G-asse, (ehemals Bräuhausgasse) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein und in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets vor-räthig. (1857—7) Achtungsvoll
Anfoa''Brebar.
Briefe und Telegramme wolle man gefälligst an »Drehers Bierdepot Gr .-K anizsa richten.
Kohn Gyula
uoriubergi es dinzmfi tarából figye- j ugysinte I lembeajanlja nagyszerű kiállítását
karácsoni és ujèvi tárgyaknak, (1861 — 9)
legnagyobb választékot
OTtójátÉMól
legjutányo»Abb áron.
GYÓGYSZEREK!
Védjegyemmel ellátva.
Neustein Fülöp,
gyógyszertár a „szent-Lipót"-hoz Bécsben, a Planken- és Spiegeigasse szegletén, ajánlja a t. cz. közönségnek ama valódi gyógyszerek sorozatát, melyek minden esetben kitűnőnek bizonyultak és biztos gyógyulást idéztek eló. Bizony itvánj ok ezrei iiiegtek.uiheiók.
Nehézkór ellen. Viale Cap-
sulce 1 frt 4 » kr. Fagyás ellen, Beaume Girome 60 kr.
Bőrfoltok s bőrbetegség ellen :
Storax Créroe 80 kr. Daganat és seb-k ellen, párisi
universal tapasz, 3V kr. C 8 ú z és kosz vény ellen,
illat os köszvénysze> 70 kr. Aranyer e. Koyer irja, 1.60. Köhögés ellen, Margaritten
könögésbonbou 3) kr. T y u ka-z «• m ellen, tyuk-xem-
gyürü 30 kr. Tehetetlenség ellen, (fér-fiuem-gyongeseg) l.«r. FrémontRe gHi.eratio-likőrje 2 frt eröaitő és üditó szer. Émelygés ellen, Perlés d''üth-r,
1 frt 50 kr. Hi.terikus női görcsük ellen,
Le cheJles Nevroaiue 1 irt 5ü F 111 b a j o k ellen, Oreilluu 7o kr Magömlések ellen Dr. Fré-mont aranyozott UbJacsti 2 fj t. Álmatlanság ellen, Ch oral-
gjöngvök i frt Odvii fogak ellen, Schrier
fokiabttacsai .5 kr. íiehex fugzas ellen, gyermekiknél, a villanyos uyakkénuő 1 frt 50 kr Valt--Iáz e., chinai golyók 60 kr. Valamenu\í itt meg nem ui-vezett bttegfcéKck ellen is ajánluatuit a t. cz. küAŐ .sebnek kuüuu hatású különleg^begek- t es azonnal *áia-axi.luuK bármely by.zánk inté-ett kértiezosköüesre.
Árverési hirdetmény,
Köztudomásul tétetik, hogy a fókáptalan zenyéri uradalmához tartozó zenyéri 2 kerekű vízimalom, 4 hold fold, 3 hold rét haszonvételével,- nemkülönben 6 drb szarvasmarha utáni nyári legelővel az 1876-ik év január 9-ik napján a legtöbbet Ígérőnek árverés utján 3 egymást követő évre, ugyanis 1876-iki szt.-György naptól egészen 1879-ik szt.-György napig bérbe adatni fog.
Az árverelők az ajánlandó bérlet 10%-jét az árverés napján bánatpénzül leteendik vagy pedig fennebbi összeggel ellátott zárt ajánlataikat az alábbi tisztséghez czimezzék.
A bérlet közelebbi feltételei az alábbi hivatalnál be-tekinthetők. * a 877-2)
Kelt Tapsony, íu. p. Nemes-Vid) decz. 8. 1875.
Az urad. tiszttartóság.
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók
KAMTZ C.
papir- ésdiszmű raktárában
tfodapeHt, V. ker., Dorottya-utcza, 12. Vi. n.
loO látogató jegy finom bristolpapiron , 100 levélpapír és boriték monogrammal írómappák berendezéssel vagy anélkül
60 krtól
Menthin, jeles gyomorszer, a . görcsöt lecsilUpirja, mint fogke- [ nócs és saájvix is hasznos.
z t. - Erzsébet -féle ezokros ▼értisatitó labdacsok,könnyen székeitető, vértisxtitó és teljesen ártalmatlan ; az alhasi szervek betegségeinél, váltóláznal, a mellszerv betegségeknél, bőr- és szemfájásoknál, gyermekt>et*-g»egek-és női betagsegeknél igen hatályos s a legtöbb betegség kútforrása : a dugulástól megvéd. E labdacsok valamennyi ilynemű szerek kozt legolcsóbbak es legkitűnőbbek. 1 tekercs 8 skatulyával. 120 labdaca 1 frt.
óvsxer ragályok ellen, Dr. Falmont Gardienje* 1 frt 50 kr., eholera illatessencxia 40 Kr.
Mellszorulás ellen, fenvőfa sairarkak 25 drb. 1 frt
Ssemfáját és sxemgyuladás ellen, Kvicbjl sxembaixaama 1 frt 50 kr. és Romershausen szem-•ssenexiája 2 frt.
Hólyaghurut ellen (kankó vagy fehérfoíyás) br.Caüelle Injectú»ja 1 frt 60 kr
Golyva ellen, golyvasxesx 70 kr.
Sápkór ellen, vasaatrauyszörp i ft
Mellbetegségeit ellen mű-vásxnedv 70 kr.
Mirigybetegtégek görrély kór ellen, norvégiai orvo.-i ual-xsir 40 kr., ezukros minőségben 1 frt 60 kr.
Lábiszadás ellen, Salicilanti-suitin 60 kr.
Frstödobozok elegáns kiállításban . . . Legfi mmahb svajezi és franczia rajzeszközök Tulldobozok, írószerekkel berendezve . . Albumok visite és eabiret képeknek . . Zenealbumok ... . . .
Pipere dobozok elegánsan berendezve . .
Szí vartár czák és dohány tartók.....
Pénztá''czák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. ex. közönség fievelmébe nagy raktáramat valódi angol ét franczia papirkBl8nlefesség«kkel gyári áron, vílamint itt mee nem említett csinos tárgyakat bronoe, bér, gyöngyház ét elefáatossatbóf a legnagyobb válasxtékban igen jutányos árak mell. tt
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
1 frt —
— • 80
3 « —
— • Î0
1 9 —
— » 60
— » 70
8 • —
5 •1 —
1 M —
— 50
2 frtig. 5 .
(1862-7)
Kanitz C.,
papir- é* dis/mű-áruk raktára Budapesten.
Karácsoni és ujévi ajándékul
ajánl
ékszerész Nagy-Kanizsán, Fő utcza, 3. szám alatt:
egész
Arany keresztek 1 frt 50 krtól fogva
„ mednilloDok 4. 6, 10, 12, frt és , pvüriik 3 írttól
„ füg^k 2 „ „ insgombok párja 2 „ óralánczok 20 „
3 „
»
ezüst
10 frtig.
60 „
50 ,
50 .
10 ,
120 „
15 ,
Pipere- és illatszer-czikkekból igen nagy
különösen ajánlom.
▲ hajak elvesztése és a korpa ellen, £1 Benito 1 frt 80 kr.
Ha t festő szerül, Dr. Callmann hajfestéke 8 frt Cruq R paratenr 3 ft.
Fekete és sárga fogak ellen, az Odontin fogpor 70 kr.
Továbbá arany garnita-ák, karkötők, ezüst evőeszközök,
____tálezák, gyertyatartók és m^g.sok e szakmába vágó czikk, mind
raktárt tartok 8 leöat*ny°a,|hb áron. — Megrendelések azonnal posta utánvét
mellett is eszközöltetnek. (1876—3)
Májfoltok és szeplő ellen, Anti-bpiiOma 1.50 k.- é- Dr. Bayer valódi Pulcutmiye 80 kr, 1.50 kr.
A bőr ttimasága^tiu -msága es puhaságát a ajáulom Cora Pearl pásztát 2 frt, fehér és rózsaszín por 1 frt es 60 kr.


Ismert franczia különlegességek :
Capsules Matico 1 frt 60 kr. Injection Matico 1 frt 40 kr. Capsules Vial 1 frt 40 kr. Szivarkák, Canalis indicából, 1 frt. Pats Pectorale George 60 kr. Fayard és Blayn papir 60 kr. Mustárkovász lapok, Boggiotól 50
kr, egyes lapok 5 kr. Quina Laroche 2 frt.
Páté Zed 1 frt. Zed szörp 1 frt 50 kr. Gaaranapor 1 frt 50 kr. Blancard labdacsok 1 frt ¿0 kr. Posphat de fer Leras 1 fit 2o kr. 8irop hypophosphite de Chaux 1
frt 60 kr. Sirop de Quinquina roug 1.70 kr. Vin de Rugeaud 2 frt.
Valamennyi ismert franczia különlegességek, a legolcsóbb áron. Nagybani vásárlók előnyben részesülnek; mindig friss raktárt
tartok a kővetkezőkből:
Tömöritett svájexitej 50 kr. Nestle gyermeklisztje 90 kr. Dr. Gölia étpora 84 kr. -Anatherin saájvix Popptól 1.40 kr. Dr Heider fogpora 35 kr._
Liebjg huikivonata ''/♦ font 84 kr. Dr. Pfeffermann fogpora 1 25 kr. Polt resedahaj kenőcse 1 frt 50 kr. Dr. Brown hajépentartó sxere 1 frt.
Ajánlom nagy raktáramat : illatszerek, szappanok, kenőcsökből stb. az első párisi czégektől. Szaliczil-szappan, a legjobb és
legolcsóbb szappan a világon, á 25 kr. A Compagnie française csokoládéja fontja 60 krtó! 3 frtig. Valódi orosz thea, V» font 1 *rt-Eaktár mindennemű gyógy műszerek, a. m : önklystirozó fecskendők, kötelékekből a legjutányosabb árakyn. Nagy raktár fogkefék, arcafesték és más pipere-czikkekból
Felbivom mindenki nomabb borokra, n. m. : M «doc, nagy üveggel 1 frt. I
âoJalien nagy palaexk 1 frt 50. '' Cháblia, nagy palaexk 1 frt 60 kr. |
Kitűnő Rhum
figyelmét a külföldről behozott leg£-
Champagner nagy palaexk 3 frt. Madeira, nagy pálaczk 2 frt 75 kr. Malaga, nagy palaexk 2 frt 75 kr. 1 frt 10 kr.
ideléeeket helyből, valamint Berlin és Páriából pro-
.------Isti számla mellett teljesítek. A küldemények kéazpénx-
Mstés, vagy utánvétellel eszkősöltetnak. -,_(1844—2)
vkió
W^jdltfi
TJres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb és jobb szer, mint dr. Pspp J. 8. udv. fogorvos úr (Bécsváros, Bognergasae Nr. 2.) f o g ó n j a, melyet mindenki könnyen és fájdalom nálkftl behelyezhet odvas fogaiba, mely aztán a fogréazekkel és foghassál teljesen egyesül, n a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Anatlierln-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergas?*, Nr. 2.
üvegekben I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúxos togfájdalmak-ban, gyuladá«oknál, a foghas daganatai- és sebeinél; fölolvasztja a létezó fogköret ós megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghus erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönöz és már rövid használat után eltávolítja
a kellemetlen szagot: (1540—30)
Anatlierln-roffpasta
Dr. POPP J. ü". cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tisztaságát fentartja, azonkívül a fogaknak hófebérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghust erósbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges iogkő eltávolittatik, hanem a fogak zománcza és finomsága is mindinkább tökéletesbül.
Kaphatók: Xagy-Kaniasán : Belus József gyógysze., Kosenb^erg iRosenfeld, Welisch, J. ós Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán JTschepen J., Keszthelyen : Pfissterer gyógyszerész, 8inger M. Weiss |A. Zala-Egerszegen : Isóó Ft, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy-terász. Varasdon : Haltér gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom Ibathelyen: Píllich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki dz.-Györ-|gy(Sn. Fibíc E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott; Legmaun A. Braun J. gyógysz. Lovas iBerényben: He isler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs Ikeméten : Milhofer és Macbleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz IKörmenden : Horváth J.Somzearend gyógysz. KaposvároU: Kohn J. lBngl, Belus és 8cbrőder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — konyhádon: Kramolin J. Özigetvárott :Barwartb, Salamon gyógysz.— |Baján : Michitkch 8t. ás Herzfeld fiai, ngy Herzog Ignácznál. — Pécsett lolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadnbánazky gyógysz. Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld I vár ott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván |Ki«s ey^eysa. Rohonczont Simon cyóryszerész uraknál.
Árverési hirdetmény.
5522. ,
875.
szhoz.
Néhai Tallián József ur ágához tartozó családtagok felhivatnak, hogy a családi választmányba egy képviselőt választani s ebbeli választást az alulirtnak 1876. evi január 16-ig tudomására hozni sziveskedjenek, a választott egyetemben ugyan az napon Veszprémben tartandó választmányi ülésbeui részvétre ezennel felkéretik. (1881 2)
Vönöczk, decz. 5-én 1875.
Marton Pál,
családi választmányi elnök.
Előnyös alkalom
karácsoni és ujévi
ajándékok bevásárlására.
Legrövidebb idő múlva uj bolti helyiségembe átmenendő, a könnyebb visszahurczolkodás végett minden disznemű és játékáruk, ebédlő, thea és kávé készletek, asztali és függő lámpák
végeladási áron adatnak el.
(1875 — 3) - Tisztelettel
EoseafeM M®££
A xala-egerszegi kir. törvényszéknek, mint telekkönyvi hatóságnak 5622. sx. a. kelt végzése folytán köxnirré tetetik : miszerint az osztrák köxponti földhitelbank igaxgatoaága felperesnek ifjú gf. Batthyány Zsigmond saent-grotbi lakos elleni végrehajtási ügyében a szent-gróthi uradalom és pedig a szeut-gróthmvárosi 8. sx. tjkben 1. 1 —7. sorszámú, ugy ezen tjkönyvben a Coáforúi sx. tjkben i—35. sorsxámig a szt-grúth pwarosi 184. ez. tjkben L 1. és + 1. 2. sorsxámig, az udtanicki 167. sz. tjkbeu 1. 2. sorax. alatt, — a batyki 194. sx. tjkben 1. sorsz. alatt, ax aranjodi 9. tjkben 2—4. sorsxámig, a csáforűi 39. sz. tjkben 2—11. 13, 14. sorsx. a. sxeut-peteri 113. sz. tjkben 2. sorsz. a. egészen alperes tulajdonát képező ingatlanoknak, — topábbá a szent-péteti i7 tjkben 1. 2. sor, a szeut-péteri 19. tjkhen t t. törsz, a., az srauyodi 10. sz. tjkben 1 sorsx. a. — a sxent-péteri 77. tjkben 1. soraz. a. — végre az aranjodi 24 sx tjkben 1. sorsx. a. bejegyzett ingatlanukból ifjú gf. Batt-hjány Zsigmoudot íllerő resxcre, mégis ezen f. kvősegek ta.tozékai és rxekuvs kötött kisebb kir. haaxonvetelek illetve, regaljuvedelmeknek 923,006 frt o. é. bec»üit ingatlan birtokuak eiárvereztetése 2137. sz. a. végzéssel enendeitetven, ennek foganatosítására hatariuőül 1876. évi márexius hó 6-ik, sxüaség esetében 1876 évi april ho 6-ik napjának minaenkor d. e 10 óiaja a helysz.nere kitüxetik oly hozzáadással, bogy ezen birtok ax alábbi feltételek aaeiint az első árvetésen csak becsáron felül, a második árverésen beciáron alul is el fog adatni.
Árverési feltételek:
1-ör. Az uradalom együtt adatik el. 2-or. A kikiáltási ár a becsár. 8-or. 6c/9-toli bánatpénz leteeudó. 4-er. A vevófelek a vetelárt követke-sókep lehxetni kötelesek u. is ax 1-ső részletet az árverési naptól számítva 2 hó alatt. — il-ik résxletet ax árverési napiól számítva 6 hó alatt.
— 111-ik reaxletet ax árvtresi naptól axámitva egy év alatt < s pedig minden egyes résslettől a birtokbalépés napjától számitandu kamatok, kai a xala-egersxegí m. kir. aaóhivatal, mint a s.-egersxegi kir. töwzék letéthivatalába elóre kie&zköxlendŐ uusitás folytán befizetni, a menynyiben azonban ax uradalmat végrehajtó osxtrák központi földhitelbank venné meg, ez esetben általa csakis annyi ös&xeg fizetendő le — ax árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 14 nap alatt, — a mely ax előnyös tételek és előtte bekeblexett követelések kiegyenlité*ére szükséges,
— a hátralékos vételár pedig követelése eiejéig bt számítandó —az ezen fölüli netalani vételár axonban a feltételek sxerinti időben sxinte lefizetendő leend, — megjegyextetvén, miként vevőnek szabadságában álland a vételárt egyszerre is a fentebbi batáridók elótt befizetni; a bánatpénz utolsó részletben tudatik be, — a bánatpénz és vételári részletek vagy késxpénxben, vagy pesti I-ső haxai takarékpénztári könyvekben leteendők, azonban vevó es utóbbiak netaiáni értékcsökkenéseért talajdonjoga bekeblexeséig szavatossággal tartozik. 5-ör. A megvett és haszonbér tárgyát nem képező javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a mely időtől fogva egy&xersmind mindenfele terhek a vevőt fogják illetni. A haszonbérben adott javakban és különösen haszonbérlő által használt épületekben azonban tekintettel az árverés foganatosítására kitűzött határidőkre — köteles vevő a bérlőt az elárverezendő uradalomra bekeblexett haszonbéri sxerzódés 28. p. értelmében 1876. october hó l-ig háboritlanul meghagyni, — viszont köteles berló tűrni, illetve megengedni, hogy ax uj vevó ósxi vetések megtétele végett mexón a szükséges lépéseket és intézkedéseket megtehessen, mely cxélból köteles bérlő egyúttal ax uj birtokos marhái és cselédsége számával sxtikséglendő, habár bérleti épüle.ek is ax istállók használatát ax uj vevővel megosxtani; — 1876. évi october hó 1-én azonban bérlő köteles az elárverezett egész birtokból minden ingóságaival kimenni. Az uradalom birtokbavétele napjától fogva mindennemű terhek a vevőt fogják illetni. 6-or. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket at árverést köretó napon a vételár erejeig saját kára és veszeiyére tüzkar ellen biztosítani. 7-er. Mihelyt a vevő ax árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog átíratása hivatalból fog eszkft-xöltetni ; ellenkező esetben ba a vevő a feltételeket pontosan meg nem tarUná, ax eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül ujabban a vevő költsége és veszélyere fog elárvereztetni. Egyúttal akik az elárverezendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnalr, hogy igenykereaeteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától mttandó 15 nap alatt nyújtsák be, kaiönben egyedül a vételár lölöslo-gére fognak utasíttatni.
Végre felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, akik nem a telekkvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, misxerint a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett a hatóssg székhelyen megbízottat rendeljenek és annak nevét ax eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevexett gondnok álul fognak képviseltetni. A vevó köteles a megvett birtok épületeit 10,000 frt o. é. erejéig tüxkár ellen biztosítani.
Távollevő jelzálogos hitelezők részére képviselőnek Hajik István, Zala-Egerszegen székeló ügyvéd neveztetett ki-
Kel» Zala-Egeraxegen, 1875. évi deexember fcó 11-én tartott kir. törvényszéknek mint telekkönyvi hatóságnak ülésébőL
Zala-egertzegi kir. törvényszék telekkönyvi hatásága. _
(1882—1)
óxaef lap- ós ayomdatuUjdoaoi gyorsaajtó nyomása, Nigy-Kaniiaán.

NAGl -K^naSA, 1875. deczember 26-án.
Tizennegyedik évfolyam.
Erf --
''1
tiétzstssi
8 írt. V
igenx erre
íél erre . ■ • • * »
oefjea eTr< • ^ ''
.g^y »tóm Jw
Hlrdatsaak
6 hasábos petittorba« 4, másodszor 6 • minden
I további sorért 6 kr.
SYILTTÉRBKK ■oronrin: 10 kr*rt *é-
;etner fel Kincstári illeték minden teljes hirdetésért külö J 30 kr. fizetendő ^«w ^^^-—
.nden I tfUönf
KÖZLÖNY
6 kőx-v
előbb:
ÖZLÖN
Nagy-Kanizsa várét helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai a „zalamegyei általános tanító-testűlet*, a .Zala-Somogy''
Hetenkíni kétszer, vasarnap- s
*"A lap >xeileni ''anyagi részét iileuS j iemenyek , előfizetések, !'' reclamatiók tai a «zer-¡i keaxtő-kiadóhoz bér-
mentve mrtwéft:
-NAGY-KAN1ZXA Takarékpénztári épület, földszint Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
1 Kéziratok vissza asm I |_ ktÜdetP*k- |
ügyvéd-egylet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár* gőzhajózási részvénytársulat s több negyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap«
Felhívás előfizetésre.
<i
M
SÁLAI £§SL§N¥
1876-ik évi 15-dik évfolyama.
Jan. — d''ecz. egész évre ... 8 frt. Jan.—jun. fél „ . . . 4 * «Jan.—mart.negyed, . . . 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
Jótékony intézeteink s a kasztezei-
iem.
(Folytatás.)
Az associatiók vannak tehát különösén hivatva e viszásságoknak véget vetni. A lökések s anyagi munkások közötti ellenséges érzület csakhamar megszűnnék, ha jótékony intézeteink lehetővé tennék a gyengébbeknek, az erösebbekkel való versenyez-hetést, ha a tőke-hitel és munka-erőket ügyesen concentrálni tudnák, ha az önérzettel biró, de önállóan gyenge s tehetetlen munkásokat s kis iparosokat nem alamizsnakép állami segélyre, hanem mint az Angliában, Belgiumban, Francziaországban, .Németországban történik, önerejök, anyagi s szellemi tehetségeikre utalva, az egyetemleges jótállás s önsegély alapján egy közös erdekü jogi személyiséggé colligálnák; inert ez altal nemcsak azt lehetségesitenék, hogy az alsóbb iparos-osztály versenyre kelnetne a tőke hatalommal, hanem egyszersmind a szédelgő versenygés, a tulhaj-tutt iparszabadság félszeg hatásai ellenében is sikeresen működhetnének, a tökét, munkát s értelmiséget szorosabb érdek-so lidari-
tásbá füzve^a takarékosságot előmozdítva a vagyon s jövedelem arányosabb megoszlását eredményezhetnék, a proletariátusnak véget vetve, a munkás-osztály anyagi helyzetének javulását előmozdíthatnák s így az osztályok közötti elszigeteltséget s függe-tegséget kevesbitve, a kölcsönös ellenszenvet vagy egészen megszüntetnék, vagy ész-revehetőleg kisebbítenék.
Különösen a takarékosságot kellene intézeteinknek mindinkább előmozdítani, Tagadhatlan, hogy & nép természete, műveltségi foka, gyors igazságszolgáltatás mind oly tényezők, melyek mint a takarékosság tényezői szerepelnek; de különösen az álladalmi s társadalmi intézetek kötelesek oda hatni, hogy a munkásosztálynak alkalma nyiljék megtakarított filléreinek elhelyezésére s további hasznosítására. Mert gondoljuk csak el, milyen lehet ott akár a szellemi, akár az anyagi munkás helyzete, hol nincs egy takarékosságot előmozditó intézet sem? Utolsó fillérig kiadja mindenét s mint az állat, csak napról-napra él. Milyen lehet az ilyen eu.ber kedélyállapota, ki a takarékosságra nem is gondolhatna, a jobblét s egy biztosabb jövő reménye nélkül él, tengődik? Csudálkozhatunk-e azután, ha az ily egyén minden pillanatban kész a társadalmi rend fel forgatására. Mert nem mindig az anyagi körülmények; de nagyon gyakran a kétségbeesett lelki állapot ragadja az ily szerencsétleneket a társadalom elleni merényletre. i
Emeljük az associatió által a munkásosztály takarékossági hajlamát s kiemeltük óket szerencsétlen helyzetekből, a proletariátus iszonyaiból, lecsillapítjuk a forrongó kedélyeket, oly helyzetet biztosítunk az el-
nyomottak számára, melylyel megelégedve nem sóvárognak másokéi után, kibékitjük őket sorsukkal s nem lesznek a társadalom többi osztályainak ellenségei. Segélyezzük az associatió utján az alsóbb néposztályL Mert ne higyje senki, hogy a pénzsegély er^ L''ölcstelenségöket, kicsapongásukat. mozdítja elő. Hány kétségbeesett embert lehetne Sokszor még a jó útra téríteni, hány nyomortól üldözött dobná el a zsarnokára emelt gyilkot, ha anyagi helyzetén gyorsan, csak némileg is segitnének.
Bármely associatió, legyen az azután egylet vagy intézet, azonban csak ugy fogja a kivánt sikert eredményezhetni, ha tagjai között erős a közérzület s a kitűzött czél eléréséhez van elég erő, éberség és szakértelem ; mert ellenesetben csak meghasonlás s még betegesebb állapotok előidézője lesz. Az államnak e tekintetben más teendője nincs, mint a jogos czélu egyletek s intézetek alapítását nem gátolni, nehezitení, vagy azok ide-oda költözését, gyülésezéseit nem akadályozni.
pedig azt akarjuk, hogy a tóke-hatalom, az anyagi és szellemi munkás-osztály közötti kasztszellem kisebbüljön, vagy egészen megszűnjék, alapítsuk társulati rendszereinket a belső érték és képesség, a munka, a szorgalom, az öntevékenység és takarékosság eszméire, mert ez alapon emel-kedhetik az ember sociális rendeltetésének legmegfelelőbb polczára. Legyen a társulás1 valódi ön művelődési és gyakorló iskola, melyeken az egyéni, a családi, a polgárzati rend, jólét és emelkedés alapszik s melyek érvényesítése egyfelől a munkásban és iparosban ön becsérzettel s az emberi és politicai hivatásosság öntudal-
mat ébieszti, másfelöl óvó- és ellenszerként hat mindazon utópiák és ábránd-tervek tekintetében, melyekkel számos újkori nép-boldogitók — illetőlek ámitók — a fenálló ipari és gazdasági rendet ép magának, a munkásosztálynak legnagyobb veszedelmére -és kárával átidomitani, vagy ép felforgatni törekszenek,'')
Több fel viiágosultságot és műveltséget 1 s a nagy többség befogja látni, hogy a társadalomnak ép oly szüksége van nagybirtokosokra, vagyis a társadalom azon osztályára, mely az állam közviszonyainak vezetésében függetlenül és önállóan ténykedhe-tik, mint anyagi érdekeinket — humanitárius czéljainkat előmozditó anyagi, s szeliemi — munkásokra, vagy mint nemzeti életünk képviselőjére, conservatismust, anyanyelvünket, szokásainkat, hagyományainkat hiven őrző mezőgazdára.
Mert vájjon nem azon tiszteletnek hiánya, melylyel egyik osztálynak a másik irányában viseltetnie kellene, nem a szellemi éretlenség-e oka, különösen a kasztszellem mai uralmának ? Iiják a szellemi haladás igéit művelődési intézeteink zászlóikra, legyenek a civilisatió terjesztői, apostolai, s felébredő közérzület bizonyosan porba tiporja a rideg egoismust, s diadalra juttatja az emberi méltóság, s jogegyenlőség magasztos elveit, a méltánylat szelleme fogja áthatni az emberiség cselekedeteit, s az erkölcsi érzület hajlandóbbá teszi az emberi séget egymás kölcsönös támogatására, s a társadalom egyik osztálya nem megvetni, de tisztelni fogja a másikat. De mérgezzük meg az erkölcsiséget, bálványozzunk a tudomány hamis tanainak, s megteremtettük korunk
'') Kanta Gy. Nemzetgazdaságtan rendszere.
TÁRCZA.
Deczember 25.
Nincsen virág, nincsen madár, Havas a föld. k«d az égen; Mégis annyi öröm ragyog Szerte a vidéken.
Mint a piros nyári sugár, Folgvul a ar.iv lánsjhevével ; 8 hol előbb tán harca tanyázott, Most a béke székel.
Egyesül a fájdalom, kéj, 8 vigasz, remény les» belőle ; Áldja a dús, mig a szegény
Megüdvözül tőle.
Testté lőn'' a titkos ige, Hogy szeretve itt lakozzék ; Képmásait felölelni .Szállt le az Istenség.
Vat szolgaság ősi lánczát Széttöré a jog eszméje, 8 egyenlőség tűzte fehér Zászlaját föléje.
Kivirult a hitnek fája, Ünnepe lett a világnak, 8 szent gyönyörén, gyermekei HiTen osztozának.
Jelképe ott diazeleg már, Csupa mosoly minden ága .... Cdv özölt légy szép Karácson Szelid boldogsága ! — —
hajgató Sándor.
Kinai levelek.
(Vége.)
V.
A sociális viszonyok eme vázlata mellett körültekinthetnénk a város külalakjára is.
Mint emlitém, kedvező fekvésénél fogva a város nagy kereskedést pontosít össze, forgalma tehát élénk, utczái hemzsegnek a tarka néptö-megtól; lakossága ugyan nagy, de a kinai építkezési hagyományok miatt roppant szétterülő, mindenütt háaikertekkel, beépitetlen területekkel még a város belsejében is, ujabban azonban az építkezés némi haladást mutat, de szakadozottan és szabálytalanul.
Geologiai viszonyánál fogva nagy a sár és piszok, e város legnagyobb tere és forgalmi ütere valóságos trágyatenger, kiállhatlan büz-sel, örökös ganéjtavakkal, pocsétákkal.
A fővonalakon a kereskedés éa ipar elég népes, élénk, meglepett azonban a kereskedők azon szokása, hogy minta áruezikkeik legnagyobb részét a széles utczákra rakják ki ugy, hogy alig lehet járni, különösen a faáruk állíttatnak nagy számban ki, melyek habár nem is művészi alkotásuak, hanem többnyire durva láda és hordó alakú primitív iparú tárgyak, de ieen nagy azámban állíttatnak ki. b Miután a folyó közelsége miatt gyakoriak a szelek, a szemét csak az utczákra hányatik, mit a legközelebbi szél szépen eltisztit.
Itt találtam a legjellemzőbb legeltetési módot A gyümölcstermelés és fogyasztás felette nagy, a gyümölcsfbgyasztá* azonban mindjárt az áru helyeken történőn, a több-nyire osontá» gyümölcsök magva és hulladeka M árutereken marad, a mi felette nagy piszkot
okozna, más mód hiányában tehát a piaczi legeltetéssel segítenek ugyanis: ha a gyümölcsárusok eltávoztak, a pásztorok egy-egy falka sertést hajtanak a piaezokra, melyek a magvakat és egyéb növényi hulladékokat felemésztik, praktikus mód, főkép ha meggondoljuk, hogy ezen sertések a piaczi trágyagödrökben fetren-gés által kedvelt commotiojukat végezhetik, sőt ezt elvégezve, még vakarózásukról is gondoskodva van, a piaezok ugyanis fiatal fákkal vannak bekerítve, az állatok elleni megvédésökre erős tuskóval ellátva, miben a sertések kényelmesen megvakarhatják piszok és sárral bevont bundáikat.
Sajnálom szerkesztő barátom, hogy hivatalos teendőim miatt Nag-Ykant egyelőre el kell hagynom, de remélem, hogy nem sokáig tart; vagy pedig hazautazásom fog bekövetkezni, bizton nem Ígérhetem ugyan, de lehet, hogy visszatértemmel népéleti tanulmányaimat folytathatom és jegyzeteim alapjain egyről-másról szerkesztő barátomat is tudósíttatom.
Isten önnel. a b.
Balatonnál.
— Smidt Lajos barátomnak. —
Balatonnál elmerengve állok,-Le-lehajlik rám a fűznek lombja, Kalapomnak árvalány hajával SzeUő játszik, s szálanként kilopja.
A viz tűkre oly ékes világoa, Benne ragyog a nap fényes képe, Belenézni hiven lehetetten, As embernek elvéas szemefénye.
S könnyet ejt a vándor le a partra Nekem ugy is esorf a könnyem álja \
Hej ! kiváltkép, hogyha rá gondolok á nagy napnál fényeab, azebb leányra.
Most is épen arról gondolkozva, Megkönnyezem barna szeretőmet, 8 üdvözletem, forró üdvöxletem Átadom a rohanó felhőknek. —--
RUFFY PÁL
Köppentyűk.
i.
Élet és erőnek Ész a fő rugója, Szerelem s hűségnek Csalódás a dija.
1L
Édes az élet, Éd esebb a szerelem. .Szabadság'' nélkül Mindkettő gyötrelem.
hl
Zalamegyének a acélán, Nagy-Kanizsán születtem Nagy-Kanizga mezőváros Abban vagyok patikáros.
Kis patikám mindig nyitva Éjjel, nappal világítva, Kis patika: az én szivem Lángol, ég benn a szerelem.
IV.
Ki rózsáját folyton A kebelén tartja, Hamar hervadni kezd És elvési illatja.
én,
fabkaj3 r.
beteges viszonyát, csak növeljük azon turbulens elemet, mely a társadalmi rendben eleinyomóját látva, minden pillanatban kész a sociáKs forradalomra. Mert ba az ily ferde szellem-iránylatok alapját keressük, igen sokszor a sziv romlottságában fogjuk azt megtalálni. Nem Lassalle idézte elő tehát a sociális élet kísérletét, hanem a viszonyok, az általános erkölcsi sülyedés; „mert ily szellemi járványokat ép oly kevéssé tud egyes ember előteremteni, a mily kevéssé volt képes Mirabeau vagy Danton létrehozni Fran-cziaország első forradalmát."
Igyekezzenek intézeteink a munkásosztály közönbösségét megtörni, önbecsérzetö-ket emelni, munkakedvüket felsőbb társadalmi czélok elérhetésére fokozni, gondoskodjanak a vagyontalanokról, csepegtessék a különböző osztályok keblébe az egymás iránti tisztelet, s be^ülés érzeteit, szélesbit-sék a civilisatió látkörét,. igyekezzenek enyhíteni a szegénységet, a nép nyomorát, egye-''sek terheit, nyissanak tért a nyilvános munkásságnak, nyújtsák kezöket az elnyomottak, s gyengék felemelésére anélkül azonban, hogy a gazdagságot korlátok közé szorítanák, egyenlítsék ki a követelést a tartozással, igyekezzenek a munkabért emelni, a fáradságot alább szállítani, a birtokosok megtámadása, vagy existenciajuk veszélyeztetése nélkül a tökét democratizálni, a munkások és birtokosok közötti ürt betölteni, az •alsóbb néposztály politicai érlelődését előmozdítani, a munkaosztás jelentőségét megértetni. S e két utóbbi különösen a müveit osztály kötelessége; mert majdnem bizonyos, hogy korunk legbonyodalmasabb kérdése könnyű megoldást nyerne, ha a felsőbb körök tevékeny elemei lennének az associáci-óknak. A boszu, s irigység helyében csakhamar a hála, s tisztelet érzete támadna fel a nép keblében, mely még csak előbb minden pillanatban kész volt a tökehatalommal véres tusába keveredni.
(Vége küv.)
__-_
Az okos nem az olcsót, — hanem a ezélszeriit és jót keresi.
(Vége.)
Második hibája sok épületnek, iskoláknak, lakszobáknak, hogy nem elég világosak. Pedig a sötét szobák, istállók szinte egészség- J telenek. Nem tapasztaltuk-e,hogy az olyan szobák, melyekbe a napfény nem hathat, penyhedt nedves levegőt tartalmaznak, a mi okozta oly sokszor a benlakók szembetegségeit. A tüdőgü-mőkór is könnyen fejlődhet az ily szobában la-kóknál.Hiszazallati szervezetben történő anyagcserét ép ugy segiti elő a napfény, valamint a növénynek segiti a szénsavat szénre és élenyre boiuani. Azért nem csak a lakszobák látandók el elegendő nagysagu ablakokkal,-hanem még az istállók, a baromolak is. A lakszobák ablakai, melyek legjobb, ha keletre és délre eshetnek, télre kettős, vagy téli ablakokkal látandók el,a szoba tulaja pedig deszkavai padoztassek be. Az jigy elkészített szobák melegefc és szárazak le-endnek.
Harmadszor tekintettel kell lenni a tisztaságra. Nem lehet jóváhagyni a festett szobákat, noha azokat a szépségért és azon czélbóJ, hogy a sokszori meszeltetésiól mentve van a tulajdonos — igen (divatba) szokásba kezdik hozni. Nem, mert a sok ideig nem meszelt falakra a kilélegzés gőzölgésből szármázó oly tisztátalan anyagok rakodnak le, mely sok idő múlva, kivált ha még nedves lég ii hozzá járul, penészféle gombák és férgek fognak teremni, melyek megszáradva, a szoba levegőjében elterjednek, s különböző ragályos betegségek magvai lehetnek. Sokkal egeszségesebb, ha szoW fa-lai évnegyedenkint rendesen meszeltetnek már csak azér^a, mert a frissen meszelt szobák falai a szobában fejlődő szénsavat magokhoz vonják. így ártalmas miazmák a szoba tisztán tartott falán; menyezetén, (stukator) nem fejlődhetnek.
Még az istállók bemeszelése, jászlak gyakori kimosása sem felesleges fáradság és költségéért sokszorosan visszapótol tátik az nekünk, ha barmaink, vonós marháink egészségesek.Pedig a szarvasmarha és ló különösen szereti a tisztaságot. A tisztaság, friss levegő, tápláló takarmány, okos bánásmód által óvhatják meg házi állatainkat is a betegségtől.
Ne mondja tehát as építésnél is fösvény -kedni szerető: Ki győzne a czélszerü épitkezés minden kellékeinek megfelelni, üisz ugy is az építésbe fektetett pénz holt tőke, mely nem kamatoz — ne, mert ezen állítását megezáfoija és kineveti az okos, a ki belátja, hogy azon tőkét, nuelylyel többet adott ki, vagy fektetett az épi- ! tésbe, a czélszerü építkezésénél — sokszorosan ''
Jegyzökouyv.
A''zalamegyei tanítói testület Nagy-Kanizsa járás körének 1S7Ő. évi november hó 18-án Nagy-Jtiécsén, a tanoda helyiségében tartott értekezletéről.
Jelen voltak: Sáringer Károly, magyar-szerdahelyi ta nitó mint elnök; Szigethy János, nagy-récsei mint jegyző, Sabjáu József, kaczorlaki, Anda-iics János, szt. balazsi, Andersz Károly, pölös-kefői, Horényi Pal és Horváth Vendel, kis-ka-nizsai, Gresz Antal, pallini, Magyar György, bakónaki, Sebmidi József, h.-komáromi, Ambrus Lajos, gelse-szigeihi, liumszauer Simon, sormási tanítok mint tagok ; Veisz Béla, n.-ré-csei segédtanító, továbbá Kozenblüh Lajos, n.-kanizsai polgári iskola tanító ur mint vendég és Budai János ur, kis-récsei lakó«, mint tanügy barát.
Tárgy: 1 szőr. Elnök az értekezletet megnyitván, a inult ülésről a jegyzőkönyv módosítás nélkül hitelesíttetett. Ekkor ugyan elnök egy velős be szédben üd^özle a jelenlévő tagokat, de sajnálatát is fejezé ki az elmaradottak felett; meg-köszöné a körnek azon bizalmát, melynélfogva őt már ¿ét éven át mint elnököt mrgtisztelé számot adván eddigi működéséről és az elnökségről lemondott. Megéljenez letett. — Miután a kör zajos felkiáltásokkal és élj önzésekkel ne vezettet az elnökségnek további megtartására sikertelenül kéré : elismerésül egyebet nem tehetett, minthogy elnöki tiszie körül kifejtett lankadatlan buzgalma- és kitartásáért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz.
2-szor. Következvén a tisztújítás. Blnöknek: Szigethy János, volt jegyző — jegyzőnek pedig alulirt közfelkiáltással válasz • tat lak meg. Schmidt József pénztárnoki minő-
nyeré meg az által, ha családja egészséges, ha
nem kell a gyógyszertárba azt elűzetni, mit fös-vénykedve az épitésnél megtakaríthatott volna. Azonban lehet az épitésnél is némi meggazdál-kodást alkalmazni, de nem az egészség rovására, a czélszerüség mellőzésével, ezen meggazdálko-dás csak az épület anysgára vonatkozhat. Például, hol helyben jó erős agyag van, ott, ha a j {undamen lomon felül két lábnyi magasan tég | Iából rakatik is, a többit lehet azután tömni; vagy sárból fecskerakáskép rakni a falat! Ha fecskerakásmód rakatik a fal, akkor már kora tavaszszal kell a rakásba belekezdeni, s háromszori rakásra az egész falat fel lehet rakni.
A gazda, ki avult háza vagy istállója helyébe ujat akar építeni, okosan testi, ha már évekael előbb készül az épitéshez s beszerzi az épületanyagokat, téglát,fát, sindelt, léczet Bdesz-kát.bogy az épitésne essék nagy megerőltetésébe.
Hogy az építtetni szándékozó gazda az épületanyagok beszerzésénél tájékozhassa magát, ugy hozzávetőleg — nem tartom feleslegesnek egy középnagyságú falusi földszinti polgár lakházhoz szükséges tégla, mesz, smdel és léez mennyiségét meghatározni. Például egy egészen téglából három derékra építendő 8 öl hosszú, 3 öl szélc-s, egy láb vastag faizatulakházat vettem, melynél az előszoba, mely egyszersmind hálószoba is, 16 láb hosszú és ugyan ily széles, a konyha hossza két öl, szélessége, miután egy fel láb széles fal altal a 4 láb széles pitvartól van elválasztva, csak 2 öl, a hátsó szoba szinte fél láb vastag fallal, két lakrészre, egy öl széles kamarára és 9 láb széles szobára van elrekesztve, ezen szoba alatt van egy két öl hosszú, 9 láb széles, boltra épült pincze és melybe a lejárás a pitvarban van. A faiak magasságaaföldben levő tundamentómmal együtt 10 láb. A falakba a két közfalt egy-egy láb vastagnak véve, belemegy 13700 db tégla. A két tűzfalba, melyek csak fél láb vastagok, 642 db. Konyhaboltra,meiy 9 láb széles, L2 láb hosszú, a kéménynyel együtt számíthatni 1500 db. téglát, a pinczébe pedig 2300 dbot, így összesen kerekszámmal 18 ezerét.
A falrakásnál szükséges mai terhez való mesz 30 köbláb falhoz egy mérőt számítva, az 1800 köbláb falhoz kell 60 mérő, a betisztoga-tásnak pedig 250 Q lábra hüv. vastag vakolatnak egy mérő meszet szamitva,kell a 3290 1 | láb falzatra 15 mérő s igy összesen 75 mérő.
Azonban hol jó erŐB agyag van, ott a falrakásnál felszámitoit 6u mérőt bátran lehet felére, 30 mérő levonni, mert a jó sár is megteszi a falba, csak a fal alsó részébe és a boltokba kerüljön mészszel vegyitett kötőanyag.
Hogy a cserépsindely mennyiségét kiszá mithassuk, vegyük a 18 lab széles épületnél 13 láb hosszú szalufákon, melyek ép szögül köttetnek össze, a léczek egymástóli távolságát 6 hüvelknyire, akkor az egész tetőzetre kell 224 szál 2 öles lécz, melynek minden szálára 24 sindelt számitva, kell összesen 5400 darab cserépsindely.
Ha az első szobát stukatorra épitjük, akkor meszet még 3 vagy 4 mérővel többet számíthatunk. A ^stukator) mennyezet-mellett pedig több okok szolnak, mint föliebb mondottuk, a tiszta-sag és a csiuosság is.
Még sok mondanivalóm volna, de igy is hosszura nyúlt értekezésem.
P. GÉZA.
Bégében megmaradt, kire egyszersmind as alelnöki tiszt is ruháztatott.
3-szor. A bemutatott óratervekre nézve határoztatott: Ha már oly részletes óraterv, melyet a körnek minden tagja változtatás nél-küf használhatna, nem készíthető: szolgáljanak legtlább a benyújtottak zsinórmértékül azon tag''ársainknak, kik még talán olyannal nem rendelkeznének.
4 szer Schmidt József pénztárnok ur által a pénztári állomány bemutattatván, részletes számadásából kitűnt, miszerint többen még a tagsági díjjal hátralékban vannak. Erre nézve a kör oda nyilatkozott, hogy a hátralékosok minél előbbi befizetésre megintessenek, mert ellenkező esetben kén;<!í£en;itetik a kör a hátralékot az alapszabályoL értelme szerint behajtatni.
5-ször Andalics János tagtársunknak az eddigi (2 évi) tagsági díjnak befizetése, mivel tüzvé&z által anyagilag tetemesen sújtatott, a kör által elengedtetett, mely körülményről azon ban a központi választmány és annak pénztárnoka is értesítendő.
6-Bzor. Elnök által Hajgató Sándor urnák „Nemzetünk múltja" czimü kivonata a körnek bemutattatván, több példány a kör tagjai közt ki is osztatott. Ezen népiskoláinkban nélkülöz-hetlen könyvecskének kivonatáért H. S. urnák köszönetet szavas a kör.
7-azer. A központi választmánynak f. é. julius hó 2§ én tartott ülésének jegyzőkönyvében felvett és annak elnöke által a körhez küldött tételek megvitatására a kör elnöke, — jegyzője, — pénztárnoka, — Sáringer Károly, — Ambrus Lajos, és Andersz Károly bízattak meg. Mely összejövetelnek helyéül h.-komáromi isko lahely iség tüzetett ki.
8-szór „A hazafiúi éraelmet miként nemesitheti a tanító tanítványaiban* tétel, Sáringer Károly, — Szigethy János — és Kumszauer Simon által irásilag kidolgoztatván, felolvastatott. Ezen három dolgozat Ambrus Lajos urnák átadatott azon megbízással, miszerint azokból egy kivonatot készítsen és azt a „Zalai Közlöny ben közöltesse«
9-szer. Rozenblüh Lajos polg. isk. tanító ur a méterrendszernek megismertetéséről, s annak az ó- és viszonylagos átszámításáról volt szíves gyakorlati előadást tartani; kinek is érdekes és vonzó előadásáért a kor jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. — Akik pedig jelen értekezleten előadásra előjegyezve voltak, az idő rövidsége miatt jövőre halasztattak. Igy :
10-szer A jövő értekezleten gyakorlati előadást tartand: Hajgató Sándor ur a természettan-, Kumszauer Simon a földrajz- és Andalics János az irvaolvasásból.
11-szer. Sáringer Károly ur bemutatja Sztojanovits István bpesti igazgató tanár nyelvtanát, ajánlja a kör figyelmébe; továbbá Rozenblüh Lajos ur ajánlja Mauritz Kezső — a méterrendszer alapjan kidolgozott számtanát. Tudomásul vétetett.
12-szer. Peer Antal volt sormási ,s Monda Ferencz volt gelse-szigeti-^ ugy Vajda Alajos volt pallini tanító uraknak mas állomásrai távozásukat, — 8 igy körünkből történt kiléptö-ket, tudomásul vesaszük.
13-szor. A jövő értekezlet Bakónakra 1876. april hó 24-ére határoztatott, melyre a lagoknak a jelenleginél számosabb megjelenését reményli a kör.
—Több tárgy nem lévén, az értekezlet bezáratott. K. m. f.
SZIGETHY JÁNOS,
a kör elnöke.
RUMSZAUEK SIMON,
a körjegyzője.
/
Helyi hirefc.
— A január 7 dlki bál előkészülé-keiről ítélve, as eddigiek közül egyike leend a legfényesebbnek. — A rendesőség amellett, hogy a külső fény emelésére mindent elkövet, kiváló gondot fog arra is fordítani, hogy az uralkodó szellemet a bálban kedélyesség és fesztelenség képezze, a. díszítési munkálatok már néhány nap óta folynak a „Zöldfa" vendéglő báltermében, mely e czélra újból át fog alakíttatni. A díszítés egyes részleteiről a meglepetés megőrzése végett előre nem szolunk, csak any-nyit említünk, hogy a terem falai tapettal vonatnak be. — Nem kerülte ki a rendezőség figyelmét a január 7-diki bálok eddigi Achilles sarkának orvoslása sem, a mennyiben konyha, pincse, teríték és szolgálatra nézve is rendelkezett, igy a multakból merített e részbeni aggodalmak is megszűnnek. A vidéki közönség is, mint halljuk, nagy számmal készül. Nem lesz az idén ok aggodalomra lakáshiány miatt sem, miután három nagy, egy főváros igényeinek is megfelelő vendéglőnk elégséges és kényelmes szobákkal rendelkezik a vendégek elszállásolására.
— Kérelem. Mindazok, kik .Adatok Zalamegye történetéhez" czimü havi füzetet pártolni kívánják, kéretnek e lapok szerkesztőségében a megrendelést eszközölni. Ára félévre 3 fr:, egész évre 6 frt. Egyes füzetekre nem fogadtatik elAelőfizetés. Az előfizetők névsora a füzetekben közöltetni fog, mert már maga azon körülmény is „a d a t," kik pártolják a ,t ö r-téneti adatok" megjelenését.
— Auamadó- különbözet 1852-től 1875-ig mily feltűnő számokat mutat. Közöljük Oszeszly Antal városi ellenőr ur adatai nyomán: 1852 ik évben N. és K. Kanizsa tíz. 10.29« frt 24 kr. p. p. 1853 ik évben 12351 frt 40 kr.p p 1854 ik évbftn 12012 frt ''/2 kr. p. p. 1855-ík évben 15762 frt 58 kr. p. p. 1*56ik évb n 2;*2«9 frt 45 Kr. p. p. 1857 ik évben 323''JG frt 46 kr. p.p. 1858-ik évben 30171 fri 16 kr. oszt. ért 1859-ik évben 33561 frt85 kr. oszt. ért. 1*60-ik évben 36830 frt 27 kr. oszt. ért. l«Gl ik évben 36729 frt 67 kr. oszt ért. 1862 ik évben 41287 frt 42 kr. oszt. ért. 1863 ik évben 34929 frt 47 kr. oazt. ért. 1864-ik évben 39747 frt 31 kr. o»zt. ért. 180ő-ik évben 55354 frt 5 kr. oszt. ért. 1866 ik évben 54418 frt 65 kr. oszt. ért. 1867-ik évben 52527 frt 83 kr. oszt. ért. 1868 ik évben 50217 frt 20 kr. oszL ért. 1869 ik évben 56*26 frt 77 kr. oszt. ért. 1870-ik évben 55953 frt 4<j kr. oszt. ért. 1871-ik évben 57812 frt 42 kr oszt. ért. 1872-ik évben 70533 frt 85 kr. oszt ért. 1873-ik évben 82601 frt 06 kr. oszt ért 1874 ik évben 81532 frt 94 kr. oszt. ért. 1875-ik évben 97626 frt 61 kr. oszt. ért.
— A kitidednerelö-egyesü1e t decz. 26-án délután 4órakor a városház tanácstermében rendes évnegyedes választmányi ülést tart.
— Gyászhír. Bogyay Lajos Zalamegyének az 50-es években volt főnöke folyó hó 19-én esti 9 órakor élte 73-ik évében hosszas betegeskedés után megszűnt élni. T-metésén. mely folyó hó 23-án reggeli 10 órakor történt, nagyszámú közönség vett részt; nemcsak a helybeli, hanem a vidék intelligentiáját is igen szép számban láttuk itt képviselve, kik közül Glavina Lajos pallini jószágkormányzó , Modrovics Gergely zala-apáti apát-, Varga Imre magyar kir. honvéd alezredes urakat emiitjük fel. A temetkezési szertartást Svastics Károly he''ybeii apátplébános ur végzé fényes segédlettel. Részt vettek továbbá a temetésen az öss es hivatalnokok, a közs. iskoiák tanitókara és tanulói, a helyben állomásozó 4 ik huszár-ezred t''sztikara, » számos más egyéniség.
— Sport. A nagy-kanjzsai vadásztársaságnak decz. 23-án tartott nagymező s felsóer-dői haj tó vadászatán 45 nyúl, 2 róka esett.
— A galamboki iskolánál a növendékek sokasága miatt máíodik tanterem épitése s egy segédtanítói állás rensz^resitése haiározta-tott. Az iskolaszéket Semetke Laj >s tiszttartó ur az esztergomi főkáptaian nevében azon örvendetes nyilatkozattal lepte meg, hogy a tanterem építéséhez szükséges minden anyagot ingyen ajánlta fel.
— Tlslér József vizi-szent györgyi lelkész urat nemrég veszélyes fenyegető !>•■; sujtá. Ugyanis sertése szabadon az udvarou levén, a mitsem sejtő derék papra rohant, ót feltaszítván, agyaraival lábszárát teihasitá, két mélyebb sebet is ejtvén rajta. A gyorsan igénybe vett orvosi segély azonban a súlyosabb következményeket eiháritá, ugy, hogy a kedélyes, valódi magyar lelkész ur már kocsira ülni és teendőit végezni képes. Ószintén örvendünk a szerencsés felgyógyulásnak, mi által Tislér ur vissza
''van adva Muraköznek, melyre a jobblét hajnala is most kezd felderülni.
— Trojkó György ur székesfehérvári kir. járásbíróságnál viselt albírói hivataláról lemondván, Tatán köz- és váltóügyvédi irodát nyitott.
— XJj zenemű, laborszky és Parsch urak nemzeti zenemű kereskedésében megje lent: „A Balaton taván". Keringő, írta ifj. Fahrbach Fülöp. Ára 1.20 kr.
— Veszprémből írjak nekünk : Városunk lakósai igen örvendeztek volt az augusztus havi hírnek, hogy egy dandár honvédség fog állandóan itt tanyázni, de annál kevésbe kellemes volt azon ujabb hir, mivel városunk anyagi tehetsége oly állapotban van, hogy a szerződésben kötött pontok szerini laktanyai nem építhet, a honvédeket más városba kell elhelyezni. Pápa a szerződés minden pontját elfogadta. Mi a kereskedelmet illeti, oly rósz nálunk az üzleti forgalom, hogy számos
és kereskedő álmát nehéz gond fenyegeii, gabua. és bor még a jelenlegi rósz árak melleit sem adható el; buza 4 frt 80 kr, rozs 3 frt 40 kr, árpa 2 frt 70 kr, zab 2 frt pozs. méreje és bor 4—6 frtig akaja.
— Rövid hirek. Kálnoky Hugó gróf a cs. kir. ksmarási méltóságot nyerte. — Hatvan ezer távírda oszlop szükségeltetvén, pályázat hirdettetett. — Pázmány Péter egyházi beszédeinek II ik kötetére nyit előfizetést JJurger Ignácz. — Lenhos8ék József egyetemi bonezta-nár „Az emberi koponyaisme" czimü művét kiadja. — A segesvári törvényszék területén 400 ölnyi rét árverésen 1 krajezárért kelt el. — Uj éjszaki sarkexpeditió rendeztetik. — a Louisiana hajó decz. 20-án a tengeibe merült. — Arrecivo város földrengés következtébeu megsemmisült. — Nov. 22 én vezette oltárhoz Nedeczky Ferike kisasszonyt, Deák Ferencz egyik ápolóját Bölönyi József. — Budapesten egy fényképész 3 iteze bort ivolt, a másodikban mérget öntött. — Jászberény egyhangúlag bizalmat szavazott Tisza Kálmánnak. — Lipcsében hangversenyen egy karmester megőrült.
tegyes hir.
— Eugénia császárné öltözőjének titkai- 1 ró'' Mísh Anna Franci« Kembl emlékiratai néhány ürasticus példát hoznak. „Öltöző szobáinak egyikében nagyszámú életnagyságú babái voltak, melyeken gyakran órák hosszáig tanulmányozta a különböző uj divatok hatását. Bra-zitzi kastélya öltöző szobájában valami kupola féle volt, honnan az egyes rnhadarabok, melyeket fel akart ölteni, egyenesen testére estek, ugy, hogy nem voltak legkisebb gyűrődésnek is kitéve, még a legügyesebb szolgálattevő nő részéről sem.^A. császárné még fiatalabb korában, sőt összekelésekor Napoleonnal már arczát tehén-e és pirosra szokta íesteni, hogy ugy nézett ki, mint valami álarcz; szemöldeit feketére festette és a kéklő ereket fehér halándékán a mfifestés még hatásosabbakká tette. 1859-ben, midőn a császár Olaszországban volt, egyik Angliában lakó barátnőjének irt levelében következőleg ecsetelte aggodalmait férje sorsa felől : Oh minő élet! „folytonosan remegek és ruhákat próbálok !u_
Papírszeletek.
—* A zalatáraokí kir. po»tán következő czimfi
levél adatott lel •
KÍ áirezst te leveledet küldjük hát igy Írják Gróf radeczki 5 ik huzsór ezred 5 ik század 4 ik esuk-bon Peren Györ m<gyo utolsó j-osta Bőny Török-Li*.-kóbul ¿''azour Ádámok ot5ni huzórnak.
K é p.s « 1 6 d 5 betegek. Bariias Gáspárról bessélék, ki egykor a bölcsészet tanára volt Amsterdamban, hogy azt vette fejébe, miszerint teate üvegből és aaalmából v*a. Ezért rettentően aggódott és vigyázott, nehogy valaki ráfissön vagy tűzzel feléje közeledjék, komolyan hívén, hogy a törékeny üveg eltörik és a gyúlékony szalma Ungra kap.
Dsezaabar 26-tól tisueaber 31-1« 1875.
Lnttohuzás.
Prága, decz. 22 én: 34, 74, 6, 17, 8. Lemberg, „ „ 4, 32, 70, 66, 86.
Érték- és váltóftiyam deczember 22.
5*/® metaliques 69.40; b''/9 nemz. kölcsön 73.65; 1860-ki álladalmi kölesein 111.70 ; bank-réssv. 9 21— ; hiteliutézeti réssvények 204.20 ; London 113.50; magyar földtehermen tési kötvény —; temesvári földtehermen tési kötvény --; erdélyi föld tehermentés! kötvény
— —; horvát slavon foldtehurmontéf*]" kötvény
— —, ezüst 106 25; cs. kir. arany 5.371/, ÍSapoleond''or 9.12.
) János gazdának nem a legigazságosabb pöre
*v..!t szomszédjával s hogy mégis megnyerhesse, ügyvédhez ment a városba ; minthogy azonban útközben elfeledte az ügyvéd nevét n caak lakására emlékezett, l.ü\ etkrzőleg szól.t''itta meg az ügyvéd urat: .Tekintetes ur az az ur. aki pénzért szokott hazudni ?"
„Te vagy. Vilmosom ?* kérdé a ravasz nő
kiil^lynkon át véletlenül korán este hazatérő férjét ; n férj azóta mindig igen korán siet haza és féiig nyitott szemmel aluszik. A férj urát t. i. nem Vilmosnak, bauem Jánosnak hívják.
Epy pesti lapnak a vigasztalhatatlan özvegy következő levél kíséretében küldte meg a szomorú jelentést: „Tisztelt szerkesztő ur ! Szomorodott jziv-vel küldöm szíves közlés végett a mellékelt haialje-
1-ntéat. Megboldogult fórjeni helybeli és vidéki számon barátja bizonyosan örvendeni fog, ha a szomorú bírt becses lapjában olvasni fogja."
— Mi a legdrágább a világon ? Az egészség, !?.ondja. mindenki, fc* a tapasztalat tanítja, hogy semmi mással nem bánnak oly könnyelműen, mint azzal a .legdrágább" egészséggel !
Tisztelt tanító ur
az if ju növevenyre igen gyönge az ápolgáa n;int kertész
V a s uti menetrend.
Érvényes deczember 1-től 1875.
A kanizsai idótmutató óra szerint,
indul Kauisfeárál
(Kanizsai vaspályán az ói\k pontosan a helyi időt
mutatják 1 Vonat hova:
szám Ora Pere. Idő
205 Eszék, Moháes,Dombovár s Fiúméba 4 30 reggel
215 , „ „ 2 22 délut. 212 Bud? -Pestre........ 4 50 reggel
202 '' ...........I 58 délut.
204 ........... 11 22 estve
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujbely felé)5 — reggel
301 . . . . ......
315 Sopronyba ........
203 Triesztbe és Praperhofon keresztül Grácz és tíécabe ......
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül Grácz és Bécsbe ......
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék. Mobáos,Dombóvára Fiaméból 1 33 délut. 20« „ , „ , 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 12 reggel
''201 „ .........1 57 délut.
211 „ . -........ 9 36 estve
314 Bécsből (Sr-ombath Béc»-Ujholy)felől 10 19 eatve
302 „ „ „ „ 3 57 reggel
316 Popronyból ........11 45 délel.
214 Bécsből Gráca, Marburg, Pragerhof
felől ...........
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől .........
204 Trieszt- és Villachból Prágerbof felől
Marburgba csatlakozás Villach és Francesfestbe. „ „ , , Fiancesfestból.
Hó- és hetinap Katholikus nap- Protestáns tár | - naptár s> ntj
i 52. N. karács, ut. v. — Kat. ev. Íme én küldök hoznátok prófétákat. Máté XXÜI 84—39. — ; Prot. Karácson másod napján: Ep. Titus IIL 4—S. Ev. Lukács H. 15—20. — Gőr ev. XIV. 16—24.
26 Vsaárssp C Istvás vért. 27 '' Hétfő 1 János ev. 28 Kedd ! Apró szentek 29 Szerda Tamás püspök ¡30 , Csütörtök Dávid király 31 Péntek | Szilveszter p. C István vért. János Apró szentek Jonatán Dávid Szilveszter if f* a aj
Felelős szerkesztő s kiadó: Bátorfl Lajos.
11 40 estve
b 30 délut.
4 42 reggel
2 39 délut.
4 4 xeggel 1 13 délut.
10 62 estv«.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére dn Barry
gyógytápszertől Londonból.
28 év óta semminemű betegség sem volt képes e kellemes egészségi tápszemek ellent-álini s üdvösnek bizonyul az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyákhártyá-~, lélegzési-, hólyag- és vese baj-, gümő-, aszkór-, nehéz lélegzés-, köhögés-, emészthetlenség-, dugulás-, hasmenés*, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegség-, láz szédülés-, vér-megszorulás-, fülzsibongás-, émelygés és hányás, sot terhesség folyamatábau, hártyalob-, mélakór-, aoványodfe, csúz, köszvény, sápkór ellen, ngysziutén csecsemőknél eledelül dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyitások-, ról, a melyek minden gyógyszer ellen daexoltak, ezek | közt bizonyítványok Dr. Wurzer tanártól, Beneki, Dr.
Angelstein, Dr. Cboreland, Dr. Campbell, Dr. Déde ta-'' nár, Dr. Ure, Castlestuart grófnő, Breban márkiné, | Isaenstein herczeg Mennsdorf-Poulli ministerelnök és I több magas államgzemélytől, tetszésre bérmentve be-küldetnek.
Rővidrevout kivonat 80,000 bizonyit ványból:
Hét hava most már, midőn vigaszta''.hatlan állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem ugy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanulásomtól huzamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatos Revalesciére-jéről hallottam, azt fölhasználtam és biztosithatom, hogy tápláló és kellemes Kevalesciére-ja egy havi élvezése után, tökéletesen egészségesnek és erősbültnek ér-
•) E rovat vállal a
alatt közlöttért felelősséget nem
Öaerk.
rem magamat, úgyannyira, hogy a tollat a legese kélyebb reszketés nélkül bírom vezetni. Indít* tatva érzem magam ezen aránylag igen olcsó ízletes eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TESCBLNER GÁBOR,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója.
A« igen nemes de Bréban márkiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uram! Májbetegség következtében hét év 6ta borzasztó sorvadási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; reszketés fogta el idegeimet és egész testemet, rosz emésztés, tartós álmatlanság és a minduutalani ídegráxkódáa idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. 8ok orvos bánt el velem anélkül, hogy könnyebbülést zzerezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben az ön Revalesciére-jét használtam s most, miután három hílnapig éltem vele köszönöm a jó Ittennek. A Revalesciére a legfőbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadja tisztelt ur legforróbb köszönetem és teljes tiszteletem nyilvánítását.
DE BRÉHÁM MÁRKINÉ.
75,877. ez. Köller Flórián, cs. k. katonai felügyelő Nagyváradon tüdő- éfi légcső-hurut, fejszédülés és mellszoruj^sból.
65,715. De Montlouis kisasszony, emészthetlenség, álmatlanság és sorvadásból.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-u erűen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mii4 gyermekeknél.
• Pléhszelenczékben ''/, font 1 frt. ¿0 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font $0 frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szelen> ezekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-coladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr.f 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 csészére 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallllschgasse Nr. 8.,
Valamint minden város gyógyszertáraiban ós fűszer-kereskedéseiben ; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett
N.-Kanizeán Práger Béla, {ezelőtt Lovák Károly) gyógyszertárában; Pesten Tőrök Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Mihálo vita István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Marosvásárhely« Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisstori Felixnéi és Söltz Rezső gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz.; Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Grossinger C.B. és Ernst János gyógyszerésznél ; Varasdon dr. Halter A. gyógyss., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak; Royko Victor gyógyszertárában.
Árverési hirdetménye
Köztudomásul tétetik, hogy a fükáptalan zenyéri uradalmához tartozó zenyéri 2 kerekű vízimalom, 4 hold föld, A hold rét haszonvételével, nemkülönben 6 drb szarvasmarha utáni nyári legelővel az 1876-ik év január 9-ik napján a lestöbbet Ígérőnek árverés utján 3 egymást követő évre, ugyanis 1876-iki szt.-György naptól egészen 1879-ik szt.-György napig bérbe adatni fog.
Áz árverelók az ajánlandó bérlet 10%-jét az árverés napján bánatpénzül leteendik vagy pedig fennebbi összeggel ellátott zárt ajánlataikat az alábbi tisztséghez czimezzék.
A bérlet közelebbi feltételei az alábbi hivatalnál be-tekinthetók. (1877-3)
Kelt Tapsony. (u. p. Nemes-Vid) decz. 8. 1875.
Az urad. tiszttartóság.
Nem színlelt vi^eiadás!
Minthogy az üzlet rosz menete miatt
eh in a i ezüst-áru gyárunkkal
egészen felhDgynuk, kénytelenek vagyunk pompás china-ezüst pyárt-mánvaii:k rohant készletet mélyen az előállítási arakon alól gyorsan eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy árjegyzékünkből, melyet kívánságra bérmentve bárkinek megküldünk.
Leszállított árak : (1824-10)
előbb I most c<ak - ^bb I most ra--.k
6 drb. kávéskanál 3.60 kr. 140 kr 11 drb. vajtartó
evőkanál kés , % illa levesmerő tejtnerő .
7 50 7.;>o 7 50 5.— 3.50
270 2.70 2 70 230 150
5.- kr.2— k-.
1 pár gyertyatartó 8.— p 3- ,» 16 „ késtámasztó 5.— 2-50 „ ''1 drb. ezukorfogó 2.50 „ 1—., Il „ thoaszürő 1^0 „—60 „ 6 csemegéző kés 6.— „ 2 50 „ 6 " „ villa 6.- „ 2.50 „
kávés- és tbeás-kannák, asztal-ezukorhintők, tojástarték, fogpiw-
más czikk
Q '' , 7ÚrLat/> ezu-
8 ko:tartó . 14.— . 8-—
Továbbá p»»mpás tálezák,
8<Wit5k, ág^s gyertyatartók, cz-----
kálótartók, eczetes és olajos edények ós még számos y slb. Stb. épen ilv bámulatos olcsó áron. ö Különöseit megjegyxendd.
BIT i mind a 24 ¿arab együtt dísze»
''¿i " .,( tokban 24 ft helyett csak 950 kr-
JC " .. kHVeskanál ( • J
Ö ÜKvanaz b r \ t t a n i a - e z ö a t b 6 1 díszes tokban, mind
a darab csak 6 frt 50 kr. , „ ^ . . n .
: Me^rendelének a vidékről utánvétel mellett gyorsan és lelkiiirceretesen teljesíttetnek.
Ciin:
Csak
egy
eredsti sorsjegy
ára, melylyel 1000 db.
Ezen, Bécs város hatósága által a szegény-alap javára rendezett lutto következő nyereményeket tar-talmarza:
1000, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot 200, 100. 100 ) aranyat, 100 ) ezüstben, 3 béosi társas*Mrsjsgy, melyek
f5"""r- 200.000 irtot
arany
nyerhető.
Bécsben, Rothenthurmstrasse, Nr. 16-
ménye wvvivw ja tut tartalmaz és sok egyéb mfivészi- és értékes tárgyakat arany-és ezüstben, összesen :
3000 nyeremény, Yr&í 60.000 frtot t«.*
A bszás hatásági felügyelet alatt 1876 évi ftbrsir hó 29^a tirtéaik.
Vidéki megbizasokaai az összeg beruientes beküldése és a bér-meotes.:n megküldendő sorsjegyek- ós huzási ívért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
ezelőtt: Sothen C. János, Graben, 13.
Ezen sorsjegyek még kaphatók : a n.-kanizsai keiesk. és ipar-banknál, valamint Zerkovitz Zs. és társa, és Dohrin Benő uraknál Nagy-Kanizsán. (1858—6)
Néhai Tallián József ur ágához tartozó családtagok felhívatnak, hogy a családi választmányba egy képviselőt választani s ebbeli választást az alulirinak 1876. evi január 16-ig tudomására hozni szíveskedjenek, a választott egyetemben ugyan az napon Veszprémben tartandó választmányi ülésbeui részvétre ezennel felkéretik. (1881-3)
Vönöczk, decz. 5-én 1875.
Marton Pál,
családi választmányi elnök.
Benedek Gábor
Budapesten,
Hatvani-8 Magy&r-utcza sarkán (az Ujvilág-utezával szemben) ajánlja dúsan felszerelt ékszer-raktárát, melyben bel- és kfiiföidi gyártmányú arany- és ezüst czikkek, drága kő-vek, nem különben nagy választékban valódi svájCZÍ Órák — két évi jótállással, — elvégre a bekövetkező Qnnepekre alkalmas ajándékok a legjutányos&bb árak mellett kaphatók. (1883-2)
gpy Áijegyzékek kívánatra bérmentve.
Nem tetsző árukat készséggel kicserélek.
Varrógépek gyári raktára,
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja a t. közönségnek nagy raktára
eredeti
Singér-, Wheeler és Wilson-,Howe-> Anger,- Henger-, valamint kézi« varrógépeit, a melyeket gyári áron több évi jótállás mellett
ad el.
Legjobb tű, czérna, olaj, úgymint gép-alkatrészek minden varrógéphez mindig előlegen tartatík.
A varrógépek havonkénti részletfizetésekre is árnsit-tatnak. — Oktatás ingyen. (1845—7)
Karácsonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók
KAMTZ C.
papír- és diszmft raktárában
''Badapest, V. ker., Dorottya-ntcza, 12. az. a.
50 krtól 2 frtig-
100 látogató jegy finom briitolpapiron . . 100 levélpapír és boríték monogrammal Írómappák berendezéssel vagy anélkül Teljes Íróasztali berendezés . ; . . . Festődobozok elegáns kiállításban . . . Legfinomabb svajezi és franczia rajzeszközök Tolldobozok, írószerekkel berendezve . . Albumok visite és eabioet képeknek . . Zenealbumok , . , . . .
Pipere dobozok elegánsan berendezve . .
Szivartárczák és dohánytartók.....
Pénstárczák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t ez. közönség figyelmébe nagy raktáramat valódi aagsi éa franczia papirkBISsltgssségskkel gyári áron, valamint itt meg nem emiitett csinos tárgyakat brssos, bőr, lydsgyház éa slefsatososthii a legnagyobb választékban igen jutányos árak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
1 frt — a 5
— . 80 n 10
3 • » 30
— . »0 * 6
1 » ■ 20
— , 50 a 2
— . 70 a 25
8 s a 30
5 )) n 20
1 n — V 5
— , 50 5
»
n ■
»
n tí
(1862-10)
Kanitz C.,
papír- és disamú-árnk raktára Budapesten.
Mai szám meU6kleteT^Frtmklin-Tarsulat" lapjainak előfizetési felhívása ; ajánljuk a t közönség figyelmébe.
Innsbrucki és Salzburgi 20 írtos sorsjegyek.
. Hozások wr SS 30 irtot zrí
r i • x T> '' l^x '' „^ 2 írtjával 10 kari részletben, minden hozással játssik s utolsó fizetésnél szeredet! sorsjegy
Eredeti sorsjegyek csak a napi arfolyam szerint. Reszlet fizetesre föJfWo
elhelyeztessék,
Vidéki megrendelések készpénz vagy felpénznekWpéozbeni előzetes beküldése mellett utánvétellel teljesíttetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij mellék-
I^vei"k3ik (1854-6) Wechselstube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vorn. Job. C. Satten Graben 13.
Ich habe die Ehre einem P. T. Publikum die höfliche Anzeige zu machen, dass ich in G r. - K a n i z s a, Kazinczy-Gasse, (ehemals Bräuhausgasse) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein und in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets vor-räthig. (1857 — 8) Achtungsvoll
k&im ßra&er.
gJV* Briefe und Telegramme wolle man gefälligst an " .Drehers Bierdepot Gr.-K ani zsa richten.
3000 kötetből álló magyar-német
kölcsönkönyvtárát
//ANW
pilepsiát
(eskórt)Ryógyit levélben dr. Killiach speczía-lista brezda, Wilhelms-platz 4 (ezelőtt Berlinben). Sok száz sikeres eredmény !
legjutányoaabb áron.
Kohn Gyula
norinbergi és diszmű tárából 6gye-lembeajanlja nagyszerű kiállítását
mindennemű újévi tárgyaknak, (1861-10)
ugys/inte legnagyobb választékot

ajánlj*
(1871—4)
WajdiLs József
könyvkereskedése Nagy-Kanizsán.
Olvasási dij havonként csak 50 kr.
Árverési hirdetménye
6522. 875.
szhoz.
A x&la-egerszegi kir. törvényszéknek, mint telekkönyvi hatóságnak 5522. sz. a. kelt végzése folytán közhírré tétetik : miszerint az osztrák központi földhitelbank igazgatósága felperesnek ifjú gf. Batthyány Zsigmond szent-grothi lakos elleni végrehajtási ügyében a szent-grótlu uradalom és pedig a szeut-gróthmvárosi 8. sz. tjkben I. 1—7. sorszámú, agy ezen qkönyvben & csáfordi sz. tjkben 1—35. sorszámig a szt--gróth pvárosi 194. sz. tjkben I. 1. és t 1. 2. sorszámig, az udvarnoki 167. sz. tjkben 1. 2. sorsz. alatt, — a batyki 194. sz. tjkben 1. sorsz. alatt, az aranyodi 9. tjkben 2—4. sorszámig, a csáfordi 39. sz. tjkben 2—11. 13, 14. sorsz. a. szent-péteri 113. sz. tjkben 2. sorsz. a. ege&zen alperes tulajdonát képezó ingatlanoknak, — továbbá a szent-péteri l7. tjkben 1. 2. sor, a szent-péteri 19. tjkben f 1. sorsz. a., az aranyodi 10. sz. tjkben 1. sorsz. a. — a szent-péteri 77. tjkben 1. sorsz. a. — végre az aranyodi 24. sz tjkben 1. sorsz. a. bejegyzett ingatlanokból i(ju gf. Batthyány Zsigmondot illető részere, mégis ezen fekvőségek tartozékai és ezekhez kötött kisebb kir. haszonvételek illetve, regáljövedelmeknek 923,806 frt o. é. becsült ingatlan birtoknak elárvereztetése 21Ü7. sz. a. végzéssel elrendeltetvén, ennek foganatosítására határidőül 1876. évi márexins hó 6-ik, szükség ecetében 1876. évi apnl bo 6-ik napjának mindenkor d. e. 10 óraja a helyszinere kitüzetik oly hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a második árverésen becsáron alul is el fog adatni.
Árverési feltételek:
Főraktár:
Miiller Albin vegyésznél Brünnben.
Dr. John Yate
F lo rili n e -ája.
A legjobb fogtisztitó és edző szer, növény részekbSl, eltávolítja a száj rosz szagát és helyette kellemes illatot gerjeszt, a fogvérzést és a foghas daganatot elhárítja s megóvja a fogakat rothadás tói. Egy palaczk 60 kr.
Dr. John Yate Serail -fogpora
tisztitj* a fogakat s használata után nemcsak a fogon larakódó kövesedéseket távolítja el, hanem a fog fényét, fehérségét kitűnően elősegíti. Egy doboz 40 kr.
Dr. John Y ate Prompto-Alivio-ja
(fogcseppek) jótállás mellett adaiik. ▲ legmegrögzöttebb fogfájást is kevés idű alatt megszQnteti. Egy doboz buzzá készített psmut-Ul 40 kr
Torok száj-pastillok,
golyócskák, melyek a szájban forgatva elűznek minden k llcmet-len szagot a szájból, főkép czélszerü as színházakban, bálokban s egyéb társas körökben is stb. Egy dobos 40 kr.
Dr. Borhaver általános ndyény-gyomorerósltő.
Ezen jó illatú s erősítő készülék igen jó hatással bír. gyönge emésztés ás abból származó étvágyhiány, szélbáutalmak, ideges fejfájás. gyomorégés, gyomorkatarh, aranyér, sárgaság é* székkukacz bánt álmáknál. Egy palaczk 50 kr.
Dr. MQIIer Novény-mell-pastillja
hatlistós enybitőszer kehülés, mellbajok, lélegzés, szamárhurut s reke<lt<égeknél. Egy doboz 30 kr.
Philocome
(növény hajkenőcs) nagyrészint idegen éghajlnti olajokból készült, megtartja a hajat, szakált eredeti szépségében ét erejében, eltávolítja a hajkorpát és uj hajat ad a kopasza ik, gyógyítja minden bajbetegséget a nélkül, hogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhez folyamodni. Egy szép üvegtégely ára 1 frt.
A keleti szép 1 tó-tejnek
O u u u ü u o
1-ör. Az uradalom együtt adatik el. 2-or. A kikiáltási ár a becsár. S-or. 6°/0-tóli bánatpénz leteendő. 4-er. A vevófelek a vetelárt következőkép letizetni kötelesek u. is az 1-sG részletet az árverési naptól szá- i mitva 2 hó alatt. — 11-ik részletet az árverési naptól számítva b lió alatt.
— 111-ik részletét az árveresi naptol szamitva egy ev alatt es pedig minden egyes résziéitől a birtokbaiepes napjaiul s*amiiando 6uj0 kamatokkal a cala-egerszegi m. kir. adóhivatal, n.int, a z.-egerszegi kir. tövszék letéthivatal&ba előre kiesr.kózlendő utasítás folytan behzetui, a menynyiben azonban az uradalmat végrehajtó^ osztrák kozponti földhitelbank venné meg, ez esetben altaia csaiis annyi összeg fizetendő—4e, — az árverés jogerőre emelkedesetöl szamitaudó 14 nap alatt, — a m^ly az előnyös tételek és előtte bekeblezett követelések kiegyenlítésére szükséges.
— a hátralékos vételár pedig kuveielese et i''jéig bt számítandó —az ezen fölüli netalán« vételár azonban a lelteteiek szerinti időben szinte lefizetendő leend, — megjegyeztetvén, miként vevőnek szabadságában álland a vételárt egyszerre is a fentebbi hataridók előtt befizetni; a banatpénz utolsó részletben tudatik be, — a bánatpénz es vetelari részletek vagy készpénzben, vagy pesti 1-só hazai takarékpénztári könyvekben leteendők, azonban vevő ez utóbbiak netaláni értékcsökkenéséért talaj donjog a bekeblexéséig szavatossággal tartozia. 5-or. A megvett es haszonbér tárgyát nem képező javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő Uagz-nálatába adatnak által, a mely időtől togva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. A haszonbérben adott javakban és különösen haszonbérlő által használt épületekben azonban tekintettel az árverés foganatosítására kitűzött határidőkre — köteles vevő a bérlőt az elárverezendő uradalomra bekeblezett haszonbéri szerzódes 28 p. értelmében 1876. october hó l-ig háboritlanul meghagyni, — viszont köteles bérlő tűrni, illetve megengedni, hogy az uj vevő őszi vetések megtétele végett mezőn a szükséges lépéseket és intézkedéseket meglehessen, mely czélból köteles bérlő egyúttal az uj birtokos marhái és cselédsége •xámával szűkséglendő, habár bérleti épületek is Íz istállók használatát az aj vevővel megosztani; — 1876. évi october hő 1-én azonban bérlő kötelet as elárverezett egész birtokból mindeu ingóságaival kimenni. Az uradalom birtokbavétele napjától fogva mindennemú terhek a vevőt fogják illetni. 6-or. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket as árverést követő napon a vételár erejéig saját kára és veszélyére tűzkár ellen biztosítani. 7-er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog átiratása hivatalból fog eszkfr-söltetni ; ellenkező esetben ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, as eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül ujabban a Tevő költsége és veszélyére fog elárvereztetni. Egynttal akik az elárverezendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben egyediül a vételár lölftcle-gére fognak utasíttatni.
Végre felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, akik nem a telekkvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, miszerint a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett a hatóság saékhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. A vévő köteles a megvett birtok épületeit 10,000 frt o. é. erejéig tűzkár ellen biztosítani.
Távollevő jelzálogos hitelezők részére képviselőnek Hajik István, Zala-Egerszegen székelő ügyvéd neveztetett ki.
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. évi deczember hó 11-én tartott kir. törvényszéknek mint telekkönyvi hatóságnak üléséből.
(1882—2) ZaJa-egerszegi kir. törvényszék __ telekkönyvi hatósága.
soksn köszönhetik szép, fehér s ifjú arezbőrűket, mely''minden az arezon támadó bajokat m. p. szeplő, máj folt, sebhely, küteg, orrveresség stb. a legrövidebb ido alatt eltávolít s helyébe finom ifja arezbőrt varázsol. A hatás bizonyos. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.
Mindezen itt felsorolt szerek ered* ti minőségben kaphatók : Nagy Kanisaáfc, JPráffer B. gyógyszerész urnái. (1851—7)
A csab-rendekl takarékpénztár
1876-dik évi január hó 20-án délelőtt 10 órakor saját helyiségében fogja éves rendes közgyűlését megtartani, melyre a részvényes nrak ezennel tisztelettel meghivatnak és a melynek tárgyai a következők lesznek :
1) Elnöki jelentés az 1875-ik évi üzlet eredményéről,
2) a számadások és könyvek felülvizsgálása,
3) nagy választmányi véleményes jelentés, a tiszta jövedelem felhasználása iránt,
4) a választmány intézkedéseinek megvizsgálása,
5) a május hóról újévre már az előbbi közgyűlések által áttett üzleti év harmadika a legközelebbi újévkor le fogván telni, egy elnöknek és a 21 tagból álló igazgatóválasztmánynak megválasztása,
6) a számvizsgáló bizottság megválasztása,
7) szükség esetében az alapszabályok módosítása,
8) a netalán teendő indítványok.
Kelt Csab-Bendeken, 1875. deczember hó 19-én.
Barcza Sándor,
(1886-1) elnök.
A.X eredeti
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
mint
O
8 O
o o o o
8
8 o o o o o o o o o o o o o
téli-gyógymód
az egyedüli bistos hutása vértiftxtitá essltftz.
mely
, Európa1
első orvosi tekintélyei álul a
A cs. kir. ad vari irodának Bécs. 1858 decz. 7-én kslt határozata által megerősített.
A ca. k. fensége által a hamisítás ellen biztosított. Bécs, 1871. márczias 28.
legjobb sikerrel alkalmaztatott és li-ly<-seltetett
Ezen tbea tisztítja az egész szervezetet. mint «mmi más eszköz átjárja as egész test részeit is, belső hksznál.-it által eltávolítja valamennyi tisztátalan betegségi anyagot, hatása biztos és bátnalandó.
Alapos lyófyszer köszvény, esőz, üdült megrögzött bajok, fje nyedésbe menő sebek, valamint minden nemi- é< bőrkiütési-betegségek, a test és arezoni bőrpörsenések, sömör és syphilistikns bajok ellen.
Kitiaé hatása van e theának a máj és lép viztódulásánál, valamint aranyéri betegségeknél, forgóság, erős ideg-, iz- é» tagbajoknál, gyomorszorulás, szélbajok, altestszornlások, magömlések, férficsőgyengeség, nőknéli vérfolyásoknál stb.
Betegséfek, mint skrophis, mirigydaganat gyorsan és alaposan meggyógyíttatnak e thea használata által, mintán az egy igen alkalmas oldószer.
Számtalan bizonyítvány, elismerő- és dicsérő írat, melyek kívánatra ingyen küldetnek, a fentebbiek helyességét fényesen igazolják.
Ennek igazolására a következő elismerő iratokat közöljük .
Wilhelm Ferencz gyógyszerész árnak Nennkirchenben.
Bottusani, in der Moldan, 1873. márcz. 25.
Kétszer rendeltem meg harmadik késből önnek híres Wilhelm-féle kössréujr- és csúzellenes vértisztitó-tbeájat és as legnagyobb örömömre kitűnő hatást ssült, jelenleg egyenesen Önhöz fordulok, küldjön számomra 10 doboaaal, a melyárt járó 10 frtot ide melléklem. Tisztelettel
Ndzykl Lajos,
osztr. magy. helyettes-Consul.
Wilhelm Ferencz gyógyszerész urnák Nennkirchenben.
Hollenstein, 1873. márcs. 31.
Fogadja ön a legbensőbb és szívélyes köszönetemet as On Wil-helm-féle köszvény- és esúselleoes vértisztitó theájának gyors küldéseért.
Legnagyobb részét magam használtam fel, részben saétosztám barátaim és ismerŐMua közt.
Mindazoktól, akik az ön Wilhelm-féle köszvény- és csúsellenes vértisztitó theáját használják, felkerestettem és lelszólitUttam, hogy kö-zöljem önnel köszönetüket. — Főkép nálam theájának használata örvendetes hatást mutat. As én köszvényes fájdalmaim daczára 28 éven keresztül tett gy égy kezdésnek as ön vértisstitő theájából nyolcz dobozzal hassnálva, teljesen megssüntek.
Miután én as ön kössvény- és csúselleni theáját jónak és gyógy-erejünek találom, tisstelettel felkérem, szíveskedjék as ön kössvény- és esúzellenes vértisztitó theájából 12 dobossal küldeni, melyért as összeget soraimhos mellékelem. Tisztelettel
UaterlsatDsr Jáaos, __birtokos.
Wilhelm Ferencz gyógysseréss urnák Nennkirchenben.
M Bchönberg k873. máj. 6.
Kérem, szíveskedjék Ön as ön kitűnő Wilhelm-féle köszvény- é< csúzellenes vértisztító theájából 2 tuczattal postai utánvéttel küldeni.
Kiváló tisztelettel FrSkllcb J., nyugalmazott ezredes.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi WIAeiai-féle antiarthritis, antirheamatikus vértisztitó-thea csak az első nemzeti WillmlB-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy áluiam a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
E«y doboz 8 adagra felotrtva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt., a bélyeg és pakoüs-dij 10 kr.
A t. cz. kösönség kényelmére a valódi Wllheln-féle aatlarttrltís és aatlrboaaMtikas vértisztitó thea kapható :
Nagy-Raalzaáa: Roseabenj Feroaoz és Prá«or Béla araknál; Zágrábban : Mittlbacb Zsigmond gjőgyss.; Kőszegen: Csacsínovits Istv. gyógysz. • Kadarkuton: Beck Béla győgysz.; Keszthelyen: Keszthelyi Emánuel; Kapronczán : Werli Miksa gyógyas.; Sopronban : Wrchowszky Rudelf; Szombathelyen : Pillich Ferenc* gyógysx.: és Szatmártt: Boosin J. győgy-sserész araknál. (1830-3
Wajdits Jóaef Up- óe nyomdatulajdonos gyonaajtó nyomta, Kngy-ffininin.
Keller Ignácz
JMag^y-Kanlzséin
^(1548—26) ^
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gyek, ée gyermekek aaámira való topánrak. tárát a legjobb minfoégüeket a leheti jutányos áron.
Ugyozinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a co. k. katonaság a t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo-sabban számítom.
, Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
/
Empfiehlt »ein reioh assortir.ös Lager aller Gattungen Herren-y pamon- und Kin-der-Stiflotten von bester Qualitttt und zu möglichst billigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Militär und verehrungswiirdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom beeten Iu- und Ausländer''Leder verfertige und prompt und billigst berechne.
Auoh wird von mir gekaufte Waaro zu reparieren angenommen.
3AG1-KANIZSA, 1875. deezember 30-án. 106-lk szám. Tizennegyedik évfolyam,
l^OWltfÉti ér ^^^ __ 1 __IP _ __f2^ lap .sellemi éT^S
I^H ■ ■ ■ ■ ■■ D M^ ■■ ■■ kős-t
^-jii | I I II MCl^l nHV
m ■ I ■ I B I I M I I H ^H ■
a mg ■ fl§ ■ n II f ■ I
SYILTTÉRBKN J H^l ■ ■■ ■ * ■■ H ■ K ■ ■ ■ H^H ■ Bérm.ufü.n Ur.l.k
—''''liír'' ■■ m ■■ n ■ ■ ■ HH M W Ifi ■ ^Xara:
, Kincstári illeték minden |] )| —=—
előbb ZALA-SOMOGYI TCOzr, ÓN Y.'' j ~ I
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben az „első zaJai ügyvéd egylet". a „nagy-kanizsai kereskedelmi s warbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár-
a .zalamegyei általános tanító-testületa ,Zala-Somogy'' oózhajozasi reszvénytársulat s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Heterikim ketszer, vmrnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom lap»
Felhívás előfizetésre.
A
JSÁLAI
1876-ik évi 15-dik évfolyama.
Jan.—dccz. egész évre . . . 8 frt. Jan.—jnn. fél „ . . . 4 , Jan — mart. negyed „ ... 2 9 Az előfizetések mielőbbi megtételét ^kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadó hivatal.
Jótékony intézeteliik s a kasztszellem.
N (Vége.)
A szellemi, s anyagi munka közötti élénk megkülönböztetés a társadalmi életben szintén igen sok súrlódásnak, egyes osztályok ellenszenvének pedig mondhatni egyedüli oka szokott Jen ni. S miért? mert a nagy többség a munkaosztás fontosságát félreismeri, vagy épen nem is ismeri. Pedig vastag elfogultság, vagy tudatlanság kell be nem látni, hogy a természeti, culturai viszonyok, so-ciális, politicai institutiók, különböző egyéni erők, hajlamok, képességek, szóval társadalmi existentiánk postulatuma az erók eme - megoszlása, mely igaz ugyan, hogy a rendek s osztályok elkülönzését is eredményezi — ámbár egyszersmind kapcsot is képez közöttünk — de korántsem vezet a sociális életben oly élénk megkülönböztetésre, mint azt a sociálisták és communisták elhitetni szeretnők, sőt mint a nagynevű Smith Adám müveiben kétségtelenül kitüntette, erkölcsi, politikai, s társadalmi szükségesség, mely
kimgndhatlan nemzetgazdászati előnyökkel hatásai, szabályai a pi oductió minden ágában és mindenütt tapasztalhatók. Vagonéin a helyes munkaosztásnak köszönhetjük-e culturai vívmányainkat, nem ettól függ-e a nemzeti élet fejlődése, ereje, boldogsága, a nemzeti jövedelem, s vagyon megoszlása?
A művelődés s anyagi gyarapodás leghatalmasabb tényezője a munkaosztás s az ezzel karöltve járó vagyon megoszlása; mert valamint a munkaosztás nemlétében a sociálisták által óhajtott egyenlőség a társadalmi élet felbomlását eredményezné, ép oly veszélyes lenne a vagyonnak egyenlő '' megoszlása, vagy azon megoszlási mód, a midőn mindent a pénz-olygarcha tart kezében. Az associatió-feladata tehát e tekintetben is a szélsőségeket kiegyenlíteni oly képen, hogy mindig és mindenütt a küzép-vagyon legyen a túlnyomó.
Csak a munka-megosztás mellett lehetséges a társadalom existentiája, a meny-nviben az alsóbbrendű erók a mechanicus anyagi munkára szoríttatva, a felsőbbek a szellem-erkölcsi, politicai s társadalmi értékek productióját czélozó szellemi foglalkozásoknak adhatják magukat. Mert hová jutott volna az emberiség, ha egy Humboldt és Liebig, egy Thaer és St. Mill. egy Canning és Pecl, egy Széchenyi és Deák-anyagi munkára és foglalkozásra kényszeríttetett volna I?1)
Tagadhatlan nagy és jelentékeny különbség van az anyagi s szellemi foglalkozások között már csak azért is, miután az elsőnél az anyagi haszon, az utóbbinál az „eszmei si k er* a czéls ép azért — mivel ezen szellemi siker nagyon sokszor nem
Kantz Gy. Nemzetgazdaságtan rendszere.
léphet megtestesülve az életbe — nagy | azok száma, kik a szellemi munkásokról i még most is csak mint henyélő tömegről beszélnek. De csudálkozhatunk-e ezen, ha meggondoljuk, hogy egy Stuart Mill, egy Smith Ádám is képes volt tagadásba vonni a szellemi munka productivitását, mit várhatunk akkor az anyagi munkával foglalkozó, többnyire kevésbé müveit tömegtől ? Az associatiónak — társulatok, intézeteknek — kell tehát oda hatni, hogy a többség felvilágosodva a személyes szolgálatokat, ne csak mat''erialis szempontból mérlegelje, hanem annak erkölcsi s szellemi hatásait is tudja fürkészni s megérteni; mert ha egyszer belátja, hogy a szel''emi haladás ép oly nyereség a társadalomra, mint az anyagi öregbülés, ha betudja látni, hogy a tudományok és művészetek ápolása — ha csak vissza nem akarunk ismét esni a barbaris-mus setét korszakába — társadalmi existentiánk legfőbb postulatuma, bizonyára nem fogja tagadni azt sem, hogy az, ki eszével keresi kenyerét, nem dolgozik. S mint lloscher találóan megjegyzi: igen sok meg van nyerve e tekintetben — az által, ha a jobbaknak, értelmesebbeknek alkalmat nyújtunk az alsóbb osztályból szorgalom s erómegfeszités által felsőbb osztályokba juthatni.
Nagyon csalódnék azonban, ki azt hinné, hogy a társulás által már minden sociális baj elejét vettük s hogy az associatió már magában véve elégséges a kóros állapotok megszüntetésére; mert amint bizonyos, hogy vannak alsó osztályok, melyek nyomorult helyzetük miatt folyton idegen támaszra szorulnak s képtelenek lévén az önsegélyre, az assoCiatió áldásos hatását
| soha, vagy igen ritkán élvezhetik, ugy kétségtelen az is, hogy csakis azon társulat, vagy egylet képes a társadalom betegségeire gyógyizert nyújtani, melynek szervezete helyes alapokon nyugszik, a melyben egészséges elem a túlnyomó, a melynek értelmes, munkaszerető, solid egyének tagjai.
Bögtöni eredményeket azonban semmiféle associatió sem lesz képes felmutatni; mert a társadalom beteges szervezetének orvoslása, a kasztszellem gyökeres kiirtása nem pillanat műve. Az állam, egyesek s az assosiatió összeható tevékenységének, a körülmények s viszonyok követelte eszközök észszerű és czélszerü alkalmazása által sikerülhet csak e baj gyökeres gyógyitása. A tanügy helyes szervezete, a gazdasági szabadság akadálytalan fejlődése, az emberi méltóság s egyenlőség elismerése, helyes pénzügyi politica azon fóczélok, melyeket szem elől téveszteni nem lehet, nem szabad. A társadalom pedig intézetek, társulatok által igyekezzék oda hatni, hogy a so-ciális-élet egészséget s épséget biztosító elemek „tiszta erkölcsi alapokra fektetve összhangban, szabadon teljes hatálylyalmú ködhessenek.
Igyekezzék a szellem-erkölcsi munkát az anyagi munkával helyes arányba s érdekközösségbe hozni, hogy mielőbb megszűnjenek a sociális existentiánkat veszélyeztető bajok, hogy mielőbb lecsillapíthassuk a forrongó kedélyeket, ne váijuk be összetett kezekkel azt az időt, a midőn áz elnyomott osztályok boszutól lihegő íana-tismusa rohanja meg a társadalom jelen szervezetét; mert akkor a durva erőszak fog diadalmaskodni a jogos érdekeken !
TÁRCZA.
C 1 i ó n a k arc** mért takarva gyászban
el?. . .
Halottja van, kiért nem bir keservivei!!.. A vésü, melylyel ir, kezében ugy remeg, Midőn a Pantheont nevednek nyitja meg; Ugr tesz, miként ha csak örftkké tartana, Minden betft egy* egy századból állana ; ¿» mindenik külön mesélne korszakot: ,
Nagyot, dicsőt, milyent b * I o 11 j a alkotott .... Halott?!., nem h * 1 meg az; d « él az
egeken,
Ki honnak áldozott egy hosszú életen!... Cliónak vésfijén az ily megistenül,
Emléke szolgálván országos ünnepül!
Hal ál a mily vérző, mily veszteség reánk?
Kincs orra, niiirs nyelvünk, ah ! néma lett a szánk !
Megdöbbenés fog el, — lelkünk, szivünk remeg,
Ravatalod fölött mindenki kesereg;
Nincs szem, mely nedvesen ne hullatná könyét,
Te irfad meg nagyság, s dicsőségünk
könyvét! Nevedre egy nemzet szivében fölhevül, HogyPantheonja van: tiéd az érdemül! ÖBollemvUága lett: a földre lehozván, Miért éjjel-napot miértünk áldozván, Dolgortál, munkáltál, napszámossá lettél: Mindent a hazáért nekünk t« re ux tett éli
örökre áldott légy!., ki annyit alkotil, Számodra nemzeted szivében templom
áll....
Idők rohannak el enyészet végaetén :
Uj csillag kél minden nevednek ünnepin,
8 a b á 1 a ott virraszt sírodnál lámpakint, Mely egyre fényesen nagy tetteidre int'' . Nagy eszme, égig ért, — a mit tflztél eléd '' £s c s i p k e b «> k <1 r k é n t néped vezéreléd . . . Mihez kezed fogott : fölépitéd dicsőn, M fi vedre, s Kád a nép egyképen büszke lőu ! Oly drága kincs, mivel fölékitéd a hont, Hogy méltán érdemelsz magadnak Pantheont!!
8AKKADY ISTVÁN.
I _
FerenczJózsef király és Deák Fe-
rencz.*
Ferencz József király lemondva egy szabadelvű alkotmány szentesítésével azon abso-lutiatíkus hagyományokról, melyek a Habsburg-ház uralkodását oly sok tekintetben jellemzik, féoyes példává vált ezáltal az alkotmány osság .íirténetében.
Nem lehet e mü feladata az osztrák-magyar birodalom két államának egymástól eltérő alkotmányait keletkezésüktől fogva a mai
• napig történelmileg ismertetni. E fejezet egyedüli czélja ecsetelni azon viszonyt, mely Ferencz József király és a magyar nemzet között a legutóbbi liz év alatt kifejlődött.
És legyen szabad a szerzőnek honszere tete sugallata után indulva a nemzet képviselőjéül annak ő*z vezérét, az egyszerű modorú 1 és polgári életű Deák Ferenczet tekinteni, kit j politikai pályáján egész Európa elismeréssel
• kisért
I. Ferencz József császár trónra léptének története kétségtelenné tette azt, hogy ország.
* Mutatvány Stnrm Albert tehetséges pesti fiatal irónak Lipcsében .Kultnrbilder a u s H u-'' dspcit* czimfi, néhány nap előtt megjeleut könyvéből.
lása első tíz évében kevés rokonszenvet táplálhatott a magyar nemzet s annak jogosan követelt alkotmánya iránt. Még nem hegedtek be azon sebek, melyeket a monarchia szerencsétlen sorsában a boszuló eszköznek felhasznált lajtántuli birodalom okozott, a jogvesztés elmélete már megszületett és teljes virágában volt, ragályos mérget "terjesztve mindenfelé. Az „egységes császárság"-n*k a concordatum igája alá hajtása igen alkalmasnak látszott arra, hogy végkép megsemmisítse Ausztria népeinek vérmes reményeit önrendelkezési joguk visszaszerzésére, az absolutismus teljesen elvesztette a nagy Frigyes és II. József által hirdetett .humánus" jellegéi : telj-ts anaebrunisraussá vált, mert nem illett abba a korba és — ha e kifejezéssel élnünk szabad — teljesanachthonismussá is vált, mert nem illett azon országokra, a melyekre mintegy elviaelhetlen szikla, mint egy gonosz álom sulyosodott.
A szellemi tehetetlenséghez, melyben a különböző ajkú nemzetek tálálkuziak, nemsokára anyagi tehetetlenség, fizikai kimerültség is járult és Ferencz József császár volt az első, ki az 185Ü ki eseményekből azon gyakorlati és világtörténelmi tant vonta le, hogy az „octroi-nem egyeztethető össze a XIX. század második telének eszméivel. A központi parlament egybehivatott: Magyarország továbbra is megmaradt semleges ellenálláaábau egy oly hatalom actiója ellenében, melynek törvényességét semmikép sem tudta elismerni. De ezzel beköszöntött az alkotmány vita, a parlament léte alkalmat adott legalább a parlamentirozásra. Két ér múlva pedig s hozzá a centralismus közepette, összegyűlt az önálló magyar parlament
Ekkor tűnt tel ismét először tizenkét ér
óta Deák Ferencznek a reactió sötét fellegeivel eltakart csillaga az ő meteori fényében.
A nagy államférfiú ekkor lépett először közvetlen érintkezésbe a koronával, történelmileg emlékezetes felirati javaslatával, melyben férfias nyíltsággal kimondá azon elvet, hogy „csak az oly jog megy tényleg veszendőbe, a melyről maga a nemzet lemond", mely felirati javaslat azonban, az adott viszonyokat s megváltozott helyzetet számitásba véve, a fejedelem s az ujjá ébredő nemzet között fen forgó | viszály békés kiegyenlítésére bő a£v agot '' nyújtott.
A fejedelem környezete azonban mitsem tanult s elfelejté mindazt, amit az olasz had-i járatból tanulhatott volna. A császár kezdeményezésének még mindig útjában állott a majd titokban izgató, majd nyiltan működő udvari camarilla és Deák szózata nem halóit a bécsi I Burg falain át. És négy egész évnek kellett ismét lefolynia, míg az teljesen és érthetően a fejedelem füléig eljuthatott és bekellett előbb következnie a Bachok, Schmerlingek és Thu-nok (Janná-i verességének a cseh hareztéreken, mielőtt a fejedelem túladhatott volna a még Kremsierben átvett teetőraégén és uj elismert nevü férfiakkal körül vehette volna magát. Es uj emberek közül sokan már lejárták magukat, sokan hosszabb-rövidebb dicsteljes működés után leléptek a politikai térről, sokan a korona kegyét és a nemzet bizalmát egyszerre elvesztették : csak Deák Ferencz tekintélye, ugy fel, mint lefelé rendületlenül áll fenn a kiegyezési műnek eivbeli elfogadásától a mai napig.
Csak képletileg sorozhatjuk Deák Ferenczet Ferencz József környesetéhes, mert bölcs vesére a hatalmas többségnek, malyhts —
A színekről.
Miért a zöld szín a remény szine, a kék a hűség, s az állandóságé, a fehér az ártatlanságé, s miért a piros a szerelemé ?
A virágnyelv hallgat róla, a természet könyvét kell felütnünk.
A remény szine a zöld. Még a sírokat is, hol oly sok reménylő nyugoszik, zöld pázsittal fedi a tavasz. Hiszen, minden fűszál — minden falevél és minden bimbóból a remény beszól. A tavasz a remény, s a remény egy örök tavasz. Noe galambja zcid olajágat, s vele reményt ho- i zott. Minden tavasz egy-egy Noe galambja. Es j én hiszem, hogy ezt még a sir halottjai is igen jól tudják, mert ha éltetően száll alá a nap sugára, ha enyhe szeílők lengnek a föld felett, I szivük megdobban, vérük pezsgésbe jő, érzik, | hogy felettük melegül a-lég,-ho^y a pacsirta énekel, s ekkor füvet, virágot növesztenek keb- j lükból, mintegy mutatni akarván, hogy a ha- ; Iáiban is van élet — van remény.
A hűség, az állandóság szine a kék, mert j hiszen az ég, mely még senkit meg nem csalt, s mely szilárdan, változatlanul ali, a míg mi in-gadozunk, maga is kék. Kék a kis nelelejts is, I mely hervadasban tölti napjait, ha elszakasztod a pataktól, melynek egy csendes holdvilágos éjen örök húséget esküvek. —
A fehér az ártatlanság színe, mert a fehér semmi szin sem. Az ártatlannak nincs tudomása arról, hogy artatlan. Csak az elkövetett vétekkel ébred iel a bűnösség tudata. Egy porszem megfertőzteti a liliom tisztaságát — s a liliom akkor már nem liliom többé.
S-miért a piros a szerelem szine ? Mert a szív vére is piros, piros a láng js; csak a hiven lángoló szív képes igazan szerelni. Ekkor a vérnek mindenik hullama a szerelemnek egy lüktetése, s mindén szívdobbanás a halhatatlanság sejtelme. — Ha a nap leáldozik, rózsás ajakkal hint bucsúcsókot a jó anya földre, melyet szeret, 8 ha felkel, újra táborra! vonja be a vidék ébredő halmait. Mi ezt az est s regg pirjáuak nevezzük, de tévedünk, mert az nem egyéb mint szerelem, a véghetetlen, mindenható szerelem, mely az alkotó müvei között egymás iránt nyilatkozik. — h—a.
Jegyzéke
azon bünpereknek, melyek a zala-egerszegi kir, törvényszék büntető osztálya nyilvános üléseiben ItilG. évi január havában előadatnak.
Január 5-én 1876. 1560/B. 875. Sz. 1. Bobics Ferencz feltétlen halálos sértéssel emberölést elkövető elleni ügyben szóbeli végtárgy alás.
egyesek kivételével — a nemzet östzes tekintélyei és tehetségei tartoztak, semmi állást sem foglalt el az udvarnál.
Midőn létrehozta a nagy kiegyezési művet, kiki azt hitte, hogy DcaK fog az első ma gyar felelős ministerium elére állni. De Deák Ferencz, bölcs előrelátásában mar előre lemondott minden törvényes hatalomrol. Ö szerencsésen befejezte művét, a nemzetnek visszavezetését az alkotmany országaba es mint közönséges képviselő állott a kozinunkasok köze, kik a nemzetet Európa műveit nemzeteivel egy színvonalra emeiui tűzték Ki teiadaiuKui. Dea* Ferencz nem volt tehát hivatalos személy ; 1848 ban viselt minisztersége a történeté, visz-ezaiepéaekor nem neveztetett ki „valóságos belső titkos tanacsossá" s egy erdemjellel mindig kellemetlenül érintették volna e »partai jeliemu magyart. Mint képviselő udvarképes volt ugyan de nem tartozott a korona tanácsahoz. S ha a király az ő tanácsa nélkül meg sem szentesitett semmi nevezetesebb ügyet s ha grof Andrassy Gy. ministerelnökről ép uey, mint annak utódjaitól, Lónyaytól, Szlavytol, Bittótól mindig, meg mindig csak azt kédezte : „Mit mou4 az oreg ur hozzá V vagy „mit cainal az én uralkodó társam ?u, ha a szakmmisterek a király, vagy a pártértekezlet elé terjesztett javaslatukat azzal indokolták: „Beszeltem az öreg úrral és ő helyeaelte ezt*, ennek magyarázata csak is az „öreg ur« kristály tiszta jellemében, gondviselésszerű .politikai tehetségében, mindenkor helyesnek bizonyult előrelátásában és azon forró lelkesedésben keresendő, melylyel a nemzet szeme Aristidesén függött.
Az *ereg ur!*
A „nemzet bölcse".
Az első elnevezés a királytól ered, a második a néptől, a királyné adott neki még egy harmadikat, miután születés napi köszöntőjében „kedves Deák bácsi*-nak nevezte.
Ha egyrészt igaz, hogy egy valóban nagy férfiú az önzetlenség erényét soha sem gyakorolta oly nagy mérvben, mint Deák Ferencz egész életén át, ugy másrészt nem kevésbé két ségtelen, hogy a népszerűség, melvet élvez, a maga nemében teljesen kizárólagos is. EgyszerüN testes alakja, kerekded és halványpiros arcza, a melyen sűrű szemöldjeiból aczéikék és fényes szemei kisugároznak, város ós országszerte ismeretes. Arczképe meg vsa minden házban és
1561/B. 875. Sz. 1. Sári Mihály emberöléssel vádlott elleni ügyben ujabbi végtárgyalás.
Január 7-én 1876.
1415/B. 875. Sz. 1. Vucsák János hamis eskütétel miatti ügvében szóbeli végtárgyalás.
. 1657/B. 875." L. t Paulics Károly gyújtással vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1680/B. 875. L. t. Árkus János és Horváth Ferencz tolvajlással vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélct hirdetés.
Január 12-én 187G.
1418/B. 875. Sz. 1. Hajtár István és Rajtár Iván súlyos testisértessel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
Január 13-án 1876.
1335/B. 875. Sz. 1. Csekő Gábor és társai súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
1594/B. 875. Rigó Ferencz és társai ok-mányhamÍ8Ítással vádlottak elleni ügyben ujabbi végtárgyalás.
Január 14- én 1876.
142(.yB. 875. Sz. 1. Tolnai János zártöréssel és bírósági végrehajtó sértegetésével vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1615/B. 875. Sz. 1. Németh József sikkasztással vádlott elleni ügyben curiai itélet hirdetés.
1662/B. 875. Sz. 1. Grünvald József Leo-pold és neje Zollstein Mária sikkasztással vádlottak elleni ügyben curiai i''élet hirdetés.
1682/B. 875. Sz. 1. Pirovics Károly sikkasztással vádlott elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
Január 19 - é n 187G.
1571/B. 875. L. t. Mészáros György emberöléssel vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
lo5^/B. 875. L. t. Dani József testvér-gyilkolással vádlott elleni ügyben folytatólagos végtárgyalás.
Január 20- án 1876.
1634/B. 875. Sz. 1. Balogh István tolvaj-Iással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1041/B. 875. Sz. 1. Soóa Vendel és társai tolvajlással vádlottak elleni ügyben végtár-gvalas.
1651/B. 875. Sz. 1. Gereiz János és társai lud tol vaj lássál vádlottak elleni ügyben vég-tíirgyaiás.
Január 21-én 1876.
1659/B. 875. Sz. 1. Gárdonyi Péter és Rózsa Kati, (¡árdonyi Antalné tolvajlással vádlottak elleui ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1660/B. 875. Sz. 1. Bédeg József súlyos teslisértéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1661/B. 875. Sz. 1. Simon József és társai tolvajlással vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
a király ágja fölött ép ugy megtalálható, mini a legszerényebb kunyhóban. Egyszerű köpenye,> sötétszinü felöltője, széles karimájú kalapja divatban maradt egy évtizedig és az angol Királynőhöz czimzett szalloda, a melyben Deák Ferencz legutóbbi betegségéig egy-két szobából álló garchonlakassal bírt, a melyben ótazonban fejedelme, a íóherczegek és az atutazó uralKo-dok" meglátogatni szoktak, általa, bár legszeré nyébb vendége is volt, nagy hírre és népszerűségre tett szert. Barátai nem egyszer szciiták fel, hogy hagvna el ezen kényelmetlen szállodai iakaaat; de o váltig csak azt vaiaszolta, hogy nem engedi meg szerény jövedeime. Ugy is volt! Szerény életjáradéka és ötlorintos képviselői dija» mellett uetn ugorhatott nagy ot és uem kényeimes kétfogatú bérkocsiuan setakocsizha-tott a varosligetbe, hanem csak szereny egylo-gatuu, sót a mikor a tarsaskocsi társulat megkezdte működését, csakhamar igénybe vette ez uj közlekedési eszközt, hogy tizkrajezárért me becsen ki a zöldbe. „Deák társaskocsin jár" — mondták mindenfelé — és a tamaskocaik, melyek iránt a közönség kezdetben ellenszenvvel viseltetett, nemsokara oly kitűnő üzletet csináltak, hogy Deák kénytelen volt régi „Comfor-tablijahoz" visszatérni. É-» ezen jármüvet hasz nálta ő akkor is, a midőn a trón beszédekre, vagy a király különös meghívására a budai királyi palotába ment. „Csak nem akarjátok, hogy adósságokat csináljak," — mondá egy ízben barátjának, az öreg Szeniczeynek, ki ily alkalmakra kétfogatú bérkocsit ajánlott fol neki.
A fejedelem és a nemzet legnagyobb bizalmát élvezve, végtelen óvatosnak Kellett lennie, valahányszor akár nyilvánosan, akar magánkörben bárkiről vagy bármiről nyilatkozott, mert dicsérete emel és rosszalása— no, de ő nem rosszal semmit; hallgatásával fejezi ő ki rosszalását; ezt bizonyára gyakran és keserűen kellett éreznie a gyorsan meggazdagodott Ló-nyay grófnak. — A mi Deák Ferenc* kezeügyébe jő, arannyá válik. — Deák bizalmának tulajdonítandó, hogy a kezdetben csak elegáns külseje után ismert Andrássy miniszterelnökké lett és hasonlóan a nagy hazafi, s egy még csak nagykorúvá vált fiatal ember közti rokonságnak köszönhető, hogy ez utóbbi képviselővé és néhány óv múlva pénzügy mi niszterré lett. Ez ifjú jelenleg még csak 33 éves, következéskép a legfiatalabb miniszter Euró-
1664/B. 875. Sz. 1. Köllis János könnyű testisértéssel vádlott elleni ügyben kir. táblai | itélet hirdetés. 1
1671 /B. 875. Sz. 1. Rechberger Simon t nyilvános erőszakoskodással vádlott elleni ügyben kir. táblai hirdetés.
Január 26 - án 1876.
1463. 1683/B. 875. Sz. 1. Villingahofer Leopold és Magasházi János erőszakos nemi közösüléssel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
147X/B.875. Sz. 1. Orbán József, Vízvári József. Kocsis Imre és Ktfaeth István életveszélyes testisértés miatti Ügyökben szóbeli végtárgyalás.
Január 27- én 1876.
1668./B. 875. Sz. 1. Markó Ágoston széna-tolvajlassal vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1676./B. 875. Sz. J. Reizműller György és társai hamis okirat készittéssel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1677./B. 875. Sz. 1. Tornyos Ferencz fa-tolvajlással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
Január 28- án 1876.
1485./B. 875. Sz. 1. Kovács János tolvajlással vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1656./B. 875. Sz. 1. Lutter Józáef tolvajlással vádlott elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1658./B. 875. Sz. I. Zsi borács János és társai súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1665./B. 875. Sz. 1. Léránt László vég-rehajtásilag lefoglalt tárgyak elsikkasztásával vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
1666./B, 875. Sz. 1. Tolnai Anna súlyos testisértessel vádlott elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
1681./B. 875. Sz. 1. Lendvai László tol-vajlási bűnrészességgel vádlott elleni ügyben kir. táblai itélet hirdetés.
Helyi kirek.
| Báró Kemény Zsigmond, |
a magyar centraliatak isKolájanaK egyik héroaa decz. 22-én Erdelyben, Puszta-Kamaráson élte 59-ik évében meghalt. Husz évig volt a „Pesti Napló*-nak szerkesztője, Deák Ferencz oldalán ott tündökölt ó is a magyar nemzet sorsát intézők tanacsaban. A „Rajongók* s „Zord Idők" koszorús írója nyugodjék békében!
— A kisdedovodáöa járók karácsonra készített munkalatait, melyek gyöngymunka-, papirfüzéa- es tűzésből áll, megtekintettük, valóban meglepeti azok csin-és szabatos elkészítése. Általában a kisdedek jó kedve, dalolása, játéka, a tesimozgasi gyakorlatok változatos-
pában. — U nőül vette Vörösmarty Mihálynak, az úttörő magyar költőnek egyik leányát és Deák Ferencz volt ennek, valamint az elhunyt nagy költő többi gyermekeinek gyamja. — Az öreg ur „vejét* is befogadta szivébe és a midőn híre ment annak, hogy Deáknak van egy kedvencze, a kit ki lehetne tüntetni, már beérték e puszta hírrel és megválasztottak az ismeretlen fiatal embert a legértelmesebb választókerületek egyikében országgyűlési képviselővé.
Beköszöntött egyszerre egy oly idő, a midőn a magyar állam hajója egy veszélyes zátonyra jutott, a kormanj osok kétségbeestek és elsülyédesről, megsemmisítésről beszeltek.
Az 1873. év őszén történt, a midőn pénzügyi válság vészes következményei egy kö-zepszerü termés mellett oly teltünóen jelentkeztek, hogy az intéző körök és az összes pártok egyenlókép csüggedni és Kétségbeesni kezdtek. Csak ketten őrizték meg reményükét egy jobb jövő iránt, az egyik DeaK Ferencz, a másik pedig Ferencz Józseí király volt. Es a fejedelemnek 1873. évi deczember 2 án, mint trónléptének negyedszázados évfordulóján, a budai vár-ben az üdvözlő küldöttségekhez intézett szép és vigasztaló szavainak lehet köszönni, hogy uj munkakedv kezdett ébredezni és uj remény a szivekben gyökeret verni.
Magyarországban 1867 óta már oly sok és szörnyű dulgok történtek a közigazgatás, a jogszolgáltatás es a közbiztonság köréből már any-nyi panasz támadt és maradt gyógy itatlanul, a parlament mar annyit vétkezett, s oly nagyon is szembetünóleg aruita el a közönségnek az alkotmányos rendszer árnyoldalait, hogy nem egy hang, majd egyes egyedül, majd többek kíséretében kimondá: „Bach alatt sem ment rosszabbul." — Az uralkodó rendszer néha néha oly kevés bizalmat tudott a lakosságnál maga ir&nt ébresztem, hogy már jobb szerették volna provisorium és a fekete reakció visszatérését. És t&lálkoztak olyanok is, kik e szózatot, ter mészetesen nagyítva megvitték a fejedelemnek, kik a központosított kormányhivatalok csendes és alapos működését összehasonlították a százakra menő parlamenti uralkodók felületes modorával; — de Ferencz József király Deák Ferenczhez hasonlóan nem tért le azon magas álláspontról, a melyről az el veket,azoknak ügyetlen vagy hűtlen Képviselőitől, hiányoz megtes-
sága stb. gyengéd örömet nyújt a látogatónak a tisztaság, rend és jó ízlés Ranefay óvó ur kitűnő szakképzettsége és buzgalmáról tanúskodik
— Tánczkosxoru. A nagy-kanizsai kereskedelmi i^uság önképző egylete" szombaton azaz 1876. január 1 én saját helyiségében jótékony czélra tréfás sorsjá.ékkal egybekötött zártkörű tánczkoszorúcskát rendezend, melyre a t. hivatalosakat egész tisztelettel meghívja" a rendezőség. A tánczkoszorucska, mint a sors játék tiszta jövedelme fele részben bold. Horn Ede hazánkfia hátrahagyott családjának, Me részben pedig egyleti czéloknak szenteltetik. — Ennélfogva szíves felülfizetés.iK köszönettel fogadtatnak és hirlapilag fognak közzé tétetni A névre szóló meghívó a belépéskor előmutatni kéretik és ez másra át nem ruházható. Belépti dij nem tagok számára 1 frt., tagoknak 50 kr. családjegy 3 személyre 2 frt. Jegyek előre válthatók: Halphen Lázár, Sommer József, Bachrach I. H. uraknál s Schwarzés Tauber urak dohány -nagy-tőzsdéjében; este pedig a pénztárnál. Kezdete 9 órakor. ''
— Mai számunkban befejezett vezér-czikk egyik pályamű azon 3 darab arany pályázatra, melyet lapunk egyik zala-egerszegi jóakarója kitűzött. Közelebb hozni fogjuk a beérkezett második czikket is, jelezvén, miszerint 1876. évi pünkösdi számunkban jelentjük ki a pályázat eredményét.
— Berecx Antal tanár által szerkesztett, s kiadott „Természet" czimű természettudományi és földrajzi ismereteket terjesztő népszerű lap 8-ik évfolyamába lep. A kitűnő szakértelem-, s figyelemmel szerkesztett, s diszes kiállítású lap ára egész évre csak 4 frt, félévre 2 frt.
— A Dreher féle sörraktárban, melyről hirdetési rovatunk is szól, ujabb szállitmá-nyu kitűnő sör kapható. Mint értesülünk, mind a hordókban, mind a palaczkokban levőket erősen fogyasztják.
— Áthelyezés. a C8. kir. katonai élelmezési hivatal, mely eddig Nagy-Kanizsán volt, Sopronba tétetett át.
— Meghívás, a „nagy kanizsai kereskedelmi ifjúság önképző köre* helyiségében vasárnap, azaz 1876. január másodikán esti fél kilencz órakor tek. Somogyi Henrik ur folyta-tandja a „Magyarok Történelme-"féle ezelőtt két héttel megkezdett igen érdekes, tudományos felolvasását, melyre a n. é. közönség tisztelettel meghivatik. Kelt N.-Kanizsán, 1875. decz. 28.
A választmány.
— Lapunk utolsó számátveszik ez évben tiszteit olvasóink; eddigi pártolásukért fogadják legmélyebb köszönetünket, s azt jövőre is kérve, boldog újévet kívánunk !
— Lapunk kiadótulajdonosa, Wajdits József ur, s családjának igen szomorú kará-
tesitésüktől elválasztani, ''8 megkülönböztetni lehet. A saját akaratából alkotmányos fejedelem a leghívebben megőrizte az egyedül ídvö-zitő alkotmányba vetett hité: és mindenkor a leghívebben és leglelkiismereteaebben ragaszkodott az alkotmányhoz és az állami törvényekhez, s leghívebb barátja maradt a nemzetnek, a melynek alapjogaira felesküdött.
Pedig ép e fejedelemnek volt elég alkal-ma a szabadelvű, alkotmányos rendszer czél-szerüségéról nem a legjobb meggyőződést szerezni. A korona tanácsában működő miniszterek, kik számra nyolcz év óta már oly sokan voltak, nem egyszer tették próbára a király türelmét és elnézesét. Egy oly fejedelem, ki már reggeli négy órakor dolgozó asztalánál ül és még az alpeseken is zerge-vadászat közben sem ment kormánygondoktól, egy oly fejedelem, ki egy nagykövetnek az arany szarvnál hadihajón tett kirándulásáról bzóIó hivatalos jelentésnél nem felejti el megjegyezni: „Ki fizeti meg a szént?* egy oly fejedelemnek van mindenkor ideje és kedve, hogy az államügyekkel behatóbban foglalkozzék, mint „egy ideiglenes parlamenti kormányzó" más szóval minister, kinek vagy nincs annyi szakismerete, mint ál lamtitkárjának, vagy — s ez tapasztalható a leggyakrabban, — nincs kedve állandóan és kizárólag hivatalának élni.
Hányszor történt meg, hogy a fejedelem fontosabb ügyekben valamelyik ministerétől tanácsot kért, s arra a meggyőződésre jutott, hogy az a korona tanácsában mitsem tudna tanácsolni, miután a fenforgó ügyről még sejtelme sincs.
De azért mégis fényes példaként őrzi meg Ferencz József rendithetlen tiszteletét a népképviseleti rendszer iránt és a történelem meg fogja örökíteni a Ferencz József király es Deák Ferencz, a népember közt fsnnálló viszonyt, mint egyikét a legkiválóbbaknak, melyek valaha egy fejedelem, 8 annak valamelyik alattvalója között fennállót ak.
Ha a magyar nemzetnek ezentúl és mindig ily királya és egy ily hazaáa lesz, ugy fainak és barátainak Boha sem szabad csüggedniük annak jövője fölött.
„Nemzeti Hírlap".
osonj* volt, egyik kedves leánykája Aranka,
Bója Gergely tanfelügyelő ur keresztleánya épen karácson Sápján délben meghalt. Vigasztalja a szülőket a részvét, mely e gyászcsetre nyilvánult. Előtte való nap, karácson estéjén a boldogultnak kis testvérei szép jelét adák a testvéri szeretetnek, midőn a haldokló kis leány mellett szomorkodó szülők előtt minden figyelmeztetés nélkül arra kérék a kis Jézust, bopy ne hozzon nekik más karácsonyi ajándékot, csak gyógyitsa meg testvérüket.
— Értékes és művészileg készült ezüst Íróeszközzel lepte meg a kisdednevelő egyesület hölgykoszoruja e lapok szerkesztőjét a mult vasárnap tartott választmányi ülésen, mintáz egyesület egyik titkárát, ki e szép emléket méltó becsben tartandja, jeléül, hogy a honpolgári kötelesség cselekedetét a magyar hölgyek honleányi figyelemmel kitérik « nemes érzelmüknek ily gyengéd meglepetésben i.- tanuj''-h-t ad,ák.
— Közgyűlés, a nagy-kai.izsni polgári egy 1-1 választmánya folyó ho L''ü-án az egyleti helyiségekben tartott közgyűlés elé azon indítvány t tette, hogy íiz egyleti helyiségek Ízléssel, s czélszerüen atalakiitassanak az utczai fővonali* csinosan az egylethez méltóan kiépitessenek, hogy ez álla! a polgárság csoportosuljon és az egyesület további fejlődése és felvirágzása biztosítva legyen, kérve a közgyűlést, hogy az egylet tulajdonát képező k>-rt is ezentúl csupán csak a tagok es csaladaik gyűl- és szórakozási helyéve iegyen fen tartva; — az építkezései v-ben elfogadtatván, de anuak kivitelére, illetőleg annak mikénti eszközlésére 4 havi határidő lett határozva, mig t. i. a városi képviselő testület az egyleti épület mentében czélba vett uj utcza megny itását elhatározni fogja : — a kertre nézve pedig azon hatáiozat hozatott, hogy az ezentúl csak az egyleti tagok és ezek családaik, illetőleg a választmány által felveendő kerti tagok és családaik által használtathatnak. — Az ezen alkalommal megejtii''.t szavazással megválasztanak : Einöknek : Babochay János 23 szavazattal, titkarnak : Oszeszly Antal 31 szavazattal, pénztárnoknak : Botfy Karoly 25 szavazattal, választmányi tagoknak: Sanweber József 24, Darázs Zsigmond 23, Gelsei Guttmann Henrik 23, lilau Pál 23, Kollarits János 21, Vellermann János 20, Fischer József 19, Tomsits József 19, Neniwieh Gyula 1 ü. Gödörházi István 15, Eper-jessi Sándor 14, és Jack Frigyes senior l4 sza-" vazattal.
— Tánczrígalmat rendez pénztára javára a kisdednevelő-egyesület és pedig február 5-en tartandja meg; az utóbbi vaiasztmányi uléaeii egy több tagú baJrendező bizottság aia-knlt, mely működését már január 2 án megkezdi. tanácskozásait a városháza tanácstermében tartandja. Időnként visszatérünk a működés folyamára.
— CsilUigh Ij/vhzLÓ igazságügyministeri tanácsos a curia legf. ítélöezéki osztályához bíróvá neveztetett ki.
— A muraközi kérdés megoldására nézve jelzett conferentia nrm Zágrábban, hanem Esztergomban tartatik ineg a tavaszszal a herczegprimás elnöklete alatt.
— Karácsonyi ajándék. A jótevő K:.mazetter pár ismét kiterjeszté figyelmét Su-ni^<''h s/.''-grnysorsu tanulóira, készíttetvén 24 pár csizmát és 12 öltözet ruhát, mely az ünnepek előtt osztatott ki. nemkülönben a helybeli bázi szűkölködőknek 50 írt készpénzt. Nem kfll hogy magasztalással említsük, mert nem is birnók ezt — a sok érdemhez kellőleg szólnak a tettek, fenneu hirdetik a kegyáldozatok állal halhatatlanná vált nevet; — csak óhajnak adunk kifejezést: miszerint hallgassa meg az Ur, gyengélkedő egészsége helyreállítására —
az ártatlanok és szegényeknek ajkiról, érette
I buzgón rebegő imáikat! B.
— Káda* Rudolf kir. tanácsos és Győr j tankerületi főigazgató ur Sümegh reáltanodáját j látogatta meg, 1875. decz. 21-től egész 23 ig j időzvén körünkben, az előmenetel felett megelégedését nyilvánítva, bölcs, tapintaiteljes tanácsa árasztása utan tőlünk Veszprémbe távozott. — 1. —
— A zalavári apátság a magyar tisztviselők országos egyesületének 100 frttal alapító tagja lett.
I _ Uj zenemű. Táborszky & Parsch
I urak zenemükereskedésében megjelent: „Die erste Tour." Polkamazur ifj. Fahrbach Fülöptől. Ára 50 kr.
— Hivatalos jelentés Zalamegyéból. Búza éa rozs jó. r»pcre körépszerü, egerszegi és lendvai járásokban az őszi vetések középszerűek, a v- .''•.■»eket férgek rongáljak, melyek, ha e tél foKt .n el nem puszimnak, tavaszra nagyobb ré^v.ét az őszi vetéseknek ki kell szántani; a Keszthelyi járásban esős időjárás és bekövetkezett fagyok miatt nem fejezhették be a vetést.
— Meg jelent: Levélszerinti oktatás a ^német nyelv öntanulására. írja és kiadja lloder
^Ajiolt. 6 ik tüzet. Az egész mű40 levelet foglal magaban és két taniolyamra van beosztva. Egy-egy levél ára 20 kr., egy egész tanfolyamé pe-diír csak 3 frt. o é. Megrendelhető minden ha-zai könyvárusnál vagy a szerzőnél Szombat-h e 1 y e n. E diszeseu kiállított folyóirat az eléggé ismert Toussaiui-Langenscheidt tanmodszert vette alapul és a német nyelv alapos megtanulását a legrövidebb idő alatt biztosítja.
— A rtkeszthelyi dalegylet* 1876 ik január hó 1-en uj év napján az „Amazon" szálloda nagytermében táoczczal összekötött rend-kivüii dalestéiyt rendez. Műsorozat: I. „Nemzeti zászló" llubertől, előadja a kar. 2. .Zizim" költemény, szavalja Fish Károly. 3. „Vigan élünk" bordal, előadja a kar. 4. „Hecitarivoe duettc* aus der Oper Belizár előadják Lö-winger J. s Szeitz K. 5. Egy veieg: ,Magyar népdalokból" előadja a kar. 6. ,Joka ördöge" költemény Aranytól, szavalja Harsány J. 7. „ Marsaifleise" előadja a kar. Belépti dij 1 írt. A t pártoló tagok szabad családjegyekkel láttatnak ei. Kezdete 8 orakor. A tiszta jövedelem egy része jótékonyczélra fordittatik.
— Az , Uj Idők" cziiuü igen kedveltté vált hetilap 52-üik száma a következő tartalommaljelent meg: „Az utánzás, mint a fajtcu tartás ösztöne", Szalay Józseftől; „Karácsoukor" (eredeti költemény,) lieviczky Gyulától; „Az elhagyott malmok- elbeszelés^, Lauka Gusztávtól ; „A mit u kandalló dudoi" (Bret Hart Költeménye), BékcsArthur fordításában ; „Éji látományok" (Turgeníeff elbeszélése,) M. B. Molly fordításaban ; „Patkós gondolatok", Al-mandintól; „Irodalmi, társadalmi és művészeti hirek." A borítékon : Felhívás, hymen, sakktalány, betű-rejtvény, szikrák,vegyesek. —Szerkeszti e csinos lapot Benedek Aladár. — Előfizetési ára évnegyedre 2 frt 50 kr., félévre 5 frt., egész évre 10 frt. Kisebb rangú tisz''viselőknek, tanítóknak s egyes tanulóknak 20% engedmény. Kiadói és szerkesztői hivatala: Budapesten, ősz utcza 14. sz.
— Rövid hirek. Horvát-Szlavón országok az uj közigazgatási szervezet szerint 20 al-ispáníiágra oszlattak, — Egy angol szénbányában explosia volt. 8 200 munkás halt meg. — A kormánynak 38.000 csomó dohánya Kis-Marján elégett. — Egy knjujfalusi paraszt asz-Bzony bajuszos és szak ilas gyermeket szült. — Mackey John San-Franciskóban 2 évvel ezo-lótt egy bányában 4 dollár napidíjért dolgozott,
most 10 miliő dollár évi jövedelme van — Manchesterben egy orvos halálra ítéltetett, mert betege meghalt. — Rauacher bibornok utódjául most meg Kutschker püspököt emlegetik. — A györ soproni vasút rendőri bejárása megtörtént.
— As első advari bál január 6-án lesz Budapesten. — Csik Endre kir. táblai biró meghalt.
— Lakócaán egy nap 20 eljegyzés történt. — Róma egy részét árvíz öntötte el. — A prágai főgymnasiumban egy nő ér ttségi vizsgát tett.
— 5000 frt áru fát ajándékozott királynénk a bécsi szegényeknek. — Ó felsége a király zeneakadémiánknak 8000 firtot adott. — Dél-Francziaország egyik falujában egy rongyszedő halt meg, kinek hagyatéka 500,OOO frank volt.
— A „Népnevelők Lapja* szerkesztője Gyulai Béla helyett Lakits Vendel lett. — Marmarosban báró Pichl''ir család tagjai télen kályhafű-tők, nyáron sertéspásztorok. — Berlinben két macska gazdájok arczaról leette a hust. — Schwarz Gyulát Székesfejérvárott fáklyászenével tisztelték meg. — Aisó-Váthon kétfejű borjú látott napvilágot. — Szombathelyen egy 90 éves férj és 78 eves neje egy napon haltak meg.
— Sopronnal egy asztalos legény vándorlásában leült pihenni, s meghalt. — A székely-egyesületneK 207 rendes és 36 alapitó tagja van. — Szabadkán oly kutyákat mutogatnak, melyek tariiiznak. — A Kisfaludy Társaság Toldy Ferencz sirjára nagy emlékkövet állit. — Szolnoknál 4 és fél mázsás harcsát fogtak a Tiszában. — Villánynál 50 ezer éles töltény csempészései fedezték fel a vasúton. — Madrasban a walesi herczeg tiszteletére 14 ezer tagból álió-j dalárda énekelt. — A házi urak fejedelme As-tor ur New-Yorkban meghalt, 720 háza volt 4 — 5 emeletesek. — A kaposvári törvéuyszék-nél oly csődper van, mely 40 év óta várja elintézését. — Rimaszombatban egy hintót lovakkal együtt 7 frtért árvereztek el. — Debreczen mellett 150 ember haj tó vadászatot tartott, s egy nyul sem esett. — Szegeden egy virilistát kizártak a képviselőtestületből, mert nem tudott
tzle t
— „Az Anker" 1875-ik évi novemb. havi üz-letkimutatása. — E hóban a társulatnál benynjta-tott összesen 625, bevallás 1,729.344 frt. biztosiundó öszszeggel és pedig : S44 bevallás 1,159,105 frttal halálesetre és 1*1 bevallás 570.239 frttal éieteset-e
Kiállítva Ion 301 kötvény 922,349 frtUl ha-lalesetre és 176 kötvény 48ö,j9i> frttal életedre: összesen tehát 477 kötvény 1.410.747 írttal.
A havi bevétel volt 131,131 frt haláleseti djj es 1O5.049 frt betételekben, Estesen : 266.180 frt.
Halálesetekért kifizettetett 47,325 frt.
Ez évben benynjutott 52*3 bevallás, 13,209,506 írtul, és kiállíttatott 4981 kötvény: 11,484,864 írttal-ngyan ezen időben bevétetett 2,605,245 frt; — halálesetekért pedig kifizettetett: 479,919 frt.''
A társaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifizetett 6,438,176 fit. éa az 1871—5-ik ml-társulás (Associatio) eredménye 5.221,355 frt volL
¡Szerkesztői üzenet.
1861 R-ldog uj évet kívánunk kedves munkatársaink- n tisztelt olvasóinknak !
1862. K. A. P. Kengyel. A redamált siámot megküldöttük, fogadja üdvözletünket!
1863. „Sirni .láttalak'' megkaptak, s mielőbb közöljük.
1864. P. Keszthely. A hirdetés iránti kérdést [ atadluk a lap kiadójának.
1865. H. D. audapest. Elküldetett.
18W. L. Dehogy késett el. Közöljük alkalmasint még január hóoan.
1867. A távirdauaptár ügyében felkérjük mindazokat. kiknél bizomáiiyba.i vaanak, hogy elárusítani szíveskedjenek, szerkesztőségi irodánkban folvtou kaphatók.
írni.
Történeti naptár.
Decz. 25. 1276. Hababurgi Rudolf Bécset birtokába veszi. — 1705. Sopron -bom-báztatása Berzsenyi és Batthyány tábornokok álul. — 1848. Bem Kolozsvárra bevonul.
„ 26. 1817. Gönczy Pál, nevelésügyi iró születésnapja. — 1849. Az oktroi-rozoti osztrák alkotmány Pesten kihirdettetett.
„ 27. 1848. Windischgr atz Győrt meg-szállu. — 1867. Magyarország az osztrák államadóssagának egyharmadát elvállalja.
„ 28. 1848. a magyar országgyűlés kimondja a zsidók emancipátióját. — 1859. Macaulay halálozása.
„ 29. 1606. Bocskay István fejedelem méreg által hal meg Kassán. — 1848. B''-m győzelme Urbanon a Szamos mellett.
30. 1*02. Toepler Thootil születésnapja Sopronban. — 1*48. Moóri csau. — 1851. Kossuth Washingtonba bemenetelét tartá. —
„ 31. 1848. A magyar parlament utolsó ülése Pesten. — 1866. A kaiouakö telezettség behozatala.
Lottoliuzán.
Bécs, decz. 24-én: 45, 54, 44, 33, 72.
Grátz, „ „ 56. 61, 78, 38, 66.
Temesvár,, „ 52, 45, 35, 29, 17.
Érték és váltofolyam döczember 28.
5*/e metaliques 69.40; 5*/, nemz. kölcsön <3.75: löt»0-ki all«dalmi kölcsön 111.90; bank-részv. 9 20— ; hiteliutéseti részvények 200.— • Londou 112.90; magyar íöldtehermentési kötvény 80; temesvári foidtehermentési kötvény 79.50; erdélyi foidtehermentési kötvéuy 79.20; horvát-slavon foidtehermentési kötvény 83.50; ezüst 134.45; cs. kir. arany 5.31 V« Napoleond''or 905.
Vasúti menetrend.
Érvényes deczember 1-től 1875. A kanizsai idótmutató óra szerint,
indul Kanizsáról
(Kanizsai vaspályán az órák pontosan a helyi időt
mutatják.) Vonat hova:
aíim Ora Perc. Idő
205 Eszék, Mohics,Dombovár s Fiaméba 4 30 reggel
215 » , . 2 22 délut. 212 Buda-Pestre........4 50 reggel
702 ............ 58 délut.
^^ • ..........11 22 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujbely felé)i> — reggel
1 • .........11 40 estve
315 Sopronyba ........3 30 délut.
203 Triesztbe éa Pragerhofon keresztül
Grácz és iiécsbe ......4 42 reggel
201 Tnesztbe és Prágerhofon keresztül
üráca és Bécsbe ......* 39 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dotnbovár s Fiúméból 1 33 délut.
» „ „ 11 3 estve
203 Buda-Pestről........4 12 reggel
4 .........1 57 délut.
211 „ ......... 9 36 estve
314 Bécsből (Szombath. Bécs-Ujhely)íelől 10 19 estve 302 » „ . , 3 57 reggel
316 .Sopronyból .......Cll 45 déiel.
214 Bécsből ürácx, Harbnrg, Pragerhof
felől ..........4 4 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
-r.of felől.........1 13 délut.
2U4 Trieszt- és Vülachból Prágerhof felöl lo 62 estve. Marburgba csatlakozás Villach és Francesfeatbe. . , , Fianceafestból.
Felelős szerkesztő s kiadó : Báttrfi LajtS.
JD
txtxtttttttttttt

ttn
Van szerencsém a t. közönségnek tudomására adni. hopry a közéleti/) farsangi idényre nagy választékban mindennemű
báli czikkek és készletekei
beszerezheti, minélfogva azlc becses figyelmükbe ajánlom.
Különösen pedig kikérem becses figyelmüket
valódi franczia virágaim- és legyezőimre,
mi csakis egyedül nálam kapható.
i
Halphen Lázár,
(1885—2) a „Korona* vendéglő mellett.

nmnnnn ttxnxttxxttxttt
tvaráesonyi és újévi ajándékok
legolcsóbb árak mellett igen nagy választékban kaphatók OJ
KAXITZ C.
papír- és diszmú raktárában
BudnpeM, V. ker., Dorottya-utcza, 12. mz. a.
I
Kohn Gyula
noriiilicrjci és diszmfi tárából Cgve- tigys.-.inte legnagyobb választékot \
minsénnemű^új é v fttí ÍWMt\í\ ttl
gyaknak, (1861 — 11) legjutányoaabb ároo-
1 frt — — .80 3 , -— . 20
50
- . 70 8 , -
1
— . 50
50 krtól 2 .''rtig
100 látogató jegy finom bristolp&piron . 100 levélpapír ¿8 boriték monogrammal írómappák berendeléssel vagy anélkül Teljí»s Íróasztali berendezés . . . Festödoboxok elegáns kiállicáaban . . Legfinomabb svajezi és franczia rajzeszközök 1 Tolldobozok, Írószerekkel berendezre . . — Albumok visite és cabiret képeknek . . — Zenealbumok „ „ „
Pipere dobozok elegánsan berendezve SxivarUrczák és dohánytattok .... Pénstárczák a legnagyobb választékban
Különösen ajánlom a t. cz. közönség figyelmébe nagv raktáramat valódi angol és fraaezia papirkBISalsfSStéftkkel'' gyári áros, valamint'' itt meg nem említett csinos tárgyakat bronce, bír, ByÖDflyhaz SS slefástosostbél a legnagyobb választékban igen jutányos á.-ak mellett.
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan utánvétel mellett eszközöltetnek.
5 10 30
6 20
2 25 30 20 5 5
Aki
állást keres, vagy adhat,
fekvő birtokot akar eladni, vagy ilyet vásárolni óhajt, jószágot, gazdaságot stb. akar bérbe venni, Ozletajánlatot szándékozik kibocsátni, egyátalában a kinek hirdetési ügyekben tanácsra van szüksége, forduljon
bizalommal
(1862-9)
Kanitz C.,
pspir- és diszmű-áruk raktá a
Budapesten.
G. L. Daube és társa
hirdetési irodájához
(1825-2) Bécsben,
I. Haximilíansstrasse 3.
A
valódi
________orsz.. szab. legújabban ő Felsége által kiváltsággal kitűntél«tt, az orvosi kartól megvizsgált, S sikeresnek talált ezerféleképen kipróbált titkos szer a patkányok, házi s mezei ege rek, vakawlok és svábok teljes k^rtá-siíra. (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozui s árulni,) bamisitlan minőségbeu
Nagy-Kanizsánx ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos urak. Kaposvárott: POLTTZEH R. úr
r^kedésébeu, Testen SCHXEIDER G. Lij.ót utezaí kereskedé
sében kapható.
(1544—24)
Egy nagy bádog I frt. kis bádog 80 kr.
Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik«
Mindennemű gyógyszerek óvezimereniet viselik.
Gyógyszerek!
líiztos eredmény, bizonyítványok ezreivel igazolva.
Neuslein Fülöp,
gyflgt szeré*z a „Szt. Lipót^-hoz Bér*!»«1!»,
bel vár'' .s. u Planken- és Sjmigelgasse szegletén,
közli alább következőleg an>n v I ó d i gyógyszerek sor o-z a t á t, melyek ügy orvosok, mint Isil.uxí.k által használva, még mindig és ui i n <1 e n eset 1» e n kitűnőknek bizonyultak : azok u *g y ni é r v ii fogyás z t á s á n a k ó* a biz o n y i t v á n y o k ezreinek igazolására, melyek a felgyógyult..k által küldettek be. Ezért mi azokat a lelkiismeretesebben ajánlhatjuk.
A szt.-Erzsébet-féle ezukros vér-.lnjcetion Cad !le, biztos és leg-
tiszsitó labdacsok k*nnvü székelési idéznek elő, vértisztitók és emellett teljesen ártalmatlanok, kill önösen az allias''-nzervk. váltóláz, a m el ¡szervek betegséginél, bőrbetegségeknél, szem faj á soknál, velő es a száj betegségei ii él, gyeimekek- és női b-tc£M"
gyorsahb szer kalikó és fehér-folyás eili-n, I Irt t''»0 kr. A hozzá tartozandó tűzet á 50 kr., minden további tanácsot főlönleges->é tesz.
Oardieu, legjobb úvsxer ragályos betegségek ellen. 1 frt r>0 kr.
Narancs ezitrotn essene.zía, na
gekm-l, a dugulástól, minden l»e- ránc* és eritrom hiányában ké
tegségek biztos forrásától megvédenek.
Kérjük rendeléseknél l»:.t:ir../.<.t
pesit bármikor jó lemonádet készíthetni. Minden palaczk 75 pohárral tartalma/.,éjt ára cj.ak 1 ft.
tan szt. Erxséhet-l''éle e/.nkr.ts «:»!. ''<»r«-illon, egyedüli s/.cr h.nllásne-dacsokat kérni, mivel csak ezen; hézségék és fűlfájásoktiál 70 kr. labdacsok birnak feuti hatással, Dr. Krómon önsegélye, egyedüli Ki már egyszer a szt.-Erzsébet-! valódi cxélsr.erü sxr .-t f.''rlinem féle labdacsokat használta, többé! gyengeség ellen 2 írt. nem fog más ilynemű szert ha.-z-''storax Crérne. biztos szer mmden-nálni és a szt -Erzsébet ezen lab-l nemfi bőrkiütéseknél, mint bor-
dacsaiiiál marad, ezt a szert má*-| nak is ajánlja, 1 tekercs }>. dobozzal. 120 labdacsot tartajmazolag csak 1 frt.
foltok, sebek és sérvek ellen stb. »4 kr.
Antispyloma, jeles a ax plők s orr-vörősség ellen l frt 50 kr.
Ma:burgi lázcseppek < s.ilhatatlan szer minden taju lázaik ellen. 1 irt 60. és 60 kr.
Antisnitin, eli»me»l szer lál>- és válli/.zadásuál é« a bú* eltávolítására.
Mellnedv, nyomban minden köhögést és inellfájdaliuat eitvhit. 7ü kr.
Sárgarépa bonbon Jeles enyhítő é.«
nedvei tő *zer H> és 20 kr. Fenyőtfi-íoglabdacaok. azonnal el-lghuinin, a legeslegjobb szer nátha távolítanak minden fogtájáatl ellen. 70 kr.
2.» kr. J''ulcherin, a legjobb szépitőszer.
Gerome-balzsam, egyedüli szer fa- a bőrt finomítja. á 80 kr és 1
gyas ellen 60 kr. . | frt S0 kr.
Fenyő szivarkák, mellsxorulás és Salieylsav-szappan, mellbaj elleu 25 drb. l frt. : szappan. á 2.''» kr. Menthin, az egészséghez és a pi-''Fogragasz, * fogak peréhez. Legjobb szer kedvet- re. -¡O kr. len érzés, rosszullétnél, gyomor- Kárpáti gyökérolaj, fajdalmak, hasmenés, logfájá* bér. fill kr. stb. ellen, óvszer ragályos, l»e-! \r«wroot, gv-rniek táps/.er. 1 sz— tegse gek elleti. Elegendő e.py féli lencze 4 frt. pohár vizben néhány csepp a*oi.-lGrófTraun-í.''le v.Wal.álvozó por, nahjobbulás előidézésére. *i0kr.| hasztiálaU^Uasitással űrt O''kr. llasouszetivi kávé, jeles ital betegjSachet* d"iri^?ó kr.
gyermekek szamara,fontju 4''lkr ''Mxrgarite, köTíogés elleni bonbon Golyva essenczia, kitűnő hatású; ;jo kr.
szer golyvák elleu. 70 kr. 1 Az isnu-it különiegesM-gck, ngy-Koszveny''.zesz^csodáiatoj« hatású mint: Komerchausen szem essen, csuz es köszvény ellen. 70 kr. rzj«. á l m 50 kr. tömöri tett
a legolcsóbb önbctö.nésé-
veres <•«
íe-
Párizsi tapasz, tyúkszem és miu-
svájezi tej á f»0 kr., dr Gölis ét-
pora. á ÍS4 kr., Auathenn szájvíz
dennemü sebek ellen. 35 kr. Seehofer balzsam. Ára 30 kr. Popptól, á 1 frt 40 kr.. és Popp b og-gyöngvök, valódi angol, a után á 4«) kr., Liebíg-fele buski-gyermekek nehéz »ogzása ellen vonat «''»"« SI krM dr Fa-er 2 frt- !»..*:♦«»« i t>t., dr. Pteitforinaun
re frt
Teuid kcnócs, a hajak kihullása fogpópje á 1 irt -j:> kr., Polt
ellen 1 frt 35 kr. ''zeda g«».dör haik.''uőcse, x i
í''____i____i ••«.., ... B * ''
Choral perlé,áln.atíans.;gés émely gés ellen stb. 2 írt.
Árverési hirdetmény.
5522.
875.
Bzhoz.
A zala-ogcrszegi kir. törvényszéknek, mi»t telekkönyvi hatóságnak 5622. sr.. a. kelt végxese folytan koxhirré utetik : misserint az osztrák központi földhitelbank igazgatósága felperesnek ifjú gf. Batthyany Zsigmond sxent-gróthi lakós elleni végrehajtási ügyében a szent-grotbt uradalom és pedig a szent-gróthmvárosi S. sz. tjkben I. 1—7. sorszámú, ugv ezen tjkönwben a csáforüi sz. tjkben 1—35. sorszámig a szt -groth pvárosi li»4. sz! tjkben L 1. és t 1. 2. sorszámig, az ud^ainoki 157. az. tjkben 1. 2. sorsz. alatt, — a batyki 194. sz. tjkben 1. sorsz. alatt, :iz aranvodi 9. tjkben 2—4. sorszámig, a csáfordi 39. sz. tjkben 2—11 <3, 14. sorsz. a. szent-péteri 113. sz. tjkbeu 2. sorsz. a. egészen alperes tulajdonát képező ingatlanoknak, — to\ábbá a szent-pét^." i7 tjkbeu 1. 2. sor, a szent-péteri 19. tjkben f R«"«- « s-ün^ odi 10 sz tjkben 1. sorsz. a. — a szent-péteri 77. tjkben 1. sorsz. a. — végre ax aranyodi 24. sz tjkben 1. sors*, a bejegyzett insatianokból ifjugf. Batt-livány Zsigmondot i!ie»G részere. mégis < zen f. kvóségek tariozékai és ezekhez kötött kisebb ktr. haszonvételek illetve, regáíjöredelmeknok ''.)2:i,ÍJ0t; frt o. é. litT.-filt ingatlan birtokunk nlárvercztetéso 2137._ sz. a végzéssé! elrendeltetvén, ennek foganatosilására határi.iöüi l»>7r.. évi márrzius bó íi-ik, szükség esetében líw«>. évi april hó ö-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája a helyszínére kitüzetik oly hozzáadással, hogy exrn birtok az alábbi feltéjelek szerint :•* első árverésen csak becsáron »elül, a második árv< résen becsáron alul is el fog adatni.
Árverési feltételek:
l-ör. Az uradalom együtt adatik el. 2-or. A kikiáltási ár a becsár. 3-or. 6"/u-tóI» bánatpénz leteemló. 4-er. A vevőfelek a vételárt követke-r.ókép lefizetni köt.-lcsek n. is az 1-ső lészletet az árverési naptól számítva 2 hó alatt.— 11-ik részletet az árverési naptól számitva ü hó alutt.
— 111-ik részletet ax árverési naptól számitva egy év alatt és pedig minden egyes részlettől a birtokbalépés napjatói száinitar.do 6"J? kamatokkal a zala-egerszegi tu. kir. adóhivatal, mint a z.-egerszegi kir. tovszék letéthivatalába előre kiesxközlendő utasitás folytán betiz<rtni, a menynyiben azonban az uradalmat végrehajtó osztrák központi földhitelbank venné meg. ez esetben általa csakis anuyi összeg fizetendő le — az ár-veres jogerőre emelkedésétől számítandó 14 nap alatt, —» a mely az élőin ö.-tételek és előtte bekeblezett követelések kiegyeuíi;é»ére szükséges,
— a hátralékos vételár pedig követelése erejéig beszámítandó — az ezen fölüli netaláni vételár azonban a feltételek szerinti időben szinte lefizetendő leend, — megjegyeztetvén, miként vevőnek szabadságaban áliand
a vételárt egyszerre is a fentebbi batáridők előtt befizetni, a bánatpénz utolsó részletben tudatik be, — a bánatpénz és vételári részletek vigy készpénzben, vagy pesti I-ső hazai takarékpénztári könyvekben leteendők, azonban vevő ez utóbbiak netaláni értékcsökkenéséért talajdonjog* bekeblezéséig szavatossággal tartozik. 5-ör. A megvett és haszonbér tárgyát nem képező javak mindjárt az árverezéi befejezésekor a vevő használatába adatnak álul. a mely időtol fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. A haszonbérben adott javakban és különösen haszonbérlő álul használt épületekben azonban tekintettel az árverés foganatosítására kitűzött batáridőkre — köteles vevő » bérlőt az elárverezendő uradalomra bekeblezett haszonbéri szerződés 28 p. értelmében 1876. october hó l-ig háboritlanul meghagyni, — viszont köteles bérlő tűrni, illetve megengedni, hogy az uj vevő őszi vetések megtétele végett mezőn a szükséges lépéseket és intézkedéseket megtehessen, mely czélból köteles bérlő egyutUl az uj birtokos marhái és cselédsége számával saükséglendő, habár bérleti épületek L az istállók használatát az uj vevővel megosztani; — 1876. évi october hó 1-én azonban bérlő köteles az elárverezett egész birtokból minden ingóságaival kimenni. Az uradalom birtokbavétele napjától fogva mindennemű terhek a vevőt fogják illetni. 6-or. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket az árverést követő napon a vételár erejéig saját kára és vészelj ére tűzkár elleo biztosítani. /-er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett. részére a megvett jószág tulajdonjog átíratása hivaulból fog eszközöltetni ; ellenkező esetben ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül ujabban a vevó költsége és vpszélyére fog elárvereztetni. EgyutUl akik az elárverezendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igény kereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától sxá-mitaudó 15 nap alatt nyújtsák be, külöuben egyedül a vételár tólo^lo-gére fognak utasitUtni.
Végre felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, akik nem a telekivi hatóság szekhelyéu vagy annak közelében laknak, miszeriut a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett a hatóság skékhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét az eladásig jeleutsék be, ellenkező esetben a hivaulból kinevezett gondnok állal fognak képviseltetni. A vevó köteles a megvett birtok épületeit 10,000 frt o. é. erejéig tűzkár ellen biztosítani.
Távollevő jelzálogos hitelezők részére képviselőnek Hajik István, Zala-Egerszegen széke''ó ügyvéd neveztetett ki.
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. évi deczember hó 11-én tartott kir ( törvényszéknek mint telekkönyvi hatóságnak üléséből.
(1882-3)
Zala-egerszeg i kir. törvényszék telekkönyvi hatósága.
Benedek Gáhor
Budapesten,
Hatvani-sMagyar-uteza sarkán (az Ujvilág-utezával szentben) ajánlja dúsan felszerelt ékszer-raktárát, melybea bel- és külföldi gyártmányú arany- és ezüst czikkek. drága kövek. nemkülönben nagy választékban valódi SVájCZÍ Órák — két évi jótállással, — elvégre a bekövetkező Ünnepekre alkalmas ajándékok a legjutányosabb árak mellett kaphatok. (1883-3) Árjegyzékek kívánatra bérmentve.
Nem tetsző arukat készséggel kicserélek.
Ich habe die Ehre einem P. T. Publikum die höfliche Anzeige zu machen, dass ich in G r. - K a n i z s a, Kazinczy-Gasse. (ehemals Bräuhausgasse) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Lager ist Bier, sowohl in Zwei, Ein und in Halbeimer-Gebinde, wie auch in Flaschen stets vor-räthig. (J 857—12) Achtungsvoll
Mim DreJbr.
Briefe und Telegramme wolle man gefälligst an .Drehers Bierdepot Gr.-Kanizsa richten.

^1*04-5)
HELL F. P.
h uri divat
Budapest II. kerület, fó utcza, a kereskedelmi bank épületében.
ajánlja najry választékú raktárát térti, női s gyermek kési fehérnemüekben minden szövött áru
csikkekben legolcsóbb szabott árakon. Minden megrendelést alábbi árukból s megbízásokat bármely más czikkekre utánvétellel azonnal teljesítek.
I '' r a k rés •/, « • r e
plaid-szij 60 kr. Kautschük-köpenyeg darab j* tí, f frt.
Ingek angol (''bitfonból . | Kesztyűk kitűnő glaeé párja 1.15, szarvas-
drbja 1.41». 1 65, 2, *2.40. 3, 3.50, 4. bül 1.20, 1 1K), posztó 75, 85 kr, 1.20.
6 drb s, :»;»<), 11,50, 13, 17, 2<>, 22.80. 1 Törülközők beszegve kütegje f>-15 frtig. Színes perkai hót : v 1 Ruganyos nadrágtartók 7o, Hü kr, 1.20,
drb ja l.:iO. 2 25, 2.50. nadrá^szij 25 kr.
6 drb. 8.5(1, 11.50, 12.80, 14.£0.
Angol oxfordból gallérral, 12.SO, -j külön gallérral, dj 6 drb 21.60.
Ingelök gallérral darabjj 3.25 kr
Labravalék vászonból minden rabja 1.50, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 6 darab «50, 10, 11.50, 12,SO, 14 20, 17.
Télre .szövött gyapjú alsó Mellények s alsó nadrágok, vékony vagy vastag d.n.ibjn 1,
l.:iO. 1.5«, 2, 2ó0
Írtig.
őt) kr., dr. ltrowi: hajépenUrt<> ke-nőcse, szőke, barna és feketén, á
Orientális noipor, legfinomabb fe-!l frt., dr. Heider fugpora, á :15 hér és rór.Hüszinbeu. 1 duboz kr., mindig triss adagokban van-^ hr. iiak raktáron.
El Benito, a fejkorpa eltávolítása Továbbá valódi angol és frau-végett 1 frt 80 kr. :czia illatsrerek. miudeunemü vi»
Hajirtó-azer, 2 frt 60 kr. ¡ragban, latja 28 kr.
Van szerencsém a t. cz. küxönséguek nagy rakt'' rú íll.itsze-reket, szappanokat, kenőcsőket stb. ajánlani, jele*-u ** első páriáéi és londoni házaktól, kik a bécsi világkiállításon többnyire érdem-íremmel tüntettek ki, és mégis olrsói.b, mint a vidéken, különösen I) r. C a 1 1 m a u n bajfes túsz ere minden szinbeu, egy évre elegendő, .''i frt, aranyszőkéért JO frt, mely elSbbeni színét a legrövidebb idő alatt vissza sy.erzi. Ajánljuk még axon franczia chocoládékat, melyek az 1873. évi bécsi világtárlaton haladási érmeket nyertek- Fontja HÜ krtól frtig, az orosz theát, foutják á 4 frt, ''f, loutns. disz«-.- dobozokban á 1 frt. Ezeukivül mindeuiiemi''í gyógy-mfiszerek u. m önklystirozó, fecskendők, kötelékek is a legjutányosabb áron kaphat<°>k. Uey-szintén szétküldüi.k illatszerdobozkákat 1 frt-ól írtig Itonbo-nieuröket rhocoládé vagy franeziA bóiihoiinal » J írttól HP frtig. Fogkefék és más piperesz-rek nagy raktára. Kérjük a ti. é. közönség bizalmát, minden kérdezősködésre azonn.il vúiaMZ-Iitnk és orvosi tanácsokat adunk ingyen. Valamennyi k<-r.-sctt exikkek Pá-ris és Londoubnl rskiai<m vsniiak, megrendeléseket P.*tri>l>ol, valamint megbizások.it bolyból díjmentesen eredeti számla mellett teljesítünk. '' ''
A szállításokat vagy készpénzküldés vagy pedig postaután-vét utján teljesítjük, a szállítás rögtön x rendelés beérkezt* után történik ; a csomagolási díj az árakba már be van értve. A legkisebb megrendelés azonban cn*]t_J frt lehet. — Nagybanvevők különös eredményben részesHInek (1813_3)
Félharisnyák pamutból fehér vagy cikos k.''.t.-gje 3 50. 4, 4.50. 5, 5.50 1«) frtig! télre gyapjúszövet, vékony vagy vastag szövetű kötegje », 5.:"»(>, 6 egész 12 írtig. Gallér és kézelők l«gujabb div«tu mintában, egy köteg szép dobozban gallér 2.50, kézelő 4 , 4.50, 5 25. Zsebkendők egész fehér vagy SKine* széllel, kötegje 2 411, 3.60, 4.20,5, 6.50—6 frtig.
fehér sely«m í»0 kr. Legújabb nyakkötök selyemből keskeny. 14 krtól ] Írtig, széles 20 krtól 3 frtig,"kés* nyaki.;.tők minden formában 40 krtól 5 frtig.
Nyaksálok darabja 80 kr. sálkm.K.k 1.28-tól 5 Írtig.
Angol plaldek darabja <30. 8, 10, 12, frt,
Fehér áruk. Hati.«t, elair vége V frt 75 krtól, moll s cre-pelisse ó irt 75 krtól, tarlatain. tnllanglai», illusion, crep, gaz stb. Mindenurij.fi belésszövetek, diszité&ek ea rövid árak, orleáns, schirting, chift''on, damis, mouslm, organtin vége 82 kr.-tól, bél-lésvás/.nak muideu CSÍpkék s csipUebetételek, hímzett CSlkok s betételek, ingmellek 20 krtól entoilage, r.che'' apfets, selyem és pamut, rojtok, selyem és bársonyszalagok, vászou és pamuuza-lagok, minden zsinór, sujtás és ftizők, varró selyem, varró és ötőcsérna, minden kötő, himző és horgolópaniut, valódi potte«-orti s 4-szálas kötőpamut gyári áron, szintúgy tfik, gombok, csatok, gyíiszü, kapocs, centiméter, lámpabél stb.
Továbbá sziues kanavászok vége 8 frt, 8 frt 50 kr. 9 frt, 15 frtig, 30 rőfös fonalvászon vége 8 írt 50 kr 9 frt, ü frt 50 kr. kávés abrosz 2 Irt 20 krtól, kávé*kendő kötegje 2 frt 10 krtól, csipkefüggöny egy pár egy ablakra 3 frt 50 krtól 15 frtig, füg-göuyrojtok párja 60 krtól, ágyteritők 5 frt 75 krtól, asztalterítők 4 frt 50 krtól.
Esernyők 2—15 frtig
Mellkézelő S galléringgombok csont- vagy bronczebói nagy választékban s szép mell-tfik, nyakkendő-gyürük, fésűk, fogkefe, sr.appau és finom illatszerek. Fiuk részére kesztyűk, nyakkötők , zsebkendők.
Hölgyek részére: Ingek angol C''hiffonból szép mellvarrással
és hímzéssel :
darabja 2, 2.25, 2.50, 3, 3.50, 4. 6 drb. II 50, 12.80, 14 20, 17. 2i'', 22, «0. Corsettek angol Chiffou vagy Barchetból darabja 1.40. 1,50, 1.60 1 80, 2, 2..»0, 3, 3.50, 4—5 frt.
6 drb. 8, 8.50, 9, 10, 10.25, 11.50. 13, 17, 20, 22.80 , 28. Labravalók Chiffon vagy Rarchetból : drbja 135, 1.50, 1.75, 2, 2.50, 3, 3.50. 6 drb 7.70, 8 50. 10, 11.50, 14.20, 17, 20. Alsóazoknyák Chiffonból szép szegélyek s fodrokkal :
darabja 2.40, 2.80. 3, 3 50, 4, 4 50, 5,6. 6 drb 13.75, 16, 17, 20, 22.80, 25.50, 29, 33.50.
Lószőrszoknyák fodrokkal drbja 3.50, 4,
4 25, 5, 5.50, 6. Lószórturnurok darabja 1.20, 1.40, 1.60, 2, 2.50.
kötő d
Derékfüzók (Mieder) darabja 1, 1.25 1.50,
1.80, 2 50, 3. 3.50, 4 frt. Díszített kötények Cbiffonból fehér 1 frt, 1.40, színes 1.40 fekete moirból 1.30 kr. 1.60, 2.20 kr. Zsebkendők egész fehér vagy sziues széllel
darabja 20 krtól, himzett 30 krtól.. Szövött pamut harisnyák kötegje 2.40, 3,60, 4,20, 5, egész 12 frtig. télre szövöU párja 8» krtól 2 frtig, szövött kamasli 1.25, 2 frtig, gombos női kesztyűk kitűnő glacé párja 1.15, szarvasbőr 1.20, 1.80, po«ztó 65, 75, 1, 1.30. Mollgallérok s ujjak legújabb gallér s kézelók richfodrok s ka-laptátyolok, selyemrecze főkötok (Netz-haube) 17 krtól. Pongyola ftkötők fobér 70 krtól. szalaggal 85 krtól. posztó himzett baSChlikok 2 írttól 3 frtig. Berlini szövött knidók fejre 1.35, 1 75, nyakra 1.75, 3. 3.25, selyem nyakkendők 20 krtól 3 frtig. Női derékövek 25 krtól 2.50-ig. Mindenféle fogkefe, szappan és illatszer.
Leáayok részére fehér és csinos Chíffon^s fekete moirkötények, gallér és kézelők posztó bascblikok, berliui szövött-kendők, nyakkötők, kesztyűk és kerek fejfésük.
Ujjon azilött gyermekek részére ingecskék,
szövött, horgolt 8 kötött rokolyák s fő-kötŐk, szakái kák, vásxon ¿s horgolt pólyaszalag, hosszuváukos, pi«jué s levarott paplankák, vászon- és gomipelenkák, horgolt czipőcske, harisnyák, téli berlini zubonyok s szoknyáeskák s fej kötők a legolcsóbb áron.
Chiffoi. rőf,- 22, 25, 28. 30, 34, 43, 42, 48 kr. csikós bar-het rőfe 34 krtól, piqné parhet rőfe 64 krtól. szines rubabarhet rofe 35 krt.d, futószönyek rőfe 40 krtól, légmentes sjtó és ablak-tekerca rőfe 5 cs 6 kr. pamut és selyembársony fehér flanel.
Rendelések mindennemű fehérnemfiekre, fehérnemfiek var-ratásra, névhimxése a minden bimxések a legújabb tormákban, szintagy gallér és kézelők tisatitás végett a legolcsóbb árért elvállaltatnak s pontosan és gyorsan eszközöltetnek.
Minden levél általi rendelés, miután küldeményekre is különös figyelmet fordítok, csak személyes összeállításom után eszközöltetik és biztosítom a nagyérdemű vidéki közönséget, mid5n ezennel becses rendeléseivel szerencséltetni kérem, hogy minden legcsekélyebb megrendelést is szigorúan kívánság szeriut rögtön a''lehetó legjobban teljesitik. Megbízásokat is bármely más csikkre igen tisztelt vevőimtől szívesen elfogadok s^mínden dij nélkül eszközlök.
ZXXXXXZ.X XX X X XX XX S X X X
X X X X X X X X X
I $
X X
X %
X
Wijdita JóxBef lap-óa nyomdatuiajdonos gyorasajto uyomAaa, Nagy-kùmlxaiû.