Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.13 MB
2010-02-28 16:59:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3288
9010
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1931. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam I. szára
POLITIKAI NAPILAP
Ara 16 fillér
juppíl Ssrfr.ul 1, éjjel Fial 5. KUoótdvtUI: Fíut 5. uim. Keszthelyt flókkUdóhlviUl: Kouutti utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAMtM in: «fy bún t ptagó M W> T.J.Mn- / UMiiuiUtig 421. uá>, 7SJ Ttitfon. | KailhVSi 23
Bátorság, bö/cseség, bizalom
Irta: vitéz Gömbös Gyula m. klr. honvédelmi miniszter
Nemzelünk ezeréves töriénete folyamán gyakran éri válságos időket. Nincs nemzet, melynek élniakarásit tObbszOr lette volna próbára balsorsa
1 a. •yk.k.-.......„:,_____
kellelt volna behlzonyltanla, hogy akar Is és tud is élni ezen a földrészen, melyen írt állania, ugy látszik, isteni icndelés alapján kell. Válságosabb napokat azonban még ez a sokat próbált nemzet sem ért, mint a jelenkor napjai. Immár második évlizede küzd ez a nemzet hősies erőfeszítéssel az elmúlás ellen, amelyre ellenségei — sőt tájékozatlan barátai is — már megércllnck hitték.
A köznyelv történelmi napoknak nevezi azokat az időszakokat, amelyek egy nemzet sorsá\'a, lövő életlehetőségeire messzekihaló fontosságú eseményekből tevődnek össze.
Történelmi idők jelentőségeivel, eseményeinek horderejével a kortársak nagy többsége soha sincsen tisztában. Bizonyos távlatból kell visszatekinteni, bizonyos Idfnek kell elmúlnia, hogy egy következő nemzedék előtt tisztán állhasson valamely korszak |elenlősége. Nagy események kortársai nem megértői, hanem csak szemlélői, szenvedő részesel koi uknak
Ilyen Idők, mint aminőket ma is élünk, egyénnel, nemzetlel szemben, fokozott követelményekkel lépnek fel. Egyén é« nemzel természetszerűleg roskadozik azok alatt a terhek alatt, amelyeket ezek az Idők vállára vetnek. Ezek az Idők tenyésztik azután kl mindig minden nemzetnél a kis-hltűeket, a csüggedőket, akik néni éreznek elég erőt magukban megküzdeni a megnehezilelt életfeltételekkel. Bővesen megtaláljuk ezt a magunk portáján is, mert a magyar válság is kitenyésztene a maga örö-kOs csüggedőit. Ez az, aki minden dolognak cpak az árnyoldalát látja, ez az, aki minden érzísével csak a keserves jelenhez lapad, nem látja a jövőt, amelynek előkészítésére nem é\'ez magában erőt s amelynek elkö-vetkezésében nem hisz. Pedig egy nemzet célja csak a jövő elökésritíse lehet. Nem látják ezek a gyászmagyarok azt a nagy utat, amelyet ez a nemzet megásott sírja siélétöl már a mai napig is megtett. Nem a meglett utat látják, hanem azt, ami még hátra van s amelynek meglélelére Önerejüket elégtelennek ítélik. Ezek azok a kezek, amelyek cselekedni gyengék, lenni nem mernek és csak arra elég erősek, hogy másoknak tettrekész kezeit is lefog|ák. Termé szeles dolog, hogy válságos időkben itt-ott csüggedés üti fel a fejét, de még természetesebb, hogy az államnak minden ere|ével küzdenie kell az ellen, hogy ez a csüggedés elhatalmasodjék,
A katonai szolgálati szabályzat a válságos időkben csüggedőket a leg-s;lgorubb büntetéssel, az azonnali felkoncolássdl büntetteti. Valami llyes-
IlluiJSiUl I \'il.,v\'
szigorú formában, a polgári életben is szükség volna.
Én nem állítom, hogy minden jól van ugy, ahogy van, de tárgyilagos bírálatot kérek, mert visszatekintve az elmull éviizedre, meg kell állapítani, hogy nagy lépéssel haladtunk a szebb magyar jövő felé. Mögöllünk van egy egészségesen végreha|totl földrelorm, országunk ipari függetlenítése óriási lépéseket leli előre, kereskedelmi mérlegünk Ijeszlő passzivitása megszűnt, mind löbb és lobb uj baráttal sikerüli megérlelnünk a magyar igazságot és ezek olyan eredmények, amelyek — még ha az általános gazdasági válságot figyelembe vesszük is — mindenkit egy |obb jövő biztos reménységével röllhelnek el.
Nem szeretem a klshitüeket. Nem larlom ...