Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.9 MB
2010-02-28 17:18:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2457
8167
Zalai Közlöny 1931. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 26. szám
Nagykanizsa, 1931 február 1, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KBLOHY
SaerteaikSeég: nappal Soíál ul 1, éjjel Póut 5.
KLidótilvstsl: Pint 5. síim. Keszthelyt tWkktiiddhlvatal: Konath-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelőn szerkesztő: Barbarlta Lajos
OUUctM ái*: \'ű 8 ptHtf (Ml Mlé<
\\ Kiadóhivatal 7» K.ciatbetyt Mk 22
A bécsi beszámoló
Belhlen István Bécsből történt haja-érkezése után nyomban beszámolt a parlament külügyi blzoltslga előtt tárgyalásairól. Nagyon helyeseljük, hogy a közvélemény legnilenliku-sabb Informálása a legrövidebb időn bellii megtörtént, mert ezáltal a bécii úttal kapcsolatos közgondolkozásl megfelelő mederbe lehetett terelni. A bécsi tárgyalások anyagában ugyanis korántsem lehel politikumot keresni, mert azok a legmelegebb barátság jegyében, gazdasági vonatkozásúak voltak. Ezek a kérdések érdeklik ma a legközelebbről sok bajjal küzködő hazánk minden termelő s fogyasztó táborát. Qróf Bethlen István nagy szabású beszámolója ujabb remény séget ont a csüggedő lelkekbe, mert a bécsi ullal u|abb kapu feltárását látjuk megnyitni a nyugat piacai felé. Maga a miniszterelnök is a bizakodás hangján szólt az elközelgő időkről, amikor hangoztatta nzt a hitét, hogy a tavasz folyamán olyan tervvel Állhat az ország elé, amely a magyar mezőgazdaság szempontjából nagyon lényeges javulást fog jelen leni. A magyar nép repesve vár|a ennek a jobb tavasznak érkezését. Ennek rttgyeit bontogatták azok a tanácskozások, amelyek a napokban Bécsben folytak le. Síjnos, csak most érkezett el az ideje annak, hogy a szomszédos Ausztriával, vissza nem szorítható lelki rokonszenv alapján is a realitások terére lépve, olyan tárgyalásokat folytassunk, amelyek nem irányulnak egyetlen nemzet érdekei ellen sem, mégis biztosítani akarják ugy Magyarország, nnnt Ausztria boldogulását. A bécsi ut főcélja az volt, hogy ezeknek a jobb jövőt biz toslló gazdasági tárgyalásoknak szerencsés kimenetelét előmozdítsa. Ennek a megegyezésnek egyrészt biztosítani kell a magyar kivit-li cik kek részére Ausztrii állandó piacát s a kivilel rentabilitását, de lehetővé kell tennie Ausztria részére, hogy csökkenő ipari kivitelét Mngysrország felé fokozhassa. Szó sincs itt vámunióról, csupán szorosabb viszony megteremtésére törekszünk, mi ép ugy, mint Ausztria. Egészen bizonyos azonban, hogy az Ausztriával folyó gazdasági tárgyalások jelentőségükben a jövőben még fokozhatók. ha az. össrefogás szelleme gazdasági téren kiterjedhet Olaszországra és Németországra. Ha ezek a targyalások betetőzést nyernek, nyugodton állit haljuk, hogy ez > kél kicMn\'nyí zsugorodott s az utóbbi éviizedben éppen eléggé sanyargatott állam «d példát a nyugat ri8gv, viaskodó > egymást minden eiővel kisiip ilyozni igyekvő államainak arra. hogy miként lehet kölcsönös jóindulattal, őszinte barátságos szellemtől eltöltve, minden nép számára áldást oszló megállapodásokat létrehozni. Ebben a" pillanatban még korai volna bevégzett tényekről
beszélni, de nagy kérdésekben sazok elvi vonatkozásaiban rendben vagyunk. Gróf Bethlen István bécsi tartózkodása alatt szinte szakadatla nul tárgyalásokat folyt.-.tolt Ausztria legelőkelőbb s legilleiékesebb köreivel Ezek a tárgyalások, bár minden tekintetben gazdasági vonatkozásúak voltak, mégis széleskörű felfogás s vélemény kicserélődéseket jelentettek. Örömmel regisztrálhatok, hogy nngy kérdésekben az oszlr.\'k közfelfogás összhangban van Magyarország vezető gondolataival. Ez a lény Jelenti számunkra az együlthaladás legmeg-ingathotatlanabb pillérét, rt miniszterelnök nyíltan hangoztatta külügyi bizottsági beszámolóján, hogy Ausztriával az együttműködést megkönnyíti
az a körülmény, hogy mindkét országnak az olasz é» német barátság jelenti fundamentumát, ami viszont nem jelenti azt, hogy akár Ausztria, vagy Magyarország bármit is tenni szándékoznék, ami emelten nagyhatalomnak is megzavarhatná a clrku-lusall. Qróf Bethlen István heszá-molója külpolitikai életünknek fontos etap|át jelenti. Még érezzük a tél fagyát, a jégpáncélok mereven álllák a nip gyengén melegítő sugarait. De felcsillant az u| tavaszi remény > mi rendületlenül hiszünk abban, Ingy a most folyó tárgyalások nyugat felé felnyitjuk gazdasági börtönünk kapuját s ellenfelektől övezett IHvze-tünkböl kirohanást utat nyerünk a nyugat felé.
Vidéken emelkedik a szövődményes influenza esetek száma
Budapest, Január 31 Scholtz Kornél népjóléti államtitkár a jelentkező influenzáról a következőket mondotta: Értesülésünk szerint Budapesten kezd erősebb mértékben jelentkezni az influenza, de a vidéken ls emelkedik a
szövődményes esetek száma.
Ennek dacóra sem látom a helyzetet aggasztónak, mert a jórvóny egyól tatán nem veszedelmes jellegit. A közönségnek mindenesetre fokozottan kell Ügyelnie egészségén-.
A népjóléti minisztérium inségakciófánaK eredményei
A határszéli vármegyékben nagyobb az Ínség
nád, Zala. Borsod, Gömör és Jásznagykunszolnok vármegyéket, de segélyezte a többi vármegyéket is. A városok közül legnagyobb tevékenységet Győr fejlett ki, azonban itt az igények még mindig nagyok. A minisztérium ezenkívül szétosztott 2700 gyermekruhát, 5000 pár cipót, 1000 férfiruhát, 1500 férficipőt, 600 bakancsot és igen sok élelmiszert. Ujabban szétosztottak 135 vagjn szenet.
A városok közül ujabban főképpen Szarvast, Komáromot, Makót és Szombathelyt segélyezte a népjóléti minisztérium vezetése alatt álló akció, amely a segélyezést a téli hónapokban\'tovább fogja folytatni és arra kéri az ország lehetős osztályait, hogy törekvésben nagylelkűen támogassák.
Budapest, Január 31 (MTI) Illetékes hely. n a következőkben tájékoztatták a Magyar Távirati Irodát a népjóléti miniszter vezetése alatt álló nyomorenyhilő akció eddigi működéséről:
Minden vármegyében és minden városban megalakult a nyomorenyhilő akció intéző:é\'ge, ugyanígy kisebb községekben i>;en sok helyen. A főváros területén fokozott mértékben folyik jelenleg is az akció, összeses 17 (500 gyermeket étkeztetnek. A felnőttek számára hasonló akció folyik. A fővárosban összesen 37.500 egyén veszi igénybe az étkeztetési akciót.
Hasonló segélyezést folytat a nép-jóléli minisztérium az ország valamennyi vármegyéjében, különösen a határszéli vármegyékben, ahol nagyobb inség mutatkozik, igy különösen azokon a területeken, ahol a múlt nyáron nngy aszály volt. Mindazonáltal leginkább Budapest-vidéke az. a hely, ahol különösen szükség van nagyobbszabisu segítségre. A minisztérium különösen segélyezte Pest, Békés, Csongiád, Csa-
Időlaris
A n»;cyk Lintjuirtl meteorológiai megfigyelő jelentések : Szombaton a hömtr-wM írt: Kegutl 7 órakor —04, détutén 3 •riknr 4-3-4, este f> órakor +2 1.
Ftlhdzel: KtRcel borult, délben lelhös, elte borult égboltozat.
SxMIrtiny: Egész nap északkeleti szél.
Pápai kitüntetési kapott
két nagykanizsai úriasszony
Nagyknnlzaa, jnnuAr 31
Ritka kitüntetésben részesült a nagykanizsai katolikus hitbuzgalom és a köz|ótékony»ág terén szerzett érdemeiért kél nagykanizsai uiiaiz-szony. Dr. Szlgethy Károlyné az egyik és dr. Tamás jánosné a másik.
Az érdemekről, amikel ez a két áldozatos lelkű, hilhOségben példaadó élelü asszony, lelkük belső parancsszavát követve gyűjtögettek, — majdnem felesleges beszélni Nagykanizsán. Mindkelten azok közé tartoznak, akik a legnemesebb izivjó-ság és a legmélységcsebb vallásos érzés áldottai is emellett mindketten a szerénység megtestesülései, akik soha nyilvános elismerést, soha még csak a nevük megemlítését sem keresték, sőt — az újságíró erie a tanú — az elől, ahol csak tehették, elrejtőztek. Isten áldása é« a Szentatya kegye azonban szerénységükben is rájuk talált.
XI. Pilis pápa dr. Szlgethy Ká-rolynél, a nagykanizssi Keresztény Jótékony Nőegylet hosszú időn át elnökét, a nagykanizsai Szociális Misszió Társulat szervezetének elnökét, a nagykanizsai róm. kalh. hitközség képviselőtestületének egyet-len női tagját és dr. Tamás JánoS-nét, a nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációjának prefectáját, a Keresztény Jótékony Nőegylel íze-gényügyi szakosztályának vezetőjét, minden kanizsai szegényügyi és hit-buzgalmi tevékenységnek odaadó, munkál, áldozatot sohasem kimélö munkását, dr. Roit Nándor megyéspüspök előterjesztésére a Pro Eccle-sia et Pontijice érdemrenddel tüntette ki.
A kilüntelést holnap, hétfőn dél-előll fél 12 órakor, a felsötcmplomi misén, dr. Weber Pál kanonok, püspöki irodaigazgató adja át a két kitüntetettnek, kiknek tiszteletére ugyaneznap délulán 6 órakor tea lesz a Missziósházban, ahol a kitüntetett hölgyek üdvözlése is történik.
A kitüntetéseknek örömében együtt ünnepel Nagykanizsa egész társadalma.
(P.juakal rildlójelentés) R Meleoi-otó-glnl li-tt»l eete 10 órakor jelenti i Északkeleti lAgéramláeeal némi höaUllyedéts és aemml vagy oaak jelentéktelen oeapadék.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
Zalavármegye kisgyfllésének határozatai
Ezután csak két közgyűlés lesz évente — Más napokra telték át a klsgyOléseket Is — Félmillió pengő fűggő-kölcsönt vesz (el a vármegye — Érdekes átiratok —
Kanizsai ügyek
Znlftogortzeg, január 31
(Salát tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye kisgvülése ma délrlflM tartotta ülését Gyömörey György fö-l»pán tlnöklete alatt, a tagok élénk részvélele mellett.
Dr. Plihdl Viktor kir. kormányfő tanácsos javaslatát tárgyalták cltör.ek
a kltgyülét és közgyUIés Idő pontjának áthelyezéséről.
Nagykanizsán ugyanis az országot váiár napja összeesik a kisgyűlés vagy közgyűlés napjával, ami a mgy-kanizsai és környékbeli blrotlsági tagokat akadályozza a gyűlésen való rés\'vélelben.
Farkas Kálmán |av»8otja. hogy
évente csak két közgyűlés tartassék,
amit a kisgyűlés el is fogadott Eízel kapcsolatban ?z évente májusban és oklóherbrn tarlóit közgyűlések a hó mdsodtk keddjén. a klsgyülésik pedig minden hó mdsodik hétfőjén tartas sanak. A kisgyűlés ilyen értelemben határozott.
Bódy Zoltán alispán az illetmények ét ellátási dijak fedezésére a már megszavazott 500 000 pengőn kivüi a közúti alap 900.000 pengős kinnlevőségének terhére ujabb
500.000 pengő ftlggőkOlcsön felvételére kért határozatot.
Mesterházy Ferenc dr. felles."i a kérdést: Hová vezet az, ha a vármegye községei egyre u|ibb függő-kölcsönöket vednek fel
Bódy alirpán azt válaszolja, hogy az adók nem folynak be. igy kénytelen a kérdést iiy inódon megoldani.
Somogyi Oyula (Pajin) azt mondja, hogy az adó nemfizetése részben azért van, mert nincsen adómorál, a nagy adózók sokszor Indolrnsek.
Mire Mesterhdzy Ferenc megjegyzi:
— Nem indolencia ez, de a gazdának súlyos helyzete. Ha a pénzügyminiszter az adóhalaszlási kedvezményt megvonná, százezren mennének tönkre.
Gyömörey Qyorgy főispán hozzászólása után a kisgyűlés megszavazta a kölcsön felvételét.
Borsodmegye átiratára az általános munkaszUnelre vonatkozólag a kisgyűlés állást foglalt amellett, hogy
vasárnap az Istentisztelet
alatt a korcsmák ne lehessenek nyitva
Gyór város álirnlát az álláshalmozás ellen a kisgyűlés is magáévá teszi, uayszintén azt, hogy
állltsik vissza a november előtti postadíjakat.
Dr. Fára József azon indítványát, hogy a kommlln alatt vértanúhalált hallak és a hazafias mugatartdst tanúsítóitoknak emlékét örökítsék meg, elfogadj k. Majd a
nagykanizsai Ügyek
kisgyűlés előtt kerülnek torra.
Igy elsősorban sorra krrfllt Ujvdry Géza fellebbezése a gyakorlótérnek kiszemelt földekre vonatkozólag A tárgy hosszabb és igen élénk vitát provokált. Végül íj a kisgyűlés helyi adott Ujvdry fellebbezésének azzal, hogy a szóban for^ó terület príma
föld, ezt vétek volna a jelzett célra fe1 használni.
Jóváhagyta azután a kisgyűlés a nagykanizsai képviselőtestületi határozatokat : a Központi Szeszfőzde értékesítésére,astrandfürdőd utzoda vizéhez szükséges próbafúrások eszközlésérc előirányzóit 15 000 pengőt. Jóváhagyták eru\'án a lapunk által már közölt vároti tisztviselőknek magasabb fizetési os/IAlyba való sorozását, a locsoló-autó beszerzétéhez szükséges összegnek hilelálruházás utján való biztosítását és a többi kisebb nagykanizsai ügyeket.
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
Nagykanizsa lakossága i 31.493 fő
Tiz év alatt 1453 fttvel gyarapodott Kanizsa lakosságú
Nagykanlzaa, január 31 A január 1 lől megindult általános nípsz mlális adatiinik feldolgozása Nagykanizsán a mull napokban ért véget. Utána 8 felülvizsgáló álrevideáMa a/, egész anyagot, ugy, hogy a népszámlálás n«gy munkája vo tikép csak tegnap ért véget. A teljesen kész és befejezeti anyagból i polgármesteri hivatal ma adla ki a hiteles adilokal, amelyek érdeket dolgokat tartalma n;ik
Nagykanizsa mrgyei városban van 3.358 ház. 7 720 lakás, nem lakott lakás 57, űresui álló lakás 122, intézeti háztartások szfimi (zárda, intézet, honvédség, fogház, slb.) 3f>. A Úrfiak száma 1600-zal kisebb, mint a nőké.
A város lakosságának pontos száma 31 493, mely számba be van foglalva a naponla Nagykanizsán a szállodákban megszállók átlagszáma és a Nagykanizsához tartozó, de a népszámlálás idejében távollevő egyének it.
A lelje-; egy hónapig tanó népszámlálást 40 számlálási biztos, az ellenőriéit 8 revi/or végezte, nic\'y munkák a városnak 4000 pengőbe kertlUek.
A po\'gáimeslerl hivatal a népszámlálás teljes anyagát, tzámláló-lapok, slb. 18 postacsomagban küld\'e fel ina a Köip. Statisztikai Hivatalnak, mely csomagok összsúlya .7 mázsát lelt ki.
Zalaegerszegen a város lakotiága alig éri el a 13 000-t. Ami az 1920. évi nép-tzámláláshoz viszonyítva kb. félezer létek csökkenési jelent. Érdekes, hogy Zilaegerszegcn 955 lélekkel tflb~> a férfi, mint a nő n népszámlálás tehát nagy csalódást okozott Zalaegerszegen.
Kaposvár
lakossága 1920-ban 29.502, ezidén ?0.160 lő
A botfal Hűvös uradalom csopaki és botfai
fajborai
kaphatók kis és nagyobb mennyiségben jutányos árban a termelőnél Nagykanizsán, Csengery-ut 11. sz. alatt.
utcán meg-kor-
\\o, Oóla Istennek,
ez az esztendő igazán biztató auspiciumokkal indul.. Uralkodó csillagkép: az erkölcs\'csősz, oki ott áll a magynr köztUlapotok terén és ugy nekilátott a rendteremtésnek, hogy az direkt gyönyörűség.
Mert ezen a téren is vannak elavult szabályok. Jlyen pl. az /*, hogy az egyenes ut a legrövidebb. Ma már ludjuk. hogy a közélet terén ennél sokkal rövidebb is van : — a kerülő ut. (I kijárások stb.) A derékszög sem olyan kategorikus forgalmi szabály ma már a közélel terén Néha elég egy jól-sikerült .háromszög" Is a gyors előrejutáshoz.
Szóval folyik a rendteremtés munkája a magyar közállapotok dzsungeljében. A korszakalkotó munka hatalmas lendülettel Indult meg. Rendelet rendelet után lát napvilágot s mindegyikben valaminő kemény tilalom.
Egvik nap eltiltották az való fütyülést. Nemrégiben tiltották a kávéházakban a helylevest Már táncolni sem szabad a kávéházakban. Szóval egyik tilalom a másikat ért. F.ste tíz után zenélni tilos. Nyitott ablaknál rádiózni tilos Fürdőnadrágban fürödni tilos. Zöldben randevúzni tilos. Utcán Ismerkedni tilos
Ha Igy megy, rövidesen szár-nyacskáink nőnek és angyalkák lesznek belőlünk...
Milyen jó lesz akkori Csak kikönyökölünk a felhőkre .. (és csendesen megüt bennünket a guta, mert addigra már a felhőkön Is ott lesz a tábla, az egyik: .Kihajolni veszélyesI" a másik. ,A földre köpni tilost\')
Pe hol is hagytam csak abba ?
Ja, igent A közállapotok.
Tetszik tudni, ml a legújabb tilalom etéren ?
Nevetni tetszik: — tilos a protekció,
Na, nem kell azért mindjárt megijedni! Egyelőre csak a Stefánia anya- és csecsemóvédi országos organizációjában alkalmazott védőnők és jelöltek számára tilos. Azonban minden esetre érdekes Érdekes, hogy már a protekció bevehetetlennek hitt sáncait Is kikezdik a közéleti nagytakarítás bősz iramában. És még hozzá milyen szigorúan!? Azonnali fegyelmi terlie mellett. A legfurcsább pedig, hogy még az sem mentség, ha a protezsált höigylke nem tudott arról, hogy valaki lépéseket tett az érdekében
Hál most Igazságos dolog az, hogy egy esetleges férfiul ballépés következményeit az a szegény nő viselje ? Hova jutunk ilyen formán ?
Meg azok a szegény férfiak is I Akiknek az az egyetlen mozgási szabadságuk, hogy néhanapján kijárhatnak. Hol egy kis széna-száliitást, hol egy kis államtitkárságot és — édes Istenkim,olykor egy kis védőnői ezt vagy amazt... Elvégre az a kis kijárás, utánjárás és eljárás (főként hazulról), egyszóval az a kis mozgás soknak határozottan nagyon jót tesz.
Mi lesz azonban, ha a példa ragadós lesz és a miniszter is ki találja adni egyszer az ordréi, hogy „a protekció tilos!" Akkor
1931. február 1.
bizony megszűnik minden kijárás, odalesz az utolsó mozgási szabadság Is. Pedig már most Is agyon szekálják a férfi-embert, lm véletlenül egy kis pocakot ereszt. Hát hiszen ez lehetetlen Isi Mit is írninek vele ? A protekció kultusza meghatványozódnék.
Mert egy Ilyen miniszteri ukdz után prgtekciót Is — csak a protekciósok vehetnének igénybe ..
(V
ZALAI KÖZLÖNY
Bomba robbant Zágrábban
Bolgrád, január 31 Zágrábból jelenük : Ma éjszska az evingélí\'íus templom melleit lévő üj Jugoszlávia Egyesület egyik helyiségének ablakában bomba robbant fel. A robbanás nem okozott kárt. A lenti egyesületei * régi Ridici-piili ifjúság alapította.
A törvényszék tanáoaUléae magiammiiiUtta ■ jiráibiriiág itéUtét » UjvAry-Sabján perben
Ham fcaoaOlataértíarBI, hanem falhatatmaxéara OIMnadl rAflalmaaáaról »an a«*p amalyban a tAr»*nyaz*k lllatékaa
Nagykanizsa, január 91
A nagykanizsai törvényszék a mull napokban foglalkozol! dr. Mut-schenbacher Edviu kir. lörvényszékl tanácselnök elnöklete alalt az ismeretes dr. Sab|án-U]viri féle Üggyel. Az előadó bíró Ismertette az egész tlgyet, a járásbíróság Itélelét, amely 2000 pengő pénzbüntetésre ítélte becsületsértés miatt UJváry Oéza képviselőtestületi tagot, majd felolvasta i fellebbezést és indokalt.
A tanácsülés helyt adolt UJváiy Oéza védője dr. Rotschild Béla ügyvéd érvelésének, mely szerint az ügy felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége, nem pedig becsületsértés és azért megsemmisítette a járásbí-
róság ítéletét. Vagyis a/ ügyben nem a klr. járásbíróság, hanem a kir. törvényszék büntetötanácsa hivatod dönteni.
Ilyenfotmán most dr. Sabján Qyula nyug. polgármester, városi tiszti ügyésznek a vármegye alls-pánjáló! kell felhatalmazást kérnie a per mogindliására, illetve a feljelentés megtételére.
Amennyiben dr. Sabján Oyula nyug. polgármester az alispáni felhatalmazást rövidesen niéigkiipja, a nagykanizsai törvényszék \'büntetötanácsa még márciusban tárgyalja ezt a rendkívül izgalmasnak Ígérkező és elvi szempontból is nagyon érdekes büntetőpert.
Egy nappal büntetésének kitöltése előtt megszökött a kanizsai fogházból
A (ogoly azt álmodta, hogy felesége meghalt és e2ért szökött meg — Felesége visszaküldte a fogházba, de nem fogadott szót. hanem •Ibujdosott — Lovasrendörök és \' \' " \' "
Nagykanizsa, Január 31
Szombaton délelőtt különös ügy idolt munkál a rendőrségnek, amelyre alig van példa hünügyek történetében.
Egy fogoly megszOkölt a kanizsai törvényszék fogházából, ahol e.y-hónapi fogházbüntetéséi töltotlc. Ebben, hogy megszökött, nem is volna semmi rendkívüli. Azonban a fogoly úgyszólván teljesen kitöltötte büntetését a törvényszéki fogházban és épen holnap kellelt volna kiszabaduljon.
A dolog eleje ott kezdődik, hogy Szerdahelyi Jórscf 28 éves kiskanl-z8ai földmives hónapokkal ezelőtt valami magdnoklralhamlsitást ügybe keveredett, amiért aztán a kanizsai törvényszék egy hónapi fogházra Ítélte.
A kiskanizsai földmives, akinek fiatal felesége van, ezelöilegy hón-p-pal jelenlkezetl a kanizsai ügyészségen, hogy büntetését ki akarja tölteni. Azonnal elhelyezték a fogházban és nem is volt Szerdahelyivel semmi baj Rendes embernek bizonyult, aki ellen a négy hétig tarló fogsága alalt »emm^ panasz nem hangzóit el.
Szerdahelyi könnyebb munkál végzeit a fogház udvarán. Szombaton reggel is valami munkát kapott a fogház udvarán, ahol egy óvatlan pillanatban létrát támasztott a fogház kerítéséhez és azon átmászva csakhamar eltűnt. Egyenesen Kiskanl-
detektlvek keresik a szökevényt
zsára sietett, ahol beállított feleségéhez, aki ludva, hogy férjének csak február 1-én telik le büntetése, érthetően megrémült és rosszat sejletll
— Tudod, kedves feleségem, pióbálta meggyőzni a férj, az éjszaka azt álmodlom, hogy halálos beteg vagy és meghaltál. Nagyon nyugtalan voltain, ezért megszöktem.
— De ros|zul letted lelkem, mer. éried Jönnek és akkor nagy bajok lesznek. Legjobb lesz, ha szépen vissza mégy önként és jelentkezel az ügyész urnái, Igy talán nem lesz büntetésed.
Szerdahelyi azonban nem mulatott sem iii hajlandóságot, hogy felesége okos tanácsit megfogadja, azonban mikor már érezte, hogy most már keresni fogják, bucsut mondott az asszonynak és megszökött Homokkomárom jelé.
A fogházban persze, amint \'észrevették a szökést, érlesitelték a rendőrséget, mely meglelte a szükséges inléikedéseki\'t a fogoly kézrekerité-sért.
Azonnal inlé/keJés történi, hogy Homokkomátom fjlé lovasrendőrök siessenek a fogoly üldözésére, ami meg is tiriénl és igy remélik, hogy a rossz álrnu fogoly, akinek ennyire megzavarta jizansigát egy rossz álom, még a mai nap folyamán kéz-rekerül.
PHILIPS
jáM^ófzáXUMA!
mJ^j^jdhaimm ta,fay<£i viLáuqhvriu
4Z07Ó3
Áy.manjvri tmjáJuitoit
xi^mba^/bTgafoTaöa
T<nduIjo% kmkiaböjéfmxxkdy-talmud ió kMÁtwrikig nilhíil (mjjJhfaÖrvruk vxm hxmlnm cLókat CL SMifu dg állat diáink bwmU&wüjil&jdjw
PM,L,PS númöújet jtlvnt!
,—--------- ITItlviOANDÖl———————">
IsmVÍNV 1 DnB MÚVÍSNKIVITIlO DIJTALAM V iKéPiSLemÁSHdl-CIM PHILIPS rAdióísviuot ^ ÍBPEST.V LIPÓT KRT18.OKVÍTliN KÜLOJS Bt.i
Lerongyolódva, kiéhezve főnnek vissza a Délamerikába kivándorolt magyarok
Szörnyűségeket megélnek a kivándorlók kálváriájáról
jéig Telve reménnyel és bizakodással mentek. Az első keserű ébredés ott érte őket, hogy iparos szakmájukéin nem talállak munkát. Ezenkívül a legminimálisabb Inyelvludás hiánya olyan helyzet elé állította őket sok száz és sok ezer társukkal,
Nagykanizsa, január 31 -ízinle alig múlik el nap anélkül, hog/ a kora reggeli római gyorsvonat ne hozna lerongyolódott, kiéhezett, teslbeif-lélekben megtöri kivándorlókat.
A mult héten majd minden napra esett egy tran-zport a kétségbeesett embereknek ebből a nagy tömegéből. Csütörtökön például 10 vissza-vándorló okmányait kezelték le az útlevél ellenórzó közegek. Az élet legtragikusabb elsodorljai ezek az emberek, akik többnyire az elmúlt ősszel vélték kezükbe a vándorbotol és próbáltak boldogulást keresni Délamerika egyes államaiba.
Vasárnap reggel a római gyorsvonattal négy ilyen visszavándorló érkezett Nagykanizsára.
Három iparossegéd és egy munkás. A Zalai Közlöny munkatársa beszélt ezekkel a szerencsétlenekkel, akik megdöbbentő adatokat mondtak el szenvedéseikről és arról a keserű csalódásról, mely őket érte az öröknyár hazájában.
Mint elmesélték ; nehezen összc-kuporgaloll pengőik árán, amit sokszor szájuktól vonlak el, váltottak hajójegyet Délamerika parti kikotő-
hogy a teljes lelki és testi összeomlásnak kellel! bekövetkeznie.
Erdiirtásnál, vasútépítésnél dolgoztak valóságos éhbérért, míg any-nyira legyöngültek, hogy tehetősebb honfitársaik Irgalmára szorullak. A A tragikus forradalmi idők rendkívül súlyosan érintenék a bevándorlókat, mert természetszerűleg a zavaros idők alatt még olt ís megáll a munka, ahol néhány ember ugy, ahogy kenyérhez jutott.
Több hónapi, nem ritkán már több heti nyomorgás után a kivándorlóit magyar mind határozottabban gondolt arra, hogy visszatér hazájába.
Ekkor elmegy az ottani magyar konzulátusra, ahol kellő igazolás után lényszerutlevelet és uliköllsé-gel, illetve hajójegyei kap. Ezután következik a visszatérés. Ilyenkor — mint mondják — még az sem jut eszükbe, hogy néha napokig nem


TiUUcrCMtCM Ól&iMAönfyú t
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
esznek. Csak haza, haza minnél clfllib <is mikor Nagykanizsára érnek, ahol magyar földre lépnek, a legtöbbnek meglelik a szeme könnyel... *
A vasárnap visszaérkezett élét— hajótöröttek közül kettő pesli, egy pápai és egy ceglédi illetőségű. Ezek a visszatérő letört emberek a leghatásosabb cllenpropagandái a kivándorlásra történő csábításoknak.
Február I., vaaárnap
Hajnalig rózsám nálad maradok..
H«it|fo> film 10 Irjezetbrn. A színpad, sport, szerelein regénye. Főszereplők : Annit* OorrU, GAafn Eokminn, Ralph von Goth, Huszár Pufi, Albart Paulig.
Február 2hétfft
Lángok hőse
Kél Jóbarsl k.laml|.| lányok és lángok kózt 10 felvonásban — Póazerepben : HAKRY riEL.
Az én fiam
Dráma f> felvonásban. — I:ók7.er> pben: EMIL J ANNING S.
URÁNIA
Február I., vasárnap
Titkok éjszakája
Detektív-bravúr 7 íelv. — Főszereplők ; Jaok Holt, Dorothy Rawlar.
Gyilkos arany
Kittandof(il<n 7 felvonásban. Flszereplő : Rln-tln-tln. Tex s Jack ujabb vakmerő kalandjai.
Február 2., hétfft
Utolsó csók
A szlnpid, szerelem, hlr, dicsőség drámája 7 felvonásban — Főszereplők: Virginiai Valii, Jan Kalth stb.
Tetszhalott
Vígjáték 8 felvonásban. Az Idény előrehaladott volta miatt
lelt A r i árusítást
rendezek előfestett
Smyrna és perzsi szőnyegekből,
gyapjúból és gobelinképakből. Előfeatett axőnyagak valódi Jutából már • P-til
1 kgr. N. W. K. perzsa, szmlrna gyapjú P.
Mindennemű kézimunka anyagok, függöny anyagok, csipkék, fehérnemű-Csipkék a legnavtyo\'jo választékban, a legolcsóbb árban
Axv. Dr. Orosz Míklóini
IV káilmunkaflzlatében
Horthy Mlklóa-ut 2. mm ám.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február I, vasárnap
Hóm lialotlkua. Iltlv. \\ as Protestáns : l^nálz. tuaelita: Seb. Iió 14
Városi Színház. .Ha|nallg rínám nllait maradok", szenzációi hingoslilm 10 fejezetben.
Uránia Moz?ó. .Til.ok északija", detekliv-bravur. — „Gyilkos arany", nany dráma
Oyónyaiertárl éjjeli szolgálat: i. hl\') végiig a „Szalvatoi" gyógyíztrUi Erzsébet-tér 51.
üSifflrdfl ejttva reggel 6 óiílól e.-!c 6 óiálg (béiló, ucida, potek ilélHán, keddi,: Cücli nap nókrirk). Tel.: 3-!3.
Február 2, hétfő
Római katolikus: Oy.Sz B A. Hrotcal.: Karolin. Izraelita: Seb. hó IS.
Városi Színház, „lángok hósa-, kél Jóbarit knUndja. — „Az én ttom", szenzációs dráms.
Uránia Mozgó. „Utolsó csók", sze-relml diáiita. —" „Telazhilott", mulat-llió vig|át<k
Február 3, kedd
Nómal katolikus: Bjllza. l"ro\'esl : ttslá.s. Izraelita: Tebeth hi 16
Farsangi reflexiók
Mindent a maga Idején — mondja a magyar iinlnT Akkor n farsangolás is történjék n maga Idején, farsangban. Történik is Carnoval u régi, tnnijá lói még eddig meg nem fosztott. le nem Uuailntl király ezldón is moit kell tartfta n rnugn illttdululjult. \\\'ulHinlkor Csokonai Vltéztlnk pengette: ftnektein n fársáng napjait. stb. Eh azóta éneklik Hoknn.
MU Jelent u szó: farsang? Akárhogy kísérletezünk u szóelemzéssel, magyar eredetit, összetételt nem találunk benno. Ml lehet? Általában néinet eredetire viszik vissza, Foséin, annyit Jelent, hogy: élcelódnl. A német Faschlng Jelenti a ml turániig -unkát. Igy aztán már az cthimnlöglája meg Is van.
IJgy Is Imlloimm már, hogy a társaiig egy olyan évről évre a naptárban előforduló s figyelmet érdemlő Időpont, mint épen Mikulás, KleotAs, KaJctAn. Krispln stb. napja. Mások Inkább ugy magyarázzák bőlesen, hogy a nagyböjt küszöbe, amelyen meg kell edződnünk a ránkváró nehéz bójtőlésre. Ezért aztán cdzlk Is magukat az emberek.
Kdzlk magukat elég hosszan. Vízkereszt ünnepétől egészen a hamvazószerdái bemondó éjféli óraUtósnek utolsó csendüléséig. Vagyis, amikor a húshagyó keddel lezárul a farsang, n biztos urak résen Alinak s nézik CarnovAI hercegei, mint vonul orrlclógatva téli, Illetőleg nyArt nyugalomba.
A farsang hazAJn Olaszország, ahol ez már a régi SalurnAllák alakjában dívott. Klasszikus elnevezését Is Innen veszi a ml húshagyó keddünk : carne-val - buesu a hústól. Ma talán legclf-rAbb és szinte egyedülálló a velencei CarnovAI. NélnctorszAgban a farsangi mulaszlAsokkal összekötött pajkossá
Nagykanlzsa, Január 31 Szombaton délután hulyos kimeneteld vasúti szerencsétlenség tör lénl a közeli Gála község vasúti állomásán.
Hajdinák József 32 éve« délivasuli pályamunkás a tolatásnál dolgozolt és a vífuii koc3lkat kapcsolta össze. Eközben, ugylátszik nem volt elég elővigyázatos, két vagon Ütközői közé került, melyek borzalmasan összepréselték. A szerencsétlen munkás
gok és cslntalanságok miatt hushagyó-kerlilct: Nnrronfest-iiok, bolnndok ünnepének nevcílk. Franciaországban ma la feltűnő, amint a bont gras-t, az Álarcos ökröt végigvezetik nagy csődület kíséretében a főutcán.
Nálunk a aok egyében kivill tsmero-tes a farsangi fánk. A többi Iánktól különbözik, mert ez kettős szerkezetű. Ideje a húshagyókedd, amikor különben Is a magas Jókedv leginkább mutatkozik. A közfelfogás villand logikái árul cl. hogy előbb mulassunk, hogy aztán tudjunk és legyen miért böjtölnünk u 40 nap alatt. Mindazonáltal o logikával nem ellenkezik az, hogy a nagvliőjt után ne csináljon egy, a ből-töléshon elfáradt tagok fulrázásAra szolgáló utólursangot
Mert hát a magyar ember tudja mindennek az Idejét: tud komoly lenni, de aztán ha kell ős ha eljön az Ideje, tud vigadni is és pedig nemcsak sírva. Miiyen a magyar ember hangulata a farsangban\'.\' Igaz, hogy a régi világból, de még nem Is olyan régről a magyar ember magán- és társaséletérői nem sok írásos emlékünk van, mindazonáltal egy régi emléket hűen őriz és áthagyományoz. hogy a farsangban klrug a hámból, bár ezt máskor Is megteszi, de m\'-gls akkor sirnl akar egyszer ugy igazáoan; kidalolnl magáitól minden forrongó érzést. Lelesz jakkoi minden bőről, bánatról s beledauolja nótájába. Most ogyszer Jókedvétien Iszik, mert van idő. amikor bájában Is c-sak iszik. Tudja azt Is, hogy Noé apánk Is azt mond (a .. Elénekll Thnlyvol Is: .Bugyogós korsöjiU akkor hörpinti. Boriul lobbant torkcit aizal enyhíti\'.
M. M.
A Zrínyi Mlkl*a Irodalmi ém MU-váaaall K6r aanakarának
felhívása
Nagykanizsa, Január 31 A ii.\'g)kanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Mtlvészeii Kör legutóbbi hangversenye anyagilag is vtlrako-zilson fellil sikerült. Ez és f.\'kénl az örvendetes eikölcsi siker, arra indi-loilák a Kör zenei szakosztályának elnökségéi, hogy kitűzzék a következő hangverseny idejét Ez lebruár végén, vagv máicius elején lesz. Minthogy azonban a szakosztály programja szerint tuljt helyei arra is, hogy a zenekarI megfelelő erőkkel bővítse, azéit ezulon is felkéri tnind-ajokat, akik kellő készültséggel rendelkeznek és hajlandók a Kör zene-kaiábin közreműködni, szíveskedjenek ezt — a koncert közelségére v3ló tekintettel — legkésőbb február 7 ig Írásban (név, lakáscím, szólam) bejelenteni Vannay János zeneiskolai igazgatónak.
Itt emlitjUk meg, hogy a zenekait már Keszthelyre készülnek egy hangversenyre meghivnl, ami ujabb ösztönzés annak további kiépítésére.
Snabó György cddM-
Hi r-. v raiorlamúha n Főnt .?.. udvm
életveszélyes belső sérüléseket szen vedelt. Több bordája is eltörött.
Qóün elsősegélyben részesítették, ma|d a barcsi gyorsvonattal beszál-litollák Nagykanizsára. A vasútállomásról a mentők hozlák be a Horthy Miklós kórházba
Hajdinák állapota rendkivül súlyos és életveszélyes. A nyomozás megindult, hogy nem terhel-e valakil felelősség a szerencsétlenségért.
Emlékeztetft
Fabruír t. IparosMl a Polgárt Egyletben. I.leeálls etóadás fi órakor a városházán (dr. Oyurátz Ferenc).
Táncmulatság Ktskantzsiin, a Polgári Olvasókörben, H órakor. Fabuiáí 2. Az Itr. Nóegylel kultur-dél-utánja.
A Polgári ügylet közgyüléao 11 órakor, bankett 8 órakor. Febnár 4. A Magi\\ntis2tviul6k Itelyiaég-
avató teája U órakor (Sugir-ut 2). Tebruár 7. Sztfrm/tWrmi-pIkntk a Polgári
Egyletbon. Fabruár 8. A glmntizlsla curkismk müao-ros délulAnJa.
A MngiinllstMulök lígynllltíe Ua-détutánja,
KereszUny Ttsztvisilőnók Julmuaea teája a Polgárt Egyletben.
A Gábor-tánciskola koszorúcskája a Kaszinóban, Ftbru^r 14 A Szent Honn Ijfdnyktub tálic-•atélye a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselők mUsoroi cstőlye tél U-kor a Kaszinóban. Fobiu.U 15 A Kereskedelmi Alkalmazónak Jelmezes-oslélyo.
A Kuth Legényegylet táncos szórakoztató estélyo 8 órakor. Fobruá- 16. A KeresztfnyJótékony Meny-
let álarcos estélyo. Február "ál. A Katzlnó I. hangversenye
(Szatió Lujza és Ungcr Ernő). Február íl. A Magdnllsitviulók Bgyetll•
lete teadélulAnJa. Fabruár 28 Az tzr Nóegylel purlm-ea-télye.
— Feliőtemploml hlr. Vasárnap, február l-éii a nagymiién Krlzsala Feienc dr. kecskeméti spiritu )li«, volt nagykanizsai hittanár mondja a szentbeszédet.
— A nagykanizsai Izr. Nőegylet a február 28-iki jelmezes purim-eslély megbeszélésére február 3-án délután fél 5 órakor, a Nőegylet helyiségeiben (Sugár-ui 14.) értekezletet lati. _
A Szanatórium piknik kon-oartjánek műsora
Nagykanizsa, Január 31 Egy hét válasz\'ja el Nagykanizsa éB vidék társadalmát a kanizsai farsangnak 26 éve eg ik legkiemelkedőbb eseinényélól: — a Szanatórium pikniktől. Talán nem lulorunk, mikor azt álliljuk, hogy ez a mindig nagy é.deklődéssel váit báli éjszaka ma valósággal rekord érdek-lódés középponlj\\b.in áll. Szól ez a művészi gonddal összeállított és ugyanolyan értékű mUsornak is, ami a pikniket megelőzi- A műsor a kövelkezö:
1. Beethoven: Zongora-quarlell op. 16 (Es-dur) Játszik: Honti Ilona, L. Weber Mirgil, dr. Krátky István és F. Oaral Mirglt.
2 a) Puccini: Mimi áriája, b) Liszt: Mennyel boldogság, c) Vannay: Esi a Tátraszirten, d) Siklós: Száll a felhő. Énekli Flittner Rózsi, zongorán kiséri Vannay János.
3 a) Brahms: Rjpizodia (g-moll), b) Dohnányi: Paslonle, c) Chopin: Keringő (D.-s dur). Zongorán jatsza Honti Ilona.
4. Goldmark: Zongora-trlo, op. 33. Jálszák: F. Pásztor Irma, L. Weber Margit és F. Oaral Margit.
Jegyek keddtől a Krdtky-tőzsdében előjegyezhetik.
Ma vasárnap ás holnap hátffin
Kanizsainál
(Klnlzsl-utca).
A vonat ütközői közé került egy pályamunkás
A súlyosan sérült embert a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba szállították
ZALA! KÖZLÖNY
5
ÜBÉÍUAífllÁgi
2 ingyen nappal.
Nagy érdeklődés kisérte a SctfUtsz-Áruház újszerű fehér árusítását, mely tegnap, szombaton este befejeződött.Üzletzárás után az egész személyzet és sok érdeklődő jelenlétében ejtettékmeg a sorshnzást
január 9-ikét és 15-ikét
húzták ki az urnából, ezek tehát a nyerő napok.
E napokon a következő szerencsés vevők vásároltak a Sc&iite-áruházban ScfiUtss vásznat:
Nagykanizsaiak a
Iván János Hilcz Juliska Kúszik Mihály Stark Károlyné Bertin Józsefné Horváth Istvánná
Paulin Józsefné Koller Jánosné Oláh Istvánná Golenczky János Junker Károlyné
Bein Andornó (kíiwcmycri) Cucka György Puchmann Jenőnó Ágoston Erzsébet Hege Gézáné
Krancz József Petrivente Buff Istvánná Magyarszentmiklós Sommer Gyuláné Zalaegerszeg Keppel Andrásné Szepelnek Kling János Magyarszerdaliely
Vidékiek:
Szalóky Lajos Zalasárszeg Sznopeg Gizi Nagyrada Farkas József Galambok Matucsis Jánosné Bajosa Varga Júlia Becsehely
Keglovics Vendel Fata István Hírt Manci Tahi Júlia Weisz Alfrédné Frank Jenőné
Bognár Győrgyné Szepetnek Üveges János Szepelnek Davidovlcs Anna Kiskanizsa Baj Ferenc Kiskanizsa Csepregl Ferenc Sormás
Az áruház vezetősége ezúttal értesiti szerencsés vevőit, hogy vásárlási blockjuk felmutatása ellenében a Kifizetett vételárat az árutfázzbail visszatérítik. Ha a szerencsés vevők közül valaki blockját elveszítette volna, a másolat a cégnél megvan.
(A cég zalaegerszegi üzletében a szerencsés napok január 12-ére és 21-ére estek és a következők nyerték vissza a teljes vételárat:
Zalaegerszegiek ■ Bányász József, Farkas litiréné, Ozv. Farkas Józsefné, Lázár Alajosné, Mileji Islvánné, Prcgl Antalné, Vadász Ilonka, Bács Islvánné, Ebedli József, De Sorgo Antal, Horváth Annus, Lillek Béla, Németh Eizsi varrónő, dr. Sipos József, Sleiner Károlyné. Kovács Lajos és Kovács Qizi.
Vidékiek i Barbás Róza Blkte, Béres Islvánné Alsóbagod, Györe János Boncodföld, Kis« Juliska Alsóbagod, Krassovich Ernő Ságod, Major Islvánné Neszele), Szenlgróti Jánosné Hozva, Szegi Sándorné Nemesapáli, Töili Gyula Pozva, Varga Erzsi Egerszeghegy, Csiszár Józsefné Resznek, Kulcsár István Resznek, Kránicz Györgyné Sárhida, Kupó Annus Botfa, Rohoncy János Padár és Tóth Károly Pölflske.)
Az a páratlan érdeklődés, amely az áruház fehér árusítása és ingyen napok iránt nemcsak városszerte, hanem távoli vidéken is mutatkozott, arra indította a vezetőséget, hogy
február hó 2-től február hó 12-ig újból fehér árusítást rendez 1 ingyen nappal.
Ragadja meg az alkalmat, vásároljon Sc&ütx vásznat
február 2—12-ig
fehér árusításán
Ön is visszanyerheti pénzét.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
PERTRÍY
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódlelepek
f\'3 számára.
Teljesítményük felülmúlhatatlan I
Minden siakllzletben kaphatók.
aSINgerTvakrógépek
Hto..A(LliOdOBliAK r
— Szülői értekezlet. A nagykanizsai izr. elemi népiskolán k folyó hó 1-én, vasárnap délután 5 órakor, a kistemplomban larlandó értekezletén dr. Winkler Ernő főrabbi, tail előadást. A ízűlőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja az igazgatóság.
Hz Ipartestület
A gazdasági helyzet Javulását várja az egész világ. A
gazda csak ugy tud megküzdeni a jelenlegi súlyos helyzettel, ha feltétlenül megbízható, nagv termést hozó magot vet. Mauthner Ödön magtér meló és magk> reskedelml r. I. bővi le\'t tartalmú, diszes kiállitásu főár-jegyzéke már megjelent és ingyen kapható ugy a főtrlepen, Budapest, Rollcnbiller-u\'ca 33, mint a vevőközönség kényelmére lényegesen meg-nagyobhlloll eladási helyiségben Budapest, Kossuth Lajos-utca 4., a Ferenciek templomával szemben.
— Nőegyletl kulturdélután. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nóegylet február hó 2-án, hétfőn farlandó kulturdélutánja iránt a legszélesebb körökben élénk érdeklődés mutatkozik és méltán. Az előadók: dr. Junger Mózes zalaegerszegi főrabbi és neje személye ugyanis teljes garanciát nyujl arra nézve, hogy a hallgatóság kellemesen szórakozva, kiváló szellemi élvezetben fog részesülni. A kulturdélután a kiitemp-lomban lesz 01 órai kezdettel.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
— Halálozások. Szommer Náthán nyug. posta- és lávirdai főfelügyelő, Nagykanizsa 1 számú posta hivatalának hosszú időn ál volt vezetője hosszas és súlyos betegség után 84 éves korában, Budapesten elhunyt. A megboldogult köztiszteletnek örvendett Nagykanizián, ugy feljebbvalói mint kartársai, közvetlen modora, kollegialitása, tudása, köztisztviselői kvalitásai miatt nagyon becsülték. Halála mély éa őszinte részvétel váltott ki Nagykanizsán. Temetése február 2-án lesz Budapesten. A nagykanizsai kartársak gyásztáviralban fejezték ki részvétüket a családnak. — Liditt Miksáné szül. Schwarz Róza pénteken este 7 órakor, hosszas szenvedés után elhunyt. Ma, vasárnap délután 3 órakor temetik a nagykanizsai izr. sirkeit halottasházából.
= Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezeit s újból rendel.
Van szerancaém a -n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy az újonnan átalakított éttermemet ma, vasárnap
disznótoros vacsorával
megnyitom. Elsőrendű cigány- és Ja/.z-zene. — Badacsonyi és csopaki fajborok.
Pontos és figyelmes kiszolgálásról gondoskodik
RITSER MÓR, Kissőrház vendéglős.
A mai llceálla elöadds
„A költő és az ideái" cimen tart előadást ma, vasárnap délután az Irodalmi és Művészeti Kör. Előadó dr. Oyurdcz Ferenc kegyesrendi tanár. Ezenkívül Barbarits Lajoi költeményeiből ad elő, a Vasutas Dalkör pedig énekszámokat. Kezdődik 6 órakor a városháza dísztermében.
— Áthelyezés. Az alispán Branri Gyula szolgabirósági írnokot Pucsá-ról Nagykanizsára helyezle ál.
műsoros
táncestélye
SCHHIPTHAUERH-XlLt ,T1 ILir
tcrmcsiaics. M-TUHIiH, LTmir UlpoUr |ta(uM. IllJUálill alulit! mit,),. ( a|,,l|„, „dlíW,,
Ma es/e- Iparosból
Az idei farsangi idény egyik kimagasló eseménye a ma esti iparos-bál a Polgári Egyletben. A rendezőség heteken át tartó fáradságos munkával mindent elkövetett, hogy az idei farsangi bál és estély az összes eddigieket felülmúlja. Eseményszámba megy Murgács dalköllő legújabb magyar dalainak előadása, amiket eddig még sehol nem adott elő Murgács dalai egymagában megérdemlik, hogy zsúfolt terem közönsége élvezze a legszebb magyar dalokat. A nagykanizsai ipartestületi bálon mindenkor a nagykanizsai társadalom szine-java részt veit.
Igy lesz ez a mai estén is.
— Farkasovszky Teri tánciskolájában hétfőn délután 5 órakor össztánc a Polgári Egylet emeleti nagytermében. Zene: a Korona jazz band-je
jelmez bálja
mm^nmm^i,
fárillaa összetételénél ío«ti > vili* le£tU6 kesnlvlit I
Jót tesz!!
önmagával és rádiójával, ha
VALVO csövet használ.
KaphatA: SZABÓ ANTAL 5401 rAdl6a>akQxl«téb«n.
A Tisztviselőnők jelmezes teája
(február 8-án este) egyik igen sikerült vidámsága lesz a végéhez közeledő farsangnak. Részinl mert leimezes, részint mert a Ica mindössze 1 pengő és végül mert a rendezőség buzgólkodása valóban minden jól és szépet igér. A meghívók (csak nem-tagoknak) szétmentek, aki nem kapott volna, jelentse azl Hilll Czili elnöknőnél (Horthy Miklós-u. 2. sz.)
= Oábor tánciskolájában, a Kaszinó nagytermében, vasárnap és hét/ón, délulsn 5 órakor és esle 8 órakor össztánc.
— A gimnázium ifjúsága és cserkészcsapata február 8-án tartja Ynüsoros délutánját.
— A kórházi kápolnára Wilde Istváuné 5 pengőt küldöd szerkesztőségünkbe.
Margit fürdő
t2> Csengery-ut 19.
• Nyílva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádfürdő P 1 \'50
10 jegy vételnél......P 1\'—
Igénybevchetlk rgyesületek, vállalatuk Is
Tyukszemvágás ...... P —\'40
Maszirozás ........P —\'30
FíllOiUk, iitíiirilrtft taksatl kmltail.
— KarikagyOrllk divato-, 18 karátos aranyból, legszebb kivitelben kaphatók Berény József és Fia ékszerésznél.
= Szőnyeget mérsékelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
— A nagykanizsai Magántisztviselők Szövetsége értesíti tagjait, hogy februári én esle 9 órakor saját helyiségében (Sugár-ul 2. emelet) helységavató teát tart, amelyen a nem lag magántisztviselőket is szívesen lálja.
a Női és férfi divatárukban k
nagy választék __ L ^ SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL fcv
Telefon 406.
fftl^t—Cengery-ut sarok
KlaA Magyar UUlosltó palota.
Telelőn 406.
Kezdődé érelmesíesedéiuél a természetes „Ferenc József" keserűvíz ugy a7. alhasi pangást, mint a renyhe emésztést rtiegs Unleti és a magas vér-nyomá.t leszállítja. A gyakoriali orvostudomány vezérei a Forenc József vizel azért becsülik olyan nagyra, meri ez gyorsan és enyhe nudon szabályozza a szervezetre annyira fontos gyomor- és bélmüködésl. A Ferenc lóxief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzlctekben kapható.
öngyilkosság vagy bűntény
Atlfitt tejjel találtak egy legényt, akit nem lehet klli»llgatnl
Tapolca, Janáár .\'II Németh Jenő balatonhenyei juhász-legény január 25-lkén rejtélyes körűimé,lyek közöli eltávozott lakásáról. Senkinek sem szólt semmit és igy annál nagyobb megdöbbenést okozotl hozzátartozói körében, hogy tegnap este átlőtt fejjel találták meg a mezőn, nagy vérlóC6ában. Némelh Jenő eszméletlen állapotban feküdt az jtt árkában. Beszállították a tapolcai kórházba, de nem lehet kihallgatni. öntudatát nem nyerte még vissza. A tapolcai csendőrség nagy eréllyel folytatja a nyomozást, hogy rnegállapilsa öngyilkosság van bűntény történt-e?
Polgári
Egyletben.
= össztáncgyakorlat. Btagusz Elek a Polgári Egylet földszinti termében holnap 2 án este összlánc-gyakorlatof tart.
„OyerOnk • eózfOrdóbo I" tv/t halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A téli társasétól egyik legkedvesebb gócpontja leli a gőzfürdő. III találkoznak Ifiként bálok, késő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a fáradt mulalozók, hogy felfrissüljenek. Az egészaég, a testápolás a szépség megérzésére keresve som lehet Jobb ós olcsóbb alkalmat találni, mint a jó gőztürdő. A kanizsai gfíztllrilőben pedig Igazán oaak JiM éa kellemesen lehet pár félórát eltölteni. Kellemesebb csak a káilfilidőben lehet azoknak, akik a kádat többre beesllllk. Kiíy Jó masszázs azonban mindkét esőiben valős&gos ujjászütotés.
Köztudomásu, hogy köhögés, rekedtség és elnyálkásodásnál legbiztosabban halnak a világhírű Egger-féle mellpasztiilák, melyek a gyomról nem ron ják és kitűnő ízűek. Kapli tó minden gyógy-zerlárban és drogériában. Gyártja : Dr Egger Leó és Egger I. Budapest, VI., Révay-u\'ca 12.
a Kaszinóban
— Felakasztotta magát egy jómódú gazda. Kovács István jómódú 64 éves ádándi gazdálkodó lakásán a mestergerendára felakasztotta magát. Teltének okát abban keresik, hogy az öreg gazda nem éli jóviszonyban felnőtt gyermekeivel.
— W\'rthclm-kulcs lalá tátott az Eötvös-téren. Jogos tulajdonosa átveheti a szerkesztőségben.
— Lugkővel megmérgezte magát. Ángyán Józsefné 62 éves gyula-kcszi asszony családi ügyből kifolyólag annyira elkeseredett, hogy lug-kőoldailal megmérgezte magát. Reményleien áHapolban szállították a tapolcai kórházba.
1931 lebiuár I
m Vigyázat!
Cuk i. 4. 10 dmboi fffdctl cioiiiíko-liibm el a
ÍALAI KÖZLÖNY
rm íj i
huhi)löl mlnilcn n)m*gun
p«R»m. felirAssal. Utánzatokat
1331 ti mii ciomigoUit
| utasitaon vissza ! |
SPORTÉLET
Indul * futball
Ma k.idl tréningjét az NTE A kerület megejtette a tavaszi forduló sorsolásait Az NTE március 1-én |átsza elsfl ba|nokl meccsét Kaposvárott a KRSC-vel; ez után egymásután 5 mérkőzés Nagykanizsán lesz.
Az NTE, hogy felkészülten állhasson ki, a mai napon megkezdi tré ningjcil. Az intéző ezúton is kéri a játékosokat, hogy ma délután 2-kor a Zrínyi sportpályán jelenjenek meg Az öszi fordulót sok viszontagsággal kllzdntle végig az NTE. Egész halfsorát elvesztette, 11 meccse krt-zül 7-et vidéken kellelt játszania, mégis 5 ik helyezettként tudott végezni — Most visszakapta egyik leg.obb half játékosát, Wettdkot s a feloszlott Zala-Kanizsából visszaigazoltok Farkas! és Kenestyl Jelentős eiőstidés ez, különösen ha figyelembe vessz.Uk, hogy most a tavaszi fordu\'óban az
NTE ICíZ 7 tzer a pályaválasztó s a KAC kivételével Összes veszélyes ellenfeleit a kanizsai pályán látja vendégül I Csupán a KI«C. DUTH-PAC, SzAK és KAC meccsek lesznek vidéken. Ila a csapat a bajnokság kezdetére formába tud JOnni, a fentieket figyelembe véve eiösen bele fog szólni a bajnokságba.
A sorsolts a kflvelkezó :
Március 1-én KltSC-NTK Március K-An NTK -PSC Március l.vén NTE l\'AC Március ü\'-\'-én N\'I\'K DV\'Oíil? Március ai-ón Kl\'AC N\'I\'K Április 12-én N\'I\'K DVAC Április lll í-n l)l>AO—NTU Május ll-án N\'I\'K- KTSK Május H)-6tl NTK t\'VSK Május :i|-6n SzAK NTK Június 21-én N\'I\'K l\'KAC Az clólállAk a pályaválasztók.
„A Zrínyi Tornn Egylet megindítja a birkózást, boxoldst és vívósportot" clin al tit megjelent cikk kapcsán a Zrínyi Torna Egylet az ahtibi helyreigazításokat ko.li: 1 Alföldy Antal uy. százados ur a Zrinyl To na Egylrtnek nem tagja s az cmlilett sportágak ókltlásár.i tervezetet nem állitolt öisze. 2. Alföldy Antal ny. áll százados ur sem az egyletben, sem ajon kivül a nevezeti sportágak oktatását\' nem vállalhatja.
MEGHÍVÓ.
Ma, vaairnap fabruár l-én
az „Utolsó garas" vendéglőben l\'eió\'l-til 81. nám alatt a „Haladás" fulfealfoaapata
táncmulatságot
Iliidet r«8gtl 4 áríl* Rsléptldlj 30 Ml.
Silvti páittsgáit kéi ua ■ Ranaazltig.
MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő I Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
BUDAPEST
Qyár: X., GYÖMRŐI-UT 76 78.
Városi iroda és mintarakt r:
V., KÁLMÁN-UTCA 18. Tíiefon : 197 08.
Mfíanyák, téli cslbenevelóketrecek (battériák), ólak, baromfitenyésztést eszközök.
Alacsony árak I Kedvező fizetési felté\'elek I
Szakszerit oktatás I
«7
-
Nagy leltári árusítás!
Raktáramat lényegesen *leépitem, ezért 100 férfiöltönyhöz szükséges kelmét február havában rendkívül olcsón kiárusítom.
Crepe de chineket, divatszinekben P 4\'80-ért adok el.
Kitűnő minőségű női kabátkelmék
érkeztek raktárra, minden szinben.
t
Ezenkivül az összes tavaszi újdonságok már kaphatók
Kirschner Mór rőfös és divatáruházában
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
KOZGAZDASAG
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán 25. évi rendes közgyűlése.
A jubiláris közgyűlésen lelkesen ünnepelték a takarékpénztár elnökét: gról Batthyány Pál ny. főispánt, valamint Conrád Oltót és dr. Kreisler Józsefet, az Intézet alelnökeit.
Nagykanlua. január 31
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán, a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank Leányintézele január 31 • én, szombaton larlolla 25. évi rendes közgyűlését gróf Batthyány Pál ny. főispán elnöklete alatt a részvényesek élénk érdeklődése melleit.
A takarékpénztár életében lényeges lépést jelents negyedszázados jubileumi közgyűlés ugyan annak az értékes közgazdasági tevékenységnek jegyében folyt le, mely az intézel eddigi 25 esztendejét mindenkor oly kimagaslóan jellemezte.
A részvényesek illusztris névsora mulatja, hogy a Néptakarékpénztár Részvénytársaság milyen nagyszabású közgazdasági jelenlöséggel bir nemcsak Nagykanizsa és Zalamegye, hanem az egész Dunánlul közgazdasági életében.
A megjelenlek között ott voltak: gróf liallhydny Pál ny. főispán, a részvénytársaság illusztris elnöke, dr. Krillky István Nagykanizsa város polgármestere, dr. Laubhalmcr Alán főszolgabíró, dr. Kreisler József ügyvéd, az intézet alelnöke, dr. örley György kir. kormányfőlaná-csos, igazgatósági tag. dr. Schlel/fer Imre llgyvéd, az intézel ügyésze, nagypéli Slernlhal Bernát nagybirtokos, igazgatósági tag, Ötvös Emil ny. állampénztári főigazgató, igazgatósági tag, dr. Goda Lipót városi tiszti főorvos, igazgatósági lag, Ármuth Nálhán kereskedő, igazgatósági tag. A részvényesek közül: dr. Rosenberg Mór és Halomit D. zsö felügyülő bizoltsági tatok. Frank Manó nagykereskedő Fischer József kereskedő, Poredus Antal iskolaigazgató. Raft József ny. százados, Pauk Vilmos mérnök, KerUsi József ny. iskola-igazgató, dr. Ney Hugó orvos, Zahordnszky Pál uradalmi titkár, Vas Sándor épitész és mások
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részérói dr. Mindtzenthy Llchlenberg Pál jogtanácsos jeleni meg, mig a Nagykanizsai Takarékpénztár részéről, mint vendég Kelemen Ferenc igazgató volt jelen.
Az intézet tisztikara részéről vitéz Bentzik Lajos igazgatóval az élén Biró Ernő és Máday Ödön cégvezetők és Ollop Géza főtisztviselők vettek részt a közgyűlésen
A jubiláris közgyűlést Batthyány Pál elnök nyitotta meg néhány keresetlen szóval.
Vitéz Bentzik Lajos, az intézel igazgalója ezután előterjesztette az igazgatóság jelentését az elmull üz-lelévről.
A jelentés foglalkozik a mezőgazdasági válsággal és annak a nézetének ad kifejezési, hogy ez az agrártársadaimat más keieseti orientációkra fogja vezetni.
Nagykanizsa vidékén e tekintetben - mondja a jelentés — már is egészséges eltolódás jelei mutatkoznak, amennyiben az állattenyésztéssel való foglalkozás nyomul előtérbe és igy a vidék az ország más vidékeihez viszonyítva, már is kedvezőbb helyzetben van.
A Néptakarékpénzlár ezt a mezőgazdasági Irányváltozást azzal támogatta, hogy ügyfeleinek állat-
állományuk bővítése, felfrissítése céljából hitellel az egész év folyamán rendelkezésre állott.
Kiemeli a jelentés az elmull évnek azt a nagyszabású eredményes vállalkozását, melyet a Veszprémi Székeskáptalan megbízásából végzett, melynek során nagyobb terület parcellázását hajtotta végre az intézel. Ez a parcellázás az intézet és a Káptalan nobilis eljárása folytán ugy voit megoldható, hogy a vevők megtarthatják a megvásárolt földeket és azoknak kamitlerheil és a törlesztéseket eszközölni tudják. Az intézet kihelyezési állománya a szolid bank e vek szemmel tartása melleit az elmúlt év folyamán (íOO.OjO pengővel emelkedett. Ugyanígy a belét.íllo-mány az előző évvel szemben ugyancsak 20 százalék emelkedési muhi, ami az egyre nagyobb mértékben megnyilvánuló bizalomnak a jele, A helyes gazdasági p ilitika ered ménye, hogy az elmúlt év üzleti eredménye majdnem ugyanannyi, mint a megelőző évben voll.
A bemutatott zárószámadások szerint a tiszta nyereség P 77.002 01.
Ennek felosztására nézve a közgyűlés elhatározta, hogy: adassék 2.500 darab P 100 —n. é részvényre 17 százalék osztalék fejében darabonként P 17-—, összesen 42.500-, fordit\'assék a tartalékalapra P 10.000, ingatlan értékcsökkenési tartalékra I\'
6.000 —, a nyugdija\'apra P 5.000\' , P 21.000\'—, az igazgatóság, a fc!-ügyelöbizottság és tisztviselők jutalékára használiassék fel P 12.000 , a fennmaradó P 1.502 01 pedig ado-mányoztassék jótékony célra, összesen P 77.002 01.
.Az intézet részvényeinek 1930. évi szelvényei az intézet pénztáránál és Budapesten, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál darabonként 17\'— pengővel fognak bevállalni.
A közgyűlés egyhangú helyesléssel fogadta a kitűnő közgazdasági érzékkel megszerkeszteti igazgatósági jelentést, mely után dr. Rosenberg Mór terjesztette elö a felügye fi-bizoltsági jelentést, melyet szintén elfogadott a közgyűlés.
Dr. Schleiffcr Imre ügyvéd, az intézet ügyészének indítványára a kilépfi igazgatósági tagokat újólag megválasztotta a Közgyűlés, uj igazgatósági tagul pedig ítr Simon György pápai prelátus, vc zprémi apáikanonokot választotta meg nagy lelkesedéssel.
A közgyűlés az elfoglaltsága miatt a megjelenésben akadályozott Connhl Ottó alelnököt, a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatóját, a magyar közgazdasági élet illusztris tényezőjét meleg hangú táviratban üdvözölte.
Gróf Liallhydny Pál elnök zárószavaival ért véget a közgvülés, me\'y után az elnököt a közgyűlés részt vevői lelkesen ünnepelték.
A nagykanizsai Néptakarékpénzlár Részvénytársaság közgyűlése a mai nehéz gazdasági viszohyok melleit is reményt enged nyújtani arra, hogy a jclen\'egi nehéz közviszonyokból a nemzet vállvetett munkával ki fog lábalni és a hét soványesztendő illán elkövetkeznek a kövér esztendők is, (-)
Érdekes harc egy falka át nem vett hússertés körül
Helyi és országos szakértők ellenkező véleméye egy kártérítési Ogyben
Nagykanlzaa, január 31 Ma, amikor lépten-nyomon a termelés átszervezéséről és az exporlra való berendezkedésről hallunk beizélni s amikor tudjuk, hogy valóban ciak e téren kereshetjük a sorvadó gazdasági élelünk remediumalt, ma lullépi a magán-érdekesség és m:gán-érdek kereteit az alábbi történet. "
Egyik Nagykanizsa-környéki földbirtokos, a Gyömörey István országgyűlési képviselő elnöklésével nemrégen megalakult Dunántuli Husser-téstenyésztő és Értékesítő Szövetkezet tagja, az intenzív hússertés-tenyésztés export-lehetőségeire kalkulálva, vett a Csillag-cégtől 21 darab yorks-hirc tenyészállatot. Ezek egy része 8erlésvé«zben elhullott, mire a cég a megállapodáshoz hiven, ujakat szállított az elhullóit allatok helyett. A földbirtokot az uj állatok átvételét megtagadta, főként azzal az indokolással, hogy azok közül 8 darab nem yorkshlre, hanem német neme-
silelt fajtájú. Ekörül természetesen megindult a harc. A Csillag-cég előzetes birói szemlét kért. A szemlén a bíróság szakértőié Pfilffer István nagykanizsai marhskereskrdő volt, a földbirtokosé dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő, a cégé pedig dr. Deutsch Jenő, a hírneves páz-mándi yorkshire-tenyészet tulajdonosa. A gazdasági felügyelő véleménye szerint a 21 állat közül 8 inkább hasonlít a német nemesitett sertéshez, ezeket tehát nem tartja yorkshlre-nak. Csatlakozott ehhez a véleményhez a bíróság szakérlője is. Dr. Deutsch viszont kijelentette, hogy az egész állomány yorkshire és csak a yorkshire fajta keretén bellii mutatkoznak eltérések, amiből arra lehel következtetni, hogy nem azonos apaállattól származnak. Ezek a szakvélemények most a bíróság elé kerülnek es az fog dönteni a cég kártérítési követelése felett.
Ez az ügy a mai agrár-viszonyok között túlnő egy egyszerű kártéri-
Erzsébet-tér
kávéházba
volt Szarvas miért is
helyezam át,
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklóa-ut 4.
tési per keretein. Ma elvi jelentőségű a szakértőknek ez a szembenállás\', ami a gazda-tömegek elQtt mindenre jó csak nem a termelés exportra való átszervezésének propagandájára. A gazda örökösen erről hall, e.röl olvas, a gyakorlatban pedig — szokértők küzdőtere lesz a sorsdöntő fontossága agrár kérdésekből, legyen az. akár buza-ne-mesilés, akár a hússertésnek a külföld számára vjIó tenyésztése.
De ezen felül sem lehel érdeke a magyar közgazdaságnak, hogy ebben a mai értékszegénységben, amikor úgyis kevés az országban a faj-tenyészanyag, itt Zalában tenyészállatokból esetleg kolbászt csináljanak.
Ivzért is fordult a cég a földművelésügyi minisztériumhoz s ezért foglalkozunk az üggyel mi is e hasábokon.
A napokban Nagykanizsára érkezett László Dez ó, a Sertéskereske dók Országos Egyesületének szakértője, aki megnézte a 21 darab vilás áhatot és kijelentette, hogy azok mindeavike jó tenyészanyag, mindegyiken jellegzetesen felismerhető a származási helye: Frigyes főherceg uradalma ahonnét tudvalevőleg a legkeresettebb husserlés-lenyész-anyag kerül ki.
Kedden érkezett meg a földmive-lésügyi minisztérium kiküldöttje, Kenesei István, az Orszdgos Hus sertéstenyésztő Egyesület igazgatója, aki ugyancsak alapos szemlél tartóit az ál nem veit állatok között. Kertesei igazgató véleményét az alábbiakban adla meg:
- - Az ltl látott sertésük okvetlenül york fajltljtiak. l,ehot azonban, hogy a azanyl tenyészetből való jollegzeteaség-kónt mutatkozik egynéhánynál a fűi kliwé lejjebb hajlána. Peruzo a arany! yorkshlre In lehot legprímább (A. l.J to-nyéazanyoR. A bör fekete ptgmontaclója kín pontokban nom jelöni ■enunlt, mert a azflr a foltokon la kese. l\'ojre nézvo vegyes az anyag. Van közte rövidebb orrú, hosszabb orrú, szanyl típus. Tostro azonban mind kifogástalan Véleményem röviden: országos törzskönyvbe valamennyit bevenném, Mlnöiltéaem átlagban^ 2., a gyöngébbek A. !»-3. *
Az országos szaktekintélyek véleménye ezek szerint merőben ellentétes a helyi szakértők véleményével.
Gazda-körökben élénk érdeklődéssel várják, merre dől el ez a harc.
LeuáJliíoíf boráraim a kűveífeezffk
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —-60 Schiller (vörös) asztali bor P —•60 kitűnő fehér asztali bor éde«P —80
Ifim JEHO. BattIMa II.
Értesítés.
Értesítjük a n. é. közönségei, hogy vasárnap sste 8 órai kaxdattal farsangi
táncmulatságot
rendezünk nagy farsangi mókákkal a kiakanixsai Barballts (volf Simon-féle) vendéglöban Elsőrendű xana, kitűnő olosó étalak és italok.
Kérjük a nagyérdemű közönség szíves pártfogásit.
A Randezöaég.
1931. február I,
TŐZSDE
Ma voll elfő napja az uj szállítási rendnek A tőzsde bizalommal várta az üzlei lefol.ását és kliiönö-se.i a tőzsdeidő első feléb.n igyekezet! ni\'gyobb árfolyam kilengések produkálásával dokumiriMInl, hogy az uj siálilátl rend az Uzlel karara va". Cs-khamar aronban beblzonyo-sodo\'.l, hogy ez a felfogás nem helyi-álló. Az Üzletek a legnagyobb rendben bonyolódtak le. Az alaphangulat barátságos voll. A külföldi tartott jeleniések, valamint a helyi piac federései egyes értékekben jelentékeny írenielkedést idézeit elő. A tőzsde barátságos hangulatban zárt. Fixkama\'ozásu pjpirok piacin érdeklődés mulatt ozotl az ar.inyva\'ulára szóló inavyar bffeftelési pnpirok iránt.VaLtaplac ttzlettelen, változatlan
ílriohl tórlal
Min, 20*28, Lonrto* Xj\'13Vt, Newyír 517 50, ürlasíl 71 IS, Mil>n. 27 09>/t, M»«M —•—, \\tnileid«m 30103 B«l:. 12281, Wien 72-71. :lo«a 374V), Hi*. 15 W/i, V:r.\' 57 WVi, B«<l»p«t 10-171/t »»lgr*il 1) 12",Vukm-al 4 07\'/4.
Ttraétyttuda
Rum l.wv 05 fiit., ilt 10 Ml. rois — ftll eseti.
Buu tlixav. 77-ei 13 80 13-95. 7S-ri IJ95 M 10, 79-e« "14 15 -RS0. M-i 14 20 -14 «">, dunánt. 77-m 13 05 -13 85 78-aa 13 80 -14 00, 79-ei 14 00 -14 20 80-u 1406-14-25 R in 10 10 — 1030 Uk \'ipa 14 73-15 00, aörároo 17 00 19 00. zab 18 50 18 80, tengeri tt. 13 20-
IJ 50, dtMi4nlt.il 11 P0 12 00, rtpce---
— —, korpa 10 40 10 S0
1 budapoitt Iflsade deriaa-jegynéiB
VALUTÁK Angol I. 77-70-57-85 Bfigalt 79-5579 95 CkF k. -f-«5-16V7 Dán k. 15270 I .53 30 Dinit 1002-10-10 Uollir 569 75-572-75 rnncll t. 22-40 29-70 HoM. 520-80 230 10 Lengyel 63 85 (14-52 Leu í-37 5 41 Lcva 4-12-4-18 Un 2V10-30-10 Máika 135 70-138 30 Ncuv^l 152 15-I5J 45
Ptaeta —•----■—
Schttl. 80 20 80 00 SváWl. 110-40 110 90 Jv\'clk. IÍI-05 IM-M
l.-KVIZÁK Aosf. .29 90-23060 Ttlkrárl 10-09 C-12 BoTla 185-87-138 27 UrfMMl 79-70 79 <<5 Bukateit 3-39-8-41 Koponb.lM 90 163 30 London 77- 6 27 84 Midiid 57 60 60 60 MU*no JJ-92 30 02 Newyol 571 80 73 40 OMIO 152v 5 i 33 25 Párti 72-41-22 48 Frtjra 16 92-16-97 Saófla 4\'! 3-4-17 Stockh. 153 07-153-47 Valló 64 05-64-25 Wtin 80-36-Sf 1*61 Jd.tct 11061-11091
Eaija: MfcaM Rpaix 6» L*jM*<4 Tullaia\', ItíjlLíiiiü. c. ISMÖa kiadó: 7b)«I Kiroly.
Nahamantaa, la|riixta boraim HT ArAt ■••■Állítottam 11
Fehér és \\ öröi llterenkint 44 ét 48 fillér,
il.l p.l.ckpkbin, 0CMIÍVtl. T.lrt.. >M. SAfrAn Józaaf
Mg savanyu a bora, vegyitse
REGEDEI
viizel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
l llffl»
Király-utca 21.
TilalH 310 1
ZALAI KÖZLÖNY
AFBÓHIRDETÉSEK
Az apróblrüeiesek dl|a 10 uólg SO flHAr, Minden további Itó dija * Ilii. Vaiár -I
x1?,,\'"11* 80 ,"lér>
torábW izó dija • flll. Szerdán és pinteketi 10 Hóig (O fillér, minden Ir-vi\' b( Hó dija • flll. Cimstó s minden va„l«. tabb bettlból Illó 116 kél írónak • rá ,*. UUk. Alláii keresőknek 50»/a engedmény.,
EladA Csengery-ulca 18. alatt 724 Pl ól írlak. 6114
KatlfiazAz darab válsiztoll és nlpyohb kese nulac tladó a Ziltárdl Undalom-ban. — Mcgltklnlheló minden hérkóinap délulln. 406
IsmAt oluaóbb lett ■ tia«i|
Musztl él Frlfdrnlhal cégnél, r i kiló l\'g-tlnomabb t«ivi| 10 lllUr. 318
Fit" k«rl4»«« kprci a Zslíérill B\'r gflrdaiég. — Érdeklődni lehet Hatlhylnv-utca 26. 405
O\'naón aladók lenyéirképes nép injol golyvái (hegyei) li|«alambok minden aiinr-cn, "u?ys7tntén fnjnyulnk. Meií-lekfnlhelö d e 9 órllól, d. u. 3 órilp Árpid utca 9. 458
MagAnhAaban hAmm 8,-ob", tllrdö-szobával mijui l-re kiadó. — Uóvebbel Sugir-ul 41. S0O
FaalAkaa hordók, ló állapolban olción elrdók lapunk nyomdájában.
KladA tukAaok. Ciengrry-ul 13. II. a. háibm lóbb ul il é» lóbb udvari lakón részben azonnal, réizben má|U» I re klidó
463
HasanAlt, d« Uiemképei állapotban levó villanymotorok, tnélykutizlviltyu\', bor-Iii-allyuk. Werllrelmkassuk, blllenó kocilk, mezei viíull sínek különbóió nat-yságbin kaphatók SiagA Már, FOlvOl-tér 2 Telelőn 134. 505
Modirn 4 ixobá", tUidöi7obái I emeleti lakás Elliébel-tér 18 aiámu házban máim l-re kiadó. Bóvebbet Dr. Halpben Ügyvéd lrodá|ában 409
ClUnyomda duian felszerelve legdlva-loilbb mintákkal Kárpált Bózsinél, Kól ciey utca 15. 1919
Frloax Jonő, EraaAbat-tAr S.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egéiziégUgyl, kózponll góz- éa melegvlz-Ifltésl berendezéseknek izereiésél, cialor-názást, továbbá Vlidzerkezeti és egyéb lakatos munks.kll. Tolafon 3-9B. S793
Alig hnaxnAlt modern, csukod N.lsch-luló olción elidó. Kautminn Min\', Ns^y kanlzea Telelőn 167. 6908
PAnak0lo«0nt bekebelezéire minden össiejiben a Irgelónyösebben él leggyorsabban tolyóslltal Aozél lonAo pénz-kóloönközretiró irodá|a Nagykanlisa, Horthy Mlktói-ul 2 izim. 6358
HaaanAlt bútort, ágylollit veit éi elad özv. Ku\'-eciné, Emébet tér. 369
Három axobAa ulcal verandái, com-tortól Ilkái Sugár-ut 38a. május clielére klidó. 3!8
Nagy világol helyilég Irodának, varró dának, vagy más mühalynok kiadó Ko\'lhy Mlklós-ut 4. 346
Férít és nól kabátok, ziakett, olcióárt eladó. — Megtekinthető délutánonként Bhllhyány-utca 10. 391
PrlvAtpAna dilzkréten ciak lilzloi helyekre kapható. Cim a kiadóban. 388
Karasak magaAlalr* tiatsl hlm éa nőstény patkányfogó rilller kutyát párban — Szivei megkereséseket Franki Qyull,
nregki Letenye címre kérem.
420
32 éves iildó fialaleinbci Ismeretség hiányában ezúton keres lamarataAgat
18—24 év kSzóttt csinos leánnyal; házassá/ cél Iából. „Jobb érzésű" Jeligére klidó hivatalban <76
EgyaAgoa rnsgyar gyoralrAat Jutányosán tinitok. Mlgyir-német IrAgópa-lAat vállalok. Hllich, Ciengery-ut 20. 454
Madern S aaabAa Iskái tOrdóizobá-vil, OIHII mellékhely légekkel, má|ui vagy iuruizIui I érc klidó — Kiilaludy-utci
17/b. Réciel. \'_.__45í
KladA modern 3 izobla parkettái lakás májul 1-n Magyar-utca 30. 438
F«anl ludA mindenei leány Iclvétetlk. Clm Migyir-utci 44. színi. 473
HAzak 7. 5, 4 és 3 szobái ma«An-
hAzak, tílbb nagyobb él klaebh |(lvedel-meió bArhAzak, amalataa él Oz-latbAzak, vendéglók, •zabadhagfan
10. I. 6 él 2 hold birtok épületekkel. >zentgygrg|r»Arl hagyan 26 hold azAntA éi rét, lovábbá 10 hold izlnló, Kanizsa hatArAban 150 hold birtok
éptlletikkel. Birtok ZalamagyAban,
(08. 6C-0, 250. 65 él 110 hold. közel aa álloméihoz épületekkel olcaA Árban eladók. Bóvebbet DukAaz Mlkaa Ing. kozveliló Nagykanizsán, Sztnteri ucca 3 izam. .472
Barabonol maiam 3 Járalu turbinái klltlnó forgalommal. p,lma lólddel, rétlel, gyümölcsfákkal, műút mellett eladó. Alán-latok káptalani |óizáelgizgalóaá| Veizprém. Jókai-utca címre kuldendók. 466
Jobb háaból való tlu tanulAnak felvételik Tota litván Tamái clpéiznél Magyar utci 6
RAaaa-utoa 3. sz ház elidó Bóvebbet a hállulajdonoanál IKotomrét, Bigoiil sor 31. .480
SzarAny riiládból való Ügyei, Untéi légei fiatal leányt be|árónónek telveiiek Oyár-utci 37. -479
Felülvezéreli ímeilVal matarkai-Ak-pAr kéltnései oldllkocslval 7.50 cmJ órán-klnt 120 km. írb\'sségü kllünó állipotban aladA Sugár ul 7 az. atltl. -478
KladA udvi I Ilkái mellékhelvllégek-kel sertéitrrtiilil tebruá l«-re, Rákócziul 5/c. alatt 477
NagyoaalAdoa kapás vincellért keresek azonnali belépésre, Batthyány u. 2C.
404
E?Ky egyszobs él konyhlból álló icuterén lakAa aaon-al klidó Sugár-ut 15. -451
Bsgolil lor 35. izámu migányoi családi hAz, a város külterületén kerttel együtt május l-re kiadó, bóvebbet ugyinoll. -474
KOIAnbaJAraty cilnonn bútorozott szoba kiadó Batthyány ulca 19. 342
KAt agyazabAa alSazabAa lakál
mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Csen-gery-ulca 46. ». >316
Udvart 2 szobás lakAa kiadó Teleky-ul 1
február l-re ■501
Karaakad6««aAd*t márdui I-re felvetlek. Deulich Sá.idor cég Fó-ut I. -493
Két tikele tAlikabAt, zukel, nói kabátok olcióért alaaAk. Batthyány utca 10.
497
Kit Mobái~íakáa mellékhelylaégekkel együtt klidó. Cim Eriaébet-ttr 16, lüizer-üzlet. 510
Magyar-utca 93 Slámu ház él tgy
rét eladó. Bóvibbet ugyinoll. 508
ClagAaa urlhAa 3 izobl, veranda óanti mellékhelyiségekkel, kert, iürdó-itoba Bllthyány-ulca 12. május l-re kiadó. - Bóvebbet Hoffmanu Henriknél, Clányt-u. 8. 509
KladA Klnltii-u. 8. iiámu házban 7 szobái laktl májút l-re. 307
EatAlyl-, utcai-, iport-kaaztyOk kélt.léiét és Javltálát vállalj! - Láltlóné Qrtlnhut Erzil, Deák lér 2, emelet. 494
KAt azabAa lakit mellékhelyliégekkel ntijut l-re klidó Ariny Jánoi-utca 12. Bóvebbet Batthány utca 10. 502
2 izépeu bútorozott liobl klidó, egy zongora bérbeidó Batthyány-u 22. 503
ElaCraadO házlkoizt kapható, ebéd már 81 tlllTtől kezdve. Ugyanoll egy ktl-lOnbeJáratu bútorozott laaba leljea eliálálist izonnil kiadó ózv. Bergernánál, Klnlzil utca 21. -509
A laégalt klskaniztal malomtelep a rajta levő épületekkel együtt itabidkézbó! eladó. — Ugyanolt egy 50 lóerői kltünö állipo\'han levó leobendortl álló Dlellmotrr él 2 pár 38 collos darilókó jutányos árban kapható. — Bóvebbet a tulajdonosnál Orizág ut 39. 492
•zagft Olga uj elönyomdájábau divatos kézimunkák, sobellnok, selymek, pamutok kaphatók Mindennemű kézimunkák kAazltAaAt vállalom. — Tanulóleányokat tetveizek EötvOs-tér 2. 504
NAgy azobAa likát óiizei mellék-htlylségekkel egytllt má|ut l-re klidó. — Ballhány-utca 10. 496
TalAltatott róztstzin kreppdesin atlu-rozolt nőt plasztron i Ciengery-uton. lga-zoll tulajdonou átveheti lapunk kiadóhivatalában.
Automata-eleség
etetőiével lényeden emelhető a tyúkok tojá»ho/ama. Egy lyuknak naponta c»ak 6 dekát kell adni. I kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, huiliszt, véiliszt, ciukamá|ol«J, soyabab-dara. köles, buza, zab, árpa. tengeri, buzakotpi stb.)
Madáreleségek:
(Keveri madáreleiég, kendermag, hámo-zottiab, fénymag, édes repce, faláta mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szin savas lakamiányméiz.
P e k k
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és xsAkszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növényvédőszerek kereike.rélében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melletl. Teleion 130.
miltt a voll Ralnltz-léle kézimunkaüzletben raktáron levó áruk mAlyaa laazAllllott Árban idatnak al
N. W. K északi tonsl ...... Ifi tilt.
Smyrna és tmperiál fonal ... 10 fali Berliner éi Llbutu ......... 14 liit.
Mosóselyem ............... 6 flll.
Színei gyóngytonal ét moullné 12 tilt.
Qobellnképek, párnák, szőnyegek éa terilók betzerzéil áron alul I
Senki el ne mulassza ezen kedvező alkalmat t
KttUn Enilb.1.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
géplparváltititával Zalaegerszeg. Telefon: 43. Kéizil:
wlavazatAk Aa azivattyubaran-dazAaakat, traktarak, autAk Aa pA»ak |..IUaAt.
MEGJELENT
Dr. Bernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldil terjedelmű viskót kötél nagy hlánvt póiló munka éi leljea egé-izeben tartalmazza sz óregség. rokksnt-ság, Ozvegyiég és árvaság esetére való kótelezó blitoiltáiról (1028 évIXL. l.-c) továbbá i beteglégi él baleseti bltlo-lilásról iióló (1927. évi XXI. t.-c) lói vényt leljea izöveggel ét a vonatkozó 1930 április haváig megleteti! kiegészítő és módosító rendeleteket, valamint az OrizágOR Táriadalomblzlodtó intézet ellő atapixabályát.
Ara 6 pengő.
Kapható lapunk kiadóhivatalában Aa Hagy Kálmánnál,
Batthyány-utoa I. axám alatt.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
— Szervusz Pali.
—Hová mégy Tancsi? Én elmegyek a KARLOVITS henteshez. Hál te még nem hallottad, hogy megolosult nála a hus T
I kg. I. rendű marhahús P l\'BO—\'.•80, 1 kg. sertéshús P I-4H 1-60 és ami még a legjobb, az, In gy saját termésű balatonmárlal fajtiszta rizling borall Is kiméri és pedig 1 liter 80 fillér. Mér mi barátom, csak oda megyünk. A feleségem husér\', én pedig borért, léhát el ne felejtsd.
Kárlovits György hentes és mészáros
„, Rákóczi utoa 8.
III
Épfiletfa és deszkakereskedés. ásztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, ápOletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb épiikezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan lakiáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kapha\'ók. Hajópadlógyárfás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb íjban. Minden anyagot helyszínre szállit:
Dukász Ferenc
anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon
épfllelfa, deszka és egyéb építkezési
290. szám.
1/1931.
Hirdetmény.
1. Az alsónyiresi erdőn kitermelt 340 halom ágfát január 27-én és 29-én, továbbá február 3-án és 5-én az alsónyiresi csemetekertnél délelőtt 9 órakor,
2. az alsóerdőn kitermelt 359 halom ágfát február 9-én, 10-én, 12 én és 16-án az alsóerdei erdőőri laknál délelőtt 9 órakor megkezdődő árverésen eladom.
,„ Polgármester.
Csődtömegeladás.
Vb egyházasbükki Dervarics Akos csődtömegéhez tartozó és a csőd-leltár 65-79, 81, 82, 85, 87-104, 110 és 111 tételei alatt összeirt 2962 Pengő 60 fillér becsérték!! borukat, hordókai irodámban folyó évi lebruár hó 7. napján délelótt II órakor nyilvános árverésen eladom. A csődleltár irodámban a hivatalos órák alatt megtekinthető.
Nagykanizsa, 1931. évi január hó 31. napján.
Dr. Pelrics József 484 D|yv4d, tőmíggondnok
Kováid Péter és Fia
budapesti festőgyár
a«l»l*b«n legújabb mlnUkból kézimunka •IflnyomtatAa ía .lk*.»IU.., ta«6hBISn-l«Bl»«4|, Mtlltarlék, harlanyakS Sk és »»
UUmniihaHanyéfc
mélyen leiziilllutl Albin kiptutók Caengcry-ut S. az. alatt.
Kürtiéiü polgárt
ebédlőbntor kiállítás
megtekinthető EUfi Maayar BIk-toslté palatAbM. Cicitfiry-utl flxl*th«lyiségb«n.
491
Lukáosy Imre múasztalos.
•sx.éle/lwi hu bsirál
HIRDESSEN
■ „Zalai Közlönj"-bon.
Két szoba, előszoba és fürdőszobából álló utcai garzonlakás április l-re
kiadó.
Bővebbet Dr. Petrics József ügyvéd irodájában, Király-utca 35. szám alatt.
Ha jó
Gramoíonlemez kölcsönzés!
RflDIOT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztályéhoz
SIN SER
VARRÓGÉP.
sí. /•ItúULJc
■\'v" \' ("ly AotJí
SlNGER VARRÓGÉP RÍ3ZV TARS.
HA8YK&HIZ8A Flók&ilele: Fö-nt 1.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa I.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezel! elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Árverési hirdetmény.
Vb. Brcuer Testvérek bánokszentgyörgyi cég és illetve vb. Breuer Vilmos és vb. Breuer Bernát nagykanizsai lakósok csődügyében a csődtömeghez tarlo;ó és a csődleltár 1—103 tételszámai alatt felvett Wertheim-szekrényből, iróaszlalok-ból kdlömbözö minőségű és nagyságú hordókból, lehenekből, ménekből, lovakból, lószerszámokból, lópokrócokból, kocsikból, szánokból, szőlőmorzsolókból, répa- és szecskavágókból és egyéb gazdasági eszközökből álló ingóságok IB3I. évi február hó 7. napján d. a. 9 órakor BánokazentgySr-gySn, majd ezt követőleg a csőd-leltár 104—197. tételszámai ilall felvett lovakból, ökrökből, cséplőgépből, cséplögépszekréiiyből, boro-nákból, ekékből, szecskavágókból, répavágókból, kocsikból, szekerekből és egyéb gazdasági eszközökből álló ingóságok Bázán bírói árverés joghatályával biró nyilvános árverés utján aluliról! csődtömeg-gondnok közbcriiötle mellel! a le-teyyei blr. végreliajló állal eladalni fognak.
Az árverés alá kcríllő mének, lovak és ökrök a kikiáltási ár %-án alul el nent adatnak, inig a többi ingóságok a legtöbbet ígérőnek adatnak el.
Az árverésen vevők tartoznak a vételár I készpénzben nyomban alulírott csödtönvggomlnok kezeihez lefizetni, az azonnal elszállítható ingóságokat elvinni, míg az azonnal el nem szállítható ingóságokat az árverés halárnapjától számitolt 8 napon belül elszállítani.
Az azonnal el nem szállított ingóságok a helyszínén a vevő veszélyére és kárára maradnak. Az összes eladoll ingóságok minősége tekintetében a szavatosságot a csődtömeg kizárja, ugy szintén kizárja a csődtömeg a szavatosságot az eladott állatoknak ugy belső, mint külső hibái tekintetében
Dr. Krausz Aladár
ügyvítl csödlOmeggondnok.
—V-
Kováid Péter és Fia
budapesti teatögyár
mélyen leszállított árban fest, tisztit és pttsséroz, gallérok, kézelők és ingek legszebb tisztítása
Csengery-ut 5. szánt.
Árverési hirdetmény.
Késedelmes vevő terhére kir. közjegyző közbenjöttével nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek a kikiáltási áron alul is eladatnak: 20 (Husz) darab Yorkshlre-faj-táju tenyészkoca és I (Egy) darab Yorkshlre kan sertés egy tételben lábon.
Az árverés Nagykanizsán, Magyar-utca 2. szám alatt a Ha|ó-vnidéglö udvarán lesz megtartva 1931 évi lebruár hó 4-én délután 3 órakor.
A kikiáltási ár az egész léteire 5.000 P, azaz Ötezer Pengő. Árve-relni szándékozók tartoznak a ki-kiállási ár 10 (Tiz) százalékát készpénzben az eljáró kir. közjegyző kezéhez bánatpénzül lelenni.
A legtöbbet Ígérő, mint árverési vevő taitozik a vételárat nyomban készpénzben teljes összegében lefizetni és a sertéseket nyomban átvenni. — A vételi illeték a vevőt terheli. «i
Nyomatott ■ MJulal Nyomd* és Lapkiadó Vállalatnál N»KyUniztAn. (Felelős üzletveicíi- ZaUI Károly.)
7l. évfolyam 27. szám
Nagykanizsa, 1981. február 4 szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KDZL0HT
SK<V<U1M<: "pH «l 1. N»t &.
KliJötilvitil: Fóal 6. uim. Kriirtitíyi MhkladöMraUI: Komdi ulu 92.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarfts Lajos
EUBntfej hm : Mn I pco^t M «Ur T . . . / SntfctutMl 431. -Mim, (íim 71) Tckioo ^ KIxhUűTiul 7S. KMUbtlyi Bak 23
Ma akasztják
a gyllkoa csendörörmestert
Pécs, Ubruár 5 A hnnvédlörvényszéken ma közölték Ambrus litván csendőrőrmesler rcl a liouvédfötörvényszék haláloi ítéletét és a kormányzó elulaaltó végzését A halálos ítélet kihirdetésekor Ambrus rosszullett és össze-tsett. Amikor magához tért, slralom-házba szállitotlák.\' Holnap reggel (elakasztják.
Az Erdélyi-bünper
■ kurta alflt
Budapest, február 3 A kir. kúria ma délelőtt kezdte tárgyalni Erdélyi Béla gyilkossági bűnügyét. Erdélyi Bélát a törvényszék és a tábla életfogytiglani fegv-házra Ítélte, mert feleiégéi, Forgács Anna szinéiznöl 1927-ben Ausztriában megölte. ítéletre a jövő hét közepén kerül sor.
Odescalohi herceg
büntetését a tábla felemelte — A koronaügyész fogházbüntetés kiszabását kérte
Budapest, fubruár > A tábla ma foglalkozott Odescalchi Miklós herceg ügyével, aki egy ál-inuatolt éjszaka után összetűzött Hatogh Sándor rendőrrel, mert az gyorshajtás miatt igazoltatta. A törvényszék halósági közeg elleni erőszak vétségéért 3000 pengő pénzbüntetésre liélie. A tábla inai tárgyalásán Makkay Jenő dr. koronaügyész helyettes a törvényszéki ítélet megváltoztatását kérte olyképpen, hogy a tábla a hercegei fogházbüntetésre ítélje. A tábla végül a herceg büntetését 3000 pengőről 8000 pengőre emelte fel és az indokolásban megállapította, hogy a vádlottnak nincs érzéke a hatóiági kOzegekkel szemben tanúsítandó kő-teles tisztelet Iráni. Ugy a vádhalóság képviselője, mint a védő semmiségi panaszt jelentett be.
Ketiüs gyilkosság
Budapest, fubruár 3 Csálalfa községben borzalmas kettős gyilkosság történt. Ringeisz An-drásné 44 éves gazdag asszonyt, akinek férje Kanadában tartózkodik és 13 esztendős kis cselédjét, Sterz Máriái, ismeretlen telte; fejszecsapásokkal meggyilkolta. Érdekes, hogy az asszony értékeiből semmi sem hiányzik.
Az a feltevés, hogy a gyilkos bosz-szuból ölte meg a gazdag asszonyi és kis cselédjét.
Borzalmas gránátrobbanás a Teleky-téren több halottal és számos súlyos sebesülttel
Egy ószeres kalapálni kezdte az ószerek közé került harctéri gránátot, amely felrobbant é« iszonyú pusztítást vitt véghez
Budapest, fsbruár 3 Ma délután 2 óra tájban a Teleky-téren robbanás történt, amely főbb halálos áUiQzatot követelt. A Budapesten mosi folyamaiban lévő nagytakarítási trlunkálalok során pincékből és padlásokról összehordott ócska holmikat a Teleky téri ószere-sek összevásárolták és a Teleki-térnek a temető felöli oldalán nagy halmokba hordták össze. Ezek közé az ócska holmik közé ugylátszik a háborúból visszamaradt gránát Is került, amely ma délután 2 óra táj bnn, amikor a tér zsúfolásig lelve volt vásárlókkal és eladókkal, felrobbant. Három ember meghalt, 13 súlyosan megsebesüli.
Budapest, február 3 A Telaky-téri robbanásról a kö-vetkazó részleteket jelentik: Mandl Lipót ószeres a nagytakaiilások során kiselejtezett különböző fémtárgyakat szállíttatott kézikocsiban Oold-schmied Vilmos ószeres Teleky-lérl boltjába. A tárgyak lerakása közben a kocsit huzó fiatal napszámosfiu a holmik között ievó gránátot kezdte feszegetni A gránát hirtelen felrobbant. A robbanás következtében a fiatalember, továbbá Mandl Lipót és a közelben tartózkodó fllum ószeres oly súlyos sebe kel szenvedtek, hogy kórházba szállítás közben meghaltak. A téren még 12 súlyos sebesült maradt. Közülük Imiben a vásárló közönség köréből.
Budapest, február 3 A Teleky-léren történt gránátrob bánás sebesültjeit a Kun u\'cai kórházba és a Szenl István kórházba szállították. Délután 3 óráig a kórházakba 2H sebesültet szállítottak be. A sebesültek legnagyobbrészt életveszélyesek. A három halollal a törvényszéki bonciani irilézelbe villék. A vizsgálat megindult.
■J IcQUltibb /elen/és
Budapest, február 3 (Éjszakai rádió/elentés) A borzalmas katasztrófáról a leguj\'bb jelenlések a következők:
A rertdöiség megállapította, hogy a robbanási Mandel Upól idézle elő, aki tobbizöii figyelmeztess dacira ütötte a gránátul, amely felrobbant. A mtr közöl-ken kivül meghaltak: kórházba való szállítás közben Major Otzkár műszerész, Hreitner Samu 35 éves cipészmesler, aki az egyik kórházban akkor hall meg, amikor mütöre tellék, azonkívül Cteiger János napszámos A súlyosan sebesültek száma 30 mlg a könny;bben srhcsülleké 20. A rendőrség a kórházban kihallgitta a könnyebben sérülteket, akik elmondották, hogy munkakeresés céljából mewe\'< a Teleky-térre, ahol egy nagy lOmeghe verődtek össze. nmikor egy hatalmas detonáció rázkódtatta meg a levegőt. Azu\'án eszméletüket vesztették és csak a kórházban léitek magukhoz.
A földrengés Új-Zéland városainak házait kártyaként a tengerbe dobta
A tenger messzire visszavonult a parttól — Napler városa romokban hever — A földrengésnek löbbszáz áldozata van
Wellington, február 3 Ujzélandban Napier városát r. födrengés rombadönlOlle. Az Au szlráliai földrengé halálos áldozatai nak száma eddig 24. Hostings viros egyik fele elpusztult, a másik Ián gokban áll.
Wellington, január 3 Hastlngsban az egész üzleli negved elpusztult. Az egyik összedőli híz romjai között számos ember vesztette életéi. Az elpusztult városnegyed segítségére mindenfelől orvosok és ápolók sietnek és élelmiszerkészletek érkeznek. Az eddigi hírek több, mini száz halottról és sebesültról szólnak. Njpier helyzetéről pontos hirek még nem étkeztek. Áltól tartanak, hogy
ebben a városban, a halálos áldoza-lok száma meghaladja a százat.
I.ondon. február 3 (Éjszakai rádlójrlentés) A háború legnagyobb inuzalmai meg sem közelítik az\', ami Napierben lezajlott és minden képzeletet felülmúl. A házak káityakénl omlottak össze. A földrengés számtalan magasabban épült házat valósággal a tengerbe dobott A tenger messzire vissza-vonu t a parllól. Az emberek nagy része nem ludo;t menekülni.
A földrengés erejét a mintegy 12 000 mérföldnyire fekvő londoni observatőrium jelzőkészüléke is erősen megérezte.
Az esti órákban ujabb földlökéiek voltak érezhetők.
Ünnepségek keretében adták át
dr. Szigethv Károlyné és dr. Tamás lánosné pápai kitüntetését
Nagykanizsa, február 3
Lélekemrlöen szép egyházi ünnepség keretiben adták át Oyertyaszen-lelö Bo\'dogasszony nap|án a felső-templomban a jólékonyíág és vallásos élet terén kifejteit érdemeik elismeréséül a két köztiszteletnek örvendő nagykanizsai úriasszony: dr. Szlgethy Károlyné és dr. Tamás Já-nosnénak a ma^as pápai kitüntetést, a Pro Ecclesla et Ponttfice érdemrendé\'. A felsőiemplom ebből az alkalomból zsúfolásig meglelt, a szentélyben a város előkelőségei teljes számban. Olt voltak az összes katolikus egyesül lek és szervezetek, a kongreg\'ciók, a különböző jótékonysági egyesületek képviselői slb.
Dr. Weber Pál kanonok, aki dr. Roll Nándor megyéspüspököt kép-viselle, ünnepi nagymiséi celebrált. Szentmise alall az Ünnepellek a szentségekhez járultak. Mise alatt a kóruson a missziósnővérek egyházi énekeket énekellek.
Az ünnepi szentmise ulándr Weber Pál kanonok a megyéspüspök képviseletében magasszárnyalásu beszédet intézeti a két kitüntetetthez, akiknek a vallásos élet, a kongregációi munka, a jótékonyság s katolikus Carilas terén kife|ielt hervadhatatlan érdemeit ismertelte. Webrr kanonok beszéde minden jelenlevő lelkét megragad\'a. Majd következett a szép aklus, mind a kél urinőnek felltlzie a pápai érdemrendet, amely művészi kivitelű, a Szentatyának mellképét ábrázolja a Pro Ecclesla et Ponlilice felirattal, selyemszalagja a pápai színekkel.
Gazdag Ferenc püspöki biztos pedig az erről szóló és a S enlalya sajáikezü aláírásával ellátott okiratot adta át. A kitüntetés átadIsa a pápai himnusszal ért véget.
Délután 6 órakor a Missziósházban családias jelKgü összejövetel voll a Keresztény Jólékony Nőegylel, a Kongregációk és a Misszió Társulat rendé.étében, amelyen részi vetlek társadalmunknak színe-java, élén Kdllay Tibor nyug. pénzügyminiszteriéi, dr. Plihdl Viklor felsőházi taggal, Gyömörey István orsz. képviselővel és dr. Krdlky István
_ZALAI KÓELÓNV_______
Zalamegye közgyűlése tiltakozik a balatonfüredi járás elszakitási mozgalma ellen
A vármegye feliratban kéri a jövedelmi és vagyonadó revízióját és a vasárnapok tiszteletben tartását
_É_
polgármesterrel és a rendező egyesületek elnökségeivel. A nifgyésptlspö-köl itt is dr. Weber Pál kanonok képviselte.
Az Egyházi Énekkar Ricz János fókántor vezetése alatt alkalmi éneket adott elö. Gazdag Ferenc püspöki biztos a megyéspüspök kísérőlevelét nyújtotta át a két kitüntetett úrnőnek. Eberhardt Béla piarista főigazgató ünnepi beszédben méltatta a hölgyek tevékenységét, amely a kongregáció talajából fakadt. A kongregáció szelleme hatolta át őket minden tetteikben, ez volt életüknek vezérfonala.
Dr. Krátky István polgármester a város közönsége nevében köszöntött.; a kitüntetettekéi és kérte Weber kanonokot, hogy adj 1 ét Nagykanizsa összkalolikusságának hódolatát a megyéspüspök Ö.\'xcellenciájának. Az ünnepeltek nevében dr. Szigelhy Ká-rolyné köszönte \'meg azután könnyekig meghatóit beszédben az ünneplést.
Majd két kisleár.yka köszöntölte fel dr. Szlgelhynét és dr. Tdmásnét.
A Kongregációk, a Misszió, a Harmadrend, a Nőegylet gyönyörűen kiállítod díszes világcsokrokkal, pápai színű selyemszalaggal kedveskidlek a kitüntetetteknek.
Majd teához ült a díszes és elő kelő közönség, amely a kitüntettek ünneplésében vacsora idejéig családi meleg hangulatban együit m.iradt.
A Zrínyi Millió* Irodalmi éa MB-véaaall KAr aassakarónak
felhívása
Nagykanizsa, januAr 91
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör legutóbbi hangversenye anyagilag is várakozáson felül sikerüli. Ez és főként az örvendetes erkölcsi siker, arra indították a Kör zenei szakosztályának elnökségét, hogy kitűzzék a következő hangverseny idejét Ez február végén, vagy máicius elején lesz. Minthogy azonban a szakosztály programja szerint súlyt helyez aria is, hogy a zenekart megfelelő erőkkel bővítse, azért ezúton is felkéri mindazokat, akik kellő készültséggel rendelkeznek és hajlandók a Kör zenekarában közreműködni, sziveskeJje-nek ezt — a koncert közelségére való tekintettel — legkésőbb február 7-lg írásban (név, lakáscim, szólam) bejelenleni Vannay János zeneiskolai Igazgatónak.
Itt emlit|ük meg, hogy a zenekart már Keszthelyre készülnek egy hangversenyre meghivni, ami ujabb ösztönzés annak további kiépítésére.
(Éjutkal rádlójtUnUí) A Meteorológiai latóaat eete 10 órakor |a-lantl > Jobbóra felhéa, mérsókal-ten hideg IdA, oaapadókhajam-
Ai Id ny előrehaladott volla miatt
leltári Árusítást
rendezek elótestett
Smyrna és perzsa szőnyegekből,
gyapjúból <l gnbetlnképekból. Elólestelt exAssyegek valódi jutából már • P-tAI
1 kgr N. W. K nerzsa, szmlma gyapjú IS*— P.
Mindennemű kézimunka anyagok, ttlg-góny anyagok, csipkék, Ichéincmtl. c-lpkék a legnagyobb választékban, a legolcsóbb árban
In. Dr. Oromz Mlklóané
«/ k4ilmunkáflil«Ut>*n
Horthy ■Iklóa-sit 2. Kém.
Zalaogerazef, február á
(Saját tudősitónk telefonjelentéu) Zalavármegye törvényhatósági bizottságának mai közgyűlésén Gyömörey Oyörgy főispán elpai entálta/Ja/Z/iyd/i^ Strattmann László herceget, történelmi visszapillantásban méltatva a család zalai kapcsolatait.
Mázy Engelbeit tihanyi apát napirend elölt megbélyegezte a balalon-füredi járás elszakadási mozgalmát.
Farkas Tibor és a szónokok egész sora csatlakozott a tiltakozáshoz.
Az alispáni jelenléshez Noé Qyula plébános és utána sok kisgazda szólalt fel, legtöbbjük a jövedelmi és vagyonadó revízióját, a községek súlyos helyzetét lelte szóvá.
Az alispán válaszában kijelentette, hogy az adók erős behajtását a megye fizetési kötelezettségei teszik okvetlen szükségessé. Vegyenek fel magánosok kölcsönt az adófizetésre, ez olcsóbb, mint a késedelmi kamat.
A főispán kihirdette a közgyűlés egyhangú határozatát, mellyel tiltakozik a baíutonfüredi járás elszakadási mozgalma ellen.
A közgyűlés ugy határoz, hogy felir a pénzügyminiszterhez: a jövt-
Nagyknnlzaa, tobruár 3 Az idén mintha a nemzeti lobogó is szomorúbban lengett volna a Polgári Egylet ormán, tradicionális méltósággal jelezve a közgyűlés napját.
95 Ik évi közgyűléséi tartotta a valamikori Bürgcr Veiein, a Széchenyi-eszmék Úttörői közt is első a magyar vidékén. És ez az öreg, a kanizsai társisélelben közel évszázados áldásos hivatását teljesítő egyesület ina fenyegető válságok idejét éli. Csak nagy társadalmi összefogás és áldozatkészség segíthet rajt, vagy pedig bezárhatja 95 éves kapuit, hogy trídicióival és az azokból kifogyhatatlanul fakadl erőkkel a Polgári Egylet is a történelemé legyen.
A 95-ik évi közgyűlés és az azt követő bankett remélni engedik, hogy a kanizsai társasélet eme nélkülözhetetlen otthonát meg lehel menteni a centennárium felé haladó további életnek.
a hőxgyUlós Hétfőn délelőtt 11 órakor volt a közgyűlés, melyen nagy számban |elentek meg a tagok.
Dr. Hajdú Qyula, a Polgári Egylet elnöke megnyitójában kifejtelte, hogy a Polgári Egylet nem öncél,
delml és vagyonadót hivatalból vegyék revízió alá.
Élénk vita indult meg a 2 vagy 4 közgyűlés felett. A kanizsai kívánságnak megfelelően áthelyezett gyü-lésnapokat elfogadták, de főként a kisgazdák, tiltakoztak a közgyűlések számának apasztása ellen. Csatlakozott ehhez Farkas Tibor is. Pllhál Viktor és dr. Csák Károly az apasz-t..s melleit szólallak fel. Végűi is a főispán szavazásra telte fel a kérdést. Minthogy a kisgazdák nagy számban szavaztak a 4 közgyűlés mellett, a közgyűlések száma változatlanul 4 marad.
Az 500.000 P függőkölcsön felvételéi a közgyűlés megszavazta. — Farkas Tibor kérte, hogy ezzel szemben a végrehajtásokat mérsékeljék.
Pehm József indítványára a közgyűlés felir a belügyminiszterhez, hogy vasarnap a hivatalok az istentiszteletek idejére feleket ne idézhessenek, kiszállások, helyszíni tárgyalások ilyenkor ne legyenek, a vasárnapi mulatságok számát mérsékeljék.
A kisgyűlés által leli egyéb javaslatokat a közgyűlés elfogadta.
hanem társadalmi közszükséglet, ahol a társadalmi elet viharai elülnek. Szükség van erre, hogy legyen egy hily, ahol kezet kézbe adva, felekezeti és társadalmi különbségek nélkül találkozhatunk a nemzetépítő összefogás erejével. (Za|os helyeslés).
Nagy Tivadar tllkár az Egylet szeretetétől fűlött, irodalmi hansu, elmélyedt és körültekintő évi jelentésében a józan, de nem túlhajtott bizakodás lungj-.it ütötte meg. A jelenté* nigyvonalu programadás volt a Polgári Egylet eszmei tartalmából merilve, annak erkölcsi és anyagi életére vonatkozóin.
Lényeges esemény — mondja a jelenlés — tjem történt az elmúlt évben az Egylet éleiében. A pénzügyi egyensúlyt a súlyos viszonyok ellenére is sikerült megtartani, ami Lányi László pénztárnok érdeme, akit a közgyűlés hosszasan és lelkesen ünnepelt ezért.
Az anyagiak miatt válságba jutott Polgári Egylet megmentésének ügye — mondja tovább a jelentés — a város képviselőtestületén, az Égylel tagjain és a város társadalmán múlik. Az Egylet minden fórumhoz fordul és hiszi, hogy egyláborba állással, magyar életerővel, áldozat-
_1981 tebruár 4
k.\'szséggel sikerül az éleinek megmenteni.
A közgyűlés a hosszú tapssal lo-gadott jelentést Eberhardt B*la főigazgató javaslatára egész terjedelmében jegyzökönyvében megörökíti.
Lányi László a zárszámadási és a pénztári jelentést terjesztette elő. A pénzbeliek szomorú adatai közölt a legszomorúbb az 1931. évi költségvetés 1092 pengő fedezetlen hiánya, a kamatterhek súlyos tétele.
Dr. Hajdú Qyula bejelentette, hogy Eberhardt Béla főigazgató 100 pengőt ajánlott fel egyik válaszlmá-nyi ülésen a Polgári Egylet megmentéséhez, amikor ő maga Is a tagok áldozalkészségére appelált a válság valaminő levezetése érdekében. (Zajos éljenzés.)
A közgyűlés ezután hozzászólás nélkül elfogadta az Indítványt, amely szerint a Polgári Egylet 1500 drb. egyenként 25 P névértékű kötvényt bocsát kl, 25 éves visszafizetéssel, évenkénti klsorsoíással, 4 százalékos kamatozással.
A tisztikar választás a Polgári Egylet teljes bizalmiról és ragaszkodásáról biztosította az elnökségei és a választmányt. Ennek tudható be, hogy a teljes elnökséget, választmányt és számvizsg Hókat, titkos szavazás utján, egyhangúlag u|ból megválasztották. Xét uj tagja is van a választmánynak : Kemény János és Kiss Ernő és egy uj számvizsgáló: Szabó József. A közgyűlés lelkesen tüntetett a vezetőség, lóként dr. Hajdú Qyula elnök mellett, aki az ö közismert agilitásának minden odaadásával és lelkesedésével tartja vállát a Polgári Egylet roskadozó boltozata alatt.
Bankett
Este 101 teritékes bankéit volt a Polgári Egylet kistermében. A banketten ott volt dr. Kdllay Tibor országgyűlési képviselő is, valamint Nagykanizsa társadalmának a Polgári Egylet összetételét reprezentáló di-szes együttese. Jóleső öröm volt a fehér asztalok körtll, a közel 100 esztendő trádiclóit őrző falak kőzött látni, ahogyan ledőlt minden mesterségesen kovácsolt válaszfal kanizsai polgár és kanizsai polgár között.
Az első felköszöntőt (három év-tlzedes tagsága alatt Immár a 27-íkel) dr. Hajdú Qyula elnök mondta. Kifejtette a háború utáni társadalomban a társas tömörülés fokozott jelentőségét, a Polgári Egylet eszméjét, hivatását, a lelkek egységének kiépítését, amit a nemzeti géniusz Irányit. Hosszú, lelkes taps közben a Polgári Egylet jobb jövőjére ürítette poharát.
Dr. Krátky István polgármester a Polgári Egylet jelentőségét a magyar társadalom ama szervezkedésének szükségessége szempontjából fejteti* kl, ami a földalalti erők romboló aknamunkáját van hivatva kivédeni és megelőzni. Beszéde közben Hajdú G,ulát aposztrofálta, mint Idealizmussal tele, minden szép és nemes törekvésért lelkesedő elnököt, akit közéleli és társadalmi szereplé-
Jön a Jaszszlcirály
1500 datab 25 pengős kötvényt bocsátanak ki a Polgári Egylet megmentésére
A 95-ik évi közgyűlési banketten a polgármester felhívására a tizedrészt nyomban lejegyezték
1981. február 4.
ZALAI KÖZLÖNY
sében soha egyéni törekvések nem vejeilek, h«nem vezette a fajtája szeretote, s akit az ideális hevület vitt a Polgári Egylet megmentésének porondjára Is.
Lelkei ováció csillapulta után a polgármester felhívására izonnal megindult a kötvények jegyzéke és rövid félóri alalt 136 kötvényt (3400 P) jegyezlek le a bankett résztvevőt.
Kelemen Ferenc bankigazgató a polgári szolidaritás gondolatának, a társas összefogásnak jelentőségét lejtette ki pohárköszöntöjében.
— Minél nagyobb a gazdasági válság, — mondh egyebek közt — minél több a szenvedő ember, annál nagyobb szükség van az ilyen egyesületekre, a társas együttlétre, ami nemcsak a polgári öntudatot épiti ki az emberben, hanem bizalmat önl belé sorsának elviseléséhez. — Dr. Kdllay Tiborra, Nagykanizsa képviselőjére Uritelte poharát a bankett közönségének élénk éljenzése közben.
Dr. Kdllay Tibor a vidéki városok jelenlöiégét fejtelte ki az ország éleiében.
— Trianon után most már kötelessége a kormánynak minden várost, amit a múltban nem Istápoltak kellőleg, fokozott erővel felkarolni, — elsősorban azokat a városokat, melyek mint Nagykanizsa is, évszázados mullra tekintenek vissza, amely múltban sokkal nagyobb szerepel is vittek.
Kifejtetle ezután a városok támogatásának kulturális, gazdasági és polilikai szempontjai! és Jelentőségét, majd a jugoszláv kapcsolatokról szólva, poharát Nagykanizsa jövőjére ürítette.
Dr. Szabó Zsigmond történelmi visszapillantást velve a Polgári Egylet éleiére, a polgár büszke fogalmát fejlelte ki, üdvözölve lelkes ováció közben a kanizsai polgár igaz mintaképét, Knortzer Qyörgy kormánytanácsost, a Polgári Egylet voll elnökét.
Felköszöntőt mondtak még Bras-sdnyl Oyula és Ansorgt Antal.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai ntog-ll«reI6 lelentéaek i Kedden a Mmiriék-Itt: K«ictl 7 órak-ir —?, délután 2 órakor +1-6, tele 9 ónkor +6.
FrlMztt ■ Egén nap borult é(!bol(oiat.
Szélirány R<KKel ás délben éizik, elte élzakkeleti izél
Február 4., mrdl Fabruár 5., csütBrUk
Ciak íclnöiíoUnelc 1 Pola Negrl a címszerepben:
Az amolyan n6
(Az elveszett lelkek utcája) Dráma 9 felvonásban. J
Kox és Box
Vígjáték.
A rosz bizonyítvány miatt világgá akart menni három budapesti diák,
de a nagyhanlztal rendőrig elfogta őket
Vasárnap délután a nagykanizsai pályaudvaron őrszolgálatot teljesítő rendőrnek gyanús volt három fiu,
akik tanácstalanul álldogállak. A rendőr igazolásra szólilolta őket.
A fiuk eleinte megszeppentek, majd elmondották, hogy Budapesten laknak. Így az egyik Bergendy Antal Avar-ulca 2. sz. alatt lakik, ugyanabban a házban lakik Elchenmtlller Vilmos, mindkettő délivasulasok gyermekei 14 évesek, a harmadik Ács Mlhálynénak a fia, aki Ferenc Jó-zief-rakpart 23. szám alalt lakik. Mind a három |ó pajtás, középiskolába jár, egy osztályba. De az iskolai
értesítő olyan volt, hogy nem merték hazavinni, Inkább elhatározták, hogy világgá mennek.
Mini vasutasgyerekeknek, nem kerüli az ulizái nehézségekbe, i harmadik fiu meg anyjától szerzett pénzt, igy felültek ■ legnagyobb titokban a vonilri, hogy .világgá menjenek", mig Nagykanizsán, az éber szemű rendőr felfedezte őket és utazásuknak hamar végeszakadl.
Behozták őket a kapitányságra, ihol kihallgatásuk után sürgönylleg értesítették aggódó szüleiket. Mig szüleik értük jönnek, a három elkeseredett diik a rendőrség vendége.
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
őrizetbe vették a simonfai körjegyzőt és a községi birót
19.000 pengő a községi pénztár hiánya
Kaposvár, február S Jelentettük, hogy Sziklay István simonfai körjegyzöt sikkasztás gyanúja miatt lelarlózlalták. Somogy-megye központi szemvevősége megindította a vizsgálatot és csakhamar megállapították, hogy kb. 19.000 pengő hiányzik a körjegyzőség kasz-szájából. Sziklay bevallotta, hogy kb. husz esetben kisebb-nagyobb összegeket vett ki a pénztárból „a maga részére", azonban tudott erről a köz-
ségi biró Is, Nagy József. Amit ö a saját részére felhasznált, 7000 pengő.
A nyomozást vezető hatósági közegek utasítására ugy Sziklay körjegyzőt, mint Nagy József községi hirót a csendőrök örlzelbe vették és beszállították a kaposvári kir. ügyészség fogházába.
= Szőnysget mérsékelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
—= Ma Pola Negrl a moziban.
Női és férfi divatárukban
WUUVu™i*iVl* Vi................................
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
TililM 406. Fiút Cengary-ut sarok
Kliö Magyar Illatosító palota.
Telefon 406,
A kettős Qnnep farsangi krónikája
Nagykonlua, február S
Az Idei rövid farsang miatt az események meglehetősen zsúfolódnak i báli naptáron. A mostani kellői ünnep is gazdag volt rendezésekben. *
Szombaton esle volt a Keresztény Jótékony Nőegylet teája i Koronában A kedves háziasszonyok derül sugároztak maguk köré és elégedeti, vidám emberek feledlék pár órára a nap gondjait a teázó-asztalok mellett. Rekord-közönség volt: mlnlegy 120 vendége volt a Nöegylelnek. A tánc még a jó késel óiákban is vidáman állt. Ezzel a Nőegylet teáinak sorozatát be is fejezte. Most még iz e hó 16-iki álarcos estélye van hátri, farsang-bucsuztatónak.
a
Az Izr. Leányegylet szombaton esle ■ Centrálba hozott mozgalmas, hangulatos életei. Feketekávét adott a Leányegylet. III is igen nagy közönség jött össze és itt la vidáman röpültek a hajnalba szaladó órák. A háziasszonyi lisztet gonddal és kedves figyelemmel a Leát^klub fiatalasszonyai töltötték be.
e
Várakozáson felül slkirült a tanítók farsangi összejövetele a Polgári Egylet kistermében. Csak elismerés jár Fltó Ferenc igazgatónak az öllit-ért és a kivitelért. \'Az estélyen nemcsak a helybeli tanítóság gyűlt össze családtagjaikkal együtt, majdnem teljes számban, hanem a kiskanlzsa! tanítókkal együtt vigadlak a város társadalmának vezető tagjai és a vi-dík, főként Murakeresztur Intelligenciája. Családiason meleg hangulat |ellemezte ezt a kitűnően sikerült estélyi
*
A vasárnap farsangi eseménye az iparosbál volt. Fényes együttesben töltötte meg a közönség a Polgári Egylet nagytermét, az utolsó helyig. Olt volt dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő is és a városi közélei vezetői.
A műsort a honvéd-zenekar fúvói és vonós együttese nyitotta meg, nagyszerű Játékot produkállak Weckl Qellért vezetésével. Az Ipartesttlleti Dalárda repertoárja legszebben kidolgozott darabjai közül adott elő többel, precízen, finoman. Parti Lajos vezénylésével. A bájos Varga Oréci és a snejdig Császár imre diszpalo-lását meg kellett újrázni. A műsor slágere volt Murgács Kálmánnak, a magyar nótaköltés e kitűnő nevű képviselőjének fellépése. Murgács melódiái nem koptak meg az évek folyamán, a magyar közönsíg szivéhez ezen az estén is ugy találták meg az utat, olyan meleg, forró dübörgéssel csapott fel a laps a „Csikországi fenyvesek" után, mint akárha premierje lelt volna ezeknek a magyar tűztől Izzó, magyar bánattól termékenyített, magyar reménységgel szálló nótáknak. Murgács nótái elé Samu Lajos mondott kritikai
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
Pesti zsebtolvaj-invázió a kanizsai vásáron
A rendőrkapitányságon a legerélyesebb nyomozás indult a zsebtolvaj-banda után —
tanulmánynak beillő konferanszol.
Műsor után megkezdődalt a !ái:c. Erről cuk annyit, hogy ennyi embert egy bálon nem látott az utóbbi években az öreg Polgári Egylel. A vidám hangulat még virágos reggel is tarlóit.

Vasárnap este voll a Klskanlzsal Polgári Olvasókör bálja is. Még csak ott lehetett hangulatot találni 1 Megjelent a bálon dr. Kdllay Tibor or-szággyüléii képviselő Is, a polgármesterrel és a városi vezetőség é» közélet tObb képvistlő|ével. Az Olvasókör agl\'ls vezetősége és vigalmi rendezősége elismerésre méltó munkát él sikeres munkát végzett.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Fabruár 4, >»rda
Kóm. Icalolikui: K.Andris. Hroltiláni: Kihal. Izraelita: Seb. hó 17.
Városi Silnház. ,Az amolyan nő", azcniiclós drima. — .Kox éa Box", vígjáték.
Oyógyirrrtirl éjjeli szolgálat: I. bdnap végiig a .Miila" gyogjaiciUf Klrily-utca 40.
Qflzíflrdő nyitva tegnei U ófllfi\' (.\'. 9 ófilg (bittó, IMlda, péntek d«:.,Un. keddsn cgiai ntp nóknai). Tel.: 3—19.
EmléksztstA
Fabruár ♦. A Magántisztviselők helyWg-
avató teája 9 órakor (Sugár ul 2). rebruár 7. Szanatórium-piknik a Polgári
Egyletben. Tebruár 8. A glmnilzÍMta cserkészek mliao-roa délutánja.
A Magántisztviselők Egyesülete tea délutánja.
Keresztény Tisztviselőnek Jelmezei teája a Polgári Egyletben.
A Gábor-tánciskola koszorúcskája a Kaazlnóban, február 14, A Szent Ilona Uányklub tánc-Mtélye a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselők műsoros eelélye fél 6-kor a Kaszinóban, rebruir 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak Jelmezes-eatélye.
A Kath Legényegylet táncos szórakoztató eatólyo H órakor, februá\' 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcoe eatélye. Pebruár 21. A Kaszinó I. hangversenye
(Szabó Lujza é« Unger Ernő). Tebruár 22. A Magántisztviselők Egyesülete teadélutánja. Tebruár 28 Az Izr. Nőegylet purlm-M-tálye.
— Személyi hír. Dr. Kdllay Tibor nyug. pénzügyminiszter tegnap visszautazott Budapestre.
— A polgármester Budapesten. Dr. Krdlky István polgármester Budapestre utazott, ahol részi vesz a Városok Országos Kongreszszusa ülésén. A polgármester még ma éjszaka visszaérkezik Nagykanizsára.
»= Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— A kanizsai PTOE-bál még meglehetős messze van, de az érdeklődés máiis igen nagy iránta. A táncestély február 14-én lesz, előtte helyi srerzók irodalmi és vidám számai, zene és tánc számok adnak egy igen kedvesnek, színesnek, elevennek Ígérkező műsort. Színhely: Casino. Belépftdil: I 50 pengő.
= Pola Negrl ma a moziban.
Nagykanizsa, február 3 Emlékezet óla még annyi meglopott ember nein kereste fel a nagykanizsai kapitányságot, mint a mai országosvásár alkalmával. A károsultak egymásnak adták a kilincset a bünügyi osztályon. Csak néhányt a feljelentésekből: Davidovlcs Ferencné kiskanizsai lakos többféle dolgot vásáiolt és (izélni akait, amikor azt vette észre, hogy .az egész vagyonát": a 100 pengőt, ami nála volt, leikellen ember a szoknyája zsebéből elemelle, a marhalevelet is. A marhalevelet később egy falusi ember a piacon megtalálta és behozta a kapitányságra. Ugylátszik a tolvaj t neki értéktelen marhalevelet eldobta és ciak a pénzt vágta zsebre.
Lalin József őrlilosl gazdaember feketeruhát vásárolt magának ai egyik i sátorban egy siabónál. Mikor megalkudlak és Lalin kifizette a ruha árát, a ruhát letelte a földre, ő pedig tovább nézdelősködött a sátorban. Ezt az időt használta fel egy szemfüles tolvaj, hogy Li\'ln ruháját megkaparintsa. Lalin csak jkkor vette észre a vett ruha eltűnését, amikora tolvaj már messzire járhatott.
Vadász Lászlóné somogyszentmik-lósi asszony egész családjával bejött Nagykanizsára. Sok mindent vásárolt már, amikor az egyik keres-
A Szanatórium-piknik
iránt míg soha ekkori érdeklődés nem nyilvánult meg, mint az idén. A február 7-én megtartandó piknik előkészületei teljes erővrl folynak. A müior zenei eseménye lesz a farsangnak. A siokallanul is nagy érdeklődésre tekintettel, a|4nlatos jegyekel előjegyeztetni a Krdlky-tőzsdében.
— A vasárnapi llceálls előadást
dr. Gyurdcz Ferenc kegyesrendi la-nár tartotla. Előadásának tárgya volt a költő és az ideál, illetve a keltőt összekapcsoló érzelmek. A szines, szép előadás mindvégig teljesen lekötötte a figyelmet. Barbartts Lajos, az Irodalmi és MüvéSíeli Kör főtitkára néhány költeményét adta elő. A Vasutas Dalkör énekszámokkal keretezte a műsort. A városháza díszterme teljesen meglelt ezalkalom-mal is közönséggel.
— Elveszíti Itlkth utcája ma a moziban.
kedésbe be akart menni vásárolni. De előbb elővetle a pénzét, amit a szoknyi zsebében egy zsebkendőbe csavart, kb. 70 pengő volt. A szegény asszony majdnem elájult, amikor észrevette, hogy a pénznek hült helye lelt. Sirva meni panaszra a rendőrségre.
Egy másik feljelenlés. Berke Jó-zsefné nagyfakosi asszony. A piacon jártában a nagy tömegben .egy valaki hozzája ütődött" — mondja és ulána, amikor a kötött kabátjának zsebében levő pénzéhez nyúlt, már csak a pénze emlékének áldozhatott.
A rendőrkapitányság detekllvjei valóságos hajlóvadászatot larlanak az eddig még Ismeretlen isebmet-iző-lnvázló ügyében. \'
Rdcz Oyula rendőrfogalmazó, a bűnügyi osztály vezetője szerinl valószínűleg egy Budapestről Nagykanizsára az országos vásárra lerándult zsebtolvaj-konzorciumról lesz szó, akik alaposan learatták a mai nagy-kaniziai országos vásárt. A rendőrkapitányság azonban bl«myos nyomokai felfedezett és összes delek-livjeit mozgósította a tettesek elfogatására.
A közönség, főleg az asszonyok Jól leszik, hogy hl a piacon, vásárlásaik alkalmával fokozottabb figyelemmel vannak pénztárcáikra.
- Halálozás, özv. Kozári Kál-minné szül. Farkas Julii 63 éves korábsn elhalt. Temetése ma dél-u\'án 3 órakor lesz a kltkanizsai lemelő halottasházából a róm. kith. egyház, szertailása szerint. Nagy, kiterjedi rokomág gyászolja.
— Élet a plébánia fehér-termében. Vasárnap szépen sikerült műsoros délutánt rendezett az Oltáregylet a plébánia fehér-termében. Az ünnepség bevezetésiül dr. Rott Nándor megyéspüspök meleghangú elismerő leirata szolgált, amelyben örömét nyllvánil|a a nagykanizsai Oltáregylet ügybuzgó tevékenysége felett. Lendl Manci humoros felolvasást tartolt. Eiulán egyfelvonásos kacagtató vigláték következeti, amelyben Heffer Manci, Horváth Anna és Stagt Manci arat\'ak sok tapsot bájos szereplésükkel. A hangulatos farsangi ünnepséget családias tea zárta be. — Hétfőn a plébánia fehér-termében Szent Ferenc III. Rendjének műkedvelő csoporlja gyönyörködlelte rend-
kívül gazdag műsorával a nagyszámú közönséget. Színre került két egyfelvonásos vigláték és egy monológ. A szereplők a legjobbat nyújtották. Anhojfer Annus, Tamás Ilonka és Feszti Oabrltlla kitűnő alakításukkal a békebeli farsangra emléktztelö derűs hangulatot varázsollak a megjelentek szivébe.
— Az amolyan n6 a moziban.
Falaségénél fogták al
a fogházbál megszökött Szerdahelyit Nagykanizsa, tebruár ,1
Megirluk, hogy Szerdahelyi József kiskanizsai lakos megszökött a fogházból, noha már másnap szabadult volna. A rendőrök kimentek Kiiksni-zsára, ahol lesben ál tak, mig Szerdahelyi megérkezik. Sikerült is Szerdahelyit elfogni és az ügyészségre bevinni, ahol a hátralevő egy nap letöliéiá után kiengedték.
— Jótékonyság. A farsang ötöméi közt nemeilelkü emberek nem feledkeznek meg a jótékonyság gyakorlásáról sem. Igy dr. Kdllay Tibor 100 pengőt kűldötl szerkesztőségünkbe a vároii Inségakcló céljaira. A\' polgármesteri hivatalhoz juttattuk. — Dr. Plihdl Viktor 20 pengői adományozott a közkórház kápolnája céljaira. — Hegedűt Jenőné (Mura-keresztur) 5 pengőt adományozott szerkesztőségünk utján a Missziósház szegényeinek.
— Súlyos fegyházra ítélték a mernyel gyilkosokat. Még a mull év decemberében történt, hogy Mer-nyén Kozár Mihály földműves ■ borotpincélénél vendégül látta Her-necz József, Nagy József és Varga OSbor barátait Borozgatás közben a lárvaság tagjai összevesztek Varga Oíborral és a veszekedés hevében karókkal támidlak rá és több karócsapással agyonverték Varga Oáborl, ■ki holtan maródi a helyszínen. Az ügyet most tárgyalta a kir. törvényszék, amely sok tanul hallgatott kl. A bíróság Kozár Mihályt nyolc, Htrnecz Józsetet és Nagy Józsetel hat-hat évi legyházra Ítélte.
— Ctak Mnőttth a moziban.
— A kotnárvárosl kazáncső-rapedés ügyében a DSzA vasul helyi fűtőház főnöksége vizsgálalol indított, amelynek eredményeképtn megállapították, hogy a szerencsétlenségéri senkii nem terhel felelősség. Sc/ielber József főmozdonyvezelő állapotában javulás mutatkozik.
Forró vízzel nyakonöntötte sógornőjét
Nagykanizsa, tebruár s
Kiskanlzsán az Ország-ul 137. sz. alatt lakik Kovács Jánosné. Az asz-szony a minap valami felett sógorával, Kovács Józseffel szóváltásba ke-veiedeti, amely annyira fajult, hogy Kovács József fogta a forró vízzel telt fazekat és annak tartalmát sógornője nyakába öntötte A forró viz persze összeégette az asszonyt, akin férje ugy honorálta fivére hirlelen-kezüsködését, hogy fivérét alaposan elverte. Igy mosl fivére jelentelte fel Kovács Jánost. — A rendőrség fog igazságot tenni a kellő, Illetve három közölt.
Erzsébet-tói* 18. sz., volt Szarvas kávétlázba hslyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Zalai közlöny
Mi újság SchütznéU
Az áruház januári fehér árusítása nagyszerűen sikerült. A megejtett sorsólás folytán
január 9. «.15. a nyerő napon
a következő szerencsés vevők vásároltak e napokon a ScfiUtx-áruházban ScQUtx vásznat:
Nagykanizsaiak i
IÖ3l. február 4
Nagy kínálat, kevés kereslet
volt H ktddl 01 v/.Agoi vásár azlguaturája Nagykanizsa, február 3 A tegnapi nagykarizsai országos-váiár elég élénk képet mutatóit. Nagyon sok volt az idegen gyolcsos, akik a legjobb Üzleteket csinálták a falu népe körében silány portékájukkal, mig adófizető kereskedőink üres UzletUk kirakatából nézték a vásár forgalmát.
Az állatvásáron nagy volt a felhajtás. Kb. 1660 szarvasmarhát hajlottak fel, míg lovakból 1200 lehelet!. A nagy kínálattal szemben azonban kevés voll a kereslet. Voltak ugyan olasz kereskedők a vásáron, de ezek száiribavehctö tlzletet nem kötöttek. Arányi ig nagyon keves állat cserélt gazddt.
Jó minöségtl állaléri ad\'nk kilo grammonként 80—90 fillért, mig a |ó lovak párjáért I000 pengőt adtik.
Az Influenza frontjáról
Budapest, február 3 A székesfővárosi liszlifőotvofi hivatal jelentése szerint a főváros területén influenza kövctkozléb.-n já-nuir havában összesen lü beteg hal! meg.
EBBI
Február 4 (szerda)
Budapest 9 15 Hangverseny. 9.30 H. 9.45 A nangv folyt. 11.10 NemactkAzt yli-lellAtaolgilat 12 Déli harangszó. 12 Oí Szalonzanrkail bangvera-ny I2 25 H 13 3.5 A bangv tolyt 13 Id6|eliél 14 45 H. 15.30 Morie-tanlofyam. 16 P.ifiad»« 16.45 Idftje!-léa. 17 F 17.30 Zongoranégyesek. 18 30 O aaz nyclvoklatáa. 19 10 ZongoratlMiy veratny. 19.45 Ridtó amatérpoata. 20 15 ElAidia ■ Studl. bél. „Veronka miittl elinti*. Vígjáték 3 felv. Ulána ldö|eliás. 22.30 Angolnyelv!! t Majd cigányzene.
Béea II O 12, 13.10 és 15 20 Hang-vtraeny. 19.30 Daléit. 20.15 Tarka óra. 21.05 RádlósilnniQ 21.35 Hangverseny.
Berlin 16.30 Hangverseny. 17.30 II). IS 15 Hangv. 21.10 Operaréuletak. 22 20 H. Utána hangv.
Brit nemzeti mflaor 17.45 Hangverseny. -18.15 Qyermekóia amivel. 1140 Ueelho-von-sionálák. 21 Salml. hangv. 22.15 éa 23.40 Zene.
Milánó 16 35 Gyermekkuckó. 17 O 19.30 Zane 20 45 Kamaraaent. 22 Optrell-ríiilelek 23.55 Zene.
München 19.35 Hangverseny. 21.10 far aang. 22.45 Zene
Prága 11.15 Q. 12 30 Brllnn U.30 Qy 19 20 IiQnn
Varai 17.10 éa 16.45 Q. 17.45 Hangver «ny. 19.2J, 0. 20.30 Hangveraeny. 22 15 u. 23 Ztna.
Zürich 15 O. 16 Zene 17.15 O. 20 Bécil est. Mozart-óra. 20.50 HanRveraeny. 21.30 Bícii operettek.
Iván János Hllcz Juliska Kúszik Mihály Stark Károlyné Bertln Józsefnó Horváth Istvánnó Paulln Józsefné Koller Jánosnó Oláh Istvánná Golenczky János Junker Károlyné
Nagykanizsa, lobruár 3 Dr. Krátky litván polgármesternél a műszaki liiv.ua! és az állatorvosok bevonásával a minap értekezlet voll, amelyen megbeszélték • nagykanizsai vágóhídnak exportképes vágó hiddá való átalakításának és kibővítésének ügyét. A polgármester utal! a leölt állatoknak mindjobban megélénkülő exportjára, \'amit megnehezít, hogy Nagykanizsának ninc» ez élihez szükséges txportkipis vágóhíd. A jeleidegi vágóhid sertésvágó-hiddal, hűtővel, orvosi és gépészi
Rí In Andorné (kítixrayert) Cucka György Puchmann Jenöné Ágoston Erzsóbet Hege Gézáné Keglovlcs Vendel Fata István Hírt Manci Tahi Júlia Welsz Alfrádné Frank Jenőné
lakással lenne ellátandó, hojy ennek a célnak megfeleljen.
Dr. Wolff Sándor m. kir. főállat-orvoi, majd dr. Kertész Lipót vágóhídi állatorvos a rentabilitás szempontjából szóllak hozzá a kérdéshez.
Király Stndor műszaki tanácsos szerint ezek a munkák kb, 240000 pengőbe kerülnének.
Behaló vili és több hozzászólás után az értekezlet eredményeként dr. Krátky István polgármester utasította a városi mérnöki hivatalt, hogy kiuitu el minél tlőbb a megválást-
b
tandd exportképes vágóhíd tervelt és dolgozza.kl precíz költségvetését, amiket a polgármester jőv.ih >gyás vé-i\'itl lel fog terjeszteni a fo\'dmive-lésUgyi miniszterhez. A számvevőségei pedig felszólította a po\'gármfster annak kidolgozására, ho«y mennyiben lehetne a vágóhídi dijakat megállapítani a költségtk amortizálására.
Há a miniszter az exportképes kanizsai vágóhid terveit jóváhagyj í, a polgármester az egész ügyel azonnal a képviselőtestület elé viszi, ugy, hogy a kedvező eselbeii a nyár folyamán már megkezdődhetnének a vágóhídi munkálatok.
Ujnépi Elek Ernfi
lett a Dunántuti Oazdaaágt Szeazgyá-
rosok R. T. Igaztatáaágl elnóke
Nagykanizsa, február 3
Pénteken tartotta meg rendéi évi közgyűlését a Binkegyesűlet helyiségében a Dunánluli Oazdssági Szeszgyárosok Szeszfinomiló R. T. Malallnszky Ferenc felsőházi tag elnöklete alatt, a tagok nagy érdek-lödéie mellett.
Napirend előli Maiatinszky cln5k kcgyeletteljes szavakban parentálta el az elhunyt igazgatósági elnököt Széchenyi Oéza gróf, cs. kir. kamarást, akinek nagy érdemeit hosszabban méltatta Kegyelettel emlékezett meg Stromszky Ernő elhunyt felügyelö-blzoitsági elnökről. Emlékeket jegyzőkönyvben örökilellék meg.
Vermes Géza igazgaló lerjeszlelle ezulán elő nagy gonddal megszerkesztett jelentését a lefolyt űzletév-ról, amelyből kl\'ünlk, hogy a szesz-Iptr a súlyos gazdasági helyzet dacára kedvező eredményt ért el. Azonban annál sivárabbak a jövő kilátásai. Bejelentette, hogy a valla-lat megalakulásakor létesített finomító készülék nem adott a mai viszonyoknak megfelelő finomitványt, ugy, hogy, a finomítást ujabb, modern finomító készülékkel kell folytatni, mig a régi készüléket leszerelték és helyette nagy beruházásokkel egy modern szesz víztelenítő készüléket állítanak fel az ahsolut szesz gy.lrlására, mely a motorok h»|tásara szolgáló Motalkót készili. Vermes Igazgató ezután részletes felvilágosítást adotl a motorszeszröl, amely tulajdonképen nem üzlet, hanem a gyár inkább becsületből veti rá magát ennek gyártására, hogy il/ módon is javítsa az ország kereskedelmi mérlegéi.
Majd sor került az igazgatósági elnöki szék betöltésére A közgyűlés egyhangúlag ujnépi Etek Ernőt választotta meg Széchenyi Qíza gróf örökébe, mig dr. Fried Ödön ügyész ugyancsak egyhangúlag felügyelő-bizottsági elnöknek lelt megválasztva.
Malallnszky Ferenc elnök melegen köszöntötte ujnépi Elek Ernőt az elnöki székben, mint aki a vállalat egyik megalapítója volt és 27 év óta elévülhetetlen érdemeket szerzett a vállalat felvirágoztat\'sa körül Ujnépi Elek Ernő valaszában megígérte, hogy ezentúl még hatványozottabban fogja a finomító érdekelt szolgálni.
A közgyűlés lelkesen ünnepelte az uj elnököt. (—)
A SINGtR .V/YKRÓOÉPTiK
m*M* A«l. I. Or O B BAK I
R<í <114
S&abó Györoy uaat*
IcifMtjrautorfvjndJfeaji Fóut .?
Inflnenzás
hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Talafan 110. -
Vidékiek i
Krancz József Pefrivente Ruff Istvánnó Magyarszentmiklós Sommer Gyulánó Zalaegerszeg Keppel Andrásno Szepetnek Kllng János Magyarszerdaliely Szalóky Lajos Zalasárszeg Sznopeg Gizi Nagyrada Farkas József Galambok Matucsis Jánosné Bajcsa Varga Júlia Becsehely Bognár Györgyné Szepetnek Üveges János Szepetnek Davldovlcs Anna Kiskanizsa Baj Ferenc Kiskanizsa Csepregi Ferenc Sormás
E vevőknek a vásárolt fehéráru teljes vételárát vissxatéritjdk.
A közönség nagy érdeklődése arra indította az áruház vezetőségét, hogy
február 2—12-ig
újból fehéráru árusítást rendez
I ingyen nappal.
Schfllz Vászon minden háziasszony büszkesége.
Ragadja meg az alkalmat,
vásároljon nél vásznat
ön is visszanyerheti pénzét I
KÖZGAZDASÁG
■ ••
A polgármester utasította a mérnöki hivatalt az exportképes vágóhid terveinek elkészítésére
ÉrteheMlet a polilármttUrntil a kivitel cJI/alra való váüóhid meHvalótlIdta üayibtn
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
TÖZSDB
A mai érléklőisde teljesen Uilet-lelen volt, Külföldi szilárd irnivóval szemben a mapyar arbilrage értékek erőtelje* áremelkedési mulattak, azonban realizálások köveikertében a helyi piac ériékei nem emelkedtek. Az ár-fo\'yatnok névlegesek, az árnivó a fzombalinál ma«as3bb. Fixkamato-zásu pspirok piaca Ozletielin. — Valula és devizapiacon nemzetköri helyzetnek megfelelően Newyork ára 20 fillérrel emelkedett.
Ztriofcl sártat
"\'111 JG-Nli, U.do. 2j I4V4, Ntwyor. 517 75, KrOsstl 75 16. Milano 27 11, Msi-r\'d 53—, Amsterdam 2CI05. Bul!< 173 C6. Wl.n 7176 JoHi 3 75, Prí... ISIt\'/l, V»i«í 1IC0, BaJapeit ■•\'30 Ka.grád 9)2",aa, Hdiiimi 3-07.
Tw«ó«TWu4t
Az drak kenyérmagvakban vdllo-zatlanok.
Bum Mazav. 77-aa 1380 13-95, 78-.a IJ95 14 10, 79-M,;H 15-H 50, SO.. I42Ű-I4IS, dunánl. 77-aa 13 85 13 »5 78-as 13 SO 14 00, 79-«j 1400- 14 70 80-ti 1405-14 25 Kon lOIO-\'OJO tik árps 14 75—15 00. aOrárpa 1700 19 00. iAb IS 50 8 10 \'r.igttltl 13 30—
1150, I<mi*iilul\'II 90 1200. repoe---
—■—, korpa 10 40 10 50
VALLiTáK A.gol I. 27-70 \'.T-SS Balra ti 79-5.5-79 95 ! Cseh k. IP-I5-16Í.7 Din k 182-80 133 40 Ulnár 10 02-10-10 DolI>r í 09 75-572*75 Francia I. 22-40 22-70 HolL 729-50-230-50 Le/igyel 63 15-64 25 UN 3*37 3*41
Lava 4l2-4\'8 Líra 2« M-SO-10 J Márka 135 8)138 50 Norvég 152 95 153 55
Pcaets -•--•—
Sohltl. 80 20 IC 60 j *»ák\'t. 110*30 010 IvMh. Ifl-ií 15175
íll V17.AK AniiL. 229 80-730 50 Belgrád II Cl * f> 11 Berlin 145 98 138 38 Bríaazal 7f72 79 97 Bukarest >*S9-J41 Kopeon.l.\'IOO,:3 4ű Lordou 27 8 27*86 Madrid 58 70-59*70 Milano 2* *93 30 03 Ncwyor 572 00-73 60 Onilo 15295 53 35 Párti 22*42 2/49 Práaa 15 92-\'8*97 Síiül 4* 3-4*17 Stockb. 153 17*15317 Varió 64 07-64 27 Wlan 80-M Sl-63 Züxlcb 110*50 110 80
8«rt«itái4r
Faliuitia 5801, e.idatlan 823. Itilö-rendu 1-14-1-16. j«dett 1-13—1*15, szede t köaép 1-10—1-12. könnyű l*02-l*06, l-ió landi öreg 1*07—1*05, ll-od rendű Öreg 0*13—1 C0 .rngol mldó 1-15—1-20, szalonna nagyban 1*10-0*00, uü 1*42 1*43, hu. 1 50-1*78, izat.naás tátaertts i*36-l*44.
Uiú(í: Rjlradtd Hy-ifi H Untíti\' VilUlií. b«rjualx»ta. Welóa kiadd: Zalai Károly.
Naponta adjon növendék él htzóállatainnk
I •
„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR- növendékállstoknál a csonlképződést elósegill, hízásra
ÍSÍK,étvágygerjesztő^
A .FUTOR" rem orvosság, hanem a li-gllnomibban Ariölt méizsoláp, amely az állatok szervezetében Igen könnyen telszlvódik, ■ amelyet az állató i aro-mstikui anyagtartalmánál togvs szívesen logyasztsnak. A .FUTOR" eletíse a konyhasó etetá-íét leleMegessé teszi A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. 2lák vételnél (I zsák 50 kg) 9 pengő,
zsák á a 130 lill, vagy zsákcsere. I próbsdoboi ára (cca \'/> kg.) 10 Hilír. Kicsinyben és zaákssámrs kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, termény éa növény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróiig mellett. Telefon 130. saot_
1FBÓHIBDETÉSEK
Az aptónuiKtesei üila 10 sr*lg 10 f-tl*—. Minden to-íbbl szó dl|s S t) I. V»«i* ■ Ünnepnap 10 sió\'g Ofl f»li*r, nundr i további szó dija 8 fala. Szeidán es r i-leken 10 szóig 10 IM.r, minden *• ií bt izó dija 6 fiit. C mozo s mi adu * .j.
gaob t.etüból zllo »"** kél srónak ., >t-
tatik. Aliáal kerei\'.ki.ek 51XU engcdt..uiy.
Hlrdatéaak (I (él) pa»g( B»ar»g<*n
alul m l*r.*a\'«gua hiínyu«U», axémtéxte atkar-aiéec «éo*tt • I6re I 1 i e t o n rl ö fl
Elsidó Csengery-utca 18. alatt 724 □ öl telek. 43\'
Háromisobás és kélazobál az\'p, aaáiaz. egéf/s\'ges u\'cst lakáaok Szemere utcá-b>n kiadók — Bóvebbet Kazinczy-utca 6 kilipüzlet.
Alig haaanilt modern, csukott NRsch autó olcaón eladó. Kautmann ManA, N^vy kanlzaa Teleion 167. 69ÍÍ8
lámát oloaóhb lati m !•■«■!
Muazel és Friedrnlhal cégnél, 1/4 kiló leg finomabb tuvaj 10 llllár. 318
magyar gyeralrAat Jutányosán tanltok. Magyar-német IrAaépa-Ual vállalak. fltrscll, Caengery ut 20 451
Fastákas hordók, ló állapotban
olcsón elrdók !rpunk nyomnájlbsn.
Friaax JanS, Eraaébat-lér I.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egéizségtlgyl. központi [-óz- éa melegviz-(Utéfl berendezéieknek szerelésit, caator-názáit, továbbá vaiszerkezetl és egvéb lakatos munklkat. Tataion 8-Dl. 5793
EIBnyomda dusan telizerelve legdiva-loiabb mintákkal. Kárpáll Böziinéi, Köl csey ulca 15, ^ (919
Jól fiai mindenesleán>t keretek. Lénáit bárkereskedó. 550
PénxkAloaónt bekebelezésre minden ósszeuben a legelónyösebben és \'egvvot-isbban lolyósliut Aoxól lonáo pénz-kölcsönközvetltó irodá|a Nag>ksnl,ia. Horthy Miklós-ul 2 szám. 63!,í
Mehamanles, fajtlaata baralm 0W árát laaaAllltotlam 11 ««
Fehér éa vörös lilerenklnt 44 éa 4* fillér,
m liil palickokbap. Ovi, ciarévil
r.i.f.n >11. SéfrAn lázaal M.lr.r-W. T4
■ agyoaaládoa kapás vincellért ksre-sak szonnsll belépésre, Batthyány-u. 26.
404
Kladé Kinlzsi-u. 8. stámu házban 2 szobás iskás május l-re. 507
•aaatt Olga uj elónyoindálában díva toa kézTmunklk, fobellnok, selymek, pamutok kaphatók. Mindennemű kézimunkák kéaaltéaét vállalóm — Tánutóleányokai letveazek Eötvös-tér 2. 504
Két fekete Ultkabát, zsakel, nól kabátok olcaóért aladék. Batthyány ulca 10.
___497
Bagolal aor 35. számú magányos családi héa, a város kUllerUletén kerttel együtt májúi 1-ra klsdó, bóvebbet ugysnott. 474
Kladé lakáaak. Csengery-ut 13. sz. a. házban több ut-al és több udvart lakós részben azonnal, részben má|us 1 re kiadó
_ __483
Modarn 4 szobás, Ittrdöszobás I. eme-lelt lakás Erziébet-lér 18 azáinu házban má|ua l-re kiadó. Bóvebbet Ur. Halphen Ügyvéd Irodáiéban 455
Kladé modern 3 szobás parkettás lakás május l*r« Magyar-utca 30. 438
■ajárálaány aaonnsll belépésre gyermekleien csaláahoz kerestetik, Ciengery-u. 21. szám alá. -587
■araplaMa dada ajánlkozik esetleg vidékre Is. Clm a kiadóban. |-545
BajArdnAI egész napra
Horthy Mtklóá-u. 2. I. em.
kereaek.
-536
■agáaihAaban három szoba, furdö-azobával mljus l-re kiadó. — Bővebbet Sugár-ut 41. 538
gPrlaétpén* diszkréten csak biztos helyekre kapható. Clm a kiadóban. 388
Rék«oal-uloa 4. sz. ház eladó. — Ugyanolt egy mtlhely ktadó. 544
Siéprn butoi-amalt parkettái utcai szohs s helvároiban lürdószobs hnzná-lattal kiadó. Lénárt bórkereskedi. 549
Konyha- és szoba-bútor o\'csón aladó Vörötmarly-utca 18. 5J9
Háromaisbás cssl\'dl hlz az ösizes
mrlléVhclyi«éfB\'l, na»y kerttel málui I re kiadó — Érdeklődni lehet Ciányl László-utca 9. 542
Kötcsey-u. 19 tz. alatt egyazobás utcai talál a7onnai és egy szoba március t-re kiadó. 548
Kiadók május 1 re Csencery ut 67. sz sla\'t kétflzobls utcai, egyszobás utcst, két szobás udvari, Erzsébet tér 2. ai. alall e[*y izoba, mely műhelynek, esetleg raktárnak Is alkalmas. -547
Kél aaabéa udvari lakás mellékhelyiségekkel együtt májul l-re kiidó Ci«n-gery-ut 19. f52
Kél aaabéa udvart lakás mellékhelyl-lágekkel máiul I te kiidó. - Klbérelhelő március l-tól Is Klnizsl-utca 21. Bóvebbet Batlhánv-utca 10.: 651
Találtatott az EöTvöa téren sey balkézre való barna bőrkesztyű igazolt tulaj donoaa átveheti lapunk kiadóhivatalában
Kardos József és Kohn S. Sltnon (Newyork) és az egész rokonság nevében fájdalommal jelentik, hogy Jó édesanyjuk
iill. Knlfler Fáil
folyó hó 3-<n 1 órakor 98 éves korábin csendesen elhunyt.
Folyó hó 4*011 délután 3 órakor temetjük a helybeli hr. temető halottasházából. ■-Nag>kanizsa, 1931. lebruár 3.
Nyugodjék békében I
Uradalmak figyelmébe!
Alulírott nagybakónak! lakos, munkit gazda, közhírré tcizem, hogy 120-nd magammal mindenféle masft-yaxdaaágl munkát vállalnék. —
Mlndn>áju.ik szorgalmat, erós, munkabíró magyar. Fizetési Igényeink: havonta :
I. out. férfi munkái P 45 50
II. ont a«l munkái P 35 40
Mindnyá|unk nevében szíves pártfogást kérve, vagyok tisztelettel
SIpoi Ferenc, Nagybakónak
540 Zilamegyc.
Alulírottak mély fájdalommal jelent-jUV, hogy szeretett nóvéram, sógornőm, Hintve rokon
Steinauer Teréz
életének 72-ik évében hossias szenvedés és a halót l rzentsépek ájtatos felvétele után folyó hó 3 án reggtl 4 órakor ai Ufban csendesen elhunyt
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 4-én d. u. VaB arakor fogjuk a róm. kath. temetőben örök nyugalomra helyezni.\'
A megboldogult lelklüdvéért a szentmise áldozat folyó hó 5-én reggel 9 órakor lesz a szentferencrendi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutatva.
Aldáa és béka lángján
drága porai fslatt I
Steinauer Józitf öccm. Steinauer Józscfné lóffornój* éi u öinti rokoniig.
Htthelyáthelyezés.
Értesítem a nagyérdemű közőniéget, ho,jy
cipész műhelyemet
Csengery ut í.4. az. alól Casngary. ut S7. siám alá (Kumln-féle ház) halyaxtam.
Kérem a közönség további szivei pártfogását
Bagó Sándor
Catngery<ut 87.
Tebémemű«hQrl| 5Voppolás,varr
VARRÓ6ÍP nü^-\' KABTKÍNIZ8Í Piókdxlete: M-it 1.
Ha Jó
Gramofoolemez kölcsönzés!
Szép egyazobás lakéa összes mellékhelyiségekkel május 1-ére kiadó Horthy Mlklós-ut 49 541
RflDIOT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztályához
-j\\. évfolyam 28 szám
Nagykanizsa, 1981. február 5 csütörtök
Ara |4 fillér
ZALAI KOZIM
SiakeutMs: n\'PP*1 Smrii-vt 1, Í)>U fótit 5.
KUdúlitvjul: Piai 5. szitu. Keiztbelyl fk\'-kklAdóhtTjtíl: KoMuth-uta 32.
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbarfts Lajos
DUtntM ára: egy Un » <M Hét
.... I SmtnoWi; 421. (*ÍH=t 71) Telefon. ^ ;a. KeuUitiyl Búi 22
Falakasztották Ambrus István volt csendfir-Armestert
Pécs, február i A píesi ügyészség fogházának udvarán Koiarek állami ítélet végrehajtó ma reggel 7 órakor kivégezle Ambrus István volt csendőrórmeatert, aki Szalánla községben meggyilkolta a postamesternőt és annak testvér-néniét. Ambrus nyugodlan viselke-de|l. Utolsó szava ez volt: .Isten veletek I" A halál 6 perc alalt kö-vetkezett be,
Mlnlsxtcrtanúcs
Budapest, február 4 (Éjszakairddiójelentés) A kormány tagjai ma délután 5 órakor Bethlen István gróf miniszterelnök elnökTé-sével minisztertanácsot tarlollak, melyen lelársyalták és elfogadták a tej forgalomba hozataláról és értékesítéséről szóló törvényjavaslalot. A miniszterlanács, amely ezulán folyó ügyeket tárgyalt, este fél II órakor ért véget.
Maghalt a nagyatádi kardiét országgyűlési képvisttlőja
Budapest, tobruár 4 Bárány Sándor, a nagyatádi kerület országgyűlési képviselője ma reggel vérmérgezés következtében meghalt. Bárány Sándor 53 éves volt és 1924. óla képviselte Nagyatádi Szabó István volt kerületét.
Egy névtelen magára vállalta Forgács Anna meggyilkolását
Az Erdátyl-bUnper kurlsl tSrgy.lámi
Budapest, február 4 Erdélyi Béla bünperének mai kúriai tárgyalásán az előadó biró felolvasott egy névtelen levelet, amelynek Írója azt jclen\'etfe be, hogy Forgács Annál 6 gyilkolta meg, meit reménytelenül szerelmes volt bele.
A largyaláson egyébként befejezték az iratok ismertetéséi, majd Gál Jenő kezdle meg védőtieBzédél, a melyei holnap folytat.
Időlírís
A nagykanlximi meteorológiai m«s-f\'uyslfl Jelentések i Sierdán « kimiritk-Itt: Ktrcr! / óiskoi —0-3. d4lutin 2 cuko, 4-4 0, ist« 9 órakor -j-l 8.
FtlMut: R«jy;el is dtlbtn ttszls, elte borult éRbolloml SléUrány: Egíii nip i«nkktlell ii4l. (Éjszakai rMUJeleiiUs) « «IU»e.cr-»lö-U\'ot IntAxol ••<• 10 deskor !•-lenti • Borua, kBd«» IdB, a hB-mér.ékl.l tovAhbl laaau oa»k-ken6aév«l alaaórtan fctaebb
havaa*»*at.
Kivégeztek 28 tőrök összeesküvőt
Egy halálraítélt megszökött az akasztófa alól, egy másik maga lette a hurkot a nyakára
Ankara, február 4
A Tőrök Távirali Iroda Jelenti Mcnemenből: A leakcionárius összeesküvés miatt a haditörvényszék állal halálra ítélt 28 vádlottat ma reggel kivégezték. Az elítélteket néey cso poriba osztották és az egyes csoportokat a város különböző helyein Jelakasztották Kuhillayt, aki áldozatának fejéi levágla, azon a helyen akasztották fel, ahol áldozatát meggyilkolta.
(Éjszakai rádiójelentés) A kivég-
zéskor Oglu Husseln a bitófa alá érve áttört a kordonon, a tömegen és bár a katonaság több lövési adolt le utána és üldözésérc indult, mégis sikerült elmenekülnie. Egy másik elitéit, Hain Josip rendkívüli bátorságról teli tanúságot. Maga telte nya kába a hurkot .Éljen a \'.örök köztársaság I* kiállással.
Kél szmírnai újságíró ellen eljárási indítottak, mert az elitéltekre kedvező hangú cikkeket Írlak azok utolsó óráiról.
6-700 halottja van az újzélandi földrengésnek
Wellington, február 4 Az újzélandi tOldiengés halálos áldozatai közül eddig százat ismertek fel. Valószínű, hogy a hatollak száma még növekedni fog. Hastings és Napier városok vigasztalan látványt nyújtanak. Az utcákon és az országutak mentén mindenfelé hajléktalan családok lézengenek.
A legulóbbi jelenlésekből kitűnik, hogy a földrengés halálos áldozatainak száma sokkal nagyobb, mint eredetileg gondotiák. A haslingsi állami é6 városi hatóságok több mint
100-ra becsülik a város halottainak számát, akik közül még sokan a romok alatt fekszenek.
London, tobruár 4 (Éjszakai rddiójelentés) A rendőr ség becslése szerint Napier városban 500 Hastings-han 150 a halottak száina. A vesz\'.eség-lajstromot még nem siketüli összeállilanl.
Napier város úgyszólván cllünl a föld színéről. A szinte függőlegesen felemelkedett föld valósággal elnyelte a házsorokat A tengerpart tiz lábbal emelkedett.
Napirend előtt a csongrádi tüntetés, az interpellációk során a szegedi forgalmiadó-ügy
heriilttk a képviselőház vU a karl»ll-fava»lat fulytalólagon vitája közben
Budapest, február 2 A képviselőház mai Illésén napirend elölt Peyer Károly szóválette a napokban történt
caoMigrádl munKaneMiÍIII iUntétéat
és kifogásolta, hogy a rendőrség a városháza udvarán a tüntetőket kardlappal és tüzifecskendövel zavarta ki.
Scllovszky Béla belügyminiszter válaszában rámu\'atolt arra, hogy a csongrádi városháza udvarán összegyűlt 5—800 ember, valószínűleg lelketlen izgatók hatása alatt, behatolt az alpolgármester hivatalos helyiségébe és ezért volt szükség a rendőrség közbelépésére. A vizi-fecskendiket a rendőrség minden országban használja tüntetéseknél és Berlinben éppen akkor rendszeresítenék a vlzifecskeudőket, amikor a szocialisták voltak uralmon. A tüntetéseknél nagyon használható a
fecskendő és gondoskodni fog arról, hogy a rendőrséget minél nagyobb számban szereljék fel vlzl-fecskendövel (N gy -zaj a szocialistáknál. ,Munkát és kenyerei adjanak, ne pedig vizi-fecskendől— kiállják többen a szo.ialisták közül.) A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a rendőrségnek elsősorban a rend és béke fenntartása-a kötelessége. Ma olyan időkéi élünk, hogy vannak olyan esetek, amikor a legnagyobb szigorúsággal kell eljtrniuk a közigazgatási h,lóságoknak, hdf pedig a méltá-nyos\'ágot kell követniük. Ahol a szívnek Is juthat szerep, ott mutassák meg a hatóságok, hogy atyai szeretettel viseltetnek a közönséggel szemben.
Ernszt Sándor népjóléti miniszter szintén válaszolt Peyer Károly fel-
szólalására. Hangozlalla, hogy a munkanélküliség növekedését semmi esetre sem lehet a magyar kormány-uli rendszer rovására Írni Németországban demokratikus uralom van, mégis abnormisan nagy a munka nélküliség. (Z j a szocialistáknál).
4 UaricIJ-lavaslaitjox Lázár Miklós szólalt fel elsőnek. A javaslatot nem fogadja el, mert magánosok a millisztéilum akarata ellenére nem indiihalnak eljárást a kartellek ellen.
Erődi Harrach Béla rámutatott arra, hogy
1924-től 1930-lg Magyarországon azon cikkek áralentel ^ kedtek, amelyek k rtelllzálva vannak, a többieké esett.
A javaslat nem a szabadság korlátozásáról beSiél, hanem azt n helyei felfogást vallja, hogy a szabadságot szabályozni kell. A javaslatot örömmel log^dja el. \'
Malaslcs Oéza nem fogadta el a javaslatot,
Ax Interpellációk során Strausz István a földreform során földhöz jutatlak helyzetéről szólóit.
V/ckerle Sándor pénzügyminiszter hangoztatta, hogy a kormány legutóbbi rendelelében lényegesen enyhített a fizetési felléieleken, továbh-nunö kedvezményeket nem engedélyezhet, mert a földreform földeknek árát nem lehet csuptn a I uza árával kell aranyba hozni,
Esztergályos J nos egy hírlapi közlemény alapjoi biiósági eljárást telt szóvá, amelynek során egy ak-liv rendőrtisztviselő azt mondotta, hogy
hivatalból feljelentette a szegedi forgalmiadóellenőrl, feljelentése azonban meddő maradt
A pénzügyminiszté iumban Czermann osztálytanácsos azt mondolta neki, hogy az egész országban folynak ilyen dolgok, nem ént, mit akar ezzel az üggyel.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentetle, hogy Czermann osztálytanácsos soha nem telte a neki tulaj-donitott fenti nyilatkozatot a szegedi forgalmi adófőnök ellen, aki igen érdemes tisztviselő H i van bünOs, az. elveszi büntetését, ha azonban nem igaz, amit a lendf.rtlszlvisclő mondóit, ugv neki kell lelelnie. Egyben kéií a Házat, hogy egyszersmin-denkorra ulaaitsa vissza azt, hogy könnyelműen vádaskodj mak érdemes emberek ellen.
A Ház a miniszter válaszát tudomásul vette és ezzel az ülés négy órakor véget ért.
Zalai közlöny
1931 február 5
95 év fordulóján
(A megmentésre Táró Polgári Egylet
köiiytléiéiek éri jelentéiéból)
Hullatja levelét az idő vén fája... A Polgári Egylet terebélyes fájáról Is lehullott egy levél s ezzel a levéllel szimbolikusan meghalt egy esztendő. Aj örökkévalóság állandóan mozgó kereke megállás nélkül őrli az éveket s ezeken át az idők végtelenségét, melynek titkai meg-közelithetetlenek.
Elkövetkezett a 95 ik esztendői Mit kívánunk tőle? Hogy hozza meg a Oondviselés a Polgári Egylet vezetőségének az ernyedetlen, áldast-hozó, szorgalmas munkál, a megfontolt, körültekintő cselekvést, a bölcsességet, amely nem csak önmagával, de a belső és külső lehetőségekkel is számol, hozza az önbizalmat, a türelmet, hozza az értelmet, az áldást, a tehetséget, a jó szándékol Hogy ne markoljunk sokat, mert akkor esetleg minden ki csúszhat a kezünkből. Hogy ruházza fel a vezetőséget nemes tulajdonsá gokkal, hogy azokat eleven erővel tudják értékesíteni, hogy mindnyájan bizzunk a Po\'gári Egylet leendő nagyságában, célkitűzésében s hogy támogassuk azt, mert csak igy várhatunk egészet a félsiker helyett.
E-. a szellem, ezek a gondolatok hassanak át bennünket, mikor beleléptünk a mi kedves Polgár Egy lelünk 95-ik születési évébe. Évszámra az ország egyik legöregebb erkölcsi egyesülete. De még sem • öreg; alkoló elemelnek, a lagoknak friss, fiatalos gondolkodása csak az évek múlását engedi elsiklani felelte, de teslben, lélekben az, ami voll. Amit kitűzött magának célul, nem más. mint a legszentebb hazafias eszméktől álitatott demokrácia.
A kaszinók eszméitől áthatva, kötelességünk az oda való elemeknek bevonása, hogy Igy egyesüli, megduzzaszlolt erővel állhi<sunk bele teljes erővel, értelmi felkészültséggel a közélet szolgálatába, a nagy mrgyar egység megvalósilásáérl.
A nagyobb képességű tagoknak Ügyelni kell, hogy a nemes eszmék a kisebb ludásuakkal okosan alkalmaztassanak. Legyenek ők megértők, a nagyobb tudás fölényél a nagy Széchenyi szellemében alkalmazzák. Egy magyar nagyság mondja: „Nemesebb gondolat, előkelőbb szellem magához emelni az alantost, mint leszállni hozzá hasonlónak."
Nem a lefelé való vállveregetés van felírva a Polgári Egylet büszkén lobogó zászlójára. Oondolkodó lélekkel forgasd egyesületünk életét hűen visszaadó, sárguló jegyzőkönyveinek lapjait. Ha megteszed, sok helyen meg kell állnod önludatos kanizsai polgár s be kell látnod, hogy a múltbeli, ugynevezelt konzervatív bürgerektöl sokat lanulhalsz te modern, gyors kézlegyintéssel sok mindent elintéző mának polgára.
A kaszinó rendeltetése nem kizárólag a szórakozás nyu|Usa ti.gjal-nak. Célja ennél sokkal több. A társaskörök a nemzeti érzésnek melegágyai, erős várai. Kötelessége ezen érzésnek álplánlálása a lelkekben, ahol erre nehézség mutatkozik, körüliekintő okossággal beszlvóké-pessé tenni, az ősi magyar erkölcsöt uj virágzásba hozni, ápolni, erősiteni, hogy meg tudja érlelni a nemzet nagyságának gyümölcsét.
A mostani súlyos időkben ezen érzésnek kiépítése, megacélozása elsőrangúan fontos országos érdek is. ilyen értelemben sokkal nagyobb kötelességek várnak ránk, mint a múltban. Akkor egész volt az ország teste, most szétdarabolt, kifosztott,
megcsúfolt. Ebben a helyzetűnkben nem szabad öntudatlanságban élni. Örömet, bánatot, minden kisebb-nagyobb változást szivlg kell engedni. Tiszta gondolkodással el kell a rosszat a jótól választani. Szerei sük, becsüljük meg egymást, mert mind egy anyának, drága magyar hazánknak vagyunk egyformán kedves gyermekei s mint ilyeneknek, száműzni kell a kaszinókból a pár-toskodást. Itt nem pártok, de magyar polgárok vanriik. A magyar társaskörök megteremtőjének, a legnagyobb magyarnak minden szavát gondolkozó lélekkel fogadjuk. Ne tétovázzunk, hanem dolgozzunk, ne féljünk az egészséges reformoktól, tekintetűnket messze-messze elöie vessük. A gánciot-vetöket az értelem fegyverével szereljük le s igyekezzünk őket ráterelni a nagy magyar országúira.
A ma élő legnagyobb magyar iró, Herczeg Ferenc „A hid"-ban a kö vcikezóket mondja Széchenyivel: .Én rendületlenül hiszek a magyarság jövőjében A magyarságra nagy jövő vár — ma azonban csak egy ha|szálon függ az élete. Tehát nekünk, akik a nemzet nevében határozunk és cselekszünk, minden lépést hidegen meg kell fontolnunk. A számiló ész vezesse a magyart, ne az íriő szív, — a megfontolás, ne a szenvedély. Ne is keressük a nemzet igazságai, hanem keressük a h szilát; végcél: a nemzet boldogu lása. A magyarság inosl újból kezdi az éleiét, olyan, mintha most született volna. Amil ma tanul, az mélyen b? fog vésődni az agyába és szivébe, az kísérője marad talán évszázadokon át. Ha örök időkre bizlosílanl akarjuk a sorsát, akkor formáljuk át a dolgozók nemzetévé".
Nagy szavak, intő szavak, a mai időkre alkalmasak, ha azt akarjuk, hogy ismét a történelmi nagyságban tündököljön ls:ván 1000 éves szent koionaja, ha azt akarjuk, hogy fénye a Kárpáltól Adriáig, Dé-
N&gykantzaa, február 4
Szőnyi Slndor, Nagykanizsa városi rendőri bűntetóbirája most adta ki az 1930. évkihigási statisztikáját. A kimutatás a sorok között és a számokból is olvasni tudónak bele-
vénylől Zágonlg világi son be a most kereszlre feszített, megcsulo\'t, drága magyar hazát, Árpád népének vér-TOI megszentelt földjét.
Nyillan, férfiasan meg kell mondani, a Polgári Egylet beteg, de nem menthetetlen beleg. A tagok és Nagykanizsa város áídozstkész-ségén múlik a teljes meggyógyulása. A lemondás gondolatának száműzésével vállat vállnak támasztva, egy gondolatban összeforrva, egy egészséges táborban, csüggedést, semmiféle nehézséget nem ismerve, magyaros élnlakarással eltelve álljunk mellé és rántsuk ki a veszedelemből.
Volt már a Polgári Egylet sokkal nehezebb helyzetben is. D; hála a Gondviselésnek, a veszély idejében adott nagy férfiakat Is, kik törhetetlen hűséggel, a hagyományos magyar gavallériával klllltak a gátra > kirántották az árból a Polgári Egylet sokat hánykolódott hajóját. Kérem az Egylet minden tagját, hogy a közönyösség, a lemondás a .nekem már minden mindegy" gondolatának sutba vetésével siessünk a megmentélére, ezzel ir|uk be nevtln ket aranybetükkel a Polgári Ejylel történetének könyvébe.
Fel kell tárnunk a helyzetet őszintén Nagykanizsa megyei város vezetősége, képviselőtestülete előli is és kérjük segítő támogatásukat. Tudju\'r, hogy ott is súlyos a pénzügyi helyzet, de ennek dacára is módol lehel találni a város társadalmával immáron 95 év ó:a Osszefoirt Polgári Egylet éle\'ének megmentésére.
A Polgári Egylet fennmarad isa, kiépítése közszűkséglet. Ezt a kérdést nem szabad se po\'i\'ikai, se egyéb hasonló szempontoktól irá-nyillalva kezelni, elintézni Éljünk a tradíciókon, becsüljük meg apáink nemes örökségéi, minden törekvésünk arra irányuljon, hogy az örökség ujjy anyagilag, mint erkölcsileg gyarapodjék. Nagy Tivadar
a Polgári Egylet titkára.
kintést enged a város általános helyzetébe is.
Mindenekelölt meg kell állapitani, hogy 1930-ban általában kevesbed-tek a városban elkövatett kihágások, ami az erkölcsök javulásáról tanús-
kodik, ellenben az erdei kihágás, la-lopás, ágaknak és gombáknak engedély nélkül való szedése, stb. erdei kihágásoknak itzokallan erős szaporodása az általános szegénységet Juttatja eiztlnkbe.
A kimutatás szerint a városi rendőri büntetőbíróság elé 1930-ban összesen 936 kihágásl Ugy került Vagyis jóval keveiebb, mint az előző évben. Első helyen szerepelnek 283 esettel az erdei kihágások.
A Itjhamlsildsi Ügyek érezhetően csökkentek. Ez a kihágásl fa] mindössze 108 eielben szerepel. Etek az esetek ii inkább csak gyenge vagy lefölözött tejet, semmint vizezett vagy hamisított lejei jelentenek. Ua, hogy ezen a téren kedvezőknek mondhatók az állapotok.
Mig 1929-ben az Iskola-mulasztók ■zárna 263 volt, addig 1930-ban számuk 106 ra csökkeni, amit szintén örvendetes tényként kell elkönyvelnünk.
A nagy Ipari munkanélküliség megszaporította a kontárokat, Igy érthető a 72 ipati kihágás, ami azonban le-kinlve más városok hasonló statisztikáját, aránylag nagyon kedvező.
Nehéz probléma volt mindig a piaci elővásárlások Ugye. Azelövá<árló kofák miatt több piacr- ndészeti közeget kellene tartani, ami azonban a mai körülmények közölt nem lehet séges. Az elővásárlások Igy mindössze 67 éselben szerepelnek.
A mezőrendőri kihágások (lolvsj-lások) az elmúlt esztendőben csökkentek. ösizesen 55 esettel vannak képviselve a statisztikában. Ugyanezt lehet mondani a közegésztégl is köztisztasági kihágásokról. Itt is érezhetően jtvullak az állapotok. Számuk a mult évben 46 volt.
Sütőipari kihágásoknál jobbira a szabályozóit mu ikakezdéi be nem tartása van napirenden. D: ez is mindössze 31 esetben egész éven át. Csökkentek a klhágáil etetek az építkezésnél, ahol 30, a mértékhile-lesitésnél, ahol 22, és az üzleti záróra be hem tartásánál, ahol 21 esetben történt eljárás. Különböző egyéb kihágások 89 esetben vannak leijegyezve
A polgár mesterhez beterjesztett jelentéi izerint a 936 kihágás! cselben 673-nál marasztaló és 189-nél felmentő Ítélet hozatott, mig 74 esetben megszüntető végzés. Jogerősen kiszabolt büntetés 3.400 pengő, amiből 2.500 pengő befolyt.
Beszédes számok ezek... Egy város lakosságának élete fllmizerüen pereg elő belőlük.
— A nagykanizsai mltszlós-nspok. A plébánia hivatal nagybsn készül a kanizsai misszióinapokra, melyeket Szent Domonkoi rendű szeizelespapok fognak tartani nemcsak a nagykaniisai plébánia-templomban, ahol két domonkoi páter főgja felváltva a missziói beszédeket mondani, hanem a felsőtemp\'omban és a kiskanl/sai templomban is lennek egyide|Uleg missziók. Négy do-minikánui atya jön le erie az alkalomra Nagykanizsára. A plébániának a hitélet mélyítésére való törekvéseit örömmel veszi a katolikusság.
Nagykanizsa városa elsőfokon megnyerte a pert a Transdanubiával szemben
A bíróság köftUzt* a Transdanabidt íz»r*6dé$én*k betartdaára
Nagykanizsa, Itbruár i
Érdekes tárgyalás volt a nagy kanizsai járásbíróságon dr. Horváth István kir. járásbiró előtt. A város légi, ismeretes Ugye, amely annyiszor foglalkoztatta már a képviselőtestület jogügyi és pénzügyi bizolt-s gait és magái a képviselőtestület Üléséi: a Transdanubla elleni per.
Nagykanizsa városa ugyanis szerződésének betartására akarta kötelezni a Transdanubia villany gyárat. A Transdanubia ezzel szemben azzal érveli, hogy az áram árakat ő sem ludla szerződésszerűen szedni, hanem a bizoltság megállapítása szerint és igy nem kötelezhető a szerződés betartására.
A tárgyaláson — amtly nagy érdeklődés közben folyt le — a várost dr. Sabján Oyula városi tiszti-ügyész képviselte, mig a bepereli Transdanubiát dr. Darás Ltszló ügyvéd.
A kir. járásbíróság nem fogtdla el a Transdanubia védekezését és
utalását a gazdasági viszonyok eltolódására, hanem kötelezte a szerző-dé.ből folyó kötelezettségek betartásira, nevezetesen kábel lefekletésr, önálló gépház felállítására és berendezésére, azonkívül a leltár elkészítésére. Vagyis kötelezte mindannak teljesítésére, amit a város a szerződés alapján töla követelt.
A pert tehát Nagykanizsa az első fokon megnyerte. Bizonyos azonban, hogy a Tranidanubla nem fog megnyugodni a járásbíróság ítéletében és megfellebbezi azt.
A vsros közönségének pernyerése melleit azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez az Ítélet nagy erkölcsi elégtételt jelmt a városi tiszti-Ügyésznek, aki ellen az egyik képviselőtestületi Ülésen az ismereteB inkriminált kifejezések elhangzottak, amelyek kUlön büntető per tárgyát képezik.
Nagykanizsa közönsége érthető kíváncsisággal várja a lelső bíróságok döntését a város perében.
Nagykanizsán örvendetesen megcsappant a kihágások száma
1931. február 5.
ZALAI KÖZLÖNY
S
Meg van ennek az oka. Ha nem fagy be a Balaton, a lud éjfél tájon kihúzódik a partra, a szélre ós Ilyenkor biztos a lövés a leshelyről, vagy az elrejteti csónakról. Hanem a jégen... A jégen már nehéz ludat lőni
Később már olyan őrös lett a locsogás, mintha ezer menyecske verte volna a vizet laplckával. A ludak Ide-oda röpdöstek benne. Szántották a jog és vizet.
— Hát, kérem, észrevették a fagyási. Bántla, bosszantja, Idegesíti szegényeket és nem tudják, mit csináljanak.
A lárma, a nesz, a sirás fokozódott. A vadlúd amennyi hangot hallatni tud, azt mind hallottuk.
Kgyszorcsak csönd lett
— Széjjelverték a hártyát. Most megnyugodtak. Hanem tessék csak várni.
Negyedóra múlva egyik lud elkiáltotta magát. Igazi vész-gá volt. Azt jelentette : ismét itt a rém !
A következő pillanatban valamennvl felrepült. Millió éi millió gá-gá töltötte be a levegőt.
- Most tessék figyelni!
Nem repültek messzt. l.ovágódtak a vízbe. Ujabb vészes kiabálások, jajjok, sirások. Ahova lezuhantak, hártyás volt u viz és leszakadt alattuk. Ismét föl-vágód tak a levegőbe.
Tőlünk keletre és nyugatra más és más sereg gágogott, sirt, jajveszékelt.
Ismét és ismét levágódtak, lezuhantak a hártyás vízre. -Ismét és ismét megijedtek é« fölszálltak.
ftjjell egy óráig tartott ez az ijedt lárma. Akkor tájban elcsendesedtek.
— Megunták, — mondta emberem. A szlárd jégre lehúzódtak. Belátták, hogy >i fagyáit nem akadályozhatják nief. Fölállítják az őröket és alusznak a jégen. Még álmukban Is siratják a vizet, de a róka nevet a nádasban.
N. Sxnbó Gyula
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
Február 5., o»űt»rttth
Caak fclnö/lelcnek / Pola Ncgrl a címszerepben:
Az amolyan nő
(Az elveszett lelkek utcája) DrAmt 9 felvonásban.
Kox és Box
Vígjáték.
Betörések, tolvajlások tarkították az ntóbbl napok bűnügyi krónikáját Nagykanizsán
Vadludsirás
Dühitonl falu, január vége
Az évkezdő hónap első napjaltihii í^yszer azt liitlilk. hogy befagy n Ha-latiui. Már előre örültünk a balatoni tiM örömeinek. Már sétáltunk, tnkiityáz-lunk ii durrogó, sivító, nyUvItő, hasa-,1o7,A jégen. Örültünk, mórt nyáron a melegnek örvend az ember, télen n I,igyunk. Azonban a Hnlaton nem fagyott be. A széleken llz-llzonölmélercs j,y In húzott, de ii mélyebb vizeken csak egy éjszakára állt össze n jóg az Idén. fúl som mindenütt A tlhany szántód! szorosban egész bizonyosan nem.
Örültünk n jégnek. do másnap már elolvndl H jégpáncél a mélyebb vizeken. A szé\'eken azonban nm Is van jég.
Már régen figyelmeztettek arra. lm a iegt-szen „megalszik" és az éjjeli fagyban liártyázódnl kezd a vadludak sírnak, jajveszékelnek a ló közepén.
Akik szeretik a természetet, akik szívesen olvasnak a vadmadarakról ón a vadászomberok kedvéért írok erről a balatoni vadltidslrásrói. Nem tudom, hogy erról még Irt volna valakiKzt azok kedvéért jegyzőm meg. akik rendesen azért, mert epebajosak, minden-lton a „nóvum"-ot keresik, tízeknek az emliereknek mindenki kicsi a földön, alti valamit alkotni tud Kgylk ember érdemét agyonütik a másik érdemével, akinek érdemét már Ismét agyonütötték mar más valakiével. Kzeknek a pórölyös emberkéknek most azl a] intőm, hogy az én „nóvunr-omnl llssók agyon azzal: különösebb dolgos Is löilónuck a Balatonon.
Ilál ók lij\'ik meg azokat, én megírom a viidludsirást.
Azon az estén megállt az ószakl szél. A diófák tlz litisz szArnz levele sem zörgött, Ez a pár lovél a tán várja meg a tavaszt.
Öreg. tapasztalt szomszédommal kilenc óra tájban lementem a parira. I\'agyotl. Mindenki, akinek ölésre szánt disznaja van, örült.
A parts\'élen már etnberblró Jég volt. Itánientttnk. .Néha durrant. pattant, slvltotl a jég Hízott.
Az én emberem azonban kevesellő a durrogást. Kevesellő, gyöngétletle. Meg Is mondta: nem bízom a fagyó Idillien.
Sajnos, már másnap valóra vált a Jóslata.
Közöl a parthoz csuhl (káka) sziget kerekedik. Minden kákasziget kerek. Ivz sem nóvum, do, sajnos, az sem, hogy n balatoni káka hasznosítás nélkül pusziul el.
Kimentünk a kákaszlgetlg. tikkor már a tízes számra ért az óramutató. Félóra múlva neszezni, gágogni kezdtek a vadludak.
Már hártyásodlk, mondta az én tapasztalt, vllágosfejü társain.
A nesz, a lárma mindig erösebb lett. Majd locsogott, csobogott a víz.
Már köszörülik szárnyukkal a jeget, — Jegyezte meg a szomszédom.
Amikor a mezei, réll vadvizek befagynak, különösen sok vadlúd repül a llalatonra éjszakára. Messze tájak éjjeli vadludtanyája a magyar tenger. Még a fáradt nap nem hanyatlón alá, de már hangos n levegő, különösen ködös Időben. Sokszor még hét-nyolc órakor is gAgogással van tele a levegő. Megtörtónt nagy ködben, hogy fának repült a lud. A gyönyörű keszthelyi parkban Is találtak sebesült libát.
Ilyenkor már minden légi gá-gá scgltsóg kérés. Minden gá-gá azt Jelenti vadludiiyclven: messze van még a Halálon\'.»
A vízen, a Jégen Is nagv a lárma Ilyenkor. Jajveszékelve siratják az el-maradottakat. Nagy az öröm azután.\' araikor az eltévedlek, az elmaradónak vagy a messze földről érkezők levágódnak nz éjjeli tanyára.
Tizenegy óra tájban már olyan lármát. locsogást csaptak a vadludak a lárlvásodó vízben, mintha valamennyit táliánál fogva húzták volna lefelé Az emberem beszélt:
A vadlúd nem szereti ám a jeget, I Cl a fagyástól. A jég elveszi 16le a vizet, u/, Italt. Meg azután a vízen bátran pl Ima, de a Jégen ncill. A Jégen állandóan retteg az embertől, rókától. N«gy fagyok idején III Is, ott Is lehel vadhidtollat. vért találni a nádszéle-kea. Krdekes. hogy a róka a zsákmányul ejtotl tudat 110111 a Jégen eszt mog, hanem a nádasban.
Azután, lessék elhinni, a vadászok, az orvvadászok sem szeretik a jeget.
Nagykanizsa, február <
Az utóbbi napokban a nagykanizsai kapitányság alig győzi munkával. A* bünügyi osztályt annyiféle bűneset foglalkoztatja, hogy minden egyes embeiél sorompóba kell állitsa.
Szepesi I) iniel szabómester, Csengeti u\'ca 50 szám alalll lakos panaszl leli í kapitányságon, hogy az üzlethelyiségével kapcsolatos la-kásábj ismeretlen tettes behatolt álkulccsal és onnét különféle ruha-nemüeket lopott. Szepesi érzékeny káil szenvedett. Értesülésünk szeriül a rendőrség m.lr nyomon van.
KülOn rovatot kell nyílni a Búnál/l Andrásné trafikja ellen elkövetett betöréseknek. Már eddig valami négy Ízben követlek cl oll betörést és kifosztották a szegény asszony áruraktárát. A legutóbbi eset vasárnap töiténl, amikor a vakmerő tolvaj fellörle a trafikot és annak árurak-tárál alaposan megdézsmálta. Hogy mi mindent lopott el az éjszaka lovagja, nem sikerüli megállapítani, de a kár érzékeny. A károsult gyanúja alapján megindult a vizsgálal.
Nagy meglepetés érte vasárnap reggel a Köztisztviselők Fogyasztást Szövetkezetének Erzsébet téri üzlelé-nek alkalmazottait, akik rendes időben ki akarták nyílni az üzletel. Az
Erzsébet-tér felé néző üzlelraklár redőnyének lakalja le voll lörve és minden Jeli arra vallolt, hogy betörök kísérellek behatolást a raktárba, hogy onnan keresztül az üzletbe Jussanak. Ugylálszik azonban, hogy az éj folyamán valószínűleg a rendőrőrszem vagy mis arra haladó ember megzavarhatta a betörőt munkájában.
Rledl István őrnagy, aki a Sugárul 40 szám alalt lakik, feljelentést lelt a rendőrségen, hogy pincéjében állandóan valaki dézsmálja a fát még pedig az ulca felöli pince ablakán át. A rendőrség a nyomozási ebben az ügyben is megindította.
A polgármester falragaszokon
hívja fel a közönséget az influenza elleni védekezésre
Mint jeleztük Is, Nagykanizsán is vannak enyhe lefolyású meghűléses illetve nátha esetek, amelyek lázzal vannak kapcsolatban, azonban egyetlen egy esetben sem komolyabb lefolyással. Mégis a hatóságok természetszerűleg meg kell, hogy tegyék a szükséges intézkedésekel. Igy dr. Králky István polgármester falragaszok utján fordul a város polgárságához, amelyben az influenza elleni védekezésre szólítja fel és kioktatja a lakosságot a szükséges óvintézkedésekre.
A Noba-veszedelem
Kikor a gazda nem tudja, fln-e Tagjr leány
Nagykanizsa, február S
Szalai András balalonmagyaródl gazda hatalmas szál ember, leslőrök-nek vah anyag, de ha iszik, sosem tudja, fiu e vagy leány, meit a bor eszét veszi.
Igy történt a nyáron is, amikor a cséplésről li-rafelé tailotl, miután |óc>kán iddogMi már kél helyen is. Étiben az állapotban veszel! össze oilhon öccsével, akinek r.eki akart menni. Az apjuk azonban odaugrott és nem engedle, hogy András bántsa a kisebbiket. Ekkor állítólag a hatalmas ember egy vasfazekat borított dühében apja fejére oly erővel, hogy az api erősen megsérült a felén, ami miall felmenő ágbeli rokonon elkövetett sulvos lesti sértés miatt a törvényszék elé került. Miután a bíróság nem lálta kellőleg bebízo-nyilva, hogy Szalai tényleg elkövette a terhére rótt bűncselekményi, felmentették.
Az ügyészség azonban fellebbezett. Dr. Gyulai Bila védő a bizonyítás kiegészítésének elrendelését kérte a pécsi táblától, amely kérelemnek a tábla helyt is adott és mosl volt ebben a perben a lényállás teljes tisztázása végeit a kiegészítő bizonyilási eljárás.
A lanuk azl vallották, hogy Szalai a nohától annyira be voll rúgva, hogy asszonyi kendőt kötött a fejére és azzal ugrdll.
Mig maga a vádlott Szalai is bevallotta, annyi bori ivoti, hogy nem ludla, fiu volt-e vagy leány. Képtelenségnek tartja, hogy ó édesapját, akivel egyült él és gazdálkodik egy házban: bántalmazta volna.
Dr. Almdssy a tanúvallomásokat felierjeszti a táblához, amely ítéletében a most elhangzott tanúvallomásokra is fog támaszkodni.
— A nagykanizsai llldőbeteg-gondozó Intézet ujesztendejc erős igénybevétellel kezdődöd. Január folyamán 72 uj bcleget veitek a Szanatórium Egyesület ápolásába. Összesen kezelés alatt állt a hó folyamán 245 beteg. Rönlgen-vizsgálal 5 volt.
.Segélyben részesüli 38 beteg, kik 1086 li er tejet és 20 kg. lisztet kaptak.
= Ma Pola Negri a moziban
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
NAPI HÍREK
NAPIREND FebruAr 5, o.ötörtök i
Hóm. katolikus: A^ola. Protestáns: ;
Ágota. Izraelita: Seb. ho 18 •
Városi S\'lnhtz. .Az amolyan nó\\ tzenzadds dráms. — .Kox ás Box", vígjáték.
Oyógyazertirl éj|ell szolgálati I.
htnap végéig a „Matla" gyógyszertár : Király-utca 40.
Oöztflrdö nyitva reggel 6 órátó: este 8 órálf (béttÓ, sxeide, péntek (Ululán, kcddci. égisz nap nóz-.c), Tel.: 2—18.
éi olctón akarunk vásárolni, elmegyünk a Schíltx áruházba
Emlékeztető
r«bruár7. .SidmiMr/i/m-pIknlk a Polgári
Egyletben. Február 8. A gimnázltta cserkészek milno-roa dólutánja.
A Magántisztviselők Egyesülete tea délntánjn.
Keresztény Tisztviselőnők jolnier.es teája a Polgárt Egyletben.
A OAIior-tánrlakoln koszorúcskája n Kaszinóban, Február 14 A Szent Ilona Leánykluh tánc-•atólyc « Koronában.
A Pénzintézett Tisztviselők mtlaoroa •atétye Tél ükor a Kaszinóban. T.bruár 15 A Kereskedelmi Alkalmazotlak jelniozea-oatótyo.
A Kuih Legényegylet táncos szórakoztató cntólve 8 ómkor.
Liccátls elóadáa II órakor a városházán (dr. Frtod Ödön). Februá\' 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet Álarcon eatólyo. Február 2t. A Kaszinó I. hangvoraenya
(Szabó t.ujza óa Ungor F.rnöj. Február 22. A Magántisztviselők Hgyesll-lele teadólulánia.
Ucaálls elóadáa 6 órakor a vároa-házán (dr Kcrkay Józsefj. Február 38 Ar. Izr. Nőegylet iiuiliri-ai-télye.
— A polgármester Itthon. Dr.
Krátky Is\'vAn polgármester Budapestről, ahol a Városok Országos Kongresszusának tanácskozásain Nagykanizsa város képviseletében részt vett. a szerdai déli gyorsvonattal visszaérkezett.
— Az uj főispáni titkár hivatalában. Dr. Forintos László szolgabíró uj állását, mint főispáni titkár, a legnapi nappal elfoglalta.
«= Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— KendklvUH városi közgyűlés A polgármestertől nyeri értesülésünk szerinl folyó hó 9-"én, hétfőn délután a város rendkívüli közgyűlési Isrt, amelyen több kisebb ü£y kerül tárgyalásra. Ez lesz az első képviselőtestületi ülés ebben az esztendőben.
— A keszthelyi leánykluh fehruAr 7-én Álarcon Jelmezbált rendez a ftiiii-gArla nagytermében.
— Szönyaget mérsékelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
A Szanatórium-piknik
jegyeinek előjegyzésére még két nap van rendelkezésre. A jegyek a Krdlky-tőzsdében jegyezhetők. Kelelük nemcsak azért nagy, mert a Szanató-ritim-píknik 26 Ave kimagasló eseménye a kanizsai farsangnak, hanem azért is, mert az árakat a mai súlyos viszonyok szem elöli tartásával szab-lák meg. Igy tehát az első sor 3 pengő, többi 2 pengő, állóhely I i pengő.
A műsort Vannay János zeneiskolai igazgaló rendezi: — kamarazene, ami msgn kiemeli a Szanatórium-pikniket az összes idei műsoros rendezések közül.
A bllffé és italok pontija szokásosan a legjobb kezekben van. •
A gyűjtő hölgyek és az összes választmányi hölgyek kéretnek, szíveskedjenek (a gyüj\'őivekkel) esle \'hl órakor megjelenni a Rolgári Egylet nagytermében. Aki leheli, pénteken és szombaton egész nip, szíveskedjék segíteni a terem rendezésben.
— Dr. Junger Mózes főrabbi előadása Nagykanizsán. A vaüá sos délu\'anok megszokott keretéből messze kimagaslott az a délután, amelyet a nagykanizsai izr. hitközség hétfőn délután rendezel! a kistemp-lomban és^melyen nagyszámú közönség vett részt. Az előadó dr. Junger Mózes Zalaegerszeg tudós főrabbija, a kiváló hi\'szónok, aki a zsidó hitéletből meritclt témájával magával ragadta hallgatóságát. — Junger Mózesné korrajzot feslett a régi hitközségi éleiről Jungerék előadására Zalaegerszegről is többen átjöttek Nagykanizsára, Az illusztris előadókat érlékcs előadásaik után lelkesen ünnepelték.
— Halálozás. Blasulig Sándor nyűg es|iercs plébános, aki korábban Zalaszenlgróton, majd Keszthelyen áldásos tevékenységet fejteit ki, később pedig Zalaszenllászló plébánosa lelt, 48 éves korában Veszprémben meghalt.
— A Katolikus Népszövetség
= Pola Neíri ma a moziban.
megszervezése Zaiátían. A Katolikus Népszövetség ujabb országos szeivezésével kapcsolatban Zala-megyében is nagyban folyik a katolikus tábor megszervezése. E hónapban megkezdődik a nagykanizsai járás községeinek a szervezése is
— A pacnal farsang blrel. A pacsat iparos IJjnság műkedvelő gárdája nagyszerűen sikerült műkedvelő előadást rendezett vasárnap. A rendezós l.akner ,107-set liinttó órdeme. Az előadáat vidám táncmulatság követte. — A pacsat Kaszinó tegnap csto táraasvacsorával kapcaolntos farsangi Cötótyt rendezett.
— Virágos Karnevál leiz a Keresztény Tisztviselőnők február 8-iki, vasárnapi jelmezes táncleája, melyre az előkészületeket nem csak a rendezőség folytatja serényen, hanem — talán még lázasabban — a résztvenni szándékozók serege is. Ez a jelmezes estély ugyanis rendkívül tarka, meleg hangulalunak Ígérkezik. Jelmez nem kölelczö. Akik jelmezben jelennek meg, vigyék magukkal meghívójukat. A tagokai pedig kéri az egyesület vezetősége, hogy ismerőseikkel és |ó barátaikkal minél nagyobb számban jelenjenek meg. Belépődíj nincs. Tea 1 pengő. Színhely : i Polgári Epylel emeleti kisterme. Felülfizeléseket az inségakcióra köszönettel fogadnak.
— Erdős Renée jubileuma. F.rdős Renée a kflzcl|övőben éri meg i\'ói munkásságának 30 .Wes fordulóját. Ebből az alkalomból a magyar irodalmi körökben nagyarányú mozgalom indult meg. hogy az. egész müveit magyar középosztály bevonásával ünnepeljék a kiváló irő őt, akit pirathn\'sikerű regényei révén méltán neveznekn legolvasottabb nagyit iiónak. A kiváló Írónő ebből az. alkalomból niegirla életrajzát „Emlékeim" címen, melyet minden egyes olvasójának készséggel ingyen megküld, ha egy levelezőlapon hozzá fordulnak. Cime: Rákoshegy.
Ma lesz a Maj^ántisztviselök helyiségavató teája
A Magántisztviselők Szövetsége nagykanizsai csoportja ma. csiltörtö kön esle 9 órakor rendezi helyi-ég-avató leaját uj otthonában, (Sugár-ut 2., emelet).
A hahótl tparoRkfir folyó hó 15-én farsang vasárnapján. szinlntóndássnl egybekötött táncmulatságot rendez, mely alkalommal színre kerül a „Sártll-tiáz" c. népszínmű.
— Ünnepelt takarékpénztári elnökség. Tudósítónk írja: A Keszl-helyvidéki Takarékpénztár február 3-án tartotta 37. évi közgyűléséi, amelyen az intézel részvényesei lelkesen és őszintén ünnepelték a takarékpénztár elnökét és alelnökét. Dr. Lénárd János ig. elnök és Reischl R\'chárd ig. alelnök ugyanis 10 éve viselik ezt a tisztséget a részvényesek teljes megelégedésére. A közgyűlés különben Berkes Móri, Kum-mer Mihályt, dr. Lénárd Miklósi, Práger Tivadart és Szekeres Ödönt felügyelöbizollsági tagokká választolta, az igazgatóságot pedig dr. Radó Gézával (Budapest) egészítette ki.
= Csak felnőttek a moziban.
m
i
Női éS férfi divatárukban k
^ nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
i
Telefon 406. Fftut- -Congary-ut sarok
tilsó Mngynr Biztosító palota.
Telefon 406.
A serdülő ifjúságnak reggel felkeléskor egy-egy kis pohírnyi természetes „Fereno léssel" keserüvizet kell adni, meri gyomor-, bél- és vér-liszlitó hatásának fiuknál és leányoknál igen fontos eredményeket köszönhetünk A gyermekklinikákon a Ferenc Jóüef vizet már a kicsinyek makacs szorulásakor kilünő sikerrel alkalmazzák. A Ferenc lósset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füsz.erüzletekhcn kaphaló.
— A szInlkerUlet Ugye. A Városok Országos Kongresszusa hétfői ülése foglalkozott többek közöli Czobor Mályás polgártiieslernek az uj szinikerüleli beosztás tervével. A kongresszus helyeselte azt, hogy ne legyenek egyes szinikerűlelek olyan városokból összeállítva, amelyek egészen más országrészekből vannak • Dunánlul városaival összekapcsolva, hanem szorosan egymás mellett levő városokból álljon. Dr. Krátky István nagykanizsai polgármester ugyanezt a nézetet vallotta. Hangsúlyozta, hogy N tgykanizsa város nagy kulturáju és épen azért nagyobb igényű közönsége tcllesen meg van elégedve a Pécs—Nagykanizsa—Szombalhely — Baja városok társulatával, Fodor Oszkár társulatával, amely igényeit teljesen kielégíti. A kérdés megvitatásának eredményeként az O.szágos Színész Egyesület megfelelő leivel fog kidolgozni a kérdés megoldására.
A Keszthelyi Iparoskör uj tisztikara. Tudósítónk írja : A keszthelyi iparosság társadalmi szetve, az Iparoskor, február l-én nagyon látogatott közgyűlést tarlóit. Lang József széles távlatú elnöki megnyitóján, Gadácsi Lajos emelkedett hangú jegyzői jelentésén és Schreiner János pénztáros beszámolóján kivül tisztújítás volt a közgyűlés legfontosabb ponl|a Elnökké újból egyhangúlag Lang Józsefet választották meg. Alelnökök Csík Károly és Rálz József (cipész) leltek. Jegyzőnek Gadácsi Lajost, pénztárosnak Schreiner Jánost, háznagyoknak Szentgyörgyi Lajost és Mórocz Ferencet, számvizsgálóknak Meizler Károlyt és Durzsa Sándort, vigalmi elnflkké Kálmán Antalt választolta meg a közgyűlés. A választmányba 12 rendes és 6 póttagot választoltak. A közgyűlésen Meizler Károly ipartestületi elnök hosszabb beszámolói tartott a mult héten lefolyt Iposz gyűlésről, ahol szóba került a hévízi Iparos íldlllő létesítése is. Az Iposz vezetősége gyü|tés állal akarja a kérdési megoldani ; a keszihciyi iparosságnak az a felfogása, hogy csakis testületi rész-építkezés állal lehel az. üdülőt felépíteni. Most majd kidolgoznak egy részvénylársasági tervezetet.
/I JaxxMrály
A Városi Színház egy olyan jazz-revüvel lepi meg a közönséget, amelyre nyugodtan, lelkiismerelfur-dalás nélkül jelenthetjük ki — ilyen még nem volt. A híres jazzkirály, Paul Whileinann és a zenekara áll a revü tengelyében és ami melódia, ritmus, lánc, ötlet, szépség és kápráztató pompa csak elképzelhelő, az mind olt van pazar bőkezűséggel együvé halmozva. Friss, lendületes erővel, olyan magával ragadó tempóban, hogy ezulán igazán nem hízelgés, vagy túláradó dicséret, ha azt kérdezzük — mi jöhet még ezulán ? Nem lehel felsorolni az egyes jeleneteket, a pompás arlisla-számokat, mert minden helyűnk kevés lenne erre a célra — ezt a filmet laini kell és látni is fogja tnipdcnki, akinek csak egy parányi érzéke ii van a szép iráni. Tarka képeskönyve, divatlapja a revüszin-padnak. (■=)
1931. február 5
ZALAI KÖZLÖNY
&
■•kiment ■ fának egy autó
Keszthely, február I (Saját tudósítónktól) Vasárnap éjszaka egy keszthelyi autó ölt igu társaságot hozott Gyencsdiásról Keszthelyre. Az autó a város halárában nekiment egy útszéli fának és karosz--szériája teljesen tönkre ment. A szélvédő üvegszilánkjai löbb helyen megsebezték a soffört; könnyebb sérülések érték a vidám társaságot is.
Anyakönyvi h rek. Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született: fi tlu és 5 leánygyermek: Csáki József vaaull munkás éa Vörös Júliának rk. leánya, Hall József napszámos ós Nagy Viktóriának rk. leánya, Furman István töldm. éi Horváth Annának rk. leánya, Sulcz Mihály ny. katonai nyilvántartó 6a Erdélyi Annának ág. h. ev. Ilii, Wel-hofer János hivatalszolga és Lórlncz Juliannának rk. ílti, Anck Ferone fóhlm. é« Mátés Jullanuának rk. lia, Marton György töldm. és Kuauaz Katalinnak rk. leánya, Kuuics Ijiszló töldm. és Anek Annának rk. tla, Horváth József napsz. éa Tánczoa Margitnak rk. tlu. Házasságon kívül születőit 1 leány. — Hatúto-uh 10 lúrtilnt Kováca Vilmos írnok izr. (15 óvea, Karácsonyi Józset kereskedőtanonc rk. 16 éves, Aca Ilona novelőnő rk. 17 óvea, Somogyi Julianna rk. U() éves, lloll íatvánne Suli Erzaébot ik. 03 óvea, özv. Nagy Sándornó Scliöbln-ger Franciska rk. 82 éves, özv. Bunczom vendelné Major Katalin rk. öl) éves, Marton Józaol tilldin. rk. 30 éves, Németh Mária rk. 1 napos, Lidiit Mikaáné Sohwarcz Itóza lzr. fill óvea. Iltizussjgol kötött tOfitír: Szabó Gvorgy pincér és Danyl Angyalka rk Kállovlcs Jó/set töldm. és Bécsi Anna (elv.) rk. Horváth Ferenc kómUvea és Kálovlcs Katalin rk. Kováca György vasul! munkás és Gud-lin Mária rk. Horváth Lalos kovácsmester és Pintér Anna rk. Tóth László kályhás rk. és Lang Mária ág hllv. ev. Héber Józof kocsla é« Gőttlngcr Katalin rk. Puha l*aJos kovács és Horváth Mária rk. Schvarcz Láa/.ló töldm. és Marion Terézia rk. Horváth Józset cl-pészsegód és Hegedűs Anna rk.

Február 5 (csütörtök)
Budsposl 9.15 Q. hangverseny. 1.30 H 9.45 A hsnKv. tulyl II 10 Nemielkflal víz-Jeliőliolgálal. 12 Déli bsungaió. 12 05 A 2. honvidgyulogezied lenekarának liang-veisenye 12.25 H 12 3Í> A hsngv. lolyl 13 Idójeliéa 14 45 H. 16 Rádió Siabed Evye-lein Uláns: Időlelzéi. ti 10 Előadta. 17.40 Clgányiene. 18 40 K. 19.40 At Oper. hál előad áiánsk köivelltéae. .Sly". DatlllU 3 felv., 4 képben. Ulána Időjcliél. Majd : Stabó Quy László jaiz-ienekarán:k hangv.
Ilecs 11 Q. 12 ía 13.10 Hangverseny. IS 20 éa 16 Q. 19.15 SzW. Inngv 21.40 Hangverseny.
Berlin 16.30 HangTerseny. 19 05 Kaiénei. 20 Opera 1!. 22 H Ulána zene.
Brit nemzeti műsor I7Í.0 Hangverieny. 18.15 Uyerniekóra lenével. 19.411 Beelho-ven-sionilák. 20.45 Hangv. 21 SalnmU E 22 3S Hangv. ?4 Zene.
Ha *vanyu a bora, vegyi Ise
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
SPORTÉLET
Aktívabb sportélet Indul Keszthelyen
Tlsztujltáe a keszthelyi Törekvésnél
Koszthely, február 4
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi Törekvés Sportegylet február 2-án liszlujiió közgyűlési tarlóit. A közgyűlésen közel 100 akliv sportoló és sportbarát jeleni meg.
A jelek szerlnl ez a közgyűlés kiinduló pontja lesz az aktívabb keszthelyi sportéletnek. A város vezetősége ugyanis használatra átengedte az egyesületnek a sportpálya céljaira feltöltött balatonipar:részlelel s a még szükséges földmunkák elvégzésére megfelelő munkaerőt is ad. Kilátás van rá, hogy az egyesület rövid időn belül megfelelő helyiséghez is jut.
A mostoha körülmények dacára a Törekvés az elmull évben is eredményes munkát végzett; hat szakosztálya. amint ez a szakoszlályveze-li k beszámolójából kiiünt, versenyekel rendezeti, mérkőzéseket bonyolított le, lurjulakat lelt, sth. Az uj veze-löség még nagyobb biztosilék a további iporlmunkára.
A Törekvés élére a következő liszlikarl választóba a közgyűlés: diszelnökök Reischl Imre, dr. Lénárd János és Reischl R cliárd, elnökök Terszlyánszky Qéza és Svasttts Qíza, ügyv. elnök Lengyel Anlal, alelnökök Tompa Oyula, Erdős Árpád és Vargha András, fölilkár Benátczky Oltó, liikár Szalay László, jegyző Schweiger László, pénztáros Csanddy József, számvizsgálók Burgils László, Schweiger Miklós és dr. Reischl Marcell, ügyész dr. Barla Károly. A
16 lagu válaszlmányban a legkülönbözőbb sportágak legkiválóbb keszthelyi képviselői foglalnak helyet.
Mától kezdve nagy a bizakodás Keszthelyen, hogy a Nagykanizsáról álránduló csapatokai illő helyen tudják fogadni. _
(Kanizsai lovas-siker) Örömei kellelt Nagykanizsán a hlr, amely szerint Nagykanizsa urilársaságának közkedvelt tagja, dr. Fodor Aladár városi liszliorvos fia, Fodor Aladár huszárhadnagy, a Nemzeti Lovarda di|lovaglásán első dijat nyert, mely alkalomból a vasárnapi lapok képes mellékletei a snejdig huszártiszt fényképét is közlik, a zalai lovassport nem kis büszkeségére.
= Az amolyan ní a moziban.
UrleU zárlat
Pária 20 30, London Ti 151/1. N-wyork 517 75 Hrtiesil 72 20, Mlb.» 77 lO\'/j, Hnörld 52-60, Amsterdam 308 07VI üeiUa 123 15. Wien 72 76 So<l» 3 i5, l\'rirts 15 32, Vereó !8 00, Budapest M\'SS \' tlgrád 9I», Bukaiea.
A kalapéit! tőzsde d»Ylia-jegT«ái«
valutAk
Angol t. 27-72 57-87 Beles tr. 79-60 80 01 Cech k. 16-85-16 í\'7 Oánk. 152-80-153 40 Uinir 1002-10-10 Dollár !69 95-1)72-95 l\'ieocle 1. 22-40 22 70 Holl. 239-50 230 50 Lengyel 6Í85-Ö4 2) Leu J-373\'41 Leve 4 12-4-16 Llre 2S-80-30-10 Mirke 135 8^136 40 Notv6gl!3(XJ 153 60
(chili. 80 20 80 60
>vájci I. I\'O-30 ,10 80 ■vídk. it3i5\'M-75
UKVbtAK Aoiei. 529 80-230 50 Belgrád io-08 <011 Bérűn 116 06 131 <6 Brtts&xel fJ-75 80 00 Bukarest 4 39 -.41 Kopeob. S U0 Í3 40 Loi don Zl- 9 27-87 Madrid 56 50-59 80 Milano 2v-94 3004 Newyor 572 00-73 60 OSJÜO 1.3 00 153 40 Párís 22*42-2i 49 Prága 1692-16-97 Slöllt 4- 3-417 Slockb.153 171)31\' Varsó f.4 09 64 29 Wlea 80-J8 *>63 itblch 110-50.110 80
Nagy leltári árusítás!
Raktáramat lényegesen leépítem, ezért IOO férfiöltönyhöz szükséges kelmét február havában rendkivlll ölesén kiárusítom.
Crepe de chineket, divatszinekben P 4-80-ért adok el.
Kitűnő minőségű női kabátkelmék érkeztek raktárra, minden szinben.
Ezenkívül az összes tavaszi újdonságok már kaphaték
Kirschner Mór
rőfös és divatáruházában
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
KÖZGAZDASÁG
Miért kell megszűnni a Nagykanizsáról Bécsbe irányuló tojás-exportnak?
Egy nagykanizsai osztrák exportőr panaszai
Tekintetes Szerkesztőség!
Miulán b. Irpjuk minden, a gazdasági életet érintő kérdésnek szívesen helyt ad, engedtessék mt\'g, hogy egy Nagykanizsán letelepedett bécsi exnorlörnek panaszát tolmácsoljam. Talin b. lapjuk publicitása hozzá (og |árulní, hogy ezen panasz oivosoltassék é« egyúttal intézkedés törlén|ék, hogy a jelenlegi helyzet orvosollassék.
A bécsi exportőr a következőket adja elő:
— Nagykanizsa a múltban a lo-|áskiviiel terén domináló szerepet vilt. Elhatároztam, — mond|a a bécsi exportőr — hogy letelepszem Nagykanizsán és innen irányilom a Bécsbe Irányuló kivitelt. Megszei vez-tem a bevásárlást azonban a szállítás körűi csakhamar nagy nehézségeim merítitek fel.
— A tojás ára ugyanis úgyszólván naponta fluktuál, a wleni telefonértesítések alapján eszközlöm bevásárlásaimat. Wien ma közli velem, hogy holnapi átvétellel míg 14 fillért fizetnek a tojás darabjáért. Ezen telefonérlesitést, mondjuk, hétfőn ka pom, azaz keddi érkezéssel a tojás darabjáért még 14 fillért érhetek el. Rskláromon van ezen időpontban 20 lád« á 1440drb, összesen 28 800 drb. Fel is adom* hélfőn gyorsáruként (!) a 20 ládát Wienbe, azonban ezen küldemény nem érkezik másnap, mint békében, Wienbe, hanem csak szerdán, vagy csütörtökön fut be a szállítmány Wienbe. amikor azonban darabjáért már csak 13 fillért kapok. Veszitek tehát a fenli mennyiségnél 288 pengőt a vasút késedelmes szállitása folytán.
— Békéhen a ma délután feladott gyorsáru küldemény másnap reggel Bécsben volt, ma pedig ilyen késedelemmel |ár a szállítás.
— Néha a piaci helyzet nem ki-ván ily sürgős szállítást, akkor te-heráruként kíséreltem meg a szállítást. Ezeietben aionban hat (I) nap múlva érkezik meg az áru.
— M»r több izben ugy segítettem magamon, hogy Nagykanizsáról Bécibe teherautóval küldtem a tojást, de hál útközben defekt állott elő stb.
— Mikor instanciázok, hiába adok be pumzos kérvényeket, a lehetetlen helyzet nem orvosoltalik, igy te-hM elhatároztam, hogy beszüntetem illeni tevékenységemet és máshova, lalAn Maribor vidékére helyezem át működésemet.
Eddig a panasz, amelyhez konkluilókép hozzáfűzhetjük, hogy ezen cég megszűnése ismét klsebbiti a munkaalkalmak számát (szedők, csomagolők, bevásárlók, stb) csök-kenii kivileli statisztikánk adatait.
Oróf Bethlen István miniszterelnök ur ép a minap jelentette kl, hogy tavaszra a mezőgazdasági helyzet terén erőtel|es javulás várható, nyilván a szorosabb osztrák—német gazdasági kapcsolatok révén.
De hiába miniszterelnökünk heroikus küzdelme, hiába az illetékes körök nagyvonalú munkája, ha az nem terjed ki a részletekre is.
Friss gyümölcsünk, főzelékek (saláta) stb. részére a bécsi piac elsőrangú elhelyezkedést biztosítana, Igen ám, de hogy szállítsunk mi Nagykanizsáról, mond|uk, salátát Wienbe, ha a szállítmány nem másnap, ht-nem csak harmadnap érkezik Wienbe?
Az ősszel is láttuk, hogy a szőllő-szállilmányok Wienbe, t hereutóval szállíttattak.
Minden téren rekordokkal dolgozunk. Százezrek kisérik lázas figyelemmel, hogy a sikfutó bajnok a másodpercek hányadtörljável futotta le a 200 méleres távot, egyedül a vasút az, amely nem törekszik a rekordot javítani és még a béke átlagteljesítményét sem éri el.
Talán az a barátságos atmoszféra, amely osztrák szomszédunk é-< közöttünk fennáll, elő fogja mozdítani a már 50 év előtt fennállolt teljesítményi, hogy a ma feladott gyors-áru holnap Wienbe érkezzék
Schwarz Oltó
TŐZSDE
A m«i lőzsdén a forgalom barátságos irányzattal Indult meg Az üzleti idő első felében a magánközön-ség részéről vételi megbízások ér-keitek, amelyeknek teljesilíse után csendes irányzat keiüll felszínre és az árfolyamok gyengüllek. Később bécsi vásárlásokra és Berlinből érkezeit szilárd hírekre az irányzat megjavult és az arbitrage értékek erőteljes árjavulást értek el. — A szilárd irányzat fokozódott és az áremelkedés zárlatig eltartott. Fixkamatozásu papírok piacán csekély forgalom mellett az árak változatlanok. — Valuta és devizapiacon a forgalom
mérsékelt, történt
jelentős á változás nem
Ttn^rtM
Buza tszv. 25 flll. dt 25 flll. rozs 10 flll. emelkedett.
Busa Hliav. 77-« 14OS -14 IS. 7<-a» 14 20—14 30, 79-«a 14 40 14-70, SO-ni I4 45-I4I5, dunánt. 77-ea 13 90-14 05 7S-aa 14 05 -14 20, 7»-es 14 25-14 40, •O-as 1430 14-45, Roia 10 10-020 tak árpa 14 75-15 00, aórárpa 17 00 19 00 tab 1$ 50 IIS0, teage.-l tl. 1150-
1175. duoántnll 12 00 12 20, repoe---
—■—, korpa 10 30 10 40
Sertésváiár
Felhajtáa 2112, eladatlan 390. KlaC-rtadtt 1-14—1-16, uedatt 1-13-1-15, szedet kóaép 1-08—1-10, kónnyí 100-1-06, t-só randa öreg 1-02—1 04, ll-od reudü öreg
0 S2 u ytí angol süldő 1*15—1*20, axalonna nagyban 1*10-0*00, aslr 1*31 1-42, llui
1 60—1-76, szalonnás lálsertés 1-36-1-46.
tiaifa: N\'-tM *»
t-ikiM. KwtyUuls-í-"\'-
fVMöa Visító: Zalai lUroly.
InS.taai Itwvkuiua ML -
Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.
Alulírottak kijelentjük, hogy Deno István várost scgéd-kerlós-/. ellen 1930. évi március hó 6-6n Nagykanizsa város polgármesteréhez a város tulajdonát képezó ntivényok eladása miatt lelje-Jentést tettünk.
Mivel meggyőződtünk arról, hogy följelentésünk alaptalan volt éa Deno István szabálytalanságokat el nem követett, tőle ezúton bocsánatot kérünk és »nj-nálkozáaunkat fejezzük kl a megtörténtek felett.
Nftjjykanleaa, 11)31. évi tebruár hó 3. aapjáo.
Krampal István és társa.
*) 8 rovat alatt kózlOUekérl sem a szer-keutóség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
JHtámHDETÉSEK
Ar. apróimueteveK dija 10 sr lg 50 f Wér, .Minden torábbi szó dij« 5 fhl. V*r4- a tlnnepuap 10 sióig 80 fillér, rniwíca luvíbbl szó dija 8 fiit. SzerdA,. cj. ;■ >-leken 10 szóig BO fillér, minden \\*-v.t r>l szó dija 6 flll. Gmfczó s mmder v- <a-gat;b bctüból álló s/ó két szó fiak s>* tátik. Alláat keresőknek 5<#.© engedmeny.
Háromszobás és kétszobás szép, száraz, egé\'zs\'ges u\'cai lakáaok Szemere-utcá-b-n kiadók. — Bővebbet Kazinczy-utca 6 képüzlet. 5Í8
Ismét oloaébb lett ■ taavaj
Muszel és Friedenthal cégnél, Mi kl.\'ó legfinomabb teavaj 80 tlllér. 518
Azonnali balépéara kerestetik in-tel\'lge is, becsületes íiiialember, kl a kiszolgáláshoz ért Cim a kiadóhivatalban 571
Major-gazdának, vagy hasonló állásra
ajánlkozik bá-miitori belépésre, többéves bizonyítvánnyá\' Papp Péter, Borifa. 657
Sxép egyszobás laháa Osaiei mellékhelyiségekkel május 1 ére kiad") Horthy Miklós ut 49 Ml
Rékéoxl-utoa 4. sz ház eladó —
Ugyanott egy műhely kl\'dó. "5*4
Nagy Üzlethelyiség soulrrctinel és mellette egy kisebb, irodának Is alkalmas helyiség Oeueery-ut 6. szám a\'att azonnal kiad*. Érdeklődni lehet ugyanott az emeleten. 77
Héromacobéa csal\'di hlz az összes
mellékhelységgel, nagy kerttel máju< l-re Kiadó. — Érdeklődni lehet Ciányi László-utca 9. 542
Faatékaa hordók, ló állapotban olcsón eladók lapunk nyomdájában.
Kétexobéa udvari látás mellékhelyiségeiket májusia kiadó Csengery ut 22.
Kétszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel május l-re k cdó Sugár ut 15. 516
18-84 éves csinos leánnyal megismer kednék házasság céljából. .Parsaiig" Jeligére kiadóba. -572
Két axobén, előszobás lakást május l re keresek a város belterületén. Cim a kiadó\' *n. 575
Kátazobéa utc*i lakás, kertre nézó Ilveg«eraii(l4vat május 1 ére ktadó Királyi Pál-utca 3. 576
RádiótZEÜ^
Ssabó György tutm*.
labornlorlumabaa «Ju/ 3., uttva,
Automata-eleség
életé-ével lényegesen emelhető a tyúkok tojá>hozamn Egy lyuknak naponta csak 6 dekái ke i odri. 1 kgr. ára 30 tlllér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husltszt. véi liszt, esukamá|ola|, soynbab-dara, köles, tuza, zab, árpa tengeri, buzakorpi stb.)
Madáreleségek:
(Kever\' midáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhalót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„DM vitamin készítmény. Kicsin)ben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mng, műtrágya, termény és uővény-védóHzerek kereske.ésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 130.
2427/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Horthy Miklós közkórház szülészeti szobája kőműves, asztalos stb. vízvezetéki és központi flltési munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatok a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi február hó 18-án déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába benyujtandók. vagy postán beküldendők.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között megtekinteni és ivenként 1\'60 P-ért beszerezni lehet. \'
Nagykanizsán, 1931. évi január hó 31-én.
t» Polgármester.
Ha jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RftDIOT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió ós gramofon osztályához
Nyomatott « Wtiialaj Nyomda éí Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelöa Oilctvexeló • Zalai Károly.)
71. évfolyam 20. szám
Nagykanizsa, 1931 február 6, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI MIM
Ssokeaalteg: "\'pH 9—ár «t 1. <|(.l r««t ».
Klaaóhlvatal : P4o( 5. szám. Keailbelyt Mkktad<SIilvatal Kcurath-utca 91
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
ElóAratM In: <okm I p—gi M mtrn
T . . . / 8«cito«at£t4g Ol Kta, (t»d T«J Teltioű, ^ ig,^,,,, 7a Kuattadjt tttti Xt
Az egységespárt értekezlete
melegen ünnepelte Bethlent, bécsi eredményei alkalmából
Budapest, február 5 (Éjszakai rádiójelentés) A Keresztény Kisgazda és Földmüvcspárt ma este Pesthy Pál elnöklete alalt értekezletet tarlóit, amelyen meg|elent Bethlen István miniszterelnök és a kormány több tagja is.
Pesthy meleg szavakban parerilálta el az elhunyt Bárány Sándor képviselőt, majd lelkesen köszOnlölle Kornlss Qyulál, Vác uj képviselőjét. Majd rámutalotl a magyar—osztrák gazdasági, barálstgi és döntőbírósági szerződés megkötésének fontosságára és a két állam közötti jó-viizony mélyítésének megteremtőiére és a párt szereteléről, ragaszkodásáról és töiheletlcn bi/alináról bizlosilolla Bethlen István grófot, Magyarország miniszterelnökéi.
Ezután Csizmadia András az Ötös Bizottság munkájáról intézeti kérdést Wekerléhez, aki rámutalotl arra, hogy milyen nagy probléma ma a bajba juloll gazdának a megsegítése
Erdélyi Aladár kérte, hogy a kar-telllOrvény 17. szakaszál, mely a piaci összebeszélések felől intézkedik, a párt vegye ismét tárgyalás alá.
Bethlennek ez ellen nem volt kifogása.
Bud miniszter javasolta, hogy Inkább egy szűkebb körtl bizollsághoz ulasilták, amely ezt a kérdéit bc-halóan lárgyalni fogja.
Palacsy Dénes art kéri, hogy a borfogyasztási adó alól mcnlesilsék a raját fogyasztási és a munkásbotl Wekerle közölle, hogy ezt a kérdést legközelebb megfontolás tárgyává leszi.
A párt tagjai ezután vacsorára ültek össie.
Az Erdélyl-ngyben
kedden hirdetnek ítéletet
Budapest, február 6 A Kúria ma folytatta az Erdélyl-Ugy tárgyalását. Gdl Jenő védő azt mondja, nem könyOrületel, sem irgalmat kér védence számára, cs|k igazságos Ítéletei. Bizonyítékok nincsenek, csak találgatás és ezen az alapon nem mondhatja ki a legmagasabb fórum a súlyos, marasztaló Ítéletet. Ma|d megkezdődött a vádbeszéd. A Kttrla az Eidélyl-ügyben kedden hirdel Ítéletet.
A tábla szabadlábra helyezte Vay Kázmért, Halasy Gézát és Klauschek Rezsőt
Budapest, február ö A tábla Votímann-lanácsa ma kezdte lárgyalni Vay Kázmér, Halasy Uéza és Klauschek Rezső szabad-
lábrahelyezés iránti kérelmét és helyt adva a felhozott érveknek, elrendelte szabadlábrahelyezésükel.
Véres utcai harcok cseh kommunista tüntetők és a csendőrség között
Négy hatott és számot sebesült volt a kommunista munka „trtdmény*" — Viharos /elmettk a prágai képviselőházban
Prága, február 6 Csehország különböző városaiban tegnap nagyméretű kommunista tüntetések vollak. Dux városban a esendőtök fegyverüket használták. Négy ember meghalt. Asch, Brüx, Éger városokban a rendőrök gummi-bolokkal verték szét a tüntetőket Mindenül! számosan megsebesüllek A duxi véres eseményekkel kap-
csolatban a kommunisták zajoi jeleneleket rendezlek a képviselőház ma délelőtti ülésén. Amikor Udrzl mi-niizlrrelnök nyilatkozni akart az eseményekről, a kommunista képviselők — Gyilkosok I Vérebek I kiáltották leiéje. Udrzl miniszterelnök kijelentette, hogy at duxi incidens előidézője elsősorban Sztranszky sze nátor voll, akit letartóztatlak.
Bethlen bejelentette a népjóléti minisztériumban elrendelt vizsgálat eredményét
16 eselben merüli fel gyanú, melyre vonatkozólag a kormány elrendeli a fegyelmit megelőző vizsgálatot — A karlell-javaslat vitája — Bud minlszler a MÁV leépítésekről
Budapest, fabruár "> A képviselőház mai ülésén a karlelljivas\'at vitájában Simon And-lás azt fejtegette, h >gy Tti-non után — amely a nugyar mezőgazdaság számára piacai nígyrészének elvesztését hozla — a gyáripar felvirágzóit, meil a védívámos rendszer sok előnyét élvezte. Nem az riasztja el a tőkét, hogy a kartellek kinövéseit szabályozzák, hanem az az osztalék és részvét,ypolilika, amelyet a mai vállalatok folytatnak, amely a részvényesekre egyáltalán nem előnyös.
/I nép/Aléll mlnlmxterlnm-t>an elrendeli vlxmfiálat eredménye
Belhlen István gróf miniszterelnök ezután bejelentést tett a népjóléti minisztériumban elrendeli vizsgálal eredményéről.
Hangoztatta, hogy a legfőbb állami számvevőszék megejtette a vizsgálatot és 16 pontban Jelölte meg azokat az eseteket amelyekben részben helytelen kezelés, számfejtés, részben szabálytalanság, részben a visszaélés jogos gyanúja merült fel.
A kormány ugy határozott, hogy mind a 16 pontra vonatkozólag elrendeli a fegyelmit megelőző vizsgálatot ét a vizsgálattal a pénzügyminisztérium fegyelmi bizottságát, amelynek élén Varga Imre államtitkár áll, bizza meg. Kérte a bcjclenlésé-nek tudomásulvételét.
A Ház a miniszterelnök bejelentését tudomásul veltc, m.\'jd folytatták a karlelljivaslal vitáját.
Dencz Ákos hosszasan fíjlegelle, hogy a kartelljavaslat cé\'ja a karlellek visszaéléseinek a megelőzése.
Krüger Aladár felszólalása ulán a vllál megszakították és a Ház el-halározta, hogy legközelebbi ü\'ését holnap tartja a mai napirenddé1.
mid mlnl/txícr a tneuvont fl4v Ucduexménycüröl
Bud János kereskedelemügyi ml-nkzler válaszol! Várnsi Dániel Inler-pcH\'cióJtra, amelyei az álljmvasuiak bizoiyos szállítási kedvezményének megvonása miatt leijesztelt elő. Bud kijelentette, hogy a gazdasági válság következtében a MÁV bevételi forgalma 17% kai csökkeni és ezért különböző intézkedéseket kellett tenni.
A vonatok számit csökkentette, igyekezett megtakarításokat elérni az anyagberzerzésnél. Reméli, hogy a szénbányák is álérzik az állam és a MÁV nehéz helyzetét és olyan méltányos árat ajánlanak, amely összhangban van az ó érdekeikkel, de az ország egyetemes érdekeivel is. A kedvezményekel is megszorította bizonyos mértékben, mert lulzások mu-lalkozlak ezen a téren. Nem vont el azonban olyan kedvezményt, amelyre ■ termelök és a versenyképesség érdekében szDkaég van
Olyan kedvezményeknek azonban nincs létjogosultsága, amelyeket nem indokol a gazdasági élet és amelyek nincsenek arányban a MÁV teher-biióképességévei. Gazdaságos üzletvitelre kell törekedni a MÁV-nál. Ebből a szempontból elismerés illeti meg a MÁV vezetőit és személyzetéi. Az ülés három óra előtt ért véget.
Korniss államtitkárnak
átadták * váci mandátumot
Budapest, február 6 Vácott ma délelőtt adták át a kerület mandátumát Korniss Gyula dr. államtitkárnak, a most megválasztott egységespárti képviselőnek.
M/ss Európa
rranclaor.txÓQ lett
Pária, február f> (Éjszakai rádiójelenlés) Min Franciaország Miss Jeanette Jullla lett Miss Európa. Miiodlk lelt Ausztria, harmadik Németország.
16 pokolgépet találtak
a Rómában eltogott veszedelmes anarchista szobájában
Róma, február 5 (Éjszakai rádiójelenlés) Schiru Mihály ismert anarchista Amerikából a mult évben Jö\'.l Európába, ahol or-szágról-országra utazott. A rendőrség mindenütt gondosan figyelte minden lépését és\' akikkel érln\'kezett. Rómában az egyik szállodában elfogták. Mikor megmotozni akarták, hirtelen revolvert rántott és lövöldözni kezdett. A golyók megsebesítetlek egy rendőrlisztet, egy altisztéi és egy csendőrt. Végül saját magának halántékába lőtt. Mikor szállodai szobájában házkutatást tartottak, 16 gyújtóberendezés!!, Időre beállítható pokolgépel talállak.
ZALAI KÖZLÖNY
ft
No, Hála Mennek,
megvan a hosszú élei titka I
Megint megvan...
Mint ahogyan a rák orvosságát Is átlag minden hónapban felfedezik. (Épen csak olyan rákbeteget nem fedeztek még fel, akit sikerüli volna meggyógyítani) A rákkutatás terén különben Is nehéz előre menni. Aki látott már rákot menni, az elhiszi. (Hogy hogyan megy a rák ? Mini Kanizsán a Jómód. Egyre visszafelé.)
A hosszú élettel már lényegesen más a helyzet. Ott már vannak határozott eredmények. Ott van mindjárt a török jeunesse d\' orée legirlgyellebb képviselője, Achmed Zogu. Az Idén tölti be a 156 ik életévét. Ami egyáltalán nem akadályozza őt abban, hogy pl. a mull héten —- amint a lapokban olvasható volt — apasági keresetet inditoltak ellene. (Csak azt nem tudom, miből élnek ezek a bolond törökök annyi temérdek esztendeig ? Nálunk Idehaza még 30-40 éves az ember és már alig tud megélni)
Az élet meghosszabbítására Irányuló tudományban most szenzációs fordulattal lepte meg a világot egy francia professzor.
Eddig mindenféle bogarat össze-htrdittek ezek a tudósok. A Jó öng Kneipp még a hldegvizre esküdött. De az élet meghosszabbításának ezt a barbár módját szerencsére kiküszöbölték. Jött a Vo-ronoff, a majom-mirigyekkel. Ez viszont kissé komplikáltabb. És kényelmetlen is. (Főként a majmoknak ) Slelnach már egyszerűbben csinálta a hormonokkal. Viszont manapság az ilyesmi már mind — fiatal. Aztán a fokhagyma, narancs, libamáj, palacsinta, pap-rlkáscslrke, satöbbi kúráknak alfától az ómegáig nevezeit vitaminjai tartották magukat egy darabig. Közben Bicsérdl hirdette, hogy ha csak növényt enne az ember, akkor mindenki száz évig élne. De ezeknek a tanoknak is csak addig volt tekintélyük, mig az embereknek eszükbe nem jutott, hogy — hiszen akkor minden tehénnek száz évig kellene élnie.
Sióval mindeme óctku lanokal lehengereli most a párisi profesz-jzor, Gueniot ur könyve. Egyenesen korszakalkotó ez a könyv a maga nemében.
Nem kevesebbet állit Gueniot tanár ur, mint azt, hogy mindenki elérhetné a 100 éves kori, ha — rendesen élnénk Mert szerinte mindannyian természetellenesen élünk (Most jut eszembe, hogy én csakugyan éreztem néha, hogy a természetem ellen élek. Például határozottan tudom, hogy az én természetemnek sokkal megfelelőbb élet volna, ha Rockefeller unokája lehetnék) Aztán azt mondja az a francia tudós, hogy a 100 éves kort főként a nyugodt és békés élei segíti elő.
Ezt tudjuk. Csakhogy ez direkt házasság-ellenes propaganda.
Meg azt mondja, hogy bor, sör kis mennyiségben nem ári, sőt pálinkát is szabad inni, de azt csak ebéd után. A dohányzás — szerinte — egyáltalán nem rövidíti meg az eletet Annát Inkább a (Mk. Minden csók három perccel
rövidebb életet Jelent. (Isten mentsen azonban utánaszámolni I Hátha kiderülne, hogy már nem is él az ember (?)
A szenzáció azonban csak most következik.
Békesség, bor, dohány, csók,— minden másodrendű Ettől mind lehel élni bis hundertiwanzlg. Egyszerűen csak bírni kell.
Ellenben, aki okvetlenül száz évig akar élni, annak legestegfon-tosabb életrendi szabály legyen az,
Nagykanizsa, február 6
Beszámoltunk nemrégen dr. Králky litván polgármester tervéről a virágos Nagykanizsára vonatkozólag. A tervet az egész város közönsége osztatlan tetszéssel fogadta. A polgármester terve ugyanis nemcsak a virágok kultuszát jelenti, nemesik, a kultö szint és azt, hogy az egész város külső képe kellemesebb benyomást fog nyújtani, hanem jelenti az optimizmust is, a hitet, Nagykanizsa jövőjében.
A város közönségének egy nagy része máris megteszi az előkészületeket, hogy a tavasszal kivettesse részéi a polgármester szép akciójából.
A városi erdöhivatalban Eróss Reiaö erdömérnök serényen dolgozik a polgármesteri program megvalósításán. A városi kertészet rengeteg virágot tenyésztett a Virágos Nagykanizsa akció céljaira. A virágok elsősorban a város középületeinek feldíszítésére vannak szánva, azután a többi házaknak. így virág kerül elsősorban a városháza, a törvényszék,
hogy minden nap mossa Jól le magát, aztán menjen sétálni jó levegőre és ami a hosszú életnek az igazi nyitja : — végezzen mindennap tégzőgyakorlatokal.
A legfontosabb tehát: — a levegő.
Miért is remélem, hogy én Is száz évig fogok élni. És velem ez ax egész mai generáció
Mi ugyanis már régesrégen a levegőből élünk.
<T)
az Oroszlán-ház, a fémipari szakiskola összes ablakaira, majd az Iskolák, tanintézetek és a többi épületek összes ablakaira, erkélyeire. Az ehhez szükséges vasrácsozat mintáit már készilik.
A Ferenc-rend Horthy Miklós-utl házfrontja előli elterülő földterületnek a város részére parkosítás céljaira való átengedése tárgyában a R-.nd definilOMt már a legközelebbi napokban összeülnek Budapesten tárgyalni. Az értekezleten dr. Krátky Islván polgátmeiter személyesen vesz részt. Meg vagyunk róla győződve, hogy a Szenlfeienc-rend méltányolni fogja Nagykanizsa város közönségének kérelmét és átengedi megfelelő rekom-penzációk ellenében a szükséges területet.
Ezzel kapcsolatban a ,Zalai Közlönyének jinuír 20-án dr. Villányi Henrik Igazgató tollából eredő cikkére és az abban foglalt észrevételezéseire illetékes helyen a következőket kOzlik velünk:
— Évelő virágokat ingyen rendel-
_1981 (ebruár É.
kezésére bocsá|tanl a nagyközönségnek : a városi kertészeinek nem áll módjában a mai körülmények közölt. Azonban olyan minimális áron bocsátja azokat a közönség rendelkezésére, hogy a legszerényebb anyagi viszonyok között élők is beszerezhetik maguknak.
— Ami a virágtenyészet Intenzivebb űzését illeti és a melegház túlzsúfoltságát, ebben teljesen Igaza van dr. Villányinak. Épen ezért már régebben tárgyalások folynak a lazsnakI üvegház megszerzésére és egy uj melegház létesítésére.
— Ami a vízhiányt Illeti: a sétatér öntözése a múltban nehéikesen ment, de a város vezetősége uj tömlőket szerzeit be, ugy, hogy most e tekintetben sem lesz panasz.
— És végül az illemhely kérdése. Villányinak ebben a kérdésben is igaza van. El is fog az kerülni Je lenlegl helyéről, de be kell látni, hogy mindent egyszerre nem lehel elintézni, főleg akkor, amikor a város vezetőségének tekintettel kell lennie a város helyzetére. Mindent a lehetőség szerint.
Amint tehát a tavaszi időjárás beköszönt, megindul a .Virágos Kanizsa" akció.
Véres szerelmi dráma Budapesten
Egy 63 éves fuvaros szerelemféltésből agyonlőtte riválisát, lelőtte kedvesét, majd Önmagával végzett
Budapest, lebruár 5
A Hirlhy Miklós-ut egyik házában Vancsek Oyula 63 évet fuvaros agyonlőne Muzsonovlcs Sándor 30 éves plsci árusl, súlyosan megsebesítette Gábor Birlska 25 éves házvezetőnőt, azután agyonlőtte magit. Az eset előzménye az, hogy 9 évvel ez-. elölt, amikor Vancsek felesége Amerikába ment, magához vette házvezetőnőnek az akkor még 16 éves Oábor . Boriskát. 9 évig lakott együtt a fiatal leánnyal, amikor lakásába albérlőnek velle Muzsonovlcs Sándor piaci árust és annak feleségét. A piaci árus és a házvezetőnő összebsrát-koztak, majd együtt megszöktek. Néhány hétig együ\'t laktak, de Oábor Boriska visszakéredzkedett az öreg fuvaroshoz, aki vlísza Is fogadia. Néhány nap múlva visszakerült az albérlő Muzsonovlcs Sándor is. Az öreg fuvaros azt hitte, hogy vége már a fiatalok szerelmének és amikor látta, hogy tévedett, elkövette borzalmas tettél. Oábor Boriska sérülése nem súlyos.
Idfijárás
A nagykanizsai mcteorolös\'al mtg-t ,y<l6 Jelentések l CsdtOrtOkOn • himir-thltt: Keg(cl 7 6iak.il +», délnlín 3 ónkor -f!-2, este 9 órakoi -fl.
PtlMzti: Egész nap boiult égboltozat.
Szili/iny: Egéu nap kelet! szil.
(Éjszakai rádUJelcnlü) A MeteereM-■ ■al lieMaat aala 10 érakar Ja-loalli Tnákkra la kara a, tMIs Itf*, laaau hS*ailra44aaal, klaakk ha.aaáaakkal.
Női és férfi divatárukban
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tételen 406. Flut Cea|«ry-ut sarak Talefoa ■
Kiad Magyar Biztosító palota.
»
>
Vármegyei trachoma-ankét lesz kedden a nagykanizsai városháza közgyűlési termében a főispán elnöklete alatt
Nagykanizsa, február 6
Zalavármegye törvényhatósági bl-zottsiga még január 12 i ülésén elhatározta, hogy a trachoma elleni küzdelem egységes irányítására és vezetése ügyében egy vármegyei bizottságot küld ki, amelynek vezetője Bódy Zoltán alispán, tagjai pedig dr. Thassy Oábor egészségügyi főtanácsos, vármegyei tiszlifőorvos, Csólhy Oéza murakereszturi apát, Kovács-Sebestyén Miklós földbirtokos, dr. Csák Károly orszgy. képviselő, törvényhatósági bizottsági tagok és az
érdekeli nagykanizsai, letenyei, alsó-lendvai és novai járások föszolga-
birái.
Ez a bizottság a népjóléti minisztérium kiküldöttének közbenjöttével folyó hó 10-én, kedden délelölt Nagykanizsán a városháza közgyűlési termében Gyömörey György f ispán elnöklete alatt ankétot larl, amelyen részt vesz dr. Králky István polgármester, dr. Goda Lipót városi tiszlifőorvos és dr. Schiller Vilmos a volt állami nagykanizsai szemkórház nyug. igazgalófőorvosa is.
A „Virágos Nagykanizsa" tervének megvalósítása felé
Rengeteg virágot tenyésztenek a városi kertészetben — Készülnek az ablakrácsok a virágok számára — A polgármester személyesen vesz részt a ferences definitorok értekezletén
1931. február 6.
ZALAIKÖZLÖNY
Orvvadászok nagy hajtó vadászata az alsó-nyiresi erdőben verőfényes vasárnap délután
Mikor „a vadásztársaság* tagjai a vadőrök elől menekülnek — Miért pusztul a vad a városi erdőben? — A rendőrség tovább folytatja a nyomozást a többi elmenekült vadorzók kézrekeritése ügyében
Nagykanizsa, február 6
Sokat beszélnek kanizsai vadászkörökben, de nem kevésbbé kiskanizsai Jómódú polgárok otthonában arról a különös vadászairól, amit a mult hónapban néhány nagyon jól ismeri kiskanlzsai ember rendezett a Nagykanizsai Vadásztársaság alsó-nyiresi területén és amelynek uló-Játéka ma zajlott le a rendőrkapitányságon dr. Lakatos Qyula rendőri büntetöbiró elölt.
Már hosszabb Idő óla tapasztalták a Nagykanizsai Vadásztársaság tagjai, hogy vadászterületükön, amelyért alapos bért fizetnek, idegen kezek érezhetően megdézsmálják a vadállományt. Az erdőörök is ugyanerre a tapasztalatra jutottak és most már együttesen leibe álltak és figyelték, mikor kerül kezükbe az Ismeretlen vadpusztlló.
Éppen egy ilyen együttes lesen voltak január 25-én délután 1 óra tá|t az alsónyires! erdőben, amikor egyszerre csak azt vetik észre, hogy egy szabályszerűen felfejlődő vadásztársaság közeledik, hajlókkal és kutyákkal, ahogy ez már egy társas vadászatnál szokás. Ám amikor az erdőőrökel fegyveresen messziről maguk előtt látlák, megtorpantak puskástól, kutyástól és vad iramban menekülésre fogiák a dolgot.
A vadőrök nyomban tisztában voltak az esettel. Orv „vadásztársasággal" voll dolguk, akik mintha legalább is a Nagykanizsai Vadásztársaság lagjai lellek volna, nyugodtan vadlesre mentek hajlókkal.
Az egyik vadőr hirtelen előkapta messzelátócsövét és a futó társaság tagjai közül hármat pozitive felismert. De felismerték a löbbi vadőrök és erdőőrök is szabadszeinmel, ugy, hogy hiába volt minden tagadás, a felismert három ember orvvadászat miatt a rendőrkapitányság büntető birája elé kerüli. Azt mondják, hogy a társaságban olyan nevek viselőit Is látták, ami, ha beigazolódik a tovább folyó rendőri nyomozás során, kétségtelenül pikáns eset lesz. No, de ezt a tovább folytatandó rendőri nyomozás fogja majd kideríteni.
A három terhelt, névszerint Luko-vics László kiskanizsai mészáros, Lukovics István béltisztiló és Bolf Ferenc kőmüvesmesier védő nélkül jelentek meg a kapitányságon, mig a feljelentő vadásztársaság jogi képviseletében dr. ifj. Tamás János ügyvéd lelent meg.
Dr. Lakatos László rendőrfogalmazó kérdéseire mind a három terhelt tagadta, hogy a kérdéses vasárnap délután az erdőben leltek volna az orvvadászok társaságában, Bolf pedig még alibit is akart bizonyí-
tani, de a vadőrök eskü alatt vallották, hogy határozottan ők voltak. Részleteket mondtak el a nagy Sonn-tagsjaegerei ről.
Egyéb tanukat is hallgatott ki dr. italos. Hiába minden tagadás. Terhelők a vallomások,
Dr. Tamás János kéri, hogy utasítsa a kapitányság a kiskanizsai rendőrséget a többi orvvadászok sürgős kinyomozására, a lerhellckel büntesse meg és fegyvereiket kobozza el.
Dr. Lakatos László fogalmazó meghozta rövidesen az ítéletet: mind a híiorn terheltet az eskü alalti vallomások r.Upján bűnösnek mondotta ki a vadász tőrvény 26. §-ába iltközö orvvadászatban és ezt\'rt őket fejenként 150-150 pengő pénzbüntetésre Ítélte, behajthatatlanság estién fejenként i5 napi elzárásra, a fegyverek elkobzását mellőzte, mert csak lefoglalt fegyvereket lehet elkobozni, azonban ily értelmű javaslatot lesz a kapitányság vezetőjének, egyben intézkedni fog, hogy a többi orvvadász kiléte is kinyomoitassik és a büntető biró elé állitlassék.
A három orvvadászatéri elitéit kiskanizsai persze fellebbezett.
Most az egész városban, a Principálison tul is nagyban várják, kiket nyomoz ki a kiskanizsai rendőrség.
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
Egy-egy évi fogházra ítélték a Marvalits-trafik fiatalkorú betörőit
„Mozira kellett a pénz" — vallották a fiatalkorúak bírósága előtt
Nagykanizsa, február C Hirl adtunk arról a merész betörésről, amit egy éjjel ismeretlen tettesek Marvalits Ferenc trafikbódé-jábau a Király-utcában elkövetlek. Lefeszítenék a lakatol, betörlek és minden kezük ügyébe eső portékát elvillek. Dohányncmüt, bélyegei, levélpapírt, képeslevclezőlapot zsákba csavarva magukkal cipellek.
A rendőrség azonban a vakmerő tolvajokat csakhamar kézrekeritelte két 17 éves suhanc személyében, akiket át is adtak a fiatalkorúak bíróságának. A lopott holmi csekély részét meg is találták náluk, mint cselekményük tárgyi bizonyítékát.
Ma vonta felelősségre dr. Mulschen-bacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, a fiaialkoruak birája a kél nagyreményű suhancot, akik előzetes fogságban vannak. A szerencsétlen szülök is ott voltak gyermekeik le-lelösségrevonásánál.
A két leendő „gubacsi-uli álarcos"
bevallolt mindent. Mikor Mutschen bacher dr. megkérdezte tőlük, miérl csinálták ezt, azt telelték:
— Kellett a pénz mozira...
A szülök sem lehelnek valami nagyon elragadtatva csemetéik jövőjének kilátásai felöl, mert mikor megkérdezte lőlük a biró, hogy mi történjék a fiukkal, azok azt válaszolták :
— Amit a törvényszék jónak lát.
A fiatalkorúak bírósága mindkét
bűnöst l—l évi foghízra Ítélte.
Mintán Marvalits Ferenc trafikbódéja nem volt biztosítva, a szegény hadirokkant Irafikost érzékeny kár érte.
-7- Baleset munka közben. Balassa Ádám 63 éves polai lakos házának udvarán fát vágott, eközben elcsúszott és oly szerencsétlenül vágta lábát a fába, hogy nylll csonttörést szenvedett. Első segély után a nagykanizsai mentők beszállították a kórházba.
Egy oséeze erős kávénak éjfélkor
m\'g eiót Idegsettei blrA egyénednél U magtahat ii i hitlia, nogy c»ak 3 ódkor, vagy még ké-lóbben, esetleg egyáltalán nc (tudjanak cl. Ma ai mbiit Mag k»v<ból ké.iltjtlk at tt6t kivét. U
egyáltalán nem hátráltatja ai elalvátt éa zamat, mint arnma tekintetében legalább ti rgyenld értékű bármely máa lómlnóaégü kávéval. Exért • tokától, hogy tártaiágban a* öatiejövetel végén Mag kávét txotgálnak (el. A vendéglátó élőié-
a nyújtott llgyelmaaaégek betetAiéiéOl, xavaitalan éjjeli nyugalmukra <a tekintettel van. Mag kávé minden fűtaeretnél kapható ét kívánatra kivi* hátakban ét atálUxlákban li faUiolgálják.
A HAD kévé, valódi, Ugflnamabb babkávéf maly koffalnmantaa — tahét ártalmatlan. n\\í
Halottak napián, a temetőből hazajövet...
Párbaj az éjszakában, amely fogházzal végződik
Nagykanizsa, február 8 Halottak napján történt, Bánokszentgyörgy községben.
Az emberek már hazaértek a temetőből, hogy állalalkat megetessék. Hazamenl Takács Sabján János és Tóth István Is, majd utánuk rövidesen Iványl János gazdaember. — Mikor Iványl hlza elé ért, a kerítésnél látta a másik kettői egymással beszélgetve állani. Iványi odaszólt Tóthhoz:
— Te piszok, hogyan kerültél te ■ tegnap Borsfára?
Az enyelgő megszólításra persze ő is hasonló feleletei kapott, amiből csakhamar éles szóharc, majd közelharc fejlődött ki. Iványl kezében boxer. A két másik sem hagyta magát, ugy, hogy mindegyiknek kijutott a harc nyomaiból.
Tóth István később hazafelé tartolt. A-n Iványl követte a sötétségben egy hatalmas doronggal, amellyel alaposan elcsépelte Tólhof, ugy, hogy karját törte. Hetekig kezelték Tóthot a kórházban, mig meggyógyították, karját még ma sem ludjt rendesen használni.
Énnek konzekvenciájaként kerüli hányi János a törvényszék elé, hogy feleljen brutális verekedéseért.
Dr. Aimássy Gyula egyesbiró a bizonyítási eljárás befejezése után Iványi Jánosi négy hónapi fogházra ítélte és az összes felmerült költségé, munkamulasztás és napidijak megfizetésére kötelezte.
Február 8., péntek Február 7., szombat Február 8., vasárnap
Rendes OelydraHkal!
w
Végig színes, magyarul beszélő csodarevü.
A vllig leghíresebb artistái, táncosai, énekest!, gOrlcupsta és |»n-ienekir«.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 8, péntak
Kóai. lutollkui: Dorottye. Protestáns: Dorottya. IzruHU: Seb. hó l»
Városi Silnhár. .liuklrály\', vígig magyarul besxéló ciodaravu — Előadások I éa 8 órakor.
Oyógyeiertérl eli.ll előítélet: I. < Mnep végéig a .Mafla" gyógysisilá. Klrály-utcs 40. I
(Mifflrdfl aellra raggal S ólától este \' I Aráig (hátfó, tnrda, páalak délatán. kedden eféee aep oítmek). Tel: 1-11.
Emlékeztető
február 7. Szanatórium-piknik a Polgári Egyletben.
február 8. A glmndzlsla cserkészik müao-roe délutánja fél 6 órakor.
A Magántisztviselők Egyesülete tea-délutánja 5 órakor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők Jelmezee teája a Polgári Egylotben.
A Gábor-tAnclakola koszorúcakája a Kaszinóban,
Február 14 A Szent Ilonn Udnyklub tánc-eetélye a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselik mlleoros eetélye fél O-kor a Kaszinóban.
Tebruár 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak Jelmezoe-eetélyo a Kaszinóban.
A Kath Ugényegvlet táncos szórakoztató eetélye 8 órakor.
Llceálle olőadáa 6 órakor a városházén (dr. Frled Ödön).
Február 18. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos eetélye.
Február 21. A Kaszinó I. hangversenye (Szabó I.ujza ée Unger Ernó).
Február 22. A Magántisztviselők Egyesülete teadélutánja.
Llceálls elóadáe 6 órakor a városházán (dr. Kerkay Józaeí).
Február 28 Az Izr. Nőegylet purim-ea-télye.
— Zalavérmegye közigazgatási
bizottsága folyó hó 9 én, héiffin délelöl I tartja ülését a vármegyeházán.
— A pénzügyi bizottság ölése. Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága ma délután 6 órakor ülést tart a városháza kts tanácstermében.
— Báró Wlasslcs Tibor verseiből, illetve költészetéről tart előadást február 21 én Györgyné Czlklc Valéria Írónő, a Qárdonyl Oéza Irodalmi Társaság ülésén. Március 7-én Magyar KöllOk szerzOi estje lesz a zeneművészeti főiskola nagytermében. Itt Odrdos Kornélia előadómüvésznő szavalja báró Wlasslcs Tibor több költeményét, mlg az ujabban megzenésítettek közül Stendrel Sldánia énekművésznő ad elö néhányat, a szerzők, Wladdr és Homonnay kíséretével.
— Zalavármegye Segltö Bizottságát február 9-én, hétfón délelőtt 11 órára hívta össze a főispán Zalaegerszegre, a vármegyeháza nagytermébe.
— A gimnázium cserkészel és Ifjúsága vasárnap, tebruár 8 án délután pontosan fél 6 órai kezdettel műsoros délulánl rendeznek az intézet tornatermében, a cserkész-táborozás céljaira. A 8 pontból álló műsoron a legvidámabb jelenetek, tréfák, zene és énekszámok szerepelnek. Belépődíjak: ülőhely 1.60, állóhely 1 pengő.
— Missziós hírek. Folyó hó 6-án délulán 5 órakor a Szociális Missziótársulat kanizsai szervezetének havi taggyűlése. Kérjük a tagok szíves megjelenését. — Elsőpénleki litánia a Missziósbáz kápolnájábin délulán 6 órakor. Szentbeszédet mond Ft. Oyttrácz Ferenc piarista tanár.
— A nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete folyó hó 8-án, vasárnap délután 5 órakor a Korona szálló éllermében táncleát rendez. Zenél a Korona Jazz szolgáltatja.
— Vitézi élet. Vitéz Kükcmtzey ét Topotucskay Bánó Kálmán tábornok lörzskapitány a Zalavármegyei Vitézi Székkapllányságot január 28-án megszemlélte. — A Vl\'éil Rend február 7-én tartja ezldei bdljdt Budapesten, a Vigadóban. — A 20-ik honvéd gyalogezred története dmü történelmi munka viléz Szepessy Bugsch Aladár voll 20-as ezredparancsnok szerkesztésében legközelebb megjelenik. A mű a 20-asok Összes harcait két kötetben lógja megörökíteni. Egy kolet ára 10 P. — A Zalavdrmegyel Gazdasági Egyesült! folyó évi február hó 7-én délelölt 10 órakor Zalaegerszegen az egyesület székházában tartandó értekezletre a megyebeli nemzetes urakat meghivja. H szikkapitány.
ASINGER.WKRÓGÉPEK
Héois A*LEGr<IOBBAK I
— Helyiségavató tea. A nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete egyike a kanizsai egyesületek Benjáminjainak, mégis legelőbb rendezte be a maga klubhelyiségeit (a Babochay-hár emelelén), melyeknek tegnap esle volt a felavatója. A fel-avalón Kelemen Ferenc elnök hivatalos akadályoztatása miatt nem vehetett részt, ellenben olt volt Wagner Ferenc ügyvezető elnOk, Hantos litkár és szép számban az egyesűlrt tagjai és vendégeik. Az ügyvezető elnOk üdvözölte a tagokai, a vendégeket, melegen emlékezve a Zalai Közlör.y röl, kérve annak további támogatását az egyesület részére. A kedélyei társaság a két szép klub-helyiségben sokáig maradi együtt meghitt együttesben a teázó asztsloknál.
— A Vas- és Fémmunkások dalárdája ma este a szokott időben rendes dalórát tart.
Holnap ■ Szanatórium-piknik
Holnap, szombalon este fél 9-kor kezdődik a Polgári Egylet díszes, fényesre gyulladt nagytermében a Szanatórium Egyesületnek, Nagykanizsa 26 éves, áldásdus működésű egyesületének tradicionális piknikje A nagyszerűen összeállítóit kamarazene műsorán zeneiskolánk tanári-karának mUvész-egyUltese szerepel. Jegyek még előjegyezhetők a Krátky-tözsdében (1—3 P). Karzat-jegyek csak az esti pénztárnál válthatók. A választmányi hölgyek kéretnek ma pénteken este fél 7 órakor a gyüjtő-Ivrkkel a Polgári Egyletben megjelenni, a pénzlárnokkal leendő elszámolás végett. — Egyebekben is kéri az elnöknő a hölgyeket, ma és holnap szíveskedjenek a teremben segítségére lenni.
Természetbeni adományokat kéri az elnökség szombalon délelőtt 11 órától kezdve felküldenl a Polgári Egylelbe. __
— A III. kerületi községi párti városi képviselők felkérik lisztéit választóikat, hogy folyó hó 7-én, szombalon este fél 7 órakor a Kumln-féle vendéglőben a polgárságot közvetlenül érdeklő rendjjclvül fontos ügy megbeszélése végell megjelenni szíveskedjenek.
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Maróczy Sakkör az idén február 15-én kezdi meg a minden évben megtartandó Ae/f/nen/Cu/xj versenyét. Ezl a vándordijat a mull évben ala-pllolta Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör elnöke és a mult évben dr. Makó Gábor nyerte meg és igy az idén ö védi a kupát. Nevezési halár-Idő február 14 Benevezni lehet Welsz/eld Ferenc lőlilkárnál, fíöhm József titkárnál és Wagner Jenő pénztáros borbélyüzletében (Fö-ut). A sakkverseny hetenként 2 játéknapon lesz lebonyolítva, vasárnap és egyik hétköznapon, de feltéllen befejeződik húsvétra. Eddig is számosan Jelentkeztek és előreláthatólag nivós versenyre van kilátás.
— Előadások Ismeretanyagénak megszerzése. Az iskolánkivűll népművelés Jellege és természete megkívánja, hogy a helyi művelődési szükségletek kielégítésén felül a leg-fonlosabb országos érdekű és idő-
A Jazzkirály
Qualitásairól igazán csak superlativusokban lehet beszélni. Pompázatos szijies film a szinek kápráztató zuho-gásával, rendkívüli ötletességeivel, szenzációs énekszámaival, ragyogóan szép nőivel és kifogyhatatlan változatosságával. Szinte már túlzás az az áldozatkészség, amfvel ezt a filmcsodát kiállították. De az \'Jniversal filmgyár annyira ment figyelmességében, hogy e filmrevübe három magyar konferansziét is felvonultat. A Jazzkirályt látni kell, mert megfelelő jelzőkkel nem lehet Írni róla.
Tekintettel a rendkívüli érdeklő, déere, ajánlatos a jegyelővétel.
szetü kérdésekről is rendszeres és országszerte azonos tartalmú ismertetések és tájékoztatások adassanak. Ilyen országos érdekű és időszerű ismeretanyag a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium szerkesztésében megjelenő Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató cimű tanügyi laphoz van mellékelve Felkérjük az iskolánkivűll népművelés helyi szerveit, hogy ezeket u előadásokat tartsák meg. Az Ismeretanyagot a helybeli állami vagy községi Iskola igazgatóságától Igénybe vehetik.
— Eltűnt egy 4 éves gyermek. Háry Józset nagykanizsai városi kézbesítő 4 éves Sándor nevű fiacskája eddig Ismeretlen módon eltünl hazulról. A barna hajú gyermek kit kabátkát viselt sárga gombokkal. Aki valamit tud a gyermekről, Jelentse i rendőrkapitányság bünügyl osztályán.
— A döntés alá kerülő fa lábát törte egy gazdának. Horváth János 60 éves ihárosberényi lakol az erdőben fát döntött. Az egyik nagyobb elfűrészelt fa, mikor döntésre kerüli, Horváth alsólábszárára esett, ugy, hogy azt szétroncsolta. A szerencsétlen embert bekötözték, ma|d kihívták hozzá a mentőket, akik a kanizsai kórházba száilitollák.
A simonfal körjegyző és bíró
ezabadlábrabelyezéel kérelmét
a vádtanáce elutasította
Kapoerér, tebruár I
Jelen\'etlflk, hogy Sztklay lslvín simonfal kOijegyzöt és a község túriját, Nagy József (Bárány) a csendőrség letartóztatta. A letartóztatásra az adott okol, hogy a körjegyző vagy 20 alkalommal megdézsmálta a községi pénztárt a saját céljaira, a miről a bíró ts tudott.
A jegyző és a biró is felfolyamodást jelentett be letartóztatásuk ellen. A kaposvári törvényszék vádianácta most foglalkozott az üggyel és elutasította mindkettejük siabadlábrs-helyezésl kérelmét.
— Rumot loptak az Influenza ellen. Mtskotczy Ferenc nagykanizsai, Zlrda-utcai lakós jelentést leli a kapitányságon, hogy Király-utcai kereskedésének kirakatüvegét betörték és néhány üveg rumot kiloplak önnél. Valamely ügyes tolvaj bizonyára influenza ellen fogja használni orvosi u\'asitásra. A rendőrség keresi a tolvajt.
— Szőnyeget mérsékelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
— Az uradalmi munkás tragédiája. Csurgóról jelentik: A Meller-malomban volt alkalmazásban Rákhel Imre uradalmi munkás. A fiatalember a mult napokban egy gépel szállított, amely megzúzta a lábát. A lámadt seb rövidesen fertőzést kapóit, majd általános vérmérgezés lépett fel, amelynek eredményeként mercvgörcsOt kapott. Beszállították a kórházba, de nem lehetett már rajta segíteni: meghalt.
1931. február ti
I Fájdalmak ellen
Aspirin tabletták!
*****
ZALAI KÖZLÖNY
(Mriditteek) H - Urak. hOsgud*-aág. Hangv. — hangvcmuy. B — MtáU Qy — gywmtkataak. A — aaaaooyofc\'
Mm. mudflxdulA
fi — ifjúsági előadás. F — feWluáZ
0 — gramofonzene. Ib — Jau-baaá.
K — kabaré. aZ. — népaxarfl mm.
Február 6 (pintek)
Budapest 9.15 Az államrendőrség xene-karánik hangvarsenye. 9.30 H. 9.45 A hangT. folyt. 11.10 NemsetkOzI vlzlelzősiol-
fiUt. 12 Déli harangszó. 13 05 Mangv.
2.23 H. ÍJ 35 A hangv. folyt. 13 Időjelzés 14 45 H. 16 OyrrmekmeiéT 16 45 Időjal-■ái. 17 él 17.25 Elóadáiok. 18 Orgonahangverseny a szegedi fogadalmi templom ból IP. 15 Angol nyelvoktatás I9..-.0 A budapesti .Törekvév" dal , zene- és ön képzoegylet dalárdájának hangversenye. — 20.40 Nsgy Endie humoros felolvasása. 21 Kamarazene- eat. Utána Időjeliéa. Majd Cigányzene.
Bécs II, 12.30 és 13.10 O. 15 25 Hang verseny. 19.30 Oper.átvitel 22 10 Hangv.
Berlin 16.05 Hangverseny. 19 Népies ■EÓrakozás. 20 15 Hangveraeny. .22.15 H Utána lene. 0.30 Z.
Brit nemzeti műsor 17.30 Hangverseny. 17.45 Orgonaveneny 18.15 Qyermekóra tanéval. 1915 és 20 30 Hsngv. 23 40 Tarka eit 23.45 Zene.
Milánó 17Q 19.30 és 20 30 Zene 21 Varleléelösdái. 21 3U Hangv. 23.55 Zene.
München 36 25 Hangverseny. 17.25 Z. 19 30 Hangv 20.10 SchOnhcn lainmtl. 31.45 K.
Prága II.15 U. 1330 Hangv. 16.30 Bra Ualiva. 17 30 Qy. 18 20 /.enel C 19.40 Népditok. 30 Silnmu E. 31.30 Zongoraver sany. 33 Harangszó
Varaó 12.15 és 16.10 a. 17.45 Hangver-Hny. 19.20 O. 20.tö Hangverseny Uuná O.
— „Gyerünk a gőzfürdőbe I" [ízt halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A téli társasélet egyik legkedvesebb gócpontja lett a gőzfürdő. Itt találkoznak főként bálok, kéaő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a fáradt mulatozók, hogy felfrlaaltljenok. Az egészség, a teat-ápoláa, a szépeóg megőrzésére keresve sem lehet Jobb és olcsóbb alkalmat találni, mint a Jó gőzfürdő. A kanizsai gőzfürdőben pedig Igazán csak jól és kellemesen lehet pár félórát eltölteni. Kellemesebb caak a kádfUidőben lehet azoknak, akik a kádat Utbbre becsllllk. Kgy Jó rnasazázs azonban mindkét esetben valóságos újjászületés.
idmogaasuk a» érdemes kanizsai kereskedelmei I part.
Ioflaenzás
horntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. T*l*f*n aio.
KÖNYVEK, LAPOK
K A Képzőművészet februári
száma A dr. Gyöngyöst Nándor \'.zerkesztésé\'ien megjelenő Képzi-művészet februári számával is az élő magyar művészei orgánumának bizonyul. A nivósan szerkeszteti folyóirat közel félszáz kilünő reprodukcióban számol be a Műcsarnok és a Szinnyet Társaság jubiláris kiállításáról, valamint az egyéb aktuális tárlatokról. A szerkesztő Igen ér-dekts tartalmú levelet intéz Ugrón Oiborhoz, mint Irodalmi és Miivé szeli Szövetség elnökéhez, Kiszegi László prdig egészen credeli nézO-pontokból Lolz Károlynak mini freskó-feslőnek jelentőségét az operaházi mennyezetkép analízisével. A Képzi mllvészel éves előfizelésl dija 24 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Kalona József-u. 27.
)( A Nyugat február l-lol száma kiizll annak az érdekes ankétnak az anyagát. amelyet a Nyugat rendezett arról a kérdésről, hogy szabad-e «z hónak rekldmot unta? A vitában az Irók közül Móricz Zsigmond, Nagy Kudro, Karinthy Frigyes. Kassák I.ajos és Kodolánvl János vettek részt. A szám tartalmából kiemeljük Móricz Miklós támadó cikkét Jozó Gormalnnek, a minap Ittjárt fran-cla írónak azzal a tervivel szemben, mellyel Európa laütllektueljelt akarja tömöríteni. A sz.áfli Komjátl Gyula kél eredeti tollrajzit la fiemuuuja
)( A Napkelet febtuari száma rendkívül gazdag és változatos tartalommal jeleni meg. Mályusz Elemér egyetemi tanár folytalja . A vörös emigráció" ról Irl történeti U-nulmányát, Bdrlfal Szabó László legújabb levilrárl kulatasai alap|áu gróf Széchenyi István lemcléséről iri rendkívül érdekes cikket, Kállay Miklós pedig a világirodalom kel nagy francia alakjának, Btn|amln C\'tislanl és Jules de Goncourl Íróknak ccnlenn.liiumáról éilekezik. A krilikai részben és szemérovatok a szokoll módon gazdagok és érdekesek. Mu\'atványszáinol díjtalanul ktlld a kiad hivatal: Budapest, i, Dob rentei ulci 12.
)( .Misa Magyaróra\'ág" bevonulása Miskolcra. A Színházi Élőt uj száma bő és részlotee riportban, rengeteg kép-pol Illusztrálva számol bo Taanáay I\'e-kete Mária bevonulásáról szűkebb hazájába, Miskolcra. Ezernyi tömeg várta az uj „Misa Magyarországot a miskolci pályaudvaron, ahol dr. Ralmay Aladár polgármesterbotyettes üdvözlóso után a várna fogalAn vonult bn Mlskolnra — Este t színházban dlazclőadáa volt tisztelőiére, majd kótazázterltékea banketten ünnepeltek a mtskolclnk „Misa Magyarországból. tneze Sándor helllapjá-nak uj Nzáma fényképekben számol bo arról, kik azok a magyar színészek, a kikkel Bethlen István gróf bécsi tartózkodása alatt találkozott. A Színházi Elet egyes példányainak Ara l pengő.
)( Az OJság uj száma a hét legmulatságosabb vicceivel jelent meg Nágyszertl tanácsol ad, hogyan lehetne a gazdasági válságot megszüntetni, pornpis a BOIcj Rabi és a szinh :zi-roval. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Bu dapesl VI, O-ülca 12
)( A Magyar Asszony februári száma finom, művészt rajzú borítókban, eleven, gazdag, változatos tartalommal Jelent inog. melyből kiemeljük József f-e-renc kir, herceg Tormay Ocllenek ajánlott „Tilalomra" c. versét, Gramanllk Margitnak gróf Khédey Claudlneról, az angol klralynó magyar származású
nagyanyjáról Irt rendkívül órdekea cikket, a tihanyi Biológia Intézőt ul, megkapó Ismertetését. Szabó Mária Kérdés
feleletek rovatának első tanulságos közleményéi s értékéé háziipari elkket, a konyharovat nedlg gróf Rádhy Gede-onnó szakácekönyvének receptjeit közli. Sok szép ós érdekes kép teszt axlneaaé a lapot. Kapható minden vasúti elárusító bódéban óa minden Jobb könyvke-reakedósben. Egyes szám ára 50 fillér, elóflzetéal ára félévre 2 pengő. Mutatványszámot díjmentesen küld a szerkesztőség, Budapest, VII. Rózaa-utoa 23.
KÖZGAZDASÁG
Ahol a gyufakölcsönből az eladósodott magyar gazdát mentik
Eddig 160 zalai gazda kért kölcsönt a nagykanizsai gazda-titkárság utján
Nagykanizsa, február 6
Horthy Mlklói-ut 23. sz. .Oazda-titkárság" hirdeti egy vastagbetüs cimlábla. Oazdatilkárság? Melyik? A Viijj felügyelő ur titkársága vagy a Gazdik Biztosító Szövetkezeiének titkársága? Mert eddig vajmi keveset tudóit a nagyközönség a szerényen meghúzódó, minden tám-támot kerülő, de annál inlenslvebben és lelkesebben dolgozó .Gazdalilkár-ság"-ról.
A nagykanizsai GazdalUkárság nem más, mint a földművelésügyi minisztérium állal megvalósilott régi lervnek a Faluszövetség által való végrehajtása: Minden városba, minden nagyobb községbe, vagy járási székhelyre lesznek egy gazdalilkárt, aki okleveles gazda é6 a kellő gya korlat\'al blr, h igy a magyar gazdának minden ügyében ulmulatást, latiácsot és felvilágosítást tudjon adni. A gazdatitkárságok felállítása nem rak uj terhel a gazdaktzönség vállaira.
52 Ilyen gazdatltkár működik jelenleg Ctonkamagyar-orazágon.
A nagykanizsai gazdalitkár Schweld Sándnr oki. gazda, volt Járást gazda sági felügyelő, akinek a legjobb neve van gazdakörökben és azért értéket jelent a Nagykanizsa-vidéki gazdakOzOnségnek.
Az előszobsban annyi ember szorong, mint egy nagykanizsai pénzintézetben országos vásár napján, amikor az egész vidék gizdd Jönnek pénzelni és adóssagaikal törleszteni. Akik itt szoronganak, azok mind olyan bajban levő gazdik, akiknek kis birtoka úszik a különféle adósságok árjában és most idejönnek,
hogy a gazdatltkáraág révén
hozzá Juthassanak egy kit gyufakölcsOnhöz,
amelyet oly szépen kitudnak élcelnl az ellenzéki lapok, de amelynek áldását sok ezer mjgyar gazda fogja élvezni a magyar földművelésügyi kormány gondoskodásából. Valóságos búcsújárás van itt napolta. Nehéz Időket é\'Unk és a magyar gazda torkán ott az adósságok ölő kése.
Schweld titkár a miniszteriális ember uri előzékenységével fogad, majd részit lesen válaszol kérdéseinkre.
— A gazdalitkárság nem más — mondja, mint a földművelésügyi minisztériumnak egyik szerve, amelynek országos megszervezésével a Faluszflvelséget bízta meg. Nagykanizsán október közepelájátál működik és néhány hónapos ittléte alalt máris jelentős működésre tekinthet visszi. Ugyanis a gazda-titkársíg vollaképeni célja: a magyar gazda anyagi jólétének előmozdítása. Nem ígéret, de segítség kell a magyar gazdának és azért a 40milli\'s gyufakölcsönből az eladósodott gazdáknak segítségére jön.
— A gabonaneműek mai ára mellett a mi
gazdáinknak át kell térnIOk az állattenyésztésre
és Igy a termelési terv is megváltozik : a gumis növényeknek, takarmányoknak a termeszt/űrt kell, hogy áttérjenek.
Feltétlenül kívánatosnak tartja a gyümölcstermesztés kultiválását, ezért
több ezer gyllmölcsf-csemetét fog kérni a minisztériumtól
elsősorban a kiskanizsai kisgazda-közönség, majd a többlek lészére Is.
És lit elmondja, mily értékes, dolgos és kitUnő gazda a kiskanizsai] akit már rövid itt larlózkodlsa alatt megismert és megszeretett. Van valami a magyar őseróböl ebben a szép szál emberfajtában — mondja.
Részt vesz ezentúl a gazdatitkár minden egyet
tejellenőrzés alkalmával Is. Meri eddig az volt a szokás, hogy a gazdasági szakismeretekkel nem rendelkező közeg abból a tejből Is mintát veit és (elküldte e vegyvizsgálóba, ami a gyengébb lakarmányozá8u állal gyengébb minőségű teje volt és éppen azért nem lehetett ét nem lett volni szabad egyenlő elbánás alt vonni azokkal, akik a tejet lefölözik vagy vizezik. A gazdatilkAr ezentúl mindig olt lesz a razzia alkalmával, hogy szakismeretével az igazságot szolgálja és a tejlermelöl a felesleges vegzá-lástól megvédje.
— Egyik fő misszlóji — mond|a, — a bajbajutott gázd ikat a hínárból kimenteni a gyulakolctOn lévén. Eddig 160 zalai gazda (urduit a nagykanizsai gazda-
tltkánághoz. „A gyulakölcsön" bői a kérvényező gazda Ingatlanának 40-50 százaléka erejéig kap kölcsönt. É« itt ninc. váltó, nlnct kezes, nincs bélyeg és nincs más Illeték. A kamat 75%. A kölcsön 35-40 éves. De lehet keverebb időtartamra Is. Minden Jelentkezőről a gazdalitkár felveszi a ponlos adatokat, megcsinálja a kérvén)t, megszerzi a telekkönyvi kivonatot, stb. ét továbbítja az Ölöt Bizottsághoz, amely meghozza határozatát.
Tegnap az eddig felterjesztett nagykanizsai kérvényekre azt a választ kapta, hogy
a kérvények 2-3 héten belül feltétlenül érdemi elbírálásra kerülnek
és jelzik, hogy azok kedvezi elintézést fognak nyerni.
Szerettünk volna még tovább kérdezni, hogy még többel elmondhassunk gazdakOzönségUnknek és rámutathassunk a magyar kormány készségére, amikor a magyar gazda sorsának enyhitéaéről van szó — de annyi már a várakozó gazda, az egész megyéből Idetereglő sok-sok ügyet bajot emler, hogy nem akarjuk Idejét lovább igénybe venni.
A Zalai Közlöny lesz a kapocs a gazdaközönség és gazdalitkárság között, amely a földművelésügyi minisztérium e nagy fontosságú és messzire kiható szervének közléseit és ulmutatásait mindenkor közvetíteni fog|a.
A zalai gazdaközöntég minden ügyet bajos dolga van valóban olyan Intézményt talál a gazdalltkártágban, ahová mindenkor a legnagyobb bizalommal fordulhal anélkül, hogy egyetlen fillérbe kerülne...
(B. R)
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
21 vagon álatott vittek el Nagykanizsáról
a keddi országos vásáron
Nngykanlzan, február 5 Ma adla kl dr. Wolf Sindor magy. kir. állatorvos, a nagykanizsai városi állatorvosi hivatal vezetője a tegnapi országos vásáról szóló |e-lentéfét, amelyből kitűnik, hogv 21 vagon állatot vittek el a nagykanizsai piacról, amit olasz, osztrák és sválcl kereskedők látogattak.
Exporlra kerüli 8 vagon szarvasmarha Olaszországba és 3 vagon ló. Svájcba 2 vígon szarvasmarha, Ausztriába 4 vagon ló, mig a budapesti piacra 2 vagon szarvasmarha és 2 vagon ló került.
Az óriási felhajtás dacára azonban kevés volt a kereslet. Az árak tar-tollak voltak.
Az általános helyzetre vonatkozólag dr. Wolf főálla\'orvos kllelente\'te, hogy noha a marhaárak csökkentek, még mindég kell, hogy leszálljanak, mert csak igv várhatjuk az állat-kivitel fellendülését, akkor, amikor Jugoszlávia és Románia jelentékenyen olcsóbban látja el a vásárokat állatanyaggal. Igv Rom\'nla már a francia pifcokon ii erősen terjeszkedik állataival Olcsó állataival A nagykanizsai állalvásáron eladásra kerüli anyag mind prima anyag volt, ugy szarvasmarha, mint ló tekintetében.
ua»
IcaMI
Rádiód
Sxabö György
tanoraínrtumötmn h\'Aut J
Mrickl sáriit
Pirl« 10 JO, Londo. 25 IM\'i, N\'wyor 517-82, Hibáiéi 72 20, Mf.-« 27 lOVa. M»-.1(1 52-30. Amsterdam 2CI02VI. Kell. 123 13, Wlf 72\'7< Sotla 3 5, Prí\'a 15 311/1, Vi>«i M00, BadanMl ■■\'«■
H\'íiad 94, Snkarea: iü\'.\'/i.
Taraérytáxsáa
fíuza tszv. 10 flll., dt 10 iIII. rozs 10 flll emelkedett.
Buaa ttaaav. 77-«a 14 15—1425 78-a 14 5\'J- 14 40, 7»-«e 14 5ü 14 RO, »0-a-14 55— 14 05, dunánl. 77-4S 14 00- 14 15 7S-«a 14 15-14 30. 79 «a 1435 -1450 I0a» 1440-1455 Kort 1020- 0 >0 lak. 4ip« 14-75—15 00, sőrárpa 17-00 19 00. «b II50- \')I0. \'eagtiltL 13 70
18 90, dunántúli 12 15 1230. itpca—•--
—•—, íorpr. 10 50 10 <0
A kmUpeaU lassde áevUa-jwiáu
VALUTÁK AUBJÍ I. I7-72-27-8Z BeL».li. /9-60-80 00 C«Jt k. l<S-85-l«W Dúak. 152-80-158 40 L>lnAr 1002-10-10 Dr.liír "90 85 \'72-85 ("randa t. \'ZJ-40 7? 70 Moll. \'/29-50-230-50 Lengyel 6» 85-64 25 Uj i\'-37-3-4L Livi 4-12-4-16 LUa 24-80-30-10 Márka 135 80-136 40 No«T<lclf3 00 153 60
Pewta —•----•—
ícWtl. *0 20 80 60 S.íltl, IIO-30 1.0X0 Svíi!.. : 3 :-5 ;ss-)5
DEVIZÁK AUL 22(1 80-230 50 Belgrád 10- 08 :011 kácrTln U 6 06 131 <6 Bltlaazal 79-75 80 00 Bukareat 4 39-J41 Kuptidi. Ii 3 C0 IÍ3-40 London n-itnw Madrid 56-50-59-80 Milano k*94 3004 N«wjor 572 00-73 tíU Ottlo i; 3 00-133 40 Pária 22*42-22*49 Práta 16 92-16-tfí Saófla 4-I3-4-17 Stockh. 153*17-153 47 Vazió 64 09-64 29 Wlau 80\\78 -80*63 iüoch 110*50-11080
SarláiTálár
/eliiailáa 2112, elaaatlan 390. EltC-rcndu 1*14—1*16, szedett 1-13—1-15, aaidcd kOaép 1-08-1-10, könnyű 100—1-06, l-aő rtooí Oieg 1*02—1*04, tl-od icnátl őran 0»2- 0 98 angol illldó t-15-1-20, szalonna I agyban 1*10-0*00, aatr t*JS 1-43, bui 1 60—1*76, szaionoáa léllerkka 1*36-1-46.
Ki-ijs: *TO»ta « LtfMíii
Vr-üaUl, Bnayfeatisu-sa. PtW6« kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az anrolilMctesoK dija Iti M ig BO f ÍMr-, Minden lovíbhl szó dlj*i B II t. Vasa ■ Onnepoap 10 szóig 00 til*6r, r.*,i ■ > további azA dija D Itll. Szerdái \'*. i* .-leken 10 szóig 60 tlklvr, minüm - >< bl azó dija B flll. C mszö a minden »• gahb betűből álló nó két Hónuk « I-tatlk. Alláil keresőknek SW.o engtil.... y.
Hlf daUaak I (Bl) p«no» 6a«ae(|i» alul a felaalegea kSnyv«léa, ajámtácáa alkarfllá*.* u.ítgatt • Ián I I a t t >a é i k
Eladó Caengery-utca 18. alatt 724 □ öl lelek. * 431
Rhoda Inland elsőrendű, t-jl|»>ta tenyészkanok Jutányos áron, Rhoda laland éa Laghorn ienyészlojáí darabonként 30 filléréit, friss le»lo|ái napi áron kapbaló Somogyi Qyula gazdaságában, Palin. 555
EIBnyomda duaan telizerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáll Bönlnél, Köl caey ulra 15. 1919
Alig tsaaassált modern, csukott Nasch-autó olcsZn eladó. Kaufmann Manó, Nagykanizsa Teleion 167 . 6908
Frlooa JonS, Era.éb.llér 2.
Vállal minden terlcdelembeu vízvezetéki, egészségügyi, központi fi óz- és metegvlz-lOtéil berendezéseknek trerelését, csatornázási, továbbá vasszerkezeti é* egyéh lakatos munkákat. Tel.Ion 5-96. 5793
PássakBIoaBsst bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóslltat »o**l Ignáo pénz-kölciónközTetlIó Irodája Nagykanlisa, Horthy Miklós ul 2 «z*m. ^-6358
TAkmagelaj kicsinyben és nagyban legolcsóbban kapbaló Arlner Sándor cégnél 573
Modarn 4 azot\'á", (Urdósiobáa I. emeleli lakás Erzsébet-tér 18 azámu házh\'ii május I - re kiadó. Bővebbel Dr. Ilalphen Ügyvéd Irodájában 459
Nohamaalas, tajtlaxta Ikot-aim nm~ árát loaaállllotlam 11
rehér és > örós iilerenkint 44 és 48 tlilér,
m tán palickakbaii, Qv«g Marival.
\'<«« >»• Bátrán Jáiasl u
■ ajargaxaánsk, vagy hasonlc állásra ajá Ikotlk bá mikori belépésre, többéves bizonyítvánnyá Papp Péler, Borsfa. 55
Slép egyszobás laháa öatsei mellék, helyiségekkel május l ére kiadj Horthy Miklós ut 49 541
Bajárólaány minden -házi munkára azonnali belépésre keresietlk. Csakis liszia éa Ugyea, urlháznál már i alkalmazásban voltak jelenikerzenek Csengety ul 22 szám • lati, földaalnt jobbra. Asszonyok éa Idd aebbek nem alkalmaztatnak 585
Modarn B axobáa laháa fürdőszobával éa minden egyéb komfortla! ellátva, május e aejére kiadó. Érdeklődni lehet Csengtry ul 9, a háztulajdonosnál. 587
Ogyaa aaobalaássy, ház srlást teendőiben jártas, vidéken kivin elhelyezkedni uraságnál Clm Petőfi ut 50. Vldékynénil.
586
Háromaaobáa uloal lakás május 1 re kiadó Klnlzal-utca 27. M8
Kát akobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel, disznóólhssználaltal május l-re kiadó. Kibérelhető március t-tól Is Kinizsi-utca 21. Bővebbet Batthány-utca 10. 590
Kát axobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel május l-re kiadó C*engety-ut Ifl.
497
Egy ul Falcos h^fogóa oamant oaa-rápxalndaly práa 300 darab alátét, lemezzel és görbe zilndelypréisel 10 darab alátétlemeziel eladó. Clm a kiadóban 589
Kétszobás lakáa
egytltt kiadó. Cini Erzsébet-Üzlet.
mellékhelyiségekkel ébet-tér 16., lUutr
592
4, vagy ő darab asstlk azék megvételre kerestetik. Clm a kiadóban. 579
Modern B axobáa lakás fürdőszobával, összes mellékhely ségekkel, május vagy augusztus 1 érc kiadó — Klstaiudy utca 17/b. Récsei. 452
Mim a Zalai UilmM.
.nélkülözhetetlen
etiiidon Kwxla/yJiu>tmn
VARRÓGÉP
MINDENT VARR. STOPPOL ti HIM£2
h\'o.duezö fizetést /e/tctoleh. Alacsony havi részlotok
SlNOER VARRÓGÉP RÉSZV TÁRS
NAGYKANIZSA Fióküzlete: Fö-ut 1.
(MEGJELENT
Dr. Bernyó Józael
össze.\'Ililásában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV %
A 190 oldal terjedelmű v/isVo» Kötrt nagy hlinyl prt Irt munka és teljes cgí-széoen tartnlniazxa nz flrrgsíg. rovksnt-ság, öxvcp.)ség és árva**-\' eídére val^ köiele/ő bi\'totit&sról (11)28 óvIXL. I. c) további a betegségi 64 baleseti blito hliísrrti R/rtló (I V»27 évi XXI. t.c) törvényt teljes szöveggel és a \\ona>kozO 1930 ápiili* hnválg megjelent klegé sziió és mrtdoMtrt tendeleteket, valamint al Oipxágos Társad •lomtílztoiiló IntéiC\' első Alapszabályát.
Ara 6 pengő.
Kapható lapunk kiadóhivatalában óm Nagy Kálmánnal, Ba thyAny-utoa 2. »xúm alatt
EpUletf* eladás sürgősen 1
Az Ujförhénc hegy tclsö végén ; 0 drb. gerendának és szaluínnak való zilroi ienvöla bámulatos olcsó árért aladó e hó 8-ón délután 1—4 óráig. Akár egyben, esetlrg kisebb tfctelekbcn is oly olcsó árért lesz eladva, h< gy bárkinek tűzre Is többet ér — Bővebbet Simon látván hentesnél Kiakanl-643 saán, Varazsdi-uica 3.
WmtftilW. CHINOIN
f K9.-OTMILL(d.R.E: ÚJPEST
Az állatok fejlődését ciósegitl, az angol-krtr, bórgvull dás, nvnlnkodás, pyapju-ráüfás. toürágás kifejlődését megakadá Ivoz^a. ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti, s a cfökö\'t állatokat erőteljes fe|\'tfdé.<nek Indítja Malicok felfalását, klmarást, fark- és fülrágást. a vályúk és Jászlak rágását elhárltis. Pertőző brtegséeek ellen az állatok ellenállóképesRégét fokozza
1 kg. PEKK elegendő:
t felnőtt serlés 0 mpi adagjára, vagy
mslüc 40í\'-( 00 napig leriedő , , I00 tojós bar mfi 3 hónapi , I vemhes l\'hén v. kanra 2 hrtnapl , vemhe.v koca 3 hónapi adagjára , 1 borjú vagy csikó 3 hónapi adagjára
Eredeti gyári árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-vedŐHzerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A birőiág mellett Telefon: 130.
Újdonság.
STANDARD
3a számú 3 -f-1 csöves villanyhálózati készülék, hangszóróval egyBtt, a liavi részlet 16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegvver, lászer és sjiürtiru nagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
CoDtil hangszóró 60 pengő
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczfay-utoa I.
Nyugnli |)ályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202- 43, 294—34. — StirgOnycim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsörangtt családi szálloda. Minden szobában közjionli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrásztcrcm. A kelcli pályaudvartól közvetlen villanios()sszeköttetés2-cs és 46-os kocsikkal.
Nyom»lot1 a üíliaiai Nyomd* é« L«pki«dó VéU»l«lnál Nnírykaaizsíín. (Felelős (UletvczeW* Izlal KArolv.j
évfolyam 30 szátu
Nagykanizsa, 1931 február 7, izombat
Ara |4 fillér
KOZLOHT
POLITIKAI NAPILAP
Sitrteajtffcif: "pp«l Swrár-at t, éj>J 5.
lOarchlvaul: Pint 5. ulm. Kazttielj! Bókklxkihlntal: KiMuttiutc. N.
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
I ái«: «gy bóra a pMga M attb - . . I iMrimMafir 431 (MM 73)
TaWoo: ^ 71 KoattKlji Iák 23
A buza és a krízis
Irta: DR. HERCZEOH HÉLA orazággyüléal képviselő
Az oly sokai hangoztatod tflbb termelés, nem segíthet a magyar mezőgazdán. A magyar mezőgazda egyre többel termel, a mezőgazdaság! válság mégis folyvást fokozódik, meri hiszen kőiben az egész világ termelése is nftvekedell. Legfőbb kiviteli cikkeinknek, a búzának ka-taizlrófális árzuhanása a legsúlyosabban nehezedik gazdaságiélelllnkrc. Nos, 1921-ben 14 millió mélermázsa buzál termeltünk, 1928 ban pedig 27 millió mélermázsát, tehát csaknem kétszer annyit. 1928 évben átlag-termelésünkkel már a 17. helyre kerüllünk a 90 buzalermclő ország közölt. A löbblermelésben léhát nem voll hiány. A magyar gazda nem kimélte verejtékét, hogy valóban többsl termeljen, eredményéi mégis kevésbbé láthatta munká|ának, meri hiszen 1926 lói 1928 ig az öt világrész búzatermelése is 1200 millió métermázsáról 1370 millióra emel-kedetl. 1929-ben sok milliói tételekkel megjeleni a világpiacon az orosz szovjet is, olyan árkinálallal, amely még a termelési költségeket se fedez-heli. Ilyen viszonyok közölt, kétségtelen, hogy mezőgazdasági helyzetünk javulását a löbblermelés, magában, nein eredményezhet.
A külföldnek csakis minőségben elsőrendű búzára van szüksége. A gazdasági kuliura a külföldön nagyol javított « terméseredményen és « termés minőségén Is, de mégsem pótolhatja teljesen azokat a speciális természetű adotlságokal, amelyek csonka-országunk egyes vidékein a legértékesebb és külföldön is legkeresettebb magyar búzákat termelik ki. E vidékeken a külföldi keresletnek megfelelő búzákat lermelni, márkázni és exportálni, ez lehet a hazai búzaválság megoldásának, vagy legalább enyhítésének legtermészetesebb és legtöbb sikerrel kecsegtető módja. De ez adná a legtöbb lehetőségét az egész gazdasági krizls enyhi\'ésé-nck is, mert véleményem szerint, ez a föidmivelő ország búzájával áll, vagy bukik
Az a terület, amely a kiváló minőségű llszavidéki buza lermőlerll-leténrk tekinthető, minlegy 2,700 000 "Vgyar hold. Ha ennek évente csak ölödét vesszük buzavetési területnek ha, a minlegy 500.000 magyar l\'old átlagos évi lermésél 8 mázsául számítjuk, akkor évi 4 millió néletmázsára tehetjük a Tiszsvldék ívl terméséi. Minthogy hozzávetőleg ugyanannyi az ország évi buzakivi-tele, ha c kivitelre a legkeresettebb liszavidéki magyar buza Irányittat-nék megfelelő ellenőrzés és márkázás melleit, a belföldi fogyasztásnál felesleges magyar búzának kivitele nyilván kevesebb gondol okozna.
Teljesen téves az a felfogás, hogy a tiszavidéki buza exportálása az ország más buzafajtálnak árát rontaná le. Ellenkezőleg, a liszavldé\'d buza rxporl|a magával vinné a gyengébb minőségű búzák árát is, meri ezek a belfogyasztást elégíthetnék ki és megfelelő szállítási kedvetmények-kel, olyan helyekre volnának eljuttathatók, amelyekről az exportképes búzák kivihetők volnának.
Amikor azonban expo-lról beszélünk, akkor a kivitel sikere érdekében menlől Intenzivebben Iránvilani kell magái a termelési is. Nincs szükség arra, hogy ebben a kis országban vagy nyolcvanféle búzát termeljenek, meri búzatermésünknek e
sokfélesége komoly nehézséget okozhat a buza márkázásánál és kivileiénél. Az egyes, egységeseknek tekinthető termelési területeken a legjobban beváll fajták termelését kell megszervezni, a termelési kell akként Irányítani, hogy olt hasonló minőiégü és lipusu fajtákat termeljenek.
Ezt az irányítást természetesen nemcBiipán a búzára, hanem más mezőgazdasági terményekre Is kl ke\'l terjeszteni. Ezzel nemcsak az ország különböző részeinek termelési viszó-nyail hozhatjuk a lehetőségekkel éi a Jövedelmezőséggel összhangba, hanem nagyol lendítünk a magyar mezőgazdaság és az egész magyar gazdasági élet sorsán Is.
Sopronban utcákat zárt el a hóvihar
A mentőautó elakadt a derékig érő hóban
Sopron, február U (Éjszakai rádiójelentés) Sopronban hatalmas hóvihar dühöng már délutántól fogva, még a késő esli órákban is. Egyes szűk utcákban az
összehordott hó derékig ér, ugy hogy a forgalom teljesen megakadt. A mentők löbb kisebb balesethez nem ludlak autójukkal áljutni a hó torlaszokon.
Szabadlábra került az épitkezési-íigy utolsó letartóztatottja is
A szakértők semmi kifogásolni v>
Budapest, február fi (Éjszakai rádiójelen/ét) Báró Vay Kázmér, Halassy Géza és Klauschek Rezsó után ma délután Czlllér An-lall, az ügy legrégebbi letartóztatottját is szabadlábra helyezték. A határozat Indokolása szerint a műszaki szakértők véleménye megállapította, hogy Czillér a kincstárt nem károsította meg, sőt a Fehérvári-uli rendőri lakótelep építkezésből még neki jár528 P. A szakérlök az épilkezésnél felhiiz-náll anyagot kifogástalannak találták,
lót n«m találtak az építkezéseken
söl CW/Wrlöbbszördrágábbanyagot is használt, mint köleles leli volna. A Pozsonyi-utcai emelet-ráépítésnél nyoma sem merüli fel károsodásnak. A kistapolcsányi építkezésnél a vizsgálóbíró szakértői szemlét sem tartott szükségesnek, meri olt Pünkösty műszaki tanácsos, aki azt átvette, bár műszaki próbál is tartotl, 6emmi kifogásolni valói nem talált.
Az ügyészség a szabadlábra helye/ő végzést tudomásul velte.
A karteli törvény feltétlenül az árak csökkenését vonja maga ntán
Cicndes Ölés a képviselőházban
Budapest, fobruár fi A képviselőház mai ülésén a\'Var-telljavaslat vitájában Schandl Károly rámutatott arra, hogy amikor az országban az agrárkrízis erósebben lépeti fel, ugyanakkor a karlellek megrendszabályozásának gondolata is feltámadt. Ezl láttuk az 1880-90-es években is. A jelenlegi agrár-krizlsl nem a kartellek és a nagyipar kinövései idézték elő, hanem ami egyes szomszéd országokban már be
is következelt: a mezőgazdaság katasztrófája. Mi azonban még ilt nem tartunk és mindent el kell követnünk, hogy ez a katasztrófa be ne következzék. Meggyőzédíse, hogy a kar-tetltörvény feltétlenül az árak csökkenéséi vonja maga után és ha ez nem következnék be, akkor a kormánynak kötelessége a rendelkezésre álló eszközökkel odahat ni, hogy az árcsökkenés meginduljon. A kar-telllörvény egymagában nem elegendő
az ár-anarchia megszüntetésére, de nagy lépéát jelent ebben a irányban, ezérl elfogadja.
Oyulal Sándor annak a reményének adoll kifejezési, hogy ha a javaslat törvényerőre emelkedik, |obb meggondolásra és intézkedéseiben etikai beállításra fogja bírni a ker-lellekel.
Krúdy Ferenc hangoztatta, hogy a magyar pgrár politikának régi követelése váll valóra a karlellek ügyében hozandó Intézkedéssel. Nem áll meg az az állítás, hogy a karlell-lötvényjavaslalol csak iparellenes hangulat szülie, Ráinulalcftt az ipari és mezőgazdasági cikkek közölli nagy áreltolódásra. Typikus jelenség a magyar gazdasági éleiben, hogy az árdrágulást a maga egészében a fogyasztókra hárítják anélkül, hogy ebből a termelőnek haszna lenne.
A Ház legközelebbi ülésé! kedden tartja.
Felülvizsgálják a miniszterek és magas-rangú tisztviselők vagyonát Romániában
Bukarest, február 6 (Éjszakai rúdiójelentés) Mihalache belügymlniszler a kormány hozzájárulásával törvényiéi vezetet dolgozott ki, amely szerint az összes jelenlegi és voll miniszterek és magasrangu liszlviselők vagyoni állapotát felülvizsgálják, egészen a háborúi közvetlen megelőző időtől kezdve.
Szterényi interpellál a felsA.tázban
Svnoa magrnrtllanta pirlal UmadAaal rnUtt
Budapest, fodruár fi Báró Szterényi József felsóh zi tag ma Interpellációi Jelenteti be a fel-ö-házban Benes csehszlovák külügy-inlniszlernek a Paris Midi-ben Magyarország ellen intézett lámadátai és az ország belügyeibe való beavatkozása lárgy íban. Szterényi József báró interpellációját a felsőház legközelebbi ülésén fogja e:ő;erjeszleni.
Cukordumpingot indit a szovjet
London, tebruár 6 Rigába két hajórakomány (11 000 tonna) cukor érkezel! Oroszországból. Ebből arra kövelkezlelnek, hogy a szovjet nagyarányú cukordumpingot akar indítani.
zalai kszl4nY
1631 Itbraár 1.
Három külföldi tökecsoport pályázik Magyarország elektrifikálására
Budapest, lebruár 0 A magyarországi eleklrifikáláí hat-hatósabb végrehajtásira egy olasz, egy holland ét egy angol tökecsoport nyújtott be ajánlatot a kereske-
delemügyi minisztériumba. Az olasz csoport ajánlatának elfogadása 300 millió pengős beruházást jelentene. Az ajánlatokat tavasszal fogják tárgyalni.

23.000 pengőt sikkasztott Mohács árvaszéki ülnöke
Kolozsvári Dénsat beismerő vallomása után letartóztatták
Mohács, február 6 Marglltay LijOs dr. polgármester a város árvaszéki hivatalánál szabálytalanságoknak jött nyomára. Ro-vancsolást tartott, amelynek során arra az eredményre jutottak, hogy a letéti összegekből legalább 23000 pengő hiányzik.
A polgármesteri és főszámvevöi vizsgálat során megállapították, hogy Kolozsvári Dénes, Moh\'ci megy I város árvaszéki ülnöke magánfeleklöl a gyámpénztárt illető pénzösszegeket szabályellenesen közvetlenül felvett. Ezeket az összegeket azonban nem fizette bt a gyámpénztárba, hanem saját céljaira fordította.
Kolozsvári beismerte, hogy a sikkasztod pénzekel saját céljaira fordította, mire február 4 én megindították ellene a fegyelmi eljárási. A polgármester felfüggesztette állásától.
A polgármester feljelenlése alapján az államrendőrség február 5-én le-
tartóztatta Kolozsvári Dénesi.
A városban már korábban suttogtak arról, hogy Kolozsvári kötteke-zóen él. Mint vadászember is sokat költölt erre a drága sportra, amelynek matadora volt.
Élve eltemették
Belgrád, február 0 (Éjszakai rádiójelentés) Bihácsból jelentik: Egy illeni nyugdíjas lanlló temetése közben a hozzátartozók követelték, hogy a koporsót vegyék fel a sírból, mert egyiktlk a koporsó le-szögezése elölt megfogta a halottat és azóta nem tud szabadulni a rögeszmétől, hogy a halott telte meleg volt. Csakugyan felvették a koporsót, amelyben a .halott" élt. Kórházba vitték, ahol ápolás alá vették. Meg-állapitolták, hogy merevgörcse volt, azért nézték halottnak.
Milanóban elfogták az öngyilkos anarchista francia cinkostársát?
Egy magyar táncosnővel töltötte Schlrru a letartóztatása éjszakáját — A 16 pokolgépet szakértők felrobbantották
A barllni •ssutlgsigsti marénylttja la fSbalStta magét
Kóma, február 6 (Éjszakai rádiójeientés) A rendőrség letartóztatott egy Milánóból érkezett egyént, kinél fasciata-ellenes nyomtatványokat talállak. Az Illető Párisból jött, ahol s/t a megbízást kapls, hogy Olaszországban ossza szét a röpiratokat. Milanóban és Bolognában I—1 napig volt. Az a gyanú, hogy az elfogott embír összeköttetésben volt a tegnap elfogott Schirruval, a pokolgépes snar-chistával, akiről kiderült, hogy Mussolini életére is tört és löbb lárss is volt. Schlrru a letartóztatása előtti éjszakát egy szállodában töltötte egy magyar varieté-táncosnővel. Az anarchista, mint ismeretes, letartóztatásakor 3 rendőrt megsebesített, majd főbelötte magát. Állapota változatlanul válságos. A 16 pokolgépet a szakértők ma felrobbantották.
Mar*nylat Bariinban
Berlin, február 0 A birodalmi vasullgazgatóság épületében ms déli egy óra tájban isme-, rétien tettes merényletet követeli el. A merénylő behatolt Zander birodalmi vasuligazgató szobájába és többször rálőtt az igazgatóra, aki súlyosan megsebesüli. A merénylő
azu\'án főbelőlte magát. A súlyosan sebesült igazgatót kórházba szállították. A merénylő személyazonosságát eddig nem sikerül! megállapítani.
Elégatt agy kátiaes gyar-mak a olgányaétorban
Kaposvár, február 6 Kaposujtak község határába üstfoltozó cigányok étkeztek. Már reggel sálrat vertek. Tüz lobbant a sátorban és a Lakatos cigányfamilla öl apró purdéja összebújva ülte körUI a melegséget.
Az öreg cigány bement a faluba munka ulán, mig a cigányasszony a szürke lovakat pányvázta ki. Eközben történt, hogy a kis Regine, a család legkisebbik leánykája, aki két éves volt mindössze, oly közel került a zsarátnokhoz, hogy a lestét fedő rongyok lángot kaplak és amire sikoltásaira az anyja odarohant, a 2 esztendős gyermek már teljesen Összeégeti. Bevitték ugyan a kaposvári kórházba, de órák múlva Irtózatos kínok közöli kiszenvedett.
Most már csak négy spró rajkó üli körül a tüzet a kapoti cigányok sátorában.
Az lpartestfllet elöljárósága meghozta döntését a székházépítés ügyében
Megfelelő kölciön hiányában egyelőre függőben tartják a izék házépítés tervét — Megfelelő objektum megvételére törekszenek — A vidéki kisiparosság „esete" a MÁV nagy ruhaszállitásával
Nagykanizsa, február 0 A nagykanizsai ipartestület csütörtökön este tartotta február havi elöljárósági ülését Kiss Ernő elnökiele alatt a tsgok élénk részvétele mellett.
Bagladl Béla, a {szabó-szakosztály elnöke beterjesztette jelenlését
a MÁV ruházati munkák tárgyában. Stemélyesen eljárt Budapesten, hogy legalább a munkáknak egy részéi megkaphassák a minden munka hijján levő nagykanizsai iparosok, azonban hiába volf minden. És ugylálszlk, nemcsak Nagykanizsa Iparosai nem kapnak egy darabolt ebből a munkából, de egyetlen vidéki yáros kisiparosai sem. Ugyanis az összes munkákat az lOKSz kapta meg, amely i munkákat jóval magasabb egységáron kapta meg, mint ameny-nylért kiadja a budapesti kisiparosságnak. Az lOKSz Is nyerészkedni akart rajta. Igaz, hogy kaphattak volna munkát kocsiszámra, azonban zubbonyonként 2 pengőt fizetnek és köpenyenként 2 P 50 f I, mely munkadíjban bennfoglaltatik a varrócérna is.
Az elöljáróság a felháborodás hangján velte tudomásul Bagladi beszámolóját és olyan h ingok hallatszottak, hogy ez valószínűleg azért történt, mert a nagykanizsai ipartestület nem tagja az lOKSz-nak, hanem at IPOSz-nak.
Számos hozzászólás történt ezután az elöl|áróság részéről, amely mindegyik az elkeseredés és tiltakozó felháborodásnak egy-egy kitörése volt.
Elhatározta az elöljáróság, hogy nemcsak az lOKSz-nál fog ezérl az-eljárásért tiltakozni, de az egész ügyet felterjesztI és tiltakozik a kereskedelmi miniszternél.
Köszönetei szavazott az elöljáróság Papp Oszkárnak, a vigalmi-bizotlság elnökének az iparosbál szép meg-rendezellségéért és páratlan sikeréért, úgyszintén Parii La|os tanSr, karnagynak az Ipartestületi Dalárda oktatása körül tanúsított érdemeinek elismeréséül. Majd
a székház-tlgy került tárgysorra. Bemutatták Vécsey Barna városi mérnök tervelt és
költségvetését, ami a legnagyobbfoku tetszést váltotta ki és mindenki megelégedésével találkozott. Az elöljáróság Vécsey mérnöknek önzetlen munkásságáért őszinte köszönetéi tolmácsolta.
Az anyagi kérdés tárgyalásinál dr. Hegyi Lajos főjegyző kijelentene, hogy a mai nehéz pénzügyi helyzetben amortizációs kölcsönt nem lehet kapni, rövid lejáratú kölcsön pedig a testület teljes anyagi leromlását eredményezné.
A székház Ugye élénk vita tárgyát képezte. Végül h az elöljáróság ugy határozott, hogy egy megfelelő nagyobb objektumot vásárol a székház céljaira, mivel úgyis több megfelelő ajánlat birtokában van.
Az ipartestület rendes évi közgyűlését az elöljáróság március elsejére lüzle kl, amikor is az uj alapszabályok szerint az eddigi 30 tagu elöljáróságot 45 re egészítik ki Ugysnciak akkor választják meg a lejárt min-dálumu tagok helyébe az ujakat. A 3 éves matldáium a következőknél járt le: B-gladi Bil.t, Dukász Ferenc, Qerö Soma, Muzikár Vince, Ofenbeck Vilmos, Péczely József, Varga Nándor, Vérles Antal.
Az elöljáróság hét taRU jelölő bizottságot választolt titkos szavazással.
Samu Lajos ipartestületi alelnök ezután a helybeli
lakatoslparosok panaszát adta elő, mely szerint a kórházépit-kezéseknél az ablakokat úgynevezett Oiilár-vasból kell készíteni a várossal kötött szerződés érteimében. De ezt a vasat Magyarországon csak három cég szállilhitja és igy s nagykanizsai lakatosiparosok csak mint alvállalkozók kaphatnák meg ezt a munkál. Indítványozza, hogy kérjék meg a polgármestert, hogy térjenek el ettől a tervtől és csinálják ugy, miként Szombathelyen, ahol magyar anyagból készítették az ab-lakokit és ezek a legteljesebb mértékben megfeleltek.
Az elöljáróság u^y határozott, hogy az elnökség ebben az ügyben interveniál a polgármesternél.
Majd számos kisebb iparügy került letárgyalásra.
{ i
Női és férfi divatárukban T
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
FSut—Cangary-ut sarak
Eli6 Magyar Btlloaltó palota.
Telelaa

1931. február 7.
ZALAI KÖZLÖNY
No, j)dla Is/ennek,
rájöttem végre .. Rájöttem, hogy mindezldelg ml hiányzott a magyar hazafiul erényeimből. A ceruza hiányzott .. A plrosfehérzöld ceruza. Már t. I. nem pirosfehérzöldet fog az a ceruza, hanem a végén van egy kis nemzetiszínű cifratág és rá van nyomva arany belükkel, hogy „nem, nem. sohaI" Hát ez hiányzóit... Hogy hogyan történheteit meg, azt elképzelni sem tudom. Még jó, hogy valaki nem vette észre!
Es boc ánalot kérek... Máskor jó hazafi leszek...
Hogy azon a ceruzán van még egy felirat, amely (természetesen sokkal kisebb belükkel) azt mondja, hogy ,Made In Germany" — az nem baj Mindenesetre Imponáló a német Ipar élelmessége. De még ímponáilóbb a ml hazafiságunk, amely az angol feliratú német gyártmányért is nem csak hogy adja, de egyenest dagadó nemzeti önérzettel adja a magyar verítéken szerzett filléreket, csak rá kell festeni arra az Idegen porlékára valami vakuljmogyarl, nemzetiszínű! lehetőleg
Vagy ilt van egy másik eset. Zala túlsó felén cseh naptárakat osztogattak a kéményseprők uj-esztendőre. Most derült ki a dolog, amikor Göcsejből beküldtek egy példányt az alispánnak mutatóba. A végén pedig rájöttek, hogy hiszen ilyen naptárakat az országban mindenfelé ositogattak. Ezekben a naptárakban nem csak az a hiba, hogy a csehpimasz hazájában készüllek, hanem sokkal Inkább az Is, hogy tendenciózusan cseh maga a naptár is. Szent István napja például fekete betli vei áll benne, de a Szenl Vencel, a csehek nem ~ftl szentje piros betűkkel vlrll
Ezt bizony még egy szentnek is nehéz megbocsátani. Pedig hát ő nem is tehet róla Ó hozzászokott a bíborhoz még civilben, amikor Is herceg volt Csehországban. Én
felettébb tisztelem az összes létező szenteket, nemzetiségi kü lönbségek nélkül, de a esetük naplárcslnálók Igazán szerényebbek lehetnének és nem kellene, hogy ráduplázzanak a szentekre, akikről enélkül Is már régen írva vagyon, hogy maguk felé hajlik a kezük Mert hiszen csak hajoljon, ha már műszál, ezt azonban — tisztesség ne essék I — gyakorolja csak Szent Vencel olthon, a maga nyájában és ne a mi Szent Istvánunk el-sikkasztása árán, a göcseji magya rok között.
De persze Ingyen adta a kéményseprő a naptár, volt kelele neki
Hogy miért épen a kémény seprő ?
Hát én csak amondó vagyok, hogy az ördög még sokkal feketébb, de a cselák még azzal Is összeszövetkezne, ha rólunk van szó. A fllstfaragókkal meg pláne könnyű dolga lehetett. Gondolom: félrevezette őket valahogyan
Csakhogy az ördögnek több esze van ám I Az nem paktál le a csehekkel. Az tudja jól, hogy a csehekkel nem érdemes Mert azok még a pokolbeli ördögöt is eladnák A magyarok meg megvennék tőink. Csak nemzetiszínű pántlikát kellene a farkára kölni... (?)
Tiz jelölt startol a nagyatádi kerületben
Megindult a versengés Bárány Sándor mandátumáért
Nagyatád, február a Alighogy lehunyta szeméi a nagyatádi kerIllet országgyűlési képviselőié, Bárány Sándor, máris oly nagy mértékben indult meg a versengés örökééri, hogy tlz |elöll is komoly szándékkal igyekszik azl megkapni.
Elsőnek szóbajötl Hencz pjrenc ölvöskónyl birtokos és nagybérlő, majd utána Baán Iván erdőcsoko-nyai esperesplébános, nemkülönben Kiss János, Erdőcsokonya volt köz-
ség blrá|a. Az ősi Nagyatádi program alapján kiván fellépni Kislván János felíösej>esdi kisgazda, de számítanak Karbatzky József nagyatádi községi biró, Balog István blróviselt kisgazda stb. fellépésére is. Gaál Oaszton pártja Eckhardl Tibor volt sajtófőnököt fogja jelölni. Kecskéméiről dr. Nagy László ügyvéd Is aspirál, úgyszintén komolyan foglalkozik a kérdéssel Szigetvárról Magda István ügyvédjelölt is.
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
Hogyan járt Sormáson a kíváncsi
éjjeli őr ?
Férj és após alaposan elverték a szQrkehaju, csintalan gavallért, aki megleste az ablakon át a vetkőző menyecskét
Nagykanizsa, fubruár tt | kodlt is a pörkölés illata ville éjjeli
Nemrégen, egy szép téli nap alkonyán Ínycsiklandó Illatot árasztott Sormás községben Czerbusz Fcrencék portája. Czerbusz hadirokkant ugyan, de azért van mii aprítaniuk a lejbe. Szeretik is az életet rózsás szemüvegen ál nézni.
A mostani kellemes IIlat ugy adódolt elö, hogy a Czerbusz-pár egy hatalmas sertésüket lorozla, még pedig ugy régi erdélyi módra: pörkölve. A falubeliek alkonyat tá|t már mind nyugovóra (érnek, de disznótorkor ugyan ki rontaná el az .ünnepet" korai lefekvéssel? Így. tehát a Czerbusz portán is vígan járta a nótaszó, asztalra kerüllek a jófajta hurkák és kolbászok és csak természetes, hogy nem akart senki korán hazamenni a vendéglátó portáról, ahol ráadásul formás menyecske volt a gazdaasszony.
A disznótor szaga annyira beitla magát a falu levegőjébe, hogy megérezte messziről a" község derék éjjeli őre, Bokodl János Is, aki dacára ősz fejének, még mindig eljárja kemény derékkal a kállai-kellőst. Bo-
szolgálali utján Czerbuszék háza tája felé, hogy megnézze, minden rendben van-e, mert hát ö hatósági közeg lévén, éjszaka ó felel a közbiztonságért.
Amint azonban Bokodi bácsi odaért Czetbuszék portájára, már minden lecsendesedett, vége volt a tornak és a házaspár pihenőre készült. Ám amint az öreg betekintett az ablakon, szeme szikrákat szórt meglepetésében, mert olyasmit látott, amit nem lehet itt részletezni.
A legjobb években levő menyecske ugyanis . hogy is mondjuk csak... szabadulni igyekezel! felesleges ruhadarabjaitól, hogy lefeküdhessék...
Az öregnek a lábai odagyökereztek az ablak alá. Nézte, nézte cuk a vetkóződö menyecskét, aki persze nem vette észre, hogy figyelik és igy fesztelenül végezte toalettjét...
Annál élesebb voll azonban a férj szeme. Meglátta íz öreg éjjeli őr csintalan kíváncsiságát és felháborodva férji mivoltában, no meg Czerbusz és Bokodi régi haragosok lévén, tehát mindkettőnek ugylátszik volt
egy kis elszámolni valójuk : Czerbusz egy szempillantás alatt künn termett a ház elölt, elkapta a puskás éjjeli őri, odakiáltott még az apósának is, hogy jöjjön ki, megragadták a rend éjszakai ötéi, becipelték a konyhába, ahol dulakodás folyt és sikerült is a puskától a rend emberét megfosztani, őt magát pedig, illetve kezelt, egy fával alaposan elverni.
— Ugy megverték ezek a kezemet, — mondotta az öreg — hogy kínomban négy-kézláb másztam két héllg.
Persze, a dolog nem maradt any-nylban. Bokodi bácsi hatósági közeg ellent erőszak miatt feljelentette a Czerbusz házaspárt.
Így kerültek mind a kelten ma a Mutschenbacher-tanács elé. Védö|ük, dr. Beck Dezső azzal érvelt, hogy az éj|eli őrnek nem let! volna szabad kukucsálnla az asszony vetkőzésé-nél. Elvégre minden polgár kötelessége, hogy védje portája rendjét és asszonyát Ezt tetle Czerbusz é6 semmi máft.
Persze a házaspár sem érezts magát bűnösnek.
Majd következeit a tanuk kihallgassa.
Végül is dr. Mutschenbacher elnök meghozta ítéletét ebben a nem mindennapi és aranyosan kedves hátterű bünptrben. enyhítő szakasz alkalmazásával fejenként 30—30 pengő pénzbüntetésre ítélte őket hatósági közeg ellent erőszakért, megállapítván azl, hogy a férj az asszonyi védelmétwn véli eljárni.
Mikor dr. Mutschenbacher elnök kihirdette az ítéletet, a menyecske indignálódva vette.tudomásul megbüntetését. A férj is.
— Adok maguknak egy jó tanácsol, — fordult erre felé|ük vitéi Csillaghy Qyörgy klr. vezelöügyéaz, tegyenek az ablakukra függönyt. Más kérdés és ízlés dolga, hogy valaki benézzen az ablakon ha az asszony vetkőzik...
A menyecske csak nem nyugodott bele abba, hogy amikor vele ilyen esett meg, hogy öt nézték az ablakon, mikor vetkőzöl! és még ö fizessen is... Eelleobezelt A férje is. A szolidaritás elve alapján. De fellebbezel! az üg/ész is. Erre azonban a kellő már csendesebb lett. Meri ha a kir. ügyész fellebbez, az már komoly dolog...
Vannak ilyen perek is a törvényszék komor termében, melyek néha, ha egy percre is, a törvényszék monoton komorságáí egy derűs színnel enyhilik.
VIDA íflszerüzletében
1 kg. akácméz t/2 kg 08 szardínia 1/4 . teavaj . 1 doboz Staufter „Medve" sajt .. 1 kg. csokoládé .
116 1-10 —•80
1-04
360
T<lmof/(iA« .A am anfemes konluol knrMliwtelaet «•
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
Február 7., szombat Február 8., vasárnap
Rendes OcJydrakhaí/
Végig színes, magyarul beszélő csodarevO. A világ leghíresebb artistái, táncosai, ántketel. görlciapata ét Jan-iencknra
Mozgószinbár
A Jaxxhlrdly
Filmrevtlnck mondja a Viirosi Színház, A legeliö leiirat, mily a vásznon megjelenik, azt iqondja : „Hogy könnyebben megérlsék — egy sornyi felirat sincs az cgéiz este". Igy ez az első felirat: egyszersmind az utolsó is. Most rögtön, ludósilásunk első soraiban szögezzük le, hogy Ilyen film sem Nagykanizsán, de az egész országban sem volt. Az ilyen, vagyont felemésztő révül csak a hangosfilmtechnika hozhatott. A hangosfilm-technika, pirosulva a techni-kolor eljárással. Lenyűgözve a szem, a fül, az érzékek ; az első métertől az utolsóig. Nincs az az cpilheton ornans, mely ne volna kevés ennek a látványosságnak a megdicsérésére Csak a sorozatos zsúfolt házak szerte a világban, lehetnek a méltó koronája « Jazzkirálynak.
A film rövid meséje : tréfás trükk-ra|zbin mutatja be, hogy szülelelt a Jazz és hogy lett annak Paul Wliitel mann a királya. Sorra yonulnak el előttünk eredeti beállításban az illusztrált dilok: a menyasszonyi fá tyolról, a szerelemről, a rongybabáról, az utcai hegedűsről, a szerelmes jazz-zenészről s végül a nemzetek lánca. Mindez magyar konfe-ransszal összekötve ; végig a színeknek oly csodás zuhatagával, a Pa ton, Poiré toilellek oly gazdagságával, a technikai készségek oly pazar felvonulásával, melyre csak Amerika képes, egy oly filmnél, mcllye-a világot akarja meghódítani.
A Városi Színház kitűnő hangle-adátsal adia a csodás, fülbemászó muzsikát s feledhetetlen kellemes estet szerzett a zsufoll háznak.
Tuba.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
viizel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Országszerte keresik a Hévizén állást, másutt kölesönt kináló „főintéző urat"
Az ország má, rJtzelben h .zilhámoskodottaz áí-SzíMaí - Tönkrement Iparosoknak bank-kölcsönt kínált és felvette a költségeket
Nagykanizsa, február 0
Néhány nappal ezelftlt ludósüónk jelenlése alapján megírtuk, hogy Hévizszentandráson n.egj lent egy „főinléző ur", aki tizezerholdas birtokra vadőröket fogadott fel, természetesen óvadékkal és természetesen az óvadékkal együtt a „főintéző ur" is szőrén-szálán eltűnt.
Jelentésünk alapján a fővárosi ssjlól is megjárta a hír, ezt köve-tőleg pedig az ország más helyeiről is érkeztek feljelentések, szórói-szóra ugyanígy végrehajlott óvadék-csalásokról.
A „főintéző ur" mindenütt Szilvás/, sőt Szilvássy I tvánnak mondta és irta magát, aki egyebekben budapesti \'akcn volna, ha a szavának hinni lehelne.
Ez a Szilvást nem csak gazda-embereket szédített el a nagyszerű, nyugdíjas állás reményi\'ve1, hanem lönkrement iparosokat is najy előszeretettel látogatott. Ezeknek meg azt mondta, hogy ő a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kiküldötte és
azért jött, hogy intézete utján a lönkrement iparosoknak igen előnyös kölcsönöket szerezzen. Mindjárt meg is szerkesztette a kölcsön felvételéhez szüksíges Írásokat, a kötvényt aláíratta s a boldog médiumok n8gy fellélegzéssel adták át Szilvásinak a munkájáért felszámított dij és a bélyegilleték összegét, ami nem egy esetben egész csinos összegre rúgott.
Az egybehangzó feljelentések ulán a legnagyobb eréllyel megindult a nyomozás. Annyit kétségtelenül megállapítottak, hogy semmiféle bank nem bízta meg Szilvásit kölcsönök folyósítás val
Most az ország csendörsége mindenfelé keresi a csaló „főinlé őt", aki a jelekből ítélve, az ország legkülönbözőbb helyein csav rog. Személy leir\'.sa : 45 év körüli, zömök termetű, lassú járású," mély hangú, szemüvegei hord, különös ismcrlciő-jele, hogy bal szeme sarkánál szu rásból eredő forradás látható.
A menyasszonyra faragolt gnnynótákkal kicsalták a vőlegényt és verekedés közben agyonszúrták
Kaposvár, február (I Hetekkel ezelőtt szomorú falusi tragédia történt Nagyáiláspusztdn.
llj. Molnár István, aki már hosz-szabb idő óla ellenséges viszonyban állolt Magyar Ferenccel, egy alkalommal esie menyasszonyánál tartózkodott, amikor arra lett figyelmes, hogy az utcán menyasszonyát sértő dalokat énekelnek
Ugyanis a menyasszony, Farkas Teréz és annak szülei haragban vol-lak Fódi József oltani lakoísal, aki egy ízben megkérte Teréz keiét, de az kikosarazta. Fódi ezért bosszul forralt és minden alkalmai felhasznált arra, hogy azt kielégiise. De haragudott a leányra Msgyr.r Ferenc fia is, Magyar Pál.
Mikor teliít a nólák hallatszottak, ifj. Molnár István kiment és látta, hogy Magyar Pál és Sallmann János állanak a ház. előli. Ifj. Molnár szép szóval figyelmeztette a keltöt gúny-énekük abbahagyására, de azok csak tovább folytatták. Majd kiment a Teréz leány anyja is. Ekkor azonban a békés asszonyt megrohanták és alaposan összeszidták
Farkas Teréz ezt látva az ablakból, elkiáltotta magái : — Jaj, még megölik az anyámat I Ifj. Molnár erre odaszaladt anyósának segítségére, de Sattmann és Magyar Pál lefogták. E\'re alapos cséplés támadt. De egyik sem tudta, hogy kit űt. Fódi Józ6ef is odamonf egy nagy husánggal, ö azonban társát, Magy ar Ferencet találta fi Jen. Molnár István Is összeesett „megszúrt a vén Magyar/" kiállással ét
percek alatt kiizenvedelt.
Most voll ebben az ügyben a tárgyalás a kaposvári törvényszéken, de mivel Molnár Ferenc állítólag 3 hold földet Ígért volna Sallmann Jánosnak, ha magára vállalja a gyilkosságot, a törvényszék a bizonyítás kiegészítése végett a tárgyalást bizonytalan időre elnapolta.
A Tisztviselőnők
virágos karneválja
egyik legszebb, legszínesebb mulatsága lesz a kanizsai farsangnak. Február 8 án, vasárnap este 9 órakor lesz a Polgári Egylet emeleti kistermében. Belépődíj nincs. Tea 1 pengő. Az érdeklődés nemcsak Kanizsán nagy, hanem vidékről is jönnek, hogy pár órára jól érezzék magukat a Tisztviselőnők körében.
Meghivó
I. hú 8-ún, vasárnap tartandá nagy
farsangi bálra,
a
Rózsa vendéglő
óssxea lieljlsíg iben,
szépségversennyel ésegyáb faraangi mókákkal.
ElsttrcndU olgányasna.
Klta 6 Italokról éa ételekről gondoskodva van.
Kezd? le 8 órakor este, vége tórakor reggel
Beléptldfj 40 tlllár. S/ives látogatást kér aio a Rendezőség.
NAPI HÍREK
NAPIREND Február 7, szombat
líóm. katolikus: Komuald. Htot tatám:
Tódor. Izraelita: Seb. hó 20.

Várost Színház. .lauklrály", végig rilnea, magyarul beBzilö caodartvU. — Előad laok / éa 9 órakor.
Gyógyszertári <11*11 szol tálat: I. bínap végéig a .Mária" gyégyaierlár Klrály-ulca 40.
UAitamA nyitva reggel 6 Arától ette <J óráig (bittó, ueida, péntek délután, kedden egóax nap nőknek). Ttl.: 2—11,
ií« olcsón akarunk vásárolni, elmegyünk a SchŰlz áruházba
Emlékeztető
Február 7. Szanalórlum-nNwlW a Polgári
F.gyletben íól 0 órakor. Február 8. A MagAnttszttheMk Egyeit-leie Ina délutánja 5 órakor a Koronában.
Keresztény Tbztvlselónók Jclmezea teája a Polgári Egyletbon í) órakor.
A Gábor-tánciskola koszorúcskája a Kaszinóban, FcbruJr 14 A Szent Ilona Leclnyklub tánc-tslólye a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselők müsoroa tslélye fél 0-kor a Kaszinóban. Február 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak Jelmozcs-oslélyo n Kaszinóban.
A Kalh Legényegylet táncos szórakoztató eatélyo S órakor.
I.lceálls előadás 0 órakor a városházán (dr. Frled Ödön). Február IB. A Keresztény Jótékony Nitgy-
lel álarcos eatélye. Február 21. A Kaszinó I. hangversenyt
(Szabó I.ujza és Ungor Ernó). Február 22. A Magdnllsztviselók EgynO-Irie teadólutánja.
Licoills olóndás 0 órakor a város házán (dr. Korkay József). Február 28 Az izr. Nóegylel purlm-ta-tátye.
— Miniszteri elismerés. A vallás-és közoktatásügyi miniszter Németh Mihálynak, a nagykanizsai polgári fiúiskola ny. igazgatójának négy éviizeden ál folytatott eredményes tanügyi levékenységeért legteljesebb elismerését fejezte ki.
— Ifjabb Bethlen István gróf — főgondnok. Az inkel rcformálui egyházközség egyhangú lelkesedéssel ifj. Bethlen István grófot, a miniszterelnök fiát, főgondnokává választotta.
— Klnevezét. A közoktatásügyi miniszter Polgár Jenő cserszeglomaji állami elemi iskolai lanilót iskolaigazgatóvá kinevezte.
— A Katolikus Férftllga ma esle 7 órakor tartja szokásos összejövetelét a plébánián.
— Szőnyaget mérsékelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
ZALAI KOZLéNY
HERCEG
r
[JEIEÜE
BADACSONVI BOROK
Elismeri legkiválóbb minőségű hentesáruk, csemegék és Plck magyar szalámi, „ESTERHÁZY" sajlkülönlegességek, teavaj. „ESTERHÁZY" badacsonyi borok, pezsgők és borpárlat-különlegességek (cognac), Bel- és külföldi likörök nagy választékban. „ESTERHÁZY" ürmös, J e a t o r" ételízesítő husklvonat
hercegi liusgyár készítménye. Király sörfőzde összes sörkülönlegességet állandóan raktáron.
Szives pártfogást kér
Telefon: 5-93.
HEBGEO E8TEBHÁZT HOSÁBDSTÁB
Nagykanizsai Lerakata
(Nagybaük mallelL)
IMI, február 7_
Ma este pont i/s9-kor: a Sxanatöriiim-pikiiik
Rendkívüli sikerüllek ígérkezik a-idei Szanatórium-piknik. A város és a vidék egyaránt készül eire a mulatságra, mint egyetlenre, amit a Sza natórium Egyesület rendez, hogy a tuberkulózis pusztításának megmentett emberéletekkel minél eredményesebben állhassa az útját.
A mai piknik a 26-lk az egyesület kanizsai fennállása óta.
A műsor külön vonzóere|e a pikniknek. Egész kis kamarazene-M a program. .
Kezdődik pontosan Va9-kor. Tetfin-teltel a műsorra, a számok atatt az ajtókat lezárják.
Természetbeni adományokat kérik ma délelölt 11-töl (elküldeni a Polgári Egylet emeleti nagytermébe.
— Elismerés átadás. Vasárnap délelőtt 11 órakor a Rozgonyt-ulcai Iskola földszinti 3 sz. tantermiben Szépudvary László tanítónak a kultuszminiszter elismerő írását Hajda Qyula dr. Iskolaszéki elnök fogja átadni, ünnepélyes keretek közölt.
—iTánckoszorucskát tarlók 8-án (vasárnap) este 8 órai k zdeltel reggelig Jázz-banddel, a Kaszinóban. Gábor tánctanár.
— A nagykanizsai Izr. hitközség kistemplomában folyó hó 8-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel villásos délután lesz. Felolvasnak: Weinbergerné Muth Nesszi és Fábián Miksa. Belépődíj nincsen.
— Csinos táncruhák 28 P — Schaiz áruházban.
— Ipartestületi elnökök a népművelési bizottságban. A közoktatásügyi miniszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértően elrendelte, hogy az ipari és kereskedelmi szervezetek képviselőinek is helyet kell juttatni az Iskolánkivüli Népművelési Bizottságban. A megejtett ajánlások alapján Bődy Zoltán alispán Kiss Ernő nagykanizsai és Jády Károly zalaegerazegi Ipartestületi elnököket hívta be a bizottságba.
— Házasság. Viola Lajos ipartestületi segédjegyzö holnap, vasár-nsp délelölt 10 órakor köt házasságot az állami anyakönyvvezető elölt Ungyel Böske urleánnyal.
— A Kiskomároml Levente Egyesület ötéves fennállását ünnepli. Ezalkalomból február 15 én, gróf saárdl Somssich Antal fővédnöksége alatt a kiskomáromi Koronában műkedvelő előadást és táncmulatságot rendez. Síinre kerül Szigligeti Ede .A szökött katona" c. népszínműve.
— Elmarad a gimnazista cserkészek műsoros délutánja. A n igykanizsai gimnazista cserkészeknek vasárnapra hirdetett műsoros délutánját a műsoron szereplő diákok egy részének betegsége miatt elhalasztották. Az uj terminust közölni fogjuk.
Rdc
8»aM György b<mm
■alNmifMtawIkaa Piai 3., adtai
— A kereskedelmi alkalmazottak álarcosbálja A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazónak folyó hó 15 én esle a Kiszinó összes helyiségeiben tarlják meg n?gy-.za-básu jelmezbáljukat, amelynek tiszta jövedelme a munkanélküliek felsegélyezésére foiditlalik. A kereskedelmi alkalmazottak Ízlés, csin és rendezettség tekintetében mindenkor vezetlek mulatságaikban, a mostani nagy jelmezbáljukon annyi ötlet, annyi eredetiség és eszme kerül kivitelre, hogy valóban a legnagyobb (oku érdeklődésre tart igényt. A zenét ejjy fővárosi neves jazz-bind társaság fogja szolgáltatni. Aki még nem kapott volna meghívót és igényt tart reá, az szíveskedjék ezen igényét délután 6—8 óra közölt az egyesület helyiségében bejelenteni.
= Báli ruhára divatos selymek minden színben Schűlznél.
— A M»g»ar Külpolitika, s Mníyar
Rovtziós Liga hivatalos lapja legújabb számában érdeken cikksorozatot köztit, amelyben kiváló angol, olasz és német államférfiak óh közgazdászok írnak ar-ról, hogy a világ gazdasági válsáuát a rossz békeszerződések okozták s a kivezető ut rt revízió. — Pékár Oyula „A genfi Játék" címmel Irt cikket, Kall Endre dr. a Maftyar Revíziós Liga ü^y-vozetó Igazgatója ,A revízió útja" címmel számol be a rovlzlós mozgalom ujabb előretöréséről, — Károlyi (lyula gróf genfi útjáról a lap genfi muuka-társn számot bo színes cikkben, egy másik elkk pedig n budapesti olimz követség életót Ismerteti, Bőséges rovatok éa H7.óp Illusztrációk teszik teljosaó az uj számot. — A lap kiadóhivatala (Budapest, IV. Vámház-körűt 10) az érdeklődőknek szívesen ktlld mutatvány-Bzámot.
— A keszthelyi farsang hlrel
Tudósítónk jelenlése szerint Keszthelyen a farsang utolsó tlz napja mozgalmas lelt. (Eddig úgyis meglehetősen csendes voll a keszlh;lyi farsang.) Február 7-én az Amazonban a Keszthelyi Kereskedők Dalköre tart hangverseny! Szende Magda hegedűművésznő közreműködésével. Ugyancsak 7-én a Leányklub. Iáit álarcos-Jelmezes bált a Hungáriában. 14-én a Keszthelyi Yachl Club rendezi első báljál. A tancol megelőző műsor legkiemelkedőbb száma dr. Berzsenyi László keszthelyi közjegyző és dr. Vlllax István barcsi orvos, a Dunáidul két leghiiesíbb zonguia-naluralislája együttes szereplése. A keszthelyi farsangot a Keszthelyi Iparosok Dalköre jelmezes-álarcos zónaestje fejezi be február 16-an a Hungáriában.
= Oyönyörü inganyagok érkeztek Schlltzhűz.
— A Reklám Élet, az egyetlen magyarnyelvű reklámszaklap .íegutóbb! száma rendkívül érdekes tartalommal Jelent meg. libben a számban cikket irt Csathó Kálmán arról, hogy mikor lonne legalkalmasabb a „Magyar Hét" megrendezése, /.ágon István, hogy milyen hatással voltak rá a karácsonyi kirakatok. Minden kereskedőt órdekel dr. Lónárt Edlth tanulságos Írása, amely többek között azzal foglalkozik, hoRy a vovő érdeklődését és figyelmét mivel lehet lekötni. Reklámklsérletck és r«k-láuikllértotok elmen Surány Károly Ir a hirdetések szövegéről, likes Árpád pedig párisi roklám-exollkti titokról. A Balogh Sándor szerkesztésében megjelenő Reklám Élet ORyes számának az ára I pengő. Mogrondolhető Budapeat, V. Bálvány-utcn 12. Lapunkra való hivatkozásén! készséggel küldenek mutatványszámot.
Vclrndrollunkmoou.ne lcMd-
flUk péa»Mwl Magaat*.
— Balatonfüred vízvezetéki. Az alispán nem hagyta jóvá Balatonfüred vizvezelékl éi csatornázási tervit, mert műszakilag nem voltak kellőleg elkészítve. Azért megfelelő műszaki előkészítés végett a terveket az alispán visszaadta a köziégnek.
— Elfogták, amikor tizedszer akart betörni Oamásról Jelentik: Tegnap egy fiatal legény kerüli csendőrkézre ép akkor, amikor már tízed-szer akart betörni egy házba. Az illető december óla valósággal rettegésben tartolta Gamás és Somogy-lur községek lakosságát. Kihallgatása alkalmával beismerte tettét és őszintén, egykedvűen beismert mindent. Azzal védekezeit, hogy nem. volt mit enpíe, thezett is betört — mondotta,
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara ezttlon is felhívja kerületében a gazdaközönség figyelmét a következőkre :
A gazdasági üzem folytatásához szükséges aprómagvak és a szőlőművelésnél nélkülözhetetlen rézgállc beszerzése tekintetében ez évben ls segítségére akar lenni a kamara a gazdaközönségnek. E célbői a községi mezőgaz lasági bizottságok utján alkalmat ad minden gazdának, hogy szükségleté! a következő árakon biztosíthassa: Rézgillc kg-ként 58 lillér. Óiomzárolt fehérbárcis legelső-rendű magyar arankamenles lóheremag kg-ként 220 fillér. Eredeti északnémelorszigi ólomzárolt répamag kg-ként 65 fillér. Hámozatlan ballaciin kg-ként 58 fillér. Nyul-szapuka kg-ként 195 fillér. Rízkén-por kg-ként 60 fillér. Raffia elsőrendű kg-ként 170 fillér.
Hitelképes gazdák fél évre ^</a°/o kamat felszámításával váltőhltelre vásárolhatják meg magszűkségletuket.
— Meghalt az utcán egy öreg-einbar. Keszthelyi tudósítónk írja: Sármellék község utci|án az esti |irókelök egy vidéki öreg gazda-embtrt talállak, akiből akkor szMII el a lélek. A nála levő iratokból kitűnt, hogy az Illető Boda János 82 éves szentpéterurl földműves, aki végelgyengülésben hall meg az idegen község utcáján.
Időlárás *
K nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések r Pénteken a kdm/r-•fílit: Heggel 1 órakor -1 í, délután 1 .rakor —3-4, este 9 órakor —4\'0.
Fellőni: Égisz nip borult égboltozat.
St/Urdny Reggel és délben észskkalel, eate északnyugati szél
(Éjszakai ridióJtltnUt) A ■•latrolé-■ lat tattiet ■■«• 10 érakar |.-l.atli Havaz*, éa h«.*llya44a várhat*, Ullalaea aa araaég nyOg.lt laléhaa, ugyanitt hé.l-h.rok la Isunak.
A rézgálic pedig községi Jótállás nélkül november l-l fizetésre, váltó-fedezetre kamatmentesen 60 tillér.
A kamara minden jegyzőség területén működő közsági mezőgazdasági bizottságnak megküldte a részletes beszerzési hirdetményeket és rendelési lapokat, hogy február 15-éig minden gazda előjegyeztethesse rendelését.
Különösen felhívjuk a gazdaközönség figyelmét arra, hogy a legjobb minőségű hazai termésű lóheremag készlet oly kevés, mely a belföldi szükségletel fedezni alig lesz képes és a megnyilvánuló nagy kereslet és áringadozás nvalt magyar lóheremagot cstk a mindenkori legolcsóbb napi áron tudtunk biztosítani. Miután a jövő áralakulás teljesen bizonytalan és inkább az árak toyábbi emelkedése valószínű, Igyekezzék minden gazda idejében a legelőnyösebb napi áron biztosítani siűkségletét.
KÖZGAZDASÁG
Tavaszi üzemanyagok legelőnyösebb beszerzése gazdák részére
58 fillér a rtxgáUc I
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
Kedvezményes utazás a mezőgazdasági kiállításra
A kereskedelemügyi minisztérium az OMGE kérésére a mátcius hó 20-25. napj in larlandó mezőgazdasági kíállitás éi váilr meg\'ekinté-líre fcluta-ó közönség részére 50 százalékos kedvezményi bizlosllolt. A Indvezményes ulazáua jogosító igazulvíny ..ra a Duna-Száva-Adria V.suttársáíág vonalaira 2 pengő. Az igazolvány kiállilását az OMQE mezőgazdasági kiállítás rendező-bizoltságától (Budapest, IX. kerület, Köztelek-ulci 8) kell kérni, de beszerezhetők ezek az igazolványok a mezőgazdasági kamarák, gazdasági egyesülelek, gazdakörök és szövetkezetek utján is.
A kedvezményei utazásra jogosító igazolvány a Budapestre utazásra március I4-IŐI 24-ig, a visszautazásra március 20-tól március 3I-ig érvényes és használható bármelyik kocsiosztályban.
(-) Országosvásár Keszthelyen.
Tudósítónk írja: FeOiuár 5 én élénk de mégis lanyhi vásár volt Keszthelyen. Az élénkségei ugy kell érieni, hogy sok voit az entber, nagy volt a felhijiái és élénken mílködiek az apró váiárí tolvajok. A lanyhaság a vélelkedvre értendő. Hiányozlak a kereskedők. — A vásárra 2193 drb. állatot (1788 szarvasmarhái éi 405 loval) hajtottakg fel ; gazdái cserélt 574 drb. allat (472 szarvasmaiha és 102 ló).
(-) Munkás toborzás. Zalavár-megye területén összesen nyolc ember kapott engedélyt munkástoborzásra. A munkásokat jobbára So-mogymegyébe szerződtetik, ahol n.igy keletje van a zalai dolgos munkáskéznek, de szélt elszerződlek Bara-nyábi és Komáromba is mezőgazdasági munkákra
(Mrtdltáeett H - kink, Kapud*. lág llangv. — hangverseny. E — efcadáa Oj — gyermekeknek. A — aasaooyofc. jak. Z — uat. Mg. - mezógaxdasáa
ih. - Ifjúsági elóadae. F — fSotruál (I — gramolonzene. Ib — Jazx baná. K — lábaié. uZ. — nópsurü zene.
Február 7 (szombat) Rudnpsst 9.15 A ridlú házlkvarleltjének hangversenye 9 30 H. 9.45 A hsngv. lolyl. II 10 Nemzetközi vlz|elzőlzolgálat. 12 Dili harangszó. 12 05 Az 1. honvedvyslngezrcd zsnakarának hangvarsrnye 12 25 H 12 35 A hangv lolyl 13 Idójelzés 14 45 H. IS Tót-tnagvar nyelvoktatás 16 45 ldö)ellái. 17 Előadás 17.40 Férfi-duplakvartett hamz-versenye. 18 25 MII üzen a rád\'ó? 10.28 A Mándlta-izalonzenekar h*ngv. 20 25 S\'ininüelöidlHok a Stúdióból. Utána idő-|elzés. Majd Cigányzene.
Bács II O 12.05 ál 13.10 Hingrsrstny. 15 10 Szinláték. 17.15 Hangvtrsenyakadé-mta. 19 Aktuális óra. 20.15 Operett E. 23 10 Zene.
Berlin 16.05 Zene. 17.50 Nápdilok. 19 e» 20 Hangverseny. 21.10 K. 22.15 H. Utána zene.
München 26 25 Z. 18.45 Citeriverseny. 20.15 Tarka est. 22 O. 22.43 Z
Prága 11.15 O. 12 30 Brttnn. 19 30 Fúvós együttes. 20 30 Éneknégyei.
Varsó 17.15, 15.30 ás 19.55 O. 20.30 Farmig! zene. 22 30 Chopin mllvalból. 13.15 Zene.
Zü\'lch 15 Q. 16 Schetbaum trió. 11.45 O. 17.15 Haimontka duettek. 17.50 O. 19 Zürichi templomok hirang|átéka. 22.10 Z
TŐZSDE
A mii értéktőzsde barátságos han-gulalban nyílott. Az (Ízleli levékcny-lég csendes volt, az árfolyamok kisebb eltérést Hintettek fel. Mivel a ipekulácló nem kapóit ösztönzést, a piac Uzleifelen volt és csak néveces árfolyamok kei üllek felszínre. Fix-kamatozásu papírok piaca üzletiden. Valuta és devizapiacon az irányzat csendes, árak változatlanok.
Urfcki sáriit
Párti 20 29V4. London JSI4\'/i, N.wyu 517 50. Brrtszel 72 20, Milj. 2709Vt, Madrid 5220, \'milards.n 207 95 Lertl 129 09, Wlsn 7269 Sotla 3 75. Pl) a 1511 l/z, Varsó 5100, Badaoost iD II Halárád 9-12\'/i, Bukarest 3\'07 •/<.
TmaéartoxíJe
Buza tszv. 10 ftli. dt. 10 ftlt. rozs 10 ftll emelkedett.
Bua Hsiav. 77-«S 14 24-14 35. 7.r-a 14 40—14 50, 79-ei 14 60-14 90. 80 -1465-1505. donánt. 77-ei 14 10-14 25 71-as 14 25-14-40. 79-tl 14 45 14 60 SO-ai 1450-14-65, Ríizi 10 30 - 0 40 tsk. árpa 1475 1500, lOrim- 1700 1100, aab 18 40-1870, tengeri IL 1360
II75, danántnll , 2 40 12 50, repce —•--
—•—, korpa 10 75 11 00
1 Maputt tőude dev|u-|e^és*
valutAk
Angii L 27-71 77-87 Befal fr. 78-63-80 05 Cseh k. IH-8Ó-I6D7 Dáa k. 152-80 153-40 Olaár 10-02-10-10 Dollár 58915 572-85 1\'ramJn 1.22-40 27 70 HolL 228-40 230-40 Lengyel 6I SS-64 25 Un 3-37 3-41
Leve 412-419 Ura 2910-30-10 Márka 115 85-136 45 Norvég 153 00-153 60
tdilll. 8020I060
IráM I. 110-35 110 85 Iváá k. léi 15-153-75
DEVIZÁK Aaisl. 229 70 330 40 Belgrád 10-09 I 12 Berlin 136 08 131148 Brüsszel 7 . 80-80 05 Bnkaieat 3 39 41 Kopenb. 113(0 53 40 London 11 9 Ti B1 Madrid 56 20-59 20 Milano 2\' -94 30 04 Nawjor 572 00-73 60 Oíílo lr3 00-153 40 Pária 2243 72 50 Práíl I692-.6-ÍI7 Ssóns 4-13-417 Slockh. 153 17-153 V Varsó 64 07-64-27 Wltu SO-37-00-62 Zürich 110-55-110 85
Berteiyáur
Felhaltál 299, eladatlan 60, Usí-rendli 1-14-1-16, szedett 1-13-1-15, szeut , köafa 1-08—1-10, könnyű 1\'00-1-06, 1-sC rendű Oceg 10J—1 04, Il-od rendű óre., 092 - 098 angol sllldó 1-15-1-20, szalonna nagyban 1-10-0-00, aab I-M—1-42, hm 1 60—1*76, szalonnás Idlsertáe 1-36-1-46.
KM)a: Wfe»W TTywiíi ii U-UtM T&Ualat, lafjkttlváa. kiadó: Zalai Károly.
AHÍÖHIRDETÉSER
Az apróhlruetesek ttija lü sí\'lg 60 f íl**", Minden további sió óljt S II I. Vasi ■ Ünnepnap 10 I: < .\'g iíO l\'.l *| további szo dljs ÍA í.l». Szeri:-leken 10 szóig ijU ti.lur, ntinüw. bl szó dija G fill. Címszó s uim-Jei a-jatib betOUM sllo s/ó kel vótvk s. j t-latlk. AlüL»t i.eroZ>knek engcuuiuny.
Hlr4a«4*ak 6 (S<) oar-o* lalzegaa alul m fai«ataB«ra kfrftyvaléc, aJirr li»*» «lkarOle«» aAgaH aliri I I a > t a n « 8 k
Modern 5 atobás lakta fllrdó-szobával és minden euyéb komlorttsl ehátvs, május e sejére kiadó. Érdeklódnl lehet Ciengery ut 9, a házlulajdonoinál. 587
Fistil, egészséges gvarmak-laanyt keresek azonnali belépéire. Dukász Ferenc, Rozgonyl-utca 5.___5B8
Háremsaobás utoal lakás ptájus 1 re kiadó Kinizsi ulca 27. 588
Modern S szobás lakás fürdóizobá-vnl, díszei mellékhely zégekkel, május vagy auvusztus I ére kiadó — Kislaludy-utcs 17/b. Récsel. 6vl
ügraa BaobalaSny, háztartási teen-dókben Jártai, vidéken kivin elhelyezkedni uraságnál Clm Pelóll ut 60. Vldékynénál 586
4, vagy 6 darab antik szák megvételre kereateiik Cim a kiadóban. 575
Igen Jó, utcai három azobás alápincézett lakáa éa szép kétuobái lakás Crtrngety-ul 57. alatt kiadó. Bóvebbet ugyanott Pócz litvánnál. 600
Szép 3 izoba, elóizobás psrketlái takái május l-re kiadó Magyar ulcs 30. 601
Kiadd Só ulca 7. iz. 3 szobás magánház ósizes mellékhelyiségekkel mljus I re. Bóvebbet Oyár-u. 3 Kocílsné. gp4
Kéleaobae udvari lakás mellékhelyiségekkel májua l-re krédó Uyár u. 3. 6Ci3
Jobb n«, kl Önállóan lózni lud, mindenesnek lelvjtíllk. — Bóhm, Kezlnczy-utca 6.____U)5
MtssobAe udvari lakás meliékhelyisá. gekkel máju-rz kiadó C.\'engery ui 22. 608
■ la aaobét egy ággyal keresek Cim kiadóban. 6\'j9
18-24 éves cilnos lánnyal megUnter-kednék háaaaalkg céljából, limeretiég hiányában ezúton. .Farsang\'\' Jeligére kiadóba. 612
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbnrátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó nővérem, illetve sógornőm Steinauer Terét
elhunyta alkalmával a Iemelé6en való megjelenésükkel, vagy bárnti módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Steinauer József és neje.
ön venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja!
Az uj slágedeiii£zcket nem tudja megvenni, akkor vegye igénybe a
gramofon lemez
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengőtől 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
rAdió-
fegyver és sportárunagykereskedés és gramofon-osztályán.
Naponts sd|on növendék és hllóállltalnsk
ff
FUTOR

szénsavas takarmánymeszel. A .FUTOR" növendékállatoknál s csontképzódést elósegltl, hisásis
íííKi^vágygerjesztöía
A „FUTOR" r.cm orvosiig, hanem a Ifgfliiomabban órlölt méaxsőUp, atnaly ai állatok szervezetiben lg«n kttnnytn felszívódik, i amelyet az illatofc aro-matikus flnyng artalmánál fogva izivt-
ten fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhaaó etetését feleslegessé teszi A lUKyhlzlalók. uradalmak, Ra«dasá«ok a .rUTOR\'-i állandóan etetik. Ara: I kilogrammonként 40 fillér. ZiAk vételnél (I zsák 50 kg) 9 pengő,
zsák á a 130 fill, vagy zsákcaere. I próbadobo* áia (cca >/t kg ) S0 (liléi. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Mim a Zalai Kitten.
Eladó, vagy bérba kiadó
17 Balatongyöiökön
ház, flzlethelylséggel.
Bővebbet H vizszentandrái, Kurlács-ház, Tóth Mária.
A nrti.ykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
12775/lk. 1930. izáin.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kovács Márton nagykanizsai lakós végrehallatónak S/abó Józaetné szül. Tóth Anni u. o lakós vegrehajláat szenvedő ellen Inditotl végrehajráal ügyében a telekkönyvi hitóság a végrehajtató kérelme következtében íz 188i évi LX. t-c. 144., >46. és 147. §-al értelmében elrendeli s végrehsitásl árverétt 300 pengó lőkekövete-lét, ennek 1930. évi lebruár h.\'i I napjától Járó 110 o kamata, 1 so o váltódl] per és végrehajtási él az árverési kérvényért megállapított 18 P 66 fill. költség, valamin! s csatlaknzoltnak kimondott Néptakarékpénztár R. T. 2980 P é. 260 P, aiaz Keliószáz-hitvan Pengó tőkekövetelés és Járuléksl behaltása végett, a nagykanizsai kir. lárái-hlróaág lerületén Ievó. Nsgykanlsss városban tekvó, i a nagykanizsai 5029. sstjkv-ben t 4. lorsz. a. foglalt 9373. hrsz ház HunyadLu cs 28. iz s. udvar és kért vég-ha|tást fzenvedó nevén álló egész Ingatlanra 600(1 Pengó klklálláal árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hlvstalos helyliégáben (Igazságügyi palols, földszint 8. sjló) leendó megtartására 1931. évi fabrutr hó 27. napjának délelőtt 10 óráját lüzl kl él az Árveréil leltételekel az 1881 : LX. l -e. I.\'.O. §a alapján a következőkben állapiba meg:
Az árveréi alá kerü\'ó Ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-ál készpénzben, vagy az IÍ81 : LX. I c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél letenni, hogy a tá alpén/nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételekel aláirnl. (>881 : LX. 1. c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. 6.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százslékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. §•)
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 19. napján.
Hombár a k. kir. tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
6:6 tAir.it.
Nyomatott • Délulai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető- Zalai Kirolv.)
l\\. évfolyam 31. szám
Nagykanizsa, 1981 február 8. vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KOZLOMT
SuktidWl: aappal Smrii .l 2, éjfü MU S.
Kütololil; Pont 5. uim. Keslthelyt SdkkUdíMvatal: Koeetith-ntc. Jö.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos

421. I
WedéhlvaUITS. KvrtKlyl
, Mhi n.)
■ 1 wfc »
A községek háztartása
Irla: Scltovszky Béla m. klr. belügyminiszter
Az égetően sürgős, megoldásra váró problémák közöli kiemelkedő helyet foglal el a községi háztartások megsegítésének Ugye.
A bajok között első helyen áll az, hogy a községek kiadásaikai netn egyesített anyagi erőkkel, hanem külön külön a saját erejükből fedezik. A lakosságra irányuló terhek mértéke tehát aszerint Igazodik, hogy milyenek a község vagyoni viszonyai.
A háztartás lerhe az idők folyamán mindig súlyosbodott, meri a közigazgatás korszerű fejlesztése és a haladó elei egyre fokozódó követelményei állandóan növelték a kiadásokat. Igy Alit elő az a helyzet, hogy I908 ban az akkori I2 4I8 község közül 1386 községben 100%-nál, ezek között 21 községben 300%-nál és két községben 500%-nál magasabb pótadóra volt szükség.
A képviselőházban már 1914 április havában részletesen kifej\'ellem a községek háztartási anomáliáit és reámutattam a ba|ok okaira. Hangsúlyoztam, hogy a kOzségek kiadásainak túlnyomó részéi az adminisztráció emészti fel és Igy az volna a helyes, hogy az Összes közigazgatási költségeket idővel az állam vállalná magára, hogy ekénl az önkormányzat szükségleteire áldozhasson a község Ugyanekkor már sürgettem a községi háztartásokra vonatkozólag az országosan egységes rendszabályok kibocsátását, a sok különböző szükségtelen alap megszüntetéséi és a szegény-ügy rendezését Sajnos, a nemsokára bekövetkezel! világháború és az ennek nyomában járó nehéz idők alatt nem lehetett megvalósítani az idevágó reformokat.
Az alkotmányos élet helyreálltával a közrégi háztartásokban Is jelentkezett a vesztett háború és az azt követő események hatása. A községi terhek rohamosan növekedtek, amit az a körülmény Is tokozott, hogy a vármegyék dologi szükségleteinek fedezésére szükséges összeget is a köiségek terhére utalták ál, ezenkívül pedig — az államháztartás túlterheltsége miall — sok terhet áthárítottak a községekre. Igaz, hogy ezzel szemben az állam most már számottevő anyagi áldozatokkal siclett az önkormányzati testületek segítségére, amikor több jövedelmi forrást megnyitott számukra. Ez a segítség lehetővé \'ette, hogy a községi háztartások egyensúlya egy ideig Tel ne botu\'jon. Ez azonban még mindig nem tette nélkülOzhelővé a kérdés gyökeres
rendezéséi.
Mindenekelőtt azokat az anyagi erőforrásokat kell egyesítenünk, amelyekkel eddig az állam a községeket táplálta. Erre azért van feltétlenül szükség, hogy a segítségei igazsá-
gosan oszthassuk szél. Mert ma a kOzségek részére átengedett adók, pótlékok, Illetékek, valamint a for-galmiadrtk csak azokban a községekben jelenlenek tekintélyesebb összegeket, amelyekben az Ipari és kereskedelmi foglalkozást űzök vannak túlsúlyban, tehát amely községek nagyobbrészt úgyis vagyonosak és lakosságúit is inkább teherbíró. Alig segítenek azonban ezek a |övedelmek a kisebb, majdnem tisztán földmlvelő lakosságú községeken.
Ezért a kOzségek kiadásainak fedezésére eddig átengedett, de véletlen szerint megoszlott |Ovedelmckel egy közös alapba kell összpontosítanunk és ebből az alapból céltudatos megoszlással minden községnek annyit kell jutlalnl, amennyi legelemibb szükségleteinek fedezésére elégséges.
Ennek az elgondolásnak az a lé-
nyege, hogy a legnagyobb körültekintéssel megállapítsuk minden egyes községre nézve külön-külön, hogy melyek azok a szükségletek, amelyek a községi igazgalás zavartalan menetének bizlosiiásához nélkülöíhetellenek. Külön költségvetési kell lehál készíteni ezekről a normál vagy alapszükségletekről és másik külön költségvetést a speciális helyi szükségletekről Ezenkívül a községekel mentesítenünk kell attól, hogy költségvetéseikben a vármegyei dologi szükségletek fedezéséről gondoskodjanak Evégből vissza kell állítani a vármegyei póladól, amellyel a vármegyék önmaguk gondoskodjanak dologi kiadásaik fedezéséről.
Ezek az alapelvei annak a törvényjavaslatnak. amelyet a parlament elé terjesztek. Ennek a javaslatnak a rendelkezései meggyőződésem szerint gyökeres |avulá»l |elentenek az önkormányzati háztartások helyzetében és kiküszöbölik a közteherviselés tekintetében fennálló nagy aránytalanságokat.
A német birodalmi gyűlésen elvetelték a kormány elleni bizalmatlansági indítványt
Berlin, tebruár 7 (Éjszakai rádiójelenlis) A mai birodalmi gyűlésen 293 szavazattal 221 ellenében (13 nem szavazott) elvetették a nemzed szocialisták és
kommunistáknak a\' kormány elleni bizalmatlansági Indítványát és 300 szavazattal 218 ellenében elhalároz-lák, hogy valamennyi javaslat elvetésével rátérnek a napirendre.
A bukaresti kölcsöntárgyalások sikertelensége elsöpri a román kormányt
A francia bankok hipviselOil sürgönyileg visszarendelték
Bukarest, tebruár 7 ,(Éjszakai rddiójetentis) Komoly politikai körökben tartja magát a hir, hogy a kormányválság abban a pillanatban beáll, amikor a kormány a kölcsOnlárgyalásokal nem tudja eredményesen lezárni.
Bukarest, tebruár 7 (Éjszakai rádiájetent(s) A Binque de Paris és Bjnqu: de Francé Romániában tartózkodó képviselőit ma táviraiilag visszarendelték Romániából. Erről azt larljlk, hogy a kölc ön-lárgyalások Románia részére kedvezőtlen fordulatot vetlek.
.i.- .\'.*.............................................
A magyar delegáció Bécsben tárgyalja le az osztrákokkal a gazdasági megállapodásokat
A megállapodások ügyében ma tanácakozás volt a minisztériumban
Budapest, februás 7 Értesülésünk szerint a magyar delegáció február második felében Bécsbe utazik, hogy az osztrákokkal ponlról pontra letárgyalja a gazdasági kérdésekre vonatkozó megállapodásokat. A megállapodások
előkészítése dolgában ma déltlóll a pénzügymlnitzléilumbsn tanácskozás volt, amelyen gióf Károlyi Oyula külügyminiszter, Wekerle Sándor pénzügyminiszter és Nlckl Alfréd rendkívüli követ meghatalmazott miniszter il részi veti.
A Teleki-téri gránát-robbanás ötödik áldozata
A tObbl sebesült tul van a komoly veszélyen
Budapest, február 7 A Teleki-téri gránálrobbanás alkalmával megsebesült Krausi Franciska 43 éves sikelnéma intézeti ápolt ma reggel a Rókus-kórházban meghalt. Vele az áldozatok száma 5-re emelkedett. Krausz Franciska sérülése nem volt veszélyes, azonban a hosszú fekvéstől tüdőgyulladást kapott és lulajdonképen ez okozta közvetlen halálát. Ugy értesülünk, hogy a többi sérüli lul van a komoly veszélyen.
Emelkadatt az influenzás megbetegedések száma
A helyzet áronban nem aggasztó
Budapest, tebruár 7 Hlva\'alos jelentés szerint az elmúlt héten az Inl.\'uenzás megbetegedések száma Ismét magasabbra szökött. Február HŐI 6 ig 41 Influenzás tüdőgyulladást jelentettek be. Meghalt összesen 5 beteg. Az eddigi adiÁok s/erlnl az elmull három héten 10 halálos áldozatot követelt a fővárosban az Influenza járvány. Vidékről beérkezeti jelentések szerint az országban ismét emelkedett az influenzás esetek száma, azonban a helyzet jelenleg egyáltalán nem aggasztó.
500.000 font áruhitelt
kapott Magyarország Londonban
Budapoat. február 7 Tormay Géza kereskedelemügyi államtitkár Londonban megállapodást létesített 500.000 fontnyi áruhitel kérdésében. A kormány ezt a hitelt a MÁV elektrifikálásának céljaira használja fel.
Két gyorsvonat összeütközése
hlbA* véltóitlllá. folytán
Kattowltz, február 7 A Katlowilz—krakkói vasútvonalon ma reggel 5 órakor két gyorsvonit összeütközött egymással. A kél lokomotív kisiklott és sok vagon szét-rombolódolt. A vasúti állomásfőnök-séghez még nem érkezlek részletek a katasztrófáról.
Varaó, tebruár 7 A ma délelölt történt gyorsvonat összeütközés alkalmával hat ember meghalt is 23-an megsebesítitek. Ei utóbbiak közül 10-nek az állapota súlyos. Az összeütközés oka hibás váltóállítás volt.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
No, öílla fa/ennek,
egyszer végre a nőkre Is rájár a rud. Sokszor ugyan rizikó előre Inni a medve bőrére, de most az egyszer még ezt is megengedhetjük magunknak, mert ezt a medvét biztonság okáért kél miniszter is leterítette.
Az egyik a belügyminiszter, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a nőkérdés az 6 resszortjába tartozik, mert a nő, ugy is, mint szív-ügy, mindenkinek par excellence belügye.
A másik a kereskedelemiig)\'! miniszter, akt szintén nem enged a negyvennyolcból, meri szerinte a nő kérdés meckanliilákkal függ össze, lévén a nő a legdrágább portéka. Meg különben is minden egyéb Ide tartozik, amire az ember csak ráfizetni szokott.
A honvédelmi miniszter elvből nem avatkozik nő-ügyekbe. U állá sánál fogva nem szereti, ha — leszerelik Már pedig minden nő született pacifista: — mindig Inkább megadja magát Casus belli-1 csak egyet ismer: — ha nem ostromolják.
A népjóléti tájékán tem egészen kBzömbös a nő-kérdés Ezt csak most érezzük Igazán, amikor azok a jó Blllci-viccek annyira hiányoznak. Egyébként, azl hiszem, a népjóléti tárcát nem minden célzás nélkül töltik be mind/g pappal Ugy vélem, ez olyasvalamit szimbolizál, hogy a nép jólétének (még a bársonyszékben is) a szoknya a legnagyobb akadálya.
A pénzügyminiszter eddig teljes deslnleressement t mulat, holott ő Is minden bizonnyal Illetékes, lévén a nő elsősorbon pénzkérdés.
A külügyminisztérium viszont azért kiván beleszólni a nő-ügyekbe, mert egyébbe úgysem igen szólhat bele.
A földmüvelésügybe Is tartozik a nő. Mert eddigi tapasztalataim szerint egy nő — mindenfelé tartozik.
Klebelsbergre haragusznak a nők. Azt mondják: nem elég, hogy bogarai vannak, de ráadásul még palotát li építtet nekik a Balaton partján. Ha közoktatásügyünk — ley vélekednek a nők — legfőbb feladatának tekinti, hogy megtanítsa a halakat usznl, a cslboro-kat sarkantyút pengetni, akkor miért feledkeztek meg a kiskutyákról, amelyek évezredek óta várják, hogy valaki megtanítsa őket ugatni? Vagy miért nem állítanak fel egy, a Collegium Cslbortcum-ndl okvetlenül közérdekübb tyukszem-kutató és bolha-biologiai Intézetet? A magyar tanügy nagyobb dicsőségére I
Ha senki nem is lesz okosabb mindeme Intézményektől, de az adófizető polgár egész biztosan meg tanul ettől a kutlurfölénytől — kesztyűbe dudálni.
No, de hiszen én tutajdonképen nem ezt akartam mondani.
Örömmel és két miniszter akaratában megnyugodva azt akartam jelenteni, hogy végre egyszer a nőkre Is rdjdr a rud. A kereskedelmi és a belllgyl kormányzat együttes rendelete értelmében ugyan is jullus 1 tál fogva alaposan megnehezítették a nők alkalmazását különféle munkahelyeken. Így szállodákban — különbeni llliom-
llprás terhe melleit — csak 40 éven felüli szobacicákat\' szabad tartani Kávéházakban, vendéglőkben cukrászdákban valamivel humánusabb ez a korhalár: 24 év.
Ugy gondolom, a miniszter urak ezt a rendeletet a védtelen férfiak érdekében adták ki, hogy meg kíméljék azokat a növel együtt járó mindenféle kellemetlenségtől.
De ha igy van, akkor — ne lessék haragudni, miniszter urak — csak amolyan kontár-munka ez, toldás foldás. Mert hiszen ugyanezen a jogcímen a vasútról is kitilthatták volna a nőket, akik már akkor is mindegyre a férfiakra utazlak, amikor még hirc hamva sem volt a gőzparipának. A korcsolyapályáról viszont uzért lehetne eltávolítani a nőket, mert anélkül Is elég férfit jégre visznek. A balatoni fürdőkre sem kellene nőt beereszteni, legalább akkor nem tudnák az embert olyan könnyen vízbe\' hagyni A vadász-társaságok
Is szívesebben nélkülöznék a nő-tagokat. A szarvak mtatl. El lehetne tiltani a nőket a kártyaasztal mellől Is, ahol az aszlal feleli bemondják a hand römlt, az asztal alall meg uj figurával, a térd-römivet kísérleteznek. El kellene tiltani a nőket a telefonálástól, a parlamentből, a tánctermekből, a mulatóhelyekről, az egyetemekről, a legénylakásokról és általában mindenünnen, ahol néha férfiak Is megfordulnak.
Igy Igen és csak Igy segítenének valamit a férfiakon. De pont a szobacicák? Hiszen épen a szoba cica az egyetlen nőnemű lény, aki vei a legtöbb férfi mégis csak ki lud jönni valahogyan...
Adok azonban a miniszter uraknak egy jó tanácsot, amivel mind ezt a sok munkát megspórolhatnák.
Egyetlen egy rendelet elég lenne.
Tiltsák ki a nőket <iz anyakönyv-vezetői hivatalokból...
(?)
Divatos estélyi ruhaselymek
nagy választékban
Singeméi
Hóvihar temette be Nagykanizsát és a zalai kAzségeket
A két napja tartó hófúvásban a vonatok késéssel közlekednek — A községek el vannak vágva Nagykanizsától
Nagykanizsa, február 7 A két napig tar\'ó havazás és hófúvás hatalmas hólcpelbe boritolta Nagykanizsa városát, amelyet félméteres hólak&ró borit A kulsó perifériákon még magasabb a hó. E-nel-lett pedig sztlnetnélkul esik tovább, hull a hó és hordja, kavarja a szél
A város köztisztasági hivatala a mai napon már 100 emberrel folytatta a hótaka-ritási munkákat az egétz városban. Persze elsősorban azokkal végezted ezt, akik mint munkanélküliek, az inségakcló gondozottjai.
A DSzA vasút vonalain a hózivatar már érezhető volt, anélkül azonban, hogy forgalmi vagy közlekedési akadályl okozod volna. Megkérdeztük a nagykanizsai forgalmi főnökségei, ahol kijelentették
Ion kisebb nehézségek merüllek fel. A bécsi személyvonat tegnap esle 80 percnyi késéssel fulotl csak be. A ma délelőtt befuló szombathelyi sinaulóbusz 20 perces késéssel érkezed b?. A vonalakon több mini 100 munkás dolgozik a hó eltakarításán. Boglár—Budapest szakaszán a hó még nem gördil nehézségekel. A barcsi vonalon nagy hófúvások vannak, de a közlekedésben eddig akadály nincsen.
Murakereszturl tudósítónk telefon-jelentése szerlnr a mai trieszti gyorsvonat a rendes menelidöben fulotl bít de a 241. sz. gyorsteherszerel-vény, amtly Olaszországból fulotl be és jobbára déligyümölcsökkel van megrakodva Budapest irányzással, több mint 3 órai késéssel érkezed csak be a kanizsai állomásra. Prágerhof és Csáktornya közötti vo-
hó. A vasultesten félméter magas a hó. MindenUlt nagyban folynak a takarítási munkák, eddig még forgalmi akadályról nem érkezeit jelentés. Ha azonban még egy napig igy esik, ugy komoly forgalmi zavaroknak kell elébe néznünk mindenfelé.
A szepetnekl kör|egyző Jelentette a nagykanizsai fószolgabiróságnak, hogy
a nagy hó teljesen ellepte a községhez vezető utakat,
ugy, hogy Nagykanizsára sem lehetne bejönni. Hasonló jelentés érkezett löbb más községből Is. igy a lelenyel autóbusz künn rekedt Lete-nyén szombaton délután.
A lelenyel főszolgablróságlól vett értesüléseink szerint, itt a Pécs— Varazsd—Nagykanlzsa-I útszakaszon sok olyan mély szakasz van, ahol elég egy kisebb hófúvás Is a mélyedések teljes befuvására, igy főleg Becsehely, Sormás községeknél, ahol a legkisebb hó is elég arra, hogy az ulal eltorlaszolja. Az egyes községekkel a közlekedés megszakadt.
Az esti órákban kérdési intéztünk az egyes állomásokhoz. ahonnan azt az érlesitést kapjuk, hogy a DSzA vonalain eddig még sehol komoly forgalmi zavar nem állolt be.
Zalaegerszeg körül la
megakadt a forgalom
Zalaegerszeg, tobruár 7
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A havazás miatt Zalaegerszegen a vonatok 1—2 órás késéssel közlekednek, különösen a szenllvánl ösz-szekölö, amelynek a DV vonataira kell várnia. A vonalakon hóekék Járnak. Komoly zavarok eddig nincsenek.
A városnak olai részében már méteres hó van, sok ház egészen hó alá kerüli. A kocsi- és autóközlekedés teljesen szünetel.
Idölirás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szombaton a Mmir-tlktrt: Heggel 7 órakoi —4 8, délután 2 órakor —4"1, este 9 órakor —4 6.
Ptlhözet: Egész nap borult égboltozat.
Szélirány: Reggel és délben éazak, eate
északnyugati Izél
(Ujunkat rádUJelenlií) A ■•t.oroté-Blal Intáaat 10 Arakar !•-
lanti i A kalatl inasakra la áttar-Ja*6 hőaDIlyedéa áa havaaáa várható.
hogy a Sopron—Szombathelyt vona- 1 italon 36 óra óla szüntelenül esik a
URANIA
Tebruár vasárnap
Bűn és szerelem
BUnUgyl történet C felvonásban. Főmreplők: Margarat LMngatbn, Llofd Hughae.
Szudáni pokol
Az .Idegen llgló* merész, kalandot lOrténelelból 10 felvonásban.
Rendelte: (irMti Mihály.
Pőnereplö: Irtna Htoh.
1931. lebruár 8.
ZALAI KÖZLÖNY
Négy nap óta költőnek érzi magát és éjszakánkint verseket ir az istállóban egy récsei szolgalegény
Szili Mihály csak Kossuth kalendáriumot nem ir szerelmes verset, csak „szivek
olvasott életében, szerelmes, de elvből tolmácsát" és hazafias költeményeket
Nafykanlzn, tobruár 7 Katonásan koppan a bokája, mikor belép a szerkesztőségbe és tisz-tességtudóan köszön Szili Mihály, a legfiatalabb poéta.
Legfiatalabb, mert négy napos mindössze. Már t. i. négy napja, hogy poétának érzi magát. Éppen ezt jött bejelenteni.
Egyszerit falusi legény Szili Mihály. AhSgyan a jó zalai televény kilökte magából. Itt született a szomszédságban: Gelsén. Nem régen. Mindössze 21 éve. Most Nagy-récsén dolgozik. Földmunkát.
De amig Qelséröl Nagyrécsére jutott, abba az Ívbe egy egész világ belefért . . .
*
Gelaélöl a veralróalg
Kicsit gyűrött, kicsit sáros a néhány kockás irkalap, amit a nagydarab markában szorongat, amikor megáll az Íróasztalom előtt. A sötét szeme értelmesen kandikál a homloka alól. Egy kis lámpaláz is bujkál benne. Látszik, mondja is, először van életében ,szerkesztőségi hivatalban". És látszik, hogy ő ezt mérhetetlen nagy élményként várta — Nagyságos főszerkesztő ur I — igy mondja — pár verset szerkesztettem ...
Nincs a világnak az a legnagy-ságosabb föszerkeszlő ura, aki erre ne nézne fel a munkájából. De amint felkaptam a fejemet, akaratlanul is elszetidUlt a szemem és valami meleg kíváncsiság kezdett nyiladozni mögötte: — tudni, ki ez a sáros, földszagú, istálló-szalmán gyűrődött, rozsdásra kérgezett keztl ember, aki — nini I csakugyan: poéta-módra hátrafésüli a haját és „á la Chaplin" sarjadzik a fekete bajuszkája az orra alatt.
A bemutatáson hamar túlesünk. Nagyrécséröl jött éppen most. Egyenest ezért jött be Kanizsára. Egyébként földmunkát dolgozik Récsén, egy ott ni gazdánál. Meg az ökrök mellett van. De csak két hete. És már csak 8-10 napig. Sí/// Mihály Ugyanis vándorló legény. Három esztendeje, mióta a katonaságtól kikerült, bejárta a csonka ország mind a 13 vármegyéjét.
Még gyerek volt, mikor Qelsérő feldobta az élete Budapestre. Mihelyt bevették, katona lett. Magyaróváron volt utász. Rangot is kapott: — őrvezető volt, amikor leszerelt. Mutat W gyorsfényképet. Egy ladik szélén áll fegyverben Szili Mihály ör-vezelő.
— Duna őrparancsnok koromban, mondja és maga is végiglegeltcli szentét a képen, ahogyan ott áll rajt zordon hadfi-arccal, hasán, mint a Halál két mellbimbója, két patron-
táska meredezik szörnyű félelmetesen.
Mióta leszerelt, nem tud állandó munkához jutni. Nincs senkije, igy olt vállal akármi munkát, ahol kap, aztán megy tovább. Gyalog. A mull nyáron négyszer ment el gyalog Budapestre, Három napi ut. Legutóbb regge. 6-kor elindult Tapolcáról és este fél 9-kor ért Kanizsára. (Különben igaza van Szili Mihálynak. A vonat sokkal drágább, mégsem igen viszi hamarább az embert Tapolcáról Kanizsára I)
— És ha egyszer sehol sem kap munkát, mit csinál akkor? — kérdezem.
— Van egy unokabátyám Angyalföldön orvos. Elmegyek úgyszólván ahhoz. Valami munkát aztán arrafelé Is találok. Mert versírásból teljesen megélni nem lehet...
(Lám: milyen kitűnően tájékozott
Szili Mihály az irodalomban I?)
Amit Szilt Mlfidly „Irt éa axerkeaxtelt"
Mig ő mindezt elmondta, az egyik versét kisilabizáltam.
Nehézkezü, cikornyás irás. De valami szívdobogtató, távoli dübörgés a zenéje néhol a szavainak.
A citne: .Magyar honvédek mennek támadásra. Irta és szerkesztette Szilt Mihály." Kél strófa, ime, mulatónak belőle:
Magyar honvédek mennek a rohamra 1 Mellük liheg, Bzomtlk alél, Tépett, rongyos ruhákba hömpölyög-jnek e>6.
Hiszen már halát tüz-szekér megtiporta
ltokant testüket.
ltorgö szavuk hallanak: ülőre!
Káluk sivít a Slapnor, mind a vérese, Sok honvéd test hul ol a tőidre. Robban a bombu, csattan a gránát, Sistereg a l&ngvutő! Füstgáz őll az
[embert
Jézus, nincs karom 1 Sóba] I l\'IJam olőre. A végső győzoiomro, hajrá I
Ennyi dübörgő szó, ennyi szuggesztív képzelő-erő, ennyi naturalizmus és ennyi tűz figyelmet érdemel. Most már még közelebbről meg kell nézni ezt az embert. Most már nem csak mint egy darab űzött zalai élet, egy darab magyar sors, kalandos mozaik, érdekes. Most már bele kell nézni a típuson tul az emberbe is. Ki kell nyitogatni néhány titkos rekeszt, amit ilyen szép sujlásokkal vert ki a teremtő őserő.
AOogyan ci vera mxUlctlh a récsei Istállóban. — vagy 0a ugy tetszik -- Jélek-anallxla
Tehát intervju a legfiatalabb zalai költővel. Én kérdezek, ö felel. Én: Mióta ir verseket? Ő: Két-három napja próbálkozok. Ez az első, amit úgyszólván olvasni tetszett.
(Az .úgyszólván" nagyon tetsz-helik neki, meri lépten-nyomon belebotlik a nyelve, amit beszéd közben is látható fáradsággal regulázna, ha nem volna az olyan nehéz mes-
terség. Talán még nehezebb, mini verset Írni.)
Eri: Irt még többet is?
0: Igenis irtain. Van már öl darab. De mostanában nem sokat gyakorlok.
Én: Hogyan jutott eszébe, hogy verset kellene irni?
Ö: Eszembe jutott a hazafiságról. Úgyszólván nagyon hazafias vagyok különben is. Jobban mondva eszembe jutott, hogy kellene valamivel az agyamat törni. Munka nincs. Valamivel muszáj foglalkozni. Az ember unatkozik és csak eszébe jut . . .
Én: Mégis mikor érezte, hogy versel kell irnia?
Ö: Leginkább éjszaka jön rá az emberre. Mull szombaton is ugy volt. A Gesztenyéshegyen, tetszik tudni, Nagyrécsén, ahol dolgozok jobban mondva az Istállóban feküdtem éjjel. Nem bitlam aludni Meggyújtottam az istálló-lámpái, odahuzlam, van ott egy kis asztalforma, azon elkezdtem irnl. Az voll az első.
Olvasom az első versel, amit — irt és szerkesztett Szili Mihály. A cime: .Lesz újra egész Magyarország" Két sor belőle:
„A Kárpátok bércén magyar nóta
(zengjen,
Minden elhervadt vlrágujra klzöldeljeri."
A papírlapon ceruzával fríirva egy kanizsai ügyvéd cime. Az ügyvéd saját kezeirása. Kérdem, miért vau a fiskális cime a vers kéziratán?
Ó: Megnézettem az ügyvéd úrral. Addig nem literiem volna behozni. Azl mondta, hogy megfelel.
No, ez megnyugtató, — gondoltam én, aztán folytattuk az iutervjul.
Én: Sokat irt szombat óta?
Ó: Ezl az ötöt. De jobban mondva annyit tudnék szerkeszteni, hogy bámulatos. Csak nincs hozzá papirom és íróeszközöm. Tudnék tizet, tizenötöt is hetenként...
Itt mindjárt adtam neki egy vastag marék kézíratpapirt, meg egy egész szál ceruzát. Csak ugy ragyogóit az arca, mikor zsebre rakta. Mintha legalább is körmöci aranynyal fizettem volna az első üt verséért.
Ő: Most legalább a unalmaimat elveszíthetem vele...
Én: Szerelmes verset nem irt?
Meri hogy ez itt mind az öt hazafias vers.
Ó: Azt nem. De szivek tolmácsát azt tudok írni.
Én: Ml fán terem az a tolmács?
Ó: Ha például valaki szerelmes levelezésekkel foglalkozik. Jobban mondva, valaki szerelmes akar egy hölgyikébe (így 1) lenni, de nem tud neki fogalmazni. Akkor én megfogalmazom neki.
Én: Voll-e már szerelmes?
Ö: (felcsillanik nagyon a szeme) Mostan jelenleg van egy kislány Magyaróváron... De niocs az embernek pénze igen. Bélyeg, meg egy kicsit finomabb levélpapír... Nem lehet kidobni 20—30 fillérekel I
Én: Elveszi?
Ö: Ahogy én gondolom, igen.
Én: És a lány?
Ú: Azl még nem tudom, mi neki a valódi szándéka.
Én: Miért nem ir neki egy-két
Minden
pár NÖRCÜC harisnya egy-egy remeke a magyar gyáriparnak. Ez a tartós, linóm és simu\'é-kony harisnya minden
nöt
tökéletesen kie\'égit. A NOR-COC harisnya asszonyi, leányi egyaránt
meghódított
és joggal a magyar
mondhaljuk, hogy ipar büszkesége a
Jöfí^OC
harisnya
FWintili: 8Z0H0LÁVYI 8TTJLA.
szép szerelmes versel?
Ó: Nagyon hazafias vagyok. Ugy érzem, mintha a hazafiság jobban érdekemben volna.
Én: (magamban gondolom) Több esze van ennek, mint sok urnák...
A KoaautB\'Ualonöilrlum éa a fiJépaxloOtíM
Majd elfelejtem I
Iskolai végzettsége négy elemi. Könyvekel — saját bemondása szerint — csak igen keveset olvasott. „Jobban mondva csak ezeket a kalendáriumokat, amik vannak" — igy mondta. A Kossuth-kalendáriumra emlékszik legjobban. De regényeket

■ili

MWíí <M ójAoz&Acftyúí
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
Február 8., vasárnap Rendet Jelydrakhul /
színei, magyarul beszélő csodarevű.
A világ leghíresebb artistái, táncosai,
ánekeiel, górlesapata áa Jaairieneksra.
egyáltalán nem olvas. Csak néha újságol.
Meg színházban is vall. Pesten, a Népszínházban. De h"gy mit látott, arra nem emlékszik. (Biztosan valami helyes szobacici tilt mel eltí a likülőn I)
Vissza akarom adni búcsúzáskor a versei kéziratát. Nem kell neki.
— Nem fog sztlkség lenni rá — fejezi ki magát felettébb finomul — Amit leirlam, azt kívülről is tudom. Meg úgyszólván Íráshoz nem vagyok olyan írástudó, de ahogyan az eszem szerint kigondolom, ugy el is tudom hangsúlyozni.
Epllogua
Elgondolom: — honnan tudja Szili Mihály, hogy ö szépen, a maga esze szeriül el is ludji szavalni a verseit ? Biztosan próbálta. Az istálló védelmező, jó melegében. Az. ökrök biztosan nagy, szomorú szemekkel bámultak rá. Az udvaron zuzmarázoll a tél. Ólba bújta kuty.i. Benn a házban kemence-padkán pipázol! a gazda. Csend és dermedés Ult a falu feleli...
Szili Mihály szeme a gesztenyés-hegyi istálló olajinécsénck lángjában csudálatos képeket látott és a szive ugy kalimpált szegénynek, mintha az egész világ fllggne a rimlól, aminek rá kell szakadni a lüktető vére ritmusára, mikor igy muzsikállak olt belül valahol:
„Ne tél] vándor, no riadj meg, Erdő szélén telepedj meg. Itakjál tüzet, (le ló nagyot, világítsd meg a hajnalod I"
És a világon minden élei ugy élt tovább, minden kerék ugy forgott tovább, minden pillanat ugy rebbeni el, mini tegnap .. Mintha semmi sem történt volna...
Pedig Szili Mihály verset irt... ♦
Nem baj, Szili Mihály I
Azért te mégis poéta vagy. A magad esze szerint, de — poéta.
Ha nagyon fekete az éjszaka, tüzel raksz és — hajnalt festesz magadnak...
Barbarlia /u/oa
rdiDoydsauk az ertfemes kanizsai kereskedelmei «s Ipart.
Teljes felszerelésben átszökött a határon egy szerb katona,
akit a kanizsai ügyészség körözött — A büntetés elől szökött Jugoszláviába és most a brutális bánásmód elől visszaszökött
volt, hogy nem birla tovább és megszökött. Etdve kérle a magyar halóságokat, hogy ne szolgálják ki a szerb halóságoknak, mert Iszonyú szenvedés várni reája. £,Személyi adatainak felülvizsgálásánál rájöttek, hogy Nóvák Iván, a szerb katonaszökevény, a kanizsai törvényszék állal körözött egyén, akinek két hónapja vár letöltésre. Beszállították a kanizsai törvényszékre, ahol ma hirdették ki elölte a rég esedékes Ítéletei. Nóvák, akin még mindig rajia volt a szerb katonaság egyenruhája, persze fegyver nélkül — megnyugodott az Ítéletben és igy az jogerőssé vált.
Büntetésének kitöltése után lesz csak aklutlis a kérdés, mi történjék a szerb katonaszökevénnyel ?
Nagykanizsa, tebruár 7 Még 1929 ben történi, hogy kisebb dellktumérl Nóvák Ivánt a kanizsai törvényszék 8 napi fogházra Ítélte. A vádhatóság fellebbezett és igy Nóvák büntetését d tábla kél hónapra emelte fel. Nóvák azonban nem várta be a tábla döntéséi, h inern időközben átszökött szerb területre, ahol besorozták a jugoszláv hadseregbe. Illhon pedig az ügyészség körözi■ levelet adoll ki ellene.
A mull napokban történt, hogy a mindszenti csendőr lovas-járőr egy embert fogott a haláron, a szerb hadsereg formaruhájában és teljes felszerelésével, aki elmondotta, hogy magyar fiu, akii a szerbek besorozlak katonának, de olt olyan brutálisan bántak vele (t oly rossz dolga
400.000 pengős útépítés és aszfaltozás kezdődik márciusban Keszthelyen
Junias l-re készen lesz az aszfaltozott keszthelyi főutca — Megépítik a balatoni körútnak Keszthely—Fenék szakaszát
5 méler szélességben bazalt-topeka hengereléssel és bitumenes felszini kezeléssel elsőrendű müultá építenek ki. A fenéki ut két oldalán már készen várja az anyag a tavaszt. Ezt az u\'at junius 30 ig kell készre csinálni.
A keszthelyi főutca aszfaltozása és a fenéki ut kiépítése több, mini 400000 pengőbe kerül.
Kesztholy, február 0
(Saját tudósítónktól) Márciusban megkezdik a keszthelyi főutca asz-fallozásál. A hercegi mauzóleumtól az Amazon szállodáig 6 méler szélességben lopeka-aszfalllal borilják az uttestet. Ezt a munkát az állani végezteti.
Heischl Imre városbíró mozgalmat indilolt, hogy a Kossuth Lajos-utca felső szakasza teljes szélességben burkolva legyen. A község és az érdekeli háztulajdononok közt a tárgyalások folynak.
Az útburkolással június l-ig el kell készülni. A Magyar Aszfalt R.-T. már meg is kezdle az any^g szál-illását.
Ugyancsak márciusban kezdik épileni a balatoni körül legrosszabb szakaszát Keszthely-Fenék között. Hat és léi kilóméteres útszakaszt, Keszthely szélétől a megyehatárig,
Házasságszédelgő állengerész
Budapest, február 7 A rendőrség ma rádió utján körözést bocsátott ki Káli Nagy Adorján állengerész ellen, aki 8 nőtől házasságszédelgés uljin 200.000 P-t csalt ki, majd megszökölt. Megállapították, hogy Káli egyszerit gyalogos katona volt és 1917 óla a katonaság szökésért köiözi.
Lap- és plakáthirdetéseit
Budapesten és vidéken elhelyezi a
Magyar Hirdető Iroda R T kirendeltsége
Nagykanizsa, Fő-ut 24. Telefoni 3-38.
(Központ: Budapest, VIII., Sándor-u. 7.) v
Kirandeliaágak i Balatonalmádi, Ba laton lel le, Berettyóújfalu, Csurgó, Debrecen, Fonyód, Győr, Gyula, Heves, Hódmezővásárhely, Kalocsa, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kőszeg, Makó, Mátészalka, Mezőkövesd, M sko c, Mohács, Nagykanizsa, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Szikszó, Szigetvár, Szombathely, Vác.
A Szanatórlnm-piknlk
Az a valóságos áhitat, ami tegnap este megtöltölle a Polgári Ejy-let nagytermét a Szanatórium piknik egész műsora alalt, bizonyság amellett, hogy ma már igazán nem kell Nagykanizsáról idegenbe mennünk, In a komoly zene régióiba kívánkozunk. A Szanatórium Egyesület elnöksége helyesen ismerte lel a tni-gunk művészi értékeiben rejlő vonzóerői, amikor ezldén, a 26 ik Szanatórium-pikniken, minden eddigitől eltérően, helyi művészeket állított müsorara. Ezek a helyi művészek — zeneiskolánk kiváló lanárai — olyan kamarazene-esltel ajándékozlak meg bennünket, ami csak azért volt .helyi" jellegű, meri itt és mert a köztünk élő muzsikusok (átszólták, egyébként azonban" ugyanígy játszhatták volna akármelyik előkelő fővárosi koncert-terem d (bogóján. Akárhányszor látunk drága pénzen lehozott fővárosi attrakciókat vidéken, Kanizsán is, akik művészetben megközelítőleg sem nyújtanak annyit, mint a mi .helyi nagyságaink".
A műsor összeállítása Vannay János zeneiskolai Igazgató körültekintésére vall. Komoly mtlsor, azon a határon, ahol a bal előlll hangulat még appercipialja a nehezebb zenei hatásokat, de még nem téved a népszerűség könnyebb fajsúlyú mezeire.
A Honti Ilona, L Weber Margit, F. Oaral Margit zeneiskolai tanárokból és dr. Králky István polgármesterből álló négyes Beethoven 16. zongora-quarletljét kitűnő összjátékkal, a kamarazene legbelsőbb szépségeiből előcsalt finom tónusokkal, biztos, fegyelmezett technikával adta elő. Flitlner Rózsi, a zeneiskola tanárnőjének énekszámaiban hangjának tiszta, friss színeit, átUlő erejét, okos, szép előadását, lírai lágyságát és tudatos biztonságát ezutlal is zajos siker, hosszú taps honorálla. Honti Ilonának, a zeneiskola uj tanárnőjének debut fe volt ez a fellépése. Monti az elsőrangú ínlerpre-tálor erényeivel mutatkozott be. Dohnányi víziószerű elmélyedéseiben, az erős melódia-vonal gazdag dekorációiban, Chopin keringőjének csipke-finoman Örvénylő hang-bravur-jában, Brahms nehezebben járható utjain egyaránt biztos kézzel és biztos lélekkel jár. Játéka egyenletes, egéBz dologbeli tudást és nem kevesebb belső muzikalitást árul el. Technikája nyugodt, szép, frázismentes. A bemutatkozás — kllünőtn sikerült. Az ulolsó szám Ooidmark zongora trió volt. A sok és lágy szinek meslerének melódlkus, szép müvét F. Pásztor Irma, L. Weber Margit, F. Oarai Margit Játszották. Tökéletes együttesben adták vissza a mester behizelgően szép formai és hangulati finomságait.
A közönség szokatlanul mtleg és őszinle lelkesedéssel ünnepelle városunk művészeit.
A műsor utan megkezdődött a lánc, amely a legjobb hangulatban reggelig larlott.
A 26 ik piknikéi rendezte ezúttal kövesd! Boér Ousztávné, a Szanaló rium Egyesület elnökasszonya, akinek neve mellé könyveljük ennek az ériékes és hangulatában is kitűnő farsangi eslének kiemelkedő sikeréi.
(bl)
1081. február 8.
ZALAI KÖZLÖNY
Snlyos ítélet egy keszthelyi párbaj-Agyben
Mándy Píl földbirtokost 500 pengőre Ítélték — Förster Lajos a hózivatar miatt nem érkezett meg a tárgyalásra
Nagykanlua, február 7
Nemrégtn történt, hogy Keszthelyen ötneuólalkoiolt dr. Mándy Pál budapesti tzttlelésU, magyarbán-hegyesi földblttokos Förster L Jóssal, aki provokálta Mándyt.
Miután a békítési kísérletek hiábavalók voltak, a bárba| a keszthelyi Hungária-szálló nagytermében folyt le a legnagyobb titokban, mert még Prlll Oyuli, a szálloda bérlője sem ludoll róla, ml folyik lent a nagyteremben. Fellélelek! bandázs, olasz kardokkal, szúrás kizárva, végkime-rfllésig.
Segédek voltak: Varjas Oéza és Vaczelka Pál gazdatági akadémiai hallgatók. A párbajban dr. Mándy megvágta ellenfele arcát. A dolog azonban csakhamar a csendőrség faléhez jutott, amely mindkét felet feljelenlelte párviadal vétsége miatt.
Ma volt ebben az Ügyben a bün-
tető főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher Edvin büntetőlanácsa előtt. Mándy elismerte a párbajt, elmondotta, hogy ellenfele volt a provokáló és a társadalmi kényszer alól nem tudott kitérni: tehát párbajozni kellett.
Majd kihallgatták a párbajsegédeket, akik, miként dr. Mándy is, a párbaj ajpíra vonatkozólag semmiféle felvilágosítást nem adtak.
A bíróság dr. Mándy Pált bűnösnek mondotta ki párviadal vétségében és ezért őt 500 pengi pénzbüntetésre ítélte, amely behajthatatlanság esetén 10 napi elzárással helyettesíthető.
Förster La|os a hózivatar miatt nem tudott megjelenni a tárgyaláson, öl a törvényszék más alkalommal vonja felelősségre.
Dr. Mándy megnyugodott az Ítéletben és igy az jogerőssé lelt.
Elégett egy öregember a szőlőhegyen
Zalaegerszeg, február 7 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A nagykutasl hegyen Kenesei József hajlékába belért Csontos József 70 évet gazda. A tűzhelyen tűzet rakott, szalmát lett melléje ét arra lefeküdt.
Közben elnyomta az álom, a szalma egy kipattanó szikrától tűzet fogolt i mire az öreg álmából felébredi, már annyira megégett, hogy nem tudott elmenekülni. Reggel talállak rá elszenesedett holttestére.
Agyonüttötte leányát egy 70 esztendőt gazda
Caurgó, február 7 Véres dráma tartja izgalomban az egyébként csendes somogymegyei Szulok községei. Felber [alván jómódú 70 évet gazdaember már hostzabb Idő óla ellenséges viszonyban volt leányával, Kósz Mihályné-val, családi természetű dolgok miatt.
Igy tegnap reggel ismét nagy családi jelenet volt apa és leánya között. Az el akarta hagyni a kony-
hái, amikor állítólag a leánya egy tüzes fával megtámadta és ütlegelni kezdte az öreget. Felber erre kicsavarta leánya kezéből a fát ét azzal kétszer oly hatalmas ütést mért leányának fejére, hogy az nyomban összeesett és apja lába előtt holtan elterült.
Csakhamar kiderült a dolog ét a csendőrség őrizetbe vette a 70 évet gazdái.
Egy hévízi villatulajdonos kerékpárszerencsétlensége a Vadaskertnél
Kwzüiely, február 7 Takács Vince, a hévizi Oabl- és Olga-villák tulajdonosa legnap este kerékpáron meni Keszthelyről hazafelé. A Vadaskertnél gépe eltörött ő mtga az árokba fordult, olyan lendülettel, hogy eszméletlenül ma-
radt ott. Késő este talált rá egy autó, amely beszállította Keszthelyre, a Jobs-tzanalóriumba, ahol megállapították, hogy koponyaalapi törést ét agyrázkódást szenvedett. Állapota életveszélyes. Eddig nem sikerűit eszméletre tériteni.
Halálra forrázta magát egy egyéves gyermek
Magára rántotta a forró te/f fazekat egy klskomáromt fiacska
hogy teljesen összeégette m*
Nagykanizsa, február 7 Borzalmas gyermektragédia történt tegnap Kiskomárom köztégben. Tólh Ltjos gazda házában a bázbeliek el voltak foglalva, mig egy éves fiucs-ká|uk u konyhában magára hagyva játszadozott. A lüzhtlyen egy fazékban tej forrott. A kit fiu, eddig még meg nem állapitható módon, odakerült a tűzhelyhez ét le akarta húzni a forró tejjel leli fazekat és •Zt magára borította oly azerencsét-
lenül,
gát. Velőtrázó sikoltásaira csakhamar befutottak hozzátartozói, azonban a fiúcska tnár teljesen összeégett. — Behozták nyomban a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba, de nem lehetett már rajta segíteni, iszonyú szenvedések közölt rövidesen kiszenvedett. A kir. ügyészség szigorú nyomozásra utasította a ctendőr-téget, hogy kit terhel ax ujabb gyermektragédiáért a felelősség.
Ml UJSAG SCHÜTZNÉL?
A januári fehér árusitás 2 ingyen napján 37 szerencsés vevőnk nyerte vissza a kifizetett teljes vételárat.
Február 2—12-ig ismét fef>ér árusítást rendexilnR,
1 ingyen nappal.
Saját klkészltósU vászonáruink válogatott nyersanyagból, cégfőnökünk felügyelete alatt készülnek — ez az oka, hogy
generációk Ismerik, generációk dicsérik a SCMVTZ-kclengyét.
A farsangi mulatságokon méltán keltettek feltűnést azok a hölgyek, kik SCHÜTZ-ruhában jelentek meg, mert a
legdivatosabb ru&aselymeket, elegáns késx tolletteket tartjuk raktáron.
Csinos táncrnhák már B8 P-tól.
Elegáns fórfiinganyagok érkeztek. Fővárosi ízléssel, mérték után,
fótálással sxállltunk divatos és Jó Ingeket
Jó oxfordok métere 1-80 P-től.
AruQász.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
■AcukfJi íajifaf!
HÍHIírík
NAPIREND
Február 8, vasárnap
Kóni katolikus : H«lv. vss. Pioteslánj: Aiánka. Iziaellla: Seb. hó 21.
irosl Selnhét. .Jsuklráiy", végig is. msgysiul baszilö csodaisvU —
Városi Silnhéz. salnee,
E\'óadlaok 7 ós 9 órskor.
Uránia Mozgé. .Ulln él szerelem*, bUnüwyt történet. - .Siudáni pokol1, a WrIó kalandos tllinje.
Oyógyeiertárl illeti szolgálati I l>ínap végiig a .Mária" fyogyaaertár Klrály-utca 40.
Oózfflriló nyitva leggel 8 órától t»le 6 óláig (bétló, aieids, péntek délután, kedden eRácx nap nóknek). Tel.: 2—18.
Február 9, hétfő
Kómal katolikus: Cirill. Proteatána: Abigall. Izraelita: Seb. hó 21.
Most az estét keresem
Mór találkoztam a vlrradattal most az estét keresem ón, — megyek szembo a nyugvó nappal, a táradllóplU vén legény.
Mór találkoztam a vlrradattal, — mögöttem a meseze. UJuság .. csókok, szerelmek száz emléke a a hazugalku nagy világ.
Megyek azembo a nyugvó nappal most az estét korosam én: hogy találkozom benne az Igazzal él bennem halványan a romóny.
De vakít a nap. Szemembe hinti billeg, eárga aranyporát s ha jön az oat, lelek - az Igaz kiiri-itüsóben
újra rám köezönt az örök ceallaség...
Wttör I ndre
— Mikor bucsuzunk a farsangtól ? Kérdés, amire nagyon könnyű a felelel. Kanizsán február 16 án veszünk bucsul töle. Azérl ekkor, mert ezen az estén, hushagyóhélfön rendezi a Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos estélyét, ami bombasikere Issz az idei farsangnak. Egyelőre elég róla ennyi I Még csak azl Írjuk ide, hogy a meghívók szétmentek, de ha valaki véletlenül kimaradt volna, síiveskcdjék ezt Farkas Vilma titkárnál (Bazár-udvar, telefon 177. jelenteni.
VIDA fiiszerüzletében
I kg. akácméz...... 1-16
1/2 kg os szardínia ... 1-10 Vá . teavaj ... .... —\'80 1 doboz Staulfer
„Medve" sajt...... 1-04
1 kg. csokoládé ... 3 60
Emlékaztató
február 8. A Magánllszivlselök Egyesülete tea-délutáuja s órakor a Koronában.
Keresztény Tisztviselőnők .Jelmezes toáju a Polgárt Egyletbon 0 órakor.
A Oábor-tánelakoln koszorúcskája a Kaszinóban, Február 14 A Szent Ilona Leányklilb tánc-eetólye a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselők műsoros eatélye fél 0-kor a Kaszinóban. TebruAr 15 A Kereskedelmi Alkalmazónak Jolmozos-estélyo a Kaszinóban.
A Katii Legényegylet táncos ezóra-koztató eatélye 8 orakor.
I.lceálls előadás 0 órakor a városházán (dr. Frled Ödön). Február 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos oatélye fél II órakor a Centrálban. Február 21. A Kaszinó I. bangveraenyo
fSzabó Lujza é« Unger Krnfl). Február 21. A Magántisztviselők Egyesülete teadólutánja.
Llceálla előadás 6 órakor a. város liázán (dr. Kerkay Józset). Február 28 Al Izr. Nőegylet purlin-M-télye.
— A szerkesztőségből. Urbdn Qyulii, a .Zalai Közlöny" belső munkatársa, február 1-töl megvált a szerkeszlflség kötelékéből.
— A letenyel autóbuszjárat a nagy hófúvások miatt bizonytalan időre szünetel.
A cserszeglomajl barlangot teljesen feltárják
Keszthely, február 7 (Sajót tudósítónktól) Rozlozsnlk Pál fógcológiis elkés.-ilelle szakvéleményéi a cserszeglomajl barlangról és beterjesztene a ni. kir. Földtani Intézethez. A szakvélemény azl ered ményeztc, hogy a Földtini Intézi I igazgalójii megbizld dr. Katiit Olló-kár egy. tanár, kir. fögeológust a barlang részletes felvételével. Mihelyt az idő megengedi, dr. Kadic Ollokár kiszáll a helyszínre.
Rozlozsnlk Pál szakvéleménye, amelyet a Földlani Intézel megküldött Dér Rezső cserszeglomajl jegyzőnek, érdekesen ismerletl a kulásás állal feltárt földrétegeket. A községre nézve legfontosabb a szakvélemény azon megállapítása, hogy további dsds esetén kb. 11—13 méterrel mélyebben elérik az u. n. karsztvlztükröt, mely nívón a kut helyéről kb. másfél kilométernyire Dobogó alatt több hatalmas karsztforrás tör eló s mely esetben. feltevés szerint t* kut mélyén vizre bukkannak.
NAGY TEAVASAR
Muszel és Fricdenthal
csemegekor eskedésébsn.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű leák keveréke és pedig :
„8aJona" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üdilő tea, különösen betegek és lábbadozók részérc *I dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (Reggeli tea)
Idei termésű legnemesebb ültetvény U fajicák szakszerű keveréke, aranyszínű felönlésü, enyhe zamatu, dus illatú Isakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom I dkg. 28 fillér
5 órai (IItb o\'clock) tea
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felönlésü, dus illatú, rendkívül kiadós tcakeverék I dkg. 32 flll.
Bits Kelange
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sötét felöntésü, erős, dusillalu teakeverék, tea Oourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
PlcciUly tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felöntésü, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
I dkg. 40 fillér.
\\
Női éS férfi divatárukban
nagy választék
^ ua^jr vuiuozisvn ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
i
Telefon 404. FtutCengery-ut sarsk
Klsö Msgysr Blitoelli palole.
Teleloa 446.
Erzsébet-tér 18. az., volt Szarvas kávéházba halyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Hliklós-ut 4.
ét iól akarunk vátárolni, tlmtgyOnk a Sehűtz draháxba
Rendkívüli városi közgyűlés
Ua« HagykanUtén hétfőn délután
4 órakor
Dr. Krátky István polgármester a városi képviselőtestület tagjait hétfő délulán 4 órára rendkívüli közgyűlésre hlvla össze. A közgyűlés tárgy-során kilenc pont szerepel. Igy elsősorban a kiskanizsaí képviselőtestületi választás eredményének kihirdetése. Majd a Hlatky—Schllchter győri cég egyezségi ajánlata a csatornaépítési perben A Viktória Oőztégla-gyár R.-T. tőkeemelése és elsőbbségi részvény kibocsájlása ügyében polgármesteri Javaslat. A kertészeli és erdészeti termények értékesítése stb.
Ahogy megbi/haló forrásokból értesülünk, a liéifői közgyűlés nem lesz ment minden vihartól.
— Szélhűdés érte az egarszegl IpartestOleti elnököl. Tudósítónk Jelenti: Pénteken délulán 5 órakor műhelyében szélhűdés érte Jádi Károlyt, a zalaegerszegi ipirlestület elnökét. Máig nem tért eszméletre, de az oivosok bíznak felépülésében.
— A Tisztviselőnők virágos karneválja ma este 9 órakor kezdődik a Polgári Egyletben, az emeleli kisteremben. Belépődíj nincs. Tea 1 pengő. A buzgó rendezőség mindent elkövetett a legteljesebb sikeréit, amiben/— a készülődésből és a jelekből Ítélve — nem Is lesz hiány.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojá-aho/jma. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adni. 1 kgr. ára M fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszl, véi liszt, csukamájolaj, soyabnb-dara, kölc*. buza, xab, árpa, tengeri, buzakorpa stb.)
Madáreleségek:
(Kever1 madáreleség, kendermag, hámo-zottiab, fénymag, édes repce, saláta mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„D" vitamin készllmíny. - Klcalnybcn éa zaákszámia kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény is növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
A bíróság mellett. Telelőn I3Q._
1931 február t)
2ALAI KÖZLÖNY
1
CSAK EREDETI CSOMAGBAN VALÖD1.|
— A Klsdalárdo izanalórlumi piknik miatl elmaradi próbáját kedde i (10 én) farija meg.
— A pénzintézetiek mDiotog táncesiélye. A PTOE nagykanizs i körzete február 14 én, fél 9 órai kezdetid, a Casino összes termeiben műsoros láncestélyt rendez. A műsoron dr. Mező Ignác prológ|<, llatbarils Lajos költeményei, Pollák Sánd >r három vidám jelenele a bankliszlviselö-élelböl, lánc és zeneszámok szerepelnek. Belépődíj 1 50 P.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
Tánckoszorucskát tarlók 8-án (vasárnap) este 8 órai k zdettel re;,-gellg Jazz-banddel, a Kaszinóban. Gábor tánctanár.
— Betörlek egy galambok! üzletbe. Vakmerő betörés lörlént Galambok nagyközségben. Reggelre virrzdóra Ismeretlen lettes feltörte László Oéza fűszer- és vegyeskereskedő üzletét, a pénztárból elvitte a benne voll pénzkészletet, azután ami szövetei talált, azt elvilte. A csendőrség a bűncselekmény elköveléiével egy 28 év körüli emberi gyanusil, aki mint rádiószerelő járta he a falu\'. — Elfogása minden pillanatban várhaló.
= A „NOR-COC" harisnya még
a világviszonylatban is a legelső he lyet f-\'glalja el. Tartóssága, siinulé-kohysága, szépsége és olcsósága állal hölgyeink megkedvellék ez! a magyar ktzek gyártotta pompás harisnyákat és kereskedőink Intáro-zottan állítjuk, hogy az a hölgy, aki eg\'/-,zer is kísérletet lett a NOR-COC harisnyákkal, soha más gváitmányl nem fogad el. A NOR-COC harisnyák gyárlóji a 40 év óla f.nnálló Kokron József és Fiii hódmezővásárhelyi cég, mely jelenleg 450 magyar munkásnak ad kenyeret.
Futószőnyeg maradékok nagyon olcsón Schlllznél.
jelmez bálja
— A kórház kápolnájára 50
pengő! adominyozolt a Néplakarék pénztár. Amikor a dicséretét önmagában hordó cselekedelel nyilvános ságra hozzuk, kérünk mindenkit, j-irul|on hozzá a nrmrs eszme meg-valósilúsához. Minden adományi ehelyütt nyugtázunk.
Háztulajdonosok I
Felkérjük a háztulajdonosokat, hogy lonlos adóügyben, saját érdekükben ma, vasárnrp délután 3 órakor a városháza tanácstermében értekezletre összejönni szíveskedjenek. A Községi Párt.
— Az asztaloslparosok szakosztálya folyó hó 10 én esle nyo\'c órakor az ipartestület helylségéban fontos ügyben szakosztályi ülést lart. Elnökiég.
február hó 15-én
= össztánc. Blagusz Elek a Polgári Egylet földszinti termében össztáncot tart.
= . Karikagyűrűk divatoi, 18 karátos aranyból, legszebb kivileiben kaphatók lierény József és Fia ékszerésznél.
— Szőnyeget m!rslkell áron vásárolhat Singer divatáruházban.
Épületfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben daazka, épOletfa, léc, cement, szigetelő- é» fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb épilkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphalók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagól helyszínre szállil:
Dukász Ferenc épilletfs, deszka és egyéb épilkezési
anyagok kereskedése m
Nagykanizsa, Magyar-utca 108 szám. Telefon : 290. szám.
A serdüli tljniágnak reggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyi természetes „r«r«BC lélltl" kenrüvl-zct kell adni, mert gyomor-, bél- és vérlisztiló hatásának fiuknál és leányoknál itjen fontos eredményeket köszönhetünk. A gyermekklinikákon a Ferasc lóaiel v.zet már a kicsinyek makacé szorulásakor kitűnő sikerrel alkalmazzák. A Fsrsnc lóusf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüdetekben kapható.
a Kaszinóban
Színes, kész női fehérnemű nagy választékban Schlllznél
— Kifosztották az ádándl templom tábernákulumát. Az ádándi (Somogym) csendőrség táviratilag értesítette a nsgykanlzssi kapitányság bünügyi osztályát, hogy tegnap virradóra ismeretlen lettes álku\'csctal behatolt az oltani római katolikus templomba és a szentséghtzból kl-velte az Olláriszenlség-tarlól és a miséző kelyhet, amit valószínűleg Összetört, hogy Igy könnyebben értékesíthesse. Rácz Gyula rendőrfo-galmazó azonnal intézkedett, hogy a kapitányság deiaklivjti végig felkeressék a helybeli aranynemü é6 ékszerkereskedőkel, nem akart-e valaki tört arany és ezüst darabokat értékesíteni, illetve, ha valaki ily kísérletei lenne, azl azonnal a rendőrségnek adják ál. Egyébkánt is megfelelő Intézkedést lelt a szentségtörő tol .aj kézrekerilésére.
Nagy leltári árusítás!
Raktáramat lényegesen leépítem, ezért IOO férfiöltönyhöz szükséges kelmét február havában rendkívlil olcsón kiárusítom.
Crepo de chineket, divatszinekben P 4-80-ért adok el.
Kitűnő minőségű női kabátkelmék érkeztek raktárra, minden szinben.
Ezenkívül az összes tavaszi újdonságok már kaphatók
Kirschner Mór rőfös és divatáruházában

ZALAI KÖZLÖNY
IW MARABU
Gf
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitlinő hőszigetelő! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
l-l.
BUDAPEST
Gyár: X., GYÖMRŐI-UT 76 78.
Városi iroda és mintarakt r: V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telefon: 197 08.
Műanyák, (élt cslbenevelőketrecck (battériák), ólak, baromfitenyésztési eszközök.
8
lÜZGA^ASie
A méhészet jövője
Alakulóban az országos mézér-tékesltö szövetkezet
Azt a csapást, amelyet az elmúlt év a mézértékesités elbukásával az ország méhészetére mért, tévesen Ítélik meg ugy, mintha az az általános gazdasági világválság következménye volna. Ha a gazdasági válság folytán morzsolódott volna le a magyar miz lermelöl ára 80 fillérre, akkor a hazai vlszonlelárusi-tásban nem 1-60—2 pengőéri kínálnák ezt a fogyasztónak, meggátolva ezzel mézünknek belföldi fogyasztásban való lisites elhelyezését és Ausztriában nem kelne 5—55 pengőéri a magyar méz
A mézértékesités válságba jutását a magyar méhészek gazdasági szervezetlenségének kell tulajdonítani. Általában C6ak a termelés fokozásán dolgoztak, nem foglalkoztak azonban az értékesítéssel, a termelés feldolgozásával és a kereskedelmi kérdésekkel. Nincs egy értékesítő szervünk, mely társas (sociáli*) alapo zásjiiál fngva a lernielö érdekét, védelmét tudná szolgálni A; 50 év elölt alakult Országos Magyar Mé héizetl Egyesület nem is ugy indul, hogy a hazai méhészet érdekeit képviselhette volna. Félszázados munkássága, az elvek Cs a fel-fel bukó önző szellem harca volt. Nem tudott a közgazdasági érdekkörbe bekapcsolódni, nem tudott termelni, nem tudta az elméleti tani.ás elveit tettekkel szentesíteni és így nem tudta a méhészeket célhoz vezetni. A magyar méhészek tudták azt, hogy a honi fogyasztás kicsisége folytán úgyszólván egész termelésünk csak a nemzetközi viszonylatban értékesíthető. Az állandó elvi harcok közöli azonban az elhelyezést szabályozó mozgalmakat nem méltatták kellő figyelcmie. Nem vették komolyan, sőt talán tudomásul sem, a négy évvel ezelőtt a világ különbőzö tájairól összesereglett méhészek nemzetközi nagygyűlésének a nemzetközi mézpiac szabályozására hozott azt a határozatát, hogy a nemzetközi mézpiacon minden ország csakis a méhészek szövetkezete utján helyezheti cl mézét Szövetkezeti eszközök nélkül bármely állam méztermelőn kizárják. Ennik a komoly határozatnak a hatása alatt az összes európai államok méhészei szövetkezetekbe tömörültek és a nemzetközi mézpiac meghódítására Indultak.
És mi?... tovább is apró-cseprő dolgok, agyon untató kuplárkérdé-sek felett vitatkozva, lema.ad unk a nemzetközi piacról.
Alig négy év hogy megszületett a nemzetközi méhésznagygyülés határozata és már harsog a magyar méhészek jajszava, minJcn irányból: Hova tegyek, hová mentsél értékeiket, mikor éviúedcs mulasztásaik
Ma este egy jó lAbfürdő Szt. Rókus lábaóval
Megtzabadu! szenvedéseitől UJ l*ba luil
1 nagy csomag Szt. Rókus lábsó IV ára 1 28 tlllér.
Alacsony árak I
mialt, azoknak nincs helye, a közgazdasági élet napsütésében. A gazdaságilag szervezetien tábor keresi, de nem találja a kivezető ösvényt. Csak egy. Egy, aki régen megérezte, hogy a méhészek közkírdése mellék vágányon halad — csendben, észrevétlenül, tereli azt évek óta, a megoldás felé. És mialatt a megriadt méhészek, a letűnő évtized nehéz terhét cipelik tovább, ez az önzetlen, gondos méhészkéz felgyujtotla a fáklyát, hogy annak fénysugarai, az ujévlized liajnalhasadásán hirdessék a méhészeknek: Felépült az országos mézraktár, mézfeldolgozó helyiséggel. „Méhészek I Jöjjetek, vessük meg az alapját a Magyar Méhészek Országos Szövetkezetének, hogy méiünk árát Siilárddá tegyük Cs tisztességes ulon rendezzük. Erifélek meg, nincs veszteni való időnk I Tudjátok meg, hogy jövő termelésiek értékét már 50 fillérre mérik.
Csak tízezer pengő alaptőkét kell összehozni, hogy a szövetkezet mll-ködését a felépült helyiségekben már 1931-ben megkezdhesse. Ott történnék a tagoktól átvett inéz állami márkázása, előkészítése kivitelre, a kiviteli bizottság révén és elhelyezése belföldön a nagyo:ib és kisebb városokban. A romlott méz, a viasz-olvasz\'ásnál visszamaradó lőie, szeny-lé, a keieskedelmileg értéstelen viasz-morzsalék, ipari ag feldolgoztassék. Cél a inézlisztaipar /yelyieállilása, melynek helyét a burgonyaszörp pancsok foglaltak el
Egy részjegy 42 pengő, melyet a jegyző fél pénzben, termékkel fizethet részletekben. A szövetkezet az eiéit nyereség feleslegéből is részesiti a méhészeti egyesületbe tartozó szövetkezed tagokat. Részvények a folyó év február 6-ig jegyezhetők, Zalavármegye Méhészegyesülelénél, Zalaegerszegen, Vörösmarty-u. 11.
Kedvező fizetési feltételek I
Szakszerű oktatási
___«r
szám alat\'. Az eredmény bizlosilolt-nak tekinthető, mert a tizezer pengő felél, egy vidéki egyesül:l már lejegyezte. _
Borexportörök figyelmébe
A Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézel értésiti a borexporilal foglalkozó cégeket, hogy az összes Ausz-Irl-ln át — Ausztria és Csehizlovákia kivételével — egyéb vámkülföldrc irányítóit horszállitmányoknál csakis az Intézet, illetőleg a „Terményfuva-rozási Iroda" (Budapest V. Rudolf-rakpart 6) által kiadott fuvarlevelik igénybevételével bonyolilssk le szállításaikat, miután a kedvezmények csak intézeti fuvarlevéllel történt szállításoknál vehelők igénybe.
A fuvarlevelek garnitúránként 55 fii \'ér árban a Terményfuvarozási Irodánál személyesen vagy Írásban igényelhetők.
Miulán a helyes irányítás és a megfelelő rovatolás e szállítmányoknál rendkívül fontos, ajánlatos, hogy az exportőrök a szállítások megindítása előtt utbaigaziiásl kérjenek az intézettől. A Terniényfuvarozási Iroda bárkinek készséggel szolgál díjmentesen azonnal Írásbeli vagy szóbeli információval. _
(—) Elmaradt a ZOE közgyűlése. Tudósítónk jelenti: A Zalavármegyei Gazdasági Egyesülelnek szombat délelőttre összehívott közgyűlése az idöJSrás okozta közlekedési nehézségek miatt elmaradt. Február 12-én tartják meg.
(—) Ingyen árjagyzék. Ország József napykanizsai mag-, műtrágya-, termény- és növényvédőizerek kereskedésének lavas i árjegyzéke lapunk nyomdájában elkészüli. Érdeklődök forduljanak fennli c\'g Erzsébet-tér 10. szám alátli üzletéhez, hol ingyen megszerezhető.
1930. február 8.
TŐZSDE
A mai tőzsde kll I Idi szilárd hírekre lén; eges árjavulást mulatott fel A fedezési vásirlások az egész vo alra kilerj dtek, ami jelentős ár-javulást idézcít elö. Zárlatkor az értékek a napi legmagasabb árfolyamukon zárlak. A fixkamatozásu papírok piicán élénk érdeklődés nyilvánult meg a magyar aranyvalujéra szóló kötvények iránt. Valuta és devizapiacon az árak változatlanok.
Strlckl láríal
Pails 30 20Vi, London 25 16, Newvork 517 50, HrlUed 72 20, Müa.,c 27 10 .todrld 53 00, Amsterdam 207 80 lieiUil 123 11, Wien 72-70. *oíü 3\\4««, Friva 15 31 l/t, Varsó .\'800, Budapest 80-35 *!lgráa 9 1 ja/, Bukuesl 3-08.
Tereéerthsée
Buza Iszv. 30 flll., dl. 35 fill, rjzi. 35 flll. emelkedett.
Buli ilszsVi 77-es 145:—1470. 78-ai 1470 -1480, 79-ea 149J 15 20, 80->, 14 95-1535, dnnánl. 77-es 1445-14 (0 .\'8-as 14 60 -1475\', 79-ea 14 80-14-95 tOei 1485 1500 Rozs 1050 - 075\' tak. drp* 14 75—15 00, sórárpa 17 00-\' I9CX). «b 1840—1870, tenged tt. 1J60
13 75, Jnnámull 12 40 1250,\' repoe---
-■-, kortu 10 75 11 00
,v SINfi ER^IRRÓGÉPEK mAots Ac\'LE.lid ÓBBAK I
á budapesti tötsde devixa-jcgyiéw
VALLTAK I í>rviz<n A\'.gul 1. Z7\'72-37\'87 j Ajrst. 229 72 230 42
Jclfellr. 19-75 8005 Belgrád IO-09-I0-12 Cseh fc. ltt-85-:6S7 1 keriln I.607-13547
D\'nk. 152-80-153-40 Brüsszel 7V 82 80 07
». inár 10 02 10-10 Bukarest 339-341
DolUl : 69 85-572-85 Kupenb. It J 06 63 45
funíts 1.22-40 22 70 Lordon 27 80 27-88
Hol.. -.20-10 230 40 Madrid 5.-00 60-00
Lengyel 43 85-6-125 Milano ft\'94 30 04
•a 3-37 j-41 Newyor 572 00-73 60
eva 4-I2-4--8 Osxto 1 300-15345
Líra K 85-30-16 i-kris íi 43-22 60
Márka 135 86 136 I5 ! Piiga 16 92-16-97
Norvég 123 00 103 tO | Slííül 4*14-4-17
Peoetfl —•---•— Utockb, 1:3 20 I5.-50
ícfctu. »! 20 8C1 00 I Varsó c 4 07-61 27
ivflcii. Ili\'35 0 85 | Wien 80-;-6 80-61
vlúk. \'13 15 VI II ZÚrtól 110 55 110 85
Btfe: Mnld 8jmU ét lapklatf
YÍDWii liriuluiL Melőe Idadó: Zalai Károly.
1931 február 8T
ZALAI KÖZLÖNY
afbóhirdetések
kr „prtliüdttóKk dija 10 SSÓlg SO MIAr, Mlrsden további szó dija S lIll. Vasár fa ünnepnap 1° "<"11 80 \'Illír, mlrdea loráMil szó dl (a S flll. Szerdán ét pén-Itkaa 10 sióig »U fillér, minden továl bl azó dija S fnl. Címszó a minden v.na« jabb Deltlból álló aló két atónak szá: II-QUIk. Állást.keresőknek 50«/e engedménye
HlrUsMask a (S«J pangfi éeeaagen alul « laleelegae klninláa, uándáaáa •lhe«-nlé»» xiaeH • Ifin* II a • I e n á\'5 k
Eladó Csangery-utca 18. alalt 724 Cl öl
telek 431
Rhoda laland claArendll, l-|lle<la lenyészkakasok lulányos irón. Rhada Island la Laohorn lenyészlojál dara-bonként 30 fillérért. Irln tealo|ás napi áron kaphaló »omogyl Gyula gazdsságá-ban. Palin. 555
,.Autótaxi!" kényelmeeet olc"ón 167. éi 571. telefon aiáinon rendeljen. Stlrgóny-dm .Autótaxi"\'
Autó rugókat |ólálás«ol készít, Bszió Slndor. 617
Frlaax JsnO, ErsaábeMár 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, eizéiziégtlgyl. központi póz- éa melegvíz-fűtési berendezéseknek szerelését. csatornázást, továbbá vaiszerkezetl éa egvéb lakatos munkákat. Talafon I-M. 5793
FIAnyomda dutan felszerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáll Bözilnél, Kölcsey utca IS. (819
TAkmagolaj klcilnvben és nagyban legolcsóbban kaphaló Artner Sándor cégnél 573
PAnxkfllosfint bekebelezésre minden Osssegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslltat AoxAI lunáű pénz-kölcsónközvetltó lrodá|a Nagykanlsss, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 63M
Modern II axobAa Inkái fdrdőszobá-val, ösnei mellékhelységekkel, má|ui vsgy suausztus lére klsdó — Kisfaludy utca 17/b. Rtciel. 591
HAromaaobAa utoal lakás má|ui
t-re klidó Kinizsi utca 27. 588
Nohsmsnles, fnjllaxta boraim gr árit laaxAllltottam 11 \'V*
rehér éi töröi lllerenklnt 44 és 4S fillér,
m liil palackokban, avtg ci.rlv.l T.I.I.. >11. láfrán Jóxaat M.,i.r...T4
Ogyas axobalaAny, háslsrtáll teendőkben jártas, vidéken kíván elhelyezkedni uraságnál. Clm Petfttl ut 50. Vldékynénál.
Stt
4, vsgy 6 darab antik szék megvételre kerestetik. Clm a kiadóban. 575
Modern 4 szobás, fürdőszobás 1 emeleti lakás F.rziétet-lér 18 szánni házban májúi l-re kiadó. Bővebbet Dr. Hslphen ügyvéd Irodájában. 559
Kélaxobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel májúira klsdó Caengery ut 22. 608
Kiadd Só utca 7. íz. 3 szobás magán-hál öiszes mellékhelyiségekkel május 1 re. Bővebbet Qyár u. 3 Kocslsné. 604
KAtaxobAa udvsil lakás mellékhelyi légekkel május l-re kiadó Qyár u. 3. 603
Szép 3 izobs, előizobás psrketlái lakás május l-re kiadó Magyar-utca 30. 601
Igen jó, ulcal három szobás sláplncézelt Ilkái és szép kétszobás Iskás Csengery-ut 57. alalt kiadd. Bővebbet ugyanott Pócz litvánnál. 600
Fiatll, egészséges gyarmek-laányi
kereiek szonnsll belépéire. Dukáiz Ferenc, Rozgonyl-utca 5. 598
Kladé lakésok. Csengery ut 13. íz.
■• házbsn több ut\'st és több udvart Iskős részben szonnsl, részben május 1 re kiadó 463
Chakl Campbell k csa tenyészto|ái,
ajllszls, m-(.as loláihoztmu lörziből előjegyezhető : Ország Józsrl cégnél Nigyks-nizii Erztébettár 10 631
Klnizsy- utca 23. iz. hAx uabsd kézből azonnal eladó. g(o
Hároms.aháe utcai lakál lUrdőizo bával, összes indlékhelylségekkel május t-re klsdó Ciergcry.ut 43. 032
Két szobái lakás mellékticlyls\'cek el
---------- \'szr-
611
--------------ius.liv.nin ij io <1
egyUII klsdó. — Clm Eriiébet-tér, lusz r-Ozlel.
KAI szobás udvsrl Iskás dilznőólhaiz-nálaltal má|ui I re kiadó. Kibérelhető március Mól Is Klnizslutca 21. Bővebbet Batlhány utca 10. 190
ElagAnsan butoraxott szoba szon-psl kiadó Csengeti ul I, II. em. sjtó 4 -616
Királyi PAl-utcs 7. ;zám slatil culádl ház három prrkeltts szobával, kelttet máj. l-re kiadó. Bővebbet ugyanolt. 6 2
Garabonol malom 3 lárz.u, lurllnás kltuiö torgalerrmal. príma tűiddel, rétid, eytlmölcifskksl, műút melle it dsdó. Aj.tn-latok káptalani jóizáglgszgalóság Veszprém, Jókai-utca címre kü dtndík. ^66-
Butor eladó kOIIOzkCdéa ml Itt, Rózsa u. 18 ii. alatt. 623
■ládák Kölcsey.u. 10. siám slall egy 1 srobls utcai és egy udvari szobn, Csengery-u. 67. iz slall kétszobás ulcal és kétszobás udvart lakás, E\'zsCbet tér 2 sz. slall egy szoba. 632
Kiadó májtaa l-ra kétszobás ulcal lakás sz öiBzes mellékhelyiségekkel, Hu-nysdl u. 2. sz. Bővebbel Frank Vilmosnál, Fö-ut 73. 6)1
Kiadó Klnlzil u. 8. srámu házban 2 szobái likái május l-re. 507
PrlvAtpAnx diszkréten csak biztos helyekre kaphitó, Clm a kiadóban. 3M
KAt axobA* udvari lakás níeltékhelyT-segekkel má|us l-re kiadó Ciengery-ul 10.
497
Margit-fürdő
s ai Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™ Márvány kátltnrriő\'""■»">■\' |\' 150
10 jegy vitelnél......P 1 —
Igénybevchellk egyesületek, vállalatok Is
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P — 30
ttlftiift, iitüívflidik üikuii kciliitii.
Egy uj gyarmekágy sodronnyal, madraccal azonnsl eladó. Síéchenyl-ler szám. -620
HaaxnAlt lebbellt veszek éa elsdok, kívánatra házhoz megyek. I\'lscher, Királyutca 49. -619
125 dib. választolt és nagyobb keie malac eladó a zslgárdl uradalomban. Megtekinthető minden hétköznap délután. -618
Modern házban a város belleitlletén, nagy üres szobát keres keresztény uri-családnál. esetleg kiszolgálásiéi, magányos ml nó Címeket a kiadóhivatalba kérek.
-in
Róxaa-utoa 3. számú ház eladó. — Bővebbet a háztulajdonosnál Kalonarét, Bagolai-sor 31. 630
Hagy, sxárax, xllágoa halyioAg
varrodának, vagy más műhelynek kiadó Magyar-utca 10. szám alatt. 638
Kiadó Főút 24 sz alatt május 1-ére két ulcal szoba. Ugyancsak ott emeleti ulcal slkóvoi szoba, egy löldszlntei ulcsl kUlOnbejáralu bútorozott SZ\' bs él egy udvari emeleti bútorozott szoba szonnsl klsdó. 635
Elagánaan bútorozott parkettái utcai szoba fll\'dőazoba huználatlal a belvároi-ban klsdó. Felvllágoiltásl nyujtsnsk bór-kereskedéi, Deák-tér 12. 637
1111/1931.
Hirdetmény.
Az alsóerdőn kitermelt 359 halom ágfát február hó |9-én, 10-én, 12 én és 16-án az alsóerdei erdőőri laknál délelőtt 9 órakor megkezdődő árverésen eladom.
JW Polgármester.
Öli venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja !
Az uj slágerlemezeket nem tudja megvenni, akkor vegye igénybe a
gramofon lemez
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengőtől 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
rádió-
fegyver- és sportárunagykereskedés
é* gi\'amofon-oaztályán.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai Ipartestület elfll-járó--ága pályázatot hirdet Ipirleslll-leti jegyzői állásra. Pályázhatnak mindazok, akiknek érettségi bizonyít-,, ványuk, vagy ezzel egyenértékű ké-pesilésUk van és 35-ik életévüket még nem (Öltötték be.
Előnyben részesülnek mindazon pályázók, ckik ipartestületnél már alkalmazásban voltak, iparos ügyekben járlasak és ezt okmányszerűen igazolják. A kérvényhez csatolandók születési, erkölcsi és működési bizo-nyilványok.
A megválasztott Jegyzőre a magántisztviselők szolgálali viszonyát száll lyoró törvényes rendelkezések érvényesek.
A megválasztott jegyző javadalmazása 200 — P kezdő fizeléssel. — Pályázati határidő: 1931. március 1. Ezen időponton tui beérkezeti pIlyázatok figyelembe nem vétetnek.
Pályázatok a nagykanizsai Ipar-les\'Ulel elnökségéhez nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1931. évi február
hó 5-én. .
a ej Elnökség.
Kováid Péter és Fia
budapesti feetögyur
mélyen leszállított árban lest, tb.Mlt és pllsséroz, galléiok, k.\'zelők és ingek legszebb tisztítása
Caenyery-ut B. azám.
Uradalmi
fajborok
12—18—28
fillérért
Nagykanizsára beszállítva,
bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrccsél Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175. 2540/1931.
Hirdetményi
Felhívom mindazokat, kiknek nevelésben, vagy gondozásban 7 és 10 év közötti siketnéma tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tiszti orvosi hivatalban (Városház, II. emelet, 30. ajtó) délelőtt 9—10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsa, 1931. évi február hó 7-én.
„, Polgármester.
Vezérképviselőt
keres Zalamegye területére 30 éve fennálló fővárosi
gyári részvénytársaság.
Szíves ajánlatok Budapest X., postafiók 17. cimre kéretnek.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931 február 8.1
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESULET ES DELZALAITAKAREKPENZTAR R. T.
1931. február 2l.-óll» szombaton délután 3 órakor
•■ját helyiségében tartja
60. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja ^
Nagykanizsa, 1931. február 7. . ... .
A közgyUlés tárgyán
Az Igazgatóság-
1. Az igazgatóság és felogyelöbizoltság |elentése az 1930. Uzlelévröl.
2. Az 1930. évi mérleg feletti határozat.
3. Az intézet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Igazgatósági tagok és felügyelöbizotlság választása.
5. A nagykanizsai cégbíróság Cl. 45/1930/49. sz. végzése folytán az alapszabályok 1 , 7., 8., 9., 10., 16., 17., 18., 20., 25., 26., 27., 28., 29. §-ainak módosítása, illetve kiegészítése.
6. Egyéb, alapszabályszerdleg bejelentett Indítványok tárgyalása.
Azok » I c részvényesek «klk a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óha|l)Ak, felhívatnak, hogy az alapszabályok 12. tj álioz képeli míg le nem |áit jelvényekkel ellátotl részvényeiket a közgyliléit legalább 5 nappal megelőzőleg az Intézel pénztáránál leiélbe helyezzék.
MÉRLEG SZÁMLA 1830. DECEMBER 3I.-ÉR TEHER
VAGYON
Pénztárkészlet:
készpénz ... .................
Idegen pénznemek ...............
Követelések a Magyar Nemzell Banknál
Mzgy. Kii Postatakarékpénztárnál Pénzintézeteknél fennálló követelések
Értékpapírok.....................
Váltótárca ....................
Adósok ........................
Beszedésre érkezeti váltók...........
Intézeti székház ..................
Irodai berendezés ..................
Óvadék is szava lossági adósok.........
J\'C_"KÍ- \'ij Pc"86
88,064 9,931
8.484,471 88
Alaptőke: 10,000 drb. lészvény i P 50-— ...
Tóketaitalék........................
Tartalékalap*................. ......
Ingatlan értékcsökkenési tartalékalap"
Nyugdíjalap"* ................
Tisztviselői segélyalap................
Hbschler^áiidor-Jublleuml alap ... ...
Betétek:
könyvecskékre ....................
folyószámlán és csekkszámlán ........
Hitelezők: pénzintézetek követelései kiskereskedelmi hitel veszteségi tartalékalap
lerovandó kincstári Illetékek............
beszedésre élkezetl vállók ......... ...
átmeneti tételek
Vlíszleszánlllolt vállók ..........
Fel nem vett osztalék..................
Almenell kanialok ............
Ovadékbllel és szavatossági kötelezettségek
Nyereség-álhozat 1929. éviól ............
Idei nyereség .................. ...
\'A, Idtl dolZdóvit 101/00 pinff.it tog tmrlkrdnl •*Af Idei dotációval H.400 pungAlc lojf tmtllctdnl. "Ai idrl dolZclóv.l 40.UU0 p.ngfire tog fmilkednl.
Pengő
800,000 214,000 78,000
s.eoo
30.000 20,000
2.031,280 677,783
42,877 18,000 4.780 18.784 76,631
28.022 166.622
I Pengő t
849,800 10,000
37
13 2.609,0411
168,064 1.874,640 2,878 87,347 693.468 ¥
IBI, 646
6.464,471
T"
Nagykanizsa, 1930. december 31. Az Igazgatóság.
Jelen mérleg számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A Felügyelfiblzottaág.
Meghívó
a ma, vasárnap tartandó
nagy
farsangi bálra,

Rózsa vendéglő
összes helyiségeiben, szépségversennyel és egyéb farsangi
ók"\'
mókákkal. Elsőrendű oli
Kitűnő italokról és ételekről gondoskodva van. Kezdi te 8 órakor este, vége tórakor reggel
Baléptidij 40 fillér. Szi/es látogatást kér 6to a Rendezőség.
Rádió ti •tcs^khu Sxabó GyöroyuáMö.
laboratóriumában Fiút i. adrar
%% ^ mű!. \\
^ Jó ÉS r
OLCSÓ
é mMii^ ^

Ha kuljának vize egészségleien, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipaiváilalalával Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít:
wtavaaaték éa ailiattfiibarai. daaáaakat, traktorok, autók «a gépek JaoKéaét.
HIRDESSEN
a „Zalai KBzlBny"-ben.
MQhelyátbelyezés.
Értebltem a nagyérdemű közönséget, hogy
cipész műhelyemet
Csengery ut 54. sz. alól Cssnosry ut 87. Mám slá (Kumin-féle háx) holyaxtem.
Kérem a közönség további szíves pártfogását
Csanyer y -ut 17.
ntiltr
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmaniozky-utoa S.
Nyugati pályaudvar- mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
hű barcU
SIMGER
VARRÓGÉP.
A ed i^W/Wáií. fialtélaieJc y/lcLc^orly Jiavi K^atUALÍJV
SlNGER VARRÓGÉP RÉSZV TÁRS
KASTKállZSA Fióküzlete: Fó-ut 1.
Kováid \\ éter és Fia
budapesti teatöyyái-
Axtaték.N legújabb mintákból kézimunka alAnyomtaté. és elkéazttésa, lU.SkUiö.i-lageaaéo, malttartók, haríanyakA 0k és »\',J flummtharlanyék mélyen leszállított álban kaphatók Cseagez\'y.ut 5. az. alatt.
N vonatott i MluUl Nyomda és Uptaadó Vállalatnál Nagykauusan. (felelős üzletvezető • Zalai Károly.)
71. évfolyam 32. szám
Nagykanizsa, 1931. február 10, kedd
Ara 1 4 fUlér
ZALAI DZLNT
gMrtKaaáfaéa: "ffl ■■€«\'»< 1. *U»1 »
Kiadóhivatal: Kóot .V aaám. KeaaUwlyl flókkladóWvatil: Koaauth utca 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Birbarltt Lajos

án: IQ Mn a rmgl M
WanlW| dl.
Kiadóhivatal TS. K«eatt>tíji

Kötél általi (falúira itéltéR a* asszonyt, aki szeretőjével agyonlövette az urát
A gyilkost életfogytiglani fegyházra ítélték - A süket és gyenge elméjű orv vadászt vadlesen érte a gyilkos lövés — A feleség és a szerető egykedvűen vették tudomásul a súlyos íteletet
4 atiftkttl gyilkosság a xalaegersxegl /örvénysxék elö//
Zitlaegerazeg, tebruár 0
(Saját tudósítónktól) A mull év novemberében kegyetlen gyilkosság jáisródott le a siskái erdőben. U<yan-li Ráberhoffer Mihály 33 éves sáskai lakói, aki beteges ember volt, hosz-tiabb lde|e stlkit is elmegyenge s terhére volt a feleségének, aki Kalmár János nevű gazdaemberrel ösz-siebarátkozott. Az élni vágyó, egészsége* nö szerelte volna, ha a beteges embertói megszabadul éi állítólag ily értelemben nyilatkozott is több ízben Kalmtr előtt. Sót a várt szerint az asszony bujtotta fet Kalmárt urának meggyilkolására.
November 6-án történt, hogy Rá-berhoffer ólmot ontott vadászpuskája számára, amellyel orvvadászatra Indult. Ekkor utána ment Kalmár üá-bor Is, aki egy darabig együtt ment a gyengeelmé|U emberrel, majd lesbe állt, persze nem vadra, de magára a szerencsétlen .felesleges fér|"-re.
Kalmár elővette vadászfegyverét és hosszan célzott Ráberhofferre, amíg elsütötte a ravaszt. A serétek o férj fejtbe hatotak és azonnali halált okoztak. Utána Kalmár bokorba rejtette a holttestet és ágakkal letakarta azt, ma|d hazament.
Mivel az asszony nem Jelentette fér|e eltűnését, a csendőrségnek gyanús volt az esel, nyomozni kezdlek utána és csakhamar kipattant a valóság : és a csendőrség ugy Kalmárt, mint Rdbelhoffernét ifIzeibe vette.
A s:enzációs irgalmakban bóvel-kedó Ügyet ma, hélfón tárgyalta a zalaegerszegi törvényszék.
A tárgyaláson Kalmár elmondla, hogy a mull év augusztusában a Tabasl pusztán találkozott Rábelhof-ler Mihálynéval és ott viszony kelelkezelt köztük. November 7-én Rábelhoffer Mihály orvvadászatra indult és akkor az asszony felbiztatta,.hogy menjen utána és tegye el láb alól. Ebbe ó beleegyezett. Kiment az erdőbe, ahol épen lesen találta a nem egészen ép elméjű és gyenge hallású Rábelhoffer Mihályt, aki átadta puskáját, hogy ö lessen,
mert ö lobban hall. Kalmár a vadászfegyver, célbavette
álvelte Rábelhoffer t és agyonlőne.
Rábelhoffer Mihályné kihallgatása során beismerte Kalmárral való viszonyát. Az elnök ama kérdésére, hogy ml Indította a kikapós éleire, Igy válaszolt: — Az ördög Incselkedése. Ezután az asszony, aki a csendőrségen és a vizsgálóbíró elölt is mindent beismert, most tagadta, hogy 0 bujtotta volna fel Kalmárt a gyilkosságra. Szembesítéskor mindkét fél megmaradt állllása mellett.
A lanuk különösen Rábelhoffer Mihtlynéra lellek súlyos vallomást. Az egyik tanú kijelentette, hogy az asszony a csendőrség elölt minden kényszer nélkül b< ismerte a felbuj-
tási. Többen azt vallották, hogy Rábelhoffer Mihály igen jó ember voll, aki feleségével és gyermekeivel Is jól bánt. Ribelholfer egyébként beszédhibában szenvedett és gyengeelmé|ü ember voll, de a faluban mindenki szerette, ezzel szemben az asszony kicsapongó életet élt.
A törvényszék délulán 3 órakor hirdetett Ítéletet, amelyben Kalmár Gábori, mint tettest és Rábelhoffer Mihálynét mint felbujtót mondotta ki bűnösnek gyilkosság bűntettében éit ezért Kalmárt életfogytiglani fegyházbüntetésre, Rábelhoffer Mihálynét pedig kötél általi halálra Hétté.
Az ítéletben a királyi ügyész megnyugodott, a vádlottak és a védő fellebbezést jelentetlek he Egyébként a vádlottak feltűnő nyugalommal vették tudomásul a súlyos ítéletet.
Egy tolnai főjegyző elsikkasztotta a vagyonváltság földek árát
A mohácsi árvaszéki elnök 100.000 P elslkkaszlását vallotta be
a fegyelmi eljárás.
Szekszárd, február 0 A szekszárdi törvényszék vizsgáló bírája megidézte és lelaitózlalia Gárdonyi Istvánt, záberfalvi helyettes főjegyző\'; aki a vagyonvállságföldek megváltási összegéi felvetle és nem szolgált itta be.
Mohács, február 0 Kolozsvárt Dénes mohácsi árvaszéki elnök bevallotta, hogy 1927 óta 100 000 pengői sikkasztott el. Az ügyészség Kolozsvárii előzetes letartóztatásba helyezte, vagyonára elrendelte u b/lnUgyl zárlatot. Kolozsvári ellen egyszetre folyik a birófági es

London, február H (Éjszakai rádiójelenlés) Az argen-tiniai gyárak szövetsége a s/ovjel-áruk behozatalának teljes eltiltását kéri a kormánytól. A délanicrikai kikölöben ugyanis egyre sűrűbben jelennek meg orosz hajók és különféle árukai kínálnak olyan árakon, aminőt épen\'a vevő fizetni hajlandó.
Négy millió politikai fogoly sínylődik a szovjet-dumping fakitermelő telepein
Magyarországra is Ausztriába In útnak indították az orosz gabonái — Ari nnilna kikötőiben halószámra vesztegelik a szov/et dumplng-áruit
Magyarországra Is Jön már az orosz gabona J
Bukareat, fobruár 8 Tcgiup befutott a szulinal kikötőbe egy görög teherhajó, amely 200 tonna tengerit és 1200 tonna zabot rakott át egy bajor hajóra. A szállítmány szovjet dumping-áru, amelyei Ausztriába szállítanak. Ezenkívül egy olasz hajó is befutott
a kikötőbe, amely szintén nagyobb mennyiségű gabonát hozott. Erről á szállítmányról azt mondják, hogy Magyarországba akarják szállítani. Ahogyan a dumplng fát kitermelik London, február 0 Bahr, az amerikai fakercskedók szövetségének megbizolt|a hivatalosan nyomozást folytatott a szovjet fjtelepeken uralkodó viszonyokról. Számos menekült eskü alalt vallotta, hogy Oroszországban mintegy 4 millió politikai fogoly és internált végez kénysíermunkát. A legeseké-, lyebb murikamulaszlást halállal torolják meg, az élelmiszer pedig csaknem kizárólag fekete kenyér és rothadt halból készített leves.
Családirtás hét halottal
Egy németországi munkás az egész csaladját és magát • la
Kivégezte
Boriid, február II A Strasabuig melletti HUfsdorf községben az elmúlt éjjel Pallner 32 éves munkás agyonlőtte feleségéi, 1 és 3 éves gyermekéi, vaiaimnl feleségének anyját és nővéréi. Eiulán a gyanutlanul épen hazatérő sógorát lőtte fejen, majd végül .ingával végzett. Borzalmas teltének okát még nem sikerült kideríteni.
Újpestről a holdba: 3 hét
tljpoat, február U Pelikán Ferenc újpesti lakos egy elektromágnessel működő rakétamo deli készítését ma f jeite be. A fel-talaló szerint rakétájával hirom hét alalt el lehetne jutni a holdba. Pelikán találmányát felajánlotta a tesszaui Junkers-müveknek.
/2 nagyatádi /elöli: Kés Iván János
Kaposvár, február n Az egységeapáit somogymegyei szervezete Nagyatádon értekezletet lailolt, amelyen egyhangúin Kis Iván Jánoa.felsósegesdi kisgazdát jelölték a megüresedett kerület képviselőjévé.
Li»zt-f orradalom (Hadaira szigetén
Madeira, fobruár II Madeira szlgelén zavargás ütött ki azért, mert a hatóságok a liszl árát Siabályoz\'ák. A rendőrséggel történt összeütközés során többen elestek.
ZALAI KÖZLÖNY
ltól lebrsár 10
A polgármester javaslatával szemben a csatorna-pBr folytatása mellett dfintött a- képviselőtestület
Az elhunyt heroeg emlékének Áldozott Hagykanizea képwiselfttestUlete
őizlnto tiszteletét és leikérjem őt Nagy- A szakértő azonban csak 19.000 Akko^a \'^^J^TlÁ P*t« Állapított meg. A követelés Bécsben. Azóta állandóan érdeklődtünk hogyléte telól, a közgyűlésből többször felkerestük betegágyát Nagykanizsa jókívánságaival, de mielőtt a kapctolat felvétoléro vonatkozó tervből valóság
Nagykanizsa, február 9
KendklvUll közgyűlést tartott héttőn délután Nagykanizsa város képviselőtestülete. A közgyűlés egyebekben egyhangú és nem lulságosan jelentős tárgysorozatának egyetlen pont kölcsönzött érdekességei és érdeklődési : — a város csatornázási munkálatai körül a vállalkozó részéről Indított per ügye. Ezen a közgyűlésen kellett eldőlnie: megegyezzék-e a város a céggel, vagy folylassa-e a pert?
A közgyűlési lerem községipárti oldalán tömör sorokban, a másik oldalon itl-ott mutatóban egy-két képviselő, inkább csak tisztviselők.
Napirend elölt dr. Krátky István polgármester kegyeletes, meleg megemlékezést mondott
az elhunyt dr. Batthyány-
Strattmann László hercegről.
— Nom csak Nagykanizsát, — mondta a polgármester - liánom az egész magyar társadalmat súlyos gyász érto a Fiorceg elhunytával. Egy éve, amikor Itt programot adtam, említettem, hogy Nagykanizsának mindenkor a legnagyobb egyotértésbou kell élnie a hit blzomány urával. Kzérl célul lUzlem ki a heroeg meglátogatását, hogy közöljem vele a város nagyrabecsülését,
lehetett volna, a herceg elhunyt.
— Nem rajtam múlt, hogy közto és a város közönsége köz.t nom tejlődött kl mélyebb kapcsolat, ami bizonyára előmozdította volna a vároa Javát Is.
— Az elhunyt horcog ogyént értékét nem csak a lóurl származás, az előkelő pozíció, a tejedolml rang, a vagyon éa az ezekkel Járó nimbusz adta, hauein csudálatosan szép és nemesember! kvalitásai, szlvjósága, Bzorénysége, munkaszeretete, vallásosaága, Jótékonysága ós mlndezokro alapozott harnonlkus, ragyogó, tiszta családi élete. A politika nyüzsgő zajától távol nem a társadalmi helyzete áltat felkínált nagy életet, szórakozásokat koreste és kedvelte, hanem embertársat megsegítésében, a szenvedések enyhítésében, a vallás és család érzéseiben találta meg az emberi lót Igaz szépségeit. Olyan pé rla-adás volt az ő óletu a mai társadalom HZámára, ami messze túléli őt és útmutatása az elkövotkoző Időknek l>.
A képviselótestűlet állva lullgalta végig az elparentálásl, majd kimondta, hogy Nagykanizsa első virilisének emlékét jegyzökönyben megörökíti és a hercegasszonynak elküldi átiratban a képviselőtestület és a város közönségének mély részvétéi. .
//inig 98.000 pengős Kártérítés és egyéb Követelés 43.000 pengőre olvad
Napirend előtt dr. Dómján Lajos szóialt lel. Kifogásolta, hogy
a Kpisulhtérl kpzkut j vlzdijail olyanoknak is fizetniük kell, akiknek saját kutjuk van.
Dr. Krátky István rámutatott arra, hogy ez a kivetés érvényben lévő szabályrendeleten nyugszik, aminek megváltoztatása viszont a vizmü rentabilitása szempontjából nem volna kívánatos.
Következeti a rendkívüli közgyűlés slágere,
a csatorna-pOr, aminek anyagát Király Sándor műszaki tanácsos referálta.
Nagykanizsa csatornázási munkálatait annak idején Hacker Emil budapesti és a Hlalky és Schlichler győri cégek kapták meg. A szerződés szerint a munkának 360 nap alatt kellett volna elkészülnie. Ez nem történi meg, ellenkezőleg
a munka befejezése 81 nappal eltolódott. Minthogy ez az eltolódás — a cég szerint — a város hibájából történt, Hlatky és Schlichtir vállalkozók
66.000 pengő kértérltésl Igényt támasztottak.
De támasztottak ugyanekkor egyéb Igényeket is. A szerződésben az utcai csatbrnák aknáira egységárban (4 méteres akna 216 P) állapodtak mcK, ugy, hogy ha az akna mélyebb vagy sekélyebb, akkor 10 centiméterenként az egységár Vio részévet kevesebbe vagy többe kerül. (Egy 3 méteres akna igy egy fillérbe sem kerül I Furcta, de az írott szerződés alapján igy van.) A cég emialt
igényt támasztod a — szerinte —• nyilván hibás megállapodás következtében
az aknákért járó 24.000 pengőre.
A 750.000 pengős végjárandóság mellett elég tekintélyes összegű peresített igényekhez járult 3000pengő kamat-követelés, 4800 pengő uj téglaburkolatok építéséért, 4600 pengő vasúti fuvardíj-többletért (közben ugyanis a vasul 50 °/Aal felemelle a tarifái, s bár a szerződésben az is le van lektetve, hogy esetleges ilyen emelés veszélye a vállalkozót terheli, mégis ragaszkodik a különbözethez a vállalkozó) és végül 600 pengő postaköltség cimén, mert a város takarék ulján utalta az összegeket a cégnek.
A város természetesen az összes követelésekkel szemben kifogást emelt.
A járásbíróság ítélete elutasította a cég keresetét,
csak a postaköltséget ismerte el. Fellebbezés folytán a törvényszék elé került a per. Az egyezségi kísérletek során, még a perindítás előtt,
a város {elajánlott 20.000 pengőt.
A cég nem fogadta el. Másodfokú tárgyaláskor a város ajánlatát megismételte. Eredménytelenül. A törvényszék erre bizonyítási rendelt el a kár megállapítására és kiküldte a törvényszék szakértőjét. A cég ekkor 21.000 pengőre szállította le a 81 napi késedelemért bejelenlett 66 000 pengős kárigényét.
teljes összegére (aknák stb-vel együtt) dr. Sabján Oyula városi tiszti ügyész 30.000 pengő megfizelésél hozta javaslatba, amivel szemben
a cég 43.000 pengőhöz ragaszkodott
(ebből 1000 P szakértői költség fele, 1000 P illetékek fele). Dr. Krátky islván polgármester már
36.000 pengőt Is felajánlott, de nem fogadiák el.
A főként jogilag bonyolult ügyben a polgármester jivaslata ugy szól, hogy fogadja el a közgyűlés a céggel kötendő 43.000 pengős egyezséget, ami megkíméli a várost további hosz-szadalmas pereskedés esetleges költségeitől.
Oürtner Antal, dr. Rotschtld Béla, dr. Dómján Lsjos és a polgármester szólaltak fel.
Végül is a polgármester szavazásra lett\'! fel a kérdést.
Az egyezség megkötése mellett senklsem szavazott,
ellenben a pénzügyi bizottság javaslatát emelték határozattá, amely a per folytatását mondja ki. Az utburkolás cimén követelt 2800 pengőt azonban, amil a város is elismert, kifizetik a cég részére.
A közgyűlés ezután felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy
a kertészet feles terményeit és az erdészet mellékterményeit megfelelő áron korlátlanul értékesíthesse. Üzemfelügyelő bizottságot is választottak, tagjai: Armuth Náthán, Oulyds Menyhért, Kelllng Ferenc, UJvtky Qéza és dr. Villányi Henrik.
Kisebb ügyek letárgyalása után a közgyűlés 1/26 órakor véget éri.
A javaslathoz dr. Barta Islván, dr.
Zalában januárban nem volt halálos Influenza
Zalamegyében Nagykanizsán a legkisebb az adóhátralék
Zalaegerszeg, Tebruár 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelölt tartotta meg február havi ülését Uyömörey Oyörgy főispán elnöklete alalt. A kedvezőtlen Időjárás miatt csak kevés bizottsági tag jelent meg.
Az alispán szokásos helyzetjelentését dr. Brand Sándor főjegyző terjesztette elő A jelentéshez nem történt felszólalás. Dr. Thassy Oábor megyei tiszti főorvos a vármegye közegészségügyi állapotát terjesztette elő. Egyes községekben
dlftérla és Inlluenza észleltetett, azonban egyetlen egy esetben sem volt halálos kimenetelű.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügyigazgató jelentése szerint az esedékessé vált
\'1 adótartozások
3,403 630 pengőt tettek ki, vagyis 81 százalékot. Nagykanizsán 49, Keszlhelyen 70, Letcnyén 80, Tapolcán 110, Zalaegerszegen 83, Zalaszentgróton 72, Balatonfüreden 77, Nován 89 és Sümegen 79 százalékot.
Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos Jelentése szerint az
, útépítési munkák legnagyobb része az időjárás miatt szünetel. Bejelentette, hogy Toper-czer Ákos h. államtitkár és Ltichier Oyula miniszteri tanácsos megvizsgálták a balatoni körút balatonfüredi és tihanyi szakaszán észlelt földcsuszamlás meggátlásának tervezetét megelőző kémfurási munkálatokat.
Vitéz Barnabás Islván tanfelügyelő a népoktatásról tett jelentést, majd a közigazgatási jelenlésekre került sor.
Az ülés fél 1 órakor éri véget.
Megfagyott egy öreg kffmíives-mester
A pötrétel berekben találták meg a hóviharos éjszaka Vándorának holttestét — A vizsgálóbíró elrendelte a hulla felboncolását
A bortól fűlve ugyanis Horválh mester mégis csak nekidurálta magát és elindult, hogy hazamegy Pötrétére. Amikor elindult, sötél esle volt már, a viharos szél fújta, hordta, ctsp-kod a a havat a szőllőhegyek közöli. A 63 éves ember, akit az alkohol
Hahót, február 9
(Saját tudósítónktól) A zord téli napok emberáldozatot is követeltek.
A léi munkanélkülivé tette sok mással egyetemben Horváth Mihály 63 esztendős pölrétei kőmüves-mes-tert Is. Az öreg, jóelöre akarván magái biztosítani, csütörtökön kiment a hahóli szőllőhegyek közé és ott járt-kelt a tavaszra munkát keresve. Közben a hegyber* rája szakad! a hóvihar, ugy hogy Horváth Mihály nem meri neki vágni az ulnak hazafelé. Pincéről pincére járt, munkát nem kapott sehol, de borral mindenütt jól tartották. Az öreg sohasem veletle meg az itókát, most sem kelleti sokat kínálgatni. Lehet aztán, hogy ez is volt oka szerencséilen végének.
is legyengített, nem bírta sokáig a küzdelmet az Istenitéleles Idővel. Már a pölrétei berekben vergődött, amikor ereje fogytán ledüll egy bokor alá, ott elaludt és azon mód meg is fagyott. Reggel találtak rá az arra járók dermedt holttestére.
Minthogy a hulla fején erős sérüléseket talállak, a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája kiszállt a helyszínre a töivényszéki orvosul együtt. Valószínűnek lálszik azonban, hogy bűntény nem forog fenn, hanem az öreg a tőiéiben elethetetf és aközben verte be a fejét.
1931. február 10.
Farsangi beszámoló
Nagykanizsa, február 0 A |ó siler (egyében zajlóit le a kanizsai farsang utolsóelőtti állukja az elmúlt szombíton és vasárnap.
A szombatnak, mini atról a krilikus mtr beszámolt,
a Szanatórium Egyesület hangversenye és piknikje
volt. az eseménye. A koncert-rész abszolul-érlékU művészetet nyujlott. A rendező Egyesállel ezüst cígareil.i-tá cával kedveskedett a műsorért Vannay János zeneiskolai igazgatónak, aki n maga és tanárikara művészeiével, a közért valóagilitlsávai, rövid pár esztendő a\'all megújul1, Inlenzivebb és befogadóképesebb zenei közvéleményt teremtelt Najiy kanizfán. Öröm ezt a kullurmunkál látni és öröm, hogy lassan-lassan a zene nem válaszfal, hanem össze fogó erő lesz Nagykanizsán, amelynek értékes zenei múltja adla az alapot ehhez a most szárnyat kapott lendülethez.
A piknik báli rés/e nem volt zsúfolt, ellenben annál elegánsabb volt az a homogén társaság, amely kora reggelig együtt maradt és amely egy elit-bál színeivel és hangulatával löllölte meg a Polgári Egylet nagytermét.
Ezen a bálon először adta a lánczenél a honvédzene Jazz-zenekara. Ez a pár hetes együttes nagyszerű báli zenével, fáradhatatlanul életben tartotta a parkettet. A társaság még sok használ fogja látni ennek a kitűnő kis jazz-nek, amelynek létezéséből Vannay Jánosé az oroszlánrész.
A vasárnapi farsang a Magántisztviselők Egyesülete
teájával kezdődölt a Korona éttermében. Ez a fiatal egyesület életerős, nagy tempókkal kapcsolódolt bele a város társaséletébc s ennek bizonysága voll ez a vasárnap délutáni teája is. Ezek az ötórai délutáni teák nagyon népszerűek, mert egyrészt igazán délután vannak és három vidám, kedves órát nyújtanak egy pengőért, másrészt nem okoznak toalelt-gondokat, sem élelrendi felfordulást. A Magántisztviselők teája ezéri vonzotta vasárnap Is a brancsbeliek és társegyesületek legnívósabb pubiikumál. A kitűnő jazz-band pedig igazán érteti a hangulat-csináiáshoz és nem hagyta lehűlni a táncos kedvet, amiben pillam.lra sem voll hiány. Esle a Polgári Egylet kistermében a Keresztény Tisztviselőnők jelmezes estélye zajlott le. Hangulat dolgában a legszebb Bikere voll ez az idei farsang-
ZALAI KÖZLÖNY
VIDA itiszertizletében •
1 kg. akácméz...... 1-16
>/2 kg-os szardínia t\'10
\'/< . teavaj......—-80
1 doboz Staulter
„Medve" sajt...... 1-04
1 kg. csokoládé ... 360
nak. Eiőször is a jelmezek olyan ölleles és tarka együttese kavargott a színes papirvirágokkal Ízlésesen dekorált teremben, amire ritkán esik példa egy farsangon. Másodszor olyan sokm voltak, hogy a terem kicsinek bizonyult. Harmadszor az eslélyen a po\'gármesleréktől kezdve mindenki olt voll, akii a rokonérzés melege füz a kenyérkereső leányok e kedves igyesUletéh;z. A legkitűnőbb jelmezek voltak: a munka-
Február első hetében 12 halottja volt vidéken az influenzának
Az Idei spanyol-járvány az egész világon jólndulatu
nélküli a feleségével, a frakkos ur, a bébi, a bajadér, a vörösfrakkos bohóc és a párja, virágok, lepkék, slb. Híjnalba nyull már az Idő, amikor a vidám társaság még mindig töretlen jókedvvel áldozott Carneval örömeinek. Nem a báli-tudósilások sablonos jelzője, ha azt ltjuk, hogy ez a szines, meleg, szép báli este feledhetetlen farsangi emlékkel ajándékozta meg részlvevóil.
Budapest, február U (MTI) A február 1—7 ig az ország területén (Biidipest s/.élesfö-város kivételével) 2J4 szövődményes Influenza megbeteg.dís töitérit és 12 halálesetet jelentetlek. 119 esetben az influenza tüdőgyulladás1, 13 esetben középfültőgyulladásl, 8 eieiben agyvelő és agyhártya megbetegedési okozott.
Nagyobb szán.u megbetegedés a következő helyeken fordult elő: Oyula 5, Szakácsi 5, Debrecen 15,
Misko\'c 8, Pécs 10, Sopron 6
A Nemzetek Szövetsége egészségügyi szakosztályának február 5 én ki.dolt jelentése szerint az influenza n igy.ibb mérlékben jelentkezik Angliában, Spanyolországba és Svájcban. Kisebb mértékben ler|ed Olaszországban és Norvégiában, mig Csehszlovákiában csak szórványos esetben mutatkozik. A járvány mindenütt Jótodulalu, az általános halálozási létszámot alig emeli.
Kaposvárott becsukták az iskolákat
Kaposvár, fobruár 0 (ÉjszakaI telefonjelentés) A tiszti főorvos előterjesztésére dr. Vélek György polgármester már a mull hét végén bezáratta a kaposvári elemi iskolákat, az influenza miatt. Ma bezárták a gimnáziumol és a
kereskedelmi Iskolát is. Szövődményes megbetegedés eddig nem fordult elő Kaposvárolt. ,
(Nagykanizsán is teljes mértékben megérett a helyzet a hasonló intézkedésre. Minden Iskolában százával vannak a hiányzók. A szerk.)
Nagykanizsa 5000, Egerszeg és KeszíhelyiöOO-lOOO pengőt kaptak a vármegyei segMakcióból
A kormányzóné akciójára Zalában begyült Összegeket nem utalják vissza Zalamegyének — A fólspá i ígéretet kapott a népjóléti minisztériumban 25.000 pengő segélyre
Zalaegerszeg, fobruár U (Saját tudósítónk telefonjtlenlése) A vármegyei törvényhatósági segilő bizottság értekezlete ma délelölt fél 10 órakor Oyömörey Oyörgy főispán elnOklctc alall voll Zalaegerszegen. A főispán bejelentette, hogy a vármegye ismétellen a népjóléti minisztériumhoz fordult 25.000 pengő segélyéri, ehhez Nagykanizsa szükség-Ideinek fedezésére I0C00 pengőt, Zalaegerszeg 6000 pergői igényel, Keszthely 4000, Tapolca 1000, Sümeg 3000 pengőt. A népjóléti minisztériumban biztató Ígéretet kapott a 25.000 pengőre vonatkozólag.
Ezután dr. Krátky István nagykanizsai polgármester telte meg jelentéséi a kanizsai inségfronlról. Az eddigi 600 család helyeit most már 1000 családot kell segítenie. Segélyl csak munka ellenében ad a város. A februári hiány 15.000 pengői lesz kl. Ha márciusban és áprilisban is kell a városnak még a szegényeket segélyeznie, akkor 50.000 pengőre van szüksége.
Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester je cntéie következett ez- „ . . után. Zalaegerszegen is 100 al löbb M T\'lel°" 406" a segélyezetlek száma és igy 5600 pengő segélyt kér a megyei akcióból
Oyömörey főispán javaslalára a bizottság Nagykanizsának 5000 pengőt, Zs\'aegerszegnek és Keszthelynek 1000—1000 pengői, Tapolca és Sümegnek 500 -500 pengői ulal kl.
Bejelentette ezután a főispán, hogy a vármegye azon előterjesztését, hogy a vármegyéből a Horllty Miklósné akciónak adományozott összegeket ad|ák vissza a vármegyének — elutasították.
Az ülés fél 1 órakor véget ért. •
Dr. Krátky István polgármester még a délutánt vonattal visszaérkezett\' Nagykanizsára.
Az agiliiás, amivel Krátky polgármester száll sikra minden fronton városa érdekeiért, a szegénysegélyezési 8kció megyei fóruma előtt is, immár másodízben, meghozta örvendetes eredményét
Fabruár 10., hadd Fobruár II., szarda
Szépasszonynak muzsikálok
(JoOann Sír a uss élete)
Hangosfilm a felvoniiban. — PSuertpIftk : Hant Stflva, Ólaira Rommer.
A legédesebb Strauss keringflk.
A Itgbüvöaebb Strauss melódiák.
Macskazene
Hangol trückfllm.
Egy napon halt meg egy öreg házaspár
Rszterognye, fobruár fl Tudósítónk jelenti: Nom mindennapi haláleset töitént ilt tegnip. Kovács Ferencné szüleiéit Dávid Katalin jómólu gazdaasszony a mostani léli idöoen meghüH, magas lázat kapott és pár nap alatt meghall. 83 éves voll. Ugyanakkor mikor az asszony meghall, szenvedett ki maga a gizda. Kovács Ferenc Is, aki asszonyával egyidejűleg hűlt meg. betegedet! meg és egy napon halr meg, mlulán előzőleg a házaspár még felvette az utolsó szentségeket is. Kovács Ferenc 86 évet éli. Most mindkeltől egyszerre kísérik utolsó uijára kedden délelölt 10 órakor. A házaspárt nagyszintű rokonság, unokák és dédunpkák gyászolják.
Tüntetés i Népszava előtt
Budapest, február 9 Ma délben a Rákóczi-uton és a Népszava Conli-ulcal szerkesztősége előtt minlegy 100 munkanélküli tan-tető tüntetett. Kiáltozva kenyeret és munkát kövelellek. A tüntetőket a rendőrség szétoszlatta és közülük 20 at előállított.
Uradalmi
fajborok
12—18—20
fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrécsel Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175.
Női és férfi divatárukban
nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Flut—Cengary-ut sarok
ElaA Magyar Biztosító palota.
Telefon 40«.
)
ZALAI KÖZLÖNY
_
NftPt HIRSK
NAPIRF.Níí
Február 10, kedd
Hóm. katolikus : Skolaszl. Proteiláni: Elvira, izraelita: Seb. hó 23
Városi Silnház. .Szépasszonynak muzsikálok". hingoslllm. — „Macika-zene", hangos trükkfilm
Oyógysaertári él leli szolgálni t I. hí nap vágálg a .Mária" gjógyszertár Király-Utca 45.
Oöxtlrdö nyitva reggel 8 ólától c:le I óráig (b4Ho, sserda, pintek dáluu.c. kedden egász nap nóknek). Tel.: 2—13.
ét jól akarunk vátarolnl,
tlmtgyünh a Schütz áruházba
Emléksztstó
Tefcruár 14 A Sltnl Ifona Leilnyklub titno-eetélye n Koronában.
A PinxlnUittl TiutviuMk mUnorol oatélye fái 9-kor a Kaazlnóbnn. rsbruár 15 A KcrttktiUlml Mkalmawltak Jelntezee-ostélye n Kaszinóban.
A Kalh Lt/íénytgvlrl táncos szórakoztató oelélye 8 órakor.
I.lcoálla ülóadAn fi órakor a városházán (dr. I\'rlod Ödön). Február 16. A Ktrestliny Jútikony Nőegylet álarcos eelélyo (61 0 órakor a Cenlrálban. Február 21. A Kaszinó I. hangversenye
(Szabó I.ujza éa Ungcr Ernő). Február 22. A MagilnltsilviseMk Egyeiű-Ith teadélulánju.
l.lcenlts előadás 0 órakor a városházán (dr. Korkay József).
Knlhollkui l.rg/nyruylrl közgyllléao tél 6 és lársasvaoaorájri 8 órakor. Február 28 Az Izr. Nőegylet purltu-os-lélye.
— A fölapán ma Nagykanizsára érkezik. Cjytlmörey Qyögy főispán ma délelölt Zilaegcrszegről Nagykanizsára érkezik, ahol a városházán lefolytatandó trachoma-cIK ni ankéten elnököl.
— A megyéspüspök üdvözlése
A székeskáptalan lagjai és a központi p\'pság a mull héten Üdvözölték dr Rolt Níndor megyésptispököl abból az alkalomból, hogy XI. Pius pápa a püspököket a kegyelmes címmel lUnlelte kl.
— Egyházmegyei hírek. Kozma Qyörgy beleznai lelkész elnyerte a nagyrécei plébániát. Beleznára Viola József eddigi nagyrécsei adminisztrátor küldetett lelkésznek. Baraslts Sándor hallmbai plébánoi elnyerte a vörsi plébánla|avadalmat, míg a halirfibai plébánia vezetésével Bau-mann János somogyfajszi káplán bízatott meg. Sulyok Jenő csó i káplán So\'mogyfajszra, Iker János ugodi káplán pedig Balatoucsicsóra helyeztetett hasonló minőségben.
—= „Szépastzonynah muzsikálok" ma a Városi Színházban.
Szépudvary László tanítónak
ünnepi keratban adták M a kSaok-tatáaüpyl miniszter •llamer-áaát
Nagykanizsa, február 9
Valóban kedves ünnepély volt, amit vasárnap délben a Rozgonyi-utcai elemi iskola egyik tantermében rendeztek a közoktatásügyi miniszter állal, a testnevelés leién, a pedagógiai szeminárium sikere érdekében kifejtett működésének elismeréséül kitüntetett Szépudvary László állami laniló liszteletére.
Nagykanizsa város közönségét dr. Hegyi Lajos főjegyző képviselte, az iskolagondnokságol dr. Hajciu Oyula elnök és Eberhardl Béla piarista c főigazgató alelnök, dr. Fodor Aladár városi tisztiorvos, Kovács Illés, Fitó Ferenc és Poiesinszky Emil iskolaigazgatók vczelésévcl az egész tanítótestület. Kiss Ernő és Samu Lajos vezetésével az ipartestület küldőit sége, a szülök és a tanügy számos barátja vili részi a rendkívül meleg tónusu ünnepilyen.
D . Hegyi Líjos polgárm ;ster-he-lyeltci-főjegyző Nagykanizsa város közönsége nevében k.tszőnlölle a kitüntetett Szépudvary LlszMt, aki minden h zalias mozgalomból és minden közéri való\'munkából kiveszi rés tét a legnagyobb önzetlenséggel.
Dr. Hajdú Oyula gondnoksági elnök meleg szavakban szólt az ünnepelthez, akinek iskolai elfoglaltsága melleit is van mindig annyi ideje, hogy a köz érdekében Önzclenül működhessen. Szépudvary László a nemzeti testnevelés egyik leglelkesebb harcosa, akit az iskolagondnokság nevében a legmélyebb tisztelettel üdvözöl, m:>jd átnyújtotta neki a közoktatásügyi miniszter elismerő, di-cséiö oklevelét.
Kovács lilés igazgató méltatta ezután Szépudvary munkásságát. A munkát csak a munkás értékelheti. — mondotta — A becsületes munkát és az érdemel a felelles halóságok is elismerik és becsülik. Szépudvary az ö becsületes munkásságával nemcsak magának, de kartársainak is elismerési szerzett.
Szépudvary László köszönte meg eiuián meghatolt szavakban az elismerést a miniszternek és a szeretelet a karlársaknak. ígérte, hogy ezután is a régi migyar becsülettel és szent fanatizmussal fojji a nemzeti gondolat ügyét szolgálni és növendékeit ezzel a szellemmel telileni.
Végül Poiesinszky Emil igazgató olvasta fel a miniszteri elismerő okirat szC.egél.
A rendkívül kedves ünnepély,; mely a nemzeli tanilói munka megbecsülése voll, a Hiszekegy-gyei éri véget.
tdfilirás
A nagykanizsai meteorológiai meg-t gyelö Jelentések t Hétlön a hönU/itk-hl: X«g|,tl J ónkor -16, délután 2 ó-ak\'.r —1 0, este 9 órakor —5\'3
Fl/liW: Reggel borult, délten és es\'e (lei (111 égboltozat
Szálirány: Heggel észak, délben és este északnyugati szel.
/Elizakai rádiójelemét) H ■atesrolá-alral Intázel ssle 10 óeakur je-tsaaatl s Szárai áa máraáketten hldeo Idő várható.
— Halálozás, özv. Kováls Mik-lósné ny. igazgalólanilónö Nagykanizsán, Arany János utcai lakásán hosszú és gyógyllhatatlan betegség után, legnap délben hirtelen, tragikus körülmények közöli elhunyt. A 70 éves mairóna évek óla szenvedett kinos betegségben, ami annyira felőrölte az idegrendszeréi, hogy mosl, amikor ujabb operáció elöli álll, a szenvedésektől meggyötöri lélekkel még a hozzátaitozók. odaadó és önfeláldozó ápolása dacára sem bit la tovább a borzalmas kínokat és egy öntudatlan pillanatban önkezével veiéit véget éleiének. Az elhunyt több kanizsai |ótékony és vallásos egyesületnek voll buzgó é6 le\'kes lagja, akinek nemes szivéről, jólékony-ságáról is városszerte ismert volt a neve. Benne Kováls Miklós kiskani-zsai lanl\'ó édqsanjjál gyii\'.olji. A mélyen sújtott család iráni városszerte őszinle részvél nyilvánul ineg. A temetés szerdán délután 4 órakor lesz a róni. kalh. temető halottas-h tzábál.
= „Johann Slrauts éltté" ma a Városi Színházban.
A keszthelyi hó-front
Kedd raatfattöl újra járnak asz autóbuszok
» Keszthely, február 0
(Saját tudósítónk lele/onieieniése)
Keszthelycn és környékén megindult a hótakaritási munka. Körülbelül 150 hé munkást küldött ki a város az országutak rendbe hozás it a. Nagyobb hófúvás volt a f.liö téglagyárnál, a gyetusi ulon, a Tündér-lak közelében, a zsidi ulon és a Oá\'i-vö\'gyben. A poslaaulóbuszok tegnap még nem tudtak közlekedni Sümeg felé. Ma indilolták az első kocsit. Holnap reggel megindul Zalaegerszeg felé az autó usz-forgalom. Keszthelyen a városban egy percre sem akadt meg a fo galom.
= UJ tánctanfolyam. Btagusz Elek tánciskolájában február 2B-án uj tánctanfolyam kezdődik.
— Rejtelmes adatok a postán.
Ha a magyar királyi pojla statisztikát csiná\'na arról, hogy milyen cikkekel szállít, az Idei statisztika mellet! elcsodálkozva állana meg mindenki. Ezer és ezer számra, végnélkuli sorozatban szerepel ez a tétel: a küldemény neme: csomag; tartalma abrosz. Amióla a posla fennáll, soha annyi abroszl nem adlak fel Budapesten, mini mosl karácsony óla. Még rejtelmesebbnek látszik a dolog, ha hozzátesszük, hogy ezeket az abroszokat a boldog címzettek ajándékba kapták. De eloszlik nyomban a rejtély, ha megtudjuk, hogy a TUn-dérujjak, a közismert, kliünö kézi-munkaujság idei ajándék akciójáról van szó. Aki 14 pengő 40 fillérrel előfizet a lapra, megkapja az előfizetési di|nál többet érő, Indanlhren szegélyű, pompás lenvászon abroszt. S lu eddig kapósak voltak ezek az abroszok, mosl hatalmas mértékben megnövekedett az értékük, mert egy Linge\'-félc művészi kivitelű ebédlői, vagy egy Lingel-féle modern url-szobát nyerhet mindenki, aki abroszának sarkát díszítő, hímzett virág-moiivuni helyes öltésszámát kőzi! a TUndérujjak szerkesztőségével, R td«-I pest, IV, Szervila-tér 3.
_1931. február 10.
>-> Ma este nagy disznótoros vacsora farsangi fánkkal t 20 P a Korona étteremben és kávéházban. Kitűnő Jazz band.
— Szülői értekezlet. Szülői értekezletet tarloti vasárnap délután 3 órák- r az I kötztll áll. elemi iskola tantestülete a Vccsey-ulcai uj iskolában. Látogatottság tekintetében — dacára a szülök körében is uralkodó influ nzi megbetegedéseknek — egyáltalán nem maradt mögötte a régebbi hasonló értekezleteknek, tartalma és az előfdók felkészültsége pedig értékes eseménnyé avalla. Poiesinszky Emil igazgatónak a szülői értekezletek fontosságáról, az otlhon és az iskola nevelési kölctön-halásáról tarlóit, gondolatokban gazdag megnyílója után Kenedl Aura tarlóit mesterien felépíteti, igazi gyermekszeretetről és a tanítói hivatás mély álérzéséről tanúskodó felolvasási. Uiáns Plander Boldizsár az ö megszokott, közvetlen modorával szabad-előa\'dás keretében az éleiből veit számlalan példa fclsorakozlalásával különösen arra hivla fel a szülők ügyeiméi, hogy gyermekeikel a lan-kö:elezeltség határán lul is állandóan serkentsék voll tanítóik, tanáraik, elöljáróik, ismerőseik, általában a felnőnek tiszteletére. Több hozzászólás után az Igazgaló zárószavaival végződött a tanulságos értekezlet.
— Hana Sttive ét Clolrt Rommer ma a Vdrotl Színházban.
— Hivatali eskütétel. A tegnapi városi közgyűlés legele|én özv. Iva-neczky Vlncéiié szül. Oarzó Júlia, a mull közgyűlésen megválasztott uj kiskanizsai községi szülésznő lelelte esküjét. Az annak idején nagy szótöbbséggel megválasztott, fiatal, de a pécsi klinikán oklevelét dicsérellel szerzeit szülésznő, akinek megválsiz-lásál a kiskanlzsaiak egy tésze meg-pelicionálla, bizonyára hamarosan kiérdemli az őt egyenlőre nem jó szemmel nézők szimpátiáját is, annyival is inkább, mert eddigi működési helyein, Pécseit és Tapolcán a legjobb emlékek fűződnek müködéiéhez.
— Adomány a kórház kápolnájára. A kóiházl kápolnára dr. Tamás Jánosné és dr. Tamás János 10—10 pengőt adományoztak.
= A legbüvötebb Slraatt-metádiáh a Várotl Színházban.
se Futószőnyeg maradékok nagyon olcsón Schlltznél. -
Hl savanyu a bora, vagyitse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
Wé ii Igytúa.
Király-utca 21.
^^UH Telelőn 310 H
1991. tebruár 10.
Oyomor- é! hasbántalmak, izgé-koiy\'ág. migrén, kinierüllség, szélül és, szlvszorulás, rémes álmok, ijedlség, általános rosszullét, csökkeni numkakép sség sok cselben megszűnnek azáltal, hogy a belcg naponként reggel éhgyomorra megi-zik I pohár természetes „Fersuc léíset" keisrüvlzet. Az eniészlöszetvek oán-talmainak szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc lénél vizet, mert ez a gyomor és a belek működését, előmozdítja, az epekiválasztás! fo-kozzs, az anyagcserét megélénkül és a Vélt felfrissíti. — A Fsranc Jóusl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható.
— Színes, kész női fehérnemű nagy választékban Schülznél.
— A nagykanizsai Katii Legényegylet febiuár 22-én, haláro-zalképlelenség esetén március l én délu\'án fél 5 órakor tartja évi rendes közgyűlését, esle 8 órakor pedig tár sasvacsoráját, március 6 án esle fél 9 kor pedig rend zőblzoltsági ujjáalakuló üléséi. A társasvacsora is az Egylet székházában lesz, terllék 1.60 pengő, amire |clentkcznl február 21-ig kell az egyesül, li szolglnál.
= „Macskazene" trühhHlm ma a Város/ Színházban.
— A pacsal népszámlálás eredménye. Tudósítónk ttja: Pacsa nagyközségnek 1920-ban 2222 lakosa voll, ma 2454, ebből 1212 férfi és 1242 nő. A szaporulal 232 lélek, ami lO\'/a %-nak felel meg. Ház Hz évvel ezelőtt 371 volt Pacsán, most 451
ZALAI KÖZLÖNY
„ ~ Meseország I Oyermokek
öromo a kltllnő poétának. M,ira l.dsr.ló-nak szerkesztésében megjelenő „áfrse-wjzdg", n magyar tannak gyrrmektacja. O.vornicktiinlázlát a mese világban Ilyen egészségeden csak azok tuitnnk vezetgetni, akiknek a gyormek-lólol; ébreszt-Kiléte a hivatásuk : a tanítók. K/Írt legjobb ina minden magyar inesoujság közt a Mesiorszdg. Ks nem Is keiül többe, mint havonta 50 fillérbe. Megrendelhető a /alat Közlöny szerkesztősége utján Is.
Február 10 (kedd)
Budapest 9.15 A 2. Iionvédaysingtiiid zenekaiinak liangveisenye 9,30 H. 9.45 A hangv. tolyl. 11 10 Nemzetközi vlz|elzósiol-gálat 12 Déli hiiangsió. 12 05 Ai Egyetemi Énekkarok isólókvsrlctl|ének hsng-versenye. 12 25 H 12 35 A hsngv. folyt. 13 Időjelzés 14 45 II. 15.10 Meseóri 16 45 Időjelzés, 17 Vsdtszn ivellák. 17.35 O. hsngv. 18 30 Frencls nyelvoktatás 18/5 Eiósdái 1130 Ré«l operelliénlílek. 21 Szonáte-esl. Utáns Időjelzés. Msjd cigány zene.
Bécs II O. 12 H 13.10 Zenekari bsng verseny. 15 20 és 15,45 0. 20 Hangverseny 22 Zetukerl lisngv.
Berlin IIK Zenés iftuaágl óra. 1910 Z 21.2) Hegedű és lenekari verseny.
Brit nemzeti műeor 17 30 Zenekari verieny 18.15 Oyermekóra zenével. 19 40 Schubert-zene. 2-145 Z. 21.30 A zenekari Verseny tolyl. 22 50 Verdi: Rlgoletto (ne gyedlk (elv.)
München 16 25 Hnngverseny. 17 25 Zene kari verseny. 1930 Kerének. 20 Szlnmll.
Prága 11.15 0. 12 30 BiUnn. 16 30 Hsngv. 17.30 üy. 19 30 Ssiolonxene. 19.50 Biallalava. 23 Haiangszó.
Varad 17.10 és 1615 0 17.45 Zenekart verseny 19.26 0. 19 ÍO Biirt : UyOngy hsláezok
KÖZGAZDASAG
Szabályozzák az üzletek kiárusításait
A h4»M6 törvényjavaslat szigora Intézkedéseket tartalmaz az occasslo-árusltásokról
Hudapest, február (I Az urldlvatáru kereskedők bizottsága ma megjelent Kdllay Miklós kereskedelmi Államtitkárnál, akitől sürgős Intézkedési kérlek a kiárusítások és a különféle hangzatos feliratok ügyében.
Káltay Miklós államtitkár válaszában kijelentette, hogy már készen
van egy lörvényjavaslailcrvezel, amelynek éneimében |anulr l-lól 15 lg lehel csak leltári kiárusítást eszközölni augusztus 1. és 15-ike közölt pedig idénykiáru-itást. — Ezenkívül mindenléle ocassio, vagy mar.idékáru kiárusítás tisztességtelen verseny paragrafusaiba esik és súlyos pénzbüntetéssel büntelhelő.
A buza-felealeg
Budapaat, február 9 A földmivelésügyl minisztérium kimulatása szerint a Világ buza feleslege 81 6 millió mázsával nagyobb, mini 1929-ben volt. Magyarország a kimutatásban a 22. helyen áll 13.6 mázsás átlagterméssel.
Kávésabb trafik fogy
Budapest, február 9 Az elmull költségvetési évben 140 millió értékű dohányáru logyolt el. Ez az előző esztendőhöz viszonyilva 6 millió visszaesést mulat.
Házinyúl tenyésztéshez
most a legalkalmasabb hozzáfogni. mert most sok szép kifejlett nyul akad
A házinyúl Icnyészléssel bárki úgyszólván ingyen kiváló fehér hust drága prémet és értékes általi trágyát produkálhat. Igy két anyanyul egy JKész család évi husszllkséglelél \'edezi, ami a mai húsárak mellett nem megvetendő tétel. A prémdru
oly drága ma, hngy esik a vagyonosok szere helnek belőle s ime a nyullenyészléssel mindenki maga állíthatja elő a maga és cvaUdja prémszükséglelél. Ugy a húsból mint a prémből termeli leleslegét pedig jó pénzéri értékelheti. A trágyájáért egyedül is érdeme < a, nyu tenyésztéssel foglalkozni. A gép-ilzemtl munkagépek és kOztekedó eszközök elszaporodásával ugyanis alig áll állati trágya rendelkezésre, pedij az nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és ker\'éfzelben.
A , Hdzlnyultenyésztés és Értéke sités" clmü szaklap szerkesztősége Budapest m. Csillaghegy, minden hízinyullenyésztési ügyben olvasóinknak dijlalanul rendelkezésre áll. A tenyészteni óhajlókat pedig Nyul-tenyésztő Mintatelepe tenyészanyag-gal látja el, sőt biztosíték nyújtása esetén visszaszolgáltatási kötelezettség melleit is ad lenyészanyagot.
Ha még megemlll|űk azt is, hogy a házinyúl a legigénytelenebb állat, amely minden udvaron elhelyezhelő faládában vigan él és szaporít igazán maga ellen vél, aki nem foglalkozik tenyésztésével.
(—) Kényszeregyezségek. A
soproni kereskedelmi és iparkamara január havi jelenlésében 3 uj kény-szeregyezs^gi eljárás szerepel. Közülük kettő zalai. Az egyik Gyenes Lajos (Nagykanizss) kényszeregyez-sége, a másik Nádai Ignác és Fia könyvkereskedés és nyomdáé (Keszthely). Megszűnt kényszeregyezség kettő van. Mindkettő zalai. Az egyik Welser J. C. (Nagykanizsa), a másik Szabó Lipót (Keszthely).
UriaU zárlat
Fim 20 29*1 London 25 17l/a N«wyor» 517 55, Hrllasel 712JI/I, MlUn. 27 10»/l, Maoiln 52 60, Amsterdam 307 S5 Btiw. 12307\'/!. Wien 7271. ic-fls 3\'.é, Fléili 15II l/l, Var.ó Í.SOO, Uadapett SOSS Kelgiád 9-liVt, Mubaics. 3-071/1
Twaérrttafa
Buza tszv. 20 flll., dt. 20 flll. I0Z* 10 flll. emelkedett.
Bizea llszsv. /7-es 14 75-14-90, 7S-es I4»J— I5C0. 71*-ee 15 lü I5\'40, SO-ea 15 15 15 55, dunánt. 77-es 14 65 -14 80 /S-as 14 80 -14 95. 7»-« I5C0-1516, W-áa 1505-15-30 Roee 1060 - 075 el lipi 15-00—15ÍO, eörárpa 17 00 -19 00, ub 18-40-18 75, tengtfl II. IJ90-
14 10, dunéatod 12 SO 12 90, icpce —•--
—■•—, Korpa ll\'O) 1120
á kmlapeiti tóisde devlia-jogjzéM
VALlrtAK Angol I. 37-74 17-89 beige li IV 65-80 05 Ceeflí. 10-85-ibW L>áa k. 1S2-90 I63 50 Oioar 10 02-10-10 LloUár 569 S5o72\'S5 PraaUe I. li-40 Z2 70 rtoil. 330-15 140 45 Lengyel 6a S M>4 35 Lsu J J7 o-el
Lt.s 412-4,8 Uia 2V 86-30-16 Márka 135 85 IM 15 Ntavég 1Í3 UO 153 60
1C1UU. 803J 80 60 avejtil. 111-35 .,0So ,veda. i;8 15 Wlb
U^VIZAH
Amal. 229-7/-Z30 47 Belgrád 10 09 ,0-13 Hcilla 1.601-13)41 Brossul /vS5 80 10 Buluueel 3 39 o 41 Kopezui.lt» 10 .63 50 Loudou 2, 81-1, 89 Madrid 50 40-19 40 Milano 2v-«5 80-06 Newyor 573 00 7360 Usuo 1.110-,5* 60 Pár,a U 43 2i 50 Frájza 16*2,6-97 Saúna é\'.é-ll? Slockii. 153-26 1 já 66 ;a,eó 64 07-O4 27 Wua 0U-J5-8.O0 ZtüK* 110-52 II0S2
SertasTaiár
raliteiUa 3965, Hadi. Un 47. Blsó-leadu 1-15— -lo, .iidell 1-15 1-18, esede I kjsép I-|3 -1-14, köu yfl 1-06—1-10, l-eo .Sjuli oteg 1-06—1 10. U-od lenoQ cieu 0 98—1 02 ^ngol luldó 1-16—1 20, sealouna agrus,, 1-10-0-00, tail 1-36 1-40, eua l-oo- l 82, szeloaaáa lelaeiias 1-3S—1\'46.
fciiUta: H«K--\'3l tí
Tnllákl, iqf\'-kasir/^i. Melő« kiadd: Zalai K/iroty.
ABÓHIHDCTÉSEK
Az spróblioelCsek dija 10 w lg 00 flIJr, Minden lovától szó dljs S fl,l. Vas/ s ünnepnap 10 liólg 80 fillér, in.,oea további seó dl|s B I II. Sterdán <s |. n-teken 10 seOlg SO Ihler, minden l<« i bl SIÓ dija • flll. Cimszo s mladen v ^a-eaob betUbót álló eió két F/óuak sz.1 it-Wlk. Állást keresőknél: 50l\'í engtdineny,
NlreUMuk S (81) p«ng5 Isssagee alaal ■ letealsgss bSiiysslée, uánll.ái •lk*rOléc* vé0a« eilCra I I « e, I . n d 6 «
■ edsrn 8 asobés lakás lllidó-seobávsl és minden egyéb komloittsl eliátvs, május elsejére kiadó. Eideklődnl lehet Caengery-ul 9, a háztulajdonosnál. 587
Baatar eladd költözködés miatt, Rózsa u. 18 se, eleit. 623
Igen jó, ulcei bárom szobás sliplncézett lakás és szép kétszobls lakás Csrngery-ul 57. alatt kiadó. Bővebbel ugyanott Pőcz Istvánnál. C00
Jobb nS, kl Önállóan tud lőzni, mlt-denesnek lelvélellk. — Böhm, Kealnczy-utca 6. 655
2 ezobás ulcai lekái mellékhelyiségekkel május l-re klarfé Deák-tér 6 453
Varrógép, cieléd ágy, azekr/ny, mosó-teknó eladó. Kaulmanné, Ciengeiy ut 27a , ■löldetlnl. 654
Neponle sdjon növendék te hllóllletalnak
mFÜTOR"
eienssvae tskarménymeeeet. A .FUTOK\' nővcndékálletoknál s csonlképsődéat elóeegltl, hliána
é\'SÍE.étváflyflerjesitöS
A .FUTOR* r.em orvosság, hanem s legllnomebban őrlőit mésiaótáp, smely as állatok uervexeteben Igen könnyen leleilvódlk, s amelyet ai állatos aio-mstlkus snysgisrtalmánál logvs szívesen fogyasslanak. A .FUTOR\' etetéee a konyhasó etetését feleslegessé teszt. A negyblslaiók, uradalmak, geedaségok a ,FUÍOR\'-l állandóan etetik. Azaz I kilogrammonként 40 fillér. Zaák vételnél (I zsák 50 kg) 9 pengő,
zsák é a 130 flll, vagy zsákcsere. I próbedoboi éza (cca \'ti kg.) 80 íldér. Kicsinyben és zsákssémra kaphsló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védóezerek kefeak.déaáben
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleloa 130.
vtfda IceélkthM
Rádiói™\'
Ssabö György aetesis-
lal anzrerluindbon fiiul J. udrar
Kováts Miklós és neje szül. Kolovlts Olzella ugy a maguk és gyermekük Miklós, valamint az alulitoliak és összes rokonság nevéoen fájdalomtól megtörve, de a Mindenhaló akaratában való megnyugvással jelentik, hogy forrón szeretelt édesanya, anyós, nagyanya, testvér, sógornő, nászasszony, illetve rokon
özv. Kováts Miklósné
•«OI. Csillag Hassa, say. Iga»gató-lanit4aé
folyó évi L-bruár 9-én életének 70-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát 1931. február hó 11 én délulán 4 órakor fogjuk a temető halottas házánál a róm. kalh. egyház szeitirlána szerint beszenleltetni éj a helyi temelöben örök nyugalomra helyeztetni.
Ai elhunyt lelkiüdvéért tartandó engesztelő szentmise-áldozatot 1931. február hó II-én délelőtt 9 órakor fogjuk a szenlferencrendi plébánia templomban a Mindenhalónak bemulallalni. Nagykanizsa, 1931. évi február hó 9.
Áldás és béke poraira I — Nyugodjék békében I
Csillag Lajoe testvére. Halasy Erzsébet férj. Celllag Lajosné. Stellts Katalin féri. Csillag Károlyné sógornői, özv. Kolovits Manyhértné mint nászasszonya és gyermekei.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
MEGHÍVÓ.
i Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXXIV. évi rendes közgyűlését
1931. ávi fabruár hó 22-én délelőtt II órakor saját helyiségében tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
i \'— az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyaii
3. Az alapszabályok 9.. 10., 13., 17., 18., 21., 22., \'25., 28, 29., 30, 31., 33. és 34. §§-ainak módosítása.
4. Az alapszabályok 19. §-a értelmében négy igazgatósági lag megválasztása 3 évre; az alapszabályok 27. §-a érteimében a megálla-pilandó létszámban felllgyelöbizoltságl tagok választása 1 évi időtartamra.
5. Alapszabályszetüíeg benyujlandó indítványok tárgyalása.
1. Igazgatósági és felügyelöbizotlsági jelenlések; az 1930. évi zárszámadások elfllerjeszlése, a mérleg megállapítása, a nyereség feloszlása iránti halátozalhozalal és a felmentvény megadása.
2. Az alapszabályok 17. g-a érielmében a társaság hivatalos lapjának kijelölése.
Kelt Nagykanizsán, 1931. január 30-án.
J«a<»«t. Az alapszabályok 12. §a szerint a közgyűlésen részt vehetnek és szavalhatnak azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása elélt részvényt
• • ..... ■ ■ ------- - •-"--• -\'--táránál vagy a közgyűlési meghívóban kijelölt <•>"•"\'<\'
a közgyűlésen való részvételre.
MÉRLEG-SZÁMLA
vagy részvényeket te nem Járt szelvényekkel egyllll az Intézet pénztáránál vagy a közgyűlési meghívóban kijelöli helyeken letesznek A leteti részvényekről kiállítóit elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
Vagyon
Teher
Készpénz ...........................
Hankglro, postatakarékpénztár és pénzintézeteknél
elhelyezeti pénzek .....................
Értékpapírok...........................
Váltók ..............................
Adósok ..............................
Kezességi adósok........................
Ingatlanok ...........................
Felszerelés .........................
Pcn«4 I I : l\'engó I
45.401 30.280
76.742 31.847 2,011.140 452.478 15 000 242 800 1
Részvénytőke............
Tőketartalék ...........
Tartalékalap ...........
Értékcsökkenési tartalék
Nyugdíjalap ............
Hrlélrk- könyvecskékre ... De,el™- folyószámlákra ... Vtsszleszámlloll vállók
Hitelezők ... . . ......
Vállal! kezességek .....
Fel nem vell oszlalékok Átmeneti kamalok (1931. évre) mull évi álliozal
Nyereség :
I. év! tiszta nyereség
Pcngó | f
300.000 150.000 80.000
881.244 823.478
2(W4 84.849
Pengő
800.000 40.000 33.089 10
78_ 1,814.719 891.9B8 27.207 18.000 1.344 37.867
I

29
87.483
2.828.707 34
Veszteság
EREDMÉNY-SZÁMLA
Nyereség
/
Kifizetett és tókésllell betétkamatok
Adók és Illetékek..............
Tisztviselői llzelések és nyugdl|ak ...
Üzleti költségek ...............
Vlsszjcszámlloll vállókantalok .....
mull évi álliozal
Nyereség:
I. évi tiszta nyereség
Pengő
2 834 84.849
Pengő | f
93.228 18
33.714 96
46.747 9?
19.747 83
4B.587 98
87.483 88
30B.610
Nyereségálliozat ...........
Házbér|övedelern.........
Kamalok és egyéb Jövedelmek..
Pengő

2.834 18.818 287.880
Nagykanizsa, 1930. Megvizsgálta és
december fió 31-én. helyesnek találta
Az Igazgatóság* a Faldgyaiablzottság.
NAGY TEAVASAR
Muszel és Friedenthal
osemegakereakadéaében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű leák keveréke és pedig :
Biti Helange
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkivlll in-tetiífvr kiadós, sO\'tét felönlésü, erős, dusillalu te.ikeverék, tea Oourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
„Sajona" Ceyloo gyöngyi
Kiválóan aromás Udilő tea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 -fillér
Brltanla keverék (Boigeli tea)
Idei termésű legnemesebb Ultet-vényü fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felönlésü, enyhe zamatu, dus illatú tsakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 órai (flre o\'clock) tea Első szedésü, idei lerinéiü faj-Icák keveréke, aranysárga felönlésü, dus illatú, rendkívül kiadós leakeverék 1 dkg. 32 fül.
Plccaélly laa-koverék
Kesztyűs kézzel válogatóit első szedésü magaslali fajlák keva-réke, sötét felöntésll, dus za-matu, rendkívül illatos, kiadós lea .erős teakedvelök és fogyó nők kedvence
l dkg. 40 fillér.
Ha jó
Gramoíonlemcz kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió éa gramofon osztályához
Nvonatott > IMIulai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál NajyUnizsán. (Felelős üzletvezető • Zalai Károly.)
71. évfolyam 33 szám
Nagykanlzaa, 1931. február 11, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Exakeuté***: nappal S<W<U «t J.. éjjtl P&tl k
KlaMtilvlUI.\' Póul 6. síim. KcwthtJyl flókklídöhlvitij ■ Kc*»oth-utc« 31
Felelős szerkesztő: BarbatrKs Lajos
Min: «f» Un a ffi M mk . I SmAcoW* <11 Mim, (UW 71) \' \\ Ktad4hlvtt.il 78. KtMrtbeiyl Mk Z>
A prágai hfllflgymlnlszler
A nemzetközi R70kás eddig az voll, hogy aktiv államférfiak én különösen külügyminiszterek még parlamenti tárgyalásaikban Is tartózkodtak attól, hngy más államok belső viszonyairól kritikát mondjanak Az periig, hogy miniszter egy másik államnak kormányalakítási módiára v<gy a lélező kormány ób kormányzati irány ellen legyen nyilatkozatot, példátlanul áll a nemzetközi érintkezésben. Benes ur, a prágai ktlltlgvminlszler, másként lanuila a diplomáéin él\'tszabá-lyalt. Legutóbb a Paris Midl-bm nyilatkozott és pedig nagyon fenhé-jázva Magyarországnak egyes belpolitikai kérdéseiről, különösen az ország kisebbségeinek nemzetiségi helyzetéről, Iskoláztatásáról. Hogy Igazat se mondott, az, neki, bizonyára mellékes. Talán azt hiszi, hogy helvenkedése ránk ijeszt a mostani i.se\'i magyar gazdasági háborúban. Az egyik cseh lap szerint a magyar ügy Iránt Párisban egy Idö óta bizonyos jóindulatot érczhelnl és ennek csökkentése végeit intézte Bj-nes a támadási Magyarország ellen.
Mi ezúttal csak a nyilatkozat fő-főrészében a magyarországi kisebbségek iskola ügyében mulatkozó tévedéseit, vagy ferdítéseit próbáljuk helyreigazítani.
A magyar kormány 1923-ban nagy fontosságú rendeletet adott ki az országban lakó nemzeti kisebbségek nyelvi érvényesülésére vonatkozólag
A rendelet kulturális részének élén álló szakasz a nyelvi kisebbségek szabad Iskolaválasztási jogát bizto-silja, kimondva, hogy a nyelvi kisebbséghez tarloió magyar állampolgárok nem korlátozhatók abban, hogy tanulmányalkat a törvényeknek meg felelő fajú, fokozalu és jellegű tanintézetek közül, milyen tanítási nyelvű Intézetben folytassák.
Nagy horderejű rendelkezése a kormányrendeletnek az is, hogy a nem magyar tanítási nyelvű, feleké z«li, egyesületi Iskoláktól a nyilvánossági jog nem tagadható meg és azok a magyar nyelvű intézetekkel állami segélyezés tekintetél-en teljesen egyenlő elbínásban részesülnek
Az állami és községi népoktatási Intézetekben, ahol az egy és ugyan azon nyelvi kisebbféghez tartozó tan kötelesek száma a negyvenet eléri, vagy ahol a magyar állampolgárok egy és ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozó része a lakosság többségét teszi, a helyi iskolai, vagy közigazgatási önkormányzati szervek, vagy a nyelvi kisebbséghez tartozó negyvep. tanköteles gyermek szülőjének kívánságára az illető kisebbség anyanyelvét a magyar nyelv kötelező oktatására vona\'.kozó törvényes rendelkezések-sérelme nélkül kell, megfelelő számú osztályban, egészben vagy részben tanítási nyelvül alkalmazni.
A polgári iskolákban, középiskolákban; is gondoskodik a kormány arról, hogy a nyelvi kisebbséghez tartozó tanuló szániára a tanítás erre a célra lélesiiell párhuzamos osztályokban egé.izbrn vagy részben a tanulók anyanyelvén történjék.
Gondoskodik a kormány arról is, ho,iy e rendelkezések végrehíjlására szükséges lini\'ók és tanárok kellő számban képeztessenek ki.
Az egyeleml oktatással kapcsolatos intézkedése a rendeletnek az, h"gy az ország területén élő nyelvi kisebbségek nyelve és irodalmi számára legalább egy tudományegyetemen tan széket kell felállítani.
Az egyesületi jogba vágó rendel-
kezések közül, amelyek lényegükben egyeznek az 1868 iki nemzetiségi törvénnyel, különös figyelmo! érdemel az a kirgészitő u| rendelkezés, amely szerint a kisebbséghez tirlozó ma-gyar állampolgárok által alakiloll egyesületek nem velhetfík alá más sz.ibilyoknak, mint amelyek a magyar anyanyelvű állampolgárok hasonló jellegű társidalmi intézményeire nézve fennállanak
A prágai kUlügyu^niszter ilyenformán meglehetős tájékozatlanul vetemedett a magyarországi nemzeti ki sebbtégrk iskolaügyének \'ámídó bírálatára, de hogy ebben jóhiszeműségnél tévedett volna, azt hizonyára maga sem hiszi.
Felfüggesztették Mohács város pénztárosát és pénztári ellenőrét,
három tisztviselő elten fegyelmit rendeltek el — A polgármestert a főispán felmentette állásától
tartottak nála. Marglttay Lijos dr. polgármeslei felmentését kérte a főispántól, amil az teljcsltell is. A lő-ispin felfüggesztette ma a város-i pénztárost és a pénztári ellenőrt és fegyelmil rendelt el három városi tisztviselő el\'en. A főispán jelentést
Mohács, február 10 (Éjszakai rádiójelentés) M.i kiszállt a főispán, az alispán, a vármegyei főjegyző Mohácsra, a városnál folyó vizsgalat ellenőrzésére. A vizsgálat vezetői nagy meglepetéssel fogadiák Kolozsváry Dénes árvaszéki ülnök vallomását, hogy azért követte el i tett a belügyminiszternek és mlnisz
olyan könnyen a sikkasztásokat, mert öt év alatt egyetlen vusgálatot sem
téri közegeknek a leküldését kérte.
Jugoszlávia védekezik az orosz buza-dumplnggel szemben
Belgrád, fobruár 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A király módosította a vámnak a gabonlra és búzára vonatkozó t^iifalételét, amennyiben 55 dinárról 110 dinárra emelte. A vámemelés célja az orosz
dömping-buza behozatalának megakadályozása
Newyork, február II) (É/szakai rádiójelentés) A kincstári hivatal betiltotta a szovjetoroszországi fabehozatalt.
A kúria is életfogytiglani fegyházra Ítélte Erdélyi Bélát
Budapest, február 10 A kúria Szöke-lanácsj ma hi delie ki Ítéletét Erdélyi Béla bűnügyében, amelyen az alsóbiróságok ítéleteit feljet terjedelmében helybenhagyja és a semmiségi panaszokat clu\'a
silja. Erdélyi Béla éleifogjtiglanl hgy-házbUntcléee ezzel jogerőre emelkedett. Erdélyi Bílát a gyüjlőfog--h\'izból rövidisen a sopronkőhidai fegyházba fngjik szállilítni.

A Magyarországgal szerződést síirgették a
Prága, lebruár 1U (Éjszakai rádiójeienlés) A nemzetgyűlés mindkét háza folytatta a gazdasági válságról szóló vitát. Teyer/eil német keresztényszocialista képviselő
való kereskedelmi cseh nemzetgyűlésen
utalt arra, hogy mit használ Csehországnak a Chilével és egyéb tengeremül! államokkal kötött szerződése, ha nem tud kölni szerződést Németországgal és Magyarországgal.
Nem értem, — mondotta — hogy Benes dr ismét előáll fillppikálval Magyarország ellen Igy nem fogunk tudni kereskedelmi szerződést kölni Magyarországgal. Egy másik képviselő pedig követelte, hogy gazds-sági kapcsolatot és közeledési kell teremteni Budapestéi, Béccsel, Rómával, mert a köztársaság mai politikája gazdasági katasztrófához vezet.
A hépviselők illetményeinek leszállítása
és a kartelttörvény vitája a Hátban
Budapest, február 10 A képviselőház mai ülésén Ur-banics Kálmán a képviselőház gazdasági bizottságának jelentését olv.\'s\'a lel, az országgyűlési képviselők illetményének leszállítása, illetve a vá-Inszlott tisztviselők illetményeinek revizió alá vétele, a nyugdi|as Vöi-tisziviselő képviselők lakbér nádija és a képviselőház 1931—32. évi költségelőirányzata tárgyában.
A bejelentéssel szemben Kabók Lajot külön véleményt terje-zlell br, amelyet hosszasan indokolt.
ftassay Károly nem fogadta el a szochlisták kisebbségi Indilványát. H irgozlatla, hogy a takarékosságban a képviselőknek kell |ó példával előljárni és helyleien, hogy akkor, amikor alkalom van arra, hogy a Hlz a s-ját szuverénibisa alapján halározhasson a köllíégcsökkintés-röl, akkor visszautasító álláspontra helyezkedik. A képviselőknek önmagukon Is alkalmazni kell az önfeláldozás elvet, rt képviselők szám.! is le kell tzálli ani: 245\' képviselő helyeit elég volna 120 is Ez! még a képviselőház mogUni időszakának kellene megoldani.
51 cn szasazluk a jivasl.it mellett és 17 en ellene. A Hjz libát a bízottig javaslatát fogidla cl.
Ezután elfogadták a magyar lelt békélietö eljárás választól! bírósági szerződésének becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
A kerlelljavatla! viiájinil Jókai-Ihász Mik\'.ós rámutalolt a kartcikk káios_ hatására a közgazdasági életben. Hangoztatta, hogy a kartellt k egyedüli célja a magas árakra való lörekvés.
A Ház holnap délelőtt 10 órakor folytatja a kartclljavaslal vitáját.
ZALAI KOM-éNY
1>81 február 11.
Elfogott gyilkos
Haragosa helyett ártatlan embert vert agyon
Székesfehérvár, február 10 A csendőrség m.\' vitradóra Moharos István fegyházviselt földmives személyében elfogta az Iváncsi éjjeli ör gyilkosát. Moharos István kihallgatásakor azt vallotta, hogy/ a gyilkosság éjjelén egyik haragosára lesett és azzal akart végezni. Ekkor hozta elébe ulja Kucora é||eli őri és abba a hiszem ben, hogy a hara gosa, agyonütötte. Ezután gyufával rávilágított és csak akkor vette észre, hogy nem haragosát, hanem Kuco-fál Ütötte le. A gyilkost átadták az ügyészségnek.
A Qulrinál és a Valikán klbékülésének ünnepe
Ráma, február 10 (Éjszakai rádiójelentés) Olaszország és a Vatikán közötti kibékülés 2-lk évfordulóján az egész országban holnap nagy állami ünnep lesz.
A pápa ma rádión a világ népeihez szózatot Intéz
Vatikánváros, február 10 (ÉjszakaI rádiójelenlés) A pápa őszentsége holnap delu án beszédet intéz rádió ulján a világ összes népeihez.
A hercegprímás tárgyalásai Kiebelsberggel
Budapest, február 10 Serédi Jusztinián dr. biboros hercegprímás ma délben a kultuszminisztériumban felkereste Klebtls-berg Kunó gróf kultuszminisztert. A hercegprímás több mint egy fél óra hosszat tanácskozott a kultuszminiszterrel különböző egyházpolitikai és kulturális kérdésekről.
Apponyl Albert nejével Afrikába utazott
Budapest, február 10 Apponyl Albert gróf feleségével együtt két hónapra Algirba, Tuniszba és Tripoliszba utazott.
Fllléradó a szinészet segítésére
Budapest, február 10 A kultuszminisztériumban törvényjavaslatot készítettek a vidéki szinészet, a kit szinész nyugdíjintézet és az állami szinház szubvenciójának rendezésére. A javaslatot alkalmas időben a parlament elé terjesztik. A javaslat szerint a rádiót e célokra 10 fillérrel megdrágítják, minden mozijegy ulán 2 fillér művészeti adót szednek és minden külföldről behozott giamofonlemez után 2 fillér adót fizeltetnek. Ezekből a kisméretű megadóztatásokból 1 — 1,200 000 pengő jövedelemre számitanak.
Uj rohamra indul Zalamegye, Európa legnagyobb trachoma-fészkének kiirtéséra
A népjóléti minisztérium kiküldöttének részvételével, a főispán elnöklete alatt zajlott le Nagykanizsán a vármegyei trachoma ankét — Az!orvosi íuvardiják ügyében a minisztériumokhoz fordulnak — Trachomás muhkás-csoportok elhelyezése
Szükség van-* Nagykanizsán 80 Agyas szemkórhAzra í
Időlárás A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli jelentéaek r Kedden a MmtrUK-Itt: Kergéi 7 órakor —II, délulin 1 özekor +1, eate U órakor —5. Ptlhózti: Egéaa nap tiszta égboltozat. Széüzdnv: Reggel áezaknyugat, délben is este déli izél.
Nagykanizsa, február 10 Gyűmörey üyürgy főispán meghívására nta délelőtt ült össze az a trachoma elleni értekezlet, amit a vármegye a legutóbbi ülésén elhatározlak. A népjóléti minisztérium dr. Habi Tivadar közegészségügyi főfelügyelői küldte kl, mig Zilából részt vetlek Csólhy Géza murakeresz-turi apái,. Thassy Oibor dr. egész-ségügyi főtanácsos, vármegyei tiszti főorvos, dr. Laubhalmer Alán nagykanizsai járási, dr. Vizkelely Árpád alsólendvai járási és Balogh András novai főszolgabirák, Kovács Sebestyén Miklós földbirlokos, dr. Králky Islván polgármester, dr. Goda Lipót városi tiszti főorvos, dr. Forintos László főispáni titkár, dr. Meduna József alsólendvai járási orvos, dr. Schiller Vilmos állami szemkórház nyug. igazgató főorvosa, dr. Szabó Zsigmond járási tiszti főorvos, dr. Keller A. József murakerC6zturl orvos, dr. Nagy BJla novai jirásorvos-heiyelles és mások.
A főispánt az állomáson dr Králky islván polgárinesler, dr. Hegyi Li-jos főjegyző és Király Sándor tanácsos fogódták.
Oyömörey György főispán megnyitván az értekezletet, üdvözölte a minisztéiium kiküldőnél, msjd elismeréssel szóli Kovács Sebeslyén Miklósról, aki mindig apostola volt a trachoma-ellenes küzdelemnek. Ismertelte behatóan Zalavármegye harcát a trachoma ellen. Minden mó-* dot meg kell ragadni ennek a veszélyes belegségnek megakadályozására és meggállására — hangsúlyozta a főispán.
Ugy a népjóléti miniszter, mint Scholtz államtitkár hangoztatta, hogy ebben a kérdésben a legmesszebbmenő áldozatokra hajlandók,
hogy ugy az orvosok, mint az ápolónők megjeleli díjazásban része■ slttessenek és az orvosok a szükséges fuvardíjakat megkapják.
Dr. Babi Tivadar közegészségügyi főfelügyelő ismerlelte
az orvosok fuvardíjának ügyét, ami felelt egy órás tanácskozás Indult meg. A tanácskozás során minden trachoma körzet orvosának és a járások föszolgabiráinak adatszolgáltatása alapján összeállították, hogy az egész zalai trachoma-vidéken hol mennyi lehel a fuvardij-szükséglel, hogyan és hol kell és lehel kezelőnőket alkalmazni stb. A beható tárgyalás a legkisebb részletekig tisztázta az erre vonatkozókat. Végelemzésben mintegy
25-30.000 pengő vállalásáról van szó,
ami egy ilyen veszedelmes betegség
leküzdésénél nem lehet lényeges té- f tel a minisztérium számára. Minthogy azonban á minisztériumnak mindössze 80000 pengije áll ecélra rendelkezésre, mégis ciak alapos vila alá kellett venni ezt a tételt, mert az érdekeli vidékek épen a legszegényebb része Zalának, a községek semmi vagy csak minimális terheket birnak el.
Hogy a Irachoma-körzclek községei a rendelet szerint rájuk eső orvosi fuvardijakat milyen kulcs szerint fogják felosztani (ese ieg az adózás arányában vagy beteg lél-szám szerint), azt az alispán állal összehívandó külön értekezleten fogják preciziroznl.
A körorvosok jelentéseiből kltUnik, hogy
minta-járás li van
Ilyen a novai Járás. Olt minden trachomás bejár a körorvoshoz kezelésre a távolabbi községekből is. Az a vidék már fél a szembetegségtől. Fókénl pedig attól, hogy kórházba kerül, ha nem kezelteti magát. Legtöbb helyen azonban • körorvos kllómétereket jár gyalog, meg biciklin, meri fuvardijai eddig még nem kapott, a trachomások pedig, ha csak lehel, kivonják magukat a kezelés alól és terjesztik a ragályt. Az orvosok buzgóságának és lelkiismeretességének köszönhető, hogy mégis eredményesnek mutatkozik a trachoma ellenes harc. A jugoszlávok által megszállt
Alsólendván ■ megszálláskor 200 körül volt a trachomások száma, ma, 10 év után 2500, meri a jugoszlávok a megszállt részeken nem is Igen törődnek vele, ugy, hogy az emberek egymás ulán vakulnak meg.
Ki értekezlet az orvosi fuvardíjak do\'gában ugy határozott, hogy előterjesztést tesz a belügyminiszternek : a pénzügyminiszterrel és a népjóléti miniszterrel egyelérlöleg biztosítsák a községek számára a fuvardijak 50 százalékát. Tárgyalás alá került ezután ■z Ide-oda vándorló trachomás munkások
Ugye, akik legveszedelmesebb terjesztői a ragálynak. MSr a megye-gyülés Is felirt a földművelésügyi miniszterhez, hogy a trachomás mezőgazdasági munkásokat egy csoportban, állami birtokon helyezzék el. Babó Tivadar dr. kilejletle, ho»y a minisztérium erre nem vállalkozott már a kiposvári mezőgazdasági kamara akciója alkalmával sem. Meri ezzel az illelő állami birlok többi alkalmazottját kitennék a fertőzés veszélyének, — mert nincs is annyi munkás-szUkséglet a kevés állami birtokon, amikor csak Zilá-ban 4000 a trachomás és meil a halósági ulasilások ponlos betartása és kezelés a szélhurcolás veszélye ellen megfelelő oltalmat nyújt.
Helyesnek találta az értekezlet Keller A József murakereszturi körorvos bejelentését arró\', hogy náluk a márciusban feltételesen szerződtetett trachomás munkásnak májusig kezeitelnie kell magát, különben nem Indulhat el a munkájába.
A nagykanizsai szemkórház Ugye volt az értekezlet utolsó ponlja.
Gyömörey Oyöigy főispán bejelentene, hogy szakértők véleménye szerint a szülészet és sebészet megfelelő kiépítése sürgősebb volna, mint a szóbanforgó 80 ágyas szemkórház, ami lul nagy lenne és nem is lenne lukrativ.
Dr. Takács Zoltán, a nagykanizsai közkórház igazgató-főorvosa szerint okvetlen szükség van megfelelő Irzchomaosztályra. Egész
Európában Zalamegye a legnagyobb trachoma góc,
tehát nemzett presztízs kérdése Is ennek kiirtása.
Dr. Babó Tivadar szerint nincs feltétlen szükség a (rachoma-kór-házra. 1000 trachomás közül 10 legfeljebb, aki kórházI kezelési Igényel. Meg ellenszenvei is kell a trachomások közt a kórház, léinek tőle és akkor félni fognak a kezelő körorvot-lól is, Inkább titkolni lógják a bajukat. Különben is
félév alatt 300-zal apadt a zalai trachomások száma,
holott nincs szemkórház.
Dr Králky István polgármester
{
Női és férfi divatárukban [
^ nagy választék ^
] SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
V Telefon 401
F6ut Cen|apy>ut sarak
Elsó Magyar Biztosító palota
Telefon 40A.
)
1931. február 11.
szerint a trachomás beleg csak akkor megy kórházba, ha kergetik. De meg a közkórházat fenntartó város Is tiltakozik egy olyan osztály felállítása ellen, amire megint csak ráfizessen a város közönsége.
Szemkórházat igenis fel kell állitaní, ile csak a szükséghez mérten, mert 15-20 betegnél több ott úgysem igen lesz. Az épület déli részében egy 40 ágyas szemkórházra gondol, ámbár még ez Is sok és erre is ráfizet a víros, mert 20 ágy is elegendő volna.
Dr. Thassy Oábor vármegyei tiszti -fö)rv"s a teljesen külön épületben elhelyezett szemkórház melleit emelt szól, mondván, hogy a népjóléti miniszter kifrjezetlen erre a célra adla a városnak a kórházépílési-segélyl. Ó is elégnek tait azonban 15—20 ágyat. Bejelentette, hogy Scholtz ál lamtltkár ragaszkodik ahhoz, hogy a trachoma-osztályt nem engedi olyan épületbe vinni, ahol más betegek is vannak.
Krdtky polgármester elöadla, hogy vannak tervek, melyek szerint a trachoma-osztály teljesen elkülöníthető lesz, ha nem Is lesz külön épületben.
Dr. Schiller Vilmos szerint nem a legsúlyosabb betegek terjesztik a trachomál, mert azok otthon ülnek, hanem az enyhe esetek, akik jámak-keldek, munkába mennek. E/eket kórházba küldeni vagy olt megtartani nem lehel. Vé\'cménye szerint is 20-30 ágyas osztály elég lesz.
Gyömörey O/örjSy főispán végül is leszögezte, hogy az értekezlet a trachoma leküzdése szempontjából nem tartja Iqiinlnens szükségességnek egy nagyobb arányú
szemkórház felállítását. Ezzel a vármegyei trachoma-érle kczlet véget éti. A főispán megköszönte a megjelenést és annak a hitének adott kifejezést zárószaval-ban, hogy ez az értekezlet nagy lé-píssel segített hozzá a kérdések tisztázásához és ezzel a trachoma elleni küzdelem uj fejezetének lendületei megindításához.
ZALAI KÖZLÖNY
Február II., szerda
Szépasszonynak muzsikálok
(JoOann Sirauss élete)
Hangosfilm 8 Irtvonásban. — Pősiercptők : Han« StUvo, Clalra Rommar.
A legédesebb Slrauja keringik. A tegbUvOsebb Strauss melódiák
Macskazene
Hangos IrQckfilm.
ASINGEI^VARRÓGÉPEK
Wé-ors A^LKOcJOHIíAK 1
Nyolc napra beszárfáK az ossazcsnayyKanizzsaiisKolúKat
Több mint 30 százaléka a növendékeknek hiányzik az Iskolából — A tantestület számos tagja Is megbetegedett — A közegészségflgyl bizottság ülésének határozata
Nagykanizsa, február tft A város közegészségügyi bizottsága kedden este a városházi kis
tanácstermében Eberhqrdt Béla piarista löiga gató elnöklete alatt ülést tartott, amelyen ré<zt vett dr. Krdtky István polgái mester is.
Az iskola igazgatók beadott jelentéseiből kitűnt, hogy Nagykanizsán a növendékek több mint 30 százaléka hiányzik az iskoliból a meg-be\'egedés folytán Di meghe\'rgcdelt a lantestülcinek számos tagja h. — Számos hozzászólás u\'.lti a bizott
rág c ha ározta, hogy erre való tekin-lellel az összes iskoláknak a mai n»p ól fogva 8 napra való bezárását javasolja az alispánnak.
Dr. Krdtky István polgármester még ma szerdán délelőtt telefonon érintkezésbe lép Bődy Zoltán alispánnal, ugy, hogy az iskolákban még ma délelőtt kihirdetik a növendékek előtt a 8 napos iskolaszünetet.
Az egészségügyi bizottság határozata az egész városban, tóleg a szülök kőiében nagy megnyugvást kellett.
Hogyan tette el láb alól gyermekét a keszthelyi Somogyi Anna?
Két évi börtönre Ítélték a vadházasságban élő asszonyt
Nagykanizsa, február 10
Somogyi Anna 34 éves asszony három év óla .közös háztartáson" él Keszthelyen egy Fonyadt Sándor nevű kékfestővel, akinek^föbb gyermeke van elhunyt feleségétől. A viszony Somogyi és Fonyadt közöli nem mandl következmények nélkül, egy napon beköllözött egy uj Fonyadt-csemete a kis munkáslakásba.
Somogyi Anna szerint az uj jövevény nem okozott mgy örömet apjának, hanem az anyát súlyos gyanúval illette a gyermeket illetőleg, aki miatt üldözte és gúnyolta is öt, olyannyira, hogy helyzete lehetetlenné váll. Fonyadt megígérte, hogy elveszi őt feleségül, illetve, hogy a gyermeket törvényesiti, azonban a dologból nem lelt Semmi. A folytonos üldözés nzulan arra késztette őt, — vallott Somogyi Anna — Ii0j-;y kezdeti azzal a gondolattal foglalkozni, hogy el leszi a gyermekéi láb alól, mint akinek köszönheti Fonyadt érzelmeinek megváltozását.
Oxtóber elején, egy napon fogla a hat hetes kis fiúcskát és ugy kirántotta a kocsiból, hogy karfái lörle neki, azzal a szándékkal, hogy talán a fájdalomba bele fog pusztulni. De kél nap múlva mégis elment a gyermekkel az orvoshoz, aki gyanúsnak találván az egész diljjot, az asszonyt mégegyszer magához hivla a gyermekkel. El is akart ntennl mégegyszer az orvoshoz, de a gyermek addigra meghall.
Fonyadt Sándor, a vadházastárs elmondta, hogy ő az egész dologról nem tudott semmit, csak másoktól értesült, hogy mi hir kering asszonyáról a varosban. „Nem normális ez a nő\' — mondja és igyekszik őt ilyenformán mentesíteni.
Szembcsitelte kettejüket a fö-tárgyalásvezetö dr. Mulschenbacher, mikor is az asszony szentbemondla a féifinek, hogy igenis tudoll az egész dologról, mert 6 kinozla mindég a gyermek miatt. De a férfi megmaradt előző vallomása mellett
Majd következtek a többi tanúkihallgatások. Farkas Lajos, Benkó Jó/sefné városi szülésznő, Porkoláb Teréz, Szita Mária.
Dr. Meslerlch Elek községi orvos tanúvallomása után dr. Nisponszky Béla törvényszéki orvos a boncjegyzőkönyvet olvada fel. Ha a gyermek nem lelt volna annyira le-romo\'vd, akkor meglehetett volna menteni, mond|a. A hiányos táplálkozás egy hosszabb folyamata álla plnatolt meg a gyermeknél. A vádlóit a hisztériás nő benyomását kelti.
Szili Dezső ügyész vádbeszédében utalt brr, , hogy az Isten Ítélőszéke előtt a gyermekgyilkos anya nem talál mentséget.
Krausz Aladár dr. védőbeszéde ulán a bíróság Ítélethozatalra vonult vissza.
Dr. Mulschenbacher Edvin főtárgyalás! elnök délben kihirdette a bíróság ítéletét, amely szerint a tör vényszék súlyos testisértében mondotta ki őt bűnösnek és ezért kellő évi börtönre Ítélte. Megállapította a bíróság, hogy a kartörés nem vezetett volna halálhoz, 8rra pedig, hogy éhezés által akarta volna a nő gyermekét elpusztítani, megnyugtató bizonyíték nincsen.
Szili Dezső ügyész a minősítés miatt megfellebbezte az ítéletet, a vádlott belenyugodott a büntetésbe és azonnal megkezdte a büntetés kitöltéséi, amelybe négy hónapi vizsgálati fogságát is be tudták.
(Éjsillkal rddlójlltnUt) A Mataaroló-gltsl latóaat aafta 10 érakar l«-;antl t Ffilap a Dunáalulon any-hltéa 4a oaapatlékra hajló Irf6 vérható.
VIDA íflszerflzletében
1 kg. akácméz...... 1-16
1/2 kg os szardínia... 110
t/< , teavaj......—-80
1 doboz Stautfer
„Medve" sajt...... .1-04
1 kg. csokoládé ...*"3-60
Mozgószinház
Szép assaonynak muxsllcálok
JoQan S/rnuss {tanaos ÍUmcn
Az irodalomban r hál) hu léniáival vigyünk ugy, h»gy egyelőre akármennyi sem sok belőle. A filmen visront Bécj az a csudálatosul gazdag lalal, amihez Európa minden népének lelkéből nőtt egy gyökér-szál ; sőt Anurika sludiói is szívesen pihennek meg egy egy bécsi szüzsé vidámító, elzsongító jelenetein. Mennyivel közelebb áll hozzánk, magyarokhoz, akik Bécs hatását mégis csak a legszervesebb közelségből élttik egy történelmen átl?
Tehát Bécs... Ezultal azonban csak a levegő bécsi. Miga a miliő egyetlenegy plen air jelenetet ad, egy baktató delizsánszot Mégis: — érezzük, ha nem is lá\'juk, hogy ez, igenis, ez Bécs Joliaii S\'rauss hazája. A muzsika bűbájos országa. Ahol a zene benne lüktet a levegőben, vele szalad a vcrrel, vele él, vele kacag, vele sir, vele szeret az enibérrel. Igen... szeret!
Bécs... muzsika... szerelem... Strauss éleiéből sok mindent olvasott és látott már az ember. Hálás modell írónak, rendezőnek. Ez a lilm is (szép, gondos, stílusos német munka) belőle való. Mégsem sablon. Sem a B.\'cse, sem a Sirauisi, — még a Oriuziugje sem. Sőt I Alio-gvan a bécsiekkel elvalceroztulja az 1848 márciusi forradalmat, — egyenest felülmúl minden eddigit, ami a muzsikával telitett bécsi életet százféle formában igyekezett érzékeltetni. Poétikus túlzás, de bűbájos, aranyos és jólesik.néznl és hallgatni és |ól esik belefelejlődni a kri-nolinos idők Bécsének káprázó napsugarába, a Sirauss kerlngök édes, elringató romantikájába.
Hangos film. Csupa SlrauBs-mu-zsika. C-upa ábrándos, örök életű kciingö. A leadása is jó, érthető, könnyed.
Előtte a ma már obligát és ennivalóan kacagtató Miki filmen kivül amerikai burleszk is fut. (bl)
Dr. Bernyó Jdaut:
Tórsaüalomblxíotlíásl törvénykönyv
Ciak nemrégen lugyla el a sajtót dr. Bernyó József az OTI fogalmazójának tollából sajtó alá rendezett kii müve: Társadalombiztosítási törvénykönyv, amely kimerítően tartalmazza zsebkönyv alakban az öregség, rokkantság, özvegység, árvaság eseiére szóló kölelezó biztosítást, az 1928 évi XL. t.-c. rendelkezéseit, valamint az összes kiegészítő és módosító rendelkezéseket. Dr. Bernyó könyve valóságos hézagpótló mü e téren, mert mindazt röviden és dióhéjban tudatja, amit mindenkinek tudnia kell. A mai körülmények közöd, amikor ugyizólvátt minden mester, kereskedő, munkaadó szoros összekötetésben van az OTI-val és így tudomása kell hogy legyen az összes rendelkezésekről az egyes esetekben való eljárásról, valóban megbecsülhetetlen szolgálatot tesz mindenkinek dr. Bernyó Józsif kézikönyve. A füzet áia ugy van szabva, hogy azt mindenki könnyen beszerezheti maginak Kapható a szerzőnél vagy a Zalai Közlöny nyoindá-jtban, amelynek ízléses szép kiállításában jelent meg.
— Jótékonyság. Grosz Ferencné 15 pengői adományozottá Keresztény Jótékony Nőegylet szegényei részére,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
mpi
NAPIREND
Február II, szerda
k\'óm. katolikus: Mária mj Protestáns: Utrlold. I<í.i llta: Seb. hó 24
Városi S Inház. .Siípaisronynak muzslká ok\', h luosfilm. — „Macskazene", hangos IrüzkMm
Oyógyazertárl ájlall szolgálat: I. hínap végéig .1 .Maria" gyógyszertár Király-utca 4;.
üőiWiaő nyitva lejpel 6 óiítól te-. 6 őriig (bílM, izetda, pénlck dítuUn, kedden egász.nsp nőknek). Tel : 2-—13.
Emlékeztető
rubruAr 14 A Suiil lhrni Lcilnykliik lánc-estélyo a Koronában.
A Pénzintézeti 1\'ixztviselM műsoros estélye fél íl-kor rt Kaszinóban.
Koszorueskii 11 Hliigiisz-lánelsko-lábnn este H-kor n Polgári Egyletben.
Fabrilár 13 \\ Ks\'eiketU-lmi Alkalmazottak Jelmezeii-usielye n Kaszinóban.
A Karh U;i4nycx\\l<i láncos szóra koztntó ealólyo K órakor
rebruá\' 10. A Keresztény Játékom Nfopy-let álarcos estélyo fél ti órukor it Contráibitn.
Pcb\'uár -l. A i\'.-.\'i-í\'i.tj I. hangversenyo (Szabó 1,\'ijzu ón Unger Ernői.
Ftbruár 22. A VoKiinliszlvlselók Egyesülete K\'HfliM[I t/i 11 Jíi .
Llcoálla előadás II órakor a városházán (dr Kerkay Józsof).
Kathollkas Legényegylet kilzgyllléso (ól 5 óh (ársasvacsorája 8 órakor.
Február 28 Az Izr Nőegylet purliu-oa-tólyo.
Márdua I. Llccálla előadás (1 órakor a városházán (dr. Frlod Ödön).
A S^ereskedeSms Alkalmazottak
— A kanizsai polgári iskolák a budapesti főigazgatóság alá kerültek, A n ull napokban jelen\' meg a IfozokIMásUgyi miniszter ren-dclele, amely szabályozza a magyar polgáii iskolák közigazgatását. A miniszteri rendelet elismerőleg adózik a kir. tanfelügyelői karnak azérl a szép.munkáéit, amellyel iial évtizeden ál szetvezte, megalapozta, fejlesztette és vezette a polgári Iskolákat. Március elsejével a rendelet a polgári iskolákat kiveszi a vármegyei közigazgatási bizottság és a tanfelügyelők munkaköréből és azt a polgári iskolák főigazga\'óságára ru-házla ál. Az országban tervezeit 4 főigazgatóság közül egyelőre 2 fog|a el Iái ni ti pilg.íri Í9kolák tanügyi igazgatását: a budapesti és a szegedi. A Dunánlul és igy a nagykanizsai polgári iskolák is a budapesti fő igazgalóság alá rendelletlek. Az állami polgári iskolák gondnokságai megszűnnek és az állami polgári iskolák ügyeit az igazgaló látja el. A nem állami polgári iskolák számára — lie\'yszeivül — a külön poigdri iskolai iskolaszéket jelöli tnt\'g a rendelet, amelyet az iskolafenntartók választanak meg.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációjónak lagjail felkérem, hogy özv. Kovács Miklósné lesvérünk temetésén 111a délután 4 órakor a kitli. temető .haloltasházánál teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Praefectu
-■ Egy tanítónő halála. Keszl helyi tudósítónk Írja: Némethné Hencz Apollónia keszlhílyi községi cliini iskolai tanítónő februír 9-én délben lövid betegség ulán 50 éve., korában elhunyt. A mcgboldogull 29 évig működött a tanítói p\'Jyán, ebből 12 évot Keszthelyen löllöll. Egyike voll a legjobb taneiókiick Férje, Németh György állainpénztáii tanácsos, tavaly híilt meg. Az elhunyt tanítónőt szeidán déltiün 3 órakor temetik.
= Eljegyzés Csapó Rózsi (Nagykanizsa) és Sas János (Csurgó) jegyesek.
— Elmarad a vasárn pl liceális előadás. A Zrínyi Irodalmi és Mil-vészeli Kör február 15 re tervezett liceális előadása az előadó (dr. Frled Ödön) akadályoztatva mhll mírcius i-re marad. Február 22-én dr. Kerkay József tartja a legközelebbi liceális előadási. Ezalkalonunal Brassányi Qyula sajít költeményeiből ad elö.
— Halálozás. Tandr Ignác, Zala egetszeg v.lrc s nyugalmazott adóügyi tanácsosa 75 éves korában agyvérzés következtében Szépeikén elhunyt. Tegoap temették el nagy részvét mellcll.
— Az Iparfcstllletl Dalárda ma
esle fii 9 ónkor d-ilórál larl. Felkérjük az igen lisztéit tagokat, hogy pontos-in és teljes számban megjelenni vagy az elmaradást igazolni szíveskedjenek. Elnökség.
„Szépasszonynak muzsikálok" ma n Városi Színházban.
= Az „Ideál" cipőáruház e hónapban megnyílik, volt Turul cipő-üzlcl helyiségében.
jjlm e z Jbálja
— A pénzintézeti tisztviselők
felkélik mindazokat, akik tévedésből meghívót nem kaptak, szíveskedjenek ezt Vágó Endre illatszertárában bejelenteni. Jegyek ugyanott már válthatók.
— Egy gyilkos perújrafelvételét elutasították. Páí/l Antal két-helyi legény már régebben két lár-sával egyült meggyilkolta szeretőjét, Lukács Margitot, amiéit a törvényszék a gyilkost életfogytiglani fegyházra ítélte. Azóla már 6 esztendeje raboskodik Kőhidán Pál/l Antal, mig most megváltoztatva azelőtti beismerő vallomását, perujilást kért ügyében A kir. törvényszék a kérelmei elulasilolla.
= „Johann Strauss élete" rna a Városi Színházban.
Megindul a letehyei autóbusz
Kiásták mx utnt E**!aragnyo latolt
Nagykanizsa, február III
M;kor a hóvilnros napok meg-akasz.ollák a forgalmat Letenyévcl és az ulbacső községekkel, a/tkor é eztük csak, hogy mit is jelent az autóbusz nem csak a viljglól elvágott falvaknak, hanem Nagykanizsának is, aliul biiósági tárgyalások, meghirdetett gyűlések maradlak el és elmaradt az üzlelekből a vidék nagy részének forgalma.
A leteli) ei 23 kilóméieres ul rendszerint 26 helyen szokott „elhavazni" hófúvások idején Ezutlal is m jd-iiem az Ös3zes ominózus pontokon állörheteilen hófúvások voltak. Legsúlyosabb voll a helyzet E>zluegiiye felelt, a halóság által kirendeli közmunka azonbuti iil is ki sla az utal, ugy, hogy most tnár a közlekedés Letenyével megindult.
Az autóbusz, ma szerdán irtdul meg Letenyére, a rendes menetrendjével.
— Felöltöztetik a zalaegerszegi Csány-szobor niellékajakját? Tegnap délelőtt Czobor MályS$ polgármester előtt Galambos Miklós r. k. káplán és Malek Rudolf vezetésével kűidöllség jeleni meg, akik a Kaljj. Népszövetség nevében a művészi elgondolást! Csány-szohor mezilelen és Zalaegerszegen egész társadalmi háboruságol keilelt mcllékalakjának pótlással, vagy véséssel való rendbe-hozásál kérték. A polgármester igérelet lelt, hogy a szoboi bizottságban a maga részéről igyekszik a kérdés közmegnyugvásra szo\'gáló elintézését szorgalmazni.
= Haris Stüve is Clalre Rommer ma a Városi Színházban.
február hó 15 én
— Keszthelylek követendő áldozatkészsége. Tudósítónk írja: A keszthelyi kármelita templom\'nak még nincsenek padjsi A város vezető katolikus köreiben mozgalom Indult meg, hogy a padok költségeit társadalmi ulon szedjék össze Alig indult meg a mozgalom, máris eredménnyel járl. Egymás ulán jelentkeztek áldozatos lelkek, akik válíal-ták egy efcy templomi pad költségeit. (Kb 250 P) A 44 padból ezldeig 36-nak vau gazdája s a még hiányzó 8 padra is hamarosan összegyűl a s ükséges összeg. A 8 személyes dióf->padokat keszthelyi as/.No.ok csinálj \\k meg. Május közepére készen is lesznek a padok.
Erzsébet-tér 18. «z., volt Szarvas kávéliázba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butoHteiiepe
„jhayykaniztn, Horthy Miklós-ut 4.
wmmam——
Halálos szerencsétlenség
Csurgó, február In Ráskó József csttrgóvégvárosi gaz. da fával megrakott szekerével hazafelé indult az?erdőből. Amikor háza elé éri, a nagykapun meni b; az udvarra lovaival. Két fa közölt akart áthajtani, de tulközel, ugy, hogy á súlyosan megrakod kocsi odaszorította az egyik fához. A 40 éves gazda mellkasa ösizeroppant és a szerencsétlen ember percek alatt a helyszínen kiszenvedett. A halálo3 sze-rencséllenségérl senkit nem terhel felelősség.


*o>

Február I / (szerda) Budapost 9.15 A ládió házlkvarletljé-nek hangvriatnYC 9.30 H 9.4r> A hangv. folyt, il 10 Nemzetközi vizlelzótzo\'gálal. 12 Dél I araiigszó 12 05 Eugen Slepnt orosz ba\'alajka zenekarának hangversenye. 12 25 II 123ó A hMiyv folyl 13 Időjét-zés. 14 4 il. 15.30 Morselantolyam 18 F. 1645 tdője zés. IZ Novellák 17.30 Szilon-zcrieköM han. vriaeny. 18.45 Olasz nyelv-oktatás 1950 R/dló aill. lőtposia ;0 A Nainzetköii Ká lló Unió Nemirll Hstek sor zalában m igyat-esl J2 ldó|elzéa. 22.15 Németnyelvű tlóadáf Majd : Az I. Iion-védgyalor.ezrcd zenekaránsk hsnijversenye.
Bécs II 2en kail hangveiseny. 13.10 O. 152 Zen kart hangv. tz S\'á creV Néplci tAiiCok. 19.35 Ksma a Z. 20.30 Slchvest. 2 .;.0 Zenckatl verseny.
Berlin 16 30 lljutáel /ti. 17 Zene 19.30 Mat-ysr eil 21 IC Opereit-.-st. 22.15 H. majd II 3 ig zene
itrlt nemzett műsor 16 30 Szimf h.\'ng-ver eny ld.i5 Gy^rtnekóra z-név.-l. 19 40 Schubert zene 2l éj 2205 Szimf. hangv, 23.40 Hangver.e >y. 24 Zene
Milánó 17 O flen.ua: Zaila. 19.30 /•ene.ail ver/eny 2030 Zene. 10 45 Ka inam Z. 22 Operellrérzlelek. 23.55 Z.
München 17 25 Zenekari verseny. 19 30 O. :0.I5 Magyar est. 21.05 Budtpeit: Cigányzene 22 45 Z.
Prága II 15 ü. 12 30 Rratlslava. 16 30 Oy IftM Fuv.\'.s egy Utles. 20 Budspest.
tíoma—Nápoly 17 Zenekari verseny. 20 45 Opcraa vitel.
Varsó 12.10 ís 16.45 O 17.45 Zene. 19.25 G. 20 liudspest. 21.115 Fodor: ,A templom egzre" 21.50 Msgyar dalok, előadja Kalltwoda Olga 23 Z.
Zürich lő Zene. 17.15 0. 19 Tarka eil 20 Magyar-est (BuJspeat).
a Kaszinóban
— A csendőrség működése Zalában A Zalavármegye területén működő csendőrség a mult év de-ceinbetébcn 343 esetben lel|esiMI nyomozó szolgálatot és 338 esetei kiderített.
Influenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei víz
Ktipliató mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Tataloss 310.
IS/31, február II
ZALAI KÖZLÖNY
KOZGAZD^ASAG
Százszámra viszik a magyar mozdonyokat Murakereszturon át Indiába
Napi 10 vagon gabona, 20 30 vagon állat megy M 4a 40 vagon ára jön be a határállomáion
TÉLI VISSZAESÉS A HATÁR-FORGALOMBAN
Miirnkcresztur, február 10 (Saját ludósilónklól) Murakeieszlur ki- és helépő határállomáson az utóbbi idAben ■— ahogy legmegbízhatóbb forrásból éitesü.Unk — alig van forgalom. Az utóbbi hclekbcn alig megy ki valami az országból. Állag
naponta 10 vagon gabona megy ki külföldre és hetenként 20-25-30 vagon élő állat
hagyja el az országol. Nagy tételekben ment ki a MÁV gépgyárak állal készíteti és leszerelt állapotban Indiába szálli\'oll modern
mammut-mozdonyok tömege,
amiket mtgyar MÁV mérnökök kísértek egészen Kalkulláig vagy még lovább, India belsejébe, ahol sze-mé\'yes felűgyelelük alatt szerelték fel a mngvar kezek készitelte magyar mozdonyokal. Ezekből is az ulóbbi időkben mind kevesebb zári kocsi indul ki az ország kilépő állomásából Havonta ha kétszer indul egy nagyobb szerelvény. Eddigelé mintegy
300 ntagynr MÁV mozdony Indu t a messze Indiába,
hogy jó angol fonttá változzon a magyar kéz munkája.
Ezzel szemben állag
naponta 40 vagon külföldi áru lép be az országba.
Neve/elesett 20—25 vagon déligyü mölcs, citrom, narancs, karfiol, míg a többi vagonokban tengerentúli gyárlmányu olajpogácsa, cukorrfpa-s^Weí(állallakarmányozásra); a korpa és cukorrépaszelelek jugoszláv gyártmányúak, mlg a szappangyártáshoz Insználl úgynevezett copra, (a kókuszdiónak egy feldolgozása) amiből helenkénl 20—25 vagont is szállítanak a Hullcr-féle ipartelep rákospalotai müvei bo és ami ugyancsak tengerentúli produktum.
Valahogy egy nagy slagnáció képét mutatja a mindenkor élénk Murakereszlur. Mig a tavasszal ismét nekilendül a sok szerelvény, hogy lilrül vigye a magyar kezek, a magyar termelés, a nngyar földművelés produktumainak elsörendű-ségél, a magyar nép szorgalmát és erős élniakarásál.
A borjú nevelése és takarmányozása i
(A téli gazdasági tanfolyamon rlöatta
dr. Vuss Zoltán gazd. felügyelő)
A nagykanizsai járás és különösen a lelcnyei járás legnagyobb részé.i olyan sok az évi csapadók (eső, köd, harmat, hó,) hogy ennek következtében különösen a sik fekvésű (köd járásos földeken) hol a rozsda és torzs gomba átl g minden második évben felére csökkenli gabona termésünkéi, viszont a gyakori mezei pocok elleni védekezés pontos végrehajtása esclén megfelelő munka és talajerő mellett mindig jó lakarmány-Icrmést érhetünk el, kisgazdáink fő jövedelmi forrását az álaltenyésztés-ből s ennél is a szatvasmarha tenyésztési ágából merítheti s mert a fenti ok, valamint a gabona és egyébb szemes termények alacsony ára miatt a mezőgazdálkodás (nemcsak a szöllö) is vcszlesérgel jár s inert a sertéstenyésztő sem biztos jövedelmi forrás, különösen a város tói és vasúttól távol fekvő vagy rossz uljai miatt nehezen megközelíthető községeink lakosságának életérdeke, hogy szarvasmarha tenyésztését javítsa, abból az eddiginél nagyobb jövedelmet biztosítson.
Kisgazdák állattenyésztésének javítására egyik eszköz a jó tenyészbikák alkalmazása. Ez ma már csaknem minden községben megvalósult, most gazdaközOnségünkön a sor, hogy a másik kél fontos eszkft\'t a fiatal áll tok kifogástalan takarmányozást és azok megfelelő liszlitástl (gondozási!) is megtanulja és alk.il-mazza.
Jól tudjuk azt. hogyha a fiatal állat éhe ik, fejlő lésében visszamarad, amit későbbi bármilyen jó táplálás sem képes többé helyrehozni. A növekedő állatokat mindig bőségesen kell táplálni, mert különben nem tud a bennük rejlő erös növekedési hajlani kellőképen érvényesülni. Pontos, hogy minél fiatalabb
egy állat, annál bővebb és olyan husképzö (fehérjedus) takarmányt kapjon, melyet könnyen meg tud emészteni.
Legkönnyebben emészthető az anyatej. Ez az újszülött állal első lápláléka. Fontos, hogy az újszülött borjú az anya á lal termelt első föcs cjet melyre a kis állalu ik azérl van szüksége, hogy a gyomrában levő magzat szurkot ki iszlitsa, — születése után mielőbb megkapja. Hiba az, ha az újszülött az ellés után sokszor csak 6 — 12 óra múlva van megszoptatva, mert igy az üres gyomorba olyan betegséget okozó csirák juthatnak, melyek a kis állal belegeskedését, sokszor elhullását, vagy kényszervágását idézhetik elő. Gondoskodni\' kell arról, hogy az ujszülö\'t 5—6 napig naponla hatszor legyen szoplalva, inert ennek gyomra csak mintegy 1 liter lej be-logadására alkalmas, már pedig a borju tcjszükséglcte napont i testsúlyának 1 : ede. Ha pl a borju súlya 40 kgr ugy 40: 7 57 liter lejre vau annak naponta szüksége. Egy 3 hetes 80 kgr. sulyii borjúnak pedig: 80:7=11 liter tejre kereken.
Az uj szülött borju gyomra napról-napra nő s ezért az egy hetes borju elég négyszer, a kél hetes borjút haromszo , mig a 3 hetes borjut már elég naponla kétszer is szoptatni, vagy itatni. Hiába tudjuk mindezeket, ha nem gondoskodunk arról, hogy az anyának a boriuja táplálásához lényen elegendő leje is. E célból az idősebb tehenek fejését bármilyen jó fejősök is azok, bor-juzás előtt legalább 6 héltel abba kell hagyni és ugy az elapasztott, mint az elöhasu teheneket a fen-t-trló takarmányon kivül olyan abrakkal kell etetni, mely azokat 10—12 liter tej leadására képesili. A nálunk szokásos fcntarló takarmány mellett kisgazdáinknak 2 kgr. koipa, kukorica dara keveréket szoktam a léli időben ajánlani, mig lóltcr, lucerna, vagy bükkönyös zab etetése esetén
FEHER ÁRUSÍTÁSUNK
1 Ingyen nappal
még
2 napig
tart.
Siessen vászonáru szükségletét beszerezni
nél
ha azokból elegendői kap, ugy az abrak esetleg el is maradhat. A borju szénával és abrakkal való etetését már annak 3 hetes korától kell megkezdeni, mert a s\'éna etetése elősegíti a bendö kifej\'ódését és megkönnyíti annak az elválasztását.
(Folyt kiiv.)
Számok a Magyar Nemzeti Bank legújabb kimutatásából
A Mtgyar Nemzeti B/nk február 7-iki kiinulalása szerint a hinkj-gy-forgalom a január 31-iki f irgalommal szemben 4ti2 millió pengővel csókként. E csökkenet a giró befizetés és a válió tárca állomány api-dása idézle elő. Az állami girón 6 3
m Illó pengő folyt be. Egyéb számlára p\'dig 4 5 millió pengő beűzetés lörlénl, ugy, hogy végeredményéhen a giró 10 8 millió pengővel emelkede\'l A váltóesedékesség ösz-szege a vdllóbenyujlás összegét 4I\'7 millió pengővel haladia meg Azétc-készlet 0 7 miilló csökkenési mulal. Az állami adósság 3 6 millió pen-
Í\'ővel apadt, amely összegben benn-odallatik a fehrulr 3 án tartott közgyűlésen megálltpiioit nyereségből, az államot megillető részesedés is. Ugyanc.ak a közgyűlés határozata értelmében a bank épületének értékeiből 31.000 pangót leirlak, egyéb követelések 07 millió pengővel emelkedtek. Az egyéb tartozások 76 millió pengővel csökkenlek.
NAGY TEAVASAR
Musze! és Friedenthal
osemagskereskadésáben.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig :
„Sagoma" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üditő lea, különösen beiegek és lábbadozók részére I dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (Heggel! lea)
Idei termésű legnemesebb ültetvény U fajleák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésű, enyhe zatnatu. dus illatú taakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
6 órai (llie o\'clock) lea
Első szedésü, idei termésű fajleák keveréke, aranysárga fel-önlésü, dus illalu, rendkívül kiadós Icakcvcrék 1 dkg. 32 fill.
Hlts Melangs
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sölét felöntésű, erős, dusillalu tcikevcrék, tea Gourmandok különlegessége
1 dkg. 36 fillér
PIccidllT lea-kererék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslali fajlák keveréke, sötét felöntésű, dus za-ntalu, rendkívül illatos, kiadós lea .erős teakedvelők és fogy > nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
UrUU sárlal
>>Z.rli 20301,londcn 23\'17, Nawvor. H765, Hrti ael 72 35, Ml • 27 101/1, MacV.d 52 30, Ametrdim 207 85. Kau. 123 07, Wler. 72 72 icl a 3 75, Prá 15 3 J/t, Vt.ó >8 00. Budapest I0 1S Píigrtc! «!2«/i, Buksiéi\' «8
TinteyIMi
Buia tszv. 15 ////., dl. 15 flll. eseti, rozs 50 flll. emelkedett.
Busa ttsxsv. 77-e. 14 55-14 75. 7«-«t 14711-1475, 79-ca 14 90 15 25, 80-«-14 95-15 40, dunánt 77-rs 14 45 14 65 78-aa 14 60-14 80, 79-es 14 f0-1500 IO-aa 14 85—1505. R>u 11 00— 1 25. tok. izpa 15 00—15 50, söiárpa 17 00 U00 aabl8 40- 8 75 lenh«rl II. 13 90-
14 10, dunántúli 12*0 12 90, repce--
—•—, korpa 11 00 11 20
1 Máfáitl tőzsde iarlzá-jsCTitM
valuták Aw;ol L 27-74-77-89 Beléáll 7» 65 80 05 Cseh k. ir-8S I6S7 Díc k. 152-90lt3\'50 Dinár 1002 10-10 Dollír 57000-"7300 PriDo.li t. TWO r> 70 Hol!. 15 230 41 Lengyel «3 8S-64 25 Len 3-37S-4I
Léva 4 12-4\'S Ura V 85-30-16 Márlu 135 85-136 <5 Norvég 153 00-153 60
Pmets —•----•—
■chili. 80 20 80 60 í»á|fl I. lin-35 l\'0 8S •véd k. !f8 15-I53-75
di.vizAk
Auar. .29 70 23040 Belprád li \'06- O-ll líer\'li! 1S6 03-131-41 Brliuazel 7\' 82 80 0 Butcareat 3 39 . 41 Kopenb.Ua 10 53 50 Undor T. 81 27-89 Ksdrid 56 80-.\'9-80 Milano 2-94 3(M>4 Newyor 572 00 72 60 Oszló l\'S 10 1.13 ÍO Pária 73 43 r ÍO P16 92-16-97 Saona 4-13-4-17 Slodttr. 153 21 IW65 Varad 64 07-64 27 Wien 80-.->5 »-. 60 Zürich 110-50-110(0
Sertéiváíár
redulUl 6,0, *.lta lan 131. Jitt,-rendu 1-15-1-16, özeden l-15-t-U, mede i köaép 1-12-1-14, kő.inyü 1-06-1-10, l-aí ic i. Ortg 1-06-1 10, ll-od rendű ut,
0 98 I 02 angol itlldó 1-15-1 20, atalonn: ..agyban 1-10 -0-00, lalr 1-36 1-40, hu
1 60—1-82, aaalonnia lélaerléa 1*34—1-46.
Kiadja: DéljaUI Nyomda ál Lapkiadó Vállalat, NagykanluaD.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nngykunlzaa 78. az.
Hátlió^í^.
S^abó György
!«.: bnr<Ttoriurjtdt>a/i hAu! .1 udvar

IFFÓmBDETÉSEI
Aj apMhiidelete* dl|a »ll aa ik 60 Mié Minden Invabbl szA díj V S II I. Vasár Vl O uie,.iiap 10 a;r y 00 Imi.-, ilrif.cn u.tábhi sí\'*, dijs i> t)i.. Szeret- zs p.n-Itken 10 szóig 60 futor, minden tnár-bl az/< ui|- 0 till. C\'nissr. s n.:ndcr, v.v a* ga-\'t. belliből ált" S.ó erő, ak Síé\' illatra. A.Ul-1 .ereaókitek 5rfit ezigedmoiy.
t-lr-wtéaeV \' (fi) a«-iqt> ösaacoger. alul m totaalngaa htnlvelás, >„lnl«zt< .Ik.rllii végalt <• I S r m í i x e I e n d 4 L
Elődé Caengery-utca 18. Alatt 724 □ öt lelek 431
Rhoda l.l.nd elsőrendű, I jlisiu teuvéniks-asok jutányos áron, Rhoda Island és Ltghorn lenyásztojt* dsrs honként 30 lltlér\'rl, Iriss lestojái napi áron kapható Somogyi Qyula gazdaságában, Palin. 555
Nyugdíjas kotonatlojrtok, kik |ó
óss/ekölletésekkel rendelkeznek, megfelelő tize\'énei éi nisgas |ulalékkal elhelyezkedhetnek. Clm a kladóbin. 661
Príma nemes (ho.sl) kanéri madarak julányoi áron eladók — Eötvös-tér 33.
,,Autétaxil" kényelmeset olcsón 167 éo 571. letelő . osámon rendeljen. Sürgönyein! .Aulőtíxl"- 445
Könnytl otrétkooolk eladók Bazaó Sándornál. 617
Vlda tUszerUzletében egy nagy Jég-axakrény megvélelre kerestetik.
Frlou J.nS, Erxaibot-tér 1.
Vállsl n.lnden terjedelembei. vízvezetéki, egészségügyi, központi uóz- és melegvlz-lütáil berendez\'ieknek szerelésit, coitor-názást, továbbá vsiszerkezrtl és egyéb lakatos munkakst. T.l.lon >-■«. 5793
Kltfaovoaoida dúson felzzerelve legdlva-lossbb mintákkal. Kárpáll llözalnél, Kól caey ulea 15, 450
Pénxkfiloalnt bekebelezésre minden öaazevben a legelőnyflsebberi és legvvor-sabhsti lolyóstltat áoaél lonéo pénz-kólcsónközvetltó Irndája Nagykanlria, Horthy Mlktóo-ul 2 szám. 831*
TákooiaflolaJ kicsinyben éa riagybsn legolcaóbban kspható Arlner Sándor cégnél 573
Privátján* diszkréten cisk blstoi he lyskre kaphstó. Clm a kiadóban. 3S8
Kiadó Póul 24 ss. alalt májúi l-ére két utcsl sarba. Ugyaneaak ott emeleti ulcsl slkóvos szobs, egy földszintes ulcal kdlönbeláratu bulorozolt sz. hs éi egy udvari emeleti bútorozott izoba azonnal kiadó. 635
■adarn 4 azobá", fOrdószobás I emeleti Iskás Erzsébet tér 18 arámu házb.\'n niáliii I-ic klsdó Bővebbet Dr. Hslphen tlgyvéd Irodájábsn r29
Nohsmonloo, fajrUxta boraim érét laoaéllltottamll ~mm
Pebér és löröl lllerenklnt 44 éi 4S fillér,
m lift pilichokbao, flvaf ciacivtl
TrMwlll, aélrén JAanaf M*ayar.«. li
Kladé Só utca 7. iz. 3 azobás magán-háa öaszes mellékhelyiségekkel in\'j.i» 1 re. Bóvebbcl Qyár-u. 3 Kocslsni. 604
Msgánoa ur keres szonnall belépésre bajérénát. Csengery ut 15. Sránló. 6 9
Ktllönbelárolu népen butoroxott szoba kiadó Ballhyány-utca 22. 662
FBozorOxUt, modarn 70 flókoa berendezéi-el, hoziátartozó teljes berende zéssel egyU.t szonno elsdó — Bóvebbcl Rechnltzer Jsksb, Pacaa. 614
A város kSxioaiotJéban Irodo, raktár. garázs, padlás, plnca kiadok Deák-tér 2 , emelet 665
Eladé 220 mm. ssárss bűkkls. Bővebbel Pórsse Kálmán, Lenllhegy, u. p Lenit.
666
■ laodoaoao, jól tóló középkorú, februlr 15-re Islurs kerestetik Jo blzonyltvánnyol Jolentkezés : Kl.taludy utca 12. 1,67
Kladé Pelóll ut 17. szárnu ház Ugysnoll kélkemoncéo pékség május l-re klidó, ciel-leg előbb Is átvehető. 669
Találtatott vasárnap delelőtl a Pó-uton egy Weithelm kulca. Ig-zolt tulajdonosa alvehell lapunk kiadóhivatalában.
Kxar p«n|jA blztosltékksl pinzbeize-dől állást keresek. Ajánlslokat a kiadóhivatalba. 672
Konyha kredenc, 3 sjlós saekrény, asalal, ágy, kép aladé Vörösmarly utca 18. 673
Kinizsi utca 23 számú héa szabadkézből azonnal eladó. 674
^cY\\érneműéshar/Sr} ^0ppolüS. varrás éshit])£
J//V(5í\'« W/?ftÓGÉP RÍSIN \'
lASTKániZSA Piúkttxlflte: Fo-ul 1.
I
Alulírottak fájdalomtól meKl°rt sziwcl. de a Mindenható lsien szent akaiatában megnyugodva jelentik, hogy a forrón szeretett -férj, édisapa, testvér, sógor, ill-Ive ro-on
id. Sommer Ignác
nyug. D. S«. A. fámoxdonyvaxatö
é\'e\'ének 67-ik, boldog házasságának 34-ik éviben lio\'szas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájlatos felvétele után az Uibati csendesen elhunyt.
A drága ha\'olt hUlt telemét folyó hó 11-én d. u. i«4 óralor fogjuk n temető halotiatdiá/ából a róni kalli. hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a róm kith. sírkertben levő. családi sírboltban örök nvug.ilonira helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkitldvéért folyó hó 12-én d. e. 9 órakor fog a szenlferencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutaltatni. Nagykanizsa, 1931. évi február hó 10-én.
Sieretetünk kísér utolsó áladra! — Nyugodjék békébei I
Özv. Id. Sommer Ignácni szül. Opnrnlcza Anna ne|e, IfJ Sommer Ignác fia,
Sommer Perenc, Alajos Maliid lérl. özv. 1*061 Janosné testvérei, Oparnlcza Károly, Róza lérl. Sonuner heroncné, Perenc, Mlslós, Matild térj Wládácz Perencné sógornő\', Illetve sógorai.
Uradalmi ■
faiborok 1
12—18-26
fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrécsei Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175.^r,1n,fÉrntW
JÓ ÉS
OLCSÓ

Hirdessen a Zalai Közlönyben.
luiÍRir
_ ______ ADI
iviriMin Ktizirv.íííy .... . HíziíítaroKHlsrilKii í.\'í\'Tl\'J\' tkl-ÍTMILIIÓ.H E: IJJ!»K»T
Az állatok lejlődésit elősegíti, az angolkór, bőrgyulladás, nvslskodás, lysp|u rágás, lollrágás kltrjlódisit megskadá hozza, ha pedig ezek már kltellódlok, eiekel megszünteti, s a csökölt állatokat erőteljes fejlődésnek lndll|a Malsc >k lelfalásái, klmarást, lark- éa fOiráglsl,
0 vályúk és jászlak rágását elhárllla. Periózó beteglégek ellen sz állatok
ellenállóltépeaségét fokozza.
I kg. PEKK elegendő:
1 letnőll sertés 200 nspl adagjára, vagy mslsc tOP-fOO nsplg ter|edő .
100 lo|óa bsr. mfl 3 hónspl . , I vemhes tehén v ksnea 1 hónspl , i vemhes koca 3 hónapi adagjára . 1 borjú vagy calkó 5 hónapi adagjára
Eredeti gyárt árban kaphsló :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mátrágya, termény éa növény VédőSZtrek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A blróiáf melleit Teleion: ISO.
Ha Jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykereskedés rádió éa gramofon osztályához
Nyomatott a Dtiislai Nyomda és Lapkiadó VállaJalnf.l Nagykanizsán. (Pelelös dzletveietA ■ ZaUi Károly )
71. évfolyam 34 szám
Nagykanizsa, 1931. február 12, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség, nappal Suglr ut 2. éjjel Hóul 5.
Ktsdótilvatal: Tóul 5. izim. Keszthely! Ilókkladóhlvalal: Kossuth-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
A sziniherület ügye
(bl) Pár fiétlel ezelőtt mozgalom Indult a dunánlull szinikerületek u] beosztása érdekében. A dolgot Zalaegerszeg város agilis polgármestere vette a kezébe s evégből értekezletre hívta meg az érdekelt városok polgármesterei!.
Most olvassuk a soproni polgármesternek rgy nyilatkozatát, amiből viszont az lünlk kl, hogy az övé a kezdeményezés, ő vetelle lel először, hogy ,uí egyívású városok tömörtU-Jenek egy-egy szín/kerületbe, meri nincs értelme, hogy nagy város társuljon kis várossal. Aminthogy én nem vehetem Jel a kis fiam kabátját — mondja Sopron polgármestere — meri nem megy rám, ugy á sem veheti fel az enyémet, mert viszont az neki nagy."
Hát hogy kié az öllel elsőbbsége, afelett nem vitatkozunk. Sőt még csak nem is keressük. Nem fontos. Egy azonban bizonyos: nem minden város közvéleménye fogadja szívesen az ötletet.
A kis ködmennel meg a nagy kabátlal okvetlenül igaza van Sopron város polgármesterének. De mini minden hasonlat, ugy ez Is sántikál. Még hozzá ez egy kicsit erősen. Mert a városok „egyivásu" voltának eldöntésére a vátos kisebb vagy nagyobb voltál, tehát a városfejlődésnek külső, materiális tényezőit állították fel kritérium gyanánt. Hololl talán a szlnikullura kérdésénél mégis • csak az lenne a fontosabb, hogy az -így ket Ületbe házasítandó városok szellemi fejlettségben, kulturális Igényekben legyenek egyivásuak. Deák Ferenc kalapja sok magyar fejre jó volna ma Is, de azért azok a fejek aligha .egyivásuak" a haza bölcsének koponyájával.
El kell ismerni, a színtársulatok egyik-máslkának kesetves évelt a tervezet megkönnyítené. Nem Is vitatjuk — bárkié az ötlet — a tervezet jóakaraluságát. A tévedés azonban olt van, hogy a vidéki szlnikullura ügyéi csak az anyagiak szempontjából leifogni mégsem lehel. Ha mégis ezt tesszük és elfogadjuk a kiskabál teóriát, akkor lesznek városok, — igy Nagykanizsa Is — amelyeknek színi kullurája vissza kell essék pár évtizeddel ezelőtti nívóra. Gondolja valaki, hogy ezzel segilene "on a „kisebb" Nagykanizsával összi házasított .kisebb" színtársulaton? Gondolja valaki, hogy annak a kanizsai- kullurembernek, akinek, mondjuk, nem voll pénze eltartani a jó lársu\'alot, ugyanannak lesz pénze egy esetleg harmadrangú társulat előadásainak látogatására ? Oondolja valaki, hogy egy jobbhoz szokolt, igényesebb város lakossága bele fog nyugodni abba, hogy a nyomorúságán leiül még kulturális Igényeit is limitálják ? Bele log nyugodni abba akár Nagykanizsa, hogy a vidéki városok kultúrájának ranglistáján a Razdasifci rokkantsága miatt degra-
Merl Nagykanizsát is ez a veszély
fenyegeti.
Minden tiszteletünk és becsülésünk az iksz társulaté, amely igen jó társulat bizonyára, azonban nem vétünk senki ellen, ht ugy véljük, hogy a pécsi társulat még jobb. És Kanizsa ehhez a pécsi társulathoz szokolt, ez fejlesztette az Igényelt, ez nevelte az ízlését, ennek a publikumnak lehál már nem lehel lázadozás nélkül néznie, hogy Zalaegerszegen, Sopronban, Kaposvárolf, |ó ég lud|a, hol mindenül! ankéteznek a sorsa felelt és kiosztják neki az iksz társulatot, amely, minden elismerésre érdemes kvalitásai mellett is, már a színművészeiben nélkülözhetetlen
l\'.lóllzeléal ára: rgy hóra 2 pengő 80 llllér T / Szerkesztőség 421. izlin, (é||el 78.
\\ Kiadóhivatal 78. Keazlhelyl Ilók 22
technikai felkészültségben is, csak az igétiyek lecsökkentésével nyerhetne polgárjogot Nagykanizsán.
Nagykanizsának és vele bizonyára más városoknak is, nem lehet a görnyedi testükre szabni a kabátot, hinem bele kell kalkulálni a mértékvételbe a város külső fejlettségénél eszemponlból sokkal jelentősebb szellemi fejlettségét is. Ha az uj osztozkodás nem ezen a princípiumon épül — amint hogy egyenlőre ugy látszik, nem ezen épül, — ugy Nagykanizsa és a meglévő kullurájukal féllékenyen őrző városok közvéleményében ez a tervezet C3ak ellenállást fog kiváltani.
"""\'..................•i\'s\'s"s"t*s^iri^s*i\'i-i\'B-u-ii\'i\'trLi-ij*u*uVLi\'u\'Lru\'i.ri.\'i.
Felmentették a testvérgyilkos FriedISnder Manasset
A bíróság megállapítása szerint elmebetegség állapotában követte el a kettős gyilkosságot
róság az orvosok szakvéleménye alapján bizonyítva lálta, hogy az akkor 19 éves liu fivérét és barátját, Földes Tibort elmelebetegség állapotában ölte meg.
Boriin, február 11 (Éjszakai rádiójelentés) A berlini esküdlblióság a főtárgyalás nélküli uj eljárás során felmentette a testvérgyilkos Friedttlnder Manasset. A bl-
Welmarban összeül a német csonkaparlament?
Berlin, február 11 (ÉjszakaI rddiójelentés) A birodalmi gyűlés kAununisla frakciója bizalmatlansági indítványt nyújtott be Curllus külügyminiszter ellen.
A német nemzeti pár! birodalmi gyűlési frakciójának értekezlete elhatározta, hogy további intézkedésig nem vesz részi a birodalmi gyűlés ülésein és a bizottságok munkájában.
Oldenburg, fobruár 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A német nemzeli szocialisták egyik népgyülé-sén Stubendorf képviselő az ellenzék kivonulásával kapcsolatban elmomlla, hogy a Jobboldali p\'.rlok Hugenberg javaslalára Jialározlák cl a birodalmi
ülésből való kivonulási és ehhez csatlakozlak a nemzeli szocialisták. A jobboldal a kivonulás kapcsán meg akarja alakítani a nemzeti ellenzék tagjaiból álló csonka parlamentet, amely Welmarban üléseznék.
Az egyik lap főszerkesztője telefonon kérdési Inlézell Berlinbe a német nemzeti párt vezetőségéhez, ahol kijelentették, hogy semmit sem tudnak a csonka parlament meg: alakításáról.
Napirendre...
Berlin, február II (Éjszakai rddiójelentés) A birodalmi gyűlés a némel nemzetiek bizalmatlansági Indítványa felelt napirendre lérl.
A kereszténypárt a kormánnyal való összefogás mellett döntött
A párt állásfoglalása szerlat hazaflatlan dolog volna a kormány most folyó gazgaságl nemzetközi tárgyalásait politikai bonyodalmakkal megzavarni
Bndapeet, február 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A Keresztény O.tzdasági Páti nagy érdeklődéssel vári ma eatl értekezletén Zichy János gróf elnök deklarációt olvasott fel. Eszerint a párt, felelőssége tudatában, tekintettel a miniszterelnök állal bejelenten és már tárgyalás a\'alt
álló nemzetközi gazdasági szerződé-sekie, a kormánynak e ekkel kapcsolatos felelősségteljes muiiká|ára, ucm tartja hazalias cselekedetnek a politikai helyzet komplikál,Hál vagy megnchezllését bátmely uj állásfoglalással. Újból nagy súlyt helyez .azonban annak kifejezésére, hogy a
kereszlény irányzat állandó erősbilé-sérc törekszik és a kormánytól a puritanizmus, a végsőkig menő takarékosság jegyében álló politika minél szélesebb alapra bővítését kívánja.
Ernst Sándor népjóléti miniszter hangoztatla, hogy a párt nem áll uj helyzet elölt, hiszen semmi nóvum nincs a kormányzali politikában. Az Ilyen egységbontó kijelentések terén óvatosságra és megfontoltságra in-telte a pártol. A munkanélküli segélyezést nem tartja kereszlülvihelő-nek. A hivatalos 27.000 nyilvántartott négyszerannyi lenne rögtön, ha bevezetnék a munkanélküli biztosítást.
Csik József uján Wolff Károly elismeréssel szólt a kormány külpolitikai aklivj ásának eredményeiről. Szerinte is várakozásra van szükség, meri a mosl folyó gazdasági munkál nem szabad megzavarni. Hajtandó a párt a nagy nemzeti munkára összefogni az eróket, de csak ugy, hu a kormány ezt az összefogást nem llberálh, hanem keresztény irányban gondolja el. Ha nem igy volna, 6 a legmerevebb ellenzékbe megy, Ernszl kilép a kabinetből és a párt megy a maga utján.
Buday Dezső bizlk a folyamaiban lévő gazdasági tárgyalások eredményében.
Huszár Károly hangsúlyozta, hogy a keresztény nemzeti politika, a jogfolytonosság, a szociális haladás, a racionális gazdasági fejlődés szilárd alapelvein áll a párt.
Végül háronttagu bizottságot küldtek kl a vidéki szervezkedésre.
Az agrár-Olló
vitáját folytatta az egységespárt agrárblokkja szerda esti értekezletén
Budapest, február 11
(Éjszakai rádiójelenlés) Az egysé-gesplrl agrár-blokkja ttit esti ülésén folytatta az agrár-olló vitáji\'. Megvitatták azokal a gazdaságpolitikai eszközöket, melyek helyes .a kalma-zásától várhaló a mai magas ipari árak lefelé lendálása. A blokk clha-lározta, hogy a kormánytól kérni fogja azon gazdaságpolitikai Intézkedések folytatólagos bevezetéséi, ■ melyek egyfelől lehetővé teázik, hogy a külföld felé gravitáló\\g-rárlermékek árai lehetőleg emelkedjenek, másfelől az ipari termékek #ában a csökkenés állandóiul,.)^ hogy igy a mezőgazdasági és ipari árak súlyos divergenciája már a közeljövőben enyhül|ön és az agrár-olló nlaku\'ása újból normális helyzetben érvényesüljön.
2ALA1 KÖZLéNY
A rokkant-segélyezésről és a 40 filléres rokkant-aktákról
nyilatkozott a népjóléti miniszter a Ház szerdal ülésén — A kartell-javaslat vitája és interpellációk
Budapaet, február 11 A képviselőház mai ülésén folytatták a kartell-javaslat vitáját.
Krisztián Imre hangoztalta, hogy a kormány minden eszközzel le kell törje a kartellek árdlktaturájál. Részletesen foglalkozott különböző kartellek működésével. Végül a vidéken tapasztalható kamat-uzsora miatli elkeseredést telle szóvá. A javaslatot elfogadta.
Utána Csizmadia Sándor és Péntek Pál fejtegették a kartellek káros működéséi a mezőgazdaság szempontjából.
Esztergályos* J tiios hangozlalla, hogy a karlelleket ma már nem lehet láthatatlan kezeknek nevezni. Nagyon Is láthatók és épen ezért a törvényjavaslatban Is erösebben kellett volna megfogni őket. A törvényjavaslat Indokolásából kiütközik, hogy a kormány le akarja törni a kartellek erőszakoskodását. A javaslat maga azonban nem felel meg az Indokolásnak. Az emberek születésüktől halálukig csak a kartelleknek dolgoznak, hiszen
a napi életben minden közszükségleti cikk kartelllrozva van.
Nem Igaz, hogy a .térteitek meg-rendszabdlyozdsa tönkreteszi az Ipart, az Németországban sem következett be. A vállalatok már gondoskodtak villámhárítókról a javaslattal szemben. 133 országgyűlési képviselő 469 helyen van érdekelve kMönbbzö formában.
Petrovdcz Oyula: A szocialisták Is bőven vannak Igazgatóságokban.
Esztergályos: A szocialisták ezért nem kapnak osztalékot, mert kötelességüket teljesilik.
Zsltvay Tibor Igazsáfjügymlnisztcr: Az osztalék az kevés, a lanliem a sok.
Ezulán az elnök a vilát megszakítja és áttértek az interpellációkra.
Qrleger Miklós interpellációt intézett a pénzügy- és földmlvelésUgyi miniszterhez
a cukorkartell ügyében és sürgette a cukorrépa átvételi árának megállapítását
Mayer János földmlvelésügyl miniszter válaszában utalt arra, hogy a cukorrépa árának megállapítása ügyében tárgyalások vannak folyamaiban és a cukorgyárakban meg is van a hajlandóság arra, hogy a feltételeiket módosítsák. A kormány mindent elkövet, hogy ez ügy az összes érdekek figyelembevételével intéztessék el.
Esztergályos János
a hadirokkantak felülvizsgálata ügyében, továbbá a hadiözvegyek és hadiárvált kérdésében
intézett interpellációt a népjóléti miniszterhez.
Ernszt Sándor népjóléti miniszter válaszában rámutatott, arra, hogy Németországban és Csehországban sem adnak nagyobb rokkanlsegélyt, mint Magyarországon. Az államháztartás redukálása ellenére a hadi-rokkantsegélyre fordított összeget nem fogják csökkenteni A hadirokkanlak általános felülvizsgálatánál csak a 25\'VnáI alacsonyabban minősíted\' rokkantak számát szállították le Egyébként a nagyobb mértékben rokkantak száma emelkedett, igy a segélyekben is 5 milliós többlet mutatkozik. A hadirokkant gyermekek száma is tobb ezerrel növekedett. A hadiözvegy-segélyt felfogása szerint egy összegben kellene megváltani, hogy azzal a hadiözvegyek♦ valamit kezdeni tudjanak. A szülőtlen árvák segélyösszegét a duplájára akarja felemelni Amikor a felülvizsgálat volt, egyszerre 35 ezer rokkant-ügyi akta érkezett a népjóléti minisztériumba.
Ezeket gyorsan fel akadák dolgozni, mert a rokkanlak sürgették ügyeikel. Ekkor a pénzügyminiszter kiulall bizonyos összegei azérl, hogy az aktákat ne a rokkanlak terhére dol-
gozzák fel. Ebből az ősszegből kapott aktánként 40 fillért a saját személyzet, amely a feldolgozási elvégezte. Ebből keletkezett az a vád, hogy miniszteri tisztviselők családtagjai végezték az aklák feldolgozását. Ebből azonban egy szó sem Igaz. Végül hangoztatta, hogy
a hadirokkant törvényt még a költségvetés folyamán a Ház elé terjesztik.
Bárdos Ferenc a kilakoltatások kérdését tetie szóvá.
Ernszt Sándor népjóléti miniszter válaszában rámu\'atott arra, hogy
a kilakoltatások száma az idén kevesebb, mint tavaly volt és főként kevesebb, mini más külföldi városokban. A miniszteri biztos is meglesz mindent ezen a téren, ami tőle telik.
Az Ülés 1/44 előli néhány perccel\' ért véget.
Qaál Saazton meggyógyult
és engedélyt kapott a klagazdapárt fabruár 15-ikl gyBléeéro
Budapest, február 11 Oaál Qaszton országgyűlési képviselő betegségéből felépült és ma ismét meg|elent á" pirlamentben.
Qaál Oá<zlont egyébként értesítették a főkapitányságról, hogy a független kisgazdapártnak február 15 ére tervezett nagygyűlését a rendőrség engedélyezte.
Merénylet a
A három
bécsi cseh
lövéssel súlyosan megsebesített titkár el kellett távolítani
követségen
szemét
Bécs, február 11 A bécsi cseh követségen Zaltsek cseh követségi titkárt Zetka Qottlieb 66 éves cseh állampolgár három lövéssel súlyosan megsebesiielie.
A mentőállomásról Jelentik: Az a hir, hogy Ziltsek cseh követségi titkár sebeibe belehalt volna, tévedésen alapszik.
A titkár életben marad
Bécs, fobruár 11 (Éjszakai rádiójelentés) Vkórház jalentést adott ki Zaltsek állapotáról, amely szerint a titkár szemén operációt hajlottak végre és ennek során a szemét eltávolították. A koponya-seb sulyM. Éleiben marad ugyan, de legalább 3 hónapig komoly kezelésre van szüksége.
A merénylő elmebeteg
Béca, február 11 (Éjszakai rádlójelentés) A merénylő személyéi Illető nyomozás kiderítette.
hogy Zetka régebben kereskedő volt és szellemileg nem egészen normális. 1915-ben a ka\'onai bíróság vizsgálatot folytatott ellene, amit elmeorvosi vizsgálat után beszüntettek, ö maga elmondta, hogy hosszabb időn át vqlt elmegyógyintézetben.
Románia megkapta a
francia kölcsönt?
Bukarest, február 11
(Éjszakai rádlójelentés) Ma délelőtt az a hir terjedi el, hogy a kormány Párisból táviratot kapott, amely szerint a kőlcsön-tárgyalásokat Popovlcs pénzügyminiszter eredménnyel befejezte. A hlrl még nem erősítették meg. A kölcsön 42 millió dollár.
„Hasé m
Jön ■
benzinkutról"
] Női é8 férfi divatárukban k
nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
4
i
Telefon 406. FSut—Csengary-ut sarok
BW Magyar Biztosító palota.
Telefon 40®.
1981 február 12
No, Odla Mennek,
Itl a legújabb rekord. Egy nő 3300 óráig táncolt egyfolytában. Még a nyáron, augusztus végén kezdte el és most nem régen hagyta abba. Egyszuszra 139 napig táncolt az Istenadta. Azl tatán mondanom sem kell, hogy a jótt, kislány a rekordokha^"" lőtte: cslkagól r
Mikor eztj€ hírt az újságban olvastam, in magam nagy bölcsen nem szóltam semmit, hanem el-az esetet a barátomnak, aki/már kevésbbé volt óvatos és sóhajtott, szegény: - Ez Is egy rekord ? Az én feleségem már 15 éve táncol szünet nélkül — az Idegelmen.
Különben a csikagói mlss Is az Idegeken kezdte. Mert 6 meg civilben telefonos kisasszony.
Lám, lám, mennyi bajt okoz az a lelefon I Még az amerikai telefonoskisasszony Is mrgkergüt tőle. De ml lenne, ha Európában Is mindenki nekldllnn 139 napig táncolni, akit a telefon megbolondít ?
Most csak arra vagyok kíváncsi, milyen karriert fog csinálni a tánc-matador leányzó ? Mert Ilyen rekordokai nem szoktak csak ugy potyára kiizzadni
Persze az amerikánu toknak nincs turulmadaruk, amire felmászhatnának, ha rájuk /ön, hogy a nevüket forgalomba akarják hozni Muszáj szegényeknek a leglehetetlenebb rekord-teljesltményekkelgyO-törnl magukat.
Egy asszony például tavaly 142 óráig beszélt egyfolytában.
Tessék elképzelni, milyen megerőltetésébe került szegénynek I ?
Minthogy ez a mlss Távbeszélő elvált asszony, ugy hiszem, a business hazájában nem fog sokáig pártában maradni Mert őt megszeretni és blrnl — uj rekordot Jelent. A bőbeszédű hölgy férje ugyanis akarva nem akarva felállíthatja a hallgatás világrekord-Iát Ezesetben a férjnek egészen könnyű a dolga, lévén a férjeknek mindig bőven mit elhallgatniuk.
A táncolás világrekordja sem megvetendő hozomány. Tessék csak elképzelni, micsoda arany sora lest mlss Cepedll férjeuránaki Csak egy uj kalapot kell vennie a bájos neje őnagyságának, hogy az örömében táncra perdüljön. Minthogy pedig — a világbajnokság mai állása mellett — 139 napon alul nem Igen áll meg, egy élelmes férj egy kalap árán mlnlmo catculo 4 és fél hónapig fel van mentve a házasélet minden gondja alól.
Ahol 142 óráig beszélő és 3300 óráig táncoló nők teremnek, ott ez
nem Is utolsó... __<»
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelt! Jalentéesk i Szerdán a MmirUk-itt: Reggel 7 árakor — 7-4, délután 3 ötkor —7-1, este 9 érikor —M. fi/Wzrt: Egész nap borult égbőltoiat. Szélirány: Reggel délkelet, délben éa Mta délnyugati uil.
(Éjtztkal rádlójtlentéaí a Bataaralá-■lal látását aata 10 árekar )•-Uaatli Továbbra la bauiás\'l hajló Mé várható fagypaiat k«-rtlll h«aaáraáklattal.
1031. február 12.
Az aliapán csak az elemi iskolák és óvodák bezárását rendelte el
A többi iskolák növendékei továbbra is rendesen járnak ai előadásokra — Síövődményes megbetegedések a >kórházban — Ml újság az influenza kanizsai frontján?
Nagykanizsa, február 11 Jelentettük, hogy kedden este üss<eültNagykanlzsa város közegészségügyi Bizottsága és a befutott jelentések alapján eUrttájozla, hogy az
ZALAI KÖZLÖNY
összes nagykanizsai iskoládnak és tanintézeteknek nyolc napra vát&fce-zárását |avasol|a. \\
A határozat alapján szerdán dél-előll ugy az elemi iskolák igazgatói, mint a polgári, felsőkereskedelmi Iskolák és a reálgimnázium Igazgatói is megfelelő utasítást adlak a tanártestületnek, akik a növendékekel nyolc napra hazaengedlék.
Szerdáit délelölt dr. Hegyi Lajos főjegyző a beteg dr. Králky István polgármester helyeti felhívta tíóily Zoltán alispánt, akinek jelentette az iskolák Igazgatóinak számszerű jelentéseit a növendékek és lanilók megbetegedéseiről, valamint a közegészségagyi bizottság javaslatát az ö z-szea iskoláknak nyolc napra való bezárására.
Bődy Zoltán alispán a főjegyző |elenlkezése alapján ugy rendelkezett, hogy csak az elemi Iskolákban és ovódákban rendeltessék el nyolcnapos szilnél, a többi iskolákban az adott helyzetjelentés alapján nem látja szükségesnek az Iskolák bezárását. Azoknál tehát az előadások rendesen folytatódnak.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző azonnal közölte az alispán rendelkezését dr. Ooda Lipót városi liszli főorvossil, aki még azon órában értesítette a polgári Iskolák igazgatóit, a felsőkereskedelmi iskola és reálgimnázium igazgatóit megfelelő intézkedés és a további tanmenet zavartalan biztosítása végeit. »
A polgári, kereskedelmi és gimnázium igazgatói ezúton is felhívják a növendékeket, hogy a mai napon a rendes időkben az Iskolákban jelentkezzenek, ahol a rendes tanítás folylatódlk.
Kérdést Intéztünk ezzel kapcsolatban a náthás és lázas megbetegedések ügyében dr. Ooda Lipót városi tiszti főorvoshoz, aki kljelen-telle: lény, hogy nagy számban vannak megbetegedések, de ezek mind oly könnyű lefolyásúak, hogy 4-5 nap alatt a betegek Isméi teljesen rendbe Jönnek. Tehát szorosan veit influenza-megbetegedéseknél eddig még egyetlen szövődményes eset sem fordult elő a városban, ami legjobban bizonyltja annak rendkívül enyhe lefolyását.
Alkalmunk volt gyakorló orvosokkal beszélni, akik kijelentették, hogy naRy baj az, hogy a belegek nem jelentik influenzás megbetegedéseiket és ennek tudható be, hogy üteges helyen nem tudják, vájjon van e szövődményes esel a városban. Tény az, hogy a kórházban jelenleg öt
illdőgyulladásos (tehál szövődményes) Influenza megbelegedell van, akik vidékiek ugyan, de a város közönségének óvatosságra és elővigyázatosságra szüksége van és főleg a zsúfolt összejöveteleket ktiü\'nie kell.
Ami az iskolaszünetet Illeti, mon-do\'la kiváló orvos Infoimálorunk, azt már régen el kellelt volna rendelni, nem most, mikor már inkább kifelé megyünk a megbetegedésekből.
A közönség a saját érdekében cselekszik, ha minden olyan helyei kerül, ahol sokan összejönnek és kerülni kell az influenzában megbetegedettel való kézfogást és közel séget.
Ennyit a közönség tájékoztatása szempontjából.
v Saját kérelmére fegyelmi vizsgálat indult \\ Mohács polgármestere ellen
A nagyarányú sikkasztás miatt 20 százalékkal hellene emelni
\\
\\
a város pótadófát
Pécs, tobruár 11 Margitay L^s, Mohács polgármestere vitéz Keresztes Fischer La|os főispánt arra kérte, h<)gy Kolozsvári árvaszéki ülnök sikkasztási UgyéVel kapcsolatban ö ellene is\\ndilsa meg
a fegyelmi vizsgálatét. A főispán a kérésnek eleget tett.
Egyébként a sikkasztás Mohács város anyagi helyzetéi súlyosan érinti, ugy hogy a pótadót 20 -kai kellene emelni a zilált anyagi viszonyok rendezésért.
Porrá égett a bagolai hegypásztor hajléka
A tűzoltók a nagy hó miatt nem tudták megközelíteni > tüzet
Ezalatt a hegyen a lUz természetesen tovaharapózolt. A lángragyult hajlék a bagolai hegypásztor hajléka voll, ahol széna volt felhalmozva A pásztor a nagy hidegben tüzet gyújtott, majd átment a szomszédba beszélgetni. Ezalatt iprlénl, hogy a széna tüzet fogolf és csakhamar lángokban állt az egész kis hajlék, a szegény ember minden vagyona. Érdekes, hogy a pásztor kis borocskáját kt tehetett menteni a tűzből, de a hajlék porrá égett. A szegény embernek mindene odaveszett.
Miután a terület már Somogyban fekszik, az oltani hatóságok Indítják meg ebben az ügyben a szokásos vizsgálalot.
\\
Nagykanizsa, február 11 A nagykanizsai tűzoltóság leguap este a laktanyából észrevette, hogy a bagolai hegyen mind erósebb lángok törnek fel az egyik hajlékból. A mindenkor segítésre kész lüzőrség Vecsera Antal tUzollóllszt vezetése alall nyomban kivonult a fecskendővel és szokásos fe\'szerclésscl, azonban a nagy hóban nem ludolt messzire jutni és hiába volt minden erőlködése és emberféléd i munkája, hogy előretörje magát a méternyinél is magasabb hóban, — fáradozása meddő maradi, minden Igyekezele mellett kénytelen voll visszatérni a lektanyába és jelenleni az esetei dr. Prack István főparancsnoknak.
Egy keszthelyi pereces fosztotta ki a galamboki üzletet
Elfogtak tgy csavargót, akt Keszthelyen Is „mBMődStt"
Nagykanizsa, február 11
Jelentetlük, hogy egyik reggel László Qéza galamboki füszerkeres-kedő Üzletét f.-llörve, árukészletét és kézipénztárát megdézsmálva találta. Az Ismeretlen betörő főként ruha-nemüekkel rakódott meg.
A betöréses lopás ügyében a kls-komároml csendörőrs azonnal meg-indilotla a nyomozási, ami csakhamar eredménnyel ls (árt, amsny-nylben sikerült a tettest egy Hlnsitz J* os Flórián nevü keszthelyi vásári süleményárus személyében elfogni. A nyomozás során az elfogott betörőnél megtalálták a galamboki üzletből ellopott holmikat is.
Csendőrkézre került zalai csavargó
A dorogi csendőrség elfogta Farkas Illés 38 éves csavargót, aki az utóbbi Időkben Keszthelyen, Tapol-sán és Balatonfüreden is meg-
fordult.
Mivel bűncselekményekkel gyanúsítják, az említett községek csend-őrsége megindította a nyomozási.
A drdvavölgyi
Írac&oma-Kór&dx
Kaposvár, február 11
A népjóléti minisztérium a legnagyobb apparátussal igyekszik a trachoma kérdéséi radikálisan elintézni.\' Zalamegyében eszközlendö erélyes és halható* intézkedései mellett most Somogy ls sorra kerül. Igy el van halározva, hogy a Drávavölgyben elharapózott trachoma ellensúlyozására Felsőszentmártonban trachoma-kór-Itázal állit fel, amely a Drávavölgye Irachoma-kórháza lesz.
Dr. Roxner János közegészségügyi főfelügyelő ebben az ügyben már helyszíni szemlét Is tartott.
é* jól akarunk vásárolni, elmegyünk a Schütt áruházba
Hamis váltóra 6000 pengőt fizetett kl
l Bomogyciu\'gól Takarékpénlár
* Csurgó, tsbruár 11
A Csurgói Takarékpénztárban annak Idején meg|elen! egy magái Por-csa István p: rrogszenlpáll kisbirtokosnak nevező fiatalember és a kezei között levő válló alap|án 6000 pengő kölcsön folyósítását kérte A könyvelő azonban csak ugy volt hajlandó a dologba belemenni, ha a kérést előbb Igazgatósági ülés elé viszik. A köl-csönlkérö azonban nem várt erre, hanem átment a Somogycsurgói Takarékba, ahol felmulalla a váltót, amelyen felvevőkén! ,Porcsa István", kezesek gyanánt pedig Kránitz és Tatár Ismeri jómódú kisbirtokosok szerepellek. Bemutalta még a kölcsönkérő az oltani Jegyző nyilatkozatát, mely szerint a nevezetlek előtte Írták alá a váltót. Erre a lakarék, ludva, hogy a felvevő névnek és az aláirt kezeseknek nagyobb birtokuk van: kifizette a kéri 6000 pengőt.
Mikor a váltó le|árl, „Porcsa István" levélben ludatla, hogy nem tudta állalalt eladni, azért a váltó-kanntot csatolják taitozásához és az egészről állítsanak kl uj váltót. Amit meg is tettek, bizván abban, hogy tényleg Porcsa István a váltó aláírója.
Mikor ez az ujabb válló ls lejárt, az Intézel értesilelte . porrogszent-páll Porcsát, hogy most már rendezze váltóját. Nagy volt a takarék meglepetése, amikor tegnap beállított hozzájuk az Igazi Porcsa István, aki megdöbbenéssel értesült arról, hogy neki váltója lenne az intézetnél. Soha senkinek ö váltót nem Irl alá. Ekkor derült kl, hogy a Somogycsurgói Takarékpénztár hamis váltóra fizetett ki 6000 pengői.
Persze most a legnagyobb apparátussal indult meg a nyomozás, ki lehet a vakmerő szélhámos, aki a mit sem sejtő porrogszentpáll kisbirtokos nevében követte el trükkjét.
A csendőrség hiszi, hogy a vakmerő szélhámos rövidesen kézrekerül.
rdzaogassuk az* énfezues Halasai InrMtodglaMt é*
Rádió
S-r.altó György mm.
lah itratortumdham Pánt X, udvar
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
NAPI HIRIK
NAP1RF-ND
Február IS, uedtftrtftli
Rám katoiikui: Suiaill Prorctláni:
Lldts. Izraelita: Seb. hó 25 •
Oyót»»Mfl*rl állall Motoilal i I.
Wup •*•«■ ■ .Málta" (j<iaru«Ui
Klríly-u\'ct 40. OUMfM »Ut* reggel 8 órától «iW
Emlékeztető
Fvtiruár 14. A Sttirl Ilona Leányktub táno-estólye a Koronában.
A Pénzintézet! Tisitvlsilik műsoros oetólye lót 9-kor a Kaszinóban.
Koszorúcska a Blagusz-tánclsko-tában este 8-kor a Polgári Egyletben.
rebruár tS A Ke/iskedtlml Alkalmazollak Jolmesos-estélyo a Kaszinóban
A Kalh Ltgénugtlil táncos sióra koitáló estélyo 8 órakor.
Kiskanizsai -Levente EgyetUlel Jelmezes táncestélye 8 órakor a Polgári Olvasókörben.
Márialeányok műsoron délutánja 4 órakor a plébánia fehórterméhen.
Ftbruár 16 A KirculJny Jótékony Nóegy-Ut álarcos cstélyo lót tl órakor a Centrálban.
Február 21. A Kaszinó [. hangvorsenye (Szabó Lujza é« Unger Ernő).
Február 22. A Magántisztviselők Egytiü-Ittl teadólutánja,
Llcaátls előadás 6 órakor a városházán (dr Kerkay József).
Kathollkus Legényegylet közgyűlése léi 8 és társaavacsorája 8 órakor.
Február 28 Az Ur Nótgyltt purlin-os-télye.
Máritus I. Llceálls olőadás 0 órakor a városházán (dr. Frlod Ödön).
Spiegel Szigfrid
II aaataatfla kanarai alMMu
Nagykanizsa, február 11
A Soproni Kereskedelmi- és Iparkamara most kiadott Jelentéséből megtudjuk, hogy a nagykanizsai kereskedelem és ipar hosszú éveken át leglelkesebb és legbuzgóbb támogatója, törekvéseinek szószólója, Spiegel Szlglrid, a soproni kamara elnöke, most nemrégen lOllOlte be kamarai működésének 25. eszlendói évfordulóiét
Ml nagykanizsaiak, akiknek mindig annyi kérni, interveniálni, közbenjárni valónk voll és van és akik mindig a legmegértóbb és legoda adóbb támogatót találtuk Spiegel Szigfrid elnOkben, nem mehetllnk el ezen évforduló melleit anélkül, hogy a legnagyobb hálával ne emlékezzünk meg arról a férfiúról, aki mindig a legmelegebben harcolt Nagykanizsa város iparának és kereske delmének érdekeiért, aki mindig olt voll, amikor Nagykanizsa számos Ugyeért harcolni, síkra szállani és érte küzdeni kellett. Nagykanizsa mindenkor számíthatod a soproni kamara hathatós segítségére. És hogy a kamarában olyan megértó szervet talált Nagykanizsa, annak oroszlánrésze és legfőbb érdeme Spiegel Szigfrid kamarai elnöké, aki mindig kü-lonös jóindulattal viseltetett Nagykanizsa, főleg a mostani Hinlerlandját vesztett s élethalál-harcát vívó Nagykanizsával szemben. Amikor lehál Spiegel Srigfrld mükörtésének 25 esztendős évfordulóját ünnepli, Nagy kanlzsa város közönsége osztatlanul részi kér és vesz magának ebből a Jubileumból és meleg szerelettel köszönti azt a férfiul, akinek annyit köszönhet, aki előzékenységével, jóindulatával, megértésével annyiszor éreztette, hogy a ml emberünk, a
nagykanizsai,ké. Spiegel Szigfrid kamarai elnök jubileumának alkalmából a kanizsai szivek feléje dobbannak és legjobb kivánalaikat küldik Sopron felé, a Kamara érdemdús elnökének, aki megérdemli, hogy minden nagykanizsai ipiros és kereskedő szereleltei gondoljon reá. (B. R)
— A polgármester beteg. Dr. Krátky István polgármester ma meg-betegcdelt és ágyban fekvő beteg. Igy a Veszprémbe tervezett ulazása is elmaradt.
— Szentséglmádás a plébániatemplomban. Mint minden évben az Idén is a farsang három utolsó napján engesztelő szentséglmádás lesz a nagykanizsai plébániatemplomban és pedig február 15., 16. és 17-én egész napon áf. »
— Ma bontják tel a kórházépületre beérkezett ajánlatokat Tudvalevően Nagykanizsa város árlejtést hirdetett a közkórház László herceg- utcai objektumának inagas építkezésére, stb A pjtyázatl határidő ma délben Jár le, amikor Is a beérkezeti ajánlatokat a bizottság a város műszaki hivatalában fel fogja bontani. Csak természetes, hogy más iparos vagy vállalkozó, mini nagykanizsai nem kaphat munkát Nagykanizsán.
— A Márialeányok farsangi előadása. A nagykanizsai Mária-leányok vasárnap délután 4 órakor a plébánia fehérlermében műsoros farsangi délutánt rendeznek Mlholcsek Miklós ferencesláfcész vezetése alatt. A műsor kedélyes szórakozásra van Összeállítva és a belépődíj oly csekély, hogy azon mindenki részi vehet. A műsor egyes részeli Vadas Lajos cigányprímás kíséri hegedűn.
Jön: „Mese a benzlnkutról".
— Jótékonyság. Orosz Ferencné 15 pengőt adományozott a Keresztény Jótékony Nőegylet szegényei részére.
— A Keresztény Tisztviselőnők o ttromt jtvára a Néptakarékpénztár 10 pengői adonányozott. A jelmezeslélycn Eberhardt Béla főigazgató 4 és dr. Hoch Oszkár ügyvéd 4, N. N. 1 pengői (Izeitek felül a városi inségakció céljaira.
* KsnuUny JóMkaay NSagylat
álaroos jelmez-eetólye
szombaton, február 14-én esle Vs9 kor kerdődlk a Centrálban, a felső helyiségekben. Amint halijuk, sok lesz a Jelmez, a legkülönfélébbek és legötletesebbek. A belépődij mind össze 150 pengő. Aki véletlenül kimaradt volna a meghívók szélkűldé sénél, szíveskedjék ezt Farkas Vilma titkárnál (Bazár-udvar) jelenleni.
— Ottó királyfi Dzenete egy nagykanizsai potgárlstának. Levél érkezett tegnap Kanizsára Steenpcker-zeclböl, Oltó királyfi megbízásából. Schwend Rezső IV. oszt. polgári Iskolai tanuló kapta a levelet, ki pár héttel előbb .Oltó királyfihoz" egy verset szerkeszteti. A költemény egy napilap közvetítésével jutott II. Oltó királyhoz, ki Keresztes Artúr tábornok utján tegnap üzenetet küldött SchwendDezsőnek. A levél szerint „A király őfelsége a versel őszinte örömmel fogadta, igaz tetszéssel olvasta és hálásan köszöni."
— Fsrkasovszky Teri tánciskolájában ma délután 6 órakor táncóra a karpiszományosoknak, 5 órakor gyermek-óra.
Jön: „Mese a benzlnkutról".
— A Kereskedelmi Alkalmazottak jelmezestje. A nagykanizsai Kereskedelmi Alkalmazollak rendező-gárdája helek óta fáradozik, hogy a vasárnspi jelmezestélyük az Idei farsangi idény egyik legvidámabb eseménye legyen. Minden esztendőben ujabb ötletességgel, leleményességgel és Ízléssel törekszenek arra, hogy mindig valami ujat mulassanak be a mu\'alni vágyó közönségnek. A rendezőségnek az a törekvése, hogy a közönség pompásan érezze magát és feledje a napi gondjait. A Kaszinó intim tónusu terme, a díszítés, a sok szebbnél-szebb Jelmezes láncos mind elő fogja mozdítani azl a pompás hangulatot, amit az estély megteremt.
— Találtak egy pár howzuszáru fehér gtaco-kesztyüf a Szanatórium-pikniken. Átvehető az olnöknőnél.
VttsdrolfuakUrjon, ne klllil rmc Dóultaikel Idegük*.
VIDA íflszerüzletében
1 kg. akácméz............1-16
i/a kg-os szardínia... 110
1/4 . teavaj......—-80
I doboz Staulfer
„Medve" sajt............1-04
1 kg. csokoládé ... 3 60
ii\' _
— A Szent Ilona Leányklub
az Idei farsangon utoljára lép ki a nyilvánosság elé a szombat eiti (lebtuár 14) lea-esléllyel, ami tánccal egybekötve, a Koronában lesz, fél 9 órai kezdetlel. Belépődíj nincs. Tea 1 pengő. Az érdeklődésből Ítélve az aranyifjúság egyik legszebb sikerű farsangi eseménye lesz a Leányklub láncteája. Aki tévedésből nem kapóit volna meghívót, jelentse ezt a Mlsz-szióshá/ban.
— A kiskanizsai Levente Egyesület farsangi jelmezbálja. A farsangi mulatságok között nem utolsó helyen szerepel pompás műsorával és ki\'ünö megrendezettségével a Kiskanizsai L\'vente Egyesület vasárnapi farsangi, jelmezes bálja. A rendezőség, élén Bóczy Antal állami tanítóval olyat produkál, ami a közönséget arra fogja késztelni, hogy állandóan látogassa a levente mulatságokat. A gazdag műsoron szerepel elsősorban Varga Qrécl és Császár Imre di6zp.alotá8a és toborzója, ami egymagában eseményt Jelent. Szerepel azonkívül több zene és énekszám, egyfelvonásos, slb. A zenekisérelet u»y az egyes műsorszámokhoz, mint a lánchoz a honvédzenekar szolgáltatja. Hogy Nagykanizsáról a közönség is kényelmesen látogathassa, az autóbusz a Cenlrállól 7.30 és 7 50 órakor Indul kl, majd későbben ugyancsak visszahozza a kanizsaiakat. A jelmezisek részére külön fűlött álöllöző Helyiségek állanak rendelkezésre.
Jön: „Mese a benzlnkutról".
- Anyakönyvi hlr k. Nagykanizsán az elmúlt hófen 16 gyermek született; 8 Hu és 8 leány: Clnzda István munkás éa Varga Margitnak rk. fia, Németh István bérkocsis éa Török Annának rk. leánya, Vasa ClyörgyuMbósegéd és Oöl-les Erzaébotnek rk. fft. Varga Forenc földm. és Steazlln KatallnnaTc rk. Ha. Haláaz Imre clpéazmeater és üábor Annának rk. loánya, Jóna Uyörgy napsz. éa Vlnozo Annának rk. leánya, Tóth József rendőr főtörzadrm. és Varga Annának rk. Ha, Ká\'lovlta (lyörgy ácssegéd és Horváth Katalinnak rk. leánya, Császár József napsz. és Kolongya Rozáliának rk. leánya, Hajdú János földm. és Mthalecz Rozáliának rk. Ha, Horváth Lajos molnársegéd és Redő Annának rk. leánya, Kaufmann György blzt tlsztv és Schwara Gabriellának Izr. Ha, Varga Sándor gulyás és Gerencsér Juliannának rk. leánya, 8zollár László vasúti munkás és Varga Máriának rk. ft». Házasságon klvtll szülotctt 1 leány és
I flií; — Halálozás 8 történt: özv. Hlrsch Slmonné Handl Anna rk. 79 évea, özv. Kohn Fülöpné Kuftor Fanni Izr. 98 éves, 8tetnauor Terézia magánzónő rk. 71 éves, Ö7.v. Kozárl Kálmánné Farkas Julianna rk. 83 éves, Mellinger János napszámos rk. 81 éves (Szepetnek), Far-kaa János asztatosmoster rk. 80 éves, Dávldovlcs Imre rk 2 hónapos. Anda Ferencné Borma Voronlka rk. 86 éves. - Házasságot kólóit 10 pár: Varga Boldizsár földit, éa Gudlln Julianna rk., Gerencsér János napsz. ét Kollár Anna rk., Polanecz József vasúti munkás és Polanecz Katalin rk., Flumbort József földm. éa Varga Katalin rk., Petőfi József csordás és Stefanek Anna rk., Guis-mcoz János napsz és Farkas Márta rk., Relnfelsz István otpésimester és Oazalka Anna rk., Imroy Antal főldm. és Horváth Mária rk., Szakály Lajos cipészs. ág. h. ov. és Szakács Erzsébet rk., Németh Imro szkfdvárosl csatorna fe«- . tartó pallér (elv.) és Németh MáiVbt varrónő rk.
NAGY TEAVÁSÁR
Muszel és Friedenthal
eeemegekereakedáaében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Ságom" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üdítő tea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltaila keverék (Beggell tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajleák szakszerű keveréke, aranyszínű felOnlésű, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 órai (fira o\'clock) lea
Első szedésü, idei lermésü fajleák keveréke, aranysárga fel-önlésü, dus i latu, rendkívül kiadós leakeverék i dkg. 32 flll.
Biti lelinge
Legnemesebb indiai válogatolt fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sötét felöntésü, erős, dusjllatu teakeverék, tea Qourmandok különlegessége
1 dkg. 36 fillér
Piccadlly tea-kertrék
Kesztyűs kézzel válogatolt első szedésü magaslati fajták keveréke, sölél felönlésü, dus za-matu, rendkívül illatos, kiadós lea „erős teaMvelők és fogyó nők kedvence
I dkg.
40 fillér.
1631. február 12
— A .Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésók, Mészárosok, Pincérek Segélyegylete" ma délután 3 órakor az Iparlesifilet emelell ayílléstermében tartja tisztújító iJ| rendes közgyűlését. Kéretnek i tagok, hogy azon teljes számban, > pontosan megjelenni szl
veskedjenek.
_ A Hellconla farsangi estje.
Tudósítónk írja:A keszthelyi Heli-conia az idén nerti tartolt bált, hanem helyette műsoros estet rendezett február 10-én az uj Urániában. A válogatott közönség jelenlétében megtartóit műsoros est kiemelkedő száma volt dr. Klempa Károly prém tanár közel egyórás felolvasása a tAnc eredetéről. Az élvezetes felolvasás élénk színekkel ismertette a tánc keletkezését és első fejlődéséi. Bory l^ire zenetanár Mozart egyik Sonátáját játsiotta nagy precizitással. Géczy Oábor (zongora), Kálmán Mátyás (gitár) és Szenlgdly Qíra (ének) a legújabb tangókat mulatt ik be. Bem István me\'odrámát szavalt. Az est rendezése dr. Schllrger János prior érdeme.
Htroéf ESTERHÁZY kulinyit
Kapuvár.
A magyar Ipv remeke a
„YESTOR"
étel-lxesitö huakivonat.
Minden éleit ízben és típeróben rendkívül feljavít
Nagykanizsai képviseli: Ktataludt
Aladár, Sugár-ut 17 Tel. 5-42. és 5 93
Rálőtt az édesapjára
Claflfaku 1141*1 saUbsa a ■lxag*lé-ktrA klaatAII Zataamabarba uj kl-HallgatAaak m.B.JU«*r.
Megírtuk annak Idején, hogy Zala-szabar községben Bdllnl (Vajda) Ferenc ottani gazdaember fegyverrel rálőtt édesapjára, de a golyó célt tévesztett. Bdllnt (Vajda) Ferencet a nigykanlzsal törvényszék ezért három esztendei fegyházzal sújtatta A vádhatóságot képviselő klr. ügyész megfellebbezte az első bíróság ilélclét és súlyosbítást kért. A pécsi tábla foglalkozott Bálint Vajda ügyével és elrendelte az ügyben a bizonyítás kl-egészltésit és a vizsgálóbírónak a helyszínre való kiszállását, hogy olt többeket egyes részletek tisztázására kihallgasson.
Dr. Almássy QjUla klr. törvényszéki vizsgálóbíró ma délelölt kiszáll Zalaszabarba, hogy az elrendelt kihallgatásokat foganatosítsa. A pécsi lábla — ha megkapja az erre vonatkozó jegyzőkönyveket - fogja csak tárgyalás alá venni a bűnügyet és másodfokú ítéletét meghozni.
A tábla döntése Iránt jogászi körökben nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Nem talál követőkre a 6 filléres pesti zsemlye
Budapaat, február 11
A pékek Ipartestületének azaz el-julározása, hogy a sütemények érát p fillérről 6 fldérre emeli, alig talált félőre. A legtöbb pék ma Is 5 \\ /\'"irts áron árusít.
2ALAI KÓZLÖNY
Iicblálnél egy pohár természetes ,F»r«io IáJjtt" keserűvíz reggel éhgyomorra véve előmozdítja a gyomor és a belek működését s könnyű széklelet biztosit. Orvosi tapasítala-tok dicsérik a Fereso Jóllel viz azon kitűnő hatását, amelyet vese-, hólyag-, prost-ta- és végbélbajoknái is kifejt. A Pereno József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
dl*\'


ftA1
Ma avatják fal a Vatikán rádló>állomáaát
Róma, február 11 XI Plus pápahbr. 12-én, csütörtökön avalji fel a vatikáni rádió-állomást. A Szentatya délután fél 5-kor érkezik a leadóállomás épületébe. Háromnegyed 5-kor kezdi meg latin-nyelvű beszédét, amelyei annak elhangzása után több nyelven tolmácsollak. Ezt a beszédei valamennyi rádióállomás továbbítja.
(SOrktttiMk) H - tünk. ttkMta-•ág. Ilangv, — haagTeneay. 8 — efaedáa Oy — gyermekeknek. A — aaeiooyok-aak. Z — lese. Mg. •- meitgudMáa.
— Ifjúsági előadás. P - felolvasta.
— gumofoniene. Ib — )axi bánd.
— kabaré. nZ. — oépuert leae.
Február 12 (csütörtök)
Uudapest 9.15 0 hangverseny 930 H 9.45 A han»|v. folyl 11.10 NemaetkOit vlz-elzósao\'gálat. 12 Déli harangszó. 12 05 Hangverseny 12.25 II 12 35 A h-nev lolyl. 13 ldó]ellés. 14 41 H. 16 Rid\'rt Szabad E-yetem Ulána: tdó|elzés. 17.10 B 17.40 Egy óra kömyüaene. IS 45 Angol nyelvoktatás 19 15 E. 19 35 Békelfy-eat. 31 Az Országos Postás Zene- él Kultúregyesület hangversenye. Utána időjelzés. Ma)d : Cigányzene.
Bécs tl 0 12 és 13.10 Zenekari hang-verseny. 15 20 O. 20.05 Operett E 27.40 Zene.
Berlin 17 10 lf|uságt éra, 18.40 Népdalok a slándokon át. 19.15 7,*ne 203) Hangjáték. 22 H„ ms|d 03 -lg zene.
Brit nemzeti müaor 16 Egyházi énekek. 17 30 Zene. 18.15 (iyermekóra z\'nével. 19.40 Schubert-zene. 20.30 Manchester hangverseny. 23.30 Zene
Milánó 16.35 Oenova: Oy. 17 a 19.30 Zene 20.30 Zenekart hangverseny. 22.10 Sztnmtt. 11.85 Zene.
München 16.25 Zenei E. 17.25 és 20 Zene. 21.03 Szlnmtl. 21.20 Z.
Prága 11.15 0. 12.30 Zenekari hang-16.30 Kamara Z. 17.30 Oy. 17.40 és 19.20 Brttnn. 23 llarangsió
Róma—Nápoly 17 Zenekari verseny. 20.40 Msgyar est.
Varaó 12.10 O 12.35 Zenekari verseny. 16.15 O. 17.45 Zenekart veiseny. 19 2 \' 0. 20.30 és 23 Zene. Zürich 16 Zene. 17.11 Gyermekére. 20
Tarka-eeL
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vixzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Király-utca 21.
isri
KÖZGAZDASÁG
A b&nkuti búza és ■ man\'itoba importálását kívánja m páriái mutflaidiiágl akadémia
Pária, február 11 (Éjszakai rádiójelentés) A párisi mezőgazdasági akadémia ma délutáni ülésén Oribeau közölte, hogy két tavaszi búzával, nevezetesen a
kanadai manitobával és a magyar-orsiági bánkutlval folytatott kísérletek a legkiválóbb eredménnyel jártak, miért ls kívánatos volns, ha ezt a két lajlát Franciaországba importálnák.
Eddig 31.661 házat épített a FAKSz
Tavaly 14.000 Jalentkező 20 millió hitelt kért és 5400 kapott 7.7 milliót
Budapest, február 11 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelőtt hosszas tanácskozást folytatott a kislakás-építés kérdésében Ráday Oedeon gróffal és Ta-mdssy Józseflel, a FAKSz vezérigazgatójával. Ráday Oedeon részletesen informálta a miniszterelnököt a falusi
kislakás akció tevékenységéről. A FAKSz eddig 31.661 házat épített, 40.660,300 pengő értékben. A mult évben 14.000-en jelentkeztek 30 millió pengő hitellel és ebből 5400 embert láttak el 7 7 millió pengő anyagi hitellel.
A borjú nsvsléss éa takarmányozása j
(A 1411 gazdaaág! tanfolyamon rlftadta dr. Vass Zoltán (azd. felügyeli)
Már a borjú elválasztása előtt meg kell gondolnunk, vájjon azt tovább-tenyésztésre fogjuk-e felnevelni, avagy azt meghizlalva kivánjuk-e értékesíteni. Azokat a borjúinkat, melyeket továbbtenyésztésre kívánunk nevelni, szoptassuk 3 hónapig, míg azokat a gyors fejíödésű borjukat, melyeket hízott állapotban kívánunk értékesíteni, ha a lejért 10—11 fillérnél nem kapunk többet, esetleg tovább is érdemes szoptatnunk aszerint, hogy milyen árért lehet azt értékesíteni.
A tenyésztésre nevelt bórjut, ha a legelő Jó és nincs távol s Ita az időjárás engedi, haj suk ki a legelőre. (A legelő legközelebbi részén kell a borjuk részére egy darabot kihasítani és elsősorban ezt feljavítani). Ha a legelőre bármely ok miatt nem hajthatók azok ki, ugy otthon kifutót kell részükre készíteni, hol a nap legnagyobb részét egészséges levegőn tölthessék. A sok mozgás és a jó levegő a tenyészállat nevelésénél alig engedhető el, mert enélkül egészséges, edzett állatokat, melyek gtlmökór ellen is legjobban megvédhetök, de az állatok felnevelési költsége is apasztható, — nevelni nem lehet. Ha azonban nem továbbtenyésztésre, vagy Igá-zásra akarjuk állatainkat nevelni, hanem a gyors hizlalás a célunk, ugy a sok mozgás felesleges, sőt az ilyen állatok legelőre járatásával azok gyors hízását akadályoznánk, s azok járatásával sok takarmányt is pocsékolnánk el.
Vizsgáljuk, ntlbe kerül egy tenyésztésre szánt üszőborju leinevelése.
3 hónapos koráig elszopik a borjú mintegy 800 It. tejet á 10 f. — 80 P, 3 hónapos koráig elfogyaszt mintegy 60 kg. abrakot á 12 f. — 7 20 P, 3 hónapos koráig elfogyaszt mintegy 40 kg. szénát á 5 f. — 2 00 P.
Ezen takarmánytól a nevelésre szánt borjú 3 hónap alatt 90 kgr. súlyt szedhet magára svigy a születéskor 40 kgr. sulyu borjú 180 napos korára 130 kgr-t nyomhat. (Ha a tehén bő tejelő, ugy a fenti idő alatt a 200 kgr. súlyt is elérheti.)
A 90 kgr. súlygyarapodás belekerül tehát 89 P 20 f-be s így l kgr. élősúly 89-20 : 90 = 1 P kereken.
Ma már több községünkben kap ható lefölözött tej is. Ezzel a borjú nevelését olcsóbbá lehelne tenni, mégis mert pasztőrözött állapotban
az csak Nagykanizsán szerezhető be, azért az evvel való nevelésre számítási példát nem csinálok, .maradjon ez Inkább a hússertés tenyésztő gazdaközönségünk részére, hol a lefölözött tej legjobban értékesül.
Ha a borjút 3 hónapos korig szoptatjuk, ugy az elválasztás sokkal könnyebben megy s mert gazda-közönségünk ott követi el a legnagyobb hibát, hogy a borjut elválasztás után nem tartja ugy, hogy az ne soványodjék le, a borjuk elválasztás utáni tartásának (etetés és gondozájsának) megtanulása állattenyésztésünk fejlesztésének egyik legfontosabb módja.
Az elválasztott borjú felnevelése, illetve takarmányozási módja a leendő tehén értekére nagy befolyással van. A fiatal állatnak ilyenkor még nagy a növekedési tehetsége, amit célszerű kellőképen kihasználni. A 3—6 hónapos korig 90 nap alatt könnyen el lehet érni 70 kgr. súlygyarapodást, ha a fiatal állat fehérje szükségletéről kellően gondoskodunk.
A borjut a fehérjedus abrak elfogyasztásához hozzá kell szoktatni uKy< hogy az abrak közé kevés olajpogácsát, főtt habot, szójabab-darát stb. keverünk. Erre a borjúnak nincs ugyan még szüksége, meri a tejfehérje fedezi a borjú szükségletét, de a fehérje takarmányt mégis célszerű az abrakhoz keverni, hogy a borjú megszokja az l?ét, megkedvelje, s hogy az elválasztás után szivesen fogyassza a fehérje takarmányt tartalmazó abrakkeveréket. Ha van olcsó lefölözött tej, ugy a fehérjét 4—5 hónapos korig azzal pótolhatjuk, de ezt csak akkor érdemes etetni, ha 6 liter lölözOtt tej 1 kgr. árpadaránál nem kerül többe.
A 3—6 hónapós borjúval 60 kgr. súlygyarapodást 2 és 1/4, 2 és •/*, összesen mintegy 225 kgr. abrakkal, 4—5 kgr. összesen 400 kgr. szénával, esetleg 300 kgr. répával vagy 200 kgr. krumplival biztosan el lehet érni. Abraknak korpa, zab, árpadara, takarmányliszt, főtt bab keveréke a legjobb, mert ezekben van ax legtöbb fehérjét tartalmazó (husképző) tápanyag.
90 napig a tartás kerül:
Fehérjedus abrak 225 kgr. á 14 I. — 8150 Sséna vagy s«r|u 400 . á 5 I. — 20-— Burgonya 200 kgr. á 3 I. — 6 —
Összesen — 57\'— (Folyt kör.)
JSn ■ 1 banzirtkatróf"
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 10.
Bejelentések a budapesti rae
zőgazdasági kiállítás tenyészállatcsoportjába
Ai Országos Magyar Oyzdaságl Egyesület ál\'al március hó 20—25. napjain Budapesten rmdezendő dlj;.-llssal és vásárral egybekötött országos mezőgazdasági kiállításra olyan nagy számban érkeztek bejelentések, hogy a lenyészállatkláilitásra bejelentelt állatok a kiállítási telepen levő Ossies istállókat teljesen megtöltik. Az elfogadr.lt bejelentések szerint 220 drb. tó, 760 drb szarvasmarha, 600 drb. Juh, 1300 drb. serlés, azonkivül a mult évhez hasonlóan ezernél több baromit, több s$dz galamb és hdz nyul kerül bemutatásra. A kiállításon az Ismert nevű Jeles tenyészeteket és az Összes fontos fajtákat szép és nagy anyag fogja képviselni. Több megyéből gondosan összeválogatott, nagy néples kollekciókat is küldenek fel, Igy ez évben Is szép anyaggal fognak résztvenni a szátvasmarhaklálllláscn a somogy megyei, baranyamegyú tolnamegyei, orosházi, veszprémi stb. klslenyésztök, továbbá igen jó lovakkal szerepelnek majd a tolna-tamási, szabolcsi és az alföldi lájfojta lótenyész\'ö kerületek.
Oazda-tanulmányut Csurgóra-
Nagykanizsa, február II
A nagykanizsai téli gazdasági tanfolyam hallgatói és mindazok a gaz daközönség közül, akik a csurgói gazdák fejletl állattenyésztését tanu\'-mányoznl akarják, szombaton 9 50 órakor Indulnak a nagykanizsai áilo-másiól Csurgóra. Éjjelre az alsoki és cturgósarkadi gazdaközönség vendégei. Kedvező idő esetén Alsókon gazdasági megbeszélés az ottani gazdákkal együtt.
(—) Ünnepelt takarékpénztári elnök. Keszthelyt tudósítónk írja: A Keszthelyi Takarékpénztár R. T. február 10-én délulán tartott 61. közgyülétén Rosenberg Samu Intézeti alelnök indítványt terjesztett elő, hogy méltóképen örökillessék még Maíatlnszky Ferenc felsőházi Isg emléke, aki most liz éve került a takarékpénztár elnöki tisztségébe- A kOzgylllés nemcsak jegyzőkönyvben öröklii meg a jubileumot, hanem egyhangúlag azt is elh tározta, hogy megfestell jelenlegi elnöke arcképét. Tízéves elnöki jubileuma alkalmával melegen ünnepellék Maíatlnszky Ferenc lelsőhíizi lagol.
vai.utAk
Angol I. 27-74 77-89 Befeafr 79 63 80 03 Cstfl k. 16-85 ,6 97 Din k. 182-90 153 50 Dinár 1002 10*10 Dollár 570 00-^73 00 Frtotlj t. 22-40 n 70 Koll. 728-15 2S0 45 Lengyel 83 S\'-Ö4 25 Len 3-373-41
Leve 412-4-18 Líra 29 85-30-15 Márka 135 85 138 45 Norvég l!8 00-153 64
Peseta —•---"—
IchM. 80 20 80 60 íi\'átdt. lir-35 .10 85 I"J 15 .53-75
DEVIZÁK
Arat. --29 60-Í30 30 Bekriil l . 08 11 Berln . 6 05-135 4S
05 3 39 41 110 3 50 81 7 t>9 80-: 9 80 94 30 04
Brill szd Bukarest Kui*iin í Lonüo: í kUJlll\' 51 Milano 2: . Neerjor .572 00 72 60 Osalo l: 3 10 lí:3 50 Párls 22-43-2, 50 Prága 16 92-16 97 Saófla 4-13-4 17 Stockh. 153 25 I \'3 65 VsiK) (4 07 u4 2/ Wien hO-35 -l bO ZlWIcb lld-50 11010
Kiadja: Délsalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az.
AFBÓHIBDETÉSEK
As eprifebileléiek dija 10 si.lj SO MIíf, Minden lovsbbl SIÓ dl)j I «l I. Vsai s ünnepnap 10 síéig (O llllér, mi- in lovebbl eiA dljs a fiit. Szerol- H i-tekea 10 sióig SO »UI«r, minő\' r I>1 siO dija B flll. Omsio s aunoei 4-gabb beidből .11., s<0 kél szénik s . t-taUk. AluUt ke/csöknek 60fce engedu,ci,y.
HlrdatéMk I (81) pangd teaeegea alul a MmImh UnyieMa, ssámltiás alkarflléao végatt stlrs í I m o 1 . a d 8 k
~*yMgdlJaa katanatlaatak, kik |ó
összeköllelésekkel rendelkeznek, megtelelő llzrléisel él msgas Jutalékkal elhelyezkcd beinek. Clm a kiadóban. 668
Essr p.ngA blctositékkal pénibeaze-dől állási keiesek. Ajánlatokat s kiadó hivslalbs. 672
UricU zárlat
Ph\\i 20 3C/I, London 25 17Va, Nswyoz 51/85. MiUeael 71-311/1, Milano 27 11, ,-rld 5193, Amelezoam 307 85. kon. 12*15, Wien 72 75, Sotla 3- 5, Prtp 15321/1, Vereó Í8C0, Budapest ••-»>,s r K,iil \'S\'lll, Buksiéul IÍ8V$.
TanMaftnSM
Haza tszv. 5 flll., dt. 5 flll. emelk. rozs 45 flll esett. Boze llsiav. 77-ee 14 60—1476, IS-a/
14 75 14 85, 79-es 14 95 15 28, 80-e»
15 00 -15 40, donánt. 77-zs 1450-1465 78-ai, 14 65 14 80, 7»-ee 14 85-1500 80-ei 14 90 15 05, Ross 10 V0— 0 80 lak. ázps 1500-15 50, eözárpa 17 00 19 00. <ab 1830-1860, tengert tl. 13 90-
14 10, dtatántall 12 85 13 00, repce —■-
—■—, korpe 11 20 11 40.
8erléivásár
relhslUs 2357, eladatlan 146. UaC-zeudtl 1-15-1-16, eiedett 1-16-1-18, iiedell kösép 1-12—1-14, kőunyü 106-1-10, l-st ienda öreg 107—1-10, ll-od leudtt 6(141 0 98- 1 04 sngol sUldí 1-15-1-20, ualonus nagyban 1-12- 0-00, esti 1-36 1-40, hm I6C- 180, szalonnás lélsertés 1-38-1-46.
Modern házban s város telleiltletén, nagy Draa siobat keres keresztény utl-családnál, esetleg klszolgálásisl, magányos uzt nő. Címeket s klsüóblvalsloa kéiek.
699
FO.a.rU.lot, assudara 70 fiókos berendezel,el, hozsátarlozó teljes beiende léssel egytlit sionns eladó. — Bővebbel Rechnllzer Jakab, Pacaa. 664
Elad* 220 mm. szálai kUkkla. Bővebbet Pöisse Kálmán, Lentihegy, u. p Lenti.
666

Az állatok fejlődését előaegltl, az angolkór, bélgyulladás, nyalakodáa, syapiu-rágás, tollrágáa kifejlődését megakadályozta, ha pedig ezek már kifejlődtek, eseket megszünteti, a a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfaláaál, Hmaráít, fark- és fü\'rágist a vályúk és Jáazlak rágáaát elhárltla. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképességét fokozza
4 kg. PEKK elegendő:
I felnőtt aertéa 200 mipl adagjára, vagy • malac 4ÖO-COO napig terjedő , „ 100 tolót bar- mfl 3 hónapi , , 1 vemhea t«hén v. kanca 2 hónapi , vemhea koca 3 hónapi adagjára . 1 borjú v«gy csikó 3 hónapi adagj/ra
Eredeti gyári árban kaphaló :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nővény-védőazerck kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
A biróaág mellett Telelőn: 130.
MEGJELENT
Dr. Bsrnyó J6isef
összeállításában a
Társadalombizlositási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldsl terjedelmű vsskoe kötet nagy hlánvt pó\'ló munks és leljes egé-szeoen Urtatmazzs az rregafg. ro\'.kin\'-ftég, özvegyaég éa árváié,* esetére való kö\'ele/ő biztosításról (1928, évi XL. t. c ) továbbá a brlegs\'gl és bsl\'sell btsio ,Hasról szóló (1927 évI XXI. t.-c) törvényi teljes szöveggel és a tonalkozo 1930 április haváig megjelent klegé sziiő és módoiltó rendeleteket, vslsmint az Országos Társsdslomhlztoilló Intézel első slspsiabályát.
Ara B pengő.
Kaphat* lapunk kiadóhivataléban éa Nagy tálmánnál, Batáhyány-uton 1. asáni alatt
HIRDESSEN
■ „Zalai KBxl5ny"-ben.
Uradalmi
fajborok
12—18—28 fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyisígben kaphatók a
Nagyrécse! Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2985/1931.
Hirdetmény.
Folyó évi februáí hó 15-én délelőtt V28—11 óráig a vllla-mosáram szolgáltatása szünetelni fog.
M( Polgármester.
Hentesüzlet megnyitás.
Van szerencsém a I. közönség srlves tudomására hozni, hogy tebruár hó 14-én Kossulb tér 3. szám alalt
hentes- és mészáros-üzletet nyitok.
Elsőrendű sertés- és marhahúsok, Irgflnnmibb felvágottak, zsír
és zsirszalonna. Naponta frissen készített áruk lesznek forgalomban. Szíves pártfogást kér tisztelettel
BiARTOM JÁNOS
lientea és méaiároa.
Ha jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztályához
MagykéinUsaiaih találkozóhelye tT"
István király Szálloda
■udapraat, VI. Porfmanlozltyutaa •.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangu családi szálloda. Minden szobában közponii lutéí, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott a DéJulal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyksnizián. (Felelős üzletvezető-. Zalai Károly)
71. évfolyam 13 szám
Nagykanizsa, 1931. február 19, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztősig: ii»PP»l Sugár-ul2, í]|cl l\'öul 5.
Kiadóhivatal: l\'öul 5. azám. Keszthelyi llókkladóhlvalal: Kossuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Ulóflzclésl ám : egy hóra ? pengó BO lllltr T.i„t„ . / Szerkesztőség -121. szám, (é||el 78) \\ Kiadóhivatal 78. Keszthelyi Ilók 22
A bánkuti karrierje
(bl) Tegnap é,szaka világgá mondta a ládló, hogy a párisi mezőgazdasági akadémia délután tartott ülésében Scribaux hosszú kísérletek eredményeképen bejelentelle: két buza-rajta Imporlja kívánatos Franciaországba, az egyik a kanadai manltóba, a mátik a magyar bánkull.
Jólető OrOmmel regisztraltuk ezt a Ititl lapunk elözö számának közgaz daságl rovatában, ahol esztendők sora óla annyiszor jelenlek meg szakszer ü értekezések és hat cos felszólalások a minőségi magyar búzatermelés, állaláhanfaz expor-llgényekhez alkalmazott mezőgazdasági termelés értlekében.
Fellapozzuk a „Zalai Közlöny" tavaly szeptembeii számait Nevezetesen a szeptember 6-lkil, ami beszámol egy előző napi nagykanizsai Já rási gazdagyülésről. Ez a gazdagyü-lés tgy igen Jelentős mozzanata voll I annak a többéves, céltudatos, kitartó, r szívós munkának, amil Oyömörey \' István országgyűlési képvi-elö kezdeményezel! és — bár sokszor magára maradotlan is — folytatott és folytat ma Is a tnárkl-bu\'a termelése éidekében. Ennek a munkának voll Igazolása az Alsádunántull Mezőgazdasági Kamara d. ccinber 9 lkén Nagykanizsait tartott ülése, ahol nem kisebb gazda, mini gróf Benyovszky Móric szállt sikia a minőségi termelés, a külföld felé tekintő gazdamunkásság mellett. Mindenekfelett igazolása pedig Oyömörey István búza-termelési harcának a párizsi mezőgazdasági kamara ülésétől tegnap érkezett híradás.
Nagykanizsa és a vidék gazdakörében szállóigévé letl a márki-buza neve. De nemcsak azért, mert mind s/élesebb körben letjrd a termelése gazdáink körében, hanem azért Is, mert sokan voltak az ellenről, jnhb esetben is, akik csend\'sen mosolyogtak azu. n. .mátkl-lázon*, gondolva, elmúlik az is hamarosan és termelték tovább az Eszleiházyl meg a somogyi larl, meg az Isten lud|\', hány féle fajta búzát Ami ugyan mind jó, de épen az a baj. Mert a magyar gazda sokszor csak kényelmes kon-zervallvizmusból, néha csökönyös dacból, másszor csak az u|itástól való félelemből nem hajlandó arra, hogy a jónál jobba! termeljen. Az eselle-ges ujilás ellen pedig ugy kezdi el a harcol, hogy a régi jónál jobbal nem ismer el.
A tamáskodók, ellenkezők, mosoly gók, patópálok mégis mit szólnak vájjon mosl a márki-buza akcióhoz?
Ha ugy leszünk ezzel Is, mini sok írónkkal, színpadi szerzőnkkel, festőnkkel és színészünkkel, kiket először fitymálva hagyunk kivándorolni, tiogy aztán ünnepelve fogadjuk vlsz-sza őket, imikor valahol Idegenben Jji\'r rájuk ütötték a márkát, — mon-oom, ha ezzel is Igy leszünk, akkor a Pátis! rádió hlr után a tnárkl-buza akciónak jóleső elégtételül ragyogó holnapot prófétálunk.
Ezek után mosl már talán elhiszi mindenki, hogy érdemes és kell harcba
állni a bánkuti búzáért és termelni azt, mert annak a búzának — voila I — ma Is van piaca, amikor pedig már már olt tartunk, hogy a magyar föld rentabilitása épen a saját búzájába fullad.
A Franciaországba bevitt magyar borokra épen most kövelelik a francia érdekellségek a külön póladó kivetéséi, de ugyanakkor keresik be-
vitelre a magyar buzál. Ez a nagyon világos utmutatás és minden felelt aulenlikus bizonysága adjon erői és kitartást a rádló-hlr a magvar földért folytatolt harcában Oyömörey Istvánnak és ad|on munkakedvet mindazoknak, kicsinek, nagynak, kik a magyar föld barázdáiból szebb, jobb, elegendőbb darab életet szerelnének hasítani.
A római pápa üzenete a világnak a Vatikán rádióján keresztül
A papokhoz, a hatalmasokhoz, a gazdagokhoz és szegényekhez, a munkásokhoz és munkaadókhoz szól a pápa üzenete
Róma, február 12 (Éjszakai rádiójelentés) XI. Pius pápa koronázásának kllcnctdile évfordulója alkalmából ünnepélyesen megnyílóba a Vatikán rádió-leadóállomását. A Szentatya 4 óra 40 perckor egy emellyü bekapcsolásával helyezte üzembe az állomási. Marconl szenálor lelt eiután rövid bejelentési, majd 4 óra 50 petekor a pápa negyedórás latin beszédet mondott. Szólt egyháza papjaihoz, a 8zetzelesekhez és világiakhoz.
A hatalmasokhoz szóló üzenelében azt mondta, hogy járjanak elöl igazságban és szereidben és ne feled|ék, hogy Istentől van a hatalom, amiről valamikor be kell majd számolniuk. Üdvözölte a szegényeket és gazdagokat.
A gazdagok nz élei kincstárnokai, akik Iparkodjanak a teimészet gazdagságát ugy felhasználni, hogy az élei azenvedé
sell enyhitsék azzal.
A munkásnak
és munkaadónak üzeni, hogy félretéve minden versengési és harcot, egymás megbecsülésével a munkál és a szorgalmit becsüljék meg.
A munkaadók adják mrg az igazságos bérekel, mert ezzel nem csak a munkás és a sajál jólétüket mozdilják elő, hanem a közjónak is használnak. Mindenkit befogad szivébe, — mondta a Szenlya beszéde vége felé — mert az egész világnak gondját akarja viselni.
A beszéd végén a római pápa urbl el orbl apostuli áldást osztott.
A rádió-állomás felavatása után a pápa a kerlben lévő vatikáni tudományos akadémiába meni, ahol Olan Franceschi, az akadémia elnöke mondóit üdvözlö beszédet. Ma|d Marconl szenálor! a/ akadémia lakjai sorába iklatlák.
/i Kisiparosság minden fontos problémájút felöleli
az Iparfejlesztési törvény, amit csütörtökön este letárgyalt az egységespárt
Budupest, február 12
(Éjszakai rádlőjeienlés) Az egysé-gespárl csülörlök esti értekezletén az iparfejlesztési törvényjavaslatot tárgyalta. Az értekezleten majdnem az egész kormány jelen voll.
Oörgey Arlhur előadó Ismerlellea javaslatot. Kimondja i javaslat, hogy ha a telmelés valamely iparágban a fogyasztás 70%-át klelégili, c?ak az országos Ipartanács meghallgalá3a után lehel kedvezményt megadni. Ha kisipari vállalatok lassan elérik a gyári |elleget, színién részesíthetők kedvezményben, valaminl aló or is, ha egy vállalat uj Iparággal bővül, vagy meglévő tőkével reorganizálta-tik, vagy pedig exportra való termeléshez rendelkezik be, vagy ha valami
fontos közgazdasági érdek kívánja a kedvezmény megadását. Minden Ilyen esetben a régi vállalatok is megkaphatják a kedvezmény! az országos Ipartanács javaslata alapján. A kedvezmények ugyanazok, mint amelyek mosl érvényben vannak, kivéve az uiadőt, ami alól a jövőben nem adnak felmentést. A javaslat mindenült különös tekintetlei van a kisipar érdekeire. A közszdttitási szabályrendeletei szigorltja, a belföldi beszerzési kötelezettséget kilerleszii, gondoskodik a hatósági üzemek megszüntetéséről, illetve visszafejlesztéséről. Jövőie hatósági üzemeket csakis előzetes engedély alapján lehel létesíteni, a meglévökel pedig a minisztérium közbcnjöllévcl felülvizsgálják
és a szükséghez képest megszüntetik.
ErdélyI Aladár hangsúlyozta, hogy a javaslat Igen fontot, intézkedéseke! tartalmaz a kisiparosok érdekében, amikor biztosítja számukra a nyilvános áriejtésekben való részvételt. Kéri a kereskedelemügyi miniszter megnyugtaló kijelentését, hogy a kisipar megfelelő alacsony kamal melleit juthat az lOKSz ut-|án támogatáshoz. Olcsó energiát kell biztosítani a kisiparnak. Ahol a vállalatokban az állam érdekelve van, olt a tisztviselők ne kaphassanak magasabb fizetést, mint hasonló alkalmazású állami tisztviselők.
örffy Imre sürgette külföldi mintára az iparosság központi szervezetének megalakít isát. A kisipart hitel kérdésében egészséges decentralizációra van szükség.
Oáspárdy Elemér azl a pótlási javasolj\', hogy minden segélyezett vállftlal tartozik inlern mérlegéi be-nyujlanl a kereskedelemügyi mlnlsz-tefhez a ha a jövedelmek nagysága nem lesz arányban a vállalat nagyságával, ugy meg kell vonni tőle a segélyt.
Perlaky Oyörgy az lOKSz reorganizálását követelte.
Bud János kereskedelemügyi miniszter
a felszólalásokra adoll válaszában kifejtette, hogy szükséges voll a ja-vaslaltal olyan Irányban haladni az Iparfejlesztés terén, amit a mai Idők megkövetelnek M\'ggyözödése, hogy elsősorban a meglévő Iparvállalatokat kell megmenteni. Az egyes vállalati tisztviselők nagy jövedelmeinek kérdéséről óvatoian kell beszélni, mer! nem lehet pontosan megszabni, hol kezdődik a nagy jövedelem. Ez olyan beleszólás volna a vállalatok belügyeibe, amil netn lehet kérésziül vinni. Nagy baj az, hogy a vállalatok az u\'.olsó pillanatban kérik a segélyt és a vezetők nem mindig isinerik a vállalatok any.tgl erejél. Oondoskodni kell olyan Intézmény lélesiléséröl, amely állandóan figyelemmel kiséri a vállalatokat, tanácsol ad, revizlót tart, slb. Az ipar felügyelet kérdéséi is meg akarja reformálni. Szociális volla melleit gazdasági in éztnénnyé kell lenni az iparleiügyelctcl. — A javaslat csak azokal a kérdéseket old|a meg, anrlyek legsürgősebbek. De vanna; más problémák is, melyek nem oldhalók meg ilyen gyorsan. Ilyen a kisipari hitel. Hitelintézettel sokkal többel segilenénk az iparosokon, mint mindenféle más támogatással. A hite! leién könnyítéseket
ZALAI KéZLáNV
1381 február IS.
fos életbeléptetni, a szigorú kikötéseket enyhíteni, a vidéki kisiparosnak nem kell esetenként a hitel miatt a fővárosba utaznia. Ezeket azonban még mind meg kell tárgyalni. Legnehezebb probléma az Ipartestületi székházak Ugye.
Az a baj, hogy ezeket rövidlejáratú hitelekkel építették. Vannak azonban elgondolások, melyek alapján a kormány foglalkozik ezzel a kérdéssel. A kOzszállltdsl szabályrendeletet it megreformálja. Az Ipartestületek problémája ii megoldás
előtt áll. Ezek kapcsán kívánja meg\' oldani a kisiparosok központi érdekképviseletének szervéi is. A lörvény alapján majd a közüzemeket, melyekre nincs szükség, meg lehei szüntetni. A kormány a gazdasági ágakat egyformán kezeli, de a mai nehéz viszonyok közepette elsősorban a klsexls-lenclák érdekeire kell súlyt helyeznie.
Az értekezlet az Iparfejlesztésről szőlő javaslatot egyhangúan elfogadta és ezzel ai értekezlet véget ért. Utána pártvacsora voiL

„A buza-probléma a minőség kérdé
Az országos mezőgazdasági kamara VI. buza napja
Budapest, íebruár lt
tengelye lése"
Az országos mezőgazdasági kamara ma este tarlolla hatodik buzi-napját a Magyar Tudományos Akadémia termében.
Frledittnder Emil, a Magyar Leszámítoló és Pénzvállóbank igazgatója előadásában hangoztatta, hogy a világháború teljesen felborította a búzatermés rendjét, mert a tengerentúli államok mesterkélt módon fenn akarják tartani a túlméretezett kereteket, amellyel az európai mezőgazdaságra Is igen súlyos csapást mérnek. Szerinte jelenleg a mezőgazdasági válságból kivezető utak a következők: 1. a fogyasztás megfeleli emelése, 2. a termelés csökkentése. Az előbbire a rossz gazdasági viszonyok miatt egyelőre nem lehel számiiani, az ulóbbl pedig még nehezebb kérdés, amil megállapodásokkal alig lehet elintézni. Ezt csak a viszonyok maguk oldhalják meg. A buza minőségi kérdése a buza-probléma tengelye, mert minél nagyobb mennyiségben van Jó minőségű áru, annál gyorsabb annak a kiviteli lehetősége. A búzatermelés csökkentése szinte keresztulvihelet-lennek látszik, mégis erre nézve a következő részletesen megoldható javaslatot teszi: Az értékesítés előmozdítására kétségtelen hatással volna, ha az aratás utáni hónapokban egész exportfeleslegünket kl tudnánk vinni Ennek hatása alatt a belföldi átak az import paritásig emelkednének, -le ennek gyakorlati keresztülvitele igen jelentékeny áldozatokat igényel. Pon tos szerepet Játszik azy értékesítés
szempontjából a fuvar is, amelyek a gabona árához viszonyítva magasak. A monopollum behozatalának kérdését hatarozottan elveti. Attól, hogy a szomszéd államokban gabona-monopollumot teremtenénk, sem gazdasági cili, sem egyéb eredményt nem várhatunk.
Térfy Béla nyugalmazott miniszter, a Putura elnöke nem tartja elegendőnek azon tény konataiálását, hogy a mezőgazdisági válság világjelenség, mert ez a megallapitas nem mentesítheti sem a kormányt, sem az érdekképviseletekel attól, hogy a válság következményeinek elhárítására mindent meg ne tegyen. A válság enyhítésére célszerűnek lálja azokat a módozatokat, amelyek a termelők terhem kivannak könnyiiésl biztosítani, adó, kamatteher és a vámterhek csökkentésével. A földadó tekintetében azl Javasolja, hogy a termőföld adóját búzában kellene lerögzíteni. A gabona árak mimma-lasar, valamint a gabonamonopóuu-mot — habar ez utóbbinak nehany vonatkozásban megnyilvánuló előnyeit ismerik — nem tartja Jelenleg keresztülvihetöknek. Sokkal nagyobb eredményt vár az export koncentrációjától. Hogy az értékesítés megszervezése mellett az állam a buza árát mennyire tudja leiemelni, azt tlőre Összegszerűen leszögezni nem lehet, mert az mindenkor az állam teherviselő képességétől, a buza külföldi áralakulásától és a fogyasztóktól fUgg.
Németországban3000-néltöbb a Kartell, Magyarországon 64
Megélénkült a kartell-javaslat vitája
Budapeit, tebruár 11 A képviselőház Ülésén folytatták a kartell-javaslat vitáját. A törvényjavaslat vilája ma váratlanul megélénkült és többen iratkoztak fel szólásra ugv kormánypárti, mint ellenzéki oldaton. Az első szónok Sándor Pál volt, aki 2 órán át tartó beszédben éles támadási intézett a kartellek ellen. A kartellek és a trösztök továbbfejlődése az állam-szociálizmut felé vezet.
Zsltvay igazságügymlni8zter: Ebben Igaza van.
Sándor Pál: Auszlrlában a rendőrség van megbízva azzal, hogy titokban kutassa kl a kartellszerU Osz-szebeszéléseket.
Zsltvay Tibor: Ezt a 17. szakaszra mondja, amely a piaci összebeszélésekre vonatkozik 1
Sándor Pál: Az megint más dolog. Ez a szakasz ellenszenves. A hasznos kartelleket nem lehet kifogásolni, de működésüket a nyilvánosság ellenőrzése alá kell helyezni, Az első javaslat sokkal jobb volt, mint ez. Azonban azi a Javaslatot nem lehetett a Ház elé terjeszteni, mert valami láthatatlan kéz lefogta a kormány kezét és igy került Ide ez a szöveg, amely lulajdonképen semmi egyéb: mint sok hűhó semmiért. Végül arról beszél, hogy egyes érdekeltségeknek túlságos beleszólása van a közéleti kérdésekbe. Igy például a magas vámtarifa csak a OyOSz-t védi, mégis fenntartják azokat. A gyáripar sápot szed a szegény népségtől. A javaslatot nem fogadja el.
üörgey István rámutatott arra, hogy Sándor Pál kevesell a (örvény-Javaslat Intézkedéseit, Bíró Pál pedig sokalja azokat és az ipar egzisztenciáját félti tőlük. Valószínűleg tehát a törvényjavaslat a középúton jár és ha azokat a szankciókat, amelye-
ket a javaslat megalkotói szem előtt tartottak, végrehajtják, abból a kőznek lesz haszna. Ma a mezőgazdaság nyomasztó viszonyai Idézték elő a kartellek elleni állásfoglalást. Magyarország az első, amely bele mer nyúlni ebbe a szövevényes kérdésbe. Azonban a kartelleket nem lehet ugy beállítani, hogy azok kizárólag a fogyasztókat akarják kizsarolni az árak drágításával. A kartelleken kívül álló vállalatok bármikor versenyre kelhetnek a kartellekkel és módjukban van vigyázni arra, hogy a karlellek árpolitikája olyan legyen, amelyik a közgazdasági érdekeknek megfelel. Végül számadalokkal bizonyltja, hogy Németországban 3000-nél több kartell van, ezzel szemben Magyarországon 64 a látható kartell és hogy nálunk a kertellek kinövései és azok árdrágításai nem olyan túlzottak, mint ahogy egyes szónokok állították. A Javaslatot elfogadja.
Szilágyi Lajos hangsúlyozza, hogy a törvényjavaslat egyes részleteiben hiányos. A közhangulat a kartellek kinövéseinek megfékezését követelte, de nem követelle azt, hogy a javaslattal kapcsolatban a kormány omni-potenciája még növeltessék. Nem tartja elég szigorutiak a Javaslatot, amil az is bizonyít, hogy a javaslat egyáltalán nem Izgatja a kartelleket, amelyek pedig azonnal fel szoktak szisszenni, ha valaki az 0 érdekkörükhöz mer nyúlni. Kifogásolja, hogy a Javaslat nem terjed kl a kartellekbe tömörült biztosító társaságokra, pedig a közlekedési vállalatok teljesen tehetetlenek a biztosító kartellek túlkapásai ellen. A javaslatot nem szavazza meg, mert áltól semmi jót sem vár.
A Ház legközelebbi Ülését holnap tartja. Az Ülés 2 óra előtt ért véget.
A két Duna-híd építése
Budapest, február 12
Ugy az óbudai, mint a Borárostét! dunai Ilid építését még az Idén megkezdik.
József kir. herceg
,,A világháború, amilyennek én láttam" clmü, most megjelent V. könyvéből
1917. jullus 4.
„Ma értesülök a tegnapi küzdelem részleteiről". Három, hősiesen kitartó magyar ezredet foglak körUI az oroszok és óriást veszteségek után rabságba hurcolták őket a csehek árulása miatt.
Arcvonalamon az irántunk barátságos ezredeket kivonják az oroszok és ellenségesekkel váltják fel s Igy helyzetem nagyon megnehezedik.
Böhm Ermolli vezérezredesnél nagy hévvel folytatódik a csala, főképen a Lysonla-magaslalon. A szerencse elég váltakozó. Eddig az oroszok ujabb előnyt nem nyertek.
Az én arcvonalamon semmi különös újság. Egyes erösebb hírszerző osztagok visszautasittatlak.
Még a tavasszal a hadseregfőparancsnokságtól lőszerraktáraim ré szére villámhárítókat kértem, mert úgyszólván még egy nadrággombol is kérelmezni kell és nem szabad Önállóan semmit sem vásárolnunk.
Ma kaptam meg a feleletei, hogy
kézi fecskendők is Jók lesznek erre...
Hát a robbanóanyagba becsapó villámot kézifecskendővel oltsam ki? Igazán csoda, ha az embert a gúla nem üli meg I Talán ez ellen villámhárítót adnának a referens urak?
Egy negyvenhárom éves 39 es bakámtól levelet kaptam, melyben panaszkodik, hogy a 46 os hősök azt mondták, hogy én csak a 46-osok levelére felelek. 0, mint39-es, bensőséges szeretettől áthatott üdvözletet küld a Doberdóról. Azl feleltem neki, hogy én mindenkinek felelek, akinek levelét megkapom, így a 39-eseknek is, akiket épen oly Igaz szívből szeretek, mint a 46-osokat, hiszen mindnyájukat fiaimnak nevezem. \'Ezért legyenek is Jó gyermekeim és ne veszekedjenek. A levél, mondhatom, örömet szerzett nekem.
Hindenburg tábornagy kijelenti: a háborút megnyertük Tán ezzel ellensúlyozd! akarja a már-már gyen-geségszámba.menő sóvárgásunkat a béke után I
*
Az orosz hivatalos Jelentés:
„...Zloczow Irányában sikeresen halad előre támadásunk. Jullus másodikán délután három órakor a Za-raisk nevű ezred elkeseredett tusában Presowcéba hatolt; a finn 4. számú hadosztály és a cseh-szlovák dandár vitéz csapatai Zwrow ól nyugatra és délnyugatra levő magaslatokon az ellenség hatalmasan megerősített állását teljesen elfoglalták, ntiulán lövészárkainak három vonalát átlörték. Az ellenség a Slrypa-folyó túlsó partjára özönlött vissza. A finn-hadosztály 1660 foglyot ejtett, négy lövészárok-ágyul, kilenc géppuskát és\' egy aknavetői zsákmányolt.
„A cseh szlovák dandár 62 lisztet, 9250 tőnyi legénységet kísért be, 15 tábori ágyút, több géppuskát zsákmányolt, melyekkel — midőn kezébe estek — azonal az osztrákmagyar katonákra tüzelt.
„A Jozefowkától nyugatra fekvő ellenséges állások ls birtokunkba kerültek. Jullus 2-án a Zloczow körüli harcokban összesen 6500 tisztet és legénységet fogtunk el, 31 ágyul, 16
géppuskát és számos aknavetői zsákmányoltunk.
„A foglyok száma tovább növekszik.
„Brzezanylól délkeletre nem olyan hevesek a harcok.
„Jullus 1-én ezen a vidéken 55 lisztet és 2200 főnyi legénységet fogtunk el. Az arcvonal többi részén puskatüz".
...Sajnos, mindez sikerült nekik, mert a csehek küzdelem nélkül megadták magukat, mig a nyíláson óriási csapatok beözönlötlek, a keservesen küzdő .hősiesen kitartó magyar csapatokat* hátba és kél oldalba támadták. Az elkeseredetl kétségbeesésben védekező magyaroknak legnagyobb részét lemészárolták és a teljesen klmerUltekel fogságba hurcolták és most a cseh árutóknak megkegyelmeznek.
Nálam a 200. hadosztálynál egy ellenséges századot egy láborl őrsünk visszakergette.
Böhm Ermolli érlesit, hogy arcvonala egységes, nincsen áttörve.
1931. fsbruár 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Negyvenegy ajánlat érkezett a kanizsai kórbáz-épltkezésl mnnkákra
^ kanizsai pályázókon kivül sok a fővárosi ajánlattevő -öl generálvállalkozó Is adolt ajánlatot — A nagykanizsaiak ajánlatai vezetnek
Nagykanizsa, február 12
Csütörtök délben leli le a nagykanizsai közkárház László hercegutcai objektumára kiirt árlejtésnek a határideje. A munkára aránylag Igen sokan pályázlak én Igy érthető az a nagy érdeklődés, ami főleg a nagykanizsai vállalkozók t» iparosok részéről nyilvánult, ugy, hogy az ajánlatok bontása a városháza kis tanácstermében folyt le, mert a műszaki hivatal nem ludla volna a sok érdeklődőt befogadni.
Összesen beérkezett 40 ajánlat a rendes időig, utána negyed órányi késéssel egy budapesti cég ajánlata expresszlevélben. Az Iratok átnézése és felülvizsgálása sok Idői vett Igénybe, ugy, hogy két óra elmúlt, mlg az ajánlatok felbontása és azok felolvasása befejeződött.
Az ajánlatok a következő sorrendben érkeztek be:
1. Korányi és Frőllch (Bpest) re-dőnymunkálra 1016 P
2. Melocco Péter R.-T. (Bpest), mükömunka, cementáru és padozat! munkákra 45.668 P
3. Sárkány Ervin építész (Bpest), cementáru, burkolati és padozall munkákra 32 920 P
4 Hercx testvérek (Bpest), linóleum munkákra 6500 P
5. Márkus Miksa (Bpesl), lakatos, asztalos és mázolómunkákra 12.684 P
6. Lednitzky és Tsa (Bpesl) lakatosok redőny munkákra 1557 P
7. Urbach és Tefler (Budapest), cemenláru, burkolat, gyalog|áró
8. Elsinger M. T. fial utóda (Budapest), cemenláru, burkolat és pa-dozatl munkák 6697, Illetve 6997 P
9. Qanz György textilipar (Oyőr), lendönym unkákra 636 P
10. Magyar Ruggyanlaárugyár (Budapest), gumipadló 8092 P
11. Idb. Balázs Horváth József építész (Újpest), generálvállalkozó
129.610 P
12. IfJ. Walla József (Bpest), ce-mentárugyár mükömunka 3727 P
padozatl 36 963 P
13. Haska és Tsa (Budapest), redőnymunka 1037 P
14 KovJcs József kőfaragó (Nagykanizsa), mükömunka 4715 P
15. Qulllner Arlur (Nagykanizsa), udvari villanyvilágítás 403 P
16. Welsz Béla (Nagykanizsa), mázolómunka 3785 P
17. „Olóbus" (Bpesl), redőnymunka 1002 P
18. Szalai és Dankovics asztalosok (Zalaegerszeg), asztalos, lakatos ás mázolómunka Csillárral) 28 350 P
19. Melczer Jakab (Nagykanizsa), Üvegezések 9658 P
20. Pálfl Sándor és társai (Nagykanizsa), asztalos, lakatos és mázolómunka 23.641 P
21. Kán és Qulllner (Nkanlzss), udvari villanyvilágítás 384 P
22 Lellner Sándor és Horváth yyOrgy (Nagykanizsa), falmázolás & festés 3240 P
23. WeiserJ. C. (Nkanl/sa), asztalos, lakatos és mázolómunkák 10.750 P
24. Weinberger Lajos (Nkanizsa), udvari villanyvilágítás 416 P
25. Vojkovics Qyörgy éa társai (Nagykanizsa), lakatos, asztalos és mázolómunkák 27 237 P (ebből 3\'V. engedmény).
26. Müller István és Dénes (Zalaegerszeg), föld, kömüvesm. 33.198 P
27. Sartory Oszkár (Nagykanizsa), mükömunka, cementáru és padozat! munka 38 255 P
28. Kalmár Zoltán épilész (Nagy-kanizsa), generálván. 137 885 P
29. Qerő Soma (Nagykanizsa), redőnymunka 1186 P
30. Metz János (Nagykanizsa), asztalos, lakatos, mázoló és falmázoláj festés 7592 P
31. Barta Károly épilész (Nagykanizsa), generálv. jlalközó 142 034 P
32. Báron Ferenc, Simon Qíörgv (Nkanizsa), csak gillárra 14.440 P
83. Németh József és László (Nagykanizsa), szobafestés, fal mázolás és festés 3592 P
34. Németh József és László (Nagykanizsa), mázolómunka, glllár-festés 2939 P
35. Horváth és Vjss építésiek (Nkanlzia), generálván. 119.367 P
36 Kertész Béla építész (Nigyka nizsa). generálvállalkozó 136.920 P
37 Buday János és társai (ftigy-kanizsa), asztalos él lakatosmunkák
35 023 P
38. Transdanubla (Nagykanizsa), villanyvilágítás 405 P
39. Oábor Imre és József és társai (Bpesl), asztalOB, lakatos, mázolómunkák 26.563 P
40. Kohn Samu lakatos (Nagykanizsa), gillárra 11.513 P
41. Qanz Pál (Budapest), redőny-munka 908 P
A beérkezett ajánlatokat a műszaki hivatal télelrOl-télelre felülvizsgálja és azután hozza meg döntését.
Azt hisszük, hogy felesleges hangoztatnunk, hogy akkor, mikor Nagykanizsa Iparossága félelemmel néz a közeledő tavasz elé, amely részére Ismét sok csalódást fog hozni és a legtöbb műhelyben az egész tél folyamán szünetelt a munka, a most kínálkozó szerény munkaalkalomkor más vállalkozó, vagy más munkásember még csak kombinációba sem Jöhet, mint nagykanizsai. Mert azt a luxust Igazán nem engedheiJQk meg magunknak, hogy amikor már adót sem tud fizetni a nagykanizsai vállalkozó és Ipa-os, akkor idegennek adjunk foglalkozást és kenyeret.
Nagyarányú városrendezést határozott el Keszthely képviselőtestülete
A placol ■ városháza udvarára helyezik — Utcákat nyltanak Keszthelyen — A régi postaépületbe költözik az elektromos
Iroda és
Keszthely, február 11 (Saját tudósítónk tele/onjtlentése) Keszthely képviselőtestülete ma délelőtt 11 órakor ülést tartott. A 16 pontból álló tárgysorozat 2>/t óráig tartott. A közgyűlés főbb határozatalt az alábbiakban |elentjük. A márciusban kezdődő aszfaltozás kapcsán -^elhatározták, hogy a Kos-sufh-utcának a Hungáriától az Amazonig terjedő részét teljes szélességében klaszfallozzák. A kocsiul és gyalogjáró közötti terület aszfaltozásának köllségell felerészben az érdekelt háztulajdonosok, felében a község viseli.
Fontos határozata volt a közgyűlésnek a jelenlegi
piac áthelyezése. Kimondta a képviselőtestület, hogy a piacot a jelenlegi helyéről, a Kossulh Lajos-ulcáról a városháza udvarára helyezik el. Evégből
lebontják a városháza udvarán levő félszert, az Irodául és lakásul szolgáló két épületet és a Hajdú utca! községi házal, amely utóbbinak a helyén lesz a piacnak a másik bejárata. Utcanyltások Klskeszthelyen Végérvényesen elhatározta a közgyűlés, hogy a Soproni-utcával párhuzamosan megnyitja az uj, 14 mé-
a kaszinó
ter széles utcái és egy másik uj utcát Is nyit a lebontásra kerűló régi kiskeszthelyi községháza helyén.
A régi posta-épület
gyógyszertári frontjából 4 üzlethelyiség lesz. A postahivatal helyére a városi elektromos Iroda kerül a városháza udvarából. A postafönökl lakás helyére a Társaskör költözködik az Amazonból,
Kimondta a közgyűlés, hogy a közeljövőben küldöttség kéri fel a kereskedelemügyi minisztert, hogy a temetőtől a mauzóleumig terjedő útszakasz helyett a Festetics és a Soproni utcákat vagy a Oeorglkon éa a Vaszary Kolos utcákat aszfaltozzák.
A kisebb ügyek során a szabad egyelem 500 pengő segélyt, a Ra-nolder Intézel 400 pengő értékű tüzlfa-segélyt kapott.
Időlárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések i Csü őrlőkön a kimfr-Éé\'ltt: Reggel 7 órakor —5-2, délután 2 *rakoí -|-2 0, eate 9 órakor —0-4. fttMztt: Egéai nap borult égboltoaat. Szélirány: Reggel ás délben délnyugat, aate keleti ssál.
(Éjszakai rddlójtlenlés) a lalamM-|lat latémat aata 10 érakar tálánál ■ Haaaaéara, havaa aaira hajié lé* .érháté, fagjpaat k5-rflll hSaaéraéklattal.
Amit Ut azonUnk, maradjon a LXtroBlxm-
mi kmm HiBoma
52IISE
Furcsa bonyodalom
egy szilveszteri malacért elcserélt klhurc* sorsjegy miatt
Budapeat, tebruár 12 Zadezkl Lajos vasgyári tisztviselő a szilveszteri jó hangulatban elcserélte barát|ával, Bálint Oézával a sorsjegyét, amelyért barátjától az akkor nyert újévi malacot kapla. Bálint Qéza sorsjegyét most 5000 pengő nyereséggel kihúzták. Amikor Zadezkl István ezt megtuJIa, bepe relte Bálintot arra való hivatkozással, hogy a c<ere alkalmával nem voll öntudatánál. A bitóság több tanú kihallgatását rendelte el az ügyben annak Igazolására, hogy mi is történt azon a bizonyos szilveszteri éjszakán.
Napszámos munkát végez
az Erdélyből az óklrályságba helyezett 23 magyar vasúti kalauz
Kolozavár, február 12 A ko\'ozsvárl vasulűgyl igazgatósághoz rendeletet küldött a román vasutak uj vezérigazgatója, amelyben minden megokolás nélkül 23 magyar nemzetiségű kalauzt az óklrályságba helyezeit át. Az áthelyezett kalauzokat, akik polgári Iskolát végeztek, napszámos munkára használják fel.
130.000 pengő a mohácsi sikkasztás
Mohács, február 12 Kolozsváry Dénes árvaszéki ülnök állal sikkasztott összeg a vizsgálat szerint elérte a 130 000 pengőt.
Február 13., péntek Február 14., szombat Február 15., vasárnap
Mese a benzinkutról
(3 + I = 2)
Nagy éneket, zenés, táncos Nlmoperett
12 felvonásban — Főszereplők: Olga Csahova, Willy Frltseh, Lillán Harvty, Oaoar Karlwelaa.
Tinta macska
Trükkfilm.
Vig énektecke
TiUkktilm,
« ZALAI KÖZLÖNY
II kanizsai gyors Lepsénynél össze ütkSzAtt két bivallyal
A bivalyoknak semmi ba|uk nem történt, a mozdony megsérUlt
megállt. Az utasok közi pánikot keltelt a nyílt pályán való megállás, de amikor látták a történteket, megnyugodtak, különösen mikor kiderült, hogy az elütött bivalynak sem történi különös baja, csak elkábult az ütéstől. A mozdony azonban megsérült, letörött a (elhágó lépcsője.
A bivalyok gróf Nádasdy Ferenc lepsényi gazdaságából valók voltak, honnét Enylngre hajtotlák őket, a mészároshoz. Az állatok a vonat zajától Ijedlek meg és igy futottak fel a vágányokra.
A gyorsvonat csekély késéssel folytatta útját Budapest felé.
Nagykanizsa, tobruár ti Nem mindennapi kalandja volt a Nagykanizsáról Budapest felé haladó gyorsvonatnak.
A vonat mér Lepsény állomáshoz közeledett, amikor a mozdonyvezető arra lett tlgyelmes, hogy a pályatesten egy pályaőr kétségbeesetten Integet a vonat felé, a vágányokon pedig két megijedt bivaly szaladgált össze-vissza. ,
A mozdonyvezető, hogy eselleges nagyobb ba|nak elejét vegye, teljes ere|éböl fékezeit, amivel sikerült elérnie, hogy a lokomoliv csak az egyik bivalyt ütötte el, azután baj nélkül
Halva találták a pincében a szőlőpásztort
Megfagyott vagy szívszélhűdés ölte meg?
Nagykanizsa, február II A pacsal főszolgabíró, dr. Horváth Vilmos ma telefonon értesítette a nagykanizsai kir. ügyészséget, hogy a zalaszabari körjegyző arról lelt neki este jelentési, hogy a községhez lartozó Jánoshegyen, a Sebők Ferenc oltani gazda tulajdonát képező pincében halva találták Varga
Nagykanizsa február 12 Röviden megírtuk, hogy Zalame-gyében egyes kíményseprőmesterek újév alkalmából cseh eredetű naptárakat szerezlek be, amikel azlán segédeik újévi köszöntéi alkalmával ott hagytak Üzletfeleiknél.
Sajnos, Nagykanizsán Is előfordult Ilyen esel.
Mikor lapunk révén az Illetők megtudták, hogy lit miről van szó, a még megmaradt és kezeik között levő példányt felvitték a hatóságok-
Ferenc 61 éves szőlőpátsz\'orl. Semmiféle külsérelml nyomot nem lehetett iaj<a megállapítani. Valószínű, hogy az öreg ember niegl-tgyott a nagy hidegben a pincében.
A kir. ügyészség vezetője szigorú ulasilást adoll a nyomozás lefolytatására, illetve a rendóti hullaszemle meglarlá»áta.
laványltó cseh naptá.t kaplak kézhez. Egyben beszolgáltatták a mé|j meglevő példányokai, mint büntér-gyakal, hogy a hatóság ezek alapján tudjon eljárni.
A nagykanizsai rendőrség ebben az ügyben érintkezésbe lépeti a budapesti főkapitánysággal, hogy elejéi vegyék annak, hogy magyar érzületei sérlő naptár kei üljön Ismét .mint újévi üdvözlet" a magyar közönség asztalára vagy falára.
NAPI HÍREK
NAPIREND _
1 Február 13, péntek
i Róm. katolikus: Katalin. Protestáns:
F.lls. Izraelita: Seb. hé 26.

Városi Színház. .Mese a btnilnkut-ról", énekei, zenél, láncol lllmoptret! — „Tinta macska* él „Vlg énfklecke\', üBcklIlmek.
Gyógyszertári éli®11 szolgálati I. hínap végéig a „MiiU" gyágyiiutir Király-utca 40.
u&tfflídS njttvs reggel 6 ódtól «te 6 óiálg (bilis, szerda, pér.ltk délután, krdden egétx nap nékuek). Tel.: 2—IS.
Emlékeztető
Ptrtruir 14. A Szent Unna Lnlnyklab táno-estélye a Koronában.
A Pénzintézeti TisztulseM műsoros ostélyo fél 9-kor a Kaszinóban.
Koszorúcska « Blngusz-tánelsko-láhan esto H-kor a Polgári Egyletben. FcbruJr 18 A KrrakcMml Alkalmazottak lelinozes-estélyo a Kaszinóban.
A Kath Ltgénytgtlel táncos szórakoztató estélyo 8 órakor.
Klskanlzsal Lcvrnle Egyesület |olmo-7.ch táneeBtélyo 8 órakor a Polgári Olvasókörbon.
MiirlaMnyok műsoros délutánja 4 órakor a plébánia tohértermébon. Februá 18 A Kemzttny Jótékony NtWgy-lel álarcos estélyo fél 9 órakor a Contrálban. Február 21. A Katilnó f. hangvorsonyo
(Szabó I.ujza és Ungor Ernő). F( bruár 22. A Magánllstlvlselök Egyesülete teadélutánjn.
Llcoálls eldndáa II órakor a városházán (dr. Korkuy József).
Kalhollkas Legényegylet kttzgyUléso fél 5 éa társnsvftcsorá]a 8 órakor. Fsbruár 28 Az Ur Nőegylet purlm-os-télyo.
Márclis I. Mceálls clöiuláx 6 ómkor a városházán (dr. Frled Ödön).
— Tanltóválasztás. Lakner Józsefet, a pacsal Iskolánál működő helyettes tanítót a sopronmegyei Egyházasfalu r. k. iskolájához rendes tanítónak megválasztották. Helyébe a pacsal Iskolához Markovlts Oéza boronkai tanítót alkalmazta a hitközség helyettes tanerőnek.
— Erdős, Renée jubileumi emlékkönyvecskéje pár nap múlva húszezer példányban hagyja el a sajtót. A könyvet tlz lotográfla di-szili, az írónőnek, leányainak és rákoshegyl otthonának felvételeivel. A kis könyvnek bibliofil jelentősége lesz, miután könyvárusi forgalomba nem kerül és az Írónő csak az ő hűséges olvasóinak akar vele kedveskedni, kiknek levelezőlap kérésre Ingyen küldi meg Cime: Rákoshegy, Bilhory-u.
— Farkasovszky Teri tánciskolájában a karpaszományosok koszorúcskája február 15 én, vasárnap délután 3 órakor lesz a Polgári Egylet emeletén.
= Halálozás. Breuer Ignác bőr-kereskedő hosszú szenvedés után
69 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Temetése ma délulán 4 órakor lesz az izr. temető halottasházából. A gyászoló család.
— Pacsa és vidéke hó alatt. Tudósítónk írja: Pacsa és vidékén
70 cm. hó cselt, az utak tele hóval, a községek egész lakossága hányja a havat. Az autóbuszok szetdán megindultak, de a nagy hó miall késéssel érkeztek. Több helyen 1—2 méteres hófal között vezet az ut.
_1931. február 14.
Irtózatos sajtóhiba
csúszott be a Zalai Közlöny legnapi számába. Reltene\'es I Február 14. volt benne február 16. helyett. Egy kis szám I De mennyi temérdek bajt okozott. Főként Farkas Vilmának, a\' Keresztény Jótékony Nőegylet titkárának telefonján mutatkoztak a bajok. Szegény egész nap szóhoz sem tudóit jutni, ugy ellep!ék a kérdezős-ködők.
— Igaz?... Olvastuk... Hát mégis ?... Szombaton ?
...Pedig dehogyis Igazi Héttőn... HÉTFŐN... HÉTFŐN lesz. Husha-gyóhétfőn. 16-án (Tizenhall).
Hogy mi lesz akkor?
}-, még nem mondlain?
A Keresztény Jótékony Nőegylet jelmezes álarcos farsang-búcsúztató estélye a Centrálban...
— Az „Ideál" cipőáruház e hónapban megnyílik, volt Turul cipő-üzlet helyiségében.
- Hol ródlizzanak a gyerekek? (Panaszos levél) Igen tisztelt Szerkesztő U I Stetelném e pár sort a Zalat Közlöny hasábjain keresztül a minden nemes iránt lelkesedő és sport-barát polgármester ur figyelmébe ajánlani. Most, amikor végre pár napra ugy fordult a léi, hogy gyermek és felnőtt hódolhalni a léli sportok örömeinek, nincs hely, ahova gyermekeink ródllznl mehessenek. Az uicán a rendőr elkergeti őket. A parkokban az örök nem engedik szánkózni az apróságokat. Kimentünk gyermekeinkkel Bagolasánc, Szentgyörgyvár lankáira, havas mezőire. Elkergettek bennünket. Nagyon kérem a polgármester urat nem csak a magam, hanem sok szülő nevében, hogy mondja meg ezek után, hova vihetjük vagy küldhetjük gyermekeinket pár órára ródllznl? Mert hogy a gyermekeknek ezt a kis téli öröméi elvegyük, azt ugye, a hatóságok sem kívánják? Annál inkább sem, mert a behavazott legelőknek, szántóknak a ródlizó gyermek igazán semmit semárl.Tiszleletlel: Egy szülő.
= A Déllvasutasok Temetkezési Egyesülete évi l.özgyülését február 15-én délután V23 órakor tartja a Polgári Egylet földszln\'i termében Haláiozatképtelenség esetén február 22-én ugyanott tarta-tlk meg.
— Találtak egy sált a Zárda-utcában. Tulajdonosa Jolentkezzék a szerkesztőségben.
hoz, előadták, hogy ők meg sem nézték a naptárak eredetét, mert ők azt egyik budapesti cégtől (Müller L K. és Társa Károly-körul 9. sz.) rendelték, abban a tudatban, hogy magyar gyártmányt kapnak. A Zalai Közlöny ben foglalt cikk nyomán utána nézlek és akkor győződtek meg arról, hogy a Vencelt kidomborító és a magyar Szent Istvánt ellta-
VIDA íflszerflzletében
I kg. akácméz... . \'/2 kg os szardínia . t/4 , teavaj... . 1 doboz Stauffer „Medve" sajt... . 1 kg. csokoládé .
1-16 1 10
—•80
1-04
360
Ioflnenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Ktrily-utca 21. t«i«i«n ato.
A kanizsai kéményseprőmesterek beszolgáltatták az ügyészségnek a cseh naptárakat
Az egyik budapesti cégtől szerezték be az újévi naptárokat
1931. f«brn*r 13.
A világháború, amilyennek én láttam
József királyi herceg könyvinek V. kötete
Mosl jelent meg a könyvpiacon világháború, amilyennek én lát-"lam" V. kötete. A nagyszerű Írói készséggel megírt, érdekességében már csak hiteles volta miatt Is felülmúlhatatlan mű most megjelent V. kötete a világháború 1917. junlus 29 és 1918. januir 12-ike közölt történt eseményeit foglalja magába, különös tekintettel és részletességgel az orosz és a román hadszíntérre, ahol is ebben az Időben a fenséges Iró hadsereg-arcvonalparancsnok volt. Ezt a parancsnokságot 1918. január 12-én adta át utódjának, báró Kövess tábornagynak, ö pedig újból az olasz harctéren kap kitüntető fontos megbízást.
Nagy és az egész vllághlboru kimenetelére fontosnak látszó események sorozata zajlik le abban az Időben, amellyel az V. kötet foglalkozik. Az első orosz forradalmi kormány által kezdeményezett orosz és román offenzívától egészen a focsanli fegyverszünetig és a bresztlitow.zki fegyverszünetig részletes naplőszerü rajzát adja a könyv a keleti hadszíntéren lezajlott ütközeteknek, propaganda tevékenységnek slb.
A többi hadszintéren lőrlént eseményekről időközönkint rövid, világos összefoglaló képet kapunk.
Rendkívül érdekes utalásokat találunk a könyvben arra, hogy ezidö-tájt komoly kombinációk merültek fel József királ) I hercegnek a román trónra történő meghívására.
— Id-gesség és ösztönélet. Dr. Feld-mann Sándor télekorvoa „Idenesség is Oalilntler című munkája uj köntösbon második kiadást ért el. A könyvben a nagy léleklaraurő szerző kisebb értekezéseket Ír az ösztönélet és lelklzavarok közötti összefüggések különböző terrénumairól. Könyvében gyakorlati éleslátással regisztrálja azokat a Jelensé-
fekot, amikor a naplélot ezernyi gondétól, a realitás kegyetlen korhácsülé-aoitől szenvedd, meg ogy bolaó sors kínzó hatásúival is küzd. NépBzorü és Vlláaoe mód ve éreíkrllull n zavarok lelki okait, imigdöbhenlO vn óságéraék-kel ecsetelt lelki és teall bajok kolet
ZALAI KÖZLÖNY
ww vin-.n. • >■ ■ ■ "
, megdöbbentő vn óaágérzék-..... —„.„Jl lelki és teaU bajok kolot-kuzósét. Pontosan világítja meg az ember életét nagymértékig megnehozllő elpirulás, Jó és rosz előérzet éa hlpo hondrlák keletkezését. Kullurezázadunk lelklzavaroktól gyötrödő emberénok tu-Ián legnagyobb problémája az. ukurut-Kyengeség, moly életutjnln éa botdogu-áaában gátolja. Mindezen kóros tol l ? enségek a gyakorló orvos biztos meglátásának azemüvegén keresztül módot ü, 5 i"1)011 megelőzéséro, h n már meglévő betegség gyógyu ásáuak útját » egyengetik. Az ideges gyomor, az Ideges «zlv az alvás és álmallanság gyötrelmei kaleldoszkopazerü szlnokkel oese.tctvo hozzák közel a kultúrember lelkéhez ezeket a kérdéseket. A könyvel Nóvák Rudolf is Tdrsn cig (Budapest, Baross-u. 21.) adta kl. Ara 8 pengő.
— „Gyerünk a RŐztardöbel" Ezt halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A téli tár-luisétet egyik legkedvesebb gócpontja lett a gőzfürdő. Itt találkoznak tőkéid bálok, késő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a fáradt mulutozók, hogy felfrissüljenek. Az ogészség, a testápolás, a szépség megőrzésére koreave som lehet Jobb é« olcsóbb alkalmat .találni, ndnt a Jó gőzfürdő. A kanizsai gőzlürdőben pedig Igazán caak lói éa kellemesen lehot pár télórát eltölteni. Kellemesebb caak a kádfürdőbon lehet azoknak, akik a kádat többre becsülik. Eky ló masszázs azonban mindkét esettan valóságos újjászületés.
KÖZGAZDASÁG
A zalai gazdák is csatlakoztak a vasi gazdák árletörő mozgalmához
Zalaegerszeg, tebruár 12
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Ma értekezletre jöltek össze a zalai gazdák a Zalavdrmegyel Gazdasági Egyesület székhlzában, hogy megteremtsék az egységes zalai gazda-frontot és csatlakozzanak a vjsí gazdák árletörő mozgalmihoz.
Az érlekezle\'et Nyáry Kálmán nyiiotia meg, aki hangoztatta a mezőgazdasági érdekek megvédését a kartellekkel szemben.
Asbóth Károly terjesztette elő javaslatát, amely a gazdik céljait előmozdítani van hívatva. TIz lagu bizottság intézze a gazdák ügyeit.
Mikolics Ferenc azt hangoztatta.
hogy a gazdák ügyeit a kamarával együttesen kell Intézni, nem külön utakon. Az árak letörésére kell összefogni.
Keglovlcs János kéri a kamarával felvenni a kapcsolatot. Nyáry hangsúlyozta, hogy a szervezkedés nem a kamara ellen irányul.
Bosnyák Qéza rámutatott arra, hogy gazdák és gazdák közölt nem lehet különbséget tenni.
Az értekezlet egyhangúlag állást foglalt a gazdafront klmélyltése és kiépítésé mellett és bejelenti ezt a szombaton összeülő, Siombatbelyen megtartandó gazdaértekezletnek.
Női és férfi divatárukban k
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 40Ü. Fiut Caen|ary-ut sarok Telelői Mí.
Első Magyar Blaloalté palota.
NAGY TEAVÁSÁR
Muszel és Friedenthal
gaamtgakarMltidéaébM.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„üagoaa" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üdítő tea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (Heggel! tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felönlésü, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 Arai (Ht« o\'olock) tea
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felönlésü, dus illatú, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 fill.
Bltx Ieltngt
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül Intenzív, kiadós, sölét felöntésü, erős, dusillatu te\'keverék, tea Oourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
Ploctálly tea-kevarék
Kesztyűs kéizel válogatott első szedésü magaslali fajták kev«-réke, sötét felöntésü, dus za-matu, rendkívül lllitos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
A borjú nevelés* és takarmányozása a
(A táll gazdasági tanfolyamon előadta dr. Vass Zoltán gazd. felügyelő)
A borjú só- és mész-szükséglete, mely sóban és mészben (Futorral mindkettő fedezve van) naponta 25
fammot tehet kl, a három hónapra pengőbe kerül, s így az a tenyésztésre szánt borjú, melynél 3—6 hónapos korig megelégszünk 60 kgr. súlygyarapodással, (az erösebb táplálás a borjú edzettsége rovására mehet) élősúly kilogrammonkint 58 : 60 — 97 fillérben van; vagyis a borjú ezen korában a takarmányozás! költség még nem sok, mert a fiatal növekedő állat főképpen testének fehérje állományát (húsát) és csontozatát gyarapítja. Az idősebb állat már nem bir ennyi hust termelni és a bő takarmányozás hatására zsír rakódik le a testében. Minthogy a 80% vizet tartalmazó hus termeléséhez csak >/b rész termelő erő szükséges, a zsírlerakódáshoz viszonyítva, ennek folytán gazdaságos dolog a fiatal állatot bőségesen és fehérjében gazdag abrak takarmányokkal etetni, egyúttal a csonlképzö méaz (Futor, vagy szénsavas mész és só) szükségletének fedezéséről, valamint a vitaminokról gondoskodnL
A vitaminok, melyek a takarmányokban több-kevesebb mennyiségben bent vannak, s melyek jelenléte az állatok kellő fejlődésére Igen fontos, legnagyobb mennyiségben a teljes tejben, a zöld takarmányokban, különösen a jó legelőn levő füvekben vannak. A meg nem ázott szénában, a répában s a téli takarmányok közül különösen a murok répában van sok vitamin Vitaminhiány csak akkor állhat be, ha az állatainkat csak egyfajta takarmánnyal tartjuk. Miután ez szarvasmarha állományunknál nem szokott előfordulni, azért vitaminhiány sem okoz e téren nálunk bajokat. (A vitaminhiány főként a hizóba fogott sertéseinknél akkor okoz bajt, ha a hizlalás kezdetétől állandóan kukoricadarát, vagy kukoricát etetünk anélkül, hogy ahhoz egyéb gabonadarákat kevernénk. Ilyen esetekben különösen a fiatal sertés a hizlalás közepén étvágytalanná válik és vagy hamarosan levágásn kerül, vagy a terménykereskedőknél, Nagykanizsán Országnál kapható „Pekk" néven iámért vitaminpótió gyártmány előirt mennyiségben való etetésével lehet az Ilyen sertéseket jó étvágyra hozni).
A 4—12 hónaposTiorjuk, ha azok jó fajták (ma már csaknem minden községünkben, kifogástalan fajta bikáktól származó borjukkal, állandóan javul az állataink minősége) megfelelő kezelés, etetés és tisztántartás esetén egy éve< korig gyorsan fejlődnek. Ezt a jó tulajdonságukat kl kell használni bő és elsőrendű takar-
SINGEK .VARRÓGÉPEK
kuA^LEOdOBBAK t
A Háus
A botfal Hűvös uradalom osopaki és botfai
fajborai
kaphatók kis és nagyobb mennyiségben jutányos árban a termelőnél Nagykanizsája Csengery-ut II. sz.
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
mányok etetésével. Lfgolcsóbb és legegészségesebb állatokat akkor tudnánk nevelni, ha 6 hónapos korban megfelelő idő esetén elsőrendű legelőre tudnánk álla\'ainkal kihajtani, sajnos azonban kisgazdáinknak csak egy pár községben van erre módjuk, meri a legelők kicsinyek és a legtöbb helyen soványak vagy a községtől o y távol fekusznek, hogy a borjuk egy év előtli lege\'őre haj:á-sára nem gondolhatunk. (Pár év múlva lesznek községeink, melyekben a legelő jókarba hozatala után a borjuk részére a legjobb legelőrészt elkülöníthetjük). Nálunk tehát a féléves borjúnak, mely 200 kgr. körllli sulyu, legelő nélkül ahhoz, hogy egy éves korára az a 320—350 kgr. sulyl elérje, szükséges naponta:
4 kgr. jó széna, hereféle, (zölden való elelés esetén ennek négyszerese) 180 napra 720 kgr.
2 kgr. abrak (zab, árpadara, korpa és fölt bab vagy boráódara esetlegolaj-pogácsa keverék 180X2 — 360 kgr.
líiláke : 720 kgr sitna ál 5 llllír .160 kgr. abrak á) 11 (Illír
7 kgr. szénsavaa rnéll vagy
Kul
36 P 20 I, 43 , 20 I,
utor
Összesen 81 P 20 t. A borjú 120 kgr. súlygyarapodása esetén ezen etetéssel
8120:120 — 63 fillérbe kerlll I kgr. élősúly előállítása.
(Folyt kör.)
(—) Gazdasági cikkek nagybani beszerzése Pacsán. Tudósilónk Írja: A pacsM mezőgazdasági blzollsag tegnap lartotla Szentmihályi Dezső elnöklete alatt ülését, melyen a gazdasági cikkek nagybani olcsó beszerzéséi határozták el. E gazdasági cikkek széloszlásával és eladásával ,Koionya Lászlóné kiskereskedőt bíztok meg.
(MHdHIsalr) H - Unk, kOnzzU-tág Haagr, — laagMasaji. E — inadil Oy — gyeznarkeÉsaeÉ A — ssasrmwb Mk. Z — nat Mg. - mezőnidaaá* m. - Hiúsági slőedU F - feWrssál (S — gramofimzena. Ib — J*u li.ad K — kabart. aZ. — aapesertt zaaa.
Február 13 (péntek)
Budapest 9.15 Az államrendőrség zenekarának hangversenye 930 H. 9.45 A hangv. folyt II 10 Nemzetközt vlzjelzö-izolgálat. 12 Déli harangszó. 12 OS A Mándlts-tzslonzenekar hangversenye 12.29 H 12 35 A hangv. lolyt 13 Időjelzés 14 4 > H. 16 Oyermekmesék. 10.45 Időjeizét. 17 Tót-magjar nyelvoktatás 1130 Hangverseny. 18 15 E. 18 40 Cigányzene. 19.40 Németnyelvű E. 20.15 A varsói III-harmóniai társsáig hangversenye Varaóból. Ulána: Időjelzés. Ma|d : A Fejes-szalonzenekar hangversenye
Bées 11, 12és 13.10 O 15 35 Zenekari hangverseny. 19.30 A hangszerek hangja. 20 Opera E. 22.J0 Macho-zenekar.
Berlin 17 30 ll|uságl óra. 18.15 Zene. 19.10 Wagner Richárd eal. 22 95 Bal.tteat.
Brit nemzeti mOsor 16.25 Meaék és lörlénetek. 16.45 Részletek a Hamletből. 17 30 Zene. 18.15 Oyermekóra zenével. 19.45 Schubert- müvek 20.45 Tarka-est. 22 35 Katonazene 24 Zene Milánó 16.35 Qy. 17 O. Oenova: Zene
19 30 éa 20 30 Zene. 21.30 Zenekari hangverseny. 23.55 Zene.
München 16.25 Hangverseny. 17.25 Zenekari verseny 19.35 Opers E.
Prága II 15 O. 1230 és 16.30 Brünn. 17.30 Oy 19 20 és 19.35 Hangverseny. 20 Szintül] 22.20 BrUnn.
Róma—Nápoly 17 és 21.35 Zenekari verseny.
Varsó 12.10 és 1625 0. 17.45 Zene. 19.2. O. 20.15 Zenekari verseny, zarich 10 Zene. 17 O 20 Chopin-est
20 45 Zenei és Irodalmi óra.
(—) Ingyen árjegyzék. Ország József nagykanizsai mag-, műtrágya-, larmény- és növényvédőizerek keres-kedéeének lavasii árjegyzéke lapunk nyomdájában elkészült. Érdeklődök forduljanak a fenll c\'g Erzsébet-tér 10. szám alatti üzletéhez, hol ingyen r.icgszerezhttő.
Klrleál zárlat
Pál Is 20291/*, Löttíoc 23-17 Vs, Nesryort. 51710, Brttaael 72771/1, Mtla,, 77Il\'/(, Madrid 8139, Amsterdam 207 05, Betli 123 16. Wien 7276, lofla 3\'5, Prái>» 15 32 l/J, Varsó M 00, Badapest eO»7s Bslgrád 9-12*4, Bokarnal afSt/z.
Buza tszv. — fill . dt. — fill. és a rozs 10 fül. emelkedett.
Busa Usxav. 77-a. 14 60 - 14-75. 78-as 14 79—14 85, 79-ea 14 95 15 2S, 80-a> 1900—19\'40. denánt. 77-as 1490- 14 65 78-as 14 65 -14 80. 7»-e» 14 85 15 00. BO-es 14 90 15 05. Ron 10 80- 0 90, lak. árpa 1500—15-50, sOrárpa 17 00 1900, «abl8a0-l8 60 tengeri tt 1390-
14 10, dnnántvil 12 85 1300, repce---
—\'—, korpa 11 85 11 50.
1 kalapit) tiuáe torlu-|eniáM
DÜVÜIÜ
valutAk
L 27-74 77-89 79-69 80 05 IMÖ-I6-9S Oáak. 162-90 153-50
Ami, 229 60-730 60 Belgrád \'O08 n-11 Be up III05 138 45 B\'ltfuel 7"-7S 80-00
Dinár 10-02 10-10 | Bukarest 3 39 41 Dollár 570 lO-TO-10 Kopt oZs. 1:3 05 I <3-I S
Francia I. 77-40 22-70 Holl. 729-30-230-30 lengyel 6* 85-64 25 Len 3-37 "4t tava 4-12-4-S In 30 85-30-15 Márka 135 85 i36\'t5 Norvég 193 00-153 60 Peseta —•— •— ! ichllt 80*20 »r> 60 1»*|H I. IK-J5 10-75 tvádk. tf» 15 153-75
London 7 80 R8 Madrid 55 3) -8-30 Milano 2 93 30-03 Newr 572 10 73 II) Oeil I.\' 3 05-13 4-farls 22 43 2 49 Prága 16 93 16I18 Isofia 4 3-4 \'7 stochh 153 20 IS3-60 Vasaó 64 10-M 30 Wien IKKI7 - h2 ZBsIch Iin-45-l 1075
Bertesiasár
felhaltál -, ea a\'lan —. Ii -
reád* 1-15—1-16 | zezlett 1-16— I-1S, aieile köaép 1-12—1-14, könnye 106-\'\'10, t-a, eedfl Meg l\'07—l 10, ll-od rendtl őte, 0 98- 1 04 angol suUlő 1-15 1-20, szalonn.
12 - 0-00, aali 1-36 1-40. hu aiaionráa IMnertés 1-38—1-46.
aiorben l-l
1 eo—180.
Kiadja: Délsaiai Nyomda és Lapkiadó Tallalat, Hagykanlmán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzaa 78. ez.
ur>M in j ,1 — ■ ..... j \'i 1 11 ..... 1 1., 1 ■ w\'l 1
áFBÓHIRÜETÉSEK
Aa ancóhtr jetéaek dl]a IU iz\' ig 10 f II*-, Minden lovábbl szó dija I »ll. Vasá, 1 Qnnepfsap 10 azótg 80 til.tr-, mlrüeo lováti)! szó dlji S fill. Szerdái, és p n-teken 10 szóig 80 tlllar, minden tóvá kl szó dija t fill. Qnissó s minden v. ■ ■«. gabb beidből álló azó két szónak a/t t-tátik. Allá.1 kezelőknek SOM engedmény.
Hlrdetáeak 8 (At) p*saa0 Isazaf >n ■laal a lalaaleiaa Uarrsláe, aaáaitázáa alkar Bláaa .ág.tt allra llzslaaátk
Eladd Csengery-utca 18. alatl 724 Q 01 lelek. 481
Nyagdljaa katoaattaxtak, kik Jó
összeköttetésekkel rendelkeznek, megtelelő (keléssel és magas Jutalékkal elhelyezked helnek. Clm a kiadóban. 668
Príma nemes (harzl) kanári madarak Jutányos áron eladók — Eötvöstér 33.
„Aatdtaxlt" kényelmeeet olcsón 16\'. és 571. telefon számon rendeljen. Sürgöny clm .Aulótsxl"\' 445
Könnyít Sándornál.
hajtdkooalk eladók
Bazsó 617
Frlaaa laal, Eraadbat- tér 2.
VáUal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gőz- éa melegvlz-Itllisl berendezéseknek szereléséi, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkákat. Tálalna 8-88. 6793
Cl ukott alig használt *Iaoh auld olcsón eladó. Kautmánn Manó,\'Nagykanizsa. Teleion 167 f89
riAnyomda dúsan felszerelve legdlva tosabb mintákkal Káipáíl Bflzalnél, K8I csey ulca 15. 4-0
Nahastsaataa, fojtlaatss boraim árát laaadllltottamll \'Va
Fehér és \\ örös llterenklnl 44 éa 48 fillér,
m sárt palickfkban, ttveg csatlvil. t<kh SSS Bátrán JdaSaf M>ayir.«. ti
Üán akttloaSnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aoxél tanáo pénz kölcsön közvetítő irodája Nagykanizsa, Horth" Miklós ul 2 szám. 6398
Riadd Féul 24 sz. slalt május l-ére két ulCál azt bt. Ugyancsak ott cmele\'l utcai alkóvos szoba, egy (öldszlnlea utcai kUlönbeiáratu bútorozott sr ba és egy udvari emelett bútorozott azoba azonnal kiadó. 635
Madara 4 szobás, fOrdöszdhás I. emeleti lakás Erzsébet.tér 18. irámu házban május l-re kiadó. Bóvebbet Dr. Halphen Ügyvéd irodálában ,29
RddWCS:^
SmM Gyifryy tuuuo
Mmhornlortmmtlban P«u! 3. mtm-
Kinizsi ulca 23 számú I bőt sronnal eladó.
szabadkéz. 674
lasr pangA biztosítékkal pénibesze-dól állást keresek. AJánlstokat a kiadó. tilvaUIbs. 672
FBaaa- Balat, modarn 70 IlókoV herendezéa-el, hozzáUrtozó teljra berende réssel eg^t) t azonni eiadó Bóvehl>el Reehnltzer Jakab. Pacsa. 664
aott azoba 662
Kolőii\'ie|ar*lu azi\'pen buto kiadó Batthyány ulca 22.
Uradalmi
fajborok
12—18—26
fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrécsel Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175.
Automata-eleség
etetőével lényegeién emelhető a tyúkok toJi>hozam«. Egy lyuknak napjnU csak 0 dekát keit sdni. 1 Vgr. ára M fillér.
Erőtakarmányok
(HalHizi, hujllszi, véiliut, c«ukamá|oUJ, soyabab dara. köles, tuza, zab, árpa, tengeri, buxakorpa atb.)
Madáreleségek:
(Keveri madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, lénymag, édel repce, saláta mag slb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó izén s&vas lakarmánymísz.
P e k k
Mü" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, nifltrágya, termény ét nOvény-védőszerek kereske ésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blrósAg, mellett. Telefon I3U
Hallói Hallói
taBleHa aladáa sOralsea, E hó 16-án I-* áráig, |ó Tdő eselén eladó < lábon álló 60 drb. zsíros lenyólá-kat Alkalmasak szalulának es gerendának, aki bármit alus- ipUInl, haaznál|a tel az olcsó alkalmat. Aki hármat vesz, egyet ráadásul kap Bóvebbet Slmaa látván hr illetnél, Klahanlaaáa, Varazsdt-ulca 3/c.
.VéJMlcrx/ietellen
núiUon fuiaJwUdibasi
VARRÓGÉP
MrhOÍNT vARn, 5TOPPOU ti hiMIZ
tCaJviő /sa«Z«», /r.ltcULmk-AtacAony houl rénlutwk
MMOCR VARRÓGÉP Rtszv. TÍJ)»
liSTKiSIZSA I lókblete: Fí-«t 1.
Újdonság.
STANDARD
3« számú 3-j-l csöves vlUanyhálézatl készülék, hangszórévai egyítt, a havi részlet 18 pengő
SZABÓ ANTAL
f«gvver,ltszerés spsrtárunagykereskedés rádM- és gramolon-esztálya.
Nyomatott . BÍI«U1 Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál NagykuTiztán. (Felelős üzletvezető - Zalai Károlv)
Oonas hangiiórO 69 yt^r
71. évfolyam 36. szám
Nagykanizsa, 1931. február 14, szombat
Ara 14 H«ér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősig: nappal Sugár ul 2 , é|)el f\'óul 5.
Kiadóhivatal: Fönt S. szám. Keszthelyi Itókkladóhlvatal: Koaauth-utea 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
előfizetési ára : egy lióra a pengő 80 Itlti t.ui„„. / Szerkeaztőség 421. izíni, (ijlel 78. \\ Kiadóhivatal 78. Keullielyl Ilók 22
Alapos tévedések
Benes csehszlovák külügyminiszter — még mindig neítt alszik el ez az (Igy — legulóbb szükségesnek tartotta, hoey hosszabb clkk«orozalol lelenletlessen meg a Paris Midi elmü lap hasábjain. Nem kevesebbet akarlak ebhen bebizonyítani, mint azl, hogy Csehszlovákiában minden téliesen rendben van, a cseh és tói nép közólt semmi ktllömbség nincs s hogy mindaz a kritika, amely a békeszerződések Időpontjától való ellávo\'odás arányában mind szigorúbb és szigorúbb lesz, merő kitalálás, amelynek semmi komoly alapja nincs.
Ezek a fe|legelések már eddig Is számos ellentmondást, számos kemény kritikái hivlak kl. E kritikák sorában Időrendben a legutolsó az a helyreigazító nyilatkozat, amelyet Dvortsdk Viktor, a lót nemzeti tanács elnöke Intézett a Parts Mid! főszerkesztőiéhez a La Slovaqult egyik számában.
Dvortsdk először megállapítja, hogy a cseh és tót fa| ellentétben a Paris Midi állításaival nem ugyan az. Nyelvi és ethnográfiai bizonyítékokra hivatkozva cáfolta az erre vonatkozó állítást, leszögezve, hogy a Paris MidI adatain az összes szláv nyelvészeknek és ethnologusoknak nevetniök kell, sőt lovábbmenőleg azt is leszögezi, hogy ezek az állitások az ösz-szes tótoknál csak a legmélyebb megütközést vállhalják kl. A tótok a szláv népcalád déli ágához, mig a csehek az északi ághoz tartoznak. Eri Massa-ryk elnök is elismerte, amikor 1919 má|us 30 án a pitlsburgl szerződést aláirta, amely a lótoknak önkormányzatot és nyelvi jogokat biztosított. Persze, ebből a pitlsburgi fogadkozásból semmi sem lett a éppen ez voll az oka számos kiváló tót Intel-lekluel kivándorlásának és az egész szlovákság nagy csalódásának.
Dvortsdk nyilatkozata, bár minden tekintetben a szigorú tárgyilagosság keretei között mozog, mégis határozott és erélyes. Az őszinte filháboro-dás adja tollára azt a mondalot, hogy : az az dllltds, hogy a lót nép soha semmit nem akart tudni a csehekkel való közösségről, nem Is olyan szemtelen hazugság, mint\' amilyennek a Parts Mid! bélyegezte. Ha ez hazugság lenne, akkor miért kiáltották volna ki 1918 december ll-én Kassán a külön lót köztársaságot, a wilsonl elvekre támuzkodva. Előzőleg pedig Eper|esen 1918 október 30 án éppen Dvortsdk elnöklete alalt létesült a tót nemzeti tanács. \'\'
Dvortsdk cikke azzal végződik, ncgy senkisem hihet olyan állam tarlós léiében, amely hét különböző nemzetiségből áll és ahol 14 millió "kos melleit a cseh elem nem számlál \'öbbet hat milliónál.
Ebben a tekintetben aztán teljesen egyetértünk Dvortsákkal, mint ahogy \'e|legeléseinck többi pontja Is kétségtelen értékű. Benesnek lálnla kell, h°gy a világ nem áll meg azon a rí"en, amikor különös kataszlrófák, naf!y véletlenek és az emberi ravasz-
ság összejátszása folytán Csehszlovákia olyan szerencsésen megalakult. A nagy hazugságoknak, nagy blöf-föknek minden kártékony lu\'a|don-ságuk melleit Is megvan az az egy |ó tulajdonságuk, hogy nem lehelnek őrök életűek. Az a belső ellentmondás, amelyet éppen az te6z veszedelmes robbantó erővé, hogy az Igazsághoz semmi közük, előbb utóbb kifejti romboló hálását. A monarchia testéből átokult utódállamok léle Ilyen nagy blöjjöknek köszönhető. A történelemnek azonban nem lehelne meg az a nagy ereje, amil a tapasztalai bizonyít, ha évezredes lörlénclul tendenciákat, amelyeknek mélyen gyökerező adottságaik vannak, egy egy Ilyen blöff tartósan eltéríthetne mozgási irányuktól A lörlénelemben Is vannak vadhajtások, mini ahogy a legegészségesebb fán Is akadnak, de nem a vadhajtás fog|a megváltoztatni a fa igazi karakteréi, hanem ellenkezőleg ő fog|a lelökni magáról az életé! szívó jövevényt.
Nem frázis és nem üres áltatás Magyarország történelmi jogairól beszélni és nem frázis és nem üres ál-tatás a régi Nagymagyarország megbonthatatlan gazdasági egységét hangoztatni Itt, a Dunamedencében. Az elvek, amelyekért a békeszerződések aláírásának pillanatától kezdve harcolunk, mind több hitelre és belátásra találnak Európában. Két nagy erő mérkőzik a jelen pillanatban és valószínűleg fog még mérkőzni egy Ideig, hogy meddig, azt senkisem ludná pontosan megmondani, az érdekek erőszakával kialakult adott u| európai államrend és Európa azon történelmi fejlődési lendenciá|a, amely a rajta elkövetett erőszaklélel nélkül egész más rendel alakított volna kl. Kélséglelen azonban, hogy az efemer és esetleges engedni kénytelen a szükségszerű és tartóssal szemben. Ezek a megnyilvánuló kritikák a magyar Igazságnak ujibb és ujabb támasztékai.
A román liberális párt aKormánylemonáásátlcöveieli
Bukarest, február IS (Éjszaka! rádlójelentés) A liberális pári — az Epocha jelentése szerint — ha a kormány február 22-ig — a
liberális párt kongresszusáig — nem mond le, kérni fogja a királytól a kormány eltávolítását.
A cseh képviselőházban hibáztatták a kormányt, hogy presztízs kérdést csinált a kereskedelmi szerződésből
Egy milliós adomány a magyar mány cdakozlk, Benes pedig
ft-ltgn, február 19
(Éjszaka! rádlójelentés) A képvl selőhát mai ülésén dr. Relch zsidó-párll képviselő a gazdasági válságon való vila során rámulatolt a Magyarországgal va\'ó szcrződéf.enklvüli állapotra és megállapilolla, hogy hiba voll a kormány részéről, hogy presz-tlzs-kérdést csinált a kereskedelmi szerződésből. Hiszi, hogy a kormány rövidesen isméi lelvcszl a tárgyalások fonalát és sikerülni fog Magyarország és Csehország közöli a kereskedelmi szerződést nyélbeülni.
Szentivdnyi József magyar képviselő köszönelet mondott a magyar kisebbségek nevében a kormánynak az egymilliós adományért és kérte,
kisebbségeknek — A cseh kortámadja a magyar kisebbségeket
hogy ezl at összeget csak a magyar kuliura céljaira Insználják fel. Nem lud eléggé csodálkozásának kifejezést adni, hogy akkor, mikor a kormány ily nobilis geszlust tanusit, a külügyminiszter állandóan a mrgyar kisebbségekel támadja.
Béu. fobruár 13 (Éjszakai rádlójelentés) A .Neue Freie Presse" jelentése szerint a munkanélküliség Csehországban olyan nagy mértékben emelkedett, amilyenre nem volt példa. Januárban a munkanélküliek száma 310.000-re emelkedett a mull év 73.890 és az előző esztendő 53 250 munkanélküliéivé! szemben.
Gaál Gaszton éles beszédben támadta a kartelleket a Házban
A Ház legközelebbi ültaét február 19-én tartja
Budapent, fobruár 13 A képviselőház mai karlell-vlláján az első felszólaló f arkas Tibor volt, aki azl hangozlaltla, hogy ez a javaslat nem biztosit elég védelmet
a fogyaszlóközönség részére. A bírói védelemben nagyobb garanciát lál, mint a közigazgatási védelemben. Véleménye szerint az első tervezel, amelyei meg akarták rendszabályozni
a kartelleket, sokkal jobban sikerült. Fontosnak lartja és a köz érdekében is kívánatos, hogy a gazdasági alakulatok a mindenkori kormánytól független helyzetbe kerüljenek. Kifogásolja, hogy a törvényjavaslat a döntést sok esetben a kereskedelmi miniszterre bízza.
Gaál Qaszlon tiltakozik % ellen a vád ellen, mlnlha izgatna a gyáriparral szemben. A tisztességes gyáripar ép oly fontos tényezője a magyar gazdasági éleinek, mint bármely más gazdasági ág. Hogy ha ö lenne a kereskedelemügyi miniszter,
térdre kényszerítené a kartelteket.
A pártkasszának azonban nem szabad elmenni a kartellekhez adományokért.
Ezután foglalkozott a vaskarlellel, amelynek, — mint mondotta — Biró Pál a lálhaió feje. Ez a kartell évenklnt 1 és fél millió pengő vasúti kedvezményt élvez. A kartell megvásárolja azokat a gyárakat, vagy egyezményt létesít azokkal, amelyek olcsó árnivón árusítanak. A „Rima" a külföldi árnivón adja a sajál érdekkörébe tartozó nagykereskedőknek az árut, ezek azután méregdrágán juttatják a fogyasztókhoz. Az ócskavas forgalmat is a vaskartell kaparintotta a kezébe. Egy karlellen kivül álló ócskavas kereskedő a kartell áránál 80 százalékkal olcsóbban adja az árul. A kereskedelmi miniszter már hetek óla folytalja a küzdelmet a szénárak loszállilása miatt. A kartell nc-m akar engedni a Jogos kívánságnak A drága szén pedig mindeut megdrágít. Hozzon be a kereskedelmi miniszter külföldről szenet, vagy legye monopoliummá a szénárusllást.
Ezután az rcetkarlell, majd a gyógyszerkartell működéséi ismerteti. Majd a vámkérdésekkel foglalkozik és hangoztatja, hogy az ipari végvámokat nem lelt volna szabad olyan magasra emelni. Inkább olcsón kellene beengedni a szomszéd államok Ipari cikkeit, ezzel szemben pedig biztosítani a magyar mezőgazdaság kivileiét ugyanezekre a piacokra.
Rendkivül erős szavakkal kritizálja Ferenc;y lz6Ó működéséi, aki a magyar autonóm vámtarifát szerkesztette. Neki köszönhető, hogy az ország ilyen nagy mértékben tönkrement. Működése annyit ártott az országnak, mint Jászl társadalmi tekintetben és Kunfy Zsigmond politikai tekintetben.
Csik József rámu\'at arra, hogy hivatalos kimutatás szerint csak 64 kaitcll van Magyarországon, szerint
ZALAI KéZLéNY
15 évi fegyházra Ítélték a gyilkos fazekast, aki 17 éves kedvesét megfojtotta
Székesfehérvár, február 13 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután hirdettek ítéletet az Itteni törvényszéken üábor Oyula lazekas Ügyében, aki a mult év októberében egy zsineggel megfojtolta áldott állapotban levó kedvesét, a 17 éves
Magyar Máriát. A törvényszék szándékos emberölés bUntetlébcn mondotta kl bűnösnek Oábor Qyulát és ezért 15 esztendei fegyházra Ítélte. Ugy az ügyész, mint a vádlott fellebbezett.
Az ujabb újzélandi földrengés még az előzőnél is borzalmasabb volt
tekintetében. Nagy földcsuszamlás volt Naplerlöl mintegy 50 mérföldre, ahol egész földterületeket nyelt el a fold és több patakot és folyói. Bővebb részlelek még hiányoznak.
London, február 18 (Éjszakai rádlójelentés) A megismétlődött újzélandi földrengésről érkező hírek szerint ez a földrengés ínég az előzőt is felülmúlta erősség

UH* ■ benzinkutról
(Hanga* lllMpmtl promlor a Várost a.lnho.koa)
Olt kezdem a végén. Amikor a függöny Összecsapódott és csupa vidám aic, csupa derűsen csillogó szem, csupa nevető ember kelt fel a nézőtériül. Ez jellemzi legjobban és ez Is magyarázza meg ennek a filmnek a sikeret.
Oiyan ez az este a moziban, mint egy egészségesen, jóiztleii, melegen felcsendülő kacagás. Mint egy darub jókedvű, pajzán, fiatal tavasz. Egy szín, amit ezer tarka lénybe tűinek csilingelő kristályok.
Az elet friss, fiatal ritmusa dobog ebben a flm-opcreiloen. Az ember szive meglelik tőle valami harmatos könnyűséggel, licánkolóék-t-örönimel. Mert ez a Tűm nem ad fel problémákat. Még csak a rendezője sem nagyképűsködik. (Pedig micsoda mestere a képnek, lénynek, foltnak, mozgásnak I) Beleállit egy bájoü, kedves mesébe, ami akár egy operelt-szln-padon is játszódhatna. Dj Jobb, hogy Ilimen pereg. Mert igy ez á film magában egyesili azt, ami vonzó az operettben, mint műfajban és azt, ami a tömegek művészetévé és szórakozásává lelte a Jupiter-lámpák vetületét. Szerelem járszalagján változatosan szaladó, könnyű történet, sok kacagással, tánccal, muzsikával, nótával, de nem a színpad szűk miliőjébe ragadva, hanem a ma rohanó tempójú éleiébe, amit mindenüvé követni tud az operatőr len-
cséje, legyen az a zivatar-járta országút vagy a bár kavargó kaleidoszkópja.
Kitűnő operett kitűnő filmen és — hangosan. A bájos LlUan Harvey csupa temperamentum, csupa finomság, csupa ragyogó Ifjúság. Olga Csehova megejtő tzépsege, inélyeoo hatanonra berendezkedett művészi fegyvertára ebben a könnyű ncmuen is nagyszerű figurát adóit. Wllly Frllsch, ez az aranyos humorú német szinész és kel társa egyetlen iramban, kedvea közvetlenséggel dm-lálják a hangulatot pillanatnyi törés nélkül. Az epi.ód-alakok is mind java színészek. Rendezés brlllláns. Operatőr kitűnő. Zene fülbemászó, hangulatkeltő, gondjsan simul a film minden mozzanatához. Csupán a leadas hagy még hátra kívánnivalói.
A kísérő műsoron két sikerűit Sicc és Miki-film mellett az uszó-bajnokok vízi-életéből való gyönyörű felvétetek sorát kell kűtOn Is megemlíteni. (bl)
Felmentett ügyvédek
Budapest, február 13 (Éjszakai rddló/elenlés) Ma este hirdette ki a Szemák-tanács a több százmilliós csalással vádolt két ügyvéd, dr. Erdős Ferenc és dr. Keme-nes Oszkár ügyében az Ítéletet. A törvényszék mindkét vádlottat felmentette az ellene csalas miatt emelt vád és következményei alól, mig a rágalmazás ügyében csak akkor d6tí\\, ha a csalás miatt hozott ítélet jogerős lesz. . .....................,.<>ii
J___
azonban sokkal löbb a kartellek száma. A karlellck főleg a helyleien iparpolitika következtében szaporodtak el. Nagy szűkség volna egy uj összeférhetetlenségi (Örvényre, amelyik szabályozná azl, hogy az országgyűlési képviselő milyen szerepet vállalhatna az egyes kartellek-ben. A javaslat eszközt jeleid a kormány részére a kartellek megrendszabályozására, ezári elfogadja.
A Ház legközelebbi ülését a farsangvégi szünet miatt február 19-én, a jövöhét csütörtökén tartja.
A minisztertanács
a kényszeregyezségi rendelethez és a középltkezések megindításához hozzájárult
Budapest, február 18 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány ma délután iniulszlet tanácsot tat tolt Bethlen István giól elnöklete alatt, amelyen letárgyalták és elfogadták Zsltvay miniszter előterjesztésében a csödonkivüli kényszeregyezségi rendelet tervezetet, majd a munkanélküliség kérdésével foglalkozott és Bethlen javaslata alapján az építkezések megindítására konkrét elhatározásokra jöttek. A minisztertanács este ért véget.
A mohácsi sikkasztás
Kihallgatások a rendőrségen
Budapest, február 18
A belügyminiszter Mohácsra vizsgálóbiztosul dr. Horváth Kornél miniszteri osztálytanácsost küldte le, számvizsgálóul pedig Balassa Márton számszéki főtanácsost.
A bűnügyi eljárással kapcsolatban megindultak a kihallgatások. A rendőrségen ma kihallgatták dr. Murgltay polgármestert, valamint a város fó-számvevőjét. Megérkezett a rendőrségre Kolozsváry Dénes vallomása, amelyben mindent tételről tételre beismert.
A tánc eredete
Irta : dr. Klemp* Károly 1
Rllmus, ritmus, ez korunk legdivatosabb Jelszavai A szociális élet, sőt a tudomány is ennek a jelszó nak bűvkörében mozog. Rllmust keresünk az úgynevezett beszélő kórusban, a színművészeiben (térbeli ritmus), a társas láncokban, ahol a szinkopa uralkodik ; rllmust hangoz-lalunk az ulcal forgalomban (a világvárosok közlekedési rendszere), sőt az Ipari termelésben Is. Küiö-nOsképen jelentkezik ez a törekvés a testi tevékenység fokozásában, a sportőrület vadhajtásaiban. Szóval mindenütt az a kívánság, hogy ne hagyjuk elcsenevészedni ezt az emberi őserőt, hanem azon legyünk, hogy ideges korunk életgépezetébe a megfelelő ritmust tudjuk beállítani.
Rövid megfontolás után mindegyikünk arra a feltevésre fog jutni, hogy a ritmus két elemnek szerencsés vegyüléke s pedig oly két elemnek, amelyek ellentmondanak egymásnak. A ritmus két erő találkozása, amelyek ugy az egyénben, mint a tömegben megtalálhatók. Ezek azonban örökösen hadilábon vannak
egymással, mig a illmus név alalt nem egyesülve Dem kőinek. Ezeket az ellentéles erőket kűiOnféleképen, tetszés szerint lehetne elnevezni. Mondjuk rend és szabadság, megkötés és oldás, feszültség és elernyedés, eiő és ellenállás. E két elem állandóan hadakozik egymással s a harc kimenetele a ritmus boldogiló érzését kelti kedély világunkban, amely az elragadtatásig fokozódhatlK. Pl. milyen érzelmet kelt bennünk egy pompásan együttműködő tánc-cso-poit vagy girl-csapati Az egyik embernek tetszik, a másik leszólja. Miért? Meri a ml természetünktől, a mi kedélyhangulatunktól függ, hogy mire helyezzük a fősúlyt; a rend elemére vagy a szabadság tényezőjére. Az egyik esetben még nem érzünk. Innen magyarázható a szinkopa hatalma a mai tánczenében és a néger produktumokban. A ritmikus elem megtestesülése ez, az ütem elemének abszolút rendje a metrikus hangsúly a zenei elem el-6lkkasztásával.
A rllmus utáni vágy mély lélektan! forrásokból táplálkozik. A ritmikus elem nemcsak pillanatnyi boldogiló érzést jeleni kedély-életünk-
ben. A ritmus az emberben levó értelmi és erzelmi erők egyensúlyát fejezi kl. Az a képesség, hogy gondolkodásunk matematikai törvényeit, érzelmi életünk változatos és szabados kilengéseivel összhangba tudjuk hozni a litmus szóval, Jelenti az eszményképét.
Minden generáció gyűlöli az előtte levő generációnak művészeiét. Így gondolja ezt Romáin Rolland Is. De egyik művészetről sem áll ez any-nyira, mint a táncról, amelynek az a hivatása, hogy korunk ritmikus vágyainak lencséje legyen.
A lánc a ritmus művészete. A mai művészet nem kapcsolódik szervesen a minket megelőző nemzedék művészeiébe, hanem visszamegy régi-régi időkbe, a vadnépek korába. Nagy tehát a hézag; tátongó Ur keletkezik igy két generáció közöli. A ballelt és századunk kiforroll láncai mulatják a legjobban, hogy bennük a ritmus teljesen megcsontosodott a sok technikai drilltöl, a rengcleg előírástól. Az emberek könnyed mozdulatok formál! áhilozzák. Igy keletkeztek az aranyhidak a mai ember és a primitív ember karláncai közöli, amelyekben természelszeiű-
_ltál lebruár 14.
A sósavas hölgy
Ismét a fiatalkorúak bírósága előtt — A másik, aki az éda«-anyja tudta nélkül, de anyja nevében kOlcsOnkér — A fiatalkorúak bíróságánál
Nagykanizsa, február 18
A sósavas hölgy. Egyszer már Irtunk róla, ugyancsak egy törvényszéki tárgyalás kapcsán, amikor leöntötte kedvesét, aki megelégelte őnagysága Fiatalkorú Erzsébet kedveskedéseit. Három hónapot űll le becsülettel a csinos leány, akinek a fogház levegője kétségkívül elhalványította arcálnak rózsáit és hamvasságát. Hiába, a fogház nem Riviéra, sem klimatikus gyógyhely, de a vezeklés háza bünhódők részére. Most azért Jelentelték fel, mert többek előtt azt a kijelentést tette, hogyha volt kedvese nem hágy neki békél, akkor még a másik szemét Is kiönti. A fiatalember hozzátartozói féltették szemük lényét, a leendő primást és feljelentették Fáraó Rózsáját, akinek sehogyan sem tudják inegbocsaj ani a sósavas üveget, amely egy szemébe került a cigánysor lovagjának.
Dr. Mutschenbacher törvényszéki tanácselnök, a fiatalkorúik bírája, mint .régi Ismerős" fogadja a mult tárgyalásból kifolyólag. Persze a fiatal muzsikus cigány szépség atnugy cigánymódra körömszakadtáig lagadja azl, hogy megfenyegette volna „volt" lovagját és hősét. Dj felvonulnak mind a házbeliek, népség, katonaság, rokonság, 17 éves bejárónők, akik mind megerősítik azt, hogy Donna Elisabetha igenis használta a fenyegető kifejezéseket. A hátsó padsorokban a két páit farkasszemet néz egymassal. Már t. L: a vádlott pártja és a sérteti .pártja." Nem lenne jó, hogy ez a kettő künn Összekerülne, gondoljuk magunkban.
Dr. Mutschenbacher kihallgatja az összes tanukat, majd odafordul a vádlóit Donnához:
— Hát, Játja, milyen következ-
leg a dallam és összhangnak alárendelt helyzetbe kellett kerülnie a mindenható ritmussal szemben, ösz-tönszeiüen a művészet gyokerehez szállunk vissza; keresünk valami ujat, valami termékeny erői, hogy az eddig még meg nem határozott formákból kialakuljon az uj ritmus. Visszamegyünk abbt a korba, amikor hang, taglejtés, üvöltés meg egy volt, amikor az ember még nem tudott beszélni a mai érlelemben véve, amikor a táncritinus és zeneritmus szétválása még nem történt meg. Hiszeu a primitív ember kedilyvl-lágának megnyilatkozásában lép a ritmikus elein legjobban előtérbe. A mi korunk feladata lesz tehát, hogy a primitív területre való lépésnek, amely semmiképen se lehel végcél, külső formát adjunk. Ezt a problémát azonban csak ugy tudjuk közelebbről megérteni, hi visszapillantunk a legrégibb lörlénelcmelőlii időkbe, ha a táncművészet első nyomalt keressük vagy ami egyértelmű vele, a mai prlmlliv népek táncát tesszük megfontolás tárgyává s ezzel kapcsolatban a tánc eredetét kutatjuk.
(Folyt köv.)
1931. fsbruár 14.
ZALAI KÖZLÖNY
raényel vannak a maga nyelvinek?
Vádlóit leány: Hát hogyne jölt volna kl a nyelvemről, amikor fenye-geltek engemet ? Míg az orromat la leharapták volna...
Dr. Mutschenbacher átlátja, hogy íz egész fenyegetésnek nincsen nagyobb jelentősége, mint egy ellen-féllől félő, megriadt, fiatal leány .fenyegetésének," azért odaszól neki:
_ No, most az egyszer megbocsát magának a bíróság, de h> mégegy-szer IdekerOl, akkor le lesz csukva. Vigyázzon magárai
Vádlott leány: Nem akarom életemel a börtönben letölteni, nem, nem teszem soha többé.
Persze, a lanuk padján levő .ellenpárt" Indignálódva veszi tudomásul, bogy a sósavas hölgy mosl ép bőrrel szabadul, hogy a bíró, aki az Élei ütőerén tarljs kezét, a paragrafusok között ls az emberi szívnek
hagyott diadalmas győzelmet... •
Ám egy ujabb vádlott. Egy anya flalal flut visz a bírósági korlát elé. A 15 évesnek Inába szállt minden bátorsága. Vagy mondjuk helyesebben, még nem tartozik azon megrögzöttek közé, akiknek minden mindegy, az Is, hogy bíróság vagy csendőrség elölt állanak és csak egy gonosztevői mosolyuk van, a cinizmusnak, a konokságnak a mosolya, amit csak krlmlnallsfa tud felismerni a vádlott ónszűrkr, fakó arcán.
A flu ellen, aki a szegénység gyermeke, (vájjon tudják e azt a Jól fülötl gyermekszobák kedves szöke-fttrto angyalkái, mit jelent az, a szegénység gyermekeinek lenni és már az ABC-és könyvlapozgatásánál a nagy kényurral, a Nincs-csel megismerkedni?) az a vád, hogy mlg édesanyja, aki másoknak dolgozik, alacsony béréri, addig elment a szomszédokhoz, ismerősökhöz és .édesanyja nevében" pénzt kért köl-csőn. Nem sokat, csak 50 lillérekel, 1 pengőkel. Persze az flzlet elég|ól meni és a flu többször megismételte a .trükköt" édesanyja nevében.
Mikor a csalás kitudódott, a flut feljelentették. Igy kertllt most a fiatalkorúak bírája, dr. Muéschenbacher elé.
— Kellett a pénz kenyérre, mert íhes vollam, meri Irkára is kellelt, íreg ceruzára, — védekezett a bün első lépcsőjére lépelt kis proletár. És sir és zokog, édesanyja pedig mellette arra kéri a bírót, hogy küldjék javító-nevelésre, hátha az mégis használ.
Dr. Mutschenbacher szivére beszél a kis bűnösnek, figyelmezteti cselekményének súlyosságára, arra, hogy ml vár reá az éleiben, hogyha ezt \'gy folytalja. Majd amikor látja, hogy nem beszéli hiába, hogy termékeny talajra találtak atyai intő szaval, fel-szólltja a kis bűnöst, hogy menjen oda és csókoljon kezet édesanyjának és kérjen bocsánatot. Persze, anyjának a szeméből könny gördül kL °da kell mennie a többi károsullsk-hoz is a kis vádlottnak és mindenkinek megígérnie, hogy nem fogja
többé fenni...
— Soha többéi — mondja a kis bűnös és meglátszik, hogy fogadása nem üres szó... Mintha az égben az őrzőangyalok
Is örültek volna a tárgyalás ilyetén kimenetelének...
És jön az ujabb vádlott, ujabb esetek, uj és uj betekintéssel az élet mélységeibe...
Aladár ügyvéd látla el.
Kovács Kálmán azzal védekezett, hogy maga sem fud|a, hogyan történt a dolog. Sohasem volt baja apósával. Dj az, hogy őt meglökt,e, annyira felingerelte, hogy nem birt magával — mondotta — és a sulyokkal reáverl. Nem akarta agyonütni.
Krausz Aladár védő kérte védence elmebeli állapotának megvizsgálását, meri érthetetlen, hogy ilyen súlyos bűncselekményt Józan ésszel el lehessen követni. Kovácsot a háborúban gránátnyomds érte.
Nlsponszky Béla dr. törvényszéki orvoB szerint a vádlott oly nyugodtan adta elő a tényállást, hogy nem lát|s az elmebeli állapot megvizsgálásának szükségességét.
Vitéz Szlly Dezső ügyész: A vádlóit maga beismerte és részletesen elmondotta a való tényállást. Szándékos emberölés bűnlellének lény-álladéka forog fenn.
Krausz Aladár védő halált okozó súlyos testisértést lát fennforogni.
A törvényszék rövid tanácskozása meghozta ítéletét. Bűnösnek mondotta ki Kovács Kálmánt szándékos emberölés büntetlében és ezért őt tekintettel a fennforgó nyomatékos enyhítő körülményekre három éh fegyházzal sújtotta.
A ítélet Jogerős.
Bethlen legidfiaebb fia házasságot kStStt
Budapest, február 13 (Éjszakai rádlójelentés) Bethlen István gróf miniszterelnök legidősebb fia András, tegnap házasságot kötött óbecsel Kellerl Qyulánéval.
Február IS., vasárnap
Mese a benzinkutról
(3 + 1 = 2)
Nagy énekei, zenés, táncos fümoperett R felvonásban — Főtzereplík: Olga Oaahova, Willy Frllaoh, Lillán Harvay, Oaoar Rirtaralas.
Tinta macska
Trükkfilm.
Vig éneklecke
Tiükkltlm.
A vlz világbajnokai
Sportfllm
Négytagú betörőbanda fosztotta kl az ádándl templom tabernáknlnmát
A szentségtartót és az áldoztató kelyhet az egyik elvetemült betörő dlsznóóljában megtalálták — A csendőrség elfogta és átadta a bíróságnak a szentségtörő betörőket
Tab, február IS
Mull péntekre virradó éjszaka — mint jelentettük — ismeretlen tettesek behatollak az ádándl róni kalh. templomba és tabernákulumból kilopták a szentségtarlót és a kelyhet, majd nyomtalanul eltűntek.
A nyomozás megállapllotia, hogy a lettesek többen leheltek, a templom ajtaját álkulcscsat nyitották fel, az oltáron megtalálták a tabernákulum kulcsát, azt Is felnyitották és elvitték belőle a monslranclál és az áldoztató kelyhe1. A szentségtartó is, a kehely is ezüstből volt, dúsan aranyozva. A keltő egvült mintegy 500 pen>;ő értéket képviselt.
A csendőrség öt napig tartó meg-flgzelések és plhenéstelen nyomozás ulán a szentségtörő lo!va|okat elfogta. Meglepő, hogy a templom-be-törést egy egész banda követte el. A banda tagjai mind ádándlak voltak. Névszerlnl: Baranyai Ferenc, Panyl János, Pálinkás Oyörgy és Varga
Ferenc. Mind a négyen munka nélküli Iparoslegények, akik már hosz-szabb ideje készültek a templom kifosztására. Kihallgatásuk alkalmával beismerték vakmerő bűncselekményüket. Az álkulcsot, amivel a lemptom-ajiót kinyitolták, maguk a betörök készltelték.
A beismerő vallomás ulán a csendőrök megtalálták az ellopott templomi drágaságokat ls. A szentségtartó Is, az áldoztató kehely Is a betörí-banda fókolomposának, Baranyai Ferencnek a sertésóljában voll elrejtve.
Az elvetemüli letleseket a csendőrség átadta a bíróságnak. Templom-fosztogatás történt Balatonlellén
Balatonlelle, február IS Bi\'atonlelle plébánosa,1 Horváth József, feljelentést tett a csendőrségen, hogy ismeretlen tettesek kifosztották a. templomi perselyeket. A nyomozás megindult.
Három évi fegyházra Ítélték a pacsai gazdát, aki sulyokkal agyonverte az apósát
A gyilkos nem tudja, miért ölt, a bíróság szándékos emberölést állapított meg
Nagykanizsa, február 13
Pecsa nagyközségben lakik hosszú évek óla Kovács Kálmán voll csendőrőrmester, jelenleg gazdaember és apósa az öreg Tuboly József. Éveken át békésen és csendesen laktak és dolgozlak együtt és egyiknek sem voll kifogása a másik ellen. Mindkettő élte a magyar gazdák nehéz falusi éleiéi.
Nemrégen történt, hogy após és vő, a 70 esztendős após tulajdonát képező présházban, a hegyen együtt dolgozlak. Nem tudni hogy miért, mindkettő paprikás hangulatban lehetett, mert az öreg egyszerre, hirtelen félre lökte a mellette dolgozó vejét. Kovács Kálmán, az egykori csendőr erre annyira indulalba jött, hogy szinte magánkívül lett, fogta a
sulykol, amit fahasltáshoz szoktak használni és azzr.l két hatalmas ütést mért a 70 esztendős apósa fejére, ugy. hogy az ve|e lábal elölt eszméletlenül össze eseti.
Kovács Kálmán pokoli dühében nem elégedett meg ezzel, hanem az összeroskadt és a földön fetrengő ember fejére mért még egy alapos ütést, ugy, hogy Tuboly József rövid percek alatt ott a helyszínen kiszenvedett.
A csendörök csakhamar vasra-verték Kovdcs Kálmánt és behozták a nagykanizsai ügyészségre. A vádhatóság szándékos emberölés büntette miatt emelt ellene vádat. A kir. törvényszék ma tárgyalta ezt az ügyel dr. Mutschenbacher Edvln elnöklete alatt. A védelmet dr. Krausz
Női és férfi divatárukban f
jL".\\\\i\'A\'Juwuwii\'ii*i\'i*rrrri*i* ......................... yj
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. F&ut—Caengery-ut sarok
Elió Magyar Biztosító palola.
Telefon 40«.

EladÓ 40—50 métermázsa
vető-zab.
Pedlgréoa (törzskönyvezeti) rövidszörü némel kan iffslát keresek .Junó kamara 2618" nőstényhez fedeztetésre. Adok érte kölyköt, vagy dijazom. Mráz, Csengery-ut 63. Telefon 549. -,oo
_ ZALAI KÖZLÖNY___
Jt/íc&c a é-cnziftkuOic-í
«
NAPI HIRIK
NAPIREND
Február 14, azombat
Hóm katolikus: Bálint. I\'rouillni: Báliul. Izraelita: Seb. bó 11.
Városi Szlnhár. .Mese « benzinkút-tói*, énekei, icuét, líncoi ülmoperelt — „Tinta mtcaki" <• „Vlg éneklecke", trOckfUmek.
Gyógyszertárt tljell tzolgálat: L Woip végéit t .Mailt" gjégyuertlr Ktráty-utca 40.
és jól akarunk vásárolni,
elmegyünk a Schütz áruházba
Emlékeztető
Február 14 A Szent llnna Lednyktab lánc-estélyo a Koronában.
A Pénzintézeti Tisztviselők műsoros estélyo lét !>-kor a Kaszinóban.
Koszorúcska a Blagusz tánciskolában osto 8 kor a Polgárt Kgylelbon.
Pebru.tr 15 A Kereskedelmi Alkalmazollak Jelmezes oslélye a Kaszinóban.
A Kalh Legényegylet táncos szórakoztató estélye 8 órakor
Kiskanizsai Levente Egyeslllel Jelmezes táncestélye 8 órakor a Polgárt Olvaaókörben.
Márlaletinyak mllsoros délutánja
4 órakor a plébánln leliértermébcn.
Koszorúcska Far\'.asovszky Teri tánctako álában (Polgárt Egylet, ome-lot) d. u. 8 órakor.
Február 18. A Keresztény lőtékonv Nőegylet álarcos estélyo lét 9 órakor a Centrálban.
Február tt. A Magántisztviselők egyesi lele teadélutánja.
Uceálts előadás (I órakor a városházán (dr. Kerkay József).
Kalhollkus Ltgényeg)let közgvülése (él 5 éa társasvacsorája 8 órakor.
Február 28 Az Ur. Nőegylet purtm-oe-télye.
Március 1. Llceálls előadás 8 órakor a városházán (dr. Frlod Ödön).
— Elmarad a Caslno-hangver seny. A nagykanizsai Caslno köz-klvánságnak eleget teendő, lel akarta ujilani a Caslno-hangversenyek sorozatát. Meg is állapodott Szabi Lujza és Unger Ernő művészekkel. A koncerlet azonban el kellelt halasztani február 21-re. Most értesülünk, hogy a hangversenyt ekkor sem lehet megtarlani, mert az Op raház igazgatója Szabi Lujza leutazási engedélyét ez Opera műsora mi itt kénytelen volt visszavonni Igy tehát a Casino- koncéti végleg elmarad Akik jegyüket már megváltották, a pénzt a Vágó-illatszerlárban visszakaphatják.
— A Szanatórium Egyesület ma, Bzombaton esle fél 6 órakor, a városházán választmányi ülést tart. Tárgy: a piknik elszámolása. A la-gokat ezu\'.on hivji meg az elnökség.
Mindenki ott lesx
hétfőn, 16-án esle a Keresztény Jótékony Nőegylet álaico3 j Itnez cslé-lyén Ha hinni lehet a híreknek, sok és szép és ötletes jelmezekre van kllálás Direkt meglepelés lesz, hogy U mindenki öltözik maszkába. Persze — hushagyőhé fő I Vége a szép farsangnak I Ilyenkor mindenki akar még igy vidám éjszakát szerezni magának. No, és hói lehelné ezt jobban, mint a nőegylet! álarcot*, estélyen? Belépődíj 1 50 pengő mindössze, — az is a szegények janira.
— A nagykanizsai Izr. Szentegylet folyó hó 24 ín dé\'után 4 órakor rendes évi közgyűlését lari|i dr. IVete Lajos elnöklete , alatt, amelyen többek között a kilépő vá-laszlm\'nyi tagok helyébe uj tagokat is választanak.
— A Leányklub bálja ma esle 9 órakor kezdődik a Koronában. Pompás hangulat hlzlosilva. Tea I pengő. Belépődi| nincs.
— Hirdetők. Az egész vármegyében kitűnően, nagy költséggel beszervezett ZalaI Almanach ba (Év könyv) már csak pár napig voznek fel hirdetést. A rnü Nagykanizsán készül, a Zalai Közlöny nyomdájában, N Szabó Oyula s-zerkeszlésében.
— Elfogtak egy Nagykanizsán bünözó cigányasszonyt. A békési csendőrség elfogta Horváth Mlrla Nelli cigányasszony!, aki Szentpé\'cr-földén és Nagykanizsán is követett el bűncselekményeket.
r
Amit Itt txerzdnk, maradion u váramban.
= A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegylete" a folyó hó 12-ére hirdetett tiszlujlló közgyűlését a lagok részvétlensége mla\'t nem tarlhalta meg, miért is az folyó hó 19 én délután 3 órakor az iparleslü lel emeleti gyüiéslermébe i fog meg-lartatni. Ugyanakkorra a vendéglői szakosztály lag|al is fenfjelzett Időben és helyen megjelenni szíveskedjenek, hogy a lemondott-elnök és tisztikar választása megtörténhessék.
dWrás
4 nagykanl/tal meteorológiai aeg-I ..;yclö leientétek i Pénteken a Mmirték-i t: Reggel 7 órakor -2-8, délután 2 Vakot 4-\', este » órakot —2.
F hőzel: Egéii nap borult éiiboltozal.
Szélirány: Reggel délnyugat, délben délkelet, ette kele t izét
(ÉjsizzkaI rádiójeleméi) * Mtltereli-glal Inttial 10 trakar !•-
lanti i lft|M falit havasáé, fagypont karait hSméraákiattel.
— A kiskanizsai levente mulatság vasárnap esle 8 órakor kezdődik, de aki tudni akarja, hogy mi kezdődik akkor, — ne sajnálja a fáradságot, nézzen el a Cen\'rál elé.
1931. február 14.
A bankosok ma esti bálja
nagy eseménye a végét járó kanizsai farsangnak. — A lánceatély a Casinoban fél 9-kor kezdődik, műsorral. A műsoron Sípos Ella szavalja dr. Mező Ignác prológjál. A PTOE műkedvelői előadják Pollák Sándor három vidám jelenetél, mindegyik kacagtatóan, ötletesen a bankos-éleiből veszi témáját. A Biró ~ Elchner— Brand frio zeneszáma után Barbarlts Lajos köllemínyelből ad elő. K Holczer Elly és Odbor Lijos magyar balettet táncolnak. A műsorból — a hírekkel elleniében — tenimi sem marad el, meri — elne-kiabáljuk! — mindenki egészséges. Az érdeklődés igen nagy. B:!ép5dij 1 50 P. Kiadnak 40 drb karzali ülőhelyet is.
= Alkalmi vétel. Qyermek flór-p.lent harisnya kis szépséghibával félárban /. szám 60 fillér, 10 fillér emelkedés — Magyar Divatcsarnok Nagykanizsa, Fő ut 6.
Olt már az autóbuszok Indulása elölt látható lesz az estély vidámságának egyik garanciája, a Oöre, Kálsa, Durblnls trió, meg a mókás Zoro-Huru duett. A műsoron a honvédzenekar, Kardos József szavalala, a Levenle Dalkör számai, toborzó, diszpalolás (Varga Orécl és Császár Imre), Lencz Böbike énekszámai, egyfelvonásos vígjáték szerepelnek. Műsor után Jelmezes felvonulás, majd lánc
— „Gyerünk a gőzfflrdSbel" fot halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A léi! társasólet egyik legkedvesebb gócpontja lel! a gőzfürdő. Itt találkoznak tőként bálok, késő éjszakába nyúló fnrsongl kimaradások ulán a fáradt mulatozók, hogy felfrissüljenek. Az egészség, a testápolás, a szépség megőrzésére keresvo sem lehet Jobb és olcsóbb alkalmat találni. mint a Jó gőzfürdő. A kanizsai gőzfürdőben pedig Igazán csak Jól és kellomcson lehet pár félórát eltölteni. Kellemesebb ctak a kádfüddben lehet azoknak, akik a kádat többre becsülik. Egy Jó maaszáza azonban mindkét ételben valóságos újjászületés.
László Lajos és Gynla hentesárngyára
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Hentoaárugyártmányal a budapesti ét a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kllüntetotve, most N«gykaal*aáa állandóan trlaaan, nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Teuisct) Gusxiúv Mlusxel és Frledenifral
ciemegelteretkedéiében a kővetkező árakon:
10 dkg. páriái ....................
10 dkg. krakéi .....................
10 dkg. veronai .....................
10 dkg. füatOlt omlós regge i szalonna
10 dkg. paprikáé szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. os»szárhus, kiváló finom.........
10 dkg. konzerw sonka, prágai módra 10 dkg gépaonka
10 dkg rollaonka ...............
10 dkg. kolozewári húsos szalonna
10 dkg. azáraz cserkész kolbász.....
1 pár nagy béosi viratli.........
30 fillér
53 fillér
52 fillér
28 fillér
30 fillér
44 lillér
IOO fillér
70 fillér
50 fillér
40 lillér
44 fillér
28 fillér
Meghivóa
Ma, exombaton
farsangi bál
az „Utolsó garas" (Pelőfi-ul 81.) vendéglő ös zes h :lyiségeiben. Szépségverseny. • Beléptidíj 20 lillér. Szives pártfogást kér
■ Rendezőség.
£
Ma szombaton
ás
(ttérntp
disznótoros vacsora
Kanizsai Lászlónál (Kinizsi-u. 22.) — ugyanott
\' hA "ín SS& Farsangi Bált
az „Egyetértés"
lendez szépségversennyel. — vége reggel 4 órakor. Szíves pártfogási kér a
Kezdete este 8 órakor, Belépődíj 30 fillér.
Randaalaég.

IMI, tjtgár 14
ZALAI K6ZI.6NY
Cófrissítő
— Gondoljunk madarainkra) A szabadban élő madárkáink most sokat szenvednek, mert a nagy hó miatt nem tudják élelmüket megszerezni. A jó emberek segítsék megmenteni kis dalosaink éleiét. Sokszor beszorulnak az udvarokoa; kis étel-maradékot legyünk ki nekik. Ha kimegyünk a szabadba, vigyünk nekik egy kis ennivaló, és megteleld helyen szórjuk kl. Tavasszal meghálálják nemcsak énekükkel, hanetn elpusztítják gyümölcsfáink élösdijeit is. Igy sokszorosan visszafizetik csekély áldozatunkat.
- Nyitott bicskával ült a cirkuszos ló hátán. A napokban vándor-cirkusz érkezeit Szepeinegre, altat-seiegleilel és oit pár napra telüiöile sátorfaját. Az egyik fiatal arllsia reggeli lovaglását végezte a falu utcáján, jártatta a parádés paripál. Miközben a nyeregben ült, zseoeben nyílva volt a törszerü kése. A ló egy autótól megi|edt, ficánkolni kezdeti, hányta-veiette a lovasát. Eközben a nyitott kés az artista hónaljába halolt és súlyos sebet ejtett, felvágta az Utóeret is. Az erősen vérző fiatalembert bevitték a közeli yendíglöbe, elkötötték, hogy el ne vérezzen, majd beszállítottak a nagykanizsai közkórházba.
V1DA íüszerflzietében
1 kg. akácméz..... V16
\'/a kg-os szardínia .. 110
1 doboz Stauller
„Medve" sajt..... 1-04
1 kg. csokoládé .. 360
Sll
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vlwel, mely a legsavanyubb bori te kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Mi if hívnia
Király-utca 21.
<J16\' w

fiá*
Tlaankát sm«l«tea ■ londoni rAdió-palotla
London, február IS Az pngol rádiólársaság 800 000 fonttal épülő székháza a befejezéshez közeledik A 12 emele es hatalmas palota szabálytalan parabola alakú és teljest.ii cl van szigetelve a töb.l házaktól. A hatalmas épületben mintegy 20 stúdió van, ezek közöl a legnagyobb hatom emeletes, amelyoen nynvános h ingversenyte-retn tesz, több mint ezer ülőhellyel, pallosokkal, karzattal és kü\'ön utcai kljaróval. Iit nyilvános hangversenyeket is lógnak tariani es tervoe vették az opeiatlöadásokat Is, amelyekben a világ leghíresebb énekeseit hívjak meg egy egy szerepre
(Hflvtdltéaak) H - kirak. KVmda-aég llaugv. —• fungrencay fi — Jóedés Oy — gyennekeknek. A — aaasoayofc aak. Z — seoe. Ma. — mesó*a*daaá* m. - ii|u*ági tia.dL. r - SjöhaaS 0 — ariiuotOfizeiM. Jb — Jaia-baaá. K - habul aZ. - nép«4rt m
Február 14 (szombat)
Budapest 9.15 Az Onzigoi Poitáase-nekai hsngveisenye. 9.30 H 9.45 A bangv. folyt II 10 Nennetközi vizjelzóasoigllat 12 Déli baiangazd. 12 08 A lludaputl Koncén Siakinsenckar hangversenye 12.25 H. 12 35 A hangv. lolyl 13 Idójeliés. 14 45 H. 16 E. 16.45 Idójelzés. 17 P. 17.3J , Az I. honvédiiyslogeired zenekarának hang-■ veiaenye 19 Novellák. 19.30 A Mlndita-sialoiuenekar hangversenye 20.30 Vidám apróságok. Eló.dják: ürjbukát Ilona és Bársony litván 21.30 A Felvidéki Egyenlítelek SzO.etsége hangversenye Ulána: idójeliés. Majd : Cigányzene
Bécs 11 ü 12 es 13.10 Zentksrl hangverseny. 15.2j 0 17.15 és 19.35 Hangverseny. 20.20 Zene.
Berlin I6.2U Zene I8.2S Zong rever-seny. 19.20 Zene. 22 II, ma,d 0 30 lg sene.
Brit nemzeti műsor 13.15 üyermekóra zenével. 19 45 Schubert-zene. 20.30 Zeaíe aiinmlt 22 45 <8 z3.4j Zene. Milánó 16.35 Oy. 16.45 0. 19.33 Zene.
20 45 Ojjerelt E\'
München 16 Zenekari verieny. 18.45 Hsngveneny. 10 30 Zene. 20.45 Tarka est. 21.40 Keilngók 22.45 icne Prága H.I5 0. 12 30 éa 19.30 BratlsUva.
21 Fuvos egyUt es. 22.2"> Schianimtliene. Róma—Nápoly 17 Zenekari veiseny.
20.45 Operaálvllel.
Varsó 12.10 és 16 30 0. 16 45 Hang verseny. 19.2.0. 2030 Zene 22.15 Chopin -hangverseny. 23 Zene.
Zürich 16 Trió. 16.45 O 17.15 Kési harmonika azeksxlelt. 17.90 O. 19 Harangjáték. 20 Népies dalest 22.10 O
Rtícfíó C^éMhu Sxabö György »<mm
luburaforiumdboa Fiút 3., udvar
KÖZGAZDASÁG
A kereskedelmi miniszter szabályozta a nagykanizsai üzletek záróráját
Nagykanizsa, tebruár 19 Ma érkezett meg a város polgármesteri hlvalal-iba a kereskedelmi miniszternek rendclelc az üzletek zárórájára vonatkozólag.
A kereskedelmi mlnlsiler a Nagykanizsa város területén levő nyílt árusítási üzletek záróráját szabályozó rendelkezéseket a kövelkezökben módosította :
A rövid, szövött-kölOlt, uri és nöi divatcikkek, továbbá a kalapok és kalapdiszek árusításával foglalkozó üzleteket, továbbá a rőfös és poszló-kereskedéseket szombalon, valamint karácsony első ünnepét és húsvét és
pünkösd vasárnapjait megelőző hat köznapon este 7 órától, egyéb köznapokon este 6 órától kell zárva tartani és pedig május 1-től augusztus 31-lg reggel 7 óráig, az év másik Időszakában reggel fél 8 óráig.
Ez idő alatt az üzleti alkalmazottak foglalkoztatása ls tilos.
A Nagykanizsa I. és II. kerületébe levő sütő üzleteket egész évben esle 7 órától reggel 6 óráig zárva kell tartani.
Az uj záróra rendelet a mai kihirdetéstől számított nyolc nap múlva lép életbe.
Zalamegyében Nagykanizsán és Mura-kereszturon lesz gabonaraktár
Nagykanlzaa, február 13
A budapesti gaoonatózsdén a Fu túra plakátok utján hirdetményt lett közzé, amelyben kijelölte azokat a raktárházakat, amelyek nyilvános jellegüknél fogva hivatva vannak a gabonakereskedelem hivatalos átadási helyéül szolgálni.
A raktáihazak a következők :
Zalamegyében Nagykanizsán a Nagykanizsai Közraktarak, Mura-kereszturon a Murakereszlutl Közraktárak, Vasmegyében a szombathelyt Mezőgazdasági Takarék és Hitelbank R T. és a Vasmegyei Közraktárak R T., Somogyban Barcson a Leszámítoló Bank raktárai és a Dilmagyarországi Oazdatarház és a Leszámítoló Uink raktárai, Szegeden az Országos Raktárházak, Debrecenben a DeDreceni Közrak-
tárak, Miskolcon a Magyar Általános Hitelbank raktárai, Cegléden a Ceglédi Ipari, Kereskedelmi és Népoank raktárai, végül Nyíregyházán a Nyíregyházi Termény éa Áruraklár.
Kérdést Intéztünk ebben az ügyben Kertész Lajoshoz, a Nagykanizsai Közraktárak Igazgatójához, aki a következőket mondta:
— Szorosa hivatalosan veit ga-bonaraktárakról, mint a milyeneket a kormány tervez, itt még nincs szó, ezeket csak a Futura jelölte kt egyelőre, amivel azl akarják elérni, hogy ne minden buza menjen fel Budapestre, (ami buza vidéken van, az márciusban kerül felmondásra a búzapiacon) hanem a vidéken is megmaradjon. A Futura tehát ilt átveszi a kellő fuvarelszámolással.
A borjú nntléu éa
takarmányozása 4
(A téli gazdasági tanfolyamon elóajta dr. Vaes Zolién gaid. lelügyeló)
Az 1—1\'/2 éves tenyészQszők leinevelése
A borjúi egy éves kora ulán, ha a községi, illetve a larsulati legelő nem ro.->sz és nincs nagyon messze, megfelelő Idő esetén már a legelőre kell hajlani, de mert nálunk olyan jó legelő nincs, melyen egész nyáron megtalálná ezen fejlődésben levő állat a tápanyag szükségletét, azért este és reggel meg kell az állatokat etetni azzal a takarmánnyal, melyet
egyék állatainknak adunk. Nyáron a legelő és a bíbor, veres lóher, vagy egyéb takarmány bőven fedezi az ilyen Korban már lassúbb fejlődésit állat takarmányszükségletét, s ezen takarmány mellett az állat állandóan jó kinézése mutatja, hogy abrakra nincs szüksége, télen azonban, ha kevés a szénánk és kénytelenek vagyunk sok olyan takarmányt etetni, melyben kevés a tápanyag itörek, polyva, kukoricaszár, 6tb.) ugy naponta egy kgr. korpa, takarmányliszt, va,jy egyéb abrak-takarmáuy etetése kívánatos, mert csak igy tud 6 hónap alatt az egy éves állatunk 70 80 kgr. súlyt magára rakni.
NAGY TEAVASAR
Muizel és Friedenthal
oaanwgakaraaka^áaában.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagoma" Ceylon gytify*
Kiválóan aromás üdllő tea, különösen belegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltaala keverék (Reggeli tea)
Idei termésű legnemesebb Ültetvényei fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésü, enyhe zamalu, dus Illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom I dkg. 28 fillér
B órai (lWs o\'olook) tsa
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felöntésü, dus illatú, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 flll.
Biti itimi
Legnemesebb Indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sóiét felöntésü, erős, dusillalu teakeverék, tea Oourmandok különlegessége I dkg. 36 fillér
Plceaálly Ui-keterék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét íelönlésü, dus zamalu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence \'
1 dkg. 40 fillér.
zalai közlöny
1931. február 1.
A 6 havi tartási költség télen: ntpl 1 kg. >br<k i 10 (HL (korpa, rozsliszt, takarmányliszt, kukoricaliszt keverék) .................. 18-
napl S kg. széna h 5 tilt 540 kg ... 27 — . 10 kg. répa i 1 Ilit 1800 kg. ... 18-. 7 kg. polyva,szalma á2l 1260kg. 25-20 öiszeaen : 88 20 Ezen takarmány elfogyasztása esetén annak a borjúnak, amelyik 1 éves korától 1 és 1/2 éves koráig80 kgr. súlyt vesz magára, 88 20 : 80 — 1 P 10 fillérbe kerül egy kgr. súlygyarapodása, mig ha azt jó legelön tarthatjuk egész nyáron, ugy a csordásbér és a legelóbér mintegy 35 pengőt tenne ki, s ezen esetben egy elsőrendű legelő mellett egy kgr. élősúly gyarapodás 35 fillérbe kerülne, de mert ma még kevés községünkben van olyan legelő, melyen borjúink 180 nap alatt 80 kgr. súlyt tudnának a kihajlás előtt és behajtás utáni etetés nélkül magukra szedni, azért a legelő minősége szerint amint több vagy kevesebb takarmányt kell hor|uinkkal ezen Idő alatt megetetni, annak árával kerül többe a bor|u élősúly gyarapodása. Ezt naponta 2V» kgr. száraz takarmánnyal (megfelel 10 kgr. zöld takarmánynak) 180 napra összesen 450 kgr. szálas takarmánynak megfelelő zöld takarmánnyal etetve s ezt kgramonklnt 5 fillérbe számítva, 22.50 pengőbe, a legelő borju 80 kgr. súlygyarapodás esetén 354 22.50 = 57.50 p. s igy 57.50 : 80 = 0.70 fillérbe kerülne a bor|u 1 kgr. élösulvgvarapodási.
Ezen számításból látható, hogy a jó legelő nemcsak azért fontos, meri egészséges, edzett, lenyész vagy igás állatot legelő nélkül nem tudunk nevelni, hanem azért ls. mert minél jobb a legelőnk, annál olcsóbban tudjuk azon állatainkat felnevelni, melyeket nem akarunk 1 éti \'/a, vagy 1 és \'/i éves korban kihlzlalva értékesíteni. Utóbbi esotben mint minden állat hizlalásánál, ugy a borju Jilz-lalásánál is az a fontos, hogy a hizó állat minél kevesebbel mozogjon és különösen egy éves korig minél több husképző és az előirt mennyiségű csontképzö Futort, vagy szénsavas meszet kapja.
(Vége kör.)
(-) A gyümölcsfák téli kezelése egyike a legfontosabb növényvédelmi feladatoknak, mert éneikül egészséges, féregmen\'is xvflmOlcöl termelni nem lehet. A Földmivelés-üsyl Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalml írod •) 1 (Budapest V. Földmiveléstlgyi Minisztérium) most adta ki a gyümölcsö} téli kezeléséről szó\'ó utmulatójáf, amely az Osz-szes téli védekezési munkálatokat, úgyszintén a téti permetezéshez szükséges permetezi anyagok házi elkészítési módját részletesen ismerteti. Ezl az ulmulalót a Növényvédelmi iroda minden érdeklődőnek díjtalanul megküldi, úgyszintén minden ho\'záforduiónak készséggel szolgál válaszbélyeg beküldése ellenében szak\'anáccsal minden gyekorlati növényvédelmi és kettészeli kérdésben.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az összes hus- és zsir-nemüek nálam továbbra is olcsó áron kaphatók és pedig:
Sertáihu 110-160
larhahtu 140 160
Kiváló ulrstaloua 150 Háj és ulr 160
Borjakat 180 240
A llililtliu árit U leszállítottam.
A n. é. közönség becses pártfogá sál továbbra is kérem tisztelettel
zos Petrios Gyula.
(—) Elhalasztották a tavaszi haszonállat Összeírásokat. A nspv-kanbsai járásban február !4, 16, 17 és 19-re kitűzött haszonállat összeírás bizonytalan Időre elhalasz\'ódntt a klsVomá«omi állatorvos megbetegedése miatt.
(—) Fuvardíj-kedvezmény. Az olasz-mairysr kereskedelmi kamara áltat f é. március hó 1-töl április hó 30-lg Trlpo\'lshan tartandó nemzetközi v4sár alkalmával a vásárra fuvarozandó árukra DSzA vasúttársaság fuvardllkedvezményt engedélyezett. Az állomásfőnök.
(—) A vadak téli etetése A föld-mlvelésflgvi miniszter tegnan táviratilag felhívta a vármeeve alispánlát, hogv az 1929-ben kiadott rendelet alapján intézkedlék a vadak téli e\'e-téséröl. Az alispán ugvan az idén már kiadta szokásos rendeletét a vadak etetése érdekéhen, de Ismételten fel fogja hivnl a vadászterületek bérlőit és a hatóságokat a rendelet pontos végrehajtására.
TrtZUDE
A mai tőzsde üzleti forgalma Íren csendes voll. Mivel sem belföldről, sem külföldről a piac ösztönzést nem kapott, az árak lemorzsolódlak. A tőzsdeidő későbbi folyamán berlini jelentésekre javulás állott be és fedezési vásárlások folytak, aminek következtében az árolló emelkedett. Fixkamatozásu papírok piaca üzlet-telen. Valuta és devizapiacon az árak változatlanok. _
UritU zárlat
Mrle 20 32 Lunrfoa 23 19, Nawv-518-30, BiAsmI 72-27Vt, M!l».,t 7712, <4a<Md 50 83, Am.h-rdn.il 208-05. Uer l» 123 23, Wien 7282 Mb 3\'" 5. Pr> -I5 3J1/I, Varsó ít-00, Bwbprtt 40
zetgrád »t2*a, Bnkizea\' H 8Vl.
Buza tszv. 10 filL, dt. 15 flll. és a rozs 10 fitt. esett.
Bou Itiuv, 77-ea 14 50—14 85, 1*-*, 1465-14 70, 79-m 1485 1515 80-es 1490 15-50. dnnánt. 77-«a 14 35 1450 ZS-as 14 50-14 85. 79-ea 14 70 -14 85 aO-ei 14 90-15 30. R<*» 10 70 (V80, Uk árpa 1500-1550, sOrtipa 1709 1900 sab 18 80— 8 75 lengéit tt. 1390—
1400 dMártati 12(0 1290, repce —--
— —, ttorpi 11 40-II ía
i MajtuU tázsáe árrlxa-jHTzáM
ValutAk
Angol L 27-74 77-89 Betcah 7»fiS 8009 Caah k. 16-86 16-68 tMsk. 152-90-15350 IXniz 10-02-10*10 Dollár 570 10-573-10 F csoda f. 22*40-22-70 HoU. 229" 39-230" 30 taaoal 83 85-64 25 U» j 3-37-3-41 Lera 412-4- 8 , l.tra 29 85-30*16 Mázka 135 85 136 15 Nőivé* 153 00-153 60
PCKtr. ---
tebto. 80 20 80 60 1 á|d I. IIO20 <1070 •rédk. 153 15 15375
dbvizAk Asst 229 65 230 35
Belgrád 10-07- 0-10 Berlin 1 6 02-I3S42 Bzttsszet I- 5 80 00 Brr karest 3 39 >41 KoperrH. I: 3 (X) .\'3 45 London T. 77 71-88 Madrid 54-75-57 75 Milano 7-S3 30-03 Nawyor 572 10 73 70 Oulo 1 305-1534S Párta 22-42-7.49 Pfáfa 1693 16-9 Sió fia 4-13-4 17 Stockh. 153 20 153 69 Varsó 64 I0«4 30 Wien KrMK b2 Zöiicb 110-38 11063
Berlésváiár
rettultis 1368, slaJallan 1310. Bs5-rcznM\'l-15—1-16, szedett 1-16-1-18, szedeti köaép 1-12-1-14, könnyű 1-06-1-10, l-*5
rendi Öreg 1-07—110, ll-od lendd 0mt
0 96-104 angol stitdó I-1S-1-20, szalonna naacjban 1-12- 0-00, tali 1-36 1\'40, hu.
1 60—180. szalonnás lálserUa 1\'38—1\'46.
Kiadja: Délzalai Syomda és Lapkiadó Vállalat, lagykaaiuái.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a az.
áFBÓ HIRDETÉSEK
Az apitüdioeuecit dl|s lOsi\'lg 50 Ul*-, Mturlen további szó rllja 9 «|.l. Vasa, s ünnepnap 10 Síó\'g 80 fift^r, .irtfr.-i irrvabbl vA dl|a 8 flll. Szerdán fa p-n. leken 10 utóig 80 fillér, mlndcr. •< vA< lil ez\' dija • flll. Címszó a minden v. j. ganb úeillb/.l álló sr.\\ kel szónak irí it-uuk. AJuUt kezeaóknek ÍZAt engcduiei-y.
HMetásati B (81) peagS flaMag-sn alasl a falaalagaa kSnywalát. aaántláKáa •thaHHása »*a»« alára I I a al a a á ft k
Csukott alig használt NBnoh .utó olcsón eladó Kaufmann Manó, Nagykanizsa. Telefon 167 689
Príma nemea (hazai) kanári madarak julányos áron eladók — Eötvösiéi 33.
■aaérápBIatban 2 szobából álló világos udvari Irodahelyiség májas t-\'a kiadó. 702
■Irályi fái-utca 7. szám alatll családi ház Mrom psrkettás azobával. kerttel máj. l-re kiadó. Bóvabbet ugyanott. 6 2
HallA I
Halló I
É»au<4a alaaláa aOrgSaan.
Minden elfogadható árért eladok a hó IS-á» I—4 áráig, ló-idő esetén az Ullorhénc hegy tel só végén f.0 drb lábon álló xalro* tenvólát. Alkalmaaak szalui*-nak, gerendának Aki bármit építeni aka\', sz hasinál|a fel a ritka alkalmat. Akt három darabot vesz, az egvet ráadásul k-p Az árakat s vevő sr.ab|a meg. — Bóvebbet •lmon l.t.án hentesnél, n Klskanlzsán, Varazadl-ut 3.
■aáarn 8 aaokáa takáa tűrdó-azobával és minden euvéb komfoitlal el\'álva, rnájns e\'se|ére kiadó. Érdeklődni lehel Caengery ut 9, a háztulajdonosnál. 701
Bagolai sor 85. saámu oaatáálháa május l-éra kerttel egyült kiadó. Bővebbet Sugár-ut 9. azám alatt, Balassa. 697
■ai6ak*)Aralu utcai bútorozott szoba kiadó Csengery ut 36. 698
Nagykanizsán, Teleki ut 62 szám hiz, fényképezőgép, méz aladó. Bővebbel ugyanott. 703
Clpáaisaaissskáaok felvitelnek Horlhy Miklós ut 4., I cm. 704
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátunknak és ismerősünknek, akik áldott emlékű feleségem, szereteti édesanyám és testvérünk
Itritr BenSné n. Herzfold Karolln
temetése alkalmából megnyilvánult részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, hálás köszönetét fejezi ki
a gyászoló család.

Az állatok fejlődését elősegíti, sz angolkór, bőrgvull\'dás, nvslakodás, ovapju-ráíás, tollrágás kifejlődését megskadá Ivozza, ha pedig ezek már klfellódtek, eteket megszünteti, a a csfiktUt állatokat erőteljes te|lődéanek lndlt|s Malacok felfalását, klmaríst, fark- és fűlrágíal a válvuk és Jászlak rágását elhárltla. Fertőző betegségek ellen ar. állslok ellenállóképességét fokozza
1 kg. PEKK elegendő:
I felnőtt aeitéa 200 napi adagjára, vagy 1 malac 4IK1-6O0 napig lerledS , , 100 to|ós bammll 3 hónapi . . I vemhes litién «. kanca 2 hónapi , 1 vemhea koca 3 hónapi adagjára . I boiju vagy csikó 5 hónapi adag|ára
Eredeti gyárt árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védő<zerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A hlrőaág mellett Telefon: 190.
Uradalmi
fajborok
12-18-26
fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrécsel Uradalomban Nagytécséii.
Telefon Nagykanizsa 175.
Hu i Zalai Huta.
Ha |ó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar9
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztályához
Nyomatott « Délzalai Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős fliletvontó • Zalai Károly.)
71. évfolyam 87. szám
Nagykanizsa, 1931. február 15, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkeazlósig: nappal Sugir-ut 2., íjjcl Pöut 5. Kiadóhivatal: Pőul 5. színi.
Keszthelyi ttőkkladőhlvaUl: Koajulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Egy esztendeje
(bl) Ma, amikor már belefásultunk a mindenfajta |ublleumi ünnepségekbe, elkerülhetetlen és előráncigált évfordulókba, — szinte észrevétlenül szaladt el a fejünk felett Nagykanizsa városának sok centennárlumnál is Jelentősebb, bár mindössze csak egy eszlendős évfordulója.
Pedig érdemes efelett Is megállni egy pIlTanaltjiL mert ez az egy esztendő nehéiWÉgk pályáján a sorsfor duló veszedelmes kanyarodója volt. Egy éve most, hogy Nagykanizsa város u| vezetősége, öldöklő Iramú választási kampány után, elfoglalta a helyét. Egy éve, hogy az uj rezsim beleállt ennek a városnak löi (éneimébe és határokat cöveke\'t belé. Mit hozott ez az egy esztendő? Átsegítette! a 32.000 emberrel rohanó sorsot a kockázatos kanyarodón. Átsegítette anélkül, hogy az előbbre-jutás akarását a nehéz ut félelme legyűrte volna. És ha ennél több eredménye nem Is volna az első esztendőnek, az uj rezsim akkor Is mérhetetlenül sokat ért el. Mert — ml tagadás? — a fordulóban könnyen partnak ütődhetett volna az amúgy Is megnehezedett városi élet előbbre gyUrkőző lendülete.
Nagykanizsa történelmi életereje és az uj kormányzatnak bölcs mértéktartást diktáló, de soha el nem pl-hrnő aktivitása ez alalt az esztendő alall behegesztene a változás szakította sebekel és a megbékélés okos balzsamával elcsendesítette a nagy háborgás hullámveréséi, igy alakult kl az az atmoszféra, amiben megindulhatott a munka az adott program beváltására is. Mii hozoli ez a munka? Azoknak, akik csodát vártak tőle: keveset. Azoknak, akik talán káröröm mel szerellek volna eljutni az évfordulóig: csalódást. Azoknak, akik a maguk koncáért verekedlek : semmit.
A program realizálására meglndull munka azoknak hozla el a racionális alapokon kezdődő éphkezéa jóleső, megtámasztó érzését, akik az egy év előtti harcba a Jövő Józan hitével, a közéri való önzetlen munka duzzadó izmaival és bátorságával indullak.
Erre a megtámasztó érzésre soha nagyobb szüksége nem voll Nagykanizsa polgárainak, mint ma. Ma az okos optimizmus levegőjének a mindenünnen döngetett gazdasági élet tüdejébe való szivattyúzása — apostoli misszió. De nemcsak misszió, hanem kötelesség is mindazok számira, kiknek kezébe ennek a szomorú magyar éleinek csak egy pa-r«nya Is le van léve.
Az első évfordulóhoz ért uj rezsimnek nemcsak hirdetett elveiből, hanem a munkája elvégzeit részéből, a minden irányú letlrekészségéból, a naPÍ élet jelenségeivel szemben tanúsított magatartásából, a közületért érzett felelősségük minden megnyllvá-. nulásábóf ez a józan optimizmus sugárzik. Az 6 optimizmusuk erőt Ont
a csüggedőkbe, a gyengéket felvértezi hittel és a trianoni magyar sors Szentgyörgy, lovagjaként siembeszáll az ezerfe|ü kétségbeeséssel.
Ha semmi egyebet nem Is könyveiheine el a város vezetősége első esztendeje eredmény-számláján, csak az u]ra megalapozol! békességei és
Előfizetési ára; egy hóra St pengő 80 Iliié Telelőn: { szim, (é||el 78,
Kiadóhivatal 78. Keszthelyi fiók 22
a holnapba vetett szilárd hilet, — akkor Is megelégedeti érzéssel kellene megállni az el6ő évforduló felelt.
A szóból telté éreti, komoly takarékosság, a demokralikus közéleli szellem frissen árain\'ó levegő|e, hozzá gyeplölarló, erős kéz, a minden le-
helőséget kiaknázó és minden adottsággal számoló alkotásvágy, mindenre figyelő mozgékonyság, határozott és reális célkitűzések adnak biztató ígéretet, hogy az első esztendő nyomában örömleli évfordulók várnak Nagykanizsára.
Benes válasszolt Be//>Ien István gróf felsö&áxl tiltaKoszására
A magyar miniszterelnök erélyesen visszautasította a cseh külügyminiszternek a magyar
belügyekbe való beavatkozásit t
Budapest, feáruár lé Ebben az esztendőben a fels\'ház ma tartolta első üléséi, amelyen Szterényi József báró a Pária Midiben megjeleni Benes-inlerjura vonatkozólag meginlerpellálla Bethlen István grófot. Benes interjújában azt állította, hogy a trianoni békeszerződés elviselhető Magyarországra nézve, nem élet és halál kérdés és egy kisebbfajta határkiigazllás semmit sem lendítene a magyar közgazdasági helyzefen, s!b.
Bethlen István gróf miniszterelnök erélyesen visszautasította Benes beavatkozását a magyar belügyekbe, amely nem az első esel Benes részéről és kijelentette, hogy a magyar kormány utasllolla prágai köveiét, hogy kérjen felvilágosítást a cseh kormánytól és a magyar kormány nevében tiltakozzék a magyar belügyekbe való beavatkozás ellen. Ha valaki aNemzelköii Szalonban Időnként gallér és nyakkendő nélkül jelenik meg, az lehet az egyéni Ízlés megnyilatkozása Is, de lehel abból szórakozottságra is kövelkeztetnl — folytatta Bethlen.
A felsőház nagy helyesléssel fogadia Bethlen szavalt.
Banea válaszol Bathlen tiltakozásira
Prága, február U (Éjszakai rádlójelentés) A Cseh Távirali Iroda munkalársa meginlerpellálla Benes külügyminisztert gróf Bethlen István magyar miniszterelnöknek a felsőházi beszédében elmondottakra és tiltakozására vonatkozólag. Benes a következőket Jelenlelte ki:
— Nyilatkozatom semmit sem tartalmaz, amit bármely állam belső ügyeibe való beavatkozásnak lehelne tekinteni. Ebben a szövegben, ami elöltem van, nem helyesen reprodukálták azt, amit a magyar kormány Intervenciójára válaszoltam. Ezt ki kell egészítenem.
— Konslalálom, hogy a magyar kormány tiltakozása egyáltalán nem indokolt és hogy azért nem ts fogadhatom el a tiltakozást, mert egész hírlapi nyilatkozatomban nem foglaltatik olyasmi, ami a magyar Ügyekbe való beavatkozást jelentené. Ennek folylán nem Is adtam elégtételt aj magyar kormány közbelépésére vagy tiltakozására.
— Ezért visszaulasilom Belhlen miniszterelnök tiltakozását és a magam részéről is sajnálkozásomat fe-
jezem kl, hogy amikor mindkét ország megakarja vizsgálni egy gazdasági együttműködés lehetőségeit, a m3gyar nyilvánosság nem tudja megérteni, hogy a csehszlovák miniszternek védekeznie kell a külföldi propaganda ellen.
— E nyilatkozat ellenére meg vagyok győződve, ugy, mint Bethlen miniszterelnök ur, hogy lehetséges és szükséges, hogy a kél ország utat találjon a gazdasági és politikai együllmüködéshez.
Mohács város tisztviselői lemondanak minden pótilletményről,
amíg az elsikkasztott összeg pátilletményükből meg nem térül
Mohács, fobruár 14 Tegnap este megérkezett Teller József székesfehérvári rendőrfőkapitány és álvelle Kolozsváry Dénes bünügyi vizsgálatának irányítását.
A tendőrségen ma kihallgatták Banovlcs Sándor és Verebl József felfüggesztett városi tisztviselőket, továbbá Kolozsváry Dénes egy nő-Ismerőbét, akit azzal vádolnak, hogy ludomása van arról, hogy hová rejtette el Kolozsváry a sikkasztott
összegeket.
Mohács, február 14
(Éjszakai rádlójelentés) Kolozsváry Ismeretes sikkasztási ügyében a város képviselőtestülete ma rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen dr. Margittay polgármester bejelentelte, hogy a sikkasztásból eredő kár nem fogja terhelni a város közönségét, meri a városi tisztviselők lemondanak minden póllllelményüla.öl, mig a hiány meglérül.
A győri gazda-nagygyttlés az egységes tipusn búzatermelés mellett
M egységs»párt agrárblokkjának első kerületi nagygyűlése
Győr. február 14 A magyar buza-probléma megtárgyalására és megoldásira a képviselőház egységespárl|ának agrár-blokkja ma tartotta meg első kerületi napy gyűlését Győrött a városháza dísztermében a Felsödunánlull Mezőgazdasági Kamara kerületébe tartozó összes mezőgazdasági érdekképviseletek bevonásával. Ez alka lommal Qyőrbe érkeztek az agrárblokk vezetői ée nagyszámú gazda-
közönség.
A nagygyűlést gróf Khuen-Héder-váry Károly, a Felsödunánlull Kamara elnöke nyi\'olla meg. Dr. Szauter Ferenc polgármester Oyór város nevében Üdvözölte a nagygyűlés! F. Szabó Qéza nyugalmazol! főispán, országgyűlési képviselő, az egységes-párt ügyvezető elnöke a párt űdvö^,, letét tolmácsolla.
Koós Mihály kamarai igazgató örömmel üdvözölte az agrárlársada-
-L.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. február 15
lom megmozdulását, mert ebben biztosítékot lát a mozgalom sikerére. Nem igaz, — mondotta — mintha Magyarországnak csak egyes kivéle" l-is részein lehetne termelni olyan értékes butát, amely felveszi a ver-senyt a világ legjobb búzájával. A származási hely nem lehet egyedüli bizonyíték a buza értékére. Vannak különböző buzafajtáink, amelyek megteremhetnek az ország különböző lé szeln és nem Igaz, hogy a Dunántúlon nem lehet olyan értékes búzát termelni, mint más vidéken. Ezekben a megállapításokban vannak azok a lémák, amelyekkel országosan kell foglalkozni.
Krúdy Ferenc a földmlvelésügyi kormánynak a búzatermelés és a buzaértékesllés megszervezése tárgyában kitűzött program|át Ismertette. Rámulatott arra, hogy a világon mintegy 100 millió métermázsa buzafelesleg van, amely nyomja a világpiaci árakat. Nagy gazdasági harc folyik, de a magyar gazdának meg kell vívni ezt a haroot, mert Úristen adott neki olyan fegyvert: a magyar földnek olyan speciális előnyeit, amellyel nem rendelkezik egyetlen más ország sem. Nem az a fonlos, hogy mennyi a világon a buzafelesleg, hanem az, hogy mennyi a kiváló minőségű buza ? Nem a si-
lány minőségű buzafelesleg nyomja az árakat, hanem csak a kiváló minőségű, amely a 100 millió méler-tnázsának mintegy csak 5 százaléka. Mi Igen Is tudunk olyan búzát termelni, amely felülmúlja a manltóbe-búzát Is. A hiba csak abban van, hogy teljes rendszer nélkül termelünk. Nemcsak annyi a buzafajta, amennyi a gazda, hanem annál sokkal több. Ez az oka, hogy a külföldön nem tudjuk értékesíteni a búzát, m;rt a külföld egységes tlpusu búzát kivan. A fö\'dmüvelésügyl minisztérium közel 30 éves munka eredményeképen kidolgozta a mostani programot. E program szerint az országol 3—4 terűiéire kell felosztani. A kormány kizárólag csak azoknak a búzáknak termelését segíti elő, amelyek a körzetekben legjotjban beválnak. A gazda hagyjon fel régi szokásával és térjen át az egységes Upusu búzatermelésre. Továbbiakra nézve legyen nyugodt a gazdajfOzőnség, hogy sem a kormány, sem a törvényhozás egyetlen lépési nem fog elmulasztani, hogy minél előbb bekövetkezzék az az állapot, amikor a gazda elmondhatja, hogy: megadatott nekem minden.
A nagygyűlés ezután több határozati javaslatol fogadott cl.
A spanyol kormány lemondott
A király akiit t képviselőválasztásokat rendeletileg elhalasztotta
blzfa az ügyek ideiglenes továbbvitelével, egyúttal kihallgatásra kérte az Irányadó politikai pártok vezéreit. Politikai körökben azt hiszik, hogy az uj kormány hétfőn megalakul. A király ma aláirt egy rendeletet, amely-lyel a március 1-ére kiirt képviselőválasztásokat elhalasztja.
Madrid, február 14 A Beranguer-kormány ma délelőtt fél II órakor minisztertanácsot tartolt, amelyen elhatározta lemondását. Beranguer minisztertársaival ezután a királyi palotába ment és átadta a kormány lemondó határozatát a királynak. Alfonz király a kormányt meg-
Zalaegerszeg város elvesztette a perét
a villamos-ügy miatt elbocsátott mérnWlével wemben
Zalaegerszeg, február 14 Megiruk annak Idején, hogy
Mayer Kornél mémököl, a zalaegef- végkielégítés megítélését kéri, mert
............kövelelt el olyan mulasztást,
szegi villamos üzem vezetőjét a város képviselőtestülete a mull ív ju-nlusában azonnali hatállyal elbocsátotta. fizetésit pedig fullus elsejével beszüntette azzal az Indokolással, hogy működése káros voll a városra.
A megye megsemmisítette e határozatot, meri a felmondás joga a polgármesteré. Később a polgármester fel is mondott Mayernek, aki erre keresetet Indított Zalaegerszeg városa ellen. Először arra az időre szóló Illetményeit kérte, amíg a polgármester felmondott neki, de Illetményeit a képviselőtestület határozata
2360 pjngő. A> másik keresetében egy évi Illetményül 10883pengő és <
nem
ameiy azonnali felmondásra okol szolgáltatott volna.
Miulán a békítési kisérlelek meddők maradtak, tegnap tárgyalta ezt ar ügyet a zalaegerszegi kir. járásbíróság. A bíróság az első perben elmarasztalta a várost és a 2360 pengőnek és kamatainak, továbbá a perköltség megfizetésére kötelezte és a város viszonlkeresetét elutasította. Mayerrei szemben a város 32 009 pengő kártérítést támasztott, erre vonatkozóan a bíróság az eljárást megszűntette.
folytán már nem kapta meg, ami
Estétől reggelig a huszméteres száraz hűt fenekén hagyták a belezuhant gazdát
Amikor reggel a mentéshez fontak, már csak a holttestet
Balatonszentgyörgy, február 14 Halálos szerencséllenség érte Keszl János bailhegyi gazdaember!. Keszl háza mellel! egy kb. 20 méler mélységű kul van, ámely kiszárad! Keszl legnap le akart ereszkedni a kútba és ezért egy 10 méteres póznához hozzákötött egy 10 méler hosszú kötelet, amelyet a kulnyilásán keresztbelelt póznához erősített. Mikor Keszl gazda óvatosan és lassan leereszkedett, a pózna gyengének bizonyult, eltörölt és a szegény ember lezuhant a mélységbe, ahol teljesen összetörte magái. Több embernek tudomására jutott a szerencséllenség, azonban a sötétség miatt már nem lehetett öl kihurni a ku\'ból és csak
mentéshez fogtak, már hozták kl a kútból
ma reggel látlak hozzá a mentési munkálatokhoz. Persze, már csak a halolt embert találták meg a kut mélyén.
A kir. ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Eladó 40—50 métermázsa
vető-zab.
Pedlgr&aa (törzskönyvezett) rövidszőrfl német kan vizslát Híresek „Junó kamara 2618" nőstényhez fedeztetésre. Adok érle kölyköt, vagy diiazom. Mráz, Csengery-ut 63. Telefon 549. .«,
A tánc eredete
Irta: dr. Ktarapa Károly 2
Az összes művészetek közül, amelyek az emberi lélek bűvkörét megteltük, a tánc talán a legeredetibb, hiszen a természet a|ándeka. Minden lelki esemény visszatükröződik a külsőn. S minél mélyebb szántásu a lelki esemény, annál élénkebb a kifejezés külsőleg. Azok az erők, amelyek életkedvet adnak a testnek, ezek a lélekre Is hatnak és érze\'em többldet idéznek elő.
\' Az érzelem-többlet a test tagjainak öntudatlan ját\'kában jelentkezik S minél fiatalabb a test, természetesen annál rlénkebb ez a játék A járásból szökdelés, a futásból ug-rálás lesz. Ezen mozdulatok többszörös ismétlése után tltemszerü külső alakot nyernek s végül maguktól táncokká alakulnak.
Ne méltóztassanak azt hinni, hogy a tánc az emb r kiváltsága.
Az, állatok közt se ismeretlen ez és ugyan azon testi és lelki adottságok hozzák télre. A vér ereinkben ritmikusan kering s a lelki éleiben előforduló feszültségek, mint a harag, az öröm, néha oly erővel jelentkeznek, hogy a levezet\'sre, a kitombolásra erőszakos mozdulatokat vesz igénybe a természet. Hát a tenyerünk nem viszket, ha valaki bosszant bennünket; örömünkben
ugve megöleljük szomszédunkat, söt valóságos táncot lejlüttk körülölte, hát az asztalt hányszor csapkodjuk lelindulásunkbau és tapsolunk, ha valami igen tetszik. De nézzük csak az állatokat I Hogyan ugrándozik a csikó a legelőn jó kedvében. Való ságos groteszk táncok ezek. Hát a galamb vőlegény nem táncolja körül mennyasszonyát ? Ki látta nem már a fajdkakas szerelmi berzenkedését, amikor szóló\'áncot jár; a bíbic pedig körláncot lejt hármasával négyesével. Egyik hires német ornithologus észrevette Ausztráliában, hogy a tengeri fecskék szerfelett nehéz táncot járnak. Szemét nem tudta levenni róluk. Ezrével összeverődve szabályos figurát alkotlak s ebben a nagy tömegben rend, törvényszerűség uralkodott, akárcsak láncmester tanította volna be őket."
Az egyes madaraknak pedig rendkívül bonyolult vonalat kellett leir-niok. Ezeket a repülő táncokat a többi madarak is megszerették, amelyek mint hívatlan vendégek csatlakoztak a tánchoz, még akkor is, ha a tengeri fecskékkel hadi lábon ál-loltak. Sőt a méhek előtt se ismeretlen a tánc. Az a méh, amelynek sikerült valahol nagy mézleiepre akadnia, hazatértében otthon, a kaptárban örömtáncot lejt s ez alkalommal valósággal a magasba dob|a magái. De ha nem talált mézet, akkor szomorúan lecsücsüi az egyik
sarokba s a táncot fölényesen megveti.
Ezek a táncmozdulalok természetesen mind öntudatlan tényezők eredm\'nyei, az ösztön vissza ükrö-ződések az egyénen. Ezekből a mo • dulatokból művészetet teremti ni csak az ember tudott, a gondolkodni és alkotni tudó ember. Smllh Ádám a hires szociológus a láncot a művészetek királyának tartja, s mert minden népnél meglelhető s pedig a zenével és költészettel szoros közösségben. Mivel ezen testvérmüvé-szetek nélkül nehezen képzelhető el, azért az elsCi művészeinek mondhat juk, amelyikből a többi származott. Az uiabb kutatások ezt a feltevést igazoljak. A Pyreneusok barlangjaiban olyan ember törzsek lakóhelye-Írt akadtak, akik a negyedkor egyik jégkorszakában élhettek, a geologia lanilása szerint kb. 50 000 esztendővel ezelőtt Ezen barlangok falai érdekes festményekkel vannak tele. Látunk többek közt táncjeleneteket is, igy pl. egy férfiút, akli 9 leány táncol körül. Tehát a táncot előbb kellett ismerniük, mint amikor a festő munkához látott volna.
Táncolni szóval emher és állat is tud, de csakis az ember voll képes a rllmust öntudatosan művészeti magaslatra emelni Az egész természet ritmikus részekre tagolódik. Humbold Sándor a neves természettudós, a Kosmos szerzője, azt mondja:
.Az égi leslek mozgása nem más, mtnt ritmikus tánc" No de az ősembernek nem kellett ilyen messzire mennie Hiszen a ritmus eredete az emberi test felépi\'ésében és mozgásában keresendő. A szív, ez a csudás izomtömlő ritmikusan dobog, a pulzus ritmikusan ver. Ritmikusan lélegzünk. Karunk, lábunk ritmikus mozgások nélkül el sem képzelhető. Ez az ak ratlól független n ozgás automatikusan beálló tevékenység. Bizonyos izomcsoportok megfeszü-lésének és elernyedésének szabályos váltakozá a, hogy védekezzék a fáradság ellen. Ha már most az akarat beleavalkozik, akkor a ri\'mus erősbödik. Munka, játékok ritmus nélkül el sem képzelhetők. Ez adja meg a szociális értékél, tehát a rend egyik eleme, amely egységes érzést s a közösség érzését kelti fel bennünk.
Ne csodáljuk tehát, hogy akadt tudós aki a láncot a munka közben végzelI mozdulatok ritmusából származtatja. Az illető azt gondolta, hogy bizonyos munkáknál ismétlődő egyforma mozdulatok maguktól isméilödnek olyan időközökben, amikor nincs munkánk, tehát ritmust eredményeznek, amint a munka közben támadt zörejek is maguktól ritmikusokká válnak. S hivatkozik sok táncra, amelyek csak a felső testnek, a fejnek, a kéz, vagy kar mos-dulalából állanak.
(Folyt köv.)
1931. fsbruár 77.
ZALAI KÖZLÖNY
Vádolom!...
Mint a megbolygatott kaporban a méhek, rajzinak körülöttem a szavak : az ijedlek, a bámulók, a hitetlenek, az óvatosak, a kíváncsiak. Hallották, Igaz-e, lehelséges-e ?
A szavak nyomán meginduló\'; információért... ZirkózotV fontoskodj szavakat kapok. Nem áll módomban a tényállás teljes kiderítése és ha tévedek a számokban, tévedek\' a tényekben, nem az én igyekezetemen múlott.
Tehát a pénzügyigargatóság még 1927-ben elrendelte, h »gy a hdztu lajdonosok dllal használt lakások házadó alapja revízió alá vétessék és e tekintetben a városi hatóságok tegyenek megfelelő javaslatot. Ez a revízió most van folyamatban és már a javaslatok alapján meg is állapíttatott az uj házadó-alap. A javaslat szerint pedig majdnem minden, a fenti kategóriába tartozó la kás házadó alapja lényegesen felemeltetett Nem éllhaty} jót érte, dc informáltak, hogy ciica 50 százalékos az emelés.
Ha tehlt valaki saját háromszo bás lakása után 600 pengó után fizetett adót, ugy ezután 900 peugó után fizeti ez adót. Fizet tehát a lakása után körülbelül 100 pengővel több adói. Ugy ntond|»k, hofjy 80.000 pengővel emeltetett a fenti kategóriába tartozó lakások ulán a házadó alap és mivel a községi pótadó és egyéb járulékok circa 100 százalékot tesznek ki, a végeredmény szerint 160 000 pengó ujabb terhet róttak arra a 2800 nagykanizsai családra, aki saját házában lakik.
És kikből áll ez a 2 800 család ? Iparosok, tisztviselők, portás és vasúti altisztek, földművesek, özvegyek, nyugdijasok. Mind olyanok, akin fokozottabb mérvben érzik az idők bajait, akiknek évi 100—200 pengő jelentékeny és nélkülözhetetlen ösz-szeg. Emberek, akik alig tudnak küzdeni a megélhetés bajaival.
És szólnak a beavatottak, hogy nem történik más, mint arányosítás Aki eddig aránylag keveset fizetett, az többel fog fizetni.
Ha a Nagykanizsa város által fizetendő házadó kontingentálva volna, ugy lehetne beszélni az arányosításról. De mivel nlncB kontingentálva, semmiféle arányosításról beszélni sem lehel. Mert senkinél egy fillérrel sem lesz kevesebb az eddig fizetett adó, csak igen soknál több lesz.
Veszedelmes ez több vonatkozásban nemcsak azért, meri 2800 családnak jut egy falat kenyérrel ke vesebb, de mert 2800 ház értéke lesz kevesebb. A ház értéke a háí |öv(delme szerint, a családi házaknál pedig még külön aszerint alakul, hogy mennyibe kerül a vevőnek a lakás. Ha több az adó, többe kerül a lakás, kevesebbet adnak teh^t a házért. Ettől meg kellett volná menteni ezt a 2800 családot. Állítom, hogy meg is lehetett volna menteni, ha azok, akik ma Nagykanizsa közéletét vezetik, keresték és megtalálták volna azt az utat a hatóságokhoz, amely alkalmas lelt volna a veszedelem elhárítására.
Tudom, hogy a városi hatóságoknak eleget kell tenniük a pénzügy-igazgatóság rendelkezéseinek, tudom, hogy a vírosi hatóságok nem térhetnek ki az utasítás elöl, tudom, hogy a városi hatóságoknak csak az állhat módjukban, hogy enyhítsék a kivetendő adók nagyságai, de a megyei hatóságoknak módjában állana az egész revíziót lefújatni. De honnan sejtsék, vagy tudják a megyei hatóságok, hogy micsoda
baj fenyeget, hol vannak azok a gyűlések, amelyeken részt venne az (gész város lakóssága tiltakozva a utal viszonyok közöli feléje közeledő adóemelés ellen?
Ez a vádam a közélel vezetői ellen I
Nekik leli volna kötelességük megszervezni ezt a tüntetést, nekik lett volna kötelességük odahatni a me-g>ei .hatóságoknál, hogy vessék Iáiba minden befolyásukat a kor-
mánynál a fenyegető baj elhárítása
céljaüoi.
Panaszirodát hiába állítunk fel; a fellebbezéseket megszerkeszteni köuy nyű dolog, aki akarji, .annak ten-delkezéséie áll 40 ügyvéd ámde oda kell halni, hogy olyan hangulat Ieremtes8ék a fellebbezéseket elbíráló hatóságoknál, hogy a fellebbezés sikerre vezessen.
Talán még nem késő!
Dr. naldzM Zalgmoutl
Siróa
iwetfia, igaz meio arról, hogy
egy bécsi édesanya hogyan találta meg a lelencbe adott gyermekét Nagykanizsán
Nagykanizsa, február 14
— No, Ilyen Is csak regényekben fordulhal elő I — mondaná az ember, ha könyvben olvasta volna és unottan le Is lenné, mert talán az volna az érzése, hogy az Író fantáziája a való élettől túlságosan is valóizerüllen messzeségbe ragadta.
Pedig megtörtént.
Nagykanizsán történt meg, néhány nappal ezelőtt.
*
Ahogysn a Pelőfi ulca a Herle-Icndy-bislyánái leszalad a dombon, ott, az innenső oldalon, a 10 sz. kis házban lakik Iványl József cipész. A kis család évekkel ezelőtt apró leánykát kapott Szombathelyről, a menhelytől. A csöppség számára uj életet jelenlelt a szegényes olthon, ahol a nunhely csoportos, ridegebb nevelése ulán először találkozott a családi tűzhely édes, jó melegével. Iványiéknak meg nem csak egy kis csacsogó Bzájjal, éhes gyomorral jelentett többet a jövevény, hanem egynéhány biztos pengővel Is, amit „a lelenc" ad a kihelyezett gyermekek után.
lványiéknál nem Igen kérdezte senki, kl lia-kölyke az uj családtag. Ismeretlen bűnök ártatlan gyermeke és a becsületes szegénység hamar összemelegedtek családfa nélkül Is.
Annyit tudtak csak róla, hugy Wogdalek Johanna a neve és Bécsben pillantotta meg ezt a keserves napvilágot Elég Is volt ennyit megjegyezni a kisleány naclonáléjából. Ez Is nehezen ment — a neve miatt. Migyar ember szá|án furán esik ki az a Johanna. A Hansl meg flu-gyereknek |H|a mifelénk. Hál inkább Mancira keresztelték. Az u cabéli meg iskolapajtásai hamar meglalál-ták a kis bécsi lelenc vezeték nevét
is: — Vagdalék Manci lelt belőle. ♦
Pár nap óta a Petőfi-utca fenn van a hiirel:
— A Vagdilék Mancit elvibe az
anyja, egy bécsi dáma...
A hír Igaz. Wogdalek Johannát elvitték Bécsbe. De nem egy bécsi dáma viite el. Csak az édesinyja. a
A kis Johanna a Rozgonyi-utcai elemi iskolába járt, a 111.b) osztályba
Történt karácsony elölt, hogy a jó Wllde néni (J lianni tanilónö|c) megkérdezte a kis szülőtlen lelencet, hogy mit hoz neki a Jézuska. (Hogy mire nem gondol egy ilyen aranyos lelkű asszony I ?) A gyerek nagy, kerekre nyílt szeme sarkában valann megcsillant. Az arcán átszaladt va lamt szomorú felhő. (Milyen szörnyű tud lenni az ilyen kis borulás gyermek-arcon I)
— Hát édesanyád hol él, ludod-c ? — kérdezte a tanítónő.
A gyerek tudta. Bícsben. Egy régi eilftel Is tudott. Azt Is megmondta.
— Akkor írunk az édesanyádnak karácsonyi köszöntőt, — folytatta a tanítónő — és megkérjük szépen, (hátha odatalál az a levéli) küldjön a kislányának valamit a szent ünnepekre.
így ts történt. Megíródott a levél. El is ment. És Wogdalek Johanna csöpp kis szivének piros, remegő dobogása léste azóta minden nap a postást a Petőfl-ulcal kis ház kapujában...
A postás azonban csak nem jött.
Elmull a karácsony, el újesztendő, a Jóságos tanltónénl biztató szava mögött Is ott volt már a lemondás árnyéka ; — tehát nincs édesanyja az Iványiék Vagdalék ManciJának... a
A levél pedig ezalatt Bécsben kalandozott Egy kicsit régi volt a cim, hát ulána kelleti botorkálni. De a végén a posla mégis rátalált a Wogdalek Johanna anyukájára, a
Egy napon csinosan öltözött fiatalasszony kopogtatott a Petőfi-utca 10. sz. házban, Iványiék ajtaján. Levél helyeit megérkezett a kis Jo-

hanna édesanyja maga.
Az én lollamban nincs annyi szín, nincs benne a kacagásnak és a könnynek annyi ragyogása, meleg-s K\'\', hogy le tudnám irnl, mi zajlott le a szivekben a találkozáskor. Csak azt tudom, hogy egyszerre sirt és nevetett örömében az Is, aki látta.
Nagyon örömteli volt ez a találkozás. Mert a kis Johanna édesanyja azt sem tudta addig, hogy hol, merre van a nagyvilágban a gyermeke.
Nem uri dáma a Wogdalek Johanna édesanyj i. Egyszerű, szegény, maga kenyerét kereső, dolgos leány volt, amikor a gyermeke megszületett. A gyermek ugy került „a lelencbe", mint annyi száz más. Aztán az anyji B\'caben kapott alkalmazást, tisztességes kenyeret. Hogy a gyer-
Minden
pár NOR-COC harisnya egy-egy remeke a magyar gyáriparnak. Ez a taitós, finom és simu\'é-kony harisnya minden
nöt
tökéletesen kie\'égíl. ANOR COC harisnya ass/onyt, lefinyt egyaránt
meghódított
és joggal mondhatjuk, hogy a magyar Ipar büszkesége a
harisnya
FMimffl: SZ010LÁRTI GTÜU.
mekével ml lett, nem Is tudta. Most ludla meg, amikor az elkésett karácsonyi köszöntő rátalált a bécsi ember-rengetegben.
De szomorú Is volt a találkozás.
Anya és gyeritieke nem tudnak beszélni egymással.
Az anya egy szót sem tud magyarul, a kislány egy szót sem ért néme ül.
Az egyikből német, a másikból magyar szóval szakadt fel ugyanannak a vérnek szent ritmusa, ugyanannak a húsnak áldott, forró melege, ugyanannak az élet-darabnak minden bűntől, salaktól megtisztult, hozsannás, szentséges himnusza: — az édesanya szeretete.
És magyar szó, német szó tökéletesen megértették egymást. . . *
A Petőfi u\'cában a Vagdalék Manci helye üresen maradt az asztalnál és az udvaron Is, ahol a kis pajtásai nagy szemekel meregettek ulána, mikor elvitlék.
Az édesanyja megköszönte az Iványiék szerető gondviselését, aztán felpakkolta a megtalált Uslá yát, vonatra ült vele és vitte , .. sietve haza, Bécsbe.
Ugy vitte, minthi atiól félne, hogy felébred.
Ugy vitte, mint pap viszi hallelu-jás, virágbaborult utcákon a Legszentebbet .. .
Barbama Caf+t
zalai közlöny
1931. február 15.
No. 0dla Is/ennek,
itt az Influenza I Annyira Itt van, hogy elegáns társaságban már nem Is beszélnek róla. Én is csak azért tűztem tollhegyre, mert nekem a spanyol dolgában egynémely különvéleményem Is van.
Például a spanyolnátha, ugyebár? — az Időjárással van Összefüggésben. Csak téten van. Viszont tél — már amennyiben hinni tehet a történetíróknak — már a legrégebbi időkben és azóta ls elég gyakran elő szokott fordulni Már akkor is, amikora spanyolokat még csak árról Ismertük, hogy ott terem a vlaszk. Ellenben Influenza-Járvány mégsem volt soha. Csak ugy mutatóba akadt belőle, hogy épen a magja kl ne vesszék. Most meg minden évben megjön. Mini a régi Jó világban — a kolera
Hát Itt valami nincs rendjén I Nekem erős a gyanúm, hogy az egész históriát ezzel a náthalázzal ugy tulállák kl. Még pedig alig hanem az asplrin gyárosok. Azoknak van a legjobb dolguk máma. ók gazdagodnak abból, amit ez az egész keserves világ kiizzad.
De a korcsmárosok Is ludasak a dologban. Elterjesztették a köztudatban, hogy Influenza ellen egyetlen profilaxis: — az alkohol. Minthogy pedig ezt mindenki szl vesebben elhiszi, mint ha valaki azt hirdetné, hogy, mondjuk, sár-garépofőzelék a legjobb influenza ellen, — ergo ugy jött ez a kis /dívány a korcsmárosoknak, mint a mennyei manna. És a láz azóta még ragadósabb. Mosl már akinek semmi baja nincs, az Is lázasan védekezik.
Az orvosok azonban vesztükre találták kl ezt a spanyol kólikát. Nekik nem sok hasznuk van be lőle. Ennek a betegségnek ugyanis a Jövedelme Is olyan, mint a bacllusa. Inkább csak elméletben létezik, de a gyakorlatban édeskeveset látni belőle. Békevllágban ugyanis az volt a sikk, hogy az ember a szabójának nem fizetett. Ma az orvosok élnek ebből az tUganeUhót Nem mintha ezzel szemben viszont a szabónknak fizetnénk. Szó se róla I Ellenben a szabónak egyszerűen nem tartozunk Mert arra már régen nem Jut, hogy a Szabinak Is tartozzunk.
Határozottan jótteszazlnfluenza-járvdny annak az ember típusnak, amelyik még akkor is bakot ló, amikor a legokosabbat és legkedvesebbet akarja mondani. Aki jön: — Igen, édesem... az én nénimnek is épen Igy kezdődött, az Isten nyugosztalja szegénytI Hát csak vigyázz nagyon, édesem... Ilyen járványos Időkben, amikor
A nagyérdemű közönség szíves tudomására hozom, hogy Eötvös tér 20. sz. alatt i
fihérnemü varrodát
nyitottam.
Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
QOMDAR OLGA.
a megbetegedéseknek lélektani motívumai ls fokozott fontosságot nyernek, nem lehelné valahogyan fertőtleníteni az emberekel — tapintatlanság ellen ?
No és a szövődmény!
-Ez Is valami uj divat.
Régen valamikor csak messa-llance-ok szoktak szövődni Ez azonban valami szívbetegség volt. Most meg olyan bolond világ van, hogy már a tüdők Is szövődnek.
Fene tudja, mit szőhetnek any-
nyll? Alighanem azt a deáknévásznát, aminél azért a spanyolmentes réglek tem vollak jobbak.
Hogyan ls lehettek volna Jobbak ?
Igaz, hogy krlnollnban jártak és mlderben aludtak, de azért a mai asszony mégis sokkal szemérme-tesebb.
Ami kitűnik abból, hogy valamennyi tovább szeretne takarózni, mint ameddig a takarója ér.
<*)
Egy gazda megfagyott a homokkomáromi szőlőhegyen
Borozgatás után leült Natfykanlzan, tebruár 14 Szomorú éB tragikus véget ért Horváth János 50 éves obornokl gazdaember.
Horváth felment a homokkomáromi szőlőhegyen levő pincéjébe és onnan nem tért többé vissza. Hozzátartozói keresni kezdték, mire ma reggel a hegyen megfagyva találták. A hatóság ugy rekonftruálja a
és elaludt az útszélen
halálesetet, hogy Horváth valószintlleg a pincébe borozgatott, majd amikor hazafelé Indult, a bortól elálmosodva leülhetett az útszélen, ahol azután megfagyott.
Miután bűntény esete ki van zárva éa a halál oka kétségkívül megállapítást nyert, a nagykanizsai kir. Ügyészség megadta az engedélyt a megfagyott ember eltemelfeléaére.
László Lajos és Gyula hentesárngyára
BUDAPEST
József fóhorceg udvari szállítója. — Ilentesárugyártinányal a budapotU é« a milanói kiállításokon aranyórummol lőttek kllüntetotvo, most ffaflikanlxaáa uilandóan trlaaaa, uugy választókban kaphatók:
TeutscQ Gusztáv Musxel és FrledentQal Sípos Andor
csatnegekereakedésében a kOvelkezö árakon:
10 dkg. páriái .....................
10 dkg. krakái .....................
10 dkg. veronai.....................
10 dkg. füatftlt omlás reggeli szalonna
10 dkg. paprlkáa szalonna abált, pörzsölt 10 dkg. oaaeaárhus, kiváló finom...
10 dkg. 10 dkg 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg.
konzerv sonka, prágai módra
g*psoaka ...............
rollsoaka ...............
kolozsvári húsos szalonna száraz osarkász kolbász...
1 pár nagy báosi viratli .
30 fillér B8 fillér B2 fillér 88 fillér 30 fillér 44 fillér 100 fillér 70 fillér BO fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér
á Női és férfi divatárukban k
| nagy választék *
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
Ffiut—Cse>ngery-ut sarok
Etaó Magyar Blitosltó palola.
Telefon 406.
Erzsébet-tér 18. sz., volt Szarvas kávéházba holyezam át, miért is
naey raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Míklós-ut 4.
A botfal Hűvös uradalom osop*ki és botfai
fajborai
kaphatók kis és nagyobb mennyiségben jutányos árban a termelőnél Nagykanizsán, Csengery-ut II. sz. alatt.
Szervezkednek a soffőrök
Megalakul az Országos Magyar Sotfór-•zövetség nagykanizsai csoportja
Nagykanizsa, tebruár 14 Az elmúlt novemberben Budapts-ten megalakult az Országos Magyar Sofförszövel8ég Oörgey István országgyűlési képviselő elnöksége alalt. A Szövetségnek u|ság)a is van, a Sztro-kay Kálmán szerkesztésében és kiadásában hetenként megjelenő Magyar Soffőrujság
A Szövetség most megindította a vidéki terjeszkedést Is. Az elsők közölt Zalában, Nagykanizsán kezdi meg a szervezkedést. Evégből a napokban Nagykanizsára érkezik Juhász András, a Szövetség központi ellenőre, a csoport-alakítás előmunkálatainak megejtésére.
A Szövetség nem politizál, ellenben célja: megoldani a soffőrök sok Jogos problémáját. Az alakulást a fővárosban is a halóságok legmesszebbmenő támogatása lelte lehetővé. Bizonyára Nagykanizsán Is — az érdekellek, valamint a hatóságok részéről is — olyan támogatásra talál a szervezkedés, hogy a legrövidebb Időn belül az alakuló közgyűlést ls meg lehet tartani.
Ma ette egy Jó lábfürdó Szt. R6kua lábsóval
nwyfHEK
fAOYÁsoK bütykök
Megszabadul izenvedtaeltól Uj lába tant I nagy tiomag Szt. Rókus Itbaó ui ára I 1\' 28 llllár.
Amit Ul uentlnli, maradion a iidrutaa.
Ioflnenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Talafaa SIÓ. /
I !J31. február 15
A régi vllághlrfl tnasyar gyártmány, a
Tiszaujlakí bajuszpedrő |
,t4 inlndunQ \'t kapható.
Ifj. Batthyány Láazló herceg kfiaz&nete
Nagykanizsa, február 14 ismcreles, hogy Körmend örökös várurának, dr. Batthyány-Strattmann László hercegnek elhunyta alkalmából dr. Krátky Islván polgármester Nagykanizsa város közönsége nevében személyesen veit részt Körmenden és a beszentelésen a város koszorúját lette le a ravatalra.
Ma levél érkezeit tfju Batthyány-Strattmann László hercegtől Kíltsee-böl, a polgármesterhez, amelyben hosszabb és nagyon meleg hangú levélben megköszöni Nagykanizsa vároBÍnak és a polgármesternek la-nusiloll részvétéi. .Amidőn a beszentelésen való szives megjelenéséért és a szép koszorúért mélyen tisztelt Polgármester Urnák ugy a magam, mint az édesanyám és testvéreim nevében őszinte hálás köszönetet mondok, — Írja többek közöli levelében a fiatal herceg — kérem, hogy bensőséges részvétükért Nagykanizsa város Igen tisztelt Közönségének is köszönetemet tolmácsolni szíveskedjék, őszinte tisztelettel: Herceg Butthyány-Strattmanri László".
Február 15., vasárnap
Mese a benzinkutról
(» + i== a>
Nagy énekea, zenés, táncos filmoperctt
1* felvonásban — Fóaiereplók: Olya Caehnva, Wltly Frll.oh, Lillán Hareay, Oaoar Karlwalaa.
Tinta macska
Trükkfilm.
Vig éneklecke
TiUkkülm.
A viz világbajnokai
Sport ülni.
URANIA
Február 15., vaaárnap
FAKÍR
(Túlvilági hírnök)
A \'plrtllszta sieinizok titkai, a mérési leleplezése BUnügyl történet 8 telv.
ezüstrabszolgák
Kalendoilllm 8 ItlvonAsban.
ZALAI KÖZLÖNY
SCHÜTZNÉL?
Februári fehér
árusításunk
nyerő nnpja a sors véletlen játéka folytán
9-ére esett.
E napon a kővetkező szerencsés vevők vásároltak és nyerték vissza a teljes vételárat:
Kucsóber Mária Palin Kúszik Mihály Nagykanizsa Encz Terus Kiskanizsa Flórián Jánosné Kiskanizsa Paukász Józsefnó Nagykanizsa Grossinger Ferencné Nagykanizsa Császár Imre Nagykanizsa Tibol Józsefnó Kiskomárom Rlszll István Sand Báder Sárlka Nagykanizsa Rlebner Kató Nagykanizsa Takács Mlhályné Cserszeg Csizmadia János Nagyrécse Farkas Katica Kiskanizsa Szabó Gyftrgyná Koniárváros
Tisztelettel értesítjük fenti szerencsés vevőinket, hogy a Sc&Utx vászonért kifizetett vételárat áruházunkban teljes összegben visszafizetjük.
Áruház
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 15, vaaárnap
Köm. katolikus : Farungv. Protestáns: Fauiztln. Izraelita: Seb. hó 28
Városi Színház. .Mese a benzinkút* rút", énekes, zenés, táncos fllmoperett — „Tinta macska" éa „Vlg éneklecke\', Irdckfilmek. .A víz világbajnokéi\' apottf.
Uránia Mozgó. .Fakít", a splilttuta azeinuok titkai, bünUgyl történet. — .GxDatraliszolgák*, kslaodorfllm.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: t.
bt\'nap végéig a .Marta" gyogyuertir Király-utca 40.
QlzfUrdő nyitva reggel 6 órától este óráig (bétlő, tsetda, péntek délután, ked len egéai nlp nőknek). Tel.: 2—18.
í ótálg
axerda, péntek délután.
Február 16, hátfft
Rómát katolikus: Julianna. Protestini: Julianna. Izraelita: Seb. hó 29.
— A polgármester hivatalában.
Dr. Krátky Ibtván polgármester egészségi állapota annyira javult, hogy tegnap, szombaton átvette hivatala vezetését.
l\'at«e4l. RasuáUtlmtutUi aludta pilatkboi millttclii
— Halálozás. Súlyos gyász érte a magyarországi ferences rendtartomány!. ligyik legképzettebb és legkiválóbb lagja, P. Brucker Celeszlln, akii Nagykanizsán is még igen sokan ismernek, meri több mini nyolc évig tartózkodott a nagykanizsai rendházban, ahol mint hitoktató, majd Kis-kanizsán és Somogyszentmiklóson is működöd, elhalálozott. P. Celesztin egyike azon szerzeteseknek, akik a legnagyobb csendben, zajtalanul, csak nagyon kevesektől tudva végzik nagy missziójukat, de működésűk aranybetükkel be van vésve az egyház és a rend annaleseibe. Mintaképe volt a magyar ferences-szerzetesnek, papi erényei, kedves modora, előzékenysége, szivjósága, készsége mindenkin segíteni: közbecsüllté tették, ahol csak működött. Igazi .barát" volt, az utolsó a régi fekete reverendás ferencesek közül. Ma délután temetik Felsősegesden. A nagykanizsai rendházat P. Jámbor András fogja képviselni.
Alkalmi árusítás
Köztisztviselők Szövetkezetében
1 kg. tarhonya tojásos P 1 „ bolognai rizs 1 . lencse 1 . aszalt szilva
kaliforniai 1 „ trappista sajt 1 „ akció keksz 1 liter asztalibor I.
üveg cserével 3 dob. szardínia </io 1 „ szardínia Vs kg-os 1 üveg oroszhal
szölömosóban
rt»
-•86 •52 ■48
2\'— 1-40
—•60 -•95 104
190
JL ZALAI KÖZLÖNY
1981. február 80.
t
Vigyázat!
ARMOL
hiihijtór mttidm cioinlgon PARKOL FELÍRÁSI*!-.
Utánzatokat
333 ét mit csomagolást
utatiUon víttxi 11
l-
| ,a Ctak I, 4, 10 dsrsbos mdttl csomago-
Iáiban fogadja <1 a
Em
Emlékeztető
Február 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak Jolinczes-estélyo a Kaszinóban.
A Kath Legényegylet táncos szórakoztató estélyo 8 órakor.
Kiskanlzsal Levente Egyesület Jelmezes táneestélyo H órakor o Polgár! Olvasókörben.
Miírialeányok műsoros délutánja 4 órakor a plébánia fehértermében.
Koszorúcska l\'ariasovszky Teri tánelsko ájában (Polgári Egylet, emelet) d. ii. 3 órakor. FebriiA\' 16 A Keresztény Jótékony Nóegy-lel ólareos estélyo fél !t órakor a Ccntrálbun. p.bruár 21, A Magilnlitzlviulik BgyetO-lete leadélutánja.
I.lceálls előadás (1 órakor a városházán (dr Kerkay Józsct).
Kalhollkus Legényegylet közgyűlése tói 5 és társasvacsorája 8 órakor. Február 28 Az Izr. Nóegylel purlm-es-télyo.
Március I. I.lceálls előndás t) órakor a városházán (dr. Krled Ödön).
Holnapi a nfiegyleti álarcos jelmez-estély
Nagykanizsa, február 14 félreértések elkerülése végett: e sorokat már pem propaganda kedvéért irjuk. A Keresztény Jótékony Nőegylet hétfő esli farsangbucsuzlaló murijának már nem kell propaganda. Ezt az érdeklődésből ludjuk. Abból az érdeklődésből, amihez foghaló csak Igy hushagyó-tájban akad. És amit a Nőegylet minden évben olyan páratlan sikerrel ara! le. — Most már csak azt Irjuk meg, hogy a kezdet ■/a9. Bejára! a Cenlrál oldalsó főbejáratán (tehát nem a kávéházi kapun I) Alaiíosok részére bejárat az udvar felőli a|tón, az éltcrcm Iclől, gyülekezés az irodában. — Belépődíj 1.50 P.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
— A MáriateAnyok műsoron farsantri
délutánja. A nagykanizsai Márlaleányok heteken át nagy szorgalommal kéazül-tek a ma délután 4 órakor a plébánia ftfiértermében előadásra kerülő műsoros farsangi délutánra, amoly a kedélyesség és numor jegyében fog lezajlani.
Idmof/uMuk om érdemen kaoljMal kereAkedeIm«/ 6*
(pari
Az újonnan felszerelt „Erxsébot" kézlmunkallxlelet és elő\'nyomdát iparművészeti műteremmel bövltem ki, hol mindennemű iparművészeti munkák és teivezések, szőnyeg én gobcllnfestések függönyök összeállítása éa montlrozások stb. Somsayl Marilla iparművésznó közreműködésével készülnek.
Tanítványok sz iparművészet minden ágában váló kiképzésié felvétetnek. Kézlmunksdlffek nsgy választékban I Előnyomtatások a legu|abb és legmodernebb mlntákknl a szokott gondossággal leszállítóit áron készlllnek.
Reinitx Béláné
az Erzsébet kézImunkaOzlct 73S vezetője.
MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel! Gravitációs központi melegvizfüt\'és! Automatikus tnelegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelői Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívűiről egy pillanat alatt!

BUDAPEST *
Gyár: X., GYÖMRÖ1-UT 76 -78.
Városi iroda és minlarakt r: V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telefon: 197 08.
Mflanyák, téli cslbenevelöketrecek (battériák), ólak, baromfitenyésztési eszközök.
Alacsony árak I
Kedvező fizetési fellélelek I
Szakszerű oktatás I
— Az IskolánklvQII népművelés köréből. A vallás és közoktatásügyi miniszler Zalavármegye Isko-lánklvüll népművelési bizoltságának előterjesztésére dr. Tholway Zsigmond nagykanizsai postafónőköt, a múltban is mindenkor tanusilott hazafias és odaadó munkálkodása figyelembe vételével, a zalavármegyel itkolánkivüli népművelési bizottság tag|ává további 3 évre kinevezle Ma: .Mese a benzlnkutról"
jelmez bálj
= A Délivasutasok Temetke/ zésl Egyesülete évi közgyűlését február I5-én délután \' Vs3 OTÍkor tartja a Polgári Egylet földszin i lermébtn. Hatá.ozalképtclenség esetén február 22-én ugyanott tarla-tik meg.
RtícUóttSL^
Sxabö György »<*»<>
lei boraíortumrl Itan P/lut 3.. udn \'
— Házasság. Székudvari Horváth Berci (Budapesl) és Csertán Ferenc (Nemesapáli) folyó hó 14-én házasságot kötöttek.
— Egyházi hlr. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök Rohn Ernő letenyei káplánt hasonló minőségben Kőveskulra helyezte át.
= UJ tánctanfolyam. Blagusz Elek tánciskolájában február 20-án uj tánctanfolyam kezdődik.
ma este 9 órakor
— Misszión hírek. Márciua ö-ével kez-dődőleg 3 napos lelkigyakorlat lesz a nagykanizsai Missziósházban az urlnők és urleányok számára. A lelkigyakorlat
— melyet az idén is a megyéspüspök külön megbízása folytán Bables Endre balatonfüredi plébános tart, — í)-én délután 5 órakor kezdődik és 13-án reggel közös szentáldozássál fejeződik be. A lelkigyakorlatra jelentkezni lehet a Missziósházban már most, bármely napon a délelőtti órákban. — Farsang utolsó napján, 17-én kedden egésznapos engesztelő szentség Imádás lesz a Mlsz-szlósház kápolnájában, mely este 6 órakor áldással fejeződik be. Jelentkezni Imádásl órákra már szintén lehet a MiBszlósházban.
Épöletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnüzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épületté, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphalók Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsin, ben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagól helyszínre srállil:
Dukász Ferenc épflletla, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Magyarulca 108 szám. Teleion: 290. szám.
Ha fáridt és Izgatott, ha álmatlanság! an és gyakori félclemérzelben szenved, ha nasgörcs, mellnyomás vagy szivfájáB kínozza, akkor Igyék reggel éhgyomorra 1—2 pohár természetes „F«reiic lóiief" keserűvlzel, mert ez megszünteti az emésztési zavarok okait s elhárilji a vértólu-lást. Az emészlőszervek gyógyilásá-nak több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyek a tápcsatorna tarlalmának ön mérgezéséből szárúmnak, a Ferenc lóxaaf víz kitűnően beválik. A Ferenc liuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füsz ható.
füszerUzletekben kap-
Egy ujsAg-hir miatt
•lisssradt mm fisoxohlvott várool kfljcBjOléo
Nagykanizsa, február 14
Hogy Zalaegerszegen még a rendesnél is nagyobb hatalom a sajtó, azt élénken bizonyltja az alábbi kedves esel.
Czobor Mályás polgármester pénteken délután t/aS-reUsszehivIa Zalaegerszeg fő- és székváros képviselőtestületét. öt perccel a megnyitás ulán a közgyűlést abbahagyták és uj közgyűlést tűztek ki egy alkalmasabb dátumra. Mindezt pedig árért, mert egyik egerszegi laptársunk előző napon azl irta^hogy csak a jövő héten lesz városi közgyűlés.
Eget6zegen valóban nagy tekintélye lehet a sajtónak. Jobban hisznek neki, mini a polgármester meghívójának.
A Kereskedelmi Alkalmazottak mai
áiurcosbAlj i. A nagykanizsai Kereskedelmi Alkalmazottak leimezes bált r«n-deznok ma este 9 órakor a Kaszinóban.
A rendezőség sok kedves meglepetést tartósat a résztvevő közönség számára. Az Idén a szépségverseny nom a megszokott sablonos szépségverseny lesz, hanem a közönség Ítélete: melyik a legszebb leány, illetve asszony Nagykanizsán ? A nőt szépségverseny első nyertoso
arany karkötő órát kap jutalmul, mig a nníslk uyertes egy Ilkör készletet. — Az estély a főnökök védnöksége alatt lurtatlk meg ós szigorúan zártkörű lesz.
a Kaszinóban
Zalavármegyében nincsen Influenzajárvány
Zalsegerazog, február 14 Dr. Thassy Qábor vármegyei tiszli-föo vo8,egészségügyi főtanácsos a zalai influenzáról szólva, kijelentette, hogy Zalavármegyében nincsen influenzajárvány. A meghűléses megbetegedések mind enyhe lefolyásúak, eddig egyellen egy súlyosabb esetről való jelenlés sem érkezeit még be hozzá. Nagykanizsán az influenza miatt \'áriák tje az iskolákat és ovodákat, Zalaszabaron az iskolát, SOjtörön |)>\'dig a kanyaró mialt kellelt az iskolát bezárni.
VIDA ifiszerfizletében
I kg. akácméz...... 1-16
\'/2 kg-os szardínia ... 1-10
1 doboz Stauller „Medve" sajt...... 1-Q4
1 kg. csokoládé 3 60
1931 február 15
p^RTIM
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
irit számára.
Teljesítményük felülmúlhatatlan I
Minden szaküzletben kaphatók.
— Karikagyűrűk divato\', 18 karátos aranyból, legszebb kivitelben kaphatók Berény József és Fia ék-szerésinél.
= „Turul gyufa". A nyugati északi áilamok giufa fngyasziói ma már csak az ugynevezelt impregált svédgyufát Itaszniljlk, melynek az előnye, hogy a gyufaszál a leégés után nem Izzik, rögtön elszenesedik, illetve akár asztalkendőre, akár ruhára vagy szőnyegre leesik, azt nem égeti ki. F.zekben az áll írnokban a gyufafogyasztás túlnyomó része már csak inpregnált svédgyufában bonyolódik le. A hazai gyufagyárak most ezen példára „Turul\' címkével zöld Bzinü ugyancsak impregnált svédgyufát hoznak forgalomba, nfrly a fenti I övelclményekm... megfelel A .Turul" gyufa dobo.\'a a a csony, elegán* kivitelű és f\'gyas tói ára azonos a nálunk forgalomban Tívö rendes svédgyuláva1. A zöld színű impregnóll .Turul" gyufa minden fűszer- és csimegeüz elben, dohány nagy és kis lőzsdfben dobo zonkénl 6 fillérért kapható.
— Herceg Et-terházy kapuvári Iltls-árugyára egy kiváló ételízesítő huakl-vonntot a „Yealor"-t hozza forgalomba. A Yeator lovost, főzeléket, mártást slb. Izbon, táperőben rendkívül feljavít. Az étvágyat fokozza, az emésztést oliWglIt — Egy tAnyérnyl élet lzositéae fillér™ költséget Jelent. Gyermekek éa betegek táplálásánál Ih hathatósan használható. Növendékgyermekek és áldott állapotban lévő nők részére csontképző hatáau. Minden ktllföidtnél Jobb éa olcsóbb.
ZALAI KÖZLÖNY
pársUsa t,»i»lí!r!tcí! íw»a a »lls£ lr\',1,4 Itei-rívln I
— A hórhá/l kápolna céljaira N. N. 10 pengőt adományozott. l.ongaucr Imre kórház-Iclkéaz buzgósága folytán a kápolnn Ugye laanaii liiavitn anyagiakban la biztatóan hnlad előre. Ml som szlluünk meg kérni u lólelki) embtrukei: sogltaék hozzá a Mrtlázhim nii-gtof-duló ezer éa ezer szerencsétlen testvérünkül a hit vigasztalását nyújtó kápolna lélealtéaélioz. Minden Hdományt Itt nyugtázunk. — Itt említjük mog, hogy a kórházi kápolnában ma szentaég-Imádáa van.
Id6|áiái
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szombaton a Mmir-Uklit: Heggel 7 órakor —2, délután 2 órakoi +1-3, este í> órakoi —18.
Prfiöztl: Reggel él délben boiull, eile tiaata égboltok.,I.
Szélirány: Reggel éaiak, délben éazak-kelel, este ésukl szél.
(Éjszakai tádlójtlentés) A ■•U.r-.li-glal Intéz*! eete 10 irakar Icantl i Éuakkalntl légárami**, tulnyonsólno borult léi, gyenge basasáa én saeárnap délutániéi hSeüly.dé. .érháté.
— „OyerQnk a gőzfürdőbe!" Ezt halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A téli tár-sasélet egyik legkedvesebb gócpontja lelt a gőzfürdő. Itt találkoznak főként bálok, késő éjszakába nyúló faraangi kimaradások után a fáradt mulatozók, hogy felfrissüljenek. Az egészség, a testápolás, a szépség megőrzésére keresve Bem lehet Jobb és olcsóbb alkalmat találni, mint a ló gőzfürdő. A kanizsai gőzfürdőben pudlg Igazán csak Jól és kellemesen lehet pár félórái eltölteni. Kellemesebb csak n kádfü\'dőben lehot azoknak, akik a kádat többre becsülik. Egy Jó masnzázíi azonban mindkét esetben valóságos újjászületés.
Kérjen fűszeresétől
kipróbálásra (ntmon Uvtí Herceg egy darab lUgycII Esterházyléle
99
YESTOR"
átaUiaaslll huakiwonatot
a
Nagykanizsai képviselő: KlafaludI Aladár, Sugér-ul 17. Tel. 5-42. és 8 93
— Uraim I Elsőrendű inganyagok érkeilek a SchUtz áruházba.
— Gyümölcsfát, rózsát, gyökeres szőlővesszőt stb. most rendeljen, hogy idejében ülielhessen I Unghváry József faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyen I
= A Néhai Hlld István Emlékére Alapított Temetkezési Egylet ér ksili laglail, hogy foyó hó 22-ért délután 3 órakor tartja az V, évi rendes közgyülépé\', a volt Szarvas Szálló Világ m izgó helyiségében, Erzsobel-lér 18, melyre lis,telettel hivja meg lakjait. »
l>o»<lrollut>r{lltt)on, nc UUh1-rUM pénaHakat IdosaahL
NAGY TEAVASAR
Muszei és Friedenthal
osamsgskaraskadéséban.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagona" Csylon gyöngye
Kiválóan aromás üdiiő tea, különösen betegek és lábhadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (Beggell tea)
Idei termésű legnemesebb ültetvény ü fajleák szakszerű keve-ré\'.e, aranyszínű felöntésü, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 Arai (fhe o\'clock) tsa
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga fel-őntésü, dus illatú, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 fill.
Blts Melange
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sölél felöntésü, erős, dusillalu leikeverék, tea Gourmandok különlegessége
1 dkg. 36 fillér
Plccadlly tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sölét felöntésü, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence * I dkg. 40 fillér."
i\' c$£?ebb fogak
titka
egerszegi pénzügylgazgató-sághoz
és amennyiben nem találnának méltánylást, ugy el vannak határozva, hogy működésüket és
tevékenységüket átteszik Nagykanizsáról Somogyba, valamely városba, ahol löbb méltányosságot fognak találni, mert — mond|alt — Nagykanizsára számos kereskedő és llgynOk jön máshonnan, akik itt csináljak űileieiket éa nem fizetnek adót jövedelmük után, akik pedig becsülettel róják le adólkat, teljesen leheletlenné akarják lenni ezen intézkedéssel, hololt ők voltak azok, akik az egész áliat-exportot Nagykanizsáról megindították.
Meg vagyunk róla győződve, hogy illetékes helyen meg fogják találni a kellő megoldást és a legteljesebb méltányossággal kezelik és revízió alá veszik állalkereskedőink és ügynökeink adóügyét. (B R)
KÖZGAZDASÁG
A nagykanizsai állatkereskedők és a felemelt forgalmi adó
A pénzügyigazgatásáéhoz mennek küldöttségileg
Nagykanizsa, február 14 A nagykanizsai állatkereskedők körében az utóbbi időben nagy elkeseredés tapasztalható, ami — őszintén szólva — nem indokolatlan.
A nagykanizsai állatkereskedők és Ügynökök ugyanis, akik az egész ixporlnak súlypontját Nagykanizsára helyezték és igy ezen a téren óri isi szolgálatot lellek összeköttetéseik révén a városnak a forgalom emelése szempontjából, eddig havi 8-10 pengő forgalmiadét fizettek az dtalányozásl rendszer alapján. Nem is volt senkinek kílogása, meit tényleg a keresel! viszonyoknak megfelelő voll ez az álalányozás. Pedig akkor még lehelett üzletet kölni ál-latkereskedólnknek és ügynökeinknek. Most, hogy hónapok óta az állatkereskedelem stagnál és az Idegen kereskedők is csak alig, hogy felkeresik a nagykanizsai és zalai ál-lalvasárokal — a lorgalml adóhivatal az eddigi 8—10 |>eiigó havi átalányt
80, sőt 100 pengőre és még azon felül felemelte
Nem elég azonban ez sem,, hanom visszamenőleg
1929-re is ezen áz alapon kövelelik a befizelésekct és 1931 re az elórc való lerovásokat.
Ezzel kapcsolatban most a m. kir. adóhivataltól azt az éitesitést kaplak, hogy .megbízható adatok alapján az adóhivatal azl állapitolta meg, hogy
1930-ban az adóköteles tiszta jövedelem nagyobb volt, mint az 1929. évi Jövedelem,
azért az 1930. évre megállapilot jogerős általános kereseti, valamint jövedelem és vagyonadóját 19JI. évre a magy. kir. adóhivatal a kincstár nevében felmondja és (elhívja, hogy adójának ujabb megállapításához szükséges vallomását terjessze be".
Akkor tchál, amikor az állalkeres< kedelein az egész országban a minimumra csökkeni, az export pedig teljesen szünetel, ugy, hogy állalkereskedőink és ügynökeink a legnagyobb harcot vívják megélhetésükért, nemcsak a lorgalml adói emelték minimálisan 100 százalékkal, hanem ennek alapján a kereseti, illetve Jövedelmi és vagyoni adói Is.
Kereskedőinket annyira érintette ez az ügy, hogy elhatározták, hogy küldöttségileg mennek a zala-
Budap, sll ruhagyér Uszleaséges koaioly
rendelkező bizományost keres.
A bizományosnak nem kell Iciietlcn luha kereskedőnek lenni, de Jó helyen lekvő Hitellel kell rcndelkeinie. Aaonnali értesítési .Kommerz" jeligére Boros
hirdetőbe, Budspesl, Andlány-at !>4. ns
Adófizetők figyelmébe
Figyelmeztetjük mindazon adózókai, kik 1930. évben váltottak ipart és akik 1930. évben leltek először keresel adóval megróva, továoüá akik 1930. évre 10.000 pengőt meghaladó tiszta jövedelem után leitek megadóztatva, azoknak februlr hó 28-ig bevallást kell adni a váiosi adóhivatalnál. Ezen határidő eltelte után becdolt vailomasok alapon kivételt adó után bírság lesz kivc.ve. Azon munkaadók pedig kíanél 3600 pengőt meghaladó fix fizetéses alkalmazott van, a városi adóhivatalnál Bzerzendó illelményjegyzék alap-Ián a kir adóhivatalnál bejelentendő. Ennek elmulasztása biiságot von maga után.
Végűi bizlosiló intézetek az általuk üzletszerzők részére kifizetett jutalékokat tartoznak részletezve a kir. adóhivatalhoz legkésőbb február hó 20-ig kimutatni. Ennek elmulasztása színién birságot von maga után.
Városi adóhivatal.
SINOEK>\\ftRRÓGÉPEK
ums A\' LEGdOBBAK I
néora
JL ZALAI KÖZLÖNY
A borjú nevslése és takarmányozása t
(A téli gazdasági ttnfolyamon előadta dr. Van Zoltán gazd. telügyető)
Azon községeinkben, melyekben a rossz gabonaárak mialt sokan kívánnak a növendék állatok hizlalásával foglalkozni, kívánatos lenne, ha a sok fehérjét (htisképzö takarmányt) tartalmazó olajpogácsát, minden gazda szükségletét összeírva, wagon télelben rendelnék meg, inetl igy sokkal olcsóbban juthatnának ezen növendék állatok nevelés és hizlalásához nélkülözhetetlen takarmányokhoz. (A bazár udvarban a hússertés tenyésztő és értékesítő egyesület a lagjai részérc olyan takarmányokai lart és beszerzési árban ad, melyek ugy a husserlésck, mint a szoptatós kocák gyors fejlődés, illetve lejképzéséhez nagyon alkalmasak. Ma 34 Ve fehérjét tartalmazó napraforgó pogácsa mázsánkint wagon tételben 850 filléréri szerezhelő be) ■
Az I </2 éven felüli üszők 2 éves korig, leliál 6 hó ala\'t már csak 50—60 kgr súllyal tudnak gyarapodni. Ha legelőre járhatnak, ugy a legelő mellel! csak akkor van szükség este-reggel elelésre, ha a legelőn nem kapnak elég táplálékot, télen pedig szükséges naponta: 4 kgr, széna, 180 napra = 720 kg.
á 4 fillér = 2880 f. 8 kgr. tavaszi szalma = 144-1 kg á 2 fillér = 28-80 f. 12 kgr. répa 180x12 - 2160 kg.
á I fillér =■ 21 60 f. 0.5 kgr. korpa 180x0 5 = 90 kg.
á 10 fillér — 9— f. Összesen 8g 20 fillér.
Egy kgr. élősúly gyarapodás ha az üsző csak 50 kgr.-ot tud magára szedni, ugy 88 20 : 50 ~ 1 P 70 fillérbe kerülne. ; Arra való tekintettel, hogy ilyen korban már az üsző nevelés nagyon sokba kerül, igyekezni kell ezt már két éves kora elölt beüzetnl A beüzetelt üsző vemhessége első felében a fenti takarmánnyal megelégszik, a második felében azonban már jobb takarmányozási kiván, a leellés elölt pedig 8 héttel a jó kitőgyelés elősegítése végeit naponta 3 kilogramm korpa, zab és árpadara, eselleg takarmányliszt keveréket kell annak adni, (előrehaladott vemhes áll.ilokkal hüvelyesekel nem tanácsos etetni) (gyéb takarmányok melleit, mert a születendő borjú táplálásához szükséges tejel csak igy képes az állat biztosítani és ezen esetben a leellő állat a takarmányozási költséget is megtéríti.
A fejlődésben levő fiatal állal takarmányozására annak megfelelő abmkolására igen nagy súlyt kell fektetni, nemcsak azért, hogy a kis-borju jól tudjon fejlődni, hanem azérl is, hogy a ntég fejlődésben levő állat növekedésében meg ne akadjon, meri akkor az előhasu üsző nem képes kifejlődni.
Azokat az állatainkat, melyeke! sem nevelésre, sem igázásra nem akarunk használni, hanem az célunk, hogy ezeket mielőbb és minél jobb áron értékesítsük, a*ok hizlalása mindiddig kifizetheti magái, mig az abrak takarmányok olcsók és a hízott növendék állatok magas áron értékesíthetők. A hízóba fogott növendék állatainkkal a nevelésre szánt üszőknek számításba vett abrak takarmányokból 20—30 o/o-al is többet kell megetetni és ez egy éven felüli borjukkal az árpa, zab és fóll-bab vagy olajpogácsa keverék helyeit már kukoricadarál lehelünk, s az I éven felüli borjukkal már nem
1981. február 82.
egy, hanem 3—4 kgr. darát is meg kell naponta cleh i, ha azt akarjuk, hogy 1 és 1/2 vagy I és \'/i éves korban már 5 mázsán felüli súlyban tudjuk azokat értékesíteni
A hizolt növendék-állalokat ha azok el őrendüek, nagy áron értékesíthetők, de még magasabb ár volna ilyenekért elérhető, ha gazdáink községenkini szervezkedve az egyzerre és egyformán jólhizlal! állataikat egyszerre is bocsájlanák eladás ah.
Qazdáink nehéz helyzetén sokat javítana, ha a növendék áll lok kifogástalan tartását megtanulnák s ha azl is ki tudnák számítani, menyibe kerül a növendék állatok felnevelése és mer! az a reményem, hogy a téli tanfoly \'in tanulói nemcsak maguk tanulják ezt meg, ha nem községük gazdái i is megtanítják er e. azérl igyekeztem ezeu kérdéssel részletesen foglalkozni.
(Vége)
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —"flO schíller (vörös) asztali bor P —-60 kitűnő fehér asztali bor édes P — 80
DOHI JENŐ. Battbyáoyutca 10.
TŐZSDE
A mai lőzsdén nyitáskor üzlelle-lenüég uralkodott. A lőzsdeidő későbbi folyamán Berlinből érkezeit kedvezőbb hirekre az irányzatot javuló tendencia váltotta fel. Az üzle i tevékenység azonban csak egyes papírokra szorítkozott. A hangulat mindvégig bizakodó és barálságos volt. Flxkamalozásu papírok piaca Uzlet-tclen. Valuta és devizapiacon az irányzat kissé gyengébb, csupán Newyork kábel emelkedett 10 ponttal.
XlrteU zárta!
r"árli 20 33 London 23 19, Niwvot 618 30 HrllMel 71271/1, Mllin., 2712,
sotld 50 80, Atnilem.ni 20Í 05 Uetli 123 23, Wien 72 82 So(U 3 5, Pl» -IS 333/4, Vnrrt I8C0, Budapest 10 40 ■ tiarad 912■/«. Muknejr K8r/á
TenaéarMuit
Az árak kenyérmagvukbun változatlanok.
Bu<« UM.iv 77-e» 1450 Kii 7.-1* 1465 14 7ű, 79-ea 14 85 15 15 SO-m 1490-19.\',0, dnnánt 77-e» 1435 14-50 /8-II 14 50 14 65 \'9-ei 14 70 14 85, Wl-as 14 00 16 30 R.« 10 70 0 80 uk «tp» 15-00 IS 10. aOráipa 17 00 1900. vab 1850 875. Imgerl ti. 1390
1403 dunántui: 1280 1290 repce---
—■—, Vorpa 11 40 11 50
i kuUfeiü tóude derlxa-jegyzéie
valutAk
Angol l. 27-74-77-88 3elith. 7* 65-8005 CMhk. IH-8U ,6B8 Dán k. 152-90-159 60 Dinár 10-02-10-10 Ooliár 570 10 "73-10 Punéit I. tt-40 27-70 HotL 329 3J 230 30 ,-engyel 6j 8J-S4 25 Len 3-37.1-41
ev« 4\'12-4-,8 !tl« 79 85-30-16 Márlu 135 85-136 15 Nc-tvéfl 1*300-153 60 Peseta —\'—-—*— idillt. 80 20 80 60 Svájci f. IK 20 10 70 «vm it. i.»a 15 -sa-75
■."tVI/An Aaat 229-65-230-35 Belarád 007 dlu Keríln 186-02 I3Í12 BrUsaxel 79"5 80 00 Buksiéit 3 39 : 41 Kopenn.l(3 00 ; 3 «5 London 2.\' 77 7/88 Midiid 54 15-57 76 Mi-sno 7^-93 30 03 New/or 572 10 7370 Os&lo ti 3 05 193 45 i\'árls 27-42 2,-49 Práíi 16 93 -16-69 Slőllá 4*13-4-17 Stockh. 163 20 153 60 Varsó 64 10 6t 30 Wien 80-37-H 62 70rlch 110-38 110 69
Kiadja: Délzalal Nyomda és Lapkiadó Tailalat, Kagjkanlssán.
Felelős kiadó: Zalái Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
Margit fürdő
ia Csengery-ut 19.
A Nyitva mindennap a • reggel 6-tól, este 7 ig w
Márvány kádlQrdő P 150
10 jegy vételnél......P Ív-
Igénybevehetlk egyesületek, vállalatok la
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás........P —\'30
HIIMft, izéasrrfliáM izitant kuiltatl.
AFHÓHIÍDETÉSEI
Az apróhirdetések dija 10 uAlg SS fl|l«r, MJadea torába itö dljt S ffll. Vasár és Soaepeap 10 szóig SS fillér, mlndea totébM sió dija 8 tilt. Sierdán éa pén-Maa 10 snMg SO falár, minden lováhbí né dija B ffll. Clmáió • minden vast*, gabb betűből álló aió két a:ónak ».|n It-bük. Alliti ktreAÓknek SOM engedmény
Hirdatáaak ti (St) paisQfl A*n«*g«a alal ■ falealagaa kéniiaUa, saámláataa alk<r*MM •égatt altra flaataadSk
Ciengery-utcá 18. alatl 724 Q-01 431
Príma nemei (hiril) kanári madarak jutányos áron eladók — Eotvos-tér 33.
„Aiatótaxlt" kényelmesei olcsón 167. éa 5/1. telető t számon rendeljen. Sürgönyeim .Autóbxi"- . 445
aatárasákat Jólálásul készít, Bazió
Sindor. 617
alSnratseda dúsan telaxerelve legdivatosabb mintákkal. Kirpáii Bozalnél, Kölcsey utca 15, 4ö0
... Baaárápülatban 2 szobából álló
vlligoi udviri Irodahelyiség májua l-ra
kiadó. 702
l Könnyű atráfkeoalk eladók Barsó Sándornál. 6l7
■abamaataa, faillaala boraim árát leeatallltettam 11
fehér éa vötós lilerenklnt 44 éa48tlilei,
„» iá,t pilackoktiao, nvrg cudvil.
r<ki«. ijj. safrán Jaaanf
rrlaaa JaaS, ti-aaékat-tár a.
Vauai minden ter]cdetemoeii vízvezetéki, egeizségUgyl, központi ^óz- éa melegvu-lülé.i oerendezuelüielt izereléiél, caalor-nainal, tovabuá viaszerkeieu éa egyéo uuutue munkákat. Talafan n-88. Ő79J
Mludenlajti láaaoaik készítéséi éa JaviUaat vállalom, bauu Sándor. 617
P*aakSioaSal bekeDelezéaie minden OM&CfcUen a icgelónyQacbben >\'• .eggjor* aalHjin lolyAsliul »»**l Ignao pciu-koiiBOiikOzieuiú uuUaji i\\Ag)kaoUM, llotihy Mikioa-ut 2 szani. baaa
ko.,,yu hajMkooaik eUdok Bazso Sándornál. t!7
A baromfitenyésztésnél
rendkívül lonlo. kftiOlmtiiy, honr cukli íl»6r*ndQ Iculimiiltbúl ,itrti:uajé.kioja.!, ib.lv. m*. uvkiImi ucíaiun bc *l.pau,.gul, klkotc(MM«u t>.l,eu>..i[«.búl tr«aó ci«Jintu,i. i,itinui
Dtm I*,n4ili<lunk. — All.i.iio c.ü.ll tloiljwudl Taakicd «• nemet Wltcneiuini. tiilr,,,,,, j l.lic, utmii Lagaorn u i,\'i<. t«.tu fiju. — r«*kkcicit, túfitkuu.ytk.lf, válogatóit tenyeailoiak et6j.K/.,li.tó i khAikV lOkkacoca, Hl.tvip4.un m«(rcnü«li,eid PHANUbH jOzstr-NEL Nagyfcl nlzaa, Sugar-ut, ümnji 10 lil.tr. t io
CaukuU alig hasznait Stt.oh autó olcsón eladó Kauluuun Manó, Nagykanizsa. Telelőn 16/. o»9
kiadarn 4 szobái, fürdőszobás I. emeleti Ukta Brzaéuer ter 10. srAmu huban ütajua t-re kUUo. Bővebbel ür. Halphen itgyved lroUijaoan. cZy
Konyha kredenc, 3 ajtóa uektény, aulai, ágy, kep aiado VotOjniariy utca 18. o7J
Prixatpanat diszkréten ciak biatoi he lyekte kapiialu. Uim a kiadóban. 368
Eladó Petőfi ut 1/. izlmu Ilii. Ugyanott kétkuiicdcea peaseg májua t-re ktado, eiel-Ug elobo la atvelictó. 6t)9
Ktílűnoejaraiu szépen kutaroaett azoba kiadó Btttlhyany-ulca 2z. b62
aiRáaamHakáaak (elvételnek Horthy AUaitrt ut 4., I eni. ■
Hirom izobis lakát májút l-re hlai. Erzaébel-tér 10 alalt.
130
Sárbaadá magánház kertlel Kinlm, 66. május l-re hitomtsoba, előszobt « vart konyha melléképületekkel. Ttlek/i 54. háztulajdonosnál.
1 kooala és egy vasműnkét felvélem Szegő Mór, EOIvOs tér 2 .ffi
______________7«
Egy szobát udvart Jakit mellékltelylii. gekkel május l-re kladé. Szemere-u t
__________ m
Kél taawlólaáayt vagy kifutót It], ven Plala női szabő. .7^
Petőit-u. 37. si. valamint PetőH u. 6 iz pékház sDrgőien aladó. Bővebbet-aoxál laaaoa Irodája Nagykinlzsin Horthy Mlklőt-ut 7. n. \'
■agfkaalaaa 1931-ei pontoain öu. izeillltoll név- és lakjegyzéke (címtárai kapható. Fő-ut 20. 1
Kiadó Sugár-ut 15. u. a. kélaiobi udvar! Iikás, mellékhelyiségekkel -m
Nagy culádu kapáavlnballár |ó l|.
zetéasel felvétetik. Egy aaaqara eladó. Ortlnfeld Adoll Nagykantaa, Magyar-u ü ______-691
Látáhagyas 1 hold szőlő eladó. É7-deklődnl lehet Attlla-u 31. tUll. 711
Hodarn B aaobáa lakáa Inróó. szobával és minden egyéb komforttal ellátva mijut esejére kiadó. Érdeklődni lebel Ctengcry ut 9, a házlulajdonotnát. 701
KOlflnboJáratu utcai bútorozott szobi kiadó Csengery ut 36. 69»
Bagóiul sor 35. uámu oaaládlhéa májút l-ére kerttel együtt kiadó. Bővebbel Sugár-nt 9. Mám alalt, Balassa. 691
Modern házban • várót belterületén, nagy Orea nobát keres keresztény uri-cialádnál, eselleg kluolgáláitil, migányo* utl nő. Címeket • klidóblvilalbi kétek.
__699
Ingfan lakáat adok egy egyedül álló, liizteuégC\', Idősebb .lánynak van asszonynak, csekély ellentzolgálalérl. Bó vcbbel Magyar-u 19. -722
MaáSarts a aaabáa lakáa türdőazobá vil, Osuu mellekbeiyliégeknet, május vigj augusztut l-re kiadó. — KlaUludy-ula Ilii. Rectel.
Kát aaabáa udvari Ultis mdlákhtlyl-Bégekkel májua l-re klutő Ctengery-ut ii.
_____4»7
Szép kétizobás előszobát lakát májul l-re kiadó. Ztlnyl Miklós u. 16. -723
Igen Jó, utca! háram aaabáa alápincézett Ilkái és szép kétszobás lakáj Oaangarf-nt s7. alalt kladé. Bővebbel ugyanon Pócz Istvánnál. -600
Kát aaabáa udvari lakáa dliznóób hisinálilUI mijut l-re kiadó. Kibérelhető raaiclis l-lől Is, Klnlsal u. 21. Bővebbel Billhtsny-u. 10. -590
KttsucAsiatssylIwAnitAs.
Mindazon Ismezőselnkaak ét |óba láulnkoik, különösen a IsnMtillletek, u uszonyok Mattá coturegidoja, izoc. mlnzio társulat és ker.fotékony nőegylet uglatnak, kik siereteti edesanyánk
5xt. Koiiti likUBÉa. Csillag Ilou
ny. l^ugdé-tanltóna
e hunyta alkalmából a temetésen megjelenni ízi vetek voliik ei lóleső ré«i-vétukket lájdilmunut enyhíteni Igye-keziek, fogadják ezúton is bilit kO-stOnelünkeL
Kováti Mlklős tanító és citlid]!, vilimlnt a syásioM tokonsás.
Érlesilem a nagyérdemű közönséget, hogy az összes hus- és ztlr-nemüek nálam továbbra is olcsó áron kaphatók és pedig:
Bertéshu 1*40—180
larhahns 1*0—160
Elváló silruiloBBi l\'BO Háj és xslr 160
Borjabai 180-210
A fbtSltkns árát 1« lessáUitottam.
A n. é. közönség becses pártfogását továbbra is kérem tiszteletlel
705 i Potrios Gyula.
to^t február IS.
Seohiwó.
Tlllk, r. c w.siii »••»•» cp.u f. hó 15-Sa táncmulataégot
""ii.rválli »l« vcnttéelöbtd. Talikl-ul rendel J folyó hó 17-en, k.ah.gyó
kedden i»m» álarcos bálját.
MlápMIJ » "nér-
KltBoó l.n-band.
i pldloifáet káf
> KP.NDEZÖSÉO.
miinilig elleuörzöít
I Britébe! la|baromll lelepröi" szár I sxavaloli lehérha.menés és
I luberku\'ó\'lt ssien««a
| ftMERIRttraÖl LEÖHDRÍ1 ÜDE ÉRDIED
I I.nr\'eitojások, kUHOItli szárma-aáiu magas io|áihozamra ktteny.\'sa I Kii\' és caapóléuekkel ellenŐizOtt | lör/aekböt aiármasók.
í\'lólcuya/leilittök ét itvchitik 40 és 50 llllerea árban:
orszAq József
mag. termény, mflirágya, nővényvédő ncrek, crőiakumányok kereskedésében |tgikaalaM,Erai4beMér 10 Tilalom ISO.
Ugranllt előjegy estethető más tényé-artlböl azármató magas toláahozamra kltenyésatctt torzsból származó
Khaki Cambeil kacsa
I tenyáulojáavh
darab^nklnt I pengői árban
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3130/1931.
Tárgy. A nyílt árusítási üzletek zárórájának módosítása.
I
Hirdetmény.
3 Közhírré teszem, hogy a m. kir. kereskedelemügyi minisz-jier ur 130927/1931. K. M. sz. cndeletével a város területén evő textiláru kereskedések zár irája tárgyában kiadott 94306— 1923. K. M. sz. rendeletét hatályon kívül helyezte és elrendelte, hogy a rövid-szövütt-icötött, urí és női divatáru cikkek, továbbá a kalapok és kalapüiszek árusítására berendezett üzleteket, úgyszintén a rőfös- és posztókereskedéseket szombaton, valamint karácsony első ünnepét és a húsvét és pünkösd vasárnapját megelőző G köznapon este hét (7) órától, egyéb köznapon este hat (6) órától, az évnek május hó 1-től augusztus hó 31-ig\', tartó pákában reggel hét (7) óráig, F évnek szeptember hó 1-től PPtílis hó 30-ig tartó szakában toedig reggel félnyolc ("28) |OJáig, zárva kelWtartani, mely |M0 alatt az üzleti alkalmazottat foglalkoztatni tilos. | kirendelem továbbá, hogy ■f1 1 és II. kerületben (Nagy-\'- Kanizsán) levő sütő-üzleteket e8«z éven át este 7 órától ,et\'«el 6 óráig kell zárva tartani.
Nagykanizsa, 1931; évi február hó 14-én.
Polgármester,
ZALAI KÖZLÖNY
BECSI VÁSÁR
1931. mttrclu. 8 —M-lp (R o • m n d . b ■ w náralna IB-loJ
KÜLÖNKIÁLLITÁSOK : Bútorvásár (Reklámkiállítás) prémdi«atszalon
Régiség- és művészeti kiállítás Az ujabb idők flzemgazdálkodáaának kiállítása NEMZETKÖZI AUTÓ- ÉS MOTORKERÉKPÁR KlALLITAS Vaa- áa szabadalmazott butorkiállitáa (Élelmi-szerek éa élvezeti cikkek kiállítása) Épitö- áa utápitö kiállitáa - Műszaki ujdsnságok és találmányok Mezőgazdasági és erdészeti mln\'a-kiállitás AUSZTRIAI VADÁSZATI KlALLITAS
VlaiiaBáMl, .áiárt Igaio\'vánnyal (, ullevíllel bárki mbldon aillphell ai onlrák hallil Ciehulovák aiulaióvlium „OkiÍKlclen ! N,«y men,tdlj,cdveim*nyek i mieí,r, ciehtilovák li oulrlk vaiulikon, a Dunln ai i lígllorgelombau. Váililjtaiolványt (ára 3 P), valamint mindennemű (elvliegei lá«l Ulill|tliB
WIENER KIESSE A. B., VIEH VII.
további - ■ l.lpra.l Taviul VI,I, Idrle ilall — a Wiener M.ii. ludakblólrodlla ÍAuikunflilella de, Wlcu.i Meiac, Lelpi.K Oilerrelchlicbei Metihaui) ái aa alábbi tliilelelbell kípvlieióki
Schenker á Co., Nagykanizsa Máv. Hiv. Menetjcgylroda fiókja, Nagykanizsa Csengery-ut I.

^mrn&i
jó ÉS r
OLCSÓ

HIRDESSEN
■ „Zalai KBzlBny"-ben.
Uradalmi
12—18—26
fillérért
Nagykanizsára beszállítva, bármilyen mennyiségben kaphatók a
Nagyrécsel Uradalomban Nagyrécsén.
Telefon Nagykanizsa 175.
Hentesüzlet megnyitás.
Van szerencséin a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy február hó 14-én Kossuth tér 3. szám alatt
hentes- és mészáros-üzletet nyitok.
Elsőrendű sertés- és marhahúsok, legfinomabb felvágottak, zsír és zsírszalonna. Naponta frissen készített áruk lesznek forgalomban, Szíves pártfogást kér tisztelettel
MARTON JAHOS
hentes és mészáros.
Ha Jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizaloitfmal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió éa gramofon osztályához
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóharátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve édesapám és rokonunk
id. Sommer Ignáo
nyof. D. Sz. A. rfimoidonyv.ietd elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
erdélyi jenő
géplparváilalalával Zalaegerszeg. Telelőn: 43. Készít:
•lavavaták és •*l»aattraab*Maaa-d«ais.a.t, traktorok, autók áa gépek Jatltéaál.
zaoa
Teljesen uj, rfendkivül elegáns, modern és szolid kidolgozást!
2 ebédlő-butor és 1 hálószoba-butor
mélyen áron alul eladó. Érdeklődők írjanak „Alkalmi vétel" jeligére a kiadóhivatalba.
Kováid Péter és Fia
budapesti fettAgyár
mélyen leszállítóit árban leüt, tisztit és pllsséroz, gallérok, kézelők és ingek legszebb tisztítása
Csengery-ut 5. szám.
!flza<}ésx,éieike/i hű. fxarái
SINGEK;
VARRÓGÉP.
/vxjelé&As feUiáhsLeJc yJZcu^sxmy Acu/r- .
SINGER VARRÓGÉP RIÍSZV TARS
SAÖYKAHIZ8A Fléküitote: Fö-ut 1.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
KlrAlr*itoa 41. aadaaa kdakaa
egy flzlethelyiség,
■ mely Jelenleg trafik, tnájua 1 re kiadd. Bóvebbet Zvelg Imrénél, Eruébcl-lér I.
230/931.
Hirdetmény.
Sormás község elöljárósága tzennel közhírré leszi, hogy Sormás község vadászjogát 6 évre, vagyis 1931. évi aug. 1-től, 1937. évi |ul. 31-ig terjedő Időre 1931. évi lebr. 24-én délelOtt 9 órakor a sormásl körjegyzői Irodában bérbeadia. — Árverési teltételek a sormás! körjegyzői irodában megtudhatók.
Sormás, 1931. febr. 10. Pltó Lajos s. k. Hosszú Lajos s. k.
bíró. kör|egyzí.
230/931
Hirdetmény.
Sormásl erdöblrlokosság tulajdonát képező cca 210 kai. hold erdő vadá-zati jogál 6 évre, vagyis 1931. évi aug. 1-tfll 1937. évi jul. 31-lg terjedő időre 1931. lebruár 24-én a sormásl körjegyrői irodában bérbeadjuk. Az átverés! leltételek a birtokossági elnöknél megtudhatók.
Sormás, 1931 febr. 10. Csordás János sk. Kele István sk.
p*aitirnok. bírt. «lt*k.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3347/1931.
Árverési hirdetmény.
1. Folyó hó 19-én a kiska-nizsai alsónyiresen kitermelt 124 halom ágfát d. e. 9 órakor az alsó lesháznál,
2. Folyó hó 24-én a felső-erdőn kitermelt 15 halom ágfát d. e. 9 órakor a felsöerdei lesháznál és
3. Folyó hó 24-én a volt Pick erdőn kitermelt 13 halom ágfát, d. e. II órakor a kis-förhénci középső hegykapunál megkezdődő árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1931. évi február hó 13-án.
,„ Polgármester.
1993/1931.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogba helyezett és lejártáig ki nem váltott zálog tárgyak 1931. február hó 21-én d. u. 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. sz. a. helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1931. január hó 31-én.
711 Polgármester.
2730/1931.
Hirdetmény.
A vásártéri mérlegháznál fo lyó hó 17-én d. e. 10 órakor megkezdődő árverésen 1 drb. mangolica tenyészkant eladok.
„o Polgármester.
Dssa-Szára-ádrla Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasul)
MENETRENDJE
HinkulM álloméiról iiialó él Iinkuliii áliosám érkeiö vonlokról «i továkkllolt kiivetlei kocsikról.
Érvényű i 1030. éwl •zeptember hó IB-tíl kezdwe.
Budapest—Nagykanizsa
Vonat ut.i A vonat neme Budapestről | Indul Nagykanizsán érkezik Vo.il ifim A vonal neme Nagylpuilxlá-I Budapestre Tói-tódul || érkezik
216 202 212 214 204 Szem. v. Oy*. Szem. v Szem. v. Oyv. 21-20 7-60 640 1410 1815 4-10 11-35 13-20 2040 2214 211 201 213 215 203 Szem. v Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. 0-35 605 1-30 14-29 17-45 7-45 10-10 15-45 2110 21-40
Közvetlen kocsik:
216/912. u. vonatnál I—11—1U. out. krol Budapeit D. V.—Barcs (Pécs) között.
216/312. 202.
207. ss vonatnál 204. 204 204. 201(204.
II—1H „ „ „ ., Zaliegerizeg
étkező és III..... „ „ Pragerakolg
I—II. oszt. kocsi Budapest D. V -VentlmTglIa
III. . . Trleste.
I-U. „ . Ráma.
hálókocsi , . Venezls.
étkezókocsl Budapest D. V.-Nagykanizsa között. Amilyen viszonylatú kocsikkal a 202. az vonat Indul, ugyanolyan viszonylatú kocsikkal érkeslk a 203. sz. vonat. Ugyanez áll a 204. és a 201. sí. vonatokra l».
\' Nagykanizsa— Balatonszentgyörgy_
anl- I Balatonszent-1 |] |Bslatnnsirnt-|| Nagykanl Indul I *rlt I _ügyOrgyrfll lnd-|| zaára érkezik
T3T
| Vegyes | HTOT A fenti 235. és 23«.
Nagykanlzsa-
Irgyröl I
Vegyest"* 11 ^ sz. vonatok csak 11-111. osztályú kocsikkal közlekednek.
Szombathely—Ágfalva O H—Wien S. B
-Ágfah
II Bécsből ti«.b.l- I Nif jVinl-Indul I kdyrtl | Uár. trtulk
Szem. v. Slnautó
Oyv. || 8-20
Szem. v. 10-15
Szem. v. 15 34 •
Szem. v.|| 20 40
Tlfl r 4í
748 10 20
11-30 13-2.5
14-54 17-30
21-04 2317
1-30 415
A 315. áa 316. sz. vonalok csak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik: . vonatnál 11—III. oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B -re.
812. 312. 312.
302.
302.
303. 316.
912 | Szem. v.|JTT
914 | „ 9-55
Oyv. 1 13 48
Vegy.v. || 18 05
, I—II—III. , l-ll-III. , l-U-IU.
i-n—ni. .,
Nagykanizsa—Barcs—Pici •IBarcsral Pécsi-" \' lérkezlklérkezb
Budaneit D. V.- Zalaegerszeg. Zagrebiól, Gyékényes. Szombathely,
Po ...... \'
\'ozsony Átmenettel Prahába. üst|ek—Wien S. B. Zagreb-Wien S. B.
Barcs- „ „ „
Pécsről ( Barcsról Indul I indul
■OTT Szem. v. | - 1 4-M
931 pVegy v. 7\'50 l| 11-25
903 IjOyv. II 12 21 I 14 35
915 Szem. v. II 1811 20-55
lli(yk latnán Irtulk
Tsr
1405 16-31 2300
A 912 sz. vonatta 11— III. oszt. kocsik Wien S B -ról Barcsra. A 912. . , l-ll-III. oszt. kocsik Budspestról Pécire. A lobbi vonalokkal luló közvetlen loeslk ugyanazok, mini ■ Nsgykanlsss S. B. viszonylat alattiak, a 302 Illetőleg a 301 számú vonatoknál.
Nagykanizsa—Gyékényes
««|. Orék«nr». Ind. r. irk.ilk
904 I Oyorsvr nat
2355
901 | Qyo ftvonat
II
505
A 904. az. vonatnál I—II—IIL oazt. kocal Praha-ból Szombathely, Oyékényesen át Susá\'irs. A 901. sz. vonstnál ugyanilyen kocsi lut vliszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor g. I. INagykanl-l Csáklor IMarlb| teáról lnd.|nyárs érk ji érk
MO 13 15 15-24
ufí 15 15 I8-2Í
\'201 I;0yv. 221 IjSzem. v. 201 Oyv. 223 Szem. v.
l\'Marib
Ind.
II 55 13-56 22 43
A közvetlen kocsik a 201, 202., 203, Budapest viszonylat alattiak.
A 221 , 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonatok Nagykanlzsi (Maribor glk.) közölt.
«»zyki»l-Ilára M.,lk
ír
9-31 1721 2114
5.151 8 06 14 281 16 10 16-501 19-42 204. azámu vonaloknál ugyanazok, mint a
Marburg
nagykanizsaiak találkozóhelye az <*»
István király Szálloda
■udapaat, VI. Padmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi azálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz és telefon. Lifl. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszekölletés 2-es és 4&-os kocsikkal.
718. az. 1930.
Árverési hirdetmény,
Dr. Barthl látván ügyvéd állal képvlaalt Péter Hugó Javára 32011 P lőne és több köveiden Járulékai erejéig a nagykanlzasl kir. látáa íróság l°30 évi IIOf.Srl93\'. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás Milán végtehailásl szenvedőtől 1930. évi Junlua 13-au lefoglalt 2961 P becsült ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásblró-ság fenti számú végzésével as árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20 § a alapján aa alább megnevezeti s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem ttlnö mái loglaltat k javára la az árveréa megtartását elrendelem, de c-.sk arra as esetre, ha kielég lésl joguk ma la lennáll éa ha ellenük halasztó hatályú lgénykereset tolva-matbi nincs, vfgrehijtáat szenvedő lakásán, üzletében Ntgykamzstn, Ba|za-utca 15 szám alstt a nelán llzetett ösueg levonásával teendő megtartására határidőül 1931. évi lebruár hó íl-lk napjának délután 4 órája tüzelik kl, amikor s blról Isg lefoglalt butorox atb. a egyéb Ingó-aagoknt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, eielleg becsáron alul li el fogom sdnl még akkor Is. hl bejelentő fél a helyszínén nem Jelennék meg, hl csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, lUil. évi lanuát hó 31 én.
HaAn Oyula s. k. tm kir bírósági trégreha|tó,
nt nt blr. ságl kiküldött. -_
Kováid l éter és Fia
budapesti featfigyúr
•ataidban legújabb mlnUkból kázlnuak. alönyomtatda és alkdaaltdaa, to.SkUiön-legeaeda, aalllarlák,
karfeayaka Sk és Ml» Oismnsltiarleayék mélyen leszállított árban kaphatók Caengary-ut 5. az. alatt.
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
12330\'1930. tkv. sztm.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Hlrschl József nagykanizsai lakós vég-rehajtatónak Molnár Józsel (b.golall u. o lakós végrehajtást szeovedó ellen Indított végrehsj\'ásl agyében a telekkönyvi hatóság a vétzreha|tató kérelme következtében az 188i évi LX. t-c 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehaitásl árverést 88 pengő 50 HU. tőkekövetelés, ennek 192K. évi lullus hó S. napjától járó 9ot kamata, 10 P 38 llll. eddig medáliapltott per és végrehajtási és az árverést kérvé nyért ezúttal megálUpItotl 11 P 20 fillér kollaég behajtása végett, a nsgyksnlzsal kir. járásbíróság lerOletén levő. Nagykanizsa városban lekvő, s á nagykanizsai 8867. sztjkvbrn 8053/b. hrsz. a. foglalt ház, 390. sz a. udvar és kert Ktaksnlzsán Ingatlanak végrehajtást szenvedő nevén álló lelert-izére 2000 Pengó, u. o. 5894 szljkvben foglalt 6147. hrsz. rét a Császár rétekben u. a. nevén álló egész Ingatlanra 380 P, u. a Ikvben loglafi 1761 hrsz. azántó a ráctemetői dűlőben egész Ingstlanra 600 P, a 6684/h. hrsz. szántó a Malomkerlben egész Ingatlanra 400 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi Ifstóság az árverésnek a kir. lárásblróság hivatalos helyiségében (Ip-uságügyi palota, földszint 8. ajtó) leendő megtartására 1931. évi márelui hó 2. napjának délelőtt 10 óráját tOzt kl és ai árverési leltételekel sz 1881 : LX. l.-c. 150. § a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árveréa alá eső Ingattsnokst éa pedig l 8053/b. hisz. Ingatlant a kikiáltást ár le. lénél, a többit a klkláltáil ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzül a kikiáltási ár ICKvc-ál készpénzben, vagy sz 1881: LX t c. 42 § ábán meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél le-lenni, hogy a bá-atpénznek előleges bírói leiétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 0881 : LX.t. c. 147., 150., 170. §S, 1908: XLI. I. C. fl. 6.)
Az alti az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet teli. ha többet ígérni senki sem akar, őteíes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi azázafékálg kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. 25- §-)
Nagykanlzil, 1930. évi december hó 9. napján.
Gombár s. k. kir. tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Nyomatott a Bélzalai Nyomda éri Lapkiadó VAUaiatnAl Nagykanizsán. (Felelői üzletvezető-
Zalai Károlv.)
71. évfolyam 38. szám
Nagykanizsa, 1931. február 17, kedd
Ára 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
JaerktailóiéK; ««ppal Suvir-ul 2 , íjjcl l\'őut 5.
Kiadóhivatal: l\'őut S. izám. Kaicthelyl (lókkladóbtvatal: Kossulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előflieléll iia : nylióm 2 ptiiRÓ BO ftllír T.i i • / Smkciilóség «l. síim, (éJJtt 78. \' \\ Kiadóhivatal 78 Kcnthclyt Ilók W
A háromnapos hóförgetegben elakadtak a vonatok, a községek el vannak vágva a világtői
Nyilt pályán állított meg sok vonatot a hóvihar — 17—20 órás késések a kanizsai állomás forgalmában — A vasút emberfeletti munkája az eltorlaszolt vonalak szabaddá tételére — A vihar elszaggatta a telefon és távíró vezetékeket ls — Zalamegye minden részében megbénult a forgalom
HétfAn este
Nagykanizsa, februAr 1(1
A Dunánlulon vasárnap reggeltől késő estig hatalmas hóviharok dúltak.
A MAV. több vonalán beszüntették a közlekedést.
A Dilivasul vonalain a vonalok rettenetes viharban ktllsö állomásokon rekedtek. Több vonalot el nem indítottak. Az akadályok elhárításén megerősített munkáscsapatok dolgoznak.
A hóviharok a telefon és
távíróvonalak egy részét kl-döntötte.
A három nap óla tartó havazás és hóvihar az egész ország forgalmát megbénította. Az tilakal mindenütt embernyi magasságban hó borítja és igy a legtöbb helyen leheletlenné vált a közlekedés.
Nagykanizsa városa is kivette a
megindult a forgalom a DV vonalain
részét a hózivatar okoita nehézsé gekböl és közlekedési akadályokból.
A kanizsai utcák
vanárnap reggelre félméterKhótaka-róval borítva, ugy hogy a város köztisztasági hivatala több mini 40 szekérrel és kb. 130 emberrel hozzálátott az uiak és ulcák járhatóvá tételére A piacra alig jöttek be néhányan Kiskanizsáról, akik a7onban igyekeztek a kon|unklurát kihasználni. A törvényszéken több tárgyalást nem lehetett megtartani, mert a vonatok nem érkeztek be és a lantik nem ludlak megjelenni. A lelefon és távírda vezeték egyes szakaszain szakadás állott be, ami nagy feladat elé állította a nagykanizsai posta távírda és lelefonoszt Vyát.
Az általános közlekedésiakadályokról és a zalai .hó fronl\'-ról az alábbiakban van módunkban beszámolni :
A DV minden vonalán megállt a forgalom
A hófúvás a telefon és távbeszélő forgalomban Is zavart okozott
Az ujabb hózivatar a DSzA vasul pályaleBtét végig betemette, usy, hogy már vasárnap este megkezdődlek a komoly is előre látható forgalmi zavarok. A nagykanizsai állomás-főnökség nyomban megtette intézkedéseit, hogy kellő számú munkás-csapatokkal és műszaki vezetőkkel a pályatestei szabaddá tegyék.
Nagykanizsáról se kl, se be
nem lehet jönni. Ez a helyzet hétfőn délelőtt. A közlekedés az egész kOr nyékkel és a teljes vidékkel szünetel
A prdgerhofl-vonal, amelynek vasárnap este 9 órakor kellelt volni befutnia a nagykanizsai vasuii állomásra — a megszállott Muraklrály állomás alatt a nyilt pályán nem tudott tovább menni a nagy hóban, amely több mint kél méternyi magasságban eltorlaszolta a pályatestet és nyílt pályín megállott.
öriási erőfeszítések után sikerüli C6ak nagyszámú munkásoknak a Pályái annyira srabaddá tenni, hogy tObb mint hat árat késéssel befut-hatott Kotort állomásra, ahonnan azután nem folytatta tovább ul|át Nagykanizsa felé, hanem visszafordul! Prágerhof felé.
Kanizsán vesztegel a trieszti gyors
A 201 számú Iricszll gyorsvonal kitds fél órás késéssel futott be a nagykanizsai állomásra máma és most itt vesztegel és várja a pálya
szabaddá tételét.
A balaionmenli hózivalaiok és hóakadályok miatt a budapesti vonatjáratok is sxQnetelneb. Hétfő délután 1 tárakor Indult el 1Nagykanizsáról egy hatalmas hó-kotrógép Balatonboglár irányában, hogy Nagykanizsálól odáig szabaddá tegye a pályatestei, miután Iludapesl-ről ugyancsak Boglárig egy másik hókolró Indult megfelelő munkásokkal és műszaki személyzettel. A pályán a hó magassága váltakozik: 800—100, sől egyes helyeken 200 centiméternél Is magasabb a hó, amely a pályát borllja. Nagykanizsától Szombathelyig vasárnap este óta szünetel a DSzA forgalma
Felsőraik és Zalaszentmihály— Pacsa állomások közöli egy nagyobb teherszerelvény a nagy hóban a nyílt pályán megakadt.
Nagykanizsáról az állomásfőnökség délelőtt 10 órakor egy segélymoz donyt kü\'dölt kl, megfelelő személyzettel és munkásokkal, hogy a hó ban rekedi tehervonatot kiszibadilsák.
A Szombathely—soproni viszonylatban a DSzA vasul vonalai nagyobb késéssel közlekednek.
A Nagykanizsa—Barcs - bécsigyors-vonal vasárnap délulán fél 4 órak.ir kel\'ell, hogy befusson a nagykanizsai állomásra, a gyorsszerelvény
azonbm a nagy hóakadályok miatt csak ma, hétfőn reggel 9 órakor érkezett be Nagykanizsára, ami ösz-szesen
17 éa fél órai késést
jelent.
Nagykanizsáról semmiféle vonat nem indul,
csak Prágerhof felé van közlekedés.
Az összes vasutasok több mint két nap óta szünetnélkül szolgálatban és állandó permanenciában vannak,
hogy minden eshetőségre készen lehessenek.
Hétfőn délután a murakereszluri határállomásról nyeit értesülésünk szerint Jugoszlávia felől a vonalok rendesen közlekednek Magyarország felé. Persze, Nagykanizsán lul nem mehetnek, mig nem sikerül a hóakadályokat elgördíteni.
Táwlrstoznl, telefonálni is
ossk ksrfllft uton lehet
Ahogyan a vasúti forgalomban óriási zavarok álllak be, ugy a távíró és távbeszélő forgalomban Is a hózivatar a vezetékeket mindenütt megrongálta. A" huzalok számos helyen megszakadlak, ugy, hogy tegnap Nagykanizsáról csak Bécs közvetítésével lehetett táviratokat továbbítani Budapestre Mig a telefonbeszélgetéseket Budapesttel Kaposváron, Illetve Szombathelyen át kapcsolták. A vezetékek és huzalok javliására mindaddig nem leh.l kiküldeni embereket, amig a hóesés meg nem szűnik és az utakat járhatókká i\'.cm teszik.
Jelentések a vármegye minden részéből
Méteres hó, elakadt autók a zalai utakon A nagykanizsai járás
egyes községeiből érkezett telefonleienlések alapián megállapiihaló, hogy a falvakból se kl, se be nem lehel menni.
Nagykanizsát sehonnan sem lehet megközelíteni
a hóba lemelett utak miatt. A vidéken még erős a havazás. Az összes községek népei kl vannak rendelve közmunkára. De C6ak akkor kezdhetik meg a hó eltakarítását, hogy ha a hóesés eláll. A rengeteg tömegben leesett hó miatt 3 napon belDI szó sem lehet az utak felszabadításáról.
A kanizsai járás ulaln 60—80 cm , sót nagyobb havat is jelenleituk, az állag 60 cm.
Zalamegyc egyes vidékéről a következő éiteslléscket kaptuk:
Zalaegerszeg, fobruár 10 (Saját luuósilónk telefonjelentése) Zalaegerszegen és környékén is nagy volt a hóvihar. Vasárnap délulán a Zalaegerszegről Rédlcs felé indított személyvonat csak Lentiig tudott eljutni, olt a nagy hóiörneuben elakadt és nyílt pályán megállót/. Ma egyetlen egy vonat sem Indult el Zalaegerszegről, de nem is futott be.
rédtei posta is
íszíht\'
A vasárnap esti Lentiben rekedt. A keszthelyi autó busz. amelyet szoinhatnn indítottak el Z l.ii-gerszegről, Pacsán reked! és még mindig olt áll. A távíró és teleion vonalak is megrongálódtak. Zdl.egerszeg ulclin némely helyen méternél is magasabb a hó. A polgármester
1000 embert rendelt kl a hó eltakarítására.
a ko-
Z^laegerszeg utcáiról eltűntek esik és az autók.
Az országúton 17 autó akadt meg
a hóban. A hó miatt a zalaegerszegi országos vásár és a lörvényszéken a tárgyalások Is elmaradtak.
Kedden reggel megindul a vasúti forgalom Zalaegerszeggel
Zalaegerszeg, fobniár 18 Zalaegerszegen és kornyékén ma délben a havazás elállolt. Énnek következtében a Dilivasu\' Sopron nag)kaniz6ai vonalán a ól I. és 302. számú vonatait elindította. Ezekhez a vonatokhoz Zalaegerszegen 3 óra-40 perckor megindult az első össre-köttelés. Az állom\'pfönökséglől kapott értesülés szerint a Zalaegerszegről kiinduló vonalokon holnap reggel és délben iudulhat meg a forgalom. Ugyanis ezeken a vonalakon a hóakadály elhárítása nagyobb munkál igényel.
Pacaa, fobruár 18 (Saját tudósilónk telefonjelentése) A pacsal járás községu te jesen el vannak vágva egymástól Minden közlekedés és forgatom sztlnetel. A hózivatar a hétfő déli órákban még mindig dühöng. Az egész lakosság kl van rendelve közmunkára hólaka-rlldsra, azonban ezt nem lehet mindaddig végrehajlani, amig a hivazás meg nem s.Unlk.
Lotenyo, február 18 (Saját tudósítónk lelefonjelen\'ése) Letcnyén és az egész j írásban teljesen megbénult minijén forgalom és közlekedés. Az utak l—l\'/i méler magasságban hóval vannak belemelve. Különösen az utak mélyedései vanmk betemetve. Dr. Czigány János főszolgabíró az egész lakosságot
_2ALA1 KÖZLÖNY______
/l mostdony Qalálra gázolt egy vasutast a Kanizsai állomáson
A hófúvás okozta a szerencsétlenséget, amiért senkit nem terhel felelősség
i
kirendelte a hó clt katllására és az ulak szabaddátétekre. A hó hétfőn délelőtt tovább esik még.
Zalamegye többi részéről is nagy hófúvásokat és forgalmi és közlekedési akadályokst Jelenlenek. Így je-jcnlösebb zavatt jelenlenek a Tűrje Balatonszentgyörgyi vonalon, ahol a vonatok nagy késéssel futottak csak be. A Celldömölki vonat Is több órás késéssel érkezett be Zalaegerszegre.
SomooymegyAban
ugyan ez a helyzet. A telefon és táviróvezeték mindenütt meg van rongálva, több helyen a huzalok ek szakítva. Az 5527 számú személyvonat Somogy fád elölt a nagy hó-tömegben a nyílt pályán megállolt és nem tudott tovább menni, usjy, hogy a kaposvári állomásról kotrógépet küldtek a szerelvény kiszabadítására.
A hóvihar a Siófoki MÁV szakaszon Is hatalmas torlaszokat emeli, u^y. hogy a vonat csak akkor tudott tovább menni Kaposvárra, amikor előbb a kotrógép az uttestet megtisztította.
Hétfőn es/e a DV vonalain szabad a pálya
Nagylcanlxsóról elindult a budapesti gyors
Az esti órákban, a nagykanizsai DSzA állomás forgulnilfónökétöl, Polónyl Oézálól nyeri értesüléseink szerint az a budapesti gyorsvonal, amelynek vasárnap esle negyed II órakor kellelt volna a nagykanizsai állomásra érkeznie, hélfón délután 16 óra 50 perckor lulolt be a nagykanizsai állomásra.
Annak a hókotrógépnek, amelyet a nagykanizsai főnökség Balatonboglár felé ulnak indított a pálya szabaddátétetére, sikerült a pílyát szabaddá lenni, ugy, hogy délután a - pályatest Nagykanizsáról egész Székesfehérvárig szabad.
A nagykanizsai állomásfőnökség délután »li6 órakor a 203 számú gyorsszerelvényt (nizzai vonat) ulnak-lndltotta Budapestre.
A nagykanizsai, barcsi és szombathelyi vonal Ismét szabaddá van téve és a vonatok rendesen közlekednek.
Kedden reggel l*méí megindul a rendes forgalom
Angelll Lajos intéző, állomásfónök-helyettestöl az esti órákban arról értesülünk, hogy a trieszti gyorsvonal elindult Nagykanizsáról és ugyancsak elindult Budapestről a 204 számú trieszti gyorsvonat, amely fél 9 órakor Székesfehérvárra érkezeit, kb. fél 12 órakor fut be a nagykanizsai állomásra. A Nagykanizsáról 0 35 órakor induló éjféli budapesti személyvonal nqm indult el még ma este, helyette a reggeli 201 számú gyorsvonat már a rendes Időben hagyja el Nagykanizsát és ezzel a rendes forgalom isméi helyreállt.
Budapest, fobruár 10 (Éjszakai rádiójelentés) A DSzA vasul igazgatósága közli: Tekintettel, hogy a hóviharok megszűntek és a pálya szabaddá tétetett, a rendes személy és teheráruforgalom kedden ismét megindul.
Bécs, íebruár 10 (Éjszaka! rádiójelenlés) A bécsi vasuligazgatóság közli, hogy a forgalom Bécs és Budapest között isméi helyreállott.
Nagykanizsa, február 10
A nagy havazás, amely most már harmadnapja tombol és Nagykanizsát is hatalmas hóba lemeite, vasárnap hajnalban emberáldozatot követeli a nagykanizsai állomáson.
Hajnali 4 óra lehetett vasárnap. Legjavában dühöngölt a havazás, az északkelen szélvihar, főleg a szabad vasúti pályán, a nagykanizsai állomástól nem messze, ahol akkor több vasulas és munkás dolgozott, nem messze egymástól, közlUK Szmodics József 30 éves koc»lkapc6oló.
Szmodics nagy szorgalommal végezte munkáját a metsző hidegben, szél- és hófúvásban, amely szemébe hányta a havat és igy nem vette észre, hogy a fűtőházból a Jugoszláv szerelvény mozdonya közeledik feléje az állomáshoz. Természetesen a hófúvásban nem velle észre a sineken dolgozó emberi a mozdonyvezető sem és Igy történi, hogy a mozdony hátulról elütötte Szmodicsol, aki olyan hatalmas ülést kapóit a fejéie, hogy nyomban elterült a sinek mentén. A mozdony erősen szétroncsolta a fiatal vasutas fejel. A vJő rázó sikoltásokra csakhamar oll leintenek a vasutasok, akik a mozdulatlan ember láttán azt hiilék először, hogy csak eszméidét vcszleite. Azért kihívták telefonon a mentőket, akik csakhamar megállapították, hogy Szmodics József halott. Etrc érlcsi-lellék a kapitányságot és csakhamar kiszállították a hohteslet a lemelö
Miniszteri biztos a Gyermekvédő Ligánál
Budapest, február 10 A kormány miniszteri biztost küldött kl az Országos Gyermekvédő Ligához Sas Elemér miniszteri osx-lálylanácsos személyében. A miniszteri bizlos feladata az, hogy megállapítsa mennyi a l.iga aktívája és passzívája. A vizsgálat alapján dönt a kormány, hogy fenlartja-e a Gyermekvédő Ligái.
Leszúrta az édesapját
Szeged, február 10 Márta Gábor szegedianyai süketnéma legény leszúrta apját, mert nem veit neki traktort és nem adott 500 p.ngót egy vadászpuskára. Az apát haldokolva szállították kórházba, a flut pedig a rendőrség letartóztatta.
A spanyol koimányválság
I\'áxts, február 10 A spanyol király felajánlotta a Páriában idózö Sanliego Alba-nak az uj kormány megalakítására vonatkozó ntegbizáBál. Santiago Alba, — mint a Havas-iroda közli — el-háiitotla a megbizást és Ouerrát és Alvarezt ajánlotta kormányalakításra. Santiago Alba távol akar maiadni a kibontakozástól és nem ls szándékozik Madridba ulazni.
Madrid, fobruár 10 A király Sanchez Guerrát bizla meg az uj kormány megalakításával.
hullaházába, ahol vasárnap délután dr. A/mássy Gyula vizsgálóbíró jelenlétében dr. Nisponszky Béla és Ország Lajos törvényszéki orvosok felboucolták.
A halálos katasztrófa hire percek alatt elterjedt a városban és mindenütt a legmélyebb részvétel váltotta a kötelességteljesítés áldozata iránt. Ma kedden délután temetik a vasutasok teljes részvéte melleit.
A megejtett vizsgálat szeiint a halálos szeiencsétlenségért senkit sem terhel felelősség. A hóvihar okozta a szomorú tragédiát, amely egy kis csaladot foszlott meg kenyérkereső-jétöl és három apróság hiába várja haza a munkából édesapja), amelynek véres teteme előli összeroskad! egy bánalos fiatal özvegyasszony...
A motoros halálra gázolt agy embert az átjárónál
SUmeg, fobruár 16 Az Ukkról SUmeg felé haladó motoros vonal a Nyírlak melletti áíjíró-nál elütötte Csatló Gyula 45 éves zalagyöm.öi lakost. C aliónak a feje a nagy hideg miatt vastagon be voll kötve cs ezeit nem hallotta a motoros kür jelzését. Csalló olyan szerencsétlenül ke;ült a motoros vonat alá, lugy egyik kaijil levágta és fejét osszeroncsoila. Azonnal a vonalra telték és beszállították a sümegi kór-luzba, de a szerencsétlen er.iber sérüléseibe mar uiközben belehall.
A uőegylati álaroos jelmaz-astély
már farsang-búcsúztató volt hélfón este a Cenlrál helyiségeiben. A kanizsai és vidéki társadalom színe-java találkozott Itt. Elegáns estélyi ruhák, vakító plasz tronok, sujtásos atillák közöli a jelmezesek latka serege kavargott. Csupa ötletes, szép, ízléses jelmez. Akiobata-pir, vadász, apacs fiu és leány, búzakalász, aalanella, pikk tlima, piioi frakkos bohóc, cukrász, vadrózsa, pietelle, szerelmi postás, spanyol cigánylány, spanyol dáma, paraszt menyecske, fekete bohóc, keleti nő, bjjadér, sárga domino, matróz, kéményseprő, bjszorkány, bohóc, piros-domino, állat-quarlell, stb. A hangulatot Vadas Lajcsi cigányzenekara egykettőre megterem lette és vidámság, gondtalan mulatozás leit úrrá a parkellen és az asztaloknál egyformán. A Keresztény Jótékony Nőegylet ezzel a fényes cstélyével búcsúzott az idei farsangtól, amit ezidén is olyan credménye-.en tudott a társasélel éa a jólékonyság együttes szolgálatába állítani.
A francia becsületrend magyar lovagjai
Budapest, február 16 A francia köztársaság elnöke a becsületrend lovagjává nevezte ki Babits Mihályt és Bartók Bélát. Az erről szóló leirat ma érkezeti meg a budapesti francia követséghez.
1901. íebruár 17.
Farsang-utolja
A farsang ulolsó napjaira bőven ju\'olt a mulatságokból. A megelevenedett farsangi naptár utolsó iltak-jd iniézte húshagyó elótt a vidám szórakozásokat kedvelő fi ilslság ellen. A fiatalság pedig mindenütt szivesen türle az attakot és igyekezett azt mentől teljesebben a faisangi örömek kincset érő aprópénzére váltani.
Báli beszámolónk szombaton estével kezdődik, amikor Is
a bankosok bálja
zajlott le fényes sikerrel a Casino dísztermében. Rendezte a PTO£ nagykanizsai körzeiének fiatalsága, amely műsorán reprezenlallve vonultatta fel a tagjai sorában rejtőző különféle lehelségeket
A termet zsúfolásig megtöltötte a nagykanizsai bpnk-világ színe-java, a társadalom más rétegeinek képviselői és a mindkélnembeli aranyifjúság. A műsort dr Mező Ignác verses prológja és kellemesen p rgő konieráiuza keretezte. Ezekel Sípos Ella adta elő. Ez a bájos kislány közvetlenségének derűjével, kedves, szép előadásával egyik középpontja volt a műsor siker szériajlnak. Pollák Sándor .Gazdasági seregszemle" c. kabaté jelenele (akár csak ■az utána következők) akármelyik — ha szabad e paradoxonnal élni — .komoly" kabarészlnpadon megállná a helyét. A közönség végig k.cigta az Arlner Manci, K. Hotzer Elly, Sipos Ella, Brand Sir.dor, Pollák Sándor, Varga J^zsel kilünö előadásában, Goldschmledné . ongorakisére-tével az egész, vidáman pergő, i.ok pompás öilcltel é3 hunorral megirt, Fekete László festőművész nagyszerű plakátjaival illusztrált mü or-számot.
Biró Kató, dr. Etchner Árpad, Brand Sándor, három tehelséges muzsikus, gondosan összejátszott, szép zeneszámban excelláltak.
Barbarlts Laj is, a Zalai Közlöny f. szerkesztője néhány költeményét adla elő.
Ujabb kabaré-tríla következett a .Fizetésemelés", ugyancsak Pollák Sindor sikerüli müve, ugyancsak lemé djk kac igással, Havas Bori, dr. Eichner Árpid és Kreulzer Károly nagyszerű előadásában.
K. Holzer E ly és Gábor Lajos tánctanár (Gáborné a zongoránál) magyar bjlenci tancollak, tele temperamentummal, graciözilással, kifejező erővel. A stílusos, decens, szép láncnak hatalmas sikere volt.
Az ulolsó szám újból Pollák Sándornak egy lréfá|a volt a „RendeB évi közgyűlés". Énben Brand Sándor, Kasztl Árpád, Müller Sándor, Mander László, Szirtes István és Varga József jeleskedtek. A közönség hosszasan, őszinte elisinetéssel ünnepelte a kilünö kabaré-számok szerzőjét.
Műsor után a ,Nlncsen pémem, de majd lesz" dallamára megkezdődött a tánc és a farsang egyik legvidámabb, legszebb mulatsága kerekedet! kl belőle, ann|késö reggelig tartott. Nagy része volt a pompás h.\'.níulalban a báli-zenének, amit a honvédzene szalonzenekara adott. — Kato.\'iazenénknek ez az uj alakulata fáradhatatlan voll a muzsikában és a legjobb tánczenét adta, ugy hogy már pályája elején a közönség őszinte rokonszenve és szeretele jutalmazza.
Szombaton esle volt a Korona éttermében
a Szent Ilona Leányklub bálja,
Illetve az idén a szokásos leány-bál helyett rendezeti leaestélye. A fiatalság gondtalan jókedve családias, meleg hangulattal töllötle meg a
1931. fsbruár 87.
ZALAI KÖZLÖNY
termet, melyben az ifjúság vidím drrüje rsgyogoll ét a farsangi\'raula-lozás a latkán Kavargó színein A Korona kitűnő muzsiká|a nagyban lészes voll ai est nép sikerében
Vasárnap esle a Casinot
a Kereskedelmi Alkalmazót lak álarcos jelmezbálja
népesítette be. Nem sok, de annál szebb |elméz vonult fel a bálkezdetkor. Egynéhányat feljegyeztünk: a tuareg a levével, Chaplin, Ördög, zsoké, pereces, orosz, kél tengerész, pillangó, konfetti, rózsa, rongyos hetcegnö, apród, magyar lány, holdas éj, kozák, slb. A termel a bevonulás után csakhamar vidám hangulat töltötte meg. A kereskedelmi alkalmazottak mulatsága a késő hajnali órákig jókedvű élettel töltötte meg a Caslno termeil.
A Kath. Legényegylet •zórakozlaló estélyére vasárnap ziu foiáslg megtelt az egylet otthona nem csak a tagokkal éa a megszokott törzs-közönség,;el, hanem vendégekkel Is. A műsort dr. Mulschenbacher Edvln világi elnök nyitotta meg a a Co\'plng- szellem szépizavu méltatásával és a vendégek üdvözlésével. Schless Oyula drámai aláfeslésü, hatásos szavalata ulán Flltlner Rózsi, a zeneiskola kiváló énektanárnöje az elnök édesalyjának, Mutschen-bachtr Viktornak két kedves szerzeményét és a XV.—XVII század magyar népdalkincsénak néhány darabját énekelte tomboló tetszés és uj rázás mellett, Vannay János zeneiskolai Igazgató kíséretével. Hef/er Margit és Bözsi, Szabó István, Fen-dir Fereuc, Pasqualelll Oyula és Sebők Károly kacagtató egyfelvonásost adtak elö. Nagyon kedves, szép volt a két csoport tánc, magyar- és tengerész-tánc, amit Qábor lánctanár rendezel! és a felesége kísért. Műsor után kedélyes, jó hangulatu lea és lánc következett.
A kiskanizsai Levente-bál
Is kitűnően sikerült. A Polgári Olvasókör termét jókedvű közönség egészen megtöltölte. A ntütoron a honvédzent szalonzenekara, Arnber-ger Rudolf kíséretével Kardos József melodrámája, Lencz Oyula karnagy vezetésével a fegyelmezett, szép eredményekkel működő Levente Dalkör számai, Varga Orécl és Csdszdr Imre megújrázott, gyönyörű dlszpa lotási, Kardos József, Erdélyt József és Ltnkovtcs József szép toborzója, Lencz Böbike hatalmas sikert aratott énekszáma, egy vidám egyfelvonásos (Polal Margit, Zsupanecz Katica, Kardos József, Pint István, Lenkovits József) alkotiák a müsorl. Utána felvonullak a jelmezesek, melyek sorából ki kell emelni az ördögöt, a bajadéri, az oroszt, a Oöre Oábort, a Zoro és Huru-I. Majd megkezdődött a tánc és a legragyogóbb hangulatban (amit csak fokozott a katonazene pompás játéka) tartott reggelig. A rendezés alapos, gondos és sikeres munkájának érdeme BtSczy Antal lanilóé. A mulatságra, a zord hófúvás ellenére is, teie autóbuszok indullak ki Nagy kanizsáról.
Az Influenza frontjáról
Február 8-14-ig az ország területéről Budapest székesfőváros kivételével összesen 338 szövődményes influenza megbetegedést és 15 halálozást jelentettek be. A szövődményes belegsk közül 174 cselben tüdőgyulladás, 107 esetben füllögyulladás, 47 cselben mellhártyagyulladás, 10 esetben agyvelő és agyhárlyamegbe-legedést állapítottak meg.
Bethlen miniszterelnök több napi tartózkodásra Inkére érkezett
Nagykanizsa, fobruár 19
Bethlen István gröf miniszterelnök vasárnap délben a budapesti gyors vonattal N -gykanizsára érkezeit. Ttl jesen egyedül, az egyik elsöoszlályu fülkében utazott. A miniszterelnökség telefonon értesítette a miniszterelnök jöveteléről a nagykanizsai állomás-főnökségei és a kapitányságot, ugy, hogy a vonat belutása ulán nyomban Angellt intéző, í.llomásfőnökhe-lyeltes és dr. Molnár Ferenc lendör-fogalmazó, a vasúti rendőri kirendeltség vezetője jelentkeztek a kormány-elnöknél.
A nagy hó miatt az inkei ur dalom szánja nem tudott ideiére beérkezni, ugy, hogy telefonon niegkír-ték a nagykanizsai méntelep igarga-
tóját, hogy bocsássanak egy szánt a miniszterelnök rendelkezésére. Igy pár perc múlva már a méntelep szánja röpit. ttc a miniszterelnököt lnke felé. A) ónban a hóval befuvolt utakon csak nagyon nehtzen lehetett előre jutni, ugy, hogy lnke előtt már a mezőkön keresztül sikerűit esik a szánnak utal törnie. Kb. 3 óra mull, amikor a szán megérkezett a miniszterelnökkel az inkei kúria elé, ahonnan szombalon utazott Budapesle a miniszterelnök kisebbik fia, István gtóf.
Értesülésünk szerint Bethlen István gróf három nspot szándékozik Inkén tölteni és a politikai fáradalmakat kipihenni, azulán Ismét visszatér Budapestre.
Hogyan lett egy nyári záporból és a haixanyélbSl
eskü-megtagadás és ájult tanú a törvény előtt
Ritka eset a nagykanizsai törvényszéktn
Nagykantzaa. február 10 Nem mindennapi izgalomban volt része azoknak, akik a nagykanizsai törvényszék mai büntető főtárgyalá-sán részt vetlek. A vádlottak Zoltán József és ifjú Horváth István nagy-récsei gazdák, akik súlyos testi sértés vádjával terhelten állottak a törvényszék előtt.
Az volt ellenük a vád, hogy Kovács János községbcli gazdát és
korcsmárost, ugy megverték, hogy állítólag mellhártya-gyuiladást es veselobot kapott.
Még a nyáron történt, hogy az emberek vásárról jöltek, hatalmas esS eredt és a polgárok az eső elöl a község egyes házaiba meneküllek, ki gyalog, ki szekerestől, lovastól. Kovács János korcsmáros gazda udvarába is bemenekültek többen, köztük Simon Lajos nagybakónaki fazekas. Kovácsban ugylátszik neki feszült az alkohol, mert amikor látta az udvarába menekülteket, éktelen dühre fakadt, csakhogy a háborút járt egykori katona-gazdákkal nem mert kikezdeni, hanem odament az öreg Simon Lajos fazekashoz és durván kérdőre vonla, hogy jölt be az ö udvarába, majd anélkül, hogy vá\'aszt várt volna, olyan pofont adott az öregnek, hogy az menten felfordult.
Ifj. Simon Lajos védelmére sietett apjának, Kovács azonban a legénynek Is olyat kent le, hogy mint a gránát szelétől, mindjárt földre esett, de hogy a kép teljes legyen, illetve az egész család felpofozott, Simonné ment most már a két hozzátartozója védelmére. Ám az asz-szony sem járt jobban: mert a durva ember az asszonyi Is képen törölte, hogy elesett.
Mikor ezt Zoltán József 55 éves községbeli gazda látta, felháborodott benne az igazságérzet és noha teljesen idegenek voltak neki Simonék, odasietett védelmükre.
Ám Kovács Jánosnak nem Imponált Zollán, akinek
kezében kasza volt,
hanem csakhamar öss zeakaszkodtak, amit látva ifj Horváth Islván fiatal gazda, odasietett és olyat rántott a kaszán, — mert félő volt, hogy az éles, félelmeles szerszám a két embert kellészeli — hogy Kovács János földre esell. Állítólag akkor verte volns m g Zoltán a kasza nyelével Kovácsot, Morválh pedig megrúgta ugy, hogy emialt került Kovács az ágyba és hosszú orvosi kezelés alá. Állítólag-.. Tény, hogy
Kovács súlyosan megbetegedett
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
József föhorcog udvari szállítója. — Hontcsárugyártmányal a budapesti é« a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kltüntototvo, most ■■aykaalmaáa állandóan triasan, nagy választékban kaphatók:
Musxel és Frledeniöal TeuiscQ Gusxiáv Sípos Andor
csemegekereskedésében a következő árakon:
10 dkg. párisi .....................
10 dkg. krakAi .....................
10 dkg. veronai.....................
10 dkg. fflatftlt omlós reggeli ezalonna
10 dkg. paprikáé szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. oeászárhus, kiváló finom.........
" " konzerv sonka, prágai módra gápaonka
rollaonka ... ..............
kolozsvári húsos azalonna ... száraz oaerkáaz kolbáaz......
10 dkg 10 dkg 10 dkg. 10 dkg.
10 dkg.----------
1 pár nagy béeei vlratli .
30 fillér
52 fillér
52 fillér
26 fillér
30 fillér
44 fillér
100 fillér
70 fillér
50 fillér
40 fillér
44 lillér
26 fillér
6)0
és az ö, min! a kezelőorvost szerint a megveretése voll az oka.
A két vádlott gazda dr. Malek László védővel, mig a sértett Kovács dr. Miklós Sándor ügyvéddel jeleni meg a tárgyaláson Tanukként szerepeltek a kezelőorvoiok, dr. Diskal Imre és dr. Miklós kire is.
A két vádló\'t lag.idla, hogy megver.ék volna Kovácsot, aki viszont terhelöleg vallolt el\'enük a feleségével együtt.
— Agyonvertek engemet — jelentelte ki nagy komolyan Kovács, mely kijelentés a bírákat is mosolyra készteti.
Dr. Diskal Imre orvos tanúvallomása alall Berlin Ágoslon láhlabiró kérte Diskalt, vizsgálja meg Kovácsol, nem alkohoios-e, mert
mintha a teremben erős
alkoholszag lenne érezhető.
Dr. Diskal erre odament Kovács Jánoshoz, megszagolta a leheletét, majd kijelentette, hogy bizony .kissé alkoholos a sértett."
Majd dr. Miklós Imre mondta el volt a páciensénél észlelt betegségi szimptómákit, mig dr, Nlsponszky Béla törvényszéki orvos hosszabban kikérdezte dr. Miklósi, hogy megállapíthassa orvosszakértői véleményét, amely dönlö lehet a per kimenetelében.
A bíróság ezulán kihallgatta Simon Lajosi, Horváth Istvánt, Szabó Jánosi, slb.
Dr. Malek László ügyvéd szóvá-lette, hogy a sérted Kovács hallomása szerint már négy évet Olt emberölésén, ide is részegen Jölt, léhát a bíróság mellőzze a megeskefésél.
Kovács János erre felkel: Nem éh, hanem
a feleségem volt két évre elítélve.
Az én nevem tiszta — mondja.
Kovácsné áll fel erre és sirva kiáltja:
— Igen, én két évet ültem Mdrla-nosttrán, de gyilkos nem vagyok — és sirása belesüvil a terembe.
Kiderüli, hogy Kovács János tényleg nem ült, de a felesége igen lopásért.
A törvényszék a Kovács pár meg-cskelését mellőzte, ellenben a többi tanukat megeskette.
Mikor Simon Lajos eskürebocsátásáról volt szó, a gazda a hallgatóság padjaiból oda szólt:
Én nem esküszOm!
Dr. Mutschcnbacher erre komolyan meginti az öreget:
— Nézze, itt nem lehet tréfálni, a kir. törvényszék elrendeli a maga megeskelését és magának esküt kell tennie.
— Én esküt nem teszek I — válaszolja az öreg rendületlenül és elszántan.
Dr. Mutschenbacher látva a falusi ember szellemi nívóját, igyekszik neki megmagyarázni, hogy az esküt nem tagadhatja meg. Ha igaz az, hogy Kovács magát megpofozta, akkor nyugodtan megesküdhetik.
— Ez Igaz, erre megesküszöm I — mondja most már némileg megnyugodva az öreg Simon és már is megy a korlát elé.
A flu sem esküszik
De most jön azulán az izgalom. Ifj. Simon Lajosnak is meg kell esküdnie. Az öreg fiinak De Simon Is az apja fájából van faragva.
— Nem esküszöm I — váglH/kl nagy önérzetlel.
Persze a bíróság már unja a hosszadalmas jeleneteket és dr. Almdssy Oyula odakiált a fiatal legényhez:
— Meg kell esküdnie, különben te
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
lesz larlóilalval
— Nem esküszOm, — mondja halkabban Ifj. Simon.
A bírák összenéznek. Mi ei ? Ilyesmi míg nem fordult elő.
Dr. Matek védő erre azt mondj?, hogy valószínűleg fél Kovácstól, meri Kovács egy Ízben állítólag kéli mbeit megiámadolt...
lTj. Simon Lajos
sírva le Ql a vádlottak padjára.
Nem lehet tudni, szimulál-e, vagy lelki megrázkód aláson megy kérésziül a nép eg)szerű gyermeke, aki valószínűleg nn\'g soha sem volt bíróság elölt.
A többi tanú, igy az öreg Simon Lajos Is megesküszik.
A kir. törvényszéki tanács elnöke pár percre felfüggeszti a fótárgyalásl, hogy lf|. Simon ügyében halárorzon.
A leremben ezalatt Igen meleg a hangulat. Percek n ulva ismét bevonul a bíróság, élén dr. Mutschenbacher elnökkel.
Fogházört rendelt kl Ujabb Simon Lajos mellé. Majd komolyan figyelmezteti a legényt, hogyha nem teszi le az esküi, akkor letartóztatja.
Ifi. Simon még jobban belezavarodik.
Dr. Aimássy 0) ula szavazóbíró oda szól hozzá:
— Nyomja valami a lelkiismerelét, talán nem mondott el mindent?
A legény erre szaggatóban feleli:
— Nehezen emlékszem mdr vissza a történtekre Nem tudok biztosat mondani Majd
mintha al akarna ájulni,
hátrafelé esik. De édesapja elkapja
és karjaiba tartja, majd a teremőr és a löbbiek Is odamennek és leültetik a kétségkívül megzavarodott fiatalembert.
Érthető izgalom a leremben. Szlly kir. Ügyész Is lel kel helyéről.
— Szívbajos — mondja az öreg Simon és gyengéden simogatja a fia fejét és kezét.
A teremör vizet hoz, eközben belép a fogházból felrendrll fogházőr szuronyáv rl. Dr. Mutschenbacher felkéri a belépő dr. Nisponszky törvényszéki orvost, hogy vizsgálja meg a tlatil Simont, ami megtörténik.
Ezalatt a bíróság a bizonyilds kiegészítését, illetve ujabb lanuk kihallgatását rendeli el és a tárgyalást elnapolja.
A: egész terem az izgalom hstása alatt áll. Ezalatt bejön Ifj. Simon L«jos, hála mögött a 87Uronyos fogházőr, ma|d dr. Nlsponszky orvos, aki jelenti az elnöknek, hogy a legénynek már semmi baja nincsen.
Elhangzik az eskü
Dr. Mutschenbacher ismét lelkére beszél a liatal Simonnak, hogy ne akadékoskodjon és legye le nyugodtan az esküt arra, amit elmondott a bjróság elölt.
Végre n?gyneheren hajlandónak mutatkozik. Dr. Mutschenbacher felolvassa az esküformál, a legény szaggatottan utána mondji, de ugy, hogy ismét csupa irgalom a lerem. „Hogy semmit el nem hallgattam..." isméi pillanatokig áll és gondolkozik, míg végre kinyögi ezt is.
A bíróság, az ügyész, az ügyvédek mind fellélegzenek.
Évek óla nem volt még ilyen nehéz és irgalmas tárgyalása az eskü-letevés meglagadása miatt a kanlisal törvényszéknek...
A jogászok még sokáig perlraklál-t.lk az „esetet"...
(D. R.)
Ma, húshagyó kedden
a Wollák vendéglő Összes helyiségeiben
szépségverseny és confclti csatával egybekötött
szenzációs táncmulatságot
rendezünk nagy álarcos felvonulássá\' és különféle mókákkal.
Ksiáito 7 órakor, reggel 6 óráig. Belí|tldlJ 30 fillér.
Szíves páilfogásl kér a Rende*6sán.
Fagyott emberek a zalai ntakon
Egy embert a förhénd uton, egy asszonyt Gesztenyéspusztánál megfagyva találtak
eddig nem tudták megejteni, mert a közlekedés a községgel lehetetlen.
Zalaegerszeg, február 16 (Saját tudósítónk le lefon jelentése) llogddn Teiéz 50 éves gesztenyéspusztai cigányasszony, aki kéregetésből tartotta fenn magát, ma szokott
Nagykanizsa, február 10 A zord hófuvásos napoknak ember áldozataik is vannak.
Hélfön reggel a föthéncl hegyre vezeló uton, vastag hóréteg alatt em-beii testre talállak. Felismerték benne Relndl Károly palini földművest. Az 50 év körüli ember csonttá fagyott holttestét beszállították a községi hullaházba. A halósági hullaszemlét
kőrútjában elfáradt és leült az útszélre pihenni, ahol elaludt és megfagyott.
A hóviharban elveszett a bahónahi segédjegyző
A jegyzi, a kocsis és kétlovas kocsi nyomtalanul eltűnt Nagykanizsa, fwbruár 10 A kegyellen hóviharnak megfagyott, a vonatok által elgázolt áldozataitól más helyen számolunk be. Van a farkasordiló léinek egy olyan áldozata Is, aki, mire e sorok napvilágot látnak, bizonyára előkerül, ezldöszerint azonban minden joggal nyugtalanítja a sorsa hozzátartozóit és a hatóságokat.
Kmetty János fiatal bakónaki segéd-jegyző kéltogutu kocsin átrándult szombaton tokonlálogalóba Oalam-bokra. Vasárnap ebéd után befogatott és visszaindult. Azótálól fogva eltűnt. Sem neki, sem a kocsisnak, sem a fogainak se hlrc, se hamva. Galambokra nem menlek vissza, Ba-
kónakia nem érkeztek meg, útközben, ahol lehetett, keresték őket, — senki nem látta a kocsit és utasait. Félő, hogy a hóförgetegben, ami útban érte őket, valami bajuk történheted. A fogat Kása Sirdor bakónaki jegyzőé
Felkutatásukra tiztagu mentöexpe-dició indult Nagybakónakról.
ld&lárái
A nagykanizsai meteorológia] meg-ttgycló lalantések r Héllón a Itt: Ktígel T órtk r -3 8, détuUn 2 Írtkor +1, este 9 órakor —2 2.
Ftlhóul: Reggel (i dé ben borult, eite Haala tgbollcijt
SUürdny: krggtl észak, délben dél, cite délkeleti izél
MEGNYÍLT
azjdeár cipőáruház!
********************.......*rri*i*irina-q-.u\'uirLixnjn.v.
a volt Turul oipftraktér helyiségében.
Minden törekvésünk, hogy az Igen tisztelt vevőközönség a legolosóbb ár mellett a legjobb mlnSaégU Árut kapja.
Hosszú éveken szerzeit szakképzetségünk éa oloaó szabott áraink biztosítékot nyújtanak szolid kiszolgálásunkról.
A tavaszi idény legszebb cipői raktáron vannak!
Tegyen próbavásárlást, oloaó áron tartAe, divatos olpBt kap I r
CsaH uj beszerzésű árul larlunk raktáron.
Hecht Lajos és Klrcz Jenny
a Turul cipőraktár volt vezetői.
február 17., kedd
Magyar filmbohózat 2 film éi 2 színpadi résibtn. A színpadon t-emélyesen leilép az országosan timeit éa kdzsierctetnek örvendő
Kóbor Jancsi
énekes bohóc, ai Idd izazon stenilclós sligrr uj műsorával. Ezanklvül
Csókos hetek!
Filmregény 6 felv. Fótz.: E valta Hall.
Egy rémes éjszaka a hálókupéban
Könnyekig kacagtitó burl\'tzk 2 felv.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 17, kedd
Mm katolikus: Donit. I\'roteiláni: Donit. Izraelita: Seb. hó Í0.
Városi Színház. „A féltékeny bohóc\' filmbohóztl 2 Ilim él 2 lilnpadt rétiben, Kóbor Janctl aiemtlyei felléptével — -Csókos hetek", filmregény, „ügy rémei éJictWa a hálókupíban*, burleszk.
OyógyszorUrl altéit szolgálat : I. hónap végéig t .Marta" gyógyszertár Klrily-utca 40.
ÜőzIBrdó nyitva raggel « órától olt 8 Aráig (bétfo, szerda, péntek détutln. kaddaa egész nap sóknak). Tel.: 2—13.
Emlékeztető
Fab\'uir 20 A Magilnttsztmem elöndásri otthonukban fél» kor (Kei tész Miklós) Február 22. I.lceálls clóadás 6 órakor a városházán (dr. Korkay József).
Kalhollkus Ugényrgylel kttzgyUléso fél 3 és társAAvscsoraja H órakor. Február 28 Az hr N/legylet purlm-fts-télyo.
Márdus I. Llccálls előadás 6 órakor a városházán (dr. Frled öd«n).
HusöaQyóKedd
Most sztlrklll hajnalra az ég, Világos ablakom még belebámul ... A falnak Ulódik egy kósza légy, feltúrja csend váram fenékig. Gazdátlan, kósza, félrevert legény, lassan le Is aludni mégy.
Valahol messze még zongora szól, halkan, — alig ér el Idáig. Igy van ez ma éjszaka jól és Igy lesz sok hosszú holnap ... Az ut, ami tovább vezet, kl sem látszik a csend alól.
_Barbárt/a ca/oa
(Éjszakai rádlójtlentés) A Nataoral4-|lal Intiatt aala 10 irakar |a-laatli Délnyugati Ugáraialáa, csapadékra hajló ld«, hd.m.l-kadtaaal >árhaló.
VIDA Ifiszerfizletében
1 kg. akácméz..... 1-16
Va kg-os szardínia .. 110
1 doboz Staufler
„Medve" sajt..... 1-04
1 kg. csokoládé .. 3-60
in
Zalai közlöny
frissítő
1931. február 1?___
Farsangi remlnlscencláh...
Az utolsó farsangi éjszaka! .. száll a ■óhajtás- Utoljára lilvja tol tarsang lier-resc a farsangolókat: rakd lo kritikus pálcádat, filozófus köpenyedet, thoolo-gu» aüvogodot és akkor szívesen lát a farsangi kompánia a ott bővobb illsuilr-slóra találsz, lépj bü oda I És az ombor szót fogad Carnovál horcegnek, bolép ■ óuekíl az anakreonl dnlt: .Éljünk vidáman, mtnói kevesebb gonddal, mert ♦gyszor meghalunk I" Ebben a hangulatában megszólal magyaroa nagy em-berazeretote: ha pedig élünk és örttl-nUnk kell, hagyjunk élni éa ürülni másokat ls — és ez az egész, emborlsóg filozófiája.
Ilyen magas ftlozóf volt Csökönül Vitéz Mihály. Egy eredeti Uacchun-ver-set Igy ad vtsaza:
A bolond észt lel a bbrba
S ugy tesz bölcs:
Tölts tehát bort e csuporba,
mis, tölts, tölts I
Csak te tartsd Jrlss melegben
a gyomort,
bort Igyunk hát Ily hidegben : bort, bort, bort I
l)o van VltózUuknek önfaragtn nótája Is:
Fartangi jö borral habzó but.lHa, Torzonborz a bajusz, eléggé mutatja Más egészségéért a magunk hasznára, Eresszük ezt a bort a többiek útjára. Igy zengedeznek a farsang ezcrol-meael és aztán Jön u reggel, amelyre ébren ébredvén látják hercegüket, a szomorú Carnovált, amint arclógatva távozik, mort az 6 ideje, a farsang lo-hanyatlott Derűre ború, farsangra böjt következvén, hamut hint fojéros elteszi magát a Jövendőre.
Még ogy utolsó kurjantás éa távoznak a farsangolók, két ballábbal ban-dukonak aulát Igazolásukra mindenkinek „adlon laton"-1 köszönnek.
KgyüU volt a szomszéd a szomszéddal, az egyik lalu a másikkal. Elsimítottak minden eltentétot a békésen elvonulnak. llár ogylk aom maradt adós a másiknak, mert megmondta, hogy „a tl falutokban megúszták a pohánkave-léat" éa a válasz: „Unálatok meg az. órát ketyegőtepének nézték a puskával agyonvertek" — mégis kőzet azortta-éa a „Mester-utca" uj kiadása kezdetét veazL
A .farsang farkán", — úgymond a magyar etnbör — még egyazer meg ketf nézni a ptnlöe lunekét Mort. ha a vége Jó, minden Jó. Ez a huahagyó-kedd. A legjobbat az Üvegbe, mert igazat ad Vörösmartynak:
.Bornak, aranynak, hitnek régte a jót■ Ébredezik Jókedve ■ még egyezer szeretne birkózni, mindegy akárkivel, még a sógorral ls elmegy. De még előzőleg fölsóhajt: „No, moat Uram laton I •o nokem ne segíts, »o annak I Te osak nézd, hogy mit viszek véghez I" Ez az önbizalom. Aztán lauiflt ogyütt telitoljál tovább.
Érdekes tudni azt la, hányléle néven tudja nevezni a magyar einber a poharát : boroaüveg, pmttla, kristály, kupa, koraó, bugyogós, bllllkoui, bokály, serleg. kancsó, kaunácska, fazék, csupor, vereagyurkó, kotyogóa, csutora, kulaca. A borosember Jelzői Iható, nagyi ható, nagy borivó, nagyltalu, Iszák, borlszák, borlsaza, bormegtsaza, borttkány, boroB, bormaró, borbabelcmerüll, boreinber, délutánt ember, borcalezár, bormoslék, bortöloeár, borveder, borzsák, tllllgtvó, JPP\'ntö, korcsmahős. korcainatorok, töröktöltő, feneketlen köböl, pokoltorku, szamár a torka, utálja a kákabUzt, gytl löl a vlzot, sokat hord u garatra, sokat öntözi a mészkemencet, gyakran töltesz! aí Orbán süvegét, atb.
Oazdag a nyelve a terminusokban éa nem utolsók a telköazöntései som : minden Jók lejében I Az egymást-szerotő atyafiakért I Édes hazánk sza-baduláaáért I
És a farsang zárókulcaa: „vtvat aln-<^era alncerorum alucerltaa I"
M. M.
— Vitézi járáal értekezletek.
Az idei vitézi járási értekezleteket a "ékkapitány az alábbi sorrendben •arlja meg: Zalaszentgróton febiuár 22-én, Sümegen március 1-én délelölt 9 órakor, Tapolcán ugyanaznap délután 2 órakor, Pacsán március 8 án délelölt 9 órakor a községházán. Nagykanizsán március 22-én
délelőtt 9 órakor a városházán, Le-lenyén ugyanaznap délután 2 órakor a községházán. Balatonfüreden március 25 én, Nován március 29-én, Lcnliben április 12 én. A székkapi-lá\'.y ezúton felhivja a vitézek ügyeimét, ,<Siügy a járási értekezleteken okvetlen jelenjenek meg, meri a helyettes székkapitány a megyebeli vitézeket meg akarja iBmerni. A járási óimesterek gondoskodjanak az értekezlet megtartására szolgáló helyiségről. Öltözet lehetőleg sötét ruha, összes kitüntetések.
— A zalai népművelési bizottság uj tagjai. A közoktatásügyi miniszter a zalamegyei iskolánkivüll népművelési bizottság tagjaivá három évi időtartamra a következőket nevezte ki: Tholway Zsigmond dr. poslafónök (Nagykanizsa), Beöthy Islván dr. apátplébános (Sümeg), Kovács Sebestyén Miklós földbirtokos (BecBChely), Zsuppán József polgári fiúiskolái igazgató (Zitaegerszeg), Iwslts üyula községi elemi iskolai igazgató (Kiszlhely).
— Kiemelkedő farsangi műsor a Városi Színházban.
— Nagykanizsa és a Balaton. Nagykanizsa szereti a Balatont. Szereti, de nem ismeri. Ez nem hiba, meri a Balatont igen nehéz ismerni. A Balaton ismerete — tudomány. A Balaton legkiválóbb ismerője ma talán N. Szabó Qyuia, akinek irói karrieije BecsDöl indult és Zalában folytatódott. N. Sz«bó Gyula, aki Zalának is szerelmese, magasabb megbízásból nagy munkákat ir a Balatonról. Első müve már ebben az évben meg ia jelenik. N. Szabó Gyula sokszor éleiét kockáztatta, hogy a Balaton csudálatos jelenségeit megírhassa. Felkérésre ezekről a veszedelmekről és általában a Balatonról tart Igen nívós előadást N. Szabó Qyula a közeli napokban Nagykanizsán. Az előadás idejét és helyéi közöljük.
_ A Magántisztviselők Egyesülete yllhoiuttan temuár 20 án este
fél 9-kcr a .Világnézetek kialakulásáról" larl £lőad,lsl Kertész Miklós központi főtitkár.
t-elOlvús a munkanélküliekhezf
Mindazon munkanélküliek (Kis kanizsalak is), akik az Inségakció során már részesültek segélyben, a köztisztasági üzem udvarán (Zárdautca) külön idézés bevárása nélkül haladéktalanul jelentkezzenek hóella-karltásl munkára. Aki e munkában nem vesz részt, további segélyben nem fog részesü\'nl. Lapátot mindenki hozzon magával.
Nagykanizsa, 1931. február 16.
Polgármester
Ahány ember,
annyi nézet...
de mindenki nézele mcgegyeslk «bh«n,
h°*í „JESTOR" ízesítő
husklvunat az ételeket ízben éa tápértékben rendkívül feljavítja, atóiegl I ai emésztést és fokozza aa étvágyat. Gyártja:
Herceg Esterházy Husángjára, Kapuvár.
— Pályázat tanítót állásra.
Szabás (Sumogym.) róm. kalh. egyházközsége lemonJás folytán megüresedett kántoriamtól állásra pályázatot hirdet. Választás február 21-én. Kérvények a kutasi plébánia elmére küldendők.
— „A féltékeny bohóc" című magyar film ma a Városiban.
— Megnyílt az „Ideái" cipőáruház. Olvassa el hirdetésünket.
Étrágjialinságnél, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fareao lóuel" kesarüvlz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett roth«dó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc lóuel viz abszolút megbízható hashajtó. A Fersao liliel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és íüszer-üzletekben kapható.
■» Kóbór Jancsi éneket bohóc személyes fellépte ma a Városi Színházban.
— Bezárták az Iskolákat Zalaegerszegen. Tudósilónk Jelenti telefonon : Bódy Zoltán alispán tegnap hz influenza járványra való tekintettel az elemi iskolákat és az ovodákat bezáratta. A polgári Iskola és a gimnázium Igazgatói jelentették, hogy Intézetükben nagyszámban fekszenek a növendékek Influenzában, azonban a tlszll orvos nem véleményezte az intézetek bezárását, ugy, hogy miként Nagykanizsán, Zalaegerszegen a középiskolasok továbbra is iskolába járnak. -
— Tudja ön már, hogy az Ismert Aaptrln-tabtelták 18J6 btn beható kísértelek éa tudomány ■ kutatások után kerültek tor-galombi éf Immár kb. 33 év óla az emberiséget a .meghűlések\' ellent védeke-Itsnét támogatták, limesek minden tUae-
rajiiáI Inlltlial s. anasiL\'ídláiiiAnu Muttsa íviueS) iHitiMM t , ■panjrtnpnsvnji iiuina,
eaua, iKhtiaoát ma mái aa egéax világon Asphln tablettákat az eredeti csomagolásban a .Bayer-kereszttel" szedik.
= „Csókos hetek" filmre fény és „Egy rémes éjszaka a háló-kupében" burleszk a kiegészíti műsor a Városi Színházban.
=. Megnyílt az „Ideál" cipóáruház a Turul cipóüzlet volt helyiségében.
— Eltűnt polgári Iskolai tanuló. Czlrkovlts József tapolcai polgári iskolai lanuló két héttel e/elölt magához vette vasúti szabadjegyét és az Iskolából való eltávozásakor társaival közölte, hogy nem megy haza, hanem rokonaihoz utazik. A flu mindeddig nem kerüli elö, ezért a csendőrség keresi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy mm
I e a z
aa „Ulala4 garasa" «ass«éaIMMa
Pelóll-ut 81. szám alatt. Ot|áayaaaa.
Szíves pártfogást kir
jto a v«n44gl6a.
■ya rmiilin Ma, húshagyó kedden a Horváth-IHC.l3iirSlt VJe féle vendéglőben (Csengery-ut 54.)
TÁNCMULATSÁGOT
rendezünk 20 filléres belépődíj mell\'tl. Alarcoa felvonuláe eete 8 órakor. Nagybőgő temet Aa 12 órakori -
Jó Halókról és élel.kről a vendéglős gondoskodik. Szíves pártfogást kér a RendezSeág.
/ Női és férfi divatárukban Ns
(« jivi\'LXWiifmm\'.vri—.......................... f?
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 40ő. FBut Caengery-ut aarok
Első Magyar Blilosttó palota.
Telelőn 1
JL zalai KÖZLÖNY
1981. február 17.
NAGY TEAVASAR
MusmI éa Friedenthal
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű leák keveréke és pedig :
„Sagoiia" Csylon ijöngye
Kiválóan aromái Udlió tea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Britaili keverék (Beggell tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajteák szakszerű ktve-rél-e, aranyszind felöntésü, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 órai (I1t« o\'olock) (u
Első szedésü, idei termésű fsj-leák keveréke, aranysárga felöntésü, dus Illatú, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 flll.
Hiti leluga
Legnemesebb indiai válogatóit fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sötét felöntésü, erős, dusillalu teakeverék, tea Oourmandok különlegessége I dkg. 36 fillér
PlccaiUy tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felöntésü, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós les .erős leakedvelők és fogyó nök kedvence
1 dkg. 40 fillér.
— Utazási kedvezmény Budapestre. A Duna-Száva-Adria Vasut-tirsaság Igazgatósiga az Országos Magyar Gazdasági Egyesület rendezésében, 1931. évi március hó 20 tói 25 ig Budapesten meglartandó Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár alkalmából a kiállítás résztvevői és látogatóinak, ugy az oda, mint a visszautazáshoz 50 i.-osme-netkedvezményt engedélyezett. Az odautazás legkorábbi ideje 1931. március 14., legkésőbbi ideje pedig március 25. A visszautazás legkorábbi ideje március 20, legkésőbbi ideje március 31. A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges igazolványok a nagykanizsai Meneljeay-irodában szerezhetők be és tekintettel arra, hogy ily igazolványok csak korlátolt számban állnak rendelkezésre, ajánlatos azok igénylését a Menetjegyiroddnál már most elö-jegyeztetni.
— Gyermekeknek cssk enyhe ártalmatlan hashajtót szabad sdni, hogy a rosss emésztés gyakori következményét, mini pl. csalánkiütést megelőzzük. Ezért rendelnek as oivoio\'i gyermekeknek Pur-mol-1, mely könnyű kezelhetőségénél és csokoládészrrüségénél togvs legjobbsn st-kslmss Minden caomavoa Dsrmol felírás-sal. Utánzatokat és mes csomagolási uta-allson visszs.
— Nem jár a letanyel autóbusz. A rendkívül zord Időjárás okozta forgalmi akadályok mlalt Le-lenyével az autóbusz-forgalom szünetel. A megindulás Idejét közölni fogjuk.
Ha savanyu a bora, vagyltse
REGEDEI
visel, mely a Iegsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
te 1 Nitaffl,
Király-utca 21.
==Éri
TŐZSDE
A mai tőzsde nyíláskor teljesen üzletlelen volt. Az árak a szombati nívón mozogtak és csupán egy-két köiés fordult elő. A tőzsdeidö későiibi folyamán Berlinből érkezett alacsony árfolyamjelcntésekre az Illeni értékek Is olcsóbbodtak, ugy, hogy zárlatkor a a napi legalacsonyabb árfolyamok kerüllek felszínre. Plxkamalozásu papírok piaca üzlet leien. — Valula és devizapiac változatlan.
Ifcfctt zártat
Pária 20-32, Loodon 25 ll\'/a, Nawvor 518-46, Hfllhul 71*22 Vl, Mllanc 27 14, \'.tediUI 50 60, Amsterdam 20805 Heiá. 12818, Wien 7284, IctU 3-5. Príg: 15 33«/t, Var-Ó SS-00, Hadapaut *D\'4«Vl éalgiád i.HÍVi, Uukaiwi l-t 8t/s
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Busa ttsaav. 77-ea 14-50 14-85, 78-ss 14 85 -14 70, 79 es 14 85 15 18. «0 sr 1490-1550, donént 77-ás 1435—14-50 78-as 14 50 -14 65. 79-es 1470 -14-85 S0-M 14 90 15-30 Roaa 1065- 0-75 lak. árpe 15-00-15 50, aörárpa 17 00 19 00. iabl8 50 \',875. tengerid. 1390 1400,dnaántol! 1285-1300, repce —\'— -—•—, korpa 10 50 10 75
A talapéit! töude 4erlita-jcimés«
valutAk
Angol I. 27*74-27*89 Be&sh. 79-65 80 05 ! Cseh k. 1P-86 16-98 Dáak. 152-90-153-50 Dinár 10 02-10*10 Dollár 570 20-573 20 Prancis 1.72-40 22-70 Holl. 229-30-230 30 Lengyel 63 85-64 25 Len 3-37 .\'1-41 Leve 4-12-418 Líra 29 85-30*15 Márka 135 85 136 15 Noivég 153 00-153 60
Peneta -•---•—
idilli. 80 20 80 60 »vá|dl. 1 \'0-20 110 70 tvédk. 153 15 153-75
DEVIZÁK Asast, 229*65-28035 Belgrád I0-07-i0-10 Kerfln 1,-6 02-13} 42 BrUmel 79*\', 6 80 00 Bakarest 3 39 .i 41 Kopezdi.lt300 153 15 Loedon 27 77 27 88 Madrid 54 75 57-75 Milano 7l*-93 30 03 Nawyor! 72 20-73 80 Otílo 1.3 05-153 4*> Pirit 22 42 J\'49 Prága 16 93-16\'ífl SsólU 4*13-4*17 Stockb. 153 20 153 60 Vaué 64 10 64 30 Wien Sn-37-*> 02 Zürich 110-38 110 68
Serléirásár
Felhajtás 3662, eladatlan 279. Klaó-leado 1*16—1*18, „zedett 1*16-1*18, azaded köaép 1*12-1*13, könnyű 1*04—1-03, l-st endí tkeg 1*06—1*10, tl-od rendű 0»e,i 0-96 - 1 02 sngol auldó 1*12-1-20, axalonns laajrban 1*12-1*16, salr 1*34 1*38, hu, 1 60—178. szalonnás lélsertéa 1*40-1*48.
KiatQa: Délialai Hyomda és Lapkiadó Vállalat, Hagykanliián.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Intorurban toloton: Nagykanizsa 78. az.
ABÓHIRDETÉSEK
Az •próftUuctfeMK dija lü m< ír SO Minden tovdböi azó dija 8 fl.l. VasA- •« ünnepnap 10 Sírtig 80 filíiér, tnltdca további szó dtju 8 ftlt. Szerdád ír* i» r»-teken 10 pzólg 60 »Ul«r, minden i. vt t>l azó dija 8 flll. GmszO 0 mindet- ^ a-gaí,b betüböl állts stó két R/ón.tk sva it-tátik. ÁJ iáit karcsök uck 60a« engvdiiieny. HlrdaléMk 8 (öt) peu08 laua«»« alul a (alaslaflaa klnyvaléa, axámlásáa tlkarlIéM téfltH »llr> llntta éli k
Rendszerető mindonaaleényt \'keresek a>onnalra. Dr. Márkiné, Fő ui 24. 760
ló<arban levő háló-, ■bédlfl-, konyhaberendezés eladó — Bátiiory utca 3, emeleten. 765
Bsxárépü Ibiben 2 a/obából álló világos udvaii Irodahelyiség május l--o kiadó. 702
Príma nemet (harzi) rak jutányos áron eladók lér 33.
kanári attada-
EOtvóa-
A baromfitenyésztésnél
mtdblvOl lonloi körülmény, liosv («ahli tliAioian l«i,l,nmáiból nlrmnó leeyászloláit, ltl.lv* na coic-lhél ,r(,„„n be alapan.artul eikorciotodoll h«llenvéi,té*hai r,»<lfl anvafiaal ,,,dml„,l. bawnbl narn rvmlllitlOitk. — Alliltlm urdrll Hollywudl Tankred <■ német Wllekelmlna ltuirm.iiiu l.hi, otm«» l.eehorn tieb^, l.tio rajta. — C»ap6-Imkeiett. lB,,tkl).n v.í.ll. vilosaloll lenyásilojáa • lő(es»*ih,ló 1 KrAtxV ISzsoében, lll.lv. p«,lli, mtgrtnatlhtifi PRANOER JÓiSEFNÉI. Nagyks olzaa, Sugár-nl, aarahja to Sllár. J*o
Három szobás lakás május t-ze kiadó. Erzsébet-tér 10 alatt. 730
KOISnbeJAratia utcai bútorozott aioba kiadó Csengery ul 36. 698
Modem 8 aaolaéa lakAa litrdó-saoitávsl és minden egyéb komlorllsl el átva, május e\'ae|ére kiadó. Érdeklődni lehet Csengery ul 9, a háztulajdonosnál. 701
Igen Jó, utcsl három eiobás alápincézeti lakás éi szép kétszobás Iskás Cseagert-at T alatt kladé. Bővebbel ugysnott Pócz Istvánnál. 731
tSaoassbalon Hirachler trafikban, vagy várost edr hivatalban sárga bot eztl.t gvu-tűvel elcseréltetelt — m\'után kedves emlék, kérem szíveskedjék Hlrschler trstlkbsn leadni, ahol ssját|ál átvehell. -759
Ügyes és rendes takarítónő azonnal felvitetik Itlszsr O.egkereakedés | 764
Honvéd utca 23 szám alatti káx eladó. Bővebbet uiegtudliató ugyanott f 761
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik elhalt
ffzv. Sáfár ÖdBnná
ízül. Cteté Anita
temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadj.k hálás köszönetünkéi.
A gyászoló család.
Főzelék-magvak Virág-magvak Virag-gumókéshagymák
Műtrágyák Gyiimölcsfavédőszerek Ertítakarmányok Madáreleségek Baromfi eledelek Automata eleség Futor, Pekk
stb. slb. kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blióság mellett Telefon 130.
Rddiótt
S»aM György rmm.
\\<lh iro/orramdbon h\\)i,i 3., ,Uyar twmmmumm^miiimáímámmmm^
Pk.6432.és6242.sz. 1930. 193l.vghl.56 tt.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krsusz A\'sdtr nsgyksnlzssl ügyvéd ál Isi képviselt Hlrscll is Szegő, II. Wert-helmer Ernő jtvers 284 P 02 fűi. tőke és több követelés lárulékal erejéig a nagylu-nlsasl kir. |érás íróság 1B3*) évi 6242 és 6437. sr. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást ssenvedőtől 1931. lanuár 15 én lefoglalt 4900 P becsült ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság fenti ssámu végzésével as árveréa el-rendeltctvén, annak az 1908. évi XL1. L e. 20. §-a alapján as alább megnevezett s a lógtatáai Jegyzőkönyvből ki nem tOnö más foglaltat k Javéra Is ai érverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielég tésl Joguk ma Is lennáll és ha ellentik halasztó hstályu Igénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Mo gánypusxtán leendő megtartására határidóul 1931. évi tebruár hó 31-lk nap jénak délután 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igézőnek készpénzfizetés luellcll, esetleg becséion alul ia el fogom adni még ekkor Is. hs bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Irásbin nem nyilvánít. Nagyksnlisa, 1931. évi január hó 30áa.
Elek László s. k.
kir bírósági végrehalló, 755 m nl blr aágl kiküldött.
Hü firamoíonlemezkölcsönzési
RÁDIÓT
akar9
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió éa gramofon osztályához
Nyomatott a BélifJal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flzletvezeti- Zalai Károlv 1
71. évfolyam 18 szám
Nagykanizsa, 1931. február 19, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sacrkaailóaíü: n»PP-il Sugárul 2, éjjel Fóul S.
Kiadóhivatal: Fíut 5. szám. Keaithclyl tlókkladóhlvalal: Kossulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Htőfliclésl ár.i : (.nyílóra 2 pcniió 80 llllér. -.- | , . / Szerkesztőség 421. aaám, (é)|tl 78.) Iclelon. ^ KUdóhlvatal 78. Keszthelyt Ilók 22.
Más ott az ok
A szerbeket nagy irgalomban tartják azok a merényletek, amelyek legutóbb Zágrábban és Horválország egyéb helyein vollak. A jugoszláv sajló bősz kirohanást Inléz Magyarország és Ausztria ellen Azt álliija, hogy a terror-cselekményeket a bécsi emlgráiif központban es7elték ki és magyar területen kérésziül segitetlék át ügynökeiket Horvátországba. Azt Írják, hogy a merénylőket magyar katonai személyek oktatták kl a robbanóanyagok kezelésére. Tiltakoznak a jugoszláv állam ellen Indított osztrák és magvar roham ellen, fenyegetve, hogy Jusoszlávlának nem szabad visszariadnia még attól sem, hogy elzárta a határt Magyarország és a Délszláv állam között.
Hozzá szoktunk ahhoz, hogy az utódállamok lapjai minden alkalmai felhasználjanak Magyarország elleni rágalmak terjesztésére, de a mostani eset Igazán könnyű feladat elé állítja a cáfolót.
Előszőr is kérdjük, hogy amikor annyi ember veit részt a világháborúban, miért lenne szükség srra, hogy a merénylőket pont magvar katonai személyek oktassák kl. Annyi horvát emlgránB él külföldön és azok közt annyi kalonaviselt ember van, hogy Igazán nincs szükségük arra, hogy a szomszédba menjenek egy kis kioktatásért.
Másodszor, mit szól a „Novostl" cimü lap a Bécsben meg|elenő , Reichspost" leleplezéséhez, hogy az a bizonyos Levakovlcs nevű merénylő, akit az ujgradlskal polgármester elleni merénylettel gyanúsítanak, a mult év december első felében Bécsben tartózkodott, de szabályszerűen kiállított jugoszláv útlevéllel, nem pedig ahogy állították, magyar útlevéllel. Az Is közismert, hogy Levakovlcs töhbször felajánlotta szolgálatait a bécsi emigráns központnak, de állandó visszautasításra lalá t, mert ugy ismerték, mint kélkulacsos embert, aki jugoszláv kormánylapoknál is dolgozott.
Ha még hozzávesszük ezekhez az adatokhoz azokat, amelyeket az ismert angol újságírónő Miss Durham a legutóbbi zágrábi királylátogatásról tett közzé, akkor igazán alaptalan rágalmazásnak kell minősítenünk a .Novosti" támadását. Meg lud|uk ebből a tudósításból, hogy Sándor király zágrábi tartózkodása Idején az összes vezető horvát politikusokat megfenyegették, hogy ha valami nyilatkozatra ragadtatják magukat, az életükkel tizeinek. A féktelen tenort tanúsítja az a számtalan letartóztalás, annl a szerb csendőrség eszközölt, azok a fenyegetések, amelyekben Zágráb csaknem minden Intelligensebb családja részesült. A fogadás ünneplés külsőségeit csak ugy lehetett biztosítani, hegy államköltségen 0-Szerbiából „lelkes tüntetők" ezreit szállították Zágrábba, akik véghez-vitték a kellő zsiviózást. Ugyancsak l küilrffy felé szóló gesz\'us voll, hí,8y a horvát államot kényszerttet-
lék, hogy SSndor király részére palotát vásároljon és ajánljon fel. De a király nem ebben a palotában lakott, mert fiit, hogy alá van aknázva.
Vájjon, a külföldön élő horvát emigránsok tízezreit is a magyarok csalogatták ki hazájukból? Va||on, a horvát nemzelnek az a mérhetetlen elkeseredése, amelyet csak a legdurvább katonai diktatúra bevezetésével tudnak ideig-óráig fékentartani, szintén a uugyarok müve ? Vájjon, azok feljajdulások, amelyekről blrtos tudomásunk van és amelyeknek állandó lárgya Horvátország köz|ogl helyzete a régi magyar és az u| szerb uralom alatt, szintén Magyarország izgatásaira vezethetők vissza?
A merényleteket nem külső Izgatás okozza, hanem az az állandó belső Izgatás, amely Belgrádból indul kl annak a kíméletlen, minden tekintetnélküli elnyomásnak a képében, amit a katonai diktatúra gyakorol a fegyverek nyers erejével Horvátországra Horválország kuliurában magasan
felelte áll Ó Szerbiának s most meg kelleti érnie, hogy barbár módszerű és felfogású emberek degradált tartományként kezeljék a megígért és önállóságot lelenlő autonómia helyett. Ha a szerbek szeretik hazájukat és a szabadságol, a horvátok nem ke-vésbbé szeretik ugyanezeket a dolgokat. Kél forróvérű nép áll Itt egymással szemközt és kíváncsiak vagyunk, hogy a szerbek mikor fogták belátni azt, hogy nem lehet ellenségként kezelni egy államalakulatban olyan néptömeget, amely felér Ó Szerbit lakosságával. Pedig semmi kilátás nincs arra, hogy az ellenséges viszony megszűnjék, mert azok a körülmények, az az elnyomás, az az Igazságtalanság, amely a horvát népben Ilyen elkeseredett ellenállási hozott létre, semmit se változtak
Nincs szükség ahhoz, hogy Magyarország keze legyen benne a horvát eseményekben, ezek magyarázá-aára teljesen elegendő a belgrádi terror rémuralma.
á zágrábi bombamerénylö kiugrott a rendőrségen a harmadik emeletről
Több horvát képviselőt letartóztattak — Marlnkovlcs kOlflgy-mlnlszter ellentmondás nélkül fogadta a magyar kormány tiltakozását
Belgrád, február 17 Poprád József, a bombamerényletekkel kapcsolatban letartóztatott zágrábi villanyszerelő a szombatról vasárnapra viliadó éjjelen a belgrádi rendőrség épületének III. emeleli ablakából levetette magái és szörnyet hall.
A Berliner Tagebialt Budapestről jelenti a magyar kormánynak a merényletben való részesség vádji
ellen belgrádi követe révén történt tiltakozását a belgrádi külügyminisztériumban és hozzá fűzi, hogy Marlnkovlcs külügyminiszter ugylálszik ellentmondás nélkül fogadta a magyar tiltakozást.
A legújabb belgrádi jelenlések szerint á merénylettel kapcsolatban feltűnést kellő letartóztatások történtek. Letartóztattak több volt horvát képviselőt Is.
Emberfeletti munkái feji ki a vasul, posta és katonaság
a közlekedési és telefonzavarok megszüntetése érdekében
A vasárnapi orkán u^y tonk ele\'le a Dunántúlon a telefon és tíviró vezetékeket, hogy az emberi munka még máií sem tudta eltüntetni a pusztítást. Számos lelefon és tiviió vonalon szünetel a forgalom.
Lassan Indul a forgalom a MÁV vonalain
Budapest, február 17 A MÁV igazgatóságától az esti órákban vett értesülés szerint a hóakadályok miatt szünetelő forgalmat a Székesfehérvár—Celldömölk, a Bicske —Széketfehérvár, Körmend - Dávidháza—Kolormány, Pápa—C-oina, Keszthely—balatonszentgyörgyi vonalon felvették. Az időjárási viszonyok általános javulására v)ló tekin-tetlel a még zárva lévő vonalak felszabadítása minden órában várhtó.
Katonaság és Idegenből érkezett munkás segélycsapatok dolgoznak Fejérmegyében
Székesfehérvár, február 17 (Éjszakai rddlójelenlés) A vasúti sínekről sikerült a telefonhuzalokat eltávolítani és a forgalmat újból meg-inditdni. A megyében az ulak állapotáról még nem érkeztek jelentések. A telefonforgalom is szünetel még. Nagykanizsáról és Budapestről érkezett munkások és katonaság dolgoznak a vasútvonalakon. A táviratokat a fehérvári rádió továbbítja Budapesten át.
Nehezen halad a telefon és távíró helyreállítása
A posta és távírda mindent elkövet, hogy a telefon- él távhóössze-költetésckct helyreállítsa. Nagy nehéz-
ségeket okoz, hogy az oszlopok nagyrésze szinte megközelíthetetlen, olyan magas hóhegyeken kell a munkásoknak átvergődni.
Székesfehérvárral még nem sikerült helyreállítani sem a távíró, sem a telefonforgalmat. Pécscsel éB Kaposvárral kerülő uton már lehet telefonon beszélni, különöten sok oszlop dőlt kl Adanypuszlaszabolcs és Slmonlornya Irányában. A nemzetközi vonalakon semmi zavar nincs.
A tapolcai vonalon a mozgóposta nem közlekedik, ugyancsak nincs mozgóposta S:ékcsfehérvár és Celldömölk között.
A délivasuli útvonalon a mozgó-poita-szolgála! helyreállott. Emberhalál a leszakadt drót miatt Pécs. fobruár 17 Az óriási vihar a pécsi városi lelefonvezelékeket is megrongálta, ugy, hoiy a posta kénytelen voll ötszáz lele/onelő/izető állomását kikap csolnl.
A sürgönydrótok, telefon és villanyáram vezetékek valósággal eltorlaszolják az utcákat, ugy, hogy a forgalom teljesen megszűnt. A vá-rjsl villamosközpont kín/leien voll a magasfeszültségű áramszolgáltatást kikapcsolni. Ez azonban már későn történt meg, mert egy ilyen magasfeszültségű áramot szálllló vezeték rázuhant egy lovaskocsira és az áram egy Fischer nevll juvarost és lovát agyon is ütötte
A villamos áram kikapcsolása miatt az Ipari munka teljesen megszűnt.
Hó alatt a komáromi vonat
Komárom, lebruár 17 A Szíkesfehérvárról Komáromba indult vonatot Kisbér ós Ászár közt belepte a hó. A katonaság és nagyobb munkásc-iapit hihetetlen küzdelemmel ludla csak megközelíteni és kiá6ni a vonatot annyira, hogy az u asokat szánokon be tudták szállitüni a kisbéri állami iníiltelepre.
Két napig állt a tapolcai vonat Börgöndön
Tapolca, lebruár 17 A Budapest—Tapolca-i személyvonat Börgöndön akadt el valóságos hóhegyek között. Az utasok élelmezéséről két napnál tovább a MÁV gondoskodott, lakásul a vonatot liasz-nálták. .....
Mit nem tud Bethlen?
Benes és a nyakkendő
Prága, fobruár 17 Egy prágai lap megállapítja, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök p.irla menti nyilatkozata, amelyben Benest gallérallan és nyakkendlpcn embernek nevezi, helytállt, inert Benes nemrég egy alkahmmat, valóban gallér és nyakkendő nélkül, szvel-terben jelent meg a cseh szenátusban.
ZALAI KÖZLÖNY
Idei tebraár 18
Ostromállapot, uj katonai diktatúra és általános sztrájk Spanyolországban
Sanchez Querra nem vállalta a kabinet-alakítást
Madrid, február 17 (Éjszakai rddiójelentés) A politikai helyzetben esle 7 óráig semmi nem tisztázódott. Ennek következtében ellenőrizhetetlen hírek keltek lábra. Politikai körökben beszélik, hogy még ma kihirdetik az ostromállapotot és uj katonai diktatúrát léptetnek életbe. A hatalmat Saro tábornok veszi át. Más verzió szerint küszöbön áll az általános sztrájk. Az Izgalom rendkívül nagy. Tény, hogy ma délután újra visszaállították a sajtó és teleton-cenzurát.
Madrid, február 17 Sanchez Ouera visszautasította a
kormányalakításra kapott megbízását és azt ajánlotta a királynak, hogy Alvarezl bízza meg az uj kormányalakítással. A tüzérséget riadókészültségben klvonuttaltdk a fővárosba vezető országutakra és a gyári külvárosokba.
Cáfolat
Madrid, február 17
(ÉjszakaI rádiójelentés) Az ujabb katonai diktatúráról szóló híreket ma esle formálisan megcáfolták. Állítólag monarchikus koncentrációs kabinet létesítésére törekszenek. Hogy kl kapott erre megbízatást, azt nem lehel megtudni.
Nem igaz, hogy az osztrák Heimwehr hét és fél millió Urát kapott Budapesten és a bécsi magyar követségen át Olaszországból
Budapest, február 17 A Népszava ma reggeli számában a Vosslsche Zeitung egy Innsbruckból keltezeit tudósítását közli, amely azt állilja, hogy az osztrák Heimwehr az olasz kormánytól a bécsi magyar követség révén 2 és fél millió lírát kapott, illetékes helyen kijelentik, hogy a Vosslsche Zeitung híre minden alapot nélkülöz. A bécsi magyar követség soha sem olasz, sem semmiféle forrásból "összeget nem folyó-sitolt az oszirák Heimwehr részére.
Barltn, február 17 A Vosslsche Zellung Innsbruckból jelenti: Arról a szubvencióról, amelyet a Heimwehr az olasz fascióiól kapóit, a lap tudósítója |ól informált helyről a következő felvilágosítást kapta s Pabst őrnagy, aki az 1929 évi olaszországi ulja alkalmával, minden feltűnés elkerülése miatt Villachon és Jugoszlávián át utazott, 2 és fél millió lírát kapott. A pénzt Budapesten át a bécsi magyar követség attaséjához küldték és ott Pabst személyesen vette át. Amikor Pabstol Ausztriából kiutasították a Heim-wehr-vezérek értekezletet tartottak, amelyen az emiitett szubvenció miatt
heves összeütközések voltak. A vezérek tagadltk, hogy ilyen támogatást kaptak Vilni Olaszországtól, később azonban bevallották az ösz-sieg felét, még később a háromnegyed részét. Mussolinit és a magyar követséget kinosan érintette, hogy a szubvencionálás köztudomásra |u ol\'. A Heimwehr ma Is összeköttetési tart fenn Mussollnlvel. Ezek a kapcsolatok összefüggésben vannak a katonai szövetség tervével.
A gazda-hitel
fedezetét keresik a pénzügyminisztériumban folyó értekezleten
Budapest, február 17 Ma délelőtt értekezlet volt Wektrle pénzügyminiszternél, amelyen részt vett Hadik János gróf, Peslhy Pál ét az aliiulsta intézetek vezetői. Az értekezleten a gazdáknak nyújtandó hitelről volt izó és a kérdésnek pénzügyi vonatkozásait tárgyalták meg. Elsősorban az, hogy miképen lehet a szükséges fedezetet erre az akcióra megtalálni, mert a Jelenleg rendelkezésre álló tőke nem elég az akció lefolytatására.
Dr. Sabján Gyula az alispántól felhatalmazást kér Ujváry Géza ellen a büntető per megindítására
Nagykanizsa, február 17
Megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszék megsemmisítette a járásbíróság ítéletét a Sabján—Ujváry perben, kimondván, hogy Ujváry Oéza inkriminált kifejezései a közgyűlésen nem becsületsértés, hanem felhatalmazásra üldözendő rágalmazás, amire nem a járásbíróság, hanem a kir. törvényszék büntelőlanácsa illetékes.
A nagykanizsai törvényszék a per iratait, illetve határozatát még e héten klkézbesili a két pereskedő fél ügyvédeinek és ennek vétele után dr. Sabján Qyula nyug. polgármester nyomban felhatalmazást kér Bődy Zoltán alispántól a bflntető-per megindítására. Ugyanis, mint tlszliűgyész-nek, meghatalmazása van dr. Krdtky István polgármestertől a per megin-
dítására, de mint volt polgármesternek, szüksége van az alispán meghatalmazására.
A meghatalmazás birlokában dr. Sabján azonnal ügyvédje, dr. Frled Ödön utján megteszi a szükséges lépésekel a rágalmazás! per megindítására.
Egyébként értesülésünk szerint több városi politikus arra törekszik, hogy az ügyet békés útra tereljék és a bíróságon kivül intéződjék el és megszűnjön a régi ellenségeskedés dr. Sabján és Ujváry Oéza közölt.
Azonban, ahogy a dolgok állanak, vajmi kevés kilátás van arra, hogy a Sabján-Ujváry Ugy bíróságon kívül elintézést nyerhessen.
Építkezéseket sürget a tapaszra Nagykanizsa
Küldöttség megy GySmörey György főispánhoz
össze, hogy megbeszéljék a szükséges leendőket az építkezések megindítására és az építőiparoknak foglalkoztatására.
Ugyanis a nagykanizsai ipartestület küldöttségileg meg akarja kérni
Nagykanizsa, február 17
Ismeretes, hogy a mull esztendőben talán egy magyar vidéki város sem állt olyan rosszul építkezések dolgában, mint Nagykanizsa. Köz-épilkezés tekintetében sor kerüli ugyan a taklanyaépltkezés második fá\'zisára, azonban az iparosmunkákra itt is csak rnosi fog sor kerülni; a kórház! munkálatokat meg a kellő anyaglak hiányában nem lebetelt folytatni. Magánépllkezéselnkel pedig öt ujjon lei lehetne sorolni. Ilyen kö-rülméoyek között bátran Állíthatjuk, hogy egy magyar város sem áll építkezés terén abban a helyzetben, mint Nagykanizsa. Az elkövetkezendő tavasz pedig ugyancsak nem hoz vigasztaló kilátásokat.
Azért a nagykanizsai iparleslület elnöke, Kiss Ernő a legközelebbi napokban elnöki értekezletet hlv
Oyömörey Oyörgy főispánt, hogy kövessen cl minden lehetőt a nagy munkanélküliség levezetésére és munkaalkalmakteremtésére Nagykanizsán.
Azért szükségesnek látja elsősorban a taklanyaépltkezés többi fázisainak egy évben való végrehajtását, hogy minél több munkás és iparoskezet lehessen foglalkoztatni. Kívánatosnak tartja a felsőleányiskola, a kereskedelmi repülőtér, mint a kórház-program befejezi részének megvalósítását és lehetővé tételét annak, hogy kisember is épitkezhessék ét családi házak épüljenek ugy a köz, mint a magánalkalmazottak számára.
Értesülésünk szerint az ipartestület a többi nagykanizsai érdekeltségek
A tánc eredete
Irta: dr. Klsmps Károly 8
Azt hiszem ez a feltevés nem helyt álló. Épp a vadnépek között, amelyek rajonganak a táncért, többnyire olyan foglalkozások vannak, amelyek a ritmika törvényei! nem lürik, pld. a vadászat, halászat stb. Ha a táncot nem leltet is egyenesen a munkából származtatni, meg kell engedni azt, hogy .ugyanazon törvényre lehet visszavezetni; azaz a szabályosan ismétlődő egyenlő mozgások ritmi-zálására. A lánclépísek szabályaihoz elegendő volt az egyszerű ritmus, amelyet pl. tapssal is elő lehet állítani. Ezt helyetesitette később az emberi hang. Mennyi idő kellett, mig a ritmikusan ismétlődő ordltás-ból kialakult a dal és dallam; vájjon mennyi idő kellett mig a tánc fejlődésében a hangszerek vették át a kíséretet, mig kialakult a több-szólamuság, a harmónia ?
A vadnépek ennyire sohasem jutottak, ők megállottak a ritmusnál, nem mentek tovább. Tehál a modern tánc-zene egyik; alapkövetelménye, amely azt hirdeti, hogy a ritmusé az elsőség, hogy félre a dallammal, m?rt nincsen vér benne, se erő, se egészség, látszólag vissza-
esést jelent a művészetek történetében. Visszacsuszás a vadnépek nívójára, akiknek füle még nem tudott felemelkedni a dallam élvezésének megértésére. Visszaesés a dobok és zörejek tompa világába, ahol csak vérpezsdítő mozdulatok, ideget felkorbácsoló zöre|hangok képviselik a művészi élvezet lelki tartalmát.
Hogy ez tényleg visszaesés, vagy csak a felületes szemlélő látja ennek csak akkor tudjuk kellőleg elbírálni, ha mi is vissza megyünk abba a korba, amikor a zese és tánc még egy művészet volt. Jelenítsük meg a multat és figyeljük nteg, hogy hogyan is juttatja kifejezésre az ősember lelki életének különböző ténykedéseit a tánc keretén belül, más szóval lássuk a tánc kezdetleges formáit.
A primitív ember nem titkolja fájdalmát, mint a müveit ember, örömét nem rejti véka alá, mint a diplomata. Ha megsebezik ugy ordít, hogy az egész őserdő viszhang-zik tőle; Lnokoon a trójai pap csak ugy üvöltött a tengerparton, amikor Pallas A\'thene istennő által küldött kigyók mardosták. Müveit ember ezt nem tenné, mert szégyeli a könnyeket, a sírást gyávaságnak tartja, a mely a férfiú mivollával ellenkezik. Az ősember, a naiv kor szülötte,
aki még nem Ismerte a stoikus erényeket, akii a civilizáció ezernyi áldása még nem boldogított, érzelmeit és érzéseit erősen juttatja kifejezésre. Sehol se tudla ezl jobban megtenni mini a tánc és a zene világában.
Az ősember mindig táncolt, akár bártat érte, a*ár vigadott, akár szeretett, akár gyűlölt. Mozdulatai gazdagabbak mint a nyelve. Amig a mai embernél az eszletikai teltvágy a technikai műveiben érvényesül, addig az ősembernél ez a láncban látható. A tánc a létben való elmélyülést, az istenekkel való összeköttetést, a mindennapiság fölé való emelkedést jelenti számára. Nem az életöröm túltengését, hanem valláli életei, politikai gondolkodást Iái benne, mert ez az egyetlen eszköz, amely a törzs embereit összetartja. A tánc a tömeget ugyanazon érzéssel tölli el, közös érzés met»nyilat-kozására sarkalja, amit ma a politikai párt vagy a felekeaet végez el. Innen a nagy szociális jelentősége a táncnak, amit fokoz még az is, hogy mágikus erőt tulajdonllollak neki A vad forgás a nézőközönségben elragadtatást és kábulást idézelt elő, ez pedig vallások, rejtélyes asszociációk felé vezette. De az Istentisztelet külső formája ls táncban nyilvánult meg először. Szoros kapcso-
latban áll a tánc az istentisztelettel mint varázslati eszköz. Ez abból a babonás hilböl származott, amellyel az ember az állatvilággal szemben viselkedett. Az ősembernek a vadállat ellensége volt, de sohasem volt lelkileg idegen elötle, sőt inkább rokonának tekintette. .Totem"-nek nézle, (a totem az az állal, amelyről a törzsei elnevezték = törzsjel) amelyhez titokzatos szellemi kötelékek fűzik. A természet emberét a környező állatvilághoz, szorosabb szálak fűzték, mint a későbbi generációkat. Elleste tőlük az életmódot, a természetben való viselkedési, a védekezés mód|ait stb. Nem csoda, hogy pontosan megfigyelte őket s sajátságukat eltanulta. A negyed-kor barlang rajzai bizonyítják, hogy az ősember vadállati bőrbe bújva vadászott. Ha a vadai sekerült elejtenie, akkor bizonyára ugy tett, mint az indián törzsek emberei, akik ha bölényt ejtetlek el, bölény-maszkban táncollak, hogy az eleitett állat szellemét kiengeszteljék. De a magya-t okkal rokon osztják törzs ma Ij megtartja a medve ünnepel. Nyirfa kéregből álarcot készítenek, a medve testét körülláncolják, beszédeket tartanak, hogy a medve szellemét harag ne töltse el.
(folyt. kör.)
1931. fsbruár 93.
ZALAI KÖZLÖNY
bevonásával kívánja akclójít a legközelebbi napokban megkezdeni és küldöttségileg a lölspánt. ebbe» az Ogjbtn fe\'keresnl.
Az Iper testület agille elnökségi* legyen meggyőződve arról, hogy óz egész v ros szimpátiája kíséri fáradozását a munkaalkalmak teremtésére való törekvéseiben.

Csak magának emelhet a házigazda
Hozzászólás • házadó-emelés körül znjló vitához
Igen tisztelt Szerkeszti! Url Először is engedje meg, hogy hálás köszönetünket fejezzük kl dr. Balázs ügyvéd urnák, amiért figyelmeztetett a közelgő veszélyre, melynek bekövetkezését megakadályozni, mint ő mondja, falán még nem késő.
A háztulajdonosok régi fájdalma, hogy 1917-es bérlőiknek sem fel nem mondhatnak, sem nem emelhetnek. Igaz, hogy ez a fájdalom utolsó időben jelenlékenyen enyhült, miután a szabad lakások bérei is visszaestek. Micsoda tragikomédia volna mármost, ha (ami a háztulajdonosnak lakóival szemben tiltva van) saját lakbérét és csakis saját lakbérét viszont kényszerítve volna felemelni. Igazán nevetni kellene, ha amugyls üres zsebünk nem fájna már előre.
Hiszen van itt egy egyszerű megoldás : amelyik háztulajdonos aokalnl fogja házbélét, költözzék át egy idegen bérházba, ott olcsóbban lakha-tik (igaz, hogy ez olyan volna, mintha Stngerék saját használatukra szükséges szövelcket Schütznél volnának kénytelenek vásárolni és viszont, vagy pedig a falusi gazdák a búzát kanizsai kereskedőktől vennék, mert saját fogyasztásukra szánt gabonát sz állam sokkal erösebbcn adóztatni meg, mint az eladásra szántat). De volna itt egy akadály : ugyanis a legtöbb háztulajdonos egyszersmind házfelügyelője, vagy mondjuk kl egyenesen: házmestere is házának s mint ilyen, Ingyenes (tehát adó-, mentes) lakás járna neki. Mármost, ha ez a háztulajdonos-házfelügyelő a harmadik utcában lakik egy Idegen házban, vaj|on ki fog gondoskodni arról, hogy a járda söpörve legyen, a hó lde|ében ellapátolva, fűrészpor felhinlve slb. S amellett minden háztulajdonos amúgy is drágábban lakik minden lakónál: az összes karbantartási, tatarozás! költségek, vízdíjak öt terhelik. Legyenek a hatóságok belátással és csökkentsék a házadót, elsősorban a háztulajdonos lakásáét. Hiába lesz „virá gos Nagykanizsa", ha a háztulajdonosoknak nem áll módjában a kopott házfalakat rendbehozni, a fes-téknélkül korhadozó ablakkereteket bemázoltál™, olyanok lesznek majd a virágos ablakok, mini egy kokell kis szépségtapasz egy lerongyolt koldus arcán.
Ne vegye rossz néven, Igen lisz-leit Szerkesztő Ur, hogy belekontárkodom az ön „sóhajtásaiba", de h|gy|e el, nagyon szívből jölt.
Kiváló tisztelettel egy háztulajdonos a 2800 közül.
Bethlen István gróf a kedd délutáni gyorsvonattal visszautazott Budapestire
Nagykanizsa, február 17 lnkén és környékén is a hatalmas hófergeleg teljesen betemette az utakat ugy, hogy a kormányi Inöknek, aki vollaképen ma délelőll akait vlsszaulaznl Budapestre inkei pihenőjéből, meg kellett várnia, mig a főszolgabíró állal kirendelt lakosság teljesen megtisztítja az utakat a hó-torlaszoktól, legalább annyira, hogy szánon lehet közlekedni. Azért Bethlen kiadta utasításul, hogy a Nagykanizsáról háromnegyed 6 órakor induló gyorsvonathoz fogassanak be. Bethlen ezzel indult el, ismét egyedül, vissza Budapest e. Érdekes, hogy amikor Bethlen
vasárn p Pestről lejött Inkére, az uradalmi tiszttartó két szánt is küldőit ura elé. Az egyik, a parádés szán a nagy hómezökben összclörl, ugy, hogy nem is lehet többé használni. A másik, amelybe igáslovak voltak lógva, az uton találkozott a méntelep szánkójával, amelyre a miniszterelnök átqlt és folytalta útját kúriájára. Bethlenen az ismeretes szürke bekecs formájú lé\'.ikabá! és fekele báránybőr sapka voll.
Bethlen három napos inkei tartózkodása alatt senkit sem fogadolt, hanem annál többet vette igénybe a távbeszélői.
A vonatok rendesen járnak, a vidék útjait most ássák ki a hóból
A falvakban a kirendelt lakosság takarítja a havat — Távírda munkások dolgoznak a megszakadt vezeték helyreállításán
A pécsi posta és távírda Igazga-
Nagykanlzsa, fobruár 17
A DSzA vasúttársaság minden vonalán a forgalom helyreállt és a vonalok mindenfelé menetrendszerűen közlekednek. A vasutnsság a haroin kritikus nap alatt valóban emberfeletti erővel dolgozol! és c«ak ennek a munkának köszönhető, hogy ma már a vonatok minden vonalon zavarlalanul közlekednek.
Az! a szerelvényt, amely tegnap hőko\'róval Nagykanizsáról Boglárig nagyszámú munkacsapattal meglisz-litolla a pályatestet a helyenként 2 méternél Is magasabb hólorlaszok-tól, Rédei Imre főmérnök vezette, akinek 6 óra alal! sikerűit ezt a bravúros munkál elvégeznie. A Barcs felé való pálya szabaddá léteiéi Po-lacsek Ernő főfelügyelő, az osztály-mérnökség vezetője irányította, mig az egész expedíció és vezetés Palányi Qéza forgalmi főnök és Rácz István intéző kezében futóit össze. Derakas munkát végeztek An-gelt Lsjos helyelles állomásfőnökkel egyelem ben.
tóság rendelkezésére ma dr. Tholway Zsigmond főfelügyelő, hlvalalfónök utasításai alapján a posta műszaki személyzete megkezdte a megrongált láviró és távbeszélő vonalak és széttépett huzalok helyreigazítását és kijavítását. Remélhető, hogy az esti órákban már mindenült sikerül helyreállítani a megszakadt vezetékeket.
A nagykanizsai járás községeiben már tegnap este megkezdték dr. Laubhaimer Alán járási főszolgabíró utasításai alrpján a kirendelt emberek az utak szabaddátélelét, ami, tekintve a magas hórétegeket, óriási munkál jelent. Ma még nem indult meg a rendes forgalom, a beéike zett jelentések szerint ez csak holnap, holnapután várhaló. Ugyanez a helyzet a pacsal, a letenyei és a legtöbb zalai járásban. Egyes helyekről már szánok befutottak Kanizsára, Igy Lelenyéről Is, de az u! még mindig nincs olyan állapotban, hogy az autóbusz megindulhatna.
Jugoszláv mozdony gázolta el a kiskanizsai vasutast
A vizsgálat során elhangzóit vallomások szerint a hóviharban a mozdonyt sem látni, sem hallani nem lehetett
Nagykanlzaa, február 17 Kedden délután temették el nagy
részvét mellel! a vasárnap hajnali katasztrófa áldozatát, Szmodlcs Józsefet, aki kötelességleljesilésének áldozata. Megindító volt a temetés, amelyen a vasulasság minden osztálya, élén a vezetőkkel, képviseltette magái.
A kapitányságon ezalatt szüntelen folyik a vizsgálat annak kiderítésére, hogy mi okozta vollaképen a halálos szerencsétlenséget.
Berthóty-Lőrinc dr. államrendőrségi tanácsos, a bünügyi osztály ve-zelője napok óla folytat ebbrn az ügyben kihallgatásokat. Igy kihallgatta elsőnek a jugoszláv mozdony
vezetőjét, Fartcs Mirko marburgi születésű jugoszláv vasutast, aki előadta, hogy nem tud arról, hogy mozdonyával elgázolt egy embert. Ugyanis ő előtte közvetlenül Is kl-fulott egy mozdony és igy nem lehetetlen, mondotta, hogy az gázolia el Szmodlcsot A detektívek azonban Farlcs mozdonyán ott találták a hatalmas vérnyomokat, amelyek időközben a mozdonyra fagytak és amelyek alapján kétségkívül megállapították, hogy Farlcs mozdonya végzett a magyar vasutassal. El-mondotla Farlcs, hogy olyan volt a hófúvás, hogy semmit sem lehetett látni.
A kihallgatott magyar vasutasok
egyöntetűen azt vallják, hogy a szél és hófúvás nemcsak minden látást tett lehetetlenné, de még csak nem is hallották a mozdony közeledését szélvihar okozta zúgás folytán. Tehát Szmodics nem hallhatta a kifutó gép közeledéséi.
A kapitányságon is az a meggyőződés, hogy a szerencsétlenségért nem terhel senkit feletősség.
A vizsgálat tovább folyik.
No, fi dia Is/ennek,
vége van a farsangnak. Azt tartom, épen Ideje Is. Nem mintha az Idén valami hosszú lett volna a vigasságok Időszakai Mert hiszen rövid volt. Ellenben annál hosszabbak voltak az orrok egynémetylk mulatság elszámolása után.
Pedig még sok jó bált lehetett volna rendezni.
Igy mindjárt az adóhivatali tisztviselők bálját. Akiktől ugyls sokan rossz néven veszik, hogy épen most készülnek megtáncoltatni a háztulajdonosokat, amikor már beleléptünk a nagyböjtbe Azadó-hivani viszont ugy spekulál, hogy ezzel közremunkál minden kanizsai háztulajdonos leik/üdvén. Akinek t. I. lenyúzzák a bőrét, annak már nem kell félnie többé, hogy megszegi a böjtöt. Áll ez különösen a házigazdákra, akiknek — (a pénzügyigazgatóságon kívül ezt ma már mindenki tudja) — szegényeknek csak egyetlen egy bőrük van. Szemben a szerencsésebb lakókkal. Akikről köztudomás szerint már eddig Is lényegesen többet sikerült lehúzni.
Rendezhetne egy műsoros estétyt a Községi Párt Is A műsorra ajánlanék mindjárt pár számot, amiknek azt hiszem nagy sikere, lenne Ansorge apánk pl elénekelné, hogy nNem én leltem hűtlen hozzád..." Hatásos lenne, ha auto-mata-görtOk eljárnák a Káltay-kettőst. Az ügyvédek kara aktuális expens-nótákat énekelhetne Ujváry Qéza bátyánk szabadelőadá*t tarthatna arról, hogy mégis csak okosabb dolog hadikölcsönt jegyezni. Záradékul nagy élőkép Jönne, rajta az export-vágóhld, a leányiskola, a strandfürdő. Kísérő zene: „Sajó kutyám, jaj de mélyen aluszol" (andante, andantlsslmo), elhegedüli Szent Dávid.
Az adófizetők bálját is meg keltene rendezni. Bálkezdő csárdás: Jaj, de magas, Jaj, de magas. ■ A Végrehajtó-görlök ezen mulathatnák be az adófizetők legújabb lánc kreációját, a — pangót.
A választókerületek bálja Is érdekes lenne. Egyelőre ugyan a választás dolgát ugy kerülgetik odafenn, mint a macska a forró kását, de ez nem baj: ezen a bálon csak keringőt táncolnának.
(Sokak szerint a sóhajtások olvasóközönségének tánceslélyét Is illelt volna megrendezni. Rossz nyelvek szerint ez annyival is könnyebb lelt volna, mert terem-diszltéshez nem kellelt volna messze menni — zöldségekért.)
(T)
Tflnaogasauk <m érdemes kantxaal kereeketfohmt és (j»art.
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
NAPIREND
Február IS, uarda
Kótn katollkui: llimv, sz. Prolestánn: Komád, Izraelita: Adar hó I.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. ht nap végéig a „Mária" gyógylierlér Klrály-ulca 40.
Oőxfflrdő nyitva teggtl 6 órétói eals < óráig (béllé, uerda, péntek délután, keiden egézz cap níknek). Tel.: 2—11
ét jól akarunk vátárolnl, elmegyünk a Schütz áruhátba
Emlékeztető
Feb\'uár 10 A Magdnthitvíseldk előadása otthonukban fél ft-kor (Kertész Miklós) Február 21. IJceálls előadás (1 órakor » városházán (dr. Kerkay József).
Kutholikus Legényegylet közgyűlése fél 5 és társasvacftorájn 8 órakor. Február 28 Az hr. Nőegylet purlm-oe-télye.
Mártlurt I. l.lccálls előadás II órakor a városházán (dr. Frlod Ödön).
Pa x
Móly álomban lüktet a föld bz.Ivo. Hideg hómezők nlatt szunnyad az élet, Bzomjrut BzAJJal sokáig kereste a nyár por/Belő csókját — most fáradt [s megégett. Fehér faluk, tornyos Játékvórak pihennek csontiben.szllálópoly ltok között Jégcsap most a véro a világunk, kemény és hideg, hlszetiaiiHpelktlItözötll Zúzmarát sir & könnyta éjszaka. Fenyőiák lombja, bus, földrehuzó bánat. Szürke tályolával köd takarjn n házak kéményét ós fuldokló ulnákat. Aláz.lk a illkHiMnyil kristály tő. JAgeaengotyUk zugnak kopár bokrok öléit, Hangtalan a sikoltás és jajszó I Szétoszlik minden, mint a nyárt álom b eltemet mindent a hó...
Vajda Marietta
— A főjegyző beteg. Alig hogy a polgármester felgyógyult influenzájából, mosl dr. Hegy! Lajos főjegyző dőli ágynak, betegsége normális lefolyású.
— A Márialeányok farsangi délutánja a pompás jókedv jegyében zajlott le vasárnap ugy, hogy azl héttő délulán meg kellett ismételni .A magyar nóla, magyar lánc" cimü kedves színielőadás, amelyben nagyon szellemesen végigvonul a magyar irredentizmus, megérdemeli sikert aratott. Kedves voll a .Falu és víros" c. ditlóg, majd nagyon sikerült monológok és egyéb szórakoztató számok következtek. A szép számú közönség nagyon jól mulatott a szereplők sikerüli előadásain. A kél előadás rendezése P. Miholcsek Miklós ferences lelkész érdeme.
— A kórház kápolnájára P. Jámbor András igazgató a III. Rend nevében 20 pengőt adományozott.
Vége ax influanza-
szünetnek
Azt elemiben 4* o»e4ákb»n oaO-tö,t«hö,i msgtrszdtának »« al8-
adások
Nagykanizsa, fobruár 17
Nagyknnlzsa közegészségügyi bizottsága ma este Eberharát Béla tankerületi főigazgató elnöklete alall ülést tartott. A 8 napos iskolaszünet ugyanis szerdán véget ér és igy határozni kellett, hogy csülörlökön meg-nyilják-e isméi az Iskolákat, vagy meghosszabbítják az. iskolaszünetet. A bizottság ütésén jelen volt dr. Krátky István polgármester és dr. Goda Lipót tiszti főorvos is. Az Igazgatók adatai és a liszli orvosok helyzetjelentései alapján a bizottság ugy határozott, hogy az elemi iskolákban és ovodákban az előadások csülörlökön megkezdődnek.
— Nagykanizsa és a Balaton.
Nagykanizsa szereli a Balatont Szereli, de nem ismeri. Ez nem hiba, mert a Balatoni Igen nehéz Ismerni. A Balaton Ismerete — tudomány. A Balaton legkiválóbb Ismerője ma talán N. Szabó Oyula, akinek Irói karrierje Bécsből indult és Zalában folytatódott. N. Szabó O)ulo, aki Zalának is szerelmese, nugasabb megbízásból nagy munkákat ir a Balatonról. Első müve már ebben az évben meg is jelenik. N. Szabó Oyula sokszor éleiéi kockáztatta, hogy a Balaton csudálatos jelenségeit megírhassa. Felkérésre ezektől a veszedelmekről és általában a Balatonról larl Igen nívós előadást N. Szabó Oyula a közeli napokban Nigykani-zsán. Az előadás idejét és helyé! közöljük.
—« Munka után, amikor hivatalos tára-doziinlt kipiheni, szívesen lezlk meg egy iséaze Jó babkávét. Fgérzzégl szempont ból hatiozas nélkül Ihat valódi etói bab-kávét, amennyiben a kollelnmentes Hag
kávé barátiául szegődik. Kimél|e egésrsí-gét éi tsrtózlodlék mindennapi táplálkozásában mindazon anyagoktól, amelyek
ledének és tzellcnt\'nek ártalmára lehelnek. Igyék k\'zárólag kotlelnmenlea Hag kávét, imely ártalmatlan és az orvosok ezrei alánlják. Hag kávé Jó és egészséges.
— Cserkész-fogadalomtétel. Tudóstlónk írja: Vasárnap délelőtt tartotta a 79. sz. Festetics cserkészcsapat fogadalonitélelét a keszthelyi városházán a szervezőbizottság, a városi előljátóság és a tzülők jelenlétében. Ezalkalommal lelt fogadalmai először 14 öregcserkész, akik közül löbben már főiskolai hallgatók. Dr Janzsó Tihamér prémonlrei tanár, cserkészparancsnok az öregcserkészekhez szlvbeimrkoló beszédei in-lézelt.
= Megnyílt az „Ideál" cipőáruház a Turul c pőüzlet volt helyiségében.
— Megkerült a bakónaki segéd-jegyző. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Kmetty Jlnos fiatal bakónaki segédjegyző kétlovas kocsijával a vasárnapi hóviharban eltűnt. Ma atról éilesUlüuk, lugy Kmetly egészségesen megkerüli. Ugyanis a nagy hóförgetegben Klsrécsén hagyla a kocsit a kocsissal, míg ö maga gyalogszerrel Indult Nagybakónak-nak, ahová 8 órai küzdelmes ut után megérkezett Kmctlynek szeren cséré semmi baja nem történt.
fla, hamvazó szerdán
héring-lakoma
a Harkó vendéglőben.
Abonnensek felvétetnek.
Fel&lvás a munHanéJJfUltekOexl
Mindazon munkanélküliek (Kis-kanizsaiak Is), akik az Inségakció során már részesüllek segélyben, a köztisztasági üzem udvarán (Zirda-ulca) külön Idézés bevárása nélkül haladéktalanul jelentkezzenek hóella-karllási munkára. Aki e munkában nem vesz részt, további segélyben nem fog részesülni. Lipálot mindenki hozzon magával.
Nagykanizsa, 1931. február 1G.
Polgárnttster
MEGNYÍLT
azjdeár\'cipőáruház!
************ — *i*i*rri*irrvt*iTirv*iAriAn.rA\\\'L
a volt Turul oipftraktár helyiségében.
Minden törekvésünk, hogy az igen tisztelt vevőközönség a legolcsóbb ár mailelt a legjobb mlnBaágO árut kapja.
Hosszú éveken szerzelf szakképzetségünk éa oloaó szabóit áraink biztosilékot nyújtanak szolid kiszolgálásunkról.
A tavaszi idény legszebb cipői raktáron vannak I
Tegyen próbavásárlást, oloaó áron tartós, divatos olpfit kap I
Csak uj beszerzésű árul larlunk raktáron.
Hecht Lajos és Eircz Jenny
a Turul cipőraktár volt vezetői.
A nagykanizsai soífőrök szervezkedő gyűlését
pénteken este t rtják az Ipartestületben
Nagykanizsa, február 17
Jeleztük, hogy az Országos Magyar Soffőrszövctség Nafykanlzsán is megtartja a helybeli solttrök szervezkedő gyűléséi. Ezért kl küldték Juhász And ás közponli ellenőri, hogy a szervező munkálatokat előkészítse. Juliász a vasárnapi vonattal indult Budapestről, amely csak ma érkezeti meg Nagykanizsára. Juhász azzal a misszióval jött, hogy a gépkocsivezetőket és a rokonszakmákat egy gazdasági táborba megszervezze, amely hivatva lesz gazdasági érdekeiket legmesszebbmenMeg védeni. Nagykanizsán is sok, különböző probléma vár megoldásra a gépkocsivezetői szakban, amelyeknél elengedhetetlen, hogy azt a központi szerv közbevelésével harcolják ki. Ezt célozza a solfőröknek egy táborba való tömörítése.
Nagykanizsán pénteken este az iparles ületen az összes soflörök szervezkedő gyűlést tartanak, amelyre a szcivezö bizottság az összes nagykanizsai soffőrök potilos megjelenését kéti. Juhász András központi kiküldött részletesen ismertetni fogja a soliőrkérdést és a szervezkedésnek szükségességét. Jól teszik, ha a környékbeli gépkocsivezetők Is részt vesznek ezen a gyűlésen.
= Férfi Inganyagok nagy választékban Schlltznél
— Felülfizetések. A Szanalórlum-plkniken felülfizelnl szívesek vollak: ujnépi Elek Ernő 25, Transdanubla 20, Frank pólkávégyár 20. Sörgyár 15, vitéz Bentzlk Lajos 10, Oross Ferenc 10, Dobrln R clt rdné 10, Kozma Sándor 5, Détl Józsci 5, Lukács Vilmos 5, dr. H >ch Oszkár 5, dr. Králky István 4, Papp Oszkár 3, dr. Kovács László 3, Eberhardt Béla 2, Drcven Lajosné 2, összesen 141 pengői. Ezl az összeget hálásan köszöni és nyugtázza és ezúton mond köszönetet minden jótevőjének, adakozójának, eslélyén kö\'remükö-dőknek és a választmány hölgyeinek az Elnökség.
= Megnyílt az „Ideái" cipőáruház. Olvassa el hirdetésünket.
= Divatos kötött ruha, sapkával együtt 22 50 P Schütz áruházban.
időjárás
A nagykanizsai meteorológia! meg-t gyelölelentésak t Kedden a hómtitlk-l-t: Hefvei 7 órakor -6 6, délulán 2 érakor +14, este 9 órakor —0-8.
Pdh&ut: Reggel és dé ben felhős, este tlssta égboltozat.
Sz/Urdny: Reggel él délben délkelet, este északi szél.
(Éjszakai rddUjeltntM A Natearald-glaf lelázal aala 10 árakar latsai!. Enyh. IdB sáehatd, délkeleti ijgdraaaalAaaal, Ouaán-talan csapadékkal.
VIDA íflszerflzletében
I kg. akácméz............1-16
■ \'/s kg-os szardínia ... 1 -10 1 doboz Staulter
„Medve" sajt............1-04
1 kg. csokoládé ... 360
to^t február IS.
ZALAI KÖZLÖNY
A,,fc\'t „Erzsébet"
ké/lniunkanzletet ál előnyomdit Iparmű-vészeit mflteremmel bővíteni kl, hol mindennemű Iparművészetimunkák isler-vésések, szőnyeg éa gobellnlestéttk, Itlt-gönyök összeállítása éa monllroiáiok slb.
SOMOGYI MARILLA
Iparmüvéaznő közreműködésével kéizulnek.
Tanítványok as Iparmű/íazet minden Igában való klképzéate felvétetnek. Kézlmunkadkkek nagy választékban I Relnltz Héláné
si Eriilbit klilmtiokiQilil 7M »ti«l4|l.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Az Iskolák és az Influenza
Mélyen fisztelt Főszerkesztő Ur I
A mull bélen az összes kanizsai Iskolákban a direktorok kiadták a 8 nap szünetel az influenza járványra való tekintetlel. Azonban ugylátszlk ez farsangi tréla akart lenni, mett másnap szegény diákoknak előadásra kellett menni. A szünet visszavonását azzal Indokolták, hogy kevés a betegek száma és a betegség enyhe lefolyású. Azonban nem Igy van. Tudomásomra juloll, hogy az összes Iskolákban nemcsak, hogy nem csappant a betegek száma, hanem Inkább növekedett. Különösen a gimnáziumban és a polgáriban nagy a betegek száma. És nem is olyan enyhe lefolyású, meri a leg\'öbb belcg már egy hele. másfél hete nyomja az ágyat. De nemcsak a diákok, hanem még a tanárnők, Illetve a tanárok is betegek. Es ezek ellenére nem zárják le az iskolái Nagyon helytelen dolog ez, kérem. Az a szegény diák sokai log mulasztani és azl nehezen fog|a pótolni. A tanerők betegsége miatt pedig a tanítás nem a megszokott mederben lolyik. Legalább még 6-7 napra kellene az Iskolákat bezárni, mert most az előadások folytatása nemcsak a diák előmenetelére, hanem az egészségére is kátos hatással van Nem tudjuk mi, szülők elgondolni, hogy kl ellenzi a szünetet, de nagyon kevés jóindulatra vall...
Ezért kérjük a Főszerkesztő Urat, hogy legyen szíves az illetékes halóságnál közbejárni.
Szíves támogatását előre is köszöni mély tisztelettel
több szüli.
. ~ Ml" ,M"«T»rorazág a Riviérán.
A Szlnhtltl Elit e hotl száma gyönyörű képekkel érdekes nporlban beszámolót hoz Mbs Magyarország rlvlcral útjáról. Mlss Magyarország a nizzai karnoválon, bankett Cnrniosbnn u dán király jetoii-létébon. Titkos Ilona cikke: „l.égl yaeh-ton St. Morltz lelőtt", Interjú Mlss Oroszországgal, Saljapln leányával, Tasnády Ke ke te Mária első cikke. Kőszegi Teréz kettős élete, ozok a főbb érdekességei Inczo Sándor népszerű hetilapjának. Darabmelléklot n C^odabúr teljes szövegét közli, ezenkívül kottát, 32 oldalas Qycrniokujságot é» Kézimunka mellék-lotct ad. A Színházi Élet egyes számának ára 1 peniző.
A SINOER .VARRÓGÉPEK
Mása A( l,l\'t><10HIIAK f
ÍPOITÉLET
A dáldunántull kSzápisko-lai vivóversnny
Kanizsa harmadik b.lyr. karOlt
Kaposvár, február 17
Szép és előkelő közönség elölt zajlott le 4 dunántúli város középiskolai vlvőversenye Kaposváron, ahol Nagykanizsa, Pécs, Dombovár és Kaposvár legkiválóbb középiskolás vívói veitek részi.
Szép és változatos küzdelem ulán a pécsi csapat került kl elsőnek a küzdelemből 9 : 7 arányban a kaposvári csapat ellen. Kaposvár második leli. Nag\\kanizsa felsőkereskedelmi iskolájának még kez.iö csapata, Nles-ner Viktor vezetésével, kerüli ki harmadiknak, Dombovár negyediknek. A nagykanizsai csapal vívói L\'chien-sliin, Salzer, Sleltur és Slern.
Az egyéni versenyen Krakker veretlenül nyerte a döntői. Krakker Ferenc a kiskorpádi állomásfőnök fia. Hél győzelemmel nyere a versenyt. Második le t Gulner (Pícs) öt győzelemmel, hirtnadik Bándy (P.cs) nígy győzelemmel, negyedik Erdős (Kaposvár) három győzelemmii, ölö-dik Laufer (Kapoiv.lr) három győzelemmel, halódik Ziinszky (Pécs) h rom gyöielemmil, hetedik Benkő (Pécs) kél győzelemmel és végül a nyolcadik Stelner (Nagykanizsa) egy győzelemmel. A kezdő kanizsai csapal részére ez Is megbecsülendő, szép eredmény.
Versenyek ulán Ravazdy Gyö\'gy a zstlii elnöke ünnepi beszédei mondóit. A dijakat dr Vélek Oyftrgy polgármester osztotta ki.
Női és férfi divatárukban k
I nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. Ffiut Caenf)»ry-ut sarok Teleion 406.
Első Magyar Biztosító palota.
Erzséb*t-tér 18. az., volt Szarvas kávéházba halyezam át, miért is
riagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepa
Nagykanizsa, Horthy Miftló«-ut 4.
László Lajos és Gyula hentesárngyára
Józael főhcrce milanói klálll
BUDAPEST
udvari nzJUlltóJa. — Hentesárupyártminyal a budapesti é« a ikon aranyéremmel lettek kltüuietetvo. most aagykanlsedis illaadéaa trlaaea, nagy választékban kaphatók:
Teuiscö Gusxttív Sípos Andor Musxel és FrlcdentQal
csemegekereakedésében a kővetkező árakon :
10 dkg. párisi .....................
10 dkg. krakói .....................
10 dkg. varonai.....................
10 dkg. fOst&lt omlós reaa«\'l szalonna 10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. osaszárhus, kiváló tinóm.........
10 dkg. konzsrv sonka, prágai módra
10 dkg gépsonka ..................
10 dkg. rollsonka ..................
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ...
10 dkg. száraz osarkésx kolbász......
1 pár nagy bácsi vlrstll...............
30 fillér 52 fillér BS fillér SS fillér 30 fillér 44 fillér 100 fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér
KÖZGAZDASÁG
A takarékbetétek és inzolvenciák szaporodtak, a létfenntartási költség csökkent
Budapest, február 17
A januáiban nyitott csödők száma, a Központi Statisztikai Hivatal jelenlése szerint, 30 voll. Ebből 16 kény-szeregyezség áltjí megelőzőn eset; a blrfSágoknál az OHE-nél és a P. K-nál bejelenteti magán- és kényszert gyezségeké pedig 239, amelyeknek aktivál 6 8 millió, passzívái pedig 12.3 millió pengőt lellek. Decemberben 26 (11) csődnyitás és 226 magán- és kényszeregyezségi bejelentés történt 7 9 millió pengő aktívával és 13.3 millió pengő pat-z-szivával. A fizetésképtelenségek számánál tehát növekedés, a státuszodnál ellenben csökkenés mutatkozik az előző hónapéval szemben.
A lövárosi tizenkét legnagyobb pénzintézet és a Postatakarékpénztár állal kezelt betétállománynál januárban a következő eltolódások mutatkoznak. A takarékbetétek összege az előző havi 631.7 millió pengőről
652 2 millió pengőre gyarapodott Itt lehil 205 millió pengő növekedés mutatkozik. Ezzel szemben a folyószámlabetétek állománya 8169 millióról 790 8 millióra csökkent. I<! léhát 26.1 millió pengőt lesz az apadás. Végeredményben ha a takarék- és folyószámlabetéteket együtt számítjuk, az állomány januárban 4 6 millió pengős csökkenést mutat. Január végén a takarékbetétek ösz-szege 65.1, a folyószámlabetéteké pedig 92.4 százalékát lelte az 1913-as állománynak.
A statisztikai hivalsl januári Jelentése szerint a létfenntartási költségek Indexszáma lakbérrel együtt számítva 98\'8 volt az előző havi 99.7-lel szemben. Ez a csökkenés részben az élelmezés, részben a ruházati cikkek némi olcsóbbodásával függ össze. A lakbér nélkül számitott index az előző havi 1040 ról 102.7-re eseti vissza.
Tárgyalások a Jugoszlávia felé irányuló magyar állatexport kiépítéséről
Belgrád, toáruár 17
Konkoly-Thege Sándor dr., az OMOE főtitkára ideérkezet, hogy személyes tárgya\'árokal folytasson a magyar lenyészállatkivltelnek Jugoszláviában lörlénö fokozol! kiépítése érdekében. Az OMOE kiküldötte beható beszélgetéseket folytatolt Belgrádban Sibenik ,dr. földmivelésügyi miniszlerrel és a minisztérium illetékes osztályfőnökeivel, valamint a jugoszláv szövetkezetek országos központjával, továbbá Újvidéken a Dunabánság mezőgazdasági osztályának vezetőivel és az ottani gazda-lársadalmi szervezetek elnökeivel, akikel a kiállítás meglátogatására is meghívott.
Mindezek a tényezők nagyon előzékenyen fogadták az OMOE kiküldöttjét és nagy elismeréssel, nyilai kozlak a.magyar állattenyésztés fr|-lődéséről, különösen a tejgazdaság nagy haladásáról és a maga nemében párallanul álló nagy tejhoza-mokról. Sibenik miniszter megígérte, hogy az ezévi budapesti mezőgazdasági kiállításra is küld hivatalos delegációi, amennyire a rendelkezésére álló köllségvetésl fedezet megengedi, az itt történő tenyészállat-
vásárt támogatni fogja. A részletkérdésekre vonatkozó további tárgyalásokat Szilágyi Oéza dr. földmivelésügyi és kereskedelmi miniszteri megbízóit fogja folytatni, akt az eddigi munkálatokban is részlvesz.
vamárollunlc tttijon. ne h Ulti ■ Ilik pteatakaf Magaaka.
Influenzás i megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható tnlndenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Tatafaa SIS.
« ZALAI KÖZLÖNY
NAGY TEAVASAR
IHuszel és FriedenthaJ
csemegekor eskedésében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű leák keveréke ts pedig:
„Sagoma" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üdliő tea, különösen belegek és lábhadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltula keverék (Heggell tea)
Idei termésű legnemesebb Ultct-vényü fajleák szakszerű keve-rét\'e, aranyszinü felöntésü, enyhe zamalu, dus illalu Itakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 órai (flve o\'olock) tu
Első szedésü, idei lermésü fajleák keveréke, aranysárga felöntésü, dus illalu. rendkívül kiadós leakeverék 1 dkg. 32 till.
Biti HeUage
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sötét felönlésü, erős, dusillalu leikeverék, tea Oourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
PicctuUly len-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felönléstl, dus zamalu, rendkívül lllttos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
(KBrlditiaaM H - kink. khaud*. ■ég. Hangv. — hangverseny. fi — clőadáa Qy —* gyermekeknek. A — aaasoayols*
uk. Z — ua. Mg. ---..<—
ffl. - itiuvágl elAadL. F — hUiuik Q — grjniofonzene. Ib — jazz bandt. K — kabaré, ül. — népazarü zene.
Február ÍR (szerda)
Budapest 9.15 A 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30 H. 9.45 A hangv. tutyi. II 10 Nemselközl vlzjelzi-szotgálat 12 Déli harangszó. 12 05 Eugen Stcpal orotz balslajkazenekaráuak hang-versrnye 12 25 H. 12 35 A bangv. lolyt 13 időjelzés 14 45 H. 15.10 Mnrieta.il. 16.15 E 16.45 Idólctzis. 17 E 17.25. Csóka Béla magynr nótákat énekel cigányzene-kísérettel 18.30 Rádiós amalórpnala 19 Olasz nyelvoktatás 19 30 Ai Operaház eló-adásánalt közvetítése. .Szöktetés a szerály-bói" UUna i Időjelzés. Ma|d: O. hangverseny.
Bécs II Zene 13.10 0 11.25 Zene kart hangverseny. 20 Arja- és dalcat. 21.50 Zene.
Berlin 16.30 Zene 19.15 Zenekari verseny. 21 10 Hangverseny. 2235 H, utáns zene.
Rdtfioe.^.
Sxabó György n<kM-
lab\'irarorlumdbon Pöut 3.. udvar
TŐZSDE
A mai tőzsde nyitáskor üzleltelen vo\'t s ugy a közönség, mint a spekuláció tartózkodott mindenféle an-gazsmántől. Az árlolyamok leginkább névlegesek. A tőzsdeidő későbbi folyamán berlini jobb jelentésekre itt is barátságosabb hangulal kerekedett felül és az arbilrage véleltk és a kontremln fedezési vásárlásai folytán meglehetős áremelkedés volt észlelhető Zárlatkor egyes értékek ár-nyciesígre tettek szert. Fixkamato-zásu papírok piaca lanyha. Valuta és deviza piacon csekély forgalom melleit Newyork liz fillérrel magasabb.
Buza Iszv. 10 flll., dt. 10 flll. is a rozs — flll. esett.
Buza tlszav. -77-ea 14 40 -I4 55. 78-eb 14 55- 14 65, 79-es 14-75 -15t5, 80-«. 14 80-15 20, dunánl. 77-ea 14 25 -14 40 78-as 14 40 -14 55. 79<s 14 60-14 75 BO-as 14 85 -14 80. Hm 1065- 075 lak. árp« 15 00-1510, sörárpa 17 00 19 00, aab 18-50-18 05, tanR.lt tL 14 00 -
14 20, rtur.\'it\'ill 12 85 13 00, repce —•-
—•—, kOfu. 11-70 1190
UrioU tártai
(Hrls 20 3111 London 29 17\',\'s, Nswyor\' 516 40 Krös»el 72 20, Ml\' n, 2713, \'~»rMd 51 30, Amsterdam 208 05 Marti 128 20, Wien 7283 Serfla 3"5. 15 341/í, Varsó 58 10, Budapest •O\'éí\'/l kalgrád 9-13. BukSKSt í(8Vs.
i MafuU táuáa áeriu-jefriáse
valutAk í
áncol L 27-74 rr-89 Betgs tr. 79-53 70-89 Cseh k. IP-86 \'6Ü8 nénk. 152*90 \'53*60 Dtnár 10-02 in-10 Dollár 570 30 *73 30 francia I. 77-40 27 70 Holl. 229*30 230 30 Lengyel S3-8V64 25 \' I 3*37 -41
írva 4-l2-4"8 Itrs 20 85-10-\'5 Márka IS5 75-136 >i Norvég IÍ2-9& 133 50
Idilli 80-20 SO 60 *»á|d I. |ie-20 \'0 70 Svédk. If3 00 153 60
OBVIZAK AssrsL 229 60->30-30 Belgrád - 07 "10 Berlin l; 6 00-136 40 Brlissitl 7 6 9 92 Bukarest 3 39 41 Kapedli 3 00 3(0 Londoi. 71 2 87 *sdri,i 55*55 8 5S Milano 7 -94 30 04 Newvor <72 30 73 <0 Oszló l 3 00 I 3 40 Pária 22 42 3 49 Prága IK93 \'8*r-9 Ssófla 4*3 4 17 Slockb. 153 10 153*50 Varsó 1.4 10 64*30 Wien «>40 * 6.5 ZOrlch H041-1107I
SartMTásár
Felhalta* 845, slsdatlsn 212. kls"-rendu 1-16-1*18, szedett 1*18-1-18, ais le i kösép 1*12-1*13. kftnnyfl 1*04-1*08, l-ac sndí fleeg 1*06—1*10, ll-od rendű írat! 0*98 I 02 sngol suidó 1-12—1*30, szalonna tanban 1*12—l\'lfl, saJr 1*34 l*M, hu I 80—1*78. szalonnás lélseiléa 1*40-1*48.
Kiadja: Délialal Hyomda és Lapkiadó Vállalat, Hagykuluái.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz.
AFBÓHIHDETÉSEK
Ai apróhirdetések dl|a 10 M<*-ly bü fillér. Minden további szó dl|a B Hl. Vaair s ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó di|a B flll. Szerdán és jenieken 10 szóig BO fillér, minden tövé hl szó dija B flll. Qmszó s minden vft^ia-gabb beidből éllrt szó kél szónak srá* it-tauk. Alllit keresőknek 50«,« engedmeny.
Hlrdatéaak 5 (Bt) paBgS laaaag.n alul a falaalogna kBny«aléa, saámléaéa alkarOléao négati a I B r a flaafaadBk
Eladó Csengery-atcs 18. alatt 724 O-öl telek. 431
Príma nemes (haizl) kanéri madarak jutányos áron eladók — eötvösiét 33.
itréfkooalk eludók
Bazsó
617
KOnnyU Sándornál.
Saambaton HirKbler trafikban, vsgy várost adóhivatalban sárga bot ezUit gyűrűvel elcseréltetett\' — miután kedves emlék, kérem szíveskedjék hlrschler (ralikban leadni, ahol sa|álját átveheti. -759
„Bufótaxlt" kényelmeaet olcsón 167. és 571. telefon számon rendeljen. S\'JrgOny clm .Autótaxi*\' _
Frlaaa Jasi«, Er»aéb.t-tér í.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi józ- és melegvlz-miéti berendezéseknek srerelését, csntor-náziit, továbbá vasszerkeleti és egyéb lakatos munkákat. Talafosi S-98 , 5793
Mohamanlaa, fajilaala karaim 0f érét laaaéllltottamll "M
Fehí .és v örós Iherenklnt 44 és 48 fillér, m iáit pilKbokbsD, nveg CMrávtL T«ttf*n»S. Séff-én JólStf Mifyar-a.74
tlisyisids dúsan lelizerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáll BOzalnél, Kölcsey ulcs 15. \'___4Í0
PénakBIoaBnt bekebelezésre minden bssiegben s legelőnydsebbsn és legeyor-ubhsn folyóst Itat Aoaél Ignáo pénz-killcaónkflzvetlló lrodl|a Nagykantisa, Horthy Mlklóa-ul 2 szám. 63."5fi
Eladd Pelóli ut 17. számú ha. Uvysnott kétkrmencés pékség rrájus i-re klsdó, esetleg elóbb Is átvehető 6«9
PrUsktpéna diszkréten cssk biztos he lyrkrs kaphtló. Clm a kiadóban 3M

& JÓ ÉS
OLCSÓ
{ %
Taharautó Kába motorral, generál Javliáa-al. fO meieimássa IthetbTráesal. kedvező llzelésl lelléle mrllell eladó, eset-leg bérbeadó — Szegő Mór Nagykanizsa, Eötvös-tér 2.
7\'é
Igen |ó, utcai három aaobáa alápincézett lakás ét esép kétszobás lakás Oaaagary-af 57 aalt kiadó. Bővebbel ugyanott Pócz Istvánnál. 731
LAtehogyan 1 hold szóló elsdó. Érdeklődni ehet Atttls u 31. alatt. 721
Honvéd utca 23 siám alatti háa eladó. Bővebbel megtudható ugyanott. 761
Hgy baiárénBI keresek, kl |lt In al-szik. Oiv. Rothschild Zslgmondné, Nádorutca 6. -770
I nsgysznbás. konyhás szárss lakén március l-re kiadó Királyi Pál-u. 19. 771
Madarsi ■ szobáé lakta fUtdó-szotrávsl és minden egyéb kom forrtál el\'átva, május cselére kiadó. Éideklódnl lehet Csengrry ut 9, a bázlulsjdonosnál. 774
ElsaaaaH RáW czl utcában a Kátovlcs hentestói a Kaufmann asztalosig egy barna bór retlktl\'. A becsUlrtes megUláló szlves-ked|Ak l.pn-k MátMhnstaláxsn leadni 777
1931. február 14.
Államilag elleairzitt
„Erzsébet ts|bsromtl telepről" siár-nrsió, szsvslolt fehér hasmenés és luberku\'ó\'is manlaa
AMERIKAI FEHÉR LE0HQRff
é.
I!
tanyéaatojéaak, kUttSIdl szárma-sásu, magas lojáshozamra kltenyéss-lett éa caspólészekkel ellenőrzött
törzsekből származók. Előlegyazlelhetók és átvehetők 40 ésDO filléres álban:
orszAű j6zsef
mag. termény, mű rágya, növényvédő-szerek, erólakarmányok kereskedésében HagykaNlaaa, Eraaébaf-lár 10 Telcloai 110.
Ugysnttt előjegyezlelhető más tenyészetből szármszó magas lo)áshozsmrs kitenyésztett törzsből szármszó
Khaki Cambell kacsa
dl lanyéasrta|Aaok
dsrsb\'.nklni 1 pengős árban
Egy szoba, konyhás
« utcai lakás
mellékhelyiségekkel együtt azonnal kiedó Szemere-utca 10. sz.
fehérnemű «har/Sn^
^oppolás, varrás ^^
■ASmillZ81 Fióküzlete: Fd-it 1.
HIRDESÜN
■ „Zalai KBxlBny«-ben.
TELEFUMKEH 33/W
Lemezbérlet!
TELEFUNKEN
gyirt inányok
ÚJDONSÁGOK
előnyös
részletfizetésre I
Dnsan felszerelt rsktár gramofonok bsn, lemezekben, elektromos háztartási cikkekben I
Lemezkölcsönzés f
Szabó A.ntal
fegyver-, lőszer- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Nvomatott a Wlzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nasykanizsán. (Felelős ttiletvezeti* ZaUI Kfroly.f
71. évfolyam 40 szám
Nagykanizsa, 1931. február 19, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SecrkasatósfK; "W1
Kiadóhivatal: Főút
r-iil 2 , éjjel l\'óul 5. IMflUUiiivaim . ■ vul S. Síim. Keszthelyi Hókkladóhtvatsl: Kossulh-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts La]os
Előfizetési dia: egy hóra * peiiKú SO Iliiét* T. . . / Szerkesztőséé 421. azírn, (é)|el 78. iclelon. ^ kiadóhivatal 78. Keszthelyi Ilók 22)
A kormány és az agrárhitel
Oaál Oaszton a vlgadóbell gyűlésen ismertedé az u| „Független Kisgazdapárt* gazdasági programját és ennek során azt sérelmezte, hogy a mezőgardasági hitelválságot a kormánynak enyhítenie nem sikerült. Szerinte nem elegendő az, hogy a gazdák a vidéki pénzintézetektől méregdrága röeldlejáratu kölcsönt kapnak, hanem a kormánynak kötelessége a gazdák részére a bankoknál hosszúlejáratú kölcsönöket kieszközölni, — mint ö mondotta — a ban kokat Ilyen hitelnvujtásra az ál\'am hatalom erejével rákényszedleni. Oaál Oaszlonnak száz százalékig Igaza van abban, hogy a mezőgazdaság hitelválságát csskls hosszúlejáratú, tör-lesztéses kölcsön nyújtásával lehet megoldani. Ez azonban nem az ö saját küiön Igazsága, mert ebben minden értelmes ember megegyezik. A magyar kormány valamennyi tagja ennek tudatában van és már évek óla hirdeti ezt az elemi Igazságot.
Csakhogy az Igazság hirdetésétől annak megvalósításáig nagyon hosz-szu és göiöngyös az ut és Oaál Oaszton abban a kényelmes helyzetben van, hogy a kiilikus szemüvegén keresztül szemlélheti, hogyan járja végig a kormány ezt az utat és menynyire nem képes a célt elérni. Nem pedig eddig azért, mert ennek leküzd-heleilen akadályai vannak. Hosszú lejáratú hitel számbavehelő mennyiségben és összegben idehaza a belföldön nem teremthető. Egyszerűen, mert kevés a tőke a tőkeképződés Igen csekély és lassú. Ha erre azt mondja Oaál Oaszton, hogy a kormány kémszcti\'se rá a bankokat Ilyen hosszúlejáratú hitelezésre, ugy ezzel a kényszerrel a kormány egy csapással agyonütné a takarékbetétek képződésének lehetőségét. Mert egyetlen egy betevő nem lesz, aki a bankra bízza megtakarított pénzéi, ha kl van téve annak a lehetőségnek, hogy a bank ezt a pénzt 25—35 esztendőre, vagyis hosszulejáratra kihitelezni kényszerül. Hogy mennyire kell vigyázni az ilyen kényszerintézkedésekre, azt világosan megmutatta a múlt év októberében beállott Igen nagy belételvonás, az a bizonyos „tőkemenekülés", amely legalább száz millió p ngől vont kl a bankoktól és takarékpénztáiaklól arra a kósza hirre, mintha a kormány építkezések céljából igénybe akarná venni a betétek bizonyos csekély százalékát. Megindult a tőkemenekülés és ha bankjaink nem lettek volna oly erőien felvértezve, ugy ez a nagy belélelvo-nás komoly pénzügyi fennakadásokra, esetleg összeomlásra is vezethetett volna. Arról léhát szó sem lehet, hogy a bankokat reá kényszeritsük rövidlejáratú beléteik és hiteleik évtizedes hosszúlejáratú kihelyezésére. Egyéb tőkeforrás pedig Magyarországon nincsen.
Maradna tehát a külföldi kölcsön-szerzés. Igen ám, csakhogy ma a világ valamennyi tökepiaca elzárkó-
zik a záloglevelek vásárlásától és Így msgyar zálogleveleket sem lehet a külföldi piacokon eladni, hiába bo-csálanák ki azokat a magyar bankok. Hogy a hosszúlejáratú agrárhitel e
bedugulása világszerte súlyos ba|, amelyet még a leggazdagabb országokban sem tudtak orvosolni, azt igazolja a nagy államok kormányainak az a törekvése, hogy az agrár-
.........."\'\'i\' Yri*rYi*rrvfnriririvrrrs\'ivwsirnjjIMIJWj
A nyíregyházi gyilkos feleségül kínálta Ehrenfeld Magdát
■ meggyilkolt Stark Andor unokabátyjAnak
Nylrogyliáza, február 18
A büntető törvényszék ma délelőtt nagy érdeklődé? melleit kezdte tárgyalni Klein Sándornak, a nyiregy házal f,telep gvilkos könyvelőjének bűnügyét! Klein Sándor, min! Isme retes, mult év szeptemberében meg ölte Stark Andort, a fatelep cég-vez-tőjét és a holttestet elásta.
Klein Sándor összetörve állott ma a birósig elé Vallomásában többek közölt elmondotta, hogy Starkot az ö ajánlására vették fel cégvezetőnek n fatelepre. Ezután arról beszél Klein, hogv a fatelep tulajdonos-nőjének leányába,
Ehrenfeld Magdába szerelmes volt
A leány viszonozta is ezt a szerelmet, sőt viszony volt közlük. Ehrenfeld Magda panaszkodott neki, hogy Sturk erőszukaskodoll vele. Elmondta a vádlott, hogy Ehrenfeld Mugdát nagyon szerelte, el akarta venni feleségül. Aira vonatkozólag, hogy miért szerzett revolvert, azt mondotta Xleln, hogy a leányt nem akarták hozzáadni, azért elhatározta, hogy öngyilkos lesz.
A gyilkosság napján együll íolgoztak Slaikka1. Stirk felelősségre vonla Klelnt, hogy miért akarja öt kitúrni állásából. Aljisság-nak nevezte Kleinnek ezt az eljárá-rását. Klein azzal vágo\'t vissza, hogy nem ez az aljasság, hanem az, hrgy Stark pletykál U rfeszt közte és Magda közöli levő viszonyról. Erre S\'ark őt szájonvágta. K\'cin öklével Stark arcába csapott. Az üléstől Stark a fOldre zuhant és fejét belevágta a mérleg cement-lal\'pzitának sarkába. Ekkor többször odaütötie Stark f.|ét a cement alaphoz, majd egv súllyal háromszor teljes erővel fejbelltötte. Ezután élesztgetni kezdte, de hiába. Erre átvonszolta Starkot a be\'sö irodahelyiségbe. O I Is próbálta élesztgetni, de ekkor már láda, hogy Stark meghalt. Először telefonálni akart a rendőrségnek és a mentőknek, de nem mert. Ekkor támadt az a gondolata, hogy
Stark holttestét elássa. Az egyik szinben mintegy másfél méteres gödröt ásott és minthogy Stark holttestét felemelni nem ludls, kötél segítségévet húzta végig az udvaron a megásott gödörig, amelybe feljel lefelé belecsuiztalta. Ulána dobta Stark zsebóráját Is, amely kieseit a zsebéből, valamint a foga-
son függött botját Is, továbbá egy pullóverl véres papírokkal együtt, amelyekkel a vérnyomokat tüntette cl. Az elásás után teljesen lemosa-kodotl, felöltöiö t é? hozzáfogott két levél megírásához. Az egyik levelet Stark biiyjának, a másikat pedig Ehrenfeld Mártonnénak irta.
Szökés, letartóztatás
(Éjszakai rádiójelentés) Szünet után Klein elmondotta, hogy vonatra tilt és 18 án éijel már Oencvában vo\'t. Lelkilsmerelfuidalásallót nem tudott elaludni a szállodában, mire felkelt és négy levelet Irt: a nyíregyházi rendőrségnek, Ehrenfeld Magdának, saját édesanyjának és a nővérének. A rendőrségnfk Irt levélben bejelentette, hogy ő ölte meg Starkot és már útban Is van Nyíregyháza felé. Ehrenfeld Magdának többek közi a következőket Irta:
„Mindennek anyád az oka. Nézz végig anyád életén és látni fogod, hogy mindenki elpusztult, aki vele összeköttetésbe került."
A leveleket azonban csak 22 én adta fel és azonnal vonalra ölt. Személyes jelentkezésre nem került sor. meri (mint annak\'dején a ,Zalai Közlöny" Is megírta), útlevélvizsgálat közben felismerte a nagykanizsai rendőrség, amely letartóztatta,
A tanúkihallgatások
során Stark Béla ügyvédjelölt, a meggyilkolt unokatestvére előadta, hogy 1929 december 30 án Klein azt ajánlotta neki, vegye el Magdát feleségül és azonnal elfoglalhatja a fatelepen az üzlelvezelől állást Az ügyvédjelölt azonban azt válaszolta\': ajánlja mindezeket unokabátyjinak, Stark Andornak.
Zárt tárgyalás Ehrenfeldné tanúkihallgatása során egyebek közt azt mond\'a, hogy Klein jó magaviseletű tisztviselő voll, akivel mindig meg vollak elégedve.
Az elnök Ehrenfeld Magda viszonyára vonatkozó kérdéseket telt fel, mire a leány anyja zárt tárgyaláson lette míg vallomását. A zlrt tárgyalás csle fél 7-ig tartott.
Ehrenfeldné az eisikkasztotl 1000 pengő miatt nem kivdnja Klein megbüntetését. A ianut nem eskellék meg.
Este fél 8 kor az elnök a tárgyalást csütörtökre elnapolta.
hitelt nemzetközi összefogás utján valamiképen meg lehessen oldani él evégből már tárgyalások folynak egy nemzetközi agrárhitetlntézet alapítására. Ha tehát a hatalmas, nagy és
f;azdag államok sem tudták eddig ekűzdeni a hosszúlejáratú agrárhitel pioblémájáuak nehézségei!, ugy igazságtalanság, sőt talán könnyelmű s\'emrehányás hibáztatni, hogy a ml kis szegény országunkban ezt a súlyos világproblémát a magunk csekély erejéből nem lehetett dűlőre vinni.
Viszont azok a különféle hitelakciók, amelyek miatt a kormányt a városi polgárság, az ipar, kereskedelem és szabadfoglalkozású lakosság oly éles támadásban részesíti, valamennyien azt a célt szolgálták, hogy a mezőgazdaság részére emberséges hitelt juttassanak. Ebben a szellemben születelt meg a több ízben ismételt ixporthitel, ezt a célt szolgálta a földreform finanszírozása végeit lekötöd svéd gyufakölcsön és a sok speciális mezőgazdasági hitel. Elte kin\'ve az aránylag csekélyebb ösz-szegü kisipari hiteltől, valamennyi egyéb hitelművelet, amelyet a kor-m ny kezdeményezett és bonyolított le, kl\'árólag a mezőgazdaság céljait szolgálták.
A mezőgazdasági érdekeltségen kívül álló valamennyi egyéb termelést és foglalkozási ág mily gyakran vá-do\'|i ezérl egyoldalú agrárlzmussal a magyar kormányt, amelynek bűnéül rójják fel, hogy a közpénzekből száimazolt feleslegeket csaknem tettesen a mezőgazdasági hitel céljaira fordította és ezzel megszegte azt a szabályt, hogy hosszúlejáratú beruházásokat és hiteleket csak külföldi kölcsönpínzből szabad végezni. De a kormány mégis vállalta ezt az ódiumot, mert tudatában voll annak, hogy a mezőgazdaságot suljos helyzetében hitellel támogatni fontos nemzeti érdek.
Abban azután nem a kormány a hibás, hogy a magyar földbirtok kisebb felerészében erején felül adósodott el. A magyar földbirtok hatvan százaléka még mindig adósság-mentes, ugy, hogy az eladósodás általános arányszáma talán egész Európában még mindig nálunk a legkedvezőbb. De azt is nagyon jól tudja Oaál Oaszton, hogy a kormány épen most foglalkozik a legbeliatób-ban az eladósodó földbirtokok tehermentesítésével és hogy erre a célra nemcsak a gyufakö\'csönből megmaradt milliókat, hanem még egyéb Időközben szerzett összegeket Is fog már a legközelebbi jövőben felhasználni.
Mindezzel szemben Oaál Oaszton ugy állította be a dolgot, mintha egyfelől a mezőgazdaság hitelválságának a magyar kormány gazdaságpolitikája volna az oka és mintha másfelöl a kormány Ölhetett kezekkel nézte volna ennek a krízisnek az elharapózását. Ez lehet talán alkalmas taktika a párl-program népszerűsítésére, lehet talán a pártpolitikus tendenciózusan aláfestett, telszelŐB féligazsága, de felelős kormányférfiu nem követheti őt ezen az uton, amely fejjel egyenesen a falnak visz. i
ZALAI KöZLÖNY
I9J0. február 10.
A vádlottak padján
Válasz egy cikkre
Áltól tarlók, hogy ezúttal a hivat\' lan prókátor sorsára jutok. Azt ugyanis mindenki tudjs, hogy nem én vagyok a közélet vezetője Nagy kanizsán, akik pedig valósággal vezérel a közéletnek, azok nem szorultak a védelemre. D.\' mert azl is hallom, hogy a .Vádolom..." cikk egyenesen a Községi Pártnak szól — amit én ugyan nem ludok a cikkből kiolvasni, hogy az nekünk, minden jó társaságitól Kinézel! községi pártiaknak lenne adresszálva, — hát akceptálom ezt a felfogási és mert a Községi Párthoz nekem is lenne némi közöm, mindazoknak, akik ezen a véleményen vannak, elmondom a cl tkról és a vádról az én községi párti nézetemet.
Legelőször Js azon kezdem, hogy öiűlök végre-valahára egy konkrét vád hallatára, mert eddig csak odavetett megjegyzésekben, félig elharapott szavakban, középen lenyelt mondatokban volt részem, sót ha emlékezetem nem csal, nincs még 48 órája, hogy c>odálalos vegyi hatásokat kelleti Igénytelen személyemben felfedezni, amennyiben a „gutgeslnn-tek" egyike (bocsássanak meg az összeB nyelvőrök, de édes anyanyelvünkön hamarjában nem tataion e e lojalomia megfelelő magyar kifejezési) puszla megjelenésemre elpárolgóit, most mar nem tudom, azért-e, mert tényleg ilyen vegyi hatás emanál belőlem, vagy pedig azérl, mert egy pillanatig sem akart a magamfajid kétes községi párti alakkal együtt lenni.
Hát akár hiszik, akár nem, örülök, hogy végié egy u. n. konkrét váddal állunk szemben, mert hovatovább komolyan aggódtam, hogy hangosan megnyilatkozó ellenvélemény liljján a Községi Pártol is utol éri a sors, hogy elernyed. A kritika, ennek a betegségnek legjobb ellenszere, mert aktivitásra kényszerít, holott a mi párléletünk a lefolyt egy esztendő alatt, amióta kormányozni kényszerültünk, az apró részletmunkákban merült ki. Ezekéit, bár a a Zalai Közlönytől elismerő dicséretet kaptunk, de kézzel fogható nagy eredményei pillanatnyilag még nincsenek, mert nem ls lehetnek, lévén a mi édes szülénk, akitől nagy bajunkban segítséget remélhetnénk, sajnos maga is nehéz beteg. És ezéit őszintén hálás is vagyok vádlónknak, bár annyit nem mi, hanem a város közönsége, mely a Községi pártol bizalmával megajándékozta, elvárhalott volna, hogy a vádpontok megszövegezésében több jóhiszeműséget tanúsít.
Azt mondották nekem, hogy olyan súlyos vád érte a pártot, hogy ez ellen feltétlenül védekezni kell. Hál elismerem, hogy a közérdeknek egy év óta önkénylelen némaságra kenyszerilett aggódó őre elég súlyos fringiát ragadod fel a zsebkérdésben, mert mi lehel ma, amikor a kereseti lehetőségek egyre Jobban gyérülnek, a pénz egyre kevesebb lesz és a gondok egyre mé/yebb barázdákat szántanak az emberek arculaljába, a küszöbön álló adóemeléseknél és ezeknek megakadályozásánál aktuálisabb Itt Nagykanizsán — de azért mégis kijelentem, hogy ez ellen a vád ellen, mintha mi, a .közélet vezetői", községi pártiak, eléren valamit elmulasztoltunk volna, védekeznünk nem kell, de nem is szabad és talán nem is érdemes.
Nem ke)l védekeznünk egyszerűen azon okból, mert — amit nem tudhat, aki .a párléletben nem vesz részt — már hónapok óta tudtunk
a készülő dolgokról és mindent elkövettünk, hogy az illető közegeket Jobb belátásra bírjuk; nemcsak mi, a párt emberei, hanem a közéletnek azon vezetői i), akiknek a vágás tulajdonképen szól, meri azzal mintha acceplálnám a nézetet, miszerint a vádlott a Községi Pari, a magaméi még nem adtam fel s változatlanul
vallom, hogy a Községi Párt csak zsák, mely az ülésekel kapja, de maguk az üllegek másnak vaunak szánva. Hogy ez a csendes igyekezel, mondom, nem sikerüli, ai nem rajiunk, hanem a viszonyokon múlott. Hagy mik lehelnek ezek a viszonyok? Hát istenem, mit tudja azt a közönséges halandó, amikor
Nagykanizsa 103.554 pengő megyei hozzájárulást fizet 1931-re
38 tzázalika tz az ötven százalékos pótadónak — 1924 óta a hozzájárulás négyszeresére emelkedett
Ziltegerszeg város hozzájárulása kereken 43 000 pengő.
Nigykanizsa 1931. évi megyei hozzá|arulása 38 százalékát képezi az 50 százalékos városi pótadónak.
Érdekes, h agy 1924-lien, a v. r-niegyei hozzájárulás első évében N Igykanlzsa még csak 32 000 pengő hozzájárulási fizetett, azóta ez az összeg négyszeresére emelódöll. A megyei hozzájárulás Nagykanizsa város köliségvetésének egyii legsu lyosabb tehertétele.
Nagykanizsa, íebruár 18 Ma szerdán érkezeit meg a város polgármesteri hivatalához ílódy Zol-lán aliipán véghatározala a községek és megyei varosokat terhelő megyei hozzájárulás tárgyában. E véghatá rozat szerint Nagyjf .nizsa megyei város 1931 évre 10 fizetni a vármegyei hozzál árulásként a. pengővel szemben.
Aránylag entiél nagyobb hozzájárulást egyetlen egy vármegyében sem lizelnek a városok.
I pengőt fog áztartashoz való I előzi évi 88 ezer
Keszthely határában kisiklott a tapolcai vonat
Keszthely négy napon át el volt vágva a világtól
Keszüisly, február 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A telefon-forgalomban Ix-alll zavaron miatt Keszthelyről csak ma lehet jelentéseket továbbítani.
Kedden és szerdán 300 ember dolgozik az utak szabaddá tételén. A Keszthelyen átvonuló sok országutat mind eltorlaszolta a hóförgeteg, ugy, hogy a legnagyobb eröfeaziies mellett is csak csU Ortökön lesznek az utak járható állapotban.
A Keszthelyi Jacht Club szombaton tartotta baljai, amire sok vidéki vendég érkezett Ezek mind Keszthelyen ragadtak 8 csak szerdán tudlak Üggyel-bajjal visszatérni hazájukba.
Az autóbuszok még nem vehették fel a forgalmat.
Keszilt ilyen az u cákon 1 — 1 \'/a mét.res hó tömegek nehezilik meg a forgalmai. Sok utcában kocsik egyáltalán nem juhainak, mert csak a járdakat tudták szabaddá tenni, a havat mind az ulkOzepére kellelt szórni.
A poslakocsil a vasúiról négy ló vontatja be a postahivatalhoz.
Vasarnap a Tapolca felől érkező személyvonat közvellenUi Keszthely határában, a zámort Hatónál kisiklott. Az utasoknak semmi bajuk nem történt azon klvUl, hogy az ítéletidőben gyalog kellet bemenniük Keszthelyre. A sínekről leugrott, de egyebekben sértetlen vona.ot csak ma tudták elvontatni és ezzel a pályái Tapolca leié szabaddá lenni.
A hushagyókeddi maszka hasbaszurta az utkaparót
/.a\'ftcgorszeg, Tobruár 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Véres hushagyókeddi mulatozás zajlott le Mikefa községben. A legények az egyik korcsmában búcsúztatták a farsangot. O t mulatóit Huzlán Sándor 32 éves utkap író Is.
A vendéglőbe éjfél felé betéri egy bekormozolt arcú maszka és leült Huzián mellé. Csendesen borozgal\'ak, majd a maszka eltávozott azzal, hogy visszajön.
Rövidesen csakugyan jött egy bekormozolt maszka. Huzián előbbi
borozó társának nézte és odaszólt neki. Az nem reagált a hívásra, amiből szóváltás keletkezeti. Ekkor Hint ki, hogy másik feketére mázolt maszkával volt dolga Huzlánnak. A vita egyre durvább lelt, végén ölre mentek, eközben a maszka a csizma-szárból kés! rántott és Huzlánt hasba szúrta és a kezét Is megszúrta, majd elmenekült.
A su\'yosan sebesült embert vonalon a zalaegerszegi kórházba szálll lották.
A nyomozás meglndu\'t.
Női és férfi divatárukban k
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
T.leton 406. F6ut Caangary-ut sarok Telefon 40*.
Első Magyar Bülosltó pslola.
megint egyszer beleütközik a kinai falba. Ép a napokban olvastam egy nagyon érdekes kis iürléneli munkában, amolyanban, nuly a kulisz-szák mögötll eseményekről szól, hogy az egykori cs. kir. linzi gyalogezred a napóleoni orosz háborúban a téli felszerelést akkor kapta meg, amikor négy évvel később Nápoly kies virányaii állomásozott. Hit lehet, hogy ilyesmibe Ulközlünk bele. Most vagyunk a világválság kellős közepén, legalább is ezt hangoztatják miniszterek, képviselők, újságírók, közgazdászok, bankemberek, ezl mutatja a csődök és kényszeregyezségek statisztikája. H it talán ezért kell épen mosl tgy régebbi pínzügyi rendelkezési ma végrehajtani Nagykanizsán. A confessió fideiben is benne van, hogy credo quia ab-surdum. — Hát ha lehet most az állatixporlőrökel forgalmiadó emeléssel ijeszlegelnl, ha az ügyvédeknek, az orvosoknak a kereseti adó-J-tt lehet ípan ir.ost em;lni, — htt inlítt kenjen ennek a házadónil másképen történni ?
Egy szó mint száz, mi községi pártlak, aggódó figyelemmel kísértük ezeket a jelenségeket hónapok óla benn a pártban, dí hát miként emiilém, ezt nem tudhatja máB, csak akik a pártéletet kultiváljak. De azl már mindenki ludha ja, márt. Laki tudomást akart venni róla, hogy va-Bárnap mu\'o t egy hete, miszerint a Községi Párt az érdekelt háztulajdonosokat értekezletre luvla ineg és ezzel a kérdési a najy nyilvánosság elé vit e. Az érteke, lel hál\' Istennek, igen látogatott volt, c<ak épen a tiszteli vádemelöt nem lehetett az éid:klödök sorában megpillantani. Kénytelen vagyok tehál vádjától az objektivitás legfőbb kellékél elvitatni.
Ml, községi pártiak, egyebekben ahhoz vagyunk edzve és fegyelmezve, hogy c-.end!>cn és csalasor-ban dolgozzunk. Nálunk nem lehet elöretuglatnl és egyéni akciókat kezdeményezni. Nllunk a Párt szuverén, annak megvan a programja, azt betartani, annak érvényesülésén közreműködni, megszokni a közkaiona-sorl és felolvadni a nagy po\'gári közösségben, első poslulaium. A Párt már most — és ezkázölve lett ama bizonyos értekezleten — m;g-állapította a tervezett adóemelés kérdésében a követendő eljárást; egyénileg rendelkezésére áll minden erdekednek és nehogy a tervezett .arányosítás" nagy méreteket öllhessen, párhuzamosan folyik a magasabb kormányhatóságoi előtti el) írás. Di ennek aztán sikeiülni kell és a sikernek előfeltételei vannak. Ezl az akciói pozitív tényekre kell alapítani, ennek az akciónak az adalok megsemmisítő erejével és tartalmának komolyságával kell hatni. Mindaddig azonban, mig az akták hivatalos titkot képűnek (-8 ma még azl képeznek), a lajstromok közszemlére kitéve nincsenek, hozzá sem lehet fogni az adatgyüjléshez. Ha llt lesz az idő, a Községi Párt teljes fegyverzetlel fog megjelenni a porondon.
A inaga igazának tudatában tehát a Községi Parinak nem kell önmaga mellett dobot ütni és görögtüzet gyújtani és ezért nem kell a vád ellen védekeznie, de mini mondottam, nem ls szabad védekeznie. Meri, ha jól emlékszem, épen a le- és kinézel! Községi Párt voll talán a leges-legelső széles Csonkamagyarországon, mely már oly időben kongatla meg a vészharangokai, amikor még az egész mértékadó világ a közie-heremelés inflációjának és a beruházási adósságcslnálásnak napfényei derűjében strandolt,
1931. fsbruár 99.
Ha Jól emlékszem, a Községi Pán hirdette először, hogy számolni kell a polgárság teherbíró képességével, hogy a közigazgatás és kormányzás legfőbb feladata a szabad polgárság anyagi jóWtének megteremtése és hogy ez a princípium előbbre való, mint sok más — elismerem szép, de időszerűtlen — alkolásvágy tetté-alakítása, mert egy jómódú, megelégedeti, anyagiakban gyarapodó, az élet harcát könnyű szerrel álló polgárság önmagától fog mindent megvalósítani, mig egy elszegényedett, gondokkal küzdő, a terhek alatt meggörnyedő vsgy pláne összeroskadó polgárság debacíeja mindent magával fog rántani.
Minden elfogulatlan kanizsai polgár lud|a, hogy ez igy történt, hopy ez igy igaz. És ezért községi párti észjárással azt kell kérdenem: hol volt a küzdelmek amaz éveiben a ml tisztelt vádlónk ? Ezt ia nagyon jól tudjuk. Ott találjuk öt minden egyes alkalommal a halalóm védeti berkeiben, kész csatlósakén! és fegy-verhordozólaként minden ötletnek, mely uj terheket rakol! a polgárságra. Sajnosan valóra váll Cassandra-jós-latsink Hgunyolásában mindig első volt és semmiért a világon nem akarta meghallani azokat a |ajkiállá-sokat, melyeknek mi, községi pártiak, adtunk hangol Ha jól emlékszem, akkor az volt a mentalllása, hogy a háztulajdonosokra kell minden lerhel hárítani, mert ők száz százalékban átmentenék vagyonukat és ezzel az okoskodással aratolt könnyű babéro kai azok elölt, akik még az inflációs idők jogán üllek a kormánykerék mellett. Akkor természetesen könnyű volt fölényeskedni, ragyogó optimizmussal a város költségvetéséi nem egészen hat év tlalt egy millió pengőről kétmillió egyszázezerre feltornászni és lenézni azokat, akik a tiszta horizont alján aggódó szemmel figyelték a viharfelhők gyülekezéséi. Akkor a ml nemes vádlónk nem érzett semmi közösséget a pul gárrág nagy lömegclvel, de annál többel a hatalom gyakorlóival. Ma vlszonf, amikor divattá vált bizonyos körökben a keblekben szunnyadó polgári szolidaritást felfedezni, nn persze időszerű és célszerű Is a népszerűség címerét vádakkal megaranyozni. Ámde a nagy francia iró gesztusát kisajátítani és odakiáltani a közvéleménynek e szót: vádolok, ehhez Zolának is kell lenni abban az értelemben, hogy az Igazságnak akkor kell védelmére kelni, amikor ez még egyéni rizikóval van öss\'e-kötve, ugy, amint azt annak idején a Községi Párt katonái megtelték, elszenvedve ezérl a lenézetésnek legnehezebben elviselhető ódiumát. Azonban a .Vádolom I" cikk nagykanizsai Íróját ez a szerep nem illeti meg.
Summa summarum i a nagy vádnak hiányzik az erkölcsi jogosultsága, ezért nem szabad ellene a Községi Pártnak védekezni.
Szinte hallani vélem az ellenvetéseket. Jobb későn, mint soha. Bölcs dolog tévedést belátni. Saulusból Is Paulus lett. És — ez igaz. De ahhoz talán mégis kissé tul kora az Idő, bogy a mi Pauluszunk egyszerre vádlónak léphessen fel és Cátó tógáját öllhesse magára. Az önrevízió alapján támasztott egyéni követelmények mértékében talán mégis kissé lassúbb tempót kellene lartani. És ezért merem állítani, hogy nem érdemes a váddal foglalkozni. No meg azért is, mert ha már nagy Rarr^l állilok valamit, akkor a közönséget legalább is helyesen kell internálni.
Nem szabad a dolgokat ugy be-
ZALAI KÖZLÖNY
állítani, mintha épen csak Nagykanizsa polgárságát akarnák egy ad hoc hazadóemeléssel megbüntetni, holott közludomásu, hogy az uj 1927-ben életbelépett házadólfirvény 9. §. I. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtásáról van szó, amelyeket mindenütt másutt már foganatba vetlek és nem szabad a
dolgokat olyan színben feltűntetni, mintha ezen rendelkezések forszlro-zásának kizárólag az lenne az indoka, hogy Nagykanizsa polgársága a Községi Párba mert tömörülni és uj polgármestert mert magának választani. Afelett pedig, hogy a törvényt humánus szellemben, a polgárság érdekcinek lehelő kímélésével hajtsák
Két mozdony felborult, egy vasutas meghalt, hat megsebesült
A sebesítitek nagyrészt keszthelyiek — Az Időjárás ujabb szerencsétlenséget okozott Sümegen
Skrlba Ferenc lesenceislvándi munkás, akik mind többé-kevésbbé súlyosan megsebesültek. A sebesülleket a BUmeid mentők szállították be az ottani közkórházba.
Tapolcáról két segélyvonat Indult Sümegre, de a pályát még nem sikerült járhatóvá tenni.
A zalaegerszegi MÁV-főnökség közlése szerint a szerencsétlenséget az Időjárási viszonyok következtében beállott talpfa-lazulás és törés okozta.
Sümeg, február 18
(Saját tudásitónk telefonjelentése) Megrendilő szí rcncséllenség történi a sümegi állomáson, ahol az Ítéletidő halotlsinak száma most eggyel gyarapodoll.
Kedden déli 12 óra 20 perckor kél hólörö mozdony indult el a sümegi állomásról Ukk felé. Alig értek azonban a mozdonyok az állomás kijáratához, az elöl robogó mozdony alalt eltörött a sin és a mozdony felbo-tull. A közvetlen utána haladó mozdony sem tudott már megállni, hanem féloldalt a pályatestre dőlt. Horváth Lajos 36 éves tapolcai mozdonyvezető, akire az első mozdony rázuhant, nyomban szörnyethalt.
A kéf mozdony utasai közt voltak TokajI Nagy Imre keszthelyi osztály-mérnök, Kovács Imre és Csanddy József keszthelyi pályafelvigyázók, Háry Oyula és Barkovtcs Imre tapolcai segéd-mozdonyvezetők és
Sümeg, fobruár 18 (Lapzártakor érkezett) A forgalmat átszállással bonyolítják le. A földbe fúródott mozdony körül egész nap folyik a munka. Az egyik mozdonyt a délelölt folyamán, a másikat csak délután 3 órakor, két segélymozdony segítségévei sikerült felemelni. Ekkor tudták csak kivenni a mozdony vezető holttestét. — A keszthelyi mztály-mérnök és Kovács pályafelvigyázó állapota életveszélyes.
Két bálozó leány megfagyott a hóviharban
Négy-öl méteres hóhegyekből
Tapolca, február 18 (Saját tudósltánk telefonjelentése) Tapolcán a hóvihar minden forgalmai megbénított. Az üzleteket három napon át ki sem nyitották, mert az utcákon járni lehelellenség volt. A helyenként 4—5 méteres hóhegyek alól kellelt az északi fekvésű házakat kiásni. Ma végre kinyitották az üz leteket és a városon belül megindult a forgalom.
A Tapolcához közel fekvő Sáska községben vasárnap este táncmulatság volt. Vers Zsófia 21 és Mandll Anna 17 éves leányok éjfél ulán haza akartak menni. A tomboló hóviharban, ugy látszik, eltévesztenék az utat, mert azóta nyomuk veszett. Az egész falu keresi őket. Félő, hogy valami kútba vagy pocsolyába estek és olt lelték halálukat.
Tapolca, február 18 (Lapzártakor érkezett) A tapolcai csendőrség 4 tagjából és 70 munkásból álló mentő-expedlció megtalálta a két leány holltestét l\'/a mé-
kell kiásni a tapolcai házakat
teres hó a lati. Vers Zsófiát a falutól 7— 800 lépésnyire az ut árkában, baráinöjél mintegy 2 kilométernyire a Nyires-lóban találták meg arcára bukva, ahogyan az orkán elragadta, eldöntötte és hóval betemette.
Hí savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vlaztl, mely a legsavanyubb bort ls kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
<* Főraktár:
Weüz Mi Hó.
Király-utca 21. Ti
nrjö
Ma, csonkacsUtörtBkön, folyó hó IB>«n
a Wollák vendéglő összes helyiségeiben
szenzációs cigánybál
F08ZÁK FEHEKC readíióiéTel elte 7 órától, reggel 6 éráig.
Éjjel 12 órakor nagyb&gö temetés. — Confelti csata, szépségverseny és különféle szenzációs mókák. BelépUdlj 30IU1. Aki felejthetetlenül jól akar mulatni, ott legyen. Szives pártfogást kér e olgánybál rendezősége.
végre őrködni fogunk és őrködtünk volna anélkül, l.ogy erre a lisztéit cikkíró vádernclís alakjában hivja fel a figyelmünket. Nem sz.ibsd szímokat kiírni, melyek egyelőre ismeretlen mennyiségek, nem szabad elhallgatni, ho\'jy vannak kirívó esetek is, melyeket védeni nem lehet és ugy nem szabad beállítani a dolgokat, minlln a Községi Párt egész akciójának az volna a célja, hogy a negyven kanizsai ügyvéd jogos munkakörét):: belekontárkodjunk. Meit ennél a közérdekű akciónál nemcsak azokról van szó, akik két, sót háromszobás lakást tartanak maguknak és kél vagy három ügyvédet is vallhalnak, hanem első sorban szó van azokról a szerencsétlen legszegényebbekről, akiknek minden kincse egy vál) Ogviskó, vagy egy nádfedelü hajlék s akik bizony ügyvédet nem fogadhalnak.
Mosl veszem csak észre, hogy a vád mégis csak kell, hogy hallott légyen valamit a Községi Párt akciójáról, holmi panaszirodáról, slb. Tehát ráadásul még egy kicsit rosszhiszemű Í8.
Mindezek után pedig joggal kérdezhetik tőlem, hogy ha nem kell, ha nem szabad és nem is érdemes védekezni, hát akkor mégis mi a csudába irom mindezeket. Hit, kegyes cngedelmükkel, ezt is megmondom. Amióla mi leltünk a .közélet vezetői", vagyis amióta mi élvezzük a mai viszonyok körött a kormányzás gyönyörei\', érted alatta, hogy egy teilies örökség lebonyolításával kell bajlódnunk, küzködni a lehetetlenül kimerült költségvetési keretekkel, az egyre kevesbbedő adóbevétellel és az élet egyre su-lyosodó igényeivel, szóval amióta mi keressük a kil-onlakozás útjait, nagyon sok oldalról kapluk azt a tarácsot, hogy legyünk simulékonyabbak és alkalmazkodóbbak, tanuljuk meg a felfelé való kacérkodást is. Magam is azt vallom, hogy a kormányzás requisilumaihoz hozzátartozik a frakk is — de ugy falálom, hogy egy kict.il túlsókat viseltük már a frakkol és kacslnlgatlunk arrafele, ahol a ml kanizsai szerelmi vallomásainkat mind hiába, csak nem akarják kellőképen honorálni. Ideje tehát, hogy kissé kihusiuk a derekunkat és újra elővegyük polgári öntudatunk és összetartásunk fegyveréi. Ez az erő imponált a múltban és ez imponálni fog a Jövőben is. Elvégre mi, kanizsai polgárság, előbb vollunk és tovább leszünk, mint azok, akik velünk megbékülni nem akarnak.
Ezt viszont meg kellett mondani és ezért mégis ctak replikázni kellett a „vádolom" cikk szerzőjének.
Dr. Rotschtld Béta
Február 19., osiltftrtSk Február 20., péntek
A végleges, tökéletes hangos berendezés szereléke miatt 2 nagy néma sláger. Nem repríz, teljesen uj képek:
TOH BIX, ez é?l első branrfüaje
FEKETE TIGRÍS
Cowboy töiténet 8 felvonóiban.
Két grénétos
Vidám történet 1 tetvonáibsn.
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
NAP! HIRIK
NAPIREND Február 19, calHSrtSk
Róm. katolikus: Konrád. Protestáns:
Zsuzsanna. Izraelita: Adar hó 2. *
Várost Jiinhíz. .Pakele llgrls\\ Tom Mix rowboy-lllmje. - .Két gránáloa\\ vidám történet.
Gyógyszertári élteit notgálati I. hé nap végéig a .Mii la" gjfgyaieitJi Király-ulca 40.
Qóxtfirdó nyitva reggel 6 órától esle 8 óráig (héttő, tieida, péntek délután, kedden egéax uap nőknek). Tel.: 2-13.
EmlékeztatA
Fab-uár 20 A Magánllsztviselik előadása otthonuk bán féíO-kor (Kertész Miklós) Tabruár 22. Llooálls clőndáa 0 órakor a városházán (dr. Kerkay .József).
Kalhotikus Legényegylet közgyűlése (él 15 éa társasvacsorája 8 órakor. Február 28 Az Izr Nőegylet purlm-oa-télye.
Márt tus I. Liceális előadás n órakur a
városházán (dr. Erted Ödön). Március 2. .A keresztfához megyek" c. film előadáaa a Városi Színházimn (Misszió éa Kongregác ók rendezése). Március 3. „A keresztfához megyek" c. film előadása az Urániában (Misszió éa Kongregációk rendezése).
— A szerkesztőségből. Dávid Magyar József, a szegedi ujságiró-gárda fiatal |4g|a a mai n»plól fogva a Zalai Közlöny szerkesztőségének kötelékébe lépett.
— A nagyatádi képviselőjelöltek beadták ajánló iveiket. Nagyatádról jelentik: Kedden délelőtt nyújtotta be a választási biztosnak Klslvdn János ajánlási Iveit, amelyen összesen 6119 ajánló aláírás voll. Ambrus Pál ezzel szemben 1609 ajánlást tudott szerezni. A nagyatádi kerületnek összesen 9400 választója van. A két képviselőjelölt 7728 aláírást produkált, ami az összválasz-tóknak 82.2 százaléka.
— A Balaton természeti szépségeiről, megkapó tüneményei röl, turisztikai pontjairól, veszedelmeiről, színeiről, romkoszorui-ról beszél N. Szabó Oyula. Előadás helyét és idejét holnap közöljük.
— Tárcaközleményflnket helyszűke miatt holnapi számunkban folytatjuk. *
* berosszekár áa a kerékpáros fináno karambolja
Nagykanizsa, Tebruár 18
Nemrégen történt, hogy Z ilakarc.s és Oalamhok községek közö l az országúton h.ladl Molnár József gazda, ak i szekerén bort szállítóit Zalakaros felé. Ugyanakkor jötl szembe vele két szolgálalban levő pénzügyőr, akik hivatásuk gyakorlásában ulban voltak az egyik község felé. Molnár gazda a különben széles o.szágulon u*y hajtott szekerével, hogy Széles József nevű pénzügyi siemlészt elgázolta, az kerékpárjával együtt a méteres útszéli árokba es:ll és megsérüli, a kerékpárja is megrongáló-dolt. Molnár József igy került a nagykanizsai törvényszék elé, gondatlanságból okozott stilyoi testlsértéssel vádolva. A törvényszék figyelembe véve a fennforgó enyhilő körülményeket, a 92. § alkalmazásával Molnári 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
— Vasutasok tüzelője. Felhívom az összes állomásom által ellátandó tüzelőanyag igényjogosullakai, hogy akik még nem kapták meg a tatai szénjárandóságukat, gondoskodjanak annak sürgős átvétele iránt. Az 1930/31. fülési évadra kérelmezett mindennemű tüzelőanyag kiosztás rövid időn belül befejezési nyer, mely Idő ulán nem áll módunkban semminemű tüzelőanyagot kiszolgáltatni. Mivel a kérelmezett mennyiség át vétele kötelező, ajánlatos a szenet érkezés ulán azonnal elfuvarozlalni, mert hosszabb időn át a szabadban való tárolása folytán a szén minőségében károsodás áll be. Akik óhajtják darabos szénben kérelmezett és még ki nem vételezed járandóságukat tatai toj\'s b ikettben is kivételezhetik, mely kő-, p;la- és pormentes. Az állomásfőnök.
= A végleges tökéletes hangol Berendezés szerelése nihilt ma hit nagy néma sláger a Városi Színházban.
— Elveszett Klntzsy-utca 2! tői Roz-(jonyt-utca sarkáig terjedő uton, kedden délután 4 óra tájban, egy szemUveg, tokkal. A megtaláló kéretik, adja lo nzt a ZaInt Közlöny szerkesztőségében, annál tn Inkább, mert a speciális receptre készült szemüveg másra nézve értéktelen.
László Lajos és Gyola faentesárngyára
BUDAPEST
Józset főherceg udvari szállítója. — Henlesárugyártmányal a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettok kitüntetetve, most Nagykanlaaén állandóan trlaaan, nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Mlusxel és FrlcdcnlQal Teutscf) Gusxíáv
csemegekereskedésében a kővetkező árakon:
10 dkg. párisi ................................................30 fi||ér
10 dkg. krakói ................................................52 fillér
10 dkg. veronai ..................... ... 52 fillér
10 dkg. fOstSIt omlós reggeli szalonna ... 28 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. oaászárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra ............IOO fillér
10 dkg gépsonka ..................... 70 fillér
10 dkg. rollsonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz oserhész kolbász..................44 fillér
1 pár nagy béosi virstli......... ............28 fillér
VIDA füszerüzletében
1 kg. akácméz..... t-16
</2 kg os szardínia .. 1 10
1 doboz Slaulter
„Medve" sajt..... (•04
1 kg csokoládé .. 3 60
411
Sicnvedó nőknél a természetes „Fereno Iónéi" kesetüviz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürülésl idéz elő ós ezállal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szetvt\'krc. A női b\'.-tegfégekrc vonatkozó ludornényos irodalom löhb megalko\'ója Irj \\ hogy a Ferenc lóisef víz kilünö hatásától a saját kis\'rle-lei ai\'ápján is alkalma voll mefgyö-zödést szerezni. A Fereno lóuel keserüviz gyógyszertárakban, drogé-liákban és füszerüzletekben kapható.
— Mlsazlóa hlr. A Missziósház kápolnájában, amint a mult évben, ugy az Idén Is minden kedden és pénteken délután negyed 7 órakor nyilvános keresztúti ájtatosság lesz, metyro a kedves híveket ozuton hívja meg szeretettel a Mtssitösház vezetősége.
— Halálozás. Erdély Jolán, a keszthelyi aranyitjuság egyik legkedveltebb és legszimpatikusabb tagja, hosszú szenvedés u\'án, 24 éves korában, Ijjeszlhelyeii meghall. Tegnap temették el az ottani Szent Miklós temetőben. A temetés Impozáns megnyilvánulása volt annak az általános és őszinte részvétnek, amivel Keszthely társadalma velte körül a mélyen sújtott, sok csapástól látogatott szülőket.
— Tom Mix bravurfilm/e: „A fekete tigris" cowboy-történel ma a Városi Színházban.
—\' A vadászokat érdekel- I fogja N Szaliő flyuln balatoni clőadárá-nak az ősi balatoni őz- és szaivas-fogás a nádasban, de érdekelni fogja az orvhalászat Is. A rendkívül érdekes előadás lde|ét és helyét holnap közöljük.
— öngyilkos tett beteglége miatt egy gazda Tóth József hedre-helyi gazda már 70 éven felüli ember voll, nagyot is hallott ís emellett beteges is voll, ugy, hogy már hosszabb idő óla az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Egy Ízben már próbálkozott Is magától eldobni az életet, de akkor megakadályozlák ebben hozzátartozói. Tegnap azután egy óvatlan pillanatban, mig övéi távol voltak cukorspárgával felakasztotta magái. Miié c-aládja hazajött, az öreg gazda már hilott voll.
= „ A két gránátos" c. vidám történet ma a Városi Színházban
— Csendőrkézre kcrlllt a körözött csaló. Kőszegi Károly Balatonszárszón sorozatos csalásokat követett el és amikor el akarták lógni, megszökött. A kaposvári kir. törvényszék nyomozólevelel bocsátott ki ellene, amelynek alapján mosl sike-lült elfogni.
— Állami eéplárómOveietőképzö tan folyam nyílik meg a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet köretében március lll-áii este lót 7 órakor az. Intézet Budapost VIII. ,Józset-kőrut 0. szám alatti helyiségében. Beírás naponta d. e. II—1, kedden és pénteken d. u. 5 -7 óra között az Igazgatósági Irodában, ahol a felvételhez, szükséges Űrlapok a hivatalos órák alatt előzetesen beszerezhetők Igazgatóság.
Ma, csütörtökön este 8 órakor szenzációs
CIGÁNYBÁL
a „Bárány" vendéglő
összes termeiben. Szépségverseny, bőgőtemetés és több vig szórakozás. Jó ételekről és italokról gondoskodva van.
Szíves pártfogást kér ,„ Rendezőség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán m elmúlt hélon 16 gyermek szllieletl ■ H flu és 8 leánygyermek. Závár Józset borbélymester és Kócz Katalinnak rk. fin, Gerócs György \'kőművesmester és Oerócs Rozáliának rk. leánya. Németh Jenő hetUesmestor éa Németh Elvirának rk. leánya, Borza Sándor napsz és Szé-kedl Annának rk. fia, Sebest István kőmüvesíogéd és Erdélyi Annának rk. leánya, Hala Antal nőtszabó és Márfy Rozáliának rk. fia. Dolmányos József földműves és Dolmányos Katalinnak rk. leánya, Tóth Sándor földműves éa Boll Ito.\'átlának rk. 11a, Hoznekl Kálmán v. kalauz és Kápolna Rozáliának rk. Ha, Ivubz Latos napaz. éa Zab Gizellának -rk. fin. Horváth Károly napsz éa Horváth Veronikának rk. leánya, Brokes Mátvás honv. százados és Kövess Ágotának rk. leánya, dr. Csondos Gusztáv p. II. fogalmazó és Sebestyén Erzsébetnek (Zalaegerszeg) rk. tla, Dolmányos György löldm. és Plommer Juliannának rk. leánya. Házasságon \'kívül született
1 leány éa t tlu. — Halálozás 21 történt: Horváth Mlkó Fereno löldm. rk. 00 éves, Lukács IJÍS ló rk. 2 hónapos, özv. Holt Jánosné Obermann Julianna rk. 88 éves, Tólh Lajos rk. II hónapos (Komárvároe) Horváth András uJságárus rk. 81 éves, Berger Benőné llorzteld I.lna Izr. 53 éves, özv. Kovács Mtklósné Csillag Ilona rk. 60 éves, Mandelbaum Zsigmond kőműves tzr. 88 éves. Sommer Ignác ny. fő-mozdonyvozetí rk. 68 évea, Matallca Ferencnó Aucr Rozália rk. 78 évea, Czl-gány líva rk. 3 hónapos. Breuer Ignác kereskedő tzr. (18 éves, Grünwald Samu kereskedő tzr. 71 évea, Horváth Pétornó Kellermann Mária rk. 15 éves, Kusanlea Mihály borbélym. rk. 92 évea, Pap János napszámos rk. 79 éves, Marton Pál városi szogény rk. 83 éves, Kuatán Já-noané Halnsa llnzAlla rk. 30 éves llle-csehely). Horváth Anna rK. 3 napos, Szántó József unps/. rk. 05 éves, Orvos Pál napsz. rk. 74 éves. — Házasságot kölöll 19pár: Viola Lajos (özv.) Ipartest, ttsztv. éa lengyel Erzsébet Izr., Bago-nyal Mihály löldm. és 8znlár Julianna rk., Bolt Eeronc földm. és Kis Anna rk., Kötő Mihály (özv;) löldm. és Szummer Anna rk., Godlna Antal löldm. és Pláder Rozália rk., Bnlassa János löldm. éa Anek Katalin rk., Horváth György hentes és mészárosa, és Bárdos Hona rk., KIsb Tivadar magánttsztv. és Né-methErzsébet rk., Dozsfl György clpészs. és Gódor Gizella rk., Kósck Ferenc szobafestőé, éa Nagy Márta rk.. Tóth Imre vasúti munkás rel. és Plánder Erzsébet rk., Bunozek György földm. és Kis Anna rk., Vtdékl pata és cse-ropredő és Horváth Gizella (özv.) rk., Kovács József kocsis és Németh Erzsé-ket rk., Kinder György hentes és mé-száross. és Gorál Itózálla rk., Király Lajos nutógummt Javító éfl Anek Juliánná rk., MéBzároa Feronc vajmester ág. h. ev. és Nyakas Anna rk., Korb József műszaki ÜBztv. és Turi Margit rk., Szabó István löldm. éa Pintér Terézia rk.
IdAlárfis
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések i Sierdán a Mmirték-Itt: Keseel 7 órakor + |-8, délután 2 \'rakor -f 1 a, este 9 órakor +2-2.
Felhőzet: Egész nap borult égboltozat.
Szálirány: Reggel északkelet, délben kelet, este déli síéi
Csspidék : 2 2 min. Hó 39 cm.
(ÉjszakaI rádliJelenUs) * Mataoreló-n\'al listánál ..t. 10 áxaker i«-IknVI ■ EgyalAra oaapadókrs. hajló Idfi várható, nyugaton hó, havaa aaS, kalatan aaS, m Dunlíntulról kalat faló tarJedS hSoeSkkanóa-•al.
1931. február 101
ZALAI KÖZLÖNY
8
NAGY TEAVASAR
Muszel és Frie^enthal
eaeme(|ekereakeii6\'«ében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű leák keveréke éa pedig:
„Sigoaa" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üdiő lea, különösen belcgek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brttaala keverék (Beggeli tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajleák szaksz^ü keve-ré-e, aranyszínű felöntésü, enyhe zamalu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 érti (IWe o\'clock) tea
Első szedésü, idei termésű fajleák keveréke, aranysárga felöntésü, dui iilatu, rendkívül kiadós teakeverék I dkg. 32fill. uj__
Nagykanizsa, február 18 Hogy még mindig nem tOriénl m g a gyufakölcsön kiutal Is i a gazdáknak, abban lelt magy irázalát, hogy a kormínyn >k feltétlenül ,>aran-ciát kell vállalnia. Érért a hosszadalmasság.
Megbízható helyről szerzett ér e-sülés szerint niosl már csak napok kérdje, ho^y a ko mány a kezében levó gyufakölcsön első részéi ki u\'alja a bajba jutóit magyar gazdik s ámára.
A gazdaközönség ma olyan helyzetben van, hogy alig írdekli más kéidés, akár gazdar-ági, akár m ,s vonatkozású Is legyen az, mint
A tOzifa-keverésről
szóló törvény Javaslatot megküldték a kereakadalml éa Iparkamarának
Budapest, február 15 A földművelésügyi minisztériumban most készU t el az a lörvény|avaslat, amely kőtelezővé teszi kü földi tűzi Iának hazai származású tűzifával való keveréséi. A javaslatot ho zá szólás és véleményadás céljából megkü\'dték a kereskedelmi és ipir-kamarának. A keverési arány zámot a hazai tűzifa készletek és izük ég-lelek tigyelembe vétele mellett a földművelésügyi n.l ilszter esetről, esetre állapítja meg.
Vasárnap délután kisgazda-előadás lesz Klskanizsén
A nagykanizsai gazdalilkdrsdg vasárnap délulán Kis-kanusári fél 4 Órakor á Polgárt Olvasd Kör helyiségében előadást larl a kl>kani/sai gazdatársadalom részére a gyümölcstermesztés fontosságáról és annak anyagi előnyéről.
A nagykanizsai gazdalitkársíg a gyümölcsfák kiosztása ügyében fellrl a földművelésügyi miniszternek. H gy mily mérvben tetle magáévá a kis-kanlz8al és nsgykonlzsal kisgazda-közöns\'g ja gyümölcstermesztés ügyét, mi sem blzonyil|i jobbin, mini az, hogy eddig Is már több mint 1500 csemetére törlént előjegyzés.
(—) Buzanap Kaposvárott A siketül! győri gazdagyülés után leg-
Blts lelnge
Legnemesebb indiai válofktolt fajok keveréke, rendkívül in-lenziv, kiadós, sö\'él felöntésü, erős, dusillalu le .keverék, lea Qourntandok különlegessége
1 dkg. 36 fillér
Plccaiily tea-keterék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták kev> réke, sötét íelönléstl, dus zamalu, rendkivül illitos, kiadós tea .erős teakcdvelők és fogyó nők kedvence
I dkg. 40 fillér.
lóként a súlyos anyagi helyzelén való változtatás. Nem szorul semmiféle akadémikus prop gand.Va : amint hogy c-ak akkor lesz haji. ndó bármiféle akc ókban részi venni (kisgazdák kartell ellen tömörül íse, buzancmesités, stb.) ha az agyon-adósodott magyar gazdaközönséget sikerül megszabadítani terheilő1. — Azétt örömmel ves/l a gazdaközönség a kormánykészségéi és abbeli törekvéséi, hogy mitlöbb kimentse a gazdákat bajaikból. A kiu\'alás pontos idejéről és mikéntjéről e helyen- fogja a nagykanizsai gazda titkdrsóg a közönséget értesíteni.
közelebb az agrárblokk Kaposvárt tartja buzanagygyblésél, amelyre a magyar agrártársadalom kilünöségei le lúgnak jönni Kaposvárra.
(—) A nagykanizsai gazda-titkárság inind.-n gazdasági ügyben a gazdaközönségnek a legnagyobb készséggel midelkeíé-ére áll és útbaigazítással szolgál. Teleion száma Nagykanizsa 118 szám.
(—) Hogyan tehetjük jövedelmezőbbé szőlőtermesztésünket? Erre a herd isre felel a Növényvédelem és Kertészet legújabb sz :ina Cikkekel közöl míg a fermő ószi-barackfák ine széséiő1, a korai sárga dinnye és korai burgonya term.szlé-sérő, a mesterséges Islállólragya készilésérő1, a dióf,k . pusztulásáról, az ak.c neveléséről stb. A duaan illusztrált kél lapból a Növényvédelem kiadóhivatala (iludipe;!, Földművelésügyi minisztérium) díjtalanul kü\'d mit atványszámol.
MEGHÍVÓ.
F. hé l»-4ae, o.onk.o.aiflriakfln a Honátli.léla »aa*é||ISb«>
(Tclckl-ut 43. tz.)
NAGY CI6ÁNTBÁLT
rendeztlnk, melyre a n é. közönséget tisztelettel meghívjuk. Éifélban n.gjbégó tamatéa.
Confettl czata, SZépiégverseuy. Tánc reggelig. Belépódtj 30 flll.
Szivee pártfogást kér a Rendezőség: 7ss Bierbssoa él Caakl.
TŐZSDE
Külföldi lötsdék üileliclcnségí folytán az Itteni értéktőzsde forgalma is S7ük keretek közölt mozgott. — Kötések nem jöttek léire, csupán névleges árlolyamok kerüllek felszínre. Közvetlenül zárlat elölt az űzi t kissé megélénkült és kisebb /.rjavulások is jöttek létre. Fixkama-lozásu papírok piaca űzletlelen. Valuta és devizapiacon csekély forgalom mellett az árak változatlanok.
UrieU tárlat
Páll. 20 31. London 2J 07,1/1 Newyots 518171 s HrOsstl 7218, Milano 27-12, Madrid öl 10, Ainslezdam 207 95. B«Un 123 14, Wle. 7280, íolla 3 5. Hríga I5 33VI, Varai 58 05, Budupoit i0-4JVl »elgrád 91\'.\',<, Buksiéit 3t8t,\'á.
Ttrataytóisáe
Buzu tszv. — flll. dt. — fiit. és a rozs 10 fill emelkedett.
Biua llssav. Iltt 14 40-14 55. 78-a 14 55 14 65. 79-es 14 75 16 1 5, 80-si 14 80-15 Jll, dnnént 77-es 14 25 14 40 \'8-as 14 4) 1455, 79-«» 14 60 -14 75 W-as I46> 14 80 Rjzj 1075-085 «k íip,, 1500 -1550, törérpa 1700 19 00. sabi840 i86>, tengeri IL 1400 -
14 30. JmUal.ii 1290 1300, repce —■--
- —, Korpa 11 70 11 90
i kiiapeitl tdude teTlza-jsgyiáés
VALUTÁK | UEVI/AK Angol I. J7-74-J/-89 Ami. .,29 60-130 30 Btrgsti ín-55 71-95 Bilg\'ád ■ 08 Vll Cseh k. ir-86 16U8 Kwuu II6 00 1 3 i 40 Dlnk. 152-90 10350 Bldaszel 1-6 -19 92 űlnil 11102 10-10 Bukarest 3 39 , 41 Dollár .17030 :.73 3J i.upe.iu.i 3U0 j.3 <0 l\'ra/iets I. Zi-40 2/70 Loadon 2,83 2/88 Holl. 220 3 1230 30 atadrld 54 40-57 40 ..angye; bo8>-t>12) Milano 2-94 30 04 Uu J\'37 , 41 New/or ,l7J 30 73 M l.evs 412-4 8 Oaalo I 3 05 i3 45 Llrs 2V 85-JO-I8 Párta i2\'43J.6u Márka 135 75-138 35 tnga lo94-,6t>9 N-wvég t.! 2HJ 108 50 I telG 4\'3-a 7
Peaeu -•-----•— i Stockli. i>3 20 I * 61
ácbllL 802J 80 60 I VJUSÓ t>4 10 »4 30 S\'AJcl I. II 25 10 73 Wlau 8o é0o . oo •véd k. 183 i-O xl bO Zürich 110-46 110 76
Serlástáiár
Calbsltás 1651, isdatlan 87. . lsó-lenda 1-16 — 1-18 sicdett 1-16-l\'IS, siatt t köaép IM2-I-I3, könnyű 1-04-1-0 J, l-aó ienaü Öreg 106—1 10, ll-od rendfl «eg •0 98 I Nsaaoisüldé 1-12 1-20, auluua ..agyban 1-12 -1-,6, esu 1-34 1-38, hot 1 60—1-78. szalonnás lélsertéa 1-4U-1 48.
Kiadja: Délsalai Hyomda ci Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Intcrurbun Idolon: Nagykaolzan 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Hlíd.téa.k A (««) »aagS (Uaaagaa •lul a lalaalagaa kényietée, aaámlAaáa alkarfltéaa >é«att
Byarsssahaaaratf német leányt, kl a béxtsrtásl teendőket Is végzi, felveszek. „Ksposvár" Jeligére. 788
Jókarban levó hálá-, ekééll-, kony-haberendeaés eladó — Báthory utca 3, emeleten. 766
Igen )ó, utcai hárosss eaekáe sli-
EIncéiéit lakás él szép kétszobás lakás iaassaarT>al 57. alatt kladé. B\'.veh-bel ugysnott Pócz Istvánnál. 731
Honvéd utca 23 szám aUttl ház eladó. Bővebbet megtudható ugyaaott. 761
A baromfitenyéaztéanél
ranSklvOl lonloi kOrtlImtay, hosr ciakll tUfittndQ Itiii,maliiból iiármiió teayáaalo)áil, Illetve na-poacilbál nafaiian ba ilipaayaiol elkorcioioaott bflttnylultiböl traaé >n,i|,,l «,(dmtnyt. burnót ntm tunllliilürk — Általaira ercdtll Ho lywodl Tankred Sí Mámét Wllchelmlaa leilátmuliu l.hl, htrata Laghoen nehíi leitn teli,, — CiMpó-laiiliciall, lAtfaaO^vvridl, Vlkvllorl taayaaaiojáa ■lAliSyuhclS 1 KKAtKV IS>|dtl>ea, Jllal™ pódla n„(f.nJ,li..\'A PRANOCR JóiSePNCL Ns(yka atasa, Sugáe-Mt, dirii,|. 10 Iliit,. ,10
Seéera I aaobéa lakáa fUidó-sxobával és minden egyéb komlortlal ellátva, május e se|ére kiadó. Eideklödnl lehet Csengery ut 9, a háilülajdonoinál. 774
1 nsgyszc.bás. konyhás szárss lakáa
március l-re kiadó Királyi Pál-u. 1°. 771
Karaaak már tus elsejére város belterületén utcai Diai külő:ibejiratu szobát. Clm a kiadóban 785
Ftízelék-magvik Virág-magvak Virág-gumókithagymák
Műtrágyák Gylimölcsfavéd(i8zerek Erötakarmányok Madáreleségek Baromfi eledelek Automata eleség Futor, Pekk
slb. stb. kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény éa növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bliósáfi mellett. Telefon 130.
__U4
TELEFUNKEH 33/W
Lemezbérleti
TELEFÜNKEN^k ÚJDONSÁGOK
elónyöt
részletfizetésre I
Dusán felszerelt raktár gramofonokban, lemezekben, elektromos háztartási cikkekben I
Lemezkölcsönzés t
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és sportárunagykeresKedés rádió- im gramofon autálya.
KO ZG AZ D AS AG
Rövidesen kiutalják a gyufahölcsönt a gazdáknak
A gazdatiikárság ehelyütt fogja közölni a kiutalás idejét aIs módját
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
Meghívó.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSÁN
1931. évi február hé 88-án délelfttt II érakor tartja aaját helyiségében
86. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
Tanácskozási tárgyak sorrendjei
Igazgatóéig.
1. Igazgatósági és feltigyelöbizoltságl jelentések.
2. Az 1930. évi mérleg és zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség (eloszlása iránti és az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti halározathozatal.
3. A felügyelöbizottság 1930. évi tiszteletdíjának megállapítása.
4. A társaság hivatalos közlönyének kijelölése az alapszabályok
18. §-a értelmében.
5. Az alapszabályok 13, 15, 16, 17., 18., 24., 25., 26, 28., 29 , 31., 32, 33 , 34, 40., 41, 42, 43, 44, 45., 76, 77, 82. §-ainak módosítása.
6. Alelnök, igazgatósági tagok, továbbá a felügyelöbizottság és választmányi tagok választása az alapszabályok 25 , 27, 41. és 43 §-al értelmében.
J«..M«li Ai alapazabályok 11. §1 értelmében a közgyűlésen szavazall |og csak azon részvények mán gyakorolható, melyek a közgyllléi elóll 3 nappal a táriaaág pénztáránál vagy a Peatl Hazai Elió Takarékpénztár l\'.gyeaülelnél Budapesten letétbe helyeztetnek. Ennek meglelelóen a részvények legkésőbb I. hó 2S-én a hivatalos órák alalt helyezendók letétbe.
VAGYON
Mérleg számla 1830. deoember 31-én
TEHiR
Pénztárkészlet ...............
Követelések:
a Magyar Nemzeti Banknál......
a Magyar Kir. Poststskarékpénztárn Pénzintézeteknél lennálló követelések
Értékpapírok..................
Váltólárcs ..................
folyószámla adósok ......... \'...
Hellbetét adósok...............
KOlón(éle adózok...............
Intézel! azékház ...............
Egyéb vagyontételek ............
Berendezések éa felszerelések ......
Almenó tételek ...............
Óvadék éa szavatossági adósok......
Pengő 1 Pengő 1 Pengó I I Pengő f
25.544 21.340 24 18 81.537 48.884 08 42 Alaptőke.............................. Tartalékalapok: Tőketartalék ........................ Rendes tartalék ..................... Nyugdíjalap ...... .................. ujnépl Elek 1 Ipöl alap.................. 180,000 350 240 32 000 2.000 89 600.000 —
18.378 78.838 25 43 _ 664.240 66
441.232 139.870 M 6.073,414 82 87 Belétek: takarékbetétek........................ folyószámla és lietlbelétck ............... 1.407.028 389.438 60 23 1.776.464 T3
87 890 III 848.793 Hitelezők:
240.000 123 404 70 pénzintézetek követelései ............... egyéb hitelezők ..................... 553.579 98.088 18 92 661.646 07
1 17.249 721.973 84 50 Vlszonltcazámltoll váltók .................. Fel nem veit osztalékok .................. Átmenő tételek ......... ................ Óvadékhllel- és szavatossági kotelezellségek...... Nyereség.............................. 2.666.462 2.212 63 066 721 «T8 111.176 74 44 M 60 61
ij7.048.2TJ 71 I j^7.046.2T3 TI
i ll 1 ll \'
ujnépl Elek Ernó
elnök
Dr. Fábián Zsigmond
slelnOk
Oolenszky János
titkár
Helmler József
etnók
Nagykanizsa, 1931. február hó 16-án Kelemen Ferenc
Igszgstó
Fenti mérlegszámlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel lételről-tételre összehasonlítottuk s azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsa, 1931. íebruár hó 17-én. A FELÜOYELÓ BIZOTTSÁG: Dr. HtTSChfer Jenő
A könyvelésért i
Ágh Ede
főkönyveié
frank Manó
Dr. Merkly Bélus József
Récsey Antal
RtídfófiSSSS**..
Sxabó György sum
InTioraíorluMUSbaa ptm j, atn,
Belezna község elöljáróságától.
1/1931. kzg. szitn.
Árverési hirdetmény.
Belezna község elöljárósága a községi kpv. testület megbízása folytán ezennel közzé leszi, hogy a község halárában az 1883. évi XX. l.-c. 3. §-ban meghalározotl terülelen gya-korolha ó vadászati Jogot 1931. évi március hó 12-én d. e. 10 órakor a községházán Belezna községben nyilvános árverésen haszonbérbe adja.
A bérlet lailama: 10 év.
Kezdete: 1931. évi augusztus hó 1.
Kikiáltási ár: 200 P.
Bánaipénz: 50 P.
Egyéb feltételek a körjegyzői hivatalban Surdon a hivatalos órák aiall megtudhatók.
Kelt Bdeznán, 1931. évi február hó 11-én.
Detifi Imre tk.
körjegyzó.
Bódi János ií.
u koiaégl bíró.
762/931.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év 1-ső negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határidő lelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1931. évi február hó 16-án. r, , . .
Polai s. k.
v. számvevő.
1904/2. azám. 1930. slb.
Árverési hirdetmény.
Dr. Busztln Oyula budapesti llgivéd ál tat képviselt Berger Testvérek R. T. budipesti Iikóa és csatlakozott társi I Javára vh. Jkvek szerinti lóké és több követelés lárulékal ere|éig a letenyel és budapesti kOzp. kir. Járásbíróságok 11-30 évi 587 9j0 3. atb. azántu végzésével elrendelt kielégítési végreha|tás lolylán végrehajtást szenvedőiül 1930. évi aug, 8-án le- él fcllllfoglall 1350 Pengó becsei téku Ingóságokra a fele
nyel kir. Járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elré\' deltetvén, annak az 19C8. évi XLI. I C. 50. § a alapján az alább megnevezett a a fogtalarl Jegyzókőnyból kl nem tUnő máa log altatók Javára is az árveréa megtartási elren Jelem de csak atra az eielre, ha kielégítési |oguk ma Is fennáll éa ha ellenük halaaztó hatályú Igénykere-set folyamatba nincs végr. szenv. látásán. Üzletében Becsehelyen 71. sz. alalt leendő megtartására határidőül 1931 évi március hó 3 napjának délelőtt 9 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezte és Uzlelb n levő átüt s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melle I, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Lctenye, 1%!. évi Január hó 71 én
Radlch-Allé István
kir bírósági végrehajló, so m\'nl blrUságl kiküldött
5865/930. B. szánt.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56 - 58. S-ai értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: Rothaustr Mór.
Lakása: Elfbb nagykanizsai, Főni 12, jelenleg Körmend, Széchenji-ulca 15.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Csengery-ut 26. szám.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. évi március hó 6-án d.e. 9 óra.
A második árverés helye : Nagykanizsa, Csengery-ut 26. szám.
A második árverés ideje (nap és óra): 1931. évi március hó 16-án „d. e. 10 óra. A lefoglalt ingóságok msgneméie
sommásan, nemenként. 1, 1 drb. ebéd ő szekrény P
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 2
7. 1
8. 2
pohárszék gobelinkép (fe3lő) . sezlon (chais-lougne) „ loiletie tükör éjjeli stekrény „ virág állvány „
függöny
100 80 40 40 40 30 10 30 37Ü
Nyomatott i DéJuUi Nyomda és Lapkiadó Váiialalnái Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Ziiai Károií.)
összesen Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megigérlelik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok p becsérlék háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állal fizetendő a forgalmi adó és az cselleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. február hó 16. napján.
Lelioczky Lajos s. k. 782 városi végrehajló.
71. évfolyam 41. szára
Nagykanizsa, 1931. február 20, péntek
Ara 14 Hllír
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesatőség: nappal Sugár-ul 2., éjjel l\'óul 5.
Kiadóhivatal: FSut 5. színi. Kuifhelyl ftókktadóhlvatal: Kossulh-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést áis: egy hóra It pengő aa IIIKr. Telelőn- I Szerkesztőség 421. ssíro, (éj|el 78 ) lelelon. ( KlllWh,v,U| 78 Kesslhelyl Ilók 22.
Bethlen István a mezőgazdaság talpraállitásáról nyilatkozott az egységespárt értekezletén
A hltelflgy a legjobb uton halad előre — A boletta kitűnően bevált — állapították
külföldi kötelezettségeink
meg az értekezleten
Budapest, lebruár 18 (Éjszakai rádlójelentés) Az egysé-gespárt ciUIOrtOk esli értekezletén a kormány legtöbb tagja Jelen voll, élén Bethlen Islvánnal. Wekerle Sándor pénzügyminiszter a bajba jutott kisgazdák felsegélyezéséről beszélt, melynek során nyomatékosan hangoztatta, hogy nem oly nagy a baj, mint amilyennek azt egyesek feltüntetni akarják. A nép eladósodása sem oly nagymértékű, mint volt a háború előtt. F.gyes vidékeken nagy bajok észlelhetők ugyan, de ez a gazdasági válság következménye. A pénzügyminiszter arra kérte a párt tagjait, hogy kerületeikben igyekezzenek szétoszlatni a rosszindulatú aggodalmaskodók állal köztudatba dobott tévhitet, mert ezek miatt a külföld már úgyis rossz szemmel és gyana-
Wekerle: Sem moratóriumról, sem elodázásáról nincsen szó kodva néz Magyarországra.
Pulnoky Móric felvilágosítást kéri arranézve, hogy mit akar a kormány tenni a buza árának egy nívón való tartása .érdekében. Elismerte, hogy a boletta kitűnően bevált és valóban segítséget Jelenlelt.
Bethlen Islván gróf miniszterelnök felszólalásában kifejtette, hogy a gazdasági krízis ma stagnál és a kormánynak kötelessége, hogy foglalkozzék a kérdéssel. A buza árának kérdése olyan probléma, amelyei hazai eszközökkel nem lehet megoldani. Épp ezért a kormány már tárgyalásokat folytai külföldön, melynek eredményéről rövidesen tudomást szerez az ország. Kijelentette, hogy a mezőgazdaság talpraállltása vagy bolettávat, vagy másként, de meg fog történni.
Wekerle pénzügyminiszter ezután a hilelkérdésröl beszélt. A megindult tárgyalások a legjobb uton haladnak. A törvényjavaslatot is megtárgyalták már az érdekeltekkel és a TÉBE Is hajlandó megadni a kormány állal kijelöllek részére a hosszú és rövidlejáratú hitelt. Visszautasítja egyes rosszindulatú lapok azon állításait, melyek ugy tüntetik fel a kormány akcióját, mintha azoknak is hitelt akarna adni, akik nem küzdenek anyagi zavarokkal. Hangoztatta, hogy sem moratóriumról, sem a külföldi kötelezettségeink elodázásáról nincs szó.
Neubauer Ferenc kérésére a pénzügyminiszter igérelet lett, hogy a vidéki pénzintézetek vezetőit is meghívják a tárgyalásokra, akik az akcióban, mint közvetítők vesznek részt.
Az értekezlet ulán párlvacsora vo\'l.
A kormány megállapította az uj tisztviselői létszámot
A tanszemélyzet számát
Budapest, lebruár 19
A kormány a hivatalos lap február 20 Ikt számában 19?I. évi 6000. M. F„ számit rendeletlel közzéteszi az állami tisztvlsetők és egyéb alkalmazottaknak az 1931 : XLVII. t.-c. Z § a alapján megálUpilotl uj létszámát.
Eszerint az állami rendszerű fizetési osztályba tartozó tisztviselők és gyakornokok uj létszáma 1368 fővel vagyis 92 százalékkal kevesebb, mint az 1929/30. évi létszám.
Az u| megállapítás szét int az államtitkári állások száma hárommal, vagyis 14 3, a helyettes államtitkárt állások száina 5 el, vagyis 17 2, a a miniszteri tanácsosi állások száma 27-el, vagyis 112, a VI. fizetési osztályú állásoknak a száma 67-cl, vagyis 9 3 százalékkal fog apadni.
A bírák uj létszáma 1731 fő lesz,
- az Iskolakötelesek növekedése miatt — szaporították
ami 207 fővel, vagvis 10 7 százalékkal kevesebb, mint az 1929/30. évi létszám.
A tanszemélyzet uj létszáma 9791 fő lesz, amely létszám 129 (ivei nagyobb lesz, mini o.z 1929/30 évi tél-szám. Itt az iskolakötelesek szárná nak emelkedése mialt a lanllók számát szaporítani kellett.
A kezelók u| létszáma 1563, a díj nokok létszáma pedig 1869 lesz, amely két létszám összesen 385 fővel, vagy 10 1 százalékkal kevesebb, mint az 1929/30. évi létszám.
Az ölödlk kimutatás szerint az állami altisztek és kisegítő szolgák uj létszáma 7550 fő lesz, ami 820 fővel, vagyis 9 8 százalékkal kevesebb, mint az 1929/30. évi létszám.
A pénzügyi altisztek uj létszáma 2520 fö lesz, ami 280 fővel, vagyis 10 százalékkal kevesebb.
Az állami közigazgatási és tanszemélyzet nélkül az egész apasz-Ids 3060 fi, ami 9 64 százaléka az 1029/30. évi létszámnak. Az állami UiemekiUI etek ut adminisztratív személyzetet lehetett apasztani, az üzemi személyzetnél létszámapasztást nem tehetett végrehajtani
A posta alkalmazottainak létszáma 449 fővel, vagyis 3 5, az erdőgazdasági birtokok alkalmazottainak lét száma 12 fővel, vagyis 10, a mezőgazdasági birtokok alkalmazottainak létszáma 11 fővel, vagyis 7 3, a postatakarékpénztár alkalmazollainak létszáma 2 fővel, az államvasutak alkalmazottainak létszáma 2108 főve\', vagyis 6, az állami vasgyárak alkalmazottainak létszáma 153 fővel, vagyis 21 4 és áz állami kőszénbányák alkalmazottainak lítszáma 2 fővel, vagyis 7 százalékkal fog apadni
***ravmta\\nAatT.vi-ta~-~-~in.~i.~.i —i...... . .. ......................................
Bud miniszter megcáfolta Oaál Gaszton állításait
• Oaál Oaszton fejtegetései megtévesztik a közvélemény!" — „Lehet-e engedékenyebb, mint ml voltunk Csehországgal szemben?\'\'
Budupoat, február 10 A képviselőház karlelljavaslat vitájának első szónoka, Petrovácz Gyula az építőipari válsággal foglalkozott, melyet elsősorban a karíellek idéztek elő. Megállapította, hogy az építő-
anyagok ára legalább 30%-kal iniga-sabbak, mint békében vo.tak. Ezzel szemben a munkabérek 22\'/a°/o-kal alacsonyabbak, mint vollak békébe n. Kimutat a tégla, cement és mész-kartellek káros árpolitikájára. Kifogá-
egy nemzet
sotla, hogy a javaslat a bankksrtel-kket nem érinti.
Bud vdlasxol Gaúl Oasx-íonnatc
Bud János kereskedelemügyi miniszter válaszol fíaál Oaszton fejte-
getésére. Oaál Oaszton a vámpolitikáról való felfogásához — mondotta a miniszter — olyan fejtegetéseket fűzött, amelyek megtévesztik a közvéleményt. Egyik helyettes államtitkárunkat ugy állilolta oda, mintha annak legsajátosabb bűne volna a mai vámpolitikai Irányzat és ennek következménye lenne a mezőgazdasági krízis, sőt talán az la, hogy nem tudtunk megtelelő kereskedelmi szerződéseket kötni. Mallekovlcs és Méhely
— akiknek véleményére Oaál hivatkozott — a szabadkereskedelem hivei vollak még akkor Is, amikor a magyar mezőgazdaság érdeke megkívánta, hogy az amerikai termeléssel szemben messzemenő védelemben részesítse mezőgazdaságunkat.
Hivatkozott arra, hogy Európában már a háború előtti években kezdeti érvényesülni a fokozatos védvámoa rendszer. Nem ml szabunk Irányi Európa gazdaságpolitikájának —
— folytatta Bud. — A háború után Angliában is erős védvimos irányzat fejlődőit ki és szembe találjuk magunkat különböző lilalmu kontingens rendszerekkel.
Ml voltunk a legelsők, akik szakítottunk ezzel a rendszerrel.
Szerbia és Románia engedékenyebb vámpolitikájukkal nem ludták megvédeni érdekeiket és ezek az agrárállamok is kénytelenek vollak később erósebb eszközökkel haicolui a maguk követelése Iráni. Évek óla fokozatos elzárkózást tapasztalunk mezőgazdaságunkkal szemben. Nem ml emeljük a vámtarifákat, hanem azok az államok, amelyek mezőgazdasági behozatalunkra vannak utalva. Kontingensekkel és hasonló szisztémákkal gördítenek akadályokai mezőgazdasági bevitelünk elé. Ezután erélyesen állást foglal azok ellen, akik a konllngenses védvámos politikánkat támadják. A vámpolitikának olyan kritizálása, amint az a vita során a Házban elhangzik, károsan befolyásolja a most folyó tárgyalásainkat is. A velünk szemben álló fe\'ek ugyanis mindig a belső állásfoglalásunkra utalnak. Az Ilyen állásfoglalások ellentétben állnak a nemzeti érzéssel.
A kereskedelmi szerződések megkötése után a kormány foglalkozni fog a vámtarifák revíziójának a kérdésével.
Oaál Jenő egy közbeszólására a miniszter a következőkéi mondja: — Lehetett e nemzet engedékenyebb, mint amilyenek ml voltunk Csehországgal szemben ? Megtettünk mindent a kereskedelmi szerződés létre-
a,.__
jötte érdekében. Ebben a kérdésben Oadl Qaszton Is a legmesszebbmenő módún helyeselte a kormány állásfoglalását. Elvárja mindenkitől, hogy az ország érdekéi tartM Szem előtt. Ml nem lehetőnk egyebét, mint követjtt azt a gazdaságpolitikai irányi amelyet Európa inaugurál. Sajnos,
ha Európa azon az uton halad tovább, amelyen eddig járt, végveszedelembe döntheti saját magát.
Hangoztatta, hogy nem a tisztviselők szabják meg a kormány gazdaságpolitikai irányát és ezért nem lehet őt felelőssé lenni. A bürokráciának saját maga is ellensége és a tul-bürokratizálódásl nagy veszedelemnek tartja. Oaál Qaszton azonban az egész köztisztviselői kar ellen állást foglal. Lehetetlen, hogy csekély
hibákért egy egész társadalmi osztályt akarjanak felelősségre vonni. Szóváteszi azokat a szokatlan kijelentéseket, amelyekkel Qaál a is tton * kartelleket aposztrofálta, amikor működésűket Sobri Jóska és Rózsi Sándorhoz hasonlította. Aki ellensége a kartelleknek, annak ls el kell Ismerni, hogy a kartellek a mai gazdasági élet szükségszerű organizációs szervei. Feladatunk a kartellek működésével szemben az, hogy olyan léire szorítsuk működésűket, ahogy azt a gazdasági élet Józan és okos követelményei megkívánják.
Majd Kétty Anna és Buday Dezső beszéltek.
A Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartja.
nyos állatokat, mint a törzs őseit ünneplik. A táncos hűen iparkodik az illető állat külső alakját utánozni. Ezáltal elérhetőnek gondolja azt, hogy az állat testi előnyeinek és lelki tu\'ajJonságainak részesévé \'-c-gyen. Tehát osztozni akar az állal erejében és bátorságában. A peruiak, mielőtt a spanyolok országukat elfoglalták volna, minden évben óriási nap ünnepet tartottak. Ilyenkor az ország minden részéből jöttek követek. Minden követ annak az állatnak maszkjában szerepeli, pjnely állat törzsétől származtatja magát. Az egyik pelikán, skorpió volt a harmadik kondorkeselyü stb. A régebbi Trujltto kultura vázáin mindez látható. Abban az időben amikor a kaliforniai Indián törzsek még téli szállásra külön választva éllek, akkor egészen a táncnak szentelték magukat. Hónapokon keresztül táncoltak tolem-táncokat. Céljuk az voll, hogy az istenekkel állandó összeköttetésben maradjanak. Általában az indiánoknál a tánckultura igen magas fokon állott, érzelmi életük a tánc folytonos kultiválásával magas fokra emelkedett s igen sajttálaira méltó, hogy a fehér ember ezeket a vallásos tartalmú, komoly
élet megnyilvánulásokat puszta orfeumi előadások nivójára sülyeszlette.
Az állati kosztümben végzett táncok azt hiszem már nagy fejlődést jelentenek a lánc történetében. Hiszen már csak egy lépés választja el a pantomimtől a egy további lépés a drámától. Az élet utánzása, amely az állat vi ággal kezdődöli, a kultura fejlődésével magától egyre nagyobb fejlődésre tett szert. Nemcsak állatokat, hanem embereket kezdenek utánozni, sőt felhőket, hiszen démonokat gondollak bennük s tetteiket utánozták, igy fejlődnek ki láncok, amelyek a szertartások nélkülözhetetlen velejárói. Ezek aztán maguktól csoportokra tagolódnak mint a már említett vadásztáncok azután aratási táncok, hadi táncok és gyász táncok. A földművelő népeknél az aratás és vetés két fontos dátum, amelyek csillagzatok befolyásától el nem választhalók Kolumbiában vannak törzsek, amelyek a napol, mint démont tisztelik s mellette más démonokai, amelyek a vegetációra vannak hatással. Óriási domború sisak-szerü álarcokat visellek fából, kidudorodó szájjal, hegyes agyarakkal. Aratáskor a táncosok aranyozott álarcokat leltek fel. (Folyt kör.)
ZALAI KéZLÖNY
lMlJebnár 20
Ehrenfeld Magdát csak jópajtási viszony fűzte a gyilkoshoz
meg Ehrenfeld Magdát
a nyilvánosság előtt előterjeszteni.
A bíróság nem eskette
Nyíregyháza, íebruár 10 Klein Slndor bűnügyének m.l tárgyalásán először Ehrenfeld Magdái hallgatták ki. Ehrenfeld Magda kijelentene, hogy nyilvinos tárgyaláson kiván vallani. Azt vallotta, hogy Klein Sándorral csupán paj-tásl viszonyban volt, bizalmas viszony nem fejlődölt ki kettőjük közölt, házasságról sem volt szó közöttük és Slark Andor szintén jóbaráljs volt. Azt tudja, hogy Klein Sándor féltékeny volt azokra a fiatalemberekre, akik házukhoz J Írtak. Együttes budapesti tartózkodásuk alatt sem történtek olyan dolgok, amelyek benső viszony melleit tanúskodnának. Klein Sándor
mttrt tárgyaló* elrendelését kérte, meri — mint mondotta — bizonyítékait nem akarja
Az elnök elrendelte a zári tárgyalást, majd szünetet rendelt el.
\\tm eakeí/ák meg EQrentc 1<I Mlagadt
Szünet után dr. Paksy ügyész bejelentette, hogy Ehrenfeld Magda megesketésél ellenzi. Ellenezte ezt a védó is. A bíróság mellőzte Ehrenfeld Magda megesketését.
Ehrenfeld Ilona 19 éves tanuló, az újpesti kertészeti iskola növendéke elmondotta, hogy Klein Sándort csak az üzletből kifolyólag ismerte. Hogy Klein Sándor és nővére szerették egymást, erről semmit sem tud. A bíróság elrendelte Ehrenfeld Ilona és Klein Sándor szembesítését. Klein Sándor szemébe mondotta Ehrenfeld Ilonának, hogy tudott arról, hogy nővérével tegező viszonyban voll és a tanút Is tegezte.
Ehrenfeld Ilona mindkét állítást cáfolta. Mindketten fenntartották vallomásukat. Ehrenfeld Ilonát sem es-kettette meg a bíróság.
Zoltán Tibor lUzifakereakedő, aki Slark elődje volt a fatelepen, azt mondja, hogy Klein dicsekedett neki, hogy Ehrenfeld Magdával belső viszonyban van. Kl ls Jelenlelte, hogy amennyiben ad neki 300 pengői, elintézi, hogy Ehrenleldék visszavegyék a fatelepre, mert Starkkal nincsenek megelégedve. Klein jegy alkalommal közölte vele, hogy Ehren-feldné megtudta a Magdival való
benső Ismeretségét. Az anya már beleegyezne a házasságba, de a sógorok ellenzik — mondotta. — Amikor Stark etttnt, ö vette át a telep vezetését ideiglenesen és ö vette éttre, hogy egy farakás Idegen helyen Ml. Bogár Mihály alkalmazott kezdte a farakást leszedni és amikor ez megtörtént, találták meg a frissen felásott földet, majd Stark holltestét.
A délutáni tárgyaláson Rclch Zsigmondot, majd Friedmannt, Varastn-csll és feleségét hallgatták ki.
A tárgyalást holnap folytatják.
WWWWVy WW^^^^^^^^V^^^WX^/S^
Lassan helyreáll a forgalom Nagykanizsával
Az utakat legnagyobbrészt kiásták a hó alól — A posta-távlrdal személyzet emberfeletti erővel Igyekszik helyreállítani a széttépet vezetékeket és huzalokat
Nagykanizsa, február III
Lassan eltűnnek a nyomai annak a "agy pusztításnak, amit a hóvihar a Nagykanizsa—budapesti teleionvezeték vonalain és a többi vonalakon is okozolL Különösképen Székesfehérvár és Dinnyés közt óriási a káosz a megrongált vezetékek miatt. A távíró oazlopok és vezetékek a sinek mentén f .kszenck. Nagyszámú postát műszaki személyzet és katonaság vonult kl a vezetékek helyrehozatalára
Két-három nap múlva egészen helyreáll a kanizsai telefon-forgalom.
Nagykanizsai viszonylatban tegnap és tegnapelőtt esik drlngend lehetett beszélni és még ma is csak egy vonalon bonyolítják le a forgalmai, nem kis idegességére a telefonáló közönségnek.
Megkérdeztük dr. Tholway Zsigmond postafónököt, aki kijelenette, hogy a különböző vonalakon helyreállításuk végett, száz és száz ember dolgozik a legnagyobb erőfeszítéssel, hogy a hóförgeleg pusztításait helyrehozza és minél előbb helyre-
ál jon ismét a normális forgalom.
Azért még egy-két napig kisebb akadályok fognak fennáüani, de 3-3 nap múlva már mindenütt teljesen helyreáll a forgalom.
Tény, hogy a derék vasutasság mellett postásaink is a legnagyobb buzgósággál vették ki részükei a nagy munkából, a hóvihar okozla zavarok megszüntetéséből.
Megindul a forgalom a járás utjain.
Zalában mindenütt a legnagyobb appará ussal folynak tovább a hóel-takaritás! munkálatok. Ezer és ezer ember künn van az ulakon, hogy minden lorgalml akadályt eltűntessen. Igy a Nagykanizsa—tapolcai állami ulon, Qalambok leié, az autóforgalom már megindulhat, ellenben a Nagykanizsa—pacsal törvényhatósági ulon a hólakaritásl munkák még nem haladtak annyira előre, hogy az autófuvatozás megkezdődhetne. Azonban előreláthatólag holnap már erre il szabad lesz az uL Nagykanizsa—Letenye közt az utak legnagyobb része szabaddá van téve, ugy, hogy az aulózás a mai napon megindulhat.
A tánc eredete
Irta: dr. Klempa Károly i Az állati táncokat vagy más néven vadász táncokat nagyon szerették, mert az állatok az időjárásra hatással vollak, különösen az esőre, A tropikus vidékeken az eső nagy szerepel játszik, itt tehát az állatok utánzásával iparkodtak a fennt nevezeit égi tüneményt kierőszakolni. A régi Mexikóban voltak ünnepek, amelyeken az összes isteneknek bált rendeztek s épen emiatt az Istenek táncának neveztek. A táncosok kolibri, pillangó méh, légy, bagoly jelmezt öltöttek. De vannak görög vázák is az ókorból, amelyeken madarak, darazsak és hangyák táncolnak. Ebből látjuk, hogy az állati varázslat eszméje álarc és tánc segítségével az egész világon volt elterjedve. Artstophanes a hires görög szatirikus állatokat szerepeltet műveiben s csak 100 évvel később, mint a fennt emiitett vázák készüllek.
Miért kellett a maszk? Nem a publikum miatt, hanem a varázserő miatt, amelyet iparkodtak fokozni. Mexikóban a Tarahumara törzs azt hiszi, hogy ugy kell ugrálniok tánc közben, mint a szarvasoknak s ugy
kell viselkedniök, mint a pulykáknak, hogy az istenek tetszését elnyerjék (a pulyka és szarvas esői hozó szent állat volt elöltük).
Vannak aztán állati táncok, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy a vadászat zsákmánya nagy legyen. Ha nagy szárazság van Ausztráliában s a kenguru állomány megcsappan, 70 km.-t is megtesznek a benszülöltek, mig el Jutnak az u. n. kenguru dombhoz s olt kenguru táncot lejtenek. Olyan ugrásokból áll persze ez a tánc, mint ahogyan azt a kenguru teszi. Az indiánok pedig, ha nem volt elég bölény, bölény láncokat jártak, amelyeknek az voll a célja, hogy a bölény csorda kelepcébe kerüljön. Ez alkalommal a bölény ruhába öltöztetett láncost szinleg lelőtték. S ezt heteken keresztül ismételték, mig a csorda meg nem jelent. Az eszkimók farkaskutya és róka bőrt öltenek, a Bering-szoros lakói pedig jegesmedve álarcot. Ismernek egy táncot, amely azt jelenili meg, amint az Iram-szarvast üldözi a farkas. Érdekes az, hogy a szereplök ilyenkor álarcot cserélnek.
A fejlődés bizonyos fokát mutatják a Tőlem táncok. Ezekben bizo-
1931. fsbruár 105.
Élénk vita a pénzügyi bizottságban a ferenciek földterületének átengedése és a Szövetkezet üzhtbére felett
A pénzügyi bizottság hozzá/árult o plébánia egy évi járandóságának egy évi etűleghépen való kiutalására — A terület ügyében a polgármester Ismételten folytat tárgyalásokat a rendfinSkkel
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, lebruár 19 Szerdán este tartotta ülését Nagykanizsa képviselőtestületének pénzügyi bizottsága dr. Rotschtld Béla elnöklete alalt, amelyen részt vett dr. Krátky Islván polgármester is. Előadó részben Hemmert Károly főszámvevő, részben dr. Prack István közigazgatási tanácsnok. -
A plébánia kölcsöne A tárgysorozat főpontja a nagykanizsai ferences plébánia, illetve a ferencesrend kérelme. A ferences plébániának évi 6300 pengi jövedelme van. Tekintettel az utóbbi építkezéseire és renoválására, amelyből kifolyólag anyagi kötelezettségei vannak, azl kérik, hogy a város az 1932. évi 6300 pengis jövedelmét most folyósítsa kölcsönkép, az ebből folyó kamatot hajlandók megllzetnl.
Dr. Krátky István polgármesternek az a javaslata, hogy a ferences rend kérelme méltányos és teljesítheti. A ciakJórium parlcomíéúsa Bejelentette ezután a polgármester, hogy régi ismeretes törekvése volt a Horthy Miklós-útnak, ezzel kapcsolatban a cinktóriumnak és az alsótemplom környékének parkosítása, miért is a rendtől az ehez szükséges terület átengedését kérte. Egyébként nemcsak a városnak, hanem a rendnek Is érdeke hogy a templom és a rendház abból a miliőből, amelyben most van, kiemeltessék. Sajnos, a rend kormánytanácsa a terület átengedéséhez nem Járult hozzá, habár több ízben Is tárgyalt ebben az ügyben és a tartományfőnöknek személyesen Is kifejtette az Indokoka!. P. Deák Szulcip nagykanizsai plébános a kérdés! a legteljesebb mérlékben magáévá telte és a rend elől! is támogatta, de a rendi kor-mánytanács mégsem Járult hozzá. Mindezek ellenére azonban fentartja javaslalát a rend kérelmére vonatkozólag.
Kiss Ernő arra kérte a polgármestert, hogy folytasson ujabb tárgyalásokat a ferences renddel.;
Dr. Krátky Islván polgármester utalt azokra szépítkezésekre, amiket a helybeli plébánia folytatott és Igy méltányos, hogy kérelmük teljesíttessék. Egyébként
legközelebb Budapestre megy és még egyszer tárgyal a rend-
főnökkel. Dr. Dómján Lsjos: Nem lehelne e \'ellárni a rendfőnök előli mindazokat a dolgokat, amelyek ebben az esetben konzekvenciákként adódnak ?
Babochay Oyörgy: A város adja meg az előleget, de a jövőben az ilyesmiktől tartózkodjék.
Armuth Náthán és dr. Rotschiid Béla felszólalása ulán a bizottság vígül is a polgármester javaslatát
fogadta el azzal, hogy elvárja, hogy a plébános minden! el fog kövelni, hogy a rendi kormánytanács sérelmes határozata reparállassék.
BoKbér-releniDlés
Majd a Köztisztviselők Szövetkezelének felemelt bollbérügyét tár-gyalták.
A pénzügyi bizottság ugyanis a városi házakban levő üzletek bolt-bér arányosítása során a Szövetkezetnek az eddigi
évi 960 pengő boltbérét 2400 pengőre emelte fel.
A Szövetkezet erre arról értesítette a várost, hogy ezt a béremelési nem bírja el, ellenben évi 1600 pengőt ajánl fel. T...
Az Ugy élénk vltál.provokált, mire dr. Krátky István polgármester szükségesnek találta közbevetni: Ezt a kérdést a méltányosság szerint kellene
elintézni. \' .
Dr. Rotschtld: A pénzügyi bizottság egyszer már foglalkozott ezzel a kérdéssel és akkor az üzlelbérek arányosítása mellel! foglal! állási. Hi ők nem fogadják el a béremelési, akkor elérjük azl a célt, ami tulajdonképen a pénzügyi bizottság Intenciója volt...
Több felszólalás hangzott el ezután.
Dr. Krátky Í6iván polgármester: Ne tárgyaljuk ezt a kérdést az általános szövetkezeti politika szemüvegén át.
Ujabb élénk vita ulán a pénzügyi bizottság ugy határozol!, hogy két alternalivát állit a Szövetkezet elé és pedig 1. november l-ig a jelenlegi évi 960 pengős bér mellet! maradhat ott, 2. amennyiben 1932. május l-ig maradna oll, akkor 1600 pengős béri kell fizetnie.
Tovább nem lehet 1932. május l-néI már azért sem, mert akkor .
az ideiglenes épületet le fogják bontani.
Értesülésünk szerint a képviselő teallllel valószínűleg még ebben i hónapban rendes közgyűlést fog tartani.
Súlyos kimenetelű vonatelgázolás tőrtént a Keszthely-balatonszentgyörgyi vonalon
A talpfákon haladó Iróczl Ferencet elQtötta és balkarját tóból leamputálta egy Keszthelyre Igyekvő mozdony
Keszthely, február 19 (Tudósítónk telefonjelentése) Szerdán, a késő esti órákban súlyos ki menetelü vonatgázolás történt a Xeszthely—balatonszentgyörgyi vonalon, ahol egy mozdony, amelyen a keszthelyi osztálymérnökség több lagja Igyekezel! Keszthelyre, a fenéki őrház közelében elgázolta Iróczt Ferenc, Zalacsány mellé való két gyermekes, 28 éves kőművest. A szerencsétlenül |árt embert, akinek balkatját-tőböl levágták a mozdony kerekei, eszméleilen állapotban szállították be a keszthelyi közkórházba Iróczl Ferenc szerdán Vonyarcvashegyen voll látogatóban, ahol egyik rokonánál löllölte a napot. Délután bucsut veit rokonától és
Keszthelyről legyalogolt Balatonszentgyörgyre azzal a szándékkal, hogy onnan vonaton utazik tovább. Itt azonban megtudta, hogy a zalavölgyi vonalon még nem köztekednek a vonatok és ezért gyalog visszaindult Keszthely felé.
Iróczl Ferenc már messze maga-mögölt hagyta a fenéki őrházat,
amikor
utolérte öt két mozdony, melyeken a keszthelyi osztálymérnökség emberei vonalvlzsgálatról Igyekeztek hazafelé Keszthelyre. Iróczl Ferenc a nagy sár mlalt a vasúti talpfákon haladt és annyira elmerült gondolataiba, hogy nem vette észre a háismögött dübörögve közeledő mozdonyokat.
Az elöl haladó mozdony vezetője is csak ai utolsó pillanatban vette észre Iróczlt. Ekkor még 6-8 lépés távolság volt a kőműves és a mozdony között. A mozdonyvezető azon-nal átlátta a veszélyt és a ml kor fOttyJelet adott, ugyanakkor teljes erővel fékezni kezdett
Csodálatoskép Iróczl Ferenc még a füttyöt! sem hallotla meg és elmerülve lépkedett lovább a talpfákon. A következő pillanalban bekövetkezett a szerencsétlenség és Iróczl Ferenc a mozdony csikorgó kerekei alá került.
A nagynehezen megfékezett acélparipából rémült kivácslsággal ugrállak le az osztálymérnökség em-
Női és férfi divatárukban
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
F
Telelen 406. Ftut-Csangarf-ul sarok
Első Magyar Biztosító palota.
Teleion 408.
Az Ideges gyermek.
Anyik gondojlt k mag: A rtfldH kávában UvA k.ll.ln kitoa \' .ti,mi lahat aa tda(akra, a mi* mti ntm *ttt!tt«!l gyarinak Idagtlta la. A kollalo ílintgy \'1 any-lajba ti atátl naaa alaalk a a,, m.k. ha a aioptató anya kivát Ivott. A tcyanga iy<rmakl ataiveialban a holtain míg [ároaabb h.tial t«|t kl. mini a lalnéttaknál. Elért a gyarmat kflnnyan Itgiil. Bitit léi aa UkoUban la amellatl tiayelmatlen. ll\'írl tlpidl 4a fogékony a btlagaégakta, a laglobb ipoitt allenara lal Oyarnuk kntk caakl* koflalnraanlaa Hag kávát aaabadoa Inalok, da a ttloótlak U cakhamar b, loglá\'t látni, hoiy aa tokkal tgímigtaább, mint a kflaOnaágaa kivi Na aalnálja Önmagától ia Ovii-tét aa ártalmatlan Mag kává álvtfatát
« Haa kává, waloat, laallttemU bakká**, mely kaffalaaaaalaa — tehát ártalmatlan. nti
berel, akik óvatosan kihúzták az eszméletlen embert a kerekek alól. Borzalmas látvány tárult a nézők szemel elé : a kerekek a szó szoros értelmében tőből leamputálták a szerencsétlen ember balkarját. Az osztálymérnökség emberei, miután látták, hogy ntli d,-n perc késlekedés egyet jeleni a halállal, a szerencsétlen embert fellelték a mozdonyra és a legnagyobb sebességgel igyekeztek elérni a keszthelyi pályaudvart. Ez a halállal való versenylulás sikerüli, mer! Iróczl Ferenc, aki! az orvosok azonnal megoperáltak a keszthelyi közkórházban, csütörtökön délelőtt magához tért. Azonnal kihallgatta a keszthelyi Csendőrség. Iróczl jegyzőkönyvbe mondotta, hogy sem a mozdony dübörgését, sem a füttyjeiet nem hallotta.
A vasul és a esendőt ség részéről
most egy közös vizsgálóbizottság azl igyekszik tisztázni, hogy a szerencsétlenségért tulajdonképen kit terhel a telelösség?
A sérült állapota súlyos, de nem életveszélyes.
A veszett tehenek megmarták az állatorvost
Hivatásának áldozata tett a nagybajom! állatorvos
Nagybalom, fobruár 18 Hivatásának áldozata lelt Nagybajom községben az oltani körállatorvos, Lévay Pál.
Az egyik gazdaember sürgősen hivatta az állatorvosi, mert tehenein gyanús jelenségeket vett észre. Lévay nyomban kiment a garda házához, ahol az latállóban megvizsgálta a teheneket és csakhamar megállapította, hogy több állaton a veszettség tünetei mutatkoznak.
Egyszerre az egyik dllalon kitört a veszettség és nagy dühvel rávetette magát az állatorvosra. A marha több helyen Is erősen megharapta Lévayt, főleg a karján és csak a közelben tartózkodó gazdák gyors közbelépésének köszönhető, hogy az állatorvost a toporzékoló állatoktól mrg lehetett szabadítani.
Lévay Pált Budapestre szállították a Pasteur-Inlézetbo.
Fabruár 20., pántek
A végleges, tökéletes hangos berendezés szerelése miatt 2 nagy néma aláger. Nem repríz, teljesen uj képek:
TOI HIZ, ei éti első bravurlümje
FEKETE TIGRIS
Cowboy töiténet 8 felvonásban.
Két gránátos
Vidám történet 8 (elvonásban,
« ZALAI KÖZLÖNY
1931. február 14.
Dr. Balázs Zsigmond
vlszonválasza a .Vádlottak padján" c. cikkre Kedves Szerkesztő ur,
közérdekei képez, hogy a li izadó-revi.ió ne foganatositiassék. Ör