Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.01 MB
2010-03-03 20:26:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3181
8843
Zalai Közlöny 1931. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 74 tzira
Nagykanizsa, 1981. Április 1, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxcfkcutűséff: lurpwl Sugár ul S., élltl POul S,
Kiadóhivatal: FS-t 5. azinC Kuzthtljl tkSkkladóhlvatal: Kouuth-atu 3i
Felelős szerkesztő:
a
Barbarlts Lajos
Elóftzcté*! ára: egy hón S puigA M ttllfc. Tíldoo / Sitikculötég 431. iiim, (Í|l«l 7SJ 10n \\ Kiadóhivatal 78. Keuthelyl tök &
A nemzetközi bnzakérdés
Ezelőtt négy ívvel zajlott le R6-miban az első gabona vllágértekez-lel, amelyen már figyelmeztetések hangzottak el a bekövetkező nagy buzakrlzli megakadályozása érdekében. Sajnos, a bajokat megelőzni nem lehetett, mert azok gySkere Igen mélyen (ekOdl. Most a második gabona világkonferencián már egészen más szemszögből lehetett ezt a kérdést vita tárgyává tenni, a lények Ismerete alapfan.
A konferencián 40 állam képviseletiben 152 delegátus veit részi, magukkal hozva álltfnulk jzonos panaszát, kívánságát és törekvéfelt, amelyeket Európa legkiválóbb szak értői vettek bonckés alá.
A buza problémája most végérvényesen megállapítható, hogy teljes égésiében nem/etkOzi probléma. Tisztázni kell minden esetre azt, hogy vájjon tényleg túlsókat termelnek e a mezőgazdák, vagy hogy az emberek kenyérfogyasztása csappant mrg olyan nagy mértékben? Ha a fogyasztás Üteme lassubbodotl, vissza kell \'érnünk, a legtermészetesebb emberi táplálék, a kenyérfogyasztás régi színvonalára s ttt számolnunk kell azokkal a fokozott Igényekkel amelyek már változatosabb és választékosabb feldolgozási Igényelnek. Az eddig Istenáldásnak tartott bőséges búzatermésnek nem szabad a n pek sorsára átokként nehezednie.
Magyarországot rendkívül közelről érdeklik ezek a problémák. Idehaza a buza problémája szinte permanensen foglalkoztatja Összes ag-rár intézményeinket. A kérdés taglalása átcsapott már népgyűlések keretébe Is, amikor is kltdnt, hogy a magyar gardát minden politikai problémánál jobban érdekli az a kérdés, tiogy ml lesz az 6 megfeszíteti munkájának gyümölcsével, a búzával ?
A római gabonakonferencián báró Prónay OyOrgy világos előadásban, Statisztikai adatokkal alátámasztva mutatott rá a gabonaproblema Internacionális vonatkozásaira. A krizls egyik tfloka, hogy világszerte fokozták a búzatermő területeket. Ebben a tekintetben el kell marasztalnunk a békeszerződések után tapasztalt lulságbahajtott önellátás! elvet. Olyan tertlleleket is feltűrtek gabonavetések cíljira, amelyek csak silány magvat tudlak hozni, de ezek a termények
rontani tudták más országok búzatermelésre predesztinált exlstenclaját. A krízis másik főoka : a fogyasztás nagyarányú csökkenése. U|«bb probléma ez. Miért kövelkezett be? Túlságosan ínyenc lelt e az emberiig, hogy főláplálékátó1, a kenyértől távolodolt, avagy túlságosan kis ka-rél jut a fogyasztók tömegének? Azt hisszük, közel járunk az igazihoz, ha mind a két lehetősége\' elfogadjuk. A mezőgazdasági krirls-nik óriási kihatása van a világ egész gazdasági és szociális életére.
A válságot meg kell oldanunk, mert ezáltal a világ nagy problémáink — mint ajiilyen a munkjnélkü-ll8Íg — egéta tömege nyer egy csa-
pásra megoldást. íme, nem egy közép-dunai kicsinnyé s gyöngévé tett agrárország problémája csupán a búza-kérdés. A római nemzetközi mezőgazdasági intézet Igen |ó szolgálatot tesz nemcsak az agrárországoknak, de az emberiségnek is, amikor a buzakrlxlsl mint nemzetközi problémát állítja az emberiség legaktuálisabb s legnagyobb jelentőségű problémáinak csucspont|ába. A magyar butafelesleg csak Igen csekély meny njrfséget jelent a világ gabonatermé-
sének tengerében. Ml nemállhalunk elébe 5-7 millió métermázsa buza-feleslegünkkel az egész világtermelés 1350 millió métermázsa gabonájának útjába mint áriránylló erő. De Igenis hangunk van, programmunk és sok kivihető Ötletünk a közös nagy kérdés elintézésére. Ezt mind elő is adla most báró Prónay György a lómai nemzetközi gabonaérlekezlelen s reméljük, hogy az elhangzott magyar kívánság nem lesz a pusztába kiálló
Ausztria felbontotta Magyarországgal és Jugoszláviával a kereskedelmi szerződést
Ausztria a folyamatban lévő tárgyalásoktól reméli az u] szerződés megkötését
Hóch, március 31
(Éjszakai rádiójelenlés) Az osztrák szövetségi kormány belgrádi és budapesti követe utján 1931 jultus l-re felbontotta ugy Jugoszláviával, mint Magyarországgal fennálló kereskedelmi szerződésit. Ezt a felmondást már a múlt évben tervbe vették. á»
az érdekelt kormányok közölt mir meg Is Indullak az uj szerződésre Irányuló tárgyalások.
A szerződ\'s Iclbonlását osztrák résiről u^y jelentenék be, hogy a szövetségi kormány a folyamatban lévő tárgyalásoktól reméli az aj szer-zi<U> megkötését.
Borxalmas földrengés romba-döníöiíe NiKaragua fővarosát
Óriási tűzvész pusztítóit a városban — Eddig 400 halottat ástak kl a romok alól
Newyork, március 31 (Éjszakai rádiójelentés) Managuát, Nicaragua föváro át kedden éjszaka 10 órakor rombadöntötte a heves földrengés. Eddig 40 halottal szedtek kl a romok alól. A földrengés szétrombolta a táviróhlvalalt és a Troplcal Rádió Társaság leadóját. A városban óriási tűzvész pusztít. Az Amerikai Légiforgalmi Vállalat összes repülőgépjeit llvonta a forgalomból és minden gépével a szörnyű katasztrófa áldozatai segilségére sietett.
London, március 31 (Éjszaka! rádiójelentés) A miamii (Florida) Rádió Tarsaság vezetősége hullámokat fogott fel, amelyeket állítólag a földrengés sújtotta Mana-guáhól adtak le. A híradás szerint 4—500 a halálos áldozatok száma. Az utcákon Is szanaszét holtlestek hevernek
Az Egyesült Államok tengerészeti minisztériuma 4 hadihajót, köztük egy repülő anyahajói küldött a ka-taszlrófa színhelyére. Mangeuában kihirdették az ostromállapotot.
A kalapácsos rablógyilkosság ügyében döntö fordulatot várnak
két kertész kihallgatásától — A rendőrségi nyomozás legújabb adatai
Budapest, március 31 A kalapácsos rablógyilkosság ügyében tudvalevően gyanúba kerüli egy Kovács Ferenc nevü ember, aki Slelnherzzel együtt a Merán-szállodá-ban megszállt. A detektívek Kovácsot előállították és szembesítették a Merán-szálló személyzetével, de kiderüli, hogy nem az az ember, aki Slelnherzzel megszállt.
Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlen áldozatnak, Stetnherz Ru-
doltnak sokan nagy összegekkel tartózlak. Sokat ulazott Budapestre, ahol nagy exportvállalatot akart létesíteni Stelnherz.
Érdekes, hogy a rablógyilkos nemcsak áldozatának értékeit, hanem feljegyzéseit is magival vitte, ahol Sleinherz hitelezőinek névsorát feljegyezte.
A nyomozás most már blzlosra veszi, hogy az voll Sleinherz gyilkosa, aki szerdán és csütörtökön is
barna hajjal, borotvált, hosszúkás arccal, hegyes orral, sötétszürke fel-sőkabáttal, feltűnően rövid nadrággal.
A gyilkos valósággal üldözte Steinherzet három napon keresztül, mig alkalmas pillanatot talált, hogy végezzen és kirabolhassa áldozatit.
Stelnherz, mint Ismeretes, elmondotta a feleségének, hogy Roüchtld kertészével Ismerkedett meg, akt Lajosmlzsén felszállt. A főkapitányságnak az a véleménye, hogy a titokzatos útitárs visszaélt Rotschild kertészének a nevével, hogy Stelnherz bizalmába férkőzzön. A legújabb nyomozás szerint Stelnherz alsóhernádi szölötelepén két kertész dolgozott, Lakos Ferenc és Boda István. A kél kerlési a napokban elköltözőit alsóhernádról. Lakos és Boda fontos dolgukat tud Sleinherz felől A kapitányság a kél kertész kihallgatásától esetleg döntő fordulatot vár.
A hágai egyezmény
francia ratifikálása
Párt*, márólus 31
A trianoni szerződésből származó kötelezettségek végleges rendezésére vonatkozó párisi és bágal egyezmények jóváhagyása a s/enátuj vasárnapi haiáiozatával most már a francia parlamentben is meglOrténl, ugy, hogy ezidő szerint már csak egyetlen formalitásra van szükség, a ratifikációs okmányok kicserélésére és letétbe helyezésére az egyezményekel ratifikáló törvény szerdán jelenik meg a hivatalos lapban.
Egy nagykereskedő házaspár tragédiája
Anyagi romlásuk miatt a halálba menekültek
Szeged, március 31 Maitlnsky Pál 55 éves tekintélyes szegedi nagykereskedő ma reggel hét órakor a fáskamrában agyonlótte magát. Ugyanek\'or 54 éves feleségét a cselédágyban fekve eszméletlenül találták. A kihívott mentők megállapítása szerint Igen nagy mennyiségű morfiummal mérgezte meg magái. Az Idős úrasszonyt a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba. Életbenmaradásához kevés a remény. A rendőri bizottság megállapítása szerint Maitlnsky kétszer IStt magára és az egyik golyó, amely száján halolt be, teljesen szétroncsolta az agyvelőt. Maitlnsky és felesége valamikor a város leggazdagabb polgárai közé tartoztak, anyagi romlásuk miatt közös elhatározással követtek el kettős öngyilkosságot.
ZALAI KÖZLÖNY
193ft április 1.
Magyarország gazdasági politikája nem változik
• német-osztrák vámunióval alapon folytatja tárgyalásalt Budapest, márolus 31
Oróf Károlyi Oyula külügyminiszter Rómából vis-.za\'éive fogadta a Magyar Távirati Iroda munkatársit, akinek a következőket mundoila:
— Miután a kormányzó urnák, Bethlen István gróf miniszterelnöknek beszámoltam római ulamról, szükségesnek tartom, hogy a magyar közvélemény széles rétegei Is megismerjék az álláspontot, amelyet a kormány a legutóbbi politikai eseményekkel szemben elfoglal.
— Nem mulaszthatom el mindenekelőtt köszömtet mondani Olaszország vezető államférfiéinak, akik olyan őszinte meleg fogadtatásban részesítettek. Mély benyomást lelt rám Mussolini miniszterelnök személyisége, akinek politikai tisztánlátása, törhetetlen céltudatos akaratere|e és a magyar nemzet iránt érzett őszinte vonzalma biztosítéka annak, hogy « hatalmas Olaszország és Magyarország közli baráti kapcsolatok ugy gazdasági, mint politikai téren szilárdak maradnak és a jövőben még tovább fejlődnek.
— Magyarországgal szemben követett politikájában teljes erővel mellette áll Orandl külügyminiszter és
— Magyarország az eddigi
Ausztriával és Olaszországgal
nyugodtan merem mondani, az olasz veze:ő krtrök és az olasz nép ösz szessége, ugv, hogy az olasz külpolitikának magyarbarát politikája úgyszólván általánosan elfogadott tényezőjévé vált.
— Az osztrák-német vámunió tervezettel kapcsoló ban Magyarország gazdasági politikája nem változik. Magyarország gazdaságpolitikai tárgyalását tehát az eddigi alapokon folytatja Ausztriával és Olaszországgal. Reméljük, hogy a nérhet birodalommal Is a köieljövőben megkezdhetjük gazdaságpolitikai tárgya lásalnkat. Csehszlovákiával Is készek vagyunk tárgyalásokat kezdeni, amint erre a csehszlovák kormány komolyan hajlandónak mutatkozik.
— Nem látok okot arra, hogy a magyaf közvéleményt a felmerült külpolitikai problémák akár politikai, akár gazdaoifei szempontból nyugtalanítsák, mert ezek sem politikai lekinletben, sem a folyamatban lévő gazdasági tárgyalások szempontjából nem okoznak egyelőre olyan problémákat, amelyek veszélyeztetnék Ma gyarország érdekelt és Igy gyors állásfoglalásra késztetnék a kormányt.
34.675 lélek lakik a nagykanizsai járásban
Nagykanizsa, március 81
Dr. Laubhatmer Alán főszolgabíróhoz mosl futottak be a nagykanizsai járás községeiből a legutóbbi népszámlálás adatai. Ezek szerint az (gyes községekben a következőkép osz Ik meg a lakosság. (Zárjelben a 10 év előtli népszámlálás adatai).
Balatonmagyarod 1240 (1294), Eszteregnye 1418 (1311), Klskomá-rom 1941 (1917), Komárváros 1801 (1823), Oalambok 1881 (1786), Za lakaros 794 (864), Oarabonc 892 (845), Zalamereriye 735 (710), Oelse 1765 (1743) Oelseszlget 371 (377), Kllimán 401 (435), Hosszúvölgy 310 (430), Homokkomárom 419
(380), Fűzvölgy 306 (309). Korpa-vár 762 (683), U|udvar 1180 (1039), Murakeresz ur 2226 (1895), Filyc-há/u 1037 (926), Magyarszerdahely 1066 (984), Magyarszentmiklós 482 (441), Bocska 548 (489), Nagyrécse 1519 (1462), Klsrécse 401 (372), Nagybakónak 1422 (1352), Zala-ujlak 462 (484), Rigyác 699 (692), Sormás 986 (1991), Szepemek 2294 (2152). Zaldíárszcg 165(164), Biicsa 579 (523), Zilaszent|akab 554 (657), Ciapi 46J (410), Zilaszenibalazs 1632 (1498), Blrzönce 371 (312), Kacorlak 562 (471), Pölöskefő 894 (864). öjszesen tehát 34,676 lélek lakik a nagykanizsai Járásban. Tlz év előtl csak 32,983 lélek.
A budapesti adventista központ nyilatkozata
Senklsem adventista azok közül, akik miatt a „Zalai KSzlSny" harcot kezdett a kanizsai adventista gyülekezet ellen
Nagykanizsa, március 31
Megyeszerte feltűnést, a nagykanizsai rendőrségi eljáráson kivül alispáni Intézkedést Is eredményeztek a .Zalai Közlöny\' cikkel, amelyek az adventista gyülekezet működésével foglalkoztak. Ezekkel a cikkekkel kapcsolatban az adventista-központ Budapestről a következők közlését kéri:
„1. Tiltakozunk az ellen, hotfy működésűnk és tovőkenysógUnk tikár vallási, akár nemzeti szempontból káros lenne.
2. Kijelentjük, miszerint az „Klet és Egészség" c. Folyóirat soha vallásos tárgyú cikkeket nem közölt, az egyedül egészségügy! tartalmú folyóirat.
3. Kijelentjük miszerint azon személy. aki — utólagosan szerzett értesülésünk szerint — a szóban forgó állítólagos lovelet Intézte a város köztiszteletben álló plébánosához, P. Deák Szulplc ferences plébános úrhoz, nem adventista vallású és annak sértő tartalmával nemcsak, hogy nem azonosítjuk magunkat, hanem azt egyenesen elítéljük; bárki hazafias meggyőződését podlg egyenesen tiszteletben tartjuk.
4. Egyházunk közösségébe tartozó nagykanizsai tagjaink egyike sem élt vissza P. Deák Szülnie ferences plébános nevével ő reá hivatkozva. Ilyesmi ha előfordult, ezt csak olyan valaki követhette cl, aki egyházközösségünknek nem tagja."
A Zalai Közlöny nem füz megjegyzéseket a központ nyilatkozatának egyes pontjaihoz.
A Zalai Közlöny azonban a nyi-latkozatoan foglallak ellenére Is az adventista tanok és azoknak minden terjeszkedésre Irányuló mozgalma ellen továbbra Is követelt a hatóságok legéberebb figyelmét és szükség esetén a legszigorúbb Intézkedéseket, még azeselben Is, ha azok, akik adventista köpönyegben a katholikus egyház és a magyar haza ellen szóban vagy írásban vélenek, nem is tagjai az adventista gyülekezetnek. Tudomásunk szerint pl. vannak u n. reform-advenlisták, akik nyíltan anli-militaristák és akiknek hazaliatlansá-gával a feniebb nyilatkozó adventisták nem Is azonosítják magukat. Amikor azonban olyan levelek megíródnak, mint aminőt Deák plébánosnak Irt egy — saját vallomása szerint — adventista, akkor honnét ludja az óvatlan, hiszékeny nép, hogy mikor milyen adventistákkal áll szemközt és mikor milyen tanokai csepegtetnek a lelkébe.
Aki léi a lüzlől, vigyázzon a parázsra. Még akkor Is, ha a parázs hamu alatt van.
Olcsó
tavaszi vásár
óprilis 8-ig.
Divatujdonságok naponta érkeznek
SINGER
divatáruházba.
Sifon......
Mosódelain divatmintákban .
Kartonok.....
Valódi kézinyomásu festő .
Fehér pique ....
Fehér mintás batiszt • . • ,
Szakajtóruha ....
Törülköző szines széllel
Gyapjú delain.....
Sima műselyem, összes szinek ben......
Müselymek szép divatos min tákban......
Duplaszóles mintás grenadin
Mintás kordbársony
Tweed ruhaszövetek
Gyermekruha szövet
100 cm. széles sima szövetek színekben .
Tiszta selyem ueppi It [||H lllltl QHfl
Tiszta selyem japones 94 cm széles ... .
Mintás foulard ....
140 cm. széles gyapjú férfiszövet
Nehéz fekete creppe de chineSm^
—-60 P —-70 —-70 —-7o —-80 —-SO —-65 — 90 2 —
1-20
1\'30
1\'—
2-50 l\'So
3-—
1*5© „
3- „
2-— 3\'— 4\'— 4 —
A váaAr alatt felgyülemlett maradékok jutányos Árban kaphatók.
Az olcsó kirakatárakat tessék megtekinteni!
1881. ipHHs I.
ét&ábjki
No, &(t1a Iaiennek,
végre egyszer ml Is megkaptuk a magunkéi. Meg dm, de alaposan I Kikészített bennünket kedves kollégánk, a Somogyi UJsdg. Meg irta, hogy a nemesdédl pénzhamisítás, amit a Zalai Közlöny jelen-lett, légbőlkapott. Légbőlkapott azért, mert Nemesdéd Somogyor-szágban van és a Somogyi UJsdg nem tud semmi/éle bankógyárlás-ról. Erre mit lett a Zalai Közlöny 7 A vasárnapi szdmdban nem átallotta nyilvánosan bevallani, hogy a Somogyi Újságnak Igaza van: — a szcbanforgóhlr, Igenis, légbőlkapott A Zalai Közlöny kapta a légből. A saját külön le géből. (Már mini a rádióból)
Hál, kérem, kedves szerkesztő ur, figyeljen csak Ide I Majd én megmutatom, hogyan kell válaszolni a Somogyi Újságnak.
Nekem semmi közöm az egészhez, hiszen én csak ártatlan só hajtozásokkal rontom azt a levegőt, amiből ön a híreket kapkodja. De én mégis elárulom önnek, szerkesztő ur, hogy a kaposvári újságnak, Igenis nincs Igaza. Mert a nemesdédl pénzhamisítást — ne tessék elájulni I — kaposvári újságíró telefonálta meg a rádiónak Budapestre. Lehet, hogy a Somogyi UJsdg erről sem tud és — most megint haragudni fog. Nem baj I Ha nagyon puskaporos hangulatba gurul, legfeljebb a levegőbe repül. Legalább kárpótolja Kaposvárt a Zeppelinért, ami bi zony elkerülte Somogyország székesfővárosát.
No, de ha már Itt vagyunk, elmondom, hogyan Járt a Somogyi Újság ezzel a fene nagy hólyaggal.
Ugy volt t. /., hogy a Zeppelin a Pécs—Kaposvár—Szombathely vonalat Is átrepüli Kaposvár érthető Izgalommal teste a nevezetes napon az eget. Az Izgatom tető fokára hágott, amikor a Somogyi UJsdg a nagy nap előestéjén ezt a elmet adta egy cikkének:
VASÁRNAP DÉLUTÁN A ZEPPELIN HÁROMSZOR MEOHAJOL KAPOSVÁR FELETT
Tessék elképzelni, szerkesztő ur, — a Zeppelin 2000 méter magasságban összeüti a bokáját, megemeli a cilinderét és háromszor meghajtja magát és lekiált a Somogyi Újságnak, hogy aszongya uszehvusztok, kéhlek alássan !\'
Igen, a Zeppelin, a 9 emelel vastag, negyedkllométer hosszú lég hajókolosszus pukkerllt csinál Kaposvár fölött. \'
Hát tudja, szerkesztő ur, én csak azt csodálom^ ezek után, hogy a Zeppelinnek volt szive igy rácáfolni a Somogyi Újságra. Meri bizony a Zeppelin eijydltaldn el sem ment Kaposvárra. Majd legközelebb... Legközelebb direkt el
ZALAI KÖZLÖNY
fog repülni Kaposvárra, hogy a város fölött háromszor megcsóválhassa a farkát.
Más.
A Somogyi Újságnak ugyanebben a számában hatalmas, fekete-betűs, kéthasábos clm. A főrabbi nyilatkozott a laska-liszlről. Arc képpel Az fáj a Somogyi Újságnak, hogy megrágalmazták a kaposvári laska-lisztet. Azt állították róla, hogy valami fehéritót raktak bele.
Ez természetesen nem igaz. Ha valaki megtenné, akárki tenné és akármiért tenné, vallásos érzést sértene vele és felekezetkülönbség nélkül elítélendő lenne Direkt gyönyörűség azonban az a vehemencia, amivel pont a Somogyi Újság őrködik minden hithű Izraelita család laskdja felett.
Hogy ebben ml az érdekes ?
Az, hogy a\\másik kaposvári újságnak, amelyik ellen pedig az a .vád", hogy liberális, egyáltalán nem fáj a laska-liszt. Pedig annak Igazán több Joggal fájhatna, mint a Somogyi Újságnak, amely ről köztudomású, hofy aligha féllené ennyire a rituális szabályok sértetlenségét, ha abba a laska-lisztbe — mondjuk — nem fehérítőt, hanem ciankálll keverlekvolna.
<T)
Nagy bányalégrobbanás
sok halottal
l\'árls, mArci 118 51 0 fedőből |elentlk a Havas Irodának : A Mosquetel a bánya egyik lámájában, ahol 28 bányász dolgozott, bányalégrobbanás történt. Eddig 19 haloltat és négy <ulyos sebesültet hozlak ki a bányából. Attól tartanak, hogy a tárnában levő 5 munkást nem sikerül megmenteni.
Hamispénzöntödét lepleztek le egy mikéi szőlősgazda présházában
Pál Ittván m*i akarta temmUitenl a giptxmodellehet, d* a pénzügyőrök megakadályozták
Knpoavár, március 31 pénrUgyftrség négy
A nagyatádi sztmlésze ellenörz\'i uton volt Mikén. Igy megjelenlek Pál IsIvAn földművesnek a Qyolcsi szóllőhegyen álló présházában is. Amikor Pál István megpillantotta a közeledő sztmlésze-kel, beszaladt a présházába.
A szemlészeknek gyanús volt a
URAHlA mozgó
Saardén és oaOtBrtBkBn, Április l-én éa 2-én
MTI __ -..._.... JL tf A fekete álarcot viseld CViiealdé Maaal.
Hl nv ismerne I Halt, a reltegell hiramlaverért, I hithedl kllindorklr.-tlyt, kt ezer veszély kölOtt nem riadva vissza lánglengeitól, kl hegyen völgjön, élete kockáztatásával hircol, bogy kitűzőit célját elérje.
Luciaao Albertiül, Tom Mix és Harry Piai veszedelmes riválisa vállalkozott e nehéz fe\'adatra, hogy S réaxaa, 28 falva-néaoa páratlanul izgalmas film kerekben vászonra vigye.
• napi baaaatatáara alkaHHt m|Snranl
Rinaldó Rinaldini élete és halála
88 falvonésos filmet. Mind a 3 rész, 26. felvonás egyszerre.
ARI..MA Rinaldini" nagytftlmyfóbb részletei lelvonáaonldnt „Hinaiao MIIMMqiHI Rinaldó Rlnaldinl. 1. Az ördög azere-
tóle 3. Rinaldó a fegyházban. 4. Rlnildó a clrkuazban. 5. A pokoltanya. 6. Haramiák körött. 7. Ssorul a Sírok. 8. Bizonytalan órák. 9. Nincs segítség. IÖ. Halál a g» nonra. 11. Jön a rendóraég. 12. BÍplanya titka. 13. A fergeteg Ka. 14. A utlveax-lovas 15. A tflatenserben. 19. Bün és szerelem 17. Ismét • halál torkában. IS. Me-nekvéa a szakadékban. 19. A izlklák ura. 20. Harc a levegőben. 21. Eg és tö d között. 23. Megmentre. 23. Vezeklés. 24. Ulra otthon. 25. Hit, remény, szeretet. 26. Munka után idea a pihenés.
ElSadéaok kasdata B, 7 és B órakor.
foldmtlves nagy sietsége és ulána mentek. Amint benyiloflak, meglepetten látták, hogy Pál István apró gipszdarabkákat dobál a kályhába. A szemlészeknek sikerült egy ilyent megszerezni és ekkor lálták, hogy Pál István pénzhamisításra alkalmas gipszmintákat akart megsemmisíteni.
A szem\'észek megmotozták Páll, akinél nyolc hamis egypengőst és egy hamis ötvenfillérest talállak. A házkutatás során talállak egy rézmetszetet, egv kalapácsot és egy ép glpszmooellf, amelyet az egypengö-sök és öfverifilléresek hamisításához használt.
A felfedezésről a szemlészek értesítették a lábodi csendörörsöf, amely a nyomozás során megállapította, hogy Pált a pécsi törvényszék 1902-ben 7 évi fegyházra ítélte, Kihallgatása során elmondotta, hogy ónkandl nyeléből készítette a hamis pénzekel, de tagadta, hogy belólük egy darabot is forgalomba hozott volna. A 48 éves pénzhamisítót beszállították a kaposvári törvényszék fogházába.
Ismét elkobozták a Népszavát
Budapest, március 31
h ügyészség a Nép?zava mai számát a munkanélküliek tüntetéséről szóló cikke miatt elkobozta.
Amit ut asenltak. aaoraO. foaa a LKlruban.
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁR I
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, úgyszintén kosztüm és tavaszi kabát szövetek kész ruhák, férfi és nói szövetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
. , . ...........____!» raktárunkat mnden véte kényszer nélkül.
Mielőtt szükségletét beszerezné, taklntsa mag dúsan falaxaralt raatarsan.
WEISZFELP ÉS FISCHER divatéruháia a Gólyához.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. április 1.
Mozgószfnház A fef>ér barát
Mlnlhi a 8»ó ssoros értelmében megelevcn ck-tt volna Rfthard Uoss-nak, a nagy német romantikusnak a .Két ember"-t, ez a megrázó, félelmetes lelki mélységek fólOtt balanszírozó, gyönyörű regény. Soha még regénybOl feldolgozol! filmen nem éreziem ennyire ezt -a megelevene-désl. Soha még betűben született irodalmat nem éreztem ilyen maradéktalanul, a tegamblllliabb (\'épségeiben is kiteljesedve a filmrM elém peregni. Az embernek határozottan az az érzése volt ezzel a költői szárnyalású, hogy ugy mondjam: monumentálisan szép filmmel, mintha valami szuggesztív crö sodorná magával a nézőt is az iró fantáziádnak ragyogó magasságaiba, ahol a hit fenséges parancsa viaskodik a szerelemnek élő huhb\', vérbe liott törvényével s ahol ezen a vlaskodáson emberek élete és halála fordul meg. Az életre kelt regény Izgalma, a megelevenedett Irodalom művészi élmény-zuhalaga, a filmrendezésnek csak suptrlalivusokban dicsérhető (lép sége e film fő impressziói.
Egy csupa tavasz szerelemmel indult a poétikus mese. Egy fogadalom, egy mélyen vallásos család tradícióinak zordon méltóságteljes sége, egy anya döbbenetes halalán keresztül, a kolostor rácrai mögé száműzi ezt a szerelmet. És megkezdődik a lélek vergődése, az a nagyszerű, marcangoló hősi áldozat, aminél szebbet keveset ad fi\'m (Gus-lav Fröhllch széles intelligenciája, nagy skálájú, mélyen gyökerező művészete kellett ehhez ) A küzdelemből a hit magasztos ereje és a halál segíti ki győztesen az életbenmaradót. Csupa irodalom ez a film. Derű, komorság, sok-sok romantika és nagy, szent, őrök problémák.
A rendező vele tart az Irodalommal. Töretlen, mesteri ivben fokozza a mese izgalmát a lélegzetállító végső akkordokig. Kőiben csak két helyen Időzik el az operatőr. Az árvíznél és Rómában a Szent Péter templomban. Mindkettő olyan pazar és grandiózus élmény, (különösen a világhírű vatikáni kórusnak a hingos-fllmen pápai engedéllyel való szereplése) hogy szívesen időzik mellettük a néző.
A Városi Színháznak mostanában mind g elsf rangú műsoraiban is messze kimagasló film. Irodalom és zenei értékében is legmaradandóbb A fthér barát, a tartalmi és technikai szépségnek ez a gyönyörű találkozása. (bl)
Kíváncsiak százai és egyetemi tanárok igyekeznek bejutni a Sikátor-utcai torz-szQlötthőz
A nagybácsi-impresszárió külföldre viszi mutogatni a csodagyermeket
Nagykanizsa, március 31
Vasárnap reggel óta valóságos népvándorlás Indult meg Nagykanizsán a Sikátor-utca egyik kis düledező háza felé. Három nap alatt olyan nevezetességre tett szert ez a báz, hogy kapujában egymás kezébe adják a kilincset a kíváncsiak, akik mind látni szerelnék a .csodát* Mert csoda. Határozottan az. Kedden délután három Ismertnevű budapesti egyetemi tanár érkezett le autón Nagykanizsára, hogy személyesen győaődjék meg a kiismerhetetlen természet legújabb szeszélyéről.
A tudományos világ és Nagykanizsa A/ért Alinének, egy lóriik fagylaltus feleségének köszönheti a szenzációt, aki vasárnap hajnalban egy egészséges fiúgyermeknek adott é\'elet. Ebben nincs elvégre semmi különös, meri hiszen Ilyen esemény naponla előfordul ebben a v.lrosban, Afdrt Allné gyermekét azonban olyan különös ismertelőjellel látta el a természet, amit egyesek, ugyancsak férfiak, láthatatlanul viselnek nemes Ívelésű homlokukon: a gyermek homlokát ugyanis két, gyönyörűen kifejlell, mintegy 8 centiméteres S2arv díszíti. (Mekkorára nőnek ezek, ha megnősül? Horiibile diclu.)
A Zalai Közlöny munkatársa amint tudomást szerzett a szenzációról, azonnal kiment o Sikátor-ulcába, hogy helyszini riportban számoljon
be az olvatóknak erről a nem min dennapi, legalább is láthatólag nem mindennapi eíelröl. Elvégre mégis csak furcsa egy kicsit, hogy valakit még a születése előtt... na igen.
Már messziről észreveszi az újságíró azt a jellegzetes Izgatott tömeget, amely ott feketélik a hlz kapuja elölt. Alig bírjuk a kapuig préselni magunkat. (Még Schrelberhez is könnyebb bejutni, csak egy koffer kell hozzá.) Fehér karszalagos idősebb férfi állja utunkat. A kis szarvas-csoda nagybácsija, nyugalmazott Impresszárió, aki hétfőn érkezett le Budapestről. Jegyeket tart a kezében. (Miért tagadja épp mosl meg magát?) Egy (egy ára 50 fillér. Ezért mindenki vethet egy pillantást a legfiatalabb és felhirnévszarvazolt Afért-csemetére. Leadjuk az obulust. (Hiába hangoztattam, hogy újságíró vagyok. Mir nem hizik bennünk, mert eddig 9 álhirlapirót leplezett le, akik szintén be akartak jutni... of poty)
Fiatat, csltlogószemű, bundás hölgy szegődik mellém. Míg áthaladunk az udvaron, vidáman csicsereg. — Jaj, de kivlncsl vagyok rá, mondja és Izgatottan dobogó szivére teszi a kezét.
— Szerkesztő ur, most meginterjúvolja a gyermeket?
— Hogyne, felelem. Megkérdezem tőle, hogy hol szarvazták fel, ize-
Huavéti meglepetés
az a fOvdroei választék, mely a legdivatosabb és legfinomabb minffBégekbffl <111 és a MAI NSHfZ GAZDASÁGI VISZONYOKNAK MBQFKLSLŐEN rendkívül olosó dron kerülnek eladásra ■«>
BAHTA ALFRÉD orl és Dói dlvatárofcázábBn.
lfffi és férfi harisnyák, férfi fehérnemüek mérték szerint te, uri divatkalapok, valamint au összes divatcikkek a legoloeóbbtól a legkényesebb Ízlésnek ia megfelelően raktáron.
retl e a paprikás Bzalonnát, milyen kalapot fog viselni és hogy melyik filmgyártól kapott már ajiniatot.
Végre bean vagyunk a za|os kis lakásban, a csoda színhelyén. Afértné ágyát vastag embergyűrü veszt körűi. Az anya vidáman, jókedvűen felelget az orvosok kérdéseire, mellette pedig ott fekszik a szarvas-gyermek. Qondmlanul csapkod kis kezecskéivel, majd megfogja a szarvait. Élénken felk.cag. (Mulat a szarvain. Könnyű neki, próbáljon mulalni 25 év mulvti).
A sok kíváncsi közt egészen elvész a gyermek... papája. Végre megtalálom és ceruzámat nekiszegezve, vallatóra fogom.
Először is megesküszik a Koránra, hogy neki semmi köze a szarvakhoz, egyébként a feleségéért is (ólt áll. (Elvégre, hi 6 mondja?) A derék Afért Ali, aki egyébként igazhitű műzűlmán, mint fagylaltárus került Nagykanizsára. Ki|elenti, hogy nagyon örül a szarvas gyermeknek, ö ugyan nem Ilyent remélt, de hit ha Allah igy akarta... \' Énben a pillanatban cseng a lelefon. (Ezt már az impresszárió nagybácsi szerellette fel.) Afért Ali felveszi a kagylót, majd azonnal át is ad|a nekem. A nyomdából telefonáltak, hogy már megint 2 hasábbal kevesebb a hely, Igy nekem sem szabad hosszura nyuj\'anom a riportomat. Bosszankodva teszem le a kagylót és búcsúzom a műzűlmán papától. Már az ajtóban állok, amikor eszembe |ut még egy rendkívül fonlos kérdés.
— Na és milyen nevet adnak a kicsinek ?
— Igazi török neve lesz, — mond|a az apja — Afért IsiUrpá.
— Nehezen értik ezt meg nálunk.
— N t mond|a már, ha elölről nem, majd megértik visszafelé. Dé-ma
Iddlárás
A MgykutZMl ■etcorottgi&l mma-I ayeifl IdMtiuk i Kedden a Mmí-•AU: Ueggl 1 Arttrm —4, dtlatin 1 tafax +3 » órákor -0-4.
StiUiúny Egéu nap tfMkkrletl ail.
(ÉJtMMkal rúdiójtkntit) « IMnnM-Ital teUHl M érmhmr l»-
iMtti BT»aai* snitt MMllatt *álta<«ii«ay, M« várhaté.
ii||Tr||Y|-cipöáruház szenzációs
FlILlLllTI olcsó húsvéti vására
^t^^fe ^Í^s^fc
Fekete I. sevrt JQ.gQ
pántos
Fekete I. sevró lakk dísszel P
Drapp pántos 10\'QA Drapp pántos
mogy tó dísszel P tw OU barna dísszel P
Gyermekcipők óriási választékban, legolcsóbb árakon.
1280 12\'80
Fekete I. sevró Fekete antilop
lakk- dísszel P
lakk dísszel p 1480
Mogyoró szín 14\'QA barna dísszel P « OU
Férfi 1. sevró 10*fifl
félcipő P la Ov
Ugyanaz Jobb 11\'QA
kivitelben P « OU
Ugyanaz lakk dísszel P
16 —
1931. április 1.
ZALAI KOZLONV
március hó 23-tól április hó 5-ig
leszállítottuk árainkat, hogy megkönnyítsük a tavaszi bevásárlást
Tájéicoxásul ROxlUnk néfidny árat:
Selyemfényű twecdszerü divatsscövet p 2"20 Mosó mUselymelc legdivatosabb színekben p r2° Kartonok P — 70 Casán színekben kis leányka kabátra alkalmas, 100 cm. széles p 2\'9S
FérfisscöveteK kanigarn, divatszinekben p 5 — Műselyem ru0a divatos fazon p 9\'5° Nyári ru&a p 3"20 Impregnált nöi esöRöpeny p 14 —
Nöi Ing p 1 Csipkés szoknya Kombiné p 2\'2° Divatos szines női hálóing P 3-*° Butorsxövet 130 cm. szélés P 5"5°
Perzsa mintás mokett-szövésü Úgyelöli, rojtozva P 6 — Csikós ágyelölc rojtozva 120X60 cm. nagyság p 2"so Rojtozott fal védő szép mintákkal 140X60 nagyság p 5\'4° Gobelin dlványtalcaró p 14 —
Kcrtlabrosx nyomott p 3*6° ízléses, tarka szövött Kerliabrosx p 4\'SO ruiósxönyeg 70 cm. széles szép mintákban p r5° 200X300 bouele sxtínyeg strapa minőség p 54\'—
KöxKedveit maradélaoszzíályunKon
nagy olcsóság!
árufiátzz
Uunántul legnagyobb
és legolcsóbb örufyúzza
VláéKi megrendeléseket postán bérmentve esstköxlUnR
jtALAI KÖZLÖNY
1931, áprili« 1.
A honvédblróság
ítélethozataláig törvényszék
nem hoz ítéletet a
az örömhegyi nagyerejü János és a szuronyát használt csendőr ügyében
Nagykanizsa, március 31
Izgalmas és véres esemény színhelye volt a mull év november egyik napján az Oroszlony község mellelll Örömhegy, ahol Sós Oyörgy jómódú gazdaember lakik felnőtt, hatalmas erejű, János nevű fiával. Jinos mint orvvadász kerlllt gyanúba és a csendőrök egy napon fegyver utáu akartak kutatni lakásán. Azért egy két főből álló Járőr kiment Sósék lakásába, hogy házkutatást tartson. Mikor a fiatal Sós meglátta a két csendőrt, féktelen dühre fakad; és nem ■kart nekik ajtót nyitni. VégUI is odadobta lábaik elé a lakáskulcsot és azt kiáltotta feléjük:
— Neszlek büdösek, de ha puskát nem találtok, kirúglak benneteket I
Sós János renitenclá|ára a csendörök szabályszerűen azzal feleltek, hogy őrizetbe vették és meg akarták bilincselni, ám Sós nem hagyta magát és elkeseredetten dulakodni kezdett a két szuronyos csendőrrel. Hiába volt azonban Sós minden ereje, a két csendőrnek végül mégis sikerült az egyik kezét megláncolni.
Az öreg S5s Oyörgy az istálló mellől figyelte a törlénendőkel és amikor látta, hogy fiának kezére ráteszik a bilincset, vasvlllát ragadott és azzal Indult c fiával elfoglalt csendőrök felé. Az egyik csendőr erre otthagyván a fiatal Sóst, fegyveréhez nyúlt és a vasvilla letételére szólította fel az öreget. A csendőr kezében ekkor véletlenül elsült a fegyver, azonban senkiben kárt nem okozott, az öreg Sós pedig letelte a vasvillát.
A lövés után támadt zavart a fiatal Sós arra használta fel, hogy a szabad kezével kétszer teljes erejével a csendőrt mellbevágta. Erre a másik csendőr rákiáltott:
— Egy tapodtat se többet, mert beléd szurok I — és szúrásra készen tartotta fegyverét.
A fiatal Sós azonban nem higgadt le, hanem tovább dulakodott Elekes csendőrrel, ugy, hogy az önvédelmében és az előirt szabályok értelmében: fegyverét használta, szuronyát belemártotta Sós János hasáába.
A virluikodó nagyerejü Jánost a csendőrök beszállították a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba, ahol hosszú heteken át élet-halál között lebegett, mig végül is az orvosi tudomány visszaadta az életnek, az
öreg Sós Qyörgyöt azonban vasraverték és behozták a nagykanizsai klr. ügyészségre.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás az öreg Sós Qyörgy ügyében, akli hatósági közeg elleni erőszakkal vádolt az ügyészség. Védője dr. Málék László ügyvéd volt.
A tárgyalás a dr. Mulschenbacher-lanács előtt folyt le nagy érdeklődés mellett. Beidézték a két csendőrt Is.
Miután a csendórügyészség részéről ebből az ügyből kifolyólag Elekes csendőrörme8ter ellen eljárás Indult, dr. Málék László védő arra kérte a bíróságot, hogy a tárgyalást ttlggesz-szék fel mindaddig, amig a bíróság János fia ügyében, a honvédbiróság pedig a csendőr ügyében nem hoz ítéletet. A törvényszék helyt adott a védő indítványának és a tárgyalást addigra felfüggesztette.
Április I., txarda Április 8., csütörtök
Ax clsö ualldaoi tárgyú, oagyMalHliu fiangainiml
Eredeti vatikáni felvitelek I Vatikáni kórul
FEHÉR BARÁT
moh. Vasai A .Zwet Menchen" regény nyomán filmre (eldolgozva >2 felvonásban. Főucrepben : Quatav FrShlloh.
Sicc és a banánhéj
A legsikerültebb amerikai Irükklllm-sofout újdonsága.
Előadások 3, B, 7 és 9 órakor.
Rendes helyArak.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április I, szerda
Róm. lutollkua: Hugó. Piolullní: Hugó. Izraelita: Nlun hó 14.
Váróit Színház. „A fehér baráf, regényei szerelmi tragédia. .Sicc él > ba nánhéj", trükk film.
Uránia Mozgó. Rinaldó Rlnaldlni élete és halála\', 3 rész 26 lelvonái egy előadásban. — Előadás 5 7 és 9 órakor.
Gyógyszertári éjtell azolgálnt: I. hó véftélg a Merkly Belun gyógyiMrtár Főút 12.
MlMrdA nyitva reggel 8 Arától elte 6 óráig (bétM, aitida, péntek délután, keddflü tgiti nap nőknek). Tál.: 2—18.
A golgothai dráma.
A mai nappal megkezdődik a katolikus egyházban a lllaszlnü Nagyhét megrázó szertartásainak sorozata, amelyek mind a nagy golgothai világ-drámát Idézik fel lelkünkben, amikor az Igazságot megcsúfolták, arcul-Utötték, földig megalázták és végül kaján bírák kimondották Fölötte a halálos Ítéletet, a legnagyobb jusllz-mordot. É ahol a világon ma katolikus ember él, a Nagyhét e napjaiban, még ha Jégkéreggel Is vonla volna be szivét az Élet: a bűnbánat lila színében olvad össze az ember az isteni drámával, ami 1898 évvel azelőtt zajlott le a kopár Oolgolhán, az emberiség megváltására.
HIRDETŐINKHEZ.
Felkérjük Igen tisztelt hirdetőinket, hogy lapunk húsvéti számába szánt hirdetéseiket április 2-án délig hozzánk juttatni szíveskedjenek, hogy nagyobb terjedelmű lapunkban részükre jó elhelyezést biztosíthassunk.
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala
— Dr. Burka P. Kelemen előadása Nagykanizsán. Szent Ferenc 111. rendje huivét hétfőn délután öl órai kezdettel műsoros teadélulánt rendez a plébánia fehértermébe. A
Nagykanizsa szenzációja az
„Ideál" cipőáruház húsvéti vására!
(volt Torai clpőüzlet helyiség, Főút 12.)
A nehéz gazdasági viszonyokkal számolva, áraipkat a lehelő legolcsóbbra szabtuk, hogy kevfts pénzért jé cipőt kapjon. Áraink > sok közül:
I. női cipők különféle kivitelben ...... P 12-80-tól
L férfi félcipők barna és fekete ... ... P 14-80-tól
gm~ lladia pár olpSórt f.r.ia.«éeot vAllalunkl
HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENHY
i«»__(« Turul clpíüzlet volt vezetőt.)
gazdag műsor keretében dr. Burka P. Kelemen ferences tanár, az Amerikából hazatéri misszionárius tart rendkívül érdekes előadást missziós élményeiről és az amerikai magyarok helyzetéről. Az ünnepélyt szavalatok és énekszámok teszik változatossá.
— A feltámadási kOrmenet
sorrendje. Nagyszombaton a plébánia-templomban a feltámadási kOrmenet este 6 órakor kezdődik. Sorrendié a kővetkező: 1. Feszület két lobogó között. 2 Elemi és polgári iskolák tanulói. 3. Kath. reálgimnázium. 4 Egyetemi ifjúság. 5. Földművesek és gazdik. 6. Ipjutestület. 7. Kereskedők testületei. 8. Kávésok és vendéglősök egylete. 9. Kath. Legényegylet. 10. Ker. szocialisták és munkásifjak egylete. 11. Kereskedelmi és magánalkalmazottak. 12. Nagykanizsai állomás forgalmi személyzete és nyugdijasok, fűtőház személyzete és tlsztviselőkara. 13. Postahivatal személyzete és tisztikara. 14. Pénzügyőri személyzet. 15. Vámhivatal, állampénztár és sóhlva-lal tisztviselői és személyzete. 16. Folyammérnökség és erdőgondnokság. 17. Városház személyzete. 18. Államrendőrség. 19. Bíróság, ügyészségi és ügyvédi kar. 20. Városi képviselőtestület. 21. Pénzintézetek tisztikara és személyzete. 22. Kath. Férfi-liga. 23. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete. 24 Urleányok és Úrasszonyok Mária Kongregációja. 25. Szoc. Missziós nővérek és a Szent Ilona Leányklub. 26. Kántor az énekkarral. 27 Oltáregyesület. 28. Szent Ferenc III. Rendje. 29. Cserkészcsapatok. 30. Tűzoltók. 31. Katonai zenekar. 32. Katonai díszszázad első fele. 33. Fehérruhás leányok csoportja. 34 Szent Vincéről nevezett Irgalmas nővérek. 35 Papság a iegméltósá-gosabb Olláriszentséggel. A baldachin mellett lámpavivők és katonai disz-xzakasz. 36. Hatóságok képviselői. 37. A megnevezett csoportokba nem tartozó összes férfiak és nők.
— Tavaszra szép férfiinget mérték után Schütznél rendeljen I
«= Uraim t Húsvétra prima minőségű férfi cipőt már 14.80-tól kaphat az Ideát cipőáruházban.
Csepel Fölerakat
Pő-ut 13.
Ingyenes garantlAlle javitó műhely I
Csepel kii motorkerékpár compiett
ára P 495-— Csepel kerékpár compiett
ára ... P I8B-— 12 hónapra Csepel varrógép P330-— 2V»évre
Nálunk vásárolt motorját, kerékpárját, virrógépít (garantlálla hibáit) telJeien Ingyenesen javltjuk, torolt alkatrészét azonnal dljmenteflen kicseréljük 111
i NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR I
Grünfeld férfiruha áruházban!! .
mindent megtalál legnagyobb választékban, legolcsóbb árakon, elismerten jó minőségben.
Ha szereti a szépet, jöt és olcsót, Ön is csak ott fog vásárolni!!
1931. április I.
ZALAI KÖZLÖNY
Ma este 7 bráig
,,„ Még "»\'«»■ » Taméa-klállltéa
Nagykanlzaa, március 31 Ul kép-anyaggal bővült kedden a Nagykanizsán először kiállító Tamás-6Zalon tárlata a Cusinoban. Az élénken látogatott kiállítás még ma este 7 óráig, díjtalanul, egész napon át megtekinthető. A ritka kedvező részletfizetéseknek tudható be, hogy a kiállítás tObb értékes darab|a marad Nagykanizsán- Az utolsó napot bizonyára még sokan felhasználják, hogy megtekintsék a tárlatot.
Legolcsóbbak Legjobb minőségűek
Ezért közkcdvellek a „Nor-Coc" Arsur nöi harisnyák
„Nor-Coc" Aranymárkás nöi harisnyák
„Nor-Coc" .Különlegesség" nöi harisnyák
Egyszázötvenes .Nor-Coc" elsőrendű flór nöi harisnyák.
v.JÖRzCOC
* {{in. v<dv«)
harisnyát v«u
csalódása sohasem lesz.
Főelárusltó: Szomolány 1 Gyula.
— Pásztor Miksa félszázados jubileuma. Ki ne ismerné Nagykanizsán Pásztor Miksát, az Izraelita hitközség templomi orgonistáját, aki 71 éves kora dacára fiatalos fürgeséggel látja el tisztét a legnagyobb megelégedésre. Pásztor Miksa 21 éves korától kezdve szolgálja a nagykanizsai izr. hitközséget és arról nevezetes, hogy soha egy napot sem mulasztott 50 esztendős szolgálata alatt ötven esztendő alalt ritka becsülettel, nagy ambícióval, tudással és lelkesedéssel szolgálja az Izr. hitközséget és ezen hosszú Idő alatt kedves modorával, szolgálatkészségével, az Ur hajléka iránti szeretetével, hivatásbeli kvalitásaival egyaránt mindenki nagyrabecsülését kiérdemelte. Fiatal korában sok előadást rendezett, élénk szerepet vitt az Izr. kulturális éleiben. Érdemeit az izr. hitközség is kellően honorálni kívánja és ápiills II-én egyházi keretben is le fogja róni iránta háláját és elismerését a templomban.
= Schütz ruha divatos, Ízléses, olcsó.
— Az Izr. húsvét Izraelita polgártársaink nyolcnapos húsvéti ünnepe ma, szerdán este 6 órakor kezdődik. Ebből az alkalomból ma eate Istentisztelet lesz az Izr. templomban. Abramovlcs Márk főkántor zso-lozsmái után dr. Wtnkler Ernő főrabbi áldást mond.
Szép divatos köpeny, kosztüm és luha kelmék érkeztek — Slnger dlva<áruházba.
ételekhez. amelyek sok zsírt követel-n ek, gazdaságos és kiadósa
növenyzsir\'
— Áthelyezések. A belügyminiszter vitéz Udvardy Rezső vármegyei számvevőségi tanácsost Sopronvármegyéből, Szlgethy Kálmán vármegyei számellenőrt Békésme-gyéböl áthelyezte a zalavármegyei számvevőséghez.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
— AnyakOnyvi h rek. Nagykanizsán az elmúlt hólen 13 gyermek izületeit, ebből 6 tlu, nyolc pedig leánygyermek : Tóth Józael lakatoaaegéd é« Kováca
Jolánnak rk. fia, Soós Sándor vaautl munkán óh Székely Máriának rk. leánya, Hazaó Károly kocsis és Németh Gizellának rk leánya, Bereczkl Imre szitás H Skorjaneoz Erzsébetnek rk. leánya, Nagy Ferenc napaz. ófl Caekft Máriának rk. leánya, Godlnu Antal töldmlvea és Varga Katalinnak rk. tla, Szmodlrs László töldm éa Balogh Juliannának rk leánya, Hcdi Józaot napsz. óa Kla Gergely Juliannának rk. tla, Stróbl János
........rErzaébetnek rk. leánya,
.....vat"
témeth Józaot urod. cseléd é» Horváth Teréziának rk. tla, 8w>gő Jenő aottőr
és Deutsch Klárinak Izr. leánya, C«á-kányl János clpőfolaőréazkészlto éa Vla-slca lirzaáh tnek rk. tla. Házasságon kívül a-zIlletett 1 leány. — Halálozás 16 történi Balazalcs Ferenc kocsis rk. 63 éves. Balogh János töldm. rk. 77 éves, Kgyed Miklós clpészsegéd rk. 28 éves, Bcczc Jőzxctné (jwke Veronika rk 411 éves, Junker Antnl ny vasúti segédtiszt rk. tl.\'l éves. özv. Nuváth Istvánná Jáger Magdolna rk. (12 éves, Slpoa Juliánná házlcaeléd rk 21 éves, Moshammcr Károly ny. lőmozdonyvezető rk. 6(1 éve«, Uozdán József városi utcaseprő rk. 60 éves, Kötncr János napoz. rk. 61 éve*. Csákányt Imro rk. I napos, Mlllel Lánlo töldm. ,k. 12 évca, Bajzát Mihály ce\'z-madlu rk. Hl éves, özv. Gozdán Jozaelné Fllák ltozálla rk. 52 éves. Illbn Terézia napsz rk. "n éves. Boazké Gyuláné Nagy Juliánná rk. 29 éves, — Itázassdnot kitilt 2 plr: Welaz László kereskedő éa Somogyi Ereaé\'et Izr.. Itechnttzer Jakab (özv ) korcakedő éa Báaz Itóza (özv.) Izr.
■= Hölgyeim! Húsvétra prima minőségű nöi c pőt már P 12 80-tól kaphal az Ideál cipöáruházban.
— Elves/tett valaki egy pár keztyüt a Főúton. — Átvehető a szerkesztőségben.
Tavaszra készített eredeti modelljeink raktárra érkeztek.
Az árak a mai gazdasági helyzethez viszonyítva ls Igen olcsóra vannak szabva, dacára annak, hogy jiz ár-minősége teljesen kifogástalan és minden egyes párért felelősséget vállalunk.
A legfinomabb lukszuscipők ls minden képzeletet felülmúló választékban vannak raktáron.
Világhirü Lichtmann-cipök egyedérusitása. Gyermekcipők óriási válálztékban, Jutányos áron.
Kérjük kirakatkiáliitésunkat megtekinteni. _ r
SZABD cipőáruház
Horthy Miklós-ut I.

ZALAI KÖZLÖNY
Birköxás közben
•HflrU a garlMét és m nyak-
Szombathely, márolua 31
Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap délután Kőszegen, ahol a Mulató nagytermében birkózóversenyt rendeztek a legények. Birkózás közben Spanrájt Mihály 21 éves kőszeg-falvai legény oly szerencsétlenül cselt a fejére, hogy nyakcsigolya és hát-gerinctörést szenvedeti Eszméletlenül, életveszélyes állapotban szállították be a szombathelyi kórházba.
— Állatvédelem. A nagykanizsai Állatvédő Egyesület elnökség értesíti a kutyákat kedvelő közönséget, hogy tulajdonosaiktól elhagyott egy nóetény farkaskutyát három egyhónapos kölyökkel ós egy bázőrzósru la alkalmas magyar fajtájú vadászebet üórni Városi Jolán aaszouynál ápoltat. Aki egyik-másik ebet tulajdonba akarja venni, utktly ápolási es tartási díj lefizetése fejéban, tgy vagy tútib állatot díjtalanul átveheu Megtekinthetők Városi .lulán-uál Magyar-Uloa I), a kapuval szemben. Felvilágosítást dr. Villanyi Henrik Is ad (Cscngery-ut 23J mint u NA VE. elnöke d. u. a—4-lg.
— Már mindenki luüja, hujjy a legszebu férllszovetet Schiltznil kapni.
— Az ipartestületi Jegyzői kérdés. Az lpartes,tllcli Jegyzőt kérdés — értesülésünk szerint — az össz-lparossag legnagyobb megelégedésére néhány napon belül a legmeg-feleiöob módon megoldódik Az elöljáróság Bazsó Józseiet hivja meg a nagykanizsai ipartestület vezető jegy-zójevé. llytnódou az ipartestületi Jegyzői kérdés, hosszú vajúdás után teljes kőzmegnyugvásra megoldódik.
— Nagy választék női és férfi fehérneinuanyagokban Singeméi.
— A drogéria és Illatszer üzletek április 5-én, vasainap reggel 7 óratol délután 1 óráig nyitva tarthatnak a kereskedelemügyi miniszter most kiadott rendelete alapján.
■» Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Bnuidl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
— Csecsemőholttestet találtak • sétáló glmnazlstafiuk. Kaposvárról jelentik. Ulró Kmtrc és .Wi-kovszky István a kaposvari reálgimnázium növendékei hétfőn délelölt sétálni mentek a klslakl erdő felé. Ulkőzben megdöbbentő felfedezést tettek a Balla-kut közelében, ahol megtalálták egy csecsemő papirosba csomagolt holttestet. A gimnazisták azonnal jelentést tettek a rendörségen, amely megindította a nyomozást.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
viazel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
8F0HÉLET
Húsvéthétfőn tartja elaő birkózóversenyét
•i HTE
Nagykanizsa, március 31
Végre néhány évi szünet után az NTE reorganizált birkózószakosztálya eljutott odáig, hogy fiatat birkózógárdája ludasát verseny keretében mutatja be a sportközönségnek.
Húsvéthétfőn a Rozgonyi utcai elemi iskola újonnan felszereli tornatermében háziverseny keretében mérik össze erejüket a nagykanizsai birkózók.
Örömmel értesülünk, hogy a fiatal gáidában már Is feltűnt néhány liatal tehetség, kikről még sokat fo-guuk hallani.
Az NTE birkózószakosztályának agilis és fáradtságot nem kímélő vezelöi remélik, hogy rövid időn belül sikerülni fog országos viszonylatban is az NTE régi nagy nevél éB tekintélyül e sportágban vIss/ji-állitanl. _
(Az NTE blrkózószakosztályának vezetője) felhivja mindazokat, akik a húsvéti versenyen részt vesznek, hogy a mérlegelés megejtése végeit ma este 8 órakor a Rozgonyl-ulcai tornateremben Jelenjenek meg.
193ft április 1.
Háztartás
SÍPOS KOISnleflei
— Áram-szünet. Ma, szerdán reggel 8 órálól délig, esetleg I óráig vezeték-javIláB miatt kikapcsolják a villamos áramot a következő szakaszokon : a Petőfi-utcai transzformátortól a József főherceg-utcáig, a József főherceg-utcában a Sugár-ullg és a Sugár-uton a Vörösmarty-u1-cüg.
olcsó reklámárak:
Jó minőségű selyemhsrisnya ............ P I-9B
Sflycm hailmyn, hibátlan ............... P 2-25
Príma selyembarisnya garantálva......... P 2-SO
Péifl dlvatsoknl, lelymea .... t\'II-ll 71-10
Príma ku yabór keiztyü, női ............ P 7-50
Pi Ima szarvmbór keaztyO, női............ P T—
Selyemuyalikendó ............3 —1 -40-1 JO -90
Bécsi keménygallér..................... P —96
Csíkos selyemnadrig. hibátlan............ I\' 2—
Príma selyem nadrig, hibátlan............ P 2-7S
Dlvatkeaalyllk ..................2-50-2—1-80
Ehrenstein Károly-*
Horthy Mlkláa-at I. Natozar-héx.
EImuaImm I ujonnm kezdődő oaztálysorajétAk
rigyeiemi ápnus hó 17-20. húzására
Milhoffor Kálmán Meiárusiió
ajánlja közismert siargaosHiámait. Hátmillióhétszázezer pangfi kerül kisorsolásra és lesz készpániban kifizetve. F6 nyeremény szerencsés eselben BOO.OOO penyft is lehet. Minden második sorsjegy nyer I
Sorsjegyek sorsjegylrodámban, Caengery-nt 7. az. (Rapoch-ház) él lakásomon, ihí Zrínyi Miklós utca 49 aiám alatt kaphatók.
Sorajagiak ára ■ Egén 14 P, fél IC P, negyed ■ P, nyolcad S P.
Ragadja meg az alkalmat és
húsvéti szükségletét
szerezze be
Ármuth Sándor és Fia áruházában
BAZÁR UDVAR
Cipő, játék, porcellón, bőrönd, Qvegáru és háztartási cikkek mélyen leszállított árban kaphatók.
Képkeratek
nigy választékban
Telefoni 5&I.
Gyermekkocsik I
a legalább kivitelben
KOZGmiSÁI
Faber GyBrgyi „Szász-országi falvakban"
Ezen a dinen tanulságas köny vecskében számol be Szászországban szerzeit tapasztalatai ól Faber Oyörgy, az Alsódunániull Mezőgazdasági Kamara fogalmazója. Kitűnően áttekinthető, 28 alcímmel ellátott füzetében színes képekben bontakozik ki előttünk a saász falvak magas kullurája. Közvetlen megfigyelései alapján elibénk vetíti a szdsz falvak életit, leirja az ottani kisgazdák élelmódját és vagyoni állapotát és rendkívül érdekes adatokat közöl a német kisgazdák műveltségéről, olvasottságáról és gazdasági szervezeteiről.
A .Miben különbözik a szdsz határ a magyartól" cimü fejezetben érdekes pái huzamot von az ottani és a hazai viszonyok között 8 egymásután feltárja azokat a különbségeket, amelyek a szász határ elütő jellegét adják. Részletesen szól a pompás szászországi utakról, bevezeti olvasóit a kisgazdák majorudvarába s végigkalauzolja 10 szobás emeletes lakásaiban.
A gyakorlati gazda szemszögéből nézve ismerieli gazdasági berendezésüket, gazdálkodási rendszerüket ) azt a nagyarányú technikai fejlettséget, amely a német mezőgazdaságot oly magas fokra lendítette. Sok eredeti dolgol tudunk meg a könyvecskéből a gépek kiterjedt használat,Írói, az elektromos áram szerepéről, mlképcn végzi el 4 ember a cséplést a pajtába beépített modern cséplőgéppel, slb. Ugyancsak tanulságosak ? Szászországban divó növénytermelésről és állattenyésztésről, valamin! a Irágyakezeiésröl és műtrágyázásról szóló részek Is.
Nagyban emeli a könyvecske ér-lékét, hogy leirását a szerző számos eredeti fényképfelvitellel Illusztrálja s Igy az olvasó teljes fogalmat alkot magának a közölt dolgokról.
A mindvégig érdekes, sok tanulságot magában foglaló könyvecskét 50 fillér postabélyeg beküldése ellenében díjmentesen megküldi a Kaposváron székelő Alsódunániull Mezőgazdasági Kamara.
= Nagykanizsán Is megnyílik
május havában a közismert Kopsleln bútoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunántulra elsőrangú mübulort.
A SINGEK .VARRÓGÉPEK
Máara AS LEOdOBBAK I
IMI, ápritte 1._
\' TŐZSDE
A inai (ózsde nyitáskor gyengétb irányzatot mutatott később a meglepetésszerűen magas berlini árfolyamok pillanatnyilag megszilárdi-loliák a hangulatot, az eladások megszűntek, azonban ujabb vételek nem jelentkeztek. A tözsd idő második telében az irányzat gyenge maradt. Fixkamatozáiu papírok pii cán a kínálat volt tu\'sulyban. Devizapiacon ai árfolyamokban jelentős változás nem történt.
StrtoU xárlit
Patu K 33V* Lonrton 25 2S»/i. N»»«ort 5191), Brüannt T777lh MIl.no\' 27 íl\'U, Midrfd 56 75. AmiWrdam 208 35, Uuitt 123 84, Wlan 73 0»Vt. Mla 3\'6Vi. Prága 15 40, Vara-í 58 25, BaJaput sa-IIVi Hti«rU katvwt HV.i
Ter«éBT»«M4e
Bim tszv. 05 flU. dt OS ML és a rozs 10 fiit emelkedett.
Bun Univ. H-a 16-70 -15 80. 78-at 15 85-15 95, 79-en 16 OS 16 40, 80-»* 10 13-M5Í, danául 77-t» 1(50 18 60 7S-U MII UH 7S-M 13 83 -1609 80-aa 18-90-1810 Roa 1210 230 lak lm 17 75— 600 a0iit|» 18 50 1950. tat 1000 20 25 tenjeiltt. 14 50
14 70,*ntHll\' 18 80 13 60, rnpet---
-■—, tan* 12 80 1300
valutAk
AMI L Í7-60-I7-95
Bafia b. 79*50-79-90 Caan k. 16-90-17 0i Diait. IS300-ISa-60 üloir lOOt-IO-OS Dollár 57110-574-10 t\'ianda L 22-35-2265 Holl. 229-30 J30 31 Luoal 6a-S6-S4 35
UfeVIZAK AnA. 229-57 Í30-26 MMU 10-06 009 Hifin 1(6 46 131 86 BiSwwl 7* 62 79 8f Bu karéit 3 40 \' 42 Kopanb.it 3-20 IÓ360 London 17-62 2. "80 Madrid 61-10-64 10 29*98 30 08
LM a-38 -42 Nnrjror 67*10 74 3 J
L«»a 4 12-4 8 Líra 2900-40-15 Márka IJMJ30-IJ690 Nonl|IE8 10-15*70
Peseta —---•—
SchllL 80-87 80 77 M|d L 110-00 110-50
Oaalo 1(3 25 .53 65 Pirin B-40 12-47 Prtaa Ití\'W i7 01 MŰ 43-417 fáockfc. IS3 37 lflJ-72 Varaó 6415 j4 8i WUn 80-51 no 76
lilák. 153 20 18380 ZtriCÜ 110-18 110-48
feriénfcár
ralhattáa 946, eladatlan 20< — readl 1-2Í-I13, owktt I-23--2S. utdd IMs 1-16— 1-JOt köwjrü 1 06-1-12, l-a.\' ■esdi Draf 1-10—1*12, ll-od lendtt 0re 1 04-1 06 anfOl sttldA 1-10 1*20. aulonm \' inban 1-25-1-28 uk 1-49 - 0 00, hu I 50—1*80. txntonnAn Mlacrtta 1-46 -1-56.
Halja: Délulal »ro«d. él LapklaM Táilalat, lankaaii.áa
Feleifis kiadó: Zalai Károly. Inlnntrknn InMnn ■ NncyhnnlM 7A. na.
Megbízható és nagyon jó csiraképességü
főzelék- ti virágmagvak,
hollandiai
virághagymak éi gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(SíupírfjMUl, Thomas-sallak. Méunlt tűjén, Ka Itfi, Méniaalétrom. Csliel salétrom, álb. alb.) különféle
gytlmölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erfltakarmányok
ath. atb. Beszerezhető:
orszAo józsef
UI(, mfitrágya, termény él nOvény védOszerek kereakeréaébín -
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10 A bíróság mellett. Telefon 13a
ZALAI KÓTLÓNT
Nagykanizsa legnagyobb áruraktárai
i P*
Gyapjú Georgette és krepellek
minden színárnyalatban.
1 és fél mtr. maradékszövet
fin ruhára P 525
3 mtr. jó minőségű férfi strappa szövet P 15.—
NUutynuk
olctó árakon még 8 napig l**intk ároettvo.
Fekete ét kik márkázott
férfi szövetek,
mig a kéezlet tart P "
Bel ét külföldi
férfi szövetek és ragián kelmék
pazar válatztéhban, minden árban.
KIRSCHNER
divatáruháza NAGYKANIZSA FÜ-UT 3.
Kísérje figyelemmel kirakataimat I
Jersey Tweed és noppe kosztüm
és kabát szövet különlegességek.

ZALAI KÖZLÖNY
1981. áprilli 1.
IPHÓHTflDETÉSEK
■W4
teleST
Ctengery-utca 18. alatt 724 Q6I
„Aaatétazzlt" kényelmeit olctón 167. és 571. teleion uámón rendeljen. " dm .Autótaxi-\'
Tábla ■»«« aulaloaok. gazdaságok
rétiére, további üvegezést, u| ét (égi mun-kálitokat, kitteléti legolcsóbban vállal — Slern üveges, Er»»ébetté« 14 1392
PÜáaÜiöaÜri bekebeletélte minden Oeuegbea > legelőnyösebben ás leggyor-•abban lolyóalttat Aoiií laaáo péni-kölcaönköivetttő irodája Nagykanlm, Horthy Mlklót-ul Z uám. Ml
i duaan felszerelve legdlvt toubb mintákkal. Kárpáti Bttzilnél, KOI-caqrntea 16, 925
Tmm| kilója P 4-40 Vlda Hanti* létében. 1455
KIsm április, vagy mája •tép ntgy sióba, eloszoba, mefekbdyliégekből álló lakás
utca 36. uám alatt.
májtu 1-ére két konyht ét Vörötaarty-
Minden falu Mksoslk készítését át larltátit vállalom. Bataó Sándor. 617
Hssfélékst
Hirsoh és Szegé
msgtlzletében legjobban vásárolhat
FHau JaM, bnákat-tér t.
Vállal minden terjedelembeu vízvezetéki,
egéazaégtigyl, közpond gőz- ét mek(Tli-ffltéal berendetéteknek uereléaét, cttto-nizáat, továbbá vtitierkeietl éa egyéb lakató* munkákat Ttlaha a-M. W6
Calnotan bsUrtttH uoba, eteUeg fflrdöttoba bttznllillil azonnal kltdé. Ctm a kiadóban.
——. 4 azobét, fllrdóuobét I. eme-lett lakát Erzsébet tér 18. tiimu hátban májat 1-n kiadó. Bfivebbet Dt. Halphen ügyvéd Irodájában. 1183
Calnotan katsrsastt aioba klaM 5ufár-ui 18. ran alatt. -Iol8
Mm Masléksas, forgalmú útvonalon, 16 évt knnálió NlutrtUkt btrendt-téttel együtt trónnal áudé Ctm a kiadó ban. ISII
■éjss l-rt tiép aiiatabét lakát
Oauet mtllékhtlyiiegekkel .ladó. Bíveb-bet Horthy Miklós ut 49. u. alatt 1364
UgiMiohb I
Ugolotibkl
barianya, ketxtjO, csipke, utllag, gombok, csattok itb. dlvstdol^okban KAUFMANN llMLT.
kettő egy.iobu udvari lakta mellékhelyltégekkel április 1., májua l-rt
Ctengely-ut la. ___ _ 1893
Árvetésenvett, kaveset batználl, txlvá-léasialar, 900-u csepltasakraay. ■>•1 Jutányoe áron elkitó, Zrtnyl Miki t-utca 2. Bt, alatt ■ ■ 1188
■árkát, ősikét vállal erdei kgelle tétre I évi tprllli 24 tót f. évi okiéba 30 lg a uőkedencii bérgtzdazig, u. p. Ctáktny.
1474
Hlsáá 2 szobás utcai lakáa melléklte-lyltégekkel Magyar u. Il/a. 1413
Fakár caentpe nlkkeldtizei ttztiltüi-hely lutányozin eladó Schletlnger, Magyír-
utct 2._ 1520
Finom Mányvárl ksr 1 Itr. 0 66 P. Ugytnoll vötölhtgymi, dughagyma éa mindenféle kertt magvak nagyon olcsó árban ^kaphatók Kelemen Reuó cégnél, Deák-
Egy eladó!
leijei hálöaxokakaatsr olcsóért
Széchenyi tár 4. Rotenlhtl Jtktb. 1515
■átsaskás lakáa Irodának It alkalmat, klldó Kirlly-ulci 36. 1508
HláiUil bútorok eladók ut 16.

■BláaakaJAratia klaebb bútorozott ttoba azonnal kiadó Ssemtre-u. 10. -1509
Hubertus kabátot
mérték után gyapjú lodenbél P BT-—
Fiu Hubertus kabátot
mérték után gyapjú lodenból P «!•— készít:
CHBOLT FEIEIC mU, Ffi-at 8.
Batár ndvarfeia. lűi
Keiltéihez alkalmas
akácfa oszlopok
eladók a köveikeiö árakon:
2 méter hosszú drbja 70 fiII-2"/J „ , . 95 .
3 . „ » 1-05 » Érdeklődők forduljanak Bogathy
János erdészhez, Bagolan. ^
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy folyó évi áp< ills hó 1-én délelőtt 8 órától 12 óráig a Petőfi-és József főherceg-utcákban a villámosáram szolgáltatása szünetel.
Nagykanizsa, 1931. március hó 31-én, Polgármester.
A nagykanizsai klr. Járátblrótég, mint telekkönyvi hatótág.
350/1930. uám. ~~
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Btku Vendel komárvárotl lakói végre-hajtatónak Csordás Jóitef nót Oerencaér Annával u o. lakos vágrebiJUit uenvedő ellen Indított vtfrehijtti! ügyében a telek könyvi batóaág a végrehajtató kéret,ne kö-vetseztéöan u 1881: LX. I. c. 144., 146. éa 147. g-al értelmében elrendeli • végrehajtási érverést 1 lu P tökekrWeteléa, 21 P 40 tlll. eddig megállapított per éa végrehajtási ál u irvereaí kérvényért ezúttal megállapított 12 P 30 t. koltteg bebajtau végeit a nagy kin Iztal kir. járéablróaág területén tevó, Koatrvrrot köztégben fekvő t t komárvárotl 1023. tztjkvben 921/b. hru. a. foglalt azántó a kOtépcaalltaljal dfllóben tgéaz Ingatlanra 240 P, az u. o 254. tztjkvben 922. hru. a. felvett u u o dűlőben levő szántónsk végrehajtást szen-vedé nevén allő in fele léue 840 P, az u. o. uijkvben fogUit k&li. hru. ttinio a domború dllóben IngtUantlntk leleré-uért 3uo P, un. o. ut] vben loglilt 1618/n. hrtz. rét u L Magyotal duusben Ingatlannak felerétzéie 600 P, u u. o. 12/u. ixtjavoen 1023/b. brsz. a, foglalt szántó u tltó cuUUljtl dűlőben egész Ingatlanra 380 P, U u. 0. tztjkvben loglllt 13 7/a. 2. hru. rét • b-ktlodüioben egéu lngitiinn aou P, u a. 0. 206. tztjkvben 1.4. hru ház, 183. a. a, udvtr ét ptjtái kert Ingatlannak leleréuére 1UOO P klklál-tátl árban ét pedig a 2/4 hru IngtUanra a 93./IB31. u. vegzétaci Mérel Julianna Ovi. Caordia Ittvinné Javára bekebelezatt a ház elaő uobájtnak ktzárólagoa, a tóbot me,|éabelyitegeknck ét u udvarnak a tu lajdoaoaokltil kőtba éieltogyUglant baazun-élvetetl uoigaimiJognak lennuriáuval:
a 921/b. hr.z Ingatlanra a 23686/32J u. láaaianl Otíeaoéi latvaa 4t mjt Honitb iudtnnt ét Oerencaér Anna férj. CtoidM Jóitefne Javára bekebcleaett baazonélvazeU uolgalmljognak fentaitiuval i
ét a 982-983/1. ét 1813/b. hru. Ingatlanokra a 4333/tk. 1921. az vegtéatel Konct Katalin ftrj. Kováca QjOrgyne lávára bekebelezett battonéhrueb jognak ftnUrtá-távtt
A telekkönyvi hatóiig u árverétnek Komárvárot kozacgháunil megtariaOra 1931. évi áprtlla hő 17. napjának d. s 10 óráját tüll kl éa az árveiétl feltételeket u 1881 :LX. t. c. UO. |-a alapján a
kővetkezőkbe* állapltja meg:
Az árveiéa alá etó ingitlanokal a 275. hrai. Ingatlant a kikiáltási ár telénél,
többit a kikiáltási ár kéthirmidánál aiicao nytbb áron eladni nem lenet. (1903 : XU. L-c. 26.
Az áivezelnl uándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár Wo-át kétzpénzben, vagy u 1881 : LX L-c. 42. §4ban meghitározott áitotyammal tzimltoit óvadékképes értékpaplroaban a klkOldöUnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blröl letétbe helyezéséi ól kiilUtott letéu el-itmervényt a kiküldöttnek átadni éa u árverétl feltételeket aiálrat (1881: LX t. c 147., 150., 170. H-1 1908 XU. L-c. 21. f)
Az. aki u ingatlanéri a klkláltáal árnál maganabb ígéretet tett, ha többet Igernl tenkl sem akar, kötelea nyomban a kikiáltást ár azáulékt szerint megállapított bi-natpénzt ti általa Igétt ár ugyanannyi tzi-ztlekilg klcgéuilcnt (1908 :XLI. 25.
Nigykanu>a, 1930. évi február hó 5. Gombár t. k. klr. Iblró.
A kiadmány hiteléül Mlkó a. k. UllaaU
Erzsébet-tér 18. sx., volt Szarvas kávéházba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklás-ut 4.
Hitelképi etyéukiek itranmoi keíieizéiyt iya|toM. aUt bárki mái
Olosó húsvéti vásár
BOZZAY ISTVÁN
mttkftBS0rtls és k*satsa«saaál
NAQTKANIZSA, SUGáR-UT a. SZ.
Üzletálhelyezés miatt összes, kiváló finom acéláruimat leltári
áron adom. un
üzlet 1831. *vl májua hó |.*tftl
Nagykanizsa, Horthy Miklós- (Kazinczy) ut volt Juszt látszerész Dzietbsn.
St-féle kerékpáros van: aki állandóan ||-nál vásárol
és aki K|*2!Hf||-nál vásárolni
mert Ul Ql lUI-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kerékpárgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye, Mflszerész-mUhelyUnk olcsón és pontosan Javit.
Bramdl Sándor és Fis, Deák-tér 2.
ín HaMlf 6t I narncnlf flKyelmél ezullal felhívjuk, hogy nagy CPIlieiOK CJ UdrUJOK és előnyös bevásárlásaink folytán, uKy éptttstfa, dsszzka, léo, keményfa, mint egyéb épltkazésl
anyagok ■ kátrány és szi^etelöpaplr, stukkiturnád, cement Hb. továbbá mindennemű envvezettiemez és a valódi Hatsohak>féla Eternit-tatftfedft pala, valamint az u|abban forgalombahozolt Hullám-pala-oaSvak burkolathoz és bútorhoz való naaylspok, minden mennyiségben, a legolcsóbb árak mellett kaphatók
Eppinosr I. és Fis
üaBykanlzsán, Deák-tér 8. Telefoni 337.
iTO Az anyagokat kívánságra házhoz szállítjuk.
László Lajos és Gynla hentesárugyára
BUDAPEST
József főherceg udvart azéLtlItúja. — HcntesAr^gyártmányai a budapesti ét a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Maarkaalsséa állandóan trlsssn, ntigy választékban kaphatók:
Teuiscő Gussciáv Slpoa Andor MLusxel és FrleúeniOal
ctemegekereskedébében a következő árakon:
10 dkg. finom felvágott ..............................48 fillér
10 dkg. csemege disznósajt ........................SS fillér
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. krekól ................................................58 fillér
10 dkg. veronai..............................................B2 fillér
10 dkg. fOstAlt omlós reggeli szalonna ... IS fillér
10 dkg. paprikáa szalonna abált, pörzsfllt ... 30 fillér
10 dkg. osasxárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gyógysonka, prágai módra, kiválóan finom 100 fillér
10 dkg gépsonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollaonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szslonna ............40 fillér
10 dkg. száraz cserkész kolbász..................44 fillér
I pár nagy béosl vlretll......... ............88 fillér
1831 <prlH« 1-
rfxMféxcétaüien hű kardi
SINGEK
VARRÓGÉP.
X&h&zű fin&tÁ&j, /kitételek,
JjUucAOTvy hcmi
SINGER VARRÓGÉP RES2V TARS
lABTMHBA llúkttxlele: Pfi-it 1.
A n.gykanlzsal H\'- lárájblróaág niinl telekkönyvi hatóság.
15 9\'IMI. idni.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Lusztlg Ödön végrehajlatónak Silva István is neje Plrbus JoUenn« végrehajtást szenvedők ellen indítóit végrehatási (Ínyében l telekkönyvi halóag • végrehajtó kérelme következtében az 1881 LX u értelmében elrendeli az ujabb árverés\' 107 P 50 N1L tőkekövetelés, ennek 1929 auvu.z-tus hó 30. napjától |«tó 11*0 kamaU, 3« P
IMI. eddig megállapított per és véírehaj-láel és SS árverés: kérvényért eiutuí megállapított 10 P költség, behajtása végett, a nagykantisal kir. Járt bíróság területén levő, Bor aki közeégben lekvö s ■ bocskal 414 aitjkvben 304 a. 3 a. 2. b. 6 hrar a. foglalt ardó és szántó a hol* alallrü, felsóvágasl éa Belhlehelmben >zt)kvben véRreh.Jlistsxen védők neven álló egész Ingatlané. 1800 P, a bocskal 3 <7. azt|kvbea foglalt 13/1 hrsz
a. ház <0. sz a. udvar és kert SiWa látván nevén \'.\'a részére u o 337. sztj«vben 13/3.
b. ési2 6 hrsz i. foglalt beteőaégaek u.\'s. nevén álló l/a részére uyüitesen &>.< P, a bossksl 71 sstjkvben 346. hr.z. a felvett szóló a Dell diliben u a. nevén átló > ■ részére 3 P, u. o. 4<tó. ut|kvben 406 I. a. hrsx. a. foglalt rét s klstolyásl dűlőben u. a. nevén álló egész Iniíati. &O0 P, no. 381. szt|krbea aftt & hrsz. a. foglalt erdó a kát hegy kOzflttl fenyvesben nagy Nádal dulőoen n. s. nevén átló Vs résaere bOO P, u o. 433 utjkvben 394/a. 2 a 3 b. hru. a. foglalt erdó és szántó a hobosl »üru leUóvágáat éa Betlehelmnen Ingatlanának Salva litván és neje Plrbua Julianna nevén álló felerészére 900 P és az u o. 430. azt)kv ben 304 a. 3. a 2 b. 3. hrsz. a. erdó éa szántó ugyanott u a nevén álló egész In gstlenra 2400 P klkláltá.l árban és pedig 434., 432. éa 430. szt|kvben Ingatlanokra bekebelezett nt szolgalom lentartásával, valamint ■ bocskal 71. utikvben 244. hrsz alatt felvett Ingatlanokra Ozv. Szíva Antalné szül Kováca Katalin Javára bekebelezett haszonélvezett szolgalmi Jognak fentsrtá-aával, amennyiben eien szolgai ml lov lentartásával sz Ingatlanért • szolgalmllogot megelőző követelések fedezetére megállapított 1100 pengő be nem Igértetnék, s ázol-galmllog lentartása nélkül.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a bocikai kOzségbtró házinál megtartásán 1931. évi április hó 13-lk napjának d. e. tO óráját IQzl kl és sz árverést leltétele ket u 8181: LX t.c. 190. § a alapián a következőkben állapítja meg és pedig a 13/3. és 13/5. b. és 12/a. hraz. Ingatlanokat a kikiáltást ár felénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem tehet (1908: XXI t.-c. 3«. 8)
Az érvérein! szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben. vagy sx 1881 : LX. t-c. 43. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban s kiküldöttnél lelenni, vagy s bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről HáUltott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket slálml. (1881; LX. t.-c. H7., 150 , 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. § )
Az, aki az IngaUanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki öem akar, köteles nyomban a kínáltat ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 29. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi március hó 4. Gombár s. k tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlbó a. k. 1473 főtiszt.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Megelégedett
mosolyú hölgyek százai
távoznak a főúti
mert kevés pénzért vásárolják a legszebb női felöltőket, ruhákat, blúzokat, aljakat, kombinéket, selyemnadrágokat, selyem és flór harisnyákat, retikülöket, kesztyűket.
Mindenkinek érdeke, hogy ezen páratlanul
olcsó
húsvéti vásárt
felkeresse. ♦♦
Nem kell részletre és hitelre vásárolni, mert csak készpénzért lehet olcsóért vásárolni
Omáp
;oi TáruialoaklitMttó Utéxot
zalaegerszegi kerületi pénztára választmányától.
9175/930.
Pályásad hirdetmény.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet zalaegerszegi kerületi pénztárának választmánya a kerületi pénztár nagykanizsai kirendeltségénél elhalálozás folytán megürült 1 -ső számú szd-lész-nögyógy\'sz szakorvosi állásra, mely évi 1700 P javadalmazással van egybekölve, újból pályázatot hirdet, minthogy az 1930 szeptemberben meghirdetett erre vonilkozó pályázat eredménytelen maradt.
A bélyegleien pályázatok a zalaegerszegi ker. pénztárnál nyújtandók be, még pedig a pályázati hirdetménynek a Társadslomblztosltásl Közlönyben tör\'ént megjelenésétói számított 30 napon belül. A pályázatra vonatkozó egvéb feltételeket a zalaegerszegi kerületi p\'nrlárnil és a Társadalombiztosítási Közlönyben közzétett hirdetményből lehel megtudni.
Dr. Béres s. k.
az Ors\'ágoi Társadalomhlztoaltó Intézet zalaegerszegi kerü\'etl pénztára 1410 válisz\'mányl elnöke
Pk. 9107/930. az. 1930. vgbtól 994. ss.
Árverési hirdetmény.
Dr Gflrtner Antal aagyk.nlzaal üeyvéd által képviselt B»ssó József nagvlunliaal lakóé (svára 1143 P (He és több követeié* Járulékai ereiéig s nagykanizsai ktr. Járás íróság tor évi 3218/8 sz végzésével elrendelt kielégít*.! végiehaJUa fnlvtán végrehaltást szenvedőtől 1930. évi október hó 3°-én lefoglalt 2318 pengőit becsalt Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság fenti számú védésével as árverés elrendeltetvén, annak as 1908. évi XU. te 30 6-a alapián as slább megneverett s s foglalási íegvzőkőntvból kl nem tflnő más foglaltatik Javára la ez árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési loguk ma Is fennáll éa hs ellenBk halasztó hatályú Igénykereeet folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Szépeinek községben 44. házszám alatt, a fizetett 0e>zeg levonásával leendő megtartására halMdWt 1931. április hó 2-lk napjának délután 9 órája töretik ki amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kukorica, burgonya, mérleg, sajtárok, zsákok, ssőlóperme-tezó, bordók s egyéb Ingéságokat e legtöbbet ígérőnek kbzpénzltzetés mellett, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor U ha s bejelentő tét a helyszínén nem |elennék meg, hs caak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít
Nagykanizsa, 1931. évi március hó ll-én.
Elek László s. k.
kir bírósági végrehajtó, l<tl mint bírósági kiküldőit.
Pk. 13613/930. sz. 1930, vghtól 1861. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Sxőllósy Oyóigy szombathelyi ügyvéd által képviselt Osnz és Társa budapesti be| cég Javára 2370 P tőke éa több követelés járulékai erejéig s szombathelyi kir. Járásbíróság 193\'. évi 13340 számú végzésével elrendelt kielégítési vézreha|tás folytán végrehajtást szenvedőiül 1930. évi októberlió 24-én lefoglalt 3300 P-re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti száma végzésével sz érverés elrendeltetvén, snnsk az 1908. évi XLI. L-c. 30. S-a alapján as alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből Id nem tűnő más foglaltatok Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra sz esetre, ba kielégítési loguk ma Is lennáü és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs végrehajtást szenvedő lakásán Nagykanlzaán, Teleki ül 93. azám alatt leendő megtartásán határidőül 1931. évi április hó 13 Ik napjának délntén 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt
.___*.___1.1,__I__ Á. A.u\'.^u ■
benzin cséplőmotor éi cséplóizeVrény s egyéb ingotigo (at a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron
alul Is el fogom adni. Nagykanizsa, i931. évi március hó 17-én.
Elek László s. k.
ktr. |b!r. végrehaltó, mint bírósági IdkUktOtt.
14
ZALAI KÖZLÖNV
1»31. áprllii 1
1931. májusban
MEGNYÍLIK
K0PSTE1N
BUTORÁRUHÁZ.
Nfomatott ■ DáJulai Nyomd* ét Lapkiadó VállalatníJ Nijryluuiktán. (Felelte ftiletvezeíA Zalai Károly.)
71. évfolyam 75. uám
Nagykanlzaa, 1981. április 2, csütörtök
Arm 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Kíntbílyl Bákkl»dóhW»Ui: Koauttl-uloi 38.
POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóilícvt.i IrT^^ST\'^^^loTíír
Indul a munka
A pénzügyminiszter lényegesen enyhítette a hazadómentesség teltételeit. Elgondolása világos. Az adókedvezmények kibővítésével azt akarja elérni, hogy a háztulajdonosok minél nagyobb számban lássansk hozzá házaik átalakításához és modernizálásához; Erre pedig azért Is szükség van, hogy a lappangó épitfilpar terén végre meginduljon az intenzív munka, amely száz meg száz munkanélkülit fog keresethez és kényéihez Juttatni.
A pénzügyminiszter nem a háztulajdonosoknak, hanem a munkanélkülieknek akar segítségére sietni é rendelettel. A megadott kedvezmények ugy az állam, mint a városok részéről lényegesen anyagi áldozatot jelentenek, de vájjon van-e áttlozat, amelyet ne vállalna szívesen a kormány és bármelyik város, ha ez az áldozat biztos eszközt jelent a munkanélküliség enyhítésére. A szigorú és hosszú tél valóban nagy megpróbáltatásnak tette ki a munkaalkalmakban amúgy sem bővelkedő épltő-munkásokst, akik a tavasztól remélnek kárpótlást a kényszerű téli tétlenségéit Ezt a kárpótlást most megkapják az építőmunkások. Sajnos, a vállalkozást kedvet a mai nehéz gazdasági viszonyok között injekciókkal kell ébrentartani: ilyen injekciónak szánta a pénzügyminiszter rendeletét, amely messzemenő kedvezményeket biztosit mindazoknak, akik házaik ki-tatarozásával munkaalkalmat adnak a munkanélkülieknek. Helyesen cselekedte a kormány, hogy be sem várva a tavasz első napiugarait, már megkezdte az ösztönzést az építkezések megindítására. Ez olyan szociális gondolkozásra vall, amely példát nyujtfwt minden közületnek és minden magánvállalkozónak. Mert nincs nemzeti és emberi szempontból fontosabb és nemesebb cseleke dcl manapság, mini elhárítani a ke-nyé^telenség gondját azok leje felől, akik önhibálukon kívül ejtették ki kezükből a kalapácsot. A pénzügy miniszter rendeletébe foglalt in éz-kedés csak egyik elapja annak a csttggedetlen harcnak, amelyet a kormány a munkanélküliség ellen folytat s amelyet a tavaszi lehetőségek felhasználásával megkettőzött erővel log folyialnl ezentúl.
A rendelet hatálya természetesen nemcsak a főváros területére szól, hanem egyformán kiterjed az ország minden városára és községére. Tehát rövidesen országszerte meg fog Indulni az épllkezés és a munkanélküliség dermeszlő csendje helyeit a munka életteljes lármája fogja betölteni a levegőt,
Valóban a pénzügyminiszter ren delete a kedvezmények terén a leg messzebbmenő határokig terjed. Az adókedvezményeket már abban az eselben is engedélyezi, ha az átalakítás, illetve a modernizálás költségei a családi és bérházaknál az 193i. évi házadóahpján tk 30°/o-át eléri. J jgá\'wui áll továbbá az építkezést
megindító háztulajdonosnak Igényelni, hogy a kedvezményre |ogalapol szolgáltató átalakítási költségeknek tíz percentjét öl évi adójából levonják.
A kormány tehát megtette köte-
lességét. Most aztán a bázlulajdono-sokon a sor. Ragadják meg a kormány állal nyújtóit alkalmat, ragadják meg a maguk jól felfogott érdekükben és szociális érzésből.
A magyar—osztrák kereskedelmi szerződés felmondása csak formalitás
Nem állhat be a két ország kőzött a szerződésenklvüll állapot
Budapest, április 1 Callce Ferenc gróf budipcsli osztrák követ ugy nyilatkozott, hogy az osztrák-magyar kereskedelmi szer ződés felmondása csak formaságnak tekinthető és nem lehel ebből semmi külpolitikai következtetést levonat, főleg azérl nem, mert az uj ktres-kedelmi szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalások már a nylra előrehaladott stádiumban vannak, hogy a szerződés megkötése rövid Idő kérdése.
A magyar kormánnyal a vámunió kérdésélöl teljesen függetlenül tárgyal az osztrák kormány. Az uj szerződés megkötése még a háromhónapos felmondási terminus letelte előtt esedékes és Így nem állhat be a szerződésenkénti állapot Magyarország és Ausztria kOzStt. A magyar és osztrák kereskedelmi és gazdasági életnek, valamint a forgalom nak zavartalan működése a jövőben is feltétlenül biztosítva van.
A matiaguai angol és olasz konzulok is a romok között lelték halálukat
Kéteztröftláz halottja van a nicaraguai földrengésnek
Newyork, április A nicaraguai földrengésnek, amely főleg a fővárosban, Managuában pusztított, legújabb Jelenlés szerint 2500 halottja van Ezek között van 180 fogoly, akik egy teljesen elpusztult fogház törmelékei alatt lelték halálukat. Az anyagi kárt eddig 35 millió dollárra becsülik. Kedden is gyakran voltak kisebb rengések. A földlökéseken kívül nagy károkai ökóiótl a ryomukbíti járó tűzvész. Az egész főváros most teljesen romhalmaz.
Európában Is mozog a főid
Belgrád, április 1 A délsterbial földrengése® területen töhb napi szünetelés ut.\'.n az elmúlt ejsiaka Ismét három erősebb és három gyengébb földlökést éreztek A lakosság helyzetét Igen su lyossá teszi a nagy hideg.
Berlin, áprtlU 1 (Wolff) M i reggel 8 óra 45 pitekor Trlerben és a környéken gyenge löldmorgást észlellek. A lökés mint-
egy három másodpercig tarfoff. TOib oldalról Jelentelték, hogy a házak megremeglek és a lalakon függő tárgyak inogni kezdtek. Ki.okról eddig még netu érkezett jelentés.
Mioagua, április 1
(ÉjszakaI rádiójelentés) A föld.-ín géa uláni lüz következtében ai amerikai követség épülete Ib a lángok martaléka lett Az olasz konzul Is éleiét vesztelte. A hajléktalanok szama 2000 Az élelmiszerhiány nagy éh-i sé|ígel fenyeget.
London, április 1
(Lapzártakor érkezett) Managuában az angol komul Is a romok kózOtt lelte halálát.
Moncado elnök, aki a kormány tagjaival egy sátorban tanyázik, ígéretet tett ana. hogy nagyobb élelmiszerkészletét ingyen fog kiosztani a katasztrófa által sújtott lakosság közölt.
Panamából 30 hadirepülőgép indult el a Managuaban levő amerikai állampolgáiok elszállításira.

A szerződésekkel biztosított Angliát nem érinti súlyosan a vámunió
London, április t dékozlk. Az interpellációra válaszolva kereskedelemügyi ml
(Éjszakai rádió jelentés) Az alsó házban szerdán meginterpellállák a a kereskedelemügyi miniszteri a német—oszlrák egyezménynek az angol kereskedelemre várható hatásáról és azoktól a lépésekről, melyeket a kormány az angol gazdisági érdekek védelmében tenni szán-
kijclenlelle nlizUr, hogy a tárgyalások folyamatban vannak. A kormány egyébként előre is ulal arra, hogy Anglia részére jelenleg fennálló szerződések a legkedvezőbb elbánást bizlo-siiják ugy Ausztria, mini Németország részéről.
I<ondon, április 1
A Daily Telegrapli diplomáciai levelezője szerint Curtlus legutóbbi beszédének béklltékeny hangja nagyon kedvező hatást gyakorolt az angol kOrSkre. Világos, hogy Németország ragaszkodik eredeti jogi felfogásához is vonakodik a kérdés politikai oldaláról tárgyalni, de azért még s«m akarja megakadályozni, hogy annak valamennyi jogi és gazdasági vonatkozását Oenfben vita tárgyává tegyék. Hendcrson ennél nem is kívánt többet.
flegbalt Csontos Imre
a karcagi kerület képviselője Budapest, április 1
Csontos In re, a katcagl kerület egységespárli képviselője, szerdán reggel Kaiczagon hosszas betegeskedés u án 71 éves korában meghall. Temetése pénteken délut.n 2 órakor lesz Karcagon. Az egységes-párt Peslhy Pul elnök vezetésivel löbb tagjával képviselteti magát. A pá t koszorúját Peslhy Pál, a képviselőház koszorúját Czettler Jenő alelnök helyezi el.
leréaylef egy apát ellen
Egy elbocsátott erdész rokona összeszurkálta az apátot
Belgrád, április 1
Mint a Vreme Újvidékről Jelenti, a srerémségi Olava-kolostor apátja ellen merényletet köveitek el. Az állásából elbocsátott erdésznek egyik rokon i Szubotlcs apátokkéssel összeszurkálta és életveszélyes sebei ej\'ilt rajta. A tettest letartóztatták Az aplt állapéra reménytelen.
Hftbornban ktmnlt állatok
emlékművét állítják az állatkertben
fel
Budapest, április 1 A budapesti állalkertben feláll/;ják a hiboruban kimúlt állatok 5 méter magas emlékművét. Az emlékmű költségeit lelkes állatbarátok adományaiból gyűjtik ös,ze.
Egyes keleti oraiágok-ban be akarják vezetni at buza éa kenyérfogyasztást
Róma, április 1 A gabonakonferencia Poncéi elnöklete alall müködri első bizottsága folytatta a kenyérfogyasztás kifejlesztésének tanulmányozását. A kidéssel kapcsolatosan fikép arról volt szó, hogyan lehelne bevezetni a buza és kenyérfogyasztást bizonyos keleti államokban, amelyekben ezidó szerint egyáltalán nem fogyasztja. Foglalkoztak továbbá a teimelés szabályo-
ZALAI KÖZLÖNY
zásával. A kidolgo?á« alatt levő zárójelentést elfogadásra a plénum elé terjeszilk. A Slucky elnöklete alatt álló bizottság a preferenciális elbánás rendszeréről tanácskozott,
l MM
Felmenteitek egy fajszi arzénos asszonyt
\' \'tSAISUSU!
Kalocsa, április 1 A kalocsai bünletólOrvényszék Lájztó-tanácsa szerdán délelőtt tárgyalta Papp Mlbályné, Várady Fran clska bünpiré1. Papp Mihálynét \'.zzal vádolták, hogy Bajzlk Ambrus fajszi lakost arzénnel megmérgezte. A bíróság felolvastatta az Országos Igazságügyi Orvosi Tanács szakvéleményéi, amely szerint Bajzlk Ambrus arzénmérgezés következtében halt meg.
A tanúvallomások felolvasása után az ügyész mondotta el vádbeszédéi, amelyben gyilkossággal vádolta Papp Mihálynét. A védő oizonyitettok hk»-nyaoan kérle a vádlott felmentését. Ézután a királyi törvényszék tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdette Ítéletéi, amelyben
Papp Mihálynét a gyilkosság vádja alól felmenti
és elrendeli azonnali szabadlábrahelyezését. Az Ügyész fellebbezett a felmentés miatt és az asszony további fogvatartását kérte. A törvényszék ennek helyt adott és elrendelte az asszony további \' fogvatartásáL
A védő emiatt felfolyamodást jelentett be. A tiigyalás iránt meglehetősen lanyha érdeklődés nyilvánult meg.
Jelvényt kapnak a rokkantak
hadl-
Hudspest, áprllia 1 Horthy Miklós koimányzó hozzájárult ahhoz, hogy a hadviselt rokkanlak külön jelvényt viselhessenek. Kétféle r ok kantjelvény lesz. Aki sebesülés révén jut rokkanljelvényhez, az sebesülési étmet kap koszorúval,
raJJa hidlrokkajil\'iluullUTifiuiul áa a
IWW , I ■ IJ M V*■•\'f > \' S W ■
magyar Szent Koronával. Aki pedig nem sebesülés révén rokkant meg, hanem más módon, ugyanezt a jelvényt kapja hadlemlékérmen.
A znlaizen/baldzat tanító ítélete Jogerős
Nagykanizsa, áprllia 1 Megirtuk, hogy a zalaszentbalázsi tanítót, Mészáros Józsefet a törvényszék három havi fogházra Ítélte. A klr. ügyész megfellebbezte az Ítéletet. Időközben történt, hogy a vádhatóság visszavonta a fellebbezést és igy Mészáros József 3 havi fogházbüntetése jogerős. Az Ítéletet a törvényszék megküldi Mészáros felettes halóságának.
Idöiárás
A nagykanizsai meteorológiai msg-flgyelA Jelentések i Sierdin a Mm£-•éfUt: Reggel 7 órskot —06, délután 1 órakot +4, este 9 órakot +0-2.
FtiMzti: Reggel borait, délben és este tiszta égboltozat.
Szélirány Reggel északnyugat, délben és este északkeleti izél.
(ÉjtiMkal rádlójtUntit) * ■UUarotó-«lai I.t4«.t asts 10 ár.k.r
"\'Ml «*r->4k*H.a fathSa Idt várható
éwsakl I4«4r.mlás m.ll.tt.
KisembereIc escrel épMcexneK a Balaton partján
Meleg és szénsavas források ulán fúrnak a Balaton-vidéken — Balatoni körvasút és a Balaton-bécsi vonal Keszthelyen és Hévben át
A Balatoni Szövetség Batthyány Lajos gróf, belső titkos tanácsos elnöklése mellett közgyűlést tartott, amelyen számos testület és érdekelt körében ott voltak a balatoni élet vezető egyéniségei. A kormány kiküldötteit és a megjelenteket az elnök üdvözölte; mely után az évi jelenlés felolvasása következett.
Az évi jelentés rámutatott az elmúlt három évtizednek a balatoni fürdők fejlesztése érdekében való küzdelmeire. A Balaton fejlődéséért az állam és a társadalom egyaránt cselekedett és a Szövetség volt a kettő közölt az összekötő kapocs, amely eszméket termelt, gondolatokat népszerűsített, de gyakorlati intézményeket is megvalósilott. A Szövetség 120-150 millióra teszi azt az összegei, amit a magyarok évenként az Országból kivisznek. így a mult évben 65.000 magyar látogatta meg csak Olaszországot.
A jelenlés kiemelte a vasul Intézetek, az útépítés, a hajózás fejlesztésének nagy szolgálatait, de rámL-tatoll azokra a teendőkre is, amelyek még e téren megvalósilandók. / Legfontosabb a jelenlés szerint minden kérdésnél az Ingó és Ingatlan Mtel llgy mego\'dása, mert az intézményesen meg nem oldott hilel sokszor több kárt okoz a fürdők életében, mint hasznot. Örvendetesen mutat rá a jelenlés, hogy
a kisemberek ezrei építkeznek a Balaton partján
és kiemelte a balalonvidéki gyümölcs kertészkedés fejlesztésének rendkívüli fontosságát A Balaton vlzáradása az alsóparti mélyebb IQrdőtcle-peket veszélyezteti,
amit csak azzal lehel megvédeni, ha a vizi társulatok mintájára a fürdő-telepek partvédő müveket építenek.
A határozati Javaslatokban kérte a közgyűlés a
Budapestről kiinduló és a Balatont kOrOljáró vonatok megindítását, a Bécs—balatoni közvetlen vonal bevezetését Hévizén és Keszthelyen át
A dunánlu i városokból gyorsabb vasúti Összeköttetést, a balatoni kör-uiba bekapcsolódó és a Bakonyon
át vezető Oyőr—balatoni ul megépítését, a Sió csatorna teljes kiépítését, a kikötőknek mielőbbi meg-épüését, a természetvédelmi törvény megaUolását, végűi a magyar fürdők hitelagyének törvény vagy rendelkezés ulján, akár kűlOn bank, vagy egy meglévő, nagyobb pénzintézet segítségével megoldását.
Az évi jelentéshez Sümegi Vilmos és Bánó Dezső kormányfőtanácsosok. Bánó Dezső felszólalásában az Intéző bizottság elnökének érdemeit méltányolta és az Iránt telt előterjesztést, hogy a bilalonl kötul végleges útburkolását szorgalmazzák. Dr. Óvári Ferenc, Moór Jenő és másokszóltak méghozzáa jelenléshez.
Dr. Lóczy La|os egyet tanár .A tihanyi hidrológiai kuialások ered ménjel, különös tekintetiel a somogyi Balatonpart vízellátására* elmen előadást tarolt, amelyben beszámolt Tihanyban két alfcálor.imal végzett hidrológiai kutatásairól.
Az indítványok során elfogadták dr. Pávai Vajna Ferenc, föbányata-nácson, főgeológus Javaslatát, amelynek értelmében a hí vízi fúrások mintájára
mélyfúrásokkal kutassanak ujabb hőviz és szénsavas ásványvíz előfordulások után,
amelyek lehetővé lennék a Balaton mentén nemcsak a rövid nyári, hanem állandó idényü gyógyfürdők létesítését.
Kutatásra máris alkalmas helyek Hévíz és Balatonfüred, a Szentgyörgyhegy széles környéke és a tihanyi félsziget, ahol a harmadkor végén és meg a negyedkor elején is forróvizü gejzírek működlek s nagyszerű tölcséres, gejziriles kúpjaik ma is láthatók. A Balaton déli pontja közelében
193ft április 1.
fOldgáz és fgyéb gázok kutatására kilátással kecsegtető földkéreg redózések is vannak. A hévízi, keszthelyi és tihanyi eddigi fúrásai és más adatok hasznosítható érc (kénkovand) előfordulásokra
Mészöly Qyu\'a kormányfőtanácsos javaslatára elhatározták, hogy a teljes balatoni körvasút és az allgal kikötő kiépítése érdekében felírnak. A közgyűlés több mint háromórai tanácskozása sok érdekes és jelentős kérdést hozott felszínre, melyek megvalósulása rövid időn belül remélhető.
A tábla is felmentette az emberölés vádja alól Husz Vendelt,
aki a sormás) hegyen agyonlőtte a sógorát
Nagykanizsa, áprllia t Megírtuk, hogy Husz Vendel sormás! hegyőr egy alkalommal szolgálali fegyverével agyonlőtte Tóth Tassl János oltani gazdát. Tóth haragosan viselkedett a hegyőrrel szemben, akli már egy ízben alaposan el Is veri. Hu>z Vendel mindig kerülte a Tólh-tal való találkozást A tragédia nap|án is Tóth^olt a támadó fél. Husz után menT egészen annak pincéjéig, ahol az, hogy Tóth durva inzultusaitól meneküljön, felkapta a fegyveréi, azzal akarva megijeszteni a támadó Tólhot, a fegyver azonban elsült és Tóth halálosan találva öaz-szerogyolt.
A nagykanizsai törvényszéken Husz Vendel önvédelemmel védekezett A védő dr. Fülöp Oyörgy ügyvéd utalt arra, hogy Tólh Tassl János joglalan területen mozgott és már az előző napon Is ugy megverte Husz Vendel), hogy az sebes volt
A törvényszék megállapította a Jogos önvédelmet és felmentette Husz Vendelt az ellene emelt vád és következményei alól. Az ügy fellebbezés folytán a pécsi tábla elé kerüli, amely tegnap foglalkozott Husz bűnügyével. A tábla hozzájárult az elsőfokú bíróság felmentő ítéletéhez.
A kir. főügyész semmiségi panaszt jelentelt be az Ítélet ellen.
Khkomároml magyarok dumplnv manővert hajtottak végre
a kanizsai báránypiaoon
Nagykanizsa, április \\ Az Erzsébet-tér fogbázfelöll részén a szerdal helipiacos napon kezdődött meg a húsvéti bárányok árusítása. A gazdálkodók és uradalmik 80— 40 bárányt szállítottak be egy-egy kocsin és alig hogy megálltak, a vevők már körül is fosták valameny-nyiöket, hogy a közelgő ünnepekre húsvéti bárányt bizlosilsanak maguknak. Mintegy 100 drb. kis bárányt hozlak a nagykanizsai piacra, Igy eléggé bő választék állt a vevők rendelkezésére.
A budapesti papnövelde klsko-máromi uradalmából 25 bégető apróságot szállifott be három harcsa -bajszú magyar. S/ép, kövér kis bárányok tolongtak a megnagyobbított kocsi fenekén. Büszkélkedtek is velük a magyarok és szinte megkönnyezték, amikor átvették valamelyikért a vételárat.
A klstromáromlak ahogy megérkeztek, letakarták ponyvával ax egész kocsit, ugy hogy csak az anyjuktól elszakított kisbárányok keserves bégetése árulta el, mit rejt a kas:
Az egyik nyárssá via°zkolt bajszú magyar gyorsan leugrott a kocsiról és elvegyült a már előzőleg beérkezett kocsikat körülálló közönség közé. A szükség által demokratizált vásárló tömeg, amelyben kalapos uri uszonytól kezdve fejkendős komaasszonyig, minden rendű és rangú társadalmi réteg képviselve volt, lázas alkudozással ostromolta a bárányok gazdáját. Hiibavaló volt azonban az asszonyi pergő.üz, a gazda nem akart egy flllérl sem engedni.
— Nem tehetem édes, arányos, nép naccsigám, hiszen olyan gyönyörű, kövér, tejes bárányok ezek, hogy igazán nem sok érlűk kilónkint az az rgypengő husz fillér.
Ugyanez a Jelenet ismétlődőit meg a többi bárányos kocsinál is. Mintha csak .báránykartellbe* léptek volna a vidéki gazdák, ugy ragaszkodtak az I pengő huszfiliéres árhoz. Természetesen ettől a legtöbb komoly vevőnek lelohadt a vásárlási kedve.
A klskomáromi uradalom embere mlulán kikémlelte a terepet, vissza-!M J >J3Slil*h<« f* »zó nélkül kitakarta a leponyvázot! bárányokat.
— Na, mennylér aggyuk ? — kérdezte az egyik.
— Egypengö kilája, — hangzott a szűkszavú válasz.
Félóra múlva olyan érdeklődést váltott ki ez a dumping-manőver, hogy mlg a többi kocsi körül csak egy-két javitbatatlan alkudozó lézengett, addig a klskomáromiak alig győzték lebonyolítani a forgalmat. A kartell azonban rövidesen szintén felfigyelt a klskomáromiak nagy üzletmenetére és csakhamar küldött-
Csepel Fölerakat
rs-ut is.
ImH—s garantlálls
JavHé műhely I
Csepsl kii Mlorkeréktár compiett
ára P 49S--Cte|«l keréksár compiett
ára ... P 165— 12 hónapra Ostfel varró|*» P S30-- évre
Nálunk vásárolt motorját, kerékpárját, varrógépét (garanUáUs hibáit) tel|esen Ingyeneaen javltjuk, tOrOtt alkatréizét azonnal díjmentesen kicseréljek III
1831. áprIHi 2.
iég jelent meg, hogy érdekkörükbe vonj k ezeket 1> és megszüntessék ezáltal az egypengős áraSat.
A kiskomlromiak azonban, akiknek ekkor már 16 bárányuk elkelt, kijelentették, hogy nem hajlandók felemelni az árat, mert nekik még otthon U sok dolguk van és ók üzletet kötni, nem pedig alkudozni jöttek Nagykanizsára. Igy kartell tagjai elkeseredve szemlélték bárányokkal megtömött kocsijaikról, hogy a közönség percek alatt szétkapkodja a „dumplng árut.*

ZALAI KÖZLÖNY
Déli 12 óra. Ebédhez harangoznak. A klskomáromiak előszedik zsebeikből a sebtében begyűrt bankókat és átadják a legidősebbnek, aki sorra tflntell el hatalmas tárcájába. Aztán átnéz a kartell tagjaira, megsodo-rinl|a bajuszát, ravasz mosoly emel-gelha szájízegletét és a lovtk köré suhlnlva, megindul üres ki csivM vissza, a kiskomáromi uradalomba. Távozóban odaszól a kartell euvik fiatal lagjinak: — Aztán jó vásárt maguknak isi D. M. J.
Az uj népszámlálás szerint 365.120 lakosa van Zalamegyének
Zalában van a legkevesebb munkanélküli a Dunánlulon
A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közlönye közli az uj népszámlálás előzetes eredményell. A kimutatásokból a Zalára vonatkozó adatukat az alábbiakban közöljük: Zalavár megye lakosainak száma 1920-ban 347.123 lélek volt, jelenleg pedig 365.120 lélek. A tényleges szaporodás Ithál 17997 lilék, ami 52 százaléknak felel meg. A természetes (születések és halálozások alapján kiszámított) szaporodás 35.530 lélek, vagyis 102 százalék. Ebből a 35 000 emberből azonban 17.533. (a lakosság 5 százaléka) elvándorolt. Tehát Zalamegye tulajdonképen 17.000 embert vesztett az elmúlt évtizedben. A veszteség elég magas, ha figyelembe vesszük, hogy az országos átlag csak 0 9 százalék. A kimutatás nem tünteti fel, hogy ez a 17.000 ember hova vándorolt a megyéből, de valószínű, hogy jelentős rétze Budapestre és kornyékére költözött.
A megye 365 120 lakosából 180634 a férfi is 184.466 a ni. A férfiak száma tlz év alatt 10.407 lő vU (61 szá>alék), a nőké 7590 fővel (4 3 százalék) szaporodott A férfiak számának növekedése okozza, hogy mig 1920-ban ezer férfire 1039 nő esett, jelenleg csak 1021 esik.
A házak száma a megyében az 1920 évi 57 388-al szemben 66 840-re emelkedett. A szaporodás 9152, vagyis 16 srázalék A magánlakások száma 1920-ban 75 015 volt, |elenleg pedig 85 618. A magánlakások szá-
mának szaporodása 10603, vagyis 14 1 százalék.
A munkanélküliek száma Z i Iá-megyében 3207, ami az összlakosság 0 9 százalékának felel mrg A kimutatás szerint Zilamesyében és Baranyában van a legkevesebb munkanélküli a Dunánkon.
A kimutatás szerint Zalaegerszeg lakossága 13.100, vagyis a város lakossága számszerűleg 139 lélekkel apadt A tényleges apadás 1 I rzá-zalék, ezzel szemben 0 2 százalék természetes szaporodás van. (32 lélek) Elvándorolt 171 személy (1 3 százalék). Nagykanizsa város 30 936 lakosával 3 százalék (899 lélek) tényleges és csak 0 3 százalék (90 lélek) természetes szaporodást mu\'at fel. Keszthely nagyközség 10.664 lakosával 44 százalék (445 lélek) tényleges szaporodást mutat fel. Viszont a születések és halálozások arányát tekintve 0 9 százalék (97 lélek) apadás mutatkozik.
A Járásokra vonatkozóan a következő staliszllkai adatok ismeretesek:
Az alsálendval járás lakossága 19 205. a balatonfüredi járás lakossága 13 670, a keszthelyi járás lakossága 33 259. a letenye! |«rás lakossága 32 565, a nagykanizsai járás lakossága 34.193, a novai járás la kossága 21.157. a paesal járás la kosslga 32 090, a sümegi jtrásé 28 454, a tapolcai járásé 39 888. a zalaegerszegi-\\Mii- 41078, a eete szenlgrótl jlrás lakossága pedig 25 425 lélek.
Lezuhant a szalmaboglya tetejéről és szörnyethalt
Egy 77 évt$ korpavárt Nagykanizsa, április 1 A korpavári csendőrség szerdán délelőtt halálos kimenetelő szerencsétlenségről tett telefonjelentést a nagykanizsai ügyészségnek.
A sterencsélffenség hétfőn, a kora reggeli órákban történt Juhász Ádám 77 éves korpavári gazdálkodó tanyáján. A 77 éves gazdálkodó korán reggel felkelt, hogy szénái és szalmát készítsen be az Istállóba. Közben észrevette, hogy a tanyaépület mögött álló, mintegy kétméteres szalmakazal igen megfogyatkozott Először azt hitte, hogy tolvaj járt a ház körül, de rövidesen rájöll, hogy az utóbbi napok heves Bzéljárása hordja szél a szalmáját.
Juhász Ádám bement a tanyába, ahonnan nemsokára kötelekkel tért vissza, az udvarból pedig léceket vett magához, hogy ezekkel kösse át
gazda trafikot halála
a szalmaboglyát. Felmászott az alig kétméteres kazal tetejére, de alig ért fel, ugy látszik szédülés foghatta el, mert a következő pillanatban fejjel lefelé lezuhant.
Hozzátartozóinak csak órák múlva tűnt fel Juhász Ádám hosszas elmaradása és keresésére Indultak. Nagyobbik fia egyszer csak kétségbeesett kiáltozással rohan elő az épület mögül és felindulástól remegő hangon adta az anyja tudtára, hogy édesapja ott fekszik holfan a szalmakazal tövében. Megpróbálták élesztgetni az öregembert, de hiábavaló volt minden fáradozás.
A korpavári csendőrség még a délelőtt folyamán bevezette a nyomozást és megállapította, hogy nem történt semmiféle bűncselekmény, mert a fejére zuhant gazdálkodónak nyakcsigolyalöiés okozta a halálát.
Olcsó
tavaszi vásár
április 8-ig.
Divatujdonságok naponta érkeznek
SINGER
divatáruházba.
Sifon......
Mosódelain divatmintákban .
Kartonok.....
Valódi kézinyomásu festő .
Fehér pique ....
Fehér mintás batiszt
Szakajtóruha ....
Törülközö szines széllel
Gyapjú delain ....
Sima műselyem, összes színek ben ......
Mtisetymek szép divatos min tákban......
Duplaszéles mintás grenadin
Mintás kordbársony
Tweed ruhaszövetek
Gyermekruha szövet
100 cm. széles sima szövetek színekben.....
Tiszta selyem crtppe le Cili! idill \\Mti
Tiszta selyem japones 94 cm széles ... .
Mintás foulard ....
140 cm. széles gyapjú férfiszövet
Nehéz fekete creppe de chineftffi
-•60 P
- 70 „
- 70 „ —-7o „ —-SO —-80 —-65 —-90
2 —
1-20 „
130 „
1-— 2\'SO l\'5o 3 —
l-5o 3—
2*—
3 —
4 — 4.—
tt
ti
»
»
A vásár alatt felgyfllemlett maradékok jutányos árban kaphatók.
Az olcsó;kirakatárakat tessék megtekinteni!
ZALAI KÖZLÖNY
1931. /iprilit 2.
NAPI HÍREK
NAPIRFNO
ÁprlHa 9, cadWrtek Ma loUllliiK nagyon*. Pio\'eaiána: Áron. brasHIa: Nltu hó 15.
afaStt*
Városi SaJaháx. (ebéi btráf, n-M izerttnri tr« giflta. .Sicc é. « ba lé]\', Irllkk-lllni.
Uránia Molgó. Rlnsldó Rliuldlnl élete és halála\', 3 ríai 26 felvonás egy előadásban. - Blóidáa 5 7 és 9 órakor
Oyónaurtárl ájjetl aiolgáUt: I bó végéig a Merkty Belua gyógjueitir Főút 12.
r44 ayttva «jk«I 6 ólától
9 óráig (MM, annta, pánlek délulír ktddáfl egHl nap nótaioi). 1
,T«1.: 2-18
nagycsütörtök.
Ma a katolikus egyház az Oltáriszentség alapításának emlékezetét üli A templomban csak egy misét szabad mondani A szentmise Glóriájánál megszólalnak a harangok és a /< mp-lom csengői, valamint az orgona, amelyek azután elnémulnak a nagyszombati szentmise 0tortájáig, helyüket a kereplő foglalja el. A miséző pap ma 3 ostyát konszekrifl, egyet a miséhet, a máslkat a nagypénteki csonkamiséhez és a harmadikat a Szentslr részérc. Szentmise végeztével a pop az Oltáriszentséget kOrmenet kíséretében viszi a mellékollár hoz, ahol a Szentséget a másnapI csonkamisére elhelyezi A pop az oltárokat leszereli, püspöki székhelyen a lábmosás szertartása következik. Ferenc József király Bécsben maga végezte 12 szegényen a lábmosás szertartásit, akiket mise után a Burg ban megvendégelt. A mai napon a popok a misézd paphoz Járulnak a snnMIdozdshoj, tmUIrtirinl a Megváltó utolsó vacsorájára, amikor megáldoztatta saját tanítványait és alapította az Oltáriszentséget.
...És eszünkbe Jut a getszemdnl hegy, a Megváltó kínszenvedésének kezdete, az elfogatás. Júdás csók/a, a főpaphoz való hurcolás egészen, mlg a római helytartó kiadta a Megváltót, hogy Ítéljen a nép az ő törvénye szerint Fölötte...
Mint ahogy a trianoni palotában ítéltek a pokol szolgál Magyarország felelt...
Oetszemánl. Qolgolha. Trianon...
HIRDETŐINKHEZ.
Felkérjük Igen tisztelt hirdetőinket, hogy lapunk húsvéti szá mába szánt hirdetéseiket április 2 án délig hozzánk juttatni szíveskedjenek, hogy nagyobb terjedelmű lapunkban részükre jó elhelyezést biztosíthassunk.
A „Zalai KöiKny" kiadóhivatala
— Szünet a törvényszéken. A
nagykanizsai törvényszéken két hetes tárgyalási stünel van a büntető bíróságon.
— Befejeződtek a lelkigyakorlatok. P. Somogyi Jenő pícsi jézus-társaságl atya, aPlus-kollégium Igazgatója ma reggel fejezte be háromnapos lelkigyakorlatait a nagykanizsai Intelligens férfivilág részére. P. Somogyi loyolal gondolatokban gazdag, gyönyörűen megkapó témáival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szerda
3?eii közös szentáldozáson nagy-mu férfi sereg vett rétit a feiső-iemptomhan.
— Az Ipartestület elöljáróság! Dlése. A nagykanizsai Ipariestület elöljárósága csütörtökön este 8 órakor április havi elöljáróságl ülését tartja Kiss Ernő elnöklete alatt, amelyen betöltik a vezetőjegyzöi állást.
— Halálozás. Dr. oroszt Marton Pál, Tisza Istvánnak és a Tiaza-cuiádnak hosszú Időn át volt ügyvédié, II magyar mágnás-család uradalmainak ügyésze, Budapesten, 53 .éips korában elhunyt. Dr. Marion Pál\' poéta is volt, mint ilyen főként a hazafias Ura lelkes művelője. .0 -tártüzek" c. verseskönyvénck sok szép költeménye került előadásra taniiaai ünnepségeken is. Az elhunyt értékw, munkás életei bsgyott mara mögött, amikor a halál ereje teljében elszólította. Benne özv. dr. Székács Pálné fivérét gyászolja. A temetés csUiörtökön lesz Budapesten.
— Tavaszra szép férfiingei mérték után Schűtznél rendeljen I
— Volt 48-asok ezrednapja Budapesten. A volt cs. kir. 48-as ezred bajtársai május hó 9. és 10 én a budai Vigadóban a bajtársi össze-tarlozandóság ápolására ezredemléknapot rendeznek, melyen nemcsak a nagykanizsaiak és zalamegyeiek, de még a megszállóit területen és Ausztriában levő volt bajtársak Is részt vesznek. A program kidolgozása most folyik.
— A pedagógiai szemináriumok Zalamegyében ez idén Nagykanizsán és Zalaegerszegen 2—2 napon, Picsán, Zalaszentgróton, Keszthelyen, Sümegen, Lentin pedig I —1 napon tartatnak. A szemináriumokat május közepéig be kell fejezni.
- Telefon-előfizetők Ifgyel mibe. Dr. Tholway Zsigmond, a nagykanizsai I. sz. postahivatal főnöke ezúton felhívja azokat a telefon-előfizetőket, akiknél egy megrende-lésgytljlő a .Dunántúli Távbeszélő Névsor"-n\\ Jelentkezik, hogy mlelólt a megrendelési Ivei aláírná1\', saját érdekükben hívják fel őt a posta-főnökség 100-as telefonján.
= Szép divatos köpeny, kosztüm és ruha kelmék érkeztek — Slnger divaiáru házba.
- Május 31-én leplezik le a keszthelyi akadémia hősi halottainak emlékművét. Keszthelyről Jelentik: Május 31-én, Hősök Vasárnapján kegyeletes ünnepség keretében leplezik le Keszthelyen az akadémia hősi halottainak emlékművét. A kegyele es aktuson részt vesznek azok az öreg praxlk Is, akik 40 évvel ezelőtt végeztek Keszthelyen.
— Szerdán lépett életbe a fürdő-törvény. Budapestről Jelentik: A Budapesti Köitöny szerdal száma közli a népjóéti miniszter rendeletét a gyógyfürdőkről, é, h >|-lall gyógyintézetekről, UdUlöh ly k-föl és az ásványvíz forrásokról szóló 1929. évi 16 törvényeik életbeléptetéséről, amely a rendelet szerint áp i-lis 1-én Ifp életbe. A rendelet részletesen intézkedik a gyógyfürdők és éghajlati gyógyintézetek megnyitásáról, engedélyezi séről, felügyeletéről és működéséről, valamint a gyógy-helyfejlesztés és az ásványvlzüzem folytatásához szükséges ingatlanok kisajátítási eljárásáról.
Egy újság Áprilisi tréfája
Bukarest, április 1
A bukaresti Dlmineata mai szá-mában hatalmas belükkel szenzációként közli, hogy ma egy norvég tudós érkezik Butarestbe, aki saját találmányú apparálusávd esőt fog produkálni A hírre vidékről ts nagyszámban csődültek a fővárosba.
Valószínűen a lap ujabb ápiills! tréfájáról van szó, tavaly ugyanis több mint százezer embert csődített Bukarest főútvonalára egy áprilisi tréfával, ugy hogy a rendőröknek kardlappal kellett szétosztatni a tömeget, miután a közlekedést teljesen megakasztották.
— Tűz, jótékony célra. Kaposvárról Jelentik: Hétfőn, a késő éjszaka? órákban kigyulladt Hedrehely egyik legvagyonosabb polgárának, Schleslnger Dávidnak bebiztosított, rozoga Istállója és pajtája, amely különben Is lebontás előtt állott. A tüz keletkezésének okát, amelyet egyébkén! rövidesen eloltottak a tűzoltók, homály ledL Schleslnger Dávid, hogy elejét vegye a tűzzel kapcsolatban forgalomba került mendemondának, kijelentelte, hogy a biztositáti összeget jótékony célra, a leventeintézménynek ajánlja fel.
— SchOtz ruha divatos, Ízléses, olcsó.
— A kórházi kápolnára Pelreslts Kálmánné 5 pengőt adományozott szerkesztőségünk ulján.
— Oyujtogatással gyanúsítanak egy nagybajoml asszonyt Kaposvárról Jelentik: Szombaton éjjel ki gyulladt Lókl Bertalan nagybajomi kisgazda pajtája. A tüz átcsapott Tebell József gazdálkodó portájára is, amely szintén leégett. A tűz keletkezésének kiderítésére Indult csendőri nyomozás során az a gyanú merült lel özv. Lókl Qyörgyné ellen, hogy ö gyújtotta fel bosszúból rokona pa]íáját. A csendőrség beszállította özv. Lóklnél a kaposvári törvényszék fogházába.
— Már mindenki tudja, hogy a legszehb lérfiszövetet Schatznél kapni.
üaran\'ált
tokaji szamorodni
literenként la oloaán kapható >
termelőnél Csengeryut 6. (emelet), imo
flyomor-, Ml- él uyigcierekeW ló|«knila természetes,,Ferenc lóueT
keserűvíz az emésztöszervek működését hathatósan előmozdítja s Igy megkönnyi\'i, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fereuu íóuel viz különösen üló életmódnál Igen hí-sznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Fereic íóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban is füszerüztetekben kapható.
— Nem azonos 1 A Zalai KOzlDny április I I ízámában megírtuk A/irt lsl-llrpd (olvasd fordítva I) ráületését \'Azt irtuk, hogy A/M (olvasd fordítva I) Állnának a Sikátor utcábun gyermeke születőit, akinek áprilist tréfánk szerint szarvacska volt a homlokán. Anuak
mugjugyzénévol, hogy hasonló áprilisi tréfákat n nagy világlapok ls évente közölnek, közöljük a következőket. -
ha Állni (akt mollesleg nem la a Slká tor-utcában Inklk) annak megállapítanál kóri. hogy ő nem nzonos A/érl AH nóval. Ml a magunk részéről készséggel elismerjük, hogy (már csak cikkünk tormészeténél fogva le) Isa AllnH nem Ismertük, Igy tehát őrá nem is
gondolhattunk. Minthogy Isa Állni ütött állapolbnn van, tűért közöljük ké-róséro n fentieket.
— Nagy válasiték nöl és férfi fehériiemüanyagokban Singeméi.
— Elveszített egy szegény aslsmadia-lnae egy orszányf az u. n. suszter-altétól az Attila-utcáig. Becsületes megtaláló 6 pengő futalom ellenében adja le a szerkesztőségben.
Maghalt a pillákétól agy aleósageidl gazda
Kaposvár, április 1
Zsilinszky Mihály és Balatlnecz József alsósegesdi lakosok öt deci pálinkát ittak meg közösen az alsósegesdi Olvasókörbén. Z i\'inszky a pálinkától leilfasodolt, mire títsa bevitte egy hideg kamrába, hogy ott zavartalanul klalhassa * mámorát. A szerencsétlen embert másnap holtan találták a kamrában. A csendőrség nyomozást Indítóit, hogy lerhel-e vaTakli gondatlanság?
Inflnenzás megbetegedéseknél, harntos bánt álmáknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár: .
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Talafoaa 310.
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁR I
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, úgyszintén kosztüm és tavaszi kabát szövetek, kész ruhák, férfi és női szövetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné;\' t akJ „ t. . mag d«. a n fel.*.r.lt raktérunkát minden vételkényszer nélkül.
WE1SZFELD ES FISCHER divatáruháia a Gólyához.
1031. ápHHi 2,
Április 8., oefltörtök
am elad vaJlöaoa tárgyú, nagyaxatHlau Oaogoanlmt
Eredeti nükáal (elvételek 1 Vatikáni kórul
FEHÉR BARÁT
Moll. Vasai A .Zwel Menetien" rígény nyomán Htom fsldolgoiva 13 felvontsban rőiierepben l Baatav FrShlloh.
Sicc és a banánhéj
A legsikerültebb amerikai Irűkkfllm-sorozat újdonsága.
Előadások 8, 8, 7 és 9 órakor. Randa* helyárak.
urAnja
Április a., oaűtörtSk
RinaldóRinald.ni
élete és halála
3 rész, 36 (elvonásban
Előadások S, 7 és 9 órakor.
KÖNYVEK, LAPOK
404 oldal a Színházi Élet jubileumi albuma
IMataat a Bxlnházl Élőt húszéves Jubileumi albuma, amely szenzáolója a magyar újságírásnak éa nyomdatechnikának. Inoz« 8ándor honlapjának Jubileumi számában kezdi cl az ismeret-tan Szered uj regényét, amelynek a „Néma primadonna a elme". A gyönyörű kiállítású, vaskoshusvéU albumba „Középkor" elmen Erdős Renée Irt gyönyörű regényt. A Színházi Elet Jubileumi albumának harmadik szenzációja Hunyadi Sándor „Fokoteaiáru cssresznye" olmü nagysikerű darabjának teljes szövege. A Sslnházt Élűt Jubileumi albumában közli „ön Is milliárdos lehet 24 óráig" clulü pályázat döntését. A legnépszerűbb uiagyar köl-lök 1911 tói 1U31 lg verset Írtak minden évről. Karinthy Frigyes moglrja milyen lesz húsz év múlva a Színházi Élőt. A legnépszerűbb tiz kültöldi Iró egy-egy novelláját közli húsvéti Jubileumi al bumában a Színházi Élet, amely szép képein és magazlnsorozaulu kívül a a legértékesebb és logérdckesebb olvasnivalót nyújtja olvasóinak. A (elsoroltak természetesen csak vázlntét ad-
Iák annak a gazdag és kiemelkedő Színházi Blet-albumnak, amellyel a húszéves lap méltóan Ünnepli meg Jubileumát Nyolcoldalas kottamelTéklc-tén a legkiválóbb slágerek szeropelnek, továbbá Gyermekújság melléklet és Kézimunka melléklet van még a Színházi Elet húsvéti Jubileumi albumában, amelynek ára 160 pengd. Negyedévi elottzetésl díj 10 pongó Kiadóhivatal: Budapest, VI, Aradi-utca 8. sz.
A nagy amerikai és angol
magazinok
mindenre kiterjedő gondossággal ügyelik az olvasóközönség érdeklődését. Meglepi az embert, hogy ezokben a lapokban mennyi szakszerű tanácsot talál az olvasó, amelyek mind a közönség kérdéseire adott teleletek Az UJ Idők a magyar középosztály kedvelt honlapja, hasonló gondossággal foglalkozik olvasóival. Do mivel magában a lapban nem Jut elég hely a szakszerű tanácsokra, az UJ Idők szerkesztősége áldozatot éa fáradságot nem kímélve, minden évben összeállít ogy-ogy könyvöt, amely nélkülözhetetlen hasznos tudnivalókat tartalmaz. Tavalyelőtt az
ZALAI KÖZLÖNY
1000 ló tanácsot kapták az UJ Idők olvasói, tavaly az lllomkódexet, obben az évben pedig egy kltllnö, uj, a mai gazdasági viszonyoknak megtelelő, klpró-1)411 ételreceptekből összeállított Rc-eop könyvet njándékoz az UJ Idők előfizetőinek Az UJ Idők Receptkönyvo mintaszerű kiállításban, elegáns kötésben, értékes tartalommal, tlnom papiroson Jelent meg. Bold ára II és 8 pongő. Az UJ Idők előfizető! azonban díjtalanul kapják meg az UJ Idők 14. számával ogyűit, amclyiiokszéplrodalml része most Is olyan változatos és értékes, mint mindig. Az UJ Idők elótlzo lés ára negyedévre II pengő <0 Illlér, Aki április l-től előfizet az UJ Időkre £gy negyedévre, tcljeson díjtalanul kunja meg a Kecoptköny vet. Mutatványszámot bárklnok díjtalanul küld a kiadóhivatal : Budapest, VI, Andrássy-ut 10. szám.
)( A Napkelet áprilist száma rendkívül gazdag és változatos tartalommal lelont mog. Vozetőhelyén Ilavasz László méltatja Belliién István 10 éves ralnlsz-t-re nökl működését. Mályusz Elemér folytatja „A vörös emigráció" címmel ndltott rendkívül érdekes clkksoroza-r»™ay Cecil. Qyallay Domokos és Szakács l^szló novellával, Roménylk Sándor, Falu Tamás. Gulyás Fát M. Juhász Margit pedig költeményekkel szerepelnek Kilián Zoltán .A rádió és az Irodalom", Olovannl Gentlla Szellem és fasizmus", Joó Tibor „A történelmi optimizmus és pesszimizmus" és Mészöly Gedeon „Az ó-magyar Mária-siralom" címmel cikkokot írtak. Gazdag a kritikai rovat, a zenei, színházi és képzőmüvészeU szemle. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, I, Döbrentel-utca 12.
KÖZGAZDASÁG A közeljövőben bnza-nap lesz Kaposvárott
Fontos Dlések az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamarában
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamarában, Kaposváron, fontos tanácskozások voltak gróf Btnyonzky Móric kamarai elnök elnöklete alatt. Az igazga óvAl szlmány ez évben fartolt elt.ö űlcsén
a kamarai kerület hiteléletének mezőgazdasági vonatkozásokban való megfelelő kiépítése
tirgyában, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének a kamara kerületében megalakított kötelével akként biztosította az állandó kapcsolatot, hagy a TÉBE-körzel és a Mezőgazdasági Kamarában képviselt gazdaközönség által megalakítandó közös bizottságba Benyovszky Móric gróf elnöklete alatt 6 lagot v.daszlo\'.t.
A talojmiviilésl és növénytermelési ügyosztály bes;ámo:t az egyes termelési agakban beállított termelési és fajta összehasonlító kísérletekről, a me-azezési kísérletek
és a minőségi buzalerrúelés kérdésében kifejlett munkásságának eredményeiről. Elhatározta az Igazgató-választmány, hogy a budapesti országos búzásokét folylatéssként
az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara kerületére kltcrjedöleg buznnapot rendez a közeljövőben Kaposvárott.
Az állattenyésztési ügyosztály beszámolt a kamnrAnak a tejértékesllés és sertéstenyésztés megszervezése, a baromfitenyésités céltudatos felkarolása és a juhászotok törzskönyvezést és osztályozása érdekében kifejtett működéséről. Kiss Elemér Igazgató érdekes
adatok felsorakoztatása melleit Ismer-lelte a kumara lámogatJsival Keszthelyen létesített Uiemstatlszttkal központ eddigi munkásságál, majd je-lemést telt a kamara által kezdeményezett
közős Qzemanyagbeszerzés
megszervezéséről és eddigi működésének eredményéről.
(Az igazgatóválaszlmány ülése u\'án a kamarai közös üzemanyag-beszerzést Irányító intéző bizottság tanácskozott 8 letárgyalta azokat a módozatokat, amelyek mellett leglohb minőségben és legelőnyösebb árfeltételek melleit biztosíthatók az üzemvitelhez szükséges legfontosabb üzemanyagok. A kamara ezlrányu tevékenysége kapcsin már eddig is sikerűit a legfontosabb üzemanyagoknál nagv általánosságban IV/a os ármegtakarításokat elérni)
Asztalos Lajos főtitkár a munkás-ügyi szakosztály határozatait ismertette. Elhatározta az Igazgatóválasztmány, hogy a jövőben mezigazda-sdgl munkástudósllókat is beállít pontosabb adatok beszerzése céljából.
A m. kir. kereskedelemügyi mini zler által az a\'fóldi boroknál Tapolca állomásra engedélyezett expedíciós kedvezmény életbeléptetése ellen foglalt állási az Igazgatóválaszlmány, mivel ebben az Intézkedésben a Brdacsonv-vldékl bortermelőt érdekeinek súlyos megsértését I Itta.
Zürichi zárlat
■ in. 203H/I ...i-m, 25 357/1. N-W,\'"V SI9 90 UrUact 72 27\',í Mis 37 22"/«, sí-—, Ar\'i«i(iam 308 371/1 Hat IMaS\'r, Wien 73 13 iolU 3- 6>U. iSStH, VW -8 35, Budape*\' SS\'SgVi . , .mi 0- 2"o aulu;t>\' í f.SU
Ragadja meg az alkalmat éa
húsvéti szükségletét
szerezze be
Ármuth Sándor és Fia áruházában
BAZÁR UDVAR
Cipő, játék, porcellán, bőrönd, üvegáru és háztartási cikkek mélyen leszállított árban kaphatók.
Nyüt-tér.*)
Bucauxó.
Akiket távozásomkor nem voli alkalmam köszönteni — ezut al üdvözlöm éi jóságukéri, barátsigukért köszönetet mondok.
Vágó A-tól külön — melegen búcsúzom és komoly, férfias, jellemes magatartásáért, mint feledhetetlent — szívesen tartom meg emlékezetemben, a viszontlátásra. . ., __ Erőst szemlész.
*) C rovat alatt köztöltékért tera a saei-keazlőaég, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Folyik az adókivetés
A rögzített jövsdslmladó jóval kevesebb teáz s tavalyinál
Nagykanizsa, április 1 A nagykanizsai m. kir. adóhivatalban napok óta nagyban folynak az idei adókivetési munkálatok, szigorúan a miniszter utasítása alapján a legteljesebb méltányossággá. — A kivetések körű belül négy hél alatt teljesen elkészülnek. Annyit már most meg leh.t^állapilani, hogy a rflg\'itelt jövedelmi adó a mull évi 74 UÜO pengővel szemuen az idén kb. 60.000 pengő lesz Ilyen arányban kevcsb.delt a keresel! adó összege is. A kivetési munkák befejezése ulán az adóhivatal kibocsijl|a a fizetési megh .gyá6okat, amelyek ellen felszólamlással lehel élnL A felszólamlásokat az ősz folyamán tárgyalja a felszólamlás! bizottság.
TŐZSDE
A mai tőzsde irányzala c.cndes volt, bár külföldről, különösen Berlinből barátságos Irányzatot és jobb árfolyamokat jelenteitek. A spekuláció a kűszöoön álló ünnepekre való tekintettel teljes tartózkodást mutatott. — Az árfolyamok nagyjában a tegnap! szinten mozogtak, csupán 1—2 értékben helyi vásárlásokra volt némi ármozgalom észlelhető. Zárlatkor az irányzat tartott Fixka-matozásu papírok piacán az irányzat változatlan. — Valula és devizapiac űzlcttelen.
Képkeretek
nagy válanlékbaB
Telefoni 591.
I Qyermekkoealk I
i legújabb khitelkei
A gyümölcsfák
reay«aka«*a .l»«tt permetezésének
Ideje közeledik I
A most használandó védőuerek :
Enda vagy Dendrin
(gytlmölcst\'karbo Ineunok) e putz\'llják a fákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit «s patáit ilb
Amonil és Sulfarol
bordói léhez keverve a gombakáitevőket htja.
N o w • n d a
magas kéntartalma gytlmőlcsflkarbilt-neum) kártevő rovarok és go.nbák Irtására
S o I b m p
(kéntartalmú baryumsu tid készítmény). Megöli a t kon áitelel4 rovar é> gomuak^nevóket.
Almola vagy Pomrin
(vér.elü kátrány). Vágott él virtelves ub helyeknek légmentesen való bekenéaére
Hált éa kézi a«amBlo*fa-permetasizft-Bápek. Fakéreg- kaparók. Fakéregtlsrtltó drótkefék. Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöazerek kerasiedésébcn
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telelőn: 110.
zalai közlöny
1931.
TerafaTtfaris
Búza tszv. 10 flU., dt. 10 ftlL is a rozs 10 flll esett.
Bua IUibv. /7-t* 15 60 1570 78. 18-75— If 85, 79-ei 595 1630. 80^ 1605 16 45, d.nánf 77-t» 15 40—15 50 78-os 15 55-15 65, 79-ei 1575 15 95 80-M 1573-1600 Rml 1200 1220 Uk. árpa 17 75—!8fl0. aOrtrpn 1850 1950, büjM OO 20 35 tangati tL 14 50
14 70, dunántuli 18 50 13 60, mpOá —\'-
-•-, korpa 1280 1290.
k budapesti tíude ísiUa-|atltó««
valutAk
I L 27-ÍO-77\'9S Ih. 79-50-79 90 ík. IB-90-I70J Dia k. 53-00-15S-60 Dlnir 10 01-10-08 Dollár 371-10-974-10 Francia 1.2J-35-22-65 HoU. 729*30 230 30 Lengyel &Ü-83-64-35 Un 3*38 <\'<2 Lm 4l2-4>8 Líra 29 90-JŰ-20 Márka 126 30-136 90 Norvég lf 3 10-158 70
Idilli 8037 80 77 Svájci 1.109 95-110 45 Irádk. 153-20-183-80
dbviüAK
229-57-210 27 Btlgrtd 11>05-\'008 HarUn U««l-l3t>-» 1 Brtaawl 7V 60 79 85 Bakarat 3 40- 42 Kopann.lt 3 20 15360 London 21-82 Tí\'90 Mndikl 61 25-64 25 Milano 29*98 30 08 Nawjor 572*70 74 30 Omío 158-25-193 65 Pária 22-40-22*47 Prága 16 96-1701 Szófia 4*13-4-17 153 32-135-72 64-15-64 3) 50*52-8 II
Varai Wl«
it-itt 110-17-110 47
SertélTáflr
rtll.iu. 946, aloWilan 204. — ffcf. randi 1-22-1*23. audttt I-23-1-25. attdtlt kftaíp 1-16—l \'20, kOnuyO 1 00 -1-12, l-ső landll öreg 1-10—1*12, ll-od itndll Öreg 1*04-1 Cfi ingol a\'llJö 1-10-1-20 szalonna naivban 1-25-1-28, rair 1-49 0 00, ütt> I 50-1*80. isalonnáa lélaertéa 1-46 -1-56.
Illája: Déltalal Hjoaida él Lapkiadó Vállalat. Ragykaniisái.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Intern rbnn leleton r Nagykanlaaa 78. *z.
- — 1 ri ■! i i j i, i,11 _ i
JP£ÚH!BDETÉSEK
A *|iiohlroeie«eK ona iU aa lg 10 f
Mlo. -n lotaboi ató dija I tt-l. Vasát <*
-fcnnci\' ap 10 1. , 10 fj|l«r, mir.dea tovibhl ti A \'lij fi 4,11. Sierilaa 4a p-n-lckei» 10 azóiu ■■ WMr, rnlnOan Ulvár-M az< dija • ftll. Gnaao a minden v.ftavai\'0 ücfUOól lik szó kel izdnik azá"lt-
Ülik. ÁJi4>l kartaóknek SOM engedmény.
Tuni
leltben.
klltla P 4 40 Vlda taszerflz-1455
■aJérAaSt, II I6i«M éa kisebb háztartás vetítését vállalja, felveszek. Kalap-flzlet, Kazinczy útra 6. 1539
Mariiét. oalkat vállal erdei kgrlte téare I évi áprtlta 74 151 f évi október M tg a azókedencal bérgazdatág, u. p. Csákány.
1474
Salát lerrnéiü kllllró 4d«a rlzllag koraimat tllerenkinl 52 fillérért klmS-renl. Oronz Samu, Sugár ut 41/B. 1401
____májua l-ére két aztp naíy szoba,
előszoba, knnvha áa mellélheljliégekból álló lakáa Vörösmarty-ntca 36. síim alatt.
City paaalo Budapant. V., Hald-atoa 11., ajánlja l/ép, tiszta aznbllt, klltlnő komháját roériékelt árakkal I Telefon Auloma\'a 131 63. Öt villamosmegálló, egy autóbuszmegálló 1535
Hubartua kabátot
mérték után gyapjú lodenbót P «7*—
Fiu Hubartua kabátot
méilék után gyapjn lodenból P ti*— késalt:
GXIBOLT FEUIC mM, Fí-it 8.
Suár M<l¥«rt>«n.
Egy udvirl kisebb saaha migányos egyénnek, vagy műhelynek, a váron központján azonnal kiadó. Lénáit bőrkeres-kadéa 1534
Mikfót
Í.joUI llsztOzlet olcsó és Jó Horthy áa ut 15. Staropfel cégnél 1536
Magféléket
Hiraoh éa Bxeflö
magűzletében legjobban vásárolhat
Egy aatp kéliaobáa lakta mellékhel^l
aégaakel májua l-re kiadó Zrínyi utca 16.
Egy szép nagy izoba Április kiadó Zrínyi Miklós-utca 16.
15-re 1*37
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület
Hl j rendes íjjééI
Erzsébet téren, a volt Világ-mozgó-bnn 1931 évi április hó 28-án, vasárnap délután 4 órakor tart) meg, melyre a tagok if tisztelettel meghívja a Választmány.
Tárgysorozat:
1. ElnOki megnyitó.
2 Választmány jelentése 1930 évről.
3. Az 1930 évi zársz madás és az 1931. évi köllfégvefésl előirányzat elölerj-aztése, felügyel\'blzoltfiág évi jelentése és a számadók részére a fclmenlvény megadása.
4 Soirend szerint megbízásuk lejárta következtében kilépő 9 választ m^nyl lógnak 3 évre, 1 válaszlm^nyl tagnak 2 évre, 5 felügyelöbi\'oftsági tagi ak és I póttagnak 1 évre leendő megválasztása, valamint elhalálozás folytan megUre8edcll pénz árosi állás betöltése.
5. Esetleges indítványok, melyek a kftzgvü\'ést megelözó 8 nappal az elnökségnek Írásban bejelentendflk.
László Lajos és Gynla hentesárugyára
BUDAPEST
Józaet fóhorceg udvari azállltója. — HcnteaArugyArtmányal a budapoett éa a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, moat ■aarkaalnata állandóan Irlaaaa, nagy vainastékban kaphatók :
Sípos A odor Musael és Frledeu^al TeutscB Gusztáv
escmagekereskedétfében a következő árakon
10 dkg. finom felvágott ..............................48 fillér
10 dkg. oiemigt dlainásajt ........................28 fillér
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. átrakói ................................................B2 fillér
10 dkg. veronai............................................52 fillér
10 dkg. fOatUt omló* raggal! szalonna 26 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. oaásiárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gyógysonka, prágai módra, kiválóan finom !00 fillér 10 dkg gépsonka ..................... 70 fillér
n r°\'1,"0nk", .........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 lillér
10 dkg. száraz cserkész kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báosl virstli......... ... ............28 fillér
——^— - láOj
ieülL
Megelégedett
mosolyú hölgyek százai
távoznak a főúti
mert kevés pénzért vásárolják a legszebb női felöltőket, ruhákat, blúzokat, aljakat, kombinéket, selyemnadrágokat, selyem és flór harisnyákat, retikDlöket, kesztyűket.
Mindenkinek érdeke, hogy ezen páratlanul
olcsó
húsvéti vásárt
felkeresse.
Nem kell részletre és hitelre vásárolni, mert csak készpénzért lehet olcsóért vásárolni
Nyomatott a BtHalaJ Nyomda ét Upkladó Valinalnll Nagykanizsán. (Folclós ozlelvciWV 7jtai Károly.)
71. évfolyam 76 trára
Nagykanizsa, 1931. április 3, péntek
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
Smkuitiiís: ""CP"1 Keuthdyl SókkUddhi
. _ iír-ul 2., éjjel FSutS.
_____: FJ«I 5. Mim.
BókkUdáhlVíUI: Kowuth-utcn 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElólUtléd ira. ,-gy hói. 2 pengi «0 Hlltr. Telelőn l S«erkeHtól<í 421. nlm, (éjjel 78.)
VtJágszervezkedés a gabona értékesítésére
Rómából érkezik i híradás, hogy a világ mezőgazdasági államai nagyszabású szervezkedést határoztak ei, amely döntő fontosságú lehet a gabonatermelő államok sorsára és ezek között Magyarország jövőjére Is. Tudvalevőleg napokon át folyt a Római Mezőgazdaság]! Intézel kebelében az agrárállamok képviselőinek tanácskozása arról a sorsdöntő problémáról, hogy miként lehetne nemzetközi összefogással megállítani a gabona végzetes árhanyatlását és milyen közös eljárással volna biztosítható, hogy a gabonaexportállamok egymással a világpiacon gyilkos verseny! ne folytassanak. A több napon át tartó tárgyalás kevés eredménnyel kecsegtetett, de az utolsó napon az egyik legnagyobb gabonatermelő állam, Kanada képviselője meglepetésszerűen oly |avaslaltal állott elő, amelynek horderejét és következményeit az első pillanatban kellőleg felbecsülni alig lehetséges. Ez a javaslat nem kevesebbet akar, mint aUialároznl a gabonatermelő államok és pedtg ugv ax európai, mint a tengerentúli termelőterületek együttműködését az 1931—32. évi gabonatermés értékesítésére nézve. A javai-tat szerint Kanada, Argentína, Magyarország, Lengyelország, Szovjet-Oroszország, Románia, Jugoszlávia és Bulgária egy nemzetközi gabonaantant bizottságot létesít, mely közös elhatározással állaplija meg a küszöbön álló gabonatermés exportjára vonatkozó összes fellételeket és az árakat. Ezt a javaslatot a római konferencia nagy lelkesedéssel egyhangúin elfogadta és Magyarország képviseltje minden fenntartás nélkül csatlakozott az indítványhoz. Igen nagy jelentősége van annak is, hogy Szovjetoroszország delegátusa ugyancsak elfogadta az indítványt azzal, hogy a szovjet központi intéző tanácsának jóváhagyásai fogja kikérni A nemzetközi gabona-antant bizottsága felszólítást fog intézni az Amerikai Egyesült Államokhoz, hogy csatlakozzék ehhez a világszervezethez.
Megtörtént tehát az első lépés a világszerte dutó gabonakrlzls valamelyes megoldására. Már első pillantást is az a legfontosabb ebben az összefogásban, hogy benne az Észak-amcrikaT Unió mellett legnagyobb kél gabonatermelő\'állam és pedig Kanada és Argenlina hajlandó együttműködni a gabonaexport s a gabonaár-alakulás tekintetében az európai gabonaexportállamokkal. De nem kisebb leientősége van annak is, hogy Szovjet-Oroszország Is ha|iandó csatlakozni, ami ha megtörlénik, azt ered ményezné, -hogy a végzetes orosz gabonadömping megszűnik és a szovjet is belekapcsolódnék a gabonaértékesítés nemzetközi szabályozá sába, ami egyértelmű volna az ár-ronló verseny megszűntetésével.
Megtörténi tehát az első jelentős
lépés a nemzetközi megértés felé. Eddig az volt a baj, hogy a gabonatermelő államok a maguk termelését évről-évre fokozták minden tekintet nélkül a világpiac felvevőképességére, ami végül is olyan túltermelésre vezetett, hogy minden termelő állam csakis a kivitel erőltetésével Iparkodott megszabadulni nyomasztó feleslegeitől. Ez okozta a világpiaci ga-öonaárak folytonos és rohamos hanyatlását, mert hiszen végeredményben valamennyi exportállam együttes megjelenése a világpiacon lehetetlenné lette a gabonaárak észszerű színvonalon való tartását. Valójában az alacsony világpiaci ár nem Is egyél* mint egy gabona-vllágdöm-plng természetes következménye Ma már észbekaptak a gabonatermelő államok, hogy ez a lezuhant világpiaci ár a terme\'ésre óriási veszte séget hoz és a nemzetközi gabonapiac szervezetlensége és szabályozatlansága végül okvetlenül oda vezet,
hogy valamennyi ország mezőgazdasága el fog vérezni.
Ez n felismerés és belátás Idézte elő a Rómában beállott kedvező fordulatot, amely abban re|llk, hogy valamennyi állam meggvőződölt az együttműködés, az összefogás szükségességéről s keresi a módokat, amelyek segítségével most már egyesült erővel kűzd|ék le a gabona vllág-krlzlsét Kormányunk gahonspolltl-kája tudvalevőleg a belföldi értékesítést és áralakulást erélyes eszközökkel Iparkodik alátámasztani. Az értékesítés előmozdítását célozza továbbá az Ausztriával és Németországgal folyó kereskedelmi szerződéses tárgyalás Is. Ha mindezeken felül sikerül majd a Rómában életre hívott gabona-anlanfnak az export egységes megszervezésével és ármegállapításával a desiruált világpiacot Ismét talpraállitanl, ugy a magyar mezőgazdaságra jobb napok fognak felvirradni.
5000 ember vesztette életét ■ managuai f Aldrengés alkalmával
A támadt földrepedésefcbe temetik az áldozatokat — Borzalmas éhínség pusztít a városban
London, április I (ÉjszakaI rddlójeienlés) V. Oyörgy király csütörtökön meleghangú rétz-vétUviratot küldölt Nicaragua elnökének a katasztrófáiig managuai földrengés alkalmából. A iüz miatt még mindig nem tudták megközelíteni az angol követség managuai palotáját. A kBvelségről álli\'ólag számos bizalmas Irat ttlnt el.
A katasztrófa á\'dozatait a földrengés után támadt hatalmas repedésekbe temetik el.
5000 halálos áldozat
London, Április 2 (Éjszakai rddtójelentés) Attól tartanak, hogy a managuai földrengés áldozatainak száma eléri az ötezret. Egyedül a város piacin több mint
1000 halott fekszik, mig a kórházak és börtönök lakói száma, akik szintén életüket vesztették, meghaladja a hétszázat. Borzalmas éhínség pusztít a városban. A városból elvezelő utak fele vannak éhségtől félőrült menekülőkkel. Százötven amerikai nőt és gyermeket elszállítottak repülőgépen.
A kormány ígéretet tett a város újjáépítésére, de ennek beváltását a mérnökök lehctellennek tartják. A kormány székhelyét Ideiglenesen üra-nadába helyezték át.
Állandó ujabb földlökések közölt folyik a halottak kiásása a romok alól. Csütörtökön ismét rombadóit több ház.
Nagy katonai összeesküvést lepleztek le az ukrán szovjet megdöntésére
Sok vezérkari tisztet ét a dandárparancsnokot letartóztatták — Gépfegyveres terrorcsapatok zárták körül az egyes városrészeket
Varsó, április I Az ukrán szovjet köztársaságban nagy összeesküvést lepleztek le, amelynek az volt a célja, hogy kikiáltsák a független ukrán nemzell köztársaságot. A szovjet kormánynak azonban tudomására julolt a dolog és minden in\'ézkedéil meglett.
Kidoi ült, hogy az összeesküvést a charkowi helyőrség vezérkari tisztjei szervezték meg. 24 tisztet letartóztattak, köztük a danddrparancsno-
kot és a vezérkar főnökét Is. Börtönbe került a tanítóképző Intézet 150 növendéke és 16 tanára. A 0. P. U. gépfegyverekkel zárta körül az egyes-város részeket. Moszkváról két repülőrajt küldlek le Clur-kowoa, melynek paiancsnoka közölte a lakossággal, ha nyílt lázadásra kerül a sor a szovjet ellen, gázbom-bdkkai fogja lövetni a várost
Az u|abb ukrán lázadás nr.gy izgalmat keltett Mosikvában, amely a legerősebb retorzióval kiván élni.
A nemzetközi bnza-konferencia
véget ért Rómában
Róma, április 2 (Éjszakai rádiójelentés) A nemzetközi buzakonferencia résztvevői csütörtökön tartolták záróűlésükel, amelyen elfogadlák a zárójegyzókönyvet. Ez a jegyzőkönyv 3 részből áll. 1. A buza termelése és annak szabályozása. 2. A mezőgazdasági hilel. 3. A preferenciális elbánás kérdése.
Csehország gazdaságpolitikai csődjét
állapltja meg a prágai sajtó Prága, április I
(Éjszakai rádiójelentés) A prágai csth sajtó egyöntetűen megállapítja, kogy Csehország gazdasági polltl-tikája zátonyra jutott, mert a fémetek Magyarországgal, Jugoszláviával és Romániával tárgyalnak, ami valóságos csapást /elent Csehországra nézve. Kétségtelen, Írják a lapok, hogy Jugoszlávia és Románia annak ellenére, hogy tagjai a klsanlanlnak, meg fognak egyezni a németekkel, ha ez számukra előnyt jelent Az előzmények után azonban Csehország zavarba jönne, ha Németország a vámunióba való belépésre szólítaná fel. A cseh sajtó végül annak tisztázását követeli, hogy Csehország milyen gazdasági politikát akar folytain,I Magyarországgal, Lengyelországgal, Romániával, Jugoszláviával és Olaszországgal kapcsolatban.
Két hajó katasztrófáiig OsszeiltkOzése
Állítólag 25 a halálos áldozatok siáaa
London, április 2 Gibraltár közelében szerdán a Otorius repülő anyahajó összeütközött a Florida nevű ulasszálHtó hajóval. Az összeütközés következtében a Florida utasai közül egy kivándorló meghall, 23 kivándorló pedig eltűnt, akik valószínűleg szintén életüket vesztették. A Fiorldi utasai közül 15-en megsebesültek. A Olo-rius gőzös legénységének egy tagja szintén életét veszletle. Az angol kormány utasítására a párisi angol követ részvétét nyilvánította a francia kormánynak.
MarselUe, április 2 (Éjszakai rádiójelentés) A Olorius-ról leadott rádiójclentések szerint az összeütközés alkalmival a Florida hajó azon része kapóit rést, ahol a
ZALAI KÖZLÖNY
III. oszlályu utasok tartózkodtak. Ezek jórészt szegény kivándorlók. Az I. osztályú u\'asok mind életben maradtak. A halotak szárnál még mindig nem sikerüli pontosan megállapítani.
A szállítási panamában
ujabb letartóztatás történt
Budapest, április 2 A katonai és polgári halóságok ujabb szállítási panamában folytatnak nyomozást. A honvédügyészség őri zelbe veit egy számvevőőrmestert, a rendőrség pedig letartóztatta Berger Ede ügynököt. Illetékes helyen kl jelentették, hogy ez az ügy nem uj-kelelü, hanem elágazása annak a panamának, amelyekben már hónapok óta nyomoznak a katonai és polgári halóságok.
A kisgyűlés
Hetven ügyet tárgyalt le vita nélkül Znlamegye klsgyülése
Zalaegerszeg, április 3 (Saját tudósítónk tele/onjelentése.) Zalavármegye klsgyülése ma délelőtt volt Bődy Zoltán elnöklete alatt. Több, mint 70 tárgypont került tárgyalásra, amelyekkel a kisgyűlés hamar végzett. Vita nem volt. Minden javaslatot elfogadlak.
Az elején tárgyalták Zalaegerszeg város képviselőtestületének határozatát arról, hogy a kórházi ftitel-tullépések ügyében Inditson fegyelmit Czobor Mátyás polgármester és dr. Jancsó Benedek kórházigazgató ellen. A kisgyűlés elutasította ezt.
Csányl Elek volt nagykanizsai városi végrehsjlónak a képviselőtestület nyugdij helyeit havi 20 pengő kegydijai állapított meg. Csányl fellebbezett ez ellen. A kisgyűlés elutasította Csányi fellebbezéséi.
Nagykanizsa ulburkolásl összegéből megmarad! 50.00 pengő felhasználása tárgyában, továbbá a 20-us honvédemlékszobor leleplezési költségei tárgyában hozott nagykanizsai képviselőtestületi határozatot a kisgyűlés jóváhagyta.
Sümeg halározalol hozott, hogy a főjegyzőiének 700 pengő, blrájinak 400 pengő és a többi alkalmazottaknak fejenként 60 pengő jutalmat ad. A kisgyűlés a főjegyző jutalmát 270 pengőre, a bíróét pedig 200 ra szál-lllo\'ta le.
Nemesboldogasszonyla és Alsó-páhok, É«enlöld és S\'rmellék, Eg-reggy és Hévlzszenland-ás, Zala-köszvényes és Felsőpáhok egyesítését a kisgyűlés elulasilolla.
A kalapácsos rablógyllkosság elkövetésével legújabban két eltűnt kecskéméti segédet gyanúsítanak
pitolta, hogy épp a kalapácsos vo-natmerénylet időpontjáén tűnt el Kecskemétről egy kárpitos-segéd és annak iparoslársa. A segéd lakásáról kellő kalapács és három harapófogó szintén eltünl. A gyanú azért irány ult az eltűntekre, meit a nyomozás Borán kiderült, hogy mind a kellen már hosszabb Idő óla haragban voltak Slelnherzzel.
Cegléd, április 2 Az ilteni rendőrség ma több városba küldte delcktivjeit, akikiöl fontos és a nyomozás eredményéi erősen befolyásoló jelentési vár. Oiyan adatok is vannak, hogy Sleinherz sejtette, hogy élele veszélyben forgott, mert egyre kötötte az élelbiz losllásokat.
Kecskemét, április 2 A kecskeméti rendírség mcgálla-
Rejtélyes éjszakai rablótámadás ügyében nyomoz a nagykanizsai rendőrség
Ádám Istvánt eszméletlenül, mellén szúrt sebbel találták a Tavasz-ulcal árokban
Nagykanizsa, április 2 Szerda este óla rejlélyes szutkálás Ugyéb\'n nyomoz a \' nagykanizsai rerdőrség, idáig azonban eredmény nélkül, mert a súlyosan megsérült és még mindig eszméletlen állapotban lévő Ádám Istvánt nem sikerült még eddig kihillgalnl.
Farkas rendőr szokásos etli ellenőrző körútját végezle szerdán este, amikor a Katonarélen a Tavasz-utca 20. számú ház elölt
halk hörgés ütötte meg a fülét.
A nigy sötétben cs-k nehezen ludott Izijékozódnl, de annyit máris megállapítod, hogy a ház előtti árokban hörög valíki. Gyufát-gyujofl a rendőr és aminl levilágítóit az árokba, megdöbbenve fedezte lel ott egy ha-nyalfekvő ember körvonalait. A gyufa halvány fínyf mellett is azonnal észre lehetett venni az ismeretlen Ingmellén pirosló tenyérnyi vérfoltot.
A rendőr azonnal kileletouálla a
mentőket, akik az eszméletlen állapotban lévő emberi beszállitollák a városi közkórházba.
A kórli zban kikutatták a heszál-lilolt emher zsebeli ís a nála talált igazolványok alapján megállapitotlák, hogy
az áldozat Ádám István, József főherceg utcai lakossal azonos.
Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen ember előzőleg holtrészegre leittasodott és valószínűleg a korcsmából való eltávozása után Ütött rajta a késes támsdó. — Valószínűleg
rablógyllkosság! kísérlet esete forog fenn, mert egyetlen fittért sem találtak Ádám István zsebeiben. A merénylő szemlöl-szembe lámadia meg a majdnem önludallanságlg ittasodott embert és
hatalmas késszurást ejtett a mellén.
A kés, bár a szivnek voll Irányozva,
olcsó reklámárak i
Jó minőségű selyrmharisnya ............ P 1-95
Srlytm hirlsnya, hlblllan ............... P 2-fiu
Príma setyemtiartsnya garantálva......... P C\'BO
Píctl dlvMsokr.l, selymes ...... 1-15- 117170
Príma ku yabör keiztyű. nfil ............ P 7-so
Pitms szarvasbőr kesztyű, nói............ P T-—
Selytmuyakkcndft ............2 —1-^0— l 70 --80
Bécsi kcmlnygaltér ..................... p —>96
Csíkos selyeninadrág. hibátlan............ P
Prlnn selytm nadrág, hibátlan............ P a-75
Divatkerz\'yUk ..................a-ao -2. 1-80
Ehrenstein Károly.*
Horthy HlklAs-ut 3. ■aloxsr-háx.
193ft április 1.
szerencsire nem ért nemesebb szerveket.
A rendőrség csütörtökön több al-ka\'o.nmal Is érdeklődölt a kórházban Ád m István állapota iránt, de minden cselben azt a választ kapta, líogy
még mindig nem tért magához
és igy nem lehet kihallgatni.
A detektívek egyelőre azt igyekeznek megállapilani, hogy melyik korcsmából és kikkel együtt, távozott el Ádám Istvánt.
Bestiális merénylet
után megfojtotta a hét éves lánykát egy borbélyinas
Auxerre, április 2
Kedden délután az auxerrel erdő közelében meggyilkolva talállak egy hét éves kisleányt. A nyomozás megállapította, hogy egy 18 éves borbély-Inai voll a gyilkos, aki bestiális merényiele után megfojtotta áldozatát. A borbélyinast szerdán este elfogták és töredelmesen beismerte tettét. A esendőtök alig tudlák megvédeni a feldühödölt tömeg bosszújától.
ötévi börtönre Ítélték
a kairól török követ ópiumcsempész sofförjét
London, április 2 (Éjszakai rádiójelentés) A rendöí-\' ség bizalmas uton értesüli arról, hogy a kairól török követ soffőrje nagyarányú ópiumcsempészéssel foglalkozik. Postásnak öltözött detektívek figyelték hónapokon keresztül a soffört és kiderüli, hogy a követség aulóján szállította a csempészárut. A bíróság most 5 évi börtönte és 1000 font pénzbüntetésre ítélte az ópiumcsempész Eoffórt.
HIRDETŐINKHEZ. Felkérjük igen tisztelt hirdetőinket, hogy lapunk húsvéti számába szánt hirdetéseiket ma délig hozzánk juttatni szíveskedjenek, hogy nagyobb terjedelmű lapunkban részükre jő elhelyezést biztosíthassunk.
A „Zalai Közlöny"
kiadóhivatala
rdmagiauvk a« érdemes
krtnlnal keroakedelmfll 6a Ivari
1 NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR I
.Grünfeld férfiruha áruházban!!.
Mindent megtalál legnagyobb választékban, legolcsóbb árakon, elismerten jó minőségben. Ha szereti a szépet, jót és olcsót, Ön is csak otMog vásárolni!!
1831. április 3.
ZALAI KÖZLÖNY
k nagykanizsai törvényszék megnyitotta\'a osfidfit Valkó Lajos és társai ellen
Nagykanizsa, április 2
A nagyrécsel uradalom élet-halál harca a legutóbbi kényszetegyezség óla a tegnapi napon döntő fordulathoz éri, ami a mai súlyos gazdasági kllzdelemben pontot tesz a hosszú vajúdás után. A nagykanizsai törvényszéken Nóvák ] nos volt országgyűlési képviselő, földbirtokos jogi képviselője, dr. Bakos Qéza nagykanizsai ügyvéd ulján a csőd megnyílását kérle elrendelni Valkó
Ágoston és társai nagyrécsel földbirtokosok ellen. A lanács, értesülésünk szerint, Valkóék kihallgatásának mellőzésével megnyilo.la a csődöt a tegnapi napon Valkóék ellen és C6Ídtömeggondnokul dr. Berlin József ügyvédet rendelte ki.
A kényazeregyezségi eljárás alatt dr. Kuhár Oltó volt a vagyonfelügyelő, A törvényszéki tanács végzése még tegnap a törvényszék hirdetőtáblájára került.

Elfogták mecenásomat, a híres feltalálót
A híres feltaláló neve: Kaály-Nagy Andor, volt csász és kir. tengerészkapitány. Neve Zalában sem Ismeretlen, mert ezelőtt kél évvel nagy zajjal és óriási előkelőséggel vonult be a balatonedericsi volt Pulhednyl-kastélyba. A Pulheányl bárók, ha visszatértek volna kastélyukba, bizo nyára maguk ciudálkoztak volna legjobban a tengerészkapitány elő kelőségén és merész tervein.
Egyik terve az volt, hogy a ha-latonederlcsl parton modern és elő kelő strandot épít.
Felkerestem a kapitányi és megkérdeztem : honnét veszi a pénzt a strandhoz ?
— Az nálam nem probléma — mondotta főurl leereszkedéssel, — mert nagy találmányomért hatalmas összeget kapok.
— Ml az a találmány ?
— Az egy kolosszális készülék, mellyel az elsülyedt hajókat kl lehel emelni a vízből.
— — X...
A dusfantázláju kapitány egyik ámulatból a másikba ejtett.
— Angol—német—francia—amerikai—olasz tröszt alakul és találmányom segítségével a hajók ezreit
• • emelik kl a mélységes tengerfenékről ■ Képzelje el, mennyi kincs van azok ■y.ban a hajókban...
Megpróbáltam elképzelni és kérem jiönl, kedves olvasó, szíveskedjék ha-xmsontóképen megkísérelni. Tessék gon -íXtdolkoznl azon: hány föníciai, görög, . római, angol, portugál, spanyol, német slb. slb. hajó sülyedhetell alá évezredek folyamán ?... • Elképedve néztem a kapltány-fellalálóra:
— Uufm, ez kolosszálisI... MII flzeinekMzirt?.l Hisz... hisz...
— Találmányomat már csak haza fluságból sem adhatom olcsóéri és ezenkívül a tröszttől százalékot kérek
— De, uram, ha az én nagybátyám ezelőtt husz \\4vvel elindult volna Amerikából egy láda ékszerrel és ha azokat önök kiemelik, akkor én kö vetetem a kincsemet...
A feltaláló megnyugtatott :
— Mindenki, aki tulajdonjogát igazolja, egyharmadot kap, hisz a ml hasznunk Így is órásl lesz, de szerencsés lesz az emberiség Is... Na, nem?
— Hl-lgert...
— Hanem, kapitány ur, önök annyi aranyat hoznak félsz... akarom mondani — hajósztnre, hogy az arany
.\'<• lecsúszik...
— Az valószínű...
Ezt nagy feltalálóhoz Illő komoly-tággal mondotta.
— Kérem, nyilatkozzék a strandról ?
— Hát, kérem, meglesz mindama kényelem, amit a tengeri fürdőkön láttam és — ezt aláhúzva jelentette kl — mindama szórakozás Is Modern, olcsó, Üléses és csakhamar világhírű fürdő lesz a balatonedericsl. Én a hatalmas összegemmel hazámat akarom szolgálni.
Anitán a kapitány u. szíveskedett érdeklődni balatoni munkáim iránt is.
— Van e kiadója, író ur ?
— Egyre már van!"*
— Többi müve sorsát pedig én veszem a kezembe...
...És most az hallom, hogy az én híres mecenái jelöl emel elfogták Székelyudvailielyen. meri állítólag nem Is volt lengerész, aiulán a találmány Is csak mese.
A balalonedertcsl kastély Is várja a nehezen Induló tavaszt. Majdnem olyan szép panoráma nyílik belőle, min! a közeli remek balatongyöröki kilátóról. A kastély egyik ablakából egyszer félóráig magyaráztam Badacsony szépségét a kapitánynak. Melletlünk bájos, fiatal asszonyka dili, egy dusga;dag pesll ügyvéd özvegye, a kastély úrnője, uz ál-kapitány felesége, aki állandóan szomorú volt.
Megkérdeztem:
— Nagyságos asszony, nem büszke az urára?...
Az asszonyIjedten,, esudáikazva nézett rám. Később azonban elmosolyodott és halkan ennyit mondoll:
— Igen...
Pedig akkor még az asszonyka keveset sejtelt. Azt semmleselre sem, hogy a balatonedericsi urakhoz oly .büszke" és .gőgös" erdélyi ,ui" nagymestere a hozományszéuelgésnek. Majd a nyomozásból kitűnik: hány felesége van az apró, merészfellépésü, tlőkeló erdélyi nzsentri"-nek.
fi. Subó iyula
Manoílescn lemondását
* király nem fogadta el
Bukarest, április 2 (Éjszakai rádiójelentés) Csütörtökön délben Manoilescu kereskedelemügyi miniszter személyesen nyújtotta át lemondó levelét Mironescu kortnányelnöknek, aki azl a király elé terjesztene. Károly király nem fogadta cl a lemondást és felszólította Manollescul tárcája további vezetésére.
tavaszi vásár
április 8-ig.
Divatujdonságok naponta érkeznek
SINGER
divatáruházba.
Sifon.......—-60 P
Mosódelain divatmintákban . . —\'70
Kartonok......—\'7 O
Valódi kézinyomásu festő . . —\'7o
Fehér pique \\.....—"SO
Fehér mintás batiszt . . —*SO
Szakajtóruha.....—*65
Törülköző színes széllel . . — 90
Gyapjú delain.....2\'—
Sima műselyem, összes színekben .......1-20
Müselymek szép divatos mintákban .......1\'30
íDuplaszóles mintás grenadin . J-—
Mintás kordbársony . 2\'SO
Tweed ruhaszövetek . l\'5o
Gyermekruha szövet . . . 3-—
100 cm. széles sima szövetek
színekben......1*5©
Ti^ta selyem aeppí Úi tilee.nWlll CllfctB • 3-—
Tiszta selyem japones 94 cm.
széles ... ... 2\'—
Mintás foulard .... 3-—
140 cm. széles gyapjú férfiszövet 4\'—
Nehéz fekete creppe de chine SíXÍU —
A véaár alatt felgyülemlett maradékok jutányos árban kaphatók.
Az olcsó kirakatárakat tessék megtekinteni I
2alai közlöny
1631. április 3.
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁR!
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, úgyszintén kosztüm és tavaszi kábái szflvetek, kész ruhák, férfi és női szflvetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné, IekIitia • meg duaan felszerelt raktárunkét minden véfe\'kénysier nélkül.
WEISZFELD ÉS FISCHER divatáruháza a Gólyához.
A házadómentesség meghosszabbítása
Nagykanizsa, április 1
A polgármesterhez most érkezeit meg a pénzügyminiszter rendelete a házadómenlesség meghosszabbításiról. Eszerint a mlnlszler a tavaly engedélyezeit 30, illetve 25 évi rendkívüli Ideiglenes házadómenlesség hatályát 1933 végéig megliossiab bilja.
A rendkívüli ideiglenes házadómenlesség kedvezményében azonban a rendeletben felsorolt (érdietekén emelt uj épülelek is csak abban az cselben részesíthetők, ha az ípülel a hivatkozott rendelet III. ponljában felsorolt feltételeknek megfelel és ha a városi építési szabályrendeleiben elöi I nagyságú telken épült. A telek nagysága épületeknél azonban 100 négyszögölnél kisebb még akkor sem lehetj ha azt a szabályrendelet eselleg kivételes cselekben meg Is engedné. Ha az uj épület valamely lebontott épület helyére emeltetell, a rendkívüli ideiglenes házadómenlesség kedvezménye kiterjed az uj
épület e^ész terjedelmére. A hizadó-mentesség kedvezményében részesíted uj épületek közül rendelet I b. (1. és c.) 1. ponljában felsorolt leiü-\'elen az 1931-1933 évben emeli uj épületeket 20 évi községi póladó-menlesség illeti meg. Minden más esetben a rendkívüli ideiglenes házadómenlesség kedvezménye cssk az állami házadóra terj-d ki Felhatalmazza azonban a pénzügyminiszter a város képviselőtestületét, hogy
azokban az esetekben, amikor a telektulajdonos az u\'caszélesbbilés, illetőleg u\'canyilás céljaira telkének több, mint 10 százalékát köteles leadni, az uj épületet 1—5 évig terjedhető rendkívüli községi póladó-mentesség kedvezményében részesíthesse, Illetőleg a fentiek szerint engedélyezeit 20 évi községi pótadómentesség larlamát 1—5 évvel meghosszabbítássá.
A kis8Örházi véres szerelmi dráma ügyében befejezték a vizsgálatot
A bűnper aktái a nagykanizsai klr. ügyészségen — A főtár gyalást májas Il ire tűzte ki a törvényszék
Nagykanizsa, április 2 Az ulóbbi idők egyik legmegrázóbb szerelmi drámája zajloll le december 7-én a nagykanizsai Kissörházban, a
Ritscher-féle vendéglő egyik szálló dal szobájában, ahol Orbán Antal 28 éves asztalossegéd Mannlicher fegyverrel agyonlőtte Kovács Mária nevü fiatal leányt. Állítólag közös elhatározással akartak a halálba menekülni,
mert a leány szülei nem akarták, hogy a leány Orbánhoz feleségül menjen. A fiatalember magára is fordította a fegyvert, azonban ebben a pillanatban betörték a szállodai szoba ajtaját és megakadályozták teliének véghezvitelében. A leányt a kórházba száliitották, ahol percek alalt kiszenvedett. Orbán Antal azóla a kanizsai klr. ügyészség foglya.
A fiatal szerelmes letartóztatásával kapcsolatban a legnagyobb apparátussal megindult a nyomozás, hogy tisztázási nyer jen az a kérdés, Igaz-e, amivel Orbán védekezett, hogy kDzOs elhatározással akartak meghalni, meri nem lehettek egymáséi Hónapokon át folyt a vizsgálat és rengeteg tanú kihallgatása, mlg most befejeződöli és a bünügy aktái átkerüllek a klr. ügyészségre, ahol még ezen a hélen elkészül a vádirat Orbán Antal ellen. A főtárgyalás május II én lesz.
Az Oíbán-ügy tárgyalása elé egész Nagykanizsa közönsége nagy izgalommal tekint.
A Tudor Accamalátorgyár Rt. által gyártott
\\A12TA
A< HMI uroh
rádiókészülékekhez és automobilokhoz
szalmlákraentes, savmentes xaeb-lámpaelemek és száraz «»Adt«lepak
ttlfllmuthaUlltiK*. Mlodtnfltl lupbil&k.
Tavaszra készített eredeti modelljeink raktárra érkeztek.
Az árak a mai gazdasági helyzethez viszonyítva ls Igen olosóra vannak szabva, dacára annak, hogy az áru minősége teljesen kifogástalan és minden egyes párért felelősséget vállalunk.
A legfinomabb lukszuscipök ls minden képzeletet felülmúló választékban vannak raktáron.
Világhírű Llchtmann clpök egyedérusitésa.
Gyermekcipők óriási választékban, Jutányos áron.
KérjUk kirakatkiállitásunkat megtekinteni.
^^ ___ _ _ r
SZABD cipőáruház
Horthy Miklós-ut I.
l&l. április á.
Bethlen Inkén tSlti a húsvétot
Budapoat, április 2 Bethlen Islván giól miniszterelnök nem Budapesten tölll a húsvéti ünnepi kel, hanem Inkéreulazik, ahonnan clak az ünnepek ulán lér vissza a (óvárosba.
■int a cséphadaró, agy verte anyját seprővel egy becsehelyl gazda
A brutális embert fogházra ítélte a bíróság
Nagykanizsa, április 2 Ifjú Németh Pál becsehelyl gazdaember együtt lakik édesanyjával, papp Katalinnal. Németh apjának ez a második felesége. Mikor az Öreg Németh meghalt, a házat második feleségére hagyta Ifjú Németh, noha egy házban lakott mostohaanyjával, teljesen elkUIOnitve élt tflle, még az Istállói is kelléo zlolták A fiul azonban állandóan furla az, hogy i.pja mostohaanyjára Íratta a hlzát. Pedig mostohaanyja nevelte fel fit és les vé relt is. Az összezördülés igen gyakori volt kOzOtlük.
Egy napon Ifj. Németh Pál a hegyről jOlt haza. Az alkohol h dolgozhatott már benne, meri amikor udvarukba belépett és mostohaanyját meglátta, éktelen düh\'e fakadt, elővett egy közelben levő seprőt és azzal ugy verte a szegény mostohát, hogy 12 sebesülést kapóit a szen vedetl ütések nyomán. A szegény asszony, akit a fia miskor is megvert, fel jelen\'ette fiát, aki ezért került a-kesykaniaaai törvényszék elé.
Simon István, az egyik tanú azt vallotta, hogy Ifjú Németh Pál mostohaanyját ugy verte a seprővjl, mintha négy ember csépelt voln t. Ugy zuhogtak le az ülések. Nem •zerettem volna férfi létemre azt kapni, amit az a szegény asszony kapott. Elhűli bennem a vér, amikor láttam, mit csinál Németh — vallotta.
Majd a tObbl lanu került kihallgatásra.
Petrlcs József dr. védőügyvéd hatásos védelme ulán a bíróság, figyelembe véve az Összes körülményeket, ifj. Németh Pált három heti fogházra ítélte.
ÍALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 3, péntek
Rém katolikus Nlgypénl. Proleatáns: nagypéntek. Izraelita: Nlian hé 16.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat: I. Hé végéig a Mtrkly Belus gyógytzetUr fout 12.
<-iz?flrdó njltva .aggal 0 órJtél «l> (I éráig (hétfő, nerdi, péntek délutí.n kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-13 Húsvét két Ünnepén délután zárva.
Április 4, szombat
Római katolikus: Nsgyszomb. Protest. Izidor. Izrsellta: Nlszn M 17.
Csendes nagypénteki könyörgés
Siórom u bdnal szürke hamuját, Imára vált/a bűnét a telkem, nyu/tsd felim. Uram, szögverte Jobbod, hadd ragadjam meg békére lelten.
Sok farizeus kínozta szivem, Pilátus-szavak verték a partot, ez a ctuj vihar, mely soká tartott most egyre lassul, csitul a vizén.
Olyan áttetsző a szivem mosl már, melyén csillognak gyönggyé vált könnyek, meglátnod őket Neked Is könnyebb, nem fedi többé a bílnös szennyár.
Etébed viszem: mosl vagyok útban, mindje Igazgyöngy, nem topott, talmi Jogaitd kegyesen, nem fog megcsalni, mert a könnyekben sohsem hazudtam.
Szórom a bánat szürke hamuját, Imára váltja bílnét a lelkem, nyújtsd felém. Uram, szögverte Jobbod, hadd ragadjam meg békére lelten.
Dávid Magyar József
— Lapunk legközelebbi száma a nagypénteki munkaszünet miatt szombaton este jelenik meg. Ez lesz a hasvéti ünnepi szám. _
— Elhuny! plébános. Gál islván kiérdemesült kerkaazentmikldsf plébános 70 éves korában elhunyt. A megboldogult a zalai papságnak egyik kiváló tagja volt. Temetése Szombathelyen lesz
— Húszasok bajtársi összejövetele. Az uzsoki biró Szurmay Szndor gyalogsági tábornok nevét viselő volt nagykanizsai 20 ik honvéd és népföl elő gyalogezredek Budapesten laitözkcdó tisztikara, 1931. évi április hó 8 án, szerdán este 8 órakor a Tiszti Kaszinó IV., Váci-utca 38. sz. alatti Posch-féle vendéglő külön termében bajtársi összejövetelt tart.
— A feltámadási körmenet
előző számunkban kflzölt sorrendlében változás lörlént. Eszerint: 12. DSA vasul forgalmi személyzete, fülöházi személyzete és osztálymér-nlkfég személyzele.
— Az Izr. Leányegylet müvész-hangversenye. Nagykanizsa mindig az a város volt, amely nemcsak a maga tehetségeit taszitotla el lehetőleg |ó messzire magától, hanem még más vidék tehetségei! sem lürle jó szívvel a falai közöli. Megbuktattuk Jókai Móri, megbuktattuk Wlassics űyulát... Művészeink is el-elltagylak bennünket, igaz, hogy nem is nagyon tartóztattuk őket. Lassanként kezdünk erre ráeszmélni. Egy Ilyen ráeszmélés-féle az Izr. Leányegylet április 11-IhI hangversenye, amelyen a Leányegylet szárnyaibontott mUvész-leányal lépnek a dobogóra. Forlnl Fischer Böske a külföld csak beérkezetteknek kijáró tapsainak visszhangjával hazatérő kani/sai „Hamupipőke" hercegnője. Székely Lilly, a kis Pestre származott hegedumüvésznőnk, akinek első müvészcipőit itthon Hofricbter Emma, majd a városi zenei-kóla füzögetle. Vigül Rosenfetd Ber:l, akinek rohamos fejlődését zeneiskolánk hangversenyein lálhalluV. ö< hárman lépnek a nagykanizsai közönség elé és ahogyan a hangverseny Iránt való érdeklődés mutatja, Nagykanizsa most megtagadja önmagát és szeretettel ö\'eli msgához müvészgyermekelt Jegyek Vágó Hlalszerlárban már kaphatók. _
A Sab/dn—V/vdry Ugy eplíóyusa
Dr. Sabldn Gyula vlamMavonía /al/etoaMséZ
Nagykanizsa, április 2
Dr. Sabján Oyula városi tisztl-ügyész beadványt adott a nagykanizsai törvényszékhez amelyben UJ-váry OSza ellen tett feljelentését visszavonta, miután már Ujviry a kellő elégtételt megadta.
Az Angol-Bank kamatlába
London, áprilla 2
Az Angol Ban< mai ülésén 3 százalékban állapították meg a kamatlábat.
Cábmosds a plébániatemplomban
A nagycsütörtöki szertartásoknak legkiemelkedőbb és legmcghatóbb aktusa a lábmosás volt. A templom vnló\'mu ama Coenaculum hangulatát keltette, amelyben a Mostor először végezte az alázatosság legnagyobb tényét A hívek etalkalomra zsúfolásig mogtöltöt-ték a templomot, mórt Ilyen szertartás mostanában nom fordult elő városunkban. A nngymlso végoztével a plébános, mint exemt szerzetesrend elöljárója Krisztus példáiét követve, az előirt ceremóniák mellott megmosta tizenkét alattvalójának a lábát. A szent meghatottság ünnepélyes csendje tartotta fogva a Jelenlevők szivét. Sokaknak pedig könny szökött szemébe, amidőn maguk előtt látták megismétlődni a a krisztust alázatosság csodáját. Egy gondolat foglalkoztatott a szertartás alatt, hogy milyen kifejező Is az egyház liturgiája, amidőn oly élethűen állítja elénk a tanítványai köréből búcsúzó Meitert. Olyannyira közel áll »z emberi lélukhcz, hogy nem ls tudja nélkülözni, sommltéte megnyilvánulásában sem. Mert a vallásos érzés olyan régi, mint maga az emberiség. Az Irodalmat és művészétől ogysránt Inspirálja, a költészet innen nyer uj motívumokat. a festészol pedig a természetességet és a bájt kölcsönzi. Az egyházi ének szlvbomarkoló melódiája a losváltozntoaahb érzolmekre hangolja a leiket. A nagyhét telve vnn liturgikus szépségekkel, csak lélekkel kell a szertartásokon réKZtvennl.
Hn valami, ugy kOlónöaop a konverUták lélektana ezt Igazolja. Hányan akadnak, akiket semmiféle argumentum nem győz mog, aktkot az omberl ékesszólás bármily művészt tökéletessége sem hódit meg. de Igen Is lebilincselt az ember lelkéhez szóló liturgikus ténykedés ügyetlen mozzanat képes egész evangéliumi eseményt elénk tárni, miként a Tegnapi lábmosás szortartás Is. A püspöki templomokban minden évben elvéjpdk. Nálunk nom emlékszem, hogy mikor tartották meg ezelőtt Pedig mondhatom, hiányos toll volna a húsvétra való előkészület cino szertartás nélkül. így Jobban tudjuk értékelni az alázatosságot, amoly a azomiru trianoni sorsban oaztályreezül Jutott azámunkra.
A megaláztatáa nyomán eszünkbe Jut, hogy követi ozt a győzelmi alleluja. A remény, hogy a magyar sors tragédiának Is lesz győzelmi (lnnope. Mosl csak Joromládok járják, do bízunk, hogy reánk virrad az ünnepek ünnepe.
íme n liturgia mennyi vlgaaztaló gondolatot rejteget a vérző magyar szivek számára ls. |vp
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések l Csütörtökön a kőmér-sékltl: Reggel 7 órakor —1, délután 2 Irakot +7, este 9 órakor +3.
felhőzet : Reggel boralt, délben és este ttllta égboltozat
Szélirány Reggel éa délben északkelet, este délkeleti szél.
(Éjszakai rádlijtUrdis) A latasralá-ftal latéul aaU 10 érakar |a-Isatla Déli légáramlás, ta.ábbl h«anaatke4éa várhat*.
Mélyen leszállítottuk árainkat, hogy megkönnyítsük a tavaszi bevásárlást.
ScOUtX ÁruQdLSC Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza.
hatalmas siker legyében tart.
Zalai kózlÖnV
Ma eate egy JO lábfdrdö
Szt. Rókus lábséval
TYWSHMEX \'•BfaxBém fasvA** ~ "BÜTYNSW*
Mtgszabadul szenvedéseitől UJ Mfca laul
nagy uoraig Sít. Rókui lábaó ára IP 38 flllár.
— Egy kislánynak három ujját levágta a szecskavágó. Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt szerdán délután Tamás János balatonmagyarodi gazdálkodó portáján. Az udvaron játszott Tamás gyermekeivel a szomszédban lakó Suslecz Mlrla 8 éves elemista kislány. A gyermekek elóször a szalmakazal közül kergetőztek, majd egyiküknek az a szerencséilen ötlete támadt, hogy játszanak a szecskavágó géppel. A gyermekek körülfogták a gépel, hajtani kezdték, Sus-lecz Mária pedig az etetőt tömte kukoricaszárral. A gyermekek vidám lármájál egyszer csak Suslecz Mária velőtrázó sikolya szakllolla félbe és amint odanéztek kis Játszótársai, elszörnyedve látlák, hogy |obbkezén, a mutató-, közép- és gyürüsujj helyén csak hároin vérző csonk áll. A kislány három ujját levágta a szecskavágó. A szerencsétlen kislányt a mentők szállították be a nagyka-zsai közkórházba, a balatonmagyarodi csendőrség pedig nyomozást Inditoil annak megállapítására, hogy kit lerhel a felelősség.
— A kórházi kápolnára May Mária tanítónő 5 pengőt adományozott szerkeszlöségünk gyüjlőivére.
— Huiipar.-rak í gyeimébe! Felkérjük a húsipari szak- éa kartársakat, hogy a tollámadáal körmenetben valláskülönbség nélkül minél nagyobb számban résztvonni Bzlveakedjenek. Találkozás délután tél 6 érakor a Cintóriumban. A Húsipart Szakosztály elöljárósága.
— Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat.
— Pusztított a vörös kakas. A zalaegerszegi hjftárban levő Szent-erzsibeihegyen az éjszaka nagy tűz ütötl ki. Bekes Károly háza nagy lángokban égelt, mialatt a gazda családjával a házban aludt. Akkor ébredtek csak fel, amikor már a hőség elviselhetetlen volt a lakásban. Csakhamar olt termettek a szomszéd községek tűzoltói, de a nagy szélben hiába voll minden munkájuk. Ugy a ház, pajta, gazdasági épület a benne levő teljes felszereléssel és gabonával, mint az átálló is teljesen porrá égeti. A tűzoltóságnak köszönhető, hogy a szomszéd házak és épületek Is nem leltek a Iüz -martalékai a ■hagy szélvészben.
■= Uraim I Húsvétra príma minőségű férli cipőt már 14.80-tól kaphat az Ideát cipőáruházban.
= Nagykanizsán Is megnyílik május havában a közismert Kopsteln butoráruház. Addig is dl|mentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunántulra elsőrangú mübulort.
Holdfogyatkozás
volt csütörtökön este. Nyolc órakor kezdődött és Nagykanizsán Is gyönyörűen vált látható a tiszta égen, ahogyan a telehold fényes korongjára rákuszott a föld árnyéka és azt lassan egészen eltakarta. Fél kilenckor már teljesen sötétbe borult a hold arca. Ez a nagycsütörtök! teljes holdfogyatkozás este 10 óráig tartolt és egyike volt az egész Középeurópában látható legszebb holdfogyatkozásoknak.
— Csendőrkézre került egy veszedelmes betörő. Barcsról Jelentik: Mind gyakoiiabbak voltak az utóbbi időben a betörések Barcson, ugy, hogy a halóságok mindent elkövetlek a merész betörő kézrekerl-lésére, ami azután tegnap sikerült is. A csendőrök elfogták Paplcs József rovottmultu csavargól, aki beismerte, hogy ö kövelle el az ulóbbi Időben történt lopásokat és betöréseket Átadták a klr. ügyészségnek.
— Nagy választék női és férfi fehérnemüanyagokban Singeméi.
— Az uj 26-lk m. klr. osztály-sorsjáték Iránt óriási a kere lel, mert 84.000 sorsjegy közül 42.000 nyereményt sorsolnak ki állami ellenőrzés mellett, tehát minden második sorsjegy nyeri Hatalmas összegek 300.000 P, 200.000 P, 100.000 P Is nyerhetők összesen közel 8 millió pengő készpénzt sorsolnak ki. Huzá-Bok április hó 17-én kezdődnek. Demblnsky B. Jóárusltó, Budapest, II. ZMgmond-utca 8. mai hpunkhoz mellékelt egy kartonlapot, melyről kérjük a ,Rendelölapol" levágni és kitöltve még ma postára adni. Fizetés csak a sorsjegy vétele után. Minden egyes sorsjegynek egyforma a nyerési esélyei Véletlentől függ az ön szerencséje Isi Könnyen lehet, hogy az ajánlóit szerencsetorsjegy által ön is, — mint már oly sokan — nyer nálunk és gazdag leszi Ne mulassza el az alkalmat I Aki mer, az nyeri
— Építőipari tanfolyam záróvizsgája. A fémipari szakiskolával kapcsolatos építőipari léli tanfolyam záróvizsgája lezajlott Ferenczy Emil miniszteri tanácsos, iparoktatási klr. főigazgató elnöklete alatt. A vizsgán megjelentek a város képviseletében Király Sándor műszaki tanácsnok, az Ipartestület résziről Kertész Béla épitészm&nök, ezenkívül számosan a végzeit növendékek közül és a teljes tantestület. A tanfolyamon résztvett 18 tanuló, akik közül 6 vidéki az intézell internálusban nyert elhelyezést (lakás és ellátást havi 50 pengőért, amelyből az állam 50 .. kedvezményi adoll), 2 a közelvidék-ről gyalogszerrel járt be, 10 nagykanizsai volt. Egyebekben foglalkozásra nézve 1 kőműves Inas, 14 kőroüves-segéd és 3 ács segéd. Az eredmény általi^ in klelégilő, sőt itt-ott kimagasló teljesítményt láthattunk. Külön emliiendő a szak-rajiokban eléri brilliáns eredmény. A bizonyitványosztás a hó végével, a tanfolyam bezárásakor volt. Megemlítésre érdemesnek véljük még, hogy ezt a nagyfontosságú és hézagot pótló tanfolyamot az álla n és a város tartja fenn ; Nagykanizsa város tanévenként 1300 P-vel járul fenntartásához. Úgyszintén a várost illeti a köszönet azért, hogy Vécsey Barnabás v. építész és Wallgurszky Bela v. mérnök urak a tanfolyamon a szaktárgyak tanításában a tantestületnek Jelentős segítségére vollak.
HOlgyeim I Húsvétra príma minőségű női cipőt már P 12 80-tól kaphat az Ideál cipőáruházban.
— A zalaszentbalázsi tanító 3 hónapi fogházbüntetése, mint Jelentettük, jogerőre emelkedett. A szemérem elleni vétség elmén hozott Ítélet végrehajtását azonban a törvényszék az Ítélet meghozatalakor felfüggesztette, igy léhát a tanítónak a büntetést kitöltenie nem kell.
NIKOTEX
megtartja, amit igén még az arfts dohányosnak is megvédi az egészségét!
Ragadja meg az alkalmat és
huivéti szükségletét
szerezze be
Ármuth Sándor és Fia áruházában
BAZÁR UDVAR
CIpö, játék, porcellán, bőrönd, üvegáru és háztartási cikkek mélyen leszállított árban kaphatók.
Kápkaratsk
nagy válautékbas
Telefoni B9I.
Gyarmskkoosik I
i legújabb khltelbei
1931. április 3.
Csepel Fölerakat
Pő-ut 13.
Ingyanea garantlAlis javító műhely I
Csepel kis motorkerékpár compteii
áia P 495"— Csepel kerékpár completi
ára ... P 18B-— 12 hónapra Csepel varrógép P 380*— 2\'/»éVrc
Nllunk vásárolt motorját, kerélpiittt varrógépét (garantálta hibáit) lel|:len ingyenesen javítjuk, torolt alkatiinét azonnal díjmentesen kicseréljük 111 __„_ni
A szomszédasszony harapás kutyája
Nagykanizsa, április 2 Hónapokkal- ezelőtt történt, lio^y Pola községben özv. Sós Györgyné Ács Katalin szomszédját, Tóth Ferencet álhivaita Tólh nem tudta, hogy Sósné kutyája rendkívül vad lermészeíü és már többeket megharapott. Oyanutlanul átment Sósné udvarába, ahol a kutya rátámadi, a combjába hirapott, ugy, hogy fel kellelt szállítani a Pasteurbe. Tóthot hazabocsájlolták Budapestről, azonban csakhamar újból ágynak dőli és rövides n meghalt, özvegye persze azon íriszemben voll, hogy ez a kutyahirapís folytán történt, de a boncolás kiderítette, hogy más betegségben halt meg. Sósnét gondatlanság miatt felelősségre vonta a bíróság, mert nem kötötte meg a kutyáját. A blróiág a bizonyítási eljárás után özv. Sós Oyörgynél 100 pengi pénzbüntetésre ItéMe, vagy nemjizelés esetén 20 napi elzárásra.
tokaji szamorodni
Uaran ált
validl ______
literenként la eleaSa termelőnél Caengety-ul 6. (emelet), ino
= Szép divatos köpeny, kosztüm és ruha kelmék érkeztek — Slnger divaiáruházba.
— A Keszthelyi Levente Egyesület április 6-án este 8 órakor, a Bocskai összes termeiben műkedvelő előadással összekötött láncestélyt rendez, a szegény leventéknek sapkával való ellátása céljaira. Színre kerül a Oylmesl vadvirág c. népszínmű.
— A zalaszentjakabl Tűzoltó Egyesület husvéivasárnjp és következő vasárnap tánccal egybekötött műkedvelő szinelőad Jsl rendez. Színre kerül Csite Károly népszínműve: Hej, de szép a lakodalom I
— Halászati tilalom a Balatonon. A;Balatoni Halászati Rt. kérelmére a kivételes Időjárási viszonyokra tekintettel a földművelésügyi -miniszter az egyhavi általános halászati tilalom kezdetét oégy mapra kitolta s április l-e helyett április 4-én éjfélkor kezdődik a tilalmi idő, ami május 4-én éJJtl 12 érdig tart. Ez alatt az idő alatt a Balatonon minden halászat tilos.
A SINGEK VARRÓGÉPEK
Ntes A\'LEOdOBBAKI
1931. április 3
BftDTUMIH
(rsrawNrdá)
tLSŐHAÜOU HŰI ÉS
8ZIWBYÓGYF0HDÖ,
A legújabb gyógymódszer szerint berendezed acél, vasláp (Moor) és természetes szénsavas .Pezsgő fürdők". Vlígyógyintézetl
Teljes ellátás fürdőkkel egyült elöidényben: 12-50 S.—15 S.-lg l
A randBrséfl mejrendszsbályozu ■ gondstlsa kerékpárosokat
Nagykanizsa, április 2 A szárazabb idő beálltával szinlc nap nap ulán érkezik bűnvádi feljelentés a nagykanizsai rendőrségre azok ellen a könnyelmű kerékpirosok ellen, \'akik igen gyakran ugy a saját, mint mások lesil épségét kockára teszik vakmerő és szabálytalan közlekedésükkel.
Minap este színién könnyen végzetessé válható baleset tirléril Kis-ksnizsán a Nagyrác-utca 12. számú h^* előtt, ahol Hajdú László csere-petme6ter, a gyalogjáróra lelhojlva, kerékpárjával elütötte a valamelyik kapuból kiszaladó Dolmányos Ferenc 8 éves tanulói.
A kisfiú szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedeti. A rendőrség azonban megindította a gyalogjárón kerékpározó Hajdú ellen a bűnvádi ellfrási.
Értesülésünk szerint a nagykanizsai rendőrség egyébként is a leg-könyörlelenebb Irtóhadjáralra készül a garázdálkodó és mások testi ép ségél veszélyeztető kerék pirosok ellen Különösen azokat fogják szigorúan büntetni, akik felhajtanak a gyalogjáróra, vagy az aszfaltozott ulakon eleresztett kormánnyal produkálják magukat.
— Különösen tavasszal kell nagyon vlgyásuunk az egéaxa güukie A komur és barátságtalan napok, köd, vlhsr és esö Illat hogu\'atunk Ingerült Elővigyázatosnak kell lennünk a/, élvezett cikke* megválasztásában, nehogy Idegességünk még toko-zódlék. Leglobb hatású a Hag kivé, az elsőrangú babkávé ; raegőv|a szivét és Idegeit, kolt-lnmentes és teljesen áitalmatlan. Az tte kiváló; zamata lelütmulhitatlan.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
Wzzei, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenüttt
Föi aktái.
ta ül Biten,
^ Király-utca 21. ts,.I.r SIS I
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Ujabb áresések az olasz marhapiacokon
További áresések várhatók - A legutóbbi olasz vásárokon nagy veszteségek érték a magyar exportőröket
Nagykanizsa, április 2 álla<kivlt<l
Tegnap érkezeit haza Milánóból Nagykanizsára a dunánlull állat-export egyik tényezője, aki havonta többször u\'azlk el Nagykanizsáról az olaszországi állatvás.\'rokra. Alkal munk volt vele hosszabb beszélgetést lolytatni az olaszországi állat-kivitelről. Kijelentette, hogy az utolsó tlz nap alatt, smely Időben háiom vásáron vett részt Olaszországban óriási áresések voltak a marhapiacon, Kilo^»ramonként 50- (SOccntcsimoval, ami a ml pénzünkben 15—18 fillérnek felel meg. Az ujabb áresés rendkívül érzékenyen érintette a magyar exportőröket. De nemcsak O\'aszországhau, hanem az Összes exportpiacokon Is visszaestek a marhaárak. Egy uj exporthutldm indult meg és ebből adódót a túlkínálat. A lengyel kereskedők rendkívül erősen forszírozzák az olasz piacot (a lengyel marha, teljesen megüli a mértéket, már ami marháinkkal, meri kisebb crontozatuak, több husi adnak.)
Az olasz exportpiac helyzetét legjobban bizonyltja, hogy a Dunántúlt és tőleg Zalamegyét elárasztó olasz kereskedők legnagyobb részt visszamaradtak és á jelenlegi kis exportunkat mlndOssze néhány magyar exportőr bonyolítja te.
A piac bizonytalansága miatt jóslásokba bocsájtkoznl nem lehet. Az egész világpiac felvevőképessége csökkent. fii ulóbbi időben az állat-export volt az, ami még rentábilisnak mutatkozott. Minden állam próbálta ennek folytán állatfeleslegeit exportálni. Romániában is estek a marhaárak Tehlt ezzel is még erösebb versenyt kapott a magyar
HAB
Hogy hogyan lehelne segíteni ezeken? A magyar államnak kell a magyar állatexportőrök hóna alá nyúlnia. Áldozatot kell hoznia a magyar államnak a magyar mezőgazdaság maihalenyész\'.és és állat-e xport érdekében. Nem utolsó dolog lenne, ha Magyarortzág csatlakozna a német osztrák vámunióhoz. Meg lehelne találni a régi összeköttetést az osztrák piaccal.
Mii hoz a holnap ? Mindenesetre a maihaexporlplacon az a helyzet, hogy ujabb áreséseknek nézhetünk elébe, ami a magyar általános gaz-daségt élet szempontjából is szomorú jelenség, ha csak a svájci kortitány újból fel nem emeli a magyar beviteli konligenst és sikerül a svájci piacon némi kárpótlást szerezni az eiasz piac katasztrólálls eseményeiért.
_ (B- R.)
Megszűnt a zalai nagy pótkávégyár Lentiben
LenU, április 2 Lenti Zalamegyének egyik igen é\'énk ipargócpontja volt mindég. A Qlaser-féle nagybérlelen egyre-másra megszületett az olajgyár, a lengyár, a pótkávégyár, a bőrgyár, stö. A krízis azonban sajnos itt is érez-(elte hatását. Az évek során át fennállolt Orion pótkávégyár mosl be-ezüntctle üzemét, gépeit pedig a Frank-gyár vette meg, amelynek üzemébe a gépeket már el is szállították. Elbocsajtollák a munkásokat és a tisztviselőket is.
A többi gyárüzemek közül a lengyár és az olajgyar rendesen működik.
Nagykanizsa szenzációja ai
„Ideál" cipőáruház húsvéti vására!
\' (v It Turul clpőftzlet helyiség, Főút 12.)
A nehéz gazdasági viszonyokkal számolva, árainkat a lehető legolcsóbbra szabtuk, hogy kevés pénzért jó cipőt kapjon. Áraink a sok kO/QI:
I. nőt cipők különféle kivitelben ...... P 12-80-tól
I. lérfi félcipők barna és fekete ...... P 14-80-tói
pr~ ülwdaia p*r olpSérl falal«aaéBat vAll.lunk I ~mm
HECHT LAJOS ÉS KIHOZ JEMNY
ltM (a Turul elpőfiztet volt vezetői.)_
»« _ ■ ____| Az újonnan krzdődő osztélysorsjáték
rigyeiem i áprms hó 17-20. húzására
Milhoffer* Kálmán tőeiárusitó
ajánlja közismert szerenoseszámait. HátmilliAhétszázezer pangö kerül kisorsolásra és lesz készpénzben kifizetve. Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 pengtt is lehel. Minden második sorsjegy nyeri
Sorajegyek „orsjegylrodámban, C.engory-ut 7. K. (Rapoeh-ház) éa lakásomon, 1M5 Zrínyi Miklós utca 49 siám alatt kaphatók.
■arajagjak érm s Egész Í4 P, tél 18 I\', negyed 6 I\', nyolcad S I\'.
SZIVE1
Zürichi sártat
Párta 10 94, Lom! VI 25 25Vl, Nawyork 81972VI urttasei 72 26Vl, Milano 7IWt, Madrid fő 80, ^mriwdtm 208 38. Bwlln 12378, Wien 73071/1. Sort. 3\'>6Vj. Prtza I5 39V1, Varsó 58 55, B«dapo»t M-IIVl "etgrtd 9-12, Bukarest ÍW,9j;».
TerményWíjdti
Buza Iszv. 15 fill., dt. 15.Ml. is a rozs — flll. esett.
Bon Hsxav. 77-aa 16 48 1S-55. 78-« 1860-18-70. 79-ea 1880 1618. M-u 1890 1830, durUnt 77-et 1524 -1838, 7 S-m 1940-1850. 7»-a 1860-1880, M-u 1810 1888 Rozs 1200-1220, Lak. árpa 1775-1800. tőr árpa 18SO-19 80, aat20 00 26 25 lugast H. 1460-
14 70, dnnántnll 1340- 1360, repce—--
- korpa 12 80 12 90
1 ktiitssli Mtasla Jsiiss-jsiTláM
VALUTÁK 4n»l L r-ÍO-r\'95 Bein h. 7B-80-79 90 CeSk. 16*90-1702 Dán k. <53-00-153-60 Dinár looi-trt-co Ootai 57I-1O-874-I0 Ptanda t. 77*30-22 60 Holt. 229-30 230 30 Lennel 63-96-64-35 Len 1-3S "42 Lm 4 12-417 Ltra 29 90-W-20 Márk. 1/623-136 80 Motvágl\'3 10-15370
ScWII 80-17 80 77 üjjdl. HM0 11080 ?»«dk. I53-20 I83-80
UbVIZAK Amál. 229*57-230-27 Belgrád 10*06 10*09 BarUn 136 37-13677 Brüsszel 79*82-79 87 Bukrueat 3 40 j 42 Kopen n. i»3-20 14360 London 27*83 2i*91 Madrid 6160-64 60 Mltaao 2M8S0-08 Newjor 872-70 74 30 Oaslo 183*28-198 68 Wlts 22-40-12*17 Prága 16-96-170I Saófla 4*18-4*17 »loctkh.l53 37-193*77 Vn»ó 64I5-04-35 Wien 80-M-i*r77 Zfirtch 110-21-110-81
Sertésráiár
Felhellés 2704, eudallan 626 — Etoő--<-nd« 1*22-1*23, szedeti 1*22 1-24 audett könte 1*14-1*16, könnyű 104-108. l-aő •n<t« ateg 1*10—1-12, tl-od rendű Ong ...... .....5 1*10—1*20.
102—106 angol •atdő I aírybnii 1*25-1*28, aalr 1*49 - 000, Ima I 50—1*88. mlonnáa télaertén 1*48-1*86.
Uaájs: Délsalsl Hyoaii it Lapkltáé Vállalat, Ragykanlzsái.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion i Nagykanizsa 78. tv.
Megbizható és nagyon jó cslraképességü
fiözelék-éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymak éi gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síuperlosilál, Thomia-saltak, Méaanlt rögén, Kátlaó. Mésualétrom, Caltel salétrom, atb. atb.)
különféle
gyümölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erűtakarmányok
atb. stb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nSvány-vódőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 13a
ZALAI KÖZLÖNY
193ft április 1.
APRÓHIRDETÉSEK
Az «pi<HiuotU»t« ülia 10 w lf »0 MMss Minden to-sbbl szó-dlja S M L. Vaaár tl ünnepnap 10 ázó\'g 80 fillér) minden további azó dija • Ml. Szerdán éa fwn-leksa 10 azólg 10 fillér, minden további azó dija • flll. Címszó a minden vastagabb bétából álló azó kél szónak számit-Utlk. Alláat keresőknek SOM engedmény.
»(M)|
. 1Saaaa«» ■lail a fafaalag** Maiialáa. aaáaláaáa albariláaa ><|lH allrs llaataaálk
DaM Caengery-utca 18. alatt 734 O M telek. 923
t^elál llazttlzlet olcaó éa |ó Horlhy Miklós ul IS. Stamplel cégnél 1536
•nalir fánykép«aák lénéie berendeled hIllón oaz\'ályon, elóhlváat, máao-Iáal, nagyit\' 1, a belyl viszonyokkal teje-len egyenlő árakban szakszerű garanllaval kész t Haláaz lolómüterme, Horthy Ml.lói-
ul 11., földazlnt. Telelőn 3 6.
1516
JMIo haazaált csukott modern Nflsh autó olcsón eladó. Teleion 197. Kaulmann Manónál I46Ö
NaallhaM bekebcleséne minden összegben a legelőnyösebben éa teggyor-ashban lolyóaJttst Ao.él loaéo péu-kflkeönközvetltó Irodáia Nagykanlzaa, Horthy Mlklóa.sl 2 szám. Ml
Kó-r.yu hajtékeeslk tlad:k Bazaó Sándornál. 617
Oll, panalo Budapest, V., H.ld-utoa IS., aján\'ja aiép, tiszta szobait, kitűnő kon>hi|ál mé\'sékell árakkal I Tele-Ion Autoo>a a 131 63. Ot vlllamoamegálló. egy autóbuszmegálló 1535
Teavaj kilója P 4 40 Vlds fllsztrllz-letében. 1445
Sa|át termésű klttlnő édaa rlallng boraimat lllerenklnt 62 lll\'éiérl kimérem. Orosz Samu, Sugár ut 41/U. 1401
Hubertus kabátot
mtfték után gyapjú lodenból P IT—
Fiu Hubertus kabátot
mér lék után gyaplu lodenból P «!•— kéaalt:
CZIROLT FBBE10 ixgbó, Fí-nl 8.
Bazár vdrarbsa. IZJ-
llaáá május t-ére kél azép nagy szoba, elószoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakáa Vóföamarty-utca 36 azlm alatt.
FHaaa Jaal, Eraaébat-tér t.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gós- és melegvízfűtést berendezéseknek swieléaét, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkákst. Tel.fon B-98. 938
Két tagú családnak asobáa, konyháé lakáa május l-re kiadó Királyt Pálutca 6.
HasMalaala állandóan kaphaló Slpoa Andor, Muaiet éa Frledenthal, Teutach Qnaaláv, vdéz Tóth Béla. Mujlos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont 1496
■odarn 4 szobás, fDrdóazobáa I. emeleti lakás Erzsébet- ter 18 számú házban május l-re Idadó. Bővebbet Dr. Halphen ügyvéd Irodájában. 1501
Egy azép nagy saaba április kiadó Zrínyi Miklós utca 16
15-re
1\'37
Magféléket
Hirsoh és Búgó
mngllzletében legjobban vásárolhat
Plao kOxalébass, lorgslmaa útvonalon, 16 éve trnnálló lUszeiQalel berendezéssel együll azonnal átadó Clm a kiadó ban. 1312
Kjy azép kétszobás lakéa mellékhelyl légekkel május t-re kiadó Zrínyi Mlkiós-ulcs 16. o 1538
■arhát. oalkét vállal erdei legelte
lésre I évi április 24 tői t. évi október 30 lg s szókedencsl bérgazdaság, u. p. Csákén
tény. 14/4
Pehely és vattás paplanok kéaxl-léaét és régi pap.anok átdolgozását el villalom. Taiódy, Kossuth Lajos-tő 21. 1546
Egy szobás udvari lakéa mellékhelyiségekkel kiadó Szemere-ulca 6. IÍ47
■ladeisaa axakáoantt azonnali belépésre felvesznek Csengery-ul 20. sz. 155a
25 métermázsa a Nagykanizsai írét Közraktáraknál tároló
elti*.
VETÖBÜKKÖNY
fi
.Ijrtesitem a n. é. közönst\'get, hogy a húsárak a kővetkezők:
Borjúhús......... P «"44
tölteni való...... P 1-70
szelet .........p a-ao
Sertéshús P 1-40 | 1-60 Marhahús P 1*40 + WO
Füstölt húsok és sonkák legolcsóbb árban. Kérem a közönségnek húsvéti párt-Tisztelettel Petrios Gyula.
LsgnagrobbI
Lagolosébbl
harlanya, keaztytl, csipke, azallag, gombok, csattok síb. divatdolf okban
KAUPMANN BAHOLV.
febérneműé5hQrís
sloppolás,varráS^^
i/

RiSTUIim Flóktxlele: fö-al 1.
Irta : Horváth E. János
ny. lek. igazgató, lll-ik erősen bővlletl kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára 1\'— pengó.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
MEGJELENT
Dr. Bernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vaakoa költi nsgy hiányt pótló munka is teljes egészében tsrlalmazza sz örtgaég, rokkan\'-«ág, özvegység é« árvasáa esetére való kölelező biztosításról (1928 évIXL. t. c) továbbá a betegségi éa baleseti blzlo állásról szóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényi teljes aiöveggel éa a lonotkozó 1930 április hsválg megjelent klegé azilő éa módoiltó rendeleteket, valamint az Országos Társad-lomhlzloilló Intézet elió alapszabályát.
Ara 8 pengő.
Kapható lapunk kladóhtoatalá-kan éa Nagy Kálmánnál, Batthyény-iatoa t. aaésaa alatt.
László Lajos és Gyula hentesárngyáral
BUDAPEST
Józsel főherceg udvari szállítója. — HentosArugyártmányal a budapesti é« a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, moat Nag«kani«aén allandöan trlaaass, nagy választékban kaphatók:
Hussccl és FrledentOal Teuíscü Guaseíúv Slpoa Andor
cscmegekereskedésében a következő árakon:
10 dkg. finom felvágott ...............
10 dkg. csemege disznósajt ............
10 dkg. pérlel ........................
10 dkg. arakéi ........................
10 dkg. veronai........................
10 dkg. füatait omlóé reggeli szalonna ...
10 dkg. paprikáé sselonne abált, pörzsölt
10 dkg. oaaazárhua, kiváló finom............
10 dkg. gyégyeonka, prágai módra, kiválóan finom
10 dkg gépsonka .....................
10 dkg relleonka .....................
10 dkg. kotoaasárl hueoe szalonna .....
10 dkg. uárax osarkési kolbász.........
1 pár nagy béoel vlretll ... ...............
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztít ás plissároz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyfljtötelep; Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
Pk. 7774/930. az. 1931. vgltól 204. aa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rapoch Aladár nagykanizsai Ügyvéd által képvlaelt Tóth Jánoiné szül. Oolrce Anna aormáii Iskós javára 300 P töke és több köviteléa |áru\'ékal erejéig a nagy-kanlzBil klr. járás- íróság 1930 évi 77/4. az. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehsjláat szenvedőtől 1931- évi
február 25 én leloglalt 1565 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai ltlr. járásbíróság lenti számú végzésével sa árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. Lc 20 §-a alapján aa alább
megnevezeti s a foglalási jegyzőkönyvből kl n m ttlnó más foglaltat sk javára la az árverés megtsrliatt elrendelem, de c,ak arra a< cselre, ha kielég téal joguk ma la lennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset lolyamalbi nincs, végrehajtási szenvedő lakásán Eezteregnye községben 7°. házszám alatt leendő megtartá-aára határidőül 1931. április hó »-ik napjának délután 4 órája tüzelik kl, amikor a bliólisg lelog\'all I u orok, cta áill varr\'gép, hattnáll dívány itb. a egyéb IngóügokM a legtöbbel ígérőnek készpénzlizetés melleit, eietleg becairon alul la tl fogom adnt még aklot la. ht a beje\'entő tél a helyszínén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kl-vénságot Írásban nem nyilvánít Nagykanizsa, 1931. évi március hó 13 án.
Elek László s. k.
klr HoiiJ végrelisl\'ó, ims m n\'. blr eá„, kiküldött.
48 fillér 28 fillér SO fillér 88 fillér 88 fillér 88 fillér 80 fillér 44 fillér
IOO fillér 70 fillér 80 fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér
_IMI

niirtniwMtti iittiiiz Timiit
városi
MENETRENDJE
Eraaébattér—VaaaUltaiaaáa
Vlaaza
TIO 745
8 05 814
140 10 22
tl 21 11\'40
13 10 IS\'tt
14 00 14 IS
18 25 Ilit
17 20 17-35
2010 20 41
220B 22 17
22 80 2102
2310 2820
Vasútra vagy vasulrál Jegy 40 fittér.
?>?áM.on.J.gy * 1 szakasz — vasúitól—a Szemere utcálg Erzsébet-tér—Klstaludy-ulrtlg Podgyáazjegy: rendes vasúit személy pndgyász díjtalan, többlet nsgyság szerint, SO fillérig. 50 kg-nál nagyobb podyyász elszállítása nem követelhető. Kulönmenet bárhová bármikorra meg-rendelhető km klnt PI.— tekintet nélkül a létszámra (engedélyezett létszámig.)
Nagykanizsa, 1931. január hó.
HIRDESSEN
■ „Zalai K»zl8ny"-ben.
| varrógép ■ legiiebfce^tarr!
Ilill
LmrtilH tarróitpwakttriet I
PFflFF : „ stoppol
Ezért wálasszon PFAFF-otl
Eiedeil PFAFF varrógép.! kizárólag
Brandl Sándor és Fia cégnél vá&á\'olhat
Deák-tér 2. exám alatt.
Havi rés\'let 12 pengőtől.
I PFAFF-gyár 70 ót Mi Ital nnfrfrt
Nyomatott ■ Mlzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Za\'al Károlv.)
71. évfolyam TI szám
Nagykanizsa, 1931. iprllls 5, vasárnap
Ara 20 BMr
ZALAI KÖZLÖNY
StarkessISiéjMiappal &jjjjj\'<jj[ P4ul s-
Kaaaaalyl «AHria***»e>el: Kom*Huta 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóítieléal ára: egy hóra g ixjrigö M fUltr. Telefon • I Stcrkculóiág 421. uám, (é|lel Tt) 1tlt\'°n- \\ Kiadóhivatal 78 Keaathelyl fiók 2
Húsvéti béke
Irta: CaóiOl Géxa murakereszturi apát
Ünnep vagy ünnepség, gondolkodó, finomult, elmélyülésre képes és kész lelkekben, mindig megmozdulást, áhítatos hangulatot, (elbuzduló elhatározást, szellemi vagy érzelmi lendületet szokott kiváltani. Hittel bíró, meggyőződésesen vallásos ember, egészen ünnepel, testben és lélekben, mert érez és eszmél, mert felemelkedni, szárnyalni Itlván az örökkévalók (elé, mikor a mulandók között vergődve enyhülést keres. nv .
Lerázni kívánjuk a hivatal, műhely, mező vagy utca porát és szétvetni a gondok, tépelődések lenyűgöző béklyóit, hogy lelkünk szállhasson a Golgotára okulni, ébredni és ösztönzést nyerni további küzdelemre, vagy a húsvéti nyitott sírhoz, hinni és remélni.
Igényeljük az ünnepet, hogy örökkévalóságra hivatott emberek maradhassunk.
Csak (ásult, közömbös, mindig szürke hétköznapokon tengődő (lllszterek nem értik és nem érzik az ünneplést.
Elveszett ember, aki nem érez Impulzust lelki szemléletre s nincs togékonysága
ünneplésre, hanem vallási, etikai értékek
wményt"
A széthullás csiráit hordozna magában nemzet vagy bármely közület, amely nemes érzelmeit nem képes (eKokoznl vallási titkok, örök Igazságok vagy hazafias Ideálok megünneplésére. Lélek és életkedv nélkül sorvad, mert nincs (elderitő hangulata és akaratot Indító, mozgató lelkesültsége.
Ml ünnepiünk húsvétét, feltámadást, nagyheti gondos és (okozatos előkészítés után. Végig rezdültek sóvárgó lelkűnkön a próféták siralmai, reánk nehezedett az ómövetség átokverte, sötét borongása, éreztük a kínzó bizonytalanságot és epedve vágytunk az Igaz [eltámadásu után. Lélekben ott álltunk a vértől (akó kereszt alatt, a Megváltó végvonaglását szemléltük, megdöbbenve láttuk lecsuklanl tövissel koronázott (éjét és ml (ojtogató szorongásunkban elkívánkoztunk Istenségét Igazoló, alle-lujás leitámadását ünnepelni, az üres sir pereméhez. Húsvét a ml vigasztaló, reményt nyújtó, örvendetes ünnepünk, amely halhatatlanságot, életlakadást, örök Igazságot hirdet egyéneknek és nemzeteknek.
Húsvét Igazolja, hogy az Igazságnak diadalmasan győznie kell. Ezt nem lehet lezárni pecsétekkol, leszorítani kriptába. Életre tör, angyalok segítsége nélkül is. Az igazság Golgotája után el kell következni a feltámadásnak, a husvétnek.
A Megváltó választotta az Istonl igazságosság kiengesztelésének e borzasztó módját, a kereszthalált, titokzatos és számtalan felfedett okból. Beblzonyultan vértanul halállal mult ki, hogy Isteni erejéből támadhasson fel. Gyötrelmes, véres kálváriát mutatott az embereknek, mint a kinos megpróbáltatások elmaradhatatlan stációját, hogy kegyelmével elvezesse őket a viruló getszemanl kertbe, a fűszerektől és kenetektől i|ltitos üres sírhoz, az enyhülés, az örök béke, a dicsőség és feltámadás tanúság-tételéhez.
Feltámadt I Sóhajtja minden hivő, felo-kezeti, vagyoni, rang- és korkülönbség nélkül. A szegényt vigasztalja, a gazdagot Inti,
a beteget enyhülésre, az életvidor Ifjút komoly elgondolásokra vezeti a húsvét. A kereszténység Isteni eredetét és örökkévalókra hivatóttságát igazoló nagy ünnep, temérdek misztikus vallási Igazságokon, leszürődő tanulságokon kívül, hatalmas társadalmi, szociális és hazafias gondolatok, Irányító elvék és erkölcsi kötolosségek felvetésére Is alkalmas.
Míg a lelkekben húsvéti gondolatok rajzanak és magasztos ünneplő érzelmek fakadnak, addig megértéssel, a béke, rend és segítő krisztusi szeretet elviselhetővé teszi az életet, megedzi az akaratot: társadalmat ós nemzetet boldogítani, örök cél felé igazodva egymáson segitoni. A húsvét reávilágit az isteni és emberi törvényekre. Üdvösségért követeli megtartásukul és a felebaráti szeretet kivételt nem tűrő eminens parancsának teljesítését. Krisztus nem enged osztályozást és kizárást. Itt nincs, nem lehet numerus clausus. A húsvét glóriás fénysugara emberi lelkekre, megváltott
testvérekre veti egyenlősítő ragyogását____
Koldus és nyomorék, szellemi és vagyoni előkelőségekkel osztozik a húsvét örömeiben, kiérdemelt örök Javaiban. Akinek hite szej\'iiit nincs emberi örök elmúlás, csak halál s azután föltámadás, Jrasrttí ttáttim-lás: az megérti az érdemszorzés módjait az emberi közösség kiáltó kötelességeit, a karitatív tevékenység nemzetmentő voltát, a társadalmi és vagyoni tagozódások szelíd kiegyenlítésének kívánatosságát.
Krisztus mindenkiért meghalt és mindenkihez feltámadt. A visszaszerzett üdvösséghez és földi boldoguláshoz mindenkinek Joga van érdeme szerint.
Forradalmak vagy veszélyes elkeseredések elhárítására, megelőzéséro kötelesség a nyomor és segélyreszorultság felismerése és tevékeny krisztusi szeretetből eredő áldozatkészséggel való megszüntetése.
Munkát, megélhetést Jogosan követelhet mindenki s akinek hatalmak szükségesnél több vagyona van, köteíes arányos segítésre.
Az Igazi szocializmus felebaráti szereteten alapszik s elveit Krisztus fektette le hegyi beszédében. Irányt Jelölt, kötelességeket állapított meg, az irgalmasság cselekedeteiről elhangzott tanitásuiban.
Húsvéti feltámadással a krisztusi szociális tanítás isteni igazolást nyert. Béke lebegett u sir felett s a feltámadt Jézus is békével köszöntötte tanítványait. Pax vo-bis!... Ez húsvéti köszöntés. Ebből ered a keresztény élet szociális programja: Segits másokon, hogy örömed legyen s ne felejtsd, hogy a más bujánál kezdődik a tied. Okos kiegyenlítődés minden vonutkozásban, testvéri együttérzés és egymás felkarolása hozhatja meg a húsvéti békét, miből lelki megelégedés fukad és a munkára kész, edzett akaratból egyéni, családi és nemzeti boldogulás eredhet.
, Ha hittel, bizalommal ünnepelni, akarni áai dojgesmi tudunk, ulfkur drágu hazánknak golgotai utja elvezet husvéthez, tflcsőséges feltámadásra.
Buzduljunk felemelő reményre, hiszen az Igazságnak győzni kell, mert Chrlstus resurrexlt. Feltámadt I . . .
Nagykanizsa tavaszi gondjai és reményei
A polgármester nyilatkozik az insógakció folytatásáról, a tavaszi munkaalkalmak sorozatáról, az export-vágóhldról, a leányiskoláról és a város szőnyegen forgó egyób kérdéseiről
„A mult év gazdálkodása nem remélt eredménnyel zárult"
Nagykanizsa, április 4
A kedvezőtlen időjárás dacára mégis csak Itt a tavasz. Az íllet hírnöke. Am vele u] gondok, uj aggódások Is köszöntek be és hatalmas kérdőjelek rajzolódnak a végváros Nagykanizsa beborult egére. Annyi minden vár itt megoldásra. A mindinkább erősbülő munkanélküliség enyhítése az adott lehetőségekhez képest. A váratlanul hosszú tél szükségessé tette az inségakció meghosszabbítását. Sok ezer szülő álmatlan éjszakáját okozza a hiányzó nagykanizsai leányiskola ügye, amely végeredményben \' messzire kiható egzisztenciális probléma is. A szegény néposztálynak eminens kívánalma, hogy végre megépüljön a strandfürdő. Hogy legalább azok, akik itt a Balaton közvetlen közelében élnek és anyagi körülményeik folytán mégis el vannak zárva attól, hogy ez itteni kincs pazar gyönyöreit élvezzék: legalább néhány fillér ellenérték fejében jussannk u Balatont pótló strandfürdőhöz. Itt van a mg/Iliid ügye. ami nélkül el sem képzelhető az állat-exportnak az a dimensiója, amelyre ezen arorbn a kereskedelem és n város számit. No és a polgármester munkaprogramjának egyik sarkalatos pontja a Virágos Nagykanizsa? Amely szint, hangulatot akar
belevinni ebbe a csendes halkszavu városkába.
Azért ma felkerestük dr. Krdtky István polgármestert, hogy mindezekről a kérdésekről tájékoztassa a Zalai Közlöny utján a város közönségét.
Ax Inségakció Ugye
— Az inségakció megindítása során — kezdette meg nyilatkozatát a polgármester —- már számoltam azzal, hogy fiz akciót esetleg április közepéig folytatni Icell. Már előre tudtuk azt, hogy az Inségjáru-lékból és \'a társadalmi hozzájárulásokból rendelkezésre álló fedezet nem lesz elégséges azoknak a szük6égleleknek fedezésére sem, amelyek a rcászorulóknuk u legminimálisabb megsegítéséhez kellenék. Ezért a legnagyobb hálával és köszönettel kell nagykanizsaiaknak megemlékeznünk Zala-vármegye főispánjának és alispánjának jóindulatáról, valamint a Vármegyei Se-gitöblzottságnak jóakaratáról, umely összesen 14.000 pengőt juttatott a népjóléti miniszter ur által a vármegye részére rendelkezésére bocsájtotl segélyösszegből Nagykanizsa város Ínségeseinek segélyezésére. Ez az összeg lehetővé tette, hogy az akciót oly módon tudtuk lebonyolítani,
7ALAI KÖZLÖNY
hogy a valóban rászorulóknak napi kenyerei és egy kis meleg szobái tudunk biztosítani.
— Az egész akció lefolytatásánál az volt az alapelvünk, hogy segítségei csakis munka ellenében juttatunk és ettől csak oly esetekben tekintettünk el, mikor betegség, munkaképtelenség, ru-hátlauság (erdei munkánál cipő-hiány, amelyről kétségtelenül meggyőződtünk) ezt indokolták.
Munkaalkalmak teremtése
— A súlyos, hosszura nyúló tél rendkívül nehézzé teszi a még hátralevő időre szükséges segítést, mert fedezetünk már teljesen kimerült, viszont a tavaszi munkák sem a mezőgazdasági, sem az ipari termelés vagy az építés terén még nem indultak meg és így a munkanélküliség ez idén még alig csökkent.
Ha beköszönt a tavasz, egyszerre nagy arányokban meg kell indtuZl a mezőgazdasági munkáknak, amelynek a 3—4 hét késedelmet ls be kell hoznia, ugy, hogy nem alaptalan az a remény, hogy a mezőgazdasági munka — legalább ls a napszámos kategóriában — lényeges munkaalkalmakat fog hozni. Ugyanis
nagyobb arányú földmunkát akarunk megindítani egyrészt a kertek felé vezető uton, másrészt a volt Katonaréten létesített uj utcákon, ahol a vlzleveze-tés kérdését akarjuk megoldani.
És ha- futja a fedezetből, akkor
Klskanlzsa déli részének — az Iskola környékén — lecsapolásl földmunkáit
is elvégeztetni.
Nagyobb arányokban folyfk ezeken kívül a laktanyaépitke-zés, amelynek további folyamán a lovarda felépítése is várható. — A kórházbővitési munka is, azonkívül naponta érkeznek kisebb építési kérelmek kisemberek családi házalnak épitésére. így a munkanélküliség, ha nem is lesz teljesen megszüntethető, de igen nagy mértékben csökkenni fog.
— Természetes, a város vezetőségének legfőbb törekvése, további munkaalkalmak teremtése. Igaz ugyan, hogy ezt rendkívül hátráltatja az a körülmény, hogy a város közönségének teherbíró képessége az ujabb meg-terheltetéseket nem birja el és Így a város a maga erejéből kizárólag csak olyan munkákat végezhet, amelyek a befektetett töke amortizációját teljesen biztosítják, még sem szabad arra az álláspontra helyezkedni, hogy most már megáll a fejlődés, tovább alkotni nem lehet: hanem fokozott éberséggel és munkával kell arra törekednünk, hogy a további alkotások lehetőségeit megteremtsük.
— Így mindenekelőtt napirenden tartom
a strandfürdő
kérdését és nem nyugszom addig, amíg ezt valamikép meg nem oldom. A strandfürdő ugyanis nemcsak közegészségügyi szükséglet Nagykanizsán, ahol semmiféle lehetősége a nyáron Itt tartózkodó közönségnek fürdőzésre nincsen, hanem éppen a fennforgó helyzetre való tekintettel egyúttal ilzleti vállalkozás is lehet, amely, ha nem ls hozhat nyereséget, — amelyre nem is törekszünk — de legalább mentesítheti a várost a ráfizetés terheitől — ha az üzleti szempontoknak megfelelőon nyer megoldást.
— Napirenden tartom ezenkívül
a vdgóOld modernlxdldsdnak
kérdését is. Azt hiszem, nem kell bővebben Indokolnom, hogy mai helyzetünkben minden figyelmünket az állatexportra és az ezzel kapcsolatos lehetőségekre kell irányítanunk. igaz ugywi, hogy a? ország állatkiviíelének irányítása, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése és az ezzel összefüggő intézkedések megtétele teljesen kívül állanak azon a hatósági területen, amelyet a ml Intézkedéseink elérhetnek, de mivel ennek a kérdésnek a megoldása elsőrendű országos érdek, egészen bizonyos, hogy a magyar kormány, amely annyi szeretettel törekszik a magyar mezőgazdaság megse-
gítésére, meg fogja találni a helyes megoldást és akkor nekünk nagykanizsaiaknak az lesz a feladatunk, hogy
kihasználjuk és a magunk Javára gyümölcsöztessük azt a földrajzi és közlekedési adottságot, amely Nagykanizsát predesztinálja a délnyugat és nyugat leié Irányuló export kapujának szerepére.
— A vdgóhid modernizálódása és vasúti iparvágánnyal való felszerelése nélkül Nagykanizsa ezt a szerepet\'be nem töltheti. Az a nézetem tehát, hogy a város vezetőségének és a képviselőtestületnek mindenáron meg kell találnia a módokat és eszközöket a vágóhíd kiépítésére hűtőházzal és iparvágánnyal ellátva. Ezt a kérdést is állandóan napirenden kell tartani, amig meg nem találjuk a megoldás módját.
Nehezebb kérdés
a leányiskola Ugye. mert az iskola nem tartozik az úgynevezett lulirativ beruházások közé. Ezt a kérdést a váróit a maga erejéből nem Is tudja megoldani, bar bírjuk a közoktatásügyi miniszter ur arra vonatkozó Ígéretét, hogy a költségek 2/8 részét a tárcája viselni lógja, csak megvalósítására az* államháztartás mai helyzetében nem kerülhet sor és csak akkor számíthatunk reá, ha a külföldi kölcsön felvétele aktuálissá válik
és annak egy részét nem kizárólag gazdasági természetű dolgokra ls fogjuk használhatni, hogy a magánépitkezések szünetelése miatt a közületek tudjanak magánépltkezéseket folytatni.
— mindent el fogunk követni abban az irányban is, hogy
a méntelep
megfelelőleg kibővlttessék, ami szintén kb. 80.000 pengő építkezést Jelentene a város közönsége számára. Ha leküzdhetetlen pénz-
1981 áprilisi
ügyi akadálya nem lesz a dolognak, a földművelésügyi minisztérium ezt a kérdést még ebben az esztendőben meg fogja oldani
— Egyúttal a városi háztartás költségvetésének keretén belül az épilletfenntartási, tatarozást munkákat oly Időben fogom végrehajtatni az év folyamán amikor, azokra a munkaalkalmak szempontjából a legnagyobb szükség van.
A Virágos Nagykanizsa
megteremtése szintén több munkát és költséget jelent a város közönsége számára, Különös figyelmet fogunk szentelni a Horthy Miklós-útnak, a Cintóriumnak, a Deák-térnek, stb. minél szebbé, csinosabbá rendezésére. Emellett nem fogjuk elhanyagolni szép sétaterünket sem, hogy végeredményben ezek a munkák ismét több munkáskéznek fognak munkaalkalmat és megélhetétt nyújtani.
— Természetes, hogy mindezeket a munkálatokat ugy óhajtom megvalósítani, hogy a város közönségének a teherbírása tovább ne feszitessék és a meglevő költségvetési keretek ne tágitassanak.
— A legközelebb tárgyalás alá kerülő 1930. évi városi zárszámadás alapos reményt nyúlt arra, hogy a törekvésem sikerülni fog, mert *»
a mult év gazdálkodása ls
nem remélt eredménnyel zárult
— A Nagyhét a magábaszállás ideje. A magunkbaazállás erősiti a hitet és nálunk katolikusoknál a feltámadás hitét is. Nekünk nagykanizsaiaknak a húsvéti Uu-nepek lélekemelő hangulatában, Jézus feltámadásának gyönyörű szemléletében meg kell erősítenünk lelkünket a hitre, hogy bármily nehezek ls városunk polgárságának megélhetési és gazdasági viszonyai: mégis el fog Jönni hamarosan az az idő, amikor ez a város, ugy, mint a múltban, ezután ls a maga erejéből fog haladni a fejlődés utján. A sok küzdelem, sok szenvedés, a sok kényszerű lemondás meg fogja
„Három világ"
(Oy. Czlkie Va&r\'ia regényt)
Irta: BARBARIT8 LAJOS őszintén megvallva, nem nagy érdeklődéssel vettem kezembe ezt a könyvet. Nem tartozom azok közé, akik férfi-monopollumnak tartják az Irás-müvészetet, de béke, háború, forradalom háromféle levegőjének, háromféle értékelésének, három külön struktu-ráju világának egy regénybe való összefogására gyengének gondoltam egy nő-lrót, aki még hozzá újonc is az Irodalomban, liemar-que-tól a tábori lelkészig, Pogány népbiztostól Markovics Rodionig, a vezérkari aranygallérostól Renn őrmesterig, a divatos memoár-regényektől Puleologue diplomáciai aktáiig mindent elolvastam, ami a háború és forradalom őrült khaoszából egy-egy darab emberi vagy történelmi világosságot igyekszik kihasítani. Most könyv-impresszióim raktárába Gy. Czikle Valéria Három világ éit is ezek mellé teszem. És állítom, hogy egyiknek sincs mit szégyen-lenie a társaságon. Ez a könyv nem csak érdekes, hanem Jó is.
Ez a könyv nem csak uj szemszögből meglátott, intelligens asz-Bzony-lélek prizmáján átszűrt képe háborúnak és forradalomnak, hanem ez a könyv irodalom is.
A kritikus tehát csalódott, mikor kezébe vette a könyvet. Újra rájött, hogy a könyveknek nincs megbízható fiziognomiájuk. A megjelenés szerény formál és körülményei a reklám nagydobja
nélkül Is komoly értéket rejtenek. »
Kezdődik a békével. A jótékonybazáros, Bzépasszonyos dzsentri-világnak minden szépsége mellett is fülledt levegőjével. Könnyedén (mert iml rutinos biztonsággal tud!), mégis szinte fárasztó epikai bőséggel időzik el a békebeli kisváros társasági életének a poros csendben óriásra torzult kis eseményeinél (nőegyleti mulatság I) Móg tikkasztóbb lesz u levegő, umikor megjelenik a regény leg-életteljesebb alakja, Hanna, a parázsló asszonylságnak. az önmagáért való szenvedélynek, a bűneiben is emberivé, igazzá értékelődött erotikumnak színes, szinte plasztikusan élő inkarná-I ciója. Mellette a megrekkent bé-
kebeli levegő termelte kl Erzsi alakját is, aki az életút a kirakatfl-lozoflaszentimentális szemüvegén átfájdogálja finoman, törékenyen, sokhelyütt a valószerütlenségig légnemtlen. Hanna a béke-levegő sürü-vérü élete, Erzsi a vldélű középszernek halk, hideg, aB-sztrakciója. Mégsem lehet párhuzamot vonni a kettő között, mert Hanna alakja az élet virág-termő humuszából sarjadt, Erzsié csak a toll, legfeljebb a fantázia lmpulzlvltásából.
Ahogyan kezdődik ez a regény: csakugyan a béke. TIz oldal, husz oldal, száz oldal: — nem történik semmi. Csakugyan egy darab békebeli vidék. Emberien, életesen egyszerű, okos keresztmetszet. Még az unalom beretvaéle is, amin itt-ott táncol, mintha öntudatos aláfestés eszköze lenne a megállt levegőjű békevilág megrajzolásához. I^egalább is stílszerűek az el-ellankadó párbeszédei, amiket csak feBtői természet-leírások és egy érzéki szerelem Izzása tarkít erőteljesebb színfoltokkal.
Ebbe a rekkent, feszült, álmos csendbe döbbenetes, megrázó hir-
telenséggel csap le a háború híre. Az első felsikoltó, vad, Ítéletes bizonyosság. A könyv legmeste-ribb, legerőteljesebb lapjai ezek. Csupa lüktető drámaiság. Csupa szuggesztlvltás. Ahogyan a há-horu forgószélé rezonálhatott a különféle asszony-típusok lelkében. Külső és belső történések khaotikus halmaza impresszionistává teszi itt az írót. Egy-egy monduta pőrölyös erővel dübörög oldalakra elég mondanivalót. És ebben a vad orchesterben, a testi szerelem máglya-tüzéből lassan kinő, kibomlik egy másik katak-lizma: az érzékiség helyébe érzések gyökereznek, a testi szerelemből az egész embert betöltő, egész életet átviharzó szerelem lesz. Világok ütköznek meg belül is mélyen, ;egy asszony és egy férfi szivében. Az iról véna és az élmény biztonsága vezeti ebben a nagy kifejlődésben (a háromszög!) a regény csolekménybell és lélektani Irányvonalát, töretlenül, pillanatnyi visszaesés nélkül. Minden epizód, minden poén, minden fordulat pontosan a helyén van. amig Hanna és szerelme áll a Jupiter-lámpa előtt és amig a
iftat M\'« 5
hozni számunkra gazdasági téren
Is a megváltást és a: feltámadást. #
Eddig a polgármester. Szavai mint az acélos önbizalom, a magyar élniakarás megnyilatkozásai vegyülnek bele a húsvéti Feltámadás diadalmas harangzugásába, hogy reményt, bizalmat keltsenek a magyar kálváriajárók, a határváros Nagykanizsa lakosságának
lelkében, hogy az életet hirdessék a csüggcdőknek, a gömyo-dőknek és az optimizmus fáklyája mellett folytathassák utjukat a véres nyomdoku trianoni pusztán «i a magyar ígéret földje leié, ahonnan már biztatóin integet a nagy magyai ünnep elöliirnöke.
Magyar Húsvét, jöjjön el a to országod . . .
Benedek llezsö
Zalai kOzlOnv
EléríUTk-e már gaxdaságl KríxistinK mélypontját ?
Lehel-* a német-osztrák vámközüstég gyore megvalósulására számítani ?
Nem uj eszmét vetek fel. A fél világ politikusai, szakmabeli és amatör közgazdászainak nagy serege már egész könyvtárra valót irt és fog még Írni erről a tárgyról, de generációnk hátán a nagy kereszttel már-már roskadozik a nehéz suiy alatt, szeretne már valami pozitívumot ls hallani és türelmetlenül várja a helyzet Javulását Jelző híreket, akárcsak Noé, bárkájában, az olajággal megjelenő galambokat.
Majdnem az összes európai konjunktwra-kutató intézetek. melyek akár csak a meteorológiai intézetek, állandóan nagy kutató munkát folytatnak; mely utóbblaknak precíz műszereit a pontoB statisztikai adatok helyettesítik, — mult havi jelentéseiben már kissé bizakodóbb hangulattal találkozunk. Ezen konjunktura-ku-tató intézetek statisztikai adatokkal alátámasztva azt hirdetik, hogy
a legtöbb gazdasági ágban az utolsó Időben megállt a zuhanásszerű vlssza-i----- fejlődés.
Kijelentik egyúttal azonban, hogy
ez az örvendetes megállapítás még korántsem jelenti azt, hogy a legközelebbi időben a gazdasági életnek egy számot tevő megélénkülésével kell ma találkoznunk. Mert pl. a február hónap első felében megindult általános javulás csak igen rövid életű volt. Ezen erősbödő folya
niat a hónap közepén már meg Is állt és a tovább fejlődés, ugy a mezőgazdaságban, mint az Ipar és kereskedelemben az előzőnél ugyan egy csekélységgel emelkedettebb ponton, de mindenesetre továbbra is bizakodó hangulatban Ismét mogplhent és ha előre nem látható események a folya niatot meg nem zavarják, ugy egy további lassú Javulás sal Ismét számolhatunk.
Hogy nehézséggel találkoznak még mindig ugy az ipari, mint a mezőgazdasági üzentek, a szükséges töke megszervezésével. A kereskedelmi üzemeket pedig úgyszólván fojtogatja
a tőkehiány.
íipp azért mindenki a rezsi-apasztásban keresi helyzetének javulását és kezd az az egészséges felfogás általánossá lenni, hzgy csak olcsóbb üzemmel lehet a tőkeképződésen némileg segíteni, ami egy kapltallsztikus vllágfeltogásban, minden gazdasági ágnak az alfája.
Javult mult hónapban a mezőgazdasági termeivények indexszáma is. Azonban
majdnem minden európai országban romlott a külkereskedelmi statisztika.
Az a körülmény azonban, hogy a nyerstermények bevitelének statisztikája romlott, a legkevésbé teszi indokolttá azt a feltevést,
KÉTRÁCIO* CtŐVEKBBN
iVATEA
VEZET AVI i&COI
hogy az Ipari Üzemek készletei mégis csökkenőben vannak már és belátható Időn belül ezen a téren szintén Javulás várható.
Lázba hozta fél Európát
az osztrák-német vámkö-zösség
komolyabb stádiumba való lépése. A külföldi lapok egybehangzóan ugy írnak, hogy Magyarország csatlakozása eliliez a közösségihez elhatározott dolog. Mi, saj-tujjs, hozzá vagyunk szokva, hogy kormányunk feleslegesnek tartja a nemzetet még egy Ily sorsdöntő elhatározásról is kellő időben Informálni. Anélkül, hogy rövid cikkem keretében egy ily csatla kozást politikai vagy gazdasági horderejével foglalkozhatnék, olvasóimnak csak emlékezetébe szeretném hozni, a Deutscher 7Mllverein (a német kis államoknak vámegyesűlése) fejlődésének rövid törtenetét, amely Zollverein volt kiinduló pontja a Német-birodalom megtestesülésének. Ez egyengette a nagy birodalom ut-iát. Jóllehet a Zollverefn kialakulása rosszindulatú külpolitikai ellenállástól mentes volt, mégis sok évtized telt el addig is, mig végérvényesen megalakulhatott.
Tudvalovő dolog, hogy Németország a Zollverein megalakulása előtt kb. negyven egymástól különálló és független vámegy-
ségből állott. Hosszú előzetes munka után, melyben Poroszország vitte állandóan a főszerepet, 1818-ban a Frankfurti Bundes-versammlung Poroszország vezetése alatt és néhány kisebb állam közreműködésével megalakította az első úgynevezett Északnémetországi Vámegyesületet, mely lényegesebben csak 1834-ben bővült kl, midőn is az egységben már 14 kisebb-nagyobb állam vett részt. Ez Igy fejlődött fokozatosan 18114-ig, mikor Is Ausztria végleges kizárásával megalakult a későbbi német birodalmat alkotó hatalmas vámunió.
Jelen kis Ismertetésemnek nincs más céija, mint az érdeklődés figyelmét arra az eshetőségre felhívni, hogy ha részt ls vehetünk ml ls majd egy Ilyen nagyszabású alakulásban, az esetleg igen hosszú Időt ls Igénybe vehet
és ha nem akarunk gazdaságilag teljesen elmerülni, életbevágó feladat az állami, törvény ha tó sági, községi és egyéb közületi, sokszor a tékozlás határáig felcsigázott közkiadások mérséklése, hogy a várható Jobb Idő beérkeztéig, az államot fentartó magángazdaság! alanyok ne legyenek teljesen agyonnyomva.
Ulankenberg Imre
háború mákonyos, nehéz légköre a miliő. Mellékalakjai azonban néhol légüres romantikába merevednek és elvesztik a valószínűség kapcsolatát a regény lüktető, eleven életével.
Az otthonmaradtak világháborúja tárul fel ebben a regényben. Az asszonylelkeké. Az anyáé, a szeretőé, a szerelmesé. És hogy azt Jól, szépen, erőteljes, Iguz színekkel, avatott szem, szív és kéz tehetséget hozdozó eszközeivel csinálta meg Czikle Valéria: — ez könyvének fő értéke, igaz
és megmérhető irodaim! érték. *
Mint korrajzos regénynek, élettel legtelitettebb fejezete a forradalom. Az átélés közvetlensége szárnyat ad az iró tollának, szavának és peregnek az események, dübörög a történelem a szédült Budapest felett, benne a szél felkap embereket és sorsokat és recseg-ropog minden, összeomlanak a szörnyű fergetegben az emberiség évezredes építményei.
A pusztulásnak ebben a szörnyű farsangjában szinte robusztus irói talentum kellett meghallani, ahogyan a proletárdiktatúra Idején
a bárónőnek az ajkára döbben a kérlelhetetlen, egymagában is korrajz-erejű kérdés:
— Ti mit esztek?
Igy, ilyen egyszerűen, Ilyen magátólértetődően kérdezi ezt a bárónő a barátnőjétől. És Igy, Ilyen egyszerűen, művészi biztonsággal Írja le a könyv Írója.
Ebben a kérdésbon benne van a forradalmak egész lerombolt társadalom- és gazdaság-elmélete, azok eredményeivel együtt, ugy, ahogyan azt— a regénynek ebben a részében is — az asszony fejtette meg az élet legközvetlenebb Jelentőségében.
Másik döbbenetesen asszonyi vetülete tárul kl a rettentő égzengés Idejének abból, amikor a a regény két asszonya beszélget:
— Legalább szerelem lenne! — mondja az egyik. /
— Hannának van! — felel rá a másik.
Ebben az öt szóban, amit ez a két asszony mondott vágyakozóu és irigyen, ebben az öt szóban, ahogyan Czikle Valéria leirta, benne van a háború utáni zajlás minden elsodort asszonya, egész szive, sok-sok keserves tragédiája. Benne van ebben uz üt szóban
az egész forradalom, minden hányatás,minden füstölgő üszök,rom. Benne vannak a tömegsírok és benne vannak a pillemódra hulló asszonyok. Beune van a hisztéria Bikoltása és a halálraítélt ordítása. Az asszony vesztett háborúja van
ebben az öt szóban ...
*
Oyönyörü, ahogyan Czikle Valéria ezt az öt szót megtalálta.
A regény végén a szerkezeti biztonság széthullik. Látszik: eddig az élmény, a többit már tablónak szánta és főként: kereste hozzá az iró. Igazságot akart tenni, kielégíteni és ezért koncessziókat tett az Irodalom kárára. Hanna és a férfi tragikus halálában már hiányos az indokolás, a következő részek: határozott visszaesés. A cselekmény folytatódik, de már nem szükségszerűen, bizonytalan történésben és lélektani alapokon, megszakadozó ösz-szefüggésekkei.
A záró-akkord megint irói ereje teljében mutatja be Czikle Valériát. Egy széles, átfogó, lirai ak-korddul lefesti a vörös uralom összeomlásának drámai feszültségű óráit, a felszabadulás fáradtan, de hivő alázattal fogadott örömét.
„Utolsó akkordja egy letűnő kornak" — Írja valahol Czikle Valéria
Ez a könyv az az utolsó akkord, amelyben benne van az 1914-tői 1919-ig terjedő bódult Idők egész döbbent, kusza fllozofiája, erkölcstana, emberi értékelmélete, emberek sorsa, tegnap és holnap határán örvénylő történelem.
Czikle Valéria Irói tehetségének legpregnánsabb próbája, ahogyan három világ ütközőpontján, az események hármas tagozódásában megtalálta és megtartotta a stílus hármasságát. A béke nyugalmas szentimentalizmusa, fülledt erotikája, a háború feszült Idegei, remegése, kapkodó gyönyörei, a forradalom összeroppant emberének kábult lethargiája, — mindezt művészi biztonsággal faragja hü és erőteljes kontúrokba.
Ez a könyv az asszony-Remar-queok könyve, az asszonyok világháborújának Izgalmas memoárja.
És egy kicsit apologla ls ez a könyv. A három világ fókusában megszédült, kifosztott, megfeszített, szerencsétlen ember apológiája.
Ez a könyv maradandó helyet érdemel a világháború magyar Irodalmában.
ZALAI KÖZLÖNY
Balatoni kérdések
A balatonfüredi Kisfaludy szln-hát centenáriuménak ünnepe Irta Dr. bár.\'. Wlualct Tibor, a Balatoni Táreaaág orez. elnöko
Budapest, éprlllí 4
A Balatoni Társaság közgyűlése lezajlott. A közgyűlésen az érdekelt minisztériumok képviselői nagyértékU felszólalásaikkal gazdagították közgyűléseink annaleseit. A népjóléti minisztérium kiküldöttje azt a fontos kijelentést tette, hogy április elsejével életbelép az uj fürdőlörvény és ezzel egyidejűleg gondoskodás történik a Balaton közigazgatásának egységesítése kérdésében Is. A kereskedelemügyi minisztérium kiküldöttje és a MÁV. képviselője egyaránt hangoztatták, hogy u Balaton mellett az utak javítása, a vasúti közlekedés jobb menetrendezése és a hajózási forgalom előnyö-sebb és okszerűbb beállítása iránt táplált törekvéseiről az egyesületet biztosíthatják. A közoktatásügyi minisztérium kiküldöttje pedig a balatonfüredi Kisfaludy színház közelgő centennárlumu alkalmából helyezte kilátásba a minisztérium jóakaratú támogatását. Szóval a várakozás állás-
Íiontján maradhatunk és remél-Uk a legjobbat a Balaton ügyel-len. Csak a várakozási idö túlsókéig no huzódjók, mert ez esetben már hátrányokat okozhat és többé helyre nem hozható bajoknak szülőanyja lehet.
A Zalai Közlöny hasábjain szokáaoinhoz hiven húsvétkor rendszerint tájékoztatót szoktam adni a balatoni viszonyokról. Most általánosságban csuk anpylt mondhatok, hogy be kell várnunk türelemmel a kormányintézkedéseket, amelyek legközelebb megtörténnek.
Egy dologgal azonban, amely Zalavármegye közönségét a legközelebbről érdekelheti, hosz-szabban kívánok foglalkozni és ez a balatonfüredi Kisfaludy színház 100 éves emlékünnepének ügye. Az ügy historikumá-hoz tartozik, hogy a Balutoni Társaság már alapításától kezdve programmszerüleg foglalkozott ennek az ős-színháznak kérdéseivel, a balatoni kultura egyik kiemelkedő részletével. 1931. Juliua hó 2-án 100 éves volna ez a kő-szinház, amelyet Kisfaludy Sándor alapitott, amelynek létesítéséhez épp ugy hozzájárult a nemesség anyagi erőforrásaival, mint a Jobbágyság ingyen nap-számjaival. Ez a kőszinház volt a legelső magyar oltára a szin-művészségnek, amelynek színpadán 100 évvel ezelőtt magyar nyelvű előadások rendszereslt-tettek és az év legnagyobb részében, közel 7—8 hónapon át állandó közönség mellett bemutatást ls nyertek. Mily lesújtó érzés tehát, hogy 100 esztendő után ebből a színházból nincs többé más, mint négy K mint husi oszlop, amely ott hever valahol a füredi parti sétány közelében a kertészlak mellett...
A Balatoni Társaság évek óta programmba vette, hogy a cen-tennáriumot méltó keretek között megünnepli. A készség, a hajlandóság ma is meg van. Csakis egyedül az anyagi eszközök hiányzanak o szép terv kivihető-sége szempontjából. Ezért is fordultunk még ez év februárjában
Zalavármegye alispánjához, kérelmezvén, hogy a balatonfüredi Kisfaludy színház alapításának 100 éves fordulóián rendezendő Irodalmi ünnepély költségeit a a vármegye részére elvállalni méltóztassék. Kéhilmeztük ugyanezt a közoktatásügyi minisztériumnál is, sajnos mindkét helyen elutasításban részesültünk. Zalavármegye u maga részéről minden különlegesebb ünnepélyt ezldőszerint perhorreszkál, e helyett azonban hajlandónak nyilatkozott a Kisfaludy színház történetét dr. Fára József vármegyei főlevéltárossal megíratni és a műemlékekké nyilvánított ko-rintliusi oszlopokat a vármegye által hivatalosan birtokba átvenni. Igen derék és helyes mind a két elhatározás, mert érdemleges megörökítését jelenti az -eltűnt színház kulturhlstórlal Jelentőségének.
A magam részéről azonban j bármennyire méltányolom ls azokat a kétségkívül tiszteletreméltó indokokat, amelyek Zalavármegye törvényhatósági bizottságát ezen elutasító határozat meghozatalánál vezették, mégsem tudom lelkemben leküzdeni azt az élő tiltakozást, amely nem engedheti meg, hogy a Balatoni-kultura ily történelmi jelontőségll ténye mellett, egyszerűen minden óko-sebb üunepl hang nélkül haladjunk el . . .
Ha még oly lefokozott Igényekkel is, de meg kell ezt a nagyfontosságú évfordulót valamiképpen ünnopelnünk. Az ünnepély szellemi részét a Kisfaludy Társasággal karöltve kívánnánk összeállítani, országos Jelentőségűvé éB mindenkor emlékezetessé tenni, a legilletékesebb előadók közreműködésével tartandó dlszgyüléssel. fyem tudom, de nem Is akarom hlnrtl, hogy már most Zalavármegye részérői elhangzott az utolsó szó a támogatás kérdésében. Remélni kívánom, hogy lesz még módja a vármegyének, hogy ezt az Igazán fájdalmas és ridegnek látszó határozatot némiképpen leenyhltse. Hiszen Itt csupán száz pengőkről van szó, ez pedig Zalavármegye költségvetéséből is fedezhető volna. Dó tovább megyek. Ázt hiszem, hogy Keszthely, Sümeg, Nagykanizsa, Tapolca, Siófok és Veszprém mind e balatoni kuUuremporiumolc költségvetésük rendjének megzavarása nélkül áldozhatnának egy-kétszáz pengőt a Kisfaludy szinház ünnepélyének megrendezése alkalmából, hiszen ez az ünnepély méltó keretekben rendezve egyúttal az egész vidék nyári látogatottsága szempontjából is bizonyára megfelelő suly-lyal esnék latba, sőt esetleg még idegenforgalmat Is hozhatna magával.
Gyűjtési a Balatoni Társaság nem vállalhat magára. A szerepünk egyedül az ünnepély szellemi részének kellő módon való egybeállítása lehet. Egyelőre sajnos ugy áll a dolog, hogy a Balatoni Társaság becsületből meghívja a Kisfaludy Társaságot egy közös diszlllés rendezésére. Ezen díszülés költségei, a vendégek fogadtatása, elhelyezése és ellátásáról azonban anyagi eszközök hiányában gondoskodás nem történhetik.
Ezért kérem meg ezúton Zalavármegye nagyérdemű közönségét, hogy ehhez l\'a par excellence
zalai kulturügyhöz adják meg az anyagi lehetőséget. No engedjük az évezredes magyar kultura Ily nagyszerű őrállomásának 100 éves ünnepét egyszeiűen elkallódni.
Kérő szóval fordulok Zalavármegye törvényhatóságának uraihoz, hogy segítsék meg ezt a ml ünnepi akciónkat és végül, mint a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tagja, szeretettel
1931. áprllla ^
kérem a-Kör kitűnő vezetőségét is, hogy a maga részéről szintén mindent kövessen el a Kisfaludy színházi centennárlum megünne peihetőségéért. Én ugy gondolom talán belépti díjjal lehetne egy irodalmi estélyt rendezni a Jullus 2-i balatonfüredi Kisfaludy gzin. házünnepély Javára, amelyen e tárgykörből nyernék az előadási anyagot.
Turista-szemmel a tréfatermő göcseji földön
Fel kell tárni Zala sok ismeretlen szépségét
Ezelőtt három esztendővel felkeresett egy . fővárosi lapszerkesztő. Kérése az volt: Írjak lapjába turisztikai cikkeket hazánk szépségeiről. Szót fogadtam. Azóta számos cikkem jelent meg a fővárosi újságban a Klsbalaton. a balatoni nádasok hangos madárvilágáról, a nádasok zegzugos orvhalász-utjaíról, búvóhelyeiről, Tátika, Rezi, a Zsidi medence, a Gyöngyös patak völgye, a Zalavölgy, Sümeg, a Marcalmente, a Balaton-vidék gyöngyszemeiről, fis megírtam azt Is, hogy a ml árva, magyar, szegény Göcsejünk több tekintetben is érdemes a megtekintésre. Megírtam már azt is, hogy Göcsej néprajzi tekintetben még ma Is annyira érdekes, mint az Alpesek táji Bzépségben. De megírtam azt is, hogy Göcse] halmainak, völgyeinek, erdeinek bájaival ls Jutalmazza a turistáit. — Csakhogy Göcsejt nem Ismerik. Épen ezért elhatároztam, hogy turisztikai munkát Írok Göcsejről. A munka készül és Zalaország c. könyvemnek lesz nagyobb része.
Honnan erednek a csavaros göcseji tréfák?
Ismeretlen Göcsej . .. Állítom, hogy Budapest és az ország háromnegyed része még ma is valami tréfabell, amolyan rátótos Ízű, bohókás falunak képzeli Göcsejt, ahol a legokosabb ember legfelebb — Göcseji Ver-gánya Csícsa.
Pedig de csavaroB eszű ember volt az a valaki, aki azokat a hires tréfákat termelte, amelyek nagy részét néhai Májer István novai főszolgabíró továbbította Pestre, amelyekből azután pénzt és hírnevet szereztek maguknak az ugyancsak néhai tréfagyártó urak Pesten.
Pedig hát Göcsej értékes néprajzi terület. Különösen becsülik az antropológusok, a folkloristák, de becsülik a fakereskedők is. Csonka hazánknak egyik legértékesebb erdőterülete a „kis" Göcsej.
A göcseji föld és a göcseji ember
Göcsej területi nagyságát igy határozták meg: fekszik a Zala, Cserta, Kerka, Vállcka folyók között. A meghatározás nem pontos, mert Göcsei kissé nagyobb területen terül el.
De miért beszélek én Göcsejről? Hát azért, mert egyik zalai napilapban érdemes cikket olvastam. A cikk egyik részében ez van: „Tessék csak lehetővé tenni a nyugati résznek kényelmes beutazását, majd föltárulnak annak szépségei és soha
senki rosszat nem fog monduni — Göcsejről. Csak egy turistacsapat tegye be oda a lábát, majd elszáll a vidékről az a köd, mely évszázadok óta ül rajta f
A cikk Írója, akibe én most belekapaszkodom, jól ismeri Göcsejt. Ezért írja ezt: senki rosszat nem fog mondani — Göcsejről.
Tény és való: aki Ismeri ezt a sajátságos földet, az rosszat nem mondhat róla ép ésszel.
Én Göcsejen csak esudálkoznl tudok : mostoha viszonyai között odáig jutott, ameddig Jutott.
Népe szegény, de szorgalmas. Természetes eszű és szokásaihoz elég ragaszkodó. Jó katonaanyag és nem/eti érzésében sem kifogásolható. Szapora. Egykétlen. Szereti a tréfát és a néples za-matu rögtönzésekben Igen fürge.
Babonája, népdala, általában a folklorisztikus anyaga igen gazdag. Sok olyan ép vagy csonk babona él még ma is ott, amelyek kitűnő maradványai régi, pogány szertartásoknak.
A göcseji szokások és babonák még igen sok és becses anyagot adnak azoknak a néprajzi tudósoknak, akik majd összehasonlító kutatásokat folytatnak ázsiai rokonaink között és mi köztünk. Még a magyar mitológia ls nagy anyagot fog találni Göcsej szokásaiban, meséiben, dalaiban, szóhagyományaiban.
A világból kiesett göcseji faluk
Göcsejnek a története ls szép. Fára József dr. vármegyei fő-levéltáros kitűnő búvára Zalaegerszeg történetének ls. Ha búvárkodásának értékes eredménye könyvalakban is megjelenik, elénk tárul — azt hiszem — Göcsej, vagy legalább Is jó részének sok becses történelmi adata.
Hogy Göcsej nem áll azon a magaslaton, mint pl. Nagykanizsa, Zalaszentgrót, Pacsa, Keszthely vidéke, ennek négy főoka van: a világtól való elzártsága, a kis földek, a még sok rossz bekötő ut és szenvedéssel teljes történelme.
Göcsejben még ma is vannak falvak, melyekbe téli vagy tavaszi nedves időben: szekérrel se kl, se be.
De már ezen a téren ls sokat javult a helyzet. Igen nagy és örök érdeme van ebben Bődy Zoltán alispánnak, akinek Zala történetirója — többek között — azt a jelzőt ls adhatja: utépitő.
Szegezzük le azonban az igazságot: nemcsak Göcsejben vannak megközelíthetetlen falvak. Vannak másutt is szép számmal. De hogy a zalalakról többet hal-
1931- április 5
lünk, annak az az oka, hogy Zalának lejlett és mindenro kiiérő sajtója van.
Másik ok: Zala elmaradott, vagy eddig elhanyagolt vidékei egyszerre akarják magukról lerázni a közgazdaságot bénító bilincseket.
Ez örvendetes jelenség, mert azt mutatja, hogy a Jegyzők és az illető vidékek vezérel a haladás és a fejlődés Ilivel.
A kandikó és a többiek
Mindezeket szükséges volt elmondanom. Még azonban ki kell jelentenem azt is, hogy a tárgyi és lelki néprajzon tul a göcseii panorámákban Is sok szépet talál a turista, akit a fentemiitett zalai napilap cikkírója — igen helyesen — Göcsejbe kiván.
A Jövendőbeli göcseji turisztika főbb pontjai bizonnyal a Kandlkó nevil domb, (ahonnét egész Göcsejt be lehet kandikálni) a Bak és Nova közötti útrész, Páka vidéke b a patakok völgyei lesznek. És bizonyára felkeresik a hires „8zegek"-et is, amelyek látása nélkül a göcseji turisztika r»m lesz teljes. Külön érdekesség a Válicka vízválasztója. S a kegyelet holye, a részben Göcsejhez számitható Söjtör. Deák Ferenc szülőhelye. ÍCs azok a helyek, ahol erődök voltak.
A göcseji dombok szelidek. A „hegyek" pincéi pedig sok helyen kedves, megnyugtató festőlséggei kandikálnak le u virágos, zöld völgyekbe.
Sok szép része van Zalaegerszeg és Zalalövfi vidékének. (Az utóbbi hely csak részben tartozik Göcsejhez).
Göcsejt nagy erdők, kis hegyek, dombhátak, eloven, tarka völgyek, kástus, kutyós, korltott, ősi hajlékok, faszerkezetű pincék, csendes patakok tarkítják, díszítik, melyek azonban hóolvadáskor, erősebb csapadék idején veszedelmesen megáradnak.
Testi és lelki turisztika
Sokan még ma Is azt gondol-
Íák, hogy a turista hegyek, szakadékok között jár és meredek sziklafalakat masz meg. Ez is turisztika, (le a modern turisztika olyan fizikai munka, amely a test és lélek orősitése, edzése mellett tanulni is akar. Nemcsak látni, hanem ismereteket gyűjteni.
Ezek alapján Göcsej felvehető
ZALAI közlöny
r

fc
Herceg ESTERHÁZY Lerakat
Horthy Miklós-ut 2.
Elismert legkiválóbb minőségű
hentesáruk, finom felvágott- és kolbászáru-kOIBnlegesságek állandóan frisseit kaphatók.
J
a turisztikába. Akad látni való is, tanulni való is. Értékes anyagot talál benne a szaktudós, az iró, a közgazdász, ti festő és az amatőr fotográfus.
Tehát: jöhetnek Göcsejbo a turisták ... Ez azonban hosszú idő kérdése. En valamikor azt hittem, hogy a bájos Szigliget, a romkoszorus Csobánc, a biblikus RZépségii Badacsony, a Imzallsi-pos Szentgyörgyhegy, a gejzir-fortyogós Tihany nyári időben alig látszanak a turistáktól. A szomorú tény ez: a kis szigligeti sasfészket nélia 2 hétig sem kereste senki az elmúlt nyáron.
Nem akarom most ennek az okait fejtegetni, csak annyit akarok még mondani: ha ezt a hires helyet ír kevesen keresik, mit várhat akkor Göcsej?
GöcseU Turista Egyesület
Több fővárosi cikkemben kifejtettem már, hogy a gyér balatoni turistaforgalom egyik okozója az, hogy a Balaton mellett nincs turistaegyesület.
Tehát: ha Göcsej turistát akar, akkor az első lépés az legyen, hogy alakuljon Zalaegerszegen egy turistaegyesület. Ez az egyesület azután vasárnaponként Igen okosan, igen szakszerűen, igen modernül rendezze meg a maga vasámupi túráit.
Ha azután ennek az egyesületnek lesz otthona és Nován, Zalalövön, Nagylengyelbon, Pákán, Barabásszegen (egyelőre) megfelelő turlsta-szállóhelye, akkor küldje meg turisztikai pontjait, szállóhelyeit (költségek megnevezésével) az ország turistaegyesületeinek, akkor azután Göcsej várhatja a turistákat.
A Göcsejt feltárni szándékozó Zuluegerszogi, Í5alavármcgyei vagy Göcseji Turlstaegyesilleteknek óriási eredményei lennének hamarosan. A vendégturisták (csak később lehetne egyebekre Is számítani) nemcsak Göcsej Igaz iiirét vinnék el, hanem almájának, gyümölcsének a hírét is, sőt — ezen a réven — többen akadnának, akik Göcsejbon nyaralnának, amelynek több pontja erre Igen alkalmas Is.
\' 1 1 H\' *
Zalaegerszegnek lelkes és agilis polgármestere, kitűnő Movéja, Göcsejnek sok kiváló papja, jegyzője, tanítója van és azért hiszem, hogy az itt felvetett eszmém ott szárnyakat kap.
Akárki, vagy akárkik alapítják meg azt az egyesületet, az biztos, hogy Zalaegerszeg és Göcsej közgazdaságába uj ereket vágnak.
N. Szabó Gyula
\'Q
Fekete húrokon
A bánatot Imával köszönöm és könnyül siralom mog minden kis meghurcolt, táradt örömöm.
Sírok között dalolva járok, do árnyék szalad a szememre, ha naptényloltos bölcsöket látok.
Tavasz az őszeim: halálról beszél, Dus, teketo muzsikát görget a kacagó áprilisi szél. BánatrUgyek bimbóznak a Iákon, Tavasz van I és még sohse volt Ilyen boldog a szomorúságom.
Lldltt Julii
Olcsó
tavaszi vásár
április 8-ig.
Divatujdonságok naponta érkeznek
SINGER
divatáruházba.
Sifon......
Mosódelain divatmintákban .
Kartonok.....
Valódi kézinyomásu festő . Fehér pique .... Fehér mintás batiszt
Szakajtóruha................•
Törülköző szines széllel
Gyapjú delain ....
Sima műselyem, összes szinek ben ....\'..
Müselymek tákban .
szép
divatos min
Duplaszéles mintás grenadin
Mintás kordbársony
Tweed ruhaszövetek
Gyermekruha szövet
100 cm. széles sima szövetek színekben.....
Tiszta selyem [[eppe 06 [Ülne ÉriN Illlkn
Tiszta selyem japones 94 cm széles ... ,
Mintás foulard ...
140 cm. széles gyapjú férfiszövet
Nehéz fekete creppe de chineSSÍÍS
—-60 P
— 70 „ --70 „
— 7 o „ —SO —■-80 —\'65
— 90 2 —
1-20
1-30
J-—
2-50 1*5©
3-—
l-5o
3-—
2 — 3-— 4r— 4.—
A vásár alatt felgyülemlett maradákok jutányos árban kaphaták.
Az olcsó kirakatárakat tessék megtekinteni!
ZALAI KÖZLÖNY
193ft
Mit lát és mit érez az ember az ész világbajnokának dolgozószobájában ?
A Mázforlnto. Torna Vlvoda részvény - A 30 éve, Borbély Gyurka öregsége -Demokrácia a viadal-Intézetben - Kanizsai emléké dr. Mező Fereno sport-muzeumában - Tallózás a harmadfól«er kötetes sport-könyvtárban ötpengös aWrása — Al „ungarUohef Professor"
Jókai Mór
Budapest április 4
(KtWdOtl munkatársunktól) A fiiig újságcikkekben és Ünnepi szónoklatokban ogy könyvtárra való kultúrfölény! szavaltunk összo a osoaka haza romjai tőté, addig egy budai bérpalota ölodlk emeletén, egy csendben munkálkodó magyar tanár íróasztaláról elindult ogy könyv éa világgá hirdette és hirdeti, valameddig kuUuront-borck élnek n földön, a magyar Biellom világverő dicsőségét.
fiz a tanár volt dr. Mezó Ferenc, nz amszterdami ollmplász szellemi világbajnoka, akit szlllol révén Nugykanlzsu vall büszkén magáénak.
Esztendők multak el n nagy diadal mámora óta. A testi izom bajnokalt a kö/.gondoskodáa mind tenyerére vetto a/óttt és kiváltságos pontokra helyezte, csnk hogy bajnoki kondícióikul meg tarthassák, képességeiket no hovertas-sék tétlenül ós ne váltsák kis kenyérgondok aprópénzére.
Csak nz ötödikemeleti kis budai lakásban maradt mindea a régiben. Me«-mnrudt benne lut otthon motegaége, a polgári kényelom, a minden sarokból kandikáló ízlés, a családi fészek édes,
clplhentető érzése. De megmaradt nne a mindnyájunk sablonos gondja ls. Lesz-e olselén orro, arra elegendő? 1/Csz-o privát ora, megfoltozni a magyar tanár szerény falat kenyerét\'.\'
fis a magyar kultúrfölény elbírja azt a luxust, hogy krajcáros gondok, hivatali sablonok pariagán heverteti a magyar szellemi elsőbbségnek- világbajnoksággal koszorúzott, eleven, munkaerős óé munkát kívánó hordozóját.
Azaz, hogy valami mégis megváltó zott a nagy dlildal óta A dolgozó szoba. Dr. Mező Forenc dolgozó szobája uj berendezést kapott, fis n tulak, a vitrin, minden tele van a világbajnokság emlékeivel.
Kétezer esztendős katakombák ivet alatt éreztem az elfogódottságnak azt a görnyeeztő, alázatos súlyát, amit Mo ő forenc dolgozószobájában, egy magyar ember Íróasztala felett, akinek nevét öt világrész minden müveit em-bero Ismert éa tudja róla, hogy magyar.
iüMallótc a cédufn-renfje-fegben Nem, az Iröasztala nem rendes dr. Mezó Ferencnek. Sőt még az Íróasztal környéke sem. A fiókok sem. Nem reprezentációs íróasztal (bár annak Is gyönyörű darab) az övé, hanem a munka asztala. Mennyi minden van rajta, benne I Egy Oreg salabakter. 1838 ból való német sportkönyv. Egy berlini egyetemi tanár kér egy adatot tóté, s most azt keresi a tzázéves, sárga lapok közölt. Borítékban egy csomó cédula. ,Erdéfyi sportélet". Legutóbbi erdélyi körútján gyűjtötte javarészt. Most rendezi őket. Egy másik kartoték : „Tűzoltóság*. Az egyik cédulán 3 könyveim. Azért kereste elő, mert most kérték fel, hogy Írjon egy cikket a dlik-tűzoltóságokról agy lexikon számára.
— Apropó I Azt tudod, hogy a kanizsai tűzoltóságnak is megvan nyomtatásban a jubiláris |eientésc? — kérdezem.
— Hogy ludom-e? Nézi idei. és már lapozza is elö egy gyüjlő-mappából a jelentést
A lizezetre becsülhető céduláin kivUl ez a gyűjtő-mappa sorozat az egyik nevezetessége Mező Ferenc dolgozószobájának. Valóságos sport-muzeum. Külön kartoték van természetesen „Nagykanizsa" címmel. A mu\'.rura néhány érdekessége: A viadalok és a demokrdcia
A Kolozsvárt Torna Vlvoda Egylet Részvénytáraság (1872) alapszabályai. Oró| Ttíeky Gusztáv 100 foriatos részvénye.
A Kolozsvári Athlettcal Club 1888 évi viadalának szakadozol! pio^-ramja. Rajta Borbély Oyörgy, a nemrégen elhunyt zalaegerszegi tanár a futástól a birkózásig, a diszkosziól a kerékpárig 8 versenyszámban fordul elő Az 1890 évi .XU. nyilvános viadal" egérrágolt programján Borbély Oyurka bályánk mir kevesebb számban szerepel. A prograni szélére sajálkezüleg oJairta: ..Én Itt már kivénültem, 30 éves voltam".
„A Maszk" egy szánté. Tréfás a ka Imi újság egy érsekújvári sport -bálról.
Egy sporl-meglilvó. Az üres hátlapja valóságos helység-névtár. Borbély O/örgy oda irta fel, hogy 1887 nyarán milyen községekel gyalogol! he.
A kolozsvári viadal intézet (vivó-isko\'a), Wesselényi Miklós alapilása, — alapszabályaiból két pontot Kiittam :
f) Itang, hit a mán körülmények különbséget nem tesznek.
Hogy azonban a demokrácia meg ne ártson: d) No légyenek (a tagok) házi vagy akármi nérnü szolga taetédek.
A Nagykanizsai Torna Egylet alapszabályai 1868-ból, a Tata Tó városi Iparos Méla Club aíapszaba lyai 1875-ből, a Nagykanizsai Kerékpár Club alapszabályai és még rengeleg alapszabály. Külön dossléban a magyarországi és külön a megszállt területek régi és mai sportegyesületeinek alapszabályai.
Egy réaxeaea kanluai aport-barát éa Ferenc JOxaef mefj-filvö/a
Halls István gyűjtőivé 1883-ból, egy uj nagykanizsai sportegylet (conlra NTE) alakítására. A gyüjtft-•iven fel vannak irvn nevek, kihez kell a kézbesítőnek elvinnie. Mes-kovics Lajos neve mellé a kézbesilö ákom-bákom belükkel odaírta: „Már tegnap óta be van rúgva."
1868-ból való gyUjtölv. Emmlch Oiuztáv 10, Jókai Mór 5, Kemény Zsigmond 5 pengőforintot Írlak alá sajiikezUicg a Nemzeti Torna Egylet megalakítására.
Hasznos mulatságok 1825-ből, egyik fejezete: „Angoly ökiözés."
A Budai Polgári Lövészkör óriási ivekre kézzel írott meghívója. Ferenc Józsefet és Erzsébet királynéi hívják meg benne egy ünnepségre.
A Borsszem Jankó egy száma is bekerült a múzeumba. Egy rport-karikalura jultatla ehhez a dicsőséghez.
A Pesti Lövöldözi Társaság 1824 évi alapkőletétel! ünnepségére kiadott könyvecske.
Tuboly Viktornik, a kanizsai fIs-k\': is-poüának 1888-ból való megren-dolés-gyUjtö ive egy verseskönyvére.
Vécsey polgármester nenjzeliszinü plakátja a kani/.saiakhoz a millénium alkalmából.
Ujssgok, nyomlatványok, meghívók, képek temérdek és érdekesnél érd kesebb emléke a magyar spott-históriának.
,./! UlaMtnyom, meg a Könyvtáram ..."
Aztán a legfőbb büszkeség: — a 2500 (ölelés sporlkönyvtár.
— Másodévas filozopttr korom óta
gyűjtöm, — mondja Mező Ferenc — A kislányom, meg ez a könyvtár az életem legnagyobb büszkesége.
A magyar kulturának Is ez a könyvtár az egyik legnagyobb büszkesége. Azért is, mert ebben a könyvtárban van otthon „Az olimpiai játékok története," mellette a gyönyörű német kiadás.
A könyvtár legöregebb tagja 1601-ből való. Egy velencei atlétikai könyv. Hleronymus Mercurlalls, II. Miksa császár udvari orvosa irta.
Egy dielellca (általános .evéstan", mini Mező mondja) és egyben tornakönyv 1762-ből, ugyonez 30 évvel később 6\' kötetben, az első magyar vivó tankönyv (.Vl-lan") 1839-ből, „Gyipkönyv" elmü lóversenykönyv .833-ból. (Utóbbihoz az első díjul adott érem is megvon Mező tulajdonában. Volt egy futam oz „Eszler-házy-kardérl" is!)
Mtagyar apori ux old0 Igában
Az u|abb sport-irodalom komplelt Mező Ferenc könyviárában. A megszállott területek könyvei mind egyforma feketébe kötve sorakoznak. A megszállott területekkel egyébként is nagyon élénk a nexusa. Az oltani magyarok ragaszkodásuk és szeretetük ezer jelével halmozzák el állandóan. Meghaló az egyik oláhok állal megszállolt magyar város sport-lfju-v-ágának levele. Egy versenyükről Írnak beszámolót, fényképet Is mellékelnek. Meghaló és reményt istápoló,
ahogyan irlák t i, Az ellenségnek meg
......<Jc
előtt."
kellett hajolnia a teljesítményünk
Érdekes különben, hogyan hálózza be a sport az egész világot. Mező cikket irt Budapesten a .Testnevelés"-be. Ezt Pártsban olvasta egy késmárki magyar és reflexiókat ír! hozzá, amik a Szepesi Híradó-ban jelenlek meg s amelyeket a magyar miniszterelnökség titkára küldött meg, hogy a kör visszazáródjék — Mező Ferencnek.
2000 éves .iporlpénzek, nettlöelm Gyöicö kokdrdd/a Vannak aztán Mezó Ferenc spori-muzeumában 2000 eszlendŐB sportpénzek, meg fiatalabbak is. Érdekes a sport érem gyűjtemény.
A legrégibb magyar sport-tlsztelet-dlj nagykanizsai: — 1870-ből a „Nagy-Kanizsai pálya- tornásza! \'dija. Bettlhelm Győző adta, ő is nyerte meg. Most az is Itt van Mező Ferenc kis muzetimában. Szalagok, kokárdák, jelvények tömkelege. Mező kiismeri magát köztük és ugy nyul hozzájuk, mintha élne és érezne valamennyi. Lelgt, hogy él is, lehel, hogy érez is valamennyi. Hiszen mindegyikhez annyi vágy, erő, álom ftlíődött valamikor\', mint amilyen etővel és Hittel készülnek a nyiirai spotloló magyarok arra, hogy ujslg-|uk elmét egyszer újra fehér papiroson nyomtathassák. Mert a nyilrai magyar u|ság trianoni gyászt öltölt a megszállás óla. Fekete alapon fehér betűkből áll a lapfeje. Itt búslakodik oz Is a kis muzeumban.
/I legkedvesebb emlék Mezó Ferenc szobájának a fala : világsikerének a muzeuma. Bekeretezve ott van az olimpiai oklevél, az amszterdami meghívó, magyarországi és megszállt terMetl díszoklevelek,
április 1.
különféle egyesületek, sportklubok disztagsági okmányai, (főhelyén a kanizsai Irodalmi Kör disztagsági oklevele I) plakettek, szobrok, emléktárgyak az ország minden részéből mind — az olimpiai győzőnek. (Nagy\' kanizsa város ezllslkoszoruja széles szalagjaival a könyvszekrény felelt büszkélkedik.) Tele velük a vitrin is Mellettük Mező Ferenc külön büszkesége : a háborús kitüntetései. Nem sok tiszt jöll haza olyan szépen dekorálva a frontokról, mint MezftPe-renc. A szellem világbajnoka első volt a lövészárokban is.
Kérdezem, mi voll olimpiai sikerének legkedvesebb emléke?
Rámutat egy fényképre a fiion. A kislánya áll rajt. Majd csak hogy meg nem szólal a csöppség. Mintha csak igaz-Igazán mondaná azt, ami különben oda is van Írva a kép alá:
„Apukám, én is gratulálok I"
A német aaftó Mtexö Ferenc tcönyvéröl
Kérdezem a könyve német kiadásának sikerét. Egy albumra való német krilikál mutat. Hatalmas felfigyeléssel várhatta a német sajló ez! a könyvet, ahogyan s kritikák terjedelméből, az alájuk Irt nevekből és a bírálatok komoly, alapos elmélyedéséből látom. A legnagyobb német napilapok közt akárhány 2 -3 sUrün szedett hasábot szentel a könyv német kiadásának, Es minden kritika az .urwarlseher Professor"-\\ emlegeti. Mező Ferenc ennek örül legjobban. Ezt keresi először minden kritikában amit naponta hoz a postája.
— Az egész eredményben — mo:id-ja — ez a legnagyobb. Ez az egy szó. Hogy „magyar" . ..
Igazad van. Mező Ferenci Ez a legnagyobb. Hogy magyar vagy És hogy ezl Németországban Is tud)M. Éi tudják mindenütt, ahova nyomtatott betű eljul. . . Mindennél nagyobb ez a te magyarságod.
Még akkor Is, ha idehaza hallgatnak rólad és vannak magyar újságok, amelyek megkapták a vllágpálmis könyvedet, de nem tartották érdemesnek Irnl róla. Annyit sem, hogy megjeleni egy könyv. . . magyar könyv ... és „egy magyar profesz-szor" irta. (—lls)
A legsúlyosabb megbetegedésed rendszerint s megjelölt helyeken földúlnak elé.
Vigyázzanaaraésitteársl
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többt szerveket: tökéletes emésztést b ztoslthat. ha regedet vizet Iszik. toM
= Nagy választék női és férfi fehérnemüanyagokban Singeméi.
= Az uj XXVI. Osztálysors-iáték húzásai már április 17-én kezdődnek, saját érdekében siessen mindenki sorsjegyét még a húzás előtt kifizetni, hogy a nyereményekre való jogait még idejében biztosítsa.
1981. áprill» 5._
A közigazgatási bíróság Indokolása a dr. Domjan
ZALAI KÖ ZLÖNY
Nagykanizsa, Április 4
Zalaegerszegi tudósítónk Jelontéso és budapesti rangán-értoaülésünk^alaplán röviden loleutettUk már, hogy a közigazgatást biróság bíró Wtautn Gyula elnöklése mellett tartott ülésén dr. Dómján Lajos ügyvéditek a naiíyken-zaai várast tlestuIltAs ellen beadott fellebbezését végsőtökön elutasította.
Az Ítélet, attaely a tellobbexéanek mind a hat pániját megoáfolja, a kSvetkezó :
1151/1031. K. szám. A Magyar Szent Korona nevében. A magyar királyi közigazgatási biróság dr. Dómján Lajos városi képviselőtestületi tag és dr. Dómján Oyula Ügyvédjelölt nagykanizsai lakosoknak a Nagykanizsa megyei városban 1930. évi február hó 10. mp-ián tartott általános tisztújítás ügyében Zala vármegye törvényhatósági klsgyülése állal 24857/nl. 1930. klsgy. 1137. szátn alalt hozott határozat ellen benyújtott panaszát, 1931. évi március hónap 10. napján tartott nyilvános Illésében az 1896. évi XXVI. t.-i 28. szakasza alapján tárgyalás alá vévén, következőleg ítélt: A magyar királyi közigazgatási bíróság a penastnak helyi nem ad Indokok:
I. A Nagykanizsa megyei városban az 1930 évi február hó 10-én tartolt tisztújító választás ellen a panaszosok részérói benyujloll fellebbezéseket a törvényhatósági kisgyűlés elutasította. Ez ellen az elutasító határozat ellen Irányul a panasz, melyben a panaszosok a választás megsemmisítését kérik, azon az alapon, hogy:
1. a választásnál bizalmi férfiak kije|ö)ve nem lettek,
2. olyan tisztviselők is szavazlak, akik érdekelve voltak,
3. a kijelölés szabálytalan volt,
4. a főjegyző választásnál általános szavazattöbbséget egyik Jelölt sem kapott, mert Krátky György szavazata érvényesnek nem tekinthető,
5. a névszerinti szavazás nélkül, közfelkiáltás utján betöltött állásokra való szavazás alkalmával a közgyűlési teremben Illetéktelen egyének is tartózkodtak és a választásba be-MjWállak,
& két állásra - bár tisztújító kpacyü\'és tartatott — a pályázat ntachiidetve nem lett.
IT. <4 bíróság a panaszt alaptalannak találta. Ugyanis a biróság állandó gyakorlata szerint azoVnál a választásoknál, amelyeket a képviselőtestület eszközöl, a bizalmi férfiak kijelölése mellőzhető, mert a képviselőtestület már szervezetében bírja az eljárás kellő ellenőrzésének biztosítékát. A jelen esetben pedig a választás a képviselőtestület utján történt és a választásról felvett jegyzőkönyv, a tiululüószék elnöke által erre a célra felkírt képviselőtestületi tagok részéről .hitelesíttetett.
A» 1886: XXII. l.-c. 58. §-ában fel vannak sorolva ?zok az előljá-rósági tagok, akiknek a közgyűléseken szavazati joguk van. A panaszosok azt hozzák fel, h"gy a szavazati joggal bíró tisztviselők közül <®yosek a vá\'asztás állal érdekelve voltak s ezek érdekeltségüknél fogva az idézett törvény 57. §-a értelmében nem STavazhatta\'r. Az kétségtelen. hogy a szavazati joggal biró liszivisilók a lö.rvény en biztosított jogukat gyakorolták akkor, amidőn 3 szavazásban részi veitek. A tiszt viselő ugyanis oly állásia történő Választásnál, amely állásra Jelölve llncs, .közvetlenül érdekeltnek"
l«ftí éspajrdekes Lajos által megtámadott \' ügyében
(amely körülmény a szavazást az 1886:XXIL t.c. 67. §-ának 4. bek. értelmében kizárja) nem tekinthető. De ha a panaszosok állal felhozott érdekeltség fennforogna is, az kizárólag a polgármesteri állás betöltésénél jöhetne szóba, azonban a főjegyzőből megválasztott polgármester oly nagy általános szavazattöbbséget nyert, hogy a választás eredményén a néhány tisztviselő

szavazat leszámítása nem változtatna.
Az Iratok kózi levő kijelölési tf választási legyzökönyvekböl megállapítható, hogy a kijelölés meg/e lel a törvény rendelkezéseinek, mert mindegyik állásra — amelyre többen pályáztak — három pályázó jelölve volt.
Megállapítható továbbá a választási jegyzőkönyvből, hogy a főjegyzői állásra leadlak 87 szavazatot, amelyből dr. Kau/man Lajos 44, Prack István 24 és Novai Imre 17 szavazatot kapott, mig két szavazólap üres vol\', s Így Kaufman Lajos egy szavazat absolut többséggel
A Rorxó.
Verőfényes tavasai napsütés, Jobbat kivannt sem lehet. Friss, kacagó nők, ünnepi öltözésű férfiak mindenütt, sietnek a SMokott ünnep délelőtti szórakozásra, a korzóra.
Itt van mindenki, mijit ahogy itt kell lennie mindenkinek, akit az ünnepi ájtatosság éa er(yhe idO as utódra késztet. Tiddm arook, nevetés, Jókedv, ami ilyenkor tavaszi délelőttön oly természetes és oly kedves.
Üde, élénk, ragyogó szinpompamindenütt; a levegő, a napsugdr, a ruhdk, kabátok, a nők, minden-minden tavaszi.
A divat Őfensége oerole-t tart és elismeréssel adózik, ingen is részben az vonzott ide, hogy megismerhessem azokat a ruhákat, kabátokat, melyekről nőismerOseim már hetekkel ezelőtt beszéltek. Alig várták az alkalmat, hogy bemutassák. De még többet hallottam a Mohátz cégnél, ahol a áivat iránt már korábban érdeklődtem és a bemutatott kabátok és kelmék megtekintése után kivánosi voltam, milyenek vasárnap a hölgyek a korzón uj kabátban és ruhában.
Fekete gyapjugeorgette kabát, glooknis, franoia szabású omlik végig egy gyönyörű babaarcú, feltűnően fesa hölgyön. Járásán éa tartásán meglátszik, hogy tudatában van szépségének és eleganciájának. A mai hatást nem kis mértékben kabátjának is köszönheti.
Valódi angol homespun szövetből készült bőrdlszitésü kabátokban örülnek lányok és fiatalasszonyok a tavernának, az ünnepnek, az életnek. Világos szinü kitűnő tweed anyagból készült egyszerű ezabásu, pompás tavaszi kabátokban sétál és társalog városunk nőnemű fiatalsága.
Magas, nyúlánk fiatalasszonyka figyelve néz, ugy látszik udr valakit. Sötétkék selyem marooain köpenyt hord, legujahb divat szerint Stuart gallérral, hermelin prémezéssel.
A nyitóit kabátok alatt megragadó színekben gyapjugeorgettek, froneia szabású selyemruhák.
Köszönések, üdvözlések hangzanak. Megállnak és egymás kabátját, ruháját dicsérik éa nézik birdló szemmel. Mert ez a közönség hozzáértő és szigorú kritikus. Kérdések-feleletek hangzanak el .. .hol vettedT .. .mennyiért f Cégek nevet, összegek röpködnek. Oleeó, nagyon oloeó, nem drága és a hangzavarból mindjobban kiválik... Sohütz, Sohütz, Sohütz éknél.
A déli harangszó már rég elhangzott és a korzó közönsége is ritkul. Már mindenki siet, hogy családja körében költse el az ünnepi ebédet. Viszontlátásra holnap...
megválasztott főjegyzőnek jelentetett ki. Ezzel szemben a panaszosak azt
hozzák fel, hogy Krátky Oyörgy szavazata semmisnek tekintendő, mert szavazati joga nem volt s igy az általános szavazattöbbséget egyig jelölt sem nyerte el. Ha azonban Krátky Oyörgynek szavazati Joga nem volt, akkor nem is szavazhatott s igy a szavazásban tulajdonkén 86 választó vett részi, Kaujmannak le-hát az absolul többség elnyeréséhez 43 szavazat Is elég lelt volna. — A leadott szavazó\'apok közül azonban ínég két szavazólap üres Is volt, s ezért számításba nem vehelök, S Így a leadott 83 érvényes szavazat közül 43 szavazatot nyert Kaufman Lajosnak a főjegyzői állásra valő megválasztása általános szavazattöbbséggel tOrlént.
A panaszban felhozott azt az álli-t\'st, hogy a közgyűlési teremben lartozkodo idegenek, a választásra bifolyást gyakorollak, megcáfolják a választási |egyzókönyv adatai, mely szerint a választásnál a képviselőtestületi és elöljáró sági tagok nagy számban voltak jelen és azok az állások, amelyeknek betöltésénél névszerinti szavazás nem kéretett, közfelkiáltással egyhangúlag töltettek be. A lefolytatod bizonyítási eljárás folyamán pedig nem nyert belgato-lást az, hogy a teremben néhány jogosulatlanul jelenlevő a választást befolyásolta volna. A panaszosok állal Is megnevezeti Wolták Jenó és Vékásy Karoly vallomásaik szerint a vá\'asztásba semmiféle módon be nem folytak, és a teremben is csak rövid Ideig tartózkodtak, mert onnan őket eltávolították
Végű1 a panasznak azon részére, hogy kél állás figyelmen kívül hagyása mdhtl hirdettetett meg a pályázat, az Iratok közt levő polgármesteri Jelen ésből mcgállapilhaió, hogy tényleg két állásra a pályázat kiírva nem lelt, azonban ezek közül a másodaljegyzői állásra nézve a képviselőtestület még az 1928. évben ugy határozati, hogy az állást mindaddig betölteni nem lehel, amíg két jog! képesítésű tanácsnoki állás van beWttve A mérnöki állás pedig újonnan szerveztelctt s Igy az csak az általános tisztújítás után volt be tölthető.
Minthogy ezek szerint olyan szabálytalanság, mely a választás megsemmisítéséi vonhatná maga után, mcgállapilhaió nem volt. ezért a bíróság a panasznak helyt nem adott. A biróság a határozat kél példányát a 3840/931. számú felterjesztés mellékleteivel együtt Zalavármegye alispánjának azzal a felhívással adj* ki, hogy a határozat egyik példányát az első helyen megnevezett panaszosnak kézbes Ihesse. Kelt Budapestért, a magyar királyi közigazgatást bíróságnak 1931. évi március hónap 10. napján tartott üléséből, báró IV/at-sici Gyuh dr. s k. elnök. Márffy István s. k. előadó.
KÉT TAVASZ
Tavaiul ra*l JátszoU a fejünk lelőtt Rügyfakad/U volt Ugy Jött as este mindig, mint űlkoft, édes lizonet Szent, szép csoda >zállt roink. Szivünkben égett a vágy szerelemért, csók után
És most, lia utunk egy in A R mellett néha elvezet, halkan kitérünk a csodálkozunk a tegnap felett.
Vallon ml lehetett, ami egy bübAlos tnvnszou két embert mégis egymáshoz korgetott.,..?
Ktctkemithy UH
ZALAI KÖZLÖNY
Véres nagypéntek-este a Dohány-utcai zsinagógában
Két életveszélyes, három kBnnyebb sebesültje ven a zsjdó istentisztelőt alatt türtént merényletnek - Egy lezüllÓtt mérnök, akit már a népszállóból is kitettek, elmezavarában le akarta lAdSzni a hitkBzségi vezetőket
Budapest, április 4
Nagypénteken este 7 órakor izgalmas és véres jeleneinek volt színhelye a Dohány-ulcal zsinagóga, amelyben mintegy 4000 ember szorongott. A közönség már épp tá-vozni készlllt az istentisztelet után, amikor az oltár közelében egy vö-röshaju, kopoltruházatu férfi hirtelen
revolvert rántott és az emelvényen helyet foglaló hitközségi elöljárók felé 7-8 lövést adott le.
A lövöldözés következtében óriási pánik Ibrt kl a jelenlevők között, akik közül többen rávetelték magukat a merénylőre. Nagynehezen sikerült leteperni a földre, miköiben több sérüléSt szenvedett u fején. A rendőrség emberei szabadították ki a lövöldözőt a feldühödött tömeg kezei közül, amely még akkor is bántalmazta, amikor kivezették a templomból.
Több mentőkocsi érkezett kl, hogy első segélyben részesítse a sebesülteket és a rendőrség kordonnal vette körűt az egéss templomot. Bezzegh-Huszágh főkapitány és egy elmeszakértő jelenlétében a rendőrségen azonnal megkezdték az előállított férfi kihallgatását, akiről megállapították, hogy
Zatloka Emil 53 éves pozso-
nyi Illetőségű gépészmérnökkel azonos
Kihallgatása alkaimával elmondotta, Itogy bár ka\'olikusttak szüleiéit, ő mégis felekezeinélküllnek tartja ma-g.\'it. A személyazonossági iralok átvizsgálása alkalmával n.tgy feltűnést keltelt a rendőrségen, hogy a toprongyos ember, valóban műegyetemet végzett és hogy mérnöki okle vele van Zatloka a háború alilt az orosz fronton harcolt és amikor hazakerült itthon sokiig nem tudott elhelyezkedni. Előadása szerint azért követte el a merényletet, mert a zsidók és szabadkőművesek voltak okai a világháborúnak és az azt követő gazdasági leromlásnak Is. Meg ■kurta büntetni azokat a zsidó vezetőket, akik lelfo gása szerint felelősek a mai állapotokért.
Az utolsó 24 órában egy falai kenyeret evell és a népszállóból Is kl lelték már, mert csak 2 fillére volt. Azért kövellc el nagypénteken a me-rényletét, mert cr. n nap különfr":i emlékezetes szántára. 20 évvel ezelőtt ugyanis
egy színésznőbe volt szerelmes és ezért ezen a napon vitték elmegyógyintézetbe.
A merényletet saját elhatározásából hajtotta végre, arról sehki nem tu-dotl. Ugy akarta, hogy néhány ve-
zetőt eltesz láb alól, aztán maga ellen fordítja a revolvert Mérnöki oklevelével napszámos, kocsitologató, altiszt volt és
193ft április 1.
a sok nélkülözés miatt követte el tettét.
Megállapították, hogy Zatloka vér-bajban szenved és elmebajos Is, mire
kiszállították a Llpótmezőre.
A templomi merénylet következtében Rolh Jenő 17 éves ékszerész-tanonc és Taglcht Náthán ügynök életveszélyes sérülést szenvedlek. Pintér Ignác iskolaigazgató, Stern L(ó kereskedő és Gtück Qyörgy tanuló könnyebb sérülést szenvedlek.
Tovább bonyolódik a poliillca és a diplomácia a némei-osseirák. vámunió körtll
Pária, április 4
A Petii Párisién szintén annak a gyanújának ad kifejezési, hogy a német-oszlrák vámszerződést titkos záradékkal látták el annak a szer-lődésnek mintájára, amely 1928-ban jölt léire a porosz és hesscnl kormány közö l. Ed a hírt Bécsből teljesen cáfolják.
Francia képulselök engedékenységei •llrge/nak ast 4asctluas kérdésében
Pária, Április 4
A francia képviselők egy csoportja ülést tartolt, amelyen az Anschluss kérdéséi vitatták meg. Felkeresték azután Leval miniszterelnököt és Briand külügyminisztert akiket felkérlek, hogy a német-osztrák vámegyezménnyel kapcsola ban ne helyezkedjenek negatív állásfoglalásra.
Briand Hl kos tandcak oxdaa ax olaajc nagykövettel
Párls, április 4 Briand külügyminiszter tegnap este hosszasan tanácskozott Manzonl gróf olasz nagykövetlel. A tanács-
kozásról nem adlak kl hivatalos je-lenlésl. Az Echo de Paris szerint ezen a tárgyaláson nem csupán a német osztrák vámegyezsigről volt szó, hanem a tengerészeti szerződésről is, melynek tető alá hozatala nagy nehézségekbe ütközik. A lap szerint állítólag sikerült ebben az ügyben most megegyezésre Jutni.
Német mlntamier ttlOallgatd-son Mussolininál
Róma, április 4
Mussolini miniszterelnök kihallgatáson fogadta Ouerard német Közlekedési miniszteri.
= Rózsa utca 3. számú ház eladó. Bő.ebbel a háztulajdonosnál Katonarét, Bagolai-sor 31. sz.
— Húsvéti ajándékul kivételesen
2 nagy hangos slágerfilm 22 felvonásban a Városi Színházban, hogy nvndenkinek felejthetejlen élményt adjon a húsvét s mindenki a néki legjobban telező egyrészről a leg-kacagtalób\'\', másrészről az utóbbi idők egyik sikeres orosz tárgyú szerelmi (Oilénetének hangos változatú témában találja örömét.
Tavaszra készített eredeti modelljeink raktárra érkeztek.
Az árak a mai gazdasági belyzetbez viszonyítva ls Igen olcsóra vannak szabva, dacára annak, bogy az árn minősége teljesen kifogástalan és minden egyes párért felelősséget vállalónk.
A legfinomabb lukszusclpők ls minden képzeletet felülmúló választékban vannak raktáron.
Világhírű Llchtmann-dpők egyedárusitása.
x ♦
♦ ♦
t t
Gyermekcipők óriási választékban, Jutányos áron.
Kérjük kirakatkiállitásunkat megtekinteni. ___ __ _____ r
SZABD cipőáruház
Horthy Miklés-ut I.
1X1. április s.
ZALAI KÖZLÖNY
Asszonyom, hogyan ismerkedett meg kedves férjével?
Indiszkrót körkérdés azok okulására, akik még nem ismerkedtek mag vele
Nagykanizsa, április 4
Ar ornltológlal Intézet keskeny gyűrűiére emlékeztető, cseké y sulyu és mégis métermázsákat nyomé kis arany-billnoa alatt egy egész kis; életre összefont emberpárnak íegtöbbjo vajmi rlt kán gondol vissza arra a nagy és >z egész élet hovafordulását eldöntő ptt-laoatra, amikor elsóUtxn laldlkoilak tgy-mdMsal az iltlbtn és valami titokzatos magnetikus erű hajtotta, Uzto őket egymás telé, mlg rájöttek arra, hogy hiszen a Jóságos Úristen egymásnak teremtette, egymásnak szántn őket és terveiben fontos szerepet tartogatott azámukra. fa mikor erre rájöttök, már meg Is történt a nagy elhatározás: Holtomiglan, holtálglnn.
Csodálatos, hogyan kerlllnek össze nz embarek egy egész életre, akik azelőtt sosem láttak, sosem Ismerték ogymáat, de egy meglátás elég volt arra, hogy az Isteni szikrát lángra lobbantsa bennük és a kát teljesen Idegen ember szív egymásra találjon...
Érdekesnek találtuk néhány kedves asszooyt megkérdezni, mllyon körülmények közölt Ismerkedőit meg tórjó-vel\'! A válaszok mind Igényt tarthatnak ax érdeklődésre.
Amikor a mennyasszony a 7 másikhoz megy nőül
Egy előkelő társadalmi szerepel betöltő szépasszonyhoz vllt első utunk, aki meghatódottan feleli kérdéseinkre.
— Félig mennyasszony vollam már, csak nem hivatalosan Ép arra készültünk az édesanyámmal, hogy vidéki kúriánkról leiutazunk Budapestre a szükséges kelengyeféle beszerzésére, amikor meghívást kaptam egyik somogyi nagynénémhez. Szívesen mentem egy kis vendégségbe. noha elfogódottan, hiszen vőlegényemtől távol kellelt lennem. Nagynéném nagyon melegen fogadott és én Igen jól éreztem magsm mellette. Egy napon egy friss, fiatal ember jött látogatóba a nagynénémhez, akinek külteje és modora nekem ls megtetszet. Valahogy érdekelt, ahogy reá néztem. Persze minden uiógondolat nélkül. De volt valami bennem ami szinte kényszeritett arra, hogy foglalkozam magamban személyével. Egy napon a fiatal vendég csak azzal áll elő a nagynénémhez, hogy
— Jaj de kár, hogy ez a fiatal leány már mennyasszony I...
Ép leendő vőlegényemhez készüli a levél, amikor ezt megtudtam. Az értesítés szivemet érte. Mikor más-nsp találkoztunk .Vele", jobban Szemügyre vettem és kezdett nekem tetszeni, még jobban tetszeni. Egy napon elmaradt \'a levél a vőlegényemhez és a fiatal vendéggel mentem sétálni. Mikor nemsokára édes anyám visszautazni akart velem, a fiatalember arra kérte a nagynénémet, hogy ne engedjen engem el menni. És mi tovább maradiunk, Es megkezdődlek a titkos levelezések és folytatódtak a séták. Persze elma adtak a levelek a városba. És nem lelt a budapesti útból se semmi Amikor azután nemsokára megérkezett a .másik": már tisztában voltam a jövőmmel. És hónapok múlva elkészült az eljegyzési kártya. Persze azon a vendégbe jött fiatalember neve volt. És soha sem bántam meg...
A fentszterllxő hit mataráns
— fin 14 éves voltam, „a Ijdcal" akkor 18. Matúra után — mondja egyik Ismert, tekintélyes közlunkc.lonárlusunk szépséges, Untat asszonykája. — Bizony még polgáriba Jártam, amikor az ablakunk elment a nagyön helyes kinézésű
.Ilu". Észrevettem, hogy a „tenszterll-zés" állandósul. Eleinte nocn Igen reagáltam roá. Do később már vártam ós ha volt egy nap, hogy nem ment el az ablakom alatt és nem köszöni: hiányzott nekem. Do tovább porsze nem mont „a dolog". Mikor késíbb tánciskolába kerültem, „0" Is ott volt. Es nkkor kezdődőit a megtsmerkodós. Majd a házhoz való Járás, ahogy az már polgári házaknál szokás. Ám Jött a világháború ós nekem nyolc teljes évig kellett várni, mlg egy napon megjelent Ismét az egykor „feuszterllző" kis ms-turáns, most már mint hadviselt, kósz ember, aki „a mamival akart beszélni". Persze, most már rövidesen egymáséi leltünk és azóta bizony meglettek a gyerekeink mutat a két helyes kis apróságra, miközben arca neklplrul.
Akik gyűlöletből vették el
egymást Formás, tökéletes szépségű fiatal asszony. Még csak .az clsö"-nél tartanak. A férje is fialal ember és azt mondják a városban, hogy még a feleségénél ls szebb. Pedig az határozottan szép. itt megtudjuk az\', hogy az ismerkedés a korzón kezdődőit. A „FIU" tisztában volt azzal, hogy a leányok szeme rajta pihen. Büszke Is volt erre. Eresztet e is a leányokkal, hogy ő különb legény, mini ők leányok. Egy napon a szeme rajt maradt egy a városkában még nem látott, leányon, aki ugyancsak tisztában volt női értékével, szépségével. A fiatalember fölényes mosollyal nézle az önludatos szépségei, amit az hasonló hideg fölénynyel honorált — A szem-beszéd tovább folytatódott a kettő között. De a fiatalleány arca nem melegedett fel, sőt ellenkezőleg, vonásai megkeményedlek. Nem afarl a .szép fiu" elölt kapitulálni. Elismerni azt, hogy az is van olyan, szép mint ő. Ellenséges tekintettel mérte végig 17 éves szépségének teljében a rátarti fiút. Olyannyira, hogy szinte gyűlölettel nézett reá. A fiu ugyancsak védte ,» maga Igazát". Nem adta be a derekát. A két fiatal szinte ellenséges érzülettel volt egymással szemben. A leány vissza sem Igen köszönt a fiúnak. És ez a dac csakhamar feloldódott egy fönséges érzésben, felmelegítette a szivek légkérgét és akik nemrégen még ellenségesen néztek egymásra, ma a legboldogabb házaséletet élik egymással...
A leány háziassága tetszett meg a fiának
Városi űsztvlseló. Mindenki Ismeri. A gólyamadár ls Ismeri őket Miközben sz asszonykát vallatjuk, közbeszél a bohém lelkületű, szürkUléebe vegyülő „térj". A legjámborabb háziállat, nklt ujságiról prakszlsomban [eltaláltam.
— Hát ugy volt nx kérem — szól bele a beszélgetésünkbe, — hogy egy leányos házhoz jártam, ahova a házikisasszony barátnője szokott gyakran oda-
Iáml. Engem az érdekelt, nem a házl-,lsas8Zony. Komoly szándékaim Is voltak vele. Egy napon arrafelé monet, láttam, hogy a házikisasszony, akit én addig nem (gon vettem komolyan, teljesen menyecskésen dolgozik, takarít, tlszütja az ablakot, sót — sikálja a padlót az ő szén, ápolt kezével. Ilyen való nekem. Ez egy asszonynak és anyának való leány gondoltam. Es a legközele\' bl alkalomkor udvarlásom már őneki szólt Es nem bántam meg. Főnyereményt csináltam, amikor adol gos munkás leányt néztem benne ós Szórt vettem el teleségUI, - mondotta barátom - miközben átfonta piruló asszonykája derekát.
Hivatalnoh-háxaspár
A férfi hivatalnok, a fiatal asszony 1« az. Mindkettő keresi a kenyeret
JU
Girdonyl ,harmadik"-|ának. Nehéz sors ez, amikor a csal.idl szenlély helyet! az Íróasztal melleit kell kenyerei keresnie az asszonynak ls, hogy .fusson" a megélhetésre. Ez az eset tipikus hivatalnok eset. 0:yan, mint a mikor a tanító elveszi a tanltóklsasszonyl és lesz belőlük egy tanitó-pár.
— Naponta dolgoztunk egymás mellett egy irodában, sőt az aktálnk-kal egymás kezébe dolgoztunk, ugy, ftogrikm-egy aTkaloHimál kezeink szinte súrolták egymást az akták átadásánál. Evekig dolgoziur/k egymás mellett. És a megszokásból lassan kivirágzón a rózsaszínű kis zsenge virág... — mondja a bogár-szemü kicsi asszony, aki valóban megérdemli, hogy inkább a családi szenlély oltalma alatt éljen, mint sem rideg hivatalos aktákat Inlézen azzal a formás kezével-kar|ával, amil pedig az úristen is féiflboldogitásra teremtett.
A Karácsonyi Vásár, mint há-xasságkSzvetitS
Itt még nem vort tol az éjszaka csendjét hangos gyereksírás. A fiatal pár nyugodtan albatik. 8zép szál a férfi nagyon oelnos, egészséges, lgazt anyának való az asszony. Mint a paradicsomi emberpár, amelynek rendeltetése volt,hogy az emberiségősszUlóJelegyen.
— Ugy történt a dolog — meséli a te\'.t asszonyka, - hogy felmentünk a mult évbon a Karácsonyi Vásárra, amit a Keresztény Nőegylot rendezett a Polgári Egyletben, Rengetegen voltak a teremben, alig tudtunk előre Jutni a sokaság között. Ment. törte magát a sok ember előre, amikor u nagy go-raolyagban valakit hozzám présellek. Hánézlom, ő énrám, de nem tudtunk egymás mellől szabadulni, az emberek tovább sodortak bennUnket előre. Kó-BŐbb a sátrak mellett egyszer csak azt látom, hogy osztályosom az agyonpró-solésbs konfettit szór tolóm, malu igyok-szlk módot korosnl, hogy telöm közo-ledjen. Beszédbe bocsátkoztunk egymással, nemsokára előkerült a mama és a fiatalember hazakísért bennünket. A Karácsonyi Vásár után másnap és azután hutonkónt többször hozzánk Jött. És ma: több hónapja az uram.
A Schadchen is tud boldogságot teremteni
Sokszor járunk hozzájuk. Kedves uri emberpár. Közfunkcionárius a férfi. Az asszonynak már felnőtt gyermekei vannak. Név, foglalkozás mellékes. Sokan Ismerik mindkettő-
NYÚL-
Ion mindig azután, ami kéznél van. Ha sokat gyalogot és hamar elfárad, a legegyszerűbb és legolcsóbb segítség: a PA LM A kau<suk-sarok. Ezzel kímélheti az idegeit és az egészségét
juket. Neki stegzem az asszonykának a ceruzámat, most vallja meg, hogyan ismerkedtek meg a férjével. És következik a nagy .vallomás."
Visszavonultan élt szüleinél, akik nem igen jártak társaságba, ismeretségre nem lehetett szert. Azonban mégis csak fér|hez akart menni. Azért a szülei — ahogy ez már nagyon gyakori — Schadchenhez fordullak. Nem kellett sokáig várnia, egy napon Jelzi a Schadchen, hogy egy fiatal laleiner iiszMetét fogja tenni, hogv megismerje öl. És eljött a fiatalember, akit a Schadchen vezetett be, megtörtént a kölcsönös bemutatkozás, megismerkedés. Megbeszélték az anyaglakat, ahogy az ilyenkor már szokás és nemsokára naponta löll már a házukhoz a fiatalember. Végül is kettejük közöli az egymás megbecsülésén alapuló vonzalom fejlfdött ki és rövidesen megtörtént az esküvő.
— Soha felhő nem homályosította a ml házasságunk egét, ha mindjárt az élet nem is mindig mosolygott felettünk. Az uram becsül, tisztel, a gyermekeim megnőttek. Nem kívánok mást az élettől. Teljesítettem asszony-emberi hivatásomat Botdog vagyok...
Vagyis a Schadchen is teremthet
boldog házasságokat.
*
Csodálatos az emberek egymásratalálása a boldogságkeresés utáni törekvéseikben. Mintha mindenütt ott lenne annak a felső irányító, mindent intéző hatalmas, nagy égi hatalomnak « keze, amit mi Gondviselésnek nevezünk és akinek a tudtán kivül, az Írás szavai szerint, még ha|unk szála sem görbül meg...
Oly jó néhanapján visszatekinteni a múltba. Hátra leié. Visszaidézni, a mi voll. Mert minden ember életében voltak napsugaras pillanatok, kinél rövidebben, kinél hosszabban, de amelyekre visszaemlékezni lélek-simogatás, felüdülés, magasbaemelkedés.
Emlékezzünk... (B. R.)
= Nagykanizsán ls megnyílik
május havában a közismert Kopstetn butoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunántulra elsőrangú mObutort,
10
ZALAI KÖZLÖNY
1650. április S.
No, &ála Istennek,
Kanizsán már igazán meg lehel élni Akt Itt sem tud megélni, az direkt tehetségtelen.
Azért mondom ezt, mert mostanában Kanizsán nagyon sokat mesélnek egy karrierről, amely fényes lanublzonyágát adta annak, hogy minden ellenkező híresztelés, siiás és jajveszékelés ellenére, Igenis: Kanizsán lehel élni. t.ehet megélni Is. Havonta egy vagyont felélni Is. Sőt, — lehet visszaélni Is. Ha mással nem, u hitelezők türelmével.
Sokat mesélnek erről mostanában. Valahogy Igy:
Egyszer volt, hol nem volt. még a kacsacombon és bőrszlvaron forgó Vaskapun is tul. de a Rácsoskapun és a hozzá tartozó rácsos ablakon Innen, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek a szakálla vott kender. Amikor a Kender, meg a Juta és társul felettébb lemorzsolódtak a tőzsdén, ennek az embernek akkor Is meg maradt a szakálla És unnak az embernek mindenki adott a szakái tára. Mindenki nyngoalun adott Egészen addig, amíg az ember, akinek a szakálla volt kender, fel mászott a fára. Az ugor ka fára Áltól kezdve megváltozott a dolog azzal a szakállal. Akkor Is mindenki adott rá. De már senki sem nyugodtan Hanem mindenki boldogan. És sokan kétkézzel
Az az ember pedig, akinek szakálla volt kendrr és felmászott az ugorkafára, csak csücsült, csak csücsült az ugorkofa tettén és — botanizáll. Telle pedig ezt olyan zsenialitással, hogy a végén már nem voll fü és nem volt fa, aminek ne tartozott volna. Meri t. I költő ls volt a bűbájos szakállú ember Még pedig szimbolista. Aki nem azt költi, ami van, hanem azt, ami jó lenne, ha volna. A fűk és a fák áhítattal néztek jel a Nagy Költőre és csak hagyták költeni és botanlzálnl őt. Kezdetben voltak a Mákvlrágok, melyek sokféle változatban vették őt körül. Mikor pedig leereszkedett a polill kához, tarka szóvirágokkal ls meg tűzdelte a kiskalapja szélét. A politikában határozott sikerei voltak. A takarékossági párt szekerén érkezett be. T. I. ő maga is örök életében takarékoskodott. Olyan takarékos voll, hagy pl. háromnégy vacsoránál többet soha nem eveit meg egy este. Sőt: még ennél ís takarékosabb voll. A három-négy vacsorából Is mindig megspórolt valamit. Rendszerint az árát
Különben meg botanlzákts közben szenvedélyesen szeretett zabot hegyezni. Ezt főként mint politikus, a pártéletb^n gyakorolta. Most állítólag a hivatalában Is zab hegyezésre fogták s ecélból megfelelő Uőt Is bocsátottak rendelkezésére. Az történt ugyanis, hogy miközben az ember, akinek a szakálla voll kender, felmászott a fára, aközben a sok botanlzáláslól elkezdett zörögni a haraszt és addig zörgött... addig zörgött, hogy már az ulllopu Is majdnem belekerüli a nagyszakállú ember herbáriumába, amelyben egyébként speciális gyűjtemény volt található a legkülönfélébb maszlagokból.
Egy szép napon Nagy Költőnk szólani kívánt tisztelői seregéhez.
Azt kívánta mondani nekik, hogy ttsztellell őket, de ez egyszer jobb szeretné, (bármilyen szokatlanul hangzik Is ez a poézis Mrténelé ben) ha mindenre, amit S eddig költött, ráborítanák a feledés fátyolát... ugy ötvenStámUkban legalább.
Csakhogy ez nem ment olyan egyszerűen. Mert tudva van, hogy kl kitépett Itkalapon gyakorolja a költiszelel, kl rózsaszínű levél papírra kOH, kl meg egyszerű kutyanyelvre. A költő matador viszont másak bőrére költölt és ez egy kicsit Imápllkdlta a helyzetet.
A végén mégis megegyeztek valahogyan, de az ember, akinek
a szakálla volt kender és aki már a mese elején felmászott a fára, az ugorkafára, — most leesett az ugorkafa tetejéről és belepottyant a sárba és eközben nagyon megütötte a körmét — azoknak akik őt az ugorkafára felsegítették...
Mondhatnám tovább Is a mesét, de azt hiszem ennyi Is elegendő annak dokumentálására, hogy Kanizsán, Igenis, lehet még élni Csak akarni kell és merni kell Az nem baj, ha más ott Is vakarózik, ahol nem viszket neki. Aki nek nem letszlk, menjen el — a sóhlvatalba. (Amiről időközben különben Is kiderült, hogy egyike a leghasznavehetőbb hivataloknak...)
<T)

A pécsi tábla dönt Valkóék csőd-Dgyében
Egymillió sllllog passzívával kényszeregyezséget kért a Zerkowltz-cég
Jelentettük, hogy a nagykanizsai törvényszék megnyitotta a csődöt a Valkó-vagyon felelt. Ma Valkóék és az érdekeli legnagyobb hitelezők (a Somogymegyei Takarékpénztár, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, az OKH és a többi hitelezők nevében az Országos Hitelezői Védegylel) felfolyamodást adtak be a törvényszék végzése ellen. Nóvák János földbirtokos a csőd-kérelmet visszavonta.
Az iratokat felterjesztették a pécsi táblához, amely rövidesen dönt a felfolyamodás feleli. A Zerkowltz-kényazeregyezség
M1r hetekkel ezelőtt hirek szál-
longlak arról, hogy a Z- rkowilz-cég kényszeregyezségbe meni. Akkor érdeklődtünk a hlr valósága iránt, azt azonban minden oldalról a leg-kategórlkusabban megcáfolták. Most a „Pesti Napló" április 3 Iki száma írja a következőket:
„Bécsi hiradás szerint az ismert bécsi Zerkowltz Albert bo\'nagyke-reskedő cég fizetési nesézségekbe kerdlt és ezért kényszeregyezségi el járás megindítását kérte. A bajbajutott cég passzívái állítólag egymillió sillingre rúgnak. A magyar piacot is érinli a bécsi borkeres-kedőhiz fizetésképtelensége, mivel a cég főüzlete Nagykanizsán van.
Másodszor is halálra ítélték Kanadában Birt Kovács József csapii magyart
Május 15-én talmi magyart akasztanak Amerikában
Nagykanizsa, április 4
Részletesen megírta a Zalai Közlöny, hogyan esett részeg fővel gyilkosságba Biró Kovács József, aki valamikor a zalamegyei Csapi községből, Nagykanizsa szomszédságából vándorolt ki Amerikába, a kanadai Weiiand városkába
Itt, Wellandban történt, hogy Bíró Kovács József OzSzeveszett a teleségével, (aki történetesen vadházastársa volt) vállára kapta a puskáját, vacsora nélkül elrohant hazulról és inni kezdett. Ivott, amíg tökéletesen el nem ázott Akkor aztán széles Jókedvvel hazaleié botorkált Mac Nicoll rendőr a hangosan nótázó részeget csendre Intette, mire Biró Kovács Józsefben felforrt a zalai virtus, lekapta a puskát a válláról, nem is Igen célzott, a golyó mégis pontosan talált és a rendőr holtan maradi az utca kövezetén.
Kz történt 1980. szeptember hó 2-án. December 18-ára már kitűzte a bíróság a halálos Ítélet végrehajtását.
A kanadai magyarok azonban
összefogtak és P. Hédly Jeromos, a Nagykanizsáról Amerikába került ferences-barát vezetésévei társadalmi akciót Indítottak, hogy szerencsétlen honfitársukat megmentsék az akasztótótól. Huszonöt gyüjtőivet bocsátottak ki és igy összehoztak annyi pénzt, hogy perújrafelvételt kérhettek. Bizonyítani akarták, hogy Biró Kovács József annyira részeg volt, hogy nem volt ura cselekedetének.
Most aztán megvolt az uj tárgyaié* is, Sok uj tanút hallgatott ki a bíróság. De a tanúvallomások alapján nem látták eléggé bizonyítottnak a részegséget I igy az esküdtszék újra elsőfokú gyilkosnak minősítette Kovácsot s a biró újra akasztásra ítélte öi. Az ítélet végrehajtására május 15-ét jelölte meg a bíróság. Kovács Bírva fogadta az ítéletet.
Még csak egy mód van Kovács megmentésére: a kegyelmi kérvény. A magyarság most még ezt is megpróbálja, hogy az akasztás szégyenétől megmentse az eltévelyedett, de mindenesetre nem a részegfővel gyilkoló magyart.
Cipő-* különlegességek
IDEÁL
Naponta
érkeznekt
A
Ím
Nénxe meg tclratía/alaUat t
Volt Turul ctfótlzlít helyisig.
TÉLEN, NYÁRON
SÍPOS kávé
Le ■ •Brárakkall
A közönség körében a legutóbb gyakran hangoztatott eme kivánság . a köze\'multbao több Ízben foglalkoztatta a helybeli italmérőket is, mig végre a f. hó 2-án tartott tend-klvüll s népes szakosztályi értekezleten a helybeli sörgyár agüls igazgatójával folytatotl megértő s jóin-dulalu tárgyalás után, bír a sörből befolyt eddigi jövedelmük érzékeny felá\'dorásával, kimondották, hogy a sör árát a közönség érdekelnek s több Ízben kifejezett kívánságának megfelelően a mai naptól kezdödő-leg lestádliják, olyképen, hogy ■ Mktr <s«M U( fHRréri, . ■ora4< aMMH§ flilÜht ér**JtJé«>. (-)
Április IMn nyitja m«g a polgármester a városi könyvtárat
Nagykanizsa, április 4
A város közönségének általános örömére jelenthetjük, hogy a Városi Könyvtár és Muzeum, amely a piarista gimnázium épületének egyik szárnyában nyert ideiglenes elhelyezést, végre odáig jutott, hogy dr. Kritky István polgármester április 11-én délután 5 órakor hivatalosan megnyitja ét átadja • közönségnek.
A könyvtár katalógusában mindenki meg fogja találni a gazdag könyvtár teljes anyagát. Az olvatf-szoba ia a helyi igényeknek nagyjában megfelelő.\' Egyidejűleg hozzáférhetővé válik a nagvközönségnek a nagykanizsai muzeiím, amely ugyan gyermekcipőjét éli, a város vezetősége azonban reméli, hogy Zalavármegye közönsége is nagyban hozzá fog járni nl értékes adomáayaM, levéltári okmányokkal és tgyéb leletekkel áz anyag gyarapítási hoz.
A könyvtár és muzeum őre, » fáradhatatlan éa lelkes dr. Kerkal József piarista gimnáziumi tanár, aki hónapokon át mindent nagy szaktudással ugy rendezett, hogy a közönség számára végre hozzáférhető
tegyen- .......
— Biztos és enyfte hatás előfeltétele a jó hashajtószernek. Ezért kedvelik a Darmolt ■» ajánlják az
orvosok évtizedek óta gyermekeknek és felnőtteknek egyaránL Minden csomagon Darntoi felírással. Utánzatokat és más csomagolást utasítson vissza.
,130. április 6.
Sohasem volt még hajasbabája és karácsonykor evett utoljára hust,
ZALAI KÖZLÖNY
ellenben télen át jdrta a várost és most is munkát keres az édesapjának agy nyolcesztendős kislány
Nagykanizsa, áprllia 4 Nagyon kérem, ne méltóztassanak csendéi elnézéssel mosolyogni, mint.
ahogyan ártatlan vesszőparipák felett szoktak. Ne méltóztassék szemrehányást se tenni, amiéit mindiga nyomorúság rongyai közt turkálok a lollam hegyével és néha olyan színeket is kibányászok onnét, amik (alán nem a nyomor igazi arcának a színei. Lehel, hogy önöknek van igazuk: — hiszékeny ember, poéta ember ne üsse orrát a szegénység dolgába. Lehet, hogy a bűnös nyomorúság mocsárvirága csak, amit találtam. De a mának a színe van ezen a virágon. A bűne Is, a gyötrődése is a máé. Szembe kell nézni vele.
»
Nyo\'c éves kislány. Az arcira sok koplalás, sok didergés van írva. Zöldes árnyékok bujkálnak a pirosra fázott orra, a korafáradl, mindenre éhes két szeme körűi. Rrlehuzza magát a kinőtt télikabátba és szüpög, mert a piszkos rongydarabot, aminek a sarka kilóg a zsebéből, nem meii előhúzni.
Fészek alá hullt verébflóka Ilyen szomorú látvány.
Oyarötl, összehajtogató!!, megvá-sotl papírdarabot nyujl át Mlg olvasom, lopva mégis megtörüli az agyondermedt orrát.
Olvasom a .nyílt levelei". Sok kéz, sok szem megjárta. Ez áll benne:
„Kérem a tisztelt közönséget, lenének szívesnek valami munkát ailnl, minek után már hónap éa hetek ótüi munkám nlnos. Itt álok 5 apró gver-. „l^okok k^Hitelen.vagyok.MSKai küldeni 6a magam munka titán meni. hogy gyeriuokelmnek enl Indjak ad-
Alá Is van írva a levél, önálló kanizsai Iparos, aki irta. Belesflvit a név az ember agyába. Hál eljulha tunk oda, hogy magagazdája, dolgos ember Igy keressen falat kenyerei a családjának?!
Igen, eljutottunk ide. Eljutotlunk messzebb Is. Ez a 8 éves kislány, a kis Manci koldulja össze sokszor a krumplira valót.
Nem kér senkitől semmit. Csak odaadja az édesapja írását, öl apió gyermek, éhező család felslkonó S. 0. S. |elél. Nem kér egyebet, csak munkál. De ki tud ma munkát adni ? A szive meg sok embernek megma radl máig Is. Koloncnak, igaz, de megmaradt. Ét a kis Manci kap két fillért, négyei, előfordul az is, hogy tizei. ..
Kél erős férfiököl pedig néha nagykeserven nekilódul, aztán csak vlsz-szazuhanik tehetetlenül.
— Te vagy a legnagyobb? — kérdezem.
— Nem. Van még nagyobb lestvérem is. Az már harmadikba jár.
— Mekkora a legkisebb?
— Az kilenc hónapos. Az anyuka meg- beteg.
— Ki küldölt ezzel a cédulával?
— Anyuka . . . Édesapám falun jár. Keres valami munkál.
— Mióta jársz igy?
— Egész télen. Délelőtt Is, délután is. Iskola után.
— Kaptál valahol munkát?
— Nem. Egyszer kaptam a télen. Vagy kétszer. Alig valami voll az is.
— Hát akkor miért jttsz ?
— Tegnap kaptam kenyeret. Meg 50 fillért. Meg ígérlek munkál is. Csak húsvét utánra.
— Kitől kaptál 50 Hlftrt?
— Itt Is, otl is kaptam kél fillért, meg négyet. . . Aztán mindjárt vei-tünk tegnap öl kiló fát. Anyuka befűtött ...
— Hál máma?
— Máma husz helyen is voltam. Semmit se kaptam. Egy lillérl sem.
— Hát a cukor honnét van a zsebedben ?
— Egy boltban kaptam. Törmelék.
Csakugyan: — cukroslada fenekén
Ö8szevakart, piszkos, összeragadt csomó. Amint kiemeli a zsebeböl és mulatja, pénz csörrenik benne, öaz-szesen 10 fillér.
— Te most hazudtál, — csapiam le a megszeppent jószágra — hiszen kaptál pénzt I
— Csak ezt a 10 fillért . . .
— Meg amiért a cukrot vetted I
— Nem, — próbál hazudni tovább, de a szeme már árulkodik és csakhamar bevallja, 2 Iliiéiért vette azt a piszkos törmeléket.
De hiába akarok szigorú arcot vágni. Nem,.(negy. Nem lehel haragudni erre ajjyerekre. Tizenkét fillért „keresett" ÉT cukrot látóit valamelyik kirakatban. Színes, gyöngyházfényű, kövér selyemcukrot cifra fe-dele8-talpi$ Uvegoen ... És kqravén, züllött kis proletár-éleiében két fillérért vett magának egy pillanatol, amikor gyerek lehetett, mint a többi millió gyerek . . .
Ellenben volt egy kereskedő, aki ettől a nyomorúságnak eljegyzett gyerektől egy félmarék láda-kotradékért pénzt ludott elvenni. Va||on nem égeti a lelkét\'az a kétfilléres?
— Az el-.éd ml volt? — kérdezem.
— Krumplifőzelék.
— Mekkora liust knplál bele?
Rámnéz. Neve\'. Mintha azt kérdeztem volna tőle, hogy hogyan szereti az osztrigát.
— Kenyerei szoktunk kapni a főzelék mellé. Máma azt se kaptunk.
— Husi mikor ettél utoljára?
— Régen. Mikor voll pénzűnk. Karácsonykor. . . Meg a népkonyha-jegyemet is elvesztenem. Most oda se megyek. Pedig cipőt Is kaptam a nőegylelben.
\'— Ét mikor Mrödlil ? Karácsony
kor ?
— Akkor nem. Még régebben. A teknőben, odahaza.
— A Jézuska babál hiz itt, ugy-e ?
Mcgcsillanik a korán elkínzott szeme va ami áhítatos örömmel megárad az ajkán a szó, ahogyan legalább beszélhet a babáról, am nincs.
— Nem hozott babát, — mondj i — csak egy kis karácionylát. Nekem nincs is babám. Pedig híjaababál nagyon 87ereltem volna. Piros babát. Egyszer, mikor pici voltam, voli egy habám, Di az leeseit és eltörölt. Akkor még iskolába se Jártam. Azóta nincs . . .
— És szerelnél egyel?
— Sreretnék.
— Tudnál vele jitszanl?
— Tudnék . . .
Látom, elrándul már a szájaszéle és talán el Is sir Ja magát, ha tovább folytatom.
Emberek, — ne haragudjatok erre a kislányra, amiért cukrot veit a két filléren, amit a ti Jószivelek kenyérre adott neki. Hlgyjétek el, akkor is neki volna keservesen 6zomoru igazsága, ha egyszer egy ö.szekoldull egész kenyér árát bevinné egy boliba, hogy megpróbáljon hajasbabát venni érte . . . W
11
vAbpsí színház
Aprllii 5., tnuiétTasiru) AprUii 6, hnsTélhéUőa
2 nagy hangot sláger 22 fehonieban egy műsorban I Sergej Jaroll, a Don kozákok világhírű karnagya dirigál.
Don UoszáJkoK
(Tavamal szerelem)
Hangosfilm-ballada a szerelemről 2 tészben, 12 felvonásban.
I. rész: ■enyasuonysziklstás.
II. rész: Ljukka bosszúja.
Főszereplők: Hans A. v. Schlettow, Llen Dejers.
Hálókocsi angyala
(Walxer lm ScQlulKupe)
A Irgkacaglalóbb hangosfilm 11 (elvonásban. Főszereplők: Lude Engilsch, Albert Pauilg.
A nagykanizsai iparosság monstre-kflldött-sége indul Bethlen miniszterelnökhöz
Bazsó József a nagykanizsai Ipartestület főjegyzője
Nagykanizsa, áprilli 4 Most tartotta április havi elöljáróság! üléséi a nagykanizsai Iparfes-lülét Kiss Ernő elnökiele alatt. Az Ipartestületi reform
törvénytervezetét Samu La|os terjesztette elő, amihez az elöljáróság tagjai megtelték észrevételeiket. Kertész Béla építészmérnök előadta és beterjesztene egy uj
Ipartestületi székház jövedelmezőségi - tervézeréf, amelyből kitűnik, hogy a legreálisaöb lerv szerint egy uj székháznál az ipartestület 42.000 pengi bruttó bevételre szamithat. A lervezei szerint 36 000 pengi maradna évente a kölcsön törlesztésére, ugy hogy III esztendő alatt a kölcsön összege teljesen törleszthetö lenne.
Kertész mérnök nagyon szépen kidolgozott tervezete a legteljesebb tetszés! aratta az elöljáróság tagjai közölt, akik közül sokan hozzászóltak a kérdéshez. Elhatárolta végül az elöljáróság, hogy egy bizottság utazik fel Budapestre az építési klH-csön megszerzéséhez való tárgyalásokra.
Kimondotta az elöljáróság, hogy monstre-kflldöttséget meneszt Bethlen István miniszterelnökhöz,
lehetőleg lnkei tartózkodása alalt, amelynek vezetésére felkéri dr. Krdtky István polgármesteri, hogv a közmunkák meginditásM kérjék és szorgalmazzák Bethlennél Igy nevezetesen a leányiskola és neveliintézet, az Iparostanonciskola, az Igazság-
ügyi palota, az OTI nagykanizsai székházának építése, a kórházprogram teljes végrehajtása és az exportképes vágóhíd megvalósítása végeit.
Kimondotta az elöljáróság nagy lelkesedés közepette, hogy a testület vezetőjegyzői állására
má|us 1 ével meghívja Bazsó Jósrel volt elnököt, a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének elnökéi. A n gykanlzsai Ipartestület rendkívül sokat vár Bazsó József vezetőjegyzői tevékenységeiéi, amikor teljesen az Iparosság érdekeinek sio\'gálatába tudja állítani nagyszerű kvalitásait.
— Vörflsmarty-ut 50. sz. alattt
május l-re kiadó: 1 kétszobás, 1 egyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel. Bővebbet Bafza-u. 13. sz. háztulajdonos.
— Sok éves kísérletezés és fáradhatatlan tudományos kutatásokra volt szükség, hogy egy gyártmányt teremtsenek, mely ma már az egész világon el van terjedve s kb. 33 év óla minden ország népei körében osztatlan ked-veltségnek örvend. Az Aspirin-\'lab-letták jóqágát számtalan orvosi szakvélemény és a közönség széles köreinek önkénles dicsérete elismerte. Minthogy tuovalevőieg csak jó és általánosan kedveli gyártmányokat utánoznak, természetes, hogy gyakran megkísérlik éppen az As-pli In-tabletták utánzását. Ezek az ugynevezeit .pótszerek" azonbin hatástalanok, sokszor még hozzá károsak is, amig az eredeti tabletták a szívnek nem ártanak.
Budapesti NemzetkSzi vásár május 9
Az utolsó 10 év Ip.rl tcjlődíaének átfngó bemutatója. 2C0 gyáripari szakma a mezőgazdaság é» • kézh.Okar termékeinek felvwiuláiával. Nemieli pavillonok a kM-földi ipar arámira. KKVo oa utazási kedvezmény május 4161 26 lg a magyar vasuü éa halóiul vállalatoknál, valamint a MAVART anlobusz voaalafn. Felvilágosítás és vástrlgazolvány kaphiló: Budapesten a Vásár Irodánál, V, Alkotmány-u. 8.
Nsgyksntrsin: S.gffcMtaMl Tsk«**IP«ai*«»>- H. T.-aaál
u
ZALAI KÖZLÖNY
Felvágta ax ereit, 0ogy ne vegyen többé Hártyát a kesébe
A végzetes kárlyaszenvedély majdnem emberáldozatot követelt
Nagykanizsa, Aprtlli 4 Különös öngyilkossági kísérlet hátterét igyekszik megvilágítani a nagykanizsai rendőrség. Az öngyilkossági kísérlet szerencsétlen hőse Posovecz Sándor 41 éves pincér, aki csütörtökön este Petőft-ut 36/a szám alatti lakásán gilette-pengével bal-karlán több helyen felvágta az ütőereit.
A Zalai Közlöny munkatársa Is nyomozást indított ebben az ügyben és a következőket sikerült kiderítenie.
Posovecz Sándort végzetes kártyaszenvedélye Juttatta arra a kórházi ágyra, amely körül most az orvosi tudomány vívja harcát egy ember életéért. Posovecz, aki ez év januárja óta állás nélkül van, néhány nappal ezelőtt
eladóit egy kis tőidet, melynek vételárából 200 pengő egyik rokonát illette volna.
Az a rokon vidéken lakik és Poso-vecznek postán kellett volna elküldenie a pénzt. Nem küldte el, hanem
egyetlen éjszaka elkártyázta. Tiltott szerencsejátékra ült össze egy korctma különszobájában néhány Ismerősével, akik reggel 8 órára elnyerték tőle az utolsó fillért is a hazárdjátékban.
Reggel 8 órakor Posovecz egy fillér nélkül, a legnagyobb kétségbeeséssel állitolt be a feleségéhez, akinek sírva adta tudtára, hogy elkártyázta a rokona 200 pengőjét és hogy szégyenében öngyilkos lesz.
Egy őrizetben pillanatban csakugyan sikerült elszöknie otthonról és mire a felesége kirohant ulána az utcára, már eltönf. A megrémült asszony felment a rendőrségre, ahol sírva könyörgött, hogy akadályozzák meg férjét végzetes szándéka kivileiében. A detektívek és maga az asszony Is este 6 óráig keresték, de eredménytelenül.
Közben Posovecz, aki ugy tervezte először, hogy
az erdőben fogja felakasztani magát,
meggondolta a dolgot és délután 4 órakor hazament, hogy oithon végezzen magával. Sem a felesége, sem a leánya nem tartózkodtak otthon
Elővette a gllette-pengéjét, felment a padlásra és balkarján több helyen\' felvágta
az erelL Ekkor azonban, mint később bevallotta a feleségének, eszébe jutott, hogy odafenn csak hetek múlva akadnának a holttestére, meri csak liikan járnak fel a padlásra és ezért le-vánszorgott a lakásba, ahol egy kendővel átkötötte vérző karját és ruhástól belefekOdt az ágyba.
fgy akart elvérezni. Esle 6 óra tájban jött haza a felesége, aki boldogan látta, hogy férje mégis csak lelett az öngyilkossági szándékról.
Posovecz azonban könnyek között bevallotta a feleségének, hogy felvágta az ereit. Tagadta, hogy öngyilkos akart volna lenni. Azt hangoztatta, hogy csak meg akarta bélyegezni magát, hogy ha kártyát akarna mégegyszer a kezébe venni, eszébe jusson a fogadalma.
— Azonnal hívom a mentőket, —■ mondotta a megrémült asszony.
— Ne hivd őket, mert nagyon szégyenlem magam. Ha kimész a
193ft
szobából, elvágom a nyakam I
Szörnyű pillanatok következtek. A szerencsétlen asszony, aki tudta, hogy férjének azonnali segítségre van szüksége, nem merte elhagyni a szobát. Kezeit töidelve járkált perceken keresztül le és fel a szobában, miközben egyre kémlelte az ablakot, hogy jelt ad|on valamelyik arra haladó Ismerősének. Már közel volt az örüléshez, amikor egyszer csak megállt a mentőautó a ház elölt. Mint később kiderült, a házaspár 20 éves leánya, aki észrevétlenül érkezett haza, a konyhában kihallgatta véletlenül szülei párbeszédét és 0 értesítette a mentőket.
Posovecz Sándort súlyos állapotban beszállították a városi kőzkór-házba, a rendőrség pedig nyomozást indilotl a kártyapartnerek után
Lovagias ügy az asszony miatt a cserszegi faluvégen
A fejsze mint békítő — Az áldozat élet-halál közt lebeg
Kuezthely, április 4 (Saját tudósítónktól) Véres esemény színhelye volt nagyszerdán este a cserszeglomaji faluvége. Egy többgyermekes családapa fejszét használt nyomatékos érvül felesége állítólagos támadója ellen.
Még korábban történt, hogy Otber Sándor földműves feljelentette Györet Qyörgy földműves fuvarost, hogy erkölcsleien merényletet követett el áldott állapotban levő felesége ellen. A bíróság azonban felmentette Oyö-relt, mert terhelő vallomások hangzottak el Qiberné ellen. A különben is férhetetlen Qiber ettől kezdve dult fűit Qyörel ellen.
Nagyszerdán este a véletlen összehozta a haragosokat. Qyörel az erdőn dolgozott s munka után betért egyik útba eső botmérésbe. Később vetet lenül ugyanoda vetődött Oiber Is. Ivás közben egvlk is, másik is tett megjegyzést. Qyörel békés búrokat pengetett és felajánlotta Gtbernek, hogy béküljenek kl. Ez azonban el-ulasitoita a bekejobbot.
Az uton, Cser8zeglomaj szélén, újból összetalálkoztak a haragosok. A találkozás eredménye az lett, hogy Qyörel véresen maradt az ut porában. Glbtr fejszével hatalmas ütést
mért Oyörel fejére; a vágás felhasította Györel arcát ts és megsértette az agyvelőt is. Qyörei Qyörgyöi életveszélyes állapotban szállították be a keszthelyi kórházba. Qtber Sándor önként Jelentkezelt a csendőrségen.
Magmérgaita magát
mart kórháaban fakaalk ■ tárja
Nagykanizsa, áprt ls 4
Krémer József llszói kocsifényező-mester már hosszabb Idő óla benn fekszik a szombathelyi közkórházban. A családfő hosszaa betegsége súlyos anyagi helyzetbe hozta a minden támasz nélkül magára maradt Krémer Józsefnél, aki elkeseredésében csütörtökön délután szublimáltai akarta megmérgezni magát. Teliét szerencsére idejekorán észrevették és beszállították a nagykanizsai közkórházba.
= Értesítem a n. é. közönséget, hogy műhelyemet Csengery-ut 13. szám. alá helyeztem át. Török Lajos kárpitos.
=» Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
Halász Sándor fotőműterme
Horthy Miklás-ut 11. sz. földszint.
Készíti a legszebb fényképfelvételeket menyasszonyi, családi, valamint gyermek fényképeket művészi kivitelben. Tekintse meg állandó kirakat-újdonságaim színes és grawur munkákból.
A műterem fűtve!
Telefon: 356.
április 1.
nnódtelepek és zseblámpnelcnn.1;
minőségét tökéletesítettük az
Arakat
leszállítottuk
PALA ELEM6YAR RT,
Képzőművészeti hírek
Kiállítás Barcson. A nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör képzőművészeti és iparművészeti szakosztálya húsvétkor Barcson rendez egyhetes kép- és kézimunka kiállítást. Ugyancsak Barcson ezzel kapcsolalban megnyílik a 3 hónapos Faragó-Sass festőiskola.
Kanizsai művész kaposvári tárlaton. Már kanizsai művészek első együttes tárlatán feltűntek dr. Zemplént Mltrovlch Viktor képel, komoly és mély művészi Ihletettsége, technikai felkészültsége, bátor lendülete. Azóta Zempléni Mitrovich tehetsége még jobban kibomlott. Öröm nézni a fejlődését, vidéki viszonylatban rilka erőteljes és egyéni tehetségét. Most a kaposvári Berzsenyi Társaság hivta meg tavaszi tárlatára, melyen ujabb termésének javával vesz részt.
A cserszegi barlangvilág
vizet ts adott végre a kntailHII köuégnak
(Saját tudósítónktól) Már isméielted megemlékeztünk arról a kmfutátaW, melyet Ccerszegtomajon végeznek s amelynek folyamán egész barlang-világra akadlak. Az 50 méter mélyen fekvő barlang-világot már neves geológusok Is megvizsgálták, legközelebb dr. Kadlc O.ló egyetemi tanár száll ki a helyszínre. A hivatalos geológiai vizsgálat legutóbb azzal az eredménnyel végződött, hogy nemsokára vízre kell bukkan! a kut mélyén.
Április l én nagy őröm érte a kézségét, mert 61 méter imélységben kibuggyant a főidből az első csepp víz. Április 2-án már néhány hektó-liter vizet gyűjtöttek össze a köves kutfenéken.
A munka tehát eredménnyel |árt. Ennél nagyobb husvéli ajándékot nem kaphatott volna Cserszegtomaj. A községben tudvalevőleg nincs egyetlen kut se s a lakosság többkilóméteres távolságról kénytelen a vizet hordani.
Mayer János földművelésügyi miniszter személyesen is meggyőződön a község lehetetlen vízellátásáról és nagyobb összeget helyezett kilátásba vízvezetéki célokra. Dér Dezső, a község agilis Jegyzője, most felterjesztést Intéz a miniszterhez, hogy a vbvezetékre szánt összeget adják a községnek további kulatásokra. A vizet a föld mélyéből gépi erővel szándékoznak felhuzatnl.
NAGY HÚSVÉTI KABAT VÁSÁR!
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, úgyszintén kosztüm és tavaszi kabát szövetek, kész ruhák, férfi és női szövetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné, tekintse m e a dúsan »,|1IaP„„ „ .y a °" „ ,w
„ y " »eiszerelt raktárunkat minden vételkénysier nélkül.
WEISZFELD ES FISCHER divatéruháza a Gólyához.
IMI. áprflls 5.
Riport a jóságról, egy különös asszonyról és különös védenceiről
Aki eladja a dunnáját, hogy enni adhasson utoáról felszedett állatainak
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, április 4
Furcsa, régimódi kis ház a Magyar-ulca 3. Mintha a kopott falak is roskadoznának a lakók súlyos megélhetési problémái alatt Nehéz, súlyos gond ül az öreg házon.
A fedell kapu alatt valaki fát fűrészel. Apró sikolyokkal hatol a fűrész éle a nedves hasábba. Egy kétmázsás, fulladásig hizlalt mangalica lustán elnyúlva fekszik a fal melleit és önértékének szokatlan tudatával tekint a közelben szimatoló farkas kutyára.
Vegyes illat terjeng a levegőben. Nem mondható valami kellemesnek. Sok van benne, a hizó dacára is, a nyomorból. Meglehet, hogy a szomszédos szeszfőzde erős illata Is erő «en hozzájárul ehhez a meghatározáshoz.
Ennek a háznak emeleti-padlás lakásában él egy érdekes asszony, t kinek könnyekig megható állatsze retele nemcsak a ház, vagy a Magyar-utca lakói elöli, hanem a nagykanizsai közönség körében Is egyre nagyobb hirnévre kezd szert tenni.
Szűk falak közöli, apró, nyaktörő lépcsőfokokon jutunk fel az elhagyott állatok szelldlelkU védasszonyának, Városi Jolánnak, a Magyar-ulca és környéke .Jolán" nénijének .emeleti" lakásába. Az .előszobából" balra egy kii izeba nyílik: Városi Jolán bérlői, egyszetü napszámosemberek lakják; jobbra pedig az asszony lakásába jut az ember.
A langyos, de állati párától ápo-WMM"«Ugirkonyhában
négy emberpalánta
éli csenevész, tüdővészes éleiét. Élet ? Sorvadás. A napok Irtózatos kflz-delme halálos komolysággal fll még ezeknek az apró gyermekeknek is a lelkén. Keltő a saját gyermeke Városi Jolánnak, akit 1923-ban hagyott el a férje. Azóta nem ballolt semmi hírt az emberéről és egymaga próbálja emberré kínlódni gyermekeit Dezső, a nagyobbik fiu, 15 éves, Itt-ott már kerri Is néha 1—2 pengőt
A másik két kis apróság édesanyjának a nevét a menhely gondnoksága tartja nyilván. Havonta
8-8 pengőt kap Városi Jolán a két kla gyermek után.
Két-három évesek lehetnek. Pufók, hamvas arcocskájukon talán annak az lllalterhes májusi éjszakának megejtő szépsége Omlik el, amelyen két idegen embert, akik azelőtt és azóta sem ismerik egymást, összehajtott a leghatalmasabb vágy. A menhely! gyermekek erősek, kövérek, mlg az asszony gyermekei sápadlak a vérszegénységtől és szemlében ott Ul az .egyszerjóllakás" kl nem elégített könyörgése.
Ez a különös asszony, aki maga
is súlyos, majdnem munkakíplelen beteg, még a kakukfiókakal is jobban gondozza, mint a sajál gyermekeit. Talán azért, mert nagyon is jól India, ml az a teljes elhagyatottság, a kivert, élellől és emberektől megrúg dall kulya fájdalmas érzé<e. Öl sem gyámolítja senki, pedig . . . dehát azt gondolja, hogy még nála Iselhagya-lodabb, elsodorlabb leremlm\'nyc! vannak az Istennek és szinte élet-céljinak tekinti, hogy ezeket a kb bukdácsolókat az ő gyenge karjaival segítse további \'küzdelemre.
Három kis larkaskutyakölyök
gurul a padlón. Négyhe\'esek. A/, anyjukat tavaly augusztusban kergette az éhség a b.vz udvatába. Városi Jolán szánalma néhány fa alol dobott eléje. A lakók kikergették a ga:dát-iau farkaskutyát, de az vísazasom-polygolt a há/ba és nem mozdult el többé az asszony ajtaja elöl. Erre 6 is a védencek közé kerüli és ma már legtekintélyesebb tagja a kis közösségnek, melynek szerveiben ílö tagjait négy hétlel ezelőtt három kis farkaskölyökkel szaporilotla.
Mid, a 6 éves nőstény kanári
szabadon röpköd a szobában, de most kalilkájába menekült az idegen elöl és onnan trillázza felháborodását megzavart nyugalmáért. Egyéb ként rászáll a kicsinyek tányérjára és belekiváncslskodlk ételükbe, ko potl, szürke kis jószág, mint minden darabja annak a szobának, de vidám trilláival igyekszik pótolni a hatév-marfa szépséghibákat. J Nem szabad megfeledkeznünk arról a jobb napokat látott faj-vadászkutyáról sem, amelyet néhány-nappal ezelőll helyezeti dr. Villányi Henrik, a Nagykanizsai Állatvédő Egyesület elnöke némi tartásdíj fejében Városi Jolán védőszárnyal alá. A tűzhely melegében
szurlos kis bégető Jószág
húzódik meg. Alig ötheles. Látogatásom déle\'őti|én hozta haza a 15 éves Dezső gyerek, akinek kórrágla, köhögö8 keblében épp olyan állatszerető szív dobog, mint az édesanyjáé. Valamelyik szomszédnak addig könyörgöll érte, mig az neki adla. Most a kisbárány is a családhoz tartozik.
Beszélgetésünket különös döröm bölés zavatja meg, ami a konyhából nvl\'ó padlásajtó mögül hallatszik, Kérdően nézek az asszony gond-ráncos crcába, mire szó nélkül odamegy és kinyitja a padlásra vezető ajtót. Feltartott otru, röfflgő jószlg fékeiéi az ajlóketetben:
Gulliver, a kis fekete szerencsemalac,
a család kedvence. Háromnapos kora óla elválasz hatatlanul hozzánöll a fzivikhez. Oulllvert valósággal az elmúlásból gondozták életre. Kocamamának ö volt a 13-ik csemetéje. Tejet adó emlő aionban csak tizenkettő volt A kis malacok közül egyet tehát el kellett pusztítani. Oulliver volt összes testvérkéi között a legsalnyább és Igy őt Ítélték elevenen clfoldelésre. Félig benne volt már a gödörben, amikor Dezső el-könyörögle Cucllval nevelték fel és ma már 15 kilót hordoznak kopogós csülkei. A gyerekek ugy szerelik, ugy dédelgetik, hogy állandóan az ölükben hordozzák. Vissza Is él a betyár ezzel a nagy szeretettel, meri a jóllakás utáni álmát csak valamelyik apróság ölében hajlandó eiinlézni. Egész nyugodtan ölbe lehet venni különben, mert a naponkénti f\'Jrde\'éslöl olyan fényes, tiszta, gondozott a sörléje, hogy nagyon sok ketiábu órákat veheine tőle a tisztálkodásból.
A kor* délutáni órákban léptem át ennek a különös szerelel oázisnak küszöbét és mire belém Itták szemeim a látottakat, a szürkület is lassan befályolozlk a kis szobái. Az idő múlását szinte észrevétlenné lelte az a csodálatos melegség, szerelet, szivjóság, amely ebből a különös asszonyból árad és amely még a legridegebb üzleti lelket Is megfékezi egy pillanatra a pénz utáni hajszában. A velem szemben álló asszony észreveszi szemeimben a kérdési, mire magától beszélni kezd.
— Mindig szerettem az állatokat. Még egy csirkét sem tudtam leölni. A mullkor már
nem tudtam nekik eleséget
venni és eladtam a dunnámat.
Amikor lefelé haladok a szűk lépcsőn, egymást kergelik bennem a gondolatok és érzések. Odáfenn pedig most osztók kl a vacsorát védencei közölt Városi Jolán, aki minden elhagyatottnak, minden elesettnek pártját fogja. Neki nincs pártfogója... a földön.
Amint kilépek az utcára, még-egyszer feltekintek a kis házra: mintha a padlásszoba lakói gondja alalt roskadoznának az öreg falak.
Dávid Magyar József
Csepel Fölerakat
F6-ut 13.
Ingyanaa garantlilia javító műhely I
Csepel kii motorkerékpár compidt
ára P 499\'— Csepel kerékpár compleit
árst ... P 185\'— 12 hónapra Cieprlvarrógép P 330-- 2V>évre
Nálunk vásárolt motorját, kerékpárját, varrógép ít (gsrinttálli hibáit) tel|uen ingyenesen Javítjuk, törött atkatréizét azonnal díjmentesen kicseréljük 111 un
ia
Unghváry László
faiskola rt. Cegléd
gyümölcsfát
díszfát
fenyőt
rózsát
stb.
olcsón szállít!
Arjeiisik laiyea.
Bethlen látván éa fia Inkepuaxtén
(Sajdl tudósítónk telefonjelentése) Bethlen István gról miniszterelnök csütörtökön este gépkocsiján egyedül, minden kíséret nélkül Nagykanizsán keresztül Budapestről Infce-pusztára érkezett. Ugyancsak otl tartózkodik a miniszterelnök István nevű fia is. Bethlen értesüléseink szerint több napon ál marad Inkén, felesége Margit grófnő Budapesten tartózkodik.
Iwsita Gyula kapta mag a Wodianer-diJ eg^ik Jutalmát
Keszthely, április 4
(Saját tudósttónktól) Ritka szép, de jól megérdemelt kitüntetésben részesült Iwstts Qyula, a keszthelyi községi elemi iskolák Igazgatója. Az Országos Közoktatásügyi Tanács felterjesztette a Wodlaner-dijra s a Tudományos Akadémia neki Is Ítélte az egyik wodlaner Jutalmai, amely 500 P pénzből és az odaítélésben rejlő nagy erkölcsi elismerésből áll.
Iwsils Oyula ma nemcsak a megyének, hanem az országnak egyik legkiválóbb Unitója, akinek pedagógiai működését felsőbb tanügyi hatóságok is ismételten elismerték. Csak nemrégiben részesüli miniszteri elismerésben. A Tudományos Akadémia azonban nemcsak a kitűnő tanítót jutalmazta a Wodlaner-di|jál, hanem a kiváló közéleti vezetőférfit is. Iwjlts üyu\'a 33 évi tanítói működéséből immár 30 évet tölt Keszthelyen; 12 éve igazgató. Három évtized alatt önzetlenül és odaadóan dolgozott a közért, derekasan kivette résrét minden társadalmi munkából s tiszteletet és megbecsülést szerzett magának. Kitüntetése tehát őszinte örömei szerzett Keszthely társadalmának.
A Tudományos Akadémia a Wodlaner dl||al az egész zalamegyei tanítóságot Is megbecsülte; Iwsils Oyula különben Is alelnöke a vármegyei tanltóegyletnek.
A kitüntetést a Tudományos Akadémia elnöke április 27-én Budapesten adja át Iwsils Gyulának.
NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR
.Grünfeld férfiruha áruházban!! ;
Mindent megtalál legnagyobb választékban, legolcsóbb árakon, elismerten ló minőségben. Ha szereti a szépet, jót és olcsót. Ön is csak ott fog vásárolni!]

ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND AprlHa B| »aeárnap
Hóm. katollkui:Huav. vas. Pioltilins:
Husv. val. IzraelHa: Nlasn bő 1& «
Vároil Színház. .Don ko^kok\', (Tavaszi titidcm) Hárigoifllm-ballada — „Hálókocsi ingyila", nevettátő hángos-illnlfllt\'ikcló.
Uránia Mozgó. ,Zoro ía Huru" ÍO felvon nos kscigóversenye „C" u álarcoa \'ovai, a bravúrok (llmjé.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálati I M vártig a Merkly-Belua gyógyuerti\' Főút 12.
OőtMnlő nyitva rafisl 8 óritói a>t « ótálg (hétfő, aitfda, pintek délután kedden teéu nap nőkmft. Tel.! J-13 Hufvét két ünnepén délután zárva.
Áprllia 8, hétfő
Római katolikus: Hu»v. httlö. Protesl.;
Huav. héttő. Izraelita: Nlian hó 19. •
Várnai Színház éa Uránia Mozgó A szenzációs vasárnapi műsorok.
Április 7, kedd
Római katotlkui; B Hennán. Protest Hermán. Izraelita: Nlsan há 30.
Valaki régen megáthozott
Valaki átkán görnyed a lelkim, akihez egykor kenetlen voltam; őrökre társul szegödölt hozzám és III él bennem tovább Is holtan.
Furcsa századok misztikus ködén — Igy történhetett, mert nem lenne Itt — megkínozhattam valakit nagyon, kl most ls bennem ontja könnyeit.
NagyúrI kedvvel törhettem szivét, szegény lehetett, hűbéres taldn, én zsarnok Jöur, akinek pompa, bíbor és kincsek voltak oldalán.
fin kinevettem a nyomorultat haláltus,t/án, kínjai közöli s amikor meghalt, ulolsó percén bánatos lelke belémköttözött.
Két lélek csatáz azóta bennem, mindig könnyezem, kísér az átok s az ls fáj, mikor éjjel az urain konc után futni kutyákat tótok.
Divld Magyar József
Magy,
Korona Szövetsége nagykanizsai csoponja szokásos havi összejövetelét ezúttal, a húsvéti Ünnepre való leV intettel, április 12-én tartja meg a Koronában.
— Esküvő. Vitéz dr. györgyfalvi Csele Anlal lenlii szolgabíró húsvéthétfőn délután 5 óiakor vezeti oltárhoz Szabó Babyt a nagykanizsai szentferencrendi plébániatemplomban.
JEG
kapható a Herkules Téglagyárban
Magyar utca.
— A keszthelyi Ipartestület,
mint ludósüónk jelenti, most meg választót! elöljárósága megtartotta alakuló Ülését. Az elöljáróság alelnökké Lang József szobahstómes-terl, pénztárossá pedig Oelencsér Ferenc szabómestert válaszlolta meg
= Szép divatos köpeny, koszldm és ruha kelmék érkeztek — Slnger
diva áruházba.
URANIA
iprllli 5„ haiiétminap
Áprllia 8., huvélhéUii
Zoro és Huru bucsuzása a néina filmről. A 10 év alatt készüli két legjobb világfilmjét 20 felvonásban mulaljuk bel
ZORO éi HURU
20 falvonágo* kacagó »er«anye.
„C" az álarcos lovas
Az izgalmak és bravúrok filmje 10 felvonásban.
Előadások 3, 8 és B órakor.
- Az április 11 lkl hangver seny. A Kaszinó nagytermében lépnek a pódiumra április II-én Forint Fischer Böske, Székely Lilly és Rosenfeld Bért! az Izr. Leányegylit müvésztagjal. Csupa komoly állomás a mOsor minden száma. Forinl Fischer Böske számai: Mozart: Ária a .Varázs fuvolá"-bói, Schumann, Beelhoven dalok. Székely Lilly számai : Coreill La follia, Zsolt: Berceuse, Kreysler: Preludiuin éB allegro. Rusenfeld Bertl számai: Rackmani-noff, Vannay-darabok Mind a három előadó nagyon sokat igér és az Ígéret betartására garancia Forlni Fischer Brtske eddigi sikerei, Székely Lilly-nek már gyermekkorában ismert tehetsége és Rosenield Bertl szépen Ívelő fjlödése.
mm Tennlsz-hir. A Zrínyi Tornaegylet tennlsz-oszláiyának vezetősége erteslti a tagokat, hogy a pályákon kedvező Időjárás esetén a játék f. hó 5-én, vasárnap délután megkezdődik.
— Menyusszonyszőktetés a Városi Moziban.
— Uram! Akar ön olcsón cipői vásárolni, keresse fel bizalommal az Ideál cipöáruházat.
— A Msgántlsztlselők Szövetsége P8gyk..ni\'Ml csoporllanak közgyűlésén dr. Faragó László központi alelnök tartolt széles érdeklődésre számoilariható előadást . Van e klut a gazdasági válságból ?" cimen. Az ériékes előadást Kelemen Ferenc, a helyi csoport elnöke kös önle meg a hallgatóság zajos ovációja közben. A közgyűlés ezután tisztikart választolt. Elnök Kelemen Ferenc, ügyvezető elnök Bttchler Mór, alelnökök Szerb Ernő és Vermes Qéza, titkár Hantos Árpád, pénztáros Szltár Árpad, ellenőr Krausz Andor, Jegyző Wortmann Ferenc.
aa Hálókocsi angyala a leg-humorosabb hangosfilm a Városi Színházban.
— össztánc. Húsvét hétfőn a Polgárt Egyletben össztáncot tart Blagusz Elek.
•m Lakást keres Kétszobás, egészséges fekvésű, száraz, utcai lakást keres, esetleg a későbbi hónapokra, kis család. Címei a kiadóhivatalban kérek leadni.
— A Volga Volga híres dal szerelmi történetté feldolgozva a Várcpl Színházban.
gtii)tac>~l ír.,>4 ■ lüi- K\'iM I./\'-rjrba 1
•= Tánckoszorucska. Blagusz Elek alllszti-cs^port növendékei április hó 11 én, az iparos-csoport növendékei pedig 12-én a Polgári Egylet emeleli termeiben nagy tánc-koszorucskát rendeznek. Bővebb felvilágosítás esténkint a tánciskolában nyerhető.
— Don kozákok a Városi Színházban.
— Perzsamlntás plfls ágyelők rojttal 5 60 P-ért SchOtznéT.
Mai SS. isiiaa kit utcái. nyíló nagy Jövedelmű emclctas bérház bármely üzleti célra alkalmas, )•*\'. éri Áprllia hé »-*« blról *»varéaaa eladatlb. Bővebb telvllágoil ás nyerhető Dóri Zsigmondnál, Nagykanizsán
— Hölgyeknek! Már 12 80-ért adunk nagyon szép cipőkéi. Ideál cipőáruház.
= Két nagy hangos sláger 22 lelv. a Városi Színházban.
Kopható :
Ritíer András áivataruuxietéi^w
FOuí X 9xám.
193ft április 1.
Legalább egészségét és ingatlanát mentse át a rettenetes gazdasági válságon |
Az eiészségre snnylrs káros nedves lakás örök Időre szárazzá tehető, háza, gyhr, raktárépülete stb biztosan megvédhető a tsl\'ivlz, nídvs",°. ssvsk é» gombi rom-holó hutásáéi >.Btber« szigetelő anyag, esi. »Blt>e>r«-F. Ifhér teljesen a»ag-talnn. már S -s 10 kg-ot eredeti dobozo.-ban brsrerezhető sa ország legtöbb épItHl snv\'g , vas-, |»st»kki-rnkadé«ében Csak a biztos hatású i.Blber« t kérje éa fogadja el Qvár\'ls és pro.p-kluii kuld: „Blber" Mövrk R T. Budapest, VI.. Jóksi. ér 8. Kapható A legtöbb épélitU, építési-anyag ét feitikkareskedisben. ihi
— Tűz a zalavári apátság gazdaságában. Tudósítónk jelenll.: A bencés apátság zalavári gazdasá gában lüz pusziitolt el egy hatalmas szénaboglyát. A baglya este gyulladt kl és \'asfu tűzzel reggelig égett. A kár 1200 P. A lüzet valószínűleg gondatlanság okozta.
G
ARMOL
CSAK EREDETI CSOMAGBAN VALÖPI.|
— Tekintettel a Városi Színház rendklvQII húsvéti nagy műsorára, ajánlatos lesz jegyekről előre gondoskodni.
Divatos nyáriruhák már 3-20 P-\'ől Schfltznél.
= Kétszobás lakás május l-re kiadó. Teleky ul 37. sz.
Kalapszalonomba
segéd és tanulóleányok felvétetnek.
Hoffmann Anni
n» Zrlnvl Miklós utca 40.
Dngulás és araiyerei kállainak,
gyomor- és bélzavarpk, máj- és lépduzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadla „Ferenc léuéi" keserüviz, naponként többször be-véve, hálhatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések belgazolták, hogy Ferenc lóuei vlz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. A Fereao lóue! keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
»• SchQtz kabát divatos, ízlését, olcsó.
Minden olvasónknak
kelUmes
ünnepeket kívánunk. Lapunk legközelebbi száma szerdán reggel jelenik meg.
időjárás. ..
Szélirány Reggel éa délben északkelet, este délkeled sxéj.
(fíjszMkal rádlájtlenlés) A MataaraM-gisl latóve* latinéii FalUa, artrs h.Jló Idtt tárhaté.
MEGHÍVÓ.
Aprill. M 8-án, haavét hálfSn
táncmulatság
az „UtolaA garas" (Pelóft ut 8|.sz.) vendipia összes heljlségelben. Tánc reggel 4 órilg. BalipSdlJ 20 fillér. Szíves pSr\'logáit kér !t\'4 n RondexSséa-
SALVATORFORRÁI a vese, hólyag, reuma gyógyvize
1931. AprilU 5.
ZALAIKÖZLÖNY
Tégla-aűaltoxdis a KórQáxl Kápolnára
Nagykanizsa, április 4 HSnapok óta folyik a közönség jósilvének és a sr\'.mba jöhető hivatalos szerveknek fóruma elölt a nagy lendülettel nekiindult akció a nagykanizsai kórházi kápolna. építéséhez szükséges anyagiak összehozására. A mozgalom lelke és fá-radatlan apostolkodója Longauer Imre hitoktató, a kórház lelkésze, akinek a közönség adományaiból, de meg hivatalos helyeken is sokat sikerült már elérnie. Most téglajegyeket bocsátott ki a kápolna-épiies céljaira. 100 drb Ilyen téglajegy 4 60 pengő, 50 drb 2 30 pengő. A jópéldival o maga járt elő, mikor 2000 téglát azonkívül, hogy félévi kői
U
ázleikészi fizeléiél (600 F) mái korábban felajánlotta az akció céljaira. Szerénysége — tudjuk — tiltakozni fog az ellen, hogy itt most érdemelt és áldozatos jószlvét kommentáljuk, de tesszük ezt nem pusztán nz érdem elismeréseül (mennyi vei kisebb érdemeket méltatnak sokszor nagyobb zajjal az ujságbetük I), hanem példaadásul is.
Az eddig beérkezett tégla-adományok :
Központi Téglagyárak, I.onguucr Iniru HXXI 2000, Iluksa István tUÍKJ, Márla-gyermek Társulat, Mntotek AnaaztAziu, Plaeskó Klára, Umsíusz I.ujosnó fHJÍ) 600, Piaristák 800, Dénes család 2110, Horváth Szltll, Zeampneh Rozsönó, özv. Kutor Jánosné 150 lül) téglát. Hmunur I.hJíis, Pápai Ilonka, Idb. Szakonyl Oyörgyné, Idb Szakonyl Oyörgy, I.á-nyi Jánosné. Szekeres I.tnus, Stumpl Zsigmond, özv. Vlltnur Játiusnó, Itltter Anclráanó, Rtttor András, Oabsovlts Kornólné. Wllde Iatvltnnó, Sróber J(V zsot, Outonberg nyomda IUU—100, N. N„ Sági Márta, dr. Könlg Józaelué, Hittem Héláné, Hájer Üusztávné, Mustos Koreno, N. N„ dr. ü«tbö N., N. N., N. N„ Mázéin*, Stroeh PAInó. Horváth Llpötné, N.,5., Kudloh N„ Czulek lAiztó, Kövess Jouöná, Brokós Mátyásció, Ku-
rónyl Julla, 8telnauer .Józsoluó, Horváth Károlynó, N. N„ N.\'X., N. N„ N. N„ Bogyót Györgynó, Bazsó I,ajns, Hn7jiA József, Maulmann Márta, Nagy Hóin,
Tánczoe Erzsébet, Nónielh .Iónon, Ko-nedl Aura, Iványl Emília, IIJ. Marton János, özv. Marton JAnosnó, N. N., N. N.. N. N„ Petrl Istvánná, Mohar N.,
Kossá Katalin, I.utár Pálnó, Oozdán Józselnó, Éli JA nos, OyergyAk Oyörgyné, Németh .József, Malakovles Anna, N.
N„ N. N, N. N„ Potermann Józaefnó, Pelérniann József, özv. Róth Mlksánó, 1(1. Jamela Károly, özv. Orbán Józsefiig, Ilolczer János. Borr Gyula, tlágner Ágnes, Nomeez Józsetné, Qombár Oyula, Máro. 26., Kovács MlkMsné, Ztegor Ah-tatnó, Holtóa Lajoanó, Bogáry Zslg-mondné, Hátkay Lászlóné, Hlzzer Ist-vánné, Oabsovlts Annuska, Gabsovltfl Kornél, dr. Knausz Eásztónó, VAry Jó-zsefnó, l.ehr Oszkár, özv Horváth Jenöné, dr. Schmldt Iraro, Kudor Sán-dorné, Haranynl Sándorné, Horváth Endréné, N. N., Puskás Andor, Mcgyea Károly, Farkas Ferenc, Vuklca Jánosné, Jakab Gábor, Csertl IstvAnné Ktsa Olzl, Bentzlk Lati, Szmodlcs I4szlónó, Hans Katalin, Kiss Margit, Tamás Róza, Hogo Oézáné, Baksa Mária, Feroncslk Mária, Bájer Erzsébet, Rozg. III b tliiosz.tály, Nuzny Stefánia, özv. Nuzsy Mátyásné, Pltlpovlds Iatvánné, Mráz Jenő, Béres Jánosné, Glrgásch Dczsflné, Szomolá-nyt Oyulánó, Zsoldos Gyula, vitéz Tóth Héláné 60—50 téglát. Isten llzusse meg!
Téglajegyek kaphatók: Petermann virágüzletében Fö-ttl /., felsőtemplom sekrestyéjében és Longauer Imre kór-háit lelkésznél.

Nagykanizsa legnagyobb áruraktárai

Bet is külföldi
férfi szövetek és ragián kelmék
KIRSCHNER
divatáruháza NAGYKANIZSA FCMJT 3.
Kisérje figyelemmel kirakataimat I

ZALAI KZLÖNY
SPORTÉLET
Ismét szabad már a diákok utja a futballpályákra
Nagykanizsa, Április i Az MLSz elnöksége tárgyalásokat folytatolt a KISOK vezetőségével, hogy a középiskolai tanulók Ismét bekapcsolhatók legyenek a labdarugó sporlba. A tárgyalások teljes sikerre vezettek és a végleges megállapodás biztosítottnak tekinthető. Ezek szerint a diákfutballisták ismét részlvehetnek és játszhatnak az MLSz egyesületeiben. Az errevonatkozó rendelet a legrövidebb időn belül meg fog jelenni.
A labdatugó 6port, klllOnOsen vidéken, nehezen nélkülözte ily hosszú ideig a középiskolai ifjúságot, mely valaha oly lelkes hive volt a fulball-nak. Nagyon helytelen voll mesterségesen elidegeníteni a labdarúgástól a diákokai, meri ezzel a magyar labdarúgást legértékesebb utánpótlásától fosztották meg Ennek következménye voll, hogy a magyar futball nívója leromlott, darabos lett és a régi linóm technikás játék helyett dutvává váll.
\'SPe
: érdeklődés rfe hétföl birkózó-veraenye Iránt
Nagykanizsa, április 4 A veisenyen részlvevö birkózókat tegnap mérlegeilék. Minden súlycsoportban lesz Induló. Előreláthatólag harmincan vesznek részt a versenyen. Számos birkózó tudása garancia arra, hogy nivós és szép küzdelmeknek lehetünk szemtanul.
A rendezőbizottság a blrkózósport népszerűsítése érdekeben, minimális belépődíjat szed. A verseny a Roz-gonyl-ulcal iskola tornatermében, húsvét hétfőn délután fél 4 órakor kezdődik.
UJ labdbrugó csapat alakult a barakkban
Nagykanizsa, április 4 A levente labdarugó szövetségnél tagfelvételre jelentkezett a BarakkI FC, mely csapat az ottlakó lutballis-tákat egyesíti magában. A szövetség elnöksége a napokban dönt a felvétel kérdésében.
A botfai Hűvös uradalom osopaki és botfai
fajborai
kaphatók kis és nagyobb mennyiségben jutányos árban a termelőnél Nagykanizsán, Csengery-ut II. sz. alatt.
(A Somogy-Zalal Lótenyésztő és Lovassport Egyesület) április 15-én délelőtt II órakor a keszthelyi lovassági laktanyában közgyűlést tart A közgyűlési fél ll-kor választmányi Ülés előzi meg. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Beszámoló a mult évről. 3. Számadások megvizsgálása és a pénztárosnak adandó felment-vény. 4. Jövő évi költségvetés. 5. Az alapszabaly célszerű módosítása. 6. Jövő évi mérkőzések. 7. Választmányi tagok választása. 8. Intézőbizottság választása. 9. Spoitbizotfság választása. 10. Javaslatok a kocsiversenyek ügyében 11. Esetleges Indítványok.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
Influenzás
hurut os bánt álmáknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Talafon <10.
Az újonnan kezdődő oaztAly április hó 17—20. húzására
Figyelem!
MiMioffer Kálmán föelárusiló
ajánlja közismert sisrenoisizámait.
Hétmillióhátszázezer pengő kerül kisorsolásra és lesz
kéazpénzban kifizetve. FSnyeremény szerencsés esetben S00.000 pengő is lehel. Minden második sorsjegy nyer I
Sorijegyek sorsjegylrodámban, Csengery-ut 7. »z. IRspoch-ház) és lakásomon ims Zrínyi Miklós utca 49 uám alatt kaphatók.
•arojagyak ára ■ Egész 24 P, lét 12 P, negyed S P, nyolcad 1 P.
Épfilelfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épdletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb épilkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít :
Dukász Ferenc épaietfa, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése
*a«yfc»nlz—,■ Magyar-utca 108. szám. Telefon : 290. szám.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 uóif M KIMm, Minden további azé dtja I Ml. Vaaár- ás ünnepnap 10 szóig M fillér, mladaa további nó dija • «■). Sierdán H pia-tekea 10 szóig M MMr, mlndea továhM hó dija I Ml. Clmsaó a miadea vast*. gaHb bétából áOó ató kát siónak siámlt-Mttk. AiUat koreaőknek Kft* aaaedaáa* Hlrdatéaak S )it) |Ma|( leaiagaa alul ■ tatastsisa ké»y»aléa, axárnléiaáa alkarOléew. aégatt r, l d r a llaalaaátb
Eladó Caengery-ntca 18. alatt 714 Q 01 telek. K2
Alig haaassált csukott modern Nash autó olcsón eladó. Teleion 1S7. Kaufmann Manónál. 1466
Könnyű Sándornál.
atréfkooalk eladók Bazsó 617
MlalAtt képelt beket teltetni, ugy nézie meg a legújabb képkeret készletemet. Raktáron lartok Blondel, kór, ovál és minden e szakmába vágó képkereteket a legolcsóbb árak m llett. Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 1393
Teavaj kilója P 4 40 Vlda füszerűz-letiben. 1456
Pehely és vattás paplanok késxl-téeét is régi paptanok átdolgozását el vállalbm. Taródy, Kossuth Lajos-tér 21. I54C
Banoia Magda Iflzlaialoaia, Er«aéhet-tér 4., II. mm. vállal azonnali szállításra a legszebb kivitelben, első-rsngu anyagból lOiSk, haakfttfik ké-aaltéaát elónyos leltételekkel. 1433
Moáarn 4 szobás, fürdőszobás I. emeleti lakás Erzsébet-tér 18. számú házban májul l-re kiadó. Bővebbet Dr. Ilalphen Ügyvéd lrodálában. 1901
Habtajaaln állandóan kapható Sípos Andor, Musiel és Frledenthal, Teutsch Ousitáv, vitiz Tóth Bila, Mustos Perenc kereskedőknél is a Köztisztviselők Szö-velkeaettnel. — Tejközpont 14£6
Hubertus kabAtot
mérték ulán gyapiu lodenból P VT*—
Fiu Hubertu* kabátot
mér lik után gyapjú lodenból P ti*— kistll:
CXI BOLY FEBEIC szabó, Fé-it 8.
Bazár udvarban. IZ3.
áladé május 1-ire kii Biép nagy sióba, előszoba, konyha é» mellékhelyiségekből álló lakás Vörösmarty-utca 36. szám alatt.
Saját termésű kitűnő ádaa rizling boraimat Itterenklnt 52 llllérirt kimérem. Orosz Samu, Sugár ut 41/B. 1401
Frlaaa JeaS, Erzsébet-tér >.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi góz- éa melegvtz-lUtésl berendezéseknek szerelésit, csatornázást, továbbá vasszerkezeti is egyib lakatos munkákat. Telefon B-SB. 926
PénzkAIoalInt bekebelezésre mlndea Összegben a legelónyőáebben is leggyorsabban folyóstltát Aozél Igaáo pfaz-kölcaönközvetltő Irodája Nagykaniasa, Horthy Miklós-ut 2. siám. 881
Plso kSzelébea, forgalmas útvonalon, 16 ive lennálló lűszerüzlet berendezéssel együtt azonnal átadó Clm a kiadó-ban. I31J
Kit tsgu családnak siobás, konyhás lakáa május l-re kiadó Királyi Pálutca 6. 1872
Amatár fényképezllk risztre berendezett külön osztályon, elóhivást, másolási, nsgyitáit, s helyi viszonyokkal teljesen egyenlő árakban szakszerű garantiával kész t Halász lotómüterme, Horthy Miklósul 11., földszint. Teleion 3:6. 1556
City panalo Budapeet, V., Hold-utoa 21., ajánlja azép, UszU szobáit, kl\'ünő konyháját mirsékelt árakkal I Tele-Ion Automata 131 63. öt vlllamoamegálló, egy autóbuszmegálló. 1535
Egy udvari kisebb azeba magányos egyénnek, vagy műhelynek, a város központján szennai kiadó. Lénirt bőrkeres-ked<8 1934
Kétazobáa lakáa Irodának is alkalmas^ kiadó Király-ulca 36. 1508
Fó-ut 13. ss. nsgy, portáloa IzUt-"•WT**. Csengety-Ut Í3. si. a. utcai műhelyheiVljig é, egy- is kétszobás udvari lakáa kiadó.
1931. április 5
Egyszobás utcai lakás májna elselére kiad*. Rákóczy-ntca 43.
Kétazsbés udvari lakás mellékhelvl. ségekkel május l-re kiadó. Oyár-u, 3
_______-1543
Raisdaa n«t, kl már Jobb házakban szolgált, mindenesnek lelvesz Strém Ignác, Menet Jegyiroda. . |<77
Keresők fiatalabb saladenealáayt
vldikre. Clm a kiadóban. . ugy
Egy és kétszobás lakások klánok Bővebbet Mayer, Erzsébet-tér 2. i<,9s
Vlaalt cipókét állandóan veszek, kívánatra házhoz megyek. Hlrschni, Csengery. nt 50. 1599
Szép kitsiobás utcai lakás május 1 re kiad*. Fó-ut 24. 1597
Jómegjelenésü nématleány gyermekmellé ajánlkozik. Érdeklődni lehet
Ms^ysr
1-98
Divatcsarnok.
Sertéetrágyát szalmáért elcserélnék. Mayer, Erzsibet-tér 2. 1594
Komfortos 3 szobás utcai lakás és 2 azobáa udvari la^ás Csengery-ut 57 alatt kiadó. Bővebbet ugyanott Pőcz Istvánná. 1592
Felülvezérelt amerikai saoto\'kerék-pár kétüléses, oldalkocstval, 7f0cmS óránkint 120 km. sebességű, kitűnő áttspolbsn eladó, Sugár-ut 7. sz. aUtt. 1318
•1608
MagfAlékat
Hirsoh éa Szegő
magűzietében legjobban vásárolhat
Marhál, ősikét vállal erdei legelte-téare I ivl április 24 lói I. évi október 30 lg a szókedencsl birgazdaság, u. p. Csákány.
14/4
Atlll.l-utca 27. sz. háa aladé. Érdeklődni Ugyanott li85
Egyszobás utcai lakás az öaszea mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. -Eötvös tér 19. -1582
Háaak, 6, 5, 4 is 3 szobás mafáa-káisak, több nagyobb és kisebb loraW-, mező bérkáaak, omeletee- éa üzletházak, ■zsbsdheayea IU, 8, 6 éa 2 hold birtok épületekkel, aalW-blrtok aaentgyörgyvárl ia bagolal hegyen 76, 6 9, 3, 2 is 1 hold plaoék-kol, Förhéncen lí, 4 és I hold ezélft
5Incével Kanlzss határában 10, 8 6 is
hold birtok, továbbá 190 hold megtelelő épületekkel. Bővebbet Dakész Mskoa Ingatlan köivetilő Nagykanizsán, Szemere-u. 3. asám. -154S
Szip aasy krodoao, kis kredenc, " ...........impák
ülő fürdőkád, villanyláng Csengerl-ut 46.
olcsón elad°k. -1687
SINGER,VARRÓGÉPEK 1— A^LEOtlOBBAK !
Arany János-u II. sz. ház eladó. — Ugyanolt kitszobás lakás mellikhelylsé-gekket klsdé. -IíS3
Fiatal, nagyon szip nőstény kutya, foxi olcsón elsdó. Clm s klsdóbsn. -Ü88
Balatoamárlás, 98-as uj megállónál, sző!lőve! beültetett vlllatelkek, Stadler-file parcelUzás feleáron eladók. Érdeklődni lehet ott, Horváth OyuláninAl. 1M6
Byorsasoktalaa megbízható házaspár május 15-re házmesternek felvételik, jelent-kexés Széchenyi-tér 4. 1589
Lássrlé harcos- és Lengyel Lajos-utca sarkán levő 195 négyszögöles lelek elsdó. 1681
Teleky-ut 41. szám slslt egy komp*\'1 hál* eladó. -
Mlnd.n féls földmunkát, makadám
utépllésr, csatornázást is földszállítást |u-tányos áron elfogad Óussvány, Vörösm"1)\'; utca 12. -1606
Utcai bútorozott szoba, fürdőazoba használatul 1 esetleg 2 nő réssére ápr. 15-re klsdé. Clm a kU
kt. dóban.
Legjobb is legolcsóbb opoolál llszl-űzlet Horthy Miklóa-ut 15, SUmpfei-rtg.
Csinosan batarsazott azoba kiad*
Sugár-ut 58. aoAm alatt 1610
1930, áprlIlB 5.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
Megoldás előtt áll a kanizsavidéki tejértékesités problémája
Heti 300.000 liter tejet lehetőt vaj alakjaban exportálni A lefölözött tej fellendítheti az állattenyésztést
BySmBrey képwlae\'fi tsm az Export Intézatat Is foglalkoztatja
Nagykanizsa, áprllla 3
Nagykanizsa-vidék mezőgazdáinak sok megoldásra varé kérdése közölt egyik legtöbb kese üséget, csalódást okozó a tejértékesités ügye. Most végre ez Is megoldás előtt áll. A terv és a kivitel GyOmörey István országgyűlési képviselőé. — Fontos büszkének lenni erre, mert amihez 6 fogolt, azt eddig mindent fényesen igazollak országos, sőt európai viszonylatban is, az agrár-közvélemény szine előtt, a legnagyobb szaktekintélyekkel hitelesített eredmények.
Itt van a márki-buza, aminek Oyömörey képviselő voll az első, úttörő apostola. Az Idén már Párls-ból hirdették világgá, hogy Igiza volt és van vele Most meg bálijuk, hogy vlléz Szentkirályi Oyula zalai földbirtokos kijelentése szerint
egy győrmegyei birtokos nagyobb vagontételben 23 pengőt kapott a márkl-bu-zájáért Bécsben és az osztrák cég még tObbszáz vagont kér tőle,
ha ugysnolyant lud szállítani íme: — a párisi elméleti Igazolás után a bécsi gyakorlati eredmény. Notabene: a buza egyebekben 13—16 pengő közt vaclllal.
Az állattenyésztés lorszhozásával Is úttörő munkát végez OyömOrey iHvín S ma Már senkisem vitatkozik azon, hogy a magyar gazda ezen a téien tudja csak a munkája és befektetése rentabilitását biztosítani. Ma már Kanizsa egész gazdasági programot épít az Illat-exportra, a Bacon-kivitelre amihez a megfelelő állat-anyag biztosítását már megkezdte a Oyömörey képviselő elnöksége alatt működő Alsódundniull Husserléstenyészti és Értékesíti Szövetkezet.
Az Intenzivebb állat takarmányozást és a Budapesttől távol eső vidék csődbe jutott tejértékesiiését lesz hivatva egycsapásra megoldani a képviselő u| elgondolása.
GyOmörey István ugyanis tárgyalt olasz és bícsi exportőrökkel, akik príma és egyönletü va|ból lassanként heti egy vagont Is el tudnának helyezni piacaikon. Ez cca heti 300.000 liter Kanlzsa-vldékl tejnek az értékesítését
jelentené. A tej-piec>n ma egyáltalán nem rllkaság a 9 filléres ár. Hozzávetőleges kalkuláció szerint Is a vajban a tej literje 15-16 fillérrel értékesül, ezen felül pedig megmarad az állattenyésztő gazdának aranyai éri fölözött tej
Az Export Intézet vezetőségével is megtargvalla a dolgot Budapesten Oyömörey képviselő s minthogy a vaj kivitel lehetőségei! ott is biztosítottnak s a tervet feltétlen életrevalónak tartják, a képviselő most kérdőíveket küldött szét a községekbe, beszerzi a tejtermelésre és értékesítésre vonatkozó adalokat és a jövő hélre értekezletre hívja össze az érdekelt nagy tejtermelőkel és a tejtermelő kisgazdák községenkénll képviselőit. Az értekezletre az Export •nlézet is lekü di szakértőiét. Az export feltétele: 857o zsír és
egyöntetűség. Ez csak ugy lehetséges, ha a vidék egész lej-mennylsé-gét egy tömegben dolgozzák fel vajjá. Ezt legcélszerűbben Kanizsán lehelne csinálni, ahova minden község a mar lefölözött lejét küldené be naponta. A fölözést társulással
II
minden község gazdái könnyen megoldhatják, megéri nekik. A vajjá feldolgozást és értékesítést szövetkezeti alapon kell megoldani. Költséges adminisztráció elkerülése végeit nem is kell külön szövetkezetet alakítani.
A Hussertéstenyésztö Szövetkezet, mint amely ■ lefölözött tejet egyébként Is a legnagyobb haszonnal gyümölcsöztetheti a sertések takarmányozásában, mint külön üzletágat vállalná a vaj gyártást és annak értékesl tését
A buza-íermelés csődjét éljük. Az ebből kivezető utat mulatja Zala gazdáinak Oyömörey István képviselőnek ez az elgondolása.
Az egész magyar gazdasági élet keresztmetszetét adja az ezévi Budapesti Nemzetközt Vásár
200 gyáripari szakma, a mezőgazdasági exportáru, a kézműipar és a gyógy- és idegenforgalmi Iparok (elvonulása — A kongresz-szusok nagyhete a Nemzetközi Vásár Ideje alatt
A május 9—18. közölt rendezendő
Budapesti Nemzetközi Vásár előkészületei javában folynak. Mint minden évben, ugy most is felvonul a vásáron az egész magyar ipar, amely reprezentálni fogja a magyar ipari termelés teljes skáláját. A vásár gerincét az Idén Is a tömegtermeli magyar gyáripar fogja képezni. Az egyes iparágak 28 főcsoportban kerülnek bemutatásra, több mint 200 szakmával.
Az egyes szakmai csoportok közül az egyik legérdekesebb és leggazdagabb anyagú kollekció lesz az élelmiszeripar, amely egymagában nem kevesebb, mint 22 szakmát egyesit magában. További nagy érdeklődésre számíthatnak a vas- és gépipar, a villamossági Ipar és az utóbbi 10 év során Impozáns fejlődést elért textilipar, valamint az ezzel kapcsolatos konfekció, szőrme, bőr és cipőipar. A mult évekbej_oly nagy sikerrel szerepeli bútoripar az idei vásáron is, termelésének minden cikkével felvonult. A tömegtermelő magyar gyáripar eredményei! mulalja be a vegyészeti Ipar, a kozmetika, a világhírű magyar kerámia és számtalan más szakma Is.
A második főcsoport a magyar tömegtermelést bemutató főcsoporton kivül a magyar kisipari csoport, amely részben a kisipar által termelt kommercárukat, u. m. faipari cikkeket, cipőt, asztalos és esztergályos, lakatos és késesárut mutat be, részben pedig a kvalitásárut
gyártó legfinomabb magyar kézműipar termékeit. A látogatók szeretettel fogják felkeresni a magyar .népművészet és Iparművészet termékei! felsorakoztató pavlllonokal. A magyar ékszercsoport nemcsak a nemes fémárukat, hanem a világhíres magyar ötvösmunka remekeit is be fogja mulatni.
Az Idei vásáron uj csoportok is lesznek, többek közöt! a fürdőügyi pavllion, amely mosl első Ízben fogja kollektív kiállítás keretében bemutatni 20— 30 kitűnő magyar fürdő egész propaganda anyagát. Külön csoport lesz az energiagazdálkodási csoport, amely sz üzleti életben a modern reklám terén annyira szükséges kirakatvilágllás és általában a villanypropaganda különböző lehetőségeit akarja feltárni.
További népsrerü csoportok lesznek a találmányi-csoport, a tej- és tejteitnékek pavillonja, a dohány-csc.port, amelynek keretében a magyar Dohányjövedék az Idén bemutatja a helyszínen a modern gyárlas! eljárást, az épililpari csoport, az évről-évre jobban népszerűvé váló weekend- és sport-csoport.
A Budapesti Nemzetközi vásár diszes kereébe illeszkednek be a különféle gazdasági események, különféle kongresszusok és értekezletek, amelyek közül külön nagyjelentőségű lesz a vásár ideje alatt megtartandó mezőgazdasági exportkereskedők nemzetközi kongresz-szusa Is. ( )
A nagykanizsai 01KE idei munkaprogramja
A nagykanizsai járáskör e hónapban tartja évi közgyűlését
Nagykanizsa, április 4 Az OMKE nagykanizsai Jaráskö-rének vezetőcége a lefolyt egyesüle t esztendőben nagyo t szép működésre tekinthet vissza Amennyire az adott körülmén ek engediék, mindent elköveted a legális kereskedelem védelme érdekében. Mindenül! oll voll, ahol dolgozni, küzdeni é* felszólalni kellelt. A nagykanizsai OMKE valószínűleg még ebben a hónapban megtarlja rendes évi közgyűlését a városházán. A közgyűlésen az országos központ kiküldöttei is részt fognak venni.
Az OMKE nagykanizsai járásköré-nek agilis litkára, Rajkl István az OMKE munkaprogramját a következőkben vázolta:
— Annvl a megoldandó kereskedelmi probléma, hogy azt nem is lehet egy pár szóval elmondani.
— Igy elsősorban
a túladóztatás ellen akarunk sorompóba lépni.
Tisztában vagvunk azzal, hrgy adót kell fizetni, de csak annyit akarunk fizetni, amennyit elbírunk. Tavaly óta bizony erősen rosszabbodott a gazdasági helyzet és mégis az államkincstár, azzal a megokolással, hogy az idei jövedelem nagyobb a mult évinél: felmondott, holott az adókat nem emelni, hanem csökkenteni kellene.
— Küzdünk tehát egy oly pénzügyi politika eléréseért, amely elviselhetővé leszi a közterheket. Küzdünk
a fényűzési adó eltörlése és
a fázisrendszerO forgalmladó bevezetése
érdekében. Küzdünk azért, hogy a
gazdasági érdekképvl eletek bevonassanak a gazdaságI minisztérium munkásságába. M :rl csak Igy ismerhetik meg a felelős tényezők az ország gazdasági helyzetének betegségeit és csak Igy találhatók meg a gyógyitó orvosságok.
— Küzdenünk Jeli azért is, hogy
szüntessék be a fogyasztási szövetkezetek versenyét a kereskedelemmel szemben olykép, hogy ne részesítsék állami támogatásban azokat a szövetkezemet, amelyek 70 százalékban nem tagjaikat szolgálják ki. A fogyasrtókal kell visszaadni a keieskedelemnek.
— Minden erőnkkel küzdeni fogunk azéit, hogy az erőket egyesítsük, mert
nem engedhetjük meg magunknak azt a lukszust, hogy
Iparos, kereskedő és gazda kOxé éket verjenek.
— A vasúti menetrend összeállilá-nái arra lőrekszűak, hogy olyan vasúti összeköttetési kapjon Nagykanizsa, ami lehelövé teszi a
helyiérdekű vasutak azonnali
csatlakozását a fővonalhoz
és ezzel azt akarjuk elérni, hogy a vidéki fogyasztóknak mód|ában legyen Nagykanizsára reggel bejönni és bevásárlásainak végeztével még aznap este visszamenni.
— Küzdeni fogunk a kartelltör-vénynek a kereskedelmei sérelmesen érintő része ellen.
A váíSrok
kérdéséi is rendezni kívánjuk, mert mégis csak sérelmes az, hogy Idegenből idelövő kereskedők, akik az illeni terhekhez nem járulnak hozzá, néha nem Is egészen szolid kereskedői etikával lebonyolított üzletek után eltávoznak. Ez nemcsak a helybeli kereskedőknek sérelmes, hanem s fogyasztó közönség érdekeit is szolgálja. Mert mlg a fogyasztó sí áruszállításból származó hiányokat sz itteni kereskedőknél reparálni ludla, addig a vidékről Idejövő kereskedőket az életben többé nem látja. Küzdünk
aa OTt túlterhel ellen, amelyek a mai súlyos gazdasági helyzet közepette elviselhetetlenek.
— A Mezőgazdasági Kamara Ismeretes akciója, — amiről a Zalai Közlöny már több izben megemlékezett, — súlyosan érinti az össz-kereskedelmet és amely arra Irányul, hogy a Kamara tagjait a szükséges üzemi és gazdasági cikkekben a kereskedelem kikapcsolásával lássa el olyan leltételek mellett, melyekkel a kereskedők versenyezni nem tudnak azért, mert hiszen a Kamara nem járul hozzá a közterhekhez ésrezl-lél Is a kamarai tagok tagdíjaiból fedezi.
A kamarai akció ügyében most tárgyalások folynak
a Knmarával és Igyekszünk békés megoldást találni.
Az OMKE fenti munkaprogramja nemcsak a kereskedelem érdekét van hivatva védeni, de vele egyült a nagyközönség, a fogyasztók érdekelt fs és azért a magunk részéről csak melegen támogatni tudjuk ezeket a törekvésekel. (B. R.)
Tavaszi Áruminta fásárak Jiigesilá«lálisa
Jugoszláviában a tavasz folyamán a következő áruminta vásárok lesznek:
Április 29 tői május 4-lg nagy áruminta vásár Zágrábban. Május 30 tói junius 8-ig nagy áruminta

ZALAI KÖZLÖNY
\'Ml. április J.
vásár Laibachban és május 8—14 lg áruminta vásár Eszéken.
A vásárokra ulazók a pécsi jugoszláv konzulátusnál kedvezményes, kettő pengős vízumot kapnak, továbbá az Összes megszokott vasull kedvezményekben részesülnek
Hussertéaienyésxtés Baranyában
Nagykanizsa, április 4
Nagykanizsa példaját követve Pécsett ls szövetkezetbe tömörültek s hussertéstenyészlök. Csakhogy ott a szövetkezet megalakításán és Istá-polásán maga a vármegyei gazdasági felügyelőség és a vármegye hivatalos Gazdasági Egyesülete fáradozik. Most jelent meg Mohács város polgármesterének felhívása, amely Mohács és környéke gazdáit szólítja fel a szövetkezeibe való tömörülésre.
Igy csinálják Baranyában...
Némelyek Zalában okulhatnak belőle... _
(-) Vásári hlr. Nemeshetfs község legközelebbi országos állat és kirakodó vásárját 1931. évi április hó 7-én, húsvét keddjén tartja meg.
UUja: Délzalsl Ryotufa él Upklséó Vállalat, Isgrkaalisái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatamrban tatcfon i Nagykanlua 78. ».
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
fűzelék- ái virágmagvak,
hollandiai
virághagymak** gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szupeitoaxiát, Tbomaa-aallak. Méwnit rögén, Káltié, Mészaalétrom, Cahd salétrom, itb. stb.)
különféle
gyllmölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erötakarmányok
stb. itb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növényvédő szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Hallói Hallói
ípautta .i.aa. t
E hé S-á> Ulatia t— 4-lg álatok az Ullörhénc hegy telsó vígén már levágott 53 drb lenyitát, alkalmasak szatulánsk, gerendának, akár egyben, skár kisebb részletekben és niéafél 01 tűzifát, 40 drb tűikét. Aki ölesén sksr venni, az használja tel az alka\'nut. Bévebbct Simon latvéa hentesnél, tsil Ktskanlzaán, Vsrazadl-ulca 3.
KOVALD
budapesti f est Agy A r
nagykaniz-ai üzletében comblné tűzők, lűzőklllönlegességek, melltartók, harlsnyakölők és gummlharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszállított árban részletre is kaphatók.
Harluya szestelszedés és fejelés
Nagykanizsán, Csen^ery-ut 5.
JSeüuilűxheieílen
mindan hn,xlarJásban
VARRÓGÉP
Mirtoeur VARR stoppol ti himiz
XtdvzS fiimtási faHitmLck. Alacsony ham résstalak
5INOER VADDÓOÍP HÍSZW TÁB9.
HA8TKAMZ8A mklllsts: Fá-sl 1,
MittHfflakfiTetkKft
Elsőrendű saját termést! "" kerecsenyi
fehér asztali bor literje ... P —"60 Schiller (vörö3) asztali bor P —-60 kilünő fehér asztali bor édeaP — 80
I II. váttlaál S ftll. <i«dtWnr 10 . . tS .
8011J E Hfi. bl»M II.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6339/1931.
»
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helyőrségi csapatok tolyó évi április hó 14-én és 16-án reggel 6 órától a- szürkület beálltáig a Tölgyesben harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ezen idő alatt ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1931. április hó 2-án.
un Polgármester.
ISzólAoltványok
I gjOkarts hasal vaaaaök, tajUuUfl, Ufokióbbaa a
\' Nemzetközi Borkereskedelmi It-ill
k BttdapMt, VIII., IUa,<rats<-«tca S. száai.
Kírltn Árajánlatot.
Árverési hirdetmény.
Néhai dr, Naláczy András volt lelenyei lakós hagyatéka elleni csőd-ügyben a csődtömeghez tartozó bútorokból, szőnyegekből, ruha- és ágynemüekből, könyvekből, lószerszámokból és edényekből álló Ingóságok Letenyén, 1931. évi április hó 14. napján d. u. 2 órakor birói árverés joghatályával biró nyilvános árverés utján alulírott csíd-tömeggondnok közbenjötte melleit a lelenyei bírósági végrehajló által a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak.
Az árverési vevők tartoznak a vételárai és a vételi illetéket készpénzben nyomban a csődtömeg-gondnok kezéhez lefizetni, továbbá a meg veit ingóiágokat azonnal átvenni és elszállítani, mert az elszállítás elmulasztásából netán származható károkért, valamint az eladott ingóságok minősége tekintetében a csődtömeg semmiféle felelősséget nem vállal.
Letenyén, 1931. évi április hó 3. napján.
Szugflll János ügyvéd czédtOmeggondnok.
Alulírottak ugy a magunk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól elszomorodott szivvel tudatjuk, hogy
özv. Griinfeld Lipótné
sz. Orosz Jozefin
életének 82-ik évében rövid szenvedés után f. hó 2-án elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 5-én, vasárnap délelőtt •/síi órakor temetjük az izr. temető halottasházából. Nagykanizsa, 1931. április hó 4 én.
Orflnteld Márk, Kaaztt Mérné szili. Orflnfeld Paula, KaazU Mér, özv.
Qrflnteld Kálmánná UrOntetd Márkné szél Pollik Juliska gyermekei. Kaaztt Árpád, Orünteld Antal, Anscb Ödönné szOt. Kaaztt Ilus. Eckateln lenöné azOI. Orflnteld Anlc , Orflnteld Ignác, Orflnteld György, Ortnteld Kata, Kasztl Manci. Kaaztt Arpádné szSI. Holzer Elly, Eeltstein Jenő, Auach Ödön unokái. — Anach Klárika dédunokája.
°"*n tokaji szamorodni
valCdt
literenként la sslaaéa kapható a
termelőnél Csengeryul 0. (enjelel). imo
A nagykanizsai klr. Jázáablrőaig, mint telekkönyvi hatáság.
2634/1831. szám.
Imrtsi lUitiiii-ktmt.
Bar, n Józaet ea csatlakozott társat vég-rebsjtatóknak Nemeth Jézaet es neje Abiabám Anna végrehajtást szenvedők ellen 16u V stb. töke és jar. etejelg Indított végrehajtási ügyében a tceksönyvt hatéség Dr. Mező l*tuc ügyvéd nagykanizsai lakos utóajániala következtében ax l9u8:XLl. l-c. H. g-a éneimébe,! ujabb árvere.t rendel el bo V ea ItjO P tőkekövetelés és Járulékai behajlása végett, a nsgtkanlzaal klr. Jálásblro^g terUleten levő, Nagykanlzaa megyei váioeoan tekvö és a nagykanizsai 49Ü. azljkvbcn felvett bál, 22b. ai. alatt udvar ea kcri váuichaJUei szenvedők nevén éllé egész ingatlanra 4740 P klklállásl árun.
A telekkönyvi hatóság az árveréanck a klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (IganágUgyi patota, töldazlni 8. ajtó) leendő megtartására 1831. évi április hó 94. napjának delelőt. 10 óráját tllzl ai é. aa árverési teltételeket a következőkben állapítja meg:
Az átverés alá kerttlő Ingatlant a kikiáltást árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet.
Ax árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10«/»-át kész pénzben, vagy az 1681 . LX. Le. 42 § ában meghatározott áitolyammat számított óva dekképea tnekpaptrosoan kikatdoltnét le-tenni, hogy a ná atpénznek előleges bliél letétbe helyezésétől kiállított ellamervényt a kiküldöttnek átadni éa ai árverést feltételeket aláírni. (1981 : LX. t. c. 147., 190., 170. §§., 1908: XU t. c. 21. §.)
Az, áld az Ingatlanért a kikiáltási áznál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a ki-kiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1900 : XL1. t. c.
a. §.)
Nagykanizsa, 1831. évi március hó 17. Oombér a k. kii. tblió.
A kiadmány hiteléül : Miké a. k.
>«0i HUaiL
Margit-fürdő
na Csengeryul 19.
• Nyitva mindennap m reggel 6-tól, este 7 ig ■
Márvány kádfürdőiül P 160
10 jegy vételnél......Pl —
IgénybeveheUk egyesületek, vállalatok ls
Tyukszemvágás......P — 40
Msszirozás........P —\'30
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fost, tioxtH • 4» pllssói
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok. Oallérok 10 és 12 fillér.
Uyfljtőtetep: Horthy Mlklós-ut & Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
7254/B. 1930.
árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében Oriln-wald László Teleki-ut 44. sz. lakósnái lefoglalt szobabútorok, üzleti berendezés, mérlegek, különféle zománc edények 1931. évi április hó 8-án délelőtt 9 órakor Teleki-ut 44. szám alatt elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1931. március hó 19-én.
Lehoczky Lajos s. k.
tus v. végrehajtó.
Erzsébst-tór 18. sz., volt Szarvas kávéházba helyezem At, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Hitelképes egyénekiek ugyanazon kedvezményt nynjtoa
IMI, április B.
ZALAIKÖZLÖNY
Az ni XXVI. osztálysorsjáték
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
p.n»«500.000 pengő
Jutalom és nyeremények: 300.000, 200.000, 100.000 00.000, 40.000, 30.000, 2B.OOO, 80.000, IB.OOO
stb. pengő, Összesen köze! 8 millió pengft készpénzben
S4.000 aorijegy közUI 41.000 klhuutlk, tehát minden második sorsjegy I
IIOI Az I. osztályt! aor-legtek hivatalos ár< :
I_E«e»l I Pei I Ne«yed I Nyolc.d I
ül s\'sfi osztSIy kuiéaa 1931. Április 17. és 20-An.
Kerítéshez alkalmas
akácfa oszlopok
eIed6k a következő árakon:
2 méter hosszú drbja 70 fill. 2V» . . . 95 .
3 . . . 105 »
Érdeklődők forduljanak Bogathy János erdészhez, Bagolán. „.
Meghivó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület
XXX. fri rendei igpléséi
Erzsébet téren, a volt Világ-mozgóban 1931. évi április hó 26-án, vsaáraap délután 4 órakor tartji meg, melyre a tagok»t tisztelettel meghívja a Választmány.
Tárgysorozat: • EtnOM-msgnyM.- ------ .
2. Választmány jelentése 1930. évről.
3. Az 1930. évi zárszámadás és az 1931. évi költségvetési előirányzat előterjesztése, felügyelöblzoltság évi jelentése és a számadók részére s felmentvény megadása.
4. Sorrend szerint megbízásuk lejárta következtében kiié(5> 9 választmányi tagnak 3 évre, 1 választmányi tagnak 2 évre, 5 feldgyelőblzottságl tagnak és 1 póttagnak 1 évre leendő megválasztása, valamint elhalálozás folytán megüresedett pénztárosi állás betöltése. ,SM
5. Esetleges Indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 nappal az elnökségnek Írásban bejelentendők.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gápiparvátlatalávat
Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít!
vlsff.itták éa azlvattjubaraa-tfaaóaafcat, traktarok, autók óa gópak J.»ltóa*t.
__ao»
LsgnagyobbI
Legolcsóbb I
harisnya, kesztyű, cilpke, siattag, gombok, ciattok »tb. dlvaldolr okban KAUFMANN KAROLY.
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
férfiöltöny, selyem, zsorzsett,
bársony és szövet ruhák festését és tisztítását a Irgszebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. VegyliszlTtási és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azért legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépikkel berendezelt cégtlnk Iránt.
»\'« OyUjtőtelep:
Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
éaalMjktJCIj At laautali figyelmét ezúttal felhivjuk, hogy nagy CPIllBlOK 6} iPdlOjUK és előnyös bevásárlásaink folytán, ugy ápfllstfa, deszka, léo, keményfa, mint egyéb építkezési
anyagok ■ kálrány és szigetelőpapir, slukka\'urnád, cement stb. továbbá mindennemű enyvezettlemez és a valódi Hatsohsk-féle Eternit-tetófedó pala, valamint az ujabban fotgalombahozolt Hullám-pala-osO*sk burkolathoz és butoihoz való nagylapok, minden mennyiségben, a legolcsóbb árak mellett kaphatók
Eppinger I. és Fia
Nagykanizsán, Deák-tér B. Telefon ■ 337.
túr Az anyagokat kívánságra házhoz szállítjuk._
2-féle kerékpáros van: aki állandóan ||-nál vásárol
és aki MP^infl l-nál fog vásárolni
tnert III UllUI-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Prima kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
Kerékpárgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. Mflszerész-mühelyünk olcsón és pontosan javit.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
[László Lajos és Gynla hentesárugyáral
r BUDAPEST
■"^L\'SüSfJ\' l0""\' nálHWla. - Hentesáru gyártmányát a budapeaü éa a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Naajkaalaaés állandóan trlaaan, nagy választókban kaphatók:
Teuíscfi Guaxtáv Sípos Andor Muszel és FrledeníQal
eiemegekereskedáiében a kővetkező árakon:
10 dkg. finom felvágott ..............................48 iillér
10 dkg. csemege disznósajt ........................SS fillér
10 dkg. périsi ................................................30 fillér
10 dkg. krekól ................................................52 fillér
10 dkg. weronei..................... ... 08 fillér
10 dkg. ffflstBIt omlós reggeli szalonna ... 88 fillér
10 dkg. paprikás szsionns abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. osészárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gyógysonka, prágai módra, kiválóan finom 100 fillér
10 dkg gépsonka ..........................................70 fillér
10 dkg rollsonks ..........................................BO Iillér
10 dkg. kolozsvéri húsos szalonna ............40 Iillér
10 dkg. száraz oserkész kolbász..................44 iillér
1 pár nagy béosi wiratll....................................88 fillér
___un
O.csó húsvéti vásár
BOZZAY ISTVÁN
■aiklaalrila és kánalnuál
MAGVKANIZSA, SUBAR-UT 8. SZ.
Ozlctálhclyezés miatt összes kiváló finom acéláruimat leltári
áron adom. uti
Ozlst 1831. é«l május hó l-étól
Nagykanizsa, Horthy Miklós- (Kazinczy) ut volt Jusst látszsrósz Qzletbsn.
StágykanUfalak találkozóhslye az
István király Szálloda
Budspest, VI. Podmantozky-atoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort.
Még szén a héten
permetezze gyümölcsfáit!
ha féregmentes termést akar. A rűgyfakadás\'előtti gyümölcsfapermetezés a legolcsóbb védekezés az áttelelő kártékony rovarok és élősdi gombák elpusztítására, mert megöli a rovarok petéit és álcáit, kipuszlitja a növényi éiősdiket is.
Gyümölcslapermetező szerek kaphatók:
Ország József
mag-, terméay-, mötrAjcya- és növényvédeImiirerek kereikedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A biróság mellett) Telefon 130. Raktáron vannak a következő most használható szerek:
Oy umölcsfakarboltneumok: Dendrln, Neo-Dendrln, Enda .8", Novenda.
Gyümöldakátrányok: Almola, Pomtln. Kombinált vídóiztr: Solbar Kombinált védöszer: Noapraaen, Tutokll. Vérieta Irtóizer: Apbldo >, Almola, Pomrln, Pokeln. Kénkéazltmények: Saltarol, Amonll, tloial
98/99%-os rézgállc slb. stb.
Rózsafa-, gyümölcsfa- (magasnyomású) kézi és háti permetezőgépek. Fakéreg-kaparók, drótkefék.
Oazdasági és kerli magvak, műtrágya-félék, Futor szénsavas takarmánymész, Pekk „D" vitaminkészítmény slb. stb.
kapható. i«v
1931. májusban
MEGNYÍLIK:
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
71. évfolyam 78 szám
Nagykanizsa, 1931. április 8, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SiökeMtott: Hippii Susir-ul 2., éjjel l\'óut 5. KUdóhlvíUI: l\'Sul 5. uim.
........... KoMlith-utCd 32.
Kwttotyt HáktUöóbÍir»U)
Brflnlngós Cartlns má]ns végén Angliába ntaznak
MacDonald Mussolinit, Orandlt és Brlandot Is meghívta a tanácskozásra
London, Április 7 MacDonald és Henderson a londoni német nagykövet utján meghívta Brünlng kancellárt és Curtius külügyminisztert, hogy lehetőleg még áprilisban látogassanak el Chrquero-be, a miniszterelnök falusi pihenőhelyére, megbeszélni a lefegyverzési konferencia előkészületeit és a német-osztrák vámegyezmény tervét.
A német államférfiak, hir szerint, szívesen fogadiák a meghívást. A tanácskozásra Mussolini, Orandl és Brland Is kaplak meghívást
Bécs, április 7 (ÉjszakaI rddlójelentés) Az osztrák lapok ozzai a kérdéssel kapcsolatban, hogy Brünlngen és Curtiu?on hivat miért nem hívták meg Ausztria képviselőjét is Londonba, ulalnak arra, hogy az augol kormány tulal-donképenl célja a leszerelés kérdésének megvitatása volt és hogy a tanácskozásokon ki fognak terjeszkedni ■ vámunióra fs, azt midenki csak természetesnek tekintheti.
London, április 7 (Éjszakai rddlójelentés) A londoni lapok sxerlnt a német képviselők látogatása alig várható május vége
Kisebb földrengést
éreztek Ungvári és Beregszászon
Ungvár, április 7 (Éjszakai rddlójelentés) Kedden hajnalban, 2 óra 16 perckor Ungvári, Beregszászon és a két város környékén iöbb másodpercig tartó földrengést éreztek. Beregszászon voltak legerősebben észlelhetők a földlökések. Több helyen a házak falai megrepedeztek. A falról lehullottak a képek és a vakolat. A földrengés oly erős volt egyes helyeken, hogy az alvók felébredlek és rémülten meneküllek kl a szabadba.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlótlzcIM ára;
i Bilit.
975 halottat temettek el Managuában
Newyork, április 7 A nicaraguai Managuában még ml. dig isméi lödnek a földrengések. A földrengésnek eddig 975 hrlodjU temellék el. Az egyik ház romjai közül tegnap két kisgyermekei élve hoztak napvilágra. Egy teljes hétig voltak elevenen eltemetve és attól tartanak, hogy a kiállóit Ijedség hatása alatt elborult az elméjük.
Egyébként a nemzeti kongresszus összeült, hogy a jőváros felépítésének lehetőségéről tanácskozzék.
egy hóra 2 pengd I Telelőn l Szerkeailóiig 421. izim, (ij|el 78.) \\ Kiadóhivatal 78. Keazthetyl "lók 7Í
Baranyai rendőrfőtörzsőrmester önvédelemből agyonlőtte Munkácsi Lajos kis-kanlzsal szobafestőt
Vuosák Edét, a másik támadót őrizetbe vette a rendAreAg
Nagykanizsa, április 7 Megdöbbentő, véres esemény játszódott le husvéi vasárnapján, éjjel 10 óra tájban Kiskanizsán, az Országút 45. számú ház előtt, ahol Munkácsi Latos 36 éves szobafestő és Vucsák Ede 26 éves cipész, klska-nlzsai lakosok megtámadták Baranyay János rendórfőförzsőrmesterl, aki önvédelemből lelőtte Munkácsi La|osl.
A halálos kimenetelű ügy előzményeihez tartozik, hogy néhány nappal ezelőtt egy
Horváth nevű rendőr leijelentésére a rendőrség elkobozta Munkácsi Lajos fegyverét
Emiatt Munkácsi és barátja, Vucsák Ede elhatározták, hogy az első alkatommal bosszút állnak Horváthon. Húsvét vasirnsp|án Vucsák látogatóban volt Munkácsoknál, akiktől éjjel 10 öra tájban ifidu\'t haza.
Munkácslék néhány lépésnyin elkísérték vendégüket és mivel nagyon jó hangulatban voltak, hangos énekszóval verték fel az utca csendjét
Az éneklésre figyelmes lelt a közeiben tartózkodó Baranyay főtörzsőrmester, aki a kis társasághoz lépve figyelmeztette őket, hogy hagyják abba a dalolás), mert nem tudnak aludni a szomszédok.
Munkácsi és Vucsák a sötétben Horváth rendőrnek nézték Baranyayt és megragadták az alkalmat a bosszúállásra.
— Maga az a Horváth rendőr f — kérdezte dühösen Munkácsi.
— Nem az vagyok, — mondotta nyugodlan Baranyay *- de most menjenek a dolgukra I
— Ne tagadd, te vagy azl — ugrott eléje Munkácsi és
öklével a mltsem sejtő rendőr arcába sújtott
B3ranyay hátratántorodott, miközben orrán, száján megeredi a vér. Ugyanekkor Munkácsi odaléped a rendőr mellé és kirántotta annak kardját. Vucsák és Munkácsi ezután közrefogták és teljes erővel püfölni kezdték a rendőrt. A szerencsétlen ember szorongatott helyzetében előkapta a revolverét és rákiáltott Munkácsira:
— Azonnal adja vissza a kardomat, mert lövök I
Munkácsi azonban továbbra is kardlapozta a rendőrt, mire az egy riasztólövést
adott a levegőbe. Munkácsi és Vucsák nen i|edlek meg a revolvertől sem, hanem, mint akik eszüket vesztették, továbbra Is ülőtték, kardlapozták a
rendőrt. Baranyay főtörzsőrmester látva, hogy ha nem védekerlk hathatósabban, akkor még az élete Is kockán forog, először is a kardos támadót akarta ártalmatlanná tenni és vaklából feléje lőtt a sötétben.
— Eltaláltál, gazembert —
ordított fel a megsebesült Munkácsi.
Baranyay egy harmadik lövési is le akart adni. de csütörtököt mondott a pisztolya. Erre kiszabadította magát Vucsák kezel közül és összevagdal! fejjel, vériő arccil roh.nl be az őrszobá\'a, hogy segítségei kérjen. III azonban a sok vérveszteségtől már elhagy\'a az ertje és maga helyett két másik rendőrt küldölt ki a verekedés színhelyére.
Miulán a lőtörzsörmesler Munkácsi felkiáltása után valószínűnek tartotta, hogy az egyik támadója Is megsebesült, nem tőrödre fájdalmaival és vérző sebeivel,
telefonon értesítette a nagykanizsai mentőket,
hojjy valaki megsebesüli az Országút 45 számú ház előtt.
A másik két rendőr futólépésben igyekezett a- támadás színhelyére, ahol azonban akkor már csak a súlyosan megsebesült MunkácU Lajost találták. A másik támadó Időközben sorséra hagyta súlyosan megsérült társát és elmenekült. Vucsák azonnal a Varasdl-utca 60. sz. alatti lakására futottt, ahol
véres ruháját gyorsan egy másikkal cserélte fel,
hogy letagadja a verekedésben való részvételét.
A rendőrök azonban rövidesen kiderítették, hogy Vucsák volt a másik lámadó, mire őrizetbe vélték. Munkácsit közben a mentők beszállították a városi közkórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy Igen súlyos haslövés érte.
Jellemző a szerencsétlen véletlenre, hogy Munkácsi mindvégig abban a hlszemben volt, hogy Horváth rendőrrel áll szemben, aki csak lela-a nevét.
— Kl sebesítette meg? — kérdezték az orvosok Munkácsit.
— A Horváth rendőr lőll belém, — válaszolla a íérüll, aki a
kórházba való beszállítása után 10 perc múlva meghalt. A Zalai Közlöny munkatársinak alkalma voll tnegtekin enl B ranyay (ó\'flrzsörmeslcr kádját, amelynek acélpengéjét Munkácsy ugy össze-görbítette u rendőr fején és hálán a verekedés hevében, hogy az teljesen használhatatlanná vált és legfeljebb majd a rendőrségi muzeum bűnjeleit fogja szaporítani
Nem minden érdekesség nélkül való, hogy Munkácsi már 8 évvel ezelőtt is, 1923. november 12-én hasonló módon támadla meg Plemmel György rendőrt,
akii először szintén az orrbavágással kábított el, majd elvette a kardlát és azzal összeverte. Ezért annakidején egyévi börtönre ítélte Munkácsit a nagykanizsai törvényszék. Egyébként különböző bűncselekmények miatt négy évet ült és most szabadult ki nemrégen a börtönből.
A nagykanizsai temető halottas háziban kedden délután 4 órakor boncolták fel Munkácsi Lajos holttestét, akinek a boncolás szerint
belső elvérzés okozta halálát.
Az őrizetbe veti Vucsák Edét hétfőn délelölt hillgalták ki a rendőrségen és kedden délelölt mir ál is kisérték a nagykanizsai ügyészség fogházába Hatósági köieg elleni erőszak bűntette elmén indítják meg ellene a bűnvádi eljárást.
SteinQersc Rudolf maga bérelte fel a gyilkosát?
A meggyilkolt kereskedő hatalmas biztosításokat Köröznek két kárpltossegédet
kötött
Budapest, Április 7 Stelnherz Rudolf meggyilkolásával Flschl Frigyes kárpilossegídet gyanúsítják, aki elten rádiókörözést adtak ki. Megállapították, hogy Fifchl egyült utazott Slelnherzzel a vonalon. A Fischl lakásán, Kecskeméten tartott házkutatás során megtalálták az összes szerszámokat csak a kalapács hiányzik. Ugyancsak körözési
adlak ki Fí-.chl bsráljs, Olajos Mihály kárpiiossegéd ellen is.
A rendőrség a nyomozás során megállapította hogy Sleinherz Rudolf feltűnő sok életbiztosítást kötött
A lekötött biztosítások közölt volt egy 30.000 csehkoronás, egy 50.000 svájci frankos biztosítás és tárgyalásokat folytatott egy 40.000 éa
ZALAI KÖZLÖNY
1930t áprlH« 8.
100000 pengőről bzóIó életbiztosításról is. Ezenkívül 50.000 osztrák shillingre szóló, csak vasúti balesetre vonatkozó biztosítást kötött, amely április 4-ig volt érvényes. Felmerült az a gyanú, hogy
Stelrtherz, aki az utóbbi Idő . ben megrendült anyagi viszonyok kSzé került, talán azsai a biztosítással akart a maga, vagy családi helyzetén segíteni. Nem lehetetten, hogy felbérelte a gyanúsítottat, hogy üsse le
és bizonyára, nem gondolt arra, hogy a kalapácsos merénylet éleiébe kerülhet. A biztosítások ugyanis baleset esetén a biztosítási ősszegnek jelentékeny részét juttatják a biztosítottnak testi épsége megfogyatkozása arányában is.
Jövő héten kezdődnek Londonban atengerészeti tárgyalások
Ojakb akadályok tornyosaHak i meg-állipodáiok elé
Róma, április 7 (Éjszaka! rádlójelentés) A legtekintélyesebb olasz lapok részletcsen foglalkoznak azzal a párisi hírrel, amely szerint az olasz—francia-angol tengerészeti megállapodás elé akadályok tornyosultak volna állítólag. Megállapítják egyúttal, hogy a fiancia sajtó valóságos offenzívát kezdett.
London, áprllla 7 (Éjszakai rádtójelentis) Beavatott helyről nyert értesülés szerint a jövő héten kezdik meg s tengerészeli tárgyalásokat.
II gyilkos feldarabolta St áldozata holttestét
Belgrád, április 7 A szlovéniai Kámnoci községben, Marburg mellett, húsvét vasárnapján éjjel ötszörös gyilkosság történt. Egy Dobach Alajos nevü parasztot, 70 éves nővérét, két felnőtt leányát és 6 éves fiát Ismeretlen tettes fejszével meggyilkolta, holttestüket pedig bestiális módon feldarabolta.
A sötétség leple alatt a tettes elmenekült anélkül, hogy bárki is látta volna. Valószínű, hogy a gyilkos a parasztnál levő nagyobb pénzösszeget, almaszüret! jövedelmét akarta megkaparintani.
lagyar—román baráti kapcsolatról nyilatkoznak Romániában
llkléi királyi karon kiéijKittl látogatása íyoaáa
Bukarest, április 7 (Éjszakai rádlójelentés) A Bukarestben megjelenő Miscara keddi száma első oldalon közli a kővetkező kommünikét: .Az a rendkívüli szívélyes és lovagias fogadtatás, amelyben a magyar kormány és a magyar nép Miklós királyi herce get részesítette, nagy rokonszenvet keltett az egész országban. Ez a fogadtatás megerösiil a két ország baráti kapcsolatait".
Két §étigfeküdt őoltan a lakásán egy öngyilkos kanizsai fogorvos
Dr. Farkas Oyula betegsége miatt morfiummal és vcronillal megmérgezte magit
Nagykanizsa, április 7
Húsvét vasárnapján, a délutáni órákban Nagykanizsán futótűzként terjedt el dr. Farkas Oyula fogorvos tragikus öngyikosságának bire, akinek holdestét, bár hetekkel ezelőtt lett öngyilkos, csak vasárnap találták meg a lakásán.
A tragikus véget ért fiatal, alig 38 éves fogorvos,
másfél ével ezelőtt nyitott reNdettt
4 Kinizsi-utca 5. szám alalti házban, ahol\'3 szobán töbérleti lakást béreli Orűn/eld Miksa háztulajdonostól. Különös, magábazárkózott ember voll Farkas Oyula dr., akli a házbeliek ugy jellemeztek, mint aki sok csalódáson, küzdelmen ment keresztül,
állandóan baja volt a gyomrával és ez a betegsége annyira elhatalmaso dott, hogy március flsö napjaiban fel is utazott Budapestre, hogy né-htny hétig gyógykezeltesse magát. Váratlanul határozta el magái erre az utazásra, mert
még
volt
a betegeit sem Ideje értesíteni
és így a következő cédulát ra|zsze-gezte ki rendelője ajtajára : , Március 25 lg szünetet a fogászati rendelés".
Azt határozottan tudták a házbeliek, hogy Budapestre utazott, de hogy onnan mikor érkezett vissza Nagykanizsára, arról senkinek sem voll tudomása, mert elutazása óla nem látták többé. Farkas dr. az édesanyjának éj öccsének Is irt Budapestről, de azok levelére már nem válaszolt. Épp azért
az öccse néhány nappal ezelőtt levélben érdeklődött
a logorvos nagykanizsai háziasszonyánál, hogy ml van a bátyjával, mert nem válaszol a leveleire. A háziasszony azt válaszolta, hogy ö sem lud többet ióla, mert elutazása óla nem látta és a lakása még mindig zárva van.
Farkas Qyu\'a dr. öccse erre elhatározta, hogy személyesen győződik meg a dolgok állásáról és szombaton é|szaka már meg Is érkezett Nagykanizsára, de miután nem akarta zavarni a házbellekel, a Centrálban szállt meg. Vasárnap délelőtt többször Is megkísérelte, hogy bejuthasson bátyja lakásába, de mindig eredménytelenül. Végre a déli órákban nem tudta már tovább visszafojtani nyugtalanságát és
lakatost hivatva lelnylttatta a lakásba vezető ajtót.
Amint benyitott a koromsötét, erősen bespalettázott utcai szobába, amely rendelőül is szolgált, nehéz, fojtó szag csapta meg az orrát. Telve a legszörnyűbb sejtelmekkel, felgyújtotta a villanyt és a következő pillanatban megdöbbentő látvány tárult a szemel elé.
A falmelletti tábori vaságyon ott feküdt holtan, elfeketült arccal a bátyja : dr. Farkas Oyula fogorvos.
A szörnyű felfedezésről azonnal értesítette Orünfeld Miksa háztulajdonost, aki a rendőrségen jelentette az öngyilkosságot. Néhány perc múlva már dr. Petrlcs László rendőrfogal-
mazó vezetésével rendőri blzoltság tartott helyszíni szemlét az életunt fogorvos lakásában. Az öngyilkosságot kétségtelenül meg lehetett állapítani abból a néhány, sietve papírra vetett szóból, amelyben
Farkas Oyula dr. azt irta, hogy betegsége miatt saját akaratából veszi be »a 4áu
bitószert.
A rendőrség valóban mintegy drb morfiumampullát talált a fehér- m
rfiumampuUát
Ószeres asztalon. Ugyanott
feküdt egy üres veronáltablettás üvegcse is. A szerencséilen ember
morfiummal és veronália) mérgezte meg magát
és akkora adagot vett be, hogy elég lelt volna öt emberélet kloliáiára is. A rendőrorvos szakvéleménye szerint az áldozat több mint 14 napja fekhetelt holtan az ágyban.
A rendőrség intézkedésére a tragikus végű. dr. Farkas Qyulát kiszállították az izraelita lemetö halottathátába,\' ahonnan - hétfőn délután temették el.
Elütötte egy autó dr. Frift* Jóaeef nyűg. táblabírót
At IdÖB ur elcsúszott a frissen öitiAzAli aszfalton az autó elótt
Nagykanizsa, április 7 Súlyos kimenetelű aulóelgizolás történt hétfőn délután 2 óra tájban a Horthy Mlklós-uton, ahol a pol-g. ri iskola elölt kövesdl Boér Viktor tüzérszázedos au:ó|ával elgázolta Frltz Celesztin polgári iskolai tanárnő 74 éves édesapját, dr. Frltz József ny. láblabicót, a zalaegerszegi törvényszék volt elnökét. /
A Debrecenben szolgálatot teljesítő tűzérszázados hélfón délulán feleségével együtt autón érkezeti Nagykanizsára, bogy meglátogassa szüleit. Az autó épp a polgári iskola előtt haladt, amikor dr. Früz József, aki nemcsak, hogy nagyot hall, de ütőképességében ls erősen korlálo-toU, kijött a lőpostárdl és
szabályelleneaen akart t keresztülvágni a kocsiúton. A százados már» jóelöre tülköli, Bőt lassította is az auló inenelét, azonban amikor már alig "volt pár méternyire dr. Fritz Józseftől, „
az Idős ur váratlanul elcsu^ szőtt az előzőleg fellocsolt kocsiúton és pont az autó előtt terült el.
Boér Viktor most már teljes ertvel\' fékezett a síkos uton, de az autó egyik kereke áthaladt dr. Frltz Jó
zsef felsőtestén. A főposta egyik tisztviselője, aki szemtanúja volt a szerencsétlenségnek, telefonon értesítette a mentőket, majd segédkezett Boér századosnak kihúzni a vérző fejű embert a kerekek alól.
Boér Viktor maga akarta beszállítani a sérültet a városi közkórházba és feltette az autóba, de amikor el akart indulni, kiérkeztek a mentők is, akik áttették dr Fritz Józsefet a mentökocslra.
Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró vezetésével rendőri és műszaki bizottság szállt kl rövidesen a szerencsétlenség színhelyére, ahol fékprőhál tartottak Megállapították, hogy
kOvesdl Boér Viktort nem terheli gond tlanság,
mert minden^ Me.temtát elkövetett a xzerencsétiens/g elkerüUtért.
Értesülésünk\'szerint dr Frirt Jó zsef, akinek szerencsétlensé re általános részvétet váltott kl Nagykanizsa uri társadalmából,.
koponyazuzódástés tüdővér
zést szenvedett; arorrklvtlt Ot bordája törött el. Mindazonáltal, bár súlyos az állapota, hai komplikációk nem állanak be, ugy van reaiény a felépülésre.
Biztosíték-szerelés közben majdnem halálos szerencsétlenség történi a nagykanizsai vasúti állomáson
Nagykaolaaa,\' áprUle-7
Majdnem halálos kimenetelű sze rencséllenség történi héttőn éjszaka a nagykanizsai vasúti állomáson, ahol a fűtőház melletti Iransziormátor-házban áramsujlottan, eszméletlen állapotban találták Balogh István 23 éves villanyszerelöt.
Hétfőn éjszaka váratlanul rövidzárlat keletkezett a vasúti állomáson és Balogh István bement a transzformátor bódéba, hogy kicserélje a blzto itékot. A nagy sietségben elfelejteti gummlkesztyüt huznt és igy történt, hogy a biztosilék kicserélése közben a vasfogóval véletlenül hozzáért az egyik vezetékhez. Az erős áramütés következtében Balogh István eszméletét vesztette és elterült a földön.
Szerencsére néhány pete múlva egy másik műszaki alkalmazottnak Is dolga akadt a bódéban és ez talált rá az eszmíletten emberre. A
kihívott mentők részesítették első segélyben Balogh Istvánt, akit beszállítottak a városi közkórházba. Az orvosoknak ezután sikertltt magához tériteniök a villanyszerelő\', akinek állapota annyira javult, bogy néhány nap múlva már el is hágy-hatja a kórházat.
Időjárás A aanrkaotoal ■«t*oroló«Ul ttorew JettttáMk i Kedden a MMratt-/«: Reggel 7 órakor +5, délutln J órakor +10 8, Mto 9 órakor +8 Z rdhőxet: Égte nap borait égbottaiat. SHUriny: Reggel ás délben éoakkelet, elte délkeleti Kél.
(Éjatkal nkUÓJtknUt) a ■lal triéut HlMrtii tténtua »•\'" ■•rSbkéat aaérai US vérhat* B7*«U« éjjall taireklul *» ■pppall hhaa1a«aMawt.
IMI. áprllla 8.
ZAtAl KÖZLÖNY
Harmadszor törtek be Kelemen Rezső fflszerkereskedö üzletébe

Nagykanizsa, áprllla 7 Keddre virradóra Immár harmadik esetben törtek be Kelemen Rezső nagykanizsai (Oszerkereskedö Deák-tér 9. szám alatti füszerüzletébe, ahonnan mintegy 500 pengő értékű Italt, faszert és élelmiszert vittek el.
A betörést kedden reggel vette észre a kereskedő, r akinek az üzlet kinyitása ulán azonnal feltűnt, hogy az Összes szgUmlkészlel eltűnt. Nem is nagyon keresgéli tovább, hanem azonnal bálrament a rsktárhelylségbe, ahol,igazolva látta sejtelmeit. A betörők
elfűrészelték a raktár udvari ablakának vasrácsát
és betörve az ablakot, behatollak az üzletbe, ahonnan több üveg likőrt, csokoládét, szardiniát és szalámit vittek el 900 pengő ériékben.
A házivizsgálat kiderítette, hogy a lettesek először a padlásra mentek fel, ahonnan
mennyezettétOrássel
akartak bejulnl az alanti Qzlelhelyi-ségbe. Ezzel a tervvel azonban ugy
látszik felhagytak, mert Inkább a vasrács elfürészelését válaszlotlák.
A Deák-tér 9. rzámu ház egyik lakója elmondotta a kereskedőnek hogy
éjjel 2 óra tájban két gyanús külsejO fiatalembert látott az üzlet körül ólálkodni,
de egyikről sem tudotl személyleírás) adni.
A betörök nagy előszeretettel keresik fel ugy látszik s Kelemen léle füszerüzlelel, mert ez már a harmadik betörés voll. Az előző kettőnél szintén a raktárablakon keresztül hatoltak az üzletbe. Egyszer s rfcsot fűrészelték el, egyszer pedig a rács körül kibontották a falat. Most isméi fütészl használlak a betörők.
A rendőrség erélyes nyomozási Indított a betörés ügyében és kedden végigrazziázlák az egész városi. Nemcsak a korcsmákban, de még az állomáson és az utcán Is igazoltatták a gyanús külsejü Idegeneket, azonban eredménytelenül. A betörik, akik valószínűleg a vásárosokkal JOttek Nagykanizsára, tettük e\'köve lése után az első vonallal elhagyták a várost •
Olcsó
Halott gyermekét
i snashsa aa SSaaaaya ...
Nagykanizsa, április 7 A közeli Bsgolán lakik egy Orsós nevfl cigánycsalád, amely teknóvá-lással keresi a kenyerét, ahogy már kenyérnek lehet nevezni Szl, amit a kutyák üldözöltje, a szegény cigány .keres-.
A mult napokban történi Ui rajkó, a hat éves tászt (mert hát illik, hogy Fáraó mazotllai királyi nevet kapjanak) meg-edett. Acígánymama bejött Nagy-
kanizsára az egyik orvoshoz, aki megvizsgálta a rajkót és orvásaágot irt neki, amit sz édesanya sietett is meg-. csináltatni a patikában. Aztán gondosan ápolta otthon Is a gyermeket, r. Bár ahogy az országút lakói ápoi-f halják — rongyok között, vackukon
- betegeiket, de a kis Ltstló csak
.-•em lett (óbban. Az asszonynak mentő . gondolata támadt: a kórház. Hálha
/Ott, a nagy kőházban meggyógyítják leféivM. Fogta a. hat esztendős purdét, bebugyolálta
>/SZ Orsós család szemeién
« 1
Áprllla ■., oadtOrtOk
Jíannings Cse&ova
Istenek kegyenoe
PUocbetSs Ünnepnap e film bemutatója. A két Istenáldotta mOréax. cgy fllmbea. Hangos komédia 12 felvonásban. Rcadaite: Haai.Salwari.
EienklvOl:
, Akárcsak nálunk
1 felvonás.
Nótás Miki
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
nyekre fakadtak az édesanyai sziv Ilyetén megrázó megnyilvánulásán.
Édesanya voll, meleg szlvfl édesanya, aki megérdemelné, hogy költemény zengje el róla az anyai szeretelet.
. LugkBvet iiOtt
ém m HrUiMI .HaM •«> aáaata SMlMIsSaay
Zalaegerszeg, április 7 A zalaegerszegi rendőrség. keresi lOásfár Margit zalalövői cst&leányt, aki lugkőoldatmérgezéssel a zalaegerszegi közkórházban gyógykezelés alatt állott s onnan 1931 március 9-én elbocsáltstolt. Oáspár Margit ismeretlen helyre távozott és azóta életjelt nem adott magáról. Nevezett középtermetű, arca kerek, szeme világoskék, hala és szemöldöke gesztenyebarna. Ballábára sánla.
— Nagykanizsán is megnyílik
május .havában a közismert Kopsttln bútoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunániulra elsőrangú mübulort
- Vigyázzon I Eredeti Pfaff vawsófápat kizárólag Brandi Sándor éa Fia cégnél kaphat
április 8-ig.
Divatú jdonságok naponta érkeznek
SINGER
divatáruházba.
Sifon......
Mosódelain divatmintákban .
Kartonok.....
Valódi kézinyomásu festő .
Fehér pique ....
Fehér mintás batiszt
Szakajtóruha
Törülköző színes szóllel
Gyapjú delain ....
Sima műselyem, összes színek ben . .
szoknyájába, rongyaiba és hozla-d-pelte be Nagykanizsára. Magához szorította, vitte édes anyai terhét a szegény asszony és nem érezte, mint váük a kis gyermeke teste nehezebbé, nehezebbé, ólomsulyuvá. Csak vitte, meri az orvos urak a kórházban biztosan segítenek raj a. Ám, ahogyan a kórházhoz ért és szét akarta nyitni vackoskendöjét, hogy megmutassa az orvosoknak szive-magzatát: a kis László szemei már lehunyódtak örökre. Holt gyermeket tartott karjaiban a bagolai cigányasszony. Felsikoltott a szerencsétlen asszony és szétlépte ruhájál4ájdalma jeléül. Sikoltozásától visszhangzott az egész környék. Aztán fogta a halott gyermeket és mlnlhs selyembe csomagolná, bebugyolálta cigányrongyaiba és vitte, vitte, az édesanyai sziv sugallatát követve a városi tiszti főorvoshoz, dr. Ooda Lipótból; hogy nézze meg, hálha ö mégis meg ludja menteni, hálha ö vissza tudja adni az életnek a hatott, ....... Akik ott
kéküli alku kicsi fijcskMál----------- ,, ,
voltak at orvosi r«dei<jh»n,. kaay- ;Dupiaszóles mintás grenadm
Müselymek tákban .
szép divatos min
Mintás kordbársony
Tweed ruhaszövetek
Gyermekruha.szövet
KX) cm. széles sima szövetek színekben.....
Tiszta selyem UCfpe H HÜ lUft UMn
Tiszta selyem japones 94 széles ...
Mintás foulard
140 cm. széles gyapjú férfiszövet
Nehéz fekete creppe de chine
cm
—•60 P -\'70 „ - 70 „ —-7o „ -SÓ „ --80 „
—\'90 „ 2\'— „
csekély hibával
1\'20 1\'30
J2-50 ,l-5o
,l~5o 3\'—
2\'— ■3-— 4\'— 4 —

»
A vAsAr alatt felgyülemlett maradékok JutAnyos Árban kaphatAk.
Az olcsó kirakatárakat tessék megtekinteni!
I
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 8, Merda
Hóm. katolikus: Dínts Prolesláns: Lldls. IzraellU: Nlsan hó 31
Vároal Silnhái. .Istenek kegyence", hangos komidia. .Akárcsak nálunk\' és .Nólli Miki\'.
OyógrsurUrl éjjeli aiolajál.t: I. hó vég ctg a Merkty Belui gyógj»l«tlr Pórit 12.
OözfOrdö niltva reeijcl 6 ólától rrtj fl óráig (WKá, iserdi, Diniek clétu-íi. kMd-en epJ3t n.in otJirnrVV Tel.: 2—13. Húsvét kit Hm,epén délután zárva.
ZALAI KOztON V
— A polgármester tárgyalásai Budapesten. Dr. Krdlky István polgármester húsvéthétfőn este Budapestre utazott több fontos hivatalos tárgyalásra, néve,etcsen a földmű-veléstlgyi minisztériummal. A polgármester elöreláth .lójn vjgy ma éjjel, vagy holnap, c,ülörlök délben érkezik vissza, hogy a csütörtök délutáni kórházi bizottsági ülés;n rését tudjon venni.
— Dr. Burka P. Kelemen előadása. Husvélhéifőn délután 5 órai kezdettel Sient Ferenc III. lendje műsoros leadélulánt rendezel! a plébánia fehértermében. A műsor kiemelkedő része voll dr. Burka P. Kelemen ferences tanár elő^disa amerikai élményeiről. A nagyszabású és mindvégig élvezetes előadásban a hallgatóság elé tárull Amerikának idegesen luktelő étele, a hatalmas kiterjedésű városok, felhőkarcolók.
Kitért a magyarság helyzetére, újonnan alakult ferences misszióra slb. A rendkívül gazdag tartalmú és lebilincselő előadásért a III. rend nevében P. Vados Pál mondott köszönetet. A műsor többi részét ének számok tették változatossá, Bartha Ida és Mészáros Annus pedig kedves alakítású szavalataikkal gyönyörködtették a hallgatókat. A műsort családias tea zárta be, amely mellett a közönség a legjobb hangulatban 8 óráig maradi együtt.
— A kórházi bizottság illése. A nagykanizsai kórházi bizoltság csütörtökön dé\'uián 5 órakor tartja ülését a városháza kis tanácstermében. Az ülés elé nagy várakozással lekinlenek, meri a kórházi szabályrendelet folytatólagos tárgyalásánál ismét nagy vilát várnak a város-politika bennfentesei. Az április 8-ára megállapított ülést azért nem lehetett megtartani, mert a polgármester Budapesten tartózkodik és távollétében olyan fontos kérdést, mint a kórhízl szabályrendeletet nem lehet letárgyalni
— Aranylakodalom. Meghaló ünnepségnek voll a színhelye húsvétvasárnap a kórházi kápolna. Megyesy Ferenc nyug. posia éí táv. alliszt és ne|e Magyar Anna ezen a napon ünnepelték 50 éves házassági jubileumukat. Az egyházi áldást a jubilánsok (la, Megyesy József tanítóképző intézeti hittanár végezte.
— Nagy választék női és férfi fehérneműanyagokban Singeméi.
— Esküvő. Tizenkét eskűvö volt husvélhéifőn délután a szentferenc-rendi plébánia-templomban. Ezek kőzött társadalmi eseményazámba ment Szabd Babyník, a kanizsai társaság egyik kedvencének esküvője. Szabó Babyt, lanászi Szabd Oyőzö Járásbirósági alelnök leányát vitéz dr. gyOrgyfalvl Csele Antii lenlii szolgabíró, Csete Antalnak, Veszprém vármegye ny. tiszti főügyészének fia vezette oltárhoz. Tanuk voltak: GyOmOrey István országgyűlési képviselő a menyasszony és dr. Brand Stndor vármegyei lőjegyző a vőlegény részéről. A nászmenet bevonulását nem csak zsúfolt templom várta, hanem a cintórium Is feketéllett a tömegtől. „Az egész város" oll volt, amint mondani szokták. Az u. n. tlrsaságból senki sem hiányzóit. A magyaros, elegáns esküvőhöz méltó volt a templomi dekoráció és a szertartás emelkedett fénye és áhitata is. Deák P. Szulplc plébános, aki az esketést végezte, bölcs és szép tanításokkal bocsitolta az ifjú párt a házasélet útjára. Az esküvő után az ifjú párt barátaik és tisztelőik végtelen sora halmozta el jókívánságokkal.
— 5, 7 és 9 kor kezdődnek a Jannlgs, Csehova film előadásai.
— Eljegyzés. Miklós János posta-fófelűgyelö, nagykanizsai mozgóposta-főnök I ténke leányát eljegyezte cser-venkal Csernydnszky Lajos pécsi iskolaigazgató, törvényhatósági bizottsági tag László fia, fővárosi polgári Iskolai tanár.
Ml- <Prllit 8.
NAPONTA FRISS
SÍPOS kávé
— Magas a Balaton és Kls-balaton vízállása. Idős klsbalalonf emberek mesélik, hogy 25 - 30 éve nem volt olyan magas vízállás a Balatonon és Klsbalatonon, mint sz idén. Érdekes jelenség az is, hogy a gólyák közül csak pár hírmondó jelent meg még eddig, He a pompás nemes kócsagok közül négy már megérkezett. Régi orvhalász babona szerint, ha a kócsag hideggel érkezik, az ősz sok és édes szőlőt hoz.
Tavaszra készített eredeti modelljeink raktárra érkeztek.
Az árak a mai gazdasági helyzethez viszonyítva ls Igen olcsóra vannak szabva, dacára annak, hogy az árn minősége teljesen kifogástalan és minden egyes párért felelősséget vállalunk.
A legfinomabb lukszuscipök ls minden képzeletet lelftlmnló választékban vannak raktáron.
Világhírű Lichtmann clpök egyedérusitésa. Gyermekcipők óriási választékban. Jutányos áron.
Kérjük kirakatkiállitásunkat megtekinteni.
♦I SZABÓ cipőáruház
Horthy Miklóe-ut I.
1931 április 8
Legalább egészségét és ingatlanát mentseát a rettc netes gazdasági válságon
Az egészségre annyira káros nedvfa lakái örök Idflra szárazzá leheli, hin, gyára, raktárépülete stb. biztosan megvédhető i tatilvlz, nedvcaaér. aavak ti gomba rom bo ó hatásétól nSIberx srlgetelő anyag gal. jtDIberf-F. tehir teljesen siag talan, már 5 -s >0 kg-oa eredeti dobozokban bcazereiheló az orazág legtöbb épltíil anyag vaa , t«slékktreakedé»ében Cuk a blzloa hatású nBlbeni t kérje éa fogadja el Óvárija és pro>p:ktuit kllld : „BTber* Műrek R T. Budapest. VI., Jökal-iér 8 Kapható: A legtöbb épOletta, épltéll-aoyag ár featíükereakedéaben. iui
Bethlen miniazterelnSk
fiával aa|yBxaaibalan <taaaa> alaaotl laáairaatre
tnke, április 7
Jelen lettük, hogy Bethlen István gróf nagycsütörtökön este gépkocsi ján Nagykanizsán keresztül Inkére Utazott, ahova fis, Islván gróf már várta. Ugy a kormányelnök, mint fia a nagypénteket Inkén töltötték a legnagyobb visszavonultságban, senkit sem fogadtak, csupán egyetlen látogatást tettek a közeli Rohonczy-kas-lélyba. Bethlen és fia nagyszombaton este visszautaztak autón Budapestre.
— A Nőikar ma este 9 órakor próbát tart a zeneiskolában.
— A május 3-lkl dalosnap ügyében kérem a nagykanizsai karnagyokat, a dalárdák elnökeit, a helyi művészi bizottság tagjait, hogy csütörtökön, április 9-én délután 6 órakor szíveskedjenek megjelenni a városháza kis tanácstermében. Dr. KrÜtky István polgármester, a dalos-kerület elnöke.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete április 12-én, vasárnap délután 5 órakor Németh Jenöné lakásán (Fóut 8, Bazár, II. emelet, Malhea-folyosó) a kórházi kápolna Javára műsoros leadéiutánt rendez. A műsoron Gazdag Ferenc püspöki biztos mond ünnepi beszédet, Dávid Magyar József hirlapiró költeményeit szavalja, Nagy Qyözlke éa Németh leuka előadják N. Szabó Qyula hírlapírónak egy párosjelenetét. Teajegy 50 fillér. A Tisztviselőnők utóbbi rendezéseinek sikere maga elég vonzóerő, hogy sokan jöjjenek össze ezen a műsorában értékes és kedves, céljában nemes teadélutánra.
aaa Szép divatos köpeny, kosztüm és ruha kelmék érkeztek — Slnger divatáruházba.
— Sajtóhiba. Blankenberg Vilmos nagykanizsai OMKE- elnöknek húsvéti sxámunk részére irt értékes cikkébe értelemzavaró szám-hiba csu.zott be. A Deutscher Zollvereln nem 1894-ben, hanem 1854-ben alakult meg véglegesen.
ZALAI KÖZLÖNY
Béoabe szfikOtt
a» kanlxaail tlatal háaaaambar
Nagykanizsa, április 7
Eseménye van a nagykanizsai cronique 6candaleuse nek. Egy fiatal házasember, akinek édesapjával közösen van elég jól menő IparOzlete és feleségével egyült szüleinél lakik, hirtelen eltűnt, itthagyta szüleit, fiatal asszonyát és kicsi gj érmékét. A hirtelen eltűnés oka egy Württemberg-ből Nagykanizsára került német leányzó. Az eltűnés egy ctöppet sem történt romantikus keretek között. Az ifjú bőröndöt, sói még a szükséges élelmet Is az apja kontójára vásárolt, Miss Württemberget pedig előre elküldte Bécsbe, ahova azután maga is útnak indult, hogy önnél párosanito vább folytassa ulját Würt-tembergbe. Az itt hagyott asszonynak Igyekeztek megmagyarázni, hogy ilyen körülmények közölt visszaköltözik a mamához, vagy a papához, azonban a fiatal menyecske kl|elen-lelle, hogy mivel a cégben férje is benn van, juisa van ahhoz, hogy a cég jövedelméből az öregek ót és gyermekét eltartsák.
Nagykanizsán most nagy érdeklődéssel várják, hogy hogyan f ag véget érni a kis Intermezzo, nem lesz e h\'lyl vonatkozásban az ügyből egy érdekes Jogi eset, mert az apa csak természetes, hogy nem fog feljelentést tenni saját fia ellen...
— Házasság. Meresi és oláhiági Pialsek Bözsike es dr. Lleb Oszkár az Első Magyar Át But Társaság fiellenire 1( Debrecen) húsvét hétfőn házasságul kötőitek.
— A Katolikus Legényegylet műsoros estélye. A nagykanizsai Katotikua Legényegylet igen sikerűit műsoros estelyi rendezeti husvéihétr lön szép számú és díszes közönség jelenlétében. Szinre került Orabant István táncos vígjátéka ,A virágos Kanizsa" Horváth Oeza rendezésében, mig a zenei részt Arnberger Rezső végezte nagy hozzáértéssel. A szereplök közül ki kell emelnünk Horváth Ella, Varga Oréci, Kurucz Síri, Halász Emmi, Grabanl István, Hoiváth Lajos, halmos István, Szabó István, Fiiszár Ferenc, Szente János, Skerlak József, Mosonyl Antal, Lublcs Aladár, Bcrnekker Bélát, akik tanújelét adiák legszebb Igyekezetüknek, mig a virágok közül Druzsin Bella, Halász i:us, Heim Rózsi, Károsi Böske, Migyar Manci, úgyszintén Engelleitei Zoltán, Kocsek Qábor, Péczeli Kálmán, Pdpp Józsel. A szin-előadás után táncmulatság volt, amely a legjobb hangulatban a késő éjszakai órákig tartolt.
=a Eljegyzés Helsler Ibolyka és Brandt József jegyesek. (Mlnd.n külön érlesités hilyelt.)
= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint.
W^Négy nemzedék
tapasztalt háziasszonyai ruhanemük mosásához előszeretettel használják!
SZARVAS SZAPPAN
és Asszonydicséret
a rég bevált chtafóact mely qjelwi & minden Dtakot Mold.
«- Az Istenek kegyence, Cse-hova, Janntgs-fllm elöadátpl 5, 7 és 9 órakor
— A Magántisztviselők Egyesülete előadássorozatában folyó hó II-én, szombaton este fél 9-kor, Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója .Törvényalkotás és élet" cimmel tart előadást az Egye sülét helyiségében\'Sugár-ut 2. Vendégeket az Egyesület szívesen lát.
— Emil Jannings, Olga Csehova a két Isienáldona Nlmttheiség mes-trrl hangosfilmje az .Istenek kegyence". Ebben ■ fUmJéjen art bizonyltja be Jannlgi, hogy ő nem séma, nem klisé szerint dolgozik s nem csík kitaposott csapásokon tud hiladnl. Ez a filmje a humornak, a vidámságnak, az életkedvnek, az örömnek, a tetterőnek csudálatos keveredése, s könnyes drámaisággal, az Izgalom magasfeszültségű áram val Csehova egy bi|os kacér assionykában, Re-nate Müller az odaadó hűséges, könnyeaszemű, de jóban, rosszban kitartó feleséget játsza. Mindenkinek fel jlhetetlen lesz az öreg töpörödött színházi öltöztető szerepében Hans Moser, a bécsiek kedvelt kómikusa. A Városi Színház előad tsal 5, 7 és 9 ó\'akor kezdődnek.
Amit Ut aaenltak, aaaaraaS
— A tüdőbeteggondozó Intézet
március havl^,forgalma erős gyarapodást mutat. A 9 rendelési nnpon 68 uj beteg jelentkezelt, ugy hogy összesen 266; az év eleje óta 747 betegei kezelt már az intézet. Megdöbbentően emelkedő számok ezek az előző esztendők hasonló Időszakában volt beteg forgalomhoz képest. — Röntgen vizsgálat volt márciusban 20, váladék vizsgálat II esetben. Segélyben részesült s hónap(folya-man 52 tüdőbeteg, akik 1085 liter lejei, 150 kg lisztet és 50 kg. cukrot kaplak. A szokása> húsvéti kiosztást a hölgybizollság élén az egyesületéért és oelegelért páratlan odaadással htreoló clnökasszony, kövesdl Boér Ousztivné végezte.
A SINGER>\\ARRJÓGÉPEK kao A*LEO«f ÓBBAK >
— UlazSal kedvezmény. A „Nemzeti Kathollkua I.nány védelmi Stővetaég" Budapeeten ital. Június hó 10—14-lk napjaiban tartandó nemzetközi kongresszusa alkalmival az tíeazea belépd DSzA vasútállomásokról Budapoal/o éa viasza való utazáshoz 33 százalékon menetdljkedvezraény engedélyeztetett. Az odautazás Junlua 7—14, a vlaazauta záa Junlua 10-17-lkélr Uihotö meg. A kedvezmény a kiadott Igazolójegy alapján vehető Igénybe Az altomdifinök.
eiaaaaslsiaa I Az ujonmn kezdődő osztálysorsjáták
rigyeieiTI! április hó 17-20. húzására Milhofffer Kálmán föeiámsitó
ajánlja közismert szereaqeeasámalt. HátmilllAHétazázszep psng6 kerül kisorsolásra és lesz készpénzbsn kifizetve.
FBnyeremány szerencsés cselben BOO.OOO psnpS is lehtt.
Minden második sorsjegy aysrl Sor.legyek aorajerylrodámban, Ctedgery-ut 7. sx. (Rapoch hál) éa lakáaomoa, IMS Zrínyi Miklós utca fl aaám alatt kaphatók.
• erajagfak Ara i Bgéax *4 V, léi II P, negyed • P, nyolcad I P._
NAGY TAVASZI KABÁT VÁSÁR!
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, ugyszinlén kosztüm és tavaszi kabát szövetek, kész ruhák, férfi és női szövetek.
Bámulatos olcsO árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné, tekintse meg dus.n fel.zsr.lt raktárunkat minden vételkényszer nélkül.
WEISZFELD ÉS FISCHER dlvatéruhéia a Gólyáhoi.
ZALAI KÖZLÖNY

Megérkezett a
CSEPEL"
kis motorkerékpár.
Ara P 498"— (plus költség) egy évi lefizetésre. — Készpénzfizetés esetén Jelentős árengedmény.
, Csepel" kerékpárok és Ttrrégépak
állandóan nagy választékban , raktáron.
„Csepel" Fölerakat
Pó-ut 13.
SPORTÉLET
Váratlanul nlwáa volt a* NTE huavétl blrkózóveraaaye
Hosszú Idő után hétfőn tartotta első nyilvános háziversenyét az NTE. A versenyen a tornaegylet néhány Jó klasszisu birkózóján kívül szőnyegre állitotta saját ujnevelésü fiatal birkózóit és egy nagyon Siépen sikerült versenyt bonyolilolt le.
A versenyen meg|elenl dr. Krdtky polgármester és a birkózósppit régi barátai.
A verseny megkezdése előtt dr. Krdtky polgármester buzdító beszédet Intézett a versenyzőkhöz. Kifejtelte, hogy a birkózósport a lélek és testnevelő sportok legnemeteb-bike, tehát a többi sportágak mellett ennek Is az NTE és a város hajlékában a helye. Annak a reményének adott kifejezést, hogy a szakosztály agilis vezetőségének sikerülni fog Kanizsa birkózósportját Ismét naggyá tenni.
Részletes eredmények :
Légsúly: 1. Borbát, 2. Halas, 3 Kucsiber.
Pehelysúly: 1. Schermann, 2. Simon, 3. Tlslér (levente).
Könnyűsúly : 1. Molnár, 2. Scier (levente), 3. Tóth.
Középsúly: 1. Fenyves, 2. Tarabó, 3. Kordin.
Körmérkőzés: győztesek Penyves és Borbás.
A versenybíróság Faragó, Kollarlls és Spltzer Ismert sportemberekből állott, kik feladatukat közmegelégedésre látták el. _
1 hiiTitl tanepek falkailereáatiyel
I. liga t
Újpest—Ferencváros 3:1 (2:0).
II. liga:
Soroksár—Megyer 6:0 (3:0).
Magyar csapatok nemzetközi mérkőzései:
Vasas—Jugosziavija (Belgrád) 5:3
U|pest—Jugoszláv!ja 7:3 (4:1)
Hungária—Rapid 4:3 (3:1).
Hungária—Ausztria 0:0
HASK Zagreb—Sabári* 5:1.
Oradjanszki— Sabáris 5:1
Alexandriai válog — Bocskai 3:2.
(A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület) állal Nagyatádon I. évben pünkösd vasárnapján rendezendő lovasmérkőzés és kocsiverseny rendezf bizottsága f. hó 12-én délelőtt 9 órakor Nagyatádon a lovassági laktanyában fogja megtartani alakuló gyűlését.
KOZGAZDASAG Szombaton lesz a teiértékesitépl értekezlet
az Export Intézet megbízottjának részvételével a kanizsai városházán
T
193ft április 1.
Nagykanizsa, április 7
Húsvéti számunkban megírtuk, minő elgondozás foglalkoztatja Oyö-mOrey István országgyűlési képvlse löt és az ő tervei alapján a zalai és országos szakköröket a zalai tej-értékesítés mindmáig megoldatlan kérdése kapcsán. A képviselő tervei ét az érdekelt exportőröktől valamint az Export lntézet-\\bI beszerzett adatok alapján biztosítottnak vehető a Nagykanizsa-vidéki tej-termelésnek export-vaj tormajában való értékesítésé olymódon, hogy a loiözöll lej megmarad a Zalában most induló Intenzív állattenyésztés céljaira, takarmányul.
Az Igen fontos és nem kevésbbé életre való Idea a legjobb uton
halad a megvalósulás felé. A zalai gazdák önmaguk érdekében termé-szetszeiüleg a legélénkebb é.dekló-déssel kísérik a lőrténendóket.
Gyömörey István kedden este táviratod kapóit Budapestről, melyben az Export Intézet Igazgatósága közli, hogy megbízottja április 10 én, pénteken az esii gyersvonattal Nagykanizsára érkezik, hogy ebben az ügyben összehívott értekezleten részt-vegyen. Oyömörey képviselő a tej-értekesités megtárgyalását célzó értekezletet l.yenfotman április 11-én, szombaton délelőtt 9 órára hívta össze a városháza közgyűlési termébe. Az értekezletre az érdekeltek ezúton Is meghívatnak.
Síénntennelésre szállítottak lovakat Bécsbe a tegnapi nagykanizsai országos vásárról
Közepes felhajtás mellett gyenge volt a vásár
Nagykanizsa, április 7
A tegnapi keddi országos vásár, ahogy azt előre is látni leheteti, tekintettel egyrészt a húsvéti ünnepekre, másreszt, hogy már itt van a mezei dologidő, de főleg azért Is, mert szinte egyidejűleg a kornyéken több helyen volt és van országos vásár gyenge volt. A felhajtás szarvas-marhakban 950 darab, mig a lovakban kb. 800 darab volt. Idegen kereskedő igen kevés volt, néhány olasz és osztrák, akik nemcsak szarvasmarhák, de lovak Iráni Is érdeklődtek. Ami a vételt illeti elszállítottak Nagykanizsáról 3 vagon szarvasmarhát és 3 vagon lo«at Olaszországba, négy vagon loval pedig Ausztriába. Belloldrc összesen 6 vagon mai hát és lovat vegyesen szállítottak a különböző állomásokra. Az árak általában estek, az előző vásárokhoz képest. Igy egy jó kondicióju fiatal bika élő súlyban kg. 70 fillér volt, az előző 80-84 fillérrel szemben. Ami a külföldi keres et óriási megcsappanásában leli magyarázatát.
A nagykanizsai országos vásárnak igen érdekes eseménye volt. Egy Bécs melletti (Mődling) nyug. alezredes az oltani széruintermeló inlézet részére megfelelő lovakai keresel! és sikeiült Is neki megfelelőket találni. U\'Ol/f nyug. alezredes — Igy hívják a mödlingi urat, azt
mondja, hogy ezentúl mindig Nagy-kanizaaról fogja szükségleteit beszerezni. Persze szétumtermelésre csak hidegvérű állatokat lehel használni.
(-) Pót lóvizsgáiat. Pót lóvizs-gáiat lesz április 8 tói 11-lg, a nagykanizsai áilatvasártéren, amikor azoknak lovaikat fogják megvizsgálni, akik eddig nem vezették elő lovalkat.
TŐZSDE
A mai tőzsde teljesen üzlellelen voll. Nyitástól a berlini árfolyamok puoliaaiasalg alig fordult elo néhány kötés a vezető etlekekbcn éa nagyob-bára a legu.óbbl tőzsdei árfolyamok maradlak ervenyben. A berlini jelentés megérkezése után különösen a Sarden részvények erőieljes megszilárdulása barátságos hangulatot vallott ki egy-két papiiban. Zalaikor a hangulat tartózkodó. Fixna-matozásu papírok piacán a forgalom minimaus. Devizapiacon az árfolyamok nagyrészt valiowtlanok.
Zártak! zárlat
20 33, uuw ti 2SVl, Nswyor 51967\',!, wtlsasi 73 25, musw, 2721, ■ isuiij 57 25. unsniuam 2Ü8 35. Miu. 123 73, WMu 73OfiVi. Mtta 3,61/1. na*, li 39\' 4, Vsrao „8 20, btuUpM IS II\'/i >t«>*raa y <2*,a, «usuaa. j-09V«.
Műköszörűs és késműves üzletemet
1931. május hó l-én
Nagykanizsa, Horthy Miklós (Kazinczy) ut 3. szám alá a postaépülettel azemben
a volt JUSZMéle látszerész üzletbe helyezem át.
összes raktáromon levő kiváló finom bel- és külfödl acéláruimat az üzlet áthelyezéséig leltári áron adom el.
BOZZAY ISTVÁN
alkluirti "" NAQVKftNIZSA, SUGAR-UT 8.
Teraéaytóziáe
Buta tszv. 5 fllL, dt. 5 flll. é, „ rozs 20 flll. esett. a
Busa tlaxav, 77* 15-50- 15*60 ti.. 1S65-16 75. 79-ta 1585 1620 áí? 1595-1635, dunánt. 77-«s 15 30 -I54fl 78-aa 15 4S —1555. 79*. 1563-bI? 80-aa 15-76-1580 Roza 1220-3 ií\' lak árpe\' I77&- 8-00, aUrárpa tjín 1950, iabMOO 20-25. ta^ri\'a "gr 1470,dnnánlal\' 1850-13 65 repo. -•-, korpa 1280 12 90
VALUTÁK Algol L 27-80-Í7-9S Balga h. 79-50-7990 Csah k. 10-90-17-03 Dán k. 153-00-153-60 Dinár 10 01-10-09 Dollár 571 00-57400 Francia t. 22*30-23-60 Holt. 229-20 230 20 Lengyel 68 «W4\'35 Ltu 3*88-8*42 Lavs 4114 8 Líra 29 90-30-20 Márka 136 20-136 80 Nocvág 15310-153-70
l\'aaeta —*--\'—
IchUL 80-35 8075 Ivá|d 1.110-00 11050 I.Mk \'53-20 \'53-80
DBVUAK Aaut 229*50-230-20 B«irM iimbSm gaBa U6 35-imS 55W1 79 60-7935 Bukarest 3-40-3-42 Koptak. 153-20153 60
"»doo 27-82 27-90 Madrid 61 80-64 8Ö Milano 29-97-30 07 Newyor 572-70-74 30 Oealo 153-25-15395 Pária 22*40-22*47 Prága 16-96-17-01 •aóS 4*13-4-17 ItOCkh. 153 30-151-70 Varsó 84 15-643,\' Win 80-50-80-75 Uftdl 110-20 110 50
Kiadja: Bélitlai RTOaás ál Upklttt Tállalát. lagrkaaixsáa
Felelős kiadó: zalai Károly. Intsrvrban tstefsa l Nagykaaliaa 78. as.
Megbízható és nagyon jó csiraképességü
főzelék- éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymak ** gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupciloaztát, Thomaa-aallak, MíainJI rögén, Kállaó, Mészsalétrom, CaUel salétrom, ttb. »tb.)
különféle
gyümölcsfa permetező szerek, , Futor Pekk Erötakarmányok
atb. atb. Beszerezhető:
ORSZÁO JÓZSEF
■ag. műtrágya, termény tl nSvány védóaz.rsk ksresksdásébstl
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon 130..
Ha savanyu a boni, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort la kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
feiiMlM,
Király-utca 21.
Tavaszra MIITÉNYI-CIPÖT vegyen!
MILTÉÜVI náannn é. n. ____________^^ * 9
Fél«,ff , T^™ !ÍBD°R É® F,A •>*<"»»\'•"««.., - Wárosháaban.
Fél füzös és pántos P10-80 és 12-80 Divat trottőr és francia P14-80
Reklámáraink i
Férfi félcipő PIMO és a-ao
1981; áprlH« 8.
apbóhibdetéskr
UnnCDUtD 10 "Óig •• fillér, mindet stbí <UU • MII. Szerdán <a pinteken 10 ssótg «0 tUlér, minden további dó dl la • IHI. Címszó a minden vnsla-„bb belliből álló a»ó kél tzónak azámlV tUk. Állást kaicaíkntkSOWeeegtdméiy.
Eladé Caengttj-ulca 18. alatt 724 □ öl telek. ____9,2
Mlg hssaaill csukott modem NS»h autó olcsón eUdó. Telelőn 167. Kautmann
Manónál........^_____ 1466
Autórugókat jótálásssl kiállt, Baisó
Sándor___617
Téfcla l«t| antaloaok, gazdaságok ríssirc, további üvegezésr, ul és régi munkálatokat, MIUlést legolcsóbban villái — gtern üveges, Erzsébet lét M__1352
Modern 4 nobis, fürdőszobát 1 emeleti lakás ErzséDet-tér 18. tzámu bálban mijus l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halpben agyvéd trodiliban.__1501
AsnatSr táaikápasik részére be rendeleti külön oszUlyon, elóblvásl, miso Iáit, nagyltákt, a helyi vUzonyokksl leijeién egyenlő árakban siskszertt gtrantUval kész t Haláss fotómuterme, Horthy Ml.lós-ul 11., laldsilut. Telelőn 3 6._1658
Magféléket
Hirsoh és Szegó
magüiletében legjobban vásárolhat
Salát termésű kltünö Mss rlailaa
baralaaat llterenklnt\' 52 tlliéiirl kimérem. Üroaz Samu, Sugár-ut 41/B. 1401
>rim Jaal, Érxaéhat-tér I.
Villái minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi kői- is melegvíz-fűtési berendeléseknek szerelését, csstor-názást, továbbá vastiezkeseU és egyéb lakatot munkákat. Talataa »-•».
____ZALAI KÖZLÖNY
Attila-utca 27. sz. h*a eladó. fi dtk lődnl ugyanott 1 \'85
L4saló harcsa- és Lengyel Ltlos-ulca sarkán levő 195 négyszögöles telek elsdó. 1584
Két tagu családnak* szobás, konyhás laháa május l-re klsdó Királyi Pál utcs 6. 1572
■ arhét. oalkót vállsl erdei Ugi-lle-léire I évi íprlllt 24 tói t. évi október 30-lg a szőkedencsl bérgazdssig, u. p. Csákány.
■smfartaa t szokás ulcil laháa és g siobis udvari lazás Csengrry-ul 57 alatt kiadó. Bővebbet ugyanod Pócz Istvánné, |£92
Fö-ut 13 sz. alatt nagy. poráloa Oalat-Hslylség, Csengery ut 13. sz slall utcai mühelvheiylség és egy. és kilszobái ud vsil Iskás kiadó. ItKI
Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel együtt klsdó. Clm: Erzsébel-tér 16.. lllizer. üzlet 16
Legnagyobb I
LsgolosAbbl
harisnya, kesztyű, csipke, szallsg, gombok, csattok atb. dlvatd0l£0kban KAtJPMANN KAROLY.
Egy és kétszobás Iskáaok kladák. Bővebbet Msyer, Erzsibet- tir X__15»5
NaiUloatat bekebelezésre minden 0*au*ben a legelőnyösebben és leggyot-aabban lolyótlttat *o»*l laaáa pénzkölcsön kSnuU ló Irodáit Nagykanizsa, Horthy Mlklét-tl 1. szára >81
Ksrtl munkásnőket felvesz kertészet.
Petermtnn
1650
riac Uzaüksa. lorgslmas nlvona-
lon, 16 éve fennálló ltlsicrfljlct berende-zésael együtt azonnal itadó Clm a kiadó. ban. _____1312
Szép kétszobis utcai lakás május 1 re " . Fő ut 24. I5»7
IsrWstrágyit tzslmáért elcserélnék. Msyer, Erzsébet-tér 2. 1594
Ussr friss libazsír kicsinyben és nsgy-ban kapható Singeméi, piaci husbódi. 1649
Elvaaaatt a szentgyörgvvárl hipetni-lói a vasull hldlg egy ezűlt Omega óra .S. I 19.0" monogrammal Meylslálfl Illó jutalom ellenében sdjs le Ispunk kiadó-hivataliban. 1610
Fastaaaa szobijit, bútorát, sjtóját, ablakit tartósan, szépen, o\'ctón Modern festő vállalatul, Klrily.utca 28. 1(34
Érett saarhatságfa nagyobb mennyi\' sigben Klnlzsl-utca 25. számú bilbsn eladó. -18 35
Elköltözés végett szoba- és konyhabu-lorok és löbb lárgysk sladék Árpid-ul a 31a. 1636
Egyszobás, konyhás lakás mellékhelvl-ségekkel má|ui 1 re kladé Koisuih-tér 3. 1637
Ogyca, szorgalmas, Jóssn koosts vétetik Strém Károlynál, Sugár-ut 20.
lel. 1638
OslasikB«st#gaaaé eladó ujnipl Elek Ernő pallnl gasdasigibsn. Ara 100 kllogrsmmonklnt négy pengő. Id39
•ssiaklAlt elsőrendűen fejlett, dus gtökérzelll egy éves hazai gyökeres ástál-IBsasasS a Olasrrlsting, Nsgyburgundl ét fehér Sz\'snksmenks nagyobb mennyiségben dsrabonklnl négy illlérirt ksphstí: Szóié- és B.rgazdrísigban BirdihUkk, Somogymrgye- 16*1
Egy Jóforgalmu hs»éosa»ahsl¥ klsdó — Király utca 2. (Báriny vendéglő) Óhldy. 1648
Sarok üzlethelyiség kladé,; berendezés eUdó Wagyar-ataa l«g._1643
Axaaaall balépésrs kerestetik In tel Igens, becsületes llalslember, kl s kl szolgilisboz éri. Clm a kiadóban. 1642
Erzsébet-tér 18. sz., volt Szarvas kávéházba hely ex* m át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. . HltélkápéMCjiiekMk igyaiazoa kedTeiaíayt oytjtom, miit bár Unit
varrégéi i logueHea varr I
......
Ezért válasszon PFAFF-st l
riiii
iHrtiitb nrrégépiiaktxlel!
Eredeti PFAFF varrógipst kizárólag
Brandl Sándor és Fia cégnél vásárolhst |
Deák-tér 2. szém alatt.
Havi rés.let 12 pengőtől.
I PFAFF-gyár nir 70 év éta készít vanégéyttI
x „J ^ KlrchknoP\' Károly ugy a saját, mini gyermekei Ernő és Károly, valamint az összes rokonság nevében mélységes fái-dalommal tudatják, hogy a jó hitves, gyermekeit rajongásig szerető
jó édesanya, jó anyós, nagyanya és rokon
idb. Kirchknopf Károlyné
szül. Klein Anna
példás, szo\'galmas munkáséletének 69-ik, boldog házasságának 38-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvélele után lobbiétre szenderüli és áldott lelkét visszaadta Teremifijének.
Felejthetetlen drága halottunk porhüvelyéi f. hó 8 án délulán 4 órakor fog|uk a temető rava\'alozó terméből a róm. kalh. hitvallás szertarlása szerint beszenteltetni és örök nyugalom a helyeztetni.
Drága halotlunk lelkiüdvéérl az engesztelő szen\'miseáldozat folyó hó 9-én délelőtt 9 órakor fog a szentferencrendiek plébániatemplomában a Mindenhalónak bemutallatni. Nagykanizsa, 1931. április 7-én.
Nyugodjék békábanI áldott Ugyan amiékel
László Lajos és Gynla hentesárugyáral
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Henteeárugyártmányal a budapetü ét a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Ragrkaalsaéa allaaééaa trlssas, nagy válatatékban kaphatók:
Sípos Andor Musstcl éa rrledeniQal TeuíacQ Gusxidv
ctemegekeretktdiiében a következő árakon:
10 dkg. finom felvégott ...............
10 dkg. csemege dlsznóssjt ............
10 dkg. párisi ........................
10 dkg. arakéi ...... \'..................
10 dkg. varossal........................
10 dkg. fQatSIt omló* reggeli azalonna . . 10 dkg. paprikáé ezalonna abált, pőrzsolt
10 dkg. oaitiárhut, kiváló finom............
10 dkg. gyégy sonka, prágai módra, kiválóan finom
10 dkg gépsonka
10 dkg. rollaonka ...............
10 dkg. kolozsvári husoa szslonns 10 dkg. száraz osarkéaz kolbéaz... 1 pár nagy béoal vlratll............
48 fillér 28 fillér 30 fillér SS fillér U fillér 88 fillér SO fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér __ixo
Hirdetmény.
Kiskanlzsai Polgári Olvasókör a Polgár utca 1. sz. alatli székházában, jelenleg Frommer Pál állal bérelt helyiséget, amely áll egy üzlethelyiség, 1 szoba, 1 konyha és mellékhelyiségekkel 1931. évi május hó 25-én d. u. 4 órakor az Egye-sülel helyiségében tarlandó nyilvános magánárverésen 1931. évi julius hó 1-től • kezdődőleg bérbeadja. — Fenn\'arlja magának az Egyesület a jogot, hogy az árvereiők közül a beigért összegre való teklnlei nélkül válaszIhaBBon. — Érdeklődni lehet Szerecz Pál, Papp Péter kereskedők és Baj Oyörgy háznagynál Kiskanl-zsán. A bérbeadást esetleg árverésen kivül is elinlézi az Olvasókör.
KUkaalmt Polgári Olvasókör
1(4, Vtzetósége.
hűharái
SINGEM
VARRÓGÉP.
Xe<h>«*0fimatóaj.fieUáleiíJc /tavi, wásx/e^afe..
sinqer varrógép reszv tors. HABTKA8IZSA l\'lúklllete: Fő-nt
éalMaMli Át ImstnenL figyelmét ezúttal felhívjuk, hogy nagy
tPlttSIOK 6S iParOSOK és Mnym bevSíirlásaink fölvon, ugy
épülatfa, daszka, léo, keményfa, mint egyéb épllkezáal
anyagok • kátrány és szigetelőpapir, siukkaturnád, cement slb. lovábbá mindennemű enyvezettlemez és a valódi Haleohak-féle Etornlt-letéfedB pala, valamint az ulabban forgalombahozoll Hullém-pala-osBvek burkolathoz és bútorhoz való nsgylapolr, minden mennyiségben, a legolcsóbb árak melleit kaphatók
Eppinger I. és Fi
Msgykanlzsén,
, Az anyagokai kivánságra házhoz szálliljuk.
cégnél, sz Etsralt Művsk
körzeti képviselőjénél
Deék-tér 8. Telefon i 337.
g ______- ZALAI KÖZLÖNY_ 1931. áprlll» S
1931. májusban

MEGNYÍLIK:
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nyomatott » Mlutal Nyomdi Él UpkUdó Váll«i«iiuU Naíyk»nu»<in. (Pcieio. mietvew.iv Károly.)-- \'
71. évfolyam 79. uám
Nagykanizsa, 1931, április 9, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szakeaztéstg: nappal Sugír-ut X, éjjel l\'6ui S.
Kiadóhivatal: Főút 6. szám. Keszthelyi MéfcfctsddhlvaUI: Koszuth-utai 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilölkcltal ii»: egy IsSrs 2 pengd St illUf. Teleion I s"\'k"zlö>é|! «l. >zlm, (éjjel 7SJ \\ Kiadóhivatal 78. Kcsztháyt Ük S.
Bethlen nyilatkozata
A busvéli ünnepek jelentős eseménye voll sz a nyilatkozat, amelyet a miniszterelnök az egyik lap munkatársa elölt tett. Az érinteti kérdések felölelték úgyszólván a mai magyar problémák teljességét, a kérdésekre adolt válaszok pedig visszatükrözték a miniszterelnök egészséges politikai felfogáséi, amely sohasem kendőzi el a nehézségeket, de a józan optimizmusból Is megőrzi mindig azl a szükséges részt, amely a Jövő felé lendítő erőnek tetemes részét kell hogy képezze.
A miniszterelnök optimizmusát lényekkel támasztolla alá. Kifejtelte, hogy politikai optimizmusának az alapja külpolitikai helyzetünk javulása, amely leglagadhatatlanul egészen más ma, mint volt tiz esztendővel ezelőtt. Ha bárki Is visszagondol azokra sz állapotokra, amelyekben Magyarország külpolitikailag, de beipollllkailae is a Bethlen-kormány hivatalbalépésekor volt, nem tagadhatja el az óriási halsdást. Külpolitikánk ma már nem azé az elszigetelten élő remetéé, aki az erdőben visszavonulva mkófciak ét, hanem azé aa emberé, aki aa embert társadalom közületében tisztes és becsalt áüással blr s akinek együtt-mdkodése kívánatos sz egész társadalom szem pontjából.
QazdSBági optimizmusát csak tényekkel támasztotta alá meztetett arra, hogy az a konferencia, a gazdasági tárgyalások szinte szakadatlan sora Ausztria, Németország és Olaszország közölt, most pedig legutóbb a német osztrák vámunió terve, többé kevésbbé mind bizonyítékai annak, hogy a kibontakozás nemcsak thcorellkus téren, hanem az alapelvek praktikus alkalmazása terén is megindult. Remélhetjük, hogy ezek a tervek és programok, smelyek ma még csak vajúdnak, rövid időn belül a megváló sulás stádiumába fognak julnl, ha nem is teljes egészükben, de legalább egy részük és Európa ulgaz-daságl konstrukciója kialakul Ekkor Magyarország gazdasági élete is biztosabb, nyugodtabb, több garanciát nyújtó lesz.
Persze, vannak pesszimisták, akik a magyar közvéleményt állandóan izgatják, hamis színben lünlelve fel az eáyes kérdéseket. Ez lehel pártpolitikai szempontból előnyös, de a nemzet egyetemes erőfeszítése szempontjából feltétlenül káros. K dvenc téma például a magyír iparállilóla gos katasztrófái Is összeomlásáról beszélni. A miniszterelnök a OyOSz által publikált hivatalos sdstokra támaszkodva bizonyította be, hogy 1929-ben termelésünk nagyobb volt, mint bármikor azelőtt, ha némi visz-siaesés mutatkoznék is, ez a világgazdasági krlris természetes következménye. S;mmi Jel sem mutat|a, hogy olyan értékpuszlulás állhal, vagy Mlott volna b •, amely azután később súlyos következményekkel járna.
A nyilatkozatnak talán legérdekesebb része, amelyben a minlszler-elnök arra a kérdésre válaszolt, hogy miért nem cseréli ki munkatársai egy részét? A válasz az egyetlen lehetséges és logikus volt. Utalt arra, hogy a kormány bizonyos program megvalósításán dolgozik. Nem volna lehat ajánlatos, hogy a munka közepén cserélődnének fel az egyes posztokon az emberek, különösen ha azok k kérdésekbe már beledolgozták magukat és megfelelnek a várakozásoknak. A miniszterelnök hason-
lata szerint: ahogy a harciéren támadás közben nem lehet leváltani a parancsnokokat, épugy a politikában is csak nyugalmi ponton van meg ennek a lehetősége. Hozzálüite ehhez, hogy a közönség gyakran, épen a személyi kérdésekben rossz biró, mert az embereket nem belső kvalitásuk és lényegük szerint, hanem külsőségek alapján Ítéli meg. Pedig igen gyakran nem ezek a legfonto Babbak.
Aki figyelemmel elolvassa és áttanulmányozza a miniszterelnök nyl
lalkozalál, az minden kérdésre választ kap az akluills problémák területén. De nemcsak választ, hanem Intést és figyelmeztetést, ulmulalást is s meggyőződésünk, hogy amint a múltban az elmúlt tiz esztendő alatt a magyar közvélemény- túlnyomó többsége kitartott a miniszterelnök politikája melleit, ugy a jövőben is ugyanazokon a vágányokon log haladni, amelyeket egy, szive minden hevével a magyarság, a haza érdekeiért dolgozó nagy egyéniség mutat meg neki.
A Bécsben elfogott Flachl áldozata kívánságára ütötte le Steinherz Rudolfot
A kecskeméti rendőrség házkutatást tartott Szv. Steinherzné lakásán
Béoa, április 8 B\'csben szerdán délelőtt elfogták Fischl Frigyest, a ceglédi kalapácsos gyilkosság körözött gyanúsítottját. Fischl, akit a budapesti rendőrség teleionon hallgatott ki,
elmondotta, hogy Steinherz bírta rá arra, hogy At kalapáccsal agyonüsse éa ezért neki 5000 dollárt Ígért
Bevallotta, hogy 0 szállt meg a Merán szállodában Kovács Ferenc néven. Visszafelé Steinherz útitársa voll és Steinherz még msga adoll zsebkendőt neki, hogy nyomja a szájába, ha kiabálni találna. E\'-mondolta még Fischl, hogy 35 P előleget és egy aranyórát kapott Slelnherzlől, azonkívül azt Ígérte, hogy Bécsben egy magaadott elmen fogják kifizetni az 5000 dollárt. Fifcchl\'
a gyilkosság után Bécsbe utazott,
de a pénzt nem kapta meg. Nem érzi magát bOnönek, mert /iem rablógj llkossígol kövelelt el, hanem Slelnherzet sa|át kérésére ölte meg. Fi\'chlt a kiadatási el|árás lefolytatása ulán rövidesen Budapeslre hozzák A bíztosi\'ók
egyelőre nem fizetik kl a körülbelül 180 000 pengő biz tosKásI összeget, hanem megvárják a bünügy minden részletének tisztázását.
Ceofel/ebb Odrom énei Itap a merénylő
A ff kapitányságon megállapították, hogy Fischl Frigyes ügyében a BTK 282. § a alkalmazható, amely szerint aki valakinek határozott és komoly kívánsága altal blratott aira, hogy őt megölje, három évig terjedhető börtönnel büntethető. Ez a büntetőtörvénykönyv legritkáb-
ban alkalmazott paragrafusa. A kiadatási eljárás befejezése után határoznak arról, hogy kiler|esztik-e Fischl ellen az eljárást biztosítási csalás kísérletében való bünrészesség cimén is.
Fischl vallomása egyébként a valószínűség látszatát kelti. A- vallomás alapján lehet megmagyarázni a haldokló S\'elnherz különös magatartását, főleg azt, hogy egészen félrevezető személyleírás! adott támadójáról
HdckatoMa Umv. Sfelaferaaé lakdida
Keoakemét, áprtlla 8 (Éjszakot rádiójelentés) A kecskeméti rendőrség szerdán délután házkutatást tartott tnvjStetnherz Rudolf-né lakásán, miután az asszony sem a blztotllásokra, sem a vagyoni álla-
potra nem tudott felvilágosítást sdnl. Slelnherz\'.-Weriheim-Szekrényéb6l a legnagyobb rendben kerüllek M a borilékokba zári utasítások, amelyekben
Steinherz Rudolf arról Intéz-kedet\', hogy ml történjék a jövőben.
Ezek az utasítások egy rendes
végrendelkezés benyomását kellették a detektivekben. Három biztosítási kötvényt és egy Schlscha Ilona névre szóló 7400 pengős hetétkönyvet talállak a Wertheim-szekrényben, amelyeket lefoglalt a rendőrség. A házkutatásról felveti jegyzőkönyvet özv. Steinherzné azon kifogással, hogy ünnepen a vallása tiltja, — nem Irta alá
Olaloa MIQdlyí lat eltog/áK Gyöngyösbőlápon
Béce, áprtlla 8 (Éjszakai rádiójelentés) Fischl bevallotta a rendörségen, hogy Steinherz pénztárcáját Cegléden bedobta egy szemetes ládlba. A bécsi rendőrség értesítésére a ceglédi rendőrség szerdán este megtalálta a pénztárcát, amelyben Steinherz külCnféle nyugtái és Igazolványai voltak.
vA délutáni órákban Qyurcslk László gyöngyösi rendőrkapitány telefonon jelentette s budapesti,főkapitányság-
nak, hogy üjöngyösha\'ápon sikerölt elfogni az ugyancsak körözés alalt álló Olajos Mihilyl. Olajos munkát keresett, de a községi eMljáiósígon leiismerték és elfogták. Oia|oe elmondotta, hogy bár hosszabb ideig együtt lakott Fischl Frigyessel, de semmit sem tud a gyilkosságról. Ola|ost egyelőre őrizetbe vetle a gyöngyösi rendőrség, de rövidesen beszállítják a kecskeméti ügyészségre.

Bud miniszter nagy beszéde
a kereskedelmi tárca költségvetésén a pénzügyi bizottságban
BudapeeL áprtlla S A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelölt kezdte meg a költségvetés tárgyaláséi. A kereskedelmi tárca köllségvetését Görgey Ulván ismertette. Számos hozzászólás után Bud János mlnlszler mondotta el expozéját, amelynél
többek közölt kijelentette, hogy s kereskedelmi tárcánál Is le kelleti vonni a mai Idők kövelkezményeit és ezért nem lehet olyan nsgyvo-nalu programot megvalósítani, amilyen! szeretne. Egész Európa gazdasági élete forrongásban van — mondja. Európának meg kell találnia
ZALAI KÖZLÖNY
Bennégett 37 szarvasmarha az Eszterházy istállóban
FMbagodon gyújtogatás miatt őrizetbe vettek egy piheegédet
\\ . .>- Zalaegerszeg, április 8
A hercíg Eszterházy-hltblzomány
nyakaBházi (Zalamegye) majorjában kigyulladt az egyik istálló, a (üz oly rohamosan terjedt, hogy a lángok percek alatt a szomszédos épületekre is átterjedlek a majorban. A tűzoltóság emberfeletti munkája dacára az egyik istállóban 37 szarvasmarha Mi a lángok martaléka. A kár igen nagy.
Felsöbigad köztégben kigyulladt egy nagy lábat-paja, amelyben rengeteg széna és szalma volt felrsktá-rozva. A zalaegerszegi tűzoltók kivonultak, de mlg odaértek, már a helyi tűzoltóság eloltotta a tüzet. A csendőrség gyújtogatás gyanúja miatt őrizetbe vette Monschetn István pék-segédet, akit átadtak az Ügyészségnek.
Baltával agyonverte tanulótársát egy tlz éves fiu
Kaposvár, április 8 Megrázó dráma játszódott le a somogymegyei Kinyaszentklrály községben, ahol Bakos Oyörgy 10 évet tanuló játék kOzben játszótársát,
Andráslcs Imre 9 éves tanulót baltával több ízben ugy fejbetujtolta, hogy a szerencsétlen liuctka röviden kórházba szállítása ulán kiszenvedett.
Rflvidesen meg akart nAsülni a tragikus vágd Farkas fogorvos
Barátja, dr. Berger Miksa szerint véletlen szerencsétlenség történt — OrOníeld Miksa háztulajdonos már csütörtökön fel akarta nyittatni a lezárt lakást
a _____
a megoldás útját, különben még-Inkább a szegénység uljára lép. A magyar álláspont nem lehel más, mint az, hogy minden eshetőségre el legyünk készülve. A kormány állandóan foglalkozik ezzel a fontos kérdéssel és semmi esetre sem fogunk meglepetések előtt állani. A kormány másik feladata, hogyan bontakozzunk kl az agrárválságból ? Ez olyan probléma, amelyet az agrárállamok saját eszközeikkel megoldani nem tudnak. Uj kereskedelmi megállapodások kötésére irányuló tárgyalások folyamatban vannak. Kereskedelmi mérlegünk az utóbbi időben lényegeben javult. Az Ipartestületek reformjáról és érdekképviseletéről szóló javaslat már elkészült és nyilatkozattétel végett az egyes érdekképviseletek elő\'.t van. Foglalkozik a kOzmunkaváltság kérdésének megold lsával Is. A Qyőr-balatoni ul kiépítését maga is fontosnak tartja. Felhívja az államvasutakat, hogy dolgozzanak ki tervezetet a tört tarifák kiküszöbölésére. Bejelentette a miniszter, hogy az aránytalanul magas telefondíjszabáson változtatni kíván. Minthogy az üzemi jutalékok revíziójával amúgy is foglalkozik, ez a revízió elsősorban a kisemberek javára fog meg történni. A rádióról szólva — rámutatott arra, hogy a rádió nagyon szépen teljesili hivatását és semmi körülmények közöli sem hajlandó a rádiót pártpolitikai célokra átengedni. Befejezésül kijelentene, hogy amit lehet, mlndenl meg fognak tenni a gazdasági élet érdekében. A bizottság a kereskedelmi tárca költségvetését általánosságban elfogadta. A bizottság legközelebbi ülését holnap délelőtt 11 órakor tartja.
A mezőgazdasági mnnkák idején nem lehet ntakat építeni
lludapeat, április 8 (Éjszakai rádiójelentés) A kereskedelemügyi miniszter utasította az Áilamépitészeti Hivatali, hogy az útépítési és útjavítási munkálatokat az évnek csak abban a szakában foganatosítsa, amikor egyáltalán nem, vagy csak nagyon csekély munkaalkalomhoz jut a munkásság. Igy a mezőgazdasági munkák idején sem végezhetők az útépítési és javítási munkálatok.
Apját agyonlőtte
egy 19 éves somogyi legény
Kaposvár, április 8 Kedden esle a Somogytúr községhez tartozó Viszpuszlán Kurucz Oyörgy 48 éves földmivesl 19 éves Qéza nevű fia három lövéssel agyonlőne. A gyilkosságot veszekedés előzte meg. A fiatal gyilkos a lelt elkövetése után elmenekült.
Nagykanizsa, április 8
Dr. Farkas Oyula fogorvos tragikus halálesetével kapcsolatban a nagykanizsai rendőrség kétségtelenül megállapiteltí, hogy a fiatal fogorvos haláláért saját magán kívül senkit sem terhel felelősség. Az i kérdés azonban még mindig nem nyert teljes tisztázást, hogy valóban öngyilkosság történt-e, vagy csak a fatális véletlen müve volt ei a ha-láleset. Az újságírói lelkiismeretesség hozza magával, hogy közelebbről igyokezzűnk megvilágítani ezt a kérdést. Epp ezért a Zalai Közlöny munkatársa kérdést Intézett dr. Farkas Oyula barátjához, dr. Berger Miksa orvoshoz, akit Erzsébet királyné-tér 18. szám alaltl lakásán keresett fel.
— Nem tudom elhinni, hogy öngyilkos lett volna szegény barátom — kezdte Berger dr. — Nekem soh-sem panaszkodott arról, hogy komoly, gyógyíthatatlan betegség ki-novná. Ponlosan három héttel ezelőtt volt nálam és akkor erős bélgörcsökről panaszkodott. Még megjegyezte, hogy valószínűleg a háborúban szerzett betegsége ujult kl. El akartam hívni a Kaszinóba, de nem érezte jól magát és miután megemlítette, hogy Budapestre utazik megvizsgáltatni magát, eltávozott Valószínű, hogy a következő napon el la utazott, mert két nap múlva az egyik betege azzal jött hozzám, hogy nem tud bemenni a fogászati rendelőbe
— Talán anyagi gondjai miatt követte el az öngyilkosságot?
— Anyagi gondfal nem voltak, mert elég tok paciense volt. Ezt határozottan fudom. De magát az öngyilkosságot is kétségesnek tartom, mert bár nagy pesszimista voll, de mégis sokkal félénkebbnek ismertem.
Különben Is nősülni akart. Még az utolsó napokban Is mulogatott több tevelet, amelyeket egy fővárosi tanárnőt akarta rövidesen feleségül venni
— Ha nem lett öngyilkos, akkor mit jelentenek az üres mortium-pullák ?
— Fájdalmai csillapítására naponta 2—8 morftumlnjekclót is adott magának a barátom ét tudomásom szerint veronállal Is élt A szervezete is nagyon le volt gyengülve, hiszen gyomorbaja miatt sokszor csak egy lágztojásl evett ebédre. Nem lehetetlen, hogy isméi erős fájdalmak vették elő és a szokottnál nagyobb Injekciót adott be magának. Ezt a nagyobb dózist azonban nem birta már kl legyengült szervezete. Azt sem tartom azonban kizártnak, hogy bétperforáció történt és ez idézte elő a halálát.
*
Orünfeld Miksa, a Kinizsi-utca 5 szám alatti ház tulajdonosa, volt lakójával kapcsolatban elmondotta munkatársunknak, hogy dr. Farkas Oyula 1930. májusában költözött a házba. A fogorvos szülei Szerencsen laknak. Lakójuk a legnagyobb mértékben emberkerülő volt. Még a házigazdájától sem fogadott el meghívást.
— Az elmúlt hét csütörtökién — mondotta a háztulajdonos — levelet kaptam Farkas Ovula öccsétől, Farkas Zoltán szerencsi kereskedőtől, aki érdeklődött a bátyja után. A levél vétele után be akartam menni a lakásába, de zárva találtam. Az udvarra nyíló kis szobában szokott aludni Farkas dr. és amikor benéztem az ablakon, meglepetten látlam, hogy a vaságya nincs a szobában. Ez nekem azonnal gyanús volt és fel Is mentem tanácsot kérni a rendőrségre. Oll azt mondották, ne nyittassam fel a lakást, hanem értesítsem az öccsét és annak jelenlétében törjük fel az ajtót. Igy hatoltunk be azután vasárnap Farkas Zoltánnal együtt a lakásba, ahol a rendelőben
193ft április 1.
megtaláltuk a bátyja holtlettéi.
— Nem tartom lehetetlennek az öngyilkosságot, — vette át a szól a háztulajdonos felesége — Farkas Oyula budapetU útját ugyanit még homály fedi. Mott az öccse Igyekszik kideríteni, hogy ez az ut menynyiben játult hozzá a tragédiához. Farkas Zoltán most torra járja bátyja budapesti kezelőorvosait, mert az a gyanúja, hogy azok őszintén feltárták a vizsgálat során Farkas Oyula élőit gyógyíthatatlan betegségét, aki valószínűleg emia\'ti elkeseredésében határozta el magát az öngyilkosságra.
Ai istenek kegyanoa
Emil Jannlnfa hangosfilmje Kanlzsin
Kevés városa van a magyar vidéknek, ahol az uj alapokra fektelelt filmgyártás olyan hamar és olysn jól nyert polgárjogot, mint Nagykanizsán. A kevesek közt it (akinek módjában áll, mint nekünk, szemmel kisérni más városok film-életét, igazat ad ebben) majdnem egyedülálló Nagykanizsa mozgószlnháza műsorainak frisseségévei, a legújabb filmgyártás szinejava darabjának megjelentetésével. Ma már közmondásos Kanizsán, de kell, hogy végre a kritika szavávtl ls m igallapltsuk: a kanizsai mozi-direkció minden igényi kielégít műsorai összeállításában, a
Alig váltottuk emlékké a ragyogó húsvéti műsort (a Don-kozák kórus felejthetetlen, az Ámor a hálókupéban a legderűsebb és legszebb han-gosfilm-vigjáték, amit láttunk), — máris uj nagy műsort tűzött kl a VJrosl Színház: Emil Jannlngs világsiker! jelentő hangosfilmjét, .Az Istenek kegyenct\'-i.
Mit lehet még Írni Emil Jannlngs-ról? Ez i zseniális germán művész nem játszik, hanem egyszerűen él a szerepében. Egy árnyékban, ami altuhan ■ homlokán, egy félbemaradi kézmozdulatban, a szempillája egyetlen rezdülésében, szinte teremtő Ihlettel tárja fel » emberi arccal, emberi aggyal, emberi szívvel elérhető ét kifejezhető művészet végtelen perspektíváit, keresetlenül, de épen őszinteségükben fenségesen. A Rax drótkötélpályáján ik panorámája vagy a Niagara dübörgését lehet Ilyen áhítatos élményként elraktározni, mint Emil Jannlngs akármelyik alakítását és ezt is, a kamaraénekes aranyosan bohém, vidám figuráját, akiben még emberi igaztággal hördül fel az .élni... élni l" gyötrő nosztalgiája, amikor először találja magát izemben az első megbicsaklott áriával, az öregedés első memento|ával. — A szerelem: a feleség mlndenl feláldozó és a rajongók tíiiavlrág-özön-nel hulló szerelme szövi At hot vidám, hol érzelmeten szip, hol bohó-utosan kacagtató, hol könnyet facsaró metéveraz .öregedő komédiás" sorsát. Olga Csehova ctak mutatóba kapott kit szerepet a filmen, mint majdnem mindenki Jinnlngt melleit, de mindenki a német filmek szereposztásának gondosságával adja a maga posztján a legtlplkusabbat, legjobbat (az Ideget színházi tiikár, a futó szerelmek pillangói, az orvosnagybácsi stb.)
Színesen, elevenen pergő, művészi biztonsággal beállított, gyönyörűen fotografált, artlsztlkus gonddal és effektusokkal, gazdag kiállítással rendezett, pompás zenéjű film .Az Istenek kegyence," méltón reprezentálja a hangos érában is vezető szerepét megtartott német filmgyártást.
A kél megelőző egyfelvonásos (állat és Miki filmek) a megszokottnál ls mulattatóbbak. (bl)
1931. *nriH« 9
zalai közlöny
Ssterdán délelőtt temették el Baranyay rendőr támadófút
Vucsák Edét a vixsgálóblró Ictartúxtatta
mester teljes Joggal használta fegyveréi támadóival szemben.
A vizsgálóbíró jegyzőkönyvbe fog-lalla Vucsák vallomását, majd kihirdette elölte végzését, hogy hatósági közeg elleni erőszak miatt letartóztatásba helyezi. Vucsák holnap nyilatkozik, hogy lelfolyamodlk-e a vizsgálóbíró végzése ellen a vádtanácshoz, vagy megnyugszlk-e abban.
Nagykanizsa, április 8
A klskanlzsai véres husvéll szenzáció körül támadt Irgalmak lassan elüllek már. Az emberek minden részletéi letárgyalták a tragikus kl-menelelü éjszakai rendőrlámadásnak, melynek Munkácsi Lajos 36 éves klskanlzsai szobafestő leli az áldozata. A kedden délután megejtett rendörorvosl boncolás megállapította, hogy Baranyay János rendörfőtörzs-örmester revolvergolyója, aki mint ismeretes, önvédelemből lőtt rá támadójára, keresitülhatolt Munkácsi Lv jos testén és súlyos bélroncsolásl Idézett elő. a boncolás.szerint belső elvérzés okozta a szobafestő halálát.
A nagykanizsai rendőrség a maga részéről végleg lezárta a véres Ugy aktált. Ettől elkülönítve azonban tovább folyik a hivatalos, igazoló vizsgálat, amely a fegyverhasználat Jogosságát van hivatva megállapítani.
Baranyay János rendörfötörztör-mestert állapota miatt még mindig nem tudták kihallgatni. A két lámadó brutális módon bánt el vele. Mir a verekedés kitörésekor Munkácsi Lajos olyat sujlott öklével a rendőr arcába, hogy betörte az orrát, ami a legfájdalmasabb sérülések egyike. A rendőr, sérüléseire való tekintettel csak napok múlva foglalhatja el poszl|át.
Kedden este hét óra tájban nagy feltűnést keltett az a halottaskocsi, amely lassan gördült végig a Főúton és Kiskanizsa irányiban tűnt él. Szokatlanul <hatollak a temetkezési vállalatnak a kocsi mellett haladó emberei, akiknek arcit fakón világllolla meg a kezükben tártéit lámpa. Lehajtóit fejjel haladt a kocsi után egy feketrruhls asszony: az agyonlőtt Munkácsi Lajos özvegye.
A gyászkocsi a késő eall órákban ért ki Kiskaniieára, ahol a temető haloltaaháxáhaii helyezték el reggelig a koporsói. A temetés szerdán délelölt a legnagyobb csendben ment végbe. Az özvegyen .ildfll alig néhány Ismerős jelent1 meg. ■ í Vucsák beismeri, hogy ütlegelte Baranyayt, de ittassággal védekezik
A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbíró, dr. Jtodssy Oyula szerdán délben a fogházból maga elé vezettette Vucsák Edét, a vasárnapi véres esemény és rendőr elleni támadás másik azereplőjét. Vuc8Ík közel egy órás kihallgatásán elmond la az egész .esemény lefolyását, ugy, ahogyan azt a Zalai KOzlöny részletesen megírta. a\' kérészi kérdések alatl Vuc&ák beismerte, hogy Ittas volt és ebben az állapotban támadt neki 6 is a rendőrnek. Elmondotta azt Is, hogyan inzultálta Munkácsi Lajos a kötelességéi tel|esltő rendőri. Vucsák vallomása is mindenben meg-erősill, hogy a megtámadott éa szolgálatban levő Baranyay lőtörztfr-
Vágó Béláné meghalt
Budapest, április 8
Vágó Bjla színész özvegye, aki férje halála után már másodszor mérgezte meg magát, ma reggel Budapesten a Rókus-kórházban meghalt.
Id0|árái
\\ uagytuuiIxMl meteorológiai aasg-(igyelS felestétek r Szerdán a kgmHM-Uí Reggel 7 árakor +2-2, délután 2 .rakor +Tl S, este 9 órakor +6-2.
Ftlhiiei: Reggel és délben bernit, «te Ulztá égboltozat.
StMriny: Egíaz nap ászakkeleU szál.
(ÉJuMkai rádiójeleméit a iileerelá. ■tal laté«.l |.t..ll. T.l.y.méaa a.rQlt M« várhat*.
Amerikát járt kanizsai fiu beszél í\\\\ Caponeról és az amerikai viszonyokról
let foglalkoztatni. És igy az anyagi bőség ellenére Is a nagy tömegek teljesen elszegényedtek Értékpapírok, ház és fold ériéke a minimumra csökkent, ugy, hogy az ottani helyzet majdnem ugyanolyan, mint az úgynevezett „legyőzött államokéban.
Nagykanizsa, április 8
Évekkel ezelölt iudu\'t el Nagykanizsáról, úgyszólván még az iskolapad himporával az arcán, klskanlzsai poljjárszülök gyermeke. Az Egyesült Államokba ment, hogy szerencsét próbiljon lul az Occinon, idegen emberek és idegen szokások között
A fiatalember azóta már komoly férfiúvá lelt, a honvágy azonban csak visszahozta a Principális mellé, édes szüleinek kis hajlékába, ahol valamikor magolta nagy szorgalommal a conjugáliókal és ahol azóta már ezüstös szálakat font az édesapja hajiba a mindennapi élet.
Alkalmunk volt budapesti tovább utaztában „amerikai magyar"-unk-kal beszélni. Érdekes dolgokat mondott el az ottani viszonyokról és Al Capone, a hírhedt „bandita-vezér" személyéről, akiről nálunk egészen téves fogalmak vannak.
— Az általános gazdasági krízis — mondotta informátorunk — Amerikában is nagyon érezhető. Északamerikában annyira leromlott a helyzet, hogy Európában sem jobban. Aminek főoka, hogy Amerika kivitele óriási módon megcsappant. A lulprodukció szinte hihetetlen méreteket öltött. Miután Európa most már versenyképes, jót tud produkálni: Uncle Sam nagyon megérzi ezt. Emellett Délamerikában is óriási gazdasági pangás mutatkozik. Pedig az Északanierikai Egyesült Államodnak Délamerika volt a főpiaca. Rendkívül súlyosan érintette az Egyesüli Államokat Kínának és Oroszországnak a kikapcsolása a világgazdasági életből. Amerika fő-figyelme mosl Oroszország felé irányul, mert Oroszország óriási erőfeszilésekkel arra törekszik, hogy ne szoruljon Amerikából bevitelre, sől arra törekszik, hogy maga exportáljon. Evégből a szovjet a legjobb nevű amerikai mérnökök és szakmunkások valóságos raját foglal-koztaija a legjobb fizetés mellett különböző üzemeiben. Igy azután bekövetkezett az a helyzet Amerikában, hogy óriisi mennyiségű kész áru, nyersanyag, ipari cikkek halmozódtak fel és ez okozza a nagy munkanélküliséget. mert a nagy üzemek és ipartelepek nem tudják emberei- |
Az általános elszegényedés azután természetszerűen magával hozza mint kiséröt, a korrupciót, az erkölcstelenséget és pedig olyan mértékben, amilyenről nekünk európai embereknek fogalmunk sincs.
Amerikának ma szégyene a proht-blció — folytatta tovibb informátorunk. És éppen az ellenkezőjét érte el, mint amit elérni vél, mert ahelyett, hogy az erkölcsöket megjavította volna — azokat teljesen lezüllesztene — és ma az fonák helyzet állolt be, hogy az úgynevezett „száraz Ugák" al az amerikai alvilág szervezetei pénzelik, csakhogy a prohlblcló fennmaradjon továbbra is, mert ennek megszűntetésével ai ő „keresetűk" is megszűnne. A „száraz Ligák "-ban ott láthami számos expolltlkust, egykori közéleli tényezők asszonyait, özvegyeit, akik nagy hatalomra és befolyásra tettek szert. Mert Amerikában óriási befolyásuk van a női ligáknak, melyeket ügye6, számító és ravasz po lilikusok könnyen tudnak a saját egyéni céljaik szolgálatába állítani, Illetve felhasználni.
A mai szomorú viszonyok egyik kinövése Al Capone, newyorkl születésű olasz. Tehát nem magyar származású, amint azt egyes magyar lapok célzatos külföldi laptu-dósilások nyomán megírták. \'És jólehet Alf»ii60 Capone Newyorkban született, olaszul még most-Is sokkal jobban lud, mint angolul.
Al Capone szervezete majdnem tisztán olaszokból áll, főleg szicíliai importált terroristákból, akiket vagy Mexikón, vagy Canadán át becsempész az Egyesűit Államok területére.
Al Capone nem bandita, amint itthon, minálunk hiszik, hanem egy óriási méretekben dolgozó Italcsempész, vagy mondjuk „üzletember", aki terrorcsapatát nem a. közönség ellen használja, hanem hogy az 6 üzlelkörél biztosítsa és megvédje a konkurrencia terrorja ellen. Az 0
áldozatai rendesen mindig a riválisai, |vagy azok szervezeteinek tagjaiból kerülnek kl. Csak a legritkább esetben a közönség soraiból. Al Capone tulajdonképeni .székhelye" Cicero, amely Csikágó külvárosa és amelynek közigazgatása teljesen Al Capone kezében van. Cicerónak polgármesterét Al Capone ,nevezi kl". A jelenlegit sem a közönség, sem a „vezér" nem akarja, de ö maga is szabadulni szeretne már lisztétől, miután milliomossá szedle meg magát. De Al Capone egyelőre flem engedi, mert u] embert kellene „választani* és akkor kérdés, vájjon ez is olyan engedelmes embere lenne-e, mint a mostani. „Választás" alatt persze az értelmezendő, hogy Al Capone terrorja révén csak az kerülhet be a polgármesteri székbe, akit ö akar.
Hogy Al Capone-val nehéz elbánni, oka az amerikai közigazgatási viszonyokban és az oltani rendszerben leli magyarázatát. Ott ugyanis minden néven nevezendő tisztségre választanak, még a bírákat ls. És rövid Időre. Két évre. {Ami slkalmat ad a korrupcióra, mert rövid uralmukat a legtöbben saját céljaikra igyekszenek kihasználni.
A sok választási kampány rengeteg pénzbe kerül és a jetiit ur a pénzt onnan veszi, ahonnan kapja. Al Capone pedig ilyen eseteknél nagyon bőkezű, ö tudja, hogy — miért
Tegyük fel, hogy Csikágó azt az embert választja polgármesterévé, akinek választási alapjához Al Capone Is nagyban hozzájárult. Csak természetes, hogy a vezér ettől az embertől elvárja sőt követeli, hogy neki ügyeiben segítségére legyen és védelmére keljen, amit igen könnyen el tud érni, tekintve, hogy a rendőrség főnökét a polgármester nevezi ki. Ha a rendőrfőnök eljárást Is indítana Al Capone ellen a közönség követelésére, a rendőrfőnök csakhamar kénytelen lenne arra ébredni, hogy Al Capone elleni harcban ő a vesztes fél.
A cslkágól rendőrségben sok Al Capone által fizetett ember foglal helyet. És igy megtörténik, ha a rendőrség valamit tervez, előbb tudja meg Capone, mint az alantasabb közegek a — rendőrségen. A helyzet az, hogy Cslkigóban bizony olyanok az állapotok, hogy nem egy Ízben még a rendőrtisztek előmenetele Is Capone hozzájárulásától függ, aki kreatúrái által sok mindent tud eldönteni.
Informátorom még sok egyéb érdekes adatot mondott el, ezekről talán egy más alkalommal.
(B. R.)
ZALAI KÖZLÖNY
IMI.
áprilU 9.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Áprllla 9, oaütBrtBk
Róm. kalollk ua: Konrád. Proleilína:
Ertiardt IiimIIU: Nlaan hó 22 •
VáratI Színház. .Illenek kegyence\', hangot komédia. .Akárcaak nálunk" és .Nótia Miki".
rtárl AJ Jeli aiolgálal : I. Mtrkly-Belus gyógyatiUi
OyOgyaicrUrl
tjrtjgk a Mul
W Föot
OOaitrdA arttva rtffel 8 WW •«*
S M% (bétfo, aacnta, péaUk délalán. Itxkka wfu nap aSknak). T.I.: 2-11 Hnarét két Onnepén délután\'liiva.
— Balatonfüred díszpolgárai. A balatonfüredi képviselőtestület Oömbös Oyula honvédelmi minisztert, báró Korányt Sándor és báró Kéthly László egyetemi tanárokat díszpolgárrá választolts.
— Kitüntetés A kormányzó id. Porpáczy Lajos bucsuBzenllászlól községi közgyámnak több mint 40 évi községi e!öl|áról működése elismeréséül az V. osztályú magyar éidemkeresztet adományozta.
— A Szabó Baby esküvőjéről szóló tegnspi hírünkbe bosszantó hiba csúszott be. A „magyaros, e\'e-gáns esküvő" helyeit .dtszmagyaros, elegáns esküvő" értendő.
— Pásztor Miksa Jubileuma. A nagykanizsai Izr. hitközség elöljárósága elhatározta, hogy Pásztor Miksa templomi orgonista működésének félszázados jubileumát a folyó hó ll-lkl, szombat délelöll 10 órai ünnepi istentisztelet keretében fogja méltóan megülni. Mikor Is a jubiláns Pásztort az oltár elé vezetik, ahol dr. Winkler Ernő főrabbi méltatja működéséi és érdemelt, Abramovlcs Márk fókántor alkalmi zsoltárokat fog előadni, a bővített templomi kar pedig Havas Rezső karnagy vezetése alalt fog közreműködni.
— Dijat nyert kanizsai művész. Mint jelentettük, a Berzsenyi Társaság dunántúli tavaszi tárlatán, Kaposvárott, egy ksnlzsai művész, dr. Zempléni Mitrovlcs Viktor is résztvett. Tehetsége és kiállított képei Ismeretében nem lep meg bennünket a hlr, hogy a tárlat zsűrije Zempléni Mitrovlcs képeit ezüstéremmel tüntette kl, ami a fiatal művésznek már második értékes kitüntetése. A kaposvári lapok kritikusai a legnagyobb elismerés hangján Írnak Z. Mitrovlcs művészeiéről. A kitüntetés értékét emeli, hogy a kanizsai festő orszá-. gosan Ismert, régi márkák, mint Kunffy Lajos, Krusnyák Károly képel mellett nyerte az ezüstérmet és a népes dunántull tárlat sok kiállító művésze között máris erősen vásárolják képelt. Z. Mitrovlcs különben legutóbb a Magyar Képzőművészek belgrádi reprezentatív tárlatán is szép sikerrel szerepeli. Ugy tudjuk, hogy a művész, aki Kanizsán még nyilvánosan nem szerepelt, pünkösdkor szándékozik Itt első önálló tárlatát megrendezni.
— Perzsamintás plüs ágyelők rojttal 5-60 P-ért Schütznél
— Kettős családi ünnep. Kofranek Vendel klr. műszaki tanácsos és neje Kejzldr Olga folyó hó 11-én ünnepelik házasságuk 25. évfordulóját. Ugyané napon déli egy órakor Mária leányukat a plébánia-templomban oltárhoz vezell Károlyi Zoltán oki. mérnök, Károlyi Sándor miniszteri tanácsos és neje, Thlerlng Maliid fia.
— Szabolcska Mihály emlékünnepély. A nagykanizsai Református Nöegyesűlet április hó 12-én, vasárnap este 6 órakor Nagykanizsán, a Rozgonyl-utcai iskola tornatermében Szabolcska Mihály emiékezeiére ünnepélyt rendez, melyen az ünnepi előadást Brassányl Oyula tartja. Belépődíj nincsen. ön\'<énles adományokat a Nöegyesűlet szegényalapja Javára köszönettel fogad a rendezőség.
Borravaló-rendelet
Rnlalll k«*x«l ■ axáaalákaa birravaMraadasarrCI
A kereskedelmi miniszter közölte s budapesti Kamarával, hogy sz idegenforgalom érdekében foglalkozik azial a tervvel, hogy rendnlettel tegye kötelezővé a szállodsi és ptn-ziólpaiban a százalékos borravalórendszer beveielésél. Ebből a célból felhívta a Kamarát, hogy állásfoglalását közölje. Az érdekeltség meghallgatása alapján a Kamara kifejtette, hogy a külföldi tapasztalatok nem mutatnak arra, miniha a százalékos megváltás bevezetése véget velne a külön borravalóadási kényszernek. A közönség e kettői megterhelésnek elkerülése érdekében ii Kamara a fakultatív rendszer bevezetése mellett nyilatkozott: bízzák a vendégek tetszésére, hogy a kiszolgálási dijat milyen formában kívánják fizetni.
— Az Izr. Leányegylet hangversenye iráni kanizsai zenei körökben általános az érdeklődés. Komoly művészi esemény lesz ez a koncert, aminek értékét csak (okozza, hogy a műsorán szereplők mindhárman a nagykanizsai zenei élet hajlásai: az egyik (Fischer Böske) beérkezett, a másik (Székely Lili) a zeneművészeti főiskola biztos ígérete, a harmadik (Rosen/eld Bertl) az eddigiek tanúsága szerint a tehetség biztonságával lépell elődei nyomába. A koncert szombaton este 9 órakor kezdődik a Caslnoban.
— Divatos nyáriruhák már 3-20 P-től Schütznél.
Megérkezett a
••CSEPEL"
kia motorkerékpAr.-
Ára P 499\'— (plus költség) egy évi lefizetésre. — Készpénzfizetés esetén jelentős árengedmény.
.,Csepel" kerékpárok és varrógépek
állandóan nagy választékban raktáron.
„Csepel" Fölerakat
Pö-ut 13.
Harakirit kSwateH al
•11 ráaat| aáaaa oaaioaj
Zalaegerszeg, április 8
Ner.i mindennapi öngyilkosságot követelt el Orsós Jullánva 35 éves baki asszony, aki néma. luas állapotban egy nagy konyhakést fogolt és azzal felvágls a hasát, hogy belel kifordullak. Életveszélyes állapotban szállították be a zalaegerszegi kórházba Érdekes, hogy a harakirit elkövető asszony nővére annak az Orsós Ádámnak, akii rablógyilkos-ságéri 15 esztendőre Kéllek.
- A megyei Segítő Bizottság
április 13 án, hétfőn délelőtt 11 őrskor s vármegyeháza nagytermében ülést lart.
- AnyakSnyvt hírek. Nagykanizsán
az elmúlt héten összesen 10 gyermek uWetttt. erok között 9 tlu. I pedig leány : Hegedűs György villamoskalauz éa K&lovlca Katalinnak rk. leánya. Varga László löldmlivea éa Kis Márlá-.........~ "— vasad-
nak rk Ha, Horváth Oyörgy vasutl-munkáa és Farkas Rozáliának rk. tla, Berke Lörino nspszámns és Németh Máriának rk. tla, Ploterlcs Oyula szabómester és Megylmóreoz Ilonának rk. Ila, Maaznyák György napszámos éa Deák Máriának rk, fis, Dómján Vendel gazdasági eaeléd és Herbai Rozáliának rk. Ha, l^hoczky Imro nemzetközi szállító éa Potrovlch Neveokának rk tla. Házasságon kívül azülelett 2 tiu. -Ifaláloztls 12 ttkttnt Lepsényi Józaef rk. hónapos. Bokányi Lajos gazdasági cseléd rk. 77 éves (Ungjakabla), Koch József napszámos rk 63 éves. özv. Purger Márkné Bajnoczi Erzsébet rk. 73 éves, Csontos Jánosné Balogh Katalin rk. 43 évea, özv. Orünteld Llpótné Qroaz Jozefa Izr. 81 évea, özv. Datler Jánoané lengyel Erzsébet rk 79 éves, Andrl Máris rk. 40 éves, Prledl Ferenc nyűg. vaauU pályaőr rk 73 éves, Balog Anna takarítónő rk. 22 éves. LáazlA Józaef napszámos rk. 78 éves, Bnuor Fnreno nyug. postaalllszt rk. R2 évoa. — Háiauigot ketstt 7 pár: Fiesch László magántisztviselő és Pltzer Aranka Izr., Plander László napszámos és NardalU Anna rk., Nóvák Károly luvaros és Varga Anna rk., Tornyos István üvegessegéd és Relnborger Anna rk., Vellák Józset töldmUvea éa Dávlduvlcs Márta rk.. Qyulaal János löldművea és Erös Mária rk., Lutt Oyörgy clpéez-segéd Molnár Katalin gyárimunkás rk.
— Vendéglősök Egyesülete ma
délután 3 órakor az ipartestület helyiségében rendkívüli értekezletet tart, amelyre kérem a kartárs urakat saját érdekükben minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnök.
— A Füszerkereskedők Egyesülete agilis elnöksége az érdekeltségi ügyeken klvűi nem fáradó buzgósággal gondoskodni kiván tagjainak a szakma keretén belül szükséges Ismeretek megszerzéséről Is. Ezt a célt szolgálja a ma, csütörtök délutáni tanulmányi kirándulás a Sörgyárba (Indulás »/43 kor autóbuszon a Centrál elől). Vasárnap, április 12-én délelőtt 11 órakor a Városi Színházban egy, a pótkávé gyártást felölelő, oktató-értékű filmet mutat be a Füszerkereskedők Egyesülete. Jegyeket Mussel és Frledenlhal üzletben már most lehel kapni a belépődíj nélküli, érdekes filmelöadásra.
— Schfltz kabát divatos, ízléses, olcsó.
= Nagykanizsán is megnyílik
május havában a közismert Kopsteln butoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállit egész Dunántúlra elsőrangú mübutort.
= Uram I Akar ön olcsón cipőt vásárolni, keresse fel bizalommal az Ideál cipőáruházat.
Áprllla oaMSrtSk
JanninQS Cse&ova
Istenek kegyenc*
Ptrosbetás ünnepnap t Mm bemutatója, láldntta mf \'
filmben.
A két Iftenildotta mívéu ejy fűm Hangos komédia 12 khroöátbaa Rendezte: Kasa Sokwara, EteokMl:
Akárcsak nálunk
2 felvonta.
Nótás Miki
Előadások S, 7 és 9 órakor.
Mulatság közben szlvenszur-tak egy legényt
Zalaecemeir, áprilU 8
Szenterzsébelhegyen nagy táncmulatság voll az egyik háznál, amely alalt a leányok és legények összeveszlek. fűinek során Farkas József 27 éves apálfai gazdalegényt szlven-szurtak. Életveszélyes állapotnan a zalaegerszegi kórházba szállltolták.
— Ajánlatbontás. Ma délben bontottak lel a városháza kis tanácstermében dr. Hegyi Ls|os városi főjegyző elnöklete alatt és Király Sándor műszaki tanácsos részvétele mellett a kórház személyzeti osztályának vízvezetéki, csatornázási, központi fűtésére beérkezett ajánlatokat. Beérkeztek a vízvezeték, csatornázás és központi fűtésre: Bogdán és Társa (Budapest) 60 697, Schuller Józsel (Budapest) 61.109, Halász Ernő (Budapest) 64 628, Egri és Fia dr. Egri István (Budapest) és Friesz Jenő (Nagykanizss) együttesen 66.474, llkovils I. (Budapest) 66.698, TOrs és Ormai (Budapest) Weiser János (Nsgykanizu) együtt 68.091, Wastell Oyörgy és Társai (Nagykanizsa) 69 364, Szepesi Imre (Nagykanizsa) 69.488, Oróza János (Nagykanizsa) 70 396, Keszler Jenő és Fivére (Budapest) és Wsstell Károly (Nagykanizsa) együttesen 70 69Q Stefpanek N. (Tapolca) 74 300, Slebenfreud N. (Pécs) 74.424, Bründl János (Budapest) és Mend-lovlls Testvérek (Nsgyksnizsa) együttesen 76 740, Rohoncy Hugó (Budapest) 77.034, Kovács A. Ödön (Budapest) 77.366, Szepesi Oyula (Budapest) 78 361, Tóth Imre és Társa (Budapest) 81.039, Körtlng E. B. (Budapest) 84 754, Magyar Radlator-gyár (Budapest) csak kazánokra 16.135. — A vlllanymunkdk és lámpákra: Transdanubia (Nagykanizsa) 8667, Weinberger L. (Nagykanizsa) 8436, Quiltner és Káhn (Nagykanizsa) 4520 (csak villany), Quiltner Arthur (Nagykanizss) 5355, Egyesűit Izzó (Újpest) 145 (csak lámpákra), Alexi (Budapest) 6928, Stern S. és Fial (Budapest) 8520, Hoffer és Sommer (Budapest) 6572, Nóvák Pál (Budapest) 6790, V. Kerti és Társa (Budapest) 6535, Koller csillár-gyár (Budapest) 2553 (csak lámpákra), Bene és Bedenek (Budapest) 4334 (csak vll anyra), Tornyai Leó (Budapest) 4590 (csak villsnyra). A döntés a beérkezett pályázatok felelt a |övö héten történik.
1931. április 0
= Bágyadt, levert, dolgosul képtelen egyénekatl a természetes „rereao József" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lóisef viz szellemi munkásoknál, neurasz-ténlás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkivlll jótékony hatású gyomor- és bélllszlitó szer. A Fereac lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-tekben kapható.
— Helyjegyek lesznek ■ vasúton.
Érdekes újítást tervez a MÁV és a DSzA Vasúttársaság. A legközelebbi napokban — egyelőre meghatározott vonalokhoz — I, II. és III. osztályú helyjegyeket adnak a meneljegylro-dák és az állomási pénztárak. Igy az utasnak módjában lesz, hogy forgalmas napokon is már Ülőhelyei biztosítson magának. A helyjegyek ára az I. osztályon 2 pengő, a II. osztályon 1 pengő, a III. osztályon 50 fillér, A két vasultársaság ezzel az újítással az utazó közönség kényelmét akarja szolgálni. A helyjegyek árusításának napját és a Jegyváltás módozatalt külön fogják közölni.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A vasárnapi térzene alatt
szabaddá kell tenni a közlekedést
Jgen tisztelt Szerkeszti ur I
A város közönsége egy nagy részének kívánságát tolmácsolom az illetékes tényezőkhöz a Zalai Közlöny utján, amikor a következő sorok közzétételére megkérem:
Azelőtt a hivatalos tényezők a vasárnapi térzene alatt mindig szabadon hagyták a kocsiközlekedést. A közönségnek az a része, amely a térzenét hallgatta, a Korona felől állott fel vagy sétált, ugy, hogyha egy kocsinak vagy egyéb JirmOnek, amelynek történetesen ép akkor voll dolga, arra felé venné útját, amikor a térzene állott, azt minden akadály nélkül meglehette. És Igy is van ez rendjén. Hogy a térzent lartama alall ne közlekednessék jármű épen azon a területen, amelyet alig lehet kikerülni, elgondolni is lehetetlen. Annál inkább érthetetlen az az intézkedés, amely utóbbi Időben a térzene alatt eltiltotta a jármű-közlekedést a Főúton. Amely jármű akkor arra felé akar közlekedni, azl nem leheli, hanem alapos kerülőt kell tennie. Holott a Főút nem sétány, sem térzene Pávillon, hanem elsősorban a forgalom és közlekedés lebonyolítását szolgálja ét ha térzenét adnak ezen az útszakaszon, akkor gondoskodás kell hogy történjék a forgalom zavartalan biztosításáról, nem pedig elzárni kell azt. Mindenki szívesen hallgatja a térzenét, de éppen azért alkalmai kell adni a közönségnek arra, hogy megfelelően (a járdán) közlekedhessek, nem pedig az ulieslen, amely a jármüvek részére építtetett. Amennyiben bármily ok is igazolná a mostani jármüveket eltiltó rendelkezési, akkor gondoskodni kell arról, hogy a térzene más helyen, legstllszerübben a hon védemlékmű előtt tartatnék meg, vagy más alkalmas helyen.
A nagyközönség — ugy a helybeli, mint vidéki — leljes joggal várja ezen intézkedés megszüntetést. (Aláírások.)
ZALAI KÖZLÖNY
KÖNYVEK^ LAPOK
Felhívás a vidéki írókhoz!
Veszprémben Vesztróczy-RImpek Jenő és Homoki Ferenc szerkesztésében komoly, gondosan összeválogatott müvekből álló — és pedig külön prózai és külön verses — anthologla fog megjelenni a közeljövőben. Cél|a leBz a tehetséges vidéki irókal bemutatni a vidék közönségének. Hogy megismerjék és megkedveljék azokat a fiatal irókal és írónőket, akik rejtve, magányosan élnek és nem érvényesülhettek megfelelő eszközök hiányában. Ezzel egyúttal tömöríteni és megszervezni akar|a a szerkesztőség a vidéki ifjú generációt, amelyik eddig hiába küzdött az érvényesülésért, mert háttérbe szorult Budapest jól megszervezett és minden eszközzel rendelkező Iróseregével szemben. Ez a vállalkozás becsületes, komoly szándék, tehát bizalommal lehet Iránta mindenki. Annál Is inkább, mert enyhe fellételek mellett szerény honoráriumot is biztosit az Anthologla Ifjú munkatársainak. Felkéretnek tehát a vidéki irók, hogy írógéppel é? a lapnak csak egyik oldalára irt, három-négy, rövid növel Iájukat, a költők pedig 6-8 legjobb versüket, valamint 4—5 soros életrajzukat és fényképüket az alábbi címre, folyó év május l-lg küldjék be: Vesztróczy-RImpek Jenő Veszprém, Festő-utca 14.
)( A Képzőművészet áprilisi
száma. A dr. Gyöngyösi Nándor szerkesztésében megjelenő Képzőművészei ehavi számában Kőszegi László a Curia udvartermének Lotz-freskójáról ir érdekes tanulmányt és a Michelangelo Sistlna-mennyezetl freskójának egyik magyarázatát vi tatja éles logikával. Dr. Dénes Tibor Szent Erzsébet magyar ábrázolásainak esztétikájáról közöl egy beható, szép tanulmányt abból az alkalomból, bogy az egész világon most ünneplik a magyar szent üdvözülésének 700. éves évfordulóját. A cikket számos magyar mester müvének kitűnő reprodukciója disztll. A szerkesztőnek a kritika szabadságáról Irotl aktuális megállapításait emeljük még ki a cikkek közül. Ezúttal is a kritikák és nagvszerü re produkciók egész sora számol be a különböző kiállítások szobrairól és képeiről. A Képzőművészet éves előfizetési dija 24 P.
)( Hogyan él egy milliárdos kisasszony ? A Színházi É\'et pályázatot hirdetett: mit csinálna, hogyan élne, ha 24 óráig milliárdos Tehetne? A legtökéletesebb válasz beküldője a Színházi Élet legújabb számában mondja el egynapi milliárdos életét. A riportot érdekes fényképek dlszillk. Gyönyörű mélynyo-másu képekben elevenedik meg egy világhírű festmény: a modell kiszáll a kép keretéből. A legújabb szóra-
Köszönetnyllvánltás.
Mindazon Ismerőseink és rokonaink, kik felejthetetlen jó feleségem, Illetve édesanyánk Idb. Klrchknopf Károlyné
aitl. KUlB Aau
elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szivesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
koztató játék: Van fanláziája? Há-romfelvonásos színdarab, rengeteg érdekes cikk és mélynyomásu kép teszi gazdaggá a Színházi Életet, amely 32 oldalas Qyermekujságot, koitál és kézimunka mellékletet ad uj számához. Egyes szám ára 1 P.
)( A Reklám Élet u| száma gazdag és változatos tartalommal jelent meg. Pűnköstl Andor Kóbor Tamás jubileumáról ir. Naményl Ernő „A reklám etikája" cimen ir tanulságos cikkel Hangulatos és szórakoztató beszámolót közöl Nádal Pál a párisi finom kis boltokról. Karinthy Frigyes szellemességét adja vissza a nagy humorista előadásáról szóló tudósítás. Külön élmény Móra Ferenc rövid meséje a reklámról. Dr. Hermann Czlnner Alice „Pesti reklámélet" című rovatában folytatólagosan közli az elmúlt hónapok reklámeseményeit. Érdekességében egyedülálló a magyar kereskedőnek nyl-latkozatsorozata, amelyben egy eser-nyöjavltáasal kapcsolatban szellemesen arról beszélnek, hogy mennyire pontoMk a ml kereskedőink. A Reklám Élet előfizetési ára félévre 6 pengő. Kiadóhivatala Budapest, V., Bálvány-utca 12 , Ltpunkra való hivatkozással készséggel küldenek mutatványszámot.
iGzomisii
MintagyflmBIoaS adhat
tztrttz a Kaposvári Msztgazdasigl Kamara
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara vezetősége gról Károlyi Qyörgy lelkes agltációja nyomán elhatározta, hogy a zalaszentgrótl járásban, 12 községben mlntagyOmöl-csösl létesít. A mintagyümölcsötök helyének kijelölésére és a telepítés gyakorlati keresztülvitelére Hajós Oyula kert. Intézőt, a gyümölctészeti szakosztály alelnökét kérték fel.
A Kamara azoknak a gazdáknak a számára, akik mintagyűmölcsös telepilésére nsgyobb területet ajánlanak fel, dl|menlesen fog gyümölct-oliványokat juttatni s azoknak további tzakszerü ápolásáról és a betegségek elleni védelméről ls gondoskodni fog. A mlntagyümölcsösök létesítésében nagy segítségére van a Kamarának dr. Schmlál Jenő járási főszolgabíró, aki személyesen is részt vesz a nagyjelentőségű akció megszervezésében.
Velőburgonya elismerés
Azoknak a gazdaságoknak, amelyek burgonyájukat államilag vetögumónak akarják minősíttetni (elismertetni), ezen szándékukat legkésőbb április hó 15 lg kell a földművelésügyi minisztérium burgonyatermelési hivatalához bejelenteniök. A hivatal a bejelenjen tételeket a termelés lolya-mán ellenőrzi és a megfelelőket, feltéve, hogy a selektálást a gazdaság kellőképen elvégzi, vetögumőnz k minősíti A minősített tételek a közönséges burgonyánál kb. 30—40 százalékkal értékesebbek. Vasúton pedig kedvezményes fuvarral szállíthatók.
A javftáimentos tetó
egyúttal olcsó la.
Eternit vlharólló és tűzbiztos, az első kiadás eoyszersmlnd az utolsó Is. Kórjen díjtalan prospektust ós órojftnlatot
ETERNIT MŰVEK
Budapest, VI., Andraaay-út 38
Elárusítóhelyek : t»lagir I. 4a Fia ilaaa, éaataeaak Jánoa Seménárai. Itsv
■agikaal
A salai borpiac
A borforgalom Zslamegyében még mindig lanyha, csak egyes helyeken voltak kisebb eladások. Hahóton 10 hl. 12 fokos bori 21 fillérjével adtak el. Révfülöpön minimális a borforgalom. Nigyobb eladás csak egy történt. 250 hektólitert adtak el 40 filléres áron. Kisebb eladások 30— 42 filléres áron törlénlek. Badacsonyban március folyamán minlegy ezer heklólttert adtak el átlag 45 filléres áron. Ó*>r 60 fillér, fajbor 1 pengő. A nagyobb pincészetekből a húsvéti ünnepek alatt nagyobb mennyiségben vásárolták a lajborokat. Kit tételekben (10—15 literes hordócs-kákban és fonott üvegekben) a Badacsonyban egész télen át élénk volt a botforgalom.
(-) Felhívás az állattartó gazdákhoz I Felhívom azon gazdákat, akik állatalkat a közlegelőre kl szokták hajtani, hogy a legelőcserével kapcsolatot tudnivalók megbeszélése végett folyó hó 10-én d. e. 8 órakor a récsel tónál jelenjenek meg. Gazdasági felügyelő.
Zárieki sárlat
Párt. ÍOM\'/J. LoM n 25 23\'U, Ntwyork 5IS 37\'.\'« Hrtaael 72 32V», Milano 2719, Madrid 57 30, Amataidtm 206 28. Sáriid IMoV Mm 7302 fofta 3i6\'/i, Prím 15 38W, Varaó 68 25. Badaput SD-ST\'/i »t«Tád »I2U/U kokaiMi *f.»
Influenzás
tmrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mlndenDtt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Talafea SIO.
HIRDESSEN
a „Zalai K»*lflny"-ben.
ZALAI KÖZLÖNY-
1931. április 9.
TŐZSDE
A mai tőzsdén Oli-részvénybtn erőteljes kínálat jelenlkezett, ami a részvény árfolyamának jelentékeny visszaesésé/ ert-dményezle. A berlini tőzsde barátságosabb jelentéseire a piacon kisebb élénkség jelenlkezett, a tőzsde irányzala azonban gyenge maradt Fixkamalozásu papírok piaca (lzlettelen, változatlan. Devizapiacon Newyork árfolyama 10 ponttal esett.
Teraéayüule
Buza Iszv. 5 flll, dt. 5 ML it a rozs — fiII. esett.
Busa Hun. 77-as 1655 15 65 78-a: 1570-15 80, 7Ö-tt tö 60 1825. 1800-1640, danánt. V-m 1535—1545 7&-M 15 fO 1580, 79-áa 15 70 15 90 80-si 15 80 1595. Roaa 1220 3 <0 tak érpc 1778—1800, lOrtrpa 1850 19 50, uL 20 00 20*25, <•\'«•>! tt 14 80
14 80, diuáiital-\'860 1375, t»pot —*-
-•-, korpa 1280 12 90
i taáneitt téuás levlxa.jsgyzése
VALLTTAK Angol I. 27-80-WW Belga tr. 79-50-7990 Cfefa k. 1P-89-1701 Dánk. 153-00-151 «1 Dinár 10 0I-IW9 Dollir.570 9W.73 90 rraada 1.77-30-22 80 Holl. 729-20 230 20 Lengyel 6o*95-64\'35 Lett í-38 -42 Léva 4 12-4 8 Líra 29 90-MI-20 Márka 128 20 138 80 Norvéfi If3 10-158 70
Pazeta —•---\'—
Scfclll. 80-35 80-75 STáktl- M0 05 U0 55 SWd k. 153-20183-80
utVlZAK
-280*25 it^M-iMg U8 37-130-7/ Tv 80 79 85 Bokarut 3 40 42
IUtrtab.it 8* 15 13355
London r 82 J M Madrid 81 80-84 8J Milano 29*97-80 01 Newyot 572 80 74 20 Oado 1(3 90 :>8S0 Párta ü 58 r. <6 Prága IS 98- 7 01 SaófU 4*13-* 7 ltockh. 163 30-15S-70 Varsó 64 15-04 36 WUa 8^48-* 73 110*28-11058
8«rtéfvásár
Falha|láa 1432, el/d»Uan 311. — Hlsó-reudü 1*22-1*24, awdatt 1*24-1*28 saedeli köaép fl«—1-20, köaayfl 1-06-1-11, t-aí ■endü flrq 1-12—1\'14, U-od randi tea* 1 04— 1 08 angol aatdá {\'10-1*20. szalonn. rajyban 1*28 -0*00, aalr 1*48 0 00, hu 1 5C-1-80. szalonnás tálaartéa 1*48-1*56.
Illája: Délsalal Ryeaéa és Upklaáé Tállalat, lankiilxiái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon r Nagykanizsa 78. aa.
A gyOmSIcsfák
rBiívfakadáa alSttl permetezésének Ideje közeledik\'
A most használandó védósserek:
Enda vagy Bendrin
tgyümblcslakarboilneuziok) elpuaalltják a Iákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit és petéit atb
Amonil és Sutfarol
bordói léh:z keverve a gombakáitevőkcl Irtja.
K o w e n d m
(magsi kéntartalma gyümölcalakarboll-neum) kártevő rovarok éa gombák Irtására.
lolbar
(kéntartalmú baryumsulfid készítmény). Megöli a t-i kon áttelelő rovar éa gombakarievőket.
Almola vagy Pomrin
(vér elit kátrány). Vágott éa vértelvea leb h-lyekn:k légmenleaen való bekenéaére Hitt éa kézi
gjűmftlosfa-permetezS-|épak.
Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék. Beszerez hetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrArfya, termény él növény-
vedÖHzerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bitótág mellett TeJtíon: 130.
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
Józeet főheroeg udvari szállítója. — Hentesáru(ryártmányfli a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kltllntutetvo, most Nagfkanlaa*n állandóan trlaaan, nagy választékban kaphatók:
Muastel éa JFrleaentQal TeuíscQ Gusxiúv i Sípos Andor
caemegekereskedéaében a kővetkező árakon:
10 dkg. finom felvágott ............ ... 48 fillér
10 dkg. ossmsgs disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. krakál ................................................52 fillér
10 dkg. wsronal................................................52 Iillér
10 dkg. MstSIt omlós rsggstl szslonna 28 fillér
10 dkg. paprikás szslonna abált, pörzsöit ... 80 fillér
10 dkg. oeáazárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gfágysonks, prágai módra, kiválóan finom IOO fillér
10 dkg gápaanka ..........................................70 fillér
10 dkg. roilsoaka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz oserhész kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báosl wlrstil
88
fillér hm
APRÓHIRDETÉSEK
4z apróhlroete*ek dija 10 aa tg SO MM-, Minden to.abbl azó dija 8 M*l. Vaaái a -Jnnepcap 10 azólg BO fillér, mlnoee u.nbbl aaó drja B flll. Sienlán és p-n-leken. 10 aaólg •• tblér, minorn Kivár bt aaó dija • ftll. Omaxú a minden vsr.ta. <al.b btiuból álló aió kel aiónak ul It. tatÜL Alláat keresőknek V*-s engedmény.
Sajál teiméaa kltanő édaa boraimat III) rem. Oroez Samu, Sugár ut 41/0.
rizling
llterenklnl 52 lll\'érérl kimé
140.
Ilvauall a aaentgyórgyvárl kápotná-lói a vaautt hldlg egy ezüst Omega óra .S. I 19.0" monogrammal Megutáld Illő jutalom ellenében adja le lapunk kiadóhivatalában. 1640
Házvezetőnői, éllaat ka i-m
Nádo -utca 12.
táraalkodónöl, nevetőnői »k Aprllla lUenólöJlkére 1640
Utcai bútorozott szoba lurdőiz ba haaz-nálattal 1 eaelleg 2 nő réuére ápr. 15 re klaSé. Clm a klidóban 1.0-
Egy jótorgalmu k«»áoam#ltaly kl-a^ó^— Király ulca 2. (Bárány "ndé^tő)
Takarítási (esetleg lózéat la vállal) Jobb háthoz ajánlkoalk. Clm a kiadóhivatalban 1668
■étaaokáa ulcal, előszobás lakán kertre néiő üvegverandával malui ellelére kUdó. Hodoal, Királyi Pál utca 3. 1641
Eladé aulongarnltura, szép, őt darabból álló Siemcre utca 71. -IfiőS
1072. aa. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Btck Dezső nagykanizsai tlgyv(d állal képviseli WelazleldMór |>vára 8(1 p
lőke éa löbb kőveteléa és Járulékai erejéig ■ nagykanliaal klr. Járáiblróaág l!3 \'. évi 120637 szánni végiéiévei elrendelt kletégl
léal végrehaltáa lolylán végrehajtási irtn védőtől 1930. évi jullua hó 15-én lefoglalt 10915 pengőre becilllt Ingóaágokia a nagykaniziaT klr. Járáablróaág lenti izámu végzéaével as árveréa elrendeltetvín, annak aa 1908 évi XLI. t.-c. 20. «-a alapján aa alább me»ne<ezelt a a loglaláll Jegyzőkönyvből kl nem Kinő máa toglaltalók javára li az árveréa megtarláiát tlrende-lem, de caak arra az eaelre ha klelé-slléai loguk ma la fennáll éa ha ellenük Hataiitó hatályú Igénykereiel folyamaiba nlnci végrehajtáat szenvedő lakáián Hahó-tón a majorban, ezután Nagykanlzaán, Király-utca 30. azám alall a flzrtelt összeg levonásával leendő meglarlá sára határidőül 1931. évi áprllla hó 27 Ik napjának délután 2 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt bulo ok atb. a egyéb Ingóaágo-at a leglöbbel ígérőnek kéazpénzflzetéa mellett, esetleg becsáron alul In el fogom adni még akkor Is, ha a bejelentő fél a helyszínén nenr jelennék meg. ha csak ellenkető klvánaágot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi márclua hó 27-én.
Haán Gyula s. k.
klr blr. vésrehalló, ism mini bírósági kiküldött
Pk. I44Í 9/930. az. 1930. vgütól 2170. s«.
Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Dezső nagykhnlrsal Ügyvéd által képviselt Havas Uazlé javára 240 P tőke és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai klr. |iráa> Iróaág 1930 évi U7U/2. az végzéaével elrendeli klelégl\'tsl végrehajtás folytán végrehaitáat szenvedőtől
1930. december 10 én lefoglal! 1548 P re beraült Ingóaágokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti axtmu végzésével aa árveréa elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t-c. 20 S-s alapián az alább megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl n.m ttlnö máa foglaltat k Javára Is az árveréa megtarláaál elrendelem, de c-ak arra ai esetre, ha klelégtest joguk ma la lennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Uénykereaet folyamaiba nincs, végretnl láal szenvedő lakáaán Saepelnek községben 94. házarám alatt a llzetelt összeg le-voná-ával leendő megtartására haiSrtdóUl
1931. április hó 20-lk napjának délután 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lelogiait buorok, gazdasági fetizerelés, ló, tehén s egyéb fneósigokftt a legtöbbet Irírőnek kéazpénztízelés melleit, esetleg becaáron alul la el fogom adni még akkor Is ha a bejelentő léi a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít
Nagylunlzaa, 1931. évi március hó 26-án.
Elek László s. k. klr bírósági végrehaltó, iáil mint bírósági klkmdöll.
Magféléket
Hirsoji éa Szegő
magüzletében legjobban vásárolhat
46113. sz. 19.0.
Árverési hirdetmény.
Dr. Morvay Béla budapcall V. Kálmán-u. 23. tz. ügyvéd állal képviaelt Holfher-Schranlz—Qsyton—Schulthievorlh budapesti cég Javára 2000 P 62 I. lőke és több követelés és |árulékal erejéig a bpeatl klr. tvazék 1121 évi 16. P. 46:13/10. számú végzésével elrendelt kielégllétl végrehajtás lolylán végrehajtási azenvedőlől 1930. tvl november hó 13 án lelogiait 2500 Pengőre becsült Ingóságokra a bpestl klr tvszék lenit számú végzésével az áiu-ié <Irendellet-vén, annak az 1908. év, XLL t c. 20 S a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem lünő máa Fog-lallatók Javára la az árveréa megtartását elrendelem.de csak aira as esetre, ha kiéli-gltétl joguk ma la lennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykeresel folyamatba nincs végrehajtást szenvedő lakásán Szent-llszlín leendő megtsrtására halárldöOt 1931. évi áprllla hó 18 napjának délelőtt 10 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt cséplőazekrénv, caéplőlokomobU, elevátor s egyéb Ingóságok*! a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul la el- fogom adni.
Lelenye, 1931. évi március hó 72 én.
Radlch-Ollé István s. k.
klr. bírósági végrehaji i, mint bírósági kiküldött
nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
683/tkv 1931 szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Kellner A bert végrehajtatnak Rechnltzer jóraefné art!1. Reihnitzer Teréz hahótl végrehsjláal szenvedő ellen Indított vágre-hsjiáal Dxyében > telekkönyvi hatóeág a vég\'cha|i<tó kéretne következtében az 1881 : ÜC. t-e. 14*., 146. éa 147. fal értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 163 P 90 ftll tőkekövetelés, ennek 1930. évi jullua hó 24 lk nap,át l járó 6% ka-mais, 18 P eddig megállapított per éa végrthajtial éa ta árveréa! kérvényért ezúttal megállapított 17 P 46 ttll. költség, valamint a oallakozottaknak kimondott Spielmsnn éa Orósi cég 9i>4 P 76 fill, Werlhelmer, Klein és Király cég 26U P 20 flll. tőkekövetelés és tárukkal bcha|tása végeit a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Hahót községben lekvő a a hsh\'tl 2611. szljkvben 14/a. I. brs< alatt loglalt háa és bellelek Ingatlannak végrehaitáat szenvedő nrvén álló felcrészére 4c00 P kikiáltási álban.
A telekkönyvi hatóság aa árverésnek Hahót községházánál megtartására 1931. évi április hó 29. napjának délelőtt 10 óráját Itlal kl és az árveiéal tchétele-ket az IK8I : LX. I. c. 1(1. §-a alapján s következőkben állapítja me*:
Az árveréa aU kerülő Ingatlan a kikiáltást ár telénél álacaonyabb áron nem adható el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül • kikiáltsál ár 100o-át készpénzben, vagy ai 1881 : LX L-c. 42. f-ában meghatározott áitulyammal számítolt óva-dé-képea értékpa pirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elótegea bírói leletbe helyezéaé ől kiállított leléll el-Ismervényt a kikaidötinek á\'sdnl és az árverési leltélelekel aiálrni (1881 : LX t.-c. 147., 150., 170. §§ ; 1908 XLI. L-c. 2I.§.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senltl sem akar, köteles nyombsn a kikiáltási ár százaléka azerlnt megállapított bánatpénzt sz általa ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. I)
NagykanIzia, 1931. évi február hó 10. Gombár a. k. klr. tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkő a. k.
fÖtlllt.
A n.gykanlzaal klr. Jár*.bíróság, mint telekkönyvi hatóság.
IS28/1931 Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek. «
llj. Dr. Tamáa Jánoa ügyvéd caödlöneg-gondnok kérelme vb. Rechnltzer József hahótl lakós elleni caődugyétien a telekkönyvi hatóság az 1881 LX. l.-c. 144, 146. és 147. « ál értelmében elrendeli a végrehajtási árveréat a nsgykanlzast klr. járásbíróság terüklén levő, Hahót községben lekvő a a hahótl 2611. aztjkvben 14/a, I. brsz. ház és szántó a beltelekben Ingatlannak vb. Rech llzer József nevén álló feleiéazére 4«0 P kikiáltást álban.
A telekkönyvi halóaág az árveréanek Hahói községházánál megtartására 1931. évi áprllla hó 25-lk napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az árve éal lelletele kel az 1881: LX t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árvetéa alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áion nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. I.-C. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról leiétbe helyezéséről kiállítóit Jetéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési leltételekel aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. l.-c. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tetl, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi lebruár hó 12. napján.
Gombár a. k. Ibiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. 1664 főtiszt.
Nyomatott a öélzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nngykacilzsín. (felelős azletveze!^ Zalai Károly.)
* Mim a zalai Uilmki
71. évfolyam 80. szám
Nagykanizsa, 1931. április 10, pénlek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesilótóg: up»l Sugár ul 1. é|)el Póut 5.
Ku2óhJ».ú[: Pint 5. Mám. Keaaábelyi BókkUrkSMvstal: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAflxcléal án : egy hón I pengő 80 tűMs. Telelni- / Siezkesflőség 431. szám, (éjjel 71) leietoo. y K1,dóh|v,la| 78 Kessthelyl Ilók 21
Helyzetünk javulásának első jelei
Irla: Mayer János m. klr. főldmüvelésügyl miniszter
Az 1931. év tsvasu már mo»t, belátható Időn belül bekövetkezendő jobb napok fényét veti eföre. Az elmúlt nehéz idők kemény megpróbál-laláial után mintha lélekzetbez jutnánk. A parlament megszavazta a foldteherrendezésl javaslatot, amely nek alapján lőbb százezer hold földbirtokot kl lehet ragadni sulyoi helyzetéből. Jól tudjuk, hogy a világgazdaság mai nehéz viszonyain kívül a helyzetet nálunk még külön a termelési válság és hitelválság Is nehezítette. Epén ezért törekedett a kormány arra, hogy egyrészt megállítsa a nemzeti vagyon főrészét képező földbirtok értékcsökkenéséi, másrészt pedig megmentse a földönfutó sorstól a földhöz kötött gazdanépet. Így öltött testet a kormány megoldási terve, amelynek az volta pénzügyminiszter ur által adotl alap gondolata, hogy a bajok orvoslásában fogjanak össze az állam és a hitelezik. Ritkán fogadott törvényjavaslatot általánosabb helyesléssel a politikai és közgazdasági világ, pártvezérek és sajtó! Mert ez a javaslat, amely most kerül be a magyar törvényiárba, szociális szempontból Is az egyik leghatalmasabb lépés. A gazdákon keresztül az ország egész lakossága Is érezni fogja ennek a törvénynek jó hatását.
De ■ földteberrendezés töivény-hozásl munkája még nem olyan gyógyszer, amellyel minden bajon segíteni ludunk és nem várhatjuk nyugodtan, ölbe lelt kézzel a fejleményeket. A rövidlejáratú tartozások emésztő gondjától megszabadulva, fokozott szorgalommal és ernyedetlen munkával kell elősegíteni a jobb, boldogabb napok vlrradásil. A kormány a maga részéről nem fog késni olyan Intézkedések foganatosításával, amelyekkei továbbra Is hóna alá nyúlhat a gazdaközönségnek és minden más dolgozó rétegnek. Módomban volt ezt hangsúlyozni azon az értekezleten Is, arr.elyen a falusi gazdalltkárok jöttek össze s amely azt jelentette, hogy már 75 faluban szakértő helyi gondozás és vezetés alalt klv/nják a gazdák az uj árviszonyok követeléseit kielégíteni s üzemüket jövedelmezőbbé, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodókká tenni. Fontos lépés a pozitív munka a gya korlati akarás terén. És hasztalan minősíti a kormány táborával szemben álló mindenáron ellenzékeskedés a kormány összes üdvös javaslatait .válaszfásl kortesjavaslalok"-nak. Ez l« án igen hangzatos frázis egyes ellenzéki jelöltek ajkán, de a dolgozók ezrein és százezrein nem lehet ellenzéki szóvirágokkal segíteni. Azok rnég a tiszavirágnál is rövidebb éle-lüek. A ml gazdatársadalmunk ludja, hogy a segítésnek valóságos láncolata Indult meg, amelybe a többi lánqr szem is szervesen fog beleilleszkedni.
A hosszú télre beköszöntött tavasz meghozta a maga biztató jeleli.
Egy-kellőre megindulnak a? ország
minden részén a már télen megtervezett, jelentékeny keresetet nyújtó közúti, vízszabályozási, építkezési munkák, megindulnak a termelés rendszeres munkái. Pslusi népünknek
az a nagy rétege, amelynek egyetlen keresete vagy jövedelmének nélkülözhetetlen kiegészítője a bérmunka, Ismét pénzhez jut.
Végre, a francia parlament is az utóbbi napokban raliflkálta azt a nemzetközi megegyezést, amely lehetővé teszi ránk nézve a külföldi olcsó hitelforrások Igénybevételét és a mezö-
gazdasági haladásunkhoz szükséges gyümölcsöző befektetéseket. U|abb Indiléka bizalmunk erősödésének a sa|át erőnkben és a Qondviselésben. Ujabb sarkantyúja annak az erőfeszitő munkának, amelynek lankadatlan folytatása mind közelebb visz bennünket nemzeti céljaink megvalósításához.

Olafos Ml&álynaK nincs Köze a Kalapácsos e/yilKosság&ox
Rejtélyes pdrbesszéd a meggyllKoU S/elnfierst és felesége lcöxöit
Kecskemét, április 9 (Éjszakai rádiójelentés) A kecskeméti rendőrség szerdán délután kihallgatta özv. Sleinherznét arra, hogy mit lud a férje biztosításairól. Az asszony azonban kijelentette, hogy csak annyit tud ezekről, amennyit az u|ságokből olvasott. Csütörtökön
négy tanú jelentkezett a kecskeméti rendörségen, akik el-
.. _ . j m, r>. i ■ 1_ . i i . i
mwiuottaK ateinnett es retesegeuex
egyik nemrég! párbeszédét. A párbeszéd során Sleinherzné kétségbe-
esetten tiltakozott valami ellen, amlbj semmikép sem akart beleegyezni. A férje erre kijelentette; hogy ennek ugy kell lenni és ezen már nem lehet változtatni
özv. Sleinherzné különben kijelentette, még mindig nem ludja elhinni, hogy a férje agyonvereile volna magát. Előadása szerint a férje épp ugy sohasem érintkezett Flschl-el. mint ahogy a Steinherz caalád nem állt szóba soha a Fischl-családdal.
özv. Selnherznét csütörtökön elengedte i. rendőrség.
A Qyöngyös közelében elfogott Olajos Mihily vallomását Is megkapta a kecskeméti rendőrség. Igen lényeges elit rések vannak a vallomás és a kecskeméti rendőrség megállapításai közöli. A rendőrség megállapította, hogy Olajos sem közvetve, sem közvetlenül nem vett részi a gyilkosságban, de valamilyen másik Ugy, valószínűleg
kommunista ügy miatt állandóan hazudozik.
A csendőrség csütörtökön éjjel viszi Olajos Mihályt Kecskemétre.
Bud miniszter az ipartestületekről és az útépítésről, Zsitvay az esküdtszékről és az ügyvédek numerus claususáról
A Ház általánosságban és részleteiben Is elfogadta a kereskedelemügyi és Igazságügyi tárca, valamint az OFB költségvetését
Budapest, április 9 A képviselőház pénzügyi bizottsága csütörtökön délelőtt megkezdte a kereskedelmi tárca költségvetésének részletes tárgyalását.
örffy Imre arra kérte a kereskedelemügyi minisztert, hogy ne csorbítsa az Ipartestületek autonóm jogalt.
Bud János kereskedelemügyi miniszter válaszában hangozla\'la, hogy ■z ipartestületi reformról
szóló törvényjavaslatnak az a célja, hogy az Ipartestületeket átformálja abban ai Irányban, hogy ne egyes kis hatósági munkakörre szorítkozzék tevékenyfége, hanem elsősorban gazdasági organizációja legyen a kisiparnak.
Temesváry Imre sürgette az általános! építési törvény mielőbbi megalkotáséi, majd rámutatott arra az áldatlan harcra, amely a tervezések lerén az állami és magánmérnökök közölt fennáll.
Bud miniszter kljelenle.te, hogy ő maga is tárgyal! az érdekeltekkel, az ellentétek azonban oly nagyok, hogy Ilyen tárgyalásokkal nem lehet a kérdést megoldani. Felkérte a köz-
épltésl tanácsot, hogy dolgozzon ki egy általános érvényű épilési javaslatot.
Az útépítés
lerén lapaszlalhaló nehézségeken a közmunkavállság rendezésévei kiván segíteni. Legelsőrendű utak épilése folytán az államvasutak mintegy 20 millió pengő bevételtől etnek el és ezért szükséges, hogy azok, akik ezeket az utakat elsősorban hatznál-
épp ugy, mint a külföldön.
A blzoilság ezután az államvasutak és az üzemek költségvetését Is elfogadla és ezzel a kereskedelemügyi lárca költségvetésének lárgya-tását befejezte.
Szünet ufán a blzoilság az igazságügyi lárca költségvetésének tárgyalására téri át.
örffy Imre előadó Ismertette a lárca költségvetését, melynek összeállításánál a takarékosság elve érvényesüli.
ják, a költségekhez hozzájárulnak
EskUdisxélc, saftó/og, ctmnc..%xtla és ax Ügyvédi rendtartás
vájjon gondolatait szabadon terjesztheti e?
Az amnesztiáról
szólva kijelentelte a miniszter, hogy
kifogásolta az Intézmény
Farkas István
esküdtszék! hiányát.
Többek felszólalása után az elnök az általános vilát bezárta és Zsitvay Tibor Igazságügymlnlazler válaszolt a felszólalásokra. Kljelenlelte, hogy
az idő nem érkezett el arra, hogy az esküdtszék kérdésével foglalkozni lehessen.
Ami a sajtójog kérdéséi illeti, a fennálló egyes rendkívüli rende\\kezések nem alkalmasak arra, hogy a sajtószabadságot korlátozzák. Aki a bün-tetölörvénykönyvbe nem ütközik bele, annak nem kell aggodalmaskodnia,
a közeljövőben nem lát lehetőséget arra, hogy ujabb kétesebb körű gesztust tehessen a kormányzat. A mun-kásbizlosiió bíráskodásról a közeljövőben lörvényjavaslalot szándékozik a Ház elé terjeszteni. Április végén pontos kimutatásokat kap a töivény-kezés egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásáról, amikor Is a törvény hatásáról már hozzávetőleges képet lehet alkotni. Az ügyvédi kar nehéz helyzetére való tekintettel valóban
ZALAI KÖZLÖNY
i93a <pHiu ig
nem lehet elzárkózni az ügyvédi rendtartás reformja elöl.
A numerus clsususon kívül valószínűleg a dilurkáció kérdésével is ko molyan kell foglalkozni és mérlegelni kell, hogy amikor egyes nyugati államokban ez a kérdés törvényileg van szabályozvs, skkor nálunk nehéz viszonyok kózótt megálljunk-e az ügyvédi rendtartás régi jogegyenlősége alapján. Egyébként a közeljövőben összehívandó országos értekezlet fog az ügyvédi kérdéssel behatóan foglalkozni.
A sajtótörvény reformjára vonatkozólag Várnai Dániel azt a kijelentést telte, hogy a román lervezet a magyarról van készítve. Ezt s tervezetei nem szerezhette meg senki. Épp ezért az igsz-
Önként jelentkezeti a
Egy nemetdidi legény h
Kaposvár, áprtlla 9 Röviden jelentette a Zalai Közlöny, hogy a 8omogymegyei Somogylur községhez tartozó Visz pusztára Kuruc/ Oyörgy 48 éves földmiveshez visszatart dologkeiülö, kötekedő és kóborló természetű Oéza nevű 19 éves fia, aki már tobbizben hosszabb-rövidebb időre ellávozolt a szülői háztól. Mosl ls egy ilyen kóborlásáról tért vissza a husvéll ünnepek alkalmával, de nemsokára összeveszett apjával és haragosan eltávozott. Ku-rucz Oéza azonban nem ment mesz-szlre, mert tegnap este észrevétlenül visszaosont s a padlásról lehozott egy Jegyvert, amellyel lesbeáltt. Amikor apja az istállóból a házba tartott, közvetlen közelről három iövést adott le apjára, akit a golyók oly
ságflgyminlszler arra kérte Várnai Dánielt, jelölje meg azt a forrást, ahonnan állítását miritette.
A közjegyzői állások szaporítását nem helyesli. A közeljövőben meg akarja valósítani a
bűnügyi rendőrség megszervezéséi, hogy a klr. ügyészséggel lehetőleg egy épületben és ennek lehetőleg állandó felügyelete mellett működjék. A közeljövő -mondotta — az országgyűlés programjának tartja a polgári törvénykönyv letárgyalását
A miniszter felszólalása után a bizottság általánosságban és részleteiben ls elfogadta az igazságügyi tárca és az OPB költségvetését.
Pénteken a népjóléti és földművelésügyi tárca költségvetését tárgyalják.
8omogyturi apagyilkos
agyonverte ax édeeapjdl súlyosan megsebesilettek, hogy nemsokára meghalt. Kurucz Oéza elmenekült, de másnap reggel önként jelentkezett a csendőröknél, akik letartóztatták és beszállították a kaposvári törvényszék fogházába.
Ujabb apagyllkosság
Kaposvár, áprilla B Nemesdéd községben Kovácstvlcs János 70 éves gazdaember összeveszett fiával. A fiu apjára támadt, amiből verekedés keletkezett. A fiu dorongot ragadott s azzal akkorát ütött spja fejére, hogy összeesett; mire sz orvos megérkezett, meghalt A dorongütés oly erős volt, hogy az öregember koponyája beszakadt. A fiu elmenekült, de s csendőrök elfogták és beszállították a kapor-vári törvényszék fogházába.
A Sientgyörgyvárl-hegyra osütörtökfa este leégett Wolf László gazdálkodó présháza
A kár 2000 pengő — Nem tudják, mitől keletkezelt a tűz
Nagykanizsa, április 9 A nagykanizsai tűzoltók csütörtökön ette fél 8 óra tájban arra lettek figyelmesek, hogy a Szentgyörgyvá\'i hegy Irányában lüzlöl vereslik az ég alja. Bár nem kaplak semmiféle értesítést, mégis kivonullak Vecsera Antal lüzollóllszt vezetésével és a negyedik hegy gerincén sikerült is meglaiálnlok a tüzet.
A lelkiismeretüktől hajtott tűzoltók épp Ideiében érkeztek ki, mert Wolf László klskanlzsai gazdálkodó présháza már lángokban állott Épp akkor Bzakadt be hatalmas recsegés-ropogás kíséretében a présház égő tetőzete, amikor kiérkeztek a tűzoltók A gazdálkodó és családja kétségbeesetten, tétlenül nézték a lángok pusztítását, a tűzoltók szakszerű utasításai alapján azonban ók is hozzáláttak az oltási munkálatokhoz. Mintegy két és félórai megfeszített munka után sikerült eloltani a tüzet, ugy hogy a borkészlelet meg tudták menteni.
A kár meghaladja a 2000 pengőt, mert értét tes szőlőgazdaság! felszerelések pusztultak el a lángokban.
A nyomban megtartott tüzvizsgálat
nem ludta kideríteni a tűz keletkezésének lulajdonképenl okát. Wolf László előadta, hogy családjával egész nap kinn dolgozott a szőlló-ben, de nem gyújtottak tüzel a présházban. Ennek ellenére este 7 óra tájban amikor hazaindullak és alig leheltek 500 méternyire a szóllötól visszatekintve észrevették, hogy lángokban áll a présház teteje. Azonnal visszarohanlak, de lehetetlenek voltak a tűzzel szemben.
A nagykanizsai tűzoltók este pontban 11 órakor érkeztek vissza a laktanyába.
Megérkezett a
••CSEPEL\'*
ki* motorkerékpár.
A\'a P 498-— (plus költség) egj évi lefizetésre. — Készpénzfizetés esetén jelentős árengedmény.
„Cseiel" kerékpárok és varrígéfsk
állandóan nagy választékban raktáron.
„Csepel" Fölerakat
Fö-ut 13.
A nagykanizsai személyvonaton felvágta ereit éa a vonatból kiugrott egy gelaei leány
Súlyos sérüléseivel kórházba szállították — Szerdán este nagykanizsai barátnőjének sírva bejelentette, hogy öngyilkos lesz, mert Összeveszett hozzátartozóival
Nagykanizsa, április 9 Ma reggel rövid hlr érkezett Nagyksnizsárs, hogy s székesfehérvári vonslon egy nagykanizsai leányt a sínek mentén vérébe fagyva találtak Kihallgatása alkalmával csak snnylt tudott megmondsni, hogy Láng Teréznek hívják és Nagykanizsán lakik a Király Pál-utca 17. sz. slatt, azután elvesztette eszméletét. Saját lenyomozásunk slspján s fiatal leány véres tragédiájáról s következőkben van módunkban beszámolni : Lepsény után agy leány kiugrik a vonatból Csütörtökön reggel 5 óra tájban történt, hogy a Nagykanizsáról Budapestre Induló éjjeli személyvonst-ban, amikor az Lepsény állomását már elhagyta, az egyik másodosztályú fülkéből egy Jólöltözött fiatal leány, aki a szakaszban egyedül volt, hirtelen kinyitotta a kocsi ajtaját és azon kivetette magát. Az esés oly szerencsés volt, hogy, noha s köves vaspályára esett, mégis elkerülte a vonat kerekeit, ugy, hogy a zuzódd-sokon, belső sérüléseken és ütődése-ken kívül roncsolás nem érte. Csak egy hajszalon múlott, hogy a kéri kek közé nem került
Az egész esetet nem látta senki. Igy történhetett meg, hogy a vonat tovább robogott Székesfehérvár felé. A leány pedig eszméletlenni maradt a sínek mentén.
Csak később találtak reá s vasutasok, skik s vérében fetrengő leánynak első segítséget nyújtottak és Intézkedtek, hogy bevigyék őt a székes-fehérvárt kórházba.
Lepsényből csakhamar kijött a jegyző és a csendőrjárőr, akik a nyomozást a helyszínen lefolytatták. Megállapítási nyert, hogy a leány Nagykanizsán szerdán éjjel felült a budapesti személyvonatra, egy másodosztályú fülkébe. Jegye Budapestre szólott.
Ugylátszlk az öngyilkosság gondolatával ült fel s vonalra, meri megállapitlalolt, hogy a leány már a fülkében végezni akart magával. Zsebkésével felvágta karjain az ereket, de ugylátszlk a dolog nem sikerüli, vagy pedig figyelték az utasok és igy nem ludta befejezni szándékát Mikor látta, hogy igy nem lehel, kiugrott a vonatból, hogy a kerekek közé kerüljön. Azonban III sem voll szerencséje, mert a sínek mellé került.
Mikor a lepsényi csendőrök kihallgatták a székesfehérvári kórházba való szállítása előtt, azt mondotta nekik, hogy Láng Teréznek hivják, 24 éves, Nagykanizsán lakik a Király Pál-utca 17. szám alatt
és öngyilkossági szándékból vetette ki magát a vonatból. Mást nem akart elárulni tettének oka felöl. A székesfehérvári Szent Oyörgy kórházban az orvosok nyomban a műtőre telték. Megállapították, hogy dacára súlyos sérüléseinek és nagy vérveszteségének, sikerülni fog őt az életnek megmenteni. A lepsényi hatóságok a leány bemondása alapján értesítették .nagykanizsai hozzátartozón," azonban kiderült, hogy
Nagykanizsán a jelzett dm alatt nincsenek a leánynak hozzátartozói.
Van ugyan egy leánytestvére, de ez máshol lakik, ennek lakcímét nem sikerült megállapítani.
A Király Pálulca 17. szám alatt érdeklődtünk Láng Teréz felől. A ház Sípos Andor kereskedő tulajdonát képezi, akinél slkalmszásbsn van Fazekas Anna, az öngyilkos leány barátnője. Tehát nem hozzátartozói, hanem
barátrfoje lakik az általa megadott elm alatt
Ugylátszlk nem akarta Igazi lakhelyét, Illetve övéinek elmét megmondsni.
Fazekas Anna elmondotta, hogy szegény barátnö|e, a 24 éves Láng Teréz szerdán este még náls volt. Egy bőröndöt (rossz ómen f) hozott neki vissza. Nagyon lehangoltnak látszott Azt mondotta neki, hogy
nem érdemes élni. Mikor megkérdezte tőle, hogy miért olyan elkeseredett, elmondotta barátnőjének, hogy
otthon Összeveszett Övéivel. Hogy miért, azl már nem mondotta el, csak annyit hogy öngyilkosságot fog elkövetni. Persze a barátnője nem vette komolyan a szavalt Későbben s szegény leány sírásra fakadt, de persze arra nem gondolt senki, hogy öngyilkossági szándékát meg is fogja va\'ósitanl. Elmondotta még barátnőjének Láng Teréz, hogy vagy Budapesten, vagy Székesfehérváron Igyekszik elhelyezkedni.
Ebből is kitűnik, hogy a szegény leány már hosszabb Ideje foglalkozott sz öngyilkosság gondolatával.
Láng Teréz gelsel szülök gyermeke. Édesapja és nagyanyja él. Nagyon becsületes családból származik. Hogy valójában ml vitte végzetes tettére, nem sikerűit még meg-állapllani.
A nyomozásba a nagykanizsai rendőrség is belekapcsolódott, melyet a lepsényi ciendörség értesített a leány tragédiájáról.
Nagykanizsán Is megnyílik
május havában a közismert Kopstein butoráruház. Addig Is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunántulra elsőrangú mübulort
1931. áprilisit)
Kirándulás a Sörgyárba
A FOszerkereskedök Egyesülete tanulmányútja
Nagykanizsa, április 8
Résztvettünk már jónéhiny tanulmányi kiránduláson, de hangulatosabbat nem egyhamar tudunk előszedni emlékeink tárából, mint a csütörtök délutánit, amikor a Fűszer-kereskedők Egyesületének népes csoportját vitték ki autóbuszok és autók a nagykanizsai Sörgyár telepére. A tanulmányi kirándulás résztvevői között olt volt dr. Krátky István pol gármesler és dr. Hegyi Lsjos főjegyző Is.
A Sörgyárban Melzger István cégvezető és Schwab sörmester kalauzolták végig a csoportot a sörgyártás fázisalt képező munka és géptermeken, a cslráztató, szárító, cefrézö, slb. helyiségeken. Mindketten teljes szaktudással és vendégszerelettel magyarázták végig a gyárüzem sokféle emeletét, gépszerkezetét, kazánrendszerét, hűtőt, egészen a 2000 hektoliteres ászokpincéig. A kirándulás résztvevői valóban gazdagodlak ismeretékben ezen a tanulmányúton és megismerték a kanizsai, de sói a magyar gyáriparnak is egyik legpéldásabban vezetett, bár ezidő-szerlnt — sajnos — a trianoni Nagykanizsa csökkentett keretei közt dolgozó üzemét, egy olyan gyárüzemet, amelynek minden zegén-zugán meglátszik a szakértő, gondos, szinte lelkes vezetés és minden munkaposzton a munka és a munkás megbecsülése, a magyar gyáripar presztízsének és a fogyasztó piac minden igényének szem előtt tartása.
A gyár megtekintése után a Sörgyár vezetőlége Igazi magyaros ven dégszeretetlel a.ztalhoz Invitálta a tanulmányi kirándulás résztvevőit. Az improvizált fehéraszlaloknál csakhamar vidám hangulat tetőzte be a kellemes és oktató értékében módfelett hasznos délutánt Frledenlhal László, a Fűszer kereskedők Egyesületének agilis elnöke megköszönte a sörgyári vezetőségnek a szives kalauzolást és a figyelmes vendég tá tást. Dr. Krátky Llván polgármester a Sörgyárat, mint a kanizsai gyár-Ipar országos reprezentánsát köszöntötte. Végül Dornlnger Hugó ny. ezredes, a Sörgyár Igazgatója köszöntötte keresetlen, de szlvbőljöti sza vakkal a gyár vendégeit. Az ünneplésből bőven jutott a városszerte közkedvelt Melzger Pislának és Schwab sörmeslernek Is.
A Fflszcrkereskedök Egyesületének ez sz első lanulmányi kirándulása Ismeretek szerzésén kívül pár nagyon kellemes órát is szerzett a résztvevőknek.
Meghűlésnél rheumalikus fájdalmaknál:
Aspirin-
^^ tabletták.
Csak gyógy,,*,ti,b«n k.ph.lú.
Aspirin IsIülmulhsUllsn.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai törvényszék Keszthelyen tárgyalja a vlllanygyári hármas gyermek-tragédiát
A Muischenbacher-tanács három napra kiszállt Keszthelyre
Nagykanizsa, április 9 Annak Idején hosszabban be-számollunk. arról a megdöbbentő tragédiáról, ami a keszthelyi villanygyár mellelll vízmedencében történt, ahol három fürdőző diák halálát lelte a villanygyárból kiengedett gázok következtében. Az áldozatok közt volt a villanygyár mérnökének diák-fia is. A borzalmas tragédia akkor országosan nagy megdöbbenést vállotl kl. Slauber Richárd, a villanygyár vezető mérnöke ellen gondatlanság miatt indull meg az eljárás a három gyermek halála
miatt. A kir. ügyészség vádiratot is adott ki ellene. A törvényszék április 11 - re, szombatra tűzte ki a főtárgyalás! ebben az ügyben, amelyre számos tanút idézett be a bíróság, köztük a borzalmas véget ért diákok szüleit is. A főtárgyalás elnöke dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, mig a vádhatóságot vitéz Szlly Dezső kir. ügyész fogja képviselni.
Ezen kivül egyébb tárgyalások ls vannak a nagykanizsai bíróság három napos keszthelyi kiszállásának napirendjén.

Sikertelen betörési kísérlet történt a Zrínyi Miklós-utcai polgári fiúiskolában
Nagykanizsa, április P
Különös és eddig még érihetetlen betörési kisérlet ügyében nyomoz kedd reggel óla a nagykanizsai rendőrség. Somogyi Imre, a Zrínyiutcai polgári fiúiskola Igazgatója ugyanis feljelentést tett a rendörségen Ismeretlen tettes ellen, skl keddre virradóra behatolt a polgári Iskola épületébe és fel akarta törni az Igazgatói Iroda a|taját. Az ajtón lévő wertheim-zárat azonban nem tudta felnyitni és igy kénytelen volt eredménytelenül eltávozni.
A betörési kísérletet a polgári Iskola pedellusa vette észre. A pedellusnak ugyanis feltűnt, hogy több ajtó, amelyei ő hétfőn délután lezárt, nyitva áll l«y nyitva voll a polgári leányiskola Horthy Miklós-utcai ajtaja is, valamint az a kis válaszajtó, amely a polgári fiúiskola folyosóját összeköti a polgári lenyáiskola folyosójával.
Somogyi Igazgató feljelentésére nyomozást indított a rendőrség és a detektívek megállapították, hogy a betörő hitfőn, a kora délutáni órákban rejtőzhetett el a fiúiskola épületében. Valószínűleg a délután lolya-mán akart álkulcs segilségével behatolni az Igazgatói Irodába is, de nem tudott megbirkózni a zárral. Több szerszáma pedig nem lehetett, mert akkor felfeszitelte volna az ajlót
A betörő, amikor látta, hogy eredménytelen minden próbálkozása, ki akart surranni az épületből és mivel akkorra már minden ajlót zárva talált, kénytelen volt bevárni az estét. Ekkor már nem mert Ismét a fiúiskola kapuján távozni, hanem álkulccsal kinyitotta a leányok folyosójára vezető összeköti ajtóI és a Horthy Miklós-utcai kaput nyitotta fel álkulccsal. A sötétben azután észrevétlenül elhagyhatta az épületet.
A pedellus természetesen már csak azért sem vetle észre, hogy Idegen jár az épülelben, meit lakása lenn áll az udvaron, ugy hogy akárki feltűnés nélkül bejöhet, vagy távozhat az épületből.
A Zalai Közlöny munkatársa kérdést Intézett \'\'Somogyi Imre Igazgatóhoz, aki elmondotta, hogy bár van páncélszekrény az irodájában, de pénzt sohsem szokott benne tartani, mert a befizetett tandijakat azonnal felküldi a minisztériumba. Jelenleg véletlenül három szabadságon léM polgári Iskolai tanárnak a fizetése van a pénzszekrényben, de ez sem tesz ki löboet 5—600 pengőnél.
A rendőrség nem tartja kizártnak, hogy van valami összefüggés a Kelemen-féle füszerflzletbe történt betörés és a polgári iskolai betörési kisérlet között. Most ebben az irányban folyik a további nyomozás.
VuoaAk Eém lm*mrtóxtm-
f«Jolyituoáott s vádtanácshoz
Nagykanizsa, áprüs B
Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Vucsák Ede kiskanlzssi cipész, aki Munkácsi Lajos társaságában volt és ugyancsak (észt vett a rendőr elleni támadásban, a törvényszék vizsgálóblrája, dr. Almássy Qyula tegnap letartóztatásba helyezte halósági közeg elleni erőszak cimén. Vucsák ma bejelentette védőjéül dr. Hccfi Oszkár nagykanizsai ügyvédet, skl még a déli órákban benyújtotta felfolyamodását védence szabadlábrahelyezése érdekében a kir. törvényszék vádtanácsához. A felfolyamodás utal arra, hogy Vucsák nős, családos ember, akinek biztos egzisztenciája van és az előrelátható büntetése sem oly nagy, hogy szökésétől tartani lehessen és igy Vucsák szabadlábra helyezését kéri.
Értesülésünk szerint a nagykanizsai törvényszék vádtanácsa valószínűleg a pénteki nap folyamán fog dönteni Vucsák további sorsa felett.
— Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
SxivmOkSdés* Jobb
laaa, Utgal sjs. fodrabbak. yíniro-máu eaSkkra («s kOKaOMfl >!6i.«,-ladoltabb kort** Ionlo*. a (UtlBO-ta* fc*lto*si«Mdd« inUlt). b* meUSst * koffeint, uf? hosy
A,.«<|. t«ljt*. I*« kiváló. *.|r~ kiadd*. cuk a eokákn k annrt" íftalaus. *sa(UI«n ét 1s«Om kerf-f.lB van bsldla klvoava. Kóslol\'sm m.i mUdltval ■ *4lkOI. bofy ■>.[*,o**.Ml hon u Fuakiti fa mlodoyljao dlodnil Mik. ilaaUrt mlaJ.* n*M-r.mSI kapbaté <* kivin. kVtkiukbaa. uMo-mt dlkban la l« .iotfll|tk.
A Mag-kává valódi, Itgfloossabb tsabkává, mely kottelnmentsa — tskát ártstasailas.
A zalai iparosság
vasárnap nagygyűlést tart Nagykanizsán Nagykanizsa, április 9 A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége a testületekkel való megegyezés alap|án április 12-én vasárnap délután 3 órakor a nagykanizsai Ipartes\'űlet székházában nagygyűlést tart Bazsó József elnöklete alatt.
A nagygyűlésen részt vesznek az összes zalai ipartestületek kiküldöttjei, a nigyválasztmány és mindazok; akik a nagygyűlésen való megjelenésükéi bejelentették. A nagygyűlésen tehát ott lesz Zalamegye összes Iparossága, hogy az Iparosságot érdeklő összes kérdéseket ismét tárgyalas alá vegyék.
Érdekes a tárgysor egyik pontja, amely a munkanélküliséggel és a sürgősen megindítandó közmunkákkal fog foglalkoznL
Kiss Ernő a nagykanizsai állapotokat kívánja szóvá tenni és javaslatot benyújtani a .Mentsük meg Nagykanizsát" akcióra vonatkozólag.
Nagykanizsa Iparosságát az a komoly terv foglalkoztatja, hogy az eredetileg csak iparos monstre-kül-döttség gondolatát ugy valósítsák meg, hogy ne csak az iparosság, hanem az összes érdekeltségek vegyenek benne részt, hogy annál pregnánsabban adhassanak kifejezést a kormányéi \'ők előtt a zalai iparosság, kereskedők és vállalkozók súlyos és válságos helyzetének és a segítés sürgősségének.
Halálos oAIISvészat
Oyflr, április 9 Még az elmúlt évben történi Sümegen, hogy a leventék céllövészete alkalmával véletlenül agyonlőttek egy leventét. A zalaegerszegi törvényszék Lénárt József leventeoktstót, akinek felügyelete alatt történt a céllövészet, valamint azt a fiatalkorú leventét, aki leadta a halálos lövést, gondatlanságból szármszó emberölés miatt 2—2 hónapra fogházra ítélte. A győri Ítélőtábla most tárgyalta ezt az ügyet és a fiatalkorú tettes büntetését helybenhagyva, Lénárt büntetését egyhónapi fogházra szállította le. Az Ítélet jogerős.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 10.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 10, péntek
Hóm. katolikus: Bukiei. Protestáns:
Zsolt. Izraelita: Nlun hó 23 •
OyAgyaiertárl ájlell nolfálati I. bö vértig a Mtikly-Belus gyígyuertár
UMftrtf ajrttva reggel 6 6iítól e.u « órtlg (bttií, aaarda, pintek Miatta, kaddao effáac nap níknaí). Tel.: 1-11. Húsvét kél ünnepén délután zárva.
HA ELMEGYÜNK...
Csodán nyílnak akkor az egük, Ünnepié píron szint ölt a föld. Virág burjánzik, amerre Járunk, Sugárban fürdik mlndon göröngy
Haj, ezóp len — Jó lesz akkor nekünk! Hal. forró szivünk, Iázna fejünk I Huj, bua leventék, Iflu legények! Ml lesz majd akkor, Ita elmegyünk I
Vén, zsalus házban, öreg anyácskám Szorítsd szivedre ráncol kezed. Színtelen ajkad Imát dadogjon S hunyd le remegőn nedves szemed.
Jaj! ami lesz ma|d, ne tudjad soha!
— Valahol nagyot dörren az ég. Buladj Istenhez, édes anyácskáin I
— Házak, világok dóliifek maid öaaze... De te csak fogd meg az tfr kezét Neked, - ártatlan ■— ml bajod lehet? Téged az latén paláatja véd.
Nekünk már akkor nem leaz aermnlnkau:
— Vad nótát ordít üvornya-szánk;
— Qolyót szitálnak sápadt lejünkre
— Ea sírunk, sírunk: „édes anyánk!"
Te csak Imádkozz, le csak könyörögj I
— Pogány lesz akkor minden gyerek. — Bsdokel] értük, éd«t anyácskám!
— Apák sírjáért, öntik földiéért. Indul egy elszánt, rongyoa sereg.
Haji ml leaz akkori Csodára nyílnak Hetedhét-országon rémült szemek. Porladó tetvek dobbannak tijra Ahol a mélyben hősök lukszenek.
Hal. szép leaz, jó len akkor nektlnk I Haj, forró szivünk, égő azemünk! Ha] szép leventék! Iflu legényekI Mi leaz majd akkor, na elmegyünk!
_ Vülgyesl József
— A polgármester Itthon Dr. Krdtky István polgármester szerdán ette visszaérkezett budapesti hivatalos útjáról.
— A kórházi bizottság ülését technikai okok miatt csütörtök helyeit szombat délután 5 órára halasztották, amikor is a kórházigazgató észrevételeit a kórházi szabályrendeletre vonatkozólag szóbelileg fog|a előterjeszteni.
— Nagykanizsaiak kirándulása a Balatonra és Hévízre. N. Szabó Oyula Iró feledhetetlen szemináriumot tartott a Balatonról és Hévízről Nagykanizsán. A szines előadások nagy hálást váltottak kl. Egyik eredményük az, bogy erős mozgalom Indult meg, amely balatoni és hévízi kirándulást céloz. Egyik kirándulást pünkösdre, a másikat Péter és Pálra tervezik. Jelentkezni már most lehet a Meneljegylrodában. A 2—2 napos kirándulás költsége a jelentkezők számától függ. A kirándulásokat — felkérésre — N. Szabó vezeti, aki Idtünö ismerője hazánk nagy természeti kincsének.
— A városi könyvtárat holnap, szombaton délután 5 órakor nyílja meg dr. Krdtky Islván polgármester.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen köztekedhet.
— A polgármester a belügyminisztériumi értekezleten Dr.
Krdtky István polgármester a Váró-, sok Kongresszusának érlekezletén Nagykani;sa képviseletében részt vet\', amikor a városok háztartásának kérdését tárgyalták. A belügyminiszter ebben az ügyben április 14 re értekezletet hívott össze, amelyre Szeged, Pécs, Baja, Szombathely polgármesterei mellett dr. Krdtky István polgármester ls meghívást kapott. Krátky polgármester olt részletesen ki fogja fejteni a városok állásfoglalását a törvénytervezetre vonatkozólag.
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola növendékei tanáraik vezetése alall ma délután 3 órakor a Dunánlull Szeszgyárosok szeszgyárába tanulmányi kirándulásra mennek, ahol az újonnan érkezeit legújabb tlpusu gépeket fog|ák a növendékeknek bemutatni Vermes Béla gyárigazgató vezetése és magyarázatai mellett.
— A 150000 pengő kórházi segély megérkezett. Csütörtökön érkezeit meg a város polgármesteri hivatalához a pénzügyminiszter által kiutalt 150000 pengő segély, mint a 200.000 pengős segélynek második részlete. A kórházépilkezések ügyében a polgármester — értesüléseink szerint — még a mai nap folyamán fog dönlenl.
— Perzsamlnlás plüs ágyelök rojttal 5 60 P-ért SchOtznél.
— A zsidó húsvét véget ért.
Csütörtökön ért véget izraelita polgártársaink nyolc napos húsvéti\'ünnepe. Ebből 8z alkalomból Winkter Ernő dr. főrabbi ünnepi istentiszteletet tartott délelölt 10 órakor, mig Abramovtcs Márk főkántor alkalmi zsoltárokat adott elő.
— M\'wrlöa hír. A Mtaazlóaház tőnök nője ezúton értesíti a Szervezet hölgyeit éa uz érdeklődőket, hogy a Szervezet tagiryüléaén elhatározotTkonterrn-ciák minden hónap második éa negyedik péntekén lesznok. Az ehtó konferencia ma, UL\'ntoken a Arakor kezdődik a Mlsszlósházban. Mindenkit nagy szeretettel vár a FinOknt
— A május 3 Ikl dalosnap ügyében csütörtökön délután 6 órakor értekezlet volt a városházán dr. Krdtky István polgármester, a daloskerület elnökének elnöklésével. Elhatározták, hogy a központilag megszabott össz karokat az összes kanizsai dalárdák Vannay János, a daloskerület karnagya vezetésével be fog|ík tanulni 8 ezekből a dalosnapot megrendezni. Az első próba április 18 ári este 8 órakor lesz a Polgári Egyletben.
— Divatos nyárlruhák már 3-20 P-től Schütznél.
— N. Szabó Oyula Zalai Alma nachja Igen komoly tartalmi ital jelenik meg. Megismer eti az o\'vasót a Balaton történelével, Zil.i régészeti, természeti kincseivei, D Izala népköltészetével, a zalai várak történetével, a zalai .millió midár országával", a zalai Balalonparllal (irta: Malalinszky Ferenc), a Kls-faludyakkal, Ooldmarkk\'al, Virág Benedekkel, a hévízi csudató történetével, Qöcsejjel, értékes nagykanizsai, zalaegerszegi, pacsal, csesitregl, alsó-páhoki slb. slb. történeti vonatkozású tanulmánnyal. Ezeken kivül számos értékes zalai tanulmány teszi becsessé a fáradhatatlan N. Szabó Oyula hézagpótló müvét. Végre lesz egy müvünk, amelyből tanlthat|uk éa megtanulhatjuk a Balatont, a zalai várakai, kincseket stb. stb. A kétkötetes munka ára 8 pengő. Megrendelhető a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Is.
Megindult a balatoni körül kiépítése
A balatoni körút hatalmas forgalma arra Indította a kereskedelemügyi minisztériumot, hogy a körutat a nagy használatnak megfelelően átépítse és modernizálja. — A körutat Siófoktól Keszthelyig 6 méter szélesre kiépítik és az egész utat bitumenes felületű kezeléssel látják el. A munka közel 2 évig fog tartant. Az ulálépltésl Siófoknál kezdik meg.
— A Magántisztviselők Egyesületében Kelemen Ferenc bankigazgató, az Egyesület elnökének előadása a kaszinói koncert miatt nem szombaton, hanem kedden, folyó hó 14-én este fél 9 órakor lesz.
— Műkedvelő előadás az Oltáregyletben. Április 12-én délután 5 órai kezdetlel az Oltáregylet műsoros előadást rendez a plébánia fehértermében. Az ünnepély keretében P. Jámbor András egyesflteli Igazgató előadási tart Pádua—Assisi —római zarándokúéiról. A műsoron egyébként két kacagtató vígjáték és énekszámok szerepelnek. Jegyek már most válthatók Pelermann József virágkereskedésében.
— Schfltz kabát divatos, ízléses, olcsó.
— Utazási kedva\'mény. A I)SzA Igazgatósága a Népszövetségi Ligák Nemzetközi Uniója (Illetve Mngyar KUlügyl Társaság) részére Budapesten májua hó 22 28-iku között tartandó nagygyüléaa alkalmával 38 százalékos monetdljked-vezményt engedélyezett. Az odautazás május 19—28-án tehető még. a visszautazd pedig május 22—31-ike között tehető mog. Az állomásfőnök.
CiflirAlAin V Az ulonnsn kezdődő osatálysorejéték
rlilIrtSStSm I április hó 17-20. húzására
Milhoffer Kálmán fseiárusitó
ajánlja közismert szsranoiaszámalt,
HátmiUlihátuázazar pengft kerül kisorsolásra és lesz kéexpénzben kifizetve. Főnyeremény szerencsés cselben 500.000 pengő is lehel. Minden második sorsjegy nyeri
Sor.jegy.k sor.Jegyirodámban, Caengery-ut 7. sz. tRapoch híz) t, lakásomon, Zrínyi Miklós utca 40 s>ám alatt kaphatók.
Sorsjegyek ára i Egész >4 P, léi 12 P, negyed S P, nyolcad 3 P.
Dr. Fritz JóxMf
nyűg. MraSayuékl alaSk állapot, kielégíts
Nagykanizsa, április 9
A nagykanizsai postapalota elöli történt autógázolás ügyében a polgári hatóságok befejezték a vizsgálatot és az Ugy aktáit átadták a katonai hatóságoknak, amelyek a továbbiakban Intézkednek. Máris megállapítást nyeri, hogy kövesdi Boér Viktor tüzérszázadosl semmiféle gondatlanság nem terheli.
Dr. Frltz József nyűg. törvényszéki elnök — értesülésünk szerint — a Javulás utján van. Ma már feleségével hosszabban beszélgetett és maga Is azt mondotta, hogy jobban érzi magát. Amennyiben a belső vérzés folytán nem állanak elő komplikációk, ugy az orvosok fellétlenül bíznak az Idős ur éleiének megmentésében.
— A löldmOve\'ésDgyi miniszter köszönete az uj keszthelyi alapítványért. A földművelésügyi miniszter alsómalatini Malalinszky Ferenc m. kir. gazdasági főtanácsos, felsőházi tag és felesége: nagymádl és várbogyai Bogyay Jolán keszthelyi lakosoknak a keszthelyi m. kir, gazdasági akadémián fiuk emlékére létesített 4000 pengő ösztöndíj alapítványáért köszönetét fejezte ki.
— Bécsi Onnepl Hetek 1931-ben. Az idei Bécsi Onnepl Helek halárideje junius 7-től 21-ig terjed. A programban szerepcinek nagy ünnepélyes zenei előadások, ünnepi operai kátékok, premierek és a színházakban különféle darabok uj rendezésben, sportmutatványok és világítási Ünnepélyek. Az Ünnepi helek résztvevői messzemenő utazási kedvezményekben részesülnek.
— Hamis egy pengős Letenyén. Néhány nappal ezelőtt hrmh egy-pengösl szolgáltattak be a letenyel csendörségnek. A hamis pengős egészen kezdetleges példány, melynek terjesztői ellen megindította az eljárási a csendőrség.
— Tiz pengő helyett tízezret követelt a postán. Zalaegerszegről Jelentik: Kálmán István rábakovácsi napszámo3 a címére érkezett 10 pengő helyett tízezer pengői követelt Farkas Ilona kenyeri postamesternőtől, aki az erőszakos fellépésű emberrel szemben a csendőrség védelméhez fordult. A csendőrség megindította Kálmán István ellen a bűnvádi eljárási.
Ha
avanyti s bort, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legaavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
RUBIN
Király-utca 21.
1931. április 10
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
DMCJVK
Nagykanizss, április 9 A tavaszi fordulóban pompásan szereplő NTE az egyik bajnokaspiránst, a KAC-ot már megverte. Vasárnap a másik bajnokjelöltre, a DVAC-ra kerülhet a sor...
Nemcsak Nagykanizsa, de az egész kerület Bportközönségének figyelme erre a mérkőzésre Irányul. Mert ha Ismét győz sz NTE, akkor bizonyságát adta, hogy a tavasszal aratott három szép győzelme nem szerencse, vagy pillanatnyi fellángolás eredménye volt csak és aztán a bajnokság sincs még lefu va...
Egész reálisan lehet számítani az NTE győzelmére. A DVAC-cal szemben még Pécseit is rendszerint sikeresen szokott szerepelni az NTE, a mostani meccs pedig Nagykanizsán lesz. A honi pálya igen nagy előny, különösen, ha a csapat amúgy Is jó formában van. Az NTrf formája pedig felfelé Ivei. Ezt bizonyította a legjobb ifjúsági csapat ellen eléri húsvéti 6: l-es trénlngeredmény is, különösen pedig a játékosok nagyszerű mozgása.
Nagy meccs lesz vssárnap s sz előjelekből Ítélve, hosszú Idő ulán végre — nagyközönség is.
ASINOERAARRÓGÉPEK MÉ«A1LEO<IOBBAK I
Lóverseny és lovasmérközés
A .Pécsi Lóversenyegyesület" a m. klr. pécsi 4 hovéd vegyesdandár közreműködésével f. évi mlting jét májút hó 14 lói 17 élg tartja meg, mely alkalomból vágtató- és ügetöversenyeket és országos lovasmérkőzést rendez.
Ezeken a lovas teljesítéseken kívül a. leventehad és a kisgazdák részére is Ir ki futó- és haltóversenyeket.
A versenyek és [ovasvetéíkedések keretén belül Pécs városa közönségének egy poloverseny, egy dlj-najlás- és akadályhajtásból álló hajlóverseny, továbbá egy jeu de barre, egy karusszel és egy ókori római blgahajlás érdekfeszítő és látványos lovasprodukcióiban Is lesz része.
Az országos jellegű sporlünnep-ség során a következő versenyeket és mérkőzéseket fogják lefutni: Galoppversenyek:
Slkverseny handlcap Dij: 900 P. Távolság: 1600 m.
Baranyamegyei gátverseny. Dij: 900 pengő. Távolság: 2400 m.
Buksi akadályverseny. Dij: 700 P. Távolság: 4000 m.
Dunántull gátverseny. Dij: 3 tiszteletdíj. Távolság: 3200 m.
Sikverseny. Dij: 900 pengő. Távolság: 1600 m.
Pécsi nagy akadályverseny. Dij: 900 pengő. Távolság: 4000 m.
Hadseregi gálverseny. Dij: 900 P. Távolság: 2400 m.
Katonatiszti akadályverseny. Dij: 3 tiszteletdij. Távolság: 4000 m.
Leventék és kisgazdák sikversenye. Dij: 115 pengő. Távolság: 1200 m.
Ügetöversenyek:
Kellesfogalu verseny urkocslsok részére. Dij: 3 liszteletdij. Alaptávolság: 4000 in.
Jeszenszky Ferenc emlékverseny urkocsisok részére. Dij: vándordíj és 2 tiszteletdij. Távolság: 20 km.
Kettesfogatu verseny hölgyek ré-Dij: 3 liszteletdij. Távolság:
Lovasmirkózisek:
Könnyű díjlovaglás. Dij: 800 P és a honvédelmi miniszter tiszteletdija.
Nyeretlen lovak díjugratása. Dij: 600 pengő és egy liszteletdij.
Difugralás „A" kategória. Han-dicap. Dij: 800 pengő és egy tiszteletdij.
Kezdőlovak díjugratása Dij: 500 pengő és egy tiszteletdij.
Militiry .A" Kategória. Dij: 800 pengő és egy tiszteletdij.
Jeu de barre. Dij: 3 tiszteletdij.
Felhívás a nagykanizsai álatlulaldonosokhoz
A práteri legelőnek a Békásló melletti városi területtel való kicserélése érdekében a békástói helyszíni szemlére az érdeklődők az esetleges észrevételek meglétele céljából folyó hó 10 én 8 órára a Békásló mellé hivattak meg.
Ezalkalommal felhívom mindazon állattartó kisbirtokosokat, kikel a legelőcsere érdekel és ezen ügyben bármilyen észrevételt kívánnak lenni, hogy április hó 11 • én, szombaton reggel 8 órakor a nagykanizsai városháza erdöhivatalában jelenjenek meg, hogy az esetleges észrevételeiket jegyzőkönyvbe foglalhassam Későbbi észrevételek nem lesznek figyelembe véve. Dr. Vass Zoltán, gaid. felügyelő.
Április l9-én lesz a Fü szer-kereskedők taggyűlése
A Nagykanizsai Füszerkereskedők Egyesülete szerdán este élénk érdeklődéssel kisért választmányi ülést tartott Frledenlhal László elnökiele alalt.
Az Egyesület elhatározta, hogy
Díjlovaglás altisztek és tisztesek részérc. Dij: 150 pengő és egy emléktárgy.
Kettős fogatok hajtása (összetelt verseny). Dij: tiszteletdíjak.
A mérkőzésekre a MLEOSZ lov. szabályzata Irányadó. Részletes felvilágosítást ad a versenyiroda (Pécs Litlkegyár). __
(A Somogyzalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület) április 15-re hirdetett közgyűlését április 22-re halasztotta
erőteljes mozgalmat indít az összes nagykanizsai kereskedők beszervezésére, épp ezért Frledenlhal elnök megnyíló szavaiban arra kérte a jelenvolt kereskedőket, fejtsenek ki minél nagyobb propagandái az április 19 én megtartandó taggyűlés érdekében, hogy ezen minél nagyobb számban jelenjenek meg a nagykanizsai kereskedők.
Sok panasz merült fel a kereskedik körében a postai átutalások kö-ru\'ményessége és drágasága miatt, épp ezért a választmány elhatározta, hogy az Egyesület nevében felhívást Intéz a gyárosokhoz és nagykereskedőkhöz, hogy a Nemzeti Banknál, vagy más nagyobb pénzintézetnél nyissanak folyószámlát, llymódon ezek uljín történnének a pénzátutalások, ami gyorsabb lenne és nem keiűlne sokba sem.
A választmány ezután elhatározta, hogz a Nagykanizsai Füszerkereskedők Egyesülete április 19-én taggyűlésre hivja össze az érdekelteket, melynek tárgysorozata a következő lesz: I. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. .A cukoripar fejlődése Magyarországon napjainkig", Irta és felolvassa Gold Ignác. 4. Esetleges indítványok.
Ciikorrépatermalft gazdák figyelmébe
A Cukorrépatermelők Országos Szövetsége mindazoknak a cukor-répatermelö gazdáknak, akik 1930-ban valamely cukorgyárnak cukorrépát termeltek és szállítottak és akik 1931-ben is részt kívánnak venni a termelésben — ezulon is nyomatékosan felhív) i figyelmét arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb folyó évi április hó 15-éig ajánlott levélben kifejezetten közöljék a cukorgyárral azt, hogy 1Ö31. évre nézve a cukorrépatermelési szerződés megkötésére Igényt tartanak. Az 1931. évi szerződés megkötésére .ajánlott levélben és kellő időben való igényfentartás elmulasztása azzal a következménnyel járhat, hogy a cukorgyár a szerződés megkötését és a cukorrépa átvételét megtagadhatja. Azok a gazdák, akik 1930-ban cákorrépát termeltek és a folyó évben magot a gyártól még nem kaptak volna, az előbbi ajánlott levélben történő közlés alkalmával a mag megküldésére is hívják fel az illetékes gyár figyelmét.
Hasonlóképen Jelentsék be termelési igényüket ajánlott levélben az illetékes gyárnak azok a gazdák Is, akik 1930-ban ugyan cukorrépát nem termeltek, de azóta oly gazdaságot vettek át egészben vagy részben, amelyen 1930-ban cukorrépatermelés folyt.
Az 1931. évre szóló cukorrépatermelési szerződés szövegét, valamint a megállapodásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat a .Köztelek" húsvéti száma közli.
Falhiváe napraforgómag termeléséra
A kamaia a homokterületek jobb értékesítési lehetőségeit kutatva, a napraforgómag termelésének jelentőségére hivja fel a körzetéhez tartozó gazdaközönséget. Fenti termelés megfelelő értékesítése érdekében kapcsolatot kerestünk a Hutter és Lever R T. olajgyár vezetőségével és a folytatott tárgyalásaink alapján a következő megállapodásokra jutottunk:
A gyár hajlandó az általa díjmentesen, szállítási költség felszámítása nélkül, adolt napraforgó vetőmag termését átvenni, a tőzsdei ár figyelembe vételével. A termés átvételének határideje november hó 1-től december 15-ig terjed. A termelők által szállítóit napraforgómag ára nem a leszállítás napján jegyzett árhoz van kötve, hanem az október 15-töl december 15-ig jegyzeit budapesti tőzsdei átlag áron lesz elszámolva. A leszállításkor az ár 75«/o-a nyer kiegyenlítést, mig a végleges elszámolás december hó végén fog megtörténni. Megjegyzendő, hogy a feladásnál a vasúti szállítási dijat és a mérlegelés költségét a termelő fizeti.
Tekiniettel arra, hogy a napraforgó a silányabb homokföldeken is termelhető, különösen ilyen vidékekre ajánljuk a rozstermelés csökkentésére a termelés felkarolását. A termelésre vonatkozó részletes útmutatást, valamint az érdeklődő gazdaságoknak szerződési űrlapot a kamara díjmentesen küld.
Megjegyezzük a termelés rentabilitása szempontjából, hogy 6—8 q napraforgómag számítható 1 kat. hold területen, ha azt egy méteres négyzetes kötésben vetik. Tájékozásul közöljük, hogy a mult évi árak október—december havában 14—15
Mü Köszörűs éi kósmüves Üzletemet
1931. május i-én Iigykaalisa, Horthy Uklói- (laxlaoiy) «t 3. alá a postaépűlettal szemben
i volt Juiit-féls látszerész txletks kslyexss áL
összes raktáromon levő kiváló finom bel- és külfö di acéláruimai az üzlet áthelyezéséig leltári áron adom el.
BOZZAY ISTVÁN
j«32 makőaiSrfli
NAGYKANIZSA, SUGAlt-UT 9. SZ.
KÖZGAZDASÁG
Már ebben a hónapban megkezdik az olcsó mezőgazdasági iparcikkek árusítását
Minden járási székhelyen les* egy elosztó üzlet
Több alkalommal megemlékeztünk már az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarának arról a tervéről, amely szerint a Kamara olcsó mezőgazdasági iparcikkekkel akarja ellátni a gazdaközönségel. Bír aj érdekelt keresk-.dők erélyes mozgalmat Indítottak ennek a tervnek megakadályozására, azonban ugy látszik eredménytelenül, mert a Kamara terve máris a komoly megvalósulás stádiumába jutott.
Érltsülésünk szerint minden Járási székhelyen lesz egy eloszló üzlet, melynek a cégtáblájln a következő felirat fog állani: Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara üzemanyag
elosztó helye. Ezek az üzletek a Ka marálól kapják meg sz árul, amit a Kamara által meghatározott áron szabad eladniok a gazdáknak.
Ezekkel az eloszló üzletekkel értesülésünk szerint a Kamara máris megkötötte a szerződést. Nagykanizsán Is lesz egy Ilyen elosztó-hely.
A Kamarájiak ezzel az akcióval az a célja, hogy lehetőleg kiegyenlíteni Igyekezzék az Iparcikkek és a mezőgazdasági termények kOzött mutatkozó nagy árkülönbözetet. Ezeket az olcsó iparcikkeket rövidesen forgalomba akarják hozni, ugy, hogy már április u\'olsó napjaiban megkezdődik az árusllás.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. április 10.
pengő köfül mozogtak q-ként.
Fentieket, mint előzetes értesítést közöljük a gazdaközönséggel, annak ismétlése mellett, hogy az érdeklődőknek részletes tájékozást adunk.
(—) Kényszeregyezség, ö v
Schwarzenberg Ignácné és Társa nagykanizsai textil-cég ellen megindult a csődönklvüli kényszeregyezségi eljárás. Passzívák 103.000, aktívák 75.000 pengő.
(—) Ausztria megtiltotta a ser tésbevitelt Zalamegyéből. Az osztrák földművelési minisztérium hivatalos hirdetményt telt közzé, mely szerint a sertésbevitelt Magyarország több vármegyéjéből, a ssrtésvész elterjedése miatt, betiltja. A hirdetmény szerint tilos a bevitel Zalamegye kesz helyi, nagykanizsai, p3-«ai, zalaegerszegi és zalasrentgrőil lárásaiból, Vas, Veszprém, Fehér és Komárom megyékből. A rendelet április 7-én lépett életbe.
Mriokl zárlat
Parii 10-30VI, l n ZrJWa, N»»>on áld 10. 72-22VI, Mli n. JI-17VS,
1*>>6 57 10 Amamrdam 209 10. ífltr 123 06, Wien 72 98 «o«a 3-Í6, Prt. r. I5\'3 »a, kVM \'8 15, Budapwt ••\'■B Balgrid 9I2H1S, InkUM. J-09.
Teraéayléuáe
Som tszv. — flll . <tt. — fW. is a rozs 20 flll emelkedett
Buu tlszav. 77-ti 16 55- 15 65 78-a., 15-70-IS 80, 79-es 15 60 1625. BO^a 1600—1640, d.nánt 77-aa 15 35-15 45, 75-u 15ÍO-I5 50. 79-as 15 70-15 90, 80-aa 1580 1595 Rma 1240- 3 60 tak árpa 18 00 . 3 25, aörárpa 18 75 19 50, uh 20 00 20-25, \'rnigari ti 14 S0
15-00, dunántul\'\'370- 13 85, rapct—•-
-■—, korpa 12 70 12-50
k kiástestl tftzsde áevtu-jegygise
VALUTÁK
L r-f0-27-95 ih. 79-50-79 90 k. \'e-89- 701 Dán k. 153 00-153-61 \' Dinár iOOl-rO-OO Dollár 670 7IM73-70 Francia I. n lí-n 55 HolL 729-30 730-30 Lengye; 6V95-64 3S Leu 3-38 > !2 Uva 4I2-4 8 Lba 29 90-10-20 Márlu 120 20-136 80 I Norvégl?3 10-I5S7Q | Peseta —1-—- --— Idilli. 80-35 80-75 !
Svájci 1.11010 .10 50
■véd V 153-20 153-80 Zírlch 11033 110 63
DBVIZAK
129 60 230-30 balarád io-t.6 0 09 f«Sa 116 40 136 80 Brtaszel 7V-65-79 90 Bukarest 3 40 42 Kaptam. 138-15 <o365 Loedc* T, 82 T W Madrid 61 80 64 80 Milano 29-97 30 07 Newyor 572 60 74 20 Ottlo 153 20 .5310 Pária 22 39-2. 46 16 96-17-01 4-13-4-17 153 30-151-70 04 15-64-35 8( "48-Ö.--73
Varsó Wlan
Megbízható és nagyon Jó csiraképességü
főzelék-éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymak éi gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(SjuperloBztát, Thornas-sallak, Mésznil rögén, Kállaó, Mészsalétrom, Callel salétrom, atb. atb.)
különféle
gylimölcsfa permetezőszerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
atb. atb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és uövény-
védószerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telelőn 13a
gertésváiár
Falhattál 2874, aladallan 567 — Slsó-rsndtt 1-20-1-22 azadtH -22-1-25, aiadelt Iröaáp 1-16—1*18, kSonyí 1-06-1-10, I-a« endt Orag 1*10—1*12, ll-od rendű örea 1-02-1-06 angol Büldő 1*05-1-15. szalon-\'--agyban 1-21-0-00, aaü 1-45 0 00, hu 1 áJ-i-76 szalonnás lálaartés 1*40-1-54.
Elaája: OéltálaJ Hyoaáa ét Li)kii4é Vállalat, linkuluii
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latsnirbaa telelőn r Nagyksntzsa 7fi. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróblroetíses dlla 10 azí-lg 80 t-lld", Minüea lo-rabbl szó dija » tfit. Vasár fa Ünnepnap 10 Szóig fillér, tnlnuea
további ató dl|a • flll. Szerdán és pfn-lekta 10 szóig (Kiér, írundrn lovát-bl azó dija • ltu. Címszó s minden vanta. gsnb belliből illó szó kit arónak azáintt-Utlk. Állást keresőknek JOsrc engedmény. Hlrdatisak • («t) paaq* !<•»••■ alul a faltslt|M lilafraláa, ■aáailáaáa .lk.r«U». wáq.M allra llzaliaMk
Ela4« Csengery utes 18. alatt 724 □ 51 telek. 9:2
Hllnak »lUy«\'«iába I Értealletn az Igen tisztelt hölgyekel, hogy a napokban Bécsbe u\'azom bevásárolni. Srerelném, ha elózóleg üzletemben lelkeresnének, hogy tudnám, kinek mire van azllkaége. — Brónyalné kslipOzlete, Horthy Miklós ut 6.
■anbl\'hatá, fóznl tudó mindenest keresek. Jelentkezni Klalalndy u. 20. 1674
Alig hssaaáll csukott modern Ní h autó olcaón eladó. Telefon 167. Kauhnann Manónál.___1<66
Ilnaaatt a szentgyórgyvárt kápolnától a vaautl hídig egy ezQit Omega óra ,S. I- 19C0" monogrammal. Meptalfló Illó
Iutalom ellenében adja le lapunk kladó-ilvatalában. 1640
Két utóéra nyíló aaáf, Maisra, aarkattia löldazlnles 4 Irobá. aarok-lakáa, lUtdófzoba, cselédszoba, előszoba áa Oiazea mellékhelyiségekkel Caaaa«T-at ST\'a. uáaa káltaa ná|aa l-ra klaaté. Bóvíbb leMtágositáaaal uolgál a hásm\'aler. 1571
Magféléket
Hiraoh é» Szegő
magűzletében legjobban vásárolhat
Sa|tt terméaü kllünö AaUa Haling
boraimat llterenklnt 52 Iliiéiért hímé-rem. Orosz Samu, Sugár ut 41/B. 1401
Mli.denlajta lókooalk készítését éa Javítását vállalom. Bazaó Sándor. 617
■ salam 4 azobáa, tardóazobás 1 eme-leU lakás Erzsébet-tér 18 azámu házban május l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halpben ügyvéd Irodáiéban. 1501
l>*axkBIoaáat bekebelezés™ minden összegben a legelőnyösebben í» leggyor-zabban lotyóslltat itoxél laaés pénz-kölcaönközvetltö Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2. szám. 881
Uieal bútorozol! izoba lurdóíz ba használattal 1, eaetleg 2 ur téliére tpr. 15 re kta*« Sugár ut 34. 1*0\'
Piac kUxalébsn, forgatmaa- útvonalon, 16 éve fennálló lauerllzlel berendezéssel együtt szonnsl átadó Clm a kiadóban,_____1312
Ksaifartaa S •aobás uleat lakáa éa 2 axobáa udvail la .áa Csengery ut 57 alatt kiadó. Bővebbet ugyanott Póc< Islvánné. 1592
Egy Jólorgalmu kovAoamUhaly kl-adó — Király utca 2. (Báiány vendéglő) Ohldy. 1648
Kéfassbéa uteal, előazobás lakás kertre néző üvegverandávat májul elsejére kiadó. Hodoal, Királyi Pál-utca 3. 1611
Tlz darab Itoto-Uland kakas gyó
nyörü, garantált fal\'lazta, kiállítási darabók. 8 pcnqóert eladók. Mogyoróssy, Borifa. 1668
2 darab jókarban levő aató eladó. — Kaulmann károly. 1669
Jókartan levő alasnóólat nirgvátelrc keresek, két-háiom nagyobb disznó részére. Clm a kiadóban. 1672
László Lajos és Gynla hentesárugyára I
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Henteaárugyártmányal a budapeaü éa a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kltüniotiítvc, most aaagkaalmsáa *llaa«éaa frlaaaa, nagy választékban kaphatók:
TeuíscQ Gusxtáv Slpoa Andor Muaszel éa FrtedeníOal
esemegekereakedéaében a következő árakon:
10 dkg. finom felvágott ...............
10 dkg. oeemege disznósajt ............
10 dkg. pAriel 10 dkg. krakól
10 dkg. veronai ........................
10 dkg. ffiatAlt omlós reggeli szalonna ... 10 dkg. paprlkAa szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. osesaUkrhuS) kiváló finom............
10 dkg. gyégytoaka, prágai módra, kiválóan finom
10 dkg gépsonka .....................
10 dkg. rollaonka .....................
10 dkg. kolozswSri húsos saslonna ......
10 dkg. szárai osarkéai kolbász.........
1 pár nagy báoai vlratll............ ......
48 fillér 88 fillér 30 fillér 82 fillér B2 fillér 88 fillér 80 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér
ápolás, varrás^*,.
^fwkuzietmi
liOTIiiaSi riókUlete: fö nt l.
Legnaggobb■
Legoloaóbb I
harisnya, keiztytl, cilpke, aaallag, gombok, caatlok lib. divaldolj okban
KAUFMANN KAROLT.
Irta: Horváth E. János ny. lak. Igazgató, lil-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara 1*— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Pk. 78/931. az 1931. vgntól 78. íz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Etek Mór nagykanizsai ügyvéd által képvlaelt Németh Józaef javára 333 P 20 I. lóké éa több kAeteléa járulékai etejé
nagykanizsai ktr. Járási íróság 1930 évi 7884/2. sz végzésével elrendelt kteléglléal végrehajtás folytán végrehajtáal szenvedőtől 1931. Január hó 21 én lefoglalt 7380 P-re becsült Ingóaágokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti saámu végzésével aa ár-veréa elrendeltetvén, annak az 1906. évi XU. L-e 20 §-a alapján aa alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tünó más foglsltst k Jsvára Is az árverés megtartását elrendelem, de esak arra as esetre, hs kielégítést Joguk ma Is lennlll éa ha ellenük halasztó hatályú Igényiemet lolyanialba nlnca, végrehaj-tilt szenvedő lakásán Zalalurot községben 152. házszám alatt a fizetett összeg levonásával leendő megtartáaára határidőéi 1931. április hó 14-lk napjának délután 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bor, hordó, prés, 15, tehén s egyéb IngAaagokat a legtöbbet ígérőnek kész pénzfizetés melleit, esetleg beesáron alul la el logom adni még akkoi la, ha a bejelentő lét a helyszínén nem Jelennék meg, ba csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi március hó 18 án.
Elek László s. k.
Ur. btr. végrehalló, i»7 mint blr-aágl kiküldött-
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállatok.
Oallérok 10 és 12 fillér. OyOjtóteiep: Horthy Mlklós-ut a Gyártelep: Hunyadl-U. 19.
HiÉiiei a Zalai MmM.
2-féle kerékpáros van: aki állandóan M l|"nál vásArol
és aki U|P*|||Hl.nál fog vásárolni
mert ftj| Ql lill-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Prima kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
Kerékpirgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. \'\' Möszerész-mühelyünk olcsón és pontosan javit.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
Nyomatott t Mlzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető • Zalai Károly.)
71. évfolyam 81. szám
Nagykanizsa, 1931. április 11, szombat
Ara 14 Ml*\'
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesitóse*: nappsi Sugir-ut 2, éjjel Póul 5.
Kladótilvstal: Fjul 5. uim. Ksssthelyl fldkklxIóhlvUil: Kossuth-utes 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóftictiil ira : tgy lióia » pcnaó SO fUUt.
A kereskedelmi tárca
A politikai élet legnagyobb eseménye volt mindig a költségvetés tárgyalása. Ekkor méretik meg, hogy sz állam meddig terjeszkedhet pénzügyileg s a költségvetés tételei a nemzell ieljesitökép :sség hőmérőjében a higany oszlopát jelenlik.
Ha valamikor fontos volt a költségvetés tételeinek alapos szemügyre vétele, akkor ma különösen elmondhatjuk. Minden garattal takarékoskodni kell, viszont nem mehetünk el ezen a téren sem a végletekig, mert a túlzott takarékoskodás különösen ma, amikor szociális problémák kielégítése szerepel államélelünkben programként, nem zárkózhatunk el olyan beruházások megtétele elől, amelyek ezer és ezer ember számára hlvalot\'ak a kenyeret biztosítani.
Az 1931/32. évi költségvetés bizottsági tárgyalásának első tétele a kereskedelmi tárca költségvetése. Az ellenzék részéről sokszor hangzóit el már az a támadás, hogy a kormánynak nincsen céltudatos gazdasági programja. Erre a vádra frappáns választ ad a kereskedelemügyi tárca mult évi és ezldel költségvetése, melyből fia valaki nem tudja kiolvasni a szélesebbkörü koncepciót, az igszán ne a kormánynál tegyen re-krimlnációkai. Bud János kereskedelemügyi miniszter a vita során gazdasági életünket belehelyezte abba a világpolitikai forrongásba, melynek egyik része a magyar gazdasági élet. Nem ragadhatjuk ki magunkat a felforgatott világ áramlásaiból s a bajokért csak a könnyelmű politika tudja elmarasztalni kis országunk Intéző köreit.
A legaktuálisabb események arra mulatnak, hogy Európa lassanként rá|ön arra, hogy az a gazdaságpolitikai helyzet, amely a világháború uián érvényesül, mindinkább feltárja a maga rossz következményeit. A békekötések már magukbanvéve romboló tényezők voltak, de hozzájuk csatlakozott még az az elzárkózásl politika is, amely a nemzetek közötti gazdasági ellentéteket valósággal kiélezte. Ma egész Európa komoly gazdasági forrongás képét mutatja. Bajban vannak az Ipart államok ép ugy, mint a mezőgazda országok. Magunkról szólva mini kivileli agrár-állam joggal köve(el|űk, hogy ne vonassék meg tőlünk az ipari fejlődés lehetősége. A magyar álláspont az adott viszonyok közölt nem lehel más, mlnlhogy minden eshetőségre el iegyünk készülve.
A kormány állandóan foglalkozik — most már elmondhatjuk, fővágányon — a gazdasági problémákkal. Képviseleteink részi vesznek az egyedül célravezelő nemzetközi megmozdulásokban s ezen az uion eljutunk ahhoz a ponthoz, amely ezen a téren Is végleges megoldással kecsegtet. A kereskedelemügyi tárca költségvetésének vitája olyan széles mederben folyl, amely politikusaink felkészültsége mellett lesz tanúbizonyságot. A keieskedelml tárca legfonto-
sabb problémája az évtizedek óta elhanyagolt úthálózatainknak jókarba helyezése. Az uj kOllségvetésben Is föl van véve erre a célra Igen tekintélyes összeg, amely szerves folytatása az eddig megindítóit munkálatnak. Eddig az állami utakból mintegy 300 km, az összekölő utakból 250 és a bekapcsoló utakból 650 km-t lehelet! megépíteni. Maga a miniszter állapította meg, hogy a mult évben sokkal több utal építettünk, mint amennyi tervbe volt véve. Az útépítési program ebben az évben is na-
gyobb az eredeti tervnél. A községek egyharmad résznyi hozzájárulása Igen terhesnek bizonyult, épen ezért a kormány foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a közmunkaváltság kérdését megoldja. A lervek szerint különösen a klsexlszlendáknál kívánnak mérsékléseket eszközölni.
Mindezekből látható, hogy a kormány a kereskedelemügyi tárca keretén belül folytatni fogii azokat a nagyjelentőségű beruházásokai, amelyek kihalással lesznek a nép legszélesebb rétegeire.
A legközelebbi napokban megindulnak a cseli-magyar kereskedelmi tárgyalások
Prága, április, 10 A Prager Tagebialt jelentése szerint a legközelebbi napokban megindulnak a kereskedelmi szerződés Ügyében a tárgyalások Magyarország-
gal. A cseh kormány határozott szándéka megakadályozni azl, hogy a tárgyalásokat meghiúsítsák az érdekkép-visele ek túlzott követelései Hasonlóképen ir a Lidove Noviny is.
RablógyilRosstíg történi, &angoaztatfa Steinfierxné
A kalapácsos gyilkost átkísérték a bécsi törvényszék fogházába
Budapest, április 10 délelőtt átkl-
Flschl Frigyest ma sérték a bécsi országos törvényszék fogházába, hogy olt várja be a kiadatási eljárás befejezéséi. Az átki-sérés előtt a rendőrségen mégegyszer kihallgatták Fischli, aki kijelentette, hogy előző vallomásain semmi változtatni valója nincsen, elejétől végéig a tiszta Igazai vallotta. Slein-herz pozsonyi sógora — Bauer — ugy nyilatkozott, hogy Sleinherz azt mondotia neki, hogy egy svájci pénzcsoport kivileli vállalatot létesil Magyarországon és ennek ő lesz az
Igazgatója havi ezer svájci frank fizetéssel. Nyugdijat nem kap és ezért kell bizlosiiania maját. Bauer azt állilja, hogy a biztosításokról Steln-herzné ls tudott, sőt ö volt ai, aki kívánta a biztosítások megkötését.
Stelnherz Rudolf családja lépéseket téti a biztosító társaságoknál, hogy megkapja a bizlositási összegeket. Steiflhcrznét a kecskeméti rendőrségen ma ujböi kihallgatták. Hir szerint az özvegy kitart ama véleménye mellett, hogy rablógyilkosság történt és azt mondotta, hogy ó Cfak egy biztosilásról tudott
Ernszt miniszter a lakbérkötöttségről, a munkásügyről, a népjóléti vizsgálatról és tárcájának többi ügyeiről
A pénzügyi bizottság letárgyalta is elfogadta a népjóléti és munkaügyi tárca költségvetését
Budapest, április 10
A képviselőház pénzügyi bizottsága ma tárgyalta a népjóléti és munkaügyi minisztérium költségvetését.
Tury Béla a tárca költségvetésének részletes Ismertetése után kijelentette, hoflr a szellem amely a minisztérium vezetésében megnyilvánul, az egész országban a legnagyobb megnyugvást kelti éj ezért kéri a lárca költségvetésének elfogadását.
Ivády Béla melegen üdvözölte Ernszt minisztert abból az alkalom-
ból, hogy először képviseli a bizottságban a népjóléli lárcát. Nagy Emil bizalommal néz a miniszter működése elé.
Ernszt Sándor miniszter reflektálva a felszólalásokra rámutatott aria, hogy tárcájának két fő-pillére van. E^yik az ország egészségügye, amelynek érdekében elődje nagyon sokat leli, másik a Charllás-Itgy, amely a nyomort enyhül. Ö egy hirmadik pillért is meg akar szilárdítani, a munkásügygyei sokkal jobban kíván foglalkozni, mint az a múltban történi. Nem tagadja a
munkanélküliség problémájának rendkívüli nagy fonlosságát. A kormány állandóan foglalkozik ezzel a kérdéssel és mindent megtesz, amit csak meg lehet lenni. Más kormány sem tudott volna lobbet tenni ezen a téren. A Társadalombiztosító szanálását a legnagyobb ambíciójának tekinti. A hadlkölcsönsegéty terén nincs redukció, Ilyen1\'értelmű utasítást soha nem adtik ki
A mlnlsxicrlumndl folyó vlxsyátat
Ami a mlnlsiteriumnál folyó vizsgálatot illeti, ebben a tekintetben elmentek a legmesszebbmenő határig, hogy ajtjol visszaélés van, az megtorollassék A számvevőszék s legnagyobb rigorozltással járt el, most pedig a pénzügyminisztérium tisztviselői foglalkoznak a dologgal-
A vizsgálat úgyszólván éjjel-nappal folyik,
azonban ennek eredménye aligha lesz olyan, mint amilyet egyes oldalakon várnak.
Az államI kórházak ügyét szivén viseli és gondoskodni is fog ezekről a kórházakról. Hrjgy a biztosítást a mezőgazdasági munkásokra még nem lehet kiierjeszteni, annak oka a kisebb birtokosok nagsobb megterhelésétől való óv kodásban keresendő.
Ami
a 8 órai munkaidőt
illeti, ez ma a munkásságnak 05 százalékát érdekli, meri a többi ugy li kevesebbet dolgozik 8 óránál
Panaszokai hoztak fel a rokkantságI izázalék megállapilásál illetőleg iil mindig a legnagyobb lihcraiitás-s.il játbk el, ezl a szociáldemokrata-párt tagjai íb konc^dálhatják.
Ami \'
a lakbérkötöttséget Illeti, leli olyan kijelentést, hogy ne legyen-e lépési visszafelé, de amikor látta, hogy lefelé mennek az árak és a lakbérek is, akkor arra a meggyőzödé »re jutott, hogy nem szabad tönkretenni azokat, akik nem teljesen saját pénzükkel építkeztek az utóbbi időben, másrészt a munkásságnak sem áll érdekében aiok tönkretétele, akik épilkezni akarnak. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne törjük le az épilkezési kedvet. E téren 30 milliót kíván Igénybevenni.
A lakosságnak Jó ivóvízzel való ellátását elsőrendű egészségügyi érdeknek larlja. Uj törvényben kívánja rendezni a kórházi költségeket Is.
A munkásokra vonaikozó francia és belga szerződés a legnagyobb gond, amikor az országban Ilyen su-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 11.
lyos viszonyok varnak,
mindenkit el aktr helyezni, akit csak lehet.
A miniszter felszólalása utin a népjóléti és munkaügyi tárca, köliségve-tését általánosságban, majd részleteiben is elfogadták.
A legközelebbi ülés hétfón délelölt lesz, amikor a honvédelmi, esetleg a földmivelésUgyi tárca tárgyaláss kerfll sorra.
Lengyel-görög közeledés
Athén, április 10 (Éjszakai rádiójelentés) A lengyel követ pénteken ajánlatot tett a görög külügyminiszternek, hogy Oörőgor-szág kössön Lengyelországgal barátsági és dönlöbiráskodásl szerződést.
Hllnkáék a Felvidéken
IDntetö gyűléseket rendeznek
Prága, áprilla 10 (Éjszakai rddlójelenlés) A Tót Ligi bejelenlelte, hogy folytatni fogja, a tót kisebbség érdekében megindítóit akcióját. Ezért április 12-én lObb felvidéki városban tüntető gyűléseket rendez a Liga. Az egyik ilyen gyűlésen Hlinka Is felszólal. A gyűlések által hozott határozatokat megküldik a Népszövetségnek.
Nemzetközi zsarolási célok vezetik Franciaországot
a tengerészeti tárgyalásokkal kapcsolatban
London, április 10 (ÉjszakaI rddlójelenlés) A Weekend Revlew érdekes megállapításokat tesz egyik cikkében a francia-olasz tengerészeti tárgyalásokkal kapcsolatban. Kifejti, hogy Franciaország ezeket s tárgyalásokat nemzetközi zsarolási célokra akarja felhasználni. A néme\'.-oszlrák vámunió létrejötte előtt ugyanis minden simán ment, de amint kiderült, hogy 0 aszország nem akar csatlakozni a Kőzépeu\'ópa elleni francia tiltakozáshoz, Franciaország azonnal akadályokat gördített a tengerészeti megegyezések elé.
Felm enieHe a törvénysxéJc
a gyllkosadagial qyaaumltoít nagy maflái! Oaxatpárt
Szöged, április 10 (Éjszaka! rddlójelenlés) A szegedi törvényszék pénteken tárgyalta Berecz József nagymajláti gazdálkodó és felesége bonperét, akik ellen szándékos emberölés bűntette cimén emelt vádat az ügyészség. Március 2 án Berecz egyik jó barátját, Török Sándort késsel a kezében szemben találta a feleségével. Berecz lefogla Törököt, mire az asszony kicsavarta a kést Török kezéből és halálra szurkálta. A főtárgyaláson Bereczné előadta, hogy Török több alkalommal erőszakoskodott vele, de nem mert szólni a férjének, nehogy fel» borítsa a családi békét. A törvényszék felmenlelíe a házaspárt.
Fenyves Ferenc tanárt\'á bíróság
megkeresésóre letartóztatták
A bíróság ugy találta, hogy Fenyves szökésétói tartani lehet — Beszállították a Markó-utcal fogházba — Az ügyészség több száz rendbeli csalás miatt adott kl ellene vádiratot — Ma kezdődött meg a Fenyves-Ogyben a többnapos főtárgyaláa
Budapest, április 10 Fenyves Ferenc, a nagykanizsai származású középiskolai tanár ellen, akinek különböző nyarallalási manipulációiról mir beszámoltunk — sz ügyészség vádiratot adott ki
tObbszáz rendbeli csalás cimén. Az eljárás során a biróság egyesitetle Fenyves különböző ügyeit. A törvényszék egyes bírósága már tartolt egy tárgyalást ebben a bűn ügyben. Sok tanul hallgatlak ki, akiknek többsége Igen terhelően vallott Fenyves ellen.
A tárgyalás folytatását mára tűzte kl Horváth Oíza klr. törvényszéki egyesblró. Időközben azonban
ujabb feljelentések érkeztek, smelyek ugyancsak súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolták meg Fenyves Ferencet. A bíróság sz ujabb feljelentések alapján ugy találta, hogy Fenyves Ferenc szökésétói lehet tartani.
A kiszabandó büntetés ugyanis előreláthatóan olyan nagy lesz, hogy Fenyves, akinek összeköttetései vannak külföldön, ktmtnekillhel. Ezért a bíróság megkereste az ügyészséget a vádlott letartóztatása iránt. Ez két nappal ezelö.t meg is történt.
Fenyves Ferenc nagykanizsai tanárt letartóztatták éa beszállították az ügyészség Markó utcai fogházába.
A mai tárgyalásra már szuronyos fogházőr vezette fel Fenyves Ferencet. Több, mint száz tanút Idézett meg a bíróság a mai tárgyalásra.
A tanuk nagyrésze egyúttal sértett Is. A nagy számban megjelent tanuk többnyire nők, akiktől állásszerzés cimén kauciót veit fel Fenyves, de azt a nyarallalási akciók kudarca ulán nem ludta visszatizetnL A tanuk között rengeteg vidéki ls van, akiket elsőnek hallgat ki a bitóság. A tárgyalás előreláthatóan még több napig eltart.
A Dohány-utcai merénylet egyik áldozata meghalt
Budapeat, április 10 A Dohány-utcai zsinagógában Nagypénteken történt revolveres me-
rénylet egyik sebesülje, Roth J:nö 17 éves ékszerésztanonc ma délelőtt a Szent Rókus-kótházban meghalt.
Wekerle néhány napon belül kiadja a földieherrendezés végrehajtási utasítását
EUötorban ax árverések megakadályozdtára kerül tor — Rendelet a fabehoiatal caökkentMre — EUenirxö txemle ax öttzet gépi jármüvekre
Budapest, április 10 A földtehermenlesllési (örvény végrehajtási utasitáoát Wekerle Sándor pénzügyminiszter pár napon beiül ki fogja adni. Hir szeiint a koimány legfontosabbnak tartja elsősorban azoknak az árveréseknek a megakadályozását, amelyek több ezerre rugó esetben 1—200 pengős követelések miatt tüzeltek kl. A tömeges árverések elhalasztásával aka\'jik elejét venni annak, hogy a kis egyéneket pár száz pengős követelés mlalt megakadályozzák földjeik okszerű kihasználásában.
BaMal űs láma a Jk
nyagolc felBa. öaépirkeaése
id-eknél
Budapoet, tpriile 10 Bud János kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy középilkezé-seknél az eddig kizárólag faanyagokból készüli szerkezeteket, ahol csak lehet, más alkalmas hazai anyagokkal, Igy vassal, betonnal, vagy vasbetonnal pótolják. A rendelet a fa-behozatal csökkentésére Irányul.
dltalánot ellcnörmtí axemle a gépi fármtlvcKrc
Budapest, április 10 Az országos automobil szakértő blzollság azt javasolta a belügymi-
niszternek, hogy ellenőrző szemlét rendeljen el az összes autók és motorkerékpárok fele!!. Ugyanit igen sok jármű közbiztonságot veszélyeztető állapotban van.
Hoyos Miksa gróf felsőházi tagsága
Kaposvár, áprilla 10 Hoyos Miksa gróf értesitette So-mogyvármegye alispánját, hogy So-mogyvármegyétől kapott felsőházi mandátumáról lemond és az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöki állásával kapcsolatos felsőházi mandátumát tartja meg. Igy Somogy-vármegye uj felsőházi tag|a gyulai Oaál István királyi kamarás földbirtokos lesz.
Nagy tQz egy soproni községben
Sopron, áprilla 10 Htmód községben csütörtökre virradó éjszaka kigyulladt Fekete Fábián pajtája és s tűz átterjedt a szomszédos épületekre is. Hat ház elhamvadt. A kár 15.000 pengő. A károsultak mind zsellérem berek.
- Az ajtóban Is épp a különféle mag-
mlclsapkás feleségével alig győzi
Helyszíni szemle
az Üzletben, ahova háromszor betörtek, de ahol nincs arzén a légyfogópaplrban.
Nagykanizsa, Áprilla 10
Városszerte feltűnést kellett, hogy kedden éjszaka Kelemen Rezső nagykanizsai kereskedő füszerüzle-tébe immár a harmadik esetben tettek látogatást Ismeretlen betörők.
Most mi Is látogatást tettünk a betörök által favorizált üzletben, hogy magyarázatát próbáljuk adni annak a különös ragaszkodásnak. Ragaszkodás? Nem jó kifejezés, meri hiszen nem az előzó betörők tértek vissza, hanem mind a három esetben más-más próbálkozott meg a zárás utáni üzletnyitással. (Jó nekik, ők még akkor is tudnsk üzletet nyitni, amikor más már bezárja.)
Megtekintettük tehát az üzletet, amely mágnesként vonzza a betörőket.
Az üzlet épp olyan árukkal tömött, mint minden más rendes kereskedő üzlete, ugy kinn ülnek vaktól dagadó zsákok, mint más füszerüzlet ajtajában. A tulajdonos, segédeivel, és sógornőjével együtt a kiszolgálást.
Legnsgyobbrészt falusi asszonyokból áll a vevőközönség. Hárman-négyen jönnek be egyszerre, miután előzőleg az ajtó elölt félóráig nteg-tanácskozták, hogy mit is kellene vásárolni? A kiszolgáló személyzet, akárcsak a burleszkekben, látszólsg fejvesztetten szaladgál ide-oda a pult mögött. De csak látszólag, mert kezűkben mindig valami ismeretlen tartalmú papirzsákkai térnek vissza.
A falusi asszonyságok egymásután távoznak súlyos kosaraikkal, melyekből kékitös üvegek, cukordobozok és különféle papírzacskók kandikálnak elő.
Egy lanyai házaspár tér be most az üzletbe. Az annyuk közelébb a 30-hoz, az apjuk a 40-hez. Az annyuk előre furakodik, nyomában a párja, akinek égő pipája a világért sem kerülne ki agyarai közül. Komoly méltósággal pöfékel. Az ssz-szony odakönyököli magát az egyik segéd elébe és sorban mondja be a rendelésL Ugylátszlk, sokáig nem akarnak bejönni Kanizsára, mert nagy lételekben folyik a vásárlás. A pulton már hatalmas árutömeg terpeszkedik és gazduram gyöngyöző homlokkal kotorássza elő s pénztárcáját.
Az annyuk egyszer csak kémle-löen hátranéz, majd amikor látja, hogy más köti le a férje figyelmét, odasúgja a segédnek:
— Aggyék ke\', fiatalúr, tiz darab légypapirt is.
Oazduram azonban mégis csak felfülelt erre az újságokból olyan jól ismert és nem sok jóval kecsegtető szóra.
— Mit kértél te ? szól rá sziszegve
___ZALAI KÖZLÖNY_
Laubhaimer főszolgabíró betiltotta Schwend Sándor gazdatltkár további működését
Azok a gazdák, akiktől Schwcnd bármi elmen pénzt vett át, jelentkezzenek a körjegyzőnél
1931 április 11_
az asszonyára. Neked légypapír kell? Talán csak? . ..
összehúzott szemeiből gyanakvás csillog, mint aki látja a saját exhu-málását. Qazduram nagyon is tisztában van ezzel, hiszen annakidején minden arzénes pert elolvasott az újságokból.
— De bizony szükségem van a légypaplrra. mert már is annyi a légy a konyhában, hogy alig lehet tülük megmarannya.
— Én pedig aszondom, hogy légypapír nem gyün be az én házambal
—• lszen nem is gyün, hanem én viszem.
Már majdnem családi idill színhelyévé változik az üzlet, amikor megérkezik a segéd a 10 csomag légy papírral és amikor kiveszi, hogy mlröl van szó, mosolyogva odanyújtja a gazdának az egyik csomag légypaplrt. Qazduram elolvassa a ráragasztott kis címkét: nem arzén tartalma. Aztán nyugodtan visszaadja a segédnek és nemtörődömséggel ránt egyet a vállán.
— Hát ha az asszony akarja, akkor csak csomagolja be ezeket is I
Tr,hát még arzénes légyfogót sem találni ebben az üzletben. Es hogy ezek után a betörök mégis miért keresik fel előszeretettel ezt a helyet, azt Igazán nem tudom megmagyarázni.
Dd—ma
A posta házi-szarkája
Sgytbaa április 15-én hoz végzési a fegyelmi bizottság
Nagykanizsa, április 10
Részletesen foglalkoztunk Ifj. Bauer Ferenc, a nagykanizsai 1.. számú postahivatalhoz beosztott posiaalliszt ismeretes ügyével, aki hónapokon át dézsmálta az íróasztalok fiókjait, mig egy napon dr. Tholway Zsigmond posUfőnök elmésen megszerkeszteti jelzőkészüléke el nem árulta a házi-szarkát és Így a korsó a kúton el nem lörötl. Ifj. Bíuer Ferrenc kar-rlérje véget nem ért. A hálátlan postás ügyében a fegyelmi eljárás folyamatban van és a pécsi igazgatóság fegyelmi bizottsága április 15 én hozza meg döntését ügyében. Hogy mi lesz s döntés, nem lehet kétséges. Bauer cselekménye, noha nem Is okozott nagyobb kárt, súlyos elbírálás alá esik.
Ifj. Bauer Ferenc egyébként mir elköltözött a posia épületéből és helyét más tölti be. A postafönök végtelen humanitására vall, hogy az egész ügy házi elintézés alá terelődött és Bauer nem került a rendőrség kezére.
Nagykanizsa, április 10 A nagykanizsai főszolgabiróság már hosszabb idő óta élénk figyelemmel kísérte Schwend Sándor gazdatltkár nagykanizsai csödes működését. Ez a csöndes működés azonban korántsem a tevékenységre értendő, mert hiszen aki délelőttön-klnt bepillantotta gazdatltkár Horthy Miklós-utcai szállására, olt mindent tapasztalt, csak csöndességet nem. Ott bizony eléggé élénk volt a forgalom, mert a gazdálkodók egymás kezéből vitték kl a kilincset, hogy ügyes-bajos dolgaikban különféle tanácsot kérjenek Schwend gazdatltkártól.
A gazdatitkár nagykanizsai működésének csendes volta tehát nem a forgalomban nyilvánult meg, hanem abban a különös és érthetetlen et-zárkózottságban, amelyet ugy a várost, mint állami hivatalos tényezők mindenképen érthetetlennek találtak. — Hogy csak egyet említsünk fel a sok közül, ott volt például a főszolgabiróság, vagy a gazdasági felügyelőség, amelyek hivatalosan nem tudtak ■ gazdatltkár-nak Nagykanizsán való megjelenéséről és működéséről. Pedig hát egy városban két olyan gazdasági intézménynek a működése, mint a gazdasági felügyelőség és az u. n. gazdatitkárság, józan elgondolás szerint el sem képzelhető egymás kizárásával.
Schwend gazdatltkár már hosszú hónapok óta működött zavartalanul Nagykanizsán, amikor működésére felfigyeltek az Illetékes kOrOk ls. Szerkesztőségünktől is a legkülönfélébb helyekről kértek Információt Schwend Sándor hivatalos megbízatására vonatkozólag. Ml tőle ugy tudtuk, hogy hivatalos szerve a földművelésügyi minisztériumnak.
fi zt tudtuk, hogy dr. Vass Zollán gazdasági felügyelő, mint ilyen, a minisztérium megbízásából fejt kl nagyjelentőségű levékenységet s gazdatársadalom érdekében, épp ezért nem kis meglepetéssel értesültünk anól, hogy a földművelésügyi minisztérium még őt sem értesítette, hogy külön gazdatitkárt küldőit a körzetébe.
Dr. Laubhatmer Alán főszolgabíró végre személyesen vette kezébe az ügyet és figyelemmel kezdte kísérni Schwend gazdatltkár működését. Laubhaimer főszolgabíróhoz ugyanis
sorban mentek panaszra Schwend volt kliensei. A gazdák elpanaszoltak a főszolgabírónak, hogy a gazdatltkár azzal az Ígérettel, hogy szerez nekik gyufa-kölcsönl, kérvényeket Irt a nevükben és ezért kisebb nagyobb ősz-szeget kért
tőlük. A főszolgabiróság szerint azonban ehhez nem volt Joga a gazdatitkárnak.
Laubhaimer főszolgabíró miután meggyőződött a dolgok ilyetén állásáról, néhány nappal ezelőtt hivatalos hatalmánál fogva betiltotta Schwend Sándor gazdatltkár további működését.
A Zalai KOzlOny munkatársa ebben az ügyben kérdést intézett Laubhaimer főszolgabíróhoz, aki a következőket mondotta.
— Tény, hogy én, mint a nagykanizsai járás fószolgabirája hivatalosan betiltottam Schwend gazda\'ltkár további működését.
Egyúttal figyelmeztetni fogom a járás lakosságál, hogy
ezután semmitéle ügyben ne forduljanak a gazdatltkárfaoz.
M\\r összeköttetésbe is léptem a körjegyzőkkel, hogy, Írják Össze azoknak a gazdáknak nevelt, akik bármiféle elmen bizonyos Összeget fizettek Schwend Sándor gazdatttkárnak, aki ludtommal csak a Faluszövetségnek egy megbízottja és nem a minisztérium hivatalos szerve.
A körjegyzők most kldoboltatják ezen tilló határozatomat a községeikben és
felszólítanak mindenkit jelentkezésre, akik pénzt adtak Schwend Sándornak. A körjegyzők hivatalos jegyzökönyvet vesznek fel a gazdák vallomásairól és ilymódon rövidesen megtudjuk, hogy a gazdatitkár kiktől mennyi pénzt szedett fel az általa szerkesztett kérvényekért.
A Zalai KOzlOny munkatársa kérdést intézett ebben az ügyben
dr. Krátky István polgármesterhez
Is, aki szintén megindította a vizsgálatot, hogy teljes tisztázást nyerjen a nagykanizsai gazdatitkár szereplése. A polgármester kijelentése szerint megindult a vizsgálat, melynek első fázisa, hogy ma, szombat délelőttre magához kérette a Klska-nizsal Polgári Olvasókör vezetőségét, miután ebben az egyesületben szintén jelentékeny szerepet játszott Schwend Sándor gazdalltkár.
Dávid Magyar József
Idöláris
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli! Jelentések i Pénteken a htmtrték-let: Reggel 7 órakor -fi-}, ditután 2 órakor -f 13-2. eate 9 órakor +8-4.
Ftlhfcrt: Egész nsp borult égboltokat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben és este déli izél.
(fjtlMkal rádlójekntít) » ■ataaralá-glal laláMl laliarili Változékony, ..éra hajló M« kárhaté léayafaa héváltoxáa aélkal.
jjmlí itt uentfnlc, roaracf fM a HlroalMia.

Aprllla II., szombat Április IB., vasárnap
Feleségem babáfa
(Dsr Hiapelam clm II o|*r«tt itáa)
Énekes, senés bohózat.
Főszereplók : N.x Haaaan, lilka Szakáll, Llaa Dayara.
Texasi sárkány
Kaa Maynnré 10 lelvonáaos
cow-boy filmje
t legölie a* r.rdtítírt
a pOZerlonUI alaOlf t«gyvor
Nagyatád, április 10 Horváth József 34 éves erdöör Rlnyabesenyö határában az uradalom részére fát szállított. A kocsin űlő erdöör töltött puská|át kezében tartotta. A puska tusa véletlenül a kocsi deszkájához ütődött, elsült és a golyó az erdöör belébe fúródott. Mire az orvoshoz szállították, meghalt.
Nem szabad
éjszakai rádiózással
UTtral s nouisMok ayigalsit
Nagykanizsa, április 10
A rádió elterjedése ujabb kötelességekel rótt a rendőrségre. A nagykanizsai rendőrség kihágás! osztályán szinta naponta érkeznek feljelentések azok ellen a rádlótulajdonosok ellen, akik hangszórós készülékeikkel még a késő éjszakai órákban Is megzavarják szomszédaik álmát. A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője ezért a kövelkező rendelelet adla kl:
1. A rádiónak hangszóróval való működtetése, valamint a zenélés és hangos éneklés nyitott ablaknál, vagy szabadban (kerthelyiségben) a város területén este 10 órától tilos.
2. A nylll tekepálya (kuglizó) használata este 11 órától tilos.
3. A zenélés, valamint az éjjeli nyugalmat zavaró hangos dalolás és zajos mulatozás a vendéglök, korcsmák és egyéb hasonló szórakozóhelyek udvar- és kerthelyiségeiben éjjel 11 órától, az éttermek és kávéházak udvar- és kerthelyiségeiben éjjel 12 órától tilos. Ezen Idő után a zenélés az említett helyiségekben nyitott ablak mellett is tilos.
4. Mindazon magánlakásokban, ahol egyik lakó a másiknak éjjeli nyugalmát zavarhatja, hangosan zenélni, énekelni és lármásan mulatozni este 10 órától reggel 7 óráig csak abban az eselben szabad, ha az érdekeli lakók, vagy szomszédok ez ellen nem emelnek kifogást.
Ezen rendelet megszegőit 100 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja a rendőri klhágásl bíróság.
Szombaton és vasárnap
Mi vacsora
olgányaanával
aftlarkóféic vendéglőben
flbonnensek felvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprllia 11.
Dalos-Ünnep Siófokon
A Siófoki Dalkor 25 éves fennállásának emlékére megalapította a Balatoni Vándordíjat, melyért Siófo kon Időnként 3 csoportban dalverseny folyik: u m. I. nehéz műdal, 2. könnyű műdal, 3. népdal csoport. Minden csoport részére művészi kivitelű igen érdekes vándordíj tárgyak készülnek. A Juni\'us 28—29-én tartandó ortzágoB dalosversenyre már igen nagy számban jelentkeztek dalkörök, de a halasztást kérő egyesüleleknek nagy száma kényszeritette a rendezőségei, hogy az április l ében megállapllolt haláridőt április 15-ére tolja ki.
Az ünnepély az irredentizmusnak, a magyar dalnak és a Balatonnak lesz az ünnepe. A zeneművészeti részt az Országos Magyar Dalosszövetség, az ünnepi részt a Terülel-védö Liga vállalta, mig a technikai részt a Siófoki Dalkör nagyszámú rendezősége az egész község közreműködésével végzi.
Ezúton kéri fel a rendezőség a részlvenni szándékozó dalkörökéi, hogy jelentkezéselkel április 15 e élőit kell a részvételi előleggel együtt beküldeni. A felejthetetlenül szépnek Ígérkező kélnapos ünnepséget zenés hajókirándulások, balalonl strand-fürdőzések, táncos Ismerkedési esté-lyek teszik változatossá. A részvételi dij 2 napi szállással, féláru vasúti kedvezményre jogosiló igazolvány beszerzésével, hajókirándulás, slrandfflrdőzéssel és az összes ünnepségekre való belépéssel egyült összesen 6 pengő.
Hajókirándulás és slranfürdőzés nélkül a résztvevők csak 3 pengői tartoznak beküldeni. A dalkörök kitérőinek száma korlátozva nincsen és Így igen sokan részesülhelnek olyan kedvezményben, amilyen egyébként a részvételi dij ölazörOséérl sem tudnának megszerezni. Egésznapi ellátás Ízletes, bőséges háromszori étkezéssel, napi 4 pengő.
Influenzás megbetegedéseknél, hnrutosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Talafoa SIO.
Hányatott élete miatt akart meghalni a 23 éves Láng Teréz,
aki pincérhány vall és Lepsénynél felvágott erekkel kiugrott a vonatbál
Nagykanizsa, április 10
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Láng Teréz 23 éves gelsei leány (nagykanizsai lakos) Lepsénynél, miután előzőleg felvágta az ereit, kiugróit a vonalból és eszméletlen állapotban, súlyos sérülésekkel a székesfehérvári kórházba szállították.
Láng Teréz állapota a kórházban változatlanul súlyos. Az orvosok azonban bíznak le\'gyógyuUsában, mert erős a szervezete. M-g-illapilásI nyert, hogy Láng Ttréz zágrábi kisgazdaszűlök gyermeke. A háború elölt I. I. szerb területen laklak, ahol kisebb földbirtokuk volt. Msjd háború után visszajöttek Zalamegyébe. Ili vagyonkájuk nagy részét hadikölcsönbe fektették, ugy, hogy ma teljesen elszegényedtek. Az anya időközben meginti, ugy, hogy a
leánynak csak az édesapja él, aki a községben általános becsülésnek örvend.
Láng Teréz — értesülésünk szerint — pincérleány volt. Hogy ml okozhatta nagy elkeseredéséi, amivel a halálba akart menekülni, nem leheled megállapítani. Azt csak ujabb kihallgatása folyamán lehet majd megállapítani.
A leány zsebében egy 100 pengőről szóló takarékkönyvet és 45 pengő készpénzt talállak. A kórházban eszméletét még nem nyerte vissza. A zsebében talállak egy irátt, ebből tudták megáilapi\'ani személyazonosságát és ugyancsak ezen az Íráson néhány sor állolt, amelyen a pincér-leány bejelenti, hogy hányatott élete miatt akart megválni az élettit. Ling Teréz állapota életveszélyes.
Naponta kétszáznegyvenen utaznak külföldre Nagykanizsán keresztül
Érdekes Interjú az Idegenforgalomról
Nagykanizsa, április 10
Egy hél óla nemcsak a növényvilágban Indult meg a tavaszi vérkeringés, hanem a nemzetközi vasúti forgalomban is ugyanez észlelhető, Dr. Molnár Ferenc rendőrfogalmazó, a nagykanizsai vaiull kirendeltség parancsnoka kél hét óta már alig győzi a rohamosan felszaporodott utazó Közönség útleveleinek ellenőrzését.
Dr. Molnár rendőrfogalmazó az erősen megnövekedett u\'asforgalom-mal kapcsolatban a következőket mondotta a Zalai-Közlöny munkatársának :
— Valóságos utazási láz veit erőt a magyarokon. Igaz, hogy Idegenek is sokan Jönnek hozzánk, de számuk elenyészően csekély azokkal a magyarokkal szemben, akik külföldre utaznak tanulmányútra, vagy szórakozás végeit. A legtöbben Olaszországba és Szicíliába mennek, de sokan utaznak Délfranciaországba Is.
— Milyen társadalmi rétegből áll a küllőidre ulazók legnagyobb része?
— Vannak közöltük bírák, ügyvédek, bankárok, tanárok, diákok slb. Egy héttel ezelőtt pJIdául a budapesti Nemzeti Bank tisztviselői kara utazott Nagykanizsán kérésziül Szicíliába. Azután jött a nyíregyházai felsőkereskedelmi leányiskola, majd a budapesti Verbőczy^és piarista gimnázium növendékei. Szerdán utazott Rómába a veszprémi gimnázium tanulóifjúsága és a Franciaországba igyekvő Attila futball-
csapat.
— Politikai ételünk előkelőségei közül kik u\'aztak át az utóbbi idöb:n?
— Nyolc-tlz nappal ezelőll Szcl-tovszky Béla belügyminiszter utazott Mllár.óba, onnan pedig Rapallóba. Bud János is nemrég érkezeti vissza Rómától.
— Mit mondanak a külföldről hazaérkező ulasok?
— Akik Olaszországból jönnek, azokat kitsé kellemetlenül lepi meg az Illeni hűvös Időjárás, Oll már nyoma sincs a télnek. Ezt különben elárulják a gyönyörű délszaki virágokkal, rózsákkal, szegfüvei és nárciszokkal díszített utasfülkék Is. Egy-egy fülkél valóságos virágkereskedésé díszítenek a hölgy ulasok, akik Olaszországban 1—2 pengőért kapnak egy nagy csokor rózsát. Itthon 4—5 pengőbe kerül... egy szál.
— Sok kivándorló hagyja el Magyarországol ?
— Hála Istennek, most már csappant a kivándorlási kedv. Helenkint legfeljebb 1—2 hagyjti el az országol, hogy Amerikaban, vagy máshol próbáljon szerencsét. Ellenben annál tömegesebben jönnek vissza a teljesen lerongyolódott, reményeikben megcsalt kivándorlók. Különösen Argentínából és Brázülából menekülnek kétségbeesetten vissza a hűtlenül elhagyott óhazába. A sárvári selyemgyári munkások nemrég tömegesen vándorollak ki Franciaországba abban a reményben, hogy ott munká-
hoz jutnak. Eddig már 150 munkás tért vissza.
— Amerikából sokan jönnek látogatóba ?
— Igen. A húsvéti ünnepekre eddig már 30 amerikai állampolgárrá lelt magyar jött haza a rokonok meglátogatására. A legtöbb megnősült odakinn és a feleségét is magával hozza.
— Kereskedők sokan Jönnek?
— Sok olasz marhakereskedö jön különösen.
— Mát országokból kik Jönnek?
— Elvétve akad néhány francia és svájci kereskedő, tudós és újságíró. Svájcból ujabban feltűnően sok angol nevelőnő Is Jön Magyarországba. A legnagyobb forgalmat azonban mégis c<ak a pénzüket külföldre vivő magyarok bonyolítják le. Eddig naponta 60—80 volt az utasforgalom, egy hét alatt azonban naponta 200—240-re ugrott ez a szám.
— Fogalmazó ur, a nyári szabadságát nem szerelné Olaszországban tölteni ?
— Köszönöm nem, — hangzik a határozott válasz — én Itthon It eltudom költeni a pénzemet.
» D. M. J.
A vasárnap sportja
Nagykanizsán: DVAC —NTE
Nagykanizsa, április 10
Teljes forduló lesz vasárnap, valamennyi csapat mérkőzni fog.
A legfontosabb s a legérdekesebb meccs Nagykanizsán lesz. A DVAC csapatával, tehát Ismét egy bajnokaspiránssal fog mérkőzni az NTE. Sorozalot győzelmei, de külőnöten a vezető KAC fölött arato\'l győzelme révén igen nagy respektust szerzett magának az NTE. A DVAC csapata is már szombaton este megérkezik, hogy teljesen pihenten állhasson kl. Nem hisszük, hogy költséges pasz-sziójuknak eredménye lehessen, mert az NTE most igen jó. Az kéiségle-len, hogy hatalmas küzdelem lesz s akármelyik csapat is győz, a közönség jó sportot fog kapni. A meccs iránt az egész kerületben óriási az érdeklődés, meri az eredmény döntő befolyással lesz a bajnokság sorsára. Az NTE vezetősége érdekes újítást vezet be ezen a meccsen: a hölgyek Ingyen nézhetik végig a meccset, nem kell belépődijat fizetniük.
Pécsett három mérkőzés lesz, a PAC—SzAK, a PSC—KAC és a DPAC-PEAC. A PAC, a kaposváriak és az egyetemisták győzelme várhaló.
Kaposvárott a KTSE-nek nehéz dolga lesz a VOOE-val, a KRSC-nek pedig reménye se lehet a PVSK-val szemben.
Tavaszra MIITÉNYI-CIPÖT vegyen!
1M7 MII féklWI viunntn, ~ — - - .. . ^^
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS Ft A cípöUzletében, a Városházban.
Fél füiős és pántos P 10-80 és I2<80 Divat trottőr és francia P 14-80
Reklámáraink i
Férfi félcipő P 12-80 és 14-80
I&l április 11
MAPI HÍREK
NAPIREND Április ll| szombat
Röm. katollkua: Leó pipa. Protestáns:
Leó. lintellU: Nlun hó 24 *
Várod Mozgó. „Feleségen) babljs", énekes, icnéa bohózst. „Ttxasl aárkány*, cow boy Ukténet.
Oyógy szertári éjjeli szolgálat i I. bó végéig s Merkly Btlus gyógy azatái Fí«tla.
OAsftrdA nyitva reggel 8 órától ean 8 Óráig (hétfő, szerda, pintek délután. Vfdden etféS* nsp nőknek). Tel.: 1—11. Húsvét két Bnnepén délután iáivá.
— Tanítói nyugdíjazások. A
kultuszminiszter Krampatlcs Józsefné nagyksnlzsai és Rusznyákni Kocsis Janka zalaegerszegi állami elemi iskolai tanltónóket nyugalomba Helyezte.
— A színházépítést ellenőrző bizottság a - jövő hélen ül össze, hogy megkezdeti munkáját folytsssa és a főszámvevőségtől bekért adatokat felülvizsgálja. Nagykanizsa város közönsége érthető várskozással lehint az ellenőrző bizottság munkájának eredménye elé.
— Iskolalátogatás Palzs Oyörgy klr. h. tanfelügyelő a pacsai iskolákat látogatta meg. Teljes megelégedését fejezte kl a tantestületnek a szép eredményért. Az iskolát felszerelése tekintetében elsőrendűnek minősítette.
— Megszólalt a Lehel kürtje. Jászberényből jelentltk, hogy a vendéglősök értekezlete ott Is elhatározta a kesernyés á la ppseni sörökre való áttérést. A határozatot telt kö-velle és nyomban megkezdődön az uj szállítmány kimérése, de már poharanként 28 fillérért a régebbi 40 fillér helyett.
— A nagykanizsai Ipartestület igen tiszteli tagjait értesítjük, hogy a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége folyó évi április bó 12-én, szaz vssárnap délután fél 3 órakor testületünk székházában nagygyűlést tart. Tekintettel a tárgysorozatban szereplő Igen lontos gazdasági kérdések tárgyalásért, valamint az Ipír-testületek és az ipartestülelek központjáról rendelkező tőrvény|svaslatra vonatkozó módosítások é i észrevételek megtételére, tisztelettel, kérjük sz Ipartestület igen tisztelt lagjill, hogy ezen nagygyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— A ma esti hangverseny méltán kellette fel egész Nagykanizss zenei Igényekkel rendelkező közönségének érdeklődését. Ksnizssl tehetségek estéje lesz sz Izr. Leányegylet koncertje a Kaszinóban. A műsoron Forint Fischer Böske, Székely Llly és Rosenfetd BerIL Mindhárom név közönség-siker és művészi értelemben veti teljesítmény tekintetében Is garancia. A koncert pontosan 9 órakor kezdődik.
Nagykanizsán Is megnyílik
május havában a közismert Kopstetn butoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunánlulra elsőrangú mübulort.
ZALAI KÖZLÖNY
— Tanulmányi kirándulások. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola IV évfolyama Balogh Dávid igazgató vezelése alatt kirándult a Dunántuli Szeszgyárosok Szesiflno-mllójába és Vermes Oyula igazgató alapos és mindenre kiterjedői szakszerű msgyarázata melleit megtekintene a szeszfinomiló rendkívül érdekes és bonyolult gépezeteit, szok működési elveit, s szeszfinomitással kapcsolatos gyakorlati kereskedelmi és adózási kérdések ismertelése kapcsán. A szeszfinomiló legérdekesebb része a nagy költséggel újonnan berendezett dehldrator, ami a motalko-Bzeszt állítja elő. Ilyen készülék mindössze 6 van az országban. Tanulságokban gazdag volt a konyak és likőr gyárban tetl látogatás is, ahol a szeszpár Iáiból a legkülönfélébb likörök stb. előállítási módját magyarázták meg a kiránduló csoportnak. A tanulmányul résztvevői mindkét gyártelepen a legpéldásabb vezetés gyümölcsöző eredményeit lt tapasztalhatták.
— Perzsamlntás plüs ágyelők rojttai 5 60 P-ért Schütznél.
— Keresztényszocialista kéményseprők dlszgy ülése. A Keresztényszocialista Kéményseprő Munkások Országos Szakegyesülete Buds-pesten január 4 én lefolyt közgyűlésén több érdemes zslamegyei kéményseprő mestert is örökös tiszteletbeli tagjává választolt E beválasztott mestereknek a központi elnökség ünnepi diszgyűlés keretében fogja a művészi kiállítású díszokleveleket átnyújtani. Est a dlszgyülést a megyebeli kéményseprő mesterek és segédek folyó hó 19-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Nagykanizsán a városháza nagytermében fogják megtartani.
— Tánckoszorucska. Blagusz Elek altiszti csoport növendékei ma, az iparos csoport növendékei pedig holnap a Polgári Egyletben nagy tánckoszorucskit rendeznek.
— Hamis pénz. Balatonszárszó községben hsmls egypengős került forgalomba, mely ólom és ón ötvözetből készült, felülete nem tiszta, a verési évszám és s tölgyfalombok ripaCbOsak, tele van ólomhimu szórványokkal. A gyöngysor gyöngyei egyes helyeken hiányoznak, másutt egymással összefolynak. Széldiszl-lése nincs, hsjliihaió, megtévesztésre alkalmas. A csendőrség a nyomozást megindította.
Megérkezett a
„CSEPEL"
kis motorkerAkpAr.
Ára P 498*— (plus költség) egy évi lefizetésre. — Készpénzfizetés esetén jelentős árengedmény.
„CmmI" kerékpárok és varrógépek
állandóan nagy választékban raktáron.
„Csepel" Főlerakat
Fő-ut 13.

ismeri a
Hutter
100 év óta atapasztalt háziasszony előnyben rész& siti a Hutter szappant ami kiválóságának bizonyítéka. Hutter szappan tökéletesen tiszta, dúsan habzó és különösen kiadós.
SZARVAS SZAPPAN t
és Asszonydicsóretet,
aréq bevált ázfatószert, mely éjjelen át minden piszkot WoU
— Schütz kabát divatos, Izlé. ses, olcsó.
— Az Országos Bslneologlai Egyesület nagygyűlése. Az Országos Balneologtal Egyesület április 24 —26 lg rendezi Vámossy professzor elnökleiével negyvenéves fennállásának megünneplésére jubiláris kongresszusát és közgyűlését. A kongresszuson a rokon- is társegyesű-letek felkért előadói fognak előadásokat tartani a balneologiának és ha tárterületeinek legújabb kérdéseiről. Az előadók között szerepel Bakay Lajos dr, aki a hazai hévvizek jelentőségéről tart előadást a csont-és izületi gűmőkór gyógyításában, Benczt Oyula dr. a hyperionia kii malo és balneotberápiajáról, Walder Oyula a kórház és szanatórium építkezés ujabb elveiről, Böck Hugó a ba-latonkörnyékl vízellátásról, Dalmady Zoltán dr. sz ásványvizek elemzéséről szól. A kongresszuson előadnak: Bánó D.-zsö, Massdny Ernő dr., Neogrddy László dr., Papp Lajos dr., Orszdgh Oszkár dr. és Tausz Béla dr. Oazdiságl kérdésekről szólnak dr. Sümegi József és Felber Lipót. Az ünnepi beszédet Taujftr Vilmos dr, az egyesület első elnöke tartja. A kongresszus alkalmából az egyesület lanulmányklrándulásokat rendez. Április 24-én délelőtt a Lukács-fürdő, Margitsziget és a Széchenyi-fürdő megtekintése, 25-én délelőtt lesz a Gellért, Rudas-fürdő és a Hungária-forrás bemutatása, délután kirándu lás a budai keserűvízforrásokhoz, 26 án délután a Svábhegyi Smna-lórlum és a Budakeszi Szanatórium megtekintése. Előadásra kerül továbbá az egyesület filmje Magyarország fürdőiről. A vidéki orvosok számára, hogy a kongresszuson minél nagyobb számban vehes enek részt, sz egyesület 33 os oda-visszautazásra érvényes, kedvezményes Jegy váltására |ogosltó Igazolványokat szerzett a MAV és a DSA vonalaira. A gyógyfürdők előzékenysége révén a kongresszus tartamára a vidékről érkező orvosok részére korlátolt számban Ingyen lakást ad az egyesület. A kongresszus zavartalan lebonyolítása és az igazolványok kikézbesítése mistl a jelentkezést legkésébb április 15-ig ajánlatos Frank Miklós dr. Budapest, I, Altlla-körut 19., a főtitkár cimére eljuttatni, aki készséggel szolgál felvilágosítással.
Mtdrel/iiaklttáM,aeknd-/SUt
Halálra taposta a bika
Szigetvár, áprilU 10 Nádossy Elek országgyűlési képviselő görösgatl uradalmában az istállóban etetés közben megvadult bika halálra taposta Lórlncz János 47 éves csordást,\' kinek kezét és lábát eltörle, mire segliségére mentek, a boldogtalan ember már kiszenvedett.
— Divatos nyárlruhák már 3 20 P-től Schütznél
— Találtatott egy barna női börtArca. egyik sarkában A, J. monogrammal. A tárcában 8, karikára fűzött kulcs volt Igazolt tulajdonosa átveheti a nagykanizsai rendőrségen.
Franciaországban letartóztatott magyar bányász
Lüle, április 90 A csendőrök letartóztatták Szap-pancslk 34 éves magyar bányászt, aki családi viszálykodás következtében lélhiltra verte feleségél, Zá-borszky Teréziái. Az asszony halállal vívódik. _____________
Egy főiskolás holttestére bukkantak
Budapest, április 10 A Hűvösvölgyben ma délelőtt egy mindössze 40 ceniiméter mély vlz-tócsaban Szecsó Ferenc műegyetemi hallgató oszlásnak indult holttestét találták. A fiatalember lebruir koze-pin követte el az öngyilkosságot.
Halálos motorkerékpár szerencsétlenség
Esztergom, áprilU 10 A Budapest—bécsi oiszaguion a 45 kilométeres kőnél halálos motorkerékpír szerencsétlenség történt. Zsemberi O/ula útépítési alkalmazott, pilisvörösvlri lakos motorkerékpárjt-nak gumija nemelközben kipukkadt. Zsemb:ri a nyeregből kirepüli és koponyatörés! szenvedett. Beszállították a dorogi kórházba, ahol meghall.
Ztriskl sárlat
Pária 10 81, Loan-M 25 23«a, Níwyor. 5IS35, Bruaesi 77 3-5, Mu.»a 27 1«<, A<<M<I 67 30 £nutajdam 20630. Janii 123 80, 7S01 Sjds J.ft\'á,
l&\'SUa, jS20, Baadapaatl S0 SS
Mlgrád 8"l2»,aa, Makansi S09.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. április 10.
KÖZGAZDASAG A pécsi tábla feloldotta Valkóék osódmegnyllását
Újra kihallgatja a törvényszék a hitelezőket
nagykanizsai törvényszék végzését, egyben elrendelte uj tárgyalás megtartását, amelyen a hiteleröket kl lógják hallgatni. Ez a rendelkezés egyértelmű a csődeljárás megszüntetésével, mert a csődöt kérő hitelezi
Nagykanizsa, április 10 Jelentetlük, hogy a nagykanizsai törvényszék Növök János csapil földbirtokos, volt országgyűlési képviselő kérelmére megnyitotta a csődeljárási Valki Ágoston és társai nagyrécsei földbirtokosok ellsn. Valkóék felfolyamodták a törvényszék végzéséi A pécsi lábla tegnap foglalkozott Valkóék kérelmével és feloldotta a
tdlközbtn panaszát visszavonta azon Indokolással, hogy it a tényállás tekintetében félrevezették s Igy téves tényállást adott elő panaszában
TŐZSDE
A tőzsde Irányzata ma baráságos
voll, bár egy-két értékben az általános Síi\'árdabb Irányzattal szemben jelentős ármennylség mutatkozott. Pfa nagy árukínálat következtében jelentékenyen visszaesett. A tőzsde-Idő második feleben az arblrage élénkeob tevékenysége következtében kisebb árjavul s következelt be. Fix kamatozású p pírok piacán az áifo lyamok tartottak Devizapiacon lényeges változás nem volt.
VALUTÁK
Angol L 27-fO 77-95 Belet tr 79*50-79 90 Ctell k. IP\'89-1701 Dánk. 153-OO-IMSO Dinár 1001-10(9 Dollár 570 45 578-45 rrincltl.77-25-27 55 Holt. 22^45 33048 Lengyel 63-9W4Í5 Utl S-M-a-42 Ura -á 12-4 8 Líra 29 90-80-20 Márka 11820-13880 Norvég Ifa 10-18870
PaMts __•---•—
Scbut 80-8880-78 Iváklt. IIO C5-UO-S5 ívták. 188 20ISS\'80
Bertárrásár Falhattál 192, eáedatlan 548. - llsó-reads 1-20—1*22, audett 1\'22 1-25, izeden
köaép l-16-l-lt, könnyű I 08 —1\'tO, t-sí reedá Oteg t\'10-1\'12, ll-od rawtO őzen I 02-106 .ngol s II Idő l-OS—1-15. aialoana osnhan 1-28-tWXl, ztir 1-48 0 00, hu. I 40-1-76, izaloonát Kísértét 1-46—1-54.
ÜEVIZÁK toll. 729 75-280-43 Bolt iád 1(K6 0-19 tiltás 188-35- I3d 75 tiltásul 7982 79 87 Bukarest 3 40 42 K0f>sah.lt3\'l5 153 55 Locdon r 82-21(0 Msdrtd 62TO-65 0U Milano 29-96 30 06 Nawyor 572 60 74 2U Osilo 163 20 53 60 Pálit 22 38 r <5 Práca 1696- 7 01 IsMa 4-18-4 17 Sáockh. 183 30183 70 Varsó e«-l5«4»5 Wlsa 8048-80-73 110-25 11055
A gydmfflosfék
rügyl.karfáé elSttl permetezésének lde}e koreledlk ! A moll haiználandd védósaerck :
Enda vagy Dendrin
tgyüinólcsfakarbolncu rok) e pusz llják a Iákon álie\'eló kártékony rovarokai, azok áleáll ét petéit ilb
Amonil és Sulfarol
bordói léhez keverve a gombakáilevökel litjl.
■ o v a n d a
fmiííai kéritirlslmz gyűmö\'cslakarboll-neum) kártevő rovarok és gombák Irtására.
S o I b a r «
.kéntartalmú baryumsultid készítmény). Megöli a kon illeleló rovar és gombaktrlevőket.
Almola vagy Pomrin
(v4r etü kltrány). Vigott és vértelves sebhelyeknek légmentesen való bekenétére.
Hált és kézi fll ümSIotfa-psrmstszé-gápak. Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mtg, műtrágya, termény éa növény vC-döszerek kereikedétében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Telelőn: 130.
78-a
15 45 15 90 2 0
TeraéiTtisids
Buza tszv. — fiu.dt. — HU. és a rozs 10 flll emelkedett.
Buta ttaiav. 77-et 1555 15 65 15-70—1580, 79-et 15 EO 1825 16 00— lö 411. dunáot 77-ei 15 85 ll-a 15-fO -1560. 79-et 15 70 tc-ai 1580 1596 Rjza 1280 ik. árpa 18 00 8 28, Mliáriu 1875 1950, lat 20 00 V\' 25. en**l It. 1480 1500,danántu \'388--1400. repce— --, k-.ro- 12 9-1 1300
Ilaáji: Déltalai ffyeaáa át Lapkiadó Tállalat. Hinkaatisáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, leterurfeea tetetoa t Nagykanizsa 78. al.
APRÓHIRDETÉSEK
A/ aprótUroelekea dija IÜM\'tg 10 » IWas Minden tovsbbl stó dija S II. I. Vltár .1 onnepnap 10 a/oig S0 ftliér, mlndea további UÓ dl|a B fsál. Szerdán él péntekén 10 uóig SS lUlar, minden továbbá uó dija • HU. Omktü a minden vastagabb beltiböl illó uó két írónak uáintt-■ük. Állást keresőknek 5ÜH engedmén/. ■MstlMk S tat) p»sl ••»•«•• aslal a lalaalagaa Uspeláa, aaáksesUbsrAa .IkarSISaa »*t»H altra tliitiiátk
BakarrSaaSk
Eötvös iéi 6.
olcsón eladók Siibó,
Saját termétB kilOnó ááu rlallaa
karaimat litezenkint 52 Iliiéiért kimérem. Oroei Samu, Sngáz-ut 41/B. 1401
■ét "tóéra afllé aaép, neáara, aarkattéa löllsilnles 4 izobát sarok likát, fürdőszoba, cselédszoba, elóeioba éa ösizei mellékhelyiségekkel Oaeagarj-sat 17 a. iiáaa káaksn májasé l-ra
ki.aa. Bevibb lel>llágotlUiMl szolgál a házmester. 1671
Lakéat karaa. Egétztéges fekvétO, ■záziz, kétszobás, nlcu lakást, mellékhelyiségekkel kerea, eietleg későbbre Is: Benedek t-zerketzló.
ÉaSlatta eladás Jó Idó esetén eltdok 50 darab nlros tenyótát e bó 12 én 2-4 óráig ai Ujlörhénchegy lelsó végén. Simon litván henlet, Kltkaniisa. 1680
Hásveze\'ónól, tárnáik, dónöl, nevelőnól Alikat karaaak április llienótOJikétc Nádo-utca 12. 16C0
Habtajaela állandóan ktphaló Sípot Andor, Muixel é» Frledenlhal. Teulich Uulltáv, vitéz Tóih Béla, Mustot Ferenc kereskedőknél ál a Köztisztviselők Siö-vetkezelénél. — Tejközpont 14 6
■aaslartaa t saobáa utrsl lakát ét 1 aaebás udvari la.li Csengrry ul 57 alatt ktedó. Bővebbet ugyanott póct Istvánná. i;97
Maabl.haté, lóznl tudó mindenest kertiek. Jelentkezét Klsf.iludy u. 20. 1674
Ulcat bútorozott szobi fürdőiz ba hisz nálittal I, etelleg 2 ur réssére Ipr. 15 re klaSé Sugár-ut 34. 1(0\'
Szobái, konjhZl lakáé izonmlri, vagy májúira klidó Ctengery-ut 38 1679
Haaaaáll fürdőkád, ágy, toll, üvegek, ruhanemüek eladók, Ciengery ul 8, tö\'d-•zlnt. 1685
mellék-Telei 1-1687
Eay aaép aasba, ktnvhs helyiséggel május elsejére kiadó
Bladaaaa aaakéoanS
15 íze Fóut 23, loldulnt.
felvétetik 1691
László Lajos és Gynla hentesárugyára
r BUDAPEST
József Mherceg udvari szállítója — HentesArujzj\'Artraányat a budapesü és s milanói kiállításokon aranyéremmel lőttek kitüntetetve, nioat ■•azkaalaaái éllaadéaa Irlaaaa, nagy választékban kaphatók:
Sipos Andor Musscel éa FrlcdeníQal TeuiscQ Gusxtúv
ctemeaekereikedásében s következő árakon!
10 dkg. Altom felvágott ..............................48 fillér
10 dkg. nssimgi disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. b*pI«I ................................................30 fillér
10 dkg. krak4l ................................................82 fillér
10 dkg. varonal................................................88 fillér
10 dkg. MatAlt omlóa raggsll szalonna ... 28 fillér
10 dkg. |MaHká> szalonna abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. oaaajcáphus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gyigysonka, prágai módra, kiválóan finom IOO fillér
10 dkg a*paonka ..........................................70 fillér
10 dkg. roilaonka ..........................................80 fillér
10 dkg. kalozavArl huaoa sis\'onns ............40 fillé?
10 dkg uárai ossrkász kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báoal slratll............ ............28 fillér
_ IIOl
Srép. modern ekáSIS tüzgőien eladó Klnlnl\'Ulci 2 Stern Vllmoi. 1689
ayanaaklaéajt kereiek áptilb 15 tkl, bel péite. — Dukálz Ferenc, Rozgonyl-ulci 5. 1690
Magféléke*
Hiraoii éa SzegA
magüzletében legjobban vásárolhat
Kél izép utcát izoba lépcsőháil bejárattal. kilón tprdóizoba hninálillll. esetleg butoiózva kladé Horthy Mlklóa-nt 16., I. emelet. \' 16?2
F*a« ssaladeaaat (elvesz link ötödikére Clm a kiadóban
ttzen-1873
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fást, tisztit éa pliaaéroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oytljtótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep; Hunyadl-u. 19.
Nyomatott a
tk 1Í8/2/J3) tz. 1930, vghtól 1719. sí
Árverési hirdetmény.
Dr. Knauiz László nsgyksnlstil ügyvéd állsl képviselt Czlndrlch Ltjos nagyítani zsal lakót Javári 3899 pengő 2« llllér tóke él löbb követeiéi ét járulékai ereiéig l nagykanizsai kir. Jlrálblrőság I\' 3 >. évi 233. tzán\'U végzésével elrendelt klelégl tal végrehajtás folytán végrehajtást szen-11dótól 1930 szeptember hó 9 én letoglalt 3118 pengőre bec.lllt Ingóságokra a nsgyksnrzs .1 kir. Járátbíróság lenit számú végzésével ai árverés elrendeltetvén, innlk ai I9C8. évi XLI. t-e. 20. J-a alapján ai alább megr.evexelt t a foglaláal Jegyző-kő.iyvbőf kl nem tűnő mis logla\'l.lók javára Is az árverés n egtaná »l clrende-lem, de cuk arra az esetre ha kielé-
Íllési loitnk ma ti lennáM él hl ellenük alaiiló hitátyu l.énykere et folyamatba nincs végrehijtáil uenvedő lakásán Nagy-ktnlztán, Eótvős-tér 15. izám alatt a fizetett összeg Icvonálftvil leendő megtirtl. Mri határidőül 1931. évi áprllla hó 28 Ik napjának délelőtt 12 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefrgalt b«to ok i egyéb Ingóiágo.at a legtöbbet ígérőnek kéizpénzllzetéi melleit, eietleg becsáron s\'ul Is el fogom idnl még akkor ti, ha a bejelentő tél i helyizlnén nem |elennék mrg, bl csak ellenkető klvánilgot Iráibin nem nyilvánít Nigykanliu, 1931. évi áprtlli hó 2-án.
Elek László s. k.
kir blr. végrehaltí, mint bírósági kiküldött
Irta : Horváih E. János ríj. lak. Igazgató, lii-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Bélzalal Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai Károly.)
A naaykanlzaat kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3170.tk. IMI. szám.
Inertsl Uriditn-kmii.
A Nép takarékpénztár R T. ét caatlako-rott társai végithallalóknak Küi István (nóa Kurocz Erzsébeltel) végrehajtást szenvedő ellen 1200 P tóke él Járulékai ere-léig Indítóit végrehajtáit ügyében a telekkönyvi halótág Horváth Józtel csutorái kerrcsenyl lakót ulós|ánllla következtében az 1908 41 t. c. 27. { a értelmében ulabb árverést rendel el IzOO P tókekóvet-lés, ennek 1930. évi február hó 15. napjától |áró l(M> kamat, l/aoá) vátlódl| és í» P 49 flll. megálltpltotl per és végrehajtáal köliiég, valamin! a csalla<ozott>kn\'k kimondott Mácsovlcs litvánná 160 P, Dr. Ktuutz Lá\'Zló Ügyvéd 493 P Neumtrk Jenő 48 P. Dr. Miiek Láizló ügyvéd 190 P tőkekövetelél ét Járu ékal behaJUta végett t nsgykinizsii kir. Járátbltóiág területén levő, Oroiztony kö\'iégben lekvó l iz orosztonyt E4. sit|kvbrn tSS. hrtz alatt foglalt szóló él pince az Aranyhegyen végrehajtáal azenvedó nevén álló egész logáUinra 16.\' 0 P kikiáltási átbm
A telekkönyvi hatóiig az árverésnek Oroszlony községházánál megtartására 1931. évi május bó 12-lk napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl ét az árve éti leltételeket a következőkép állapllja meg:
Al árverél alá (lő Ingatlant a kikiáltási árnál alrctonyabb álban eladni nem lehet Ai árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzei a kikiáltási ár 10%-ál készpénzben vagy az 1881: IX. t.-c. 42. §-ában meg h ilározotl árfolyammal számítolt óvadék-képet értékpapfrosbtn a kiküldöttnél le-lennl, vagy a bánatpénznek előlegesen biró! letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-vetétl feltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaittfb igérelet tett, ha többet ígérni tenkl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §) Nagykanlita, 1931. óvl március hó 30 nspjln.
Gombár i. k tiltó.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 1682 főtiszt.
71. évfolyam 82 szám
Nagykanizsa, 1931. április 12, vasárnap
Ars 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SieikesjAóség: nappal Sugár-ut 2., éjjel l\'óut 5.
Kiadóhivatal: Fönt S. uáin. Keszthelyt Sókkladófalvatal: Kouulh-ula 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áis: egy hóra < pengő SS fillér. Telefon ■ t Sierkeutőtóg 421. .zára, (é||el 78J \\ Kiadóhlvatsl 78 Keszthelyi Ilók 22.
Gróf Bethlen István jubileuma
Irta-, dr. DM Géza országgyűlési képviseli
Bethlen Istvánról ellenfelei azt izokták mondani, hogy .erdélyi* politikus s ezt nem hízelgő, vagy elismerd jelző gyanánt emlegetik, sőt több vagy kevesebb nyíltsággal ugy értelmezik, hogy Bethlen módszere nem felel meg a .magyarországi" gondolkozásnak éa hagyományoknak. Milyen is tehát az az .erdélyi" politika? Mindenekelőtt színtiszta magyar és bOlcs politika, forrása a magyar sorsból fikad s az a célkitűzése, rendíthetetlen hite és Mradha tatlan küzdelme, hogy a háború és a békekötés okozta romhalmazból újra megépllw a magyar életei. Ellenségektől körülvéve, elemi csapásoktól és a világgazdaság kedvezőtlen körülményeitől egyaránt sújtva, nem egyszer végzetesnek látszó válságba sodorva, mint tomboló viharban vergődő hajó küzködölt a trianoni Magyarorsíág, árbócát megrop-pantolta, vitorláit megszaggatta a szélvész, hol balra, hol jobbra dölt, sokszor majdnem elborították és a mélységbe sodorták a megdühödött hullámok. Ezekben az életet és halált jelentő nehéz időkben Bethlen István volt az a jósoraadta kormányos, aki .erdélyi* politikával az ország hajólát az elmerüléstöl megmenlelte, a kitűzött útra vezette s ha még nem Is repül a hajó és még messze is az epedve várt kíkötö, már nem puszta óhaj és sóhaj, hanem mind láthatóan elénk táruló bizonyosság, hogy révbe fogunk julni. Majd nyugodlabb és boldogabb korszakban a történetírás meg fogja örökíteni és igazságosan értékelni Bethlen István érdemeit, addig Ismerjük el, hogy az ö .erdélyi" politikája szerencse és áldás voll nemzetünkre.
Régi |ó Időkben — ma olyan mesz-szlnek látszik, mintha mese volna, holott Igaz voll és alig pár évtizede — a jósors kegyelméből TI za István közelében és hozzá közel állottam. Oyakran hsllgatlam beszédét és beszélgetéseit s feltárult elöltem mélységes magyar lelkének tiszta tengerszeme, az a hang, ami a zenét adja, a magyar géniusznak hang|a, ami a magyar földnek és magyar égnek csodálatos harmónlá|a volt, magyar .örömében buvában", a zöld asztalnál és a fehér asztalnál, hivatalosan és a magánéletben, minden Idegszálában, érzésében éf gondolatában, éleiében és halálában. Mikor Bethlen Istvánt hallgatom, nem egyszer ugy érzem, mintha Tisza islvánl hallá nám, ugyanaz az ősmagyar, .erdélyi" lélek szólal meg benne, az a rendíthetetlen hit és törhetetlen akarat. . . hogy a magyar nemzetnek minden poklokon kérésziül Is élnie kell, megküzdenie mindenkivel és mindennel, hogy leljesilse is\'enadla örök hivatását : megtailanl és öregbíteni min den magyar ériéket éi visszaszerezni mindent, ami elveszett. Ez az .erdélyi" politika, ez Bethlen István politikája.
E politikának minden gondolkodó
híve bölcsen tudja azt, hogy gazdasági, szellemi és erkölcsi téren még vannak hiányosságok és történnek hibák s az Igazságos bírálatot szívesen is veszik, ámde erre a politikára az dobjon követ, aki Isten és ember elölt jó lélekkel merészelné vallani, hogy ő az ö csodamódszerével máról-holnapra a lelet nyárrá, a szegénységet gazdagsággá varázsolni, a háború, a forradalom és az ellenforradalom által egyenetlenségbe és vlsz-szavonásba sodort, legyengült, els*e-gényedelt és a kétségbeesés lázában vergődő nemzetet minden Izében egységessé, szeretetben és békességben megelégedelté tenné.
Rideg fej|el, meleg szívvel, magyar
A kalapácsos gyilkosság ügyében a rendőrség ujabb fontos adatok birtokába látott
Steinheiz már régebben akart egy .rablótámadást rendezni", hogy pénzhez jusson
érzéssel, a múltból okulva és a jelent megértve, kell a szebb és boldogabb magyar jövendőt megalapozni. Lépésről-lépésre, olykor csflg-gesztönek látszó lassú ütemben, de mindig előre haladni, ez a politika vezet Csonka Magyarországból Nagy-Magyarországba. Ez Bethlen István útja és aki a magyar fájdalmat, magyar örömöt és a magyar üdvösséget nagyobbra és többre tartja, mint a saját Ugyét-baját s aki a nemzet egyetemes érdekelért tud a maga egyéni éleiében várni, tűrni és szenvedni is, az hitlel ée meggyőződéssel követi Bethlen Istvánt. Az ő |u-blleuma a ma?yar nemzet örömünnepe, azt jelenll, hogy közeleg a virradat, kisüt a nap Erdély felöl és boldog Nigy-Magyarorjzágnak ad fényt, meleget és életet.
Budapest, április 11 A kalapácsos gyilkosság ügyében érdekes ujabb adatok birtokába julott a rendőrség. Igy Fábián Béla biztosítási tisztviselő jelentette, hogy Steln-herz régebben tárgyalt vele egy 10.000 dolláros biztosítás ügyében. Megkérdezte tőle, hogy megkapná-e a biztosítási akkor Is, ha valaki rablótámadást követne el ellene. Majd arra akarta rábírni, hogy rendezzenek egy rablótámadást és aztán felveszik a pénzt. Persze Fábián tiltakozott Ilyesmi ellen Másik fontos
adat, amit Vasas József rendőr mondott, aki Selnherzet halálosan sebesülve leemelte a vonalról és kimosta fejsebeil. Stelnherz akkor nyögve kérte a rendőrt:
— Mentsék meg ételemet, fele vagyonomat adom oda! Vagyis Stelnherz nem akart meghalni.
A vizsgálóbíró egyébként ma elrendelte Steinheiz holltestének ex-humálásál.
Vajda Oyula detektív ma Bécsbe utazóit, hogy Fischl Frigyest ott kihallgassa.
Madeira a forradalmárok kezén
portugál lakosság
Kikiáltották
katonai diktatúrát — A a hegyékbe menekült
London, április 11 Madeirából Londonba érkezeit angol utazók szerint a helyzet nagyon komoly. A llssaboni csapatok partraszállása könnyen forradalomhoz vezethet. A zendülés vezetői a Llssa-bonból deportált 300 polllikal elitéit, akik februárban az úgynevezett gabona-zavargásokban vettek részt, amelynek elnyomására a llssaboni kormány katonai kormányzót és csapatokat küldött M ideirába. A lakosság és a Madeira! helyőrség fellázadt a kormányzó ellen s a kormányzó csapatai is a zetldülőkliöz csatlakoztak. A kormányzót letartóztatták és katonai diktatúrát kiáltottak kl. Funchall. város tanácsa beszün-
tette működését. A város portugál lakossága a hegyek közé menekült, az angolok azonban továbbra is helyükön maradtak.
A lázadók lefoglalták a kikötőben levő motorcsónakokat s örséget küldenek a kikötőbe érkező idegen halókra. A fejlemények arra mulainak, hogy a zendülés! tapasztalt agitátorok vezetik.
Egyes hírek szerint amerikai és francia hadihajók Is ulban vannak, hogy saját alattvalóikat megvédelmezzék. Arról van szó, hogy az idegen hadihajók döntőbírónak ajánlkozzanak a vitás kérdésekben.
Megnyílt a Városi Könyvtár és Inzeom
Muzeuml Egyesület gondoskodik a sok zalai muzeális kincs összegyűjtéséről — Dr. Krátky István polgármester megnyitó beszéde Nagykanizsa, április 11
Szombaton délután 5 órakor nyílt meg Nagykanizsa közönségének osztatlan örömére, hosszú és alapos szakmunkát igénylő rendezés után a Városi Könyvtár és Múzeum az érdeklődő közönség éj a város vezetőségének részvételével. A két kultúrintézmény a kegyesrettdl gimnázium egyik szárnyában, szemben a tornateremmel van elhelyezve és a mai naplói a nagyközönség rendelkezésére áll. A könyvtár anyagát már több Ízben ismcrletlük és bátran mondhatjuk, a közönség sok örömet fog lelni benne. A vltos vezetőségének nagy áldozatkészsége folytán a legújabb müveket a szépirodalomtól egészen a különféle szakirodalomig meg fogja benne találni A Muzeum persze még gyermekéveil éli, azonban alapját képezi attnak a nagy Zalai Muzeumnak, amelynek kiépítésére a polgármesler most minden erejével törekszik.
A város vezetősége részéről megjelentek dr. Krdtky István polgármester, dr. Hegyi L\'.jos főjegyző és Király Sándor tanácsnok, akiket dr. Kerkay József kegyesrendi tanár, a két intézmény vezető|e fogadott.
Dr. Krdtky István polgáimesler ünnepélyesen nyilolla meg a Városi Könyviárt és Muzeumot.
— Egy muzeum és könyvtár megnyitása egy várói életében akkor Is történelmi pillanat, — mondotta megnyiló beszédében — hogyha a/ még nem is felel meg ama követelményeknek, amelyeket a mai kulturális igények támasztanak. Nem mehetünk el anélkül, hogy köszönetet nc mondjunk mindazoknak, akik a könyvUr és a muzeum megvalósítását lehelövé tetlék. Halls István volt az, aki hangyaszorgalommal lerakta a könyvtár és a muzeum alapjait. Neki köszönhető, hogy kikeli az elvetett mag, amely még öntözésre szorul ugyan, de amely könyvtár még jelentékeny szerepel fog betölteni a város kulturális életében. Hogy a mai napol megtarthattuk és át tudtuk adni a két Intézményi a közönségének, ezt Kerkay József tanár urnák köszönheljük. A város közönsége nevében köszönöm dr. Kerkay tanár urnák azt a szorgos munkál, amellyel az anyagot elren-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 12.
dezle. Most a város feladata, hogy uj anyaggal gyarapítsa és fejlessze ugy a könyvtárt, mint a muzeumot. A Zalai Közi li.y utján felkéri a nagyközönségei, hogy járuljon hozzá a könyvtár anyagának, mint a muzeum-nak adományaikkal való gyarapításához és kéri a sa|től, h >gy legyen ebben a városnak segítségére, amíg eljö az ldö, mikor egy modern kultúrpalotában megfelelő elhelyezést talál mind a két Intézmény. Azzal adja ál a könyvtárt és a muzeumot a nyilvánosságnak, hogy ez csak az első lépés a nagy elgondoláshoz.
Dr. Kerkay József kegyesrendi gimnáziumi tanár ezután átvette a könyviárat és muzeumot és válasz-
beszédében annak a reményének adoll kifejezést, hogy rövidesen meg fog lehetni valósítani a Nagykanizsai Muzeum Egyesületet, amely hivatva lesz a kitűzött célt negva\'ósitaní. igy főleg a göc:ejl nép körében levő óriáti muzeális kincseket összegyűjteni. A mai nagy szegénységben legalább szellemi kincsekkel telitessék meg közönrégünk — mondolls.
A polgármester és kísérete ezután megtekintenék a muzeumot, mint a könyvtárt és az olvasószobál.
A nagyközönség tájékoztalására közöljük, hogy vasárnap és csütörtök délelőtt 10 órától 12-ig a kél intézmény a nagyközönség részére nyitva áll.
A keszthelyi villanytelep vádlott ffimérnfikét felmentette a bíróság
Véletlen körülmények halmazata Idézte elő a keszthelyi villanytelep melletti gödörben fürdőző három kisfiú halálát
Keszthely, április 11 (Tudósítónk telefonjelenlése) A nagykanizsai törvényszék Keszthelyre kiszállt Mutschenbacher tanácBa egész napon át tarló főtárgyalás ulán szombaton este hirdetett Ítéletet a keszthelyi városi villanytelep lómérnöké-nek, Stauber Richárdnak ügyében, aki el\'en
háromrendbeli gondatlanságból okozott emberölés vétsége
elmén emelt vádat a kir. ügyészség.
Annakidején a Zalai Közlöny részletes tudósításban számolt be arról a megrendítő halálos gyermeksze-rencsétlenségről, mely az elmúlt év őszén, szeptember 28 án történt a keszthelyi villanytelep közelében. Három kis diák, közöttük Stauber főmérnök kisfia ls, megfürödtek a villanytelep melletti vlzesgödörben, ahová a telepről kifolyt elhasznált ét mérges gázokat tartalmazó vizet gyűjtötték össze. A mérges gázok elkábították a fürdőző gyermekeket, akik belefulladtak a vlzesgödörbe. A kir. ügyészség ugy találta, hogy a hármas halálozás ügyében gondatlanság terheli Stauber főmérnököt és ezért vádat emeli ellene. A szombati főtárgyaláson, amelynek kimenetele elé egész Keszlhely a legnagyobb várakozással tekinteti, husz tanút hallgatott ki a bíróság, köztük a villanytelep alkalmazottjait is. A déli órákban
helyszíni szemlére Is kiszállt a büntetőtanács.
Sas Qabor akadémiai lanár, mint a törvényszék hivatalos szakériője, mindenre kiterjedő körültekintéssel" terjesztette elő szakvéleményéi, amelyet majdnem minden tekintetben alátámasztott az elhalt gyermekek szülei állal felkért ellenőrző tzakérlö ls. Sas Oábor akadémiai tanár ki-
fejtette, hogy semmiféle tárgyi bizonyíték nincs a védi itt főmérnök gondatlanságára, mert eKre nem látható véletlen körülmények halmaja\'a idfz\'e elő a szerencsétlenséget.
A vádlott védelmében dr. Imrlk János keszthelyi ügyvéd védőbeszéde során a szakértők véleményére támaszkodva fejtegette komoly, meggyőző érvekkel Stauber főmérnök ártatlanságát, akinek gyermeke is az áldozatok közölt volt. Hangoztatta a védő, hogy rendszeresen mások is használták fürdésre a villanytelep j melletti vlzesgöd\'öt és Igv csupán a szerencsétlen véletlen hozta magá-vsl, hogy a gyermrkek fürdőzése alkalmával nagyobb mennyiségű mérges gázokai tartalmazott a viz.
A törvényszék este háromnegyed 7 órakor hozta meg Ítéleté1, amelyben ugy Sas Gábor szakértő, mint az ellenőrző szakírtő stakvéleinénye alap|án bizonyítékok hiányában
felmentette Stauber Richárd
főmérnököt az ellene emelt vád alól.
A felmentő Ítélet nagy megnyugvást kellelt a keszthelyi társadalom körében, melynek Stauber főmérnök közszeretetben és köztiszteletben álló tagja.
JMtnlí itt mxc.rxilnU. nuiru<1 Ina a varasban.
Krátky polgármester is betiltotta Schwend gazdatitkár további működését
Schwend azt állítja, hogy a Klskanlzsal Polgári Olvasókörrel kötött megállapodása értelmében Joga volt díjazást szedni a gazdáktól
Nagykanizsa, április II Városszerte nagy feltűnést keltett a Zalai Közlöny azon cikke, amelyben hlrl adlunk Schwend Sándor gazdatílkári működé ének betiltásáról. Dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró betiltó határozata elsősorban Schwend Sándort érintette a legkelle-mellenebbül, aki kljelcn\'etie, hogy felutazik Budapestre és panaszt tesz a földművelésügyi
minisztériumban. Nem hallgathatjuk el, hogy Schwend Sándor működésire nemcsak. Nagykanizsán figyellek fel, hanem a környékbeli körjegyzők közül Is többen. Sőt
a letenyel főszolgablróság hivatalosan Is érdeklődött a nagykanizsai rendőrségen
az Iránt, hogy Schwend Sándor gazdatltkár milyen jogcímen tzed pénzeket a gazdáktól.
A betiltás ugyanis kizárólag ezen pénzszedés miatt történt
és sz illetékes hatóságok most azt igyekeznek tisztázni, hogy volt-e joga Schwend gazdatitkárnak díjazást kérni a gazdáktól.
Egyébként dr. Krátky István polgármester szombaton délelölt magához hivatta Schwend Sándort, hogy kérdést \'intézzen hozzá a pénzszedés jogosságára vonatkozólag, A polgármester kijelentette munkatársunknak, hogy a pénzszedést illetőleg Schwend azt állitotta, hogy közte és a Kis-kanizsai Polgári Olvasókör közölt
bizonyos megállapodáa áll fenn, melynek értelmében neki joga volt pénzeket felvenni.
Ennek teljes tisztázására dr. Krátky István polgármester magához kérette az Olvasókör elnökét. A pénzszedés Jogossága kérdésének elintézéséig a polgármester a maga részéről is betiltotta Schwend Sándor működését Nagykanizsán.
A zalai iparosság nagygyűlése
A magyar iparosság sérelmei, panaszai és aktuális kérdései kerülnek ietárgyalásra
Nagykanizsa, április 11
Mint előző számainkban is jeleztük, ma délután tartja nagygyűlését n Zalavármegyei Ipartestülelek Szövetsége, amelyen a vármegye minden részébői összejönnek Iparosaink delegáltjai, hogy a vármegye szívében megtárgyalják szőnyegen levő kérdéseiket, panaszaikat és sérelmelr ket. Nevezetesen állási foglal Zsla iparossága az ipartestületek központja kérdésében. Tárgyalás alá kerül az Iparosság általános helyzete és a segítés módja. Nagy fonlosságu Kiss Ernő nagykanizsai ipartestületi elnök benyújtandó javaslala „Mentsük meg Nagykanizsát I" skció tárgyában. Az előadók köiölt szerepelnek többek közölt Bazsó József, a szövetség elnöke, Samu Lajos szövetségi főtitkár, Kiss Ernő, Zalaegerszeg részéről Kakas Ágoston és a többi ipartestolctek delegáltjai közül töb-
1PFAFF
vsrrégép a legszebben varr Unsz
„ „ stoppol Ezért válasszon PFAFF-ot I
Ettdtll PFAFF varrógépet kizárólag
Brandl Sándor és Fia ^„é, vásárt
Deák-tér 8. szám alatt.
Havi réa.let 13 pengőiét.
HrtliH mrótépszsktslét 1 > PFATT-gyár alt 70 év Mi fojt nrfriyt
ben. A nagygyűlés pont 3 órakor kezdődik az Ipartestület székházának tanácstermében. Tekintettel, hogy s nagykanizsai iparosságnak fontos kérdéseiről Is szó lesz, becsületbeli kötelessége a nagykanizsai iparos-ságnsk, hogy a nagygyűlésen minél tömegesebben vegyen részi.
Ötven elásott, lopott szárnyast találtak ■ petőhenyei oigányto-
lapon
Zalaegerszeg, április 11
(Tudósítónk telejonjelentése) Az elmúlt tél folyamán sorozatos betörések és lopások történtek Kemen-dollár, Alsónemesapáti, Ördöghenye és Petőhenje községekben. Hosszas nyomozás után a petőhenyei cigányodra terelődött a gyanú, akiknek telepén most kutatást tartott a csendőrség, melynek során mintegy 50 darab elásol! libára, pulykára és tyúkra akadlak.
Az egyik cigányleány bevallotta, hogy Lakatos János 20 éves és Lakatos Rudolf 18 éves clgánylegé-nyek követték el a sorozatos lopásokat és betöréseket. Lakatosék egyébként löbbször vollak már s kanizsai és egerszegi börtönök lakói. Jelenleg mindketten a nagykanizsai Járásban bujkálnak. A csendőrség mindkettőjüket keresi.
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ hugyaavaa csapadékot feloldja éa Ilyenek hépzSdémél manakadllyoxza . a raumis n ,
•aHatmakal magaaBatatl • <ssa- éa hétyaghoniokot eltávolít > cukorbetegek gyógyitala UzletveZ?tŐ8ég ; Budapaat, Erzsill«t-tár I.
|»31. éprllls 12.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai ügyészség elkobozta egy cseh-szlovák propagandafüzet összes példányait
Nagykanizsa, április n Szombaton délelőtt három nagykanizsai ügyvéd, dr Dómján Lijos,
dr. Oürtner Antal és dr. Balázs Zsigmond megjelentek a nagykanizsai rendőrségen, ahol egy szemérmetlen, magyarellenes, cseh szlovák propagandsfthetre hivlák tel a rendőrség figyelmét.
A feljelentést tevő ügyvédeknek délelőtt kézbesítette kl a pisla ezeket a jól becsomagolt füzeteket, melyiket a sterző, Shalléty Józsel Tu-

rócszenlmártonból küldött a címzettek részére. A füzet fedőlapján a következő ártatlan szlneiettt felirat áll: Még egyszer a voll Felsírna-gyarországröl, válaszul Iványi Béla . Felsómagyarországról" clmU füzeiére. Irla Shulléty József.
Shullély József, a „fdzet" szerzője, mint azt felületes elolvasásra is meg lehet állapítani, nem a legobjektívabb, tehát nem is a legintelligensebb elmék közül való. Olyan naiv formában tálalja fel mondrni-valóll a csehszlovák propaganda érdekében, hogy az ember inkább mosolyogni, mini bosszankodni kény-leien.
A rendőrség azonnal eljultatolt egy füzetei a nagykanizsai klr. ügyészségre, amely már a déli órákban elrendelte a Nagykanizsán laláihaló összes füzetek elkobzását. A detektívek egész délután nyomoztak a városban a csehszlovák propaganda-füzetek ulán és sikerüli ís az ösz-szes példányokat lefoglalniok.
Az amerikai paradicsomban ajtóról-ajtóra koldulva járnak a munkanélküliek
Adalék a győző országok gazdasági állapotairól — Levél az Oceántulról Nagykanizsára
Nagykanizsa, áprllla 11
Nagyon érdekes levelel hozott ma Nagykanizsára a posta. Levél, amely az amerikai milliomosok paradicsomából, Floridából vagy még helyesebben Mlámlból kelteződött, ahol egy Nagykanizsáról évekkel ezelőtt kivándorolt házaspár tengeti éleiét. Az egyik nagykanizsai ugyanis kérdést Intézett az olt lakó kanizsaiakhoz, hogy milyenek ott a viszonyok, ö is szeretne kedvezőbb körülmények közé jönni, nem lehetne c szó kivándorlásról. Mert hát Amerika, mégis csak — Amerika. Erre a levélre jött meg a válasz, amelyet sok szempontból érdekesnek tartunk kivonatosan közzétenni, sokaknak okkulására, főleg annak dokumentálására, hogy nem csak a magyar nép a kereszthordozó nép, hanem legalább is olyan súlyos állapotok uralkodnak ott, ahol bennünket mint .legyözöttek"-et szokás aposztrofálni. Főleg a magyar munkásság láthatja ebből, hogy dacára nagy szenvedésének és kétségkívül nagy nélkülözésének, az ő sorsa még nem a legrosszabb, mert az irigyelt Amerika munkanélküli munkássága rajokban megy házról-házra koldulni, hogy éhen ne pusztuljon. Ám beszéljen a levél:
— A mostan körülmények között Ide kijönni — Írja a levél — szdz szórta rosszabb az öngyilkosságnál. Ennél ostobább lépést nem is lehelne elképzelni. Minden fillér erre, nem lenne más, mint ablakon át kidobott p^nz, mert ha az útlevélig is eljuthatna, ugy a vízumnál már csak az .előjegyzésig" mehetne, de ennél az előjegyzésnél azután nyugodtan várhalna 70 ével, amíg sor terülne reá.
— Amerikában ma olyan a helyzet, főleg a munkásosztályra nézve, amiről az odahazaiaknak halvány sejtelmük sincsen.
Az öngyilkosságok járvány-szerüen pusztítják és tizedelik a munkanélküli munkás Ságot.
Erős, egészséges emberek, fiatal munkanélküliek valóságos
rajokban házról házra járnak koldulni egy darabka kenyeret,
hogy el ne pusztuljanak éhen. És az amerikai mentalitásra jellemző, hogy még kenyeret sem Igen tudnak koldulni, meri nem kapnak. Itl nincsen szív, nincsen érzés, csak business. A szegénynek nincs kenyere magának >em, a gazdagokhoz pedig hiába megy. Olt nem kap.
A konzulátusok előtt ezié-vel tolonganak a különböző nemzetiségű emberek azzal, hogy toloncolják őket baza,
mert különben éhen kell, hogy haljanak ebben az országban.
— Ha idegen idebejön, mindenekelölt meg kell Ismernie a viszonyokat, a nyelvet megtanulni, ismeretségeket, összeköttetéseket szerezni. És hogy ezt megtehesse, ahhoz
legalább egy évig kell, hogy mint munkás dolgozzon valaki bármi legyen és volt Is odaát, a régi hazában.
És még hozzá akárhányszor a legutolsó munkát kell, hogy végezze.
Végül azt írja a levélíró, hogy már nem bírja künn és alig várja, hogy az enyhébb idők beállával
...és már a negyedik nemzedék
Száz év óla fehérnemű mosásához a tapasztart háziasszony Hutter-szappant használ Dusán habzik és olyannyira kia<Jóa\'
SZARVAS SZAPPAN
...és Asszonydicséret
• réy U..M «wttN«L rittTjr öu«i«.. 41 nu.xten |>.sj<ot letrra.
visszajöjjön és újból megláthassa szülővárosát, a trianoni, megnyirbált, megcsonkított Zalamegyében.
A levélíró olyan személyiség, akinek állításai valóságához kétség nem fér.
Ime, ilyenek az állapotok Amerika azon részében, amit mindenütt, mint Eldorádól és paradicsomot em-legelnek. Milyen lehet akkor ott egy-egy ipari centrumban ?
Ezekel is figyelembe kell vennünk, ha a sorsunkról beszélünk és panaszkodunk...
Mozgószinhóz
Vad orohideák
Dráma 12 felvonásban Rendezte: Sidney Franklin.
Fő-
szereplők : Oreta Oarbo, Níls Asther és Ltwis Stone.
San Franciskoból Jávára utazik Mr. Oibbons a leleségével, hogy olt a szigeten ieaülletvényeket vásároljon. A hajón megismerkednek Ben Kaly jávai herceggel, aki a Uibbons házaspárt meginvitálja jávai kastélyába. Mr. Oiboons örömmel fogadja a jdallás herceg meghívását annál Is Inkább, mivel a herceg megígéri, hogy llgris vadászatot log rendezni számára. Mr. Oibbons-nak ugyanis régi vágya, hogy egy tigrist lőjjön és minden Idejét, amit íz üzlet szabzd\'rn hagy a számára, a tigrisvadászatra való készülődésnek szenteli
így esik azután, hogy Lilly gyakran a herceg társaságára van utalva, aki egyre szenvedélyesebben udvarol a szépasszonynak. Lilly azonban
felhívom a mélyen tisztelt közözönség b. figyelmét, hogv megérkeztek a legújabb angol é» franoia divatú uobafestA mintáim, amivel legszebben és legolcsóbban, már 80 pengőért festek egy szobát.
Metz featömeeter
Hunyadi-utca 8. szám.
nem kedveli a sima előzékeny modorú hercegei, sói bevallja férjének, hogy ellenszenves neki a fiatal herceg, de Oibbons szeszélynek tartja felesége féléiméi és nem sokat törődik az üggyel. Igy érkeznek egy napon azután a herceg jávai kastélyába, ahol a vendéglátó házigazda fénnyel és pompával veszi körtll a házaspárt.
Megérkezésük estéjén a herceg nagy ünnepélyt rendez az asszony tiszteletére és ellesett óhajára neki ajándékozza azt az egzótlkus ezüst-ruhát, amelyben az egyik táncosnő táncolt. (—)
Seg élym eg vonásokat és iskolabozáráaokat tartalmaz a vármegyei tan felflgyelAeéghez érkezett kultuszminiszter! rendelet
Zalaegerszeg, áprllla 11
(Tudósilónk tetefonjelentése) A kultuszminiszter rendelete megérkezett a vármegyei lanfelügyelőséghez A kultuszminiszter ezen rendeletében megvonta az államsegélyt a nagykanizsai izr. elemi Iskola két betöltetlen tanitói állásától. A 4—6—6, de be nem töltött tanitói állástól srinlén megvonta a segélyt.
Hasonló sorsra jutott a keszthelyi katolikus leányiskola 5-lk tanítói állása. A keszthelyi községi elemi Iskolától, a kisszigeli, csáfordi, szentantalfai és óbudavári katolikus elemi Iskoláktól szintén megvonta az államsegélyt a kultuszminiszter.
Klebelsberg Kunó gróf ugyancsak ezrei a rendelettel bezáratta a bala-tonudvrl római katolikus és reformé us, valamint a zalagaisai római kalo\'ikus és evangélikus iskolákat. A bezárt 4 iskola helyett mind a két községben egy-egy állami iskola leiz.
Zalai közlöny
No, Gála Istennek.
a technika megint meglepi a világot egy csodával. Valahova megint bevonul a gép ts helyéről eltűnik az ember.
A civilizált Európában már mindent tudnak a gépek. Csak éhenhalni nem tudnak. Azt az embereknek kell csinálni továbbra Is. Ellenben most Átsip van soron. A sok kupolás mecsetek karcsú tornyainak, a mlnureteknek kelet minden sj inétól tarka romantikáját fenyegeti az elmúlás veszedelme A technika hadat üzent a jámbor müezzineknek Is, akik a minaretek erkélyein naponta Ötször az .Allah II Allalhl\'-.ot szokták kiabálni.
Az a terv merüli fel, hogy a hosszuszakállii müezzinek poétikai kiáltása helyébe odaállitjáka rádiót. Lesz egy központi müezz n a te adóállomáson és lesz minden minaret tetején egy lautsprecher. A hatalmas ozmán birodalomban igen sok piasztert fog igy megtakarítani a mohamedán egyház.
Nagyon sokai takarilhaina meg a müveit Európa is, ha egy és más téren behozná a hangszórórendszert. Például tessék csak elképzelni, milyen Ideális állapot volna, ha az ember az anyósa helyett is egyszerűen egy hang szórót szerellethetne a lakásába
Vagy teszem fel, itt van a másik. Az a távolbalátó rádió. Most térnek dt iá az amerikai leadóállomások. Ezer dollár egy készülék
A legközelebbi technikai csuda az lesz, hogy az ember leül a rádiója mellé, hallani fog egy vidám jazz band et, látni fog egy elegáns éttermet, abban egy előkelő ízléssel lerilctl asztali, érezni fogja egy pezsgős vacsora összes Izeil és Halait és ha egy kis kapcsolót beállít, esetleg még egy női térdet Is érezni fog az asztal alatt.
Addig is azonban, mlg egy ilyen Jánospap silsztémáju rádiót feltalálnak. jó lenne, ha a rádió konstruktőrök egy olyan szerkezeten törnék a fejüket, amitől egyelőre csak a hitelezők látnának (egy pár pengői minden elsején az adós-számlák törlesztési oldalán). Akármilegyek, nem lenne iosszI Csak persze a távolbalátás nak is vannak halárai... Adósságot törleszteni ... Olyan messze még a a legagyofiirlabb televíziós készülék sem láthat.
A rádió- technika, gondolom, végső állomása lesz a jövőbelátó láilió. Ez azonban arra a sorsra fog jutni, mint a vekkeróra Rátó tori. Ahol t. I. agyonverték a berregő fenéi
A jövőbelátó rádiót hatóságilag fogják agyonverni Mert ha az elterjedne, akkor hogyan lehetne pl. képviselőt választani? Vagy ki vát.aikozna kofferos és kalapácsos népszerűségre? És ki házasodna meg...?
Talán még sóhajtásokat sem írna az ember... Vagy legalább is JobbakatI
Hol festessünk, hol tisztíttassunk?
Miként őrizzük ruháinkat?
A legnagyobb vigyázat mellett is előfordul, hogy féltve öftött ruhánk follukat kap, elpiszkolódik. A tiszta és szegény embernek ez kétszeres veszteség, A nagyobb baj azonbjn olt kezdődik, ha a tiszliló intézel, sem ludja a drága selymei, az eredeti csipkét, a valódi posztót tökéletesen kitiszlitani. A legnagyobb ba| azonban az, ha a tiszliló intézet, ugy ahogy, eltüntette a foltokat, illetőleg a ruhát kitisztította, azonban az anyagot tönkre lette. Ezért ijedünk meg mindig, ha kedvelt vagy félletl ruhánk elpiszkolódik.
Az azonban igen nagy tévedés az igénylő közönség részéről, hogy a ruhái csak akkor kell kitisztittatni, mikor az már végleg hasznavehetetlenné vall. A használatban lévő ruhadarabnak igenis szüksége van és igenis előnyére válik, ha azokat — a cég helyes megválasztásával — bizonyos időközönként áltlsztittatjuk, miáltal az azokban lerakodott, ugy az egészségre, mint a kelmére káros befolyású anyaguk kivonatnak és a ruhánk mindig uj, friss és ruganyos marad.
A legtöbb háziasszony ugy tekint a tisziiióból vagy a festőből hazakerüli ruhadarabra, mint értékét vesztett tárgyra. Ez sokszor, söt igen sokszor igaz. Akár lisztillaiták, akár festették a kelmét, az veszteti értékéből, de esak akkor, ha az intézel vezetője (tulajdonosa) tudatlan, s ennek köveikezesekép az anyagok, amiket használatban tart, — rosszak. Tudvalevően a rossz festékek nem csak fognak — és ezzel járó rossz vegyszerek használata, méginkáb:> ezek helytelen alkalmazása — de az anyagot is megviselik, söt igen sok esetben tőnkre is teszik. Ezért igen sokan nem merik befestetni egyébként jó, de meglakull ruháikat. Ugyanezen okból nem festetik be sokan színehagyott börlárgyaikat sem. Nagy kár ez, mert vannak modern vegylisztitó és festőinlézetek, ahol nem rontják le a festésre, tisztításra átadott anyagot.
Nagykanizsán is van ilyen intézet. Érdeke a közönségnek, ha ezt jól megjegyzi. A kipróbált intézet teljesen modern, mert a — világon első helyen álló — német kémia finom és alapos eszközeivel dolgozik. Az intézetnek átadott selyem, posztó vagy bórlárgyak sértetlenül, mint vadonatúj darabok kerülnek vissza tulajdonosaikhoz. Nem rongálódnak s meri az intézet festékei a legtökéletesebbek, nem fognak. Ez a teljesen szakszerűen és lelkiismere lesen vezetelt intézet Pálcslcs Ferencé (üzlet Nagykanizsa, Föul 7), aki édesapja jónevü (az országban egyike a li gnagyobbaknak) bajai gyárában tanulta vegylisztitó és fcslö iparát, részben Frankfurt am Main-ban, ahol a világ legnagyobb fes-lék és vegyszergyáranak (Leopold
Casella & Co most 1. 0. Farben-industrie) kísérleti laboratóriumában több hónapon át mint volontőr működött és behatolt szakmája — nem sok mesier által ismert — titkaiba. Ezeken kívül hosszabb Időt töltött el több elsőrendű gyárban. Pálcslcs Ferencs nem hiába tanull Németországban — a kémia hazájában — mert német tudással, alapossággal, komolysággal dolgozik. A közönség ezért a legnagyobb nyugalommal bizhalja rá akár a legkényesebb, legféltettebb ruhadarabjait is.
Az ilyen alaposan és lelklismere-lesen vezetelt intézet nyeresége Zalának, mert legértékesebb tárgyainkat sem kell Pestre, sőt sokszor külföldre küldeni, mert Pálcslcs Ferenc tudása igazi kémia tudás, intézete modern s az onnan kikerült tárgyak pedig újra ériékesek. Pálcslcs intézete európai nivón álló versenyképes, komoly, becsllleles intézet. (—)
Agyonnyomta a szalmakazal
Zalaeger*z«g, április II A felsfirajki Tassy-majorban Halasi Oíza 79 éves gazdasági cse éJ elaludt egy szalmakazal tövében, mélyei egy nigy szél rádönlött. Az öregem xrt halálra nyomta a rázuhint szalmatömeg.
Időjárás (ÉJiZMkal rúdlóJtUniéMÍ » _ alai Intévat liliMIl EJJal f»BT»k, na»kéibaa l.lhs..bfc léé éa takazatSM héaasalkaééa vér-haté.
IMI, április 12.
n
Az agyatlan szólómotorkTékpír, mely az előirt limiten belül beérkezett
PUCH{m 250
A legjobb eredményt elért szólómotorkerékpár
250
PUCHüü
Magyar Grand Piii 1
Kategórlagyöztes rekardldOvsl
A motorkarékpér, malyrs Ónnak szükség* «■„■
PUCH
ish typa 950
Helyi képviselő: SrandlSándor.

A Kossuth Lajos-utca aszfaltozásáról, a piac áthelyezéséről és a felszabadult postahelyiség kiadásáról döntött Keszthely képviselőtestülete
- Keszthely, április 11
(Tudósilónk lelefonjelentése) Keszthely képviselőtestülete szombaton délelölt II órai kezdetlel rendkivüli
ülést tartolt, amelyen másodszor és végérvényesen határozott a Kossulh Lajos-utca felső szakaszának, a Hun-garia és Amazon közötti résznek teljes szélességben való kiaszfallo-zásárói.
Az állam 6 méter szélességben aszfaltozlatja kl az ulal, amihez a város joobról és balról 2—2 méterrel hozzájárul. Igy a kocsiút 10 m. széles lesz. A kocsiul és gyalogló közöiti fennmaradó rész helyszíni aszfaltozást kap és az élófa-kal vasráccsal veszik kőiül. A 6 méteren tuti mepilés költségéi felerészben a város, felereszben a háztu aj-dunosok vállaltan. Amennyiben az
DIVATJAMÚLT MEGFAKULT RUHÁIT,
BÖRTAHGYAIT
festesse At
MATER KAROLY UTÓDA
Nsp lányátló Indsnthren festás, minta ós bórfestészel a legtökéletesebben
Első nagykanizsai sslyamkelme. festő *s vegylisztitó üzsme
érdekeli háztulajdonosok vállalják a rájuk eső költségeket, a 6 méteres kocsiulat a Kossuth Lajos- ulca teljes hosszúságában 8 méterre kiszélesítik.
/t piac dlllelyeséae
tárgyában heves villa után szintén dönlölt a képviselőtestület Mala-tinszky Ferenc felsőházi tag a közérdek szempontjából az áthelyezés mellett foglalt állást. A képviselőtestület azonnal fel Is hatalmazta az elöljáróságot a szükséges épületek lebontására és megbízta a piae áthelyezés végrehajtásával.
A tárgysorozat harmadik fontos pontja volt a posta és a gyógyszertár kiköltözése folytán felszabadult helyiségek átalakítása éa kiadása. A képviselőtestület ugy határozott, hogy a helyiségeket április I5-én nyllvá nos árverésen adja bérbe.
Apróbb ügyek letárgyalása után határoztak
a //-Jár Icöjuégt ovoöa
építési munkálatainak kiadásáról is, melyei a legolcsóbb ajánlattevőknek, Bakonyt József és a 75 százalékos hadirokkant Molnár József kőművesmestereknek Ítélt oda a képviselőtestület.
rdasapauak ai
kanteaal karssliatfelaMá ás
1931. április 12.
Az öngyilkossá lett
műegyetemi spotrepQlő hosszú Ideig élt Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 11 Lapunk szombati számában helyszűke miatt néhánysorban számoltunk be arról, hogy Szecső Ferenc műegyetemi hallgató oszlásnak induló holltestél pénteken délelőtt találták meg egy hűvösvölgyi vizzel telt gödörben. A helyszíni vizsgálat két-séglelenül megállapitotla, hogy öngyilkosság esele lorog fenn, mert a szerencsétlen (ialalcmber zsebelt nehéz vasdirabokkal tömve találták, amikel azzal a szándékkal vehetett magához, hogy a víz alá húzzák holltestél.
A tragikus esetnek nagykanizsai vonatkozásai és vannak, amennyiben Stecsó. Ferenc és a szillei hosszú éveket töllöltek a város falai közötl. Édesapja, Szecsö Karoly nyugalmazott Jegyző voil, aki éveken keresztül több kanizsai cégnek voll a könyvelője. Szecsö Ferenc eihalt huga pedig a nagykanizsai járásbíróságnál volt hosszú ideig alkalmazásban.
A tragikus végei ért fiatalember VII. gimnáziumot végzeit Nagykanizsán, de az érettségit már Székesfehérvárolt tette le. Érettségi ulán a műegyetemre került Budapestre és mint Ilyen szenvedélyesen űzte a repülő-sportot, amelyben jelentős eredményeket Is elért. Édesanyja 4 évvel, huga pedig 2 évvel ezelőtt halt meg. Ekkor az édesapja, hogy ne maradjon teljesen egyedül, Cegléden lakó leányához költözött és jelenleg is ott lakik.
Értesülésünk szerint Szecsö Ferenz valószínűleg anyagi okok miatt követte el az öngyilkosságot.
Tízezer pengős tflzvész
a tihanyi Marcaly-portán
Zalaegerszeg, április 11 (Tudósítónk telefonjelentése) Péntekre virradóra óriási lüzvész pusztítóit Tihanyban. Éjfélkor kigyulladt Marcaly Oyula földbirtokos nagy nádospajtája, amelyben nagymennyiségű széna, szalma éa gazdasági eszközök voltak. A lüz átcsapott a szomszédos Marcaly Vince Istállójára is amelyben négy marha és egy ló bennégett. Félvagon lucerna Is a lángok martaléka lett. A kár tízezer pengő. A nyomozás megállapilotla, hogy gyujtogalás történt, de a lettes megszökött. A csendőrség körözi.
*z Időjárás gyors vállozása msgávsl hozzs « légzőszervek msgbetegedéiét: hurutot, kStiSaáat. Ne hsnysxoljs el ezeket a látszólag Jelentéktelen bs|oksl, mert beteg sége makaccsá lesz Ne habozzák tehát, ha « legkisebb rendellenességet tspssztsljs, Igyák naponta Hhksstr ragadal vlzat forró tajlal, a csodálatos eredmény csakluinsr mutatkozik. 1009
ZALAI KÖZLÖNY
Tavasxi KabáioK,
kossziümök, ruJ&áK.
íavasxi és ruí) a - Jc elm ék !
Fértisxövei raKtárunlc
minden igényi Kielégít.
anódtelepek és zseblámpaelemek minőségét tökéletesítettük, az
Arakat
leszállítottuk
PALA
ELEMOYAR
RT. SPJL
NAPIREND Április 18, vasárnap
Kúra. Lstollkus: Qusslm. Protestáns: Gyula. Izisellts: Nlssn hő 55
Várost Mozgó. .Feleségem bshájs", énekes, zenés bohózat. .Texasi sárkány\', cow boy történet. <
Uránia Mozgó. .Sherlok Holmes i A zótdszcrall detektív",- detektlvdráms. .Cirkusz Kid*, filmregény.
Gyógyszertári ájlall szolgálat i I. bő végéig s Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12.
tlfetardt nyitva reggel 9 ólától est*
S ócálf (hétfő, szerek, péntek délután, kedden égés* nsp nőt-nokl. Tel.: J— IS. Húsvét kát ünnepén délután zárvs.
Április IS, hétfő
Rómát katolikus: Hermeneg. Protest.: Ida. Izraelita: Nlssn hő 23.
VidéKre postán bérmentve szállítunk!
Városi Színház. Qrets Osrbn han-goslllmen: ,Vsd orchideák", szerelmi románc 12 telvonásban.
Ideszakadt harcos kérése
Tatán hűtlenség verte a telkem, vagy a látvány volt Ismert is unott, nem tudom, csakhogy Idáig űzött f ugy érzem Ismét szeretni tudok.
Ismét megejt az embert Jóság, uj célok mögül ragyog a Holnap. (Csak azok tudnak ennek örülni, kik célhoz érve sokai loholtak.)
A Tisza mellett más volt az élei. Itt békés csendben múlnak a napok. Pihen és gyógyul, kt a harcokban annyi kegyetlen, csaj sebet kapott.
Csőkok és gondok csigázták agyon, az volt a bűne, hogy élni mert még. Az akarások szírére hulltak s éles kövekként jélhollra verték.
Csak elfáradtam, de nincs még vége. Ul fegyvertársat adott a sorsom; te Étet, vigyázz, uj erők jönnek
győzelmeskédnl ezernyi borson. %
kicsit szedjem össze csak magam, ián a mellem Etébed tartom.
aztán
Életi Engedd, hogy békén könnyezzem, mert ott Is sírnak a Tiszaparton.
Dávid Magyar József
— A számvizsgáló bizottság
dr. VVe/sz Lajos elnöklete alatt most vizsgálja felül a mull évi zárszámadásokai több ülésen át ugy a számadások helyessége, mint a hitelkeretek betartása szempontjából, valamint, hogyaképviselöleslUielmegszavazla-e a szereplő tételeket. A bizottság jelenlésével e hó vége felé készül el és akkor beterjeszti a képviselőtestületnek.
— A Keresztény Tisztviselőnők teadélutánja. A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma délután 5 órakor a kórházi kápolna javára Németh Jenőné lakásán Bazár-udvar, II. emelet, teadélutánt rendez.
ZALAI KÖZLÖNY
Április I12a, miriwp
Feleségem babáfa
(O41 laafsUua* slai »j«relt itás)
Énekei, itnés bohózat.
Főszereplők: SUx Haaaaa, l>Ha Szakáll, Ll.n Oayar*.
Texasi sárkány
Kaa la^aard 10 telvonisoa
cow boy filmje
urAnia
Április IS., vasárnap
Két Izgalmas sláger, 12 felvonás I
Sherlok Holmes
mester legújabb detektív-kalandja :
A zöldszemü detiktiv
Delektivdráma 8 felvonásban.
Cirkusz Kid
(A cirkusz gyermeke) Nagy lll.iircgény 10 felv. — Főszereplők: Joa E. Srawa, Halaaa Oeatalla.
— A kórházi bizottság szombat csli üléséről mii nagy anyagtorló-dásunk miatt lapunk legközelebbi számában részletesen beszámolunk.
— A 48-as hősök emléktáblájának leleplezése Bécsben. A voll C8. és kir. 48. gyalogezred eleseit hőseinek és elhunytjainak örök emlékezetére Bécsben a Szent Ágoston-rendiek templomában emléktáblát készítettek, amelynek tlaaepélyes leleplezése május 3-án végbe megy. (Az Ágoslonrendlek templomi I., Auguszllnerstrasse No. 7.) Az ünnepi program a kővetkező: Délelőtt 11 órakor ünnepi Istentisztelet, amit az ellenség elölt elesett Lukesch százados fivére, Lukesch Oszkár missziós-lelkész celebrál. Utána leleplezése és megáldása az emlékműnek és dlsz-albumnak. Az ünnepi beszédet Lukesch Oszkár lelkész mondja. Majd az emléktábla megkoszorúzása következik. A jelenvoltak lefényképezése. Déli 1 órakor társasebéd a katonai kaszinó márványtermében. Nagykanizsáról és Zalamegyéből is többen vesznek részt a bécsi ünnepségen. Bővebbet Oltó Stelner, Wien,
III, Maixergasse 52/8.
— A nagykanizsai Református Nőegyesület ma, vasárnap este 6 órakor a Rozgonyl-ulcai Iskola tornatermében Szabolcska Mihály emlékünnepélyt rendez. Az ünnepi előadást Brassdnyl Oyula tartja. Belépődíj nincsen.
— Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat
— A nagykanizsai Tűzoltótestület közgyűlése. A nagykanizsai önkénles Tűzoltótestület ma délulán i/«3 órakor a városháza közgyűlési termében évi rendes közgyűlését tartja.
— Esküvő. Lehr Lilly Nagykanizsa, Trebttscher Imre ecelgyáros Mohács, 12-én délulán 5 órakor az Izr. templomban tartják esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyett.)
— A nagykanizsai Fflszerke-reskedők Egyesületének fllm-mp-tlnéja. A nagykanizsai Füszerkeres-kedók Egyesülelének agilis elnöksége ma délelőtt II órakor film-matinét rendez a Városi Színházban, amelyre a belépés teljesen díjtalan. A fllm-maliné bevezetése egy nagyon érdekes hiradő, majd Koltay Józsel felolvasása következik a cikória-termelésről és gyárfásáról, végül pedig egy 1500 méteres film leadására kerül sor, amely számos magyar várost, Igy többek között Nagykanizsát és egész környékéi mulatja be. A Füszerkereskedök Egyesületének film-matlnéja Iráni a nagyközönség körében nagy az érdeklődés. A fllmelő-adásra kizárólag jeggyel lehet bejutni. A Jegyek díjtalanul vasárnap délelöll 10 óráig Muszel és Frledenlhal cégnél, azután pedig a moziban kaphatók.
= Oloső oslUdr-akolű dpr. 15-mdJ. 30. Trana-danubía, Caengery-ut 6.
— A mai térzene műsora. Ma délelölt a Korona-szálloda elölt fél 12-től léi 1-lg a honvédzenekar térzenét ad Weckl Gellért vezénylete alalt. A térzene műsora : Florentiner (Induló) Fuclktól, Vígjáték (nyltáf.y) Kélerlől, Arany és ezüst (keringő) Lehártól, Lamermoori Luda (egyveleg) Danlzettitöl, Dansc Nowelle (charleston) Fremauxtól, Besorozott Horthy _ Miklós bakának (Induló) Schillertől.
— Hölgyem t Cipő különlegességek érkeztek az Ideál cipéáru házba.
Pda&tor Miksa fublleusia
Bensőséges egyházi ünnepély ke-relében ünnepelte szombaton délelöll a nagykanizsai izr. hitközség Pásztor Miksa templomi orgonista működésének 50 éves jubileumát díszes és nagyszámú közönség részvételével. Az istentisztelet alatt as oKár elé vezették a jubiláns férfiul, airai dr. Wlnkler Ernő főrabbi megható szavakban méltatta Pásztor Miksa hervadhatatlan érdemeit, majd Isten áldását kívánta működésére. Abratat-vlcs Márk főkántor alkalmi áldást énekeit leiket megkapó meleg baritonján. A templomi énekkar kitűnő Iskolázottsággal több egyházi éneket adott elő Havas Rezső karnagy brtt-Uána dirigálása melleit. A bővíteti tar egyházi énekei, zsoltárai: ragyogó leljesllmény volt. Pásztor tisztelői és tanítványai, mint a templomi kar hölgyei művészi Ízléssel díszítették fel ez alkalomból az orgonát, amelynél a jubiláns egy emberöltőt töltött Isten szolgálatában. Majd a gralu-lánsok sokasága meleg szerelettel üdvözölte Pásztor Miksát. Az egyházi rész lefolytatása után a tisztelök nagyszámban keresték fel Pásztor Miksát lakásán, Így elsősorban a hitközség küldöttsége dr. Bród Tivadar hitközségi elnökkel. Itt özv. Árvay Adolfné finom szellemességgel felépített beszédben köszöntölte a Jubilánst. Pásztor Árpád meghatottan köszönte meg a szeretet megnyilvánulásalt.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
A szárazelemgyártásban vezető szerepet betöltő Pála elemgyárr. t. uj gyártási eljárás szerint készíti anódtelepeit. Paraffin beágyazásnak nevezi a gyár ezen szabadalmazott találmányát, melyre felhívjuk olvasóink szíves figyelmét.
1831. április 10.
Legalább egészségét és ingatlanát mentseáta rettenetes gazdasági válságon I
Az egészségre annyira káros nedves lakás örök időre szárazzá tehető, háza, gyára, raktárépülete stb. blstown megvédhető a talajvíz, nedvesség, savak és gomba rom bolo hatásától »Blbeix saigetelö anyaggal. nBlberu-F. lehér tettesen szagtalan, már 5 <s 10 kg-oi eredeti dobozokban beszerezhető az ország legtöbb épltéil anyag, vas-, festék kereskedésében. Csak a biztos hatású »BII>eni t kérje és fogadja el Qyártjs és D.oipektust kaid: „BIber-Műnk R. T. Budapest. VI., Jókai-tér 8. Kapható: A legtöbb épOletta, építési-anyag és featékkvreskedéaben. iHI
ASINOfcR,VARRÓGÉPEK
s*ao A{LEOdOBBAK 1
i Tér lUtrlisltéss céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferssc lóissf" keserüvlzet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Perese Hitel viz használatát, meit ez szabályozza a bélmüködést, erősíti a gyomrot, javitja a vért, megnyugtatja az Idegeket és ezáltal uj életerőt teremt A Perese József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
— Képkiállítás a Polgári Egy. let nagytermében. A közeljövőben, május elején nagyjelentőségű kul-turesenfény lesz városunkban. A magyar képzőművészet kiváló mesterei vándorkiállításokat rendeznek hazánk nagyobb városaiban, igy Nagykanizsán Is. A kiállítás, melyen Csók I., Olatz O., Vaszary I, Fényes A.. Pécsi Pillér D., Kunjfy L., Koszta L, Vass E., Szinyl I. válogatott müvekkel vesznek részi, má-|us 2-án fog megnyílni a Polgári Egylet nagytermében. A kiállításra egyébként még visszatérünk.
= Uram I Ha jó cipőt olcsón akar vásárolni, keresse fel az Ideál cipőáruházat, Fö-ut 12.
— Nincs viz a katolikus teme tőben. Több oldalról elhangzott panaszt bozunk az illetékes városi hivatal tudomására, amikor bejelentjük, hogy az elhaltaknak a katolikus temetőbe kijáró hozzátartozói vízhiányról panaszkodnak. Most van Ideje a vlrágültetésnek él az elhunytak hozzátartozói már díszítik is kegyeletes kezekkel a sírokat, azonban kárba vész minden fáradozásuk, mert viz hiányában nem tudják öntözni a virágokat Felhivjuk az illetékes városi hivatal figyelmét erre a helyzetre és kérjük, hogy nyittassa meg a temetői vízcsapokat, melyeket eddig a fagyos időkre való tekintettel indokolt voll zárva tartani.
— Anekdóta könyv. Tali Ferenc Lajos v. rendőrkapitány európai körútja alkalmával éveken át gyűjtötte és A világ 1200 legjobb arukdóUJa cim alalt a folyó évben sajtó alá rendezte a kultur-nemzetek kissé pikáns, de szalonképes anekdotáit. A 320 oldalra terjedő an«kdóta-gyüjle-ményt — mint könyvének előszavában irja — azért bocsátotta szárnyaira, mert tudatában van, hogy a szívből fakadó kacagás napsugár az ember ételében és mert derűt, jókedvet akar bevinni a magyar társadalom gondterhes éleiébe. A könyv ára 4 pengő 80 fillér. Megrendelhető: Tali Ferenc Lajosnál, Rákoscsabán.
Gjmno
ÖanQosfilmen
Hétfő. Varost Sxtnfaix.
„Ideál" cipőáruház olcsó vására! I
(vitt Turul ctpőBzle* helyiség, Fout 12.)
A nehéz gazdasági viszonyokkal számolva, árainkat a lehető legolcsóbbra szabtuk, hogy kevás pénzért jó oipftt kapjon. Áraink a sok köztll:
I. női cipők különféle kivitelben ...... P 12-80 tói
I. férfi félcipők barna és fekete ...... P 14-80-tól
W aahsSin pár olpSért •alalSaaéflat vállalunk I
HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENNY
i\'H (a Turul cipőüzlet volt vezetőt.)
íaai. április 12,
ZALAI KÖZLÖNY
KOZGAZDASAG
Megindul a zalai tej értékesítés intézményes megszervezése
A teHermalö gazdák irtekazUténak lefolyáta - Gyömörey litván hípvhelS alnöhUséval bizottság alakult a riazletek kidolgozására
Nagykanizsa, Április 11
Megyeszerte élénk visszhangra
talált Gyömörey Islván országgyűlési képviselőnek a zalai tejértékesi-lés tengeri kígyójának megoldására alkalmas elgondolása, aminek a hus-sertéslenyészléssel kapcsolatos szövetkezeti tervelt e hasábokon már ismerteltük. A képviselő olasz és osztrák export-cégekkel és a budapesti export-intézetekkel folytatott tárgyalásai alapján ma, szombaton délelőtt 9 órára értekezletre hivla össze a vidék kis és nagy tejtermelő gazdáit. Az értekezlet a városháza tanácstermében volt, azon megjelent dr. Fellner Ká\'mán, az ex-port-lnlézel referense, dr. Náray Andor keszthelyi gazdasági skadé miai tanár, a környék földbirtokosai és kisgazdái, dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró, a járás jegyzői és gazdasági vezetői stb.
Gyömörey István megnyitójában ismertette elgondolása terveit, előzetes tárgyalásait a vidék telének vaj-export utján való értékesítéséi lllelőleg, amihez a szövetkezeti keretet a Hussertéslenyésztő Szövetkezet adhatná.
Dr. Fellner Kálmán, az export-intézet szakértője kifejtette, hogy a tej súlyos világpiaci helyzete és a magyar tejtermelés takarmányozási, közlekedési, időjárási handicap-jei ellenére Is a magyar mezőgazdaság fejlődési lehetőségei a tejtermelés terén mutatkoznak s ezek realizálásáért a Qyömörey képviselő által mulatott uton szánhatunk harcba.
Legjobb vajpiacunk lehetne Németország,
ahol a vaj (csak elsőrendű, márkázott vajról lehet szól) ára 360 pengő.
Olaszország, Svájc, Franciaország, Belgium, Anglia, esetleg Ausztria is felvennének bizonyos mennyiséget.
Az elgondolást helyesnek tartja és a szövetkezeti megoldás mellett foglal állást.
Náray Andor, a keszthelyi akadémia tudós professzora, az országos nevü tej-szakértő utalt arra, hogy Gyömörey képviselő volt aki már egyszer megmentette az egész vidék tejtermelései a biztos csődtől, amikor meg akarták szüntetni a kanizsai tejgyűjtö telepei. Szerinte is nagyon helyes uton halad a képviselő most is, amikor a lejérté-kesités nehéz gondjában telj s önzetlenséggel az egész megye gazdáinak segítségére siet. Hangsúlyozta, hogy csak minőségi lejler meléssel és altruista alapon lehet a kérdéseket megoldani,
1930 ban 138 vagon márkás magyar vajat vittek kl kül földre
Németország a mindenkori maximális vájár felelt 3 pfenniggel jegyzi a márkás magyar vajat. Cs k persze az Ilyen príma magyar vajból nincs elegendő. Ezért kell intézményesen megszervezni a magyar tejtermelés és értékesítés kérdését, ezért kell községi tejszövetkezeiet létesíteni.
A nagykanizsai járásban 29 millió liter az évi tejtermelés,
ha csak 1500 litert is veszünk tehenenként. Az ebből előállítható vaj a járás egész esztendei adóját jelentené. De meg kell tanulni az o\'.c ón való termelést is, hogy a magyar vaj versenyképes legyen. Egy cikkre, csak vajra alapi ani va banque volna. Ellenben
vajra és sajtra
kell berendezkedni. Ha egyik nem megy, beüt a másik, a konjunktúrák változása szerint. A sajt egy fajtájának gyártására az angolok készülnek berendezkedni ép?n a Dunántúlon. Lehetetlenség nincs a gazdaság terén. Dolgozni kell, tanulni és alkalmazkodni a külföldi piac kívánalmaihoz. Helyesli, hogy a hus-sertés és a tej kérdés is egy kézben legyen a vezetést illetőleg s erre a vezetésre üyömörey képviselőt tartja hivatottnak. Meggondolandónak tartja azonban, hogy a szövetkezeti keret is azonos legyen-e.
A tej és a sertés összefüggő kérdések Ez a kettő adja ma a magyar mezőgazdaság export lehetőségeit
Pár éviized távlatában ugy látja OyOmOrey Istvánt, mint azt a szobor-ba-véseti gazdát, aki 40—50 év munkájával Dániát az agrikultura msi fokára eljuttatta.
GyOmörey István reflexiói ulán dr. Vass Zoltán járási gazdasági felügyelő ajánlotta, hogy a községi szövetkezetek elsősorban ott alakuljanak meg, ahol 250—300 liter napi tej biztosilva van. A legnagyobb nehézséget a gazdák széthúzásában és emiatt a községi szövetkezeti vezetők személyének kiválasztásában látja.
Kövess Jenő földbirtokos kérdésére Náray Andor azt a felvilágosítást adta, hogy egy falusi gyűjtő szövetkezet felállítása 60 liter napi tejszín produkció mel ett már rentábilis, egy feldolgozó telep pedig, ha 10 Ilyen gyűjtő körzet van. Ezt a megszervezést a Teiszövelkezetl Központtal egyetérlöleg ajánlja
GyOmörey István, dr. Vass Zoltán
hozzászólásai után ujnépl Elek Ernő földbirtokos kifejtette, hogy amíg a gazdák nem ébrednek arra, hogy igenis lenni kell valamit és amíg félre hagyják vezetni magukat ad hoc vállalkozókkal, amig nem tudják megbecsülni a fillért (Dániában csak 9-4 fillér a tej árai) addig nem Jut előre a magyar mezőgazdaság. Jó lejet előállítani olcsó takarmányozással, ez fő gondja legyen a gazdának. Elismeréssel adózik Oyö mörey István odaadó buzgóságának, amivel járása minden ügyes-bajos dolgáért slkraszáll és kéri a gazdákat, komoly megfontolás tárgyává
tegyék a felmerüli kérdésekei. Végűi is az értekezlet felkér\'e Qyömörey Istvánt akciójának folytatására és a részlet-kérdések kidolgozására végrehajtó bizottságot küldött kl, melynek tagjai:
Qyömörey István elnök, Elek Ernő alelnök, Náray Andor gazd. akad. tanár, dr. Vojj Zoltán gazd. felügyelő, Kövess Jenő földbirtokos, Simon János Jónás kisgazda (Oelse), Bogár Oyörgy kisgazda (Kiskoina-rom).
Kollektív magyar exportpropaganda
á Bniipestl HenietkOii Yásár >r*fru»Ji
A május 9-én megnyíló Idei Vásárra annyi kiállító jelentkezett, hogy a kiállítók száma a tavalyi jubiláris Vásárét is el fogja érni. Ez azl mulatja, hogy az exporttörekvések Jegyében mozgó propagandakészség ma elevenebb erővel él a magyar gazdasági élet széles köreiben, mint jóidökben. A vásár vezetősége ezt a készségei feladatának tartja Istápolni azzal, hogy* teret ad minden exportképes produktumnak, akkor Is, ha ez történetesen nem nagyipari műhelyből kerül elő.
Lehet, hogy ez a felfogás nem fedi teljesen a nyugati nagy Messék-nek ama különben szintén nem dogmatikus elvét, mely a Messe-anyag-1x51 kizárja a kis- és háziipart. A külföldi nagy példák ilyen tekintetben hü követésétől azonban ké\'ség-kivül el lehel, sőt el is kell térni
akkor, amikor a gazdasági érvényesülés nehézségeinek enyhítését érhetjük el azáltal, hogy a nagy forgalmú budapesti Vásáron teret engedünk minden oly termelő erőnek, amely elbírja a külföld legrlgorózu-sabb kritikáját is. Minden aggály eloszlathat emellett a Vásár vezetőségének az a körlése, amely szerint a Kollektív propagandának ezúttal a kézművesiparig is lenyúló bővü ése dacára a kis és háziipar az összes kiállítóknak alig 20 százalékát fogja kitenni, ugyiiogy az idei Vásár anyagának predomlnáló gerince változatlanul a tömegtermelő gyáripar marad.
A magyar erőkifejtés nagy propagandája: ez most a Vásár vezetőségének legfőbb célkitűzése és a kiállítók nasv száma azt mutatja, hogy ez a célkitűzés megfelelő visszhangra talált. (—)
Oloaább latt a gazdák gyarnsakalnsk oktatása
A földmlvelesügyi minisztérium s gazdaközönség mai helyzete felismerésével lényegesen leszállította a kis- és középbírtokosok négy középiskolát végzett gyermekei gazdasági kiképzésére pár év elölt Szarvasón felállított középfokú gazdasági tanintézet dijait. Beiratásí díj ezentúl 5 P, évi tandíj - az eddigi 60 P helyeit — 30 P évi ellátási dll -a jelenlegi évi 800 Pengő helyett 700 Pengő. Az eddig szegénységi bizonyítványhoz kötött és ezért pár holdas gazda számára ís elérhetetlen tandíjmentességet ,a méltánylást érdemlően kedveződen anyagi hely-
Figyelem!
Az újonnan W-zdödő osztálysorsjáták április hó 17-20. húzására
Mithoffer Kálmán Meiárusitó
ajánlja közismert szsrsnossszámail, HAtmiltláhAtazázazer p»gl kerül kisorsolásra és (esz késipénzban kifizetve. Fftnyaransén* szerencsés esetben B00.000 paagl Is lehet. Misiden második sorsjegy ayarl
Sorsjegyek sorsjegylmdímban, Csengery-ut 7. sz. (Ripoch hfa) és lakáaoaon, 1*1 Zrínyi Miklós utca 49 uám alatt kaphatók.
Serslanak érm • Bgész 14 P, tél IS P, negyed a P, nyolcad S P.
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, ApOlatfa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épilletla, deszka és egyéb építkezést anyagok kereskedése >«
■agykanlzaa, Magyar-utca 108. szám. Teleion: 290. szám.
zetben levő szülők" gyermekeire is kiterjesztette. _
(—) A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület április 18 án délelőtt 10 őrskor Zalaegerszegen, az egyesület székházában tartja rendfcs közgyűléséi
» Nagykanizsán Is megnyílik
május havában a közismert Kopsteln butoráruház. Addig is dijmenlesan és szenzációs olcsó árakon ssállit egész Dunántúlra elsőrangú mübu\'ort.
Ma aila agy Jó tébWrdó
»zt. Rókus lábaAwal
zuttatoK
.TIWSZfMBt eÓRKDímta fAOYÁőúK """BŰTYMSK
Megszabadni szenvedéseiül UJ léka Isnt
1 nagy csomag Szt Rókus lábeó
117 éra IP 38 fillér.
Megérkezett a
„CSEPEL"
kis motorkerékpár.
Ara P 499— (plus költség) egy évi lefizetésre. — Készpénzfizetés esetén jelentós árengedmény.
„OssmI" ksrákyársk és nrrégápk
állandóan nagy választékban raktáron.
„Csepel" Fölerakat
P4- at 13.
íalai közlöny
8P01TÉLET
nvac—NTE
l oly talfa-e am NTE gyöMelmel *or*>xulát ?
Október óla, amikor a feloszlott Zala Kanizsa a profi klubból az amalór Játékosok visszaigazolása megtörtént, még nem szenvedett vereséget az NTE, söt még csak ei-döntetlenU! sem Játszott. Az ószi fordnló utolsó meccseit sorjában nyerte, tavaszi meccseiből is mindig győztesen került ki és most tavasz-szal már az első helyezettet is maga alá gyűrte. Oly lendülettel tört előre a csapat a bajnoki tabellán, hogy mai győzelmivel a PVSK-val, DVAC-al és KAC-cal, a három vezetővel teljesen egyenlő eséllyel aspirálhat a bajnokságra.
De győz-e ma az NTE ? A csapal most határozottan tud, valamennyi játékosa nagyszerű formában van, söi formájuk állandóan felfelé Ivei. AzonkivUl itthon lesz a meccs s a honi pálya ismerete s a honi közönség bujditása óriási előnyt jeleni. Csakhogy I A DVAC Is nagyon tudl Nem lehet tehát előre elkönyvelni a győzelmei, hanem nagyon-nagyon meg kell azért kUzdenl. A közönség, az előjelekből ítélve, a rekord közönség mindeneseire jól Jár, mert nagy meccset fog látni.
A mérkőzés fél 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Vezetésére Spltzer bírót delegálta a Biróleslület.
NTE felállítása: Csondor—Eogei-leitar, Kenesey—Vellák, Radlcs, Ku-dich—Parkas, Maucsek, Jakubecz, Pom, Antal.
A Bocskay Levente csapat ma Tapolcán játszik
A szimpatikus tapolcai sport egyesület meghívására a Bocskay levente csapat ma Tapolcára utazott, hogy barátságos mérkőzés kardében összemérje ere|ét a nagyot fejlődött tapolcai futball reprezentá\' saivai.
Ismeive a Bocsksy tudását, nem kételkedőnk, bogy a tapolcai nagyszámú futballrajongók nivós és ér-dakei küzdelemnek lesznek szem tanai. A Bocskayl Vajnovits intézi és nagyszámú drukkergárda kitéri.
Az NTE birkózói Pécsett
Az NTE házi versenyén sikerrel szerepeli birkózók arra késztették a szakosztály vezetőségéi, bogy s Pécsett tartandó nyugatmsgyaror-tzágl bajnoki birkózó versenyre benevezte hat legjobb birkózóját.
A verseny folyó hó 19-én lesz a Pécsi Atlétikai Club rendezésében és azon Dunámul Összes sport-cenlrumainak versenyzői résst- vesznek.
Ha savanyu a bors,
▼Cfjlt*
vizzd, mely a legsavaoyubb bort ls kellemes itallá varáaaoija.
Kapható mindenütt I
Pöntktár:
MJMara,
Király-utca 21.
TŐZSDE
A mái tőzsdén az irányzat mindvégig barátságos, sőt egyeá értékekben szilárd volt. Az érdeklődés központjában az OFA részvények állottak, amelyekben a tegnapi lanjha zárlat után fedezési és véleményes vásárlásokra 3-4 pengős áremelkedés történt. Ugyancsak jelentős kereslet volt Kőszén, Bauxll, Magyar Cukor és Naslcl értékekben, amelyek szintén erősen megszilárdullak — Ösztönzőleg hatott a berlini barátságos irányzat. A forgalom szUk keretek közölt mozgott. Fixkamatozásu papírok piaca változatlan, Uzletielen. Devizapiacon sincs jeleotős áiello-lódás. _
Stricid tárlat
Pária 20-80VS, London 25-2ÍU, Í4a»y<r 519I7V1 Brflaaat 72 17Vs. VUla» 27-17>/á, vUdrtd 57 40, áinsterdam 206 30 Btrlt 12358, Wlan 7296 sa«l 3-I6VS, Pr«?. 15 87*a, Vst«s6s15, Badapotl ss-ss Mtfiád »l2«/a, Batai.ni l&\'/i
Teraéttféisée
Búza tszv. 5 flll., dl. 5 fill. eseti, rozs 15 M emelkedett.
Basa ttwi, 77*as 1550 1500 78-a-1565-15 75. 7»-«s 15 85 16 20. 80-s. 15 96-16 35, d.nánt 77-as 1530 -1540 7S-at 1645-1555. 79*s 1665-15 85 •IVas 1575 -1590. Ron 1265- 285 lak iipa 1829-1850, s0rárpa 1900 2000, sal 2000 20-25. Ingwl tt. 1490
1810, Auriatall 1896 1410, rapet —•--
-■—, korpa 1290 <300
i taüwti tíisáe ievtu-]*nsés«
angol L Bavatr. CsaTk.
valuták
L 17-ÍO-27-95
79-60-79 B0 16-89-1701
Dia k. 15400-15163 1001-ltKS 570 46 -973 46 ftaaila f. 22*25-22 55 Holl. 229*45 J»45 Langysl 68-9&64S5 Laa 3*16 «2 Un 412-4 8 Un 29 90-ao-20 Márki 1S6 2U136Í0 NotváiltS 10-163-70
80-35 80 76 1.110 05 .10 55
Irdt 153 20 .53-80
DEVIZÁK Aiaat 219-75-230-45 Bálpád 10-06 >009 VarOa 116*35-130 75 fii sassal 79 60 79 85 Bukarest 3 40 á 42 Kspaali. 158*15 15355 LaaUon 27 «2 27-90 Madrid 62 <0-65 20 Mlkso 29-97-30 01 Itiwjor 5T2 60 74 K Oaslo l£S20 I5S60 Párta 22 38-2\' 35 Práit 16 96-17 01 SriBá 4-18-4 17 Stockh. 153*32 16372 Varsó 6415-S4-3Í Wlan H/48-8-73 Zflrlch 110 28 110 58
: Nlsalal lyaaéa is LasUaáé TáUalat, IsqkaaissáT
Felelős Idadó: Zalai Káról*. Ial*rar«aa t.l.lon i Nagykanizsa 78. ti
Megbízható és nagyon Jő esiraképeMégtl
főzelék-és virágmagvak,
hollandiai
virághagymak és gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szuperfoazfál, Thosuas-ssllsk, Másznlt rögén, Kállso, Mészsalélrom, Csllel salétrom, stb. stb.)
különféle
gyllmölcsfa permetezőszerek, Fiitor Pakk ErÖtakarmányok
stb. stb.
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
ma*, műtrágya, termény és nOvány-■"\'\'"*--* karnak adásában
Erzsébet-tér 10. Tslejon 130.
Nagykanizsa \' binMtg nieilelt.
íPBÓ HIRDETÉSEK
sprtnuueieses din 10 sxMg SO fillér, Minden WStobt aso «ja • fl\'l. Vítsár és ünnepnap 10 sióig ao ftllár, rolndea l. vsbbl SZO dija a flll. Szerdán és pM-teksn 10 szú Is so tUlér, minden további sxo dija S flll. Címszó s minden vssta-gabb bétából átló szó két szónak számit, bük. Állást karcsókoak 50M sagedmtaf.
Eladd Csengery-utcs 18. sUtt 724 □ 01 telek. 9">2
Sskarrássák olcs\'n elsdók Sssbó, EőtvOs-tér 6. "01
két aluára ssylU aaáp, asfira,
parfcattéa lótdszlnles 4 szobás sarok-Iskás, ttlrdöszobs, cselédszoba, elószobs és Összes mellékhelyiségekkel Oaassgary sst st\'a. aaésaaa Wskaasaá|sa l-ra kladé. Bővebb leWIágosltásssl szolgál a házmester._ 1671
alig haas.átl csukolt modern NInh sutó olcsón eladó. Telefon 167. Ksufmtnn Manónál. 1466
OaloaákawatSgaasMé eladó u|népl Elek Ernó pallnl gazdaságában. Ara 100 kllogrsmmonklnt négy pengó. 1639
Lakéat karaa. Egészséges lekvéill, száraz, kétszobás, ulcsl lakást, mellékhelyiségekkel keres, esetleg késóbbre Is : Benedek szerkesztő.
Hásvezető iőI, társaik dónAI, nevelónól élléat karaaak április UzenólOJIkire Nádor-utca 12. 1660
KOnyü haitékooalk eUdók Bszsó Sándornál 617
^tla eladás. Jó Idó esetén elsdok zsíros lenyolát e bó 12 én 2—4 óráig ás Ujtórhénchegy telsó végén. Simon István benles, Klsksnízss. 1680
m«4ar«i 4 szobás, fürdőszobás 1 emeleti lakás Erzsébet tér 18 azámu házban má|us l-re kiadó Bővebbet Dr. Hslpben ügyvéd lrodá|ábsn. 1901
Másféléket
Hiptsoh éa 8zog&
magOzletében legjobban vásárolhat
8s|ál termésű klIUnó 44as vfallssa
baralsaal llterenklut 52 lillárért kim? rem. Orosz Ssmu, Sugár út 41/B. 1401
2 dsrab jókarbsn levő aaM elsdó. — Kautusna Károly. 1669
PésmbSI MOsat bekebelezésre minden öasreaben a legelónyösebben ét tegnor-ssbban lolyóattUt áasál lossAo pínz-kOlcsónkSzveUtó trodá|a Nagykanizsa, Horthy Mtslós-ut 2. szám. 881
Plao kaaalébass, forgalmas útvonalon. 16 áve fennálló fUszsrOskl be rendé zessel együtt azonnal átadó Clm s klsdó ban. 1312
■lalOt • képeli beke etestetná, ugy nézze meg a legulabb képkeret kászltle-mel Ra iáron tulok Blondet, kor, osál és minden « uakmába vá|ó k*pksre*sttt . legokMbb árak m Mett 6lara Bvagatoál, Erzsébet tér 14. 1363
■ala tan na Ari áss, ^8-as uj megállónál, ásólóvel leültetett villatetkek, Sladler-fále parcellázás feleáron elsdók. Érdeklődni lehet ott, Horváth Oyulánéaál 1586
Attila-utca 27. sz. hAa slsáá. Éidek-lódnl ugyanott. 1185
P6-ut 13. BI. alatt nsgy. porálos Oalat-halyiaén, Csejigery ut 13. sz. aUtt ulcsl müheiyhciylség ás egy- és kétszobás ud vari Iskas klsdó. tat^s
B»arssaaklaáB|* keresek ápillls I5 lkl
beírpísie. — Dukász Feienc, Rozgonyl-utca 5. * 1690
Szép, modern akáél* sürgősen eUdó Ktnlzsi-ulca 2. Stern Vilmos. 1689
Isi ssáa aasba, konyha, metlák-helytaéggel május eJsejáre kiadó Telekl-
um6*____im7
Haaaaétl fürdókád, ágy, toll Uvegak nibsuemuek eladok, Caengeryu(8, tOld-«Jnt- 1686
Szobás, konybls lakAa szonaalra, vagy máiusra kiadó Csengery ul 38. 167U
"".lT\'°."b*ré"»,,,"i pormentes helyen » nyáil Idánfre J 10b., konyha klsdó -Ugyanott olllatalkak eladók. Bővebbet DSasy, Kossuth-tár 6/s. 1676
1031..április 12
•káaiaássl Maaflak, süruós alán. latot kérünk. UiUstblsalll »ig. aatkasata. .1723
Vlaalt cipókét állandóan vessek,~kí,r nstra házhoz megyek, ttlrschné, Csenaerv
ut 20.____159Ö
Karaaak jókarbsn levó taJhOISt mto-vételre Msndler, Magyar utca 36. -17^
és nsgy S
fl-ut 31.
rógép és két hidat Petófl-ut 31. 17%
Egyszobás lakéba meUékhelylségekksi együtt klsdó. Erzsébet-tér 16.. fánerOzid
~Tli darab 8«ás-lils»t kakss Itl) nyórü, gsrantált tajtlssts, Uállltásl darabok 8 pengóert elsdók. Mogyorósay, Borsfa. 166a
Két szép utcai szoba lépcsóbáil bejárai. Ul, ktllón fürdőszoba hsunálsttsi, esetler bútorozva kiad* Horthy Miklós ul 15 I. emelet.____16«
Fiat ssslaslassaat felvesz UoV tlzen-OtOdlkére Clm a klsdóban. 1693
Egyszobás, konyhás lakás mellékhtlyl. ségekkel május 1 re kiad* KossulV tér 1__1637
Ulcsl bútorozol! saobs. lürdöiz ba hasz-nálsttal 1, eselleg 2 ur réssáre ápr. 15-rc kladé Sugár ul 34, U01
Lagn
agyobbI Lagoloaóbbl
harisnya, keazlyü. csipke, sssllag, gombok, cssttofc sib. dlvstdol^okbsn
KAUPMANN KáROLV.
Takarssséay- ét enkorréna 100 kllo-grammonklnt kapható ujnépl Elek Braő pallnl gazdaságában. 171]
•assala akasasabltak ás egy 7C0 «L
cséptószakrény eladó Kinlasl atcs 64. I\'I8
Otdalkaoala motorkerékpár eladó
TeutKh drogéria. -1706
Haaanélt lábbelit vetlek és eladok, klváaatra házhoz megyek. Plscher Király-utca 49. -1703
Zaaaara bérbeadó. Bővebbet Csengery ut 20. 3x4
Haaaaélf, ds jóksiban lévó IróaáMl megvételre keresek Szereez, telefon 330. ___1707
Uaaáaa, taHéa fuz«k készolntk ■aasaaa 88aada ItUóazaloujátan Erisé bel léi 4. U. .1897
IlisassH egy tulatzüat óra a katona-réten. Becsületes megtsláló • lap kiadó-hivttslában jutalom elteneben leadni szíveskedjék -1192
Kartásnlhas értó gyermektelen, TSgJ kiscsatádu házaspár házuseaiaznak felvétetik. Bővebbet Msgysr utca 44. azáa. -1 II
Egy jókarbsn lavö 500 kms Harley Ds vldsou gyártmányú asatarkarékpár
olcsón eladó. — Bővebbet Tomsslis és Kortes cemenUrslelep, KMIy «. II. 1713
Egy szép udvari takáa mellékhelyisé, gekkel ml US l-re kiadó Rákócil-utca SJ/s.
-1715
9 szobás, komfortot takáa kert- és Utál óh.ssná.sttal sug. l-re kiadó. Bővebbet ZeikowIU Irodában. Raktér, vagy móhelynek alkalmas helyiség ugyanott báré hetó. _1710
■ladaaféla ISIdasankát, Makadám útépítést és caatornásáal Juiányoa áron el l0(ad Ouzsvány, VOrOsmarty u. 12 1708
Kiaéé trafik DsleÜMtyUáa más, foglalkozásra Is, május l-ra kiadó Király a. 18. 1709
kittelétt, üvegezést legolcsóbb árban vállalok. Balázs Pál aveges, KOtcser-u:ca 7. szám. 17%
Kétaazahéa utcai Ukás májul l-re klsdó Póut 24. Ugysnott 1000 kg. Uzedes mérleg elsdó. \'"I
KOVALD
budapesti foatfigyár
nagykaniz ai üzletében comblné Iflzők, lüzőkOlőnlegességek, melltartók, harlsnyakőlők és gummiharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszállított árban
részletre Is kaphatók. Harliays ssaaiaUuáés és íejelés
Nagykanizsán, Csentery-uf S, ■ *
mi, áprilU 12.
ZALAI KÖZLÖNY
jiAlkiUöxheieilen
minden háalaniáiban
VARRÓGÉP
MIMDENT UABR. STOPPOL Í3 HIME.Z
K«du*z-6 /iimHii fultéfoiek. Alacsony havi ríixlatek
SINOCR VAROÓalP RÉSZV. TÁOS
láemiim Mktxlete: Fö-sl
Újonnan leazAllitott
boráraim a következük:
Elsőrendű saját termésQ "" kerecsenyi
fehér asztali bor literje ... P —•«0 schiller (vörös) asztali bor P --S0 klianö fehér asztali bor édes P - 70
sin jEBf. mmm ii.
SzólAoltwényok
n&kám hazai fMUö*, fajtisztán, ItgoUióbban a
ftemxetköst Borkereskedelmi Bt.-iü
Budapett, VIII., KtnyérmexG-utca 8. &zám.
Kér)«n árajánlatot 1*82
Qel• tattalu közepében egy
üzlete ház
megfelelő épületekkel, borpincével és 2 hold telekkel
eladó.
Érdeklődni lehet a gclsel községi bírónál.
6004/1931.
Hirdetmény.
Felhívom a földhözjuttatotta-kat és mindazon földigénylőket, akik a földbirtokrendezés során kiosztott szántóföldet átvenni óhajtanak, f. hó 14-én d. u. 3 órakor, kedvezőtlen idő esetén (eső) másnap f. hó 15-én a helyszínén (Felsősánc puszta) jelenjenek meg.
Nagykanizsa 1931. április hó 8-ám:
!«•»- Polgármester.
Margit fUrdő]
> n \' Csengery-ut 19. J
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 lg w
Márvány kádlürdőISl^Iii. P 150
10 jegy vételnél......P I —
Igénybevehntlk egyeiuletck, vállalniuk la
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás........P — 30
FélfWa. RtenfMfk íukunt IctiéutL
Bérbeadom Baiatonkereszlur
köz^g legforgalmasabb helyén levő Azlat-há zamat (vendéglő, vegyeskereskedés, lakás). — Ugyanott földek és hozzátartozó gazdasági helyiségek, felszerelések is bérbeadók.
özv. Fflrst Lsjosné, Baiatonkereszlur (Somogymegye). iav
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
férfiöltöny, selyem, zsorzsett,
bársony és szövet ruhák festését és tisztítását a legszebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. Vegytisztítás! és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azért legyen bizalommal 50 éves legmodernebb ameiikai gépekkel berendezett cégünk iránt.
Gyüjtötelep: Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
Ha kútjának vize egészségtelen,
vagy kevés, készíttessen
fii rt kut*t
ERDÉLYI JEHÖ
gépIpaiváJaliíával Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít:
■InuaUk éa aalvattyuberim-alaxésaket, traktorok, autók éa flépak Javlléaét.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül bcrcndezelt mühilyében
mos, feat, tiaxtit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. QyUJtötelep: Horthy Mlklős-ut 8. Gyártelep: Hunyudl-u. 19.
Éíálll.lKa.1. figyelmét ezúttal felhívjuk, hogr.nagy
t|mieiOK.6S IparOSOK éselőnyösbevásárlásaink folytán,.ugy áptfletfa* doaks, láo, keméssyfa, mint egyéb épitfcsaéal ■nyagolt-i kálrtlnyés-szlgetelőpapir, stukkalurnád, cement stb. továbbá mindennemű.enyvezettlemez és a valódi Hatsohek-fále Etarnit-tatAfadS pala, valamint az ujabban forgalombahozolt Hultám-pala-osBsak burkolathoz és bútorhoz való nagytapak,. minden mennyiségben, a legolcsóbb árak melleit kaphatók
Eppinger I. és Fia
Nagykanizsán, Deák-tér 5. Telefoni 337.
™__Az anyagokat kivánságra házhoz szállítjuk.
László Lajos és Gyula hentesáragyára]
BUD AP E8 T
Józaet fóheroeg. udvari milanói kláUltáaokoa ara: éltandéan i
szállítója. — Hentesáru gyártmányai, a budapesti és a anéranmel lettek kllUnlotetva^ niost asa,kaalt a*n
n frlaaaa, nagy választékban kaphatók :,
Musxcl és FrieaentQal Teuiacű Gusscitív Sípos Andor
csemegekereakedésében a következő érakon:
10 dkg. finom falvágott ..............................48 fillér
10 dkg. oaamaga disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. páriái ..................... ... 30 fillér
10 dkg. lerakói ................................................58 fillér
10 dkg. veronai ..................... ... 52 fillér
10 dkg. füstait omlás reggeli szalonna ... 28 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. ossszárhus, kiváló finom... ..................44 fillér
10 dkg. gyógysonka, prágai módra, kiválóan finom IOO fillér
10 dkg gápaonka ..........................................70 fillér
10 dkg. roilsonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozawári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz oaarkáaz kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báosi wlratll....................................28 fillér
SZEKELY VILMOS butortelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Ssarva* siálióbs
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte &t.
MÜKÖszőrUs is kósmüves üzletemet
1931. mAJiis l-én Iifjkuliia, Hortkj Ilklói- (KsiIiost) it 3. alá a poataápfilattal azamban
a roll Isiit-féls látsisrén tiletks kslysxsa át
összes raktáromon levő kiváló finom bel- és külfö dl acéláruimat az üzlet áthelyezéséig leltári áron adom el.
BOZZAY ISTVÁN
iin roűkflaaörfla
NAGYKANIZSA, BUQAR-UT 2. SZ.
UZLETFELOSZLATAS.
■agffcaalaaslak találkozóhelye az
laüin király Szálloda
Baéapsat) VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lili, telefonos szobák. Teljes komlort.
a nagyérdemű közönségnek tudó-
kőfaragó-üzememet
A legnagyobb tiszteletlel mására hozom, hogy 72 év óta. fennálló feloszlatom és dúsan felszerelt raktáramon levő összes gránit és márvány síremlékeimet saját árban kiárusítom, A Irgjobb alkalom, kl kegyeleli adóiát leakarja róni, hogy ennek elegei lehessen. Mély tisztelelte]
Weiszberger Kálmán
kófaragómester.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. májusban
1981 ápriilt 12,
MEGNYÍLIK:
\'r
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
^ Nyomatott • Dálulal Nyomda t> Lapkiadó Vállalatnál Naiiyaauunáii. (felelős lUictvezri^: Zalai Károly.)
71. évfolyam 83. uim
Nagykanizsa, 1931. április 14, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerteeitőrtg: mppll Sugir-ul 2, éjjel Pőul 5.
Klt&blviUl: Fíu! 5. uim. Keelbdjl HókkUóóhlvtUI: KouuUi-irtc. 3i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizeti*! in : egy hóra 2 pengő SO tUlfa. Telefon\' i S.erkesxWg 421. .zára, (é)lel 7tJ leieioo. | Kledőhlvelel 78. Keulhelyl Hók &
A világgazdasági krízis
hálása alalt világszerte csökken a magánháztartások Jövedelmezősége. Ez a csökkenés természetesen az államháztartások mérlegére is súlyosan kihat. A probléma mindeoQlt ugyanaz: arányba hozni a leredukált állami kiadásokat a megcsappant állami jövedelmekkel. A leépítés tempója kövefl, de legtöbbször ulolérnl nem tudja a bevételek ke-vetbedésének az Iramát.
Igy- van ez valamennyi országban, Igy van ez természetesen a legyőzőiteknél, akiknél a |óvátétell terhek Is fokozzák a pénzügyi nehézségeket, de Igy van ez a jóvátételi fizetségeket kegyellenül behsjtó u. n. győzteseknél Is, sót Így van ez az irigyelt és boldogoknak nevezett hajdani semleges országokban ls.
Senklsem fog csodálkozni azon, hogy az osztrák és a német költségvetés hatalmas hiányokat mutat, de Anglia, Olaszország és a világ bankárjának nevezett Franciaország Is elkeseredett harcot folytat a költségvetésben mindinkább mutatkozó deficittel. Az utódállamoknál szinte krónikus a deficit és romlik sz államháztartás helyzete • gazdag Hollandiában, Belgiumban és Svájcbin.
Csodálatos, de ugy vsn, hogy ebben az egész világot elborító deficit-tengerben szinte az egyetlen sziget Magyarország, amely heroikus erőfeszítéssel mindezldelg meg tudta őrizni államháztartásának egyensúlyát. Pedig senklsem állithalja rólunk, hogy valami kedvező vagy épen privilegizált a helyzetűnk. Ha más államokat a m*i példátlanul súlyos Idők ben megrohant a gond, ezek a finan c iái is gondok százszorta inkább nehezednek a mi kis országunkra, amelyei a győztesek kapzsisága megfosztott területének kétharmadától, megfosztott gazdasági és pénzügyi erőforrásaitól és meg akarta fosztani a gazdasági talpraállás lehe\'óségeitól is. És ml mégis áll|uk a világszerte pusztító gazdasági vihart, mégis ugy sáfárkodunk megmaradt erőnkkel és értékeinkkel, hogy államháztartásunk serpenyőjét egyensúlyban ludjuk tar tani.
A világháború után ellenségeink kárörvendve hirdették, hogy végleges pusztulásunk elkerülhetetlen és Ime, puszlulás helyett itt állunk megcsonkított és kifosztott testünkkel, súlyos férhektil görnyedve, de meg ttetn roggyünt vállal hordozva a terheket, akkor, amikor a győztes államok galádul besöpöri ptédáik és idegen kincseik ellenére roskadoznak a gazdasági krízis súlya alatt. Ellsmérés jár ezért Magyarországnak, Magyarország szorgalmas és a megróbáltatás-ban Is élelerős népének es elismerés jár az ország vezetőinek, akik meg tudták óvni az országot a pénzügyi összeomlástól. Ezt az elismerést ki is Wvtfl Magyarorazág az egész vilá gon. AiIamWlztarlá6Unk helyzetéből a külföld helyes és komoly következteléseket és ítéleteket hoz. A világ-
lapok elismeréssel Írnak a magyar államháztartás egyensúlyáról.
Csak egyetlen egy helyen késik az elismerés. Nálunk, Idehaza. Sőt, elismerés helyeit a baloldali ellenzék támadni sem átallja a kormányt, ugy tüntetve fel a \'dolgol, mintha a világgazdasági krízis egyenes következményeként mutatkozó minden bajnak
egyedül elhibázott belpolitikánk volna az oka. Ezek a minden kormányin tézkedést elvből kifogásoló ellenzéki urak egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy a buza ára nemcsak nálunk abnormálisan alacsony, hogy az adóterhek nemcsak nálunk magasak, hogy a hilelvijzonyok világszerte megromlottak, hogy a mun
kanélküliség olyan probléma, amely szinte permanenciában lartja a világ valamennyi kormányférfiuját és szociológusát — és dehogy Is vennék tudomásul azt, hogy ép;n a .rosszul kormányzott" kis Magyarország dicsekedhetik azzal, hogy mindezen világbajok ellenére is a maga szegényes háztartását rendben ludta tartani.

A düsseldorfi rém bUnUgyéneR íöiúrgyalása egy Qónapig tart
A bestiális gyilkos gyermekkorának tragikus emlékével akar szánalmat kelteni
Düsseldorf, április IS
A düsseldorfi esküdtbíróság hétfőn kezdte meg a hírhedt tömeggyilkos, Kürtén Péter ügyének tárgyalását. Kürtent
9 gyilkossággal és 2 gyilkossági kísérlettel vádolják
A tárgyalás Iránt olyan hatalmas az érdeklődés, hogy azt egy tornacsarnokban tartják.
Kürtén azzal kezdte a vallomását, hogy apja Iszákos ember voit, gyakran verekedett és ö maga már fiatalon megszökött hazulról, meri nem biria az ohhonl életet. Először 1899-ben volt büntetve sikkasztásért. Vallomása során Kürtén minduntalan ujrá visszatért családi viszonyaira.
Elmondotta, hogy apja gyakran bántalmazta öt és ezzel kényszerítene öt arra, hogy éjszakált az utcán töltse.
Ezután az elnök ismerlelle a vádiolt előéletét és büntetéseit.
KOrten alantas Ösztönei 1913 áprilisában nyilvánultak meg elöször,
amikor egy házba betört lopási céllal és egy 14 éves leányt talált az ágyban, akit fojtogatni kezdelt éa ezután odébb álH. Azt állitja, hogy a börtönökben és fegyházakban gyakran bántalmazták és a kegyellen megkötözések keltették fel benne azt az érzést, amely később gyilkosságaiban kifejezésre jutott. Amikor Kürtén
részletesebben akar beszélni gaztetteinek indító okairól, az államügyész a nyilvánosság kizárását in-ditványozia. A törvényszék rövid tanácskozás után kihirdette határozatát, mely szerint a nyilvánosságot nem zárja ki, de Ktlrtennek tettei elmondásánál tartózkodnia kell a részletektől.
Kürtén ezután elmondotla, hogy miként végzett áldozataival, akiket ollóval szúrt agyon, vagy kalapáccsal ütött fejbe, majd holttestüket elásta.
A tárgyalást kedden folylaiják. Tekln etlel arra, ho^y sok tHnut és szakértőt hallgatnak ki, a tárgyalás körülbelül egy hónapig fog tartani. • — \\

Semleges jegyzéket küldött Anglia a Népszövetséghez a német-osztrék vámunió ügyében
Róma és Berlin kflzt utazik a Népszövetség főtitkára
Genf, április 13 A brit kormány bejelentett jegyzéke, amelyben mint a Népszövetség tagja felkéri a Népszövetség főtitkárságát, hogy a német-osztrák vámegyezmény kérdését a májusi ülésezés napirendjére tűzze kl, a Népszövetség tlikáil hlvaldhoz megérkezett. Az angol kormány jepyzéke egészen általános jellegű éB határozott állásfoglalás nélkül csupán annak a javaslatnak meglételére szorítkozik, hogy a tanács vizsgálja meg jogi szempontból, vájjon a német-osztrák
v\'megyezmény az l922oklóber4 iki genfi jegyzőkönyvvel összeegyezlet-helö-e. A jegyzékben nem történik ulalás a népszövetségi alkotmány egyik szakaszára sem.
A magyar és osztrák kereskedelmi delegáció között elvi megegyezés jött létre
Bécs, április 13 Egyes bécsi lapok szerint a magyar és otz\'rák kereskedelmi delegáció közölt elvi megegyezés létesüli és pedig ixporlhitelkedvezmény alap|án A legfontosabb áruk ktt\'csö-
nös elhelyezési lehetőségeit kontingentálni fogj ik.
A Népszövetség főtitkára Rómába és Berlinbe utazik
Ocnt, április 13 (Éjszakai rádlójelentés) A Népszövetség főtitkára a némel-osztrák vámunió ügyével kapcsolatban április 17-én Romába utazik, ahol Mussolini miniszterelnökkel és Orandt külügyminiszterrel folytat tárgyalásokat. A föl it kár valószínűleg április 24 én Berlinben fog tárgyalni dr. Curliussal.
Egy Kis árva roKonái Is megKárositolía a sIKKassctó mo&ácsl árvasscéKl Ülnök
Hétfőn kezdték meg a 184 rendbeli csalással és oklrathamlsilással vádolt Kolossváry Dénes
\' bűnügyének főtárgyalását
tanul hallgatnak ki. Az ügyészség Ko\'ossvljyl
184 rendbeli csalás és közoklralhamisttás bűntettével vádolja. A sikkasztásokat 1925-ben kezdte meg a vádlott egy 16 pengős
Mohács, áprlls 13 A pécsi klr. törvé-yszék hélfőn kezdte tárgyalni Mohicson Kolossváry Dénés árvaszéki ö\'nttk sikkasztási bűnperét A tárgyalás iránt igen nagy az édeklödés. Körülbelül 100
Hrság eJtulajdo iiásával és eddig
összesen 160.000 pengőt sikkasztott.
Megkönnyitelle dolgát ai, h.\'gy nagyon megbíztak benne.
A vádlott bevallotta, hogy még
ZALAI KÖZLÖNY
1831. április 10.
egy kiskorú leányrokonát Is meg-kárositotla 300 pengővel.
A főtárgyaláson
Kolossváry minden sikkasztást bevallott,
azonban nem adott pontos felvilágosítást arra vonatkozólag, hogy mire kóltoite az elsikkasztott Osz-szeget.
A tanuk közül elsónek Marglttay Lajost, Mohács város polgármesterét hallgatták kl. Elmondotta, hogy Kolossváryt aljegyző korában korrekt, pontos hivatalnoknak ismerte. A gyámpénztáti ügyekben egy ízben volt szabálytalanság, akkor utána
T
nézelt a dolognsk, de sikkasztást nem állapított meg.
Kolossváry őt félrevezette,1\' visszaélt bizalmával. Kijelentette még a tanú, hogy minden hónapban pénztárvlzsgálatot tartottak. Bánovics Sándor felfüggesztett pénztáros kijelentette, hogy neki nem tűnt fel a sok kiutalás, mert az árvák közül főbben Jugoszláviába költöztek és azt hitte, hogy ezek számára kell a pénz. Ezután még tóbb városi tisztviselőt hallgattak ki, akik vallomást tettek arról, hogy miként pattant ki az Ugy. A tárgyalást délután folytatták.
Gömbös beszéde a honvédelmi tárca problémáiról
A pénzügyi bizottság megkezdi* a földművelésügyi tárca költségvetési vitáját
Rudapfwt, áprllia 18 A képviselőház pénzügyi bizottsága hétlön délelőtt megkezdte a honvédelmi lárca költségvetésének tárgyalását.
A szónokok hosszú sora tiltakozott az ellen az állapot ellen, amelyben Magyarország a többi felfegyverezett hatalommal szemben van, leljesen megfosztva s védelem eszközeliöl egy esetleges lámadás esetén.
Oömbös Oyula honvédelmi miniszter kijelentette, hogy
a trianoni szerződés lehetlenné teszi, hogy az ország védelméről kellőképen gondoskodhassunk.
A leszerelési konferencián az egyenjogúság elvéi kívánjuk érvényesíteni. A nyugdtjkérdés öiszefílgg a 40 évi szolgálallal és a lisztképzéssel. Az eddigi rendszertől az uj rendszerre való áttérés pénzügyi hatásaiban nem jelentkezik rögtön, de 10 év múlva a nyugdijlerhek már csak 50\'V-a lesz a mostaninak. A múltban a tisztikar gyengébb fizetését gyors elölépteléosel igyekeztek pótolni. Ez az oka annak, hogy Igen sok a tábornok és ezredes, hogy majdnem mindenki ilyen magas rangban megy nyugdíjba. A jövőben magasabb érdekek szem előtt tartásával már az alezredesi rangnál megkezdődik a szelektálás. Minthogy a tisztek létszámának természetes fogyása sokkal kisebb, mint amilyen az utánpótlás,
a Ludovlka akadémiára a jövőben kevesebb jelöltet vesznek fel, még pedig csak azokat, akik egy évet már szolgáltak csapatnál.
Lehelövé akarja tenni, hogy polgári egyének közül Is fel lehessen venni a I.udovlka akadémiára azokat, akik egyévi szolgálat után erre kedvet éreznek.
A miniszter felszólalása után a honvédelmi lárca költségvetéséi áf-tolinos8ágban, majd rövid vita ulán részleteiben is elfogadták.
Rövid szünet után áttértek a földművelésügyi tárca és a hatáskörébe tartozó állami üzemek tárgyalására.
Marschalt Ferenc elöidó Ismertelte a tárca költségvetését. Rámutatott az erdőgazdaság fejlesztésének fontosságára. A legutóbbi négy évben 500 millió pengői fizettünk kl a külföldnek fáért, amivel szemben 389 milliót kaptunk a külföldre kivitt búzáért. Állattenyésztésünk a fejlődés számtalan jelét mutatja. Az 1928. évi 210.009 darabbal szemben a legutóbbi évben már 525.000 vágó- és Igásállatot exportáltunk.
Szükségss a tefszövelkezetl hálózat további kiépítése. A borfogyasztási adó kérdése a községi háztartási törvénnyel fog elintéződni. Megállapítható, hogy mezőgazdasági válság mellett Is mezőgazdaságunk a haladás felét mutatja. A földművelésügyi kormányzat elkészítette a búzatermelés átszervezésének tervét. Nagyszabású vetőmag kicserélési akciót vett tervbe, ennek pénzügyi fedezetéről Is gondoskodás történt. A tárgyalást holnap folytatják.
Eltemették aDohány-ntcal zsinagógában történt merénylet aldozatát
A kormány és az összes felekezetek képviselve voltak a temetésen
Budapest, Április 13 Hétfőn délelőtt 11 órakor (emelték a rákoskeresztúri temető halottasházából Roth Jenőt, a dobányutcai zsinagógában löriént revolveres merénylet fiatal áldozatát. A temetésen a kormány képviseletében ott volt Kiebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, Ripka Ferenc főpolgármester és megjelentek a különböző felekezelek képviseletében Mászáros János érseki hilynök, Ravasz Liszló, Raffay Sándor és Józan Miklós püspökök. A koporsói egészen elbaritolták a koszorúk. A temetési szertartást Hevesi Simon főrabbi végezte.
A kórház személyzeti ügyeit tárgyalta
különösebb vita nélkül a közkórházi bizottság
többiek megjelenni tartoznak". Sza-
Nagykanlssa, április 18
Szombat délután összeült ismét a kórházbizottság, hogy az előző Izgalmas tárgyalása után újból és most már a kórházigazgató szóbeli észrevételezéseivel tárgyalja le a nagykanizsai Horthy Miklós-kórházat egészen uj, modem alapokra fektető kórházazabályrendeleteL Az ülésen megjelent dr. Krátky István polgár mester. Az elnöki lisztet Babochay Qyörgy löllötte be. Szívesen regisztráljuk, hogy a várt Izgalom, erős vita ezen az ülésen elmaradt, ami abban leli magyarázatát, hogy az erős vitát szolgáltató szakaszok csak a legközelebbi ülésen kerülnek tárgyalásra.
Dr. Novai Imre tanácsnok pont-ról-ponlra Ismerteti az egyes szakaszokat.
A 3. §-nál dr. Takács Zoltán kór-h tzlgazgató a szemészeli osztály főorvosi állására a pályázat kiírását kívánja.
Dr. Krátky: Ha a szabályrendelet telő alá kerül, akkor ez a kérdés is meg lesz oldva.
A 4 g-nál dr. Ország Lajos javasolja, hogy a Röntgen vezetését egyik főorvosra kell blrnl, nem pedig egy 3 évre megbízott alorvosra.
Krátky polgármester szükségesnek tartja, hogy a belgyógyászati főorvos mellé egy slorvosl állás szer-vezlessék, aki csak röntgenológus legyen.
A bizottság végül dr. Rotschlld Béla indítványára klmond|a, hogy a Röntgen-laboratóriumot a belbeteg-osztály főorvosa vezesse.
A 4. §. azt mondja, hogy az Igazgatót az osztályfóorvosok közül a vármegye alispánja bízza meg, Illetve nevezi kl, amit az Illető köteles elfogadni.
Dr. Villányi szövegmódosítást javatol: „A szolgálat érdekében a megbízás visszavonható" és .Az elfogadás kötelező*. A kórházigazgató megjegyzi: Ilyen labilis helyzetben nem lehet valami nagy lelkesedéssel egy kórházat vezetni.
A bizottság villányi módosításával elfogadja a szakaszt.
Dr. Ország bejelenti, hogy a kórházi orvosoknak egy kívánságuk van, hogy a kórházi orvosok közül min-dig egy részt vehessen a bizottsági üléseken.
A lagok hajlandók ehhez hozzájárulni, de ugy, hogy az orvosoknak ne legyen szavazati Joguk.
A kórházigazgató ellenzi azt, hogy szavazall Jog nélkül legyenek Jelen az üléseken a kórházi orvosok. Végül Is a bizottBág kimondja, hogy „a közkórház főorvosai a bizottság ülésein megjelenhetnek, az elnök felhívására azonban ugy ök, mint a
vazatl joguk azonban nincsen. Javaslataikat az igazgató-főorvos a legközelebbi ülésen előterjeszteni köteles*.
A 13. szakasz a kórház személyzetéről szól: .4 osztályfőorvos, 4 alorvos 1 segédorvos",
A bizottsági lagok 5 alorvosra akarják kiegészíteni a szakaszt. A kórházigazgató a legnagyobb takarékosságot ajánlja az ilyen kis mérelfl kórháznál.
Krátky Itt megjegyzi: Azonban ennek nem szabad a kórház hírnevének és a betegek rovására történni.
A bizottság az eddigi 1 segédorvos létszámot 8 ra emeli fel.
A 14. §-nál dr. Rotschlld azt kívánja, hogy mondja ki a bizottság, hogy az orvosi képesítésnél azt kívánja, hogy az osztályvezető főorvosnak legalább négyévi klinikai (kőrhtzi) gyakorlattal vagy szakorvosi minősítéssel kell bírnia. A bizottság bozzá|árul.
Dr. Kahán a „cselédkönyves" or-orvosgyakornokok részére méltányos esetekben Ingyenes lakást és ellátást kér. A bizottság azzal fogadja el, hogy azok számára, akik segédorvosi leendőket végeznek a kórházban, megadja.
A 17. §. kimondja, hogy a város polgármestere a közkórbáz egész személyzetének elöljárója.
Kisebb módosításokkal ketesztül-mennek a többi szakaszok a 21. § lg. Ekkor az idő előrehaladottságára való tekintettel az ülést bezárják. A legközelebbi ülés a polgármester Budapestről való hazaérkezése után lesz.
Három gyermekére
rágyújtotta a házat
Egy réuafu méri |uillkoM
Székesfehérvár, április 13 Kreltl János móri földműves, akitől részeges és garázdálkodó természete miatt felesége három apró gyermekével elköltözött, tegnap délután, amikor az asszony elment s lakásból, bement a házba, meggyújtotta a párnákat és a bárom gyermekre rázárta az égő lakás ajtaját. A három gyermekei sikerült kimenteni, de mindnyájan súlyos égési sebeket szenvedlek. A bestiális apát a csendőrség letartóztatta.
Megszűnt a kapcsolat Magyarország és a Jóvátételi Bizottság között
PArls, április 13 A Jóvátételi Bizottság tudomásul vette az 1930 április 28-ikl párisi egyezmények érvénybelépését és megállapította, hogy Magyarországgal fennálló kapcsolata véget ért.
1ALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ \'•""•••"í oMfifákot faloldja im ily...k k4p«édéaét m.a.kaéélyoMa • a rsMis
fájdalmakat -«ui.MI . éa hély.gh.m.W .IM..IU . .„k.X£?.k Ozlelvezetöség: Budapaat, Eraaábat-tár I.
1931. április 14,
ZALAI KÖZLÖNY
jtx Ixr. £cányegylet hangversenye
Tett ha, dl«zet közönség, meleg
emelkedett hangulat, nagy és indokolt aiker mellett folyt le az Irr. Leinyet^let azombat esti hangversenye a Kaszinóban, melynek dicséretes és példát adó érdekessége sz volt, hogy a szereplók valamennyien a Leányegylet tagjaiból kerültek kl.
Három művésznövendék 4a hegedűs Sziktiy Lili, az énekes Fitcher Erzsébet és * zongorista Rosenfeld Bertl lépett dobogóra, hogy komoly tudásból lakadó és művészettel át-ftatotl teljesítménnyel elégítsék kl azl a meleg várakozást, mely a Leányegylet eme vállalkozása és a szereplök személye Iránt megnyilvánult. A nívós ét gondosan összeállított számokban pergelt le a. műsor, melynek életrehlvása, valamint az esi körültekintő rendezése elsősorban dr. Rotschlld Biláné elnöknö, továbbá Rosenfeld Bertl alelnöknö érdeme.
A változatot és gazdsg program, jóllehel a szereplök a kanizsai koncert-látogatóknak már kedves ismerősei, meglepetésekkel Is bővelkedett.
Igy méltó feltűnési keltett az a széles Ivfl ét nagy területről fakadó fejlődés, melyet Székely Lili mutatott, jóllehet Itt közismert qulltásai vele azemben fokozott Igények tá-masziását tették indokolttá, ö ugyanis i Városi Zeneiskolából a budapesti Zeneművészeti Főiskolára nyert felvételt, melynek ma la magas osztályú növendéke és már itteni tanulóévei alatt a Zeneiskola növendékhangversenyein gyakran fellépett. Az est legkiegyensúlyozottabb teljesítményét töle hallottuk CorelU, Pag nanl, Zsolt és Cui kompozíciók stílusos és fellett készOllségű előadásában.
Fischer Erzsébet ezldőszerlnl a Neues Wiener Konservatorlum növendéke és Fortnl művésznév alatt már több külföldi sikert könyvelhetett el. Beethoven, Schumann dalokat, Gounod és Puccini áriákat énekelt hajlékony orgánimmal és fellttnően jó szövegkiejtéssel. Szép és nagy sikere volt.
Indokolt feltűnést keltett Rosenfeld Bertl, aki a hangverseny hegedd- és zongoraszámainak figyelmes és alkalmazkodó kisérőjeként még a leg-beavatottabbakat Is meglepte. De Rachmanlnoff és Vannay tollából fakadt szólószámok csiszolt és plasz-llkus előadásával Is nagy és megérdemelt sikert aratott.
A szombat esti hangverseny az Izr. Leányegylc! annaleseiben előkelő és sokáig emlékezetes helyet fog elfoglalni.
Vannay János
=> Oéphlmzésre díjmentesen tanítja vevOlt Brandi Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
ídtnof/aaauk aa érdomea kanJacaal karuketfelaiet éa Ipart.
A xalal iparos-parlament ülése Nagykanlxsán
Az Ipartestületek kritikája a készülő iparos-törvényekről
Nagykanizsa, április 18 Vssárnsp délután tartotta nagygyűlését a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége Nagykanizsán sz Ipartestület székházának tanácstermében, amelyre összejöttek nemcsak a zalai Ipartestületek delegáltjai, hanem nagy számban az Iparosság Is. Nagykanizsa város képviseletében dr. Hegyi Lajos városi főjegyző volt jelen. A nagygyűlét összehívását eisősorbsn az ipartestületekről és sz ipartestületek országos központjáról szóló törvénytervezet tette szükségessé.
Kiss Ernő nagykanizsai ipartestületi elnök üdvözölte elsőnek Zals-megye Iparosságát. Majd
Bazsi József, a szövetség elnöke nyitotta meg a nagygyűlést, skl hosz-szabban fog\'alkozott az állalánot Ipari kérdésekkel. Beszéli sz 1884. évi Ipartörvényről, amelynek hatása alatt még ma Is vergődik sz Iparos ság. Annyi kínlódás u\'án most beterjesztették az Ipartestületekről és az ipartestületek központjáról szóló tör-vényterveietet, hogy az Iparosság maga tegye meg reá észrevételeit. Ez á tervezet azonban nem jelent haladást, hanem visszafejlődést. Már pedig az Iparosság mai helyzete sz, hogy két malomkő kőzött őrlődik. >tz egyik a kartellek, a másik, hogy elvesztette fogyasztóközönségét.
Schmldt Viktor (Zalaegerszeg): Elsősorban az Iparosok központját kell megteremteni. — mondja — Mlg ez nincsen meg, addig nem lehet beszélni az Ipartestűletek reformjáról Matek Rudolf (Zalaegerszeg) hangsúlyozta, hogy olyan Ipartőrvény kell, amely az IparossXg jogait kiszélesíti. Nem látja azonban ebben a törvénytervezetben az iparosság védelmét Jddy Károly (Zalaegerszeg) felszólalása után
Samu Lajos, a szöveltég főtitkára beszélt hosszabban.
— A magyar Iparosság — mondta — nem azért kéri egy központi szerv felállítását, hogy egy ujabb Intézménnyel több legyen, hanem hogy az Összefogja az Iparosságot, egységesen vezesse. Ennek az Intézménynek olyan jogkörrel kell, hogy rendelkezzen, amely a kisiparosságot kulturális és gazdasági célkitűzéséhez közelebb fogja vinni. Hogy a kisipaiosság ne csak papíron, hanem tényleg la közmunkához jusson. Olyan szervet akar a magyar Iparosság, amely a kézművesség megmozdulásainál hatékony tényezőnek fog bizonyulni. A terv szerinti központi szervnek csupán tanácsadói sőt statisztikai szerepe van. Kaptunk a Javaslatban egy olyan Intézményt, amely az Ipartestüleleket háromszoros felügyelet alá helyezi és megfosztja őket még kis autonómiájuktól is.
Mégis azt ajánlja, hogy fogadják el ezt a tervezetet — gyökeres módosításokkal, hogy ebből majd mód-
jában legyen az iparosságnak egy jobb intézményt kiépíteni.
Kakas Ágoston (Zalaegerszeg) javasolja, hogy a nagygyűlés fogad|a el a zalaegerszegi Ipartestület határozatát, amely szerint ,a zalaegerszegi Ipartestület hozzájárul mindenben az IPOSz módosításához és észrevételeihez.\' Kfltdjék meg az IPOSz két módosított tervezetét az összes zslal országgyűlési képviselőknek azzal a kérelemmel, hogy a parlamentben Is szálljanak síkra annak keresztülvitele érdekében.
A nagygyűlés ezt egyhangúlag el Is fogadta.
Jddy Károly kéri, hogy a jövőben a fontosahb tárgyú gyűlések Zalaegerszegen tartassanak. Bazsó József és Melzler Károly felszólalásai után
Kiss Ernő Ipartestületi elnök vázolja a zalamegyei Iparosság súlyos helyzetét, s nsgy munkanélküliséget. El is multk már a tavasz is még mindig nem Indultak meg a közmunkák. A műhelyekben nincs munka, mlndeu csendes és kihalt. Egy vármegye sincs még ebben az országban, amely ugy lenne magára hagyatva, mint Zalamegye. Beszél az exportról, amely Nagykanizsa életét |elentl A városnak mindent el kell követnie, hogy az állalexportvdsárt megkaphassa és Nagykantzaa legyen a kivitel tényleges kapuja. A kormánynak a figyelmét fel kell hívnia erre a zalai Iparosságnak és azért javaslatot terjeszt elő, mely szeiint mondja ki a mai nagygyűlés, hogy sürgősen megkeresI az összkormányt és kért, hogy sürgősen Indítsa meg a közmunkákat Zalának égisz területin ; megkéri, hogy az OTI magas járulékait, amelyeket az iparosság el nem Mr: szállítsa le, kéri továbbá, hogy a most tárgyalás alatt álló exportvisár kérdésében a vágó is hűtőtelepet Nagykanizsán állítsa fel.
A nagygyűlés egyhangúlag elfogadta Kiss Ernő határozati javaslatéi.
Samu Lajos a pacsai ipartestület javaslalát terjesztette elő, hogy országos mozgalom Indltassék ipari hitelszövetkezetek létesítésére.
A kérdéshez Melzler Károly (Keszthely) és Jddy Károly is hozzászóltak.
Samu Lajos Ismerteti a nagy-kanlzssl Ipartestületnél működő önsegélyző Szövetkezet működését, amely egy évi fennállása óta nagyszerűen szolgálta a célt.
Jády Károly ezután még Zalaegerszeg Iparostársadalma nevében melegen üdvözölte Bazsó József szövetségi elnököt arcképének leleplezése alkalmából, mini aki az iparosság nagy mullu vezére.
A nagygyűlés elhatározta még, hogy a legközelebbi választmányi ülését Lentiben, az évi közgyűlési pedig vagy Keszthelyen vagy Zala egersiegen fogják megtartani.
Kanizsai művészek Barcson
Műsoros tea estély keretében zárult a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör barcsi kiállítása Baroa, április 18
Húsvét vasárnapján a község vezető intelligenciájának jelenlétében nyílt meg és erkölcsieken ktvfll anyagiakban is eredményes egy bél után most vasárnap zárult Barcson a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi is Művészeti Kör képzőművészei és Iparművészeti szakosztályának kiállítása. A tárlatot a szakosztály elnöke, Sass Ferenc festőművész rendezte a Barcsi Kaszinó szép dísztermében. Rétttvettek a tárlaton: Sass Ferenc, Sassni Farkas Böske, Sass Baba, Faragó Máron, Kelting Ferenc, Fekete Lsszló, Pauk Magda és Horváth Évi, utóbbi kettő kézimunkákkal is.
A barcsi nftegyletek agilis és közszeretetnek örvendő vezetői a tárlat bezárulását a barcsi társaság kulturális ünnepévé avatták azzal, hogy a kiállítás helyiségében vasárnap este műsoros teaeslélyt rendeztek. A barcsi társaságnak valóban a színe-java volt olt. A műsoron Balenovlch Károly százados neje (a rendezés és a siker egyik lelke) tiszta csengésű, meleg, szép hangján énekelt. Ez a csupa báj, csupa kedvesség asszony at ének-művészet felé Ívelő régiókban It megnyerte egész hallgatósága őszinte tetszését. Zajos siker újrázta dr. Vlliax István orvos erőteljes tichnikálu, szép zongorajátékát. Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, az Irodalmi és Művészeti Kör üdvözletét tolmácsolta, mint annak fölilkára, kifejtette a vidéki kultur-empóriumek kapcsolatainak szükségességét, majd műsor szerinti számát adta elő: egynéhány költeményét ét két kisebb humoros Írását. Dr. Szandház Ferenc ny. főszolgabíró (akinek neje voll a rendezés másik lelke) szellemesen válsszolt Barbarlts Lajos üdvözlő szavaira, megköszönve annak megjelenését és közreműködését, valamint az Irodalmi Körnek és a kiállító művészeknek a művészi élvezetet, amil a kiállítással nyújtottak. Műsor után igen vidám, családlasan kellemes hangulatban reggelig tartó lánc következett.
Megérkezett a
„CSEPEL"
kis motorkerékpár.
Ara P 495-— (plus költség) egj évi lefizetésre. — Készpénzfizető esetén jelentős árengedmény.
„CmmT kerékpárok és nrrégéyek
állandóan nagy választékban raktáron.
„Csepel" Fíflerakat
Pft-ut 13.
ZALAI KOZtONY
NAPIREND
Április l-t, kadd
Ma. katoltkui: Ju.itln Protestáns:
Tibor. Izraelita: Nlsan hó 27. •
Várod Színház. OrcU Oarbo han-,V»d orchideák", tz*í*Jrrri
románc 12 kivonásban.
(MnnaM érial! szolgálati I. jjr^lf • Mtrkly Belua ijíjpmvHt
FM
OfafSnM mrttn "tf\' 6 óritél i « M% (bWÍ, aattda, péntek <
Mta Mn up KÍkixkV Te).:
_____isitfe
Húsvét kát Bnnepén délután lárvs.
J-1S.
- A Tisztviselőnők tea-délutánja. Hogy hosszú évek csendes és eseménytelen vegetációja után a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete mennyire kOzellérközőtl Nagykanizsa java társadalmának szivéhez, megmutatta a sikerült farsang után a vasárnap délutáni tea Is, amit Németh Jeníné Dénes l\'us vendégszerető otthonában rendezett az Egyesület. Amire alig van példa a privát házaknál rendezett teák során: 106 vendég jött össze a társaság minden részéből, nő és férfi, Ifjú és felnőtt vegyesen A műsoron Öazdag Ferenc püspöki biztos a kathollkus családról, mint a magyar nemzet létkérdéséről, mini a társadalom fenntartó erősségéről, mlnf az „Isten terve szerinti királyság"-x6\\, benne a férfi, nő és gyermek egymáshoz való viszonyáról beszéli. A szivekbe, a lelkekbe hullottak szaval, melyek szinte költői lendületbe csaptak, amikor a gyermekről, a család virágáról beszéli. Ékesen szóló, tartalmas előadását hallgatósága mélyen a lelkébe fogadta és az előadót lelkesen ünnepelte. Ddvld Magyar József hírlapíró szépszavu, komoly, finom lélek mélységeit bontogató költeményeiből adott elő néhányat általános tetszés szülte, meleg sikerrel. Ennivaló volt a kis házikisasszony, Németh Icuka és Nagy Oyőzlke páros jelenete (N. Szabó Oyula hírlapíró kedves kis mflveX amiben a két apróság bátran és szépen és aranyosan Játszott. Műsor után a háziak kifogyhatatlan vendégszerelete és gondossága pillanatok alatt nagyszerű hangulatot teremtelt és táncra perdültek a párok, folyt a vidám terefere és — ez a páratlan sikerű tea (50 filléres teajegyek mellett Is) 1300 téglát eredményezeit a nemes célnak, amiért rendezték: a kórházi kápolnához.
A kanizsai vásár is egyik oka a nemes-dédi gyilkosságnak
Marcali, április IS Néhány nappal ezelőtt a Zalai Közlöny Is beszámolt arról az apagyilkosságról, amely Nemesdéd községben történi, ahol Mészáros Béla 19 éves legény egy karóval agyonütötte 71 éves mostohaapját, Beck Mihályt
A gyilkos legényt beszállították a kaposvári törvényszék fogházába, ahol kihallgatása alkalmival azt vallotta a vizsgálóbíró előtt, hogy önvédelemből ütötte agyon mostoha-apját, aki egyébként is állandóan üldözte. Egy héttel ezelőtt a mostohaapja magával akarta hozni Nagykanizsára, hegy ruhái vásároljon a számára. Mészáros azonban nem volt hajlandó bejönni a városba, mire Beck Mihály nem is vett neki ruhát.
— A nagykanizsai Református Nőegylet tárogatott és műsorában nivós Szabo\'cska Mihály emlékünnepei rendezett a Ro gonyi-u\'cal tornaieremben. A műsor kiemelkedő része voll Brassdnyl Gyulának a nagynevű poétáról tartott igen gondosan összeállítóit és sok lelkesedéssel megirt előadása.
— Debrecentől—Győrig. Első pillanatra is nagy a távolság, de korántsem elég ahoz, hogy a kálomista Rómából elindult sörolcsóbbodást feltartóztassa. A györ újságokból kiolvasható, hogy dÖVo-os árzuhanás állott be a \'örfronlon, mert poharát az eddigi 40 fillér helyeit Immir Győrött is 28 ért árusítják. A hiradás különös örömként kiemeli, hogy a legkedveltebb * Iá pilseni sörökre tértek át a kimérők, s hogy Gy\'rött most a békebeli .nagy forgalom, kis haszon" szállóige járja.
— A kórházi kápolna céljára dr. Szabady Lőrincné 5, Szabady jóján 1 pengőt adományoztak.
i A szabott árak mellett elért nagy forgalom tanúsítja a közönség bizalmát a SchBtz Áruház Iránt.
— A Magántisztviselők Egyesületében ma, kedden este fél 9 órakor Kelemen Ferenc bankigazgató, az Egyesület elnöke „Tőrvényalkotás >és élet* cimen előadást tart. Vendégeket az Egyesület szívesen lát.
— Nagykanizsán la megnyílik május havában a közismert Kopstein bútoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcs,ó árakon száilil egész Dunántulra elsőrangú mübulort
Amikor a mostohaapja üres kézzel érkezett haza Nagykanizsáról, a fiu rátámadt és megütötte, mire Beck Mihály kitiltotta a házából.
Az öregember április 8-án künn reggelizett az udvaron, amikor váratlanul belépett a kapun mostohafia.
— Takarodj a házambólI — kiál\'ott rá és a kezében lévő késsel Mészáros Béla felé tartott.
A legény azonban nem ijedt meg, hanem felkapott egy karót és ugy fejbevágta a mostohaapját, hogy az holtan terült el.
Ezzel szemben a csendőrségi nyomozás megállapl\'olta, hogy a legény lámadta meg mostohaapja, ■kinek nem Is voll támadó szándéka. A vizsgálóbíró elözeles letartóztatásba helyezte Mészáros Bélát
divatjamúlt megfakult ruháit,
bArtAhgyait
FESTESSE ÁT MATER KAROLY UTÓDA
Nap fénylik
*1|I6 tndanthren testé*, minta és bórtestészet > legtökéletesebben
■nál
Első nagykanizsai selyemkelme, textilfestő Ab vsgytiaztitó üzeme
— Oktató fllmelösdáss Városi Színházban. A Nagykanizsai Fűszer kereskedők Egyesülete vasárnap délelőtt szépszámú érdeklődéstől kísért filmelőadást rendezett tagjai (észére a Vátosi Színházban, hogy szemléltető módon adjon betekintési a pótkávé készítésébe. A németes alapossággal elkészített filmfelvételek a pólkávégyártás minden fázisát bemutatták és a közönségnek módjában voll gyönyörködni azokban a bonyolult és minden tekintetben érdekes gépezetekben, amelyeken keresztül a feldolgozandó nyersanyag a leghlglénikusabb módon és az emberi kéz érintése nélkül kerül elfogyasztásra alkalmas állapotban a kávéfogyasztók asztalára. Az érdekes Hlmelöadásl mindvégig a legnagyobb figyelemmel kisérték a jeienvoilak.
— Bizalommal csak oly üzletben vásárolhat, ahol szabott árakon árusítanak.
— Az Oltáregylet műsoros ünnepélye. Tegnap délulán 5 órakor kezdődött az Oltáregylet műkedvelő előadása a plébánia fchéitermében. Megnyílóul P. Jámbor András a Pádua—tóraal zarándoklat lelki vezetője tartott értékes előadást olaszországi élményeiről. A műsoron két egy-egy felvonásos vígjáték és zeneszámok szerepeltek. A jóisikerűit ünnepélyt a nagyszámú közönség lelkes tapssal köszönte meg.
— A nagykanizsai postafőnökség felhívása a rádióelőfizet őfc-hőz. A poatafönökség tudomására hozza a nagykanizsai rádióeltfiie-töknek, hogy a tegnapi napon a budapesti távbeszélő és távíró igazgatóság rádiócsoportjától Nagykanizsára érkezett ötves Béla posta-rádiómérnök, a legmodernebb műszerek\' kel felszerelve, aki több napon át fog Nagykanizsán tartózkodni és az összes bejelentett rádió állomásokat felülvizsgálni. Akiknek bármilyen panaszuk van, jelentsék ezt Tlwtway Zsigmond dr. poslafönOknek, aki a rádió megvizsgálása iránt Intézkedni fog.
IMI, április 14.
Április 14^ ksdd
Greia Garbó
hangosfilmen
Vad orchideák
13 felvonásban.
Pöiz : Aatfcar, Lawla Msaaa.
A szép fiatalasszony, 0reg»dó térj s ■ daliás, hódítóan szép herceg szerelmi

Kráiky polgármestsr
a társsak MilaHáaalaak raaaSa-aásérs aaaaltssá tárpatásUksa
Nagykanizsa, április 13
ismeretes, hogy a Magyar Városok Kongresszusa, amelyen részt vett Nagykanizsa város képviseleléoen dr. Krdtky István polgármester is, behatóan foglalkozott a községek háztartásának rendezéséről szóló törvény-teivezetteL A kongresszus bírálat alá vette a tervezetet és azt állapította meg, hogy a tervezet egyáltalán nem alkalmas a kérdés megoldására. — Leszögezte a kongresszus, hogy a városok1 háztartásának a rendezése olyan módon, mint ahogy azt a tervezet célozza, el nem érhető, sőt nem Is khránatoi, hanem erről a kérdésről külön tervezetet kell készíteni. Dr. Krdtky István polgármester vasárnap . éjszaka ebben az ügyben Budapestre utazott, hol április. 14-én a parlament deputádós termében a a belügyminiszter elnöklete alatt értekezlet lesz, amelyen öt város polgármestere között részt vesz a belügyminiszter meghivásárs dr. Kráiky István is városának képviseletében. Elutazása előtt felkereslek a polgármesteri, hogy kérdési intézzünk, hogy mint Nagykanizsa vára*, képviselője, ebben a kérdésben milyen állást foglal eL
Dr. Kráiky kijelentette, hogy sz ő álláspontja a törvénytervezetet illetőleg ugyanaz, mint a többi városok polgármestereinek, hogy ez a törvénytervezet nem szolgálja a citt, a városok háztartásának a rendezését. A tervezetben foglalt rendelkezéseket túlnyomóan a Duna—Tisza közötti városok helyzete tette Indokolttá, ahol a 180 százalékot Is eléri a pótadó. A tervezetben egyébként is olyan rendelkezések vannak, amelyek nem tartoznak a városok betartása rendezésének keretébe.\' 1
A városok kongresszusának kiküldöttei héttőn, április 13-án összejöttek Budapesten, ahol egy előzetes ankéton egységes álláspontot Igyekeznek elfogadni, illetve megegyezésre jutni, amely álláspontra vonatkozó előterjesztésüket a keddi nap folyamán dr. Nendvlch Nándor pécsi polgármester fogja valószínűleg a miniszter elé terjeszteni.
1631. április 14
írói, vérM. kövir emberek számára a természetes „Fereno Msiel" keserűvíz naponként való Ivása a legkisebb erőlködés nélkül kOnnyU és rendes bélmüködésl biztosit. — Számos szakorvosi jelentés blto-nyitja, hogy a Fereic Iónéi viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint kösz-vényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajlnlást. A FsreiO láuef keserUviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-Uiletekben kapható.
— EltOnt egy leány. Czlgola Mária (szül. Nován, 1908 december 14-én) pákai illetőségű hajidon, cseléd január !5-én Zalaegerszegről, ahol mint cseléd egy Ismeretlen nevű vendéglősnél szolgált, Ismeretlen helyre lávozoit és azóta nem adott magáról életjelt. A csendőrség keresi.
— Szalmás szekér tetejéről a kerítésre suhant. Vasárnap délelőtt súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Fűzvölgy községben. Kulik István 30 éves gazdálkodó szalmát fuvarozott és amikor behajtott kocsijával az udvarára, oly szerencsétlenül esett le a szalma tetejéről, hogy rázuhant a kerítésre. Kulik Istvánt, aki sulyoi belső sérüléseket szenvedett, beszállították a nagykanlzeai közkórházba.
— A ledöntött fa ráesett egy favágóra. Héifőn délelőtt lábszár-töréssel szálllloltik be Németh Péter 60 éves hahótl napszámost a nagykanizsai közkórházba. Németh Péter több társával együtt fát döntölt a hahótl erdőben, miközben az egyik kidöntött fa rázuhant a jobblábára.
Ztrlckl zárlat
Pirít 30-90. Lonrr n TSrTVti. N\'wyoi" 51917>/s Wrfleeel 72 70, Miien- 37 I8V|, v.drta 58 25 Amei-rdam 208 77\'/z Seri. 12381. Wien 7300 SotU 3 6. "ráf 15 38, Ver** 5820, B«d«p«M SOSS •■w .miw - ni.»rí
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék- éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymak ái gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupertoeztit, Tbomss-sallak. Mésznlt rögén, KiiifO, Mélzillétrmn, Callej salétrom, itb. ilb.) különféle
gyümölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk
Erötakarmányok
•tb. »tb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény é» növény-védögzerek kereskedésében
igykanlzsa, Erzsébet-tér 10. k bíróság mellett Teteton 13a
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Példátlan küzdelem után győzött Magyarország Svájc fölött
Az NTE Isméi pompás gyázelmei aratott — Az olasz-magyar ökölvívás döntetlen eredménnyel végződött
HTE DVAC 311 (Oit)
Érdemes volt vasárnap délután több mint 200 embernek a Zrínyi-pályára kifáradni, meri olyan Izgalmas, olyan nívós mérkőzési, mint amit olt láttak, kanizsai pályán már régen nem volt látható. Napsütéses, szép Idő, csak az északi szél fujl. E\' meglátszik a mérkőzés egész folyrmán, mert mindig az a csapit van fölényben, amelyet a szél segít. Helyválasztásnál az NTE nek kedvez a szerencse, taktikából mégis az NTE jálsza az első félidői szél ellen. Mindjárt a DVAC csapata veizl át a kezdeményezési és sürün vezeti ostromai! a kanizsai kipu felé. Oyö-nyörü passzok, melyek mlllméter pontossággal szállnak az ellenfél játékosai lábairól mindig a legkedvezőbb helyzetben levő társuk felé. A Torna Egylet Játékosai mini ha a pályán se vo nánik. Képtelenek a gyönyörű szép já\'ék kialakulását még csak részeiben Is ellensúlyozni. Egy a szerencse, hogy a pécsi csatársor tul puhi kapu előtt, fe|ét veszti és igy módjib n van az NTE védőjátékosainak a várt gólözönt megakadályozni. A 16 ik percben siker koronázza egy szép akciójukat és balösszekötőjük, Kántor III. egy védhetetlen góll jultal a Torna Egylet hálójába. Továbbra Is a DVAC-f látjuk egész a félidő végéig fölényben, szerencsére nincs tovább eredmény, Igy s félidő végeredménye 1:0 a pécslek javára.
Szünet után megvállozlk a játék képe, mezőnyjáték folyik nagy NTE fölénnyel, azonban a pulOn látszó csatársor nem ludja fölényét gólokra felváltani (A 25 Ik percben megjelenik a pályán Nagykanizsa várói
sportszerető polgármestere, dr. Krátky István, ez meghozza a csapat önbizalmát és szerencséjét). A 29 Ik percben szép összjáték utáil Jskubecz belövi a kiegyenlítő gólt.
Ettől kezdve meg|ön a közönség hsng|a is és csak ugy csaltog a több mint 200 főnyi drukker tenyere s mint egy vihar hallik a ciapat folytonos biztatása. Az NTE szuverén ur a pályán Oly.\'n szemet, lelket gyönyörködtető játékkal lepi meg az ellenfelet, hogy ugy lálsilk, mintha csak 11 NTE játékos volna a pályán és ellenfél nélkül látszana. Ebben nagyrésze van annak, hogy az NTE folyton fokozza az iramot és az ellenfél teljesen kifullad. A 36 ik percben megérdemeli góll helyez Antal a |ól védett kapuba, majd a 40- Ik percben* korner rúgásból Pum éles ftjise süvít lövésszerüen a DVAC hálóba. Ezután lövési lövés kövei, de nincs lovábbl szerencse és Igy az NTE csapati megérdemelten 3:1 győzelemmel hagyja el a pályát.
Az NTE minden egyes játékosa dlc érelet érdemel. Ha mégis kl akarunk emelni játékosokat, ugy ezek: Kudich á mezőny legjobbja, Radics a mezőny legszívósabb szlvfutballls-tála és Engellelter a mezőny legjobb védőjátékosa elmet harcolta kl magának.
Az ellenfél a második félldöbenl összeroppanásig méltó ellenfele volt az NTE-nek. Egyénileg a kapus, a jobb-bekk, a centerhalf és Sértő center érdemel megemlítést.
Spltur biró nagy körültekintéssel és nyugodtsággal vezette a mérkőzést ugy, hogy mindkét fél azt mondhatta róla, hogy jó biró. (Hj)
Maayaror*xdQ—Sváfc 6:2 (2:2)
25 000 néző elölt llláni küzdelmei kellett vívnunk, hogy a példátlan lelkes, szívós és gyors svájci csapatot megtoljuk.
Már a 3 ik percben góll érünk el, de fél perc alall Svájc egyenlített, sőt meg is szerezte a vezetést s csak nagy nehezen, 1 l-esből egyenlítettünk. A II. lélldöbell döntő fölé-nyünket Svájc védelme nem hagyja eredményessé válni, mig végre Avar váratlan gólja meglörl a varázst és csatáraink egymásután szerzik a gólokat. A mezőny kimagaslóan legjobb embere Mándi volt, kl most szerepelt 25-ször a válogalott csa-palban.
Budapest B. válogatott—Zagreb
5:0.
Állandó fölény ulán, lefékezel! játékkal Is biztosan győzőit második garniluránk.
Ausztria—Csehszlovákia 2:1 (2:1)
Nagyon gyengén játszolt mind a két csapat. Az eredmény reális.
Tapolcai IHC-Booakai Levonta KanUaa SiO (2iO)
Szép és nivós jtték után, csak pártos biró segítségével gyözöll Tapolca a kanizsai leventecsapat ellen.
(3:1).
Haladás—Ékszerész 4 :1 Barátságos, biró Léránt.
Délnyugati alosztály:
PSC-KPAC I :0 (0:0). Hatalmas meglepetés az eredmény, de a mutatott játék alapján a kaposvári csapat megérdemelte sorsát.
PAC—Szigetvári AK 4:0 (3:0).
PVSK-KRSC 3:0 (2:0).
Domb. VOOE-KTSE 1:0(1:0).
PEAC-DPAC 4:0 (2:0).
Magyar— Olasz boxmérközés 8:8
Zsúfolt ház és előkelő közönség előtt, hihetetlenül izgalmas küzdelem ulán, négy—négy győzelmi arányban döntetlenül végződölt a két nemzet
boxolóinak találkozása.
Ioflaenzás megbetegedéseknél, horntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mlndenQtt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Talafaa IIO.

Április 14 (kedd)
Budapest 9.15 O. hangverseny. 9.30 H. 9.45 A hsngv. folyt 11 lONemsetkóst vlz-
--------------" 1309 A
ereenye. 12.25
jelróssoigálal 12 Déli harangszó, rádió háu \' .
Ulti
H. 15.30 Meseóra "16.45 ldó|elzés. 17 NoVaiák 17.30 Dslok és sanolonazólók. 18.10 Frsneta nyelvoktatás. 18.45 Rldló imitórpoita 19.W Cigányzene. 20 31 Előadás a Stúdióból. ,A báránykák\' Vltrláfék 4 tel. At előadás után : Idójalaéa. Ma]d t Al Opera hál lag|aluól alakult zenekar hangverienye.
Bács II O. 12 és 13.10 Zenekari hangverseny. 15.20 O. 17 Oy. 19.30 Zenekati hangverseny. 22.10 jb.
Idői árát
A nigykantxaal meteorológiai aseg-figyelő letentáask t Héttőn a kitninik-tlt: Reegel 7 őrikor +5-9, délután 2 irakor -J-17\'8, este 9 órakor +13 4.
PrtMzrt: Reggel tiszta, délben és este borult égboltozat
Sztítrány Reggel délkelet, délben és eite délnyugati szél.
(ÉJumkal rádlóJtknUi) A ■•taarolA-nlal IssMaat |«4 Matti leás éaaak* araaatl aaalakkal eei «a eállo-aákaay Ma kérliaté.
Közgazdaság TÓZSDE
A mii értéktőzsdén az Irányzat nyitáskor határozottan szilárd volt. A szombati magasabb berlini árfolyamok és az ennek nyomán a helyi piacon is mu\'atkozó Javuló irányzat kedvezően befolyásolia a tőzsdét. Főleg Bauxit, Ola és Rima részvényekben vonak fedezést vásárlások. Később az árfolyamokban kisebb lemorzsolódás következeti be, azonban a hangulat zárlatkor is barálslgossbö volt. Fixkamatozásu papírok piacán az Irányzat javult Devizapiacon jelentősebb árváltozások nem történtek.
Budapesti ■emxetkSzi vAsAr május 9
Az utolaó 10 év Ipart fejlődésének átfogó bemutatója. 200 gyáripari szikma, a mezógizdlaág és a kéz" Ult-ar termékelnek felvonulásával Nemzeti pavlllonok a ktll főldl Ipar számára. 50<Vo oe utazlal kedvezmény má|ua 4 tói 26 lg a magyar virult él hajdzáal vállalatoknál, vitamint a MAVART lulobuix vonalain. Pelvllágoeitái él vássrlgazolvány kipható: Budapesten a Vásár Irodánál, V, Alkotmány u. 8. Nagykanizsán: Nasrkanlxaal Takar4k»éaatSr T.-a*l
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 14.
Terméaytóssile
Bna tszv. 5 flll., dt. 5 fill. is a rozs 35 flll. emelkedett.
Buta ttwav. 77rtt 15 50 1560, 7»ar 18-68—1M8. 7»-ea 18 88 1620, 80-u 15-«S—16 35. doniul 77-es 15.90—15 <0 71-as 1845-1555 79-es I565-158S, 80-aa 15 75 15 00 Rozi 1900 1330, lak. Iips 18-29-18 f.O, lörirpa 19 00 3000, aab 2000 20-25, \'eugail tL 16-10—
18*40, dlrént.ll 14 00 14 30, tspca —•-
—•—, iorpa 12 90 13 00.
i taát»Mti tiiffc derlza-jegritoe
VALUTÁK ol L V-H>-V\'to ■ b. 7900-7990 ík. 16-89-1701 Dilik. I53-00-I5S69 Dinár 1001-IOC9 Dollár 570 45-573 45 Ptlacls f. .T7í-r> 55 Moll. 228-45 MO 45 Lengyel 63-95^-35 Un -1-38 -42 Léva 4 <2-4 S Líra 29 90-<0-20 Márka 126 20 136 80 NosvíglfS 10-183 70 Pesti\', —•— •—
IcMll. 8085 8078 1.110-08 >1085 ItUl. 163 20 158-10
HerWsTÍsár
FehsHis 4506, i\'sóatlas 636. — Hlef-tsndtt l-2l-\'-28 «edett 1*22- 1-SS.ssade\'t köaép 1-16- 1-18, kfinayS 104-1-06. l-e/ rendű öreg 1-12—1-14, ll-od randü Ssa 1-04—1-06 n*ol in Idd 1-10-120 eialouu aainban 1-28 O-CO, uü 1-48 0 00, hu 180—1-84. aiite-imls télsertie 1-46—1-84.
DEVIZÁK
229-72-29042 Belgrád U C6 10 OS Kérik U« 36-136 76 Brtlaazel 79-60 79 35 Bukarest 3 40- 42 Kopenh.11,3- 5153 86 London 27-82 J7-90 Madrid 6100 *4 00 Milano 29*97-30 01 Newjot 572-60-74 20 Osslo 153-20 183 60 Paris 12 39-T, 36 Prága Ui-96-i700 Ssólla é-iS-4\'7 SlocUi. 183 32 15172 VUÉÓ 64 18 14 35 Wien K 45-1 73 \' 11028 110 58
Uaájj: Délzalal lytnaáa ii UiklUi Vállalat, Kagvkaalzsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn i Naaykantxaa 73. sx.
APEÓHIBBETÉSEI
Ai apróim..ctesek etlta 10 aa m SO I HIr, Mlnüm HwSbM szo dtta S fii. Vasi, s tinoepiiap 10 t\'Ci I SS MiSr, mteoea további szfi di|s S f<». S/odia éa p**-kkea 10 saólg SS tkter, mindce lováig szó dija S fNI. Omaso s minden varia-•al>b WIdbAI I1V, szó két síénak szá it-huk. Aliást u/csAknek 80M eaodméay. Nlrdatóaak S (6t) pa«a* lsaas«sa alul a tslaslsass klayvsléa, aaémlisáa alkarSltae «*aati a I 8 p a II........
Saját leméin klttlnö Maa Hsllag
boraimat ItterenUnt 52 IlUérért kimérem. Qnu Samu, Sugir-ut 41/B. . 1401
Saép, modern ahéSIS sürgésen eladó Klnlist-utcs 2. Stern Vilmos. 1669
Szobis, konybls lakáa azonnslrs, vagy májusra kiadó Csengeryut 38. 167S
9 nobás, komfortos lakáa kert- és Islillóh-.sznilstlal aug. l-re kisdó. Bővebbet Zeikowitz Irodában. Raktér, vagy műhelynek alkalmas helyiség ugyanott bérelhető. 1710
■ótajsaliéa utcai, elóezobés lakás dili IckvésU, kertre néló Ovegverandival mijus elsejére kiadó. Királyi Pál utca 3. léül
Lakáét karaa. Egészséges fekvésű, száraz, kétszobás, utcil lakisi, mellékhelyiségekkel keres, esetleg késóbbre la : Benedek szerkesztő.
HaaxaAlt, de |ókarban lévé írógépet megvételre keresek Szerecz, telefon 330.
1707
Felülvezérelt amerikai motarkarék-pár kétUléiel, oldslkocilvsl, 7l0cn>lórln-kénl 120 km. sebességű, klIUnó Állapotban eladó, Sugir-ut 1. iz. alatt. 1317
Kiadé Vörösmarty-utca 15. szám alatt egyszobás Iskls mijus l-re gyermektelen hazsspirnsk. -1733
Ogyaa flll kilulónsk felvétetik azonnal. Mlskolciy tuiiertlztel, Klrályutca. 1736
Kótaxobéa udvari lakis mellékhelyiségekkel mijus l-re kiadó Oyár-u. 3. 1737
Bslatcnmirlin olMatalak ifOOétt azon nst eladó. Ctm: Kör|egyzö, Oarabonr. 1738
Eladó szalongamllura, szép, 01 darabból álló. Szemire utca 21. -1740
László Lajos és tíynla hentesárugyára
BUDAPEST
József főherceg udvari azállltója. - Henteaárutryártmányal a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek MtUnktetve, most «a,,ka»l«aais állandóan frlaaen, nagy választékban kaphatók.
Teu/scfi Guaxtdv Slpoa Andor Muaxel éa FriedenI0al
csemegekereskedésében a. kSvetkezó árakon:
10 dkg. finom felvágott
10 dkg. osemsgo disznósajt ............
10 dkg. párisi ........................
10 dkg. krakál .......................
10 dkg. veronai........................
10 dkg. fOatfllt omlós reggeli szalonna ...
10 dkg. paprlkáa szalonna abált, pOrzsOlt
10 dkg. oeészárhus, kiváló finom............
10 dkg. gyápyaanka, prágai módra, kiválóan finom
10 dkg gáawalta 10 dkg. railaonka 10 dkg. kolozsvári huaoa azalonna 10 dkg. azáraz oaerkész kolbász...
1 pár nagy kéoal tHr-sUI............
48 fillér SS fillér 30 fillér S2 fillér 58 fillér 28 fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér BO fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér _<m
Árverési hirdetmény.
Vb. Breuer Testvérek bánokszenl-gyOrgyl cég és illetve vb. Breuer Vilmos és vb. Breuer Bernát nagykanizsai lakósok csódtlgyében a csődtömeghez tartozó és a csőd el-tár 127-179. és 181—197. tételszámai alatt felvett kocsikból, szekerekből, szánokból, cséplőgépből, ciéplÖ8zekrényből, boronákból, ekékből, szecskavágókból, répav gókból, lószerszámokból, lópokrócokbol, velő gépekből és egyéb gazdasigl eszközökből álló ingóságok 1931 évi április hó 22. napján délelőtt 9 órakor Bizán birói árvetés joghaiályával biró nyilvános átverés ulján alulírott csMiOineggondnok kűzbenjötte mellett a l< tényei bir. végrehajtó által a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.
Az árverési vevők tartoznak a vételárat és a vételi illetéket készpénzben nyomban alullro\'t csőd-tómeggondnok kezeihez lefizetni és a megvelt Ingóságokat azonnal elszállítani.
Az eladásra kerülő ingóságok minősége tekintetében a szavalos-ságol a csődtömeg kizárja.
Dr. Krausz Aladár Ügyvéd, 1739 csódtómeggoodnok.
Magféléket
Hirsaíi éa Szegt
magüzielében legjobban vásárolhat
Hk. 231/931. ss. 1931. vghtól 231. az.
Árverési hirdetmény.
Dr Mlklóa Sándor nagykanizsai ügyvéd illat képviselt llslschek Mór és Pis gyért bs| cég Javirs 276 pengő 40 fillér lóké és tObb követelés és Jlrutéksl erejéig a nagykanliaal kit litiablióság 1\' 31. évi 6^2. szimu végzésével elrendelt klelégt téil végrehi|tis folytln végrehaltisl sxen-vedól\'il 1931. évi mirdua hó 6 én lefoglalt 5tk0 pengóte becaUlt Ingóiégokta a nagykanlzsil klr. Jlrisbtréslg lenti tzimu végzésévet at irverés elrendeltetvén, snnsk as 1908 évi XLI. t c. 20. ^a alapján az alibb megncezelt a a foglaliil Jeiíyzó-kSnyvból kl nem tünó mái toglaltatók Isvárs Is ai árverés megtarláiit elrendelem, de csak srrs sz esetre ha klelé-gltéal lovuk ma U fennill és hs ellenek hslasaló batityu igénykereset folyamatba
nincs végrehajlial ssenvedó lakisin Mm-ginypuez in leendó megtartislrs hslir. Idóül 1931. évi április hé 18 Ik nap
Jáoak délután 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lel. g alt balotok éa Ithenek a egyéb Ingósigo at a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsiron alul ls el fogom adni még skkor ls, hs a bejelenté fél a helyszínén nem letennék meg, hs csak ellenkcó klvinsigot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931 ivl mirdua hé 21 én
Elek László s. k.
klr. blr. véereballó, t\'ll mini bltőslgl kiküldőit.
ÜZLETFELOSZLATÁS.
A legnagyobb tisztelettel a nagyérdemű közönségnek ludo-
72 év óuTenn\'Z köfaragó^- üzememet
feloszlatom és dúsan felszerelt raktáramon levő összes gránit és márvAny síremlékeimet saját árban kiárusítom.
A legjobb alkalom, ki kegyeleli adóját leakarja róni, hogy „. ennek eleget lehessen., Mély tisztelettel
Weiszberger Kálmán
kófaragómeater.
Magykanlzaaiak találkozóholyo az
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podistaalozkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
-21Í-
Gelsén, falu közepében egy
üzleti ház
megfelelő épületekkel, bor-pincével és 2 hold telekkel
eladó.
Érdeklődni lehet a gelsel községi bírónál.
Varga Hándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qyttjtótelep: Horthy Miklós ut g. Oyirtelep: Huityadl-u. 19.
Pk. 229/931. sz.
1931. vgatól 229. si.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bcck Deisó nagykanizsai ügyvéd illat képviselt Puchs jinos azepcmekl lskés Javára 13\' P t I. tóke éa lóbb követeiéi Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Jiris-i íróság 1930 évi bi&j. az végzésével elrendeli kicléglliil végrehajtás lotyttn végrehsjtiit szenvedőtől IU31. évi mlrdui hó 6 én leloglsll 1010 pengére becsalt Ingóiigokra a nagykanizsai kir. Jiris-blrósig lenti ssimu végzésével sz árvetés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. le 20 6-a alaplén as alább megnevezett s a foglalási jegyzőkónyvból kl nem tünó mii foglaltat k Javirs U iz irverés megtartasit elrendelem, de ciak arra as eactre, ha kielégítési Joguk ina Is lennél! és bs ellenük halssitó hatályú igénykereset folyamaiba olnca. végrehij. táat szenvedő lakisin Cszleregnye községben 79. hárszim alatt leendó megtarláiiri hsisridóül 1931. évi április üó lMk napjinak délután 8 órája tűzetik kl, amikot a bíróilag lefoglalt lova*, cilkó 1>-szerszám, borjú, szecikavigó s egyéb ingóságokat s legtöbbet Igérónek kész pénzlizetéa melleit, eietleg becsiron alul Is el fogom sdnt még akkor ts. ha a bejelenté tél a helyszínén nem Jelennék meg, hs csak ellenkező klvinsigot liil-bsn nem nyilvánít
Nsgyksnizss, IMI. évi máidul hő 21 én.
Elek László s. k. kit. blr. végrehsltó, ím mint blróaigf kiküldött.
6795/3. u. 1930.
Nyomatott a (MJxzlai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nsgykwiztán. (felelős tUletvezett: Zalai Káról í.)
Az 1931. mérd us 31-re klttlzStt inreréi hatálytalanítása mellett ai alábbi dátummal klbocaittatlk az ujabb
Árverési hirdetmény.
Dr. Miklós Sindor nagyksnlisst Ügyvéd állal képviselt Kelemen Reziő nagykanizsai cég jsvára 400 P tóke éa lóbb követelés és tirulékal erejéig a mgykanlzsl klr. Jlrlsblróaég l\'-30. évi 679\'/3 sa. végzésével elrendelt kleléglléil végteha|Ua tolylin vég-rehajtist szenvedőtől 1930. ívl november 21-én lefoglalt 1365 Pengőre becsült Ingóságokra s nsgyksnlzul klr. Jirisblrósig leáll szimu végzésével az érveié, elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20.Ja alspjin as alibb megnevezett s a foela-liti Jegyzőkönyvből kl nem tünó más log-lallalók Javára Is aa irverés megtarlialt elrendelem.de caak arra as esetre, ha klelé-gtléil Joguk ma la fennill éa ha ellenük halautó hatálya Igénykereset tolyamltba nincs végrehsltáit szenvedő Iskáián, üzletében T tszerdatlely köziégben leendó megUrUiira határidőül 1931. évi iprlHs hó 17 napjának délelőtt 9 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, IU-szerKereskedői iruk éa lelazereléiek, serlesek, csónstengerl stb. a egyéb Ingósipi-kat s legtöbbet ígérőnek készpénzllzetés melle t. esetleg becsiron alul Is el lógom adni még skkor ls, hs s bejelentő léi « hely ztnén nem Jelennék meg, ha cssk e lenkezö klv/nságot Irlsban nem nyilvánít.
Letenye, 1931. évi mSrdui hó 25 én.
Radich-Ollé István s. k.
klr. blr. végrehajtó, mint blrósigl kikuMött
71. évfolyam 84. *zim
Nagykanlua, 1931. április 15, szerda
Ara 14 Miit
ZALAI KÖZLÖNY
KeaMyl ttókkUdőhlT.UI: Koemth-atca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzetéd áia: egy hőn I pengő SS Ulti. Telelőn: { K\'ídó^v.UW^k^hdyUlők a
BETHLEN ISTVÁN 1921—1931
Irta: Dr. Pesthy Púi ny. Igazságűgymlnlszler
Miniszterelnökünk tlz íves kormányelnöki Jubileuma alkalmával nem kíván Ünneplést, de ml nem mehetünk el e nagy évforduló mellett, hogy meg ne emlékezzünk a ttz év keserves ktlzködéséröl, a tlz évi munka eredményéről.
Az elmúlt tlz esztendő göröngyös utjain sok szenvedés közepette vezette Bethlen István ezt a megcsonkított országot. Ezeknek az Időknek a súlyos bajait mindenki Ismeri, de rá kell ezekre mulatni, ha arról emlékezünk, hogy milyen megnehezült politikai légkör vo\'t köröttünk, mikor Bethlen István az ország kormányzását álvetle. A háború, a forradalom, a kommün és a regenerálódás hullámai a polgárság lelkében mély nyomokat vágva gátolták az egészsé ges belpolitikai légkör kialakulását, a lelkek hullámzásába pedig olyan szélcsendet tceilclt hozni, amely lehetővé telte a nyugodt belpolitikai munkát, az újjászervezést.
Bethlen István széles látókörrel, magas ntvóju és európai koncepciójú áttekintéssel szervezte meg a legrövidebb idő alatt az ország belső politikai éleiét, ezzel megteremtette a munkálkodáshoz nélktl özhetetlen nyugodt politikai légkört. Első feladatának tekintette az ország súlyos gazdasági helyzetében valutánk stabilizálását, amivel megadta a gazdasági munkálkodás lehetőségéi Teljes mértékben konszolidálta az ország közállapotait és e konszolidáció eredményeit tiz éven át nemcsak megtartotta, hanem fejlesztette is. Ez a konszolidáció biztosíthatta az ország kulturális felemelkedését, Iskolák ezreinek létesítését, az ifjúság millióinak egészséges és helyes neveléséi. A konszolidáció munkájanak betetőzését megakadályozta, vagyis inkább hátráltatja a világszerte bekövetkezett gazdasági romlás, ezért nem vagyunk még ma sem abban a helyzetben, amelybe mindnyájan teljes erővel törekszünk.
Bethlen István e tiz év belső nagy munkája közepette kiemelle országunkat a külpolitikai izoláltságból is, ennek következményeként megszűnt nálunk a győző államok részéről való költséges és hozzánk nem méltó ellenőrzés, laasui-lassan klkü\'dötte az oiszág számára a külpolitikában is art a helyet, amely megcsonkitottsá-jtunk dacára Is, megillet bennünket. Külpolitikai nehéz munkájának gyümölcse az, hogy nemcsak mi, hanem a népek tanácsa la foglalkozik immár a revízió kérdésével. Az elmúlt tiz esztendő igazolta, hogy a békeszerződésekkel alkotolt államok izoláltsága nem maradhat meg, el kell tűnniük a mondvacsinált halároknak, Európa népeit ki kell vezetni elzártságukból és meg kell adni további létük alapját. Belhlen Islván fáradságos külpolitikai munkájának a most kialakult politikai légkör hozza meg majd az igazi eredményeit és ettől
reméljük a népek közé állilolt súlyos gazdasági korlátoknak, rossz halároknak a megszüntetését, ettől reméljük már a közel jövőben annak az Időnek az eléikeztét, amikor gazdaságilag és külpolitikailag szebb napok virradnak erre a földre és biztosítva lesz a ml boldogságunk Is.
Az elmúlt tiz év kormányzati té-
nyei és eredményei az ország minden lakóját hálára és ragaszkodásra kötelezik Belhlen Istvánnal szemben. Az ö munkásságál nem lehel eléggé méltatni és csak az az óhajunk lehet, hogy a Mindenható mennél tovább, mennél hosszabb időn tartsa meg Belhlen Istvánt és az ő munkakedvét és munkásságát az ország és a nemzet javára. Bízó lélekkel és be-lellesüléit hozó reményekkel tekintünk a jövőbe, ha tud|uk, hogy az orsiág kormánya Belhlen István ke-
zében vaD, hogy továbbra is ö irányítja ennek az országnak a sorsát és ő jelöli ki azt az utat, amelyen mindnyájunknak haladni kell. Becsüljük meg azt az embert, aki érettünk van és érettünk fáradozik, legyünk hálásak hazánk e nagy fiának és bízzunk benne, mert ő az ország legnehezebb tiz évén vezetett át bennünket és ennek a tlz évnek keserves küzködése bizonyltja, hogy Bethlen Istvánban bíznunk lehet és bíznunk kell.
A kormányzó ezredessé nevezte ki Bethlen miniszterelnököt,
akit legfelsőbb kéziratban üdvözölt miniszterelnökségének tizedik évfordulója alkalmából
Budapest, április 14 nelmi feladatát és nagy céljait egy-Belhlen Islván gróf miniszterelnök kor megvalósíthassa. Akkor a nemzet
hivatalában a külügyminiszterrel hosz-szabban tanácskozott
a magyar-osztrák kereskedelmi szerződés
ügyében. Délben Almássy László a képviselőház elnöke és Széchenyi Bertalan gróf a felsőház elnöke jelent meg Bethlen István grófnál és mindkét ház jókívánságait fejezték kl a kormányelnöknek
10 éves jubileuma alkalmából. A miniszterelnök egyébként minden ünneplés etil elzárkózik. Az egységespártban április 21-én tartandó értekezleten üdvözlik a miniszterelnököt a nevezetes évforduló alkalmából.
Magyarország kormányzó|a a következő kéziratokat bociálotla kl: I.
Kedves gróf Belhlen I Ma 10 éve annak, hogy a kormány vezetésének nehéz és felelősségteljes feladatát vállalta olyan Időben, midőn a pusztulás széléről megmenlelt nemzet részére az élet folytatásának legelemibb feltételeit kellelt megteremteni, hogy lovábbra Is teljesíthesse törté-
még teljesen magára hagyva, ellenséges indulattal vagy közönnyel körülvéve, a kiállóit válságok lázától gyö;örten kezdle meg a hal.idás útját, E/. az ul nem volt sima. A belső rend megszilárdítása, a pénzügyi egyensúly helyreállítása és a népek nagy közösségében a nugbecsülte-tés kivívása és az annyira jelentős baráti kapcsolatok kiépítése közben nemcsak az adott helyzet nehézségeivel kellelt megküzdeni, hanem ujabb válságok zavaró akadályaival Is, amelyeken csak erős kitartással és körültekintéssel lehetett átmenteni a nemzelet. Ebben a hatalmas munkában kiváló rérze voll az ön nagy képességeinek, önzetlen odaadásának éa szívós munkabírásának. Ma olyan Időkéi élünk, midőn nem állhalunk meg ünnepelni, mégis nem mulaszthatom el, hogy ne emlékezzem meg a mai napin azokról a kimagaslóan értékes szolgálatokról, amelyeket ön a nemzet éleiének egyik legnehezebb évtizedé ben hazájának telt. Ma, midőn egy méreteiben szinte áttekinthetetlen gazdasági válság rázza meg az egéíz
világot, utunkat ismét nehéz küzdelmek keresztezik, amelyekben kipróbált kezek vezetésére van szükség Bizalumtnal tekintek további munkálkodása elé, amelylől a nemzet erkölcsi erejének fellokozásál és a lehetőség adott halárai közt a gazdasági élet bajainak orvoslását várom és szívből kívánom, hogy fáradozásalt Isten áldása kísérje n Hiza javára.
Kell Budapesten, 1931. évi április hó 14 napján.
Horthy s. k. gróf Bethlen s. k.
II.
Kedves gróf Bethleni 10 éven át mint magyar miniszterelnök a honvédség érdekében kifejlett kiválóan eredményes működésének elismerése jeléül, Önt a szolgálatonkivüll viszonyban ezredessé kinevezem.
Kelt Budapesten, 1031. április 14.
Horthy s. k.
Gömbös s. k.
A legfelsőbb kormányzói kéziratot Vértessy Sándor, a kabinetiroda főnöke, az ezredesi kinevezési okmányt Somkulhy József tábornok, a kormányzó katonai irodájának főnöke nyújtotta ál ma délelölt Belhlen István gróf miniszterelnöknek.
juwirtníVL\'LXVLViiv.vi.T.T\'Li—rr ----- - - -- --**»•«*»•"»***■■"-«»■■■*«»*■■*■■"«»"««"
Alfonz, Király lemondott és megalakult a spanyol köztársaság
A Mrály „Ismeretlen céllal" elfagyta ax országot
Pária, április 14
(Éjszakai rádiójelenlés) A Havas Iroda középeurópai Időszámítás szerint délután 6 óra 20 perckor kiadóit jelentése arról ad hírt, hogy Alfonz spanyol király lemondott a hatalomról.
Madrid, április 14 (Éjszakai rádiójo\'.entés) Zamora elnöklete alatt megalakull egy ideiglenes köztársasági kormány. Zamora miniszterelnök magához hivatta San-
jurjo tábornokot, a po\'gári gárda főnökét, akii a rend feintartásáru u\'asilott. Minden előkészület megtörtént, hogy Alfonz király elhagyhassa Spanyolországol.
Az u| köztársasági kormány megalakull. Elnök: Zamora. külügyminiszter: Lcrroux, hadügy: Azana, tengerészeti: Ouroga, pénzügy : Prie>, földművelésügyi: Albornoz, munkaügyi : Caballero, közgazdasági: Bir-rios, közoklatásügyi: De Los Rolos.
A köztársasági lobogói minden
középületre felvonlák. Barcelonában és Madridban az uj kormány az eselleges vérontás elkerülése végeit kihirdette az ostromállapotot. Alfonz király Karisgenában száll állítólag egy angol hadihajóra, hogy annak fedélzetén hagyja el az országot. A fővárosban nagy élénkség uralkodik. Az utcákon autók száguldoznak, melyekre a köztársaság lobogóját tűzték kl.
London, április 14 (Éjszaka! rádiójelentés) Az 0ssze6
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 15.
spanyolországi nagyvárosokban kikiáltották a kflz társa fágot. A forradalmárok minden közösséget megtagadlak a kommunistákkal.
Párta, április 14 (Éjszakai rádiójelentés) A |obb-oldaii francia lapok aggodalmas kodva számolnak bt a spanyol eseményekről és leszögezik, hogy forrt-dalmi anarchiától lehet tartani
Madrid, április 14 (Lapzártakor jelentik) XIII. Alfonz király kedden este két hive kíséretében elhagyta a fővárost. Utjának célja ismeretlen. Állítólag Kartagé nába, vagy Csdlxba utazott. Lemondási dekrétumot nem adlak ki, bár a király valóban lemondott az uralkodói jogokról. A király különben még s délután folyamán kőzOlle a palotájába hívott miniszterekkel a lemondását
A köztársaság uj belügyminisztere a király lemondása ulán megjelent a belügyminisztérium teljesen Üres épületében éi azt birtokába vetle. Az uj miniszterek szerdán reggel foglalják el hivatalaikat.
■ár nyolcéves korában a Rajnába Olt két gyermeket a düsseldorfi rém
Düsseldorf, április 14 Ma folytatták Kllrlen perének letárgyalását. A nyilvánosságot kizárták, csupán 22 sajtóludósitó, valamint néhány tudományos szempontból érdekeit személyiség lehet jelen a tárgyaláson. Kűrien folytatta vallomását. Véleménye szerint állapoa öröklött terheltségére vezethető vissza. Egész kicsi korában már állatokat Olt és
8 éves korában két kisfiút a Rajnába fullasztót! Kihallgatása további folyamán kijelentette, hogy az a gondolat késztette a bűncselekmény elkövetésére, hogy megtoiol|a korábban elszenvedett megkínoztatását. Elbeszélte azután a nála sok évvel Idősebb Uhrnéval való viszonyát. Az elnöknek arra a kérdésére, vájjon minden alkalommal emberölési szándékkal ment-e el hazulról, kijelenleile, hogy soha nem volt már eleve ez a szándéka, csupán vért akart látni. Több alkalommal megkísérelte, hogy áldozatainak véréből igyék. A Hahn leány meggyilkolásával kapcsolatban elmondja, hogy először szilárdan elhatározta, hogy a leányt nem öli meg, később azonban mégis hirtelen fojtogatni kezdte, majd leszúrta.
Déli szünet után Kűrien egyebek közi a Fleheben elköveted
kettős gyermekgyilkosaágot
ismertette. Először Lenzen Lujzát szuria le. Ekkor tér víssm hozzá Hamaxher Gertrúd. Öl Is fojlogalla, majd leszúrt i. A rákövelkezö napon Schulle QerlruJdal a Rajnán hajózott. Először nem Ult vele semmit, később azonl-an leszúrta. A gyilkosság után megfigyelte a Mriidózolt rendőrség érkezését. A lapokhoz ő irta a leveleket, hogy öröme teljék a lakosság Izgalmában.
Ezután kihallgatták az első tanul, egy holland leányi, aki elmondotta, hogy egyik esle megtámadták. Kllr-tenben nem tudla felismerni a lettes1. Kllrlen azonban beismerlc a teltet.
A tárgyalást holnap folytatják.
A kistolmácsi erefő vadorzóinak véres tűzharca a törvényszék előtt
Az egyik áldozat a vadőr, akit a vadorzók lövésrl mindkél szemére megvakítottak — A másik áldozat maga a fővadorzó — Izgalmas párbaj az erdőben és a kórházban az életért, a tárgyaló teremben az igazságéit
Hat évet kapott a fóbOnBa vadorzá, egy éa másfélévet a két teatvére
öt is rövidesen talpra állították.
A csendőrség rövidesen elfogta mind a három fivért és átadta a nagykanizsai klr. ügyészségnek. Németh Miklós fogva maradt továbbra
Nagykanizsa, április 14
Annakidején egész Zalamegyében nagy megdöbbenést kelteti az a szomorú tragédia, ami a herceg Eszterházy-féie kislolmácsl erdőben történt.
A hercegi uradalom már hosszabb idő óta tapasztalta, hogy vadorzók garázdálkodnak az erdőben. — Azért szigorú vigyázásra utasították a vadőrt, Boros Jenőt, aki mint a hü kötelességteljesítés mintaképe szerepelt eddig Is felettesei előtt.
TUxQarc. a kfsfolmdcal erdő mélyén
December 17-én töriént, hogy
Boros, akinek bemondlák, hogy a vadorzók, előző napon rgy szarvasi lőttek és azt Kistolmács felé vitték — ellenőrző körútját végezte az erdőben, amikor hangokat hallott. Utánnuk ment és csakhamar meg
megpillantott három embert, akikben megismerte a vadorzókat.
Ám a vadorzók is észrevetlék a fegyveres vadőrt. Izgalmas pillanatok következlek. A vadorzók futni kezdtek. A már előzőleg szétszedett vadászfegyvereiket összerakták.
Boros felismerte Németh Miklós 50 éves, Németh János 37 éves és Németh István 29 éves kistolmács! kisgazdáka1, akik
mindhárman testvérek. A vadőrnek sikerült Németh Istvánt elfognia és föle a fegyvert elvennie.
Némelh Miklós és János azonban tovább került ét nem messze egy árokban helyezkedtek el, lövésre készen.
Boros vadőr rájuk kiáltott:
— Dobják el a fegyvert I Adják meg magukat I
Németh Miklós azonban-:
— Nem takarodsz el inneni — kiáltással felkapta fegyverét és célba vetle a vadőrt.
A vadorzó legyvere eldördült és a sörétek kezén és arcán találták a vadőrt,
ugy, hogy a sörétek, a golyó a szemébe hatolt és a koponya csontban megállt. De ebben a pillanatban szinte automalikusan eldördült a vadőr puskája Is, amelynek sörétje hasba találta ellenfelét.
Vadőr éa vadorxó a kanizsai kórőáxban
A vadorzók a lövések után elszaladlak, a kötelességét teljesítő áldozat Boros Jenő azonban vérében elterült a sárban, mig későbben arra felé menő emberek találtak reá, akik segélykiáltásait meghallották. Bevitték a súlyosan sebesült vadőrt a kistolmácsi molnárhoz, ahol Ker-
tész Jenő kaposvári műszerész a sebeit kimosta és első segélyt nyújtott neki. Majd beszállította a nagykanizsai Horthy Miklós közkórházba, ahol a szerencsétlen áldozat hosszú
hónapokon át élet halál között le-begelt, mig sikerüli öl az életnek megmenteni. Azonban drága árai fizetett :
Mindkét szemére megvakult a lövés folytán.
Boros fiatal ember, fiatal házas, négy éves fiacskája van.
A vadőr által meglőtt
Németh Is a kanizsai kórházba került,
is, mert ő adta le a kalasztrófális lövést a vadőrre, a másik kettőt, azonban szabadlábra helyezték, de folytatták ellenük az eljárást.
A klr. ügyészség a három kisgazda ellen szándékos emberölés bűntettének a kísérlete miatt emelt yádat
és ma tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék dr. Mut-schenbacher büntető-tanácsa.
A vak vadAr éa három marcona Rs a bírósági korlát elfitt
ubaohűtz
Megindító voll, amikor nyilott az ajló és felesége vezetésével megjelent a szerencsétlen áldozat, Boros Jenő vadőr. Mindkét szemére teljesen vak. Arcán még ott vannak a lövés forradása!, ahol a sörélek behatoltak. Rendkívül meg van viselve. Sovány testén vadöri egyenruha, szemén fekete pápaszemet visel. Minden szem feléje fordul és a szánakozás moraja fut végig a tárgyalótermen a sierencséllen ember láttán, aki tapogatózva ül le a tanuk széksoráb).
A vádlottak tipikus vadorzó alakok. Főleg Miklós. Ahogyan német szaklapokban illusztrálják a Raub-schülzöket. A sértett képviselője dr. Hajdú Qyula ügyvéd, mig a vádlottat dr. Begldsán Emil ügyvéd védi. Ügyész: Vitéz Csllloghy Oyörgy vczetöügyész, fegyverszakértő Plnke Ferenc tiszthelyettes. £
„Rófta-csapdn" /áriak az orvvaddsxok
Dr. Mutschenbacher Edvin elnök siri csendben olvassa fel a vád-Iratot.
Németh Miklós elsőrendű vádlott beismeri bűnösségét. Rókát kerestek — mondja — az erdőben és annak csapája a hercegi erdőig ért Vagy tiz lépésnyire lehetlek a határtól, amikor a vadőr elébük toppant. Ök fúlni kezdlek, vallja, fegyveréi a kezében larfva. Ekkor
rálőtt a vadőr és abban a
pillanatban sült el az ö kezében ls a fegyver.
Nem Is vetle észre, hogy a fegyvere elsült s csak találva érezte magái a vadőr fegyverétől — próbálja szépíteni. Tagadja, hogy ö célzott volna.
Elnök: Maga a vizsgálóbíró előtt azt vallotta, hogy a vadőr magukra kiállóit. A vádlott most tagadja ezt.
Németh János a másodrendű vádlott elárulja magát. Elmondja, hogy amikor Boros bátyjára lölt, az is visszalőtt.
ElnOk szembesíti a kettőt egymással és
eljátszatja velük az egész
dráma lefolyását, saját puskájukkal.
Németh István harmadrendű vádlott azt mondja, hogy a vadőr tényleg felszólította őket:
.Állj meg, mert agyonlőlek 1" Tagadja azt, hogy az őr kezéből kicsavarta volna fegyverét.
Megrázó volt, amikor most a bírósági korlát elé lép Boros Jenő vadőr. A teremör széket tol eléje. A világtalan ember érzésével keresi, hogy merre felé beszéljen. Mindenki a legnagyobb szánalommal tekint feléje.
SzemkSxi a vadorzók puskacstfvével
Boros elmondja, hogyan történt az egész dráma. Elmondja, hogy Németh Miklós felment a partra,
DIVATJAMÚLT MEGFAKULT RUH AlT,
BŐRTARGYAIT FESTESSE ÁT
MAYER KAROLY UTÓDA
Nap-
tényálló Indsnthren festés, minta és bírfestíszet • legtökéletesebben.
Elaft nagykanizsai aalyamkalme, fastft éa vegytlaztitó üzeme
1831. áprllla 15.
T"
ottan* megtöltötte fegyverét. Mikor reájuk kiáltott, ho,;y a fegyvert tegyék le, az egyik orvvadász azt kiáltotta feléje : ,Nem mégy el Innét I" Látta, hogy Németh Miklós ráfogja puskáját. Erre 6 Is célzott, azonban mielőtt eldördült az ö fegyvere\' már az orvvadász lövege arcába fúródott. Ö csak egyszer iött Miklósra. Tény, hogy az István kezéből kicsavarta a fegyvert és felszólította öt, hogy kövesse a bíróhoz. Kijelentette még Boros, hogy öt többször figyelmeztették a veszedelmes orvvadászokra. Majd egymásután jönnek a tanuk. Kertész Jenő, aki Boros sebeit kimosta és vallomását jegyzőkönyvbe foglalta.
Oerlevecz Vince letenyel ácsmester aki barátjával Teperlcscsel arra felé ment, megtalálta a súlyosan sérüli vadőrt. Ma|d Nagy József, Tóth István, Teperlcs Oyörgy vallomása következik. Megesketik őket.
Plnke Ferenc fegyverszakérlő mind a három orvvadász fegyverét emberölésre alkalmasaknak találja.
Dr. Begldsán Emil védő több kérdést intéz a fegyverszakértőhöz.
A bizonyítási eljárás befejezése után 4 perbeszédekre került sor.
Vitéz CsUtaghy György vezető-ügyész vádbeszédében azt mondja, hogy elszorul a szivünk, ha egy pillantást vetünk az orvvadászok áldozatára : Boros Jenő vadőrre. A hűséges kötelességteljesítés, az erény lelett aratott diadalt a bfln.
Ez a becsületes ember hűséges kö-telcsségtcljesitése körben szenvedte ezt a borzalmas sérülési, amely megfosztotta öt a szemevilágától... Boros felesége hangosan sírva fakadt és vele sir a világtalan Boros, majd mindkettő egymásra borulva sir és hosszasan zokog. Lehetetlenség volt köny nélkül ezt a képet nézni. Mindenki sírt a teremben a meghatottságtól.
Vitéz CsIUaghy ügyész ezután kitér az egész eseményre és megrázó szavakkal fejezi be hatalmas vádbeszédét: Örökké ét az Isten, ez vigasztalja Borost, akt minden tisztességes ember tiszteletét btrja.
Dr. Begldsdn Emil védő a vádat Igyekszik szétboncolnl. Enyhe ítéletet kér.
/Ix ítélet
A bíróság ezután ítéletre vonult vissza. Izgalmas percek következtek ezután. Erős negyedóra telt bele, míg ismét bevonult a biróság és dr. Mutschenbacher Edvln elnök kihirdette az Ítéletet.
A nagykanizsai törvényszék bűnösnek mondotta ki mind a három vádlottal
szándékos emberölés bűntettének a kísérletében és azért Németh Miklós mint tettest hat évi fegyházra, Németh Jánost mint bünse gédl bűnrészest egy és fél évi börtönre és Németh Istvánt mint bűnsegédet egy évi börtönre ítélte.
ZALAI KÖZLÖNY
Siri csend a teremben. Mintha csak egy perc inulva feleszmélnének a vádlotlak. Az egész lerem közönsége megnyugvással fogadja az ítéletei.
A vádlottak fellebbeztek. De fellebbezett a vádhatóság képviselője is súlyosbításért, valamint azért, hogy vádlottak több gyermekes családapasága enyhítő körülménynek tudatott be.
Vitéz Cslllaghy György kéri a büntetés súlyossága miatt a másodrendű és harmadrendű vádlott letartóztatását.
A biróság Németh Jánost letartóztatja, Istvánt ellenben szabadlábon hagyja,
hogy legyen aki dolgozzon otthon a gazdaságban, meghosszabbítja egyben Németh Miklós előzetes fogságát ts.
Vége az izgalmas tárgyalásnak. Mindenki kifelé tódul a leiemből. Utolsónak marad az áldozat és felesége. Köny pereg le a szegény asz szony arcán, amikor megfogja világtalan, még nemrégen életerős férje karját és kisegíti a sötét folyosón át a lépcsőn lc az utcára. Ahol a nap melegen süt és homlokon csókolja az ügyészi parkban játszadozó gyermeksereget De Boros Jenő, a vadorzók áldozata nem látja többé napkirály mosolyát, sötét, örök éjszaka borul a kötelességteljesítés hűséges embernek szemére... Cso szogva, tapogatózva halad tova fele sége karján... Az örök éjszakába...
(B. R.)
A Dohány-utcai merényiét
gyilkosság elmén vizsgálati fogságba helyezték
Budapest, április 14 A büntető törvényszék vizsgáló-blrája ma délelőtt Zattloka Emil gépészmérnököt gyilkosság büntette és három rendbeli gyilkosság kísérletének büntette címén vizsgálati l.ig-aágba helyezte, de a vizsgálótól mindaddig felfüggesztene, m(g a törvényszéki orvosszakéitök jelentésükkel el nem készülnek.
lonkanélkflll tüntetés Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, április 14 Ma délelöll 10 óra körül minlegy 400 munkanélküli tüntetni akart váiosháza elő t. A Kos ulh-léren rendőrkordon állta el a lünleiök útját, akik közül valaki kövei doboll Nagy János lovasrendőr leié. A kő a rendőri szemén találta, ugy, hogy lebukott a lóról. A rendőri karlnta-lom erre széikergetle a tüntetőket. A rendőrség közülük többeket előállított.
már dédanyáink
idejében
előnyben részesítette a háziasszony fehérneműjének mosásánál a Hutter-szappant Már a negyedik nemzedék használja ezt az ideális mosószappant Dúsan habzó...kiadós ...és tökéletesen tisztái
SZAPPAN
...és Asszonydicséret.
a rég beváll áztatószer. mely éjjelen át minden piszkol (elold.
A megyei ntak építéséről, javításáról, a rossz vasntl közlekedésről és a zalai folyók szabályozásáról
tárgyalt a vármegye közigazgatási bizottsága
A közigazgatási bizottság üdvözli a jubiláló miniszterelnököt
Zalaegerszeg, április 14 (Saját tudósítónktól) Zslavármegye közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt ülést taitolt Gyömörey György főispin elnöklete alalt, aki megnyitó beszédében meleg hangon emlékezett meg
I
Bethlen Istvángróf miniszterelnök 10 éves Jubileumáról
és méltatta a kormányelnök lizéves eredményekben gazdag munkásságát. Indítványára a bizottság távirati ulon üdvözölte a jubilánst.
A márciusi eseményjelentést dr. Brand Sindor vármegyei főjegyző ismertette, amely szerint ugy a vármegye lakosságának egészségi állapota, mini az állategészségügyi viszonyok kielégllöek. Az influenzajárvány is megszűnt.
Sándor Zsigmond műszaki föianá-csos terjesztette ezután elő jelentését, amelyhez Malallnszky Ferenc felsőházi lag szólott hozzá, hangoztatva a közű I és vasuii közlekedés körül felmerült zalai kívánságokat. Indítványozta, hogy a Keszthely—hévízi törvényhatósági utat vegye az állam saját kezelésébe, majd kérie, hogy Keszthelyen az útépítés miatt erősen igénybevett Deák Ferenc-ulcdt portalanítsák. A vasuii közlekedést illetően a májusi menetrendváltozásnál feltétlenül figyelembe kell vennie a MÁV-nak a csatlakozások körűi felmerült súlyos panaszokat. Tűrhetetlen állapot ugyanis, hogy
Jt< elhívom a mélyen tisztelt közözönség b. figyelmét, hogy meg-érkeziek a legújabb angol éa franoia divatú
axobafeatö mintáim, amivel legszebben és legolcsóbban, már SO pengőéit festek egy szobái.
Metz featőmsater
Hunyadi-utca 8. szám.
m
egyes vonatok 9—10 perccel hamarább Induljanak a csatlakozó vonatok beérkezése elötL
Gyömörey Sándor országgyűlési képviselő a Balatonra kéri Jobb csatlakozást.
Dr. Farkas Tibor országgyűlési képviselő kifejtette, hogy lel kell hivnl a kormány figyelmét a rossz zalai utakra és etek rendbehozatalára akárhonnan, de pénzt kell előteremteni.
Csák Károly képviselő hozzászólásé ulán Bódy Zoltán alispán előadta, hogy minden budapesti ulja alkalmával sürgeti a rossz zalai utak kijavítását és ha a pénzügyminiszter nem stgit sürgősen, akkor még elpusztulnak az óriási költséggel épített Jelenlegi utak Is.
Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos bejelentette, hogy a pénzügyminiszter leszállította a vármegye által felemelt utadó-kulcsot, ugy, hogy a tervbe vett 500 000 pengő helyett kilátásban levő 134.000 pengőből lehetetlen végrehajtani az útépítési programot Gyömörey György főispán felkérte a vármegyei képviselőket, hogy az útépítést tegyék szóvá a parlamentben Is. Kijelentene egyúttal, hogy a vasúti közlekedés Javulni fog májusban.
A bizottság elhatározta, hogy az utak rendbehozatala ügyében állam-segily végeit felír a kereskedelemügyi és pénzügyminiszterekhez.
Brutsa Gyula pénzügyigazgaló jj-leniése szerint 2,918 227 pengő az adóhátralék a megyében, ami 69 százaléknak felel meg.
Farkas Tibor képviselő végül a zalai folyók szabályozását sürgette és a bizottság elhatározta, hogy ebben az ügyben felír Bethlen István gróf miniszterelnökhöz,
ZALAI KÖZLÖNY
Elnököt választott és főparancsnoka tízéves jubileumát ünnepelte
évi közgyűlésén a nagykanizsai önként** Tűzoltó Teslűltt
Szépudvary László lüzolló-alpa-rancsnok álnyujolla dr. Piack Islván
Nagykanizsa, április 14
Vasárnap délulán 3 órakor tar-lolla rendes évi közgyűléséi a nagykanizsai 0 ikénles Tüzolló Testület a városháza diszler.nében dr. Prack Islván városi köiigazgalási tanácsnok, tüzolló főparancsnok elnökiele alatl, a tagok szépszámú részvételé vei. Dr. Prack lendületes elnöki megnyitója ulán Vecsera Antal, a nagykanizsai tűzoltóságnak ez a lettes, agilis fiatal tisztje lerjcsztetle elö a parancsnokstg jelentéséi a leslűlet mult évi mű\'tödésér\'d, amelyből kitűnik, hogy a helyi tüzollóiág egy esztendő alatt 25 ízben vonult kl tűzjelzésre, 18 esetben Nagykanizsán, 7 esetben pedig vidékre. A lüz f ily-tán keletkezett kár összege meghaladja a 80 000 pengól, ez sz összeg azonban legnagyobbrészt biztosítás u\'ján megtérüli. Mijd vázolla a testület több mint 60 esztendős múltjának minden nagyobb lázisál, fejlődéséi egészen a mai modern kiépítéséig A beszámoló legszebb bizonyítéka annak a minden elismerésre méltó munkának, amit a nagykanizsai tűzoltóság, élén dr. Prack Islván főparancsnokkal, a város közönségének vagyon- és életbiztonsága érdekében kifejtett. A közgyűlés elismeréssel vette tudomásul a jelentési. Majd a zárszámadások és a lolyó évi költségvetés előterjesztésére került a sor. Az idei költségvetés 7.000 pengőre van előirányozva, számilva a mai súlyos helyzettel. Persze ezzel az összeggel nem lehet szó mindazoknak a megvalósításáról, amire a nagykanizsai tűzoltóságnak szüksége lenne. A főparancsnokság bízik a város képviselőtestületének és a város közönségének áldozatkészségében, hogy a reá váró feladatok megoldásában segítségére lesz.
Majd a vezetőség megválasztására került sor. Knortzer Oyörgy klr. kormánytanácsos, vezérigazgató, testületi elnök, koréra való tekintettel lemondott elnöki tisztéről. Hervadhatatlan érdemelnek méltó elismeréséül a leslűlet tiszteletbeli elnökké választotta nagy éljenzés közben. A testület elnökéül nagy lelkesedés közepette dr. Králky István polgármestert választották meg. A tisztikar töbM része az eddigi maradi.
Ha SMappaní vásórol, e Képre gondolfon :
Mosdsndl guxdusdgost Árban olcsó 1
tűzoltó-főparancsnoknak a testület gyönyörű ajándékát, egy művészi kivitelű albumol abból az alkalomból, hogy tiz esztendeje tevékeny és telkes tagja a nagykanizsai önkéntes Tüzolló Testületnek. A közkatonaságtól vitte fel a lüzollóparancsnokságlg. Parancsnoksága alatt a tűzoltóságot teljesen modern alapokra fektette, a tüzoltóazertárt bővítette. Az egész tűzoltóságon és felszerelésén meg-
1831. április 10.
látszik lőparancsnokának fáradságot nein Ismerő munkája. Szépudvary meleg szavakban adózott a testület nevében dr. Prack érdemeinek. Az átnyújtott album az egész tűzoltóságot, a tagokat, tiszteket, az épületet, szeriári, az összes tűzollószereket és mindazt foglalja magában, ami a nagykanizsai tűzoltóságra csak vonatkozik. A fényképfelvételek mint a művészi díszítések Vecsera Anlal tüz-ollótiszt és Fekete László Iparművész művészi Ízléséi dicsérik. A közgyűlés lelkesen ünn\'peile a főparancsnokot, aki kereteden szavakkal megköszönte az őszinte elismerés spontán megnyilatkozását.
Zalában nincs szükség a Segítő Bizottság további működésére
A Járásokban megszűnt a téli Inaég, a városok a maguk erejéből folytatják a segélyezést Zalaegerszeg, április 14
A Törvényhatósági Segitó Bizottság héttőn délelölt tartotta utolsó ülését Oyömörey Ojörgy főispán elnöklete alalt. Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző beszámolt az utolsó hónapban kifejtett működésről és bejelentette, hogy a fóbirák szerint nincs már szükség a további akcióra. Nagykanizsa Is e hónaptól
kezdve maga gondoskodik az ínségeseiről. Úgyszintén Zalaegerszeg Is lolylalja a bankoktól kapóit pénzen az inségmunkál.
Gyömörey főispán a beszámolókból megállapította, hogy sikerüli átvergődni a legnehezebb ilöszskon és köszönetet mundvi a tagok működéséért, az ülést és a Segítő Bizottság működését befejezettnek nyilvánította.
A vonattal lefejeztette magát egy hétgyermekes családapa
Szombathely, április 14 Borzalmas öngyilkosság történt hétfőn délulán a szombathelyi pályaudvar közelében, amelynek Kaszap János 53 évet szijgyárló az áldozata.
Kaszap János, aki a lűzérosztig-nál volt alkalmazásban, hétfőn délután 3 óra tájban a laktanyának a vasúti töltésre néző kerítéséhez ment, ahol majdnem félóráig várakozott. Fél négy óra tájban haladt el a kerítés előtt egy vonat.
Amikor Kaszap meghallotta a kö zeledö vonat zakatolását, átmászott a kerítésen és amikor alig volt tőle néhány méternyire a vonal, lefeküdt a, mozdony elé. Nyakát ráhelyezte az egyik sin re és a mozdony kerekei formálisan lefejezték a szerencsétlen embert.
Az öngyilkosság okát nem sikerűit még eddig kideríteni. Az életunt ember után 7 gyermek maradt árván.
Kifosztották a boltot és szekéren el a portékát
Balatoufüred, április 14 (Tudósítónk telc/onjelentése) Vasárnapra virradóra vakmerő betörés történt Balatonsiöllősön, ahol ismeretlen tettesek teljesen kifosztották Csefkó Zsigmondné füszerüzletét. A betörők álkulcs segítségével hatoltak be az üzletbe, ahonnan minden ér-
hordták
tékesebb árul magukkal vittek.
A csendőrség megállapította, hogy a betörők, akik órákon keresztül gyerlyafény melleit dolgoztak, szekéren szállították el a lopott holmikat. A balatonfüredi csendőrség nyomozást Indított a tettesek kézrekeri-tésére.
Tizenhat éves leány a vonat ütközői között
Nova, áprllla 14 (Tudósítónk telefonjelentése) Celloll Menyhért Olaszországból, Anconából száim izott Zalába. Legutóbb Tófej községben telepedett le, ahol mé-z éa téglaégető telepet létesített. Celloll cimére tegnap egy vagon szén érkezett a tóleji állomásra, amelynek ki rakódásához ugy ö, mint felesége és 16 éves leánya kimentek az állomásra. Délután 6 óráig nem ludiák a szenet kirakni, abbahagyták és a kccsil a még benne levő szénnel tovább tolták a síneken. Ekkor történt, hogy a fiatal leány, Celloll Elda
két kocsi ütkOzője közzé került, amelyek szétlapították a koponyáját. A szerencsétlen leány véresen összeesett. Koponyaalapi töréBl, súlyos borda örést és belső sérülést szenvedett. Mikor a leány édesanyja ezt látta, eszméletlenül terűit el. Csakhamar kihivlák Zalaegerszegről a menlőkel, akik a szerencsétlen fiatal teremtést haldokolva szállították be a zalaegerszegi kórházba.
■» Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
NAPIHÍREK
NAPIREND Április 15, saarda
Róni katolikus- Aiuilt ProleKini A tata. Izraelita: Nlun hó 28.
Városi Színház. .Ma éiizaka talán-éneke*, láncos, beszéld, zenéld lllmope-retl. „Kociradásiok" burleszk.
Oyógyszortárl Ivi végág • Merkly-t 12.
éjjeli szolgálat i |. ly-Betus győgyuerUr
UóxMrM nyitva reggel 8 tolói í(« A órüf (Mm, surde, -
pintek déJntán, H Tel.: J-u,
\'den eöésr nap odfrnel Húsvét két ünnepén délután ztrvi
A tavaszban egyedül állok
Az én párom messze ment nagyon. Fekete hintóban, fekete lovon ment oaóktalan nászra — nélkülem!
Dacos akarással fogtam a kezét, Igértom, boldog holnapot. Erőmből, adtam uj erőt. Mosolygott reám aztán elhagyott
Hiába volt kacagás, nóta Ajkamon... Elinent, mert valaki hívta halk, suttogó szóval magához.
Bd* kőd szitált, mikor útjára Indult, Sikolyom, lelkem, hogy tüzeli I Vissza nem nézett — mosolygott sápadtan, gőggel. Más hangra figyelt!
Minden csókom magával vitte hűtlenül, ón messze ment nagyon! Fekete hintóban, fekete lovon...
_ Vajda Marietta
— Uj plébános. Mlgazzl Tibor szentbalázsi káplán a kegyúr bemu-la\'ó levele alapján elnyerte a zala-szabari plébániajavadalmat.
— Szolgabírói áthelyezések. OyOmörey Oyörgy főispán viléz Hunyadi László dr. novai szolgabírói Pacsára, Schmldt litván pacsal szolgabírót Novára helyezte át májul elsejei hatállyal.
— Bérmálás Zalában Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök • tavaszi bérmálás! Zalában a következő sorrendben végzi: április 26 án Kövágóőrtön, május 10-én Csatárban, II én Csácsbozsokon, 14 én Bucsuszenllászlőn, 15 én Nemesapátiban, 16-án Zalaszentivánon, 17-én Szépeiken, 18-án Bezeréden, 19 én Nagykapornakon bérmál.
Ma éfixaka... Talán...71 a Várotl Színházban.
— Áthelyezések az egyházmegyében. Veszprémből Jelentik: A megyéspüspök Fülöp Kálmán káplánt Felsőiszkázról Z ílapetendre, Klrsch Román káplánt Zalapetendröl Barcsra, Murcslk Pál káplánt Qelséről Szentbalázsra, Oóczdn Zoltán káplánt pedig Galambokról Oelsére helyezte át hasonló minőségben.
— A szabott árak mellett elért nagy forgalom tanúsítja a közönség bizalmát a Schütz Áruház iránt
— Iparosmesterek ériekezlete. A nagykanizsai tanonctartó iparos-mesterek vasárnap délután 3 órakor a Rozgonyi-u^cai tanonciskolában értekezletet tartanak, amelyen a tanonciskola egész tanítótestülete Is megjelenik. Az értekezlet nagyon fontos tanoncpioblémákat tárgyal, ami minden tanonciartó iparoamesteit érdekel. A nagykanizsai ipartestület elnöksége felhívja a lanonclartó mestereket, hogy az értekezleten pontosan és okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
1931. április 15.
Legalább egészségét és ingatlanát mentseát a rettenetes gazdasági válságon |
Az egészségre annyira káros nedves lakáa örök időre szárazzá tehető, háza, gyára, raktárépülete stb. blztossn megvédhető a talfjvlx, nedvestéo, ssvsk és gonibs rom bo!ó hslásátol »Blben> szigetelő anyaggal. »BIt>cr«-F. fehér telítsen szagtalan, már 5 ts 10 kg-oa eredeti dobozokban beszerezhető az ország legtöbb épltéal anyag-, vsa-, listékkereskedésében Csak a blzlos hatású HBUmrwl kétlt és fogsd|a el Oyárlja éa p.o.pektual kaid: .Blber" Művek R T. Budapest, VI., Jóksí-iér 8. Kapható: A legtöbb épűletfa, épltésl-anysg és feitéKkereskedésbtn. taai
Tobler képviselő vasárnap Nagykanizsára érkezik
Ksresztényszocisllsta kéményseprők ünnepélye a városházán
Nagykanizsa, április lá Megírtuk, hogy a K:reszlényszo-cialisla Kéményseprőt Országos Egyesülele legutóbbi kflzgyülésén lObb ítd.-mes zalamegyel kémény seprómtslerl örökös tlszlelelbell tagjává választott. A központi elnökség ünnepi diszgyülés keretében fogja a kitüntetetteknek az crról szóló díszoklevelet átnyújtani. Miért Is április 19 én, vasárnap délelőtt diszgyülés lesz a városháza dísztermében.
Erre az alkalomra lej ín Nagykanizsára az ismert keresztényszocialista vezér, Tobler János országgyűlési képviselő, akii annak idrjén magyarsága miatt kiüldöztek a cseh parlamentből. A vasárnapi ünnepély részletes program) 1 a kővetkező:
Fél 11 órakor ünnepi szentmise a plébániatemplomban, amit P. Deák S u\'pic plébános celebrál. Mise után a városháza dísztermében megkezdődik a díszközgyűlés Kustos Józsel zalai csoporlelnök elnöklet--alatt. A diszgyülés tárgyának előadója az országos központ titkára, dr. Rlesz Lajos. A szövetség keresz-tényszociális működését Berldsz Jenő országos központi elnök ismerteti. Majd következik Tobler János országgyűlést képviselő ünnepi beszéde, amely az ünnepély kimig tsló pontját képezi. A díszoklevelek átnyújtása ulán P. Deák Szu\'pic plébános mond beszédet. Az Ipartestületi Dalárda éneke vezeti és zárja be az ünnepélyt hazafias énekszámaival.
Az ünnepélyre való gyülekezés délelö\'t 10 órakor a városháza dísztermében történik, ahonnan a felvonulás a templomba indul.
— Ma éUzaka... Talán... ?/ a VárótI Színházban.
— Felszólítás a Lengyelországé n voU magyar szabadcsapatok tagjaihoz.
Gallotslk Imre felkért mindazokat, akik az 11)20 22. években a lengyelországi magyar szabadcsapatokban aküv részt vettek és eddig meg nem Jelentkeztek, küldjék meg akkori beosztásuk, szolgá lati Idejükre stb. vonatkozó adatalkat, ugyancsak Jelenlegi elmüket Mlklóssl Ftrdlndnű I,eó, a Légionisták Társasága elnökéhez, Budapest X. Szabókyutca 68. sz.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen kőz ekedhet.
ZALAI KÖZLÖNY
Elfogták 14 zalai be-tűrés tettesét
Zalaegerszeg, április 14
(Tudósítónk telefonjelentése) Annak Idején a .Zalai Közlöny" is foglalkozott azokkal a sorozatos betörésekkel, amik Zilaegerszegen történtek. Igy a polgári fiúiskolába, a Hoff-mann Frigyes órás és Gáspár Ferenc fodrász üzletétbe Is betörlek. A rendőrség ikkor Helgll József zalaegerszegi lakost gyanúsította a betörésekkel, de Helgll akkor eltűnt Zalaegerszegről, nem lehetett őt kézre-kerltenl. Ma arról értesítette a pol-gárdl csendőrség a zalaegerszegi rendőrséget, hogy Helgllt sikerűit ollan elfognia. Kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy Zalamegyében 14 betörési követett el. Zalaegerszegre szállítják.
— Bizalommal csak oly tHet ben vJsárolhit, ahol szabóit árakon vásárolhat.
— A Leányklub a kórházi kápolnáért A nagykanizsai Szent Ilona Leányklub is sorompóba lép, hogy hozzásegilsen dicséretes buzgósággal a kórházi kápolna tervelnek megvalósításához. Evégből május 4 én nagyszabású műsoros előadást rendeznek a Városi SHnházban. Színre keiül egy római dráma, láncjetenetek és szerepel egyebek közt az öregcserkészek mandolln-zenekara Is. A Leányklub lelkes gárdája szorgalmasan készül a nagyon érdekesnek, színesnek ígérkező estére.
— Ma títzaha... Talán...?! a Városi Színházban.
— A rádiópanaszokat felülvizsgáló mérnök már az első napon sok kanizsai ríd óállomásl tekintett meg és vizsgált felül speciális hibakereső gépével és szakszerű felvilágosítást adott mindenütt. Miután Vöres rádiómérnök még a mai napon ls Nigykanlzsán tartózkodik, a közönség jól teszi, ha rádióállomását felülvlzsgáltalja vele. Bejelentések dr. ThoIwayZ Igmond posfafrtnflknél
— Felülfizetések. A Keresztény Tisztviselőnők vasárnapi teáján tolültfzellek: Id. Knortzer Qyörgyné, Szckulláék. özv. Kutor JAnosné. Jneger lstvánné. Bar bari la Ujosné, Kengvelné, Kernné, Wllde lstvánné, Mlgica Elol. Oogl Mária. Csillag Bözsi. Mdltt Mária, Horváth Katica, Bertln Olzl, N. N„ Csányl KaUnka, Hayer Manci. A \'elültlzetési-kért (a kórházi kápolna céljaira) köszőneto! mood az P.lntlisSg.
— Ma tfrzaka... Talán...?! a Várotl Színházban.
— UJ postabélyegeket hoznak forgalomba Az eddigi magyar bélyegek teljes\'n kikerülnek a forgalomból és helyüket u|abb lipusu postabélyegek foglalják el, melyek művészi kivi elükkel hivalva lesznek az amúgy is világhírű magyar posta hírnévéi emelni. A posla újfajta képes levelezőlapokat Is hoz ma|d forgalomba. Ezek a lapok az idegenforgalmi propagandát fog|ák szolgálni.
= Ma éfazaha... Talán...?! a Városi Színházban.
Fogai természetes szépségét emeli és megtartja
KÁL0D0NT
ben nem csalódik. Igy szól Önhöz minden cipész, ha PALM A kaucsuksarkot veret a cipőiére. A cipész érti a dolgát, a cipésznek hihet.
OnoyilkomsAgok
Egy aaszony lugköntd.tntt Ivott, agy gazda felakasztotta magát
Zaláegerazeg, április lá
Dekovlcs János zánkal vasúti ör felesége öngyilkossági szándékból lugkőoldalot Ivott. Az assronyt súlyos belső sérülésekkel szállították be a za\'segerszegi közkórházba.
Ravasz Imre nemeslördemlci gazda felakasztotta migát a padláson és mire észrevették, már nem lehetett rajta segíteni.
— Halála előtt husz napig feküdt eszméletlenül. Március 25-én a porrogl szőlőhegyen orvlámadók leülöllék egy karóval Halászt János 50 éves szőlősgazdát, akit eszméletlen állapotban szállítottak haza a lakására. A szerencsétlen ember 20 napig feküdi eszméletlenül és anélkül, hogy egy percre Is magához tért volna, néhány nappal ezelőtt belehalt sérüléseibe. A tragikus véget ért gazda támadóit halált okozó su\'yos tesllsértés elmén vonják felelősségre.
— Az alvók felett kigyulladt a ház. Április II-re virradóra kigyulladt Boldizsár Lajos somogy-udvarhelyi mezőőr háza. Az épület tulajdonosát és családját a szomszédok riasztották fel álmukból, különben bennégtek volna.
— Nagykanizsán is megnyílik május havában a közismert Kopsleln bútoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egé-:z Dunántulra elsőrangú mübu\'ort.
— A tlz éves mlnlszteretnókná Tas-nády Fekete Mária, Mlaa Magyarország
1031. a Szioházl Etet munkatársa, e heten a tlz éves miniszteri Jubileumát ünneplő Bethlen István grót feleségével, Bethlen Margit grófnővel csinált Interv-jut. Ennek az elmúlt Uz évnek minden érdekes eseménye, minden Izgalmas omléke felelevenedik a riportban. Há-romfelvonAsos szlndarabmeltéklet, teljes gyereklap, kotta- éa kézlmunkalv-melléklet van még a Színházi Elet u| számában Egyes példány ára 1 pengő, negyedévi előflzetéel dl] 10 pengő. — Kiadóhivatal: Budapest VI. Aradi-utca I. a*.
Rejtélyes haláloséi
(lgyáhen nyorooz a máról csendórórs Kaposvár, április lá Héllön hajnalban Outh Adám 57 éves szoma|oml löldmüvesl tátongó lejsebbel, holtan találták ágya mellett a hozzá\'arlozói. Az orvosi vizsgálat szerint Quth A-lám nem természetes halállal halt meg. A rejtélye* haláleset ügyében nyomozást inditott a kaposmeröl csendőrön.
a SlNOER»VAKR(kiÉPEK lOiAVLEOJQBBAK t
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 15 (szerda) Badapast 9.15 A rádió hárikvaitell(ének hingveiaeuye. 9.30 H 9.45 A bangv. lo\'yl. II KI Nemzetközi vlz|elzóssolíálat 12 Déü harangszó. 12 00 Hangv. 12.25 H. 12.35 A basgv lolyL 13 ldó|el«és 14 45 H. 15.10 Morac-tanfolvam 16 Novellák 18.45 Idó-(etaás. 17 P. 17.30 A 7. hoavédgyaloí-eired zenekarának lungveracnye. 18 30 O.aai nyelvoktatás 19 O hangverseny. 20 E 20 ll A közép urópat mOior.sere-aorozatban a bud»,*itl rádl >-állomá, motorának kózvetltéae. Utána: ldó|elaés. Maid: Cigányzene. 22.30 A Magvai Külü»yl Tái-saaág előadássorozat a. Utána a cig«ny-rene folyt.
Bécs 11 Zenekari hangverseny. 13.10 a 15.10 A vágy dalai 19.3o Vidám eit 30.30 Budapest. 72.10 Ztnekul hangverseny
Április 18., szaréa Április 16., osütSrtSk
Na éjszaka...
Talán 71 (Haats lackl I dlall . • • ! ! ErsataslL..TO
Énekes, táncos, zenélő, besséló tllmopeiett
1U lejezctbcn. Főszereplők : Jaauty Juaa, Sla.fr!>* Areta, Frltx lokala, Kabart Bt»li.
Kooavadászok
Burkuk 3 falv.
zalai közlöny
SPORTÉLET
Felhiiá* a lavente-labdarugó oaapatohhoz
A leventelabdarugó szövetség el rtöksége (elhívja az összes csapatok Intézőit, hogy az évi nevezésüket I. hó 16-án, csütörtökön délig adják be írásban Schnitzer és Oöndőr cég üzletében, mert a későbbi nevezések figyelembe nem vétetnek.
Az Intézőbizottság csütörtökön este fél 9 órakor tartja ülését, melyen megejtik a sorsolásokai és a bajnoki küzdelmek már f. hó 19-én, vasárnap megkezdődnek. Az intézőbizottság első ülésére az összes csapatok In lézól Is megjelenni tartoznak.
Időlárás A iigybmlml meteorológiai mag ftgjeló jelentsük i Kedden a Mm* ük let: Reggel 7 ónkn +6 3, délalán 2 árikor +«-l, este 9 órakor +< 2.
FtIMul: Reggel (a délben boiult, este Itula égboltgzal.
SíUlriiny Rt, jel északkeld, délben délnyugat, este északnyugati szél.
(Éjiukal rádíójeUnUi) A ■eluralé-■lal laliiet ialeaMi Tavibbra Is Alink Aaaakagagatl u*Uk, «At-InaManl hlhta Ma tárhalé Hk osa^eáékkal.
Ha
svanyn a bora, vegyit*
REGEDEI
I vízzel, mely a legsavanyubb bori I* kelleme* Hattá varázsolja
Kapható mindenütt I
Főraktár:
teli Maira,
Király-utca 2|.
F5T35S3 síu I
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék- é« virágmagvak,
hollandiai
virághagymak k gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Sruptrloexfál, Thonus saltak. Mésmlt rögén, Kállai, Mészsalétrom, Csllel salétrom, slb stb.) különféle
gyümölcsfa permetező-szerek, Futor PeMk Erdtakarmányok
stb. stb. Beszerezhet:
ORSZÁG JÓZSEF
m«g, méf*gyn, termény és nflvény-védAazerok kereske^éscbeii
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.1
A bíróság melleit Teleion 131). I
2-féle kerékpáros van:\' -aki állandóan f) I |"nál\' vásárol
és aki KpAnnl-nál fog vásAr0,nl
mert UI U11M l-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Prima kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kerékpárgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. Müszerész-müh\'ciyünk olcsón és pontosan javil.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
ims
EÖZGA_mSÁI
Az okszerfl tejtermelés
Irta: Hodlcs Oyula, oki. gazda,
tsjgazd. ellenőr 1
A mezőgazdaság tagadhatatlan súlyos válságban van Ankétek, viták sorozatai következnek egymás illán, melyek mind a kiutat, a válság leküzdését célozzák. Pontos számításokat olvashatunk a szaklapok hasábjain, hngy ennek vagy annak a belterjességet ajánló jólanácsnak mi a számszerű filléres, avagy pengős haszna, szemben az eddigi küiter|es eljárásokkal. E jótanácsok pedig minden esetben már megtörtént lények IcrOgzItésel, melyekel szakemberek, gyakorlati gaidák nyújtanak a gazdálkodó társadalomnak okulásul. A gazdák pedig (lisztelet a mindig nagyobb és nagyobb számtan feltörö kivételnek) rendszerlnl nem fogsd|ák meg a tanácsokat, melyeket ki nem lapasz\'alva, vagy csak ceruza-haszonnak, vagy egyszerűen mrddő okoskodásnak tartanak.
E |ótanácsok karaktere rendesen hármas : mennyiségileg tObbet, minőségileg Jobbal és ami a legfontosabb, olcsón termelni
Az első elv: mennyiségileg többel termelni. Ennek megvilágllásá hoz két példái állítsunk egymással szembe és pedig: az abrakolt éa nem abrakoll tehén példáját
A nem abrakoll és leien 4—5 kg szénán, 15—20 kg. répln, 2 kt/ pelyván, ad libitum tengeriszáron és szalmán; nyáron legelőn, valamint az esli és reggeli bennclelés kor zöld takarmányon tarlóit leh\'n évi ifjhozama 1400-2000 liter lejig
tehető, (átlagban mintegy 1700 I. hivatalos ellenőrzési adatok alapján kimutatva.) Ezzel szemben a neki juttatott pótabrakra reagáló telién, az eddigi gyakorlati lapaszlalat és elméleti tudás alapján az, előbb említett alaptakarmányon felül 6 kg. abrak keverékkel a vemhesség utolsó 30 napjában előkészítve, napi 18—20 I. tejet fog termelni a bor-ju/ás első Időszakában; átlagos 300 napos laklálásl fölvéve, ez napi átlagos 14 I., ami évi 4200 I. te|ho-zamnak felel meg, melynek elérésihez, bőkezűen számolva 4 kg. átlagos napi pólabrak nletésc szllkié ges az előkészítési abrak mennyiségén kívül. (Azért mondom bőkezűnek, mivel a feltüntetett napi 4 kg pólabrak téli takarmányozásra vonatkozik fentebbi alaptakarmányon felül; nyáron az abrakpótlás természetesen magasabb te|hozamnál kezdődik, mivel az állat több a\'aptakar-mányhoz jut a legelő és otthoni zöid takarmányozás revén) Tehlt egy 4200 l.-es telién évi pólabrak szükséglete, a 30 napos elökésziléssil együtt, mintegy 14 q-ra tehető. Az abrakkeverékeknek, melyek ugy vannak Összeállítva, hogy 1 kg. abrak 3 I. lej termelésére elegendő, 1 kg-|a a mai árak alapján 12 fillérbe kerül.
A számilás egyeszerü : 14 q abrakkeverék ára 168 P 14 q abrakkeverék állal termeli 2500 I. tejtöbblet árának az uradalmi termelő által eddig elért legmé-lyenb 12 filléres literenkénti egységár alapján megfelel 300 P
melyből levonva az abrak-keverék ára 168 P
marad atirakolási tiszta jö- -
vedelemnek
Az újonnan kezdődő osztály április hó 17-20. húzására
132 P
•játék
| Figyelem!
Milhoffer Kálmán fóelárusitó
ajánlja közismert szsrsnosssiémslt.
HétmIIIIAhétaxéxaaar pangft kerül kisorsolásra és lesz kAaapénxban kifizetve. | Fflnyaram*ny szerencsés esetben BOO.OOO pangft is lehel. Mlndan méaodik sorsjegy nyer 1
I Sor.jegyek sorafegylrodámban, Csengery-ut 7. sz. íRspoch liti) is lakásomon, Zrínyi Miklós utca 49 s>ám alalt kaphatók.
Sarajaayak A-a i Egé« M P, tél l« p, negyed S P, nyolcad S P.
SZEKELY VILMOS butorlelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Sxarvas siállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át ^
1831. április 10.
Ha a lej értékesűlési ára 7 Iliiéire redukálódna, ugyanezen abrakárak mellett érnénk cl ait a határt, mikor az tbrakárnak közvetlen, u. n. tej pénz haszna nem lenne, bár az abrakolásfal közvelve eléri haszon fu. m. átl. élősulygyarapodás, löbb és Jobb frágyanyeremény, |ó tejelő egyedekiöl származó apiállat nevelés, valamint |obb tejelő egyedek nagyobb pénzértéke) akkor is megmaradna. _ (Folyt küv.)
(—) Az olcsó lábbeli-akció. Az
Alsódun\'nluli Mezőgazdasági Kamara állal meg nditott lábbeli-akció napról-napra erősödik az egyes Ipar-testületekben tömörült cipésziparoiok részvételének bejelentése állal, mely uton sikerül a kamarának biztosítani a gazdaközönség részére azl, hogy megbízható jó minőségű és o\'csó lábbelit minden gazda a lakóhelyén fog ludni beszerezni.
TŐZSDE
Külföldi hatásra gyenge voll a mai tőzsde Iranyzat), különösen OPA-részvényben jeienlkezeit erős klnalat, ami e részvény árfolyamának jelentékeny visszaeséséi eredményezte. Az irányzat zárlatkor csendes volt. Fix-kamatozásu papírok piaca üzletiden, változatlan. Devizapiacon Newyork árfolyama !0 pomtai esett.
Zürichi zártat
Párti 30*30, Lon-\'-n 25 211/a, N.wyotl 519 07\'h UrCMfl 72 15, Milano 7717, !<>\'". 54 20, nmatttasm 208 41 SerUi 123 57ty», ,Visn 72 97Vl, lofis 3 6. frtg« 15 37\'za, ,-,8 20, BmUposl SSil
-elgrsd B 2*ila, IsuUlMi SÍIfll
Tarménytísíáe
Huta tszv. 10 fUL. dl. 10 fllL és\'a rozs 20 flll emelkedett
Basa tlsrír, ll-n 15 53 15 70. 73-as
15-70 1585 79-es 1590 1630. 80-aa
16-00 - 16 46 lenini 77-a 15 35-15 50 fS-SS-15 0 15 65 79-«a 15 70-15 95, v>1. 1680 hilo. Rom 1320-1340 Iss (ji^ 18 40 8 60, súrárpa 19 50-20 07. LSk 20 00 2( 25. \'rngerl tt. 15 25 -
15-40 d l/Alti \' 4 16 14 30. repos —--
--, korpa 12 90 13 00
k Ma»eitl tíuáe detiza-jsirsáM
VALUTÁK Augol L 27-80 27-95 Bslzs lr 79-5O 79 90 Csati k. lt>-8a-.701 Ouk. M-OO-ISaS) Dinár 10 0I-UH9 Dollár 570 45 -573 45 Ft inda I. H-25-2V 55 HoU. 229-60 230 60 Langjal 68-95-04-35 Len 3-88 (-42 Ura 4 12-4 8 Ltrs 29 90-a0-20 Márka 126 20-136*80 Norvég Ifi 10-158 70
Peseta —•----*—
--drill. 80-35 8076 -vijcl 1.11010 11090 -rMk. 163-20 M 80
itviZAk
Axisl 229 90-290 » Belgrád • C6 IU 09 Werun KS 32 190 72 örSas-el 7f 60 79 SS Bakarat 3 40 * 42 Kopafa.lt 3-15 153 55 London 27 8 1 27 89 Madrid 58 00-61 00 MiH no 29*90-8006 Newyor 572 00-74 20 Oszló 158-20-153 60 Pária W W-22-48 Prtn IS-95-17-00 SaJIla 4-18-417 Stockh. 153 30 158-70 Vtrsó 64-15-64-85 Wien 8Ö4S-*--" í ZAricfa 110-31-1100
Sertésválár
relhsitás 711, eladatlan 318. — Biö-itndu 1-21—1-23. szedett 1-22- 1-25, siedelt .ősén 1-16—1-18, kOnnyfl I 04-1-06, l-sé endfi Öreg 1-12—1-14, ü-od rendű «eg 1 04-1 08 angol sttldé IM0-1-20, ssakwa SKrban 1-28 0-00, nlr 1-48 OOft 1»< 1 50-1-84. sulonnás Hl sertés 1-46—1-54.
Kiadja: Délsalal Ryeaéa ás Ufkkéi
„ Vállalat. Ragykaalisáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon i Nanykantzae 78. «s-
r átnogaaauK ak írdernes kunteaol IcenukedelaMt f (HU
1931. április 15.
APFÓF?P*ETfeSEK
Eladd Caengery-utea 18. alatt 724 (1 01 telek.____0-2
Alig ha.xnáll csukott modern NS<h autó olcsón eladó. Teleion 167. Kaufmann Manónál. 1466
Sa|»l terméall klttlnfi édaa plallng boraimat llterenklnt 52 fillérért kimérem. Orosi Samu, Sugár ut 41/B. 1401
Tábla 0«B aaztalosok, gazdasagok réliére, továbbá 0ve»ezésr, uj éa réíl munkálatokat, ktllrléal leeolraóbban vállal — Slern Üveges, Erzsébet tér 14 13" 2
Modern 4 szobás, fSrdöuobás I emeleti lakás Erzsébet tér 11 számú házban málui l-re kiadó. Bővebbet Dr Halphen Ügyvéd Irodáiéban 1501
Könnyű atrdfkooalk eladók Bazsó Sándornál. 6 7
ZALAI KÖZLÖNY
Kútexobáa utcai, előszobás lakás d\'-li fekvésű. keltre néiö flvegverandával tn\'lus elsejére kiadó. Királyi Pál utca 3. 1714
PéaaxkSIoaant bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben éa egirvor •abban lolyóalllat áoaál Innáo pénz-kőlcaónközvelltó Irodála Nagykanliaa, Horthy Mlklóa-ul 2 arám. Ml
La.dat baraa. Egészséges lekvé\'ll, azáraz, kétszobás, ulcil lakást, mellékhelyiségekkel keres, esetleg kéaóbbre Is : Benedek rzetkeszlő.
2 darab |ókarban levő aalá eladó. — Kaulmann Károly. 1669
Ogyaa flaa Múlónak leliMelH azonn«l Mlskolczy lUaierüzle , Király-utca. 1736
Kdtaasbés udv.rl lakás meltékbelvl-fégekkcl má]us l-re kiadó Oyár-u. 3. 1737
Balatonmártán •lllalalak l\'OO-ért azon nal eladó, fhn: KSriegysA, darabon.-, 1738
Eladd üzletberendezés nagy Slnger varrógép éa két hidas Pctófl ut 31. 1726
Egy Jókarban levő "00 kmS Harley Da vldaon gyártmányú motorkerékpár
olcaón eladó. — Bővebbet Tomaalla éa Kováca cementárutelep, Király u 31. 1713
Maffélékai
Hiraoh é* Szegő
magüzleiében legjobban vásárolhat
9 azobáa, komfortos labéa kert- éa lilái óhiSinálalUI aug. l-re kiadó. Bővebbet Zc\'kowlta Irodában. llahiAr, vagy műhelynek alkalmas helyiség ugyanott bérehető. 1712
Hauaadlt, de |ókarban lévé írógépet megvételre kereaek Szerecz, telelőn 330
U\'cal bútorozott azoba. IQrdösz- ba haaz-nálattal 1 esetleg 2 ur réaaére ápr. 15 re kiadd Sugár uf34. lto
Elegánsan baatoroxott különbe|áratu utcai szobs málui l-re kiadó. Cint a kiadóban._-1746
Takarmány- és cukorrépa 100 kllo-erammonklnt 2 pengőért kapható ujnépl Elek Ernő pallnl gazdaságában. 1712
A Nagykanizsai Takarékpénztár szák házában a vott Rilnltz-léle HalathelyU •*B május l-re kiadó. 1755
Jókaiban Itvó nagy Stnfl.r varrógép eladó Rákóezl-utca 19. Perényi 1748
R.aidaxar.te, tiszta mindenes be-iáróleányt kis házlarláaba azonnalra fel -veszek Fóut 15., emelel.___-1766
Egyszobás, kéUzobáa éa háromszobás lakdeak kiadók májua l-re, ezelleg azon-nal. Mayer, Brzaébel-lét 2. 1760
Azonnali belépésre keresek 22 éven felüli mindenes haoelat. Simon Islván hentes Klakaelzaa. 1758
VarSzahlrs tenyészkan és 3 darab lenyémpbe 75—80 kg. súlyban eladók EideMjdnI és megtekinteni lehet: Hofcr vasua vendégUhnéL 1761
RárkoailMti haláleset miatt DClUcdUmi Balalonkereszlur község legforgalmasabb helyén levő ilzlet-házamat (vendéglő, ve-Rycskereskedés, lakás). — Ugyanolt földek és hozzátartozó gazdasági helyiségek, felszerelések is bérbeadók.
özv. Fürst Lajosné, Balaton-keresztur (Somogymegye). ,kt
László Lajos és Gyula hentesárujára
BUDAPEST
József MherceK udvari sxállltója. - Hontesárugyártmányal & budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Nagjkaalaakaa Állandóan frlaaan, nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Husxcl és Friedentfial TcuíscO Gusxtdv
caemegekeresltedéíében a kOveikező árakon:
10 dkg. finom felváuott ..............................48 fillér
10 Okg csemege disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. ki*zakói ................................................52 fillér
10 dkg. veronai ..................... ... 52 fillér
10 dkg. f(letölt osnlAs regge l szalonna ... 96 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abáll, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg, osrazárhus, kiv.lló finom........................44 fillér
10 dkg. gyógyaonka, prágai módra, kiválóan finom IOO fillér
10 dkg gépsonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollsonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozavari húsos sza\'onna ............40 fillér
10 dkg. szárai cserkész kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báosi virslii....................................88 fillér
A nagykanizsai klr. Járá-blróaáii nilnt telekkönyvi hatóság.
2427-1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Tömpe Ilona vé«reha|tatónak Wlit btván végr- bapásr szenvedő ellen Indított végre-balténr Ügyében a telekkönyvi hitóság a végrrhajtató kérelme következtében az IS8I : La. t-c I7S. j a értelmében elrendeli az ujabb árverési 166 P éa 16 P ke vetelés. előbbi lékének 80/0 kamata, 81 P 4<t IMI eddlvl megallapltotl per és véijre-haitá.i kérvényéit ezúttal megállapított 8 P 20 flll. Ml még. val mint a oirt\'aio-zollnak kimondott Dr, örley Oyörgy klr közlegvző 2 \' P HU. követelése én |áru \'ékal beha)Uazi véget! a nagykanizsai ktr láráshtióslK területen levő, (Jelae községben fekvő a a seliel 25 . ut|kvi e« le vett S3»>, hras. szóló és pince a Papliegyen Ingatlannak végrehajláat szenvedő nevén álló feleréazére 1200 P MkUllá\'l á\'ban éa pedig a 7ü06/lí88. sz. végsésael Wlrt JAnoiné síUI. Böle Katalin |avára bekebe ■ezett boltiglaol haszonélvezeti anlgslmt lógnak fen tartásával
A telekkönyvi halóaág az árverésiek Oelae községházánál mevtarlására 1931. évi április hó 30-lk napjának délelőtt 10 óráját tllzl kl és az érve ésl lelte-teleket az 18A1: LX. l.-e. 150. §>• alaiján a következőkben állapítja meg :
Az árverés alá eső Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: XLI t-c, 26. §.)
Az átveretni szándékozók Mlelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/r>-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-
képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti tlls-mervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési leltételeket aláírni. (1881: LX. L-c 147., 150, 170. §§.; 1908: XLL L-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet letl, ha többet Jgérnl senki sem akar, köte ea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 2S. §) Nagykanizsa, 1931. évi márdua hó i2 napján.
Oombár s. k tblró.
1783
A kiadmány hiteléin: Mlkó a. k főtiszt.
talaujlak kéuég eliljárotáijálál.
418/1931. sz.
Hirdetmény.
Zalaullak község képviselőtestületének határozata alapián közhírré teszem, hogy ZalauJIak község vadászati joga I. évi április
hó 26-án délután 2 órakor Zalaullak községházánál nyilvános árverésen 6 évre bérbe lesz adva.
Árverési feltélelek a nagybakónaki körjegyzői Irodánál megtekinthetők. Zalaujlak, 1931. április 8-án.
Kása Sáiior sk.
irat körjegyző.
MüköszörUsiikésmiives üzletemet
1S3I. május 1-én
Nagykanizsa, Horthy Illklós- (Kazinczy) nt 3. alá
a postaépülettel szemben
a toll Jasst-féle láisxeréis Btletbe helyezem áL
Összes raktáromon ltvő kiváló finom bel- és külfödi acéláruimat az üzlet áthelyezéséig leltári áron adom el.
BOZZAT ISTVÁN
un snűkAwfirAa
NAGYKANIZSA, SUOAN-UT 8. SZ.
éa.Uij>áffla At Inwirnb figyelmél ezullal felhívjuk, hogy nagy
tPIllBlOK ej IPoFOjuK és előnyös bevásárlásaink folytán, ugy
ápflletfa, deszka, láo, keményfa, mint egyéb építkezési anyagok ■ kálrány és szlgciclőpapir, stukkalurnád, cement stb. továbbá mindennemű enyvezeltlemez és a valódi Hatsohek-féle Eternit-tetőfedő pala, valamint az ulabban forgalombahozolt Hullám-pala-csövek burkolathoz és bútorhoz való napylapok, minden mennyiségben, a legolcsóbb áiak melleit kaphatók
Eppinger I. és Fia
Nagykanizeán, Deák-tér 5.
iso, Az anyagokai kívánságra házhoz szállítjuk.
cégnél, as Eternit SSa»ek
körzeti képviselőjénél Telefoni 337.
3tz *$>***■ éWb.CJi hű. karói
SINGÉ H
VARRÓGÉP.
fi^UÁsi /»Untal»k. yllctjaxt>*iy lujuui. r&A-zZcJjak..
SINQER VARRÓGÉP RESZW TflRS
IIA8TMllZ8á nókllilete: ro-st 1.
Hirdetmény.
Kiskanirsai Ptilgárl Olvasókör a Polgár ulca 1. sz. alatli székházában, je cnleg Frommer Pál állal bérelt helyiseget, amely áll egy üzlethelyiség, 1 szoba, 1 konyha és mellékhelyiségekkel 1931. évi inájus hó 25-én d. u. 4 órakor az Egyesület helyiségében larlandó nyilvános magánárverésen 1931. évi julius hó 1 -töt kezdődóleg bérbead|a. — Fenntartja magának az Egyesület a jogot, hogy az árverelök közül a beígért összegre való tekintet nélkül választhasson. — Érdeklődni lehet Szerecz Pál, Papp Péter kereskedők \'és Baj Oyörgy háznagynál Kiskani-zsán. A bérbeadást esetleg árverésen kívül is elintézi az Olvasókör.
Kltkaaizial Polgári OlvasókSr
lll< Vezetősége.
■agybakónak község elöljáróságától.
417/1931. sz.
Hirdetmény.
Nagybak\'nak község képviseló-Icslüle ének hitározata alapj\'tn közhírré tesszük, hogy Nagybakónak község vadászati joga lolyó évi május hó 3-án délután 2 órakor a nag) bakónaki körjegyzői irodánál nyilvános árverésen 6 évre bírbe lesz adva.
Árverési feltélelek a nigybakónakl körjegyzői irodáiul megtekinthetők.
Nagybakónak, 1931. április 9-én. Zsiga láaos sk. Kóla Sándor sk.
bíró. nu körjegyző.
Pk. 216/931. sz. 1931. vgMói 216. si.
Árverési hirdetmény.
Hiba Béla sashalmi lakón Javára 1000 P tőke éa több követelés Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1930 évi 7199. az végzésével elrendelt kleléglléal végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi márdua hó 2 án lefoglalt 1475 pengőre becsült ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti számú végzésével ax árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c 20 S-a alapján aa alább megnevezeti s s foglalási jegyzőkönyvből kl nem tttrrő más foglaltat <k Javára la az árverés meglarMsá: elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielég téli joguk ma ll fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú kénykereset folyamatbj nincs, végrebal • tast szenvedő l.ikásán Nagykanizsán, Flórián-tér 20. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 18-ik napjának délelőtt 10 órája lüzetlk kl, amikor a bíróilag lefoglall bútorok éa sertések a egyéb Ingóságok-.1 a legtöbbet ígérőnek késij>énzlizetés mellett, eietlejz becs-áron alul la cl fogom adni még akkor Is, ha a bejelentő (él a helyszínén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít Nagykanizsa, 1931. évi márdua hó 23 án.
Elek László s. k. klr. blr. végrehalló, tt mint biróaigi kiküldött,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. májusban
1931. áprllia 15.
/
MEGNYÍLIK:
\\
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nyomatott i Uálialal Nyomda H Uykíadó Vállalatnál Nmykauuun. (felelOi 0xlctveut4: Zalai Károly.)
71. évfolyam 85 szám
Nagykanizsa, 1931. április 16, csütörtök
Ara 14 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeaatóeég: nappal Sugár ul 2, éllel Póul 5.
Kiadóhivatal: Fiat 5. alám. Keaztbelyl Sókklsdóhlvatsl: Koeauth-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Űóíizeléal ÍM : egy lióra > pengd ■■ Mlér. T.,..„„. / Szerkeaztóség 421. aaám, (éllel 78J lerelon. ^ KU()óh|vilJ| 78 Keszthelyi Bók 22.
Bethlen belpolitikája 1921—1931
Az elmúlt tiz-tizenkél esztendő belső politikai eseményeinek és az egymást kövelö kormányok, lőleg a őfMten-kormány munkájának igazi megértése csak azoknak a különleges viszonyoknak a mélyrehaló vizsgálata alapján lehetséges, amelyek kőzött ez a hatalmas erőfeszítés végbement. A háború utáni parlamenteknek más feltételek között kellett dolgozniok, mint a háború előtti képviselőháznak. Még a politikai eszközök is mások lellek, mint voltak korábban. Magyarországnak rá kellett térnie a modern szociálpolitika útjára. Az 1921 április 13-án távo zolt Teleki-kormányt Bethlen gróf váltotta fel. A szerencsétlen kimenetelű második királylátogatás eseményeinek hatása alatt azonban 1921 végén lemondott.
A kormányzó Ismét Bethlen István grófot bízta meg a kormányalakítással, aki elhatározta, hogv egységes kormánypártot teremt. 1922 február 2-án történt Bethlen miniszterelnök és nagyatádi Szabó István történelmi Jelentőségű kézfogása, mely sz uJ pártol, a Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Pártol teremlelte meg. Ennek a pártnak vezéréhez való nagy bizalma tette lehetővé az azóta bekövetkezett alkotásoknak nagy sorát.
Az ország pénzügyi szanálása t923 év végén kezdödött és három pilléren nyugodott: tisztázni kell a jóvátételt, stabilizálni kell a magyar pénzt, végül meg kell teremteni a jegy ki -bocsájtó bankot. A jóvátétel kérdését elviselhető módon sikerült rendezni. A szanálás haiása alatt a pénz egyszerre stabilizálódott, az eddig levegőben lógó kalkulációk szilárd alap-hoz Jutottak és az egész vonalon uj élet Indult. Miután az ország az ösz-szes vállalt kötelezettségeinek kilo gástalanul megfelelt, 1926 nyarán megBzünt a népszövetségi ellenőrrés.
Történelmi mozianal volt az 1927 évi lanuár 29-ikl országgyűlés megnyitásán elhangzó t kormányzói megnyitó beszéd, amelyben Horthy Miklós kormányzó mérlegelte a mull eredményeit és megjelölte a jövő feladatalt. Az országgyűlés állal elintézett javaslatok közül megemlítjük a külföldi kullurális Intézményekről és a falusi kislakásépitő akcióról szóló törvényjavaslatokat.
Bethlen grófnak 1928 március 4-én Debrecenben elhangzott beszéde volt az első kormánynyilatkozat, amelyben a revíziós törekvések világos és vitathatatlan megfogalmazásban jelentkeztek. Ugyanekkor a miniszterelnök — mlulán beszámol! a közrend megszilárdulásáról — a külpolitikai elzártság megszüntetéséről, a szanálásról, a gazdasági, szociális és kulturális alkotások nagy soráról ujabb munkaprogramot adott. Szorgos munka közben érkezett cl az országgyűlés ahhoz, hogy 1930 f-bruár 17-én, nagybányai vitéz Horthy Miklós tiz éves kormányzói jubileuma alkalmával az alkotások egész sorozatának rakja le alapjait.
Közben a földreform pénzügyi részének rendezésével az állam likvidálta a maga kötelezettségeit a volt földtulajdonosokkal szemben és nagy lökét bocsájlott közforgalomba. A gabona áresésével bekövetkezett agrárválság következménye volt, hogy 1930 nyarán Wekerle Stndor pénzügyminiszter benyújtotta a gabonajegy javaslatot, amelynek helyes elgondolását Igazolta, hogy a gyakorlatban is megfelelt a maga rendelteié sének. Az igazságügyi miniszter 1930 év végén beterjesztette a kartelitörvényt, majd rövidesen Bud János
kereskedelemügyi miniszter az Iparfejlesztési lörvényt, amely a kisipar védelmére tesz nagyjelentőségű Intézkedéseket.
A mezőgazdaság megsegítésére szintén egész sor intézkedés történt, igy adómérséklések, törlések és egyéb könnyítések, a házhelyesek tartozásának leszállítása, a falusi lakosságnak olcsó ruhaneművel való ellátása slb. A mezőgazdasági érdekek védelmében széleskörű tevékenységet feji kl az egységespárt keretében megalakult agrárblokk. Az utolsó, mélyenszántó alkotása a pénzügyminiszternek a foldleherrendezö törvényjavaslat, amelynél gyakori ill kivitele a
mezőgazdasági érdekek iránt való megértéssel mosl van folyamaiban. Ettől az akciótól a föld ára katasztrófáid esésének megakad llyozása Is várható.
Az elmúlt tiz év alatt tanúi voltunk egy katasz\'rófális sorsra jutott nemzet roppant erőfeszítéseinek, hogy a helyén megálljon, újból korszerűen berendezkedjék és hogy hivatásának jnvö feladat tlra felkészüljön. Tiz év alatt megnövekedőit a presztízsünk, igazságunk és nemzeti aspirációink jogosságának egyre ter|edő belátása feljogosít arra, hogy bizalommal nézzünk a jövő elé.

JEcléssz Spanyolországban Kikiáltották a köztársaságot
A száműzött királyi család valószínűleg Angliában keres menedéket — Alfonz király utolsó percei spanyol földön - Utcai harcek Madridban? — Kikiáltották a katalán köztársaságot Barcelonában kiengedték az összes foglyokat a börtönből
Altonx Király állítólag nem mondott
Budapest, április 10 A\'fbnz spanyol király ma reggel 4 órakor Cartagenában a „Prlnce de Bourbon" fedélzetére szállt két fiával együtt. Nem tudják hova utazik.
A királyi család többi tagjai délelőtt 10 órakor utaztak el Madridból vonaton Franciaország felé. ,
Zamora kormánya amnesztiái hirdetett. Madridban hlr szelni u\'cai harcok dúlnak. Barcelonában Macla ezredes megalakultnak Jelentette kl a katalán köztársaságot A francia területen élő spanyol emigránsok csoportosan térnek vissza hazájukba Több spanyol arisztokrata Franciaországba menekült. Londoni angol körökben valószínűnek larl|ák, hogy a spanyol királyt család Angolországban telepedik meg. t Jtlfonx klrdly Hldltvdnya
Madrid, április 15 Alfonz király kiáltványában hangsúlyozza, hogy nem akarja magára vállalni azt a felelősséget, hogy a nép akarata ellen cselekedjék. Mivel 6 csak országa boldogulását tartja szem előtt,
jónak látja elhagyni Spanyolországot. Macia eziedes ujabb kiáltványt intézett a katalánokhoz, amelyben kijelenti, hogy egyelőre ő veszi át Ka-lalánia kormányelnökének hivatalos teendőit.
4 klrdly iilolaó plltanaial apanyol ttíldtín
Madrid, április 16
XIII. Alfonznak a spanyol földön
töltött ulolsó pillanatairól Carlagená-
ból a következőket jelentik : A király,
aki ma reggel 4 órakor érketell Csrlagenábs, az przenálba ment, ahol Magaz parancsnok, a katonai kormányzó és a hadsereg törzstisztiéi, valamint a helyőrség (öbb liszt): díszegyenruhában váriák. A király nyugodt voll. Köszöntötte a Jelen lévőket,
mldőnazonban beszélni akart, a megindultságtól csak né-ány szót tudott mondani.
hány
A király ezután a ha|óra szállt Barcelonában a tömeg megostromolta a fogöáscat
le formálisan
„öszlrózada forradalom" a apanyol lui\'uhun 7
Madrid, április 15 Madridban a bekövetkezett foidu-lat óla nagy az ujjongás. Városszerte gépkocsik száguldanak a köztársasági zászlón kivül vOrös zászlók Is láthatók. A munkások au\'ókon és leheraufókon vnrös zászlókat visznek és azi^u\'cákon a Marsellesse-t éneklik.
Barcelona, április 15 (Havas) A fogház előli tegnip késő esle nagyobb töineg gyűli Osz-s/e, amely zajosin követelt: a foglyok szabadonbocsálását. A lOtneg kísér lelet lett arra, hogy megostromolja és felgyújtsa az épületet Az igazgató csak ugy tudta elejét venni a vérei zavargásoknak, hogy
válogatás nélkül szabadon engedte a foglyokat, azokat Is, akiket közönséges bűn
A női fogház lakólt szintén szabidon engedte. 4 tartomány főparancsnoksági épületére kitűzték a köztársasági lobogói és a homlokzatot kivilágították. A hivatali helyiségekben
a tüntetők letépték éta darabokra azaggattik a király arcképét.
Ké.ö éjjel az egyik csoport, amelynek soraiban kisiabadult gonoazte-vők vegyüllek el, meg akirta oslro-mo\'ni azt a rendőrálloiiásl, ahol a bünügyl anthropomclilal intézet van. A gárda kénytelen volt fegyverét használni.
cselekmények miattitéltek el
Alfonx király nem mondott le formálisan
London, április 15 (ÉjszakaI rádiójelentés) Spanyolországból érkező hírek szerint Alfonz király nem mondott le formálisan,
mondott
mert elutazása előtt semmiféle okmányt nem irt alá.
a kSstdraeudnl kormdny átvette: Hivatalát
Madrid, április 15 (Éjszakai rádiójelen/és) Az ideiglenes köi társasági kormány tagjai szerdán délelőtt átvették hivatalaikat, de elődeik nem voltak jelen az átadásnál.
Sírva vcttcK buc.Mui a tdvoxó Hltií i vf cmalddlól
A királyi család biztonság ckáérl nem Madridban szállt vonalra, hanem az egyik közeli állomáson, Escurlalban, ahová au ón menlck ki Az uj kormány rendeletére San Jurjo tábornok cgé. zen a halárig kihéite a királyi csiitádol, ahol a< egybegyűllek sírva fs zsebkendő tengctéssel vettek bucsut a lávozóklól.
Jlx uf reaalm Az uj kormány, szerdán megjelent hivatalos lapja szeriül, respektálja a
2ALA1 KÖZLÖNY
toaci ápftii. i6
vallásszabadságot, a magántulajdon szentségét és a szakszervezetek Jogalt, de fenti rtja a Jogot magának, hogy Hintető uton Üldözhesse a köztársaság ellenségeit.
Szerdán a királyi palota minden bejáróját lezárták. A gárda már nem őrzi a kapukat. A kapuk felett levő királyt koronát a forradalom zászlajával takarták le. A rendőrök kifordítva viselik vörös-bélésű köpenyeiket.
A kirdlyl csatán Angliába menekül
London, áprllla IS (Éjszakai rádiójelentés) London-
ban biztosra veszik, hogy a száműzött királyi család AnglIJban keres menedéket. Alfonz király magánva-gyonát 3 és félmil\'iö angol fontra becsülik. Az amerikai sajló ls üdvözli az uj köztársaságot, de elismeri egyben, hogy a király mindig kifogástalan úriember voll.
Klkldl/oAdk a spanyol m«-tdrsaftduor
(Éjszakai rádiójetenlés) Egész Spanyolországban kikiáltották a köztársaságot. A rendőrség és a katonaság csatlakozott az uj kormányhoz.
A főváros hódolata a jubiláló Bethlen előtt
Budapest, április 16 Budapest székesfőváros képviseletében ma délben megjelenlek a miniszterelnöki égen a főváros vezetői, hogy a jubllálő miniszterelnök elf tt kifejezzék a főváros közönségének jókívánságait. A főváros nevében Rlpka Ferenc főpolgármester, dr. Sipőcz Jenő po\'gármeslei, továbbá Llber Endre és Borvendég Ferenc alpolgármesterek jelentek meg a miniszterelnökségen és üdvözölték Bethlen István gróf miniszterelnököt 10 éves jubileuma alkalmából.
Budapest, április 16 A bécsi .Neue Freie Presse"
Bethlen István grófról löbbek között azt Írja, hogy tiszteltet szerzett Msgyarországnak anélkül, hogy feláldozta volna a nemzell ideálokat. Bethlen István gróf kormányzatának II. évében ma is politikailag ethasz-nálatlanul áll a kormány élén.
A hágai .Telegraph" cimü lap rendili ül siimpilikus hangú tudósítást Ir Bethlen István gróf miniszterelnökről jubileuma alkalmiból. A stockholmi és oslói nagy napilapok szintén hosszú cikkekben méltaijak B.thlen István gróf 10 éves miniszterelnöki működését, közölve a miniszterelnök arcképét is.
A düsseldorfi tömeggyilkos megbánta borzalmas cselekedeteit
Düsseldorf, április 16 Ktlrten Péter perének mai tárgyalását ismét nyilvánosság elölt loly-tatták. Az elnök megkérdezte a vádlottól, hogy érez-e bánatot teltei miatt.
A vádlott Igy felelt: H ,(árazottan kijelentem, hogy a legmélyebb sajnálattal viseltetem a szegény ártatlan áldozatok és különösen a gyermekek
Iráni és a legnagyobb utálattal gondolok tetteimre. Szere\'néin megjegyezni, hogy ma már teljesen magamhoz tértem abból az allapolból, amelyben tetteim elkövetésekor voltam Ezután Momberg bűnügyi tanácsost hallgatták ki arra nézve, hogy hogyan akadtak Kűrien Péter nyomára.
A belügyminiszter a községek háztartásának rendezéséről
A képviselőház pénzügyi bizottsága ma megkezdte a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását. A szónokok nagy része foglalkozott a községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslattal, birálva annak intézkedéseit.
Sctlovszky Béla belügyminiszter a felszólalasokra válaszolva hangsúlyozta, hogy az autonóm testületek háztartásának szabályozását a mai gazdasági viszonyok közölt nagyon nehéz megoldani, de meg kell oldani, mert a községek háztartásának helyzetét maga is kalaszlrófállsnak tartja és ha a helyzet e tekintetben nem változik, ennek kihatása még súlyosbítaná a helyzetei A kérdés megvitatása most ankét előtt van. Az ott elhangzó vélemények mérlegelésével fogja majd ezt a Javaslatot a Ház elé hozni
A választójog kérdésében már nyilatkozott és a miniszterelnök is többször tett már kijelentéseket. Ma sem mondhat többtt, mint azt, hogy a kormány egyelőre nem foglalkozik az uj választójogi törvény megalkotásával.
Az egyesülési és gyülekezési jogot mrglehetősen liberálisan kezelik, bar vannak klrivó esetek, amelyek a belügyi kormányzatot meggondolásra késztetik. A községi háztarlások ren-
dezésével kapcsolatban a belügyi kormány olyan fejlódötlebb községi tipus kreálására gondol, amely haladottabb adminisztrációval rendelkezik, de költsége olcsóbb a városi igazgatásnál.
A kivándorlás csökkenő tendenciát mutat. 1929 ben 7400,1930-ban 5023 volt a kivándorló. A belügyi kormány a külügyi kormányzattal teljes harmóniában fog a jövőben is a külföldön élő magyar munkások érdekeinek megvedesében eljárni. A köz-munkavdttsdg kérdésének megoldásával a kereskedelemügyi kormány foglalkozik. A jegyzők srvaházának ügyét a legmelegebben támogatja.
A bizottság a belügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadta.
Hét évi fegyházra Ítélték
a mohácsi árvaszéki ülnököt
Mohács, április 16
A pécsi királyi törvényszék Koloss-váry Dénes volt mohácsi árvaszéki ülnököt 7 évi fegyházra Ítélte és politikai jogalt 10 évre felfüggesztene. A bunie\'ésből a vizsgálati fogsággal kél hónapot kitöltöttnek veti. Az ügyész súlyosbításért, a védő enyhítésért fellebbezett.
Intézkedések történtek a nyári balatoni közlekedés ügyében
A kereskedelemügyi miniszter válasza a balatoni érdekeltségek közlekedésügyi kívánságaira
Balatonfüred, április 15
(Saját tudósítónktól) Legutóbb a kereskedelemügyi minisztériumban értekezlet volt a balatoni közlekedés kérdésében, amelyre nézve Bud János kereskedelemügyi miniszter az alábbi intézkedéseket tette:
.A balatoni vasúti közlekedés megjavítására, valamint Balotonallga— Balatonakarattya között uj összekötő vasúti vonal építésére vonatkozó javaslatait folyó évi március hó 12-én az érdekelt tényezők bevonásával értekezleten lárgyallaltam.
Bár mind a m. kir államvasutak, mind a Duna-Száva-Adria vasultársaság a folyó évi május hó 15-én életbelépő nyári menetrend tervezetét már elkészítette, az értekezleten elhangzott felszólalások alapján egyidejűleg felhívtam az érdekelt vasutakat, hogy menetrendlervezetUket a tehetőséghez képest igyekezzenek összhangba hozni a balatoni érdekeltségek kívánságaival s a tervezeten a szükséges módosításokat, amennyire azt az idő előrehaladása megengedi, hajtsák végre.
A m. kir. államvasutak a mult nyári idényben Budapest—Balatonfüred kőzött közlekedett 1102/1101. számú gyorsvonatokat a mult évben szerzett kedvezőtlen tapasztalatok miatt nem szándékoztak bevezetni. Bár a gyorsvonatok mull nyáron megfelelően kihasználva nem voltak, jelzett értekezlet állásfoglalása alapján felhívtam a m. kir. államvasutakat, hogy e gyorsvonatpárt ünnep-és vasárnapokon a folyó nyári fő-idényben Is közlekedtessék, gondoskodva arról, hogy e gyorsvonatpár Balatonfüreden Tapolca felé, illetve felöl lehetőleg kedvező személyvonat! összeköttetést nyerjen. A intllt nyáron Siófok—Balatonkenese között Balatonszentgyörgy—Keszth* lyen át klsér-letképen bevezetett úgynevezett balatoni körforgalom a folyó évben is rendszeresittetni fog s ezúttal előreláthatólag a körforgalom ugyanezen vonalon Balatonkenese—Siófok között ellenirányban is megfelelően megvalósítható lesz.
A körforgalomnak Szabadballyá-non át való bevezetése utóbbi állomásnak a Balatontól való nagy távolsága miatt nem látszik célravezetőnek. Megjegyzem, hogy"a mult évben a körforgalmi járatokat tulnyo-mólag nem az átmeneti, hanem a helyi forgalomban vette az utazó közönség igénybe. Ez a körülmény is azt mulatja, hogy a Balaton két partja között a kirándulási forgalom lebonyolítása nem annyira a vasutaknak, mind inkább a Balatoni Hajózási r.-t.-nak volna feladata. Ami a Budapest—Tapolcai vonal vonatforgalmának Szabadbattyánon át részben a Duna—Száva—Adria vasúttársaság vonalára leendő terelésének kérdését Illeti, e részben az érdekelt vasutak a múltban már is-
mételten folytattak kísérleteket.
Bár a kisérlelképen annak idején bevezetett közvetlenül átfutó motorjáratok nem feleltek meg a várakozásoknak, az érdekelt vasutak e kérdést tanulmányozzák és megfelelő csatlakozások létesítésére Sza-badbattyán állomáson törekedni fognak.
ily csatlakozó forgalom létesítése nézetem szerint egyelőre elsősorban egyes hétvégi vonatoknál birna jelentőséggel.
Ami a Balalonallga—balalonaka-rattyai vonalösszekötMés Ügyét illeti, erre nézve megjegyzem, hogy az államvasutak mai nehéz pénzügyi helyzelében szóbanlevő vasúti vonal megépítése egyelőre sajnálatomra nem helyezhető kilátásba.
Addig is, mig az állampénzügyi viszonyok a kivánt összekötő vasúti vonal kiépítését lehetővé teszik, tanulmánytárgyává létettem, vájjon az összekötő vonal hianya nem volna e legalább részben alkalmas autóbuszjáratok beállításával pótolható, mely járatok Ba\'aionaligán, esetleg Lepsényben csatlakozhatnának a Duna-Száva—Adria vasúttársaság vonataihoz.
Végül megjegyzem, hogy fentjelzett értekezleten kifejezett kívánságnak megfelelően a Magyar Vasutak Autóközlekedési Vállalata Budapest és a Balaton közOtt autóbusz kör-Járatok bevezetését tervezi, mely járatok előreláthatólag alkalmasak lesznek a Balaton Idegenforgalmának fellendítésére."
A Csengery-otoában megszórtak egy fiatalembert
Ismeretlen tettes Megtámadott éa tstMtáaévsl megsebesített egy
kerékpárost
Nagykanizsa, április 16
Kedden este 9 óra lá|ban vakmerő támsdás zajlott le a Csengery-ulcá-ban.
Hermann László fiatal Iparossegéd, Oengery-utca 89 szám alatti lakos kerékpáron igyekezett haza kedden este 9 óra tájban. Az Amerika-vtn-déglőn tul, az egyik villanyoszlop mögül egyszer csak elölépelt egy 20—25 év körüli Ismeretlen fiatalember, aki a kocsiúton elébe állt a kerékpárnak és rákiáltott Hermann Lászlóra: álljon megl majd rövid szóváltás ut.\'tn előkapva bicskáját, azt nagy erővel Hermann balvállába döfte. Ezután elmenekült. A szúrás szerencsére nem volt mély, ami a vastag télikabátnak köszönhető, ugy, hogy Hermann biciklijén haza ls tudott menni.
Hermann László szerdán délelőtt feljelentést tett s rendőrségen, ahol annak a gyanújának adoll kifejezési, hogy az éjszakai támadás talán nem is neki volt szánva hanem a bátyjának, akinek nemrég egyik haragosa megígérte, hogy összeszurkálja. A rendőrség erélyesen nyomoz.
1931 Április 16
ZALAI KÖZLÖNY
No, flrlla ís/erineh,
most már csakugyan muszáj meggazdagodni Az ember annyit megtakarít ezekkel a féláru utazásokkal, hogy az már maga egy vagyon.
Kár. hogv mindenki nem ludla gyümölcsöztetni ezt a kolosszális spórolási lehetőséget. Mert vannak pl. telhetetlenek, akik csupán azért nem keresnek semmit ezeken a féláru utazásokon, mert az utazás! költség másik felét Is megtakarítják maguknak.
A vusul bámulatosan találékony abban, hogy jogcímeket találjon kl. amikkel biztosítsa a mindennapi utazási kedvezményeinket. A lepulabb: — vadász-trófea kiállítás fíudapesten
Hát nem7kedves ?
Kiállítanak egy pár szorvas-ogancsot vadiHs*nó-agvarat. rerge-tollnl, szemléltetően hemutálják a különféle lyuk típusokat, amlk\'t leverőbe és hollókba szokás lőni elegáns vnd^srntokon És mivel mindezt klá\'lttlák, az ország min den részéből féláron lehet utazni Budapestre
Direkt megható. ahopvnn a vasul a kalendárium minden nnp /ára gondoskodik kedvezményes utazásról iles-rámltva percre azt a néhány napot amikor az emberek csakugyan utazni szoktak mint pl karácsony, húsvét. Iskolaév eleje, vége, stb.)
De árért érdekes ez a vadásr-trófea kiállítás. É\'d\'kes hogv er megér a magyar közlekedés-politikában annyit, hogv a vasul le mond/nn érte a bevétel ötven százalékáról.
Vtsrnnt hogy Is ne érne meg annyit ? Elvépre néha a rokonsá gért Is kell némi áldozatot hozni I A közlekedés-politika és a vadászat között pedig tagadhatatlanul vonnak rokoni kapcsolatok a — baklövések révén.
Felvetődött az a kérdés Is hopv ha már egyszer ugv sincs az évnek olyan napla. amelyiken az ember tisztességgel megfizethesse az egész útiköltséget, akkor hát miért nem szállítják le a tarifákat ? Nem lenne sokkal egyszerűbb ?
Ma már kongresszust, hitközségi gyűlési, dalárda-szerenádot, kiállítást vagy tűzoltó-mulatságot el sem lehet képzelni ötvenszáraiékos utazási kedvezmény nélkül Épen ennek köszönhető, hogv rövidesen meglesz például a balvégtagok kiállítása. Polliikat része Is lesz ennek a kiállításnak. Vay Kázmér és társai lesznek kiállítva Meg a boieita, az uj telefondíjszabás és egyéb balkezes nevezetességek. — A kiállításnak nemzetközi Jellege lesz. Résztvesz ugyanis rajta Brland és több francia politikus Is. Ok azokkal a ballábakkal vesznek részi, amikkel minden reggel felkelnek, mióta szőnyegre került a német-osztrák vámunió. Külön női osztálya lesz a kiállításnak — ballépések számára.
Erősen készül a csigabigák kongresszusa Is Meg is lesz még a képviselőválasztások előtt. Erre azonban nem kértek kedvezményes utazást. Minek siessenek a csigabigák? Oyalog Is egész blzto an idejében odaérnek...
(V
Schwend gazdatitkár ügye\' kivizsgálására Nagykanizsára érkezett a Faluszövetség egyik főtisztviselője
Nagykanizsa, áprllia 16 Schwend Sándor gazdatitkár nagy port felvert ügyében még mindig
nem sikerült teljesen liszta helyzetet teremteni. Mint ismeretes, ugy dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró, mini dr. Králky István polgármester betiltották a nagykanizsai gazdalitkár működését. Értesülésünk szerint a betiltás oka az volt, hogy Schwend tiszteletdíjakat szedett a hozzáforduló gazdáktól.
A keddi nap folyamán Nagykanizsára érkezett Budapestről Tokaji Nagy László, a Faluszövrtség egyik verető tisztviselője, aki a gazd .liikári ügyeket intézi. Tokaji Nigy Lis.ló azért jött Nagykanizsára, hogy Schwend ügyében megindítsa a vits-gálalol. Ez a vizsgálat tisztázza,
hoi;y Schwjnd követett-e el szabálytalanságokat, vagy pedig joga volt-e a díjazások kérésére és elfogadására.
Tokaji Nagy László felkereste dr. Laubhalmer Alán főszolgabírói, akivel hosszasan tárgyalt ebben az ügyben. A tárgyalások eredményéről a főszolgabíró nem nyilatkozott munkatársunknak. Értesülésünk szerint a Faluszövetség főtisztviselője betekintést nyert azokba a jegyzőkönyvekbe is, amelyeket Schwend ügyében véllek fel.
Tokaji N»gy László minden adatot összegyűjt és ezekről Budapesten lesz majd jelentést. A Falüszővetség vezetősége dönil el ugyanis, hogy történt-e valami szabálytalanság Schwend részéről, vagy pedig jogosan járt-e el a gazdatitkár.
A falon keresztül, fejszével tört át a szomszéd lakásba egy haragos asszony
Élelvetzélyee fenyegette! járvány dühöng Nagykanizsán
dot, átklállhassa:
— Ha mégegyszer szólni mer a kls\'ányo nrnk, levágom ezzel a baltával. Azt sem bánom, ha 3 évet ülök Is miatta.
Nagykanizsa, április 16 A komoly bűncselekmények hetek óta szünetelnek Naiykanlzsán, mintha csak kihalt volna «z emberekből, a bűnözési hajlam Az úgynevezett gyengénb nem azonban, amelynek képviselői tudvalevőleg sohsem voltak hívei a szent tétlenségnek és v»ll|uk meg a nyugatomnak sem figyelmesen gondo-kodnak arról, nehogy bepókhilósodjék a rendőrség bűnügyi osztályának viharvert ajtaja.
M :r hetek óla a szép nem kép vlBelöi adnak csak feljelentéseikkel munkát a nagykanizsai rendőrség nek. Valóságos életveszélyes fenye gelési láz vett erőt a hölgyeken, akik fenyegellk és feljelentik egymást. Vilriolozás, leszurás, szemkl-kapirás éa egyéb női kézimunkák. Naponta 3—4—5 ilyen életveszélyes fenyegetés ügyében vesz fel jegyzőkönyvel a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya.
Kedden délelőtt kissé csökkent a járvány, mert kivételesen csak két feljelentés fulolt be. Mind a kellöt asszony telte.
Az első életveszélyes fenyegelés kinn a barakktelepen hangíolt el, kivételesen egészen komoly formában. Kél család lakik egymás melleit. Lakásukat vékony deszkafii vá-laszlja el. Az egyik család kislánya, nem épp valami nagy tekintélytisztelő vadóc, néha csúfolkodó szavakai kiabál a szüleivel haragban levő szomszéd családfője ulán. Kedden reggel a szomszédasszony figyelmeztette a kislányt, hogy ne kiabáljon a férje ulán, azzal bement a lakásába. A kislány mamája, aki füllanuja voll gyermeke megpirongaiásának, anyai felháborodásában baltát ragadott és néhány erő eljes csapással áttörte a két lakás közötti válaszfalat. De nem azérl, hogy átmenjen, ha-n hogy meglóbálva a csalablr-
A megfenyegeted asszonynak természetesen több sem kellett, azonnal felrohant a rendőrségre és életveszélyes fí-nvegetés elmén meg\'e\'te szomszédnöje ellen a bűnvádi fel jelentést. A másik női csendélet künn a korzón Játszódott le a déli órákban. Két fiatalasszony jölt szembe egymással. Bár ekkor már eső ulán voll, a szemükből mégis vészes villámok cikáztak. Ha azok valóban halékonyak is, olyan tömeghalál lett volna a korzón, amilyent felépülése óla nem látott még az öreg városháza. Már messziről gyilkolták egymást a pillantásaikkal. Halálos gyű-lőiell, guny, megvetés, királynői vlsz-szau\'asliás, sérthetetlen fölény és egyéb kifejezések skáláztak gyors egymásutánban azokban a szemekben, melyeket javíthatatlan költök csillagokhoz, paradicsomhoz és egyéb távollevő szlvremeglető dologhoz könnyel müsködiek hasonlítani.
És amikor elhaladlak egymás mellett ? Nahát arról jobb nem beszélni. Az egyik csinos aic beszédre torzult és a pici eperajkak közül nem épp szamócára emlékeztető módon sziszegeti ki az éleiveszélyes fenyegetést jelentő két szócska. — Bestia. ■■ levltrlolozlak I Az előzmények megfejtését olvasóinkra bízzuk. A folytatása azonban bűnvádi feljelenlés lett.
És ez Igy megy nap-nap ulán a rendőrségen. Semmitmondó kis asz-szonyi intrikák adnak dolgot a rendőrségnek, a delekllveknek, a Járásbíróságnak és az ügyvédeknek, sől ho^y teljes legyen a névsor, néha még az ujsigiróknak is. Dá—ma
Iliiden kanizsai Iparosnak jusson a közmunkából
Nagykanina, áprllia 15 A nagykanizsai ipartestület és a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége tegnap küldte el feliratát az összkormányhoz, amelyben a közmunkák sürgős megindítását kéri, hogy a zalai, legföképen atonban a legsúlyosabb válságban levő nagykanizsai Iparosságnak munkaalkalom teremlessék.
Csak az tudja felfogni kellőképen a nagykanizsai Iparosság, főleg az építőipari szakok válságos helyzetét, akinek módjában van betekinteni a helybeli iparosság éleiébe. Ezekben a súlyos időkben azért kétszeresen (ontos, hogyan dönt a város vezetősége a most kiadásra kerülő közmunkáknál.
örvendetes, hogy a mostani ár-lejlésnél a nagykanizsai iparosság ajánlatai sokkal olcsóbbak voltak, mini nem egy budapesti neves szakcégé. Felesleges hangsúlyoznunk, hogy a nagykanizsói iparosság munka és teljesítmény dolgában is felveheti a versenyt az idegen cégekkel. Ilyen k\'rülmények közölt nem lesz és nem lehel nehéz a város vezetőségének döntenie, hogy kinek adja a kiadás alá kerülő kórházi munkákat, nevezetesen a vízvezetéki, csatornázási és az ezzel kapcsolatos többi munkákat. Ameddig olyan ielje.-iiöképesés versenyképes aján latok birtokéban van a város, mint a nagykanizsaiak ajanlatai: a város vezetősége a munkákat Idegen cégnek, Idegen vállalkozónak nem adhatja oda. A városháza uj rezslm|ének nem lehel más iparpolitikája, mint amit a város érdeke paru ncsolólag követel. Követel pedig saját lélfentartása érdekében. Ez pedig nem más, mlnlhogy egyetlen egy darab munkát, bármilyen kevés legyen Is az, Nagykanizsáról kiadni nem szabad. Ez bün lenne nemcsak a várossal szemben, hanem azokkal szemben Is, akiknek műhelyük és leiepük kihall és hideg, meri egyetlen darab munkájuk nincs. És ha Nagykanizsa mellett történik döniés, amiben egy percig sem lehel kétkedni, akkor is az az elv kell hogy vezesse a város vezetőségét, hogy minél több Iparosnak jusson, minél több munkáskezet foglalkoztasson, akármilyen csekély legyen is ez, de a kevés munkából Is jusson minél löbb Iparos és munkáskéznek. Azért legjobb lenne, ha a kiadásnál a városvezetöség felosztaná a munkákat, hogy a polgármester ismeretes elve is érvényesüljön: Mindenkinek jusson a munkából. Az össz-Iparosságnak a kívánsága ez. És se direkte, se Indlrekle Idegen vállalkozó, Idegen cég kezére ne Jusson helybeli közmunka, illeni kenyér, hinem azokn-ik, akik esztendőkön kérésziül, a legnehezebb időkben ls súlyos közterheiket b:csülellel viselik.
Ejjy kél nap múlva lőrlénik a vég\'eges donlés, a kórházi manklk-a. A nagykanizsai iparosok, ke-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 16.
reskedők és válalkozók a legnagyobb érdeklődéssel tekintenek a dön\'és elé. Meg vagyunk róla győződve, hogy egyetlen egy fillérnyl munka nem kertll idegen kézbe, sem közvetve, sem közvetlenül, hanem azokat segíti a város vezetősége munkához és megélhetéshez, akik eddig ia minden áldozatból hűségesen és becsülettel kivették részüket. (B. R.)
Zoliiban Is axervexUc-dlk a Revíziós Clga
Nagykanizsa, április 16
Lélekben minden magyar ember, bárhol Is él, lagja a Magyar Revíziós Ligának. SzUkség van azonban a külföld felé való demonstrációhoz, hogy a lelki odalarlozás gyakorlati tényekben Is megnyilvánuljon. Síük-ség van szervezett revíziós táborra, a Revíziós Ligának egy ország népét Jelen ló Öntudatára. Ezt a célt szolgál|a a Revíziós Liga mostani szervezkedése, ami Zalában Is teljes erővel megindult. A zalaegerszegi fiók megalakítása után Varsányi Zoltán Sándor, a Revíziós Liga 10-intézóje Nagykanizsára érkezeit és itt is megkezdte az előmunkálatokat A kanizsai szervezkedés |elenlős elap-peja lesz a má|us 10 Ikl nagy revíziós gyűlés, (óvárosi és zalai szónokokkal.
Mozgószinház
Ma éjszaka ... talán I
Mióta a hangosfilm dominálja a mozivásznat, azóta az ember többnyire a színház illúziójával ül a nézőtéren. Hogy ez minél Inkább érezhető legyen, a filmgyártás is átnyergelt az operettekre. Innét magyarázható, hogy a kezdetben tapasztalt ellenszenv után a kOzOnség mégis csak megbarátkozott a talkle-val, sói ma már kizárólag azt követel a vászonra.
A hangosfilm sikerének titka az olyan pompás, vidám, változatos és fiiként gyOnyOrd muzsikáju film, mint amilyen a .Ma éjszaka .. . talán I" A német hangosfilm-gyárlás egyik modern remeke, a legdetüsebb operett, páratlanul finom, szép, gazdag rendezésben. (ha)
NAPI HÍREK
Április 18., osütOrtAk
Na éjszaka..!.
Talán 7l(H®nl®Racht
I 01(111 . • • S ! Eveitiell...?!)
finekes, táncol, zenélő, beszélő tttmopeiett
1U lejezetben. Főszereplők : Jenny Jugo, llegtrM Urno, Frttx Sohuta, flóbert Stóla
Kocavadászok
Burleszk 3 telv.
= Nagykanizsán Is megnyílik
május havában a közismert Kopsteln bútoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunánlulra elsőrangú mübulort.
NAPIREND április 18, csütörtök
Hóm. katolikus: B. Jóu Protestáns
LambtrL Izraelita: Nlun hó 39 •
Városi Muzeum és KfinyvUr nyllvs csütörtökön és vasárnap délelőtt tO-töt 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I hó végéig a Merkly-Belna gyógyszerül Főül 12.
Városi 8zlnbáz. .M« éj-izaka Isiin* énekes, láncos, he<zélő, zenélő lllinope-rell. „Kocavadáazok" burleszk.
OáztArdő nyitva reggel <S órától tai< 8 óráig (Héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknél). Tel.: 1-tl
— .Törvényalkotás és élet"
címmel tartott nagyon értékes előadást Kelemen Ferenc bankigazgató, a Magántisztviselők Szövetsége nagy -kanizsai csoportjának elnöke, az egyesület otthonában. Á\'fogó történelmi áttekintést adott a társasélet kialakulása során kijegecesedett jogszabályok* szükségszerű keletkezéséről. A felvetett kérdés kapcsán Ismerletle a földleherrendezési javaslatot, főként annak politikai vonatkozásait. Az alapos tanulmányra, történelmi, gazdasági és politikai felkészül\'ségre valló előadás mindvégig lekötötte a hallgatók figyelmét, akik elnöküket hosszú, meleg óvációban részesítették.
— Halálozások. Tapolca vidékének társadalma két közszeretetben álló férfiút veszített el egyszerre. Az egyik gaborjányl Szenlm Iklóssy Q y ul a, a tapolcai járás egykori délceg, erőskezű föszolgablrá|a, aki 85 éves korában hall meg Tapolcán, — a másik pedig zókal és vörösvári Pdlzay Oyörgy, balatonedericsi nyugalmazott körjegyző, földbirtokos, aki 65 éves korában hagyta itt nagyszámú családját és barátainak seregét.
— Segédjegyzőválasztás Nagy-bakónakon. Dr. Laubhalmer Alán fóstolgabiró vezetése aiait kedden zajlott le Nagybakónak községben a segédjegyzőválasztás, melynek sorén Kmetty János helyetles segédjegyzöt választották meg segédjegyzővé.
«• Péntektől ismét tömegszóra-kozóhely lesz a mozi Filére szállt le a helyárakkal. Mosl már isméi mindenki számára elérhető.
— Nem került szabadlábra Baranyai rendőrfötörzsörmester életben maradt támadója. Most foglalkozott a nagykanizsai törvényszék Vucsák Ede klskanlzsai cipész ügyével, aki Baranyai János rendőr-lótOrzsörmester bántalmázása elmén előzetes letartóztatásba került. A vádtanács elutasította Vucsák felfolyamodását. Vucsák és védője, dr. Fülöp Oyörgy a vádtanács elutasító végzése ellen a pécsi táblához felfolyamodtak. A tábla valószínűleg még ezen a héten meghozza döntéséi.
=■ Olosó osilldr-akoió dpr. 15-mdJ. 30. Trans-danubia, Csengery-ut 6.
— Példátlan helyárleszállilás a moziban. A legdrágább hely 80, a legolcsóbb 3Ű Iillér. Tehát a felére Bzállt le, hogy mindenkinek lehetővé legye ennek a tömegszórakozásnak élvezetét.
Öt ház, kilenc pajta, tizenegy ól leégett Zalaszegváron
Az éjszaka támadt tflz oka Ismeretlen
Nagykanizsa, áprllla 15 Vas- és Zalamegye határán óriási tűzvész pusztítóit az éjszaka. Zalaszegvár községben eddig még meg nem állapltbaló módon az egyik gazda háza kigyulladt. A lűz percek alalt a többi épületekre Ib átterjedt, ugy, hogy a tűzoltóság emberfeletti munkája dacára 5 ház, 9 pajta és 11 ól teljesen elpusztult. Nagyon
Vitézek ünnepe
a Rend 10 esztendős fennállása alkalmából
Nagykanizsa, április lő
A Vitézi Rend most űll meg fennállásának 10 esztendős évfordulóját, amit az egész országban megünnepelnek. Nagykanizsa város hazafias közönsége is méltán kiveszi a részét a Ritézl Rend ünnepéből. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében május 17-én nagy ünnepségek lesznek ebből az alkalomból. Délelőtt 9 órakor ünnepi Istentisztelet a plébániatemplomban. Ugyanakkor a többi felekezetek templomaiban is ünnepi istentiszteletet tartanak. -
Az egvházi rész belejeztével a 20-a8 honvéd emlékszobor elölt osztják ki a háborús emlékérmet vagy 300 kitűntetett hadviselt nagykanizsai egykori katonának.
11 órakor a Város! Színházban kezdetét veszi a nagy ünnepély, amelyen az összes hivatalos tényezők és előkelőségek részt vesznek. Zalavármegyét Bődy Zoltán alispán képviseli.
A megnyitó beszédet dr. Hajdú Oyula vármegyei t. tiszti főügyész, a Vitézi Szék ügyésze mondja. Énekszámokat adnak elő az Ipartestületi Dalárda Parti Ltjos waénytt. alatt és a Zrinyi Irodalmi Kör Vegyeskara Ketllng Ferenc karnagy vezetésével. Az ünnepi beszédet vitéz Tabajdl Kálmán ny. honvédelmi államtitkár, ny. tábornok mondja. Barbarlls Lajos, a Kör főtitkára erre az alkalomra Irt ódáját szavalja el. A honvédzenekar ugyancsak alkalmi darabokat ad elő Weckl Oellért vezényletével. Dr. Szabó Zsigmond járási tisztifőorvos hazafias színmüvének előadása következik, végül a vilézek a honvédzenekar játéka mellett vonulnak fel a Városi Színházban lefolytatandó ünnepélyre.
sok gazdasági felszerelés, takarmány és állat pusztult el a lángokban. Különösen Kiss József kisgazdát érintette súlyosan a tüz, akinek mindene odaveszett. Kivüle még 17 gazda kulyosan károsult A tüz-okozta kár nagysága még fel sem becsOlh.tö. A csendőrség szigorú nyomozást Indított, ml okozhatt a nagy lüzet.
— Anvakflnvvl Hírek. Nagykanizsán
az elmúlt héten összesen 14 gyermek született. Ezek között 6 Hu, 8 leánygyermek volt Takáea Pál urad. cseléd éa Cser Viktóriának rk. leánya, Pintér Ferenc napszámos ée Szokol Katalinnak rk. tta, 041 János napszámos és Kardoa Annának rk. fia. Munkácsy Ferenc kőműves segéd ée Dávldovlca Juliannának rk. 2 leánya, Héti IjiJos v. műszaki Uaztvtaolő éa Pankáaz Ilonának rk. leánya, Qudrlcza István üveges aegéd én Mercz Máriának rk. fin. Meoz István töldm. és Vldovlca Teréziának rk. tla, Mucz látván töldm. éa Gábor Annának rk. leánya. Welnrut Vilmos vámazakl tiszt és Mllosevlca Olgának rk leánya. Házasságon klvUl született i llu ts ! leány. - HuUloris 24 történt Dr. Farkas Oyula fogorvos Izr. 37 évea, Tóth László rk. 2 évea, özv. Oóber Józsefné Flnm-bort Anna rk. 67 évee, özv. Plánder Györgyné Tóth Apollónia rk. 114 évee, Tóth László rk. 1 hónapoe, Oreoe Józnet rk. 0 flőnapoe (Bagolaaáno), Bujtor Erzsébet rk.18 napoe, Klrchknopf Károly né Kletn Anna rk. 88 éves. Karnisa Antal hentee segéd rk. 67 éves, Mlgáoa Mihály kórházi betegápoló rk. 24 évea, Munkácsi I-nJoa szobafestő aegéd rk. 31 évea, Szíjártó Józaef főldm. rk.21 éveefPölöa-kefő), özv. Kiugor t.lpótné Ootdberger Netll izr. 75 évea, Pókoa Margit tanuló ref. 11 évea (Alaok). Ceákl RAzaa rk. 2 hónapos, Futsz Józaef aaztaloe mester rk. 24 ávea (Inke), Molnár István nap-azámoa rk. 6s éves, özv Hajdú Jóiaelné Horváth Torézla rk. 60 évee, Csondor Oyörgy rk. 3 hónapos, özv. Stelner Hermsnné Hlrsehl Janka Izr. 77 évea, Lázár József napszámos rk. 55 évee, Virág Dez ő rk. 3 hónapoe, Antoe József várost szegény rk. r>fl évea. Odor Erzsébet rk. 2 napos. — HuznsiáKOt kilőtt 13 pór: Nagy Gábor borbély aegéd rk. éa Stelner Franolaka borbély aegéd izr., Deulach György töldm. éa Mlhálecz Erzsébet rk., Radánovlca 8ándor kováca segéd és Szalal Mária kalnpkéazltő ae-géid rk.. Trebltscher Imre ecetgyároeée Lehr Lívia Izr., Galovlla Gyula honvfd-tthmwter é» üwrép Atma rk , ©r. Web Oszkár magántisztviselő éa Plataek Er-zaébet rk., Horváth János (özv.) nyug. csendőrtőtörzsőrmeater és Róth Regina (özv.) rk., Török I-aJoe kereakedő aegéd éa Magvar Mária rk., dr. vitéz György-talvt Csete Antal szolgabíró és Szabó Jolán rk., Tánczoa Józset hentes aegéd ée Fodor Anna rk., Benkő Józaet kosárfonó segéd éa Simon Gizella rk.. Némoth József gazd. cseléd és Nagy Mária rk., Károlyi Zoltán oki. mérnök ág h. ev. éa Kofraoek Márta rk
MrtoU zárlat
Pária »aOV4, London 2533, Newyort 619-13VJ Hrttsaal 72 30, Milano 7T-l?l/«, Madrid 5300, Amsterdam 208 43. Hadin 123 58. Wien 7298. fallá J-7S, Prága 15 87, Vareó 5820, Batfapatl tS »B Vlarád 9-13",aa Bakaiéi! S-OLH
divatjamúlt megfakult RUHÁIT,
börtArgyait festesse át
MATER KÁROLY UTÓDA
Naptényálló Imlanthren tealéa, minta éa börteetéezet a legtökéletesebben.
Elsft nagykanizsai selyemke festő és veflytlsztitó üzeme
-nd I ma, textil-
1631. áprilla 16
8iikrek«44ia41, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk regnel éhgyomorra egy pohár természetes „Fsrsse Jóissf" keserüvlzet. A belorvosi klinikákon szerzeit tapasz\'a-iatok szerint a Ferenc József viz az ideális hashajó minden jellemző tulajdonságát egyesül magában. A Fsreno Misei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűz-letekben kapható.
öngyilkossági kísérletek — eltűnések
Zalaegerszeg, áprilla IS
Nyári János 20 éves zalaegerszegi muzsikuscigány vasárnap este öngyilkossági szándékból
megivott félllter hlpperman-gáíi-oldatot.
Mig hozzátartozói érlesilellék a mentőket. azalatt Nyári magához téri és kijelentette, hogy a Zalába öli magát, elrohant hazulról. A rendőrség keresi.
Oerencsér Mária 24 éves poival szolgálóleány, meri munkaadója megdorgálta, kedden reggel
rézgállc-oldattal megmérgezte magát.
Beszállították s zalaegerszegi közkórházba.
Kovács Julianna 19 éves káptalantóti leány vőlegénye bevonult katonának. A leányon búskomorság vett erőt, majd egy levél hátrahagyásával, amelyben bejelentette, hogy
Öngyilkos lesz, eltűnt szülei lakásáról.
Földes Relchenfeld László 35 éves keszthelyi ulazó április 10-én felUlt a nagykanizsai vonalra. Előzőleg
levelet hagyott hátra, amelyben bejelentette, hogy öngyilkos lesz.
Állilólag rossz családi élele elől akar a halálba menekülni. A rendőrség keresi.
— Letartóztatták a 19 éves apagyllkost A Zalai Közlöny jelentelte a Somogytur községhez tartozó Vlsz-pusztán történt apagyiikos-ságot. A 19 éves gyilkos, inint ismeretes, önként jelentkezése ulán azt vallotta, hogy azért végzett 48 éves édesapjával, mert az durva volt hozzá és családjához. U|abb vallomásában elmondotta, hogy apja néhány évvel ezelőtt jött haza Amerikából és akkor nagyobb földet vásárollak. Eleinte szépen gazdálkodtak, nem Í3 volt semmi baj, de később apja az ivás-nak adta magái és már olt tartottak, hogy a birtokból 25 holdat adósságok törlesztésére el kellelt adni. Azzal védekezett, hogy apja durvaságai miatt követte el végzetes teltél. A vizsgálóbíró Kurucz Oézát, a 19 éves spagyllkost vallomása ulán előzetes letartóztatásba helyezte.
— Aki eddig havonta kétszer mehetett mozioa, az mostantól min den műsort megnézhet. Oly olcsóvá tettük a helyeket, hogy az egyedülálló.
(6lu*kat rddlóJtltnUMl A ■•taorsld-alal taléaal lalaatti Hámi javai*., d. oáttaadkaay, ardaylag hOwSa •«S »*rható.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍPOHXÉLET
PQnkSsdvaaárnap teáznak a nagyatádi házi lovasmárkAzássk
A mérkőzések az 1931. évi L Sz szerint tartatnak meg. A mérkőzé sek urlovas számaira csak concours-urlovas-urkocsis igazolványai rendelkezők vehetnek részi. Be nem Iktatott lovak nevezése érvénytelen. A benevezett lovak részére 80% kedvezményes szállítási igazolványt Mleosz. titkársága ad: lovankínt és ulankint SO fillér kiállítási dij és portó előzetes beküldése ellenében.
Nevezések május 17-én estig a Mleosz. titkárságához Budapest, Vili. Sz1. Király u!ca 27. küldendők. Ne-vezéíidij nélkül a nevezés érvény-leien. A nevezési díjban sz indulási di| és istállóbér is benne van. Kocsinevezéseknél az oszlopnevezés kétszeres nevezési dí| mellett engedélyezve. Nevezési kölelezetség minden benevezetilóra a vigaszugr .tisban. Kisgazdák, leventék, kocsisok, nevezési dijat nem fizetnek.
Dijak: A Milltáry minden egyes kat. 3—3 tiszteletdíj, a lobbi versenyben tiszteletdíj a győztesnek, emlékérem a helyezett lovasoknak. Kisgazdák, kocsisok, leventék számira minden egyes versenyben 3—3 tiszieletdí|. Az országúti szekérversenyben összesen 160 pengő pénzdíj. — A IL dij 5, a Ili. dij 7, a a IV. dij és a továbbiak 10, Illetve 16 résztvevő eselen adatik ki.
Tájékozásul: V. 23-án délelőll: Milltáry és díjlovaglás elölovaglások ; fogaiszépségverseny előhajtás kocsisok dljhajtás bemutatás. Dul. Milltáry tereplovaglás, toronyverseny, a löbbl versenyszámos V/24 délelölt 10-től dut. 5-ig lartalnak.
Az igazgatóság fenntartja magának a jogot minden változlatásra, Propositio:
1. Könnyű díjlovaglás. Külön csoportban a iovasitott fegyvernemek tisztjeinek.
2. Milltáry .0". Tereplovaglás csökkentve; A rész 5 Itro., B rész 1600 m„ C rész 5 km., D rész 4 km., E rész 700 m.
3. Miliiáry a legénység számára. Tereplovaglás 7 km.
4. Mititlry „A" kat. tereplovaglás 15 km.
5. Toronyverseny. 8 km. Lovasfegyvernembeliek kizárvs.
6. ParanCBŐrllBZti\'ovaglás 12 km.
7. Di|ugralás nyeretlenek számára
8. Díjugratás „A" kai
9. Hölgyek dijugratás .0\' kat.
10. Vlgaszdíjugratás. (Nyeretlen kai) Az elBŐ dijat nem nyert lovaknak. Nevezési kötelezettség az összes benevezeti ugrólovak számára.
11. Páros ugratás.
12. Jeu de barre.
13 Urkocsis versenyek: 6 km. amerikai kettes; fogatszépségver seny; összetett kocsiverseny.
14. Leventék: a vadászlovaglás, b) járőrlovaglás, c) slsfétalovsglás,
d) székfoglalás, e) gymkána, I) volll-gállás.
15. Kisgazdák számára: szekérfogaiszépségverseny ; 6 km. országúti szekérverseny ; akadályhajlás; gymkána, kocsisok számára dlj-hajlás.
(A leventelabdarugó szövetség)
intézőbizottsága ma este fél 9 órakor tartja ülését. A tárgysorozat fontosságára való tekintettel az Inléző-bizotlsíg teljes megjelenéséi kéri sz Elnökség. — Nevezések ma délig még írásban leadhatók Schnilter és Oöndör cégnél.
(Az NTE tenniszszakosztály vezetője) közli, hsgy jó idő esetén f. hó 17 én, pénteken délután az összes tenniszpllyák megnyilanak.
RÁDIÓ-MŰSOR
Április 16 (csütörtök)
fíudapeat 9.15 Szalonzenekart hangverseny. 9.30 H 0.45 A hangv folyt. 11 10 Nemzetközt vtóklzószoigllal 12 Déli lia-rangazó 12 06 Eugen Slepat oroiz balatalka
zenekarának hangversenye 12.29 H. 12.35
K hangv. lolyt 13 Idtf........
16 Rádió Szabad
ó|etzéa 14.45 H. I Egyelem Utána : Idó-17.4S Komlóssy t\'.m-na magyar nótákat éneket dganyzeneklaéret-lel. 19 Angol nyelvoklatái. 1S.75 Az Operaház szlnlapjésak felolvasása. 19.31 Az
jelzés. 17.10 B.
TAVAMfjWArCHG
CYMA

a kát világmárka
Operahír elóadásánsk közvetítése. .Holt-msnn mesél". Fsntaaztlkus dslmtl 4 lelv., utójátékkal Utána: Időjelzés. Majd: Clgény-sene.
Bécs 11 éa 13.10 Alpesi zene. 15 20 O. 16.10 Baszk népdalok. 17 Oy. 20 Énekes játék. 22.40 Zenekari hsngverseny
Berlin 16.30 Zongorsllték. 17.0) Zenekari hangvetaeny. 1870 Komor Oézi zenekarának hangversenye. 19.30 és 21.30 Zene. 22.70 H, majd sene.
Brit országos mflaor 16 Énekek a Westminster spálságból. 16.41 és 17.30 Zeneksri hangverseny 18.15 Qyermekó™ zenével. 1940 Schubert-dalok. 2Í.I0 Szop-rénénekek. 2i3> Hengv. 23.35-1 Zenekari hangverseny
Miláné 1635 Oy. 17 ét 19 30 Zenekari hangverseny. 20.20 O 21 Opera E.
Mflnchen 16.20 zongoraverseny 17.20 Igy muzsikálnak Magyarországban, egv kis zeneksr játéka 11.25 Tarka óra. 20 30 Zenekari hangverseny. .
Róma—Nápoly 17—18 30 Ének és zeneksri hsngverteny. 19.50 0. 20 Oi Hangverseny.
Varsó I2.\'5 0. 12 35 A lllharmónlkusok hangversenye 16 15 O. 11.45 Szoprán- és ao-gorsverseny. 19 25 éa 19 5S 0 20 30 A fi harmóntlutok hangv. 2t.3i Wilde Oszkár: „Salome" c színmüve. 23 10--24 Zene.
KÖZGAZDASÁG
Olasz eiportórök baromfit keresnek Nagykanizsa vidékén
Baromfihlzlaló telep
Nagykanizsa, április 16
A napokban a rádió közölie a hírt, hogy Kecskemét és Nagykőrös közel 9 és fél millió pengő érlékü barom-III szállított ki a kü,földre, főleg az olasz, német és osztrák piacokra. Egyu.tal mir a műit hetekben Is élénk érdeklődés nyilvánult meg az idei baromfi iiánt is és jelentékeny kötések eszközlteltek prompt és későbbi szállításokra. Ha s rádió ezen híradását hallottuk, önkén elenül felmerül bennünk a gondolat, hogy miért nem követhetI Nagykanizsa Is Kecskemét és Nagykőrös példáját és mi oka annak, hogy az egyébként fellelt mezőgazdasággal biró Dunán-tul nem veszi ki részét ebből a hasz-no\'hajió és külkereskedelmi mérlegünket oly jelentékeny mértékben javító munkából. Köztudomásu dolog, hogy a Dunántu\' éppen baromfi dolgában mesize mögöue áll az alföldi körzetnek, viszont Dunántul éppen ugy érzi a gabona és kukorica alacsony árainak kátos voltál, igy tehát a legcélrsveie.óbb volna, ha a mi körzetünk is, követve at Alföld példáját, gabonáját és tengerijét a baromfitenyésztés révén a mai áraknál jóval magasabban értékesítené.
A mull hetekben egyik legnagyobb olasz baromfi importőr Nagykanizsán járt. Jelentékeny menny séget vásá-roit volna, de mivel nem talált árut, az Alföldet utazta be, ahol pár napon belül 5—6 vagont vásárolt össze.
Dánia példája mulatta, hogy mit
alakult Nagykanizsán
eredményez sz Intenzív baromfitenyésztés és miután nálunk az előfel-tételek (klimatikus viszonyok, takarmánybeszerzés, stb.) még kedvezőbbek, semmi akadálya sein lehel, hogy követve a oán példát, g«das>gi helyzetünket e léren is előbbre vigyük. Láljuk, hogy a tuza, amely eddig eltartott bennünket, más uton való értékesítésre szorul, legegyszerűbb és legcélravezetőbb voln?, a butának a bsromlitenyéiziés révén vjíó értékesítése.
Hogy gazdáink s termelendő meny-nylséget mindenkor a legjobb átban értékelhetik, efelöl semmiféle aggodalom nem merülhet fel, mert a Nagykanizsán megalakult „Oallus" baromfi hizlaló telep minden fajú (csirke, fyuk, liba, kacsa, stb) baromfit a legmagasabb ri.\'pi áron ál fogja venni.
Inflnenzas
hnrutosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. T.l.fsn SIO.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. április 10.
Az okszerű tejtermelés
Irta: Hodlcs flyuts. oki. gazdn,
tajgnzd. ollenör 2
Hogy mennyiségileg többet tudjunk termelni, szükséges, hogy a tehenészet egyedeit tejclékenység tekintetében kiválogassuk és csak azokat hagyjuk meg, melyekkel egyedileg éidemes lesz foglalkozni. Ezeket a teheneket a leellés előtt 6-8 héttel szárazra állítjuk, azaz a fejé-sét megszüntetjük, mivel a szervezetnek pihenésre, energia gyűjtésre van szüksége ebben az időszakban. A szárazra állítás ha a tehén magától cl rcm apadna a kívánt időre, a következőkép történjék. Abrakot nem adunk neki természetesen, rossz fejést alkalmazzuk, azaz nem fejjük kl tisztán a tejet, a fejések szárnál kevesbítjük, csak szalmái adunk neki enni; vannak azonban bőlejelő egyedek, melyek még a szervezetükben felhalmozott táplalóanyagok felbontása révén még mindig tovább tejelnének, azoknak >/i— I kg. keserűsót adagolunk. Mikor a tehén elapadt, ellés elölt 36 nappal kezdődik az előkészítés, azaz energia halmozás, mely a modem lejtermelésnek úgyszólván az alfája. Ez alalt azt értjük, hogy a teheneket oly Intenziven tartjuk, mintha az már a legmagasabb napi tejhozammal tejelne. Hogy ilyenkor mennyi pólabrakol elessünk, arranézve 3 kövelkezőkei ajánlhatom: téli előkés/résnél a cikk elején már említeti alaptakarmányon felül a 14 l-re elökészilendó lehén 4 kg., a 17 l-re előkészítendő 5 kg., a 20 l-re előkészítendő tehénnek 6 kg. pótabrak szükséges. A nyári előkészítés olcsóbb, mivel az alaptakarmány (a legelő, esti és reggeli zöld etetés eselén) 6—8 liter tejhez elegendő tápanyagot tartalmaz, tehát csak ezenfelül adagolunk minden 3 liter tejhez 1 kg. abrakkeverékel. Leellés elölt 4—5 nappal az ellési bénulás elkerülése miatt elvonjuk az abrakot és azt csak ellés ulán 3—4 nap múlva kezdjük isméi etetni, mégpedig az előkészítés alail adagult maximális abrak mennyiségét, (célszerű u. i., hogy előkészítés alalt fokozatosan menjünk fel az abrakkal, úgyszintén az abrak levélele is fokozatos legyen.) Ellés után 14—15 napra csináljunk próbafejést, mikor is látjuk, hogy a tehén a ne kijuttatott abrakmennyiségnek megfelelően tejel e vagy sem; ha kevesebbet, ad ugy az abrakot lefelé, ha pedig löbbet tejel, ugy felfelé kell kiigazítani. Ha természetesen, azaz szoptatással neveljük a borjakai, akkor célszerű ezt a próbafejést ugy végeztetni, hogy baloldalon hagyjuk a borjút szopni, mig a jobboldali első és hálsó lögy-nr gyedekből a t jct gyorsan kifejeljük, a nyeri mennyiség mégegysze-rese adja ezt a lejmennyiséget, melyet a tehén megközelítően adott volna ezen fejéséncl. Célszerű, ha a friss fejősség elején legalább 1 kg. abrakkal többel elelni a szabványnál mivel a tejmirigyek ingerlékenysége még intenzív és a fölösen jult.iott abrakra, több tej előállításával reagálhat. Próbafejést célszerű minden hónap 1 én és 15-én tartani, az abrak kiigazításokat a nyert lejhozamoknak megfelelően eszközölni. Természetes előnyben vannak azok a gazdaságok, melyek már évekre visz-szamenöleg birnak próbafejési adatokkal és igy ismerik az egyes egyedek tétemény képességét, mint már említettem csak a megfelelő tejelő egyedek fognak, hogy ugy mondjam előírásszerűen tejelni. Előfordulhat, hogy egy ismeretlen létcményképes-ségtl tehenet 17 I. tejre előkészilllnk s leellés ulán csak 8 — 10 I. tejel ad,
Ilyen esetben tehát nem az abrik a hibás, hanem a telién nem tejelő tulajdonsága. Az állalános szabály az előkészítésnél az, hogy az előző lakláeló legmagasabb teihozamánál 4—5 l-e! nagyobb lermelésre álliljuk be az adagolandó abrakmennyiséget és ezt igy folj tatjuk a léteményké-pesség haláráig.
Az abrakot szárazon daráMj/álla-polban elessűk és az etetést mindig ezzel kezdtük el.
Másik elv minőségileg jobb tejei termelni. Minőség alalt jelenesetben nem a zsírosabb, vagy zsírban szegényebb tejet akarom érteni, hanem arra célozok, hogy különösen a városok közelében levő uradalmak, melyek a lej közvetlen eladásával foglalkoznak nagyobb és nagyobb gondot fordítanak a te] tisztán való nyerésére és forgalomba hozatalára.
(Vége köv.)
TŐZSDE
Az értéktőzsde irányzata ma gyenge volt. Okot erre főleg a külföldi tőzsdék tartózkodása szolgáltatott, amely bizonytalanság a spanyol forradalommal kapcsolatban mind Jobban elmélyült. A gyenge Irányzatot a kontremln eladásokra használta fel Bar aránylag kevés áru került a piacra, a felkínáit árumennyiség csak jelentékeny árvesztrség mellett talált elhelyezésre. A külföld Is Inkább eladóként szerepelt a piacon. A tegnapinál lényegesen alacsonyaba berlini árfolyamok további kedvezőtlen Itatási gyakoroltak a piacra, minek következtében 1—2 vezrtö érték, mint Kőszén és Urik-nyl előbbi árveszteségének egyrészél behoita Befektetési papirok piacán az Irányzat szilárdabb voll, csupán a Kényszerköl-csön árfolyama voll gyengébb. Devizapiacon az irányzat csendes Nagyobb árhullámzás voll Madridban, amely legalacsonyabb napi árfolyamahoz kepest zái latkor kissé megjavult.
Teraésytózide
Buza tszv. 05IIIL, dt 05 fllL és a rozs 10 flll emelkedett.
Huu lissav. 77-aa 16\'0- 15-75 78-su 1575-15-90, 79-m 1595 16 35. 80-as 1606 1650.J danánl. 77-sa 15-40 -15 55 76-as 1565-1570, 79-es 1575-1600 lO-as 15 65 1606- Rozi 1330-1350 lak tipn 18 40—tTj 00. tOrlrpi 1930-2000, ub 20 00-20 25 tengeri tt 15 20
1540, dunántúli 14-16-14 30, rspca —-
— —, kw. 1290 -1300
Megbízható és nagyon jó csIraképességU
főzelék-éi virágmagvak,
hollandiai
virághatjymak és gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szuperíoszfál, Thomss-sallak, Mésznil rögén, Kátlsó, Mészsalétrom, Chilei salétrom, slb. stb.) különféle
gylimölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
slb. stb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtitrágya, termény és növány-védöizerak kereskedésében
Erzsébet-tér 10.
Teleion 13a
Nagykanizsa,
1 bíróság mellett.
ÜZLETFELOSZLATAS.
^ legnagyol b tisztelettel a nagyérdemű közönségnek ludo-
tív óta "fennáll kőfaragó- üzememet
frlosztatom és dúsan felszerelt raktáramon levő összes gránit és márvány síremlékeimet saját árban kiárusítom.
A legjobb alkalom, ki kegyeleli adóját leakarja róni, hogy ennek elegei lehessen. Mély tisztelettel
Welszberger Kálmán
kOfaragómester.
i kiáasesti téisde devUa-Jogyttse
VALUTÁK Angol t. 27-fO-\'"95 öelgs h. 79-60-79 90
ciSk. ip-ea- 701
Utók. 153-00 161-61 Dini 1001-,r-í9 Dolllr 570 46 "73 45 francia t. i -25-27 55 Holl. 229-50 \'tO-íO Lengyel 6a-96-«4-35 Lau \'-38 12
sva 4 \'2 4 a v.tzs 29 90 >0-20 Málta 15620 136-80 NozvégltS 10-16870
Ictrfü. 80-35 80 75 Svájdt. 110-10.10 60 4vád k. 153-20 153 80
izfcVIZAk Aasu <29 80-130-50 Aiigráo ..-cg 09 terUn tc6 33 13* 73 brtsucl >: 60 79 85 Bukarest 3 40 42 Í(IÍ^4jiíí.. 3*<5 \'63 56 Lonoon 81"- 89 Mldríd 57- 0 60 50 Milano 29*96 30-06 Nsaryor 572 60-74-21 Osslo ill 15-15355 Páris 22 35 2 45 Prága 18-95-17 00 Ssófls 4-11-4 >7 UodrlL 163-30 15S-70 Varad 64 12 84 32 Wlan 81- 50-* 1b Zazich 110-31-11061
Hertéiráiár
falhaltás 2244, sianattan 655 — CtlsO-isada 1-18- i-20, zedett 1-22 1-25. szedeti kflsép 1-16-1-18. kOanyfl 104-1*10, l-a6 inda öreg 1*10—1*14, ll-od rsndd arat t 04—I 06 sngoi -"\'dó 1*10-1*20. szalonna nsarbsn 1*50—180 zsír 1*48 000, hu 150—1*80. nsn.\'.aás lálsirtés 1*46-1-64.
Kiadja : Délzalai Hyoaáa ál Usklaáá Vállalat, Nagykanizsái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
lalerurban telefon i Nagykanizsa 78. aa.
i^-1 ■ —W I ■ "I S-l 11 ■ I, J „
múmmtm
A, *|\'ruin.i«l^4Ji ,u sa lg 80 Ml*-.
lo* sWii sir. dtb 8 •» I. Vaaái *a ünnepnap 10 s>r-tg HO l.tláe, r.ur.oeq u*eboi saO ülj. O I II, Szerdán és p*.a-leken 10 szóig ao thlar, minden It.vii bl sió dl). S Ml. Qtnbio s minden v.i.tágabb l-eiüból Illó szA kei sxlnsk számit-iauk. AJlA.I kar esőknek KAs engedmény. NlráaUaab a (Bt) lsass|sa
salai a falaalagaa kla|ail4a, assamláaAa alker&Usa siasH sIIr a llastsallk
■atassahés utrat, előszobás iskás déli
fekvésű, kertre néiö llvegverandával rní|us elsejére klsdó. Királyi Pll utcs 3. 1714
TlaataH hatgyak tudomásázs hozom, hogy tanu-mányutamről visszaérkezvén, módomban van a leodtvataaabb modellek után angol, francia kabátokit és ruhákat jutányos ár-jn késsltenl. Tisztelettel Ráta Harlaka. PizelO Unul\'leányokat felveszek. -1770
Luaoahorda a legolcsóbb árban — Kelemen Rezső cégnél minden mennyiséiben kapható. 1758
Magféléket
Hirsoh és Szeg6
magüzleiében legjobban vásárolhat
Sznbái, konjhts lakáa nzi\'nnslrs, vagy mljusra ktsdó Csengéi) ut 38 1679
Egyszobás, kétszobás és háromszobás lakaaak klidók má|ut -rr. ezelleg izon nsl Msyer, Erzzíbel-lér 2. I 60
Ulcsl bútorozott szobi lutdőtz ba hasz nálittal I, esetleg 2 ur részére ápr. 15 re kiad* Sugár ut 34 HO)
Egycslnossn ksstoraaati kalOnbejárstu ulcsl szobi mljus l-re kiadó Bitthyiny-utci 3 alalt. 769
PáhQaletbe szonnsll brlepésre felveszek nirgblzható, llgyes kiszolgáló kisasszonyt Ctm a kisdóbsn, 17,\'2
■artéaaatl munkál, ulvsrt és sir-rendbeho slstt, koszoiukéssilést legolcsóbban vállal Németh Istvln kertész., Horlhy Miklósul 15. 1773
Birkahús
ela&randQ kapható
Schwarznál,
1-1, a piacon.
Gelsén, falu közepében egy
üzleti ház
megfelelő épületekkel, borpincével és 2 hold telekkel
eladé.
Érdeklődni lehet a gelsel községi bírónál.
Nyomatott a Oélzjdai Nvomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Ozletvud*:
A nagykanizsai klr. járásblrósáie, mint telekkönyvi hntóság.
1280 /tk. 1930 szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Csernyák Lajosné nagykanlzssl Ukós végrehsjtstónlk Martlncievlcs Imre és neje Argent Róza u. n lakós végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehsj-ásl ügyében 1 te\'ekkOnyvI hslóság s végrehij-itó kérelme köve tkeztében az 1881 LX t.-c. 144., 140. és 147. §-al éltelmében elrendeli s végreh-jtásl átverés\' 360 P tőkekövetelés. ennek 1930. évi május hó 1-ső napjától |áró 8% kamsts, 42 P eddig megállapít\' tl per és végrehsjtásl él sa érvéréi! kérvényért exuttal megállspllolt 21 P 10 f. költség, valamint ezennel csat-lakozottnaV Umondolt E\'ső Magyar Általános Bizt. Társasig 28 P 80 I. él 85 P 86 I. és ür. Ladányi Miksa Magyar városok Monográfiáit budipesti cég 28 P 30 llll. tőkekövetelés éa láraléksl behsj\'áss végell,
1 nag\\ kinlasil klr, lárásblróság terfllelén levő. Nsgyksnlsss városban fekvő s s nsgyksnlzsal 8)61. szl|kvb:n 4118/b és 9312 hrsz. ház. 2348. sorss. slstt s lelső kukoricás kerlben végrehajtást ssenvedó* revén álló lngsllanokrs 10.COO P kikiáltási árban 1 cssIlsVozott hitelezők érdeké ben cssk Msrtlncsevlcs Imre nevén álló felezésiére.
A telekkönyvi hstóság sz árverésnek s klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igszságügyl pilóta, földszint 8. sjtó) leendő megisrlásárs 1931. évi áprllia hó 28. napjának délelőtt 10 óráját lUzl ki és az árverési teltételeket az 1881 : LX t.-c. 150 § s értelmében 1 következőkben állspltjs meg;
Az átverés slá kerülő Ingsllsn s kikiáltási ár leiénél ilacsonysbb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nslpénzül s kikiáltási ár KX\' o-át készpénzben, vsgy sz 1P81 : LX. t c. 42 § ábsn mrghalározolt áifolysmmal számított óvl-dékképes érlékpsplrosbsn kiküldőiméi lelenni, hoty s u-slpéninek előleges biról leiétbe helyezéséről kiállított elismervény! a kiküldöttnek átsdnl és sz árverési telté-Ieleket aláírni. (1881 : LX. I. c. 147., 150., 170 §§, 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az, skl sz Ingatlanért s kikiáltási árná magassbb ígéretet tett, ha többel Ígérni senki sem sksr, köteles nyomban s kikiáltási ár százaléka szerint megállapllot bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t. c. 25.
Nagykaniz.s, 1930, évi december hé 2J. Gombár s. k. klr. tblró.
A kiadmány hlldéUl Mlkó s. k. 1751 fOtUil-
ialal Károly.)
71. évfolyam 88. szám
Nagykanizsa, 1931. április 17, péntek
Ara 14 HHér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkcutóieg: nappal Sulii ul 2 , éjjel Hóul S.
Kiadóhivatal: fjul S. aiiin. Keszthelyi BókkladóblvaUl: Koaaulh-utai Sl.
POLITIKAI NAPILAP
f-\'elelős szerkesztő: Barbarits Lajos
FJóllzeléal dr.i: egy tóra 2 pengó 80 fllKz.
Telefon: { \'"íMW.
Kiadóhivatal 78. Keuthetyl fiók 21
Bethlen külpolitikája 1921—1931
Bithlen külpolitikai koncepciójára talán a legélesebben egy Interjú során teli, eddig ismeretlen kijelen-lése mutat rá, amikor a kővetkezőket mondotta: „Ne gondolja, hogy a világnak lehel a sajnálkozására számítani. Az emberek nem a gyöngé ket, hanem az erőseket pártolják. És ha mi erői tudunk mutatni, gazdasági jólétei, jogrendet, egészséges állami gépezetet, akkor fogja nekünk megadni azt a tekintélyt, amely felénk irányítja a külföld bizalmát. Igy lesz akcióképességünk és csakis igy tudjuk megérlelni a világgal jogos kívánságainkat."
Azóta az események is megmutatták, hogy mennjire ez a koncepció volt vezetömotivuma Bethlen kormányzásának már abban az időben is, amikor ebből az elgondolásból a kívülállók még semmit sem láthattak.
Súlyos elszigeteltségből kellett kiemelni az országol diplomáciánknak. És ez a kiemelés sikerüli. Az általános orientáció helyességéi pedig az blzouyitj-i, hogy az egész világ Magyarországban látja egyik vezető tényezőjét annak a politikai és huma-nitáHus harcnak, amely céljául a békeszerződések békés revízióját tűzte kl és amelynek annyit már legalább sikerült elérnie, hogy a revízió kérdése a világpolitika előterében áll. A magyar külpolitikának sikerült elérnie azt a Bethlen által kitűzött célt, hogy olyan nemzetközi helyzetet alakítson ki, amely az országot poli Ikailag nem köti, de amely az ország céljait és gazdasági érdekeit előmozdítja.
A magyar kormány külpolitikai szereplése 1922-ben kezdődik meg, amely elein\'e jóformán kizárólag Genfben Játszódik le. Az olasz-magyar szerződés aláírásakor kiemelkedik az ország eddigi elszigeteltségéből. 1922-hen határolta el a kormány, hogy felvételi Magyarországot a Népszövetségbe és olyan nemzetközi kölcsönt szere, amellyel stabilizálni lehet a koronát és szanálni az államgazdaságol 1923 szép (emberében Belhlen kiut-zoll Genfbe és sikerült a hatalmakkal olyan elvi megegyezést létesítenie, amely U hetévé telte a szanálást. Ez a nagy diplomáciai siker Belhlennek úgyszólván személyes érdeme. A magyar kormány negyedmilliárd aranykorona értékű kölcsönt vesz fel.
A szanálást oly sikerrel hajija vígre a kormány, hogy a Népszövetség 1925. szeptemberében különös elismerését fejezte ki. A helyzet javulásával párhuzamosan számos országgal kölünk kereskedelmi egyezményeket, igy Olaszországgal és Franciaországgal külön larifális szerződést létesítünk. 1933 ban kölölle meg Magyarország első barálsagi és döntőbírósági szerződését Törökországgal. Magyarország jelentőségét és barátságának értékét elöszőr Kómában ismerték fel, ahonnan először kapóit támogatást az uj magyar külpolitika, amikor Sopron vissza-
szerzésével az első revíziót keresztül vitte a trianoni szerződésen. 1927-ben megszűnik a kalonai ellenőrzés, megoldódik a jóvátételi kérdés s ugyanakkor Hágában sikerül visszaszerezni az ország pénzügyi szuve-rénitását. Április elején Rómába utazik Belhlen, hogy aláírja a magyar-olasz barátsági, békélt\'tó és döntőbírósági szerződési, valamint a fiumei kikötő kérdésében kölötl előzetes megállapodásokat.
Bethlen 1929 junlusában Párisba utazik, ahol minden kisantant skció
ellenére rendkívül barátságosan fogadják. A Népszövetség szeptemberi közgyűlésén Apponyi Albert gróf elmondja nevezetessé vált revíziós beszédét. A második hágai konferencián 1930 januárjában Magyarország is megjelenik, a delegáció élén Belhlen Istvánnal. Az eredmény, amelyet olt a magyar álláspont érveivel és a maga szemályes preszlizsével kivivolt, oly nagy voll, hogy arra a legnagyobb optimizmussal sem lehetett számítani. — Belhlen kél korszakalkotó eredményt hozott haza Hágából: 1. az ország visszanyerte pénzügyi szuverénltásál,
2. a reánV, még a szanálás előtt kirótt jóvátételi ősszeggel pedig az egész jóvátételi kötelezettségünk végleges lezárást nyert.
További sikere volt a magyar kormánynak az a fogadtatás, amelyben Belhlen! 1930 junlusában Londonban részesítették. Ugyan azzal a kivételes tiszteletadással vették körül, mint előzőleg madridi, római, ankarai, genfi, párizsi látogatásai alkalmával. Hasonló fogadtatás jelzi Belhlen személyének megbecsülését és Magyarország megnövekedett külpolitikai súlyát Berlinben 1930 végén
és BéCib.n 1930 elején.
Míonx Király nem mondott le, telfes méríéKben fenntartja Királyi fogait
A királyi család Párisba érkezett — Spanyolország nagyobb városaiban véres zavargások voltak — Alfonz a népre bizza, hogy véglegesen döntsön a jttniusi választásokon — Zita királyné meglátogatta a spanyol királyi családot
Madrid, április 10 Alfonz király ulban van Párís felé, ahova a királyné gyermekeivel együtt ma reggel már megérkezett. A királyné ugy nyilatkozott, hogy férj^ nem mondott le, nem Is adla íí ií hatalmat — csupán elutazott. A királyné a kommunistákat okozza a történtekért. A királyné magával ville Franciaországba a királyi palola legértékesebb mükircseit, a család ma-gán\'ulajdonál, mintegy 500.000 font éitékben. Egyébként
Madridban, Sevillában, Malagában és Bilbaoban komoly zavargások voltak.
Bilbaoban a fogházakból kiszabadították a rabokat. Malagában szétrombollak egy szerkesztőségi épületet. Az Ideiglenes kormány birtokába vette a királyi palotát. Kiterjesztene az amnesztiát a súlyosabb beszámítás alá nem cső közönséges bűncselekményekre is és elhatározta, hogy vizsgálatot Indit annak megállapítására, hogy kiket terhel a felelősség a nemzete! ért katasztrófáért.
Alfonz fcantartfa tclrúlyl fogalt
Marseille, április 16 Alfonz király partraszállása ub\'n unokafivérének, Aifonz Bourbon in-fánsnak, továbbá Miranda heicegnek és egy komornyiknak kíséretében automobilon egy szállodába meni, ahol szobát tartottak fenn számára. A király bezárkózott és megtiltotta, hogy bárkll Is bebocsássanak hoz rá. Délben a király Párisba ulazolt, ahol találkozik hozzálarlozóival. Miranda herceg a Havas-iroda tudósítója előtt 8 király nevében hangsúlyozta, hogy ■ felség nem mondott le éu teljes mértékben fenntartja királyi jogait,
csupán azért hagyta el az országol, meri el akarta kerülni a polgárháborúi, amely különben okvetlenül bekövetkezett volna. Az uralkodó népére bizza, hogy végleges döntést hozzon a junlusi Altalános választásokon.
A spanyol nép döntése előtt meg fog hajolni.
A herceg közölte még, hogy a királyi család egyelőre néhány napig Pjrls-ban marad, lehrt, hogy később Londonba megy, de erről egyelőre még nem határozlak.
A Ulrölyl caaldd Pdrlaba érkexett
Pórin, Január 16 A spanyol királyné gyermekeivel együtt egynegyed 10 órakor érkezeit Párisba. A párisi spanyol kolonia tagjai, akikhez a francia monarclmták is csatlakoztak, meleg ünneplésben részesilellék. A pályaudvar szalonjában legtöbben kézcsókkal járullak a királynéhoz és csokrokat nyújtottak át neki. A királyné nyugodt voll, de a két infánsnő alig tudta visszatartani könnyeit. A pályaudvarról a királyi család aulomobllon a Rivolí-ulca egyik előkelő szállójába meni, ahol összesen 20 szobái foglallak le a család és kísérete számár".
ltomba é» ftigyvcrroktdr akommunlstdk sxókttdxúban
Barcelona, április 16 Companys polgáil koimányzó házkutatást rendeli el a kommunista szakszerveid székházában, ahol bombákat, puskákat és egyébb fegyvereket talállak felhalmozva. A kormányzó elrendelle a szakszervezet vezetőségének lelartózlalását.
Uta klrdlyné l» meglátogatta a királyi csaladot
Párta, április 16 (Éjszakai rádiójelentés) Egymás-
ulán érkeznek az előkelőségek a menekült spanyol királyi család Rivoli-utcat szállására. A látogatók ivére Zita királyné la feljegyezte nevét, aki jelenleg Párlsban tartózkodik. A belga királyné Brüsszelből Párisba ulazolt Ena királyné meglátogatására.
A kommunistáknak nem kell ax u/ köxlúraaHüg
Sevilla, április 16 (Éjszakai rddlójelentés) Szerdán éjjel a kommunisták Illókban gyűlést tartottak, amelyen szidalmazták az uj köztársaságot és vezetőit. A rendőrség tudomást szerzett a gyűlésről és fel akarta oszlatni. Tűzharc fejlődött ki az ellenkező kommunisták és a rendörök között. Később az éjszaka folyamán a város egy másik részén a kommunisták kifosztottak egy fegyverkereskedést. A megérkező rendőröket puska-tűzzel fogadta a csőcselék. Egy haláleset és 20 sebesülés történi.
Uldöxlk a régi rcxalm emhereU
Madrid, április 16 (Éjszakai rádiójelenlés) Eljárási Indítanak azok ellen a poslal liszt-viselők ellen, akik az előző kormány uralma alatt megsértve a levéllitok szenlségét, felbontották az emigránsok érkező leveleit.
Mexlco és Uruguay követel elismerték az uj spanyol köztársaságot. A sxovlet diadal mámora
London, április 10 (Éjszakai rddlójelentés) A londoni szovjet lapok ugy üdvözlik a spanyol kőzlársaság forradalmát, ntlnl a vörös forradalom előfulárjál.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. áprillt 17.
Bethlen huszárezredesi egyenruhában a kormányzónál
A pápai követ üdvözlő távirata Bethlenhez
Budapest, április 16 Qróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt huszárezredesi egyenruhában kihallgatáson Jelent meg a kormányzónál, akinek köszönetet mondott azérl a meleghangú kéziratért, amelyet miniszterelnökségének 10. évlordulója alkalmából intézett hozzá és megköszönte szolgálalon-klvtlli viszonyban eiredessé történt kineveztetésél.
Budapest, április 16 Angelo Rótta pápai nunclus a Magyarországon akkredlkdll külképviseleti testület nevében meleghangú táviratot inlézell Bethlen Ist-
ván gról miniszterelnökhöz, akii hivatalba lépése la évfordulóján üdvözölt. A miniszterelnök ma délulán 5 órakor meglátogatta a nun-ciust és személyesen mondott köszönetet az üdvözlésért.
Ax egymégeapdrt Kedden Ünnepli BetOlent
Budapest, április 18 A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt április 21-én, kedden csie 7 órakor párlértekezktet, ulána párlvacsorát tart. A pártérte-kezlelen ünnepli a párl gróf Bethlen Istvánt miniszterelnökségének tízéves évfordulója alkalmából.
Egy tanti, aki megmenekült a düsseldorfi gyilkos merényletétől, elájalt a tárgyaláson
Düsseldorf, április 16 golódik ti asszonyok körül. Koh
A Kürlen-per folytatólagos tárgya lása során Sage asszony tanú, akitől Kűrien padlásszobát bérelt, elmondotta, hogy 1929-ben megjeleni nála a vádlott felesége és elmon-dolla, hogy férje, amikor hazament, olyan volt mint egy kísértet. Panasz-kodon, amiatt, hogy férje sokai for-
Bizonytalan még a német-osztrák vámunió
A mugyar kormány nem kötheti le magát - mondotta a magyar külügyminiszter — A külügyi és közoktatásügyi tárca költség vetése a pénzügyi bizottságban
tanú, aki a gyilkos barátnője volt, a bírói emelvény előtt eszméletlenül esell össze. Az ügyész elállott ki-hallgaláiálól Kűrien beismerte, hogy fojtogatta a tanút, de elengedte, mert hangosan sikoltozott. A tárgyalást holnap folytatják.
Budapest, április 16
A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt megkezdte a külügyi tárca költségvetésének tárgyalását, Lakatos Oyula előadó i> mertetésé ben. Beck Lajoí a külpolitika gazdasági részével foglalkozott, rámutatott a letvbe vett német—osztrák vámunió kihatásaira és Magyarországnak ezzel kapcsolatos szerepére Báró Perényl Zsigmond a fenyegető visszavándorlás veszedelmére hivla fel a külügyminiszter figyelmét.
Károlyi Oyula gróf külügyminiszter
utalt arra, hogy a tátca költségvetését nem lehel apiszlani, sót némileg emelni kellett volna. Viszont azonban a pénzügyi helyzet ezt nem engedi meg. Ugyancsak ez akadályozza, hogy külföldi országokban több konzulátust állítsunk fel. A német—osztrák vámunió kérdéséI Illetőleg örömmel állapítja meg, hogy a felszólalók — Varnay Dániel kivételével — helyeselték a kormány rezervált álláspontját. A maga részéről is hangsúlyozza, hogy a kormánynak határozott meggyőződése, hogy ezt a rezervált álláspontot egyelőre még fenn kell tartani. Idő szerütlen völna, ha a kormány már most bármi tekintetben leszögezné magát valamely határozott álláspont
mellett. Egyébként a vámunió perfek-tuáldsa ls bizonytalan és a kormány nincs abban a helyzetben, hogy meg tudja határozni, vájjon annak Idején milyen magatartásra lesz szűkség az ország gazdasági szempontjából. A gazdasági tárgyalások részteleiről és azokról a gazdasági irányelvekről, amelyeket egyes felszólalók felemiiteltek, nem nyilatkozhat, mert ezen a kérdések tárgyalás alatt vannak.
A bízott ág a tárca költségvetését elfogadta, majd rátért
a kultusztárca tárgyalására.
Öslör József eiöadó ismertette a tárca adatait.
Klebel.berg Kunó gróf miniszter rámutatott arra, bogy a magyar nyelv és irodalom tanilására a középiskolákban sokkal nagyobb gondot kell lordilani, mint eddig, mert a szakirodalomban és azon kívül joggal panaszkodnak a magyar nyelv elromlása mialL A latin nyelvet a reálgimnázium első osztályából feltelték a harmadikba. A fejlődés végső fo kának annak kell lennie, hogy azt lel lógják tenni az Olödikbe. Igy kell adni időt egyes tárgyak, elsősorban a magyar nyelv és irodalom tanulására.
A bizollság szombaton és hélfón is tart ülésl.
Ernszt népjóléti miniszter és Scholtz államtitkár a jövő hónapban Nagykanizsára jönnek
A polgármester budapesti utjának eredménye — Krátky István a belügyminiszteri ankéton — A nagykanizsai polgármester bírálata a háztartások rendezésének tervezetéről — A városok képviselői a városok kikapcsolását kérték a tervezetből
A nagykanizsai exportképes vágóhíd
alésuiása fslá
Nagykanizsa, április 18 Dr. Krátky István polgármester most érkezett haza budapesti ulj-lról, ahol nemcsak a Városok Kongresz-szusának ülésén, de a belügyminiszter egyenes meghívására a városok háztartásának rendezése ügyében osszehlvotl belügyminiszteri ankéten is részt vett, majd számos városi ügyben eljirt az egyes minisztériumokban.
A belügyminiszteri ankét előtt a polgármesterek elöériekezletet tartoltak, amelyen megállapodlak, hogy rulnden polgármester felszólal a kérdéshez es mindegyik más szempontból indokolja meg álláspontját a belügyminiszteri ankéten.
Dr. Krdtky polgármester bírálata
Dr, Krátky István a városok szem-pontjáoó! mu\'atta ki a tervezet helytelen intézkedésit. Ramulalo\'.l arra, hogy mig a tervezet egyfelől
éles határvonalat huz a törvényhatósági városok és megyei városok között
az utóbbiakat sokkalta kisebb jogkörrel ruházza fel vagyoni k érdéiben, addig
egyes pontokban » megyei városokat teljesen a községek nívóján, helyezi
és az alispán felügye ell jogkörét és az ebből folyó jogkört a megyei városokkal szemben ugyanugy szabályozza, mini a községekkel szemben.
Ez annál kirívóbb, mert hiszen vannak városok, ameljek kulturális, gazdacági, kereskedelmi, szociális, tlh. fejlelt légüknél fogva nem maradlak el a törvényhatósági városok melleit, sőt ellenkezőleg azokat felül Is múlják.
A kongresszus akceptálta is ezeket az érveket és a belügyminiszteri ankélon előadta.
Az egységes álláspont szerint: nem lehet a városok háztartását a községek háztartásával összevenni, mert
a városok igényei és szükségletei égiszen mások
és ebből az együvévé\'elböl a városokra sok hfltrány származik.
Kifejtették a városok képviselői, hogy noha a törvénytervezet ezt a cimet viseli: .törvényjavaslat az önkormányzati testületek háztartásának rendezéséről\', még sem tartalmaz olyan rendelkezésekel, hogy a virosok háztartását rendezi. Érdemi
Intézkedések helyett tisztán csak alaki Intézkedéseket tartalmaz és e tekintetben Is lultágos megkötöttséget a kormány halalom javára — az önkormányzat rovására.
A városok képviselőinek együttes kérése arra Irányult, hogy a miniszter a városok háztartásának rendezését kapcsolja ki ebből a tervezetből és a városok képviselőinek meghall gatásával oly Javaslat dolgoztassák kl, amely figyelemmel van a városi élet körülményeire és az ehhez fűzött szempontokra.
Kijelentette a belügyminiszter, hogy a városok kérésének teljesítése elől nem zárkózik el.
4 nép/óléH mlnlaxtérlumban
A belügyminiszteri ankét után dr. Kráiky István felkereste a népjóléti minisztériumot, ahol dr. Scholtz Kor-,, nél államtitkár fogadf, akivel hosz-szabban tárgyalt a nag. kanizsai kórház kérdésében és kérte a beígért nagykanizsai látogatás abszolválását. Dr Scholtz államtitkár megígérte, hogy dr. Ernszt Sándor miniszterrel együttesen jönnek le Nagykanizsára a jövő hó folyamán. Az időpontot az államtitkár külön fogja még közölni a polgármesterrel.
A polgármester most külön is meg fogja hlvui Nagykanizsára Ernszt miniszteri, hogy itt a helyszínen lássa meg a város igazi képéi és győződhessen meg Nagykanizsa súlyos helyzetéről. Ha a miniszter behatóbban megismeri és tanulmányozza a nagykanizsai viszonyokat, lehetetlen, hogy erőteljesen ne jöjjön segítségére trianoni Nagykanizsának.
Egyik legfőbb gondját képezi a polgármesternek
am exporftépea nagyira-nlsaal udgófi la
ügye, amelyben állandóan tárgyalásokat folytat.
Dr. Krátky ujabb! tárgyalásai alapján most átdolgoztatja a műízaki hivatallal a már elkészült terveket, amelyekel a közgyü és elé fog terjeszteni. Az állatexport fellendítése el nem képzelhető a hűtővel és Ipa -vágánnyal ellátolt exportképes vágó-hid nélkül. Alapos a remény, hogy az erre vonatkozó munkák az ősszel megindulhatnak. Persze a városnak Itt meg kell hoznia a maga áldozatát, amely nélkül a kérdés megoldása kivihetetlen.
(B. R.)
elhívom a mélyen tisztelt közözönség b. figyelmét, hogy megérkeztek a legújabb angol és francia dlwatu
saobafeetft mintáim, amivel legszebben és legolcsóbban, már 80 ptngöírt festek egy szobát.
Mell fostömester
__Hunyadi-utca 8. szám.
1931. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
■a alakul meg Nagykanizsán
a Revíziós Liga helyi csoportja Nagykanizsa, április le
A Magyar Revíziós Liga a nagykanizsai csoport megalakítása céljából ma, pénteken délután 6 órakor alakuló kOzgyOlésI tart a városháza dísztermében. A Magyar Revíziós Liga erre az alakuló közgyűlésre egyik főmegblzolijál, Varsányi Sándor Zol ánl küldte le, aki a gyűlés keretében fogja Ismertetni a Revíziós Liga vidéki tagozatainak munkakorét. A gyűlésre már csütörtökön szét-mcnlek a meghívók.
Kívánatos volna, hogy Nagykanizsa város közönsége, tehát azé a városé, amely mint halárszéll város a trianoni békediktátum által egyik legjobban szenvedő városa a csonka hazának, teljes lelkesedéssel csatlakozzék a Revíziós Liga megalakítandó helyi csoportjához.
Az alakuló közgyűlés keretében a helyi csoport egyben előkészül a május 10 én, Nagykanizsán rendezendő országos jellegű revíziós nagygyűlést, amelyre számosan fognak leérkezni a fővárosból. A revíziós nagygyűlés ünnepi szónokául Eck-hardt Tibort szemelték ki. A nagygyűlésre valószínűleg leérkeznek még Budapestről: llosvay Ousztáv ny. államtitkár, dr. Fali Endre, a Revíziós Liga fótilkára. Lukács Oyörgy ny. miniszter és még sokan mások.
Őfelsége ■ szerelem
A szórakoztatás művészi teljesítménye
Az az érzésűnk, hogy végre ez a némel hangos film végképpen klnyija azoknak a szemét, akik még most Is Amerikától várnak mindent Az európai emberek követelményének és ízlésének csak a legri\'kibb esetben felelhetnek meg azok a hangos filmek, amelyeknek Amerika a hazájuk. Az a mélységes naivitás és igénytelenség, amely a legtöbb amerikai hangos filmet jellemzi, nálunk csak elnéző mosolyt fakaszlhat. Ezekkel az amerikai filmekkel ellentétben azonban a német hangos filmek ma már szinte maradéklalanul kielégítik a nézőt nemcsak raesében, hanem technikában is.
Ez a Joe May-film az utóbbi Idő ben Ideérkezett jó német hangos filmek között is legelső helyen áll. A meséje vidám, kedves, nagyon mulatságos és újszerű. Egy szegény leány-\'ól szól, akit feleségül vesz egy gaz dag fiu. Happy-enddel zárul a film és ez a vég mégsem happy-end, de mégis kibékitö és ami a legfontosabb nagyon mulattató. A film párbeszédei ötletesek és kristályosan tiszták. A szereplök egytől-egylg a legjobbak. A női főszereplő a magyar Nagy Kató. Nem szép, több: végtelenül érdekes. Játéka brillláns Mellette legigazabb sikere Szőke Szakállnak van Csupa humor és hozzá még finom humor, amely nemcsak mulattat, han in melenget Is. Kitűnő színész: Lederer, walburg, Arthur Ralph és Roberts. Azt talán fölöslegei is hangsúlyoznunk, hogy Joe May rendezése a lehelő legtökéletesebb. (=)
Amit ut sMnsUak, marad-/on a MlTHtaa.
Csóthl Géza mnrakeresztnri apátplébánosnak a zalamegyei iskolai adóterhekkel kapcsolatban tett Indítványa ls szóba került a belügyminiszter ankétián
pótadót
Zalaegerszeg, április 16 Zalavármegye közigazgalási bizottságának legutóbbi ülésén nagyfontosságú Indítvány hangzott el a nem állami iskolák személyi és dologi terhelnek áthárításával kapcsolatban.
Az ülésen Csithl Oéza mura-kereszturl apátplébános azt az Indítványt terjesztette elő, hogy az összes nem állami iskolák személyi és dologi terheli viselje az állam az Iskolák jellegének érintetlenül hagyásával. Csóthl Qéza apátplébános, aki kifejtette, hogy ez az Indítvány nem adóemelést céloz, hanem az adózás arányos eloszlását, statisztikai adatokkal támasztotta alá javaslatát és többek között rámutatott arra, hogy Debrecen 0-8 százalékos iskolai adója mellett a zalamegyei faluk 200 -300
százalékos Iskolai fizetnek. Az Indítvány elérte a várt hatást, mert az ülés után Bódy Zoltán alispán és dr. Csák Károly ország gyűlési képviselő Budapeslre utaztak a belügyminiszteri értekezletre a községi háztartások rendezésére vo nalkozó lörvényjavaslattervezettel kapcsolatban és ugy Bődy Zoltán alispán, mint Csák Károly országgyűlési képviselő Ígéretet tettek Csóthl Oéza murakereszturi apátplebánosnak, hogy a törvény|avaslaltetvezetbe a felekezeti iskolák anyagi ügyelnek az indítvány érielmében való megoldását is bele kívánják venni, mert Zalában már elviselhetetlenek az Iskolaterhek.
Értesülésünk szerint a szerdal belügyminiszteri ankéten ez a kérdés Is szóba került.
Megduzzadt a Balaton, valami változást jósol a babona
Fonyód, április 16
Hat hétig nem láttam ozt n millió arou vizet. Amikor megláttam, széttártam karjaimat és néztem szótlanul, mint egyszer szülőfalum tornyát löbb évi távollét után.
Nem lehet ezt a vizet, ezt a nádast sokáig olhagyni. Visszahívja az embert az orvhalász, a pontyrtlrdés, n parti szlgonyozó, a lapos lólekvesztő, a buta szárcsa, a hangos réce, a nagyhangú bölömbika és a faltlsztariágára annyira vigyázó sirály, Itteni nevén: halász-páter. IA.
Akit moglgéz a víz. az visszatér partjaira Amerikából, Japánból. Afrikából, mint a Szahara varázsoltja Is otthagyja Pártst ew»r örömével és megy vissza. Vissza I Talán meghalni, de megy, megy
A szegénylegények sem tudták többé elhagyni az ordőt, a barlangot, a nádast, mert mindig visszatértek, Hányszor tértek jó útra de egyszer csak Jelentkeztek a bandánál: visszajöttem I
A Ralatont sem lehel elhagyni. Ezt a szelídséget, ezt n millió szint, ezt a millió mosolyt, ezt az ezer madárhangot nem lehet feledni. Hát még a víz titokzatos AJ Jeli oeobogását, cssttogását. locsogását I ..
Ilyenkor sírja el s Balaton fájdalmát, keservét. Ilyenkor mondja el gyászát. Ea Ilyenkor megdöbbenek mindig : van-e embernek ekkora bánata, mint ennek a Hamupipőkének ?...
Knnek nz árva tündérnek, aki nappal mosolyog, mint az ártatlan gyerek, kacérkodik, mint az uraunt, gyöuyörü, ItlzesvérU asszony, vagy folyton öltözködik. mint a mesebeli királykisasszony, de éjjel őszinte, éjjel szenvedő, bánatos Hamupipőke. Éjjel Igaz hangjai vannak, mint az Igazán azerető leánynak, aki vár. vár. Sir éa vár. Szenved és vár. Imádkozik és vár.
Most haragszik valamiért ez a szeszélyes dáma. Elöntötte rétleinket Vlz-alatt várakoznak a lapos szólók. A somogyi partok villái, „lak"-al tataikat csókoltatják a hullámokkal. Több pincében az llres bordókat felemelte a víz. A vízi madarak Jókedvűen kiabálnak. Ezek örülnek a nagy viznek, nem mint
n villatulajdonosok, akik Izzadt homlokkal tömlőzlk a vizet plnoélkből. Több kis strandra csak csónakkal lehet bemenni. A kabinok közül méltatlankodva szánt el a szárcsa. Ezek már azt hiszik, hogy emberfia sohasem fürdik a vízzel telt kabinokban.
Imitt-amott felbillent fűrdőházak halottként hevernek Pár helyen kis vlk-endházak. mint elsűlyedt bárkák tUrik a vad csókokét.
A partokon emberek lesnek, várnak. Mutogatnak a csobogások rn. Minél több csobogás, annál nagyobb az öröm. A csobogás azt Jelenti, hogy már mozgolódnak a pontyok : Ikraznl kószűlnek.
fis most dolgozik a szigony. A taj-szaporító bal nem tud vigyázni szent kötelességében és áldozatul esik a szigonynak éa Jó hatat eezlk a szegény pesti lakó*.
Öreg emberek mondják, hogy üzenót-eaztendöként duzzad meg ez a víz. Es minden duzzadás után valami változás Jön.
Felém Integet Badacsony, a csuesoa Ouláca, a móg csúcsosabb Hegyesd, a bájos kis Szigliget. A rombadőli saslé-szekben valaki Jár. Talán valamelyik régi óriás szelleme.
Az taiári már tudja, hogy milyen le«z a változás?
Az dregeknek látszó hegyeken átlátszó függönyök lebegnek. Írásjelek látszanak rajtuk. Hiába erőltetem a szemem : nem tudom elolvasni.
Kiáltani szeretnék : halló I halló I Halló, milyen gyönyörű 1 Halló, milyen káprázatos 1 Halló, szebb lehet-e a menyország ?l
Közel hozzám két leány áll. Egyik odasúgja a másiknak:
—- Még uj neki... maid megszokja...
Tévednek a kis lányok. Régen Ismerem és mégis uj. Nekem örökre uj marad Balatongyörök, Badacsony, Tihany, a csopaki Riviéra, a hévízi lótusz, a tonyódl Kilátó, mind Wagner, Beetho-wen és Verdi muzsikája...
6s milyen hálás vagyok én Valakinek. hogy mloglg ujak maradnak ezek nekem. Fonyód ls, Badacsony la, ez a víz is és Mozart ls, meg Petőfi ls.
M SuM Gyula
IPFflFF
riitl
Lurttiil varrógépünk illet I
varrógép a lsgszekkea tarr I
...........
Ezért válasszow PFAFF-otl
Ereded PFárF nrráséps* klzárólsg
Brandl Sándor és Fia cégnél vásáromat
Deák-tér 2. szám alatt.
Hsvl részlet 12 pengőtől. -
1 PriFF-nár ak 70 éT Ml ttot wrttfrt
BSdy alispán, Krátky és Ozobor polgármesterek
a vasársspl keresstáaf-SSMlallsle álsi,|llásee
Nagykanizsa, április 16 Megirluk, hogy vasárnap délelőtt keresztényszocialista diszgyűlés lesz a városháza nagy közgyűlési termében abból az alkalomból, hogy több zalamrgyei Iparosmestert a Ker. Szoc. Kéményseprők Országos Szervezete disztagjtvá választolta és szerről szóló díszoklevelet ünnepi keretben az országos központ kiküldöttel által átnyújtja. A zalavármegyei csoport elnöksége mindent elkövet, hogy ez az ünnepi aklus minél fényesebben sikerüljön. A városházi diszgyülésen részi vesz Bódy Zoltán alispán, dr. Krátky Islván és Czobor Mátyás polgármesterek, a zalaegerszegi, nagykanizsai és több más tűzoltóság parancsnoksága, az összes keresztény szervezetek, egyesületek, társulatok, a vasulasság, a postások, iparosság stb.
Az erre az alkalomra Nagykanizsára jövő Tobler János keresztényszocialista vezér, országgyűlési képviselőt ez állomáson ünnepélyesen fogadják Bazsó József, a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének elnöke és Kiss Ernő nagykanizsai Iparleslüieli elnök vezetésével.
Az ünnepi istenlisztelet >/sll órakor kezdődik a plébánia-templomban. A diszgyűlés a városházán pont II órakor, a már közölt program szerint veszi kezdetéi. Oyűlekezés a felvonuló testületek részéről 10 órakor a váró: hárs közgyűlési termében, ahonnan a plébánia-templomba indulnak.
A zalamegyei elnökség ezúton Is tlsz\'elettel meghívja a város és a környék nagyközönségét a vasárnapi nagy keresztényszociálls ünnepségre és dlszgyülésre.
április 17-án, pántakan
Csak egy napi Egylka utolsó némallm esteliknek I
Négy ördög
Hermann Bsng novellájs filmen 12 lel*.
A négy ördög: Janat Oaynar, Charlaa Mortaa, Naaoy Örssel, Barrg Ssrtes.
Dodó, az ntolsó mohikán
Vígjáték.
m\' iSmriimM&iUUártif\'M kútba,Me Afe-teányát, mert terhére volt a gyereksírás és ecr a folytonos anyaság
IALÁÍ KOILONV
balatonmaévarotf m.nyecskétkít^ ftíMfegyházra itéfi a nagykanizsai törvényszék,^,^,
K*urk«aiM«. Apnn» íe Megrendítő családi dráma\' történt a Nigykanizea melletti Galambok köxsígbehT amelynéVépllógüsa mósi jiliíMoíf It-i nagykanizsai tőrtény-MMttee&befl számolunk be: jSec*e-f
° Az txf• mirnytcné* fldiI Ydtf<fta GalaAbt&ÁBmtönmatljarod
KI alllniJ hMU \' Még 1926-ban ment férjhez Pásti Katalin galamboki leány a balaton-maprarüdi Molnár Qábortioz. A leány nagy reményekkel eltelve indult a| otthonába, azonban csakhamar tOrtittellín leli az étel szá- -mára, Ugyani* édesatyja nem adott neki anhyi Ingatlant hozományban, amennyit férje megkívánt, A- fiatal •Oiony, hogy véget vessen a családi pokolnak, nemiokára otthagyta férjét ét visszaköltözött szüleihez Os-lambokra. Szfllel azon voltak, hogy a» asszonynak a férje mellett a hetye, azért három kben Is visszavitték urához, ez azonban mindig durva módon visszakergette öt, mlg végre a fiatal menyecske végleg otthon maradt stfllelnél.
Oezfózhódda a gyerekeken A házasságból három gyermek szárijiazolll Egy leány, aki rövidesén meghalt, egy Ru. Jenő és végtll a kii Mariska Mikor a fiatal pár végleg elVáM egymástól, a férfi a fiucs kát!, vette magához, mlg az asszony \' a kis leánykát, Mariskát, akivel szüleihez köHözöll.
Halott gyermek a kai fenekén, a* anyának nyoma veszik
A múlt év augusztus hó 21-én történt, bogy a menyecske szülei a hegyen dolgoztak. Molnár Oiborné egyedül volt nyolc hónapos Mariskájával és nagyanyjával, Egyed Imrénével A kis leányka a bölcsőben feküdt Molnámé és a nagyanyja dolgozgattak, amíg a fiatal menyecske egyszer csak el nem lant nagyanyja mellől. Az öreg bement a lakásba keresni őket, de sem a gyermek a bölcíőben, sem a fiatal asszony nem
volLott___" \'\' •\'
Az öreg asszony gyanút fogolt és keresésüjpw indulj de lUte Jalálta őket s^boí. tji «i*lt történt, hogy az egyi)f szömizédisazony, Ist-
vápné a kúthoz ment vízért, ahol b<<i»lmfl» látvány tárult tzemeí.eU, A kut fenekén iOtl volt Éfolnárné 8 hónapos, kis leánykája — hollaa. Megfulladva. kérésiéi\'ii kulaliák áz anyját, de néirltaláttál^seho!. Csak-himar megjött a\'csendőrség, amely kinyomozta, a hogy tcámkát saját idemmyfe, Molnár Gdbotné fflfe* a. kútba.
Miért akarta a máeik gyermekét 1* megölni a fiatal anya f
A gyermekgyilkos asszony napokig bájdosótt és cenk éj*, aka mert elö-jönni, mert félt, hogy a csendőrök
elfogják- Végtll íis. 8 |elWismere|fur-dalásoktól marossgpiva, bejött Nagykanizsára és.Ankéntijetf ntkezetl viléz Csllloghy fly0f«y rivezetö##yésMél, Elmondotta,; hogy ^a keresett asz-i/ony, aki a kjüba .öMe gyermekét , Kihallgatása torán azt vallotta, bogy. ^a rBSíí. szellemek moodtM neki, hogy ölje meg gyermekit\' é», 6 enriék neaTJudoit ellentállapi. Be-vallotta, hogy á - kis, ártatlanságra nagyon haragudott, mert sokat sitt. Bevallotta «t ig, hogy egy alkatommal már JeuJ fiacskáját Is fojtogatni pmltli\'sS\'wm ,lrth« i|-(
A nyomorás folyamán kapott adatokból meg .lebeUtl állapítani, hogy Molfá*i)é)iak a gyermeke teher volt, azt panaszolta, hogy JoiytQn, szili,
mloijgy. JieiJeíttíifn,. Eíírl éj.a
(érje iránti elkeseredésből követhette
ei bMMM^ féiMk;\' > . ,n
. kanizsai lörv^yszehen ■ \'Az ásfiíói^iíik ca* Mr \'wdwwHffJ hogy a ^bndiz\' sitílemck sugga\'llk tetW«i9^í MJwptatt kt t t\'f M, mintha nem ienne normális elméjű, azonban a gyilkosság véghezvitele és az elmeszakértők megállapítása) szerint Molnár Oáborné nem szenved elmebajban. Molnárné ügyének, fBlárgyalátálg^ogvf.vojl. ,,,
Tegnap yoll ebben az agyben a főtárgyaiát a. nagykanizsai töfvény-izéken dr. Mulffhenbvcher Edvln elnöklete atatt. A védelmei,: dr. Ilju Tamás János ügyvéd Iáit* el, A rád-trat felolvasása ulán a vádhátóság képviselője^ vitéz .Cslltqghy OyOtgy. tezelőügyész Indítványára a bíróság Zárt tárgyalást rendelt el, u,
Több mini kétórás zárt tárgyalás titán a törvényszék klhlrdetto Ítéletét, •mely bűnösnek mondotta ki Molnár
Oábornét szándékos emberölés büntették és,t*écjjéi bMMfegyc házra és h\'rojj Jy.Uogfotztjsrái ítélte és. az összeg féímerOJI költs \' flek megtérítésére kftteleité. \'\'5
lajns 9 én kezdődik a nagykanizsai szluiévad
Kik szerepelnek a társulat névsorában ?
Náerkanlzaa, április 10 A Píc«—nagykanizsai színtársulat Igazgatója, Fodor Oízkár a várossal folytatott tárgyalásainak eredményeképen bejelentette a polgároester-nek, ho*y kanizsai sziniévadját májút Ö éa kezdi meg Uljes társulatával a Városi Sziohátban. 8ejelentésé beh utal Fodor igazgató arra ls,-f)^á\'láT«hi\' tzeton deficittel zárult és semmi kllitls sincsen arra, hojgy «t ll. rtw»l«m tna során be lefaeaaea hozni. Ezért kéri • város közönség épek ^IvetJóipdulíUl.
Egyben csatolja Fodor igazgató mdítlini Wreulaláitík téfjes névsorai, mezből kitűnik, hogy a azinhásr lát6gaM\'kÖköhSég"aí"ldért sok régebbi kedvencét tagja viszontlátni, akit a\' npHtt esztenilöben nem voflak a pécsi iársulalnái.V. . A rtévfOtt Viola, Margit prlma-
üoona nyitja m«g, majd Harcot Irén uubftti, fejér Erzsi és Darvas Margit operett énelMauók. ^W Bsita kómlfct, Orbán V^ola prózai kőtnika, Tégiássy Emmy tineoatő, Székely-htdy ,Ad(iiOM fibjinff, frJeky Kllrl drámai szende Vat» lrm» tragika, majd Fenyó Tuil társalgási. A segéd-színésznőknél a karban is előnyös változásokat láluijlp V . /\', ,
A főrendező Jakabffy Ödön, karnagy Bethlen 8. László. Nagy Károly operett bortvlvánt, 9 táocqs\'-kómikut ismét Blhary Nándor, Kri-mer Feretjc táncos siheder, Kovád Oyörgy: táncos, Keilner József ián-casy^Nagy Ipire bullókómikus, Fodor Otíkár drámai színész, Danis Jeni és vitéz Binky Róbert, majd Bognár Elek szerelmes színész és azután a segédszinésiek és kar, tagjai.
A csatolt programon szerepelnek a legmcderneb opereli és prózai újdonságok, reprit slágerek.
Nagykanizsa város közönsége sze-reléltél várja művészeit, hogy egy kU életet, tzlnt, derűt húzzanak a halktzívu, csendes trianoni Nagykanizsába.
lejárát
A aagyksalzsal a><twzolftg|sl aH|-Hirsia lelentl.sk i CattOrtOkfln <z kimtr. Uktrt : Keggel 7 árskot +74, dtlsttn * 6rakoi -t-1 l\'i, este 9 órakor +7.
MMut: Reggel éa délbea boralt, este llizta égboltozat:
Szillrány: ftegget északkelet délben délkelet; eatt kMéll satt. !--«M.
(Ejtidkal ráttáJfaUtl • MataatvM. glal laaMaat tataatti Ml ayaagplrál t«r)aaatiaa» ea|kSlt Ida atomit bori,|«a«kkal *s aupaltkMkal.
oimimntT
H^FÜ\'IIVLT\'
s! fsöra.~B\'ÜM ál T 1 i
loiKfola > |j M í| \' éi
BŐRTAROTfllT
KA VER KAROtr UTÓD M
\'i
álaft nagykaalzsal selyemkelme, texíilií | ^ ff«Mi/------" "
éa ««aytIaxUtó Ozema
19311 ápriüt ÍTV
mmm
Apfimi 17, péntek
Kim. katolikus: Anlett.\' \' Protestiiia Antcét Izraelita i Nifan l>6 30.
Városi Muzallm éa Ktínyvttr nyitva caUiírlOkOn és vasárnap dételóll 10-tsl
lí-.Wftí!
Qyójgyszertárt éjlell azolgálati I hó véSSf « Merkfy-Betns tyógyaieilá,
Fóotaítd.ü.vj ■ ...
nov^l/ft^^Obd^\'il\'n^tó\'m^ hitán\', vígjáték. íoi-I i.
üdxttrdó nyitva reggel 6 órától aai-ófálg (héttő, wtrda, pintek dtlatáa,
nap néknek). tel.: l-ll
Szakádéit szélén várakozunk
md\\m, behint, hegy Mrrlulnot rtőnk 1 « kimnesfie, hogy 111 Óket.- - fa,
lesik, kémlillk a szomjas tzánkat, kiinti mtfünk tk cUdkrá vétődnek.
T i.Mr.íi\'\'j a fiOliy Qtáyfftü i -i Kínoznak ifik 0 tolvaj szemek i- cadar jegyrere sz\'ií, gonosz Írnek — rabjai wgymik, IrMrim ts mindkettőnket agyongyötörnek.
A kiiuö vúgylói roskad a térdem, tltg tud állni á súlya alatt; hogy ktmuljo* lábald ilé ts imádjalak és csókoljak*. k.
Ákáznoal klll a szemem rliuük, . meri bennük lobog a csókos szándék, Te h órtikedj, elégrtél tonnflk, ha egyfur Reád nézni találnék.
Ml Is ■fegtíüHk az őrző hadnak,, vágyak laullják széjjel a lelkünk és tIllesztettük akkor már egymást, mikor csók nétkál rgymdva leltünk,
Szdrhyll tiakadék a Ml szerelmünk
áldoz
és ak# szélén a /lékünk d égi csodáért amely átvinni a mélység jetiit minket egymáshoz.
Ne késsen soká taUttkozásank, mirl ha. a izuaüak tüze ouír nem ver, hiába minden... akkor csók helyett
\'gy"*t¥»te. ..ÍO
■(njintia\'jítsr l\\-?v!íní
ni •?\'\'!
Krdtky István R«gárme.«íef wr<Un e»te *iiURaérkezcU budapesti hivatalos útjáról és csütörtökén reggel átvette jiivatafa vezetését.\'
-" A bizottság ülése.
A vátogl kr\'pviselótcilület kórházi
bizottsága masdélután fét hat ónkor folytatólagos ttlésél tartja Babochay QyOrg/ eitjtó áf^, ^ váfothSít kis lánéMlermében,^, (| . . r ;
\' Május hónap második kedd-
jért Wsk » megyegyBlés. A vár-; megyei közgyűlési ,ügyrfpd-»zábily-rendélétef, ludvaléVÖSi, V.\'.feiWkl lo,vénilf»t(5ságl bjzoUaági ti«ok kérésére oda. ^nódosilották, hogy r «n közgyűlések\' napját a hónap első keddjéről a hó1 második , keddjére teszik iutetínteltH arr»,: Bógy; cl»ö keddeu Nagykanizsán orttfgos yá-Mr van, ami megakadályozza a törvény haló sági bizottság kantául é«\' vidéki tekintélyes «Ama lagjatt abban, hogy.í Wpon^sláégérázt^re Ulaitá-^
pak, A beJflgy»inWer:r«bs» kW-! hagyta a szabályrendelet éuMo>i^ < tárót szóló halározatot s igy a májtul (örvényhafóságl bizottsági kötgyttlést tnár a hó; második; keddjén lartjlk
meg. ......
«=í Nagykanizsán Is megnyílik májas havában a közismert Kopstetn butoráruház. Addig is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállít egész Dunánlulra elsőtangu mttbatort.
\\m. április w.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A dunánlull fodrász és borbélymesterek Idei kongresszusukat PtlnkOsdkor tartják meg Szombathelyen a városháza közgyűlési termében. Az Idei kongresszus a szakma sérelmeivel és kívánságaival foglalkozik és azon több zalai, nevezetesen nagykanizsai előadó is szerepel. A kongresszus ulán az oltani ipartestületen lefolytatják a nagy borotváló és fodrász versenyt. A győztesek megfelelő dijakat kapnak. Nagykanizsán ugy a segédek, mint a tanoncok nagyban készülnek már a versenyre, hogy a pálmát Zrínyi városának hozzák.
Qéphlmzéare díjmentesen tanítja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint.
— Missziós hlr. Vasárnap délután 4 órakor családi délu\'án lesz a Missziósház nagytermében. A napközi .óriásai" fogják a megjelent vendégeket apró bájos kis szavalatokkal, énekekkel és egy kis szini-elöadással szórakoztatni. Mindenkit nagy szereteltei várnak önkéntes adományokat hálásan fogad a vezetőség
-— Ipari szakvizsgák. A soproni kereskedelmi és iparkamaránál március hónapban Zalából a kövelkezök tellek szakvizsgálatot: HOkkön Mária nagykanizsai lakos a női fodrász-Iparból és Perlaki József keszthelyi lakos a vendéglősiparból.
— A szabott árak mellett eléri nagy forgalom tanúsítja a közönség bizalmát a Schatz Áruház Iránt.
— Az Állatvédő EgyesDIet közgyűlése. A nagykanizsai Á\'latvédö Egyesület folyó hó 26 án tartja rendes évi közgyűlését délrlölt 11 órakor a városháza közgyűlési termében.
— Köröznek egy megszökött szobalnasL Szabó István 21 éves szobulnas, aki Inkén szolgált báró Rohonczy Imrénél, néhány nappal ezelőtt minden bejelentés nélkül eltávozott szolgálati helyéről. Az inassal együtt azonban a báró ezüst cigarettatárcái és egyéb értéktárgyai is eltűntek, ugy, hogy ezeket minden valószínűség szerint Szabó István ville magával. Báró Rohonczy Imre feljelentésére a csendőrség országos körözést adott ki a lopással gyanú-silóit szobainak ellen.
— Megkerült az eltűnt leány. Zalaegerszegről Jelentik: Oáspár Margit 17éveszalalövöi leány, miulán a zalaegerszegi kórházból gyógyultan távozott, nem tért haza, hanem másfelé vetle útját. Édesanyja a zalaegerszegi államrendőrség bűnügyi osztályán is bejelentelte az eltűnést « » belügyminisztérium rádión köröztette a leányt. Csütörtökön érle-sitési kapott a rendőrség, hogy a leányt megtalállák a rákospalotai leánynevelő Intézetben.
Nyilatkozat
A Városi Mozgó helyár-leszállllá-sát so\'-an tévesen érlelmezlék. Az nem vonatkozik minden napra, minden mUsolra, hanem a szinlapon jelzett napokra. Például teljes képtelenség volna a szomball .Őfelsége a szerelem", vigy a legközelebbi .Vége a dalnak" műsort leszállított helyárakkal adni. Ezek kivételesen rendes helyárakkal lulnak, holott felemelt helyárakkal kellene adni. Dj minden héten ezenlul löbb nap félhelyárakkal lesz, ami reméljük a nagyközönség legszélesebb rétegelt lógja megmozgatni, meri ha nem, ha a félhelyárak nem vonz legalább dupla közönségei, ami igy a mozinak még csak hasznot sem jelent, hisz a be-vélele a régi marad; kényleien lesz az Igazgatóság a régi rendes hely-árakal állandósítani ismét. Reméljük azonban, hogy ez az áldozatkészség megértésre talál 8 osztatlanul egész Nagykanizsa a moziba fog Járni ezentúl — fillérekén. (-)
— A kórházi kápolna Javára Málék László elemi Iskolai tanuló 2 pengőt adományozott.
— Nincs bDnQgyl háttere a szomajoml rejtélyes halálesetnek. Kaposvárról Jelentik: Meglrluk, hogy Gulh Ádám 57 éves szomajoml gazdálkodói néhány nappal ezelölt nagy fejtebbel, holtan találták az ágya melleit hozzátartozói. Az orvosrendörl boncolás most megállapította, hogy nem bűntény forog fenn, hanem mivel Ouih Ádám idült alkoholista volt, halálát roslonyás tüdőgyulladás és ennek következtében beállott szlv-bénulás Idézte elö. A fején észlelj sebet néhány nappal halála elölt borközi állapotban kapta, amikor hazafelé menet eleseti.
— Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat.
— A Nyugat áprhls 16-ikl száma uj regény közlését kezdi meg: Pap Károlynak ,A nyolcadik slf.cló" cimü regényéi. Közli még Illyés Oyula .Három öreg" dmfl verséi, Blhó La|os, Kassák La|os elbeszéléseit, Oellérl Andor Endrének egy novelláját, Móricz Zsigmond a Bzlovenszkól irók uj folyóiratáról irt cikket, slb A kritikai részben pedig Oyergyal Albert cikiél André Oldó O^dipe-léről Török Sophie, Móricz Virág, Benedek Marcell, Fenyő László, Elek Artúr, Farkas Zoltán, Schöpfiln Aladár, Szávai Nándor és Tetiamanll Béla kritikáit. Külön dísze e számnak Berény Róbeit két ecsetra|za.
rdmogauuk am énfezaea IranlMol lt«re»lreilelm/ Ipari
A SINGEK .VARRÓGÉPEK
NáuA\'ÜOJOBBAK I
SPORTÉLET
Befejeződött e „Kelemen Kupa"-ért folyó sakkverseny
bt évi vé**lm Stoloi.r Cmll Utt
Nagykanizsa, április 16 A N igykanizsai Maróczy Sikk-Kör ez évben másodszor rendezte meg a Kelemen Ferenc elnök által felajánlott serleg egy évi birtoklásáért folyó versenyét. A verseny a Kör által rendezel! versenyek közölt egyike volt a legnlvósabbaknak, mert majdnem az összes számottevő erós játékosok részt vettek és Igy a küzdelem az első helyért mindvégig erős voll. A mult évben dr. Makó Gábor volt a Kupa védője; az Idei versenyt Slolaer Emil nyerte és ezáltal egy évre a serleg birtokába jutott.
A verseny első helyezeitjei a következők voltak az utolsó forduló után: I—II: Stolczer és Gumttár 7, III, Welsz/eld 6Vt, IV. Sekulja 6, V. Bory 5 ponttal.
Az első helyért Stolczer és Oumllár külön döntőt játszottak, melyből Stolczer 2 :0 arányban került kl győztesen.
Stolczer a versenyt megérdemelten nyerte. Az a szorgalom, mellyel ezen versenyre készült, meghozts a gyümölcsét: az első helyet. Fiatal, ambiciózus, jó játékos, fáradságot nem kiméivé, hétről-hétre fokozatosan Javulva, megelőzte az összes régi |á tikosokat.
Oumllár elsősége sem lett volna meglepetés. Nyugodt, jól kombináló, fiatal játékos, csak egy kicsit kényei mes. Több szorgalommal az elmélet terén nagyban növelhetné játékerejét.
Welsz/eld régi jó Játékos, jelenleg rosszabb formája folytán került a harmadik helyre. —hm
Hi savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kelleme* Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
IMWü.
Király-utca 31.
r. 1
Az ujonn n kezdődő osztálysorsjáték
április hó 17—20. húzására
Figyelem!
Milhofffer Kálmán főeiárusitó
ajánlja közismert aisreaosaazámalt. Hétmillióhétszázezer pengő kerül kisorsolásra és lesz készpénzben kifizetve. Főnyeremény szerencsés esetben 800.000 pengő is lehet, Minden második sorsjegy nyeri
Sorslegyek eorsjegylrodámban. Caengery-ut 7. sz. (R.poch-báx) és lakásomon, r»s Zrínyi Miklós utca 49 szám alatt kaphatók.
Sorsjegyek ára. Egésx >4 P, léi It P, negyed S P, nyolcad S P.

^jiji&il
Április 17 (péntek)
Budapest 9.15 A Mándlts szalonzenekar hangversenye 9.30 H 9.45 A hangv folyt. 11.10 Nemaelközl vlz|eltfi>zolgilsl 12 Déli barangazó. 12 00 Az Egyetemi Énekkarok a«óldkv»rtett)ének hangversenye I2.2S H. 12 36 A bangv. folyt. 13 Idójelzés. 14.45 H. 16 Mesék. 16.45 Idfllelxés. 17 P. 17.30 Hangv 19 Az I. honvédgyalogezred zenekarának hangv. 20 E. 20.30 Hammcrschlag János orgonabangversenye Utina: Időjelzés. Majd: Cigányzene.
Bécs 11 és 12 0. 13.10 Kamarazene. 15.25 Zenekari hangverseny 17.30 Hangv. 20 Operaréslletek ÍZ 10 Jb.
Berlin 16.30 Zeneksrl hangverseny. 19 Cllers,áték. 20 Réazlelak s Sevillai borbély elinti operából. Utána: H, majd éltéiig aene.
Brit országos mQsor 17 Zenekari hang-vsrseny 18.15 Qyermekóra zenévrl. 19.40 Schubert-dalok 20.41 Dalos ás láncoa rá dlórevfl. 22 3> Sulnmtl F. 24—1 Zenekari hangverseny.
Milánó 1635 Oy. 17 és 1915 Zenekari hangverseny. 20.2U Q. 21 Reklámmllaor. 21.30 Hangv. 23 Zentksrl hangverseny.
München 16.20 Baritondalok. 17.20 Zenekari hangverseny. 19.05 Zenemtlvek. 20.10 Dicsérő ének az állalokról 2U30 Vlgopera E.
Róma—Nápoly 17—18.30 Zenekari hangverseny. 19.50 O. 21 ReklImmUaor. 21.*) Színit, hangveraeny.
Varsó 12 10 éa 16.15 O. 17.45 Zeneksrl hangverseny. 19 25 és 19.56 O. 20.15 Szlml. hangverseny.
lOZGAmSil
Az okszerű tejtermelés
Irta: Hodlca Oynls, oki. gazda,
tejgazd. ellenőr 8
Nagyon üdvös szokást honosított meg az Országos Tejpropaganda Bizottság az ellenőrzőit tehenészetekben a tejtisztasági verseny elrendelésével, tnci\' versenyben rgyenlő mértékben kerül elbírálás alá a tej nyerése és forgalomba hozatala tisztaság szempontjából. Bírálat alá kerül a tehenek egészségi állapota, az istálló, jászlak, pidozat, tejkamra szerkezete, anyaga és tisztíthatósága, hogy van-e fe|öruha, kézmosókész-let, rendes fejő edények, vagyis a bírálatnak ez a része a berendezési bírálat; a második részben a tej nyerése, vagyis az eljárás, isiálló, tejkamra, tehenek, combok, tő^y, idények, sztlrő, fejőruhák stb. tisztasága van elbirálva és a helyzelnek megfelelően pontozva. Tekintve, hogy a tehenészetek tulajdonosai és vezelői felismerve e verseny fontosságát, minden lehetőt elkövetnek, hogy minél nagyobb pontszámot érjenek el, ajánlatos és elsőrendű érdeke a városi fogyaszlóközínsé nek Is, hogy tejszükségletél az ilyen ellenőrzött tehenészetekből szeiezze be.
A harmadik elv, hogy minél olcsóbban termeljünk. A tehenészetek legfontosabb takarmánya a szálastakarmány. Ezek közül csak azokat termeljük, amelyek béltartalom és mennyiség alapján a legtöbb tápanyagot tartalmazzák: célozok itt elsősorban a lucerna és vöröshere minél szélesebb körben való termesztésére. A takarmányrépák közül leggazdaságosabb a takarmány-bukorrépa termelése, jobb tápláló értéke miatt. Egy nagyon hasznos növényről szerelnék par szóval az alábbiakban megemlékezni és ez a vidékünkön még nagyon kevéssé ismert marhakáposzla, mellyel a léli zöldtakarmányozást lehet megoldani;
ZALAI KÖZLÖNY
1831. április 10.
u. 1. ez a növény késő őszre és léire fejlődik ki teljesen, nagyon fagyálló és csak az igazán naey hidegben fagy el, Tápértéke, minél később lakarmányozzuk fel, annál nagyobb. Terméshozama 400 q-ra tehclő kai. holdanként, a tehenek nagyon szeretik. Tápértéke közel áll a zöld lóheréhez, tehát speciális tejelő lakarmány, bár mindenféle állat szivesen fogyasztja. A kékszám fagyállóbb tehát ennek vetése ajánlatos. Vetőmag szükséglet 3 kg. kat. holdanként. Leggazdaságosabb tövestől kivágva fölszecskázni és ugy etetni.
Az alábbiakban egypár oly abrak-összeállitást fogok közölni, melyek ugy vannak összeállítva, hogy 1 kg. keverék 3 I. lejterme\'éséhez szükséges tápanyagot tartalmazza, a mai legolcsóbb ablakokból összeállítva. (Zárjelben a kilónkénti egységárak.
1. rm«i
72o.o tengertdara (10 l)............ 7 2
an/o extr. szesám-llazt (UH t) ... 4.1 1 kg. keverék...... .............rrrs
2.
720A) tengeridara (10 f.) ......... 7-2
18»o extr szezám-liszt (14*6 I.) ... 2*6 lQQfc extr. ezójsllszt (21 f.) ... ... 2 2 1 kg. keverék.................. .7T?5
200A tökmagpogácaa (14 I.) ...... 2-8
10°/o szezám . (U-6 t) ...... 1-6
200* buzaocsu-dara (91.) ......... 18
20% rozs „ „ (Of) ......... 1-8
SOMiUmjerldara (10 I.)......... ... 30
I kg. keverék.................. .TTÜí
4.
2O0/0 repcepogácsa (11 (.) ......... 2-2
HOO/o leofrerldara (10 I.) ......... 60
160 o ezójsliazt (22 1.) ............ 3-3
lRQ.o búza v. roza ocsudara ... ..._TO
1 kg. keverék..................\' ... 11-0
6.
BOo/o tengeridara (10 f.)...... ...... 6*0
SOo/o kölesdara (7 ».) ........... 2-1
15o/o szezám-pogácsa (U\'B (.) ...... 2 2
lQQ/b extr. ssijdtazt (22 I.)....... 2 2
1 kg. keverék.................. ... 11-6
Természetes, hogy elsősorban gazdaságban termelt abrakféleségeket használjuk fel, de mindig mérlegelni kell, hogy a saját gabona, vagy hüvelyes magvaimert mily árat kapha\'nék és azon a pénzen nem szerezhetö-e be valamely jobb bel-tartalmu gyáripari abrakféleség. Helyes ha a keveréket több abrak-nemből állítjuk össze, mivel a speciális tejfehérje Is több u. n fehérje gyökből tevődik össze, melyet az állati szervezet többféle növényi fehérjéből könnyebben tud álhasoni-taní. Természeles, hogy az abrak-összeállitáfnak mindig a piaci áraknak megfelelően kell igazodnia. A bcmuta\'ott 5-féle abrakkeverékben a tengeri, mint dus takarmány, a ke-rám pogácsa és liszt mint fehérje dus takarmány szerepel a legolcsóbban, iehát e kettő etetéséi alig lehet nélkülözni. A jelenlegi piaci árak melleit a 11—12 P-ös korpa, 15—16 P ős takarmányliszt, 16—17 P-ős zab és 14—16 P-ös árpa feltakarmányozása semmiesetre sem gazdaságos. Különösen a két elsői az ulObbi hónapok á\'rakulása lehelellenné teszi takarmányozáua felhasználni. Ezzel szemben a nagyobb részt olaszországi gyárak által forgalomba hozott extrahált szezámliszt arsülycdése nagyon indokollá teszi ennek etetését. A szójaliszt kitűnő emészthetősége és étrendi hatása mellett a szezáménál jóval magasabb ára miatt megérdemli, hogy egy kissé bállérbe szoruljon.
Mindent mérlegelve és mindig számolva, hogy hogyan s miképen lermelheáünk többet, |obbat, olcsóbban, sohasem csalódhatunk, a várt eredmény és siker sem maradhat el.
(Vége.)
FelfaMtttaHAk a lovarda építésre beérkezett ajánlatokat
Nagykanizsa, áprllla 16 Szerdán délelőtt bontották fel a honvédelmi minisztérium műszaki osztályában a nagykanizsai laktanya-épilkezés Idei fázisa — a fedett és nyitott lovarda — építésére beérkezett ajánlatokat. Az ajánlat bontásához több nagykanizsai vállalkozó Is (elutazóit Budapestre. Értesülésünk szerint a benyújtott ajánlatok között a nagykanizsaiak vezetnek Igy első helyen áll Barta Károly nagykanizsai mérnök ajánlata, ulána következik Vass—Horváth és Kertész mérnökvállalkozók ajánlata. Tehát mindenképen a nagykanizsaiak vezelnek. Bővebb! részleieket legközelebb.
Nagyobb tranzakció a zalai erdőiparban
Nagykanliaa. április 16 A Nagykanizsa városi Vajda-e időben kitermelt tüzifatömeg ügyében tegnap jölt léire "az adás-vételi megállapodás egyrészt a Fornérgyár R.T. és az Óla-konzern, másrészt a helybeli Strém Káioly cég közölt A több mint 10.000 Hrmiter különböző fűtőanyagot a vevőknek még a mai piaci viszonyok melleit is elég kedvező árban sikerüli megvásárolnia. Biztos, hogy ez sz sgllls középcég ezt a nagy tétel két éves száraz tűzifát megértőbb hitelfeltételeivel és előzékenyebb üzletpolitikájával hamarosan elhelyezi a dünántull piacon. Értesülésünk szerint a Strém-cég még ez évben értékesíteni akarja az egész mennyiséget.
Ztrlckl sárlat
Pilla 20-90, Uuúoo 25-22Va. Newv-r 61910, Krtlmesi 7215, Mlu- 27ll\'/a, \'.\'•drill 54 20, Anmtrdam 208 32Vl Kei,. 123 62, Wten 72-99, Softa 3-.6V4, PrSír 16 371/4, Vmrt 68\'15, Budapest M-SB MlgrM 9-I2U.U. Bukatta. lOt\'/z.
Megbízható és nagyon jő csiraképességü
füzelék- ** virágmagvak,
hollandiai
viróghagymak h gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(SzuperloazUI, Tbomas-sallak, Méaznll rögén, Káliaó, Méazsalélrom, CaUel salétrom, slb. itb.)
különféle
gyümölcsfa permetezőszerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
»lb. stb. Beszerezhető:
orszAg József
mag, műtrágya, termény (a növény védészerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blióság mellett. Teleion 13a
Támogassuk am érdeméé knilsatil ksmkedeIsM<
TŐZSDE
Az irányzst ma lanyha volt, a külföldi tőzsdéken is folytatódott a lanjhább irányzal és azt a várakozási, amelyet a berlini nyitáshoz fűztek, igazolták az alacsonyabb jegyzések. Az Itteni piicon főleg az arbltrage és kontremin eladásai nyomták az árakat, ami számottevő áresést Idézeti elő, főleg Kőszén, Ganz és Fegyver részvényekben. — Flxkamalozátu papírok piacán a forgalom minimális voll. Devizapiacon a kereslet volt túlsúlyban.
Tsraéaytőuás
Bum tszv. — ftli. dl. — m. is a rozs 10 flll. emelkedett.
Busa Hamv. 11-t* 15 f0 15-75, 7S-e: 1575—1.* 90. 70-en 15 95 16 35 SO-ai 1605—16-60, dwnánt 77-e« 15 40 1555 78-as 15*5 1570 79-a 15-75 1600 M-es 1685 1605 Rroa 1350- 1370 <ak Izp* IS 40 8 60 aörárpa 19 50 2000, tat 2050 20- 0 fnROfl tt. 15 25
15 40. rftlnántal\'14 25 1440 repce—--
--, korpa 1300-1320
i WnNtl t««de áevtza-jegjxáss
valutAk
I L 27\'7S-77-ga
tr. 79*45-79 85
-k. lf-89-1701
Dán k. 153*00-1«"61 Btair 10 0l-ir-O9
Dollár 570 45 >73 45 Francia 1.7 -25 J 65 Holl. 229*50 230*50 Langy a) 63-95-S4-35 Len "38 <2 ava 4 12-4 8 lra 29 90-30*20 Márka 136 20136-80
Nocvéí 163 10-153 70 ■*_—
jcfalll. S035S0 75 Svájci 1.110*10 10 60 ív«k. 153 20 I&3-80
. DEVIZAk | Ami. 229-77-23047 Belgrád 10-Cfl o 09 BerÜa 1S6 38 136*78 BrSsnal 7* 60 79 85 Bukarest 3 40 42 kopenb-ltS-\'A 53 S5 London T> 82 7^*90 Madrid 59*10-62 10 Milano 29*97-3007 Ncwyor 572 60-74*20 OsaJo 153 10-153 50 Pária 22 39-12 46 Prága 16-95-17*00 . Saófia 4*13-4*17 I Slockh. 153*90 153-70 : Varsó 64 12 64*32 Wian SC\' 50-SH-75 zarich 110-31-11061
SertásváMr
relbaiUt 2473, t.jktian 108. — tJaí-tendS 1*20—\'\'22, ai^ictt 1*24 112 uaderl Waép 1M8- t-JO. könnytt 1*06 -1*10, l-ső rendit Ont 1*12-1-14, ll-od ren46 órep 1*04- 10Í \'ngnj af.rtí W0-I-20, szalonna xaxvtea l\'26—1*2S zsír 1*48 0 00. ho> I 50—1*84. atalonnáa lí\'aeUta 1-46—1-54.
fialja: Oélzalai Hyoáa és Lanklatt Vállalat, HankuUsáT^
Felelős kiadó: Zalai Károly, lelemrban telelőn i Nacykaaisaa 78. aj.
APEÓHIBÜETÉSEI
Ai apról:liueie<eK dt|a 10 aa\'-tfi aa f llár, Minden Unábbt azó dija 8 «t>l. Vaaár fa rlnncpnap 10 sióig 80 fllldr, mindta i.nrabbl azó dija 8 fala. Szerdán éa pesteken 10 siolí 80 fUlér, minden továhU szó dija 8 Ilit. Omaaú a minden vaata-aahb bettllxil álló sző két szónak azánilt-tatlk. Alláal kar csöknek 50»/a engedmény.
tllrdstássk B (81) Sau.|«
alat a falaalagaa uayvatéa, sadmldsda alkerAUas aégatt a I 8 r » I i a i I a a 4 I h
Eladd Caengery-ulca 18. alatt 724 □ öl lelek. 972
Kari telesbe kiadó azonnal. Saeha, konyha m\'ájus 1 re kiad llor\'.ty Miklós ul 19. alatt. r,l3
Alle haaanált csukott modern Na h autó olcsón eladó. Teltion 167. Kautmann Manónál. 1466
PdaaskBIosAat bektbeleiéa<e minden öaazegben a legelőnyösebben éa teggyor-a abban tolyóalltal Aoaél lonáo péű-kölcsónkózvetlló irodája Nagykanizsa Horthy Mlklóa-ul 2 azám. 881
Kétasobda utcai, előszobás lakás dél fekvésű, keitre néző Uvcftveiandával május ehejére kiadó. Kliályi PÍ1 utca 3. 1744
AtUársaadhat jótálással készít, Bazsó Sándor. 617
Utcai bútorozott szoba fürdőzz- ba használattal 1, eaelleg 2 ur részére ápr. 15 re kiadd Sugár-uF 34. 1607
Madaras 4 azobáa. fUrdóazobáa I. tme-leli lakán Erzsébet tér 18 szánra házban má|us t-re kiadó. Bővebbet Dr. Halpben ügyvéd irodáiéban 1501
Eladd Qalelberendezéa nagy Slngcr varrógép ea két hidas Pelóli nt 31. 1726
Egy szobán, kétazobáa é» háromszobás lakdeek kiadók mdjua l-re, ezelleg azon nal. Majer, Eizaébet-lér 2. 1J60
Magféléket
Hiraoüi éc Szegő
magüzletében legjobban vásárolhat
Ka-táaaati munkál, udvart és alr-rendbehozatalt, koazoiukéuitéil legolcsóbban vállal Németh Islvén kertész, Horthy Mlklóa-ul 15. 1773
Egy csinosan bútorozott kalönbe|áralu utcai azoba májua l-re kiadó Balihyánr-utca 3 alalL 1769
ÉpOlalla aladda. Jó Idő ecetén e hó 19-én 2—4 lg eladok 34 darab fenyőfát az Ujfotbénchegy leisó végén, bármilyen olcsó árért. Simon látván benlea, Kiskanizsa. 1757
„Tarnald". Elmentél és magaddal
vltled azl/emcl. Mikor jössz, iij az adott (Kölcaey) címre. 1777
BSagndeaina 28 éves, jr megjclerésü, önálló úriember Nem a pénzt, haneaa egy megertő, Intelligens élettársai kerea. jeligés levelet a kiadóhivatal „16-24 évig\' letlgére továbbit 17 8
Bajára takarltdasd karaatallk
Pelőli-ut 43. -1779
József főherceg ut 9, az. alatt egyszobás, konyhás lakda május l-re kiadó. -1780
Cgyaxobás utcai lakaa kiadd Rá Alti ti a 4. sz. -1781
fehérnemű Mhar/S
^polás.varró^^WlftRÓÖÉP RtSI^" HA9TK4HIZSA nóktzlste: Fö-ut 1.
Hirdetmény.
Az ipaitestületi épltőszak-csoport szövetkezet felszámolását kimondotta. Felszólítja a hitelezőket, hogy netáni követeléseiket 30 napon belül a felszámolóbizottságnál jelentsék be.
Nagykanizsa, 1931. április 16.
A felszámoló bizottság.
Irta: Horváth E. János ny. lik. Igazgató. Ill-ik erősen bővíteti ki. dás, 74 magyarázó képpel. Ára !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Nvomatott a Délutal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős nzletveze.tr>- Zai*l Károly.)
71. évfolyam 87. szám
Nagykanizsa, 1931. április 18, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeaitéaég: nappal Sugárul 2., éllel Pínil 5.
Kiadóhivatal: Piul 5. síim. Kewtbelyl SókkUdóhlvaUI: Kowlhutcn 92.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő; Barbarlts Lajos
Etéftzetésl ára: egy hóra K pengó 80 Iliiét. Telelőn ■ / Sierkesltóség 421. alám, (éhei 78.) telelőn. ( 78 Kessthelyl fiók 21
A világsajtó Bethlenről
Bethlen gróf elhárított magától minden Ünneplést, miniszterelnökségének 10 esztendős évfordu\'ója alkalmából. És mégis nem csak Magyarország figyelme és tisztelete száll feléje, ezen az évfordulón, hanem az egész világsajtó szinte történelmi esemény gyanánt méltatja az évfor-tlulót. Nem lehet ez csupán annak a puszta ténynek a visszhangja, hogy Bethlen István a világon ma a legrégibb miniszterelnök. Ha a nagy amerikai, angol és egyéb külföldi lapok cbbfil az alkalomból hosszú cikkeket és elismerő méltatásokat közölnek Magyarország miniszterelnökéről, ez az ó eredményes működésének, az ő müvének súlyát és jelentőségét fémjelzi a nemzetközi politikai helyzetben. S/emélyén keresztül az cgiísz világ érdeklődése a megcsonkított Magyarország felé irányul, amelynek joglalan megcsonkítását ma mindenfelé a külföldön Európa végleges pacifikálásának legnagyobb akadályául Ismerik el. Ha a nagy világlapok kíváncsiak Bethlen István véleményére, ugy ennek magyarázata az, hogy valamennyi aktiv Európai államférfiú közQtt őt tartják a legérdekesebb egyéniségnek. A nagy világlapok sorában s Chicago Tribüné ma Bethlen István nyilatkozatát közli nemcsak- Magyarorsgág helyzetéről, hanem a legnagyobb világproblémákról.
Ebben a nyilatkozatában Bethlen István gróf őszintén kijelenti, hogy sohasem kereste a hatalmat és annak megtartását sohasem tekintette öncé\'nak. Mi Magyarországon mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy Bethlen Istvánt nehéz pontján a kötelesség és hazájáért való aggódás latija vissza.
Az amirikai újságíró Bethlen István véleményét kérte az Európai Egyesült államok tervéről. A magyar miniszterelnök meJisréleUe kormá nyának azt az ; llásponlját, mely szerint egy ilyen államközi egyesülésnek feltétlen elöfel létele, hogy mindazok a jogegycnlöl\'enségek, melyek egyes államokat \'eljes szuveré-nitísuk gyakorlásában akadályozzák, megszűnjenek Magyarcs ág semml-ese\'re setn járulna hozzá egy olyan megoldáshoz, am ly a békeszerződések állal teremlelt jelenlegi helyzetet a jövőtxn megválloziat hatatlanná tenné. Szerinte e\'őször a gazdasági kérdések megoldása alapján kell közeledésnek l/trejönnie és csak azután látszanék célszerűnek a politikai kérdésekkel foglalkozni. Ma-gyarorsz\'g belső politikájáról azt mondotta a miniszterelnök, hogy a belső erősítés politikáját kell kö-velni: Igyekeznünk kell pótolni azl, amit ezer év alkoló munkája teremlelt meg itt, s amit önhibánkon kívül veszteitürk el. Magyarország békés szándékainak hangsúlyozása mellel! kiemelte Beihlen gróf, hogy m\' nepi akarunk egyebe\', csak egyenlő elbánást és szabad utat nem; eti erőink kifejlesztéséhez. Ma gyaroiszág békél akar, de akarja a
lőle elszskilotl magyarságnak a békéjét Is.
Ami Magyarország államformáját Illeti, Bethlen gróf szabatosan megállapítja, hogy Magyarország a jövőben is királyság lesz. A megüresedett trón betöltésének kérdésébnn azonban csak akkor történik majd döntés, ha a nemzet szuverenitása minden külső befolyástól mentesen, a függetlenség és szabadság össz s attribútumaival nyllaikozhailk meg ebben a kérdéslien Is. Ezzel kap-csolato an őszintén feltárta a mi-
niszterelnök azt a véleményét is, hogy a páris környéki békéknek káros ha\'ását ugy gazdasági, mint politikát téren mindjobban érzi az egész világ. Éperi ezért a békeszerződések revhiója elemen\'áris erővel fog érvényesülni, meri ínég sohasem volt esel arra, hogy a haladó életet hosszú időn át erösz kkal már elavult formákba sikerült volna szorítani. A revízió békés eszközök segítségével nem Is látszik tulnehéz feladatnak, mert a világ közvéleményének támogatásával lehetséges
lesz a mai helyzeten változtatásokat keresztülvinni akként, hogy ez ne vonjon maga ulán megrázkódtatásokat.
A gazdasági világválságból való kibontakozásra Bethlen Is ván gróf ugy a regionális szerződéseket, valamint a p eferenciális szerződések nemzetközi elismerését a\'kalmasnak tirija. A legha halósabb megoldás szeiinle persze az volna, ha a világ összes államai, tehát az Amerikai Egyesült Államok ls összefognának az általános gazdasági válság megoldása érdekeben.
II pénteki miniextertanéoeon lelkesen Ünnepelték a júbiléns Bethlen miniexterelnSkfit
A kultuszminiszter a kormány nevével ellátott arany cigarettatárcát nyújtott át Bethlennek
szönet érte éa Igy tovább. Ezek te-
Hudapeet, áprilla 17 (Éjszakai rddlójelenlés) Meleg ünnepléssel kezdődött a péntek délutáni minisztertanács, amely elnökéi, gróf Bethlen Islván miniszterelnököt üdvözölte hivatalába lépésének tizedik évfordu\'ója alkalmából.
A tanácskozás megkezdése elölt Klebdsberg Kunó gróf kultuszminiszter a következő beszédet
arany cigarettatárcát nyújtóit át, amelybe a kormány összes tagjainak a neve bele van vésve.
Bethlen gróf válasza • A meleghangú üdvözlésre a következőket vála8zolla a miniszterelnök: — Bennünket szoros kapcsolatok fűznek össze, mert a nemzetnek közösen felelünk tetteinkért. Ha engem
,L,U . , . ünnepeltek, akkor ezt az ünnepiéit
.J! \'"2?" "a^T^ :7\'r.<1oir, miiílsziertá fsaimra kell vlssza-
— Mi, akik egy régi magysr kifejezéssel élve, hü fiald voltunk, ma néhány percre megtagadjuk az engedelmességei, hogy megálljunk annál az örömdálumnál, amely leié ma egyforma szereleltel fordul az ország minden polgára és a külföld is. A Te jubileumodról van szó, Rólad, aki olyan becsülettel és önzetlenül szolgálod 10 év óla ezt a nemzetet, hogy azl felesleges is részletezni, mert köztudomású. Deák Ferenc szaval szerint a nemzet éleiének egy adott szakában, bizonyos viszonyok kőzött, bizonyos nagy tulajdonságokkal biró emberekre vsn szükség. És ha ezt a férfiút elküldi a Mindenhaló, akkor szerencsés változás áll be mindig a nemzet életében. Téged is olyan tulajdonságokkal ruházott fel a Teremtő, mint amilyen tulajdonságokra szüksége van ennek a nemzetnek. Politikai ellenségeid épp ugy, mint a külföld Is egyaránt tisztelettel és megbecsüléssel fordu\'nak feléd, akinek egyéniségéi nemes pallnával vonla be az elmúlt tiz esztendő. És most, amikor az egész nemzet ünnepel Téged, mi ls ünnepelünk és melegen megköszönjük azt a barátságot, melyet a közös harcok során irántunk tannsl-loltál. Összeköt velünk egy dicső küzdelem emléke és ml nagyon aze-retünk Téged Épp ezért fogadd tőlünk mindnyájunk aláírását, hogy mindig visszaemlékezz bajtársaidra.
A kultuszminiszter ezután egy
hárítanom, akik tiz év alatt hűségesen támogattatok munkámban. Ha sikert srsttunk a külföldön, az a külügyminiszter érdeme, ha pénzügyi téren értünk el eredményeket, azt a pénzügyminiszternek köszönhetjük, ha s közoktatás terén fejtettünk kl érdemleges tevékenységei, akkor a kultuszminiszternek jár kö
hál nem az én érdemeim, hanem a minisztertársaim és annak a tisztviselői karnak, amely a maga részéről odaadta minden erejét és munkáját az ország boldogulására. Az elért eredményekel köszönöm a nemzetnek, amely belátta, hofzy nem szabad engedni meghonlanl azl a magasabb összhangot, amelynek hiánya súlyosan hátráltatná a nemzetet fejlődésében. Nekem más Vágyam nincs a jövőben sem, minthogy előbbre vigyem a nemzel felemelkedésének nagy gondolatál. Kérlek benneteket, hogy li is haladjatok velem együtt tovább is ezen az u\'on, ezérl a célérl.
A minisztertanács ezután a római gobonakonferencia megállapításairól tanácskozott.
Öriand egész Délkeleteurópát akarja szembeállítani a német-osztrák vámunióval
A magyar kormány egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik
Páris, április 17 A Havas-iroda jelentése szerint Ausztria holdrozotl igérelet telt arra nézve, hogy az osztrák-német vámunióra vonatkozó tárgyalásokat mindaddig felfüggeszti, mlg a kérdést a népszövetség tanácsa és az európai szövetség gazdasági bizottsága meg nem vizsgálta. nrland nédntml (erveaete
Páris, április 17 A francia külügyminisztérium nyilvánosságra hozta Brland tervezetét, asiely egész Európát, főleg pedig délkeleteurópát akar|a megszervezet-ten. szembeállítani a német-osztrák vámunióval és a szervezetbe be akarja kap csolni Magyarországot is.
Ezzel kapcsolatban az „Oiuvre" ugy ludja, hogy Briand felhívására Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Románia és Jugoszlávia késznek nyi-
latkoztak arra, hogy behatóan meg-vl\'al|ák a preterenciáDs vámok kérdését.
y1 magyar Uormöny dllds-poa tfa
Budapest, április 17 Azok a hírek, melyek szerint Ma-gyaror8zág már bejelentene volna a Iranda kormány állal tervbe vett keleteurőptl agrárváraunióhoz való csatlakozását, beavatott helyről nyert értesülés szerint nem felel meg a va-lóságnak. A valóság az, hogy Magyarország még nem nyilatkozott, hogy bármelyik vámunióhoz csatlakozik és különösen nem nyilatkozott arról, hogy milyen fellélelek melleit csallakozna. Tény, hogy
a franoia kormány ár-dekl&dStt a magyar kormánynál, hogy milyen álláspontot foglal el a német-osztrák vámunió tekintetében.
zaLai közlöny
Mátu& lO-én orsxágos revlstlós gyűlés les® Nagykanix&án *
a Muraközi Szövetség és Vendvidéki Szövetség részvételével _ Megalakult Nagykanizsán a Revíziós Liga helyi tagozata — Elnöke dr. Plihál Viktor felsőházi tag
Társelnökök: Dr. örley Qyöigy,
Nagykanizsa, Április 17
A Revíziós Liga Csonkamagyarország minden nagyobb városában helyi tagozatokat alakit, amelyek a budapesti kOzpontl szervezel irányításával a tevlzló Qgyit szolgálják. Tegnap délután 6 órakor tartotta meg a Revíziós Liga nagykanizsai tagozata a városház termében alakuló kózgylllését, amelyen nagyszámú és elókeló kOzOnség Jeleni meg.
A Hiszekegy ellmádkozása után Dr. Kráiky Islváu polgármester lendületes szavakkal nyitotta meg a közgyűlési Uiall Nagykanizsa város ■ulyos helyzetére, amelyet a trianoni dlklátum haiárvárossá telt és gazdaságilag súlyosan megkárosított. Utalt egyben Nagykanizsa város polgárainak ismert hazafias lelkesedésére és leikérle a közgyűlést, hogy a tagozat elnökségét, tisztikarát, és választmányát válassza meg. Dr. Varsányi Sándor Zultán, a Revíziós Liga fó-intézóje ismertette a Revíziós Liga célját.
Eberhardt Béla ker. (Clgazgató tisztázni óhajtotta a Nemzeti Szövetség és a Társadalmi Egyesületek Szövetségének viszonyát a Reviziós Ligához.
Dr. Varsányi Sándor fóinlézö tisztázta a kérdést azzal, hogy a Reviziós Liga azon országol szervezet, amely ugy bel, mint külföldön csokit a reviziós eszmét szolgálja.
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a tisztikart és választmányi.
Védnökök: Kállay Tibor, Oyömö-rey Oyöigy, Bödy Zoltán.
Elnök: Dr. Plihál Viktor.
dr. Kráiky István, Eberhardt Béla, Rubint Károly, dr. Hennlg Alfréd, Qombár Oyula, dr. Sabján Oyula, vitéz Csillaghy Oyörgy, dr. Hajdú Oyula, Hirschler Sindor, ujnépl Elek Ernő, dr. Könlg Józs f, dr. Fábián Zsigmond.
Ügyvezető elnök: dr. Szabó Zsigmond.
Alelnök: dr. Tholway Zsigmond.
Főtitkár; Barbarits Lajos.
Jegyzők: Huller Orza, dr. Pálfl Oyula.
A 200 tagu választmány névsora még nem teljes és annak kiegészítése már folyamatban van.
Dr. Plihál Viktor elnök elfoglalja az elnöki székel és fogadalmat lett, hogy a revízió szent eszmé|ét munkatársaival együtt hűen szolgálni fogja.
Dr. Szabó Zsigmond ügyvezető elnOk bejelenti, hogy a Revíziós Liga nagykanizsai tagozata május hó 10-én országos jellegű Revíziós Oyűlésl rendez, amelyen a Muraközi Szövetség és a Vendvidéki Szövetség is szónokaikkal részt vesznek. Az Ünnepi beszédet dr. Eckhardl Tibor lógja tartani. A nagygyűlésre előreláthatólag a május hónapban hazánkban tarlózkodó interparlamentáris konferencia tágjai is eljönnek fi. a közönség nagyszámú megjelenése kívánatos, hogy a csehszlovák revizló-ellenes Liga azon kijelentéseit, hogy a magyar nép tömege nem áll a revízió mellett, a külföld előtt megcáfolhassuk.
Súlyos motorherékpárszerencsét lenség érte Pethes Endre parragi körjegyzőt
Egy élet kanyar előtt elromlott a gép hátsó fékje 4* belerohant az árokba
*__
A magyar kormány azl a választ adta, hogy egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik. Ezulán megkérdezték, hogy a francia részről Jövő vámunió tervét hogyan foga^iák. A magyar kormány válasza szerint elsősorban Magyarország gazdasági érdekeit tartanák szem előli és ez határozná meg állásfoglalását.
Franciaország elismerte az d] spanyol kormányt
Alfonz királyt Párlsban nagy melegséggel logadták
Dudapest, április 17 A Katalán köztársaság elnöke, Macla ezredes megegyezett a madridi kormánnyal, hogy vele teljes egyetértésben fog működni. Az uj madridi kormány a diktatúra alatl életbeléptetett jogszabályokat és jogi lntézkeue»eket haiaiyonkivűl helyezte. A kormány elkészítette a hatalmakhoz Intézendő jegyzék szövegét. Az országoan áltataoan nyugalom van, mindössze Sevillából jelentik, hogy ott a kommunisták meg akarták zavarni a renael
Párls, április 17 Alfonz királyt Páris népe igen meleg lelkesedéssel fogadta. A Mau-rice szálló előtt állandó nagy az élénkség. A főváros népe Igen melegen érdeklődik a spanyol király családja Iránt, amelynek tagjait mindig nagy népszerűség Övezte Paris bari. A hírlapírók és fényképészek valóságos o8lroinzár alá vettek a szállodát Egymásután érkeznek az előkelőségek, akik együttérzésük és bódulatuk jeléül feljegyzik nevűket a szálloda előcsarnokában kitett ivekre. Többek közt megjelent a szállodában Zita királyné is, aki tegnap érkezett Belgiumból Párisba, egyenesen azért, hogy személyesen keresse fel a spanyol királyi családot, amelynek vendégszereletét gyermekeivel együtt hosszú időn keresztül élvezte. A spanyol királynéi Igen meghatolta Zita királyné figyelme.
Párls, április 17 (Lapzártakor érkezeit) A francia kormány elismerte az uj spanyol kormányyt.
Megalakult a pártonkívüli román kormány
Bukarest, április 17 (ÉjszakaI rádiójelentés) Hosszas kiseneiezes ulán Tiluiescu szakemberekből álló koimányt alakított. A Hazat már a jOvO het elejére összehívták. Az uj kormány pártonkívüli, melynek főleg gazdasági programja lesz. Az uj kormány elnOke es belügyminisztere : Titutescu.
A kultusztárca költségvetését a pénzügyi bizottság elfogadta
Budapest, április 17 A pénzügyi bizottság folytatta a a kultusztárca vitáját. Klebelsberg miniszter hangsúlyozta, hogy tovább folytalja népiskolai programját. A felekezeti tanítók javadalmainak fel-javilásara egy milliót (ordítanak. A lelkészkedő papság helyzetén Is segíteni kíván. A szülőket figyelmezteti, gyermekeiket ne adják a jogi pályara. Átérzi a tankönyvek megvételének nagy súlyát. A legközelebbi ülés holnap.
Nagykanizsa, április 17
Csütörtökön délután súlyos kimenetelű motorkerékpárszerencsétlenség történt lhaiosberény közelében, melynek sérültjét, Pethes Endre 63 éves parragi körjegyzői súlyos fejsérüléssel szállították be a nagykanizsai közkórházba.
Pethes körjegyző Csütörtökön délután Parragrol motorkerékpáron akart átmenni Iharosberénybe. Délulán 4 óra tájban robogott el Inkey báró kertje elölt, ahol élesen kanyarodik az ul. A körjegyző, aki ludotl erről az élea kanyarról, le akarta fékezni sebesen hali dó gépéi, de nagy megdöbbenésére
a hátsó fék felmondta a szolgálatot.
Villámgyorsan átértve a szörnyű helyzetei, azonnal látta, hogy csak egyféle menekülés lehetséges ; ha az utmentl Árokba vezeti gépét Ha. ezt nem teszi ugyanis, akkor a fék nélkül rohanó gép nekirohan a kanyar hidkorlátjának, amelyen
halálra zúzta volna magát
Pethes körjegyző tehát a kanyar elölt balra rántotta a motorkerékpár kormányát és neklvezette gépét az ároknak. A következő pillanatban hatalmas Ívben röpült kl a nyeregből és vérző fejjel, eszméletlenül terült el a földön.
Arra haladó gazdák részesítették első segélyben Pethes Endrét, akit ezután beszállítottak a nagykanizsai kórházba. Értesülésünk szerint a kör-Jegyző állapota súlyos, de nem életveszélyes.
Időjárás A nagykanizsai mateorotdftal BMf-ttgyeU JelsnMeak j Pinteken a Umétitk-Itt; Heggel 7 diakor -fí\'4, délután 3 rskoz +1J-4, este 9 órakor +7 2. PtlMul: Reggel ás délben borult, este tiszta égboltozat. SiiUrdny: Egéti nap északkeleti szél. (Éjszakai rddióJeUnUs) • Mstssralé-■ lat lalásst iatassMi Ssraláa éa aa«a IM tárkaU.
___IMO. április lé.
1921-1931
Óról Bethlen István életrajza
Bethleni gróf Bethlen István dr. m. kir. miniszterelnök 1874-ben született a marostordamegyel Qernye-szegen. Református vallású, nős, földbirtokos v. b. I. t. Atyja gról Bethlen István, anyja gróf Teleki Ilona. Történelmi család sarja, oldalági leszármazottja a fejedelmi családnak. Mirostordamegyében, felesége vagyonával együtt a románok elveilék cca 10.500 holdas birtokát. Oyermekévelt a mezősámsondl ősi Bethlen-birtokon töllölte. Földbirtoka voli Mezősámsondon 3000, Mezöka-maráson 800, Va|dakamaráson 1200, Magyarfrátán 1500 és feleségének Bethlenben 4000 hold. Az összeomlás ulán feleségével és három fiúgyermekével menekülni volt kénytelen.
Középiskolai tanulmányalt a bécsi Therezlánumban végezte, majd a budapesti egyelem jogi fakultásának tett hallgatója s elvégezte a magyaróvári Gazdasági Akadémiát ls. Kiváló gazda hírében áll. Ezidó szerint a somogymegyei Inkén gazdálkodik 2000 hold bérleti földön.
Iskolai tanulmányai bevégeztével beutazta egész Európái és Észak-amerlkál. 1901-ig családi birtokán gazdálkodott, amikor elvállalla a mezőségi kerület jelöltségéi s ekkor került be a parlamentbe szabadelvü-párll programmal.
1904-ben kl\'épett a pártból, s csatlakozol! a Függetlenségi- és 48-as Párthoz. Később kél cikluson ál képviselte a mezőségi kerületet a Függetlenségi- és 48-as Párt programjával. Az országgyűlésen különösen Erdély közgazdasági és birtokpolitikái ügyeivel foglalkozott. Ebben az időben, amikor a románság birlokvásárlásai egyre nsgyobb méreteket kezdtek ölteni, 1912. ju-nlus 8-án az .Erdélyi Gazda\' c. lapban erőteljes magyar birtokpolitikát sürgetett. Megdöbbentő statisztikai adatokkal mutatta ki, hogy a magyarság talpa alól miként húzzák ki a földet.
Több Ízben tagja volt a delegációnak. 1913-ban az akkor mega\'a-kult Alkolminy Párthoz csatlakozott. A forradalom kitörése ulán teljesen visszavonult a politikai éleitől, de már 1918. telén hozzálátolt egy ellenforradalmi szervezel kiépítéséhez.
1919. februárjában megalakította a Nemzeti Egyesülési, amelynek céljául a konzervatív nemzeti politikát tűzte kl, szemben azzal az Iránnyal, amely az országot egyre nagyobb veszedelembe sodorta volna. Szervezeteit azonban nem építhette kl az uj párt, mert kitört a bolsevizmus. Belhlen István gróf az üldözés elöl Bécsbe menekült, majd Szegedre ment Itt nagy szerep: voll az ellenforradalmi mozgalmak megszervezésében, majd a szegedi kormány megbízásától annak bécsi exponense lelt llt vezető szerepel vitt azokban az akciókban, melyek a kommunizmus megbuktatására irányultak. A
ZALAI KÖZLÖNY
Már 100 évvel ezelőtt...
assss^
előnyben részesítették a tapasztalt háziasszonyok a mosásnál a Hutter-szappant. Négy nemzedék használta és dicséri tiszta és kiadós minőségét.
100
oves
HUTTER
.. és Asszonydicséret
SZAPPAN
a rég bavólt áztatószer. mely éjjelen át minden piszkot felold.
Elitélték a Centrál volt ffőpinoérét és felipénójét
A csütörtöki egynapos tárgyalás után a bíróság péntek délután hirdetett ítéletet
1931. április 18_
bei evlzmus bukása ulán hazajölt s nagy szerepe voll a Clark- téle tárgyalásokban. Tagja volt a külügyminisztérium békeelökészitö osztályának s abban, mint fömegblzoll szerepelt s cb\'ien a minőségében résztveit a párisi béketárgyalásokon. Slmonyi-Semadam Ssndor volt miniszterelnök lemondása után a kormányzó megbízta, hogy a kisgazdapártból, a keresztény nemzeti egyesülésből, valamint a dlsszidensekbói Igyekezzen erOs kormányzópártot alapítani. Az elgondolás szerint erre a pártra támsszkodó kormányelnOk-sége gróf Bethlen Istvánra várt volna. Az egyesitett kormánypárt meg Is alakult, azonban a kormányalakítás elé súlyos akadályok gördültek, mert a különböző frakciók teljesíthetetlen sremélyi kívánságokkal léplek elő. A A kormányzóképes párt megalapításának mrghluBiilása után gróf Teleki Pál kapott kormányalakllásra megbízást, amely Idő alatt Emlch Ousitáv lemondásával megüresedett a hódmezővásárhelyi választókerület, melynek mandátumát gróf Bethlen István nyerte el, aki ez idő alalt a Menekültügyi Hivatalt vezette. 1921. áprilisában gróf Teleki Pál lemondott, gróf Belhlen István, a kormányzó megbízásának elegei téve, a lehető leggyorsabban, egy nap alalt megalakította kormányát. A kisgazdák körében őszinte rokonszenv nyilvánult meg gróf Bethlen Iránt, aki nagyatádi Szabó Istvánt személyesen kereste fel s az 0 személyének megnyerése ulán elhárultak azok az akadályok, amelyek előző vállalkozását meghiúsították.
Qróf Bethlen István kocmányala-kltásának fő gondolata az voli, hogy a kormány a kisgazdák és az Intelligencia közös bázisára éplll fel hatalmát. Ekkor történi meg gróf Bethlen István és nagyatádi Szabó István történelmi jelentőségű kézfogása.
á kanizsai könyvtár és mnzenm szabályzata
Nagykanizsa, április 17 Alig hogy hivatalosan megnyílt a Városi Könytár és Muzeum, máris vasárnap és csülörlökön nagyszámban keresle fel a közönség. A Városi Könyvtár különöc-en nagy hiányt pótolt. A város vezetősége nagy áldozalkészséggel igyekszik a legújabb niu-ikákal megszerezni és a közönségnek hozzáférhetővé tenni.
Értesülésünk szerint a kegyesrend főnöke utisitást adott, hogy a nagykanizsai lársház rendkívül gazdag és értékes könyvanyagának azon példányaiból, amelyekből kettő van, van, másodpéldányt a Várost Könyvtár gyarapítására fordítsák. Ilyenformán Igen éltékes és nsgyobb-szerü könyvszaporulalra van kilátás. Hegy a nagyközönséget a könyvtár szabllyalról tájékoztassuk, közöljük az alábiakhan a város vezetősége állal kiadott könyvtári szabályokat. Ezek azonban a közönség érdekében módosításokra szorulnak, amennyiben szokatlanul megnehezítik
a közönségnek a könyvek használatát és hazavitelét.
A szabályzat a kővetkező:
I. A városi muzeum és könyvtár nyitva van minden vasárnap és "csütörtökön délelölt 10—12 óráig.
2 A muzeum csak a muzeum őrének jelenlétében, Illetve felügyelete mellett tekinthető meg.
3. A könyvtár könyvelnek használata az olvasóteremben való olva-sáB, vagy pedig kölcsönvétel utján történik.
4 A helyben történő olvasás, vs-lamlnt maga a kölcsOnvétel díjtalan, de a kölcsönvevő a kölcsönvett mü kereskedelmi árát tartozik a könyvtár őrénél biztosítékul letétbe helyezni, amely biztosíték a kö\'csön-velt mü kifogástalan karban történő visszaszolgáltatása után visszafizettetik. Muzeális értékű könyvek kölcsön nem adhalók.
5. Biztosíték nélkül a könyvet kiszolgáltatni csak a polgármester állal kiadott engedély alapján híva talos célra szabad.
6. Egy könyv kölcsönvétell Ideje 15 nap. A kö\'ctönvé\'el Idejét a könyvlár őre mi ghosszabbl hatja további 15 ni-pra, meghosszabbításkor a/onban kölcsönvevő a könyvel tartozik bemutatni, hogy annak állapotáról a könyvtár őre személyesen meggyőződhessék.
7. Ha a könyvben lényeges kár esik kölcsönvevő a mű uj példányának kereskedelmi árát tartozik megtéríteni. A kár megállapítása a könytár őiének kizárólagos feladatát képezi.
8. A kölcsönvett könyv tovább kölcsönzése tilos. Aki az olvasásra kölcsön vett könyvet megcsonklt|s, lapokat, képeket, vagy mü mellékleteket abból kivesz, az okozott kár megtérítésén kivül minden kölcsön-, zéstöl sőt az olvasóterem használatától ls eltiltandó.
9. Az olvasóteremben a rend fenntart\'siról a könyvlár őre gondoskodik, akinek rendelkezését mindenki kOieles betartani.
10. Az olvasóterem használata közben tartozik mindenki csendben lenni, nehogy másokat az olvasásban zavarjon.
II. Az olvasóteremben a dohányzás szigorúan tilos.
12. Egyszerre mindenki csak egy müvet Igényelhet.
13. Mlnelen látogató, aki könyvet akar az olvasótetemben olvasásra, akár pedig kölcsönvesz, tartozik az ezen célra szolgáló űrlapot ellenőrzés céljából pontosan kitölteni és a könyvtár őrének beszolgállatni.
14 Minden egyéb, a fentebbiekben nem szabályozod kérdésekben a szükséghez képest a muzeum és könyvtár őrének rendelkezései az Irányadók.
InClaenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenQtt.
Főr