Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.89 MB
2010-03-03 20:28:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2281
8643
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1931. 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 98 szám
Nagykanizsa, 1931. május 1, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SxrteutAuil; Hippii Sosáiat 2., í|)el Pást S.
KUdóhlviul: Fial 5. uirn. KíMthtijI BókkUdóhlvaUl: KouuSi-utca 32.
—■———W■IHU.H i.llll
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EkMtulfel án: egy bóti S pt.igő M UUf. 0. | Sicfkemöi^g 42L izim, (éjjel Ttj
Tcklou:
Kiadóhivatal 78. Keulhclyl Mk 21
Az iskolai szünidő és a Balaton
Irta: dr. biró Wlu-le< Tibor, n Balatoni Társaság országos elnöke
Dr. gróf Klebelsberg Kuni vallás-és közoktjtásügyi miniszter ur a balatoni turdö érdekeltségeknek régi óhaját teljesítette, amidőn a tanuló Ifjúság nyári szünidejét — eléggé nem dictérhelően — junlui hó 20 szeptember 9. közötti Időben állapította meg, ezzel mintegy 18 napi sztlnidó meghosszabbítási engedélyezvén a tanulóknak.
A szülök és a gyermekek egyaránt bizonyára boldog örömmel veszik tudomásul a nagyfontosságú (t jelentós kihatással bíró miniszteri döntést, amely szakítva a merev pedagógiai doktrínákkal az élet gyakorlati valóságának nézőpontjából kiindulva, az uj nemzedék részére leghosszabb, rendszerint erősen kánikulás napokból 10 et és a korai ősz enyhe napsugarától bájos és rendszerint a szabadban való fürdésre még alkalmai idejéből 8at ajándékoz (Idalésre az iskolai napokból. De nemcsjik az érdekelt sifllOk éi gyermekek lehetnek hálásak a minden jó ügyet oly lelkesen felkaroló kultuszminiszterünknek, a magyar fürdő vezetőségei is, első-soriban pedig a balatoni fürdő-érdekeltségek és társadalmi egyesületek fogadhatják őszinte megelégedéssel és el nem évü\'hető bálával ezt a reá|uk nézve sorsdöntőén fontos reformot, amelyből bizvást remélhetik a magyar fürdők fellendülésükéi és látogatottságuk idejének meghosz-szabbitását.
Most azonban kérő szóval fordulok a magyar társadalomhoz, annak minden rétegéhez, hogy megszívlelve ezt az üdvös kormányintézkedést, — amelyei a magyar fürdőér-dekellségek, elsősorban a B italon reprezentatív testületei harcoltak ki évekig tartó célludatos szívós munkájukkal — magyarságukhoz híven, népesítsék be csaliujaikkal a Balaton-mellék fürdőit, nyaraljanak, ha másért nem, ildomoíságból és loyall-tásból a magyar kulluszmlnlszter derék kezdeményezése Iráni — Idehaza és ne vigyék a magyar pénzl küllőidre. Ezt követeli az okosság, a hazafiság egyaránt. Eleve be kell rendezkednünk a hazai nyaralásra, nehogy ennek a bölcs Intézkedésnek is idegenek élvezzék a gyümölcsei!.
Necsak betegek és öregek leljenek a Balaion melleit gyógyfürdő-helyükre, necsak a jóléll intézmé-n)ek által nyaraltatott gyermekek kerüljenek üdülés végeit a Balaton mellé, legyen a Balaion újból a magyar családok fürdője, mint annak Idején volt.
Magyar Véreink I Nyaraljatok a Balaton melleit, hogy fiaitok, leányaitok megismerjék, megszeresBík a megyar lengerl és egykor híven, becsülelescn és lelkesen dolgozhassanak a Balatonért,
Zavaros Aladárt, Székesfehérvár volt polgármesterét állásvesztésre ítélte a fegyelmi bíróság
Varga Elemér mOazaki főtanácsos álláaát és illetményeit ia elvesztette
Székesfehérvár, április 30 (ÉjszakaI rádiójelentés) Dr. Zavaros Aladár, volt székesfehérvári polgármester és Varga Elemér, volt városi műszaki főtanácsos fegyelmi ügyiben Valkó Gyula főispán csütörtökön délután hirdette ki a fegyelmi bíróság ítéletét.
A fegyelmi bíróság dr. Zavaros Aladárt állásvesztésre és a családi pótlék kivételével, illetményeinek elvesztésére ítélte. Varga Elemért állásvesztésre és összes Illetményeinek elvesztésére Ítélte a fegyelmi bíróság.
Benes külön magyar-lengyel-román vámuniót akar létesíteni?
Állítólag a bukaresti kisantant konferencián terje...